روزنامه صمت شماره 1409 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1409

روزنامه صمت شماره 1409

روزنامه صمت شماره 1409

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫هدف طرح حمایت معیشتی‬ ‫کمک به خانوارهای کم درامد است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1409‬پیاپی ‪2727‬‬ ‫چهره ها‬ ‫برخورد با گرانفروشان‬ ‫بدون مماشات‬ ‫سرمقاله‬ ‫نهاد نظارت بر بازار‬ ‫فرصت یا تهدید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان به سازمان برنامه و بودجه دستور داد پرداخت‬ ‫کمک های معیشتی از روز دوشنبه اغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حجت االس�لام حس��ن روحانی در‬ ‫جلس��ه هیات دولت با اش��اره به حوادث ‪ ۳‬روز گذش��ته تاکید کرد‪ :‬اساس‬ ‫و ه��دف دولت در طرح حمایت معیش��تی‪ ،‬کمک به خانوارهای متوس��ط و‬ ‫کم درامد اس��ت که در شرایط تحریم اقتصادی‪ ،‬به لحاظ معیشتی زیر فشار‬ ‫‪2‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یارانه های پنهان مهم ترین دلیل بیماری اقتصاد ایران‬ ‫پرداخت حمایت معیشتی به خانوارها اغاز شد‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت در نشس��ت با اصحاب رسانه گفت‪ :‬کشور ما چه با تحریم چه‬ ‫بی تحریم نیازمند اصالحات ساختار اقتصادی است و در همین زمان ها است که شجاعت افراد‬ ‫و مس��ئولیت پذیری اش��خاص‪ ،‬جریان ها و جناح های سیاسی و بیداری و بصیرت و هوشیاری‬ ‫ملت نمایان می ش��ود‪ .‬در این ایام سخت اس��ت که می توانیم تشخیص دهیم چه کسانی پای‬ ‫منافع ملی ایستاده اند و حاضرند برای ان هزینه دهند و چه کسانی به دنبال کار خود هستند و‬ ‫سعی می کنند از درون حوادث برای خود منافع کوچک جناحی یا محبوبیت های گذرا کسب‬ ‫کنند‪ .‬ربیعی با اشاره به اینکه در ‪ ۶۰‬سال اخیر در باره بیماری اقتصاد ایران بحث های زیادی‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل این بیماری‪ ،‬یارانه های پنهان و عدالت نابرابر در جامعه بوده است‪.‬‬ ‫‪9،2‬‬ ‫خیلی ها معتقدند یکی از دالیل بیماری اقتصاد همین یارانه سوخت است‪.‬‬ ‫رفع مشکالت با‬ ‫الگوگیری از نمونه های موفق‬ ‫‪4‬‬ ‫نیاز به‬ ‫زیرساخت های معدنی‬ ‫امنیت کارت ها را‬ ‫افزایش دهیم‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مراقب پیامک های جعلی‬ ‫رمز پویا باشید‬ ‫«بهره مرکب» بانکیکابوس صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ب��ا ش��روع مرحله اطالع رس��انی و اق��دام مش��تریان بانکی‬ ‫ب��رای اخذ رمز پوی��ا‪ ،‬بانک مرکزی نس��بت ب��ه پیامک های‬ ‫جعل��ی به مردم هش��دار داد‪ .‬بان��ک مرک��زی در اطالعیه ای‬ ‫تاکی��د کرده به منظور جلوگیری از هرگونه فیش��ینگ و وقوع‬ ‫کالهبرداری ه��ای اینترنتی در حس��اب های بانکی‪ ،‬مراجعه به‬ ‫سایت بانک ها و موسسه های اعتباری و همچنین سایت بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬صحیح ترین روش برای اطالع از فعال س��ازی رمز پویا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نهاد نظارت بر بازار‬ ‫فرصت یا تهدید‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در روزه��ای اخیر به دنب��ال افزایش ن��رخ بنزین‪ ،‬موضوع‬ ‫کنت��رل و نظارت بر ب��ازار دوباره در صدر مس��ئولیت ها قرار‬ ‫گرفته و مسئوالن در رده های مختلف یکی پس از دیگری در‬ ‫اظه��ارات گوناگون بر ضرورت کنترل و نظارت بر بازار تاکید‬ ‫دارند‪ .‬در این ش��رایط با نگاهی به ش��رح وظایف و اختیارات‬ ‫نهادهای نظارتی و کنترلی بازار این سوال مطرح می شود که‬ ‫ایا وجود نهاد نظارت و کنترل بازار در ساختارهای اقتصادی‬ ‫هر کش��وری می تواند به عن��وان یک الزام مطرح باش��د؟ در‬ ‫صورت مثبت بودن پاس��خ س��وال بعدی که مطرح می شود‬ ‫این اس��ت که چه ماموریت و وظایف��ی را می توان برای این‬ ‫نهادها متصور شد؟‬ ‫براس��اس مطالعات انجام ش��ده تاکن��ون فرایند کنترل و‬ ‫نظارت بر بازار به اشکال مختلف در ‪ ۶۲‬کشور جهان شناسایی‬ ‫شده که در این جمع کشورهای توسعه یافته‪ ،‬در حال توسعه‬ ‫و حتی اقتصادهای کمتر توس��عه یافته نیز مشاهده می شوند‪.‬‬ ‫در مجموع این نهادها که در برخی کش��ورها به شکل دولتی‬ ‫و در برخی دیگر به شکل غیردولتی مرتبط با دولت هستند‪،‬‬ ‫ماموریت دارند بسترهای الزم را برای تبادالت سالم اقتصادی‬ ‫در ی��ک فضای قانونمند فراهم کنند‪ .‬برای دس��تیابی به این‬ ‫هدف باید با رصد و پایش مستمر بازار از طریق اعمال قانون‪،‬‬ ‫زمینه های وقوع تخلفات اقتصادی را تا حدود زیادی کاهش‬ ‫داد و با متخلفان به اش��کال مختلف برخ��ورد کرد‪ .‬البته در‬ ‫کنار این نهادها‪ ،‬تش��کل های مردم نهاد نی��ز وظیفه دارند با‬ ‫اطالع رسانی درست و گسترده اگاهی های الزم درباره خرید‬ ‫و مصرف محصوالت سالم را ارائه دهند‪.‬‬ ‫واقعیت امر این اس��ت که س��اختارهای اقتصادی کش��ور‬ ‫در ‪ 4‬ده��ه گذش��ته فرازوفرودهای زی��ادی را تجربه کرده و‬ ‫به طور ناهمگن فرایند رشد و توسعه را پشت سر گذاشته اند‪.‬‬ ‫این نبود توازن در س��اختار اقتصاد ای��ران‪ ،‬پیامدهایی را در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫رش��د نظام بانک��ی از منظر کمی فقط محدود به گس��ترش‬ ‫بنگاه��داری ش��ده و دای��ره نفوذ نظ��ام بانکی تمام ش��ئون‬ ‫اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار داده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور یا متعلق به نظام بانکی‬ ‫هس��تند یا اینکه به عنوان بدهکار بانکی روزهای ناخوشی را‬ ‫س��پری می کنند‪ .‬در حوزه فعالیت های مولد نیز نظام تولید‬ ‫با چالش متاثر از سیاس��ت های اقتصادی دولت ها و نوسانات‬ ‫ناش��ی از تحوالت بین المللی‪ ،‬نتوانسته بسترهای پایداری را‬ ‫برای توس��عه ایج��اد کند‪ .‬گرچه روند حرکتی ممکن اس��ت‬ ‫نشان از رشد کمی بنگاه های اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫در ح��وزه مصرف کنن��دگان نی��ز باوجود تصوی��ب قانون‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان‪ ،‬ضریب نفوذ ان در حد‬ ‫یک قانون مکت��وب مغفول مانده و با هر نوس��ان اقتصادی‪،‬‬ ‫هزینه نابسامانی یا بی تدبیری کماکان بر دوش مصرف کننده‬ ‫س��نگینی می کند‪ .‬در حوزه سیاسی‪ ،‬به طور معمول دولت ها‬ ‫شعار ازاد سازی و اقتصاد رقابتی را سر می دهند؛ در حالی که‬ ‫مولفه های موثر بر این روند هیچ گاه به ش��کل جدی اجرایی‬ ‫نش��ده یا در بهترین حالت امکانی برای اجرایی شدن نداشته ‬ ‫است‪.‬‬ ‫باای��ن هم��ه در ش��رایط بروز نوس��انات ناگهان��ی موثر بر‬ ‫بازار‪ ،‬گاهی انگش��ت اته��ام و بی کفایتی به س��وی نهادهای‬ ‫نظارتی نش��انه می رود‪ .‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنندگان پس از دورانی پرفرازونشیب از ادغام و انحالل‬ ‫س��ازمان های متق��ارن و غیرمتق��ارن از تجمی��ع وظایف دو‬ ‫سازمان حمایت و بازرسی و نظارت تشکیل شده است؛ نهادی‬ ‫که می تواند به عنوان یک ساختار تخصصی و کارشناسی برای‬ ‫نظارت قانونمند بر اقتصاد بازار در بطن نهاد اجرایی کشور با‬ ‫تدوین ش��رح وظایف و اختیارات جدید و متناسب با شرایط‬ ‫روز‪ ،‬م��ورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که متاس��فانه تاکنون‬ ‫مورد غفلت و انتقاد واقع شده است‪.‬‬ ‫واقعیت امر این اس��ت که اقتص��اد ایران در حال حاضر در‬ ‫مولفه های کالن‪ ،‬امکانی برای انجام فعالیت رقابتی مورد نظر‬ ‫برخی کارشناس��ان اقتصادی را ندارد‪ .‬ب��ه عالوه اینکه حتی‬ ‫در صورت فراهم ش��دن این امکان نیز نمی توان نهاد نظارت‬ ‫و کنترل ب��ازار را به عنوان یک ام��ر حاکمیتی و ضروری در‬ ‫هدای��ت‪ ،‬رصد و پایش ب��ازار مورد توجه قرار ن��داد‪ ،‬چراکه‬ ‫تجربه ه��ای گذش��ته و توجه به دس��تاوردهای کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته و صاحب فناوری نشان داده که عالوه بر فعالیت‬ ‫تش��کل های مردم نهاد در حراست از حقوق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫نهاده��ای حاکمیت��ی‪ ،‬تضمین کنن��ده ایجاد جریان س��الم‬ ‫اقتصادی کشور محسوب می شوند و باید درراستای برخورد با‬ ‫متخلفان و استیفای حقوق مردم و حتی بنگاه های اقتصادی‬ ‫در سطح کالن و عالی دولت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د راهبرده��ای اقتصاد مقاومت��ی در حوزه‬ ‫مدیری��ت و تنظیم ب��ازار و اجرای قانون حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬به عنوان یک الزام قانونی‪ ،‬ضرورت های وجود‬ ‫نهاد نظارت��ی روزامد‪ ،‬پویا‪ ،‬چابک و متخص��ص با اختیارات‬ ‫فراوزارتخانه ای را برای اقتصاد ایران در حال گذار‪ ،‬دوچندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با عنایت ب��ه موارد پیش گفته بای��د بر این نکته‬ ‫تاکی��د کرد که روند توس��عه اقتصادی کش��ور ب��دون توجه‬ ‫همزمان به بهبود جریان مولد در کنار حراست و پاسداری از‬ ‫سالمت ان میسر نخواهد بود‪ .‬برای تحقق این مهم نیز راهی‬ ‫جز ایجاد مکانیس��م نظارت موثر کارامد‪ ،‬مناسب و هدفمند‬ ‫نیست تا بتوان جریان توسعه را به سرمنزل مقصود رساند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری کش��ورمان به س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه دس��تور داد پرداخت کمک های معیش��تی از‬ ‫روز دوشنبه اغاز شود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دولت‪ ،‬حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیات‬ ‫دولت با اش��اره به حوادث ‪ ۳‬روز گذش��ته تاکید کرد‪:‬‬ ‫اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی‪ ،‬کمک‬ ‫به خانوارهای متوسط و کم درامد است که در شرایط‬ ‫تحریم اقتصادی‪ ،‬به لحاظ معیشتی زیر فشار هستند‪.‬‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬برای این کار سه راه بیشتر نداریم؛‬ ‫یا باید مالیات مردم را افزایش و از محل درامد حاصل‬ ‫از ان پرداخت ه��ا را انج��ام دهیم‪ ،‬یا باید‬ ‫نفت بیش��تری صادر کنیم و از محل ان‪،‬‬ ‫ای��ن هزینه ها را تامین کنی��م و یا باید از‬ ‫یارانه ها بکاهیم و از محل ان به خود مردم‬ ‫نیازمن��د برگردانیم‪ .‬روحان��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫ف��روش نفت ما با محدودیت هایی مواجه‬ ‫است و اگر محدودیت هم نداشتیم‪ ،‬پول‬ ‫نفت برای اینگونه مصارف مناس��ب نیس��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ما ‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر درامد نفتی داش��تیم اما‬ ‫امروز شرایط متفاوت اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪:‬‬ ‫می��زان مالی��ات را ه��م بخاطر ش��رایط‬ ‫اقتصادی جامعه نمی توانیم زیاد افزایش‬ ‫دهی��م و دریاف��ت مالیات از م��ردم باید‬ ‫متعادل باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه ماه های‬ ‫متمادی این موضوع مطرح بود که چگونه‬ ‫می توانیم از اقش��ار ضعیف حمایت کنیم‬ ‫تا زمانی که گشایش��ی ایجاد شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این دول��ت تالش کردیم تولی��د بنزین را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۲‬میزان بنزین تولیدی در کش��ور‬ ‫‪ ۵۶‬میلیون لیتر در روز بود که این رقم را در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۷‬میلیون لیتر رس��اندیم و در بنزین خودکفا‬ ‫شدیم‪ .‬در گذشته میلیاردها دالر برای واردات بنزین‬ ‫هزینه می ش��د‪ ،‬ضمن اینکه با مشکالت خاصی برای‬ ‫خرید و واردات بنزین مواجه بودیم‪ .‬روحانی با اشاره به‬ ‫افزایش مصرف بنزین در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬مصرف بنزین‬ ‫در س��ال گذشته و اوایل امس��ال رو به فزونی گرفت و‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۹.۷‬درصد رشد کرد‪ .‬مصرف روزانه‬ ‫ما امس��ال ‪ ۹۷‬میلی��ون لیتر بود که اگ��ر همین روند‬ ‫ادامه داشته باشد در سال ‪ ۱۴۰۰‬ما دوباره واردکننده‬ ‫بنزین خواهیم شد‪.‬‬ ‫علی ربیعی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تاکید کرد‪:‬‬ ‫یارانه های پنهان مهم ترین دلیل بیماری اقتصاد ایران‬ ‫عل��ی ربیعی در نشس��ت خبری خود ب��ا اصحاب‬ ‫رس��انه با موضوع اصالح ن��رخ بنزین گفت‪ :‬این طرح‬ ‫براس��اس تصمیم ش��ورای عالی هماهنگی س��ه قوه‬ ‫درجه��ت تصمیم مهم و ملی اج��رای طرح حمایت‬ ‫اجتماعی و معیش��تی از اقش��ار کم برخوردار با منابع‬ ‫حاصل از اصالح نرخ بنزین اجرا شد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دولت‪ ،‬دس��تیار ارتباطات اجتماعی‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬می خواهی��م هرق��در‬ ‫می توانی��م به قدرت خرید ای��ن خانواده ها بیفزاییم‪.‬‬ ‫باید این مس��ئله از محلی تامین می شد‪ .‬یکی از راه ها‬ ‫برای این کار مالیات است اما با توجه به ضرورت تولید‬ ‫و ایجاد اشتغال شاید ایجاد فشار بیشتر به تولیدگران‬ ‫کار منطق��ی و علم��ی نبود؛ بنابرای��ن بهترین منابع‬ ‫حمایت از اقشار پایین‪ ،‬توقف یارانه به اقشار برخوردار‬ ‫و اختص��اص ان به اقش��ار پایین ب��ود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه اقش��ار برخوردار بیشترین بهره مندی از یارانه‬ ‫بنزین را داش��ته اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خانواده های‬ ‫برخوردار ‪ ۲۳‬برابر از این یارانه ها بهره مند می شدند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن منطقی ترین راه ممک��ن اصالح نرخ بنزین‬ ‫بود‪ .‬در ‪ ۶۰‬س��ال اخیر در ب��اره بیماری اقتصاد ایران‬ ‫بحث ه��ای زیادی ش��ده اس��ت‪ .‬یک��ی از دالیل این‬ ‫بیماری‪ ،‬یارانه ه��ای پنهان و عدالت نابرابر در جامعه‬ ‫بوده است‪ .‬در خصوص برداش��تن یارانه بنزین بارها‬ ‫در دولت های مختلف بحث ش��ده است‪.‬‬ ‫خیلی ها معتقدند یکی از دالیل بیماری‬ ‫اقتصاد همین یارانه سوخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹رئیس جمه�وری خ�ود را‬ ‫فدای مردم و مصالح کشور کرد‬ ‫س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه این‬ ‫تصمیم��ات از ن��وع تصمیمات دش��وار‬ ‫و س��خت اس��ت‪ ،‬اب��راز کرد‪ :‬چ��ون اث��ار مثبت این‬ ‫تصمیم��ات در میان م��دت و درازم��دت مش��خص‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در کوتاه مدت نیازمن��د ان بودیم همراه با‬ ‫این اصالحات از زندگی مردم مراقبت کنیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫ضمن اصالح س��اختار یارانه ه��ا‪ ،‬منابع حاصل از این‬ ‫یارانه ها نه به همه کش��ور بلکه ب��ه ‪ ۶۰‬میلیون نفری‬ ‫که دچار مش��کل ش��ده بودند‪ ،‬اختصاص داده ش��د‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه دول��ت واقف بود در این ش��رایط‬ ‫اصالح س��اختار تبعات��ی برای دول��ت و محبویتش‬ ‫خواه��د داش��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬م��ن فک��ر می کنم‬ ‫رئیس جمهوری خود را فدای مردم و مصالح کش��ور‬ ‫کرد‪ .‬دولت با ش��جاعت تصمی��م گرفت و اصالح نرخ‬ ‫بنزین با رایزنی با قوای س��ه گانه‪ ،‬بخش های مختلف‬ ‫و کارشناس��ان را اتخ��اذ ک��رد و تمام��ی درامدهای‬ ‫ان ب��رای حمایت از اقش��ار پایی��ن تخصیص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹‹اعتراضاتازجنسدل نگرانی‬ ‫برای معیشت نبود‬ ‫س��خنگوی دولت با بیان اینکه عالوه بر‬ ‫مبارزه با قاچاق س��وخت‪ ،‬چرا باید یارانه‬ ‫اس��تفاده از سوخت را در کشورهای دیگر‬ ‫بدهیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬مدیریت مص��رف امکان‬ ‫ص��ادرات را فراهم می کن��د و همینطور‬ ‫جلوگیری از فس��اد و رانت ه��ای نهفته در دل ان‪ ،‬اثار‬ ‫مثبتی خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬بسیاری از سیاست ها‬ ‫با وجود درس��ت بودن‪ ،‬تبعاتی هم دارند‪ .‬س��ایر ارکان‬ ‫نظ��ام بر ض��رورت اتخاذ این تصمیم در س��ه جلس��ه‬ ‫مختل��ف تاکید کردند و بر ای��ن تصمیم کلیدی صحه‬ ‫گذاشتند‪ .‬خوشحال هستیم که این مصوبه با توجه به‬ ‫تایید س��ران سه قوه مورد موافقت رهبر معظم انقالب‬ ‫هم قرار گرفت‪ .‬رهبر معظم انقالب هم به همین دلیل‬ ‫و علم اینکه این موضوع برای اصالح ساختاری و جلسه‬ ‫سران سه قوه به تصویب رسیده‪ ،‬شجاعانه از ان دفاع و‬ ‫حمایت کردند و همگان را بر حمایت از ان فراخواندند‪.‬‬ ‫ربیعی با اشاره به اینکه این تصمیمات ساختاری دارای‬ ‫موافقان و مخالفانی هم هس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت در‬ ‫ادامه مس��یر نقدهای س��ازنده و نظرات کارشناس��ان‬ ‫و خب��رگان ان حوزه را خواهد ش��نید‪ .‬دولت همواره‬ ‫انتقادات را ش��نیده و در ادامه این روند نیز گوش شنوا‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران نیازمند اصالحات س�اختاری در‬ ‫اقتصاد است‬ ‫س��خنگوی دول��ت گفت‪ :‬کش��ور ما چه ب��ا تحریم‬ ‫چه بی تحری��م نیازمند اصالحات س��اختار اقتصادی‬ ‫اس��ت و در همین زمان ها اس��ت که ش��جاعت افراد و‬ ‫مس��ئولیت پذیری اش��خاص‪ ،‬جریان ها و جناح های‬ ‫سیاس��ی و بیداری و بصیرت و هوشیاری ملت نمایان‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این ایام سخت است که تشخیص دهیم‬ ‫چه کس��انی پای مناف��ع ملی ایس��تاده اند و حاضرند‬ ‫ب��رای ان هزینه دهند و چه کس��انی بدنبال کار خود‬ ‫هس��تند و س��عی می کنند از درون حوادث برای خود‬ ‫منافع کوچک جناحی و یا محبوبیت های گذرا کسب‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین ایام موضع گیری رهبر‬ ‫معظم انق�لاب به همه ما درس داد و نش��ان داد که با‬ ‫اگاهی و تس��لط بر مسائل ملی شجاعانه در برهه های‬ ‫خطرناک که برخی مدعیان خود را کنار می کش��ند از‬ ‫ایشان مجدد تشکر می کنیم‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫درایت و کمک مردم اگاه و فهیم کشورمان که تا همین‬ ‫االن با صبوری و مقاومت مدنی با مقاومت ایستاده اند و‬ ‫نقش خود را ایفا کردند بتوانند این طرح را به طور کامل‬ ‫اجرا کنی��م و اثار مثبت ان را نمایان کنیم و بتوانیم از‬ ‫عواقبی که مردم نگران ان هستند بکاهیم‪.‬‬ ‫سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب مسیر حرکت مردم و مسئوالن را مشخص کرد‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی ضم��ن‬ ‫سپاسگزاری از رهبر معظم انقالب برای سخنان‬ ‫حکیمانه ایش��ان در خصوص ح��وادث چند روز‬ ‫اخیر گفت‪ :‬س��خنان حکیمانه روز گذشته رهبر‬ ‫معظم انقالب مس��یر حرکت مردم و مسئوالن را‬ ‫در م��ورد حوادث چند روز اخیر روش��ن کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در نطق پیش‬ ‫از دس��تور جلسه علنی روز گذش��ته افزود‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت از رهبر معظم انقالب سپاس��گزاری کنم‬ ‫که با س��خنان حکیمان��ه خود در روز گذش��ته‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی هنر‬ ‫مدیران را مدیریت کمبودها در شرایط سخت و‬ ‫پرفشار دانست و گفت‪ :‬امروز میزان کمبودهای‬ ‫دارویی نس��بت به س��ال گذش��ته به یک سوم‬ ‫رس��یده است‪ .‬به گزارش وزارت بهداشت‪ ،‬سعید‬ ‫نمکی در نشس��ت هم اندیش��ی رئیس��ان مراکز‬ ‫تحقیقات��ی و مراکز رش��د حوزه عل��وم دارویی‬ ‫کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون ح��دود ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫داروهای مورد نیاز کش��ور از نظر عددی با همت‬ ‫کارخانه های داروس��ازی کش��ور تولید می شود‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که قبل از انقالب ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫داروها با کمک ش��رکت های ب��زرگ چندملیتی‬ ‫تولید می شد‪ ،‬اما امروز بدون نیاز به انها با همت‬ ‫داروس��ازان دانشگاهی و غیردانشگاهی داروها را‬ ‫تولی��د می کنی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬فقط ‪ ۳‬درصد‬ ‫داروهای وارداتی کش��ور‪ ۲.۵ ،‬برابر داروی تولید‬ ‫داخ��ل ارزبری ایجاد ک��رده و در بازار داخلی‪۳ ،‬‬ ‫مس��یر حرکت مردم عزیز و مسئوالن‬ ‫را در م��ورد حوادث چن��د روز اخیر‬ ‫روش��ن کردند که ضمن توجه جدی‬ ‫به ش��رایط کش��ور هم��ه بخش های‬ ‫دولت بای��د برای حل مس��ائل مردم‬ ‫و رف��ع دغدغه ه��ای مخصوص��ا در‬ ‫کنترل قیمت ها همت داش��ته باشند‪.‬‬ ‫همراستایی قوای مختلف در این شرایط ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬وی خط��اب به رهبر معظ��م انقالب گفت‪:‬‬ ‫توجه دادن حضرتعالی به همگان در زمینه رفتار‬ ‫ظالمانه اغتشاش��گران و اش��وبگران‬ ‫ب��ا تاکید بر امنیت کش��ور وفاق همه‬ ‫قوای کش��ور در مقابله این دسیس��ه‬ ‫چندجانب��ه را بیش��تر از گذش��ته‬ ‫اشکار می سازد‪ .‬مخصوصا وقتی وزیر‬ ‫خارجه بی ابروی امریکا با بی شرمی و‬ ‫فرصت طلبی احمقانه اشکارا از اتش‬ ‫زدن اموال مردم حمای��ت می کند و این را دفاع‬ ‫از م��ردم ایران می نامند که با این اقدام به خوبی‬ ‫رفتار دروغین و ریاکارانه خود را نس��بت به ملت‬ ‫کمبودهای دارویی به یک سوم رسیده است‬ ‫درصد داروی وارداتی حدود ‪ ۳۰‬درصد اعتبارات‬ ‫ریالی‪ ،‬در نظام سالمت هزینه ایجاد می کند‪ .‬این‬ ‫داروها‪ ،‬داروهای «های تک» هستند و اگر انها را‬ ‫بومی س��ازی کنیم‪ ،‬نرخ انها به حدود یک پنجم‬ ‫می رس��د‪ .‬نرخ بس��یاری از داروهایی که در بازار‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬به حدود یک پنج��م داروهای‬ ‫وارداتی رس��یده اس��ت‪ .‬نمکی افزود‪ :‬اکنون ‪۱.۲‬‬ ‫درص��د تولید ناخال��ص ملی ص��رف تولید دارو‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حالی که در کشورهای توسعه یافته‬ ‫این رقم بین ‪ ۰.۶‬تا ‪ ۰.۷‬درصد اس��ت‪ .‬رقمی که‬ ‫از منابع ملی صرف داروه��ای وارداتی می کنیم‬ ‫باالس��ت‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬از زمان حضور در‬ ‫وزارت بهداش��ت دس��تور اکید دادم دارویی که‬ ‫تولید داخل دارد‪ ،‬وارد نشود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که داروهای وارداتی با ‪ ۱۰‬برابر نرخ تولید داخلی‬ ‫وارد می ش��د و گاهی برخی همکاران ما به دلیل‬ ‫حاشیه س��ود باالتر‪ ،‬راغب بودند داروی خارجی‬ ‫عکس روز‬ ‫را مص��رف کنند و تفاوت قیمت��ی داروی ایرانی‬ ‫با خارج��ی را از بیم��ار و مصرف کننده دریافت‬ ‫می کردن��د‪ ،‬در حال��ی که در بیمه ن��رخ داروی‬ ‫ایرانی لحاظ می شد‪ .‬نمکی ادامه داد‪ :‬این زنجیره‬ ‫باطل را شکستیم و سعی کردیم هزینه ان را نیز‬ ‫بپردازیم‪ .‬این حوزه مربوط به داروهایی است که‬ ‫در سبد ‪ ۹۷‬درصدی داخلی داشتیم‪ ،‬اما به کشور‬ ‫وارد می شدند‪ ،‬ولی ‪ 3‬درصد وارداتی به گونه ای‬ ‫نب��ود که بتوانیم جل��وی ان را بگیریم که برای‬ ‫ان نیز دو راهکار اساس��ی بیشتر نداشتیم؛ یکی‬ ‫تکیه بر ش��رکت های دانش بنیان و دوم‪ ،‬تقویت‬ ‫بخ��ش ‪ R&D‬کارخانه های داخلی‪ .‬البته انتقال‬ ‫فناوری از کشورهایی که ریسک سرمایه گذاری‬ ‫پرخطر اولی��ه را گذارنده اند‪ ،‬ی��ک راهکار ارزان‬ ‫نرخ دیگر است‪ .‬خوشبختانه در وزارت بهداشت‬ ‫تعداد قابل توجهی شرکت های دانش بنیان شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬زمانی که در‬ ‫ایران نش��ان داد‪ .‬الریجانی اف��زود‪ :‬هدف امریکا‬ ‫نس��بت به ایران چیزی جز به هم ریختن امنیت‬ ‫کش��ور و اتش زدن منافع ملت نیست‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نماین��دگان مجلس پس از ش��نیدن بیانات‬ ‫عمی��ق و مدبران��ه حضرتعالی تبعیت از مس��یر‬ ‫تعیین ش��ده جنابعالی را الزم دانسته و پیگیری‬ ‫دغدغه های مردم در زمینه مشکالت اقتصادی را‬ ‫با جدیت دنبال خواهند کرد و با همگرایی بیشتر‬ ‫جایی برای اشفته سازی کش��ور توسط امریکا و‬ ‫نوکران منافق و ضدانقالب نخواهند داد‪.‬‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه بودم‪ ،‬میانگین افزایش‬ ‫بودجه س��االنه در س��ال ‪ ۷ ،۹۸‬درصد شده بود‪،‬‬ ‫اما بودجه ش��رکت های دانش بنیان و پارک های‬ ‫علم و فن��اوری را ‪ ۷۰‬درصد افزایش دادیم‪ ،‬زیرا‬ ‫برای برون رف��ت از تنگناهای مختلف‪ ،‬جز تکیه‬ ‫بر دانش دانش��گاهیان راه دیگ��ری وجود ندارد‪.‬‬ ‫نمکی خطاب به مدیران مراکز تحقیقاتی‪ ،‬حوزه‬ ‫علوم دارویی و فناوران این حوزه افزود‪ :‬وقت تان‬ ‫را ص��رف انجام کاری که دیگ��ران کردند‪ ،‬یعنی‬ ‫واردات نکنید؛ گرچه در ش��رایط تحریم یکی از‬ ‫راهکارها همین اس��ت‪ .‬به بازار جهانی فکر کنید‬ ‫و به بازار درون مرزها محدود نش��وید‪ ،‬زیرا هیچ‬ ‫ش��رکت تولیدکننده ای در زمینه تولید داروهای‬ ‫«های تک» فقط برای بازار داخل س��ود نخواهد‬ ‫کرد و باید به س��راغ اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫بروند تا بتوانن��د در بازارهای جهانی نیز حضور‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تمایل ترکیه به افزایش مبادالت اقتصادی با ایران‬ ‫معدن مهدی اباد یزد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئیس شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه تاکید کرد‪ :‬تمایل داریم حجم تبادالت تجاری‬ ‫با ایران را از ساالنه ‪ ۹.۵‬میلیارد دالر به ‪ ۳۰‬میلیارد دالر افزایش دهیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نائل‬ ‫اولپاک در مصاحبه با خبرگزاری اناتولی در حاش��یه شانزدهمین نشست شورای کار ایران در‬ ‫تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحکیم روابط اقتصادی با تهران نیازمند حمایت های دولتی بیش��تر‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راستا امیت کیلر‪ ،‬رئیس شورای کار ایران‪-‬ترکیه تاکید کرد‪ :‬هدف ما طبق‬ ‫برنامه رئیس جمهورهای دو کش��ور‪ ،‬افزایش حجم تبادل تجاری به س��االنه ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ .‬در این نشست ‪ ۱۱‬تاجر از ترکیه و ‪ ۳۹‬تاجر از عراق‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬روسیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و ازبکستان شرکت کردند‪ .‬ترکیه از نخستین کشورهایی بود‬ ‫که پس از اعالم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام‪ ،‬وفاداری خود در روابط تجاری با ایران‬ ‫را اع�لام کرد‪ .‬به گفته نه��اد زیبکچی‪ ،‬وزیر اقتصاد ترکیه خروج امری��کا از برجام یک فرصت‬ ‫برای کش��ورش اس��ت‪ .‬این تصمیم تاثیری بر روابط تجاری انکارا با تهران نخواهد داشت‪ .‬با‬ ‫بروز اختالف میان ترکیه و امریکا در سوریه و تالش های مشترک ترکیه‪ ،‬ایران و روسیه برای‬ ‫دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه‪ ،‬روند استانه از ‪ ۲‬سال قبل شروع به تغییر کرد؛ عامل‬ ‫مهمی که موجب نزدیک تر شدن تهران و انکارا به یکدیگر شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫هدف طرح حمایت معیشتی‪ ،‬کمک به خانوارهای کم درامد است‬ ‫وزارت ام�ور خارج�ه‪ -‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارج��ه کش��ورمان در واکنش به اب��راز حمایت‬ ‫وزی��ر خارجه امری��کا از عده ای اش��وبگر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینگونه اظهارنظره��ای ریاکارانه و مزورانه حاوی‬ ‫هیچگونه همدردی صادقانه و دلسوزانه ای نیست‪.‬‬ ‫س��یدعباس موس��وی در واکنش به ابراز حمایت‬ ‫و همراه��ی وزیر ام��ور خارجه امری��کا با عده ای‬ ‫اش��وبگر در برخی شهرهای ایران‪ ،‬ضمن تقبیح و‬ ‫محکومی��ت اینگونه حمایت ها و اظهارات مداخله‬ ‫جویانه گفت‪ :‬مردم عزتمند ایران بخوبی می دانند‬ ‫ک��ه اینگون��ه اظهارنظرهای ریاکاران��ه و مزورانه‬ ‫حاوی هیچگونه همدردی صادقانه و دلسوزانه ای‬ ‫نیس��ت و اقدام��ات ع��ده ای ه��رج و مرج طلب و‬ ‫تخری��ب گ�� ِر مورد حمایت امثال ایش��ان به هیچ‬ ‫وجه س��نخیتی با روش و منش قاطبه مردم فهیم‬ ‫و بصیر ایران ندارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گزارش روس��یا الیوم‪ ،‬خلیفه حفتر‪،‬‬ ‫فرمانده ارتش ملی لیبی در پیامی به ملک سلمان‪،‬‬ ‫پادشاه عربستان از تقویت روابط دو جانبه قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬حفتر در این پیام به تالش پادشاه عربستان‬ ‫برای تقویت روابط تاریخی میان عربستان و لیبی‬ ‫و رساندن ان به سطوح باالتر اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬همزمان با تصمیم واشنگتن‪-‬سئول‬ ‫برای تعلیق رزمایش مش��ترک‪ ،‬رسانه رسمی کره‬ ‫ش��مالی از انجام رزمایش��ی خبر داد که با نظارت‬ ‫مس��تقیم کیم جونگ اون رهبر این کش��ور انجام‬ ‫ش��د‪ .‬این دومین بار طی ‪ ۳‬سال گذشته است که‬ ‫کی��م بر رزمایش های هوایی کره ش��مالی نظارت‬ ‫می کند و مشخص نیست تاریخ دقیق مانور نظامی‬ ‫چه زمانی بوده است‪.‬‬ ‫مهر‪-‬ب��ه گزارش المنار‪ ،‬محمد الصفدی‪ ،‬وزیر‬ ‫س��ابق لبنانی که برای تصدی پست نخست وزیر‬ ‫انتخاب ش��ده بود انص��راف داد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫مرحل��ه همه باید پش��ت هم باش��یم و اختالفات‬ ‫سیاسی را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬خبرگزاری کیودو از سفر چو سون هوی‪،‬‬ ‫معاون وزیر خارجه کره شمالی به مسکو خبر داد‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود احتمال دارد این س��فر پیرامون‬ ‫تالش ه��ای کره ش��مالی ب��رای حص��ول توافق‬ ‫ب��ا امریکا باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که با وجود‬ ‫توافق واش��نگتن‪ -‬پیونگ یانگ برای ازسرگیری‬ ‫گفت وگوها مذاکرات همچنان در بن بست است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گزارش رویت��رز‪ ،‬وی فنگ هه‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع چین از ارتش امریکا خواست از قدرت نمایی‬ ‫در دری��ای چین جنوبی پرهیز کند و تایوان را نیز‬ ‫درگیر نوع جدیدی از بی ثباتی نکند‪ .‬گفتنی است‬ ‫واش��نگتن هنوز به این اظهارنظر واکنش��ی نشان‬ ‫ن��داده حال انکه همواره پکن را به نظامی گری در‬ ‫دریای چین جنوبی متهم می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نانس��ی پلوس��ی‪ ،‬رئی��س دموکرات‬ ‫مجل��س نماین��دگان امری��کا در مصاحب��ه ب��ا‬ ‫س��ی بی اس‪ ،‬دونالد ترام��پ رئیس جمهوری این‬ ‫کش��ور را با ریچارد نیکس��ون مقایسه کرد که به‬ ‫دلیل رسوایی واترگیت‪ ،‬نام خود را به عنوان تنها‬ ‫رئیس جمهوری مستعفی تاریخ امریکا ثبت کرد‪.‬‬ ‫این درحالی است که پلوسی با اشاره به «اوکراین‬ ‫گی��ت» تاکید کرد انچه نیکس��ون انجام داد در‬ ‫مقایس��ه با رس��وایی که ترامپ به بار اورد‪ ،‬تقریباً‬ ‫هیچ است‪.‬‬ ‫مهر‪-‬روس��ای جمه��ور امریکا و فرانس��ه در‬ ‫تماس��ی تلفن��ی پیرامون موضوع��ات مختلف از‬ ‫جمله گام های بعدی در خصوص ایران گفت وگو‬ ‫کردند‪ .‬کاخ سفید با صدور بیانیه ای از گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی دونالد ترامپ رئیس جمه��وری امریکا و‬ ‫امانوئل ماکرون‪ ،‬همتای فرانس��وی اش خبر داد‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود طرفین درب��اره قدم های بعدی‬ ‫که باید درباره ایران و س��وریه برداش��ته ش��ود و‬ ‫همچنین نشست اتی سران ناتو که قرار است دی‬ ‫در لندن برگزار شود‪ ،‬گفت وگو کرده اند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش العهد‪ ،‬اس��ماعیل هنیه‬ ‫رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیروزی مقاومت به تعداد موشک هایی که شلیک‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬نیس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬پیروزی‬ ‫مقاوم��ت به این اس��ت که موفق ش��ده پایه های‬ ‫رژیم صهیونیس��تی را ب��رای روزهای طوالنی به‬ ‫لرزه دربی��اورد‪ .‬هنیه تصریح کرد‪ :‬ما انتقام خون‬ ‫ش��هدای خود را می گیریم‪ .‬درگیری های اخیر به‬ ‫پایان رسیده اما نبرد هنوز تمام نشده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش النش��ره‪ ،‬وزارت دفاع روسیه‬ ‫در بیانی��ه ای از ثب��ت ‪ ۳۰‬م��ورد نقض اتش بس‬ ‫در س��وریه خبر داد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫وزارتخانه اعالم کرده اس��ت‪ :‬اتش بس عمدتا در‬ ‫حومه اس��تان ادلب نقض شده است‪ .‬طبق اعالم‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬این امار طی ‪ ۲۴‬س��اعت گذشته‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬مختار تلوبردی‪،‬‬ ‫وزیر خارجه قزاقس��تان زمان برگزاری دور بعدی‬ ‫مذاک��رات صلح س��وریه در چارچوب اس��تانه را‬ ‫اوایل ماه میالدی اینده اعالم کرد‪ .‬این نشس��ت‬ ‫در نورس��لطان‪ ،‬پایتخت قزاقستان برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تلوبردی همچنین از انتظ��ار برای دریافت‬ ‫درخواس��ت رسمی روسیه‪ ،‬ترکیه و ایران در این‬ ‫زمینه خبر داد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫ضرورت سرعت بخشی‬ ‫به تامین سرمایه در‬ ‫گردش صنایع‬ ‫قطار شهری‬ ‫در راه بهارستان‬ ‫شایعه بنزینی‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫استفاده از ظرفیت ها‬ ‫برای حل مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫لوایح جدید بانکی و بیمه ای‪ ،‬چوب الی چرخ تولید‬ ‫امروز که تولید با مسائلی همچون کمبود نقدینگی‬ ‫روبه رو شده‪ ،‬بدهی مالیاتی و بانکی مشکالتی را برای‬ ‫تولیدکنندگان ایجاد کرده که البته با تقسیط جرایم‬ ‫مالیات��ی تا حدودی برطرف ش��ده ام��ا درحال حاضر‬ ‫جرایم بانکی به چالش اصلی واحدهای صنعتی شده‬ ‫و در برابر برخی تولیدکنندگان نسبت به جرایم بانکی‬ ‫گالیه و شکایت زیادی دارند‪ .‬به طور معمول‪ ،‬این گونه‬ ‫اعالم می ش��ود که اگر صنعتگر این جرایم را بپردازد‬ ‫در برخ��ی م��وارد این پرداخت ها از اصل وام بیش��تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��رمایه در گردش خود را از دس��ت داده و‬ ‫نمی تواند به ادامه فعالیت بپردازد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صنعت و جرایم بانکی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کشور در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ایا انجمن‬ ‫پیگیر این موضوع برای صنعتگران بوده یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیگیر موضوع هس��تیم اما هنوز اتفاقی در این حوزه‬ ‫نیفتاده و مشوقی برای صنعتگر در حوزه جرایم بانکی‬ ‫در نظر نگرفته اند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬چند بخش��نامه در دس��تور کار نهادهای‬ ‫مربوط ق��رار دارد ام��ا هنوز قطعی و مصوب نش��ده‬ ‫اس��ت اما انجمن موض��وع را از س��وی بانک مرکزی‬ ‫پیگی��ر می کند که به طور عمده اعالم می ش��ود هنوز‬ ‫بخشنامه ای به بانک ها ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫رعنای��ی گفت‪ :‬م��اده قانونی که ب��رای این موضوع‬ ‫درنظر گرفته ش��ده هن��وز به تایید ش��ورای نگهبان‬ ‫نرسیده و برای اصالح به مجلس برگردانده شده است‪.‬‬ ‫بند ب ماده ‪ ۱۹‬قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار عنوان می کند‬ ‫اگر صنعتگر تضمینی در اختیار شبکه بانکی گذاشت بانک نباید بابت‬ ‫این تضمین وکالتنامه بگیرد‪ .‬اما این بند در حال حذف شدن است و‬ ‫صنعتگر بای��د وکالتنامه ارائه بدهد‪ .‬به این ترتیب تولیدکننده مجاز‬ ‫نیست از درامد کارخانه اش که در رهن بانک است خرید مواد اولیه‬ ‫یا پرداخت حقوق کارگران و‪ ...‬داشته باشد‬ ‫‹ ‹بانک روند سازمان امور مالیاتی را تکرار‬ ‫کند‬ ‫مالی باش��د؛ با ای��ن مبلغ می تواند م��واد اولیه بخرد‪،‬‬ ‫حق��وق کارگرانش را بپردازد و به ای��ن ترتیب واحد‬ ‫صنعتی خود را روش��ن نگ��ه دارد و تولی��د کند‪ .‬اما‬ ‫اگر صنعتگر زیر فش��ار جرایم بانکی‪ ،‬مالیاتی و بیمه‬ ‫ای��ن هزار واحد منابع مالی را به بانک‪ ،‬س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور یا س��ازمان تامین اجتماعی بپردازد‬ ‫س��رمایه ای برای ادامه فعالیت باق��ی نمی ماند‪ .‬تولید‬ ‫متوقف می شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه باید منطقی عمل کرد و با این نقدینگی‬ ‫موجود اجازه دهند تولیدکننده فعالیت خود را ادامه‬ ‫دهد و زمان بدهند ک��ه صنعتگر کنار فعالیت بدهی‬ ‫خود را به سازمان های مربوط بپردازد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان سمنان‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��ازمان تامین اجتماعی و ش��بکه بانکی‬ ‫کش��ور ای��ن موض��وع را نمی پذیرند و حت��ی تامین‬ ‫اجتماعی برخورد خصمانه با این مسئله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹الیحه خالف قانون مدنی‬ ‫نجفی س��هی ب��ا بی��ان اینک��ه به تازگی وزی��ر کار‬ ‫بخش��نامه ای صادر کرده که صنعتگر برای تقس��یط‬ ‫بای��د ضمانتنام��ه یا وثیق��ه ملکی بده��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫پیش ت��ر صنعتگر بده��ی تامین اجتماعی داش��ت و‬ ‫بدهی را تقس��یط می کرد باید یک یا دو برگ چک به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی می داد‪ .‬این تقسیط هم برای‬ ‫کارفرمایان خوش حس��اب انجام می شد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صنعتگر اگر بخواهد بدهی خود را تقس��یط کند باید‬ ‫ضمانتنامه بانکی بدهد یا وثیقه ملکی یا سایر ضمایم‬ ‫(س��ایر وثایق) داشته باش��د‪ .‬گزینه اخر مشکل سازتر‬ ‫ش��ده به این ترتیب اگر صنعتگر چکی ارائه می دهد‬ ‫یکی از اعضای خانواده می تواند پشت ان را امضا کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بانک مرکزی ه��م به تازگی الیحه ای‬ ‫ب��ه کمیس��یون اقتصادی دول��ت داده ک��ه در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ .‬در متن این الیحه به صراحت خالف‬ ‫قانون مدنی عمل ش��ده اس��ت‪ .‬قانون مدنی می گوید‬ ‫وقت��ی وثیقه در اختیار بانک ب��ه عنوان تضمین قرار‬ ‫می گیرد فقط عین مال وثیقه اس��ت نه منابع و منافع‬ ‫مال‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگ��ر فردی اپارتمانی را در رهن‬ ‫بانک قرار می دهد تا وامی بگیرید‪ ،‬بانک نباید با اجاره‬ ‫اپارتمان کاری داش��ته باش��د‪ .‬اما براساس این الیحه‬ ‫اگ��ر کارخانه را صنعتگر در ره��ن بانک بگذارد انبار‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬موجود بانکی‪ ،‬تنخواه گردان و‪ ...‬همگی‬ ‫در اختی��ار بانک قرار می گیرد ک��ه این خالف قانون‬ ‫مدنی است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بند ب ماده ‪ ۱۹‬قانون بهبود مستمر فضای‬ ‫کس��ب وکار عنوان می کن��د اگر چی��زی را به عنوان‬ ‫تضمی��ن در اختی��ار ش��بکه بانکی گذاش��تید بانک‬ ‫نباید بابت این تضمی��ن وکالتنامه بگیرد‪ .‬به صراحت‬ ‫عنوان می ش��ود این بن��د ب ماده ‪ ۱۹‬قان��ون بهبود‬ ‫مس��تمر فضای کسب وکار باید حذف شود و همزمان‬ ‫هم صنعتگ��ر بای��د وکالتنامه بدهد‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫م��ن تولیدکننده مجاز نیس��تم از درامد کارخانه که‬ ‫در ره��ن بانک اس��ت خری��د مواد اولیه ی��ا پرداخت‬ ‫حقوق کارگران و‪ ...‬داش��ته باشم‪ .‬با اجرایی شدن این‬ ‫الیح��ه صنعتگر دیگر اختیاری در واحد تولیدی خود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬مقاوم��ت زی��ادی در مقاب��ل این‬ ‫الیحه ش��ده در ش��رایط فعل��ی و جن��گ اقتصادی‬ ‫انتظار اس��ت تا ش��بکه بانکی به تولید کمک کند اما‬ ‫ب��ا روندی که ش��بکه بانکی در پیش گرفته ش��رایط‬ ‫را روزبه روز س��خت تر می کند‪ .‬الزم اس��ت روشی که‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی در تقس��یط جرایم صنعتگران‬ ‫داش��ت بانک مرکزی و س��ازمان تامین اجتماعی هم‬ ‫پیاده کنند‪ .