روزنامه صمت شماره 300 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 300

روزنامه صمت شماره 300

روزنامه صمت شماره 300

‫باالتر از متوسط‬ ‫نویسندگانمثلث‬ ‫اثارجشنواره فیلمفجر‬ ‫را بررسیکردهاند‬ ‫هفتهنامهخبری‪،‬تحلیلی‪ /‬سال ششم‪ /‬شماره سیصد‪24/‬بهمن ‪ 88/1394‬صفحه‪5000/‬تومان‬ ‫هم جمهوری‬ ‫هم اسالمی‬ ‫•اصولگرایانباشعارمعیشت‬ ‫•صدای پای جریان سوم‬ ‫•الهیان‪:‬اصولگرایاننبایدفهرست‬ ‫دیگری بدهند‬ ‫•تاکتیکاصالحطلبان؛‬ ‫چهرههایسفید‬ ‫•ناصری‪ :‬انتظارمانازروحانی‬ ‫بیشتر بود‬ ‫انقالب درایران‬ ‫وحشت در واشنگتن‬ ‫•شیخاالسالم‪ :‬سبد رای ما‬ ‫اصولگراییاست‬ ‫سیاستمداران و نظامیان امریکا‬ ‫چگونهبهانقالباسالمی‬ ‫مینگریستند؟‬ ‫شرایط میدانی سوریه را درگفتوگو با‬ ‫کارشناسان بررسیکردهایم‬ ‫چرا سندرز و ترامپ‬ ‫برنده هفته دوم‬ ‫انتخابات مقدماتی شدند؟‬ ‫صفحات ویژه مثلث درباره‬ ‫انتخابات هفتم اسفند‬ ‫درسالگردسیوهفتم‬ ‫انقالب اسالمی به ابعاد گوناگون‬ ‫این انقالب پرداختهایم‬ ‫ازادیحلب نزدیک است‬ ‫سوسیالیسم در‬ ‫برابر سرمایهداری‬ ‫•جاللی‪ ،‬سرلیست رهروان ؟‬ ‫بلوف‬ ‫ایاعربستانبهسوریه‬ ‫نیرو میفرستد؟‬ ‫حلقه محاصره تنگتر میشود‬ ‫ایاکفاشیان استعفامیدهد؟‬ ‫ّ‬ ‫ّّّ‬ ‫ّّّّ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺪ‬ ‫خوفقدرتهاازگسترشاسالم‬ ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی با رویکرد خبری‪ ،‬تحلیلی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مصطفی اجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعید اجورلو‬ ‫منازاقایانیکهزحمتکشیدندوتشریف‬ ‫اوردند در این جــا‪ ،‬چه اقایانی کــه مربوط به‬ ‫مجلس خبــرگان اســت‪ ،‬و چه اقایانــی که از‬ ‫ائمۀ جمعه کشــور ما هســتند‪ ،‬و چه مهمانان‬ ‫عزیزی کــه در این دهه داریم‪ ،‬مــن امیدوارم‬ ‫که خداوند تبارک و تعالی همۀ ما را هدایت کند‬ ‫به ان راهی که خود می‏خواهد‪.‬دردها را همه‬ ‫می‏دانید‪ ،‬می‏دانید که امروز اســام مبتالی‬ ‫به چه چیزهایی هست که قدرت‏های بزرگ و‬ ‫دستگاه‏های مربوط به انها و وابستگان به انها‬ ‫فراهم می‏اورند‪ .‬اقایانی که از خارج امده‏اند‪،‬‬ ‫باید توجه کنند به این که ایا تطبیق می‏دهد ان‬ ‫تبلیغاتیکهدرخارجبهضدجمهوریاسالمی‏و‬ ‫در حقیقت به ضد اسالم دارد انجام می‏گیرد نسبت به ایران و‬ ‫نسبت به مردم ایران و حکومت ایران و روحانیون ایران؟ ایا‬ ‫تطبیق می‏کند یا نه؟ اگر تطبیق می‏کند ما را نصیحت کنند‪،‬‬ ‫و اگر تطبیق نمی‏کند ـ که نمی‏کند ـ اقایان تکلیف شــرعی‬ ‫دارند به این که هر یک در کشــورهای خودشان‪ ،‬در حضور‬ ‫جمعیت‏هایی که هستند‪ ،‬مسائل را به ان طوری که مشاهده‬ ‫کردند‪ ،‬منعکس کنند‪ .‬انهایی که این مسائل را پیش اوردند‪،‬‬ ‫ایران مورد نظرشان نیست‪ .‬انها خوف این را دارند که اسالم‬ ‫به ان طوری که هست گسترش پیدا کند و همۀ کشورهای‬ ‫اسالمی را بگیرد‪ ،‬و به همۀ مستضعفین جهان پرتو بیفکند‪.‬‬ ‫انها خوف این را دارند‪ ،‬ولهذا از اســام می‏ترسند‪ ،‬و حقیقت ًا‬ ‫حمله شان به اســام اســت‪ ،‬منتها به صورت این که ایران‬ ‫چطور اســت؛ نمی‏توانند بگویند که اســام چطور اســت‪،‬‬ ‫می‏گویند ایران چطور اســت‪ .‬لکن واقع مطلب این اســت‬ ‫‪8- 15‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫رقابتبزرگان‬ ‫غایبهفتماسفند‬ ‫استعفایناگهانیفابیوس‬ ‫خداحافظیپلیسبد‬ ‫‪16- 21‬‬ ‫گفتارها‬ ‫فراترازیکانقالب‬ ‫انقالباسالمی‪،‬مقاومتوروابطبین الملل‬ ‫فروپاشینظامدوقطبی‬ ‫نرمالیسمسیاسیو«غیرنرمال هایعقیدتی»‬ ‫‪22- 27‬‬ ‫فکرنو‬ ‫دولتسیاستاستراتژیکتجاریرادنبالمی کند‬ ‫رسمپرنده کشیدرمازندران‬ ‫بحرانمعنایهرمنوتیکی‬ ‫جذابیتعشق‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫مثلث؛هفتهنامه ایخبری‪،‬تحلیلیاستکهسعیداردروایتیمنصفانهوعادالنه‬ ‫از واقعیت ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل‪،‬‬ ‫ازادی و جمهوری اسالمی‪ .‬مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی‪ ،‬چارچوبش‬ ‫اسالم‪ ،‬انقالب‪ ،‬امام و رهبری‪ ،‬ارمانش گســترش و سیادت اسالم خواهی در‬ ‫سراسر جهان و عزت مسلمانان‪ ،‬توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم‬ ‫شریف ایران و رونق گرفتن عدالت‪ .‬مرزش رواداری و تالیف قلوب اهالی انقالب‬ ‫و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت‬ ‫قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان‬ ‫فرهیختگانونخبگانکشوراست‪.‬امیدواریمکهدرروایت مانصادق‪،‬برمرام مان‬ ‫مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب مان مستقر‪ ،‬بر ارمان مان مومن‪ ،‬بر مرزهایمان مراقب‬ ‫و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم‪.‬‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬مصطفیصادقی‬ ‫سیاست‪ :‬مصطفی صادقی(دبیر)‪ -‬علی حاجی ناصری‪ -‬امیدکرمانی ها‬ ‫حنیف غفاری‪ -‬داوود حشمتی‬ ‫فرهنگ و اقتصاد‪ :‬علیرضا بهرامی(دبیر) ‪ -‬فاطمه کریمخان‬ ‫سارا میرشجاعی ‪ -‬شیما غفاری ‪ -‬مسعود نجفی ‪ -‬محمدصادق لواسانی‬ ‫تاریخ و گفتارها‪ :‬مصطفی شوقی(دبیر)‪ -‬زهیر توکلی ‪ -‬حمید عزیزی‬ ‫بین الملل ‪ :‬سعیده سادات فهری (دبیر)‬ ‫دیدار‪ :‬افشین خماند(دبیر)‬ ‫ورزش‪ :‬مهدی ربوشه (دبیر)‬ ‫جامعه شناسی‪ :‬علی حاجی ناصری (دبیر)‬ ‫بازار‪ :‬محمد شکراللهی (دبیر)‬ ‫مشاور هنری ‪ :‬نیما ملک نیازی ‬ ‫که اینها اســام را نمی‏خواهند‪ .‬اگر جمهوری اسالمی‏یک‬ ‫جمهوریدمکراتیکبودانهاحرفینداشتند‪،‬لکنجمهوری‪،‬‬ ‫اسالمی‏است‪،‬کهدستوراتاسالمبرایانهادرغارتگری‏هاو‬ ‫در زورگویی‏ها‪ ،‬مجال نمی‏خواهد بدهد‪.‬‬ ‫تقدس و ادم را می‏بینند در صورت فساد‪ .‬جنبۀ خوبی‬ ‫خودشانراوجنبۀبدیادمرامالحظهمی‏کنند‪.‬خدای‬ ‫تبارکوتعالیهمبهشانمی‏فرمایدکهشمانمی‏دانید‪،‬‬ ‫شماهمانخودتانرامی‏بینید‪،‬خودبینهستیدوازادم‬ ‫کماالت را نمی‏دانید‪ .‬و بعد هم قصه را تمام می‏کند که‬ ‫به ادم «اسما» را که واقعش «اسماءال ّله‏» است ـ همه‬ ‫چیز اسماءال ّل ‏ه اســت ـ تعلیم می‏کند‪ ،‬و بعد می‏گوید‬ ‫عرضه کنید! انها می‏بینند که عاجزنــد‪ .‬انها‪ ،‬خوب!‬ ‫عقب نشینی می‏کنند و تمام مفسده‏هایی که در عالم‬ ‫پیدا می‏شــود‪ ،‬از بیماری خودبینی است‪ .‬چه در کنج‬ ‫خانه کسی نشسته باشد و به عبادت مشغول باشد‪ ،‬اگر‬ ‫خودبینیبکند‪،‬ارثشیطانراداردازاولیکهحکومت‬ ‫در دنیا تاسیس شده اســت تا حاال‪ ،‬هر فسادی واقع‬ ‫شده از این خصیصه است‪.‬‬ ‫گرافیک و صفحه ارایی‪ :‬فاطمه قنائی ‪ -‬علی اجورلو‬ ‫و افشین جم‬ ‫پردازش تصاویر‪ :‬هومن سلیمیان‬ ‫عکس‪ :‬امیر طالیی کیوان‪ -‬عدنان جعفری و محمد برنو‬ ‫ویرایش‪ :‬ژیال شاکری ‪ -‬امیر عزیزی و نرگس حاجیلو‬ ‫حروفچینی‪ :‬داود حشمتی‬ ‫مدیر مالی‪ :‬محمد پالیزدار‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمد شکراللهی‬ ‫بازرگانی و بازاریابی‪ :‬محمدعلیاجورلو‬ ‫امور اداری‪ :‬علیرضا اسدالهی‬ ‫انفورماتیک‪ :‬شهرام زحمتی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابک اسکندرنیا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دکتراسماعیل تبار ‪-‬دکترایت الهابراهیمی‪-‬سیدضیاءایمانی‬ ‫حسین زندی ‪ -‬احمد طالیی ‪ -‬مهندس صدوقی ‪ -‬حسین مجاهدی ‪ -‬حاج اقاتوکلی‬ ‫هادیانباردار‪ -‬منصور شیخ االسالمی‪ -‬دکتر زارعیان ‪ -‬علیرضا حسن زاده‬ ‫سیدحمیدخالقی‬ ‫خودبینیمنشاتمامفسادهایعالم‬ ‫ماانطوریراکهخیالمی‏کنیم‪،‬قرانکریمدرقصۀادم‬ ‫قصۀ رمزی است‪ ،‬لکن بسیار اموزنده ـ به‬ ‫ـ که باید گفت یک ّ‬ ‫مایکدستوراتی داده است که اگر به ان دستورات بشر عمل‬ ‫بکند‪ ،‬حل همۀ مشکالت می‏شود‪ .‬قبل از این که ادم را خلق‬ ‫بکند به مالئکه می‏فرماید که می‏خواهم یک همچو کاری‬ ‫بکنم‪ .‬مالئکه جنبۀ تقدس خودشــان را نظر می‏کنند و جنبۀ‬ ‫فسادادمرا‪.‬ازاینجهت‪،‬می‏گویندکهشماچراخلقمی‏کنی‬ ‫یک جمعیتی را که در زمین فساد کنند و سفک دماء[‪]1‬کنند؟‬ ‫ما تقدیس تــو را می‏کنیم‪ .‬خودشــان را می‏بینند در صورت‬ ‫‪28- 43‬‬ ‫سیاست‬ ‫اصول گرایان با شعار معیشت‬ ‫جاللی‪ ،‬سرلیست رهروان‬ ‫چهره های سفید‬ ‫سبد رای ما اصول گرایی است‬ ‫‪50-62‬‬ ‫بینالملل‬ ‫بلوف‬ ‫انقضای جنگ‬ ‫غریبه ها‪ ،‬پیروز انتخابات ایالت نیو همپشایر‬ ‫کلینتون در «ابرشهرها» پیروز می شود‬ ‫‪64-77‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫باالتر از متوسط‬ ‫ایستاده در غبار‬ ‫یا عشق یا نفرت‬ ‫در ستایش بخشش‬ ‫طراح جلد‪ :‬مصطفی مرادی‬ ‫باالتر از متوسط‬ ‫نویسندگانمثلث‬ ‫اثارجشنواره فیلمفجر‬ ‫را بررسیکردهاند‬ ‫هفتهنامهخبری‪،‬تحلیلی‪ /‬سال ششم‪ /‬شماره سیصد‪24/‬بهمن ‪ 88/1394‬صفحه‪5000/‬تومان‬ ‫هم جمهوری‬ ‫هم اسالمی‬ ‫صفحات ویژه مثلث درباره‬ ‫انتخابات هفتم اسفند‬ ‫•اصولگرایانباشعارمعیشت‬ ‫•صدای پای جریان سوم‬ ‫•الهیان‪:‬اصولگرایاننبایدفهرست‬ ‫دیگری بدهند‬ ‫درسالگردسیوهفتم‬ ‫انقالب اسالمی به ابعاد گوناگون‬ ‫این انقالب پرداختهایم‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬تلفن‪0919 - 2341774 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمین سبز ‪ -‬پردازش تصویر رایان‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫نشانی ‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید عباسپور(توانیر)‪ ،‬خیابان نظامی گنجوی‪ ،‬کوچه پناه‪،‬‬ ‫پالک ‪19‬‬ ‫تلفن ‪88198280 :‬‬ ‫•تاکتیکاصالحطلبان؛‬ ‫چهرههایسفید‬ ‫•ناصری‪ :‬انتظارمانازروحانی‬ ‫بیشتر بود‬ ‫انقالب درایران‬ ‫وحشت در واشنگتن‬ ‫•شیخاالسالم‪ :‬سبد رای ما‬ ‫اصولگراییاست‬ ‫سیاستمداران و نظامیان امریکا‬ ‫چگونهبهانقالباسالمی‬ ‫مینگریستند؟