روزنامه صمت شماره 1406 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1406

روزنامه صمت شماره 1406

روزنامه صمت شماره 1406

‫سالروز میالد مسعود فخر دو عالم رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلوات اهلل علیه فرخنده و خجسته باد‬ ‫سالروز میالد پرسرور صادق ال محمد حضرت امام جعفر علیه السالم مسعود و مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور‬ ‫ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬براس��اس مصوبه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران محترم سه قوه‪ ،‬از ساعت صفر روز ‪ ۲۴‬ابان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز‬ ‫به ترتیب بیان ش��ده در این اطالعیه انجام می ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت‪ ،‬نرخ بنزین معمولی‬ ‫سهمیه ای از قرار هر لیتر ‪ ۱۵۰۰‬تومان خواهد بود‪ ،‬نرخ بنزین معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر‪۳۰۰۰‬تومان‬ ‫و نرخ بنزین س��وپر از قرار هر لیتر ‪ ۳۵۰۰‬تومان خواهد بود‪ .‬از س��اعت صفر روز ‪ ۲۴‬ابان س��همیه کامل ماه ابان‬ ‫سال ‪۱۳۹۸‬همه خودروها به کارت سوخت شخصی انها واریز شده و سهمیه خودروهای شخصی به مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫قابل ذخیره است‪ .‬استفاده از سهمیه سوخت تنها با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫کس��انی که تاکنون به هر علت کارت س��وخت ش��خصی خود را دریافت نکرده اند‪ ،‬از ساعت اجرای طرح‪ ،‬سهمیه‬ ‫سوخت ایشان محفوظ است و از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1406‬پیاپی ‪2724‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با هم بخوانیم‬ ‫وطن»‬ ‫ سازمت‬ ‫«دوباره می‬ ‫‪2‬‬ ‫راه کلیدی حل‬ ‫بحران کسر بودجه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫نهضت توسعه‬ ‫داخلی سازی و موانع ان‬ ‫‪3‬‬ ‫ساخت داخل را‬ ‫فرهنگ سازی کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫گام های بلندتری‬ ‫برای رونق تولید‬ ‫برداشته شود‬ ‫‪11‬‬ ‫حمایت از تولید داخل‬ ‫ساز داخلی سازی صنعت کوک است‬ ‫‪3‬‬ ‫شعار های پوپولیستی یا واقعیت های انکارناپذیر‬ ‫‪5‬‬ ‫خنجر ارز ارزان در پهلوی ساخت داخل‬ ‫‪6‬‬ ‫یک «حامی» برای تولید‬ ‫‪7‬‬ ‫فرش قرمز؛ این بار «واقعا» زیر پای تولیدکنندگان‬ ‫فرصت سازی از دل تحریم ‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ممنوعیت واردات؛ شاید وقتی دیگر‬ ‫‪13‬‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬محصول ایرانی و تولیدات مشترک‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫«‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ی»‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫گلوله برفی‬ ‫در معرض افتاب داغ‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫پیش نوی��س اص�لاح برخی قوانی��ن و مقررات‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬توجه زیادی را در روزهای اخیر به خود‬ ‫جلب کرده اس��ت‪ .‬از مالیات بر س��ود سپرده های‬ ‫بانکی گرفته تا حذف معافیت های مالیاتی مناطق‬ ‫ازاد‪ .‬از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬هرچه به اذر و زمان تقدیم‬ ‫الیح��ه بودجه ب��ه مجلس نزدیک تر می ش��ویم‪،‬‬ ‫پیش بینی ه��ا از مناب��ع درامدی دولت در س��ال‬ ‫اینده نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫با ایجاد اصالحات س��اختاری در بودجه‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود منابع درامدی دولت گستردگی بیشتری‬ ‫پیدا کنند و اتکای کمتری به اندک منابع حاصل‬ ‫از فروش دش��وار نفت در شرایط تحریمی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این عوامل در کنار یکدیگر موجب شدند‬ ‫نگاه ها به س��مت درامدهای مالیاتی جلب شود‪.‬‬ ‫به همی��ن منظور‪ ،‬اندیش��کده سیاس��ت گذاری‬ ‫اقتصادی دانشگاه تهران‪ ،‬در نشستی راهکارهای‬ ‫جبران کسری بودجه از طریق افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی را با حضور کارشناسان این حوزه بررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬احمد زمانی‪ ،‬معاون پژوهش‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی و ام��ور بین المل��ل س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬س��ید محمدهادی سبحانیان‪ ،‬مدیر کل‬ ‫دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س و محم��د وص��ال‪ ،‬عضو هی��ات علمی‬ ‫دانش��کده مدیریت و اقتصاد شریف‪ ،‬دیدگاه های‬ ‫خ��ود را ارائ��ه دادند‪ .‬محور اصل��ی این گفت وگو‪،‬‬ ‫تاکی��د ب��ر س��اماندهی معافیت ه��ای مالیاتی و‬ ‫معرفی مالیات بر مجموع درامد برای گس��ترش‬ ‫مناب��ع مالی دولت از طریق درامدهای مالیاتی با‬ ‫در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور بود‪.‬‬ ‫‹ ‹احم�د زمان�ی‪ :‬مس�ئله فق�ط درامد‬ ‫نیست‬ ‫احم��د زمانی‪ ،‬مع��اون پژوه��ش‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و امور بین الملل س��ازمان ام��ور مالیاتی با تاکید‬ ‫ب��ر اص�لاح قوانین و مق��ررات مالیاتی گفت‪ :‬این‬ ‫اصالح��ات در زمین��ه مالی��ات ارزش اف��زوده و‬ ‫س��اماندهی و حداقل ک��ردن معافیت ه��ا‪ ،‬قابل‬ ‫پیگی��ری اس��ت‪ .‬بحث معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬نه‬ ‫تنه��ا با هدف افزایش درام��د‪ ،‬بلکه با هدف حل‬ ‫مس��ائل اجرایی‪ ،‬رفع تبعیض و همچنین تکمیل‬ ‫زنجیره های اطالعاتی‪ ،‬در دس��تور کار است‪ .‬وی‬ ‫مهم ترین مالحظه اصالحات مالیات ارزش افزوده‬ ‫را اثر تورمی ان دانس��ت و ادامه داد‪ :‬نرخ مالیات‬ ‫ارزش افزوده در ایران در مقایسه با کشوهای دیگر‬ ‫بس��یار پایین است که البته ش��رایط اقتصادی و‬ ‫اجتماع��ی را در نظر داری��م‪ .‬درباره مالیات ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬موضوع تغییر سهم دولت نیز مطرح است‪.‬‬ ‫اگر ش��هرداری ها می توانس��تند مناب��ع درامدی‬ ‫پای��دار برای خود ایجاد کنن��د‪ ،‬نیازی به کاهش‬ ‫سهم دولت از درامد مالیات ارزش افزوده نبود‪.‬‬ ‫را س��اماندهی نشدن حس��اب های بانکی باوجود‬ ‫تکالیف قانونی دانست و ادامه داد‪ :‬می توان به نام‬ ‫یک کودک‪ ،‬حس��اب بانکی ب��ا گردش میلیاردی‬ ‫ب��از کرد و مودی س��ازمان امور مالیاتی هم نبود؛‬ ‫مشابه اتفاقی که برای سلطان سکه افتاد‪ .‬این فرد‬ ‫حجم عظیمی از مبادالتش را با حس��اب هایی که‬ ‫ب��ا نام خودش نبود انج��ام می داد‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫می توان دستگاه کارتخوان را به نام یک نفر گرفت‬ ‫و به حس��اب فرد دیگری متصل کرد یا برای یک‬ ‫واحد شغلی‪ ،‬چندین دستگاه کارتخوان گرفت یا‬ ‫در مناط��ق ازاد‪ ،‬دس��تگاه کارتخوان گرفت و در‬ ‫سرزمین اصلی استفاده کرد و هیچ ساماندهی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قصه اول‪:‬‬ ‫می گویند در زمان ناصرالدین شاه‪ ،‬روزی امیرکبیر که از حیف و میل‬ ‫ِ‬ ‫خوراک درباری ها به تنگ امده بود به شاه پیشنهاد کرد که‬ ‫س��فره های‬ ‫برای یک روز انچه رعیت می خورند را میل فرمایند‪.‬‬ ‫شاه پرسید که مگر رعیت ما چه میل می کنند؟‬ ‫امیر گفت‪ :‬ماست و خیار‬ ‫ش��اه سراشپزباش��ی را صدا زد و فرمان داد برای ناهار فردا ماس��ت و‬ ‫خیار درست کند‬ ‫سراشپزباشی به تدارکات چی دستور تهیه این مواد را داد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ماست پرچرب اعال ‪ ۶‬من‬ ‫‪ -۲‬خیار نازک و قلمی ورامین ‪ ۲‬من‬ ‫‪-۳‬گردوی مغز سفید بانه ‪ ۱‬کیلو‬ ‫‪ -۴‬پیاز اعالی همدان ‪ ۱‬من‬ ‫‪ -۵‬کشمش اعال و موی ِز شاهانی بدون هسته ‪ ۱‬کیلو‬ ‫‪ -۶‬نان مرغوب مغزدار خاش خاش دار دواتیشه ‪ ۳‬من‬ ‫‪ -۷‬نعنای باغی اعال ‪ ۲‬کیلو‬ ‫‪ -۸‬سبزی های بهاری ‪ ۱‬کیلو‬ ‫‪ -۹‬گالب اعال چند شیشه‬ ‫‪........... -۱۰‬‬ ‫خالص��ه مطلب اینکه ناصرالدین ش��اه‪ ،‬قبله عال��م صاحبقران‪ ،‬بعد‬ ‫از اینکه یک ش��کم س��یر ماس��ت و خیار تناول کردن��د‪ ،‬فرمان به یک‬ ‫کاس��ه اضاف��ه دادند و در حالی ک��ه ترید می فرمودند ب��ه امیر گفتند‪:‬‬ ‫«پدرسوخته ها‪ ،‬رعایای ما چه غذاهایی می خوردند و ما بی خبر بودیم!‬ ‫کف��ران نعمت‪ ،‬به چوب و فلک‬ ‫ه��ر کس از ای��ن به بعد نارضایتی کرد و‬ ‫ِ‬ ‫ببندیدش تا ادم شود‪».‬‬ ‫قصه دوم‪:‬‬ ‫در کت��اب خاطرات کمال خ��رازی‪ ،‬وزیر امور خارجه دولت خاتمی و‬ ‫مش��اور رهبر معظم انقالب‪ ،‬روایت جالبی از گل��زار نامی وجود دارد‪ .‬او‬ ‫می نویسد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬جوانی به نام رحمان گلزار شبستری‪ ،‬در شهرکی به‬ ‫نام اکباتان با دس��ت خالی و با تکی��ه بر اعتماد مردم‪ ۱۵ ،‬هزار اپارتمان‬ ‫می س��ازد که بعد از ‪ ۵۰‬س��ال هنوز زلزله ‪ ۹‬ریشتری را تحمل می کند‪.‬‬ ‫بع��د از انقالب‪ ،‬اموالش را مث��ل خیلی های دیگر با دالیل واهی مصادره‬ ‫می کنند‪ ،‬رحمان به امریکا می رود و ش��هرک های دیگری می س��ازد و‬ ‫باز ثروتمند می ش��ود و به راهش ادامه می دهد‪ .‬در این میان برادرش با‬ ‫جعل سند به دادگاه الهه شکایت می برد که اکباتان مال او بوده و چون‬ ‫امریکایی شده‪ ،‬ایران باید یک میلیارد دالر غرامت به او بپردازد‪ .‬رحمان‬ ‫گلزار چون ایران را دوس��ت دارد‪ ،‬به عشق کشورش به دادگاه می رود و‬ ‫شهادت می دهد که سند برادرش جعلی است و ایران را از پرداخت یک‬ ‫خس��ارت بزرگ نجات می دهد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۷۳‬دولت هاشمی از اقای‬ ‫گلزار دعوت می کند که با س��رمایه گذاری ‪ ۴۰۰‬میلیون دالری ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال را در مدت ‪ ۴‬سال بسازد و او هم می پذیرد که کار را اغاز‬ ‫کند اما خودش پیش بینی می کند که «نمی گذارند این کار انجام شود‪،‬‬ ‫چون در ایران هیچ کس نمی خواهد هیچ کار بزرگی انجام ش��ود» اقای‬ ‫دکتر خرازی می گوید تقریبا همین طور هم ش��د و با یک نطق پیش از‬ ‫دستور در مجلس‪ ،‬یک مقاله در کیهان و یک احضاریه‪ ،‬اقای گلزار را از‬ ‫کش��ور فراری دادند‪ .‬اقای مرعشی در مصاحبه ای ضمن تایید این قصه‬ ‫می گوید در ماه های پایانی دولت اقای هاشمی اجرای طرح ازادراه را به‬ ‫بنیاد واگذار کردند و پروژه ای که قرار بود چهارساله به پایان برسد هنوز‬ ‫بعد از بیست و اندی سال به اتمام نرسیده است‪.‬‬ ‫قصه سوم‪:‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫به قول یادداش��تی که در دنیای مجازی ب��ا امضای (بابایی) خواندم‪:‬‬ ‫س��خت ترین کار اصالح طلب ها همیش��ه این بوده که م��ردم را به این‬ ‫باور برس��انند که اقتصاد فرزند خلف سیاس��ت اس��ت؛ یعنی مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نتیجه نارسایی های ساختاری و برخی رویکردهای سیاسی‬ ‫کش��ور در مس��ائل کالن داخلی و خارجی اس��ت و با اصالح سیاست‪،‬‬ ‫می توان اقتصاد را هم اباد کرد‪.‬‬ ‫ایشان از یادداشت خود نتیجه می گیرد که اقتصاد‪ ،‬دانش پیچیده ای‬ ‫اس��ت و اگاهی های مردم از فیزیک و ش��یمی‪ ،‬بیشتر از اشنایی انان با‬ ‫دانش اقتصاد اس��ت‪ ،‬اما لش��کر واقعیت ها‪ ،‬سنگدل تر و زورمندتر از ان‬ ‫است که به ملت ها رحم کند یا منتظر بنشیند که انها بر سر عقل ایند‪.‬‬ ‫ب��ه جنابعالی رای می دهد؛ چون می خواهد رای به گفتمانی بدهند که‬ ‫پایبن��دی ان به نظریه های علمی و جهانی اقتصاد‪ ،‬بیش��تر از رقیبانش‬ ‫است و فکر می کند اگر دولتی در مسیری درست باشد‪ ،‬همه ضعف ها و‬ ‫کاستی های او را می توان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫من نمی دانم نویس��نده این یادداش��ت حاال بعد از ‪ ۶‬سال از مدیریت‬ ‫دولت ازسوی جنابعالی همچنان بر نظریه خود استوار است یا خیر؟ اما‬ ‫می دان��م که این دولت اگر بدتر از قبلی عمل نکرد‪ ،‬دس��ت کم ش��رایط‬ ‫مردم را بدتر کرد و انتخاب هایی که در حوزه صنعت و تولید انجام داده‪،‬‬ ‫راه به جایی نبرده و این موضوع هیچ ارتباطی به پوپولیس��م‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫خارجی‪ ،‬برجام و مشکالت اقتصادی نداشت‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫گرفتاری ما فقط در حوزه مدیریت دانایی و نادانی است‪ ،‬مشکل ما در‬ ‫س��قوط اخالق و زیاده خواهی کسانی است که دست شان به جایی بند‬ ‫اس��ت و فکر می کنند ماست و خیارشان شبیه ماست و خیار ملت است‬ ‫و خصوصی س��ازی‪ ،‬اندیش��ه توانمند‪ ،‬خالقیت و بدون سرمایه اکباتان‬ ‫ساختن را بلد نیس��تند‪ ،‬اما پرکردن جیب خودشان را در صبحانه های‬ ‫کاری با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خوب بلد شده اند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دل ب��ه م��ردم و ایده های جوانان ببندید و با همدیگر س��روده بانوی‬ ‫شعر ایران را بخوانیم‪:‬‬ ‫دوباره می سازمت وطن‬ ‫اگرچه با خشت جان خویش‬ ‫ستون به سقف تو می زنم‬ ‫اگرچه با استخوان خویش‬ ‫معافیت ها‪ ،‬پاشنه اشیل نظام مالیاتی‬ ‫زمان��ی ادام��ه داد‪ :‬مهم ترین اص�لاح مالیاتی‬ ‫در میان م��دت‪ ،‬بحث مالیات ب��ر مجموع درامد‬ ‫اس��ت که پایه جدیدی نیس��ت و به معنای نظام‬ ‫کارامدت��ری برای مالیات بر درامد اش��خاص در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود‪ .‬نمونه ای از مالیات بر درامد‬ ‫اش��خاص‪ ،‬مالیات بر مش��اغل است‪ .‬معافیت های‬ ‫اش��کار و پنهانی در مالیات بر مش��اغل داریم که‬ ‫زیر پوشش معافیت یا فعالیت های غیراقتصادی‪،‬‬ ‫فعالیت اقتصادی انجام می شود‪ .‬مشاغل زیادی در‬ ‫بخش لوکس جامعه هستند و درامد قابل توجهی‬ ‫دارند‪ ،‬اینها باید بار مالیاتی را تحمل کنند‪.‬‬ ‫زمان��ی درباره مالیات بر مجموع درامد توضیح‬ ‫داد‪ :‬باید اطالع رس��انی شود که مالیات بر مجموع‬ ‫درام��د‪ ،‬ی��ک پای��ه مالیاتی جدید یا یک فش��ار‬ ‫مالیاتی مضاعف نیس��ت بلکه برای افرادی اس��ت‬ ‫ک��ه از معافیت های متعدد اس��تفاده می کنند یا‬ ‫برای افرادی اس��ت که اصال زیر چتر مالیاتی قرار‬ ‫ندارن��د‪ .‬وقتی قرار اس��ت جم��ع درامد را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬یعنی همه درامدهای ش��خص‪ ،‬مشمول‬ ‫مالیات خواهد ش��د؛ مگر اینکه قانون گفته باشد‬ ‫دارای عدم ش��مول یا معافیت است‪ .‬زمانی درباره‬ ‫سود سپرده بانکی توضیح داد‪ :‬سود سپرده‪ ،‬یکی‬ ‫از انواع درامد اس��ت‪ .‬در مالیات بر س��ود سپرده‪،‬‬ ‫دقت داریم که س��طحی از س��ود سپرده را معاف‬ ‫کنیم‪ .‬بحث مهم تر این اس��ت که از س��ود اسمی‬ ‫مالیات بگیریم یا س��ود حقیقی‪ .‬وقتی اقتصاد در‬ ‫ش��رایط تورمی اس��ت‪ ،‬باید این م��وارد را در نظر‬ ‫بگیریم و به شرایط پولی و مالی دولت توجه کنیم‪.‬‬ ‫به طور مثال وقتی س��ود س��پرده در کشور منفی‬ ‫اس��ت‪ ،‬مالیات بر ان‪ ،‬چه اقتضائاتی دارد‪ .‬مالیات‬ ‫با همه بخش های اقتصاد در هم تنیده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫محدودی��ت منابع‪ ،‬تورم و س��رکوب مالی داریم‪.‬‬ ‫حتی اگر در ش��رایط فعلی ام��کان اجرای قانونی‬ ‫مانند مالیات بر س��ود سپرده وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫باید ساختار ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محمده�ادی س�بحانیان‪ :‬نمی دانیم‬ ‫چه میزان معافیت مالیاتی داریم‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬س��ید محمدهادی‬ ‫س��بحانیان‪ ،‬مدی��ر کل دفتر مطالع��ات برنامه و‬ ‫بودج��ه مرک��ز پژوهش های مجلس با اش��اره به‬ ‫خروج امریکا از برجام و کاهش شدید درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬پیش بینی کس��ری بودجه دولت را در سال‬ ‫ج��اری حدود ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد‬ ‫و محوره��ای اصالحی برای جبران این کس��ری‬ ‫را مدیری��ت هزینه ه��ای دول��ت و ایج��اد منابع‬ ‫جدید درامدی برای دولت دانس��ت‪ .‬س��بحانیان‬ ‫معافیت‪‎‬های مالیاتی گس��ترده را از مسائل نظام‬ ‫مالیاتی کشور دانست و ادامه داد‪ :‬هیچ دید روشنی‬ ‫وجود ندارد که چه اقالمی‪ ،‬چه فعالیت هایی و چه‬ ‫مناطقی در کش��ور معاف از مالیات هس��تند‪ .‬ما‬ ‫در بودجه س��ال گذشته‪ ،‬پیش��نهاد دادیم که در‬ ‫پیوستی تمامی اقالم معاف‪ ،‬احصا شود و براوردی‬ ‫داش��ته باش��یم که هر کدام از انها‪ ،‬چه مقدار از‬ ‫مناب��ع را از دس��ترس دولت خ��ارج می کند‪ .‬این‬ ‫تصوی��ر کمک می کند بدانی��م چگونه می توانیم‬ ‫ای��ن معافیت ها را س��اماندهی کنی��م‪ ،‬اما دولت‬ ‫مخالف��ت کرد‪ .‬وی درب��اره معافیت های مالیاتی‬ ‫گف��ت‪ :‬از جمله معافیت های گس��ترده مالیاتی‪،‬‬ ‫سود س��پرده‪‎‬های بانکی اس��ت‪ .‬معافیت مالیاتی‬ ‫هنرمن��دان از دیگر موارد اس��ت‪ .‬چرا کس��ی که‬ ‫کنسرت برگزار می کند یا فردی که برای بازی در‬ ‫یک نقش‪ ،‬درامد میلیاردی دارد‪ ،‬از مالیات معاف‬ ‫اس��ت؟ بحث دیگر انتش��ارات است‪ .‬برخی از انها‬ ‫مانند انتش��ارات فرهنگی و درس��ی‪ ،‬باید حمایت‬ ‫شوند‪ ،‬اما برخی از انتشاراتی ها که به طور مثال در‬ ‫حوزه کنک��ور‪ ،‬فعالیت تجاری می کنند‪ ،‬چرا باید‬ ‫معاف باشند؟ درباره مناطق ازاد نیز گزارش های‬ ‫متعددی نش��ان می دهند معافیت های مالیاتی‪،‬‬ ‫اثربخش��ی نداش��ته و محل فرار مالیاتی و فس��اد‬ ‫ش��د ه است‪ .‬سبحانیان مسئله دیگر نظام مالیاتی‬ ‫‹ ‹محمد وصال‪ :‬س�امانه رفاه به سامانه‬ ‫مالیاتی متصل شود‬ ‫محم��د وصال‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��کده‬ ‫مدیری��ت و اقتص��اد ش��ریف نی��ز ب��ا تاکی��د بر‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬نمونه های��ی از موارد قابل‬ ‫اصالح را مورد بررسی قرار داد‪ .‬وی در ابتدا درباره‬ ‫مالی��ات بر مجموع درامد گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫این نوع مالیات را نداریم و انواعی از مالیات مانند‬ ‫مالیات بر حقوق و مالیات بر مش��اغل را می توان‬ ‫ذی��ل ان اضافه کرد‪ .‬هم��ه پایه هایی که با عنوان‬ ‫درامد ش��خصی مطرح می شوند‪ ،‬باید یکجا دیده‬ ‫شوند و تخفیفات بین پایه ای و با توجه به وضعیت‬ ‫خانوار در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره حذف معافیت های مالیاتی توضیح‬ ‫داد‪ :‬بحث معافیت ها خیلی جدی است؛ به عنوان‬ ‫مثال معافیت مالیاتی مناطق ازاد‪ ،‬منطقی ندارد‬ ‫و ای��ن مناط��ق را به محل��ی برای ف��رار مالیاتی‬ ‫تبدی��ل کرده اس��ت‪ .‬به طور مثال م��ا مالیات بر‬ ‫حقوق بازنشس��تگی نداریم‪ .‬افرادی را داریم که با‬ ‫درامدهای دیگر‪ ،‬درامد دوران بازنشستگی خود‬ ‫را تکمی��ل می کنند چرا نبای��د مالیات پرداخت‬ ‫ی ما برخی افراد ‪ ۵۰‬ساله‬ ‫کنند؟ نظام بازنشس��تگ ‬ ‫را که در اوج کار خود هستند بازنشسته می کند‪،‬‬ ‫معافی��ت مالیاتی این افراد‪ ،‬منطقی ندارد و البته‪،‬‬ ‫س��اماندهی این معافیت ها در تضاد با حمایت از‬ ‫افراد با درامد پایین نیس��ت‪ .‬ب��رای هدف گیری‬ ‫موارد حمایتی الزم اس��ت سامانه رفاه‪ ،‬به سامانه‬ ‫مالیاتی متصل شود‪.‬‬ ‫وی سود سپرده بانکی و سهام را نوع دیگری از‬ ‫درامد دانست و ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی این را رد‬ ‫می کند‪ ،‬اما ایا س��ود سپرده‪ ،‬درامد است یا خیر؟‬ ‫م��ن مقداری پ��ول دارم‪ ،‬می توانم این را در بانک‬ ‫بگذارم ی��ا در بنگاه س��رمایه گذاری کنم‪ .‬اگر در‬ ‫بنگاه بگذارم بای��د مالیات بدهم‪ ،‬اما اگر در بانک‬ ‫بگذارم این طور نیست‪ .‬همچنین در بحث سهام‪،‬‬ ‫تخفیف ه��ای متعددی بر عملکرد ش��رکت های‬ ‫بورسی داریم که لزومی ندارد وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫حذف بخش خصوصی از فعالیت های دانش بنیان‬ ‫فرشید شکرخدایی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫روش جدی��د ح��ذف بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫فعالیت ه��ای دانش بنی��ان ازس��وی نهادهای‬ ‫شبه دولتی و انحصارگرا‬ ‫سال هاست می دانیم که در فعالیت هایی که‬ ‫به دانش و تحلیل داده و مدل س��ازی احتیاج‬ ‫دارد‪ ،‬توان علمی و دانش فنی حرف نخس��ت‬ ‫را می زند و تنها سرمایه اولیه برای کسانی که‬ ‫این دانش را دارند مبنایی برای شروع فعالیت‬ ‫نیس��ت‪ .‬اقتصاد دانش بنیان براس��اس سرمایه‬ ‫جلو نمی رود و براس��اس خالقیت و نواوری و‬ ‫اس��تفاده بهتر از منابع محدود پیش می رود و‬ ‫راه خویش را باز می کند‪ .‬سال هاس��ت درباره‬ ‫توسعه اقتصاد دانش بنیان می شنویم و همگان‬ ‫به لزوم توس��عه انها ب��اور دارند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که موج جدی��د مجوزهای‬ ‫کس��ب وکار رویک��رد جدی��دی را‬ ‫رونمایی کرده اس��ت؛ به طوری که‬ ‫سرمایه ثبت شده باال پیش نیاز اخذ‬ ‫مجوز ش��ده که مانع ب��زرگ ایجاد‬ ‫کس��ب وکار در حال تولد به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬ب��رای مثال ب��ه ایین نامه‬ ‫صدور مجوز ش��رکت های رتبه بندی اعتباری‬ ‫که کارشان مدل س��ازی و ارزیابی و اظهارنظر‬ ‫کارشناسی با هدف شفاف سازی اقتصاد است‬ ‫توجه کنی��د‪ .‬هم بورس و ه��م بانک مرکزی‬ ‫موارد مربوط به دانش فنی و مهارت و سابقه و‬ ‫توان علمی را بسیار کم رنگ و داشتن سرمایه‬ ‫ثبت شده باال را عامل اساسی معرفی می کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی که پا را فراتر گذاش��ته و حداقل‬ ‫سرمایه ثبت ش��ده را ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعالم کرده اس��ت‪ .‬یعنی با‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان درخواس��ت‬ ‫مجوز راه ان��دازی بانک می دهید و‬ ‫با یک چهارم ان راه اندازی شرکت‬ ‫رتبه بن��دی اعتب��اری! ب��ورس هم‬ ‫شیوه نامه را به گونه ای نوشته که با‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد کار ش��ما راه می افتد‪ .‬این موضع‬ ‫رس��می این نهادهاس��ت که در تضاد کامل با‬ ‫شعارها و سخنرانی های رئیسان بانک مرکزی‬ ‫و بورس اوراق بهادار است‪.‬‬ ‫این رویکرد جدید ازس��وی هی��ات وزیران‬ ‫تایید می ش��ود و کس��ی نمی پرس��د چرا باید‬ ‫جلوی کس��ی را که بدون س��رمایه این کار را‬ ‫انج��ام می دهد گرفت؟ اگر کس��ی می تواند با‬ ‫سرمایه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی این کار را انجام‬ ‫بدهد چ��را باید جلوی او را گرفت؟ پرس��ش‬ ‫مهم تر این است‪ ،‬اگر برای راه اندازی نهاد مالی‬ ‫و پولی حداقل سرمایه الزم است چرا باید برای‬ ‫نهاد دانشی هم الزم باشد؟ این رویکرد جدید‬ ‫خیانت دیگری اس��ت که در کش��ور در حال‬ ‫انجام است‪ .‬نهادهای جدید که با هدف توسعه‬ ‫فعالیت های بخش های فعال کوچک و دانشی‬ ‫و ایجاد ش��فافیت و روان کاری کارها در حال‬ ‫ایجاد هستند ازس��وی نهادهای قدرت به طور‬ ‫هدفمند حذف می شوند‪ .‬شفاف تر عرض کنم‪،‬‬ ‫گاهی سودی که در جلوگیری از شفاف سازی‬ ‫و بستن راه بخش خصوصی دانش محور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ممکن است موجب به خطا بردن برخی‬ ‫از مسئوالن و دست اندرکاران شود‪.‬‬ ‫راه کلیدی حل بحران کسر بودجه‬ ‫حسین راغفر‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪ :‬وقتی‬ ‫رانت ه��ای بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫اصالح نظ��ام مالیاتی ض��رورت می یابد‪ ،‬زیرا‬ ‫اصالح نظام مالیاتی یکی از مهم ترین اقداماتی‬ ‫است که می تواند به مانعی در برابر رانت جویی‬ ‫در اقتصاد تبدیل شود؛ به عبارت دیگر تنها راه‬ ‫غلبه ب��ر رانت جوی��ان و دالالن بی تردید ابزار‬ ‫کارامد مالیات است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد جمع کوچکی از‬ ‫رانت ه��ای بزرگی که در اقتص��اد ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بهره مند می ش��وند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که وقت��ی از نظام مالیات��ی صحبت می کنیم‬ ‫برخی تصور می کنن��د منظور دریافت مالیات‬ ‫از تولید کننده و نیروی کار است‪.‬‬ ‫ب��رای از بی��ن ب��ردن ش��کاف طبقات��ی و‬ ‫رانت جوی��ی و دالل��ی در عرص��ه اقتصاد الزم‬ ‫است ابزارهای مالیاتی کارامد شود؛ به عبارت‬ ‫دیگ��ر در ح��ال حاضر بخش مهمی از فش��ار‬ ‫مالیات��ی ب��ر دوش تولیدکنندگان‬ ‫و نی��روی کار اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫بای��د مصرف کنن��دگان کااله��ای‬ ‫لوک��س و دالالنی که بی زحمت به‬ ‫ث��روت می رس��ند مهم ترین هدف‬ ‫مالیات گیرندگان باشند‪.‬‬ ‫براوردها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫در سال گذش��ته که کشور به شدت زیر فشار‬ ‫ارزی قرار داش��ت ‪ ۲۰‬شرکت خصولتی ایرانی‬ ‫س��ود خالصی معادل ‪ ۷۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫داش��ته اند و کس��ب این س��ودها بدون رانت‬ ‫ان��رژی ارزان و رایگان عملی نبوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫بیان دیگر ‪ ۲۰‬شرکت خصولتی با بهره مندی از‬ ‫رانت نهادها و منابع ارزان و با افزایش همزمان‬ ‫نرخ ارز ‪ ۷۶‬هزار میلیارد تومان س��ود به دست‬ ‫اورده اند اما مالیات کاف��ی را نمی پردازند‪ .‬در‬ ‫حالی اصالح ساختار بودجه و دیگر اصالحات‬ ‫اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد که اصالح‬ ‫نظ��ام مالیات��ی یک��ی از مهم ترین‬ ‫راه حل های بحران کس��ری بودجه‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬چراکه گروه های‬ ‫منتف��ع از هرج وم��رج اقتص��ادی‪،‬‬ ‫س��ودهای عظیم کس��ب می کنند‬ ‫و بازاره��ای اقتص��ادی را ب��ه هم‬ ‫می ریزند‪ .‬با این روند می توان گفت‬ ‫فش��ار مالیاتی اتفاقا بر بدنه مولد جامعه است‬ ‫و برندگان نی��ز مهم ترین مانع در برابر اصالح‬ ‫این وضعیت هس��تند؛ بنابراین جبران کسری‬ ‫بودجه باید از طریق اصالح نظام مالیاتی انجام‬ ‫شود‪ ،‬این در حالی است که ایران با مشکالت‬ ‫ساختاری متعددی روبه روست‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫بحث های فراوانی درباره اصالح نرخ حامل های‬ ‫انرژی به ویژه بنزین در جریان است‪ ،‬در حالی‬ ‫که پیش از اصالحات مالیاتی و اقتصادی این‬ ‫اقدام کارکردی برای کشور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مسئله نرخ حامل های انرژی‬ ‫در اقتص��اد ایران به یک ماجرای کهنه تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬سال های طوالنی دولت ها در ایران‬ ‫در مقابل کس��ری بودج��ه دو راهکار افزایش‬ ‫ن��رخ حامل های ان��رژی و بازی با ن��رخ ارز را‬ ‫می شناس��ند‪ .‬هر زمان هم که یکی از این دو‬ ‫اتف��اق رخ داده پیامده��ای ان را در اقتص��اد‬ ‫کش��ور مش��اهده کردیم‪ .‬عواقب جدی و ضد‬ ‫تولیدی افزایش نرخ ارز همین امروز هم قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینک��ه در دوره ه��ای طوالن��ی‬ ‫دولت ها ب��ا نگاهی کوتاه م��دت درصدد اداره‬ ‫کش��ور برامده ان��د‪ ،‬ای��ن بدان معناس��ت که‬ ‫دولتی که س��رکار اس��ت فقط برای مدتی که‬ ‫در حال فعالیت اس��ت‪ ،‬اهمیت قائل می شود‬ ‫و در نهای��ت برنامه های خود را برای ‪ ۴‬س��ال‬ ‫یا حداکثر ‪ ۸‬سال تنظیم می کند و همین امر‬ ‫سبب می شود مش��کالت اقتصادی حل نشود‬ ‫بلکه از دوره ای به دوره دیگر منتقل شود‪.‬‬ ‫ثروتمندان دوروبرمان‬ ‫را بشناسیم‬ ‫سرانه تولید ناخالص داخلی‪ ،‬معیاری است که‬ ‫متوس��ط تولید ناخالص داخلی کش��ور را به ازای‬ ‫هر فرد نش��ان می دهد و از تقسیم تولید ناخالص‬ ‫داخلی بر جمعیت‪ ،‬به دس��ت می اید‪ .‬سرانه تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی‪ ،‬می تواند به عنوان معیاری برای‬ ‫ثروت یک کشور ارائه شود‪ .‬می توان گفت هرقدر‬ ‫س��رانه تولی��د ناخال��ص داخلی یک کش��ور‪ ،‬در‬ ‫مقایسه با س��ایر کشورها بیشتر باشد‪ ،‬ان کشور‬ ‫ثروتمندتر اس��ت‪ ،‬اما این ش��اخص نشان دهنده‬ ‫وضعیت توزیع و برابری در کش��ور نیس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫مقدار متوس��ط را در نظر می گیرد‪ .‬س��رانه تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی‪ ،‬همچنین می توان��د به عنوان‬ ‫معیاری برای کارایی اقتصادی کش��ورها در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬تولید ناخالص داخلی یک کش��ور‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده ارزش ب��ازاری کااله��ا و خدمات‬ ‫نهایی در داخل ان کش��ور اس��ت‪ .‬به طور معمول‬ ‫در کش��ورها تولید ناخالص داخلی به طور فصلی‬ ‫و س��االنه‪ ،‬ازسوی بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد یا‬ ‫سایر نهادهای مرتبط مانند سازمان هایی مشابه‬ ‫مرکز امار ایران‪ ،‬منتش��ر می شود‪ .‬تولید ناخالص‬ ‫داخلی س��ازکار داخلی اقتصاد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سیاست گذاران اقتصادی از تولید ناخالص داخلی‬ ‫برای اتخاذ تصمیم های مالی اس��تفاده می کنند‬ ‫و بانک ه��ای مرکزی نیز تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫را به عن��وان عام��ل مهمی که بر سیاس��ت های‬ ‫پولی تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬می شناسند‪ .‬سرانه تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی‪ ،‬هم تولی��د ناخالص داخلی کل‬ ‫و هم جمعیت کش��ور را ش��امل می شود و عالوه‬ ‫ب��ر اندازه گیری کارایی اقتصادی کش��ور‪ ،‬امکان‬ ‫مقایس��ه بی��ن کش��ورها را نیز فراه��م می کند‪،‬‬ ‫به همی��ن دلیل‪ ،‬عوامل موثر ب��ر تولید ناخالص‬ ‫داخلی س��رانه و عوام��ل تاثیرپذیر از ان‪ ،‬اهمیت‬ ‫پیدا می کند‪ .‬به طور معمول کش��ورهای کوچک‬ ‫ثروتمند و همین طور کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��رانه تولید داخل��ی ناخالص باالتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش دوگانه جمعیت در اقتصاد‬ ‫دولت ه��ا می توانن��د از س��رانه تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ب��رای درک چگونگی رش��د اقتصادی‬ ‫به وس��یله جمعیت‪ ،‬اس��تفاده کنند‪ .‬رشد سرانه‬ ‫تولید ناخالص داخلی یک کش��ور‪ ،‬باوجود ثبات‬ ‫نسبی جمعیت‪ ،‬به معنای استفاده از پیشرفت های‬ ‫فناوری در اقتصاد است که باعث شده ان کشور‬ ‫س��طح تولید را باوجود جمعی��ت ثابت‪ ،‬افزایش‬ ‫دهد‪ .‬ممکن اس��ت برخی کش��ورها سرانه تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی باال و جمعیت پایینی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬اغلب در این دس��ته کش��ورها‪ ،‬فراوانی‬ ‫برخ��ی مناب��ع خاص وج��ود دارد‪ .‬کش��ورهای‬ ‫کوچ��ک نفت خی��ز را می توان به عن��وان مثالی‬ ‫از ای��ن م��ورد در نظر گرفت‪ .‬اگر رش��د جمعیت‬ ‫در یک کش��ور از رش��د اقتصادی سریع تر باشد‪،‬‬ ‫رش��د سرانه تولید ناخالص داخلی‪ ،‬منفی خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته این مسئله در کشورهای توسعه یافته‪،‬‬ ‫مشکل افرین نیس��ت‪ ،‬چراکه ساختار اقتصادی‬ ‫این کش��ورها اجازه می دهد رش��د اقتصادی در‬ ‫دوره ه��ای بعدی‪ ،‬رش��د جمعیت را جبران کند‪.‬‬ ‫ام��ا عکس این موضوع در کش��ورهای افریقایی‬ ‫که سطح درامد سرانه در انها پایین است‪ ،‬دیده‬ ‫می شود‪ .‬یعنی رشد اقتصادی‪ ،‬توان جبران رشد‬ ‫جمعیت را ندارد و س��طح س��رانه تولید ناخالص‬ ‫داخلی در این کش��ورها‪ ،‬پایین است و به کندی‬ ‫رشد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثروت در همسایگی ایران‬ ‫سرانه تولید ناخالص داخلی به دو شکل اسمی‬ ‫و براب��ری قدرت خرید‪ ،‬قابل اندازه گیری اس��ت‪.‬‬ ‫در روش اس��می از دالر به نرخ جاری اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در روش برابری ق��درت خرید‪ ،‬ارزش‬ ‫یک سبد از کاالهای خاص‪ ،‬بین کشورها مقایسه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در بی��ن کش��ورهای همس��ایه ایران‪،‬‬ ‫بیش��ترین س��رانه تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مربوط‬ ‫به کش��ورهای کوچک نفت خیز است‪ .‬اگر معیار‬ ‫براب��ری ق��درت خرید را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬قطر با‬ ‫س��رانه تولید ناخالص داخلی ح��دود ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫دالری‪ ،‬بیش��ترین سرانه تولید ناخالص داخلی را‬ ‫در بین کشورهای جهان در سال ‪)1397( ۲۰۱۸‬‬ ‫داش��ته است‪ .‬امارات با حدود ‪ ۷۰‬هزار دالر‪ ،‬رتبه‬ ‫هش��تم و کویت با حدود ‪ ۶۷‬هزار دالر‪ ،‬رتبه نهم‬ ‫را دارن��د‪ .‬کمترین میزان س��رانه تولید ناخالص‬ ‫داخلی در کش��ورهای همس��ایه ایران‪ ،‬مربوط به‬ ‫افغانستان با حدود ‪ ۲۰۳۰‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین ها‪ ،‬ثروتمندترین نیستند‬ ‫همان ط��ور ک��ه انتظار م��ی رود بزرگ ترین‬ ‫اقتصادها‪ ،‬لزوما ثروتمندترین نیستند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬در بی��ن همس��ایه های ایران‪ ،‬روس��یه‬ ‫بزرگ تری��ن اقتص��اد را دارد‪ .‬تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی در روسیه‪ ،‬براساس معیار برابری قدرت‬ ‫خرید در سال گذش��ته میالدی حدود ‪۴۲۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که برای به دست اوردن سرانه‬ ‫تولید ناخالص داخلی در این کش��ور‪ ،‬این رقم‬ ‫باید بین حدود ‪ ۱۴۷‬میلیون نفر‪ ،‬تقسیم شود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با هم بخوانیم‬ ‫«دوباره می سازمت وطن»‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫سرمایه گذاری ایدرو‬ ‫در واحد تولید تایر‬ ‫ممنوعیت‬ ‫واردات؛ شاید‬ ‫وقتی دیگر!‬ ‫اولویت های‬ ‫پایتخت‬ ‫در ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫ساز داخلی سازی صنعت کوک است‬ ‫‹ ‹اطمینان به خرید داخلی‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره موضوع س��اخت‬ ‫داخ��ل گف��ت‪ :‬اولوی��ت‬ ‫نخس��ت ایران خ��ودرو‬ ‫تعمی��ق س��اخت داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع در مجموعه اعالم و کارگروهی‬ ‫در این راس��تا تشکیل شده است‪ .‬ضمن اینکه هر‬ ‫هفته روزهای یکش��نبه نشست مربوط به موضوع‬ ‫داخلی سازی در این کارگروه برگزار می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگ��ر ت��وان تولید قطع��ه ای در داخل‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ ،‬اجازه خرید داده نمی شود و با‬ ‫سفارش گذاری خارجی ان قطعه برخورد می شود‪.‬‬ ‫هر خودرو از ‪ ۵‬مگاماژول «بدنه و مکانیسم ها»‪،‬‬ ‫«ق��وای محرکه»‪« ،‬شاس��ی»‪« ،‬تزئینات داخلی و‬ ‫خارجی» و «برق و الکترونیک» تش��کیل می شود‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به این ‪ ۵‬مگاماژول تعریف ش��ده‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عض�و هیات علم�ی‬ ‫دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬س��ال است‬ ‫در صنع��ت خودرو ش��اگردی می کن��م و از زمانی‬ ‫ک��ه ب ه ی��اد دارم صنعت خودرو ب��ا موضوعی به نام‬ ‫نهضت داخلی س��ازی همراه بوده اس��ت‪ .‬انچه این‬ ‫روزها با نام نهضت داخلی س��ازی دوباره سرزبان ها‬ ‫افتاده‪ ،‬توجه دوباره به این موضوع و دقیق تر بگویم‬ ‫«نهض��ت تعمیق داخلی س��ازی» اس��ت‪ .‬بعضی از‬ ‫مسئوالن چنان از این نهضت صحبت می کنند که‬ ‫انگار مکتشف و مخترع ان هستند و این نخستین‬ ‫اش��تباه بزرگ انها در این مس��یر بس��یار پرتالطم‬ ‫اس��ت چراکه نشان از توجه نکردن به تجربه بسیار‬ ‫گران قیمت گذش��ته دارد‪ .‬ساختار صنعتی ما بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬س��ال اس��ت در زمینه داخلی س��ازی تجربه‬ ‫دارد‪ .‬می توان گفت نخس��تین تجربه های بس��یار‬ ‫ارزش��مند با تاسیس س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران در دهه‬ ‫‪ 4۰‬اغ��از و همچنی��ن س��اختارهای اولیه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور مبتن��ی بر مونتاژ ایجاد ش��د‪ .‬خدا‬ ‫بیام��رزد اق��ای نیازمند را‪ .‬همزمان ش��رکت هایی‬ ‫مانند ماشین سازی تبریز‪ ،‬شرکت ایدم‪ ،‬چرخشگر‬ ‫و‪ ...‬به ط��ور صنعت��ی و زیرس��اختی ب��رای تولید‬ ‫برخی قطع��ات و مجموعه های خودرو و همچنین‬ ‫زیرس��اخت های تولیدی بنا نهاده ش��د‪ .‬در زمینه‬ ‫تولی��د داخل با تکیه بر توان داخلی در زمان جنگ‬ ‫تحمیلی به دلیل نیاز شدید به خودکفایی در زمینه‬ ‫‹ ‹تامین مالی‬ ‫یکی از بحث های مطرح‬ ‫درب��اره رون��ق تولی��د‬ ‫موضوع نقدینگی اس��ت‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه‬ ‫حمای��ت از تولید ملی و‬ ‫نظارت بر اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که این کمیسیون در راستای حمایت‬ ‫از نهضت تعمیق ساخت داخل برای جبران کمبود‬ ‫منابع مالی چه برنامه ای دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬باید‬ ‫پیگیری ش��ود مصوباتی که در ای��ن زمینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اجرایی ش��ود و به این ترتیب بانک مرکزی و‬ ‫بانک ه��ای عام��ل تس��هیالت الزم را در اختی��ار‬ ‫تولیدکنندگان از جمله قطعه سازان قرار دهند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پاسخ به این موضوع که هنوز‬ ‫بخش��ی از تس��هیالت ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومانی به‬ ‫تصویب رسیده پرداخت نشده‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫محدودیت مناب��ع دارد اما به هر حال باید موضوع‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی صندلی‬ ‫نمایشگاه قطعات فرصتی‬ ‫ب��ود تا از نزدیک ش��اهد‬ ‫دس��تاوردهای یک سال‬ ‫گذش��ته صنع��ت قطعه ‬ ‫کش��ور باش��یم؛ به ویژه‬ ‫اینکه از س��ال گذش��ته‬ ‫داخلی سازی قطعات اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬داود محمدی‪ ،‬معاون طرح و توسعه‬ ‫یکی از قطعه س��ازان که پروژه صندلی پژو ‪ ۳۰۱‬را‬ ‫در دس��ت دارد‪ ،‬درب��اره میزان داخلی س��ازی این‬ ‫صندلی به‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت این صندلی را با‬ ‫دریافت یک سلس��له اطالعات کلی اغاز کردیم‪ .‬با‬ ‫توجه به محدودیت هایی ک��ه برای واردات برخی‬ ‫مواد اولیه مانند فوالد و‪ ...‬داشتیم‪ ،‬طراحی صندلی‬ ‫را تکمی��ل کردیم و امروز می توانیم بگوییم حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد قالب ها در داخل ساخته شد و بخشی از‬ ‫قطع��ات این صندلی در مرحله ازمایش نمونه قرار‬ ‫دارند بعض��ی دیگر هم در مرحله نهایی برای اغاز‬ ‫ساخت هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای تولید این صندلی فقط برخی مواد‬ ‫اولیه مانند فوم که در داخل کشور تولید نمی شود‬ ‫را وارد می کنیم‪.‬‬ ‫محمدی درب��اره برنامه اینده تعمیق س��اخت‬ ‫‹ ‹حرکت به سوی فناوری خودکار‬ ‫جعف��ر نصی��ری از دیگر‬ ‫تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ما از ابت��دا تمام قطعات‬ ‫تولیدی خود را با ساخت‬ ‫داخل شروع کرد‪ .‬رقیبان‬ ‫پیش از تحریم قطعات را‬ ‫به ط��ور منفصل��ه ی��ا کام��ل از چین و هن��د وارد‬ ‫می کردند و فقط بسته بندی انها را تغییر می دادند‬ ‫اما با شروع تحریم و تغییر نرخ دالر‪ ،‬نتوانستند این‬ ‫روند را ادامه دهند؛ از این رو به شکل تک سورس در‬ ‫حوزه قطعات در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬براس��اس نتای��ج تحقی��ق و توس��عه‬ ‫س��عی کردیم هر س��ال ظرفیت جدیدی در واحد‬ ‫صنعت��ی خود به وجود بیاوریم و امس��ال هم طرح‬ ‫توس��عه در قالب واحد الکترونیک داشتیم و تولید‬ ‫ریموت رس��یور که روی مجموعه س��وئیچ مونتاژ‬ ‫می ش��ود را ب��ا اوردن خط تولی��د اس ام دی اغاز‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور یاداور شد‪ :‬در‬ ‫تعمیق س��اخت داخ��ل در صنای��ع ریخته گری‪،‬‬ ‫ماش��ین کاری و فل��زی هیچ وابس��تگی به خارج‬ ‫نداری��م‪ .‬واحدهای ب��زرگ با فناوری ه��ای روز و‬ ‫ظرفیت های باال در کشور ایجاد شده که بیشتر انها‬ ‫با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت دارند‪ .‬تنها وابس��تگی‬ ‫روی قطعات الکترونیک اس��ت که فناوری مربوط‬ ‫به تولید انها گران بوده و به تیراژ باالیی نیاز دارند‪.‬‬ ‫بازار این قطعات در داخل میلیونی نیست؛ از این رو‬ ‫س��رمایه گذاری و داخلی س��ازی انه��ا هم توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬به غیر از قطعات الکترونیک تمام‬ ‫قطع��ات دیگر‪ ،‬ظرفیت و امکان س��اخت در داخل‬ ‫کشور را دارند‪.‬‬ ‫نصیری با بیان اینکه در یک سال گذشته با شروع‬ ‫نهضت داخلی سازی یک قطعه به سبد محصوالت‬ ‫این برند اضافه شده‪ ،‬گفت‪ :‬برای خودروهای جدید‬ ‫ایران خ��ودرو از جمله پ��ژو ‪( ۳۰۱‬البته چون این‬ ‫خ��ودرو به همت تولیدکنن��دگان داخلی در حال‬ ‫تولی��د اس��ت و فرانس��وی ها با ما قط��ع همکاری‬ ‫کرده اند دیگر به عنوان ‪ ۳۰۱‬از ان نام نمی برند و در‬ ‫مذاکرات خودروساز به نام ‪ ۳۲۲‬اسم برده می شود)‬ ‫روی ساخت سیستم قفل خودکار در حال مطالعه‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬داخلی س��ازی برای رونق‬ ‫تولی��د و اس��یب پذیری کمت��ر از محدودیت های‬ ‫بین المللی‪ ،‬امری اس��ت که بیش از یک سال است‬ ‫از سوی مدیران و صنعتگران حوزه خودرو و قطعه‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬نهض��ت تعمیق س��اخت داخل‬ ‫امس��ال به طور جدی تری در حال پیگیری و انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬تا امروز برخی قطعات ساخته شده‪ ،‬برخی‬ ‫در مرحله ازمون و بعضی دیگر در نوبت س��فارش‬ ‫قرار دارند‪ .‬در این میان‪ ،‬انچه مهم اس��ت استمرار‬ ‫فعالیت هاس��ت زیرا در دوره هایی این تجربه وجود‬ ‫داش��ت که داخلی سازی دارای اهمیت است اما با‬ ‫برداش��ته ش��دن محدودیت های بین المللی چون‬ ‫واردات ارزان ت��ر و اس��ان تر از تولی��د داخ��ل بود‪،‬‬ ‫بس��یاری واردات را به تولی��د ترجیح دادند‪ .