‬نجفی س��هی گف��ت‪ :‬تولید و مرکز درامد‬ ‫باید وجود داشته باش��د تا دولت بتواند درامد داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی موردی به جرایم‬ ‫به س��راغ یداهلل صادق��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫در ادام��ه‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران رفت‪.‬‬ ‫وی برای بخش��ودگی جرایم بانکی گف��ت‪ :‬نمی توان‬ ‫اظهارنظر کل��ی برای تمام جرای��م بانکی صنعتگران‬ ‫کرد که البته موضوع بستگی به مورد ان دارد‪ .‬موارد‬ ‫نیاز به بررس��ی دارند و براساس چالش های هر واحد‬ ‫می ت��وان اظهارنظر کرد‪ .‬در نتیجه هر فرد براس��اس‬ ‫ش��رایط خودش و پرونده ای ک��ه در بانک دارد‪ ،‬مورد‬ ‫قض��اوت می گی��رد‪ .‬او گفت‪ :‬به طور معم��ول پرونده‬ ‫افراد به س��تاد تس��هیل و رفع موان��ع تولید می اید و‬ ‫در انجا ب��ا حضور نماینده بان��ک و صنعتگر موضوع‬ ‫بررسی می ش��ود تا حدی که ستاد تسهیل و بانک ها‬ ‫اختیار دارند س��عی می کنیم جرایم تعدیل شود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬با پرداخت بخش��ی از بدهی یعنی درصدی از‬ ‫اصل وام و س��ود ان‪ ،‬فرایند تس��هیل شروع می شود‬ ‫و صنعتگر بدهکار از فهرس��ت بدهکاران معوق خارج‬ ‫ش��ده و به فهرس��ت بده��کاران ج��اری می ایند که‬ ‫بتواند وام بگیرند‪ .‬اگر این فرایند طی ش��ود و انها در‬ ‫جریان کار خوش حس��اب باشند و اقساط را به موقع‬ ‫واریز کنند در انتهای فرایند‪ ،‬جرایم ش��ان بخش��یده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امار صنعتگران بدهکار به بانک بابت وام و دیرکرد‬ ‫پرداخ��ت و جرایم زیاد اس��ت‪ .‬صادق��ی در باره اینکه‬ ‫رسیدگی به این موضوع در هر پرونده به طور جداگانه‬ ‫ش��دنی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر این کار‬ ‫به طور دائم برای واحدهای صنعتی که دچار مش��کل‬ ‫هس��تند در حال انجام است‪ .‬درباره دادن حکم کلی‪،‬‬ ‫اگر امکاناتی برای بانک ها وجود داش��ته باش��د امری‬ ‫مطلوب اس��ت‪ .‬اما درحال حاضر فرایندی که تعریف‬ ‫ش��ده این اس��ت که موضوع مورد به م��ورد جداگانه‬ ‫رسیدگی شده و مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید به‬ ‫موج��ب ماده ‪ ۶۱‬قانون رفع موان��ع تولید و به منظور‬ ‫رفع موان��ع و چالش های پی��ش روی تولیدکنندگان‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن در ام��ر پرداخت‬ ‫تس��هیالت به تولیدکنندگان‪ ،‬بانک ها‪ ،‬موسس��ه های‬ ‫اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیالت‬ ‫یا موارد امهال مصوب در کارگروه تس��هیل‪ ،‬حداکثر‬ ‫در مدت یک ماه موافقت کنند یا دالیل مخالفت خود‬ ‫را همراه با مس��تندات مربوط به هیات موضوع تبصره‬ ‫این ماده ارائه دهند‪.‬‬ ‫یداهلل صادقی‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫صنعت موتورسیکلت گزینه ای برای پیوستن به کشورهای صنعتی‬ ‫نائب رئی��س هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطع��ات موتورس��یکلت کش��ور درباره چالش ه��ای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت و لزوم س��اماندهی این صنع��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ش��فاف و مدونی در این حوزه وجود ندارد درحالی که‬ ‫با وجود نوس��ان هایی که گریبانگیر بازار شده‪ ،‬نیاز بیشتری‬ ‫به لزوم فعالیت در این عرصه احساس می شود‪.‬‬ ‫حبی��ب اهلل محم��ودان در گفت وگو با خبرخ��ودرو با بیان‬ ‫اینکه موتورسیکلت س��ازی یک صنعت اس��تراتژیک اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امتیاز وی��ژه ان با توجه به صنعتی بودن این اس��ت‬ ‫که پیچیدگی فناوری س��اخت خودرو و انحصار ناشی از ان‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورس��یکلت کش��ور با اش��اره به اینک��ه توجه به‬ ‫حوزه موتورس��یکلت گزینه مناسبی برای پیوستن به جرگه‬ ‫کشورهای صنعتی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از چالش های صنعت‬ ‫خودرو رقابت با غول های صنعتی جهان اس��ت اما در حوزه‬ ‫موتورسیکلت س��ازی بازار در اختیار تولیدات محلی و داخلی‬ ‫اس��ت به طوری که کش��ورهایی مانند هن��د و چین به بلوغ‬ ‫تولید صنعتی در این رشته رسیده اند‪ .‬تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫نیز با توجه به مشکالت این صنعت‪ ،‬نیازمند حمایت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار اس��ت یک اس��تراتژی مدون از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال‬ ‫شود که درحال حاضر در مرحله مقایسه تولید در کشورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬فناوری تولید و مقررات قرار دارد‪.‬‬ ‫محمودان با تاکید ب��ر لزوم همخوانی مقررات این صنعت‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه بیان کرد‪ :‬عقب نش��ینی در این باره‬ ‫منجر به محرومی��ت از بازارهای صادراتی منطقه می ش��ود‬ ‫درحالی که اولویت نخست ما‪ ،‬این کشورها هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬ما باید نخس��ت ب��ا تمرکز بر بازارهای‬ ‫داخلی و همزمان با ان در تطبیق تولیدات خود با کشورهای‬ ‫همس��ایه پیش برویم همان طور که در این کشورها تولیدات‬ ‫کاربراتوری متوقف نشده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورسیکلت کش��ور با اشاره به صادرات غیررسمی‬ ‫قطعه به کشورهای پاکس��تان‪ ،‬افغانستان و عراق اظهارکرد‪:‬‬ ‫ت ایران در مذاکرات اوراس��یا‬ ‫توج��ه به صنعت موتورس��یکل ‬ ‫موقعیت بی نظیری اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه کارهای صنعتی‬ ‫ارزش اف��زوده باالیی دارد‪ ،‬باید در قب��ال واردات یک کاالی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کاالی صنعت��ی تحویل بدهی��م و در تجارت مواد‬ ‫اولیه و کاالهای کشاورزی متوقف نشویم‪.‬‬ ‫محم��ودان درباره ب��ازار تامین مواد اولی��ه گفت‪ :‬ثبات در‬ ‫ای��ن بازار هر چن��د با تبعیض وجود دارد ب��ه این معنی که‬ ‫فروشندگان اصلی قادر به توزیع مویرگی نیستند و واسطه ها‬ ‫سود کالنی بدون پرداخت مالیات کسب می کنند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورس��یکلت کشور در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫صنعت موتورس��یکلت برنامه ای برای داخلی س��ازی قطعات‬ ‫دارد ی��ا خیر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همکاری های��ی با نهادهای دولتی‬ ‫و غیردولت��ی مانند وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به وجود‬ ‫امده اما نهادینه نیس��ت و نیازمند یک قانون ش��فاف‪ ،‬جامع‬ ‫و مانع جدا از مس��ائل سیاسی و اجتماعی به طور بلندمدت و‬ ‫کوتاه مدت هستیم که با هر بخشنامه ای دستخوش تغییرات‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با اشاره به ایجاد قارچ گونه تعمیرگاه برای‬ ‫موتورس��یکلت کار گفت‪ :‬موتورس��یکلت های اوراقی دوباره‬ ‫وارد گردونه بازار ش��ده و نظارت بر انه��ا به عهده یک نهاد‬ ‫حاکمیتی است‪.‬‬ ‫محمودان با اش��اره به ایرادات وارد بر موتورس��یکلت های‬ ‫برقی که وارد بازار ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عملکرد مناسب نداشتن‬ ‫باتری این موتورس��یکلت ها در کمت��ر از ‪ ۱۵۰۰‬وات‪ ،‬تقلبی‬ ‫بودن و زمان ش��ارژ طوالنی انها باع��ث تخریب جایگاه این‬ ‫وسیله ش��ده‪ ،‬در حالی که برای استفاده اموزگاران و کسبه‬ ‫و با هدف کاهش الودگی هوا گزینه مناس��بی است‪ .‬در کنار‬ ‫ان در تولید موتورسیکلت بنزینی به نفع موتورسیکلت های‬ ‫دست دوم مانع ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورس��یکلت کش��ور در پایان با اشاره به جلساتی‬ ‫که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور قطعه س��ازان‬ ‫و تولیدکنندگان برگزار ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما در‬ ‫تصمیم گیری بی تجربه و ضعیف هستیم و با توجه به اهمیت‬ ‫کار ستادی و قابلیت اجرایی اهداف در یک بازه ‪ ۱۰‬ساله باید‬ ‫جایگاه موتورسیکلت برقی و بنزینی را تعیین کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ر اس��تفاده از تمام��ی ظرفیت ه��ای‬ ‫موج��ود ب��رای حل وفص��ل مش��کالت‬ ‫واحده��ای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی سراس��ر کش��ور تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬محسن‬ ‫صالحی نیا در بخش��نامه ای به مدیران عامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان ها یاداور‬ ‫شده است‪ :‬در راس��تای تحقق اهداف عالیه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و در راستای‬ ‫سیاس��ت های ابالغ��ی مق��ام عال��ی وزارت‬ ‫مبنی بر نظارت مس��تمر ب��ر امور واحدهای‬ ‫تولیدی و حل مش��کالت انها‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫در س��طح ش��هرک ها و نواحی صنعتی تابع‬ ‫و در هماهنگ��ی کامل با س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و کارگروه تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید اس��تان‪ ،‬از تمامی ظرفیت های‬ ‫موجود برای حل وفصل مشکالت واحدهای‬ ‫صنعت��ی به منظ��ور حفظ وضعی��ت موجود‬ ‫تولی��د و اش��تغال و به دنب��ال ان‪ ،‬ارتق��ای‬ ‫ت��وان تولی��د مل��ی در کش��ور اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ادامه این‬ ‫بخش��نامه تصریح کرده است‪ :‬بدیهی است‬ ‫ع�لاوه بر تفوی��ض اختیارات انجام ش��ده و‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود در بخش��نامه های‬ ‫مربوط‪ ،‬هیات مدی��ره‪ ،‬معاون��ان‪ ،‬مدیران و‬ ‫عم��وم کارکنان این س��ازمان نیز همکاری‬ ‫الزم را به منظور تس��هیل فضای کسب وکار‬ ‫فع��االن اقتصادی کش��ور معم��ول خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در هفته گذش��ته‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به دنب��ال ابراز‬ ‫خرس��ندی رهبر معظم انق�لاب از پیگیری ‬ ‫این وزارتخانه در حل مش��کالت واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬در اقدامی دیگر در بخش��نامه ای‬ ‫از س��ازمان ‪‎‬های اس��تانی خواس��ته بود در‬ ‫اس��رع وقت‪ ،‬واحده��ای صنعت��ی و تولیدی‬ ‫دارای مش��کل را شناس��ایی و معرف��ی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در بیاناتی در‬ ‫اس��تانه ‪ ۱۳‬ابان و در دیدار با دانش��جویان‬ ‫و دانش اموزان با اش��اره به سخنان چندی‬ ‫پی��ش وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مبنی‬ ‫بر اینکه هرجا یک واحد صنعتی در استانه‬ ‫تعطیلی ق��رار بگیرد‪ ،‬به کمک ان می رویم‪،‬‬ ‫فرمودند‪ :‬این سخنان‪ ،‬عالی و خرسند کننده‬ ‫اس��ت و حاال بای��د پای این قول بایس��تند‬ ‫و دیگ��ر مس��ئوالن نی��ز همین گون��ه عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ابالغ و دس��تور جدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در واقع اقدام عملی دیگری برای‬ ‫حفظ وضعی��ت موجود تولید و اش��تغال و‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬ارتقای س��طح رونق تولید در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش��نامه همچنی��ن از معاونت‬ ‫ام��ور صنایع و س��تادهای تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید اس��تان ها خواس��ته ش��ده تا از‬ ‫تمام��ی ظرفیت های خود ب��رای حل وفصل‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولی��دی و صنعتی‬ ‫معرف��ی ش��ده بیش��ترین اس��تفاده را‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران و شرکت های استانی تابع ان‬ ‫درحال حاضر با برخورداری از ‪ ۴۹۸‬شهرک‬ ‫و ‪ ۳۱۸‬ناحی��ه صنعت��ی و ‪ ۳‬منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی در حال بهره برداری‪ ۶۵ ،‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی تخصصی‪ ۶ ،‬شهرک فناوری‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬مرک��ز خدم��ات فناوری و کس��ب وکار‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مجتم��ع فن��اوری اطالع��ات و خدم��ات‬ ‫نرم اف��زاری‪ ۸۰ ،‬هزار و ‪ ۵۳‬ق��رارداد منعقد‬ ‫ش��ده و بهره برداری از ‪۴۴‬هزار و ‪ ۴۳۲‬واحد‬ ‫صنعت��ی و ‪۲‬هزار و ‪ ۹۹۳‬واح��د کارگاهی‪،‬‬ ‫موجب��ات اش��تغال مس��تقیم ‪۸۹۷‬ه��زار و‬ ‫‪ ۵۷۲‬نفر را در سراس��ر کش��ور فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫«بهره مرکب» بانکی کابوس صنعت‬ ‫محمود نجفی س��هی از انجمن قطعه س��ازان استان‬ ‫سمنان هم درباره جرایم بانکی و تقسیط ان همچون‬ ‫جرایم مالیاتی گفت‪ :‬در س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید زیاد روی این موضوع صحبت شد اما متاسفانه‬ ‫بانک مرکزی نمی پذیرد‪ .‬ش��بکه بانکی از جمله بانک‬ ‫مرک��زی دائم بهانه م��ی اورد فالن قان��ون و مقررات‬ ‫اجازه نمی دهد یا فالن بخش��نامه در این باره دس��ت‬ ‫ما را بسته است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬در پاسخ به بهانه های‬ ‫بانک باید گفت‪ ،‬شرایط فعلی با گذشته متفاوت است‪.‬‬ ‫درحال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم و این‬ ‫وضعی��ت مدیریت وی��ژه می طلبد‪ .‬اگ��ر قوانین قبلی‬ ‫پاس��خگو بود‪ ،‬ش��ورای گفت وگ��وی بخش خصوصی‬ ‫دول��ت راه اندازی نمی ش��د یا حاکمی��ت مبادرت به‬ ‫راه اندازی س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید نمی کرد‬ ‫که امروز پاسخگوی مشکالت و به دنبال راه حلی برای‬ ‫چالش های تولید باش��د‪ .‬متاسفانه بانک مرکزی برای‬ ‫رفع مشکالت تولید و تامین نقدینگی مقاومت شدید‬ ‫می کند و حتی ش��رایط را هم از قبل س��خت تر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با اشاره به عملکرد مناسب سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور برای تقس��یط بدهی صنعتگران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر زمان بدهی صنعتگر قطعی شود اگر همان‬ ‫ماه تس��ویه کند‪ ،‬صد درصد جریمه مالیاتی بخشیده‬ ‫می ش��ود اگر هر ماه ب��ه تاخیر بیفت��د فقط ‪۲‬درصد‬ ‫جریمه می ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب اگر م��اه دوم برای‬ ‫تسویه اقدام شود فقط ‪۲‬درصد جریمه گرفته می شود‬ ‫و ‪۹۸‬درصد بخش��یده می ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب اگر‬ ‫صنعتگر دو س��ال هم بدهی را تقسیط کند ‪۴۰‬درصد‬ ‫جریم��ه می پردازد‪ ،‬نه تمام ان را‪ .‬اما تامین اجتماعی‬ ‫و بانک مرکزی این روندی که س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور دارد را نمی پذیرند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی ک��ه واحدهای‬ ‫صنعتی دچار مش��کل هس��تند نیاز به تدبیر اس��ت‬ ‫و قوانین باید بر اس��اس ش��رایط فعلی اصالح شوند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬اگر صنعتگ��ر دارای هزار واحد منابع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت سرعت بخشی به تامین سرمایه در گردش صنایع‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫با الگوگیری از‬ ‫نمونه های موفق‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یکی از چالش های کش��ور مربوط به س��بک مدیریت‬ ‫اس��ت و این موضوع برای صنعت قطعه نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫مدیران و فعاالن بدون سیاس��ت و برنامه حرکت می کنند‬ ‫و واحده��ای صنعتی یا می توانند و می مانند یا نمی توانند‬ ‫و حذف می ش��وند‪ .‬امروز بس��یاری از واحدها ورشکست‬ ‫ش��ده و از چرخه تولید خارج ش��ده اند و چه بس��ا کسانی‬ ‫ک��ه ب��ه فعالیت خ��ود ادام��ه می دهند با کاه��ش تولید‬ ‫روب��ه رو می ش��وند‪ .‬البته تعداد معدودی از قطعه س��ازان‬ ‫فعالیت مطلوبی داش��ته اند که ضروری است الگوی سایر‬ ‫واحدهای تولیدی شوند‪ .‬انها ویژگی هایی دارند که از ان‬ ‫جمله اندازه‪ ،‬اتصال به شبکه های بین المللی قطعه سازی‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی‪ ،‬خری��د دانش فنی مورد نیاز‪،‬‬ ‫داشتن ماش��ین االت پیش��رفته و بهره بردن از مدیریت‬ ‫روزام��د اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید بررس��ی جامعی داشته باش��د و ویژگی های‬ ‫ش��رکت های موفق را گرداوری و منتشر کند تا واحدهای‬ ‫تولیدی اموزش های الزم را از این تولیدکنندگان داشته‬ ‫باشند‪ .‬حتی این امر شاید باعث ترغیب واحدهای کوچک ‬ ‫شده تا با یکدیگر ادغام شوند و در مجموعه ای بزرگ تر به‬ ‫بقای خود ادامه دهند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یکی از مشکالت در‬ ‫صنعت قطعه مشکل زمان بندی و تحویل به موقع قطعات‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی ژاپن نیز این مشکل را داشت‪ .‬انها سامانه ای‬ ‫طراحی کردند که حتی اروپا و امریکا نیز از انه ا الگوبرداری‬ ‫کردند‪ .‬این س��امانه امکان تش��کیل انبار را از بین می برد‪.‬‬ ‫کاال تولی��د و بدون وقفه به خط تولید خودروس��از منتقل‬ ‫می ش��ود و درنهایت محصول نهایی به بازار مصرف عرضه‬ ‫ش��ده و هزینه های انبارداری صفر می شود‪ .‬صنعت قطعه‬ ‫کش��ور این روش ها را به درس��تی نمی شناسد در نتیجه‬ ‫از این امور اس��ت‪ .‬همچنین در بح��ث کیفیت‪ ،‬ژاپنی ها‬ ‫سیس��تم خطاناپذیری را اختراع کردن��د‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫اگر در اثر غفلت کارگری قطعه ای را به اشتباه مونتاژ کند‬ ‫ت��ا انتهای خط ای��ن روند ادامه پیدا می کن��د اما ژاپنی ها‬ ‫به گون��ه ای خطوط خ��ود را طراحی کرده ان��د که کارگر‬ ‫نمی تواند چنین اشتباهی کند و قطعه تنها در یک حالت‬ ‫خاص باید مونتاژ ش��ود؛ بنابراین برای تمام این مشکالت‬ ‫راهکار وجود دارد و صنعت خودرو و قطعه کشور می تواند‬ ‫به راحتی بس��یاری از مش��کالت کیفیت و نرخ باالی خود‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کمبود نقدینگی از چالش های اساسی صنعت خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره داخلی س��ازی قطعات اغاز ش��ده اما‬ ‫گالیه قطعه س��ازان این اس��ت که در میزهای تخصصی‬ ‫تعریف ش��ده برای تعمیق س��اخت داخل تس��هیالتی به‬ ‫صنعتگران پرداخت نمی شود‪ .‬مشکالت منابع مالی روند‬ ‫ساخت قطعات ارزبر را با کندی روبه رو کرده‪ ،‬درحالی که‬ ‫در ش��رایط حاضر به دلیل جنگ اقتص��ادی چاره ای جز‬ ‫س��رعت بخش��یدن به فراین��د تولید داخ��ل نداریم‪ .‬در‬ ‫این ب��اره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برنامه هایی دارد‬ ‫تا چالش ها را در بحث نقدینگی کاهش دهد‪ .‬نخس��تین‬ ‫شورای مدیران مشترک معاونت های امور صنایع و طرح‬ ‫و برنام��ه با ه��دف افزایش هم افزای��ی و بهبود وضعیت‬ ‫صنعت کش��ور برگزار ش��د‪ .‬اگر مش��کالت تامین مالی‬ ‫تولیدکنن��دگان برطرف ش��ود‪ ،‬تیراژ تولی��د هم افزایش‬ ‫یافته و وضعی��ت بازار برخی صنای��ع پرچالش از جمله‬ ‫خودرو نیز بسامان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت تولید‬ ‫ نیارکی‬ ‫رحمانی‬ ‫رضاصادقی‬ ‫مهدی‬ ‫سعید زرندی‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پیش تر‬ ‫از برنامه ه��ای راهب��ری برای صنایع در ش��رایط تحریم‬ ‫گفته بود اینکه تولیدکنندگان با مشکالت کمتر به ادامه‬ ‫فعالیت بپردازند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت که میزبان مع��اون طرح و برنام��ه و مدیران‬ ‫تخصصی این معاونت بود‪ ،‬با تبیین مهم ترین برنامه های‬ ‫راهب��رد مش��ترک بین دو ح��وزه گفت‪ :‬سیاس��ت های‬ ‫راهبردی توس��عه نهضت س��اخت داخل و پرداختن به‬ ‫اس��تراتژی اقتصاد صنعتی از جمله نکات مشترکی است‬ ‫که با هم��کاری دو مجموعه باید به طور منظم تری مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع‪ ،‬بازس��ازی و نوسازی‬ ‫صنایع و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام را از دیگر‬ ‫برنامه ه��ای مش��ترک دو مجموعه عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫تامی��ن منابع مالی م��ورد نیاز واحده��ای صنعتی یکی‬ ‫از مهم تری��ن دغدغه ها برای افزای��ش ظرفیت تولید در‬ ‫کش��ور به شمار می رود که معاونت طرح و برنامه با اتخاذ‬ ‫تدابیری می تواند‪ ،‬تس��ریع در تامین مالی و نقدینگی به‬ ‫بخش صنعت را با همکاری ش��بکه بانکی پیگیری کند‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی تس��هیالتی به بخش صنع��ت پرداخت ک��رده اما‬ ‫اعتبارات پرداخت شده پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نبوده و‬ ‫باید تدابیری برای رفع این چالش اندیشیده شود‬ ‫صادقی نیارک��ی نی��از صنایع کل کش��ور به س��رمایه در‬ ‫گ��ردش را ‪ ۳۶۱‬هزار میلیارد توم��ان اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫بانک مرکزی تسهیالتی به بخش صنعت پرداخت کرده‬ ‫اما اعتبارهای پرداخت ش��ده پاس��خگوی نیاز واحدهای‬ ‫صنعت��ی نب��وده و بای��د تدابیری برای رف��ع این چالش‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی در پایان خواس��تار تش��کیل کارگروه‬ ‫تخصصی برای رصد وضعیت نقدینگی صنایع و بررس��ی‬ ‫مکانیس��م های جدید تامین منابع مالی برای واحدهای‬ ‫صنعت��ی ش��د و خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش��نهاد می ش��ود‪،‬‬ ‫نشست های مشترک دو معاونت به طور مستمر و دوره ای‬ ‫اعالم قیمت های جدید‬ ‫بـاتری خودرو بـه زودی‬ ‫خبر‬ ‫وضعیت بازار‬ ‫خودروهای هیبریدی‬ ‫بررسی نرخ خودروهای داخلی و خارجی در روزهای‬ ‫پاییزی حاکی از افزایش خودروهای هیبریدی در بازار‬ ‫دارد‪ .‬ارش رنگی از نمایش��گاه داران غ��رب تهران‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اعالم ک��رد‪ :‬در این هفته‪ ،‬خودروهای‬ ‫تویوت��ا در مدل ه��ای کم��ری و پریوس ح��دود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان افزای��ش نرخ داش��تند و خودروهای‬ ‫هیوندا‪ ،‬مدل س��وناتا حدود ‪۵۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫را تجرب��ه کردن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ب��ازار خودرو پس‬ ‫از س��همیه بندی بنزی��ن راکد ش��د ام��ا قیمت ها از ‪۵‬‬ ‫میلی��ون تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان رش��د کرد؛ به گونه ای‬ ‫که خودروهای محدوده قیمتی تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫حدود ‪ ۵‬میلیون توم��ان‪ ،‬خودروهای محدوده ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومانی‪ ،‬بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون تومان و‬ ‫خودروهای خارجی باالی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی افزایش داشت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫از روزهای گذش��ته و با اعالم قیمت ها و سهمیه بندی‬ ‫بنزین‪ ،‬فروشندگان خودرو‪ ،‬دالالن و واسطه ها با تفکر‬ ‫رش��د قیمت ها در اینده‪ ،‬از فروش دس��ت کش��یدند‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان کشور‬ ‫نیز اع�لام کرد‪ :‬تجربه افزایش ن��رخ حامل های انرژی‬ ‫در س��ال های گذشته‪ ،‬نش��ان می دهد که این بازار در‬ ‫ابتدا ش��اید برای چند ماه با رکود مواجه شود‪ ،‬اما پس‬ ‫از ان وضعیت دوباره ب��ه حالت عادی بازمی گردد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬نقدینگی س��رگردان در دست مردم رقم باالیی‬ ‫اس��ت و این ش��رایط احتمال هجوم مردم برای خرید‬ ‫خودروه��ا را افزایش می ده��د‪ .‬نعمت بخش بیان کرد‪:‬‬ ‫به دلی��ل ف��روش نرفتن خودروه��ا در حاش��یه بازار‪،‬‬ ‫اختالف بی��ن قیمت های ب��ازاری و کارخانه ای وجود‬ ‫دارد و همین مسئله تقاضای خرید را همچنان باال نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه باتری س��ازان کشور درباره‬ ‫وضعیت قاچاق باتری خودرو در کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قاچاق باتری به دلیل کاهش قیمت های‬ ‫داخلی کاهش یافته است و توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تقی علی اکبری در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫با اشاره به کاهش قیمت باتری خودرو گفت‪:‬‬ ‫اوربیت��ال اصفه��ان درحال حاض��ر با کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار تومانی به بازار عرضه می ش��ود و‬ ‫قیمت های جدید که با کاهش همراه اس��ت‬ ‫پ��س از احتس��اب ‪ ۹‬درص��د ارزش اف��زوده‪،‬‬ ‫‪۱۱‬درصد ضریب مالیاتی و انالیز هزینه های‬ ‫کرایه و ایاب و ذهاب که بر عهده باتری س��از‬ ‫به عنوان مصرف کننده است‪ ،‬به زودی اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه باتری سازان کشور با اشاره‬ ‫به فهرست تنظیمی و اعالم کارخانه ها مبنی‬ ‫بر محاسبه نش��دن باتری فرسوده در قیمت‬ ‫نهای��ی محص��والت‪ ،‬گفت‪ :‬در این فهرس��ت‬ ‫‪ ۳‬کارخانه نیازی به تحویل باتری فرس��وده‬ ‫ندارند ولی با توجه به اینکه باتری فرس��وده‬ ‫عامل جایگزین است قیمت ان طبیعی است‬ ‫بر مبلغ افزوده می شود‪.‬‬ ‫علی اکبری ب��ه دالیل کاهش قیمت باتری‬ ‫در کش��ور اشاره کرد و افزود‪ :‬افزایش عرضه‪،‬‬ ‫افزای��ش تع��داد کارخانه ه��ای تولیدکننده‬ ‫و رقاب��ت انجم��ن تولیدکنن��دگان با وجود‬ ‫ثبات نرخ ارز موجب کاهش قیمت ها ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره وضعیت باتری های‬ ‫وارداتی از لح��اظ کمیت و قیمت گفت‪ :‬این‬ ‫باتری ها به تعداد اندک در بازار وجود دارد و‬ ‫قیمت انها نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه باتری سازان کشور در ادامه‬ ‫درباره خدمات پس از فروش این محصوالت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کارکرد مناس��ب باتری به مدت‬ ‫بیش از یک سال یکی از دالیلی است که منجر‬ ‫به کاهش ارائه خدمات پس از فروش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اکب��ری در پایان با اش��اره به برگزاری‬ ‫نمایش��گاه قطع��ه در روزهای گذش��ته و با‬ ‫تاکید ب��ر ل��زوم افزایش کیفی��ت گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه واردات س��رب ب��ه ثبات رس��یده ایم‪.‬‬ ‫قیم��ت باتری فرس��وده در س��ایت اتحادیه‬ ‫قرار می گیرد و تغیی��رات ماهانه ان را اعالم‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برگزار شود تا موضوع ها به طور یکپارچه و هدفمند مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای تدوین برنامه های س�ال‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫س��عید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت نیز در این نشس��ت با تش��ریح مهم ترین‬ ‫موضوع های مش��ترک بی��ن دو معاون��ت از برنامه ریزی‬ ‫ب��رای تدوین برنام��ه وزارتخانه در س��ال ‪ ۹۹‬خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بررسی استراتژی صنعتی در صنایع گوناگونی که‬ ‫دارای مزیت هستند مانند صنایع لوازم خانگی و نساجی‬ ‫و پوش��اک از جمله رویکردهایی اس��ت ک��ه به صورت‬ ‫مشترک می تواند به نتایج مناسبی برسد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر ضرورت تس��ریع در تامین نقدینگی‬ ‫م��ورد نیاز صنای��ع از ایجاد کارگروه های مش��ترک بین‬ ‫دو معاون��ت برای رصد وضعیت نقدینگی اس��تقبال کرد‬ ‫و مق��رر ش��د‪ :‬مکانیس��م های جدید تامی��ن منابع مالی‬ ‫صنای��ع با حضور حوزه های تخصصی مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره موضوع ه��ای مرب��وط به اجرای تبص��ره ‪ ۱۸‬که‬ ‫اعتبارهای��ی ب��رای طرح ه��ای نیمه تمام و بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی در نظر گرفته ش��ده ب��ود از تس��ریع در روند‬ ‫پرداخت تس��هیالت خبر داد‪ .‬زرندی همچنین استفاده‬ ‫از ظرفیت های موجود در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مانن��د بانک صنعت و مع��دن و صندوق های حمایتی و‬ ‫افزایش س��رمایه انه��ا را از دیگ��ر برنامه های این بخش‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬تجمیع سرمایه های موجود در بهبود‬ ‫وضعیت صنایع بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫واحد ذوب‬ ‫الومینیوم بدون‬ ‫کربن در کانادا‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سرب‬ ‫از بازیافت به دست‬ ‫می اید‬ ‫صندوق بیمه به یک عرصه جدید در حمایت از معدنکاران ورود می کند؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹صندوق حامی معدنکار‬ ‫فری��د دهقانی‪ ،‬مدیرعام��ل صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی در پاسخ به این پرسش که این صندوق‬ ‫در حمایت از تولیدکنندگان ماشین االت معدنی چه اقدامی‬ ‫انج��ام می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولیدکننده ماش��ین االت بتواند‬ ‫مبل��غ کم��ی را به عنوان اورده خود به تولید ماش��ین االت‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬ما بیمه نامه ای را که قبال به بانک می دادیم‬ ‫ب��ه تولیدکننده ماش��ین االت می دهیم‪ .‬مق��داری از وقت‬ ‫کسانی که به بانک مراجعه می کنند در بروکراسی بانک تلف‬ ‫می شود و انها نگران تامین بودجه برای ساخت ماشین االت‬ ‫خود هستند؛ در نتیجه به دنبال این هستیم که کارکرد بانک‬ ‫را کاهش دهیم و ش��رایط را برای تولیدکننده ماشین االت‬ ‫تس��هیل کنی��م‪ .‬مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی ادامه داد‪ :‬برای اینکه از تولیدکنندگان‬ ‫و متقاضیان ماشین االت معدنی در کشور حمایت همزمان‬ ‫کنیم‪ ،‬سعی می کنیم نگرانی تولیدکننده را از نظر تامین پول‬ ‫بابت ساخت ماشین االت رفع کنیم‪ .‬در نتیجه اگر متقاضی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬پول تولیدکنن��ده را پرداخت نکند‪ ،‬به عنوان‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ان را تقبل‬ ‫می کنی��م‪ .‬او درب��اره نحوه هدایت رفت��ار مصرف کننده نیز‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه مصرف کننده می گوییم که می تواند کاالی مورد‬ ‫نی��از خود را از تولیدکننده داخلی به طور قس��طی دریافت‬ ‫کن��د‪ .‬به این صورت که ح��دود ‪ ۳۰‬درصد را پیش پرداخت‬ ‫کن��د و بقی��ه را قس��طی بده��د‪ .‬در این بی��ن تولیدکننده‬ ‫ضرری نکرده؛ چراکه نرخ بهره را حس��اب می کند و ریسک‬ ‫بازنگش��تن منابع ماشین دار را نیز صندوق متقبل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ترتیب بانک را از مسیر تولید حذف کرده‬ ‫فری��د دهقانی‪ :‬س��عی می کنیم نگران��ی تولیدکننده ب��رای تامین‬ ‫پول در س��اخت ماش��ین االت را رفع کنیم‪ .‬در این بین اگر متقاضی‬ ‫ماشین االت‪ ،‬پول تولیدکننده را پرداخت نکند‪ ،‬ما به عنوان صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری‪ ،‬هزینه فعالیت های معدنی را تقبل می کنیم‬ ‫و موانع س��ر راه تولیدکننده را برداش��ته ایم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تولیدکننده به صورت اقس��اطی کاالی خود را می فروش��د‪،‬‬ ‫صندوق هم ضمانتنامه الزم را می دهد و به نوعی بازگش��ت‬ ‫منابع انها را تضمین می کند‪ .‬دهقانی با اش��اره به اینکه در‬ ‫تضمین فروش و خرید تولیدکننده ورود نمی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫مطرح می کنیم اگر در بازار رقابتی توان فروش دارید و منابع‬ ‫الزم ب��رای خرید نقدی نزد معدن��دار وجود ندارد‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمانتنامه می دهد تا تس��هیلگری کن��د‪ .‬معدندار به غیر از‬ ‫پروان��ه بهره برداری و ماش��ین االت موج��ود تضمینی بابت‬ ‫پرداخت اقس��اط ندارد؛ در نتیجه صندوق این کار را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬او با تاکید بر اینکه صندوق یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫هم ارائه می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه از منابع داخلی‬ ‫بانک استفاده می کنیم و منابع ما تنها اهرم اعتباری است و‬ ‫از انجایی که منابع داخلی بانک نرخ مش��خصی دارد‪ ،‬ما در‬ ‫عمل مطرح می کنیم که اگر با بیمه نامه ما پول دریافت کنید‬ ‫تا ‪ ۸‬درصد برای فراوری کنندگان یارانه سود تسهیالت ارائه‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدن��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه چه هدف��ی برای‬ ‫حمای��ت از تولیدکننده ماش��ین االت داری��د‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫واردات ماش��ین االت برای ایران به ش��دت س��خت ش��ده ‪،‬‬ ‫به ویژه اینکه ماش��ین االت دس��ت دوم با نو برابری می کند‪.‬‬ ‫یکی از رس��الت های اصلی توس��عه بخش معدن‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولیدکننده ماشین االت است‪ .‬برای اینکه تولید داخل شکل‬ ‫بگی��رد و واردات ماش��ین االت معدنی کاهش پیدا کند باید‬ ‫حامی تولیدکنندگان داخلی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاران نیازمند حمایت دولت‬ ‫محمد تواهن‪ ،‬مدیر بازرگانی و سهامدار یک شرکت معدنی‪،‬‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ -‬مدیر اجرایی طرح احیا‬ ‫فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرید دهقانی‬ ‫محمد تواهن‬ ‫زیرس��اخت ها در کش��ورهای دیگر بسیار‬ ‫قوی هس��تند؛ اما ای��ن مهم در کش��ور ما‬ ‫چن��دان قوی نیس��ت‪ .‬با هوشمندس��ازی‬ ‫در بخ��ش مع��دن در حوزه ایمن��ی‪ ،‬ایجاد‬ ‫رواب��ط اجتماع��ی بهت��ر بین کارگ��ران با‬ ‫خانواده های ش��ان و‪ ...‬می توانی��م به رش��د‬ ‫زیرس��اخت ها کم��ک کنیم‪ .‬بای��د بتوانیم‬ ‫اثربخش��ی معدن را توس��عه دهی��م‪ .‬امروز‬ ‫دانش بنیان ه��ا اقدام��ات مهم��ی در زمینه‬ ‫زیرس��اخت ها انج��ام می دهن��د‪ .‬یک��ی از‬ ‫اقدام��ات خ��وب انجام ش��ده‪ ،‬ایج��اد کافه‬ ‫مع��دن اس��ت که ب��ه دنب��ال ان اطالعات‬ ‫معدن��ی مهمی را ب��رای عالقه مندان ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬به تدریج با این روش‪ ،‬ما معدنی ها‬ ‫به خان��ه همه مردم راه پی��دا می کنیم؛ اما‬ ‫مسئله مهم این است که هنوز دانش بنیان ها‬ ‫نتوانسته اند جایگاه خود را رشد دهند‪ .‬برای‬ ‫نمونه هن��وز چراغ های قدیم��ی در معادن‬ ‫اس��تفاده می ش��وند زی��را تولیدکننده های‬ ‫چراغ جدید نتوانس��ته اند ب��ه خوبی تبلیغ‬ ‫کنند‪ .‬در این بین هر کس��ی حرف جدیدی‬ ‫دارد از ان حمای��ت می کنیم و حاضریم در‬ ‫ایده های نو س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬مدارس و‬ ‫دانشگاه ها باید ارتباط خود را با سازمان های‬ ‫معدنی افزایش دهند؛ برای نمونه در تهران‪،‬‬ ‫دانش ام��وزان و دانش��جویان بای��د از موزه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی بازدید کنن��د و از‬ ‫نزدیک با کارشناسان این مجموعه گفت وگو‬ ‫کنن��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که متاس��فانه‬ ‫اطالع رس��انی ها ان طور که باید انجام نشده‬ ‫است و برخی از وجود چنین سازمانی اطالع‬ ‫ندارند‪ .‬همچنین به نشست های تخصصی که‬ ‫برگزار می کنیم هم چندان بها نمی دهیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س��اخت ماش��ین االت معدنی از مواردی است که همواره‬ ‫م��ورد توجه فعاالن این حوزه ب��وده؛ اما از انجایی که برخی‬ ‫مواد اولیه س��اخت ماش��ین االت خارجی بوده اند با افزایش‬ ‫نرخ ارز و ش��کل گیری تحریم ها فشار زیادی بر تولیدکننده‬ ‫ماش��ین االت معدنی وارد شده اس��ت‪.‬‬ ‫درباره اینکه‬ ‫دولت چه سیاست هایی را باید در پیش بگیرد و چه شرایطی‬ ‫تا کنون برای س��ازندگان ماش��ین االت معدنی فراهم شده‬ ‫است با کارشناسان و فعاالن این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نیاز به‬ ‫زیرساخت های‬ ‫معدنی‬ ‫از واردات تا ساخت ماشین االت معدنی‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش ن��رخ دالر و مش��کالتی که برای‬ ‫واردات وج��ود دارد ب��ه ش��دت بر کار ما تاثی��ر می گذارد‪ .‬از‬ ‫انجایی که ماده اولیه کار ما از تایوان و مالزی وارد می شود‪،‬‬ ‫ب��ا تحریم ها مجبور هس��تیم نرخ ها را افزای��ش دهیم‪ .‬این‬ ‫فعال معدنی در پاس��خ به این پرس��ش که به عنوان سازنده‬ ‫ماش��ین االت معدنی چه دغدغه و چالشی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تع��داد خری��د ماش��ین االت معدنی از س��وی متقاضیان به‬ ‫ش��دت کم است‪ .‬به این ترتیب در ساخت و فروش این مهم‬ ‫مشکالت جدی داریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تغییرات سیاست دولت‬ ‫و عوارض های مختلفی که گذاش��ته می ش��ود کار را برای ما‬ ‫دشوار می کند‪ .‬در واقع تغییرات زیاد سیاست گذاری دولتی‬ ‫به بزرگ ترین دغدغه ما تبدیل شده است؛ برای نمونه از اول‬ ‫مهر برای صادرات محصوالت معدنی عوارض گذاشته اند اما‬ ‫بیشتر مدیران معادن در این باره اذعان به تعطیلی می کنند‬ ‫و گله دارند تنها مسئله ای که زنده بود و می توانست ارزاور‬ ‫باش��د‪ ،‬قش��ر زیادی را زیر پوش��ش قرار دهد و سفره خیلی‬ ‫بزرگی را پهن کرده بود‪ ،‬در حال جمع شدن است؛ بنابراین‬ ‫با این سیاس��ت ارزاوری به نوعی ریش��ه کن می شود‪ .‬تواهن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته خیلی زود اس��ت که تاثیر این تصمیم را بر‬ ‫کار خود بسنجیم‪ ،‬هنوز برای شرکت ها اتفاقی نیفتاده به این‬ ‫دلیل که همه ثبت س��فارش را از قبل انجام داده اند؛ اما این‬ ‫مورد در اینده نزدیک بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬اگر دولت در‬ ‫زمین��ه کارهایی که می خواهد انجام دهد و تصمیم هایی که‬ ‫می خواه��د بگیرد به نوع��ی مصرف کننده را مورد هدف قرار‬ ‫ندهد خیلی بهتر می توان کار کرد‪ .‬او با اشاره به یکنواختی‬ ‫ش��رایط اقتصادی گفت‪ :‬اگر شرایط اقتصادی یکدست باشد‬ ‫می تواند به ما بس��یار کمک کند‪ .‬ما تولیدکننده های داخلی‬ ‫به ش��دت نیازمند حمایت دولت هستیم‪ .‬این در حالی است‬ ‫که امروز نه تنها از ما حمایتی نمی شود بلکه موانع زیادی هم‬ ‫بر سر راه مان قرار می گیرد‪ .‬این فعال معدنی در پایان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیشرفت کشور از راه تولید می گذرد‪ .‬تمام شرکت های‬ ‫صاحب نام وقتی نجات پیدا کردند که کار تولید خود را قوی‬ ‫انجام دادند‪ .‬اگر به المان و چین نگاه کنیم متوجه می شویم‬ ‫ب��ا این میزان جمعیت فقط از راه تولید کش��ور خود را اداره‬ ‫کرده اند؛ بنابراین ما هم باید در این مسیر گام برداریم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫فلزی با قابلیت بازیافت باال‬ ‫یادداشت‬ ‫فلسفه‬ ‫تاب اوری‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سرب از بازیافت به دست می اید‬ ‫محمدحسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرب جزو فلزهایی به شمار می رود که جذب طبیعت‬ ‫نمی شود و اگر به چرخه تولید بازنگردد‪ ،‬برای محیط زیست‬ ‫بس��یار خطرناک خواهد بود؛ بنابراین یکی از ضروریات‬ ‫این فلز بازیافت دوباره ان اس��ت‪ .‬یکی از منابع بازیافت‬ ‫سرب باتری های خودرو هستند که جمع اوری و بازیافت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوتی ندارند‬ ‫رضا اعتدال‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫رض��ا اعتدال‪ ،‬کارش��ناس س��رب و روی در گفت وگو با‬ ‫درباره بازیافت سرب در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سرب‬ ‫یکی از فلزاتی اس��ت که قابلیت بازیافت باالیی دارد و به‬ ‫سربی که از طریق بازیافت به دست می اید‪ ،‬سرب ثانویه‬ ‫گفته می ش��ود‪ .‬ح��دود ‪ ۵۰‬درصد س��رب از راه بازیافت‬ ‫به دس��ت می اید‪ ،‬البته این میانگین جهانی اس��ت و در‬ ‫ایران نیز بازیافت س��رب به همین میزان انجام می شود‪.