روزنامه صمت شماره 265 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 265

روزنامه صمت شماره 265

روزنامه صمت شماره 265

‫اوبامایجمهوری خواهان‬ ‫مارکو روبیو در حال سبقت‬ ‫گرفتن از جپ بوش است‬ ‫هفته نامه خبری‪،‬تحلیلی‪ /‬سال پنجم‪ /‬شماره دویست و شصت و پنج‪23 /‬خرداد ‪ 88 /1394‬صفحه‪5000/‬تومان‬ ‫اصالحاتفتاح‬ ‫ماموریـت پرویـز فتاح برای کم کردن بوروکراسـیکمیتـه امداد و بهبود‬ ‫کیفیت زندگی محرومان اغاز شـده اسـت‬ ‫چرا اصالح طلبان از فتاح به عنوان رقیب احتمالی روحانی‬ ‫نام می برند؟ ‬ ‫«جدولپلکانیتحریم ها»‬ ‫طرح جدید ایران‬ ‫مثلث جزئیات جدیدی از مذاکرات هسته ای را منتشر می کند‬ ‫شورشعلیهمحافظه کارییااستقالل خواهی؟‬ ‫مثلث دالیل تصمیم غیرفراکسیونی جبهه پایداری را‬ ‫بحثکرده است‬ ‫شکوه اری‪ ،‬تجملخیر‬ ‫مثلث در قالب دو یادداشت به موضوع‬ ‫تو ساز حرم امام پرداخته است‬ ‫ساخ ‬ ‫الکاپونتسلیمشد‬ ‫حسن غفاری و بهمن فروتن از‬ ‫فساد در فیفا می گویند‬ ‫مساله ما عشق نبود‬ ‫گفت وگوی مثلث با‬ ‫صفی یزدانیان‬ ‫و علی مصفا درباره‬ ‫یک فیلم عاشقانه‬ ‫اعتراض درخیابان‬ ‫بدنهاجتماعیدل واپسانصحنهداخلی‬ ‫مذاکراتراتغییرمی دهند؟‬ ‫ج‬ ‫لد‬ ‫دوم‬ ‫رییسجمهورومخالفانش‬ ‫سخنرانیروحانیدرشب‪14‬خردادبااخاللمواجهشد‬ ‫سخنرانی رییس جمهور در شــب رحلت امام خمینی(ره) در حرم مطهر ایشان با حاشیه هایی همراه‬ ‫بود‪ .‬حسن روحانی به رسم سال های پیشین که رییس جمهور به عنوان سخنران اصلی مراسم شب رحلت‬ ‫بنیانگذار انقالب به سخنرانی می پردازد راهی صحن مطهر امام راحل شد ‪ .‬او سخنرانی خود را به سختی‬ ‫اغاز کرد‪ .‬ماجــرا از این قرار بود که عده ای مخالفان او با شــعارهای پی در پی اجازه اغاز ســخنرانی را به او‬ ‫نمی دادند ‪ .‬انها اقدام به سردادن شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی(ع) تنها بماند»‪« ،‬این همه لشگر امده‬ ‫به عشق رهبر امده» کردند که در مقابل طرفداران روحانی هم شعار « یاد امام زنده باد ‪ -‬روحانی پاینده باد»‬ ‫ســردادند‪ .‬اما این همه ماجرا نبود و مخالفان روحانی همراه خود پالکاردهایی نیز علیه سیاست های دولت‬ ‫و تیم مذاکره کننده در دست داشتند‪ .‬در این مراســم برخی از مردم نیز با در دست داشتن پالکاردهایی با‬ ‫مضمون « دلواپس اگاه باش روحانی تنها نیســت» از رییس جمهور حمایت کردند‪ .‬ماجرای شعارها علیه‬ ‫رییس جمهور تا اخر سخنرانی ادامه یافت و این مساله باعث شد روحانی چند ثانیه ای سخنان خود را قطع‬ ‫کند‪ .‬وی سپس خطاب به شعار دهندگان گفت‪ :‬متشــکرم‪ ،‬بفرمایید‪.‬روحانی در حالی سخنرانی خود را به‬ ‫پایان برد که این عده مجددا در صدد بر هم زدن سخنرانی رئیس جمهور برامدند‪ ،‬اما او سخنان خود را قدری‬ ‫بلندتر ادامه داد و ان را به پایان برد‪.‬‬ ‫رسالترسانه‏هایعمومی‬ ‫وکذلکجعلنکمامهوسطالتکونواشهداعلیالناس‬ ‫ویکونالرسولعلیکمشهیدا‬ ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی با رویکرد خبری‪ ،‬تحلیلی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مصطفی اجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعید اجورلو‬ ‫رادیو ـ تلویزیــون را که مــن مکرر ذکر‬ ‫کــرده‏ام از ان و گفتــه‏ام این بایــد یک مرکز‬ ‫اموزشی باشــد‪ ،‬و حاال هم می‏گویند که یک‬ ‫جهت دیگــری هم در ان پیدا شــده اســت‪،‬‬ ‫یک دستگاه دیگری؛ دورۀ دومی هم برایش‬ ‫هست‪ ،‬این باید به طور اموزشی ـ تربیتی مردم‬ ‫را تربیت بکند‪.‬‬ ‫باید ما متوجه این معنا باشیم که در یک‬ ‫زمانی داریم زندگــی می‏کنیــم‪ ،‬در یکوقتی‬ ‫داریم زندگی می‏کنیم که ملــت ایران به بعضی از ارزوهای‬ ‫خودش کــه عبــارت از عدالت باشــد‪ ،‬عدالــت اجتماعی‬ ‫فی‏الجمله باشد رسیده‏اند و دست اشرار را کوتاه کرده‏اند‪.‬‬ ‫حاال باید این دستگاههایی که سابق در خدمت ظالمها بودند‬ ‫و در خدمت حکومت جور بودنــد و برای انها کار می‏کردند‪،‬‬ ‫اگر اشخاصی هم در این زمان هستند که ان وقت هم کار‬ ‫می‏کردنــد‪ ،‬برای جبــران ان معصیتهایی کــه در ان وقت‬ ‫کرده‏اند در اینجا جبران کنند‪ .‬و این دســتگاه را؛ دســتگاه‬ ‫دومی که گفته می‏شود که باید باز اجرا بشود‪ ،‬یک دستگاه‬ ‫عدالتی‪ ،‬یک دســتگاه اموزشی به حســب معنای واقعی‪،‬‬ ‫متوجه باشند که این جوانهای ما در همه جایی که هستند‪،‬‬ ‫‪10- 19‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫شنبهپرماجرا‬ ‫خاطراتجلیلیازمذاکرات‬ ‫تشکیلجبهه ایازیاراناحمدی نژاد‬ ‫تغییر لحن ظریف علیهعربستان‬ ‫‪20- 25‬‬ ‫گفتارها‬ ‫شکوهاری‪،‬تجملنه‬ ‫زنگخطریبرایخویکوخ نشینی‬ ‫دولت«تنها»‬ ‫پروتستانتیسمنویندراروپا‬ ‫‪26- 49‬‬ ‫سیاست‬ ‫اعتراضدرخیابان‬ ‫باتردیدبهتجمع هامی نگرم‬ ‫اصالحاتفتاح‬ ‫شورشعلیهمحافظه کارییااستقالل خواهی؟‬ ‫مثلث؛ هفته نامه ای خبری‪ ،‬تحلیلی اســت که سعی دارد روایتی‬ ‫منصفانه و عادالنه از واقعیت ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثیل و اشاره ای‬ ‫اســت به سه ضلع اســتقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اســامی‪ .‬مرامش‬ ‫تقویت گفتمان انقالب اســامی‪ ،‬چارچوبش اســام‪ ،‬انقالب‪ ،‬امام و‬ ‫رهبری‪ ،‬ارمانش گسترش و سیادت اســام خواهی در سراسر جهان و‬ ‫عزت مسلمانان‪ ،‬توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم شریف‬ ‫ایــران و رونــق گرفتن عدالت‪ .‬مــرزش رواداری و تالیــف قلوب اهالی‬ ‫انقالب و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق‬ ‫و مشــرب مان نجابت قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت‬ ‫رونق گرفتن ســنت گفت وگــو میان فرهیختگان و نخبگان کشــور‬ ‫است‪ .‬امیدواریم که در روایت مان صادق‪ ،‬بر مرام مان مستمر و دائم‪،‬‬ ‫بر چارچوب مان مســتقر‪ ،‬بر ارمان مان مومن‪ ،‬بر مرزهایمان مراقب و‬ ‫هوشیاروبرسیاق ماناستواربمانیم‪.‬‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫دبیرتحریریه‪:‬مصطفیصادقی‬ ‫سیاست‪ :‬مصطفی صادقی(دبیر)‪ -‬علی حاجی ناصری‪ -‬امیدکرمانی ها‬ ‫ی اسالم‬ ‫حنیف غفاری‪ -‬داوود حشمتی ‪ -‬زهره دیانی ‪ -‬مینا عل ‬ ‫فرهنگ و اقتصاد‪ :‬علیرضا بهرامی(دبیر) ‪ -‬فاطمه کریمخان ‪-‬‬ ‫سارا میرشجاعی ‪ -‬شیما غفاری ‪ -‬مسعود نجفی ‪ -‬محمدصادق لواسانی‬ ‫تاریخ و گفتارها‪ :‬مصطفی شوقی(دبیر)‪ -‬زهیر توکلی ‪ -‬حمید عزیزی‬ ‫بین الملل ‪ :‬سعیده سادات فهری (دبیر)‬ ‫دیدار‪ :‬افشین خماند(دبیر)‬ ‫ورزش‪ :‬مهدی ربوشه (دبیر)‬ ‫بازار‪ :‬محمد شکراللهی (دبیر)‬ ‫مشاور هنری ‪ :‬نیما ملک نیازی ‬ ‫در پنجاه سال اموزش خراب داشتند نه فقط در دانشگاهها‬ ‫که انقدر خراب بوده؛ در همه جا‪.‬‬ ‫برای اینکه‪ ،‬وقتی یــک تلویزیونی‪ ،‬یــک رادیویی‪،‬‬ ‫یک روزنامه‏ای‪ ،‬یــک مجلــه‏ای‪ ،‬مجله‏ای باشــد که‪ ،‬یا‬ ‫دستگاههایی باشد که فاسدکننده است‪ ،‬این در تمام قشر‬ ‫ملت فساد ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫جوانهایی هم که در صحراهــا بودند که به این چیزها‬ ‫گاهی گوش می‏کردند و این روزنامه‏ها را گاهی می‏خواندند‪،‬‬ ‫انها هم به فساد کشیده شده‏اند‪ ،‬حاال باید جبران بشود این‬ ‫معانی‪ .‬باید معصیت هایی که کرده‏اند جبــران بکنند‪ .‬باید‬ ‫دستگاه تلویزیون یا مطبوعات ما جبران بکنند‬ ‫ان کارهایی را که سابق شده است و کرده‏اند‪،‬‬ ‫و باید دستگاههای اموزشی باشند واقع ًا به تمام معنا‪،‬‬ ‫و جد ًا دنبال این باشــند که فیلمهایشــان فیلمهای‬ ‫فاسد نباشد؛ فیلمهایی باشد که برای مملکت ما االن‬ ‫به درد بخورد‪ ،‬اموزش باشــد در ان‪ ،‬تربیت باشــد در‬ ‫ان‪ .‬و همین طور مقاالتی که در انجا گفته می‏شود؛‬ ‫در روزنامه‏ها نوشــته می‏شــود‪ ،‬و نطقهایــی که در‬ ‫رادیو پخش می‏شــود‪ ،‬همۀ اینها باید یک چیزهای‬ ‫اموزنده باشد‪.‬‬ ‫تاریخ‪1359/04/07 :‬‬ ‫محل‪ :‬تهران‪ ،‬جماران‬ ‫گرافیک و صفحه ارایی‪ :‬فاطمه قنائی ‪ -‬علی اجورلو‬ ‫و افشین جم‬ ‫پردازش تصاویر‪ :‬هومن سلیمیان‬ ‫عکس‪ :‬امیر طالیی کیوان‪ -‬عدنان جعفری و محمد برنو‬ ‫ویرایش‪ :‬ژیال شاکری ‪ -‬امیر عزیزی و نرگس حاجیلو‬ ‫حروفچینی‪ :‬داود حشمتی‬ ‫مدیر مالی‪ :‬محمد پالیزدار‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمد شکراللهی‬ ‫بازرگانی و بازاریابی‪ :‬محمدعلیاجورلو‬ ‫امور اداری‪ :‬علیرضا اسدالهی‬ ‫انفورماتیک‪ :‬شهرام زحمتی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابک اسکندرنیا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دکتر اسماعیل تبار ‪ -‬دکتر ایت اله ابراهیمی‪ -‬دکترغالمحسنتقینتاج‬ ‫حسین زندی ‪ -‬احمد طالیی ‪ -‬مهندس صدوقی ‪ -‬حسین مجاهدی ‪ -‬حاج اقاتوکلی‬ ‫هادیانباردار‪ -‬منصور شیخ االسالمی‪ -‬دکتر زارعیان ‪ -‬علیرضا حسن زاده‬ ‫سیدحمیدخالقی‬ ‫‪50- 55‬‬ ‫بینالملل‬ ‫اوبامای جمهوریخواهان‬ ‫روبیو؛ ولیعهد تی پارتی‬ ‫اسکیزوفرنی امریکایی‬ ‫دکترین سلفیسم داعش‬ ‫مساله ما عشق نبود‬ ‫فضای فرانسوی به فیلم وصله شده‬ ‫در دنیای تو حالم خوب است‬ ‫واکنش ها بی سابقه بوده است‬ ‫‪68-73‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪56-67‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سرنگونی رئیس مافیا‬ ‫بالتر بی تقصیر است‬ ‫الکاپون فوتبال‬ ‫منصوریان؛ تاپ مولر فوتبال ایران‬ ‫طراح جلد‪ :‬مصطفی مرادی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬تلفن‪0919 - 2341774 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمین سبز ‪ -‬پردازش تصویر رایان‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫نشانی ‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید عباسپور(توانیر)‪ ،‬خیابان نظامی گنجوی‪ ،‬کوچه پناه‪،‬‬ ‫پالک ‪19‬‬ ‫تلفن ‪88198280 :‬‬ ‫شماره پیامک‪3000411711 :‬‬ ‫همایش جنجالی‬ ‫خبرنامه‬ ‫حسن روحانی بار دیگر خبرســاز شده اســت‪ .‬او اظهارات تندی داشته که با‬ ‫واکنش های گسترده ای مواجه شده اســت‪ .‬در همان همایشی که حسن روحانی‬ ‫ســخنرانی کرده ایت الله جنتــی نیز اظهارات تنــد و تیزی را بیان کرده اســت‪ .‬در‬ ‫خبرنامه این هفته عالوه بر این موضوع مســائل دیگری همچون تشــکیل جبهه‬ ‫سیاسی توسط جمعی از وزرای محمود احمدی نژاد و بازنشر خاطرات سعید جلیلی‬ ‫را نیز بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫نشستفرماندارانمهم ترین‬ ‫حادثهسیاسیهفتهبود‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪10‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫شنبهپرماجرا‬ ‫وقتی محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم بود همه‬ ‫عادت کرده بودند که روزهایی از هفته را با سخنان جنجالی‬ ‫او اغاز کنند‪ .‬احمدی نژاد حرف های سنت شکن می زد‪ ،‬ابایی‬ ‫نداشــت که از هر کسی انتقاد کند و دســت اخر اینکه حتی‬ ‫برخی تحلیلگران به این نتیجه رسیده بودند که «احمدی نژاد‬ ‫در بحران زیست می کند!»‬ ‫به نظر می رسید حسن روحانی رئیس جمهور متفاوتی‬ ‫باشد‪ .‬او یک محافظه کار است و همین صفت‪ ،‬تصویری از‬ ‫رفتار شناســی او را پدید اورده بود که بر این مبنا می شد فکر‬ ‫کرد او مانند محمود احمدی نژاد نخواهد بود‪.‬‬ ‫او امــا در طول این دو ســال چند ســخنرانی جنجالی‬ ‫داشته است‪ .‬او هم حرف های سنت شکن زده و حتی گاهی‬ ‫با تمام توان به جدال مخالفانش رفته اســت‪ .‬ابایی نداشته‬ ‫که منتقدانش را با تندترین الفاظ خطاب قرار دهد و انها را به‬ ‫افشاگری تهدید کند‪.‬‬ ‫او متهم است به اینکه در مواجهه با منتقدانش عصبانی‬ ‫می شود و همین عصبانی شدن موجب بیان برخی مواضع و‬ ‫حرف ها از سوی او می شود‪.‬‬ ‫افراد مختلــف در این مورد نظــرات متفاوتی دارند اما‬ ‫یکی از حامیان اصالح طلب او چنیــن می گوید‪« :‬انچه از‬ ‫اقای روحانی شاهد هســتید یک عصبانیت مدیریت شده‪،‬‬ ‫ارادی و شــرنگ تلخ و پاســخ دیپلماتیک و هدایت شده ای‬ ‫اســت که از ســر تادیب نصار تندروهای بی انصاف می کند‬ ‫و عصبانیت ایشان از سر احساســات و واکنش غریزی و از‬ ‫کوره به در شدن نیست و این با عصبانیت اقای هاشمی که‬ ‫از سر اعتقاد و از سر واکنش احساسی ایشان در گذشته بوده‬ ‫متفاوت است‪( ».‬بخشــی از گفت وگوی هفته نامه مثلث با‬ ‫محمد عطریانفر)‬ ‫سخنان جنجالی جدید‬ ‫اقای رئیس جمهور هفته گذشــته را با یک سخنرانی‬ ‫جنجالی اغاز کــرد‪ .‬حرف های تند و تیــز زد‪ ،‬به مخالفانش‬ ‫هشدار داد و البته انها را اقلیت خطاب کرد‪.‬‬ ‫حســن روحانی در این ســخنرانی دقیقا گفــت که از‬ ‫چیزهایی رنجیده و البته مواضــع دولتش در مورد مذاکرات‬ ‫را بار دیگر به همه یاداوری کــرد‪ .‬او این حرف ها را در جمع‬ ‫سیاســی ترین مدیران کشــور زد‪ ،‬در همایش اســتانداران‬ ‫فرمانداران سراسر کشور‪ .‬او از محمد جواد ظریف به عنوان‬ ‫ســردار دیپلماســی یاد کرد و از نحوه برخورد با او انتقاد کرد‬ ‫و انچه «لحن بی ادبــان » علیه مذاکره کننــدگان می نامید‬ ‫را نکوهــش کرد و البتــه وعــده داد تا زمانی کــه مذاکرات‬ ‫هسته ای با موفقیت به پایان برســد از «سختی هایی» که‬ ‫تیم مذاکره کننده کشــیده است‪ ،‬روشــنگری کند‪ .‬او حتی‬ ‫نمی دانم از کجا این برچسب ها تولید می شود‬ ‫حسن روحانی در چند ماه اخیر با یک دردسر جدید هم‬ ‫مواجه شده است‪ .‬نکته این اســت که برخی حامیان او که‬ ‫البته بیشــتر از میان اصالح طلبان هســتند با موانعی برای‬ ‫سخنرانی در شــهرهای مختلف مواجه شده اند‪ .‬از ماجرای‬ ‫برخورد با علی مطهری گرفته تا لغو مراسم سخنرانی برخی‬ ‫چهره های اصالح طلب‪ .‬روحانی در این ســخنرانی به این‬ ‫ماجرا هــم پرداخت و گفت‪« :‬همــه ما باید شــرایط رقابت‬ ‫سالم را فراهم کنیم‪ ،‬این طور نباشــد که بگویند ان اقا نباید‬ ‫در این شــهر صحبت کند‪ .‬این قدر برچسب زده می شود که‬ ‫نمی دانم از کجا این برچسب ها تولید می شود‪ ،‬دم به ساعت‬ ‫برچسب های جدید تولید می شود و می چسبانند‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«اگر کسی قانونی نیست پس قانونی نیست و فعالیت نکند‪.‬‬ ‫بگذاریم هر گروه‪ ،‬جنــاح و حزب که قانونی اســت فعالیت‬ ‫قانونی بکند‪».‬‬ ‫ما دخالت نمی کنیم‬ ‫وقتی اســحاق جهانگیری در جلســه عیــد دیدنی با‬ ‫حزب کارگــزاران از دغدغه هایش بــرای انتخابات اینده در‬ ‫صورت شکست اصالح طلبان و حامیان دولت سخن گفت‪،‬‬ ‫واکنش ها و انتقادهای مختلفی از سوی رقبا به حسن روحانی‬ ‫وارد شد‪ .‬منتقدان می گفتند دولت بنای دخالت در انتخابات‬ ‫دارد‪ .‬حاال حســن روحانی ترجیح داده که در این سخنرانی‬ ‫پاسخ منتقدانش را بدهد‪ .‬او گفته است‪« :‬در انتخابات دولت‬ ‫ی این جمع یا ان جمع باشــد‪ ،‬به‬ ‫به این معنا که بخواهد حام ‬ ‫هیچ عنوان وارد نخواهد شــد‪ .‬دولت حزب و جناح نیست‪،‬‬ ‫دولت فرای جناح و حزب و جمع ها و تشــکل های سیاسی‬ ‫اســت‪ ».‬رئیس جمهوری افزود‪« :‬رئیس دســتگاه اجرایی‬ ‫وظایفی برعهــده دارد کــه از جمله ان پاســداری از حقوق‬ ‫مردم‪ ،‬ازادی‪ ،‬مجری قانون اساســی و پاسداری از اخالق‬ ‫و دیانت اســت‪ .‬نباید به خاطر برگزاری یــک انتخابات دین‬ ‫خود را بفروشیم‪ .‬دین خود را برای دنیای دیگران بفروشیم‬ ‫که این یا ان اقا می خواهد وکیل شود؟ هر که بهتر است باید‬ ‫وکیل شود‪ .‬مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت‬ ‫دولت‪ ،‬سپاه‪ ،‬ارتش‪ ،‬صداوسیما‪ ،‬استاندار‪ ،‬فرماندار و دفتر‬ ‫امام جمعه طرفدار این یا ان هســتند که این یعنی سم برای‬ ‫انتخابات‪ .‬همه مقامات مســئول‪ ،‬همه قدرت های مسلح‬ ‫و غیرمسلح‪ ،‬مسئوالن رده باالی کشــور که مسئولیت انها‬ ‫ورای حزب و جناح است‪ ،‬نباید کاری کنند که این تهمت به‬ ‫انها زده شود‪ .‬شیوه عمل نباید به گونه ای باشد که تهمت زده‬ ‫ماجرای صندوق شفاف‬ ‫اما بخشی از سخنان رئیس جمهور درباره نحوه برگزاری‬ ‫انتخابات بازخوردهای مختلفی پیدا کرد‪ .‬او گفت‪« :‬صندوق‬ ‫رای نیز باید صندوقی پالستیکی و شفاف باشد تا همه ارای‬ ‫درون صندوق را از دور ببینند و مقوا‪ ،‬پارچه‪ ،‬چسب و دوخته‬ ‫نباشد و صندوقی باشــد که من ببینم که رایم درون صندوق‬ ‫افتاد و دیگری نیز رای خود را ببیند تا من که نفر اول هستم‬ ‫و رای می دهم‪ ،‬ببینم که صندوق خالی است و فردا به دروغ‬ ‫به من نگویند که این صندوق یک سومش پر بود‪ ».‬رئیس‬ ‫شورای عالی امنیت ملی ادامه داد‪« :‬برای چه دور صندوق‬ ‫پارچه ای پیچیده می شود تا اتهامات زده شود؟ باید این رفتار‬ ‫را ترک کرد و نگذاریم به نظام تهمت زده شود‪ ».‬وی تاکید‬ ‫کرد که باید همه چیز در انتخابات شفاف باشد و افزود‪« :‬حتی‬ ‫اگر می شــود دوربین نصب کرد و در کنار ان یک ‪Display‬‬ ‫(صفحه نمایش) نیز گذاشت تا حتی زمان شمارش رای نیز‬ ‫به صورت شفاف باشد و همه نظاره گر شمارش ارا باشند‪».‬‬ ‫این بخش از ســخنان رئیس جمهور بــه صورت ویژه‬ ‫مورد توجه رســانه های بیگانه و اپوزیسیون قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫داخل کشــور نیز بیان این مساله از ســوی رئیس جمهور با‬ ‫انتقاد مواجه شد‪.‬‬ ‫کنایه به دولت سابق‬ ‫حسن روحانی سخنران متبحری است‪ .‬او خوب حرف‬ ‫می زند و می داند چگونه طعنه هایش را به رقیب الصاق کند‪.‬‬ ‫او می داند که محمــود احمدی نژاد و حامیــان او اکنون به‬ ‫یکــی از اصلی ترین رقبا تبدیل شــده اند هر چنــد هنوز این‬ ‫شبهه وجود دارد که ایا این جریان مجوز حضور در انتخابات‬ ‫اینده را خواهد یافت یا خیر اما در مقام تحلیل حتما باید این‬ ‫طیف را در زمره مهمترین رقبای اقای رئیس جمهور قرار داد‪.‬‬ ‫شاید چنین است که حسن روحانی ترجیح داده است تا این‬ ‫گونه سخن بگوید‪« :‬باید از ما انتقاد کرد‪ ،‬ما دارای عصمت‬ ‫نیستیم‪ ،‬متاسفانه یا خوشبختانه خواب هم نمی بینیم‪ ،‬به فال‬ ‫و فالگیری و جن گیری هم از اول معتقد نبودیم‪ ».‬او البته در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش گفته اســت‪« :‬یک بار در چهار‬ ‫سال مردم مطالبات‪ ،‬نظرات و رویکردشان را زمانی نزدیک تر‬ ‫به یکی از کاندیداها ببینند به ان کاندیدا رای می دهند‪ .‬یک‬ ‫زمانی بین نفر اول و دوم اختالف ‪ ١٠٠‬هزار رای بود‪ ،‬تفاوت‬ ‫خیلی زیاد نیست اما در این انتخابات بین نفر اول و دوم ‪١٣‬‬ ‫میلیون اختالف رای بــود و این ‪ ١٣‬میلیــون اختالف رای‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫مذاکرات را بــه عملیات های دفاع مقدس تشــبیه کرد‪ .‬او‬ ‫کنایه ای تند به دولت ســابق هم وارد کرد و گفت اعتقادی‬ ‫به رمال و جن گیر نــدارد‪ .‬او در مورد انتخابات هم هشــدار‬ ‫داد که مبادا دولت‪ ،‬ســپاه‪ ،‬ارتش‪ ،‬صدا و سیما‪ ،‬استاندار و‬ ‫فرماندار یا دفتر امام جمعه طرفدار نامزد خاصی باشد‪ .‬این‬ ‫ســخنرانی حاوی تندترین اظهارات رئیس جمهــور از اغاز‬ ‫دولتش تا کنون بوده است‪ .‬حسن روحانی در جمع مسئوالن‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت که‬ ‫«حاال طبیعی است که خداوند در این ایام نعمت نازل کرده‪،‬‬ ‫همه متخصص حقوق شده اند‪ ،‬همه متخصص امنیت ملی‬ ‫شده اند‪ ،‬همه مسائل ملی را مطرح می کنند که خوب است‪،‬‬ ‫الحمدلله و جای خوشبختی است که جامعه ما که همیشه‬ ‫سیاسی بوده سیاسی تر شــده‪ ،‬اما یک نکته مهم است که‬ ‫به مــردم دروغ نگوییم‪ ،‬این دروغ اشــکار می شــود‪ ،‬امروز‬ ‫نباشد فردا اشکار می شود‪ ».‬این طعنه او خطاب به منتقدان‬ ‫مذاکرات هســته ای بود‪ .‬حســن روحانی البته به ماجرای‬ ‫درگیری یکی از نمایندگان مجلس با محمد جواد ظریف هم‬ ‫وارد شــد و گفت‪« :‬نباید در امانت مردم خیانت کنیم که اگر‬ ‫امروز اشکار نشود‪ ،‬فردا اشکار می شود‪ .‬ما باید با راستگویی‬ ‫با مردم سخن بگوییم‪ ،‬چه کســی حق دارد با لحن بی ادبانه‬ ‫نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزند؟ چه کسی‬ ‫حق دارد؟ از کجا این بی ادبی نازل شده است؟» وی اضافه‬ ‫کرد‪« :‬این زبان زشت و بد‪ ،‬تند حرف زدن و بی احترامی کردن‬ ‫برای چیســت؟ همه ما‪ ،‬همه مومنین‪ ،‬همه ایرانیان‪ ،‬همه‬ ‫عزیز هستند و همه باید محترم باشند‪ ،‬مخصوصا انهایی که‬ ‫خدمت بیشتری امروز انجام می دهند‪».‬‬ ‫روحانی در ادامه اظهاراتش به منتقدانش هشدار هم‬ ‫داد‪ .‬او گفت‪« :‬بگذارید مذاکرات هسته ای با موفقیت و به‬ ‫حول و قوه الهی به پایان برسد‪ ،‬با کمک روح بلند پیامبر(ص)‬ ‫و ائمه هــدی(ع) و توجهات حضرت ولــی عصر(عج)‪ .‬در‬ ‫ان زمان برای مردم شــرح می دهیم که اینها چه کشیدند و‬ ‫چه ســختی هایی بود‪ .‬خیلی از شما در جبهه بودید‪ ،‬من هم‬ ‫گاهی لیاقت داشتم و در جبهه بودم‪ .‬خیلی از شما مذاکرات‬ ‫سیاســی را به خوبی می دانید‪ ،‬من هم در مذاکرات سیاسی‬ ‫بودم‪ .‬گاهی مذاکرات دیپلماتیک با قدرت های بزرگ جهانی‬ ‫سخت تر‪ ،‬پیچیده تر و دلهره اورتر نسبت به شب عملیات در‬ ‫میدان جنگ اســت‪ ،‬چرا؟ چون در میــدان عملیات یا زنده‬ ‫می مانی که افتخار اســت یا کشته می شــوی که افتخاری‬ ‫باالتر است اما در این میدان اگر شکست بخوری یک ندامت‬ ‫و پشیمانی بلند تاریخی است و اگر پیروز شوی باز هم عده ای‬ ‫زخم زبان خواهند زد و بــا حیثیتت بــازی خواهند کرد‪ .‬تیم‬ ‫مذاکره کننده هسته ای به خوبی هم می داند و هم بلد است‬ ‫که چگونه حرف بزند‪ ،‬سخن بگوید و در مسیر درست حرکت‬ ‫می کند‪ ».‬روحانی با بیان اینکه در یک کارزار بین المللی تیم‬ ‫مذاکره کننده باید امیدش بعد از خداوند به ملت بزرگ باشد‬ ‫که این ملت پشتیبان است‪ ،‬افزود‪« :‬به نظر من همان هایی‬ ‫که گاهی جور دیگــر حرف می زننــد‪ ،‬انها نیز ته دل شــان‬ ‫پشتیبان هستند‪».‬‬ ‫حســن روحانی نیم نگاهی هم به انتخابــات پیش رو‬ ‫داشت‪ .‬او گفت‪« :‬هیچ جناحی در کشور قابل حذف نیست‪،‬‬ ‫نه این وری ها خواب ببینند‪ ،‬نه ان وری هــا خواب ببینند‪ ،‬نه‬ ‫وسطی ها خواب ببینند‪ ،‬اینها همه هستند؛ جناح ها یک ریشه‬ ‫فکری‪ ،‬تاریخی‪ ،‬عقیدتی و دینی و علمی دارند‪ .‬حزب از بین‬ ‫می رود و افکار می ماند‪ ،‬ممکن است به شکلی اسم و شکل‬ ‫حزب عوض شود اما افکار می ماند‪ ،‬ما ملت متکثر و متنوعی‬ ‫هستیم‪ .‬ایران مانند فالن کشور شــرق دور نیست که همه‬ ‫پادگانی زندگی کنند‪ .‬اینجا مردم ازاد هستند‪ ،‬حرف می زنند و‬ ‫نظر می دهند‪ .‬مجلسی خوب است که این جناح‪ ،‬ان جناح و‬ ‫همه در ان باشند‪ ،‬حاال یکی اکثریت پیدا می کند که اشکال‬ ‫ندارد چرا که مردم هستند و نظرات مردم و هرچه انها گفتند‬ ‫حاکم است‪ ».‬روحانی اظهارداشت‪« :‬انتخابات بدون رقابت‬ ‫اصال انتخاب یعنی چه؟ یعنی بین چند چیز یکی را برگزینیم‬ ‫واال اگر یک چیز است‪ ،‬دیگر انتخاب معنی ندارد‪ .‬ما سه تا‬ ‫شیء جلوی شما بگذاریم و بگوییم حتما باید این را برداری و‬ ‫در عین حال باید انتخاب کنی‪ .‬این انتخاب نیست‪ .‬انتخابات‬ ‫ازاد که می گوییم مگر اینکه قید توضیحی باشد‪ ،‬انتخابات‬ ‫غیرازاد معنی ندارد و انتخابات نیست‪ .‬اگر انتخابات شد یعنی‬ ‫ازاد اســت‪ ،‬اگر انتخابات به معنی واقعی کلمه بود یعنی در‬ ‫ان رقابت است‪».‬‬ ‫شود‪ .‬بگذاریم یک انتخابات شــفاف و رقابتی و انتخاباتی‬ ‫که همــه مطمئن باشــند‪ ،‬رای انهــا به عنوان حــق الناس‬ ‫توســط وزارت کشــور به امانت می رود تا به کرسی بنشیند‪،‬‬ ‫برگزار شود‪ .‬حاال این ارا هرچه می خواهد باشد‪ .‬هیات های‬ ‫اجرایی و نظارت و شورای محترم نگهبان‪ ،‬وظیفه سنگینی‬ ‫را برعهــده دارنــد و معیار صالحیــت و عــدم صالحیت در‬ ‫چارچوب قانون و برمبانی مراجع قانونی است‪ ،‬نه چیز دیگر‬ ‫و در انتخابات به هیچ وجه نمی توانیم به شایعات و اتهامات‬ ‫توجه کنیم‪ ».‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪« :‬اتهامات باید‬ ‫در یک دادگاه صالحه بحث شــود و متهم و وکیلش از خود‬ ‫دفاع کنند‪ ،‬سپس رای داده شــود‪ ،‬به همین دلیل ما قاضی‬ ‫نیســتیم و صالحیت ســنج هم همراه نداریم که بخواهیم‬ ‫صالحیت ســنجی کنیم‪ ».‬وی تاکید کرد که معیار ما قانون‬ ‫اســت و غیر از ان نمی توانیــم کاری کنیم و طبــق قانون‪،‬‬ ‫معیارهای قانونی باید مبنا باشد‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫تغییر لحن ظریف علیه عربستان‬ ‫وزیر خارجه به ریاض هشدار داده‬ ‫است‬ ‫کنایه احمدی نژاد به روحانی‬ ‫زئیس جمهور سابق پاسخ‬ ‫رئیس جمهور را داده است‬ ‫کنایه های دو ایت الله‬ ‫مجادالت کالمی هاشمی‬ ‫رفسنجانی و مصباح یزدی ادامه‬ ‫دارد‬ ‫‪11‬‬ ‫به معنای ان اســت که مردم دقیق‪ ،‬اگاهانه و حساب شــده‬ ‫مســیری را برگزیده و انتخاب کرده انــد‪ ».‬رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪« :‬مردم با ما خویشاوندی نداشته اند و به این دلیل به ما‬ ‫رای ندادند؛ خوب دقت کردند و در انتخاباتی شگفت انگیز‬ ‫که در تهــران‪ ،‬مرکز اســتان‪ ،‬شهرســتان و روســتاها رای‬ ‫مشــابه داشــتند و این به معنــای پیام مهمی از ســوی کل‬ ‫ملت ایران بود‪ ».‬رئیس جمهوری خطاب به اســتانداران و‬ ‫فرمانداران گفت‪« :‬انتظار ما از شــما ان است که اخالق‪،‬‬ ‫راستگویی و امانتداری مد نظرتان باشد‪ .‬همه شما این صدا‬ ‫را از مردم می شنیدید که از اختالفات و دعوا خسته شدیم‪،‬‬ ‫از شعارهای بی محتوا خسته شــدیم‪ ،‬ما ملت صلح و اشتی‬ ‫هستیم‪ ،‬می خواهیم با جهان تعامل سازنده داشته باشیم‪،‬‬ ‫در جامعه خواســتار وحدتیم‪ ،‬اقوام و اقلیت هــا باید احترام‬ ‫خود را داشته باشــند و خواهان یک امنیت پایدار در ایران و‬ ‫منطقه هستیم‪».‬‬ ‫باده فروش از کجا شنید؟!‬ ‫این اظهارات حســن روحانی البتــه واکنش هایی هم‬ ‫داشت‪ .‬پیشرو تر از همه حسین شــریعتمداری در سرمقاله‬ ‫کیهان با عنــوان «باده فروش از کجا شــنید؟!» نوشــت‪:‬‬ ‫«رئیس جمهور محترم در ســخنان دیروز خود به انتخابات‬ ‫اشــاره کرده و تاکیــد می کنــد؛ «انتخابات غیــر ازاد معنی‬ ‫ندارد‪ ...‬اگر انتخابات به معنی واقعی بود می توانیم همه در‬ ‫ان رقابت سالم داشته باشیم»‪.‬‬ ‫ممکن اســت بفرمایند مگر غیر از این اســت که باید‬ ‫انتخابات ازاد داشته باشــیم که باید گفت؛ حضرتعالی یک‬ ‫روحانی سیاســتمدار و حقوقدان هستید و به یقین می دانید‬ ‫که «اصرار بر یــک امر بدیهی بــه مفهوم و معنــای تردید‬ ‫در ان اســت‪ ».‬جنــاب روحانی ایــا اگر گفته شــود «ارای‬ ‫انتخاباتی رئیس جمهور یازدهم باید به دقت شمرده شود»‬ ‫این اظهارنظر به مفهوم ان نیست که صحت شمارش ارای‬ ‫جنابعالی مورد تردید اســت؟!» بالفاصله بعــد از اظهارات‬ ‫اقای روحانی‪ ،‬این بخش از ســخنان ایشان که «انتخابات‬ ‫غیرازاد معنی ندارد» بــه تیتــر اول خبرگزاری های خارجی‬ ‫نظیر «دویچه وله»‪« ،‬بی بی ســی»‪« ،‬رادیو امریکا» و‪...‬‬ ‫تبدیل شد و این تفسیر را در پی داشت که سالمت انتخابات‬ ‫پیش روی در ایران مورد تردید رئیس جمهور این کشور است!‬ ‫در اظهارنظری دیگر فیاض زاهد‪ ،‬چهره اصالح طلب‬ ‫به اظهارات حسن روحانی این گونه واکنش نشان داده است‪:‬‬ ‫«من فکر می کنــم اقای روحانی تنها صدای بلندی اســت‬ ‫که می تواند از ســوی افکارعمومی بر سر کسانی نازل شود‬ ‫که اقلیت ‪ 4‬تا ‪ 10‬درصدی افکارعمومــی را در اختیار دارند‬ ‫اما به جای ‪ 90‬درصد جامعه ایــران تصمیم می گیرند‪ .‬البته‬ ‫اقای روحانی همان طور که در عرصــه گفت وگو‪ ،‬چانه زنی‬ ‫و ســخنرانی هایش با شــجاعت بار این مقابلــه را بر دوش‬ ‫می کشند یک وظیفه اساسی تر برعهده دارند و ان تشکیل‬ ‫دولتی همسو و کابینه موثر است‪».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫فتنه گران حق ورود به انتخابات را ندارند‬ ‫اما سخنران دیگر همایش فرمانداران ایت الله جنتی‬ ‫بود‪ .‬او در این مراسم حرف های مهمی زد و البته نقدهایی هم‬ ‫به دولت داشت‪ .‬سخنانی که البته با اخالل هم مواجه شد‪.‬‬ ‫او در بخشــی از اظهاراتش به نقد ســخنان اســحاق‬ ‫ی از او ببرد‪.‬‬ ‫جهانگیری پرداخت‪ ،‬البته بدون اینکه نام ‬ ‫جهانگیری در دیدار با اعضای حزب کارگزاران خواستار‬ ‫فعال شــدن اصالح طلبان و حامیــان دولــت در انتخابات‬ ‫مجلس شــده و گفته بود‪« :‬کارگزاران تا پیش از این تالش‬ ‫می کرد که نقش میانجی را در معادالت سیاسی ایفا کند‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش‬ ‫ایفا کند‪ ،‬زیرا امسال سال انتخابات است‪ ،‬اگر مجلس خوبی‬ ‫شــکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود‪ ».‬حاال این احمد‬ ‫جنتی است که به اظهارات او در همایش فرمانداران واکنش‬ ‫نشان می داد‪ .‬ایت الله جنتی گفت‪« :‬یکی از مسئوالن گفته‬ ‫اگر مجلس را گرفتیم می توانیم در جایگاه کنونی بمانیم‪ ،‬اما‬ ‫این حرف خالف قانون و دخالت در انتخابات است‪ .‬امسال‬ ‫سال انتخابات است شــما هم درگیر ان هســتید‪ .‬بنابراین‬ ‫همان گونه که وزیر کشــور گفتند تاکیــد می کنیم دولت و‬ ‫وزارت کشــور نمی توانند به جریانی گرایش داشته باشند و‬ ‫مستقیم یا غیر مستقیم ان هم فرقی ندارد‪ .‬متاسفم از اینکه‬ ‫برخــی مقامات ما گرایش هــای خود را مخفــی نمی کنند و‬ ‫گاهی صریحا می گویند که گرایش شــان چیست‪ .‬ایا عضو‬ ‫فالن حــزب می تواند در انتخابــات به نفع حــزب خود کار‬ ‫نکند؟ این در حالی است که عضویت در حزب چنین چیزی‬ ‫را نشان می دهد؛ چرا شما می گویید که من عضو فالن حزب‬ ‫هستم‪ .‬وقتی مقام باالیی خودش گرایشــی دارد و به مقام‬ ‫پایین تر دســتور می دهد که فالن کار را انجــام دهیم و ان‬ ‫مقام پایین دست این را به مصلحت نداند و انجام ندهد حتی‬ ‫ممکن است کنارش بزنند ولی باید مصلحت را در نظر داشته‬ ‫باشــد‪ .‬می گویند اگر مجلس را گرفتیــم می توانیم در این‬ ‫جایگاه بمانیم اما این حرف خالف قانون است و به معنای‬ ‫دخالت در انتخابات است‪ ،‬در حالی که دولت حق دخالت در‬ ‫انتخابات را ندارد و مردم هم به خوبی این موارد را می فهمند‪.‬‬ ‫شورای نگهبان و وزارت کشور باید در کنار هم و دوست‬ ‫یکدیگر باشــند که این امر در دوره های قبل متفاوت بوده؛‬ ‫یک دوره وزارت کشور رسما مقابل شورای نگهبان ایستاد و‬ ‫گفت حتی حق داشتن دفتر در شهرها را ندارید و حتی ادعا‬ ‫می کردند که دفاتر شــما را می بندیم‪ .‬یــک دوره هم خیلی‬ ‫خوب بود و کامال شورای نگهبان حمایت می شد‪».‬‬ ‫او البته حرف های تند تــری هم زد و گفــت‪« :‬اگر به‬ ‫بیت المال خیانت شــود‪ ،‬همه ملت طلبکار هستند و طرف‬ ‫خیانت کننده یک فرد نیست‪ ،‬بلکه کل ملت هست‪ .‬کسی در‬ ‫قبر و قیامت به درد ما نمی خورد‪ ،‬نه رئیس جمهور و نه رئیس‬ ‫کشور و نه دیگران در انجا به درد ما نمی خورند‪ ،‬بلکه رضایت‬ ‫خدا را باید در نظر داشت‪ .‬روزی اگر رضایت خدا یک طرف‬ ‫باشد و رضایت مقام مسئول طرف دیگر‪ ،‬باید رضایت خدا را‬ ‫در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫یک رئیس جمهور یک شب در کاخ ریاست جمهوری‬ ‫اســت و فردا صبح با یک کودتا در بازداشتگاه‪ ،‬مانند محمد‬ ‫مرسی رئیس جمهور مصر‪ .‬با ان حرف های نامربوطی که در‬ ‫ایران زد و غروری که او را فرا گرفته بود فکر می کرد همچنان‬ ‫زنده است و می تواند رفتارش را ادامه دهد ولی با یک کودتا از‬ ‫قدرت کنار رفت‪ .‬او باالترین مقام مصر بود‪ .‬شما با یک امضا‬ ‫به کار گرفته می شوید و با یک امضا می روید‪ .‬باید سعی کنید‬ ‫خدا را راضی کنید؛ چرا که اگر خدا راضی باشد شما در پستی‬ ‫باقی می مانید و اگر راضی هم نباشد یا صالح شما نباشد به‬ ‫ی کنار می روید‪».‬‬ ‫خواست او از مقام ‬ ‫وی همچنین گفت‪« :‬مساله فتنه مســاله روز است و‬ ‫مقام معظم رهبری فرمودند که این خط قرمز است و مساله‬ ‫روز ماست و نباید کهنه شود‪ ،‬بنابراین انتظار ما این است که‬ ‫به مساله فتنه از دیدگاه رهبری و افراد دارای بصیرت سیاسی‬ ‫نگاه کنید چرا که فتنه یک مساله براندازی بود و ما باید این‬ ‫را باور داشته باشیم‪ .‬در فتنه مساله این بود که نظام سیاسی‬ ‫ســخرنان دیگــر همایــش فرمانــداران‬ ‫ایت اللــه جنتی بــود‪ .‬او در این مراســم‬ ‫حرف هــای مهمــی زد و البتــه نقدهایی‬ ‫هم به دولت داشت‪ .‬ســخنانی که البته‬ ‫با اخالل هم مواجه شــد‪ .‬او در بخشــی‬ ‫از اظهاراتش به نقد ســخنان اســحاق‬ ‫جهانگیری پرداخت‪ ،‬البتــه بدون اینکه‬ ‫نامی از او بربد‬ ‫ما نباید باشــد چرا که در تاریخ به امریکا ضربه زده بود‪ .‬هنوز‬ ‫هم انها (امریکایی ها و صهیونیست ها) ما را رها نمی کنند و‬ ‫به دنبال اجرای کارهای صد ساله هستند‪ .‬فتنه بعد از قضیه‬ ‫تیرماه ‪ 78‬رقم خورد‪ .‬سیاست فتنه گران هنوز هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫مساله هســته ای ما در همین مســیر براندازی است چرا که‬ ‫مساله غربی ها این نیســت که در توافقی مســائل خود در‬ ‫موضوع هسته ای را اعمال کنند و بعد تحریم ها را بردارند و‬ ‫بگذارند ما کارمان انجام دهیــم و دیگر دخالتی در مملکت‬ ‫ما نکنند این گونه نیســت چرا که انها بعد از مساله هسته ای‬ ‫با عنوان حقوق بشر به دنبال اعمال هر مساله ای علیه ملت‬ ‫ما هستند‪ .‬اینها همان کسانی هستند که رجایی و بهشتی را‬ ‫شهید کردند و در نماز جمعه انفجار ایجاد کرده و االن هم به‬ ‫اسم داعش و امثالهم دارند ادم سوزی می کنند و مستقیم بچه‬ ‫می کشند‪ .‬اینها می خواستند بر مملکت ما مسلط شوند‪ .‬مقام‬ ‫معظم رهبری فرمودند اجازه نمی دهیم اینها در مراجع نظامی‬ ‫ما وارد شوند‪ .‬انها با پررویی و وقاحت می گویند با دانشمندان‬ ‫هســته ای ما صحبت کنند که این یعنی برخی را کشته ایم و‬ ‫باقی را می خواهیم شناسایی کنیم‪».‬‬ ‫استراتژی انتخابات باید «حق الناس» باشد‬ ‫اما دیگر ســخنران این همایش علــی الریجانی بود‪.‬‬ ‫او هم حرف هایی زد که بازخوردهای متعددی داشــت‪ .‬در‬ ‫مهمترین بخش از ایــن اظهارات‪ ،‬علــی الریجانی گفت‪:‬‬ ‫«باید برای برگزاری انتخابات سالم استراتژی داشت‪ .‬مقام‬ ‫معظم رهبری انتخابات را حق الناس دانستند و استراتژی ما‬ ‫باید همین موضوع باشد‪ .‬با ایجاد فضای تخریب و توهین‬ ‫تنها یک نفر حذف نمی شود‪ ،‬بلکه شرایطی ایجاد می شود که‬ ‫رجال و افراد صاحب نظر وارد سهمیه انتخابات نخواهند شد‪.‬‬ ‫استراتژی ما باید این باشد که اگر فردی در مسیر انتخابات‬ ‫تخلف کرد‪ ،‬ان فرد از مسیر انتخابات کنار گذاشته شود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه انتخابات باطل شــده و مردم از صحنه انتخابات کنار‬ ‫گذاشته شوند‪».‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه افراد مخل‬ ‫انتخابات باید کنار گذاشته شوند‪ ،‬نقش قوه قضائیه را در این‬ ‫خصوص مهم خواند و تصریح کرد‪« :‬توهین‪ ،‬اتهام و خرید‬ ‫و فروش رای‪ ،‬تخلف اســت و ســرعت عمل در رسیدگی به‬ ‫تخلفات می تواند از تخلفات جلوگیری کند‪ .‬نباید انتخابات‬ ‫باطل شود‪».‬‬ ‫الریجانی همچنین پیشــنهاد داد کــه حلقه هایی در‬ ‫شهرستان ها متشــکل از مســئوالن قضایی برای رسیدگی‬ ‫به تخلفات تشــکیل شــود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در فضای‬ ‫غبارالود‪ ،‬مشــارکت مردم کاهش می یابد‪ ،‬بــه فرمانداران‬ ‫توصیه کرد از کوچکترین مساله ای که می تواند اعتماد مردم‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬در جهت جلب اعتماد مردم استفاده کنند‪.‬‬ ‫او البته بخشی از سخنان حسن روحانی را تکرار کرد و گفت‪:‬‬ ‫«هر چه صندوق های رای به جای کدر بودن‪ ،‬شفاف تر باشد‪،‬‬ ‫مردم بیشتر اعتماد می کنند و رای ریخته شده در صندوق ها‬ ‫را می بینند‪».‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد‪« :‬استانداران‪،‬‬ ‫فرمانداران و دستگاه های دولتی نباید سمت گیری انتخاباتی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬زیرا این امر فضا را مشــوش کرده و به نفع‬ ‫نامزدها نیست‪ ».‬الریجانی اظهار داشت‪« :‬هر چه دستگاه ها‬ ‫شفاف تر عمل کنند‪ ،‬اعتماد مردم بیشتر می شود‪ .‬مردم نباید‬ ‫احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات‬ ‫دخالت می کند‪».‬‬ ‫الریجانی همچنین گفت‪« :‬نباید دستگاه های مختلف‬ ‫نامزدهای انتخابــات را تهدید کنند که اگر فــان حرف را‬ ‫بزنید‪ ،‬رد صالحیت می شــوید‪ .‬اینهــا کاندیداهای مجلس‬ ‫هســتند و باید از حقوق ملت دفاع کنند‪ .‬اگر این قدر تهدید‬ ‫شــوند و شخصیتشــان له شــود‪ ،‬نمی توانند از حقوق ملت‬ ‫دفاع کنند‪».‬‬ ‫خاطراتجلیلیازمذاکرات‬ ‫خبرنامه‬ ‫مذاکره کننده پیشین ایران روایت مهمی از مذاکرات را منتشرکرده است‬ ‫ســایت حیات طیبــه متعلق به ســعید جلیلــی که در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری سال ‪ 92‬اغاز به کار کرد‪ ،‬مدتی‬ ‫است که فعالیتش را بار دیگر از سرگرفته است‪ .‬این فعالیت‬ ‫با حضــور دوباره ســعید جلیلی در مجامع عمومی ســرعت‬ ‫بیشــتری پیدا کرده اســت‪ .‬ســعید جلیلی که در مناظرات‬ ‫سال ‪ 92‬با انتقاد تند والیتی درباره شیوه مذاکراتش روبه رو‬ ‫شده بود‪ ،‬در جلسه پرســش و پاسخ در دانشــگاه امیرکبیر‬ ‫نکاتی از مذاکرات ســابق را بیان کرد‪ .‬جلیلی در پاســخ به‬ ‫پرســش دانشــجویی که معتقد بــود در الماتی ‪ 2‬قــرار بود‬ ‫دو تحریم نفتــی و بانکی با دادن ‪ 20‬درصد به دســت بیاید‬ ‫و حاال با داده های بیشــتری به دســت می اید گفته است‪:‬‬ ‫«تمام بحث ما این اســت که ما قبول نمی کنیم یک استثنا‬ ‫باشیم‪ .‬می گفتند‪ :‬اژانس در مورد شما مشکل دارد‪ .‬گفتیم‬ ‫اگر اژانس به عنوان ان مرجع و ســازمان رســمی ای که در‬ ‫ان پی تی مســئولیت دارد‪ ،‬ما می توانیم ان مشــکالتی که‬ ‫شما می گویید با اژانس وجود دارد همه را حل کنیم‪ ».‬جلیلی‬ ‫توضیح می دهد کــه در ادامه انها با وجــود انکه می گفتند‬ ‫مشکالت زیادی دارید‪ ،‬در نهایت به شش مشکل رسیدند‬ ‫که قرار شــد ما ان را حل کنیم‪« :‬اینها به این شــش مساله‬ ‫رســیدند‪ ...‬این شروع شــد به حل کردن‪ .‬در فاصله حدود‬ ‫شش ماه هر شــش مســاله حل شــد‪ .‬حاال این بحثی که‬ ‫می گویند ان زمان همه اش بیانیه خوانده می شــد و فالن‬ ‫و اینها‪ ...‬این شش مســاله حل شد‪ .‬اژانس برای تک تک‬ ‫اینها نامه داد که این مســائل از نظر من حل شــده‪ .‬جالب‬ ‫اســت که بدانید‪ .‬اینکه می گوینــد بی اعتمادی بــه انها‪،‬‬ ‫اینکه بعضی وقت ها گفته می شــود اینها بهانه اســت‪ ،‬در‬ ‫‪ 10‬اسفند هشتاد و شش مدیرکل وقت در گزارشش نوشت‬ ‫که این شش مساله تمام شــده اســت‪ .‬اینها چهار روز بعد‬ ‫قطعنامه شــان را صادر کردند‪ .‬یعنی عــوض اینکه حداقل‬ ‫بگذارند یک ماه بعد و دو مــاه بعد همین هایی که می گفتند‬ ‫شما مسائل فالن دارید‪ .‬به محض اینکه دیدند مسائل حل‬ ‫شد‪ ،‬این را گفتند‪».‬‬ ‫جلیلی همچنین از ماجرای ژنو سه خبر هایی داده بود‬ ‫که در انجا در نهایت به این نقطه رسیدند که ب ا امدن اشتون‬ ‫در سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دو طرف بنشینند و بر سر‬ ‫موضوعات مشترک گفت وگو کنند‪« :‬نتیجه ژنو سه که اولین‬ ‫اجالسی بود که خانم اشــتون از طرف انها مسئولیت اداره‬ ‫گفت و گوها را داشت‪ ،‬این شد‪ .‬اگر به سوابق نگاه بکنید‪،‬‬ ‫نتیجه این شد که طرف مقابل بعد از سه دور گفت و گو قبول‬ ‫کرد‪ .‬البته مدت زمان زیادی گذشــت‪ .‬یعنــی تقریبا حدود‬ ‫یک سال و نیم طول کشید تا انها به این جا رسیدند که قبول‬ ‫کردند بیایند بنشــینند و گفت وگو کنند برای همکاری حول‬ ‫مسائل مشترک‪».‬‬ ‫مذاکره کننــده ســابق ایــران با ذکــر خاطــره ای از‬ ‫مذاکره اش با یک کشور اروپایی می گوید که اساسا «حق»‬ ‫و «حقوق» قابل مذاکره نیســت‪ .‬جلیلی در این سخنرانی‬ ‫تاکید زیادی بر این موضوع دارد که مساله انرژی هسته ای‬ ‫حق ایران است و نیازی به این نیست که ایران برای «حق‬ ‫هسته ای اش» با کشــورهای دیگر وارد معامله شود‪ .‬او بر‬ ‫این باور اســت که نباید انهــا برای ما تعییــن تکلیف کنند‪،‬‬ ‫بلکه ایــن کار می تواند در قالب همکاری مشــترک صورت‬ ‫گیرد‪ .‬نتیجه گفت و گوهای ژنو سه که من در مصاحبه هم‬ ‫اعالم کردم این بود که باالخره طرف مقابل قبول کرد بیاید‬ ‫بنشــیند برای گفت و گو و همکاری حول نقاط مشترک‪،‬نه‬ ‫اینکه او بخواهد بیاید برای ما تعیین تکلیف بکند‪ .‬این روند‬ ‫شروع شد‪».‬‬ ‫جلیلی توضیح داده بود که در الماتی دو غرب به ایران‬ ‫پیشــنهاد داده بود تا تحریم صدور پتروشــیمی بــه اروپا را‬ ‫بردارند‪ .‬او گفته اســت که با صاحبان پتروشیمی جلسه ای‬ ‫برگزار شده و انها گفتند که این حرف درستی نیست و ما هیچ‬ ‫صادراتی به اروپا نداریم و در منطقه به اندازه کافی مشتری‬ ‫هست‪ .‬فقط دولت باید اجازه صادرات به پتروشیمی بدهد‪.‬‬ ‫جلیلی سپس ادامه می دهد‪« :‬شما بعدا دیدید که اینها در‬ ‫توافق ژنو امدند همان را به عنوان ما بــه ازا تعریف کردند‪.‬‬ ‫همین که منع صادرات پتروشیمی برداشته می شد‪ .‬بعد هم‬ ‫شما شنیدید که گفتند‪ .‬ان قدری‬ ‫که مــن اطــاع دارم هنوز‬ ‫یک مشتری اروپایی هم‬ ‫نیامده بخرد‪».‬‬ ‫تشکیلجبهه ایازیاراناحمدی نژاد‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫نزدیکان ســابق محمود احمدی نژاد تالش می کنند‬ ‫راهی متفاوت را انتخاب کنند تا بتوانند همچنان در ســپهر‬ ‫سیاســت ایران باقی بماننــد‪ .‬زمزمه های کار تشــکیالتی‬ ‫وزرای ســابق محمود احمدی نژاد از قبل شنیده می شد اما‬ ‫حاال خبرهای جدیدی منتشــر می شــود که نشان می دهد‬ ‫انها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس به دنبال راه اندازی‬ ‫تشکلی با عنوان «جبهه کارامدی» هستند‪ .‬مثلث پیش تر و‬ ‫در جریان جدایی زریبافان از تیم احمدی نژاد به این موضوع‬ ‫پرداخته و نوشــته بود که تیمی از نزدیکان دولت قبل قصد‬ ‫دارند با برند دولت های احمدی نژاد پا بــه عرصه انتخابات‬ ‫بگذارند‪ .‬در این رابطه هفته گذشته روزنامه رسالت با انتشار‬ ‫خبری از فعالیت های این جبهه پرده برداشــت و بخشی از‬ ‫دیدار های انها را نیز افشا کرد‪.‬‬ ‫رسالت به نقل از یک منبع اگاه نوشت‪« :‬وزرای دولت‬ ‫نهم ودهــم بدون احمدی نــژاد در تدارک جبهــه کارامدی‬ ‫وتحول ایران اســامی هســتند‪ ».‬همین منبع به رســالت‬ ‫گفته بــود که «مدت هاســت گروهی از وزیــران و معاونان‬ ‫احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین‪ ،‬جلسات بدون او را تجربه‬ ‫می کنند‪ ».‬خبر تشکیل جبهه کارامدی با کنارهم قرار گرفتن‬ ‫گروه کثیری از بدنه دولت ســابق به بیرون درز کرد‪ .‬همین‬ ‫خبر حاکی است دیدار اخیر غیررســمی هیات موسس این‬ ‫جبهه در قم بــا ایت الله یزدی رئیس جامعه مدرســین حوزه‬ ‫علمیه قم و رئیس خبرگان رهبری و دیدار با تعدادی از مراجع‬ ‫تقلید و ایت الله مصباح یزدی حکایت از خیز بلندی اســت‬ ‫که یاران سابق احمدی نژاد برداشتند‪ .‬از حاج بابایی و علی‬ ‫احمدی وزرای سابق اموزش و پرورش‪ ،‬محمد عباسی(وزیر‬ ‫ســابق ورزش و جوانان)دانشــجو و زاهدی وزرای ســابق‬ ‫علوم‪،‬حســینی (وزیر ســابق ارشــاد) و وحید دســتجردی‬ ‫به عنوان موسســین این مجموعه نام برده می شود‪ .‬گرچه‬ ‫شنیده شده است رســتم قاســمی و نجار وزرای سابق نفت‬ ‫وکشــور هم به عنــوان عضــوی از کابینه قبلی درجلســات‬ ‫همفکری حضور دارند‪ .‬اما به دلیل عضویت شان در یکی از‬ ‫ارگان های نظامی رسما در این تشکل حضور ندارند‪ .‬کار این‬ ‫مجموعه ابتدا با عضویت ‪ 20‬نفر از اعضای دولت گذشــته‬ ‫شروع خواهد شد‪ .‬همچنین از بعضی معاونان رئیس جمهور‬ ‫سابق مانند فروزنده‪ ،‬فریدون عباســی‪ ،‬بذرپاش و زریبافان‬ ‫یاد می شــود که به عنوان عضو به این مجموعه پیوســتند‪.‬‬ ‫ناهمگون بودن برخــی از اعضای این تشــکل راه را برای‬ ‫گمانه زنی درباره واکنش های احتمالی احمدی نژاد بســته‬ ‫است و هنوز از عکس العمل احمدی نژاد در مورد این اقدام‬ ‫همراهان سابقش اطالعی در دست نیست‪ .‬انچه که روشن‬ ‫است اینکه مشی این مجموعه با ســلیقه سیاسی وی فرق‬ ‫دارد‪ .‬اما اینکه چقدر این زاویه فکری همکاران گذشته را به‬ ‫یک تحرک جامع یا شکاف رقیبانه بکشاند باید منتظر ماند‪.‬‬ ‫گفته می شود این مجموعه قصد دارند تحت عنوان «جبهه‬ ‫یاران کارامدی و تحول ایران اسالمی» با همراهی تعدادی‬ ‫از اســتانداران و مدیران دولت گذشــته در این هفته اولین‬ ‫گردهمایی سراسری خود را برگزار کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که یکی از نزدیــکان احمدی نژاد‬ ‫اعالم کرده بود که او کار تشــکیالتی برای انتخابات انجام‬ ‫نخواهد داد‪ .‬اما در طرف دیگر این موضوع نیز مطرح است‬ ‫که احمدی نژاد غیر از همکاران و وزرایش تیم دیگری ندارد‬ ‫که بتواند با انها وارد انتخابات شود‪.‬‬ ‫احمدی نژاد حتی بعد از خروج از پاســتور تالش کرد‬ ‫تا هیات وزیرانش را با تشــکیل جلســات منظم حفظ کند‪،‬‬ ‫اقدامی که البته اندکی بعد با اختالفاتی همراه و بی سروصدا‬ ‫برچیده شــد‪ .‬از طرف دیگر مشخص نیســت ایا این جمع‬ ‫می توانند موضع خود را در مقابل احمدی نژاد حفظ کنند‪ .‬از‬ ‫یک ســو افرادی چون زریبافان در این تشکل حضور دارند‬ ‫که انتقادات تند و تیز اخیرش حتی سروصدای رسانه های‬ ‫حامی احمدی نژاد را نیز دراورد‪ .‬از طرف دیگر افرادی چون‬ ‫حســینی و عباســی حضور دارند که تا پایان با احمدی نژاد‬ ‫باقی ماندند‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫وزرای سابق احمدی نژاد یک جبهه سیاسی تشکیل می دهند‬ ‫‪13‬‬ ‫تغییر لحن ظریف علیه عربستان‬ ‫وزیرخارجه به ریاض هشدار داده است‬ ‫اوایل خردادماه ظریف در حاشــیه اجالس ســازمان‬ ‫همکاری های اســامی دربــاره ایران و عربســتان با لحن‬ ‫دیگری سخن گفته بود‪ .‬لحنی که طی دو سال گذشته البته‬ ‫از ســوی مقامات دولت جمهوری اســامی مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته اما از طرف ســعودی ها همچنان گفتمان تقابل‬ ‫دنبال می شد‪ .‬ظریف در اظهاراتی متفاوت خطاب به سران‬ ‫کشــورهای عربی که به امریکا ســفر کرده بودند گفته بود‪:‬‬ ‫«چرا به کمــپ دیوید می رویــد در حالی که ما در کنار شــما‬ ‫هستیم؟» اما انها همچنان تمایل داشتند به کمپ دیوید به‬ ‫جای تهران سفر کنند‪ .‬ظریف گفته بود ‪« :‬می خواهیم با شما‬ ‫رابطه خوبی داشته باشیم‪».‬‬ ‫او در واکنش به احتمال مالقات با همتای ســعودی‬ ‫گفت من برای دیدار با هیچ یک از وزرای خارجه کشور های‬ ‫اسالمی مشکلی ندارم و در گذشته هم اعالم کردم که برای‬ ‫سفر به عربستان امادگی دارم و امیدوارم اتش جنگ هر چه‬ ‫سریعتر در منطقه خاموش شود و خواهان ان هستیم که همه‬ ‫در خاموش شدن اتش جنگ یاری برسانند‪.‬‬ ‫اما این لحن بیان‪ ،‬در گفت وگو با شبکه المیادین تغییر‬ ‫کرد‪ .‬ظریف صراحتا و برای اولین بار عربستان را متهم کرد‬ ‫که در شرق ایران مشغول اعمال تروریستی است‪.‬‬ ‫اگرچه لحن ظریف با ظرافت تغییر پیدا کرد و درعین‬ ‫حال که از اعمال تروریستی عربستان سخن می گفت‪ ،‬بار‬ ‫دیگر راه را برای ارتباط و همکاری باز گذاشته بود اما به نظر‬ ‫می رســد وزیرخارجه جوان عربستان «عادل الجبیر» قصد‬ ‫دارد جا پای بندر بن سلطان بگذارد‪ .‬نکته مهم درباره شباهت‬ ‫بن ســلطان و عادل الجبیر این اســت که هر دو سال های‬ ‫زیادی را در امریکا به عنوان سفیر عربستان در این کشور به‬ ‫فعالیت پرداختند‪.‬‬ ‫در این وضعیت عربســتان همچنان قائل به تقابل با‬ ‫ایران است‪ .‬شاید از همین روست که لحن سخنان وزیرامور‬ ‫خارجه نیز کمی تغییر کرده و می گوید‪« :‬کشورهای منطقه یا‬ ‫باید با کمک یکدیگر امنیت و ارامش را ایجاد کنند و یا اینکه‬ ‫در محیطی نا ارام و دشوار زندگی نمایند‪».‬‬ ‫ظریف در ادامه تاکید کرد‪« :‬زمان خرید امنیت گذشته‬ ‫اســت و ما اکنون نیازمند همکاری با یکدیگــر برای ایجاد‬ ‫امنیت هستیم‪ ».‬ظریف با لحنی متفاوت از عربستانی سخن‬ ‫گفت که عملیات تروریســتی انجام می دهــد‪« :‬می توانیم‬ ‫اقدامــات تروریســتی عربســتان در لبنــان و در مرزهــای‬ ‫شرقی مان را ببینیم‪».‬‬ ‫کنایه احمدی نژاد‬ ‫به روحانی‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪14‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫زئیس جمهور سابق پاسخ‬ ‫رئیس جمهور را داده است‬ ‫اول هفته کــه روحانی در جمــع فرماندارانش یک بار‬ ‫دیگر با کنایه از رمالی و جن گیری سخن گفته بود‪ ،‬کسی فکر‬ ‫نمی کرد که قفل سکوت رئیس جمهور سابق در سخن گفتن‬ ‫درباره فضای امروز بر سر همین موضوع باز شود‪ .‬این برای‬ ‫چندمین بار بــود که روحانی به کنایه ایــن موضوع را مطرح‬ ‫می کرد که اهل رمالی و جن گیری نیست‪ .‬اما در شب میالد‬ ‫حضرت حجت (عج)‪ ،‬احمدی نــژاد به میان هوادارانش در‬ ‫شهر همدان رفت‪ .‬براساس گزارش های سایت های نزدیک‬ ‫به احمدی نژاد استقبال مردم از او بسیار پرشور بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور سابق در این ســخنرانی و در اظهاراتی‬ ‫که ظاهــرا کنایه ای به نظر می امد گفــت‪« :‬در نقطه مقابل‬ ‫منتظران‪ ،‬شیاطین و ایادی انها در سراسر تاریخ از اوهام و‬ ‫خرافات برای انحراف افکار مردم و بازداشــتن انها از علم و‬ ‫اگاهی استفاده کرده و برای مخفی کردن نقش خود‪ ،‬انبیا و‬ ‫صلحا را به سحر و جادو متهم کرده و می کنند‪ .‬اینان بدانند‬ ‫که در اینده نزدیک از این جهت نیز نزد مردم رســوا خواهند‬ ‫شــد‪ .‬چنان که هم اکنون نیز این رسوایی اغاز شده است‪».‬‬ ‫این بخش از ســخنان احمدی نژاد به تیتر اول بســیاری از‬ ‫رسانه ها و سایت ها تبدیل شد‪.‬‬ ‫به اعتقــاد احمدی نــژاد‪ ،‬منتظران تــاش می کنند‬ ‫«ملت ها را متحد کنند» ولی «شیاطین و اقلیت مستکبران‬ ‫به دنبــال اختــاف و درگیری بیــن ملت ها هســتند‪ ».‬او با‬ ‫همیــن نــگاه توصیــه کــرد «وضــع منطقــه و جهــان را‬ ‫ببینید‪ ».‬رئیس جمهور ســابق بــار دیگر همچــون دوران‬ ‫ریاست جمهوری اش تاکید کرد که به مراحل پایانی تحقق‬ ‫ظهور نزدیک شده ایم‪« :‬امید و حرکت و انگیزه فقط در سایه‬ ‫انتظار و ایمان بــه نزدیک بودن ظهور اســت‪ .‬روند حرکت‬ ‫جهان در مسیر ظهور کامل اســت‪ .‬فرایند‪ ،‬سرعت گرفته و‬ ‫همه چیز اشکار است‪ .‬اصوال ظهور از اول اغاز شده و ما به‬ ‫اذن الله در مراحل پایانی و تحقق ظهور کامل قرار داریم‪».‬‬ ‫احمدی نژاد در این سخنرانی تنها در همان بخش پاسخ‬ ‫به سحر و جادو و رمالی کنایه سیاسی روز را بیان کرد‪ .‬اگرچه‬ ‫به اعتقاد برخــی از هوادارانش در بحث از «مســتکبران»‬ ‫می توانســت کنایه ای هم مستتر باشــد‪ ،‬اما او مابقی وقت‬ ‫سخنرانی بلندمدت خودش را به مسائل اعتقادی و «ظهور‬ ‫انسان کامل» و «بهار» اختصاص داد‪.‬‬ ‫تهدیدمطهریبهاستیضاح‬ ‫خط قرمز برای داعش‬ ‫تقوی‪،‬قائم مقامروحانیتمبارز‬ ‫علی مطهــری ظاهــرا دیگــر طاقتــش را بــرای لغو‬ ‫سخنرانی هایش از دست داده است‪ .‬او که همچنان در انتظار‬ ‫نهایی شدن پرونده رسیدگی به حادثه شــیراز به سر می برد‪،‬‬ ‫هفته گذشــته طی یک نامه به رئیس جمهور هشدار داد در‬ ‫صورت لغو دوباره سخنرانی اش از طرف استانداران دولت‪،‬‬ ‫وزیر کشور را اســتیضاح می کند‪ .‬مطهری که قرار بود اوایل‬ ‫خرداد به همراه چند نماینده و فعال سیاسی در یک همایش در‬ ‫کرجشرکتکند بانظراستانداری‬ ‫از این سخنرانی باز ماند‪ .‬به دنبال‬ ‫ان او در نامــه ای شــدید اللحن‬ ‫گفت که استاندار به خاطر تهدید‬ ‫کسانی که گفته بودند «قلم پای‬ ‫مطهــری را می شــکنیم» ایــن‬ ‫همایش را لغو کرده است‪.‬‬ ‫ســردار فیروزابادی یک بار‬ ‫دیگر سخنان وزیرکشور را تکرار‬ ‫کرد تــا همصدایــی در نیروهای‬ ‫سیاسی و نظامی ایران در مقابله‬ ‫با داعش کامال به چشــم بیاید‪.‬‬ ‫سردارضمنتاکیدبراینکهداعش‬ ‫جرات حضور در نزدیکی مرزهای‬ ‫ایران را ندارد‪ ،‬در رابطه با گزارش‬ ‫امیرسرتیپاحمدرضاپوردستان‪،‬فرماندهنیرویزمینیارتش‬ ‫در صحــن علنی مجلس با بیــان اینکه داعشــی در مرزهای‬ ‫ما وجود نداشــته و ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬متاســفم که گزارش امیر‬ ‫پوردستانتبدیلبهخبرومنتشرشد‪».‬رئیسستادکلنیروهای‬ ‫مسلحتاکیدداشتکه«مصممهستیمکهاگرداعشبهفاصله‬ ‫‪ 40‬کیلومتریهریکازمرزهایایرانبرسد‪،‬نابودشکنیم‪».‬‬ ‫سیدرضا تقوی که مدت هاســت در جهت همگرایی و‬ ‫ائتالف میان اصولگرایان فعالیت می کند‪ ،‬در اخرین جلســه‬ ‫جامعه روحانیت مبارز به عنوان قائم مقام جامعه روحانیت مبارز‬ ‫و با اکثریت ارا انتخاب شــد‪ .‬در اخرین جلســه این جامعه به‬ ‫پیشنهادایت اللهمحمد علیموحدی کرمانی‪،‬حجت االسالم‬ ‫ســیدرضا تقوی به عنوان قائم مقام به اعضا پیشــنهاد شد و‬ ‫توانســت با اکثریت ارا قائم مقام‬ ‫این تشکل مهم در اصولگرایان‬ ‫شــود‪ .‬حجت االســام تقــوی‬ ‫تالشمی کندتابامحورقراردادن‬ ‫جامعتین گروه هــای اصولگرا را‬ ‫گردهــم جمــع کنــد‪ .‬او تالش‬ ‫می کندتاراهایت اللهمهدوی کنی‬ ‫رادراینمسیردنبالکند‪.‬‬ ‫مجادالت کالمی هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی ادامه دارد‬ ‫کنایه های میان ایت الله هاشــمی و ایت الله مصباح‬ ‫یزدی همچنان ادامــه دارد‪ .‬ایت الله مصباح بــار دیگر در‬ ‫یک ســخنرانی بدون نام بــردن از ایت الله هاشــمی گفته‬ ‫بود‪« :‬انهایی که دنیا برایشــان اصل است یک روزطرفدار‬ ‫رهبری فردی و یک روز طرفدار شــورایی شــدن هستند‪».‬‬ ‫این اظهارات البته با خاطره ای که ایت الله حائری شیرازی‬ ‫در همین هفته بیان کرد کمی متفاوت بود‪ .‬ایت الله حائری‬ ‫گفته بود که اقای هاشمی در سال ‪ 68‬اولین فردی بود که‬ ‫شورایی شدن رهبری را مطرح کرد‪.‬‬ ‫با این حــال اظهارات ایت الله مصبــاح بی جواب هم‬ ‫نماند‪ .‬اگرچه پاسخ ایت الله هاشمی به طور مستقیم به این‬ ‫بخش از اظهارات ایت الله مصبــاح نبود‪ ،‬اما او در همایش‬ ‫جهان عــاری از خشــونت گفــت‪« :‬افــرادی متحجر که‬ ‫می خواهند غلظتی از خود نشــان دهند مال نظام‪ ،‬انقالب‬ ‫و امام نیستند‪».‬‬ ‫ایت الله هاشــمی درباره انقالب گفته بود‪« :‬خشونت‬ ‫نه از طرف امام دنبال شد و نه از طرف پیروان ایشان‪ .‬امام‬ ‫هیچ گاه حتی بــه برخی افــراد اجازه کارهای خشــن را نیز‬ ‫نمی دادند‪».‬‬ ‫ایت الله هاشــمی در بخش دیگری از ســخنانش به‬ ‫اظهارات ایت اللــه جنتی نیز پاســخ داد‪ .‬ایت الله جنتی در‬ ‫همایش فرمانداران گفته بــود که برخی حرف های رهبری‬ ‫در مورد «حق الناس» بودن رای مــردم را به نفع خود تعبیر‬ ‫می کنند‪ .‬در حالی که تایید کسانی که نباید تایید صالحیت‬ ‫شوند نیز حق الناس است‪ .‬ایت الله هاشمی اینجا نیز بدون‬ ‫اشــاره به نام فردی با بیان اینکه نظامی کــه امام طراح ان‬ ‫بودند همه چیــز را مردم می بیند‪ ،‬گفت‪« :‬امــروز رهبری را‬ ‫مردم و خبرگان مردم انتخاب می کنند‪ .‬ریاست جمهوری و‬ ‫نمایندگان هم همین طــور‪ .‬این نظام یک کار من دراوردی‬ ‫نبود؛ چراکه عالمی در راس ان قرار داشــت که مردم به ان‬ ‫امام می گفتند‪ ».‬او اضافه کرد‪« :‬کســانی هســتند که در‬ ‫برخی کارها دخالت می کنند‪ ،‬حق الناس را ضایع می کنند‪.‬‬ ‫خیال می کنند حق دارند ارای مــردم را نادیده بگیرند‪ .‬این‬ ‫اقدامــات خــارج از محیط اســامی و افکار امــام و حکم‬ ‫اسالمی اســت و تعدی به حقوق مردم اســت‪ .‬حق الناس‬ ‫را حتی خود خدا هم نمی تواند ببخشد و باید مردم را راضی‬ ‫کند یعنی باید بروند و فرد به فرد کشــور را راضی کنند تا خدا‬ ‫بازگشتکسالت‬ ‫قدیمی‬ ‫شورایی شدن را هاشمی مطرح کرد‬ ‫ایت الله حائری شــیرازی در گفت وگویــی که با فارس‬ ‫انجام داده به موضوع انتخاب رهبری در جلسه خبرگان سال‬ ‫‪ 68‬اشاره کرده و گفته بود که ایت الله هاشمی اولین کسی بود‬ ‫ش کشید‪ .‬او گفته‬ ‫که بحث شورایی شدن رهبری را مطرح و پی ‬ ‫که خود وی و ایت الله جنتی به عنوان مخالفان شورایی شدن‬ ‫سخنرانی کردند‪ .‬او گفته‪« :‬اول گفتند مخالفین قیام کنند و‬ ‫فکر می کردند‪ ،‬مخالفین منهای ممتنعین رای نخواهند اورد‪.‬‬ ‫ولــی این گونه نشــد و مخالفین‬ ‫اکثریــت مجلس شــدند و رای‬ ‫اوردیــم‪ ».‬ایت الله گفته بود که‬ ‫موافقین دلیل خاصی نداشتند و‬ ‫می خواستند «از هر طیفی یک‬ ‫نفر بیاورند تا به قولی بعد از امام‬ ‫وحدت به وجود بیاید‪».‬‬ ‫ایت اللــه خزعلــی عضــو‬ ‫مجلــس خبــرگان درگفت وگو با‬ ‫فارس دربــاره انتخابات مجلس‬ ‫خبــرگان رهبــری ســخن گفته‬ ‫اســت‪ .‬او دربــاره انتخابــات‬ ‫اســفندماه و حضــور ایت اللــه‬ ‫هاشــمی گفتــه‪« :‬اگــر اقای‬ ‫هاشمی بخواهد روی کار بیاید‪،‬‬ ‫من بمیــرم و زمان ایشــان را نبینــم‪ ».‬او همچنیــن درباره‬ ‫پررنگ کردن فعالیت های اقای هاشــمی معتقد اســت که‬ ‫اصالح طلبــان نمی توانند نقــش او را پررنگ کننــد چرا که‬ ‫«وضع اقای هاشــمی روشــن اســت‪ ».‬ایت اللــه خزعلی‬ ‫همچنین گفته بود که رایی که در مجلس خبرنگان به ایت الله‬ ‫یزدی دادند خوب بود و این برای مردم ما نعمت است البته‬ ‫اقای هاشمی همان مقدار رای که اورد برای ما محل بحث‬ ‫است اما خداوند رفع کرد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 70‬شهر را تخریب کردند‬ ‫شهردار تهران که در هفته‬ ‫گذشــته ماجرای استیضاحش‬ ‫توسط شــورای شــهر به خاطر‬ ‫هتل اسپینانس منتفی شده بود‬ ‫در همایش کنفرانــس ملی روز‬ ‫جهانیمحیطزیستازمسئوالن‬ ‫دهه هفتاد انتقاد کــرد‪ .‬به نظر‬ ‫می رســد منظور او غالمحسین‬ ‫کرباسچی باشــد‪ .‬قالبیاف در مقام انتقاد گفت‪« :‬بعضی از‬ ‫مسئوالن هنگامی که پشــت تریبون قرار میگیرند مثل بنده‬ ‫ژســت اپوزیســیون میگیرند و باز هم مثل بنــده طلبکارانه‬ ‫صحبت میکنند در صورتی که باید پاســخگو باشــند و تنها‬ ‫انتقادکننده نباشند‪ ».‬قالیباف رسما اعالم کرد که انها شهر‬ ‫را تخریب کردند‪«:‬افــرادی در دهه ‪ 70‬که مســئولیت نیز‬ ‫داشتند شهر را به تخریب کشاندند و امروز مطالبه گر فضای‬ ‫سبز شده اند و باید از انها پرســید که در دهه ‪ 70‬هنگامی که‬ ‫مسئولیت داشتید چه کرده اید؟»‬ ‫ازکوروش کبیر تا مصدق‬ ‫ژرار ارو‪ ،‬ســفیر فرانســه‬ ‫در امریــکا کــه در ســال های‬ ‫گذشــته مســئولیت مذاکرات‬ ‫فرانســه را برعهده داشت‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه ای اعــام کرد که در‬ ‫دوره گذشــته هیچ مذاکره ای‬ ‫عمال صــورت نگرفته اســت‪.‬‬ ‫او درباره خاطــره اش از مذاکــرات گذشــته گفته اســت‪:‬‬ ‫«مذاکرات بــا ایــران این گونه بود‪ ،‬ســاعت نخســت به‬ ‫کوروش کبیر اختصاص داشــت‪ ،‬ســاعت دوم به مصدق‬ ‫و ســاعت ســوم به حقوق مردم ایران‪ ،‬این یــک واقعیت‬ ‫است‪ .‬در ســال ‪ ،٢٠٠٦‬امریکایی ها‪ ،‬روس ها و چینی ها‬ ‫به ما ملحق شدند و سپس نخســتین قطعنامه علیه ایران‬ ‫با درخواست توقف غنی ســازی صادر شد‪ ،‬اما ایرانی ها به‬ ‫ان تن ندادند‪ .‬این خیلی مهم بود کــه روس ها و چینی ها‬ ‫با ما بودند‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫در همــان روزهایــی کــه‬ ‫جان کــری در امریکا مشــغول‬ ‫مداوای شکســتگی پایش بود‪،‬‬ ‫کســالت قدیمــی ظریــف نیز‬ ‫بازگشت‪ .‬ظریف که قرار بود در‬ ‫همایش «امــام خمینی(ره) و سیاســت خارجی» شــرکت‬ ‫کند‪ ،‬به خاطر مشکل درد در ناحیه کمر و پا ناچار شد در این‬ ‫همایش شــرکت نکند‪ .‬پیش از این ظریف بــه دلیل همین‬ ‫عارضه به بیمارستان منتقل شده بود و در مذاکرات هسته ای‬ ‫نیز با ویلچر حاضر شــده بــود‪ .‬مســئوالن وزارت خارجه در‬ ‫تماس های تلفنــی به خبرنــگاران گفتند کــه ظریف برای‬ ‫چک اپ به بیمارستان مراجعه کرده بود‪ ،‬اما با این وجود صبح‬ ‫روز بعد در محل کار خود حاضر شد‪.‬‬ ‫نیز انان را ببخشد‪».‬‬ ‫یک روز قبل از ان ایت الله مصباح در ســخنرانی ا ‬ ‫ی‬ ‫که در جمع تعدادی از فعاالن سیاسی در قم ایراد کرده بود‬ ‫توضیح داده بود کــه مردم و جریان های سیاســی که قبل‬ ‫از نهضت امام فعالیت کرده بودنــد کمک کردند تا انقالب‬ ‫به پیروزی برســد‪ .‬ایشان در این ســخنرانی به تفاوت های‬ ‫نگاه مهنــدس بازرگان و رهبــر کبیر انقالب به اســام هم‬ ‫اشــاره کرده و گفته بود‪« :‬هر چند گروه های مختلف مانند‬ ‫ملی ـ مذهبی ها ظاهرا طرفدار اســام بودند‪ ،‬اما نوع نگاه‬ ‫و تفکرشان با امام (ره) فرق بسیاری داشت؛ تا جایی که به‬ ‫گفته مهندس بازرگان‪ ،‬او اسالم را برای ایران می خواست‪،‬‬ ‫درحالی که امام (ره) ایران را برای اسالم می خواستند یعنی‬ ‫بازرگان بر خالف حضرت امــام (ره)‪ ،‬نگاهی ابزاری به دین‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫ایت الله مصباح یزدی در بخش دیگری از اظهاراتش‬ ‫که تعبیر کنایه به ایت الله هاشمی می شود‪ ،‬گفت‪« :‬گروهی‬ ‫که دنیا برایشــان اصالت دارد‪ ،‬بر حسب تغییر موقعیت ها‪،‬‬ ‫مواضعشــان نیز ممکن اســت فرق کند؛ یک روز طرفدار‬ ‫انقالبند و روز دیگری رو در روی انقــاب؛ یک روز طرفدار‬ ‫رهبری فردی هستند و روز دیگر از لزوم رهبری شورایی دم‬ ‫می زنند؛ این عده در عمل هــم به فکر فریب دادن یکدیگر‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫اســتاد اخالق حــوزه علمیه کــه پدر معنــوی جبهه‬ ‫پایداری نیز لقب گرفته است به موضوع وحدت و رفتارهای‬ ‫اصولگرایی نیز اشــاره کــرد و ان را اینگونه تشــریح کرد‪:‬‬ ‫«اصولگرایی به این معناست که برای اصولگرایان‪ ،‬دین بر‬ ‫دنیا مقدم است؛ بنابراین باید این افراد را شناسایی کنیم و با‬ ‫یکدیگر هم فکری کنیم؛ نه اینکه نقشه ای بکشیم و دیگران‬ ‫را در مقابل کار انجام شــده قرار دهیم تا نظر خود را بر انها‬ ‫تحمیل کنیم‪ ».‬او گالیه اش را از سیاســت بازی که معتقد‬ ‫بود با اسالم مغایر است نیز مطرح کرد و گفت که این روش‪،‬‬ ‫صحیح نیست که «اول خودمان تصمیم بگیریم و دیگران‬ ‫را در مقابل عمل انجام شده قرار دهیم»؛ چرا که «این کار‬ ‫سیاست بازی و مغایر با اسالم است‪».‬‬ ‫اصولگرایان مدت هاســت که با گفت وگوهای میان‬ ‫گروه ها مشغول رســیدن به مدلی مطلوب برای وحدت در‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی هستند‪.‬‬ ‫ایت الله خزعلیعلیههاشمی‬ ‫خبرنامه‬ ‫کنایه های دو ایت اهلل‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪15‬‬ ‫تصویرنگاری‬ ‫روزانه حجم بســیاری از عکس های خبری به ما می رســد‪ .‬تعداد این عکس ها‬ ‫انقدر زیاد اســت که گاهی به راحتی از کنار ان عبور می کنیم اما شاید بهتر باشد روی‬ ‫بعضی از عکس ها تامل بیشتری داشته باشیم‪ .‬مثلث در این صفحات‪ ،‬هفته را با مرور‬ ‫عکس ها از نو یاداوری می کند‪.‬‬ ‫تهران در شب نیمه شعبان‬ ‫دیدار هنرمندان از جماران‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪16‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫سیدحسنخمینیدر گرگان‬ ‫دیدار رئیس مجلس سوریه با وزیر امور خارجه‬ ‫وزیر بهداشت در لباس بختیاری‬ ‫خبرنامه‬ ‫دیدار رئیس مجلس سوریه با رئیس جمهور‬ ‫احمدی نژاد در همدان‬ ‫اشت ی کنان مایل ی کهن و دایی در بیمارستان‬ ‫اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫اش ک های رافا بنیتز پس از‬ ‫بازگشت به رئال مادرید‬ ‫خبرنامه‬ ‫حمله یک تمساح به تاسیسات عسلویه‬ ‫‪17‬‬ ‫شبکه اجتماعی‬ ‫به ما پیامک بزنید‪:‬‬ ‫‪3000411711‬‬ ‫‪ l‬حرف های اقــای الریجانــی دربــاره انتخابات‬ ‫منطقی و درست بود‪ .‬انتخابات باید رقابتی باشه‪.‬‬ ‫‪ l‬چرا عده ای بدون هیچ دلیلی راه می افتند و اجازه‬ ‫نمیدن که کسانی مثل علی مطهری سخنرانی کنن؟‬ ‫مگه میشه سلیقه ای برخورد کرد؟‬ ‫‪ l‬الحمدلله اقای روحانی هر موقع دچار مشــکل با‬ ‫بدنه رای خودشان می شوند اولین جایی که می روند‬ ‫سراغ جن گیری و رمالی است‪ .‬به نظرم چندان خوب‬ ‫نیست که بارها و بارها این موضوع تکرار بشه‪.‬‬ ‫‪ l‬فعال شدن دوباره دکتر والیتی در سیاست خارجی‬ ‫را باید به فال نیــک گرفت‪ .‬انصافا هم نظراتشــان‬ ‫درســت و منطقی اســت‪ .‬حتی نقدشــان هم بسیار‬ ‫منصفانه و با اگاهی است‪ .‬امیدوارم نقش مهم حلقه‬ ‫واسط میان دولت و حاکمیت را بازی کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬تقاضا بــرای مصاحبــه (بخوانیــد بازجویی) از‬ ‫دریادار شــمخانی بی شرمانه اســت‪ .‬بی دلیل نبود‬ ‫رهبری تا این اندازه سخت واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫‪ l‬تهدید به استیضاح وزیر کشور از طرف مطهری‬ ‫نکته مهمی است‪ .‬در این وضعیت حتی پایداری ها‬ ‫هم تمایل دارند یکــی از وزرای دولــت را بیندازند‪.‬‬ ‫خصوصا اگر وزیر باشــه که ادعاهایی داشت درباره‬ ‫پول های کثیف که البته اثبات نشد‪.‬‬ ‫‪ l‬خبری بود از زیاد شدن زنان باردار‪ .‬چند روز پیش‬ ‫تو اتوبان یکیشون رو دیدم واقعا تاسف بار بود‪ .‬یعنی‬ ‫چه کار میشه براشون کرد؟‬ ‫‪ l‬اگر با برهم زنندگان ســخنرانی الریجانی در قم‬ ‫و کفش و گوجه پرت کن ها برخورد جدی شــده بود‬ ‫قطعا دوباره شاهد این اتفاقات در حرم امام نبودیم‪.‬‬ ‫اتفاقاتی که یادتان هســت رهبری عزیــز نیز درباره‬ ‫ان تذکر دادند و گفتند با ان مخالفند و به مســئوالن‬ ‫تذکر دادند‪.‬‬ ‫به اینستاگرام مثلث بپیوندید‬ ‫اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت‪ .‬کاربران این شــبکه‬ ‫اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه‬ ‫را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫مراقبلورفتنعملیاتهسته ایباشید‬ ‫موج یافته شدن پیکر های شــهدا که به «‪ ١٧٥‬شهید‬ ‫دست بسته» مشهور شــد‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬اما این بار‬ ‫دوگانه مخالــف و موافق ایــن موضوع علیه هــم مطالبی‬ ‫ننوشتند‪ .‬بعد از یافته شــدن این شهدا با دستان بسته‪ ،‬یک‬ ‫موضوع از دایره «مجهوالت» و امور «غیرشــفاف» بیرون‬ ‫امد و علنی شد‪ .‬اینکه عملیات «کربالی ‪ »٤‬درحالی انجام‬ ‫شــد که «لو» رفته بود‪ .‬حســام الدین اشنا مشــاور نزدیک‬ ‫رئیس جمهور با همین نگاه یادداشتی را در صفحه شخصی‬ ‫خود در فضای مجازی منتشر کرد‪ .‬اما نکته مهم یادداشت‬ ‫حســام الدین اشــنا این بود که کربالی چهار را با مذاکرات‬ ‫هســته ای پیوند داد و‬ ‫نوشــت‪« :‬نگذاریــد‬ ‫عملیات تیــر ‪ ۹۴‬مانند‬ ‫کربالی ‪ ۴‬لو برود‪».‬‬ ‫مشاور دولت متن‬ ‫زیر را به همراه تصاویر‬ ‫دردناکــی از شــهدای‬ ‫کربــای چهــار که در‬ ‫تلویزیون دولتی عراق‬ ‫در زمــان جنگ پخش‬ ‫شــده بود‪ ،‬منتشر کرد‬ ‫و نوشت‪« :‬شــما را به‬ ‫مظلومیــت شــهیدان‬ ‫کربــای چهار قســم‬ ‫می دهــم نگذاریــد‬ ‫عملیات تیــر ‪ ۹۴‬لو بــرود‪ .‬می دانم عده ای از این مقایســه‬ ‫تعجب می کنند ولی بدانید که غواصان ما به خط زده اند و ما‬ ‫نیاز به استتار و اختفا داریم‪.‬‬ ‫همه انچه در ســال های ‪ ۶۸‬تا ‪ ۸۴‬بر صنعت هسته ای‬ ‫و از ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۲‬بر صنعت هســته ای و مذاکرات گذشته است‬ ‫برای مردم بازگو نشده است‪ ،‬اما در ســال های ‪ ۹۲‬به بعد با‬ ‫تدبیر کالن والیت امر‪ ،‬بنا به ضرورت و برای مصالح بســیار‬ ‫باالتــری پذیرفته شــد که مســیر هســته ای و مذاکرات تا‬ ‫حدی تعدیل شــود تا در برابر مکرهای بسیار شیاطین انس‬ ‫از اینده کشــور محافظت شود‪ .‬ناخرســندی جریان عربی‬ ‫‪ -‬عبری قابــل پیش بینی بود اما بغض هــای فروخفته و خود‬ ‫امریکاپنداری نو سعودی ها در منطقه روی صدامیان را سپید‬ ‫کرده است‪ .‬انچه سعودی ها‪ ،‬المدالفارســی‪ ،‬نام نهاده اند‬ ‫پاسخی روانشناختی است به حرکت رو به رشد ایرانیان برای‬ ‫باز پس گیری منزلت این منطقه در جهان‪ ،‬منزلتی که این بار‬ ‫نه با تحقیر همسایگان که با تکریم و همکاری با انان خلق‬ ‫می شود‪.