‬ ‫ازادیحلب نزدیک است‬ ‫شرایط میدانی سوریه را درگفتوگو با‬ ‫کارشناسان بررسیکردهایم‬ ‫سوسیالیسم در‬ ‫برابر سرمایهداری‬ ‫چرا سندرز و ترامپ‬ ‫برنده هفته دوم‬ ‫انتخابات مقدماتی شدند؟‬ ‫•جاللی‪ ،‬سرلیست رهروان ؟‬ ‫بلوف‬ ‫ایاعربستانبهسوریه‬ ‫نیرو میفرستد؟‬ ‫حلقه محاصره تنگتر میشود‬ ‫ایاکفاشیان استعفامیدهد؟‬ ‫شماره پیامک‪3000411711 :‬‬ ‫شوک دوم‬ ‫خبرنامه‬ ‫انتشار تصاویری تازه از دســتگیری تفنگداران امریکایی در ایران‬ ‫موجی از واکنش ها را به دنبال داشته است‪ .‬در این تصاویر که در استانه‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از تلویزیون پخش شد این تفنگداران‬ ‫در حال گریه و اشــک ریختن دیده شــدند‪ .‬امریکایی ها از انتشار این‬ ‫تصاویر شوکه شدند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫رقابتبزرگان‬ ‫اغازتبلیغاتانتخاباتخبرگانبااعالماسامینهایی‬ ‫با اعالم اسامی نهایی تایید شدگان انتخابات خبرگان‬ ‫رهبری‪ ،‬عمال این رقابت از هفته گذشته ‪ 22‬بهمن ماه اغاز‬ ‫شد‪ .‬بر اســاس ماده ‪ 23‬ایین نامه اجرایی قانون انتخابات‬ ‫مجلس خبــرگان رهبری فعالیت هــای تبلیغاتی نامزدهای‬ ‫انتخابات سراســری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری‬ ‫از بامداد پنجشــنبه ‪ 22‬بهمن ماه اغاز و در ســاعت ‪ 8‬صبح‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬اسفند ماه یعنی ‪ 24‬ساعت قبل از شروع اخذ رای‬ ‫پایان می یابد‪.‬‬ ‫رقابت ‪ 161‬نفر‬ ‫اما انچه هفته گذشــته رخ داد این بود کــه در اخرین‬ ‫مرحله از بررسی صالحیت ها‪ ،‬سه نفر از کسانی که در مرحله‬ ‫پیشین صالحیت انها تایید نشــده بود‪ ،‬در این مرحله احراز‬ ‫صالحیت شدند و باتوجه به وصول مدارک جدید صالحیت‬ ‫حدود هشت نفر از تایید صالحیت شدگان قبلی احراز نشد‪.‬‬ ‫بر اساساینفهرستدرسراسرکشور‪ 161‬نفرتاییدشده اند‪.‬‬ ‫معاونسیاسیفرمانداریتهرانهمدرخصوصلیستتایید‬ ‫صالحیتشده هاگفتهاست‪«:‬صالحیت‪ 33‬نفرازداوطلبان‬ ‫انتخابات خبرگان رهبری در حوزه تهران تایید شد‪» .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪8‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اظهارنظر مهم ابراهیمیان‬ ‫اما از نکات قابــل توجه مربوط بــه انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان اظهارنظر سخنگوی شــورای نگهبان در این مورد‬ ‫بوده است‪ .‬این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه‬ ‫هنوزشرایطنظارتاستصوابی‪ 12‬عضواینشورافراهمنشده‬ ‫است‪،‬گفتهاست‪«:‬بهایندلیلهیچاطالعیازفرایندتایید‬ ‫صالحیت های خبرگان ندارم‪ .‬بنابــر یک تلقی علمی که به‬ ‫نظر اینجانب موافق با نص صریح اصل ‪ 99‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫تفســیر ان و قانون و ایین نامه اجرایــی انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان است‪ ،‬همان گونه که در انتخابات مجلس شورای‬ ‫اســامی و تصمیمات هیات اجرایی نظارت اســتصوابی‬ ‫دارند‪ ،‬در انتخابات خبرگان نیز باید بر تصمیمات ‪ 6‬فقیه که‬ ‫جایگاهشان هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان است‪،‬‬ ‫نظارت استصوابی داشته باشــد‪ ».‬نجات الله ابراهیمیان با‬ ‫بیان اینکه در قانون انتخابــات مجلس خبرگان رهبری هم‬ ‫این موضوع تصریح شده است‪ ،‬ادامه داده است‪« :‬در عمل‬ ‫زمینه این نظارت توســط دبیر محترم شورای نگهبان هنوز‬ ‫فراهم نشده است‪ .‬منتظرم تا زمینه این نظارت فراهم شود‬ ‫تا پس از اطــاع از فرایند و چگونگی احــراز صالحیت ها‪،‬‬ ‫اظهارنظر کنم‪ ».‬وی تصریح کرده است‪ «:‬علتی که تاکنون‬ ‫درباره انتخابات مجلس خبرگان اظهارنظر نکردم این است‬ ‫که هنوز این نظارت اســتصوابی توســط دبیر محترم شورا‬ ‫فراهم نشده اســت و اگر ان شــاء الله در اینده ایشان زمینه‬ ‫طرح موضوع و بررسی شیوه احراز صالحیت ها را در جمع‪12‬‬ ‫نفره مشخص کردند‪ ،‬من هم اطالعات به میزانی که بدانم‬ ‫در اختیار رســانه ها قرار خواهم داد‪ ».‬ابراهیمیان در پاسخ‬ ‫به این سوال که شما در گفت وگوی قبلی اعالم کرده بودید‬ ‫که درباره نظارت اســتصوابی‪ ،‬از دبیر شــورای نگهبان هم‬ ‫پایبندترم‪ ،‬افزود‪«:‬تصور می کنم التــزام عملی من در مورد‬ ‫نظارت اســتصوابی در تمام انتخابات مــن جمله انتخابات‬ ‫خبرگان بیشتر از سایرین است‪ .‬گرچه این نظارت باید دارای‬ ‫ایین ویژه ای باشد که فرصت دفاع برای داوطلبان در ان به‬ ‫نحو کافی طراحی شــده باشــد و اجرای ان اقناع عمومی را‬ ‫نیز به دنبال داشته باشد‪ ».‬وی درباره بررسی ‪ 147‬داوطلبی‬ ‫که در شــورای نگهبــان رد صالحیت شــده اند‪ ،‬نیز گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه به محدودیت زمانی که برای بررسی اعتراض ها در‬ ‫اختیار داریم الزم است اوال دالیل رد صالحیت این تعداد از‬ ‫داوطلبان مجلس شورای اسالمی توسط معاونت انتخابات‬ ‫شورای نگهبان به انها اعالم شود‪ .‬ثانیا می بایست فرصت‬ ‫اســتماع نظرات و اخذ دفاعیات انها فراهم شــود تا بتوانیم‬ ‫تصمیم گیری کنیم اما هنوز دبیر محترم شورای نگهبان در‬ ‫این باره جلسه ای تشــکیل نداده اند‪ .‬حتی گذشت یک روز‬ ‫هم می تواند فرصت دفاع داوطلبان را از انها سلب کند‪».‬‬ ‫مساله هاشمی‬ ‫از نکات قابل توجه انتخابات خبــرگان رهبری در این‬ ‫دوره مساله حضور هاشمی رفسنجانی در لیست جامعتین و‬ ‫البته احتمال ارائه لیســت جداگانه از سوی او است‪ .‬به این‬ ‫معناکهدرحالیکهرسمااعالمشدهجامعهمدرسینموافقت‬ ‫نکرده تا نام هاشــمی را در لیســت خبرگان قرار دهد جامعه‬ ‫روحانیت هنوز در این مورد تصمیم قطعی نگرفته و البته در‬ ‫تحولیدیگردراینموردگفتهمی شودکههاشمی رفسنجانی‬ ‫بناداردیکلیستمجزادرتهرانوبرخیشهر هامنتشرکند‪.‬‬ ‫حتی بر خی رسانه ها نام هایی هم از افرادی به میان اورده اند‬ ‫کهاحتماالدرلیستهاشمیرفسنجانیقرارخواهندگرفت‪.‬‬ ‫دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در اظهارنظری در این مورد با‬ ‫اشاره به احتمال حضور ایت الله هاشــمی در لیست جامعه‬ ‫روحانیت مبارز برای انتخابات خبرگان‪ ،‬گفته است‪« :‬عدم‬ ‫حضور هاشمی در لیســت جامعه مدرسین قطعی شده ولی‬ ‫جامعه روحانیــت مالحظات و مصالحی دارد کــه البته این‬ ‫مصالح شخصی نیســت و حضور ایت الله هاشمی نیز هنوز‬ ‫در لیست جامعه روحانیت قطعی نشده است‪ .‬طی روزهای‬ ‫اینده جلسه ای در این رابطه برگزار خواهد شد و در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری نهایی انجام می شــود‪ ».‬موحــدی کرمانی‬ ‫همچنین با اشاره به مواضع هاشمی در روزهای اخیر اظهار‬ ‫کرد‪ «:‬من ان بخش از مواضع ایشان که مورد انتقادم بود را‬ ‫بهاقایهاشمیگفته اموایشاننیزقبولکردند‪.‬البتهایشان‬ ‫سوابق برجســته ای در انقالب دارند و دارای نقاط ضعف و‬ ‫قوت هستند‪ ».‬دبیرکل جامعه روحانیت مبارز همچنین گفته‬ ‫است‪«:‬هم ما باید به لیست جامعتین در خبرگان رای دهیم‬ ‫و هم دیگران را تشویق کنیم که به این لیست رای دهند که‬ ‫اینیکوظیفهاستواگرچنینشودنزدخداماجورخواهیم‬ ‫بود‪».‬‬ ‫استعفای ناگهانی فابیوس‬ ‫وزیرخارجه بعدی فرانسه کیست؟‬ ‫گزار‬ ‫ش‬ ‫اول‬ ‫انتشار تصاویر تحقیرامیز تفنگداران دریایی‬ ‫اشک سربازان امریکایی‬ ‫غایب هفتم اسفند‬ ‫صالحیت سیدحسن خمینی برای بار دوم احراز نشد‬ ‫حائری شیرازی‬ ‫و خانه نشینی احمدی نژاد‬ ‫ن‬ ‫ظر‬ ‫مثل‬ ‫ث‬ ‫‪ l‬تکلیف امروز‬ ‫علی گنجی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪2‬‬ ‫خطا در یک محاسبه سیاسی‬ ‫‪ l‬مساله درجه یک‬ ‫بــا اغــاز تبلیغــات انتخاباتــی طبیعــی‬ ‫اســت که نامزدهای این رقابت مهم سیاســی‬ ‫تالش می کننــد در ســخنرانی ها‪ ،‬مناظره ها و‬ ‫مصاحبه های مختلف عقایدشان را مطرح کرده‬ ‫و حتی به نقد اظهارات نامزدهای دیگر بپردازند‪.‬‬ ‫نکته مهم این اســت که نامزدهــای انتخابات‬ ‫نباید نظام را به موضوع درجه دو و پیروزی خود‬ ‫را به موضوع درجه یک تبدیل کنند‪ .‬انچه برای‬ ‫انتخابات هفتم اســفند باید مــورد توجه اصلی‬ ‫قــرار بگیرد تالش بــرای حفظ نظام اســت که‬ ‫نباید بــا تبلیغات نابجا و ســیاه نمایــی ان را زیر‬ ‫سوال برد‪ .