‬‬ ‫اعتدال در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬به طور معمول بازیافت‬ ‫سرب به وسیله باتری های ضایعاتی انجام می شود‪ .‬از انجا‬ ‫که باتری حاوی س��رب زیادی است‪ ،‬االیندگی بسیاری‬ ‫برای محیط زیس��ت دارد؛ بنابراین بای��د دوباره در مدار‬ ‫مص��رف قرار گی��رد؛ از این رو واحدهای بازیافت س��رب‬ ‫بس��یاری فعال هستند که به صورت کارگاهی در زمینه‬ ‫بازیافت س��رب مشغول به کارند‪ .‬سرب ثانویه را با سربی‬ ‫که با مواد اولیه حاصل شده است‪ ،‬مخلوط می کنند و از‬ ‫ان دوباره شمش می سازند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا عیار س��رب ثانویه‬ ‫با س��رب اولیه تفاوت ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رکت های با‬ ‫فن��اوری باال‪ ،‬عیار س��رب ثانویه را به ب��االی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫می رس��انند؛ اما کارگاه هایی که به طور س��نتی بازیافت‬ ‫س��رب انجام می دهند عی��ار پایین تری دارند و محصول‬ ‫خود را به عنوان سرب کارگاهی به کارخانه های بزرگ تر‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ س��رب ثانویه نیز عن��وان کرد‪ :‬بازار نرخ‬ ‫فل��زات و ضایعات انها تابعی از بازارهای جهانی اس��ت و‬ ‫از ان پی��روی می کند‪ .‬در ایران نی��ز وضعیت به همین‬ ‫منوال است‪.‬‬ ‫‹ ‹منبع اصلی بازیافت سرب‬ ‫همچنین درباره ضرورت بازیافت فلز سرب و چگونگی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تحقیقات نشان می دهد کسب و کارهای‬ ‫امروزی با مخاطره ها و نا امنی هایی روبه رو‬ ‫است که بعضی خارج از حوزه پیش بینی و‬ ‫جنس تجربه های مدیران است‪.‬‬ ‫ام��روز ش��اهد هس��تیم ک��ه مقوله های‬ ‫اس��یب پذیری و در نقط��ه مقاب��ل ان‬ ‫انعطاف پذی��ری و بازیاب��ی‪ ،‬با رش��د کمی‬ ‫و کیف��ی تهدی��دات خارج��ی و از دس��ت‬ ‫رفت��ن فرصت های داخلی ب��ه موضوع های‬ ‫مهم برای کس��ب و کاره��ای خرد و کالن‬ ‫و همچنی��ن اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میان ش��اهدیم که واژه تاب اوری‬ ‫به یک��ی از کلی��دواژگان پرکاربرد و گاهی‬ ‫تبلیغات��ی مدی��ران تبدیل ش��ده اس��ت و‬ ‫بیش از مکانیس��م های مدیریتی‪ ،‬تاب اوری‬ ‫را در مقاومت اح��اد جامعه در رویارویی با‬ ‫مشکالت اقتصادی جست وجو می کنند‪.‬‬ ‫مفهوم اساس��ی تاب اوری‪ ،‬ش��امل توان‬ ‫انطباق پذیری هر ش��بکه ای با شرایط عدم‬ ‫اطمینان و اختالالت اس��ت و این مفهوم به‬ ‫موازات مقاومت در براب��ر تنش ها‪ ،‬بر قوای‬ ‫بازیاب��ی و انعطاف پذی��ری الزم در حف��ظ‬ ‫شرایط یک سیستم در سطح مطلوب تاکید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حال انکه ش��اهد هس��تیم ک��ه مدیران‬ ‫داخلی بی��ش از اصرار بر بازیاب��ی‪ ،‬تنها بر‬ ‫مقاومت در برابر اختالالت اقتصادی موجود‬ ‫اتکا دارند و یکس��ونگری نس��بت به مقوله‬ ‫مقاوم��ت موجب می ش��ود که ی��ک عامل‬ ‫اساس��ی مانند بازیابی به س��اده ترین شکل‬ ‫ممکن مورد غفلت قرار گیرد‪.‬‬ ‫دس��ت یافتن به مقوله بازیابی‪ ،‬نیازمند‬ ‫درک روزافزون و مشتاقانه فلسفه چابکی و‬ ‫تبیین استراتژی های منعطف است‪.‬‬ ‫اتکا به منابع منعطف کش��ور و کارامدی‬ ‫مدیری��ت انه��ا می توان��د ی��ک رویک��رد‬ ‫تاب اورانه در ش��رایط کنونی کش��ور باشد‪.‬‬ ‫در س��طح کالن اقتص��اد کش��ور‪ ،‬گ��ذر از‬ ‫دوران ات��کا ب��ه نفت و منابع خ��دادادی و‬ ‫همچنین مقوله خام فروش��ی یک��ی از این‬ ‫راهکارهاست‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم انک��ه یک سیس��تم تاب اور‬ ‫نه تنه��ا تنش را جذب می کن��د بلکه از ان‬ ‫بهره مند می ش��ود؛ برای نمون��ه بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در زمین��ه قابلی��ت‬ ‫انعطاف پذی��ری‪ ،‬چالش ه��ا و البته مزایایی‬ ‫دارن��د ام��ا در مجم��وع دارای ظرفیت��ی‬ ‫مناسب برای پاسخ سریع‪ ،‬انعطاف پذیری و‬ ‫تاب اوری هستند‪.‬‬ ‫تاکی��د ت��اب اوری ب��ر این اس��ت که با‬ ‫افزایش پیچیدگی و توال��ی رویدادهایی از‬ ‫جنس بحران‪ ،‬نیاز ما به یک پاس��خ سریع و‬ ‫رویکرد انعطاف پذیری بیش از پیش خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امروز ش��اهد ان هس��تیم که با جایگاه‬ ‫دهم در مالکی��ت حجم ذخایر مواد معدنی‬ ‫اهن��ی و فروالی��اژی در جه��ان و با توجه‬ ‫به مزیت در دس��ترس ب��ودن منابع انرژی‬ ‫ارزان تر نس��بت ب��ه رقیبان‪ ،‬ش��رایط برای‬ ‫بهره مندی تاب اورانه از تس��هیالت موجود‬ ‫در راستای اکتساب حداکثری ارزش افزوده‬ ‫حاصل از توس��عه صنایع معدنی در کش��ور‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫طرح چش��م انداز ت��ا اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬برای‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تولید فوالد‪ ،‬یک رویکرد‬ ‫تاب اورانه برای اقتصاد کشور است که امید‬ ‫ان م��ی رود به واس��طه تحلیل ریس��ک ها‬ ‫و تهدیده��ای ای��ن صنعت م��ادر‪ ،‬مواردی‬ ‫مانند ممانعت از خام فروش��ی مواد معدنی‪،‬‬ ‫استخراج اصولی‪ ،‬توسعه حداکثری طرح های‬ ‫تفصیلی اکتش��افی‪ ،‬توجه وی��ژه به تکامل‬ ‫زنجیره تامی��ن صنعت ف��والد و همچنین‬ ‫فوالدهای الیاژی‪ ،‬مورد مالحظه بیشتر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در این میان راهکارهای تاب اورانه می تواند‬ ‫ش��امل مواردی چون توسعه همکاری های‬ ‫مش��ترک با کشورهای همس��ایه در حوزه‬ ‫صنع��ت فوالد ش��امل انتق��ال فناوری های‬ ‫بوم��ی‪ ،‬ج��ذب س��رمایه گذاری های انها و‬ ‫توس��عه زیرساخت های لجستیکی شود و از‬ ‫نگاه داخلی‪ ،‬عرض��ه محصوالت فوالدی در‬ ‫بورس و ص��ادرات مازاد‪ ،‬حذف موانع تولید‬ ‫و چالش های س��اختاری در راس��تای پیش‬ ‫رفتن به س��وی تولید مبتنی بر بهره وری را‬ ‫در برگیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا اعتدال‪ :‬از انجا که باتری حاوی س��رب زیادی است‪ ،‬االیندگی‬ ‫بس��یاری ب��رای محیط زیس��ت دارد؛ بنابراین باید دوب��اره در مدار‬ ‫مصرف قرار گیرد‬ ‫ان‪ ،‬محم��د اش��ناگر‪ ،‬مدی��ر یک س��ایت ضایعاتی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حجم ضایعات س��رب به‬ ‫اندازه ضایعات مس و الومینیوم نیس��ت؛ اما به فراخور‬ ‫نیاز در بازار موجود است و جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫اش��ناگر در ادامه با اش��اره به مواد بازیافتی که س��رب‬ ‫باالیی دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عمده ترین س��ربی که دوباره‬ ‫ی سربی خودروهاست‪.‬‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬باتر ‬ ‫این باتری ها س��رب و اس��ید باالیی دارند که در فعل و‬ ‫انفعاالت شیمیایی‪ ،‬برق خودرو را تامین می کنند و در‬ ‫حقیقت منبع اصلی بازیافت س��رب‪ ،‬باتری های خودرو‬ ‫واحد ذوب الومینیوم بدون کربن در کانادا‬ ‫ثمن رحیم�ی راد‪ :‬کانادا ب��ه عنوان یکی از‬ ‫اصلی تری��ن کش��ورهای تولیدکنن��ده گازه��ای‬ ‫گلخان��ه ای ب��ا ایج��اد ن��واوری در صنعت ذوب‬ ‫الومینیوم‪ ،‬گامی در کاهش این پدیده برداش��ته؛‬ ‫در حالی که افزایش گازهای گلخانه ای به معنای‬ ‫افزایش چالشی به نام گرمایش زمین است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬در یک‬ ‫رویداد رس��می با حضور جاستین ترودو نخست‬ ‫وزیر کانادا‪ ،‬فیلیپ کوئیالرد اس��تاندار ِکبِک‪ ،‬تیم‬ ‫کوک مدیرعامل اپ��ل و همچنین نمایندگانی از‬ ‫ش��رکت امریکایی تولیدکنن��ده الومینیوم الکوا‬ ‫و ش��رکت استرالیایی انگلیس��ی ریوتینت��و‪ ،‬خبر‬ ‫راه ان��دازی ی��ک واح��د ذوب الومینی��وم اعالم‬ ‫ش��د که در فرایند ذوب ان هی��چ کربنی تولید‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این واحد «السیز» نام دارد و شرکتی‬ ‫است حاصل سرمایه گذاری مشترک چند شرکت‬ ‫بزرگ بین المللی و هدف ان تجاری س��ازی ذوب‬ ‫الومینیوم به روش یاد شده است‪.‬‬ ‫در این رویداد‪ ،‬مدیران شرکت های سرمایه گذار‬ ‫توضی��ح دادن��د‪ ،‬در ای��ن روش نواوران��ه تولید‬ ‫الومینیوم‪ ،‬اکس��یژن تولید شده و همه انچه در‬ ‫نتیجه فرایند س��نتی ذوب از انتش��ار مس��تقیم‬ ‫گازه��ای گلخانه ای به جو وارد می ش��ود‪ ،‬از بین‬ ‫می رود و حذف می شود‪.‬‬ ‫انها همچنین اش��اره کردند‪ ،‬اگ��ر این فرایند‬ ‫در واحده��ای ذوب کنون��ی الومینی��وم به طور‬ ‫کامل اجرا ش��ود‪ ،‬این فن��اوری می تواند حجمی‬ ‫مع��ادل ‪ ۶.۵‬میلیون مگاتن (واح��د اندازه گیری‬ ‫گاز گلخانه ای) از انتش��ار گاز گلخانه ای در کانادا‬ ‫بکاهد‪ .‬این رقم برابر اس��ت ب��ا اینکه حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار وس��یله نقلیه سبک از جاده‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫این فناوری که حق اختراع ان ثبت ش��ده‪ ،‬به‬ ‫وسیله الکوا توسعه یافته و درحال حاضر در مرکز‬ ‫فن��ی الکوا در تولید فلز به کار می اید‪ .‬این مرکز‬ ‫حوالی ش��هر پیتس��بِرگ در ایالت پنسیلوانیای‬ ‫امریکا قرار دارد و از سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۸‬‬ ‫خورشیدی) این فرایند را در مقیاس های مختلف‬ ‫به کار گرفته است‪.‬‬ ‫اپ��ل نی��ز از س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورشیدی) به این پروژه وارد شده و ‪ ۳‬مهندس‬ ‫ان‪ ،‬پژوهش��ی را اغاز کردند که نسبت به تولید‬ ‫انبوه الومینیوم پاک تر و سالم تر است‪.‬‬ ‫جِ ��ی‪-‬اس ژاک‪ ،‬مدی��ر اجرای��ی ریوتینتو‪ ،‬این‬ ‫فراین��د ذوب را انقالب��ی در صنع��ت الومینیوم‬ ‫معرف��ی کرد ک��ه می تواند به کاهش چش��مگیر‬ ‫انتش��ار کربن در جو بینجامد‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫الومینیوم نقش کلیدی بازی می کند‪ ،‬در پیشبرد‬ ‫صنایع با تولید محصوالتی که به طور کامل قابل‬ ‫بازیافت باشد‪ ،‬قدرت بیشتری خواهد داشت و از‬ ‫نظر مصرف سوخت نیز دارای بهره وری بیشتر و‬ ‫به صرفه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در این سرمایه گذاری مشترک‪۴۰ ،‬‬ ‫میلی��ون دالر کانادا صرف بودجه پش��تیبانی از‬ ‫زنجیره تامین مواد اند و کاتد ش��ود‪ .‬مواد حاصل‬ ‫از ای��ن فرایند همچنین ‪ ۳۰‬برابر بیش��تر از مواد‬ ‫سنتی دوام خواهند داشت‪.‬‬ ‫در این رویداد همچنین اعالم ش��د‪ ،‬الس��یز به‬ ‫طور مستقیم ‪ ۱۰۰‬نیروی کار را استخدام خواهد‬ ‫کرد‪ .‬دفتر مرکزی ان در ش��هر مونترال اس��تان‬ ‫کبک در شرق کاناداست و تجهیزات پژوهشی ان‬ ‫نیز در منطقه ای به نام «ساگنار الک سنت جین»‬ ‫در همان اس��تان قرار دارد‪ .‬ای��ن فناوری پس از‬ ‫توسعه می تواند در تکمیل واحدهای جدید ذوب‬ ‫یا ساخت تجهیزات جدید به کار اید‪.‬‬ ‫الکوا در نش��ریه ای که در همین باره منتش��ر‬ ‫ش��ده‪ ،‬اورده ک��ه دولت کان��ادا و فرماندار کبک‬ ‫ه��ر ی��ک ‪ ۶۰‬میلی��ون دالر کان��ادا در الس��یز‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬کبک ‪ ۳.۵‬درصد سهام‬ ‫این س��رمایه گذاری مشترک را در اختیار خواهد‬ ‫داش��ت و بقیه مالکیت ان بی��ن الکوا و ریوتینتو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر اپ��ل نی��ز از ای��ن پ��روژه‪،‬‬ ‫پش��تیبانی فنی و ‪ ۱۳‬میلیون دالر امریکا در ان‬ ‫سرمایه گذاری مالی می کند‪ .‬در همین حال رقم‬ ‫سرمایه گذاری الکوا و ریوتینتو در ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫به ‪ ۵۵‬میلیون دالر کانادا می رسد و این ‪ ۲‬شرکت‬ ‫در مالکی��ت معنوی و حق ثب��ت اختراع ان نیز‬ ‫مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫کانادا از کشورهایی است که بیشترین گازهای‬ ‫گلخان��ه ای را ب��ه ج��و وارد می کند‪ .‬این کش��ور‬ ‫رتب��ه نهم تولید گازهای گلخان��ه ای را در جهان‬ ‫دارد و چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی و ایران رتبه های یکم تا هش��تم را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫گاز گلخانه ای به گازی در جو یک سیاره گفته‬ ‫می ش��ود که در محدوده م��ادون قرمز به جذب‬ ‫و انتش��ار پرتوها می پردازد‪ .‬گازه��ای گلخانه ای‬ ‫موج��ود در جو زمین که ب��ه طور طبیعی در ان‬ ‫وجود دارند ش��امل بخار اب‪ ،‬کربن دی اکس��ید‪،‬‬ ‫متان‪ ،‬دی نیتروژن مونوکسید و ازون هستند؛ اما‬ ‫فعالیت های بشری‪ ،‬بر میزان بسیاری از این گازها‬ ‫در ج��و افزوده و به ش��کل گیری پدیده گرمایش‬ ‫زمین به عنوان یک چالش منجر شده است‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایر منابع‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به س��ایر حوزه هایی که منبع‬ ‫س��رب ثانویه هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخش دیگر ضایعات‬ ‫س��رب‪ ،‬روکش ها و فویل های کابل ها هس��تند‪ .‬برخی‬ ‫کابل ها دارای یک ورق سربی هستند که قابلیت بازیافت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگر از ضایعات س��رب نیز ش��امل حروف‬ ‫چاپخانه ای هس��تند‪ .‬در بیمارس��تان ها نیز عکس های‬ ‫س��ونوگرافی و عکس های اش��عه ایکس حاوی س��رب‬ ‫باالی��ی هس��تند که تمام ای��ن موارد قابلی��ت بازیافت‬ ‫دارن��د‪ .‬از انج��ا ک��ه این م��واد حاوی س��رب خالص‬ ‫هس��تند‪ ،‬به راحت��ی بازیافت می ش��وند‪ ،‬در حالی که‬ ‫فرایند اس��تحصال باتری ها کمی پیچیده تر و مشکل تر‬ ‫است‪ .‬این کارشناس ضایعات در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قابلیت بازیافت فلز س��رب بسیار باالست و بیشتر از راه‬ ‫منب��ع ثانویه و بازیافت تولید می ش��ود‪ .‬از انجا که عمر‬ ‫باتری ها کم است‪ ،‬منبع خوبی برای بازیافت ان به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬اش��ناگر در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬در زمین��ه‬ ‫جم��ع اوری بات��ری خودروها مراکزی مش��غول به کار‬ ‫هس��تند و هفت��ه به هفت��ه از مغازه های��ی که تعویض‬ ‫بات��ری خودروها را انجام می دهن��د‪ ،‬انها را جمع اوری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه به ط��ور وس��یع تر نی��ز ش��رکت های بزرگ‬ ‫باتری س��ازی‪ ،‬به صورت مویرگی‪ ،‬در بازار نفوذ کرده اند‬ ‫و اقدام به جمع اوری و بازیافت باتری می کنند‪ .‬کسانی‬ ‫نیز هس��تند ک��ه اقدام ب��ه جم��ع اوری باتری ها برای‬ ‫شرکت هایی که در کار تولید شمش هستند‪ ،‬می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که از نظر اقتصادی و‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬بازیافت سرب چه اندازه اهمیت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��رب به دلیل اتم س��نگین باال‪ ،‬دارای الودگی‬ ‫خطرناکی است؛ از این رو اگر در محیط رها شود ان را‬ ‫الوده می کند که اگر به مرور زمان با اسیدی که دارد به‬ ‫سفره های زیرزمینی نفوذ کند‪ ،‬بسیار مضر و خطرناک‬ ‫خواهد بود؛ بنابراین ضروری است بازیافت شود‪ ،‬دوباره‬ ‫ب��ه چرخه بازگ��ردد و به هیچ عن��وان در طبیعت رها‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ضایع��ات در ادامه با اش��اره به این‬ ‫موضوع که بازیافت س��رب به نوبه خود می تواند بسیار‬ ‫اقتصادی تر باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از نظر اقتصادی‪ ،‬بازیافت‬ ‫سرب بسیار به صرفه است؛ چراکه اگر فرایند استحصال‬ ‫س��رب از معدن را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬انرژی و هزینه های‬ ‫بس��یاری مصرف خواهد ش��د تا ماده معدنی به شمش‬ ‫سرب تبدیل شود؛ اما اگر همین شمش از منابع ثانویه‬ ‫سرب به دست بیاید هزینه های ان چندین برابر کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫تندیس زرین مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫در دستان فوالدمردان خوزستان قرار گرفت‬ ‫در دومی��ن ایی��ن تجلی��ل از چهره های نام��ی صنعت و اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان تندیس زرین ش��رکت صنعتی برتر کشور در حوزه‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی و خدمت رسانی به مردم را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫همایش یادشده روز پنجشنبه ‪ ٢٣‬ابان ماه ‪ ۹۸‬با حضور‬ ‫الیاس حضرت��ی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‪ ،‬مصطف��ی کواکبیان‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬برات قبادیان معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫عیسی فرهادی س��رتنگی فرماندار تهران و سایر مسئوالن کشوری در مرکز‬ ‫همایش های صداوسیمای تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این همایش که با محوریت معرفی برندهای مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫و خدمت رس��انی به مردم برگزار ش��د‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان تنها شرکت‬ ‫فوالدی کشور در میان برگزیدگان بود که توانست تندیس زرین را از ان خود‬ ‫کند و جمشید عادلی مقدم‪ ،‬معاون منابع انسانی و امور اجتماعی این شرکت‬ ‫به نمایندگی از علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‪ ،‬این تندیس را دریافت نمود‪.‬‬ ‫الیاس حضرتی‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی فعالیت‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی را در توسعه اقتصادی کشور موثر دانست و افزود‪:‬‬ ‫دس��تگاه های دولتی در تسهیل ش��رایط و ایجاد زمینه های تولید واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬کشاورزی و اقتصادی باید حداکثر توان خود را به کار گیرند‪.‬‬ ‫عیس��ی فرهادی س��رتنگی‪ ،‬فرماندار ته��ران دیگر س��خنران این همایش‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فعالیت واحدهای تولیدی و اقتص��ادی از مصادیق واقعی جهاد‬ ‫است‪ .‬در پایان این همایش که با رویکرد برندهای مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫و موثر در رونق تولید برگزار ش��د از کتیبه نام و نشان های ماندگار صنعت و‬ ‫اقتصاد کشور رونمایی شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت ف��والد خوزس��تان در س��ال های اخی��ر در حوزه‬ ‫ت که‬ ‫مس��ئولیت پذیری اجتماعی‪ ،‬فعالیت های گس��ترده ای انجام داده اس�� ‬ ‫ش��اخص ترین ان بهره برداری از ورزشگاه ش��هدای فوالد خوزستان با اعتبار‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال جهت رفاه عالقه مندان به ورزش و کمک ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیارد ریالی به س��یل زدگان و تامین کلیه اقالم موردنیاز انان در فروردین‬ ‫سال جاری بود‪.‬‬ ‫همچنین فوالد خوزس��تان به منظور حمایت و شناس��ایی مناطق محروم‪،‬‬ ‫اقدام به تش��کیل ق��رارگاه مرکزی محرومیت زدایی ش��هدای فوالد کرده که‬ ‫تاکنون فعالیت های چش��مگیری انجام داده اس��ت‪ .‬پروژه اح��داث درمانگاه‬ ‫قلعه چنعان‪ ،‬پروژه احداث مرکز اموزش فنی و حرفه ای قلعه چنعان‪ ،‬اهدای‬ ‫بس��ته های حمایتی به خانواده ه��ای کم بضاعت‪ ،‬اع��زام گروه های تخصصی‬ ‫پزشکی به مناطق محروم‪ ،‬تامین اقالم اموزشی و فرهنگی‪ ،‬برگزاری جشن ها‬ ‫و مراسمات مذهبی‪ ،‬توسعه چشمگیر فضای سبز و توجه ویژه به محیط زیست‬ ‫و حمایت همه جانبه از ش��رکت های مرتبط فوالدی در استان‪ ،‬تنها بخشی از‬ ‫فعالیت های انجام شده توسط این شرکت تا به امروز است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫انتقاد جدی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫به محدودیت های وارداتی‬ ‫پرداخت حمایت معیشتی‬ ‫به خانوارها‬ ‫اغاز شد‬ ‫توسعه صنایع تبدیلی‬ ‫حلقه گمشده‬ ‫کشاورزی در کردستان‬ ‫به منظور تامین نظر شورای نگهبان‬ ‫‹ ‹موارد اصالحی‬ ‫براس��اس مصوب��ه اصالحی مجل��س‪ ،‬بانک ها و س��ایر‬ ‫موسسات اعتباری موظف شدند قرارداد اعطای تسهیالت‬ ‫خود را به نحوی منعقد کنند که در صورت پرداخت نشدن‬ ‫دی��ن‪ ،‬وصول طلب ابتدا از مدی��ون و وثیقه های متعلق به‬ ‫خ��ود او و س��پس در ص��ورت کفای��ت نداش��تن اموال و‬ ‫وثیقه های مدیون‪ ،‬از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه‬ ‫شود‪ .‬در یکی دیگر از مواد تصویبی امده است‪ :‬هر شخصی‬ ‫که بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کس��ب وکار براساس‬ ‫این قانون‪ ،‬خود را منتس��ب به ش��بکه کسب وکار کرده یا‬ ‫اقدامات��ی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم درباره‬ ‫انتساب ان به یکی شبکه کسب وکار مشخص شود‪ ،‬عالوه‬ ‫بر جبران خس��ارات وارده به جزای نقدی درجه ‪ ۴‬محکوم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این مصوبه مجلس همچنین امده اس��ت‪:‬‬ ‫صادرکنن��ده ضمانتنامه در موارد زی��ر از پرداخت وجه به‬ ‫ذی نفع خودداری می کند‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬چنانچه اس��ناد ارائه ش��ده صحیح نباشد یا مجعول‬ ‫باشد‬ ‫‪ - ۲‬چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در ان‬ ‫قابل مطالبه نباشد‬ ‫‪ - ۳‬چنانچ��ه مطالب��ه وجه هیچ مبن��ای ممکن و قابل‬ ‫تصوری نداشته باشد‬ ‫در یکی از تبصره های این مصوبه امده است‪ :‬شبکه کسب‬ ‫و کار در این قانون به مجموعه ای از کسب و کارهایی که با‬ ‫نام و عالمت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده ای معین در‬ ‫قالب قرارداد اعطای امتیاز کس��ب و کار فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫اطالق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ قاضی کارکشته ای تایید نکرد‬ ‫این الیحه در حالی به منظور رای مثبت شورای نگهبان‬ ‫اصالح ش��د که برخی انتقادات هن��وز به این الیحه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قاضی دیوان عالی با انتقاد از بی اطالعی تدوین کنندگان‬ ‫الیح��ه تجارت از اخرین تحوالت حقوق گفت‪ :‬ان دس��ته‬ ‫از قضات��ی که کار پژوهش��ی و علم��ی می کنند مهر تایید‬ ‫بر الیحه تجارت نزده اند‪ .‬س��یدعباس موسوی‪ ،‬از قضات با‬ ‫سابقه کشور و قاضی فعلی دیوان عالی کشور در گفت وگو‬ ‫با مهر‪ ،‬درباره اخری��ن وضعیت الیحه تجارت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫الیح��ه تجارت هنوز رویه قانونی خود را به طور کامل طی‬ ‫نکرده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است‪ .‬اما تصویب‬ ‫‪ ۳۳۱‬ماده ان در مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در‬ ‫بین فعاالن حقوقی و بازرگانان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر عنوان این الیحه را بیان نمی کردند من به‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫برخورد با گرانفروشان‬ ‫بدون مماشات‬ ‫الیحه تجارت اصالح شد‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به جای اینکه کمیس��یون حقوقی و اف��راد حقوقی قانون تجارت را‬ ‫بررس��ی کنند باید کمیس��یون اقتصادی و فنی‪-‬مهندس��ی مجلس و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتحادیه ها و اتاق بازرگانی و فعاالن‬ ‫اقتصادی و صاحبنظران و دانشمندان حوزه تجارت نظرات مشورتی‬ ‫خود را درباره قانون تجارت ارائه می دادند‬ ‫عنوان قاضی متوجه نمی شدم که متن قانون تجارت پیش‬ ‫روی من اس��ت چرا که به حدی بهم ریختگی‪ ،‬بی نظمی و‬ ‫استفاده نادرست از ادبیات حقوقی در این ‪ ۳۳۱‬ماده دیده‬ ‫می شود که اگر شما بخواهید قانونی بدتر از این قانون پیدا‬ ‫کنید باید سخت به تکاپو بیفتید‪ .‬من شخصا قانونی بدتر از‬ ‫الیحه تجارت ندیده ام‪.‬‬ ‫قاضی دیوان عالی کشور تصریح کرد‪ :‬قانون گذار در وضع‬ ‫قوانین عوامل مختلف��ی از جمله دغدغه فعاالن ان بخش‬ ‫و پیش بین��ی تدوین مجموعه متناس��ب و هماهنگ با ان‬ ‫دغدغه ها را در نظر می گیرد‪ .‬اما به نظر می رس��د در الیحه‬ ‫تجارت چون احساس کرده که قانون تجارت قدیمی است‬ ‫و بس��یاری از تحوالتی که بعد از س��ال ‪ ۱۳۱۱‬رخ داده در‬ ‫قانون تجارت مغفول مانده‪ ،‬به س��وی تغییر قانون تجارت‬ ‫حرکت کرده اس��ت در ش��رایطی که این عامل به تنهایی‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬موس��وی با بیان اینکه قانون گذار فقط یک‬ ‫عامل تغییر قانون را در نظر گرفته است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫اصالح قانون تجارتی که عمر ‪ ۸۰‬ساله دارد و اثر زیادی بر‬ ‫فعالیت های تجاری دارد نیاز است تا برنامه ای مدون برای‬ ‫جمع اوری اطالعات از رشته های مختلف تجاری و حقوقی‬ ‫و همچنین استفاده مفید از داده های حاصل از رویه قضایی‬ ‫را در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مواد اولیه الیحه تجارت گفت‪ :‬این قانون‬ ‫ابت��دا باید تاجر را معرفی کند و س��پس مصادیق فعالیت‬ ‫تجاری را تشریح کند اما در این قانون ابتدا وارد موضوعاتی‬ ‫می شود که اساسا مربوط به مقررات دیگری است که جای‬ ‫ان در قانون تجارت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بعضی موضوعات‪ ،‬ارتباطی با تجارت ندارد‬ ‫ای��ن قاضی دیوان عالی کش��ور گفت‪ :‬کمت��ر قانونی در‬ ‫کش��ور داریم که به قدم��ت قانون تج��ارت و قانون ایین‬ ‫دادرس��ی مدنی بر مناسبات حقوقی‪ ،‬تجاری و روابط افراد‬ ‫موثر باشد به همین دلیل انتظار این بود که اگر بعد سال ها‬ ‫قرار اس��ت قانون تجارت تغییر کن��د احتیاط الزم صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫موس��وی ادام��ه داد‪ :‬قانون گذار باید در وض��ع قانون از‬ ‫مفاهیمی اس��تفاده کند که بیش��ترین ارتباط و هماهنگی‬ ‫را با موضوع قانون داش��ته باش��د اما ش��ما وقتی ماده یک‬ ‫الیح��ه تجارت را مرور می کنید متوجه می ش��وید که این‬ ‫م��اده ارتباط چندانی با موضوعات مه��م تجارت ندارد‪ .‬در‬ ‫حالی در متن الیحه تجارت قاعده امره تعریف می شود که‬ ‫الزم نیس��ت این قاعده در متن قانون تجارت تعریف شود‬ ‫و اگ��ر هم این امر صورت پذیرفت بای��د به قاعده امره در‬ ‫روابط تجاری اشاره کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ادبیات حقوقی ب��ه کار رفته در این مواد‬ ‫خیلی ناموجه است و حاوی نکات و عبارات الزام اور نیست‬ ‫ب��ه عنوان نمون��ه همان ماده ای که قاع��ده امره را تعریف‬ ‫کرده‪ ،‬مفهوم مباحات اقتضائی را نیز مطرح کرده است‪ ،‬اما‬ ‫این عبارت اساسا ناملموس و ناخوشایند است که پیش از‬ ‫این در هیچ کجای قاموس مقررات ان را ندیده ایم‪.‬‬ ‫قاض��ی دیوان عالی کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬در قانونی که‬ ‫مربوط به موضوعات ماهوی است اشاره به ایین دادرسی و‬ ‫نحوه رسیدگی به دعاوی معنا ندارد‪ .‬این موضوع در الیحه‬ ‫تجارت رعایت نشده اس��ت؛ ضمن اینکه در قانون تجارت‬ ‫نحوه رسیدگی‪ ،‬احضار و صدور حکم مقررات را بیان کنید‪،‬‬ ‫خیلی مضحک است‪ .‬وی با اشاره به لزوم باز تدوین الیحه‬ ‫تجارت گفت‪ :‬پیشنهاد می شود بازنگری قانون تجارت طی‬ ‫یک فرایند زمان��ی قابل قبول و همراه با یک برنامه دقیق‬ ‫انجام ش��ود و اگر الزم بود کمیسیون حقوقی پیشنهادات‬ ‫اصالح��ی خود را پس از مش��ورت ب��ا صاحب نظران راهی‬ ‫صحن علنی مجلس کنند‪.‬‬ ‫این قاضی دیوان عالی کشور درباره اینکه ایا نمایندگان‬ ‫قوه قضاییه درباره الیحه تجارت نظر کارشناسی داده اند یا‬ ‫نه‪ ،‬گفت‪ :‬در این مورد خبر ندارم اما مطمئن باشید که ان‬ ‫دس��ته از قضاتی که کار پژوهش��ی و علمی می کنند مهر‬ ‫تاییدی بر الیحه تجارت نزده اند‪ .‬به نظر می رسد که الیحه‬ ‫تجارت محصول تراوش فکری یک یا چند نفر اس��ت و به‬ ‫همین دلیل است که مورد انتقاد جدی قاطبه حقوق دانان‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت و اگر این پیش��نهاد با م��واد بعدی که‬ ‫هماهنگ با همین ‪ ۳۳۱‬مواد است به تصویب نهایی برسد‪،‬‬ ‫فاجعه ای در جامعه ما رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون مادر‬ ‫وزیر بازرگانی دولت س��ازندگی با بیان اینکه استراتژی‬ ‫و قانون و سیاس��ت تجارت یک کشور همیشه جزو مسائل‬ ‫مه��م توس��عه و عقب افتادگ��ی اقتصادی ان کش��ور بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در عصر امروز نیز براس��اس گزارش��ات‬ ‫مردم تخلفات افزایش نرخ کاال را به سامانه ‪ ۱۲۴‬گزارش کنند‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی گفت‪ :‬م��ردم افزایش نرخ کاال و‬ ‫تخلف در این حوزه را میتوانند در سامانه ‪ IR.۱۲۴.WWW‬ثبت و گزارش‬ ‫کنن��د‪ .‬به گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عل��ی رهبری افزود‪ :‬این‬ ‫س��امانه با هدف کنت��رل و رصد نرخ کاالها راه اندازی ش��د و مردم می توانند‬ ‫هرگون��ه تخلف و افزایش نرخ را از طریق ثبت در این س��امانه به مس��ئوالن‬ ‫مربوط گزارش دهند‪ .‬وی با اشاره به اینکه سامانه ‪ ۵ ۱۲۴‬ماه پیش راه اندازی‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار نفر از این سامانه بازدید‬ ‫کردند و ‪ ۱۷۰۰‬شکایت در این سامانه ثبت شده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد‪ :‬همزمان با اجرای طرح‬ ‫اصالح نرخ بنزین که از ‪ ۳‬روز گذش��ته اعالم شد‪ ،‬حدود ‪۷۶‬شکایت مبنی بر‬ ‫گران فروشی اعالم شده که این گزارش ها به مسئوالن مربوط برای رسیدگی‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫علمی‪-‬پژوهشی سازمان های رسمی بین المللی‪ ،‬دو شاخص‬ ‫اصلی ممیزی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و عقب‬ ‫افتادگی است؛ یکی سطح فناوری در اقتصاد و دومی سطح‬ ‫حضور کشور در تجارت جهانی‪.‬‬ ‫یحیی ال اس��حاق به‬ ‫گفت‪ :‬براساس یک تحقیق‬ ‫علمی‪ ،‬بین امنیت‪ ،‬توسعه و استراتژی تجاری هر کشوری‬ ‫ب��ه ویژه ایران با توجه به اقتضائات و موقعیت ژئوپلتیکی و‬ ‫مسائل سیاسی ان ارتباط مستقیمی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه عنوان نمونه نگاهی ب��ه دعوای بین‬ ‫امریکا و چین‪ ،‬امریکا و روس��یه‪ ،‬امری��کا و مکزیک و‪ ...‬در‬ ‫س��طح جهانی بیاندازیم؛ این جنگ در کدام حوزه اس��ت؟‬ ‫به تازگی هم صاحب نظ��ران امریکایی اعالم کردند جنگ‬ ‫تج��اری که امریکا با چی��ن راه انداخته در س��طح جنگ‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬این موضوعات نشان دهنده اهمیت موضوع‬ ‫تجارت در جهان است‪.‬‬ ‫وزیر بازرگانی دولت س��ازندگی با اش��اره به اینکه برای‬ ‫چنی��ن موضوع مهمی ما یک قان��ون داریم که کانال و نخ‬ ‫تس��بیح هدایت عملیات تجاری اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قانون‬ ‫تجارت ریلی است که تجارت براساس ان سامان می گیرد‪،‬‬ ‫تمام دعاوی و احتالفات براس��اس ان حل می ش��ود و در‬ ‫حوزه اقتصادی به عنوان قانون مادر تلقی می شود‪.‬‬ ‫به گفته ال اس��حاق‪ ،‬این قانون را از سال ‪ ۱۳۳۳‬داشتیم‬ ‫و چندبین بار هم اصالح شد اما امروزه با توجه به تحوالتی‬ ‫که در س��طح تجارت انجام ش��ده اس��ت؛ از ابزار تجاری و‬ ‫سیاست های تجاری گرفته تا خدمات بازرگانی و مذاکرات‬ ‫تجاری باید قوانین به روزی داش��ته باشیم که متاسفانه ‪۸‬‬ ‫سال است که در مجلس گیر کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واقعیت این اس��ت که استراتژی تجاری جامع‬ ‫و مان��ع نداری��م و یکی از مش��کالت عمده اقتص��اد امروز‬ ‫غیرمش��خص ب��ودن اس��ترتژی‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬سیاس��ت ها و‬ ‫رفتارهای تجاری اس��ت‪ .‬رئیس اتاق مشترک ایران و عراق‬ ‫با انتقاد به نحوه بررسی این قانون در مجلس گفت‪ :‬قانون‬ ‫تجارت فقط از یک زاویه یعنی مس��ائل حقوقی بررس��ی و‬ ‫این موضوعات بزرگ نمایی شده است؛ در حالی که تجارت‬ ‫یک امر کامال فنی و حرفه ای و اقتصادی است‪.‬‬ ‫باید به جای اینکه کمیس��یون حقوق��ی و افراد حقوقی‬ ‫ان را بررس��ی کنند‪ ،‬کمیسیون اقتصادی و فنی‪-‬مهندسی‬ ‫مجل��س و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اتحادیه ها‬ ‫و اتاق بازرگان��ی و فع��االن اقتص��ادی و صاحبنظ��ران و‬ ‫دانش��مندان حوزه تجارت نظرات مش��ورتی دریاره قانون‬ ‫تجارت ارائه می دادند‪.‬‬ ‫ال اسحاق تصریح کرد‪ :‬در نهایت اینکه باید با نگاه جامع‬ ‫از افراد و تش��کل های خبره تجاری و اقتصادی مش��ورت‬ ‫بگیرند تا براساس ان بتوانیم استراتژی تجاری برای ایران‬ ‫تنظیم کنیم‪ .‬ضمن اینکه باید برای بررس��ی و واکاوی ان‬ ‫وقت گذاشت‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫استراتژی‬ ‫تجاری جامع و‬ ‫مانع نداریم‬ ‫و یکی از‬ ‫مشکالت عمده ‬ ‫اقتصاد امروز‬ ‫غیرمشخص‬ ‫بودن استرتژی‪،‬‬ ‫برنامه ها‪،‬‬ ‫سیاست ها‬ ‫و رفتار‬ ‫تجاری است‬ ‫خبر‬ ‫نمایندگان مجلس موادی از الیحه تجارت که از شورای‬ ‫نگهبان برگش��ت داده شده بود را اصالح و تصویب کردند‪.‬‬ ‫قانون فعلی تجارت ایران که در دوران پهلوی اول تصویب‬ ‫ش��ده و از ان به عن��وان میراث علی اکب��ر داور‪ ،‬بنیان گذار‬ ‫دادگستری نوین در ایران یاد می شود؛ قانونی است که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۷‬خورشیدی با اصالحاتی در حوزه شرکت های‬ ‫س��هامی مواجه ش��د و از ان زمان و به ویژه پس از انقالب‬ ‫همواره کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی خواستار بازنگری‬ ‫در این قانون بوده و هس��تند اما در فضایی کارشناس��ی و‬ ‫منطق��ی‪ .‬در س��ال های بعد از انقالب نخس��تین بار الیحه‬ ‫اصالح قانون تجارت در ماه های پایانی دولت محمد خاتمی‬ ‫به مجلس ارائه ش��د اما رسیدگی ان به عمر مجلس هفتم‬ ‫کفاف نداد و در ابتدای فعالیت مجلس هش��تم‪ ،‬دوباره این‬ ‫الیحه این ب��ار به امضای محم��ود احمدی نژاد به مجلس‬ ‫فرستاده شد‪ .‬س��رانجام پس از ‪ ۱۵‬سال در ‪ ۶‬دی ماه سال‬ ‫‪ ۹۰‬مصوبه کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس براساس‬ ‫اصل ‪ ۸۵‬قانون اساس��ی به صحن ارس��ال ش��د و مجلس‬ ‫هم ‪ ۲۳‬فروردین ‪ ۱۳۹۱‬با اجرای ازمایش��ی الیحه تجارت‬ ‫به مدت ‪ ۵‬س��ال موافقت کرد و به شورای نگهبان فرستاده‬ ‫ش��د‪ .‬البته در نهایت شورای نگهبان به استناد همان اصل‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬ضرورت اجرای ازمایشی قانون را به صالح‬ ‫ندانس��ت و الیحه را به مجلس برگش��ت داد‪ .‬حاال مجلس‬ ‫ایراده��ا را اصالح کرده تا در ش��ورای نگهبان مورد تایید‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برخورد ها‬ ‫با متخلفان و گرانفروش��ان در بازار باید جدی‬ ‫و موث��ر باش��د و متخلفان بدانند ب��ا تخلفات‪،‬‬ ‫مماش��ات نخواهیم ک��رد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪،‬‬ ‫رضا رحمانی در چهارمین جلس��ه ویژه س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار بعد از تصمیم جدید دولت درباره‬ ‫مدیریت جدید مصرف س��وخت افزود‪ :‬ذخیره‬ ‫خوب��ی از کاال ها داریم‪ ،‬ام��ا در کنار تمهیدات‬ ‫اولی��ه از تولید تا مصرف‪ ،‬حض��ور خود اصناف‬ ‫در نظارت ها الزم اس��ت‪ ،‬چراکه امروز هرگونه‬ ‫گرانفروش��ی و سوءاستفاده‪ ،‬ظلم در حق مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه برخورد ها باید با متخلفان در‬ ‫محل باشد و در سریع ترین زمان ممکن صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برخورد ها‬ ‫با متخلفان و گرانفروش��ان در بازار باید جدی‬ ‫و موثر باش��د و متخلف��ان بدانند ب��ا تخلفات‬ ‫مماش��ات نخواهی��م کرد‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬با‬ ‫همتی که در اصناف مش��اهده کردم‪ ،‬تخلفات‬ ‫و برخورد های کمتری را خواهیم داش��ت‪ ،‬اما با‬ ‫ان بخش اصن��اف که مراعات نمی کنند انتظار‬ ‫ما از اتحادیه ها و اصناف مربوط این اس��ت که‬ ‫به نحوی برخورد کنن��د که تخلف دیگر تکرار‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬وقت��ی ذخایر کاالیی کامل و‬ ‫تاثیر نرخ بنزین بر کاال ها ناچیز اس��ت‪ ،‬دلیلی‬ ‫ب��ر افزایش نرخ ان نداریم بنابراین باید با بحث‬ ‫روانی در این باره مقابله کرد‪ .‬مسئوالن مربوط‬ ‫از جمله سازمان تعزیرات حکومتی قول داده اند‬ ‫که پرونده های تخلف را خارج از نوبت بررس��ی‬ ‫کنند و با بحثی که با سازمان تعزیرات داشتیم‬ ‫قرار ش��د اس��امی متخلفان از طریق بنر و تابلو‬ ‫نوشته ها اطالع رس��انی شود و مردم ببینند که‬ ‫چه کسانی تخلف کردند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه افزایش‬ ‫قیمت ه��ا را نخواهیم داد تاکید کرد‪ :‬ما ابتدا از‬ ‫خودمان ش��روع کردیم و مج��وز افزایش نرخ‬ ‫دس��تگاه های دولتی را لغو کردیم ضمن اینکه‬ ‫در ش��رایط کنونی دس��تگاه های دولتی حتی‬ ‫نباید تقاضای افزایش نرخ کنند و اگر هم تقاضا‬ ‫کنند تنظیم ب��ازار ان را نخواهد پذیرفت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از گذشته بحثی را پیگیری می کردیم که‬ ‫روند قیمت ه��ا را از تولید تا زنجیره های خرده‬ ‫فروش��ی کنترل کنیم که با طرح جدید دولت‬ ‫درباره مدیریت مصرف س��وخت انگیزه ای پیدا‬ ‫کردی��م تا طرح کنترلی خود را تس��ریع کنیم‬ ‫تا به موجب ان کنترل ها س��امانه ای و دقیق تر‬ ‫باشد‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬اگر نرخ بنزین اصالح شد‬ ‫ب��ه این معنی نیس��ت که کاال ه��ا افزایش نرخ‬ ‫پی��دا کن��د؛ بنابراین به دلیل مس��ائل روانی و‬ ‫جوسازی ها نباید اجازه دهیم قیمت ها افزایش‬ ‫یابد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫اصن��اف و اتحادیه ها در این ب��اره باید مراقبت‬ ‫بیش��تری کنند افزود‪ :‬امروز فرصتی اس��ت که‬ ‫خدمت بیش��تری به مردم کنیم؛ بنابراین باید‬ ‫همه ما و اتحادیه ها و اصناف از منافع و س��ود‬ ‫خود بگذریم تا هی��چ گونه افزایش قیمتی رخ‬ ‫ندهد البته انچه که کارشناسان گزارش دادند‬ ‫با مدیری��ت جدید مصرف س��وخت هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی ایجاد نخواهد ش��د ضمن اینکه‬ ‫گزارش��ی که تاکنون مس��ئوالن اصن��اف ارائه‬ ‫کردند مثبت است و نش��ان می دهد هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی نداش��تیم‪ .‬رحمانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫برخی فروشگاه ها‪ ،‬فروش فوق العاده با تخفیف‬ ‫داش��تند که این رویه باید ادام��ه یابد‪ .‬فرایند‬ ‫تامین بنزین بخش��ی از اقشار در حال تکمیل‬ ‫ش��دن است و اگر به طور طبیعی عده ای از قلم‬ ‫افتاده اند باید تصحیح شود‪.‬‬ ‫الیحه ایجاد ‪ ۸‬منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی اصالح شد‬ ‫نماین��دگان مجلس برای تامین نظر ش��ورای نگهبان الیحه ایج��اد ‪ ۸‬منطقه ازاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعت��ی را اصالح و تصویب کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در جلس��ه علنی روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نمایندگان در مصوبات خ��ود برای رفع ایراد ش��ورای نگهبان مقرر کردند‬ ‫که اراضی نیمه ش��مالی جزیره هرمز به وس��عت ‪ ۲۱‬کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه‬ ‫اتصال دریای ان به جزیره قش��م را مطابق نقشه پیوست پس از تایید ستاد فرماندهی‬ ‫کل قوا به محدوده منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی قش��م ملح��ق و محدوده منطقه ازاد‬ ‫ماکو را مطابق نقش��ه های پیوس��ت مصوب هیات وزیران اصالح ش��ود‪ .‬در یکی دیگر‬ ‫از رف��ع ایرادات ش��ورای نگهبان یک جزء به انتهای بند چهار در مورد ش��رایط ایجاد‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی الحاق ش��د که براساس ان کلیه هزینه های احداث و نگهداری‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی توس��ط سازمان اداره کننده (س��رمایه گذار بخش خصوصی)‪،‬‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬همچنین یک تبصره به ماده واحده الحاق شد که براساس ان هزینه‬ ‫مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند ‪ ۴‬ماده واحده به‬ ‫نرخی که به تصویب هیات وزیران می رس��د توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درامدهای مناطق ویژه اقتصادی اس��ت و به‬ ‫ردیف درامدی که در قوانین بودجه ساالنه تعیین می شود‪ ،‬واریز و در حدود اعتبارات‪،‬‬ ‫به اعتبارات گمرک جمهوری اسالمی ایران اضافه می شود‪.