‬حتی‬ ‫این امر در صنعت خودرو از س��وی خودروساز نیز‬ ‫تشویق می شد چراکه نرخ تمام شده در عرصه بازار‬ ‫رقابتی امروز اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫به ق��ول اندیش��مندی داخلی ب��رای بهره وری‬ ‫بهت��ر در زندگی اگر مبادرت ب��ه کاری می کنید‪،‬‬ ‫هدف گذاری برای س��نگی س��نگین نباشد‪ ،‬سبک‬ ‫بردارید اما مس��تمر ادامه دهید‪ .‬اگر همت کردید‬ ‫کت��اب بخوانی��د روزی ی��ک صفح��ه بخوانید اما‬ ‫خوان��دن کتاب را قط��ع نکنید‪ .‬این گونه نباش��د‬ ‫ک��ه یک روز چند فص��ل بخوانید و روز دیگر هیچ‬ ‫نخوانید‪ .‬همیش��ه تئوری ها در حوزه اندیشه نقشه‬ ‫راه ب��رای تمام علوم هس��تند و کاش صنعتگران و‬ ‫مدیران دولتی حواس ش��ان باشد مقطعی کار را به‬ ‫انجام نرسانند‪ .‬ضمن انکه هیچ کس نمی تواند منکر‬ ‫ارتباطات بین المللی و تاثیرات مثبت ان ش��ود‪ .‬در‬ ‫دنیای امروز یک فرد نمی تواند تمام نیازهای خود‬ ‫را ب��ه تنهای��ی تامین کند‪ .‬به ه��ر روی با توجه به‬ ‫ش��رایطی ک��ه کش��ور دارد هرقدر عمق س��اخت‬ ‫داخل در صنایع گوناگون بیشتر باشد نقاط تهدید‬ ‫کمتری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو میزه��ای تخصص��ی برای‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات در حال تعری��ف بوده و تا‬ ‫ام��روز ‪ ۲‬میز تعریف و کارها در حال انجام اس��ت‬ ‫و در ادامه فعالیت میز سوم هم اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫در نمایشگاه دائمی ساپکو‪ ،‬گفت‪ :‬فهرست قطعات‬ ‫مورد نیاز در این نمایش��گاه ارائه ش��ده است‪ .‬برای‬ ‫تولی��د برخی از این قطعات اعالم امادگی ش��ده و‬ ‫سفارش گذاری هایی هم انجام شد‪ .‬قراردادها بسته‬ ‫شده و تعدادی از قطعات هم در میز تخصصی سوم‬ ‫تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬در مجموع ‪۸۶‬‬ ‫پروژه تعریف و اماده قرارداد است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مصمم هستیم براساس توانمندی های داخل‬ ‫کشور‪ ،‬محصوالت مورد نیاز تا جایی که امکان دارد‬ ‫در داخل تولید و تامین شود و حتی واردات برخی‬ ‫قطعات را هم که براساس سیاست گذاری گذشته‬ ‫س��فارش گذاری ش��ده بود‪ ،‬متوقف کردیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه گزارش های رسیده از نمایشگاه فرصت های‬ ‫س��اخت داخ��ل و رون��ق تولی��د و چهاردهمی��ن‬ ‫نمایشگاه بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه های‬ ‫خودرویی‪ ،‬حاکی از رونق داخلی س��ازی است‪ .‬این‬ ‫یعنی قطعه سازان ایرانی هم توانمندی و هم انگیزه‬ ‫الزم برای همراهی با نهضت ساخت داخل را دارند‪.‬‬ ‫مقیم��ی ب��ا بیان اینک��ه یکی از ن��کات مهم در‬ ‫امر تولید‪ ،‬س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در سیاست گذاری ها باید درست‬ ‫هدف گ��ذاری کنی��م‪ .‬ایران خ��ودرو در راس��تای‬ ‫حمای��ت از تولید داخ��ل قراردادهای بلندمدت و‬ ‫دس��ت کم ‪ ۵‬ساله با قطعه س��ازان بسته و به نوعی‬ ‫خرید محصوالت ب��رای فعاالن این حوزه تضمین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شو‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نخستین مرحله ساخت‪ ،‬پژوه ‬ ‫طراحی است‪ .‬وقتی منابع مالی در دسترس نباشد‪،‬‬ ‫صنعتگر نمی تواند وارد فعالیت های جدید ش��ود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو با صندوق نواوری و ش��کوفایی مذاکره‬ ‫ک��رده و عنوان کردی��م در این بازه زمانی‪ ،‬پروژه ها‬ ‫را به عنوان طرح ه��ای دانش بنیان تعریف کنیم تا‬ ‫این بخش از پروژه ها تامین مالی داش��ته باش��ند‬ ‫و قطعه س��ازان مرحله طراح��ی را پیش ببرند‪ .‬در‬ ‫مرحله نمونه سازی که باید برای تولید انبوه تاییدیه‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬صنعتگران نیاز به سرمایه در گردش‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬در این مرحل��ه‪ ،‬قراردادهایی که‬ ‫خودروسازان با بنگاه ها و نهادهای مالی بسته اند تا‬ ‫تس��هیالت را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند‬ ‫کار اسان تر پیش می برد‪ .‬خودروساز هم قطعات را‬ ‫خریداری کرده و مشوق هایی برای تعمیق ساخت‬ ‫داخل گذاش��ته است و کارها با برنامه به سرانجام‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ش��رط کرده ای��م اگر محصولی از خارج‬ ‫تهیه و تامین می ش��ود سال نخست خودروساز با‬ ‫همان قیمتی که وارد ش��ده محصول را خریداری‬ ‫کند اما در ادامه کاهش قیمت ها را خواهیم داشت‬ ‫چون باید در نهایت س��اخت داخل عالوه بر اینکه‬ ‫از وابس��تگی صنعت خودرو ب��ه خارج کم می کند‬ ‫موجب ش��ود ن��رخ محصول ها ه��م کاهش یافته‬ ‫و رقابتی ش��ود ت��ا بتوانیم ضم��ن تامین رضایت‬ ‫مش��تریان داخل‪ ،‬رقابت پذی��ری محصوالت را در‬ ‫سطح بین المللی باال ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو افزود‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران ب��ا تمام توان به می��دان امده اند‪ .‬انها‬ ‫مطالبات��ی از گذش��ته دارند اما اگر ب��ا این روند و‬ ‫همت جلو برویم و با حمایت هایی که دولت انجام‬ ‫خواهد داد و اینکه خبرهای خوش��ی برای صنعت‬ ‫خودرو کش��ور در راه اس��ت‪ ،‬امیدواریم این فضا را‬ ‫مدیریت کرده و به خوبی پیش ببریم‪ .‬انچه باید به‬ ‫تولیدکنندگان وعده دهیم اعتماد به خرید اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن اجازه نخواهیم داد این منابع مالی صرف‬ ‫خرید محصوالت خارجی شود‪.‬‬ ‫مقیمی در پاس��خ به این پرس��ش که بیشترین‬ ‫چالش درباره قطعات الکترونیک اس��ت‪ ،‬وضعیت‬ ‫داخلی س��ازی این قطعات به کجا رس��یده‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫داخ��ل هم گفت‪ :‬در حال تحقی��ق و مطالعه برای‬ ‫ارتقای فرایند تولید محصوالت هس��تیم و در این‬ ‫راس��تا نیروهای متخصصی را اس��تخدام کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��رای تامین صندلی نیاز ب��ه واردات نداریم‪ .‬برای‬ ‫تولی��د صندل��ی تولیدکنندگان داخل��ی به دانش‬ ‫الزم رس��یده اند و می توانی��م صندلی برقی خودرو‬ ‫را با اپش��ن های گوناگون تولی��د و نیاز بازار ان را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬شاید پیش تر تیراژ تولید روند واردات‬ ‫را تس��هیل ک��رده بود اما باید ای��ن چالش را هم با‬ ‫روش هایی برطرف کنیم‪.‬‬ ‫محم��دی اف��زود‪ :‬ش��رکت های داخل��ی توان‬ ‫طراحی صندلی خودرو با ارگونومی تایید ش��ده و‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی را دارند که این موضوع‬ ‫از فرصت های صنعت خودرو کشور است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫داخلی س��ازی ب��رای رون��ق تولی��د و اس��یب پذیری کمت��ر از‬ ‫محدودیت ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬امری اس��ت که بیش از یک س��ال‬ ‫اس��ت از سوی مدیران و صنعتگران حوزه خودرو و قطعه دنبال‬ ‫می شود‪ .‬نهضت تعمیق ساخت داخل امسال به طور جدی تری در‬ ‫حال پیگیری و انجام است‬ ‫هستیم‪ .‬این قفل با قفل های پیشین متفاوت است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬طرح کی لس را دنبال می کنیم که‬ ‫با کلید خودرو روش��ن نمی شود بلکه با استارت و‬ ‫اثرانگشت این فرایند انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫نصی��ری گفت‪ :‬مدیرعامل ای��ران خودرو تاکید‬ ‫دارد اگر طرح کی لس برای خودرو به مرحله تولید‬ ‫برسد خودروهای جدید به طور حتم با این سیستم‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم امادگی قطعه سازان تبریز‬ ‫مس��عود فاض��ل‪ ،‬دبی��ر‬ ‫انجمن سازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماش��ین و مجموعه های‬ ‫صنعتی و خ��ودرو تبریز‬ ‫به عن��وان یک��ی از‬ ‫قطب های قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور در حوزه صنعت‬ ‫به وی��ژه صنعت خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬در دو میز‬ ‫تخصص��ی تعریف ش��ده قطع��ات م��ورد نی��از‪،‬‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان تبریز حضور نداشتند‬ ‫چراکه به انها اطالع رس��انی نش��ده بود‪ .‬برای میز‬ ‫تخصصی سوم از س��وی انجمن سازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماش��ین و مجموعه های صنعت��ی و خودرو تبریز‬ ‫پیش��نهاد داده ش��د و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اذربایجان شرقی موضوع را پیگیری‬ ‫کرد که این میز در تبریز برگزار ش��ود که با وقوع‬ ‫زلزله اخیر در این اس��تان‪ ،‬به تعویق افتاد‪ .‬به دنبال‬ ‫این هس��تیم که قطعه سازان این استان در زنجیره‬ ‫تامین برای تعمیق س��اخت داخل فعالیت داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعه سازان تبریز برای همراهی‬ ‫با نهضت تعمیق س��اخت داخل ظرفیت و امکانات‬ ‫الزم را دارن��د؛ بنابراین ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نامه نگاری ش��ده و قرار است میز تخصصی‬ ‫س��وم در این اس��تان برگزار ش��ود‪ .‬فاضل گفت‪:‬‬ ‫انجمن با توجه به شناختی که از قطعه سازان تبریز‬ ‫دارد اع�لام امادگ��ی ک��رده ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫صنعتگران ان می توانند ساخت قطعات وارداتی را‬ ‫بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار با محدودیت واردات‬ ‫حس��ن رستمی‪ ،‬نماینده‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫دیس��ک و صفح��ه کالچ‬ ‫خ��ودرو هم ب��ا گالیه از‬ ‫واردات قطع��ات در‬ ‫گذشته به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های گذشته با‬ ‫توج��ه ب��ه واردات ای��ن قطع��ه با وج��ود فعالیت‬ ‫‪۳‬دهه ای‪ ،‬نتوانس��تیم توانمندی های خود را نشان‬ ‫دهیم‪ .‬گرید ‪ B‬واحد خودروسازی را داریم و برای‬ ‫خط تولید تامین قطعه می کنیم‪ .‬پیش از ممنوعیت‬ ‫واردات ان گونه که باید بازار تولیدکنندگان داخلی‬ ‫رونق نداش��ت زیرا ترجیح بر واردات بود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ممنوعیت واردات یکی از امتیازهایی که داشت این‬ ‫بود که تولیدکنندگان داخلی ش��ناخته شدن و با‬ ‫توانمندی ها و امکاناتی که دارند‪ ،‬بازارشان در حال‬ ‫رونق است‪.‬‬ ‫رستمی در زمینه داخلی سازی این قطعه گفت‪:‬‬ ‫در حوزه خودروهای جدید‪ ،‬داخلی س��ازی دیسک‬ ‫و صفح��ه وان��ت ری��چ در حال فعالیت هس��تیم‪.‬‬ ‫تک س��ورس هس��تیم اما تیراژ باالیی نداریم‪ .‬پس‬ ‫از اغاز تحریم ها در س��ال گذش��ته‪ ،‬شهریور سال‬ ‫جاری با مگاموتور از مجموعه های ش��رکت سایپا‬ ‫مذاکره کردیم که پیش��نهاد تولید و تامین دیسک‬ ‫و صفح��ه تیبا ‪ ۲۱۵‬را به ما دادند که به نوعی ارتقا‬ ‫یافته دیسک و صفحه قبلی این خودرو است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��ایپا پیش تر این صفحه را از ش��رکت‬ ‫ولئو فرانس��ه وارد می کرد‪ .‬س��ال گذشته‪ ،‬شهریور‬ ‫داخلی س��ازی ان کلید خورد که تا پایان س��ال به‬ ‫نتیجه رسید و از ابتدای سال داخلی سازی ان اغاز‬ ‫ش��د و درحال حاضر بخش��ی از این قطعه را برای‬ ‫مگاموتور تامین می کنیم‪.‬‬ ‫رس��تمی در ادام��ه ای��ن موضوع اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫داخلی س��ازی بخش��ی از قطعات مورد نیاز یکی از‬ ‫خودروهای نظامی هم در این ش��رکت اغاز ش��ده‬ ‫که در حال تولید و تامین است‪.‬‬ ‫نهضت توسعه داخلی سازی و موانع ان‬ ‫صنایع دفاعی تجربه های جدی تر را هم داش��تیم‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬مهم ترین تجربه داخلی س��ازی در‬ ‫صنع��ت خودرو مربوط به اوایل دهه ‪ 70‬اس��ت که‬ ‫با توس��عه ش��رکت هایی مانند ساپکو و سازه گستر‬ ‫کس��ب شد‪ .‬این ش��رکت ها همزمان چند کار مهم‬ ‫را اغاز کردند‪ :‬فراخوان از قطعه س��ازان که ان زمان‬ ‫به بیش��تر انه��ا زیرپله ای می گفتی��م‪ ،‬کمک های‬ ‫سرمایه ای در راستای توسعه‪ ،‬ضمانت خرید و ارائه‬ ‫کمک های فنی به قطعه س��ازان و بسترسازی برای‬ ‫توسعه سیستم های مدیریتی و انواع خدمات ازمون‬ ‫و تحقیق و توسعه‪ .‬به شخصه بخش مهمی از دانشی‬ ‫که درباره مدیریت و صنعت فراگرفته ام‪ ،‬با منش��اء‬ ‫برنامه های اموزشی و توسعه سیستم های تضمین‬ ‫کیفیت بود که در ان زمان‪ ،‬ش��رکت س��اپکو برای‬ ‫شرکت های تامین کننده تدارک می دید‪ .‬فرصت را‬ ‫غنیمت می شمارم و از انها تشکر می کنم که چنین‬ ‫شرایطی را برای رشد دانشجوی ساده ای مانند من‬ ‫فراهم کردند‪.‬‬ ‫هم��ان زم��ان بود ک��ه ش��بکه گس��ترده ای از‬ ‫ش��رکت های تامی��ن قطع��ه نخس��ت ب��ر مبنای‬ ‫مهندس��ی معک��وس و بعدها بر مبن��ای تحقیق و‬ ‫توس��عه رش��د و توس��عه یافت و نتیجه ان وجود‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲۰۰‬ش��رکت تولیدی اس��ت که از این‬ ‫ی باالتر‬ ‫تع��داد حدود ‪ ۷‬ش��رکت دارای گردش مال ‬ ‫از ه��زار میلیارد تومان هس��تند و حتی در س��طح‬ ‫بین الملل��ی حرفی برای گفت��ن دارند‪ .‬این حرکت‬ ‫ب��زرگ ت��ا انتهای دهه ‪ 70‬ب��ه حداکثر‬ ‫سرعت خود رسید و با ورود به دهه ‪ 80‬با‬ ‫اوج گیری صنعت خودرو و موفقیت های‬ ‫ب��زرگ در این صنعت و البته همزمان با‬ ‫باال رفتن نرخ نفت و وفور پول در دست‬ ‫دولتم��ردان‪ ،‬کار نصفه نیمه رها ش��د و‬ ‫موضوع رقابت پذیری به بهانه ای تبدیل‬ ‫شد برای توقف حمایت های اساسی و البته توسعه‬ ‫واردات پنهان‪ .‬با ثبات مصنوعی نرخ ارز و تس��هیل‬ ‫واردات و البته اوج گیری همزمان چین در دهه‪،80‬‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان قطعات ما تا انتهای این‬ ‫ده��ه در عمل به واردکنن��ده و مونتاژکننده قطعه‬ ‫تبدیل ش��دند‪ .‬ضمن اینکه توسعه قطعه سازی ها و‬ ‫ش��بکه انها و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در ایران‬ ‫ه��م در عمل متوقف ش��د‪ .‬البته همه در این مدت‬ ‫پز پیش��رفت ها را می دادند و کسی حرف های افراد‬ ‫دون پایه ای��ی مانند من را گ��وش نمی داد؛ تا اینکه‬ ‫تحریم دور نخست فرا رسید‪ .‬انجا بود که معلوم شد‬ ‫صنعت خودرو برخالف دهه ‪ 70‬که وابس��تگی اش‬ ‫به ارز رو به افول بود‪ ،‬به شدت وابسته به ارز شده و‬ ‫ب��ر خالف این ادعا که برخی خودروها تا ‪۹۵‬درصد‬ ‫داخلی سازی شده اند‪ ،‬معلوم شد همان خودروها از‬ ‫منظر ارزش ریالی بیش از ‪ ۲۰‬درصد به ارز وابسته‬ ‫هستند و ارزش وابستگی فناوری به خارج کشور در‬ ‫حدی است که می توانند به راحتی صنعت خودرو ما‬ ‫را با تحریم متوقف کنند‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال ه��ر چه بوده‪ ،‬گذش��ته و‬ ‫م��ا هم اکنون یک کش��ور ب��ا تجربه در‬ ‫صنع��ت خ��ودرو و البته ب��ا تخصص در‬ ‫داخلی سازی هستیم‪ .‬در وضعیت فعلی‬ ‫چه بخواهیم و چه نخواهیم‪ ،‬به اجبار باید‬ ‫تعمیق داخلی س��ازی را در اولویت های‬ ‫صنعت خ��ودرو قرار دهیم‪ .‬البته در این‬ ‫راس��تا چن��د واقعیت مهم را باید ی��اداوری کرد تا‬ ‫در ادامه مس��یر بهتر عمل کنیم‪ .‬نخس��تین نکته‬ ‫این اس��ت که اصوال داخلی س��ازی تمام قطعات از‬ ‫نظر اقتصادی‪ ،‬نه منطقی اس��ت و نه ش��دنی است‪.‬‬ ‫ام��روز در جه��ان ب��رای تولید خ��ودرو‪ ،‬از بهترین‬ ‫قطعه سازان استفاده می کنند و حتی شرکت هایی‬ ‫مانن��د بن��ز و بی ام و که از بهترین ه��ای فناوری در‬ ‫جهان هس��تند‪ ،‬تمام قطعات خود را از منابع کامال‬ ‫المانی یا حتی اروپایی تامین نمی کنند‪ .‬در صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬اقتصاد ح��رف اول و اخ��ر را می زند‪ .‬اگر‬ ‫تولید اقتصادی نباشد‪ ،‬محکوم به فنا است‪ .‬ما قرار‬ ‫نیس��ت تا همیش��ه تحریم بمانیم‪ .‬اما از ان سو هم‬ ‫معلوم نیس��ت تا چند وقت تحریم ها باقی می ماند؛‬ ‫از ای��ن رو بای��د همزمان س��ه کار را پیگیری کنم‪.‬‬ ‫انچه از نظر اقتصادی حتی بدون س��ود قابل تولید‬ ‫اس��ت (نه با زیان) باید در ایران تولید ش��ود‪ .‬البته‬ ‫باید بس��ترهای حقوقی و اقتصادی به گونه ای باشد‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان از این وضعیت حداکثرس��ازی‬ ‫خود خدایی ناک��رده با ارائه محصوالت کم کیفیت‪،‬‬ ‫سوء اس��تفاده نکنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬خودروساز یا‬ ‫دول��ت نباید به گون��ه ای عمل کند که فرض بر این‬ ‫باش��د ک��ه هر کس که قطع��ه ای را در ایران تولید‬ ‫ک��رد‪ ،‬باید تا اخر عمر فداکاری کند و س��ود نکند‪.‬‬ ‫ی برقرار‬ ‫به هرحال باید چرخه های اقتصادی منطق ‬ ‫ش��ده و برقرار بماند‪ ،‬حتی وقتی تحریم ها برداشته‬ ‫ش��د!!! اما درباره قطعاتی که در حالت عادی‪ ،‬تولید‬ ‫انها به صرفه نیس��ت‪ ،‬دو راهکار می توان پیشنهاد‬ ‫داد‪ .‬نخس��ت اینکه با تجمیع درخواست های تولید‬ ‫در خودروس��ازی های گوناگ��ون و طراحی دوباره‬ ‫قطعات و مشترک س��ازی‪ ،‬تا حد ممکن تیراژهای‬ ‫م��ورد نیاز را باال ب��رد تا تولیدکننده بتواند به تیراژ‬ ‫اقتصادی نزدیک ش��ود‪ .‬این کار نیاز به یک همت‬ ‫جمع��ی در س��طح خودروس��ازی ها و دولت دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬بای��د همزم��ان تامین کنندگان‬ ‫بین الملل��ی را پیدا کرد ک��ه در فضایی رقابتی‪ ،‬ان‬ ‫قطع��ات را با نرخ معق��ول در اختیار ما قرار دهند‪.‬‬ ‫ام��ا درب��اره کاالهایی که در انحصار ش��رکت های‬ ‫خ��اص و ان ه��م تحت تاثیر مس��تقیم دولت های‬ ‫استکباری هس��تند‪ ،‬باید به گونه ای کامال متفاوت‬ ‫عم��ل کرد‪ .‬م��ن ب��ه این گونه قطع��ات‪« ،‬قطعات‬ ‫اس��تراتژیک» می گوی��م‪ .‬اینها قطعاتی هس��تند‬ ‫که باوج��ود اینکه تولید انها اقتصادی نیس��ت اما‬ ‫به علت انحصاری که در جهان ایجاد ش��ده اس��ت‬ ‫و ای��ن انحص��ار عاملی برای توق��ف کل خط تولید‬ ‫ی شده این انحصار‬ ‫می تواند باش��د‪ ،‬باید به هر قیمت ‬ ‫شکسته ش��ود‪ .‬درست مانند تولید موشک و دیگر‬ ‫تس��لیحات‪ ،‬تولید این نوع کاالها برای کشور جنبه‬ ‫مرگ و زندگی خواهد داشت و باید برای تولید ان‬ ‫جنگید‪.‬‬ ‫چنی��ن کااله��ا و فناوری های��ی نیازمن��د‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم دول��ت و حمایت های‬ ‫جدی و س��اختاری ان هس��تند و اگ��ر هم بخش‬ ‫ی وارد این بازی ش��د‪ ،‬نبای��د همه چیز را‬ ‫خصوص�� ‬ ‫از او بخواهی��م به وی��ژه از فناورانی ک��ه اغلب انها‬ ‫دارای توان محدودی هس��تند‪ ،‬نباید انتظار داشته‬ ‫باشیم همزمان سرمایه گذاری و نرخ پایین را تامین‬ ‫کنن��د‪ .‬معنی چنین خواس��ته ای از این افراد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که نمی خواهیم این کار به ثمر بنش��یند‪ .‬یا‬ ‫به عب��ارت خودمان��ی می خواهیم به ط��رف ثابت‬ ‫کنیم این کار امکان پذیر نیس��ت؛ این همان کاری‬ ‫اس��ت که بسیاری از مس��ئوالن با مزایده هایی که‬ ‫در عم��ل برگزار می کنند و سیاس��ت گذاری هایی‬ ‫ک��ه انج��ام می دهند‪ ،‬در حال اجرای ان هس��تند‪.‬‬ ‫نکته پایانی اینکه مس��ئوالن بای��د تضمین دهند‬ ‫ک��ه بعدها که وضع مملک��ت از نظر اقتصادی بهتر‬ ‫ش��د و تحریم ها هم برداشته شد‪ ،‬یادشان نرود چه‬ ‫کسانی از خودگذشتگی کردند‪ .‬با کاهش نرخ دالر‬ ‫و برداش��تن تعرفه ها و‪ ...‬فوری پش��ت این نواوران‬ ‫و فن��اوران را خالی نکنن��د‪ .‬کاری که بارها همین‬ ‫مس��ئوالن در س��ال های رونق و وفور انجام داده و‬ ‫صنعت قطعه سازی را از درون تضعیف کردند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سرمایه گذاری ایدرو در واحد تولید تایر‬ ‫رونمایی از سومین میز‬ ‫تخصصی ساخت داخل‬ ‫در کارگ��روه راهب��ری برگ��زاری میزه��ای تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل مقرر شد س��ومین میز تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل در صنعت خودرو و موتورسیکلت‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاون��ت امور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫تش��ریح نحوه برگزاری سایر میزهای تخصصی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬در راس��تای تحقق نهضت ساخت داخل سلسله‬ ‫میزه��ای تخصصی ت��ا پایان س��ال برگزار خواهد ش��د‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه برنامه ریزی های انجام ش��ده مقرر ش��د؛‬ ‫می��ز تخصصی تعمیق س��اخت داخ��ل در صنعت برق‪،‬‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬مخابرات با محوریت دفتر تخصصی اذر ماه‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬میز تخصصی توس��عه و تعمیق ساخت‬ ‫داخ��ل در لوازم خانگ��ی و تاسیس��ات و می��ز تخصصی‬ ‫توس��عه و تعمیق س��اخت داخل در تولید ماشین االت و‬ ‫تجهی��زات نیز اواس��ط دی برگزار خواهد ش��د‪ .‬در این‬ ‫نشست همچنین مقرر شد در راستای ایجاد یکپارچگی‬ ‫و انس��جام در برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل از‬ ‫س��ایر معاونت های تخصصی مانن��د معاونت امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی و س��ازمان ایمی��درو با هدف بهره مندی‬ ‫از نظر بخش های تخصصی برای حضور در این نشس��ت‬ ‫دعوت ش��ود‪ .‬همچنین براساس تصمیم های گرفته شده‬ ‫در نشس��ت این��ده کارگروه راهبری برگ��زاری میزهای‬ ‫تخصصی تعمیق س��اخت داخل مقرر شد؛ مرکز ساخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ماشین س��ازی و تجهی��زات‪ ،‬دفت��ر تخصص��ی‬ ‫صنایع ب��رق الکترونیک و دفتر تخصص��ی صنایع فلزی‬ ‫و لوازم خانگی گزارش��ی از میزان انعقاد ق��رارداد و نحوه‬ ‫برگزاری میزهای تخصصی ارائه کنند‪.‬‬ ‫امنیت تیبا و پراید‬ ‫تفاوتی ندارد‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهارکرد‪ :‬خط تولید پراید به دلیل ناایمن‬ ‫بودن متوقف ش��د اما تیبا که به عن��وان خودرو جایگزین‬ ‫از ان ن��ام برده می ش��ود نیز امنیت چندان��ی ندارد‪ .‬بهرام‬ ‫پارسایی در گفت وگو با خانه ملت درباره گرانی پراید پس‬ ‫از انتشار خبر توقف خط تولید این خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درب��اره قیمت گذاری‬ ‫خودرو ش��فاف نیس��ت زی��را در ماه های گذش��ته بدون‬ ‫معرف��ی خودرو جایگزین ح��رف از خط توقف خط تولید‬ ‫پرای��د می زدن��د‪ .‬او با بیان اینکه در جهان دو س��ال پیش‬ ‫از توق��ف خط تولید یک خودرو‪ ،‬توضیح��ات الزم درباره‬ ‫کیفیت و امکانات خودرو جایگزین را به مصرف کننندگان‬ ‫ارائه می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬خط تولید پراید به دلیل ناایمن بودن‬ ‫متوقف ش��د اما تیبا که به عنوان خ��ودرو جایگزین از ان‬ ‫نام برده می ش��ود نیز امنیت چندانی ندارد‪ .‬پارس��ایی با‬ ‫بی��ان اینک��ه تصمیم گیری ها در صنعت خ��ودرو اصولی‬ ‫و منطق��ی نبوده و ب��رای حل مش��کل مصرف کنندگان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروس��ازان در تالش هس��تند با‬ ‫تصمیم هایی مانن��د جایگزین کردن تیب��ا به جای پراید‬ ‫ستون به ستون کرده و اعتبارهای مورد نیاز برای پرداخت‬ ‫حق��وق نیروی انس��انی و‪ ...‬را تامین کنند و خود را س��رپا‬ ‫پیش متوقف و خودروهای بس��یار ایم��ن را جایگزین ان‬ ‫کرد اما خودروس��ازان ایرانی می خواهند تیبا را جایگزین‬ ‫پرای��د کنن��د که این خ��ودرو نیز ایمنی چندان��ی ندارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در مقطع��ی بهانه خودروس��ازان برای‬ ‫رش��د نرخ خودرو‪ ،‬افزایش نرخ ارز ب��ود درحالی که بهای‬ ‫خ��ودرو با اف��ت نرخ دالر نی��ز کاهش چندان��ی را تجربه‬ ‫نکرد‪ .‬وی با بیان اینکه خودروس��ازان دم از تولید خودرو‬ ‫ملی می زنند اما زمان تحریم ها نتوانس��تند خودرو تولید‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تناقض در سخنان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و خودروس��ازان وج��ود دارد و این بی توجهی به‬ ‫حقوق مصرف کنن��دگان موجب افزای��ش نرخ لحظه ای‬ ‫خودروها ش��ده است‪ .‬پارس��ایی با بیان اینکه مادامی که‬ ‫صنع��ت خودرو انحصاری اس��ت راه به جای��ی نمی بریم‪،‬‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬در حال حاضر بازار ‪۸۰‬میلیون��ی در اختیار‬ ‫خودروسازان اس��ت و این شرکت ها به راحتی محصوالت‬ ‫خ��ود را به ف��روش می رس��اند و مردم نیز ناچ��ار به خرید‬ ‫خودروهای کم کیفیت هس��تند و حتی اگر خودروسازان‬ ‫خ��ودرو ‪۳۰‬میلیونی را ‪۵۰‬میلیون توم��ان به بازار عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬م��ردم چاره دیگری جز خرید ای��ن خودرو ندارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چه س��ازمان یا نهادی‬ ‫می توان��د وضعیت صنعت خ��ودرو را س��اماندهی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و با توجه‬ ‫به اینکه مدیرعامل خودروسازی ها از سوی این وزارتخانه‬ ‫مشخص می شود‪ ،‬تضاد منافع ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا ملکی‬ ‫«اریا تایر‬ ‫هامون» نخستین‬ ‫کارخانه فعال‬ ‫در داخل کشور‬ ‫است که تایرهای‬ ‫سیمی ‪ OTR‬را‬ ‫تولید خواهد‬ ‫کرد و بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫حجم واردات‬ ‫این محصول به‬ ‫کشور را کاهش‬ ‫خواهد داد‬ ‫خرداد س��ال ‪ ۹۶‬پیش قرارداد ساخت کارخانه تولید‬ ‫الس��تیک خودرو در زابل بین شرکت صنایع اریاتایر‬ ‫هامون و ش��رکت ساختمانی س��د و تاسیسات ابیاری‬ ‫(س��ابیر) با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وقت‬ ‫امضا ش��د‪ .‬میزان کل س��رمایه گذاری ای��ن پروژه در‬ ‫ابتدای امر‪ ۸ ،‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال بود که ساخت‬ ‫ان در ش��هرک صنعتی رامش��ار زابل منجر به توسعه‬ ‫سیستان وبلوچس��تان و دگرگون��ی چهره این اس��تان‬ ‫محروم خواهد شد‪.‬‬ ‫این پروژه امس��ال وارد مرحله جدیدی ش��ده و در‬ ‫این زمینه س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫و ش��رکت جهان پ��ارس موافقتنامه س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک ‪ ۱۰‬ه��زار میلی��ارد ریالی را برای س��رعت‬ ‫بخشیدن به ساخت کارخانه تایر هامون در سیستان و‬ ‫بلوچستان امضا کردند‪.‬‬ ‫خواهد داد‪ .‬این کاهش واردات‪ ،‬ساالنه فقط ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالر در بخ��ش تولید تایرهای رادیال س��یمی ‪OTR‬‬ ‫صرفه جویی ارزی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ملکی مرحله نخس��ت بهره برداری و تولید تایرهای‬ ‫این کارخانه را س��ال اینده و تکمیل بهره برداری این‬ ‫واحد صنعتی را براس��اس برنامه ریزی بین بخشی ‪۳۰‬‬ ‫م��اه اعالم کرد‪ .‬ظرفیت کارخانه تایر سیس��تان تولید‬ ‫‪ ۲۷‬ه��زار انواع تای��ر (‪ ۹‬هزار ت��ن ‪ OTR‬و ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تن ‪ )TBR‬رادیال در اس��تان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫شهرستان زابل (شهرک صنعتی رامشار) است‪.‬‬ ‫گفتنی است کارخانه تایرسازی سیستان از مصوبات‬ ‫سفر ریاست جمهوری به استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و متولی ساخت ان سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری مشترک برای تولید تایر‬ ‫این طرح برای تحقق سیاست های اقتصادی‪ ،‬توسعه‬ ‫صنعتی و اشتغال انجام شده است‪ .‬این پروژه در ادامه‬ ‫س��فر رئیس جمهوری دوره یازدهم به این اس��تان از‬ ‫س��وی هیات دولت مبنی بر افزایش رش��د اقتصادی‬ ‫و اش��تغالزایی در مناطق کمتر توس��عه یافته کشور به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫(ایدرو) را مکلف کرد نسبت به شناسایی و تعریف یک‬ ‫طرح اش��تغال برای این منطقه اهتم��ام ورزند که در‬ ‫نهایت این طرح مطالعه و بررسی شد‪.‬‬ ‫پس از تایید طرح‪ ،‬ش��رکت تاس��یس شده و نسبت‬ ‫ب��ه برگ��زاری مناقصه عملیات��ی کردن این پ��روژه با‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۵۰‬هزار تن تایر در زابل اقدام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عملیاتی شدن طرح با حساسیت های زیادی همراه‬ ‫اس��ت تا ع�لاوه بر تامی��ن نیازهای داخل��ی تایرهای‬ ‫س��واری و س��نگین‪ ،‬بخش��ی از محصوالت ان هم به‬ ‫کشورهای همس��ایه صادر شود‪ .‬روند اجرای پروژه در‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا (دو خودروساز بزرگ کشور) به همراه انجمن‬ ‫خودروس��ازان ایران با صدور بیانیه ای مشترک نسبت به هجمه های‬ ‫رس��انه ای اخیر و اظهارات غیرمس��تند و فرافکنی برخی افراد درباره‬ ‫افزای��ش نرخ خودرو در بازار واکنش نش��ان داده و ضمن تکذیب این‬ ‫ادعاها‪ ،‬از نهادها و مجموعه های گوناگون خواستند به جای فرافکنی و‬ ‫فضاسازی رس��انه ای برای مطرح کردن خود در جامعه‪ ،‬در این جنگ‬ ‫اقتصادی که علیه ملت ایران اغاز شده‪ ،‬فعاالن صنعت خودرو و قطعه ‬ ‫را به عنوان س��ربازان خط مقدم مبارزه با تحریم های ناعادالنه حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در بیانیه مش��ترک خودروسازان امده است‪:‬‬ ‫«رهب��ر معظم انقالب بارها همه ارکان کش��ور را به تالش برای تحقق‬ ‫رون��ق تولید توصیه کرده اند و برخی صنایع مانند «صنعت خودرو» را‬ ‫مح��رک تولید در بخش های دیگ��ر خواندند چراکه به تعبیر معظم له‬ ‫فعال ش��دن پیش��ران ها می تواند س��ایر حوزه ها را به حرکت وادارد و‬ ‫حرکت عمومی اقتصادی کش��ور را به طور کلی متحول کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫بیان��ات صریح و روش��ن رهبر معظم انقالب مبنی ب��ر لزوم حمایت از‬ ‫بخش های پیش��ران و موث��ر در رونق تولید‪ ،‬ش��اخص های اقتصادی‬ ‫نی��ز نش��ان می دهد حیات و فعالی��ت بیش از ‪ ۶۰‬رش��ته صنعتی نیز‬ ‫به رونق خطوط تولید خودروس��ازی در کش��ور وابس��ته اس��ت و این‬ ‫صدرنش��ین تحریم های‬ ‫شاخصه هاس��ت که صنع��ت خودرو ایران را‬ ‫ِ‬ ‫ظالمانه و نقطه هدف تروریس��م اقتص��ادی امریکا علیه ایرانیان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال در چنین ش��رایطی‪ ،‬برخی افراد مس��ئول و غیرمسئول‪،‬‬ ‫برخ��ی نهادها و رس��انه ها و‪ ...‬بدون ارائه هیچ س��ند و مدرکی‪ ،‬بدون‬ ‫بررس��ی‪ ،‬بی توجه به اصول مشخص علم اقتصاد‪ ،‬فقط با بیان جمالتی‬ ‫مخاطب پسند اما بی اس��اس‪ ،‬خودروسازان را به افزایش نرخ خودرو و‬ ‫نیز عرضه نش��دن خودرو به بازار متهم می کنن��د‪ .‬دلیل این اظهارات‬ ‫می توان��د این باش��د که برخورد با دالالن و واس��طه های ناش��ناس و‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت جهان پارس‬ ‫برای سرعت بخشیدن به ساخت کارخانه تایر هامون در سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی امضا کردند‬ ‫حال پیگیری بوده و توافق های جدیدی در این زمینه‬ ‫انجام شده است‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬فرشاد صالحی‪،‬‬ ‫عضو هیات عامل سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) و مدیران جهان پارس این تفاهمنامه را‬ ‫در حضور استاندار سیستان و بلوچستان امضا کردند‪.‬‬ ‫بر مبنای این توافق‪ ،‬س��رمایه گذاری مشترک ایدرو و‬ ‫بخ��ش خصوصی با نس��بت ‪ ۲۰‬ب��ه ‪ ۸۰‬درصد تحقق‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جوی�ی ارزی ب�ا ظرفیت ه�ای‬ ‫داخلی‬ ‫به گفت��ه حمیدرض��ا ملک��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫تایرسازی ایدرو در زابل‪ ،‬این نخستین کارخانه داخل‬ ‫کشور است که تایرهای سیمی ‪ OTR‬را تولید و بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درص��د حج��م واردات این محص��ول را کاهش‬ ‫بیانیه مشترک خودروسازان کشور درباره فضاسازی های اخیر‬ ‫پنهان بس��یار سخت تر و پرزحمت تر است از متهم کردن شرکت های‬ ‫خودروساز اشنا و با نام و نشان‪...‬‬ ‫در چند سال گذشته متاسفانه دیوار کوتاه خودروسازان باعث شده‬ ‫بس��یاری از مش��کالت حوزه های گوناگون به پای انها نوش��ته شود و‬ ‫برخی ناهنجاری ها را پشت این «خودروسازان همیشه مقصر» پنهان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬خودروس��ازان کش��ور در پاس��خ ب��ه ای��ن اظه��ارات و‬ ‫فضاسازی های رسانه ای بیان چند نکته را ضروری می دانند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ب��ار دیگر یاداوری می کنیم نرخ فروش خودرو در ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده با بازار ازاد «متفاوت» اس��ت و ایران خودرو و س��ایپا هیچ‬ ‫سودی از افزایش نرخ خودرو در بنگاه های فروش خودرو و‪ ...‬نمی برند و‬ ‫مکلف هستند خودرو را براساس نرخ مصوب به مشتری تحویل دهند‪.‬‬ ‫قیم��ت بازار و فراز و فرود ان هیچ ارتباطی با خودروس��ازان نداش��ته‬ ‫و حاصل هدایت نقدینگی س��رگردان به بازار خ��ودرو‪ ،‬صحنه گردانی‬ ‫واسطه ها و دالالن و نیز تقاضای کاذب ناشی از کاهش ارزش پول ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬دوباره تاکید می کنیم افزایش قیمت ها در بازار ازاد‪ ،‬بنگاه های‬ ‫خرید و فروش خودرو و س��ایت های اینترنتی‪ ،‬به هر دلیلی که باشد نه‬ ‫ارتباطی به خودروسازان دارد و نه سودی را نصیب انها می کند چراکه‬ ‫نرخ فروش خودرو از س��وی س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان و با نظ��ارت نهادهای ذی ربط تعیین می ش��ود و از‬ ‫نیمه دوم س��ال گذشته تا کنون نیز ثابت بوده‪ ،‬بنابراین در شرایطی که‬ ‫نرخ بس��یاری اقالم و کاالهای س��اده و خوراکی‪ ،‬غیرقابل کنترل شده‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت درباره صنعت خودرو ک��ه برای هر محصول ان باید ‪۴۵۰۰‬‬ ‫نوع قطعه از ‪ ۶۰‬رش��ته صنعتی و انواع و اقس��ام مواد اولیه تامین شود‪،‬‬ ‫اظهارنظرهای غیرکارشناسی مطرح نشود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هیچ کس نمی تواند از دور برای صنعت خودرو نس��خه بنویس��د؛‬ ‫حقیقت صنعت و تولید‪ ،‬به وی��ژه در دوران محدودیت ها و تحریم های‬ ‫سه محصول‪ ،‬جایگزین پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس‬ ‫مع��اون تحقیق��ات‪ ،‬طراح��ی و تکوی��ن محصول‬ ‫ایران خ��ودرو از جایگزینی ‪ ۳‬محص��ول رانا‪ ،‬پارس و‬ ‫گروه سمند با محصول پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس بنزینی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬کیانوش پورمجیب‬ ‫در این ب��اره اف��زود‪ :‬با هماهنگی و توافق انجام ش��ده‬ ‫می��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و ایران خ��ودرو‪ ،‬خط تولی��د محصول پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬جی ال ایک��س بنزینی در پایان خرداد س��ال‪۹۹‬‬ ‫متوقف خواهد ش��د‪ .‬وی با تاکی��د بر حفظ تعهدات‬ ‫این خودرو تا پایان تاریخ یادشده‪ ،‬گفت‪ :‬پس از پایان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خ��رداد‪ ،۹۹‬محصول‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس دوگانه س��وز‬ ‫براس��اس تقاضای تاکس��یرانی‪ ،‬فقط برای نوس��ازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی کش��ور تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو با توج��ه به نرخ مناس��ب‪ ،‬همواره مورد‬ ‫خواست رانندگان تاکسی بوده است‪.‬‬ ‫پورمجیب با بیان اینکه محصول پژو ‪ ۴۰۵‬براساس‬ ‫ش��اخص های اخرین ویرایش اس��تاندارد ملی کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود ناش��ی از توقف این محصول با‬ ‫خودروهای دیگری مانند خانواده سمند‪ ،‬پارس و رانا‬ ‫جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خت و همه جانبه‪ ،‬فقط در کف کارخانه‪ ،‬خطوط تولید و در زنجیره‬ ‫تامی��ن قطعات و جریان نقدینگی قابل لمس و قضاوت اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫شرایط خودروسازان کشور با همت‪ ،‬غیرت‪ ،‬تالش و با اجرای یک برنامه‬ ‫مدون و مداوم‪ ،‬موفق شده اند چراغ تولید را روشن نگ ه دارند‪ ،‬قطعات را‬ ‫تامین و خودروها را تولید کنند و به دلیل بحران و اشتباه های گذشته‪،‬‬ ‫هرچند با تاخیر به دست مشتریان خود برسانند و به انها تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تمام کارشناس��ان حوزه اقتصاد عقی��ده دارند افزایش نرخ چند‬ ‫محصول داخلی در چند روز گذش��ته ناش��ی از سوءاستفاده دالالن و‬ ‫واسطه ها و هیجان زده کردن جو روانی بازار خودرو و نیز فضاسازی های‬ ‫رس��انه ای بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬مقصر جلوه دادن خودروسازان بدون‬ ‫ارائه سند و مدرک‪ ،‬جای تامل دارد و ابهام برانگیز است‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫این ادعاها پش��توانه کارشناسی و اماری نداش��ته اما الزم است اعالم‬ ‫کنیم که گروه خودروس��ازی س��ایپا و گروه صنعتی ایران خودرو در دو‬ ‫ماه گذش��ته بیش از ‪۱۵۰‬هزار خودرو عرضه کرده و به مش��تریان خود‬ ‫تحویل داده اند‪ .‬پرس��ش اینجاس��ت که نیاز واقعی ب��ازار خودرو ایران‬ ‫بی��ش از این عدد بوده یا ظرفیت صنعت و امکان فعلی تولید خودرو در‬ ‫کشور بیش از این است؟‬ ‫‪ -۴‬مشخص نیست در سال «رونق تولید»‪ ،‬چرا به جای انکه حمایت‬ ‫از صنای��ع تولیدکننده داخلی‪ ،‬یکی از اولویت های اصلی همه نهادها و‬ ‫جامعه رسانه ای کشور و‪ ...‬باشد‪ ،‬از هر تریبونی برای تخریب و تضعیف‬ ‫این صنعت استفاده می شود؛ چهره های مشهور و حتی مجریان رسانه‬ ‫ ملی(که خ��ود را در همه حوزه ها صاحب نظر می دانند) نیز بدون هیچ‬ ‫تامل و درنگی س��اده ترین و بی هزینه ترین راهکار کس��ب محبوبیت‬ ‫و ش��هرت در فض��ای مج��ازی را در هجم��ه به صنعت��ی می دانند که‬ ‫درحال حاضر ب��ا وجود وجود انبوه��ی از محدودیت ها‪ ،‬باز هم جریان‬ ‫تولید را حفظ کرده و به حراس��ت از سرمایه انسانی و اشتغال کارگران‬ ‫خود پرداخته تا مشکالتی مانند انچه در برخی کارخانه های کشور رخ‬ ‫در حوزه تایر سال گذش��ته صاحبان خودرو به ویژه‬ ‫در بخ��ش خودروهای تج��اری با مش��کالتی روبه رو‬ ‫بودند و کمبود و نایابی ان منجربه اعتراض انها ش��ده‬ ‫بود و البته این مس��ئله ب��ا ممنوعیت صادرات و وارد‬ ‫کردن تایر حل ش��د اما در راس��تای داخلی س��ازی و‬ ‫کاهش وابستگی ها برخی از تولیدکنندگان تایر ضمن‬ ‫افزایش تیراژ به توس��عه خط تولی��د خود پرداخته اند‬ ‫و بعضی تولید تایرهای س��نگین را سبد کاالیی خود‬ ‫افزوده اند‪ .‬کش��ور در زمینه تامین تایرهای س��نگین‬ ‫کمبوده��ای زیادی دارد‪ .‬تولید الس��تیک خودروهای‬ ‫تج��اری داخلی نخی ب��وده و فن��اوری ان مربوط به‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫تایرهای س��یمی خودروهای س��نگین‪ ،‬در کشور‬ ‫تولید بس��یار محدودی دارد و فقط یک ش��رکت سال‬ ‫گذش��ته با راه اندازی واحد جدید بخش��ی از تولیدات‬ ‫خ��ود را ب��ه تولید الس��تیک های س��نگین س��یمی‬ ‫اختصاص داد‪ .‬امید است با راه اندازی واحدهای جدید‬ ‫از جمله اریا تایر هامون نیازمندی های کش��ور در این‬ ‫حوزه رفع شود‪.‬‬ ‫داد پیش نیاید و یک میلیون ش��غل مستقیم و غیرمستقیم فعاالن این‬ ‫صنعت تهدید نشود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬الزم ب��ه توضیح اس��ت دو گروه بزرگ خودروس��ازی کش��ور با‬ ‫هدای��ت تیم ه��ای جدید مدیریتی و حمای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬تحول در فرایندهای گوناگون کاری را در دستورکار قرار داده‬ ‫و قصد ندارند اش��تباه های گذش��ته صنعت خودرو را تکرار کنند‪ .‬این‬ ‫تصمیم ه��ای بزرگ در س��خت ترین روزهای اقتصاد و صنعت کش��ور‬ ‫گرفته شده و جراحی بزرگ این صنعت‪ ،‬نیاز به حمایت همه جانبه تمام‬ ‫بخش ها‪ ،‬مجموعه ها‪ ،‬س��ازمان ها و نهادها و رس��انه ها دارد‪ .‬نیکوتر ان‬ ‫است که اگر سنگی از پیش پای برنمی داریم‪ ،‬چوبی هم الی چرخ های‬ ‫تولید نگذاریم‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬الزم اس��ت بازنگری هایی اساسی در این رویکردها‬ ‫ش��کل گرفته و اف��رادی که کوچک ترین ش��ناخت و اگاه��ی الزم از‬ ‫مس��ائل و موضوع ها مبتالبه صنعت خودرو ندارند‪ ،‬دس��ت از فرافکنی‬ ‫برداش��ته و به جای اتهام زنی های پوپولیس��تی و نادرست علیه صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬ضمن روحیه بخش��ی به طیف وس��یعی از کارکنان و کارگران‬ ‫متعه��د و ایثارگر فعال در ای��ن بخش از اقتصاد کش��ور‪ ،‬تولید ملی را‬ ‫ب��رای عبور از این پی��چ مهم تاریخی و گ��ذر از محدودیت ها همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در پایان به اس��تحضار مردم فهیم و اگاه و مشتریان گرانقدر سایپا و‬ ‫ایران خودرو می رساند خدمتگزاران انها در صنعت خودرو با تمام توان‬ ‫و با بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها برای حل مش��کالت موجود‪ ،‬حفظ‬ ‫جریان تولید‪ ،‬تولید محصوالت جدید و به روز‪ ،‬توقف تولید خودروهای‬ ‫قدیمی‪ ،‬ارتقا کیفیت محصوالت‪ ،‬تس��ریع در تحوی��ل خودروها و نیز‬ ‫کاهش تعهدات معوق برجای مانده از گذشته تالش می کنند و با ایجاد‬ ‫پویش ملی بومی سازی قطعات صنعت خودرو و جهاد خودکفایی نگاه‬ ‫خود را به اینده درخشان ایران اسالمی معطوف کرده اند‪».‬‬ ‫شنبه‬ ‫مصرف اورانیوم‬ ‫رویکرد جدید معدنی‬ ‫عربستان‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫خنجر ارز ارزان‬ ‫در پهلوی ساخت داخل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بی اغراق در تولید ماشین االت معدنی ضعف داریم‬ ‫‹ ‹ضعف در داخلی سازی ماشین االت‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدیر کل دفت��ر نظارت امور‬ ‫معدن��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزاتی که در معدن اس��تفاده‬ ‫می شوند متناس��ب با ظرفیت معدن باید متفاوت‬ ‫باش��ند‪ .‬امروز معادنی که ظرفی��ت پایینی دارند‬ ‫به ماش��ین االتی نیاز دارند ک��ه تولید انها در حد‬ ‫س��اخت داخل تامین شود اما با گسترش و بزرگ‬ ‫شدن معادن و تولید بیشتر‪ ،‬ظرفیت ماشین االت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬یکی از نخس��تین نیازهای‬ ‫معدن‪ ،‬تامین قطعات و ماشین االت است‪ .