‬این که رئیس جمهور می گوید مذاکرات هسته ای‬ ‫اغاز راه اســت نه پایان راه به همین نکته اشاره دارد‪ .‬ایران‬ ‫نمی خواهد سعودی ها ‪ -‬صهیونیست ها بتوانند ایران هراسی‬ ‫را بیش از این به جهان بفروشــند‪ .‬رقابت منطقه ای با وجود‬ ‫تحریم مثــل این اســت کــه در مســابقه دو ومیدانی پای‬ ‫یــک دونــده را بســته‬ ‫باشــند‪ ،‬مــا می توانیم‬ ‫از تله تحریم هــا عبور‬ ‫کنیم و فرصت جدیدی‬ ‫برای انقالبمان فراهم‬ ‫کنیــم تا در مســابقات‬ ‫جهانی ابتدا مسابقات‬ ‫منطقه ای را فتح کند‪».‬‬ ‫در ذیــل ایــن‬ ‫یادداشــت تعــداد‬ ‫زیــادی از کاربــران‬ ‫کامنت هایشــان را‬ ‫منتشــر کردند‪ .‬یکی از‬ ‫کاربــران با نام خســرو‬ ‫افــروغ بــرای اشــنا‬ ‫نوشت‪« :‬این غواصان هسته ای شما انصافا زحمت میکشن‬ ‫ولی وقتی مشکل از جای دیگه باشه زحمت این بندگان خدا‬ ‫هم بی نتیجه می شــه‪ .‬اینایی که فکر میکنیــن با یه توافق‬ ‫باهاشون مملکت گل و بلبل میشه دندون های ما رو تا اون‬ ‫اخرینش شمردن‪ .‬به خون همین شهدای کربالی ‪ 4‬قسم‬ ‫اگه میذاشــتن تو این مملکت کارها به دست اهلش انجام‬ ‫بشه باتوجه به استعدادها و منابعی که ما تو کشور داریم این‬ ‫جریان عبری ‪ -‬عربی که جلوی ما لنــگ مینداخت هیچی‪،‬‬ ‫همین غربی ها هم سر میز مذاکره به ما پیشنهاد شگفت انگیز‬ ‫می دادن‪ .‬ولی خــب خیلی وقته که توی ایــن مملکت در و‬ ‫تخته با هم جور در نمیان‪».‬‬ ‫صحبت های سیدحسن و‬ ‫ایت الله‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪18‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪ l‬سرنوشــت روغن پالم و گوشــت بوفالــو به کجا‬ ‫رسید؟ تاکی قراره همه چیز را نیمه کاره رها کنیم؟‬ ‫‪ l‬ما همه تبدیل شــدیم به مردمی که هیچ تالشی‬ ‫برای شکوفایی و رشد خود نمی کنیم اما برای همه‬ ‫چیز ابراز عقیده می کنیم‪ .‬از همه عالم و دنیا طلبکار‬ ‫هستیم که چرا در این شرایط قرار داریم‪ .‬انگار همه‬ ‫مقصر هستند جز خود ما ‪.‬‬ ‫گالیه بعیدی نژاد از تحریف‬ ‫سخنانش‬ ‫تبلیغ برای جنگ!‬ ‫کدام امام؟‬ ‫همزمانی انتشار دویست و سی و نهمین شــماره از هفته نامه پنجره با ایام‬ ‫غم انگیز سالگرد رحلت امام خمینی (ره) باعث شده تا پرونده ویژه و عکس روی‬ ‫جلد این شماره پنجره به این موضوع اختصاص پیدا کند‪ .‬ترکیب تصویر متفکرانه‬ ‫هاشمی رفسنجانی و عکسی از امام که حلقه گل یادبودی ان را دربر گرفته است‪،‬‬ ‫در کنار تیتر «کدام امام؟ ‪ /‬چرایی تفســیر به رای از حضرت امام خمینی(ره)»‬ ‫نشان دهنده موضوع محوری این شماره پنجره بود‪ .‬این نشریه در این پرونده به‬ ‫نقد نظریه «امام تحت مدیریت» پرداخته بود‪.‬‬ ‫در صفحات اغازین پرونــده ای که موضوع میزان ارتبــاط و تاثیر پذیری‬ ‫امام خمینی از اطرافیان و چهره های سیاســی را مدنظر قرار داده است‪ ،‬چنین‬ ‫امده بود‪« :‬امام تحت مدیریت» عنوانی غریب و اشــنا در فضای تحلیل‪‎‎‬های‬ ‫تاریخی سیاست امروز ایران است‪ .‬چند سالی است که برخی از سیاسیون و تاریخ نگاران‪ ،‬به ارائه تحلیل‪‎‎‬های تازه‪‎‬ای از‬ ‫رفتار سیاسی و سبک مدیریتی امام در موضوع رهبری به‪‎‬جامعه ارائه می کنند که برای اهالی این عرصه ناملموس است‪.‬‬ ‫امامی که در تاریخ نهضت انقالب اسالمی همواره به تدبر و تعقل و البته قاطعیت در رای و سخن نامبردار بوده و است‪،‬‬ ‫امروز ب ا ترازوی تفسیر به رایی سنجیده می‪‎‬شود که برای پررنگ کردن نقش سلبی و ایجابی دیگران‪ ،‬از قاطعیت امام(ره)‬ ‫می‪‎‬کاهد‪ .‬عده‪‎‬ای در سوی افراط و عده‪‎‬ای در سمت تفریط‪ ،‬در صددند تا با دشمن تراشی از دیگران و قهرمان‪‎‬سازی از‬ ‫خود‪ ،‬تصمیمات حساس و مهم و البته تاریخ‪‎‬ساز امام(ره) در طول رهبری ‪ ۱۰‬ساله‪‎‬شان را به حساب خود بنویسند؛ عده‪‎‬ای‬ ‫که پیش از پیروزی انقالب اسالمی در کنار امام و در ظل قاطعیت امام پا به عرصه سیاست ورزی گذاشتند‪ ،‬امروز در فکر‬ ‫ردایی هستند که بیش از اندازه بر قامتشان بزرگ است!»‬ ‫چپ شریف‬ ‫هفته نامه صدا در اخرین شــماره با دو موضوع در فضای خبری هفته گذشته‬ ‫حضور پیدا کرد‪ .‬اول گزارشــی که اکبــر منتجبی از «شــرط کناره گیری والیتی در‬ ‫انتخابات ‪ »92‬اماده کرده بود و پس از ان ســرمقاله این شماره که به پرونده «چپ‬ ‫شریف» و مهندس سحابی اختصاص پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫قوچانی در اخرین شماره مهرنامه «چپ ارتدوکس» را با عنوان «روشنفکران‬ ‫تروریست» به نقد کشــیده بود و در این نشــریه صدا که به صورت هفتگی منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬از سحابی به عنوان «چپ شــریف» یاد کرده است‪ .‬او در این سرمقاله از‬ ‫«عزت الله سحابی به عنوان الگوی چپ مدرن ایران» نام برده و بر این باور است که‬ ‫«او ضرورت سرمایه داری ملی و تقدم توسعه بر دموکراسی را فهمیده بود‪ ».‬شاید این‬ ‫جلد صدا را بتوان تعدیلی در موضع مهرنامه یا اقدامی برای دلجویی از روشنفکران‬ ‫چپ گرا قلمداد کرد‪.‬‬ ‫صدا در این شــماره همچنین به چهره های اصلی جریان اصولگرا برای وحــدت در انتخابات مجلس پرداخته که‬ ‫عبارتند از «تقوی‪ ،‬مصباح یزدی‪ ،‬موحدی کرمانی و یزدی»‪ ،‬و در گزارشی دیگر از پیوستن محسن رضایی به ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح خبر داده بود‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫یک ســایت تندرو به نام «ارمان پرس»که فعالیتش‬ ‫را مدت زیادی نیست اغاز کرده است‪ ،‬با انتشار مطالبی در‬ ‫مدح «جنگ» برای ایران می کوشد تا نشان دهد که جنگ‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫برای کشور الزام ‬ ‫این سایت در چند یادداشت و مقاله به «لزوم جنگ»‬ ‫اشاره کرد و خطاب به مســئوالن می گوید‪« :‬مردم را برای‬ ‫جنگ و جهاد امــاده کنید‪/‬قطعــا جنگ خواهد شــد»‪ .‬به‬ ‫نوشته این سایت وضعیت مذاکرات خوب نیست‪ ،‬بنابراین‬ ‫توصیه می کند‪« :‬جنگ می تواند زمینه ســاز پیشرفت های‬ ‫قابل توجهی باشد‪ .‬همان طور که ویرانی اولین گام ابادانی‬ ‫است‪».‬‬ ‫این سایت در مقاله ای که به گروه سیاسی ان متعلق‬ ‫اســت‪ ،‬می نویســد‪« :‬این روزهــا و در زیر ســایه افزایش‬ ‫تهدید ها و حتی تهدید اتمی کشــورمان برای اولین بار در‬ ‫طول انقالب اســامی مســئوالن نه تنها برنامــه ای برای‬ ‫امادگی مردم در مقابل این تهدید ها ندارند‪ ،‬بلکه در اقدامی‬ ‫ عجیب مردم را به فــرار از جنگ و پناه بردن به دیپلماســی‬ ‫خنده که انتهای ان به هیچ عنوان مشخص نیست دعوت‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫نویســنده همچنیــن اصولگرایان را نیز مــورد هجوم‬ ‫قرار داده و از انها می پرســد چرا مردم را بــرای جنگ اماده‬ ‫نمی کنید‪« :‬تا به کی باید فریاد توافق سر داد و از جنگ فرار‬ ‫کرد؟ مباحث مذاکره و تحریم تا کجا؟ چرا ملت را درگیر تورم‬ ‫و رفاه و بیمه کرده ایم؟ چرا هیچ کــس از جهاد پیش رو دم‬ ‫نمی زند؟ جهاد و جنگی که قطعا اتفاق خواهد افتاد‪ .‬جنگ‬ ‫اخر الزمان و چنگ های پیش از ان‪ .‬پس در نظر گرفتن عدم‬ ‫احتمال بروز جنگ کاری بس نابخردانه است‪.‬‬ ‫اگــر در روز موعود ولی امر مســلمین دســتور جهاد‬ ‫بدهند و ملت رفاه زده سر باز زنند و امام امت دوباره تنها بماند‬ ‫چه کسی پاسخگو می شــود؟ مگر قرار نیست ما اهل کوفه‬ ‫باشــیم تا علی تنها نماند؟ ایا می توان با فرار از جنگ و پناه‬ ‫بردن بر سر میز مذاکرات با شیطان در روز مبادا از امام خود‬ ‫دفاع کرد؟»‬ ‫نوشته های این سایت در حالی منتشر می شود که در‬ ‫اسالم همیشــه تاکید بر دفاع صورت گرفته است و جنگ‬ ‫هشت ساله ایران نیز «دفاع مقدس » نام گرفته است‪ .‬این‬ ‫چنین بی پیرایه از رفتن به سمت جنگ سخن گفتن جز انکه‬ ‫تصویری نادرست ان هم همراستا با پروژه ایران هراسی که‬ ‫توسط دشمنان کشورمان دنبال می شــود ایجاد کند‪ ،‬ثمر‬ ‫دیگری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫روزنامه شرق به بهانه انتشــار نامه ایت الله مهدوی کنی به دکتر‬ ‫والیتی در زمان انتخابات‪ ،‬گزارشــی تحلیلی راجع به اختالفات میان‬ ‫نزدیکان سعید جلیلی و دکتر والیتی را بررسی کرده است‪ .‬شرق نوشته‬ ‫بود‪« :‬پزشــک دیپلمات» چوب حمایتش از دولت را می خورد؛ چوب‬ ‫صراحت در مناظره های انتخابات سال ‪ ٩٢‬که برخی اصولگرایان ان را‬ ‫تشبیه به بازی در زمین هاشمی به نفع روحانی کردند‪ .‬این تحلیل یکی‬ ‫از نزدیکان والیتی در روزهای اخیر است‪».‬‬ ‫بهانه انتشار این یادداشــت البته اظهارات سعید جلیلی در یک‬ ‫همایش نیز بود‪ .‬جایی که او دکتر والیتی را «ان اقا» خطاب می کند و همچنان معتقد است که در مناظرات مساله را به‬ ‫شکل دیگری بیان کرد‪ .‬این گزارش ادامه داده بود‪« :‬احتماال همین فشارهاست که والیتی را به رسانه ملی کشانده است‬ ‫تا باوجود انتقاد از زیاده خواهی های امریکا یا قابل اعتماد نبودن جان کری بگوید‪« :‬ما با امید وارد مذاکرات شده ایم تا‬ ‫به نتیجه برسیم»‪ .‬او که یکشنبه شب به برنامه متن و حاشیه رفته بود‪ ،‬گفت‪« :‬این مذاکرات همچون مذاکرات ایران و‬ ‫عراق بعد از جنگ است که دو سال طول کشید و در نهایت با پایمردی ایران به نتیجه رسید که در ان مذاکرات نیز اقای‬ ‫ظریف‪ ،‬روحانی‪ ،‬تخت روانچی و سردار رشید با مسئولیت بنده فعالیت می کردند»‪.‬‬ ‫شرق با بیان بخشی از سخنرانی سعید جلیلی که به مســاله مناظرات و مذاکرات الماتی بازمی گشت‪ ،‬این بخش‬ ‫از سخنان جلیلی را منتشر کرده و نوشت‪« :‬شــاید حاال بهتر بتوان این گفته اخیر جلیلی را کنار این تحلیل گذاشت که‬ ‫«بسیاری انتشــار نامه مهدوی کنی (رئیس سابق دانشــگاه امام صادق(ع) را به طرفداران جلیلی (استاد دانشگاه امام‬ ‫صادق) نسبت می دهند؛ کسانی که هنوز خاطره خوشی از مناظره های دو سال پیش انتخاباتی والیتی با جلیلی ندارند و‬ ‫معتقدند صحبت های ان روز والیتی در باب مذاکرات هسته ای بود که باعث ریزش ارای جلیلی شد‪».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫خدمت به پروژه ایران هراسی‬ ‫دکتر دیپلمات‬ ‫بررسی رسانه ای هفته‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪19‬‬ ‫درباره گفتارها‬ ‫گفتارها‬ ‫معماری جدید حرم امام راحل با بازخورد هایی در محافل سیاسی و‬ ‫رسانه ای مواجه شده است‪ .‬در گفتارهای این هفته عالوه بر این موضوع‬ ‫به سخنان همراه با گالیه معاون اول دولت روحانی از طرفداران دولت‪،‬‬ ‫نتیجه انتخابات در اسپانیا و سخنان رئیس جمهور و همایش فرمانداران‬ ‫پرداخته ایم‪.‬‬ ‫شکوه اری‪ ،‬تجمل نه‬ ‫تاملیدرحاشیه ایدیگر‬ ‫دربیستوششمینسالیکهپدرفرزانهفرزندانشراتنهاگذاشتهاست‬ ‫یاسر هدایتی‬ ‫گفتارها‬ ‫‪20‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫عادت کرده ایــم‪ .‬خردادی که پر حادثه و پر حاشــیه‬ ‫نباشــد‪ ،‬برای ما خرداد نمی شــود‪ .‬انگار هر خــردادی که‬ ‫در تقویم این انقــاب می گذرد باید با خــودش حرف ها و‬ ‫حدیث ها و نقل ها داشته باشــد که ما به خرداد پر از حادثه‬ ‫عادت داریــم‪ .‬سال هاســت وقتی به نیمه خــرداد نزدیک‬ ‫می شــویم دو روز مهم نیمه این ماه که جهــت توجه دادن‬ ‫بــه ان در تقویم رســمی کشــور دو روز تعطیل نیز اســت‪،‬‬ ‫محمل و فرصتی می شــود بــرای ادای دین بــه بنیانگذار‬ ‫فقید انقالب‪ .‬مردی که به تعبیر زنده یــاد قیصر امین پور‪،‬‬ ‫لبخنــدش «خالصه خوبی هــا» بــود و با انکــه ارتفاعش‬ ‫بیش از مــا بود «با مــا بــدون فاصله صحبــت» می کرد‪.‬‬ ‫حاال اما ‪ 26‬ســال از نبــودن قائد کبیر انقــاب می گذرد و‬ ‫دیگر چهاردهم خرداد ماه یعنی روزی قبــل از روز پانزدهم‬ ‫خرداد ‪-‬که ان نیز روزی فراموش نشــدنی در تاریخ انقالب‬ ‫است – برای ایرانیان یاداور یک اتفاق تلخ است‪ .‬در تقویم‬ ‫فرهنگی معاصر اما ایــن روز تلخ زمینه ای بــرای یاداوری‬ ‫عظمت منش و روش قائد انقالب نیز شــده است‪ .‬رهبری‬ ‫فرزانه کــه او را امامــی از خطه خمیــن می خوانیم؛ مردی‬ ‫که روح الله نــام داشــت و حرف هایش را ســاده می گفت‬ ‫تا ساده بشــنوند و اما ســاده نگیرند‪ .‬اما همچنان او خود را‬ ‫روح الله الموسوی الخمینی می خواند و با همین نام نیز پای‬ ‫حرف هایش را امضا می کرد‪ .‬برای همین نیز در ‪ 14‬خرداد‬ ‫ســال ‪ 68‬روز خداحافظی مردم با امامشــان‪ ،‬جهان تشیع‬ ‫یک رهبر سیاسی را به چشــم ندید بلکه یک «خداحافظی‬ ‫طوالنی» پدری به غایت دوست داشتنی با میلیون ها فرزند‬ ‫خود را به تماشا نشست‪ .‬در ان روز سخت مردم ایران نه در‬ ‫سوگ یک رهبر سیاسی بلکه در از دست شدن پدر فرزانه ای‬ ‫گریستند که با صمیمی ترین و ساده ترین لحن های جهان‬ ‫ی در تهران به پشتوانه سربازان و‬ ‫از خانه ای کوچک و قدیم ‬ ‫سرداران ایمانی خود ‪ -‬که روزی انان را از گهواره شان مورد‬ ‫خطاب قرار داده بود – مقابل غرب و شــرق جهان ایستاد‪.‬‬ ‫تا حتی یک وجب از خــاک ایران مبادا کــه «کنام پلنگان‬ ‫و شیران» شــود‪ .‬با این وصف اما خرداد امسال ان هم در‬ ‫کــوران دندان طمع نشــان دادن دشــمنان خونی انقالب‬ ‫اســامی به خاک اهورایی ایران اتفاقــی تلخ محل نزاعی‬ ‫شده است که از ســویی نمایی از بی تدبیری متهمان است‬ ‫و از سوی دیگر بی مالحظگی مدعیان و البته انچه در این‬ ‫میان مفقود اســت‪ ،‬نظر پاک خطا پوشــی که یادش نرفته‬ ‫باشــد حبل المتین وحدت کلمه بزرگترین نیاز این روزهای‬ ‫مردم ایران است‪.‬‬ ‫بــرای توضیح بســتر زمینه ای ایــن اتفاق تلــخ تنها‬ ‫کافیست به شرایط سیاسی و بین المللی از یک سو و شرایط‬ ‫اجتماعی و داخلی ایران از سوی دیگر نظری عمیق افکنده‬ ‫شــود‪ .‬تالش مفرط سیاســی و رسانه ای دشــمنان دیرین‬ ‫انقالب برای به بن بســت کشــاندن مذاکرات هسته ای و‬ ‫کشــاندن ایران به باتالق سیاســی ای که مطمح نظرشان‬ ‫است از یک سو و وضعیت نابســامان اقتصادی موجود در‬ ‫ایران که می تواند به شدت در الیه های مختلف اجتماعی‬ ‫اثرات منفی از خود بــه جای بگذارد ان هــم در اوقاتی که‬ ‫گفتارها‬ ‫زنگ خطری برای خویکوخ نشینی‬ ‫فواد شمس‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫بازسازی حرم امام خمینی(ره) این روز ها بحث های داغی را‬ ‫ی که این بحث ها نشان می دهد‪،‬‬ ‫به راه انداخته اســت‪ .‬نکته مهم ‬ ‫زنده بودن روح و اندیشه های امام خمینی(ره) و اهمیت ان در زمان‬ ‫ماست‪.‬درواقعاینموضوعکهدرموردمکانیمنتسببهامامخمینی‬ ‫میزانباالییبحثایجادمی شودنشانازاهمیتهرروزهوافزاینده‬ ‫شــخصیت امام و اندیشــه های وی است‪ .‬اینکه بســیاری نگران‬ ‫می شــوند که این مکان و نوع معماری ان سنخیتی با اندیشه های‬ ‫امام خمینی ندارد را باید به فال نیک گرفت‪ .‬باید خوشحال بود که‬ ‫هنوزهمعده ایهستندکهنگرانارمان هایبلندامامخمینی(ره)که‬ ‫تجلییافتهدرانقالباسالمیسال‪ 57‬بودهوهست‪.‬اکثراینافراد‬ ‫نیزجوانانیهستندکهخودامامخمینی(ره)راازنزدیکندیده انداما‬ ‫اندیشه هایواالیایشانبرایجواناننگرانامروزهنوزمهماست‪.‬‬ ‫البته از طرف دیگر باید شدیدا نگران بود که بخش بزرگی از‬ ‫مسئوالنومدیرانکشوریولشکریماگویاکالباتمامارمان های‬ ‫امام خداحافظی کرده و کال گفتمان امام را به دســت فراموشــی‬ ‫سپرده اند‪.‬واقعاایناتفاقزنگخطرجدیبراینظاممااستکهتمام‬ ‫تو سازاینحرمبودندازتمامجناح های‬ ‫انانیکهدست اندرکارساخ ‬ ‫سیاســی و گروه های مختلف گویا از گفتمان امام خمینی(ره) که‬ ‫بخشعمده ایازانتضادودوالیته«کوخنشینان–کاخ نشینان»‬ ‫و«مستضعفان‪-‬مستکبران»بودهاست‪،‬خداحافظیکرده اند‪.‬‬ ‫اکنون حرم امام یک نماد و بهانه است برای نقدی درونی از‬ ‫تمام کســانی که دل در گرو نظام دارند‪ ،‬اما با ارمان های انقالب و‬ ‫امام فاصله گرفته اند‪ .‬کســانی که دیگر از مستضعفان‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫دهقانانوخالصهازکوخ نشینانسخننمی گویند‪،‬سال هاستکه‬ ‫انانرافراموشکرده اند‪.‬اینفراموشیگفتمانیاین بارخودشرادر‬ ‫معمارینیزبازتابمی دهد‪.‬البتهپیشازایننیزدرساختوساز های‬ ‫دیگریومدیریتشهریشهرهایبزرگخصوصاتهرانشاهداین‬ ‫روحیه کاخ نشینی مسئوالن بودیم‪ .‬اما این بار این مساله نمادین تر‬ ‫شدهاست‪.‬برایامامکوخنشینان‪،‬کاخساخته اند‪.‬ایننشانازیک‬ ‫شیفتگفتمانیبهراستدرمیاننیرو هایانقالبیماداردکهواقعا‬ ‫هشداربر انگیزاست‪.‬‬ ‫ســاخت فضاهای شــهری و معمــاری بازتاب دهنــده نوع‬ ‫تفکر حاکم است‪ .‬در واقع ســاخت یک فضا و معماری یک مکان‬ ‫نشان دهنده روح حاکم بر زمانه ای است که ان مکان ساخته شده‬ ‫است‪.‬معماریبهنوعیبازتولید کنندهگفتمانحاکمنیزهست‪.‬از‬ ‫اینروحتیرابطهبینحاکمیتومردمازرویمعماریمی تواندخود‬ ‫رانمایانکند‪.‬اثارمعماریبزرگیکهازگذشته هایدورتاامروزساخته‬ ‫شــده اند به نوعی نماد روح حاکم ان زمان است‪ .‬برای همین تاثیر‬ ‫نمادینمعماریرانمی تواندست کمگرفتوبایدبادقتوظرافت‬ ‫بهاننگاهکرد‪.‬اگرقراراستمااثرمعماریخلقکنیمکهیادوخاطره‬ ‫امام خمینی(ره)رابرایصد هاسالایندهنیززندهنگاهداردبایدبهاین‬ ‫نکته مهم توجه کنیم که معماری ان می بایست نشان دهنده تفکر‬ ‫و اندیشه های بلند و رفیع امام باشد‪ .‬در حالی که اگر اندکی انصاف‬ ‫داشتهباشیوفارغازدریچه هایتنگجناحیبهمعماریحرمامام‬ ‫نگاه کنیم این ظرافت و توجه را در ان نمی بینیم‪ .‬واقعا نوع معماری‬ ‫ان با اندیشه های اقتصادی ‪ -‬سیاسی امام همخوانی ندارد‪ .‬در این‬ ‫مورد مشخص ساخت ارامگاه های بزرگ و با شکوه در طول تاریخ‬ ‫تجربیاتزیادیوجوددارد‪.‬ازاهراممصرگرفتهتامقبرهپادشاهان‬ ‫مختلف‪.‬حالواقعایکتناقضبزرگبینمعماریاینساختمانکه‬ ‫قراراستیاداورامامباشدوخوداندیشه هایایشانبهوجودمی اید‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره)کسیبودکهعلیهفرعون هایزمانقیامکرد‪.‬کسی‬ ‫بودکهطومارپادشاهیوستمشاهیبارهبریایشاندرایرانپیچیده‬ ‫شد‪ .‬حال با بی دقتی و بی سلیقگی به نام ایشان مکانی را ساخته اند‬ ‫که بازتاب دهنده مبارزات ایشان نیست و درست جهت عکس ان را‬ ‫نشانمی دهد‪.‬یعنی‪ 200-300‬سالبعداگرکسیحرمامامراببیند‬ ‫ایابااندیشهامامخمینی(ره)کهحمایتازکوخ نشینانومستضعفان‬ ‫بودارتباطبرقرارمی کند؟‬ ‫نکته مهم دیگر این اســت که حتی اگر با تمــام توجیهات‬ ‫مدافعان ســاخت این مدل معماری حرم امام خمینی(ره) موافقت‬ ‫کنیم باز این سوال مطرح اســت که چرا باید این ساخت و ساز ها از‬ ‫محل بودجه عمومی کشــور صورت بگیرد؟ بر اســاس سیره امام‬ ‫خمینی(ره)ایشانقطعامخالفهرنوعبهره برداریبههراسمی از‬ ‫محلبودجه عمومیبرایمصارفمربوطبهشخصخودشانبودند‪.‬‬ ‫انهمدرزمانیکهوضعبودجهعمومیکشوربهدلیلتحریم هاودیگر‬ ‫مشکالتاقتصادیچنانمطلوبنیست‪،‬ایندستخرجکردن هااز‬ ‫محلبودجهعمومیکشورواقعانادرستبه نظرمی رسد‪.‬دراینبین‬ ‫تمام دولت ها و مجالس این چند دوره که در جریان این امر بوده اند‬ ‫نیزمقصرهستند‪.‬الاقلدراینیکموردبایدفراجناحیبرخوردکرد‪.‬‬ ‫در واقع در اینجا ما با یک تغییر بنیادیــن در کلیت نیرو های‬ ‫انقالبی و تمام جناح های سیاسی کشور روبه رو هستیم‪ .‬این اتفاق‬ ‫تنها مربوط به نزدیکان و خانواده امام نیست‪ .‬یعنی تنها نباید سویه‬ ‫نقد ما به اقای سید حسن خمینی نوه امام باشــد‪ .‬اینجا باید از تمام‬ ‫مجالسودولت هاییکهدرایندورانازساختاینمکانحمایت‬ ‫کردندسوالکنیمکهچراازهمانابتداازمحلبودجهعمومیبرای‬ ‫این کاخ ســازی خرج کردند؟ باید از تمام جناح های سیاسی سوال‬ ‫کنیمکهچرااالنیادشانافتادهاستنقدکنند؟ایانبایدشککنیم‬ ‫که خود شــما نیز دارید این موضوع مهم را خرج مسائل جناحی و‬ ‫سیاسی و بعضا انتخاباتی می کنید؟ مساله از نظر من خیلی مهم تر‬ ‫از ان اســت که از دریچه تنگ جناحی به ان نگریسته شود‪ .‬مساله‬ ‫شیفتبه راستیکبخشبزرگیازنیرو هایسیاسیکشو رماست‪.‬‬ ‫مساله این اســت که دیگر هیچ کدام از جناح های عمده و فعاالن‬ ‫سیاسیمطرحدرسطحکشورنیستندکهدرگفتمانشحتیبهظاهر‬ ‫مستضعفینوکوخ نشینانبرایشاناهمیتداشتهباشد‪.‬اینخوی‬ ‫اشرافی و کاخ نشینی انقدر در همه جا ریشــه دوانده است که حتی‬ ‫در مورد فردی همچون امام خمینی(ره) نیز کســانی فکر می کنند‬ ‫بزرگداشتوپاسداشتایشانبایدبه صورتساختنکاخبرایارامگاه‬ ‫ایشان باشد‪ .‬این افراد قطعا حســن نیت دارند و فکر می کنند برای‬ ‫پاسداشت یاد و خاطره امام باید کاخ سازی کرد‪ .‬اینجاست که باید‬ ‫بیشازگذشتهنگرانبود‪.‬اینخویکاخ نشینیدراکثررگوپینظام‬ ‫ریشهدوانیدهاستونیازبهیکاصالحودگرگونیعمیقدراینمورد‬ ‫داریم‪.‬به هر رویخودامام خمینی(ره)به خوبیاینروزهاراپیش بینی‬ ‫کرده بودند و خودشان هشدار داده بودند که این روحیه کاخ نشینی‬ ‫می تواند خطر مهمی برای انقالب و کشور ما باشد‪« :‬دولت ما یک‬ ‫دولتکاخ نشیننیست‪.‬انروزیکهدولتماتوجهبهکاخپیداکرد‪،‬‬ ‫ان روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم‪ .‬ان روزی که‬ ‫رئیس جمهورماخداینخواسته‪،‬ازانخویکوخ نشینیبیرونبرود‬ ‫وبهکاخ نشینیتوجهبکند‪،‬انروزاستکهانحطاطبرایخودوبرای‬ ‫کسانیکهبااوتماسدارندپیدامی شود‪.‬انروزیکهمجلسیانخوی‬ ‫کاخ نشینیپیداکنندخداینخواسته‪،‬وازاینخویارزندهکوخ نشینی‬ ‫بیرونبروند‪،‬انروزاستکهمابرایاینکشوربایدفاتحهبخوانیم‪.‬‬ ‫ما در طول مشــروطیت از این کاخ نشین ها خیلی صدمه خوردیم‪.‬‬ ‫مجلس هایمامملوازکاخ نشینبودودربینشانمعدودیبودندکه‬ ‫ازانکوخ نشین هابودندوهمینمعدودیکهازکوخ نشین هابودند‬ ‫ازخیلیازانحرافاتجلومی گرفتندوسعیمی کردندبرایجلوگیری‪.‬‬ ‫انروزیکهتوجهاهلعلمبهدنیاشدوتوجهبهاینشدکهخانهداشته‬ ‫قو برقدنیاخداینخواستهدرانهاتاثیربکند‪،‬ان‬ ‫باشمچطور‪،‬وزر ‬ ‫روزاستکهبایدمافاتحهاسالمرابخوانیم‪».‬‬ ‫صحیفهامامخمینی‪-‬جلد‪- ۱۷‬صفحه‪۳۷۶‬‬ ‫گفتارها‬ ‫بیش از هــر گذر تاریخی دیگــر دولتمردان ایرانــی نیاز به‬ ‫نمایش واقعی همدلی ملت و دولت دارند‪ ،‬تصویر واضحی‬ ‫از اوضاع زمینه ای این روزهای ایران اســت‪ .‬با این وصف‬ ‫و در همین شــرایط وقتی به ناگاه با یک جریان رســانه ای‬ ‫قــوی از منظرهای مختلــف مواجه می شــویم که در صدد‬ ‫افشاگری و نقد رفتاری منتسب به بیت امام راحل در موضوع‬ ‫ساخت و ســاز ابنیه ای با شــکوه با عنوان توســعه ارامگاه‬ ‫امام اســت‪ ،‬می توان پیش بینی کرد که ایــن جریان نقد از‬ ‫منظرهای گوناگون اثراب مخربی بر جای بگذارد‪ .‬اثراتی‬ ‫که فــارغ از صواب بودن نقد وارده‪ ،‬به خاطــر عدم توجه به‬ ‫زمینه طرح نقــد و تاثیر گذاری امریت و ناهــی بودن ان به‬ ‫نظر می اید به مراتب مخرب و بداثر بوده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫سیاسی کاری و تصفیه حساب های جناحی مشهود در این‬ ‫نقد دیگر بر کمتر کسی پوشیده است و البته که این موضوع‬ ‫اخیر نه تنها ثوابی برای امریت بــه معروف برخی از ناقدان‬ ‫این رفتار نامناسب منتسب به بیت امام (ره) ندارد‪ ،‬بلکه خود‬ ‫به کنش های بداهنــگ دیگری از طرف مقابــل دامن زده‬ ‫است که تنها خوراک خوب رسانه های مغرض غربی است‬ ‫و بس‪ ،‬ان هم دقیقا در بیست و ششمین سالگرد پاسداشت‬ ‫رحلت امام خمینی و هنگامه ای که ایران باید یکپارچه تر و‬ ‫متحد و یکدل تر از همیشه در نظر بیاید‪.‬‬ ‫ایــن کج ســلیقگی نیســت حتــی می تــوان گفــت‬ ‫ بی سلیقگی هم نیست و به راستی چه می توان گفت وقتی‬ ‫در ســالی که به عنوان همدلــی و همزبانی ملــت و دولت‬ ‫نامگذاری شده است‪ ،‬مردم در بیست و ششمین پاسداشت‬ ‫نیمه خردادش از در و دیــوار نقدهایی را دربــاره اصراف و‬ ‫تجمل گرایــی در به پا داشــتن ارامگاهی برای امامشــان‬ ‫می شــنوند و از ســویی دیگر منتقدانی را می بینند که بعد از‬ ‫«خائن» خطاب دادن سردار دیپلماسی اش شبیه حریفی‬ ‫که سرخوش از تازه پیدا کردن ضعف رقیب مانده به میدانش‬ ‫است‪ ،‬تنها به ان نقطه ضعف می اندیشد‪ .‬غافل از انکه او از‬ ‫همان ابتدا رقیب را اشتباه گرفته و گویی نمی داند در بیرون‬ ‫از تشک فرضی اش ان که ســرحال تر از همیشه دارد به او‬ ‫نگاه می کند دشمن اصلی و رقیب اوست‪ .‬دشمنی که به هر‬ ‫قیمتی نمی خواهد سر افرازی ایران را ببیند و حاال چه بهتر‬ ‫که ســرداران رقیب خود به جان هم افتاده انــد و این میان‬ ‫سربازان که تماشاگرند و‪....‬‬ ‫واقعیت تلخی است اما به نظر می رسد نقدی که البته‬ ‫برخی از سر دلسوزی به این اشتباه استراتژیک و مدیریتی‬ ‫و گویی از سر بی بصیرتی وارد می دانند‪ ،‬نه زمان مناسبی را‬ ‫برای طرح داشته است و نه بستر مناسبی‪ .‬از طرفی هجمه‬ ‫رسانه ای این نقد و گسترش ان در بدنه جامعه در این میانه‬ ‫نیز جز بی بصیرتی ناقدان از ســوی برخی اشــکارا نشــانی‬ ‫از تصفیه حســابی سیاسی بود‪ .‬تصفیه حســابی که وقتی با‬ ‫واکنش غیر منصفانه و غیر مدبرانه تولیت و برخی از مسئوالن‬ ‫مورد انتقاد قرار گرفت‪ ،‬جز هزینه ای پرداخت شده از سوی‬ ‫نظام و رخنه های اســیب زا در بدنه مردمی نظام نتیجه ای‬ ‫دیگر برای هر دو سو در بر نداشت‪ .‬این نوشتار همچنان که‬ ‫از فحوای ان پیداست البته فرض مطلوب خود را بر روایی‬ ‫نقد وارد شده و اعتراض شدید اللحنی می داند که دوستان‬ ‫مشفق و صادق انقالب نیز از سال های دور به این موضوع‬ ‫داشته اند‪ .‬موضوعی که این روزها در شبکه های اجتماعی‬ ‫با عناوینی چون توسعه باشکوه و تجمل امیز حرم بنیانگذار‬ ‫انقالب با عکس های بی ربط و مربــوط واقعی و غیر واقعی‬ ‫در حال دست به دست شدن است‪ .‬با این وصف باید گفت‬ ‫این حق مردمی است که وقتی این روزها‪ ،‬دم به دم در دنیای‬ ‫واقعی و رسانه باید با گرانی کاالیی و ازاد شدن قیمتی روبه رو‬ ‫می شــوند‪ ،‬این تجمالت را و اصل این رفتار را بر نتابند‪ .‬ان‬ ‫هم مردمی که خرداد ‪ 68‬با شــاعر زمزمه می کردند «کسی‬ ‫به پینه دست های ما نمی خندید ‪ /‬امام‪ ،‬حامی ما پابرهنه ها‬ ‫تا بود‪»..‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گفتارها‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫گفتارها‬ ‫دولت«تنها»‬ ‫منظور معاون اول‪ ،‬اصالح طلبان بود؟‬ ‫مصطفی صادقی‬ ‫دبیر تحریریه‬ ‫دولت تنها؟‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫به اینجای تحلیل که می رسیم بدون هیچ درنگی باید‬ ‫به سخنان جدید اســحاق جهانگیری برگردیم‪« :‬انها که ما‬ ‫را تشــویق می کردند وقتی که ما وارد میدان شــدیم سکوت‬ ‫کردند‪ ..‬این درحالی است که انها هم که با ما مخالف هستند‬ ‫با رسانه های خود ما را ازار می دهند» و البته به ان اضافه کنیم‬ ‫اینسخنجدیدحسنروحانیرا‪«:‬شمابهیکیبگوکهبیایدو‬ ‫از مجلس انتقاد کند‪ ،‬مجلس؟ چه جوری؟ از کجای مجلس؟‬ ‫از کدام قســمت مجلــس؟ از قانون مجلــس؟ از نطق های‬ ‫مجلس؟ نه اقا! ما را ول کنید‪ .‬بگذاریــد زندگی کنیم‪ .‬از قوه‬ ‫قضائیهانتقادکنیم؟توراخدابگذاریدمازندگیکنیم!ازدولت‬ ‫و رئیس جمهور انتقاد کنیم؟ بله! زبان ها باز می شــود‪ .‬گل از‬ ‫گلشکفتهمی شود‪».‬‬ ‫بیایید به این فکــر کنیم که همان بدنه خــرداد ‪ 92‬چرا‬ ‫سکوت کرده و حســن روحانی را تنها گذاشــته است؟ شاید‬ ‫بتوان ماجرا را این گونه تعریــف کرد که از نظر اصالح طلبان‬ ‫دولت باید «تنهایی» را حس می کرد‪ ،‬همین‪ .‬شــاید از نظر‬ ‫انها دولت باید نیاز به «حامی» را همیشه کنارش داشته باشد‬ ‫تا بر ترس از «تنها شــدن» و مواجهه «بی یاور» با مخالفانی‬ ‫که رادیکال ترین مواضع را هــر روز به طریقی بیان می کنند‪،‬‬ ‫غلبه کند‪ .‬به یک معنــا انچه حامیان اصلی حســن روحانی‬ ‫می خواهند چیزی نیســت جز یک «دولت پیرو»؛ چیزی که‬ ‫البته رئیس جمهور از ان گریزان است‪.‬‬ ‫نگارنده این سطور ســال گذشــته در مطلبی با عنوان‬ ‫«دولت پیرو» نوشــته بود‪« :‬حســن روحانــی رئیس جمهور‬ ‫است‪ .‬او اکنون صاحب بخش مهمی از قدرت رسمی کشور‬ ‫اســت‪ .‬همین گزاره کافی اســت تا افراد زیادی همنشینش‬ ‫شوند‪ .‬به قول اکبر هاشمی رفسنجانی «باید بپذیرم که حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهور شــده اســت‪( ».‬مصاحبه با هفته نامه‬ ‫مثلث)روحانیرئیس جمهوراستامانهمثل هاشمی‪،‬نهمثل‬ ‫خاتمی و نه مثل احمدی نژاد‪ .‬او قدرت خود را شریک است با‬ ‫دیگران‪،‬دیگرانیمثل هاشمیودیگرانیمثلاصالح طلبان‪.‬‬ ‫پس در چنین شــرایطی از نظر اصالح طلبان او باید اقتضای‬ ‫شراکت را رعایت کند‪ .‬شراکت اصولی دارد‪ .‬طبیعی است که‬ ‫روحانی نمی خواهد رئیس جمهور یک دوره ای باشــد‪ ،‬پس‬ ‫ریسک بر هم زدن قاعده شــراکت را نخواهد کرد‪ .‬شرکا چه‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫می خواهند و روحانی چه می خواهد؟ این سوال مهم ‬ ‫اصالح طلبان به حداقل ها راضی شده اند اما این برای شرایط‬ ‫امروز است‪« .‬چه کسی گفته انها همیشه به حداقل ها راضی‬ ‫خواهند بود؟» این گزاره مهمی است‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫«حامیان»‪ ،‬دولت را «تنها» نخواهند گذاشــت‪ .‬قرار نیست‬ ‫کسیفعالازحسنروحانیعبورکند‪.‬روحانیمی داندروزهای‬ ‫سختیپیش رودارد‪.‬اوسرمایه گذاریبزرگیکردهرویغربو‬ ‫روی پرونده هسته ای‪».‬‬ ‫امروز اما شــرایط با سال گذشــته تفاوت های فراوانی‬ ‫کرده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرونــده هســته ای به رغــم پیش بینی هــای اقای‬ ‫رئیس جمهورهنوزبهنتیجهنرسیدهوبرخیخبرهاومشکالت‬ ‫پدید امده در مذاکــرات حتی احتمال شکســت ان را نیز در‬ ‫تحلیل های مختلفقویکرده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬در سیاســت داخلــی‪ ،‬دولــت امتیــاز خاصــی بــه‬ ‫اصالح طلبان نــداده اســت‪ .‬انها همچنان خواســت های‬ ‫حداکثری و حتی بخشــی از خواســته های حداقلــی خود را‬ ‫تحقق نیافته می بینند و البته عزمی هم در روحانی برای اجرای‬ ‫اننمی بینند‪.‬‬ ‫‪-3‬انهاجایپاهاییدرقدرترسمیپیداکرده اندوبرخی‬ ‫تصورات برای حضور مستقل پدید امده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬انهــا نمی خواهند هزینــه شکسســت احتمالی در‬ ‫مذاکرات هسته ای را بدهند‪ .‬به همین دلیل وقتی مخالفان‬ ‫دولت با صدای بلند در نطق پیش از دستور صحبت می کنند‪،‬‬ ‫نمایندگان حامی دولت خصوصــا اصالح طلبان راحت و ارام‬ ‫روی صندلی خود تکیه می زنند و خود را به خواندن روزنامه یا‬ ‫مطالب روی میزشان ســرگرم می کنند‪ .‬وقتی بدنه اجتماعی‬ ‫مخالفان‪،‬تجمعپشتتجمعتشکیلمی دهندوحتیکارشان‬ ‫به تحصن هم کشید ه می شود‪ ،‬حامیان حسن روحانی ترجیح‬ ‫می دهند همچنان از پشت کیبوردهایشــان تکان نخورند و‬ ‫نهایتایککامنتوپستی درشبکه هایاجتماعیبگذارند‪.‬‬ ‫‪ -5‬دیگر در هیچ تجمعی شــعار «روحانی متشکریم»‬ ‫شنیدهنمی شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬اصالح طلبــان دیگر ابایی ندارند از حســن روحانی‬ ‫انتقاد کنند‪ .‬انها تئوری سعید حجاریان که گفته بود حمایت‬ ‫علنیوانتقادمخفیرابهگوشه ایگذاشته اندوحاالباچراغی‬ ‫نیمه روشــن راه دیگری برای ادامه سیاســت ورزی انتخاب‬ ‫کرده اند‪.‬همه اینها به ما می گوید اسحاق جهانگیری راست‬ ‫می گوید؛دولت«تنها»شدهاست‪.‬ایندولتبیشازهمیشه‬ ‫«تنها »شده است‪ .‬نه در ســال اخر که در سال دوم تنها شده‬ ‫است‪ .‬حاال حســن روحانی مانده اســت و پرونده هسته ای‪.‬‬ ‫شاید او اخر این بازی‪ ،‬برنده غیر منتظره باشد‪ ،‬شاید‪ .‬این تنها‬ ‫راه است که حسن روحانی می تواند خودش و دولتش را نجات‬ ‫دهد‪ .‬هر چه هست دولت‪ ،‬امروز در خرداد ماه‪« 94‬تنها » شده‬ ‫است‪ .‬همین!‬ ‫گفتارها‬ ‫اقای رئیس جمهور به نیمه راه رســیده اســت؛ چند روز‬ ‫دیگر هوادارانش جشــن دو ســالگی پیروزی در انتخابات را‬ ‫خواهند گرفت اما حاال یک سوال مهم در این میان به وجود‬ ‫امده؛ایاحسنروحانی«تنها»شدهاست؟بیاییدایناظهارات‬ ‫مهندساسحاقجهانگیریرابادقتبخوانیم‪«:‬درسختی ها‬ ‫هیچ کس بــه دولت کمک نمی کنــد‪ .‬انها که ما را تشــویق‬ ‫می کردند وقتی که ما وارد میدان شدیم سکوت کردند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که انها هم که با ما مخالف هستند‪ ،‬با رسانه های‬ ‫خود ما را ازار می دهند‪ ».‬این شــاید بهترین تصویر از شرایط‬ ‫پیرامونی دولت یازدهم است که از ســوی معاون اول کابینه‬ ‫بیان می شود‪ .‬دولت «تنها» شده است؛ کوتاه ترین تفسیر از‬ ‫سخنان اقای معاون اول‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬چرا کسی از روحانی دفاع نمی کند؟‬ ‫سوال‪ :‬چرا تصور می شود صف مدافعان بلند است اما‬ ‫همه سرها یا پایین است یا سوی دیگری را نگاه می کنند؟‬ ‫سوال‪:‬سامان دهندگانبدنهاجتماعیحسنروحانیدر‬ ‫خرداد‪ 92‬چرادسترویدستگذاشتهوسکوترابرهراقدام‬ ‫دیگری ترجیح می دهند؟‬ ‫ســوال‪ :‬چرا از چهره ها و ژنرال های دولت هم چندان‬ ‫صدای بلندی شنیده نمی شود؟‬ ‫پاســخ این ســوال ها می تواند تکلیف خیلی چیزها را‬ ‫مشخصکند؛تکلیف«بدنه»با«سر»؛عاقبتاینهمچسبی‬ ‫عجیب؛ فرجام اقای رئیس جمهور!‬ ‫الزم است یک بار دیگر یک خاطره در این مجال طرح‬ ‫شود‪« .‬حسن روحانی «تردید» دارد‪ .‬او نگران «بدنه» است‬ ‫امادنبالراضی کردناوهستیم‪».‬اینجمله ایاستکهفرزند‬ ‫یکی از روسای جمهور پیشین در ‪ Off The Record‬مصاحبه‬ ‫با نگارنده این سطور در فاصله ســه ماه مانده به انتخابات ‪24‬‬ ‫خرداد بیان کرد‪ .‬این یعنی اینکه حسن روحانی از همان زمان‬ ‫که رایزنی ها با او در مورد حضور و نامــزدی اش در انتخابات‬ ‫در جریان بوده‪ ،‬نگران یک مساله مهم بوده است‪« :‬بدنه»‪.‬‬ ‫او می دانســت که تا ان روز تنها یک بوروکرات بوده در‬ ‫ساختحاکمیتیایرانباموقعیتیشبیهعلیاکبروالیتیالبته‬ ‫با تفاوت هایی خاص!‬ ‫او از جملــه چهره هایــی بــود کــه در دوره ای از‬ ‫شخصیت های حکومتی به شمار می امده و البته از دوره ای‬ ‫به بعد در زمره چهره هایی از همان حکومتی ها قرار می گیرد‬ ‫که با امدن محمود احمدی نــژاد و اقدامات او جایی دیگر در‬ ‫ساخت حاکمیتی پیدا کرده و در درست ترین تعبیر در جایگاه‬ ‫«منتقد وضع موجود» قرار گرفتند‪ .‬همان جایی که دیگرانی‬ ‫چون علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی حضور‬ ‫داشــتند‪ .‬هر چه بود به اصرار تشــویق کنندگان گعده نشین‬ ‫مجمع تشخیص که به انجمن اسالمی مجمع شهره بودند یا‬ ‫به تشخیص خود و یا هر دو‪ ،‬او راهی انتخابات شد‪ .‬درست از‬ ‫همین جاست که باید با مداقه به بررسی بدنه ای که پیرامون‬ ‫حسن روحانی پدید امد و ســرمایه اجتماعی او شد پرداخت‪.‬‬ ‫بایدبهوقایعخرداد‪ 92‬ازمنظرچگونگیتشکیلاینبدنهنگاه‬ ‫کنیم‪ .‬واقعیت این است که حســن روحانی وقتی «راضی»‬ ‫به کاندیداتوری شــد‪ ،‬نامزد هیچ جناحی نبود‪ .‬اصالح طلبان‬ ‫هوای دیگری در سر داشتند و تعداد نامزدهای اصولگرایان‬ ‫همان قدر زیاد بود که اصال به روحانی فکر نمی کردند‪ .‬مطرح‬ ‫است که ســید محمد خاتمی در دیداری به روحانی گفته بود‬ ‫اگر بنا بر انتخاب نامــزدی برای تحت حمایــت قرار گرفتن‬ ‫اصالح طلبان باشد‪ ،‬شما در انتهای صف قرار دارید‪ .‬هر چه‬ ‫بود از میانه بحث های مدافعان تشــکیل دولت وحدت ملی‬ ‫در جلسات خصوصی حاشــیه مجمع تشخیص‪ ،‬این حسن‬ ‫روحانیبودکهطالیه دارایجادایندولتشد؛همانچیزیکه‬ ‫هاشمی می خواست و همان چیزی که خاتمی به ان تن داد‪.‬‬ ‫اصالح طلبان در یک معادله سیاسی به این رسیدند که‬ ‫ریسک حضور مستقل باالست‪ ،‬پس به همنشینی هاشمی‪،‬‬ ‫همان رقیب سال های نه چندان دور روی اوردند‪ .‬نامزد قرضی‬ ‫گرفتند و بدنه اجتماعی را به عاریت دادند‪ .‬قرار شان این شد‬ ‫که حمایت کنند تا راه حضورشــان در سیاست رسمی کشور‬ ‫باز شود‪ ،‬صندلی هایی از پاســتور به انها برسد و فرصتی یابند‬ ‫برای ترمیمهمبستگی اسیب دیده‪ .‬اما ایا اگر از این زاویه نگاه‬ ‫کنیم باید به این تصور برسیم که این گزاره به ان معناست که‬ ‫حسن روحانی هیچ بدنه اجتماعی ای نداشته است؟ مطرح‬ ‫است که حسن روحانی همان شب پیروزی اش در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری گفته است پیروزی ام در انتخابات را مدیون‬ ‫کسی نیستم (مصاحبه محسن رفیق دوســت با مثلث و نقل‬ ‫قول او از حسن روحانی) این یعنی او می گوید از کنار حرف ها‬ ‫و تبلیغاتش در انتخابات‪ ،‬رئیس جمهور شده است‪ .‬در سطح‬ ‫دیگری از تحلیل‪ ،‬مسلم اســت که همه رای روحانی متعلق‬ ‫به اصالح طلبان و بدنه اجتماعی انها نیست‪ ،‬هر چند ممکن‬ ‫استبخشقابلتوجهیازانچنینخاستگاهیداشتهباشد‪.‬‬ ‫حسن روحانی بخش زیادی از رای خود را از گفت وگوی ویژه‬ ‫خبریومناظره هادارد‪.‬باچنینتصویریمی توانگفتکهرای‬ ‫حسن روحانی ترکیبی است از بدنه اجتماعی اصالح طلبان‪،‬‬ ‫حامیانهاشمی رفسنجانی‪،‬طبقهمتوسطیکهنظرشاندرباره‬ ‫محمد باقر قالیباف تغییر کرد و مردم طبقه ضعیفی که با تصور‬ ‫از بین رفتن تحریم ها و ایجاد شرایط اقتصادی بهتر به او رای‬ ‫دادند‪ .‬در ســطح جزئی تر از تحلیل می توان گفت که حسن‬ ‫روحانی رای خود را از سامان اجتماعی ای به دست اورده که‬ ‫اصالح طلبان و هاشمی رفســنجانی در روزهای اخر برایش‬ ‫ایجاد کردند‪ .‬این شاید منصفانه ترین تحلیلی باشد که بتوان‬ ‫از علت پیروزی حسن روحانی کرد و البته باید به ان اضافه کرد‬ ‫چند دستگی میان اصولگرایان را‪.‬‬ ‫گفتارها‬ ‫‪23‬‬ ‫گفتارها‬ ‫پیر ِو کنش گری های انتخابات محورانه حسن روحانی و تیمش‬ ‫«سردار دیپلماسی» تان را باورکنیم یا‬ ‫«من سرهنگ نیستیم»تان را؟‬ ‫احسان رستگار‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪ -١‬مذاکرات هسته ای؛ شعاری انتخاباتی به مثابه‬ ‫یک بزرگراه بدون دوربرگردان‬ ‫بیایید خودمان را هیپنوتیزم کنیم تا بتوانیم به قضاوتی‬ ‫منصفانه تر و اسان تر نزدیک شویم‪ .‬چشــمانم را می بندم و‬ ‫برمی گردم به سال ‪ .٩٢‬بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫یازدهم اســت‪ .‬حســن روحانی در اولین حضورش در رسانه‬ ‫ملی‪ ،‬دارد می گوید که «هم باید چرخ زندگی مردم بچرخد‪،‬‬ ‫هم سانتریفیوژها بچرخند‪ ».‬و این می شود اغاز یک امید بی‬ ‫سرانجام انتخاباتی درجه یک فرد اعلی‪.‬‬ ‫از هیپنوتیزم خودخواســته خارج می شویم و می پریم‬ ‫به دو سال بعدش یعنی همین روزهای خرداد ‪ .٩٤‬حدود ‪٢٢‬‬ ‫ماه است که تمام تابوهای ارتباط با امریکا شکسته شده ولی‬ ‫هنوز تحریم ها برداشته نشده و ان گشایش های معجزه گونه‬ ‫حاصل نشده اند‪ .‬نگارنده از همان سال ‪ ،٩٢‬پیش بینی اش‬ ‫این بود که با عهدشکنی های امریکا‪ ،‬هیچ مذاکراتی با هیچ‬ ‫کیفیتی‪ ،‬در عرض یکی دو سال‪ ،‬موجب رفع همه تحریم ها‬ ‫نخواهد شد‪ .‬اکثر قریب به اتفاق ما انسان ها‪ ،‬وجه مشترکی‬ ‫داریم؛ وقتــی در وانفســا و تنگنایی گرفتــار می اییم‪ ،‬برای‬ ‫رهایی‪ ،‬در باغ ســبز نشــان می دهیم و وعده های سرخرمن‬ ‫الی ما شاء الله تا جان سالم به در بریم از ان موقعیت جانکاه‪.‬‬ ‫موقعیت جانکاه محــل بحث نگارنده در ایــن مجال‪ ،‬ورطه‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری است؛ گویی رسم است که هشت‬ ‫سال یک بار یک نفر بیاید و فارغ از وضعیت موجود‪ ،‬فارغ از‬ ‫امکانات و شرایط زمانی و مکانی ‪ ،‬فارغ از ظرفیت ها و فارغ‬ ‫از تمام متغیرهایی که از اختیار ما خارجند‪ ،‬شــعارهایی بدهد‬ ‫و و رای بگیرد‪.‬‬ ‫من هم معتقدم که نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫یازدهم‪ ،‬گریزناپذیرتریــن تقدیر جمهوری اســامی ایران‬ ‫تاکنون بود‪ ،‬ولی ایا وقت ان نرسیده که به این باور برسیم که‬ ‫حتی اگر تمام دلواپســان و تمام منتقدان و تمام مخالفان‪،‬‬ ‫همه ساکت شوند‪ ،‬باز هم توفیری در نتیجه مذاکرات حاصل‬ ‫نمی شود؟ ایا وقت ان نرسیده که باور کنیم که مشکل از طرف‬ ‫امریکایی اســت؟ ایا به قول تیم مذاکره کننــده ایرانی‪ ،‬این‬ ‫دبه کردن ها‪ ،‬همان بدعهدی های وعده داده شده ای نیست‬ ‫که رهبری از سال ‪ ٩٢‬فریاد می زدند؟ ایا خوش بین نبودن به‬ ‫امریکا‪ ،‬بدبینی اســت؟ ایا این عین واقع بینی ای نیست که‬ ‫حتی خود دولت کم کم دارد به ان می رسد؟‬ ‫الغرض؛ تقریبا تمام گالیه هایی که دولت از منتقدان‬ ‫خود مطــرح می کند‪ ،‬مســتقیم یــا غیرمســتقیم‪ ،‬تابعی از‬ ‫مذاکرات است‪ .‬شکی نیست که بین منتقدان‪ ،‬افراد مغرضی‬ ‫هم هستند که نقدشــان به عنوان یک رفتار حزبی است و نه‬ ‫ذیل منافع ملی و مصالح نظام‪ ،‬اما دولــت تا کی می خواهد‬ ‫دایره دلواپســان را افزایش دهد و همه را بدخواه تلقی کند؟‬ ‫تحققشعارهایانتخاباتی‪،‬عینوفایبهعهداست‪،‬اماحتی‬ ‫به قیمت به ورطه لجاجت افتادن؟ امریکا هم مدت هاست‬ ‫دریافته که طرف ایرانی به دلیل شــعارهای انتخاباتی اش‪،‬‬ ‫حاضر اســت به هر توافقی تن در دهد‪ ،‬ولو به توافق بد (تن‬ ‫دادن به توافق بد‪ ،‬از جمالت صریح سال گذشته دولتی ها‬ ‫است)‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بزرگنمایی دلواپســان به مثابه نهادینه ســازی‬ ‫«دیگری» در افکار عمومی و دو قطبی سازی مستمر‬ ‫اصال خاطرمان هست اولین بار کی و در کدام رسانه ها‬ ‫دلواپســان تیتر یک شــدند؟ تقریبا بهار ‪ ٩٣‬بود که اولین بار‬ ‫دلواپسان اعالم موجودیتشان را اعالم کردند با یک مراسم‬ ‫کوچک که اتفاقا نه صد او سیما پوشش داد و نه مردم متوجه‬ ‫ان شدند‪ ،‬اما رسانه های حامی دولت‪ ،‬به نحوی هوشمندانه‬ ‫از ان اتفاق به عنوان یک بهانه جهت تصویرسازی اغراق شده‬ ‫«دیگری» بهره برد و در حالی که هنوز یک سال از استقرارش‬ ‫نمی گذشت‪ ،‬طوری وانمود کرد که انگار می خواهد به مردم‬ ‫بگوید که‪« ،‬اهای مردم! اگاه و هوشیار باشید که ما به عنوان‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬اگر هر کم و کاستی در تحقق اهدافمان‬ ‫دیدیــد‪ ،‬بدانید که مقصــرش همین دلواپســانند و بس و ما‬ ‫ بی تقصیریم‪ ».‬دولت هیچ وقت نمی گذارد که دو قطبی دولت‬ ‫ دلواپســان کمرنگ شــود و چند وقت یک بار ان را پر رنگ‬‫می کند و گویی از این دوقطبی لذت می برد‪.‬‬ ‫دلواپسان همیشه و در همه دولت ها بوده اند و هستند و‬ ‫خواهند بود؛ در یک دولت اسمشان گروه های فشار بوده‪ ،‬در‬ ‫یک دولت اسمشان اصحاب زر و زور و تزویر و مافیای قدرت‬ ‫و ثروت بوده و در این دولت اسمشان دلواپس‪ .‬مهم این است‬ ‫که همواره دولت مستقر‪ ،‬منتقدان و مخالفان حتی شدیدتر و‬ ‫ بی رحم تر از دولت یازدهم داشته است‪.‬‬ ‫الغرض؛ در یادداشت های سال گذشته به دفعات بحث‬ ‫فرافکنیهمهدولت هاتبیینشد‪،‬ولیهرگزنبایدفراموشکرد‬ ‫که اگر دولت به اعتراضات و انتقادات دلواپســان معترض‬ ‫اســت‪ ،‬پس چرا دولت و در راسش شــخص رئیس جمهور‬ ‫مدام با دوقطبی رای دهندگان به من و رای ندهنگان به من‪،‬‬ ‫می خواهد تلقین کند که ‪ 49/3‬درصد مردم‪ ،‬انگار اصال مهم‬ ‫نیستند و فقط‪50/7‬درصد رای دهنده به حسن روحانی هستند‬ ‫که تشخیصشــان موثر بوده؟ این مواضع‪ ،‬با اولین نشست‬ ‫خبری رئیس جمهور که گفت‪« :‬من رئیس جمهور تمام مردم‬ ‫ایرانم‪ ،‬حتی انهایی که به مــن رای نداده اند»‪ ،‬چطور قابل‬ ‫جمع است؟‬ ‫‪ -٣‬از ادبیات «من سرهنگ نیستم؛ حقوقدانم» تا‬ ‫ادبیات «سردار دیپلماسی»!‬ ‫رئیس جمهــور در ســخنرانی هفتــه گذشــته اش‪ ،‬از‬ ‫محمدجواد ظریف با عنوان «ســردار دیپلماســی» یاد کرد‬ ‫(که البته پر بی راه هم نیست)‪ ،‬این در حالی است که همه به‬ ‫یاد داریم که در مناظرات ریاســت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫متحکمانه بهمحمدباقرقالیبافگفت‪«:‬منسرهنگنیستم؛‬ ‫من حقوقدان هستم» و با ژســتی که با عقبه امنیتی روحانی‬ ‫کامال در تضاد بود‪ ،‬بســیاری از مردم را با خود همراه کرد‪ .‬از‬ ‫حوصله این یادداشــت خارج اســت که اگر قالیباف تنها دو‬ ‫خط از سخنرانی سال ‪ ٧٨‬حسن روحانی در دانشگاه تهران را‬ ‫در همان مناظره قرائت می کرد‪ ،‬قطعا نتیجه انتخابات تغییر‬ ‫می کرد‪ .‬محل بحــث از ذکر ان جمله معــروف روحانی این‬ ‫است که وی در مناظرات‪ ،‬حســب منافعش‪ ،‬به نوعی بیگانه‬ ‫از کل عقبه اطالعاتی و امنیتی اش موضع گرفت ولی هفته‬ ‫پیش حتی در پارادایم ادبی و از منظر کالمی‪ ،‬عبارت «سردار‬ ‫دیپلماسی» را برای ظریف به کار برد؛ این یعنی اگر موقعیت‬ ‫ایجاب کند‪ ،‬اقای حقوقدان و تیمش‪ ،‬حتی لباســی فراتر از‬ ‫سرهنگ و در حد سردار را بر تن می کنند‪ .‬قطعا مقصود از بند‬ ‫فوق‪ ،‬تخطئه مواضع رئیس جمهور صرفا به دلیل استفاده از‬ ‫عبارت سردار دیپلماسی نیست‪ ،‬بلکه به عنوان مشتی نمونه‬ ‫خروار است از تغییر مواضع بنیادین رئیس جمهور که به عنوان‬ ‫هسته های گفتمانی وی شناخته می شوند‪ ،‬مثالی ذکر شد که‬ ‫کل مردم به گوش شان اشناست و ان جمله را شنیده اند‪ ،‬اما‬ ‫اگر الزم شود‪ ،‬همان حقوقدان‪ ،‬از سرهنگ هم فراتر رفته و با‬ ‫افتخار خودش و تیمش سردار هم می شوند‪ .‬سردار شدن یک‬ ‫افتخارمی تواندباشد‪،‬ولیمتناسبباگفتمان سازیانتخاباتی‬ ‫سال‪ ٩٢‬حسنروحانی‪،‬می تواندیکبرچسبیا دشنام قلمداد‬ ‫شود‪ ،‬اما از انجا که برای این دولت هیچ صفتی فراتر از ظرف‬ ‫زمانی اش اصالــت ندارد‪ ،‬تغییر موضع از ســرهنگ نبودن تا‬ ‫سرداربودن‪،‬بههرحالنشانه ایدالبرمذبذببودنگفتمان‬ ‫دولت فعلی دارد‪ .‬الغرض؛ این دیگر اسمش نرمش قهرمانانه‬ ‫در مواضع نیست‪ ،‬بلکه اسمش نرمی استخوان در مواضع و‬ ‫تغییر پارادایم یا منظر گفتمانی در مواقع مختلف است‪.‬‬ ‫گفتارها‬ ‫‪24‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫حرف اخر‬ ‫عالوه بــر طرف امریکایــی‪ ،‬به شــعارهای انتخاباتی‬ ‫هم خوش بین نیستم؛ با بررسی ‪ ٢٢‬سال اخیر (از انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ششــم تا دو ســال بعد از یازدهم)‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رسیده ام که انتخابات در جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به‬ ‫جای عرض اندام پرشور توانمندی ها و شایستگی ها‪ ،‬تبدیل‬ ‫شده به عرصه ای برای ماهی گرفتن از انارشیزمی که در دل‬ ‫رمانتیســیزم انتخابات هاست؛ به زبان ســاده تر‪ ،‬انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری بســتری شــده که هر کس که حرف های‬ ‫محیرالعقول تر و وعده های سرخرمن تر و دور از دسترس تر‬ ‫بدهد برنده باشد و هر کس که قصد ایجاد اصالح و پیشرفت‬ ‫دارد ولی پاهایش روی زمین است و مردم را در وهم و خیال‬ ‫غوطه ور نمی کند‪ ،‬محکوم به شکست است‪.‬‬ ‫پروتستانتیسمنویندراروپا‬ ‫گفتارها‬ ‫افزایش محبوبیت احزاب ضد یورو نشانه چیست؟‬ ‫حنیف غفاری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫گفتارها‬ ‫«اروپای واحــد» تا قبل از وقوع تحــوالت مربوط به‬ ‫بحــران اقتصادی‪ ،‬نزد شــهروندان اروپایــی به یک «خط‬ ‫قرمز» تبدیل شده بود‪ .‬بر این اساس کمتر حزبی در داخل‬ ‫اروپا به انتقــاد از بنیان ها و ســاختارهای ثابت اروپای واحد‬ ‫می پرداخــت و حتی احزاب سوسیالیســت در کشــورهایی‬ ‫مانند فرانسه و اسپانیا نیز بر حرکت و فعالیت خود در مجاری‬ ‫و خطوط ترسیم شده از ســوی ســران اتحادیه اروپا تاکید‬ ‫داشتند‪ .‬در ان زمان‪« ،‬منطقه یورو» نیز بیش از انکه حکم‬ ‫یک منطقه اقتصادی را داشته باشد‪ ،‬نمادی از اتصال اروپا‬ ‫به یکدیگر محسوب می شود‪ .‬پیمان شنگن نیز نماد وحدت‬ ‫جغرافیایی و مرزی اروپای واحد بود و شهروندان کشورهای‬ ‫مختلف غربی نســبت به ان با غروری خاص می نگریستند‪.‬‬ ‫با این حال معادله در عرض چند ســال به طــور کامل تغییر‬ ‫کرد! هر ســه نماد وحدت اروپای واحد یکی پس از دیگری‬ ‫تحت تاثیر بحران های اقتصادی و امنیتی مســتمر و تغییر‬ ‫الگوواره های اجتماعی و در نهایت رشــد احــزاب ملی گرا‬ ‫و تقویت امیال ناسیونالیســتی در دل شــهروندان اروپایی‬ ‫به شدت اسیب پذیر گردیدند‪.‬‬ ‫در ابتدای ســال ‪ 2015‬میالدی‪ ،‬حزب سیریزا که در‬ ‫گذشته ای نه چندان دور به واســطه نگاه منفی خود نسبت‬ ‫به منطقه یورو اساسا جایی در معادالت سیاسی و اقتصادی‬ ‫اروپای واحد نداشت‪ ،‬توانست در انتخابات سراسری یونان‬ ‫و با شعار «عدم پذیرش طرح های ریاضتی منطقه یورو» به‬ ‫پیروزی برسد‪ .‬پیروزی حزب ســیریزا نه تنها برای ‪ 17‬عضو‬ ‫منطقه یورو‪ ،‬بلکه برای هر ‪ 28‬عضــو اتحادیه اروپا به مثابه‬ ‫یک زلزله سیاسی تمام عیار بود‪ .‬از ان پس‪ ،‬احزاب ملی گرا‬ ‫در کشورهای اسپانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایرلند‪ ،‬پرتغال‪ ،‬قبرس و‪...‬‬ ‫خیز تــازه ای برای حضــور در راس معادالت سیاســی اروپا‬ ‫برداشته اند‪ .‬انتخابات پارلمانی اروپا در سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫و راهیابی احزاب راســتگرا و چپگرای ضد یــورو به پارلمان‬ ‫این انگیزه را دوچندان ســاخته اســت‪ .‬هم اکنون بیش از‬ ‫‪ 120‬نماینده پارلمان اروپا را کســانی تشــکیل می دهند که‬ ‫از اصلی ترین منتقدان قواعد و خطــوط قرمز اروپای واحد‬ ‫هستند!‬ ‫اتفاقی که اخیــرا در اســپانیا رخ داد از ابعاد و جوانب‬ ‫مختلفی قابل بررســی اســت‪ .‬پیروزی چپگرایــان افراطی‬ ‫در انتخابات شهرداری های اســپانیا و تصاحب شهرداری‬ ‫مادرید و بارســلون توســط مخالفان یورو و اروپــای واحد‪،‬‬ ‫نشــان از اســتمرار خیزش گروه ها و احزابی است که تقابل‬ ‫با منطقــه یورو و اتحادیــه اروپا یکــی از اصلی ترین اصول‬ ‫سیاسی و رفتاری انها را تشکیل می دهد‪ .‬برگزاری انتخابات‬ ‫شهرداری های اسپانیا‪ ،‬موج جدیدی از نگرانی ها را در میان‬ ‫سران کشــورهای اروپایی برانگیخته است‪ .‬این نگرانی ها‬ ‫روز به روز تشدید می شود‪ .‬در صورتی که حزب ضد ریاضتی‬ ‫«پودموس» بتواند در انتخابات سراســری اسپانیا پیروزی‬ ‫و مانوری مشابه حزب ســیریزا در یونان صورت دهد‪ ،‬دیگر‬ ‫کشــورهای منطقه یورو نیــز از این موضــوع متاثر خواهند‬ ‫شــد‪ .‬در این میان‪ ،‬تحلیل ها و پیش بینی هایی که جملگی‬ ‫نشان دهنده وقوع تحوالت اساسی و بنیادین در اروپای واحد‬ ‫اســت‪ ،‬یک به یک در حال وقوع و اثبات اســت‪ .‬بر اساس‬ ‫نتایج انتخابات شهرداری ها‪ ،‬دو حزب سوسیالیست و راست‬ ‫میانه که دو حزب سنتی اسپانیا بودند‪ ،‬شهرداری های مادرید‬ ‫و بارسلون را از دســت داده و این عرصه مهم را به مخالفان‬ ‫یورو واگذار کردند!‬ ‫این روزها همه در اســپانیا از تغییر ســخن می گویند‪،‬‬ ‫تغییری که بتواند فضای مادرید را نیز مانند فضای اتن کال‬ ‫ضد ریاضتی و ضد یورو سازد‪ .‬شهروندان اروپایی به صورت‬ ‫خودخواســته در صدد پس زدن ساختار سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماعی موجود در اروپای واحد بر امده اند‪ .‬این موضوع‬ ‫مهمی اســت که حداقل انگال مرکل‪ ،‬صــدر اعظم المان و‬ ‫دیگر بانیان و طرفداران حفظ وضعیت موجود در اروپا نسبت‬ ‫به ان تمایلی ندارند!‬ ‫واقعیــت امــر ایــن اســت کــه اروپــا وارد دوران‬ ‫پروتستانتیسم نوین شده است‪ .‬البته در اینجا قصد نداریم‬ ‫به اعتراضــات جنبــه مذهبی دهیــم‪ ،‬بلکه منظــور تمایل‬ ‫شــهروندان اروپایی مبنی بر انکســار دوران فعلــی و گذار‬ ‫به دوران نوین اســت‪ .‬این بار «نگرش پســت مدرنیستی»‬ ‫جایگزین اندیشه های «مارتین لوتر» شده است‪ .‬همچنین‬ ‫دیگر «کلیســای کاتولیک رم» هم وجود خارجی ندارد و به‬ ‫جای ان «اتحادیه اروپا و قوانین تعریف شــده از سوی این‬ ‫نهاد» مورد مناقشه معترضین اســت‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫شهروند اروپایی از یک ســو نســبت به خروج از نهادگرایی‬ ‫اروپایی تمایل پیدا کرده و از سوی دیگر به دنبال الگویی در‬ ‫راستای گذار به دوران جدید خود است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫«اعتراض نســبت به وضعیت موجود» ابعاد تــازه ای پیدا‬ ‫می کند‪ .‬در اینجا دیگر صرفا طرح های ریاضتی و «قوانین‬ ‫مــرزی و اقتصــادی موجود» مورد مناقشــه نیســت‪ ،‬بلکه‬ ‫بنیان ها و ساختارها از سوی مردم به چالش کشیده می شود‪،‬‬ ‫بنیان هایی که اعمال تغییر در هر یک از انها منجر به دفرمه‬ ‫شدن اتحادیه اروپا خواهد شد‪.‬‬ ‫منطقه یورو و اروپای واحد هر دو در حال دفرمه شدن‬ ‫هستند‪ .‬در این میان‪ ،‬پیمان شــنگن نیز ابهت گذشته خود‬ ‫را از دســت داده و با تصمیــم ناگهانی هر دولتــی می تواند‬ ‫دستخوش تغییر و تحول شود‪.‬‬ ‫انگال مــرکل‪ ،‬صدر اعظم المــان کــه از اصلی ترین‬ ‫بانیان ایجاد و اســتمرار طرح های ریاضتی در منطقه یورو‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬هم اکنون با اعتراضاتی عینی روبه روست‬ ‫که نه تنها به ایجاد دردسر برای اروپای واحد‪ ،‬بلکه به تغییر‬ ‫ساختار دولتی و پارلمانی در کشورهای اروپایی می انجامد‪.‬‬ ‫سرسختی حزب ســیریزا در یونان در مواجهه با اصالحات‬ ‫ریاضتی به مرکل اثبات کرده است که باید در انتظار روزهایی‬ ‫سیاه در قاره سبز باشد! طی ماه های اخیر رخدادهای قابل‬ ‫تاملی در کشــورهای مرفه اروپایی به وقوع پیوسته است‪.‬‬ ‫رخدادهایی که ظاهرا نشــان می دهد در ســایه بی درایتی و‬ ‫محاسبه نادرست مقامات ارشد اروپایی‪ ،‬گسل های امنیتی‬ ‫و سیاســی این مجموعه جابه جا شــده اســت‪ .‬جابه جایی‬ ‫این گسل ها سبب شده اســت تا مفاهیم و متعاقبا مصادیق‬ ‫«امنیت اجتماعی» و «رضایت جمعــی» در اروپا به چالش‬ ‫کشیده شــود‪ .‬بر هم ریختن نمادهای مشــترک اروپایی‪،‬‬ ‫برگرفته از بر هم ریختن مفاهیمی مانند «امنیت جمعی» و‬ ‫«خطوط قرمز ساختاری» در اروپاست‪ .‬شهروندان اروپایی‬ ‫هم اکنون نه تنها در مقابل تدابیر اقتصادی ناکارامد صورت‬ ‫گرفته در منطقه یورو و اتحادیه اروپا‪ ،‬بلکه نسبت به رویکرد‬ ‫امنیتی جمعی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به شدت‬ ‫معترض هســتند‪ .‬تقویــت گروه هــای تکفیر ی از ســوی‬ ‫کشورهای اروپایی و بازگشت برخی از انها به خاک اروپا نشان‬ ‫داد که دستگاه های امنیتی غرب تا چه اندازه ای با محاسبات‬ ‫به اصطالح رئالیستی و نئورئالیســتی خود امنیت خویش و‬ ‫شهروندانشــان را در معرض نابودی قرار داده اند‪ .‬مقامات‬ ‫اروپایی دهه هاســت که از «امنیــت و ارامش خاص داخل‬ ‫اروپا» و «تهدیدات امنیتی خارج از مرزهای اروپا» ســخن‬ ‫به میان اورده اند‪ .‬بر اساس این القاگری‪ ،‬اروپا مجموعه ای‬ ‫است که برای «تثبیت ارامش داخلی» باید «دشمنان خارج‬ ‫از محدوده جغرافیایی» خود را مهار کند‪ .‬شهروندان اروپایی‬ ‫نیز مقهور همین تصور شــده و همواره به داشــته های خود‬ ‫در برابر دیگر قاره ها و کشــورهای جهــان افتخار کرده اند!‬ ‫شاید اگر پس از ‪ 11‬سپتامبر ‪ 2001‬از یک شهروند اروپایی‬ ‫در خصوص «تروریسم» سوال می شد سریعا به «القاعده»‬ ‫اشــاره می کرد! به عبــارت بهتر شــهروندان اروپایی تصور‬ ‫نمی کردند که «تروریسم» قابلیت تولد‪ ،‬تکثیر و گسترش در‬ ‫محدوده جغرافیایی و سیاسی مهار شده اروپا را نیز داراست!‬ ‫شهروندان اروپایی خود را ساکنان جزیره ای امن و به‬ ‫دور از هرگونه طغیان و افراطی گری می دانستند که اشوب‬ ‫و بحــران در ان جایی ندارد‪ .‬تاکید مــداوم مقامات اروپایی‬ ‫بر حفظ امنیت جمعی و تکیه بر پیمان هایی مانند شــنگن و‬ ‫پیمان های اقتصادی و تجاری جمعی‪ ،‬ضریب این امنیت‬ ‫ذهنی را در اروپا تقویت کرد‪ .‬با ایــن حال هم اکنون اوضاع‬ ‫متفاوت شــده اســت! برخی از اتباع تکفیری کشــورهای‬ ‫اروپایی خود به مولد بحران در کشورهایشان تبدیل شده اند‪،‬‬ ‫دقیقا همان اتباعی که تا چند ســال قبل برای دستگاه های‬ ‫امنیتی غــرب حکم یــک فرصت بــرای اشوب ســازی در‬ ‫خاورمیانه را داشتند!‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬ترویج مولفه های پست مدرنیستی در‬ ‫حوزه اندیشه اروپا در شــکل گیری روند فعلی نقش موثری‬ ‫داشته است‪ .‬در اینجا واقعیتی وجود دارد که سیاستمداران‬ ‫اروپایی اساسا عالقه ای نسبت به درک و مشاهده ان ندارند!‬ ‫واقعیت امر این اســت که شــهروندان اروپایــی به صورت‬ ‫خواسته یا ناخواســته وارد دوران پست مدرن شده اند‪ ،‬حال‬ ‫انکه ســاختار اتحادیــه اروپــا و قوانین و قواعــد اجتماعی‬ ‫تعریف شــده در ان بــه دوران مــدرن تعلــق دارد! بنابراین‬ ‫نوعی تعارض بنیادین میــان «اتحادیه اروپــای مدرن» و‬ ‫«شــهروندان اروپایی پســت مدرن» به وجود امده است‪.‬‬ ‫«ژاک دریدا» فیلســوف پســت مدرن که با طرح و تشریح‬ ‫مفهوم «تخریب و بازسازی دوباره الگوها» نقش مهمی در‬ ‫تکمیل اندیشه پست مدرنیسم ایفا کرده است‪ ،‬اعتقاد دارد‬ ‫که تخریب و بازسازی الگوها باید توسط خود پیروان و تابعین‬ ‫ان صورت گیرد‪ .‬اگر تفکر دریدا را بــه اروپای امروز تعمیم‬ ‫دهیم در می یابیم که شــهروندان اروپایی به عنوان تابعین‬ ‫و مخاطبان ســاختار اروپای فعلی در صدد تغییر و بازسازی‬ ‫ان برامده اند‪ .‬در نهایــت اینکه اروپای واحــد در حال یک‬ ‫دگردیسی اشکار است زیرا میل نهفته تغییر بین شهروندان‬ ‫اروپایی بیدار شده است‪ .‬صورت مساله فعلی ما این است که‬ ‫«شهروند اروپایی» در سال ‪ 2015‬میالدی تصمیم گرفته‬ ‫اســت فریاد بزند و اعتراض خود را نسبت به نظام ساختاری‬ ‫اروپایی و اجزای تعریف شده در درون ان از جمله بوروکراسی‬ ‫خشک المانی‪ ،‬ایده ال گرایی کاذب فرانسوی و ابزارگرایی‬ ‫زننده انگلیسی نشان دهد‪ .‬تلقی شهروندان اروپایی از مفهوم‬ ‫«اعتراض» تغییر یافته است‪ .‬این بار اعتراض ها صرفا خود‬ ‫را در میتینگ های خیابانی نشــان نمی دهد‪ ،‬بلکه خود را در‬ ‫صندوق های رای و پس از تشکیل دولت های ناسیونالیست‬ ‫یا ضد یورو نمایان می ســازد‪ .‬این بدتریــن گزینه ای بود که‬ ‫می توانست در مقابل طرفداران ساختار گرایی اروپای واحد‬ ‫قد علم نماید‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سیاست‬ ‫جنبشمخالفان‬ ‫منتقدان مذاکرات هسته ای شــکل جدیدی از اعتراضات خود را اجرایی‬ ‫کرده اند‪ .‬انها به تجمع و تحصن روی اورده اند؛ مساله ای که حسن روحانی را با‬ ‫شرایط تازه ای روبه رو کرده است‪ .‬در این پرونده عالوه بر این موضوع به اخرین‬ ‫تحوالت مذاکرات هسته ای نیز پرداخته ایم‪ .‬همچنین پرویز فتاح و حاشیه های‬ ‫پدید امده پیرامون او را نیز زیر ذره بین قرار داده ایم‪.‬‬ ‫بدنهاجتماعیدلواپسان صحنه‬ ‫داخلیمذاکراتراتغییرمی دهد؟‬ ‫اعتراضدرخیابان‬ ‫سیاست‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫نفسجدید‬ ‫‪26‬‬ ‫کمیته امداد درست عمل کند‬ ‫جلویشعارهایانتخاباتیپوپولیستی‬ ‫گرفته می شود‬ ‫حسینطال‬ ‫حمیدرضاترقی‬ ‫مصطفی صادقی‬ ‫‪1‬‬ ‫دبیر تحریریه‬ ‫حسن روحانی روزهای سختی را پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫مخالفان او که تا پیش از این تنها به مقاله نویسی‪ ،‬مصاحبه و‬ ‫نطق در مجلس برای نقد تصمیمات او در مذاکرات هسته ای‬ ‫اکتفا می کردند‪ ،‬حاال تجمع پشــت تجمع برگــزار می کنند‬ ‫و حتی کار را به تحصن هم رسانده اند‪ .‬ســخنرانان مهم به‬ ‫این تجمع ها می روند و هشــدارهایی به رئیس دولت درباره‬ ‫محتوای توافق با غرب می دهند‪ .‬و حاال این اوســت که به‬ ‫وزیر کشورش دستور داده است تا اعالم کند هر گونه تجمع‬ ‫در این مورد غیر قانونی است؛ دستوری که البته نتوانسته از‬ ‫حجم تجمعات بکاهد‪.‬‬ ‫برگه هــای تقویم نشــان می دهد که حســن روحانی‬ ‫و بــاراک اوباما زمــان چندانی برای به ســرانجام رســاندن‬ ‫مذاکرات طوالنی هسته ای ندارند‪ .‬انها باید تا ‪ 10‬تیر تکلیف‬ ‫این پرونده را روشن کنند‪ .‬انجا در بوستون و اینجا در تهران‬ ‫هر دو وزیر خارجه اوضاع جسمانی مناسبی ندارند‪ .‬یکی در‬ ‫بیمارستان در انتظار عمل جراحی اســت و به دیگری گفته‬ ‫شــده فعال باید روی ویلچر بماند‪ .‬درســت در همین شرایط‬ ‫است که بحث بر سر بازرســی ها و مصاحبه با دانشمندان و‬ ‫مقامات ایرانی مذاکرات هســته ای را به نوعی بن بســت و‬ ‫کندی قابل توجه رسانده است؛ بن بســتی که موج و حجم‬ ‫مخالفت ها در ایران را بسیار ســخت کرده است‪ .‬حاال همه‬ ‫منتقدان می گویند روحانی نبایــد زیر بار چنین توافقی برود‪.‬‬ ‫انها نخســتین هفته خــرداد را با موجی جدیــد از تجمعات‬ ‫اعتراضی شروع کردند؛ تجمعاتی که بنا به گفته برخی افراد‬ ‫فاقد مجوز بوده اســت‪ .‬از تجمع در میدان فلسطین تهران‬ ‫گرفته تا تجمع در مشهد‪ ،‬قم‪ ،‬و شیراز و اصفهان‪.‬‬ ‫«اعتراض به توافق به هر قیمتی»‬ ‫فــاز جدیــد تحــرکات منتقدان‬ ‫هسته ای اغاز شده است‬ ‫شدیم؟ این جمله را که امام هم سال‪ ٦٢‬گفتند‪ .‬تحریم ها چرا‬ ‫بعد از سال ‪ ٨٨‬اتفاق افتاد؟ چرا عده ای االن فریاد ای دزد ای‬ ‫دزد سر می دهند؟ انان دلیل تحریم های نسل سوم و بستری‬ ‫که انها را فراهم کرد بگویند تا پاسخ خیلی از سواالت روشن‬ ‫شود‪ .‬چه کسی ولی زمان را یاری نکرد؟ باید به این سواالت‬ ‫پاسخ داده شود‪ .‬چرا رهبری می گفتند سکوت نکنید که کشور‬ ‫پله های زیــادی به عقب برمی گردد؟» ســاعاتی بعد از این‬ ‫تجمع در سالن همایش های صد او سیمای خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مراســمی مشــابه برگزار شــد با عنوان «ایثار و مقاومت»‪.‬‬ ‫مراســمی که سخنران اصلی ان پدر شــهید احمدی روشن‬ ‫بود‪ .‬او با انتقاد شدید از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان‬ ‫خطاب به انها گفت‪« :‬افرادی که رشــادت شــهید دشــت‬ ‫کربال در خون شــان اســت‪ ،‬هرگز نمی توانند بــا یزید زمان‬ ‫مذاکره کنند‪ .‬نباید از موضع ضعف ســر میــز مذاکره حاضر‬ ‫شــوید‪ ،‬چراکه فردا نمی توانید جواب خدا‪ ،‬تاریخ و وجدان‬ ‫خود را بدهید‪».‬‬ ‫تجمع در قم‬ ‫است‪ ».‬این در حالی اســت که وزیر امور خارجه و معاونان‬ ‫او بارها به صراحت گفته اند هنوز هیــچ توافقی بین ایران و‬ ‫کشورهای ‪ ٥+١‬صورت نگرفته اســت‪ .‬در پایان این بیانیه‬ ‫هم امده است‪« :‬شرکت کنندگان در راهپیمایی «اعتراض‬ ‫به توافق به هر قیمتی» اعتراض خود را به ادامه این مسیر‬ ‫بی نفع و پر ضرر بیان می دارند و به روشنی اعالم می کنند که‬ ‫زیر بار هر توافقی نمی روند و اجازه انعقاد توافقی بی فایده و‬ ‫ذلت بار را به هیچ کس نخواهند داد‪».‬‬ ‫مشهد؛ تجمع بزرگ منتقدان‬ ‫تحصن هسته ای‬ ‫اما شــکل اعتراضات فقــط به تجمع خالصه نشــده‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫اما روز قبل از ان نیز یک تجمع بســیار مهم در مشهد‬ ‫برگزار شــده بــود‪ .‬تجمعی کــه به گفتــه فرماندار مشــهد‬ ‫مجوز نداشــت‪ .‬در تجمع مشــهدی ها که با عنوان «اجازه‬ ‫نمی دهیم» برگزار شد‪ ،‬مهرداد بذرپاش و علی اکبر رائفی پور‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد رسانه و ادیان ســخنرانی کردند‪ .‬با این حال‬ ‫ســاعاتی قبل از شــروع این مراســم فرماندار مشهد گفته‬ ‫بود‪« :‬تا این لحظه کســی برای تجمع «اجازه نمی دهیم»‬ ‫درخواست مجوز نداده و به فرمانداری مراجعه نکرده است‪».‬‬ ‫علی محمد گلستانی فر تاکید کرده بود که این تجمع مجوز‬ ‫ندارد‪ .‬فرماندار مشهد با اشاره به تبلیغات این تجمع در سطح‬ ‫شهر مشهد گفته بود‪« :‬قاعدتا برگزارکنندگان حق نداشتند‬ ‫قبل از گرفتن مجوز نســبت به تبلیغات ان در ســطح شهر‬ ‫اقدام کنند‪ ».‬وی به برخی شــایعات درخصوص کارشکنی‬ ‫فرمانداری نســبت به صدور مجوز برای این تجمع اشاره و‬ ‫تصریح کرده بود‪« :‬اصال تاکنون درخواستی به فرمانداری‬ ‫ارسال نشده‪ ،‬حتی طی تماس برخی افراد با معاونت سیاسی ‪-‬‬ ‫اجتماعی فرمانداری تشویق شده اند تا نسبت به صدور مجوز‬ ‫برای تجمع اقدام کننــد‪ ،‬اما تاکنون کســی مراجعه نکرده‬ ‫است‪ ».‬فرماندار مشهد در پاسخ به این سوال که چه کسانی‬ ‫مسئول برگزاری این تجمع هستند‪ ،‬گفته بود‪« :‬برای ما مهم‬ ‫این است که کســی مســئولیت این تجمع را قبول کند‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون کسی مسئولیت ان را قبول نکرده است‪».‬‬ ‫نهایتا اما بعد از ظهر پنجشنبه با همین شرایط منتقدان‬ ‫هســته ای در مشــهد توانســتند تجمع خود را برگزار کنند‪.‬‬ ‫مهرداد بذرپاش به عنوان سخنران اصلی این تجمع با کنایه‬ ‫به دولت گفــت‪« :‬مردم دست شــان را در جیب خودشــان‬ ‫کرده اند و شــعار می دهند‪ .‬کسانی که دســت در جیب شما‬ ‫کرده اند و از عزت و اقتدار شــما خرج می کنند‪ ،‬دستشان را‬ ‫خارج و در جیب خود کنند و از خودشــان خــرج کنند‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در باتالق‬ ‫تحریم ها چه کسی کشــور را فروخت‪ ،‬گفت‪« :‬ایا به خاطر‬ ‫اینکه رئیس جمهور قبل تحریم ها را کاغذ پاره خواند تحریم‬ ‫امــا در قم هــم تجمع مهمــی بر گزار شــد‪ .‬جایی که‬ ‫منتقدان مشهوری از حســن روحانی در انجا حضور دارند‪.‬‬ ‫ســخنران اصلی این مراســم غالمعلی حدادعادل بود‪ .‬او‬ ‫که رئیس فراکســیون اصولگرایان مجلس اســت تا کنون‬ ‫تالش کرده بــود که مواضــع تندی علیه دولت و شــخص‬ ‫رئیس جمهور نداشته باشد‪ .‬او اما در قم هشدارهایی به دولت‬ ‫داد‪ .‬حدادعــادل در حمایت از تجمع قــم در میان جمعیت‬ ‫گفت‪« :‬قم شهر خون و قیام و خاســتگاه رهبری نظام و نیز‬ ‫نماد دینی بودن جمهوری اسالمی است‪ ،‬این اجتماع بزرگ‬ ‫و باشکوه‪ ،‬برای اعالم حساسیت روحانیت نسبت به موضوع‬ ‫هسته ای تشکیل شده اســت‪ .‬در حال حاضر مذاکرات به‬ ‫مرحله ای حســاس یعنی تنظیم توافقنامــه ای که احتمال‬ ‫نهایی بودن ان می رود رسیده و حضور همه ما در اینجا برای‬ ‫اعالم این موضوع اســت که نســبت به رفتــار طرف مقابل‬ ‫نگران هســتیم‪ .‬طرف اصلی این مذاکرات‪ ،‬امریکاست و‬ ‫ملت ایران به امریکا اعتماد ندارد‪ ».‬حدادعادل با تاکید بر‬ ‫اینکه ملت ایران حق دارد نسبت به نتیجه مذاکرات نگران‬ ‫باشد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬ما امریکا گزیده هستیم و باید مراقب‬ ‫باشیم‪ .‬ملت‪ ،‬دولت و تیم مذاکره کننده باید مواظب باشند که‬ ‫از سوی امریکا بار دیگر گزیده نشوند‪ ،‬چراکه دولت این کشور‬ ‫هیچ گاه به تعهدات خود در عرصــه بین المللی عمل نکرده‬ ‫اســت‪ .‬تا پیش از شــروع مذاکرات‪ ،‬امریکا قصد داشت با‬ ‫تحریم و جنگ اقتصادی‪ ،‬ملت ایران را به خیال خودشان در‬ ‫برابر انقالب و نظام اسالمی قرار دهند‪ .‬انها صریحا می گفتند‬ ‫قصدمان از تحریم ها‪ ،‬ایجاد شورش های خیابانی در ایران‬ ‫اســت تا مردم از نظام فاصله بگیرند ولی ملــت با بصیرت و‬ ‫والیی ایران‪ ،‬این ارزو را بر دل انها گذاشــت و انها این امید‬ ‫را به گور می برند‪».‬‬ ‫در این میــان حدادعادل اشــاره ای هم بــه ماجرای‬ ‫بازرســی ها از اماکن نظامی داشــت‪ .‬موضعی که اکنون به‬ ‫مساله اصلی اختالفات ایران و غرب تبدیل شده و در داخل‬ ‫کشور نیز هشــدارهایی به دولت در مورد پذیرش این شرط‬ ‫داده شده است‪ .‬حدادعادل در این مورد در تجمع قم گفت‪:‬‬ ‫«دولت ایاالت متحده‪ ،‬توقف پیشرفت هسته ای ما را نشانه‬ ‫گرفت ه است و همچنین می خواهد از این طریق‪ ،‬راهی دائمی‬ ‫ برای نفوذ و دخالت در امور داخلی ایران به ویژه تاسیســات‬ ‫نظامی و امنیتی بــاز کند‪ .‬مگر می توان بــا طرف مقابل که‬ ‫شــکی پایان ناپذیر دارد مذاکره کرد؟ هر کاری انجام دهیم‬ ‫امریکا و متحدانشــان می توانند بگویند به ایران شک دارند‬ ‫ولی ما به انها می گوییم نظرات کثیرالشک اعتبار ندارد‪».‬‬ ‫سیاست‬ ‫یکی از مهمترین این تجمعات راهپیمایی های بعد از‬ ‫نمازجمعه هفته گذشــته بود‪ ،‬که نمازگزاران تهرانی پس از‬ ‫اتمام نماز‪ ،‬در راهپیمایی با عنوان «اعتراض به توافق به هر‬ ‫قیمتی» شرکت کردند‪.‬‬ ‫نمازگزاران تهرانی در راهپیمایی «اعتراض به توافق‬ ‫ی کشــورمان‬ ‫به هــر قیمتی» از تیم مذاکره کننده هســته ا ‬ ‫خواستند که اجازه بازرسی از مراکز نظامی را به غرب ندهند‪.‬‬ ‫راهپیمایان با در دست گرفتن پالکاردهای «نظارت نظامی‬ ‫عجب خیال خامی»‪ ،‬مخالفت خود با هرگونه دسترســی و‬ ‫امکان نظارت بر مراکز نظامی را اعالم کردند‪« .