‬‬ ‫اصالح نرخ بنزین تاثیری بر نرخ محصوالت کشاورزی ندارد‬ ‫رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی گفت‪ :‬نیاز های س��وختی بخش‬ ‫کش��اورزی منش��ا گازوئیل دارد بنابراین تغییرات نرخ بنزین تاثیری در هزینه تولید‬ ‫و حمل ونق��ل محصوالت کش��اورزی ندارد‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬کامبیز عباس��ی اظهار کرد‪ :‬نیاز های س��وختی بخش کش��اورزی‬ ‫منش��ا گازوئیل دارد که نرخ ان ثابت خواهد ماند بنابراین تغییرات نرخ بنزین تاثیری‬ ‫در هزینه تولید و حمل ونقل محصوالت کش��اورزی ندارد‪ .‬مصرف س��وخت در حوزه‬ ‫کشاورزی گازوئیل است و در بخش های ماشین های کشاورزی‪ ،‬گلخانه ها‪ ،‬دام‪ ،‬طیور‬ ‫و ابزی پروری از سوخت گازوئیل استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بخشنامه سازمان حمایت‬ ‫به تمام واحدهای اقتصادی‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان به تم��ام واحدهای اقتصادی‬ ‫اب�لاغ کرد که هرگونه افزای��ش قیمت کاال و‬ ‫خدمات به بهانه افزای��ش نرخ بنزین‪ ،‬ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیه‬ ‫ش��ماره یک خود اعالم کرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫جلس��ه کارگروه تنظی��م ب��ازار در تاریخ ‪۲۴‬‬ ‫ابان‪ ،‬هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به‬ ‫خصوص به بهانه افزایش قیمت بنزین‪ ،‬ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬در این اطالعیه امده است که سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫ضم��ن رصد و پایش بازار و کس��ب اطالعات‬ ‫از تمام��ی مراک��ز توزیع‪ ،‬با هرگون��ه افزایش‬ ‫قیمت برخورد خواهد کرد‪ .‬همچنین براساس‬ ‫هماهنگی ه��ای انج��ام گرفت��ه با س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬رسیدگی به این پرونده ها‬ ‫در اولویت برخورد و صدور رای خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که ای��ن اطالعیه ب��ه منزله‬ ‫ابالغیه رسمی تلقی ش��ده و اجرای ان برای‬ ‫تمامی واحده��ای اقتصادی ذی نف��ع الزامی‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در این اطالعیه از عموم مردم‬ ‫درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫تخلف در این زمینه‪ ،‬مراتب را از طریق سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬س��ازمان حمایت و سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تانها در سراسر کشور و یا‬ ‫از طریق اپلیکیشن اپ؛ برای پیگیری گزارش‬ ‫کرده تا س��ریعاً به ان رسیدگی و با متخلفان‬ ‫برابر قانون برخورد شود‪.‬‬ ‫مفهوم گرانی با‬ ‫گرانفروشی متفاوت است‬ ‫یک مقام مسئو دبیرکل حزب موتلفه مفهوم‬ ‫گرانی با گرانفروشی متفاوت دانست و خواستار‬ ‫نظرخواه��ی دول��ت از بخش ه��ای مختل��ف‬ ‫اقتص��ادی درب��اره تصمیمات در دس��تورکار‬ ‫خود ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬اسداهلل بادامچیان‬ ‫در گردهمای��ی هیات اندیش��ه ورز س��ازمان‬ ‫بس��یج اصناف‪ ،‬بازاریان و فعاالن اقتصادی که‬ ‫با موضوع اصالح مصرف س��وخت برگزار شد‪،‬‬ ‫با اش��اره به افزایش قیمت بنزین گفت‪ :‬اقشار‬ ‫مختلف کشور با توجه به سخنان رهبر معظم‬ ‫انقالب مکلف هستند که همراهی و هماهنگی‬ ‫الزم را در جهت اجرای سیاست اصالح قیمت‬ ‫و مصرف س��وخت داشته باشند؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که همه در قبال دولت و مسایل کشور‬ ‫وظیف��ه دارند و نباید دولت قانونی را که حکم‬ ‫از ولی فقیه دارد تضعیف کرد؛ اگرچه انتقاداتی‬ ‫ه��م به نوع اج��رای سیاس��ت افزایش قیمت‬ ‫بنزین مطرح اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬نظر دادن به‬ ‫دول��ت و نظرخواهی دولت در مورد مس��ائل‬ ‫عمده اقتصادی از مردم و بخش های مختلف‪،‬‬ ‫از جمل��ه وظایف��ی اس��ت که باید ب��ه خوبی‬ ‫اجرایی و عملیاتی ش��ود؛ این در حالی اس��ت‬ ‫که باید توجه داشت که سیاست گذاری غلط‪،‬‬ ‫نتیجه غلط هم می دهد و در مس��ئله طبیعی‬ ‫ش��دن نرخ س��وخت نیز اگرچه واقعی شدن‬ ‫قیمت به لحاظ مس��ائل مرتبط با قاچاق‪ ،‬یک‬ ‫الزام به شمار می رود؛ اما به هر حال شیوه اجرا‬ ‫نیز بس��یار مهم است‪ .‬بادامچیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫طبیعتا افزایش قیمت ارز باید به گونه ای باشد‬ ‫که قاچاق برای قاچاقچیان س��وخت به صرفه‬ ‫نباشد؛ در غیر این صورت نمی توان به درستی‬ ‫برخورد کرد؛ پس هر گونه سیاس��تگذاری در‬ ‫این رابطه از سوی دولت باید به نحو صحیحی‬ ‫رخ دهد تا در اجرا هم بتواند موفق باشد‪.‬‬ ‫دبی��رکل حزب موتلفه گف��ت‪ :‬در این میان‬ ‫یک��ی از بهترین مراکزی ک��ه می تواند پایش‬ ‫صحیح��ی درباره با سیاس��تگذاری های دولت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بس��یج اصناف است که می تواند‬ ‫در س��طحی گس��ترده نس��بت به اجرای این‬ ‫سیاس��ت ها وارد ش��ده و پایش الزم را داشته‬ ‫باش��د؛ بنابراین بهتر اس��ت که دولت از گروه‬ ‫ناظران بسیج بخواهد که بازتاب سیاست های‬ ‫خ��ود را در س��طح جامعه س��نجیده و اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گرانی را با گرانفروشی متفاوت دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬دولت باید میان ای��ن مفاهیم تمایز‬ ‫قائل شده و افزایش قیمت را غیر از گرانفروشی‬ ‫بداند‪ .‬این در حالی است که روزانه ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫س��فر ش��هری در تهران صورت می گیرد که‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون س��فر با مترو‪ ۵ ،‬میلیون سفر‬ ‫با حمل و نقل درون شهری و حدود ‪ ۵‬میلیون‬ ‫نفر با خودروی ش��خصی صورت می گیرد که‬ ‫یاران��ه بنزی��ن اتفاقا به خودروهای ش��خصی‬ ‫تعل��ق می گیرد‪ ،‬پس حمل و نقل عمومی باید‬ ‫ارزان سازی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در هشتمین نشست کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران مطرح شد‬ ‫انتقاد جدی بخش خصوصی به محدودیت های وارداتی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدام اعالم‬ ‫می کنند که‬ ‫فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫سربازان جنگ‬ ‫اقتصادی‬ ‫هستند اما‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫نقشی در‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫ندارد و حتی‬ ‫از محتوای‬ ‫بخشنامه ها هم‬ ‫خبر نداریم‬ ‫با وجود انکه‬ ‫کشورهای‬ ‫غربی با اعمال‬ ‫تحریم ها‪ ،‬یک‬ ‫دیوار اهنی‬ ‫دور ایران‬ ‫کشیده اند‪،‬‬ ‫دولت نیز با‬ ‫سیاست های‬ ‫خود‪ ،‬گویی یک‬ ‫دیوار بتنی‬ ‫حول کشور‬ ‫برافراشته است‬ ‫در هش��تمین نشست کمیسیون تس��هیل تجارت‬ ‫و توس��عه صادرات ات��اق بازرگانی ته��ران و در ادامه‬ ‫سلس��له نشست های این کمیسیون با مدیران اجرایی‬ ‫کش��ور‪ ،‬موانع تجارت خارجی مورد بحث و بررس��ی‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬در این نشس��ت که در محل س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران برگزار ش��د‪ ،‬فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و بازرگان��ان مج��ال ان را یافتند که‬ ‫رودرروی حمید زادبوم رئیس این سازمان‪ ،‬مشکالت‬ ‫و چالش ه��ای خود را در ح��وزه تجارت مطرح کنند‪.‬‬ ‫انها انتقادهای جدی نس��بت به ایجاد محدودیت در‬ ‫براب��ر واردات مطرح ک��رده و ان را نوعی عقبگرد به‬ ‫سیاست های شکس��ت خورده عصر جایگزینی واردات‬ ‫توصیف کردند‪.‬‬ ‫چالش استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان‪،‬‬ ‫ناکارام��دی نظ��ام تعرفه ای و ضوابط دس��ت و پاگیر‬ ‫برخ��ی نهاده��ا از جمل��ه س��ازمان اس��تاندارد برای‬ ‫صادرکنندگان از جمله مواردی بود که در این نشست‬ ‫مطرح ش��د و البته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز‬ ‫وعده ایجاد ستادی با عنوان ستاد تسهیل صادرات را‬ ‫برای رسیدگی فوری به مسائل صادرکنندگان مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت‪ ،‬رئیس کمیس��یون تسهیل‬ ‫تجارت و توس��عه ص��ادرات اتاق بازرگان��ی تهران با‬ ‫اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت پس از مدت ها‬ ‫بی ثباتی در مدیریت‪ ،‬اکنون با مشخص شدن ریاست‬ ‫خود مشغول به کار است‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود اکنون‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران برنامه بلندمدت تری‬ ‫برای توسعه تجارت کشور طراحی کند‪.‬‬ ‫محمد الهوتی همچنین به این نکته اشاره کرد که‬ ‫تقویت ارتباط کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه تجارت‬ ‫ می تواند به رفع موانع تجارت خارجی به ویژه صادرات‪،‬‬ ‫ان هم در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز حاصل از‬ ‫صادرات کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مسائل صادراتی با ریتم ُکند‬ ‫در ادامه‪ ،‬رئیس س��ازمان توسعه تجارت با اشاره به‬ ‫اینکه صادرکنندگان باید بیش از پیش از امکانات این‬ ‫س��ازمان از جمله موقعیت مکان��ی ان برای برگزاری‬ ‫سمینارها‪ ،‬همایش ها و نمایشگاه های موقتی و دائمی‬ ‫بهره کس��ب کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دو ماه گذش��ته که‬ ‫مس��ئولیت تصدی سازمان توس��عه تجارت را برعهده‬ ‫گرفت��ه ام‪ ،‬دریافته ام مش��کالت مربوط به صادرات در‬ ‫کارگروه ه��ای مختلف مطرح اما رفع این مش��کالت‬ ‫ب��ا ُکندی انج��ام می ش��ود‪ .‬از این رو در نظ��ر داریم‬ ‫ساختاری ش��بیه به س��تاد تنظیم بازار با نام «ستاد‬ ‫تس��هیل صادرات» را برای رسیدگی فوری به مسائل‬ ‫حوزه صادرات ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫حمی��د زادبوم اف��زود‪ :‬اگر در هیات دول��ت با این‬ ‫پیش��نهاد موافقت ش��ود برای اجرا ابالغ خواهد شد‬ ‫و نماین��دگان نهادهای دولت��ی و خصوصی مرتبط با‬ ‫امر ص��ادرات از جمله اتاق بازرگانی و کنفدراس��یون‬ ‫صادرات در این ستاد حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫او سپس به امار ‪ ۷‬ماهه تجارت خارجی کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ارزش تجارت خارجی کشور در این مدت‬ ‫معادل ‪۴۹.۵‬میلیارد دالر براورد شده که ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۷‬میلی��ون دالر ان به ص��ادرات اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس صادرات در این مدت نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته ‪ ۱۷‬درصد رشد وزنی داشته و از‬ ‫لحاظ ارزش��ی‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬می��زان واردات ‪ ۲۵‬میلی��ارد دالر ارزیابی‬ ‫ش��ده که از لحاظ وزنی ‪ ۳‬درص��د افزایش و از لحاظ‬ ‫ارزشی ‪ ۵.۳‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات صادرکنندگان مسترد نشد‬ ‫در همین حال‪ ،‬الهوتی با اش��اره به احتمال تشکیل‬ ‫ستاد تس��هیل صادرات‪ ،‬از ضرورت طراحی چارچوبی‬ ‫درست برای این ستاد س��خن گفت و افزود‪ :‬چنانچه‬ ‫این س��تاد ش��کل گیرد باید اختیارات ویژه ای داشته‬ ‫باش��د تا بتواند تاثیرگذار باش��د و به سرنوشت بعضی‬ ‫از س��تادهای موجود اما کم اثر دچار نشود‪ .‬گرچه در‬ ‫بخش صادرات‪ ،‬مش��کالت کمت��ر از بخش های دیگر‬ ‫است اما این مشکالت بر دیگر بخش های اقتصادی نیز‬ ‫اثر می گذارد‪ .‬در نتیجه رفع همین مشکالت می تواند‬ ‫صادرات‪ ،‬تولید و اش��تغال را افزایش دهد‪ .‬با این حال‬ ‫رفع این مشکالت توجه ویژه دولت را می طلبد‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده صادرکنندگان‬ ‫یکی از معضالت اساس��ی این بخش است‪ .‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬زمان اس��ترداد را ‪۳۰‬روز اعالم کرده اما‬ ‫بودجه سال های سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬استرداد این مالیات را‬ ‫به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در این صورت‪ ،‬حدود ‪ ۶‬ماه سرمایه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی فریز می شود‬ ‫و این مسئله‪ ،‬ادامه تولید را با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫می کند و نقدینگی واحدها را به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حدود ‪ 6‬ماه اس��ت این مس��ائل‬ ‫را مط��رح می کنیم اما گوش ش��نوایی نیس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬از دی س��ال گذش��ته‪ ،‬ی��ک ری��ال از مالی��ات‬ ‫پرداختی صادرکنندگان مسترد نشده و سازمان امور‬ ‫ایران از منظر باز بودن تجارت خارجی رتبه ‪ ۱۴۱‬را در میان ‪ ۱۴۱‬کشور‬ ‫کسب کرده که مهم ترین عوامل دخیل در کسب این جایگاه نازل در این‬ ‫زیرش��اخص‪ ،‬موانع غیرتعرفه ای‪ ،‬پیچیدگ��ی تعرفه ای و نرخ تعرفه ها در‬ ‫ایران است‬ ‫مالیات��ی می گوید که ‪ ۲۵۰۰‬میلی��ارد تومان مالیات‬ ‫صادرکنن��دگان را ن��زد خ��ود دارد و نمی تواند ان را‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه صادرکنندگان‬ ‫دست اس��تمداد به سوی سازمان توسعه تجارت دراز‬ ‫کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسئله اساسی در کشور این است‬ ‫که تصمیم گیری ها به موقع انجام نمی شود؛ که نمونه‬ ‫ان را درب��اره تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و اف ای تی اف ش��اهد بودیم‪ .‬این معطلی ها بیش��تر به‬ ‫کش��ور ضربه می زند‪ .‬اکنون امیدواریم س��تاد تسهیل‬ ‫صادرات ب��ا اختیارات ویژه بتواند در ش��رایط جنگی‬ ‫کنونی‪ ،‬مشکالت صادرکنندگان را برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه اخر در ازادی تجارت خارجی‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬مری��م خزاع��ی‪ ،‬معاون‬ ‫بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در سخنانی‬ ‫به وضعیت ایران در ش��اخص رقابت پذیری اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در گ��زارش مجم��ع جهانی اقتص��اد ارکان‬ ‫دوازده گانه ش��اخص رقابت پذیری مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفته که یکی از ارکان ان با نام بازار محصول‪ ،‬دارای‬ ‫دو زیرش��اخص رقابت داخلی و رقابت خارجی است‪.‬‬ ‫ای��ران از منظر باز بودن تجارت خارجی رتبه ‪ ۱۴۱‬را‬ ‫در میان ‪ ۱۴۱‬کشور کسب کرده که مهم ترین عوامل‬ ‫دخیل در کسب این جایگاه نازل در این زیرشاخص‪،‬‬ ‫موانع غیرتعرفه ای‪ ،‬پیچیدگی تعرفه ای و نرخ تعرفه ها‬ ‫در ایران اس��ت‪ .‬حال اینکه یک��ی از دالیل باال بودن‬ ‫نرخ تعرفه در ایران‪ ،‬نوع سیاستگذاری درباره نرخ ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تکلی��ف وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی ب��رای بهبود رتب��ه رقابت پذی��ری اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬واقعی س��ازی نرخ ارز و س��اماندهی و کاهش‬ ‫ن��رخ تعرفه ه��ا را در بهب��ود این رتبه موثر دانس��ت‪.‬‬ ‫خزاع��ی با انتق��اد از اینکه گمرک دسترس��ی به امار‬ ‫را قط��ع ک��رده‪ ،‬به وضعی��ت تجارت خارجی کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬ارزش ص��ادرات و واردات ایران‬ ‫در مه��ر ماه رش��د داش��ته اس��ت و ع��راق‪ ،‬چین و‬ ‫ام��ارات در ص��در مقصده��ای صادراتی ای��ران قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫خزاعی در ادام��ه به وضعیت تجارت ایران با ترکیه‬ ‫اشاره و عنوان کرد که در سال جاری میالدی معادل‬ ‫‪ ۲.۱‬میلی��ون دالر از ص��ادرات ایران ب��ه ترکیه اقالم‬ ‫نفتی ب��وده و صادرات اقالم غیرنفتی به این کش��ور‪،‬‬ ‫فق��ط معادل ‪ ۸۹۰‬میلیون دالر براورد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن انکه صادرات غیرنفتی به ترکیه نیز شامل اقالم‬ ‫یارانه ای و معدنی مانند مواد پالس��تیکی‪ ،‬چدن‪ ،‬مس‬ ‫و الومینیوم اس��ت‪ .‬معاون بررسی های اقتصادی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران این نکته را هم مورد اش��اره قرار داد‬ ‫که تجارت ایران با ترکیه افت شدیدی را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد ک��ه جهش صادراتی‬ ‫ب��دون توجه ب��ه واردات محقق نخواهد ش��د و میان‬ ‫صادرات و واردات باید تناسبی برقرار باشد‪ .‬او خطاب‬ ‫به رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران گفت‪ :‬الزم‬ ‫است‪ ،‬گزارش های کارشناسی برای مقامات عالی رتبه‬ ‫تهیه ش��ود که انها را نس��بت به اهمیت واردات اقناع‬ ‫کن��د‪ .‬خزاعی در ادامه به اهمیت تجارت ازاد با دیگر‬ ‫کشور ها اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران اگرچه عضو سازمان‬ ‫جهانی تجارت نیس��ت اما می تواند از موافقتنامه های‬ ‫ترجیحی با دیگر کش��ور ها اس��تفاده کن��د؛ بنابراین‬ ‫س��ازماندهی نظ��ام تجاری‪ ،‬تعرفه ه��ا و بهره گیری از‬ ‫موافقتنامه ه��ای دو و چندجانبه بس��یار حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫زادب��ودم نیز ب��ا بیان اینک��ه «دیدگاه ه��ای ما در‬ ‫سازمان توسعه تجارت با دیدگاه های بخش خصوصی‬ ‫در حوزه تجارت یکسان است» ادامه داد‪ :‬تفکر حاکم‬ ‫بر جامعه این است که در مذاکرات تجاری‪ ،‬ایران فقط‬ ‫بای��د امتیاز دریافت کند‪ .‬در حالی که موافقتنامه های‬ ‫تجاری بر پایه بده بس��تان طرفین اس��توار اس��ت‪ .‬در‬ ‫اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه مشکالتی‬ ‫پدید امد اما درباره اوراسیا کار جدی انجام شده است‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به اینکه سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران به عنوان س��ازمان پیگیری کننده پیوس��تن به‬ ‫س��ازمان جهانی تج��ارت معرفی ش��ده‪ ،‬از برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی در همین زمینه خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت صیانت از بازارهای صادراتی‬ ‫الهوت��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان‬ ‫اینک��ه باید درب��اره حفظ بازاره��ای صادراتی نگران‬ ‫باش��یم‪ ،‬در این زمینه توضیح داد‪ :‬ای��ن نگرانی باید‬ ‫به ویژه درباره عراق وجود داش��ته باشد‪ .‬کشوری که‬ ‫‪۲۸‬درصد ص��ادرات ایران را به خود اختصاص داده و‬ ‫س��رمایه گذاری هایی در ان انجام شده و اکنون دچار‬ ‫تنش هایی ش��ده اس��ت‪ .‬این نگرانی درب��اره هند نیز‬ ‫وجود دارد و ش��اید الزم باشد‪ ،‬این موارد طی نامه ای‬ ‫به مقامات کشور منعکس شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تجارت ایران و امارات رو به بهبود اس��ت‬ ‫اما باید توجه داشت این کشور با اماراتی که در دوره‬ ‫قبلی تحریم ه��ا با ایران هم��کاری می کرد‪ ،‬متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬تس��هیل تجارت ایران و ترکیه‬ ‫ب��ه ویژه صادرات مج��دد از طریق ترکیه و واردات از‬ ‫طریق این کش��ور باید مورد توجه جدی قرار گیرد و‬ ‫این شاید مس��تلزم توسعه موافقتنامه ها با این کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز تجاری منفی‬ ‫در ادامه جمش��ید نفر‪ ،‬رئیس کمس��یون صادرات‬ ‫اتاق ایران‪ ،‬با اش��اره ب��ه اینکه پ��س از مدت ها تراز‬ ‫تجاری مثبت‪ ،‬تراز تجاری کشور باوجود افزایش نرخ‬ ‫ارز و ایجاد محدودیت در واردات منفی ش��ده‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد که این مسئله تحلیل ظریفی دارد که دولت باید‬ ‫به ان توجه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضع مالیات بر صادرات مواد اولیه‬ ‫علیرضا کالهی صمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون تس��هیل‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬به‬ ‫این نکته اش��اره ک��رد برخی مواد اولی��ه که باید در‬ ‫ک��د تعرف��ه ای ‪ ۸‬رقمی باش��د در کده��ای ‪ ۴‬رقمی‬ ‫قرار گرفت��ه و بدین ترتیب مش��مول محدودیت در‬ ‫واردات شده است‪ .‬او از رئیس سازمان توسعه تجارت‬ ‫درخواست کرد کدهای تعرفه ای این اقالم بدون قرار‬ ‫گرفتن در فرایند بروکراس��ی پیچی��ده و طوالنی ‪۸‬‬ ‫رقمی شود‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به اینکه حدود ‪۵‬سال است اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران به دنبال طراحی‬ ‫اس��تراتژی توس��عه صادرات هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬رش��د‬ ‫اقتصادی به صنایع اس��تخراجی منحصر ش��ده و این‬ ‫صنایع که از منابع و انرژی ارزان اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫چه نیازی به معافیت های مضاعف دارند؟ در واقع اگر‬ ‫دولت از صادرات مواد اولیه مالیات دریافت کند‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد گرفت که‬ ‫این منابع می تواند برای تش��ویق صنایع ساخت محور‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬افزون بر این‪ ،‬دریافت مالیات از این‬ ‫بخش‪ ،‬بهانه خصولتی ها برای گرانفروشی در داخل و‬ ‫ارزان فروشی در خارج را نیز رفع می کند‪.‬‬ ‫بابک عابدین‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت‬ ‫چاپ‪ ،‬نیز این پیش��نهاد را مطرح کرد که تعرفه اقالم‬ ‫واس��طه ای از صفر شروع شود و با هر مرحله افزایش‬ ‫ارزش افزوده کاال‪ ،‬به تعرفه ان افزوده شود‪.‬‬ ‫در ادامه علی اکبر ش��امانی‪ ،‬مدیرکل دفتر صادرات‬ ‫گمرک گفت‪ :‬س��ازمان اس��تاندارد طی بخشنامه ای‬ ‫به دنبال اعطای مجوز م��وردی به کاالهای صادراتی‬ ‫ب��ود که ما در گمرک مخالف معطوف کردن صادرات‬ ‫به این مجوز های موردی بودیم‪ .‬اکنون مقرر شده که‬ ‫در صورت برخورداری واحد تولیدی از گواهی معتبر‬ ‫استاندارد‪ ،‬گمرکات می توانند کاالها را به طور موردی‬ ‫به ازمایشگاه استاندارد ارسال نکنند‪.‬‬ ‫الهوت��ی در این باره گفت‪ :‬کنفدراس��یون صادرات‬ ‫از طریق نامه ن��گاری با مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫و س��ازمان استاندارد درخواس��ت لغو بخشنامه درج‬ ‫عالم��ت اس��تاندارد را داش��ته و درحال حاض��ر این‬ ‫بخش��نامه فعال به ص��ورت تعلیق درامده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اکنون زمزمه هایی از بازگش��ت ان ش��نیده می شود‪.‬‬ ‫درخواس��ت ما از س��ازمان اس��تاندارد این است که‬ ‫مدارک��ی را از صادرکنن��دگان مطالب��ه کن��د که در‬ ‫بازارهای بین المللی نیز دارای ارزش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قاچاق کاالهای سالمت محور‬ ‫حمیدرضا محم��دی‪ ،‬دبیرکل فدراس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت نیز از ایج��اد محدودی��ت در واردات اقالم‬ ‫س�لامت محور انتقاد کرد و گفت‪ :‬این اقالم به شدت‬ ‫قاچاق پذیر هس��تند و بررس��ی های س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال از رش��د ‪ ۴۴‬درصدی اقالم سالمت محور‬ ‫حکایت می کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه حمایت از تولید داخل یک وظیفه‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با یک بررسی ساده می توان دریافت‬ ‫که حمایت از تولید داخل از طریق ممنوعیت واردات‪،‬‬ ‫سیاس��تی شکست خورده و مربوط به ‪ ۶۰‬سال پیش‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬انچه توس��عه ص��ادرات را رقم‬ ‫ می زند‪ ،‬حمایت از س��رمایه گذاری مش��ترک اس��ت‪.‬‬ ‫با وجود انکه کش��ورهای غربی با اعم��ال تحریم ها‪،‬‬ ‫یک دی��وار اهنی دور ایران کش��یده اند‪ ،‬دولت نیز با‬ ‫سیاست های خود گویی یک دیوار بتنی‪ ،‬حول کشور‬ ‫برافراشته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬برخی حاضران نس��بت‬ ‫ب��ه محرمانه بودن فهرس��ت اقالم ممنوع��ه وارداتی‬ ‫نی��ز انتق��اد کرده و اع�لام کردند ک��ه فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی حتی از جزئی��ات این فهرس��ت اطالعی‬ ‫ن��دارد‪ .‬در همی��ن ح��ال‪ ،‬رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت با بی��ان اینکه کش��ور با محدودی��ت ارزی‬ ‫روب هر واس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فهرس��ت اقالم ممنوعه وارداتی‬ ‫ب��ا هماهنگی دولت و بخ��ش خصوصی قابل بازبینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت جدید برای ورود موقت‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬شامانی در بخش دیگری از‬ ‫س��خنانش‪ ،‬از احتمال مشروط شدن ورود موقت‪ ،‬به‬ ‫ثبت سفارش خبر داد و گفت‪ :‬این بخشنامه در عمل‬ ‫برخی واحدهای تولیدی را با مش��کل روبه رو خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫الهوت��ی هم در این باره توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د واحد ه��ا از امکان ورود موقت اس��تفاده‬ ‫نمی کنند و فقطح��دود ‪ ۳۰‬درصد از این امکان بهره‬ ‫ می گیرند‪ .‬با اجرای چنین بخشنامه ای این ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نیز تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫او از زادب��وم درخواس��ت ک��ه با طرح این مس��ئله‬ ‫در ش��ورای عالی صادرات از اجرایی ش��دن بخشنامه‬ ‫بانک مرکزی در مورد ورود موقت هش��تمین نشست‬ ‫کمیس��یون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق‬ ‫بازرگانی تهران مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضرورت طراحی مدل تجارت خارجی‬ ‫علی تقوی ن��ژاد‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون هم با‬ ‫اش��اره به اینکه دل تولیدکنندگان از س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار خون اس��ت و اعض��ای این س��تاد توجهی به‬ ‫وضعی��ت تولیدکنن��دگان ندارن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگرچ��ه‬ ‫مقامات م��دام اعالم می کنند که فع��االن اقتصادی‪،‬‬ ‫سربازان جنگ اقتصادی هستند اما بخش خصوصی‬ ‫نقش��ی در تصمیم گیری ها ن��دارد و حتی از محتوای‬ ‫بخش��نامه ها هم خبر نداریم‪ .‬بخ��ش خصوصی باید‬ ‫ب��ه بازی گرفته ش��ود‪ .‬همچنین ض��رورت دارد یک‬ ‫مدل برای تجارت خارجی کش��ور ب��رای جلوگیری‬ ‫از تاثیر س��لیقه های گوناگ��ون در این حوزه طراحی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضا خادم الرضا از جامعه تورگردانان هم نگاه جدی‬ ‫سازمان توسعه تجارت به صنعت گردشگری و توسعه‬ ‫صنعت حمل ونقل را خواستار شد‪ .‬حسن رکنی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق‬ ‫بارزگان��ی تهران نیز بر نظام من��د کردن امر صادرات‬ ‫در کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬کشور در حوزه صادرات‬ ‫محصوالت دامی از جمله لبنیات و تخم مرغ ظرفیت‬ ‫باالی��ی دارد و باید از این فرصت ها پیش از انکه دیر‬ ‫شود‪ ،‬بهره کسب کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫با دستور رئیس جمهوری‬ ‫مرحله نخست پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارهای‬ ‫ایرانی اغاز ش��د‪ .‬بعد از اعالم افزایش نرخ بنزین در ایران که با‬ ‫هدف حمایت معیش��تی از مردم انجام شد این روند در مرحله‬ ‫اجرا قرار گرفت تا از این اتفاق هم دولت سود خود را ببرد و هم‬ ‫مردم زیر چتر حمایتی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری عصر یکش��نبه در جلس��ه هی��ات دولت با‬ ‫بیان اینکه هدف طرح حمایت معیش��تی‪ ،‬کمک به خانوارهای‬ ‫متوسط و کم درامد است‪ ،‬گفت‪ :‬به سازمان برنامه و بودجه برای‬ ‫اغاز پرداخت کمک های معیشتی از دوشنبه شب دستور داده ام‪.‬‬ ‫همچنین رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه پیش از این اعالم‬ ‫کرده ب��ود که به ج��ز یارانه ها‪ ،‬مبلغ دیگ��ری از محل افزایش‬ ‫ن��رخ بنزین به خانواده ها پرداخ��ت می کنیم‪ .‬محمدباقر نوبخت‬ ‫در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما اظهار کرد‪:‬‬ ‫درامد حاص��ل از گرانی بنزین به خانواده ها پرداخت می ش��ود‬ ‫که ح��دود ‪ ۱۸‬میلیون خانوار معادل بی��ش از ‪ ۶۰‬میلیون نفر‬ ‫حائز ش��رایط دریافت درامد حاصل از گرانی بنزین هس��تند و‬ ‫ممکن اس��ت افرادی که از دریافت یارانه انصراف داده باش��ند‬ ‫مبلغ تعیین ش��ده برای هر خانواده براساس درامد اصالح نرخ‬ ‫بنزی��ن را دریافت کنند‪ .‬از این به بعد س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫در م��اه حدود ‪ 4‬هزار میلیارد تومان پرداخ��ت یارانه‪ ۲۴ ،‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان پرداخت حقوق کارکن��ان و کارمندان و ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان پرداخت حمایت معیش��تی دارد‪ .‬نوبخت‬ ‫گفت‪ :‬رئیس جمهوری اجازه نداد حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامدی که از افزایش نرخ بنزین به دس��ت می اید وارد بودجه‬ ‫عمومی ش��ود و بر این اس��اس در خزانه شماره حساب خاصی‬ ‫تعریف شد تا این درامد به ان حساب واریز شود و از ان حساب‬ ‫نیز با مکانیس��می به خانواده های هدف برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع در شورای هماهنگی سه قوه تصویب شد‪ .‬دکتر نوبخت‬ ‫ب��ا بیان اینکه هر کس خ��ود را متقاضی دریافت درامد حاصل‬ ‫از اص�لاح نرخ بنزین می داند تقاضای خود را برای بررس��ی به‬ ‫وزارت رفاه ارائه دهد گفت‪ :‬درامد حاصل از افزایش نرخ بنزین‬ ‫از حدود ‪ ۶۴‬میلیون لیتر بنزین س��همیه ای و ‪ ۳۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین ازاد و سوپر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰‬میلیون نفر مشمول طرح حمایتی‬ ‫براین اساس‪ ،‬مرحله نخست پرداخت مبالغ حمایت معیشتی‬ ‫به خانوارهای ایرانی از شب گذشته انجام شد که براساس اعالم‬ ‫رئیس جمهوری س��ه مرحله ‪ ۲۰‬میلیون نفری را شامل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬قرار اس��ت مبالغ حمایت معیشتی در س��ه مرحله واریز‬ ‫ش��ود که مرحله نخس��ت در ‪ ۲۷‬ابان‪ ،‬مرحله دوم در ‪ ۳۰‬ابان‬ ‫(پنجشنبه) و مرحله سوم در ‪ ۲‬اذر (شنبه) پرداخت می شود‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد‪ :‬هر کدام از این مرحله ها از‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون نفر حمایت معیش��تی انجام می شود که در مجموع‬ ‫شامل ‪ ۶۰‬میلیون نفر (‪ ۱۸‬میلیون خانوار) خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬کارمن��دان‪ ،‬معلم��ان‪ ،‬روس��تاییان و عش��ایر‪،‬‬ ‫مس��تمری بگیران‪ ،‬مددجوی��ان کمیت��ه ام��داد‪ ،‬مددجوی��ان‬ ‫بهزیستی‪ ،‬زنان سرپرست خانوار‪ ،‬بازنشستگان و اقشار کم درامد‬ ‫از گروه هایی به حس��اب می ایند که بسته های حمایتی به انها‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه پیش از این‪ ،‬زمان نخس��تین‬ ‫مرحل��ه واریز این طرح حمایت معیش��تی را حداکثر تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫اینده اعالم کرده بود‪« .‬محمد باقر نوبخت» با اش��اره به شمول‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۰‬میلی��ون نفر ایرانی در ط��رح حمایتی دولت برای‬ ‫جب��ران افزایش نرخ بنزین‪ ،‬گفته بود‪ :‬طرح حمایت معیش��تی‬ ‫و اصالح نرخ و س��همیه بندی بنزین در چارچوب اجرای مصوبه‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی درباره جزئیات طرح حمایتی دولت برای جبران افزایش‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬بیان کرده بود‪ :‬ش��رط رئیس جمهوری برای اجرای‬ ‫طرح حمایت معیش��تی و اصالح نرخ بنزی��ن‪ ،‬این بود که همه‬ ‫منابع حاصل از اصالح نرخ بنزین به مردم پرداخت شود‪.‬‬ ‫نوبخت اعالم کرد‪ :‬میزان پرداخت به خانوارهای تک نفره ‪،۵۵‬‬ ‫دونفره ‪ ،۱۰۳‬س��ه نفره ‪ ،۱۳۸‬چهارنفره ‪ ۱۷۲‬و پنج نفره و بیشتر‬ ‫‪ ۲۰۵‬هزار تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫سهمیه بندی بنزین بر نرخ اجناس تاثیر دارد؟‬ ‫بامداد بیس��ت وچهارمین روز ابان س��همیه بندی ن��رخ بنزین به ص��ورت هماهنگ در تمام‬ ‫جایگاه ها اجرایی شد‪ .‬این طرح تحلیل های بسیاری را ازسوی موافقان و مخالفان در پی داشت و‬ ‫هر کدام اس��تدالل های خودشان را هم داشتند‪ .‬عموم اقتصاددانان اگرچه نسبت به برخی اثرات‬ ‫بلندمدت اصالح نرخ بنزین هش��دار داده اند‪ ،‬اما از این تصمیم حمایت کرده و حتی اجرای ان را‬ ‫دیرهن��گام می دانند؛ اما عده ای دیگر و پیامد ه��ای تورمی این تصمیم را بیش از اثرات مثبت ان‬ ‫دانسته و انتظار گرانی کاالها و اجناس را دارند‪ .‬این در حالی است که از روز جمعه تمام سازمان ها‬ ‫و وزارتخانه ه��ای مرب��وط تاکید کرده اند که افزایش نرخ بنزی��ن تاثیری بر افزایش نرخ اجناس و‬ ‫کاالها نخواهد داشت‪ .‬انها همچنین از تشدید نظارت ها برای جلوگیری از افزایش نرخ خبر داده و‬ ‫از مردم خواسته اند تخلف ها را به سامانه ‪ ۱۲۴‬گزارش دهند‪ .‬حسین سالح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران درباره اینکه ایا س��همیه بندی بنزین بر نرخ اجناس‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬این طرح بر نرخ تمام ش��ده اجناس نباید تاثیرگذار باشد‪ ،‬اما ممکن‬ ‫اس��ت از نظر روانی اثرات کوتاه مدت داشته باش��د و باعث افزایش نرخ مقطعی شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اثار تورمی یا غیرتورمی سهمیه بندی بنزین‪ ،‬به نحوه سازکار مصرف منابع و درامد دولت از‬ ‫این صرفه جویی بس��تگی دارد‪ .‬تمهیداتی که برای سهمیه سوخت حمل ونقل عمومی اندیشیده‬ ‫شده‪ ،‬بهترین روش برای ثابت نگه داشتن قیمت هاست‪ .‬وی سهمیه بندی سوخت را اقدامی بجا‬ ‫و مناس��ب ارزیابی کرد و افزود‪ :‬این کار باید خیلی زودتر انجام می ش��د که در انجام ان تعلل شده‬ ‫است‪ .‬در هر صورت اجرای ان ممکن است اثرات جزئی داشته باشد اما نادرست است که بگوییم‬ ‫این کار باعث جهش تورمی کوتاه مدت یا بلندمدت می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مهم تر از اثر افزایش‬ ‫قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت‪ ،‬تدابیر و س��ازکار برای مصرف منابع حاصل از این صرفه جویی‬ ‫است؛ اینکه ایا دولت می خواهد با استفاده از این درامد به سمت اصالح عدم تعادل های اقتصادی‬ ‫موجود برود یا ان را به صورت یارانه بین مردم تقسیم کند‪.‬‬ ‫تنور رقابت در تولید لوازم خانگی گرم شد‬ ‫بررس��ی امارهای منتشرشده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت حاک��ی از تولید ‪ ۵۹۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه‬ ‫یخچال و فریزر در نیمه نخس��ت امس��ال و رشد ‪۱۳.۶‬‬ ‫درصدی ان در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫است‪ .‬برپایه امارهای یادشده‪ ،‬از ابتدای امسال تا پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ۲۹۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دستگاه ماشین لباسشویی‬ ‫تولید ش��د‪ .‬این امار در مقایس��ه با ‪ ۲۵۶‬ه��زار و ‪۹۰۰‬‬ ‫دس��تگاه تولید نیمه نخست سال گذشته ‪ ۱۳.۴‬درصد‬ ‫رش��د را نش��ان می دهد‪ .‬در این مدت ‪ ۵۶۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دس��تگاه کولر ابی نیز تولید شد که حاکی از رشد ‪۲.۱‬‬ ‫درصدی ان در مقایسه با دوره ‪ ۶‬ماه نخست سال پیش‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت اما تولید تلویزیون رش��د منفی را‬ ‫تجرب��ه ک��رد و با اف��ت ‪ ۹‬درصدی در مقایس��ه با نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال گذش��ته به ‪ ۳۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بازار ل��وازم خانگی برخالف ماه های‬ ‫گذش��ته که التهابات زیادی را شاهد بود‪ ،‬این روزها در‬ ‫ارامش نسبی به سر می برد و از نظر کارشناسان با ورود‬ ‫محصوالت و برندهای جدید به بازار‪ ،‬این ارامش تداوم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره انجمن لوازم‬ ‫صوتی و تصوی��ری ایران می گوید‪ :‬اکن��ون بازار ارام و‬ ‫باثباتی را در لوازم خانگی ش��اهد هستیم‪ ،‬قیمت ها به‬ ‫تعادل رس��یده و عرضه و تقاضا در مقایس��ه با ماه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬خود را بهتر در بازار پیدا کرده است‪ .‬علیرضا‬ ‫موسوی مجد در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون مشکلی‬ ‫بابت عرض��ه کاالها وجود ن��دارد و تولیدکنندگان هر‬ ‫انچه تولید می شود را به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در مقایس��ه با ماه های گذش��ته‬ ‫تقاض��ای کاذب کمتری را در بازار ش��اهد هس��تیم و‬ ‫اف��رادی که مصرف کننده واقعی هس��تند برای خرید‬ ‫یا تامین جهیزی��ه مراجعه می کنند‪ .‬کاالهای قاچاق و‬ ‫لوازم خانگی با نام بانه همچنان در بازار موجود اس��ت و‬ ‫در س��ایت ها و فضای مجازی تبلیغات وسیعی در مورد‬ ‫انها انجام می شود‪ ،‬هرچند سهم این دسته از کاالها در‬ ‫بازار رو به کاهش است‪.‬‬ ‫موس��وی مجد پیش بین��ی کرد تا چند م��اه اینده و‬ ‫حتی برای ایام پایانی س��ال به ویژه با ورود محصوالت‬ ‫و برندهای جدید نیز ش��رایط خوبی را در بازار ش��اهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نرخ لوازم خانگی تولیدی ش��رکت ها‬ ‫در سامانه ‪ ۱۲۴‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موجود‬ ‫است و استقبال خوبی نیز از سوی مردم از کاالها وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان‬ ‫لوازم خانگی نیز ضم��ن تایید ثبات بازار لوازم خانگی‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت ها از حدود اردیبهشت و خرداد‬ ‫ماه امسال تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی به ایرنا گفت‪ :‬برخی تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ تخفیف های خوبی ب��رای محصوالت خود قرار‬ ‫داده ان��د و به عن��وان نمونه تلویزیون ه��ای ‪ ۵۰‬اینچی‬ ‫با متوس��ط نرخ چهار میلیون توم��ان‪ ،‬این روزها با ‪۲۰‬‬ ‫درصد تخفیف عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬باتوجه به اینکه دولت بابت واردات‬ ‫پنل هایتلویزیون‪،‬ارزنیماییدراختیارتولیدکنندگان‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬نرخ تلویزیون به حد مطلوب و قابل قبولی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫می��ری اظه��ار ک��رد‪ :‬برنده��ای ک��ره ای ال‪ .‬جی‪،‬‬ ‫سامس��ونگ و دوو ک��ه در ماه ه��ای گذش��ته از ب��ازار‬ ‫کشورمان خارج شده بودند‪ ،‬در حال بازگشت هستند‪،‬‬ ‫به ط��وری که دوو تولید خود را از س��ر گرفته و دو برند‬ ‫دیگر با ش��عار «دوباره برمی گردیم» به زودی قرار است‬ ‫تحت نام و برند جدید به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اکن��ون تولی��د لباسش��ویی در‬ ‫ش��رکت های یادش��ده به حد انبوه رس��یده‪ ،‬به زودی‬ ‫تولی��د یخچال و س��اید را اغاز می کنند و تا اخر س��ال‬ ‫ظرفشویی های تولیدی انها نیز وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان لوازم خانگی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باتوج��ه به ثبات ن��رخ ارز نیمایی‪ ،‬کمترین‬ ‫حب��اب را در ن��رخ ای��ن کاالها ش��اهدیم و رقابت بین‬ ‫تولیدکنن��دگان به ویژه با بازگش��ت برندهای کره ای‬ ‫می تواند اندک حباب موجود را تخلیه کند‪.‬‬ ‫میری گفت‪ :‬اکنون کاال به اندازه کافی در فروشگاه ها‬ ‫موجود است و کمبودی وجود ندارد و با افزایش رقابت‬ ‫ش��رکت ها در هفته ها و ماه های این��ده‪ ،‬حتی کاهش‬ ‫قیمت ها را در ایام پایانی سال و شب عید شاهد باشیم‪.