‬این نکته مســلما تعیین کننده ترین‬ ‫موضوع است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫سید حسنخمینیدراولینتالششبرایورودبهعرصه‬ ‫قدرت رســمی ناکام مانده اســت‪ .‬این موضوع از چند منظر‬ ‫قابل بررسی اســت‪ .‬نکته اول این اســت که چرا سید حسن‬ ‫خمینی نقطه شروع خود را مجلس خبرگان انتخاب کرد‪ .‬او‬ ‫می توانستدراشلیپایین ترازمجلسشروعکند‪.‬چهره های‬ ‫مهمی از سیاست ایران‪ ،‬نقطه اغاز سیاست ورزی شان همین‬ ‫پارلمانبودهاست‪.‬نکتهبعدایناستکهورودبهعرصهقدرت‬ ‫لوازم و اداب خاص خود را می طلبد‪ .‬اینکه فضایی ایجاد شود‬ ‫که دو قطب در مورد اصل نامزدی یک شخصیت پدید اید و‬ ‫ان گاه این مساله به موضوعی مجادله برانگیز تبدیل شود‪،‬‬ ‫حتما ماجرا به نفع ان شخصیت تمام نخواهد شد‪ .‬نکته دیگر‬ ‫این است که سید حســن خمینی حتما حق داشته خود را در‬ ‫معرض این نامزدی قرار دهد‪ ،‬در این هیچ تردیدی نیست‪.‬‬ ‫او در این سال ها تالش کرده در حوزه درس بخواند و مراتب‬ ‫ی خود را افزایش دهد‪ .‬اما مساله این است که سید حسن‬ ‫علم ‬ ‫خمینی را نباید به ماهو سید حسن خمینی دید و تفسیر کرد‪ .‬او‬ ‫اکنون متولی بیت حضرت امام است‪ .‬همین فاکتور ایجاب‬ ‫می کند که او در نهایت محافظه کاری و احتیاط رفتارهایش‬ ‫را تنظیم کند‪ .‬او البته هرگز نباید عاملی شود که اکبر هاشمی‬ ‫رفســنجانی در روزهای مصادف با پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫به یکی از نهادهای اساســی نظــام ان گونه نقــد وارد کند‪.‬‬ ‫سید حســن خمینی باید برای اینده سیاسی اش تصمیمات‬ ‫مهمی بگیرد‪.‬‬ ‫‪ l‬قدرشناسی‬ ‫رئیس جمهــور هفتــه گذشــته در جریان‬ ‫تقدیر از تیــم مذاکره کننده‪ ،‬اظهاراتی داشــت‬ ‫که از چنــد منظــر می تواند محل توجه باشــد‪.‬‬ ‫مهمترین ان اما بخشــی اســت که او در مورد‬ ‫نقش دولت های قبلی‪ ،‬تیم مذاکره کننده پیشین‬ ‫و مهم تر از همــه نقش رهبر معظــم انقالب در‬ ‫پیشــبرد مذاکرات صحبت کرده اســت‪ .‬فارغ‬ ‫از نقدهایــی کــه بــه برخــی اظهــارات اقای‬ ‫رئیس جمهور در مورد مذاکرات هســته ای وارد‬ ‫اســت اما این اظهــارات جدید اقــای روحانی‬ ‫چیزی است که از او انتظار می رود‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫صالحیت سید حســن خمینی احراز نشد؛ این خبری‬ ‫است که سه شــنبه هفته گذشته از سوی شــورای نگهبان‬ ‫در اختیار رســانه ها قــرار گرفت‪ .‬حاال این دومیــن بار بود‬ ‫که صالحیت سید حسن خمینی برای شرکت در انتخابات‬ ‫خبرگان مورد بررسی قرار می گرفت اما با مهر تایید شورای‬ ‫نگهبان مواجه نمی شد‪ .‬بار اول که شورای نگهبان اعالم‬ ‫کرد صالحیت سید حسن خمینی برای شرکت در این رقابت‬ ‫احراز نشده است‪ ،‬سید حسن خمینی گفته بود‪ «:‬بر حسب‬ ‫قانون امکان اعتراض وجود دارد‪ ،‬ولی جدا معتقدم که در‬ ‫این میان نکته نامعلوم و مبهمی وجود ندارد و بنده هم فردی‬ ‫ناشناخته نیستم که اعضای محترم با بررسی مجدد بتوانند‬ ‫هویت یا سندی را به دست اورند‪ ،‬بنابراین تلقی اینجانب ان‬ ‫نیست که شکایت مسیری جدید را بگشاید و بنابراین بر ان‬ ‫باورم که اگر اقایان نتوانستند از شــهادت مراجع و علما و‬ ‫درس ها و نوشته ها به احراز برسند‪ ،‬بعید است بتوانند در اینده‬ ‫ی دست یابند؛ اما تنها باتوجه به درخواست‬ ‫نیز به چنین مهم ‬ ‫عمومی مردم و برخــی بزرگان حوزه و سیاســت به این امر‬ ‫اقدام می کنــم‪ ».‬در نهایت هفته گذشــته وقتی در برخی‬ ‫رسانه ها اعالم شــد که صالحیت سید حسن خمینی احراز‬ ‫نشده اســت یکی از نزدیکان بیت امام (ره) هم رسما عدم‬ ‫احراز صالحیت سید حسن خمینی از سوی شورای محترم‬ ‫نگهبان جهت شرکت در پنجمین انتخابات خبرگان رهبری‬ ‫را اعالم و دالیل عدم احراز صالحیت اعالمی از سوی ان‬ ‫نهاد را استناد به بند ب ماده ‪ 3‬قانون اعالم کرد؛ «اجتهاد در‬ ‫حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد‬ ‫و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز‬ ‫نگردید‪ ».‬برخی رســانه ها در مورد جزئیات این عدم احراز‬ ‫صالحیت نوشــته اند که در هفته اخیر‪ ،‬دو تــن از فقهای‬ ‫شورای نگهبان مجددا جزوات و صوت های کالس های‬ ‫درسی که از ســوی وی ارائه شــده بود را مورد ارزیابی قرار‬ ‫دادند و گزارش مفصلی از ان به جلسه شــورا ارائه کردند‪.‬‬ ‫نظر هر دو فقیه نیز بر عدم احراز صالحیت علمی وی برای‬ ‫نامزدی در انتخابات خبرگان بود که فقهای دیگر نیز بر این‬ ‫موضوع تاکید و خواســتار حضور در امتحان علمی شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در مرحله اول نیز دو فقیه دیگر شورا به این‬ ‫موضوع رسیدگی کرده بودند‪.‬‬ ‫هفته گذشــته بعد از رایزنی هــای فراوان‬ ‫لیســت ائتالف اصولگرایان منتشــر شد‪ .‬این‬ ‫فهرســت در واقعی مجمعی اســت از نیروهای‬ ‫اصولگرا و البته با گرایش هــای متفاوت‪ .‬نکته‬ ‫مهم این اســت که رســیدن به ‪ 30‬نفر از میان‬ ‫چهره های متعدد ارزشــی‪ ،‬انقالبی و اصولگرا‬ ‫حتما کار بســیار ســختی بوده اســت و طبیعی‬ ‫است که رسیدن به چنین فهرستی حتما موجب‬ ‫خواهد شــد برخی چهره های مومــن و انقالبی‬ ‫دیگر فرصت حضور نداشته باشــند‪ .‬این هرگز‬ ‫بــه معنای نادیــده گرفتــن خدمات ایــن افراد‬ ‫نیســت‪ .‬انچه حاال در این برهــه از زمان مهم‬ ‫اســت اینکه باید همــه نیروهای ارزشــی با هر‬ ‫گرایشــی برای رای اوری این فهرســت تالش‬ ‫کنند؛ تکلیف امــروز اصولگرایان این اســت !‬ ‫رقیب به رغم برخی رد صالحیت ها با تمام تالش‬ ‫وارد این رقابت شده اســت؛ اکنون وقت رقابت‬ ‫درون گروهــی نیســت‪ .‬تالش عدم تشــکیل‬ ‫مجلسی شبیه پارلمان ششم باید در دستور کار‬ ‫اصولگرایان باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫استعفایناگهانیفابیوس‬ ‫گزار‬ ‫ش‬ ‫دوم‬ ‫وزیرخارجه بعدی فرانسه کیست؟‬ ‫پلیس بد رفت‬ ‫وزیرخارجه فرانســه که در مذاکرات هسته ای ایران‬ ‫و غرب نقش پلیس بد را بازی می کرد‪ ،‬اما بالفاصله بعد از‬ ‫انجام توافق ژنو به ایران سفر کرد از سمت خود استعفا داد‪.‬‬ ‫فابیوس از جمله دولتمردانی بــود که در جریان مذاکرات‬ ‫‪30‬ماهه اخیر ایران و غرب نقشی به شدت مخرب داشت‪.‬‬ ‫او در دو مرحله توانســته بود توافق را بــه تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫همچنین باید به خاطر بیاوریم کــه فابیوس در این مدت‬ ‫به شدت به البی های صهیونیســت نزدیک شده و تالش‬ ‫می کرد تا خواســته های انها را در مذاکرات جلــو ببرد‪ .‬با‬ ‫این حال او اولین وزیرخارجه ای بود که به ایران سفر کرد؛‬ ‫سفری که انتقادات زیادی را نیز در تهران به دنبال داشت‪.‬‬ ‫فابیوس در روز اســتعفایش بــه سیاســت های امریکا در‬ ‫سوریه انتقاد کرده بود‪ .‬او به همراه عربستان و فرانسه در‬ ‫دو مقطع زمانی تالش بسیار زیادی کردند تا امریکا را وادار‬ ‫کنند به سوریه لشکرکشــی کند‪ .‬اولین بار در ماجرای اتهام‬ ‫واهی حمله شیمیایی اسد به مخالفان بود که اوباما حاضر‬ ‫نشد زیربار حمله نظامی به ســوریه برود و دومین بار نیز در‬ ‫ماجرای حمله اخیر داعش به پاریس‪ .‬فابیوس هنگام اعالم‬ ‫اســتعفا این موضوع را صراحتا مطرح می کند و می گوید‪:‬‬ ‫«نکات مبهمی حتی در میــان نقش افرینان ائتالف وجود‬ ‫دارد‪ .‬من نمی خواهم انچه را که قبال درباره گرداننده اصلی‬ ‫ائتالف گفتم‪ ،‬تکرار کنم‪ ،‬اما هیچ گاه احساس تعهد جدی‬ ‫و قوی برای انجام کار وجود نداشته اســت‪ ».‬به اعتقاد او‬ ‫در ماه های باقیمانده از ریاســت جمهوری بــاراک اوباما او‬ ‫ت خود را تغییر نخواهد داد‪ .‬همچنیــن می توان از‬ ‫سیاســ ‬ ‫فشــاری که افکارعمومی به دنبال رســوایی مالی فرزندش‬ ‫در قمارخانه های الس وگاس ایجاد کــرده بودند به عنوان‬ ‫عنصری برای این استعفا نام برد‪.‬‬ ‫دستاوردهایبادکنکیدولت‬ ‫پرونده سنگینمایلی کهن‬ ‫حمید جهان بین‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هفته گذشته لوران فابیوس اســتعفایش را از سمت‬ ‫وزارت خارجه دولت فرانســه اعالم کرد‪ .‬اگرچه «استفان‬ ‫لوفول» ســخنگوی دولت فرانســه از تصمیم دولت برای‬ ‫تغییــر در کابینه خبر داده بود اما به نظر می رســد مشــکل‬ ‫اصلی که باعث خروج فابیوس از کابینه دولت فرانسه شده‬ ‫بود مســائل دیگری اســت‪ .‬فابیوس در مصاحبه با شبکه‬ ‫«ب اف ام »فرانسه کناره گیری خود را از سمت وزارت خارجه‬ ‫فرانسه تایید کرد‪ .‬به هر ترتیب هنوز دالیل این کناره گیری یا‬ ‫اجبار به استعفا مشخص نشده اما در محافل سیاسی فرانسه‬ ‫گفته شــده که فرانســوا اوالند رئیس جمهوری این کشور‬ ‫قصد دارد تعدادی از اعضای کابینه را برای انتخابات اینده‬ ‫ریاســت جمهوری تغییر دهد‪ .‬منابع دولتی در فرانســه هم‬ ‫اعالم کرده اند تغییر لوران فابیوس‪ ،‬از قبل برنامه ریزی شده‬ ‫بود‪ .