‬با سازش‪،‬‬ ‫با تسلیم باز هم باقی تحریم»‪« ،‬مسیر بی نتیجه باید پایان‬ ‫پذیــرد»؛ «مرگ بــر امریــکا»؛ «ای رهبــر ازاده اماده ایم‬ ‫اماده» ؛ «مبارزه با امریــکا افتخار ملت ماســت»و «برای‬ ‫اتش بــازی اماده ایم» از جمله شــعارهای دیگــری بود که‬ ‫نمازگزاران در این راهپیمایی سر دادند‪.‬‬ ‫بیانیه پایانی این تجمع اعتراضی هم به شکل نرم تر از‬ ‫ترک مذاکرات سخن می گفت‪ .‬بیانیه ای که در ان امده بود‪:‬‬ ‫«ملت ایران مانند رهبر خود معتقد است که توافق نکردن از‬ ‫توافق کردنی که در ان ملت ایران با این عظمت تحقیر شود‪،‬‬ ‫شــرف دارد‪ ».‬تجمع کنندگان که توافق ژنــو را «بی نتیجه‬ ‫و پرضرر» می دانســتند در بیانیه خود تاکید داشتند که طی‬ ‫یک سال و نیم اخیر تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان‬ ‫«بی مهابا» بر همین مسیر می رود‪ .‬با وجود همه اظهارات‬ ‫مقامات مذاکره کننده کشورمان اما باز هم منتقدان مذاکرات‬ ‫هسته ای در بیانیه پایانی خود تاکید کرده اند‪« :‬هفته گذشته‬ ‫مســاله بازرســی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشــمندان‬ ‫هسته ای به عنوان تنها یکی از امتیازات واگذار شده در صدر‬ ‫اخبار قرار گرفت و تا حدی برای عموم مردم روشن شد که چه‬ ‫موارد مهمی در حال حاتم بخشی از سوی تیم مذاکره کننده‬ ‫اعرتاض هسته ای‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫‪27‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪28‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫اســت‪ .‬حاال حســن روحانی با موجی جدیــد از مخالفت ها‬ ‫در قالب تحصن مواجه اســت‪ .‬کلید این موج در شیراز زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تحصن دانشجویان جنوب کشــور در دفاع از حقوق‬ ‫هســته ای در حالی از عصر دوشــنبه ‪ ۱۱‬خرداد در مســجد‬ ‫دانشگاه شــیراز اغاز شد که دیگر تشــکل های دانشجویی‬ ‫کشور نیز به ان پیوستند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با یک فضای جدید مواجه شده است‪.‬‬ ‫حاال مخالفینی کــه او قبال به انهــا از تریبون های مختلف‬ ‫هشدار می داد جنس شان تغییر کرده است‪ .‬نمونه ان همین‬ ‫تحصن شیراز است‪ .‬نگاهی به سیر اتفاقات در این تحصن‬ ‫می تواند تصویر درست تری از انچه اکنون حسن روحانی با‬ ‫ان مواجه است را نمایان کند‪.‬‬ ‫ساعاتی بعد از اعالم تحصن در شیراز‪ ،‬مسئول بسیج‬ ‫دانشجویی دانشگاه لرستان ضمن اعالم حمایت از تحصن‬ ‫دانشجویان گفت‪« :‬وظیفه هر جنبش مردمی و دانشجویی‬ ‫است که در راستای روشنگری و احقاق حقوق ملت ایران و‬ ‫ایستادگی در برابر زیاده خواهی های ‪ 5+1‬اقدام شایسته ای‬ ‫انجــام دهد‪ ».‬پــس از ان انجمن اســامی دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه شــیراز نیز به این تحصن پیوســت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز با حضور بین متحصنین‬ ‫گفت‪« :‬معضالت امروز منطقه بــر امده از طراحی امریکا و‬ ‫رژیم صهیونیستی در جهت مهار قدرت جمهوری اسالمی و‬ ‫اهرم فشاری برای گرفتن امتیاز بیشتر در مذاکرات است‪ .‬ما‬ ‫اگر ندانیم که دشمن کیست و چه سیاستی را دنبال می کند‪،‬‬ ‫انوقت در زمین دشــمن بازی خواهیم کرد و این یعنی دادن‬ ‫امتیاز به انها‪».‬‬ ‫مسئول بسیج دانشجویی دانشــگاه زرقان نیز ضمن‬ ‫حمایت از متحصنین اعالم کرد‪« :‬باید در مذاکرات هسته ای‬ ‫خطوط قرمزها رعایت شود و در برابر خواسته های نامعقول‬ ‫غرب مانند مصاحبه با دانشمندان هسته ای ایران ایستاد‪».‬‬ ‫دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشــگاه لرستان در کنار‬ ‫دیگر تشکل های دانشجویی ضمن حمایت از این تحصن‬ ‫گفت‪« :‬اینکه مــا بخواهیم به هر قیمتی به توافق برســیم‬ ‫ولو اینکه توافق بد هم باشــد‪ ،‬این کامال خطا و غلط است‪.‬‬ ‫توافقی که در ان مراکز نظامی ما در دسترس غربی ها باشد و‬ ‫بازرسی های بی چون و چرا در ان پذیرفته شود‪ ،‬قطعا مردود‬ ‫و غیر قابل قبول است‪ ».‬مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‬ ‫سمنان تحصن دانشجویان جنوب کشور را ناشی از روحیه‬ ‫انقالبی انان عنوان کرد و گفت‪« :‬هر قــدر هم که ایران از‬ ‫مواضع خود کوتاه اید‪ ،‬طرف غربی به خصوص امریکا فشار‬ ‫را کم نمی کنند‪ .‬چراکه با اصل انقالب مخالف هســتند‪».‬‬ ‫مجمع طالب عدالتخواه استان کهکیلویه و بویراحمد هم در‬ ‫بیانیه حمایتی خود اورد‪« :‬ما ضمن اعالم حمایت از حرکت‬ ‫انقالبی دانشجویان شیراز خواستار همدلی و همزبانی بیشتر‬ ‫و صادقانه تر دولت با مردم هستیم چرا که در مساله هسته ای‬ ‫شاهد زیاده خواهی های طرف مقابل بوده که این خود نشان‬ ‫از دشــمنی دیرینه امریکا و غرب با انقالب اسالمی دارد‪».‬‬ ‫عالوه بر این اتحادیه انجمن های اســامی دانشــجویان‬ ‫مســتقل نیز با صدور بیانیــه ای حمایت خــود را از تحصن‬ ‫دانشــجویان جنوب کشــور اعالم کردند‪ .‬حجت االســام‬ ‫علی اکبر کالنتری‪ ،‬مسئول جامعه اســاتید استان فارس‪،‬‬ ‫حجت االسالم نیری مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه شیراز‬ ‫و حجت االسالم مقامی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شیراز نیز در جمع متحصنین در مسجد دانشگاه‬ ‫شیراز حضور داشتند‪.‬‬ ‫شــورای دانشــجویی متحصنین در بیانیه شــماره دو‬ ‫خود نیــز اعالم کرد‪« :‬ما دانشــجویان به عنــوان پرچمدار‬ ‫گفتمان اســامی و مدافع سرسخت استقالل و رشد علمی ‬ ‫کشور با کمال قدرت و استقامت در مقابل زورگویی دشمن و‬ ‫هرگونه توقع بیجا و زیاده خواهی گزاف انها ایستاده ایم‪ .‬ما‬ ‫دانشجویان بر ان شدیم تا با برپایی تحصن دانشجویی ندای‬ ‫دشمن ستیزی خود را به گوش زورگویان و تمام خفتگان و در‬ ‫خواب ماندگان برســانیم‪ ».‬در ادامه این بیانیه امده است‪:‬‬ ‫«در همین راســتا و مطابق با درخواســت ما مبنی بر حضور‬ ‫مسئول دفتر وزارت امور خارجه در شیراز در جمع متحصنین‬ ‫برای شــنیدن دغدغه ها‪ ،‬نگرانی ها و مطالبات دانشجویان‬ ‫و باتوجه بــه بی اعتنایی مســئوالن مربوطه نســبت به این‬ ‫درخواســت‪ ،‬ما اعالم می کنیم کماکان تحصن تا حصول‬ ‫درخواســت متحصنین ادامــه پیدا خواهد کــرد‪ ».‬مهدی‬ ‫کوچک زاده‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی هم با صدور‬ ‫پیام صوتی به دانشجویان متحصن در مسجد دانشگاه شیراز‬ ‫ضمن حمایت از اقدام انان گفت‪« :‬شــما به کمی یا زیادی‬ ‫تعداد افراد در مســیرتان نگاه نکنید‪ .‬تکیه شما به خدا باشد‬ ‫چراکه مسیر حق را باید رفت‪».‬‬ ‫مجادله بر سر مجوز‬ ‫اما نوع مواجهه دولت با این رویداد جدید هم قابل توجه‬ ‫بود‪ .‬حســن روحانی که تا پیش از این مخالفانش را اقلیت‬ ‫می شمرد‪ ،‬حاال با بدنه اجتماعی مخالفانش مواجهش شده‬ ‫است‪ .‬به دیگر سخن اینکه اگر تا دیروز چهره های اصلی و‬ ‫مهم مخالف او به نقد سیاست های هسته ای می پرداختند‬ ‫حاال بدنه اجتماعی این جریان اســت که پا به میدان نقد و‬ ‫اعتراض گذاشــته اســت‪ .‬او به یک تاکتیک جدید رسیده‬ ‫است؛ مقابله با منتقدان از راهکار قانونی‪ .‬او بهتر از هر کس‬ ‫دیگری می داند که اگر این روش مخالفت با او نهادینه شود‪،‬‬ ‫روزهای عجیب و متفاوتی در انتظارش خواهد بود‪ .‬روزهایی‬ ‫که می تواند اینده سیاست ورزی و سپهر پیش بینی پذیر او را‬ ‫تغییر دهد‪ .‬دستور او به وزیر کشورش شاید برای مواجهه با‬ ‫این رویداد است‪ .‬حاال این وزیر کشور است که با بیان اینکه‬ ‫موضوع انرژی هســته ای در چارچوب منافع ملی با هدایت‬ ‫رهبری‪ ،‬اجرای دولت و نظارت مجلس و دیگر دستگاه های‬ ‫نظارتی به پیش می رود‪ ،‬می گوید‪« :‬بنده به عنوان وزیر کشور‬ ‫اعالم می کنم که هیچ مجوزی را له یا علیه این موضوع که‬ ‫مورد اجماع عمومی و رهبر معظم انقالب است نخواهیم داد‪.‬‬ ‫به هیچ عنوان تجمعی در کف خیابان نخواهیم داشــت و با‬ ‫شدت با این موضوعات برخورد می کنیم‪ .‬با نزدیک شدن به‬ ‫فضای انتخابات و نیز با عنایت به فرمایشات رهبری به شدت‬ ‫باید از این موضوعات پرهیز شــود‪ .‬نباید با تحریک مباحث‬ ‫قومی‪ ،‬اقلیت ها و اقوام جامعه را دچار تشنج کنیم تا اثار سوء‬ ‫ان تنش ها بر وحدت‪ ،‬انسجام و امنیت ملی سایه بیفکند‪».‬‬ ‫اما نظر سخنگوی دولت در این مورد هم قابل توجه بود‪.‬‬ ‫او در پاســخ به ســوالی در مــورد برخــی تجمعات در‬ ‫اعتراض به روند مذاکرات هسته ای‪ ،‬گفت‪« :‬با وجود اینکه‬ ‫مقام معظم رهبری این امکان را فراهم کردند که همه نظرات‬ ‫بیان شود و در دانشگاه ها جلسات دو طرفه برگزار شد و حتی‬ ‫صداوسیما به تبعیت از رهبری این برنامه ها را مورد پوشش‬ ‫وســیع قرار داد‪ ،‬انتظار می رفت پیام کسانی که دغدغه ای‬ ‫دارند یا دلواپس هســتند‪ ،‬از این طریق منتقل شود که البته‬ ‫دغدغه های انها برای دولت محترم است چرا که این قبیل‬ ‫تجمعات غیرقانونی بوده و کار غیرقانونی بنا به نگاه بنیانگذار‬ ‫جمهوری اســامی و مقام معظم رهبری خالف شرع هم به‬ ‫حســاب می اید چون این نوع تجمعــات غیرقانونی فراتر از‬ ‫بیان نظری است که در محافل مختلف انجام می شود و افراد‬ ‫وقتی که به شرع اعتقاد دارند باید در رفتارشان نیز به ان پایبند‬ ‫باشند‪ .‬این اظهارات یعنی اینکه اراده دولت برای جلوگیری‬ ‫از ادامه این شرایط است‪».‬‬ ‫برخورد می کنیم‬ ‫زمان زیــادی از این اظهارات وزیر کشــور نگذشــت‬ ‫که حســینعلی امیری‪ ،‬قائم مقام وزیر کشــور به تظاهرات‬ ‫دلواپســان در قــم واکنــش نشــان داد‪ .‬قائم مقــام وزیر و‬ ‫سخنگوی وزارت کشور‪ ،‬با اشــاره به سخنان وزیر کشور در‬ ‫جمع فرمانداران اظهار داشــت‪« :‬وزیر کشور معتقد است‬ ‫برگزاری تجمع لــه یا علیه بعضی از مســائلی که مورد وفاق‬ ‫ملی است و به امنیت ملی برمی گردد‪ ،‬اسیب زاست‪ .‬به طور‬ ‫مشخص «مذاکرات هسته ای» از مصادیق این نوع مواردی‬ ‫است که به امنیت ملی باز می گردد‪ .‬مذاکرات هسته ای تحت‬ ‫نظارت رهبری انجام می شود و ایشان چندین بار گفته اند تیم‬ ‫مذاکره کننده هسته ای زحمت می کشند و مورد اعتماد ایشان‬ ‫هستند‪ .‬رئیس جمهور هم تعبیر سربازان جبهه دیپلماسی را‬ ‫برای انها بــه کار بردند‪ .‬واقعیت این اســت که همه با اصل‬ ‫مذاکرات موافق هســتند و همه می خواهند این مذاکرات‬ ‫با حفظ خط قرمزهای رهبری به نتیجه برســد‪ .‬بنابراین این‬ ‫مســاله موضوعی در چارچوب امنیت ملی شمرده می شود‪.‬‬ ‫در حالی که مذاکره کنندگان در حال مذاکره هستند‪ ،‬برخی‬ ‫اقدامــات از قبیل برگــزاری تجمع چه در موافقــت و چه در‬ ‫مخالفت بــا مذاکرات هســته ای امنیت ملــی را مخدوش‬ ‫خواهد کــرد‪ .‬بنابراین وزارت کشــور اعتقادی بــه برگزاری‬ ‫تجمعاتی از این قبیل نداشته و بنای صدور مجوز برای این‬ ‫تجمعات را ندارد‪».‬‬ ‫ســخنگوی وزارت کشــور در پاســخ به این سوال که‬ ‫چگونه به رغم عدم صدور مجوز‪ ،‬چند تجمع با عنوان «اجازه‬ ‫نمی دهیم» در اعتراض به مذاکرات هســته ای در مشهد و‬ ‫تهران و قم برگزار شده است گفت‪« :‬وزیر کشور رسما ابالغ‬ ‫کرده اســت که نباید هیچ مجوزی بــرای برگزاری تجمعات‬ ‫هسته ای صادر شود‪ .‬صدور مجوز برای برگزاری تجمعات‬ ‫در اســتان ها نیز بر عهده استانداری هاســت و استانداران‬ ‫موظف هستند مجری سیاست های عمومی دولت باشند و‬ ‫بر این مبنا با این درخواســت ها برخورد کنند‪ .‬با ابالغ جدید‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫وزیر کشــور دیگر شــاهد برگزاری این تجمعات نخواهیم‬ ‫بود و قطعا اگر چنین تجمعی برگزار شود غیرقانونی خواهد‬ ‫بود‪ ».‬وی در پاسخ به این ســوال که ایا وزارت کشور قصد‬ ‫برخورد با تجمعات بدون مجوز را دارد یا خیر‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«تجمعاتــی که بدون مجــوز برگزار می شــوند‪ ،‬غیرقانونی‬ ‫بوده و وزارت کشور با برگزارکنندگان انها طبق قانون برخورد‬ ‫خواهد کرد‪».‬‬ ‫تغییر موضع وزارت کشور‬ ‫اما موضع وزارت کشور با واکنش های منتقدان مواجه‬ ‫شد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با‬ ‫بیان اینکه تجمعات هسته ای نیازی به مجوز ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«برخورد قهری با تجمعات هسته ای موجب نفوذ معاندان‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫محمد جواد کولیونــد‪ ،‬درباره لزوم و یا عــدم لزوم اخذ‬ ‫مجوز از سوی وزارت کشــور برای برگزاری تجمعات گفت‪:‬‬ ‫«در صورتی کــه تجمع صنفی و در مکان های بســته مانند‬ ‫سالن ها‪ ،‬حســینیه ها یا مساجد برگزار شــود نیازی به مجوز‬ ‫ندارد اما اگربنا باشد تجمعی در فضای باز مانند پارک و میادین‬ ‫باشــد و جنبه سیاســی هم به خود بگیرد باید مجوز کتبی از‬ ‫سوی وزارت کشور صادر شود چون نیروی انتظامی هم باید‬ ‫امنیت را تضمین کند‪ .‬اگر این گونــه تجمعات مجوز نگیرد‬ ‫در صورت وقوع اتفاقی هیچ کس مســئولیت ان اتفاق را به‬ ‫عهده نمی گیرد‪».‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس‬ ‫همچنین با اشاره به برخی تجمعات از جمله هسته ای گفت‪:‬‬ ‫«در این گونه تجمعات که موضع گیری نظام مشخص است‬ ‫و به صورت خودجوش و مردمی انجام می شود دیگر حزبی‬ ‫نیســت‪ ،‬بنابراین نیازی به اخذ مجوز نیست‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫همه در جهت ارمان نظام حرکت می کنند‪».‬‬ ‫اگر بنا باشد تجمعات هســته ای را لوس کنیم مناسب‬ ‫نخواهد بود به دلیل اینکه برخی افراد معاند ممکن است در‬ ‫این تجمعات نفوذ کرده و موجبات ایجاد هزینه هایی برای‬ ‫نظام شــوند‪ .‬بنابراین بهتر اســت این گونه تجمعات مانند‬ ‫تجمع طالب در حوزه علمیه و یا دانشــگاه انجام شود‪ .‬اما‬ ‫برای برگــزاری تجمع در اماکن باز بهتر اســت با هماهنگی‬ ‫صورت گیرد در غیر این صورت ممکن است عده ای سودجو‬ ‫اقدامات دیگری انجام دهند‪.‬‬ ‫در مقابــل اما معــاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور‬ ‫تجمع های خیابانی در موضوع هســته ای را به مصلحت و‬ ‫نفع کشور ندانست‪ .‬او اما توضیحاتی داد که برخی تحلیل‬ ‫کردند که موضع وزارت کشور در این مورد تعدیل شده است‪.‬‬ ‫با تردید به تجمع ها می نگرم‬ ‫گفت وگوی مثلث با عباسعلی منصوری ارانی‬ ‫‪2‬‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبرنگار‬ ‫تصمیم اقای رئیس جمهور‬ ‫حسن روحانی حاال به خوبی می داند که باید تصمیمات‬ ‫مهمی را عالوه بر عرصه خارجی در عرصه داخلی هم بگیرد‪.‬‬ ‫او حاال بیشــتر از هر زمان دیگری با موج منتقدانش مواجه‬ ‫شــده که می توانند اینده او را تحت تاثیر قرار دهند‪ .‬او باید‬ ‫راهی بیابد برای دیالوگ با این منتقدان‪ .‬این منتقدان جدید‬ ‫دیگر چهره های سیاسی نیستند که او انها را به اقلیت بودن‬ ‫یا کم اثر بودن ملقب کند‪ .‬او رئیس جمهور همه مردم ایران‬ ‫است‪ .‬روحانی باید تاکتیک جدیدی پیدا کند‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫توافق در زمان تعیین شده را دنبال می کند؟ در کل‬ ‫رئیس جمهور چه رویکردی را باتوجه به شــرایط‬ ‫داخل کشور دنبال خواهد کرد؟‬ ‫او تابــع نتیجه بخشــی مذاکــرات بــا لحــاظ خط‬ ‫قرمزهای مدنظر نظام است‪.‬‬ ‫هم اکنــون دلواپســان اعــام می کننــد کــه‬ ‫رئیس جمهور تمایل دارد برخی خطوط قرمز نادیده‬ ‫گرفته شود تا توافق هسته ای با ‪ 5+1‬به هر قیمتی‬ ‫صورت گیرد اما شــما می گویید اقای روحانی نیز‬ ‫دنبال رعایت خطوط قرمز ایــران در توافق نهایی‬ ‫است‪ ،‬بیشتر توضیح می دهید؟‬ ‫به نظرم نمی اید که اقای روحانی به عنوان باالترین‬ ‫مقام اجرایی کشــور چنین تمایلی داشــته باشــد و بخواهد‬ ‫به هر قیمتی حتی به قیمت خرج شــدن منافع ملی و لحاظ‬ ‫نشــدن خطوط قرمز ایران توافق هســته ای نهایی شــود‪.‬‬ ‫ما شــاهد بودیم همواره رئیس جمهور و تیــم مذاکره کننده‬ ‫خطوط قرمز نظام را رعایت کردند‪ .‬اگر می خواســتند چنین‬ ‫نکنند همان سال گذشته با ‪ 5+1‬به توافق جامع دست پیدا‬ ‫می کردند‪ .‬ضمــن انکــه تصمیم گیری دربــاره بحث های‬ ‫راهبردی در اختیــار رئیس جمهــور نیســت‪ ،‬هرچند اقای‬ ‫روحانی رئیس شــورای عالی امنیت ملی اســت اما مقامی‬ ‫ که تاییدکننده دیدگاه های شورای عالی امنیت ملی است‪،‬‬ ‫مقام معظم رهبری هســتند‪ .‬به عبارت دیگر شــورای عالی‬ ‫امنیت ملی تصمیم سازی می کند نه تصمیم گیری‪ ،‬بنابراین‬ ‫حتی اگر اقای روحانی تمایلش رســیدن به توافق نهایی در‬ ‫پایان ژوئن باشد امکان تصمیم گیری ندارد‪.‬‬ ‫نظرتان درباره تجمعات اعتراضی که دلواپســان‬ ‫در نقــد و مخالفت بــا عملکرد تیــم مذاکره کننده‬ ‫هســته ای برگزار می کنند و وزیر کشور نیز اعالم‬ ‫کرد اجازه چنین تجمعاتی را نمی دهد‪ ،‬چیســت؟‬ ‫چنین تجمعاتی مفید اســت یا مضر؟ جایگاه تیم‬ ‫مذاکره کننده را در عرصــه چانه زنی با ‪ 5+1‬تقویت‬ ‫می کند یا تضعیف؟‬ ‫مســلما این تجمعات ماهیت سیاســی دارد که در‬ ‫همه جای دنیا انجام می شود‪ .‬معموال در بازی های سیاسی‬ ‫فشارهایی می اید که موضوعات در جریان خود قرار نگیرد‪،‬‬ ‫بنابراین اینها تحرکات و تالش های سیاســی اســت‪ .‬البته‬ ‫باید میان برگزارکنندگان این تجمعات با کســانی که در ان‬ ‫حاضر می شــوند تفاوت قائل شــد‪ .‬مردم به ویژه جوانان و‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 20‬روز دیگر تا پایان ماه ژوئن مانده‪ ،‬به نظر شــما‬ ‫مذاکرات هسته ای به چه نتیجه ای می رسد؟‬ ‫از قبل هم مشخص بود که مذاکرات خیلی پیچیده‬ ‫است‪ .‬فکر می کنم شاهد تمدید مذاکرات باشیم باتوجه به‬ ‫اینکه شــاید ‪ 90‬درصد مباحث به نتیجه برسد اما پیدا کردن‬ ‫جایگزین برای برخی پرانتزها ســخت اســت‪ ،‬بنابراین فکر‬ ‫می کنم طرفین مجبور به تمدید زمان مذاکرات شوند‪.‬‬ ‫پس به نظر شــما اگــر در زمان مقرر یعنــی پایان‬ ‫ژوئن دو طرف به تفاهم و توافق نهایی نرسند‪ ،‬دو‬ ‫طرف از ‪ 90‬درصد اشــتراک مواضع چشم پوشی‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬به این معنــا که شکســت مذاکرات را‬ ‫اعالم می کنند یا تن به تمدیــد مذاکرات خواهند‬ ‫داد؟‬ ‫طبق توافق ژنو مذاکرات صفر یا صد است بنابراین‬ ‫دو طرف ادامه خواهنــد داد تا به متن نهایی برســند‪ .‬البته‬ ‫اگر اراده طرفین باشد رســیدن به توافق در همین ایام هم‬ ‫امکان پذیر است این طور نیست که ناشــدنی باشد‪ ،‬منتها‬ ‫باید فرمول هایی را پیدا کنند که براساس ان فرمول ها بتوانند‬ ‫کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫ایــا اختالفــات اصلــی دو طــرف بــه بازرســی از‬ ‫تاسیســات نظامی و بازجویی از ‪ 27‬مقــام ایران‬ ‫محدود می شود؟‬ ‫این دو موضوع که عملی می شود و بحث ان نیست‬ ‫که عملی نشــوند‪ .‬در واقع موضوعات یادشــده بحث شان‬ ‫با موضوع هســته ای در یک راستا نیســتند‪ ،‬بنابراین خیلی‬ ‫نمی توانند مشکل زا باشند‪.‬‬ ‫پس االن موضوعات اصلی اختالف میان ایران و‬ ‫امریکا چیست؟‬ ‫همزمانی اجرایی شدن توافق و لغو تحریم ها محل‬ ‫اختالف اصلی است‪ .‬ما می گوییم همزمان با اجرای توافق‬ ‫باید همه تحریم ها برداشــته شــود اما یک ســری کارهای‬ ‫فیزیکی را باید انجام دهیم که زمان بر اســت در مقابل انها‬ ‫برای ادای تعهدات شــان زمان کوتاه تری نیاز دارند‪ .‬اینکه‬ ‫چطور مکانیزمی پیدا شــود کــه همان روز اجــرای توافق‬ ‫همه تحریم ها نیز لغو شــود محل بحث است چون طرفین‬ ‫به هم اعتماد ندارنــد‪ .‬در ایران قریب به پنج تا شــش هزار‬ ‫سانتریفیوژ باید از مدار خارج شود و در مقابل انها باید بحث‬ ‫محدودیت های بانکی را بردارند که این خیلی سخت است‪.‬‬ ‫ی را پیدا کنند تا این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫باید مکانیزم ‬ ‫به نظر شما راهکار ایران برای عبور از این شرایط‬ ‫چیست؟‬ ‫زمــان می خواهد و پیــدا کردن مکانیزم یادشــده‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫چقدر زمان الزم اســت تا توافق بر سر ‪ 10‬درصد‬ ‫موضوعات اختالفی حاصل شود؟‬ ‫بستگی دارد چه زمانی بتوانند به مکانیزم ان دست‬ ‫یابند‪ .‬لغو همه تحریم ها در روز اجرای توافق هسته ای خط‬ ‫قرمز برای ما محســوب می شــود‪ .‬در مقابل انها می گویند‬ ‫زمانی تحریم ها برداشته خواهد شد که ایران به تعهداتش‬ ‫درباره راکتور اب سنگین اراک و تعداد سانتیریفیوژها عمل‬ ‫کند‪ .‬اینکه چه مکانیزمی خواســته های دو طرف را در یک‬ ‫زمان بتواند عملیاتی کند‪ ،‬خیلی پیچیده است‪ .‬دستیابی به‬ ‫چنین مکانیزمی می تواند پایان مذاکرات را رقم بزند‪.‬‬ ‫برخی موضوع بازرســی از مراکز نظامــی ایران را‬ ‫برجسته می کنند‪ .‬این مساله چقدر محل اختالف‬ ‫است؟‬ ‫فکر نمی کنم این موضوع اصلی باشد چون وقتی‬ ‫پروتکل الحاقی پذیرفته شود این موضوعات در همان قالب‬ ‫پروتکل الحاقی انجام خواهد شد‪ ،‬بنابراین موضوع یاد شده‪،‬‬ ‫بحث اصلی نیست‪.‬‬ ‫از صحبت های اقای روحانــی بر می اید که خیلی‬ ‫تمایل دارد در پایان ماه ژوئن مذاکرات هســته ای‬ ‫تمام و توافــق نهایی حاصل شــود‪ ،‬فکر می کنید‬ ‫او ســرانجام چه تصمیمی می گیــرد؟ ایا نظرش‬ ‫تمدید زمــان مذاکرات خواهد بود یا دســتیابی به‬ ‫حسین ذوالفقاری به خبرنگاران گفت‪« :‬تجمع مشهد صرفا‬ ‫تحت عنوان اعتراض به زیاده خواهی گــروه ‪ 5+1‬از ایران‬ ‫شکل گرفته است‪ .‬این تجمع به هیچ عنوان در مخالفت با‬ ‫روند مذاکرات و مذاکره کنندگان نبوده اســت‪ ».‬این تجمع‬ ‫با فرماندار مشــهد تحت همین عنوان هماهنگ شده بوده‬ ‫اما در خالل این برنامه از شعارها و جمالتی استفاده شد که‬ ‫این طور تلقی شد که در مخالفت با تیم مذاکره کننده‪ ،‬اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫نشســت هایی درباره موضــوع هســته ای در برخی از‬ ‫دانشگاه ها برگزار شده اما عنوان این نشست ها در تضعیف‬ ‫تیم مذاکره کننده و یا مخالفت با انها نبوده است‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫دانشجویان کشور دلپاک و دلسوز هستند و اگر هم در چنین‬ ‫مراسم هایی شرکت می کنند با صداقت و خلوص نیت حاضر‬ ‫می شوند اما نمی دانند برگزارکنندگان چنین تجمعاتی چه نیت‬ ‫و اهدافی دارند‪ .‬به نظرم اشــکال و ایراد اصلی در اهداف و‬ ‫نیات برگزارکنندگان تجمعات اعتراضی است و قطعا انها به‬ ‫اهداف شان نمی رسند‪.‬‬ ‫دست نوشــته ها و پالکاردهایی کــه در تجمعات‬ ‫دلواپســان خطاب به دولت و تیــم مذاکره کننده‬ ‫هسته ای وجود دارد بعضا توهین امیز است‪ ،‬فکر‬ ‫می کنید طرح این مباحث پای میــز مذاکره برای‬ ‫ایران ایجاد ظرفیت می کند؟‬ ‫مقام معظم رهبــری جــواب این جماعــت را بارها‬ ‫دادند‪ .‬ایشان تیم مذاکره کننده را سربازان و فرزندان انقالب‬ ‫توصیف کردند و در جلســه با نمایندگان به صراحت یاداور‬ ‫شــدند که «اعضای تیم مذاکره کننده دارند در میدان عرق‬ ‫می ریزند‪ ».‬اعضای تیم مذاکره کننده هم بارها اعالم کردند‬ ‫که مجری تصمیمات نظامند‪ .‬فکر می کنم شعارهایی از این‬ ‫دست که در تجمعات مطرح می شــود کمکی به مذاکرات‬ ‫نمی کند‪ .‬موضوع هسته ای راهبردی است و در سطح کالن‬ ‫نظام تصمیم گیری می شود‪ .‬هر زمانی که مقام معظم رهبری‬ ‫شرایط ادامه مذاکرات را مناســب نبینند‪ ،‬قطعا دستور قطع‬ ‫مذاکرات را می دهند مادامی که ایشان این تصمیم را نگیرند‬ ‫هر گونه اختالل در انجام مذاکرات به سود منافع ملی نیست‪.‬‬ ‫در مجموع همان طور که گفتم نیت خیری در برگزار کنندگان‬ ‫تجمعات نمی بینم و با دید تردید و شک به نیات انها می نگرم‬ ‫اما مردم و جوانان شرکت کننده واقعا دلسوز و دلپاک هستند‬ ‫تجمعنکردن‪،‬بیشتربهنفعمنتقداندولتاست‬ ‫تاکید بر ناکارامدی اجرایی می تواند جامعه را از شرطی شدن به توافق منصرف کند‬ ‫محمدرضا یل‬ ‫کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه مفید‬ ‫سیاست‬ ‫‪30‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چند روزی هست که شاهد برگزاری تجمعات مصطلح‬ ‫به «ما اجازه نمی دهیم» در اقصی نقاط کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫موضوع این گردهمایی ها پافشاری بر خطوط قرمز اعالمی ‬ ‫توســط نظام در مورد مذاکرات و توافق احتمالی است که‬ ‫با افزایش برخی ادعای های مقامــات غربی و تهدید های‬ ‫انان‪ ،‬به موضوع روز جامعه ایران تبدیل شــده و احساسات‬ ‫عمومی را جریحه دار کرده اســت‪ .‬تحمیــل تحقیر ملی بر‬ ‫جامعه همیشــه مقاوم ایران‪ ،‬موضوعی نیست که به بهانه‬ ‫رفع تحریم قابل اغماض باشد‪ .‬البته مساله تعلیق تحریم ها‬ ‫نیز بر اساس برخی ابراز نظر ها د ر هاله ای از ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫تمام این عوامل در کنار یکدیگر بستر کنشگری اجتماعی‬ ‫در جامعه امروز مــا را فراهم می اورد‪ .‬این انبــار باروت نیاز‬ ‫به جرقه ای بجا و به وقت دارد تا تاثیــر حداکثری خود را بر‬ ‫جهت مذاکرات بگذارد و مســیر توافق خــوب را هموارتر‬ ‫کند‪ .‬با وجود چنین ظرفیتــی باید ادعا کــرد هرگونه اقدام‬ ‫نابخردانه و حاشــیه دار می تواند برای مدتــی طوالنی این‬ ‫کنش اجتماعی را عقیم کند و این فرصت را بسوزاند‪.‬‬ ‫فارغ از نیت عوامل برگزار کننــده تجمعات «ما اجازه‬ ‫نمی دهیم» واکنش مقامات دولتی در این موضوع شرایط‬ ‫را تغییر می دهد‪ .‬وزیر کشور در واکنش به چنین اقداماتی‪،‬‬ ‫ان را غیر قانونی و فاقد مجوز اعالم کرده است و سخنگوی‬ ‫دولــت در قبــال ان‪ ،‬این گونــه موضع گیری کــرد‪« :‬این‬ ‫تجمعات غیرقانونــی بود و اینها باید بداننــد این کار عالوه‬ ‫بر اینکــه غیرقانونی اســت بر مبنــای نگاه امــام خمینی و‬ ‫مقام معظم رهبری خالف شــرع هم هست‪ .‬انتظار می رود‬ ‫گفته ها و رفتار این افراد با هم منطبق باشد‪ .‬وقتی به شرع‬ ‫اعتقاد داریم باید کار غیر شرعی انجام ندهیم‪ ».‬در صورتی‬ ‫که بنا را بر صدق ادعای مقامات دولتی در عدم ارائه مجوز‬ ‫بگذاریم‪ ،‬باید این اتفاق و پیامدهای ان را در شــرایطی که‬ ‫مقامات دولتی ترسیم کرده اند شکل تازه ای پیدا می کند و‬ ‫باید مورد تحلیل جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .1‬با توجه به راهبــرد اقلیت نمایی مخالفان توســط‬ ‫دولــت و برخــی بی تدبیری هــای سیاســی اصولگرایــان‬ ‫به خصوص در انتخابات اخیر هیات رئیســه مجلس زمینه‬ ‫پذیرش برچسب اقلیت بر دلســوزان و اصطالحا دلواپسان‬ ‫فراهم شده است و هر اقدامی که مورد طبع دولت و مقامات‬ ‫اجرایی کشــور نباشــد بالفاصله بــا راهبــرد اقلیت نمایی‬ ‫به حاشــیه برده می شــود‪ .‬فارغ از اینکه برخــی افراطیون‬ ‫سیاســی‪ ،‬بهانه چنیــن اقدامــی را افریده انــد‪ ،‬باید گفت‬ ‫چسباندن این تجمعات به «بازی خرابکن های سیاسی» و‬ ‫افراطیون نابلد سیاسی‪ ،‬ظرفیت اعتراض یکپارچه عمومی‬ ‫علیه برخی بندهای توافق احتمالی را از بین می برد و نهایتا‬ ‫این اعتراضات به یک دعوای سیاسی تنزل پیدا می کند و‬ ‫اثر مطلوب خود را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ .2‬موضوع دیگری که باید به ان اشاره کرد‪ ،‬مساله‬ ‫مجوز این تجمعات اســت که به ادعای مسئوالن دولتی‬ ‫اقدامات اخیر فاقد مجوز بوده اســت‪ .‬بر پایه این فرض‬ ‫برچسب تمامیت خواهی از جانب دولت به راحتی بر پیکره‬ ‫جبهه نقادان توافق لوزان خواهد چسبید چرا که در پیش‬ ‫چشمان افکار عمومی این جماعت معترض همان هایی‬ ‫هســتند که برای جبهه رقیب خود‪ ،‬هــر ان‪ ،‬دم از قانون‬ ‫و تکریــم ان می زدند و یکــی از عوامل فتنــه ‪ 88‬را عدم‬ ‫تمکین به قانــون اعالم می کردند ولی امــروز خود بدون‬ ‫مجوز دست به حضور خیابانی می زنند‪ .‬این شاید قضاوت‬ ‫مردمی باشــد که نظاره گر این اتفاقات و بازی رســانه ای‬ ‫دولت هستند‪.‬‬ ‫در چنین شــرایطی با در کنار هم گذاشــتن داســتان‬ ‫حواشــی حضور مطهــری در شــیراز و مانور رســانه ای بر‬ ‫ان و ســایر اقدامــات برخــی بی تحلیل هــای سیاســی‪،‬‬ ‫اســیب پذیری جبهه حزب اللــه افزایش می یابــد‪ .‬در ثانی‬ ‫برخی اظهارنظرهای دولتی ایــن موضوع را نیز القا می کند‬ ‫که چنین اقداماتی در ســایه برخی مراکز قدرت غیر دولتی‬ ‫انجام می شود که قوه اجرایی توان برخورد با انها را ندارد و‬ ‫این موضوع خود می تواند تیشه ای باشد بر ریشه اعتراضات‬ ‫بحق عمومی‪.‬‬ ‫به طور کلی این سلسله اقدامات به شدت اسیب پذیر‬ ‫است و با یک برنامه ریزی رسانه ای به راحتی محکوم خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این شــرایط مخالفت و دلواپسی نسبت به توافق‪،‬‬ ‫نوعی نزاع سیاســی تعبیر می شــود و با مدیریت دولتی ها‪،‬‬ ‫این رقیب سیاســی‪ ،‬قلیل‪ ،‬تمامیت خواه معرفی می شود‪.‬‬ ‫نتیجه ایــن اتفاق چیزی جز کاهش هــواداری اجتماعی و‬ ‫دلســردی عمومی در اعالم مخالفت بــا انحرافات توافق‬ ‫احتمالی نخواهد بود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در شرایطی که موافقان توافق لوزان‬ ‫با تشویش بعد معیشت اجتماعی سعی دارند جامعه را نسبت‬ ‫به رفع تحریم ها شــرطی کــرده و را ه حل کاهش فشــارها‬ ‫(همچــون افزایــش ناگهانی قیمــت ســوخت) را در رفع‬ ‫تحریم ها القا کنند‪ ،‬بهترین برخورد مطالبه گری معیشــتی‬ ‫و ترویج عدم توان مدیریت اجرایی کشــور از ظرفیت های‬ ‫داخلی و حرکت در مســیر اقتصاد مقاومتی است‪ .‬به جای‬ ‫اینکه راحت ترین راه ممکن برای رســیدن به خواســته ها‬ ‫که از نیات اصلی برگزارکنندگان تجمعات خبر ندارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور هم در مقابل ایــن تجمعات در چند‬ ‫مقطع اخیر موضع گیری کرده‪ ،‬مثال گفته «مردم‬ ‫چنین مباحثی را نمی خواهند‪ .‬برخی از جیب مردم‬ ‫شعارهای تند می دهند»‪ ،‬درباره رفتار اقای روحانی‬ ‫چه نظری دارید؟‬ ‫اقای روحانی با بازی های سیاسی کامال اشناست‪.‬‬ ‫او هم با منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته ای بازی سیاسی‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین نوع ادبیات دو طرف سیاسی است‪ .‬چون‬ ‫در کشــور حزب وجود ندارد‪ ،‬هر کســی می کوشــد خود را‬ ‫زبان مردم قرار دهد‪ ،‬حال انکه اگر نــگاه حزبی بود احزاب‬ ‫تجمعات برگزار می کردند و به یکدیگــر جواب می دادند نه‬ ‫انکه بخواهند از زبان مردم صحبت کنند‪.‬‬ ‫انتخاب شود و راه اندازی تجمعات غیر قانونی در دستورکار‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬باید پای دولت را در ناکارامدی مدیریت معیشت‬ ‫اجتماعی بست‪.‬‬ ‫شــاید بهترین کار در کنار اســتفاده از ظرفیت رسانه‬ ‫ملــی در مناظرات مربوط بــه توافق‪ ،‬راهبرد کم اثر نشــان‬ ‫دادن تعلیق تحریم بر اقتصاد ایران باشــد کــه می تواند با‬ ‫برخی ابراز نظرات مقامات اقتصادی دولتی همراه شــود‪.‬‬ ‫به عنــوان مثال وزیــر اقتصــاد در این راســتا چندی پیش‬ ‫گفته بود‪« :‬ســاختار اقتصادی نامتوازن که از دوران قبل‬ ‫از انقالب به ارث رســیده اســت‪ ،‬نخســتین عامل موثر در‬ ‫پیدایش وضعیت اقتصــادی کنونی بوده اســت‪ .‬از اوایل‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬و تزریق درامد نفتی به اقتصاد ایران شاهد کاهش‬ ‫نرخ رشد اقتصادی بوده ایم‪ ...‬در شرایطی که می دانستیم‬ ‫با تحریم اقتصادی مواجه می شــویم‪ ،‬وابستگی خود را به‬ ‫خــارج افزایش دادیم و اینجا دشــمن تحریم خــود را بر ما‬ ‫اعمال کرد‪ .‬اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتیم طبیعی‬ ‫بود که تحریم ها نمی توانســت روی اقتصاد ما تاثیر داشته‬ ‫باشــد‪ ...‬باید گفت که با حذف تحریم ها هم مشکالت ما‬ ‫حل و فصل نمی شود چرا که ما قبل از تحریم ها با مشکالت‬ ‫جدی روبه رو بوده ایم‪ ،‬بنابراین بعد از تحریم ها نیز اگر ما از‬ ‫این شرایط درس نگیریم‪ ،‬مشــکالت مان به صورت جدی‬ ‫حل نخواهد شــد‪ ».‬این گزیده صحبت های وزیر اقتصاد‬ ‫دولت یازدهم می تواند راهگشــای موفقیت راهبرد کاهش‬ ‫انتظار عمومی از رفع تحریم ها بر اوضاع اقتصادی کشــور‬ ‫باشــد‪ .‬تبیین این موضــوع می تواند انتظــار جامعه از رفع‬ ‫تحریم را کاهش داده و بالطبع قدرت مانور موافقان توافق‬ ‫بد نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در راستای نمایش اعتراضات عمومی‬ ‫به تحقیر ها و بدعهدی ها و همچنین دفاع از خط قرمزهای‬ ‫توافق احتمالی باید در این عرصه نیز با مطالبه گری مستمر‬ ‫جهت اعطای مجــوز به تجمعــات و اســتفاده از ظرفیت‬ ‫تجمعــات محیط های بســته (که نیــاز به مجــوز خاصی‬ ‫ندارد)‪ ،‬بســتر انباشت اعتراضات و اســتفاده بهنگام از ان‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫مصوبه شــورای امنیت در مورد عدم انتقاد از مسائل‬ ‫هسته ای در کنار عدم صدور مجوز تجمع‪ ،‬عمال توپ را در‬ ‫زمین قوه اجرایی کشور می اندازد و اضافه شدن فشارهای‬ ‫رســانه ای زمینه انفجار نارضایتی عمومی ناشــی از تحقیر‬ ‫ملی را فراهم می کند‪ .‬قطعا اســتفاده مقطعی و غیر قانونی‬ ‫از ظرفیت اجتماعی عالوه بر از دست دادن تاثیر حداکثری‬ ‫اعتراضــات عمومــی‪ ،‬زمینه سیاســی جلــوه دادن چنین‬ ‫اقداماتی را فراهم می کند‪ .‬در پایان به پرســش این سوال‬ ‫بســنده می کنیم که وقتی مردم ناکارامدی اجرایی کشور را‬ ‫در کنار ســرکوب مخالفان و عدم ارائه مجوز ببینند‪ ،‬بیشتر‬ ‫تحریک می شوند و به میدان می ایند یا هنگامی که رهبران‬ ‫مخالف توافق را افرادی تمامیت خواه و با انگیزه سیاسی و‬ ‫در اقلیت بشناسند؟‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫نمی شود دهان مردم را بست‬ ‫گفت وگوی مثلث با منصور حقیقت پور‬ ‫‪4‬‬ ‫منصــور حقیقت پــور می گویــد احتمــال تمدید‬ ‫مذاکرات وجــود دارد‪ .‬او در عین حــال می گوید ما باید‬ ‫به غنی ســازی ‪20‬درصــدی بازگردیــم‪ .‬ایــن نماینده‬ ‫مجلــس از بی اعتمادی به غرب ســخن گفتــه و البته‬ ‫در مورد واکنش های داخلی بــه محتوای مذاکرات هم‬ ‫اظهارنظر کرده است‪ .‬گفت وگوی مثلث با او را در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫به هیچ کس نباید بداخالقی و بی تربیتی شــود‪ .‬دلواپسان‬ ‫فحش ندهند به وزیر خارجه نگویند خائن‪ .‬شــاهد ان بودم‬ ‫که یکی از ســران دلواپس بــه اقای ظریف گفــت خائن‪،‬‬ ‫این کار اشــتباه اســت اگر نقدی به کار اقای ظریف وجود‬ ‫دارد خیلــی محترمانه موارد نقد را بــه او و تیم مذاکره کننده‬ ‫هســته ای منتقل کنند چون در قالب ادبیات مناســب است‬ ‫که دو طرف می نشینند و به حرف های هم گوش می کنند تا‬ ‫باالخره به یک دیدگاه مشترک برسند‪ .‬اینکه دلواپسان به تیم‬ ‫مذاکره کننده بگویند خائن‪ ،‬در مقابل دولت هم به دلواپسان‬ ‫بگوید بیســواد‪ ،‬طرح این صحبت ها نه تنها هیچ اثر مثبتی‬ ‫ندارد بلکه فاصله دو طرف را از هم بیشتر می کند حال انکه‬ ‫نه مذاکره کنندگان خائن هستند و نه دلواپسان بی سواد‪.‬‬ ‫یک نقد دولت به دلواپســان این اســت زمانی که‬ ‫اقای جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای‬ ‫بود‪ ،‬اجازه تجمعات اعتراضی داده نمی شد اما حاال‬ ‫که دولت یازدهم روی کار اســت تجمعاتی از این‬ ‫دست پشت سر هم برگزار می شود‪ ،‬ایا این دیدگاه‬ ‫را وارد می دانید؟‬ ‫ان زمان بحــث مذاکرات اینقدر بــه مراحل نهایی‬ ‫نزدیک نشده بود بیشــتر مذاکرات در حد مباحث اولیه بود‬ ‫مثال سه ماه مذاکره می کردند که محل مذاکرات اصلی کجا‬ ‫باشد به عبارت دیگر سه ماه دو طرف با هم چانه زنی می کردند‬ ‫که محل مذاکرات اصلی در بغداد‪ ،‬استانبول‪ ،‬الماتی یا ژنو‬ ‫تعیین شود بنابراین مردم زیاد احساس حساسیت نمی کردند‪.‬‬ ‫هم اکنون که مباحث و مذاکرات در حال نهایی شدن است‬ ‫طبیعی به نظر می رسد که موافقان و مخالفان به تکاپو بیفتند‬ ‫تا دیدگاه های خود را طرح کنند‪ .‬هیچ اشکالی هم در طرح‬ ‫این مباحث وجــود ندارد چــون در پایــان می تواند به یک‬ ‫هم افزایی تبدیل شود‪.‬‬ ‫فکر می کنید اگــر توافــق نشــود روی رای اقای‬ ‫روحانی اثر خواهد داشت؟‬ ‫نبایــد روی این موضوعات بحث کرد یک اشــتباه‬ ‫اقای روحانی ان اســت که همه موضوعات کشور را به حل‬ ‫پرونده هسته ای وصل کرده‪ ،‬به نظر من او باید از فردا مشی‬ ‫خود را عوض کند و اصال نباید معطل پرونده هسته ای شود‪.‬‬ ‫اگر توافق حاصل نشــود اقای روحانی بایــد یک بازنگری‬ ‫اساســی در سیاســت های اقتصــادی دولت انجــام دهد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ســال گذشت درســت اســت‪ ،‬هم اکنون یک ارامشی بر‬ ‫اقتصاد کشور حاکم است اما مردم منتظرند که یک گشایش‬ ‫و اتفاقات جدیدی در عرصه اقتصادی کشور رخ دهد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 20‬روز تا پایان مذاکرات هسته ای باقی است‪ ،‬شما‬ ‫وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بعید می دانم مذاکرات ظرف ‪ 20‬روز اینده به نتیجه‬ ‫برسد و گفت وگوها پایان یابد‪.‬‬ ‫مشکل کار کجاست؟‬ ‫مشکل این است که رقیب ما نانجیب است‪ .‬کارخانه‬ ‫دبه سازی دارد دائم دبه تولید می کند و خواسته هایی که دارد‬ ‫مغایر منافع ملی ماســت و بطبع ما نمی توانیم خواسته های‬ ‫انها را بپذیریــم چون هیچ طرفی از مذاکــرات حق ندارد به‬ ‫منافع ملی و اســتقالل ملت ایران لطمه وارد کند‪ .‬ما به طور‬ ‫جد باید نگهبان دستاوردهای خود باشــیم و انها نیز به طور‬ ‫جد می خواهند از دستاوردهای ما عبور کنند تا راهکاری پیدا‬ ‫کنند و در اینده خواسته های غیر منطقی شان را توسعه دهند‪.‬‬ ‫اینجاســت که معلوم می شــود در پایان ماه ژوئن مذاکرات‬ ‫به نتیجه نمی رســد یعنی بحــث پیچیــده و طوالنی خواهد‬ ‫شــد و فکر نمی کنم در زمانی که اعالم شده‪ ،‬توافق نهایی‬ ‫هسته ای به دست اید‪ .‬اشکال کار هم از طرف ایران نیست‬ ‫بلکه طرف مقابل نانجیبانه عمل و رفتار می کند‪.‬‬ ‫ایــا اختــاف اصلــی دو طــرف دربــاره موضــوع‬ ‫بازرسی هاست؟‬ ‫خیر‪ ،‬بازرســی یک موضوع اســت‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫مربوط به بازجویــی از ‪ 27‬نفر ایرانی می شــود‪ .‬بحث دیگر‬ ‫ان قلتی اســت که انها بــر بیانیه لوزان مطــرح کردند؛ قرار‬ ‫بود ‪ 1060‬ســانتریفیوژ در فــردو باقی بماند کــه ظاهرا زیر‬ ‫حرف خود زدند‪ .‬نکته دیگر انکه جمهوری اســامی ایران‬ ‫می گوید در روز امضای توافق هسته ای باید همه تحریم ها‬ ‫لغو شــود اما طرف مقابل لغو تحریم ها را منوط به راســتی‬ ‫ازمایی اژانس می کند‪ .‬به عبارت دیگر طرف مقابل می گوید‬ ‫انچه امضا می شود باید بعدا مورد راستی ازمایی قرار گیرد و‬ ‫مرجع راستی ازمایی هم اژانس است‪ .‬حال انکه ما به اژانس‬ ‫اطمینان نداریم در ثانی معلوم نیست اژانس چقدر می خواهد‬ ‫پروسه راستی ازمایی را طوالنی کند‪ .‬اگر اژانس بخواهد برای‬ ‫بازدید از نطنــز‪ ،‬اراک‪ ،‬فردو و خنداب جدول زمانی شــش‬ ‫ماهه تدوین کند ان زمان این طور می شود که ما تعهدی را‬ ‫پذیرفتیم شش ما هم ایستادیم تا اژانس راستی ازمایی کند‪،‬‬ ‫حال انکه این مرجع بین المللی از همین االن خیز نپذیرفتن را‬ ‫برداشته و دائم با اتخاذ مواضع نامناسب مانند ایران همکاری‬ ‫الزم را ندارد‪ ،‬اجازه بازرســی نمی دهد و با ارائه گزارش های‬ ‫دو پهلو و چند پهلو پیام می دهد که بــه این راحتی ها نتیجه‬ ‫راســتی ازمایی را اعالم نمی کند‪ ،‬در چنین شرایطی تکلیف‬ ‫چیست که ما توافق نامه را پذیرفتیم ان را هم اعمال کردیم‬ ‫و از یک سال گذشــته اســتقبال هم رفتیم‪ ،‬غنی سازی ‪20‬‬ ‫درصد متوقف‪ ،‬تعداد ســانتریفیوژهای فردو و نطنز محدود‬ ‫و سوخت های غنی شده اکسید یا رقیق شد اما طرف مقابل‬ ‫چه کار می خواهد انجام دهد‪ .‬مثال می خواهد تازه بعد از شش‬ ‫ماه تحریم بانکی را بردارد‪ .‬خب بحث تحقیق و توسعه و سایر‬ ‫موضوعات تحریمی همچون بیمه کشتیرانی چه سرنوشتی‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫ایران چه راهکاری خواهد داشت؟‬ ‫نخست انکه نباید عجله کرد‪ .‬حضرت اقا فرمودند‬ ‫چند ماه دیگر هم طول بکشــد هیچ اشــکالی نــدارد چون‬ ‫مذاکرات هســته ای باید بر پایه منافع ملی جلو برود‪ .‬اگر در‬ ‫چنین قالبی پیش نمی رود اصال جلو نرود‪.‬‬ ‫یعنی شکست بخورد؟‬ ‫نمی گویم شکست بخورد بلکه معتقدم باید متوقف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیامد توقف مذاکرات چه خواهد بود؟‬ ‫تشــدید تحریم ها کــه فکر نمی کنم‪ ،‬ولــی ما باید‬ ‫برگردیم غنی سازی ‪ 20‬درصد را از سر بگیریم‪.‬‬ ‫االن یک نگاه این است که اگر مذاکرات شکست‬ ‫بخورد یا متوقف شود گزینه دوم جنگ خواهد بود‪.‬‬ ‫این مساله اســت که اوباما و جان کری همواره در‬ ‫توجیه مخالفــان و منتقدان خود بیــان می کنند و‬ ‫با چنین توجیهی می کوشند تا کنگره را از دخالت‬ ‫مســتقیم در مذاکــرات برحــذر دارند‪ .‬نظر شــما‬ ‫چیست؟‬ ‫اوباما خیلی حرف های بی منطق می زند‪ ،‬شــرایط‬ ‫روی زمین چیز دیگری است امریکایی ها میلیاردها دالر در‬ ‫عراق خرج کردند و ایده ال شــان این بود که یک حکومت‬ ‫غرب گرا در انجا روی کار اید اما چقدر کشته دادند؟ شرایط‬ ‫منطقه چیز دیگــری می گوید‪ .‬انها در زمین گرفتار شــدند‪.‬‬ ‫امریکایی ها ‪ 47‬کشــور را با هم هماهنــگ نکردند تا نظام‬ ‫سیاسی سوریه را تغییر دهند برای نیل به این هدف کم خرج‬ ‫نکردند امــا کاری از پیش نبردند‪ .‬البته ظلــم بزرگی به ملت‬ ‫سوریه کردند ولی شد ایا انچه در ذهن داشتند؟ جواب خیر‬ ‫است‪ .‬همین کشورها ســناریوی تغییر نظام سیاسی یمن را‬ ‫هم طراحی کردند و می خواستند حکومت دلخواه خود را بر‬ ‫سرکار بیاورند‪ ،‬بر همین اساس نزدیک دو ماه است ظلم های‬ ‫بزرگی به ملت یمن می کنند اما جرات ندارند سربازان خود را‬ ‫از طریق زمین وارد یمن کنند‪ .‬یمن یک ملت پابرهنه است‬ ‫که اب و دارو ندارند بمباران هم می شود اما اینها جرات ندارند‬ ‫مقابل چنین ملتی قرار گیرند‪ .‬قطعا مادران امریکایی استانه‬ ‫تحملی ندارند که روزی ‪ 100‬جنازه برایشان فرستاده شود‪.‬‬ ‫اقای روحانی باتوجه به شرایط داخلی چه تصمیم‬ ‫می گیرد؟‬ ‫اقای روحانی شایسته است که سرباز فداکاری برای‬ ‫پیاده کردن اندیشه امام و رهبری باشد‪ .‬باید به سمتی برود که‬ ‫بتواند امیری باشــد که منویات موالی خود را پیاده می کند‪،‬‬ ‫غیر از این باشد نتیجه نمی گیرد‪.‬‬ ‫اقای روحانی ادبیاتش عوض شد‪ .‬او می گوید‬ ‫برخــی از جیب مردم شــعار تند می دهنــد‪ ،‬مردم‬ ‫چنین شعارهایی را نمی خواهند‪ ،‬برداشت شما از‬ ‫صحبت های اقای روحانی چیست؟‬ ‫اینکه مردم خواستار یک مساله ای هستند یا خیر‪ ،‬اقای‬ ‫رئیس جمهور از کجا نظرسنجی کرده است‪.‬‬ ‫به یک نوعی ارجاع می دهد به رای ‪ 51‬درصدی که‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری اورد؟‬ ‫خیر‪ ،‬چنین معیاری قابل قبول نیســت ایا مردم به‬ ‫ب سازش کند؟ مردم به‬ ‫اقای روحانی رای دادند که برود با غر ‬ ‫اقای روحانی در مقابل یک نامزد دیگر رای دادند‪.‬‬ ‫دلواپسان در موضوع هسته ای تجمعاتی را انجام‬ ‫می دهند حال انکه وزیر کشور گفته مجوز تجمع‬ ‫در مخالفت با موضوع هسته ای را نمی دهیم چون‬ ‫این موضوعی ملی اســت و در ســطح عالی نظام‬ ‫تصمیم گیری می شود‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫چنین تجمعاتی اشکال ندارد‪ .‬دلواپسان هم بیایند‬ ‫نظرشان را بدهند‪ .‬ایا همیشه کســانی که دنبال بحث های‬ ‫خاص هســتند باید نظر بدهند؟ دلواپســان هم حرف های‬ ‫منطقی و خوبی دارند هیچ ایرادی نیست که حرف دلواپسان‬ ‫هم گوش داده شود و از انها ایده بگیریم‪ .‬ما که نمی توانیم‬ ‫دهن مردم را ببندیــم‪ .‬البته خواهش من از دلواپســان این‬ ‫است که از خطوط قرمز نظام عبور نکنند حضرت اقا فرمودند‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سیاست‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫مثلثجزئیاتجدیدیاز‬ ‫مذاکراتهسته ایرامنتشرمی کند‬ ‫«جدولپلکانیتحریم ها»؛طرحجدیدایران‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪33‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫‪5‬‬ ‫مذاکرات هســته ای ایران و اعضای ‪ 5+1‬بار دیگر در‬ ‫وین از سر گرفته شده است‪ .‬کارشناســان و معاونان ایران‬ ‫و اعضای ‪ 5+1‬بار دیگر در یکی از مهم ترین پایتخت های‬ ‫سیاســی اروپا گرد هم امده اند تا به بررسی اخرین مواضع و‬ ‫اختالفات موجود در مســیر امضای توافق نهایی بپردازند‪.‬‬ ‫این نشســت در حالی برگزار می شــود که کمتر از یک ماه تا‬ ‫فرا رسیدن ضرب االجل تیرماه زمان باقی مانده و واشنگتن و‬ ‫پاریس همچنان بر زیاده خواهی های خود در مسیر دستیابی‬ ‫به توافق نهایی اصرار می ورزند‪.‬‬ ‫خبرهای تازه‬ ‫اما در این میــان خبرنگار مثلث به اخبــار جدیدی هم‬ ‫دست یافته اســت‪ .‬بر همین اساس شــنیده شده که بعد از‬ ‫نپذیرفتن ناهمزمانی از جانب ایران‪ ،‬مکانیسم جدید تعلیق‬ ‫تحریم بحث شده اســت‪ .‬جداول جدید که در حال نوشتن‬ ‫هستند پلکانی است‪ .‬در این جداول مجموعه تحریم ها به‬ ‫‪ 13‬جزء تقسیم شده است‪ .‬این اجزا بر حسب موضوع هست‬ ‫نه قانون؛ مانند موضوع تحریم خرید نفت‪ ،‬بیمه کشتیرانی‪،‬‬ ‫سوئیفت و ‪...‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اقدامات ایران هم به ‪ 10‬محور‬ ‫تقسیم شده است‪ .‬مثل فردو‪ ،‬کاهش ماشین ها‪ ،‬اراک و‪...‬‬ ‫طبق این جدول قرار است هر اقدام ایران با رفع بخشی‬ ‫از تحریم ها پاســخ داده شــود که این تقســیم بندی به این‬ ‫صورت اســت‪« :‬خرید نفت ایران از اروپا در مقابل کاهش‬ ‫ماشین در نطنز‪ ،‬حل مشکل سوئیفت در مقابل فردو و بیمه‬ ‫کشتیرانی در مقابل اراک‪».‬‬ ‫نکته قابل توجه اما این است که همچنان با این جدول‬ ‫مشــکل ناهمزمانی وجود دارد‪ .‬زمان بندی این طرح تا اذر‬ ‫‪ 94‬خواهد بود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال گویــا امریکایی هــا می گوینــد نظام‬ ‫تحریم های ما یکپارچه است و این مدل شدنی نیست‪ .‬اما‬ ‫طرف ایرانی اصرار به شیوه پلکانی دارد‪.‬‬ ‫اعتراف اوباما در خصوص تحریم های ایران‬ ‫مصاحبه اخیر اوبامــا با تلویزیون رژیم صهیونیســتی‬ ‫در خصوص توافق هســته ای با ایران‪ ،‬یکــی از مهم ترین‬ ‫موضوعاتی است که در این خصوص مطرح شده و در ان به‬ ‫موضوعات مورد اختالف اشاره شده است‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫این موارد بازرســی از اماکن هســته ای ایران است‪ .‬اوباما‬ ‫معتقد است مکانیسم های بی سابقه نظارتی برقرار خواهد شد‬ ‫تا فورا از تصمیم ایران برای نقض توافقنامه در تالش برای‬ ‫به دست اوردن سالح هسته ای مطلع شویم! رئیس جمهور‬ ‫ایاالت متحده امریکا در این خصوص عنوان داشته است‪:‬‬ ‫«تحریم های هسته ای علیه ایران همیشه نمی تواند اعمال‬ ‫شود ولی سیستم بازگشت سریع تحریم ها برای بازگرداندن‬ ‫تحریم در صــورت نقــض توافقنامه از طرف ایــران وجود‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در خصوص مخالفت ها با توافق هسته ای‬ ‫با ایران و روال یک سال و نیم اخیر مذاکرات هم می گفتند‬ ‫که این روند نتیجه ای نخواهد داشــت زیرا ایران فریبکاری‬ ‫خواهد کرد و به تعهداتش پایبند نخواهد ماند‪ ،‬اما پس از یک‬ ‫سال و نیم دیدیم که ایران به مفاد توافق پایبند بوده است‪».‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪34‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫شانتاژ رسانه های غربی دوباره تشدید می شود‬ ‫طی روزهای اخیر بار دیگر رسانه های غربی در مسیر‬ ‫فضا سازی علیه مذاکرات هسته ای ایران و طرح مواردی در‬ ‫راستای تحت تاثیر قرار دادن میز مذاکرات خیز برداشته اند‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحت عنوان «مذاکرات‬ ‫پیچیده شــد؛ ذخیره غنی ســازی ایران افزایش پیدا کرد»‬ ‫نوشــت‪« :‬در حالی که تنها یک مــاه تا پایان مــدت زمان‬ ‫تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی با ایران باقی مانده‬ ‫است‪ ،‬بازرسان بین المللی گزارش کرده اند که ذخیره اورانیوم‬ ‫غنی سازی شــده ایران در ‪ 18‬ماه گذشــته حدود ‪ 20‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬این مساله ادعای دولت اوباما را مبنی بر‬ ‫اینکه برنامه هسته ای ایران در این مدت متوقف بوده است‪،‬‬ ‫زیر سوال می برد‪».‬‬ ‫نیویورک تایمز در ادامه سعی کرده است پاسخ ادعای‬ ‫خود را نیز بدهد و به عبارت بهتر‪ ،‬صورت سوال و پاسخ به ان‬ ‫و طرح ان را در یک قالب و مجرای رسانه ای خاص مدیریت‬ ‫کند‪« :‬اما مقامات غربی و کارشناسان نمی توانند دلیل این‬ ‫مساله را مشخص کنند‪ .‬یک احتمال این است که ایران به‬ ‫دالیل فنی نتوانسته است بخشی از اورانیوم غنی شده خود‬ ‫را به میله سوختی مورد نیاز راکتورها تبدیل کند‪ .‬این کار مواد‬ ‫هسته ای را برای ساخت سالح غیرقابل استفاده می سازد‪.‬‬ ‫دلیل دیگر می تواند این باشد که ایران در حال افزایش ذخیره‬ ‫(اورانیوم غنی سازی شده) خود است تا در صورت شکست‬ ‫مذاکرات از ان به عنوان امتیازی برای خود استفاده کند‪».‬‬ ‫با این حال ریچارد نفیو‪ ،‬کارشــناس مســائل ایران در‬ ‫دانشگاه کلمبیا که مدتی در کاخ سفید و وزارت دفاع هم کار‬ ‫کرده‪ ،‬معتقد اســت افزایش ذخیره ایران عامل برهم زننده‬ ‫توافق نیست‪ ،‬زیرا ایران می تواند برای حل این مشکل راهی‬ ‫بیابد به ویژه اگر تحریم های ان لغو شود‪.‬‬ ‫با این حــال گزارش اخیــر نیویورک تایمــز با واکنش‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده همراه شــد‪.‬‬ ‫ماری هــارف‪ ،‬در پاســخ به ســوالی دربــاره مقالــه روزنامه‬ ‫نیویورک تایمز مبنی بــر اینکــه افزایش ذخایــر اورانیوم با‬ ‫غنای پایین ایران می تواند مذاکرات هســته ای را پیچیده‬ ‫ســازد‪ ،‬گفت‪« :‬به هیچ وجه‪ .‬تیم ما این مقالــه ای خواند و‬ ‫کامال متحیر شــد‪ ،‬زیرا محتوای اصلی ان کامال نادرســت‬ ‫بود‪ .‬اول‪ ،‬این نکته که مقامــات غربی یا امریکایی درگیر از‬ ‫این موضوع نااگاه بودند یا مساله پیامدهای ان کامال پوچ‬ ‫است‪ .‬بر اساس برنامه اقدام مشترک‪ ،‬ایران می تواند ارقام‬ ‫خود در حوزه ذخایر را تغییر دهد‪ .‬انها می توانند تا پایان تاریخ‬ ‫مقرر و تا زمانی که میــزان ذخایر خود را به رقم مشــخصی‬ ‫برسانند‪ ،‬این مقادیر را کم و زیاد کنند‪ .‬برخی مسائل واقعی‬ ‫و جدی وجود دارند که باید در این مذاکرات حل کنیم‪ .‬این‬ ‫مذاکرات یکی از انها نیست‪ .‬انچه مهم اســت ‪ -‬و ما نیز در‬ ‫گذشــته علنا اعالم کرده ایم ‪ -‬این اســت که انها متعهد به‬ ‫کاهش ذخایر اورانیوم شان به ‪ 300‬کیلوگرم بوده اند‪ .‬اینکه‬ ‫چگونه قرار است این کار را انجام دهند‪ ،‬یکی از موضوعات‬ ‫مذاکره است‪».‬‬ ‫گرد و خاک فابیوس تمامی ندارد‬ ‫لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانســه طی روزهای‬ ‫اخیر سعی کرده است نقش اصلی خود در مذاکرات هسته ای‬ ‫را بیش از پیش عیان ســازد و چنانچه مقامات و منابع غربی‬ ‫اذعــان کرده اند‪ ،‬فابیــوس از ایــن پس تا حــدود یک ماه‬ ‫اتی نقش نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی را در مذاکرات‬ ‫هســته ای ایفا خواهد کــرد‪ .‬اظهــارات اخیــر فابیوس در‬ ‫مورد لزوم پذیرش بازرســی های غیر قانونی از ســوی ایران‬ ‫بیانگر همین مســاله اســت‪ .‬وزیر امور خارجه دولت ناتوان‬ ‫فرانســوا اوالند در این خصوص عنوان کرده اســت‪« :‬اگر‬ ‫ایران بازرسی از مراکز نظامی را رد کند‪ ،‬پاریس با توافقنامه‬ ‫احتمالی مخالفت می کند! مجوز بازرسی این سایت ها باید‬ ‫بخشی از توافق نهایی با ایران باشــد تا تضمین شود ایران‬ ‫به طور مخفیانه برای دســتیابی به ســاح هسته ای تالش‬ ‫نمی کند‪ ».‬این هشدار وزیر خارجه فرانسه ادامه اختالفات‬ ‫میان مذاکره کننــدگان غربی و تهران را نشــان می دهد که‬ ‫خواسته است بازرسی از سایت های نظامی ایران همچنان‬ ‫دور از دسترس بازرســان بین المللی باشد‪ «:‬بهترین توافق‬ ‫نیز اگر نتوان ان را راستی ازمایی کرد بی فایده است‪ .‬چندین‬ ‫کشور منطقه خواهند گفت خب یک کاغذ امضا شده‪ ،‬با این‬ ‫حال فکر می کنیم انقدر قوی نیست و بنابراین باید خودمان‬ ‫هسته ای شویم‪».‬‬ ‫بنابر اذعــان بســیاری از منابع رســمی‪ ،‬فابیوس طی‬ ‫هفته های پیش رو بــار دیگر به نمایندگی از رژیم اشــغالگر‬ ‫قدس و کشورهای مرتجع عربی پای میز مذاکرات هسته ای‬ ‫خواهد نشست تا به قول خود مانع از دستیابی ایران به حقوق‬ ‫حقه هســته ای خود شــود‪ .‬این رفتارها و گفتارها از ســوی‬ ‫لو نیم اخیر نیز مسبوق به سابقه بوده‬ ‫فابیوس طی یک ســا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ان ســو‪ ،‬مقامــات امریکایی نیز به صــورت صریح‬ ‫و مســتقیم همچنان بر موضوع بازرســی از اماکن مختلف‬ ‫نظامی و هسته ای در کشورمان تاکید می کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که مکانیزم رفع تحریم ها نیز به عنوان نقطه ای مبهم‬ ‫در اجرایی شــدن توافقنامه احتمالی باقی مانده اســت‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی که غرب فعال از خواسته های نامعقول خود‬ ‫در زمینه های مختلف عدول نکرده است‪ ،‬اساسا نمی توان‬ ‫از امضای توافق خوب ســخنی به میان اورد‪ .‬در این میان‬ ‫تنها راه پیــش روی ایاالت متحده امریــکا و اعضای ‪5+1‬‬ ‫عقب نشــینی از زیاده خواهی های وقیحانه و غیر منطقی و‬ ‫غیر قابل پذیرشی اســت که مذاکرات را به بن بست خواهد‬ ‫کشاند‪.‬‬ ‫ازبازرسیمشروطتانفیبازرسی‬ ‫مواضــع مقامات روســی در خصــوص موضوع مهم‬ ‫بازرســی ها نیــز در جای خــود قابل تامل اســت! ســرگئی‬ ‫ریابکوف‪ ،‬معــاون وزیر خارجــه در این خصوص می گوید‪:‬‬ ‫« مســکو بر این باور اســت که درخواســت از ایــران برای‬ ‫دسترسی به تاسیسات نظامی این کشور‪ ،‬غیرقانونی است‪،‬‬ ‫ابعاد فنی مذاکرات هسته ای ایران که هنوز حل نشده قابل‬ ‫حل اســت‪ ،‬اما حل انها نیازمند راه حل سیاسی است‪ .‬همه‬ ‫موانع حل نشــدنی یک ماه پیش رفع شد و مسائل باقیمانده‬ ‫از نظر فنی دچار پیچیدگی است و باید از طریق سیاسی حل‬ ‫شود‪ .‬تهیه متن توافق هسته ای نهایی میان ‪ 5+1‬و ایران‪،‬‬ ‫به طور قابل مالحظه ای در حال تکمیل است و بخش های‬ ‫مورد اختالف کمتر شده است‪».‬‬ ‫با این حال سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه‪،‬‬ ‫موضوع بازرسی از اماکن نظامی را به صورت نسبی می پذیرد‪:‬‬ ‫«اگر به مفاد تفاهم هســته ای لوزان عمل شــود‪ ،‬احتماال ‬ ‫ایران و ‪ 5+1‬تا مهلــت ‪ 30‬ژوئن به توافق جامع هســته ای‬ ‫می رسند‪ .‬ایران به واسطه نگرانی های امنیتی نباید تمامی‬ ‫ تاسیسات نظامی خود را برای بازرســی های بین المللی باز‬ ‫بگذارد‪».‬‬ ‫بازیپارلماناروپادرزمینامریکاورژیم صهیونیستی‬ ‫در این میان‪ ،‬بازی پارلمان اروپا در زمین ایاالت متحده‬ ‫و رژیم صهیونیســتی در نوع خود قابل توجه است‪ .‬پارلمان‬ ‫اروپا نیــز در این بازی وقیحانه همراه بــا امریکا و تروییکای‬ ‫اروپایی در صــدد اعمال فشــار و تاثیرگذاری بــر معادالت‬ ‫جاری در مذاکرات (به ســود منابع غرب) است‪ .‬در یکی از‬ ‫این موارد‪ ،‬اخیرا گروهــی از نمایندگان پارلمــان اروپا‪ ،‬که‬ ‫عمدتا ارتبــاط نزدیکی با گروهک منافقیــن دارند بیانیه ای‬ ‫ضدایرانی صادر کردنــد‪ .‬در این بیانیه که بــرای «فدریکا‬ ‫موگرینی» مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ارسال‬ ‫شده‪ ،‬با ادعای نقض حقوق بشــر در ایران خواستار توقف‬ ‫مجازات اعدام و در عین حال ازادی زندانیان سیاسی شده‬ ‫اســت‪ .‬نمایندگان پارلمان اروپا که بیشــتر اعضــای ان از‬ ‫حامیان گروهک تروریستی منافقین هستند‪ ،‬در این بیانیه‬ ‫که نخســت نیز روی ســایت این گروهک تروریســتی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬از ایران خواسته اند به قطعنامه های شورای امنیت‬ ‫درباره برنامه هســته ای خود پایبند بماند‪ ،‬به همه ســواالت‬ ‫ی پاسخ دهد و در عین حال اجازه‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتم ‬ ‫بازرسی های سرزده از همه سایت های نظامی و غیرنظامی‬ ‫خود را بدهد!‬ ‫در هر صورت مذاکرات اخیر دوجانبه و شش ساعته ای‬ ‫که میان محمد جواد ظریف و جان کــری وزیر امور خارجه‬ ‫ایاالت متحده در ژنو برگزار شد‪ ،‬نشان از اختالفاتی دارد که‬ ‫همچنان میان طرفین پای میز مذاکرات باقی مانده است‪.‬‬ ‫نکته قابل تامــل اینکه وزیر امور خارجه کشــورمان بر باقی‬ ‫ماندن این اختالفات و لزوم کار فشرده برای حل انها تاکید‬ ‫کرده و در مقابل‪ ،‬جان کری از بســیار خــوب و مثبت بودن‬ ‫مذاکرات سخن به میان اورده است!‬ ‫فرصتی اندک برای تصمیم واقعی غرب‬ ‫بســیاری از تحلیلگران معتقدند فعــا امریکا و دیگر‬ ‫اعضــای ‪ 5+1‬در فاصله انــدک باقیمانده تا دهــم تیرماه‪،‬‬ ‫همچنان نگاه و اراده ای واقعی جهت امضای توافق نهایی‬ ‫ندارند‪ .‬بدیهی اســت که اگر بنا بــر هر دلیلی ایــن اراده در‬ ‫طرف مقابل ایجاد نشود‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران امضای‬ ‫توافقی بد را در ایــن کارزار دیپلماتیــک نخواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫از ایــن رو ایاالت متحده امریــکا و دیگر اعضــای ‪ 5+1‬در‬ ‫حوزه های مــورد اختالف‪ ،‬مخصوصا دو حوزه بســیار مهم‬ ‫نحوه برداشته شــدن تحریم ها و بازرسی های اژانس باید از‬ ‫خواسته های غیر عقالنی خویش عقب نشینی کنند تا شاهد‬ ‫به ثمر رسیدن مذاکرات باشیم‪ .‬هم اکنون مذاکرات در شهر‬ ‫وین در حال پیگیری است و احتماال طی روزها و هفته های‬ ‫اخیر شاهد پیوســتن وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و شش عضو ‪ 5+1‬به مذاکرات و داغ تر شدن مذاکرات‬ ‫(به لحاظ رسانه ای و سیاســی) خواهیم بود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫گزینه تمدید مذاکرات هسته ای همچنان به قوت خود باقی‬ ‫مانده اســت‪ .‬اگرچه حمید بعیدی نژاد‪ ،‬عضــو تیم مذاکره‬ ‫کننده هسته ای‪ ،‬حل و فصل مسائل مربوط به ابعاد نظامی‬ ‫احتمالی ایران را از توافق نهایی مجزا دانســته ‪ ،‬اما اصرار‬ ‫مقامات امریکایی و فرانســوی بر موضوع بازرسی از اماکن‬ ‫نظامی نشان می دهد که انها یکی از اصلی ترین مولفه های‬ ‫توافق نهایــی را تحقق این خواســته نامعقــول می دانند؛‬ ‫خواسته ای که غرب هیچ گاه به ان دست پیدا نخواهد کرد‪،‬‬ ‫حتی به قیمت عدم امضای توافق هسته ای‪...‬‬ ‫سیاست‬ ‫ماموریت جدید‬ ‫پرویز فتاح به صورت ویژه مورد توجه اصالح طلبان قرارگرفته است‪ .‬انها مدعی‬ ‫شــده اند این چهره ارام و عملگرای اصولگرا قصد حضور در انتخابات اینده و رقابت با‬ ‫حسن روحانی را دارد ‪ .‬به همین بهانه در این پرونده این موضوع را بررسی کرده و البته با‬ ‫توجه به کارنامه سیاسی و عملکرد سابق این چهره مقبول اصولگرا به بررسی مسئولیت‬ ‫جدید او ونقشی که می تواند در این زمینه ایفا کند پرداخته ایم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪36‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫اصالحاتفتاح‬ ‫ماموریتپرویزفتاحبرایکم کردنبوروکراسیکمیتهامداد‬ ‫وبهبودکیفیتزندگیمحروماناغازشدهاست‬ ‫احزاب و‬ ‫شخصیت ها‬ ‫سیاست‬ ‫خارجی‬ ‫‪1‬‬ ‫«به نظر می رســد نباید گول سفرهای اســتانی سعید‬ ‫جلیلی و اظهــارات هســته ای او را خورد‪ .‬ایــن کاندیدای‬ ‫انتخابات پیشــین اگر مجددا نیز از ســوی جبهــه پایداری‬ ‫کاندیدا شــود باتوجه به اینکه همچنان مهــر احمدی نژاد‬ ‫را به پیشــانی خود دارد راه به جایی نمی برد‪ .‬در مورد برخی‬ ‫افراد دیگر هــم در این جناح همین قاعده حکمفرماســت و‬ ‫انان صرفا دم دستی و پتانســیلی برای حضور در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری و مبارزه با حســن روحانی را ندارند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد در این میان چهره ای وجود دارد که این روزها حجم‬ ‫اخبار درخصوص وی رو به فزونی اســت و هــر اظهارنظر و‬ ‫اقدام وی بازتاب فوق العاده ای در رسانه های اصولگرا دارد‪.‬‬ ‫ بی شک این فرد کسی نیســت جز پرویز فتاح!» این مطلع‬ ‫تحلیل انتخاباتی یکی از رســانه های اصالح طلب اســت؛‬ ‫تحلیلی که شاید حاصل بحث های درونی انها در گعده های‬ ‫خودمانی باشــد‪ .‬نوشته ای که شاید به اشــتباه و با عجله از‬ ‫سعید جلیلی برای برجسته کردن پرویز فتاح می گذرد‪.‬‬ ‫انها که اکنون حتی به گذار از حسن روحانی در شرایط‬ ‫خاص هم فکر می کنند لزوما به این هم فکر می کنند که اگر‬ ‫بنا بر تشــکیل ســه گانه ای انتخاباتی در بهار ‪ 96‬باشد ‪ -‬اگر‬ ‫فرض بر این باشد که اصالح طلبان و حسن روحانی دو ضلع‬ ‫این سه گانه هستند‪ -‬در این شــرایط نامزد اصولگرایان چه‬ ‫کسی خواهد بود؟‬ ‫به یک معنا اصالح طلبان از هم اکنون چینش نیروها‬ ‫در دو سال باقیمانده تا پایان دور اول ریاست جمهوری حسن‬ ‫روحانــی را رصد می کنند تا ســر بزنگاه بــا تاکتیکی دقیق و‬ ‫محاسبه شده به میدان بیایند‪.‬‬ ‫پرویز فتاح برای اصالحات امده است؛ اصالحات‬ ‫در کمیته امداد‪ .‬او یک مهندس عملگراست که‬ ‫می تواند نقشــی مهم در برنامــه حاکمیت برای‬ ‫حمایت از طیف ضعیف جامعه داشته شد‪ .‬فتاح‬ ‫اگرچه هم ان طور که اصالح طلبان می گویند یک‬ ‫چهره مورد حمایت غالب طیف های اصولگراست‬ ‫اما با شــناختی کــه از او وجــود دارد او فعال یک‬ ‫دستورکاربیشترندارد‪«:‬اصالحکمیتهامداد»‬ ‫و حاال سوال مهم این است که چرا انها به پرویز فتاح‬ ‫رسیده اند؛ مهندس اصولگرا که اکنون جایگاه مهمی هم بعد‬ ‫از تحوالت کمیته امداد پیدا کرده است‪ .‬انها چه نشانه هایی‬ ‫دیده اند که نام پرویز فتاح را به میــان اورده اند‪.‬ایا این یک‬ ‫پیش بینــی واقع گرایانه اســت یا یک بازی سیاســی با چند‬ ‫هدف از پیش تعیین شده؟ و شاید سوال مهم دیگر این باشد‬ ‫که فارغ از تبلیغات جناح مقابل ایا می توان روی میز تحلیل‬ ‫این گزاره را هم قرار داد که شاید پرویز فتاح هم میلی برای‬ ‫نامزدی در انتخابات ســال ‪ 96‬داشته باشــد؛ کاندیداتوری‬ ‫مقابل حسن روحانی!‬ ‫چرا فتاح؟‬ ‫پرویز فتاح کیست؟‬ ‫ســید پرویز فتاح قره باغی‪ ،‬زاده ارومیه در سال ‪1340‬‬ ‫اســت‪ .‬وی که اکنون رئیس کمیته امداد اســت‪ ،‬پیش از‬ ‫ایــن وزیر نیــروی دولت نهم‪ ،‬جانشــین قرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیا(ص) و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه بوده است‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ 1368‬در رشته مهندســی عمران از دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و در سال ‪ 1382‬نیز مدرک‬ ‫کارشناسی ارشد صنایع را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت‬ ‫کرد‪ .‬فتاح همچنین به دو زبان انگلیسی و ترکی اذربایجانی‬ ‫تسلط دارد‪.‬‬ ‫فتاح چگونه وزیر احمدی نژاد شد؟‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫در کارنامــه پرویز فتــاح یک مقطع مهم وجــود دارد؛‬ ‫وزارت ان هم در دولت محمــود احمدی نژاد‪ .‬فتاح ان دوره‬ ‫را این گونه تعریف می کند‪« :‬ورود من به دولت خیلی عجیب‬ ‫بود‪ .‬هر چه فکر می کنم می بینــم هدایتی در واقعیت قضیه‬ ‫وجود داشــت‪ .‬من دوســتی ‪ 30‬ســاله با اقای احمدی نژاد‬ ‫داشتم ولی شش ماه قبل از انتخابات ایشان را اصال ندیده‬ ‫بودم‪ .‬نکته عجیب ایــن بود که ‪ 20‬روز پــس از انتخابات و‬ ‫پیروزی اقــای احمدی نژاد که حتی ان موقع هم ایشــان را‬ ‫ندیده بودم‪ ،‬یکی از دوســتان جبهه ای مــا صبح امد دفترم‬ ‫و گفت شــما وزیر می شــوید و من این موضوع را در خواب‬ ‫دیدم‪ .‬اول صبح امــد و این را گفت و رفــت‪ ...‬یک روز بعد‬ ‫باز یکی از دوســتان دیگر امد و گفت‪ ،‬خانــم من در یکی از‬ ‫شهرهای جنوبی طلبه اســت و صبح زنگ زد و گفته به اقای‬ ‫فتاح بگویید من خواب دیدم ایشان وزیر می شوند‪ .‬این اتفاق‬ ‫چند بار افتاد‪ .‬هفته اخری که قرار بود ایشان فهرست وزرا را‬ ‫به مجلس بدهد (مرداد ماه) صبح با خانــم رفتیم فرودگاه‪،‬‬ ‫چون پســرم امیر از طرف مدرســه‪ ،‬ســفر عمره می رفت‪.‬‬ ‫‪ 7/5‬صبح برگشــتم منزل که خانم را برســانم‪ ،‬تلفن زنگ زد‬ ‫و گفتند اقای رئیس جمهور با شــما کار دارنــد‪ ،‬بعد گفتند‪،‬‬ ‫کجایید‪ ،‬چند بار زنگ زدیم نبودید‪ ،‬گفتند اب دســتت است‬ ‫بگذار زمین بیا اینجا‪ ،‬منتظرم‪ .‬گفتم خیر است ان شاءالله‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫حاال زمان ان است که تحلیل کنیم چرا اصالح طلبان‬ ‫نام پرویز فتاح را به میان اورده اند‪.‬‬ ‫باید تصویری که انها از شرایط موجود ترسیم کرده اند را‬ ‫ببینیم و از همان زوایه به این بپردازیم که اساسا این مهندس‬ ‫اصولگرا چه برنامه ای برای اینده سیاست ورزی اش می تواند‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫افتاب یزد‪ ،‬ان رسانه اصالح طلب نوشته است‪« :‬نام‬ ‫فتاح در شــرایطی روی میــز اصولگرایان بــرای انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری قــرار گرفته که بــه نظر می رســد وی از‬ ‫جایگاه مقبولی نــزد غالب اصولگرایان برخوردار اســت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر چه جبهه پایــداری و چه طیف اعتدالی جریان‬ ‫اصولگرا نگاه مثبتی به وی دارند‪ .‬چه انکه پیش از انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ســال ‪ 92‬اعضای جبهه پایــداری برای‬ ‫حمایت از فتــاح در این انتخابــات تمایل داشــتند اما وی‬ ‫کاندیداتوری را رد کرده بود‪ .‬از سوی دیگر تاکنون مشاهده‬ ‫نشده چهره های اصلی اصولگرا موضعی منفی نسبت به وی‬ ‫اتخاذ نمایند‪ .‬کمااینکه او نامه حمایتی ‪ 220‬نماینده مجلس‬ ‫اصولگرا را پشت ســر خود می بیند‪ .‬در عالم سیاست نگاه به‬ ‫اینده و دوردست ها امری بدیهی اســت‪ .‬از همین رو به نظر‬ ‫می رسد خود فتاح نیز برخی تالش ها را اغاز کرده تا جامعیت‬ ‫سیاســی خود را افزایش داده و حتی میان برخی چهره های‬ ‫معتدل کشور نیز پایگاهی برای خود ایجاد نماید‪ .‬اگرچه این‬ ‫موضوع می تواند صرفا یک گمانه باشد اما دیدار اخیر وی با‬ ‫ایت الله هاشمی رفســنجانی در این راستا ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫برای حسن ختام شاید طرح یک ســوال بجا باشد‪ .‬ایا سال‬ ‫‪ 96‬شــاهد رقابت پرویز فتاح به نمایندگی از جریان اصولگرا‬ ‫با حسن روحانی خواهیم بود؟ مطمئنا پرداختن به این گمانه‬ ‫زود هنگام است اما جناح راســت از هم اکنون نیم نگاهی به‬ ‫موضوع فوق دارد‪».‬‬ ‫اکنون می توانیم گزاره های زیر را برای تشریح شرایط‬ ‫موجود کنــار هم قــرار دهیــم‪ -1« :‬از نظــر اصالح طلبان‬ ‫مهمترین امتیــاز پرویز فتاح مقبول بــودن او در طیف های‬ ‫مختلف اصولگرایان است‪ .‬به یک معنا این چهره اصولگرا‬ ‫فردی است که هم معتدلین اصولگرا و هم طیف هایی مانند‬ ‫جبهه پایــداری او را فردی قابل قبول و شایســته می دانند‪.‬‬ ‫نشانه ای که اصالح طلبان برای این ادعای خود اورده اند‪،‬‬ ‫نبودن حتی یک نقد منفی به این مهندس اصولگرا از جانب‬ ‫هم جناحی هایش است‪ ،‬مضاف به اینکه نامه ‪ 220‬نماینده‬ ‫مجلس در حمایت از او نیز وجود داشته است‪».‬‬ ‫‪ -2‬یکی از مسائل موجود میان اصولگرایان اختالف‬ ‫ســلیقه انهــا در زمــان انتخابات بر ســر مصادیق اســت‪.‬‬ ‫اصالح طلبان باتوجه به همان زمینه اســتقبالی که از فتاح‬ ‫در زمان مســولیت وجود داشــته‪ ،‬به ماجرای درخواســت‬ ‫پایداری ها از او برای کاندیداتوری اشاره می کنند‪ .