‬در واقع‬ ‫هر گونه فعالیت معدنی به تجهیزات ماشین االت‬ ‫و ابزاراالت معدنی وابس��ته است و برای اینکه در‬ ‫این حوزه رش��د کنی��م باید به دان��ش و فناوری‬ ‫روز تکیه کنیم اما مس��ئله این اس��ت که در این‬ ‫زمین��ه ضعف داری��م و ماش��ین االت معدنی مان‬ ‫فرس��وده و کهنه هس��تند؛ بنابراین نتوانس��ته ایم‬ ‫در تولید داخلی ماش��ین االت معدنی نمره خوبی‬ ‫بگیریم‪ .‬ازانجایی که بیشتر قطعات و ماشین االت‬ ‫معدنی را وارد می کنیم‪ ،‬ب��ا توجه به افزایش نرخ‬ ‫ارز و تحریم به ش��دت زیر فشار قرار می گیریم‪ .‬به‬ ‫گفت��ه فعاالن معدنی در بازارهای بین المللی‪ ،‬نرخ‬ ‫ماشین االت درجه دوم ان قدر زیاد شده که با نرخ‬ ‫س��ال گذشته ماش��ین االت نو برابری می کند‪ .‬در‬ ‫این بین برخی باور دارند که تحریم ها سبب خیر‬ ‫ش��ده تا به دانش و متخصصان داخلی تکیه کنیم‬ ‫ام��ا در مقابل برخی دیگر باور دارند باید واقع بین‬ ‫باشیم چراکه تحریم ها فقط مشکالت ما را افزایش‬ ‫داده اند و چندان نمی توان از انها به عنوان فرصت‬ ‫ی��اد کرد‪.‬‬ ‫درباره معض��ل تامین قطعات و‬ ‫ماشین االت معدنی و اینکه چقدر به توان و تولید‬ ‫داخلی وابس��ته هس��تیم و چرا نمی توانیم در این‬ ‫حوزه رش��د کنیم پای حرف کارشناس��ان معدن‬ ‫نشسته است‪.‬‬ ‫شعار های پوپولیستی یا واقعیت های انکارناپذیر‬ ‫عباس��علی ایروانی‪ :‬الزم اس��ت ماش��ین االت و تجهیزات را با‬ ‫ظرفیت بیش��تری تولید کنیم که متاس��فانه چنین توانی نداریم‬ ‫و به دلیل ضعف ماشین االت نتوانسته ایم تولید کنیم‬ ‫داخل��ی کف��اف تولی��د ب��االی م��واد معدن��ی را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬الزم است‬ ‫ماشین االت و تجهیزات‬ ‫با ظرفی��ت باالت��ری را‬ ‫داش��ته باش��یم ک��ه‬ ‫متاس��فانه این ت��وان را‬ ‫نداری��م و به دلیل ضعف‬ ‫ماشین االت نتوانسته ایم‬ ‫تولی��د کنی��م‪ .‬او با اش��اره ب��ه اینک��ه در تامین‬ ‫ماش��ین االت معدنی هم��واره به خارج وابس��ته‬ ‫بوده ایم و نیاز خ��ود را به طور عمده از خارج وارد‬ ‫می کنیم ادامه داد‪ :‬در گذشته‪ ،‬چندین بار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ماش��ین االت معدنی را‬ ‫وارد ک��رد و در اختیار به ره ب��رداران قرار داد اما با‬ ‫توجه به مش��کالتی که برای واردات به وجود امد‬ ‫دیگر وارداتی از سوی این وزارتخانه انجام نشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم وزارتخانه و سازمان های مربوط‪،‬‬ ‫مجوز واردات ماشین االت را با عمری کمتر از‪۱۰‬‬ ‫س��ال می دهند‪ .‬مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی‬ ‫با تاکید بر اینکه در داخلی س��ازی و بومی س��ازی‬ ‫ماش��ین االت بسیار ضعیف هستیم اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫قطعات وضع مان بهتر است‪ .‬برای نمونه در گذشته‬ ‫دستگاه سیم برش را وارد می کردیم اما توانسته ایم‬ ‫در راس��تای داخلی س��ازی گام برداریم و دستگاه‬ ‫برش را خودمان بس��ازیم‪ .‬توان س��اخت دستگاه‬ ‫ب��ا ظرفیت باال مانند لودر‪ ،‬بل��دوزر و دامپتراک را‬ ‫نداریم‪ .‬ایروانی با اش��اره ب��ه کارایی و بهره وری‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمین��ه ف��راوری م��واد معدنی‬ ‫توانس��ته ایم بخش عمده تجهیزات را داخل تولید‬ ‫کنیم ام��ا برای اینکه به��ره وری و کارایی عناصر‬ ‫و م��واد معدنی را باال ببریم الزم اس��ت روش های‬ ‫نوین و تجهیزات نوین داش��ته باش��یم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در این زمنیه مش��کل داریم و واحدهای فراوری‬ ‫ب��ا ظرفی��ت و به��ره وری پایی��ن کار می کنند‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دستگاه ها مستهلک شده اند و هرچند‬ ‫س��اخت داخل هس��تند و کارایی دارند اما مانند‬ ‫دس��تگاه هایی نیستند که با فناوری نو و پیشرفته‬ ‫کار می کنند‪ .‬مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی به‬ ‫عنوان راهکار برای رشد توان داخل و بومی سازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید سرمایه گذار خارجی داشته باشیم‬ ‫و از دانش انها بهره ببریم‪ .‬اگر سرمایه‪ ،‬دانش فنی‬ ‫و کارشناس��ان مربوط را بیاوریم می توانیم تولید‬ ‫کرده و نیازهای مان را تامین کنیم‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫اینکه نیروی انس��انی در داخل ک��م نداریم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به وس��یله کارشناس��ان خارجی باید انها را‬ ‫اموزش دهیم‪ .‬البته کارش��ناس نیز به ازمایشگاه‪،‬‬ ‫پول و دانش نیاز دارد‪ .‬ایروانی ادامه داد‪ :‬به تازگی‬ ‫اق��ای وزیر در زمینه بومی س��ازی صحبت کرد و‬ ‫در حال تالش اس��ت که این کار انجام ش��ود اما‬ ‫کار وس��یعی است که با توجه به امکانات‪ ،‬سرمایه‬ ‫و س��طح فناوری باید بتوانیم به این کار س��رعت‬ ‫بدهی��م و با حفظ منافع مل��ی پیش برویم‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که دولت برای بومی سازی‬ ‫چه گامی بای��د بردارد گفت‪ :‬دول��ت می تواند در‬ ‫این زمینه وارد عمل نش��ود ام��ا باید برنامه ریزی‬ ‫و با کمک مالی و فراهم کردن ش��رایط واردات و‬ ‫تجهیزات به رشد کشور کمک کند‪ .‬درواقع دولت‬ ‫باید زیرساخت ها را فراهم کند تا بخش خصوصی‬ ‫و شرکت های دانش بنیان در این زمینه کار کنند‬ ‫و بومی سازی را توسعه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت داخ�ل همیش�ه ج�واب‬ ‫نمی دهد‬ ‫س��عید صم��دی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معدن خانه‬ ‫اقتص��اد ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��وزه‬ ‫ماش��ین االت در بخ��ش‬ ‫مع��دن دس��ت ب��ه‬ ‫بومی سازی نزده ایم؛ برای‬ ‫نمونه معمولی ترین ماش��ین االت در حوزه معدن‪،‬‬ ‫لودر و بلدوزر است که در این زمینه هیچ گامی بر‬ ‫نداش��ته ایم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫لودر‪ ،‬بل��دوزر و تراک ‪ ۳۰‬تن��ی را نیز نمی توانیم‬ ‫بسازیم‪ .‬ما حتی الستیک یک تراک معدنی را نیز‬ ‫نمی توانیم تولید کنیم‪ .‬او با بیان اینکه قرار نیست‬ ‫همه ک��س همه چی��ز را در دنیا بس��ازند گفت‪:‬‬ ‫بومی س��ازی در بحث تولید ماش��ین االت معدنی‬ ‫یک ش��عار پوپولیس��تی اس��ت‪ .‬فناوری ما به روز‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در حالی که ش��رکت های معدنی جهان‬ ‫ی باالیی دارند و به روز تغییر می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫فناور ‬ ‫ما چنین ش��رایطی داریم نباید پافشاری کنیم که‬ ‫تولید داخلی انجام دهیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پژو ‪ ۴۰۵‬را‬ ‫می ت��وان در داخل فروخت و ب��ه مردم هم گفت‬ ‫س��وار ش��وید اما در معدن چون موضوع تولید و‬ ‫کارایی مطرح است دیگر نمی توان با ماشین االت‬ ‫قدیم��ی کار کرد‪ .‬رئیس کمیس��یون معدن خانه‬ ‫اقتصاد ایران با اش��اره به موانع��ی که برای تولید‬ ‫تخصصی بلدوزر در کش��ور وجود دارد گفت‪ :‬نیاز‬ ‫کل بلدوزر ایران در س��ال ‪ ۱۰۰‬عدد اس��ت‪ .‬برای‬ ‫ای��ن تعداد کم نمی توان دان��ش فنی و فناوری را‬ ‫وارد ک��رد‪ ،‬از طرف دیگر بازاری هم نداریم که به‬ ‫این سمت برویم؛ بنابراین ازانجایی که مصرف در‬ ‫ایران پایین اس��ت و نمی توانی��م در دنیای رقابت‬ ‫ام��روز ورود کنی��م‪ ،‬تولی��د ماش��ین االت صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬در این بین هنرمان باید این باشد‬ ‫که ذخای��ر معدنی را خ��وب اس��تخراج و انها را‬ ‫فراوری کنیم و نرخ تمام شده را پایین بیاوریم نه‬ ‫اینکه خودمان صفر تا ص��د تولید را انجام دهیم‪.‬‬ ‫صمدی در پاس��خ به این پرسش که نقش بخش‬ ‫خصوصی چیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬وقتی بازار ازاد و‬ ‫شرایط فراهم باشد بخش خصوصی به جای اینکه‬ ‫سرمایه خود را سمت فعالیت های غیرمولد ببرد به‬ ‫س��مت تولید می رود‪ .‬دولت باید با کوچک سازی‬ ‫خ��ود‪ ،‬مقررات زدایی و ح��ذف تصمیم های انی‪،‬‬ ‫شرایط را فراهم کند تا بخش خصوصی‪ ،‬احساس‬ ‫شفافیت و پیش بینی پذیری کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ساخت‬ ‫داخل را‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خنجر ارز ارزان در پهلوی ساخت داخل‬ ‫مسعود محمدی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ساخت داخل سیاست های متناسب می طلبد‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫مسعود خاری زاده‬ ‫افشین مقتدر‪ ،‬فعال حوزه الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه الومینیوم و صنایع پایین دست ان بر‬ ‫اس��اس امار گمرک س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کاال به کش��ور وارد شده که به لحاظ دانش فنی در داخل‬ ‫برای تولید ان با مشکلی روبه رو نیستیم و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی نیز ق��ادر به تولید این کاالها هس��تند اما به دلیل‬ ‫سیاس��ت های دولت و برخی دالیل دیگر‪ ،‬این کاالها وارد‬ ‫کشور می شوند‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مشکالت تولید‬ ‫داخلی به سیاس��ت های ارزی کشور باز می گردد که قابل‬ ‫اطمینان نیس��ت چراکه در هر مقط��ع زمانی به یکباره با‬ ‫این مش��کل روبه رو هس��تیم که ارز ارزان قیمت به برخی‬ ‫گروه ها داده می شود؛ بنابراین شاهدیم کسانی که سال ها‬ ‫مش��تری ما بوده اند‪ ،‬خرید خود را از ما قطع کرده و اقدام‬ ‫به واردات می کنند‪ .‬زمانی که پیگیر این موضوع می شویم‪،‬‬ ‫متوجه می شویم دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت کرده اند‪ .‬برای‬ ‫نمونه ش��رکت های لبنی و دارویی جزو این دسته هستند‪.‬‬ ‫این رانت ها سبب واردات می شوند و به نوبه خود به تولید‬ ‫و ساخت داخل نیز لطمه وارد خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین یکی از عواملی که سبب می شود‬ ‫توس��عه داخلی س��ازی در کشور انجام نش��ود‪ ،‬چندنرخی‬ ‫بودن ارز است که سیاس��ت های قابل اطمینانی پشت ان‬ ‫وجود ندارد و به دالیلی مش��خص نیس��ت کاالیی که در‬ ‫داخل کش��ور دانش فنی ان وجود دارد‪ ،‬چرا وارد می شود‬ ‫و به تولیدکنندگان داخلی لطمه می زند و س��بب می شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کش��وری که بی��ش از چندی��ن دهه در‬ ‫زمینه فوالد مشغول به کار باشد باید بتواند‬ ‫ب��ه یک طراح فوالد مبدل ش��ود؛ از همین‬ ‫رو می ت��وان ادعا کرد که بومی س��ازی یک‬ ‫صنع��ت زمانی رخ می دهد ک��ه صنعتگران‬ ‫ان بتوانند به طراح��ی تجهیزات و فناوری‬ ‫ان دست پیدا کنند و نه تنها محصوالت ان‬ ‫صنعت بلکه فن��اوری و تجهیزات ان را نیز‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫هم اکن��ون در کش��ور ما برخ��ی مدعی‬ ‫هستند که صنعت فوالد کشور بومی سازی‬ ‫ش��ده است اما برای اثبات چنین ادعایی به‬ ‫یقین باید بت��وان طراحی فناوری نیز انجام‬ ‫داد و ب��رای طرح ه��ای توس��عه ای نیاز به‬ ‫قراردادهای خارجی نداشت‪.‬‬ ‫ب��رای حمایت از بومی س��ازی و س��اخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬بای��د فرهنگ س��ازهای الزم انجام‬ ‫ش��ود و در این راس��تا واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بس��یار مهم به ش��مار می روند تا ب��ا ایجاد‬ ‫واحدهایی در مجموعه خود‪ ،‬داخلی س��ازی‬ ‫و بومی سازی را ایجاد کنند و پیش ببرند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید به سیاست های کالن‬ ‫دول��ت و سیاس��ت گذاران نی��ز توجه کرد‬ ‫که حمایت انها از س��اخت داخل می تواند‬ ‫زمینه س��از فرهنگ س��ازی برای حمایت از‬ ‫ساخت داخل و بومی سازی باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن باید سیاس��ت گذاری های‬ ‫داخل��ی را ب��ه س��متی پی��ش ب��رد که از‬ ‫واردات در هر ش��رایطی پیش��گیری کند و‬ ‫ب��ه واحده��ای تولیدی داخل اج��ازه عمل‬ ‫بیش��تری برای تصرف بازار داده ش��ود‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که وقت��ی منافع برخی ب��ه واردات‬ ‫گره بخورد‪ ،‬به س��ادگی اجازه واردات داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫س��اخت داخل و حمایت از ان‪ ،‬موضوعی است که پس‬ ‫از تحریم ها مورد توجه دس��ت اندرکاران و سیاست گذاران‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬در حالی که به صورت بنیادی باید از س��اخت‬ ‫داخل حمایت ش��ود‪ .‬البته در چند س��ال گذشته‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی در بخش های مختلف به خوبی قادر بودند نیازهای‬ ‫داخ��ل را برط��رف کنند و حتی به لح��اظ دانش فنی نیز‬ ‫گام هایی در این صنایع برداش��ته ش��ده است‪ .‬فعاالن این‬ ‫حوزه معتقدن��د که تولیدات داخل ب��ه لحاظ دانش فنی‬ ‫با مش��کل چندانی روبه رو نیستند‪ ،‬بلکه مشکل‪ ،‬حمایت و‬ ‫سیاست های دولتمردان است که روند تولید ساخت داخل‬ ‫را با چالش هایی روبه رو کرده؛ مش��کالتی که بیشتر ریشه‬ ‫در سیاست های پولی و ارزی کشور دارد‪.‬‬ ‫واحدها با تمام ظرفیت خود مشغول به کار نباشند‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه الومینیوم با بیان اینکه برای س��اخت‬ ‫داخل با مش��کل دانش فنی روبه رو نیس��تیم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای س��اخت داخل‪ ،‬هم دانش فنی و هم نیروی انس��انی‬ ‫متخص��ص وجود دارد ام��ا سیاس��ت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید س��رمایه ها را به سمت تولید بکشاند‬ ‫که در این صورت‪ ،‬هم می توان از خروج ارز پیشگیری کرد‬ ‫و هم می توان زمینه های اشتغال بیشتری را فراهم اورد‪ .‬از‬ ‫این رو داخلی س��ازی در بیشتر صنایع به لحاظ توانمندی‬ ‫و نیروی انس��انی امکان پذیر است و تنها باید دست درازی‬ ‫برخ��ی را از حوزه ارز کوتاه کرد تا داخلی س��ازی بتواند به‬ ‫معنای واقعی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه عنوان کرد‪ :‬دولت از یک س��و به برخی‬ ‫گروه ه��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص می دهد و از س��وی‬ ‫دیگر ش��اهد افزایش نرخ کاالهای ان گروه نیز هس��تیم‪،‬‬ ‫ب��رای نمونه ح��وزه دارو را می توان مثال زد که به انها ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اختصاص یافته و زمین��ه رانت را به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر ش��اهد نرخ دالر تا چند برابر‬ ‫در بازار نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و کس��انی که در زمینه تولید دارای دانش فنی هس��تند‬ ‫دچار تردید می ش��وند و بیش��تر انها ممکن است اقدام به‬ ‫مهاجرت کنند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه الومینیوم در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫بسیاری حوزه ها در کشور امکان داخلی سازی وجود دارد؛‬ ‫مصرف اورانیوم‪ ،‬رویکرد جدید معدنی عربستان‬ ‫برگ�ردان‪ -‬ثمن رحیمی راد‪ :‬عربس��تان‪،‬‬ ‫بزرگ تری��ن صادرکننده نفت جهان در تکاپوی‬ ‫راه ان��دازی راکتورهای هس��ته ای اس��ت‪ .‬این‬ ‫کش��ور همچنین از طرح هایی خبر می دهد که‬ ‫ب��رای بهره برداری از ذخایر اورانیوم در دس��ت‬ ‫دارد‪ .‬عربس��تان بر اهداف صلح جویانه خود در‬ ‫برنامه های هسته ای اش تاکید می کند‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه رقم حدودی یا تقریب��ی از ذخایر اورانیوم‬ ‫خود ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬هاشم بن‬ ‫عبداهلل یمانی‪ ،‬رئیس اژانس دولتی سعودی که‬ ‫مسئولیت اجرای طرح های هسته ای این کشور‬ ‫را ب��ر عهده دارد چندی پیش اعالم کرد ریاض‬ ‫قصد دارد برای پیش��روی در مسیر خودکفایی‬ ‫ب��ه منظ��ور تامین س��وخت‪ ،‬طرح ه��ای تولید‬ ‫انرژی هس��ته ای خود را توسعه دهد و اقدام به‬ ‫استخراج اورانیوم در داخل کشور کند‪.‬‬ ‫او ای��ن خب��ر را در یک نشس��ت هس��ته ای‬ ‫بین الملل��ی به ن��ام «انرژی هس��ته ای در قرن‬ ‫بیس��ت و یکم» در امارات اعالم کرد؛ نشستی‬ ‫که به میزبانی اژانس بین المللی انرژی اتمی در‬ ‫ابوظبی برگزار شد‪.‬‬ ‫عربس��تان س��عودی در جزئیات بیش��تر این‬ ‫ط��رح گفته ک��ه هدف او ایجاد تنوع در س��بد‬ ‫ان��رژی مصرفی کش��ور و در راس��تای اهداف‬ ‫صلح جویانه اس��ت و در همین راس��تا در اینده‬ ‫نزدیک برای ساخت ‪ ۲‬نیروگاه هسته ای با انچه‬ ‫او قدرت ه��ای جهان��ی نام داده‪ ،‬ق��رارداد امضا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رویت��رز در ادام��ه خب��ر اورد ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که هم پیم��ان ایاالت متح��ده در حوزه‬ ‫خلیج ف��ارس که ب��ه عنوان بزرگ ترین کش��ور‬ ‫صادرکننده نفت در جهان ش��ناخته می ش��ود‪،‬‬ ‫پیش تر از برنامه هس��ته ای ایران و توافق سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) ان ب��ا‬ ‫قدرت های جهانی ابراز نگرانی کرده بود‪.‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬پ��س از ام��ارات متح��ده عربی‪،‬‬ ‫دومین کشور عرب حوزه خلیج فارس است که‬ ‫اعالم ک��رده می خواهد برای تامین انرژی مورد‬ ‫نیاز خود نیروگاه هسته ای بسازد‪ ،‬در حالی که‬ ‫هر دو کش��ور از متحدان امری��کا در منطقه به‬ ‫شمار می ایند‪.‬‬ ‫پس از یک ماه از اعالم این خبر در نشس��ت‬ ‫یاد شده‪ ،‬مهر به نقل از روزنامه «عکاظ» نوشت‬ ‫«زهی��ر نواب» رئیس س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫عربستان خبر داد که محمد بن سلمان‪ ،‬ولیعهد‬ ‫این کش��ور دستور داده اس��ت پروژه استخراج‬ ‫اورانیوم در این کشور اغاز شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا اواخ��ر اذر‪ ،‬نواب با حضور‬ ‫در منطقه «اصفر ثویلیل» در استان «الحائط»‬ ‫و منطق��ه «حائل» پروژه اس��تخراج اورانیوم و‬ ‫توری��وم را کلی��د زد؛ پروژه ای ک��ه با همکاری‬ ‫س��ازمان زمین شناسی عربس��تان و یک گروه‬ ‫چین��ی تا ‪ ۲‬س��ال دیگر اجرایی خواهد ش��د؛‬ ‫پ��روژه ای که به گفته نواب در راس��تای اهداف‬ ‫عربستان برای استخراج اورانیوم و توریوم انجام‬ ‫می شود تا به توسعه استفاده صلح امیز از انرژی‬ ‫هس��ته ای در تولی��د برق و شیرین س��ازی اب‬ ‫بینجام��د و به کاهش وابس��تگی به نفت منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد این کشور به دنبال‬ ‫اس��تفاده نظامی از انرژی هس��ته ای نیست‪ ،‬در‬ ‫حالی که عربس��تان اظهار کرده تصمیم دارد تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورشیدی) وارد‬ ‫مجموعه قدرت های هسته ای جهان شود‪.‬‬ ‫در این امتداد‪ ،‬اخرین اخبار به دست امده از‬ ‫برنامه های عربستان سعودی در تولید اورانیوم‬ ‫به خبری از بلومبرگ برمی گردد که ‪ ۱۵‬ژانویه‬ ‫(‪ ۲۵‬دی) منتشر شد‪.‬‬ ‫در ای��ن خب��ر ام��ده ک��ه مقام��ات دولتی‬ ‫مرب��وط ب��ه پ��روژه اس��تخراج اورانی��وم در‬ ‫عربس��تان از تصمی��م س��عودی ها ب��رای ارائه‬ ‫قراردادهای��ی در زمین��ه س��اخت نخس��تین‬ ‫نیروگاه ه��ای س��وخت هس��ته ای خب��ر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬عبدالمل��ک الصاب��ری‪،‬‬ ‫مش��اور واحد توس��عه کس��ب و کار در ش��هر‬ ‫ملک عب��داهلل ‪-‬ش��هری ک��ه ب��رای توس��عه‬ ‫انرژی هس��ته ای و تجدیدپذیر س��اخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ -‬گف��ت‪ :‬عربس��تان از چی��ن‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫امری��کا‪ ،‬ک��ره جنوبی و روس��یه ب��رای اجرای‬ ‫فعالیت های مربوط به حوزه مهندس��ی و تهیه‬ ‫و ساخت راکتورهای هسته ای‪ ،‬متقاضی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ت��ا اوریل (نیم��ه فروردین تا نیمه‬ ‫اردیبهشت) با ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬فروشنده منتخب‪ ،‬توافقی‬ ‫در زمینه توس��عه پ��روژه امضا خواهیم کرد که‬ ‫یک نفر از انها ‪ ۲‬راکتور را خواهد ساخت‪.‬‬ ‫دولت س��عودی انتظ��ار دارد از س��ال اینده‬ ‫میالدی‪ ،‬ساخت وس��از‪ ،‬اغاز و تا س��ال ‪۲۰۲۷‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) تجهیزات راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته الصابری‪ ،‬راکتورهای هس��ته ای در‬ ‫ی��ک نیروگاه فعال خواهند ش��د و هر یک این‬ ‫توانمندی را خواهند داشت که بسته به فناوری‬ ‫مورد اس��تفاده خود ‪ ۲.۲‬ت��ا ‪ ۳.۳‬گیگاوات برق‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫امارات متحده در همس��ایگی عربس��تان نیز‬ ‫تصمیم دارد در س��ال جاری یکی از ‪ ۴‬راکتور‬ ‫خود را تکمیل کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در اخبار منتشر شده‬ ‫از این نوع‪ ،‬سعودی ها حجم حدودی یا دقیقی‬ ‫از میزان اورانیوم موجود در عربس��تان منتش��ر‬ ‫نکرده اند‪ ،‬در حالی که شرکت دولتی «معادن»‬ ‫که اس��تخراج م��واد معدنی این کش��ور را در‬ ‫اختیار دارد ب��ر حجم باالی ذخایر طال‪ ،‬مس و‬ ‫فسفات در این کشور تاکید می کند‪.‬‬ ‫در نهای��ت ای��ن پرس��ش پی��ش می اید که‬ ‫عربس��تان فقط ب��ه دنب��ال برپای��ی راکتور و‬ ‫دس��تیابی به نیروگاه های هسته ای است یا در‬ ‫کنار ان‪ ،‬اس��تخراج اورانیوم را با همان جدیت‬ ‫پیگیری می کند؟‬ ‫ب��رای نمونه در قطعه س��ازی خودرو‪ ،‬بس��یاری از قطعات‬ ‫در داخل قابل س��اخت هس��تند اما در سال های گذشته‪،‬‬ ‫واردات ان از چین به راحتی انجام می شده است‪ .‬به دلیل‬ ‫سیاس��ت های متناقض در داخل‪ ،‬از ساخت و تولید داخل‬ ‫ب��ه معنای واقعی حمایت نمی ش��ود؛ از همین رو ش��اهد‬ ‫هس��تیم که بسیاری از قطعه س��ازان در کشور ورشکسته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬مقتدر در ادامه با بیان اینکه به طور منس��جم‬ ‫موانع��ی که برای س��اخت داخ��ل وج��ود دارد را به چند‬ ‫دس��ته می توان تقسیم بندی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست و قوانین‬ ‫متناقض نظام بانکی‪ ،‬نظام چند نرخی ارز و سیاس��ت های‬ ‫نادرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حمایت از‬ ‫واردات‪ ،‬عواملی هستند که تولید داخل را با تهدید روبه رو‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا هیچ گونه مشکلی‬ ‫در زمینه دانش فنی برای تولید در کش��ور نداریم‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه دانش فنی مش��کالتی وجود دارد که باید‬ ‫در زمینه صنعت و دانش��گاه‪ ،‬شناسایی و برطرف شوند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو در زمینه دانش فنی‪ ،‬صنعت باید ارتباط بهتری با‬ ‫دانشگاه ها برقرار کند و در زمینه بازار نیز سیاست گذاران‬ ‫داخلی‪ ،‬بهترین سیاس��ت ها را در پیش بگیرند تا تولید در‬ ‫داخل‪ ،‬حمایت و بازار مناس��بی برای ان ایجاد ش��ود‪ ،‬در‬ ‫صورت مازاد نیز بقیه ان صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫همچنی��ن مس��عود خ��اری زاده‪ ،‬فع��ال ح��وزه ف��والد و‬ ‫غلتک سازی درباره س��اخت داخل در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در زمینه غلتک سازی فوالد در داخل با مشکل‬ ‫تامین مواد اولیه روبه رو هس��تیم؛ برای نمونه برای تامین‬ ‫فروالیاژه��ا و قراضه ها که مورد نیاز تولید واحد ما اس��ت‬ ‫بای��د ان را وارد کنیم یا در داخل از س��وی دالالن تامین‬ ‫شود‪ .‬خاری زاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین یکی از‬ ‫مش��کالت تولیدات ساخت داخل‪ ،‬تامین سخت مواد اولیه‬ ‫اس��ت چراکه ب��ا افزایش هزینه های تولید مانند گذش��ته‬ ‫نمی ت��وان به صورت اعتب��اری کار کرد و بیش��تر خریدها‬ ‫نقدی انجام می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر ش��رکت ها با کمبود‬ ‫نقدینگی روبه رو هس��تند که امکان خرید نقدی برای انها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ساخت‬ ‫داخل در حوزه شما با مش��کل دانش فنی روبه رو نیست‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در زمینه غلتک س��ازی فوالد با مش��کل فنی‬ ‫روبه رو نیس��تیم که بخواهیم از کارشناسان خارجی کمک‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ح��وزه فوالد در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که‬ ‫سیاست های دولت را در زمینه حمایت از ساخت داخل تا‬ ‫چه اندازه موثر ارزیابی می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سیاست هایی‬ ‫در رفع موانع تولید از سوی دولت و سیاست گذاران مطرح‬ ‫اس��ت اما برخی سیاس��ت های دول��ت در زمینه واردات و‬ ‫صادرات‪ ،‬مخالف روند حمایت از تولید داخل پیش می رود‪.‬‬ ‫خ��اری زاده در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موض��وع‬ ‫دیگ��ر ک��ه می توان��د ب��ه حمای��ت از تولی��د داخ��ل‬ ‫بینجام��د‪ ،‬دادن تس��هیالت ب��ه تولیدگنن��دگان اس��ت‬ ‫ک��ه در ای��ن زمین��ه می ت��وان ب��ه بخش��ودگی مالی��ات‬ ‫ی��ا مالیات ه��ای کمت��ر ب��رای تولیدکنن��ده اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬وی به موضوع واردات نیز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫افزای��ش نرخ ارز به طور خودکار واردات کاهش پیدا کرده‬ ‫و توجی��ه اقتصادی خود را از دس��ت داده اما در مجموع‪،‬‬ ‫سیاس��ت های دولت باید بر این اساس پی ریزی شوند که‬ ‫در صورت تولید داخل‪ ،‬از هر گونه واردات پیشگیری شود‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه غلتک س��ازی فوالد در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که مهم ترین حمایت از س��اخت داخل چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از موانع تولید‪ ،‬بحث های مالیاتی است که اگر‬ ‫بتوان برای ش��رکت های تولیدی تس��هیالت مالیاتی قائل‬ ‫ش��د‪ ،‬بخشی از مش��کالت انها برطرف می ش��ود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در زمینه تخصیص انرژی برق و گاز باید تس��هیالتی‬ ‫را برای تولیدکنندگان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫مازاد تراز تجاری‬ ‫ایران و ترکیه‬ ‫‪ ۱.۲۶‬میلیارد دالر شد‬ ‫فرش قرمز‬ ‫این بار «واقعا»‬ ‫زیر پای تولیدکنندگان‬ ‫بررسی توانمندی ها‬ ‫و چالش ها در راستای‬ ‫تصمیم سازی منطقه ای‬ ‫قوه قضاییه از تعطیلی ‪ ۵۶۰‬واحد اقتصادی جلوگیری کرده است‬ ‫‹ ‹ثبت نام ‪ ۱۵۰۰‬فعال اقتصادی‬ ‫به گفته مس��ئول دبیرخانه س��تاد مرکزی پیگیری‬ ‫اج��رای سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬ارتباط مس��تمر با فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫مطلع بودن از موانع و مش��کالت انها یکی از وظایف‬ ‫دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است‪ .‬با توجه به اینکه رفع‬ ‫موانع حقوقی و قضایی فعاالن اقتصادی یکی از اهداف‬ ‫دبیرخانه س��تاد مرکزی است‪ ،‬س��امانه حامی‪ ،‬برای‬ ‫تس��هیل ارتباط انها درنظر گرفته شده است‪ .‬مبنای‬ ‫ِ‬ ‫راه اندازی این سامانه ارتباط فعال و مستمر با فعاالن‬ ‫اقتصادی و س��رمایه گذاران مش��روع برای شناسایی‬ ‫مشکالت انها و حل و مساعدت به انها است‪ .‬تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰۰‬فعال اقتصادی در این س��امانه ثبت نام‬ ‫کرده اند و صفح ه کاربری اختصاصی دارند؛ ثبت نام با‬ ‫حداقل ورود اطالعات انجام می شود‪ .‬به منظور معرفی‬ ‫س��امانه حامی‪ ،‬مکاتبه هایی با ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫اتاق اصناف‪ ،‬اتاق تعاون‪ ،‬شهرک های صنعتی‪ ،‬وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان های اقتصادی‬ ‫دیگر انجام ش��ده تا فعاالن اقتصادی در این س��امانه‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مهم ترین مح��و ِر فعالیت های ما‬ ‫گلوله برفی‬ ‫در معرض‬ ‫افتاب داغ‬ ‫یک «حامی» برای تولید‬ ‫به گفت��ه صادقی��ان‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬تامی��ن اجتماعی و‬ ‫بهداش��ت محیط نیز از مش��کالت دیگر بخش تولید‬ ‫است‪ .‬این سازمان ها به گونه ای رفتار می کنند که کار‬ ‫برای تولیدکننده سخت تر می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫سختگیری هایی که بهداشت محیط در نظر می گیرد‪،‬‬ ‫کشورهای دیگر مانند فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬ترکیه یا بلژیک‬ ‫برای همان ش��رکت و صنعت مش��ابه در کشورشان‬ ‫نمی گیرند و چنین ش��رایطی ندارند‪ .‬س��ختگیر هایی‬ ‫که با تولید می ش��ود در هیچ ج��ای جهان نمی بینید‬ ‫و این در حالی اس��ت که می خواهیم با این شرایطی‬ ‫که ب��رای تولید ایجاد کرده ای��م‪ ،‬در بازارهای جهانی‬ ‫هم رقابت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا زهره وندی‪ /‬رئیس کمیسیون‬ ‫صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹روند قضایی سریع تر شود‬ ‫یک��ی از بدترین دیالوگ هایی که در عالم تولید و تجارت اس��تفاده‬ ‫می شود این است که «برو شکایت کن»‪ .‬در این شرایط به چه چیزی‬ ‫حواله می شویم؟ به هیچی و به دردسر‬ ‫حمایت قضایی و حقوقی اس��ت‪ .‬درخواست ها نخست‬ ‫بررس��ی می شود و اگر درخواست های حقوقی به نهاد‬ ‫قضا مربوط باشد در دستور کا ِر این ستاد قرار می گیرد‬ ‫و حمایت به طور نظام مند انجام می شود‪ .‬بدین صورت‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت درخواس��ت ثبت‬ ‫که هر اقدامی در قس��مت‬ ‫می شود و نیازی به مراجعه حضوریِ درخواست دهنده‬ ‫نیست‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مراجعه کننده می گوید حکمی‬ ‫علیه واحد تولیدی صادرش��ده ک��ه مبنای صدور این‬ ‫حکم س��ند جعلی بوده و در فرایند رس��یدگی توجه‬ ‫نش��ده یا بعد متوجه ش��دیم‪ ،‬س��ند جعلی است‪ .‬اگر‬ ‫حکم اجرا ش��ود به عنوان مثال‪ ۲۰۰ ،‬نفر کارگر واحد‬ ‫تولی��دی بیکار می ش��وند و واحد تولی��دی به مزایده‬ ‫گذاشته می شود که اینجا شروع حمایت های ما است‪.‬‬ ‫حس��ینی ضیاء افزود‪ :‬ریاس��ت قوه قضایی��ه تاکید‬ ‫دارد هیچ ک��س ح��ق تعطیلی هیچ واح��د تولیدی را‬ ‫حتی اگر مش��کل هم داشته باش��د‪ ،‬ندارد؛ هیچ کس‬ ‫حق ف��روش و مزایده اموال کارخانه ای را ندارد حتی‬ ‫اگر مدیرعامل کارخانه محکوم شود‪ .‬اگر حکم خالف‬ ‫بین ش��رع باشد ازسوی قوه قضاییه جلوی اجرای ان‬ ‫گرفته می ش��ود اما این فرایند زمانبر است و تا زمان‬ ‫رسیدگی‪ ،‬بحران ایجاد می شود‪ .‬با ثبت موارد در این‬ ‫سامانه روند کارها به س��رعت پیش خواهد رفت‪ .‬این‬ ‫یک مش��کل قضایی است و اگر فرایند طبیعی را طی‬ ‫کند‪ ،‬رسیدگی به ان طول می کشد‪ .‬در این فرایند به‬ ‫درخواست های ستادی در کمتر از یک ماه رسیدگی‬ ‫می شود‪ .‬درخواس��ت های استانی نیز در همان استان‬ ‫رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه عملکرد سامانه‬ ‫مس��ئول دبیرخانه س��تاد مرک��زی پیگیری اجرای‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه درباره‬ ‫نح��وه کار س��امانه «حامی» و در نهای��ت حمایت از‬ ‫فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬گفت‪ :‬فعال اقتص��ادی با ارائه کد‬ ‫ملی وارد س��امانه می ش��ود و یک صفحه کاربری به‬ ‫او اختصاص می یابد‪ .‬س��پس با رمز ورود وارد صفحه‬ ‫کاربردی خود شده و اطالعات تکمیلی را وارد می کند‬ ‫که این اطالعات ش��امل نام شرکت‪ ،‬نوع شرکت‪ ،‬کد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تعداد کارگران‪ ،‬میزان تس��هیالت دریافتی‬ ‫یا میزان بدهی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬این فعال اقتصادی پس از‬ ‫انجام مراحل یادشده‪ ،‬درخواست خود را ثبت می کند؛‬ ‫از انجا که س��امانه به طور برخط ب��ا نهاد های مربوط‬ ‫مانند بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬گمرک‪ ،‬ثبت اس��ناد‪ ،‬اتاق بازرگانی‬ ‫و‪ ...‬ارتباط دارد‪ ،‬از این مراکز استعالم و صحت سنجی‬ ‫می ش��ود که ایا مواردی که در درخواست بیان شده‪،‬‬ ‫صحت دارد یا نه‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬یکی از موارد مه��م بحث چک‬ ‫است؛ در حوزه قاچاق کاالهایی مثل خودرو و گوشت‬ ‫هم ورود کرده ایم‪ .‬اما از همه مهم تر این است که سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬بررس��ی وضعیت بیش از ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫صنعتی در دس��تور کار س��تادهای اس��تانی سراسر‬ ‫کش��ور قرار گرفت و در هر یک از نشست های استانی‬ ‫مصوباتی درباره واحدهای تولیدی یادش��ده تصویب‬ ‫شد و چنانچه مش��کل انها ازسوی ستادهای استانی‬ ‫قابل حل بود‪ ،‬نسبت به رفع ان مساعدت شده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۶۰‬واحد اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته‬ ‫و از تعطیلی انها جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سختگیری هایی مثل هیچ کجا!‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون صنعت و‬ ‫معدن اتاق بازرگانی ته��ران با تاکید بر اینکه فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و تولیدکنندگان همیش��ه نیاز به حمایت‬ ‫نه��اد قضایی برای ادامه فعالیت های ش��ان داش��ته و‬ ‫دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬س��امانه «حامی» اگ��ر کانالی برای‬ ‫اعالم مش��کالت و دسترسی مس��ئوالن به مشکالت‬ ‫و اطالعات واحدهای تولیدی باش��د‪ ،‬می تواند موثر و‬ ‫مفید واقع ش��ود‪ .‬در این زمینه نیاز است قوه قضاییه‬ ‫نیز با توجه به شرایط ویژه کشور‪ ،‬مشکالت را به طور‬ ‫ویژه ببیند و در راس��تای حمایت از تولید گام بردارد‬ ‫تا شرایط از این هم بدتر نشود‪.‬‬ ‫احم��د صادقیان در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اینک��ه تولید در ایران مش��کالت زیادی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین دغدغه اقتصادی کنونی تحریم هاست؛‬ ‫از صادرات گرفته ت��ا حمل ونقل و انتقال پول‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه چند نرخی بودن نرخ ارز تاثیرات منفی بر تولید‬ ‫ما دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه واردات ب��ه تولید ارجحیت‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گاه ش��اهد هس��تیم برای واردات ارز‬ ‫دولتی تخصیص داده می ش��ود اما همان صنعت برای‬ ‫تولید ش��امل این موضوع نمی ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫واردات دارو و الستیک صد درصد ارز دولتی می گیرد‬ ‫اما چنین حمایتی از تولید نمی شوند‪ .‬این رانتی است‬ ‫که به واردات داده می ش��ود و تولید از این بابت ضرر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده کهنه کار کش��ور ک��ه مدیرعاملی‬ ‫ش��رکت های تک م��اکارون‪ ،‬فرش خاط��ره کویر یزد‪،‬‬ ‫توس��عه صنعت الوان (پتروش��یمی)‪ ،‬صنایع غذایی و‬ ‫بازرگان��ی دراژه و ش��رکت فرش س��تاره کویر یزد را‬ ‫در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬معتقد اس��ت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولی��دی دغدغه مهمی به نام نقدینگی دارند که برای‬ ‫انها تامین نمی ش��ود و اگر هم تامین شود با نرخ های‬ ‫باالی ‪۲۰‬درصد اس��ت که به جز ایجاد مش��کل برای‬ ‫تولید عایدی دیگری ندارد‪.‬‬ ‫در همین ب��اره‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت تحقیقات��ی و‬ ‫تولیدی س��یناژن که عنوان صادرکننده برتر کشور را‬ ‫نی��ز دارد‪ ،‬ب��ا بیان اینکه در این م��دت مورد حقوقی‬ ‫نداش��تیم که با عملکرد سامانه «حامی» اشنا شویم‪،‬‬ ‫درباره ارتباط تولیدکنندگان با قوه قضاییه گفت‪ :‬قوه‬ ‫قضاییه می تواند کمک بسیاری به فعاالن اقتصادی و‬ ‫حتی اقتصاد کشور کند‪.‬‬ ‫هال��ه حامدی فر در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران هیچ گاه تولیدمحور و تجارت محور نبوده است‪،‬‬ ‫بلکه همیش��ه اقتصاد نفتی داش��ته که درحال حاضر‬ ‫به دلیل ش��رایط ویژه ای که برای کش��ور ایجاد شده‪،‬‬ ‫کم ک��م ارزش دیگ��ر فعالیت های غیرنفت��ی به نوعی‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬ای��ن فعالیت ه��ا را نی��ز بخش‬ ‫خصوص��ی می تواند انجام دهد و چون پیش تر اقتصاد‬ ‫دولتی داش��تیم؛ بخش خصوصی همیش��ه در مظان‬ ‫اتهام بوده اس��ت و با عالمت سوال به ان نگاه می شد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در مراجع قانونی کس��ی که مظلوم واقع‬ ‫می شده‪ ،‬بخش خصوصی بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ح��اال که با توفیق اجب��اری به این‬ ‫سمت حرکت می کنیم الزم است قوه قضاییه نگرش ها‬ ‫و راهکاره��ای جدیدی در این زمینه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫اقتصاد ما در حال تحول اس��ت و باید به پایه های ان‬ ‫که بخش خصوصی هستند کمک کنیم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫به دلیل داش��تن اقتصاد دولتی در سال های متمادی‪،‬‬ ‫بخش خصوصی قوی در کشور نداریم‪.‬‬ ‫نخستین تولیدکننده محصوالت بیوفناوری دارویی‬ ‫در منطق��ه از مرحله بانک س��لولی و همچنین مدیر‬ ‫‪۱۵‬پروژه تولیدی داروهای نوترکیب در ایران‪ ،‬با اشاره‬ ‫به لزوم حمایت های قانونی از فعاالن اقتصادی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع را به مدیران قوه قضاییه هم گفته ام‬ ‫که یک��ی از بدترین دیالوگ هایی که در عالم تولید و‬ ‫تجارت اس��تفاده می ش��ود این است که «برو شکایت‬ ‫کن»‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به چه چیزی حواله می ش��ویم؟ به‬ ‫هیچی و به دردس��ر‪ .‬در واقع اغلب این تصور در ذهن‬ ‫همه ایجاد می شود و اگر فرد تجربه داشته باشد اصال‬ ‫سراغ شکایت نمی رود و اگر هم شکایت کند به قدری‬ ‫دچار دردس��ر و درگیری ها و بروکراس��ی می شود که‬ ‫به طور معمول عطای ان را به لقایش می بخشد‪ .‬به هر‬ ‫حال تعداد افرادی که راضی از نهادهای قضایی بیرون‬ ‫می ایند‪ ،‬خیلی کم هستند‪.‬‬ ‫حامدی فر تاکی��د کرد‪ :‬در این ش��رایط نیاز داریم‬ ‫روند قضایی سریع تر ش��ود و افراد احساس کنند که‬ ‫نه��ادی وج��ود دارد که از انها حمایت کند و کس��ی‬ ‫نمی تواند به این راحتی قانون را دور بزند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه الزمه فعالی��ت اقتصادی‪ ،‬فضای‬ ‫قانونمدار و شفاف اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬البته شاهد این‬ ‫هستیم که تغییر و تحول عمده ای در قوه قضاییه در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت و این را به فال نیک می گیریم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬پیش از این وقتی ش��کایتی از شرکت‬ ‫انجام می ش��د وکیل ما را قب��ول نمی کردند و قضات‬ ‫می خواس��تند مدیرعام��ل در نشس��ت ها حضور پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬گاه وکالی ش��رکت ها را به دادگاه ه��ا راه هم‬ ‫نمی دادن��د‪ .‬ام��ا حاال ای��ن موضوع مطرح اس��ت که‬ ‫دادگاه ه��ا باید وکال را بپذیرند مگر در ش��رایط ویژه‬ ‫ک��ه خود مدیرعامل باید حضور داش��ته باش��د و این‬ ‫نکته مثبتی است‪.‬‬ ‫اکبر حسینی ضیاء‬ ‫احمد صادقیان‬ ‫هاله حامدی فر‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت وجود فساد در وزارتخانه را تکذیب کرد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به برخی اس��ناد‬ ‫منتش��ر شده درباره وجود فس��اد در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این موضوع را تکذیب کرده و گفت‪ :‬هر کسی موردی‬ ‫می داند‪ ،‬اطالع دهد تا با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در حاش��یه نشست هیات دولت در پاسخ به‬ ‫پرس��ش ایرنا درباره پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت‪:‬‬ ‫بخش عمده ای از نیازهای اتحادیه اوراسیا مانند برخی اقالم‬ ‫ف��والدی‪ ،‬زعفران و ف��رش‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬پوش��اک و کیف و‬ ‫کفش با رعایت اس��تانداردهای الزم در داخل کش��ور تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره تامین نقدینگی‬ ‫واحده��ای تولی��دی بیان ک��رد‪ :‬تاکنون ‪ ۹۰‬درص��د تامین‬ ‫س��رمایه در گردش واحده��ا از طریق مناب��ع بانکی تامین‬ ‫می شد‪ ،‬اما امسال بازار سرمایه را جدی گرفته و می خواهیم‬ ‫از دیگ��ر ش��یوه ها مانند اوراق نیز اقدام ب��ه تامین نقدینگی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی با بی��ان اینکه نیاز به نقدینگی واحدها چند برابر‬ ‫ش��ده‪ ،‬این موضوع را دغدغه ج��دی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از معاونت ها را مسئول کردم‬ ‫با دانش��گاه ها و افراد نظام بانکی و بورس در ارتباط باشند تا‬ ‫با کمک یکدیگر بتوانیم نقدینگی واحدها را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گاهی می بینیم که واحد تولیدی ساخته‬ ‫ش��ده و تجهیزات و کارگر اماده فعالیت است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫محصولی تولیدش��ده نیز بازار هدف دارد اما تامین س��رمایه‬ ‫در گردش واحد با مش��کل رو به رو اس��ت‪ .‬پیگیر این موضوع‬ ‫هس��تیم و از تمام راه های ممکن برای حل مسئله نقدینگی‬ ‫واحدها استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین درب��اره تامین مواد اولی��ه واحدهای‬ ‫تولیدی تاکید کرد‪ :‬برای تامین مواد اولیه شامل فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و الومینیوم مشکلی نداریم و اتفاقا تولید مازاد در این بخش‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید بین ص��ادرات و توزیع داخلی این‬ ‫محصوالت تناس��ب برقرار شود‪ ،‬افزود‪ :‬همیشه مصرف کننده‬ ‫داخل��ی در اولویت اس��ت و پ��س از تامین نی��از او می توان‬ ‫باقیمان��ده م��واد اولیه را ص��ادر کرد‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با اش��اره ب��ه افزایش ن��رخ ارز اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مس��ئله باید به س��ود تولیدکننده ب��وده و نتایجی همچون‬ ‫افزای��ش ص��ادرات‪ ،‬تولی��د و اش��تغال را به دنب��ال داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رحمانی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر س��رمایه گذاری‬ ‫کش��ورهای خارجی در ایران مطرح کرد‪ :‬به جز دوران برجام‬ ‫که هیات های تجاری بس��یاری از اروپا به ایران امد‪ ،‬همیشه‬ ‫همس��ایگان ما بخش عمده ای از س��رمایه گذاری ها را انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اکنون نیز همس��ایه ها و ش��رکت هایی از‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬برای س��رمایه گذاری در ای��ران و به ویژه‬ ‫در بخش معادن رغبت بس��یاری نش��ان داده اند‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫تحریم ها نمی خواهند نام شان رسانه ای شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولتی از رش��د میزان اشتغال‬ ‫در ش��هرک های صنعتی بزرگ استان تهران‬ ‫مانند شمس اباد و عباس اباد خبر داده اند اما‬ ‫تشدید مش��کالت مربوط به زیرساخت ها در‬ ‫دیگر شهرک ها مانع رشد اشتغال شده است‪.