‬از «سگولن رویال» وزیر محیط زیست و «ژان مارک‬ ‫ارو» نخست وزیر ســابق دولت اوالند به عنوان گزینه های‬ ‫مطرح برای جانشــینی فابیوس نام برده می شود‪ .‬سگولن‬ ‫رویال‪ ،‬همسر سابق اوالند و مادر چهار فرزند او است که از‬ ‫ن گزینه ‬ ‫وی طالق گرفته است‪ .‬از او به عنوان محتمل تری ‬ ‫برای جانشــینی فابیوس نــام برده می شــود‪ .‬وی از حزب‬ ‫حسین شریعتمداری در جشن دهه فجر که در مسجد‬ ‫چهارمردان قم برگزار شــد ارائه دســتاوردهای بادکنکی را‬ ‫ابزار جریانی برای ورود به مجلس دانسته و گفته‪« :‬اینها با‬ ‫ارائه دستاوردهای بادکنکی که شیرینی ادامسی دارد در پی‬ ‫محبوب کردنخودنزدمردمهستند‪.‬به عنوانمثالمی گویند‬ ‫ما سایه شوم جنگ را از سر ملت برداشــتیم یا می گویند ما‬ ‫به همه وعده هایمان عمل کردیــم‪ ،‬در حالی که اوضاع در‬ ‫واقعیت به گونه دیگری است‪.‬‬ ‫این جریان‪ ،‬با تعریف و تمجید‬ ‫فــراوان برخــی از کارهایــش‬ ‫همچــون برجــام را به عنــوان‬ ‫دســتاورد معرفــی می کند‪ ،‬در‬ ‫حالی که این دستاوردها همگی‬ ‫پوچ و توخالی هستند‪».‬‬ ‫اظهــارات جدیــد محمد‬ ‫مایلی کهنبدونرعایتمسائل‬ ‫اخالقــی؛ پرونــده وی را در‬ ‫کمیته اخالق ســنگین تر کرد‪.‬‬ ‫ت دست از‬ ‫او که گویا قرار نیســ ‬ ‫مسائل حاشــیه ای بردارد‪ ،‬این‬ ‫بار در مصاحبــه ای اعالم کرده‬ ‫که ظریف و کری هر شب به هم‬ ‫شب به خیر می گویند ان وقت مصاحبه من با شبکه معاند بد‬ ‫است؟ حراســت فوتبال بعد از مصاحبه مایلی کهن با شبکه‬ ‫بی بی سی گزارش ان را برای بررســی و صدور رای به کمیته‬ ‫اخــاق داد‪ .‬در همین راســتا وی برای ارائــه توضیحات به‬ ‫کمیتهاخالقاحضارشد‪.‬یکمنبعاگاهاعالمکردکهپرونده‬ ‫مایلی کهنبهدیوانحکمیتسپردهشدتاحکماوصادرشود‪.‬‬ ‫سوسیالیست و وزیر محیط زیست فرانسه است‪.‬‬ ‫ساعتی بعد از اعالم استعفای فابیوس‪ ،‬دولت فرانسه‬ ‫رسما اعالم کرد که وی به ریاست شــورای قانون اساسی‬ ‫منصوب شــده و از ماه اینده کار خود را در این ســمت اغاز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این فابیوس در روز اعالم استعفایش دست‬ ‫به انتقاد از سیاست های امریکا در سوریه زد‪ .‬او در حضور‬ ‫خبرنگاران در کاخ الیزه تعهد امریکا در حل و فصل بحران‬ ‫سوریه را زیر ســوال برد و گفت که سیاســت واشنگتن در‬ ‫قبال ســوریه مبهم اســت‪ .‬فابیوس همچنیــن اظهارات‬ ‫تحریک کننده ای نیز علیه اوباما به کار برده بود‪ .‬نکته جالب‬ ‫دیگر اینکه در همین حین بود که دادگاهی در امریکا حکم‬ ‫بازداشت پسر فابیوس را به جرم کشیدن چک های بی محل‬ ‫بــه ارزش ‪ 3/2‬میلیــون دالر در قمارخانه های الس وگاس‬ ‫صادر کرده بــود‪ .‬مارین لوپــن‪ ،‬رهبر حــزب «جبهه ملی‬ ‫فرانســه» به دنبال این موضوع در بیانیه ای گفت‪« :‬جبهه‬ ‫ملی معتقد است که این حکم بازداشت صادر شده از سوی‬ ‫امریکا علیه پســر وزیر امور خارجه فرانســه بدان معناست‬ ‫که ایشان دیگر نمی توانند به عنوان وزیر امور خارجه باقی‬ ‫بمانند‪ .‬این حکم بازداشــت‪ ،‬لوران فابیوس را بی اعتبار و‬ ‫بدنام کرده چراکه این خطر وجود دارد که مسائل شخصی‬ ‫بر اقدامات وزیری که مرتبا باید با امریکا درباره مسائل بسیار‬ ‫مهم مذاکره کند‪ ،‬تاثیر بگذارد‪».‬‬ ‫اعتراضبههاشمی‬ ‫پس از انکه برخی اصالح طلبــان نظیر عباس عبدی‬ ‫نسبتبهسخنانهاشمیدربارهشوراینگهبانواکنشمنفی‬ ‫نشــان دادند‪ ،‬احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس‬ ‫شورای اسالمی در واکنش به سخنان چند روز اخیر هاشمی‬ ‫در مورد سید حســن گفت‪« :‬ســخنان اقای هاشمی مبنای‬ ‫دینی و منطقی ندارد و از روی احساســات بیان شــده است؛‬ ‫همهمابهامامراحلبدهکاریمولیبدهیخودرابهنوهایشان‬ ‫پرداختنمی کنیم‪،‬بلکهانرابه‬ ‫انقالب و مــردم می پردازیم‪».‬‬ ‫تنی چند از سیاســیون از جمله‬ ‫حدادعادل نیز به این ســخنان‬ ‫هاشمی واکنش نشــان داده و‬ ‫معتقد بودند که همه به انقالب‬ ‫اسالمی دین دارند‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫اشک سربازان امریکایی‬ ‫ماجرای تحقیر «تفنگداران دریایی امریکا» همچنان‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬روزی کــه تصاویر انهــا در حالی که دســت‬ ‫بر سرشان گذاشته بودند‪ ،‬منتشر شد‪ ،‬افکارعمومی جهان‬ ‫را متحیر کرد‪ .‬سربازانی که امریکا تالش می کند از انها یک‬ ‫وجهه افسانه ای و بسیار قدرتمند در جهان ارائه کند‪ .‬این‬ ‫موضوع دو هفته پیش با تقدیر و تشکر رهبری از فرماندهان‬ ‫و سربازانی که در این واقعه نقش افرینی کرده بودند‪ ،‬یک بار‬ ‫دیگر اهمیت پیدا کرد و حاال تصاویر مربوط به گریه کردن‬ ‫تنفگداران دریایی امریکا منتشر شــده است‪ .‬پیش از این‬ ‫نیز دریادار فدوی‪ ،‬فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته بود‪:‬‬ ‫«ســپاه‪ ،‬امریکا را در خلیج فارس تحقیر کرد»‪ .‬همچنین‬ ‫جانشین فرمانده کل سپاه خبر داده بود که تصاویر مربوط به‬ ‫گریه کردن این افراد موجود است و فعال منتشر نشده است‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده کل ســپاه گفته بود‪« :‬امریکایی ها‬ ‫در ناو هواپیمابر خود که دارای شصت هواپیمای جنگی و‬ ‫پنج هزار نفر خدمه است‪ ،‬دچار دستپاچگی شده و سراسیمه‬ ‫بودند و پی درپی هواپیماهای خود را به پرواز در می اوردند‬ ‫و صــدای لرزان ایــن ابرقــدرت را می شــنیدیم‪ .‬در ادامه‬ ‫واحدهای شناور ما بالفاصله جزیره فارسی را پوشش دادند‬ ‫و اعالم کردند در صورتی که حرکت کوچکی از شما سربزند‬ ‫پاسخ کوبنده ای از ایران دریافت خواهند کرد‪».‬‬ ‫ســردار ســامی توضیــح داد‪« :‬بعــد از ان صدای‬ ‫عجز و التماس مقامات سیاسی شــان شــنیده شد که طی‬ ‫تماس هایی تقاضــای ازادی ایــن تفنگــداران دریایی را‬ ‫می کردند‪ ،‬ما نیز طی بررسی هایی که انجام شد فهمیدیم‬ ‫این تفنگداران بدون قصد وارد اب های ایران شده اند‪».‬‬ ‫جانشــین فرمانــده کل ســپاه همچنیــن از صحنه‬ ‫گریه کردن انها سخن گفته بود‪« :‬این تفنگداران دریایی‬ ‫پس از دستگیری گریه می کردند اما مهربانی پاسداران ما‬ ‫باعث احساس ارامش انان شد‪».‬‬ ‫وی با اشاره به عذرخواهی مقامات امریکایی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬امریکایی ها متواضعانه به اقتدار ما اقرار کردند و ما‬ ‫نیز به دلیل اینکه تشخیص دادیم این تفنگداران دریایی‬ ‫غیر عمد وارد اب های ایران شده بودند انها را رها کردیم و‬ ‫حتی سالح های انها را هم به انها بازگرداندیم‪ ».‬همچنین‬ ‫دریادار فدوی در جای دیگری گفته با اشاره به تصورسازی‬ ‫امریکا از قدرت خود نزد جهانیان گفته بود‪« :‬بســیاری از‬ ‫حائریشیرازی‬ ‫وخانه نشینی‬ ‫احمدی نژاد‬ ‫افشاگری از ب‪.‬ز در راه است‬ ‫بیست و پنجمین جلســه دادگاه بابک زنجانی برگزار‬ ‫شــد و در این باره امیرعباس ســلطانی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬با اشــاره به رســیدگی به پرونده متهم نفتی از سوی‬ ‫دادگاه‪ ،‬گفت‪« :‬تمامی ادعاهای متهم نفتی تاکنون کذب‬ ‫محض بوده اســت‪ ».‬وی همچنین از ارائه اسناد مرتبط با‬ ‫تخلف بابک زنجانی در روزهای اخیر خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫«افشاگری در خصوص پرونده تخلفات این متهم نفتی به‬ ‫زودی صورت خواهد گرفت‪».‬‬ ‫عضــو کمیته پیگیــری پرونده‬ ‫متهم نفتی‪ ،‬یاداور شد‪« :‬بابک‬ ‫زنجانی قصد پرداخت یک ریال‬ ‫از بدهی هــای خود را نــدارد و‬ ‫ی دروغ پردازی های وی‬ ‫تمامــ ‬ ‫برای دور زدن قانون است‪».‬‬ ‫توصیه های ایت اللهوحیدخراسانی‬ ‫ایت الله وحیدخراسانی‬ ‫در دیــدار بــا معــاون اول‬ ‫رئیس جمهــور‪ ،‬بــا تاکیــد بر‬ ‫قدر دانســتن فرصــت خدمت‬ ‫به مــردم و ذکر ایاتــی از قران‬ ‫مجید‪ ،‬خواستار توجه بیش از‬ ‫پیش دولت بــه موضوع دین و‬ ‫معاش مردم شــد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه «وزیر امور خارجه در ماجــرای برجام همت زیادی‬ ‫به خرج داد» بر قدردانی از کســانی که زحمت می کشــند‬ ‫و کار می کننــد تاکید کــرد و گفت‪« :‬همه مســئوالن باید‬ ‫از ســه ویژگی دانایی‪ ،‬امانتــداری و درد خدمت برخوردار‬ ‫باشند‪» .‬‬ ‫وی بــا ارزوی توفیق بــرای دولت‪ ،‬ایــن مملکت را‬ ‫مملکت امام زمان (عج) دانســت و همه دولتمردان را به‬ ‫توجه به خداوند و حضرت ولی عصر (عــج) در همه امور‬ ‫توصیه کرد‪ .‬‬ ‫شریعتمداریدرکنارکمونیست ها!‬ ‫در هفدهمین قسمت از‬ ‫سریال شهرزاد تصویر حسین‬ ‫شــریعتمداری‪ ،‬مدیرمســئول‬ ‫روزنامــه کیهــان در کنــار‬ ‫چهره های وابســته بــه حزب‬ ‫تــوده و وابســتگان به کشــور‬ ‫شوروی نمایش داده می شود!‬ ‫این قسمت فرهاد به شهربانی‬ ‫فراخوانده شده و زمانی که قصد خروج از شهربانی را دارد به‬ ‫او تصاویری را نشان می دهند که شاید فرهاد انها را بشناسد‬ ‫و بتواند این عوامل شوروی را شناسایی کند‪ .‬در این میان‬ ‫تصویر مدیرمســئول فعلی روزنامه کیهــان نمایش داده‬ ‫می شــود‪ .