‬به یک معنا‬ ‫این تحلیل می خواهد بگوید که پرویز فتاح می تواند فردی‬ ‫مورد حمایت همه طیف های اصولگــرا برای کاندیداتوری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از زمانی که پرویز فتاح پا به کمیته امداد گذاشــته‪،‬‬ ‫حساسیت اصالح طلبان دو چندان شده است‪ .‬انها می دانند‬ ‫ی در دوخته شــدن‬ ‫ایــن ارگان حمایتی می تواند نقش مهم ‬ ‫نگاه طبقه ضعیف به اصولگرایان داشــته باشــد‪ .‬طبقه ای‬ ‫که رای خوبــی در انتخابات می تواند داشــته باشــد‪ .‬پس‬ ‫حاال توجه دادن به مســئولیت جدید پرویــز فتاح مضاف به‬ ‫اقداماتی که او می تواند در این جایگاه داشته باشد‪ ،‬کاربردی‬ ‫چند گانه دارد‪.‬‬ ‫الف) هشدار به هم جناحی های خود که می دانند برای‬ ‫پیروزی در انتخابات اتی عالوه بر طبقه متوسط نیاز مبرم به‬ ‫طبقه ضعیف هم دارند‪ .‬رایی که اصالح طلبان معموال از ان‬ ‫غافل بوده اند و شکست شان در انتخابات سال‪ 84‬بیش از هر‬ ‫چیز دیگری به این مساله باز می گشت‪ .‬در ان دوره رای طبقه‬ ‫متوسط بین نامزدها تقسیم شــد و این محمود احمدی نژاد‬ ‫بود که شــهد اســتفاده از رای طبقه ضعیف را با شــعارهای‬ ‫پوپولیستی چشید‪ .‬پس انها از هم اکنون اژیر خطر را روشن‬ ‫کرده اند که فرد دیگری از اصولگرایان رای این طبقه را نشانه‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ب) در کاربردی دیگر‪ ،‬توجه دادن به پرویز فتاح باتوجه‬ ‫به جایگاه جدیدش‪ ،‬یــک نوع بازی روانی برای ســوزاندن‬ ‫اقدامات اوســت‪ .‬به دیگر ســخن اینکه انها بنــا دارند این‬ ‫ظرفیت اصولگرایی را که برای خدمت به طبقه ضعیف امده‬ ‫است‪ ،‬یک فرد سیاسی تصویر کنند که با اقدامات پوپولیستی‬ ‫رای مردم طبقه ضعیف را نشــانه گرفته اســت‪ .‬انها خوب‬ ‫می دانند اغشته شدن مسائل سیاسی با این خدمات حمایتی‬ ‫چه سم مهلکی می تواند باشد‪.‬‬ ‫ج) پرویز فتاح دیداری هم با اکبر هاشمی رفســنجانی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬انها از این رویداد هم برداشــت انتخاباتی‬ ‫کرده اند تــا بگویند این هم نشــانه ای برای سیاســت ورزی‬ ‫اقای مهندس! نشانه ای که بیشــتر طعنه ای از جانب انان‬ ‫به مهندس عملگراســت‪ .‬واضح تــر بگوییــم می خواهند‬ ‫بگویند فتاح برای انتخابات حتی حاضر است با هاشمی هم‬ ‫تعامل داشــته باشــد‪ .‬این را وقتی در کنار نسبت و احساس‬ ‫سیاسی طیف هایی از اصولگرایان در برابر هاشمی به دلیل‬ ‫مواضع چند ســال اخیرش قرار دهیم‪ ،‬پی بــه بازی پیچیده‬ ‫اصالح طلبان خواهیم برد‪.‬‬ ‫‪ -4‬طرح نام پرویز فتاح در کنار ســعید جلیلی هم البته‬ ‫یک معنای دیگر هم دارد‪ .‬انها به قرینه سازی مقابل حسن‬ ‫روحانی مشــغولند‪ .‬به یک معنا در حالی که جریان اصولگرا‬ ‫همچنان ابا دارد از اینکه بگوید در رقابت سال‪ 96‬قطب مقابل‬ ‫حســن روحانی خواهد بود‪ ،‬این اصالح طلبان هستند که از‬ ‫رقابت حتمی اصولگرایان با حســن روحانی سخن به میان‬ ‫می اورند‪ .‬بی پیرایه بگوییم انها می خواهند حســن روحانی‬ ‫را مصادره سیاســی کرده و در صورت عدم حضور مســتقل‬ ‫در ائتالفی ادامه دار با رئیس جمهور مســتقر تکلیف رابطه‬ ‫اصولگرایان با حسن روحانی را در دور دوم ریاست جمهوری‬ ‫(در صورت پیروزی روحانی) یکســره کنند‪ .‬ان زمان است‬ ‫که فقط انهــا می مانند و حســن روحانی و شــاید کابینه ای‬ ‫اصالح طلبانه تر!‬ ‫اما به اینجای این تحلیل که رســیده ایم باید بپرسیم‬ ‫که فارغ از تبلیغات و اقدامات روانی اصالح طلبان ایا پرویز‬ ‫فتاح نگاهی به انتخابات سال ‪ 96‬دارد؟ باید شرایط پیرامونی‬ ‫و حتی گذشته او را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫احزاب و شخصیت ها‬ ‫می کردم مگر رهبری از دولت چه چیز خواسته اند؟»‬ ‫اصالحات فتاح‬ ‫پرویز فتاح در نامه ای بسیار مهم پرداخت‬ ‫حقوق مستمری بگیران را مقدم بر کارکنان‬ ‫کمیته امداد شمرده است‪.‬‬ ‫رفتم ریاست جمهوری‪ .‬اولین بار در طول عمرم بود که انجا‬ ‫می رفتم‪ .‬از در عادی هم رفتم‪ .‬هیچ کس ما را نمی شناخت‪.‬‬ ‫به هر کی گفتیم رئیس جمهور ما را می خواهد‪ ،‬یک ساعت‬ ‫ما را معطل کردند‪ .‬خــدا لطف کرد و بنده خدایــی ما را انجا‬ ‫شناخت و راهنمایی کرد و رفتیم خدمت اقای رئیس جمهور‪.‬‬ ‫ایشــان یک جمله گفت‪« :‬دیروز جمعه عصر من لیست را‬ ‫بسته بودم‪ ،‬بعد گفتم یک بار دیگر نگاه کنم و امروز (شنبه)‬ ‫ان را بفرستم که دیدم جای شما خالی است‪».‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪38‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫خداحافظی با رفیق سابق‬ ‫اما رفاقت محمــود احمدی نژاد و پرویــز فتاح چندان‬ ‫دوام نیاورد‪ .‬انها فقط یک دوره توانســتند بــا هم کار کنند‪.‬‬ ‫فتاح اما بسیار بی حاشیه از کنار رئیس سابقش رفت‪ .‬هر چند‬ ‫بعدها ماجرای ان اختالفات را تعریف کرد‪ .‬ســخنانی مهم‬ ‫که پرده از مجادالت بر می داشــت‪ .‬به رغــم رفاقت دیرین‬ ‫میان فتاح و احمدی نژاد امــا او تنها در دولت نهم وزیر بود‪.‬‬ ‫زمانی که احمدی نژاد رئیس دولت دهم شد‪ ،‬بسیاری تصور‬ ‫می کردند وی فتاح را همچنان بــرای وزارت نیرو به مجلس‬ ‫معرفی می نمایــد اما اتفاقــات دیگری رقم خــورد و رئیس‬ ‫کمیته امــداد دیگر در کابینــه دولت وقت جایی نداشــت‪.‬‬ ‫حتی ان زمــان ‪ 220‬نماینده مجلس وقت طــی نامه ای به‬ ‫احمدی نژاد از وی خواسته بودند که وزارت نیرو را کماکان‬ ‫به فتاح بســپرد‪ .‬اما به نظر می رســید برخی اختالفات مانع‬ ‫این اقدام شــد و احمدی نژاد ترجیح داد فــرد دیگری را در‬ ‫ســال ‪ 88‬به مجلس معرفی نماید‪ .‬البته سال ها بعد از این‪،‬‬ ‫اختالفات در برنامه تلویزیونی شناسنامه رونمایی شد‪ .‬پرویز‬ ‫فتاح در این برنامه در پاسخ به این سوال که وقتی شما وارد‬ ‫دولت شدید‪ ،‬می گفتند که اقای احمدی نژاد به شما عالقه‬ ‫ویــژه ای دارد و ارتباط قبلی بین تان اســت‪ ،‬اما ســرانجام‬ ‫این عالقه به کجا رســید‪ ،‬گفت‪« :‬واقعیــت همینی بود که‬ ‫شــما گفتید‪ .‬من و اقای دکتر احمدی نژاد رفاقت داشتیم و‬ ‫ســایر وزرا ارتباط شــان با رئیس جمهور مثل من نبود‪ .‬ما در‬ ‫سخت ترین شــرایط جنگ با هم بودیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬بعد‬ ‫از جنگ نیز رفاقت ما ادامه داشــت‪ .‬در دوران جنگ و پس‬ ‫از ان رفت وامد خانوادگی داشتیم‪ .‬البته رودربایستی نیز به‬ ‫واســطه این نزدیکی با یکدیگر پیدا کردیم‪ .‬بنابراین وقتی‬ ‫که می رفتم مطلبی را بــه اقای احمدی نــژاد بگویم‪ ،‬مانند‬ ‫بقیه وزرا نبود که بر اثر اداب و رســوم خاصی باشــد‪ ».‬فتاح‬ ‫همچنین می گوید‪« :‬من تا جایی که توانستم حرمت ایشان‬ ‫را در دو دولت مدنظر قرار می دادم‪ ،‬منتها اخالق دوســتانه‬ ‫با رفتار اداری دو امر متفاوت است‪ .‬من و دکتر احمدی نژاد‬ ‫ارتباط صمیمی داشــتیم و البته مسائلی پیش امد که نشان‬ ‫می داد خلق مــان و روحیه مان دو امر متفاوتی اســت‪ .‬من‬ ‫ی داشتم و دارم و نگاه من به دولت قبل از خودمان‬ ‫روحیه نرم ‬ ‫متفاوت بود‪ ».‬وی تصریح می کنــد‪« :‬وقتی به دولت رفتم‬ ‫روزنامه اصالح طلب افتاب یزد از قصد پرویز فتاح برای‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است‪.‬‬ ‫گفتم که جای ابادی امدم و به گذشتگان وزارتخانه احترام‬ ‫می گذاشــتم و همه را دعوت کردم و تــا روزی که از وزارت‬ ‫بیرون امدم‪ ،‬با همان وزرا ارتباط داشتم‪ .‬البته این به معنای‬ ‫ان نبود که به لحاظ سیاســی با انها همفکر بودم‪ .‬معنی این‬ ‫کار این است که ما ضمن حفظ همه مراتب خطوط فکری و‬ ‫سیاسی خودمان‪ ،‬تعامل سازنده هم داریم و این لطمه ای بر‬ ‫افکار و اعتقادات نمی زند‪ ».‬وزیر نیرو در دولت نهم در ادامه‬ ‫اظهارات خود جمله ای را می گوید که قابل تامل است‪« :‬ان‬ ‫شــناختی که از اقای احمدی نژاد در دولت نهم داشتیم و از‬ ‫قبل او را می شناختیم‪ ،‬با ان احمدی نژادی که در اخر دولت‬ ‫دهم دیدید خیلی متفاوت بود‪».‬‬ ‫مهندس اصولگرا زاویه ای دیگر از اختالفاتش را نیز‬ ‫این گونه روایت می کند‪« :‬طرحی در مجلس اماده و تصویب‬ ‫شد و دولت را وادار کرد که نتواند برای خود تغییر ساعت ها‬ ‫را عوض کند‪ .‬مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و اگر‬ ‫شــورای نگهبان مهر تایید می زد‪ ،‬قطعی می شد؛ بنا شد از‬ ‫دولت نیز برای دفاع بروند‪ .‬هم به بنده و هم به وزارت کشور‬ ‫از بعد اجتماعی و امنیتی مربوط می شد‪ .‬اقای پورمحمدی‬ ‫وزیر کشور وقت در ان زمان به هر دلیلی نیامد و بنده ماندم‬ ‫و شورای نگهبان‪ .‬از هر طرف از دولت پیغام دادم اگر بنده‬ ‫به شــورای نگهبان بروم‪ ،‬از نظر خودم و وزارتخانه صحبت‬ ‫می کنم‪ .‬ما به جلســه شــورای نگهبان رفتیــم و در حضور‬ ‫همه اعضا از بنده در مورد نظرم پرســیدند؛ باالخره بنده بین‬ ‫زمین و اســمان ماندم و بینی و بین الله نظر کارشناسی را به‬ ‫شورای نگهبان اعالم کردم و انها هم همان مصوبه را تایید‬ ‫کردند‪ .‬وقتی برگشتم یک ســری اوقات تلخی و عصبانیت‬ ‫اقای رئیس جمهور و مســائلی به وجود امد و گفته می شــد‬ ‫خالف نظر دولت عمل کرده ام‪».‬‬ ‫فتاح هم در زمــره افرادی بــود که به صــورت کامال‬ ‫مشخص با انتصاب اســفندیار رحیم مشایی به معاون اولی‬ ‫رئیس جمهــور مخالفت می کــرد‪ .‬او در این مــورد در حلقه‬ ‫مخالفان فرد جنجالی کابینه بود‪ .‬فتاح با اشــاره به ماجرای‬ ‫انتصاب مشایی به معاون اولی می گوید‪« :‬این انتصاب نباید‬ ‫صورت می گرفت اما به رغم نظر حضرت اقا صورت گرفت‪.‬‬ ‫هنوز امضای پای عهدنامه ابتدایی دولت را دارم که اولین بند‬ ‫ان تبعیت از والیت مطلقه فقیه بود‪ .‬اما دائم از خودم سوال‬ ‫اصالح طلبان باتوجه به زمینه استقبالی‬ ‫که از فتــاح در زمــان مســئولیت وجود‬ ‫داشته‪ ،‬به ماجرای درخواست پایداری ها‬ ‫از او برای کاندیداتوری اشــاره می کنند‪.‬‬ ‫به یک معنا این تحلیل می خواهد بگوید‬ ‫که پرویــز فتــاح می تواند فــردی مورد‬ ‫حمایت همــه طیف های اصولگــرا برای‬ ‫کاندیداتوری باشد‬ ‫او بعد از خروج از دولت محمود احمدی نژاد به ســپاه‬ ‫بازگشت و در بنیاد تعاون سپاه مشغول کار شد‪ .‬این مهندس‬ ‫اصولگرا ذاتا شخصیتی ارام و بی حاشــیه است‪ .‬او در زمره‬ ‫شخصیت های عملگراست که در هر حوزه ای که بوده تالش‬ ‫کرده کارنامه ای موفق و بی حاشیه از خود برجای بگذارد‪.‬‬ ‫یک اتفاق مهم اما زندگی کاری او را تغییر داده است‪.‬‬ ‫او رئیس کمیته امداد شده است‪ .‬تشکیالتی مهم که طیف‬ ‫قابل توجهی از جامعه را پوشش می دهد‪ .‬او مسئول رسیدگی‬ ‫به طبقه ضعیف شده است‪ .‬جایگاهی که پیش تر هدایتش‬ ‫با اعضای موتلفه اســامی بود و حاال به پرویز فتاح سپرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ی می زند‪ .‬تغییر در نوع عملکرد‬ ‫او حاال حرف های مهم ‬ ‫و حرکت کمیته امــداد را می توان از ســخنان و تصمیمات‬ ‫فتاح فهمید‪ .‬او در مراســم معارفه اش گفته اســت‪« :‬طبعا‬ ‫بدون کارهای کارشناســی و علمــی‪ ،‬کاری نخواهیم کرد و‬ ‫قطعا از روش های ســنتی و تکراری و کم اثر پرهیز خواهیم‬ ‫کرد‪ ».‬رئیس کمیتــه امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬شــعار جدید‬ ‫این مجموعه را افزایش اعتمــاد عمومی به مجموعه امداد‬ ‫دانسته و گفته است‪« :‬باید سعی کنیم این اعتماد بیشتر از‬ ‫گذشته باشد‪».‬‬ ‫پرویز فتاح می گوید ‪ «:‬موسســات خیریــه را رقیب و‬ ‫مزاحم خود نمی دانیم‪ ،‬بلکه معتقدیم انها با فعالیت خود باری‬ ‫از دوش ما برمی دارند و بنده حاضرم دستشان را ببوسم‪ .‬کار‬ ‫شما کار امداد اســت فقط باید اطالعات را با هم هماهنگ‬ ‫کنید و به عدالــت رفتار کنیــد‪ .‬قصه فقر و فالکــت باید به‬ ‫جایی برسد‪ .‬ما نباید فقیر تولید کنیم بلکه از طریق اقداماتی‬ ‫مانند اجباری کردن بیمه تامین اجتماعی و رسیدگی به امور‬ ‫محرومــان در کاهش مشــکالت انها تالش کنیــم‪ .‬بیمه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تحصیل افراد تحت پوشش‪ ،‬تسهیل در ازدواج‬ ‫جوانان و تامین مسکن بخشی از برنامه های کمیته امداد در‬ ‫دوره جدید خواهد بود‪ .‬او گویا دستوری هم برای فروش یکی‬ ‫از ساختمان های مهم کمیته امداد داده است‪.‬‬ ‫سرپرست سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره‬ ‫به پیشنهاد فروش ساختمان سوهانک کمیته امداد توسط‬ ‫رئیس جدید گفته است‪« :‬این موضوع قرار است در هیات‬ ‫امنا بررسی شود‪».‬‬ ‫او گفته ‪« :‬اقای فتاح ریاســت محتــرم کمیته امداد‬ ‫موضوع فروش ساختمان سوهانک را در هیات امنا مطرح‬ ‫نمود که مقرر شد ایشان موضوع را جامع االطراف بررسی و‬ ‫مطالعه و نتیجه را به هیات امنا منعکس نماید‪».‬‬ ‫گفته می شــود او بنا دارد تا طرحی را بــرای حمایت از‬ ‫محرومان اجرایی کند؛ طرحی که تقریبا شــش میلیون نفر‬ ‫از جمعیت فقیر کشور را در بر می گیرد‪ .‬بر این اساس شنیده‬ ‫است که او بنا دارد مستمری این جمعیت را به صورت قابل‬ ‫ی در‬ ‫توجهی افزایش دهــد‪ .‬اقدامی که می تواند نقش مهم ‬ ‫رضایتمندی جامعه از حاکمیت و رفع هزینه های فقر داشته‬ ‫باشد‪ .‬به دیگر سخن اینکه او بنا دارد طبقه ضعیف را به طبقه‬ ‫متوســط نزدیکتر کند‪ .‬این اقدام او می تواند اســیب های‬ ‫سیاســی انتخابات را کمتر کند‪ .‬چــه اینکــه در ادوار قبلی‬ ‫نامزدهای انتخاباتی با شعارهای بدون پشتوانه مالی ارای‬ ‫این طبقه را تحت تاثیر قرار می دادند‪.‬هر چه هســت پرویز‬ ‫فتاح برای اصالحات امده است؛ اصالحات درکمیته امداد‪.‬‬ ‫او یک مهندس عملگراست که می تواند نقشی مهم در برنامه‬ ‫حاکمیت برای حمایت از طیف ضعیف جامعه داشــته شد‪.‬‬ ‫فتاح اگرچه هم ان طور که اصالح طلبان می گویند یک چهره‬ ‫مورد حمایت غالب طیف های اصولگراست اما با شناختی که‬ ‫از او وجود دارد او فعال یک دستورکار بیشتر ندارد‪« :‬اصالح‬ ‫کمیته امداد»‪.‬‬ ‫احزاب و‬ ‫شخصیت ها‬ ‫سیاست‬ ‫خارجی‬ ‫ماموریت مهندس فتاح‬ ‫کمیتهامدادبهسمتبهبودزندگیفقراحرکتخواهدکرد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫سید رضا نیری اولین سرپرست کمیته امداد‬ ‫ســیدرضا نیری را که می توان اولین سرپرست کمیته‬ ‫امداد خواند‪ ،‬از اسفند ‪ 1357‬همکاری اساسی و جدی خود را‬ ‫با این نهاد اغاز کرد و از سوی حضرت امام (ره) به عضویت در‬ ‫شورای مرکزی کمیته امداد درامد و سپس مسئولیت اجرایی‬ ‫و سرپرســتی کمیته امداد به او محول شــد‪ .‬نیری حدود ‪27‬‬ ‫سال و تا پایان ســال ‪ 1385‬عضو شورای مرکزی و سرپرست‬ ‫کمیته امداد بود‪.‬‬ ‫حسین انواری دومین سرپرست‬ ‫حســین انواری پس از نیری ســکان این نهاد انقالبی‬ ‫را برعهده گرفت‪ .‬انواری بــا تایید حضرت ایت الله خامنه ای‬ ‫در ‪ 13‬اسفند ‪ 1385‬سرپرســت کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫شد و بیش از هشت ســال و تا ‪ 16‬فروردین ‪ 94‬همچنان این‬ ‫مسئولیت را به عهده داشت‪.‬‬ ‫منابع مالی این نهاد برای ماموریت فقرزدایی و کمک به‬ ‫محرومان جامعه از منابع زیر تامین می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬عنایات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫‪ -2‬اعتبارات و کمک های دولت‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) از نوع موسسات ناسودبر‬ ‫و عام المنفعه اســت و تحت نظارت رهبری قرار دارد که مرکز‬ ‫ی شهرســتان ها و اکثر‬ ‫اصلــی ان در تهران بــوده و در تمام ‬ ‫بخش های کشور و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه‬ ‫است‪ .‬اساســنامه اولیه کمیته امداد امام خمینی (ره) که در‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪ 1366‬تنظیم و به تایید رهبر کبیر انقالب اسالمی‬ ‫رسید‪ ،‬با اذن مقام معظم رهبری مورد بازنگری قرار گرفت و در‬ ‫یک مقدمه‪ 20‬ماده و‪ 15‬تبصره‪ 29،‬اذر‪ 1380‬به تایید ایشان‬ ‫رسید و اجازه فرمودند سرپرست کمیته امداد نسبت به ثبت و‬ ‫اجرای ان اقدام کند‪ .‬بدین ترتیب با تصویب این اساسنامه‪،‬‬ ‫تمامی مقررات مغایر با ان ملغی شد‪.‬‬ ‫پس از رهبری نظام ‪ ،‬شــورای مرکــزی عالی ترین رکن‬ ‫این نهاد است که مسئولیت کلی امور امداد را عهده دار است‪.‬‬ ‫سرپرســتی به عنوان باالترین مقام اجرایی و عضو شــورای‬ ‫مرکزی امداد مجری مصوبات شورای مرکزی است‪ ،‬اداره کل‬ ‫کمیته امداد در استان به عنوان هماهنگ کننده و ناظر بر امور‬ ‫شاخه های اصلی مستقر در شهرستان هاست و کمیته امداد‬ ‫مدیریت شهرستان در تمامی شهرســتان ها و ادارات کمیته‬ ‫امداددربرخیشهرهاومراکزدهستان هابه عنواناصلی ترین‬ ‫واحدپشتیبانیامدادمستقیمابهامورمددجویانواربابرجوع‬ ‫رسیدگیمی کند‪.‬‬ ‫مجمع اقتصادی کمیته امداد‬ ‫درسال‪ ۱۳۶۳‬بهدستورامامخمینی (ره)وبرایکمکبه‬ ‫کمیتهامدادمقررشدتاتعدادیازواحدهایمصادره ایکهدر‬ ‫اختیاربنیادمستضعفانبود‪،‬بهکمیتهامدادتحویلدادهشود‪.‬‬ ‫در این راســتا مجتمع اقتصادی کمیته امداد در سال ‪۱۳۶۴‬‬ ‫به صورت واحد مســتقل و تحت نظر شــورای مرکزی کمیته‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫منابع مالی‬ ‫ساختار تشکیالتی کمیته امداد‬ ‫سیاست‬ ‫کمیته امداد امام خمینی یکی از نهادهایی اســت که‬ ‫می توان ســابقه ان را نه به انقالب‪ ،‬بلکه به ســال های پس‬ ‫از خرداد ‪ 42‬ارجاع داد‪ .‬کمیته ای که به ســبک سازمان های‬ ‫مردم نهاد امروزی توسط مردم بنیان نهاده شده و اداره می شد‬ ‫اما در شکلی نیمه مخفی‪ .‬باتوجه به اهمیت کمیته امداد به‬ ‫بررســی این نهاد برامده از انقالب پرداخته ایــم‪ .‬نهادی که‬ ‫تعدادزیادیاز مردم محروم را تحت پوشش دارد‪ ،‬شرکت های‬ ‫متعددی را با فعالیت های اقتصادی اداره می کند و مهمتر از‬ ‫همه سیستم و شبکه جمع اوری کمک های مردمی را در قالب‬ ‫صندوق های صدقات اداره می کند‪.‬‬ ‫تعدادی از انقالبیون اول نهضت اســامی که در زمره‬ ‫ همراهان و همرزمان حضرت امام خمینی (ره ) قرار داشتند و‬ ‫بعضا امروز و بعدها مســئوالن فعلی این نهاد شدند‪ ،‬از طرف‬ ‫امامماموریترسیدگیبه خانوادهزندانیانسیاسیونیازمندان‬ ‫مبارزین را به عهده داشتند‪ .‬اقدامات حمایتی و امدادی انها‬ ‫خصوصا در زمان اوج گیری انقالب اسالمی یعنی سال های‬ ‫‪ 56‬و ‪ 57‬که مبارزات به اوج خود رســید و اعتصاب و تحصن‬ ‫همهجارافراگرفت ‪ ،‬باحمایتگسترده وفراگیر از اعتصابیون‬ ‫و خانواده زندانیان سیاســی و نیازمندان جامعه سیر صعودی‬ ‫پیدا کرد‪ .‬با پیروزی انقالب اســامی و اغــاز فعالیت مجدد‬ ‫بخش های اداری‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی کشور‪ ،‬لزوم حمایت‬ ‫از نیازمندان در صدر برنامه های نظام قرار گرفت ودقیقا‪ 22‬روز‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی و به عنوان دومین نهاد برامده‬ ‫از انقالب‪ ،‬در تاریخ ‪ 14‬اسفند ماه ‪ ،1357‬کمیته امداد امام ‪،‬‬ ‫با صدور حکم تاریخی حضرت امــام خمینی (ره ) برای مدت‬ ‫نامحدود‪ ،‬تشکیل شد‪ .‬این کمیته وظیفه پیدا کرد تا به منظور‬ ‫تحققبخشیدنبهاهدافعالیهنظامجمهوریاسالمیایران‬ ‫و والیت فقیه در حمایت و امداد محرومان و مســتضعفان و‬ ‫خودکفا کردن انان ‪ ،‬فعالیت کند‪ .‬با این تفاسیر می توان گفت‬ ‫که این سرعت در تشکیل این نهاد به پیشنیه و سابقه فعالیت‬ ‫انها پیش از انقالب باز می گردد‪.‬‬ ‫با همین ســابقه ای کــه از کمک به زندانیــان پیش از‬ ‫انقالب بیان شــد‪ ،‬پر واضح اســت که در جریان این کمک‬ ‫بازاریان و به ویژه بازاریان تهران نقش ویژه ای داشتند‪ .‬انها از‬ ‫ابتدای دهه ‪ 40‬و همچنین در خرداد ‪ 42‬با امام همراه بودند و‬ ‫بخش مهمی از بار حمایتی نهضت را به دوش داشتند‪.‬‬ ‫تا پیش از پرویــز فتاح‪ ،‬رئیس فعلی ایــن نهاد‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد با سرپرستی یا شورای مرکزی اداره می شد‪ .‬اولین رئیس‬ ‫شــورای مرکزی نیز حبیب الله عســگراوالدی بود و تا پایان‬ ‫عمر نیز در این سمت باقی ماند‪ .‬او که پیش از انقالب نیز از‬ ‫جمله بازاریان حامی انقالب و دبیرکل موتلفه اســامی بود‪،‬‬ ‫ی که از‬ ‫با حکم امام به این نهاد رفت‪ .‬حبیب الله عسگراوالد ‬ ‫چهره های معروف و بنام کمیته امداد به شمار می رود در اسفند‬ ‫‪ 57‬با حکم امام خمینی(ره) به همراه جمعی از مسئوالن مامور‬ ‫تشکیل کمیته امداد شد و تا پایان عمرش نیز همچنان رئیس‬ ‫شورای مرکزی این نهاد بود‪ .‬شیوه اداره کمیته امداد به صورت‬ ‫شورایی بود که عسگراوالدی‪ ،‬شفیق‪ ،‬کروبی‪ ،‬حاجی حیدری‬ ‫و نیری از موسسین و اعضای شورای مرکزی بودند‪.‬‬ ‫‪ -3‬هدایا و کمک های مردمی موسســات سازمان ها و‬ ‫نهادهای داخل و خارج از کشور‬ ‫‪ -4‬صدقات‪ ،‬نذورات و ذکوات‬ ‫‪ -5‬درامــد حاصــل از فعالیت های اقتصــادی کمیته‬ ‫امداد امام‬ ‫‪39‬‬ ‫احزاب و شخصیت ها‬ ‫امداد تشکیل شد‪ .‬متعاقب این تصمیم ‪ ۱۰۰‬واحد اقتصادی‬ ‫صنعتی و کشاورزی و تعدادی امالک‪ ،‬به مجتمع اقتصادی‬ ‫کمیته امداد تحویل داده شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۶۴‬با نظر حضرت‬ ‫امام اموال موضوع تبصره ‪ ۸۲‬متعلق به محرومین شــناخته‬ ‫شدندوبهمجتمعتحویلدادهشد‪.‬ضمنامصادره هایمربوط‬ ‫به جرائم‪ ،‬انفال و سایرین تا سال ‪ ۱۳۷۵‬به نفع کمیته امداد و‬ ‫بعد از ان به نفع ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر‬ ‫گردید‪ .‬در ادامه مجتمع اقتصادی‪ ،‬نسبت به احصا و تملک‬ ‫اموال و امالک و مستغالت و توسعه فعالیت های اقتصادی‬ ‫درزمینه هایکشاورزی‪،‬عمران‪،‬معدنو‪...‬اقدامکردهوطی‬ ‫این سال ها به فعالیت می پردازد‪.‬‬ ‫مدیریت این مجتمع اقتصادی با مهندس محمد علی‬ ‫یزدان جو است‪ .‬یزدان جو در سال های دولت نهم و تا پیش از‬ ‫امدن سعید مرتضوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماعی (شستا)بود‪.‬اودرسال‪ 90‬ازاینسمتکنارگذاشته‬ ‫شد‪.‬باامدنفتاحبهکمیتهامداداوبهمدیریتایننهادگمارده‬ ‫شد‪ .‬دو شرکت معدن فراور امداد و شرکت عمران گستر بصیر‬ ‫از شرکت های مهم مجتمع اقتصادی کمیته امداد به حساب‬ ‫می اید تا انجــا که مدیران عامل این شــرکت ها در ســاختار‬ ‫سازمانی و چارت مجتمع اقتصاد در حد معاونت های چهارگانه‬ ‫ایننهادقراردارند‪.‬شرکت هایزیرنظراینمجتمعاقتصادی‬ ‫را به شرح زیر می توان نام برد‪:‬‬ ‫‪- 1‬شرکتمعدنفراورامدادکهشاملسهشرکت‪:‬معدن‬ ‫و کارخانه سنگبری امکو‪ ،‬معدن اتشکده و کارخانه سنگبری‬ ‫حاجی اباد می شود‪ – 2 .‬شرکت عمران گستر بصیر ‪ -3‬شرکت‬ ‫بهاران بهشــت البرز ‪ – 4‬شرکت امداد ســپاهان گلدشت‪– 5‬‬ ‫شرکت کشت و صنعت میثاق امداد‪ – 6‬شرکت کشت و صنعت‬ ‫امداد شرق خراســان ‪ – 7‬شرکت کشــت و صنعت جلگه سبز‬ ‫امداد‪ – 8‬شرکت کشت و صنعت امداد سبز هگمتانه‪ – 9‬شرکت‬ ‫کشاورزی و دامپروری بازوی کشــاورز کرمانشاه ‪ – 10‬شرکت‬ ‫کشت و صنعت رضوان امداد گلستان ‪ – 11‬شرکت نار مهریز‬ ‫یزد‪ – 12‬شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک‪ – 13‬شرکت‬ ‫تو دام امداد اصفهان ‪ – 14‬شرکت کشت و صنعت فتح‬ ‫کشــ ‬ ‫و نصر کرمان ‪ – 15‬شــرکت تعاونی معدنی امداد ‪ – 16‬شرکت‬ ‫کشاورزی سبز دشت فارس ‪ – 17‬شرکت کشت و صنعت بهار‬ ‫رفسنجان‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪40‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫صندوق های صدقات‬ ‫گرچه جمع اوری صدقات و کمک هــای مالی مردم از‬ ‫ابتدایتاسیسایننهادامریطبیعیبود‪،‬اماازاواخرسال‪64‬‬ ‫این کار به صورت سیستماتیک و به صورت سازماندهی شده‬ ‫در امد‪ .‬از ان ســال به بعد صندوق هایی با عنوان «صندوق‬ ‫صدقات» در شهرهای مختلف و مناطق مختلف شهر نصب‬ ‫شــد تا مردم بتوانند نذورات و صدقات خود را برای رســیدن‬ ‫به دستمحرومانجامعهاهداکنند‪.‬یکیازمهمتریناهداف‬ ‫اجرای این طرح جلوگیری از تکدی گری و مبارزه با این پدیده‬ ‫زشت در کشور اسالمی بود‪.‬‬ ‫جمع اوری صدقات از ابتــکارات این نهاد بود و در هیچ‬ ‫کجای دنیا سابقه نداشــته اســت‪ .‬اعتماد مردم به این نهاد‬ ‫موجب شــده اســت تا همچنان از این ابزار برای جمع اوری‬ ‫کمک های مردمی استفاده شود‪ .‬اخیرا کمیته امداد تالش‬ ‫کرده تا با به روز رســانی شــیوه دریافت صدقــات به صورت‬ ‫الکترونیکی صندوق هایی را با این شــیوه در متروها و برخی‬ ‫مراکزنصبکند‪.‬‬ ‫اینکارموجبشدهتامشکلپرداختصدقاتکهبیشتر‬ ‫از طریق پول های خرد تامین می شــود و ایــن روزها کمیاب‬ ‫شده است‪ ،‬برطرف شود‪ .‬همچنین مردم می توانند از طریق‬ ‫شماره های خاص که به طور اتوماتیک‪ 300‬تومان به حساب‬ ‫کمیته امداد واریز می کند و به حســاب مشترک تلفن منظور‬ ‫می شــود‪ ،‬صدقات خود را از این طریق و با سهولت پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬شیوه های نوین در دریافت صدقات عالوه بر اینکه نیاز‬ ‫روز است‪ ،‬از یک افت مهم نیز جلوگیری می کند‪ .‬سال‪ 90‬بود‬ ‫که معاونت مشارکت های مردمی این نهاد به منظور جلوگیری‬ ‫از دســتبرد متکدیان و معتادان بــه صندوق های صدقات از‬ ‫راه اندازی شیوه های نوین خبر داد‪.‬‬ ‫ایرانی ها چقدر صدقه می دهند‬ ‫امار ســال ‪ 91‬نشــان می دهد که ایرانیان در این سال‬ ‫‪ 900‬میلیارد تومــان را به عنوان صدقه بــه محرومان کمک‬ ‫کرده اند‪ .‬تنهادرایامعیدهمانسال‪ 1/5‬میلیاردتومانصدقه‬ ‫به واحد های این نهاد در سراسر ایران تحویل داده شده بود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 92‬این نهاد اعالم کرد که در امد ساالنه این کمیته‬ ‫از محل صندوق های صدقه ‪180‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ 92‬تعداد هفت میلیون صندوق صدقه در‬ ‫سراسر کشور نصب شده بود که این نهاد تصمیم گرفت رقم‬ ‫ان را به ‪ 10‬میلیون صندوق ارتقا دهد‪ .‬کالنشــهرهایی مثل‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز و تبریز از جمله استان هایی هستند‬ ‫که بیشترین صدقات را دارند‪ .‬اخرین امارها نشان می دهد که‬ ‫به طور متوسط مردم در هر ماه باالی‪ 21‬میلیارد تومان صدقه‬ ‫بهاینکمیتهاعطامی کنند‪.‬‬ ‫امار عملکرد کمیته امداد‬ ‫کل مددجویان ایــن کمیته در اخرین امار رســمی که‬ ‫سایت کمیته امداد امام خمینی منتشــر کرده‪ ،‬شامل ‪1/85‬‬ ‫میلیون خانوار است‪ .‬این امار متعلق به پایان سال ‪ 92‬است و‬ ‫در ان مشخص شده است که این خانوارها ‪ 3/99‬میلیون نفر‬ ‫را شامل می شوند‪.‬‬ ‫این افراد در سه قالب طرح مددجویی (حمایت از ایتام‪،‬‬ ‫بی سرپرستان‪ ،‬از کار افتادگان‪ ،‬معلوالن و‪ ،)...‬طرح شهید‬ ‫رجایی (ســالمندان) و موارد موردی دســته بندی می شوند‪.‬‬ ‫کمیته امداد در عملکرد‪ 30‬ساله خود‪ 174‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به این افراد کمک کرده است‪.‬‬ ‫به این نوع کمک ها باید دو نوع پرداختی به مجرمان یا‬ ‫مقصران جامعه را هم اضافه کرد‪ .‬طرح رحمت برای حمایت‬ ‫از خانواده زندانیان با ‪2/3‬هــزار میلیارد تومان پرداخت (طی‬ ‫‪ 35‬ســال) و طرح کمک به پرداخت دیه بــا ‪ 954/4‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت (طی ‪ 35‬ســال) از دیگر پرداختی های کمیته‬ ‫امداد بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این کمیته امداد بخشی از محرومان خارج از‬ ‫ایران را نیز تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫براســاس امار کمیته امداد تا پایان ســال ‪ 92‬در لبنان‬ ‫‪ 18‬هزار نفر‪ ،‬سوریه ‪ 7/3‬هزارنفر‪ ،‬افغانستان ‪ 13/2‬هزارنفر‪،‬‬ ‫تاجیکستان ‪ 149‬نفر‪ ،‬عراق ‪ 12/7‬هزار نفر و کومور‪ 870‬نفر‬ ‫تحت پوشش این کمیته قراردارند‪.‬‬ ‫پرویز فتاح اولین رئیس کمیته امداد‬ ‫بااصالحاساسنامهایننهادوباحکممقاممعظمرهبری‬ ‫پرویز فتاح به عنوان اولین رئیس کمیته امداد منصوب شد‪.‬‬ ‫با توجه به تغییرات صورت گرفته در اساســنامه کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬حضرت ایت اللــه خامنه ای در حکمی‪ ،‬در‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪ 94‬با تقدیر از تالش های مخلصانه مســئوالن‬ ‫سابق این نهاد‪« ،‬اعضای هیات امنا و رئیس کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره)» را منصوب و تاکید کردند در تحقق هدف نورانی‬ ‫این تشکیالت الهی‪ ،‬یعنی توانمندسازی و تامین خوداتکایی‬ ‫محرومان و رشــد ایمانی انــان گام های اساســی و تکمیلی‬ ‫برداشته شود‪ .‬به موجب این حکم‪ ،‬افراد زیر به عنوان اعضای‬ ‫هیات امنای کمیته امداد معرفی شدند‪:‬‬ ‫محسن کازرونی‬ ‫فقیه‪ ،‬نویســنده و کارشــناس مسائل سیاســی‪ ،‬متولد‬ ‫کازرون که امام جمعه سابق کرج و نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫البرز بود‪ .‬وی عضو مجلس خبرگان رهبری اســت و در حال‬ ‫حاضر به تدریس دروس خارج فقه و اصول در مدرسه مروی‬ ‫تهران اشتغال دارد‪.‬‬ ‫حمیدرض ا ترقی‬ ‫نماینده سابق مشهد در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬دو‬ ‫دوره عضو هیات امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) با حکم‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬دبیر شــورای مرکزی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان‪.‬‬ ‫مرتضی بختیاری‬ ‫معاون دادستان کل کشــور‪ ،‬وزیر اسبق دادگستری‪،‬‬ ‫استانداراصفهان‪،‬مدیرکلدادگستریاستانخراسانوفارس‬ ‫و رئیس سازمان زندان ها‪.‬‬ ‫مرضیه وحید دستجردی‬ ‫وزیر سابق بهداشت درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬نماینده‬ ‫دوره های چهار و پنج مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬مدیر سابق‬ ‫روابط دانشــگاهی و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫تهرانوعضوهیاتعلمی گروهزنانوزایماندانشگاهتهران‪.‬‬ ‫سید امیر منصور برقعی‬ ‫ســفیر ایــران در توکیــو‪ ،‬معاون نظــارت راهبــردی و‬ ‫برنامه ریزی رئیس جمهور‪ ،‬معــاون اقتصــادی وزارت امور‬ ‫خارجه و قائم مقام وزارت امور خارجه‪.‬‬ ‫حسین انواری‬ ‫سرپرست سابق کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬فرماندار‬ ‫کاشان‪ ،‬مدیریت کل نظارت و ارزشیابی و پیگیری های وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬معاون اداری و مالی وزارت کشور‪ ،‬معاون هماهنگی‬ ‫و امور مجلس وزارت مســکن و شهرســازی و قائم مقام وزیر‬ ‫مسکنوشهرسازیدرامورشرکت هایتحتپوشش‪،‬معاون‬ ‫امور مجلس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و عضویت‬ ‫در شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)‪.‬‬ ‫فصل جدید کمیته امداد امام خمینــی (ره) در حالی به‬ ‫ریاست مهندس فتاح اغاز می شــود که در حال حاضر حدود‬ ‫‪4/5‬میلیون نفر از محرومین و نیازمندان جامعه تحت پوشش‬ ‫خدماتایننهادقراردارندوحدودسهمیلیوننفرنیزبهصورت‬ ‫موردی از خدمات ان بهره مند می شــوند‪ .‬نکته مهم دیگر در‬ ‫زمینه کمیته امداد این اســت که عالوه بر کمیتــه امداد امام‬ ‫خمینی(ره) برخی دیگر از مراکز و تشــکل های مردم نهاد در‬ ‫ی فعالیت می کنند‬ ‫کار جمع اوری صدقات و کمک های مردم ‬ ‫اما هیچ کدام به اندازه کمیته امداد به طور مرتب گزارشات ان را‬ ‫منتشرنمی کندوازشفافیتدرعملکردبرخوردارنیست‪.‬حضور‬ ‫پرویز فتاح در کمیته امداد می تواند دوره ای تازه را در این نهاد‬ ‫مردمی کلید بزند‪ .‬کم کردن از حجم فعالیت های اقتصادی و‬ ‫سوداورکهحجمکمیازانهادراختیارمحرومانقرارمیگرفت‬ ‫وبیشترصرفسرمایه گذاریمی شدمی توانداولینقدمدراین‬ ‫راهباشد‪.‬پسازانباالبردنمیزاندریافتیفقراومستضعفان‬ ‫تا حدی که توان زندگی متوسط و ابرومندانه را به انها بدهد از‬ ‫اقدامات مورد توقع خواهد بود‪.‬قدم بعدی فرا ر فتن از خدمات‬ ‫مالی و اهمیت دادن به ابعاد فرهنگی زندگی این طبقه اســت‬ ‫به نحوی که بهداشت‪ ،‬اموزش‪ ،‬ورزش و حوزه های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی برای این گروه مورد توجه قرار گیرد‪ .‬تبدیل کردن‬ ‫طبقهضعیفجامعهبهطبقهپایینروبهمتوسطتوقعیاستکه‬ ‫از مهندس فتاح می رود‪ .‬در مجموعه ای که او مدیریت خواهد‬ ‫کردهمازتعدادفقرابایدکاستهشودوهمبهکیفیتزندگیانها‬ ‫توجه گردد‪.‬در کشوری که عایدی صندوق صدقاتش نزدیک‬ ‫‪ 200‬میلیارد تومان اســت نباید فقیری زندگــی کند که به نان‬ ‫شبش محتاجباشد‪.‬ماموریتپرویزفتاحاغازشدهاست؛منتقل‬ ‫کردن پول های کمیته به فقرا و بهبود کیفیت زندگی انان‪.‬‬ ‫احزاب و‬ ‫شخصیت ها‬ ‫سیاست‬ ‫خارجی‬ ‫نفس جدید‬ ‫گفت وگوی مثلث با حسین طال درباره تحوالت کمیته امداد‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبرنگار‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫برای کار اقتصادی داشته باشد اما در یک فضای اقتصادی‬ ‫طبیعی است وقتی تعهدات یک نهاد مشخص می شود که‬ ‫مثال به این تعداد خانواده کمک رســانی کند‪ ،‬منبع درامدی‬ ‫می خواهد‪ .‬یکی از منابع کمک های مردمی‪ ،‬دیگری منابع‬ ‫دولتی و سومی استفاده از منابع در اختیار است‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی که محدودیت هایی برای اقتصاد کشــور ایجاد شده‬ ‫بالطبع کمک های دولتی و مردم محدود می شود اما هزینه ها‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬برای اینکــه امنیت برای انجــام امور حمایتی‬ ‫ایجاد شــود فکر نمی کنم کار اقتصادی کردن کمیته امداد‬ ‫فی نفسه بد باشد‪.‬‬ ‫کمیته امداد از بودجه دولتی هم کمک می گیرد؟‬ ‫بله‪ ،‬از بودجه عمومی ردیــف اعتباری دارد اما رقم‬ ‫دقیق ان در خاطرم نیست‪.‬‬ ‫یکــی از برنامه هــای مجلــس ایــن اســت که به‬ ‫خانواده هایی که نیازمند کمک حمایتی هستند به‬ ‫جای انکه هر ماه ‪ 40‬هزار تومان کمک شــود ‪650‬‬ ‫هزار تومان پرداخت شــود تا انها بتوانند نیازهای‬ ‫خود را تامین کنند‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫مشــکلی در امار و اطالعات وجود دارد‪ ،‬البته چند‬ ‫وقتی اســت که بهزیســتی و کمیته امداد شــروع کردند و‬ ‫سیاست‬ ‫اقای فتاح ریاست کمیته امداد را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫این تغییر مدیریتی چه اثــاری را به همراه خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫فکر می کنم کمیتــه امداد تجربه خوبــی در نظام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران به عنــوان یک نهــاد عمومی‬ ‫غیردولتی محســوب می شــود که هدف رســیدگی به امور‬ ‫اقشار اســیب پذیر اســت‪ .‬به رغم همه خوبی هایی که دارد‬ ‫فکر می کنم در بعضی از موضوعات اسیب هایی هم داشت‪.‬‬ ‫مهمترین موضوعــی که اقای فتــاح به ان توجــه می کند‬ ‫موضوع نظم درونی از لحاظ اقتصادی و سیســتمی است‪.‬‬ ‫به هر تقدیر فکر می کنم انچــه اتفاق می افتد به عنوان یک‬ ‫نفس جدیدی باشد‪ .‬افراد گذشته کار ارزنده ای انجام دادند‬ ‫و امیدوارم او اقدامات گذشتگان را بتواند کامل تر کند‪.‬‬ ‫ بی نظمی به لحــاظ اقتصــادی و سیســتمی چه‬ ‫اسیب هایی را در پی داشت؟ ایا باعث اتالف منابع‬ ‫مالی می شــد یا کار ان بازدهی و راندمــان الزم را‬ ‫نداشت؟‬ ‫باالخره وقتــی منابع محدود شــد باالجبار چاره ای‬ ‫نیســت جز انکه هدفگــذاری مشــخص و روی ان اهداف‬ ‫تمرکز انجام شود‪ .‬شاید یکی از مشکالت این بود که مثال در‬ ‫حوزه اموزشی بعضا برخی افراد تحت پوشش تا انتهای مسیر‬ ‫حمایت می شــدند‪ ،‬در صورتی که اموزش عالی و این گونه‬ ‫حمایت کردن وظیفه کمیته امداد نبــود و البته موضوعات‬ ‫دیگری هم وجود دارد‪.‬‬ ‫کمیته امداد برای انکه بودجه بخش حمایتی خود‬ ‫را تامین کند‪ ،‬وارد فعالیت های اقتصادی نیز شده‬ ‫بود‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫فکر نمی کنم که ان مجموعه به لحاظ قانونی منعی‬ ‫‪3‬‬ ‫حســین طــا‪ ،‬نماینــده مــردم تهــران و عضــو‬ ‫کمیســیون اجتماعی مجلس می گویــد‪« :‬مهمترین‬ ‫موضوعی که اقای فتاح به ان توجــه می کند موضوع‬ ‫نظم درونــی از لحاظ اقتصادی و سیســتمی اســت‪.‬‬ ‫به هر تقدیر فکر می کنم انچه اتفاق می افتد به عنوان‬ ‫یک نفس جدیدی باشد‪ .‬افراد گذشــته کار ارزنده ای‬ ‫انجام دادند و امیدوارم او اقدامات گذشتگان را بتواند‬ ‫کامل تر کند‪ ».‬با این نماینده مجلس در مورد برنامه های‬ ‫احتمالی پرویز فتاح صحبت کردیم‪.‬‬ ‫امارهایشان را با هم تبادل می کنند چون بعضی افراد از چند‬ ‫دســتگاه کمک حمایتی می گیرند‪ ،‬یعنــی از کمیته امداد‪،‬‬ ‫بهزیســتی و هالل احمر کمــک مالی می گیرنــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫این مشکل در سیســتم اماری وجود دارد و واقعیتی موجود‬ ‫است‪ .‬پیرزنی که کسی را ندارد و از محلی نیز درامدی کسب‬ ‫نمی کند یا خانواده ای که پدر فوت شده و زن سرپرست خانوار‬ ‫اســت و درامدی ندارد‪ ،‬از جمله افراد تحــت تکفل کمیته‬ ‫امداد هستند‪ .‬طبیعتا وقتی درامد نیســت هزینه وجود دارد‬ ‫همین االن خط فقر مطلق را ‪ 250‬هزار تومان معین کردند‪،‬‬ ‫یک خانواده ســه نفره و چهارنفره هزینه دارند‪ ،‬درامدی هم‬ ‫که نیســت‪ ،‬ایا با ‪ 30‬هزار تومان می توانند معیشــت خود را‬ ‫بگردانند؟ بنابرایــن باید امار جمعیت اثر را مشــخص کرد‪.‬‬ ‫چندی پیش وقتی از اقای جهانگیری در موضوع حذف یارانه‬ ‫نقدی ثروتمندان پرسیدند‪ ،‬او گفت‪« :‬ما ثروتمندان را چگونه‬ ‫شناســایی کنیم؟» حال انکه ثروتمندان با امار و اطالعات‬ ‫مالیات ها و پرداخت حق بیمه و مسافرت ها قابل شناسایی‬ ‫هستند اما یک ادمی که هیچ فعالیتی ندارد چگونه می توان‬ ‫شناسایی اش کرد‪ ،‬او زیر دست و پا له می شود‪ .‬کمیته یک‬ ‫جمعیتی را تحت پوشش دارد و قسمتی از خانواده ها را وقتی‬ ‫بازتوانی اقتصادی کرد از زیر پوشــش خود خارج می کند و‬ ‫افراد جدید را که دچار اسیب شدند تحت پوشش قرار می دهد‬ ‫اما در بعضی موارد کمیته امداد صندوقی برای پرداخت پول‬ ‫به افراد شده است‪ .‬البته موثق ترین دستگاه در خوداشتغالی‬ ‫و اشتغال خانگی کمیته امداد است‪ .‬بزرگترین مشکل این‬ ‫بود که باید افراد اموزش داده می شــدند تا به مهارتی برسند‬ ‫اما بعد جنس تولیدی خود را نمی توانســتند بــه بازار عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬یعنی نمی توانستند هم کارافرین باشند و هم محصول‬ ‫را در بازار بفروشند و پول ان را جمع اوری کنند‪ .‬کمیته امداد‬ ‫یک شرکت مادر تخصصی راه انداخت‪ .‬این شرکت یک کار‬ ‫بزرگ را میان خانواده های تحت پوشش تقسیم می کند‪ .‬بعد‬ ‫محصول را می گیرد و کار بازاریابی و فروش را انجام می دهد‪.‬‬ ‫یعنی خانواده دغدغه بســته بندی‪ ،‬عرضه و فروش را ندارد‪.‬‬ ‫فعال موفق ترین نهاد در ایجاد اشتغال خانگی کمیته امداد‬ ‫است‪ .‬ادم های اســیب پذیر را تحت پوشش قرار می دهد و‬ ‫توانمندســازی می کند و به جامعــه بر می گرداند که این کار‬ ‫ارزنده ای است‪.‬‬ ‫ادغام بهزیستی و کمیته امداد مطرح است‪ ،‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫نقاط قوت و ضعــف دارد‪ .‬نیازمنــد کار تحقیقاتی‬ ‫است‪ .‬یک زمانی جهادســازندگی با وزارت کشاورزی ادغام‬ ‫شــد و دیگر ان روحیه جهــادی در کار وجود نــدارد‪ .‬امروز‬ ‫در کمیته امداد ان روحیــه جهادی وجــود دارد اما وقتی با‬ ‫بهزیستی که حالت اداری‪-‬دولتی دارد ادغام شود دیگر ان‬ ‫روحیه را از دست می دهد‪ .‬البته در بهزیستی نیز خداوکیلی‬ ‫کســانی کار می کنند که خیلی شرایط ســختی دارند اما در‬ ‫کمیته امداد عالوه بر روحیه انسانی و عطوفت‪ ،‬یک روحیه‬ ‫جهادی و انقالبی نیز وجود دارد‪ .‬حسن ادغام این دو نهاد نیز‬ ‫ان است که می تواند امار‪ ،‬اطالعات‪ ،‬درامدها و حمایت ها‬ ‫را از جامعه هدف متمرکز و مشــخص کــرد‪ ،‬یعنی این نکته‬ ‫که شــاید بعضی ها از چند جا کمک بگیرند‪ ،‬هرچند شاید به‬ ‫لحاظ قلیل بودن کمک های این نهادها قابل توجیه باشــد‬ ‫اما ســامان دادن این مســاله می تواند با تشکیل یک ستاد‬ ‫مرکزی قابل حل باشد‪.‬‬ ‫اینکه بعد از‪ 36‬سال مدیریت کمیته امداد از موتلفه‬ ‫گرفته و تحویل اقای فتاح شد ایا با نگاه سیاسی‬ ‫قابل تحلیل است؟‬ ‫جابه جایی ها حکم دوی استقامت را دارد‪ .‬یکسری‬ ‫افراد تا زمانی کار را جلو می برند و هر فکر و تدبیری که داشتند‬ ‫به کار می گیرند‪ ،‬بعــد ان را در اختیار تیــم بعدی می دهند‪.‬‬ ‫ان شاءالله نفس جدیدی که در نهاد کمیته امداد ایجاد شده‬ ‫بتواند کار را جلو ببرد‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫احزاب و شخصیت ها‬ ‫کمیته امداد درست عمل کند‬ ‫جلویشعارهایانتخاباتیپوپولیستی‬ ‫گرفتهمی شود‬ ‫گفت وگویمثلثباحمیدرض اترقی‬ ‫سیاست‬ ‫‪42‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) از چه زمانی تشکیل‬ ‫شد و تا قبل از تحویل مسئولیت ریاست ان به اقای‬ ‫فتاح چه اقداماتی را انجام داد؟‬ ‫کمیته امــداد امام خمینــی(ره) دومین نهادی بود‬ ‫که پس از پیروزی انقالب اســامی تشــکیل شد‪ .‬حضرت‬ ‫امام ‪ 23‬بهمن ‪ 57‬فرمان تشــکیل کمیته انقــاب را برای‬ ‫حفاظت از انقالب و پیگیری مســائل امنیتــی و انتظامی و‬ ‫‪ 14‬اسفند نیز دستور تشــکیل کمیته امداد را برای رسیدگی‬ ‫به امور محرومان در سراسر کشور دادند‪ .‬حضرت امام برای‬ ‫تشکیل کمیته امداد از عناصری اســتفاده کردند که قبل از‬ ‫پیروزی انقالب اســامی هم در جهت کمک به انقالبیون‬ ‫و حمایت از خانواده هــای زندانیان سیاســی دوران قبل از‬ ‫انقالب فعال بودند و تجربه داشتند‪ .‬بنابراین انتصاب مرحوم‬ ‫عســگراوالدی و مرحوم شــفیق در این رابطه حاکی از این‬ ‫مساله بود و در جمله ای هم که حضرت امام در انتصاب انها‬ ‫به کار بردند این بود که «شــما که از انقالبیون اول نهضت‬ ‫اســامی هســتید این مســئولیت را به دوش بگیرید‪ ».‬در‬ ‫واقع حضرت امام یک پیوندی بین انقالبیون اول با کمیته‬ ‫امداد زدند که بر این اساس رهنمودها و هدایت های بعدی‬ ‫که انجام دادند این بود که این نهاد بتوانــد از پا برهنگان و‬ ‫ســهمداران اصلی انقالب اســامی که محرومان هستند‬ ‫حمایت کند و هدف مهم انقالب اسالمی که ایجاد عدالت‬ ‫‪4‬‬ ‫حمیدرض ا ترقی عضو هیات امنای کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) اســت‪ .‬او که از جملــه چهره های‬ ‫قدیمی کمیته امداد اســت می گوید‪« :‬اساسنامه را‬ ‫اصالح کردند تا متناسب با شرایط روز برای فقر زدایی‬ ‫اقدام انجام شــود و امداد بتواند در سیاســت های‬ ‫جدید برنامه های توسعه کشور چه برنامه ششم و چه‬ ‫چشم انداز ‪ 20‬ساله کشــور نقش جدیدی را باتوجه‬ ‫به شرایط زمان و مکان ایفا کند‪ .‬این تغییر اساسنامه‬ ‫در واقع جایگاه جدید امــداد را در قواره نظام جدید‬ ‫تامین اجتماعی کشور تثبیت و برای فعالیت اینده‬ ‫امداد ریل گذاری کــرد‪ ».‬با او در مــورد کمیته امداد‬ ‫گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫اجتماعی در جامعه و رفع فقر و محرومیت اســت را به سهم‬ ‫خود بتواند دنبال کند‪ .‬امداد چند مرحله را در دوران ‪ 36‬سال‬ ‫پشت ســر گذاشــت‪ .‬در دهه اول انقالب تالش عمده این‬ ‫نهاد بر محور شناسایی فقرا در سراسر کشور‪ ،‬گسترش دادن‬ ‫دفاتر کمیته امداد در سطح کشور و دور ترین نقاط روستاها با‬ ‫هدف شناسایی جغرافیایی فقر در کشور و رفع نیازهای اولیه‬ ‫محرومین اعــم از خوراک‪ ،‬پوشــاک و تحصیل محرومان‬ ‫بود‪ ،‬در این دهه خدمات و نیازهای اولیه محرومان به دست‬ ‫انها رســانده می شــد‪ ،‬بنابراین اصوال خدمت گیری توسط‬ ‫محرومان خیلی کمتر بود و خدمت رسانی در اولویت اصلی‬ ‫کار قرار داشت و توانست در این دهه قدری فقر مطلق را در‬ ‫جامعه کاهش دهد‪ ،‬در کنارش رسیدگی به امور جنگ زدگان‬ ‫و مهاجران ناشی از جنگ‪ ،‬خانواده ســربازانی که در جبهه‬ ‫فعالیت می کردنــد و همچنین مقابله بــا رباخواران و کمک‬ ‫به اســیب دیدگان جنگ در تهران و برخی استان ها از دیگر‬ ‫کارهای امداد بود تا وقتی کــه نهادهای مربوط به ان کارها‬ ‫در کشــور مثل بنیاد شــهید و بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی‬ ‫تشکیل شد‪ .‬انها بعد توانستند وظایف خود را انجام دهند اما‬ ‫امداد در مسیر خدمت رسانی به محرومان‪ ،‬بی سرپرستان و‬ ‫نیازمندان کشور ادامه فعالیت داد‪ .‬در این دهه براساس طرح‬ ‫مرحوم شهید رجایی رسیدگی به سالمندان باالی ‪ 60‬نیازمند‬ ‫روستایی هم که ابتدا در اختیار بهزیستی بود به کمیته امداد‬ ‫منتقل شد‪ .‬در دهه دوم فعالیت کیفیت خدمت رسانی کمیته‬ ‫امداد تغییراتی کرد و در مسیر توانمندسازی و ایجاد اشتغال‬ ‫برای نیازمندان جامعه و توجه به حمایت تحصیلی به عنوان‬ ‫یکی از راهکارهای توانمندســازی قرار گرفت و توانست از‬ ‫طریق فارغ التحصیل کردن جوانان خانواده های زیر پوشش‬ ‫جلوی انتقال فقر از خانواده به نسل جوان را بگیرد و در جهت‬ ‫اشتغال و خودکفایی خانواده ها براید‪ .‬بر همین اساس جزو‬ ‫نهادهای فعال و برتر در این حوزه محســوب می شــود‪ .‬در‬ ‫چنین شــرایطی دولت نیز به مرور ایجاد اشــتغال روستاها‬ ‫و رســیدگی به امور محرومــان روســتایی را برعهده کمیته‬ ‫امداد گذاشت‪ .‬امداد توانست از منابع بانکی زمینه اشتغال‬ ‫صدها هزار نفر از نیازمندان کشــور اعم از افراد زیر پوشش‬ ‫و غیر زیرپوشــش در طی این دهه را فراهــم کند و به عنوان‬ ‫یک نهاد بــا تجربه و کارامد و فعال در زمینه ایجاد اشــتغال‬ ‫در بین دستگاه های مختلف کشور بتواند بدرخشد‪ .‬در دهه‬ ‫سوم با ساماندهی کمیته ها به صورت هوشمند فعالیت امداد‬ ‫استمرار پیدا کرد و در واقع تبدیل شدن فعالیت های دستی‬ ‫امداد به فعالیت های مکانیزه و کامپیوتری موجب شــد که‬ ‫اطالعات مربوط به محرومان و نیازمندان سراســر کشــور‬ ‫در شبکه اماری و اطالعاتی هوشمند متمرکز شود و قابلیت‬ ‫این را داشته باشد که دولت خدماتی که می خواهد به اقشار‬ ‫ضعیف و محروم جامعه بدهد مثل توزیع ســبد کاال‪ ،‬یارانه‬ ‫نقدی و غیره را از طریق این شبکه به راحتی انجام دهد‪ .‬در‬ ‫واقع امداد یک سامانه اطالعاتی هشت میلیونی در سراسر‬ ‫کشور دارد که اطالعاتش قابل استفاده برای دستگاه های‬ ‫اقتصادی و رفاهی کشــور و حمایتی دولت است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این امداد در توزیع ســهام عدالت‪ ،‬پرداخــت یارانه نقدی و‬ ‫توزیع ســبد کاال و همچنین کمک به اطفال زیر شش سال‬ ‫برای امنیت غذایی انها همکاری بسیار گسترده ای را با دولت‬ ‫انجام داد‪ .‬امداد در دهه ســوم با کمــک دولت و مصوبات‬ ‫مجلس توانست تقریبا فقر مطلق را در سطح کشور نزدیک‬ ‫به صفر برســاند و عمــده فعالیت هایش در جهــت رفع فقر‬ ‫نسبی ســاماندهی شــود که این مرحله در واقع نیازمند چند‬ ‫اقدام جدی در کمیته امــداد حضرت امام بود؛ یکی تقویت‬ ‫بخش قرض الحســنه و کمک های موردی به محرومان به‬ ‫جای کمک های مســتمر و بالعــوض‪ ،‬دوم تقویت بخش‬ ‫توانمندسازی از طریق ایجاد اشتغال و خوداتکایی‪ ،‬تحصیل ‬ ‫هدفمند جوانــان خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد‬ ‫و نیز کمک های تامیــن جهیزیه و مســکن محرومان‪ .‬در‬ ‫کنار این اقدامات امداد برای از بین بــردن فقر فرهنگی در‬ ‫خانواده های تحت پوشش نیز نقش مهمی ایفا کرد چراکه‬ ‫این مســاله در موفق کردن خانواده ها در بخش اقتصادی‬ ‫تاثیــر غیر قابل انــکاری دارد‪ .‬این ارتقای فرهنگی شــامل‬ ‫اصالح ســبک زندگی‪ ،‬اصالح الگوی مصــرف‪ ،‬مدیریت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ارتقای سطح اجتماعی خانواده ها و توجه علمی‬ ‫ و عملی به نقاط بحران خیز فقر در کشــور مثل حاشیه های‬ ‫شهرها و همچنین نقاط مرزی بود‪ .‬در کنار اینها در دهه سوم‬ ‫توجه به منابع مالی مربوط به فقرزدایی در کشــور براساس‬ ‫مبانی اسالمی یعنی ترویج سنت حســنه صدقات و ذکوات‬ ‫و انفاقات از جمله فعالیت هــا تا االن بود کــه در این زمینه‬ ‫احزاب و‬ ‫شخصیت ها‬ ‫سیاست‬ ‫خارجی‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫اگر قانونی را اقــای فتاح بتواند از طریق‬ ‫دولــت و مجلس عملیاتی کنــد‪ ،‬االن که‬ ‫حقــوق کارگر یــک میلیــون و ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان اســت‪ ،‬میــزان پرداختــی که به‬ ‫محرومان طبــق ان قانــون باید صورت‬ ‫بگیــرد مبلغی حــدود ‪ 600‬هــزار تومان‬ ‫خواهد شد‬ ‫سیاست‬ ‫گام های خوبی برداشــته شــده که ضمن رشــد ‪ 8‬ساله بین‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد و افزایش کمک های مردمی که ناشــی از‬ ‫اعتماد مردم به این تشکیالت است‪ ،‬در واقع توانست درامد‬ ‫ذکات را از ســال ‪ 85‬که در اختیار امداد قــرار گرفت تا االن‬ ‫از ‪ 310‬میلیون تومان به ‪ 300‬میلیارد تومان افزایش دهد‪.‬‬ ‫این ناشی از ان بود که امداد توانست مشکالت محرومیت‬ ‫روســتاها را از طریق ذکات کم کند‪ ،‬مثال حدود هفت هزار‬ ‫مســجد‪ ،‬صدها خانه عالم ‪ ،‬صدها غسالخانه و صدها خانه‬ ‫بهداشت در روستاهای محروم ساخت‪ .‬با همین منابع ذکات‬ ‫تو نیازهای اولیه نقاط محروم را پاسخ گفت‪ .‬در کنارش‬ ‫ساخ ‬ ‫دختران نیازمند را تامین جهیزیه کرده و خانه برای محرومان‬ ‫فراهم کــرد‪ .‬این اقدامات موجب شــد که مــردم با اعتماد‬ ‫بیشــتری به کمیته امداد کمک کننــد‪ ،‬خصوصا در مناطق‬ ‫اهل ســنت حمایت اهل ســنت به کمیته امداد و پرداخت‬ ‫ذکاتشان به این نهاد نشان دهنده رشــد قابل توجه اعتماد‬ ‫مردم به کمیته امداد برای پرداخت ذکات بود که در مجموع‬ ‫امداد توانست هم در زمینه توسعه و گسترش صندوق های‬ ‫صدقات در سراسر کشور‪ ،‬افزایش درامد از این محل احیای‬ ‫این سنت در جامعه گام های خوبی بردارد و صدقات را تقریبا‬ ‫به یک درامد حدود ‪ 150‬میلیارد تومــان افزایش دهد و هم‬ ‫از طریق افزایش ذکات و دیگــر انواع کمک هایی که مردم‬ ‫بر مبنای دیدگاه اسالمی مثل فطریه و کفارات و حبس مال‬ ‫برای فقرا انجام دهند‪ ،‬گام های بسیار خوبی در طول سال ها‬ ‫بردارد‪ .‬در کنارش هرســال جمعیتی بالغ بر ‪ 100‬هزار نفر از‬ ‫محرومان در اثر سیاست های توانمندســازی کمیته امداد‬ ‫خودکفا و از زیر پوشش کمیته امداد خارج شدند‪ .‬حداقل در‬ ‫هر سال بیش از ‪ 30‬هزار جوان با فارغ التحصیل شدن و به‬ ‫کمک کمیته امداد وارد بازار اشتغال کشور شدند و مشاغل‬ ‫مختلفی را توانستند در اختیار بگیرند و از زیر پوشش کمیته‬ ‫امداد خارج شــوند‪ ،‬ضمن انکه در هر ســال بالغ بر ‪ 50‬هزار‬ ‫جهیزیه به دختران محروم داده شد که انها توانستند از این‬ ‫طریق از زیر پوشش کمیته امداد خارج شوند و خود خانواده‬ ‫تشــکیل دهند‪ .‬در مجموع نقش این نهــاد در فقرزدایی و‬ ‫تحقق عدالت اجتماعی و همچنین کاهش فقر و محرومیت‬ ‫در کشور نقش بی بدیلی بود که تاکنون به حمدالله توفیقات‬ ‫خوبی را به دست اورده که در نهایت در سال ‪ 94‬اساس نامه‬ ‫توسط شــورای مرکزی قبلی امداد اصالح شــد و اساسنامه‬ ‫اصالح شــده خدمت مقام معظم رهبری پیشــنهاد شــد‪ .‬با‬ ‫اصالح اساســنامه مرحله جدیدی در فعالیــت کمیته امداد‬ ‫از سال ‪ 94‬اغاز شــد که عالوه بر ادامه فعالیت های گذشته‬ ‫در حمایت از محرومان و نیازمندان و همچنین فقرزدایی در‬ ‫کشور‪ ،‬سازماندهی جدید ذکوات و صدقات مردم و خیریه ها و‬ ‫ی و جهت دادن به انها برای فقرزدایی‬ ‫موسسات خیریه مردم ‬ ‫در کشور و همچنین توسعه و گسترش صندوق قرض الحسنه‬ ‫امداد در سطح کشور و جلوگیری و پیشگیری از فقر و نهایتا‬ ‫تکیــه اصلی بــر توانمندســازی محرومــان و نیازمندان در‬ ‫اساسنامه جدید مورد تاکید بیشــتر قرار گرفت و باید در این‬ ‫مسیر گام های موثرتری برداشته شود‪.‬‬ ‫نیروهایی که در کمیتــه امداد تا االن مســئولیت‬ ‫داشتند از نیروهای موتلفه بودند‪ ،‬برخی سه اسیب‬ ‫عدم چاالکی‪ ،‬پیچیده شدن بوروکراسی و فقدان‬ ‫خالقیت را در کمیته امداد بیان می کردند و معتقدند‬ ‫تغییر مدیریت در این نهاد می تواند اســیب های‬ ‫یادشده را برطرف کند‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫طبیعی اســت کــه اوال نســل قبلی کمیتــه امداد‬ ‫شخصیت هایی مثل اقایان عسگراوالدی‪ ،‬حیدری‪ ،‬شفیق‬ ‫ و نیری بودند که تعدادی به رحمت ایزدی پیوستند و به طور‬ ‫طبیعی دیگر نیســتند که بتوانند این روند را ادامه دهند ولی‬ ‫کاری به کمک من و اقــای انواری انجام دادنــد که تقریبا‬ ‫نسل جدید امداد تلقی می شویم؛ اساسنامه را اصالح کردند‬ ‫تا متناســب با شــرایط روز برای فقر زدایی اقدام انجام شود‬ ‫و امــداد بتواند در سیاســت های جدید برنامه های توســعه‬ ‫کشور چه برنامه ششم و چه چشم انداز ‪ 20‬ساله کشور نقش‬ ‫جدیدی را باتوجه به شرایط زمان و مکان ایفا کند‪ .‬این تغییر‬ ‫اساسنامه در واقع جایگاه جدید امداد را در قواره نظام جدید‬ ‫تامین اجتماعی کشــور تثبیت و برای فعالیــت اینده امداد‬ ‫ریل گذاری کرد‪ ،‬بنابرایــن نیروهای جدیدی که وارد عرصه‬ ‫فعالیت کمیته امــداد در مدیریت می شــوند اوال اختیارات‬ ‫بیشــتری دارند هم در ُبعد تامین منابع اقتصــادی و هم در‬ ‫جهت مصرف‪ .‬در گذشــته روش به گونــه ای بود که بخش‬ ‫اقتصادی یعنی تامیــن درامد مدیرعامــل مختص به خود‬ ‫داشت و مدیرعامل بخش حمایتی جدا بود‪ .‬در سیاست جدید‬ ‫هر دو یکی شــدند و اختیارات متمرکز شــد و با تبدیل شدن‬ ‫شــورای مرکزی به هیات امنا تقریبا تمرکز مدیریت در امداد‬ ‫پدید امد که این هم براساس تجربه ای بود که ما در گذشته‬ ‫داشــتیم و در اساســنامه ان را توانســتیم اصالح کنیم که‬ ‫بتواند ســرعت تصمیم گیری در امداد برای رفع محرومیت‬ ‫را باال ببرد‪ .‬طبیعتا این می تواند موجب کاهش بوروکراسی‬ ‫و فرایند تصمیم گیــری و اقدام دربــاره محرومیت زدایی در‬ ‫کشور شود‪ .‬البته کاری که گذشــتگان انجام دادند به نظر‬ ‫می رسد برای کارهای اینده بسیار مهم و اساسی بود‪ ،‬در واقع‬ ‫موجب می شــود که اقدامات با سرعت و چابکی بیشتری به‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫کمیته امداد چقدر بودجه دولتی می گیرد؟‬ ‫تمام هزینه جاری و حقوق پرسنل کمیته امداد توسط‬ ‫دولت پرداخت می شــود‪ .‬بخشی از مســتمری مددجویان‬ ‫کمیته امداد هم توســط دولت پرداخت می شود که اینها با‬ ‫کمک های مردمی در زمینه های مختلف همچون ذکوات‬ ‫و انفاقــات تلفیــق می شــود و می تواند خدمــات متنوع به‬ ‫محرومان را فراهم کند‪ .‬حدودا ‪ 40‬درصد بودجه کل امداد‬ ‫از دولت و ‪ 60‬درصد دیگرش توســط منابــع مردمی و منابع‬ ‫اختصاصی این نهاد تامین می شود‪.‬‬ ‫تا قبل از انکه اقای فتاح حکم بگیرد مدیریت این‬ ‫نهاد با نیروهــای موتلفه بود‪ .‬ایا می شــود به این‬ ‫تغییر مدیریت نگاه سیاسی داشت؟‬ ‫یکی از نقاط مثبت این مدیریت همین بود‪ .‬حضرت‬ ‫امام از ابتدا سعی کرد که این مدیریت دست عناصری باشد‬ ‫که از قبل انقالب با انها ارتباط و به انها به عنوان افراد موثق‬ ‫اطمینان داشت‪ ،‬همین روند را هم مقام معظم رهبری بعد از‬ ‫رحلت حضرت امام تاکنون حفظ کردند و اعتقادشان بر این‬ ‫بود که این عناصر که از قبل انقالب با امام ارتباط داشتند و‬ ‫عناصر موثقی هســتند می توانند این نهاد را هدایت کنند‪ ،‬با‬ ‫اطالع از اینکه هیچ بهره برداری سیاســی از این مجموعه‬ ‫به نفع جریان سیاسی موتلفه و حزبی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫اذعان به این مســاله که کامال این تشــکیالت بــه دور از‬ ‫بهره برداری های سیاسی توانســته فعالیت خودش را ادامه‬ ‫دهد دلیل اصلی اعتماد حضرت امام و مقام معظم رهبری به‬ ‫این نیروها بوده است‪ .‬در شرایط کنونی طبیعتا از ان عناصر‬ ‫غیر از من و اقای انواری شخص دیگری در هیات امنا نمانده‬ ‫است و ترکیبی که در واقع در هیات امنا االن منصوب شدند‬ ‫عمدتا ترکیبی از افرادی هستند که در دولت نهم در ساختار‬ ‫اجرایی کشور بودند و این هم باز نقطه نظر مقام معظم رهبری‬ ‫را به نیروهای انقالبی و جهادی و متدین نشان می دهد که‬ ‫مقام معظم رهبری چــون در این مرحله تاکیدشــان بر این‬ ‫بود که روحیه جهــادی و نهادی همچنان بــر کمیته امداد‬ ‫باقی بماند و پررنگ تر شود سعی کردند ترکیب هیات امنا از‬ ‫عناصری باشــند که این روحیه را برای رفع فقر و محرومیت‬ ‫بتوانند حفظ کنند‪.‬‬ ‫یکی از طر ح هــای مجلــس این اســت که ‪650‬‬ ‫هزار تومان به خانواده های تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد داده شــود‪ .‬این چه اثر سیاسی دارد‪ ،‬وقتی‬ ‫می دیدیم ســال ‪ 84‬اقــای کروبی به مــردم وعده‬ ‫پرداخت ‪ 50‬هــزار تومان داد و عــده ای به او رای‬ ‫دادند یا سال ‪ 88‬اقای احمدی نژاد وعده پرداخت‬ ‫نقدی ‪ 75‬هزار تومان یارانه را داد‪ ،‬به عبارت دیگر با‬ ‫این اقدام چقدر جلوی سوءاستفاده های سیاسی‬ ‫از رای مردم گرفته می شود؟‬ ‫قانونی در سال ‪ 73‬در مجلس تصویب شد که دولت‬ ‫موظف است به خانواده های فاقد سرپرســت و نیازمند زیر‬ ‫پوشش کمیته امداد و بهزیســتی حداقل ‪ 40‬درصد حقوق‬ ‫سطح قانون کار را پرداخت کند‪ .‬این قانون طی این سال ها‬ ‫توسط هیچ کدام از دولت ها عمل نشد و به رغم انکه حقوق‬ ‫کارگــر ‪ 900‬هزار تومــان بــود و ‪ 40‬درصد ایــن مبلغ حدود‬ ‫‪ 400‬هزار تومان می شــد‪ ،‬حداکثر پرداختــی دولت به این‬ ‫خانواده ها‪ 60‬تا‪ 70‬هزار تومان بود‪ .‬دولت ها طی این سال ها‬ ‫براساس ان قانون مصوب دائم بدهکار هستند و بدهی شان‬ ‫را به این خانواده ها نپرداختند‪ .‬االن هم این قانون همچنان‬ ‫پابرجاست‪ .‬اگر این قانون را اقای فتاح بتواند از طریق دولت‬ ‫و مجلس عملیاتی کند‪ ،‬االن که حقوق کارگر یک میلیون و‬ ‫‪ 200‬هزار تومان اســت‪ ،‬میزان پرداختی کــه به محرومان‬ ‫طبق ان قانون بایــد صورت بگیرد مبلغی حــدود ‪ 600‬هزار‬ ‫تومان خواهد شــد که به این خانواده ها که بی سرپرســت و‬ ‫نیازمند هستند می تواند پرداخت شود و بسیاری از مشکالت‬ ‫انها را حل کند‪ .‬دیگر جلوی شعارهای انتخاباتی پوپولیستی‬ ‫دیگران را هم خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در چــه حوزه هــای اقتصــادی کمیتــه امــداد‬ ‫ســرمایه گذاری می کند تــا از منافعی که کســب‬ ‫می شود در جهت حمایتی صرف کند؟‬ ‫یک ســری امــوال از ســال ‪ 62‬به عنــوان اموال‬ ‫مصادره ای که دادگاه هــا به نفع فقــرا و محرومان مصادره‬ ‫کردند‪ ،‬در اختیــار کمیته امداد حضرت امام اســت که این‬ ‫امالک مشــکالت حقوقی داشــته و بعضی ها هم سهامی‬ ‫ بوده که مربوط بــه کارخانجات مختلف اســت‪ .‬مجموعه‬ ‫این امالک و اموال و ســهام کارخانجــات چند نوع فعالیت‬ ‫اقتصادی را برای کمیته امداد به وجود اورد که این فعالیت ها‬ ‫در چارچوب سیاســت های ابالغی مقام معظــم رهبری به‬ ‫کمیته امداد در چند ســرفصل تعریف شــده اســت؛ یکی‬ ‫فعالیت در زمینه بهره برداری از معادنی که در اختیار کمیته‬ ‫امداد گذاشته شده اســت‪ ،‬دوم اقتصادی کردن امالک و‬ ‫زمین هایی که به کمیته امداد واگذار شــده و تبدیل انها به‬ ‫ساختمان یا پروژه های عمرانی یا مسکن محرومان و سوم‬ ‫به بهره برداری رساندن زمین های کشاورزی و باغات که در‬ ‫اختیار امداد گذاشــته شــده که اینها بعد از اقتصادی شدن‬ ‫باید به مرور تبدیل شــود به تعاونــی و در اختیار محرومان و‬ ‫نیازمندان هر محل گذاشته شود تا بتواند در جهت خودکفایی‬ ‫و اشتغال محرومان و نیازمندان یا تامین مسکن محرومان‬ ‫مورد اســتفاده قرار بگیرد‪ ،‬بنابراین حوزه های کشــاورزی‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬عمران و ســاختمان فعالیت های اقتصادی کمیته‬ ‫امداد را شــکل داده و در این زمینه ها براساس امکاناتی که‬ ‫در اختیارش بوده توانســته درامدی را در هرسال کسب کند‬ ‫که از محل این درامد هر ســال نزدیک ‪ 100‬تا ‪ 150‬میلیارد‬ ‫تومان را در اختیار بخش حمایتی قرار می دهد که صرف امور‬ ‫محرومان و نیازمندان کشور شود‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫احزاب و شخصیت ها‬ ‫کمیته امداد دچار بوروکراسی شده بود‬ ‫گفت وگویمثلثبافرج اللهعارفی‬ ‫سیاست‬ ‫‪44‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫با توجــه به اینکــه اقای فتــاح به ریاســت کمیته‬ ‫امداد منصوب شــد و تا مدت ها این مسئولیت در‬ ‫اختیار موتلفه ای ها بود‪ ،‬ارزیابی شما از این تغییر‬ ‫مدیریت چیست؟‬ ‫اینکه گفته شــود کمیته امداد در اختیار یک حزب‬ ‫سیاسی بود‪ ،‬کم لطفی به این نهاد اســت‪ .‬هم اکنون اقای‬ ‫روحانی‪ ،‬عضو هیات موســس حزب اعتدال و توسعه است‬ ‫ایا می توان گفت دولت در اختیار این حزب است؟ خیر‪ .‬در‬ ‫کل تغییر مدیریت در کمیته امداد مثبت ارزیابی می شــود و‬ ‫ان شاءالله ُحســن این تغییر را هم مردم می بینند و حتما هم‬ ‫رویکرد کمیته امداد عوض می شود و می رود به همان سمتی‬ ‫که قبال بود‪ .‬چون کمیته امــداد از قدیم به عنوان یک نهاد‬ ‫حمایتی محسوب می شــد که با سرعت و کیفیت در خدمت‬ ‫مردم بود‪ .‬ان شاءالله به شکل اولیه اش برگردد و در خدمت‬ ‫مردم باشد‪.‬‬ ‫پــس یــک انحرافــی از عملکــردش داشــته که‬ ‫می فرمایید انتظار است به شکل اولیه خود برگردد؟‬ ‫انحراف به معنای مصطلحــش خیر‪ ،‬اما دنیا به روز‬ ‫و بوروکراســی حاکم می شــود‪ ،‬نهاد کمیته امداد نیز دچار‬ ‫بوروکراسی شــده بود‪ .‬امیدواریم با تغییر مدیریت به حالت‬ ‫همان نهاد سریع و چابک و ساده برگردد‪.‬‬ ‫اقای فتاح چه برنامه هایــی دارد و چه رویکردی را‬ ‫در حوزه مدیریت کمیته امداد دنبال خواهد کرد؟‬ ‫بــه اعتقاد مــن اقای فتــاح رویکردش به ســمت‬ ‫مردمی تر کردن هرچه بیشــتر کمیته امداد اســت‪ ،‬همان‬ ‫چیزی که در دو دهه قبل کمیته امداد برای ان تالش می کرد‬ ‫و واقعا به ان پایبند بود‪.‬‬ ‫اقای فتاح اشتغالزایی برای خانواده های تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد را به طور جدی دنبال می کند و می کوشد تا مسیر‬ ‫خدمت رسانی تسهیل شود‪.‬‬ ‫فعالیت های اقتصادی کمیته امداد به چه صورت‬ ‫‪5‬‬ ‫فرج اللهعارفی‪،‬نایب رئیس‬ ‫کمیســیون اجتماعــی مجلس‬ ‫می گویــد کــه اقــای فتــاح‬ ‫پیش بینــی اش ان اســت کــه‬ ‫‪ 250‬تا ‪ 540‬هــزار تومان حقوق‬ ‫نیازمندان جامعــه را اضافه کند‪.‬‬ ‫ضمن انکه من معتقدم با این کار کسی دیگر نمی تواند‬ ‫با وعــده پرداخــت مبلغی پول بــه مردم بــرای خود در‬ ‫انتخابات رای جمع کند‪ .‬با او در مورد تغییر و تحوالت‬ ‫جدید کمیته امداد صحبت کردیم‪.‬‬ ‫اســت و فکر می کنید اقای فتاح بــا چه رویکردی‬ ‫بخواهد ان فعالیت ها را ادامه دهد؟‬ ‫فعالیت های اقتصادی بیشتر همان کارخانجات‪،‬‬ ‫اراضی و زمین هایی اســت که در اختیار کمیتــه امداد قرار‬ ‫دارد‪ .‬در گذشــته هم این طور بود که ماحصل فعالیت های‬ ‫اقتصادی در جهت حمایت از خانواده های تحت پوشــش‬ ‫هزینه می شــد‪ .‬ان شــاءالله اقــای فتــاح با دقــت نظر در‬ ‫فعالیت های اقتصادی کمیته امداد بازنگری کند چون این‬ ‫کار الزم اســت‪ ،‬به هر حال ما حداقل هر پنج ســال یک بار‬ ‫می طلبد تا راه طی شــده ارزیابی عملکرد شود تا ضعف ها و‬ ‫قوت ها در بیایند و این نهاد در عمــل به اهداف و وظایفش‬ ‫قوی تر و رو به جلو تر حرکت کند‪.‬‬ ‫این فعالیت های اقتصادی در راندمان کمیته امداد‬ ‫تاثیری داشت؟‬ ‫بله‪ ،‬به هر حال درامدی هایی که کسب می شد را در‬ ‫خدمت محرومان قرار می دادند‪.‬‬ ‫اما شما می گویید بوروکراسی حاکم بر کمیته امداد‬ ‫یک نوعی اتالف منابع هم می کرد؟‬ ‫بوروکراســی به این معنا در خدمات رســانی کمیته‬ ‫امداد مانع ایجاد می کرد که قبال وقتی کسی مراجعه می کرد‬ ‫سریع به درخواست او رسیدگی و تحقیقات الزم انجام می شد‬ ‫اما بعدا این تبدیل به سیستمی شد که به جای یکی دو مرجع‪،‬‬ ‫چهار یا پنج مرجع باید رســیدگی می کردند‪ .‬این روال نیز تا‬ ‫مقطعی کوتاه بود و خوشبختانه قبل از انکه تسری پیدا کند‬ ‫به سایر قسمت های کمیته امداد با تغییر مدیریتی انجام شده‬ ‫اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫یــک رویکــردی وجــود دارد کــه کمیته امــداد با‬ ‫بهزیستی ادغام شوند‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫خیر‪ ،‬این کار اصال امکان ندارد‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫برای اینکه کمیته امداد نهادی چابک است کامال‬ ‫در خدمت محرومان و گشــایش مشکالت و گرفتاری های‬ ‫انهاست اما بهزیســتی یک دســتگاه دولتی است و قواعد‬ ‫خاص خــود را دارد‪ .‬البته تداخل هایــی در اقدامات این دو‬ ‫دستگاه وجود دارد که قرار است ساماندهی شود‪.‬‬ ‫هــر دو دســتگاه های یادشــده بودجــه دولتــی‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫اما به لحاظ عملکرد متفاوتند‪.‬‬ ‫یکــی از طر ح هــای مجلس این اســت کــه ‪650‬‬ ‫هزار تومان به خانواده های تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد داده شــود‪ .‬این چه اثر سیاسی دارد‪ ،‬وقتی‬ ‫می دیدیم ســال ‪ 84‬اقــای کروبی به مــردم وعده‬ ‫پرداخت ‪ 50‬هــزار تومان داد و عــده ای به او رای‬ ‫دادند یا سال ‪ 88‬اقای احمدی نژاد وعده پرداخت‬ ‫نقدی ‪ 75‬هزار تومان یارانه را داد‪ ،‬به عبارت دیگر با‬ ‫این اقدام چقدر جلوی سوءاستفاده های سیاسی‬ ‫از رای مردم گرفته می شود؟‬ ‫امروز ادم ســالم هم نمی تواند با ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫نیازهای اولیه خود را تامین کند چه برسد به کسی که محروم‪،‬‬ ‫معلول و زمین گیر است‪ .‬اقای فتاح پیش بینی اش ان است‬ ‫که ‪ 250‬تا ‪ 540‬هزار تومان حقوق نیازمندان جامعه را اضافه‬ ‫کند‪ .‬ضمن انکه من معتقدم با این کار کسی دیگر نمی تواند‬ ‫با وعده پرداخت مبلغی پول به مردم برای خود در انتخابات‬ ‫رای جمع کند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫هزینه یک نامزدی‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫کاندیداتــوری روح الله حســینیان در انتخابات هیات رئیســه مجلس در‬ ‫شــرایطی که فراکســیون اصولگرایان بیانیه ای در حمایت جمعی از ریاســت‬ ‫علی الریجانی داشت حاال شــرایطی تازه را پیش روی اصولگرایان پدید اورده‬ ‫است‪ .‬برخی می گویند ممکن است این رفتار سیاســی پایداری در تصمیمات‬ ‫انتخاباتی جمعی اصولگرایان نیز دوباره تکرار شود‪.‬‬ ‫شورش علیه محافظه کاری‬ ‫یااستقالل خواهی؟‬ ‫مثلثدالیلتصمیمغیرفراکسیونیجبهه‬ ‫پایداریرابحثکردهاست‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪45‬‬ ‫سرنوشتپایداری‬ ‫اصولگرایان باید محاسبه دقیق تری در انتخابات اینده داشته باشند‬ ‫حشمت الله فالحت پیشه‬ ‫سیاست‬ ‫‪46‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نماینده سابق مجلس‬ ‫اقدام اخیر اقای حســینیان و طیف جبهه پایداری در‬ ‫انتخابات هیات رئیسه مجلس و اعالم کاندیداتوری ایشان‬ ‫برای رقابت با اقای الریجانی امری مسبوق به سابقه است‪.‬‬ ‫در مجلس هشتم و ابتدای مجلس نهم نیز چنین اتفاقاتی‬ ‫رخ داده بود‪ .‬در شــرایطی کــه اقای حدادعــادل از رقابت‬ ‫با اقای الریجانی منصرف شــده بود‪ ،‬این طیــف از جبهه‬ ‫پایداری بنا به دالیلی که بیشتر غیر منطقی به نظر می رسد به‬ ‫چنین اقداماتی دست می زدند و یا اقدام به رای دهی سفید‬ ‫می کردند تا به نوعی مخالفت خود را عیان کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه تا امروز برخی رفتارهایی که به اسم احساس‬ ‫وظیفه صورت پذیرفته اســیب های زیادی به مجلس زده‬ ‫اســت‪ .