‬‬ ‫واحدهای مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ا مش��کالت گوناگونی دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنن��د ک��ه هزینه های تولی��د را افزایش‬ ‫داده و تولیدکنن��ده را از ادام��ه کار منصرف‬ ‫می کند‪ .‬بخش��ی از این مش��کالت مربوط به‬ ‫تامی��ن نش��دن زیرساخت هاس��ت؛ امکانات‬ ‫مربوط به تامین اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬تلفن‪ ،‬گاز‪ ،‬راه و‬ ‫فاضالب کامل نیست‪ ،‬بخشی از شهرک ها به‬ ‫اب دسترسی ندارند؛ بنابراین اب را از جای‬ ‫دیگر خریداری کرده و با تانکر به محل تولید‬ ‫منتق��ل کنند‪ .‬همچنین ب��رق به طور مداوم‬ ‫برای ش��هرک ها تامین نمی شود و این یعنی‬ ‫نیروی کار در ش��هرک حاضر شده اما نهادها‬ ‫فعال نیس��ت‪ .‬هزینه ه��ای ناش��ی از نبودن‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای کار نیز بر دوش‬ ‫کارفرمایان در شهرک های صنعتی سنگینی‬ ‫می کند و توان حرکت را از انها گرفته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬چالش تامی��ن اجتماعی و‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده برای واحدهای کوچک‬ ‫و متوس��ط مستقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫تشدید ش��ده است‪ .‬اکنون س��ازمان مالیات‬ ‫به س��راغ این واحدها ام��ده و از انها مالیات‬ ‫ارزش افزوده ‪۱۰‬سال گذشته را طلب می کند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بای��د این مالیات را از‬ ‫مصرف کننده نهایی گرف��ت نه کارگاهی که‬ ‫بخش��ی از محصول را تولید می کند و ان را‬ ‫به کارگاه دیگری می فرس��تد تا تکمیل شود‬ ‫و در تامین مواد اولیه هم فاکتور رس��می در‬ ‫دست ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن فش��ارها درحال��ی کار را ب��رای‬ ‫تولیدکنندگان سخت کرده که تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش هم برای این واحدها‪ ،‬به معضلی‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬در خوشبینانه ترین حالت‬ ‫ممکن‪ ،‬تولیدکنندگان می توانند وام دریافتی‬ ‫از بانک ه��ا را ب��ا در نظر گرفت��ن تنفس در‬ ‫م��دت زمانی بیش از یک س��ال بازگردانند‪.‬‬ ‫بانک ها با در نظر گرفتن این مسائل عالقه ای‬ ‫ب��ه تخصیص اعتبار ب��ه واحدهای کوچک و‬ ‫متوسط نش��ان نمی دهند‪ .‬بخشی از واحدها‬ ‫از ش��رکت های خصوصی یا دولتی مطالباتی‬ ‫دارن��د که معوق ش��ده و وصول ان به تاخیر‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬ک��ه درامدی‬ ‫نیست و هزینه هم باقی است‪ ،‬تولیدکننده نه‬ ‫راه پس دارد و نه پیش‪ ،‬بنابراین عطای تولید‬ ‫را به لقایش بخشیده و کار را تعطیل می کند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تورم چشم انداز اقتصادی را‬ ‫مبه��م و امکان پیش بینی پذی��ری را از فعال‬ ‫اقتصادی س��لب کرده‪ ،‬س��رمایه کارافرینان‬ ‫مث��ل گلوله برفی در مع��رض افتاب داغ در‬ ‫حال اب شدن است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدتی است دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی ق��وه قضاییه در‬ ‫راس��تای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و‬ ‫برای اطالع از مس��ائل و مش��کالت حقوقی و قضایی‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬س��امانه «حمایت از فعاالن اقتصادی» با‬ ‫عنوان «حامی» را راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬س��امانه ای‬ ‫که هنوز نوپاس��ت و همه فعاالن اقتصادی با ان اشنا‬ ‫نیس��تند و فقط در حد یک خب��ر از ان اطالع دارند‪.‬‬ ‫این سامانه در همین مدت کوتاه توانسته نتایج خوبی‬ ‫به همراه داشته باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به تازگی اعالم‬ ‫ش��د با س��امانه حامی‪ ،‬تاکنون ‪ ۵۶۰‬واحد اقتصادی‬ ‫م��ورد حمایت قرار گرفته و از تعطیلی انها جلوگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تاکی��دات رهب��ر معظم انق�لاب به مس��ئوالن در‬ ‫برطرف کردن مش��کالت و موانع موجود بر س��ر راه‬ ‫کارافرینان و حمایت از واحدهای تولیدی و همچنین‬ ‫تاکید رئیس جدید قوه قضاییه و تالش این قوه برای‬ ‫جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫سامانه حامی و تقویت فعالیت های ان در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اکبر حسینی ضیاء‪ ،‬مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی‬ ‫پیگیری اجرای سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی‬ ‫ق��وه قضایی��ه در گفت وگ��و با پای��گاه خب��ری اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با اش��اره به جزئیات فعالیت س��امانه‬ ‫«حام��ی»‪ ،‬با بیان اینک��ه یکی از مش��کالت فعاالن‬ ‫اقتص��ادی موضوع های حقوقی‪-‬قضایی اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اختالف درب��اره قراردادها‪ ،‬تصمیم های دولتی و‬ ‫دعوای شریکان و واحدهای صنعتی نمونه هایی از این‬ ‫مشکالت هستند‪ .‬یکی از وظایف این دبیرخانه‪ ،‬اطالع‬ ‫از مشکالت حقوقی و قضایی فعاالن اقتصادی و انجام‬ ‫اقدام های الزم به منظور رفع این مش��کالت و تسهیل‬ ‫فعالیت انها است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش تر فعاالن اقتصادی با مش��کل‬ ‫حقوق��ی قضای��ی از جای جای کش��ور حض��وری به‬ ‫دبیرخان��ه مراجع��ه می کردند که ای��ن کار عالوه بر‬ ‫تحمی��ل هزین��ه مالی‪ ،‬وق��ت زیادی از ای��ن فعاالن‬ ‫می گرفت‪ .‬با استفاده از ابزار الکترونیک و فناوری های‬ ‫نوین س��عی کردیم از مراجعه حضوری این دس��ته از‬ ‫فعاالن اقتصادی کاسته ش��ود‪ .‬در قوه قضاییه بعضی‬ ‫از قسمت ها به طور مس��تقیم با بحث حمایت مرتبط‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی ضیاء تاکید کرد‪ :‬دبیرخانه س��تاد مرکزی‬ ‫پیگیری اجرای سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬س��تادهای اجرای سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی در دادگستری های سراسر کشور‪ ،‬دادستانی‬ ‫کل و دادس��تان های سراسر کشور در راستای احیای‬ ‫حق��وق عامه و بخش های دیگ��ری از قوه قضاییه‪ ،‬در‬ ‫راس��تای حمایت از فعاالن اقتصادی اقدام هایی را در‬ ‫راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫واردات گندم‬ ‫فعال متوقف شد‬ ‫مدیرکل مق��ررات و اس��تانداردهای بازرگانی‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی گف��ت‪ :‬دول��ت راضی به‬ ‫واردات گندم نیس��ت و واردات این محصول را در‬ ‫حال حاضر متوقف کرده است‪ .‬ولی اهلل فریادرس در‬ ‫گفت وگو با تس��نیم درباره میزان واردات گندم در‬ ‫س��ال جاری برای جبران کسری تولید اظهارکرد‪:‬‬ ‫دولت راضی به واردات گندم نیس��ت و واردات این‬ ‫محصول را در حال حاضر متوقف کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ش��واهد امر نش��ان می دهد بخش��ی‬ ‫از گندم تولیدش��ده در کش��ور ب��ه دولت فروخته‬ ‫نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه گندم کاالیی بسیار‬ ‫اس��تراتژیک برای کشور اس��ت در صورتی که این‬ ‫نگرانی وجود داشته باش��د دچار اختالل هستیم‬ ‫از ذخایر استراتژیک اس��تفاده می کنیم و این امر‬ ‫باعث می ش��ود به س��مت واردات برویم‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر مق��ررات و اس��تانداردهای بازرگانی وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ادامه داد‪ :‬تا امروز تصمیم قطعی‬ ‫برای واردات گندم گرفته نشده است زیرا مجموعه‬ ‫دولت راضی نیس��ت محصولی که در ان خودکفا‬ ‫بودیم‪ ،‬وارد شود‪ .‬وی در پاسخ به اینکه دولت قصد‬ ‫جمع اوری گن��دم ذخیره سازی ش��ده در انبارها‬ ‫ازس��وی بخ��ش خصوص��ی را دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع یک راه حل دارد و م��ا درباره ان فکر‬ ‫نکرده ایم‪ ،‬هرچند ممکن اس��ت شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی به این راهکار اندیش��یده باشد‪ .‬فریادرس با‬ ‫بیان اینکه دولت تا مجبور نباش��د اقدام به واردات‬ ‫گن��دم نخواهد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورت��ی که این‬ ‫محصول به کش��ور وارد ش��ود ارز ان به طور قطع‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی اس��ت زیرا کاالی اساس��ی به شمار‬ ‫می اید‪ .‬در سال گذشته هیچ گونه واردات گندمی‬ ‫نداش��تیم و تنها مقدار کمی گندم به صورت ورود‬ ‫موق��ت و برای ف��راوری و صادرات به کش��ورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬به کشورمان وارد شد‪.‬‬ ‫چرا با عراق و افغانستان‬ ‫تعرفه ترجیحی نداریم؟‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران می گوید اس��تقبال نکردن عراق‬ ‫و افغانس��تان از برقراری تعرف��ه ترجیحی با ایران‬ ‫ناشی از غیرحرفه ای و اشفته بودن شرایط تجارت‬ ‫بین الملل در این کشورهاست‪ .‬محمدرضا فاروقی‬ ‫در گفت وگ��و با ایبِنا درب��اره اینکه چرا نمی توان با‬ ‫کشورهای عراق و افغانس��تان قراردادهای تعرفه‬ ‫ترجیح��ی امضا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تجارت بین الملل تابع‬ ‫رفتارهای خاص و حرفه ای اس��ت‪ .‬اگر بخواهید با‬ ‫اروپا تج��ارت کنید‪ ،‬باید تابع قوانی��ن حرفه ای و‬ ‫متقابل باشید اما تجارت با عراق و افغانستان که دو‬ ‫مقصد از ‪ ۵‬مقصد نخس��ت صادراتی ایران هستند‪،‬‬ ‫تابع روش های س��نتی اس��ت‪ .‬وی بازارهای عراق‬ ‫و افغانس��تان را بازارهای تحمیل��ی برای صادرات‬ ‫ای��ران توصیف کرد و توضی��ح داد‪ :‬صادرات به این‬ ‫دو کش��ور در مقایسه با س��ایر بازارهای صادراتی‪،‬‬ ‫در حقیق��ت یک بازار تحمیلی اس��ت و در صورتی‬ ‫که به مرور ش��رایط این کش��ورها نیز بهبود یافته‬ ‫و پایدار ش��ود‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬با ای��ران رفتار متقابل‬ ‫متناسب با عرف تجارت بین الملل خواهند داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت‬ ‫واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬امسال شاهد‬ ‫بودیم چگون��ه ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و‬ ‫س��یب زمینی از ایران به ع��راق باعث بهم خوردن‬ ‫بازار ش��د و چه پیامدهایی داش��ت‪ .‬فاروقی درباره‬ ‫اینکه ایا ع��راق و افغانس��تان می توانند به محلی‬ ‫برای واردات کاالها از س��ایر کش��ورها برای ایران‬ ‫تبدیل ش��وند نیز گفت‪ :‬این ام��کان وجود دارد اما‬ ‫بازهم این موضوع به دلیل غیرحرفه ای بودن بازار‬ ‫انهاس��ت و برای فروشنده در نهایت محرز خواهد‬ ‫ش��د که کاالی فروخته شده متعلق به ایران است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش خصوصی تصریح ک��رد‪ :‬عراق‬ ‫درحال حاض��ر کاالی تولیدی برای ص��ادرات به‬ ‫ایران ندارد؛ بنابراین انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی‬ ‫با ایران برای این کش��ور فایده ای نخواهد د اشت‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬برای اعم��ال تعرفه ترجیحی در‬ ‫تجارت‪ ،‬الزم اس��ت تا اصل گواه��ی مبدا به تایید‬ ‫سفارتخانه ها برس��د و باید در کشور طرف معامله‬ ‫تولید و ساخته ش��ده بود‪.‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫تس��هیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران ادامه داد‪ :‬مطلع هس��تیم که تعرفه تجاری‬ ‫برای کاالهای ایرانی در کش��وری ‪ ۴۰‬درصد است‬ ‫اما این تعرفه در تجارت ان کش��ور با افغانستان ‪۵‬‬ ‫درصد در نظر گرفته شده است‪ .‬کاالهای ایرانی به‬ ‫افغانس��تان صادر شده‪ ،‬س��پس با تعویض اسناد با‬ ‫تعرفه ‪ ۵‬درصدی به کشور ثالث صادر می شوند که‬ ‫این موضوع با اصول تجارت و شفافیت مغایر است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید به دنبال اعمال تعرفه ترجیحی‬ ‫در تج��ارت خارجی با کش��ورهای هدف صادراتی‬ ‫مانند چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬برخی کش��ورهای افریقایی و‬ ‫سپس اروپا باش��یم و تالش کنیم موافقتنامه های‬ ‫تج��ارت ازاد را ب��ا کش��ورهای همس��ایه برقرار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مازاد تراز تجاری ایران و ترکیه ‪ ۱.۲۶‬میلیارد دالر شد‬ ‫گروه تجارت‪ :‬مازاد ت��راز تجاری ایران و ترکیه‬ ‫(تج��ارت کاالیی با احتس��اب نفت خ��ام) در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری میالدی به ‪ ۱.۲۶‬میلیارد دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬معاونت بررسی های اقتصادی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در گزارش��ی به روند تجارت ایران و‬ ‫ترکیه در این مدت پرداخته و نوشته است‪ :‬براساس‬ ‫امارهای تجارت کاالیی ترکیه در س��پتامبر امسال‪،‬‬ ‫تراز تجاری ایران (با احتس��اب نفت خام) با کشور‬ ‫ترکیه منفی شده است‪ .‬این کسری تراز تجاری که‬ ‫از ماه ژوئن شروع شده به دلیل افت شدید صادرات‬ ‫ایران به ترکیه است‪ .‬با این وجود‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه منتهی‬ ‫به س��پتامبر امس��ال میالدی تراز تج��اری ایران با‬ ‫ترکی��ه با مازاد همراه بوده؛ اگرچه نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته در سطح بسیار پایین تری قرار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش در این م��دت‪ ،‬ایران در‬ ‫تجارت کاالی��ی با ترکیه (با احتس��اب نفت خام)‪،‬‬ ‫مازاد تراز تج��اری حدود ‪ ۱.۲۶‬میلی��ارد دالری را‬ ‫رقم زده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه تراز تجاری ایران‬ ‫با ترکیه در مدت مش��ابه سال گذشته ‪ ۳.۸‬میلیارد‬ ‫دالر به سود ایران بوده‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه منتهی به سپتامبر‬ ‫امسال میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر کمتر ش��ده است‪ .‬امارهای‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪ .‬در این سال صادرات ایران‬ ‫به ترکیه در س��طح باالیی قرار داشته (‪ ۹.۸‬میلیارد‬ ‫دالر) و واردات ایران از این کش��ور حدود ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر رق��م خ��ورده بود‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬ارزش تجارت‬ ‫ای��ران و ترکیه معادل ‪ ۹.۳‬میلیارد دالرثبت ش��ده‬ ‫‪ ۶.۹‬میلیارد دالر ان صادرات ایران به این کش��ور و‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیارد دالر واردات ایران از ترکیه بوده است‪.‬‬ ‫ارزش کل تج��ارت ایران با ترکی��ه از دی ‪ ۹۷‬تا‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۸‬نیز حدود ‪ ۴.۷‬میلی��ارد دالر بوده که‬ ‫نس��بت به رق��م ‪ ۷.۵‬میلی��ارد دالری ان در مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته‪ ،‬حدود ‪ ۳۷‬درصد کاهش را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬کتاب مقررات صادرات و واردات‪ ،‬س��همی بین‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۶‬درصد از صادرات کاالیی ایران به ترکیه را‬ ‫در خالل سال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۷‬شامل شده اند‪.‬‬ ‫بیشترین س��هم مربوط به س��ال ‪ ۹۳‬و کمترین‬ ‫سهم نیز مربوطه به دی ‪ ۹۷‬تا شهریور ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫دی ‪ ۹۷‬تا ش��هریور ‪ ،۹۸‬از حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات ای��ران به ترکیه ح��دود ‪ ۲.۱‬میلیارد دالر‬ ‫ان ب��ه فصل ‪ ۲۷‬کتاب مقررات ص��ادرات و واردات‬ ‫اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫ارزش ص��ادرات فص��ل ‪ ۲۷‬ایران ب��ه ترکیه در‬ ‫دی ‪ ۹۷‬تا ش��هریور ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته نیز حدود ‪ ۵۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ارزش صادرات ایران به ترکیه دی ‪ ۹۷‬تا شهریور‬ ‫‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل از ان تقریباً ‪ ۴۷‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪ .‬حدود ‪ ۴۵‬واحد درصد از کاهش ‪ ۴۷‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات کاالیی ایران به ترکیه در دی ‪ ۹۷‬تا‬ ‫ش��هریور ‪ ،۹۸‬ناش��ی از افت صادرات کاالهای ذیل‬ ‫فص��ل ‪ ۲۷‬کتاب مقررات ص��ادرات و واردات یعنی‬ ‫سوخت های معدنی‪ ،‬روغن های معدنی و محصوالت‬ ‫حاصل از تقطیر انها؛ مواد قیری و موم های معدنی‬ ‫بوده که ش��امل نفت خ��ام و فراورده های نفتی نیز‬ ‫می شود‪ .‬براس��اس این گزارش کاالهای ذیل فصل‬ ‫از دی ‪ ۹۷‬تا شهریور ‪ ۹۸‬ایران حدود ‪ ۱.۷‬میلیارد‬ ‫دالر از ترکی��ه واردات داش��ته که نس��بت به رقم‬ ‫مدت مشابه سال گذشته حدود ‪ ۴.۵‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬مهم ترین عامل افت ارزش واردات‬ ‫ای��ران از ترکی��ه در این مدت اف��ت ارزش واردات‬ ‫فصل ‪ ۸۴‬کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح‬ ‫«دیگ های بخار اب گرم‪ ،‬ماش��ین االت و وس��ایل‬ ‫مکانیکی‪ ،‬اجزا و قطعات انها» بوده اس��ت‪ .‬واردات‬ ‫این گروه محصولی با کاهش ‪ ۳۲‬درصدی نسبت به‬ ‫دی ‪ ۹۶‬تا ش��هریور ‪ ،۹۷‬به حدود ‪۱۶۳‬میلیون دالر‬ ‫در دی ‪ ۹۷‬تا شهریور ‪۹۸‬رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات کاالیی ایران به ترکیه‬ ‫ماهان��ه تجارت ای��ران و ترکیه از دی س��ال‪ ۹۶‬تا‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۸‬نیز گویای تضعیف تراز تجاری ایران‬ ‫با ترکیه بوده که در واقع ناش��ی از افت صادرات به‬ ‫این کشور است‪ .‬براساس امارها‪ ،‬تا اردیبهشت ‪،۹۸‬‬ ‫تراز تجاری ماهانه ایران با ترکیه با مازاد همراه بوده‬ ‫اما پس از ماه ژوئن با افت قابل توجه صادرات ایران‬ ‫به ترکیه‪ ،‬تراز تجاری ایران با این کش��ور با کسری‬ ‫همراه شده است‪.‬‬ ‫شهریور ‪ ۹۸‬صادرات ایران به ترکیه حدود ‪۹۶.۵‬‬ ‫میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با ماه مشابه سال‬ ‫گذش��ته از ان کاهش��ی حدود ‪ ۸۳‬درصد را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در عین حال واردات ای��ران از ترکیه‬ ‫نیز معادل ‪ ۱۷۶‬میلیون دالر رقم خورده که نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه سال گذش��ته حدود ‪ ۱۳‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت کاالیی ایران و ترکیه‬ ‫بین سال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ،۹۷‬بیشترین حجم تجارت‬ ‫ای��ران و ترکیه مربوط به س��ال ‪ ۹۳‬و معادل ‪۱۳.۷‬‬ ‫‹ ‹واردات کاالیی ایران از ترکیه‬ ‫توافقنامه اوراسیا‪ ،‬رقابت پذیری ‪ ۸۰۰‬قلم کاال را افزایش می دهد‬ ‫کارش��ناس مس��ائل اس��یای میان��ه گف��ت‪ :‬اج��رای درس��ت‬ ‫موافقتنامه تجاری ایران با کش��ورهای اوراس��یا‪ ،‬می تواند س��طح‬ ‫رقابت پذی��ری ‪ ۸۰۰‬قل��م کاالی ذی��ل موافقتنام��ه را افزای��ش‬ ‫دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ولی کوزه گر در نشس��ت بررس��ی توافقنامه‬ ‫تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا که در مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری برگزار شد‪ ،‬پیوستن کشورمان به این توافقنامه را‬ ‫یکی از مهم ترین دستاورد کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬درست اجرایی‬ ‫شدن این موافقتنامه دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درس��ت اجرایی شدن این توافقنامه فراهم کننده حضور‬ ‫ای��ران در بازارهای جهان��ی خواهد بود و تمرین��ی برای یادگیری‬ ‫اصول درس��ت تجارت جهانی اس��ت‪ .‬کوزه گر با بی��ان اینکه ایران‬ ‫فقط به موافقتنامه پیوس��ته و هیچ عضویتی در این اتحادیه ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از ‪ ۳‬سال و در صورت فراهم شدن همه زمینه ها‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت به عضویت این اتحادیه پذیرفته ش��ویم‪ .‬وی خواس��تار ان‬ ‫ش��د که از فضاس��ازی منفی درباره این توافقنامه خودداری شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اس��یای میانه‪ ،‬ثبات در قوانین صادراتی‬ ‫را یک��ی از عوامل موفقیت دانس��ت و افزود‪ :‬هرگون��ه بی ثباتی در‬ ‫قوانی��ن به ضرر ما خواهد ب��ود‪ .‬وی موفقیت ای��ن فرصت تجاری‬ ‫پی��ش امده برای کش��ور را نیازمند عزم ملی همه نهادها دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬همه باید ب��ا هماهنگی کامل در این زمین��ه گام بردارند‪.‬‬ ‫کوزه گر تس��ریع در تکمیل خط اهن رشت به اس��تارا را خواستار‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬مرز ابی کشورمان با روس��یه و قزاقستان می تواند به‬ ‫ارتقای روابط تجاری با محوریت بخش خصوصی‬ ‫هی��ات تج��اری ات��اق بازرگان��ی تهران‬ ‫به سرپرس��تی مسعود خوانس��اری که ظهر‬ ‫دوشنبه‪ 20 ،‬ابان‪ ،‬وارد پکن‪ ،‬پایتخت چین‬ ‫ش��ده‪ ،‬دیدارها و مالقات های��ی با نهادهای‬ ‫گوناگ��ون بخش خصوص��ی و دولتی چین‬ ‫برگزار خواهد کرد‪ .‬برنامه فشرده این هیات‬ ‫برای رایزنی درباره مس��ائل گوناگونی است‬ ‫که می تواند مشکالت کنونی پیش پای فعاالن اقتصادی‬ ‫را برطرف کرده و زمینه همکاری های بیشتر بین بخش‬ ‫خصوصی دو کش��ور را در ش��رایط سخت تحریم فراهم‬ ‫کند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری در پاسخ به پرس��ش هایی درباره‬ ‫هدف و نتایج اولیه این س��فر می گوی��د که زمینه های‬ ‫همکاری دو طرف زیاد است و بخش خصوصی می تواند‬ ‫در صورت حل ش��دن مش��کالتی چون رواب��ط بانکی‪،‬‬ ‫س��طح مناسبات تجاری دو کشور را بسیار بیش از انچه‬ ‫هم اکنون هست‪ ،‬ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫€ €سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران با چه‬ ‫هدفی به چین انجام شده‪ ،‬ایا نتیجه مشخصی از‬ ‫این دیدارها حاصل شده است؟‬ ‫س��فر هیات تجاری ات��اق بازرگانی ته��ران به چین‬ ‫به دنبال دعوت رس��می اتاق پکن و در راس��تای توسعه‬ ‫رواب��ط دوجانبه با محوریت بخش خصوصی دو کش��ور‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اتاق های بازرگانی چین به ویژه اتاق‬ ‫بازرگان��ی پک��ن‪ ،‬از ظرفیت و توانمندی بس��یار باالیی‬ ‫برخوردارند‪ .‬می توانیم در ش��رایط کنون��ی از ابتکارات‬ ‫ات��اق پکن در ات��اق بازرگان��ی تهران و ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران اس��تفاده کنیم‪ .‬در مدتی که هی��ات تجاری اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران در پک��ن حضور دارد‪ ،‬نشس��ت های‬ ‫س��ازنده ای با شورای توس��عه تجارت بین الملل چین‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی پکن و نهادهای بخش خصوصی و دولتی‬ ‫برگزار ش��ده و توافق های��ی در زمینه نح��وه همکاری‬ ‫و تعام��ل می��ان اتاق ها به دس��ت امده اس��ت‪ .‬کش��ور‬ ‫چین درحال حاضر نخس��تین ش��ریک تج��اری ایران‬ ‫در جه��ان اس��ت و تاجران و بازرگانان هر دو کش��ور در‬ ‫بازارهای یکدیگر فعال هس��تند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مناسبات سیاسی دو کش��ور نیز در باالترین سطح قرار‬ ‫دارد‪ .‬در نشس��ت های مذاک��ره تاکی��د داش��تیم‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ای��ران ای��ن فرص��ت و توانای��ی‬ ‫را دارد ک��ه س��طح رواب��ط اقتص��ادی دو کش��ور‬ ‫را ب��ه بی��ش از انچ��ه اکن��ون وج��ود دارد‪ ،‬ارتق��ا‬ ‫دهد‪ .‬از جمله توافق های��ی که میان اتاق های بازرگانی‬ ‫دو کش��ور در این س��فر انجام ش��د‪ ،‬تالش برای حضور‬ ‫پررنگ بنگاه های دو کش��ور در نمایش��گاه های تجاری‬ ‫چین و ایران اس��ت؛ چرا که معتقدیم با افزایش شناخت‬ ‫بنگاه ها از یکدیگر‪ ،‬سطح مناسبات اقتصادی و بازرگانی‬ ‫هر دو کشور بیش از پیش ارتقا پیدا خواهد کرد‪ .‬تشکیل‬ ‫کارگروه مش��ترک داوری از دیگر توافق های انجام شده‬ ‫در این س��فر اس��ت و با توجه به حجم باالی‬ ‫مبادالتی که میان بنگاه های دو کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با ایجاد این کارگروه داوری مش��ترک‬ ‫می ت��وان اختالف ها حقوق��ی را حل و فصل‬ ‫کرد‪ .‬حضور اث��ار و تولیدات فرهنگی ایران‬ ‫در نمایش��گاه فرهنگی که اتاق پکن به طور‬ ‫س��االنه برگزار می کن��د‪ ،‬از دیگر توافق های‬ ‫مرب��وط دو ط��رف بود و به ط��ور متقابل نی��ز تولیدات‬ ‫فرهنگ��ی چین در نمایش��گاه های فرهنگ��ی ایران به‬ ‫نمای��ش درخواهد امد و ای��ن رویداد کمک خواهد کرد‬ ‫تا دو تمدن بزرگ و باس��تانی ایران و چین بیش از پیش‬ ‫به مردم دو کش��ور شناسانده ش��ود‪ .‬از دیگر زمینه های‬ ‫همکاری میان دو طرف‪ ،‬توس��عه صنعت گردش��گری‬ ‫اس��ت‪ .‬براوردها نش��ان می دهد چینی ها ساالنه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر در زمینه گردش��گری هزینه می کنند در‬ ‫حالی که ایران س��هم اندکی از ای��ن هزینه کرد دارد‪ .‬در‬ ‫این باره نیز شناس��اندن ظرفیت های گردشگری ایران‬ ‫به گردش��گران چینی از طریق حضور در نمایشگاه های‬ ‫پکن و دعوت از چینی ها برای س��فر به ایران می تواند به‬ ‫رونق و افزایش س��هم ایران در گردشگری چین کمک‬ ‫کند‪ .‬برگزاری نمایش��گاه های «های ت��ک» در چین و‬ ‫حضور ش��رکت های فناورانه ایران در این نمایش��گاه ها‬ ‫با کمک ات��اق تهران از دیگر موضوع ه��ای مورد توافق‬ ‫در نشست با مس��ئوالن اتاق پکن بود که در این باره نیز‬ ‫زمینه همکاری گسترده ای میان دو طرف برقرار است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا درباره پروژه یک ج�اده یک کمربند نیز‬ ‫گفت وگو داشتید؟‬ ‫طرح «یک جاده‪ ،‬یک کمربن��د» پروژه بزرگ دولت‬ ‫چی��ن ب��رای احیای ج��اده ابریش��م اس��ت و می تواند‬ ‫یکی از ظرفیت های توس��عه همکاری ه��ای اقتصادی‬ ‫می��ان بخ��ش خصوصی ای��ران و چی��ن باش��د‪ .‬ایران‬ ‫یکی از کش��ورهای ب��ا ظرفیت باال در مس��یر این جاده‬ ‫بین الملل��ی بوده و دول��ت چین نیز اعتب��ارات ویژه ای‬ ‫را ب��رای تحق��ق این طرح بزرگ جهان��ی در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم بتوانیم از ای��ن اعتبارات و امکانات در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای حضور بخش خصوصی ایران در‬ ‫تعامالت اقتصاد جهانی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €ایا انتخاب چین برای س�فر هیات تجاری در‬ ‫شرایط تحریم نشان ا ز هدف خاصی دارد؟‬ ‫در ات��اق بازرگانی تهران به دنبال این هس��تیم که از‬ ‫ظرفیت باالی اقتصاد چین برای توسعه کشور استفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬اقتصاد ایران نباید فق��ط به واردات و خرید کاال‬ ‫و خدم��ات از چین محدود ش��ود‪ .‬ما بای��د از فناوری و‬ ‫زیرس��اخت های توس��عه یافته این کش��ور نیز استفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬پس از بازگش��ت هی��ات تجاری به ته��ران‪ ،‬در‬ ‫پارلمان بخش خصوصی تالش خواهیم کرد زمینه های‬ ‫بیش��تری ب��رای شناس��ایی ظرفیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫فناوری دو کشور را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رونق تجارت دریایی کمک کند‪ .‬وی خواستار فعال تر شدن رایزنان‬ ‫اقتصادی کش��ورمان در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬باید برای روس��یه به تنهایی ‪ ۳‬رایزن اقتصادی داشته‬ ‫باشیم تا بتوانیم امر تجارت را پیش ببریم‪ .‬حسام الدین اشنا‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری هم در این نشست‬ ‫پیوستن کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حاصل مذاکرات‬ ‫طوالنی دانس��ت که در چند روز گذش��ته اجرایی شده و افزود‪ :‬این‬ ‫فرصت تجاری خوبی برای کش��ورمان اس��ت و باید از ان استفاده‬ ‫کرد‪ .‬میرهادی س��یدی‪ ،‬مش��اور امور بین الملل س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت هم در این نشس��ت درباره ضرورت پیوس��تن به اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا ب��رای ایران گفت‪ :‬ایران بای��د برای موفقیت در‬ ‫اقتصاد به س��مت تعامل ب��ا جهان برود و این فرص��ت پیش امده‬ ‫می تواند به این مهم کمک کند‪ .‬او با بیان اینکه امروز نیاز شدیدی‬ ‫ب��رای تعامل با اقتصاد جهانی داریم تصری��ح کرد‪ :‬باید نگرش مان‬ ‫نسبت به جهان را تغییر دهیم تا در اقتصاد بتوانیم به موفقیت دست‬ ‫یابیم‪ .‬کش��ورمان تاکنون با هیچ ج��ای جهان چنین توافق مهمی‬ ‫نداشته است‪ .‬سیدی افزود‪ :‬در این توافقنامه ‪ ۸۰‬درصد بار صادراتی‬ ‫ایران کشاورزی است و بیشتر تالش می شود محصوالت کشاورزی‬ ‫صادر شود‪ .‬مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت همچنین‬ ‫از اتخاذ تدابیر الزم برای دفاع تجاری از کاالهای کشورمان خبرداد‬ ‫و گفت‪ :‬کاهش تعرفه ای فقط در حد کاالهای زیرپوش��ش پذیرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برپایی چند رویداد نمایشگاهی با محوریت ساخت داخل گزارش می دهد‬ ‫هم��واره از صنع��ت نمایش��گاهی به عن��وان عرص��ه ای ب��رای‬ ‫کوتاه کردن مس��یر صنعت س��ازی نام برده شده اس��ت‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه هایی ب��ا موضوع رونق تولید و تاکید بر نهضت س��اخت‬ ‫داخ��ل می توان��د ش��رایطی را پدی��د اورد که فع��االن اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و تولیدی کش��ور‪ ،‬رو در روی یکدیگر‪ ،‬با هم مذاکره کنند و‬ ‫وضعیت را بهبود بخش��ند‪ .‬اینکه گاهی گفته می شود باید زیر پای‬ ‫تولیدکنندگان فرش قرمز پهن کرد‪ ،‬شاید تا امروز به شوخی شبیه‬ ‫ب��ود اما این بار واقعا باید گفت ش��اهد درخش��ش تولیدکنندگان‬ ‫داخلی روی فرش قرمز رویدادهای ملی بودیم‪.‬‬ ‫در طول یک سال اخیر شاهد برگزاری چندین نمایشگاه موثر در‬ ‫حوزه حمایت از تولید داخل در شهرهای مهم کشور بوده و خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری این چند رویداد گزارش می دهد؛‬ ‫‹ ‹نمایشگاه فرصت های ساخت داخل در تهران‬ ‫از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیر ‪ ۹۸‬در محل نمایش��گاه بین المللی تهران ش��اهد‬ ‫برپایی نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بودیم‪.‬‬ ‫این رویداد با مش��ارکت صدها ش��رکت ‪ ۲۷‬تیر با حضور وزیران‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با هدف ارائه‬ ‫نیازمندی ه��ای صنایع این کش��ور در گروه های هدف که پیش از‬ ‫این از طریق واردات تامین می ش��ده‪ ،‬داخلی س��ازی و رونق تولید‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫انچه این نمایشگاه را از دیگر نمایشگاه ها متمایز می کند عرضه‬ ‫به جای نمایش دستاوردهاست‪ ۲۱۰ .‬شرکت بزرگ و فرادستی در‬ ‫حوزه های خودرو و قطعات‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬صنایع معدنی فلزی و‬ ‫غیرفل��زی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬صنایع دریایی و نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در‬ ‫فضای��ی نزدیک ‪ ۱۱‬هزار مترمربع‪ ،‬کمبودها و نیازهای ش��ان را به‬ ‫نمایش گذاشتند و از صنعتگران‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬کارگاه های کوچک‬ ‫و استارت اپ ها دعوت کردند تا برای رفع این نیازها پیشگام شوند‪.‬‬ ‫مجری این نمایش��گاه س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) بوده و عالوه ب��ر ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی و صندوق های حمایتی جزو همکاران‬ ‫برگ��زاری این نمایش��گاه بودند‪ .‬این نمایش��گاه از این پس به طور‬ ‫ساالنه با هدف ارائه نیازمندی های صنایع کشور در گروه های هدف‬ ‫که پیش از این از طریق واردات تامین می شده برگزار می شود‪.‬‬ ‫حوزه های تخصصی این روی��داد را صنعت‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬حمل ونقل (زمینی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و هوایی)‪ ،‬خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬معدن و متالورژی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬مخابرات و فناوری‬ ‫ی و خانه‪ ،‬اش��پزخانه و لوازم خانگی‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬اقتصادی و بازرگان ‬ ‫در بر می گیرد‪.‬‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬این نمایش��گاه در سال های اینده به طور‬ ‫قطع بزرگ ترین و مناس��ب ترین اوردگاه ملی برای مذاکرات دو و‬ ‫چندجانبه میان طرفین تقاضا در گروه های صنعت خودرو و قطعات‬ ‫ان‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مخابرات و صنایع دریایی با طرفین عرضه مانند دانشگاه ها و مراکز‬ ‫پژوهشی‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‪ ،‬س��رمایه گذاران‪ ،‬کارافرینان‪،‬‬ ‫صندوق ها و ساختارهای حمایتی و‪ ...‬به کمک واسط های فناوری‬ ‫و صنعتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمایشگاه رونق تولید ملی‬ ‫نمایش��گاه رونق تولید ملی در روزهای ‪ 26‬تا ‪ 29‬شهریور امسال‬ ‫در محل برپایی نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان واقع در‬ ‫پل شهرس��تان اصفهان برپا ش��د و بیش از ‪ ۴۰‬شرکت و مجموعه‬ ‫ب��زرگ صنعتی و تولیدی در ‪ 4‬هزار مترمربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫حضور یافتند و دستاوردهای خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫اغلب ش��رکت های حاض��ر در این نمایش��گاه در اس��تان های‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ته��ران و شهرس��تان کاش��ان فعالی��ت داش��تند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها در حوزه های صنعتی‪ ،‬فوالدی‪ ،‬داروسازی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫الستیک س��ازی‪ ،‬فراورده های نسوز‪ ،‬ساخت و تولید لوستر‪ ،‬تولید‬ ‫قطع��ات خ��ودرو‪ ،‬صنایع دفاع��ی‪ ،‬اپتیک و دانش بنی��ان فعالیت‬ ‫می کنند و از شرکت های پیشرو در زمینه تولیدات داخلی به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه رونق تولید ملی به اعتقاد کارشناسان گامی‬ ‫در جهت تحقق ش��عار س��ال و حمایت از تولیدکنندگان کاالهای‬ ‫داخل��ی بود و ش��رکت ها و گروه های صنعتی ب��زرگ مانند فوالد‬ ‫مبارکه و ذوب اهن در ان حضور داشتند‪.‬‬ ‫در حاش��یه این نمایش��گاه جلس��ات‪ ،‬کارگاه های اموزش��ی و‬ ‫نشست های هم اندیشی با مسئوالن و همایش رونق تولید ملی هم‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه‪ ،‬نمایش توانمندی های صنایع بزرگ‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و ش��رکت های دانش بنیان را در دس��تور کار خود‬ ‫ق��رار داد که می توان��د در دوره های اینده نیز بس��یار تاثیرگذار و‬ ‫نمایش��گاه تخصصی بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و م��واد گروه های فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬شامگاه چهارشنبه‪ 23 ،‬مرداد با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در محل دائمی نمایش��گاه بین المللی اهواز گش��ایش یافت و تا ‪۲۵‬‬ ‫مرداد ادامه داشت‬ ‫موفقیت امیز باشد‪.‬‬ ‫در برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬دو رویکرد اساسی ازجمله حمایت و‬ ‫لزوم حمایت از تولید داخلی با رونمایی از دستاوردهای صنعتگران‬ ‫و دانش��مندان ایران��ی و نیز نمای��ش نیازهای واردات��ی صنایع در‬ ‫نظر گرفته ش��د تا فعاالن این بخش ها‪ ،‬نس��بت به بومی سازی این‬ ‫محصوالت اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان نخس��تین نمایشگاه رونق تولید تالش کردند با‬ ‫ایجاد فضایی صمیمی به منظور هم نش��ینی صنایع بزرگ‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک و شرکت های دانش بنیان‪ ،‬به طراحی و بازتولید فناوری ها‪،‬‬ ‫قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت داخلی کشور بپردازند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه رونق تولید ملی در حالی برگزار شد که یکی از عوامل‬ ‫ورشکس��تگی صنایع داخلی در سال های گذشته‪ ،‬واردات بی رویه‬ ‫اجناس خارجی ای بوده که یا مش��ابه داخلی انها وجود دارد یا نرخ‬ ‫اندک انها باعث می ش��ود رغبت��ی در داخل برای تولید ان اجناس‬ ‫وجود نداشته باش��د‪ .‬مهم ترین راهبرد برای برون رفت از تنگناها‪،‬‬ ‫رون��ق تولید اس��ت و این موض��وع‪ ،‬راهکاری به ش��مار می رود که‬ ‫صاحب نظران اقتصادی از س��ال های گذش��ته بر لزوم برنامه ریزی‬ ‫و زمینه سازی ان تاکید ورزیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه فرصت های ساخت داخل فارس‬ ‫نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید از ‪ ۱۳‬تا ‪۱۶‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۸‬در محل دائمی نمایشگاه بین المللی فارس ‪ -‬شیراز در‬ ‫سالن های مالصدرا‪ ،‬سرو‪ ،‬بهار و نرگس برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزارکننده نخس��تین نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل و‬ ‫رونق تولید ش��رکت مدیریت و توسعه فروغ افکار بوده و حامیان و‬ ‫متولیان برگزاری این نمایشگاه استانداری فارس و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان بودند‪.‬‬ ‫از دیگر حامیان این رویداد می توان از جهاد کش��اورزی‪ ،‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬پارک علم و فناوری دانشگاه ازاد‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ش��یراز‪ ،‬ش��رکت خدماتی‬ ‫شهرک صنعتی فارس و خانه صنعت و معدن فارس نام برد‪.‬‬ ‫ه��دف از برگ��زاری این نمایش��گاه قطع حلقه های وابس��تگی‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی به قطعات و مواد اولی��ه وارداتی و جلوگیری از‬ ‫خروج ارز بوده است‪.‬‬ ‫محورهای فرعی این نمایش��گاه صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪،‬‬ ‫صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی‪ ،‬صنایع خودرو و قطعات وابس��ته‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬ماش��ین االت و صنای��ع وابس��ته‪ ،‬ب��رق‪ ،‬مخابرات و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬بانک ها و موسس��ه های مال��ی و اعتباری و صندوق ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه فرصت های ساخت داخل هرمزگان‬ ‫در همی��ن چند روز گذش��ته (‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬ابان) ش��اهد برگزاری‬ ‫نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان‬ ‫هرمزگان در محل دائمی نمایشگاه های استان هرمزگان بودیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان در حاش��یه‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه گفت‪ :‬در نمایش��گاه فرصت های ساخت‬ ‫داخل و رونق تولید‪ ۱۰۰ ،‬ش��رکت صنعتی اس��تان در ‪ ۱۰۰‬غرفه‪،‬‬ ‫کاالهای تولیدی خود را در محل دائمی نمایشگاه های بندرعابس‬ ‫در معرض نمایش گذاشته اند‪.‬‬ ‫خلیل قاسمی افزود‪ ۸ :‬واحد علمی و دانشگاهی هرمزگان نیز در‬ ‫این نمایش��گاه شرکت دارند تا با استفاده از توان علمی و مهندسی‬ ‫خود‪ ،‬پاس��خگوی نیازهای صنایع در حوزه کاالهای ساخت استان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫با محوریت نیازمندی های فناوری وارداتی صنایع و توانمندی های‬ ‫س��اخت داخل با هدف رفع نیازهای صنایع هرمزگان برگزار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرم��زگان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن در ‪ ۲‬نوبت صبح (‪ ۹‬تا ‪ )۱۳‬و‬ ‫در این نمایش��گاه که از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬ابا ‬ ‫عصر (‪ ۱۶‬تا ‪ )۲۱‬دائر است‪ ،‬از صنعتگران‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬کارگاه های‬ ‫کوچک و اس��تارت اپ ها دعوت ش��ده تا برای رفع نیازهای صنایع‬ ‫هرمزگان پیشگام شوند‪.‬‬ ‫قاسمی یاداور شد‪ :‬در حاشیه این نمایشگاه ‪ 5‬کارگروه تخصصی‬ ‫در حوزه «نقش ش��رکت های دانش بنیان و مراکزعلمی پژوهشی و‬ ‫صندوق های حمایتی در تامین دانش و فناوری مورد نیاز س��اخت‬ ‫داخل»‪« ،‬نشس��ت تخصص��ی نیازمندی های فن��اوری و وارداتی‬ ‫معدن و صنایع معدنی»‪« ،‬نشست تخصصی نیازمندی های فناوری‬ ‫و وارداتی صنایع کوچک»‪« ،‬نشس��ت تخصص��ی نیازمندی های‬ ‫فناوری و وارداتی صنایع نفتی و ش��یمیایی» و همچنین «نشست‬ ‫تخصص��ی نیازمندهای فناوری و واردات��ی صنایع دریایی» برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بومی سازی فوالد در اهواز‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهی��زات و مواد‬ ‫گروه های فوالد خوزستان‪ ،‬شامگاه چهارشنبه‪ 23 ،‬مرداد با حضور‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در محل دائمی نمایش��گاه‬ ‫بین المللی اهواز گشایش یافت و تا ‪ ۲۵‬مرداد ادامه داشت‪.