‬برخی از ان تعبیر به شیطنت سیاسی کرده اند‪،‬‬ ‫اما تهیه کننــده فیلم گفت که شــیطنتی در کارنبوده و این‬ ‫مساله در پی اشتباه طراح صحنه رخ داده است‪ .‬از سردار‬ ‫قلم عذر خواهی می کنم‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫ایت الله حائری شیرازی‪،‬‬ ‫عضومجلسخبرگانوامامجمعه‬ ‫سابق شیراز در کنفرانسی خبری‬ ‫که با حضور نمایندگان مطبوعات مختلف برگزار شد‪ ،‬در مورد‬ ‫اختالف و خانه نشینی احمدی نژاد‪ ،‬توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫او که در ان زمان معلم اخالق کابینــه احمدی نژاد بود درباره‬ ‫مالقاتی در زمان خانه نشینی گفته‪« :‬به او نیز گفتم عده ای‬ ‫می خواهند تو ادامه بدهی تــا رای عدم کفایتت را در مجلس‬ ‫بگیرندوانگاهبگویندازاولهمکفایتنداشتهوکسیکهاو‬ ‫راتفویضکردهوپسازانتخاباتتنفیذکردهاومقصراستو‬ ‫اگردلسوزهستینکنوادامهنده‪».‬‬ ‫کشــورهای دنیا تصور می کنند که امریکا دارای باالترین‬ ‫قدرت نظامی در جهان اســت؛ چراکه از نــگاه انها امریکا‬ ‫صدها پایگاه نظامی در سراســر دنیا دارد و بودجه ساالنه‬ ‫نظامی ان برابر بــا بودجه نظامی تمام کشــورهای جهان‬ ‫است‪ ».‬او درباره قدرت نمایی امریکا توضیح داد‪« :‬قدرت‬ ‫نظامی امریکا دریاپایه است؛ یعنی انها برای قدرت نمایی و‬ ‫عرض اندام‪ ،‬حضور در دریاها را انتخاب کرده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫هرچه دارند را پشــت ناوهایشــان قرار داده و با خود حمل‬ ‫می کنند؛ به همین خاطر است که نیروی دریایی امریکا را‬ ‫یک ارتش کامل می نامند و از سوی دیگر تجلی یافتن این‬ ‫قدرت برای امریکایی ها بسیار مهم است‪».‬‬ ‫در اولین روز انتشــار این تصاویر خبرگــزاری فارس‬ ‫گزارش داد کــه یکی از مقامــات امریکایی اعــام کرده‬ ‫اســت که ایران از این تصاویر در جهت مســائل تبلیغاتی‬ ‫اســتفاده کرده و انزجار خود را از انتشار این تصاویر اعالم‬ ‫کرد‪ .‬همچنان که در زمان انتشار تصاویر انها در حالی که‬ ‫دست هایشان را بر سر گذاشته بودند نشان می داد که انها‬ ‫از این موضوع بسیار خشمگین هستند‪.‬‬ ‫مک کین‪ ،‬رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا‬ ‫درباره این موضــوع این گونــه اظهارنظر کــرده بود‪« :‬به‬ ‫امریکایی ها اهانت شد و انها تحقیر شدند‪ ».‬مک کین ادامه‬ ‫داده بود‪« :‬اینک زمانی است که رئیس جمهور و مقام های‬ ‫دولت که به طور باور نکردنی رفتار ایران را ســتودند و این‬ ‫حادثه را بی اهمیت جلوه دادند‪ ،‬موضع امریکا را مشخص‬ ‫کنند‪ ،‬با اطمینان اصول بین المللــی را تصدیق نمایند و از‬ ‫حقوق زنان و مردان نظامی ما دفاع کنند‪».‬‬ ‫«جان کربی» ســخنگوی وزارتخانه امریــکا نیز در‬ ‫نشســت خبری خود در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر‬ ‫اینکه ایا انتشار تصاویر تفنگداران امریکایی باعث نگرانی‬ ‫یا تحقیر امریکا شده است یا نه؟ ادعا کرد‪« :‬منظور شما از‬ ‫این سوال این است که وقتی ملوانان (تفنگداران) ما زانو‬ ‫زده اند و تفنگ ها به سوی انان نشانه رفته است باید نگران‬ ‫باشــیم؟» او جهت پاســخ را به این ســمت برد که امریکا‬ ‫قدرتمند اســت و با قدرت در منطقه حضور دارد و با تعریف‬ ‫از نیروی دریایی امریکا تالش کرد بر این مساله سرپوش‬ ‫بگذارد‪ .‬باید منتظر واکنش امریکایی ها در خصوص انتشار‬ ‫تصاویر گریان تفنگداران دریایی شان ماند‪.‬‬ ‫ســردار نقدی در نشست‬ ‫ســه هزار نفره مسئوالن بسیج‬ ‫دانشــجویی تحــت عنــوان‬ ‫حافظان انقــاب بــا انتقاد از‬ ‫ بی توجهی به اقتصاد مقاومتی‬ ‫گفــت‪« :‬اقتصــادی کــه‬ ‫به دنبال واردات است اقتصاد‬ ‫شیخ نشینی اســت نه اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪.‬‬ ‫چــرا بــه فرمــان رهبــری و اقتصــاد مقاومتی دل‬ ‫نمی دهید؟ چرا ‪ 15‬هزار کارخانه کشور تعطیل است؟ چرا‬ ‫دانشگاه ها از کارخانجات کشــور غافلند؟ تنها برای تایید‬ ‫صالحیت های افراد رد صالحیت شده باید دلسوزی کرد و‬ ‫رفت و از رهبری درخواست حکم حکومتی کرد؟! چرا برای‬ ‫مشکالت صنایع و کارخانجات که حاصل بی تدبیری است‬ ‫دلسوزی نمی کنید؟!»‬ ‫وی همچنین به اظهارات روحانی درباره دیپلماسی‬ ‫نیز واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫گزار‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫وم‬ ‫انتشار تصاویر تحقیرامیز تفنگداران دریایی‬ ‫سردارنقدی‪:‬روحانیدرخواست‬ ‫حکمحکومتیکرد‬ ‫‪11‬‬ ‫تصویرنگاری‬ ‫روزانه حجم بســیاری از عکس های خبری به ما می رســد‪ .‬تعداد این عکس ها‬ ‫انقدر زیاد اســت که گاهی به راحتی از کنار ان عبور می کنیم اما شاید بهتر باشد روی‬ ‫بعضی از عکس ها تامل بیشتری داشته باشیم‪ .‬مثلث در این صفحات‪ ،‬هفته را با مرور‬ ‫عکس ها از نو یاداوری می کند‪.‬‬ ‫فرزند شهید مدافع حرم در اغوش رهبر انقالب‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫مراسم تقدیر از محمد مرندی‬ ‫نایب رئیس شورای شهر تهران در لباس رزم بسیج‬ ‫بوسه سردار جعفری بر تابوت شهید مدافع حرم‬ ‫هدی ه سردار سلیمانی به حاتمی کیا‬ ‫مترو سواری رئیس جمهور در مشهد‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مهدی طارمی در جشنواره فیلم فجر‬ ‫کلینتون ها در رستوران‬ ‫‪13‬‬ ‫شبکه اجتماعی‬ ‫به ما پیامک بزنید‪:‬‬ ‫‪3000411711‬‬ ‫‪ l‬باور کنید خسته شــدیم از رکود بازار‪ ،‬اجاره خانه‪،‬‬ ‫اجاره مغازه و‪...‬‬ ‫‪ l‬اینکه اقای رئیس جمهور و دولتمردان از یکدیگر‬ ‫تعریف و تمجید کنند‪ ،‬در منظر مردم کار پسندیده ای‬ ‫نیست‪ .‬چقدر خوب است که دولتمردان به گونه ای‬ ‫عمل کنند که نمره قبولی خودشان را از مردم بگیرند‪.‬‬ ‫‪ l‬اقای سرفراز! چرا مصاحبه رئیس جمهور جناب‬ ‫دکتر روحانی را پخش نکردید‪ .‬به خاطر اینکه سهم‬ ‫صدا و ســیما در بودجه طبق نظر شــما نبود‪ .‬وقتی‬ ‫جناب روحانی از سیما انتقاد دارد بحق است‪.‬‬ ‫‪ l‬اوردن برجــام در کتب درســی تاریــخ کار خوبی‬ ‫است به شرط انکه هزینه های سنگین ان هم برای‬ ‫عبرت ذکر شود‪.‬‬ ‫‪ l‬قراردادهای نفتی چرا باید حالت محرمانه داشته‬ ‫باشــد؟ نمایندگان مجلس در ایــن زمینه باید محرم‬ ‫تلقی شوند‪ .‬دولت می تواند از تجربیات و کمک انها‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫‪ l‬متاسفانه همیشه در ایران وضع اینطوری است‪.‬‬ ‫یک عده طوری انتقاد می کنند که دولت ها احساس‬ ‫نمی کنند منتقدان دلســوز هســتند‪ .‬انتقادها جنبه‬ ‫مخالفت بــه خودش می گیــرد و این برازنــده نظام‬ ‫اسالمی نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬در مورد حمله به سفارت عربستان مجله شما یکی‬ ‫از مجالتی بود که بدون نگاه خطی به ان پرداخت و‬ ‫دیدم که به مذاق دیگران هم چندان خوش نیامد‪،‬‬ ‫اما بعد از دستگیری فرد اصلی چرا بیشتر راجع به ان‬ ‫توضیح نمی دهید؟‬ ‫‪ l‬اصالح طلب هــا کار و زندگی را رهــا کرده بودند‬ ‫این روزها تا فقــط ببینند در نهایت لیســت ائتالف‬ ‫اصولگرایان با چه ترکیبی خارج می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت‪ .‬کاربران این شــبکه‬ ‫اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه‬ ‫را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫پاتکبهضدانقالب‬ ‫با شــروع ایام اللــه دهه فجــر و نزدیک شــدن به‬ ‫راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‪ ،‬گروه های ضد انقالب و مخالفین‬ ‫خارج نشــین با کمک عوامل داخلی خود‪ ،‬کمپین هایی‬ ‫در سایت باالترین و شــبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی‬ ‫کرده اند‪ .‬ایــن کمپین ها با هــدف فرافکنی در خصوص‬ ‫مشــکالت و کاســتی های داخل کشــور و ارتباط دادن‬ ‫انها به دشــمنی ملت ایران با اســتکبار جهانی‪ ،‬خواستار‬ ‫سر دادن شــعارهای جعلی و هنجار شــکن در ‪ 22‬بهمن‬ ‫امسال شده اند‪ .‬این افراد با استفاده از بستر شبکه های‬ ‫اجتماعی و با انتشــار تصاویر شعارنویسی روی دیوارها و‬ ‫اسکناس ها‪ ،‬سایر کاربران را به پیوســتن به این کمپین‬ ‫تشــویق کرده اند‪ .‬اما در این میــان واکنش خودجوش‬ ‫گروهی از کاربران فضای مجازی به این حرکت ضد ملی‬ ‫و ضد ارزشی قابل توجه اســت‪ .‬در همین راستا هویت ها‬ ‫و پویش هایی با عناوینــی مانند « پویش یاران گهواره ای‬ ‫انقالب ‪« ،» 57‬ایران واس ماس» و «جنبش عمارها» ‪،‬‬ ‫«حقایــق پهلــوی» و‪ ....‬بــه مقابله پرداختــه و ضمن‬ ‫گسترش فضای استکبار ستیزی در استانه راهپیمایی ‪22‬‬ ‫بهمن و بیان نقاط تاریک و سیاه خاندان پهلوی‪ ،‬کاربران‬ ‫را به حضور هرچه پرشور تر در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن و سر‬ ‫دادن جدی تر شــعار « مرگ بر امریکا» دعوت کرده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در استانه راهپیمایی عظیم مردمی در ‪22‬‬ ‫بهمن راهپیمایی مجازی در حمایت از ارمان های امام و‬ ‫انقالب شکل گرفته اســت‪ .