‬اقای حسینیان شــخصا انســان مومنی است و در‬ ‫برخی برهه های حســاس مواضع اصولی و مناسبی داشته‬ ‫اســت ولی برخی رفتارهای ایشان که اتفاقا از سر احساس‬ ‫تکلیف انجام شــده‪ ،‬پیامدهای اســیب زایی داشته است‪.‬‬ ‫به طور مثال ایشــان محور جمع اوری امضــای ‪ 211‬نفر از‬ ‫نمایندگان مجلس هشــتم در حمایت از اقای احمدی نژاد‬ ‫بود و حال اینکه بعــد از انتخاب دوباره اقــای احمدی نژاد‬ ‫و بــروز انحرافات و مشــکالت ایــن دولت همیــن افراد و‬ ‫افراطی های جبهه پایداری علیــه احمدی نژاد نطق کرده‬ ‫و بعضا شــکایاتی علیه ایشــان در کمیســیون اصل نود و‬ ‫قوه قضاییه مطرح کردند‪ .‬این طیف متاســفانه سیاســتی‬ ‫زیگزاگی رادر پیش گرفتند که از نوع نگاه غیر واقع گرایانه‬ ‫انان نشات می گیرد‪ .‬این رفتار ها و مواضع نا مناسب در طول‬ ‫این سال ها اسیب های زیادی بر مجلس وارد کرده است‪.‬‬ ‫از طرفــی این اقــدام نوعی ابــراز وجود سیاســی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و فضای سیاسی تلقی می شود که‬ ‫ریشــه های ان را باید در باور این عده به نوعی دموکراسی‬ ‫مشارکتی جست و جو کرد‪ .‬به این ترتیب که این افراد سعی‬ ‫می کنند با مدیریت جریان های تند اجتماعی مقاصد خود را‬ ‫پیش ببرند و سیاســت افراطی را راهبری نمایند‪ .‬در تحلیل‬ ‫کاندیداتوری اقای حسینیان نوعی امتیازگیری سیاسی به‬ ‫چشم می خورد چرا که ما انتخابات اتی مجلس را پیش روی‬ ‫داریم و این رفتار ها به نوعی جهــت امتیاز گیری از اجماع‬ ‫اصولگرایی خواهد بود و بدترین تصمیــم اصولگرایی نیز‬ ‫پذیرش سهم خواهی این طیف خواهد بود‪.‬‬ ‫البته بخشی از جریان جبهه پایداری که نگاه معتدل‬ ‫و واقع گرایانه تــری دارند بــه جرگه اصولگرایــان خواهند‬ ‫پیوست‪ ،‬لکن طیف افراطی این جبهه همچنان این مباحث‬ ‫را ادامه خواهــد داد ولی قطعا با این مواضــع وارد مجلس‬ ‫اینده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اصولگرایــان در انتخابات اینده قطعا یک محاســبه‬ ‫دقیق تری در بســتر سیاســی انتخابات خواهند داشــت و‬ ‫گروه های مختلف ســعی خواهند کــرد در الگویی منطقی‬ ‫به ســمت اتحاد پیش روند و در این بین تنها صدای بلند در‬ ‫وزن کشــی گروه های مختلف موثر نخواهد بود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬افراطی های جبهه پایداری هــم به دلیل اینکه نگاه‬ ‫منطقی به رابطه با اصولگرایان ندارند و هم اینکه در فضای‬ ‫مدیریت کشور نگاه های تندی دارند‪ ،‬در طیف اصولگرایی‬ ‫جایگاهی نخواهند داشت‪ .‬البته بین اصولگرایان نیز تحلیل‬ ‫خاصی نسبت به پیامد رفتار های تند این عده شکل گرفته‬ ‫است که در این راســتا بسیاری از مشــکالت کشور نتیجه‬ ‫مواضــع و رفتار های طیف افراطی جبهــه پایداری قلمداد‬ ‫می گردد‪ .‬به نوعی می توان ادعا کــرد کارامدی و مدیریت‬ ‫اصولگرایی توســط همین عده و اقداماتشــان دچار ابهام‬ ‫جدی شده است‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی بحث از وحدت کمی غیر واقع گرایانه‬ ‫اســت چراکه طیف های اصولگرایی فاصله های بسیاری‬ ‫با هم دارند و متاســفانه برخــی تندرو های سیاســی درون‬ ‫اصولگرایی تا حد تکفیــر جریان های دیگر اصولگرا پیش‬ ‫می روند و در چنین شرایطی بحث از وحدت کمی زود است‪.‬‬ ‫اوج چنیــن اختالفاتــی را بایــد در دور دوم‬ ‫ریاســت جمهوری اقای احمدی نژاد از یک ســو و مواضع‬ ‫تکفیــری در قبال چهره هــای اصولگرایی از ســوی دیگر‬ ‫مشاهده کرد که به خصوص در انتخابات مجلس نهم شاهد‬ ‫ان بودیم‪ .‬در این دوره بود که چهره های اصولگرا از لیست‬ ‫این جریان ها حذف شد و تخریب ها علیه انان در استان ها‬ ‫شروع گشت‪.‬‬ ‫ ترمیم چنین اختالفاتی بعید به نظر می رسد و جریان‬ ‫و جناح های مختلــف اصولگرایی بایــد تصمیم مهمی در‬ ‫این زمینه اتخاذ کنند‪ .‬در این چارچوب هرگونه امتیاز دهی‬ ‫به افراطیون جبهــه پایــداری در انتخابات اتــی اتحادی‬ ‫غیر واقع گرایانه را شــکل خواهــد داد چرا که بســیاری از‬ ‫چهره های معتدل اصولگرایی حاضرند مســتقال یا همراه‬ ‫ســایر طیف های معتــدل جریان های دیگــر در انتخابات‬ ‫حضور داشته باشند ولی به هیچ وجه حاضر نیستند اسم انها‬ ‫در کنار پایداری قرار گیرد که عامل بسیاری از مشکالت ما‬ ‫در یک دهه اخیر بوده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد دو تکلیف اساســی امــروز بر دوش‬ ‫اصولگرایان به صورت کالن وجود دارد که یکی کمک به‬ ‫اداره مملکت و تالش برای رفع مشکالت و جلوگیری از غلبه‬ ‫بازی های سیاســی بر نیازهای روزمره مردم است و دیگری‬ ‫ایجاد وحدت در قالب نوعی ایثار و از خودگذشتگی است که‬ ‫بر اساس میزان نفوذ سیاسی و پیشینه گروه های اصولگرا‬ ‫باید شکل گیرد‪ .‬به این ترتیب وحدت با هر طیف افراطی و‬ ‫تحت هر شرایطی بیشتر نوعی سر هم بندی سیاسی خواهد‬ ‫بود تا وحدت پایدار‪.‬‬ ‫در این راســتا باید گفت اگر اصولگرایان بخواهند در‬ ‫قالب نوعی سرهم بند سازی سیاسی و بدون حل اختالفات‬ ‫ریشــه ای این افراد را در طیــف اصولگرایــی بپذیرند و به‬ ‫امتیازگیری انان تــن دهند‪ ،‬قطعا این اتفــاق باعث ریزش‬ ‫جدی ارا اصولگرایان در بدنه و نخبگان معتدل اصولگرایی‬ ‫خواهد شد و نهایتا در این شرایط نباید انتظار توفیق سیاسی‬ ‫اصولگرایان در انتخابات اتی مجلس را داشته باشیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫مجلس‬ ‫خارجی‬ ‫اعتراضبهمحافظه کاری‬ ‫چرا حسینیان نامزد ریاست مجلس شد؟‬ ‫محمدرضا تابش‬ ‫‪2‬‬ ‫نماینده مجلس‬ ‫در انتخابات اخیر هیات رئیسه مجلس‪ ،‬هرچند ائتالف‬ ‫حداکثری اصولگرایان به نتیجه نرسید اما برای هر دو طرف‬ ‫اصولگرایان نتایج مثبتی داشت‪.‬‬ ‫یکی از این نتایج‪ ،‬بیشــتر شــدن رای دکتر الریجانی‬ ‫نسبت به ســال قبل بود و دیگری‪ ،‬تثبیت دو نایب رئیس که‬ ‫امسال وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشتند‪ ،‬کما اینکه‬ ‫اقای باهنــر در انتخابات گذشــته وضعیت بســیار متزلزلی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فعل و انفعاالتی که در ‪ 24‬ساعت اخر قبل از انتخابات‬ ‫صورت گرفت باعث شد تا «اصولگرایان رهروان» بتوانند با‬ ‫کسب هشــت جایگاه‪ ،‬یعنی جایگاه رئیس و دو نایب رئیس‬ ‫و ســه کارپرداز و دو منشی بیشترین کرســی ها را در اختیار‬ ‫فراکســیون خود قرار دهند و طیف دیگــر اصولگرایان نیز‬ ‫توانســتند دو‪ ،‬ســه نفری را که برایشــان اهمیت داشت و‬ ‫موجب انســجام داخلی این فراکسیون می شــد وارد کنند‪.‬‬ ‫البته فراکسیون فوق دارای نحله های فکری مختلفی است‬ ‫که به هم پیوند خورده اند‪ .‬بنابرایــن نمی توان گفت که انها‬ ‫به اهداف خود نرســیده اند‪ ،‬هرچند ممکن است به اهداف‬ ‫حداکثری مدنظرشان نرسیده باشند اما به یقین‪ ،‬به حداقل‬ ‫اهدافشان دست یافته اند‪.‬‬ ‫در این میان حضور اقای حسینیان به عنوان کاندیدای‬ ‫ریاست مجلس‪ ،‬تا حدودی معادالت اصولگرایان را بر هم‬ ‫زد‪ .‬به نظر من حضور حسینیان به نشانه یک اعتراض بود‪،‬‬ ‫اعتراضی به محافظه کاری فراکسیون اصولگرایان؛ چرا که‬ ‫انان پذیرفته بودند برای رسیدن به یک هدف حداقلی‪ ،‬تن‬ ‫به ائتالف دهند‪.‬‬ ‫بســیاری با کاندید شــدن اقای حســینیان مخالف‬ ‫بودند‪ .‬عالوه بر انکه دکتر الریجانی و دکتر باهنر با ایشان‬ ‫صحبت کردند‪ ،‬مــن نیز با وی صحبت کــردم‪ .‬توصیه ما‬ ‫به ایشان این بود که کاندیدا نشــوند زیرا از نظر سیاسی‪،‬‬ ‫ایشان هر مقداری که رای بیاورند‪ ،‬به پای جبهه پایداری‬ ‫نوشته می شود‪.‬‬ ‫صحبت شــخصی و برادرانه من با ایشــان ان بود که‬ ‫اگرچه شــما اختالفاتی دارید و می خواهید این اعتراضات‬ ‫را نشــان دهید اما از نظر سیاسی کاندیدا شدن به مصلحت‬ ‫نیســت‪ .‬با این حال ایشــان به عنوان یک عمل اعتراضی‬ ‫کاندیدا شدند و متاســفانه پیش بینی ما درســت درامد زیرا‬ ‫تصوری که در داخل و خارج ایجاد شد این بود که وزن جبهه‬ ‫پایداری همین تعداد ارایی اســت که حســینیان به دســت‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫البته خود ما نیز به عنوان اصالح طلبان مجلس‪ ،‬طی‬ ‫تماس هایی که با اقایان الریجانی و باهنر داشــتیم به این‬ ‫نتیجه رســیده بودیم که کاندیدا نداشــته باشــیم‪ .‬بنابراین‬ ‫اصالح طلبان در این انتخابات تالشی برای معرفی کاندیدا‬ ‫ی داشــتیم؛‬ ‫نکردند‪ .‬ما برای این عدم حضور دالیل محکم ‬ ‫اول انکه ما اهل انتحاری عمل کردن نیســتیم و دوم انکه‬ ‫پیش از هر اقدامی وضعیــت موجود را رصــد کردیم که ایا‬ ‫شرایط حضور اصالح طلبان در کسوت نایب رئیسی به صالح‬ ‫این حزب هست یا خیر‪.‬‬ ‫بــا اینکــه در انتخابات قبل نیــز اقای تاجگــردون از‬ ‫فراکســیون اصولگرایان رهروانی‪ ،‬رای باالیــی اورده بود‪،‬‬ ‫با این حال احتمال می دادیم که اگر کســی را معرفی کنیم‬ ‫ممکن اســت رای خوبی بیــاورد اما در مجموع از یک ســو‬ ‫باتوجه به مجموعه فعل وانفعاالت روزهای اخر و رایزنی ها و‬ ‫صحبت های متعدد و احترامی که برای رئیس مجلس قائلیم‬ ‫و تقاضایی که ایشان از ما کرد و از سوی دیگر چون غیر از دو‬ ‫نفر‪ ،‬کسی برای نایب رئیسی کاندیدا نشد‪ ،‬ما نیز کاندیدایی‬ ‫معرفی نکردیم‪.‬‬ ‫همه این دالیل باعث شد تا ما سیاست ورزی کرده و در‬ ‫هیچ سطحی کاندیدا نداشته باشیم و از طرف دیگر‪ ،‬دوستان‬ ‫ما برای انکه پوشــش حمایتی داشته باشــند در فراکسیون‬ ‫رهروان والیت حضور پیدا کردنــد‪ .‬هرچند انجا برای اولین‬ ‫بار کاری انجام شد که من نپسندیدم‪ .‬متاسفانه در این جمع‪،‬‬ ‫قران را وسط گذاشتند و اعضا را قسم دادند تا به افرادی که‬ ‫عضو فراکســیون هســتند رای دهند‪ .‬به عقیده من این کار‬ ‫درستی در حوزه سیاسی نیســت‪ ،‬ان هم قسم خوردن برای‬ ‫انتخاباتی که چندان مهم نیست‪.‬‬ ‫این قسم خوردن متاسفانه مساله دیگری را نیز روشن‬ ‫کرد و ان‪ ،‬این بود که عده ای پایبند به این قسم خوردن های‬ ‫سیاسی نیستند زیرا اگر پایبند بودند‪ ،‬بر اساس توافق قبلی‪،‬‬ ‫تمام لیست اعضای فراکســیونی که اقای الریجانی در ان‬ ‫حضور داشــت باید به وی رای می دادند ولی در عمل چنین‬ ‫نشد و افرادی عهدشکنی کردند‪.‬‬ ‫مــا امیدواریم که حضــور اصالح طلبــان در مجلس‬ ‫بعدی بتواند پر رنگ تر باشد که این مستلزم ان است که همه‬ ‫ضوابط موثر در انتخابات اعمال شود تا گروه های مختلف‬ ‫بتوانند در یک فضای رقابتی سالم و پویا به رقابت بپردازند؛‬ ‫کما اینکه رئیس جمهور نیز در سخنان شنبه خود بر این نکته‬ ‫تاکید داشت‪.‬‬ ‫باید مقداری از تنگ نظری ها کاسته شــود و این باور‬ ‫و ذهنیت در میان برگزار کنندگان انتخابات تقویت شــود که‬ ‫اصالح طلبان هم جزئی از انقالب هســتند و بــرای به ثمر‬ ‫رساندن این انقالب در همه صحنه ها از جمله دفاع مقدس و‬ ‫مبارزات انقالبی حضور جدی داشته و وابسته به همین نظام‬ ‫و انقالبند‪.‬باید به این باور رسید که اداره یک مملکت با یک‬ ‫جناح و یک طرز فکر امکان پذیر نیست و اگر این زمینه ها در‬ ‫انتخابات اتی فراهم شود من با قاطعیت می گویم که به لطف‬ ‫خداوند اکثریت مجلس در اختیار اصالح طلبان و اعتدالیون‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به وحدت لطمه نخورد‬ ‫تصمیم حسینیان شخصی بود‬ ‫زهره طبیب زاده‬ ‫عضو شورای مرکزی جبهه پایداری‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫تمایل شخصی داشتند و اصال تعیین کننده هم نبود چنانچه‬ ‫سال گذشته هم اقای بخشایشی خارج از فراکسیون دو بار‬ ‫کاندیدای ریاست مجلس شدند و نباید از این مساله این گونه‬ ‫برداشت شود که خدایی ناکرده فراکسیون تعهدی داد و به‬ ‫ان عمل نکرد‪ .‬اصال چنین حالتی نبوده است و ایشان کامال‬ ‫فردی عمل کردند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫صددرصد اقای حســینیان براساس تصمیم شخصی‬ ‫کاندیدای انتخابات ریاست مجلس شورای اسالمی شدند‪.‬‬ ‫ما تا لحظه اخر اصال از این قصد اطالعی نداشــتیم و بنده‬ ‫اصال نشنیدم که ایشان کاندیدا شده باشند و فکر می کردیم‬ ‫که تنها کاندیــدا اقای دکتر الریجانی هســتند‪ .‬براســاس‬ ‫صحبت هایی هم که در فراکســیون اصولگرایان شده بود‬ ‫همه دوستان همین استنباط بنده را داشتند‪.‬‬ ‫بعد از اینکه رای داده شــد و مانیتور صحــن را دیدیم‬ ‫متوجه شــدیم که اقای حســینیان هم کاندیدا شده بودند‪،‬‬ ‫در واقع در ارتباط با مســاله ریاست مجلس شورای اسالمی‬ ‫اصال شانسی برای اقای حسینیان وجود نداشت که به عنوان‬ ‫رقیب مطرح شود و هر دو فراکســیون روی اقای الریجانی‬ ‫اتفاق نظــر داشــتند و اعضــای فراکســیون اصولگرایان‬ ‫متشــکل از جبهه پایداری‪ ،‬ایثارگــران و رهپویــان توافق‬ ‫کرده بودنــد که اصال کاندیــدا ندهند‪ ،‬بنابرایــن اینکه فکر‬ ‫کنید این مساله سازمان یافته و ناشی از تصمیمات گروهی‬ ‫از اصولگرایان باشــد نه‪ ،‬اصال این گونه نبود‪ ،‬بلکه تمامی ‬ ‫نمایندگان احزابی که نام برده شد و همه اعضای فراکسیون‬ ‫به این نتیجه رسیدند که کاندیدا ندهند و از اقای الریجانی‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫معتقدم این اقدام اقای حســینیان بــه وحدت لطمه‬ ‫نزده اســت وقتی به وحدت لطمه می خــورد که یک نفر که‬ ‫شانس رای اوری باالیی دارد و می تواند یک برخورد رقابتی‬ ‫ایجاد کند به غیر از فردی که توافق شده وارد عرصه شود ان‬ ‫زمان به وحدت لطمه می خورد اما در مســاله کاندیداتوری‬ ‫اقای حسینیان این گونه نبود چنانچه در دوره های پیش هم‬ ‫شاهد کاندیداتوری فردی بعضی نمایندگان بودیم که عضو‬ ‫فراکسیون هم بودند‪.‬‬ ‫حضور اقای حســینیان برای رقابت بــه معنای واقعی‬ ‫و ایجاد چالــش در صحن مجلس نبود‪ ،‬بلکه صرفا ایشــان‬ ‫‪47‬‬ ‫مجلس‬ ‫نامزدی حسینیان تصمیم پایداری نبود‬ ‫هدف برهم زدن نظام فراکسیونی نبود‪ ،‬اعتراض به الریجانی بود‬ ‫محمدجواد کریمی قدوسی‬ ‫عضو جبهه پایداری‬ ‫سیاست‬ ‫‪48‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاندیداتوری اقای حسینیان در انتخابات هیات رئیسه‬ ‫مجلس از چند جهت قابل بررسی اســت‪ .‬متاسفانه تحلیل‬ ‫و گمانه زنی های بســیاری در این موضوع مطرح شده است‬ ‫لکن به نظر می رسد برخی از انها کمی‬ ‫بدبینانه و غیرواقع بینانه اســت‪ .‬جهت‬ ‫درک بهتر این اتفاق چند نکته را متذکر‬ ‫می شویم‪:‬‬ ‫‪ -1‬در جریــان انتخابــات‬ ‫هیات رئیســه مجلس به نوعی مباحثی‬ ‫پیرامــون لــزوم عــدم رقابت بــا اقای‬ ‫الریجانی مطرح می شد که فراکسیون‬ ‫اصولگرایان نیز این را موضوع پذیرفتند‬ ‫و فردی را معرفی نکردنــد اما نکته ای‬ ‫که در این بین باید ذکر شــود این است‬ ‫کــه بر اســاس اطالعــات و شــواهد‬ ‫اقای حســینیان در ایــن موضوع مورد‬ ‫مشورت قرار نگرفتند و تصمیم گیری در‬ ‫فراکسیون توسط جمعی محدود و بسته‬ ‫اتخاذ شده و ابالغ گردیده بود‪( .‬البته جلسه عمومی وجود‬ ‫داشت ولی نظر اصلی توسط عده ای محدود گرفته می شود)‬ ‫البته این موضوع مسبوق به سابقه است‪ .‬در نتیجه باید گفت‬ ‫نمی توان ادعا کرد یک اجماع با رغبت و عالقه شکل گرفته‬ ‫بود چرا که افراد بسیاری در فراکسیون اصولگرایان نقد های‬ ‫جدی نسبت به اقای الریجانی دارند‪.‬‬ ‫فراکســیون رهروان نیــز باتوجه بــه محوریت اقای‬ ‫الریجانی به اجماعی حداکثری رســیدند که البته بر اساس‬ ‫برخی شــنیده ها حتی مراســم ســوگند به قران نیز توســط‬ ‫اقای جاللی در جمع اعضا برگزار شــده اســت تا کســی به‬ ‫غیر از لیست فراکســیون به جمع دیگری رای ندهد‪ .‬برخی‬ ‫از اعضــای این فراکســیون در روز رای گیری نیــز به اقای‬ ‫حســینیان مراجعه کردند و با این اســتدالل که فراکسیون‬ ‫اصولگرایان تصمیم دیگری گرفته است سعی داشتند اقای‬ ‫حســینیان را منصرف کنند لکن ایشــان بر اساس تکلیف و‬ ‫تحلیل خود عمل کردند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مســاله بعدی که باید به ان اشاره کرد این است که‬ ‫کاندیداتوری یک فرد بدون رقیب با روح دموکراتیک مجلس‬ ‫کمی ناسازگار است و این موضوع نیز چند روز قبل از انتخابات‬ ‫در بین برخی نمایندگان مطرح بود و انحصار ریاست در یک‬ ‫فرد مذموم شناخته می شــد‪ .‬این درحالی است که مجلس‬ ‫نظــرات متفاوتــی روی عملکــرد‪ ،‬مواضــع و تحلیل های‬ ‫هیات رئیسه داشته و در برخی موضوعات نقد جدی نسبت‬ ‫به برخی افراد وجود دارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد نیت اقای حســینیان از رقابت با اقای‬ ‫الریجانی بیشــتر نقد عملکرد و رویکرد اعتراضی نسبت به‬ ‫برخی موضوعات مربوط به مدیریت مجلس شورای اسالمی‬ ‫بود تا اینکه واکنشی به تصمیم فراکسیون ها باشد‪.‬به رویه‬ ‫فراکســیون ها نیز نقد های زیادی وارد است که در ادامه به‬ ‫ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‪ .3‬نکته دیگری که باید به ان توجه داشــت این است‬ ‫که این تصمیم اقای حســینیان کامال یــک تصمیم فردی‬ ‫است و به هیچ عنوان یک اراده جمعی نبوده و جبهه پایداری‬ ‫هیچ نقشی در ان نداشته است‪ .‬اساسا مشی جبهه پایداری‬ ‫تا امروز عدم ورود در این مسائل بوده است و نظر و بیانیه ای‬ ‫از ناحیه انان منتشر نشده است‪ .‬این اتفاقات مسائل طبیعی‬ ‫و درونی مجلس اســت و ذات مجلس بر تضارب ارا استوار‬ ‫است‪ .‬مجلس به عنوان یک کانون فعال سیاسی اگر عرصه‬ ‫این کش و قوس ها و چالش ها نباشد موجب نگرانی است‪،‬‬ ‫چرا که در این صورت دچار رکود شده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬نکته دیگر‪ ،‬تاثیر اجماع فراکسیونی بر تصمیمات‬ ‫فردی اســت‪ .‬اساســا مجلــس ما یک‬ ‫مجلــس حزبــی و جناحی نیســت و در‬ ‫بســیاری از مواقع برخالف اجماع یک‬ ‫فراکســیون اعضا نظر دیگــری اعمال‬ ‫کر ده اند و گاهی حتی افراد بسیار نزدیک‬ ‫به شخص اقای الریجانی در فراکسیون‬ ‫رهــروان در پــاره ای از موضوعــات در‬ ‫مجلس ایشــان را به چالش کشیده اند‬ ‫و مباحث به صــورت کامال جدی مطرح‬ ‫می شــود‪ .‬بارها پیش امــده طرحی که‬ ‫فراکســیون رهــروان توصیه بــه عدم‬ ‫امضای ان کرده توســط اکثر اعضای‬ ‫ان امضا شده است و بالعکس‪ .‬در نتیجه‬ ‫باید گفت نمایندگان خیلی سخت تن به‬ ‫تصمیمات حزبی و جناحی می دهند‪.‬‬ ‫‪ .5‬یکــی از مهم تریــن اســتدالل هایی که توســط‬ ‫موافقان کاندیداتوری واحد اقای الریجانی مطرح می شــد‬ ‫مالحظــات پیــش رو در انتخابات مجلس اتی بــود‪ .‬اینکه‬ ‫اقای الیجانی بدون رقیب و با رای قاطع به ریاست مجلس‬ ‫شــورای اســامی انتخاب شــود و این موضوع بر انسجام‬ ‫جریان اصولگرایی تاثیر خواهد داشت‪ ،‬در این راستا مطرح‬ ‫می شد‪ .‬به نوعی جریان غیر اصولگرا سعی دارند به یارگیری‬ ‫از چهره های اصولگرا بپردازند و با استفاده از وجه مثبت این‬ ‫افراد شــخصیت های خود را در ذیل این افراد مطرح کنند و‬ ‫به نوعی موجب انشــقاق و چند پارگی در جریان اصولگرایی‬ ‫شوند‪ .‬متاسفانه این موضوع توســط یک اتاق فکر در حال‬ ‫مدیریت است‪.‬‬ ‫اما این موضوع زمانی امکان وقوع دارد که فردی چون‬ ‫الریجانی به عنوان یکی از اهداف جریان رقیب‪ ،‬از اردوگاه‬ ‫اصولگرایی ناامید شده و با تهدید کاهش رای و نفوذ روبه رو‬ ‫شود‪ .‬یکی از دالیل تصمیم فراکسیون اصولگرایان در عدم‬ ‫ورود در انتخابات هیات رئیسه همین موضوع بود‪.‬‬ ‫به نوعی اصولگرایان سعی داشــتند این دلگرمی را به‬ ‫اقای الریجانی بدهند و نشــان دهند هم ایشان را در داخل‬ ‫طیف اصولگــرا می دانند و هم اعتماد متقابــل ایجاد کنند‪.‬‬ ‫البته قبل ها اقای الریجانی نیز نســبت به این موضوع ابراز‬ ‫نگرانی کرده بودند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد نامزد شــدن اقای روح الله حسینیان‬ ‫که به نوعی اقدامی شخصی و انتقادی نسبت به الریجانی‬ ‫تلقی می شود نمی تواند اثر تصمیم فراکسیون اصولگرایان‬ ‫را تحت الشــعاع قرار دهد‪ .‬به نوعی تضمین و اعتمادی که‬ ‫اصولگرایان در یک تصمیم جمعی به الریجانی دادند بسیار‬ ‫فراتــر از اقدام اقای حســینیان خواهد بود و اقدام ایشــان‬ ‫بر هم زننده سیاست کالن اصولگرایان نبود‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫تحلیلگران باید درک بیشتری از فضای داخل مجلس داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حسینیانفقط‬ ‫نامزد پایداری نبود‬ ‫جلسه سوم خرداد جعبه سیاه این‬ ‫انتخاباتاست‬ ‫بهروز نعمتی‬ ‫نایب رئیس فراکسیون رهروان والیت مجلس‬ ‫‪5‬‬ ‫انتخابات سال اخر هیات رئیســه مجلس برگزار شد و‬ ‫اقای حسینیان در رقابت با اقای الریجانی ‪ 36‬رای کسب کرد‬ ‫و ‪ 22‬نماینده هم رای سفید دادند‪ ،‬در مقابل اقای الریجانی‬ ‫با ‪ 205‬رای همچنان ریاســت مجلــس را در اختیار خواهد‬ ‫داشت‪ .‬حاال این سوال پیش می اید که ایا وزن پایداری در‬ ‫نهاد قانونگذاری مشخص شد؛ یعنی تعداد انها ‪ 36‬نفر بیشتر‬ ‫نیست؟ در جواب این سوال باید بگویم وزن پایداری کمتر از‬ ‫این تعداد اســت چون فکر می کنم اقای حسینیان از طرف‬ ‫فراکســیون اصولگرایان کاندیدای ریاســت مجلس شد‪.‬‬ ‫بر خالف عده ای کــه تعداد اعضای مجموعه فراکســیون‬ ‫اصولگرایــان را ‪ 100‬عضو اعالم می کنند باید یاداور شــوم‬ ‫پایداری و الریجانی‬ ‫نمی توانند با هم کار کنند‬ ‫احمد نیکفر‬ ‫عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین‬ ‫‪6‬‬ ‫بنده به صورت رســمی ندیدم کــه اصولگرایان بیانیه‬ ‫بدهند و اعالم کنند که قرار شــده تا همه به الریجانی برای‬ ‫ریاســت مجلس رای بدهند اما اطالع دارم که فراکســیون‬ ‫اصولگرایــان یعنی اقای حداداد عــادل‪ ،‬جمعیت رهپویان‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬جبهــه پایــداری انقالب اســامی و‬ ‫ایثارگرانی ها مصوبه ای داشــتند که اگر فراکسیون رهروان‬ ‫والیت بپذیرد که ترکیب فعلی هیات رئیســه حفظ شود و به‬ ‫همان اعضا رای بدهند انان هم لیســت دیگری ندهند‪ ،‬اما‬ ‫گویا فراکســیون رهروان والیت این مساله را نپذیرفته بود و‬ ‫انان هم ازاد بودند که داوطلب داشته باشند هرچند که اقدام‬ ‫اقای حســینیان برای کاندیداتوری ریاســت مجلس کامال‬ ‫شــخصی بود و از طرف مجموعه اصولگرایان نبود‪ .‬گمان‬ ‫نمی کنم که این اقدام شخصی اقای حســینیان ضربه ای‬ ‫سیاست‬ ‫مجلس‬ ‫خارجی‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫به وحدت جریان اصولگرا در انتخابات پیش رو بزند چرا که‬ ‫اصولگرایان پذیرفته اند که برای انتخابات پیش روی مجلس‬ ‫شورای اسالمی یک لیست واحد بدهند یعنی اگر انتخابات‬ ‫استانی شد برای کل کشور یک لیست واحد خواهند داشت و‬ ‫اگر هم انتخابات استانی نشد و همین وضع فعلی ادامه یابد‬ ‫و برای تهران یک لیست داشته باشند‪ .‬مساله کاندیداتوری‬ ‫حسینیان فضای رقابتی درون اصولگرایی را تقویت نمی کند‬ ‫و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫فضای درون رقابتی زمانی وجود داشت که جناح رقیب‬ ‫اصولگرایان به صورت برجسته در انتخابات شرکت نکرد و یا‬ ‫اینکه فکر می کردند موقعیت رای اوری ندارند و نیامدند‪ ،‬اما‬ ‫در این انتخابات که رقیب به صورت جدی در میدان حاضر‬ ‫اســت و اعالم کرده که با قدرت حضور می یابد دیگر جایی‬ ‫برای رقابت درون گروهی اصولگرایــان نخواهد بود و باید‬ ‫به وحدت برسند‪.‬‬ ‫به اعتقادم انتخابات پیش رو به صورت یک دو قطبی‬ ‫رقابتی میان اصولگرایان و اصالح طلبان تعریف می شود و‬ ‫در چنین شرایطی نباید کسی در میان اصولگرایان پیدا شود‬ ‫که بر طبل تفرقه بکوبد‪ .‬با مساله کاندیداتوری حسینیان در‬ ‫انتخابات ریاست مجلس نمی توان جناحی برخورد کرد بلکه‬ ‫انتخابی شــخصی بوده و وی این اقدام را به منظور تقویت‬ ‫جبهه پایــداری انجام نداده اســت‪ ،‬بلکــه تصمیمی کامال‬ ‫شخصی بوده چنانچه خود ایشان هم گفتند تصمیم شخصی‬ ‫بوده اســت اما پایداری ها به صورت کلی الریجانی را قبول‬ ‫ندارند و الریجانی هم انان را قبول نــدارد‪ .‬این دو به نحوی‬ ‫حرفشان این است که ما نمی توانیم با هم کار کنیم و ابمان‬ ‫در یک جوی نمی رود‪.‬‬ ‫به طور قطع حرفمان این بود که اگــر برای انتخابات‬ ‫هیات رئیسه ســال اخر مجلس همه اصولگرایان پشت هم‬ ‫قرار بگیرند اقدام مبارک و مثبتی اســت اما این اتفاق به هر‬ ‫دلیلی نیفتاد حال اینکه این مســاله از کجــا کلید خورد بنده‬ ‫اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫به صــورت قطع می تــوان گفت که در ایــن دوره باید‬ ‫مصلحت کلی اصولگرایان در نظر گرفته شود اما اینکه فردی‬ ‫شخصا تصمیم گیری کند به خود ان فرد مربوط می شود نه‬ ‫کل جریان اصولگرا؛ در مقطع فعلی اقای فدایی و تیمش‪،‬‬ ‫حجت االســام اقاتهرانی و تیمش‪ ،‬اقای زاکانی و تیمش‬ ‫و ما هم در جبهه پیروان خط امام رهبری و جامعه اســامی‬ ‫مهندسین بر ضرورت وحدت تاکید داریم اما تکروی افراد را‬ ‫نباید به مجموعه نسبت داد‪.‬‬ ‫برای انتخابــات پیــش رو بهترین رویه بــرای جریان‬ ‫اصولگرا این اســت که یک مرجعی را به عنوان حکم تعیین‬ ‫کنند که فکــر می کنم بهترین مرجع همــان جامعتین یعنی‬ ‫جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز باشد‪،‬‬ ‫ســپس این حکم رایزنی هــای اصولگرایــان را دنبال کند و‬ ‫نهایتا روشی را تعیین کند تا براساس ان اصولگرایان لیست‬ ‫انتخاباتی خود را تهیه کنند و اگر چنانچه اختالفی هم پیش‬ ‫امد همان حکم حرف اخر را بزند و اصولگرایان هم بپذیرند‪.‬‬ ‫اهمیت وحدت برای اصولگرایان روشــن و دورنمای‬ ‫وحدت خوب و مثبت اســت‪ .‬راجع به سازوکارهای وحدت‪،‬‬ ‫چگونگی رســیدن به ائتالف برای نامزدهــای انتخاباتی و‬ ‫حمایت هایی که بایــد از جریانات اصولگــرا صورت بگیرد‬ ‫تفاهمات خوبی شــکل گرفته؛ همه دوســتان همتشان بر‬ ‫این است ما یک مجلس قدرتمند اصولگرا و با انگیزه داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬ســازوکارها حتما هم به جامعه روحانیت مبارز هم به‬ ‫جامعه مدرسین و هم به حضرت ایت الله مصباح یزدی عرضه‬ ‫خواهد شد و ان شاءالله همه جریانات داخل اصولگرایی به‬ ‫یک وحدت نظر مطلوبی خواهند رسید‪.‬‬ ‫وحدت و اتحاد یکی از ضروریــات بین افراد اصولگرا‬ ‫و وفاداران به نظام‪ ،‬انقالب اسالمی و والیت است که باید‬ ‫همواره وحدت بین خود را حفظ کنند و در کنار هم باشــند تا‬ ‫به کسانی که سعی در تفرقه افکنی دارند نشان دهند که این‬ ‫مسیر‪ ،‬مسیری نیســت که بخواهند بین گروه های سیاسی‬ ‫اصولگرا تفرقه یا اختالف بیندازند‪.‬‬ ‫مخالفان جریان پویای اصولگرا در صدد هســتند تا به‬ ‫هر عنوانی به اختالفات دامن بزنند بنابراین باید اصولگرایان‬ ‫هوشیارانه عمل کنند و مراقبت کنند چنانچه انان از انتخابات‬ ‫ن جامه‬ ‫گذشته تجربیات خوبی به دست اورده اند که اگر به ا ‬ ‫عمل بپوشانند موفق خواهند شد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫که خیر تعداد انها معموال ‪ 80‬نفر اســت‪ .‬بــا در نظر گرفتن‬ ‫این واقعیت پس سوال می شود که چرا اقای حسینیان ‪80‬‬ ‫رای نیــاورد و ‪ 22‬نفری که از فراکســیون اصولگرایان رای‬ ‫ســفید دادند به چه علت حاضر نشــدند ارای خود را به سبد‬ ‫اقای حسینیان بریزند و او کمتر از نصف اعضای فراکسیون‬ ‫اصولگرایــان رای اورد؟ چــون ‪ 36‬رای اقــای حســینیان‬ ‫به عــاوه ‪ 22‬رای ســفید می شــود ‪ 56‬رای‪ ،‬بقیه اعضای‬ ‫فراکسیون اصولگرایان نیز به نظر اقای حدادعادل حرمت‬ ‫گذاشتند و به اقای الریجانی رای دادند؟ توضیح انکه شورای‬ ‫مرکزی فراکسیون اصولگرایان به جمع بندی رسید و اقایان‬ ‫الریجانی‪ ،‬باهنر و ابوترابی را در لیست خود برای انتخابات‬ ‫سال اخر هیات رئیسه مجلس قرار داد‪ .‬اکثریت اعضای این‬ ‫فراکسیون هم به این نظر عمل کردند اما اینکه چرا پایداری‬ ‫ســاز مخالف زد و با وجودی کــه فراکســیون اصولگرایان‬ ‫تصمیم داشت از اقای الریجانی حمایت کند اقای حسینیان‬ ‫نامزد شد‪ ،‬باید به اتفاقات چند روز قبل از رای گیری در صحن‬ ‫علنی مجلس اشاره کنم‪ .‬اقای حدادعادل پیام داد و بر همین‬ ‫اســاس روز شــنبه ‪ 2‬خرداد با اقای الریجانی و دکتر جاللی‬ ‫نشستی داشت‪.‬‬ ‫انجــا بحث هــای مختلفــی دربــاره هماهنگــی دو‬ ‫فراکســیون در انتخابات هیات رئیســه ســال اخر مجلس‬ ‫مطرح و تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫بعد از ظهر همــان روز شــورای مرکزی فراکســیون‬ ‫رهروان تشکیل جلسه داد و موضوع هماهنگی با فراکسیون‬ ‫اصولگرایان بیان شــد اما نظر خیلی از دوستان منفی بود‪،‬‬ ‫در این اوضاع اقای الریجانــی صحبت مفصلی درباره لزوم‬ ‫همدلــی و همزبانی انجــام داد و نظر او این بــود که اگر دو‬ ‫فراکسیون همدل شوند بهتر از ان است که این طور کارها‬ ‫پیش برود‪ .‬بعد از صحبت های اقــای الریجانی فضا برای‬ ‫این مســاله اماده شــد و قرار گذاشــتیم موضوع در جلسه‬ ‫عصر روز یکشــنبه ‪ 3‬خرداد مجمع فراکسیون رهروان طرح‬ ‫و تصمیم گیری شــود‪ ،‬صبح یکشــنبه اقای جاللی چندین‬ ‫مرتبه به اقای دکتر حدادعادل بــرای ایجاد تفاهم مراجعه‬ ‫کرد اما دکتر حداد گفت حاال اقای ظریف توی جلسه است‬ ‫صحبت های او را بشنویم بعد صحبت می کنیم‪ .‬نهایتا قرار‬ ‫شد اقای دکتر حداد تا ســاعت یک روز یکشنبه پاسخ دهد‪،‬‬ ‫اما این اتفاق نیفتاد‪ .‬برای انکه تصمیم گیری کنیم جلســه‬ ‫ساعت چهار فراکسیون رهروان را به ساعت شش بعد از ظهر‬ ‫تاخیر انداختیم‪ ،‬تا اگر فراکسیون اصولگرایان در نشستی‬ ‫که ســاعت دو تا چهار داشت‪ ،‬تصمیمی گرفت‪ ،‬هماهنگی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫باز هم مهندس باهنر و اقای ابوترابی فرد ساعت دوو نیم‬ ‫با اقای حداد صحبت کردند‪ .‬نهایتا نتیجه ای گرفته نشــد و‬ ‫دو فراکسیون مستقل لیســت دادند‪ .‬اقای دکتر زاکانی در‬ ‫فراکسیون اصولگرایان روز سه شــنبه صحبت هایی مطرح‬ ‫کرد که من تعجــب کردم چــون خیلی از دوســتان به ویژه‬ ‫اقایان حداد‪ ،‬ابوترابی‪ ،‬باهنر و جاللی در جریان گفت وگوها‬ ‫و پیگیری ها بودند‪ .‬فکر می کنم در جلســه شورای مرکزی‬ ‫فراکســیون اصولگرایان اتفاقاتی افتاد و بر همان اســاس‬ ‫اقای حســینیان نظر همدلی و هماهنگی دو فراکســیون را‬ ‫نپذیرفت و نامزد ریاست شــد‪ ،‬اما اقای نادران به نظر اقای‬ ‫حداد حرمت گذاشت و قبول کرد اعالم نامزدی برای نایب‬ ‫رئیسی مجلس نکند‪.‬‬ ‫در مقابل این برداشــت برخی معتقدنــد نامزدی اقای‬ ‫حســینیان برای ریاســت مجلس بــه جایگاه فراکســیون‬ ‫اصولگرایان مجلــس لطمه زد‪ ،‬اما اقای حســینیان خود را‬ ‫مجتهد می داند‪ .‬شاید احســاس تکلیف کرده‪ ،‬البته در این‬ ‫موضوع با او صحبت کــردم گفتم «حاج اقا بــرای کاندیدا‬ ‫شدن نیاز به مشورت ندارید؟» گفت‪« :‬بله»‪ ،‬گفتم‪« :‬پس‬ ‫به نظر من کاندیدای ریاســت مجلس نشــوید»‪ ،‬او جواب‬ ‫داد؛ «مشورتت را شــنیدم چرا کاندیدا نشوم؟» گفتم‪« :‬ما‬ ‫فکــر می کنیم حضرت عالــی بزرگوارید اما اگــر االن نامزد‬ ‫شوید به معنای ان است که می خواهید نقش اپوزیسیون را‬ ‫بازی کنید» اقای حسینیان پاسخ داد «خیر‪ ،‬من اعتقاد دارم‬ ‫تکلیف این است‪».‬‬ ‫از انجا که هم اکنون طیف ایثارگران و رهپویان به این‬ ‫رفتار پایداری خرده می گیرند حاال این ســوال پیش می اید‬ ‫که ایا دو دســتگی در فراکســیون اصولگرایان ایجاد شده‬ ‫است؟ به نظرم در نشست روز یکشــنبه ‪ 3‬خرداد فراکسیون‬ ‫اصولگرایان بحث هایی شده است‪ .‬به نظرم در اینده نزدیک‬ ‫جعبه سیاه ان باز می شود و مشــخص خواهد شد که در ان‬ ‫نشســت چه اتفاقی افتاد‪ ،‬چون قبل از ان اقای دکتر حداد‬ ‫خیلی پیگیر موضوع بود و می خواست این هماهنگی میان‬ ‫دو فراکســیون اصولگرا در انتخابات هیات رئیسه سال اخر‬ ‫مجلس نهم رخ دهد که نشد‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫با ز جمهوریخواه‬ ‫بین الملل‬ ‫هرچقــدر در اردوگاه دموکرات هــا اجماع بر ســر نامزدی هیــاری کلینتــون در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ‪ 2016‬وجود دارد؛ در جبهــه جمهوریخواهان به همان انــدازه عدم اجماع را‬ ‫می توان مشــاهده کرد‪ .‬تقریبا هر چند هفته یکبــار یکی از چهره های محافظــه کاری در امریکا‬ ‫نامزدی خود را برای انتخابات اعالم می کند‪ .‬در این میان شاید جدی ترین گزینه جب بوش نامزد‬ ‫میانه روهای جمهوریخواهان باشد اما این حزب نیم نگاهی هم به جریان رادیکال خود دارد و به‬ ‫همین دلیل برخی از بازهای خود را به رقابت ها فراخوانده تا گرد وخاک به پا کنند و فضای سیاست‬ ‫در امریکا را غبارالود نمایند‪ .‬در جریان بازهای جمهوریخواه مهمترین چهره روبیو است‪.‬‬ ‫او عالوه بر انکه رزومه سیاســی ضعیف خود را می پوشــاند‪،‬‬ ‫با اســتفاده از نقطه قوت خود (روابط خارجــه) وارد بحث ها‬ ‫می شــود‪ .‬روبیو به جــز حــوزه دیپلماتیــک و روابط خارجی‬ ‫امریکا‪ ،‬در مورد مسائل دیگر سکوت کرده است‪ .‬از طرفی او‬ ‫خوش شانسبودهکهحوزهتخصصشباحوزهوزیرامور خارجه‬ ‫امریکا و رقیب انتخاباتی او مشابه است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫جنجال افرینی‬ ‫اوبامای‬ ‫جمهوریخواهان‬ ‫مهدی نکویی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بین الملل‬ ‫‪50‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری سال اینده ایاالت متحده به‬ ‫تدریج مشخص می شوند‪ .‬از بین دموکرات ها‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫که هیالری کلینتون گزینه اصلی اســت‪ .‬اما نگاه بسیاری از‬ ‫مردم جهان به جبهه جمهوریخواهان اســت‪ .‬گرچه شــمار‬ ‫زیادی از انها برای کاندیداتوری امادگی خود را اعالم کرده اند‬ ‫اما مشخص نیست نماینده اصلی این حزب چه کسی خواهد‬ ‫بود‪ .‬در این میان‪ ،‬کارشناسان پیش بینی می کنند که «مارکو‬ ‫روبیو» سناتور جوان جمهوریخواه اصلی ترین رقیب کلینتون‬ ‫باشد‪.‬برای او از واژه هایی مثل «کاریزماتیک» و «خنده یک‬ ‫میلیون دالری» استفاده می کنند‪ .‬او می تواند حاضران را به‬ ‫گریه بیندازد‪ .‬یکی از دموکرات ها هم اخیرا در وبالگش نوشته‬ ‫است که مارکو روبیو او را می ترساند‪.‬‬ ‫برخی از افراد تیم کلینتون هم مواضع مشابهی دارند‪.‬‬ ‫حتی بیل کلینتون هم گفته است که نگران است روبیو نامزد‬ ‫اصلی جمهوریخواهان شود‪.‬‬ ‫مارکو روبیو‪ ،‬جپ بوش را‬ ‫پشت سرگذاشت‬ ‫روبیو کیست؟‬ ‫مارکــو روبیــو ‪ 45‬ســاله و نماینــده مجلــس ســنای‬ ‫ایاالت متحدهاست‪.‬اودرژانویهسال‪ 2011‬وپسازاستعفای‬ ‫جرج لمیو برکرســی ایالت فلوریدا تکیه زد‪ .‬وی جوان ترین‬ ‫نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوریخواهان در تاریخ امریکا‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬هیچ کس تصور نمی کرد که او با این‬ ‫تجربه کم و کارنامه ضعیف سیاسی‪ ،‬نامزد ریاست جمهوری‬ ‫امریکا شود‪ .‬با این حال او بسیار بلندپرواز است و قصد ندارد‬ ‫برای رســیدن به این پســت چند ســال صبرکند‪ .‬وی اکنون‬ ‫درکمیســیون روابــط خارجه ســنا حضــور دارد و تاکنون در‬ ‫بســیاری از موارد با اوباما و دولتش مخالفت کرده است‪ .‬اما‬ ‫از زمانی که تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت‪ ،‬این مساله‬ ‫به شدت پررنگ تر شــد‪ .‬بسیاری از کارشناســان معتقدند او‬ ‫برای جلب توجه افکار عمومی و کســب ارای بیشتری اقدام‬ ‫به مطرح کردن سخنان بحث برانگیز می کند‪ .‬او حتی متهم‬ ‫شده است که برای دست یافتن به اهداف خود‪ ،‬مواضع خود را‬ ‫هم طی چند ماه اخیر تغییر داده است‪ .‬یکی از استراتژی های‬ ‫روبیو‪ ،‬انتقادهای شدید از دیپلماسی امریکاست‪ .‬با این کار‪،‬‬ ‫روبیو اخیرا با انتشار یادداشتی در نشریه واشنگتن پست‬ ‫با قلمی تندعنوانکرد‪« :‬سقوطشهررمادیدرعراقبهدست‬ ‫داعش و پیشــروی های اخیر این گروه در ســوریه تازه ترین‬ ‫نشانه های این امر هستند که راهبرد اوباما برای دفع این گروه‬ ‫بی رحم تروریستی در حال شکست خوردن است‪ .‬اما مشکل‬ ‫ایناستکهرویکردکالنرئیس جمهورینسبتبهخاورمیانه‬ ‫نتایجمعکوسیدربردارد‪».‬بهادعایروبیو‪،‬خاورمیانهاززمانی‬ ‫کهباراکاوبامابهمنصبریاست جمهوریرسید‪،‬خطرناک ترو‬ ‫بی ثبات ترشدهاست‪.‬پیشازانعراقوسوریهپایدارتربودند‪،‬‬ ‫ی ایران به شــکل قابل توجهی پیشــرفت کمتری‬ ‫برنامه اتم ‬ ‫داشت و داعش هنوز وجود نداشــت‪ .‬بیشتر این بی ثباتی ها‬ ‫نتیجه رویکرد اوبامــا در رها کردن و درگیر نشــدن در منطقه‬ ‫است که بهترین مثال ان خروج نیروهای امریکایی از عراق‬ ‫در سال‪ 2011‬است‪ .‬خالئی که در نتیجه خروج امریکا ایجاد‬ ‫شده و از ســوی بازیگران بدی پر شــد‪ .‬این بازیگران شامل‬ ‫گروه های افراطی تروریستی هم می شوند که در نبود رهبری‬ ‫امریکا رشد کردند‪.‬‬ ‫وی طبــق عــادت چند ماه گذشــته خــود‪ ،‬بــاز هم از‬ ‫سیاســت های امریکا در برخورد با ایران انتقاد کرد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«ایران کشــوری است که از ســوی یک نظام مذهبی شیعه‬ ‫هدایت می شــود و هدف اولیه ان ســیطره بر منطقه و صادر‬ ‫کردن انقالب خود است‪ .‬همزمان با تمرکز اوباما بر مذاکرات‬ ‫به منظور دستیابی به یک توافق هسته ای با ایران‪ ،‬تهران از‬ ‫ضعف امریکا استفاده کرده و (نفوذ) خود را تا سوریه‪ ،‬عراق و‬ ‫یمن گسترش داده است‪ .‬برای تقابل با چالش هایی که با انها‬ ‫روبه رو شــده ایم‪ ،‬ما نیازمند احیای رهبری امریکا در منطقه و‬ ‫به خصوص در نبرد با داعش هستیم‪ .‬این امر باید شامل موارد‬ ‫زیر باشد‪ :‬گسترده کردن ائتالف با تمامی طرف های مایل به‬ ‫نبرد با داعش؛ افزایش میزان درگیری امریکا در نبردها شامل‬ ‫افزایششدتوتعدادحمالتهواییوعملیاتویژهباداعش؛‬ ‫عدم انعقاد یک توافق بد با ایران‪ ،‬به گونه ای که این کشــور‬ ‫در استانه هسته ای شدن باقی بماند و در عین حال میلیاردها‬ ‫دالر بلوکه شده در اختیار ان قرار بگیرد؛ جلوگیری از گسترش‬ ‫داعش فراتر از عراق و سوریه به گونه ای که اجازه داده نشود‬ ‫داعشدرسرزمینیکهدارایدولت هایواماندهوناکامهستند‬ ‫بتواندجایپاییبرایخودبیابد‪».‬روبیوعالوهبرانکهازرهبری‬ ‫اوباما و سیاست های خارجی او انتقاد کرده است‪ ،‬کلینتون را‬ ‫هم در به وجود امدن شــرایط فعلی متهم می کند‪ .‬به گفته او‬ ‫امریکا نباید اجازه دهدکسی بر سرکار بیاید که بخواهد وضع‬ ‫موجود را باز هــم ادامه دهد‪ .‬امریکا بایــد به دنبال تغییر این‬ ‫شرایط باشد‪ .‬روبیو بارها از قدرت گرفتن ایران هم ابراز نگرانی‬ ‫کردهاست‪.‬اودریکیازسخنرانی هایشعنوانکرد‪«:‬باتوجه‬ ‫به قدرت گرفتن ایران و افزایش شمارگروه های تروریستی‪،‬‬ ‫اوضاع امروز خاورمیانه پس از ‪ ۳۸۰۰‬سال کشمکش بیش از‬ ‫پیش بی ثبات است‪».‬‬ ‫وی در ادامه مدعی شــد‪« :‬ما باید تصمیم بگیریم که‬ ‫کدام یک بدتر اســت؟ خطر ایران هســته ای یا خطر حمله‬ ‫روبیو؛ ولیعهد تی پارتی‬ ‫امیرعلی ابوالفتح درگفت وگو با مثلث‬ ‫مخالفت کاخ سفید را به همراه خواهد داشت‪ ،‬برحذر دارد‪.‬‬ ‫درهرصورتطرحنظارتسنابرتوافقهسته ایامریکا‬ ‫وایرانبهتصویبرسیدواوباماهمانراامضاکردتااینتالش‬ ‫روبیو با شکست مواجه شود‪.‬‬ ‫اتهام روبیو‬ ‫رقابت نزدیک کلینتون و روبیو‬ ‫کمپین انتخابی کلینتون عالوه بر اظهــارات روبیو‪ ،‬از‬ ‫تفاوت سنی و نســلی او با کلینتون هم نگران است‪ ،‬چرا که‬ ‫هیالری قبل از انتخابات ‪ ۶۹‬ساله می شــود و ‪ ۲۵‬سال است‬ ‫که در عرصه سیاســی امریکا حضور دارد‪ .‬حامیان هیالری‬ ‫می گویند که همین تقابل نسل موجب شد تا او در انتخابات‬ ‫میان حزبی دموکرات از باراک اوباما شکست بخورد‪ .‬مسئول‬ ‫کمپینکلینتوندرانتخابات‪ ۲۰۰۸‬می گویدکهروبیومی تواند‬ ‫بیشترارایدموکرات هاراازانخودکند‪.‬اوسخنرانیقدرتمند‪،‬‬ ‫جوان و بسیار باانگیزه است‪ .‬تیم کلینتون و حامیانش سعی‬ ‫دارند تا دیدگاه افراد را از روبیو که هنوز چندان شناخته شــده‬ ‫نیســت‪ ،‬تغییر دهند‪ .‬کمیته ملی دموکــرات در اطالعیه ای‬ ‫گفته است که شــاید روبیو چهره جدیدی باشــد اما ب ر همان‬ ‫دوچرخه پنچری پدال می زند که کشــور را به خطر انداخت‪،‬‬ ‫به قشر متوسط اســیب زد و رویای امریکایی را نیز نابود کرد‪.‬‬ ‫دموکرات ها ســعی دارند با تاریخچه ارای او در سنا تخریبش‬ ‫کنند چرا که او بــا افزایش حداقل دســتمزد مخالفت کرده و‬ ‫با افزایش وام دانشــجویی نیز موافق نبوده است‪ .‬یعنی القا‬ ‫کنند که شاید روبیو ا ز نژاد هیسپانیک ها باشد‪ ،‬اما در کنارشان‬ ‫نیســت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬از جوانی و تجربه چهار ساله اش در‬ ‫سیاست ملی نیز برای تخریبش استفاده می کنند و می گویند‬ ‫کــه او بی تجربه و خام اســت‪ .‬با همــه این اوصــاف اغلب‬ ‫دموکرات ها معتقدند که او در کنار جب بوش و اســکات واکر‬ ‫شــانس خوبی دارد‪ .‬جوانی روبیو و میراثش بــرای کلینتون‬ ‫خطرناک اســت و می تواند مهم ترین نقــاط قدرت هیالری‬ ‫یعنیاولینرئیس جمهورزنوتجربه اشبه عنوانوزیرخارجه‬ ‫را تخریب کند‪ .‬روبیو هم همین استراتژی را در پیش گرفته‪،‬‬ ‫خود را کاندیدای قرن بیســت ویکم و نه قرن بیستم می داند‬ ‫و می خواهد با این شعار ســابقه چندین ساله کیلنتون را علیه‬ ‫خودش اســتفاده کنــد و رای دهندگانی که خواهــان تغییر‬ ‫امور هســتند را اغوا کند‪ .‬طبق گفته روبیو پــدر و مادرش هر‬ ‫دو مهاجر بودند‪ .‬مادرش خدمتکار بوده و پدرش هم شــاگرد‬ ‫یک کافه و هر دو به ســختی تالش کرده اند تا بتوانند موفق‬ ‫شوند‪ .‬محتوای کمپین او هم این است که‪« :‬نمی خواهیم‬ ‫به عقب برگردیم‪ ،‬می خواهیم رو به جلو حرکت کنیم‪ ».‬یکی‬ ‫از دموکرات ها می گوید‪« :‬به نظرم کمپین هیالری‪ ،‬روبیو را‬ ‫دستکمگرفتهاست‪.‬اوجوان‪،‬پرانرژیوهیسپانیکاست‪.‬‬ ‫چهره فتوژنیک دارد و دغدغه مردم را می گوید‪ ».‬با این حال‬ ‫نظرسنجی ها هنوز هم از برتری نسبی کلینتون خبر می دهند‪.‬‬ ‫طبقاخریننظرسنجیاینکشوردرمیاننامزدهایانتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ســال ‪ ،۲۰۱۶‬مارکو روبیو توانســته است‬ ‫بر دیگر نامزدهای جمهوریخواه پیشــی بگیــرد‪ .‬نتایج این‬ ‫نظرسنجی که به وسیله دانشگاه کوینی پیاک انجام گرفته‪،‬‬ ‫نشان می دهد روبیو که برای نخستین بار از ایالت فلوریدا به‬ ‫کنگره راه یافت‪ ،‬توانسته است توجه ‪ ۱۵‬درصد رای دهندگان‬ ‫در داخل حزب جمهوریخواه را به خود جلب کند و جب بوش‬ ‫فرماندار ان ایالت و اســکات واکر‪ ،‬فرماندار ویسکانسین به‬ ‫ترتیببهرتبه هایدوموسومبرسند‪.‬ایننظر خواهیهمچنین‬ ‫حاکیازاناستکهدرانتخاباتعمومیسالاینده‪،‬اگرروبیو‬ ‫از حزب جمهوریخواه انتخاب شــود‪ ،‬برای رقابت با هیالری‬ ‫کلینتون‪( ،‬اگر منتخب حزب دموکرات باشد)‪ ،‬وضعیت نسبتا‬ ‫بهتری خواهد داشت‪ .‬گزارش ها نشان می دهند کلینتون‪ ،‬در‬ ‫حزب دموکرات ازهمه نامزدهای بالقوهپیشی گرفتهاست‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫یکی از انتقاداتــی که از روبیو می شــود‪ ،‬تغییر مواضع‬ ‫اوســت‪ .‬واشنگتن پســت در ایــن خصــوص می نویســد‪:‬‬ ‫«اظهارنظرها و تغییر مواضع ســناتور روبیــو در موضوعات‬ ‫مختلف می تواند بر شانس وی برای پیروزی در انتخابات سال‬ ‫اینده ریاســت جمهوری امریکا تاثیر منفی بگذارد‪ ».‬پایگاه‬ ‫اینترنتیاینروزنامهامریکاییدرتحلیلیبهقلمسینسولیوان‬ ‫نوشت‪ ،‬مشــکل مارکو روبیو ســناتور جمهوریخواه از ایالت‬ ‫فلوریدا فقط اظهارات این هفته اش مبنی بر اینکه وی هرگز‬ ‫فرمان حمله به عراق را در سال‪ 2003‬صادر نمی کرد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫بهنظرمی رسدموضع گیریاینهفتهوی‪،‬بااظهاراتشدرماه‬ ‫مارس مبنی بر اینکه جنگ عراق اشتباه نبوده‪ ،‬در تضاد است‪.‬‬ ‫چالش گسترده تر پیش روی روبیو این است که ایا تغییر‬ ‫موضع وی در این موضــوع و موضوعات دیگر شــانس او را‬ ‫برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال اینده کاهش‬ ‫می دهدیانه؟دررزومهویبه عنوانیکیازقانونگذارانسنای‬ ‫امریکا‪ ،‬حمایت از طرح اصــاح قانون مهاجرت خودنمایی‬ ‫می کند که زمانی بر ان پافشاری داشت‪ ،‬اما بعدها از حمایت‬ ‫اندستکشید‪.‬ویدرموضوعاتدیگریازجملههزینه های‬ ‫امنیت ملی موضع خود را تغییر داده اســت‪ .‬برای نامزدهای‬ ‫مهــم انتخابات ریاســت جمهوری و حتی احزاب سیاســی‪،‬‬ ‫توضیح دادن تغییر مواضع شان امر عادی است‪ .‬جو سیاسی‬ ‫و عرف به سرعت می تواند دستخوش تغییر شود‪ .‬اما در حال‬ ‫حاضر بســیاری از مخالفان روبیو در ایــن خصوص مواضع‬ ‫شــدیدی دارند‪ .‬برخی جمهوریخواهان می گویند انتقادات‬ ‫مخالفانازروبیودرحالحاضروزمانیکههنوزتغییرموضعش‬ ‫درباره قانون مهاجرت در اذهان زنده است‪ ،‬می تواند به شدت‬ ‫بر شانس وی برای پیروزی در انتخابات تاثیر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫روبیو چند روز پیــش در گفت وگو با چارلی رز در شــبکه‬ ‫خبری سی بی اس گفت که وی هرگز دستور حمله به عراق را‬ ‫صادر نمی کرد و ان چیزی را که اکنون همه در کشور می دانند‬ ‫می دانسته است‪« :‬اینکه در عراق هیچ سالح کشتار جمعی‬ ‫وجود نداشت‪».‬‬ ‫اما وی در اواخرماهمارس درپاسخ بهسوالشبکهخبری‬ ‫فاکس نیوز درباره اینکه جنگ عراق اشــتباه بود‪ ،‬پاسخ داد‪:‬‬ ‫«معتقدم این جنگ اشتباه نبود‪ .‬اکنون اوضاع دنیا بهتر است‬ ‫زیرا دیگر صدام عراق را اداره نمی کند‪ ».‬البته ستاد انتخاباتی‬ ‫روبیومعتقداستایندوموضعهیچتناقضیبایکدیگرندارند‪.‬‬ ‫استدالل انها این است که دو شبکه سواالت متفاوتی از روبیو‬ ‫پرسیده اند‪.‬روبیونیزدرمصاحبهپنج شنبهخودبا«خبررادیویی‬ ‫کنکورد» دربــاره اینکه گمان نمی کند پاســخ های وی با هم‬ ‫تناقضی داشته اند‪ ،‬توضیح داد‪.‬‬ ‫ایــن روزنامــه در ادامــه نتیجه گیری می کنــد هرچند‬ ‫روبیو تنها ســناتوری نیســت که باید دربــاره تغییر موضعش‬ ‫درخصوص قانون مهاجرت یا دیگر موضوعات مهم توضیح‬ ‫دهد اما از انجایی که وی به تازگی برای شــرکت در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ‪ 2016‬نامزد شده است‪ ،‬بیشتر زیر نظر قرار‬ ‫دارد‪ .‬به این ترتیب بین انچه او این روزها می گوید و انچه در‬ ‫گذشته می گفت‪ ،‬تفاوت بسیاری وجود دارد‪ .‬از طرفی با اینکه‬ ‫اوازسیاست هایدولتاوبامادرخاورمیانهانتقادمی کند‪،‬یکی‬ ‫از کسانی است که به مداخله نظامی در سوریه رای منفی داد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نظامی به این کشور؟»‬ ‫ویافزود‪«:‬منمشوقجنگنیستم‪.‬اماایرانهسته ای‬ ‫به منزله یک خطر غیر قابل انکار برای منطقه تلقی می شود‪.‬‬ ‫امریکا به تنهایــی نمی توانــد از پس حل معضــل بی ثباتی‬ ‫جهان براید اما این مشکل هم بدون دخالت امریکا الینحل‬ ‫باقــی می ماند‪ ».‬او پیــش از ان هــم وعده داده بــود که در‬ ‫صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری امریکا توافق‬ ‫هسته ای اوباما با ایران را قطعا پس خواهد گرفت‪ .‬وی گفته‬ ‫بود‪« :‬فرمانده بعدی کل قوای امریکا نباید در قید و بند توافق‬ ‫هســته ای دولت اوباما با ایران باشــد‪ ،‬حتی اگــر اروپایی ها‬ ‫پشت سر این توافق بایســتند‪ .‬به ادعای او امریکا می تواند‬ ‫به تنهایی و به طور یکجانبه تحریم های سخت بیشتری علیه‬ ‫ایران اعمال کند و برای این کار بقیه کشورهای جهان را هم‬ ‫تشــویق خواهد کرد‪ ».‬او یکی از ‪ ۴۷‬ســناتور جمهوریخواه‬ ‫امریکا اســت که مدتی پیش با امضای نامه ای تهدید کردند‬ ‫عمر توافق هســته ای احتمالی امریکا با ایران فقط تا پایان‬ ‫دوره ریاســت جمهوری اوباما خواهد بود؛ نامه ای که ســر و‬ ‫صدای رسانه ای زیادی به پا کرد و در نظر افکار عمومی هم‬ ‫مردود شــد‪ .‬با این حال او و همفکرانش دســت از خودسری‬ ‫برنداشتند و در اوایل خرداد ماه طی نامه ای به وزیرخارجه این‬ ‫کشور نگرانی شان را از تاخیر در انتشــار گزارش حقوق بشر‬ ‫وزارت خارجه امریکا درباره ایران ابراز کردند‪ .‬انها در نامه ای‬ ‫به جان کری نگرانی عمیق خود را از تاخیر در انتشار گزارش‬ ‫وضعیت حقوق بشــر ایران اعالم کردند‪ .‬علت انتشار نامه از‬ ‫سوی انها تاخیر در انتشــار گزارش حقوق بشر‪ ،‬به خصوص‬ ‫گزارش حقوق بشر ایران عنوان شــده و امده است که دولت‬ ‫موظف اســت این گزارش را هرســال ارائه نماید‪ .‬به ادعای‬ ‫انها عالوه بــر ان‪ ،‬باتوجه به مذاکرات جــاری دولت اوباما با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور‪،‬‬ ‫الزم است که این گزارش زودتر منتشــر شود‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫شما قول دادید تحریم های حقوق بشری حتی با وجود توافق‬ ‫نهایی پرجا بماند‪ ،‬اما این ترس وجــود دارد که دولت اوباما با‬ ‫درگیر شدن در مذاکرات‪ ،‬خطر واقعی تعامل با این کشور که‬ ‫سابقهخوبیدرمباحثحقوقبشریندارد‪،‬رادرکنکند‪.‬دراین‬ ‫نامه امده است‪« :‬ما نمی توانیم این موضوع را منفک از برنامه‬ ‫هســته ای ایران تلقی کنیم و برای تاخیر ان از شما توضیح‬ ‫خواهیم خواســت‪ ».‬از دیگر حربه های جنجال افرین مارکو‬ ‫روبیومی توانبهمتممپیشنهادیاودرطرحمجلسسنااشاره‬ ‫کرد‪ .‬هر چند مجلس سنا گفته بود که طرحی را برای نظارت بر‬ ‫توافق هسته ای امریکا و ایران تصویب می کند‪ ،‬اما اقدامی‬ ‫ فراتر از این موضوع تعجــب بســیاری را برانگیخت‪ .‬متمم‬ ‫پیشنهادی روبیو‪ ،‬نامزد انتخابات ‪ 2016‬امریکا «به رسمیت‬ ‫شناختن اسرائیل» بود؛ متممی که هیچ ربطی به مذاکرات‬ ‫هسته ای نداشت‪ .‬با این حال به قدری این متمم‪ ،‬بی مورد بود‬ ‫که رهبران جمهوریخواه سنا هم ان را نادیده گرفتند‪ .‬از طرفی‬ ‫حتیپایگاهاطالع رسانی«پولتیکو»‪،‬کهبهنحویسخنگوی‬ ‫جمهوریخواهاناستبهانتقادازاینمتممپرداخت‪.‬براساس‬ ‫تحلیل پولتیکو متمم پیشنهادی می توانست سبب شود که‬ ‫مذاکرات هســته ای در جریان ایران و ‪ 5+1‬برای رسیدن به‬ ‫توافق نهایی مختل شــود و همچنین این خطــر را به همراه‬ ‫داشت که اوباما تصمیم بگیرد الیحه نظارت کنگره بر توافق‬ ‫نهایی ایران را وتو کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی از کارشناسان معتقدند تاکتیک های‬ ‫روبیو و همفکرانش به نحوی است که دموکرات ها را از مذاکره‬ ‫در خصوص دیگر متمم هــای جمهوریخواهان که احتماال‬ ‫اسکیزوفرنی امریکایی‬ ‫خطر جدی ای واشنگتن را تهدید‬ ‫نمی کند‬ ‫بیم ها و امیدها‬ ‫کوبا از لیست سیاه امریکا خارج‬ ‫شد‬ ‫‪51‬‬ ‫روبیو؛ ولیعهد تی پارتی‬ ‫امیرعلی ابوالفتح درگفت وگو با مثلث‬ ‫بین الملل‬ ‫‪52‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫مارکو روبیو‪ ،‬ســناتور جوان جمهوریخــواه از جمله‬ ‫چهره هــای اصلــی اســت کــه بــرای رقابت هــای‬ ‫ریاست جمهوری امریکا نامش مطرح است‪ .‬کمی‬ ‫راجع به فعالیت های سیاسی این فرد بگویید‪.‬‬ ‫مارکــو روبیــو‪ ،‬ســناتور ایالــت فلوریــدا از جملــه‬ ‫سیاستمدارانی است که طی سال های اخیر به شهرت رسیده‬ ‫و دوران فعالیت سیاسی اش خیلی طوالنی نیست اما در همین‬ ‫مدت به یکی از سوپراســتارهای صحنه سیاست امریکا بدل‬ ‫شده است‪ .‬تا جایی که از این سناتور جوان کوبایی تبار به عنوان‬ ‫ولیعهدجنبشتی پارتییادمی شود‪.‬همچنینمیانچهره های‬ ‫حاضر و از نامزدهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات سال‬ ‫‪ 2016‬روبیو یکی از شــانس های موفقیت ایــن حزب قلمداد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گرایش های روبیو در عرصه سیاست داخلی چگونه‬ ‫است؟‬ ‫همان طور که گفته شد مارکو روبیو از چهره های موثر‬ ‫جنبشتی پارتیدرامریکاست؛جنبشیکهدرتقابلباقدرتنهاد‬ ‫دولتفدرال‪،‬خواستارکاهشنظارتدولتدراقتصاد‪،‬تحکیم‬ ‫ارزش های فرهنگی محافظه کارانه و تمرکز بر رفع مشکالت‬ ‫داخلی در امریکاســت‪ ،‬با این تفاوت کــه در جنبش تی پارتی‬ ‫افرادی نظیر مارکو روبیو به اندازه دیگر چهره های این جنبش‬ ‫به سیاست بازگشت به وطن تاکید ندارند‪ ،‬بلکه با نیم نگاهی به‬ ‫محافظه کاران نوین خواستار سیاست خارجی و امنیتی فعال و‬ ‫تهاجمی به گونه ای که امنیــت داخلی ایاالت متحده را تامین‬ ‫کند‪،‬هستند‪.‬‬ ‫در عرصه سیاســت خارجی‪ ،‬روبیو به عنوان یکی از‬ ‫مخالفان مذاکرات هسته ای امریکا با ایران شناخته‬ ‫می شود‪ .‬درکل نگرش او در بحث سیاست خارجی‬ ‫امریکا به چه صورت است؟‬ ‫در عرصــه سیاســت خارجی مارکــو روبیــو از جمله‬ ‫جمهوریخواهانی اســت که از ایده تقویت حضــور امریکا در‬ ‫عرصه جهانی با هدف مقابله با تهدیدات فوری علیه منافع ملی‬ ‫یو‬ ‫امریکا دفاع می کند‪ .‬از جمله اینکه خواهان رویکرد تهاجم ‬ ‫مداخلهایاالت متحدهدرموضوعداعش‪،‬مقابلهبادولتسوریه‬ ‫و مهار انچه از ان به عنوان خطر ایران هسته ای یاد می شود‪،‬‬ ‫است‪ .‬در ماه های گذشته به همان اندازه که روبیو قدم هایی را‬ ‫برایپیروزیدرانتخاباتدرون حزبیجمهوریخواهانبرداشته‬ ‫به همان انــدازه مواضع تنــد علیه مذاکرات هســته ای میان‬ ‫ایران و ‪ 5+1‬از خود به نمایش گذاشــته است تا از یک سو هم‬ ‫رضایت البی اسرائیل در امریکا را جلب کند و هم از ایده مقابله‬ ‫با تهدیدات امنیتی حمایت نماید‪ .‬ایــن نکته را نیز باید در نظر‬ ‫گرفت که ایالت فلوریدا یعنی ایالتی که روبیو سناتور ان است‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابوالفتح‪ ،‬از روبیو به عنوان‬ ‫یکی از سوپراســتارهای صحنه‬ ‫سیاست امریکا و ولیعهد جنبش‬ ‫تی پارتی نام می بــرد‪ .‬همچنین‬ ‫این کارشناس می گوید به همان‬ ‫اندازه که روبیو قدم هایی را برای‬ ‫پیروزی در انتخابات درون حزبی‬ ‫جمهوریخواهان برداشــته‪ ،‬به همان اندازه مواضع‬ ‫تند علیه مذاکرات هسته ای میان ایران و‪ 5+1‬از خود‬ ‫به نمایش گذاشته است تا از یک سو هم رضایت البی‬ ‫اسرائیل در امریکا را جلب کند و هم از ایده مقابله با‬ ‫تهدیدات امنیتی حمایت نماید‪.‬‬ ‫یکی از کانون های جمعیتی یهودیان امریکا به شمار می اید‪ .‬از‬ ‫تلفیق نگرش های اسرائیلی و ضدکوبایی پدیده ای همچون‬ ‫روبیو به وجود امده است که هم با برنامه های دولت باراک اوباما‬ ‫درزمینهحلمسالههسته ایایرانمخالفتمی کندوهممنتقد‬ ‫جدی و سرسخت اشتی میان امریکا و کوباست‪.‬‬ ‫ســناتور «روبیو» در ضمن تبلیغات انتخاباتی خود‬ ‫گفته که اگر رئیس جمهور شــود‪ ،‬توافق هسته ای‬ ‫احتمالی با ایران را باطل خواهد کرد‪ .‬به طور کل اگر‬ ‫یک جمهوریخواه مخالف توافق با ایران بعدها روی‬ ‫کار بیاید‪ ،‬چه تاثیری بر توافق احتمالی ایران با ‪5+1‬‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫سنت سیاسی در امریکا به گونه ای است که تغییر در‬ ‫سیاست خارجی با تغییر ترکیب سیاسی در واشنگتن مطابقت‬ ‫ندارد‪ .‬به عبارتی جابه جایی قدرت میان دو حزب اصلی بیش از‬ ‫انکه اثار خود را در عرصه مسائل کالن سیاست خارجی امریکا‬ ‫نشــان دهد‪ ،‬در عرصه اقتصادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگی بروز‬ ‫می دهد‪ .‬از این رو می توان گفت برخی از اظهارات نامزدهای‬ ‫انتخاباتیمصرفپیشازانتخاباتیداردواینبدانمعنانیست‬ ‫که ضرورتــا بعد از عهده دار شــدن ریاســت جمهوری نیز این‬ ‫وعده ها را محقق سازند‪ .‬نمونه بارز ان اینکه باراک اوباما پیش‬ ‫از انتخابات ســال ‪ 2008‬وعده داد زندان گوانتانامو را خواهد‬ ‫بست؛ در دومین روز حضور خود در کاخ سفید فرمان تعطیلی‬ ‫گوانتانامو طی ‪ 365‬روز امضا کرد اما با گذشت پنج سال از ان‬ ‫زمان هنوز این زندان دایر است‪ .‬بنابراین اینکه شخصی مانند‬ ‫روبیو یا دیگر نامزدها چه دموکرات و چــه جمهوریخواه وعده‬ ‫تغییر در رویکرد امریکا در قبال برنامه هسته ای را دهند‪ ،‬ضرورتا‬ ‫بهمعنیمحقق شدناندردورانپسازانتخاباتنخواهدبود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هم جمهوریخواهان با برنامه های اوباما از‬ ‫جمله رویکرد او در قبال مساله هسته ای ایران مخالف هستند‬ ‫و هم جناح لیکودی البی اسرائیل در امریکا به شدت مخالف‬ ‫این توافق اســت‪ .‬بنابراین اتحادی میان جمهوریخواهان و‬ ‫البی های اســرائیل به وجود امده که از ایــن موضوع افرادی‬ ‫نظیر روبیو برای پرش به سمت سکوی قدرت و در دست گرفتن‬ ‫سکان اداره امریکا بهره می برند‪.‬‬ ‫به لحاظ حقوقی چطــور؟ ایــا رئیس جمهور بعدی‬ ‫می تواند توافق احتمالی با ایران را نادیده بگیرد؟‬ ‫بر اساس کنوانسیون معاهدات بین المللی‪ ،‬امضای‬ ‫یک دولت در پای یک معاهده بین المللی معتبر بوده و صرفا‬ ‫بر اساسشرایطاینکنوانسیونقابلفسخخواهدبود‪.‬باتوجه‬ ‫به این کنوانسیون‪ ،‬این امکان پذیر نخواهد بود که دولتی با‬ ‫این ادعا که رئیس جمهور قبلی توافق نامه ای را امضا کرده‪،‬‬ ‫خود را متعهد به اجــرای ان نداند؛ زیرا دولت ها مســئولیت‬ ‫حقوقی نسبت به عملکرد خود دارند‪ .‬به عبارت ساده تر حتی‬ ‫اگر کنگره امریکا در چارچوب قانون اساسی این کشور چنین‬ ‫توافق نامه ای را تایید نکرده باشد‪ ،‬بدون بار حقوقی و سیاسی‬ ‫امکان نقض ان وجود نخواهد داشت‪ .‬البته در صحنه عمل‬ ‫دولت ها می توانند هرگاه که مایل باشــند خــود را از تعهدات‬ ‫بین المللی رها اعــام نمایند‪ .‬چنین اقداماتــی پیش از این‬ ‫توسط دولت های قبلی امریکا انجام گرفته است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال دولت جورج دبلیو بــوش با این بهانه که کنوانســیون‬ ‫مقابله با تغییرات اب و هوایی موسوم به کنوانسیون کیوتو در‬ ‫کنگره به تایید نرسیده است‪ ،‬از عمل به تعهد دولت امریکا در‬ ‫چارچوب امضای دولت بیل کلینتون سر باز زد‪ .‬اما این عمل‬ ‫به عنوان یک عهدشکنی تلقی شــد و اعتبار دولت امریکا را‬ ‫نسبت به امضای توافقات خارجی به شدت زیر سوال برد‪ .‬در‬ ‫نهایت شاید رئیس جمهور بعدی امریکا به لحاظ حقوقی قادر‬ ‫باشد که توافق امضا شده توسط رئیس جمهور قبلی را نادیده‬ ‫بگیرد اما این یک جاده دو طرفه خواهد بود که در این صورت‬ ‫طرف های مقابل یعنی ایران و کشور های دیگر مذاکره کننده‬ ‫نیزخودراملزمبهعملبهچنینتوافقیندانند‪.‬درنهایتاجرای‬ ‫این تهدید فقط متوجه ایران نخواهد بود‪ ،‬بلکه دست تهران‬ ‫را برای پیش بردن برنامه های هسته ای خود باز می گذارد‪ .‬از‬ ‫دیگر سو‪ ،‬شاید به همین دلیل است که ظریف پیشنهاد داده‬ ‫اســت توافق نامه احتمالی در چارچوب فصل هفتم منشــور‬ ‫ملل متحد به تایید برسد؛ با این هدف که مفاد ان برای همه‬ ‫کشورهای عضو ســازمان ملل الزم االجرا باشد و کشوری از‬ ‫جمله یکی از هفت کشور مذاکره کننده در اینده تالش نکند از‬ ‫عمل به تعهدات این توافق نامه سرباز زند‪ .‬در چنین صورتی‬ ‫روســای جمهور بعدی امریکا نیز ملزم به اجرای توافق نامه‬ ‫خواهند بود حتی اگــر کنگره امریکا چنیــن توافق نامه ای را‬ ‫تایید نکرده باشد‪.‬‬ ‫باتوجه به انکه بسیاری از تحلیلگران روبیو را نامزد‬ ‫نهایی در مقابل هیــاری کلینتون می دانند‪ ،‬شــما‬ ‫شانس او را در رقابت های انتخاباتی چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫از هم اکنون نمی توان با قطعیت در مورد نامزد نهایی‬ ‫حــزب جمهوریخواه ســخن گفــت‪ .‬حداقل چنــد انتخابات‬ ‫درون حزبی به ویژه در دو ایالت ایووا و نیوهمپشــایر باید برگزار‬ ‫شود تا نامزد پیشتاز مشخص گردد‪ .‬قطعا مارک روبیو با رقبای‬ ‫سرسختی نظیر جب بوش که به عنوان نماینده جناح میانه روی‬ ‫حزب جمهوریخواه عزم خود را برای پیروزی در انتخابات جزم‬ ‫کرده است‪ ،‬مواجه خواهد بود‪ .‬در دو انتخابات گذشته امریکا‬ ‫نمایندگان جنــاح محافظــه کاران اقتصادی‪-‬فرهنگی حزب‬ ‫جمهوریخواهدربرابرنامزدجناحمیانه روشکستخوردند‪.‬ازاین‬ ‫رو می توان متصور شد که روبیو نیز به این سرنوشت دچار شود‪،‬‬ ‫مگر اینکه از مواضع به شدت محافظه کارانه خود در جامعه ای‬ ‫که به سمت لبیرالیسم نوع امریکایی در حرکت است‪ ،‬بکاهد و‬ ‫تالش کند در دیدگاه بلوک های رای دهنده نظیر مهاجرتبارها‪،‬‬ ‫طبقه کارگر و جوانان تغییر ایجاد نماید‪.‬‬ ‫ترجمه‬ ‫اسکیزوفرنیامریکایی‬ ‫خطرجدیایواشنگتنراتهدیدنمی کند‬ ‫استفان والت*‪ -‬نفیسه معظمی‬ ‫نویسنده ‪ -‬مترجم‬ ‫منبع‪ :‬فارن پالسی‬ ‫استفان والت روشنفکر و‬ ‫نویسنده نورئالیست امریکایی ‬ ‫که انتقادهای زیادی به‬ ‫رویکردهای هژمونیک واشنگتن‬ ‫دارد در این مقاله معتقد است‬ ‫که دولت و رسانه های امریکایی‬ ‫بی جهت مردم را از دشمنان‬ ‫امریکا می ترسانند‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫بین الملل‬ ‫اخبار تلویزیون‪ ،‬مفســران اتاق فکر و سیاستمداران‬ ‫همگی می خواهند شما در هر گوشه ای شاهد تهدید باشید؛‬ ‫گول شــان را نخوریــد‪ .‬این روزها کارشناســان برجســته و‬ ‫سیاستمداران به نظر مصمم هستند که مردم امریکا را در یک‬ ‫ ترس دائمی نگه دارند‪ .‬ریچارد هاس از شورای روابط خارجی‬ ‫معتقد است‪« :‬سوال این نیست که ایا جهان به سمت شرایط‬ ‫بدتر می رود‪ ،‬بلکه تنها مســاله ســرعت و دامنــه ان مطرح‬ ‫است‪ ».‬مارتین دمپسی‪ ،‬رئیس سابق ستاد مشترک ارتش‬ ‫امریکا سال گذشته به کنگره این کشــور گفت که «جهان‬ ‫بیش از هر زمانی خطرناک شده اســت‪( ».‬شاید کسی باید‬ ‫در مورد جنــگ داخلی‪ ،‬بحران موشــکی کوبا و بخش های‬ ‫کوچکی از جنگ جهانی دوم با این ژنرال ها صحبت کند‪).‬‬ ‫هنری کیســینجر‪ ،‬وزیر خارجه اسبق امریکا نیز دست کمی‬ ‫از انها ندارد‪ ،‬او معتقد اســت «امریکا از پایان جنگ جهانی‬ ‫دوم تاکنــون بــا بحران هایــی پیچیده تــر و گوناگون تر از‬ ‫امروز مواجه نشــده بود‪ ».‬و بعد شبکه های تلویزیونی مانند‬ ‫ســی ان ان و فاکس نیوز هســتند که گمــان می کنند اکثر‬ ‫ماجراهای خبری بایــد گونه های مختلفــی از عامل ترس‬ ‫باشــند‪ .‬اکثر سیاســتمداران و مفســران به مــا می گویند‬ ‫«بترســید‪ ،‬خیلی بترســید» اما اگــر یک شــهروند عادی‬ ‫امریکایی هســتید که در ایاالت متحده زندگــی می کند‪ ،‬تا‬ ‫چه اندازه باید از خطرات خارجی بترسید؟ مطمئنا همان طور‬ ‫که رسانه ها هر روز به ما گوشــزد می کنند‪ ،‬مردم در سوریه‪،‬‬ ‫سودان جنوبی‪ ،‬لیبی‪ ،‬شرق اوکراین و دیگر نقاط با خطرات‬ ‫اشکاری روبه رو هســتند‪ .‬اما امریکایی ها؟ نه تا این اندازه‪،‬‬ ‫مگر اینکه دوســتان یا خانواده ای در منطقه جنگی داشته‬ ‫باشید یا تمام سهام بازنشستگی خود را در اوراق دولتی یونان‬ ‫سرمایه گذاری کرده باشید‪.‬‬ ‫اینجــا در امریــکا چنــدان نمی توان تهدیــد خارجی‬ ‫قریب الوقوعی را شناسایی کرد‪ .‬امریکا هنوز دارای بزرگترین‬ ‫و متنوع ترین اقتصاد جهان‪ ،‬قدرتمندترین نیروهای متعارف‬ ‫و یک بازدارندگی قوی هســته ای اســت‪ .‬این کشــور هیچ‬ ‫دشــمن قدرتمنــدی در نزدیکی خــود نــدارد‪ ،‬از متحدان‬ ‫نزدیک در چند گوشــه جهان برخوردار است و به واسطه دو‬ ‫اقیانوس بزرگ از اکثر خطرهای خارجی دور اســت‪ .‬به رغم‬ ‫صحبت هایی که در مورد کوچک شدن فضای جغرافیایی و‬ ‫ظهور «دهکده جهانی» مطرح می شود‪ ،‬فاصله و «قدرت‬ ‫بازدارنده اب» هنوز امنیت قابل توجهی ایجاد می کند‪ ،‬حتی‬ ‫اگر این محافظت صد درصد نباشــد‪ .‬ما در مــورد خطرات‬ ‫خارجی اغراق می کنیم چراکه وقایع خشــونت امیز‪ ،‬اشکار‬ ‫هســتند و حتی زمانی که به ندرت و هــزاران کیلومتر دورتر‬ ‫رخ می دهند‪ ،‬باز هم ترسناک هســتند‪( .‬داعش این مساله‬ ‫را می داند و به همین دلیل است که به جای کشتن افراد به‬ ‫روش هایی مانند شلیک گلوله‪ ،‬انها را گردن می زند‪).‬‬ ‫همان طــور که اســتیون پینکــر و اندرو مــک متذکر‬ ‫می شوند‪ ،‬پوشش جهانی اخبار و چرخه ‪ 24‬ساعته خبر باعث‬ ‫شده بسیاری از مردم به این نتیجه برسند که جهان در حال‬ ‫تبدیل شدن به جایی خشونت امیزتر و خطرناک تر است‪ ،‬در‬ ‫حالی که روند دراز مدت ان به سمت و سوی دیگری می رود‪.‬‬ ‫صلح دائمی مســاله ای خســته کننده و بــه دور از اتفاقات‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین هیچ کس به خودش زحمــت تهیه گزارش‬ ‫درباره ان را نمی دهد‪ .‬دلیل اصلی اینکه بسیاری از مردم در‬ ‫ ترس می مانند این است که ترس برای کسانی که ایجادش‬ ‫می کنند‪ ،‬خوب اســت‪ ،‬بنابراین انها تالش می کنند که این‬ ‫ ترس را در ما ایجاد کنند‪ .‬ترس همان چیزی است که باعث‬ ‫می شود امریکا بیش از مجموع ده ها کشور دیگر برای بخش‬ ‫دفاعی خود هزینه کند ‪ .‬ترس همان چیزی اســت که باعث‬ ‫می شود سیاستمداران انتخاب شــوند‪ ،‬ترس همان چیزی‬ ‫است که جنگ های پیشــگیرانه‪ ،‬پنهانکاری بیش از اندازه‬ ‫دولت‪ ،‬نظارت مخفیانه و قتل های هدفمند را توجیه می کند؛‬ ‫و ترس همان چیزی است که باعث می شود مردم همچنان‬ ‫به تماشای سی ان ان و فاکس نیوز بنشینند و نیویورک تایمز‬ ‫و واشنگتن پســت بخرند‪ .‬همچنین رهبران جمهوریخواه و‬ ‫دموکرات‪ ،‬هر دو مدت هاست که می دانند اگر مردم به اندازه‬ ‫کافی ترسیده باشند‪ ،‬می توانند انها را وادار به انجام بسیاری‬ ‫از کارهای احمقانه کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه این اغراق دائمی خطرات خارجی می تواند‬ ‫چشم ما را روی مشکالت واقعی ببندد‪ .‬در واقع اگر نگاهی‬ ‫به ‪ 25‬سال گذشته داشته باشیم‪ ،‬کامال مشخص است که‬ ‫دشمنان خارجی صدمات به مراتب کمتری نسبت به خودمان‬ ‫به امریکا وارد کرده اند‪ .‬صدام حســین مرد بســیار بدی بود‬ ‫اما پس از ‪ 1991‬که او را ســرجای خود نشاندیم‪ ،‬تهدیدی‬ ‫برای امریکایی ها نبــود‪ .‬معمر قذافی و کل خاندان اســد‪،‬‬ ‫مطمئنا همه مشــکالتی بودند اما تهدیدی برای بسیاری از‬ ‫امریکایی ها نبودند و رهبران ایاالت متحده در زمان هایی با‬ ‫هریک از انها داد و ستد داشته اند‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم اســیب واقعــی را در نظــر بگیریم‪،‬‬ ‫مرگبارترین دشمن امریکا طی سال های اخیر القاعده بوده‬ ‫اســت‪ .‬القاعده در دهه ‪ 1990‬به دارایی های دیپلماتیک و‬ ‫نظامی امریکا حمله کرد و بعد حمالت ‪ 11‬ســپتامبر ‪2011‬‬ ‫منجر به مرگ دو هزار و ‪ 977‬نفر شــد و خسارتی بالغ بر ‪178‬‬ ‫میلیارد دالر به دنبال داشت‪ .‬این خســارات حتی برای یک‬ ‫اقتصاد ‪ 16‬تریلیون دالری هم ناچیز نیست اما در مقایسه با‬ ‫اسیبی که ما به خود زدیم‪ ،‬رنگ می بازد‪.‬‬ ‫چند محاسبه الزم اســت؛ پس از ‪ 11‬ســپتامبر حمله‬ ‫دولت بوش به عراق هزینه ای بالغ بر سه تریلیون دالر‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 40‬هزار کشــته و زخمی امریکایی و صدها هزار کشــته‬ ‫عراقی برجــای گذاشــت‪ .‬در ازای ان ما چه چیز به دســت‬ ‫اوردیم؟ یک عراق در هم شکســته‪ ،‬ایرانــی که نفوذش در‬ ‫منطقه تقویت شــد و ظهور داعش‪ .‬اجازه دهید به همه این‬ ‫هزینه ها‪ ،‬شــکل گیری دولت هــای نــاکام در لیبی و یمن‬ ‫را هم اضافه کنیم‪ .‬امریــکا به تنهایی مســئول تمامی این‬ ‫نتایج نیســت اما مداخله مــا در هر دو کشــور مطمئنا هیچ‬ ‫کمکی نکرد‪ .‬در نهایت اگر به دنبال مساله ای برای نگرانی‬ ‫هســتید‪ ،‬نگران ناتوانــی و بی میلی امریکا بــه یادگیری از‬ ‫اشتباهات گذشته‪ ،‬تمایل دوحزبی برای تجدید سیاست های‬ ‫شکست خورده و مداخله در مناطق دیگر بدون درک این نکته‬ ‫که مردمی که ازارشــان می دهیم از این مساله خوش شان‬ ‫نمی اید و خواهان بیرون راندن ما هستند و برای رسیدن به‬ ‫این هدف دست به هرکاری می زنند‪ ،‬باشید‪.‬‬ ‫*استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد امریکا‬ ‫‪53‬‬ ‫گزار‬ ‫ش ویژه‬ ‫شباهت هاوتفاوت های‬ ‫ سنت گرایانو‬ ‫مدرنیست هایبنیادگرا‬ ‫بین الملل‬ ‫‪54‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫دکترین سلفیسم داعش‬ ‫فهم عقیده و مرام داعش به معضلــی برای غرب و به‬ ‫ویژه امریکا تبدیل شــده اســت؛ «از کجا امده اند و قصد و‬ ‫نیت شان چیست؟» این سوال مشخص و ساده ای است که‬ ‫به نوبه خود می تواند گمراه کننده باشــد و باید اذعان داشت‬ ‫که تنها عده معدودی از رهبران غربی پاســخ این پرسش ها‬ ‫را می دانند‪ .