‬‬ ‫این رویداد با هدف ش��ناخت و حمایت صنایع داخلی و تولیدات‬ ‫داخ��ل‪ ،‬تامین قطعات و تجهیزات موردنیاز صنایع با اتکا به صنایع‬ ‫داخل و بومی س��ازی گروه ملی فوالد‪ ،‬شناس��ایی توانمندی های‬ ‫تامین کنن��دگان و تولیدکنندگان داخل��ی و هم افزایی دانش فنی‬ ‫و توسعه و حمایت از صنایع کوچک برپا شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و م��واد گروه فوالد‬ ‫خوزس��تان در ‪ ۶۵‬غرفه در مس��احت ‪3‬ه��زار مترمربع از ‪ ۲۳‬تا ‪۲۵‬‬ ‫مرداد در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان میزبان‬ ‫مخاطبان بوده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت فوالد خوزس��تان در این باره بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این نمایش��گاه صنعتگران و سازندگان قطعات حوزه فوالد‬ ‫و تامین کنندگان مواد این صنعت حضور دارند‪.‬‬ ‫غالمرضا فروغی نی��ا گفت‪ :‬این نمایش��گاه فرصت طالیی برای‬ ‫صنایع کوچک است تا با اشنا شدن با قطعات موردنیاز این صنعت‬ ‫همکاری بیشتری با شرکت فوالد خوزستان در تامین تجهیزات و‬ ‫قطعات ان داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر تم��ام کارخانه ها از واحده��ای تولیدی و صنایع‬ ‫کوچک استان برای تامین قطعات موردنیاز خود استفاده کنند ارز‬ ‫از استان و کشور خارج نمی شود و زمینه برای ایجاد اشتغال و تولید‬ ‫ثروت در استان فراهم می شود‪.‬‬ ‫پیش از این مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان با‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان رایزنی هایی برای استفاده از‬ ‫تولید داخل استان داشته و شرکت فوالد خوزستان نیز از واحدهای‬ ‫تولیدی شهرک های صنعتی اهواز که در زمینه تامین قطعات این‬ ‫صنع��ت فعالی��ت دارند‪ ،‬بازدید کرد تا زمینه ب��رای فعالیت هر چه‬ ‫بیشتر واحدهای تولیدی استان در این صنعت فراهم شود‪.‬‬ ‫هدف گروه فوالد خوزس��تان از برگزاری نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬شناسایی توانمندی قطعه س��ازان‪ ،‬تامین کنندگان‬ ‫و س��ازندگان اس��تان خوزس��تان بوده اس��ت‪ .‬چیدمان نمایشگاه‬ ‫به گونه ای اجرا شد که صاحبان صنعت مرتبط با فوالد‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫و تامین کنندگان با حضور در س��الن گروه فوالد خوزس��تان ضمن‬ ‫باخبر ش��دن از نیازها‪ ،‬با مدیران و کارشناس��ان ش��رکت مستقیم‬ ‫ارتباط برقرار و در صورت دس��تیابی به توافق‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫امضا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ریخته گری‬ ‫فوالد هرمزگان برای نخس��تین بار در کشور کنفرانس تخصصی‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد را در نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬با مشارکت مراکز‬ ‫پژوهشی و دانشگاهی کشور در بندرعباس برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا کاظمی‪ ،‬معاونت فناوری و توس��عه ف��والد هرمزگان با‬ ‫بیان اینک��ه ریخته گری مداوم یکی از فناوری های مهم در صنعت‬ ‫فوالد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که دان��ش ریخته گری در جهان به طور‬ ‫مداوم در حال تکمیل و بروزرس��انی اس��ت باید ارزیابی مداومی از‬ ‫وضعیت این صنعت در کش��ور انجام شود‪ .‬کاظمی افزود‪ :‬باتوجه به ‬ ‫وجود بس��تری مناسب برای اس��تفاده از دانش‪ ،‬همفکری و تعامل‬ ‫ش��رکت های فوالدی‪ ،‬انجمن های علمی نخبگان صنعتی و جامعه‬ ‫دانش��گاهی کش��ور‪ ،‬فوالد هرمزگان برای نخس��تین بار در کشور‬ ‫کنفرانس تخصصی ریخته گری مداوم فوالد را در نیمه دوم س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬در شهر بندرعباس برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اهداف برپایی این کنفرانس تصریح کرد‪ :‬هدف نخست‬ ‫این کنفرانس‪ ،‬شناس��ایی اخرین فناوری ها و دستاوردها در حوزه‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد اس��ت‪ .‬باتوجه به تولید فعلی فوالد کشور‬ ‫(کمی و کیفی) و نیاز به توس��عه خطوط فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫م��داوم براس��اس افق ‪ ۱۴۰۴‬نیاز اس��ت که اخری��ن فناوری های‬ ‫ماش��ین های ریخته گری مداوم بررس��ی و معرفی شود‪ .‬همچنین‬ ‫اخرین دس��تاوردهای مواد مصرف��ی و تجهیزات مختلف خطوط‬ ‫ریخته گ��ری هم در این کنفرانس م��ورد توجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توس��عه فوالد هرمزگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬هدف‬ ‫دوم‪ ،‬شناسایی مشکالت و نیازهای فناوری و بومی سازی قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و مواد اس��ت‪ .‬بومی س��ازی در صنایع‪ ،‬فرایندی است که‬ ‫نیاز به نقش��ه راه دارد و غایت ان اس��تفاده بهین��ه از همکاری های‬ ‫بین المللی و ایجاد ام��کان تولید محصول و فناوری های مربوط به‬ ‫ان‪ ،‬به اشکال مختلف در داخل است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمایشگاه حمایت از تولید داخل همراه اول‬ ‫ح��دود یک ماه پیش نمایش��گاه دائمی حمای��ت از تولید داخل‬ ‫همراه اول به طور رسمی اغاز به کار کرد‪ .‬همراه اول با هدف حمایت‬ ‫از ش��رکت های تولیدکننده داخل��ی و ارائه دهندگان محصوالت‬ ‫بومی‪ ،‬در راس��تای سیاست های تبیین ش��ده در وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اقدام به‬ ‫برگزاری نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخل کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ع�لاوه بر تجهی��زات ‪ passive‬ش��بکه که‬ ‫ام��کان تولید ان در داخل وج��ود دارد‪ ،‬محصوالت و خدمات مورد‬ ‫نی��از بخش های فنی ش��بکه نیز ارائه خواهد ش��د‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫تامین کنندگان تجهیزات و محصوالت و راهکارهای مخابراتی قادر‬ ‫خواهند بود با حضور در این نمایشگاه‪ ،‬نسبت به ارائه محصوالت یا‬ ‫انجام مذاکرات فنی و معرفی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فضا با هدف تس��هیل تعامالت با تولیدکنن��دگان‪ ،‬افزایش‬ ‫ش��فافیت ها‪ ،‬اماده س��ازی محیط رقابتی و حمایت از شرکت های‬ ‫نوپا در کنار ش��رکت های باسابقه‪ ،‬در راستای هدفمندسازی تولید‬ ‫و فعالیت های پژوهشی مبتنی بر نیاز بازار راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه نمایشگاه های فرهنگی ایران از تمامی‬ ‫تشکل های صنفی نشر‪ ،‬ناشران‪ ،‬نهادها‪ ،‬موسسه ها‬ ‫و اژانس های ادبی سراس��ر کش��ور برای حضور در‬ ‫نمایشگاه کتاب کودک بلونیا (‪ )۲۰۲۰‬دعوت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬متقاضی��ان برای حضور در این‬ ‫نمایشگاه می توانند تا ‪ ۱۰‬اذر به پایگاه الکترونیکی‬ ‫موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی ایران مراجعه و‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫در فراخوان موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی‬ ‫ایران امده است‪« :‬نمایشگاه کتاب بولونیا به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین و معتبرترین نمایشگاه های کتاب‬ ‫دنی��ا در حوزه کت��اب کودک و نوجوان‪ ،‬هر س��ال‬ ‫پذیرای بسیاری از فعاالن حوزه نشر است‪.‬‬ ‫باتوجه به برپایی غرفه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در نمایش��گاه کت��اب بولونی��ا ‪ ۱۱( ۲۰۲۰‬ت��ا ‪۱۴‬‬ ‫فروردین ‪ )۱۳۹۹‬ازس��وی موسسه نمایشگاه های‬ ‫فرهنگی ایران‪ ،‬از تمامی تشکل های محترم صنفی‬ ‫نشر‪ ،‬ناشران و اژانس های ادبی سراسر کشور برای‬ ‫ثبت نام به منظور حضور در این نمایش��گاه باتوجه‬ ‫به ضوابط و زمان های اعالم شده‪ ،‬دعوت می شود‪.‬‬ ‫وظایف متقاضیان‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ثبت نام در س��ایت موسس��ه نمایش��گاه های‬ ‫فرهنگی ایران و امض��ای تفاهمنامه همکاری (در‬ ‫صورت کس��ب شرایط حضور) حداکثر تا تاریخ ‪۱۰‬‬ ‫اذر ‪۹۸‬‬ ‫‪ .۲‬معرفی یک نفر به عنوان متصدی غرفه به طور‬ ‫ثابت (‪)contact person‬؛‬ ‫‪ .۳‬پیش��نهاد و معرف��ی کتاب ه��ای مناس��ب و‬ ‫قابل عرضه در نمایشگاه حداکثر تا اول دی ‪۹۸‬‬ ‫‪ .۴‬تهیه رایت کاتالوگ (مطابق شیوه نامه مربوط)‬ ‫و ارائ��ه ترجمه متن چکیده کتاب ه��ا (ترجیحا به‬ ‫زبان انگلیسی یا ایتالیایی) حداکثر تا اول بهمن ‪۹۸‬‬ ‫‪ .۵‬انتقال کتاب های منتخب براس��اس فهرست‬ ‫اعالم ش��ده حداکث��ر تا ‪ ۱۰‬فروردی��ن ‪ ۹9‬به محل‬ ‫غرفه‬ ‫‪ .۶‬تقب��ل تمام��ی هزینه ه��ا و اقدام های مربوط‬ ‫به ام��ور ویزا‪ ،‬بلیت‪ ،‬اقام��ت و رفت وامد نماینده یا‬ ‫نمایندگان اعزامی‬ ‫شرایط کتاب های قابل عرضه‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دارا ب��ودن مج��وز وزارت فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی با قابلیت عرضه در بازارهای جهانی نشر‬ ‫و امکان فروش حق نش��ر (رایت) به ناش��ران سایر‬ ‫کشورها‬ ‫‪ .۲‬تالیفی بودن کتاب های پیشنهادی (ارجحیت‬ ‫ب��ا کتاب های منتشرش��ده به زبان ه��ای خارجی‬ ‫ی��ا کتاب های دوزبان��ه به یک��ی از زبان های دیگر‬ ‫مانند انگلیس��ی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬عربی‪ ،‬المانی‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫اس��پانیولی و‪ ...‬و نیز کتاب های برگزیده در یکی از‬ ‫جوایز یا جشنواره های ملی یا بین المللی است)‬ ‫‪ .۳‬جدیداالنتش��ار بودن کتاب های پیشنهادی‬ ‫(اولویت با کتاب هایی اس��ت که اخرین ویرایش یا‬ ‫تجدید چاپ ان در ‪ ۵‬سال اخیر باشد)‬ ‫‪ .۴‬تناس��ب موضوعی کتاب های پیش��نهادی با‬ ‫موضوع نمایش��گاه (کتاب ها از لحاظ موضوعی در‬ ‫حوزه کودک و نوجوان باشد)‬ ‫‪ .۵‬تهیه بروش��ور و چکیده ‪ ۱۵۰‬کلمه ای به زبان‬ ‫انگلیسی برای کتاب های ارائه شده‬ ‫اولویت اختصاص فضا‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ناش��رانی که کتاب هایی به زبان غیرفارس��ی‬ ‫چاپ کرده یا حق نشر کتاب های خود را به ناشران‬ ‫خارجی فروخته اند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ناش��رانی که تصویرگر و نویس��نده اثارش��ان‬ ‫جوایز بین المللی دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ارائه برنامه منس��جم حضور‪ ،‬ق��رار مالقات و‬ ‫اماده سازی کاتالوگ به زبان انگلیسی و ایتالیایی‬ ‫یاداوری‪ :‬اولویت پذیرش براساس ترتیب وصول‬ ‫تقاض��ا و ارائه مس��تندات مبنی بر انج��ام وظایف‬ ‫متقاضیان و دارا بودن اولویت های یادشده است»‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب کودک بولونیا یکی از مهم ترین‬ ‫نمایش��گاه های ایتالیا اس��ت که هر سال ‪ ۱۶‬تا ‪۱۹‬‬ ‫فروردین در شهر بولونیا در فضایی به مساحت ‪20‬‬ ‫هزار مترمربع برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۶۲‬برگزار می شود‪ ،‬بز رگ ترین رویداد‬ ‫جهان در زمینه کتاب و محصوالت چندرس��انه ای‬ ‫ک��ودکان به ش��مار می اید‪ .‬این نمایش��گاه فروش‬ ‫مس��تقیم کت��اب ن��دارد و برنامه های��ی مانن��د‬ ‫نشس��ت های کتابخوانی برای ک��ودکان هم در ان‬ ‫برگزار نمی ش��ود‪ .‬مخاطبان و بازدیدکنندگان این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک‪،‬‬ ‫ناش��ران و نمایندگان انه��ا‪ ،‬تهیه کنندگان فیلم و‬ ‫برنامه های تلویزیونی‪ ،‬کتابداران‪ ،‬فروش��ندگان و‬ ‫توزیع کنندگان کتاب هس��تند‪ .‬البت��ه اموزگاران‬ ‫مدرس��ه ها و سازمان های بین المللی هم می توانند‬ ‫به عنوان بازدیدکننده در این نمایش��گاه ش��رکت‬ ‫کنند‪ .‬اه��داف برگزارکنندگان نمایش��گاه بولونیا‬ ‫معرفی بهترین کتاب ها و اثار چندرس��انه ای برای‬ ‫کودکان‪ ،‬ایجاد فرصت های همکاری بین ناش��ران‪،‬‬ ‫بح��ث و تبادل نظر درباره بخش ه��ای مورد توجه‬ ‫مخاطبان و البته ایجاد محیطی مناس��ب به منظور‬ ‫خرید و فروش حقوق اثار است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرش قرمز؛ این بار «واقعا» زیر پای تولیدکنندگان‬ ‫دعوت از ناشران برای‬ ‫حضور در بولونیا ‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اغاز به کار نمایشگاه‬ ‫فرصت های ساخت‬ ‫داخل در هرمزگان‬ ‫نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید هرمزگان با مش��ارکت شرکت های‬ ‫داخل��ی و صنایع و با حضور مدیران دانش��گاه ها‬ ‫و مراک��ز علمی اس��تان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬خلیلی قاس��می‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولید‪۱۰۰ ،‬شرکت صنعتی استان در قالب‪۱۰۰‬‬ ‫غرفه‪ ،‬کاالهای س��اخت خ��ود را درمحل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بندرعاب��س در معرض نمایش‬ ‫گذاشته اند‪ .‬وی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه‬ ‫افزود‪ ۸ :‬واحد علمی و دانشگاهی هرمزگان نیز‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رکت دارند تا با استفاده از‬ ‫توان علمی ومهندسی خود‪ ،‬پاسخگوی نیازهای‬ ‫صنایع در حوزه کاالهای س��اخت استان باشند‪.‬‬ ‫قاس��می گفت‪ :‬نمایش��گاه فرصت های ساخت‬ ‫داخ��ل و رونق تولید با محوریت نیازمندی های‬ ‫فناوری وارداتی صنایع وتوانمندی های ساخت‬ ‫داخ��ل و با هدف رفع نیازهای صنایع هرمزگان‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هرم��زگان اظهارکرد‪ :‬در این‬ ‫ن برگزار ش��د از‬ ‫نمایش��گاه که از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬ابا ‬ ‫صنعتگران‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬کارگاه های کوچک و‬ ‫اس��تارت اپ ها دعوت شد تا برای رفع نیازهای‬ ‫صنایع هرمزگان پیشگام باشند‪.‬‬ ‫قاسمی یاداورشد‪ :‬در حاشیه این نمایشگاه ‪۵‬‬ ‫کارگروه تخصصی درحوزه «نقش ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و مراک��ز علم��ی پژوهش��ی و‬ ‫صندوق ه��ای حمایت��ی در تامی��ن دان��ش و‬ ‫فناوری مورد نیاز س��اخت داخل»‪« ،‬نشس��ت‬ ‫تخصص��ی نیازمندی ه��ای فن��اوری و وارداتی‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی»‪« ،‬نشس��ت تخصصی‬ ‫نیازمندی ه��ای فن��اوری و واردات��ی صنای��ع‬ ‫کوچک»‪« ،‬نشس��ت تخصص��ی نیازمندی های‬ ‫فن��اوری و وارداتی صنایع نفتی و ش��یمیایی»‬ ‫و همچنین «نشس��ت تخصص��ی نیازمندهای‬ ‫فن��اوری و واردات��ی صنای��ع دریای��ی» برگزار‬ ‫ شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست هم اندیشی رئیسان سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مناطق ده گانه برگزار شد‬ ‫بررسی توانمندی ها و چالش ها در راستای تصمیم سازی منطقه ای‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره مندی از‬ ‫توانمندی و‬ ‫ظرفیت های‬ ‫استان های‬ ‫همجوار موجب‬ ‫رشد و توسعه‬ ‫فعالیت های‬ ‫اقتصادی‬ ‫در حوزه های‬ ‫گوناگون می شود‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی رئیسان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مناطق ده گانه به ریاس��ت حمیدرضا ایزدی‪ ،‬رئیس‬ ‫منطق��ه ‪ ۶‬س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ف��ارس در محل‬ ‫ساختمان شهید امین زاده سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فارس برگزار ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان فارس و دبیر منطقه ‪ ۶‬س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کش��ور در این نشس��ت با اشاره به بخشنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای دس��تیابی س��ریع به اطالعات‬ ‫منطق��ه ای‪ ،‬گفت‪ :‬این نشس��ت هم اندیش��ی در راس��تای‬ ‫هم افزای��ی و هم فکری‪ ،‬تبادل نظر‪ ،‬تصمیم س��ازی‪ ،‬تدوین و‬ ‫توس��عه استراتژی و برنامه ریزی محوری و مدون و همچنین‬ ‫نظ��ارت و پای��ش عملکرد برنامه های راهب��ردی و عملیاتی‬ ‫استان های همجوار برای نیل به اعتالی تولید در بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مناطق یادشده‪ ،‬در شیراز برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان فارس‪ ،‬ایزدی با تاکید بر اولویت بندی و تدوین‬ ‫برنامه های استراتژیک برای حفظ‪ ،‬صیانت و توسعه صنعتی‬ ‫و اقتصادی منطقه ‪ ۶‬استان ها افزود‪ :‬در این نشست مشترک‬ ‫ضمن بررسی قابلیت ها‪ ،‬ظرفیت ها و توانمندی های موجود‬ ‫در راس��تای توسعه و پیشرفت مناطق و استفاده از مزیت ها‬ ‫و فرصت های س��رمایه گذاری‪ ،‬نهادین��ه کردن اموزش های‬ ‫نوی��ن و مهارتی‪ ،‬ارتقای توانمندی کارکنان‪ ،‬اصالح روش ها‬ ‫و فرایندهای انجام کار‪ ،‬توس��عه خدمات الکترونیک دولت‪،‬‬ ‫اقدام های علمی مس��تمر و موثر‪ ،‬مطالع��ه و ارائه مدل های‬ ‫نوی��ن روش ه��ای برنامه ری��زی و مدیریت اس��تراتژیک و‬ ‫راهکارهای تس��هیل کس��ب وکار و توسعه اش��تغال پایدار‬ ‫در توس��عه زیرس��اخت های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مورد‬ ‫گفت وگو و تبادل نظر رئیس��ان سازمان های صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت حاضر در نشست قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای اولویت بندی حوزه ها‬ ‫ایزدی با اش��اره ب��ر تدوین روش و اج��رای اولویت بندی‬ ‫حوزه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای توس��عه صنعتی‪،‬‬ ‫معدن��ی و تجاری در تش��کیل کارگروها ب��ا حضور معاونان‬ ‫وکارشناس��ان افزود‪ :‬در این نشست بر اهمیت انجام مطالعه‬ ‫و تدوی��ن برنامه ارتق��ای رقابت پذی��ری‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫قوام نظرها‪ ،‬مراتب به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منعکس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت ها و فرصت های صادرات غیرنفتی‬ ‫عوامل تولید‪ ،‬ایجاد مزیت های رقابتی در بازار های گوناگون‪،‬‬ ‫برندس��ازی و ارتقای نام ونشان تجاری محصوالت تولیدی‪-‬‬ ‫ صادراتی‪ ،‬حمایت از اس��تقرار صنایع پیشرفته و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬پایش و ارزیابی س��ازکارهای مرتبط با توس��عه‬ ‫ت بخش های یادش��ده در اقتصاد و ارائه پیشنهادهای‬ ‫فعالی ‬ ‫عملیاتی برای تقویت جایگاه این بخش ها در اقتصاد و تدوین‬ ‫ب وکار با هدف‬ ‫برنامه های عملیاتی برای بهبود فضای کس�� ‬ ‫توسعه سرمایه گذاری و ارتقای توان تولید تاکید شد‪.‬‬ ‫دبی��ر منطق��ه ‪ ۶‬س��ازمان های صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مطالع��ه و بررس��ی سیاس��ت گذاری درب��اره‬ ‫س��ازکارهای مرتبط با تسهیل و بهبود روند زیرساخت های‬ ‫تولیدی و تجاری‪ ،‬توسعه زنجیره ارزش و نظام تامین و توزیع‬ ‫در راستای دستیابی به اهداف بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با مشارکت حوزه های ذی ربط دیگر موضوع های مهم بود که‬ ‫مورد بررس��ی و اتفاق نظر قرار گرفت‪ .‬ایزدی وفاق‪ ،‬همدلی‬ ‫و تمکی��ن در مقابل خردجمعی را از جمله راهکارهای حل‬ ‫مش��کالت برشمرد و افزود‪ :‬در نشست رئیسان سازمان های‬ ‫حاضر ضمن بررس��ی چالش ها و مش��کالت ح��وزه تولید و‬ ‫تجارت درباره ارائه و تدوین راهکارهای موثر از طریق تعامل‬ ‫و هم فک��ری به بحث و تبادل نظ��ر پرداختند و همه فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صاحب نظران و دانش��گاهیان در این مسیر نقش‬ ‫ویژه دارند و می توانند با ارائه راهکارها‪ ،‬نظرها و پیشنهادهای‬ ‫خود‪ ،‬مسیر را برای رسیدن به تعالی اقتصادی هموار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت کامل اصول زیست محیطی‬ ‫ای��زدی ب��ا تاکید بر رعایت کامل اصول زیس��ت محیطی‬ ‫در توس��عه صنعتی تصریح کرد‪ :‬بهره گی��ری از توان بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ارتقای س��طح تولید و تجارت نوین‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫فناوری��ک در بخش هایی از صنای��ع تولیدی‪ ،‬افزایش جذب‬ ‫مش��ارکت و س��رمایه گذاری داخلی و خارجی‪ ،‬نوس��ازی و‬ ‫بازس��ازی واحدهای صنعتی‪ ،‬تنوع بخشی به بازارهای هدف‬ ‫صادراتی و مبادی وارداتی‪ ،‬توس��عه فناوری تولید و نواوری‬ ‫همراه با تحقیق و توس��عه‪ ،‬توس��عه خوش��ه ها و شبکه های‬ ‫تولی��دی و صادرات��ی ب��ر محور صنایع پیش��ران‪ ،‬توس��عه‬ ‫ش��بکه یکپارچ��ه اطالعاتی‪ ،‬نهادینه ک��ردن رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬هدای��ت و تش��ویق مصرف کنندگان به‬ ‫اس��تفاده از تولیدات داخلی‪ ،‬توس��عه و نوین سازی اصناف‪،‬‬ ‫اص�لاح نظ��ام کنت��رل‪ ،‬بازرس��ی و نظ��ارت و بهره گی��ری‬ ‫از دیدگاه ه��ای تخصص��ی فع��االن و تش��کل های بخ��ش‬ ‫خصوصی از جمله موضوع های مهم مطرح ش��ده در نشست‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس��ان استان های شرکت کننده در این نشست‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه اجرایی ک��ردن رویکرده��ای مطرح ش��ده‪ ،‬مزیت ها و‬ ‫محدودیت ه��ای به ایراد س��خن پرداختند و مقرر ش��د در‬ ‫فواصل کوتاه نشست ها‪ ،‬استمراریافته و با تکمیل مباحث و‬ ‫سیدحس��ین حسینی محمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان بوش��هر نیز با اش��اره به مزیت ها و‬ ‫فرصت ه��ای الزم در ح��وزه صادرات غیرنفتی این اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬باید در راس��تای رشد و جهش بیش از پیش صادرات‬ ‫در این اس��تان و استان های همجوار (سال ‪ ۱۳۹۷‬به میزان‬ ‫‪ ۱۱۷‬میلی��ون دالر ص��ادرات غیرنفت��ی از مب��ادی گمرک‬ ‫اس��تان بوشهر ثبت شده) و تس��هیل زیرساخت ها و تجهیز‬ ‫خط��وط کش��تیرانی اختصاصی صادرات��ی ان تمهیدات و‬ ‫تس��هیالت الزم لحاظ شود‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به گستردگی‬ ‫کار در حوزه های گوناگون‪ ،‬تقویت و تسهیل زیرساخت های‬ ‫تش��کل ها در راس��تای انجام برخی از کارها موجب رش��د و‬ ‫توس��عه فعالیت های اقتصادی اس��تان می ش��ود‪ .‬حسینی‬ ‫محم��دی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به ب��روز مش��کالت و معضالت‬ ‫بازنگ��ری در برخی بخش��نامه های ابالغ��ی وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت در راستای تسهیل امور‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای مصوبات نشست های منطقه ای‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د نیز در این نشس��ت با تاکید بر اجرایی ش��دن‬ ‫مهم ترین مصوبات نشست های منطقه ای گفت‪ :‬بهره مندی‬ ‫ی و ظرفیت ه��ای اس��تان های همجوار موجب‬ ‫از توانمن��د ‬ ‫رش��د و توسعه فعالیت های اقتصادی در حوزه های گوناگون‬ ‫می ش��ود‪ .‬ساالر حسین پور بکارگیری نیروهای تخصصی در‬ ‫انجام مس��ئولیت ها را ضروری دانس��ت و افزود‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫نیروی انس��انی متخص��ص و توانمند در اس��تان های کمتر‬ ‫برخوردار از اولویت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬تجهیز گمرک یاسوج کمک شایانی به ثبت‬ ‫صادرات کاال از مبادی استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد‬ ‫کرد که این مهم از جمله درخواست های استان است‪ .‬ایجاد‬ ‫س��رمایه گذاری های کالن و صنایع مادر نیز در این اس��تان‬ ‫جهش اقتصادی چش��مگیری را ایجاد خواهد کرد؛ از این رو‬ ‫ضمن اعالم امادگی برای حمایت و هدایت س��رمایه گذاران‬ ‫عالقه مند‪ ،‬با در اختیار گذاشتن اولویت های سرمایه گذاری‬ ‫به انها مشاوره های الزم ارائه داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با حمایت های مالی و بانکی‪ ،‬توان داخلی ارتقا می یابد‬ ‫محمدصادق علی پور‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درحال حاضر ش��اهد هس��تیم که پ��س از تحریم ها و برخی مش��کالت و‬ ‫محدودیت های داخلی‪ ،‬بخش زیادی از کارگاه ها اسیب دیده اند از نوسان ها‬ ‫وبی ثباتی هاییکهدرحوزهارزیواقتصادیکشوروجودداشتهبه شدتدچار‬ ‫ن واحدها باید به شکل های گوناگون موردحمایت قرار‬ ‫مشکل شده اند که ای ‬ ‫گیرند‬ ‫افزایش صادرات کاالهای ایرانی هم امیدوار بود؟‬ ‫همان طور که اش��اره ک��ردم‪ ،‬در دل تحریم ها به طور‬ ‫قطع‪ ،‬فرصت هایی استثنایی وجود دارد که باور به تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬منابع و مهارت های موجود در کش��ور‪ ،‬دانش‬ ‫داخل��ی و‪ ...‬را افزای��ش می دهد و باعث می ش��ود برای‬ ‫ارتقای توان داخلی نس��بت به گذش��ته تالش بیشتری‬ ‫انجام شود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این شرایط می تواند ما را اماده‬ ‫کند که درنهایت بتوانی��م در عرصه های جهانی حرفی‬ ‫برای گفتن داش��ته باشیم و قدرت رقابت مان را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در این موضوع تردیدی وج��ود ندارد که تحریم های‬ ‫ظالمانه می تواند اس��یب های جدی به زیرس��اخت های‬ ‫کش��ور وارد و تعامل ما را با جه��ان محدود کند و این‬ ‫یعنی فاصله گرفتن با انتقال دانش و تبادل فناوری که‬ ‫نیاز امروز تمامی کشورهاس��ت‪ .‬به هرحال باید بپذیریم‬ ‫ای��ن محدودیت ه��ا مان��دگار نخواهد ب��ود و در چنین‬ ‫شرایطی نیاز داریم برای ارتقای تولیدات از فرصت های‬ ‫داخلی بهره بگیریم و جایگاه مان را هم در داخل کشور‬ ‫و ه��م در بازارهای بین المللی حفظ کنیم‪ .‬در ش��رایط‬ ‫فعلی باید از همه منابع و ظرفیت های داخلی کشور که‬ ‫شاید تاکنون مورد غفلت قرارگرفته و توجه جدی به ان‬ ‫نشده‪ ،‬استفاده کنیم که نیاز امروز اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫باوجود اینکه انتظار می رود تحریم ها س��ال اینده نیز‬ ‫ادامه یابد اما به نظر می رس��د اثرگذاری و کارامدی که‬ ‫ام��روز تحریم ها بر اقتصاد کش��ور دارد را س��ال اینده‬ ‫ش��اهد نباشیم و این می تواند ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫را به س��مت بهتر شدن س��وق دهد‪ .‬در همین شرایط‬ ‫هم می توانیم با مدیریت درست و اراده بیشتر‪ ،‬تولیدات‬ ‫بهتری داشته باشیم و حتی به بیشتر شدن صادرات مان‬ ‫فکر کنیم‪ .‬زمان این فرارس��یده که تمرکز بیش��تری بر‬ ‫صنایع اس��تراتژیک و خاص داشته باشیم تا به بهترین‬ ‫شکل و با بهترین کیفیت تولید هم نیاز داخلی را تامین‬ ‫کنیم و هم صادرات داش��ته باشیم‪ .‬هرچند عقیده دارم‬ ‫در این مس��یر باید حمایت های زیادی ازس��وی دولت‬ ‫و نهادهای حمایتی انجا م و ش��رایط ب��رای فعاالن این‬ ‫حوزه ها تسهیل شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما‪ ،‬عمده مش�کالتی که بخش های‬ ‫تولید و اقتصاد کش�ور در مسیر رشد و توسعه با‬ ‫انها روبه رو هستند‪ ،‬چه مواردی است؟‬ ‫بای��د بپذیریم که هزینه تمام ش��ده تولید در کش��ور‬ ‫به ش��دت باالست و این مهم می تواند هم بازار داخلی را‬ ‫تحت تاثیر ق��رار دهد و هم قدرت رقابت را در بازارهای‬ ‫جهانی از فعاالن اقتص��ادی بگیرد‪ .‬محصول نهایی باید‬ ‫باکیفیت و نرخ مناس��ب به دست مصرف کننده برسد و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهانی‬ ‫داشته باشد و این مهم با کاهش هزینه تولید در کشور‬ ‫ممکن است که البته وابسته به عوامل زیادی است‪.‬‬ ‫در دسترس نبودن تس��هیالت کافی برای واحدهای‬ ‫تولیدی از دیگر نارس��ایی هایی اس��ت که باید نس��بت‬ ‫به ان چاره اندیش��ی کنیم‪ ،‬موضوع��ی که به طورقطع با‬ ‫توج��ه مضاعف ب��ه ان و تزریق اعتبارات و تس��هیالت‬ ‫الزم به واحدهای تولیدی ش��اهد تح��ول قابل توجه در‬ ‫فعالی��ت چنی��ن مراکزی خواهیم بود‪ .‬نرخ س��ود باال و‬ ‫برکرواسی های سخت در دریافت وام از دیگر مشکالتی‬ ‫است که همواره بخش های تولیدی با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫€ €باوجود مشکالتی که در این حوزه وجود دارد‪،‬‬ ‫به نظر می رسد نقش بانک ها در رفع این مشکالت‬ ‫بسیار مهم است‪ ،‬بانک ها با چه روش یا روش هایی‬ ‫می توانند برای رفع این مشکالت اقدام کنند؟‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬بانک ها به عن��وان حلقه واس��ط میان‬ ‫دارن��دگان س��رمایه و فع��االن بخش ه��ای گوناگ��ون‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬تولیدی و اقتص��اد‪ ،‬با ایفای نقش‬ ‫سازنده می توانند با فراهم کردن بخشی از امکانات مالی‬ ‫کمک قابل توجهی به این بخش ها کنند‪ .‬یکی از اقدام ها‬ ‫مهم��ی که بانک ها می توانند در این زمینه انجام دهند‪،‬‬ ‫تامین سرمایه در گردش واحدی های تولیدی و صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬بی تردید یک��ی از دغدغه های اصل��ی بنگاه های‬ ‫اقتصادی کش��ور تامین سرمایه در گردش است که این‬ ‫مشکل می تواند از طریق بانک ها برطرف شود‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم در اقتصاد بانک محور ما بازار س��رمایه‬ ‫هن��وز نتوانس��ته نقش اساس��ی در ح��وزه تامین مالی‬ ‫بنگاه های اقتصادی کشور ایفا کند‪ ،‬بنابراین این بانک ها‬ ‫هس��تند که باید نقش مهم ت��ری را در حوزه اقتصادی‬ ‫داشته باش��ند و در راستای رفع مشکالت این بخش ها‬ ‫گام های جدی بردارند‪ .‬بانک ها باید نیاز مالی بنگاه های‬ ‫تولیدی داخل کشور را تامین کنند و این نقش اثرگذار‬ ‫بانک ها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در این راس��تا نیاز اس��ت بانک مرکزی با کمک سایر‬ ‫بانک ها‪ ،‬در راستای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها که‬ ‫معضل جدی تولیدکنندگان است‪ ،‬اقدام کند و اعتبارات‬ ‫را با نرخ ارزان تر به دست فعاالن این بخش برساند‪ .‬این‬ ‫موضوعی اس��ت که باید به طور جدی از طریق بانک ها‬ ‫پیگیری شود‪ .‬ضمن اینکه در کنار منابع بانکی‪ ،‬از منابع‬ ‫خارجی و صندوق توسعه ملی هم باید بهره گرفت‪.‬‬ ‫بی تردید حمایت از بخش مولد کش��ور یکی از عوامل‬ ‫اثرگذار بر رش��د اش��تغال اس��ت و در این مس��یر باید‬ ‫سیاس��ت های پولی و بانکی به گونه ای تدوین ش��ود که‬ ‫زمینه تسهیل فعالیت های تولیدی در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬باال بودن نرخ س��ودهای بانکی یکی از‬ ‫عوامل بازدارنده در فرایند تولید در کش��ور است و اگر‬ ‫نسبت به رفع این دغدغه اقدام نشود این مهم می تواند‬ ‫مش��کالت بخش های مولد را تش��دید کند‪ .‬نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت برای تولید گران اس��ت و این موضوع باعث‬ ‫ش��ده ضمن باال رفتن هزینه تولی��د‪ ،‬تولید دیگر صرفه‬ ‫اقتصادی نداشته باش��د و انگیزه سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش ها کاهش یابد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬نیاز است در سیاست های‬ ‫پولی و مالی کشور اصالحاتی انجام شود‪.‬‬ ‫س��ختگیری هایی که در فرایند پرداخت تس��هیالت‬ ‫بانکی برای فعاالن بخش های اقتصاد وجود دارد از دیگر‬ ‫مواردی است که باید تسهیل شود و بانک ها در دریافت‬ ‫وثیقه ه��ا و تضامین‪ ،‬باید کمی از سختگیری های ش��ان‬ ‫بکاهند‪.‬‬ ‫بی تردی��د اگ��ر بانک ها تعامل و هم��کاری الزم را با‬ ‫بخش های اقتصادی داشته باش��ند‪ ،‬تولید جان خواهد‬ ‫گرف��ت و از این بابت ش��غل بیش��تری ایج��اد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬برای به وجود امدن این ش��رایط باید نگاه بانک ها‬ ‫تولیدمحور باشد و با این نگاه در مسیر رونق تولید گام‬ ‫بردارن��د‪ .‬این ش��رایط می تواند چرخ تولی��د را راحت تر‬ ‫بچرخاند‪.‬‬ ‫گفتنی است تامین مالی اگرچه موضوع بسیار مهمی‬ ‫در مس��یر ایج��اد رونق تولید و ایجاد ش��غل اس��ت اما‬ ‫به یقی��ن این راه به تنهایی کافی نیس��ت و در کنار این‬ ‫مهم باید اصالح ساختاری جدی در بخش های گوناگون‬ ‫اقتصاد کشور انجام شود‪.‬‬ ‫€ €در این بین‪ ،‬موضوعی که مطرح می ش�ود این‬ ‫اس�ت که بانک ها نیز با توجه به مش�کالت حاکم‬ ‫ب�ر اقتصاد‪ ،‬خ�ود با مش�کالتی روبه رو هس�تند‬ ‫و از کمب�ود مناب�ع رن�ج می برند‪ ،‬در این راس�تا‬ ‫پیشنهاد ش�ما برای تخصیص هدفمند این منابع‬ ‫به بخش های اقتصاد چیست؟‬ ‫باوج��ود محدودیت های مالی که بانک ها با ان روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬باید نخس��ت اولویت بندی هایی درباره حمایت‬ ‫از بنگاه های اقتصادی فعال در کش��ور داش��ته باش��یم‬ ‫تا براس��اس ان‪ ،‬منابع تزریق ش��ود‪ .‬به نظر می رسد در‬ ‫ش��رایط حال حاضر باید حمایت ها از کارگاه های بزرگ‬ ‫و متوس��ط که ج��زو افتخارات ملی ما هس��تند و نقش‬ ‫اثرگذاری در رشد اقتصاد دارند‪ ،‬اغاز شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کارخانه ه��ای ب��زرگ زیادی داریم که به دلیل مش��کل‬ ‫س��رمایه در گردش و کمبود نقدینگی دچار اسیب شده‬ ‫و با کاهش تولید روبه رو هستند که باید تمرکز ویژه ای‬ ‫روی این دس��ته از بنگاه های اقتصادی در کش��ور شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت های خودروس��ازی ما با وجود‬ ‫انتقادهایی که به انها وارد اس��ت ام��ا به هرحال صنایع‬ ‫ملی به ش��مار می روند و در شرایط فعلی نباید اجازه داد‬ ‫دچار اس��یب شوند و فعالیت شان با مشکل روبه رو شود‬ ‫و بای��د به انها کمک مالی کنیم‪ .‬ظرفیت های زیادی در‬ ‫حوزه صنایع گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬برق‪ ،‬نفت‪ ،‬و در کل‬ ‫صنای��ع مادر و بزرگ ملی داریم که این صنایع نیز باید‬ ‫در اولویت حمایت باش��ند‪ .‬شهرک های صنعتی از دیگر‬ ‫بخش هایی هس��تند که دولت زیرس��اخت های زیادی‬ ‫را در ای��ن بخش فراهم کرده و امکانات و س��رمایه های‬ ‫زی��اد را وارد این بخش کرده که باید در ش��رایط فعلی‬ ‫از تولیدکنن��دگان و کارافرین های این بخش ها حمایت‬ ‫جدی شود تا بتوانند به تولیدشان ادامه دهند‪.‬‬ ‫در حوزه کش��اورزی نیز ب��ا بارش هایی که در ابتدای‬ ‫سال داش��ته ایم‪ ،‬فرصت اس��تثنایی در این حوزه برای‬ ‫اقتصاد ایران فراهم ش��ده که می تواند ضمن تامین نیاز‬ ‫داخلی کش��ور‪ ،‬جنبه صادراتی بسیار خوبی برای کشور‬ ‫به وجود اورد و نیاز اس��ت حمایت از این بخش بیش از‬ ‫هر زمان دیگری موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این بین دولت و س��ازمان برنامه وبودجه باید برای‬ ‫تامی��ن و برنامه ریزی بودجه کش��ور‪ ،‬ن��گاه ویژه تری به‬ ‫طرح های تولیدی و بنگاه های اقتصادی داش��ته باشد و‬ ‫از ای��ن طریق به دنبال حفظ ب��ازار کار و وضعیت فعلی‬ ‫کشور باش��ند‪ .‬حاال در شرایطی که با محدودیت منابع‬ ‫و تحریم ها روبه رو هستیم‪ ،‬زمان ان نیست که بازار کار‬ ‫و بخش اقتصاد را توس��عه دهیم‪ ،‬بلکه نیاز امروز کشور‬ ‫حفظ وضعی��ت موجود ب��ازار کار و بنگاه های فعال در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ما باید به هر طریقی که هس��ت‪ ،‬کارگاه های تولیدی‬ ‫و صنعتی م��ان را باوجود همه مش��کالت و س��ختی ها‪،‬‬ ‫فعال هس��تند را تقویت کرده و دریابیم و اقدام به رفع‬ ‫مشکالت ش��ان کنیم‪ .‬همچنین باید از طریق نهادهای‬ ‫حمایتی کش��ور که نقش پررنگ��ی در این حوزه دارند‪،‬‬ ‫امکان��ات الزم را در اختیار انها ق��رار دهیم تا گامی در‬ ‫راس��تای رفع مشکالت این بخش برداش��ته شود‪ .‬باید‬ ‫کاری کنی��م ک��ه تولید در کش��ور ادامه یاب��د و چرخ‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی که از گذش��ته فعالی��ت می کنند‪،‬‬ ‫بچرخد و به تولیدشان ادامه دهند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��اهد هس��تیم که پ��س از تحریم ها‬ ‫و برخ��ی مش��کالت و محدودیت ه��ای داخلی‪ ،‬بخش‬ ‫زی��ادی از کارگاه ه��ا اس��یب دیده اند‪ ،‬از نوس��ان ها و‬ ‫بی ثباتی های��ی که در ح��وزه ارزی و اقتصادی کش��ور‬ ‫وجود داشته به شدت دچار مشکل شد ه است که این ها‬ ‫باید به ش��کل های گوناگون موردحمای��ت قرار گیرند‪.‬‬ ‫درعین حال ضروری است که کارافرینان‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫و کارفرمایان برای ش��ناخت بازارهای هدف و توجه به‬ ‫هزینه ‪-‬فایده بنگاه های ش��ان‪ ،‬و برای اینکه در ش��رایط‬ ‫تحریم کارگاه ش��ان دچار اس��یب و ورشکستگی نشود‪،‬‬ ‫اموزش ببیند و مش��اوره شوند‪ .‬امید می رود با توجه هر‬ ‫چه بیش��تر به این توصیه ها و حمای��ت واقعی از تولید‬ ‫ملی و داخلی‪ ،‬گام برداش��تن در مس��یر پش��تیبانی از‬ ‫کاالهای ایرانی‪ ،‬ش��اهد تحوالت برجسته و سازنده تری‬ ‫در اقتصاد این مرزوبوم باش��یم‪ .‬ضمن اینکه امیدواریم‬ ‫با به وجود امدن این ش��رایط‪ ،‬نرخ بی��کاری به اندازه ای‬ ‫کاهش یابد و ق��درت تولید ثروت به ان��دازه ای افزایش‬ ‫یابد که بتوانیم دستمزد مفیدی به نیروی کار پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصت سازی از دل تحریم‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‬ ‫در دل تحریم ها‬ ‫به طور قطع‪،‬‬ ‫فرصت های‬ ‫استثنایی‬ ‫وجود دارد که‬ ‫باور به تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬منابع‬ ‫و مهارت های‬ ‫موجود در‬ ‫کشور‪ ،‬دانش‬ ‫داخلی و‪...‬‬ ‫را افزایش‬ ‫می دهد و باعث‬ ‫می شود برای‬ ‫ارتقای توان‬ ‫داخلی نسبت‬ ‫به گذشته‬ ‫تالش بیشتری‬ ‫انجام شود‬ ‫انچه مشخص است‪ ،‬نقش واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی در رشد و توسعه اقتصاد کشور بسیار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت و حمایت موثر از بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی می تواند‪ ،‬ش��رایط تولید کش��ور را‬ ‫متحول کند‪ .‬ان هم در ش��رایطی که تحریم ها‬ ‫محدودیت ه��ای زی��ادی را ایجاد کرده و موانع‬ ‫زیادی بر سرراه تولید کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫بی تردید اگر تولید جان بگیرد و رش��د کند‪،‬‬ ‫ضم��ن افزایش ت��وان داخلی کش��ور‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود موضوع بیکاری در کش��ور به عنوان‬ ‫یکی از دغدغه های بزرگ جامعه‪ ،‬رفع ش��ود و‬ ‫در نهایت زمینه توس��عه اقتصاد کشور را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬سیاست گذاران اقتصادی‬ ‫بای��د تالش کنند با ارائه راهکارهایی‪ ،‬گامی در‬ ‫راستای رونق تولید و بهبود وضعیت این بخش‬ ‫بردارن��د و فضا را برای افزایش اش��تغال فراهم‬ ‫اورن��د‪ .‬اما اینکه این ه��دف چگونه باید تحقق‬ ‫یاب��د بی تردید نیازمند یک عزم و نگرش جدی‬ ‫در تمام��ی بخش ها و نهادهاس��ت‪ .‬یکی از این‬ ‫بخش های مهم و اثرگذار نیز نظام بانکی است‪.‬‬ ‫بانک ها با توجه به ماهیت و ذات فعالیت شان‬ ‫ک��ه همانا جمع اوری س��پرده ها و هدایت انها‬ ‫ب��ه بخش های اقتص��ادی اس��ت‪ ،‬می توانند با‬ ‫حمایت ه��ای مال��ی‪ ،‬گامی در راس��تای ایجاد‬ ‫بنگاه های اقتصادی‪ ،‬رونق کس��ب وکارها خرد‪،‬‬ ‫توس��عه بنگاه ها و بهبود وضعیت س��رمایه در‬ ‫گ��ردش انها بردارند و زمینه را برای ورود افراد‬ ‫بیش��تر به فضای کسب وکار فراهم کنند و توان‬ ‫داخلی را ارتقا دهند‪ .‬هرقدر حمایت ها از بخش‬ ‫مولد اقتصاد بیش��تر ش��ود و گام های بلندتری‬ ‫برای بهبود این بخش برداشته شود‪ ،‬تولید رونق‬ ‫بیش��تری می گیرد و توس��عه اشتغال در کشور‬ ‫سرعت بیش��تری خواهد گرفت‪ .‬سیاست گذار‬ ‫اقتصادی باید سیاست هایی که در این بخش ها‬ ‫تدوی��ن می کند و به اج��را درمی اورد را به طور‬ ‫درس��ت و مدیریت ش��ده پیش ببرد و عملیاتی‬ ‫کند و این موضوع بس��یار مهمی اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫سیاست گذاری ها به ویژه در حوزه پولی و ارزی‬ ‫کش��ور باید با دقت بیش��تری تدوین و اجرایی‬ ‫شود تا با ایجاد تعادل در شاخص های اقتصادی‪،‬‬ ‫زمینه رش��د تولید و افزایش سرمایه گذاری ها‬ ‫در کش��ور فراهم ش��ود و در نهایت به افزایش‬ ‫اشتغال در کشور بینجامد‪ .‬هدف کالن اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬باید کاهش هزینه بخش تولید باشد تا‬ ‫از این بابت بخش های اقتصادی رشد بیشتری‬ ‫داش��ته باش��ند و انگیزه برای جذب نیروی کار‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫هرقدر فضا برای فعالیت بنگاه های اقتصادی‬ ‫و بخش های تولیدی بیشتر شود‪ ،‬مسیر توسعه‬ ‫سرعت بیش��تری خواهد گرفت و این می تواند‬ ‫ضمن بهبود شرایط اقتصاد کشور‪ ،‬زمینه ورود‬ ‫محصوالت تولیدی کشور را در بازارهای جهانی‬ ‫فراهم کند‪ .‬در این مسیر باید موانع و چالش ها‬ ‫به ش��کل درست شناس��ایی شود و راهکارهای‬ ‫مناس��ب با ان ارائه ش��ود و این موضوع مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کلیات طرح گواهی‬ ‫اعتبار مولد «گام»‬ ‫کلیات ط��رح گواه��ی اعتبار مول��د (گام)‬ ‫ک��ه با هدف ابزارس��ازی برای تامی��ن اعتبار‬ ‫واحدهای تولی��دی در قالب زنجیره تامین از‬ ‫سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده‪ ،‬در نشست‬ ‫اخیر ش��ورای پول و اعتبار م��ورد تایید قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫در نشس��ت ش��ورای پ��ول و اعتب��ار که ‪۲۱‬‬ ‫اب��ان ‪ ۱۳۹۸‬و به ریاس��ت عبدالناصر همتی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬طرح پیش��نهادی ای��ن بانک با‬ ‫عنوان گواهی اعتب��ار مولد (گام) که با هدف‬ ‫ابزارس��ازی ب��رای تامی��ن اعتب��ار واحدهای‬ ‫تولیدی در قالب زنجیره تامین در نشست های‬ ‫کارگروه نقدینگی این بانک مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬در نشس��ت ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت پ��س از بح��ث و بررس��ی‬ ‫جوان��ب گوناگون این طرح‪ ،‬ازس��وی اعضای‬ ‫ش��ورا و پاس��خگویی پرس��ش های مط��رح‬ ‫ش��د ه ایش��ان ازس��وی رئیس کل و مدیران‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬کلیات ط��رح م��ورد تایید‬ ‫ش��ورا قرار گرفت و مقرر ش��د جزئیات طرح‬ ‫مورد اش��اره در نشست اینده ش��ورا‪ ،‬مطرح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بی تردید ارتقای ت��وان داخلی و تکیه بر تولید بومی‪،‬‬ ‫از ش��اخص های توس��عه صنعت��ی و اقتص��ادی در هر‬ ‫کش��وری اس��ت‪ .