‬‬ ‫قیمت روغن نباتی افزایش نمی یابد‬ ‫امیر هوش��نگ بیرشگ دبیر انجمن روغن نباتی گفت‪ :‬باتوجه به اینکه بیشتر حمل ونقل روغن خام و تصفیه شده با‬ ‫ماشین های گازوئیل سوز انجام می شود و افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده روغن نباتی تاثیر چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تو گو با تس��نیم با اش��اره به اهمیت روغن نباتی به عنوان یک کاالی اساس��ی و استراتژیک در سبد خانوار و‬ ‫وی در گف ‬ ‫همچنین س��ایر بخش های صنایع غذایی گفت‪ :‬در راس��تای همراهی با مردم و دولت‪ ،‬صنعت روغن نباتی هیچ گونه‬ ‫افزای��ش قیمتی حتی در خرده فروش��ی لحاظ نخواهد کرد‪ .‬دبیر انجمن روغ��ن نباتی ادامه داد‪ :‬باتوجه به میزان کافی‬ ‫ذخای��ر روغن نباتی در کش��ور‪ ،‬ب��ازار روغن نباتی در کمال ارامش و بدون هیچ گونه افزای��ش قیمتی به کار خود ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام مس��ئول از تاثیرپذیر نب��ودن نرخ‬ ‫کاالهای عرضه ش��ده در فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫از افزایش نرخ بنزین خبر داد و گفت‪ :‬عرضه کاالها‬ ‫ب��ا تخفیف در این فروش��گاه ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫امیرخس��رو فخری��ان در گفت وگ��و با مه��ر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوج��ه به اینک��ه تمامی تدابی��ر الزم برای‬ ‫کنترل نرخ و حمل ونق��ل کاالهای موردنیاز مردم‬ ‫ازسوی دولت انجام شده‪ ،‬فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫با هماهنگی کامل در اجرای سیاس��ت های دولت‪،‬‬ ‫وارد عمل ش��ده و همراهی الزم را با تولیدکنندگان‬ ‫و تامین کنن��دگان کاال برای رفاه حال ش��هروندان‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه فعالیت بیش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫شعبه فروشگاهی در کل کش��ور که در رسته های‬ ‫مختلف‪ ،‬افزود‪ :‬با س��رلوحه ق��رار دادن کاهش نرخ‬ ‫برای مصرف کننده نهای��ی‪ ،‬تمام توان خود را برای‬ ‫افزایش س��طح رف��اه اقتصادی عامه م��ردم به کار‬ ‫می گیریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫همچنین از ادامه دار ب��ودن طرح های تخفیفی در‬ ‫ش��عب زیر پوش��ش اعضای این اتحادیه خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در نامه ای از اعضای این اتحادیه خواس��ته‬ ‫ش��ده طرح ه��ای تخفیفی موج��ود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫ما همچون گذش��ته در راس��تای اجرای هماهنگ‬ ‫سیاس��ت های دولت در ساماندهی و ایجاد ارامش‬ ‫و ثبات در بازار‪ ،‬گام برمی داریم‪.‬‬ ‫قیمت گوشت افزایش‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام زنده گفت‪:‬‬ ‫افزایش نرخ بنزین موردی نیست که با هزینه های‬ ‫تولید گوش��ت قرمز ارتباطی مش��خص و مستقیم‬ ‫داش��ته باش��د بلکه باید مراقب بود که در مغازه ها‬ ‫گرانفروشی نشود‪.‬‬ ‫منصور پوری��ان در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬درباره‬ ‫کنت��رل نرخ گوش��ت قرمز بع��د از اج��رای طرح‬ ‫سهمیه بندی بنزین اظهار کرد‪ :‬افزایش نرخ بنزین‬ ‫موردی نیس��ت که ب��ا هزینه های تولید گوش��ت‬ ‫قرمز ارتباطی مش��خص و مس��تقیم داشته باشد و‬ ‫درحال حاضر نیز شاهد تغییر قیمتی نیستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د مراقب بود که نرخ گوش��ت در‬ ‫مغازه ه��ا افزایش پی��دا نکند‪ ،‬در غی��ر این صورت‬ ‫هزینه های تولید گوشت قرمز با گران شدن بنزین‬ ‫تغییری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای تامین کنن��دگان دام زنده ادامه‬ ‫داد‪ :‬درباره امکان افزایش نرخ فروش گوش��ت قرمز‬ ‫در بازار نمی توان پیش بینی درس��تی داشت و باید‬ ‫منتظرمان��د و دید بازار چگونه توس��ط مس��ئوالن‬ ‫کنترل و نظارت می شود‪.‬‬ ‫کالمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع‬ ‫و تنظی��م بازار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ارتباط با وضعیت نظ��ارت بر بازار و نرخ کاالها بعد‬ ‫از سهمیه بندی بنزین گفت‪ :‬ستادهای تنظیم بازار‬ ‫کش��ور مکلف ش��دند به صورت ویژه رصد و پایش‬ ‫روزانه بازار را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫درس��تی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران‬ ‫در این باره گفته اس��ت‪ :‬براس��اس جلس��ه س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار هر نوع مصوبه برای افزایش نرخ حتی‬ ‫اگ��ر دارای مجوز دولتی نیز باش��د‪ ،‬فعال لغو ش��ده‬ ‫و هیچ گون��ه افزای��ش قیمتی در هیچ قل��م کاال و‬ ‫خدمات نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ام��ور بازرگانی نیز درباره نظارت بر بازار‬ ‫گفت‪ :‬هرگونه افزایش نرخ به بهانه تغییر نرخ بنزین‬ ‫در بازار رصد می ش��ود و ‪ ۴‬هزار بازرس از س��ازمان‬ ‫حمایت و اتاق اصناف در س��طح کش��ور روزانه ‪۳۰‬‬ ‫هزار مورد بازرسی میدانی را برای کنترل قیمت ها‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 1961‬تن برنج‬ ‫مرکز امار اعالم کرد‪ :‬س��ال گذشته یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۶۰‬هزار تن برنج در کش��ور تولید شد که از این‬ ‫میزان هزار و ‪ ۹۶۱‬تن صادر ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪ ۳۹۷‬هزار هکتار از سطح زیر‬ ‫کش��ت مربوط به برن��ج بود که از این س��طح یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار تن برنج تولید ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن دوره یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن برنج وارد‬ ‫کش��ور ش��د و در مقابل هزار و ‪ ۹۶۱‬ت��ن صادرات‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫سال گذش��ته خانوارها یک میلیون و ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫تن برن��ج ایرانی و یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن برنج‬ ‫خارجی مصرف کردند‪.‬‬ ‫سهم استان های کش��ور در تولید برنج متفاوت‬ ‫اس��ت و مازندران با ‪ ۳۸‬درصد و گیالن با ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫بیش��ترین تولید را دارند‪ .‬همچنین ‪ ۱۱‬درصد برنج‬ ‫تولیدی در خوزستان‪ 4 ،‬درصد در فارس و گلستان‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد در سایر استان ها برنج تولید می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت حمایت معیشتی به خانوارها اغاز شد‬ ‫بسیج فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‬ ‫برای عرضه کاالها‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه صنایع تبدیلی حلقه گمشده کشاورزی در کردستان‬ ‫همواره برای استانی مانند کردستان که ظرفیت بخش‬ ‫کش��اورزی و به ویژه محصوالت باغی ان باالس��ت‪ ،‬وجود‬ ‫صنایع تبدیلی به عنوان یک نیاز اساس��ی برای کشاورزان‬ ‫مطرح ب��ود و اکنون ک��ه واحدی برای ف��راوری در این‬ ‫استان وجود دارد‪ ،‬تمام ظرفیت این واحد به بهره برداری‬ ‫نمی رسد و این ظرفیت مغفول مانده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که مجتم��ع کش��ت و صنعت‬ ‫خرم دش��ت کردستان مدعی اس��ت امکانات و تجهیزات‬ ‫الزم برای ف��راوری تمامی محصوالت باغی این اس��تان‬ ‫ش��امل هس��ته دار و بدون هس��ته را دارد‪ .‬ظرفیتی که از‬ ‫سال ‪ ۸۸‬در استان کردستان ایجاد شده و به دلیل نادیده‬ ‫گرفت��ن ان چندین س��ال هم تعطیل بود و از س��ال ‪۹۵‬‬ ‫با کمک کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان بار‬ ‫دیگر به چرخه تولید بازگش��ته اما همچنان نبود سرمایه‬ ‫در گردش چرخش چرخ های تولی��د این واحد را تهدید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مجتم��ع کش��ت و صنع��ت خرم دش��ت در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۶‬هکتار و در ش��هرک صنعت��ی دهگالن و در‬ ‫فاصله حدود ‪ ۳۰‬کیلومتری شهر سنندج واقع شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬تور خبری برای خبرن��گاران به منظور‬ ‫بازدید از این واحد ازس��وی مدیران این ش��رکت تدارک‬ ‫دیده شده بود که خبرنگاران حدود ‪ ۴‬ساعت از بخش های‬ ‫گوناگون این کارخانه ش��امل تولید و ازمایش��گاه بازدید‬ ‫کرده و در جریان مراحل گوناگون تولید رب گوجه فرنگی‬ ‫از شست وشو تا بس��ته بندی قرار گرفتند‪ ۱۰۰.‬متر مانده‬ ‫ف خودروهای‬ ‫به مقابل در ورودی کارخانه خرم دش��ت ص ‬ ‫حامل گوجه فرنگی ش��روع می ش��د و در ای��ن صف انواع‬ ‫خودرو ش��امل کامیون‪ ،‬وانت بار و تراکتور منتظر بودند تا‬ ‫نوبت تخلیه بار انها فرا برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل سرمایه درگردش‬ ‫نای��ب رئیس هیات مدیره ش��رکت مجتمع کش��ت و‬ ‫صنعت خرم دش��ت کردس��تان در این بازدید با اشاره به‬ ‫اینک��ه این واحد در س��ال ‪ ۸۸‬با ح��دود ‪ ۴‬میلیون یورو‬ ‫س��رمایه گذاری به بهره برداری رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب سال ‪ ۸۸‬در سفر به استان کردستان دستور دادند‬ ‫بنیاد برکت به این ش��رکت تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫اعطا کند‪ .‬مرتضی مجدرضایی افزود‪ :‬این بنیاد نخس��ت‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال و پس از گذش��ت ‪ 3‬س��ال‪ ۲۰ ،‬میلیارد‬ ‫دیگر از طریق خرید سهام به این شرکت عطا کرد که این‬ ‫مبلغ برای استمرار تولید این واحد کافی نبود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی این کارخانه تولید‬ ‫س��االنه ‪ ۵‬هزار ت��ن رب گوجه فرنگی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫دس��تیابی به این ظرفیت بای��د ‪ ۴۰‬هزار تن گوجه فرنگی‬ ‫خریداری شود که به دلیل نبود سرمایه در گردش تاکنون‬ ‫قادر به تحقق این میزان خرید نش��ده است‪ .‬نایب رئیس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت مجتمع کشت و صنعت خرم دشت‬ ‫کردس��تان یاداور شد‪ :‬س��ال ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۵‬به دلیل نداشتن‬ ‫س��رمایه در گردش این کارخانه تعطیل شد و با همکاری‬ ‫مسئوالن استان بار دیگر شروع به فعالیت کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این کارخانه هیچگاه کیفیت فدای‬ ‫س��ود نشده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کیفیت تولید در این واحد باعث‬ ‫ش��ده برندهای معتبر کش��ور حاضر ب��ه خرید محصول‬ ‫فراوری شده ان شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ خرید ‪ ۱۸۹۰۰‬تن گوجه فرنگی‬ ‫مدیر تعاون روس��تایی کردس��تان در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬کارخانه خرم دش��ت کردس��تان و روژین تاک‬ ‫کرمانش��اه تا ‪ 3‬مهر امس��ال هر کیلوگرم گوجه فرنگی را‬ ‫از کش��اورزان به قیمت ‪ 8‬هزار ریال خریداری می کردند‪.‬‬ ‫پ��س از ‪ 3‬مهر این ‪ ۲‬کارخانه اع�لام کردند هر کیلوگرم‬ ‫از ای��ن محصول را با‪ 5‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ری��ال خریداری می‬ ‫کنن��د که س��ازمان تع��اون روس��تایی ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان وارد عرصه ش��ده و از ای��ن زمان به بعد‬ ‫ه��ر کیلوگ��رم گوجه فرنگ��ی را از کش��اورزان اس��تان با‬ ‫معرفینامه س��ازمان جهاد کش��اورزی به قیمت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ریال خریداری می شود‪.‬‬ ‫پیمان اسکندری با اش��اره به اینکه خرید گوجه فرنگی‬ ‫از طریق کارخانه خرم دش��ت کردس��تان از ‪ ۲۰‬مهر اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این کارخان��ه ‪ ۲۵۰‬تن از ظرفیت خود‬ ‫را ب��ه تولید رب گوجه فرنگی خریداری ش��ده از س��وی‬ ‫تعاون روس��تایی اس��تان اختصاص داده است‪ .‬اسکندری‬ ‫ب��ا اعالم اینکه تاکنون ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن گوجه فرنگی‬ ‫از کشاورزان استان خریداری شده‪ ،‬گفت‪ :‬خرید ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ت��ن ان از طریق کارخانه روژین تاک و مابقی هم‬ ‫خرم دشت انجام شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ظرفیت تولید روزانه کارخانه روژین تاک‬ ‫‪ 4‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تن اس��ت ک��ه ‪ ۷۵‬درص��د گوجه فرنگی‬ ‫تحویلی انها مربوط به کش��اورزان کرمانشاه و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫هم کشاورزان کردستان است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲‬برابری ظرفیت تولید‬ ‫مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت‬ ‫کردس��تان هم در حاش��یه بازدید از ای��ن واحد تولیدی‬ ‫ب��ه خبرنگاران گفت‪ :‬از اول ش��هریور تاکنون‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫هزارتن گوجه فرنگی از کش��اورزان ازس��وی این کارخانه‬ ‫خریداری ش��ده است‪ .‬پیمان الماسی با اش��اره به اینکه‬ ‫کارخان��ه خرمدش��ت ه��زار و ‪ ۵۰۰‬هکتار با کش��اورزان‬ ‫قرارداد داش��ته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خرید گوجه فرنگی از‬ ‫کشاورزان تا ‪ ۱۵‬ابان سال جاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ص��ف طوالنی خودروهای حامل‬ ‫گوجه فرنگ��ی به دلیل محدود ب��ودن ظرفیت خط تولید‬ ‫این واحد فراوری اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬یکی از برنامه های‬ ‫میان م��دت س��ازمان افزای��ش ظرفیت خ��ط تولید این‬ ‫کارخانه است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت‬ ‫کردس��تان افزود‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام شده تا سال‬ ‫اینده این ظرفیت ‪ ۲‬برابر افزایش داده می شود‪.‬الماس��ی‬ ‫با اش��اره به اینکه اینکه ثبت نام این واحد در سامانه کارا‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهاد دریافت ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫برای این واحد تولیدی از طریق این س��امانه داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬کارخانه خرم دش��ت کردستان ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش��ته تعطیل ش��ده بود که به همت کارگروه تسهیل‬ ‫و رف��ع موان��ع تولید بده��ی معوق ان ب��ه بانک تجارت‬ ‫تعیین تکلی��ف و جرای��م مالیاتی و تامی��ن اجتماعی ان‬ ‫بخشیده شد و توانست به چرخه تولید بازگردد‪.‬‬ ‫سطح ابالغی کشت محصول گوجه فرنگی در سال زراعی گذشته ‪ ۹۰۰‬هکتار‬ ‫بود این مس��ئله باعث ش��د ‪ ۱۲۰‬هزار تن محصول گوجه فرنگی در کردستان‬ ‫تولید ش��ود که موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در سراس��ر کش��ور‬ ‫و به دنبال ان اس��تان کردس��تان ش��د‪ .‬البته این رویه فقط ویژه گوجه فرنگی‬ ‫نبوده و نیست‬ ‫نای��ب رئیس هیات مدیره ش��رکت مجتمع کش��ت و‬ ‫صنعت خرم دش��ت کردستان در ادامه افزود‪ :‬این کارخانه‬ ‫قادر ب��ه کار در ‪ ۴‬فصل و ف��راوری میوه های موجود در‬ ‫هر فصلی اس��ت و براورد می شود در صورت فعال شدن‬ ‫ظرفیت کامل تولید اش��تغالزایی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫ان به ‪ ۱۲‬هزار نفر برسد‪.‬‬ ‫مجدرضایی اش��تغال کنونی این واحد را ‪ 8‬تا ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر اعالم و اضافه کرد‪ :‬نبود سرمایه در گردش مهم ترین‬ ‫مش��کل پیش روی این واحد است‪ .‬به عالوه اینکه برخی‬ ‫بانک ه��ا هم هم��کاری الزم را با واح��د تولیدی ندارند و‬ ‫تنها به سود خود فکر می کنند‪ .‬نرخ سود بانکی را به طور‬ ‫اس��می برای واح��د تولیدی ‪ ۱۴‬درصد اع�لام می کنند؛‬ ‫در حالی ک��ه در نحوه اجرایی ان ب��ه بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫می رسد و همین امر مانعی در راه تولید شده است‪.‬‬ ‫هم تولید می ش��ود‪ .‬ظرفیت تولید پوره سیب این واحد ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن اس��ت که بای��د ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن از این‬ ‫محصول خریداری شود که به ‪ ۳۰‬میلیارد ریال پول نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬س��االنه ظرفیت تولید ‪3‬هزار تن‬ ‫گوجه فرنگ��ی در ای��ن کارخانه وج��ود دارد که برای این‬ ‫میزان باید ‪ ۶‬هزارتن گوجه فرنگی خرید شود و برای این‬ ‫کار هم به ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال پول نیاز داریم‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس هیات مدیره ش��رکت مجتمع کش��ت و‬ ‫صنعت خرم دش��ت کردس��تان اضافه کرد‪ :‬ب��رای تولید‬ ‫البالو منجمد که ظرفیت انجماد ‪ ۸۰۰‬تن از این محصول‬ ‫را داریم نی��از به ‪ ۳۲‬میلیارد ری��ال نقدینگی داریم‪.‬باایم‬ ‫حس��اب به طور کلی در س��ال ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ریال برای‬ ‫خری��د این محص��والت نیاز داریم که ب��ا تخصیص ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار ق��ادر به انجام خرید محصوالت ذکر‬ ‫شده خواهیم بود‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس هیات مدیره ش��رکت مجتمع کش��ت و‬ ‫صنعت خرم دش��ت کردس��تان اعالم کرد‪ :‬ای��ن کارخانه‬ ‫تاکنون به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬کش��ور جهان از جمله ترکیه‪ ،‬افریقا‪،‬‬ ‫امری��کا‪ ،‬عم��ان‪ ،‬امارات‪ ،‬کان��ادا و ترکمنس��تان صادرات‬ ‫داش��ته ام��ا در ‪ ۱۰‬ماهی که ص��ادرات رب گوجه فرنگی‬ ‫ممنوع شده‪ ،‬موفق به این مهم نشده است‪.‬‬ ‫مجدرضای��ی گف��ت‪ :‬در ای��ن واح��د ع�لاوه ب��ر رب‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬پوره میوه هایی هم چون سیب و توت فرنگی‬ ‫مدیر تولید و کنترل کیفی کارخانه خرم دشت کردستان‬ ‫نیز گفت‪ :‬ش��رط بقای خود را در کیفیت می دانیم چراکه‬ ‫معتقدیم تولید باکیفیت محص��ول بهترین تبلیغ کننده‬ ‫محصول در جامعه است‪.‬‬ ‫رامی��ار عزیزی با اش��اره ب��ه اینکه این واح��د تولیدی‬ ‫دارای ‪ ۳‬برن��د ش��امل روناک که برندی داخلی اس��ت و‬ ‫‪ ۲‬برند صادراتی به نام های اویژ و بنتا اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر سرمایه در گردش موردنیاز این واحد صنایع تبدیلی‬ ‫‹ ‹باالبودن نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫‹ ‹صادرات به ‪ ۱۲‬کشور جهان‬ ‫‹ ‹حلقه گمشده کشاورزی در کردستان‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬ظرفیت تولید ‪ ۲‬براب��ر افزایش می یابد‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬کردستان با توجه به ش��رایط اقلیمی دارای‬ ‫ظرفیت زیادی برای توسعه محصوالت کشاورزی است و‬ ‫بدون شک توس��عه صنایع تبدیلی حلقه گمشده صنعت‬ ‫کشاورزی در این استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در ای��ن واحد امکان ف��راوری تمامی‬ ‫محصوالت باغی ازجمله هس��ته دار و بدون هس��ته وجود‬ ‫دارد و تنه��ا کارخانه ایرانی مجه��ز به فناوری کولدپرس‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل عرضه و تقاضا بهم خورد‬ ‫س��طح ابالغی کش��ت محصول گوجه فرنگی در سال‬ ‫زراع��ی گذش��ته از س��وی وزارت جهادکش��اورزی در‬ ‫کردس��تان ‪ ۹۰۰‬هکتار بود که کش��اورزان و بهره برداران‬ ‫مهم��ان به عل��ت جذابیت قیمت این محصول در س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬اقدام به کشت ان در هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار کردند‪.‬‬ ‫این مسئله باعث شد ‪ ۱۲۰‬هزار تن محصول گوجه فرنگی‬ ‫در کردس��تان تولید ش��ود که موجب بهم خوردن تعادل‬ ‫عرضه و تقاضا در سراس��ر کش��ور و به دنبال ان اس��تان‬ ‫کردس��تان ش��د و این رویه فقط ویژه گوجه فرنگی نبوده‬ ‫است و نیست‪.‬‬ ‫هر س��ال که تولی��د محصولی در کش��ور‪ ،‬بنابر دالیل‬ ‫گوناگ��ون کاهش یافت��ه و در نتیجه قیم��ت ان در بازار‬ ‫افزایش پیدا کند؛ س��ال بعد ش��اهد و هجوم بهره برداران‬ ‫ب��ه تولید ای��ن محص��ول و بی توجهی به س��طح ابالغی‬ ‫ازسوی وزارت جهادکش��اورزی هستیم‪ .‬کارگروه تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید در کردس��تان ب��ا فراهم کردن زمینه‬ ‫بازگشت واحدهای تولیدی همچون خرم دشت به چرخه‬ ‫تولید نش��ان داده که حمایت از تولی��د و تولیدکنندگان‬ ‫فقط ش��عاری نبوده و این کار عملی است و باید مدیران‬ ‫شهرس��تانی هم ب��ا درنظر گرفتن تالش های مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی در ب��ه چرخ��ش دراوردن چرخ ه��ای تولید در‬ ‫شرایط سخت اقتصادی امروز‪ ،‬حامی تولید باشند‪.‬‬ ‫اما و اگرهای تولید برنج در مازندران‬ ‫درحال��ی که خبرها حاکی از خودکفایی در تولید برنج‬ ‫در کشور اس��ت اما به گفته کارشناسان این مسئله نباید‬ ‫باعث ش��ود طرح ه��ای خوداتکایی برنج در اس��تان های‬ ‫شمالی به ویژه مازندران‪ ،‬به عنوان قطب تولید برنج کشور‪،‬‬ ‫به کندی پیش رود‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم رسمی وزارت جهادکشاورزی بخشی از‬ ‫رش��د تولید برنج در سال جاری مربوط به افزایش کشت‬ ‫برنج در اس��تان های جنوبی کش��ور ب��وده‪ ،‬به طوری که‬ ‫سطح زیرکش��ت برنج در استان خوزستان به دنبال سیل‬ ‫و طغیان رودخانه ها امس��ال به ‪ ۲۰۵‬هزار هکتار رس��ید‬ ‫و سطح زیرکش��ت برنج نیز در استان های شمالی کشور‬ ‫به ویژه مازندران با کشت اول‪ ،‬پرورش بذرپربازده و کشت‬ ‫دوباره به ‪ ۲۱۴‬هزار هکتار افزایش یافت‪.‬‬ ‫افزایش تولید برنج در س��ال جاری به طور عمده ناشی‬ ‫از بارندگی ه��ای بس��یار خ��وب در جنوب و نیز ش��مال‬ ‫کش��ور به دلیل اینکه ممکن اس��ت در س��ال جاری این‬ ‫بارندگی ها تکرار نشود‪ ،‬استمرار نداشته؛ بنابراین به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬طرح ه��ای خوداتکایی برنج ک��ه با اجرای‬ ‫برنامه های گوناگون توس��عه ای و حمایتی در ‪ ۲‬اس��تان‬ ‫مازندران و گیالن از سال ‪ ۹۴‬تهیه شده نباید فراموش یا‬ ‫به کندی پیش رود‪.‬‬ ‫برنام��ه وزارت جهادکش��اورزی ب��رای رس��یدن ب��ه‬ ‫خوداتکایی برنج اختصاصی کردن کاش��ت برنج در کشور‬ ‫فق��ط در اس��تان های مازن��دران و گیالن اس��ت و دلیل‬ ‫اجرای این سیاس��ت نیز وجود منابع اب برای تولید برنج‬ ‫به عنوان محصول اب بر در این دو اس��تان شمالی کشور‬ ‫در مقایس��ه با سایر اس��تان ها عنوان شده است‪ .‬براساس‬ ‫برنامه راهبردی برای خوداتکایی کشور به محصول برنج‬ ‫داخلی بر محور باال بردن بهره وری مصرف اب وافزایش‬ ‫بازده تولید در س��طح است تا با اجرایی شدن برنامه این‬ ‫وزارتخانه استان های مازندران و گیالن بتوانند نیاز کشور‬ ‫به برنج را بدون اتکاء به واردات تامین کنند‪.‬‬ ‫براس��اس طرح خوداتکایی برنج‪ ،‬سطح زیرکشت ارقام‬ ‫پر محصول در ‪ ۲‬اس��تان مازندران و گیالن باید به ‪۲۵۵‬‬ ‫هزار هکتار افزایش یابد در حالی که هم اکنون در کمتر از‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار هکتار از اراضی شالیزاری برنج رقم پر محصول‬ ‫کشت می شود‪.‬‬ ‫خ��ود اتکایی برن��ج همچنین با اجرای ط��رح ابیاری‬ ‫تناوبی و تجهیز و نوسازی ‪ ۲۷۵‬هزار هکتار از شالیزارهای‬ ‫ش��مال نیز مورد تاکید اس��ت اما این طرح ها همچنان با‬ ‫کندی در این ‪ ۲‬اس��تان برنج خیز کش��ور درحال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناس��ان کش��اورزی معتقدند اج��رای طرح‬ ‫تس��طیح و یکپارچه س��ازی به عن��وان طرح های مکمل‬ ‫زهکش��ی و شبکه ابیاری و مکانیزاسیون مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد سبب می شود تا عالوه بر افزایش بهره وری‪ ،‬ضریب‬ ‫کشت در قالب کشت ارقام پرمحصول و کشت دوم برنج‬ ‫نیز عملیاتی شود‪.‬‬ ‫طرح تجهیز و نوس��ازی اراضی ش��الیزاری در کشور از‬ ‫سال ‪ ۷۰‬اغاز و تاکنون در ‪ ۷۰‬هزار هکتار از شالیزارهای‬ ‫گیالن و حدود ‪ ۶۰‬هزار هکتار در مازندران اجرا ش��ده و‬ ‫براس��اس برنامه ششم سهم س��االنه هر یک از دو استان‬ ‫ش��مالی در برنامه تسطیح ونوسازی اراضی شالیزاری که‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬اغاز شده‪ ۱۰،‬هزار هکتار است‪.‬‬ ‫مدیری��ت و صرفه جوی��ی در مصرف اب ه��م از دیگر‬ ‫ویژگی ه��ای اج��رای ط��رح تجهی��ز و نوس��ازی اراضی‬ ‫شالیزاری است که به گفته کارشناسان ‪ ،‬تجهیز و نوسازی‬ ‫ش��الیزارها به طور میانگین سبب ‪ ۲۵‬درصد صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی و تولید بذر گواهی شده‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬معاون موسسه تحقیقات برنج کشور‬ ‫مس��تقر در امل گفت‪ :‬همزمان ب��ا اجرای طرح های مهم‬ ‫تسطیح و یکپارچه س��ازی و زهکشی ‪ ،‬تولید بذر اصالح‬ ‫ش��ده و پرمحصول مهم ترین پیش نیاز برای رس��یدن به‬ ‫خوداتکایی تولید برنج در ‪ ۲‬اس��تان ش��مالی مازندران و‬ ‫گیالن است‪.‬‬ ‫رحمان عرفانی افزود‪ :‬توسعه مکانیزاسیون و ساماندهی‬ ‫واردات هم س��بب می شود کشت ارقام کیفی پرمحصول‬ ‫برنج با موفقیت همراه ش��ود‪ .‬معاون موسس��ه تحقیقات‬ ‫برنج کش��ور با اعالم اینکه راهبرد وزارت جهادکشاورزی‬ ‫برای خوداتکایی کش��ور به محصول برنج داخلی بر محور‬ ‫ب��اال بردن بهره وری مصرف اب و افزایش بازده تولید در‬ ‫سطح استوار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همسو با این رویکرد موسسه‬ ‫تحقیقات درصدد معرفی ارقام کیفی پرمحصول متناسب‬ ‫با ش��رایط جدید اقلیمی شمال کش��ور است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در ی��ک دهه اخیر چندین رق��م پرمحصول کیفی‬ ‫در موسس��ه تحقیقات برنج کش��ور به کشاورزان معرفی‬ ‫ش��د و سال به سال در حال افزایش سطح زیر کشت این‬ ‫ارقام هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تثبیت خودکفایی برنج‬ ‫رئی��س س��ازمان جهادکش��اورزی مازن��دران نی��ز در‬ ‫گفت وگو با ایرنا‪ ،‬تثبی��ت و ماندگاری خودکفایی برنج با‬ ‫تولید داخل را منوط به اجرای طرح های مهم تس��طیح‪،‬‬ ‫یکپارچه س��ازی و نوس��ازی زمین های شالیزاری‪ ،‬ساخت‬ ‫سد و افزایش مهار اب های سطحی ‪ ،‬زهکشی ‪ ،‬تامین بذر‬ ‫گواهی شده ‪ ،‬تولید رقم کیفی پر محصول ‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫زیر کش��ت ارقام پرمحصول و ایجاد زنجیره مکانیزاسیون‬ ‫تولید برنج در ‪ ۲‬استان مازندران و گیالن برشمرد ‪.‬‬ ‫عزیزاهلل ش��هیدی فر ب��ا بیان این نکت��ه که طرح های‬ ‫خوداتکایی تولید برنج از سال ‪ ۹۴‬با حمایت دولت تدبیر‬ ‫و امید برای ‪ ۲‬اس��تان ش��مالی مازن��دران و گیالن تهیه‬ ‫شده و باید عملیاتی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه امسال در تولید‬ ‫داخل ب��ه خودکفایی رس��یده ایم را مدیون بارندگی های‬ ‫بی سابقه ابتدای س��ال جاری در مناطق برنج خیز کشور‬ ‫هس��تیم که ممکن اس��ت در س��ال زراعی اینده چنین‬ ‫نعمتی را نداش��ته باش��یم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬شرایط برای‬ ‫افزای��ش ضریب تولید برنج به عن��وان یک محصول اب بر‬ ‫در زمین های کش��اورزی مازندران وگیالن وجود دارد و‬ ‫به همین دلیل دولت کش��ت این محصول استراتژیک را‬ ‫اختصاصی این دو استان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید در مازندران‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی مازن��دران در بخش‬ ‫دیگری ب��ه نقش مازندران در خودکفایی برنج در س��ال‬ ‫زراعی جاری اش��اره کرد و گفت‪ :‬این اس��تان هر سال با‬ ‫تولید متوس��ط ‪۹۰۰‬هزار تن برنج س��فید ‪۴۲‬درصد برنج‬ ‫مورد نیاز کش��ور را تامین می کند‪ ،‬ام��ا افزایش ‪۱۱‬هزار‬ ‫هکتاری س��طح زیرکش��ت ‪۶۸ ،‬درصدی کش��ت ارقام پر‬ ‫محصول و افزایش ‪۶۱‬درصدی کشت دوم شالی در سال‬ ‫جاری سبب شد ش��الیکاران اس��تان در خودکفایی این‬ ‫محصول استراتژیک نقش افرینی بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫شهیدی فر افزود‪ :‬امسال ‪ ۱۱‬هزار هکتار شالیزاری که‬ ‫سال گذش��ته به دلیل کمبود اب و خشکسالی از چرخه‬ ‫تولید خارج ش��ده بود ‪ ،‬امس��ال به چرخه تولید بازگشت‬ ‫که ‪ ۶۰‬هزار تن محصول شالی در کشت اول تولید شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اگرچه سیل ابتدای سال سبب از بین‬ ‫رفتن برخی خزانه های برنج ش��د اما با تالش کشاورزان‬ ‫و برنامه ریزی ها و حمایت های جهاد کشاورزی مازندران‬ ‫در زمینه تهیه و تامی��ن بذر و نهاده های مورد نیاز برای‬ ‫کش��ت برنج سطح زیرکش��ت این محصول از ‪ ۲۰۳‬هزار‬ ‫هکتار س��ال گذشته به ‪ ۲۱۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار در سال‬ ‫جاری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به چرخه تولید‬ ‫براساس امار ‪ ۱۱‬هزار هکتار از اراضی شالیزاری که در‬ ‫سال گذش��ته به دلیل خشکسالی و کمبود اب زیرکشت‬ ‫نرفت��ه بود ب��ا تامی��ن اب و نهاده های مورد نی��از مانند‬ ‫بذره��ای گواهی ش��ده و کودهای ش��یمیایی‪ ،‬به چرخه‬ ‫تولی��د برگش��ت و ‪ ۱۶‬هزار کش��اورز و خانوار که س��ال‬ ‫گذشته نتوانستند به تولید این محصول بپردازند‪ ،‬امسال‬ ‫به کشت و کار و تولید این محصول پرداختند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران ضمن بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬گف��ت‪ :‬با پیگیری اس��تاندار و مجمع نمایندگان‬ ‫مازندران در راستای حمایت از برنجکاران در زمان فصل‬ ‫برداشت این محصول‪ ،‬موضوع ممنوعیت واردات برنج در‬ ‫دوره زمانی ‪ ۴‬ماهه (زمان برداش��ت برنج) در دستور کار‬ ‫دولت قرار گرفت تا کش��اورزان با خیال راحت و اس��وده‬ ‫و بدون دغدغه به تولی��د و فروش این محصول بپردازند‬ ‫و همچن��ان نقش مهم و اثرگ��ذار خود را در رونق تولید‪،‬‬ ‫خوداتکایی و امنیت غذایی کشورمان به خوبی ایفا کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بانک مرکزی هشدار داد‪:‬‬ ‫مراقب پیامک های جعلی رمز پویا باشید‬ ‫سیامک تقی پور‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫با شروع مرحله اطالع رسانی و اقدام مشتریان بانکی‬ ‫برای اخذ رمز پویا‪ ،‬بانک مرکزی نسبت به پیامک های‬ ‫جعلی به مردم هشدار داد‪.‬بانک مرکزی در اطالعیه ای‬ ‫تاکی��د کرده به منظور جلوگیری از هرگونه فیش��ینگ‬ ‫و وق��وع کالهبرداری ه��ای اینترنتی در حس��اب های‬ ‫بانکی‪ ،‬مراجعه به سایت بانک ها و موسسات اعتباری و‬ ‫همچنین سایت بانک مرکزی‪ ،‬صحیح ترین روش برای‬ ‫اطالع از فعال سازی رمز پویا است‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹«مو الی درز» امنیت سیستم بانکی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ت��ا همین چن��د س��ال پیس بان��ک ها ام��ن ترین‬ ‫پایگاه��ی بودند که برای ذخی��ره و نگهداری پول نقد‬ ‫بدون هیچ رقیبی یکه تازی می کردند‪ .‬اما در س��الهای‬ ‫اخیر گس��ترش تکنولوژی خواب ارام س��پرده گذاران‬ ‫و مس��ئوالن بانکی را اش��فته کرد و دیگر نمی توان با‬ ‫قاطعیت باد در غبغب انداخت و تاکید کرد که «مو الی‬ ‫درز» امنیت سیستم بانکی نمی رود‪.‬حاال هر دم از این‬ ‫باغ بری می رسد‪ .‬اکنون بخشی از اخبار حوادث‪ ،‬مربوط‬ ‫به سرقت اطالعات کارت های عابربانک و هک اینترنتی‬ ‫حس��اب های بانکی در ابعاد مختلف است؛ حساب هایی‬ ‫که به اس��تفاده از یک خط اینترنت‪ ،‬یک دستگاه رایانه‬ ‫و برخی تکنیک های مدرن دیگر‪ ،‬در چشم برهم زدنی‬ ‫خالی می ش��وند و گاهی اقدام سارقان به قدری سریع‬ ‫عمل می کنند که حتی مش��تری زمان مسدود کردن‬ ‫کارت را هم ندارد‪ .‬این خبرها هم تنها مختص سیستم‬ ‫بانکی ایران نیس��ت و ش��بکه بانکی جهان درگیر این‬ ‫حاشیه های رشد فناوری است‪ .‬در حقیقت فیشینگ و‬ ‫اس��کیمینگ از راه های کالهبرداری هستند که به مدد‬ ‫فناوری راه به سیستم بانکی باز کرده اند‪.‬‬ ‫تنهاراه دریافت رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫رمز دوم یکبار مصرف قرار است از ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش های غیرکارتی اجباری شود که دریافت‬ ‫این رمزها از طریق پیامک و اپلیکیشن تلفن همراه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��رویس رمز دوم یکبار مصرف کامال رایگان اس��ت و هیچ‬ ‫هزینه ای برای مش��تریان به دنبال ندارد‪.‬متقاضیان به منظور دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق اپلیکیش��ن‬ ‫ابتدا باید به س��ایت بانک عامل خود مراجعه و نرم افزار رمزس��از را دریافت و نصب کنند‪ .‬انجام این مرحله برای‬ ‫فعال س��ازی ارس��ال رمز دوم یکبار مصرف به صورت پیامکی مورد نیاز نیست‪ .‬ش��هروندان باید برای دریافت کد‬ ‫فعالسازی سرویس اپلیکیشن و پیامکی رمز دوم پویا به یکی از خودپردازها یا پایانه های بانکی غیر نقد بانک عامل‬ ‫مراجعه و در منوی رمز کارت‪ ،‬رمز دوم یکبار مصرف یا پویا را انتخاب کنند تا این سرویس برای متقاضی‪ ،‬فعال‬ ‫و رمزی به تلفن همراه وی ارس��ال ش��ود‪.‬در این مرحله‪ ،‬مشتریانی که قصد فعال سازی این خدمت با نرم افزار را‬ ‫دارند نیاز است تا کد تاییده فعال سازی پیامک شده از سوی بانک عامل را در اپلیکیشن وارد کنند‪ ،‬تا اپلیکیشن‬ ‫فعال شود و بتوانند هر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬ثانیه یک رمز دوم یکبار مصرف بسازند‪.‬‬ ‫همچنین مشتریانی که قصد دریافت سرویس رمز دوم پویا پیامکی را دارند‪ ،‬در این مرحله باید ‪ 4‬رقم شماره‬ ‫اخر کارت را به سر شماره ای که از سوی بانک به شخص پیامک می شود در پیامکی جداگانه ارسال کنند تا این‬ ‫س��رویس برای انها فعال و بتوانند برای تراکنش های خود از رمزهای ‪ OTP‬اس��تفاده کنند‪ .‬درواقع پیامک فعال‬ ‫سازی رمز دوم پویا یا رمز دوم پویا از طریق پیامک از سوی بانک به شماره تلفن همراه اعالم شده توسط مشتری‬ ‫در شعبه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«فیشینگ» و «اسکیمینگ»‬ ‫فیش��ینگ راهی اس��ت که کالهب��رداران‪ ،‬اطالعاتی‬ ‫نظی��ر کلمه کارب��ری‪ ،‬رمز عب��ور‪ ،‬ش��ماره ‪ 16‬رقمی‬ ‫عابر بان��ک‪ ،‬رم��ز دوم و ‪ CVV2‬را از طریق ابزارهای‬ ‫الکترونیکی ارتباطات به س��رقت می برند‪ .‬شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬س��ایت های حراجی و درگاه های پرداخت‬ ‫انالی��ن نمون��ه ای از ابزار ه��ای الکترونیکی ارتباطات‬ ‫هس��تند‪ .‬کالهبرداری فیش��ینگ از طریق ایمیل ها و‬ ‫پیامها صورت می پذیرد و قربانیان به صورت مس��تقیم‬ ‫اطالعات حساس و محرمانه خود را در وب سایت های‬ ‫جعلی که در ظاهر کامال شبیه وب سایت های سالم و‬ ‫قانونی است‪ ،‬وارد می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا اس��کیمینگ یعن��ی کپی ک��ردن غی��ر قانونی‬ ‫داده های نوار مغناطیس��ی کارت بانکی روی یک کارت‬ ‫دیگ��ر‪ .‬اس��کیمر هم به ف��ردی گفته می ش��ود که به‬ ‫اسکیمینگ (‪ )Skimming‬اش��تغال دارد یا مجرمی‬ ‫ک��ه کارش کالهبرداری از طری��ق کارت های بانکی و‬ ‫استفاده از دس��تگاه های مخصوص این کار است‪ .‬روش‬ ‫کار اسکیمر ها به این طریق است که دستگاه های خود‬ ‫پردازی که مورد نظرشان است و معموال از دستگاه های‬ ‫انتخاب می شوند که در محل های خلوت قرار دارند را‬ ‫دستکاری می کنند‪ .‬این دستکاری معموال از طریق قرار‬ ‫دادن قطعاتی روی صفحه کلید خود پرداز یا بخشی که‬ ‫کارت را وارد دستگاه می کنیم صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامک های جعلی‬ ‫از این طریق می توانند‪ ،‬رمزهای یک بار مصرف خود را‬ ‫دریافت کنند و بعد از دی از طریق دریافت پیامک می‬ ‫توانند رمزهای یک ب��ار مصرف را به روز کرده و از ان‬ ‫اس��تفاده کنند‪.‬وی در مورد شیوه دریافت رمزهای یک‬ ‫بار مصرف از طریق پیامک‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز فرایند دریافت‬ ‫پیامکی این رمزها اعالم نشده است و منتظر اعالم ان‬ ‫از طریق رسانه های عمومی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فیشینگ‪ ،‬اولویت اول در جرائم‬ ‫ای��ن اظهارات درحالی عنوان می ش��ود که س��ردار‬ ‫وحید مجید‪ ،‬رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی پیش از‬ ‫این اعالم کرده بود‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد جرائم س��ایبری‬ ‫مرب��وط به برداش��ت غیرمج��از اینترنت��ی و همچنین‬ ‫کالهبرداری اینترنتی است و رتبه اول را «فیشینگ» به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬سردار مجید افزود‪ :‬به همین‬ ‫دلیل در یکی از حوزه هایی که در بررس��ی عملیاتی به‬ ‫ان رسیدیم و در کش��ورهای دیگر هم ساری و جاری‬ ‫است‪ ،‬رمزهای یک بار مصرف‪ ،‬همان رمز پویا است که‬ ‫برخالف رمز ایستا طبیعتاً دارای ویژگی هایی است که‬ ‫از وقوع ج��رم و بزه جلوگیری می کند‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫پلیس فتا به طور ج��دی به دنبال تحقق رمزهای دوم‬ ‫یک بار مصرف اس��ت و در ای��ن زمینه با بانک مرکزی‬ ‫جلسه و مکاتبات بسیاری داشته ایم؛ چرا که معتقدیم‬ ‫اگر رمزهای یک بار مصرف اجرا ش��ود‪ ،‬امار بسیاری از‬ ‫جرائم کاهش می یابد‪ .‬بر این اساس دنبال این موضوع‬ ‫هستیم و اصرار بر اجرایی شدن این طرح داریم‪.‬‬ ‫روزانه ‪۸۰۰‬‬ ‫پرونده جدید‬ ‫در پلیس فتا‬ ‫ثبت می شود‬ ‫که بسیاری از‬ ‫انها مربوط به‬ ‫فیشینگ است‪،‬‬ ‫رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف از ابتدای‬ ‫دی اجرایی‬ ‫می شود و مشکل‬ ‫فیشینگ را‬ ‫مدیریت می کند‬ ‫‹ ‹مدیریت مشکل فیشینگ‬ ‫معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی بابیان اینکه‬ ‫روزانه تعدادزیادی پرونده در زمینه فیشینگ درپلیس‬ ‫فتا ثبت می شود‪،‬گفت‪:‬رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای‬ ‫دی اجرایی می ش��ود و مش��کل فیش��ینگ را مدیریت‬ ‫می کند‪.‬مهران محرمیان‪،‬معاون فناوری های نوین بانک‬ ‫مرکزی در توییتی با اش��اره ب��ه تعداد کالن پروندهای‬ ‫فیش��ینگ گفت‪ :‬روزانه ‪ ۸۰۰‬پرون��ده جدید در پلیس‬ ‫فتا ثبت می شود که بسیاری از انها مربوط به فیشینگ‬ ‫اس��ت‪.‬وی در خصوص اجرایی ش��دن رم��ز دوم یکبار‬ ‫مص��رف اف��زود‪ :‬رمز دوم پوی��ا از ابت��دای دی ماه این‬ ‫مش��کل را مدیریت خواهد کرد؛ هر چند ممکن اس��ت‬ ‫که کمی زحمت برای همه داشته باشد اما هر کس که‬ ‫یکبار هک شده باشد تایید می کند که ارزشش را دارد‪.‬‬ ‫دالالن‪ ،‬نگران سقوط یکباره دالر‬ ‫رش��د یکب��اره بهای دالر در ب��ازار ارز‪ ،‬فعاالن ای��ن بازار را‬ ‫س��ردرگم و م��ردد کرده اس��ت به ط��وری که برخ��ی دالالن‬ ‫معتقدند قیمت ها رشد بیشتری خواهد کرد‪ ،‬اما شماری دیگر‬ ‫از دالالن می گوین��د که به دلیل رش��د بیش از حد نرخ دالر‪،‬‬ ‫احتمال افت قیمت ها و ضرر خریداران وجود دارد‪.‬‬ ‫بازار ارز در خیان فردوس��ی در روزهای اخیر و به ویژه از ‪2‬‬ ‫روز گذشته دچار هیجان شده و گشتی کوتاه در پیاده روهای‬ ‫این خیابان‪ ،‬از افزایش ش��مار افرادی حکایت دارد که یا برای‬ ‫خرید ارز و یا برای اطالع از قیمت ها روانه این محل شده اند‪.‬‬ ‫بهای دالر روز یکش��نبه در صرافی ه��ای بانکی ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان و در بازار ازاد و خیابان فردوس��ی در محدود ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بود که این رش��د قیمت‪ ،‬برخی را تشویق‬ ‫به خرید کرده است‪.‬‬ ‫افزون بر افزایش حضور دالالن در فردوسی‪ ،‬انچه که جلب‬ ‫توجه می کند‪ ،‬س��ردرگمی و تردید خریداران است؛ به طوری‬ ‫ک��ه در خرید ارز در قیمت های کنونی دچار تردید هس��تند‪.‬‬ ‫انها از یکس��و امیدوار به رشد بیش��تر قیمت ها هستند اما از‬ ‫سوی دیگر نگرانند که مبادا قیمت ها به یکباره سقوط کرده و‬ ‫سوداها و اهداف بلندپروازانه شان بر باد برود‪.