‬در ماه دسامبر ســال ‪ ،2014‬در نیویورک تایمز‪،‬‬ ‫به قلم ژنرال مایکل کی‪.‬ناگاتا‪ ،‬فرمانده عملیات های ویژه‬ ‫امریکا در خاورمیانه یادداشتی منتشر شد که در ان وی اذعان‬ ‫کرده بود که فهم گروه داعش کاری سخت است و ناشدنی‪.‬‬ ‫او در این یادداشت تاکید کرده بود ما هنوز نتوانسته ایم این‬ ‫عقیده و مرام را شکست دهیم‪.‬‬ ‫این فرمانده امریکایی اعتراف کرده بود که حتی فهم‬ ‫دقیقی از مرام و عقیده انها وجود ندارد‪ .‬در سال گذشته باراک‬ ‫اوباما اذعان کرده بود که این گروه یک گروه اسالمی نیست‬ ‫و عضو تازه منشعب شده از القاعده است‪ .‬شاید همین نکته‬ ‫اخر موجب شده که امریکا راهبردهای اشتباه را برای مبارزه‬ ‫با داعش در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫این گروه در مــاه ژوئن‪ ،‬موصل را بــه تصرف خویش‬ ‫دراورد که این استان به لحاظ وسعت بزرگ تر از بریتانیاست‪.‬‬ ‫ابوبکر البغدادی از سال ‪ ،2010‬رهبر این گروه بوده است؛‬ ‫اما در تابســتان ســال گذشــته بود که در یک فیلم ظاهر و‬ ‫مشخص شــد که وی پیش از این در کمپ امریکا در عراق‬ ‫زندانی بوده است‪ .‬ناشناس بودن رهبر این گروه‪ ،‬عاملی شد‬ ‫تا اینکه افراطیون سراسر جهان جمع شوند و دسته دسته به‬ ‫سمت این گروه هجوم اورند و این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫نادیده گرفتن گــروه داعش از چند نظــر برای ما قابل‬ ‫فهم است‪ :‬این گروه مانند پادشاهی منزوی بوده که تاکنون‬ ‫چندین بــار رفته و بازگشــته اســت‪ .‬بغدادی هــم تاکنون‬ ‫یک بار در مقابل دوربین های تلویزیونی ظاهر شــده است‪.‬‬ ‫شــناخت ما از این گروه محدود به فیلم ها و بیانیه ها و دیگر‬ ‫ویدئوهایی می شــود که در رســانه ها منتشــر کرده اند‪ .‬در‬ ‫واقع این طرفداران داعش بوده اند که در این مدت ســعی‬ ‫در شناساندن این گروه داشته اند‪ .‬ما هنوز نمی توانیم درک‬ ‫کنیم چرا این گروه با صلح میانه ای ندارد و چرا این همه برای‬ ‫نسل کشی تشنه اســت‪ .‬در واقع این مرامی است که انها به‬ ‫ان اعتقاد دارند و براســاس این مرام اعتقاد دارند که پایان‬ ‫جهان‪ ،‬نزدیک و در حال وقوع است‪.‬‬ ‫شناخت غربی ها از داعش در مورد رویکرد این گروه از‬ ‫پایان جهان می تواند کمک بزرگی برای مبارزه و پیش بینی‬ ‫رفتار این گروه باشــد‪ .‬افزایش قدرت این گــروه مانند گروه‬ ‫اخوان المسلمین در مصر نبوده اســت (این گروه‪ ،‬رهبران‬ ‫داعش را مرتــد می داننــد) و باید افزایش قــدرت انها مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ما در مــورد ماهیت و نیــت این گروه دســت کم در دو‬ ‫ســال گذشــته به بیراهه رفته ایم‪ .‬ما افراطیــون را در یک‬ ‫دســته قرار دادیــم و منطق داعــش را با گروه تروریســتی‬ ‫دیگری مثل القاعده یکی دانسته ایم‪ .‬درست که طرفداران‬ ‫داعش‪ ،‬بن الدن را همچنان از روی احترام «شیخ بن الدن»‬ ‫می نامند‪ ،‬اما حتی در زمان اوج گیری القاعده از سال ‪1998‬‬ ‫تا ســال ‪ ،2003‬بســیاری از تکفیری ها اولویت ها و عقاید‬ ‫رهبران این گروه را به استهزا گرفته بودند‪.‬‬ ‫بن الدن مــرام مبارزاتــی خــود را پیش زمینه خالفت‬ ‫می دانســت و انتظار نداشــت در دورانی که زنده است این‬ ‫خالفت را ببینــد‪ .‬ســازمان او انعطاف پذیر بــود و به لحاظ‬ ‫جغرافیایی نیز اعضای این گروه پراکنده عمل می کردند‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬دولت خودخوانده اسالمی‪ ،‬برای مشروعیت بخشی‬ ‫نیاز به اراضی دارد و از یک ســاختار باال به پایین است (در‬ ‫بوروکراســی انها‪ ،‬مردم به دو دســته غیرنظامــی و نظامی‬ ‫تقسیم می شــوند و بنای تقســیم اراضی خود را «استان»‬ ‫قرار داده اند‪).‬‬ ‫اما گمراهی دوم غرب در شناخت این گروه‪ ،‬به موارد‬ ‫مورد عالقه داعــش باز می گــردد‪ .‬این گروه قصــد دارد تا‬ ‫به دوران قرون وســطا بازگردد و این دوران را ســرلوحه کار‬ ‫خود قرار داده است‪ .‬پیتر برگن‪ ،‬کســی که در سال ‪،1997‬‬ ‫نخســتین مصاحبه را با بن الدن ترتیب داد و ان را در کتاب‬ ‫خود به نام «جنــگ مقدس» منتشــر کرد‪ ،‬نوشــته بود که‬ ‫بن الدن‪ ،‬محصول دنیای مدرن ســکوالر اســت‪ .‬بن الدن‬ ‫درخواست های مشخص سیاسی داشــت و به عنوان مثال‬ ‫می گفت که خواســتار خروج امریکا از عربســتان اســت‪.‬‬ ‫ســربازان او با دنیای مدرن هماهنگ تر بودند‪ .‬به طور مثال‬ ‫محمد عطا‪ ،‬در روزهای اخر عمــرش از «وال مارت» خرید‬ ‫کرده بود و سری هم به «پیتزا هوت» زده بود‪ .‬در این گروه‪،‬‬ ‫وسوسه اینکه نیروهای افراطی شان مدرن‪-‬سکوالر هستند‪،‬‬ ‫یا اینکه دارای نگرانی های سیاسی مدرن بودند‪ ،‬دست از سر‬ ‫ادمیزاد بر نمی دارد‪ .‬نــه اینکه مانند گروه داعش لباس های‬ ‫قرون وسطایی بپوشند و ان را مناسب با مرام خود بدانند‪ .‬در‬ ‫حقیقت بیشــتر گروه ها به دنبال چیزهای پوچ هستند به جز‬ ‫این گروه اخر که صادقانه به دنبال برقراری محیطی همچون‬ ‫قرون وسطاست تا اماده روز رستاخیز شوند‪.‬‬ ‫برای مثال در ماه سپتامبر‪ ،‬شــیخ ابو محمد العدنانی‪،‬‬ ‫سخنگوی گروه داعش از طرفداران خود در غرب‪ ،‬از جمله‬ ‫کانادا و فرانسه خواست تا «سر کافران را با سنگ خرد کنند‪،‬‬ ‫مسموم شان کنند‪ ،‬یا با خودرو از رویشان رد شوند و در نهایت‬ ‫اینکه محصوالتشان را نابود کنند‪ ».‬تنها تصور این موضوع‬ ‫به اندازه کافی می تواند تولید وحشت کند چه برسد به اینکه‬ ‫به ان نیز عمل شود‪.‬‬ ‫بــر اســاس دکتریــن تکفیری هــا‪ ،‬انهــا متعهــد به‬ ‫تصفیه ســازی جهانی از طریق کشتار بســیار هستند‪ .‬عدم‬ ‫گزارش های دقیق‪ ،‬هنوز میزان کشته شدگان اراضی تحت‬ ‫اشغال انها را مبهم نگه داشته است‪ .‬اما رسانه های اجتماعی‬ ‫می گویند که در اراضی تحت تســلط داعش‪ ،‬تقریبا هر روز‬ ‫شاهد اعدام های انفرادی و هر چند هفته شاهد اعدام های‬ ‫دسته جمعی بود ه و هستند‪ .‬شــایع ترین اعدام های صورت‬ ‫گرفته هم با اتهــام مرتد بــودن صورت می گیرد‪ .‬ســوای‬ ‫اعدام های خودکار‪ ،‬ابوبکر بغدادی با مسیحیان این ناحیه‬ ‫به سختی برخورد نمی کند‪ .‬بغدادی به انها قول داده که زنده‬ ‫نگه شان خواهد داشــت اما انها موظف به پراخت «جزیه»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برای شــناخت داعش بایــد تمامی عوامــل را در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬قرن هاســت کــه دوره اختــاف مذهبــی در اروپا‬ ‫گذشته است و دیگر کسی به خاطر تفاوت اندیشه دینی اش‬ ‫کشته نمی شــود‪ .‬شــاید برای همین اســت که غربی ها با‬ ‫این شــیوه داعشی ها و تکفیری ها نااشــنا هستند‪ .‬بسیاری‬ ‫می گویند داعشــی ها‪ ،‬ان چیزی نیســتند که ادعا می کنند‬ ‫یا اینکه بــا این اقدامات به راســتی به دنبال خواســته های‬ ‫اخرالزمانی خود هستند‪ .‬شک و تردید انها قابل درک است‪.‬‬ ‫در گذشته‪ ،‬بسیاری از غربی ها کشورهای خاورمیانه را متهم‬ ‫به «گذشــته گرایی» می کردند‪ .‬به خصوص ادوارد سعید از‬ ‫این واژه برای کشورهای عربی اســتفاده کرده است و این‬ ‫گذشــته گرایی نوعی تحقیر و بدنامی برای اعراب به همراه‬ ‫داشت‪ .‬اما محققان اصال به ریشــه های این بدنامی توجه‬ ‫نکردند‪ :‬حکومت بد‪ ،‬تغییر اداب و رسوم اجتماعی و تحقیر‬ ‫در ســرزمینی که فقط به خاطر نفتــش ارزش دارد‪ ،‬عواملی‬ ‫هســتند که می توانند ریشــه بســیاری از نا ارامی های اخیر‬ ‫باشند‪ .‬بدون در نظر گرفتن این فاکتورها‪ ،‬تحلیل در قدرت‬ ‫یافتن داعش‪ ،‬بر سبیل خطا خواهد بود‪.‬‬ ‫زمانی که قصــد داشــتیم تا از مــرام داعش ســر در‬ ‫اوریم‪ ،‬به هر کســی که ایمیل زدیم‪ ،‬همه مــا را به یک نفر‬ ‫رهنمــون کردند‪« :‬برنــارد هیــکل»‪ .‬او تبــاری لبنانی دارد‬ ‫که در ایاالت متحده بزرگ شــده اســت‪ .‬او یک ریش بزی‬ ‫دارد و لهجــه خارجی او در گفتار انگلیســی اش به شــدت‬ ‫مشهود است‪ .‬براساس گفته های هیکل‪ ،‬داعش از مذهب‬ ‫سوءاستفاده می کند‪ .‬او می گوید‪« :‬انها دوربین های خود را‬ ‫مدام تیره می کنند و فضا را مه الود و در تمامِ وقت‪ ،‬شعارهای‬ ‫خود را جــار می زنند‪ ».‬او اعتقــاد دارد کــه داعش به عمد‪،‬‬ ‫برداشت های تحریف امیز از دین داشــته است‪ .‬به اعتقاد‬ ‫هیکل‪ ،‬مسلمانان‪ ،‬اسالم را دین صلح و رحمت می دانند‪.‬‬ ‫پیش از اینکــه داعش ظهور کنــد‪ ،‬در قرن هجدهم‪،‬‬ ‫وهابی ها در عربستان سعودی قصد داشتند‪ ،‬ساختاری شبیه‬ ‫ساختار داعش در این کشور ایجاد کنند‪ .‬انها در قرن هجدهم‬ ‫توانســتند بــا پیروزی های متواتــری که به دســت اوردند‪،‬‬ ‫عربستان سعودی امروزی را ایجاد کنند‪ .‬اما هیکل می گوید‬ ‫که وهابی ها در خرج این همه خشونت مانند داعشی ها عمل‬ ‫نکردند‪ .‬به اعتقاد هیکل تفاوت وهابی ها و داعشــی ها در‬ ‫همین نکته نهفته است‪ .‬اما به دلیل گرایشات تکفیری شان‬ ‫می توان هر دو گروه را در یک کفه قرار داد‪.‬‬ ‫تخمین زده می شــود که هــزاران خارجی بــه قلمرو‬ ‫داعش مهاجــرت کرده انــد‪ .‬انها توانســته اند افــرادی از‬ ‫فرانسه‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬المان‪ ،‬هلند‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫ایاالت متحده و بســیاری از نقاط دیگر جهان جذب کنند و‬ ‫به اســتخدام خود دراورند‪ .‬بسیاری از انها با هدف جنگیدن‬ ‫می ایند و برخی از انها با نیت کشته شدن‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اتالنتیک‬ ‫اخرین تالش ها‬ ‫در اخرین روزها‬ ‫س هفته‬ ‫عک‬ ‫هتل اینترکنتیننتال شهر ژنو‪ ،‬شــنبه ‪ 9‬خرداد ماه‪ ،‬محل دومین‬ ‫دیدار وزرای خارجه ایران و ایاالت متحده امریکا پس از به دست امدن‬ ‫تفاهم لوزان بود؛ در شــرایطی که «کمتر از یک ماه» تا موعد تعیین‬ ‫شده برای توافق نهایی زمان باقی مانده‪ ،‬بسیاری از تحلیلگران این‬ ‫دیدار وزرای خارجه ایران و امریکا را در جهت «تسریع روند مذاکرات»‬ ‫ارزیابی کردند‪ .‬ایران و ‪ 13 ،5+1‬فروردین ماه ســال جاری در لوزان‬ ‫سوئیس به تفاهمی درباره چارچوب چگونگی دستیابی به توافق جامع‬ ‫دست یافتند‪ ،‬اما «برخی موانع و کندی تدوین پیش نویس برجام»‪،‬‬ ‫محمد جواد ظریف و جــان کری‪ ،‬وزرای خارجه ایــران و امریکا را بر‬ ‫ان داشــت تا یک دیدار از پیش برنامه ریزی نشــده داشته باشند و به‬ ‫ارزیابی موانع پیش روی دســتیابی به پیش نویس برنامه جامع اقدام‬ ‫مشترک بپردازند‪.‬‬ ‫پس از ایــن دیدار جان کری با انتشــار پســت توئیــت خود از‬ ‫مذاکرات خود با ظریف در ژنو نوشــت‪« :‬بازگشت به ژنو؛ برای تداوم‬ ‫مذاکرات هسته ای ایران و فرصت دوباره برای گفت وگوی مستقیم با‬ ‫وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران‪».‬‬ ‫همچنین وزیر امور خارجه امریــکا رایزنی هایش با محمدجواد‬ ‫ظریف را بسیار سازنده ارزیابی کرد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران نیز پس از‬ ‫پایان نشست هسته ای یک روزه ژنو گفت‪« :‬تصمیم گرفتیم سه چهار‬ ‫هفته اینده تمام وقت کار کنیم تا ببینیم ایا امکان رســیدن به توافق‬ ‫وجود خواهد داشت یا نه‪».‬‬ ‫بیم ها و امیدها‬ ‫کوبا از لیست سیاه امریکا خارج شد‬ ‫میرقاسم مومنی‬ ‫رئیس موسسه پژوهشی چشم انداز ابرار نوین‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫از انزوای بین المللی اســتفاده کند‪ .‬زیرا با حل مشکل تردد‬ ‫امریکاییان به کوبا حجم عظیمی از توریست های امریکایی‬ ‫به این کشور سفر خواهند کرد و عده ای از کوباییان فراری‬ ‫به امریکا که دارای تابعیت دوگانه کوبایی‪-‬امریکایی هستند‬ ‫نیز می توانند به کوبا برگردنــد و در بخش های مختلف کوبا‬ ‫سرمایه گذاری کنند که این امر می تواند در رشد اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫دولت امریکا در راستای حل مناقشات فی مابین خود‬ ‫با کشور کوبا و در راستای توســعه مناسبات دو کشور اقدام‬ ‫به خارج کردن رســمی کشــور کوبا از لیســت‬ ‫حامیان تروریســم کرد‪ .‬باتوجه به بیش از ‪50‬‬ ‫سال مناقشــه بین کوبا و امریکا‪ ،‬باراک اوباما‬ ‫در راســتای سیاســت های حزبــی و حمایت‬ ‫از کاندیــدای حــزب دموکــرات در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری اتی جهت اســتفاده از ارای‬ ‫امریکایی های کوبایی تبار و حضور اقتصادی‬ ‫در ان کشور دســت به این اقدام زده است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر از سویی دولت اوباما قصد دارد با‬ ‫توســعه روابط با کوبا امتیازات سیاسی را برای‬ ‫حزب دموکرات ضبط کنــد و در انتخابات اتی‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬شــهروندان امریکایــی‪-‬‬ ‫کوبایی تبــار را که اقلیتی تاثیرگذار هســتند به‬ ‫نفع حزب دموکرات جلب نماید و از سوی دیگر‬ ‫با ایجاد روابط با کوبا و حزب دموکرات افتخار‬ ‫حل مشــکل بین کوبا و امریکا را به نام خود در‬ ‫تاریخ ثبت نماید‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به اختالفات سیاســی‬ ‫امریکا و روسیه بر سر مســاله اوکراین‪ ،‬امریکایی‪‎‬ها از بیم‬ ‫اتحاد یا نزدیکی کوبا به روسیه علیه امریکا با توسعه روابط با‬ ‫کوبا زمینه همکاری کوبا با روسیه را از بین بردند‪.‬‬ ‫در عین حــال امریکا در یــک بازنگری در سیاســت‬ ‫خارجی خــود در نظر دارد بــا حل اختالفات با کشــورهای‬ ‫مختلف در رقابت های اقتصادی و سیاسی در جهان بتواند‬ ‫رقابت خوبی داشــته باشــد‪ .‬کوبا نیز به جهت مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و تحریم های اعمال شــده از طــرف امریکا و‬ ‫هم پیمانانش دچار معضالت اقتصادی شده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫این کشور با استقبال از همکاری امریکا در توسعه مناسبات‬ ‫سعی کرده از این فرصت در حل مشکالت داخلی و خروج‬ ‫کوبا و اشتغالزایی مفید باشد‪.‬‬ ‫در عین حال امریــکا در روابط خصمانه خود با کوبا در‬ ‫‪60‬ســال گذشــته به این واقعیت پی برد که نه تحقیق و نه‬ ‫تجسس نمی‏تواند خواســته‏های انها را تحقق ببخشد و به‬ ‫همین جهت در بیانیه کاخ ســفید در یک چرخش سیاسی‬ ‫نوین امریکایی‏ها حضور و نفوذ مجدد در کوبا را شگرد جدید‬ ‫خود به عرصه‏های جهانــی اعالم کردند کــه ان برقراری‬ ‫ارتباط مجدد سیاسی در قبال برداشتن برخی تحریم‏ها علیه‬ ‫کوباســت‪.‬پیش تر و به دنبال ازاد شدن جاسوس امریکایی‬ ‫در کوبا و ازاد شدن سه جاســوس کوبایی از زندان امریکا‪،‬‬ ‫روابط دو کشور به مرحله جدیدی رفت و این امر‬ ‫منجر به شروع رفع اختالفات و روابط سیاسی‬ ‫بین دو کشور شد‪.‬‬ ‫البته باتوجــه به روند مذاکــرات پیش رو‬ ‫و تجمیــع یک ســری مشــکالت سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امنیتــی و بین المللی فی مابین دو‬ ‫کشور در ‪ 50‬ســال گذشــته‪ ،‬روند ذوب شدن‬ ‫یخ های روابط امریــکا و کوبا با کنــدی انجام‬ ‫می گیــرد و همان طور که وزیــر خارجه امریکا‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬شــروع روابط کامــل همه جانبه با‬ ‫کوبا نیازمند گذر زمان است و این امر می تواند‬ ‫الگویی برای سایر کشورها که با امریکا روابط‬ ‫خصمانه ای دارند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫سیاست جدید حزب دموکرات امریکا در‬ ‫شــرایط حاضر بر این اساس است که برخی از‬ ‫اختالفات سیاســی با کشــورهای مختلف در‬ ‫جهان را از طــرق مختلــف در دوره فعلی حل‬ ‫نماید‪ .‬باتوجه به شکستی که حزب دموکرات در‬ ‫انتخابات سنا متحمل شد و باتوجه به ضعف‏هایی که دولت‬ ‫امریکا در جنگ سوریه‪ ،‬عراق و افغانستان با ان مواجه شد‪،‬‬ ‫جهت پاســخگویی به افکار مردم امریکا و استفاده از تمام‬ ‫پتانسیل های موجود در شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی‬ ‫به شدت به دنبال توسعه روابط با کشورهایی است که با انها‬ ‫روابط خصمانه ای داشته است‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫از هر زبان که می شنوی‪...‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫برای جامعه ای که بابت اقتصاد و سیاست و خیلی چیزهای دیگرش‬ ‫کمی خسته و گنگ به نظر می رسد شنیدن یک موسیقی نوستالژیک‬ ‫رو ح افزا یا دیدن یک فیلم عاشقانه خوب مانند شنیدن یک شعر کوتاه‬ ‫غم انگیز‪ ،‬لذت بخش است‪ .‬می توان گفت که وضعیت فیلم سینمایی‬ ‫«در دنیای تو ساعت چند است؟» این چنین است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫گفت وگوباصفییزدانیان‪،‬کارگردان‬ ‫«دردنیایتوساعتچنداست؟»‬ ‫مسالهماعشقنبود‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪56‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫مسعود نجفی ‪ -‬علیرضا بهرامی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اقای یزدانیــان! در ابتدا می خواهــم کمی درباره‬ ‫شــروع کار با علی مصفا و برخــی از دیگر اعضای‬ ‫گروه و تداوم همکاری تان بگویید‪.‬‬ ‫ما از اوایــل ســال های ‪ 80‬و ‪ 81‬که هنوز شــرکت‬ ‫ُردفیلم را تاســیس نکرده بودیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم با هم کار‬ ‫کنیم و از انجا کار را شــروع کردیم‪ .‬بنده داشتم فیلم مستند‬ ‫می ساختم و اقای صاحب زمانی مونتاژ کردند و اقای مصفا‬ ‫کمک های دیگری انجام دادند که البته ربط مســتقیمی به‬ ‫فیلم مستند من نداشت‪ .‬البته از انجا شروع شد که همزمان‬ ‫با ان‪ ،‬من فیلم «در جست و جوی شــهرزاد» را می ساختم‬ ‫و بعدش دیگر ادامه پیدا کرد؛ تا اینکه یک ســال بعد اقای‬ ‫مصفا می خواســتند «سیمای زنی در دوردســت» را بسازند‬ ‫که من به عنوان همکار فیلمنامه نویس همکاری داشــتم و‬ ‫چون هر سه نفر یک جا بودیم‪ ،‬طبیعی بود که از هم مشورت‬ ‫می گرفتیم‪ .‬ممکن است سلیقه ما ســه نفر در بعضی جاها‬ ‫مشترک نباشد ولی از طرفی همدیگر را خوب درک می کنیم‪.‬‬ ‫همین رونــد طیبعی اش بــود‪ .‬در فیلم دوســتان من کاری‬ ‫نکردم‪ .‬من در «پله اخر» هیچ نقشی نداشتم‪ ،‬در «چیزهایی‬ ‫هست که نمی دانی» من فقط در لیســت تشکرها بودم که‬ ‫ان هم صرفا به خاطر چند تا نظر بود‪ .‬این را چند بار گفته ام که‬ ‫من به خاطر ذات خودم بیشتر مردم را به کار می گیرم و مردم‬ ‫را به دردسر می اندازم‪ ،‬یعنی حضور اقایان در کارهای من‪،‬‬ ‫چه مستندها و چه فیلم های داستانی‪ ،‬پررنگ تر بوده تا خود‬ ‫من در کارهایشان‪.‬‬ ‫در این فیلم کســانی با شــما کار کردند که تجربه‬ ‫کارگردانی داشتند‪ .‬ایا از نظر همفکری و مشورت‬ ‫در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» مشارکت‬ ‫در دنیای تو حالم خوب است‬ ‫روایت یک عشق ایرانی در فرمی‬ ‫فرانسوی‬ ‫فضای فرانسوی به فیلم وصله شده‬ ‫نقد اکبر عبدالعلی زاده از « در دنیای‬ ‫تو ساعت چند است؟»‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫همان قصه عشــق که تکرار می شــود‪ .‬همچنین‬ ‫استحاله در اثر عشق‪...‬‬ ‫یک نکته جالب از زمان جشنواره به بعد تاکید روی‬ ‫وجه عاشقانه فیلم بود‪ .‬در زمان نگارش فیلمنامه این بخش‬ ‫بارز نبود‪ .‬در مرحله دوم همان طور که از اسم فیلم پیداست‪،‬‬ ‫به پراکندگی نســل های ایرانی از همدیگر نگاهی داشتیم‪،‬‬ ‫اینکه وقتی اینها به هم برسند باز چقدر از هم دورند و اگر قرار‬ ‫بود یک شــعار باالی پوســتر فیلم قرار می دادیم‪ ،‬این بود‪:‬‬ ‫«در بیست ســالگی همه شــاعر اند‪ ،‬در چهل سالگی مهم‬ ‫است چگونه باشی‪».‬‬ ‫یعنی در گیر نشــدن به روزمرگی‪ .‬در واقــع این ادمی‬ ‫ است که درگیر روزمرگی نشود و این گذشته کمک می کند به‬ ‫نزدیک شدن ادم ها به هم‪ .‬طبعا قصه تکراری است‪ ،‬چون‬ ‫نصف بیشتر ادبیات ما درباره عشق است‪ .‬من نه به استحاله‬ ‫در عشق اعتقادی دارم و نه ان را در فیلم اجرا کردم‪ .‬نکته ای‬ ‫که برای من جالب اســت‪ ،‬نگاه ایرانی به غرب اســت و ان‬ ‫ی که غرب را ندیده و تصوری کلیشــه ای از غرب دارد‪.‬‬ ‫ایران ‬ ‫وقتی ان را ندیده ای‪ ،‬فکر می کنی ادم های فرانسوی معموال‬ ‫در کافه هســتند‪ ،‬همه جور مخلفــات می خورند‪ ،‬اکاردئون‬ ‫می زنند و عاشقی می کنند‪ ،‬که این کلیشه است‪.‬‬ ‫کاراکتر اصلی این فیلم نماینده فرانسه نیست‪ ،‬نماینده‬ ‫بخشــی از ایرانی هایی اســت که فرهنگ دیگری را حمل‬ ‫می کنند و می گوید که چیزهای دیگری هست‪ .‬اما نکته این‬ ‫است که این وجه عاشقانه فیلم ان قدر برای من حائز اهمیت‬ ‫نبوده اســت‪ .‬من وقتی خودم این طور هســتم که راجع به‬ ‫‪ 30‬سال قبل یک نفر چیزی می گویم که اصال یادش نیست‪،‬‬ ‫دوست دارم یاد اوری چیزی یا اشیایی را به کسانی که چیزی‬ ‫یادشان نیست‪ ،‬انجام دهم‪.‬‬ ‫وقتی فکر می کنیم که باید رفتاری منطقی داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬ســعی می کنیم که از دل فاصله بگیریم و‬ ‫بیشتر به سمت عقل برویم‪ .‬در این راستا اکثرمان‬ ‫گمان می کنیــم که باید به عقــل و منطق رای داد؛‬ ‫منتها اینجا در این فیلم با داستانی مواجه نشدیم‬ ‫که اخرش بگوییم «عجب ادم دیوانه ای است»!‬ ‫اتفاقا در پایان فیلم ممکن اســت خیلی ها بگویند‬ ‫ای کاش من هم این طور زندگی می کردم و از این‬ ‫مسیر می رفتم که شخصیت مرد فیلم رفته است‪.‬‬ ‫او یــک اســتراتژی دارد؛ مثل گربه هــا می ماند‪.‬‬ ‫گربه ها هم یک اســتراتژی دارند‪ .‬استراتژی انها این است‬ ‫که وارد خانه شوند‪ .‬ولی بعضی ها ولگرد تر از ان هستند که‬ ‫بتوانند وارد شوند‪ .‬این هم استراتژی اش این است که بعد از‬ ‫مرگ «حواخانوم» بیاید توی خانه‪ .‬پوســتری از فیلم که ما‬ ‫می بینیم که در ان معلق شده‪ ،‬در واقع مصداق همان مساله‬ ‫اســت که می گویند همه جور معلقی می زنم تا بتوانم فالن‬ ‫کار را انجام دهم‪.‬‬ ‫راجع به موسیقی هم صحبتی بکنید و اینکه تیتراژ‬ ‫اخرش هم خیلی مورد توجه واقع شد‪.‬‬ ‫موســیقی به این صورت بــود که ایــن ترانه های‬ ‫گیلکی که در فیلم شنیده می شــود‪ ،‬برای دهه بیست و سی‬ ‫است که اقای جهانگیر سرتیپ پور که از زمان نهضت جنگل‬ ‫سیاســتمدار گیلک هم بوده و بعد شخصیت ادبی شد و بعد‬ ‫وکیل مجلس و اینها‪ ،‬ایشان یکی از کارهایشان این بود که‬ ‫روی ترانه های معروف زمانش شعر می نوشت‪ .‬در ‪ ۷۰‬نسخه‬ ‫این ها را چاپ کرده بود‪ .‬من به طور اتفاقی ‪ ۱۰‬ســال پیش‬ ‫اقای روزبه رخشــا را دیدم که گیلک بود و اینهــا را هم نگه‬ ‫داشته بود‪ .‬این هم مانند تدوین‪ ،‬بسیار روشن بود‪ .‬من یک‬ ‫روز قبل از فیلمبرداری از ایشــان خواهش کردم و اوردمش‬ ‫استودیو و ایشان با گیتار خودش این اهنگ ها را اجرا کرد‪.‬‬ ‫در نتیجه مــا در زمان فیلمبرداری کامال می دانســتیم اینها‬ ‫برای کدام قسمت فیلم اســت‪ .‬اینا همه روشن بود و اقای‬ ‫کریستوف رضاعی لطف کرد و دوباره اینها را تنظیم کرد‪.‬‬ ‫با این حــال‪ ،‬گویــا در اکــران و تبلیغــات فیلم با‬ ‫مشکالتی مواجه بوده اید؟‬ ‫نکتــه ای که خیلی بــرای من عجیب اســت‪ ،‬این‬ ‫است‪ .‬ما هرقدر می خواهیم بی حاشیه باشیم‪ ،‬نمی شود‪ .‬ما‬ ‫این فیلم را فرستادیم برای وزارت ارشاد‪ ،‬طبق روالش به ما‬ ‫ی را ساختیم فرستادیم برای پروانه‬ ‫پروانه ساخت دادند‪ .‬فیلم ‬ ‫نمایش‪ ،‬به ما پروانــه نمایش دادند‪ .‬یعنی هیچ مســاله ای‬ ‫نداشــت ولی برای ما بدترین اتفاق افتــاد‪ .‬یعنی ان کمیته‬ ‫اکران خوب کار نکرد‪ .‬دوشنبه ای گفتند که چهارشنبه زمان‬ ‫اکران شماســت‪ .‬ما دســت مان که باز نبود و فقط دو روز را‬ ‫داشتیم برای اکران‪.‬‬ ‫جلوی فیلم های یک سری از دوستان و همکاران ما را‬ ‫می گیرند و می گویند اینها سیاه نمایی است‪ ،‬جامعه را خیلی‬ ‫بد نشان داده و ما به این خوبی داریم زندگی می کنیم و اینها‪.‬‬ ‫این فیلم را که همه دارند می گویند چقدر وقتی دیدم حال مان‬ ‫خوب شد‪ ،‬پس سیاه نمایی نکرده‪ ،‬بنابراین فیلمی است که‬ ‫حال مردم را خوب کرده است‪ .‬مردم با خاطر خوش می ایند‬ ‫بیرون‪ .‬پس مشخص است که مساله انها رنگ نیست! هم‬ ‫جلوی کار دوســتان ما را می گیرند با فرض غلط‪ ،‬هم جلوی‬ ‫فیلم ما را‪ .‬به نظر من فقط سلیقه شان به این فیلم نمی خورد و‬ ‫به رنگ ربطی ندارد‪ .‬اولترا سفید هم اگر بنمایید‪ ،‬اگر دوست‬ ‫نداشته باشــند‪ ،‬جلویش را می گیرند‪ .‬یکی از اشکاالتی که‬ ‫گرفته اند‪ ،‬این است که تبلیغ برای فرانسه است! من گفتم‬ ‫چه تبلیغ عجیبی است برای فرانسه‪ .‬برای اینکه هر که این‬ ‫فیلم را می بیند‪ ،‬می گوید می خواهیم برویم رشت! پس ما چه‬ ‫فیلم تبلیغی اشتباهی ساختیم‪.‬‬ ‫کار بعدی تان مشخص است؟‬ ‫نه‪ ،‬مشخص نیست‪ .‬دارم می نویسم‪.‬‬ ‫ولی کار اول شما بازخوردهای مثبتی گرفت‪ .‬تصور‬ ‫این واکنش ها را داشتید؟‬ ‫در واقع این کار اول من نیســت‪ .‬وقتی گروهی از‬ ‫بازیگرها تا اقای رامین فر‪ ،‬اقای میرشکاری‪ ،‬اقای رضاعی‬ ‫و‪ ...‬هستند‪ ،‬پس تجربه اول نیست‪ .‬من همیشه به خودم‬ ‫می گفتــم‪ ،‬در بخش هنر و تجربــه‪ ،‬این کار بــا حضور این‬ ‫دوستان‪ ،‬کجایش تجربه اســت! اینها همه پیرانی هستند‬ ‫که ده ها سال است در سینما تجربه دارند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫داشتند؟‬ ‫بله‪ ،‬خیلی زیاد‪ .‬طبیعی است؛ چون اولین کاری بود‬ ‫که به شکل متمرکز داشت در دفتر اتفاق می افتاد‪ .‬منهای‬ ‫ما سه نفر (من‪ ،‬علی مصفا و فردین صاحب زمانی) افرادی‬ ‫هم که در پیش تولید نزدیک می شدند‪ ،‬به گروه می پیوستند‬ ‫و همه درگیر بودند‪ .‬مثال یک پیشــنهاد اقــای مصفا دادند‬ ‫که فیلمنامه را در حضور همه ســرگروه ها بخوانیم‪ .‬بنابراین‬ ‫همه ســرگروه ها‪ ،‬چه طراحی‪ ،‬چه فیلمبــرداری و‪ ...‬امدند‬ ‫و فیلمنامه خوانده شــد و وقتی کار اغاز شد‪ ،‬همه در جریان‬ ‫جزئیات کار بودند‪ .‬این خیلی به ما کمک کرد‪.‬‬ ‫در مرحله تدوین چطور؟‬ ‫اقای صاحب زمانی در زمان فیلم برداری هم حضور‬ ‫داشتند و به رشت امدند و همان جا از نزدیک کار را می دیدند‪.‬‬ ‫قسمت های گرفته شده را تدوین اولیه می کردند و این باعث‬ ‫می شد که ما به کمبودهای خود پی ببریم‪ .‬در فیلم «پله اخر»‬ ‫تدوین در اواخر فیلمبرداری اغاز شد‪ ،‬در حالی که در تجربه‬ ‫«در دنیا تو ســاعت چند اســت» ما بیســت روز بعد از پایان‬ ‫فیلم برداری‪ ،‬با تدوین امــاده روبه رو بودیم‪ ،‬چون اغلب کار‬ ‫در طول فیلم برداری تدوین شده بود‪.‬‬ ‫شما با خطه گیالن کامال اشنا هستید؟‬ ‫نه کامال‪ ،‬چون مادرم رشتی هستند‪ ،‬عالقه خودم‬ ‫هم همیشه به طرف مادری و فرهنگ گیلکی بوده ولی هیچ‬ ‫وقت انجا زندگی نکردم‪ .‬در بعضی از اتفاقات مانند موسیقی‬ ‫فیلم کمک چند نفر که از من رشتی تر هستند باعث شد این‬ ‫اثر را خوب دراوردیم‪.‬‬ ‫درباره انتخاب بازیگــران چطور؟ شــما از اول به‬ ‫ی فکر می کردید؟‬ ‫نقش اقای مصفا و خانم حاتم ‬ ‫زمانی که فیلمنامه را می نوشتم‪ ،‬به طور طبیعی روی‬ ‫کاراکتر خانم حاتمی و اقای مصفا متمرکز بودم‪ .‬خودشان‬ ‫معتقد بودند که ازشان دور هست‪ ،‬اما فکر می کنم نتیجه ای‬ ‫که داد‪ ،‬به دور از تبلیغات روی فیلم‪ ،‬عالی بود که بســیاری‬ ‫معتقد هســتند که از نقش هــای خوب ایــن زوج هنرمند در‬ ‫سینما بوده است‪.‬‬ ‫منهای سه شخصیت اصلی (زهرا حاتمی‪ ،‬لیال حاتمی ‬ ‫و علی مصفا) بقیه که نقش گیلک را بازی می کنند‪ ،‬همه از‬ ‫اهالی انجا هستند‪ .‬حتی جایی که بازیگر مناسب برای نقش‬ ‫خاله جان پیدا نشد‪ ،‬من از خاله خودم کمک گرفتم که هیچ‬ ‫وقت جلوی دوربین نرفته بود‪ .‬ما قصد داشتیم که بازیگران‬ ‫اصلی به هیچ وجه تقلید صدای گیلکی انجام ندهند و لهجه‬ ‫عوض نکنند تا همین طور پذیرفته بشوند‪ .‬حضور بازیگران‬ ‫گیلکی هم حضور خوبی بود‪.‬‬ ‫ولی خیلی هــا معتقدنــد اســتفاده از زوج مصفا و‬ ‫حاتمی با توجه به پیشینه موضوع‪ ،‬ذهنیت از پیش‬ ‫طراحی شده ای را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وقتی تیتراژها یکی اســت‪ ،‬به طــور عجیبی باعث‬ ‫می شود فکر کنند که فیلم ها یکی هستند‪ ،‬ولی ما خودمان که‬ ‫یک رای در میان مخاطبان هستیم‪ ،‬هیچ وقت فکر نکردیم‬ ‫که سه فیلم مان شبیه هم هستند‪ .‬شــاید در تیتراژ این گونه‬ ‫باشــد ولی در کاراکترها متفاوت هستند‪ .‬بازی خانم حاتمی ‬ ‫و اقای مصفا در «پله اخر» هیــچ ارتباطی ندارد با بازی انها‬ ‫در «در دنیای تو ساعت چند است‪ ».‬فراموش نکنیم چندین‬ ‫بازیگر در طــول تاریخ داریــم که با هم نقش هــای زیادی‬ ‫بازی کردند‪.‬‬ ‫درباره موضــوع فیلم هم این بحث مطرح اســت‬ ‫که بعضی معتقد هستند سوژه فیلم بدیع نیست؛‬ ‫‪1‬‬ ‫صفــی یزدانیــان را از ســال ها پیــش به عنــوان‬ ‫نویســنده نشــریاتی خاص در حوزه ســینما و ترجمه‬ ‫می شــناختیم‪ .‬در گروه گرد امــده از چند ســال پیش‬ ‫به همراه علی مصفا نیز فیلم نامه نویسی کرده بود ضمن‬ ‫انکه ســال ها با فیلم های مســتندش در عرصه داخلی‬ ‫و خارجی درخشــش هایی را رقم زده بود‪ .‬اما بی شک با‬ ‫کارگردانی اولین فیلم سینمایی اش خیلی بیشتر دیده‬ ‫شده است؛ دیده شــدنی که قطعا در ســال ها مطالعه‬ ‫و فعالیت زیرســاختی ریشــه دارد‪ .‬هرچند می گوید به‬ ‫عشق فکر نمی کرده ‪ ،‬اما فیلمش از منظر عشق به مذاق‬ ‫خیلی ها خوش امده است‪.‬‬ ‫واکنش ها بی سابقه بوده است‬ ‫گفت وگو با علی مصفا‪ ،‬بازیگر و‬ ‫تهیه کننده فیلم «در دنیای تو‬ ‫ساعت چند است؟»‬ ‫‪57‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نقداکبرعبدالعلیزادهاز«دردنیای‬ ‫توساعتچنداست؟»‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪58‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫فضایفرانسویبهفیلم‬ ‫وصلهشده‬ ‫سارا میرشجاعی‬ ‫خبر نگار‬ ‫فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» پر است‬ ‫از سکانس های نوستالژیک؛ این تاکید بر خاطره ها چه‬ ‫کارکردی در روایت داستان دارد؟‬ ‫فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» یک روایت‬ ‫روان و مبتنی بر خاطرات نوستالژیک است که از همین منظر‬ ‫خاطره انگیز بودن هم با مخاطــب ارتباط برقرار می کند‪ .‬به‬ ‫عالوه فضای لطیف این فیلم برای بیان مفاهیم انسانی که‬ ‫در ان مطرح شده مناسب است‪ .‬حس نوستالژی که در تمام‬ ‫فیلم موج می زند و تجربیات عاشــقانه دیگــری که در فیلم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬هرکدام می تواند با بخشــی از مخاطبان ارتباط‬ ‫برقرار کند‪ .‬یعنی هر طیفی از مخاطبان این فیلم با جنبه ای‬ ‫از ان ارتباط برقــرار می کنند‪ .‬رفتارهــا و دیالوگ های فیلم‬ ‫شاید بخشی از خاطرات مخاطبان باشد که از دیدن ان لذت‬ ‫می برند‪ .‬همین خاطره بازی عاشقانه داستان و روایت فیلم را‬ ‫جذاب کرده است‪.‬‬ ‫اساسا مفهوم عشق باعث جذاب شدن فیلم شده‬ ‫یا همان خاطره بازی هایی که اتفاق می افتد؟‬ ‫نکات مفهومی خوبی در اهمیت ارتباط عاشقانه در‬ ‫این فیلم مطرح می شــود که بخش قابل توجه این مفاهیم‬ ‫عاشقانه‪ ،‬لذت عاشق بودن است که در شخصیت «فرهاد»‬ ‫دیده می شــود‪« .‬فرهاد» که یک مرد عاشــق است منتظر‬ ‫پاسخی از معشوق نیست و از عاشق بودن خود لذت می برد‬ ‫که این به نظر من مفهوم بســیار جذابی اســت که کمتر در‬ ‫سینمای ایران دیده شده اســت‪ .‬در طول داستان می بینیم‬ ‫که «فرهاد» از گذشته های دور تا به حال از عاشق بودن خود‬ ‫‪2‬‬ ‫«در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» ســاخته‬ ‫صفی یزدانیان‪ ،‬روایتی است از داستان یک عشق‬ ‫قدیمی که هیچ گاه بــا دوری از معشــوق فراموش‬ ‫نشده است‪ .‬لحظاتی از یک عشــق ناب را در فیلم‬ ‫می بینیم که اگر با تمام نوســتالژی های ان ارتباط‬ ‫برقرار نکنیم‪ ،‬حداقل بخشی از ان خاطره مشترک‬ ‫اکثر ماســت‪ .‬فضای رمانتیک داستان با موسیقی‬ ‫عاشــقانه ای همراه اســت که مخاطب را از صندلی‬ ‫ســینما بلند کرده و در خاطرات می چرخاند؛حتی‬ ‫اگر بخشی از این خاطرات در شهر یا کشور دیگری‬ ‫مثل فرانســه اتفاق افتاده باشــد‪ .‬نــگاه و نظر اکبر‬ ‫عبدالعلی زاده‪ ،‬منتقد سینما را درباره «در دنیای تو‬ ‫ساعت چند است؟» جویا شدیم‪.‬‬ ‫لذت می برد؛ از کودکی‪ ،‬دوران دانشجویی‪ ،‬نامه نوشتن های‬ ‫بدون نام و‪ ...‬همگی از جمله رفتارهایی است که «فرهاد»‬ ‫نشان داده و این شاید به نظر برخی افراد‪ ،‬نوعی مازوخیسم‬ ‫باشد؛ اما این هم نوعی معاشقه شیرین است که اتفاقا خیلی‬ ‫خوب نشان داده شده است‪ .‬فیلمساز تالش نکرده مخاطب‬ ‫خود را اصطالحا شیرفهم کند‪ ،‬خیلی نرم‪ ،‬با لحظات ماندگار‬ ‫در فیلم و انتقال حس نوستالژیکی که تقریبا بین افراد جامعه‬ ‫مشترک است‪ ،‬مخاطب را با داستان درگیر می کند‪« .‬فرهاد»‬ ‫خیلی خوب و لطیف همه لحظات عاشقی را از کودکی تجربه‬ ‫کرده و بدون اینکه حتی به وصال برسد لحظات شیرینی را‬ ‫گذرانده است‪.‬‬ ‫قشر جوان جامعه شــاید چندان نوستالژی روان‬ ‫در داستان را درک نکنند‪ ،‬چون شاید برخی از رفتارها یا‬ ‫دیالوگ های این فیلم برای یک نسل قبل تر باشد‪.‬‬ ‫اتفاقا به نظرم بخــش عمده ای از ایــن فیلم برای‬ ‫زوج های جوان مفید است؛ ما ایرانی ها گاهی به خاطر شرم‬ ‫یا تعارف‪ ،‬بخش مهمی از خاطرات قشنگ خود را در ارشیو‬ ‫خاک گرفته ذهن فراموش می کنیم‪ .‬این فیلم مخاطب خود‬ ‫را تشویق می کند که راجع به لحظات و خاطرات قشنگ خود‬ ‫حرف بزند‪ .‬بسیاری از زوج های جوان گاهی پس از ازدواج‬ ‫فراموش می کنند که الزم اســت راجع به لحظات شــیرین‬ ‫دوست داشتن صحبت کنند و زمانی متوجه می شوند که دیگر‬ ‫دیر شده و نمی توانند ارتباط کالمی خوبی با هم برقرار کنند‪.‬‬ ‫به نظر شما کلیشه های عاشقانه یا سکانس های‬ ‫فانتزی که سبب شده با یک فیلم عاشقانه صرف‬ ‫مواجه شویم‪ ،‬سبب دلزدگی در مخاطب نمی شود؟‬ ‫کارگردان از این کلیشــه ها چطور کارکرد مطلوب‬ ‫خود را گرفته است؟‬ ‫گروهی از فیلم ها اصطالحا فانتزی هســتند‪ ،‬یعنی‬ ‫با مخاطبانی ارتباط برقرار می کننــد که اصطالحا خاطره باز‬ ‫هســتند‪ .‬گروهــی از افراد کــه دلبســتگی های فرهنگی‪،‬‬ ‫خانوادگی‪ ،‬ریشــه ای و‪ ...‬دارند و به طــور کلی تعلق خاطر‬ ‫نسبت به مســائل مختلف دارند‪« ،‬در دنیای تو ساعت چند‬ ‫است؟» را خیلی خوب درک می کنند‪ .‬اتفاقا لحظه به لحظه‬ ‫فیلم برایشان لطیف‪ ،‬ملموس و شیرین است و خاطراتی را‬ ‫زنده می کند که همین خاطرات مخاطــب را پای فیلم نگه‬ ‫می دارد‪ .‬خــب دیگرانی که بــرای احساســات اعتبار قائل‬ ‫نیستند و کمتر به مســائل عاطفی می پردازند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ارتباط خوبی با فیلم برقرار نکنند‪ .‬بــه هرحال هر فیلمی که‬ ‫ساخته می شود همین طور اســت و هرکس مطابق با سلیقه‬ ‫خود می تواند بگوید ان را دوســت دارد یا خیر‪ .‬ضمن انکه‬ ‫شوخی های گاه و بیگاه داستان نوعی فاصله گذاری را ایجاد‬ ‫می کند که پل ارتباطی می ســازد تا مخاطب بتواند از منظر‬ ‫شخصی خود با فیلم همراه شود‪ .‬درحقیقت فیلمساز زیرکانه‬ ‫ساختاری ایجاد کرده که عالوه بر اینکه مخاطب‪ ،‬داستان را‬ ‫دنبال می کند اما خیلی به دنبال همذات پنداری نبوده و بیشتر‬ ‫به دنبال ایجاد یک پل ارتباطی از طریق خاطرات شــیرین‬ ‫ادم هاست‪ .‬در واقع فیلمساز بر مشترکات بین انسان ها که‬ ‫همان خاطرات عاشقانه است سرمایه گذاری کرده‪ ،‬ممکن‬ ‫است مخاطبی با یک شخصیت و داســتان او ارتباط برقرار‬ ‫کند اما مخاطب دیگــری با شــخصیت های دیگر‪ .‬زیرکی‬ ‫فیلمساز در این است که از این سرمایه درونی مخاطب بهره‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫ایــا موقعیــت اجتماعی امــروز جامعه ایــران هم‬ ‫توانسته در این محبوبیت نقش داشته باشد؟‬ ‫حتما همین طور اســت؛ در ســینمای این روزهای‬ ‫ایران متناوبا خــاف داســتان «در دنیای تو ســاعت چند‬ ‫اســت؟» را می بینیم؛ اکثر فیلم ها و حتی سریال های ما پر‬ ‫شده از داســتان پلیدی‪ ،‬خیانت‪ ،‬رفتارهای سخیف انسانی‬ ‫و دیگر موضوعات این چنینی‪ .‬در چنین وضعیت پرتنشــی‬ ‫که در فیلم های سینمایی‪ ،‬نمایش و سریال ها به وجود امده‬ ‫است‪ ،‬فیلمی مثل «دردنیای تو ساعت چند است؟» که یک‬ ‫قصه لطیف عاشقانه را روایت می کند از نظر من یک تنفس‬ ‫را برایمان به ارمغان می اورد‪ .‬مخاطب دقایقی را با لحظات‬ ‫شیرین داستان و شخصیت های فیلم همراه می شود که از‬ ‫این نظر هم می توان این فیلم را یک اثر مناسب اجتماعی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫استفاده از فضای شهر «بندر انزلی» و نماهایی که‬ ‫از شهر فیلمبرداری شــده که بعضا کارت پستالی‬ ‫است چه کارکردی در فیلم دارد؟‬ ‫سال هاست که در سینمای ایران معدود فیلمی هایی‬ ‫را می بینیم که در انهــا اصطالحا «مکانت» وجود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مکانت در فیلم های ایرانی فراموش شــده و خیلی‬ ‫فرهنگ‬ ‫وقت است که مثال شعری در فیلم نمی بینیم که مخاطب را به‬ ‫مکانی خاص ارجاع دهد‪ .‬ادرسی در فیلم وجود ندارد و زمان‬ ‫و مکان فراموش شده است‪ .‬مخاطب نمی داند داستان در‬ ‫کدام نقطه یا در چه زمانی اتفاق می افتد‪ .‬انچه از دیگر نکات‬ ‫بارز فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» محسوب می شود‬ ‫این است که درباره هویت یک شهر که اتفاقا با زیرکی خارج‬ ‫از تهران انتخاب شــده‪ ،‬نشــانه هایی ارائه می دهد‪ .‬درباره‬ ‫حس ادم های شــهری که قصه فیلم در ان شکل می گیرد‪،‬‬ ‫برخی اداب و رســوم‪ ،‬فرهنگ و حتی نوع لباس پوشــیدن‬ ‫مردم این شهر اطالعاتی ارائه می شود و اصطالحا مکانت‬ ‫را در این فیلم شاهدیم‪ .‬برای توضیح «مکانت» باید بگویم‬ ‫که به عنوان مثال وقتی صحبت از شــهر پاریس باشد انگار‬ ‫همه ما ان را می شناســیم‪ ،‬حتی اگر ندیده باشــیم‪ ،‬ان قدر‬ ‫که در فیلم های مختلــف‪ ،‬اخبار‪ ،‬عکس هــا و‪ ...‬راجع به‬ ‫پاریس اطالعات داده اند‪ .‬حتی المان های مختلف شهری‬ ‫مثل پاریس هم برای مخاطب اشــنا و جا افتاده است‪ .‬حال‬ ‫اگر به همیــن مخاطب بگوییم «دربند» شــاید چندان این‬ ‫منطقه را نشناســد و حس کند جایی دورافتاده است‪ .‬وقتی‬ ‫اطالعاتی در فیلم ها یا رسانه های دیگر از محالت شهر به‬ ‫مخاطب داده نشــود‪ ،‬بیننده از لحاظ ذهنی خود را از مکان‬ ‫مورد نظر دور احســاس می کند‪ .‬در واقع شــهر «پاریس»‬ ‫برای من مکانــت دارد اما «دربند» که در شــهر خودم قرار‬ ‫گرفته این طور نیســت‪ .‬ســینمای امروز ما در زمینه مکانت‬ ‫دچار غفلت جدی اســت‪ ،‬در دهه های ‪ 40‬تا ‪ 60‬این نقص‬ ‫را نمی دیدیم‪ .‬در فیلم هایی مثــل کارهای اقای کیمیایی‪،‬‬ ‫مکان هایی مثل حمام محل یا مسجد به طور پررنگ در ذهن‬ ‫مخاطب می ماند اما سال هاســت که در فیلم ها ادرس داده‬ ‫نمی شود‪« .‬در دنیای تو ساعت چند است؟» در زمینه ایجاد‬ ‫مکانت هم خوب عمل کرده و مثال معماری شــهر را طوری‬ ‫نشان می دهد که مخاطب با ان امیخته می شود‪ .‬الزم است‬ ‫فیلمسازان ما از این ظرافت ها هم بهره بگیرند؛ اما متاسفانه‬ ‫برخی از فیلمســازان ما شــناختی از این ظرافت ها ندارند و‬ ‫انها را به کار نمی گیرند‪ ،‬حتی اگر به صورت تئوری و فرمول‬ ‫فلیمسازی ان را خوانده باشــند‪ .‬در صورتی که لحظات ناب‬ ‫باید در نما جست وجو شــده و حتی در داستان کاشته شود؛‬ ‫وقتی فیلم های ماندگار را می بینیم‪ ،‬سرشار از لحظات ناب‬ ‫هســتند و همین لحظــات می تواند فیلم را بــرای مخاطب‬ ‫خاطره انگیز کند‪.‬‬ ‫شاید برخی رفتارهای عاشقانه عجیب که در فیلم‬ ‫دیده می شود هم برای ایجاد جذابیت کارکردهای‬ ‫خود را ایفا کرده باشند‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬رفتارهای خالف امد یا متناقــض هم از دیگر‬ ‫اتفاقاتی است که در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟»‬ ‫به وقوع می پیونــدد‪ .‬منظور از رفتارهــای متناقض نما این‬ ‫اســت که رفتارهایی را از شــخصیت های داســتان ببینیم‬ ‫که انتظــارش را نداریــم‪ .‬ایــن رفتارهــای متناقض نما به‬ ‫دلیل جذابیتی که دارنــد در ذهن مخاطب ثبت می شــود‪.‬‬ ‫صحنه هایی از فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» مثل‬ ‫سکانسی که «فرهاد» وسط کوچه روی سرش می ایستد یا‬ ‫سکانســی که صدای ضبط شده معشــوق را پخش می کند‬ ‫و‪ ...‬همگی جزو رفتارهای متناقض نمایی است که به نظرم‬ ‫لحظات خاطره انگیزی را در ذهن مخاطب ثبت کرده و سبب‬ ‫ماندگاری فیلم می شود‪ .‬رفتارهای متناقض نما تا سال ها در‬ ‫ذهن مخاطب باقی می ماند؛ مثال کمتر کسی است که رفتار‬ ‫دکتری که در فیلم «اژانس شیشــه ای» لقمه نان و پنیر به‬ ‫دیگران می دهد را فراموش کرده باشد‪.‬‬ ‫برخی منتقدان تاکید بیش از حد فیلمساز بر ایجاد‬ ‫فضای فرانســوی در فیلم را به نوعی غربزدگی و‬ ‫روشنفکرنمایی نســبت می دهند‪ .‬به نظر شما ایا‬ ‫الزم بود که فیلمســاز تا این حد بــر ایجاد فضای‬ ‫فرانسوی تاکید کند؟‬ ‫بخشی از این موضوع به ضرورت بافت فیلم است‬ ‫اما من هم موافقم که ضرورتی نداشــت که این همه اصرار‬ ‫برای ایجاد فضای فرانســوی و تاکید بــر زندگی در پاریس‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬فیلم اتفاقا خیلی ایرانی است و این فضای‬ ‫فرانســوی به نظرم به فیلم وصله شده است‪ .‬به هرحال این‬ ‫موضوع سلیقه کارگردان بوده؛ کاش سلیقه اش چیز دیگری‬ ‫بود و فیلم را کامال با فضای ایرانی که اتفاقا ظرفیت باالیی‬ ‫برای داســتان های عاشــقانه دارد پیش می برد‪ .‬با شناخت‬ ‫اندکی که از فرهنگ و داستان های ایرانی دارم می دانم که‬ ‫عاشقانه های ایرانی ان قدر لطیف‪ ،‬غافلگیرکننده‪ ،‬جذاب و‬ ‫روان است که فیلمساز چندان احتیاجی به تاکید بر پوشش‬ ‫فرانســوی‪ ،‬زبان فرانســوی و‪ ...‬نداشته باشــد اما در عین‬ ‫حال همین ها هم در داستان خوب نشسته و از فیلم بیرون‬ ‫نزده است‪.‬‬ ‫احتماال فیلمســاز دربــاره فضایی فیلم را ســاخته که‬ ‫خودش از ان شناخت دارد و شاید هم در این فضا کار کرده‬ ‫تا پوزیشــنی برای طبقه روشنفکر جامعه ســاخته باشد و از‬ ‫این گروه هم جذب مخاطب کند‪ .‬می توانیم از این قسمت‬ ‫فیلم که در فضای فرانســوی کار شده خوشــمان نیاید اما‬ ‫کار سختی بود‬ ‫روایت تدوینگر «در دنیای تو ساعت چند است؟»‬ ‫‪3‬‬ ‫فردینصاحب زمانی‪،‬بیشتر‬ ‫کار تدویــن و صداگــذاری فیلم ‬ ‫انجام داده اما با فیلم «چیزهایی‬ ‫هست که نمی دانی»‪ ،‬به عنوان‬ ‫کارگــردان هم شــناخته شــده‬ ‫است؛ فیلمی که جایزه جشنواره‬ ‫کارلووی واری را هم برای او به ارمغان اورده اســت‪ .‬او‬ ‫در این ســال ها عمال عضو تیمی بوده که عالوه بر این‬ ‫فیلم‪ ،‬فیلم های «ســیمای زنی در دوردســت»‪« ،‬پله‬ ‫اخر» و «در دنیای تو ساعت چند است؟» را هم تولید‬ ‫کرده اســت‪ .‬او در فیلم اخیر نیز در مقام تدوینگر کار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫ما از اول همــه فیلمنامــه را خوانده بودیــم که باعث‬ ‫طبیعی تر افتــادن اتفاقات می شــود‪ .‬بله‪ ،‬بــه نظرم خیلی‬ ‫ســخت بود که هر ســه فیلم‪ ،‬یک مــدار کلیشــه ای دیده‬ ‫نشده اســت‪ .‬در واقع کلیشه ای اســت که کلیشه نیست و‬ ‫کســی این کار را نکرده اســت‪ .‬در تدوینش هم همین طور‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫اقای صاحب زمانی! در گروه شــما تدوین چگونه‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫در دفتر مــا اگر قرار بــر تولید فیلمی باشــد‪ ،‬مثال‬ ‫من تدوین می کنم امــا در تدوین‪ ،‬چه در فیلــم «پله اخر»‬ ‫و چــه فیلم «در دنیــای تو ســاعت چند اســت»‪ ،‬تدوین را‬ ‫به صورت مشــورتی انجام دادیــم‪ ،‬یعنی اینکــه کارگردان‬ ‫هم کنــار تدوینگــر حضــور دارد‪ .‬اقای مصفــا در مقاطعی‬ ‫می اینــد و نظــر می دهنــد و در واقــع ایــن رونــد کار در‬ ‫دفتر ماست‪.‬‬ ‫برای نیتی کــه می خواهد محصــول کارش فیلم‬ ‫«در دنیای تو ســاعت چند اســت» باشد‪ ،‬خیلی‬ ‫چیزها باید یکدســت باشــد‪ .‬در این فیلم از اسم‬ ‫کار شــروع می شــود‪ ،‬تــا تدویــن و موســیقی‪.‬‬ ‫اســتراتژی فیلم چقدرش شــبیه چیزی بوده که‬ ‫اقای یزدانیــان در مقــام کارگردان اثر خواســته‬ ‫انجام شود؟‬ ‫ی را که‬ ‫به نظرم تدوینگر درواقع باید سعی کند ریتم ‬ ‫نویسنده فیلمنامه در ذهنش داشــته و به واسطه بازیگران‪،‬‬ ‫طراحی صحنه‪ ،‬حرکت در میزانسن و دکوپاژ‪ ،‬اجرایی شده‪،‬‬ ‫همان ریتم را ادامه بدهد‪.‬‬ ‫حاال چیزهای دیگری هم به انها اضافه می شود؛ اینکه‬ ‫چیزی را برای به دســت اوردن ان ریتم‪ ،‬از دســت ندهیم‪،‬‬ ‫مثال بخشی از ان اطالعاتی که الزم است و بخشی از جنبه‬ ‫کاراکتر که باید حتما نگهش داریم‪.‬‬ ‫می توانــم بگویــم کــه در این ســه فیلم‪ ،‬ایــن فیلم‬ ‫سخت ترین تدوین را داشــت؛ در صورتی که فیلم پله ها به‬ ‫نظر می اید که تدوین سخت تری داشته باشد ولی در ان فیلم‬ ‫بیشتر تصمیم گیری می کردیم ولی اینجا سختی کار به دست‬ ‫اوردن و حفظ ان ریتم است‪.‬‬ ‫نمی توانیم بگوییم دچار غربزدگی شده؛ به هرحال این هم‬ ‫بخشی از نوستالژی نویسنده و کارگردان است‪ .‬اگرچه منطق‬ ‫روایی خوبی برای قصه فیلم تدارک دیده شــده‪ ،‬اما گرایش‬ ‫فیلمساز به ایجاد یک فضای فرانسوی قابل درک نیست و به‬ ‫نظرم کمکی به این روایت نمی کند‪ .‬ناگفته نماند بسیاری از‬ ‫اتفاقات عاشقانه داستان مبتنی بر احساسات و روابط ایرانی‬ ‫است که این بخش فیلم اتفاقا خیلی هم خوب از کار درامده‬ ‫است‪.‬تاکیدفیلم بر اینکهشخصیتزنداستانتحصیلکرده‬ ‫فرانسه است‪ ،‬همسر شــخصیت اصلی که فرانسوی است‬ ‫و دیگر المان های مربوط به فرانســه که اگرچه به نظر من‬ ‫چندان ضروری نبود اما همین فضای فرانسوی هم خوب در‬ ‫داستان نشسته و بسیاری از مخاطبان با همین فضا ارتباط‬ ‫خوبی برقرار کرده اند‪.‬‬ ‫شــناخت فیلمســاز از موضوع‪ ،‬شــخصیت ها یا‬ ‫فضــای روایت داســتان تا چــه حــد می تواند در‬ ‫موفقیت فیلم موثر باشد؟‬ ‫وقتی فیلمی با دقت بر اجزا و عناصر خود ساخته شود‬ ‫محصول قابل اعتنا خواهد شــد؛ به ویژه اگر فیلمساز درباره‬ ‫چیزی بسازد که ان را می شناســد‪ .‬کارگردان این فیلم با این‬ ‫خانواده زندگی کرده و افراد مختلف خانواده را می شناســد؛‬ ‫بنابراین چینش خوبی انجام داده است‪ .‬زن و شوهر در دنیای‬ ‫واقعی (لیال حاتمی و علی مصفا) را در فیلم عاشق و معشوق‬ ‫نشان می دهد و به وسیله انها یک داســتان عاشقانه را رقم‬ ‫می زند یا مادر واقعی (زهرا حاتمی) را در داســتان به عنوان‬ ‫مادر معرفی می کند و‪ ...‬شاید برخی بگویند این انتخاب ها‬ ‫خیلی بدیهی است اما باید بگوییم اتفاقا کار بسیار دشواری‬ ‫است‪ .‬اگر کارگردان بخواهد رفتارهای واقعی را در داستان‬ ‫بیاورد که دیگر نمی تواند داســتان ویژه خود را روایت کند و‬ ‫حاصل می شود یک داســتان روزمره شــهری؛ از ان دست‬ ‫فیلم هایی که اتفاقا فراوان شــده و باعث شرمندگی است‪.‬‬ ‫اساتید فیلمســازی توصیه می کنند راجع به موضوعی فیلم‬ ‫بسازیدکه با ان زندگیکرده و نسبت بهانشناختدارید؛شهر‬ ‫خود‪ ،‬داستان اطرافیان و افراد دور و بر خود را به دلیل شناختی‬ ‫که از انها دارید سوژه قرار دهید‪ .‬به قول شهی د اوینی وقتی از‬ ‫پرده تکنیک بگذریم به مفهوم می رسیم؛ مفهوم هم از درون‬ ‫فیلمساز می جوشد‪ .‬وقتی درباره موضوعی فیلم ساخته شود‬ ‫کهنسبتبهانشناختوجودداردخروجیکارفیلمی استکه‬ ‫به دل مخاطب می نشیند‪ .‬به نظرم صفی یزدانیان با شناختی‬ ‫که از عناصر و موقعیت داســتان‪ ،‬فضای روایت‪ ،‬بازیگران‬ ‫فیلم و‪ ...‬داشته توانسته فیلمی بسازد که موفق است‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫در دنیای تو حالم خوب است‬ ‫روایت یک عشق ایرانی در فرمی فرانسوی‬ ‫افشین خماند‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪60‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫« عشق دردی است که او را دوا نیست‪ .‬عاشق هم‬ ‫اتش است و هم اب‪ ،‬هم ظلمت است و هم افتاب‪».‬‬ ‫خواجه عبدالله انصاری‬ ‫یــک فیلــم را می توان دوســت داشــت‪ ،‬بی انکه‬ ‫شــاهکار باشــد‪ ،‬بی انکه قصه ای پیچیده و پررمز و راز‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬بی انکه هزینه های گز اف داشته باشد‪،‬‬ ‫ بی انکه فیلمی باشــد که برمبنای کلیشــه های مرسوم‬ ‫موفقیت یک فیلم ســاخته شــده باشــد‪ ...‬یک فیلم‬ ‫را می توان دوســت داشــت تنها به این دلیل ساده که‬ ‫صمیمانه اســت و باورهای عمومی ما ناخود اگاه جمعی‬ ‫ما را تایید می کند و بــه همین دلیل اســت که می توان‬ ‫فیلــم «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» را دوســت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فیلم از نظر فرم‪ ،‬فرمی کامال غربی دارد‪.‬کارگردان‬ ‫سعی دارد در تک تک سکانس ها‪ ،‬پالن ها‪ ،‬دیالوگ ها و‬ ‫حتی موسیقی متن و نمایش نحوه زندگی وامداری خود‬ ‫را به سینمای اروپایی در مفهوم عام و سینمای فرانسه‬ ‫در مفهوم خاص نشــان دهد و «پاریس کوچک» خود‬ ‫را در شــهر رشــت بســازد اما محتوای فیلم یک عشق‬ ‫کامال ایرانی را به تصویر می کشــد‪ .‬عشقی که رگه های‬ ‫ادبیات عاشقانه و عارفانه فارسی در ان عامدانه و شاید‬ ‫هم غیرارادی گنجانده شــده اســت‪ .‬این فیلم منطبق‬ ‫بر ناخوداگاه جمعی ما از عشــق اســت ‪ .‬عشق منهای‬ ‫امید وصال شــاید و حتی عشــق بی حضور معشــوق‪،‬‬ ‫عشــق برای عاشــقیت و توجه به این نکته کلیدی که‬ ‫«بالروزگاریست عاشقیت»‪.‬‬ ‫قهرمان مرد قصه « فرها د » نام دارد‪ ،‬اشاره ای کامل‬ ‫به یکی از نمادهای عشق در ادبیات فارسی‪ ،‬نمادی برای‬ ‫عشق ورزیدن با ایمان به اینکه وصل در کار نیست‪ .‬قصه‬ ‫فیلم «در دنیای تو ســاعت چند است؟» برای تشابه به‬ ‫روایت نظامی گنجوی از عشــق فرهاد رگه های دیگری‬ ‫هم در درون دارد‪.‬‬ ‫فرهاد مرد دوم اســت در هر دو روایت‪ ،‬ان که دیده‬ ‫ت دیده شود‪ ...‬در یک روایت‬ ‫نمی شود‪ ،‬ان که قرار نیس ‬ ‫فرهاد زیر سایه « خسرو» قرار می گیرد و در یک روایت‬ ‫انتوان و حتی پیــش از ان «حمیــد»‪ ...‬امــا فرهاد در‬ ‫هر دو روایت زندگی خود را با مدار «عاشــقیت» تنظیم‬ ‫می کند و ساعت خود را با دنیای «او»‪ .‬یکی از اوج های‬ ‫مناظره نویسی در ادب فارسی را می توان در دیالوگ هایی‬ ‫که نظامی از زبان «خســرو» و «فرهاد» نوشــته دید‪ .‬با‬ ‫خواندن ابیات این مناظره‪ ،‬شــاید دریافــت حال فرهاد‬ ‫قابسا ز در شهر رشــت در عصر حاضر اســان تر باشد‪.‬‬ ‫این مناظره که در واقع تالشی از ســوی خسرو برای از‬ ‫میدان به در کردن فرهاد از رقابت اســت با این دو بیت‬ ‫شروع می شود‪:‬‬ ‫ ‬ ‫نخستین بار گفتش کز کجایی‬ ‫بگفت از دار ملک اشنایی‬ ‫بگفت انجا به صنعت در چه کوشند‬ ‫بگفت انده خرند و جان فروشند‬ ‫این اندوه خریدن و جان فروختن پیشه فرهاد حتی‬ ‫در هزاره سوم اســت‪ .‬او چون از دیار اشــنایی می اید‪،‬‬ ‫متاعی جز خویشــتن ندارد و در ازای فروش ان توقعی‬ ‫بیشتر از اندوه خریدن ندارد‪ .‬در این راه نه زمان می تواند‬ ‫تاثیر گذار باشــد و نه مکان‪ ...‬می توان فارغ از زمان و‬ ‫فرهنگ‬ ‫مکان‪ ،‬عاشق شد و عاشق ماند‪ .‬اینکه یک نفر در فاصله‬ ‫چند هزار کیلومتری‪ ،‬به شوق یک نفر دیگر از شیر پنیر‬ ‫فرانسوی می گیرد‪ ،‬ایا شــما را به یاد این بیت از مناظره‬ ‫خسرو و شیرین نمی اندازد؟‬ ‫بگفتا گر نیابی سوی او راه‬ ‫بگفت از دور شاید دید در ماه‬ ‫قصه فرهادی که می تواند تمــام زندگی اش را در‬ ‫چمدانی خالصه کند که همــه ان یادگاری هایی هر چند‬ ‫کوچک از یک دوست است ‪ ،‬می تواند این د وبیت دیگر‬ ‫را از ان مناظر ه در ذهن متبادر سازد‪ .‬با مرور این دو بیت‬ ‫است که می فهمیم چرا فرهاد در دنیای کنونی می تواند‬ ‫عمر خود را بی حاصل نداند و بگوید‪« :‬می ارزید»‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫بگفت از عشق کارت سخت زار است‬ ‫بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است‬ ‫بگفتا جان مده بس دل که با اوست‬ ‫بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست‬ ‫م زندگی‬ ‫عشق فرهاد قاب ســازی که در هزاره سو ‬ ‫خود را با ساعت دوست تنظیم می کند‪ ،‬در همه ادبیات‬ ‫ایران دیده می شــود‪ .‬فرقی نمی کند که از زبان نظامی‬ ‫بخوانیم یا از زبان حافظ که می گوید ‪:‬‬ ‫راهیست ِ‬ ‫راه عشق که هیچش کناره نیست‬ ‫انجا‪ ،‬جز انکه جان بسپارند‪ ،‬چاره نیست‬ ‫هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود‬ ‫«در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست»‬ ‫نام قهرمان زن فیلم «گلی» است‪ ،‬اما گلی خالصه‬ ‫شده یک نام خاص تر اســت یعنی «گیله گل» از درون‬ ‫این اســم ناخوداگاه به گیالن می رســیم‪ .‬قهرمان زن‬ ‫قصه پس از سال ها زندگی در غرب و فرانسه برای زمانی‬ ‫نامشخص به گیالن بازمی گردد‪.‬‬ ‫ایا از نام او و سفر او نمی توان به کلمه « بازگشت‬ ‫» رســید؟ این بازگشــت به اصل خویش هم یکی از ان‬ ‫مواردی است که در ادبیات ایران نمونه بسیار دارد‪ .‬گلی‬ ‫در این بازگشت به دنبال خودش و گذشته اش می گردد‬ ‫اما شــگفت انکه گذشــته بخش هایــی دارد که به رغم‬ ‫اهمیت ان می تواند حتی خود ما را هم غافلگیر کند‪.‬‬ ‫همیشه «چیزهایی هســت که نمی دانیم» و این‬ ‫چیزهایی که نمی دانیم شاید راز عکسی از انعکاس مادر‬ ‫روی شیشه باشد تا عاشــقی قدیمی که هیچ گاه دیده‬ ‫نشده‪« ...‬گلی» بازگشته اســت و بی انکه خود بداند و‬ ‫حتی بخواهد پازل هــا او را به «اصــل» خویش نزدیک‬ ‫می کند‪ .‬در ادبیات مــا هیچ کس همانند موالنا در ابیات‬ ‫اغازین مثنوی این بازگشت را توصیف نکرده است‪ .‬این‬ ‫بازگشت همان سرنی است‪...‬‬ ‫بشــنو از نی چون حکایــت می کنــد ‪ /‬از جدایی ها‬ ‫ شکایت می کند‬ ‫کز نیســتان تا مرا ببریده انــد ‪ /‬در نفیرم مرد و زن‬ ‫نالیده اند‬ ‫گلی در مسیری نه چندان خود خواسته قرار گرفته‬ ‫که به این بیت مشهور عام و خاص می رسد‪:‬‬ ‫هر کســی کو دور ماند از اصل خویــش‪ /‬باز جوید‬ ‫روزگار وصل خویش‬ ‫از این بازگشــت اســت که حــال گلی هــم خوب‬ ‫می شود‪ .‬این سفر فقط برای فرهاد نیست که می ارزد‪،‬‬ ‫شاید برای گلی هم وقت ان رسیده است که ساعتش‬ ‫را با زمان تــازه ای تنظیم کند و به این نتیجه برســد که‬ ‫بپرسد‪« :‬در دنیای تو ساعت چند است؟» و او دارد این‬ ‫ساعت جدید را تجربه می کند‪ ،‬شاید او هم در این دنیای‬ ‫جدید‪ ،‬ســاعت قدیم را همانند گوشی تلفن همراهش‬ ‫فراموش کند و روزی برسد که بگوید‪« :‬می ارزد»‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مسئوالنکاریکنند‬ ‫‪62‬‬ ‫وضعیت اکران «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟»‬ ‫به نظر من خیلی خوب بوده اســت‪ .‬من همان روز که فیلم‬ ‫را برای بار اول در دفتــر اقای مصفا دیــدم‪ ،‬تصویر ذهنی‬ ‫که برایم ایجاد شــده بود‪ ،‬این بود که فیلم خوبی است ولی‬ ‫باید برود در گروه هنر و تجربه اکران شود‪ .‬ولی بعدش طی‬ ‫صحبت هایی که با اقای مصفا کردیم‪ ،‬گفتیم که حیف است‬ ‫این فیلم دیده نشود‪.‬‬ ‫از همــان موقع هم من گفتم اگر در جشــنواره اکران‬ ‫شــود‪ ،‬می توانیم برای اکران بعدش برنامه ریزی کنیم که‬ ‫خدا را شکر توانستم به ان تعهدی که به اقای مصفا داشتیم‬ ‫‪5‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سعید خانی‬ ‫پخش کننده فیلم‬ ‫فضا برای فیلم های بخش خصوصی خوب نیست‬ ‫عمل کنیم‪.‬پاییز ســال قبل من این فیلم را دیدم‪ .‬ان زمان‬ ‫«ارایش غلیظ» را در دست داشتم و طی صحبت هایی که‬ ‫با اقای یزدانیان هم داشــتیم‪ ،‬دیدیم فرصتــی نداریم که‬ ‫بخواهیم فیلم را قبل از جشنواره اکران کنیم‪ .‬چون گروه ها‬ ‫دیگر قراردادشان را بسته بودند و گفتیم در جشنواره اکران‬ ‫شود‪ ،‬عکس العمل ها را ببینیم و در اواسط اردیبهشت خوب‬ ‫می شود که اکران کنیم‪.‬‬ ‫اما اساسا بحثی هم که با بچه ها می کردیم‪ ،‬این بود‬ ‫که این فیلم با داشــتن زوج علی مصفا و لیال حاتمی‪ ،‬این‬ ‫تصویر را ایجاد می کنــد که از نوع فیلم های هنری اســت‬ ‫و فروشــی نخواهد کرد‪ .‬بعد هرچه مــا می گفتیم این فیلم‬ ‫خوبی است‪ ،‬مجاب کردن افراد خیلی سخت بود‪ .‬اما وقتی‬ ‫کار اکران شد‪ ،‬نظر همه ســینما دارها عوض شد و به تعداد‬ ‫سینماهای ما اضافه شد‪ .‬ان هم باتوجه به اینکه ما هیچ گونه‬ ‫اطالع رســانی ای نداریم و فقط فضای مجازی است‪ .‬قبال‬ ‫هم گفتم که متاســفانه در مملکت ما بحث اطالع رســانی‬ ‫خیلی ضعیف است‪ .‬مسئوالن ما بین یک محصول فرهنگی‬ ‫و چیپس و پفــک هیچ فرقی قائل نیســتند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تلویزیون که در سیاســت های جدیدش کــه نمی دانم چرا‬ ‫سیاســت های غلطی را پیش گرفته‪ ،‬متاسفانه از این فیلم‬ ‫هم حمایتی نکرد و هیچ تیزری بــه ان ندادند‪ .‬اجازه پخش‬ ‫دادند ولی اساسا اگر بخواهند تیزر رایگان ندهند‪ ،‬تخفیف‬ ‫فرهنگی ندهند‪ ،‬ما که نمی توانیم همان اندازه که برند های‬ ‫دیگر تبلیغ می کننــد‪ ،‬ما هم تبلیغ کنیم‪ .‬این سینماســت و‬ ‫اقتضایش ان قدر نیســت که ما برایش صد میلیون تومان‬ ‫هزینه کنیم‪ .‬در این صورت فیلم ما باید ‪ ۳۰۰‬میلیون بفروشد‬ ‫که هزینه تبلیغ تلویزیونی اش درست شود‪ ،‬درحالی که دوره‬ ‫گذشته زمان اقای ضرغامی از فیلم ها حمایت ویژه می شد‪.‬‬ ‫اگر شــهرداری هم از این فیلم حمایــت نکند‪ ،‬ما که‬ ‫نمی توانیم برویــم بیلبوردی را در اتوبــان مدرس که روزی‬ ‫چهار پنــج میلیون هزینه اش اســت‪ ،‬اجاره کنیــم‪ .‬باز هم‬ ‫این یک یادداشت نیست!‬ ‫فرهنگ‬ ‫نگاهی عاطفی به یک عاشقانه ارام‬ ‫‪6‬‬ ‫توجیهی ندارد‪ .‬باید برای فیلم ها فضایی درســت شود که‬ ‫بتوانند با حداقل هزینه حداکثر فضا را داشــته باشــند‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم اطالع رســانی کنیم برای این فیلم ها‪ .‬حاال با تمام‬ ‫این شــرایط فیدبک ها خوب بــوده و این تبلــیغ دهان به‬ ‫دهان می چرخد‪ .‬من مطمئنم با انرژی ای که اقای مصفا‬ ‫و اقای یزدانیان برای دیده شــدن این فیلم گذاشــته اند‪،‬‬ ‫نتیجه می دهد‪ .‬هرچه این فیلم را بیشــتر ببینند‪ ،‬مطمئنم‬ ‫ادم های بیشــتری را به ســینما می کشــاند و فروش نسبتا‬ ‫خوبی پیدا می کند‪.‬‬ ‫با این اوصاف‪ ،‬وقتی تلویزیون از ما حمایت نمی کند‪،‬‬ ‫مسئوالن ارشاد به ما می گویند که پخش تبلیغ از شبکه های‬ ‫ماهواره ای غیرقانونی است‪ .‬اما سوال از دوستان این است‬ ‫که شما برای ما چه کار می کنید؟ شما برای این فیلم که از‬ ‫وزارت ارشــاد پروانه دارد و در حال اکران از سینما هاست‬ ‫چه کار کرده اید؟ وقتی همه راه ها برای ادم بسته می شود‪،‬‬ ‫فرد طبیعتا مــی رود تبلیغ ماهواره ای می کنــد‪ .‬پس مردم‬ ‫چطوری اطالع داشته باشند از اکران؟‬ ‫ما در بحث هایی که با دوستان داشتیم‪ ،‬در این زمینه‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫بحث شد که قســمتی از دانشــجویان هنر و قشری که به‬ ‫اصطالح به انان قشر روشــنفکر می گویند‪ ،‬می فهمند که‬ ‫این فیلم اکران شده است‪ .‬ما باید کاری انجام دهیم تا عامه‬ ‫مردم متوجه این نمایش شــوند‪ .‬ما مخاطبان شبکه های‬ ‫مجازی و نشریات خاصی را می توانیم متوجه کنیم که این‬ ‫فیلم اکران شده اســت‪ .‬اما اینکه خانواده برود و این فیلم‬ ‫را ببیند نیازمند تبلیغات تلویزیون اســت‪ .‬یکسری برنامه ها‬ ‫در تلویزیون پرطرفدار هســتند‪ .‬مثال اگر ما در بازی دربی‬ ‫یک تیزر داشــتیم قول می دهم فروش اخــر ان هفته مان‬ ‫دوبرابر می شد‪ .‬به دلیل انکه ‪ ۳۰،۴۰‬میلیون نفر این برنامه‬ ‫را می بینند‪ .‬اگــر یک صدم درصد انها برونــد این فیلم را‬ ‫ببینند‪ ،‬چــه فروش عجیــب و غریبی خواهد کــرد! ما همه‬ ‫بحث مان تهران اســت‪ ،‬چگونه باید در شهرســتان ها این‬ ‫اطالع رسانی را انجام دهیم؟ االن فیلم در شهرستانی مانند‬ ‫سنندج دارد اکران می شود‪ .‬ما چگونه می توانیم بگوییم که‬ ‫اقا و خانم سنندجی این فیلم اکران شده؟ نه تیزر داریم‪ ،‬نه‬ ‫در انجا بیلبورد داریم‪ .‬چه کاری باید بکنیم تا مردم متوجه‬ ‫اکران شــوند؟ مردمی که این همه درگیری و دلمشــغولی‬ ‫و مشــکالت اقتصادی دارنــد‪ ،‬باید یک جــور متوجه این‬ ‫اکران بشوند‪ .‬طبیعتا یک رســانه مانند تلویزیون می تواند‬ ‫به این فیلم کمک کند‪ .‬نباید منکر این تاثیر شــد‪ .‬درست‬ ‫اســت که مخاطبان تلویزیون ریزش هایی داشته اند ولی‬ ‫هنوز برنامه های پرمخاطب هــم داریم‪ .‬وقتی تیزر پخش‬ ‫می شــود‪ ،‬در گوش مردم هم شــنیده می شــود‪ .‬این یک‬ ‫محصول تجاری نیست که ما چند ماه وقت داشته باشیم که‬ ‫برندسازی کنیم‪ .‬فرصت ما خیلی کمتر است‪ .‬یک محصول‬ ‫فرهنگی است که حدود دو ماه روی پرده است‪.‬‬ ‫ما باید در این فرصت هرچــه می توانیم تالش کنیم‬ ‫برای تبلیــغ‪ .‬بــا وضعیتی که وجــود دارد‪ ،‬مــن نمی دانم‬ ‫چه بالیی ســر ســینما می اید‪ .‬اکثر فیلم ها تیزر نداشتند‪.‬‬ ‫امیدوارم مسئوالن وزارت ارشــاد فکری بکنند و راهکاری‬ ‫بیندیشــند که ایــن فیلم هــا دیــده شــوند‪ .‬االن خیلی از‬ ‫فیلم های اکران شــده اسپانسرهای عجیب و غریبی دارند‬ ‫اما فیلم هایــی از جنس اینکــه اقای مصفا و دوســتانش‬ ‫سرمایه گذاری کردند‪ ،‬با وضعیت سینما و فیلم ها‪ ،‬چگونه‬ ‫می خواهد برگردد؟‬ ‫ندا ال طیب‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فرهنگ‬ ‫این نوشتار یک یادداشت تخصصی نیست‪ ،‬یادداشتی‬ ‫تحلیلییاانتقادیهمنیست‪.‬فقطنوشتاریحسیاستبرای‬ ‫ی که دوستش دارم‪ .‬بنابراین اگر می بینید خیلی عاطفی‬ ‫فیلم ‬ ‫استیاهیجان زده‪ ،‬تنها به این دلیل است‪ .‬دوست داشتن که‬ ‫دلیل نمی خواهد‪ .‬برعکس دوست نداشتن که شاید بتوانید‬ ‫هزاردلیلوبرهانبرایشقطارکنید‪.‬ایندوست داشتنخیلی‬ ‫هم محدودیت ندارد‪ ،‬فرقی نمی کند دوست داشتن یک شعر‬ ‫باشد یا قطعه ای موسیقی‪ ،‬یک نقاشی یا یک شخص خاص‬ ‫و باالخره یک فیلم‪ ...‬بهمن ماه بود و مثل همیشــه شلوغی‬ ‫جشنواره هایفجرکهانگارتمامی ندارد‪،‬حاالمهمنیستاین‬ ‫جشنواره ها کم رونق است یا بی فروغ‪ .‬برای خبرنگاران هنری‬ ‫چه فرقی می کند‪ ،‬انها باید خبر بنویسند‪ ،‬گزارش تهیه کنند‪،‬‬ ‫گفت وگو بگیرند و‪ ...‬حاال اگر فیلم ها خوب بود که چه بهتر!‬ ‫نیرومی گیرندوانرژیواگرخوبهمنبود‪...‬واینچنیناست‬ ‫که جشنواره های فجر همیشــه پرکار است‪ ،‬گاه جنجال دارد‬ ‫و هیجان و گاهی سوت و کور است و گاه طاقت فرسا و حتی‬ ‫شایدغیر قابلتحمل‪.‬‬ ‫بهمن ماه بود و دوباره برج میالد با ان ساختمان سرد و‬ ‫ بی حسش‪ ،‬اما جشنواره سی و سوم با جشنواره قبلی اش توفیر‬ ‫زیادی داشت‪ .‬نه از ان شور و حال پارســال خبری بود‪ ،‬نه از‬ ‫فیلم هایپر هیاهوییکهمی توانستشوریبهجشنوارهبدهد‬ ‫و حالی هم به خبرنگاران خســته هنری‪ .‬اما در هر صورت هر‬ ‫روز می نشستیم در سالن اصلی مرکز همایش های برج میالد‬ ‫و چشــم مان را می دوختیم به پرده نقره ای اش که اگر گوشه‬ ‫سالن نشسته بودی‪ ،‬بد جوری توی ذوق می زد‪ .‬می نشستیم‬ ‫در سالن و چشم می دوختیم به پرده به امید اینکه شاید فیلمی‬ ‫ ببینیم که برایمان دلپذیر باشد که بی ارزد به این همه خستگی‬ ‫و روح تــازه ای بدمد به کالبد نیمه جان جشــنواره‪ .‬از حق هم‬ ‫نگذریم‪ ،‬چند اثر قابل تامل هم بود؛ هرچند تک ستارگانی در‬ ‫اسمان کم فروغ جشنواره بودند‪ .‬جشنواره بود و مثل هر سال‬ ‫تعدادی فیلم اولی هم بودند‪.‬‬ ‫در میان انان نام صفی یزدانیان هم بود‪ ،‬نامی که خیلی‬ ‫شناخته شده نبود‪ ،‬اما چیزی که فیلمش را کنجکاوی برانگیز‬ ‫کردهبود‪،‬همکاریلیالحاتمی‪،‬علیمصفاوالبتهزهراحاتمی‬ ‫ مادر لیال بود؛ به ویژه اینکه مصفا سرمایه گذار فیلم هم بود‪.‬‬ ‫چند دقیقه ای از شروع فیلم که گذشــت‪ ،‬دانستیم ستاره ای‬ ‫یو سوم تابیدن گرفته است‪.‬‬ ‫درخشان در برهوت جشنواره س ‬ ‫حالدیگرلذتسینمابودوتماشایفیلم‪،‬انجاموظیفهخبری‬ ‫نبود‪ .‬انچه ما را روی صندلی نگه داشته بود‪ ،‬لحظات دلپذیر‬ ‫فیلمی بود که می توانست حال ادم را خوب کند‪.‬‬ ‫پس توی صندلی فرو رفتیم‪ ،‬چشــم مان را سپردیم به‬ ‫مناظر زیبای شمال‪ ،‬به بازار زنده و رنگارنگ رشت‪ ،‬به سبزی‬ ‫ارامش بخش شهری که هنوز اســمانش خاکستری نشده و‬ ‫گوش مان را سپردیم به نوای دل انگیز اهنگی که امیخته ای‬ ‫است از موســیقی گیلکی و فرانســوی‪ .‬فرقی نمی کند یک‬ ‫روز بارانی در کافه ای در پاریس باشــید یــا در یکی از مناظر‬ ‫زیبای شــمال‪ ،‬تصاویر زیبای فیلم با ان لطافتی که در تمام‬ ‫لحظه هایش جاری است‪ ،‬با ان موسیقی که می تواند خلوت‬ ‫هر عاشقی را اهنگین کند‪...‬‬ ‫عاشــق و معشــوقه هر دو ارام اند‪ ،‬اما فیلم از شیطنت‬ ‫هم بی بهره نیست و هر از گاهی لبخندی ارام می نشاند روی‬ ‫لب های تماشــاگرانی که به دام افتادن معشــوقه بی اعتنا را‬ ‫انتظارمی کشند‪...‬انتظاریکهعاشقفیلمبیست سالجرعه‬ ‫جرعه اش را چشیده‪.‬‬ ‫میانازدحامفیلم هاییباموضوعخیانتکهدرچند سال‬ ‫اخیرسینمایماراقبضهکردهبود‪،‬فیلمصفییزدانیانغنیمتی‬ ‫است گرانبها که از عشق می گوید و تنها عشق‪ .‬ان هم در این‬ ‫ی که حتی جای خالی واالترین حس انســانی‬ ‫روزگار بی رحم ‬ ‫را با عادتی غم انگیز به نظاره نشسته ایم‪ .‬در این روزگاری که‬ ‫هر چیزی می تواند اعصاب ادمی را به بازی بگیرد‪ ،‬چه چیزی‬ ‫ی است که برای دو ساعت هم شده بتواند‬ ‫لذتبخش تر از فیلم ‬ ‫ توراازدنیایواقعیباتمامزشتیوپلشتی اشجداکندوتابلوی‬ ‫زیباییازپرشورتریناحساساتادمیرا تصویر کرده وارامشی‬ ‫سرشارهدیه اتکند‪.‬حاالدیگرچهاهمیتیداردکهگاهبعضی‬ ‫می گویند موضوع فیلم تکراری است؟!‬ ‫مگرازابتدایافرینشتاکنونچندداستانروایتشده‪،‬‬ ‫مگر نه اینکه همه داستان های جهان یکی است و غیر از این‬ ‫استکهبهترینداستانجهانهمینعشقاست؟!همچنان‬ ‫که سلیمان نبی می گوید هیچ چیز زیر این اسمان تازه نیست!‬ ‫اگر شما هم دل تان یک عاشــقانه ارام می خواهد دیدن این‬ ‫فیلم را از دست ندهید؛ «در دنیای تو ساعت چند است؟»‬ ‫‪63‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫واکنش ها بی سابقه بوده است‬ ‫گف ت وگوباعلیمصفا‪،‬بازیگروتهی ه کنندهفیلم‬ ‫«دردنیایتوساعتچنداست؟»‬ ‫در دنیای تو ساعت چند است؟‬ ‫شاهین فتحیان‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪64‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی کند؟‬ ‫چرا تماشای این فیلم حال افراد را خوب م ‬ ‫تاریخ سینمای جهان پر است از فیلم هایی که بسیاری‬ ‫تدارک و نیروی انسانی برایان ها گرد هم امده اما درنهایت‪،‬‬ ‫حاصل کار چندان مطلوب نشــده اســت‪ .‬همچنین تاریخ‬ ‫سینما پر است از فیلم هایی که با سرمایه های ان چنانی تولید‬ ‫نشــده اند اما گاه انقدر حاصل کار مطلوب از کار درامده که‬ ‫حتی بعضا جریان ساز شده است‪.‬‬ ‫خیلی وقت ها هم گروهی حرفه ای گرد هم می ایند تا‬ ‫فیلمی بسازند اما بعضا تا زمان نمایش هم نمی دانند حاصل‬ ‫کارشــان چطور از اب درامده اســت‪ .‬فیلم ســینمایی «در‬ ‫دنیای تو ساعت چند اســت؟» از انی دسته از فیلم هاست‪.‬‬ ‫فیلمی که هرچند پررنگ تر از همه‪ ،‬حضور زوج لیال حاتمی‬ ‫ و علی مصفا در ان به چشم می امد‪ ،‬چهره هایی چون صفی‬ ‫یزدانیان (نویســنده و کارگــردان)‪ ،‬همایون پایــور (مدیر‬ ‫فیلمبــرداری)‪ ،‬ایرج رامین فــر (طراح صحنــه)‪ ،‬جهانگیر‬ ‫میرشــکاری (صدابردار)‪ ،‬فردین صاحب زمانی (تدوینگر)‬ ‫و کریستوف رضاعی (اهنگساز) به عنوان عوامل در ان گرد‬ ‫هم امده بودند اما سرمایه گذران فیلم که همان هسته اولیه‬ ‫به محوریت مصفا بودند‪ ،‬تا زمان اکران و چند روز پس از اغاز‬ ‫ان‪ ،‬از واکنش مخاطب نسبت به میزان پذیرش فیلم مطمئن‬ ‫نبودند‪ .