‬با توجه به اهمیت ای��ن مقوله‪ ،‬زمانی‬ ‫ک��ه تحریم های غرب‪ ،‬دوب��اره علیه ایران اعمال ش��د‪،‬‬ ‫محدودیت ها و چالش های به وجود امده در تامین مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات م��ورد نیاز بنگاه های تولیدی‪ ،‬موجب‬ ‫شد متولیان صنعتی کشور‪ ،‬داخلی سازی اقالم مورد نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی را در دستور کار قرار دهند و ساخت‬ ‫داخل به عن��وان یک موضوع مهم در واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کشور نقش محوری پیدا کند و خودی نشان‬ ‫ده��د‪ .‬این راه ب��رای اثبات این مهم بود ک��ه با تکیه بر‬ ‫تولی��دات داخلی می توانی��م محدودیت ها و تحریم ها را‬ ‫دور بزنیم و راهی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور‬ ‫پی��دا کنیم و درنهایت حرفی ب��رای گفتن در بازارهای‬ ‫بین المللی داش��ته باش��یم‪ .‬این هدف گذاری سبب شد‬ ‫بیم ها و گریزهای سالیان دور‪ ،‬با اعتماد به داخل از بین‬ ‫برود و داخلی ها هم پروبالی بگیرد‪ ،‬نفس��ی تازه کنند و‬ ‫راه های جدیدی را برای برون رفت از شرایط محدودیت‪،‬‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫ام��ا به ط��ور قطع‪ ،‬در ای��ن مس��یر حمایت های الزم‬ ‫از س��وی دول��ت و س��ایر نهاده��ای ذی رب��ط‪ ،‬ام��ری‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت که می تواند شرایط را برای بهبود‬ ‫و تس��هیل فعالیت های اقتصادی فراهم کند‪ .‬در ارتباط‬ ‫با حمایت از تولید ملی یا همان تولید داخلی که تجلی‬ ‫ان در کااله��ای ای��ران درنهای��ت بروز پی��دا می کند‪،‬‬ ‫همواره مباحث بس��یاری مطرح شده است تا بلکه با در‬ ‫اختی��ار قرار دادن امکانات ویژه به ش��رکت های داخلی‬ ‫در زمینه های تولید‪ ،‬کش��ور به نتایج مطلوبی برسد که‬ ‫در این میان نقش نهادهای مالی ازجمله بانک ها بسیار‬ ‫پررنگ دیده ش��ده است‪ .‬بخشی که تاثیر ان در اقتصاد‬ ‫کشور انکارناپذیر اس��ت و به طورقطع می تواند با برخی‬ ‫اقدام ها‪ ،‬زمینه ساز دستیابی به توفیق هایی در این بخش‬ ‫باش��د‪ .‬اما به واقع نظام بانکی کش��ور چگونه می تواند از‬ ‫کاالی ایرانی و ساخت داخل حمایت کند؟‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‪ ،‬کارشناس اقتصاد دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫معتقد اس��ت بانک ه��ا به عنوان‬ ‫حلقه واسط میان دارندگان سرمایه و فعاالن بخش های‬ ‫گوناگ��ون کش��اورزی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬تولی��دی و اقتصاد‪ ،‬با‬ ‫ایفای نقش س��ازنده می توانند با فراهم کردن بخشی از‬ ‫امکان��ات مالی کمک قابل توجهی ب��ه این بخش کنند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه در صورت نقصان و نارسایی در این فرایند‪،‬‬ ‫می توان ش��اهد بروز چالش هایی برای فعاالن این حوزه‬ ‫ب��ود‪ .‬به واق��ع در صورت اتخاذ تدابی��ر الزم برای جذب‬ ‫نقدینگی و پول های س��رگردان و هدایت ان در مس��یر‬ ‫درس��ت توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬می توان این مهم را در‬ ‫کشور سرعت بخشید و حتی اقتصاد کشور را در مقابل‬ ‫تکانه ها و شوک های اقتصادی ناشی از تحوالت اقتصاد‬ ‫بین الملل مقاوم و مصون کرد‪ .‬مش��روح این گفت وگو را‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €رشد تولید ملی و ارتقای توان داخلی در حالی‬ ‫به یکی از مباحث مهم و اثرگذار بر توسعه اقتصاد‬ ‫کش�ور مطرح اس�ت که تحریم ها محدودیت های‬ ‫زیادی را در این حوزه ایجاد کرده است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی این مهم چگونه ممکن خواهد شد؟‬ ‫در ای��ن موض��وع تردیدی وج��ود ندارد ک��ه اعمال‬ ‫تحریم ها اثار منفی و نامطلوبی بر اقتصاد داش��ته است‪.‬‬ ‫تحریم ه��ا باعث محدودی��ت در عرصه ه��ای گوناگون‬ ‫اقتصاد شده و اسیب های جدی به فضای کسب وکار زده‬ ‫است‪ .‬تحریم ها بهره گیری از تمامی امکانات‪ ،‬ظرفیت ها‬ ‫و ابزارها را س��خت کرده و فعاالن اقتصادی نمی توانند‬ ‫به راحتی با س��ایر کشورها در تعامل باشند‪ .‬این ها فقط‬ ‫بخش��ی از مش��کالتی اس��ت که فعاالن اقتصادی با ان‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬اما باوجود تمام��ی این محدودیت ها و‬ ‫تهدی��دات‪ ،‬تحریم ها می تواند به یک فرصت خوب برای‬ ‫داخلی سازی و تکیه بر توان داخلی کشور تبدیل شود و‬ ‫از این بابت در ش��رایط محدودیت‪ ،‬باز هم زمینه رونق‬ ‫تولیدات داخلی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫باید بپذیریم بخشی از تولیدات داخلی همواره به دلیل‬ ‫واردات بی رویه کاال و بحث قاچاق‪ ،‬دچار مش��کل بوده‬ ‫و اس��یب های جدی از این بابت دیده که پس از اعمال‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬با محدود ش��دن واردات‪ ،‬ای��ن مهم به یک‬ ‫فرصت برای نشان دادن توان داخلی کشور تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما درحال حاضر ظرفیت های زیادی در حوزه نساجی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬قطعه سازی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنایع مادر همچون‬ ‫ف��والد‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬داری��م که با فرصتی‬ ‫که تحریم ها ایجاد کرده‪ ،‬می توان از طریق بومی س��ازی‬ ‫تولی��دات‪ ،‬هم نیاز داخلی کش��ور راتامین کرد و هم به‬ ‫فکر صادرات به کشورهای دیگر بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر شرایط به گونه ای شده که تولیدکنندگان‬ ‫برای ادامه حیات تالش دارند از تمام ظرفیت های خود‬ ‫اس��تفاده کنند تا بتوانند س��رپا بمانند که این موضوع‬ ‫درنهایت می تواند ضمن کم کردن وابستگی ما به خارج‬ ‫زمینه برای تولی��دات وطنی را تقویت کند‪ .‬این مهم با‬ ‫کمی تدبیر دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در ش�رایط فعل�ی کش�ور ک�ه تحریم ه�ا‬ ‫محدودیت ه�ای زی�ادی ایجاد ک�رده‪ ،‬می توان با‬ ‫تکیه ب�ر توان داخلی‪ ،‬ضمن تامین نیاز کش�ور‪ ،‬به‬ ‫گام های‬ ‫بلندتری برای‬ ‫رونق تولید‬ ‫برداشته شود‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹نسخه همراه بانک سینا به روز شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫به منظور جلب رضایت مش��تریان و افزایش‬ ‫مزیت ه��ا و ارتق��ای انعطاف پذی��ری در ارائ��ه‬ ‫خدم��ات نوین بانکی‪ ،‬نس��خه نرم اف��زار همراه‬ ‫بانک سینا به روز شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک س��ینا‪ ،‬این اقدام در راستای بهینه سازی‬ ‫خدمات ارائه ش��ده در همراه بانک س��ینا برای‬ ‫گوش��ی های اندروید و ‪ IOS‬انجام شده است‪.‬‬ ‫از جمل��ه تغیی��رات ایجاد ش��ده می ت��وان به‬ ‫بازطراح��ی راب��ط کاربری صفحات نخس��ت‪،‬‬ ‫ام��کان شخصی س��ازی میانبره��ای صفح��ه‬ ‫نخست‪ ،‬جست وجوی ش��عب با استفاده از کد‬ ‫ش��عبه (عالوه بر راه های پیشین)‪ ،‬امکان حذف‬ ‫سپرده و امکان حذف الگوهای شارژ پراستفاده‬ ‫در نسخه اندروید و همچنین امکان قفل همراه‬ ‫بانک با تشخیص چهره‪ ،‬بهبود سرعت بارگیری‬ ‫برنام��ه‪ ،‬نمایش لوگ��وی بانک مبدا و مقصد در‬ ‫رسید تراکنش و ثبت عنوان رسید موقت برای‬ ‫رس��ید تراکنش پایا در نسخه ‪ IOS‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫نس��خه جدید همراه بانک س��ینا از وب سایت‬ ‫بانک به نشانی ‪https: //www.sinabank.‬‬ ‫‪ ir‬قابل دس��ترس است‪ .‬با نرم افزار همراه بانک‬ ‫س��ینا اقدام��ات گوناگون بانک��ی مانند انتقال‬ ‫وجه‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬خرید شارژ و خرید انواع‬ ‫بیمه ها را می توان انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نم�ره «خیلی خ�وب» معاون وزیر‬ ‫اقتصاد به ‪ NPL‬بانک ملی‬ ‫مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی نس��بت‬ ‫مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت پرداختی‬ ‫(‪ )NPL‬بان��ک مل��ی ای��ران را در مقایس��ه با‬ ‫متوس��ط نظ��ام بانکی «خیلی خ��وب» عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی بانک ملی‬ ‫ای��ران‪ ،‬عباس معمارن��ژاد در گفت وگو با روابط‬ ‫عموم��ی بانک ملی ایران با بیان اینکه نس��بت‬ ‫مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک ملی ایران در مقایس��ه با کل نظام بانکی‬ ‫جزو کمترین هاس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عدد ‪ ۶.۵‬برای‬ ‫این شاخص در بانک ملی ایران «خیلی خوب»‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬متوس��ط این ش��اخص‬ ‫برای کل نظام بانکی کش��ور بیش از ‪ ۱۱‬است‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران با مدیریت درس��ت و تمرکز بر‬ ‫این بخش توانس��ته به ش��کل مطلوبی‪ ،‬نسبت‬ ‫مطالب��ات غیرج��اری به تس��هیالت پرداختی‬ ‫(‪ )NPL‬خ��ود را کاهش دهد‪ .‬در پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی در این بانک معادل ‪ ۷.۸‬درصد بود‪،‬‬ ‫در حالی که این نسبت در پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫رق��م ‪ ۷.۳‬درصد کاهش یافت‪ .‬این روند متوقف‬ ‫نش��د و با اقدامات جدی بانک‪ ،‬این نس��بت در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با کاهشی چشمگیر به عدد‬ ‫‪ ۶.۳‬درص��د رس��ید‪ .‬تعدیل این ش��اخص مهم‬ ‫بانک��ی در یک بانک بزرگ با گس��تره عملیاتی‬ ‫وسیعی به اندازه کشورمان‪ ،‬اقدامی همه جانبه و‬ ‫پرچالش را می طلبید که خوشبختانه بانک ملی‬ ‫ایران با همه توان خود ان را پیاده س��ازی کرد‪.‬‬ ‫رون��د وصول مطالبات مع��وق در بانک با قوت‬ ‫ادام��ه دارد و تیمی تخصصی در قالب اداره کل‬ ‫پیگیری و وصول مطالبات ان را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای تس�هیالت ویژه بانک ش�هر‬ ‫ب�ه اس�تادان و اعض�ای هی�ات علم�ی‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک شهر‬ ‫گفت‪ :‬به منظور خدمات رس��انی هرچه بهتر به‬ ‫احاد جامعه‪ ،‬تس��هیالت ویژه ای برای استادان‬ ‫و اعض��ای هی��ات علم��ی دانش��گاه ها در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات‬ ‫و رواب��ط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬رحیم طاهری با‬ ‫اش��اره به جزئیات این طرح تسهیالتی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اعضای هیات علمی و استادان رسمی و پیمانی‬ ‫دانشگاه ها و موسسه های اموزش عالی و مراکز‬ ‫علم��ی‪ ،‬پژوهش��ی و تحقیقات��ی دارای مجوز‬ ‫از وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری‪ ،‬مدیران‬ ‫و رئیس��ان دانش��گاه ها می توانند از تسهیالت‬ ‫وی��ژه ای��ن بانک بهره من��د ش��وند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫جامعه دانش��گاهی کش��ور می توانند عالوه بر‬ ‫دریافت تس��هیالت به صورت کارت اعتباری و‬ ‫در قال��ب عقد مرابحه از تس��هیالت تعمیرات و‬ ‫بازس��ازی مس��کن و تامین ودیعه مسکن برای‬ ‫مستاجران نیز اس��تفاده کنند‪ .‬معاون شعب و‬ ‫توس��عه بازاریابی بانک ش��هر ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫طرح تس��هیالت در قالب عقد مرابحه تا سقف‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد ریال‪ ،‬تس��هیالت تعمیر و بازسازی‬ ‫مس��کن در قال��ب عق��د مرابحه تا س��قف ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬تس��هیالت تامین ودیعه مسکن‬ ‫برای مس��تاجران در قالب عقد مرابحه تا سقف‬ ‫‪ 2‬میلیارد ریال برای اس��تادان پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به مدت زمان بازپرداخت‬ ‫این تس��هیالت اظهار کرد‪ :‬برای کارت اعتباری‬ ‫حداکث��ر ‪ ۳۶‬ماه در اقس��اط ماهان��ه‪ ،‬تعمیر و‬ ‫بازس��ازی مس��کن حداکثر ‪ ۶۰‬ماه در اقس��اط‬ ‫ماهان��ه و تامین ودیعه مس��کن نی��ز حداکثر‬ ‫‪ ۶۰‬ماه در اقس��اط ماهانه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن خبر داد‪:‬‬ ‫تصمیم رونق زا برای تسهیالت خرید مسکن‬ ‫مدی��ر ام��ور ارتباطات و ح��وزه مدیریت بانک‬ ‫مس��کن جزئیات تصمیم جدید در روند پرداخت‬ ‫تسهیالت خرید مسکن را تشریح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫دی��وان اقتصاد‪ ،‬مس��عود ای��زدی اعالم ک��رد‪ :‬با‬ ‫تصویب هیات مدیره بانک‪ ،‬امکان خرید خانه های‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬سال ساخت و حداکثر ‪ ۲۵‬سال ساخت‬ ‫با همه تس��هیالت بانک مسکن (به جز تسهیالت‬ ‫یک��م)‪ ،‬فراهم ش��د‪ .‬ای��زدی افزود‪ :‬ماه گذش��ته‬ ‫مصوبه افزایش عمر بنای اپارتمان های مش��مول‬ ‫تس��هیالت خرید مسکن فقط به تسهیالت اوراق‬ ‫اختصاص داش��ت اما بعد از بازت��اب اجرای این‬ ‫مصوب��ه در بازار مس��کن ش��هرهای گوناگون و‬ ‫اس��تقبال قابل مالحظه متقاضیان خرید مسکن‬ ‫از مزایای این تصمیم و تصویب نامه‪ ،‬کارشناسان‬ ‫ام��ور اعتب��اری و ط��رح و برنامه بانک مس��کن‬ ‫مطالعه ای را برای ش��رایط تعمیم و تس��ری این‬ ‫مصوبه به سایر تسهیالت خرید مسکن به فوریت‬ ‫انج��ام دادند‪ .‬نتیجه این مطالع��ات در نهایت در‬ ‫اخرین نشس��ت هیات مدیره بانک مسکن مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت و چون نیاز بازار مس��کن به‬ ‫تدابیر رونق زایی هم برای معامالت خرید مسکن‬ ‫و هم برای تولید و عرضه مسکن‪ ،‬مهم تشخیص‬ ‫داده ش��د‪ ،‬در مصوبه ای امکان اس��تفاده از همه‬ ‫تس��هیالت خرید مس��کن برای خرید خانه های‬ ‫با س��ن بنای حداکثر ‪ ۲۵‬سال س��اخت‪ ،‬مجاز و‬ ‫بالمانع اعالم ش��د‪ .‬مدیر ام��ور ارتباطات و حوزه‬ ‫مدیریت بانک مس��کن در عین حال تاکید کرد‪:‬‬ ‫شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم و پرداخت‬ ‫تسهیالت از این محل به خانه اولی ها کماکان به‬ ‫روال گذش��ته اس��ت و حداکثر س��ن بنای مجاز‬ ‫ب��رای اپارتمان ها و خانه هایی که با تس��هیالت‬ ‫صن��دوق یکم مورد معامله خری��د قرار می گیرد‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال اس��ت‪ .‬ایزدی درباره میزان اس��تقبال‬ ‫متقاضی��ان خرید مس��کن از اجازه اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت اوراق مس��کن برای خرید خانه های‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬س��ال ساخت گفت‪ :‬تحقیقات مدیران‬ ‫شعب بانک مس��کن در سراسر کشور حکایت از‬ ‫افزایش تقاضای اس��تفاده از این تسهیالت برای‬ ‫خرید واحدهای مس��کونی دارای س��ن بنای باال‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن موضوع باعث رون��ق گرفتن معامالت‬ ‫خری��د مس��کن البته ب��رای گروه ه��ای مصرفی‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت‬ ‫بانک مس��کن در ادامه گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا افزود‪ :‬ممکن است این تصور‬ ‫به وج��ود بیاید که افزایش س��ن بن��ای مجاز به‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت بانکی باعث رکود فروش‬ ‫خانه های نوساز می شود اما در واقعیت‪ ،‬این اقدام‬ ‫منجر به تحرک زنجیره ای در حلقه های تو درتوی‬ ‫معامالت خرید و فروش مس��کن در ش��هرهای‬ ‫کشور به ویژه در شهرهای بزرگ خواهد شد‪.‬‬ ‫ایزدی در این باره این طور توضیح داد‪ :‬در بازار‬ ‫مسکن همواره افرادی برای خرید وجود دارند که‬ ‫به اصطالح مش��اوران امالک‪ ،‬هدف شان از خرید‬ ‫تبدیل به احسن کردن مکان سکونت شان است‪.‬‬ ‫این افراد خانه اولی نیستند اما جابه جا شدن انها‬ ‫از یک واحد مس��کونی به واحد مس��کونی دیگر‬ ‫باعث می ش��ود عرضه ب��رای خانه اولی ها افزایش‬ ‫یابد‪ .‬این افراد به طور معمول از خانه های با س��ن‬ ‫و متراژ کم به واحدهای کم سن و به طور معمول‬ ‫با مس��احت بزرگ تر نق��ل م��کان می کنند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر که جهش نرخ مس��کن قدرت خرید‬ ‫متقاضی��ان مصرفی و خانه اولی ها را کاهش داده‪،‬‬ ‫اجازه خرید خانه های باالی ‪ ۲۰‬س��ال ساخت با‬ ‫تس��هیالت بانکی به معنای ان اس��ت که افراد با‬ ‫میزان ثابت تسهیالت بانکی می توانند نسبت به‬ ‫قبل‪ ،‬مس��احت بیشتری از یک واحد مسکونی را‬ ‫به کمک تس��هیالت خری��داری کنند؛ در نتیجه‬ ‫توان خریدش��ان نس��بت به قبل بیش��تر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف��روش خانه ه��ای س��الخورده ب��ه دارندگان‬ ‫تس��هیالت خرید مس��کن امکان جابه جاشدن را‬ ‫برای اف��رادی که قصد تبدیل به احس��ن کردن‬ ‫در سپرده طالیی رفاه‪ ،‬سپرده بلندمدت تان را وثیقه وام تان کنید‬ ‫بان��ک رف��اه طرح��ی را در زمین��ه‬ ‫س��پرده گیری ارائه کرده که براساس ان‬ ‫تمامی اشخاص حقیقی با افتتاح سپرده‬ ‫طالیی‪ ،‬می توانند در قبال توثیق سپرده‬ ‫بلندم��دت‪ ،‬تس��هیالت دریاف��ت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش دی��وان اقتصاد‪ ،‬مش��تریان‬ ‫بانک رف��اه می توانند با افتتاح س��پرده‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت در قالب طرح سپرده طالیی‬ ‫رفاه‪ ،‬ضمن بهره مندی از سود علی الحساب‪ ،‬به نام خود‬ ‫یا بس��تگان درجه یک شامل پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬همسر‪ ،‬فرزند‪،‬‬ ‫برادر و خواهر در قبال توثیق سپرده بلندمدت طالیی‬ ‫تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬بهره من��دی از خدمات بیمه‬ ‫اتش س��وزی منزل مس��کونی باب��ت م��واردی مانند‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬زلزله‪ ،‬انفجار‪ ،‬بیمه حوادث و بیمه پوشش‬ ‫هزینه پزش��کی متناسب با مبلغ سپرده گذاری و مدت‬ ‫بازپرداخت تس��هیالت‪ ،‬از دیگر مزایای این طرح بانک‬ ‫رف��اه کارگ��ران اس��ت‪ .‬کمتری��ن مبلغ‬ ‫س��پرده قابل لحاظ در طرح یادشده ‪50‬‬ ‫میلیون ریال اس��ت و تسهیالت اعطایی‬ ‫به سپرده گذار یا بستگان درجه یک وی‬ ‫حداکثر معادل ‪ ۷۵‬درصد مبلغ س��پرده‬ ‫س��رمایه گذاری بلندم��دت مش��روط به‬ ‫پوش��ش اصل و فرع تس��هیالت اعطایی‬ ‫ازس��وی س��پرده س��رمایه گذاری بلندم��دت توثیقی‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬بر ای��ن اس��اس‪ ،‬در ص��ورت دارا بودن‬ ‫شرایط دریافت تسهیالت‪ ،‬امکان پرداخت در کمترین‬ ‫زم��ان ممکن پس از افتتاح حس��اب س��رمایه گذاری‬ ‫بلندمدت امکان پذیر اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی است‪،‬‬ ‫سقف تس��هیالت خرد در چارچوب ضوابط و مقررات‬ ‫جاری بانک رفاه کارگران و س��قف تس��هیالت تجاری‬ ‫در چارچ��وب ضوابط و مق��ررات مربوط ب��ا تاکید بر‬ ‫اعتبارس��نجی دقیق متقاضی و سایر ضوابط و مقررات‬ ‫جاری بانک تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫خان��ه خود را دارن��د فراهم می کن��د و در حلقه‬ ‫بع��دی معام�لات مس��کن‪ ،‬تقاضا ب��رای خرید‬ ‫خانه های با سن بنای کمتر افزایش می یابد ‪ .‬این‬ ‫فراین��د در نهایت باعث افزای��ش تقاضای خرید‬ ‫خانه های نوساز و تازه ساز می شود‪ .‬اثر زنجیره ای‬ ‫رش��د معامالت مس��کن در این مسیر ان خواهد‬ ‫بود که تولیدکنندگان مسکن و انبوه سازان با بازار‬ ‫تقاضای گس��ترده روبه رو می شوند و ساخت وساز‬ ‫جدید برای شان توجیه اقتصادی پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور ارتباطات و ح��وزه مدیریت بانک‬ ‫مس��کن اعالم کرد‪ :‬در ش��رایط سخت اقتصادی‬ ‫و کمب��ود مناب��ع و اعتب��ارات مورد نیاز ش��بکه‬ ‫بانکی از یک سو و احتماالتی که مسئوالن بخش‬ ‫مس��کن درباره پیامدهای تورمی افزایش س��قف‬ ‫تس��هیالت خرید مسکن در مقطعی که قیمت ها‬ ‫جهش کرده‪ ،‬مطرح می کنند‪ ،‬هیات مدیره بانک‬ ‫مسکن تالش کرده با امکانات موجود و اختیارات‬ ‫خود‪ ،‬به هر طریقی ش��ده جلوی رکودی تر شدن‬ ‫بازار مس��کن را بگیرد؛ بنابراین باز ش��دن دروازه‬ ‫تسهیالت بانکی خرید مسکن به روی متقاضیان‬ ‫خرید واحدهای مس��کونی قدیمی س��از فرصت‬ ‫مناسبی برای خانه دار ش��دن افراد است که اثار‬ ‫مثب��ت ان تا بازار ساخت وس��از نیز پیش خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫تکمیل سبد محصوالت و ارائه خدمات نوین بانکی بانک دی‬ ‫با هدف توس��عه و ارتق��ای خدمت رس��انی مطلوب به‬ ‫مشتریان‪ ،‬س��ومین صندوق اجاره ای بانک دی در شعبه‬ ‫ش��هران افتتاح ش��د‪ .‬به گ��زارش اداره رواب��ط عمومی و‬ ‫تبلیغ��ات بانک دیی‪ ،‬در ایینی با حضور رضا س��هم دینی‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره‪ ،‬احمد حش��می پور مدیرکل حوزه‬ ‫مدیریت‪ ،‬ناصر ش��ریعتی مدیرکل امور شعب و بازاریابی‪،‬‬ ‫احمد دهنوی مدیرکل پش��تیبانی‪ ،‬حس��ن کاسب رئیس‬ ‫اداره امور ش��عب شمال کش��ور و غرب تهران و منصور مشورت رئیس‬ ‫اداره مهندس��ی و ام�لاک‪ ،‬صندوق اجاره ای ش��عبه ش��هران بانک دی‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬رئیس هیات مدیره بانک دی در این‬ ‫ایی��ن با قدردانی از ت�لاش همکاران اداره کل امور ش��عب و بازاریابی‪،‬‬ ‫پشتیبانی و حراست برای تجهیز شعب بانک به صندوق اجاره ای گفت‪:‬‬ ‫تجهیز و راه اندازی خدمت صندوق اجاره ای در راس��تای تکمیل س��بد‬ ‫محص��والت و ارائ��ه خدمات نوین بانکی به مش��تریان در دس��تور کار‬ ‫این بانک قرار دارد تا ضمن پاس��خگویی به نیازهای مش��تریان موجب‬ ‫اطمینان خاطر‪ ،‬اس��ایش و محافظت از دارایی های باارزش مش��تریان‬ ‫ش��ود‪ .‬سهم دینی با اشاره به اینکه صندوق های اجاره ای بانک نسبت به‬ ‫صندوق های شخصی از امنیت بیشتری برخوردار هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مبلغ اجاره صن��دوق بانک کمتر از هزین ه خرید و‬ ‫ی است و ازسویی این مزیت‬ ‫نگهداری صندوق های شخص ‬ ‫را دارد که مشتریان بتوانند بدون اینکه بانک از محتویات‬ ‫صندوق در اجاره مطلع باش��د‪ ،‬اموال ارزشمند خود را به‬ ‫این صندوق ها بسپارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ش��عار س��ال و نقش بانک ها در حمایت‬ ‫از رون��ق تولید یاداور ش��د‪ :‬بانک دی در راس��تای منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب (مدظله العالی) و عمل به فرامین ایش��ان برای عینیت بخشیدن‬ ‫به شعار سال و حمایت از تولید داخلی مفتخر است که طراحی و تجهیز‬ ‫صندوق های اجاره ای بانک را ازسوی یکی از شرکت های باسابقه داخلی‬ ‫و با کیفیت عالی در سطح معیارهای سازمان ملی استاندارد اجرا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سهم دینی با بیان اینکه کش��ور ایران جوانان نخبه‪ ،‬متخصص و‬ ‫توانمندی دارد که باید به انها اعتماد ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬حمایت‬ ‫از واحده��ای تولی��دی و تولیدکنندگان داخلی ع�لاوه بر اینکه موجب‬ ‫شکوفایی استعدادها و ظرفیت های متخصصان می شود‪ ،‬تاثیر مستقیمی‬ ‫در رونق اقتصادی کشور و معیشت مردم دارد‪.‬‬ ‫عبور منابع سپرده ای بانک صادرات از ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران گفت‪ :‬ب��ا اقداماتی که در‬ ‫بهینه س��ازی ترکیب منابع داش��تیم حجم سپرده ها به نسبت‬ ‫سال قبل رش��د خوبی داشته و در بخش سپرده های اصلی‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان عبور کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬حجت اله صیدی‬ ‫با بیان این مطلب‪ ،‬عوامل موثر بر بهبود روند تسهیالت دهی و‬ ‫منابع بانک را مورد اش��اره قرار داد و اظهار کرد‪ :‬در برنامه هایی‬ ‫ک��ه پیاده س��ازی کردیم دو موضوع به ما کمک کرد؛ نخس��ت‬ ‫عملیات ارزی که افزایش داش��ت و دوم بهینه س��ازی ترکیب‬ ‫مناب��ع‪ .‬با اقداماتی که در بهینه س��ازی ترکیب منابع داش��تیم‬ ‫حجم س��پرده ها به نسبت سال قبل رش��د خوبی داشته و در‬ ‫بخش س��پرده های اصل��ی‪ ،‬از ‪ ۱۸۰‬هزار میلی��ارد تومان عبور‬ ‫کردیم‪ .‬این حجم س��پرده به ما کمک می کند تا بتوانیم میزان‬ ‫تسهیالت دهی را افزایش و ترکیب را به سمتی سوق دهیم که‬ ‫نرخ موثر تس��هیالت بهبود داشته باشد که این موضوع کمک‬ ‫کرد تا حاشیه سود مثبت ش��ود‪ .‬خوشبختانه بهای تمام شده‬ ‫منابع ما کاهش داش��ته و توانستیم مش��تریان جدید جذب و‬ ‫سپرده های مشتریان قبلی را نیز تقویت کنیم‪.‬‬ ‫صی��دی گفت‪ :‬از جمل��ه اقداماتی که در بانک‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تمرک��ز بر طرح طراوت اس��ت که‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد توم��ان منابع به این‬ ‫امر تخصیص یافت��ه و گردش مالی این طرح در‬ ‫صنایع مختلف کش��ور می تواند ب��ه بیش از ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان برس��د‪ .‬این ط��رح با هدف‬ ‫ق��رار دادن مصرف کننده نهای��ی و تامین کننده‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬باعث رونق تولید و تامین نیاز مش��تریان می ش��ود‬ ‫و به افزایش درامد کارمزدی بانک نیز کمک می کند‪ .‬صنایعی‬ ‫مانند پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و دارو اس��تقبال خوب��ی از این طرح‬ ‫داشتند‪ .‬وی درباره علل کاهش زیان «وبصادر» اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای اجرای برنامه ای که هدف ان خروج از زیان بود‪ ،‬گام‬ ‫برداشتیم و توانس��تیم دست کم تا نیمه سال ‪ ۹۸‬زیان نداشته‬ ‫باشیم و براساس برنامه ‪۳۰‬ماهه ای که در گذشته ان را تبیین‬ ‫کردیم‪ ،‬حرکت کنیم و فاز سوم این برنامه تا پایان سال جاری‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫صیدی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تا پایان س��ال روند‬ ‫س��وددهی بانک ادامه دارد؟ گفت‪ :‬باتوجه ب��ه برنامه هایی که‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم بیمه ارمان‬ ‫مجم��ع عمومی عادی س��االنه نوبت‬ ‫دوم ش��رکت بیم��ه ارم��ان به منظ��ور‬ ‫تصوی��ب صورت های مال��ی منتهی به‬ ‫‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬ب��ا حض��ور نماین��دگان‬ ‫بیم��ه مرکزی‪ ،‬س��ازمان ب��ورس اوراق‬ ‫به��ادار‪ ،‬حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی‬ ‫شرکت و ‪ ۹۸/۶۳‬درصد سهامداران این‬ ‫ش��رکت در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬در این مجمع اعضای هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل ضمن ارائه گزارش به س��هامداران‬ ‫درباره اقدامات انجام ش��ده شرکت‪ ،‬برنامه های اینده‬ ‫را نیز تش��ریح کردند‪ .‬پ��س از ارائه گزارش های هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل‪ ،‬نوبت به حس��ابرس‬ ‫و بازرس قانونی رس��ید تا گزارش خود‬ ‫را درباره صورت های مالی شرکت بیمه‬ ‫ارم��ان منتهی ب��ه ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬را به‬ ‫س��مع و نظر س��هامداران و نمایندگان‬ ‫قانونی انها برس��اند‪ .‬سهامداران پس از‬ ‫استماع گزارش های حسابرس و بازرس‬ ‫قانونی ب��ا بیان پرس��ش هایی درباره جزئی��ات موارد‬ ‫مطرح ش��ده فضای پرسش و پاسخ را ایجاد کردند که‬ ‫موجب ش��فافیت بیشتر ش��ده و در نهایت با تصویب‬ ‫صورت های مالی ارائه شده ازسوی اکثریت سهامداران‪،‬‬ ‫مجمع با موفقیت پایان یافت‪.‬‬ ‫داری��م به عملک��رد بان��ک خوش بین هس��تم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات بیان کرد‪ :‬در ش��عب‬ ‫خارج از کش��ور فعالیت داریم‪ .‬خوش��بختانه در‬ ‫ش��عب منطقه وضعی��ت عملکرد بهبود داش��ته‬ ‫اس��ت؛ از جمل��ه در ام��ارات‪ ،‬قط��ر‪ ،‬عم��ان و‬ ‫لبنان‪ .‬ام��ا در اروپا همچن��ان به دنبال مدیریت‬ ‫محدودیت های موجود هس��تیم ک��ه باتوجه به‬ ‫تالش هایی که انجام شده خوشبختانه شعب ما در اروپا زیان ده‬ ‫نشده اند و شعبه لندن ما هنوز سودده است‪ .‬با این حال در اروپا‬ ‫مش��کالتی وجود دارد که در تالش هس��تیم و مذاکراتی برای‬ ‫اخذ مجوزهای خاص ترتیب دادیم تا بتوانیم برای تامین مالی‬ ‫پروژه های ملی مانند نیروگاه ها و‪ ...‬اقدام کنیم‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫صادرات درباره وصول مطالبات بانک نیز گفت‪ :‬برای نخستین‬ ‫ب��ار در تیر وصول مطالبات ما بهبود داش��ته و مانده مطالبات‬ ‫را کاه��ش دادیم‪ .‬این امر دو حس��ن دارد؛ یکی بهبود کیفیت‬ ‫دارایی ه��ا و دیگری کاهش ذخیره مطالبات مش��کوک الوصول‬ ‫که منجر می ش��ود سود شناس��ایی کنیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫از اقدامات دیگر ما در راس��تای چابک سازی بانک و مولدسازی‬ ‫مناب��ع‪ ،‬فروش اموال مازاد و تملیکی یا ش��عب اس��ت‪ .‬صیدی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از برنامه های دیگر ما فروش س��هام ش��رکت هایی‬ ‫اس��ت که در زنجیره ارزش بانکداری نیس��تند‪ ،‬اما الزامی برای‬ ‫ن سرمایه‪،‬‬ ‫عرضه شرکت های فعال در زنجیره ارزش مانند تامی ‬ ‫ت ای تی و‪ ...‬نداریم‪ .‬باقیمانده س��هام شرکت‬ ‫کارگزاری‪ ،‬ش��رک ‬ ‫انرژی س��پهر‪ ،‬سهام هلدینگ ساختمانی و سهامی از این قسم‬ ‫را در برنامه فروش داریم و بخش��ی از دارایی ها را به گروه مالی‬ ‫سپهر صادرات منتقل کردیم‪ .‬ما در نظر داریم گروه مالی سپهر‬ ‫صادرات را تا پایان امس��ال در بازار س��رمایه عرضه اولیه کنیم‬ ‫که این اقدام هم به چابکی بانک کمک خواهد کرد و هم عواید‬ ‫خوبی برای بانک خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات ایران‬ ‫درباره نرخ سهام گفت‪ :‬بازارگردان و سهامداران ما تالش کردند‬ ‫ارزش س��هم را در مسیر واقعی خود وارد کنند که خوشبختانه‬ ‫روند سهم نیز منطقی بود‪.‬‬ ‫به طبع س��هام ما نقدشونده اس��ت و باتوجه به ظرفیت های‬ ‫موجود و اصالحاتی که در س��اختارهای صورت های مالی ما در‬ ‫حال شکل گیری است‪ ،‬ظرفیت های خوبی دارد؛ اما اکنون روند‬ ‫کلی بازار در مسیر نزولی است‪.‬‬ ‫حمایت همه جانبه بانک توسعه تعاون از تعاونگران‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در اتحادیه‬ ‫سراسری پسته و شرکت تعاونی پسته رفسنجان بر حمایت‬ ‫همه جانب��ه بانک توس��عه تعاون از تعاون گ��ران تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباس نجفی یکی از برنامه های س��ال گذشته و امسال این‬ ‫بانک را برقراری ارتباط و برگزاری نشست فنی و کارشناسی‬ ‫ب��ا تعاون گران‪ ،‬اش��نایی با مس��ائل‪ ،‬مش��کالت‪ ،‬انتظارها و‬ ‫درخواس��ت های انان یاد کرد و در این باره افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫گذشته با تعامل و همکاری تنگاتنگ بانک با اتحادیه های سراسری تعاونی‬ ‫و ش��رکت های تعاونی در سطح استانی و شهرس��تانی با برگزاری جلسات‬ ‫عمومی و تخصصی و نیز اجرای توافق ها و مصوبات فی مابین ضمن بررسی‬ ‫مشکالت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی اقدامات جدی در جهت رفع موانع‬ ‫ل امد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بانک توس��عه تعاون در بیشتر زمینه ها‪،‬‬ ‫انان به عم ‬ ‫بسترهای خدمات مالی و بانکی مناسبی را فراهم کرده و در‬ ‫این زمینه نگاهی ویژه به حل و فصل مش��کالت تعاونی ها و‬ ‫همچنین توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها‬ ‫دارد‪ .‬در این راستا الزم است تعاونی ها بانک تخصصی توسعه‬ ‫تع��اون را در کنار خود ببینند و تعامالت بیش��تری با بانک‬ ‫داشته باشند‪ .‬نجفی با اظهار خرسندی از صادرات محصول‬ ‫ایرانی ازس��وی اتحادیه سراس��ری تعاونی پس��ته در سطح‬ ‫بین الملل��ی در این باره گفت‪ :‬حضور محصول ایران��ی در بازارهای جهانی‬ ‫می تواند کمک بسزایی به اقتصاد کشور کند؛ از این رو بانک توسعه تعاون‬ ‫در جهت اجرای مس��ئولیت اجتماعی خود و همچنین با هدف ارائه الگوی‬ ‫تعاون امادگی کامل برای زمینه س��ازی و حمایت از این حضور موثر برای‬ ‫دستیابی به جایگاه بهتر در بازار های بین المللی را دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫به گفته برخی کارشناسان هنوز برای تکیه کامل حمل ونقل ریلی به تولید داخل زود است‬ ‫ممنوعیت واردات؛ شاید وقتی دیگر‬ ‫‹ ‹تقویت تولید داخل همزمان با واردات‬ ‫ی��ک تحلیلگ��ر صنعت ریل��ی معتقد اس��ت باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه نمی ت��وان مصرف کنن��ده را به اس��تفاده از‬ ‫محصوالت چن��د تولیدکننده خاص محدود کرد‪ ،‬باید‬ ‫همزم��ان با تقویت دانش تولی��د و کیفیت محصوالت‬ ‫داخلی‪ ،‬اجازه واردات نیز داد‪.‬‬ ‫احمد خش��نودی در گفت وگو با‬ ‫توضیح داد‪:‬‬ ‫زنجیره عرضه و تامین ریلی هرگز قرار نیست زنجیره ای‬ ‫تک تامین کننده باشد و امروز چه در صنایع سنگین و‬ ‫چه در صنع��ت فناوری اطالعات‪ ،‬ای��ن تصور که یک‬ ‫محصول (یا خدمت) فقط باید یک تامین کننده داشته‬ ‫باشد منتفی است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ایده امروز در زنجیره عرضه کاال و‬ ‫خدمات‪ ،‬چند تامین کنندگی یا چندتولیدکنندگی است‬ ‫که قدرت انتخاب مشتری به عنوان اخرین و مهم ترین‬ ‫حلقه زنجیره را باال می برد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ازادی در انتخاب‬ ‫کاال برای مش��تری را نمی توان با دستور به ممنوعیت‬ ‫واردات نادیده گرفت‪ .‬دولت ها واقعا باید این را درک و‬ ‫از دخالت در این مسائل پرهیز کنند‪ .‬مشتری به دنبال‬ ‫کیفیت‪ ،‬به صرفه بودن و زنجیره عرضه به موقع اس��ت؛‬ ‫بنابراین نمی ت��وان او را محدود به تامین نیازهایش از‬ ‫طریق تولیدکنندگان خاصی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز نیاز به واردات داریم‬ ‫خش��نودی درباره وضعیت تولی��د داخل در صنعت‬ ‫ریل��ی ی��اداور ش��د‪ :‬ای��ران سال هاس��ت در یک��ی از‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر حمل ونقل ریلی بخواهد با روند فعل��ی فعالیت خود را ادامه‬ ‫دهد مشتریان بالقوه و بالفعل خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین‬ ‫نیاز به زیرساخت های فناورانه تازه داریم‬ ‫حس��اس ترین بخش ه��ای امنیت ریلی یعنی س��امانه‬ ‫س��یگنالینگ و س��وزن های الکتریکی ب��ه خودکفایی‬ ‫رس��یده ام��ا متاس��فانه در زمین��ه س��اخت دیزل و‬ ‫لکوموتیو‪ ،‬مانند بس��یاری از کشورهای دیگر‪ ،‬همچنان‬ ‫نیازمند تامین خارجی هس��تیم‪ .‬البته به تازگی شرکت‬ ‫مپنا‪ ،‬اقدام هایی در زمین��ه تولید لکوموتیو انجام داده‬ ‫که شایس��ته توجه و قدردانی اس��ت‪ .‬با این حال برای‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت و ایمن��ی ریلی (س��رعت و ایمنی‬ ‫همزم��ان) ک��ه مزی��ت رقابتی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬به‬ ‫فن��اوری روز ریلی جه��ان‪ ،‬ابزار‪ ،‬قطعه و س��امانه های‬ ‫جدی��د نی��از داریم که متاس��فانه ب��ا تحریم هایی که‬ ‫جری��ان دارد‪ ،‬دس��تیابی ب��ه انه��ا بس��یار دش��وار‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه باید برای افزایش سرعت‬ ‫سیر بار و مسافر تالش کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر حمل ونقل‬ ‫ریلی بخواهد با رون��د فعلی فعالیت خود را ادامه دهد‬ ‫مش��تریان بالقوه و بالفعل خود را از دست خواهد داد؛‬ ‫بنابرای��ن نیاز به زیرس��اخت های فناورانه ت��ازه داریم‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه تحریم‪ ،‬بر قراردادهای نوسازی و تامین‬ ‫تجهیزات زیرساخت ها تاثیر گذاشته و امکان مشارکت‬ ‫در س��اخت و توسعه با کش��ورهای صاحب فناوری را‬ ‫کاهش داده‪ ،‬باید برای توس��عه دانش ریلی در کش��ور‬ ‫نیز تالش کرد‪.‬‬ ‫خش��نودی معتق��د اس��ت در صورتی ک��ه واردات‬ ‫تجهی��زات ریل��ی اع��م از ری��ل‪ ،‬تجهی��زات عالئم و‬ ‫ارتب��اط‪ ،‬لکوموتیو دیزلی‪ ،‬واگن و‪ ...‬به طور کلی ممنوع‬ ‫ش��ود‪ ،‬باتوجه ب��ه ظرفیت داخل��ی‪ ،‬بخش هایی مانند‬ ‫واگن س��ازی و تولید ریل ملی در ش��رکت ذوب اهن‪،‬‬ ‫ب��ا حمایت های دول��ت و ارتباط موثر با دانش��گاه های‬ ‫کش��ور و مراکز تحقیق و توس��عه دانش��گاهی معتبر‬ ‫داخل��ی‪ ،‬خواهن��د توانس��ت اس��تانداردهای ایمنی را‬ ‫در بخ��ش تولید و ازمون محص��والت بگذرانند اما در‬ ‫بخ��ش تولید و س��اخت لکوموتیو (دی��زل)‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکترونی��ک و هوشمندس��ازی حمل ونق��ل ریل��ی و‬ ‫ایمنی‪ ،‬همچنان به کمک کش��ورهای صاحب فناوری‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬هیچ کش��وری در جه��ان‪ ،‬همه چیز‬ ‫را خ��ودش تولی��د نمی کند‪ .‬ش��رکت سامس��ونگ که‬ ‫هش��تمین برند برتر جهان در س��ال می�لادی جاری‬ ‫است‪ ،‬چرخه تولید و عرضه محصوالتش را در چندین‬ ‫کشور دنیا پشتیبانی می کند و ده ها شرکت در جهان‪،‬‬ ‫براس��اس عواملی مانند نزدیکی ش��ان به بازار مصرف‪،‬‬ ‫ن��رخ ارزان نیروی کار و تخصص مورد نیاز برای تولید‬ ‫بخش��ی از قطعات‪ ،‬با سامسونگ همکاری می کنند که‬ ‫ای��ن به معنای ضع��ف محصوالت سامس��ونگ یا نبود‬ ‫مدیریت درست در این ابرشرکت جهانی نیست‪ .‬درباره‬ ‫محصوالت ریلی مورد نیاز ایران نیز این مسئله صادق‬ ‫است‪ .‬ما نمی توانیم برای تولید هر کاالیی‪ ،‬از ابتدا چرخ‬ ‫را خودمان اختراع کنیم؛ حتی اگر چاره ای جز این کار‬ ‫نداشته باشیم مسئله هزینه و فرصت مانع خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چین و هند‪ ،‬گزینه های مشارکت ریلی‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬کش��وری مانند چین با رابطه‬ ‫گسترده تجاری که باوجود تحریم ها با ما دارد و باتوجه‬ ‫به اینکه صاحب فناوری قطارهای ایمن و پرسرعت در‬ ‫دنیا و برند نخس��ت در این نوع قطارها است‪ ،‬می تواند‬ ‫گزین��ه مطلوبی در همکاری ه��ای فناورانه برای ایران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین هندوس��تان به عنوان یکی از کشورهایی‬ ‫که تجربه طوالنی و موفقی در این زمینه دارد‪ ،‬شریک‬ ‫موفق��ی ب��رای پروژه های تولید در صنع��ت ریلی با ما‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ارتباط موثر راه اهن با دانش��گاه های‬ ‫فنی و مهندس��ی برتر کشور و تعریف پروژه های مورد‬ ‫نیاز حمل ونقل در دوره های دکترای فنی و مهندس��ی‬ ‫ب��ا هدف توس��عه طرح ه��ای اجرایی یک��ی از بهترین‬ ‫راهکارهایی اس��ت که کش��ورهای پیشرو جهان از ان‬ ‫بهره جسته اند‪.‬‬ ‫به تازگی خبری منتش��ر ش��ده بود مبن��ی بر اینکه‬ ‫کم س��وادترین نیروه��ای دولت��ی در بخ��ش صنعت‬ ‫مش��غول فعالیت هس��تند که این می تواند نش��انه ای‬ ‫از بیگان��ه ب��ودن صنعت و دانش��گاه با هم در کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه اگر دانش��گاه نتواند‬ ‫مش��کل صنع��ت کش��ور را ح��ل کن��د و صنع��ت به‬ ‫سهمیه تهران در طرح ملی مسکن مشخص شد‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی استان تهران با بیان‬ ‫اینکه سهمیه استان در برنامه اقدام ملی مسکن‬ ‫مش��خص شد‪ ،‬گفت‪ :‬بازش��ماری سریع امالک و‬ ‫تک برگی ش��دن اس��ناد‪ ،‬پیش زمینه و اس��اس‬ ‫معرف��ی زمین در طرح اقدام ملی تولید مس��کن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا نگهبان در گفت وگو با فارس با اش��اره به‬ ‫اینکه در جلس��ه ای که با مدیران حوزه مسکن و بازافرینی‬ ‫و ‪ 6‬منطقه شهرس��تانی اس��تان تهران برگزار شد‪ ،‬سهمیه‬ ‫استان تهران در طرح ملی مسکن مشخص شد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫اقدام ملی تولید مس��کن در شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۷‬واحد مسکونی مشخص و تعیین شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازش��ماری س��ریع امالک و تک برگی ش��دن‬ ‫اس��ناد در اولوی��ت وظای��ف ح��وزه ام�لاک و حقوق��ی و‬ ‫اداره های ‪ ۶‬منطقه شهرس��تانی اس��تان تهران قرار دارد و‬ ‫این پیش زمینه و اس��اس معرفی زمین در طرح اقدام ملی‬ ‫تولید مسکن است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۲۵‬درصد برنامه اقدام ملی مس��کن‬ ‫در کش��ور مرتبط با استان تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬تمام مناطق‬ ‫استان تهران موظف به ارائه پیشنهادها در حوزه زمین برای‬ ‫حامد قدوسی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تولی��د و تحویل ری��ل ملی بعد از س��ال ها اما و اگر‬ ‫ازسوی شرکت ذوب اهن اغاز شده و مسئوالن راه اهن‬ ‫می گوین��د از این پس نی��از خود به ری��ل را از تولید‬ ‫داخلی تامین خواهند کرد‪ .‬ایران در سال های اخیر در‬ ‫تولید سوزن قطار و برخی تجهیزات دیگر صنعت ریلی‬ ‫نیز به خودکفایی رس��یده است‪ .‬در زمینه تامین واگن‬ ‫نیز سال هاس��ت ش��رکت های بزرگی در کشور فعال و‬ ‫پاسخگوی بخشی از نیاز کشور هستند‪ .‬براساس همین‬ ‫ظرفیت ه��ا دولتمردان و تولیدکنندگان داخلی از لزوم‬ ‫ممنوعیت واردات سخن می گویند؛ وارداتی که برخی‬ ‫دیگر معتقدند هنوز به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫قصه واردات یا تکیه کامل بر تولید‬ ‫داخل در صنعت ریلی س��ر درازی دارد‪ .‬سال هاست در‬ ‫کش��ور از ل��زوم ممنوعیت واردات س��خن گفته و در‬ ‫مقابل اعالم می ش��ود که توان تولید داخل پاسخگوی‬ ‫نیاز نیست‪.‬‬ ‫البته در س��ال های اخیر ممنوعیت واردات با هدف‬ ‫حمای��ت از تولید داخل رنگ و بوی جدی تری به خود‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش رئیس ق��وه قضایی��ه در دی��دار با‬ ‫صنعتگ��ران اراک از لزوم اس��تفاده از توان داخل برای‬ ‫رفع نیاز کش��ور به واگن س��خن گفت و چند روز پس‬ ‫از ای��ن دیدار نیز یکی از اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی از ممنوع شدن واردات‬ ‫واگن به کش��ور با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬س��ید مهدی مقدس��ی گفت‪:‬‬ ‫واردات واگ��ن با پیگیری مجلس و گرفتن دس��تور از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ممنوع شد که این اقدام‪،‬‬ ‫نویدبخ��ش رونق فعالیت ش��رکت های تولید واگن در‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫مقدسی افزود‪ :‬در شرایطی که کشور مورد تحریم های‬ ‫ظالمان��ه قرار گرفته‪ ،‬بدون توجه به توان ش��رکت های‬ ‫داخلی ک��ه ظرفیت تولید واگن و تزریق ان به ناوگان‬ ‫حمل ونقل ریلی را دارند‪ ،‬برخی از وزارتخانه ها به دنبال‬ ‫تشدید فش��ار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫ثبت س��فارش واردات واگن بودند که با دستور صریح‬ ‫وزیر‪ ،‬این مسئله منتفی شد‪.