‬‬ ‫انچه که در صحبت ب��ا دالالن جلب توجه می کرد‪ ،‬نگرانی‬ ‫انها از ورود پرقدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اس��ت‬ ‫به ط��وری که معتقدنددر صوتی که بان��ک مرکزی به صورت‬ ‫غیرمستقیم‪ ،‬ارز زیادی را به بازار تزریق کند‪ ،‬قیمت ها سقوط‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این راستا و با هدف نظارت بر بازار ارز‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی عصر یکشنبه از صرافی های میدان فردوسی تهران به‬ ‫طور سرزده بازدید کرد و نسبت به تامین نیازهای ارزی مردم‪،‬‬ ‫اطمینان خاطر داد‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی همچنی��ن اعالم کرده اس��ت‪ :‬مجموعه‬ ‫ذخایر بانک این اجازه را می دهد که با رصد تحرکات بازار ارز‪،‬‬ ‫هرگونه تالش برای سفته بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه‬ ‫ده��د که روند عادی عرضه و تقاض��ای ارز‪ ،‬نرخ ان را تعیین‬ ‫کن��د‪.‬وی با توصیه به مردم گفت‪ :‬روند گذش��ته و منطقی در‬ ‫ب��ازار ادامه پیدا خواهد کرد‪ ،‬مردم مراقب س��رمایه های خود‬ ‫باش��ند تا از ناحیه سودجویان و س��فته بازان اسیب نبینند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تجربه های گذش��ته‪ ،‬اکنون فع��االن و خریداران‬ ‫و فروش��ندگان دالر‪ ،‬منتظ��ر تحرکات جدی��د بانک مرکزی‬ ‫هس��تند‪ .‬انها منتظرند که روند تحوالت را مش��اهده کنند تا‬ ‫بعد تصمیم بگیرند که ایا در بازار سیاه و غیررسمی ارز بمانند‬ ‫یا بروند؟‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫لغو اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی‬ ‫بان��ک مرکزی ب��ا تاکید بر ل��زوم نگهداری مدارک س��وابق‬ ‫شناسایی مشتریان بانکی حداقل به مدت پنج سال‪ ،‬بخشنامه‬ ‫لغو اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک ها‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا‪ ،‬بانک مرکزی طی بخش��نامه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫احراز هویت و شناس��ایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر‬ ‫در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی ان است‪ .‬بر همین‬ ‫مبنا‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬و طبق ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با‬ ‫پولشویی‪ ،‬بانک ها و موسسه های اعتباری مکلف شدند مدارک‬ ‫مربوط به س��وابق شناس��ایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات‬ ‫پایه را به صورت فیزیکی یا س��ایر روش های قانونی‪ ،‬حداقل به‬ ‫مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند‪ .‬همچنین‬ ‫در «شیوه نامه چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسه های‬ ‫اعتبـاری» قرار ش��د که در شناس��ایی کامل شخص حقیقی‪،‬‬ ‫مش��خصات اعالم شده از س��وی مش��تری باید توسط دارنده‬ ‫امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق‬ ‫داده ش��ود و پس از تایی��د و درج عبارت «تصوی��ر برابر اصل‬ ‫است» روی انها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود‪.‬‬ ‫پی��ش از ان نی��ز بانک ها و موسس��ه های اعتب��اری موظف‬ ‫ش��ده بودند برای احراز هویت مشتریان‪ ،‬تصویر شناسنامه انها‬ ‫را اخ��ذ و نگهداری کنند‪ ،‬اما در س��ال های گذش��ته‪ ،‬با توجه‬ ‫به توس��عه دولت الکترونی��ک و ارائه خدم��ات الکترونیکی از‬ ‫س��وی دس��تگاه های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم‬ ‫و ارائ��ه خدمات باکیفیت و پرهی��ز از تبـادل اطالعات کاغذی‬ ‫غیرضروری برای دریافـت خدمات‪ ،‬بخش��نامه هایی از س��وی‬ ‫معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر‬ ‫ش��د که دران مقرر شد طرح دریافت نکردن تصویر شناسنامه‬ ‫و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت اجرا شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین در گام بعدی‪ ،‬از س��وی س��ازمان امور اداری و‬ ‫اس��تخدامی کشور این طرح به استان های خوزستان و سمنان‬ ‫نی��ز تعمی��م یافت‪.‬وجود برخ��ی تعارض ها در بخش��نامه ها با‬ ‫الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬موضوع توس��ط‬ ‫بان��ک مرکزی به ش��ورای عالی مقابله و پیش��گیری از جرائم‬ ‫پولش��ویی و تـامین مالی تروریس��ـم منعکس ش��د تا در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری شود‪ .‬ش��ورای عالی مقابله و پیشگیری از‬ ‫جرائم پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م در زمینه نحوه اخذ‬ ‫اس��ناد هویت��ی و نگه��داری ان اعالم کرد که همه اش��خاص‬ ‫مشمول موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی موظفند‬ ‫در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی‪ ،‬مشخصات هویتی‬ ‫اعالم ش��ده از سوی ش��خص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق‬ ‫داده و پـس از احراز هویت و اس��تعالم برخط از س��ازمان ثبت‬ ‫احوال کش��ور و دریافت کد رهگیری تایید کنند‪.‬بر این اساس‪،‬‬ ‫نگهداری ک��د رهگیری معتب��ر در پرونده ارب��اب رجوع قابل‬ ‫استناد است‪.‬‬ ‫برای مقابله با اس��کیمرها این سارقان نامرئی‬ ‫اطالعات عابر بانک ها‪ ،‬نمی توان تمام مسئولیت‬ ‫را ب��ه گردن ش��هروندان انداخ��ت و تنها به انها‬ ‫هش��دار داد که مراقب کالهبرداری و هک عابر‬ ‫کارت در خودپرداز ها باش��ند‪ .‬سیستم بانکی و‬ ‫مس��ئوالن بانک هم در ای��ن مراقبت وظایف و‬ ‫الزامات��ی دارند که رعایت ای��ن نکات می تواند‬ ‫راه کالهب��رداری را ب��رای اس��کیمرها س��د یا‬ ‫حداقل س��خت کند‪ .‬از جمل��ه الزاماتی که باید‬ ‫از س��وی مس��ئوالن و عامالن بانکی مورد توجه‬ ‫ق��رار گیرد را می ت��وان در مورادزیر عنوان کرد‪:‬‬ ‫کارت های عابر بانک معموال دارای کیفیت های‬ ‫ساخت متفاوتی هستند و از نظر فنی از ‪ 4‬تا ‪16‬‬ ‫الیه تش��کیل می شوند‪ .‬کارتهای ‪ 16‬الیه دارای‬ ‫م��وارد امنیت��ی خاص و باالیی هس��تند که در‬ ‫کارتهای معتبر جهانی مانند ویزاکارت نیز مورد‬ ‫اس��تفاده قرارمی گیرند‪.‬کارتهای مورد استفاده‬ ‫در ای��ران به ط��ور معمول از این نوع نیس��ت و‬ ‫ب��رای ایجاد امنیت و جلوگی��ری از فعالیت این‬ ‫دس��ت از س��رقت های اطالعاتی باید سیستم‬ ‫امنیت��ی کارتها را باال برد‪ .‬تهی��ه این کارتها نیز‬ ‫نیازمند تکنولوژی و دستگاه ویژه است که هزینه‬ ‫تمام شده تولید کارت برای سیستم بانکی کشور‬ ‫را ب��اال می برد‪ .‬امادر نهای��ت موثرترین راهکار‬ ‫باالبردن امینت خود کارتهاست‪ .‬موارد دیگری‬ ‫ه��م در این بین مطرح می ش��ود‪ .‬مانند تجهیز‬ ‫عابر بانک ها به سیس��تم های حسگر مخصوص‬ ‫برای اس��تفاده از اثر انگشت به جای وارد کردن‬ ‫اطالع��ات از طری��ق دکمه ه��ا و ی��ا نصب ضد‬ ‫اس��کیمینگ در دستگاه های عابر بانک که البته‬ ‫این کار در ‪ 90‬درصد دس��تگاه ها افتاده اس��ت‪.‬‬ ‫به عالوه در روش های نوین و پیش��رفته‪ ،‬عالوه‬ ‫بر نصب حس��گرهای الزم‪ ،‬ب��رای جلوگیری از‬ ‫نصب اس��کیمر‪ ،‬تجهیزات دیگ��ری قابل نصب‬ ‫اس��ت که هنگام برداش��ت اطالع��ات کارت‪ ،‬با‬ ‫ایجاد س��یگنال استراسونیک‪ ،‬مانع جمع اوری‬ ‫اطالعات به صورت صحیح و س��الم‪ ،‬در اسکیمر‬ ‫ش��ده و پ��س از اتمام عملیات ت��ا هنگام خروج‬ ‫کارت‪،‬دس��تگاه فعال می شود و اجازه استخراج‬ ‫اطالعات را نمی دهد‪ .‬به عالوه رعایت یکس��ری‬ ‫نکات از س��وی بانک ها و ش��رکت های مربوط‬ ‫به دس��تگاه های ‪ POS‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫امنیت��ی موج��ود را کاهش می ده��د‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه دس��تگاه ‪ POS‬در محلی نصب گردد که‬ ‫به راحتی در دس��ترس مشتری بوده تا مشتری‬ ‫بتواند به سهولت خود نسبت به وارد کردن رمز‬ ‫عبور کارت بانکی به دستگاه اقدام کند و مجبور‬ ‫به ارایه کارت و اعالم رمز به فروش��نده نباش��د‪.‬‬ ‫این مورد نیز در س��ال ه��ای اخیر به وضوح در‬ ‫فروش��گاهها و مراکز خرید افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به عالوه باید در صدور مجوز نصب دستگاه ها به‬ ‫متقاضیان توجه بیشتر کرد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ رسمی ‪ ۱۵‬ارز‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران روز‬ ‫گذش��ته قیم��ت ‪ ۴۷‬ارز را اعالم ک��رد که بر‬ ‫اس��اس ان ن��رخ ‪ ۲۰‬ارز افزای��ش و ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫پول خارج��ی کاهش‪ ،‬ن��رخ بقی��ه ارزها نیز‬ ‫ب��دون تغییر باقی ماند‪ .‬دیروز نرخ دالر امریکا‬ ‫همچنان بدون تغییر‪ ۴۲ ،‬هزار ریال‪ ،‬بهای هر‬ ‫یورو ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۴۵۵‬ریال و پوند انگلیس ‪۵۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۸۵‬ریال اس��ت‪ .‬بانک مرکزی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هر فرانک سوئیس ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۴۴۱‬ریال‪،‬‬ ‫کرون س��وئد چهار ه��زار و ‪ ۳۵۸‬ریال‪ ،‬کرون‬ ‫ن��روژ چهار هزار و ‪ ۶۲۵‬ریال‪ ،‬کرون دانمارک‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۲۱۷‬ری��ال‪ ،‬روپیه هند ‪ ۵۸۷‬ریال‪،‬‬ ‫درهم امارات متحده عرب��ی ‪ ۱۱‬هزار و ‪۴۳۷‬‬ ‫ری��ال‪ ،‬دینار کویت ‪ ۱۳۸‬ه��زار و ‪ ۳۰۱‬ریال‪،‬‬ ‫یکص��د روپیه پاکس��تان ‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۸‬ریال‪،‬‬ ‫یکص��د ین ژاپن ‪ ۳۸‬ه��زار و ‪ ۵۹۴‬ریال‪ ،‬دالر‬ ‫هنگ کنگ پنج هزار و ‪ ۳۶۵‬ریال‪ ،‬ریال عمان‬ ‫‪ ۱۰۹‬ه��زار و ‪ ۲۳۴‬ریال و دالر کانادا ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫‪ ۷۷۲‬ریال ارزش گذاری ش��د‪.‬دالر نیوزلند ‪۲۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۷۷‬ریال‪ ،‬ران��د افریقای جنوبی دو‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۷‬ریال‪ ،‬لی��ر ترکیه ‪ ۷‬هزار و ‪۳۰۷‬‬ ‫ریال‪ ،‬روبل روس��یه ‪ ۶۵۹‬ریال‪ ،‬ریال قطر ‪۱۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۳۹‬ری��ال‪ ،‬یکصد دینار عراق س��ه‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۷‬ریال‪ ،‬لیر س��وریه ‪ ۸۲‬ریال‪ ،‬دالر‬ ‫اس��ترالیا ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۹۸‬ریال‪ ،‬ریال سعودی‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۱‬ریال‪ ،‬دینار بحرین ‪ ۱۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۳‬ریال‪ ،‬دالر س��نگاپور ‪ ۳۰‬هزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬یکصد تاکای بنگالدش ‪ ۴۹‬هزار و ‪۵۸۴‬‬ ‫ری��ال‪ ۱۰ ،‬روپیه س��ریالنکا دو ه��زار و ‪۳۴۳‬‬ ‫ریال‪ ،‬کیات میانم��ار ‪ ۲۸‬ریال و یکصد روپیه‬ ‫نپال ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۴۶۰‬ریال نرخ گذاری شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اول خرداد ‪ ۹۸‬به بانک ها اعالم ش��د تا طرح رمزهای‬ ‫دوم ی��ک بار مص��رف را اج��را کنند و رمزه��ای پویا‬ ‫جایگزین رمزهای ایس��تا در خریدهای اینترنتی شود‪.‬‬ ‫ام��ا بانک مرک��زی این طرح را به دلیل ایجاد مش��کل‬ ‫در برخی از اپلیکیش��ن های بانکی به تعویق انداخت تا‬ ‫اینکه چندی پیش به طور رسمی اعالم شد؛ از اول دی‬ ‫هرگون��ه خرید اینترنتی تنها با داش��تن رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف میس��ر خواهد بود‪ .‬حاال بعد از گذشت حدود‪2‬‬ ‫هفته از این خبر‪ ،‬بانک مرکزی به مردم هش��دار داده؛‬ ‫پیامک هایی ب��ا عنوان «دریافت رم��ز یک بار مصرف»‬ ‫جعلی اس��ت و مردم مراقب پیامک های جعلی رمز پویا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری‬ ‫پلی��س فتا نیز اعالم کرد‪ :‬پیامک های��ی که کاربر را به‬ ‫سمت دریافت رمزهای یک بار مصرف هدایت می کند‪،‬‬ ‫جعلی اس��ت‪ .‬بر این اساس هموطنان باید مراقب افراد‬ ‫س��ودجو باشند و به این گونه پیامک ها توجهی نکنند‪.‬‬ ‫علی محم��د رجبی در گفت و گو با ایرنا ضمن بیان این‬ ‫مطل��ب افزود‪ :‬اخی��را پیامک هایی به کاربران ارس��ال‬ ‫می ش��ود با این عنوان که «ب��رای دریافت رمز یک بار‬ ‫مص��رف به س��ایت زیر مراجعه کنی��د» در صورتی که‬ ‫این گونه پیامک ها جعلی اس��ت و توسط کالهبرداران‬ ‫هدایت می شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه رمز یک بار مصرف به صورت‬ ‫پیام��ک عمومی راه اندازی نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت ش��هروندان برای دریافت رمز یک بار مصرف از‬ ‫طریق سیس��تم بانک هایی که اپلیکیشن های مربوطه‬ ‫را راه اندازی کرده اند‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬بنابراین ش��هروندان‬ ‫باید اپلیکیشن های مربوطه را از یک فروشگاه نرم افزار‬ ‫معتب��ر نصب کنن��د و فرایند فعال س��ازی را از طریق‬ ‫دس��تگاه خودپرداز هم��ان بانک انج��ام دهند‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرائم سایبری پلیس‬ ‫فت��ا گفت‪ :‬برای ط��ی کردن فراین��د دریافت رمز یک‬ ‫بار مص��رف‪ ،‬نیازی به ثبت نام نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫پیامک هایی که کاربر را به س��مت دریافت رمز یک بار‬ ‫مصرف هدایت می کند‪ ،‬جعلی هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همان طور که گفته ش��د‪ ،‬رمز یک بار‬ ‫مصرف پیامکی هنوز فعال نش��ده است و کاربران باید‬ ‫از طریق دانلود اپلیکیش��ن بانک مربوط��ه‪ ،‬این امکان‬ ‫را فع��ال کنند و ب��رای دریافت رم��ز یک بار مصرف به‬ ‫دستگاه های خودپرداز همان بانکی که قصد دارند‪ ،‬رمز‬ ‫یک بار مص��رف دریافت کنند‪ ،‬مراجعه کرده و به هیچ‬ ‫عنوان به پیامک هایی که در این زمینه ارسال می شود‪،‬‬ ‫توجهی نکنند‪ .‬رجبی اضافه کرد‪ :‬کاربران تا دی امسال‬ ‫یادداشت‬ ‫امنیت کارت ها‬ ‫را افزایش‬ ‫دهیم‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹نخس�تین همایش اموزشی انگیزشی‬ ‫شبکه فروش بیمه رازی‬ ‫اخبار‬ ‫نخس��تین همایش اموزش��ی انگیزشی شبکه‬ ‫فروش بیم��ه رازی ویژه اس��تان های تهران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬قم و قزوین در سالن همایش های موسسه‬ ‫ام��وزش عالی ازاد اندیش��ه معین برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی ش��رکت بیم��ه رازی در این‬ ‫همایش ی��ک روزه‪ ،‬کالس اموزش��ی انگیزش��ی‬ ‫ب��ا تدری��س یک��ی از اس��تادان باس��ابقه در حوزه‬ ‫بازاریابی و روانشناس��ی فروش تش��کیل و روش ها‬ ‫و کانال های جذب مش��تریان جدید‪ ،‬فنون مذاکره‬ ‫و تکنیک ه��ای متنوع فروش ب��ه صورت کارگاهی‬ ‫برای شرکت کنندگان اموزش داده شد‪ .‬همچنین‬ ‫در این همایش با تش��کیل پن��ل فنی با موضوعات‬ ‫بیمه زندگ��ی‪ ،‬بیمه درمان‪ ،‬بیم��ه اتومبیل‪ ،‬بیمه‬ ‫اتش س��وزی‪ ،‬امور ش��بکه فروش و ام��ور مالی به‬ ‫سوال های نمایندگان استان ها پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسخه همراه بانک سینا به روز شد‬ ‫به منظ��ور جلب رضای��ت مش��تریان و افزایش‬ ‫مزیت ها و ارتق��ای انعطاف پذیری در ارائه خدمات‬ ‫نوین بانکی‪ ،‬نسخه نرم افزار همراه بانک سینا به روز‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬این‬ ‫اقدام در راس��تای بهینه س��ازی خدمات ارائه شده‬ ‫در همراه بانک س��ینا جهت گوشی های اندروید و‬ ‫‪ IOS‬صورت گرفته اس��ت‪ .‬از جمله تغییرات ایجاد‬ ‫ش��ده می توان به بازطراحی رابط کاربری صفحات‬ ‫نخست‪ ،‬امکان شخصی س��ازی میانبرهای صفحه‬ ‫نخست‪ ،‬جس��ت وجوی ش��عب با اس��تفاده از کد‬ ‫ش��عبه (عالوه ب��ر راه های پیش��ین)‪ ،‬امکان حذف‬ ‫س��پرده و امکان حذف الگوهای ش��ارژ پراستفاده‬ ‫در نس��خه اندروید و همچنین ام��کان قفل همراه‬ ‫بانک با تش��خیص چهره‪ ،‬بهبود س��رعت بارگیری‬ ‫برنامه‪ ،‬نمایش لوگوی بانک مبدا و مقصد در رسید‬ ‫تراکنش و ثبت عنوان رس��ید موقت برای رس��ید‬ ‫تراکنش پایا در نس��خه ‪ IOS‬اش��اره کرد‪ .‬نس��خه‬ ‫جدید همراه بانک سینا از وب سایت بانک به نشانی‬ ‫‪ https: //www.sinabank.ir‬قابل دس��ترس‬ ‫اس��ت‪ .‬با نرم افزار همراه بانک سینا اقدامات متعدد‬ ‫بانک��ی نظیر انتقال وجه‪ ،‬پرداخ��ت قبوض‪ ،‬خرید‬ ‫شارژ و خرید انواع بیمه ها را می توان انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح ی�ک مدرس�ه دیگ�ر توس�ط‬ ‫«بانکاقتصادنوین»‬ ‫همزم��ان با ایام هفته وحدت‪ ،‬بیست وس��ومین‬ ‫مدرس��ه «بان��ک اقتصادنوین» در روس��تای بالل‬ ‫کوچ�لان منطقه ق��روق تالش اس��تان گیالن به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫اقتصادنوی��ن ایی��ن افتتاح این مدرس��ه با حضور‬ ‫محمدعلی ای��زدی رئیس هیات مدی��ره‪ ،‬علیرضا‬ ‫بلگ��وری مدیرعام��ل و محم��د ربی��ع زاده معاون‬ ‫کسب وکار این بانک و جمعی از مقامات و مسئوالن‬ ‫کش��وری و استانی‪ ،‬معلمان و دانش اموزان مدرسه‬ ‫و اهالی روس��تای ب�لال کوچالن برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫این مراس��م محمد علی ایزدی س��رمایه انس��انی‬ ‫را مهم ترین س��رمایه کشور دانس��ت و گفت‪ :‬رشد‬ ‫و توسعه کش��ور در گرو تربیت نیروی متخصص و‬ ‫توانمند اس��ت و در درون همین مدارس اس��ت که‬ ‫نخبگان و مدیران اینده کش��ور پرورش می یابند‪.‬‬ ‫ایزدی با اش��اره ب��ه رویکرد بان��ک اقتصادنوین در‬ ‫حوزه ایفای مس��ئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬بانک‬ ‫اقتصادنوین تا کنون نس��بت به احداث ‪ ۳۴‬مدرسه‬ ‫در مناطق کمتر برخوردار کش��ور اق��دام کرده که‬ ‫از این تعداد ‪ ۲۳‬مدرس��ه به بهره برداری رس��یده و‬ ‫مابقی در دس��ت احداث است‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین‬ ‫راستا توافقنامه احداث سه مدرسه دیگر در مناطق‬ ‫کمتر برخوردار کش��ور با سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه‬ ‫و تجهیز مدارس کش��ور نهایی ش��ده و در روزهای‬ ‫اینده امضا و تبادل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از ط�رح جدی�د بیمه های‬ ‫زندگی بیمه ایران‬ ‫جشنواره بیمه های زندگی و سرمایه گذاری بیمه‬ ‫ایران با ارائه طرح جدید بیمه نامه زندگی «س��پاس‬ ‫ای��ران» و قدردانی از برگزیدگان فعال در حوزه های‬ ‫بیمه ه��ای زندگ��ی برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عموم��ی بیمه ایران‪ ،‬در ایین وی��ژه ای که به همین‬ ‫مناسبتباحضورسرپرستبیمهایران‪،‬اعضایهیات‬ ‫مدیره‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران ارش��د س��تادی و اجرایی و‬ ‫نمایندگان برگزیده شبکه فروش شرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫محمد رضایی‪ ،‬سرپرس��ت بیمه ایران در سخنانی به‬ ‫تش��ریح برنامه های گسترده بیمه ایران برای توسعه‬ ‫بیمه های زندگی و سرمایه گذاری پرداخت‪ .‬رضایی‬ ‫با تبیین و بررسی شاخص های کالن صنعت بیمه در‬ ‫دنیا و کشور و مقایسه ان با وضعیت کنونی بیمه ایران‬ ‫گفت‪ :‬طبق برنامه شش��م توسعه‪ ،‬ضریب نفوذ بیمه‬ ‫در کش��ور باید در پایان برنامه ارتقا یابد که باتوجه به‬ ‫ظرفیت های رش��ته های بیمه ای‪ ،‬به اعتقاد ما بخش‬ ‫اعظم این رشد می تواند و باید از طریق ظرفیت بزرگ‬ ‫رش��ته بیمه ه��ای زندگی و س��رمایه گذاری تحقق‬ ‫یابد‪ .‬سرپرس��ت بیمه ایران اف��زود‪ :‬برای نیل به این‬ ‫مقص��ود‪ ،‬تمهیدات‪ ،‬برنامه ه��ا و طرح های متنوعی‬ ‫در زمین��ه توس��عه بیمه های زندگ��ی در بیمه ایران‬ ‫اندیش��یده ش��ده که یک��ی از مهم تری��ن انها طرح‬ ‫بیمه نامه زندگی «س��پاس ایران» است که رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر پذیرش فرابورس ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ارتقای شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه و تجارت نو در فرابورس‬ ‫مدی��ر پذی��رش فراب��ورس ای��ران ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه به تازگی دو ش��رکت موف��ق به پذیرش‬ ‫در بازاره��ای فراب��ورس ش��ده اند‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫درخواس��ت پذی��رش ش��رکت های ب��ازار پایه‬ ‫دریافت ش��ده اس��ت که ‪ ۳‬ش��رکت موفق به‬ ‫پذی��رش در ب��ازار اول و دوم فراب��ورس ایران‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫س��ارا س��ادات اخالقی درباره ش��رکت های‬ ‫حاضر در بازار پایه فرابورس با اش��اره به اینکه‬ ‫درخواس��ت های پذی��رش در مرحله بررس��ی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ص��ورت احراز ش��رایط و‬ ‫تکمیل م��دارک‪ ،‬این درخواس��ت ها نیز اماده‬ ‫ط��رح در جلس��ه های ات��ی هی��ات پذی��رش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر پذی��رش فرابورس در مورد ش��رکت‬ ‫بیم��ه تجارت ن��و و پذی��رش ان گف��ت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در جلس��ه چهاردهم اب��ان در هیات‬ ‫دوم فراب��ورس ب��ه ص��ورت مش��روط موافقت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پذیرش مطرح ش��د ک��ه با پذی��رش و ارتقای‬ ‫ش��رکت از تابل��و زرد ب��ازار پای��ه ب��ه ب��ازار‬ ‫حضور پرقدرت شرکت های هلدینگ بانک تجارت در بازار سرمایه‬ ‫بانک ملی در مسیر کاهش نرخ تمام شده پول‬ ‫تالش بان��ک ملی ایران ب��رای کاهش نرخ تمام‬ ‫ش��ده پول با رش��د ‪ ۵۰‬درصدی مناب��ع ارزان نرخ‬ ‫نتیج��ه داد‪ .‬یک��ی از گالیه ه��ای تولیدکنندگان و‬ ‫صاحب��ان بنگاه ه��ای اقتصادی از نظ��ام بانکی این‬ ‫اس��ت که تسهیالت بانکی با نرخ گران به دست انها‬ ‫می رسد‪ .‬گرچه نظام بانکی پیرو شیوه نامه های بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و نرخ های ابالغی‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار اس��ت‪ ،‬اما مدیریت مناب��ع در اختیار خود‬ ‫بانک هاس��ت‪ .‬از این رو بانک ملی ایران کاهش نرخ تمام شده پول‬ ‫با جذب منابع ارزان نرخ را در دستور کار قرار داده تا از این طریق‬ ‫امکان پرداخت تس��هیالت بیشتر با هزینه کمتر را فراهم کند‪ .‬ان‬ ‫طور که صورت های مالی سال گذشته بانک نشان می دهد‪ ،‬جذب‬ ‫به گفته اخالقی‪ ،‬ش��رکت بیمه تجارت نو با‬ ‫س��رمایه ثبتی ‪ ۱۵۷۰‬میلی��ارد ریال در تمامی‬ ‫رش��ته های بیمه ای فعال اس��ت و سهامداران‬ ‫عمده ان را ش��رکت های گروه گس��ترش نفت‬ ‫و گاز پارس��یان‪ ،‬س��رمایه گذاری ایرانی��ان‪،‬‬ ‫پس��ت بانک‪ ،‬بین المللی عمران رضوی‪ ،‬موسسه‬ ‫صندوق رفاه و تامین اتیه کارکنان پست بانک‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مدی��ر پذیرش فراب��ورس همچنین در مورد‬ ‫ش��رکت بیمه زندگ��ی خاورمیان��ه اضافه کرد‪:‬‬ ‫درخواس��ت ارتقای این شرکت ‪ ۲۱‬ابان امسال‬ ‫در هیات پذیرش مطرح ش��د که این هیات با‬ ‫پذیرش ش��رکت در بازار اول فرابورس ایران به‬ ‫صورت مشروط موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی س��رمایه ثبت��ی ش��رکت بیم��ه زندگی‬ ‫خاورمیانه را ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال عنوان کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬بیمه زندگی خاورمیانه تنها شرکتی‬ ‫اس��ت که به طور تخصصی در زمینه بیمه های‬ ‫زندگ��ی فعال اس��ت و س��هامداران عمده ان‬ ‫ش��امل بانک خاورمیانه‪ ،‬ش��رکت های اسفالت‬ ‫طوس‪ ،‬س��ام گ��روه‪ ،‬س��رمایه گذاری توس��عه‬ ‫صنعتی ای��ران‪ ،‬کارافرینان صنعت ذوب فلزات‬ ‫و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫مدیر پذیرش فرابورس همچنین یاداور شد‪:‬‬ ‫پذیره نویسی سهام شرکت های بیمه تجارت نو‬ ‫و بیم��ه زندگی خاورمیانه در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در‬ ‫فرابورس ایران انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به اینکه هیات پذیرش‪،‬‬ ‫بررسی درخواس��ت شرکت های بازار پایه را در‬ ‫اولویت قرار می دهد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای تس��ریع‬ ‫در پذیرش ش��رکت های بازار پایه با هماهنگی‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار امکان برگزاری‬ ‫جلس��ات هیات پذیرش فوق الع��اده نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک تجارت براهتم��ام و لزوم‬ ‫پیش��رو بودن ش��رکت های کارگزاری تجارت‬ ‫و س��رمایه گذاری ایرانی��ان در صنعت بورس‬ ‫تاکید کرد‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬دولت اب��ادی در بازدید از ش��رکت‬ ‫کارگزاری تج��ارت و س��رمایه گذاری ایرانیان‬ ‫به نقش ش��رکت های زیر مجموعه در تسهیل‬ ‫دستیابی بانک به اهداف پیش رو تاکید کرد و گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫ارش��د بانک تجارت همواره توجه وی��ژه ای به موضوع تامین‬ ‫منافع س��هامداران داشته و بر این اس��اس برنامه های خود را‬ ‫برای انتفاع هر چه بیش��تر ذی نفعان طرح ریزی کرده است‪.‬‬ ‫دولت ابادی افزود‪ :‬در بازار رقابت ش��اهد عملکرد نامتعارفی‬ ‫منابع ارزان نرخ در قالب حساب های قرض الحسنه‬ ‫جاری و پس انداز بیش از ‪ ۵۰‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬سیاس��ت های بانک ملی ایران ب��رای ترویج‬ ‫خی��ر جمعی در قال��ب فعالیت ه��ای عام المنفعه از‬ ‫جمله مدرسه سازی‪ ،‬ساخت خانه بهداشت روستایی‬ ‫و کمک ب��ه ازادس��ازی زندانیان جرائ��م غیرعمد‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج از محل‬ ‫موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز‪ ،‬ارائه خدمات منحصر‬ ‫به فرد بانکداری الکترونیک در قالب س��امانه های بام و بله به ویژه‬ ‫برای مدیریت حس��اب های ج��اری و پس ان��داز و‪ ...‬باعث افزایش‬ ‫تمایل مشتریان به سپرده گذاری در حساب های قرض الحسنه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازس��وی رقبا با نادیده گرفتن بخش��نامه ها و‬ ‫قوانین هس��تیم و برنامه ای ه��م برای ورود به‬ ‫فض��ای موجود نداری��م اما این ام��ر به معنای‬ ‫مواجه نش��دن با ریس��ک های منطقی نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت یاداور ش��د‪ :‬انتظار ما‬ ‫از شرکت کارگزاری تجارت توسعه فعالیت ها و‬ ‫افزایش سهم از مشتریان بازار است به طوری‬ ‫که این کارگزاری سال اینده در صدر شرکت های کارگزاری‬ ‫سیس��تم بانکی قرار گیرد‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬افزایش تعامل‬ ‫کارگ��زاری تجارت ب��ا مدیریت بانکداری ش��رکتی می تواند‬ ‫راهکار و مدل های جدیدی را پیش روی ش��رکت قرار داده و‬ ‫توسعه فعالیت ها را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک صادرات خبر داد‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به اشخاص حقیقی تا سقف ‪ 2‬میلیارد ریال‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک صادرات ای��ران از امکان دریافت‬ ‫تسهیالت تا س��قف ‪ 2‬میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی با‬ ‫نرخ سود صفر درصد با رونمایی از طرح «تبسم» (تسهیالت‬ ‫بدون سود مرابحه) بانک صادرات ایران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ای��ران‪ ،‬امیر‬ ‫یوس��فیان با اعالم این خبر اظه��ار کرد‪ :‬بانک صادرات ایران‬ ‫در جه��ت تس��هیل و تامین نیازه��ای تس��هیالتی مردم و‬ ‫مش��تریان‪ ،‬هر چند ماه یک طرح جدی��د را معرفی می کند‬ ‫که جدیدترین طرح با عنوان «تبسم» (تسهیالت بدون سود‬ ‫مرابحه) را برای ارائه تسهیالت حداکثر تا ‪ 2‬میلیارد ریالی و‬ ‫بدون ضامن با نرخ س��ود صفر درصد عملیاتی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متقاضی��ان حقیق��ی و حقوقی‬ ‫می‪‎‬توانن��د در چارچ��وب این طرح‪ ،‬ب��ا افتتاح‬ ‫حس��اب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک‪،‬‬ ‫تا میزان ‪ ٨٠‬درصد مبلغ س��پرده گذاری شده‬ ‫خ��ود را ب��ا نرخ س��ود صف��ر درصد ب��ا مدت‬ ‫بازپرداخ��ت حداکثر ‪ ٦٠‬ماهه ظرف حداکثر ‪ ٤٨‬س��اعت و‬ ‫بدون ضامن از بانک صادرات ایران دریافت کنند‪.‬‬ ‫یوس��فیان با تاکید بر اینکه سقف تس��هیالت فردی برای‬ ‫افراد حقیق��ی در این طرح ‪ 2‬میلیارد ریال در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬براساس طرح‬ ‫«تبس��م»‪ ،‬اش��خاص حقیقی می توانند نسبت‬ ‫به افتتاح حس��اب جهت استفاده خود یا اقوام‬ ‫درجه یک شامل؛ همسر‪ ،‬فرزند‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهر‪،‬‬ ‫پدر و مادر تا سقف ‪ 2‬میلیارد ریال اقدام کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه اش��خاص حقوقی نیز می توانند‬ ‫با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نس��بت به افتتاح حساب‬ ‫بدون س��قف مبلغ اقدام و شخص یا اشخاص زیرمجموعه و‬ ‫کارکنان را برای دریافت تسهیالت با نرخ سود صفر درصد تا‬ ‫تجهیز ‪ ۶‬شعبه بانک مسکن به سامانه خدمات بانکی نابینایان‬ ‫س��امانه ارائ��ه خدمات بانک��ی نابینای��ان با هدف‬ ‫افزای��ش رضایتمن��دی مش��تریان نابینا و س��هولت‬ ‫بهره مندی این قش��ر از خدمات بانکی‪ ،‬در ‪ ۶‬اس��تان‬ ‫کش��ور به بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬طب��ق قانون حمایت از‬ ‫حقوق معلوالن‪ ،‬همه نهاد ها موظف ش��دند خدمات‬ ‫خود را برای همه اقش��ار جامعه دسترس پذیر کنند‬ ‫تا نابینایان نیز بتوانند مانند سایر مردم جامعه‪ ،‬از فرصت های برابر‬ ‫بهره مند ش��وند‪ .‬با استفاده از این سامانه‪ ،‬مشتریان نابینا بدون نیاز‬ ‫به حضور همراه می توانند‪ ،‬فرم های درخواست انواع عملیات بانکی‬ ‫مانند‪ :‬افتتاح حس��اب‪ ،‬دریاف��ت وجه‪ ،‬واریز وج��ه‪ ،‬خدمات کارت‬ ‫و‪ ،...‬را ب��ا اس��تفاده از ورودی و خروجی های صوتی و بریل تکمیل‬ ‫نموده‪ ،‬س��پس فرم های تکمیل شده توس��ط چاپگر باجه پرینت و‬ ‫برای انجام عملیات در اختیار مسئول مربوط قرار می گیرد‪ .‬سامانه‬ ‫خدمات بانکی نابینایان ش��امل دستگاه برجسته نگار‬ ‫و نرم اف��زار فرم های بانکی اس��ت ک��ه دارای صفحه‬ ‫کلید و نمایش��گر بریل بوده و تکمیل فرم های بانکی‬ ‫با اس��تفاده از صفح��ه کلید توس��ط نابینایان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬نرم افزار فرم ه��ای بانکی روی‬ ‫رایانه باجه نصب شده و خروجی صوتی روی تمامی‬ ‫بخش های فرم های بانکی فعال اس��ت‪ .‬این سامانه با‬ ‫هدف افزایش رضایتمندی مشتریان نابینا و سهولت بهره مندی این‬ ‫قشر از خدمات بانکی‪ ،‬در ‪ ۵‬شعبه مرکزی استان های تهران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬فارس و شعبه قائم خراسان رضوی به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬بانک مس��کن پس از اس��تفاده و بهره برداری‬ ‫نابینایان از این ‪ ۶‬ش��عبه‪ ،‬در نظر دارد به تدریج تمامی شعب مراکز‬ ‫استان های کشور را به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز کند تا‬ ‫این امکان در اختیار روشندالن در سراسر کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫بانک گردشگری بیش از ‪ ۱۰‬هزار فرصت شغلی ایجاد کرد‬ ‫رئیس گروه مالی گردشگری اعالم کرد‪ :‬این گروه در‬ ‫یک دوره ‪ ۱۰‬ساله برای بیش از ‪ 10‬هزار نفر از جوانان‬ ‫کشور اشتغال پایدار ایجاد کرده است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک گردشگری‪ ،‬مهدی جهانگیری در مراسم‬ ‫افتتاح کارخانه احیای مستقیم و شروع عملیات اجرایی‬ ‫طرح توسعه فوالد بافت‪ ،‬بر لزوم حضور بخش خصوصی‬ ‫توانمند در اجرای طرح ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز در س��ال رونق تولید ش��اهد به ثمر نشستن یک‬ ‫واحد تولیدی با ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار تن اهن اس��فنجی و اغاز عملیات‬ ‫اجرایی یک س��رمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیون یورویی شامل احداث یک‬ ‫خط ‪ ۲.۵‬میلیون تنی گندله سازی و احداث یک خط ‪ ۸۰۰‬هزار تنی‬ ‫اه��ن بریکت گرم در بافت بودیم که زمینه اش��تغال ‪ ۹۰۰‬نفر به طور‬ ‫مس��تقیم و چندین هزار نفر به طور غیرمستقیم از جوانان این منطقه‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین مواد اولیه مورد نیاز فوالد بافت تا سه سال اینده‬ ‫حداقل یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن ورودی گندله در س��ال و خروج‬ ‫محصول تولیدی ساالنه ‪ ۸۰۰‬هزار تن اهن اسفنجی است‪ .‬همچنین‬ ‫از س��ه س��ال اینده با راه اندازی فاز دوم تامین ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره و خ��روج یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن محصول اس��ت که‬ ‫ش این حجم از‬ ‫قطعاً محور ‪ ۹۰‬کیلومتری س��یرجان‪-‬بافت توان کش ‬ ‫ت��ردد جاده ای را ندارد‪ .‬جهانگی��ری از رئیس جمهوری‬ ‫خواست با صدور دستور ویژه به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫به منظ��ور اتص��ال بافت ب��ه راه اهن سراس��ری محور‬ ‫س��یرجان بافت کرمان ش��اهد تحقق ارزوی مردم این‬ ‫منطقه باش��یم و همچنین با این اقدام شهرستان های‬ ‫باف��ت‪ ،‬ارزوئی��ه و رابر از بن بس��ت اقتص��ادی خارج و‬ ‫زمین��ه س��رمایه گذاری های جدید در منطق��ه فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیام های نوروزی رهبر معظم انقالب در سال های‬ ‫اخیر در حوزه مس��ائل اقتصادی بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫دغدغه دولت ها و به طور مش��خص دولت فعلی حل مش��کل بیکاری‬ ‫جوانان است که حل این معضل جز با میدان دادن به بخش خصوصی‬ ‫کارامد و توانمند و خروج از اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫جهانگیری در پایان گفت‪ :‬گروه مالی گردش��گری و هلدینگ های‬ ‫تابع به عنوان یک بخش خصوصی صددرصد واقعی با نصب العین قرار‬ ‫دادن منویات رهبر معظم انقالب در راس��تای حل مشکل بیکاری با‬ ‫افتخار اعالم می کند که با اس��تفاده از دانش فنی و مهندسی بومی و‬ ‫میدان دادن به مدیران جوان در یک دوره ده س��اله بیش از ‪۱۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی پایدار در بخش های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��قف ‪ 2‬میلیارد ریال برای هر یک‪ ،‬به بانک صادرات ایران‬ ‫معرفی کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک صادرات ای��ران اعالم کرد‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر ط��رح موص��وف‪ ،‬بانک ص��ادرات ای��ران قب�لا در قبال‬ ‫س��پرده گذاری‪ ،‬دو طرح ‪( ٦٧‬اعطای تسهیالت با نرخ شش‬ ‫درصدی به پشتوانه سپرده ‪ 7‬درصدی) و طرح اعتبار سپهر‬ ‫(اعطای تس��هیالت با نرخ ‪ ١٨‬درصدی به پش��توانه سپرده‬ ‫‪ ١٥‬درصدی) را برای مش��تریان رونمایی کرده که الحمدهلل‬ ‫مورد استقبال قرار گرفته که طرح «تبسم» نیز به این گروه‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫تغییر در ترکیب هیات مدیره بیمه کوثر‬ ‫ش��رکت ‪ ۲.۵۰۰‬میلیارد ریال��ی بیمه کوثر‪،‬‬ ‫در اطالعی��ه ای روی ک��دال س��ازمان بورس‪،‬‬ ‫از تغیی��ر در ترکیب هیات مدیره این ش��رکت‬ ‫فرابورسی خبر داد‪ .‬شرکت بیمه کوثر که با نماد‬ ‫کوثر(بکوثر) در بازار دوم فرابورس فعال است‪،‬‬ ‫به استناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی روز ‪۱۱‬‬ ‫اردیبهش��ت ماه ‪ ۹۶‬و جلس��ه هیات مدیره روز‬ ‫‪ ۱۴‬مردادماه ‪ ۹۷‬اس��امی اعضای هی��ات مدیره و نمایندگان‬ ‫انها و س��مت هر یک را اعالم کرد‪ .‬براس��اس اطالعیه بکوثر‪،‬‬ ‫محمود احمدپ��ور داریانی به جای مرتضی بهمنیار به عنوان‬ ‫نماینده صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران وارد هیات مدیره بیمه کوثر ش��ده‬ ‫است‪ .‬در عین حال‪ ،‬محمود هاشمی به عنوان نماینده صندوق‬ ‫بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫مجید مشعلچی فیروزابادی به عنوان نماینده‬ ‫صندوق بیمه عمر و حوادث س��پاه پاس��داران‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬عیس��ی احمدنژاد به عنوان‬ ‫نماینده موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن‬ ‫االئمه و اصغر ابن الرس��ول ب��ه عنوان نماینده‬ ‫موسسه توانمندس��ازی بازنشستگان نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬همچنان به عنوان نمایندگان حقیقی‬ ‫اعض��ای حقوقی در ترکیب هی��ات مدیره بیمه کوثر‪ ،‬فعالیت‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬محمود احمدپ��ور داریانی رئیس هیات مدیره‬ ‫و مجی��د مش��علچی فیروزابادی نایب رئی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت بیمه ای خصوصی هس��تند‪ .‬عیس��ی‬ ‫احمدن��ژاد‪ ،‬اصغ��ر ابن الرس��ول و محمود احمدپ��ور داریانی‬ ‫اعضای غیرموظف هیات مدیره ش��رکت بیمه کوثر محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫جایگاه منابع انسانی در رشد سازمان و بهبود عملکرد واحدها‬ ‫عضو هیات مدیره بانک در همایش بررس��ی عملکرد‬ ‫شعب اس��تان گیالن بر نقش و اهمیت منابع انسانی و‬ ‫شایسته ساالری تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش ک��ه با حضور ب��رات کریمی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره بانک‪ ،‬محمد ش��هرام اخالق دوست مدیر‬ ‫امور حراس��ت‪ ،‬حمیدرض��ا فتحی بیرانون��د مدیر امور‬ ‫ش��عب منطقه یک کش��ور‪ ،‬رئیس اداره امور ش��عب و‬ ‫دیگر مس��ئوالن برگزار شد‪ ،‬عضو هیات مدیره به نقش‬ ‫و اهمیت منابع انس��انی‪ ،‬پرورش نیروی انسانی کارامد‪،‬‬ ‫استفاده درست از این منابع با رویکرد شایسته ساالرانه و‬ ‫اثار مثبت ان در رشد سازمان پرداخت و اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫به منابع انسانی توجه کافی نشود همکاران فعال و کوشا‬ ‫انگیزه خود را از دست خواهند داد‪ .‬اگر می خواهیم ثمره‬ ‫پیشینیان و بانک حفظ شود باید به منابع انسانی توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫همه محصوالت فناورانه بانک و امکانات سخت افزاری‬ ‫مناس��ب بدون توجه به منابع انسانی نمی تواند بانک را‬ ‫حفظ کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس بررس��ی های به عم��ل امده این‬ ‫اس��تان در بخش کاهش نرخ تمام ش��ده پول و افزایش‬ ‫نرخ تس��هیالت عملکرد مطلوبی داشته که اگر در کنار‬ ‫عامل جذب منابع ارزان نرخ قرار گیرد باعث رشد استان‬ ‫و ارتقای جایگاه ان در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا باید برای جذب مناب��ع ارزان نرخ از‬ ‫نگاه س��نتی خارج ش��ده و ب��ا نگرش صحیح ب��ه ارائه‬ ‫خدمات��ی مانن��د ضمانتنام��ه‪ ،‬حواله ه��ای داخل��ی و‬ ‫خارج��ی و‪ ...‬روی اورد که بس��یار به نفع بانک اس��ت و‬ ‫س��هم بس��زایی در درامد های بانک دارد‪ .‬باید به سمت‬ ‫کارمزدمحوری برویم و مطالبات معوق را تعیین تکلیف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در این مراسم فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه‬ ‫یک کشور به تبیین جایگاه استان گیالن در منطقه یک‬ ‫و همچنین در کل کش��ور پرداخ��ت و گفت‪ :‬با عنایت‬ ‫به تالش های همکاران اس��تان گیالن که منجر به رشد‬ ‫چش��مگیر رتبه این اداره امور نس��بت به گذشته شده‬ ‫اس��ت و با توجه به ظرفیت های اس��تان و منابع انسانی‬ ‫توانمن��د‪ ،‬انتظ��ار م��ی رود با تالش مضاع��ف در بخش‬ ‫پیگی��ری و وص��ول مطالبات و همچنی��ن جذب منابع‬ ‫ارزان نرخ نیز عملکرد مثبتی داشته باشید و در جایگاه‬ ‫کشوری به مراتب بهتری قرار گیرید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی پیش بینی برخی کارشناسان درباره افزایش قیمت مسکن را رد کرد‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت نداریم‪ ،‬چون در رکودیم‬ ‫یک کارش��ناس بازار مس��کن نیز مانن��د وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی از بی اثر بودن افزایش ن��رخ بنزین بر بازار‬ ‫مسکن سخن می گوید‪.