‬اما درنهایت واکنش مخاطبان به این فیلم خوب از‬ ‫کار درامد‪ .‬هرچند خیلی ها هســتند که این فیلــم را اتفاقی‬ ‫غیرمعمــول و دارای ســوژه ای بدیع نمی دانند اما بســیارند‬ ‫افرادی که از دیدن این فیلمحالشان خوب شده و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬مدافع و طرفدار ان شده اند‪ .‬فیلمی که تماشاگرانش‬ ‫را به رشت می برد با موسیقی و حال و هوای گیلکی ماجرای‬ ‫عاشقانه دل انگیزی را برای انان روایت می کند‪.‬‬ ‫روزبه رخشا در این اثر ســینمایی‪ ،‬ترانه هایی محلی را‬ ‫اجرا کرده است‪ .‬او درواقع متن های جهانگیر سرتیپ پور را‬ ‫اجرا می کند که خیلی ســال قبل‪ ،‬روی ملودی های معروف‬ ‫جهان شعرهای گیلکی گذاشــت‪ .‬درباره این موسیقی پس‬ ‫از نمایش فیلم در جشنواره فجر‪ ،‬بسیار سخن گفته شد‪.‬‬ ‫خط اصلی این فیلم که جایزه بخش بین الملل جشنواره‬ ‫فیلم فجر و جایزه فیپرشی جشنواره بوسان را به دست اورده‬ ‫است‪ ،‬به تهیه کنندگی علی مصفا‪ ،‬داستان چند گره عاطفی‬ ‫میان ادم هایی از نســل های مختلف است و به گفته صفی‬ ‫یزدانیان فیلم «در دنیای تو ســاعت چند است؟» به نوعی‬ ‫بخشی از زندگی او و هم نسالن اوست‪.‬‬ ‫صفی یزدانیان‪ ،‬فیلمساز و مترجم‪ ،‬متولد سال ‪1339‬‬ ‫در تهران اســت‪ .‬او فارغ التحصیل کارشناســی ســینما از‬ ‫دانشــگاه هنر در ســال ‪ 1368‬بوده و از فیلم های مستند او‬ ‫به فیلم «نفس» و حضور ان در جشــنواره فیلم های مستند‬ ‫ژان تی یی (فرانســه) و جشــنواره فیلم بازارهــا (پاریس) و‬ ‫همین طور فیلم «در جست و جوی شهرزاد» و حضور ان در‬ ‫جشنواره فیلم های مستند امســتردام می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه «قایق های من» ساخته وی نیز در سال ‪1385‬‬ ‫جایزه بهترین فیلم داستانی را از جشنواره فیلم کوتاه تهران‬ ‫دریافت کرد و در جشنواره سی ینا (ایتالیا) و کرک (ایرلند) نیز‬ ‫مسعود نجفی‬ ‫خبرنگار‬ ‫چه شد در تیمی که سال هاست با هم کار می کنید‪،‬‬ ‫به عنوان تهیه کننده حضور پیدا کردیــد و کار را به‬ ‫دوش گرفتید؟‬ ‫این بار هم مثل فیلم قبلی شد‪ .‬در فیلم قبلی هم من‬ ‫ ترجیح می دادم شــخص دیگــری در مقام تهیه کننده باشــد‬ ‫ولی موفق نشدیم تهیه کننده پیدا کنیم‪ .‬در این فیلم هم اول‬ ‫امیدمان این بود کــه بتوانیم راحت تر کار خودمــان را انجام‬ ‫بدهیم؛ بدون اینکه خیلی درگیر مسائل مالی و اداری بشویم‪.‬‬ ‫ولی خب شاهد بودیم که شدنی نیست‪ .‬بنابراین دوباره همان‬ ‫ماجرا اتفاق افتاد‪ .‬فیلمنامه از مدت ها قبل امــاده بود و ما در‬ ‫تالش بودیم که کار را شروع کنیم که این اتفاق باالخره افتاد‪.‬‬ ‫ولی خب سختی بسیاری متحمل شــدیم و در مرحله ای هم‬ ‫مجبور شدیم زیر بار بدهی برویم‪ .‬در کل می توان گفت شرایط‬ ‫خیلی دشواری بود‪.‬‬ ‫اینکــه شــما کاری را کارگردانــی می کنید یــا بازی‬ ‫می کنید‪ ،‬این انتخاب ها چگونه صورت می گیرد؟‬ ‫این طور نیست که سپرده بشود‪ .‬به هرحال هرکسی‬ ‫برای خودش پروژه ای و ایده ای دارد‪ .‬انتخاب ها با کارگردان‬ ‫است که عواملش را انتخاب می کند و ما سعی می کنیم ببینیم‬ ‫چه کاری از دستمان برمی اید‪ ،‬ان را انجام بدهیم‪.‬‬ ‫یواقاییزدانیانچطور؟‬ ‫درترکیبشماوخانمحاتم ‬ ‫از قبل هم اشــنایی داشــتیم با هم اما این اولین کار‬ ‫مشترکمان بود‪ .‬هرکسی هرجایی که توانسته کاری انجام داده‬ ‫است‪.‬جورینبودهکهطراحیانجامشدهباشد‪.‬بیشتربرمبنای‬ ‫این بوده که در لحظه هرکس چه کمکی می تواند بکند و همان‬ ‫کمک را انجام بدهد‪.‬‬ ‫از ابتدا قــرار بود به عنوان بازیگر هــم در فیلم «در‬ ‫دنیای تو ساعت چند است؟» حضور داشته باشید؟‬ ‫حضور داشت‪ .‬یزدانیان از سال‪ 1368‬نیز به عنوان نویسنده با‬ ‫ماهنامه فیلم و چندین نشریه دیگر همکاری دارد‪.‬‬ ‫صفی یزدانیان درباره شیوه انتخاب نام فیلم می گوید‪:‬‬ ‫«خیلی سال پیش کتاب «پاییز پدرساالر» مارکز را ب ا ترجمه‬ ‫حســین مهری خوانده بودم و بعد هم کتاب را گم کردم‪ ،‬اما‬ ‫چندسطر از تک گویی راوی خطاب به محبوبش‬ ‫در ذهنم مانده بود‪ .‬نوشتن فیلمنامه که جلو رفت‪ ،‬دیدم‬ ‫به روال مارکز‪ ،‬بیشتر طنینی شعرگونه دارد‪ .‬بعد دیدم بخشی‬ ‫از ان تک گویی چقدر برای عنوان این فیلم مناسب است‪.‬‬ ‫ان چند ســطر چنان که در یاد من مانده چنین چیزی‬ ‫بود‪ ...« :‬کجاست عطر شیرین بیان نفست در این بوی گند‬ ‫غذای سرد؟ گل سرخت کجاست؟ عشــقت کجاست؟ در‬ ‫دنیای تو ساعت چند است؟‬ ‫یزدانیان که در سال های دور تجربه بازیگری هم دارد‪،‬‬ ‫فیلمنامه «سیمای زنی در دوردســت» را هم سال ‪ 82‬برای‬ ‫علی مصفا نوشته بود‪.‬‬ ‫علی مصفــا ســال ‪ 1345‬متولد شــد‪ .‬پدرشــمظاهر‬ ‫مصفا و مــادرش امیربانــو کریمی‪ ،‬از چهره های شــاخص‬ ‫دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران بوده اند‪ .‬او سال ‪1374‬‬ ‫در شته مهندسی عمران از دانشــکده فنی دانشگاه تهران‬ ‫فارغ التحصیل شد‪.‬‬ ‫اوحدود ‪ 20‬تجربــه بازیگری در ســینما (در دنیای تو‬ ‫ساعت چند اســت‪ ،‬چاقی‪ ،‬مرگ ماهی‪ ،‬گذشــته‪ ،‬پله اخر‪،‬‬ ‫چیزهاییهست که نمی دانی‪ ،‬اسمان محبوب‪ ،‬دوزخ – برزخ –‬ ‫بهشت‪ ،‬چه کسی امیر را کشت‪ ،‬جایی دیگر‪ ،‬پارتی‪ ،‬میکس‪،‬‬ ‫دختردایی گمشده‪ ،‬لیال‪ ،‬برج مینو‪ ،‬همه دختران من‪ ،‬پری‪،‬‬ ‫امید)‪ ،‬دو تجربه بازی در مجموعه هــای تلویزیونی (کیف‬ ‫انگلیسی و پریدخت) داشته است‪ .‬همچنین تاکنون دو فیلم‬ ‫به عنوان بازیگر از اول که فیلمنامه را نوشــته بودند‪،‬‬ ‫بحثش بود و صحبتی داشــتیم که اصال ایــا این نقش به من‬ ‫نزدیک است یا خیر‪ .‬من خودم اعتقادم این بود که از من خیلی‬ ‫دور است‪ ،‬و شاید انتخاب های دیگر می توانست بهتر باشد‪،‬‬ ‫ولی کارگردان تصمیم گرفت که من بازی کنم‪.‬‬ ‫بعدازاولیننمایشفیلمدرجشنواره‪،‬خیلی هامعتقد‬ ‫بودند که این کار خیلی متفاوت بود با نقش هایی که‬ ‫قبالبازیکردهبودیدومعموالازشمامی دیدیم‪،‬البته‬ ‫برخی هم می گفتند در همان حال و هوا بوده است‪.‬‬ ‫نظرخودتانچیست؟‬ ‫این برمی گــردد به خــود فیلمنامه؛ یعنــی نقش در‬ ‫فیلمنامه طراحی شده بود و با نقش های دیگری که من بازی‬ ‫کردهبودمتفاوتعمده ایداشت‪.‬وقتیاینطراحیبهشکلی‬ ‫انجامبشودکهصحیحباشد‪،‬یکنقشمتفاوترامی شودایفا‬ ‫کرد که امیدوارم این اتفاق افتاده باشد‪.‬‬ ‫بازخوردها چطور بوده است؟‬ ‫خیلیخوببودهاست‪.‬درواقعشایدبتوانمبگویمهیچ‬ ‫بازخورد منفی نگرفته ام و این برای خودم بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫این همه بازخورد مثبت در هیچ کار من در این حد نبوده است‪.‬‬ ‫اولین حضــور فیلم در جشــنواره های خارجی بود‪،‬‬ ‫به خاطر همین در بخش اصلی جشنواره فیلم فجر‬ ‫نبود؟‬ ‫نه اینطور نیســت‪ .‬به هــر حال چون ایــن فیلم جزو‬ ‫فیلم هایاولبود‪،‬نمی توانستدرانبخشباشد‪.‬درجشنواره‬ ‫هیچ فیلم اولی نداشتیم که در بخش اصلی باشد‪.‬‬ ‫از جشنواره بوسان شروع کردید؟‬ ‫از بوســان شــروع نکردیم‪ ،‬از جاهای دیگری شروع‬ ‫کردیم‪ .‬درواقع اولین موفقیت فیلم فکر می کنم بوسان بود‪.‬‬ ‫نمایش اولش هم انجا بود؟‬ ‫بله از این منظر می توان گفت‪ ،‬نمایش اولش بوسان‬ ‫‪7‬‬ ‫علــی مصفــا را بیشــتر به عنــوان بازیگــر‬ ‫می شناســیم اما او هــم تجربه کارگردانی داشــته‬ ‫و هم در فیلم «دنیای تو ســاعت چند اســت؟» که‬ ‫در ان نیز به ایفای نقــش می پردازد‪ ،‬دومین تجربه‬ ‫تهیه کنندگی و نخســتین تجربــه تهیه کنندگی‬ ‫مســتقل از کارگردانــی اش را تجربه کرده اســت‪.‬‬ ‫او با فیلــم «پلــه اخر» کــه عــاوه بــر کارگردانی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی اش را هم برعهده داشت‪ ،‬نتوانست‬ ‫مخاطب عــام را جذب کند اما حاال هــم فیلمی که‬ ‫جدیدا تهیــه کرده در اکران با اقبال مواجه شــده‪،‬‬ ‫می گوید برای این منظور نقشــه نکشــیده بوده و‬ ‫شرایط کار به این شکل پیش رفته است‪.‬‬ ‫بود‪.‬البتهحضورفیلمدرجشنواره هایخارجیهنوزادامهدارد‪.‬‬ ‫گزارشکاملشرادریکیازخبرهایفیلممنتشرخواهیمکرد‪.‬‬ ‫برای اکران فیلم خیلی دیر اقدام نشد؟‬ ‫می توانســتیم خیلی فشــرده کار کنیم و فیلــم را به‬ ‫جشنواره قبلی فجر برسانیم‪ ،‬ولی خب در مقطعی دیدیم که به‬ ‫فیلملطمهمی خورد‪ ،‬اینبودکهفیلم‪،‬اولدرجشنوارهخارجی‬ ‫اکرانش را شروع کرد‪ ،‬بعد به جشنواره فجر رسید‪.‬‬ ‫منظورم نسبت به زمان تولیدش بود‪.‬‬ ‫نســبت به زمان تولیدش بله‪ ،‬دیر شد‪ .‬امیدمان این‬ ‫بود که شاید اکران خوبی داشــته باشیم‪ ،‬به هر حال باید صبر‬ ‫می کردیم فیلم در جشنواره بیاید‪ .‬فیلم باید در جشنواره اکران‬ ‫می شــد و بازخوردهایی که از جشــنواره می امد‪ ،‬می توانست‬ ‫به اکران فیلم کمک کند و همیــن اتفاق هم افتاد‪ .‬هرچند در‬ ‫جشنواره فیلم با بی مهری داوران مواجه شد و فیلم را به شکل‬ ‫عجیبینادیدهگرفتنداماهمیننادیدهگرفتنبهماکمککرد؛‬ ‫چون همه تعجب کرده بودند‪.‬‬ ‫اینفیلمازمعدودفیلم هاییبودکهسالنبرجمیالد‬ ‫راکامالپرکردوازنگاهمنتقدانرتبهاولراداشت‪...‬‬ ‫در مجموع حضور ما در جشنواره به تبلغات فیلم خیلی‬ ‫کمک کرد‪ .‬به نظر من حضور در جشــنواره مهم است‪ ،‬وقتی‬ ‫کسی در فستیوالی حاضر می شود‪ ،‬باید همه چیز را بپذیرد و به‬ ‫رایداوراناحترامبگذارد‪.‬ماهیچ وقتهیچاعتراضینکردیم‬ ‫و حتی دلخوری ای هم نشان ندادیم‪ .‬بیشتر دیگران می گفتند‬ ‫کهچرااعتراضنمی کنید‪.‬علتاینبودکهبی توجهیمحض‬ ‫و کامل می توانســت به فیلم کمک کند که همین اتفاق هم‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه اینکه در جشــنواره‪ ،‬در بخــش هنر و‬ ‫تجربه هم بود‪ ،‬ایا احتمال اکرانــش را در این گروه‬ ‫نمی دادید؟‬ ‫نه این طور نیســت‪ ،‬با اینکه هنر و تجربه اصال گروه‬ ‫بدی نیســت اما اگر این فیلــم در بخش هنــر و تجربه اکران‬ ‫می شد‪،‬واقعادرحقشظلمبود‪.‬اینفیلمقابلیتاینراداردکه‬ ‫اکران عمومی بشود‪ ،‬برای همین ما این فیلم را اکران کردیم‪.‬‬ ‫ممکن بود اگر فیلم دیگری بود که ســاخته بودیم و این گونه‬ ‫قابلیت ارتباط با مخاطب را نداشت‪ ،‬ان را در گروه هنر و تجربه‬ ‫اکران می کردیم که اکران خوبی هم هست‪.‬‬ ‫سر فیلم پله اخر هم با شــما صحبت کرده بودیم‪،‬‬ ‫راجعبهاینکهدرگیشهارتباطمثبتیبرایاننیفتاده‬ ‫بود‪ .‬ایا برای تهیه این کار با وسواس جلو نرفتید!؟‬ ‫ما اصال به این ها فکر نکرده بودیم‪ .‬پله اخر در شرایط‬ ‫نامطلوبی اکران شــد‪ .‬اول قرار بود اذر ماه اکران شــود و بعد‬ ‫شورای صنفی نمایش در ان دوره‪ ،‬در حق ان کم لطفی کردند‬ ‫و اکران فیلم را با هفت تا هشت سالن در اسفند انداختند‪ .‬من‬ ‫نمی گویم و نمی دانم که اگر در اذر اکران می شــد چه اتفاقی‬ ‫می افتاد‪ .‬بــه هر حال این طــور قابلیت ارتباط بــا مخاطب را‬ ‫نداشــت‪ .‬ولی در ادامه ما هیچ وقت به ایــن فکر نکردیم که‬ ‫فیلمی بسازیم که مثل پله اخر کم نفروشد‪.‬‬ ‫فیلم ایرانی با لهجه‬ ‫عشقی که جوان پسند نیست‬ ‫اسماعیل میهن دوست‬ ‫‪9‬‬ ‫کارگردان و منتقد فیلم‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫صفی یزدانیان پس از ســال ها مرارت توانست اولین‬ ‫فیلم خود یعنی «در دنیای تو ساعت چند است؟» را در دوران‬ ‫پختگی بسازد که به نظرم فیلم موفقی است و ان را دوست‬ ‫دارم‪ .‬عشــقی که در فیلم روایت می شود از نوع عشق هایی‬ ‫نیست که در فیلم های جوان پســند روایت می شود و شاید‬ ‫برای نسل های قبل تر بیشتر ملموس باشد؛ اگرچه مخاطب‬ ‫جوان هم با روایت این فیلم ارتباط برقرار می کند‪.‬‬ ‫اســتفاده بهینــه از فضای بصری شــمال کشــور که‬ ‫به ســبک فیلم های فرانســوی پهلو می زند برای مخاطب‬ ‫لذتبخش است‪ .‬فضای کوچک یک شهر ساحلی و مناسبات‬ ‫حاکم بر قصه با هم متناسب اســت و در حقیقت قصه فیلم‬ ‫ایجاب می کند که این فیلم در یک شــهر کوچــک و البته‬ ‫با ویژگی های بصری خاص ســاخته شــود‪ .‬در حقیقت این‬ ‫قصه نمی توانســت در تهران ساخته شــود؛ رفتارهایی که‬ ‫شخصیت های فیلم دارند نمی تواند در شهری مثل تهران با ‬ ‫ویژگی های خاص خود اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫این اســت که انتخاب شهر کوچک و ســاحلی برای‬ ‫لوکیشن این فیلم بســیار هوشمندانه و متناســب با قصه و‬ ‫فضای داستان است‪.‬‬ ‫فیلمبرداری و نورپردازی خوب‪ ،‬نور یکدست و ابری با‬ ‫کنتراست کم توانسته فضایی یکدست را به صورت استرلیزه‬ ‫به دســت اورد‪ .‬عــاوه بر هــوای ابــری و نورپردازی های‬ ‫ماهرانــه‪ ،‬لوکیشــن های فیلمبــرداری هم بســیار ماهرانه‬ ‫انتخاب شده اند؛ مثال کافه ای که شــخصیت زن داستان‬ ‫در ان نشســته و شــخصی بیرون از کافــه اواز می خواند یا‬ ‫مثال فضای پارک و اسکله کشتیرانی که جزو لوکیشن های‬ ‫فیلم اســت همه و همه کامال با روایت داســتان متناســب‬ ‫است‪ ،‬به طوری که به نظر می رسد همه این نورپردازی ها و‬ ‫لوکیشن ها به دقت چیده شده است‪.‬‬ ‫یکی از نقاط قوت «در دنیای تو ســاعت چند است؟»‬ ‫این است که کارگردان براساس سلیقه خود ترجیح داده که‬ ‫فیلم در فضایی فرانسوی جریان داشته باشد و توانسته این‬ ‫فضا را در یــک فیلم ایرانی به خوبی نشــان دهد‪ .‬یک فیلم‬ ‫ایرانی با فضایی فرانســوی را می بینیم که نــه حتما ایرانی‬ ‫صرف است و نه فرانسوی صرف و توانسته هر دوی اینها را‬ ‫در خود جای دهد‪.‬‬ ‫در کنار همــه نقاط قــوت «در دنیای تو ســاعت چند‬ ‫است؟» شاید بتوان گفت نسخه ای از فیلم که در جشنواره‬ ‫اکران شد‪ ،‬تا حدی زمان زیادی داشت و شاید بهتر بود فیلم‬ ‫زودتر به پایان می رسید‪ .‬در لحظات اخر فیلم که در جشنواره‬ ‫ان را دیدم به نظرم مخاطب تا حدی احساس می کند که فیلم‬ ‫طوالنی شده است‪.‬‬ ‫لحظاتی هم کــه رفت و برگشــت های زمانی در فیلم‬ ‫وجود دارد نشــان می دهد روایت داستان یک روایت خطی‬ ‫نیست که شــاید تا حدی حس ناخوشایندی ایجاد می کند و‬ ‫مخاطب در ابتدای فیلم تا حدی دچار سردرگمی می شود‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینمایی کارگردانی و دو فیلم هم تهیه کرده است‪.‬‬ ‫او همچنین برنده جایزه هیات داوران از جشنواره پونا‬ ‫برای پله اخر‪۱۳۹۱‬‬ ‫برنده جایزه هیات داوران برای بهترین فیلمنامه برای‬ ‫پله اخر از جشنواره کراال ‪،۱۳۹۱-‬‬ ‫• برنده جایزه فیبرشــی بــرای فیلم پله اخــراز چهل و‬ ‫هفتمین جشنواره کارلوواری ‪۱۳۹۱-‬‬ ‫• برنده دیپلم افتخــار بهترین بازیگر مرد از بیســت و‬ ‫نهمین جشنواره فجر برای اسمان محبوب ‪۱۳۸۹-‬‬ ‫• برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی برای‬ ‫پله اخر‪۱۳۹۰-‬‬ ‫• کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫مرد برای (پارتی) ‪۱۳۷۹-‬‬ ‫• کاندیدای تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد‬ ‫(پارتی) دوره ‪ ۵‬جشن خانه سینما ‪ -‬سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫• کاندیدای لــوح زرین بهترین بازیگر مــرد (پارتی) ‪-‬‬ ‫سال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫• کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫مرد برای (لیال) ‪ -‬سال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫• برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد‬ ‫برای (پری) ‪ -‬سال ‪۱۳۷۳‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در نهایــت می تــوان گفــت‪ ،‬تجربــه نویســندگی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی‪ ،‬کارگردانی و بازیگــری صفی یزدانیان و علی‬ ‫مصفا به همراه بازیگری همســر مصفا (لیال حاتمی) که در‬ ‫این فیلم همراه مادر خود (زهرا حاتمی) حضور یافته است‪،‬‬ ‫اثری سینمایی شده است که بسیاری از تماشای ان احساس‬ ‫خوبی به دســت می اورند و از این رو به محصولی سینمایی‬ ‫نمره قبولی می دهند‪« :‬در دنیای تو ساعت چند است؟»‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪65‬‬ ‫گزار‬ ‫ش ویژه‬ ‫تلویزیونبرنامه های‬ ‫چالشی اشراافزایشمی دهد؟‬ ‫مناظره در‬ ‫صداوسیما‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪66‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫پیوند مرزوقی‬ ‫خبرنگار‬ ‫به رغــم حاشــیه هایی که برنامه هــای «مناظــره» در‬ ‫ســال های اخیر برای صداوســیما و مســئوالنش به همراه‬ ‫داشــته اند‪ ،‬یکی از شــبکه های تلویزیونی از تولید و پخش‬ ‫مناظره ای جدید بر اساس تعریفی که برایش تعیین شده خبر‬ ‫می دهد؛ خبری که می تواند از تاکید تیــم جدید اداره کننده‬ ‫تلویزیون بر افزایش برنامه های مناظره در شــبکه ها حکایت‬ ‫داشته باشــد‪« .‬مناظره» از ســاختارهای جذاب تلویزیونی‬ ‫در سراسر دنیاست که در این ســال ها توانسته موفقیتش را‬ ‫در ایــران هم به اثبات برســاند‪ .‬مناظره های صداوســیمای‬ ‫ایران که خصوصــا در دوران انتخابات بر حجــم انها افزوده‬ ‫می شود‪ ،‬نشــان داده اند در صورت درست تحقق یافتن روی‬ ‫انتن تلویزیون‪ ،‬بینندگان بســیاری را پای گیرنده های سیما‬ ‫بنشــانند‪ .‬تاریخچه پخش مناظره از صداوسیمای ایران به‬ ‫پیش از سه دهه قبل برمی گردد؛ سال ‪ ،1360‬چندماهی قبل‬ ‫از شهادت ایت الله بهشتی‪ ،‬مناظراتی با عنوان «ازادی‪ ،‬هرج‬ ‫و مرج‪ ،‬زورمداری» از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش‬ ‫می شــد؛ مناظراتی ایدئولوژیک که یک طرف ان نورالدین‬ ‫کیانوری و احسان طبری بود و طرف دیگرش ایت الله شهید‬ ‫بهشتیوایت اللهمصباح یزدی‪ .‬امااوجمناظره هایتلویزیونی‬ ‫را می توان در انتخابات ســال ‪ 88‬به یاد اورد‪ .‬اردیبهشت ‪88‬‬ ‫بود که سید عزت الله ضرغامی‪ ،‬رئیس سازمان صداوسیما از‬ ‫تولید شش مناظره جذاب تلویزیونی خبر داد و اعالم کرد که‬ ‫در انتخابات ریاســت جمهوری دهم‪ ،‬این ســاختار به عنوان‬ ‫برنامه جدید تلویزیونی به شبکه های ســیما می اید‪ .‬پخش‬ ‫مناظره های چالشی که به اعتقاد برخی‪ ،‬در بخشی از اتفاقات‬ ‫ســال ‪ 88‬تاثیرگذار بود‪ ،‬در پی این تصمیم شــکل گرفت و‬ ‫تلویزیونی که در ان دوره مدت ها بود از برنامه های چالشــی‬ ‫سیاســی خالی شــده بود‪ ،‬به یکباره بیننده اش را با ساختاری‬ ‫متفاوت مواجه ساخت که شاید الزم بود پیش از پخش ان‪،‬‬ ‫او را اماده کند‪ .‬تلویزیون که در جریان انتخابات ســال ‪،88‬‬ ‫این ذهنیت را در بیننده اش ایجاد کرده بود که رویکردی نسبتا‬ ‫متفاوت را اتخاذ کرده اســت و البته بخشــی از این ذهنیت‬ ‫هم به مناظره های انتخاباتی برمی گشــت‪ ،‬پس از برگزاری‬ ‫انتخابات و حوادث پس از ان‪ ،‬مجبور شد تغییر مسیر دهد و‬ ‫البته ساختار «مناظره» به جز در مواردی استثنا که با اهداف از‬ ‫پیش تعیین شده شکل می گرفت‪ ،‬برای مدتی در صداوسیما‬ ‫به فراموشی سپرده شد‪ .‬اما انتخابات سال‪ 92‬فرصت دیگری‬ ‫را برای سازمان صداوسیما فراهم کرد تا با تولید مناظره های‬ ‫انتخاباتــی بار دیگر شــانس خــود را برای جــذب مخاطب‬ ‫بیشــتر امتحان کند‪ .‬با این حال ضرغامــی و یارانش این بار‬ ‫ریسک سال‪ 88‬را تکرار نکردند و تصمیم گرفتند مناظره های‬ ‫انتخاباتی را با ســاختاری برگزار کنند که چالــش نامزدها در‬ ‫ان به حداقل برســد‪ .‬از ماه ها قبل از برگزاری این برنامه ها در‬ ‫تلویزیون‪ ،‬رئیس سازمان صداوسیما با پرسش های متعددی‬ ‫درباره اینکه ایــا در یازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫مناظره خواهیم داشت و نحوه برگزاری ان چگونه خواهد بود‪،‬‬ ‫مواجه شد تا در نهایت ضرغامی اعالم کرد ایین نامه مربوط‬ ‫به چگونگی برگزاری مناظره و برنامه تبلیغاتی رســانه ملی در‬ ‫کمیته تبلیغات وزارت کشور به تصویب می رسد‪ .‬اعالم این‬ ‫خبر از سوی رئیس سازمان صداوســیما بیانگر این نکته بود‬ ‫که در انتخابات ‪ 92‬قرار اســت مناظره های حساب شده تری‬ ‫را روی انتن تلویزیون شاهد باشیم و در ادامه این نگرانی را هم‬ ‫به همراه داشت که صداوسیما به صرف اینکه بگوید مناظره‬ ‫برگزار کرده است‪ ،‬به تولید و پخش برنامه های خنثی بسنده‬ ‫کند‪.‬درنهایتبانزدیک شدنبهپخشمناظره هایانتخاباتی‪،‬‬ ‫رئیس وقت سازمان صداوسیما که به ندرت در نشست های‬ ‫خبری حاضر می شــد‪ ،‬در زمــان قرعه کشــی نامزدها برای‬ ‫برنامه های رادیو و تلویزیونی تبلیغاتی‪ ،‬ساختار مناظره های‬ ‫انتخاباتی سال ‪ 92‬را توضیح داد‪ .‬بر اساس این اعالم همانند‬ ‫ســال ‪ 88‬قرار نبود نامزدها دو به دو مقابل هم قرار گرفته و به‬ ‫مناظره بپردازند‪ ،‬بلکه همگی در یک برنامه حاضر می شدند‬ ‫و با حضور در ســه مناظره با موضوعات اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬به پاسخگویی و تبیین نظرات خود می پرداختند‪.‬‬ ‫با این حال اولین مناظره تلویزیون برای نامزدهای انتخابات‬ ‫ســال ‪ 92‬هم چندان بی حرف و حدیث نبود‪ .‬بخش دوم این‬ ‫مناظره که با پرسش های تســتی از سوی مجری همراه بود‪،‬‬ ‫حتی این اعتراض را از ســوی برخی نامزدها به دنبال داشت‬ ‫که به هیچ کدام از پرسش ها پاسخ نمی دهند‪ .‬این چنین بود‬ ‫که مناظره دوم با تغییراتی در ســاختار همراه شد و در نهایت‬ ‫باقی مناظره های انتخاباتی ســال ‪ 92‬در فضایی ارام تر روی‬ ‫انتن رفت‪ .‬سید عزت الله ضرغامی در کتاب «راوی صادق»‬ ‫که پس از رفتنش از صداوسیما منتشر شد‪ ،‬درباره مناظره های‬ ‫انتخاباتیاوردهاست‪«:‬برگزاریمناظره هایانتخاباتیباتوجه‬ ‫به سبک و شیوه جمهوری اسالمی ایران یک کار کامال جدید‬ ‫و دارای پیام در سطح جهانی بود‪ .‬حوادثی که در سال‪ 88‬روی‬ ‫داد‪ ،‬خیلی ها را به این نتیجه رساند که به منظور جلوگیری از‬ ‫مسائل مشابه امنیتی‪ ،‬مناظره های انتخاباتی در سال ‪1392‬‬ ‫برگزار نشود‪ .‬اما صداوسیما به رغم این نگرانی ها و با اعتماد‬ ‫به نفس کامل‪ ،‬با طراحی بسیار دقیق اقدام به برگزاری مناظره‬ ‫‪ 8‬نفره میان نامزدها کرد و برای اولین بار عدالت رســانه ای را‬ ‫در حد ثانیه در یک گستره طوالنی و بیش از ده ساعت مناظره‬ ‫در مقابل چشــم جهانیان قرار داد‪ .‬نکته مهم و برجســته در‬ ‫مجموعه برنامه های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری‬ ‫و به ویژه جلسات مناظره‪ ،‬به حاشــیه راندن قدرت های مالی‬ ‫و مراکز پول و ثروت است که معموال انتخابات را تحت نفوذ‬ ‫خودشــان قرار دهند؛ امری که در اکثریت غالب کشورهای‬ ‫دنیا به ویژه در غرب رایج است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران نشان‬ ‫داد که نامزدهای انتخاباتی می توانند بدون اتکا به کمترین‬ ‫امکانمادیدرسطحملیحاضرشوندونظراتودیدگاه های‬ ‫خود را با مردم در میان بگذارند‪ .‬بنابراین نظر امام و رهبری که‬ ‫ باید ساحت انتخابات به دور از دست اندازی و نفوذ ارباب زر و‬ ‫زور باشــد‪ ،‬با ابتکار عمل صداوسیما محقق شد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است که در دور اخیر انتخابات ریاســت جمهوری با تکیه بر‬ ‫تجارب دوران فتنه‪ ،‬مدیریت بسیار خوبی درخصوص توجیه‬ ‫نامزدهای محترم و اشــنا کــردن انها با قواعــد بازی صورت‬ ‫گرفت‪ .‬همین اقدام باعث شــد که در ایــن دوره از انتخابات‬ ‫پایبندی کامل به قانون در عین ازادی عمل تبلیغاتی نامزدها‬ ‫به خوبی رعایت شود‪».‬‬ ‫با پایان مناظره های انتخاباتی در ســال ‪ ،92‬تلویزیون‬ ‫تصمیمبهادامهاینساختارگرفتوبرایناساساولینبرنامه‬ ‫مناظره با همان مجری انتخابات ریاست جمهوری (مرتضی‬ ‫حیدری) روی انتن رفت‪ .‬این برنامه قرار شد جمعه ها ساعت‬ ‫‪ 16‬پخش شود و در طیفی وسیع تر نمایندگان مجلس و دیگر‬ ‫مسئوالن کشور را برای پاسخگویی و مناظره به برنامه دعوت‬ ‫کردند‪ .‬با این حال مناظره های هفتگی هم چندان بی حاشیه‬ ‫نبودند و در همان بدو امر اعالم شــد که سوال های پیامکی‬ ‫این برنامه که قرار بود از سوی مردم اعالم شود‪ ،‬با دستکاری‬ ‫همراه شــده اســت‪ .‬این ادعا در ادامه از ســوی سازندگان و‬ ‫مدیران شــبکه تکذیب شــد اما پس از پخش ‪ 25‬قسمت از‬ ‫برنامه «مناظره»‪ ،‬قسمت‪ 26‬ان با ممانعت دو تن از میهمانان‬ ‫برای حضور در استودیو همراه بود که باعث شد این برنامه به‬ ‫چالشی دچار شود که در نهایت به اســتعفای تهیه کننده ان‬ ‫انجامید‪ .‬اسفند سال ‪ ،93‬تهیه کننده برنامه مناظره با اعالم‬ ‫استعفاازساختاینبرنامه‪،‬خاطرنشانکردکهفشاراینبرنامه‬ ‫تلویزیونیبهحدیباالستکهمنجرشددربیمارستانبستری‬ ‫شود و حتی بارها مورد تحقیر و توهین قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نبی در نام ه ارسالی خود به رسانه ها درباره دلیل استعفا‬ ‫اورده بود‪« :‬فشارهای کاذب و بعضا رفتارهای غیرحرفه ای‬ ‫برخی دوستان که غریبه هم نبودند‪ ،‬دیگر در این اواخر بسیار‬ ‫زیاد شده بود و نمود ظاهری نیز پیدا می کرد و کار را به جایی‬ ‫رســاند که جســمم را هم ازرد و به این نتیجه رسیدم که شاید‬ ‫بهتر باشــد من بروم تا الاقل شــرمنده وجدانم‪ ،‬مردم و مدیر‬ ‫محترم شبکه یک نباشم‪ ،‬خصوصا در چهار‪ ،‬پنج هفته اخیر‬ ‫و به خصوص برنامه هزینه های خدمات درمانی‪ ».‬در ســال‬ ‫‪ 94‬برنامه «مناظره» با وقفه ای چند هفته ای مواجه شــد که‬ ‫به رغم خبرسازی ها در این خصوص‪ ،‬مدیران شبکه اول‪ ،‬این‬ ‫وقفه را به تغییر دکور و چیدمان برنامه نسبت دادند‪ .‬در نهایت‬ ‫برنامه «مناظره» مدتی است که با ارامش و به دور از حاشیه ها‬ ‫در شــبکه اول ادامه پیدا می کند و تغییر و تحوالت مدیریتی‬ ‫در سازمان صداوسیما هم برخالف بســیاری از ساختارهای‬ ‫برنامه ســازی که در دوره ضرغامی پخش می شــد و در دوره‬ ‫سرافراز تغییر کرد‪ ،‬با تغییر یا توقف همراه نبود‪ .‬حاال صحبت‬ ‫از تولید و پخش مناظره ای دیگر در تلویزیون اســت‪ .‬این بار‬ ‫قرار است شبکه دو ســیما برنامه مناظره داشته باشد و اعالم‬ ‫شدهاستکهبر اساستعریفاینشبکهموضوعاتاجتماعی‬ ‫را هدف قرار می دهد‪ .‬بر این اســاس و باتوجــه به بازتعریف‬ ‫شــبکه های تلویزیونی در ماه های اخیر‪ ،‬می توان این گونه‬ ‫پیش بینی کرد که سایر شــبکه های تلویزیونی نیز بر اساس‬ ‫تعاریف جدید خود مناظره های جدیدی را روی انتن بفرستند؛‬ ‫برنامه هایی که می تواننــد در عین تحقق کارکــرد تلویزیون‬ ‫در قبال به پاسخ واداشتن مســئوالن و طرح مطالبات مردم‪،‬‬ ‫مسئوالنصداوسیمارابهرویکردهمیشگیمدنظرخود‪،‬یعنی‬ ‫مقابله با شبکه های ماهواره ای نزدیک تر کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫چکشمیلیاردی‬ ‫س هفته‬ ‫عک‬ ‫تابلویی از سهراب سپهری در «حراج تهران» رکوردی‬ ‫تاریخــی زد و با قیمت ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 800‬میلیــون تومان در‬ ‫میان ‪ 126‬اثر ارائه شــده در این حراجی جایگاه نخســت را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫حراج تهران در حالی برگزار شد که در پایان‪ ،‬به فروش‬ ‫کل ‪ 21‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومان دست یافت‪ .‬اجرای این‬ ‫دوره از حراج تهران را رضا کیانیان برعهده داشت‪.‬‬ ‫در این شــب‪ ،‬ســه تابلو از سهراب ســپهری به حراج‬ ‫گذاشــته شــدند‪ .‬به عالوه‪ ،‬برای اولین بار اثار کالســیک‬ ‫ایرانی نیز در این حراج ارائه شدند که در میان ان ها تابلویی‬ ‫از کمال الملک به قیمت‪ 500‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫در میان هنرمندان سرشناس و نام اشنایی که اثارشان‬ ‫به فروش رفت‪ ،‬تابلویی از پرویز کالنتری نیز عرضه شــد و‬ ‫به قیمت ‪ 100‬میلیون تومان فروخته شــد‪ .‬پس از نمایش‬ ‫این تابلو که با تشویق حاضران همراه شد‪ ،‬کیانیان از همه‬ ‫خواســت تا دعا کنند حال این هنرمند کــه از مدتی پیش در‬ ‫بستر بیماری است‪ ،‬بهبود یابد‪.‬‬ ‫یک بخش تازه ای که به ایــن دوره از «حراج تهران»‬ ‫اضافه شده بود‪ ،‬فروش ‪ 10‬اثر کالسیک از کمال الملک و‬ ‫شاگردان او بود‪ .‬اجرای این بخش از حراج را حسین پاکدل‬ ‫برعهده گرفت‪.‬‬ ‫رگ زنی دسته جمعی یا ذهن کشی عمومی‬ ‫هشداری درباره شبکه های اجتماعی و تاثیر انها بر مغز و ذهن‬ ‫حسام الدین مطهری‬ ‫نویسنده‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫محرک های زیراستانه ای یا تبلیغات مخفی وجود دارد؟‬ ‫هنوز کســی دقیق نمی داند‪ .‬از زمانی که دکتر اسکریپچر ‪-‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه ییل‪ -‬در کتابی از این مفاهیم سخن گفت‬ ‫الاقل ‪ ۱۱۸‬ســال می گذرد ولی هنوز کسی به درستی وجود‬ ‫چنین چیزی را اثبات نکرده است‪ .‬هنوز بسیارند کسانی که‬ ‫انکارش می کنند و در عین حال اهل سینما و تصوی ر گاه به گاه‬ ‫برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب از تکنیک محرک های‬ ‫زیراستانه ای بهره می برند‪.‬‬ ‫روایتی مشهور است که در سال ‪ ۱۹۵۷‬میالدی حین‬ ‫نمایش فیلمی در یکی از ســینماهای امریکا مدام تبلیغات‬ ‫زیراستانه ای کوکاکوال و پاپ کورن پخش شد و بعد ها ادعا‬ ‫شد این عمل فروش کوکاکوال و ذرت بوداده را بعد از تماشای‬ ‫فیلم افزایش داده است‪.‬‬ ‫چاک پاالنیک در رمانش ‪ -‬باشگاه مشت زنی‪ -‬تصویر‬ ‫می کند تایلر دردن که موقتا در مقام اپاراتچی سینما مشغول‬ ‫کار است‪ ،‬به عنوان رفتاری انارشیستی البه الی فیلم در حال‬ ‫نمایش کــه مخاطبانش همه کودک هســتند‪ ،‬صحنه های‬ ‫مســتهجن قرار می دهد‪ .‬نتیجتا بعد از خروج از سینما همه‬ ‫دچــار بدحالی و تهــوع می شــوند و نمی فهمند مشــکل از‬ ‫چیست‪ .‬مدتی بعد از انتشار نوشــته چاک پاالنیک‪ ،‬دیوید‬ ‫فینچر فیلمی بر اســاس رمان پاالنیک ســاخت و هم رفتار‬ ‫دردن را نشــان داد و هم در بخشــی از فیلمــش از تکنیک‬ ‫محرک های زیراســتانه ای برای تاثیرگذار تر کردن بخشی‬ ‫از فیلم استفاده کرد‪.‬‬ ‫هر قدر افســانه و گمانه دربــاره وجــود و تاثیرگذاری‬ ‫محرک های زیراســتانه ای و تبلیغات مخفی جدی اســت‪،‬‬ ‫انکار ها هم جدی است‪ .‬با این حال کسی شک ندارد که هر‬ ‫فیلم حدودا ‪ ۳۰‬فریم دارد‪ .‬کافی است ‪ ۲۹‬فریم را به تصاویر‬ ‫فیلم و فقط یک فریم را به اگهی اختصاص بدهی تا بتوانی‬ ‫محرک زیراستانه ای بسازی‪ .‬چشــم ظاهرا ان یک فریم را‬ ‫نمی بیند اما ذهن تصویرش را دریافت می کند‪.‬‬ ‫واقعیت ان است که همه ما امروز تایلر دردن هستیم‪.‬‬ ‫انارشیسم به ارزش تبدیل شده و جنبه ای رسمی یافته است‪.‬‬ ‫به انجمن رگ زنی گروهی و داوطلبانه پیوسته ایم و به روی‬ ‫هــم لبخند می زنیم‪ .‬مــا بدون انکــه تدوینگر یــا اپاراتچی‬ ‫بخواهند برایمان تغییری در فیلم ایجاد کنند‪ ،‬خود تن و ذهن‬ ‫و چشــم به انبوهی از اطالعات مخفی یا اشکار بی فایده و‬ ‫بعضا مضر داده ایم‪.‬‬ ‫ذهنمان را همچون داالنــی کرده ایم که اطالعات با‬ ‫سرعت واردش می شــود و از ان عبور می کند‪ .‬ما ذهن های‬ ‫تحلیلگرمان را به پستو انداخته ایم‪ .‬از اطالعاتی که در داالن‬ ‫ذهن موقتا پاسداری می کنیم‪ ،‬در عرض چند ثانیه چیزی جز‬ ‫رســوبی چرک الود باقی نمی ماند‪ ،‬چون ما انگشتانی داریم‬ ‫که می توانند روی صفحه ال سی دی حرکت کنند و با تکانی‬ ‫کوچک تصویر یا متن تازه ای پیش چشمانمان قرار دهند‪.‬‬ ‫برای هم در شبکه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی‬ ‫نویــن پیام هایی با مضامیــن «چقدر از هم دور شــدیم» یا‬ ‫«چقدر ایرانی ها در اســتفاده از اینترنت احمق و بی شــعور‬ ‫و بی فرهنگ هســتند» یــا «ای دریــغ کــه بعضی ها همه‬ ‫زندگی شــان را به موبایل ســپرده اند» می فرســتیم؛ گویی‬ ‫گروهی شــرابخوار باشــیم که دائما به افتخار هم پیاله ای‬ ‫تازه از ان اب اتشین باال می اندازیم و مدام در مذمت مسکر‬ ‫ســخن می رانیم‪ .‬هر قدر پیش می رویم زبانمان بیشتر گیر‬ ‫می کند و مغز زوال یافته تر می شــود‪ .‬در عیــن حال مدام بر‬ ‫سرعت لبریز تر کردن جسم و جان می افزاییم‪.‬‬ ‫انســان به ســویی می رود که گویی دیگر او رقم زننده‬ ‫اتفاقات جهان نیســت‪ ،‬بلکه بشــر عقب رویداد ها و خبر و‬ ‫عکس انها می دود‪ .‬عقب شایعه ها هم می دود‪ .‬عقب پورن و‬ ‫جوک و فیلم های عامه پسند و نوشته جات ابکی هم می دود‪.‬‬ ‫دنبال شهرت مبتنی بر اســکرول می دود‪ .‬می دود و همواره‬ ‫عقب تر از همه اسکرول های جهان است‪.‬‬ ‫ما انگشت هایی اسکرول باز هستیم که یک بدن به انها‬ ‫متصل است‪ ،‬با دو چشم‪ .‬مغزمان در حال کوچک تر شدن‬ ‫است‪ .‬پیش بینی جرج اورول و اسالف قصه پردازش هرگز‬ ‫محقق نشد و هیچ ماشــین و روباتی بر انسان تسلط نیافت‪.‬‬ ‫انچه امروز روی داده ‪ ،‬غلبه شــیطان بر انسان است و من با‬ ‫جسارت می گویم که اینترنت‪ ،‬شــیطانی ترین ذهن افریده‬ ‫بشر است‪ .‬اینترنت ظرفی نیست که بسته به مظروف بتوان‬ ‫قضاوتش کرد‪.‬‬ ‫ذات ایــن پدیده الهی نیســت و ما همه ســرگرم بازی‬ ‫شیطانیم‪ .‬وقتی در محاصره هســتی‪ ،‬هیچ سنگری واقعی‬ ‫نیست که تو برای فتحش زور بزنی‪ .‬حتی اگر همه سنگر ها‬ ‫را هم فتح کنی‪ ،‬همه ســایت های نامطلوب را فیلتر یا هک‬ ‫کنی‪ ،‬همه چیــز را به نفع خــود کنی‪ ،‬بــاز در محاصره ای‪،‬‬ ‫محاصره نیرویی که در پی زوال اندیشه است‪.‬‬ ‫انارشیسم روح و جانی تازه یافته است‪ .‬ماکیاول جای‬ ‫خود را به ارباب رســانه و حکومت ها داده اســت و این بار به‬ ‫جای قانون‪ ،‬ذهن و اندیشه اســت که تخریب می شود‪ .‬ما‬ ‫همگی مشــغول ذهن کشی هســتیم‪ .‬چه جای تعارف؟ به‬ ‫قدرت های سیاسی و رسانه ای اجازه داده ایم جای مغز هامان‬ ‫را بــا سنســورهای واکنش دهنــده عوض کنند‪ .‬اســکرول‬ ‫می کنیم و به محض دیدن چیزی هیجان اور‪ ،‬سنسور عمل‬ ‫می کند‪ .‬ما سربازان بی جیره و مواجب ارباب قدرت شده ایم‪.‬‬ ‫مهم نیست در کدام جایگاه و قشر و طبقه اجتماعی و علمی‬ ‫ قرار گرفته ایم‪ ،‬همه یک گوشی هوشمند و یک کامپیو تر و‬ ‫امواج اینترنت وای فای داریم‪ .‬رگ هایمان را زده ایم و ُسرم‬ ‫شبکه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی به خونمان وصل‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ورزش‬ ‫عاقبت بالتر‬ ‫در هفته ای که گذشــت زوریخ قلب فوتبال جهان بود ‪،‬چراکه در یک ‪24‬ساعت توفانی‬ ‫ابتدا خیلی از مقامات بلندپایه فیفا دســتگیر شدند و ســپس در انتخاباتی هیجان انگیز‬ ‫بالتر توانست اعتماد اکثریت اعضای این فدراسیون جهانی را کسب کند‪ .‬اما ماجرا با‬ ‫دستگیری والکه پیچیده تر شدو به استعفای بالتر انجامید‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫اول‬ ‫ورزش‬ ‫‪68‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرنگونی رئیس مافیا‬ ‫سپ بالتر چند روز پس از پیروزی در انتخابات استعفا کرد‬ ‫ژوزف سپ بالتر‪ ،‬یکی از دو نامزد ریاست فیفا در دومین‬ ‫دور رای گیری در کنگره فیفا در شــهر زوریخ با کسب ‪ ۱۳۳‬رای‬ ‫به ریاســت فدراســیون بین المللی فوتبال (فیفا) انتخاب شد‪.‬‬ ‫انتخابات فیفا جمعه (‪ ۲۹‬مه‪ ۸ /‬خرداد) در زوریخ سوئیس برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در دور اول رای گیری او ‪ ۱۳۳‬رای و رقیبش شاهزاده علی‬ ‫بن حســین ‪ ۷۳‬رای اورد‪ .‬فیفــا ‪ ۲۰۹‬عضــو دارد و رئیس جدید‬ ‫برای انتخاب در دور نخست رای گیری نیازمند دو سوم ارا یعنی‬ ‫‪ ۱۴۰‬رای بود‪ .‬به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشــیده شد‪،‬‬ ‫اما علی بن حسین از رقابت برای دور دوم صرف نظر کرد‪ .‬طبق‬ ‫مقررات فیفــا‪ ،‬در دور دوم رای گیری نصف بــه اضافه یک ارا‪،‬‬ ‫یعنی‪ ۱۰۵‬رایبرایانتخابرئیسجدیدکافیبود‪.‬بهاینترتیب‬ ‫سپبالتربرایپنجمیندورمتوالیبهریاسترسید‪.‬بالترپیش‬ ‫از افشای رسوایی فســاد مالی‪ ،‬برنده بالمنازع انتخابات تلقی‬ ‫می شدامااینرسواییبهوجههاواسیبزد‪.‬سپبالتروشاهزاده‬ ‫علی بن حسین تنها نامزدهای ریاست فیفا بودند‪ .‬فکر می کردند‬ ‫جمعه شب کابوس سپ بالتر تمام شــده باشد و او بتواند جشن‬ ‫‪80‬ســالگی اش را در زوریخ بگیــرد اما با دســتگیری «والکه»‬ ‫دست راست سپ بالتر مشخص شد که حلقه محاصره تنگ تر‬ ‫از همیشه شــده پس این گونه بود که سپ بالتر از سمتی که به‬ ‫تازگی برای ان انتخاب شده بود استعفا داد تا تاریخ برای پیرمرد‬ ‫سوئیسی تمام شده باشد‪ .‬بیشتر تحلیل گران اما استعفای او را‬ ‫حاصل معامله با مخالفان برای پی گیری نکردن تخلفاتش در‬ ‫فیفا می دانند‪ .‬ژوزف ســپ بالت ر زاده ‪ ۱۰‬مارس ‪ ۱۹۳۶‬در شهر‬ ‫«ویسپ» سوئیس است و از سال ‪ ۱۹۹۸‬ریاست فیفا را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬ایــن پنجمین دور ریاســت بالتر بر این نهــاد بین المللی‬ ‫و هدایــت محبوب تریــن و پرطرفدارتریــن ورزش طول تاریخ‬ ‫محسوب می شد؛ دوره ای که اکنون به پایان رسید‪.‬‬ ‫انتخاب مجدد او برای یک دوره چهارساله دیگر در میانه‬ ‫یکی از پرسروصداترین رسوایی های فساد مالی سال های اخیر‬ ‫جهان و در حالی که کار به بازداشت دو تن از معاونان او و چند تن‬ ‫دیگر از مقامات بلندپایه سازمان یاد شــده رسید‪ ،‬واکنش های‬ ‫گسترده ای در پی داشته است‪ .‬میشل پالتینی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فوتبال اروپا (یوفا) که از جدی تریــن مخالفان انتخاب مجدد‬ ‫بالتر مقام ریاست فیفا بود‪ ،‬پس از اعالم نتایج رای گیری گفت‪:‬‬ ‫«ایجاد تغییــر در فیفا حیاتی اســت و من به اینکــه یوفا حامی ‬ ‫و منادی جنبش تغییــر در فیفا بود افتخــار می کنم‪ ».‬پالتینی‬ ‫پیش تر از ‪ 209‬عضو رای دهنده فیفا خواســته بود که به پرنس‬ ‫علی بن حسین اردنی‪ ،‬تنها رقیب بالتر در انتخابات ریاست فیفا‬ ‫رای دهند‪ .‬به گفته میشل پالتینی بازیابی ابرو و اعتبار فیفا بدون‬ ‫ایجادتغییرممکننخواهدبود‪.‬خبرگزاریرویترزهمگزارشداده‬ ‫کهکاخسفید‪،‬ساعاتیپسازاعالمنتایجرای گیرینشستفیفا‬ ‫اعالمکردکهنسبتبهانتخابمجددبالترواکنشیفورینشان‬ ‫نخواهد داد‪ .‬جاش ارنست‪ ،‬ســخنگوی کاخ سفید‪ ،‬در این باره‬ ‫ی درون سازمانی است که در چنین شرایط‬ ‫گفت‪« :‬این تصمیم ‬ ‫بحرانی و اشفته ای اتخاذ شده و ما این ازادی را به انها می دهیم‬ ‫ی بگیرند‪ ».‬اما به طور طبیعی روسیه از انتخاب‬ ‫که چنین تصمیم ‬ ‫دوباره بالتر ناراضی نبود‪ .‬ویتالی موتکو‪ ،‬وزیر ورزش روســیه‪،‬‬ ‫که کشــورش میزبان جام جهانی ‪ 2018‬و از حامیان سپ بالتر‬ ‫است‪ ،‬گفت که از انتخاب مجدد او به عنوان رئیس فیفا خشنود‬ ‫است‪ ،‬اما تاکید کرد که بدنه فدراسیون بین المللی فوتبال نیاز به‬ ‫اصالحات دارد‪ .‬او گفت‪« :‬به عنوان اعضای خانواده اروپا‪ ،‬به‬ ‫نظرماضروریاستکهازاینماجراهادرس هایجدیبگیریمو‬ ‫راهرابرایتغییربازکنیم‪».‬والدیمیرپوتین‪،‬رئیس جمهورروسیه‬ ‫همگفتکهبازداشتمقاماتارشدفیفادوروزپیشازرای گیری‬ ‫تالش اشکاری برای سد کردن راه انتخاب مجدد سپ بالتر بود‬ ‫که ناکام ماند‪ .‬پوتین پیش تر هم از اعمال فشــار بر سپ بالتر‬ ‫برای بازپس گیری میزبانی جام جهانی ‪ 2018‬از روسیه شکایت‬ ‫بالتر بی تقصیر است‬ ‫گفت وگوی مثلث با دکتر غفاری‬ ‫کرده بود‪ .‬حاال با استعفای بالتر به نظر می رسد پوتین ناراضی‬ ‫باشد و اوباما راضی‪.‬‬ ‫بالتر پس از پیروزی چه گفت؟‬ ‫پیرمرد سوئیســی از انتخاب دوباره به عنــوان رئیس فیفا‬ ‫بسیار خوشحال اســت‪ .‬او تاکید کرد که فرد ایده الی برای این‬ ‫پست نیســت اما نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا کشتی‬ ‫فیفا را به ساحل ارامش برســاند‪ .‬انتخاب بالتر بعد از این همه‬ ‫رسوایی که فیفا داشت بسیار عجیب بود و طبیعی است که این‬ ‫پیرمردسوئیسیازانتخابچندبارهخودبرایریاستکرسیفیفا‬ ‫بسیار خوشحال باشد‪ .‬بالتر بعد از هاوالنژ بیشترین حضور را در‬ ‫کرسی ریاست فیفا دارد‪ .‬هاوالنژ برزیلی از سال ‪ 1974‬تا ‪1998‬‬ ‫رئیس فیفا بود و از ســال ‪ 1998‬نیز تا االن این پست در اختیار‬ ‫بالتر سوئیسی است‪ .‬بالتر بعد از انتخاب به عنوان رئیس فیفا‬ ‫گفت‪«:‬بدونشکازاینانتخاببسیارخوشحالم‪.‬منباردیگر‬ ‫به عنوانناخدایکشتیفیفاانتخابشدمونهایتتالشخودرا‬ ‫بهکارمی گیرمتااینکشتیرابهساحلارامشونجاتبرسانم‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬من این توانایی را داشتم که دوباره به عنوان رئیس‬ ‫فیفاانتخاببشوم‪.‬هرزمانکهبهایننتیجهبرسمکهدورانمن‬ ‫تمام شده است‪ ،‬این پست را با نهایت احترام در اختیار نفر بعدی‬ ‫قرار می دهم‪ .‬باید اعترافکنمکه منفرد ایده الی نیستم و اصال‬ ‫هیچ کس ایده ال نیست اما باید برای پیشــرفت فوتبال و اداره‬ ‫هرچهبهترایننهادنهایتهمکاریراباهمداشتهباشیم‪.‬اگردر‬ ‫کنار هم باشیم همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت‪».‬‬ ‫مخالف خوانی ها علیه بالتر‬ ‫قرار اســت در جریان رســیدگی به اتهامات فساد مالی‪،‬‬ ‫الکاپون فوتبال‬ ‫بالتر فساد فوتبال را مدیریت می کرد‬ ‫‪ 10‬عضو کمیته اجرایی فیفا کــه در رای گیری مرتبط با اعطای‬ ‫میزبانی جام هــای جهانی ‪ 2018‬و ‪ 2022‬شــرکت کرده بودند‪،‬‬ ‫مورد بازجویی قرار گیرند که ویتالی موتکو‪ ،‬وزیر ورزش روسیه‪،‬‬ ‫به احتمال قریب به یقین یکی از انها خواهد بود‪ .‬جرج دایک‪،‬‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال انگلیس هم در اظهارنظری تاکید کرد‬ ‫که احتمال فراوان دارد که حضور در جام جهانی‪ 2018‬را تحریم‬ ‫کنند‪ .‬دایک اعتقاد دارد که به روســیه به منظور کســب امتیاز‬ ‫میزبانی جام جهانی ‪ ،2018‬مراتب قانونی را طی نکرده است‪.‬‬ ‫ماجراازجاییشروعشدکهپلیسسوئیسدرپیشکایتمقامات‬ ‫امریکایی چند تن از رهبران فیفا را که به دریافت چند ده میلیون‬ ‫دالر رشوه متهم اند‪ ،‬بازداشت کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رســد این پرونــده دامنه گســترده ای خواهد‬ ‫داشت و ابعاد جدیدی از فساد در بدنه فدراسیون جهانی فوتبال‬ ‫را فاش خواهد کرد‪ .‬فیفا در تاریخ ‪ 111‬ســال ه خود هرگز شاهد‬ ‫چنین روزهای ســخت و طاقت فرســایی نبوده است‪ .‬پلیس‬ ‫سوئیس همچنین مشغول بررســی اعطای میزبانی جام های‬ ‫جهانی ‪ 2018‬و ‪ 2022‬به روسیه و قطر است که گفته می شود‬ ‫تصمیمات مرتبط با ان در روندی مشــکوک و بحث برانگیز و‬ ‫تحتتاثیررشوه هاینجومی مقاماتمسکوودوحهبهمقامات‬ ‫فیفاگرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫واکنش رسانه ها نسبت به انتخاب دوباره بالتر‬ ‫تقریبا اکثر روزنامه هــای اروپایی خصوصا انگلیســی از‬ ‫انتخاب مجدد بالتر به عنوان رئیس فیفا ناراحت بوده و معتقدند‬ ‫بعد از اتفاقات یک هفته اخیر‪ ،‬انتخــاب مجدد او‪ ،‬باعث ادامه‬ ‫فساددرفیفامی شود‪.‬روزنامهدیلی اکسپرسباتیتر«فراربزرگ»‬ ‫روزنامه ســان از قول رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس نوشــت‪:‬‬ ‫اینده فیفا بعد از بالتر‬ ‫مرتضی برکتی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪2‬‬ ‫رقابت برسر جانشینی بالتر از هم اکنون اغاز شده است‬ ‫واکنش کفاشیان به انتخاب مجدد رئیس سوئیسی‬ ‫علیکفاشیانکهبهبالتررایدادهاستیکیازحامیان‬ ‫رئیس سوئیســی فیفا محســوب می شــود‪ .‬او معتقد است‬ ‫دستگیری بعضی از اعضایفیفاپیشازانتخاباتفدراسیون‬ ‫جهانی‪ ،‬از پیش برنامه ریزی شــده بود‪ .‬علی کفاشیان درباره‬ ‫حواشی اخیر و دســتگیری بعضی از اعضای فیفا می گوید‪:‬‬ ‫«موضوع دســتگیری برخی از اعضای فدراســیون جهانی‬ ‫فوتبالبهدلیلمسایلیمانندموضوعحقپخشومسائلمالی‬ ‫صورتگرفت‪.‬البتهکامالواضحاستکهایجادچنینحواشی‬ ‫و دستگیری برخی اعضا‪ ،‬از قبل برنامه ریزی شده و هماهنگ‬ ‫بود و بعضی کشــورهای امریکایی و اروپایی سعی داشتند با‬ ‫ایجاد فشار به مقاصد خود برسند‪ .‬انها توسط رسانه های خود‬ ‫اقدام به فرافکنی و ایجاد اختالل در انتخاباتکردند‪».‬به نظر‬ ‫می رسد این بار هم علی کفاشــیان ازمون خوبی را پشت سر‬ ‫نگذاشته است‪.‬‬ ‫شد‪ .‬بالفاصله کمیته اخالق فیفا او را از انتخابات اخراج کرد‪.‬‬ ‫اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در ان زمــان از بالتر حمایت کرد تا‬ ‫حداقل انتقام خود را قطر بگیرد‪ .‬بالتر مرد پیروز انتخابات بود‪.‬‬ ‫دو روز قبل از برگزاری انتخابات ‪ 2015‬وزارت دادگستری‬ ‫امریکا از دادستانی سوئیس خواست که ‪ 9‬مجرم تحت پیگرد را‬ ‫به امریکا بفرستد‪ .‬این شروع عملیاتی برای براندازی بالتر بود‪.‬‬ ‫ل روزها از فساد فیفا‬ ‫رسانه های انگلیســی که در این چهار ســا ‬ ‫می نوشتند‪،‬رئیسپیرراسردستهمافیامعرفیکردند‪.‬انهافیفارابه‬ ‫چالشمی کشیدندومیراثبالترراچیزیجزتباهینمی دانستند‪.‬‬ ‫بسیاری منتظرکناره گیری بالتر بودند اماپیرمرد جان سخت تر از‬ ‫این بود که با نسیمی فروپاشد‪ .‬البته شاید اگر حامیانش نبودند او‬ ‫انتخابات را وا می داد ولــی حمایت کنندگان بالتر او را به عنوان‬ ‫کاتالیزوری برای اینده می خواستند‪.‬پس پیرمرد را متقاعد کردند‬ ‫کهبماند؛همانطورکهدرپسپردهخلفوعده اشبهیوفابودند‪.‬‬ ‫بالتر بدون حامیانــش؛ هیچ بود‪ .‬در اســتعفای او قطعا‬ ‫حامیانش پشتش را خالی کردند‪ .‬افریقا اولین متهم است‪ .‬پس‬ ‫از انکه افریقای جنوبی پذیرفت رشــوه داده است‪ ،‬بالتر اولین‬ ‫ضربه ســخت بعد از انتخابات را خورد‪ .‬ایــن بدین معنی بود که‬ ‫میزبانی جام جهانی در فیفا داد و ســتدی پر سود است‪ .‬در این‬ ‫میان کناره گیری بالتر نه تنها به اشتراک و همدلی بیشتر در فیفا‬ ‫منجر نخواهد شــد که باعث بروز جنگ قدرت در ان می شود‪.‬‬ ‫حامیان بالتر گرچه با مخالفان او توافق کرده اند اما این توافق‬ ‫شکنندهدرزمانیپا بر جامی ماندکهمنافعمشترکشانتامینشود‪.‬‬ ‫پسمنازعهبرایتامینمنافعدرفیفابدونبالترهمادامهخواهد‬ ‫داشتوچهبسارئیسجدیدازمیانمخالفانبالتربرگزیدهنشود‪.‬‬ ‫حتی اگر پالتینی گزینه یوفا برای انتخابات باشد‪...‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫خودش هم فکر نمی کرد که برنده باشد‪ .‬همه تجربه های‬ ‫این چند ســاله را به خدمت گرفته بود و باز مطمئن نبود نام او از‬ ‫صندوق ارا بیرون بیاید‪ .‬چهار ســال پیش او در مقابل متحدان‬ ‫دیروزومخالفانامروزنشستهووعدهدادهبودکهبرایدوربعدی‬ ‫انتخابات خود را نامزد نخواهد کرد و کناره گیری می کند‪ .‬او حاال‬ ‫خلف وعده کرده بود و متحدان دیروز را به شدت از خود رنجانده‬ ‫و عصبی کرده بود‪ .‬بالتر اما هر چه در میان کشورهای صاحب‬ ‫عنوان و قدرت بین المللی دشمن داشت اما طرفداران پرشوری‬ ‫را به دست اورده بود‪ .‬او حاال نماد کسانی بود که علیه معتبرترین‬ ‫کشورهای صاحب نام شــوریده بودند‪ .‬اما ماجرا به این اسانی‬ ‫نبود که کلوپ هواداران بالتر بتوانند به رئیس پیر اعتبار بدهند‪.‬‬ ‫به عقب برگردیم؛ چهار ســال پیش حریف قدرتمندی از کشور‬ ‫کوچکی در برابر او ایســتاد‪ .‬تازه قطر میزبان جام جهانی شــده‬ ‫بود و بالتر و قطر اماج اتهامات فساد و تباهی قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫بسیاری معتقد بودند که قطر ضعیف از نظر فوتبالی با پول‬ ‫زیادیکهداردفیفاراخریده‪.‬انگلیسکهمیزبانیرابهقطرباخته‬ ‫بود فیفا را متهم کرده بود که کسب میزبانی قطر از مجاری الوده‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬فیفا از میزبانی قطر دفاع کرد اما وقتی که‬ ‫بنهمامقطریچندماهبعدبرایریاستفیفاخودشرانامزدکرد‬ ‫تا پیرمرد را کنار بزند؛ بن همام قطری متهم به فساد و رشوه گیری‬ ‫«بالتر دو سال هم دوام نمی اورد»‪ .‬روزنامه تلگراف مطلب گری‬ ‫نویل را تیتر کرده است‪ ،‬او گفته «اکنون نوبت بازیکنان است که‬ ‫فیفارابایکوتکنند»‪.‬‬ ‫روزنامه میرر با تیتر «ما بالت خواهیم بود» نوشته با وجود‬ ‫فساد فیفا و حضور‪ FBI‬باز هم بالتر رئیس شد‪.‬‬ ‫روزنامه دیلی اســتار هم تیتر «دوباره اقای بالت» را روی‬ ‫جلد برده است‪.‬‬ ‫روزنامه اسکاتسمن تیتر فوق را انتخاب کرده است‪« :‬با‬ ‫انتخاب مجدد بالتر فوتبال در بحران قرار گرفت»‪.‬‬ ‫روزنامه گاردین هم تیتر ضد بالتر را برگزیده اســت‪« :‬از‬ ‫باتالق فساد یک رهبر ظهور کرد‪ ،‬او بالتر است»‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫فیفــا به عنــوان بزرگتریــن ســازمان و نهــاد بین المللی‬ ‫ بی شباهت به قلعه ای بزرگ و تو در تو با راه های مخفی بی شمار‬ ‫نیست‪ .‬چه انکه منتقدان عدم شــفافیت فیفا در مقابله با فساد‬ ‫و تباهی که مد نظر شان است‪ ،‬دســت به سالح های مخفی و‬ ‫غیر متعارف برده انــد‪ .‬هیچ کس فکــرش را نمی کرد که رئیس‬ ‫پیر پنــج روز بعد از انتخاب مجددش اســتعفا دهــد‪ .‬اما در این‬ ‫فضای تاریک انچه روشن است فشار فوق العاده به بالتر برای‬ ‫کناره گیریاست‪.‬طنزماجرااینجاستکهوقتیپرنسبنعلیدر‬ ‫دور دومانتخاباتکناره گیریکردتابالتربدونرای گیریرئیس‬ ‫شود‪ ،‬همگان فکر می کردند که مخالفان بالتر شکست سختی‬ ‫خورده اند اما همه چیز در بیرون انتخابات چیده شده بود‪ .‬نکته‬ ‫دوم ومهم جلسه هیات اجرایی فیفا بعد از انتخابات بود‪ .‬بالتر‬ ‫قول داده بود که سهمیه اســیا را از ‪ 4+1‬به پنج سهمیه مستقیم‬ ‫تبدیلکند‪.‬اسیایکیازوزنه هایقدرتمندبالتردرانتخاباتبود‪.‬‬ ‫هیات اجرایی رای به این مهم نداد و اسیا دو روز بعد از انتخابات‬ ‫اولین شکست را در عین برتری در انتخابات متحمل شد‪ .‬بالتر‬ ‫دیگربالترگذشتهنبود‪.‬رئیسپیرخانوادهازهمپاشیدهفیفاباید‬ ‫بازنشسته می شد؟ ایا هیات اجرایی به او فهماند که چهار سال‬ ‫سختی را در پیش دارد و مخالفان اروپایی بالتر دست همکاری‬ ‫به موافقان عرب و ثروتمند عرب اســیایی دراز کردند و توافقی‬ ‫پنهانرارقمزدند؟به مروروقایعاخیرمی نشینیمتاتحلیلدرستی‬ ‫از ماجرا را دریابیم‪.‬‬ ‫منصوریان؛ تاپ مولر فوتبال ایران‬ ‫گمشده ابی ها‬ ‫مربی نایب قهرمانی هاست؟‬ ‫‪69‬‬ ‫ورزش‬ ‫بالتر‬ ‫ بی تقصیر است‬ ‫گفت وگوی مثلث با دکتر غفاری‬ ‫‪3‬‬ ‫انتخاب مجدد ســپ بالتر به عنــوان رئیس فیفا‬ ‫واکنش های متفاوتی را همراه داشــته اســت‪ .‬در این‬ ‫باره با دکتر حســن غفاری همصحبت شــده ایم‪ .‬متن‬ ‫گفت وگوی مثلث با نایب رئیس اسبق کمیته مسابقات‬ ‫‪ AFC‬را درباره چگونگی انتخاب بالتر و رقابت او با پرنس‬ ‫علی اردنی می خوانید‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪70‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫بالتر چگونه رئیس فیفا شد؟‬ ‫او با کاربلدی رئیس فیفا شد‪ .‬دو رقیب در انتخابات‬ ‫ریاست فیفا حضور داشتند‪ .‬بالتر و پرنس علی‪ ،‬پسر پادشاه‬ ‫سابق اردن‪ .‬بین این دو نفر فرق هایی وجود دارد‪ .‬فوتبالی ها‬ ‫به خوبی متوجه این تفاوت می شــوند‪ .‬پرنس علی ‪ 9‬سال‬ ‫رئیس فوتبال غرب اســیا بود و من نایب رئیس او بودم‪ .‬در‬ ‫طول این ‪ 9‬سال ما موفق شــدیم که او را تنها دو بار ببینیم‪.‬‬ ‫یک بار روزی که فوتبال غرب اسیا تاسیس و راه اندازی شد‬ ‫و یک بار هم چون فینال مسابقات غرب اسیا در اردن برگزار‬ ‫می شد‪ ،‬پرنس علی جلسه هیات رئیسه را در انجا برگزار کرد‪.‬‬ ‫او در کشور خودش وظایف بسیار سنگینی به لحاظ سیاسی‬ ‫دارد‪ .‬او وقتی ندارد که بخواهد صرف فوتبال کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید بپذیریم که اگر پرنس علی جانشین بالتر می شد فوتبال‬ ‫متضرر می شــد‪ .‬چون او فکر می کند که می تواند در اردن‬ ‫بنشیند و فوتبال دنیا را اداره کند‪ .‬اتفاقی که امکان ان صفر‬ ‫درصد اســت‪ .‬چون تاسیسات و سیســتمی که در سوئیس‬ ‫برای فوتبال و فیفا به وجود امده‪ ،‬هرگز در اردن وجود ندارد‪.‬‬ ‫همین طرز تفکر را شیخ ســلمان هم دارد‪ .‬می خواهد مقر‬ ‫‪ AFC‬را تغییر دهد‪ .‬می خواهد کنفدراسیون فوتبال اسیا را از‬ ‫مالزی به عمان منتقل کند‪ .‬در صورتی که تمامی تاسیسات‬ ‫و هر چیزی که شــما فکرش را بکنید در مالزی وجود دارد و‬ ‫مسقط نمی تواند مقر مناسبی برای کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫باشــد‪ .‬البته همه اینها وامدار طرز تفکر بن همام هســتند؛‬ ‫مردی که می خواســت ‪ 90‬درصــد وقت خود را در کشــور‬ ‫خودش بگذرانــد و با ان تفکر ســنتی اش ‪ AFC‬را اداره کند‬ ‫اما من‪ ،‬صفایی فراهانی و دکتــر خبیری به او گفتیم که اگر‬ ‫چنین رویه ای را در پیش بگیرد فساد سراسر فوتبال اسیا را‬ ‫چاد بلیزر کسی بود که‬ ‫هم علیه بن همام افشاگری کرد‬ ‫هم علیه بالتر‬ ‫در بر خواهد گرفت‪ .‬به او گفتیم اگر ‪ 24‬ساعته هم در مالزی‬ ‫زندگی کنید باز هم وقت کم می اورید‪.‬‬ ‫بالتر از نظر اختصاص وقت فراوان به فوتبال در‬ ‫سراسر دنیا بهتر از رقیب اردنی اش بود‪ .‬این طور‬ ‫نیست؟‬ ‫بالتر از این نظر بهترین گزینه بود‪ .‬چون می داند‬ ‫که چقدر وقــت کمی در اختیــار دارد تا به مســائل فوتبال‬ ‫دنیا رســیدگی کند‪ .‬او در حالی مجددا رئیس شد که سابقه‬ ‫‪16‬ساله ریاست را در کارنامه اش دارد‪ .‬بالتر امروز در حالی‬ ‫رئیس فیفا شــده که زمانی پادویی بیش نبود‪ .‬او همه زیر و‬ ‫بم ها را دیده‪ .‬او با پرنس علی فرق دارد‪.‬‬ ‫ارایش چگونه به نفع بالتر تغییر کرد؟‬ ‫کنفدراســیون ها همواره یک روز قبــل از برگزاری‬ ‫انتخابات میان خودشان در محل کنگره جلسه می گذارند‪.‬‬ ‫روســای فدراســیون ها در ان جلسه شــرکت می کنند و بعد‬ ‫به جمع بندی می رســند که بیــن نامزدها به چه کســی رای‬ ‫بدهند‪ .‬کنفدراسیون فوتبال اســیا رای خود را به بالتر داد‪.‬‬ ‫کنفدراســیون فوتبال افریقا به بالتر رای داد‪ .‬کنفدراسیون‬ ‫فوتبال امریــکای جنوبی به بالتــر رای داد‪ 90 .‬درصد ارای‬ ‫کنفدراسیونفوتبالاروپاوالبتهبخشیازکونکاکافمخالفان‬ ‫بالتر بودند و به او رای ندادند‪ .‬این ارایش نشان می دهد که‬ ‫سپ بالتر در این انتخابات خیلی مقتدر عمل کرد‪.‬‬ ‫دلیل عمده مخالفت ها علیه بالتر چیست؟‬ ‫انگلیسی ها میزبانی را از دست دادند‪ .‬ما با انها زیاد‬ ‫برخورد داشته ایم‪ .‬خودشــان را مخترع فوتبال می دانند و‬ ‫البته صاحب بی چون و چرای فوتبال‪ .‬فکر می کنند اگر نامزد‬ ‫میزبانی جام جهانی شــده اند حتی اگــر ‪ 20‬نامزد دیگر هم‬ ‫وجود دارد حق انهاســت که میزبان باشند‪ .‬اما دادن امتیاز‬ ‫میزبانی به این سادگی ها نیست‪ .‬فیفا می گوید بد نیست اگر‬ ‫میزبانی در هر دوره ای به یک قاره برسد‪ .‬در این صورت همه‬ ‫قاره ها میزبان می شوند و فوتبال در سراسر دنیا دیده می شود‬ ‫و دولت ها و ملت ها به این ورزش عالقه مند خواهند شد‪.‬‬ ‫ایا بــرای دادن میزبانی جام جهانی کشــورهای‬ ‫شایســته تری نســبت به روســیه و قطــر وجود‬ ‫نداشت؟‬ ‫بله‪ ،‬همان موقع که میزبانــی را به افریقای جنوبی‬ ‫دادند کشــورهای اروپایی می توانســتند بهتــر میزبانی را‬ ‫برگزار کنند اما بپذیریم که فیفا سیاست های خاص خودش‬ ‫را دارد‪ .‬هدف فیفا این نیســت که میزبانــی را به بهترین ها‬ ‫بدهد‪ ،‬بلکه هدف این است که ضمن در نظر گرفتن حداکثر‬ ‫استانداردها برای اعطای میزبانی فوتبال را در سراسر دنیا‬ ‫بگردانند‪.‬‬ ‫چرا پرنس علی حریف بالتر نشد؟‬ ‫او پنجمیــن دوره ریاســت خودش را پشــت ســر‬ ‫گذاشــت‪ .‬تجربه بالتر با تجربه پرنس علی قابل مقایســه‬ ‫نیست‪ .‬اگر فوتبال به پرنس علی می رسید مثل این بود که‬ ‫ما ساختمانی را از ساختن سقفش شروع کنیم‪ .‬در صورتی‬ ‫که پایه ساختمان باید طراحی شود‪ .‬بالتر از پایه و پادویی‬ ‫شروع کرده تا به ریاست رسیده است‪ .‬اگر کارمندش مرتکب‬ ‫اشتباهی شود او به خوبی متوجه می شود چون قبال ان پست‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش دســتگیری های گسترده ای شکل‬ ‫گرفت کــه حیثیت فیفا را دچار خدشــه کرد‪ .‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫ان هفت نفری که دستگیر شده اند حقوق بگیر فیفا‬ ‫نیســتند‪ .‬اگر تخلفی هم کرده اند پاسخگوی این تخلفات‬ ‫بالتر نیست‪ .‬انها شرح وظایف روشنی داشته اند‪ .‬هر کدام‬ ‫در یکی از کشــورهای جهان هســتند‪ .‬یکی در فرانســه و‬ ‫دیگری در اسپانیا‪ ،‬یکی در السالوادور و دیگری در ارژانتین‪.‬‬ ‫مسافت های قابل توجهی میان اینها و مقرشان وجود دارد‪.‬‬ ‫انها در استخدام فیفا نیستند‪ .‬بنابراین اینها با کارمند فیفا که‬ ‫صبح وارد مقر فیفا می شــود و عصر به خانه اش برمی گردد‬ ‫تفاوت دارند‪ .‬اگر کارمند فیفا رشوه بگیرد یا دست به تبانی‬ ‫بزند سپ بالتر متهم خواهد شد‪ .‬چون کارمند تحت نظر او‬ ‫دســت به این جرم ها زده اســت‪ .‬اما اعضای کمیته ای که‬ ‫در سراسر دنیا پراکنده شده اند و در ســال شاید دو بار هم با‬ ‫بالتر جلسه نداشته باشند چطور می توانند برای اقای رئیس‬ ‫دردسرساز شوند؟ تعداد این اعضا ‪ 24‬نفر است‪ .‬حال انکه‬ ‫کنترل این اعضا از سوی بالتر امکان پذیر نیست‪ .‬اگر من‬ ‫در ایران به عنوان یکی از اعضای این کمیته از کشوری که‬ ‫به دنبال میزبانی است رشوه بگیرم بالتر مقصر است؟ حال‬ ‫انکه من در تهرانــم و او در زوریخ‪ .‬بنابرایــن در ماجراهای‬ ‫اخیری که بــرای فیفا رخ داده می توانیــم بگوییم که بالتر‬ ‫ بی تقصیر است‪.‬‬ ‫اف بی ای چگونه تخلف این افراد را ردیابی کرد؟‬ ‫از طریق اقای چاد بلیزر‪.‬‬ ‫بیشتر توضیح می دهید؟‬ ‫چاد بلیزر یکی از این اعضاست‪ .‬وقتی اقای همام‬ ‫در هر پاکتی ‪ 20‬هزار دالر گذاشــت تــا ارای کونکاکاف را‬ ‫بخرد این چاد بلیزر بود که در ان برهه هم دست به افشاگری‬ ‫زد و پاکــت را روی میز اف بــی ای گذاشــت‪ .‬از ان به بعد‬ ‫اف بی ای میکروفــون در اختیار چاد قرار مــی داد تا بتواند‬ ‫جلسات کمیته را کنترل کند‪ .‬ســرنخ اصلی ماجرا را بلیزر به‬ ‫امریکایی ها داد‪.‬‬ ‫الکاپونفوتبال‬ ‫بالترفسادفوتبالرامدیریتمی کرد‬ ‫بهمن فروتن‬ ‫‪4‬‬ ‫مربی فوتبال‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫از نظر بهمن فروتن‪ ،‬سپ بالتر‬ ‫شبیه الکاپون است‬ ‫کاظم اولیایی معتقد است‬ ‫که پیروزی بالتر نماد برتری‬ ‫مستضعفین بر سرمایه داری است‬ ‫ورزش‬ ‫هاوه النژ تنها کســی است که به فاســد بودن فوتبال‬ ‫اعتراف کرد اما خیلی زود کنار گذاشــته شد‪ .‬چون او مدیری‬ ‫نبود کــه بخواهد فســاد را مدیریت کنــد‪ .‬در واقع فســاد در‬ ‫فوتبال ان قدر پر زور شده و ان قدر شبکه های انسجام یافته‬ ‫و سپرهای دفاعی قابل توجهی دارد که کمتر کسی می تواند‬ ‫وارد میدان مبارزه شــود‪ .‬حتما درباره الکاپون و جریانش در‬ ‫امریکا شنیده اید‪ .‬چند فیلم درباره اش ساخته شده است‪ .‬او‬ ‫زمانی در دوره تحریم مشروبات الکلی در امریکا عامل فروش‬ ‫مشروبات الکلیوبسیاریازقتل هابود‪.‬اینادمرافقطدریک‬ ‫مقطع توانستند دستگیر کنند؛ انجایی که مشکالت مالیاتی‬ ‫پیدا کرد‪ .‬نمی توانستند او را گیر بیندازند چون پلیس را خریده‬ ‫بود‪ .‬همه انهایی که قرار بود مقابل او و فســاد گســترده اش‬ ‫بایستند با او همراه شده بودند‪ .‬من نمی خواهم بگویم بالتر‬ ‫به نوعی الکاپون فوتبال است چون بالتر که به علی کفاشیان‬ ‫اضافهشودامثالمندیگراسمفوتبالراهمنمی اوریمودلزده‬ ‫می شویم‪ .‬این روزها صحبت از بالتر است‪ .‬صحبت از اینکه‬ ‫او دوباره رئیس تشکیالتی شده که خیلی ها دیگر درباره فاسد‬ ‫بودنش تردید ندارند‪ .‬رئیس فدراسیون المان هم به شدت از‬ ‫این انتخاب ناراضی است‪ .‬او که عضو هیات رئیسه فیفاست‬ ‫اعتقاد دارد که یک جریان سیاســی حامی بالتر است و او را‬ ‫دوباره به ریاست فیفا رسانده است‪ .‬نکته جالب اینکه انهایی‬ ‫که به بالتر رای داده اند کامال شناخته شده اند‪ .‬انهایی که در‬ ‫افریقا و اسیا فساد را مدیریت می کنند‪ ،‬به بالتر رای داده اند و‬ ‫حاال هم سنگ او را به سینه می زنند‪ .‬من با کاظم اولیایی بحث‬ ‫مفصلی در این باره داشتم‪ .‬او می گوید انتخاب مجدد بالتر به‬ ‫مثابهپیروزیمستضعفینجهانبرجریانسرمایه داریاست‪.‬‬ ‫در حالی که این حرف برای من خیلی عجیب و غلط است‪ .‬در‬ ‫واقع انتخاب دوباره بالتر به عنوان رئیس فیفا موفقیت دو قاره‬ ‫اسیا و افریقا مقابل قاره های دیگر نیست‪ ،‬بلکه این انتخاب‬ ‫نشان دهنده درجه بسیار باالی فساد در فوتبال این دو قاره را‬ ‫نشانمی دهد‪.‬البتهبهنظرمننبایدازنقشانگلیسی هادرباره‬ ‫افشای گسترده فسادهای فیفا راحت بگذریم‪ .‬انها ناراضی‬ ‫بودند‪ .‬بعد از اینکه فیفــا میزبانی را به قطر داد انگلیســی ها‬ ‫که به نوعــی از اتحادیه اروپا بیرون هســتند ســعی کردند از‬ ‫امریکایی هامطالباتیدراینموردداشتهباشند‪.‬انگلیسی هادر‬ ‫عرصه سیاست جهانی با امریکایی ها همسو هستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تصورشان این بود که به کمک امریکا می توانند دست بالتر‬ ‫را رو کنند و علیه او دست به افشاگری بزنند‪ .‬امریکایی ها هم‬ ‫تصورشاناینبودکهباایندستگیری هایگستردهرئیسفیفا‬ ‫هم باالخره به دام می افتد اما انها براورد زمانی چندان مناسبی‬ ‫نداشتند‪ .‬در فاصله نزدیک به روز انتخابات ریاست فیفا این‬ ‫سپ بالتر بود که موج منفی علیه خودش را به فرصتی برای‬ ‫دوباره رئیس شدن تبدیل کرد و با چند بیانیه و توضیحات ساده‬ ‫و دم دستی توانســت اراء تازه ای را به نفع خودش ساماندهی‬ ‫کند‪ .‬بنابراین بالتــر در روز رای گیری فرار کرد‪ .‬بالتر در مورد‬ ‫این فســادها می گوید که از انها اصال خبر نداشــته اســت‪.‬‬ ‫این توضیح هم قابل قبول اســت و هم قابل قبول نیســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اسبق امریکا درباره زدن برج های دو قلو اظهار‬ ‫ بی اطالعی کرد‪ .‬بعد ها اگر فاش شــود که خود امریکایی ها‬ ‫در زدن برج ها دوقلو دست داشــته اند‪ ،‬جرج بوش می تواند‬ ‫ادعا کند که با خبر نبوده است‪ .‬شاید به شدت تحت فشار قرار‬ ‫بگیرد اما می تواند توپ را به زمین سازمان های امنیتی امریکا‬ ‫بیندازد‪.‬همیناتفاقدرفیفارخداده‪.‬بالترمی گویدمن بی خبر‬ ‫بودم‪ .‬حتی در مقام همکاری با اف بی ای برامده و اطالعاتی‬ ‫را در اختیارشان قرار داده است‪ .‬اما یک واقعیت وجود دارد؛‬ ‫فساد گسترده توسط ادم هایی در فوتبال جهان ایجاد شده که‬ ‫بالتر انها را برگزیده است‪ .‬او ادم هایی را انتخاب کرده که این‬ ‫طور عمل کرده اند و حاال دست شان رو شده است‪ .‬همان طور‬ ‫که علی کفاشیان درباره فوتبال ما می گوید فوتبال ایران پاک‬ ‫پاک است و در سالمت کامل است‪ ،‬بالتر هم همین ادعا را‬ ‫دربارهفیفامطرحمی کند‪.‬جالباینکهعلیکفاشیانمی گوید‬ ‫اگر کسی بگوید فوتبال ما ناپاک است و نتوانست ان را ثابت‬ ‫کند‪ ،‬تبعات و مجازات ادعایش پای خودش خواهد بود‪ .‬اینها‬ ‫شباهت هایی اســت که ما می بینیم‪ .‬من را برای استقبال از‬ ‫بالتر دعوت کرده بودند‪ .‬فدراسیون از من دعوت کرده بود که‬ ‫در مراسم استقبال حضور داشته باشم اما من هرگز به پیشواز‬ ‫چنین ادمی نمی روم‪ .‬چون بالتر بی جهت وارد تهران نشد‪.‬‬ ‫او رای کفاشیان را می خواســت‪ .‬از اینجا می خواهم گریزی‬ ‫بزنم به فوتبال خودمان‪ .‬فوتبالی که همه می دانیم مردم از ان‬ ‫رویگردان شده اند‪ .‬دیگر مثل قدیم باورش ندارند‪ .‬از دیدن ان‬ ‫لذت نمی برند و حتی حاضر نیستند برای دیدنش هزینه کنند‪.‬‬ ‫این رفتارهاپیام روشنیهم دارد؛ انها می گویند مافوتبال فاسد‬ ‫را دوست نداریم‪ .‬فوتبال ما همین اســت‪ .‬پر از فساد‪ .‬اصال‬ ‫هم مردمی نیســت‪ .‬ان وقت ما به پیشواز مردی می رویم که‬ ‫عالقه مندند فاصله فوتبال ایران با فوتبالی کــه او اداره اش‬ ‫می کند ثابت بماند یا حتی بیشــتر شــود‪ .‬همین فیفا در حال‬ ‫حاضر قانونــی دارد که همه از ان با خبر هســتیم‪ .‬قانونی که‬ ‫می گوید دولت ها حق دخالت در امور داخلی فدراسیون های‬ ‫فوتبال را ندارند‪ .‬دوباره به فوتبــال خودمان برگردیم‪ .‬مگر نه‬ ‫اینکهفوتبالمافاسداستونابسامانی هایفراوانیداردومگر‬ ‫نه اینکه دولت کنونی ما اراده اش این است که با جریان فساد‬ ‫در فوتبال مبارزه کند؟ اما چه می شود که دست دولت ما بسته‬ ‫می شود؟همینقانونفیفا‪.‬همینخطقرمزیکهشکنکنید‬ ‫جریان های نئو لیبرالی در پشــت پرده ان را وضع و به قانون‬ ‫تبدیلشمی کنند‪.‬نئولیبرال هاکارشانایناستکهبشریترا‬ ‫از تمام خصلت های درست خالی کنند‪ .‬می خواهند سازندگی‪،‬‬ ‫ ترمیم و خلق کردن را از بشــریت بگیرند‪ .‬تفکر را از بین ببرند‬ ‫و همه چیز را دستکاری کنند‪ .‬می خواهم بگویم بالتر در فیفا‬ ‫ماموریت بزرگی دارد‪ .‬او به روسایی میدان می دهد که می داند‬ ‫به خوبی از عهده مدیریت کردن فساد در نقاط مختلف جهان‬ ‫برمی ایند‪.‬یکیازاصلی ترینسیاست هاینئولیبرال هاایجاد‬ ‫فساد در کشورهای اسیایی‪ ،‬افریقایی و البته شرق اروپاست‪.‬‬ ‫طوری این فساد هم سازماندهی می شود که هیچ کس نتواند‬ ‫مقابلشبایستد‪.‬برایروشنشدناینموضوعمثالیمی زنم‪.‬‬ ‫فدراســیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراســیون اسیا‬ ‫انتخاب می شــود و اقای کفاشــیان هم از عملکرد خودش‬ ‫تعریف می کند‪ .‬اما در همین حال یک سوال ذهن همه ما را‬ ‫به خود مشغول می کند؛ ایا فوتبال ما بهتر از ژاپن و کره جنوبی‬ ‫اســت؟ ایا از هر لحاظی که بخواهیم مقایسه کنیم ما از انها‬ ‫برتریم؟ نه‪ .‬پس چرا ما در صدر قرار می گیریم؟ این اسمش‬ ‫دستکاری کردن حقیقت نیست؟ دولت کنونی ما می خواهد‬ ‫با فساد مبارزه کند اما بالتر و فیفا این اجازه را نمی دهد‪ .‬این را‬ ‫بگویم که من اصال اعتقاد ندارم علی کفاشــیان ادم فاسدی‬ ‫استاماانگارراضیشدهکهفسادرامدیریتکند‪.‬ماروزپایانی‬ ‫خیلی از لیگ ها را دیده ایم اما روز پایانی لیگ برتر ما گریه اور‬ ‫بود‪ .‬روزی که همه مجبور شــدند دروغ بگویند‪ .‬با همه اینها‬ ‫اما بالتر دوباره رئیس شــد‪ .‬او توپ را روی پایش می اورد که‬ ‫بگوید من هنوز اماده ام‪ .‬می توانم رئیس باشم و می توانید به‬ ‫من رای بدهید‪ .‬پالتینی اما او را خوب می شناسد‪ .‬می گوید او‬ ‫بایدبرود‪.‬چونباوجوداوهمچنانساختارفوتبالجهانفاسد‬ ‫خواهدبودوامایکنکتهدیگر؛فراموشنکنیدکهاگردولتما‬ ‫حق دخالت داشت‪ ،‬هرگز رئیس فدراسیون فوتبال ایران رای‬ ‫خودش را با افتخار به سپ بالتر نمی داد‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ورزش‬ ‫گزار‬ ‫ش ویژه‬ ‫منصوریان؛تاپمولرفوتبالایران‬ ‫ورزش‬ ‫‪72‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫گمشدهابی هامربینایب قهرمانی هاست؟‬ ‫علیرضا منصوریان در طول کمتر از یــک ماه دو جام‬ ‫قهرمانی را از دســت داد‪ .‬چند هفته پیش در تبریز قهرمانی‬ ‫لیگ برتر را با همکاری تراکتورســازی به سپاهان و حسین‬ ‫فرکی و جام حذفی را نیز بــه ذوب اهن و یحیی گل محمدی‬ ‫تقدیم کرد تا اصفهانی ها با گرفتن دو جام خوشحالی شــان‬ ‫دو چندان شود‪ .‬حاال او شــبیه ترین فرد به تاپ مولر المانی‬ ‫است‪ .‬مربی ای که به واسطه نایب قهرمانی هایش در فوتبال‬ ‫معروف است نه قهرمانی هایش‪ .‬مولر در فصل ‪2001-02‬‬ ‫بوندســلیگا پس از دورتموند با لورکوزن نایب قهرمان شــد‪.‬‬ ‫مولر با این تیم تا فینال باشگاه های قاره سبز هم پیش رفت‪.‬‬ ‫هر چند این المانی بدشــانس بود و نتیجه نهایــی را به رئال‬ ‫مادرید پرمهره دو بر یک باخت و دوم شــد‪ .‬مولر ‪ 8‬اســفند‬ ‫سال ‪ 84‬در بازی دوستانه گرجستان و مولداوی روی نیمکت‬ ‫گرجی ها نشست‪ .‬گرجســتان در گروه ‪ B‬مسابقات انتخابی‬ ‫یورو ‪ 2008‬قرار داشت و می خواست با استفاده از دانش تاپ‬ ‫مولر راهی مرحله نهایی مسابقات شــود‪ .‬با این حال نتیجه‬ ‫نهایی چیز دیگری بود‪ .‬گرجی ها با مولر فقط ‪ 3‬پیروزی برابر‬ ‫اســکاتلند و جزایر فارو به دســت اوردند و در مقابل طی ‪12‬‬ ‫دیدار‪ 8‬مرتبه رنگ شکست را دیدند‪ .‬انها تنها یک بار اوکراین‬ ‫را متوقف کردند تا با ‪ 10‬امتیاز و تفاضــل گل ‪ -3‬پایین تر از‬ ‫ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اسکاتلند‪ ،‬اوکراین و لتونی تیم ششم گروه ‪B‬‬ ‫شوند‪ .‬متولیان فوتبال گرجستان هم باالخره کاسه صبرشان‬ ‫در روز شکســت برابر ایرلند شــمالی لبریز شــد‪ .‬در دیداری‬ ‫دوســتانه ایرلندی ها میزبان تیم مولر بودند تا پنج شــنبه ‪8‬‬ ‫فروردین ماه سال ‪ 87‬شکست ‪ 4‬بر یک را به گرجی ها تحمیل‬ ‫کنند‪ 7 .