‬‬ ‫پروژه های اقدام ملی هستند و بررسی مغایرت ها‬ ‫و س��ایر امور پیگیری جزو وظایف شهرس��تان ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگهب��ان تصریح ک��رد‪ :‬وظیفه اس��تان تهران‬ ‫تولید مسکن مش��ارکتی به میزان ‪ ۲۹۵۰‬واحد‪،‬‬ ‫تامین زمین برای اقش��ار ویژه ب��ه میزان ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحد‪ ،‬تکمیل واحدهای نیمه تمام خریداری شده‬ ‫و نیمه تم��ام در قالب مش��ارکت به می��زان ‪ ۱۹۸۷‬واحد و‬ ‫واگذاری در قالب س��ایر تفاهمنامه ها به تعداد ‪ ۵۰۰۰‬واحد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت ه��ای بانکی به میزان ‪۴۷‬‬ ‫هزار مورد تس��هیالت و سایر موارد پیش��نهادی این اداره‬ ‫کل ‪ ۴۰۰۰‬واحد اس��ت ک��ه در مجموع ‪ ۶۱‬ه��زار و ‪۹۳۷‬‬ ‫واحد مس��کونی در طرح اقدام ملی مس��کن در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی استان تهران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شهروندان استان تهران که مشمول ‪ ۴‬مورد از شرایط احراز‬ ‫متقاضی��ان برای بهره مندی از تس��هیالت طرح اقدام ملی‬ ‫تولید مس��کن هس��تند‪ ،‬می توانند از زمان باز شدن سایت‬ ‫ثبت نام طرح ملی مسکن نسبت به بارگذاری مدارک اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫راهکارهای دانش��گاه تن ندهد‪ ،‬وجود هر دو بخش در‬ ‫کش��ور زیر سوال خواهد رفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توسعه پایدار‬ ‫در گرو همکاری این دو بخش است‪.‬‬ ‫دانش��ی که برای مش��کالت صنعت راه��کار ندارد‪،‬‬ ‫بی فایده است و صنعتی که از دانشگاه رویگردان است‪،‬‬ ‫زیانده و وابسته‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم واردات با هدف ایجاد رقابت‬ ‫رئیس کمیس��یون حمل ونقل‪ ،‬لجس��تیک و گمرک‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران می گوی��د باتوجه به اینکه کمبود‬ ‫واگن هم��واره یکی از مش��کالت اساس��ی ترانزیت و‬ ‫صادرات کاال از ایران به کشورهای اسیای میانه است‪،‬‬ ‫باید در ممنوعیت واردات واگن بازنگری شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬مجتبی‬ ‫بهاروند گفت‪ :‬در شرایط عادی تعداد محدود واگن های‬ ‫موجود برای صادرات و ترانزیت کاال از ایران به منطقه‬ ‫اسیای میانه کافی اس��ت اما در زمان های اوج فعاالن‬ ‫اقتصادی با کمبود واگن روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫بهاروند با اشاره به اینکه در حوزه حمل ونقل ترانزیتی‬ ‫و صادرات ریلی مشکالتی مانند کمبود واگن بر سر راه‬ ‫فعاالن اقتص��ادی وجود دارد که به بهانه اس��تفاده از‬ ‫توان داخلی به ان بی توجهی می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫بحث واردات واگن مطرح می ش��ود به بهانه حمایت از‬ ‫تولی��د داخل مورد مخالفت قرار می گیرد‪ ،‬در حالی که‬ ‫از یک س��و تولید داخل قادر به تامین نیازها نیس��ت و‬ ‫ازسوی دیگر نرخ فروش محصوالت داخلی به مراتب از‬ ‫مشابه وارداتی باالتر است‪.‬‬ ‫بهاروند ادامه داد‪ :‬این مس��ئله در موضوع بازسازی و‬ ‫تجهی��ز ناوگان حمل ونقل جاده ای نی��ز اتفاق افتاده و‬ ‫سال هاس��ت به بهانه حمایت از مونتاژ ساالنه ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫کامی��ون در کش��ور‪ ،‬اجازه واردات کامیون و کش��نده‬ ‫صادر نمی شود‪ ،‬درحالی که بخش عمده ناوگان جاده ای‬ ‫کش��ور فرسوده هستند و مصرف سوخت بسیار باالیی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او ایج��اد ش��رکت های فورواردر ریل��ی توانمند را از‬ ‫اصلی ترین راهکارهای حل مش��کالت موجود در حوزه‬ ‫ترانزیت و صادرات ریلی دانست که به همکاری دولت‬ ‫ب��رای واردات واگ��ن نیز نیاز دارد‪ .‬رئیس کمیس��یون‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬لجس��تیک و گمرک اتاق ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫تقویت توان داخلی اگر به انحصار منجر ش��ود‪ ،‬عاقبت‬ ‫خوشی ندارد‪ ،‬در حالی که اگر همزمان باتوجه به تولید‬ ‫داخل‪ ،‬در حوزه واردات نیز اقدام ش��ود‪ ،‬رقابتی در این‬ ‫حوزه ش��کل می گیرد که در نهایت ب��ه تقویت واقعی‬ ‫تولید داخلی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫احمد خشنودی‬ ‫مجتبی بهاروند‬ ‫وقوع زلزله ارتباطی با سرمای هوا ندارد‬ ‫رئی��س بخ��ش زلزل��ه مرک��ز تحقیق��ات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با بیان اینکه ارتباطی بین وقوع زلزله با ساعت‬ ‫مختلف ش��بانه روز و فصل گرم و سرد وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد زلزله های باالی ‪ ۵.۵‬ریشتر در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫در ای��ران در فصل گرم و ‪ ۵۳‬درصد در طول روز رخ داده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫علی بیت اللهی در گفت وگو با ایلنا درباره انتشار اخباری‬ ‫در فض��ای مجازی مبنی بر ارتباط وقوع زلزله با س��رمای هوا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس منطق علمی‪ ،‬رخداد زلزله ارتباطی با فصل س��رد و‬ ‫گرم و شب و روز ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنگام زلزله شاهد شکست الیه های زمین با وسعت ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتر هم هس��تیم؛ بنابراین نمی تواند ارتباطی بین وقوع زلزله و‬ ‫سرما و گرما وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��اید س��رمای هوا در چند مت��ر اول الیه های س��طحی زمین‬ ‫تاثیرگذار باش��د اما در رخداد زلزله الیه های زمین با طول کیلومتر‬ ‫بیشتری شکست می خورد‪.‬‬ ‫رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با اشاره‬ ‫ب��ه امار و ارقام تعداد زلزله های باالتر از ‪ ۵.۵‬ریش��تر در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته در ایران گفت‪ :‬براساس بررسی های انجام شده ‪ ۱۶۹‬زلزله‬ ‫بیشتر از ‪ ۵.۵‬ریشتر در نیمه نخست سال که نیمه گرم سال به شمار‬ ‫می رود رخ داده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ویژگی های‬ ‫منحصربه فرد‬ ‫مسکن به عنوان‬ ‫سرمایه‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۱۸‬زلزل��ه در نیمه دوم س��ال یا در فصل‬ ‫سرما اتفاق افتاده اس��ت؛ بنابراین از ‪ ۲۸۷‬زلزله بیشتر از‬ ‫‪ ۵.۵‬ریش��تر رخ داده در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته ‪ ۶۰‬درصد ان‬ ‫در نیمه نخست س��ال و ‪ ۴۰‬درصد ان در نیمه دوم سال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارتب��اط وقوع زلزله با ش��ب ی��ا روز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گزارش��ی تهیه ش��ده مبنی ب��ر تع��داد زلزله ها در‬ ‫ط��ول ش��بانه روز که در این گ��زارش روز را از ‪ 6:30‬ت��ا ‪ 18:30‬در‬ ‫نظر گرفته ایم و امار نش��ان می دهد ‪ ۵۳‬درصد زلزله ها در س��اعات‬ ‫روز رخ داده و ‪ ۴۷‬درص��د ان مرب��وط ب��ه زلزل��ه در ش��ب ب��وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس بخ��ش زلزله مرک��ز تحقیقات وزارت راه و شهرس��ازی با‬ ‫اش��اره به علت وجود ای��ن تصور در مردم که وق��وع زلزله ارتباطی‬ ‫با س��رمای هوا یا س��اعت های ش��ب دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این تصور ناش��ی‬ ‫از این اس��ت ک��ه به تازگی زلزله ه��ای تاثیرگذار مانند کرمانش��اه‪،‬‬ ‫م�لارد و میان��ه در ط��ول فصل س��رد س��ال و در ش��ب رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر از انجایی که انتش��ار اطالعات زلزله در‬ ‫فضای مجازی بس��یار گسترده انجام می ش��ود و مردم در لحظه در‬ ‫جری��ان وقوع زلزله ها ق��رار می گیرند‪ ،‬این تص��ور به وجود امده که‬ ‫بخش بزرگی از زلزله ها در فصل سرد سال و در شب اتفاق می افتند‪.‬‬ ‫داشتن خانه به عنوان سرمایه فرصت هایی‬ ‫پیش روی مال��ک می گذارد که دارایی های‬ ‫کاغذی مانند سهام نمی توانند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین این موارد‪ ،‬امکان خرید‬ ‫اهرمی (‪ )Leverage‬مس��کن با استفاده از‬ ‫وام بانکی است‪.‬‬ ‫در بیشتر کشورهای جهان‪ ،‬خانوارها برای‬ ‫خری��د خانه نیاز ندارند که کل پول خانه را‬ ‫داشته باشند و می توانند وام بگیرند‪.‬‬ ‫میزان این وام در کشورهای مختلف و در‬ ‫زمان های گوناگون متفاوت است اما به طور‬ ‫معم��ول بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد ارزش خانه‬ ‫اس��ت (پیش از بحران مالی جهانی در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸( ۸۷‬می�لادی) این ع��دد گاهی به‬ ‫‪ ۱۰۵‬درصد هم رسیده بود)‪.‬‬ ‫یعن��ی ی��ک نفر با داش��تن ی��ک تومان‬ ‫پس ان��داز‪ ،‬می تواند خان��ه ای به نرخ خیلی‬ ‫باالتر و تا ‪ ۱۰‬تومان خریداری کند‪.‬‬ ‫چنین امکان��ی برای س��رمایه گذاری در‬ ‫بازار بورس نیست و فرد فقط به اندازه پول‬ ‫واقعی اش می تواند سهام بخرد‪.‬‬ ‫البت��ه در بازارهای خاصی ممکن اس��ت‬ ‫واس��طه مالی وام هایی به معامله گران بدهد‬ ‫اما در اینجا داریم درباره افراد عادی جامعه‬ ‫سخن می گوییم‪.‬‬ ‫حاال این امکان خرید اهرمی را با اختیارات‬ ‫مهم��ی که قان��ون ورشکس��تگی بیش��تر‬ ‫کش��ورها در اختیار خانواره��ا و خریداران‬ ‫مسکن و مس��تغالت قرار می دهند‪ ،‬ترکیب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ورشکس��تگی روی مس��کن در بسیاری‬ ‫از کشورها حالت مس��ئولیت محدود دارد؛‬ ‫یعنی وقتی خریدار خانه اعالم ورشکستگی‬ ‫کن��د‪ ،‬خانه را تحویل بانک می دهد و دنبال‬ ‫کارش می رود و دیگر مس��ئول جبران زیان‬ ‫بانک در اینده نیست‪.‬‬ ‫ب��ه زبان مباح��ث مالی‪ ،‬ای��ن قانون یک‬ ‫اختی��ار ف��روش (‪ )Put Option‬مه��م‬ ‫در اختی��ار خری��دار ق��رار می ده��د که از‬ ‫او در مقاب��ل ش��وک های منف��ی محافظت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چرا این اختیار مهم اس��ت؟ زیرا ترکیب‬ ‫دو موضوع وام بانکی با مس��ئولیت محدود‪،‬‬ ‫کاری می کند که فرد می تواند با پول بانک‬ ‫در خرید خانه ریسک کند‪.‬‬ ‫ف��رض کنی��د ‪ ۳۰۰‬میلیون توم��ان وام‬ ‫می گیرید تا خان��ه ای ‪ ۳۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫بخری��د و بای��د وام را س��ال دیگ��ر پ��س‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫دو حال��ت قاب��ل پیش بین��ی اس��ت؛ یا‬ ‫نرخ خان��ه در س��ال این��ده ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان می ش��ود که در این حالت‪ ،‬ش��ما با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۰‬میلیونی تومانی‪ ،‬س��ود‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومانی کسب کرده اید‪ ،‬یا نرخ‬ ‫خانه افت می کند و به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در ای��ن حال��ت ش��ما فقط هم��ان ‪۵۰‬‬ ‫میلیون نخست را زیان می کنید و در «افت‬ ‫قیمت» ش��ریک نیس��تید! چنی��ن حالتی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بازار بورس ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این بازار ش��ما به ط��ور یک به یک در‬ ‫س��ود و زیان س��بد س��رمایه خود شریک‬ ‫هستید‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت بگویید ای��ن توضیح برای‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر کار می کن��د ام��ا چون‬ ‫در کش��ور م��ا نس��بت وام ب��ه ارزش خانه‬ ‫درص��د کوچکی اس��ت‪ ،‬توضی��ح مفیدی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت اما همچنان مقداری کار‬ ‫می کند‪ .‬در واقعیت‪ ،‬خریداران مس��کن در‬ ‫کش��ور ما ه��م از مجراهای دیگ��ری اهرم‬ ‫خ��ود را افزای��ش می دهند؛ مق��داری وام‬ ‫مس��کن می گیرن��د‪ ،‬خانه خریداری ش��ده‬ ‫را در قال��ب رهن کامل اج��اره می دهند و‬ ‫مقداری هم از مستاجر خود وام می گیرند‪،‬‬ ‫با فروش��نده هم صحبت می کنند و بخشی‬ ‫از پ��ول را ب��ا چ��ک و در این��ده پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وقت��ی این امکان��ات را جم��ع می کنیم‬ ‫می بینی��م حت��ی در ای��ران هم ت��ا حدی‬ ‫امکان س��رمایه گذاری اهرمی روی مسکن‬ ‫وج��ود دارد؛ البته با ای��ن تفاوت که بدهی‬ ‫به مستاجر و فروشنده و دیگران‪ ،‬مسئولیت‬ ‫محدود نیس��ت و در هر صورت باید ازسوی‬ ‫خریدار تسویه شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اولویت های پایتخت در ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫امضای قرارداد‬ ‫خواهرخواندگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬شهر ایران و جهان‬ ‫‪ ۱۲۰‬سازه پرخطر‬ ‫در مسیررودهای اصفهان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫با اش��اره به شناسایی ‪ ۱۲۰‬س��ازه پرخطر در‬ ‫مسیر رودخانه های استان اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰‬کیلومتر از مس��یر رودخانه های اس��تان‬ ‫اصفهان ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬منصور شیشه فروش با اشاره‬ ‫به مطالعات انجام ش��ده روی پهنه بندی های‬ ‫سیالب در حوضه ابریز کارون‪ ،‬دز‪ ،‬دق سرخ و‬ ‫زاینده رود ازسوی شرکت اب منطقه ای استان‬ ‫اصفه��ان اظهار ک��رد‪ :‬مطالع��ات پهنه بندی‬ ‫س��یالب در ‪ ۵۰‬درص��د اس��تان اصفه��ان‪،‬‬ ‫به ویژه شهرستان های سمیرم‪ ،‬فریدون شهر و‬ ‫اردستان انجام شده تا پهنه های سیل خیز در‬ ‫استان اصفهان شناسایی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫با اش��اره به بررس��ی مطالعات انجام ش��ده در‬ ‫تعیین نقاط سیل خیز اس��تان اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا نقش��ه های راهب��ردی ک��ه ماحصل‬ ‫مطالعات انجام ش��ده اس��ت می توان مناطق‬ ‫س��یل خیز پرخط��ر را در اس��تان اصفه��ان‬ ‫شناسایی و تصرف ها را ازاد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه طول ‪ ۳‬ه��زار کیلومتری‬ ‫رودخانه های اس��تان اصفهان گف��ت‪ ۲ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از طول رودخانه های اس��تان‬ ‫اصفه��ان در اولوی��ت مطالعات ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای اس��تان اصفهان قرار گرفته و هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬کیلومتر مطالعات تعیین محدوده های‬ ‫بس��تر و حری��م رودخانه ه��ا با رعای��ت دوره‬ ‫بازگش��ت س��یالب ها ازس��وی ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای استان اصفهان تهیه شده است‪.‬‬ ‫شیش��ه فروش با بی��ان اینکه ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای اس��تان اصفه��ان‪ ۷۰۰ ،‬کیلومتر از‬ ‫بس��تر و حریم رودخانه ها را در دست مطالعه‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در مطالعات مرحله دوم‪،‬‬ ‫س��اماندهی و نقش��ه برداری ‪ ۲۱۰‬کیلومتر از‬ ‫رودخانه ه��ای اس��تان اصفهان انجام ش��ده و‬ ‫‪ ۶۰۰‬کیلومتر هم در دست تهیه است‪.‬‬ ‫وی با اعالم تعیین حد و بستر رودخانه های‬ ‫استان اصفهان ابراز کرد‪ ۴۵۰ :‬هکتار از حریم‬ ‫رودخان��ه زاینده رود ازادس��ازی ش��ده و این‬ ‫ازادس��ازی ها در س��ایر رودخانه های اس��تان‬ ‫اصفه��ان ب��ه ‪ ۲۳۰‬هکتار می رس��د‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با اشاره‬ ‫به شناس��ایی ‪ ۱۲۰‬س��ازه پرخطر در مس��یر‬ ‫رودخانه های استان اصفهان اظهار کرد‪۱۴۰ :‬‬ ‫کیلومتر از مسیل رودخانه های استان اصفهان‬ ‫با دیوارسازی‪ ،‬تثبیت بستر‪ ،‬الیروبی و کنترل‬ ‫فرسایش س��اماندهی شده که ‪ ۷۰‬کیلومتر از‬ ‫این س��اماندهی در رودخانه زاینده رود انجام‬ ‫ شده اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۸‬کیلومتر از رودخانه‬ ‫زاینده رود دیوارسازی شده است‪.‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی پروژه های‬ ‫شاخص‬ ‫شهرسازی و‬ ‫معماری می تواند‬ ‫ترکیبی از‬ ‫ماموریت های‬ ‫زیست محیطی‪،‬‬ ‫عمرانی و حتی‬ ‫حمل ونقلی را‬ ‫در دل خود‬ ‫داشته باشد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه کش��ور با‬ ‫اش��اره به امض��ای ق��رارداد خواهرخواندگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ش��هر ای��ران با ش��هرهای جهان گفت‪:‬‬ ‫تحری��م به ارتباط بین ش��هرها ربطی ندارد و‬ ‫اجازه نداده ایم دیپلماسی عمومی و ارتباطات‬ ‫مردمی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬عباس موس��وی درباره‬ ‫برنام��ه وزارت ام��ور خارج��ه کش��ور ب��رای‬ ‫گس��ترش خواهرخواندگی ش��هرهای ایران با‬ ‫سایر شهرهای جهان افزود‪ :‬یکی از برنامه های‬ ‫اصلی ما در حوزه دیپلماس��ی عمومی‪ ،‬بحث‬ ‫دیپلماس��ی ش��هری به ویژه خواهرخواندگی‬ ‫شهرها اس��ت‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۰۰‬شهر‬ ‫ایران قرارداد خواهرخواندگی را با ش��هرهای‬ ‫مختلف جهان امضا کرده اند و اجرای ان برای‬ ‫بقیه شهرهای کشور نیز در جریان است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه گس��ترش رواب��ط‬ ‫خواهرخواندگی ش��هرهای ای��ران به امادگی‬ ‫شهرهای داخل کشور بس��تگی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امادگی ش��هرهای م��ا و رایزنی که باید‬ ‫با ش��هرهای متناظر در خارج از کشور انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬در تحق��ق این مس��ئله مهم اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن برنامه ریزی هایی که در داخل الزم‬ ‫است ازسوی وزارت کشور و متولیان امر انجام‬ ‫شود‪ ،‬باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به انتخاب شهرهای سنندج‬ ‫و بندرعباس از ایران به عنوان شهرهای خالق‬ ‫جه��ان ک��ه چندی پیش ازس��وی یونس��کو‬ ‫انج��ام ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در مجموع ‪ ۴‬ش��هر‬ ‫بزرگ اصفهان‪ ،‬رش��ت‪ ،‬بندرعباس و سنندج‬ ‫در گروه ش��هرهای خالق جهان قرار دارند و‬ ‫این مسئله نش��ان دهنده ان است که تحریم‬ ‫و مسائل سیاسی بر گس��ترش روابط شهرها‬ ‫تاثیر نمی گذارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر‬ ‫تهران اولویت حوزه شهرس��ازی در ‪ ۲‬سال اینده شهر‬ ‫تهران را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمد ساالری در گفت وگو با مهر با اشاره به تعیین‬ ‫اولویت های ش��هر تهران ازسوی ش��ورای شهر تهران‬ ‫برای ‪ 2‬س��ال اینده گفت‪ :‬یک��ی از نگرانی های جدی‬ ‫من از ابتدای ش��روع به کار شورای پنجم این بود که‬ ‫باتوجه به محدودیت های جدی تامین منابع درامدی‬ ‫ش��هر ته��ران و بده��ی قابل توجهی ک��ه از دوره های‬ ‫گذش��ته مدیریت شهری به ارث رس��یده و همچنین‬ ‫باتوج��ه به اینکه بخ��ش عمده ای از مناب��ع درامدی‬ ‫بالقوه ش��هر شامل امالک و زمین های بزرگ مقیاس و‬ ‫ارزشمند در دوره گذشته و در فرایند اجرای برخی از‬ ‫پروژه های شهری مانند اتوبان ها و بزرگراه های شهری‪،‬‬ ‫تونل ها و پل ها فروخته ش��ده و همزمان ظرفیت طرح‬ ‫تفصیلی به اشباع نسبی رسیده بود‪ ،‬با مشکالت شدید‬ ‫مالی روبه رو ش��ویم‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬باتوجه به تعریف‬ ‫پروژه ه��ای متع��دد در دوره های گذش��ته‪ ،‬انتظارات‬ ‫جامعه ش��هری نیز از ما باال رفته و شهروندان تهرانی‬ ‫ارزوهای بسیار بزرگی برای شهر دارند؛ از همین رو ما‬ ‫با تناقض روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر‬ ‫ته��ران ادامه داد‪ :‬در این وضعیت اگر بخواهیم مطابق‬ ‫رویه های گذش��ته نسبت به تصویب برنامه پنج ساله و‬ ‫به تبع ان تصویب برنامه س��االنه اقدام و مجموعه ای از‬ ‫ارزوها و ماموریت های موردنظرمان را در قالب برنامه‬ ‫لحاظ کنیم‪ ،‬مرتکب اشتباهی استراتژیک شده ایم که‬ ‫می تواند پاش��نه اشیل ش��ورای پنجم باشد‪ ،‬چراکه با‬ ‫تقس��یم یک بودجه اندک بین ماموریت های گسترده‬ ‫ش��اهد اثربخش��ی ملموس��ی در ش��هر نخواهیم بود؛‬ ‫بنابرای��ن ضرورت دارد که با نهادینه کردن یکس��ری‬ ‫از رویکردها شامل شفافیت‪ ،‬فسادستیزی‪ ،‬رانت زدایی‬ ‫به ویژه عدم شهرفروشی‪ ،‬توجه به حقوق عمومی شهر‬ ‫و ماموریت های نرم افزاری‪ ،‬ایجاد بس��تر ش��کل گیری‬ ‫زیس��ت شبانه‪ ،‬توجه به سرمایه های کالبدی و انسانی‬ ‫ش��هر اعم از بناه��ای تاریخی و میراثی به بخش��ی از‬ ‫مطالب��ات جامعه مدنی و ش��هروندان تهرانی پاس��خ‬ ‫دهی��م‪ .‬از طرفی ب��ا اولویت بندی برنامه ه��ا و پروژه ها‬ ‫بتوانیم اقدام های ملموس و موثری را در ش��هر انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ضرورت دارد در این مس��یر‪ ،‬شورا و‬ ‫ش��هرداری به یک برنامه اولویت بندی و تحقق پذیر در‬ ‫فرصت زمانی باقیمانده از دوره پنجم برسند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه در ‪ ۲‬ماه گذش��ته و در پایان دوس��الگی ش��ورا‬ ‫دوباره موضوع بررسی اولویت ها مطرح شد و همکاران‬ ‫نیز به ش��دت از این موضوع حمایت کردند و ریاس��ت‬ ‫ش��ورا‪ ،‬موض��وع تهیه برنام��ه اولویت بن��دی مدیریت‬ ‫شهری را در دستور کار کمیسیون تلفیق و جلسه های‬ ‫هم اندیشی قرار داد‪ .‬تاکنون چند جلسه در این زمینه‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬در نهایت رئیسان کمیسیون ها و‬ ‫اعضای هیات رئیس��ه شورا که عضو کمیسیون تلفیق‬ ‫است‪.‬‬ ‫بافت فرسوده و بدمسکنی در شهر تهران در ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬سال به وجود‬ ‫نیامده که بتوانیم در برنامه ای دو یا پنج ساله ان را اصالح کنیم‬ ‫هس��تند‪ ،‬به نمایندگی از سایر اعضای شورا‪ ،‬پذیرفتند‬ ‫که هر ح��وزه ماموریتی تعداد محدودی از برنامه های‬ ‫اولوی��ت دار خود را ارائه دهد و پس از بحث‪ ،‬تبادل نظر‬ ‫و تضارب ارا در جلس��ه هم اندیشی به نتیجه برسد‪ .‬در‬ ‫گام بعدی باید با شهردار و گروه مدیریتی او جلسه ای‬ ‫برگزار و برنامه های انها را با برنامه های خودمان همسو‬ ‫کنیم تا همه ظرفیت اعضای شورا و شهرداری معطوف‬ ‫به تحقق این اولویت ها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرفروشی خط قرمز مدیریت شهری‬ ‫س��االری در زمین��ه اولویت ه��ای تعیین ش��ده در‬ ‫کمیس��یون شهرس��ازی و معماری گفت‪ :‬ما معتقدیم‬ ‫شهرفروشی باید خط قرمز ش��ورای پنجم و مدیریت‬ ‫ش��هری باشد‪ ،‬حتی اگر ش��هر قفل ش��ود؛ البته این‬ ‫به معنای کارش��کنی در تحقق حقوق مکتسبه مردم و‬ ‫امالک و زمین های شهر تهران از طرح تفصیلی نیست‬ ‫بلکه ما باید تس��هیل گری هایی برای جامعه ش��هری‬ ‫داشته باش��یم اما نه با فرایندهای غیرقانونی‪ .‬فرایند‬ ‫ارائ��ه خدمات در حوزه شهرس��ازی بای��د یک فرایند‬ ‫کوتاه‪ ،‬ش��فاف‪ ،‬عادالنه‪ ،‬بدون فساد‪ ،‬بدون رانت‪ ،‬بدون‬ ‫تبعیض و تسهیل گرانه باشد‪ .‬یکی دیگر از رویکردهای‬ ‫م��ا که از ابتدا در کمیس��یون شهرس��ازی و معماری‬ ‫مطرح بوده‪ ،‬مس��ئله الزام ش��هرداری تهران به اجرای‬ ‫طرح زیست شبانه است‪ .‬با اجرای طرح زیست شبانه‪،‬‬ ‫می توانیم یک الگوی جدید را در زندگی ش��هری رقم‬ ‫بزنیم که هم به کارافرینی و اقتصاد ش��هر کمک کند‬ ‫و ه��م از فرصت و زمان در اختیار جامعه ش��هری که‬ ‫یا فرد بودن پالک به ‪ ۲۰‬روز در هر فصل تغییر داد و س��اعت‬ ‫طرح را تغییر نداد‪.‬‬ ‫به گفته پورس��یداقایی‪ ۱۴ ،‬سال است که ساعت پایان طرح‬ ‫زوج و فرد ازس��وی پلیس‪ ،‬س��اعت ‪ ۱۹‬بوده و هیچ سالی ان را‬ ‫کاهش نداده و عجیب اس��ت که امسال می گویند ساعت طرح‬ ‫باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬اگر این درخواست برپایه مطالعات‬ ‫کارشناس��ی اس��ت و علت واقعی ترافیک عصرگاهی این است‬ ‫چرا در این ‪ ۱۴‬س��ال اجرا نکرده بودند و چرا یک برگ از این‬ ‫مطالعات را ارائه نمی کنند؟‬ ‫چ یک از اعضای ش��ورای‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ش��هرداری و هی ‬ ‫ترافی��ک اص��راری بر این س��اعت ندارند اما تغیی��ر ان نیاز به‬ ‫مطالعات کارشناسی دارد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پایتخت در روزهای اخیر طرح کنترل الودگی‬ ‫هوا را مورد انتقاد ق��رار داد و گفت‪ :‬زمان اجرای طرح ترافیک‬ ‫باید یک تا ‪ ۲‬س��اعت کاهش یابد تا ش��هروندان با مش��کالت‬ ‫کمتری شب هنگام روانه خانه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ اولویت های حوزه شهرسازی‬ ‫مهم ترین سرمایه انهاست‪ ،‬استفاده بهینه شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بازنگری در طرح تفصیلی یکی دیگر‬ ‫از اولویت های ما است‪ .‬براس��اس گزارش های اولیه از‬ ‫تحقق پذیری طرح تفصیلی ش��هر تهران که از س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬ابال غ ش��ده و گزارش مش��اوره مربوط در ش��ورا و‬ ‫کمیس��یون شهرس��ازی و معماری‪ ،‬نه تنها به اهداف‬ ‫تدوین و تصویب طرح تفصیلی نرس��یده ایم بلکه طرح‬ ‫موجود‪ ،‬س��بب ایجاد نابهنجاری های قابل توجهی در‬ ‫شهرسازی و معماری شهر تهران شده که باید مبتنی‬ ‫بر حمل ونقل همگانی یا اس��تفاده از رویکردهای نوین‬ ‫طرح های توسعه شهری مورد بازنگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در زمینه اولویت بازافرینی‬ ‫ش��هری و بافت فرس��وده اظهار کرد‪ :‬بافت فرسوده و‬ ‫بدمس��کنی در ش��هر تهران در ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬سال به وجود‬ ‫نیام��ده که بتوانیم در برنامه ای دو یا پنج س��اله ان را‬ ‫اصالح کنیم و ناچاریم برای حل این مشکل یک فرایند‬ ‫تدریجی را طی کنیم‪ .‬با بررس��ی های به عمل امده در‬ ‫حوزه س��ازمان نوس��ازی ش��هرداری تهران‪ ،‬در حال‬ ‫ حاضر این س��ازمان‪ ،‬ام�لاک‪ ،‬اپارتمان ها و زمین های‬ ‫قابل توجه��ی دارد ک��ه می توانیم از مناب��ع درامدی‪،‬‬ ‫امالک و دارایی های سازمان نوسازی شهرداری تهران‬ ‫استفاده و در چند مرحله مدل بازافرینی شهری را در‬ ‫همه ابعاد در محله ه��ای هدف‪ ،‬پیاده کنیم تا الگویی‬ ‫برای جامعه ش��هری کشور باشد‪ .‬این رویکرد‪ ،‬یکی از‬ ‫اولویت های تحقق پذیر اس��ت ک��ه نیازی هم به منابع‬ ‫درامدی ندارد چون منابع در سازمان نوسازی موجود‬ ‫س��االری با بی��ان اینکه برخی پروژه های ش��اخص‬ ‫شهرسازی و معماری می تواند ترکیبی از ماموریت های‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬عمرانی و حتی حمل ونقلی را در دل‬ ‫خود داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ازجمله این پروژه ها می توان‬ ‫ب��ه پروژه مس��یر پی��اده روی طبیعت که ی��ک پروژه‬ ‫عمرانی و شهرس��ازی و معماری اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد‪.‬‬ ‫این مس��یر از زمین های عباس اباد اغاز می ش��ود و از‬ ‫روی تونل رس��الت که عرصه ان در اختیار شهرداری‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گذرد و در نهایت به محدوده ‪ ۶۰‬هکتاری‬ ‫برج میالد و پروژه پردیسان می رسد‪ .‬این پروژه پیامی‬ ‫را ب��ا خود به هم��راه دارد و می گوی��د «نگاه مدیریت‬ ‫ش��هری دوره پنج��م منبعث از نگاه جامع��ه مدنی و‬ ‫ترجیح انسان محوری به خودرومحوری است»‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توانیم بس��یاری از پالزاهای ش��هری‪ ،‬برخی‬ ‫غرفه ها و واحده��ای تجاری و خدماتی را برای تامین‬ ‫نیازهای افرادی که برای تفریح‪ ،‬گردش‪ ،‬تهران گردی‬ ‫و پی��اده روی امده اند‪ ،‬به وج��ود بیاوریم که هم پروژه‬ ‫خودکفا اداره ش��ود و هم درامد برای نگهداش��ت ان‬ ‫پایدار باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از مهم ترین طرح هایی که‬ ‫از دوره چهارم تاکنون پیگیری ش��ده و محقق ش��دنی‬ ‫نیز اس��ت‪ ،‬ط��رح موضع��ی چندصد هکت��اری کن و‬ ‫فرحزاد است‪ .‬این طرح ازسوی کمیسیون شهرسازی‬ ‫و معم��اری پیگیری و در ش��ورای عالی شهرس��ازی و‬ ‫معماری کش��ور به تصویب رسیده است‪ .‬ما می توانیم‬ ‫در این ‪ 2‬س��ال باقیمانده از شورای پنجم‪ ،‬این عرصه‬ ‫را به مهم ترین و جذاب ترین عرصه تفرجگاهی کشور‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫ضرورت نوسازی ‪ ۶۸‬هکتار بافت فرسوده‬ ‫چرا ساعت اجرای طرح ترافیک کاهش نمی یابد؟‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران در واکنش به‬ ‫درخواس��ت پلیس برای کاهش س��اعت اج��رای طرح ترافیک‬ ‫گفت‪ :‬مطالعات کارشناس��ی ما نش��ان می دهد کاهش ساعت‬ ‫اجرای طرح ترافیک (طرح کنت��رل الودگی هوا) از ‪ ۱۹‬به ‪۱۷‬‬ ‫موجب افرایش شدید تردد با خودرو می شود‪.‬‬ ‫محس��ن پورسیداقایی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬کاهش‬ ‫زمان اجرای طرح موجب می شود کارکنان اداره ها تشویق شوند‬ ‫ک��ه صبح زود با خودرو وارد منطقه طرح ش��وند و عصرها هم‬ ‫پس از تعطیلی اداره با خ��ودرو بازگردند؛ در نتیجه صف ورود‬ ‫به طرح در عصرها بیش��تر خواهد ش��د چون زمان کافی برای‬ ‫ورود به طرح برای انجام کارهای خرید یا سایر فعالیت ها وجود‬ ‫دارد؛ بنابراین ترافیک عصرگاهی افزایش چش��مگیری خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مگر س��اعت طرح محدوده کنترل الودگی‬ ‫ه��وا را ما تعیین کرده ایم که تقصیر تمام ترافیک عصرگاهی را‬ ‫به گردن س��اعت اتمام طرح می اندازند؟ افزود‪ :‬شورای ترافیک‬ ‫امسال فقط مجوز ورود خودروها به این محدوده را به جای زوج‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران از وجود ‪ ۶۸‬هکتار بافت فرسوده در‬ ‫ش��هرهای کش��ور خبر داد و بر لزوم تغییر الگوی نوسازی این‬ ‫بافت ها در پایتخت تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬زهرا نژادبهرام در نشس��ت سیاس��ت گذاری‬ ‫مس��کن گفت‪ ۶۸ :‬هکتار بافت فرسوده و ‪ ۱۰‬هزار بافت ناپایدار‬ ‫در شهرهای کشور داریم که باید به سرعت مورد بازافرینی قرار‬ ‫گیرند و هر اقدامی در زمینه بهس��ازی این بافت ها ارزش��مند‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ح��وزه بازافرینی ش��هری و نوس��ازی بافت های‬ ‫فرس��وده به سرمایه های مردمی وابس��ته است و هر نوع جذب‬ ‫سرمایه با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم‪ ،‬ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تهاتر در حوزه مصالح ساختمانی برای جلب‬ ‫س��رمایه گذاران در بازافرینی شهری موثر اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫تهاتر می توان ارتباطات موثری میان سرمایه گذار با بخش های‬ ‫مختلف ساخت وساز مسکن به ویژه نوسازی بافت فرسوده برقرار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه الگوی ساخت وساز‬ ‫در شهرهای جدید پرند و پردیس‪ ،‬منطقه ‪ ۲۲‬پایتخت و بافت‬ ‫فرس��وده تهران متفاوت اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در شهرهای جدید‬ ‫اط��راف تهران و منطقه ‪ ۲۲‬امکان س��اخت برج های بلندمرتبه‬ ‫وجود دارد اما الگوی ساخت مسکن در بافت های فرسوده باید‬ ‫به س��مت ساخت واحدهای مسکونی با تراکم پایین سوق داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا برنامه اقدام ملی مس��کن به نتیجه می رسد یا‬ ‫خیر؟ اظهار کرد‪ :‬معتقدم این طرح به سرانجام خواهد رسید‪ ،‬اما‬ ‫اگر انبوه سازان در مقابل تضمین فروش واحدهای ساخته شده‪،‬‬ ‫بتوانند تضمین کیفیت بنا را به مشتریان دهند‪ ،‬مردم نیز از ان‬ ‫اس��تقبال می کنند‪ .‬نباید در طرح ملی مسکن مشابه انچه در‬ ‫مسکن مهر رخ داد‪ ،‬شاهد کاهش کیفیت ساخت وساز باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ل��زوم ایجاد فضای گفت وگ��و میان دولت و‬ ‫ل حاضر چنین‬ ‫بخ��ش خصوصی ساخت وس��از‪ ،‬گفت‪ :‬در ح��ا ‬ ‫فضایی میان انبوه س��ازان با وزارت راه و شهرسازی در موضوع‬ ‫برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن وجود ندارد‪.‬‬ ‫اغاز اواربرداری خانه زلزله زدگان‬ ‫فرماندار سراب با بیان اینکه اواربرداری خانه های اسیب دیده‬ ‫از زمین لرزه در ‪ ۱۵‬روس��تای این شهرس��تان اغاز شده‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬عملیات اواربرداری در روس��تاهایی که بیشترین تخریب‬ ‫را داشته اند‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایرج ثقفی از س��اخت واحدهای مس��کونی‬ ‫اضطراری برای روس��تاییان مناط��ق زلزله زده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه تامین کانکس پرهزینه اس��ت و بعد از ساخت‬ ‫مس��کن نیز قابل استفاده نیست‪ ،‬به جای اس��تفاده از کانکس‪،‬‬ ‫س��اخت واحدهای مس��کونی اضطراری از امروز در روستاهای‬ ‫زلزله زده اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در زلزله ‪ ۵.۹‬ریش��تری ‪ ۱۷‬ابان جاری به‬ ‫‪ ۴۹‬روستای شهرستان سراب خسارت وارد شد‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫روس��تاها حدود ‪ ۷۵۰‬واحد مسکونی خشتی و فرسوده به طور‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد تخریب شده اند که باید از نو ساخته شوند و حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬واحد نیز نیاز به تعمیر و بازسازی دارند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۳۵۰‬دام س��بک و ‪ ۳۰‬دام س��نگین در‬ ‫ف شدند‪.‬‬ ‫روستاهای سراب بر اثر زلزله تل ‬ ‫ثقفی با اشاره به دریافت و بهره مندی ‪ ۶۰۰‬نفر از زلزله زدگان‬ ‫از خدمات پزشکی در سراب‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬علت مراجعه این افراد‬ ‫به بیمارس��تان‪ ،‬ترس و استرس ناشی از وقوع زمین لرزه بوده و‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۵‬نفر در بیمارستان بستری هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون در میان هزار خانوار در روس��تاهای‬ ‫زلزله زده شهرس��تان سراب‪ ،‬چادر توزیع شده‪ ،‬گفت‪ :‬تجهیزات‬ ‫گرمایش��ی‪ ،‬پتو‪ ،‬روش��نایی و جیره غذایی نیز بین روستاییان‬ ‫پخش شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از اتمام ساخت خانه های مقاوم مسکونی برای‬ ‫روس��تاییان‪ ،‬از واحدهای مسکونی اضطراری می توان به عنوان‬ ‫انباری استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هن��وز امار دقیقی از س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی اضطراری در روس��تاهای زلزله زده در دست نیست‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬احتمال دارد برخی از افراد خواس��تار س��کونت در‬ ‫خانه های اجاره ای یا اقوام خود باش��ند که مقرر ش��ده کسانی‬ ‫که نسبت به ساخت واحد مسکونی اضطراری اقدام نمی کنند‪،‬‬ ‫هزینه خانه اجاره ای را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ثقفی گفت‪ :‬با ساخت واحدهای مسکونی اضطراری یا اسکان‬ ‫موق��ت‪ ،‬چادرهای برپا ش��ده در مناطق زلزل��ه زده جمع اوری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واحدهای مس��کونی اضطراری تا متراژ ‪۲۵‬‬ ‫متر س��اخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��رایط جوی مناسب باشد‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود در مدت ‪ ۲‬هفته ساخت خانه های اضطراری‬ ‫در روستاهای زلزله زده استان به اتمام برسد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هیچ مش��کلی در تامین وس��ایل گرمایش��ی‬ ‫مناط��ق زلزله زده وجود ن��دارد؛ تقاضا داریم‪ ،‬خی��ران و مردم‬ ‫کمک های خود را در زمینه تامین مصالح س��اختمانی از جمله‬ ‫سیمان‪ ،‬میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬اجر و‪ ...‬انجام دهند تا ساختمان هایی‬ ‫پایدار و مقاوم در این روستاها ساخته شود‪ .‬فرماندار شهرستان‬ ‫س��راب با بیان اینکه تامین اس��کان موقت و اس��کان احشام و‬ ‫دام ها نیاز اصلی روس��تاییان زلزله زده است‪ ،‬گفت‪ :‬در چند روز‬ ‫اینده‪ ،‬سوله موقت برای نگهداری احشام و دام های روستاییان‬ ‫ساخته می شود که تا اتمام فصل سرما نیز از ان استفاده کنند‬ ‫و بعد از فصل سرما‪ ،‬واحدهای دامی مقاوم برای احشام ساخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به س��ردی هوا‪ ،‬م��ردم از جمله کودکان و‬ ‫زن��ان به پوش��اک گرم نی��از دارند که خیران بخش��ی از ان را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫ثقفی با بیان اینکه مواد غذایی خش��ک از جمله برنج‪ ،‬روغن‬ ‫و‪ ...‬نیز از نیازهای اولیه مردم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر روز غذای گرم‬ ‫بین اهالی روس��تاهای مناطق زلزله زده توزیع می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫تامین مواد غذایی خش��ک نیاز اصلی اش��پزهایی است که در‬ ‫منطقه مستقر هستند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1406‬‬ ‫پیاپی ‪2724‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت تولید در سینمای ایران به عنوان محصول ساخت داخل که امکان رقابت جهانی دارد‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬محصول ایرانی و تولیدات مشترک‬ ‫سینمای ایران با تولید ساالنه ‪ ۱۰۵‬فیلم‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫کش��ور برتر جهان در صنعت سینما به شمار می اید‪ .‬این‬ ‫میزان تولید و این رتبه نش��ان می دهد س��ینمای ایران‬ ‫به عنوان یک محص��ول ایرانی در بازارهای جهانی مزیت‬ ‫رقابتی دارد و می توان ب��ا نگاهی جهانی تولیدات هنری‬ ‫ایرانی را به کشورهای دیگر صادر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تولید اثار هنری به ویژه س��اخت‬ ‫فیلم همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است‪.‬‬ ‫از س��ویی س��ینما یکی از ابزارهای مهم اس��تراتژیک در‬ ‫حوزه فرهنگ اس��ت که مزیت ه��ای اقتصادی و تجاری‬ ‫ان می تواند به رش��د س��رمایه های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫در می��ان تولیدات داخلی ش��امل صنعت��ی‪ ،‬تجاری و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ش��اید تولیدات هنری از مع��دود محصوالتی‬ ‫باش��ند که به طور کامل نام و نش��ان ایران را با خود حمل‬ ‫می کنند و به عنوان یک محصول کامال ایرانی پذیرای ارائه‬ ‫به دیگر نقاط جهان هس��تند‪ .‬از همین رو امکان س��نجی‬ ‫س��ینمای ایران در ایجاد بس��تری مناس��ب برای تولید‬ ‫محصوالت فرهنگی مشترک یکی از اتفاق هایی است که‬ ‫می تواند اقتصاد و سیاس��ت را در دوران تحریم همراهی‬ ‫و کمک کند‪.‬‬ ‫دنیای هنر از دنیای سیاس��ت فرس��نگ ها فاصله دارد‬ ‫ام��ا این فاصله گاه��ی در نقاطی چنان ب��ه هم نزدیک و‬ ‫قابل هضم می ش��ود که حک��م مکمل یکدیگ��ر را بازی‬ ‫می کنن��د‪ .‬مخاطبان س��ینما ب��ه یاد دارند که در س��ال‬ ‫نخس��ت ریاست جمهوری ترامپ و اعمال احکام ظالمانه‬ ‫نسبت به ش��هروندان ایرانی‪ ،‬این سینما بود که با حضور‬ ‫خود توانست صدای رسای فرهنگ غنی کشورمان فراتر‬ ‫از مرزها باشد‪ .‬اعطای اسکار بهترین فیلم خارجی زبان به‬ ‫اصغر فرهادی و نرفتن فرهادی به امریکا برای دریافت این‬ ‫جایزه‪ ،‬انقدر بازتاب های منفی نس��بت به سیاست های‬ ‫ایاالت متح��ده ایجاد کرد که به عنوان ابزار دیپلماس��ی‬ ‫فرهنگی می توان جزو روزهای درخش��ان سینمای ایران‬ ‫از ان یاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مشترک و راه حل های ان‬ ‫س��ینمای ایران پس از کش��ورهای هند‪ ،‬امریکا‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫بریتانی��ا‪ ،‬برزیل و کانادا در رده چهاردهمین تولیدکننده‬ ‫برتر فیلم در سینمای جهان ایستاد و هنگ کنگ‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬مکزیک‪ ،‬اندونزی و ارژانتین پایین تر از ایران‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫تولید مش��ترک یکی از ابزارهای سیاس��ی و فرهنگی‬ ‫در رواب��ط کشورهاس��ت که امکان ص��ادرات فرهنگ را‬ ‫به راحتی فراهم می کند‪ .‬این مهم در سیاس��ت های کالن‬ ‫فرهنگی در کش��ور ایران هی��چ گاه به طورجدی پیگیری‬ ‫نش��د و اندک تالش های فردی برای س��اخت فیلم های‬ ‫مشترک با کش��ورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه‬ ‫نیز نتوانس��تند انچنان که باید و ش��اید شرایط خوبی را‬ ‫برای معرفی فرهنگ ایرانی فراهم کنند‪ .‬این اتفاق خوب‬ ‫و مغفول مانده در س��ینمای ای��ران یکی از راه های نجات‬ ‫کش��ور در زمینه های اقتصادی و فرهنگی اس��ت که در‬ ‫کنار معرفی جاذبه های فرهنگی و هنری کش��ور به رشد‬ ‫اقتصادی نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همیشه هم موفقیت امیز نیست‬ ‫فرش��ته طائرپور‪ ،‬تهیه کننده سینمای ایران که سابقه‬ ‫س��اخت فیلم مشترک با کشور فرانس��ه را دارد و دو فیلم‬ ‫«اینه ه��ای روبه رو» و «نیلوفر» با تاکی��د بر اینکه بحث‬ ‫تولید مش��ترک بس��یار جذاب اس��ت ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بحث تولید مش��ترک عنوان جذابی برای تهیه کننده ها‬ ‫و کارگردان ها اس��ت‪ .‬خیلی ها فک��ر می کنند اگر بتوانند‬ ‫در تولید مش��ترک را تجربه کنند به موفقیت می رسند‪،‬‬ ‫در صورتی که این نگاه درس��ت نیست و همیشه تولیدات‬ ‫مش��ترک به نتیجه خوب نمی رسد‪ .‬نباید فراموش کنیم‬ ‫که نتیجه مطلوب یک تولید مش��ترک‪ ،‬داشتن مخاطب‬ ‫مش��ترک اس��ت‪ ،‬وقتی می خواهی��د با کش��ور دیگری‬ ‫هم��کاری کنی��د‪ ،‬باید در ای��ده و نگاه و ن��وع روایتی که‬ ‫انتخاب می کنید‪ ،‬مخاطب هر دو کشور را در نظر بگیرید‬ ‫تا اثری که می سازید در هر دو کشور دیده شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کش��ورهایی هس��تند که حاضرند به دلیل‬ ‫نام یک کارگردان هزینه هایی را پرداخت کنند و بدترین‬ ‫اتفاق این اس��ت که بسیاری از تهیه کننده های ما با تصور‬ ‫اینکه تولید مش��ترک موفقیت زیادی دارد‪ ،‬دست به این‬ ‫کار می زنند و روی پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند که‬ ‫در نهای��ت برای ان کارگردان هزینه کمتری دربرخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این تهیه کننده با س��ابقه س��ینما در ادامه با اش��اره به‬ ‫مشکالتی از جمله مجوزها و برخی حمایت هایی که برای‬ ‫تولید مشترک برعهده دولت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرایط‬ ‫باید به ش��کلی باش��د که تهیه کننده های حرفه ای روی‬ ‫موارد تولید مش��ترک کار کنن��د و در ابتدا برای خودمان‬ ‫تعریف درستی از تولید مشترک داشته باشیم و سیستم‬ ‫مشخصی را برای ان در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫طائرپور اظهار امیدواری کرد در موارد تولید مش��ترک‬ ‫تنها پروژه های ایرانی نباشند که به خارج از کشور بروند‪،‬‬ ‫بلکه پروژه های بیشتری در ایران تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های فرهنگی ایران در منطقه‬ ‫کش��ورهای منطقه به ویژه کش��ورهای ح��وزه دریای‬ ‫قدرت س��ینمای ایران در طول سالیان پس از پیروزی انقالب این‬ ‫باور را تقویت کرد که می توان به سینما به عنوان ابزاری در راستای‬ ‫رشد و بالندگی ایران اتکا کرد و به عنوان یکی از مهم ترین تولیدات‬ ‫داخل��ی با زبان و فهم بین المللی نیز با جهان و با زبان س��ینما س��خن‬ ‫گفت‬ ‫خزر و اس��یای میانه به دلیل نزدیک��ی در فرهنگ و زبان‬ ‫می توانند یک��ی از گزینه های جدی در تولید مش��ترک‬ ‫سینمایی باش��ند‪ .