‬‬ ‫مهدی س��لطان محمدی در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوج��ه به اینکه ن��رخ گازوئی��ل افزایش نیافته‬ ‫تاثی��ر افزایش نرخ بنزی��ن روی نرخ کااله��ا از جمله‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��همیه بندی و افزایش قیمت بنزین در اخرین روز‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬نگرانی هایی بابت افزایش قیمت کاال و‬ ‫خدم��ات در بخش های مختلف ایجاد کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بازار مس��کن و در میان متقاضیان خرید مس��کن نیز‬ ‫این روزها اما و اگرهایی در زمینه احتمال افزایش نرخ‬ ‫واحدهای مسکونی شنیده می ش��ود‪ .‬گرچه وزیر راه و‬ ‫شهرسازی می گوید دلیلی برای افزایش قیمت مسکن‬ ‫بعد از گران ش��دن بنزین وجود ندارد اما کارشناس��ان‬ ‫دیدگاه های متفاوتی در این زمینه دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬روز گذشته و در حاشیه ششمین کنفرانس‬ ‫بین الملل��ی منطقه ای تغییر اقلیم‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬س��همیه بندی بنزین ب��ر افزایش نرخ خانه‬ ‫تاثی��ری ندارند و بخش خصوصی و دولتی نمی تواند به‬ ‫این بهانه نرخ حمل مصالح ساختمانی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫اس�لامی با رد احتمال تاثیر س��همیه بندی بنزین بر‬ ‫نرخ حمل مصالح س��اختمانی و بازار مسکن گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام هیچ تاثیری بر نرخ مسکن ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه در پی این تصمیم گیری‪ ،‬رفتارهای‬ ‫هیجانی دیده ش��ود و کس��ی بخواهد با تشخیص خود‬ ‫افزایش نرخ اعمال کند به طور حتم از س��وی نهادهای‬ ‫نظارت��ی م��ورد توجه ق��رار می گیرد و ب��ا ان برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه س��هم بنزین در‬ ‫نرخ تمام شده کاالها زیاد نیست‪ ،‬افزود‪ :‬باید تعزیرات و‬ ‫س��ازمان های مربوطه نظارت های الزم را داشته باشند؛‬ ‫ن��ه در بخش دولت��ی و نه در بخ��ش خصوصی اجازه‬ ‫افزای��ش نرخ حمل به دلی��ل افزایش نرخ بنزین وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫شایعه بنزینی در بازار مسکن‬ ‫در کن��ار س��همیه بندی و گرانی بنزی��ن باید مس��ائل مهمی مانند‬ ‫دریاف��ت مالیات بر عایدی س��رمایه و مالیات ب��ر خانه های خالی را‬ ‫اجرا کنیم تا هم از درامد ان برای جبران بخش��ی از کسری بودجه‬ ‫استفاده و هم سودجویان را از بازار مسکن خارج کنیم‬ ‫مصالح س��اختمانی چندان زیاد نخواهد بود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده مصالح س��اختمانی‪ ،‬ارتباط مستقیم و‬ ‫کوتاه مدتی با قیمت ها در بازار مس��کن ندارد‪ .‬اگر نرخ‬ ‫س��ایر حامل ها مانند گاز‪ ،‬برق یا گازوئیل افزایش یابد‬ ‫نرخ مصالح س��اختمانی مثل فوالد‪ ،‬سرامیک‪ ،‬اجر و‪...‬‬ ‫تحت تاثی��ر قرار می گیرد اما لزوم��ا نمی تواند به تورم‬ ‫دوباره در بازار مس��کن منجر شود‪ .‬سلطان محمدی با‬ ‫بی��ان اینکه افزایش نرخ بنزین ممکن اس��ت منجر به‬ ‫ایجاد فاصله قیمتی بین ش��هرهای بزرگ با شهرهای‬ ‫اقماری ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬رش��د نرخ بنزین ممکن است در‬ ‫قیمت های نس��بی مسکن اثاری داش��ته باشد‪ .‬به این‬ ‫مفهوم که نرخ خانه در حاش��یه ش��هرها و ش��هرهای‬ ‫اقم��اری از باال رفت��ن هزینه جابه جای��ی بین مرکز و‬ ‫حاش��یه‪ ،‬ممکن اس��ت تاثیر بگیرد و مطلوبیت حاشیه‬ ‫نس��بت به مرکز کاهش پیدا کن��د؛ بنابراین نرخ درون‬ ‫ش��هرها نس��بت به ش��هرهای اطراف تقوی��ت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نوس��ان نرخ مس��کن‪ ،‬بیشتر در‬ ‫چرخه ه��ای رونق و رکود اتفاق می افتد که اکنون وارد‬ ‫چرخه رکودی ش��ده ایم؛ بنابراین افزایش نرخ سوخت‬ ‫تاثیری بر نرخ مسکن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش نرخ در نبود نظارت‬ ‫ب��ا وجود اظهارنظ��ر وزیر راه و شهرس��ازی و برخی‬ ‫کارشناس��ان مبنی بر بی اثر ب��ودن افزایش نرخ بنزین‬ ‫بر بازار مس��کن‪ ،‬یکی از تحلیلگران بازار مسکن معتقد‬ ‫است با توجه به اینکه هنوز ابزارهای الزم برای نظارت‬ ‫بر این بازار کامل نیست‪ ،‬احتمال افزایش نرخ خانه در‬ ‫اثر سهمیه بندی بنزین وجود دارد‪ .‬حسین عبداللهی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه اکنون زمان مناس��بی‬ ‫برای سهمیه بندی و گرانی بنزین نبود و در این زمینه‬ ‫می شد الگوهای بهتری اجرا کرد‪ ،‬درباره احتمال تاثیر‬ ‫این افزایش نرخ بر صنعت س��اختمان و بازار مس��کن‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله بس��تگی به این دارد ک��ه در اینده‬ ‫چه اتفاق��ی می افتد‪ .‬یعنی اگر نتوانی��م بازار را کنترل‬ ‫کنیم‪ ،‬ممکن است مصالح ساختمانی گران و در نتیجه‬ ‫تولید مسکن گران شود‪ .‬او با بیان اینکه گرانی مصالح‬ ‫به دلیل افزایش هزینه های حمل ونقل محتمل اس��ت و‬ ‫حت��ی اگر تولیدکنندگان نرخ مصالح را افزایش ندهند‬ ‫ب��از هم گرانی در این بخش اتفاق می افتد‪ ،‬اضافه کرد‪.‬‬ ‫این مس��ئله به ویژه در مسکن روس��تایی بارزتر خواهد‬ ‫بود زیرا برای روس��تاها مصالح از نقاط دورتری تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬عبداللهی اضاف��ه کرد‪ :‬در بازار مس��کن نیز‬ ‫افزایش نرخ قابل پیش بینی اس��ت زیرا بحث مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه را هنوز در کشور اجرا نکرده ایم‪ .‬در واقع‬ ‫در کنار سهمیه بندی و گرانی بنزین باید مسائل مهمی‬ ‫مانند مالیات بر عایدی س��رمایه و مالیات بر خانه های‬ ‫خال��ی را اجرا کنی��م تا هم از درام��د ان برای جبران‬ ‫بخشی از کسری بودجه اس��تفاده و هم سودجویان را‬ ‫از بازار مسکن خارج کنیم و اطمینان داشته باشیم که‬ ‫افزایش قیمتی بابت سوداگری در بخش مسکن نداریم‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬ش��اید گرانی بنزین تاثیری در نرخ تمام‬ ‫شده مسکن نداشته باشد اما سودجویانی هستند که با‬ ‫ایجاد التهاب و ج��و روانی در بازار‪ ،‬قیمت ها را در بازار‬ ‫باال ببرند‪ .‬مالیات بر عایدی س��رمایه می توانس��ت ابزار‬ ‫مناس��بی برای پیش��گیری از این وضعیت باشد‪ .‬این‬ ‫تحلیلگر بازار مس��کن با بی��ان اینکه در بازار واحدهای‬ ‫مسکونی غیرنوساز نیز ممکن است شاهد افزایش نرخ‬ ‫باش��یم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از نیازهای اساسی برای نظارت‬ ‫بر بازار مس��کن‪ ،‬س��امانه ملی امالک و اسکان است و‬ ‫اگر این س��امانه راه اندازی ش��ده بود اطالعات دقیق از‬ ‫تعداد خانه های نوس��از و سایر امالک داشتیم و کنترل‬ ‫دقیق بازار و پیش��گیری از افزایش قیمت های هیجانی‬ ‫امکان پذی��ر بود اما این س��امانه هنوز اجرایی نش��ده و‬ ‫اطالعاتی که اکنون از بازار مسکن داریم تاریخ گذشته‬ ‫است و می توان گفت از سال ‪ ۹۵‬دیگر اطالعات دقیقی‬ ‫از جزئیات بازار مسکن نداریم‪.‬‬ ‫عبدالله��ی یاداور ش��د‪ :‬مالیات بر عایدی س��رمایه‪،‬‬ ‫مالیات برخانه های خالی و سامانه ملی امالک‪ ۳ ،‬مولفه‬ ‫الزم برای نظارت و کنترل بازار مسکن هستند تا به طور‬ ‫قطع بتوان گفت رویدادهایی مانند افزایش نرخ بنزین‬ ‫بر بازار مسکن اثری ندارد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫زمین ‪ ۱۳۱.۷‬درصد گران شد‬ ‫مرکز امار ایران اعالم کرد‪ :‬نرخ فروش یک مترمربع‬ ‫زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان‬ ‫‪98‬نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته افزایش‬ ‫‪ ۱۳۱.۷‬درص��دی و نرخ فروش یک مترمربع زیربنای‬ ‫مس��کونی افزایش ‪ ۸۰.۱‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مرکز ام��ار ایران‪ ،‬در عین ح��ال‪ ،‬بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی کش��ور موظف هس��تند مش��خصات‬ ‫کلی��ه معام�لات خرید و فروش و اجاره را در س��امانه‬ ‫اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور‬ ‫ثب��ت نمایند‪ .‬با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم‬ ‫(تعداد) معامالت در مناطق شهر تهران باعث کاهش‬ ‫یا افزایش ش��دید متوسط (حسابی) نرخ در سطح کل‬ ‫ش��هر می شود‪ ،‬از متوس��ط تعدیل ش��ده (وزنی) که‬ ‫در ان‪ ،‬وزن با اس��تفاده از س��هم واحدهای مسکونی‬ ‫دارای س��کنه محاسبه می شود‪ ،‬استفاده شده تا بتوان‬ ‫با حذف اث��ر حجم معامالت‪ ،‬تغیی��رات واقعی نرخ را‬ ‫مش��خص کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در تابستان ‪ ۹۸‬نسبت‬ ‫به تابس��تان ‪ ۹۷‬در شهر تهران‪ ،‬شاهد افزایش ‪۱۳۱.۷‬‬ ‫درص��دی نرخ فروش ی��ک مترمربع زمی��ن یا زمین‬ ‫ساختمان مس��کونی کلنگی‪ ،‬افزایش ‪ ۸۰.۱‬درصدی‬ ‫نرخ فروش یک مترمربع زیربنای مس��کونی و افزایش‬ ‫‪ ۳۱.۲‬درصدی متوس��ط مبلغ اجاره به عالوه ‪ 3‬درصد‬ ‫ودیع��ه پرداختی برای اجاره ی��ک مترمربع زیربنای‬ ‫مسکونی بودیم‪.‬‬ ‫اتصال ریلی بندر امام به بندر الزقیه‬ ‫مدیرعامل راه اهن جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬بخش��ی از زیرس��اخت‪ ،‬ناوگان و سایر‬ ‫امکانات به بخش خصوصی واگذار شد و فقط حاکمیت‬ ‫ان در اختیار راه اهن است‪ .‬باید به این شکل بهره برداری‬ ‫ش��بکه ریل��ی را در داخ��ل کش��ور افزای��ش دهیم‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫به نق��ل از پایگاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬سعید رسولی با اش��اره به تردد واگن های‬ ‫ایران به کشورهای ‪ CIS‬و برعکس درباره پروتکل های‬ ‫چندجانبه در این ش��ورا که منجر به ترانزیت اس��ان تر‬ ‫کاال خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ای��ن زمینه نکته مهم‬ ‫توجه بهره وری است‪ .‬وی افزود‪ :‬تفاهمنامه دوجانبه ای‬ ‫با ترکیه در حوزه مس��افری و باری منعقد شد‪ .‬در بخش‬ ‫مس��افری با راه اندازی قطارهای ته��ران ‪ -‬وان و تهران‬ ‫ انکارا درصدد توس��عه ان تا اس��تانبول هس��تیم‪ .‬در‬‫حوزه ب��اری هم برای جا به جایی ب��ار و کاال بین ایران و‬ ‫ترکی��ه تفاهمنام��ه ای به امضا رس��یده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه اقدام ه��ای الزم ازجمله تفاهمنام��ه مربوط به‬ ‫تعرفه و س��امانه های اتوماسیون و دیگر مسائل برطرف‬ ‫ش��ده و هم اکنون قرار اس��ت بار غالت را از قزاقستان به‬ ‫ترکیه منتقل کنیم ک��ه همه این موارد در قالب همین‬ ‫تفاهمنامه انجام می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با اشاره به سایر تفاهمنامه ها با‬ ‫دیگر کشورها در حوزه ریلی اظهار کرد‪ :‬تفاهم ها با سایر‬ ‫کشورها در حوزه ریلی نیز به همین ترتیب است‪ .‬با عراق‬ ‫و سوریه در نشست سه جانبه ای که حدود ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫در تهران برگزار ش��د‪ ،‬سندی امضا شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با این‬ ‫سند شاهد اتصال راه اهن شلمچه به بصره خواهیم بود‬ ‫که به این ش��کل بندر امام خمینی(ره) با ش��بکه ریلی‬ ‫به بندر الزقیه متصل می ش��ود‪ .‬رس��ولی درباره دیگر‬ ‫کریدوره��ا و اتصال انها به ش��بکه ریلی گفت‪ :‬در بحث‬ ‫توسعه دیگر کریدورها در مرز خسروی هم اکنون شبکه‬ ‫ریلی ان در دست ساخت بوده و کار خط راه اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاهدان با قدرت در انجام است‪ .‬همچنین در مسیر خاف‬ ‫و ه��رات هم کار در حال اتمام بوده و مس��یرهای جدید‬ ‫ریل��ی بین المللی به وج��ود می اید‪ .‬مع��اون وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی با تاکید بر نقش حمل ونقل ریلی در توسعه‬ ‫پایدار کش��ورها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مزیت ه��ای حمل ونقل‬ ‫ریلی باعث شده که این نوع حمل ونقل انتخاب نخست‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها باشد‪ .‬به همین‬ ‫خاطر درصدد هستیم که این ظرفیت ها با سرعت برای‬ ‫مبادله ایجاد ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه گردشگری نیز‬ ‫شاهد موفقیت های خوبی هستیم‪ .‬هم اکنون قطارهای‬ ‫گردش��گری اروپایی به ایران سفر می کنند که اخرین‬ ‫ان ماه گذشته بود‪ .‬در پروتکل های دوجانبه که با ترکیه‬ ‫داش��تیم موضوع گردشگری نیز مطرح شد و اقدام های‬ ‫الزم در حال انجام است‪ .‬کارهای کارشناسی انجام شده‬ ‫و شرکت های ذی ربط مش��غول کار هستند تا به زودی‬ ‫قطار گردش��گری میان این دو کش��ور راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در حوزه قطاره��ای حومه ای کار در‬ ‫حال انجام اس��ت و امس��ال ‪ ۳‬قطار ریل باس با ظرفیت‬ ‫حدود هزار نفر به شبکه ریلی حومه ای اضاف ه شده است‪.‬‬ ‫متوسط سیر س��فرهای حومه ای ‪ ۱۲۳‬کیلومتر با مبلغ‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬تومان اس��ت که این می تواند منجر به مطلوبیت‬ ‫برای سفرهای حومه ای شود‪.‬‬ ‫بازار مسکن وارد چرخه تراز نرخ شده است‬ ‫ی��ک کارش��ناس بازار مس��کن گف��ت‪ :‬در نیمه دوم‬ ‫س��ال نرخ خانه در تمام مناطق ش��هر تهران به س��مت‬ ‫تع��ادل پیش می رود‪ ،‬البت��ه این روند ممکن اس��ت با‬ ‫ریزنوسان های ماهانه همراه باشد‪ .‬مهدی روانشادنیا در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬جهت کلی بازار مسکن‪،‬‬ ‫رسیدن به ثبات قیمتی اس��ت؛ هرچند ممکن است تا‬ ‫پایان سال شاهد ریزنوسان هایی باشیم‪ .‬در اردیبهشت‬ ‫امسال افزایش سنگین ماهانه نرخ را داشتیم که علت ان‬ ‫فضای احساس��ی و روانی بود‪ .‬افرادی که جا مانده بودند‬ ‫و تحلی��ل دقیقی از بازار ملک نداش��تند اقدام به خرید‬ ‫کردند و برخی از انها حاضر بودند به هر قیمتی خرید را‬ ‫انجام دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای تیر‪ ،‬گروه سوداگران که‬ ‫دیگر بازار مسکن را برای کسب سود‪ ،‬مناسب تشخیص‬ ‫ندادند‪ ،‬از بازار خارج شدند‪ .‬نتیجه این شد که نرخ خانه‬ ‫از تیر روند کاهش��ی به خ��ود گرفت و در بعضی مناطق‬ ‫مانن��د منطقه یک‪ ،‬کاهش قابل توجه بود‪ .‬میانگین نرخ‬ ‫اپارتمان در منطقه یک در تیر به طور تقریبی متری ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان بود که در ش��هریور به حدود ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومان رسید‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه بازار مسکن در‬ ‫نهایت خود را تعدیل می کند گفت‪ :‬مقایس��ه نرخ مهر با‬ ‫تیر امسال نشان می دهد برخالف جریان عمومی‪ ،‬برخی‬ ‫مناطق مثل منطقه ‪ ۲۰‬نرخ رش��د باالتری داشتند‪ .‬اگر‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۶‬که بازار مقداری تکان خورد و در اذر ‪۱۳۹۶‬‬ ‫نمود پیدا کرد را مالک قرار دهیم می بینیم مناطقی که‬ ‫تا مهر ‪ ۱۳۹۷‬نرخ رشد انها کمتر از متوسط شهر بود در‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۸‬به نوعی خود را تراز کردند درواقع با توجه به‬ ‫این که در سیاس��ت های شهرسازی و مطلوبیت زندگی‬ ‫تغییر محسوسی در مناطق ایجاد نشده‪ ،‬تمامی مناطق‬ ‫خود را تراز می کنند‪ .‬روانش��اد نیا اظهار کرد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر در مهر ‪ ۱۳۹۸‬نس��بت به تیر کاهش نرخ خانه در‬ ‫مناطقی اتفاق افتاد که در ‪ ۲‬سال اخیر افزایش بیشتری‬ ‫داش��تند‪ .‬خروجی این موضوع به ریزنوسان هایی منجر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به س��یکل های رونق و رکود‬ ‫مسکن خاطرنشان کرد‪ :‬در سه دوره گذشته‪ ،‬زمانی که‬ ‫افزایش نرخ در تهران متوقف می ش��د حدود ‪ ۶‬ماه طول‬ ‫می کشید تا شهرستان ها به ثبات برسند اما در این دوره‬ ‫توقف رش��د نرخ در تهران با شهرستان ها هم زمان شده‬ ‫است که جای تحلیل و توجه دارد‪ .‬این کارشناس درباره‬ ‫تاثیر طرح اقدام ملی در تعادل بخش��ی به بازار مس��کن‬ ‫گفت‪ :‬اگر استقبال مردمی از این طرح رخ دهد‪ ،‬بخشی‬ ‫از نقدینگی که می تواند تقاضای موثر را در بازار مسکن‬ ‫شکل بدهد به سمت ساخت مسکن سوق پیدا می کند‬ ‫که از این نظر اتفاق خوبی اس��ت‪ .‬اگ��ر برنامه دولت که‬ ‫اعالم ک��رده قصد دارد‪ ۴۰۰‬هزار واحد تا س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بسازد محقق شود به معنای افزایش ‪ ۴۰‬درصدی عرضه‬ ‫است که اگر با حرکت بخش تقاضا همراه باشد می تواند‬ ‫در افق یک سال اینده تعدیل های در بازار مسکن ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قطار شهری در راه بهارستان‬ ‫اسنپ و شهرداری‬ ‫به تفاهم رسیدند‬ ‫قرارداد همکاری اسنپ و معاونت حمل ونقل‬ ‫ترافیک ش��هرداری تهران روز یکش��نبه امضا‬ ‫ش��د و با ابالغ رس��می ش��یوه نامه نظارت بر‬ ‫فعالیت تاکس��ی های اینترنتی‪ ،‬فعالیت اسنپ‬ ‫در پایتخت رسمیت یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل ترافیک ش��هرداری تهران در ایین‬ ‫امض��ای این قرارداد گفت‪ :‬پس از یک س��ال‬ ‫مذاک��ره‪ ،‬ق��رارداد هم��کاری با ش��رکت های‬ ‫ارائه دهنده خدمات هوش��مند مسافر به ثمر‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��هروندان از نحوه عملکرد‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی رضای��ت دارند؛ از این‬ ‫رو مدیریت ش��هری به عن��وان منتخب مردم‬ ‫حمایت از نواوری و توسعه خدمات هوشمند‬ ‫را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫پورسیداقایی اجرای شیوه نامه وزارت کشور‬ ‫را گام��ی مهم در مس��یر ضابطه مند ش��دن‬ ‫فعالی��ت تاکس��ی های اینترنتی عن��وان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هیچ گاه تاکس��ی اینترنتی را رقیب‬ ‫تاکس��یرانی ندانسته ایم بلکه معتقدیم این دو‬ ‫شیوه حمل ونقل عمومی مکمل یکدیگرند‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران تاکید کرد‪ :‬هرگونه‬ ‫س��اماندهی و ضابطه مند ش��دن شرکت های‬ ‫اینترنتی بهتر از حرکت ازادانه مس��افربرهای‬ ‫ش��خصی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اجرای این‬ ‫ش��یوه نامه و قرارداده��ای منعق��د ش��ده با‬ ‫شرکت های تاکس��ی اینترنتی‪ ،‬فشار بیشتری‬ ‫ب��رای جلوگیری از فعالیت ه��ای خودروهای‬ ‫مس��افربری شخصی اعمال می کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫پورس��یداقایی در گذش��ته ب��رای برخورد با‬ ‫مس��افربرهای ش��خصی این دغدغ��ه وجود‬ ‫داش��ت که شاید فرد شغلی نداشته باشد و از‬ ‫ای��ن راه مخارج زندگ��ی را تامین می کند اما‬ ‫اکنون پاس��خی روش��ن داریم که با عضویت‬ ‫در شرکت های تاکس��ی اینترنتی‪ ،‬ساماندهی‬ ‫و ضابطه مند شوند‪ .‬وی به سهمیه بندی بنزین‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در سهمیه بندی سوخت به‬ ‫خودروهای تاکسی اولویت داده شد از این رو‬ ‫هیچ افزایش نرخی در تاکسی نخواهیم داشت‬ ‫و با تخصیص س��همیه از سوی وزارت کشور‪،‬‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی هم افزایش قیمتی در‬ ‫ارائه خدمات نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ژوبین عالقبند‪ ،‬مدیرعامل شرکت اسنپ نیز‬ ‫در ایین امضای قرارداد همکاری با شهرداری‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬تاکسی های اینترنتی نقش‬ ‫مهمی در حمل ونقل شهرداری دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی مس��ائل در شیوه نامه‬ ‫ابالغ��ی دارای ابهام بود که در نشس��ت های‬ ‫مختل��ف ب��ا وزارت کش��ور و معاونت علمی‬ ‫رئیس جمهوری رفع ابهام شد‪.‬‬ ‫عالقبند تاکید کرد‪ :‬قرارداد همکاری ‪۱۵۰‬‬ ‫شهر دیگر که اس��نپ در ان فعالیت دارد نیز‬ ‫برای شهرداری ها فرستاده می شود‪.‬‬ ‫مشکالت حمل ونقل عمومی‬ ‫شیراز در روزهای بارانی‬ ‫باتوجه به بارش های اخیر در ش��هر شیراز‪،‬‬ ‫نگاه ها به مس��ئوالن شهری دوخته شده است‬ ‫که در زمینه جلوگیری از اب گرفتگی معابر و‬ ‫ارائه خدمات حمل ونقل شهری تالش خود را‬ ‫به کارگیرند‪ .‬با این بارش ها برخی خیابان های‬ ‫ش��یراز و زیرگذرها را اب فرا گرفته اس��ت و‬ ‫انتظار می رود مسئوالن شهری اقدام فوریتی‬ ‫ب��رای رفع این مش��کل داش��ته باش��ند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬جم��ع اوری نش��دن زباله ها از‬ ‫برخی خیابان های شیراز در شب های گذشته‬ ‫مشکالتی برای شهروندان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ضعف خدمات رس��انی اتوبوس های شهری‬ ‫و مت��رو ای��ن ش��هر روز دوش��نبه ب��ا انتقاد‬ ‫شهروندان روبه رو شد‪ .‬رئیس سازمان مدیریت‬ ‫حمل ونقل مس��افر ش��هرداری ش��یراز گفت‪:‬‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل عموم��ی و اتوبوس رانی‬ ‫ش��یراز در صورت فراهم بودن شرایط به طور‬ ‫کام��ل و صددرص��دی اماده خدمات رس��انی‬ ‫به ش��هروندان شیرازی اس��ت‪ .‬مسعود حسن‬ ‫ش��اهی افزود‪ :‬ش��رایط خدمات ده��ی در روز‬ ‫ش��نبه در برخی مس��یرها به دلی��ل ترافیک‬ ‫ش��دید فراه��م نبود ام��ا درحال حاض��ر این‬ ‫ناوگان اماده خدمات رس��انی به ش��هروندان‬ ‫اس��ت و اتوبوس ه��ا در پایان��ه و محل ه��ای‬ ‫موردنظر متوقف هستند که سرویس دهی به‬ ‫شهروندان را انجام دهند‪ .‬حسن شاهی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مس��یرهای ت��ردد ن��اوگان اتوبوس رانی‬ ‫شیراز بر اس��اس نظارت گروه های شهرداری‬ ‫ش��یراز به طور دائم مورد پایش قرار می گیرد‬ ‫و در مسیرهایی که با مشکالتی روبه رو باشد‪،‬‬ ‫شرایط برای خدمات رسانی اماده می شود‪.‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بسیاری‬ ‫از کشورها‪،‬‬ ‫توسعه شبکه‬ ‫حمل ونقل‪،‬‬ ‫مقدم بر‬ ‫توسعه شهری‬ ‫جدید است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید با اشاره‬ ‫ب��ه اغاز عملیات اجرایی قطار حومه ای بهارس��تان با‬ ‫همکاری ش��رکت عمران ش��هرهای جدید‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫ف��والد مبارکه س��پاهان و ش��هرداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ای��ن پروژه به طول ‪ ۵۹‬کیلومت��ر و در قالب ‪ ۳‬قطعه‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از پای��گاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬حبیب اله طاهر خانی در ایین اغاز‬ ‫عملیات اجرایی پروژه قطار ش��هری در ش��هر جدید‬ ‫بهارس��تان اصفهان که با حضور محمد اسالمی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی برگزار شد‪ ،‬بخشی از سیاست ایجاد‬ ‫ش��هرهای جدید به ویژه برای کالنش��هرها را کنترل‬ ‫ب��ازار مس��کن در این مناطق خوان��د و گفت‪ :‬توفیق‬ ‫ش��هرهای جدید به ویژه ش��هرهایی که دارای فاصله‬ ‫طوالنی تری نسبت به ش��هر مادر یا کالن شهر مرکز‬ ‫هستند‪ ،‬وابس��ته به داشتن سامانه حمل ونقل انبوه و‬ ‫کم هزینه برای شهروندان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬بیشتر توسعه‬ ‫ش��بکه حمل ونقل‪ ،‬مقدم بر توس��عه ش��هری جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬در کش��ور ما این امر ب��ا تاخیر انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هر جدید مجلس��ی یکی از این ش��هرها است و‬ ‫با اینکه ظرفیت توس��عه ای قابل توجهی برای کنترل‬ ‫بازار مس��کن در منطق��ه کال نش��هری اصفهان دارد‬ ‫ول��ی به علت فاصله طوالنی‪ ،‬مس��افت و دسترس��ی‬ ‫دش��وار‪ ،‬اس��تقبالی که پیش بینی می کردیم‪ ،‬نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید با اشاره‬ ‫به اینکه بهارس��تان هم اکن��ون ‪ ۱۵‬هزار نفر جمعیت‬ ‫دارد درحالی ک��ه م��ا ب��رای ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۲۰‬ه��زار نفر‬ ‫ظرفیت س��کونت در این شهر جدید فراهم کرده ایم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پروژه قطار ش��هری مجلس��ی از این نظر‬ ‫قابل توجه و بس��یار مهم اس��ت ک��ه در ادامه پروژه‬ ‫اصفهان‪-‬صفه‪-‬بهارس��تان تعریف ش��ده که ان پروژه‬ ‫نیز پیش��رفت قابل توجهی دارد و در مرحله روسازی‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواری��م پروژه تا پایان دول��ت دوازدهم به‬ ‫پایان برس��د و به ش��هروندان اصفهانی و بهارستانی‬ ‫خدمات رسانی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این خط در ادامه خط بهارستان با طول‬ ‫بهارستان هم اکنون ‪ ۱۵‬هزار نفر جمعیت دارد درحالی که ما برای ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲۰‬هزار نفر ظرفیت سکونت در این شهر جدید فراهم کرده ایم‬ ‫‪ ۵۹‬کیلومتر تعریف ش��ده اس��ت و می تواند به مراکز‬ ‫فعالیتی و سکونتی مختلف خدمات رسانی کند‪ .‬یکی‬ ‫از ذی نفع��ان اصلی این خط‪ ،‬فوالد مبارکه س��پاهان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این قطار می تواند کارکنان این بخش را‬ ‫زیر پوشش مناس��ب خود قرار دهد و سکونتگاه های‬ ‫دیگ��ری ک��ه در مس��یر ق��رار دارد را بهره من��د‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طاه��ر خانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این خط ش��امل ‪۳‬‬ ‫قطعه اس��ت که عملیات اجرایی قطعه نخست ان به‬ ‫طول ‪ ۱۰‬کیلومتر امروز اغاز شده است‪ .‬قطعه دوم به‬ ‫طول ‪ ۱۷‬کیلومتر نیز براس��اس توافق مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه و راه اهن انجام می شود‪.‬‬ ‫جزئیات سهمیه بنزین سرویس مدارس و اژانس ها‬ ‫دبیر ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای‬ ‫کشور گفت‪ :‬س��همیه بنزین تاکسی های تک سوز‬ ‫‪ ۴۰۰‬لیتر در ماه تعیین شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬پوری��ا محمدیان ب��ا بیان‬ ‫اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد ناوگان تاکس��ی کش��ور‬ ‫دوگانه س��وز اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای تاکسی های‬ ‫دوگانه سوز ‪ ۲۵۰‬لیتر بنزین در ماه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای‬ ‫کش��ور درباره س��همیه س��وخت ون بی��ان کرد‪:‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه مصرف این خودروها بیش��تر از‬ ‫تاکس��ی های تک سوز است‪ ،‬برای ان ها ‪ ۶۰۰‬لیتر‬ ‫در ماه سهمیه تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تاکس��ی های تلفن��ی‪،‬‬ ‫سهمیه ای که در نظر گرفتیم شامل ماهانه ‪۲۰۰‬‬ ‫لیتر برای تاکس��ی های بنزینی و ‪ ۱۲۰‬لیتر برای‬ ‫تاکس��ی های تلفنی گازس��وز در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدیان با اش��اره به س��همیه س��وخت‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی بیان ک��رد‪ :‬اگر راننده این‬ ‫تاکس��ی ها بیش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در ماه رانندگی‬ ‫کرده باشد‪ ،‬مابه التفاوت ان تا سقف ‪ ۳۰۰‬لیتر در‬ ‫ماه‪ ،‬سهمیه بنزین پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای‬ ‫کش��ور درب��اره س��همیه س��وخت وانت باره��ا و‬ ‫موتورس��یکلت ها اظهار کرد‪ :‬س��همیه س��وخت‬ ‫وانت های پرمصرف بنزینی ‪ ۳۰۰‬لیتر‪ ،‬دوگانه سوز‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتر و سهمیه سوخت وانت های کم مصرف‬ ‫بنزین��ی ‪ ۲۰۰‬لیت��ر و دوگانه س��وز ‪ ۶۰‬لیتر در‬ ‫ماه پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه سهمیه‬ ‫موتورس��یکلت در ه��ر م��اه ‪ ۲۵‬لیت��ر در نظ��ر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��رویس های مدرس��ه ها در‬ ‫قالب س��امانه س��پند (ناوگان پای��ش حمل ونقل‬ ‫دانش اموزی) س��اماندهی می ش��ود و مش��مول‬ ‫سهمیه سوخت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمدی��ان بابیان اینکه در گذش��ته س��رویس‬ ‫مدرس��ه ها جزو س��همیه بگیرهای بنزی��ن نبود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس برای سرویس ها ‪۱۲۰‬‬ ‫لیت��ر در ماه س��همیه بنزین در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش‬ ‫نیز اعالم کرد‪ :‬با هماهنگی انجام ش��ده‪ ،‬س��همیه‬ ‫س��وخت مورد نیاز س��رویس مدرس��ه ها تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این س��همیه پ��س از ثبت نام تمام‬ ‫سرویس ها و بررسی میزان مورد نیاز از روز اجرای‬ ‫س��همیه بندی یعنی ‪ ۲۴‬ابان جاری محاس��به و‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫امادگی مناطق ‪ ۲۲‬گانه پایتخت برای برف روبی‬ ‫مدی��رکل ام��ور خدمات ش��هری ش��هرداری‬ ‫تهران با اش��اره به امادگی کامل مناطق ‪ ۲۲‬گانه‬ ‫به منظ��ور برف روب��ی در پایتخت گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫به اعالم س��ازمان هواشناس��ی‪ ،‬مناطق شهرداری‬ ‫تهران در س��اعت مشخص شده نسبت به محلول‬ ‫و نمک پاشی اقدام می کنند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اصغر‬ ‫عطایی با اش��اره به اخرین اقدام های انجام ش��ده‬ ‫ازسوی س��تاد خدمات شهری ش��هرداری تهران‬ ‫به منظ��ور برف روبی در پایتخت اظهار کرد‪ :‬از ‪25‬‬ ‫ابان که س��رمای هوا ب��ه پایین ترین حد ممکن‬ ‫یعنی منفی ‪ ۲‬درجه رسیده بود‪ ،‬در برخی مناطق‬ ‫ش��اهد بارش برف بودیم‪ .‬مدیران مناطق به اضافه‬ ‫مدیران کالن ش��هرداری در ای��ن مناطق حاضر‬ ‫ش��ده و تا صبح ‪ 26‬ابان نس��بت به پاک سازی و‬ ‫اسیب شناس��ی بارش نخست اقدام کردند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه همه تالش ها مبنی بر این بود تا معابر‬ ‫اصلی بازگشایی ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معابر اصلی‬ ‫بازگشایی ش��دند تا خودروها بتوانند از این معابر‬ ‫به شریان های بعدی ورود کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور خدمات ش��هری شهرداری تهران‬ ‫با بی��ان اینکه امکانات و ش��یوه برف روبی دوباره‬ ‫م��ورد بازبینی قرار گرف��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در هر‬ ‫منطقه ای که نی��از به افزایش امکانات و جانمایی‬ ‫مخازن زردرنگ بود‪ ،‬تمهیدات الزم اندیشیده شد‪.‬‬ ‫اگرچه مخزن های زردرنگ حاوی شن و ماسه در‬ ‫مناطق تعبیه ش��ده بود در برخ��ی از منطقه ها و‬ ‫معابر ش��واهد نش��ان می داد که ش��هروندان نیاز‬ ‫بیش��تری به شن و ماسه داشتند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫تعداد بیش��تری از مخزن ها جانمایی و ش��رایطی‬ ‫فراهم ش��د تا ای��ن مخزن ها به ط��ور مرتب و در‬ ‫صورت نیاز‪ ،‬شارژ شوند‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور خدمات ش��هری ش��هرداری‬ ‫ته��ران درباره برف تکان��ی از درختان پایتخت و‬ ‫اس��یب های احتمالی توضیح داد‪ :‬برخی درختان‬ ‫دارای شرایطی هستند که به محض سنگین شدن‬ ‫با برف شکسته می ش��وند‪ .‬به عنوان مثال درختان‬ ‫مس��یر ولیعصر(ع��ج) به گونه ای هس��تند که اگر‬ ‫به طور سریع نس��بت به برف تکانی از ان ها اقدام‬ ‫نشود شاخه ها و برگ های ان ها اسیب می بینند‪.‬‬ ‫مناط��ق باید با گروه هایی ک��ه در اختیار دارند با‬ ‫چوب ه��ای بلن��د و همچنین باالبرها نس��بت به‬ ‫برف تکانی اقدام کنند‪.‬‬ ‫نقش��ه های اجرای��ی ای��ن قطع��ه اماده ش��ده و‬ ‫امیدواریم فوالد مبارکه سپاهان زیرسازی و ابنیه این‬ ‫قطعه را اغاز کند‪ .‬زیرس��ازی و س��اخت ابنیه قطعه‬ ‫س��وم را نیز مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید‬ ‫از محل اعتبارات ملی و داخلی ش��رکت اغاز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬راه اهن نیز به عن��وان بهره بردار‪ ،‬تامین‬ ‫ریل و نوس��ازی را پذیرفته است‪ ،‬به همین دلیل این‬ ‫پروژه جزو الگوهایی اس��ت که همیش��ه مورد تاکید‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی بوده و در اجرای ان از ظرفیت‬ ‫نهاده��ای مختلف بهره گرفته ش��ده و این همکاری‬ ‫و هم افزای��ی در اجرای پروژه‪ ،‬بی نظیر اس��ت‪ .‬حتی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��هرداری ها نیز موضوع تملک زمین در مسیر را به‬ ‫عهده گرفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید با اشاره‬ ‫به اینکه هم اکنون در کش��ور با محدودیت های مالی‬ ‫فراوانی روبه رو هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اجرای پروژه های‬ ‫بزرگ نیازمند هم��کاری و طراحی الگوهای مختلف‬ ‫اس��ت و ما نیز امیدواریم با این همکاری پروژه قطار‬ ‫مجلسی را محقق کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬طراحی پروژه‬ ‫براس��اس قطار برقی اس��ت ول��ی چ��ون اولویت ما‬ ‫خدمت رس��انی اس��ت‪ ،‬راه اهن در مرحله نخست در‬ ‫قال��ب ریل باس خدمات را ش��روع می کن��د اما تمام‬ ‫طراحی ها و اقدام انجام شده به شکلی است که پروژه‬ ‫قابلیت تبدیل شدن به قطار برقی را دارد‪.‬‬ ‫در این خط یک ایس��تگاه تبادلی در بهارستان در‬ ‫نظر گرفته شده است که مسافران را پیاده می کند تا‬ ‫از مترو اصفهان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1409‬‬ ‫پیاپی ‪2727‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از تاسیس و شکل گیری یک گروه سینمایی که به سینمای جوانان کمک می کند‬ ‫فیلمسازان جسور در سایه «هنر و تجربه»‬ ‫گ��روه س��ینمایی هنر و تجرب��ه در س��ینمای ما طی‬ ‫س��ال های اخیر با حمایت حجت اهلل ایوبی رئیس س��ابق‬ ‫سازمان سینمایی شکل گرفت‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی که توس��ط معاونت توس��عه فناوری و‬ ‫مطالعات س��ینمایی ‪/‬دفتر مطالعات و دانش سینمایی(از‬ ‫معاونت های زیرمجموعه س��ازمان سینمایی) انجام شده‪،‬‬ ‫ایجاد گروه هنر و تجربه به عنوان مهم ترین دستاورد دولت‬ ‫در عرصه سینما مطرح شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نظرس��نجی از ‪۵‬گ��روه؛ عم��وم م��ردم (ته��ران‬ ‫وشهرس��تان)‪ ،‬سینماگران‪ ،‬اصحاب رس��انه‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫روحانیون انجام شده است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی از س��ینماگران که از بیش از ‪ ۸۱۱‬تن‬ ‫از اهالی س��ینما در س��ینماهای افریقا‪ ،‬حجاب‪ ،‬س��پیده‬ ‫و فلس��طین ص��ورت گرفت��ه‪ ،‬فروش ب��االی فیلم های با‬ ‫‪۲۲‬درص��د‪ ،‬افزایش کیفیت اثار س��ینمایی با ‪۲۱‬درصد و‬ ‫ایجاد گروه هن��ر وتجربه با ‪ ۱۸‬درصد به عنوان مهم ترین‬ ‫دس��تاورد دولت در عرصه س��ینما از س��وی سینماگران‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی از مس��ئوالن که از ‪ ۳۳۸‬نفر در س��الن‬ ‫س��ینمای وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی صورت گرفته‪،‬‬ ‫افزای��ش کیفی��ت اثار س��ینمایی ب��ا ‪ ۳۲‬درصد و حضور‬ ‫بین المللی سینمای ایران با ‪ ۲۳‬درصد به عنوان مهم ترین‬ ‫دستاورد دولت در عرصه سینما شناخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوی فرانسوی با شاخصه های ایرانی‬ ‫ش��هرام مکری عضو شورای سیاست گذاری گروه هنر و‬ ‫تجربه با اش��اره به تش��کیل این گروه و عضویتش در این‬ ‫ش��ورا گفت‪ :‬من با دعوت در شورای سیاست گذاری هنر‬ ‫و تجرب��ه حض��ور پیدا کردم و تا پیش از دعوت من به این‬ ‫ش��ورا‪ ،‬سیاست هایی وجود داشت و من در جریان بازتاب‬ ‫این سیاست ها قرار گرفتم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬سابقه این گروه به پیش از‬ ‫انقالب هم می رسد چراکه در ان زمان چند بار تالش هایی‬ ‫ش��ده بود که گروه س��ینمایی برای نمایش فیلم هایی با‬ ‫عناوی��ن مخاط��ب خ��اص و اس��مان باز ش��کل بگیرد‪.‬‬ ‫راه اندازی گروه هنر و تجربه یک ایده قدیمی است و گروه‬ ‫فعلی تداوم بیشتری در جریان برقراری این سیاست دارد‪.‬‬ ‫مکری اظهار کرد‪ :‬تعداد تولیدات سینمای ایران با روند‬ ‫نمایش فیلم در ایران تطبیق ندارد که از دالیل عمده ان‬ ‫می توان به کمبود س��الن های س��ینما اشاره کرد و حجم‬ ‫فیلم های تولیدش��ده با س��الن های سینمایی ما متناسب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در تکمی��ل صحبت هایش گف��ت‪ :‬با افزایش حجم‬ ‫فیلم ها که شامل فیلم های مختلفی چون مستند‪ ،‬اماتور‬ ‫و فیلم ه��ای مخاطب خاص هس��تند‪ ،‬تع��داد فیلم های‬ ‫اکران نش��ده باال می رود و این شَ ��ک به وجود می اید که‬ ‫فیلم ه��ای باکیفیتی در خ��ارج از روند اکران وجود دارند‬ ‫ک��ه بنا بر دالیلی امکان اکران و نمایش انها وجود ندارد؛‬ ‫مجموعه این اتفاقات باعث ش��د تا س��ازمان سینمایی در‬ ‫دوره اق��ای ایوب��ی به این فکر بیفتد تا تالش خود را برای‬ ‫اک��ران فیلم های خاص به کار گیرد و درنتیجه گروه هنر‬ ‫و تجربه شکل گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم نامه نویس تاکید کرد‪ :‬اهالی خانه س��ینما و‬ ‫اعض��ای ش��ورای صنفی نمایش از مخالف��ان گروه هنر و‬ ‫تجربه نیستند و نقد انها به برخی از عملکردها بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در امر سیاست گذاری احتیاج به الگوهایی‬ ‫داریم و بیش��ترین الگوبرداری برای سینمای ایران‪ ،‬تا به‬ ‫امروز از سینمای امریکا و فرانسه بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان ادامه داد‪ :‬حجت اهلل ایوبی با الگوبرداری‬ ‫از ‪( CNC‬س��ازمان حمایت از سینما در فرانسه) ساختار‬ ‫گروه هنر و تجربه در ایران را شکل داد که فراتر از سینما‬ ‫ت ِک است و سابقه شکل گیری ان از دهه ‪ ۵۰‬است‪ .‬در این‬ ‫سازمان فیلم های مناسبی برای نمایش هنر و تجربه مانند‬ ‫فیلم های باکیفیت که امکان رویارویی با مخاطب را پیدا‬ ‫نکرده اند‪ ،‬فیلم هایی که دس��تور زبان س��ینما را گسترش‬ ‫دهند‪ ،‬فیلم های کالس��یک‪ ،‬فیلم های مستند و فیلم های‬ ‫کوتاه وجود دارند‪.‬‬ ‫مک��ری ادام��ه داد‪ :‬وقتی ما تولید چنی��ن فیلم هایی را‬ ‫داریم باید ش��رایطی را ب��رای نمایش انها فراهم کنیم‪ .‬از‬ ‫طرفی دیگر وقتی سیاس��ت های س��ینمایی ایران به این‬ ‫س��مت گرایش پیدا می کند که ما ب ه جای حمایت دولت‬ ‫در تولی��د به حمایت پس از تولید بپردازیم‪ ،‬می توانیم به‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش نس��بت به رعایت‬ ‫نشدن سانس های نمایش فیلم های سینمایی‬ ‫در س��ینماها هش��دار داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫طبق اعالم غالمرضا فرجی سخنگوی شورای‬ ‫صنفی نمایش در جلسه روز یکشنبه ‪ ۲۶‬ابان‬ ‫این ش��ورا‪ ،‬درباره رعایت نکردن س��انس های‬ ‫نمایش��ی برخی فیلم ها صحبت و تاکید شد‪:‬‬ ‫س��ینماهایی ک��ه در چرخ��ه اکران حس��ب‬ ‫حواله ش��ورا رعایت س��انس نمایش هر فیلم‬ ‫را نکنن��د‪ ،‬در مرحله اول تذک��ر و در مرحله‬ ‫بع��د به صورت مکتوب تذک��ر می گیرند و در‬ ‫صورت عدم اجرای صحیح س��انس چرخشی‬ ‫با تصویب شورای صنفی از صدور حواله برای‬ ‫انها جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن او درب��اره مصوب��ات دیگر این‬ ‫جلس��ه اظهار کرد‪ :‬کف فروش فیلم ها بررسی‬ ‫و نمایش انها ادامه دارد‪ ،‬البته از چهارش��نبه‬ ‫‪ ۲۹‬اب��ان فیل��م «معکوس» پ��والد کیمیایی‬ ‫در س��رگروه س��ینمایی «اس��تارا» ب��ه جای‬ ‫فیلم «مس��خره باز» به نمای��ش در می اید و‬ ‫اکران «مس��خره باز» همایون غنی زاده هم در‬ ‫سینماهای زیر گروه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫«اسکورسیزی»‬ ‫صاحب سینما نیست‬ ‫حجت اهلل ایوبی با الگوبرداری از ‪( CNC‬س��ازمان حمایت از س��ینما در‬ ‫فرانس��ه) س��اختار گروه هنر و تجربه را در ایران ش��کل داد که فراتر از‬ ‫سینما تِ ک است و سابقه شکل گیری ان به دهه ‪ ۵۰‬برمی گردد‬ ‫روش هایی چون افزایش س��الن های س��ینما و حمایت از‬ ‫پس از تولید اشاره کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تنه�ا تاس�یس کافی نیس�ت‪ ،‬حمای�ت الزم‬ ‫است‬ ‫با توجه به صحبت های ش��هرام مکری می توان اینطور‬ ‫در نظر گرفت که س��ینمای ای��ران نیازمند فرصتی برای‬ ‫نمای��ش اثاری بود که تا پی��ش از این مجالی در ظرفیت‬ ‫اکران نداش��ت‪ .