‬ســال و ‪ 2‬ماه و یک روز قبل کیــل الفرتی‪ ،‬هیلی و‬ ‫تامپســول با گل های شان ســند اخراج مولر از گرجستان را‬ ‫امضا کردند‪ .‬پس از این دیدار بود که مولر بیکار شد و دیگر‬ ‫روی نیمکت تیمی ننشست‪ .‬اما علیرضا منصوریان در ابتدای‬ ‫راه مربیگری اش شباهت هایی به این مربی پیدا کرده است‪،‬‬ ‫انجا که شایســته اما بدشــانس اســت‪ .‬هر چند نمی توانیم‬ ‫ناکامی های این مربی را تنها به بدشانسی اش مربوط بدانیم‪.‬‬ ‫نفت تهران که تا هفته های پایانی لیگ خود را مدعی کسب‬ ‫سه جام در این فصل می دید دستش از دو جام کوتاه ماند تا‬ ‫پایانی ناامید کننده در این فصل داشته باشد‪ .‬منصوریان لیگ‬ ‫برتر را با کسب نتیجه تساوی ســه بر سه برابر تراکتورسازی‬ ‫از دســت داد و در ادامه در فینال و در حالی که میزبانی این‬ ‫رقابت را به دست اورده بودند ناکام ماند‪ .‬علیرضا منصوریان و‬ ‫شاگردانش در حال حاضر یک جام دیگر در پیش دارند و البته‬ ‫کمی دور از ذهن است که موفق شدند ان را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫نفت تهران موفق شده به جمع هشــت تیم لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا راه یابد و البته کاری سخت و دور از انتظار برای رسیدن‬ ‫به قهرمانی در این تورنمنت دارد‪.‬‬ ‫شروع خوب منصوریان‬ ‫علیرضا منصوریان بازیکن ســابق تیم فوتبال باشگاه‬ ‫استقالل و تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی زیر ‪۲۲‬‬ ‫ســال و انالیزور تیم ملی فوتبال بود‪ .‬وی در تاریخ ‪ ۱۰‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬به عنوان سرمربی باشگاه فوتبال نفت تهران و جانشین‬ ‫یحیی گل محمدی انتخاب شــد‪ .‬وی برای باشــگاه های‬ ‫مختلفی از جمله پارس خودرو‪ ،‬اســتقالل تهــران‪ ،‬اپولون‬ ‫اسمیرنیس و سن پائولی بازی کرده است‪ .‬وی سرانجام در‬ ‫‪ ۲۷‬خرداد ‪ ۱۳۸۷‬پس از بازی پایانی و قهرمانی در جام حذفی‬ ‫به همراه تیم استقالل‪ ،‬از دنیای بازی در فوتبال کناره گیری‬ ‫کرد‪ .‬لقب او میــان هواداران اســتقالل «علــی منصور»‬ ‫است‪ .‬منصوریان پس از کناره گیری از بازی‪ ،‬از سوی علی‬ ‫فتح الله زاده مدیرعامل باشــگاه‪ ،‬به عنــوان رئیس اکادمی‬ ‫ فوتبال باشگاه اســتقالل منصوب شد‪ .‬در بهمن ماه ‪۱۳۸۷‬‬ ‫پس از بازی تیم فوتبال زنان اســتقالل با تیم نوجوانان این‬ ‫باشگاه که زیر نظر اکادمی اداره می شــود‪ ،‬از سوی کمیته‬ ‫انضباطی باشــگاه اســتقالل به پنج میلیون تومان جریمه‬ ‫نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد‪ .‬در پی این ماجرا تیم فوتبال‬ ‫زنان استقالل منحل شد‪ .‬منصوریان در سال ‪ ۲۰۱۱‬همراه‬ ‫با تیم ملی فوتبال ایران به جام ملت های اسیا ‪ ۲۰۱۱‬اعزام‬ ‫شــد که در انجا وی به عنوان دستیار افشــین قطبی اجرای‬ ‫مسئولیت می کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬پس از جدایی افشین قطبی از‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران او به عنوان سرمربی تیم ملی در مقابل‬ ‫تیم ملی فوتبال روسیه حاضر شــد که در ان دیدار تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران توانســت با نتیجه ‪ ۰-۱‬تیم ملی فوتبال روسیه‬ ‫را شکســت دهد‪ .‬بعد از ایــن تجربه اما او به تیــم ملی امید‬ ‫پیوست که سرانجام خوشی نداشت‪ .‬دوره حضور او در نفت‬ ‫تهران با بازی های درخشــان این تیم جوان همراه شد‪ .‬اما‬ ‫او پایان خوشــی با نفت تهران نداشت‪ .‬علیرضا منصوریان‬ ‫که گفته می شــود یکــی از گزینه های اصلــی حضور روی‬ ‫نیمکت اســتقالل تهران اســت در پایان دیدار جام حذفی‬ ‫که با شکســت نفت و قهرمانی ذوب همراه بود با این سوال‬ ‫روبه رو شد که ایا شما فصل اینده در استقالل خواهید بود؟‬ ‫او در واکنش به این ســوال گفت‪« :‬در حــال حاضر به تنها‬ ‫چیزی که فکر می کنم این اســت که به رختکــن بروم و به‬ ‫شــاگردانم بابت این فصل و زحماتی که کشــیدند‪ ،‬تبریک‬ ‫بگویم‪ .‬نمی دانم چــه اتفاقی در انتظار اســت و اکنون باید‬ ‫از مدیریت باشــگاه نفت که در تاریخ ‪ 7‬خرداد با من قرارداد‬ ‫بستند‪ ،‬تشــکر کنم‪ .‬من در حال حاضر احتیاج به یکی‪ ،‬دو‬ ‫روز استراحت و ریکاوری دارم‪ .‬البته هواداران استقالل مثل‬ ‫انچه یحیی در مقابل هواداران پرســپولیس حس می کند‪،‬‬ ‫عشــق زندگی من هســتند‪ ».‬او در ادامه با تشکر از تالش‬ ‫بازیکنان و کادر مدیریتی تیمش گفت‪« :‬امروز فوتبال برنده‬ ‫بود و من به بازیکنان جوانم بابت تالش جانانه شان تبریک‬ ‫می گویم‪ ».‬منصوریان همچنین از زمان برگزاری بازی گله‬ ‫کرد و گفت‪« :‬ما ‪ 9‬بازی بیشتر از همه تیم ها در لیگ انجام‬ ‫دادیم و فرصتی برای ریکاوری نداشتیم‪ .‬اگر این بازی دیرتر‬ ‫برگزار می شد‪ ،‬به سود هر دو تیم بود‪ .‬البته مهم نیست و من‬ ‫به یحیی گل محمدی بابت قهرمانی اش تبریک می گویم‪».‬‬ ‫اما این گالیه ها دیگر چه اهمیتی دارد‪ .‬او دو جام قهرمانی را‬ ‫از دست داده وقتی همه انرژی اش در بازی فینال لیگ برتر‬ ‫نزدیک شدن به هواداران استقالل بود و در فاصله از دست‬ ‫رفتن ان جام تا جام حذفی نیز به حاشیه های روز پایانی لیگ‬ ‫پرداخت‪ .‬بر خالف او یحیی گل محمدی مرد ارام هفته های‬ ‫اخیر بــود‪ .‬نکته جالــب فینال امــا دوئل منصوریــان برابر‬ ‫گل محمدی بود‪ .‬انجا که گل محمدی با فاصله این دوئل را‬ ‫برد‪ .‬با سه گلی که شاگردان علی منصوریان در دیدار فینال‬ ‫دریافت کردند‪ ،‬جمع گل های دریافتی خود در این فصل از‬ ‫سبزپوشان اصفهانی را در سه بازی به ‪ 8‬گل رساندند‪.‬‬ ‫دیدار رفت این دو تیم در لیگ برتر با نتیجه تســاوی‬ ‫بدون گل به پایان رســیده بود و در دیدار برگشــت هم این‬ ‫شــاگردان یحیی گل محمدی بودند که با نتیجه ‪ 5‬بر ســه‬ ‫به برتری رســیدند‪ .‬دیدار فینال را هم یحیی گل محمدی از‬ ‫همبازی سابق خود در تیم ملی با نتیجه ‪ 3‬بر یک برد تا جمع‬ ‫گل های دریافتی علیرضا منصوریان از ذوب به عدد هشت‬ ‫برســد و این گونه گل محمــدی توانایی های خــود را به رخ‬ ‫سرمربی زردپوشان تهرانی بکشد‪ .‬اما منصوریان به استقالل‬ ‫می رســد؟ قنبرزاده در این باره می گوید‪« :‬منصوریان به ما‬ ‫برنامه سه ساله داد و ما هر ســال بیانیه می دهیم که اصول‬ ‫حرفه ای باشگاه ها رعایت شــود‪ .‬هرکسی که قرارداد ندارد‬ ‫می تواند با هر باشگاهی مذاکره کند اما وقتی بازیکن یا مربی‬ ‫قرارداد دارد نباید با او مذاکره شود‪ .‬باید حداقل ها رعایت شود‬ ‫چرا که امروز تیم ما فینال دارد و این مســائل که نام بازیکن‬ ‫اعالم می شود باعث می شــود تا تمرکز مدیریت و بازیکنان‬ ‫به هم بریزد‪ .‬کاش دوستان صبر می کردند و قطعا خودشان‬ ‫می دانند من منظورم چه کسی است‪ ».‬اما این اظهارات در‬ ‫حالی مطرح شد که طی روزهای اخیر مدیران باشگاه نفت‬ ‫موضع خود را کمی تغییر داده اند و دست علیرضا منصوریان‬ ‫را برای رفتن یا ماندن باز گذاشته اند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫پرواز به اسمان‬ ‫تیمتحسین برانگیزذوب اهن‬ ‫قهرمان جام حذفی شد‬ ‫ذوب اهن اصفهــان پس از چند ســال در خود‬ ‫فرورفتن ناگهان برخاست‪ .‬معمار این برخاستن یحیی‬ ‫گل محمدی بود‪ .‬او که به همراه سعید اذری یکی برای‬ ‫رسیدن به جاه طلبی هایش و دیگری تکرار دوران خوش‬ ‫ســابق به ذوب اهن رفته بودند فصل را بسیار بد اغاز‬ ‫کردند؛ با شکست های متوالی و اینده ای که بسیار مبهم‬ ‫بود‪ .‬اما گل محمدی و اذری به هم اعتماد کردند‪ ،‬همچنان‬ ‫که یحیی به جوان ها بازی داد و اذری در نیم فصل کاوه‬ ‫رضایی را به اصفهان اورد تا دفاع خوب ذوب اهن با خط‬ ‫حمله اش جور شود و به جان تیم های لیگ برتر بیفتد‪.‬‬ ‫ذوب اهن در نیم فصل دوم دو جام گرفت؛ جام قهرمانی‬ ‫نیم فصل و جام حذفی‪ .‬دو جامــی که انها را به صورت‬ ‫مستقیم به اسیا برد جایی که قبال نایب قهرمانش شده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫س هفته‬ ‫عک‬ ‫کاش همه قهرمانی ها به امثال اقا یحیی برسد‬ ‫مهدی ربوشه‬ ‫‪5‬‬ ‫دبیر گروه ورزش‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫ورزش‬ ‫یحیی گل محمدی یک مربی دوست داشتنی است‪.‬‬ ‫حاشیه ندارد و کار خود را به درســتی انجام می دهد‪ .‬وقتی‬ ‫بازی می کرد هم همین طور بود‪ .‬با دقت و با خونسردی تمام‬ ‫سعی می کرد وظایفش را به درســتی انجام دهد‪ .‬بی نقص‬ ‫نبود اما بی حاشــیه بود‪ .‬یک بازیکن با اخالق که در دوران‬ ‫مربیگری اش نیز این ارامش را همراه خود دارد‪ .‬مربیگری را‬ ‫در تیم تربیت یزد اغاز کرد‪ .‬در مرداد ‪ ۸۹‬به عنوان سرمربی‬ ‫تیم نساجی مازندران انتخاب شــد‪ .‬در سال ‪ ۹۰‬به عنوان‬ ‫دســتیار علی دایی در تیم راه اهن به فعالیــت پرداخت‪.‬‬ ‫خرداد ‪ ۹۱‬ســرمربی تیم صبای قم شــد اما چند ماه بعد از‬ ‫این تیم جدا شد و به عنوان دستیار به تیم پرسپولیس تهران‬ ‫پیوســت‪ .‬پس از پایان نیم فصل ســال ‪ ۹۱‬بــا برکناری‬ ‫مانوئــل ژوزه‪ ،‬گل محمــدی به عنــوان‬ ‫ســرمربی پرســپولیس انتخاب‬ ‫شد‪ .‬پس از دیدار پرسپولیس‬ ‫مقابــل ســپاهان در فینــال‬ ‫جام حذفــی و باخــت تیم‬ ‫گل محمدی او به شــدت‬ ‫مورد انتقاد پیشکسوتان‬ ‫باشگاه پرســپولیس قرار‬ ‫گرفت و با وجود اینکه در‬ ‫مدتی که سکان هدایت‬ ‫پرســپولیس را در دست‬ ‫داشت فقط دو باخت را‬ ‫در کارنامه خود داشت‪،‬‬ ‫در اردیبهشت ‪ ۹۲‬برای دومین بار اســتعفای خود را تسلیم‬ ‫محمــد رویانیان کــرد و ازاین تیم جدا شــد‪ .‬بــا اغاز فصل‬ ‫سیزدهم لیگ برتر ســرمربیگری تیم فوتبال نفت تهران را‬ ‫پذیرفت‪ .‬او حتی در هفته ششــم لیگ برتر ایران توانســت‬ ‫تیم ســابقش را با تک گل دقیقه ‪ ۹۲‬علی قربانی شکســت‬ ‫دهد و در جدول رده بندی با سه امتیاز بیشتر‪ ،‬سه پله باالتر‬ ‫از پرســپولیس علی دایی قرار بگیرد‪ .‬او در‬ ‫سال‪ ۹۳‬از طرف کانون مربیان فوتبال‬ ‫ایران به عنوان بهترین سرمربی ماه‬ ‫انتخاب شد و امســال با ذوب اهن‬ ‫فصل خیره کننده ای را پشــت سر‬ ‫گذاشــت و ایــن تیــم را به عنوان‬ ‫قهرمانــی جام حذفی رســاند‪ .‬اما‬ ‫ذکر ایــن تاریخ ها بــا عنوان هایی‬ ‫که اقا یحیی در طول این ســال ها‬ ‫یدک کشیده اســت بی دلیل نیست‪،‬‬ ‫وقتی می خواهیم درباره مردی صحبت‬ ‫کنیم کــه موفقیــت را ذره ذره روی هم‬ ‫گذاشت؛ ارزن به ارزن‪ .‬یحیی‬ ‫گل محمدی مربی بسیار‬ ‫زحمتکشی است‪ .‬سیر‬ ‫حرکــت او در دوران‬ ‫مربیگــری نشــان‬ ‫می دهد کــه او برای‬ ‫رســیدن بــه هدف‬ ‫هرگــز عجله‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫هر چنــد هــر‬ ‫مربی دوران‬ ‫افت خود را نیز دارد اما این موضوع مهمی است که یک مربی‬ ‫چه راهی را برای رسیدن به موفقیت پشــت سر می گذارد‪.‬‬ ‫شــاید بهترین تعبیر را کی روش به گل محمدی تقدیم کرد‬ ‫وقتی او را در زمره مربیانی قرار داد که می توانند اینده فوتبال‬ ‫ایران را تغییر بدهند؛ «شــما مســیر طوالنی پیش رو دارید‬ ‫‪.‬امیدوارم بتوانید فوتبال ایران را به طور کامل تغییر بدهید‪.‬‬ ‫در این مدت در دفعات مختلف بــا هم صحبت کردیم و من‬ ‫به خاطر حمایت هایــی که کردید‪ ،‬تشــکر می کنم‪ .‬من هر‬ ‫زمانی که بتوانم کاری برای شما انجام بدهم در خدمت شما‬ ‫هستم‪ .‬امیدوارم سال اینده هم یک قهرمانی بیاورید چون‬ ‫مرد شایسته ای هستید‪».‬‬ ‫کارنامه گل محمدی خیره کننده اســت؛ یحیی که از‬ ‫نســل تازه مربیان جوان ایران است شــاید در روزهایی که‬ ‫در پرســپولیس بود نتایج چندان خوبی کســب نکرد اما غیر‬ ‫از پرسپولیس در هر تیمی که ســرمربیگری کرده تغییرات‬ ‫اساسی در ان تیم ایجاد کرده و شرایط را طوری رقم زده که‬ ‫تیم تحت هدایتش جزو مدعیان بوده اســت‪ .‬او که امسال‬ ‫با ذوب اهــن قهرمانی در جام حذفــی را از ان خودش کرد‪،‬‬ ‫در ابتدای فصل نتایجی به مراتب بدتر از ان نتایجی که در‬ ‫پرسپولیس گرفته بود را کسب کرد اما مسئوالن این باشگاه‬ ‫اصفهانی به او اعتماد کردند و شــرایط را طــوری رقم زدند‬ ‫که ذوب اهن بتواند پس از ســال ها رنگ قهرمانی را ببیند و‬ ‫البته موفق شــود به عنوان یکی از نمایندگان ایران در لیگ‬ ‫قهرمانان باشگاه های اسیا حضور داشته باشد‪ .‬یحیی حاال‬ ‫مربی پخته ای است و بدون شک محبوبیتش بین هواداران‬ ‫پرسپولیس بیشتر از برانکو است‪ .‬زمزمه جدایی برانکو و عدم‬ ‫بازگشت او به پرسپولیس این روزها نقل محافل خبری شده‬ ‫اســت اما این بار این خود اقا یحیی است که برای خودش‬ ‫تصمیم می گیرد؛ اگر پیشــنهادی از پرســپولیس داشــته‬ ‫باشد ان را قبول می کند یا اینکه کار کردن در تیم بی حاشیه‬ ‫ذوب اهن را ترجیح می دهد؟ او نشــان داده که با جســارت‬ ‫زیادی دســت به انتخاب می زند‪ .‬اقا یحیی مرد با اخالق و‬ ‫ بی حاشیه فوتبال کشورمان است و کاش ویترین امثال او در‬ ‫سال های اینده پر از عناوین پرافتخار باشد‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫شوخی با‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫اکبر عبدی در برنامه خندوانه حاضر شد‬ ‫اکبــر عبدی ســرحال نبــود‪ ،‬ایــن را می شــد از لحن‬ ‫صحبت هایــش فهمید‪...‬بیماری روی یکــی از بامزه ترین‬ ‫هنرمندان ایران تاثیر جدی گذاشته است و او مثل بارهای‬ ‫قبل که به تلویزیون امــده بود‪ ،‬با انرژی نشــان نمی داد اما‬ ‫شــاید او یکی از شایســته ترین میهمانان برنامه ای بود که‬ ‫به خندیدن می پــردازد‪ ،‬وقتی رامبد جــوان در یک انونس‬ ‫تلویزیونی اعالم کرد اکبر عبدی به برنامه «خندوانه» می اید‪،‬‬ ‫خیلی ها پای گیرنده های خود نشستند تا باردیگر با طنزهای‬ ‫فی البداهه مواجه شــوند که چندین نســل با او خندیده اند‪.‬‬ ‫اکبر عبدی حتی اگر سرحال نباشد‪ ،‬حتی اگر انرژی گذشته‬ ‫را نداشته باشــد بازهم اکبر عبدی اســت و بامزگی از او جدا‬ ‫نمی شــود‪ .‬او در برنامه خندوانه بازهم جمالت طنز بسیاری‬ ‫بر زبان اورد؛ جمالتی که دامنه ان حتی به رئیس جمهور هم‬ ‫رسید‪ .‬او در این برنامه با اشــاره به گران شدن بنزین گفت‪:‬‬ ‫«مهم این است که ادم همیشه بخندد‪ .‬حاال اگر بنزین یا دالر‬ ‫باال می روند عیب ندارد‪ .‬تا االن پول دادیم‪ ،‬از این به بعدش‬ ‫هم می دهیم‪ .‬حاال درست است که اقای روحانی اولش کلید‬ ‫نشــان داد‪ ،‬ولی مثل اینکه کلید را گم کرده است‪ ».‬عبدی‬ ‫در بخش دیگــری از برنامه خطاب به تماشــاگرانی که اورا‬ ‫تشویق می کردند‪ ،‬گفت‪« :‬من به جای اقای روحانی هم از‬ ‫شما تشکر می کنم‪».‬‬ ‫عبدی در بخشی از برنامه در پاسخ به این پرسش رامبد‬ ‫جوان که وقتی خیلی بی پول می شدید چه می کردید؟ گفت‪:‬‬ ‫«طالهای المیرا دختــرم را می فروختیم‪ .‬یک بار دخترم به‬ ‫من گفت اکبر طالهای من نیست‪ .‬گفتم هیچی نگو مامانت‬ ‫ناراحت میشــه‪ ،‬دزد برده‪ .‬بعد هم جایش طال می خریدیم و‬ ‫می گذاشتیم‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه دختر خیلی خوب است گفت‪« :‬دختر‬ ‫واقعا با برکت اســت‪ .‬پســر تا دو سالش می شــود به پدرش‬ ‫می گوید بابــا میای کشــتی بگیریم‪ .‬می خواهــد ببیند کی‬ ‫می تواند دهــن بابا رو بزند! اما دختر با برکت اســت‪ .‬من هر‬ ‫چیزی که خریدم از خانه گرفته تا ماشــین حول و حوش روز‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد‪ ،‬روز تولد دخترم بوده است‪».‬‬ ‫اکبر عبدی با اشــاره به اینکه این روز مصادف با زلزله‬ ‫رودبار اســت درباره ان گفت‪« :‬واقعا اتفاق وحشتناکی بود‬ ‫و مــن از همین جا برای بازمانــدگان ان اتفــاق ارزوی صبر‬ ‫می کنم‪ ».‬عبدی درباره شــبی که زلزله رودبار امد نیز اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬روزی که زلزله امد ما منزل علــی حاتمی بودیم‪.‬‬ ‫یادم هست یکی از مهم ترین بازی های فوتبال جام جهانی‬ ‫هم داشت پخش می شد‪ .‬علی اقا مشغول صحبت کردن بود‬ ‫که ناگهان دیدیم لوستر دارد می اید و می رود‪ .‬علی اقا و احمد‬ ‫بخشی دستیار همیشگی اش به حیاط دویدند اما من نشسته‬ ‫بودم و داشــتم فوتبال نگاه می کردم‪ .‬اقای بخشی از توی‬ ‫حیاط هی داد می زد که عبدی بیا بیــرون و علی حاتمی هم‬ ‫می گفت تو نرو داخل‪ ،‬اون هیچیش نمیشه! نمی دانم انگار‬ ‫از من سیر شده بود ! البته واقعا هم چیزی نشد‪».‬‬ ‫البته عبدی در این برنامه حرف های جدی هم داشت‪.‬‬ ‫منشورمعارفانقالباسالمی‬ ‫دیدار‬ ‫‪74‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫پیام رهبری در نخستین سالگرد امام خمینی (ره)‬ ‫کتاب «منشور معارف انقالب اسالمی» رهبر انقالب منتشر شد‪.‬کتاب «منشور معارف‬ ‫انقالب اســامی» پیام دهم خرداد ‪ 1369‬حضرت ایت الله خامنه ای به مناســبت نخستین‬ ‫سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و شرح ان بر اساس‪« :‬برگزیده بیانات حضرت امام‬ ‫قدس سره و رهبر معظم انقالب اسالمی» در ‪ 262‬صفحه به مبلغ ‪ 13‬هزار تومان در قطع رقعی‬ ‫با دو تصویر جلد متفاوت توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر و روانه بازار شد‪.‬‬ ‫کتاب پیش رو حاوی متن پیــام معظم له ــ در بخش اول ــ و ضمیمــ ه گزید ه بیاناتی از‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) و حضرت ایت الله خامنه ای بر اساس محورهای دوازده گانه پیام ‪ -‬در‬ ‫بخش دوم‪ -‬است‪ .‬این گزیده ها هم نشان دهند ه ثبات اندیشه و مبانی فکری و سیاسی انقالب‬ ‫و نظام اســامی در طول نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی است و هم تبیین کنند ه معارف‬ ‫انقالب اسالمی از زبان این دو امام و رهبر بزرگوار انقالب اسالمی‪.‬‬ ‫این مجموعه‪ ،‬منشــور معارف انقالب اســامی است برای همه کســانی که در مسیر‬ ‫تعالی جامعه‪ ،‬استقرار روزافزون نظام و توفیق حرکت بیداری اسالمی در سطح جهان اسالم‬ ‫احساس مسئولیت می کنند و نیز همه کســانی که می خواهند اندیشه های راهبردی انقالب‬ ‫اسالمی را دریابند‪ .‬این اثر به خصوص برای نسل جوان و فرهیخته ما که خود را امانت دار بار‬ ‫مسئولیتی می دانند که انقالب و نظام بردوش انان نهاده است و در مقاطع مختلف به حمایت‬ ‫و تالش و مجاهدت برای استمرار و استقرار انقالب و تعالی نظام اسالمی اهتمام دارند‪ ،‬یک‬ ‫منبع مختصر و گویا است‪.‬‬ ‫او ضمن حمایت از روح شادی درملت ایران با اشاره به اینکه‬ ‫ما ملتی فهمیده هســتیم و به هرچیــزی نمی خندیم گفت‪:‬‬ ‫«مردم ما فهمیده اند و دنیا و اتفاقاتش برایشان مهم است‪.‬‬ ‫ی فروشی می رویم می بینیم تحلیل درباره مردم‬ ‫در صف سبز ‬ ‫یمن و جنگ عربستان ارائه می شود که اتفاقا تحلیل بسیار‬ ‫خوبی هم هست و مانند تحلیل یک کارشناس است‪ .‬اینکه‬ ‫ملت ما می بیند یک کودک به تنهایی جلوی تانک دشــمن‬ ‫می ایســتد این یعنی این ملت هوشــیار اســت و نمی تواند‬ ‫ساکت باشد‪».‬‬ ‫اکبر عبدی ضمن یاداوری ایثار شــهدا و درخواســت‬ ‫نثار صلــوات به روح شــهدا گفت‪« :‬خداوند همه شــهدا را‬ ‫رحمت کند و روحشــان شاد باشــد‪ .‬روح برادر شهید من نیز‬ ‫شاد باشد‪».‬‬ ‫عبدی در ادامه حرف را به جانبازان کشاند و از خانواده‬ ‫انها تقدیرکرد‪« :‬در خانه اگرکسی سرما بخورد‪ ،‬همه اسیر‬ ‫او می شــوند‪ ،‬یک هفته غذا را مراقبند‪ ،‬محیــط را مراقبند‪،‬‬ ‫حاال درنظر بگیرید یک خانه ای که سال هاست جانباز دارد‪،‬‬ ‫این جانباز نیاز به پرستاری دارد و خانواده وی خواهر‪ ،‬برادر‪،‬‬ ‫مادر‪ ،‬پدر‪ ،‬همسر و فرزندکه وقت و انرژی می گذارند واز وی‬ ‫مواظبت می کنند قابل ستایشند و من می خواهم یک صلوات‬ ‫هم برای سالمتی ایشان بفرستند‪».‬‬ ‫عبدی با اشاره به اینکه والدین شــهدا بسیار عزیزند و‬ ‫والدین جانبازان که در قید حیات هستند و زحمت می کشند‬ ‫قابل ستایشند گفت‪« :‬در سیما دیدم یک پدر شهید که ‪26‬‬ ‫سال از پسر قطع نخاعش پرســتاری می کند و توان جابه جا‬ ‫کردن وی را ندارد یا مادری در اصفهان همینطور‪ ،‬انســان‬ ‫شرمنده ایشان می شود‪».‬‬ ‫بیقرار‬ ‫قطعه محسن چاووشی برای مادران شهید‬ ‫محسن چاووشی تازه ترین اثر خود را به قطعه ای برای مادران شهید اختصاص داد‪ .‬این‬ ‫قطعه «بیقرار» نام دارد و تنظیم ان را بهروز صفاریان انجام داده و کارگردانی ویدئو کلیپ این‬ ‫قطعه برعهده برادران بوشهری بوده است‪.‬‬ ‫محسن چاووشی درباره قطعه بیقرار گفته اســت‪« :‬جنگ ادم ها را ساکت بار می اورد‪.‬‬ ‫نجیب بار می اورد‪ ،‬نجیب مثل پدران و مادران مان‪ .‬سال ها ســکوت کردم و دم نزدم‪ .‬نه به‬ ‫این خاطر که حرفی نداشتم‪ ،‬نه! سکوت کردم تا دل عزیزانی که دردهای من را با موسیقی‬ ‫و صدایم می شنوند و همدردشان هســتم‪ ،‬ازرده خاطر نشــود‪ .‬همین چند کلمه حرف را هم‬ ‫نمی خواستم بزنم‪ ،‬اما گفتم بگذار انها هم بدانند که طعنه تلخ است و کنایه دل می سوزاند‪.‬‬ ‫فقط خواستم از شان و حیثیت و شعور مخاطبانم دفاع کرده باشم‪».‬‬ ‫متن ترانه این قطعه به این شرح است‪ :‬‬ ‫دوباره وقتشــه جنون بگیرم‪ /‬قرار مادرا زبون بگیرن‪ /‬صــدا زدن دوباره مادرارو‪ /‬عکس‬ ‫بیارن استخون بگیرن‪ /‬صدا زدن که بعد از این همه ســال‪ /‬دوباره داغ بچشو ببینه‪ /‬یه دست‬ ‫لباسشو بدن به دستش‪ /‬بگن تموم بچتون همینه‪ /‬این مادرا تمامشون یه عمره‪ /‬از بچه هاشون‬ ‫یه نشــون ندارن‪ /‬دوباره اومدن به این هوا که‪ /‬قبول کنن دیگه جوون ندارن‪ /‬از ما یکیمون‬ ‫از خودش نپرسین‪ /‬از این همه جوون چرا نشون نیست‪ /‬چه جوری خونشونو پیدا کنن‪ /‬وقتی‬ ‫پالکشون و یادشون نیست‪ /‬دوباره وقتشــه جنون بگیریم‪ /‬برای مادرا زبون بگیریم‪ /‬بریم تو‬ ‫صف به جای بچه هاشون‪ /‬سه چار تا تیکه استخون بگیریم‪...‬‬ ‫سهراب ِکشون‬ ‫یک تابلوی نقاشی از سهراب سپهری رکورد زد‬ ‫بیشتر ما سهراب را بیشتر شاعر می دانیم تا نقاش‪...‬‬ ‫شــاعری با شــعرهای لطیف که از عرفانی ظریف برخوردار‬ ‫اســت‪ .‬شــاعری که به دنبــال خانه دوســت می گشــت و‬ ‫دغدغه اش ایــن بود که اب گل نشــود اما این روزها شــعر‬ ‫سهراب نیســت که خبرساز اســت‪.‬اقای سپهری‬ ‫نقاش است که مورد توجه قرارگرفته و رقم هایی از‬ ‫فروش اثار او به گوش می رسد که در نوع خودش‬ ‫قابل توجه است‪ .‬چندی پیش بود که یک تابلوی‬ ‫نقاشی از سهراب در یک حراج خارجی مورد توجه‬ ‫قرار گرفتــه بود‪ .‬در واقــع دو تابلو از ســهراب در‬ ‫حراجی بونامز لندن در رقم های باالی ‪ 120‬هزار‬ ‫دالر در نوع خــودش یک اتفاق بزرگ محســوب‬ ‫می شــد‪ ...‬اما یک اتفــاق هنری باعث شــد که‬ ‫ســهراب ســپهری تبدیل به رکــورد دار فروش در‬ ‫ایران شود‪ ،‬او تابلویی دارد که نزدیک به سه میلیارد‬ ‫تومان بابت ان پول پرداخت شده است‪ .‬شاید اگر‬ ‫خود سهراب هم زنده بود این را باور نمی کرد‪.‬‬ ‫شب سهراب‬ ‫همه چیز در هتل ازادی تهران اتفاق افتاد‪ .‬این هتل‬ ‫میزبان چهارمین حراج تهران بود که به حراج اثار تجسمی‬ ‫ اختصاص دارد‪ .‬در شــبی که ‪ 126‬اثر از ‪ 109‬هنرمند شامل‬ ‫‪ 84‬نقاشی‪ 13 ،‬مجسمه‪ ،‬شــش عکس و ‪ 23‬نقاشی خط در‬ ‫حضور ‪ ٨٠٠‬خریدار و هنر دوســت‪ ،‬عرضه شــده بود که در‬ ‫پایان‪ ،‬تابلــوی حراج رقم تاریخی ‪ 21‬میلیــارد و ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومانــی را ثبت کرد‪ .‬اما در مراســمی که اجــرای ان را رضا‬ ‫کیانیان برعهده داشت ســتاره اصلی سهراب سپهری بود‪.‬‬ ‫در این شب بار دیگر یکی از نقاشــی های سری تنه درختان‬ ‫سهراب سپهری با رقم قابل توجه دو میلیارد و ‪ ٨٠٠‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬گران قیمت ترین اثر هنری به فروش رسیده در داخل‬ ‫کشور در سراسر تاریخ هنر کشــورمان شد‪ .‬رکورد دوم حراج‬ ‫هم از ان سهراب سپهری شد که یک میلیارد و ‪ ٧٠٠‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫البتــه حراج تهــران که جــز خریــداران‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫گالــری داران و مجموعــه داران‪ ،‬چهره هایــی هــم مانند‬ ‫گران ترین اثاری که در حراج تهران‬ ‫به فروش رسیدند‬ ‫‪ -1‬سهراب ســپهری‪ 2 :‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون‬ ‫تومان‬ ‫‪ -2‬ســهراب ســپهری‪ :‬یک میلیــارد و هفتصد‬ ‫میلیون تومان‬ ‫‪ -3‬منوچهر یکتایی‪ 950 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -4‬بهمن محصص‪ 720 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -5‬سهراب سپهری‪ 700 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -6‬ایدین اغداشلو‪ 500 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -7‬کمال الملک‪ 500 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -8‬پرویز تناولی‪ 500 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -9‬علی اکبر صادقی‪ 450 :‬میلیون تومان‬ ‫‪ -10‬حسین زنده رودی‪ 450 :‬میلیون تومان‬ ‫پیشه اش نقاشی است‬ ‫نگاهی گذرا به نقاشی های اقای شاعر‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫و حضور در نمایشــگاه های نقاشــی از عمــده فعالیت های‬ ‫هنری او محسوب می شد‪ .‬تابلوهای نقاشی سهراب همانند‬ ‫شعرهایش مملو از عناصر طبیعت هستند‪ .‬در اثار ابستره اش‬ ‫هم این عناصر حضور خود را با سبک تازه ای حفظ می کنند‪.‬‬ ‫دستمایه اصلی کارهای سپهری اشکال ساده شده طبیعت ‬ ‫ن وسیله بیانی در‬ ‫ن ساده تری ‬ ‫ط راست ‪ .‬ای ‬ ‫کخ ‬ ‫است ‪ .‬حتی ی ‬ ‫نقاشی است واغلب درکارهای سپهری طوری ترسیم شده ‬ ‫خ کویر را ب ه یاد اورد یا راستای درختی سر‬ ‫ق فرا ‬ ‫ت ک ه یا اف ‬ ‫اس ‬ ‫ن مرکزی‬ ‫ت که در ایرا ‬ ‫ن نهاد ه را‪ .‬کوه های دور دس ‬ ‫ب ه اســما ‬ ‫هر جا برویم در انتهای چشــم انداز حضــور دارند‪ .‬تپه های‬ ‫ب تپ ه را‬ ‫ج ک ه از کوه ها نزدیکترند‪ ،‬مســیر نهری ک ه شــی ‬ ‫موا ‬ ‫می برد و قطاری از درخت های بید را ب ه سوی ابادی می برد‪،‬‬ ‫س دار خان ه گوشه ای‬ ‫م چسبیده ابادی‪ ،‬با م قو ‬ ‫خانه های به ه ‬ ‫ک درخت ‪ ،‬تنه درخت ‪،‬‬ ‫از در و دیوار خانه ‪ ،‬در ارتباط با شاخ ه ی ‬ ‫ک و پا جوش های اطراف ‬ ‫سرشاخه های ان ‪ ،‬علف های خش ‬ ‫ل وحشی‪ ،‬شــقایق یا االله ‪ ،‬اینجا یا کمی دورتر‬ ‫تنه ‪ ،‬یک گ ‬ ‫ک برک ه کوچک ‪ ...‬اینها موضوعات ‬ ‫انجا‪ ،‬چند تخت ه سنگ ‪ ،‬ی ‬ ‫ش است ‪.‬‬ ‫مورد توج ه نقا ‬ ‫از معروف ترین تابلوهای این شاعر و نقاش می توان به‬ ‫«طبیعت بی جان»‪« ،‬علف ها و تنه درخت»‪« ،‬شقایق ها‪،‬‬ ‫جویبار و تنه درخت» و «منظره کویری» اشاره کرد‪.‬‬ ‫دیدار‬ ‫اهل کاشانم‬ ‫پیشه ام نقاشی است‬ ‫گاهگاهی قفسی می سازم با رنگ‪ ،‬می فروشم به شما‬ ‫تا به اواز شقایق که در ان زندانی است‬ ‫دل تنهایی تان تازه شود‬ ‫چه خیالی‪ ،‬چه خیالی‪ ...‬می دانم‬ ‫پرده ام بی جان است‬ ‫خوب می دانم‪ ،‬حوض نقاشی من بی ماهی است‬ ‫این یکی از مشــهورترین شعرهای ســهراب سپهری‬ ‫است‪ .‬او در این شعر پیشه اش را نقاشی معرفی می کند‪ .‬از‬ ‫دل این شعرکوتاه می توان فهمید که نقاشی برای این شاعر‬ ‫یک تفنن درکنار سرودن نبوده یا بالعکس‪ ،‬او به هردو مقوله‬ ‫به طور جدی می پرداخته و درکنــار هم‪ .‬او خودش را نقاش‬ ‫شعر و شــاعر رنگ نامیده‪ .‬خیلی وقت ها به هنگام خواندن‬ ‫سروده های ســپهری به نظر می رسد که شاعر با شعرهایش‬ ‫نقاشی می کند و خواننده را در برابر تابلوی تمام قدی به وسعت‬ ‫زندگی قرار می دهد‪ .‬از ان دســته از شعرها می توان به شعر‬ ‫«نقش» اشــاره کرد که خط به خــط ان را می توان فهمید‪،‬‬ ‫می توان دید و با گوش دل شنید‪.‬‬ ‫ش بیشتر‬ ‫ک نقا ‬ ‫نی ‬ ‫ت سپهری به عنوا ‬ ‫در اغاز کار شهر ‬ ‫از اوازه شاعری اش بود‪ .‬این به دهه ‪ ۳۰‬بر می گردد‪ .‬اگرچه ‬ ‫شــعرهایش در ان ســال ها خوانده می شــد اما جز در نظر‬ ‫ق ب ه شمار نمی امد‪ .‬دران سال ها شعر‬ ‫خواص ‪ ،‬تجربه ای موف ‬ ‫شکست و حماسه‪ ،‬طرفداران بیشــتری داشت ‪ ...‬سهراب‬ ‫ســپهری نقاشــی را از کودکی اغاز کرد‪ .‬او در یادداشتی با‬ ‫عنوان «هنوز در ســفرم» در این زمینه می نویســد‪« :‬پدرم‬ ‫در طراحی دســتی داشت‪ .‬خوشــخط بود‪ .‬تار می نواخت‪.‬‬ ‫او مرا به نقاشــی عــادت داد‪ ...‬در دبیرســتان نقاشــی کار‬ ‫جدی تری شد‪ .‬زنگ نقاشــی نقطه روشنی در تاریکی هفته‬ ‫بود‪ ».‬با شروع تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای تهران‬ ‫شــعر هم وارد زندگی اش شــد‪ .‬او پــس از فارغ التحصیلی‬ ‫از دانشــگاه‪ ،‬به عنوان مــدرس در هنرســتان هنرهای زیبا‬ ‫مشغول فعالیت شد‪ .‬هنر نقاشی تا پایان عمر سهراب‪ ،‬حتی‬ ‫زمانی که او به شاعر معروفی تبدیل شده بود‪ ،‬ادامه داشت‬ ‫علی دایی‪ ،‬پــری صابــری‪ ،‬بهــرام رادان‪ ،‬ازاده صمدی و‬ ‫عبدالحســین مختابــاد در ان حضور داشــتند‪ ،‬اتفاق های‬ ‫دیگری هم داشت‪ .‬به عنوان مثال برخالف انتظار سومین‬ ‫تابلوی پرفروش شب به اثری زیبا از منوچهر یکتایی به مبلغ‬ ‫‪ ٩٥٠‬میلیون تومان چوب حراج خورد ولی شــاید یکی دیگر‬ ‫از بخش های شــب حراج تهران‪ ،‬قسمت کالسیک ان بود‬ ‫که با تغییر مجری همــراه بود و به جای رضــا کیانیان که با‬ ‫شوخ طبعی مراســم را اداره می کرد‪ ،‬حسین پاکدل جای او‬ ‫را گرفت‪ .‬بخش کالســیک یک بخش تــازه بودکه به این‬ ‫دوره از «حــراج تهران» اضافه ودران ‪ 10‬اثر کالســیک از‬ ‫کمال الملک و شاگردان او به حراج گذاشته شد‪.‬‬ ‫پاکدل درباره این ‪ 10‬اثر توضیــح داد که اصالت‬ ‫انها توســط کارشناســان میــراث فرهنگی کامال‬ ‫تایید شده است‪.‬‬ ‫حراج تهران منتقدانی هم دارد‪ ،‬برخی به این‬ ‫نکته اشاره می کنند که این مدل از قیمت گذاری‬ ‫ایا با نظر خود سهراب سپهری موافق است یاخیر؟‬ ‫برخی دیگر به این نکته اشــاره می کنند که در این‬ ‫قیمت گذاری ها بعد هنــری مد نظر اســت یا بعد‬ ‫تجاری ان؟ البته حتی در مواردی اصل بودن اثار‬ ‫هنری فروخته شده در مراسم را زیر سوال می برند‪.‬‬ ‫با این حال فروش بیش از شــش میلیون دالر اثار‬ ‫هنری در یــک حراجی در تهــران اتفاق کوچکی‬ ‫نیست و رضا کیانیان‪ ،‬یکى از مجریان این رویداد‪،‬‬ ‫با انتقاد از برخى نقدهایى که این روزها از حراج تهران شده‬ ‫اســت پرســید چگونه تاثیرات مثبت و اهمیت حراج تهران‬ ‫را نمى بینند؟ او گفــت‪« :‬حراج تهران توانســته ارزى که از‬ ‫کشــور براى خرید اثر هنرى خارج مى شــد را در کشور نگاه‬ ‫دارد؛ دیگر الزم نیست هنرمندان براى فروش اثارشان روانه‬ ‫کشورهاى همسایه باشند؛ سرمایه دارانى را جذب کرده است‬ ‫که به جاى خرید و فروش سکه و دالر و تضعیف قدرت مالى‬ ‫اقشــار ضعیف جامعه‪ ،‬در امر هنر ســرمایه گذارى کرده اند‬ ‫و انگیزه خلق اثــر هنرى افزایش یافته اســت و‪ ...‬بنابراین‬ ‫متوجه نشدم چرا از حراج تهران انتقاد مى کنند‪».‬‬ ‫البته هیچ کدام از مدافعان حراج تهران نتوانســتند به‬ ‫این انتقاد جدی پاســخ بدهند که ایا پولی که در این حجم‬ ‫در حراج رد و بدل می شود به حمایت از هنر و هنرمندان نیز‬ ‫منجر می شود یا خیر؟‬ ‫‪75‬‬ ‫پسر نیک‬ ‫پرسپولیس‬ ‫دیدار‬ ‫‪76‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫مهدی طارمی باقی قراردادش را بخشید‬ ‫پســرک نان دلش را می خورد‪،‬شــاید به همین خاطر‬ ‫است که می تواند بزرگترین نقطه مثبت یک فصل فاجعه بار‬ ‫در پرسپولیس باشد‪ .‬او می توانست مثل بقیه باشد اما نبود‪.‬‬ ‫اگر به ابتدای فصل بازگردیم؛ دیگر وقتی علی دایی‪ ،‬مهدی‬ ‫طارمی را به عنوان یکی از اولین خریدهای پرســپولیس در‬ ‫فصل جدید اعالم می کرد‪ ،‬خیلی ها از خود نمی پرسیدند که‬ ‫این دیگر کیست؟ طارمی در زمین فوتبال بدون شک یکی از‬ ‫بهترین های فصل بد پرسپولیس بود‪ .‬او خوب پاس می داد‪،‬‬ ‫خوب گل می زد‪ ،‬خوب دریبل می زد‪ ،‬خوب ســر می زد و تا‬ ‫انتهای فصل کســی نگفت که پیراهن شماره ‪ 17‬که زمانی‬ ‫برتن محبوب ترین بازیکنان پرسپولیس نظیر فرشاد پیوس‬ ‫و مجتبی محرمی بود بر تن او گشاد اســت‪ ،‬که اتفاقا بر تن‬ ‫او اندازه می کرد‪ .‬تا انجا که پیوس مشــهورترین شماره ‪17‬‬ ‫تاریخ باشگاه پرسپولیس درباره او می گوید‪ 17« :‬را خیلی ها‬ ‫پوشیده اند‪.‬من خودم برای مقایســه بازیکنان فوتبال دقت‬ ‫زیادی دارم تا حرفم نه کســی را ناامید کنــد و نه امیدواری‬ ‫کاذب به کسی بدهم‪ .‬بعد از مهدی مهدوی کیا که الیق ترین‬ ‫صاحب پیراهن ‪ 17‬بعد از خداحافظی من بود‪ ،‬طارمی از همه‬ ‫ی جوانی است که رفتار فنی او را‬ ‫بهتر بوده است‪ .‬مهدی طارم ‬ ‫تایید می کنم‪ .‬چیزهایی در وجود او می بینم که در هیچ کدام‬ ‫از فورواردهای ‪ 15‬سال اخیر ندیده ام‪ ،‬توان بدنی باال همراه‬ ‫ت شناسی‪ ،‬از او‬ ‫بهره مندی از تکنیک‪ ،‬قدرت سرزنی و موقعی ‬ ‫بازیکنی دلخواه و نظر من ساخته است‪».‬‬ ‫حاال او یکی از بهترین ستاره های پرسپولیس است‪،‬‬ ‫ان قدر خوب که کارلوس کــی روش او را به تیم ملی دعوت‬ ‫می کند و زیر نظر دارد‪ ،‬انقدر خوب که پیشنهادهای خارجی‬ ‫یکی پس از دیگری از راه می رسد و او را در مقام تصمیم گیری ‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬اما باالتر از همه ان برتری های فنی‪ ،‬پسرک‬ ‫نان دلــش را می خورد‪ ،‬همان شــماره هفــده ای که پس از‬ ‫گل زدن به تیم عربســتانی دســتانش را به گونه ای حرکت‬ ‫داد که گویی سری بریده می شود‪،‬دلی دارد به وسعت همه‬ ‫دریای جنــوب‪ ...‬او را بیــرون زمین فوتبــال می توان یک‬ ‫جوانمرد واقعی شــناخت‪ .‬در فوتبالی که همــه دارند برای‬ ‫پاداش های بازی هایی که برای تیم ملی حاضر شــده اند و‬ ‫شکســت خورده اند‪ ،‬چانه می زنند‪ .‬در فوتبالی که همه وقت‬ ‫عقد قرارداد صفرهای ان را دوباره می شــمارند‪ ،‬کسی پیدا‬ ‫شده که بخشیدن را خوب بلد است‪ .‬اولین بار این روحیه او را‬ ‫زمانی شناختیم که قرار بود اتومبیلی را به عنوان هدیه دریافت‬ ‫کند‪.‬قضیه از این قــرار بود که میــاد فخرالدینی و مهدی‬ ‫طارمی در انتخابی که با همکاری سازمان لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران و یک شرکت خودروسازی ترتیب داده شده بود موفق‬ ‫شدند با رای کاربران و هواداران شان عنوان برترین را کسب‬ ‫کنند و یک اتومبیل به هریک از این دو رسید‪.‬‬ ‫طارمی از مدت ها قبل اعالم کرده بود این اتومبیل را به‬ ‫مجتبی محرمی اهدا خواهد کرد و این کار را هم کرد‪ .‬دلیلش‬ ‫هم برای اهدای اتومبیل بســیار لطیف بود‪ ،‬این جمله ها را‬ ‫ی تازه یک فصل اســت که به‬ ‫بخوانید‪« :‬مــن مهدی طارم ‬ ‫پرســپولیس امده ام و ممکن است یک ماشین جایزه بگیرم‬ ‫ان هم در حالی که بســیاری از پیشکسوتان باشگاه سالیان‬ ‫سال با این پیراهن به میدان رفته اند و هزار بار بهتر از مهدی‬ ‫چ چیز عایدشان نشده است‪ .‬این مساله‬ ‫طارمی بوده اند اما هی ‬ ‫ازارم می دهــد!» طارمی به قولش وفا کــرد و اتومبیل قرمز‬ ‫رنگ شاسی بلند چینی را به محرمی داد تا شماره ‪ 8‬روزهای‬ ‫ی بچه‬ ‫اوج پرســپولیس دربــاره او بگویــد‪« :‬مهــدی طارم ‬ ‫بامعرفتی است‪ .‬هر ‪ ۱۰۰‬ســال یک بار و توی ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫نفر شاید یکی به معرفت این جوان پیدا شــود اما واقعا این‬ ‫جایزه حق خود مهدی اســت‪ .‬مهدی بچه بوشــهر است‪.‬‬ ‫مال و اموال انچنانی هم نــدارد و می دانم زیر پای خودش‬ ‫هم ماشین نیست ولی امده می خواهد جایزه اش را به کس‬ ‫دیگری ببخشد‪ ،‬این خیلی حرف است‪ ،‬خیلی!»‬ ‫دوست داشتنی ترین نامه فوتبال‬ ‫در فوتبال ایران رســم اســت که وقتی حرف از نامه یا‬ ‫بیانیه می شــود‪ ،‬منتظر یک ادبیات تند و متلک های ابدار‬ ‫و جمالت اتشــین باشــیم اما مهــدی طارمی بــرای اینکه‬ ‫نشــان دهد یک بازیکن متفــاوت در فوتبال ایران اســت‪،‬‬ ‫نامه ای از جنس دیگر نوشــت‪ ،‬نامه ای کــه می توان ان را‬ ‫دوست داشتنی ترین نامه این روزهای فوتبال ایران دانست‪،‬‬ ‫نامه ای که مهدی طارمی در ان باقیمانــده قرارداد خود که‬ ‫یک مبلغ قابل توجه (‪ 250‬میلیون تومان) محسوب می شود‬ ‫را به امور خیریه و اجتماعی اختصاص داد تا این گونه نشان‬ ‫دهد که هنوز همرنگ جماعت فوتبالی نشده است‪ .‬طارمی‬ ‫ نامه اش را این گونه اغاز کرد تا به گونه ای اثبات این باشد که‬ ‫نمی خواهد عملش ریا تلقی شود‪« :‬خدایا خودت می دانی‬ ‫من راضی به نوشتن این بیانیه نبودم‪ .‬هدف من جلب رضایت‬ ‫تو و نشاندن لبخند روی صورت بندگانت بود و برعهدم پایدارم‬ ‫اما اصرارهای وکیلم مرا ناچار به نوشتن این بیانیه کرد‪ .‬خوب‬ ‫و بد و گناه و غیرگناه بودنش را از گردن من حقیر ساقط فرما‬ ‫که همینجوری هم زیر بار خروارها گناه غرق هستم‪ .‬وکیلم‬ ‫اصرار کرد و گفت مهدی اینها ریا نیســت‪ .‬حاال که نیت تو‬ ‫خیر است بگذار دیگران هم از موضوع اگاه شوند حتی اگر‬ ‫این کار الگویی برای یک نفر هم باشد باز هم خوب است‪».‬‬ ‫مهدی طارمی در این نامه باقیمانــده قراردادش را به‬ ‫پنج قسمت تقسیم می کند‪ ،‬بخش اول قراردادش را به جایی‬ ‫تقدیم می کند کــه از انجا امده تا ثابت کند‪ ،‬گذشــته اش را‬ ‫فراموش نکرده است و می نویســد‪« :‬فوتبال استان بوشهر‬ ‫پر است از استعدادهایی که من مهدی طارمی در مقابل انها‬ ‫دیده هم نمی شوم‪.‬کاش می توانستم برای انها کاری کنم اما‬ ‫صرفا برای انکه به انها بگویم هیچ گاه گذشته ام را فراموش‬ ‫نکرده و همیشــه تصویر روزهای بازی روی ماسه های داغ‬ ‫ســاحل با پای برهنه و تــاول زده را در ذهنم حفــظ کرده ام‬ ‫مبلغ ‪ 50‬میلیون تومان از باقیمانده قراردادم را برای کمک‬ ‫به انجمن حمایت از کودکان کار بوشهر تقدیم می کنم‪».‬‬ ‫بخش دوم قرارداد برای تکریم از پیشکسوتان است‪،‬‬ ‫طارمی در این باره می نویســد‪« :‬مبلغ ‪ 50‬میلیون تومان در‬ ‫اختیار ســازمان لیگ قرار گیرد تا از ان محل دو جایزه تهیه‬ ‫شــود‪ .‬اول جایزه ای به نــام جایزه ناصر حجازی اســطوره‬ ‫فراموش نشدنی فوتبال ایران و اســیا به بهترین گلر فصل‬ ‫قبل لیگ برتر تعلق بگیرد‪ .‬دوم جایــزه ای به نام جایزه علی‬ ‫دایی گلزن برتر فوتبال جهــان برای تقدیم به بهترین گلزن‬ ‫لیگ برتر که توسط خود علی اقا تقدیم برنده خواهد شد‪».‬‬ ‫مهدی طارمی در بخش ســوم‪ ،‬یکی از زحمتکشــان‬ ‫عرصه رســانه یعنی مهدی نفر که جان خود را از دست داده‬ ‫اســت را هم از یاد نبرد‪ .‬بخش چهارم هم بــه خانواده علی‬ ‫اکبریان رســید؛ فوتبالیســتی که اکنون در زندان اســت‪،‬‬ ‫طارمی می نویسد‪« :‬همه ماها ممکن الخطا هستیم و البته‬ ‫خداوند خطاهایمان را می پوشاند‪ .‬به اینکه علی اکبریان با‬ ‫خودش چه کرده کاری ندارم‪ .‬قضاوتش بماند برای قضات‬ ‫اما خانــواده او چه گناهــی کرده اند؟ خانــواده ای که حاال‬ ‫فرزندانش می دانند روزگاری روی سکوهای ورزشگاه ازادی‬ ‫هزاران نفر بــا فریاد روماریوی ایران‪ ،‬پدرشــان را تشــویق‬ ‫می کرده اند‪ .‬دوست ندارم نگاه ان طفل معصوم ها به فوتبال‬ ‫نگاهی توام با حســرت و کینه و بغض باشــد پس به عنوان‬ ‫کوچکترین عضو خانواده فوتبــال ‪ 50‬میلیون تومان هدیه‬ ‫ناقابل را تقدیم می کنم‪ ».‬یک پیشکسوت اهل جنوب هم‬ ‫که روزگاری مثل طارمی ستاره خط حمله پرسپولیس بود‪50 ،‬‬ ‫میلیون تومان سهم اوست؛ کریم باوی‪.‬‬ ‫نقدحادثهفرانسه‬ ‫کتابی که در فرانسه و کانادا ممنوع شد‬ ‫پروفسورکوین َبرِت‪ ،‬سه ماه بعد از حادثه شارلی ابدو کتابی را در نقد ان واقعه با نام «ما‬ ‫شارلی ابدو نیستیم» منتشرکرده است‪ .‬چندی پیش انتشار این کتاب درکشور فرانسه و کانادا‬ ‫ممنوع شد‪.‬‬ ‫این کتاب تاکنون توانسته است واکنش های مثبتی را از سراسر جهان به خود جلب کند‪.‬‬ ‫کتاب «ما شارلی ابدو نیستیم» توسط وزیر سابق دفاع کانادا و یکی از اساتید پیشرو بین المللی‬ ‫حقوق در دنیا نیز توصیه شده است‪ .‬نویسنده این کتاب معتقد است‪« :‬تعجبی ندارد که انها‬ ‫می خواهند این کتاب برود‪ .‬تعجبی ندارد که انهــا می خواهند من بروم‪ .‬تعجبی ندارد که انها‬ ‫تالش می‪‎‬کنند که من و کتاب از فضای مجازی ناپدید شــویم‪ .‬علــت دیگر اینکه اگر کتاب‬ ‫«ما شارلی ابدو نیستیم» کار خود را به درستی انجام دهد می تواند تغییر دهنده بازی باشد‪».‬‬ ‫«پروفسورکوین َبرِت»‪ ،‬استاد سابق مطالعات اسالمی و عربی دانشگاه ویسکانسین‪،‬‬ ‫مولف اثار متعدد و همچنین پژوهشــگر مســائل مربوط به حمالت ‪ 11‬ســپتامبر است‪ .‬این‬ ‫کارشناس ارشد مسائل سیاســی و یکی از موسســین انجمن اتحادیه مسلمان ــ مسیحی ــ‬ ‫یهودی‪ ،‬بارها در شبکه های ‪ ،Fox ,CNN ,PBS‬راشاتودی و‪ ...‬ظاهر شده است‪.‬‬ ‫وی از معروفترین شخصیت های ضد البی صهیونیســت در امریکا بوده و فعالیت وی‬ ‫با سخنرانی ها و برگزاری همایش های دانشــگاهی نقش عمیقی در افشای ریشه های البی‬ ‫صهیونیست در ایاالت متحده امریکا داشته است‪.‬‬ ‫مگرچشمتودریاست‬ ‫خاطرات بتول جنیدی مادر چهار شهید‬ ‫کتاب «مگر چشم تو دریاست» از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد‪ .‬این کتاب که‬ ‫ِ‬ ‫برومند یکی از‬ ‫جواد کالته عربی ان را نگاشته روایت یک مادر است‪ .‬روایت مادر چهار جوان‬ ‫یکی گیراتر‪ ،‬که روزگاری از زیر قران ردشان کرد‪ ،‬اب پشت شان ریخت و ازشان دل َکند‪ .‬این‬ ‫کتاب‪ ،‬روایت یک همسر است از یک مرد‪ .‬مردی که وقتی پشت تریبون نماز جمعه می ایستاد‬ ‫و تفنگ به دســت مردم را به جنگ و جهاد و حمایت از امام و انقــاب فرا می خواند‪ ،‬خودش‬ ‫پیشاپیش بچه هایش را فرستاده بود جنگ و شهید داده بود‪.‬‬ ‫مردی که پس از شهادت سومین فرزندش‪ ،‬فکر نکرد که دیگر تکلیفش را در قبال اسالم‬ ‫و انقالب انجام داده و این اخرین فرزندش را بگذارد برای روز پیری‪ ،‬عصایش باشد‪ .‬کسی که‬ ‫فکر می کرد اگر جانمازش را جلوتر از مردم می اندازد و پیش نمازشــان می شود‪ ،‬باید در همه ‬ ‫کارهای دیگر هم جلوتر از همان مردم بایستد و پیش قدم شان باشد‪.‬‬ ‫حجت االسال م جنیدی‪ ،‬که ســرفصل های ممتازی از زندگی سراســر حماسه و صبر و‬ ‫استقامتش در سطر ســطر این کتاب ظهور و بروز یافته اســت‪ ،‬در عداد مردانی است که در‬ ‫عرصه های پر خطر مبارزات سیاســی و انقالبــی و همراهی با حرکــت نجات بخش انقالب‬ ‫اســامی از یاران صدیق امام راحل(ره) محسوب می شــد که با پیش کش کردن فرزندان‬ ‫برومندش‪ ،‬نصرالله‪ ،‬هــادی‪ ،‬رضا و محمد‪ ،‬اوج ایثار و فداکاری را بــه نام خود ثبت کرد و در‬ ‫تاریخ انقالب اسالمی فراموش ناشدنی گشت‪.‬‬ ‫سومین جمعه اردیبهشت‬ ‫یکنمایشبامضموناجتماعی‬ ‫«سومین جمعه اردیبهشــت» عنوان نمایشی است که‬ ‫این روزها در سالن گوشه فرهنگســرای نیاوران روی صحنه‬ ‫می رود؛ نمایشــنامه ای بــا یک موضوع اجتماعی که ســعی‬ ‫دارد در برخی از موقعیت ها به زبان طنز واقعیت هایی را درباره‬ ‫رابطه های نه چندان پایدار انسان های امروزی فاش کند‪ .‬در‬ ‫ک تراژدی درباره رابطه هــای نه چندان پایدار که هیچ‬ ‫واقع ی ‬ ‫کدام شان از عشق حکایت نمی کنند‪ ،‬بلکه به نوعی سرگشتگی‬ ‫انسان امروزی را روایت می کند‪.‬‬ ‫سومین جمعه اردیبهشــت‪ ،‬داســتان دو زوج را روایت‬ ‫می کندکه هرکــدام از انها به دالیلی دیگر تــوان ادامه راه را‬ ‫ندارند‪ .‬دلیل جدایی شان اما روشن است‪ .‬انها دیگر نمی توانند‬ ‫تفاوت های یکدیگر را بپذیرند و بــه یکدیگر احترام بگذارند‪.‬‬ ‫یک زوج به طور خواسته و زوج دیگر به طور ناخواسته و تحت‬ ‫تاثیر شــرایط خانوادگی که برای هانیه به وجود امده اســت‬ ‫قصد جدایی دارند‪.‬‬ ‫دنیای مجازی اما در این بین پلی اســت تا این ادم ها را‬ ‫در برخورد با یکدیگر ببینیم‪ .‬ان وقت است که به خوبی متوجه‬ ‫تغییر ادم ها درگذر زمان خواهیم شــد؛ تغییری که گاه مثبت‬ ‫است و گاه منفی و نابخردانه‪.‬‬ ‫پیشخوان جهانی‬ ‫نیوزویک به‬ ‫سالمت غذا‬ ‫پرداخته است‬ ‫این نمایش که در نقد عشــق در مفهوم امــروزی روی‬ ‫صحنه رفته اســت‪ ،‬دارای بازی ها و کارگردانــی قابل قبول و‬ ‫دیالوگ نویسی مناســب اســت‪ .‬کارگردان و نویسنده در یک‬ ‫اعراب از نگاه‬ ‫لوپوئن‬ ‫فضای رئال و به دور از سمبل گرایی می خواهد نشان دهد که‬ ‫ناپایداری احساس در عشق های مجازی چگونه می تواند به‬ ‫دوگانگی و چندگانگی های ذهنی منجر شود‪ .‬کارگردان برای‬ ‫انکه درامش کمی از تلخی فاصله بگیرد‪ ،‬گاهی رگه های طنز‬ ‫را هم وارد کرده است‪.‬‬ ‫بازیگران این نمایش همگی در اموزشگاه بازیگری استاد‬ ‫ســمندریان دوره بازیگری دیده اند‪ .‬نویسنده و کارگردان این‬ ‫نمایش مهدی ربوشه است‪ .‬بازیگران این نمایش عبارتند از‬ ‫سارا الهوت‪ ،‬محمد علی نجیمی‪ ،‬بهزاد حاجی حسنی‪ ،‬عاطفه‬ ‫جاللی و مهدی ربوشه‪ .‬این نمایش به عنوان اولین تجربه این‬ ‫گروه نمایشی نمره ای باالتر از قبولی می گیرد‪.‬‬ ‫مهــدی ربوشــه فار غ التحصیــل اموزشــگاه اســتاد‬ ‫ســمندریان‪ ،‬بــازی در نمایــش ‪ 25‬و تله فیلم «تــه خط» به‬ ‫کارگردانی منوچهر هادی را درکارنامه هنری خود دارد و برای‬ ‫نخستین بار به عنوان نویسنده و کارگردان نمایشی را در سالن‬ ‫گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫این نمایش کــه از هفتم خــرداد روی صحنــه رفته در‬ ‫تاریخ ‪ 29‬خرداد به کار خود پایان خواهــد داد؛ کاری از گروه‬ ‫هنری هامون که همگی از فارغ التحصیالن موسســه استاد‬ ‫سمندریان هستند‪.‬‬ ‫بلیت های ایــن نمایــش را می توانید از ســایت تیوال‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.tiwall.com‬یــا از طریــق تلفــن رزرو‬ ‫‪ 09374802133‬خریــداری نماییــد‪« .‬ســومین جمعــه‬ ‫اردیبهشت» هر شب در ساعت ‪ 20‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫بالتر روی جلد‬ ‫اشپیگل‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫دیدار‬ ‫‪77‬‬ ‫بازار‬ ‫مرحله نهایی ششمین جشنواره ملی بهره وری‬ ‫برگزار شد‬ ‫ششــمین جشــنواره ملی بهــره وری با حضــور دکتر‬ ‫نهاوندیــان رئیس این جشــنواره‪ ،‬دکتر محمدی مســئول‬ ‫کمیته راهبری جشنواره از ســازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬دکتر‬ ‫فوالدگر رئیــس فراکســیون کیفیت و بهــره وری مجلس‪،‬‬ ‫مهندس غالمحسین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و‬ ‫دکتر ســلطانی عضو هیات مدیره اتاق ایران‪ ،‬برترین های‬ ‫عرصه صنعت و بازرگانی و نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی‬ ‫و هدایت راهبردی و معاونت فنــاوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫بانک انصار در تاریخ دوم خرداد ماه‪ ،‬در محل اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬در مراســم‬ ‫اهدای جوایز ششمین جشنواره ملی بهره وری دکتر فوالدگر‪،‬‬ ‫رئیس فراکســیون کیفیت و بهره وری مجلس ضمن اشاره‬ ‫به مواد و مصوبــات قانونی در خصوص لزوم تحقق ســهم‬ ‫شــاخص رشــد خالص ملی از محل افزایش بهره وری‪ ،‬بر‬ ‫نقش این شاخص در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و حمایت از تولید ملی و فراجناحی بودن ان و نیز لزوم بهبود‬ ‫محیط کســب و کار براســاس خصوصی ســازی اثربخش‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ادامــه مهندس شــکرخدایی دبیر جشــنواره ملی‬ ‫بهره وری به بیان نتایج ارزیابی شــاخص های بهره وری هر‬ ‫صنعت پرداخته و اسامی برترین ها را اعالم کرد‪ .‬سپس دکتر‬ ‫محمدی رئیس کمیته راهبردی جشــنواره به ارائه امارهای‬ ‫ســازمان بهره وری اســیا بین ســال های ‪ 1970‬تــا ‪2007‬‬ ‫پرداخت و جایگاه ایران را تشریح کرد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬دکتر ســلطانی‪ ،‬نایب رئیس اتــاق ایران‬ ‫افزایش بهره وری را مســتلزم بهبود فضای کســب و کار در‬ ‫کشور‪ ،‬رقابتی شدن فعالیت ها‪ ،‬اصالح ساختارهای دولتی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬اصالح قوانین با رویکرد تعیین حد ومرزها‪ ،‬کاهش‬ ‫حجم و رفع تناقض انها دانست‪.‬‬ ‫در بخش دیگــر این همایش دکتــر نهاوندیان رئیس‬ ‫جشــنواره و رئیس دفتر ریاســت جمهوری طی سخنانی بر‬ ‫تداوم حمایت اتاق بازرگانی از جشنواره‪ ،‬ضرورت رفع شکاف‬ ‫بهره وری فضای عمومی اقتصاد و فضای تخصصی‪ ،‬لزوم‬ ‫همنوایی سازوکارهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی و قضایی به منظور‬ ‫کاهش رانت ها‪ ،‬همنوایی ســازوکارهای بهره وری دولتی و‬ ‫خصوصی و خواست عمومی بخش های تجارت‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫بانک ها و بیمه برای رفع موانع بهره وری در ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫بانک انصــار در این جشــنواره بــا ارائه پــروژه بهبود‬ ‫بهــره وری – نرم افزار شــتاب و مغایرت گیــری‪ -‬و باتوجه به‬ ‫عملکرد و اقدامات صورت گرفته براســاس شــاخص های‬ ‫ارزیابی جشنواره در این دوره‪ ،‬از بین بیش از ‪ 950‬شرکت‪ ،‬در‬ ‫زمره صد شرکت برتر کشور قرارگرفت‪ .‬همچنین‪ ،‬در مرحله‬ ‫دوم این جشنواره‪ ،‬در گروه بانکی و موسسات مالی در رقابت‬ ‫با ‪ 13‬بانک برتر کشور‪ ،‬در رده هشتم قرارگرفت‪.‬‬ ‫این گــزارش می افزایــد کــه در مرحله ســوم از بین‬ ‫‪ 100‬پــروژه برتــر تجربیات موفق‪ ،‬پــروژه فراینــد نرم افزار‬ ‫شتاب و مغایرت بانک انصار که مســئولیت ان را اقای رضا‬ ‫ی از معاونت فــاوا به عهــده دارد‪ ،‬حائز شــرایط اخذ‬ ‫کریمــ ‬ ‫تقدیرنامه جشــنواره ملی بهره وری شــد و اقای مرادبیگی‪،‬‬ ‫جانشــین معاونت برنامه ریزی و هدایت راهبردی با حضور‬ ‫در مراسم اهدای جوایز‪ ،‬لوح تقدیر این جشنواره را دریافت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫‪78‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫ی ورزش همگانی کشور‬ ‫بانک انصار حام ‬ ‫درپی حمایت های گســترده بانک انصار از گسترش‬ ‫فعالیت های ورزشــی که به منظور ارتقای ســطح سالمت‬ ‫جســمی و روحی اقشــار گوناگون‪ ،‬توســعه ظرفیت های‬ ‫قهرمانــی و مســاعدت بــه رشــد امکانــات و ارتقــای‬ ‫توانمندی های ورزشی کشــور صورت می گیرد‪ ،‬این بانک‬ ‫بار دیگر با حمایت از همایــش بزرگ پیاده روی توچال که از‬ ‫سوی مجموعه فرهنگی ‪ -‬ورزشی توچال در روز جمعه هشتم‬ ‫خرداد با حضور جمع کثیری از ورزشــکاران‪ ،‬کوهنوردان و‬ ‫خانواده های انان برگزارشــد‪ ،‬نام خود را در صدر فهرســت‬ ‫حامیان ورزش های همگانی کشور قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬این همایش‬ ‫که از ســاعت ‪ 7‬صبح جمعه برگزار شــده و در ان خبرنگاران‬ ‫شــبکه خبر‪ ،‬شــبکه ‪ ،5‬رادیو ورزش‪ ،‬خبرگزاری ها و جراید‬ ‫مختلف نیز حضور داشتند‪ ،‬با مسابقات و برنامه های مفرح‬ ‫همراه بوده و در پایان بــه نفرات برتر شــرکت کننده در این‬ ‫مســابقات هدایایی تقدیم شــد‪ .‬همچنین بانــک مذکور با‬ ‫نصب پالکارد و بنر و پوسترهای مختلف به معرفی خدمات‬ ‫الکترونیکی خود به شرکت کنندگان پرداخت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت که بانک انصــار طی هفته هــای اخیر‬ ‫با حمایــت مالی از مســابقات فوتبــال‪ ،‬فوتبال ســاحلی و‬ ‫کوهنوردی نســبت به پیشــبرد مســئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫ی و روحی اقشار‬ ‫تحقق راهبرد بانک در ارتقای سالمت جسم ‬ ‫مختلف‪ ،‬ارتقای توانمندی های ورزشکاران کشور و معرفی‬ ‫هرچه بیشتر خدمات نوین بانکی خود اقدام کرده است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد شفاف سازی کرد‬ ‫مدیرعامــل بانک مهر اقتصــاد در پی انتشــار برخی‬ ‫ادعاها مبنی بر عدم تخصیص سهام جدید به پذیره نویسان‬ ‫به بهانه ســپرده گذاری و جذب منابع از ســوی یک بانک‪،‬‬ ‫در ایــن باره شفاف ســازی کــرد‪ .‬غالمحســین تقی نتاج‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانــک مهــر اقتصــاد در گفت وگو بــا خبرنگار‬ ‫اقتصادی خبرگزاری فارس با اشــاره به ابالغ قانون تنظیم‬ ‫بازار غیر متشــکل پولی در ســال ‪ 1383‬عنــوان کرد‪« :‬تا‬ ‫پیش از ایــن تاریخ هیــچ الزامی برای فعالیت موسســات‬ ‫مالی و اعتباری‪ ،‬قرض الحســنه یا تعاونی های اعتباری در‬ ‫رعایت الزامات قانونی و مقرراتی تحت نظارت بانک مرکزی‬ ‫وجود نداشــت‪ ،‬بنابراین مجموعه های اعتباری بدون نیاز‬ ‫به الزامات بانک مرکزی در جــذب و تجهیز منابع با نظارت‬ ‫مراجع قانونی خاص خود اقدام می کردند‪ ،‬اما پس از ابالغ‬ ‫قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی‪ ،‬مقرر شد مجموعه های‬ ‫پولی و مالی ضمــن تطبیق عملیات خود بــا الزامات بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬هرگونــه فعالیت پولــی و بانکی در کشــور تحت‬ ‫نظارت این نهاد ناظر قرار گیرد‪ ».‬این مقام مسئول با اشاره‬ ‫به تاســیس مجموعه بانک مهــر اقتصاد در ســال ‪1372‬‬ ‫عنوان کرد‪ « :‬پس از ابالغ قانون تنظیم بازار غیر متشــکل‬ ‫پولی‪ ،‬حجم باالیی از اقدام های ضروری برای سروسامان‬ ‫دادن چارچوب های بانکی با الزامات بانک مرکزی صورت‬ ‫گرفت که البته هنوز هم ادامه دارد‪ ».‬این در حالی است که‬ ‫مجموعه مهر اقتصاد در مرحله نخست تصمیم گرفت‪ ،‬بین‬ ‫ســال های ‪ 1383‬تا ‪ 1388‬از مجموعه قرض الحسنه مهر‬ ‫بســیجیان به موسســه مالی و اعتباری مهر تبدیل شود که‬ ‫به دلیل برخی مشــکالت مدیریتی و مالکیتی در مجموعه‬ ‫و حجم باالی سازوکارهای مورد نیاز‪ ،‬این تصمیم در اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و سایر مراجع ذی ربط صورت نپذیرفت‪.‬‬ ‫نتاج با تاکید بر ارزشی بودن ارمان ها و چارچوب های‬ ‫مجموعه مهر اقتصاد‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬مالکیت این مجموعه‬ ‫به بنیاد تعاون بســیج و ســازمان های تابعه ان تا بهمن ماه‬ ‫‪ 1393‬تعلق داشــت و باتوجه بــه نظارت بانــک مرکزی و‬ ‫ساماندهی امور ســهامداری‪ ،‬در عمل در حال تبدیل شدن‬ ‫به یک بانک سهامی عام است‪ .‬از این رو باتوجه به مالکیت‬ ‫ســهامدار عمده از ســال ‪ 1372‬تاکنــون و فراینــد تبدیل‬ ‫مجموعه قرض الحسنه مهر به بانک هرگونه نادیده گرفتن‬ ‫حقوق سهامداران ناشــی از افزایش ارزش دارایی های ان‬ ‫مجاز نیست‪ .‬این در حالی است که مجموعه مهر با کمک‬ ‫ســهامدار عمده در مدت مذکور به ‪ 800‬شعبه هم افزایش‬ ‫یافته اســت‪ ».‬وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد تالش‬ ‫می کند تا در موضوع ســهامداری حقوق اشــخاص جامعه‬ ‫هدف خــود را در نظر گیرد؛ عنــوان کرد‪« :‬بــا هماهنگی‬ ‫صورت گرفته از سوی ســهامدار عمده‪ ،‬از سال ‪ 88‬ضمن‬ ‫ارزیابی هزینه و فایده تبدیل شــدن به بانــک به این نتیجه‬ ‫رســیدیم که با وجود مشــابهت هزینه های موسســه مالی‬ ‫و اعتبــاری و یک بانــک‪ ،‬اما صرفه و صالح تبدیل شــدن‬ ‫به بانــک از لحاظ جایــگاه و فعالیت هــای ارزی و جاری یا‬ ‫ضمانت های بانکی از ارجحیت باالتری برخوردار اســت‪.‬‬ ‫از این رو از ســال ‪ 1388‬موضوع پیگیری درخواست برای‬ ‫اخذ مجوز فعالیــت بانک در دســتورکار مجموعه مهر قرار‬ ‫گرفت‪ ».‬وی افزود‪« :‬در نهایت موافقت اصولی اولیه برای‬ ‫تشکیل بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد از سوی بانک‬ ‫مرکزی صادر شــد‪ .‬این رخداد در درجه اول برای مجموعه‬ ‫مهر به منظور تعیین ترکیب سهامداری بانک اهمیت باالیی‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران‪:‬‬ ‫ارزش های دینی معیار رفتار و عملکردها باشد‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫زمانی موفق شد علم‪ ،‬دین و اخالق را اساس حکومت‬ ‫قرار دهد و با طرح نظریه مترقی والیت فقیه در خصوص‬ ‫تحقق ارزش های دینی و زمینه سازی ظهور حجت خدا‬ ‫روی زمین حرکت نماید‪».‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬امام راحــل در زمان غربت دین‬ ‫و انســان های مومن با اتکال به خدا در برابر حکومتی‬ ‫جابر و وابســته ایســتاد و بدون ذره ای بیم از دشمنان‬ ‫و معاندان و با انتظــاری شــور افرین و منبعث از تفکر‬ ‫مهدوی سرانجام موفق شد بنیان حکومت و نظامی را‬ ‫پی ریزی کند که بستر ســاز ظهور مهدی موعود(عج)‬ ‫است‪».‬‬ ‫این گزارش حاکی از ان اســت که کارکنان بانک‬ ‫صادرات ایران همگام با سایر اقشار مردم قدر شناس‬ ‫ایران در ایین های ویژه ســالگرد ارتحال حضرت امام‬ ‫خمینــی(ره) و قیــام پانزده خرداد شــرکت گســترده‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪« :‬تبعیت از‬ ‫ارمان های مهدویت و تاسی از ارزش های دینی باید در‬ ‫همه ابعاد زندگی از جمله رفتار و عملکرد سازمانی نمود‬ ‫و تجلی داشته باشد‪».‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی بانک صــادرات ایران‬ ‫مدیرعامل این بانک در ایین گرامیداشت نیمه شعبان‬ ‫و همچنین بزرگداشــت یاد و خاطره امام راحل افزود‪:‬‬ ‫به عنوان افــرادی که در یکی از نهادهــای معتبر نظام‬ ‫اسالمی خدمت می کنیم باید دقت نظر کافی را در ارتباط‬ ‫با خود‪ ،‬سازمان‪ ،‬همکاران و مراجعین داشته باشیم و‬ ‫ضمن انجام وظایف با رویکرد خالقانه شــرایط را برای‬ ‫دستیابی بانک به اهدافش و سهولت دسترسی مردم‬ ‫به خدمات بیش از پیش فراهم کنیم‪».‬‬ ‫اســماعیل لله گانی با تاکیــد بر امادگــی خانواده‬ ‫بزرگ بانک صادرات ایران برای اجــرای منویات مقام‬ ‫معظم رهبری و دولت تدبیــر و امید تصریح کرد‪« :‬باید‬ ‫مانند رزمندگان دوران دفاع مقــدس از لحاظ معنوی و‬ ‫اخالقی‪ ،‬پیوندهای اعتقادی و عاطفی مســتحکمی با‬ ‫هم داشته باشیم و به فراخور شرایط با حضور هدفمند‬ ‫و هوشمندانه در عرصه پیشبرد اهداف انقالب اسالمی‬ ‫زمینه را برای ظهور منجی عالم بشریت فراهم کنیم‪».‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به‬ ‫تقارن ســالروز ارتحال امام خمینی(ره) با نیمه شعبان‬ ‫گفت‪« :‬حضرت روح الله با تکیه بر دیدگاه و بینش امام‬ ‫داشــت‪ .‬از همین رو با تحویــل اوراقی تحت عنــوان برگه‬ ‫درخواست خرید ســهام که نوعی پیش پذیره نویسی برای‬ ‫اقشــار جامعه هدف بنیاد تعاون بســیج بود‪ ،‬اعالم شد ان‬ ‫دســته از افرادی که متقاضی خرید سهام در زمان تشکیل‬ ‫بانک (در اینده) هســتند‪ ،‬تحــت عنوان برگه درخواســت‬ ‫خرید سهام‪ ،‬اعالم امادگی کنند‪ .‬این اقدام به نوعی جلب‬ ‫اعتماد یا پیش پذیره نویسی بود که به محض صدور مجوز‬ ‫صدور برگه سهام بانک به انها تخصیص می یافت‪ ».‬نتاج‬ ‫با بیان اینکه در جریان پیش پذیره نویسی حدود یکصد هزار‬ ‫متقاضی با مبلــغ حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومــان اورده اقدام به‬ ‫تنظیم برگه درخواست خرید سهام کردند‪ ،‬افزود‪« :‬نکته ای‬ ‫که در این زمینه باید به ان توجه داشت تخصیص سهام به‬ ‫نام این اشــخاص حقیقی در بهمن ماه سال ‪ 1393‬بود که‬ ‫بالفاصله پس از ابالغ مجوز ثبت و انتشــار سهام از طریق‬ ‫فرابورس در اسفند ماه ‪ 1393‬انجام گرفت و بانک تعهد خود‬ ‫را انجام داد‪ ».‬وی در برابر این پرســش خبرنگار فارس که‬ ‫دلیل عدم تخصیص ســهام جدید از بابت افزایش سرمایه‬ ‫‪ 500‬درصدی به این ســهامداران چیســت؟ پاســخ داد‪ :‬‬ ‫«سهام جدید از بابت افزایش سرمایه جدید بانک مهر به این‬ ‫اشخاص تعلق نمی گیرد‪ ،‬چرا که تا بهمن ماه ‪ 1393‬مجوز‬ ‫انتشار سهام صادر نشــده بود‪ ،‬بنابراین تعلق سهام جدید از‬ ‫محل افزایش سرمایه به این اشخاص موضوعیتی ندارد‪،‬‬ ‫چرا که تا پیــش از این تاریخ عنوان ســهامدار به انها تعلق‬ ‫نمی گرفته اســت‪ ».‬مدیرعامل بانک مهــر اقتصاد افزود‪ :‬‬ ‫«در طول دوره ای که منابع پذیره نویســان در اختیار بانک‬ ‫بوده رقمی نزدیک به ‪ 20‬میلیارد تومان ســاالنه با نرخ سود‬ ‫سپرده ‪ 20‬تا ‪ 23‬درصدی به متقاضیان مذکور پرداخت شد‬ ‫که طی ‪4/5‬سال حدود یکصد میلیارد تومان سود داده شد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال مجموعــه بانک بــرای ان دســته از‬ ‫متقاضیان که تا بهمن ‪ 93‬صبر کردند‪ ،‬امتیازاتی عالوه بر‬ ‫سود ساالنه ‪ 20‬تا ‪ 23‬درصدی سپرده گذاری و تقسیم سود‬ ‫نقدی در مجمع عادی ساالنه پیش رو در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫عالوه بر همه این امتیازات‪ ،‬ســهام بانک مهــر به قیمت‬ ‫اسمی ‪ 100‬تومانی به اشخاص مذکور واگذار شده در حالی‬ ‫که هر سهم بانک در تابلوی معامالت فرابورس هم اکنون‬ ‫حدود ‪ 120‬تا ‪ 130‬تومان ارزش گذاری شــده اســت و این‬ ‫مازاد نیز بــه متقاضیان مزبور تعلــق دارد‪.‬نتاج ارزش های‬ ‫پنهان دارایی های این بانــک در گزارش های ترازنامه ای‬ ‫ان را یاد اور شــد و گفت‪« :‬در حال حاضر از اسفندماه سال‬ ‫‪ 1393‬متقاضیــان خرید ســهام تبدیل به ســهامدار بانک‬ ‫شــده اند و از این پس هرگونه افزایش سرمایه جدید به این‬ ‫افراد تعلق می گیرد‪ ».‬به گزارش فارس‪ ،‬هر سهم بانک مهر‬ ‫اقتصاد در بازار پایه فرابورس ایران هم اکنون به بیش از مبلغ‬ ‫هر سهم ‪ 1250‬ریال معامله می شود‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫بازار‬ ‫حضور مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام‪ ،‬معاونان و مدیران موسسه اعتباری کوثر‬ ‫در همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی‬ ‫با توجــه به تاکیــد دکتر عیســی رضایــی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسســه اعتباری کوثر به لــزوم بهره گیــری از جدیدترین‬ ‫تحوالت در عرصه اقتصادی و بانکداری‪ ،‬از ابتدای فراخوان‬ ‫پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی جهت شــرکت در‬ ‫همایش سیاســت های پولــی و ارزی مدیرعامل موسســه‬ ‫اعتباری کوثر حضور پررنگ و همه جانبه معاونان و مدیران‬ ‫خود را در این همایش خواستار شــد که این امر با مشارکت‬ ‫موسسه در مســاعدت به برگزارکنندگان و دریافت دعوتنامه‬ ‫برای معاونین و مدیران موسســه بوده اســت و با همراهی‬ ‫مجموعه های اعتبارات و تســهیالت‪ ،‬مالی‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫تحول‪ ،‬فناوری و اطالعات و مبارزه با پولشویی همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر‬ ‫رضایی مدیرعامل‪ ،‬فهیمی پور قائم مقام و همکاران ایشان‬ ‫با حضور در ســالن اجالس ســران کشــور های اسالمی‪،‬‬ ‫محل برگزاری همایش با اســتماع ســخنان اقای طیب نیا‪،‬‬ ‫وزیر محترم اقتصاد و دکتر ســیف‪ ،‬رئیس کل محترم بانک‬ ‫مرکزی در جریان جدیدترین تصمیمات در عرصه اقتصاد و‬ ‫بانکداری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫انچه نقطه مشترک سخنان وزیر اقتصاد و رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی بود اشــاره و تاکید جدی بر مقابله با موسسات‬ ‫اعتباری غیر مجاز و درخواســت عدم همــکاری بانک ها و‬ ‫موسسات مجاز با انها بود‪.‬‬ ‫دکتر سیف حجم نقدینگی در پایان ســال ‪ 93‬را ‪783‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود‪« :‬از این میزان ‪60‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مربوط به تحت پوشــش قــرار گرفتن بانک‬ ‫قوامین و موسسه اعتباری کوثر و عسکریه است‪».‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این موضوع که‬ ‫نام بانک ها و موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی موجود‬ ‫است‪ ،‬از مردم خواست برای انجام امور بانکی از همکاری با‬ ‫بانک ها و موسسات غیر مجاز جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی در جمع نمایندگان مدل تعالی‪:‬‬ ‫بازار‬ ‫‪80‬‬ ‫مثلث | شماره ‪265‬‬ ‫بانکدیدرسالجاریگامبلندیدرمسیرتعالیبر می دارد‬ ‫مدیرعامل بانک دی تســهیلگران و نمایندگان مدل تعالی سازمانی بانک را رهبران تعالی‬ ‫نامید و ابراز امیدواری کرد که بانک در سال جاری گام بلندی در مسیر تعالی بر دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی بانــک دی‪ ،‬دکتــر احمــد شــفیع زاده‬ ‫در جمــع تســهیلگران مــدل تعالــی ســازمانی بانــک گفــت‪« :‬شــما نماینــدگان و‬ ‫رهبــران تعالــی هســتید و بناســت کــه ادبیــات و گفتمــان تعالی ســاز و تعالی بخــش را ‬ ‫ترویج کنید‪».‬وی با بیان اینکه اگر نمایندگان تعالی عشق و عالقه به تعالی نداشته و ضرورت ان‬ ‫را حس نکنند‪ ،‬فعالیت انها تاثیری نخواهد داشــت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬اینده بانک در نگاه شماست‪.‬‬ ‫اگر با مدل تعالی زندگی کردید‪ ،‬هدف حاصل می شــود اما اگر اداری و بــرای انجام وظیفه کار‬ ‫کردید‪ ،‬به جایی نمی رسد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬نمی خواهیم زندگی شخصی شما لطمه بخورد اما اگر تعالی دغدغه شما‬ ‫شود‪ ،‬هم زندگی تان را می سازد و هم ســازمان متحول و چابک خواهد شد‪ .‬عالوه بر این قدرت‬ ‫یادگیری شما باال رفته و تحقق اهداف معنی پیدا می کند‪ .‬اینکه فرصت یافته اید به عنوان رهبران‬ ‫تعالی سازمان خدمت کنید‪ ،‬قدرت تاثیرگذاری شما را افزایش خواهد داد‪».‬‬ ‫شفیع زاده تصریح کرد‪« :‬مدل تعالی ســازمانی ‪ EFQM‬به عنوان الگویی جامع در سنجش‬ ‫توان عملکردی ســازمان ها از طریق طراحی و اجــرای نظام ارزیابی عملکــرد‪ ،‬میزان تحرک‬ ‫هوشمندانه انها را در طراحی مطلوب مسیر حرکتی‪ ،‬اجرای بهینه اهداف‪ ،‬بررسی نتایج حاصله‬ ‫و سنجش اثربخشی اقدامات انجام شده‪ ،‬مورد تحلیل قرار داده و سطح کامیابی سازمان ها را در‬ ‫نیل به تعالی مشخص می سازد‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ EFQM‬چارچوبی برای خود ارزیابی و بهبــود مداوم ارائه می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه سازمان ها‪ ،‬برای تمام انها‬ ‫قابل استفاده بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتیبانی می کنند‪».‬‬ ‫به گفته وی در جهان امروز باتوجه به ســرعت و حجم اطالعات و چالش های پیش روی‬ ‫سازمان ها‪ ،‬ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط ضعف و‬ ‫قوت بیش از پیش ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی با عنــوان اینکه جوایز کیفیت و مدل های خــاص ان نزدیک به چند‬ ‫دهه است که ذهن نظریه پردازان سازمان ها را به خود مشغول کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬بر این‬ ‫اساس بنیاد کیفیت اروپا متشکل از ‪ 14‬کشور صنعتی اروپا مدل تعالی ‪ EFQM‬را پیشنهاد کرد که‬ ‫باتوجه به چالش های سیاسی که کشورمان با ان روبه روســت و محدودیت های اعمال شده از‬ ‫سوی قدرت های بزرگ ضرورت پرداختن به ان انکارناپذیر است‪».‬‬ ‫بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین رسامدی در مدل‪EFQM‬‬ ‫مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرایندها‬ ‫و نتایج حاصل از این فرایندهاست‪ .‬دستاوردهای حاصل از ارزیابی در این مدل عبارت است از‬ ‫نقاط قوت سازمان و زمینه های قابل بهبود ان که برای دستیابی به بهبودها فهرستی از برنامه های‬ ‫اولویت بندی شده را نیز پیشنهاد می کند‪.‬‬ ‫ارزش ها و مفاهیم بنیادین پایه های اصلی برنامه ریزی و اســتقرار سیســتم ها را تشکیل‬ ‫می دهند و برای شناخت وضعیت عملکردی سازمان ها باید از معیارهایی بهره گرفت که ارتباط‬ ‫تنگاتنگی با مفاهیم تعالی داشته باشند‪ ،‬معیارهایی که توسط انها‪ ،‬میزان تحقق هشت مفهوم‬ ‫بنیادین و میزان موفقیت سازمان در دستیابی به نتایج را بتوان اندازه گیری کرد‪.‬‬ ‫ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی‪ ،‬بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه سازمان ها‪ ،‬برای تمامی‬ ‫ انها قابل استفاده بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتیبانی می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!