‬سال هاست جش��نواره فیلم مقاومت‬ ‫به دلیل موضوعیت متفاوت جشنواره توانسته در منطقه‬ ‫مش��تریان خاص خ��ودش را پیدا کند‪ .‬جش��نواره ای که‬ ‫می تواند نگاه اس��تراتژیک ایران را در موضوع مقاومت با‬ ‫تولیدات مشترک به دیگر کشورها صادر کند‪.‬‬ ‫محمد خزاعی‪ ،‬دبیر این جش��نواره با اش��اره به اینکه‬ ‫کش��ورهای حاض��ر در این جش��نواره هم��واره بر تولید‬ ‫مشترک و استراتژیک تاکید دارند به‬ ‫گفت‪ :‬اثاری‬ ‫که برای ما ارزش اس��تراتژیک داش��ت و درباره انقالب و‬ ‫ایدئولوژی انقالب بود در کشورهای دیگر مورد استقبال‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به این نگاه احترام می گذاش��تند‪ ،‬می دیدند و‬ ‫تحلیل می کردند‪ .‬کار سطحی یا قصه ای اجتماعی که در‬ ‫اطراف خودش��ان ان را تجربه کرده بودند را نمی دیدند‪.‬‬ ‫یک مبانی و تفکر جدیدی را می دیدند و دنبال می کردند‬ ‫که برای انها ارزشمند بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری هفته های فیلم مقاومت گفت‪:‬‬ ‫هفته های فیلم یک حرکت خوبی بود که بازخورد خوبی‬ ‫داش��ت و منجر به تولید مشترک می ش��د که ساختار ما‬ ‫دچار مش��کل بود‪ .‬اقای انزور برای فیلم جدیدش (درباره‬ ‫داع��ش) فیلمنامه اش را برای ما فرس��تاد‪ ،‬دو نشس��ت‬ ‫با عواملش در لبنان داش��تیم‪ ،‬فیلمنامه را به دلیل اینکه‬ ‫بتوانیم با ایشان کار کنیم ‪ ۴‬بار بازنویسی کرد اما در نهایت‬ ‫به تولید مشترک منجر نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دالی��ل گوناگونی که منج��ر به تولید‬ ‫مشترک فیلم درباره داعش نشد‪ ،‬گفت‪ :‬دالیل گوناگونی‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬نگاه داخل��ی ما با نگاه بین المللی بس��یار‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬ب��رای رس��یدن به مفهوم مش��ترک در‬ ‫جاهایی مشکالتی داریم‪ .‬در هفته های فیلم و جشنواره ها‬ ‫زمینه های تولید مشترک ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مزیت برگزاری جش��نواره موضوعی‬ ‫همچ��ون مقاومت در منطقه اظهارک��رد‪ :‬اگر رصد کنید‬ ‫خواهید دید جش��نواره با موضوع مقاومت در کشورهای‬ ‫منطقه بسیار کم است‪ .‬مدتی جشنواره الجزیره به دنبال‬ ‫مستندهای انقالبی بود بعد نگاه شان تغییر کرد‪ .‬جشنواره‬ ‫دمشق تعطیل شد‪ .‬جش��نواره عراق ان گونه که پیش تر‬ ‫برگزار می ش��د دیگر نیس��ت‪ .‬در اطراف ما به دلیل فضای‬ ‫ناامنی که ایجاد شده‪ ،‬بس��یاری از حرکت های فرهنگی‬ ‫تعطیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط اعداد و ارقام مهم نیست‬ ‫تولید مش��ترک میان دو کش��ور می توان��د به کاهش‬ ‫هزینه ه��ا و س��وداوری بیش��تر برای س��ازندگان منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬مهمت اکتاش‪ ،‬تهیه کننده ترکیه ای س��ینما که‬ ‫امس��ال برای حضور در جش��نواره فیلم کودک اصفهان‬ ‫مهمان این ش��هر بود با اش��اره به مفهوم تولید مشترک‬ ‫در سینما در نشس��ت تخصصی جشنواره فیلم کودک و‬ ‫نوجوان اصفه��ان توضیح داد‪ :‬تولید مش��ترک فقط این‬ ‫نیس��ت که اعداد و ارق��ام و بودجه ه��ای فیلم ها را اعالم‬ ‫کنیم‪ ،‬بلکه تولید مش��ترک درباره داستان خطی فیلم و‬ ‫ان ویژگی های هنری و مس��ئولیت پذیری طرفین تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کنن��ده ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی در ی��ک منطقه‬ ‫می خواهیم دس��ت به تولید مش��ترک بزنیم‪ ،‬نخستین‬ ‫پرس��ش این است که چرا می خواهیم چنین کاری انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬چه چیزهایی در این منطقه وجود دارد که بین دو‬ ‫طرف مشترک هس��تند‪ ،‬برای تهیه کنندگان اصل بودن‬ ‫بس��یار اهمیت دارد و سپس به مس��ئله فروش و نمایش‬ ‫جهانی توجه می شود‪.‬‬ ‫اکتاش تاکید کرد‪ :‬س��وال بعدی که باید بپرسیم‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که کارگردان چه کسی است و چه تجربه ای دارد؟‬ ‫شرکتی که می خواهد ساخت فیلم را برعهده بگیرد دارای‬ ‫چه زمینه ای است؟ تهیه کنندگان اروپایی به کارگردانان‬ ‫فیلم اولی خیلی اعتماد نمی کنند و به جس��ت وجوی اثار‬ ‫کارگردانان کارکش��ته می پردازند‪ ،‬البته مواقعی هم بوده‬ ‫که کارگردانان فیلم اولی ازسوی تهیه کنندگان حمایت‬ ‫شده اند اما با ظرافت و دقت بسیاری باالیی انها را انتخاب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کارگردانان باس��ابقه س��ینمای ایران‬ ‫بیان کرد‪ :‬من درباره کارگردانان س��تاره ایران مانند اصغر‬ ‫فرهادی و عباس کیارستمی صحبت نمی کنم چون همه‬ ‫ عالقه مند هس��تند با این چهره ها کار کنند‪ ،‬بلکه درباره‬ ‫کارگردانان جوان صحبت می کنم‪ .‬در اروپا تهیه کننده ها‬ ‫به دنب��ال یک زبان جدید س��ینمایی هس��تند و اگر این‬ ‫کارگردانان جوان دارای این زبان جدید نباش��ند به طور‬ ‫قطع‪ ،‬انتخاب نمی ش��وند‪ .‬در واقع از داس��تان تکراری و‬ ‫دس��ت خورده بیزارند و به دنبال اث��ری جدید‪ ،‬متفاوت و‬ ‫اصلی هستند‪.‬‬ ‫این س��ینماگر با اش��اره به امکانات ساخت فیلمسازی‬ ‫در الم��ان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اولویت هایی برای س��اخت فیلم‬ ‫در اروپا وجود دارد‪ ،‬به ویژه در کش��ور المان‪ .‬مثال اگر یک‬ ‫تهیه کننده ایرانی بخواهد تولید مش��ترکی انجام دهد و‬ ‫یک میلیون ی��ورو به انجا ببرد‪ ،‬به ط��ور اتوماتیک ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د هزینه تولید را متقبل می ش��وند‪ ،‬همچنین‬ ‫در زمین��ه تهیه لوکیش��ن نیز بس��یار کم��ک می کنند‪.‬‬ ‫حت��ی کارگردان��ان امریکایی نیز به الم��ان می ایند و از‬ ‫ای��ن امکانات برای س��اخت فیلم اس��تفاده می کنند‪ .‬در‬ ‫واقع برای فیلمس��ازان مستقل دو راه وجود دارد‪ ،‬نخست‬ ‫اینکه می توانند در غرب یک شریک برای تولید مشترک‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬دوم اینکه بازار اس��یایی می تواند راه مناسبی‬ ‫ی انها باشد‪.‬‬ ‫پیش رو ‬ ‫وی با اشاره به تولیدات مشترکش با کشورهای اسیایی‬ ‫گفت‪ :‬سال پیش من دو تولید مشترک در منطقه اسیایی‬ ‫داش��تم‪ ،‬البته کشورهای دیگر اروپا مانند المان و فرانسه‬ ‫ه��م در زمینه تولید مش��ترک با بازار اس��یایی همکاری‬ ‫دارن��د‪ .‬کارگردانان و تولید کنن��دگان حوزه خلیج فارس‬ ‫یک راه به شدت مهم پیش روی خود دارند و ان هم جوایز‬ ‫سینمایی است که اسکار اسیایی نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫اکتاش افزود‪ :‬نخستین گامی که در یک پروژه می توان‬ ‫برداش��ت این نیست که ‪ ۲۰‬هزار یورو دریافت کنید‪ ،‬بلکه‬ ‫باید خود را به نمایش بگذارید و در جشنواره های گوناگون‬ ‫شرکت کنید تا دیده شوید‪.‬‬ ‫اکتاش با تاکید بر اینکه مقوله تولید مش��ترک ش��بیه‬ ‫ازدواج اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دو فرهنگ متفاوت در یک دوره‬ ‫خیل��ی طوالنی‪ ،‬ازدواجی بین ش��ان صورت می گیرد که‬ ‫در کنار هم قرار بگیرند و با ش��اخصه های هم اشنا شوند‪.‬‬ ‫این اتفاق قرار گرفتن دو س��نت کهن فیلمسازی کنار هم‬ ‫است‪ ،‬سنت هایی که با وجود تمامی تفاوت ها کنار هم قرار‬ ‫می گیرند و از یکدیگر مسائل زیادی را می اموزند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بحث تولید مشترک می تواند یک فرهنگ‬ ‫فیلمسازی جدید را به منطقه و جهان معرفی کند‪ .‬دو زبان‬ ‫متفاوت سینمایی می توانند کنار هم قرار بگیرند و تبدیل‬ ‫به یک بدن واحد شده و به جهان عرضه شوند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده درباره مش��کالتی ک��ه در زمینه تولید‬ ‫مش��ترک رخ می دهد نیز گفت‪ :‬مش��کالتی که در زمینه‬ ‫تولید مش��ترک وجود دارد بیش��تر جنب��ه محلی دارند‪،‬‬ ‫این نکته خیلی مهم اس��ت وقتی هنگام فیلمسازی همه‬ ‫خوش��حال هستند بدانید یک مش��کلی دارید چون هیچ‬ ‫وقت در زمان س��اخت یک فیلم همه عوامل خوش��حال‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به سینمای اروپا‬ ‫سینمای ایران به دلیل نگاه هنری غالب بر تولیداتش که‬ ‫بیشتر از جنبه سرگرمی اهمیت دارد‪ ،‬همواره مورد توجه‬ ‫کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حبیبایل بیگی‪،‬قائم مقامبنیادسینماییفارابیبااشاره‬ ‫به نقش حمایتی و فعالیت های بنیاد سینمایی فارابی پس‬ ‫از پیروزی انقالب‪ ،‬از اقدام های بنیاد س��ینمایی فارابی در‬ ‫حمایت از حضور بین المللی سینمای ایران و بحث تولید‬ ‫مشترک با کشورهای دیگر سخن گفت و اظهارکرد‪ :‬پس‬ ‫از حض��ور رائد فریدزاده به عن��وان مدیر بخش بین الملل‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬موضوع تولید مشترک جدی تر از‬ ‫نسبت به گذشته در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫او به ایس��نا گفت‪ :‬حوزه اس��کاندیناوی و شمال اروپا با‬ ‫وج��ود دوری از نظ��ر فاصله‪ ،‬به لحاظ هم��کاری و تولید‬ ‫مش��ترک برای س��اخت فیلم‪ ،‬از خیلی از کشورها با ایران‬ ‫همکاری نزدیک تری داشته اند‪.‬‬ ‫ایل بیگی اظهارکرد‪ :‬س��ینمای ایران در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫با توج��ه به اتفاق های گوناگونی چ��ون جنگ تحمیلی و‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬هی��چ گاه تعطی��ل نش��ده و دولت ه��ا با همه‬ ‫س��ختی ها‪ ،‬همواره س��عی کردند از سینما حمایت کنند‬ ‫و خوش��بختانه در این چند س��ال هم با وجود تحریم ها‪،‬‬ ‫رشد بسیار خوبی در تولیدات سینمایی و استقبال و رونق‬ ‫فروش و تولید و نمایش داشته ایم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬ایران‪ ،‬جدای از سرمایه ای مثل نفت‪،‬‬ ‫در زمینه س��ینما یک سرمایه عظیم نیروی انسانی دارد و‬ ‫می توانم بگویم زمین ایران‪ ،‬فیلمس��ازپرور اس��ت و ما در‬ ‫همه حوزه ها‪ ،‬تعداد زیادی فیلمساز و نیروی کار حرفه ای‬ ‫متخصص داری��م که به ویژه در زمینه پست پروداکش��ن‬ ‫حرف ه��ای زیادی ب��رای گفت��ن دارن��د و می توانند در‬ ‫تولیدات مشترک توان خود را به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی دوراندیشانه به اسیای دور‬ ‫س��ینمای ای��ران در تربی��ت و معرف��ی تهیه کننده و‬ ‫پخش کننده ه��ای بین الملل��ی در طول س��الیان پس از‬ ‫پی��روزی انق�لاب موفق عمل کرده اس��ت‪ .‬یک��ی از این‬ ‫پخش کنندگان حرفه ای سینمای جهان‪ ،‬شهره گلپریان‬ ‫اس��ت که نقش مهمی در معرفی س��ینمای ایران و ایجاد‬ ‫بستری مناسب برای تولیدات مشترک ایفا کرده است‪.‬‬ ‫گلپریان درباره اصول و قواعد تولید مشترک در نشستی‬ ‫تخصصی جشنواره جهانی فیلم فجر گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۸‬سال‬ ‫اس��ت که من تنها پنجره ایران در سینمای ژاپن شده ام و‬ ‫تمام فیلم های سینمایی ایرانی که به ژاپن می ایند از خانه‬ ‫من گذر می کنند‪.‬‬ ‫گلپری��ان در ادامه افزود‪ :‬اص��وال کانال های تلویزیونی‬ ‫خودش��ان بسیار کم مستند می سازند‪ .‬انها با شرکت های‬ ‫خصوصی وارد س��اخت فیلم مستند می ش��وند اما روش‬ ‫س��ومی هم درباره پروژه های سینمایی وجود دارد‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه یک ش��رکت خارجی پولی را در اختیار یک ش��رکت‬ ‫داخل��ی می گذارد تا برایش فیلمی بس��ازد‪ ،‬اما در ش��کل‬ ‫دیگ��ری از تولید مش��ترک لوکیش��ن ها تغییر می کنند؛‬ ‫یعنی بخش��ی از فیلم در کشور اول به عنوان مثال‪ ،‬ایران و‬ ‫بخش دیگری در کشور دوم ژاپن فیلمبرداری می شود‪ .‬با‬ ‫این حال فکر می کنم در حوزه مس��تند برخورد فرهنگ ها‬ ‫کمتر است‪.‬‬ ‫گلپری��ان درباره تولید مش��ترک مس��تند و فیلم های‬ ‫س��ینمایی گفت‪ :‬ش��ما برای پی��دا کردن س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی باید پ��روژه را به جش��نواره ارائ��ه دهید‪ .‬چون‬ ‫پروژه های بس��یاری ارائه می شوند و انها باید این پروژه ها‬ ‫را بخوانند تا اگر عالقه مند هستند در ساخت ان مشارکت‬ ‫کنن��د‪ .‬پروژه های س��ینمایی تولید مش��ترک هم به طور‬ ‫معمول در جشنواره ها شکل می گیرند‪.‬‬ ‫گلپریان با اش��اره به فیلم «دونده زمین» به کارگردانی‬ ‫کم��ال تبریزی جزو فیلم های سفارش��ی بود توضیح داد‪:‬‬ ‫اتفاقا در حوزه س��ینمایی هم این مورد سفارش��ی وجود‬ ‫دارد‪ .‬از ش��رکت نیکات س��و ک��ه س��ابقه ‪ ۱۲۰‬س��اله در‬ ‫فیلمس��ازی در ژاپن دارد با من تماس گرفتند و گفتند که‬ ‫می خواهن��د دونده ژاپنی ک��ه دور دنیا را دویده در یکی از‬ ‫فیلم های ایرانی حضور داشته باشد‪ .‬این موضوع را با اقای‬ ‫کمال تبری��زی مطرح کردم و براس��اس ان فیلمنامه ای‬ ‫نوشته شد که با موافقت شرکت ژاپنی ساخته شد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بس��یار مهم اس��ت که یک پ��روژه را‬ ‫چط��ور تعری��ف کنی��م‪ .‬به عن��وان مث��ال ‪ ،‬درب��اره فیلم‬ ‫«حاف��ظ» اقای ابوالفضل جلیلی زمان��ی که من قصه ان‬ ‫را ب��رای تهیه کنن��دگان تعری��ف می ک��ردم به راحتی از‬ ‫واکنش های شان متوجه می شدم که به کدام قسمت قصه‬ ‫بیش��تر توجه دارند؛ بنابراین برایشان ان قسمت را به طور‬ ‫مفصل تر تعریف می کردم‪.‬‬ ‫گلپریان درباره کار کردن در سیس��تم س��ینمای ایران‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬کار کردن در س��ینمای ایران بس��یار خاص‬ ‫اس��ت یعنی ویژگی های خ��اص خ��ودش را دارد‪ .‬وقتی‬ ‫یک کارگردان یا تهیه کننده خارجی وارد سیس��تم ایران‬ ‫می شود‪ ،‬تازه مشکالت تولید مشترک مشخص می شود‪.‬‬ ‫یک فیلم سینمایی معمولی در ژاپن حدود یک ماه بیشتر‬ ‫فیلمبرداری نمی ش��ود‪ .‬سیستم ایران و ژاپن بسیار با هم‬ ‫فرق می کند‪ .‬یکی از نکات بس��یار مهم در تولید مشترک‬ ‫این است که طرفین خودشان را باهم تنظیم کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه تجربه مش��ترکش با زنده ی��اد عباس‬ ‫کیارس��تمی گفت‪ :‬از زمانی که اقای کیارستمی یک خط‬ ‫ط��رح تعریف کردند تا این به فیلمنامه تبدیل ش��د‪ .‬همه‬ ‫کارها را انجام می دادیم‪ .‬او که به ژاپن امد‪ ،‬یک ماه بیشتر‬ ‫کار نکرد‪ .‬کارگردان ایرانی اس��ت اما وقتی وارد سیس��تم‬ ‫ژاپ��ن می ش��ود کار را در طول یک ماه انج��ام می دهد‪ .‬با‬ ‫این حال وقتی می خواهیم با ایران تولید مش��ترک انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬باید به دنبال کسانی بگردیم که بتوانند خودشان را‬ ‫با سیستم ژاپنی هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشته طائرپور‬ ‫‹ ‹تولید مش�ترک و ازدواج ه�ا و طالق های‬ ‫سینمایی‬ ‫رزا بوش‪ ،‬تهیه کننده مطرح اس��پانیایی که در س��ی و‬ ‫هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر مهمان این جشنواره‬ ‫و ش��هر تهران بود با اشاره به تولیدات مشترک با ایران در‬ ‫نشست تخصصی جشنواره جهانی فیلم فجر گفت‪ :‬چیزی‬ ‫که در دنیای جش��نواره ها فهمیدم‪ ،‬این است که فرهنگ‬ ‫مهم است اما حمایتی که از فرهنگ می شود‪ ،‬بسیار مهم تر‬ ‫است‪ .‬بدین صورت بود که به فرهنگ ها عالقه پیدا کردم؛‬ ‫به ویژه فرهنگ های خ��اص‪ ،‬نه فرهنگ هالیوود؛ هالیوود‬ ‫مانند یک ماشین ظرفشویی بسیار منظم کار می کند‪.‬‬ ‫ب��وش با اش��اره ب��ه اینکه اص�لا ادم خالقی نیس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تنها کاری که می توانم بکنم این است که از یک‬ ‫اثر س��ینمایی به شکل مناس��بی در جهان قدردانی شود‪.‬‬ ‫به نظر من تمام قس��مت های فیلمس��ازی از پیش تولید‪،‬‬ ‫تولی��د تا پ��س از تولید به یک اندازه اهمی��ت دارند‪ .‬بیان‬ ‫بین المللی فیلم یکسری ملزومات می خواهد اما بسیاری‬ ‫از فیلمس��ازان ایرانی مثل کیارس��تمی لزوم��ا چند زبانه‬ ‫نبودند اما می بینیم که بین المللی شدند‪.‬‬ ‫بوش درباره تولید مش��ترک گفت‪ :‬هنر تولید مشترک‬ ‫مثل ایین ازدواج است‪ .‬شما در نخستین قرار نباید ازدواج‬ ‫کنید‪ .‬شما باید شخص مقابل را کامل بشناسید‪ ،‬سپس با‬ ‫او ازدواج کنید چون هیچ کس در قرار نخست به شما پول‬ ‫نخواهد داد‪ .‬هنر اصلی تولید مش��ترک این است که شما‬ ‫دارید با کسی کار می کنید که انگار در نهایت می خواهید‬ ‫ب��ا او ازدواج کنید‪ .‬من در این باره چند پروژه موفقیت امیز‬ ‫و شکست خورده داش��تم که می توانیم بگوییم چندباری‬ ‫ازدواج ک��ردم و چندباری هم طالق گرفتم‪ .‬ما مس��تقیم‬ ‫برای تامین مالی به سراغ بخش خصوصی می رویم‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی س��رمایه بهتری را برای شما فراهم می اورد‪ .‬ان‬ ‫فیلم مکزیکی را یک شخص بسیار ثروتمند تهیه کنندگی‬ ‫ک��رد‪ .‬بوش ب��ا بیان اینک��ه تولید مش��ترک مانند جعبه‬ ‫جادویی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اصال معلوم نیست که در پایان همه‬ ‫راضی باش��ند‪ .‬چون در عصر دیجیتال‪ ،‬اچ بی او‪ ،‬نتفلیکس‬ ‫و امازون رو به جلو و ش��بکه های تلویزیونی در حال مرگ‬ ‫هس��تند‪ .‬این چیزی نیس��ت که ما بتوانی��م ان را متوقف‬ ‫کنیم‪ .‬او در ادامه به یکی از تجربه های ناخوش��ایندش در‬ ‫حوزه تولید مشترک اش��اره کرد و گفت‪ :‬متوجه شدم در‬ ‫این پروژه یکی از کارگردان ها ‪ ۲۵‬ساله و ان یکی ‪ ۵۵‬ساله‬ ‫است‪ .‬یکی زن است و دیگری مرد‪ .‬کارگردان مرد که سن‬ ‫بیشتری داشت به من گفت هیچ مشکلی با کارگردانی دو‬ ‫نفری ندارم چون در نهایت من برنده هستم‪ .‬به او گفتم تو‬ ‫برنده هس��تی‪ ،‬اما من دیگر نیستم‪ .‬هیچ کس برنده نشد‪،‬‬ ‫چون خود فیلم هرگز س��اخته نش��د‪ .‬پس خاطره بدی به‬ ‫ان صورت نداش��تم‪ ،‬چ��ون ان را متوقف ک��ردم‪ .‬زندگی‬ ‫به هرحال بسیار کوتاه است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رس��د س��ینمای ایران ظرفیت های بسیاری‬ ‫برای حضور در عرصه بین المللی دارد‪ .‬جهان سینما انقدر‬ ‫فضا برای س��اخت اثار مش��ترک دارد که می تواند بخش‬ ‫بسیار مهمی از مش��کالت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی‬ ‫را به تنهای��ی حل و فصل کند‪ .‬قدرت س��ینمای ایران در‬ ‫طول س��الیان پ��س از پیروزی انقالب این ب��اور را تقویت‬ ‫ک��رد که می توان به س��ینما به عنوان ابزاری در راس��تای‬ ‫رشد و بالندگی ایران اتکا کرد و به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫تولیدات داخلی ب��ا زبان و فهم بین المللی نیز با جهان و با‬ ‫زبان سینما سخن گفت‪.‬‬ ‫محمد خزاعی‬ ‫مهمت اکتاش‬ ‫حبیب ایل بیگی‬ ‫شهره گلپریان‬ ‫رزا بوش‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪ 18 - 1398‬ربیع االول ‪ 16 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1406‬پیاپی ‪2724‬‬ ‫هفته کتاب در یزد گشایش یافت‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫‹ ‹تغییر شیوه بلیت فروشی‬ ‫و تمرک��ز روی تعداد مش��خصی از جوانان باش��د‪ ،‬در اینده از‬ ‫میان همین تعداد‪ ،‬فیلمسازانی سر براورند که اثارشان در دنیا‬ ‫ل حاضر نگاه جشنواره پس��ند‪،‬‬ ‫حرفی برای گفتن دارد‪ .‬در حا ‬ ‫حضور در س��ینمای بدنه و عوامل دیگر موجب شده ایده ها در‬ ‫یک نقطه متمرکز باشند و خیلی در گونه های دیگر سینمای‬ ‫کوتاه‪ ،‬این جرات و جسارت دیده نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود کاخ مناسب جشنواره‬ ‫‹ ‹تعدد فیلمسازان جوان و سوژه های تکراری‬ ‫فیلمس��ازان فیل��م کوتاه ایران در س��ال های گذش��ته در‬ ‫س��طح بین المللی خوش درخش��یده اند و به طب��ع افزایش‬ ‫تعداد فیلمس��ازان جوان و عالقه مندان ب��ه حوزه فیلم کوتاه‬ ‫می تواند باعث ظهور اس��تعدادهای جدید شود‪ ،‬اما نباید این‬ ‫نکته را فراموش کرد ک��ه پرورش نیافتن ایده های نو و خالق‬ ‫موجب ش��ده بس��یاری از اث��ار‪ ،‬موضوعی واحد و ش��بیه هم‬ ‫داشته باشند که نتیجه ان تبدیل این جشنواره به یک رویداد‬ ‫تکراری اس��ت‪ .‬حضور دفاتر مختلف انجمن سینمای جوان‪،‬‬ ‫دانش��گاه های هنری‪ ،‬اموزش��گاه ها و مراکز مختلف هنری‪،‬‬ ‫دارالفنون‪ ،‬مدرس��ه سینما و‪ ...‬باعث شد هر روز بر تعداد افراد‬ ‫جوان س��ینما افزوده ش��ود‪ ،‬اما اینکه انها چه ظرفیتی دارند‬ ‫و از اس��اس این تعداد خروجی در س��ینما چ��ه مبنایی دارد‪،‬‬ ‫پرسش هایی است که هنوز به ان پاسخ داده نشده است‪ .‬شاید‬ ‫اگر از تعداد هنرجویان و دانش��جویان فیلمسازی کاسته شود‬ ‫هفت هنر‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫چه موسیقی ای گوش کنیم؟‬ ‫کیه��ان کلهر پس از اینک��ه به عنوان مرد‬ ‫سال موسیقی جهان در سال ‪ ۲۰۱۹‬معرفی‬ ‫ش��د‪ ،‬قصد دارد کنسرت «شهر خاموش» را‬ ‫از ‪ 7‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در تاالر وحدت روی صحنه‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫در این اجرا کوارتت مینیاتور‪ ،‬کلهر را همراهی می کند‪.‬‬ ‫بلیت فروشی این کنسرت یکشنبه‪ ۲۶ ،‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬از ساعت ‪ ۱۵‬و برای ‪3‬‬ ‫سانس‪ ،‬روی سایت تیوال ‪ www.tiwall.com‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫چندی پیش جای��زه جهانی وومکس‪ ،‬کیهان کلهر را به عنوان مرد س��ال‬ ‫موس��یقی جهان معرفی کرد‪ .‬این نخستین کنس��رت کلهر در ایران‪ ،‬پس از‬ ‫دریافت جایزه مرد سال موسیقی جهان است‪.‬‬ ‫کیهان کلهر در فروردین و خرداد امس��ال هم کنسرت «شهر خاموش» را‬ ‫در تهران برگزار کرد که میزان اس��تقبال از اجراها موجب تمدید شدن این‬ ‫کنسرت در ‪ ۲۰‬سانس شد‪.‬‬ ‫ساری‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانشاه و سنندج شهرستان هایی بودند‬ ‫که در س��ال جاری میزبان کنسرت «شهر خاموش» شدند‪ .‬این اخرین دوره‬ ‫از اجراهای شهر خاموش در ایران است‪.‬‬ ‫افسانه چش��م هایت البوم مش��ترکی از همایون شجریان و‬ ‫علیرضا قربانی و اهنگس��ازی مهیار علیزاده اس��ت که ‪ ۱۹‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫تولی��د این البوم ک��ه از ان به عنوان «یک��ی از متفاوت ترین‬ ‫پروژه های همایون شجریان و علیرضا قربانی» یاد شده از مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬اغاز ش��ده بود و تا زمان انتشارش اظهارات ضد ونقیض و دالیل متعددی برای‬ ‫تاخیر در انتش��ار ان اعالم شد‪ .‬در ساخت این البوم از سروده های نیما یوشیج‪ ،‬احمد‬ ‫ش��املو‪ ،‬محمدرضا ش��فیعی کدکنی‪ ،‬محمدعلی بهمنی و سیمین بهبهانی استفاده‬ ‫شد ه است‪ .‬پس از انتشار البوم افسانه چشم هایت انتقاد هایی از البوم انجام شد که در‬ ‫کل می توان میزان موفقیت البوم را نزد مردم خوب ارزیابی کرد‪ .‬انتشار البوم «افسانه‬ ‫چش��م هایت» در روز ها و هفته های گذشته با حاش��یه هایی روبه رو شده بود‪ .‬برخی‬ ‫رسانه ها نسبت به همکاری همایون شجریان و علیرضا قربانی با موسسه «ایران مال»‬ ‫واکنش نشان داده بودند که پس از ان همایون شجریان با انتشار یادداشتی سرگشاده‬ ‫به ان اخبار و انتقاد ها واکنش نش��ان داد و علیرضا قربانی نیز در دفاع از صحبت های‬ ‫شجریان یادداشتی را منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫رونمایی از ‪ ۲‬اثر تازه در حوزه تنبور‬ ‫تورنادو و یک دنیای کودکانه‬ ‫فیلم س��ینمایی «تورنادو» به کارگردانی س��ید‬ ‫ج��واد هاش��می از جمل��ه اثار س��ینمای کودک و‬ ‫نوجوان است که در فصل پاییز روی پرده رفت‪.‬‬ ‫س��ینمای ک��ودک و نوج��وان در فص��ل پاییز ‪3‬‬ ‫نماینده دارد که تورنادو ساخته سیدجواد هاشمی‬ ‫یکی از اثاری که در جش��نواره فیلم های کودک و نوجوان توانس��ت با مخاطب ارتباط‬ ‫برقرار کند‪ ،‬ازجمله انهاست‪.‬‬ ‫ف��روش این فیلم کودک و نوجوان حتی از م��رز ‪ ۱۰‬میلیون تومان هم عبور نکرده‬ ‫و در حالی به روزهای اینده امیدوار اس��ت که از بازیگرانی مانند اکبر عبدی‪ ،‬کامران‬ ‫تفتی‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬الناز حبیبی‪ ،‬ارسالن قاسمی‪ ،‬عباس جمشیدی و وحید نفر‬ ‫بهره برده است‪.‬‬ ‫فیلم تورنادو داستان پروفسوری را روایت می کند که موفق به ساخت یک رستوران‬ ‫شده است؛ رستورانی که درنهایت به یک سفینه تبدیل می شود‪ .‬با ورود ‪ 4‬نوجوان به‬ ‫قصه و با شیطنت انان‪ ،‬این سفینه مقداری زودتر از موعد به پرواز درمی اید‪ .‬سفینه در‬ ‫نهایت به فضا رفته و در یک سرزمین ناشناخته فرود می اید‪.‬‬ ‫«خانه پدری» رفع توقیف شد‬ ‫معاون ارزش یابی و نظارت‬ ‫س��ازمان س��ینمایی از ادامه‬ ‫اکران فیلم «خانه پدری» خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬نامه دادس��تانی‬ ‫ته��ران مبنی ب��ر رفع توقیف‬ ‫این فیل��م را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ید محمدمهدی طباطبایی نژاد با قدردانی از‬ ‫تدبیر ریاس��ت محترم قوه قضاییه به منظور دس��تور ویژه رسیدگی‬ ‫ب��رای رفع توقیف فیلم «خانه پدری» اظهار کرد‪ :‬بدون ش��ک این‬ ‫تدبیر ایشان و همکاری های مسئوالن قوه قضاییه در اجرای ان به‬ ‫انسجام و همدلی جامعه سینمایی کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از نخس��تین ساعاتی که این اتفاق برای فیلم افتاد‬ ‫وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اس�لامی‪ ،‬به شخص ه موضوع را دنبال‬ ‫کردن��د و رایزنی های الزم با رئیس محترم قوه قضاییه انجام ش��د‬ ‫و ب��ا همت ایش��ان به نتیجه رس��ید‪ .‬از اقای کیان��وش عیاری هم‬ ‫سپاسگزاریم که در روزهای گذش��ته همراهی های الزم را معمول‬ ‫داشتند که به اکران دوباره فیلم کمک کرد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان س��ینمایی با بیان اینکه نمایش «خانه پدری»‬ ‫مانند گذش��ته با رده بندی س��نی ‪ +۱۵‬و محدودیت سالن نمایش‬ ‫ادامه پیدا می کند گفت‪ :‬بلیت فروش��ی این فیلم دوباره در س��امانه‬ ‫فروش برخط بلیت‪ ،‬فعال شد‪.‬‬ ‫مس��تند «دیه گ��و مارادون��ا» ب��ه مدی��ر دوب�لاژی وحید‬ ‫منوچهری ف��ر و گ��زارش و تهیه کنندگی عادل فردوس��ی پور‬ ‫به تازگیدوبلهشد‪.‬بهگزارش‬ ‫‪،‬مستند«دیه گومارادونا»‬ ‫با حضور عادل فردوس��ی پور و حدود ‪ ۲۰‬تن از هنرمندان دوبله‬ ‫برای پخش از سایت فیلیمو اماده شده است‪ .‬دوبله این مستند‬ ‫به تازگی به اتمام رس��یده و قرار اس��ت این روزها پخش شود‪.‬‬ ‫فریدون اسماعیلی‪ ،‬حمید منوچهری‪ ،‬جواد پزشکیان‪ ،‬محمود‬ ‫فاطمی‪ ،‬س��یامک اطلس��ی‪ ،‬عباس نباتی‪ ،‬حس��ن کاخی‪ ،‬علی اصغر رضایی نیک‪ ،‬رامین‬ ‫کاملی‪ ،‬ابوالقاس��م محمدطاهر‪ ،‬ش��هراد بانکی‪ ،‬امیربهرام کاویانپور‪ ،‬ایدین درویش زاده‪،‬‬ ‫بابک اش��کبوس‪ ،‬وحید منوچهری فر‪ ،‬نرگس فوالدوند‪ ،‬معصومه ریاحی‪ ،‬اتانت اسماعیلی‬ ‫و سارا جعفری از گویندگانی هستند که در دوبله این مستند همکاری داشته اند‪ .‬همچین‬ ‫نادر علیمردانی و س��میرا ذوالفقار صدابردار این مس��تند بوده ان��د‪ .‬فیلم به دوران حضور‬ ‫مارادونا در ش��هر ناپل ایتالیا می پردازد‪ .‬در س��ال ‪ ،1363‬مارادونا ب��ا جاروجنجال زیاد از‬ ‫بارس��لونا ب��ه ناپل رفت و تیم ناپ��ل را از قعر گمنامی بیرون کش��ید و در یکی از قوی ترین‬ ‫لیگ های فوتبال اروپا‪ ،‬به قهرمانی رس��اند‪« .‬دیه گو مارادونا» فیلمی مس��تند و بیوگرافی‬ ‫محصول س��ال ‪ ۲۰۱۹‬به کارگردانی اصف کاپادیا است‪ .‬این فیلم مستند‪ ،‬از بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫ساعت فیلم که هرگز دیده نشده‪ ،‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫البوم جدید مجید اخشابی‬ ‫سال اینده منتشر می شود‬ ‫خوانن��ده باس��ابقه کش��ورمان از انتش��ار قطع��ات و‬ ‫موزیک ویدئو جدید خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرانالی��ن‪ ،‬مجید اخش��ابی‪ ،‬خواننده پاپ‬ ‫درباره جدیدترین فعالیت های خ��ود گفت‪ :‬قطعه ای برای‬ ‫یکی از برنامه های باس��ابقه و کلیدی شبکه جهانی جام جم‬ ‫تولید کردیم که این برنامه به زودی روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫اخش��ابی ادامه داد‪ :‬قصد انتش��ار الب��وم دارم اما ترجیح‬ ‫می دهم س��ال اینده این کار را انجام بدهم‪ .‬چند سال پیش البومی را تولید کردم‪ ،‬اما‬ ‫بخش هایی از میکس و مسترینگ ان باقی ماند‪ .‬تعداد قطعات این البوم هیچ وقت به‬ ‫حدنصاب انتشار نمی رسید‪ ،‬به دلیل اینکه در برهه های زمانی مختلف و وقتی در تنگنا‬ ‫قرار می گرفتیم‪ ،‬از قطعات البوم استفاده می کردیم‪ .‬همین مسئله باعث شد ان البوم‬ ‫هیچ وقت به حد نصاب نرسد‪ .‬درحال حاضر نیز تعداد قطعات اماده برای انتشار البوم‬ ‫کم اس��ت‪ .‬امیدواریم تا س��ال اینده بتوانیم قطعات این البوم را به حد نصاب برسانیم‬ ‫و ان را منتشر کنیم‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫بتی‪ :‬بابا من از مردن می ترسم‬ ‫سام‪ :‬منم می ترسم‬ ‫بتی‪ :‬اون درد داره؟‬ ‫س��ام‪ :‬اره درد داره اما می دونم ک��ه دردش از زنده بودن‬ ‫کمتره‪...‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫کتاب «از نظم تا مقام» از نش��ر بنیاد رودکی‬ ‫و البوم تصویری «فرم های بی پایان» از نش��ر‬ ‫انجمن موس��یقی ایران تالیف رضا علی ابادی‬ ‫یکشنبه‪ 26 ،‬ابان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن ایی��ن رضا‬ ‫پرویززاده (مدرس دانش��گاه‪ ،‬اهنگساز و نوازندۀ کمانچه)‪ ،‬پوریا فرجی (نوازنده‬ ‫و پژوهش��گر)‪ ،‬مسعود ارزانلو (نوازنده و پژوهش��گر) و کوروش قزوینه (نوازنده و‬ ‫پژوهشگر) به عنوان سخنران‪ ،‬مینا اکبری از طرف بنیاد رودکی و رضا علی ابادی‪،‬‬ ‫مولف اثار‪ ،‬درباره این دو اثر صحبت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایین رونمای��ی کتاب «از نظم تا مقام» و البوم تصویری «فرم های بی پایان»‪،‬‬ ‫یکش��نبه‪ ۲۶ ،‬ابان (ف��ردا) از س��اعت ‪ ۱۹:۳۰‬در تاالر رودکی هم��راه با اجرای‬ ‫موسیقی برگزار خواهد شد و ورود برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫فیلمب��رداری دومین س��اخته بلند س��ینمایی ابراهی��م ایرج زاد‬ ‫ب��ه تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی و س��رمایه گذاری محمد صادق‬ ‫رنجکشان هفته گذشته در تهران به پایان رسید‪.‬‬ ‫ی از‬ ‫«عنکبوت» با داس��تانی جنایی با رگه ه��ای پررنگ اجتماع ‬ ‫فیلم های بحث برانگیز امس��ال خواهد بود‪ .‬این اثر که فیلمنامه اش‬ ‫را اکتای براهنی نوش��ته روایت مردی اس��ت که می خواست ریشه‬ ‫فساد را بخشکاند‪.‬‬ ‫محس��ن تنابنده‪ ،‬ساره بیات‪ ،‬ش��یرین یزدان بخش‪ ،‬ماهور الوند‪،‬‬ ‫گلن��وش قهرمانى‪ ،‬عل��ى باقرى‪ ،‬مه��دى حس��ینى نیا‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫هدایت��ى راد‪ ،‬جواد یحی��وی‪ ،‬اتیه جاوید‪ ،‬مهدخت موالیى‪ ،‬س��حر‬ ‫عبداللهى‪ ،‬نیوشا علیپور‪ ،‬یوسف خسروى‪ ،‬حمید حاجى محمدزاده‪،‬‬ ‫میث��م دام��ن زه‪ ،‬داود ذاکری با حضور فرید س��جادى حس��ینى‪،‬‬ ‫بازیگران «عنکبوت» هستند‪.‬‬ ‫فردوسی پور «مارادونا» را گزارش کرد‬ ‫موسیقی‬ ‫کیهان کلهر با «شهر خاموش» روی صحنه می رود‬ ‫افسانه چشم هایت و یک تولید مشترک‬ ‫«عنکبوت» در راه جشنواره‬ ‫مس��تند «در جس��ت وجوی فری��ده» به کارگردان��ی ازاده‬ ‫موس��وی و کوروش عطایی به عنوان یکی از اثار واجد ش��رایط‬ ‫رقاب��ت در ش��اخه بهترین مس��تند نودودومی��ن دوره جوایز‬ ‫ی که این فیلم در بخش‬ ‫س��ینمایی اسکار معرفی ش��د؛ در حال ‬ ‫غیرانگلیسی زبان اسکار هم رقابت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار‬ ‫فهرست ‪ ۱۵۹‬اثر مستند واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین‬ ‫مستند اسکار ‪ ۲۰۲۰‬را اعالم کرد و مستند ایرانی «در جست وجوی فریده» به کارگردانی‬ ‫ازاده موسوی و کوروش عطایی نیز یکی از اثاری است که می تواند در این شاخه به رقابت‬ ‫بپردازد‪ .‬این مستند پیش تر نیز به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در شاخه بهترین‬ ‫فیلم بین المللی (خارجی) جوایز س��ینمایی اس��کار انتخاب شده بود‪« .‬در جست وجوی‬ ‫فریده» روایت گر قصه زندگی زنی به نام فریده است که ‪ ۴۰‬سال پیش در حرم امام رضا(ع)‬ ‫رها و بعد از انتقال به شیرخوارگاه ازسوی زوجی هلندی به فرزندی گرفته و به هلند برده‬ ‫می شود‪ .‬او جست وجویی را برای پیدا کردن خانواده واقعی اش شروع می کند و این مستند‬ ‫شرح این سفر و جست وجو است‪ .‬اکادمی اسکار همچنین اعالم کرد برخی از این ‪ ۱۵۹‬اثر‬ ‫مستند هنوز شرایط الزم اکران سینمایی را احراز نکرده اند و براساس قوانین اسکار باید تا‬ ‫پایان س��ال دست کم ‪ 7‬روز اکران عمومی در لس انجلس و نیویورک داشته باشند‪« .‬اپولو‬ ‫‪ ، »۱۱‬مس��تند زندگی «دیه گو مارادونا» و مس��تند زندگی «تونی موریس��ون» نویسنده‬ ‫سیاهپوس��ت برنده نوبل ادبیات از جمله اثار مهم در رقابت ش��اخه مستند اسکار هستند‪.‬‬ ‫فهرس��ت کوتاه ‪ ۱۵‬فیلم منتخب شاخه اسکار مستند ‪ ۱۶ ،۲۰۲۰‬دسامبر (‪ ۲۵‬اذر) اعالم‬ ‫می شود‪ .‬همچنین نامزدهای نهایی اسکار ‪ ۱۳‬ژانویه ‪ ۲۳( 2020‬دی ) مشخص می شوند و‬ ‫ایین اعطای جوایز نودودومین دوره این رویداد سینمایی ‪ ۹‬فوریه ‪( 2020‬بامداد دوشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬بهمن) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مستند‬ ‫ش��ده؛ ضمن اینکه این شیوه بلیت فروش��ی باعث احترام به‬ ‫فیلمس��ازان جوانی ش��ده که قرار اس��ت در اینده شناسنامه‬ ‫هنری و س��ینمایی این کش��ور باش��ند‪ .‬درواق��ع‪ ،‬مخاطبان‬ ‫می دانن��د برای دیدن فیلم کوتاه در گونه های مختلف موظف‬ ‫ب��ه پرداخت هزینه هس��تند و باید با احترام به تماش��ای این‬ ‫اثار بنشینند‪.‬‬ ‫ام��ا انچه در این زمین��ه هنوز هم معضل اس��ت‪ ،‬نوع ارائه‬ ‫خدمات به اصحاب رس��انه اس��ت‪ .‬باوجود انکه از پیش اعالم‬ ‫ش��ده بود اصحاب رس��انه برای تهیه بلیت با مشکلی روبه رو‬ ‫نخواهن��د بود‪ ،‬در روزهای گذش��ته باره��ا و بارها خبرنگاران‬ ‫نس��بت به این موضوع که بلیت برای س��ئانس موردنظرشان‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ ،‬اعت��راض کردن��د‪ .‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫برگزارکنندگان جش��نواره یک س��الن از سالن های پردیس‬ ‫مل��ت را برای اصحاب رس��انه در نظر می گرفتند که امس��ال‬ ‫با توجیه کم بودن مخاطبان‪ ،‬این س��الن به س��ایر سالن های‬ ‫مخاطبان عادی افزوده شد؛ در نتیجه اکنون تنها به اختصاص‬ ‫س��همیه ای از سالن برای اصحاب رس��انه بسنده شده است‪.‬‬ ‫ش��اید بهتر ب��ود این س��همیه از ‪ ۱۰‬بلیت برای هر س��الن به‬ ‫تعداد بیش��تری اختصاص می یافت تا خبرنگاران عالقه مند‬ ‫به پوش��ش این رویداد هنری جذاب با مشکل نبود جا‪ ،‬روبه رو‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫ساالنه جش��نواره های سینمایی زیادی در کشور ما برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به جز جشنواره های ارگانی‪ ،‬خود سازمان سینمایی‬ ‫نیز به عنوان نهاد مسئول‪ ،‬برگزارکننده تعداد زیادی جشنواره‬ ‫س��ینمایی اس��ت‪ .‬از عمر جش��نواره هایی مانن��د فیلم فجر‪،‬‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‪ ،‬جش��نواره حقیقت‬ ‫و برخ��ی دیگر از جش��نواره ها چند دهه گذش��ته اما هنوز با‬ ‫معضل مکان برگزاری جش��نواره روبه رو هستیم و هر بار باید‬ ‫منتظر بمانیم و ببینی��م قرعه به نام کدام یک از پردیس های‬ ‫تهران خواهد افتاد‪ .‬هرچند گزینه ها محدود هس��تند‪ ،‬اما جا‬ ‫دارد س��ازمان سینمایی به طور جدی به فکر ایجاد یک مکان‬ ‫واحد برای برگزاری جشنواره های خود باشد تا مشکالتی که‬ ‫هر سال برای مکان برگزاری جشنواره ها داریم‪ ،‬مرتفع شود‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬به نظر می رسد جشنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران به عنوان یکی از مهم ترین جش��نواره های س��ینمایی‬ ‫کش��ور هنوز س��ازکار اصلی خود را نیافته و همچنان در حال‬ ‫ازمون وخطاس��ت‪ .‬پس از گذشت نزدیک ‪ 40‬سال از عمر این‬ ‫جشنواره‪ ،‬منطقی اس��ت به فکر یک ساختار اجرایی مناسب‬ ‫باشیم تا هر سال شاهد تغییرات نباشیم؛ جشنواره چارچوب‬ ‫مش��خص داش��ته باش��د و با تغییر مدیریت و دبیر‪ ،‬ساختار‬ ‫جش��نواره به طور س��لیقه ای با تغییر و تحول روبه رو نش��ود‪.‬‬ ‫می ش��ود با در نظر گرفتن نقاط ضعف سعی در رفع ان داشت‬ ‫و برای اینده فرصت هایی ایجاد کرد که چشم انداز بلندمدت‬ ‫هر جشنواره ای است‪.‬‬ ‫«در جست وجوی فریده»‬ ‫به رقابت اسکار مستند هم رفت‬ ‫سینما‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه تهران و چند نکته‬ ‫جش��نواره فیلم کوتاه ته��ران به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫جش��نواره های س��ینمایی کش��ور پ��س از ح��دود ‪ 4‬ده��ه‬ ‫هن��وز س��ازکار اصلی خ��ود را نیافت��ه و همچن��ان در حال‬ ‫ازمون وخطاست‪.‬‬ ‫سی وششمین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در‬ ‫حالی پنجشنبه گذش��ته به کار خود پایان داد که در ساختار‬ ‫اجرایی‪ ،‬تفاوت هایی نس��بت به س��ال های گذشته دارد‪ .‬این‬ ‫تغیی��رات هرچند ش��اید چندان ب��ه مذاق برخ��ی از اهالی‬ ‫س��ینما خوش نیاید‪ ،‬اما در اینده می تواند مس��یر روش��ن و‬ ‫مش��خص تری داشته باشد و جش��نواره با نظم و انضباط تری‬ ‫را پیش روی مخاطبان خود قرار دهد‪.‬‬ ‫انچه وجه تمایز جش��نواره سی وششم با دوره های گذشته‬ ‫است‪ ،‬در درجه نخست بحث بلیت فروشی است‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته همواره س��الن داران به دلیل تعدد و ازدحام بیش از‬ ‫ظرفی��ت س��الن جوابگو نبودن��د و همین باعث می ش��د در‬ ‫س��ئانس های مختل��ف ع��ده بس��یار زی��ادی از مخاطبان و‬ ‫عالقه مندان حاضر در کاخ جش��نواره‪ ،‬به دلیل نبود صندلی ‪،‬‬ ‫مجبور به نشس��تن یا ایس��تادن در راهروهای سالن باشند و‬ ‫این مس��ئله موجب کمبود فضا‪ ،‬هوا و مسائل دیگر می شد‪ .‬در‬ ‫صورتی که اتفاقی در یکی از س��الن ها برای یکی از مخاطبان‬ ‫ی��ا خود س��الن رخ م��ی داد‪ ،‬همین معض��ل به ظاهر کوچک‬ ‫می توانس��ت به یک معضل بس��یار ب��زرگ و غیرقابل جبران ‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬خوشبختانه امس��ال این مورد ساماندهی شده‬ ‫و س��الن داران موظف هس��تند تنها به افرادی که بلیت دارند‬ ‫اجازه ورود و خروج از سالن ها را بدهند‪.‬‬ ‫این اتفاق موجب ش��ده دیگر کس��ی دغدغ��ه نیافتن جا و‬ ‫صندلی مناس��ب را نداشته باش��د و هر کس با ارائه بلیت خود‬ ‫بتوان��د روی صندلی م��ورد نظر که پیش از ای��ن رزرو کرده‪،‬‬ ‫بنش��یند‪ .‬این تمهید موجب سهولت در رفت وامد مخاطبان‬ ‫در حاشیه الودگی هوای پایتخت‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫هفته «کتاب» با نواختن زنگ دانایی در یکی از مدرس��ه های ش��هر یزد‪ ،‬پایتخت کتاب‬ ‫ایران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا «هفته کتاب» چهارشنبه هفته گذشته در یزد‪ ،‬پایتخت کتاب ایران با‬ ‫ن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬نیکنام حسینی پور‬ ‫حضور محس�� ‬ ‫مدیرعامل موسسه خانه کتاب و دبیر هفته کتاب و جمعی از مسئوالن اداره کل ارشاد در‬ ‫یزد پس از ادای احترام و تجدید میثاق با ش��هید ایت اهلل صدوقی‪ ،‬س��ومین شهید محراب‬ ‫و نواختن زنگ دانایی در مدرس��ه دخترانه «حس��ین و فاطمه» اغاز شد‪ .‬محسن جوادی‬ ‫پیش از نواختن زنگ دانایی در مدرس��ه دخترانه یزد در س��خنانی گفت‪ :‬خوش��حالم که‬ ‫هفته کتاب را از این دبس��تان اغاز می کنیم زیرا دبس��تان نخستین جایی است که کتاب‬ ‫خوان��دن را یاد می گیریم‪ .‬اگر خواندن را از س��نین کودکی اغاز کنیم‪ ،‬نس��ل های بعدی‬ ‫نیز کتابخوان خواهند بود‪ .‬او افزود‪ :‬ش��هر یزد از قدیم ش��هر دانایی و خردورزی و قناعت‬ ‫اس��ت؛ به قول معروف «ش��هر قنات و قنوت و قناعت»‪ .‬حضور قنات ها در این ش��هر نشان‬ ‫از تالش علمی یزدی ها دارد که در بدترین ش��رایط اب را پیدا می کردند‪ .‬معاون فرهنگی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نام ایران همواره با کت��اب می اید و در‬ ‫پیشرفته ترین دانشگاه های دنیا زمانی که نام ایران می اید کتاب های ابوعلی سینا در اذهان‬ ‫تداعی می ش��ود‪ .‬او با اشاره به فعالیت باشگاه های کتابخوانی گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم این‬ ‫فعالیت ها را تش��ویق و تقویت کنیم و امیدواریم شما الگویی برای سایر دبستان ها باشید‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ینی پور نیز در این ایین گفت‪ :‬در طرح پاییزه کتاب‪ ،‬برای هر یک از بچه های‬ ‫دبس��تان دخترانه شاهد «حس��ین و فاطمه» ‪ ۵۰‬هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده که‬ ‫می توانن��د کتاب بگیرند‪ .‬اجرای س��رود کتاب و کتابخوانی ازس��وی بچه ها از برنامه های‬ ‫ن در‬ ‫گش��ایش هفته کتاب بود‪ .‬هفته کتاب با ش��عار «حال خوش خواندن» از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۰‬ابا ‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫اتفاق روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!