‬با مراجعه به این صفحات و‬ ‫گروه ها با خیل عظیمی از پیام های و پوستر های مردمی‬ ‫ در حمایت از نظام و انقالب روبه رو می شــویم‪ .‬همچنین‬ ‫برخی دیگر از جوانان داخل کشــور اقــدام به راه اندازی‬ ‫کمپین هــای شــرکت در راهپیمایی انقــاب کرده اند‪.‬‬ ‫این کاربران با الصاق عکس هایــی از نمادهای پیروزی‬ ‫انقالب در پروفایل ها و شــبکه های اجتماعی‪ ،‬همگان‬ ‫را به حضــور گســترده در راهپیمایــی ‪ 22‬بهمن دعوت‬ ‫می کننــد‪ .‬این در حالی اســت کــه هشــتگ هایی هم با‬ ‫موضوعات مختلف مرتبط با انقــاب در فضای مجازی‬ ‫دست به دست می شود‪.‬‬ ‫بهنوشبختیاری‪ :‬ازکشورمزدهشدم!‬ ‫بهنوش بختیــاری‪ ،‬بازیگــر ســینما و تلویزیون در‬ ‫پســتی انتقادی که در صفحه اینســتاگرامش منتشر کرد‬ ‫به شدت به برخی اظهارنظرها که در زیرپست های او منتشر‬ ‫می شد واکنش نشــان داد و مدعی شد که از کشورش زده‬ ‫شده اســت‪ .‬او در این پست به شــدت احساسی نوشت‪:‬‬ ‫«اینســتاگرام باعث شــد بفهمم که تا این حد خوشبین و‬ ‫مثبت نباشــم و در یکــی از مریض ترین و حســود ترین و‬ ‫بخیل ترین کشورهای جهان دارم زندگی می کنم‪ ...‬این‬ ‫همه بیماری و عقده بســیار برای اینده جامعه ما خطرناک‬ ‫ت و نسل بعدی ما قطعا از این اسیب های زندگی برانداز‬ ‫اس ‬ ‫در امان نخواهد بود‪.‬‬ ‫اینســتاگرام روح خوب منو دچار تردیدهای فراوان‬ ‫کرد که باالخره ادم ها اون چیزی که نشون میدن هستن یا‬ ‫نیستن و این حجم چندرویی و چندرنگی چند گیگا بایته؟؟‬ ‫و این که در این کشــور انســان ها بابت موفقیت و تالش‬ ‫صادقانشــون فقط و فقط تنبیه میشن‪ ...‬من دروغ بزرگی‬ ‫به شما گفتم عزیزان که عاشقتونم‪ .‬راستش بودم‪ .‬عاشق‬ ‫همه مردمان وطنم‪ .‬ولی دیگه نه تنها عاشق بعضی از مردم‬ ‫کوچک و بد قلب و حسود نیستم‪ ،‬بلکه تقریبا ازشون تنفر‬ ‫دارم و از کشورم زده شدم‪ .‬از برخورد با هنرمنداشون گرفته‬ ‫تا الی ماشالله‪ .‬اشکال از همکارام‪ ،‬دولت‪ ،‬مسئوالن و همه‬ ‫کسانی که این ســال ها تقصیرو انداختم گردنشون نبود‪.‬‬ ‫اشکال از مردم ماست‪.‬‬ ‫اشکالی اساسی که باعث نابودی ایران شد و بیشتر‬ ‫هم خواهد شــد‪ ...‬این حرف کســی اســت که تابه حال‬ ‫ازارش به مورچــه هم نرســیده‪ ...‬این عکــس هم برای‬ ‫هوادارانم که ازم عکس جدید می خوان‪ .‬کسانی که اندکند‬ ‫ولی واقعی ان و حامی‪ ...‬و من هم وجودم را به پایشــان‬ ‫خواهم ریخت‪ .‬ببخشــید که گفتم عاشق همتونم‪ .‬دروغ‬ ‫گفتم‪ .‬لیاقت عشق من رو خیلیا ندارن‪ .‬ببخشید که گفتم‬ ‫شل و پلتونم‪ .‬الیق شــنیدن این جمله نبودن خیلیاااا‪...‬‬ ‫فقط خوبان رو دوست دارم و تمام‪».‬‬ ‫نوجوانی حاج قاسم‬ ‫‪ l‬صحنه گریه کــردن امریکایی ها جان تازه ای به‬ ‫ما داد‪ .‬به همین راحتی خداوند نشــان می دهد که‬ ‫دشمنان این ملت کوچک هستند‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪ l‬رئیس جمهور کــه به ‪ 28‬نفر از دســت اندرکاران‬ ‫مذاکرات برجام مدال شجاعت و لیاقت اهدا کردند‬ ‫جا داشت از کسانی هم که در رســاندن غنی سازی‬ ‫از ‪ 5/3‬درصد به ‪ 20‬درصد‪ ،‬ســاخت مرکز هسته ای‬ ‫فردو‪ ،‬رساندن چند سانتریفیوژ به هزاران سانتریفیوژ‬ ‫و از ثمره تالش انها دشــمنان حاضر شدند پای میز‬ ‫مذاکره بیایند هم یادی می کــرد و از انها نیز تقدیر و‬ ‫تشکر می کرد‪.‬‬ ‫به اینستاگرام مثلث بپیوندید‬ ‫‪ l‬انها که به وضع رکود امــروز اعتراض دارند انگار‬ ‫فراموش کردند که تا حاال در تحریم بودیم و نفت در‬ ‫چه وضعیتی به سر می برد و فراموش کردند که قرار‬ ‫نیســت یک بار دیگر نقدینگی به بازار تزریق شود و‬ ‫موجب تورم خود خواسته شویم‪.‬‬ ‫طلبه شهید مدافع حرم‬ ‫تعــدادی از بازیکنان اســتقالل بعد از بــازی مقابل‬ ‫استقالل اهواز از اینستاگرام خداحافظی کردند‪ .‬زمانی که‬ ‫استقالل تهران برابر تیم قعرنشین لیگ نتوانست نتیجه ای‬ ‫بهتر از تساوی یک بر یک کســب کند‪ ،‬هواداران این تیم‬ ‫خشمگین شدند‪ .‬با این نتیجه استقالل خوزستان هم امتیاز‬ ‫با همنام تهرانی اش در صدر جدول قرار گرفت‪ .‬کسب یک‬ ‫امتیاز برابر تیم تــه جدولی باعث نارضایتی هواداران شــد‬ ‫و برخی از انان با هجوم به صفحات اینســتاگرام بازیکنان‬ ‫استقالل و استفاده از الفاظ رکیک باعث ناراحتی ابی پوشان‬ ‫پایتخت شــدند و به همین منظور انان تصمیــم گرفتند در‬ ‫اقدامی هماهنگ از اینستاگرام خداحافظی کنند‪ .‬پیش از‬ ‫اینامینحاج محمدیوبهنامبرزاینیزاینشبکهاجتماعی‬ ‫خداحافظی کرده بودند‪.‬‬ ‫حمله به کارواش سعادت اباد‬ ‫هفته گذشــته تصاویری از حمله ماموران شهرداری‬ ‫به یک کارواش در سعادت اباد تهران منتشر شد که به طور‬ ‫گسترده در شــبکه های اجتماعی بازتاب داشت‪ .‬براساس‬ ‫مطالب منتشر شــده در فضای مجازی شب ‪ ۱۷‬بهمن ماه‬ ‫«ماموران شهرداری» با چوب و چاقو و قمه به یک کارواش‬ ‫در ســعادت اباد تهران حمله کرد ه و پــس از ضرب و جرح‬ ‫کارگران و تخریب امــوال‪ ،‬محل را تــرک کردند‪ .‬علت از‬ ‫زبان رئیس هیات امنای مسجد قدس اینگونه ذکر شد که؛‬ ‫مسجد‪ ،‬کارواش را در زمینی که شهرداری بابت عقب نشینی‬ ‫به ان داده بود ‪ ،‬احداث کرده است اما ظاهرا شهرداری این‬ ‫زمین را بابت بدهی خود به یکی از ارگان ها فروخته است و‬ ‫حاال به دنبال تخلیه زمین و تحویل ان به ارگان مذکور است‪.‬‬ ‫محمدباقرقالیباف‪ ،‬شهردار تهران‪ ،‬در ارتباط با انتشار فیلم‬ ‫و عکــس در فضای مجــازی مبنی بر حمله شــبانه به یک‬ ‫کارواش در سعادت اباد توسط ماموران شهرداری توضیح‬ ‫داد‪« :‬در جریان این موضوع هستم و اصل درگیری تحت‬ ‫هر شرایطی کار ناپسندی اســت‪ ،‬ان را محکوم می کنم و‬ ‫دستور رسیدگی و پیگیری این مساله را صادر کرده ام‪».‬‬ ‫کمپینفرستادنرساییبهسوریه‬ ‫«روزنامه جوان» از روزنامه هایی اســت که این روزها به مساله فساد‬ ‫به طور ویژه تری می پردازد‪ .‬این روزنامه در این گزارش با عنوان «قانون را به‬ ‫نفع زمین خواران قدیم تغییر دادند!» می نویسد‪« :‬به تازگی تصویب طرحی‬ ‫موسوم به قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسالمی ایران» از کانال‬ ‫مجلس گذشته و مراحل پایانی را برای ارسال به شورای نگهبان طی می کند‪.‬‬ ‫به موجب بخش هایی از این قانون قرار اســت برای اراضی ملی که تا ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده اند‪ ،‬مجوز تغییر‬ ‫کاربری صادر شود! به تعبیر دیگر این قانون پیامی است به کسانی که مستعد تخلفند‪ .‬پیامی که می گوید بدون نگرانی زحمت «منار»‬ ‫را بکشید که خادمان شما(!) به وقت «چاه» و «چاله» را خواهند کند! و چراغ سبزی به زمین خواران‪ ،‬ویژه خواران و زیاده خواهان‬ ‫است که به انها اطمینان می دهد که به اراضی ملی و انفاق رهبری دست اندازی کنند که فردا دوستان انها با گز و قیچی بی تعهدی ها‬ ‫قبای قانون را به قواره قناس تخلفات قواره خواهند کرد ! اما نکته عجیب این است که نماینده ای که نامالیمات به تصویب رساندن‬ ‫این طرح را بر خود هموار کرده‪ ،‬بازهم برای مجلس اینده کاندیدا شده بود که از سوی شورای نگهبان به خاطر پرونده زمین خواری رد‬ ‫صالحیتشدهاستکهقصهقانونمذکوریاد اورحکایت«سپردنگوشتبهگربه»است !عجیباستکهدرروزهایپایانیمجلس‬ ‫نهم قانونی عجیبی در حال شکل گیری است و این اتفاق غم انگیز یاد اور تصویب قانون پروانه دارکردن چاه های غیرمجاز بود که ان‬ ‫هم در واپسین روزهای عمر مجلس هشتم رقم خورد‪ .‬قانونی که براساس ان به ‪ 6‬هزار حلقه چاه که به صورت غیر قانونی حفر شده‬ ‫بودند اجازه بهره برداری داد‪ .‬تصویب این قانون نه تنها به ضرر منافع ملی بود‪ ،‬بلکه موجب شد که تتمه ابی که در سفره های زیر زمینی‬ ‫کشور وجود داشت هم مصرف و تباه شود‪ ،‬به گونه ای که مردم در سال های اخیر چوب این ندانم کاری را خورده و خواهند خورد!»‬ ‫کمیته ای برای نشان ها‬ ‫«روزنامه قانون» در یادداشتی به قلم صادق زیباکالم نسبت به نحوه‬ ‫اعطاینشان های دولتی بهافراد انتقادکرده است‪.‬زیباکالم در اینیادداشت‬ ‫باعنوان«کمیته ایبراینشان ها»می نویسد‪«:‬اعطاینشانلیاقتخد مت‬ ‫به نظام و به اهد اف یــا ارمان های نظام کم و بیــش د ر همه د ولت های بعد ‬ ‫از جنگ وجود د اشته است‪،‬اولین مشــکلی که من با این سیستم د ارم این‬ ‫است که معموال نشــان لیاقت را باید جمعی مستقل تر که بیرون از حکومت‬ ‫هستند انجام د هند‪ .‬اعطای این نشان به تیم هسته ای و اقای ظریف قابل د رک است‪ .‬زیرا انصافا ایشان برای کشور تالش زیاد ی‬ ‫کرد ند ‪ .‬شخصا ترجیح می د هم عین همان نشانی که به اقای ظریف اعطا شد به د کتر عباس عراقچی و د کتر مجید تخت روانچی‬ ‫هم اعطا می شد چون این د و نفر کم زحمت نکشید ه اند و البته نقش د کتر علی اکبر صالحی را هم نمی توان ناد ید ه گرفت‪.