‬فیلم هایی که مخاطبانی محدود و خاص‬ ‫دارد و باید مدت زمان بیشتری و با فاصله زمانی طوالنی‬ ‫در اکران بمانند تا به صورت قطره چکانی مخاطبان سینما‬ ‫به ان افزوده شوند‪.‬‬ ‫همایون اس��عدیان کارگردان مطرح سینمای ایران هم‬ ‫در گفت وگو با ا یس��نا درباره سیاس��ت گذاری انجام شده‬ ‫برای راه اندازی گروه هنر و تجربه گفت‪ :‬دغدغه اصلی همه‬ ‫اهالی س��ینما این اس��ت که مبادا گونه ای از سینما غالب‬ ‫شود و عرصه را بر گونه های دیگر تنگ کند‪ ،‬این ربطی به‬ ‫هنر و تجربه ندارد‪ .‬زمانی که یک فیلم کمدی در س��ینما‬ ‫با استقبال مواجه می شود باعث خوشحالی و درعین حال‬ ‫نگرانی برای اهالی س��ینما اس��ت زیرا این سوال برایشان‬ ‫مطرح می ش��ود که ایا این امر ما را به س��متی می برد که‬ ‫امکان اکران فیلم هایی که این گونه نیستند‪ ،‬سخت شود؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا بای��د ش��رایط تنف��س را چه برای‬ ‫اث��ار س��ینمایی با هرگونه نگاه و چ��ه برای مخاطبان که‬ ‫خوراک ه��ای مختلف دارند فراهم کنی��م‪ .‬در این عرصه‬ ‫کمی ش��ویم بلک��ه باید کیفیت ان را‬ ‫م��ا نباید وارد بحث ّ‬ ‫م��ورد ارزیابی قرار دهیم و ش��کل گیری گروه هایی مانند‬ ‫هن��ر و تجربه در همه جای دنیا به حمایت معنوی دولت‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫کارگردان «طال و مس» بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬سال پیش‬ ‫که در شورای صنفی اکران بودم‪ ،‬با تعداد زیادی از فیلم ها‬ ‫اشنا شدیم که امکان اکران انها در سینما نبود و هرسال‬ ‫به تعداد انها افزوده می شد‪ .‬از همان زمان‪ ،‬ما به این فکر‬ ‫افتادیم تا کاری کنیم که این فیلم ها نیز به اکران برسند‬ ‫ضم��ن اینکه گروه هنر و تجربه تا حد زیادی به علت نوع‬ ‫سازماندهی در این راستا موفق بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬جهش فناوری فیلم س��ازی را‬ ‫س��خت کرده و ما با انبوهی از تولیدات روبه رو هس��تیم‬ ‫ک��ه نمی توانیم در برابر انها بی تفاوت باش��یم‪ .‬زمانی که‬ ‫این گروه راه اندازی شد‪ ،‬در بخش اکران عام‪ ،‬طی ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته حدود صد فیلم بار خود را از روی اکران برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توسعه سالن های گروه «هنر و تجربه»‬ ‫س��ینمای مس��تند یکی از فرصت های اک��ران خود را‬ ‫از زمان تاس��یس گروه هنر و تجربه توانس��ت به دس��ت‬ ‫بیاورد‪ .‬س��ینمایی واقع گرایانه که در میان انبوه فیلم های‬ ‫داس��تانی و تجاری جایی در نمایش های عمومی نداشت‬ ‫و با تاسیس گروه «هنر و تجربه» این فرصت فراهم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی گروه هن��ر و تجربه مهدی‬ ‫افش��ارنیک که این روزها مستند «زیر صفر مرزی» را در‬ ‫گروه سینمایی هنر و تجربه روی پرده دارد درباره بازخورد‬ ‫نمایش این فیلم در گروه «هنروتجربه» به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫فیلم من بازخورد خوبی از سوی مردم و منتقدان در گروه‬ ‫«هنروتجربه» داشته است و بسیار از این بابت راضی ام‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کمبود سالن های سینمای «هنروتجربه»‬ ‫در مناط��ق مختل��ف ای��ران بیان کرد‪ :‬فیل��م من مربوط‬ ‫ب��ه مناطق عرب نش��ین جنوب کش��ور و منطق��ه اهواز‪،‬‬ ‫سوس��نگرد‪ ،‬بس��تان‪ ،‬هویزه‪ ،‬دش��ت ازادگان و‪ ..‬می شود‬ ‫و بخ��ش مهمی از مخاطبان م��ن در این مناطق زندگی‬ ‫می کنند اما متاس��فانه گروه هنروتجربه در این ش��هرها‬ ‫س��ینمایی در اختی��ار ندارد و این فیلم ب��ه همین دلیل‬ ‫نتوانس��ته اس��ت با گروه اصلی مخاطبانش ارتباط بگیرد‬ ‫ام��ا با این حال اکران فیلم به ویژه در تهران بازخوردهای‬ ‫خوبی داشته است‪.‬‬ ‫افش��ارنیک در ادامه اظهار کرد‪ :‬فیلمس��ازانی دیگری‬ ‫هم هس��تند که اثارشان مرتبط با مناطق خاصی از ایران‬ ‫است ولی متاس��فانه «هنروتجربه» پوشش منطقه ای در‬ ‫سراس��ر ایران ندارد و امیدوارم که ش��رایطی فراهم شود‬ ‫که در همه مناطق ایران س��الن های سینما برای نمایش‬ ‫فیلم های گروه هنروتجربه اختصاص یابد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به لزوم نمای��ش فیلمهای هنروتجربه برای‬ ‫مخاطبان در استان های مختلف یاداور شد‪ :‬برخی فیلم ها‬ ‫نیاز به اکران منطقه ای دارند مثل فیلم من و الزم است که‬ ‫باید در این مناطق نیز به نمایش دراید‪ .‬خوب اس��ت که‬ ‫هنروتجربه برای پوشش منطقه ای این فیلم های مستند‬ ‫همفکری کند و سینماهای بیشتری را برای اکران فیلم ها‬ ‫در سراسر ایران در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلمس��از درباره اک��ران فیلم های مس��تند روی‬ ‫پ��رده س��ینما بیان کرد‪ :‬چند مس��تند قب��ل از این فیلم‬ ‫س��اخته بودم و در س��الن های مختلف با ویدئوپروژکشن‬ ‫و یا تلویزیون های بزرگ به نمایش گذاش��ته بودم اما این‬ ‫نخس��تین بار اس��ت که فیلم من روی پرده سینما اکران‬ ‫می ش��ود که برای خودم بس��یار ش��گفت انگیز اس��ت و‬ ‫نمی توانم ذوقم را از این بابت پنهان کنم‪ .‬اما تغییر مدیوم‬ ‫از قاب تلویزیون به س��ینما فقط تغییر قاب نمایش فیلم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه تغییر قاب دوربین و کیفیت فیلم و نوع فکر‬ ‫کردن به فیلم هم هست‪.‬‬ ‫این مستندس��از با اش��اره به تف��اوت نمایش فیلمهای‬ ‫مس��تند در س��ینما و تلویزیون بیان کرد‪ :‬مس��تندهای‬ ‫تلویزیونی ش��کل و زب��ان عام تری دارد ولی در س��ینما‬ ‫به ش��کل دیگری از مس��تندها پرداخته می شود‪ .‬من هم‬ ‫ترجیح میدهم فیلم هایم در سینما به نمایش دراید حتی‬ ‫اگر مخاطب کمتری داشته باشد‪ .‬به این دلیل که جادوی‬ ‫پرده سینما بسیار عجیب و غریب است و از سوی دیگر به‬ ‫نظر من احترام به سینما بیشتر روی پرده اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به ش��رایطی ک��ه تلویزیون ایران دارد‪،‬‬ ‫کار ک��ردن در زمینه مس��تند با محدودیت هایی از جمله‬ ‫در انتخاب سوژه ها مواجه است و اما واگرهایی که مدیوم‬ ‫تلویزیون به مستندس��از تحمیل می کند باعث می ش��ود‬ ‫ک��ه مستندس��از را از واقعیت و فیلمس��ازی دور کند اما‬ ‫در «س��ینما حقیقت» و «هنروتجربه» این باید و نبایدها‬ ‫کمتر است و دست فیلمساز بازتر است‪.‬‬ ‫افش��ارنیک در پایان گفت‪ :‬اگر میخواس��تم خودم را با‬ ‫چارچوب های تلویزیون هماهنگ کنم‪ ،‬منطقه «زیر صفر‬ ‫مرزی» را نمی توانستم بسازم‪.‬‬ ‫شهرام مکری‬ ‫‹ ‹فقط اکران فیلم های کوتاه کافی نیست!‬ ‫گروه س��ینمایی «هنر و تجرب��ه» در تازه ترین اقدامات‬ ‫خ��ود نمایش منتخب فیلم های کوتاه را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬سینمای تجربی فیلم کوتاه یک فرصت‬ ‫طالیی برای دیده ش��دن به دس��ت اورده ا که شاید بتوان‬ ‫ان را خوش اقبالی فیلمسازان جوان برای حرکت در مسیر‬ ‫پیشرفت دانست‪ .‬تا به امروز و از ابتدای سال ‪ ۹۸‬دو بسته‬ ‫فیل��م کوتاه در قالب اکران های فصلی روی پرده رفته که‬ ‫با وجود حمایت گروه هنر و تجربه در نمایش عمومی اثار‬ ‫باز هم انتقاداتی به شیوه اکران ان وجود دارد‪.‬‬ ‫فیل��م کوتاه «مانیکور» ب��ه کارگردانی ارمان فیاض در‬ ‫اکران نوروزی امس��ال همراه با چهار فیلم کوتاه دیگر در‬ ‫یک بس��ته با نام «بهاریه فیلم کوتاه» به نمایش گذاشته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کارگردان فیلم کوتاه «مانیکور» بیان کرد‪:‬‬ ‫هنر و تجربه کوچک ترین همکاری با کارگردانان فیلم های‬ ‫کوت��اه اکران نوروز نکرد‪ .‬حتی از حداقل حمایت هایی که‬ ‫از گروه های اکرانی قبل از ما می کرده‪ ،‬ما را دریغ کرد‪.‬‬ ‫‪‎‬او افزود‪ :‬س��الن های محدود و سانس های بد در اختیار‬ ‫ما گذاش��ته شد که همین س��انس های محدود هم بنا به‬ ‫دالیلی یکی یکی حذف می ش��دند‪‎.‬این کارگردان درباره‬ ‫استقبال مردم از این اکران گفت‪ :‬با توجه به اینکه تبلیغات‬ ‫بس��یار کم و محدودی برای این اکران «بهاریه» شد ولی‬ ‫اس��تقبال مخاطبان خوب بوده است‪ .‬در تمام اکران ها در‬ ‫خانه هنرمندان حداقل ‪ ٨٠ ،٧٠‬بلیت خریده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫گ��روه س��ینمایی هن��ر و تجرب��ه یک فرص��ت خوب‬ ‫برای رش��د انگیزه در میان فیلمس��ازان جوان اس��ت‪ .‬هر‬ ‫فیلمس��ازی برای براورد اینده کاری خود نیازمند فضایی‬ ‫اس��ت تا اثار گذش��ته خود را به تماشا و قضاوت مخاطب‬ ‫بگذارد‪ .‬از این جهت جایگاه گروه سینمایی هنر و تجربه‬ ‫در میان س��ینماگران بس��یار ارزشمند اس��ت‪ .‬از جهتی‬ ‫نمی ت��وان از ای��ن موض��وع به راحتی گذش��ت که هنر و‬ ‫تجربه فرصت تماش��ای اثاری را ب��رای مخاطبان پیگیر‬ ‫س��ینما فراهم می کند که تا پیش از این ش��اید هیچ گاه‬ ‫نمی توانستند روی پرده نقره ای به تماشا بنشینند‪ .‬حفظ‬ ‫و ارتقای کیفی اثار نمایش داده شده در گروه هنر و تجربه‬ ‫می تواند مهم ترین دستاورد دولت های یازدهم و دوازدهم‬ ‫را به ماندگارترین اتفاق سینمایی در دهه نود تبدیل کند‪.‬‬ ‫همایون اسعدیان‬ ‫ارمان فیاض‬ ‫ب��رادران «روس��و»‬ ‫کارگ��ردان‬ ‫ک��ه‬ ‫پر فر و ش تر ی��ن‬ ‫فیل��م تاریخ س��ینما‬ ‫هس��تند نس��بت ب��ه‬ ‫صحبت های «مارتین‬ ‫اسکورس��یزی» در‬ ‫انتقاد از س��ینمای ابرقهرمانی واکنش نش��ان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر‪،‬‬ ‫«جو روس��و» و «انتونی روسو» که با ساخت‬ ‫فیل��م «انتقام جوی��ان‪ :‬اخر ب��ازی» محصول‬ ‫کمپان��ی م��ارول رک��ورد پرفروش ترین فیلم‬ ‫تاریخ س��ینما را از «اواتار» گرفتند‪ ،‬س��کوت‬ ‫خ��ود را در قب��ال صحبت ه��ای «مارتی��ن‬ ‫اسکورس��یزی» شکس��تند که معتقد اس��ت‬ ‫فیلم های ابرقهرمانی سینما نیستند‪.‬‬ ‫«ج��و روس��و» در ای��ن باره گف��ت‪ :‬این به‬ ‫تعریف شما از سینما بستگی دارد و ما سینما‬ ‫را فیلم��ی تعریف می کنیم که اف��راد را برای‬ ‫به اشتراک گذاشتن یک تجربه احساسی گرد‬ ‫هم جمع می کند‪.‬‬ ‫ف��روش فیلم «انتقام جویان‪ :‬اخر بازی» در‬ ‫گیشه تنها نش��انه ای از موفقیت مالی نیست‬ ‫بلکه نشان می دهد این فیلم تاثیری بی سابقه‬ ‫بر روی مخاطبان در سراسر جهان از لحاظ به‬ ‫اش��تراک گذاشتن داستان و تجربه ان داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫«انتونی روس��و» نیز گفت‪ :‬می توان به این‬ ‫قضی��ه از زاویه ای دیگر نیز نگاه کرد و ان این‬ ‫س نیست‪،‬‬ ‫است که س��ینما متعلق به هیچ ک ‬ ‫ما صاحب س��ینما نیس��تم و شما نیز صاحب‬ ‫ان نیس��ت و س��ینما متعلق به اسکورسیزی‬ ‫هم نیست‪.‬‬ ‫«مارتین اسکورس��یزی» نخس��تین بار در‬ ‫گفت وگویی ب��ا مجله امپایر با انتقاد از دنیای‬ ‫س��ینمایی م��ارول و فیلم ه��ای ابرقهرمان��ی‬ ‫اظه��ار ک��رده ب��ود‪ :‬س��ینماها را فیلم ه��ای‬ ‫ابرقهرمان��ی تس��خیر کرده اند و س��الن های‬ ‫س��ینما به پارک های موضوعی (ش��هربازی)‬ ‫تبدیل ش��ده اند‪ .‬این فیلم ها در حال س��اخت‬ ‫نوع دیگری از مخاطب اس��ت که فکر می کند‬ ‫س��ینما این اس��ت‪ .‬من این فیلم ها را تماشا‬ ‫نمی کن��م‪ .‬البته تالش کردم اما این س��ینما‬ ‫نیس��ت‪ .‬صادقانه بگویم این فیلم ها هرچقدر‬ ‫هم خوب س��اخته ش��وند و بازیگران در انها‬ ‫بهترین عملکرد خود را نیز داشته باش��ند‪ ،‬از‬ ‫نظر من شبیه به پارک های موضوعی هستند‪.‬‬ ‫این س��ینمای انسان ها نیست که در ان برای‬ ‫رس��اندن و انتق��ال احساس��ات و عواط��ف و‬ ‫تجربه های روانشناختی با دیگر انسان ها تالش‬ ‫می شود‪ .‬سینماگران مهمی چون «فرانسیس‬ ‫فورد کاپ��وال» و «کن لوچ» نیز پس از ان‪ ،‬از‬ ‫اظهارات «اسکورسیزی» دفاع کردند‪.‬‬ ‫«کوی��ن فایگی» رئی��س کمپان��ی مارول‬ ‫نی��ز چن��د روز پی��ش اظه��ارت «مارتی��ن‬ ‫اسکورس��یزی» کارگ��ردان بزرگ س��ینمای‬ ‫جهان درباره فیلم های ابرقهرمانی و تش��بیه‬ ‫انها به ش��هر بازی را تاسف اور خواند و گفت‪:‬‬ ‫فکر می کنم م��ن و هر فردی که در حال کار‬ ‫در این فیلم هاس��ت عاش��ق س��ینما‪ ،‬فیلم و‬ ‫سینما رفتن و تماشای یک تجربه جمعی در‬ ‫سالن های مملو از جمعیت است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪۱۲‬نمایشگاه‬ ‫هنری‬ ‫در استان های‬ ‫کشور‬ ‫ش��هرهای مختلف ایران با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫انف��رادی و گروهی میزبان هنرمندان و عالقه مندان به‬ ‫هنر هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این هفته تعدادی از گالری های‬ ‫ش��هرهای مختلف ایران پذیرای اث��اری از هنرمندان‬ ‫بومی یا مهمان هس��تند که اثار خود را در ش��اخه های‬ ‫مختلف هنرهای تجس��می در معرض دید عالقه مندان‬ ‫به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گالری متن‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه نقاشی اکبر نیکان‬ ‫پور تا ‪ ۱۱‬اذر در گالری متن برپاس��ت‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫تا ‪ ۲۶‬تیر به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان ابشار اول‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۲۵‬برقرار است‪.‬‬ ‫گال�ری صف�وی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه اثار ش��یوا‬ ‫ش��اهزیدی با نام «مهر ف��روغ» تا ‪ ۳۰‬ابان در نگارخانه‬ ‫صفوی برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬حدفاصل خواجه پطروس و وحید‪ ،‬جنب کوچه‬ ‫شماره ‪ ،۲۱‬خانه صفوی‪ ،‬نگارخانه صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گالری دیدار‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی و‬ ‫خ��ط ب��ا نام «نقش نگاه» تا ‪ ۲۹‬ابان در گالری دیدار به‬ ‫نش��انی خیابان توحید‪ ،‬خیابان شهید قندی(مهرداد)‪،‬‬ ‫کوچه شهید قاسمی ‪ ،۳‬شماره ‪ ۶‬برپاست‪.‬‬ ‫دوران معاصر‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاشی‬ ‫«اپیزود اول‪ ،‬هفتاد» تا ‪ ۱۲‬اذر در گالری دوران معاصر‬ ‫به نشانی چهارباغ باال‪ ،‬ضلع جنوب شرقی چهارراه نظر‪،‬‬ ‫بن بست ‪(۱۳‬کیانجو)‪ ،‬شماره ‪ ۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری س�ایان‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫تا ‪ ۲۸‬ابان در گالری س��ایان به نشانی اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫اذر‪ ،‬بن بست سی و دوم(امین)‪ ،‬شماره‪ ۱۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری ت�ام‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی عباس‬ ‫خلیلی با نام «صاعقه» تا ‪ ۴‬اذر در گالری تام به نشانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬خیابان حکیم نظامی‪ ،‬کوچه کلیس��ای وانک‪،‬‬ ‫روبه روی دانشگاه هنر‪ ،‬شماره ‪ ،۲‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫گالری نارنج‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه نقاشی مریم سلیمی‬ ‫با نام «نیمه شب اتفاق افتاد» تا ‪ ۱۲‬اذر در گالری نارنج‬ ‫به نش��انی بلوار معالی اباد‪ ،‬خیاب��ان رهبرماه‪ ،‬مجتمع‬ ‫بزرگ افتاب‪ ،‬طبقه ‪ ،۳‬واحد ‪ ۵۱۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گالری تار و پود‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه اثار حجمی‬ ‫محمود اذرنگ تا ‪ ۲۹‬ابان در گالری تار و پود به نشانی‬ ‫ش��یراز‪ ،‬چهارراه حافظیه‪ ،‬مرکز اس��ناد و کتابخانه ملی‬ ‫فارس‪ ،‬نگارخانه تارو پود برپاست‪.‬‬ ‫بنیاد ملک‪ ،‬تبریز‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم‬ ‫«رخنه» تا ‪ ۲۵‬اذر به نش��انی خیابان عطار نیشابوری‪،‬‬ ‫روبه روی در غربی دانش��گاه تبریز‪ ،‬ساختمان مدیکال‪،‬‬ ‫طبقه دوم برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه عسل‪ ،‬مشهد‪ :‬نمایشگاه نقاشی یاسمن‬ ‫اخوی زاده و فروه پنبه کار با نام «س��ایه های رنگی» تا‬ ‫‪ ۲۹‬ابان به نشانی بلوار فلسطین‪ ،‬خیابان فلسطین ‪،۱۲‬‬ ‫شماره ‪ ۲۸‬برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه س�روناز‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه اثار واحد‬ ‫خاکدان تا ‪ ۵‬اذر در نگارخانه س��روناز به نشانی خیابان‬ ‫قصردشت‪ ،‬بعد از کوچه ‪ ۸۸‬برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه الهی‪ ،‬رش�ت‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی فرید‬ ‫ش��مس یوس��فی با نام «مس��یر س��یاه» تا ‪ ۳۰‬ابان در‬ ‫نگارخانه الهی برپاس��ت‪ .‬این گالری به نش��انی رشت‪،‬‬ ‫خیابان تختی‪ ،‬کوچه قربانی‪ ،‬بن بس��ت ش��ادمان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هشدار شورای صنفی‬ ‫نمایش نسبت به یک‬ ‫اتفاق در سینماها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 21 - 1398‬ربیع االول ‪ 19 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1409‬پیاپی ‪2727‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رونمایی از ‪ ۶۰‬عنوان کتاب مشاهیر ایران‬ ‫زمی��ن در دوره های مختلف‪ ،‬اث��اری را تولید کرد و با‬ ‫ی که به این انجمن وارد شد‪،‬‬ ‫وجود فش��ار سنگین مال ‬ ‫‪ ۶۰‬هزار جلد کتاب تولید کردیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اگ��ر بتوانیم این اث��ار را به نحو‬ ‫مناس��ب به مخاطب برس��انیم‪ ،‬گام مثبتی اس��ت و‬ ‫می تواند الگوی��ی برای افزایش تولی��دات اینچنینی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تولی��د اثاری در راه معرفی ش��خصیت هایی که در‬ ‫کش��ور زحمت کش��یدند می تواند کار این بزرگان را‬ ‫ماندگار س��ازد و حداقل کاری است که می توان انجام‬ ‫داد تا جوانان با چنین مش��اهیری اش��نا شوند‪ .‬پرویز‬ ‫در پای��ان یاداور ش��د‪ :‬انتش��ار زندگینام ه داس��تانی‬ ‫مشاهیر کش��ور‪ ،‬با تنوعی که در انتخاب افراد صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬می تواند به جوانان بیاموزد قرار اس��ت‬ ‫پ��ا جای پای چ��ه بزرگانی بگذارند و ای��ن راه را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫راضیه تجار عضو ش��ورای سیاستگذاری هفته کتاب‬ ‫که در انتخاب مشاهیر و نویسندگان این کتاب ها نقش‬ ‫اصل��ی را ایفا کرده نیز گفت‪ :‬حدود ‪ 10‬س��ال از زمانی‬ ‫که بحث تالیف کتاب هایی با عنوان مش��اهیر پیش امد‬ ‫گذش��ته است‪ .‬انتخاب نویس��ندگان و مشاهیر زمان بر‬ ‫بود و نویس��ندگان خود سوژه ش��ان را انتخاب کردند و‬ ‫قالب نگارش��ی این اثار براس��اس زندگینام ه داستانی‬ ‫گذاشته ش��د‪ .‬تجار ضمن تشکر از نویسندگان این ‪۶۰‬‬ ‫اثر یاداور شد‪ :‬شناخت این شخصیت های واال برای هر‬ ‫نوجوان‪ ،‬جوان و بزرگس��ال ایرانی ضروری است و حلقه ‬ ‫هر کتابخانه ای می تواند مزین به نگین این اثار ش��ود و‬ ‫وجود س��ری این کتاب ها می تواند به غنای کتاب های‬ ‫ه��ر کتابخان ه خانگ��ی بیفزاید‪ .‬در این مراس��م علی اهلل‬ ‫س��لیمی (نویس��ند ه زندگینام�� ه جهان ارا‪ ،‬س��عیدی‬ ‫خراسانی و صدوقی)‪ ،‬نیلوفر مالک (نویسند ه زندگینامه ‬ ‫میرزا کوچک خ��ان)‪ ،‬محمدعلی گودینی (نویس��نده ‬ ‫زندگینام ه فلس��فی)‪ ،‬س��ید اعظم س��ادات (نویسنده ‬ ‫زندگینام ه ش��یخ مفید)‪ ،‬محمدرضا اصالنی (نویسنده ‬ ‫زندگینام ه ش��یخ صدوق و ثقه االس�لام تبریزی)‪ ،‬اکبر‬ ‫کتابدار (نویس��ند ه زندگینام ه قطب الدین ش��یرازی)‪،‬‬ ‫فاطمه بهبودی (نویس��ند ه زندگینام ه سبزواری) و ‪ ...‬با‬ ‫معرفی اثار خود به خواندن فرازهایی از کتاب هایش��ان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫بیست و هفتمین دوره هفت ه کتاب جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با ش��عار «ح��ال خوش خوان��دن» از ‪ ۲۳‬ابان در‬ ‫سراسر کشور اغاز شده است و تا ‪ ۳۰‬ابان ادامه دارد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫کنسرت محمد علیزاده بعد از انتشار البوم‬ ‫«معکوس» کیمیایی‪ ،‬یک ماشین بازی تمام عیار‬ ‫محمد علیزاده خواننده مطرح موس��یقی‬ ‫پ��اپ که ط��ی ماه ه��ای اخی��ر فعالیت های‬ ‫کمتری در حوزه اجراهای زنده داشته است‪،‬‬ ‫سرانجام روزهای پنجشنبه ‪ ۳۰‬ابان و جمعه‬ ‫اول اذر در سالن میالد نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران تازه ترین دور کنسرت های خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫علیزاده که طی ماه های گذشته عمده تمرکز خود را بر انتشار تک اهنگ های‬ ‫مختلف معطوف کرده در کنس��رت های پی��ش رو به احتمال فراوان قطعات‬ ‫منتخب البوم های خود از جمله «همخونه – ‪« ،»۱۳۸۷‬سورپرایز‪،»۱۳۸۸ -‬‬ ‫«دلت با منه – ‪« ،»۱۳۹۱‬گفتم نرو‪ »۱۳۹۵ -‬و تک اهنگ های خود را برای‬ ‫طرفداران اجرا می کند‪.‬‬ ‫طب��ق برنامه ریزی ه��ای انجام گرفته در این کنس��رت که تحت پوش��ش‬ ‫ش��رکت «ایران گام» به مدیریت صدرالدین حس��ینخانی برگزار خواهد شد‬ ‫بلیت ها از قیمت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۷۰‬هزار تومان فروخته خواهد شد‪.‬‬ ‫پوالد کیمیایی سال گذشته با فیلم «معکوس» اولین تجربه‬ ‫کارگردانی اش را پش��ت سر گذاش��ت و در جشنواره فیلم فجر‬ ‫ش��رکت کرد‪ .‬او تا پیش از س��اخت فیلمش‪ ،‬عالقه ای به حضور‬ ‫در پش��ت صحنه از خودش نشان نداده بود و در تمام سال های‬ ‫حضورش در سینما‪ ،‬به عنوان بازیگر حاضر شده بود‪.‬‬ ‫پوالد کیمیایی برای اولین فیلمش سوژه ای نزدیک به ژانر اکشن انتخاب کرده است‬ ‫و داستان ان درباره دو دوست است که در مسابقات اتومبیلرانی شرکت می کنند‪.‬‬ ‫س��االر که چند سال قبل در تصادفی سبب مرگ همسرش شده است برای تامین‬ ‫پول دیه و گرفتن حضانت فرزندش از رضا دردش��تی که س��ال ها برایش پدری کرده‬ ‫کمک می خواهد که این سراغاز ماجراهایی است‪.‬‬ ‫نق��ش اصلی ای��ن فیلم را بابک حمیدی��ان بازی می کند و اکبر زنجانپور‪ ،‬ش��هرام‬ ‫حقیقت دوست‪ ،‬علیرضا کمالی و لیال زارع دیگر بازیگران «معکوس» هستند‪.‬در زمان‬ ‫پیش تولید فیلم‪ ،‬صحبت از حضور همزمان ناصر ملک مطیعی و مسعود کیمیایی در‬ ‫ای��ن فیلم بود‪ ،‬اما پیش از ان که «معکوس» جلوی دوربین برود‪ ،‬ملک مطیعی از دنیا‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫معک��وس از چهارش��نبه این هفته روی پرده م��ی رود و مخاطبان یک فیلم با حال‬ ‫و هوای ماشین بازی را می توانند تماشا کنند‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«چشم انتظاری» سیدمهدی شجاعی منتشر شد‬ ‫مجموع��ه ای ت��ازه از نثره��ای عاش��قانه‬ ‫سیدمهدی شجاعی با عنوان «چشم انتظاری»‬ ‫منتشر شد‪ .‬این نویسنده که در سال های اخیر‬ ‫ن و رمان‬ ‫بیش��تر در ح��وزه فیلم نامه و داس��تا ‬ ‫فعالیت داش��ته اس��ت‪ ،‬به تازگی کتابی را در‬ ‫ن گونه نثرهای قدیمی خود و با عنوان «چش��م انتظاری» روانه بازار کتاب‬ ‫هم��ا ‬ ‫ک��رده ک��ه مجموعه ای تازه از نثرهای عاش��قانه اش با موضوع انتظار اس��ت‪ .‬در‬ ‫معرفی ناشر از این کتاب عنوان شده است‪ :‬نثرهای کتاب «چشم انتظاری» اغلب‬ ‫نثرهایی کوتاه است‪ .‬شجاعی ان چه را می توان در قالب کالم برای حس برانگیزی‬ ‫و خلق احترام میان خود و مخاطب نس��بت به امام غایب (عج) به کار برد در این‬ ‫متن ها ریخته اس��ت‪ .‬کتاب در کنار متن‪ ،‬با یک اتفاق گرافیکی نیز همراه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرزاد ادیبی که پیش تر در بسیاری از اثار منتشرشده در انتشارات کتاب‬ ‫نیس��تان و اثار سیدمهدی ش��جاعی فعالیت داشته‪ ،‬با قطعی متفاوت و شمایلی‬ ‫ک��ه تلفیقی از هنر خطاطی و گرافیک به ش��مار م��ی رود‪ ،‬این کتاب را طراحی و‬ ‫صفحه ارایی کرده اس��ت‪ .‬انتشارات نیستان «چشم انتظاری» را در ‪ ۱۱۶‬صفحه‬ ‫با جلد سخت و قیمت ‪ ۷۹‬هزار تومان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫چه کتابی گوش کنیم؟‬ ‫انتشار «عصیان سلیمان» در بازار موسیقی کشور‬ ‫کتاب «عصیان سلیمان» اثری از نوا عارف توسط‬ ‫نش��ر طیهور در بازار کتاب کش��ور منتشر شد و در‬ ‫دسترس مخاطبان قرار گرفت‪ ،‬البوم موسیقی این‬ ‫اثر نیز به زودی شنیدنی خواهد شد‪.‬‬ ‫کتاب «عصیان سلیمان» یک کتاب شعر سپید با‬ ‫تم عرفانی فلس��فی است که به ماهیت وجودی انسان و پرسش و پاسخ سه شخصیت‬ ‫در مضامین عرفانی و فلسفی پرداخته و ان را در ‪ 9‬فصل با مولفه های فلکی و با حال و‬ ‫هوای نجومی درامیخته اس��ت‪ .‬این اثر صوتی با صدای س��ه شخصیت مختلف ضبط‬ ‫شده است که صداپیشگی ان ها را محمدرضا اقاخانی بازیگر و استاد فلسفه هنر و علی‬ ‫رضوی برعهده داشته اند‪ .‬شایان ذکر است که «عصیان سلیمان»‪ ،‬توسط نشر طیهور‬ ‫راهی بازار ش��ده و نسخه دیجیتال این اثر از طریق سایت ‪www.navaaref.com‬‬ ‫قابل خریداری اس��ت و برای تهیه نس��خه فیزیکی و اصلی ان می توان به مراکز معتبر‬ ‫فروش در بازار موسیقی مراجعه کرد‪.‬‬ ‫رمان جدید «ارین مورگن استرن» ‬ ‫در بین پرفروش ها‬ ‫فهرس��ت هفتگ��ی جدی��د‬ ‫پرفروش های داستانی نشریه‬ ‫نیویورک تایم��ز درحال��ی‬ ‫منتشر شده اس��ت که نام اثر‬ ‫جدید «ارین مورگن اس��ترن»‬ ‫نویسنده رمان های تخیلی در‬ ‫ان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رمان «ماه ابی» نوشته «لی چایلد» که موفق‬ ‫شده بود در نخستین هفته حضورش در فهرست رمان های پرفروش‬ ‫بخش جلد سخت (‪ )hardcover‬نش��ریه نیویورک تایمز در صدر‬ ‫جدول قرار بگیرد این هفته نیز در رتبه نخست دیده می شود‪ « .‬لی‬ ‫چایلد» نویس��نده بریتانیایی اس��ت که بیشتر برای خلق شخصیت‬ ‫«جک ریچر» ش��ناخته می ش��ود‪« .‬چایلد» در رمان جدید خود که‬ ‫دنباله ای از س��ری داس��تان های «جک ریچر» اس��ت داستان این‬ ‫ش��خصیت را ک��ه در جنگ می��ان دو گروه خالف��کار اوکراینی و‬ ‫البانیایی گیر کرده اس��ت‪ ،‬روایت می کن��د‪ .‬مجموعه فیلم هایی نیز‬ ‫با اقتباس از ش��خصیت «جک ریچر » و با بازی «تام کروز» ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ن «محافظان»‬ ‫در رتبه دوم این فهرست همچون هفته گذشته رما ‬ ‫نوش��ته «جان گریش��ام» حضور دارد‪« .‬گریش��ام» که برای نوشتن‬ ‫رمان های��ی با داس��تان های قضایی و جنایی ش��هرت دارد در رمان‬ ‫«محافظان » داس��تان درگیر ش��دن وکیلی به نا م «کالن پس��ت»‬ ‫ب��ا چندی��ن قاتل بی رح��م را روایت می کند‪ .‬این اث��ر در هفته اول‬ ‫حضورش در این فهرست به جایگاه اول راه یافته بود‪.‬‬ ‫اما اثر جدید این هفته رمان « دریای بی س��تاره» نوش��ته «ارین‬ ‫مورگن اس��ترن » اس��ت ک��ه در رتبه س��وم ب��ه چش��م می خورد‪.‬‬ ‫«مورگن اس��ترن» که بیشتر برای نوش��تن رمان پرفروش «سیرک‬ ‫ش��بانه» ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬رمان جدید خود را نیز بر اساس یک‬ ‫داستان تخیلی خلق کرده است‪.‬‬ ‫همچنین رم��ان «جایی که خرچنگ ه��ا اواز می خوانند » برای‬ ‫ش��صت و دومین هفته متوالی و این بار در جایگاه چهارم فهرس��ت‬ ‫به چشم می خورد‪.‬‬ ‫رمان «اتش ش��ب» نوشته «مایکل کانلی » که دنباله ای از سری‬ ‫داس��تان های ش��خصیت «هری بوش» اس��ت این هفته با یک پله‬ ‫سقوط در جایگاه پنجم قرار گرفته است‪« .‬اتش شب» در نخستین‬ ‫هفته حضورش در فهرست پرفروش های داستانی این نشریه جایگاه‬ ‫اول را به خود اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫​اعطای مدال الکساندر پوشکین‬ ‫به پژوهشگر مصری‬ ‫والدیمی��ر پوتی��ن‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری روس��یه ب��ا‬ ‫اعط��ای م��دال پوش��کین به‬ ‫مکارم الغمری‪ ،‬اس��تاد مصری‬ ‫ادبی��ات روس��ی از تالش های‬ ‫او برای تش��ویق و حمایت از‬ ‫ادبیات روسیه قدرانی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا ب��ه نقل از روزنامه الیوم الس��ابع‪-‬مکارم الغمری‪،‬‬ ‫اس��تاد ادبیات روسیه و معاون س��ابق دانشگاه عین الشمس مصر به‬ ‫دلیل نقش موثرش در ایجاد گفت وگوی فرهنگی بین مصر و روسیه‪،‬‬ ‫مدال الکس��اندر پوش��کین را از والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روسیه دریافت کرد‪ .‬مدال پوشکین یکی از ارزشمند ترین افتخارات‬ ‫در روسیه است‪.‬‬ ‫دکتر مکارم الغمری‪ ،‬متولد س��ال ‪ 1326‬شهر فیوم مصر‪ ،‬رئیس‬ ‫سابق گروه زبان روسی دانشکده زبان دانشگاه عین الشمس در مصر‬ ‫اس��ت که صاحب تالیفات و پژوهش های بس��یاری در زمینه زبان و‬ ‫ادبیات مانند «تاثیرات زبان عربی در ادبیات روسی» است‪.‬‬ ‫او عالوه بر تالیفات دانش��گاهی و پژوهش��ی در زمینه ادبیات و‬ ‫ترجمه‪ ،‬کتاب های بسیاری را در زمینه نقد و تحلیل ادبیات روسی‬ ‫به تحریر دراورده و اثار روسی متعددی را برای نشر ادبیات روسی‬ ‫بین عرب زبان ها به زبان عربی ترجمه و منتشر کرده است‪.‬‬ ‫جایزه مدال پوش��کین در س��ال ‪ 1378‬توس��ط والدیمیر پوتین‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه در تجلیل از پوش��کین‪ ،‬شاعر و نویسنده‬ ‫مشهور ان کشور تاسیس شده است‪.‬‬ ‫ای��ن م��دال ب��ه اف��رادی تعل��ق می‪‎‬گی��رد ک��ه در زمینه ه��ای‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اموزش��ی‪ ،‬عل��وم انس��انی‪ ،‬هن��ر و ادبی��ات روس‬ ‫فعالی��ت ک��رده و در تروی��ج تب��ادل فرهنگ��ی نق��ش بس��زایی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫فروش پاییزه کتاب‬ ‫از مرز ‪ 30‬میلیارد ریال گذشت‬ ‫ازاده نظربلند‪ ،‬از فروش ‪ 91‬هزار و ‪ 872‬جلد کتاب از س��وی‬ ‫‪ 605‬کتاب فروشی مشارکت کننده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬ازاده نظربلند‪ ،‬معاون فناوری و اطالع رسانی‬ ‫موسس��ه خانه کتاب درباره اخرین ام��ار «پاییزه کتاب» بیان‬ ‫کرد‪ :‬براساس امار ثبت شده در سامانه پاییزه کتاب‪ 91 ،‬هزار و‬ ‫‪ 872‬جلد کتاب به فروش رفته است که ارزش ریالی این میزان‬ ‫فروش نزدیک به ‪ 30‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پاییزه کتاب با مش��ارکت ‪ 605‬کتاب فروش��ی ش��امل ‪ 131‬کتاب فروشی در‬ ‫تو هفتمین دوره هفته‬ ‫شهرس��تان ها و ‪ 473‬کتاب فروشی در مراکز استان ها تا پایان بیس ‬ ‫کتاب یعنی ‪ 30‬ابان ماه نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫در ط��رح پایی��زه کتاب برای تمامی کتابفروش��ی های عضو ط��رح‪ ۲۰ ،‬درصد تخفیف‬ ‫تو هفتمین دوره هفته ‬ ‫فروش تا س��قف ‪۱۲۰‬هزار تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بیس ‬ ‫کتاب جمهوری اسالمی ایران با شعار «حال خوش خواندن» تا ‪ ۳۰‬ابان ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫وقتی یک کتابفروشی نماد یک شهر می شود‬ ‫یکی از اصلی ترین اش��تراکات کاربرانی که در س��ایت گردشگری نظرات خود را درباره‬ ‫کتابفروش��ی شکسپیر و شرکا ثبت کردند این اس��ت که این کتابفروشی مثل مکان های‬ ‫مش��هور دیگر شهر پاریس مثل کلیس��ای نوتردام‪ ،‬برج ایفل یا موزه لوور به اندازه کافی به‬ ‫شهرت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪ ،‬در س��ایت اینترنتی تریپ ادوایزر که یکی از س��ایت های مش��هور‬ ‫جهانگردی اس��ت نزدیک به چهارهزار نقد کارشناس��ی درباره یک کتابفروش��ی در شهر‬ ‫پاریس اس��ت که در اس��تانه صدسالگی اش در حال تبدیل ش��دن به یک نماد اصلی این‬ ‫ش��هر اس��ت‪ .‬بس��یاری از این نظرات و نقدهای کارشناس��ی در اصل نظرات بس��یاری از‬ ‫بازدیدکنندگان فرانسوی و غیرفرانسوی از کتابفروشی شکسپیر و شرکا است که در اکثر‬ ‫انها کلماتی مثل رویا یا جادو بس��یار دیده می ش��ود‪.‬طبق اماری که این سایت ارائه کرده‬ ‫بس��یاری از گردش��گرانی که از فرانسه و ش��هر پاریس بازدید می کنند به طور حتم سری‬ ‫هم به این کتابفروش��ی می زنند که امسال صد س��ال از تاسیس ان می گذرد‪ .‬شکسپیر و‬ ‫ش��رکا اولین بار در سال ‪ 1298‬خورشیدی توسط سیلویا بیچ در خیابان هشتم دوپویترن‬ ‫بازگش��ایی شد و پس از مدتی در سال ‪ 1301‬خورش��یدی به محل بزرگ تری در خیابان‬ ‫دوازدهم اودئون در منطقه ‪ ۶‬پاریس نقل مکان کرد‪ .‬در طول دهه ‪ 1300‬خورشیدی‪ ،‬این‬ ‫کتاب فروش��ی به پاتوقی برای نویسندگانی چون ازرا پاوند‪ ،‬ارنست همینگوی‪ ،‬ویلیام اس‪.‬‬ ‫باروز‪ ،‬جیمز جویس و فورد مادوکس فورد تبدیل ش��ده بود‪ .‬امروزه این فروش��گاه هم به‬ ‫عنوان کتاب فروشی معمول و هم به عنوان پاتوق کتاب خوانی در زمینه تخصصی ادبیات‬ ‫انگلیسی خدمات می دهد‪ .‬یکی از اصلی ترین اشتراکات کاربرانی که در سایت گردشگری‬ ‫نظرات خود را درباره این کتابفروش��ی ثبت کردند این اس��ت که این کتابفروش��ی مثل‬ ‫مکان های مش��هور دیگر ش��هر پاریس مانند کلیس��ای نوتردام‪ ،‬برج ایفل یا موزه لوور به‬ ‫اندازه کافی به شهرت رسیده است که بتوان ان را یکی از نمادهای اصلی این شهر خطاب‬ ‫کرد‪ .‬ولی چه اتفاقی افتاده است که این کتابفروشی به این درجه از شهرت رسیده است‪.‬‬ ‫نمونه های کمتری از این کتابفروش��ی در کشورهای دیگر وجود دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال کتابفروشی‬ ‫الندن ریویو ش��هر لندن یا کتابفروش��ی کودکان شهر س��ئول کره جنوبی هر کدام دارای‬ ‫مش��خصات ویژه ای در کشورهای خود هستند ولی هیچ کدام به این شهرت نرسیدند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد تحلیلگر روزنامه گاردین جذابیت ظاهری کتابفروش��ی شکس��پیر خودش یکی از‬ ‫عوامل شهرت این مکان شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬فیلم ایرانی به جشنواره معتبر هند‬ ‫دعوت شدند‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم هند در گوا امسال میزبان نمایش ‪ ۳‬فیلم بلند ایرانی درچهل و‬ ‫نهمین دوره برگزاری اش خواهد بود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این رویداد سینمایی که یکی از ‪۱۵‬‬ ‫جش��نواره رده الف جهانی محسوب می ش��ود امسال در بخش غیررقابتی پانوراما دو فیلم‬ ‫ایرانی «متری شیش و نیم» به کارگرانی سعید روستایی و «پیرمردها نمی میرند» ساخته‬ ‫رضا جمالی را به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اما فیلم «سرخپوس��ت» به کارگرانی نیما جاویدی س��ومین نماینده سینمای ایران در‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم هند است که در مدال یونسکو گاندی با فیلم هایی از کشورهای‬ ‫هند‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬مکزیک و امریکا برای کسب جایزه رقابت می کند‪ .‬در این بخش ‪ ۸‬فیلم‬ ‫به نمایش گذاشته می شوند که در جهت ارزش های «ماهاتما گاندی» ساخته شده باشند‪.‬‬ ‫همچنین فیلم «س��اعت پنج بع��د از ظهر» به کارگردانی س��میرا مخملباف در بخش‬ ‫«م��روری بر برندگان طاووس طالیی» این رویداد س��ینمایی روی پرده می رود و «مارگه‬ ‫و مادرش» فیلم جدید محسن مخملباف نیز فیلم اختتامیه این جشنواره خواهد بود‪.‬‬ ‫پنجاهمین جش��نواره بین المللی فیلم هند از تاریخ ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۸‬نوامبر (‪ ۲۹‬ابان تا ‪ ۷‬اذر)‬ ‫در شهر گوا برگزار می شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫همزمان با بزرگداش��ت هفته کت��اب‪ ،‬از ‪ ۶۰‬عنوان‬ ‫کتاب مش��اهیر ایران به تعداد ‪ ۶۰‬هزار جلد رونمایی‬ ‫شد‪ ،‬این عناوین به صورت زندگینام ه داستانی نوشته‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬دبیر هفته کتاب در این مراس��م‬ ‫گف��ت‪ :‬موسس�� ه خان��ه کتاب س��عی کرده اس��ت با‬ ‫کاه��ش تصدی گری‪ ،‬امور را به صورت مش��ارکتی با‬ ‫انجمن های حوز ه اهل قلم و تش��کل های حوز ه نش��ر‬ ‫برگزار کند‪ .‬زیرا معتقدی��م‪ ،‬این انجمن های مردمی‪،‬‬ ‫بهتر از دولت می توانند کار را به ثمر برسانند‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ینی پور با قدردانی از انجمن قلم ایران‬ ‫در انتشار زندگینام ه داستانی ‪ ۶۰‬نفر از مشاهیر کشور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تالیف و انتشار چنین کارهایی بسیار ارزشمند‬ ‫اس��ت و جوانان و مردم را با مشاهیر کشور و دستاورد‬ ‫انها اشنا می سازد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قلم ایران نیز در این مراسم رونمایی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نگاه کالن در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫موسسات خانه کتاب و نمایشگاه های فرهنگی ایران‬ ‫و بنیاد ادبیات داس��تانی این است که در خدمت اهل‬ ‫فرهنگ و ادب باش��ند و خوش��بختانه ‪ ۲۷‬سال است‬ ‫ک��ه هفته ای در س��ال به مس��ائل مرتبط ب��ا کتاب و‬ ‫کتابخوان��ی اختصاص یافته و با تغیی��ر دولت ها‪ ،‬این‬ ‫سیاست تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫محس��ن پرویز با ابراز رضایت از رشد نویسندگان و‬ ‫تولی��د اثار مکتوب پس از انقالب‪ ،‬در رابطه با رونمایی‬ ‫از ‪ ۶۰‬کتاب مش��اهیر منتشر شده توسط انجمن قلم‬ ‫ایران‪ ،‬خاطرنش��ان شد‪ :‬انجمن قلم ایران با نیت اشنا‬ ‫ک��ردن جوانان با مفاخر و بزرگان علم و فرهنگ ایران‬ ‫‹ ‹مجموعه ای برای غن�ای کتابخانه های‬ ‫خانگی‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری در حوزه بازی های‬ ‫رایانه های به تولی بنیاد ملی بازی های رایانه ای از سوی‬ ‫سه شرکت در این حوزه ایجاد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬روز یکش��نبه بزرگ ترین صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه بازی ه��ای رایانه های به تولی‬ ‫بنیاد ملی بازی های رایانه ای از سوی سه شرکت در این‬ ‫حوزه در بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایجاد شد‪.‬‬ ‫این صندوق حوزه های گیم‪ ،‬انیمیش��ن و بازی های دیجیتال را در برمی گیرد‬ ‫نزدیک ‪ ۳۰‬میلیارد تومان هزینه ان است که مدت ‪ ۷‬ساله ای هم خواهد داشت‬ ‫و نزدیک به یک ماه اینده پذیرش نویس��ی شروع خواهد شد‪ .‬البته موفقیت این‬ ‫صندوق در بازار بین المللی بیشتر از بازار داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫س��یدصادق پژمان‪ ،‬مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای در این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫خوش��حالیم که این اتفاق مبارک یعنی ایجاد صندوق س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫بازی های رایانه های در مجموعه بنیاد به صورت رس��می اغاز می شود‪ ،‬به دالیل‬ ‫مختلفی همکاران انتخاب خوبی داش��تند‪ .‬باید بگوی��م که قطعا وجوه گوناگون‬ ‫بازی های رایانه ای در حال رشد است و حتی بازی های بومی هم از این پیشرفت‬ ‫مستثنا نیستند و در کل روند رو به رشدی را در پیش داریم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در تابس��تان امس��ال ‪۱۴‬کالس فعالی��ت داش��ت تا‬ ‫اموزش های نوین را به عالقه من��دان در حوزه بازی های رایانه ای ارائه دهد‪ .‬باید‬ ‫این را بدانیم که ‪ ۲۸‬میلیون بازیکن در س��طح کشور داریم که بازی می کنند و‬ ‫‪ ۴۷‬درصد از این بازی س��ازان هر روز بازی می کنن��د که این درصد و رقم برای‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بوده و امسال هم امیدواریم روزبه روز پیشرفت کند‪.‬‬ ‫پژم��ان در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا وجود تحریم ه��ای ظالمانه برای کش��ور‪،‬‬ ‫بازی سازان ما با مشکل مواجه نشدند و مسیر پیشرفت را طی کردند و می توانند‬ ‫در بازار بین المللی هم حضور داش��ته باش��ند‪ .‬از همی��ن رو برای ایجاد صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری بین المللی با نهادها و سازمان هایی چون معاونت علمی و وزارت‬ ‫ارتباط��ات قطعا همکاری خواهیم داش��ت ت��ا این صندوق بتوان��د به خوبی در‬ ‫ماموریت و تسهیل دهی فعالیت مثمرثمری برای حوزه بازی سازی داشته باشد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫اختصاص ‪۳۰‬میلیارد تومان به صندوق‬ ‫سرمایه گذاری بازی های رایانه ای‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!