‬د ر عین‬ ‫حال همچنان فکر می کنم بد نیست که ما برای اعطای نشان های لیاقت‪ ،‬روال کشورهای توسعه یافته را انجام د هیم و کمیته ای‬ ‫که نه خیلی حکومتی و نه خیلی د ولتی و متشکل از چهره ها و شخصیت های فرهیخته از جمله اساتید و سن و سال د ار و بازنشسته اند ‬ ‫برای تصمیم گیری د رخصوص اهد ای این نشان ها تشکیل شود و افراد ی که اقای رئیس جمهور به کمیته پیشنهاد می د هد توسط‬ ‫این کمیته بررسی و د ر خصوص اهد ای نشان به انها تصمیم گیری شود ‪.‬فکر می کنم این شیوه پسند ید ه تری است چراکه د ر غیراین‬ ‫صورت می رسیم به اینکه اقای خاتمی به اقای پروفسور سمیعی نشان لیاقت د اد ند و اقای احمدی نژاد هم به محمد رضا رحیمی و‬ ‫مشایی نشان لیاقت‪ .‬حاال ممکن است اقای روحانی به ظریف و سرد ار د هقان از فرد د یگری هم به واسطه خد مات این نشان را اهد ا‬ ‫کند ‪.‬فکرمی کنم د ولتیارئیس جمهورپیشنهاد د هند وخد ماتشخصرا بهکمیتهمعرفیکنند وبعد اینکمیتهاعالمکند کهموافق‬ ‫این پیشنهاد است یا خیر‪.‬به هر حال فکر می کنم اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد تعد اد قابل توجهی از مرد م ایران با اهد ای نشان‬ ‫به این اقایان به ویژه شخص ظریف و علی اکبر صالحی قطعا موافق هستند و می گویند رئیس جمهور کار د رستی انجام د اد ‪».‬‬ ‫شوخی رئیس جمهور با بودجه‬ ‫«روزنامه وطن امروز» در گزارشــی به اظهارات عجیب رئیس جمهور‬ ‫درباره عدم تاخیر دولت در ارائه بودجه می پردازد‪ .‬این روزنامه در این گزارش‬ ‫با عنوان «با صدای بلند می گوییم تاخیر نداشــتیم!» می نویسد‪« :‬روحانی‬ ‫روز گذشــته حرف های عجیب و غریبی درباره بودجه عنــوان کرد که حتی‬ ‫حامیان وی هم نمی توانند درباره ان توضیح بدهند! روحانی با بیان اینکه در‬ ‫ارائه الیحه بودجه ســال ‪ 95‬و الیحه برنامه ششم تاخیری نداشتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امیدواریم نمایندگان مجلس که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام‬ ‫انتخابات بوده‪ ،‬بعد از اینکه از انتخابات برگردند فرصت کافی داشــته باشند‬ ‫الیحه بودجه را تصویب کنند‪ ».‬وی در مراسم بهره برداری همزمان از ‪ 138‬طرح استانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫برگزار شد‪ ،‬طی سخنانی گفت‪« :‬باتوجه به اماری که االن ارائه شد خوشحالیم که انچه به مردم استان ها در سفرهای استانی وعده‬ ‫دادیم‪ 70‬درصد اعتباراتش اختصاص داده شده و در اختیار قرار گرفته و ان شاءالله حدود‪ 30‬درصد مابقی هم تخصیص داده خواهد‬ ‫شد و در اختیار مجریان قرار می گیرد‪ ».‬اظهارات روحانی درباره بودجه ان قدر عجیب است که حامیان دولت هم نمی توانند از ان‬ ‫دفاع کنند‪ .‬بودج ه با ‪ 42‬روز تاخیر و در ‪ 27‬دی ‪ 1394‬تقدیم مجلس شــده و حاال رئیس جمهور می گوید ما حتی یک روز هم تاخیر‬ ‫نداشتیم اما به خاطر برجام تاخیر داشتیم! این استدالل بیشتر شبیه شوخی است تا یک اظهارنظر منطقی‪ .‬دولت بودجه وابسته به‬ ‫برجام را تقدیم مجلس کرده در حالی که می توانسته ان را ‪ 42‬روز زودتر تقدیم کند و اگر قرار بود تغییری نیز حاصل شود در جریان‬ ‫رسیدگی به بودجه می شد درباره ان بحث کرد‪ .‬احساس می شود روحانی تمایلی ندارد بی نظمی بودجه ای دولت وی پررنگ شود و با‬ ‫این سخنان سعی در لوث کردن این اقدام دارد‪ .‬رئیس جمهوری که ‪ 5‬دوره سابقه نمایندگی مجلس دارد بهتر از هرکسی می داند که‬ ‫نمی توان بودجه ساالنه را در مدت ‪ 20‬روز بررسی کرد؛ مسئوالن دولت قبل هم همین اعتقاد را داشتند اما هیچ گاه نشد که بشود‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫برخــی از کاربــران شــبکه های مجازی با ســاختن‬ ‫تصاویری خواستار فرستادن حمید رسایی به جبهه سوریه‬ ‫شده بودند‪ .‬حمید رسایی در پستی که در اینستاگرامش در‬ ‫هفته گذشته گذاشته بود به این موضوع واکنش نشان داد و‬ ‫اعالم کرد که شهادت را طلب می کند‪ .‬او پاسخ مخالفانش‬ ‫را اینگونه داد‪« :‬در چند شــبکه مجازی متعلق به مخالفین‬ ‫سرسخت بنده «کمپین اعزام رسایی به سوریه»راه انداختند‬ ‫و در این کمپین ها ارزو شــده که اگر به سوریه رفتم‪ ،‬شهید‬ ‫شوم و دیگر برنگردم‪ .‬وقتی تصاویر این کمپین را برایم تگ‬ ‫کرده بودند‪ ،‬با خودم گفتم چقدر دوســت داشــتنی اند این‬ ‫جنس از مخالفانم‪... .‬ای کاش انها هم طعم شیرین دوره‬ ‫دفاع مقدس را چشــیده بودند و می فهمیدند که راه اندازی‬ ‫چنین کمپینی‪ ،‬بهترین هدیه به کسی است که او را دشمن‬ ‫خود می پندارند‪ .‬حاال که بحث به اینجا رســید‪ ،‬بد نیســت‬ ‫بدانید‪ :‬یکی از مهم ترین تفاوت هــای دوره دفاع مقدس و‬ ‫جنگ هشت ساله در کشور ما با تمام جبهه های جنگ های‬ ‫دنیا در این بود که در تمام جنگ های دنیا برای اینکه سربازی‬ ‫را جریمه کنند او را به خط مقدم جبهه جنگ اعزام می کنند‬ ‫اما در نگاه ما اگر بخواهید سربازی را تشویق کنید باید او را‬ ‫به خط مقدم جبهه های جنگ و دفاع از حرم اهل بیت اعزام‬ ‫کنید‪ .‬اللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک»‪.‬‬ ‫قانون را به نفع زمین خواران قدیم تغییر دادند!‬ ‫خبرنامه‬ ‫خداحافظی دسته جمعی‬ ‫استقاللی ها از اینستاگرام‬ ‫بررسی رسانه ای هفته‬ ‫‪15‬‬ ‫هم جمهوری‪ ،‬هم اسالمی‬ ‫گفتارها‬ ‫در سالگرد سی وهفتم انقالب اسالمی هســتیم‪ .‬انقالبی که با شعار استقالل‬ ‫در عرصه بین الملل‪ ،‬ازادی در عرصه اندیشه و عمل و جمهوری در عرصه مقبولیت‬ ‫و اسالمی در عرصه مشروعیت پابه حیات گذاشــت‪ .‬بی تردید مهمترین شعار این‬ ‫انقالب که به تاسیس نظام هم منجر شــد همگامی جمهوریت و اسالمیت بود‪ .‬هم‬ ‫جمهوریتهماسالمیتبزرگتریندستاوردملتایراناستکهتاکنونهماماموهم‬ ‫رهبری به بهترین نحو از ان مراقبت کردند‪ .‬این دستاورد را باید پاس داشت‪.‬‬ ‫عظمتانقالباسالمیرادر یابیم‬ ‫فراتر از یک انقالب‬ ‫حنیف غفاری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫گفتارها‬ ‫‪16‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پیروزی انقالب‪ ،‬تثبیت انقالب و تکمیل انقالب سه‬ ‫پروسه ای است که از سال ‪ 1357‬تاکنون هر یک از انها در‬ ‫سایه هدایت و راهبری حضرت امام خمینی (ه) و رهبری طی‬ ‫شده و طی می شود‪ .‬با گذشت ‪ 37‬ســال از پیروزی انقالب‬ ‫اســامی ایران‪ ،‬همچنان نظر یه پردازان غربــی در درک و‬ ‫تحلیل این پدیده عظیم که به جرات می توان از ان به عنوان‬ ‫عظیم ترین پدیده قرن بیســتم یاد کرد‪ ،‬ناتــوان مانده اند‪.‬‬ ‫ناتوانی تئوریسین های غربی در ســنجش‪ ،‬تعریف و حتی‬ ‫توصیف انقالب اسالمی ایران برگرفته از اصول و عقایدی‬ ‫اســت که انقالب اســامی بر پایه انها نضج یافته و شکل‬ ‫گرفتهاست‪ .‬پویاییذاتیمکتبتشیعوعینیتیافتنتاماین‬ ‫پویاییدربهثمررسیدنانقالبوطیمراحلتثبیتوتکمیل‬ ‫ان موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار ان گذشت‪.‬‬ ‫فرهنگتشیعداراىنوعىپویایىذاتىاستکهانراازدیگر‬ ‫فرقه ها متمایز مى کند‪ .‬درک این پویایى از عهده بسیارى از‬ ‫تئوریسین هاى غربى خارج است‪ .‬مسلما مردمى که از این‬ ‫فرهنگالهاممى گیرندنیزبامردمىکهدردیگرنقاطجهانبه‬ ‫سببفقرودیگرعواملمادىصرفدستبهکودتایاانقالب‬ ‫مى زنند‪ ،‬تفاوت دارند‪ .‬فرهنگ عاشــورا‪ ،‬شــهادت طلبی‪،‬‬ ‫اعتقاد راسخ به سنت هاى الهی‪ ،‬اعتقاد به قیام در برابر کفر‬ ‫و‪ ...‬جملگى نقش بال انکارى در پیروزى ملت ایران و سقوط‬ ‫نظام شاهنشاهى داشــتند‪ .‬روحانیت نیز به عنوان مجراى‬ ‫انتقال دهنده پیام پویایى تشــیع از حمایت توده هاى مردم‬ ‫ایران برخوردار شد‪.‬از سوى دیگر‪،‬تجربه تلخ مشروطه نشان‬ ‫داد که روشنفکرى غرب زدهدر ایران بههیچ عنوان نمى تواند‬ ‫قیمومیت ملتى متکى بر فرهنگ اصیل شــیعى را بر عهده‬ ‫بگیرد‪ .‬وقوع انقالب اســامی در دو حوزه تئوریک و عملی‬ ‫بر معادالت جهانی تاثیرگذار بوده اســت‪ .‬قــدرت از دیدگاه‬ ‫اندیشــمندان غربى و نظریه پردازان کالســیک بازه کامال‬ ‫محدود تعریف شده اى دارد‪ .‬این اندیشمندان همواره سعى‬ ‫کرده اند با ایجاد پیوستگى میان منابع و ابزارهاى قدرت‪ ،‬این‬ ‫پدیده پیچیده را در قالب تفاسیر کلى به جهان بشریت ارائه‬ ‫نمایند‪.‬این در حالی اســت که تعریف اکادمیک موجود در‬ ‫خصوص قدرت توجیه گر پدیده هایى مانند انقالب اسالمى‬ ‫ایران نیستند‪ .‬انقالب اسالمی درســت در عصری به وقوع‬ ‫پیوستکه در ان به واسطه استقرار نظام دو قطبی وگسترش‬ ‫نظریاتی مانند وابستگی متقابل و وابستگی متقابل پیچیده‪،‬‬ ‫اساسا برای تئوریسین های غربی و شرقی قابل قبول نبود که‬ ‫پدیده ای بدون تعلق خاطر به دو اردگاه شرق و غرب در نظام‬ ‫بین الملل رخ دهــد‪ .‬یکی از اصلی ترین دالیل ســردرگمی ‬ ‫تئوریســین های غربی و شرقی نســبت به انقالب اسالمی‬ ‫ایران همین نکته بود‪ .‬سنجش کیفى انقالب هاى جهان با‬ ‫استناد به فاکتور قدرت جاى بسى تامل دارد‪ .‬بر این اساس‬ ‫مى توان نظریه هاى قدرت و نقش انها در انالیز انقالب هاى‬ ‫جهان را در دو سطح تئورى و کاربردى مورد بررسى قرار داد‪.‬‬ ‫در عرصه تئورى‪ ،‬نظریه پردازانى مانند برتراند راسل‪ ،‬ماکس‬ ‫وبر‪،‬ال پى یر و‪ ...‬هر یک سعى کرده اند قدرت را از زاویه اى‬ ‫متفاوت مورد بررســى قرار دهند‪ .‬اما وجه اشتراک نظریات‬ ‫انها دخالت مســتقیم عنصر اجبار در قدرت است‪.‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬میان اجبار و قدرت رابطــه اى خطى و دوطرفه وجود‬ ‫دارد و مفهوم اجبار در ذات قدرت مســتتر است‪ .‬این استتار‬ ‫خود را به عناوین و اشکال محتلف نمایان مى سازد و قدرت‬ ‫تنبیهــى و ارکان ان را پدیــد مى اورد‪ .‬بر این اســاس قدرت‬ ‫تنبیهىنسبتبهانواعدیگرقدرتمانندقدرتاقناعىوقدرت‬ ‫تشویقىغالببودهومصادیقبیشترىدارد‪.‬البتهقرائت هاى‬ ‫ماتریالیستىوسکوالریستىازقدرتتاحدودىقدرتتبیین‬ ‫الیه بندی هاىسیاسىواجتماعىغربراداراست‪.‬درجوامع‬ ‫غربى انقالب ه ا به صورتى کامال فرمولــه رخ مى دهند‪ .‬در‬ ‫این راستا انحطاط طبقه حاکم و نارضایتى مردم پیش شرط و‬ ‫معلول وقوع انقالب ها هستند و انقالب نیز محصول همین‬ ‫نارضایتى هاست‪.‬نگاهمکتبمارکسیسمنیزبهمقولهانقالب‬ ‫نگاهى کامال ماتریالیســتى با تکیه بر نظریه زیر بناوروبنا و‬ ‫اختالفات طبقاتى کارل مارکس است‪.‬‬ ‫حال بیش از پیش متوجه ناتوانــی نظریات غربی در‬ ‫توصیف انقالب اســامی ایران و متعلقات ان می شویم‪.‬‬ ‫این سردرگمی با گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقالب‬ ‫اســامی ایران همچنــان ادامــه دارد‪ .‬انقالب اســامى‬ ‫ایران بدون شــک انقالبى متفاوت با دیگر انقالب هاست‪.‬‬ ‫از ایــن رو تئوری هــاى غربى در هــر دو ســطح کاربردى و‬ ‫تئوریک قدرت توجیه و تفســیر این انقالب را ندارند‪ .‬یکى‬ ‫از اصلى ترین نقاط اسیب غرب در بررسى انقالب اسالمى‬ ‫ایران اتخاذ نگاهى واحد نســبت به همه انقالب هاست‪.‬در‬ ‫این خصوص اندیشــمندان غرب براى همــه انقالب هاى‬ ‫جهان ثوابت و متغیراتى را قائل مى شــوند که در خصوص‬ ‫انقالب اســامى ایران به هیــچ عنوان قابــل تعمیم دهى‬ ‫نیست‪.‬انهاروحانقالب هاراثابتوشکلوقوعانهارامتفاوت‬ ‫فرض مى کنند‪.‬حال انکه روح انقالب اسالمى ایران با دیگر‬ ‫انقالب هــاى جهان تفاوتــى بنیادین و اشــکار دارد‪ .‬تکیه‬ ‫حضرت امام خمینــی (ره) و مقام معظم رهبری بر مفاهیمی‬ ‫ متعالی مانند امت واحده اســامی و نفی ســبیل‪ ،‬منجر به‬ ‫تفاوتماهویانقالبنسبتبهدیگرانقالب هایجهانشده‬ ‫است‪.‬بهعبارتبهتر‪،‬والیت فقیهدرکشورانقالبیواسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬مولد مفاهیمی بر گرفته از اصول ناب اســام شیعی‬ ‫بوده که محاسبه ان اساســا از عهده تئوریسین های غربی‬ ‫خارج بوده و خواهد بود‪ .‬امت واحده برگرفته از ایات قران و‬ ‫از روایات است و از سوی دیگر یک الزام عقلی است به این‬ ‫معنا که مفهوم امت واحده یک خاستگاه عقلی و نقلی دارد و‬ ‫حتی تمام ملت های اســامی و امت های اسالمی و حتی‬ ‫دولت های اسالمی به این مساله واقف هستند و نمی توانند‬ ‫این مساله را انکار کنند‪ .‬در تعالیم اسالمی اصل بر وحدت‬ ‫گفتارها‬ ‫استمگراینکهخودمانبهکثرتبرسیمیعنیخودمسلمین‬ ‫رفتاری را صورت دهند که مبنا را تخریب کنند و از وحدت به‬ ‫کثرت برسند‪ .‬این در صورتی اســت که در غرب این مساله‬ ‫بر عکس اســت و اصل بر کثرت اســت مگر اینکه براساس‬ ‫یک الزام به وحدت برســند‪ .‬تهدیداتی در جهان اســام به‬ ‫صورت بالقوه وجود دارد که در مقابــل این تهدیدات نیاز به‬ ‫وحدت داریم البته وحدت با همگرایی فرق زیادی می کند‪،‬‬ ‫ولی خیلی ها این دو را یکسان می بینند‪ .‬روایت میشل فوکو‬ ‫از انقالب اسالمی ایران نشــان می دهد که عامل معنویت‬ ‫چگونه توانســت منجر به پیوند میان اعضــا و اجزای امت‬ ‫اسالمی و پیوند نهایی انها با رهبری انقالب شود‪ .‬معنویت‬ ‫عاملى است که میشــل فوکو در خصوص انقالب اسالمى‬ ‫ایران تکیه زیادى روى ان داشــته اســت‪ .‬واقعیت امر این‬ ‫است که معنویت و ارزش هاى برخاســته از ان روح انقالب‬ ‫اسالمى ایران را شــکل مى دهند‪.‬از این رو نمى توان بدون‬ ‫در نظرگرفتن این عامل انقالب اسالمى را مورد بررسى قرار‬ ‫داد‪.‬از دل معنویت و رهبری معنوی انقالب اسالمی‪ ،‬اگاهی‬ ‫و بیداری مردمی و جمعی استنباط و استخراج می شود‪ .‬تدا‬ ‫اسکاچپول‪،‬تئوریسینمعروفغربی کهدربابانقالب های‬ ‫جهان مطالعات فراوانی داشته در توصیف انقالب اسالمی‬ ‫ایران و نقش اگاهی در ان می نویســید‪ :‬اگر بتوان گفت که‬ ‫یک انقالب در دنیا وجود داشــته که عمدا و اگاهانه توسط‬ ‫یک نهضت اجتماعى توده اى ساخته شده تا نظام پیشین‬ ‫را ســرنگون ســازد‪ ،‬به طور قطع ان انقالب‪ ،‬انقالب ایران‬ ‫علیه شــاه اســت‪ .‬انقالب انها صرفا نیامد‪ ،‬بلکه به صورت‬ ‫اگاهانه و منطقى ساخته شد‪.‬این انقالب مرا وادار مى سازد‬ ‫تا به درک خــود درباره نقش بالقوه و محتمل سیســتم هاى‬ ‫عقاید و ادراکات فرهنگى در شکل بخشیدن به کنش هاى‬ ‫سیاسى عمق و وسعت بیشترى ببخشم‪ .‬از این رو معنویت‪،‬‬ ‫رهبری‪ ،‬پویایی نهفته در تشیع‪ ،‬شــهادت طلبی‪ ،‬اعتقاد به‬ ‫ارزش هــای واالی دینی‪ ،‬پیوند امام و امــت‪ ،‬قائل بودن به‬ ‫وحدت امت واحده اســامی‪ ،‬اعتقاد به قاعده مترقی دینی‬ ‫و قرانی نفی سبیل و‪ ...‬جملگی مولد ارمان ها‪ ،‬استراتژی ها‬ ‫و تاکتیک های کشور در دوران شــکوهمند پس از پیروزی‬ ‫انقالباسالمیایراناست‪ .‬مفاهیمی مانندسیاستخارجی‬ ‫انقالبیدردلهمیننگاههمه جانبهتجلیمی یابد‪.‬سیاست‬ ‫خارجی انقالبی به صورت ذاتی «تاثیرگذار» است حال انکه‬ ‫سیاستخارجیواکنشیوغیر انقالبی‪«،‬تاثیرپذیر»ومنفعل‬ ‫است‪ .‬در سیاســت خارجی انقالبی اســت که کنشگری ما‬ ‫معنادار می شود اما در سیاست خارجی غیر انقالبی این حس‬ ‫اغاز دوران مقاومت سیاسی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬مقاومت و روابط بین الملل‬ ‫ابراهیم متقی‬ ‫‪2‬‬ ‫استاد دانشگاه تهران‬ ‫‪ .1-1‬مقاومت در سیاست بین الملل‬ ‫جهت گیــری سیاســت خارجــی ایــران براســاس‬ ‫شــاخص های درون ســاختاری‪ ،‬قالب های ایدئولوژیک‪،‬‬ ‫شــرایط ژئوپلتیکی و همچنین نوع واکنش سایر بازیگران‬ ‫تاثیرگذار در نظام بین الملل و زیرسیســتم های منطقه ای‬ ‫شــکل گرفته اســت‪ .‬پیروزی انقــاب اســامی ایران‪،‬‬ ‫فضای سیاســی منطقــه ای را رادیــکال کــرد و زیرمحیط‬ ‫منطقه ای و محیط مجاور سیاست خارجی ایران تحت تاثیر‬ ‫شاخص های رادیکالیسم سیاسی سازمان دهی شدند‪ .‬این‬ ‫امر شکل بندی ویژه ای برای جهت گیری سیاست خارجی‬ ‫ایران ایجاد کرد‪.‬‬ ‫یکــی از شــاخص های سیاســت خارجی ایــران در‬ ‫دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬براساس «مقاومت‬ ‫سیاســی» قابل توضیح اســت‪ .‬کشــورهایی کــه دارای‬ ‫رویکرد و جهت گیری مقاومت هســتند‪ ،‬با نظام منطقه ای‬ ‫موجود هماهنگــی و همگونــی نخواهند داشــت‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬نشــانه های تعارض و جدال بین نیروهای انقالبی‬ ‫با قدرت های بزرگ و همچنین واحدهای منطقه ای ایجاد‬ ‫می شــود‪ .‬دالیل متفاوتی درباره ظهــور نیروهای مقاومت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رایج ترین نظریه در این ارتباط را می توان در چارچوب‬ ‫تحلیلی «کرین برینتــون» مورد توجه قــرار داد‪ .‬نامبرده در‬ ‫کتاب «کالبد شکافی چهار انقالب»‪ ،‬تالش دارد تا تغییرات‬ ‫ایجادشدهدرساختارداخلی‪،‬نخبگانسیاسیوجهت گیری‬ ‫بازیگران انقالبــی را مورد پــردازش قرار دهــد‪ .‬برینتون در‬ ‫مطالعات خود به این جمع بندی می رسد که مقاومت در ذات‬ ‫انقالب های سیاســی قرار دارد؛ در هر کشــوری که انقالب‬ ‫سیاسیایجاد شود‪،‬نشانه هایمقاومتنیزفعالشده‪،‬زمینه‬ ‫الزم برای تغییر در وضع موجود را فراهــم می کند‪ .‬این روند‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪ .1‬نشانه های ادراکی انقالب ایران در فضای سیاست‬ ‫بین الملل‬ ‫جهت گیری سیاســت خارجی هر کشوری‪ ،‬انعکاس‬ ‫شرایط ذهنی و عینی حاکم بر ان کشور‪ ،‬نظام بین الملل و‬ ‫زیرسیستم های منطقه ای است‪ .‬در زمان پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬شــرایط ادراکی و ذهنی حاکم بر رهبران انقالب‬ ‫و نخبگان سیاســی ایران مبتنی بر نشــانه هایی از تعارض‬ ‫نسبت به غرب بود و باعث رشد زمینه های ستیزش با امریکا‬ ‫به عنوان حامی رژیم شاه‪ ،‬عامل سرکوب ضد امپریالیستی‬ ‫و مجری کودتــای ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬در تفکر سیاســی اکثر‬ ‫گروه های اجتماعی ایران شد که واکنش هایی را در محیط‬ ‫منطقه ای و بین المللی به وجود اورد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای تبیین‬ ‫جهت گیری سیاســت خارجی ایران می تــوان از نظریات‬ ‫میان برد بهره گرفت‪.‬‬ ‫تقسیم بندی نظام های سیاســی به لحاظ چگونگی‬ ‫شــکل گیری فرایند نهایی عمل سیاســی و توزیع قدرت‪،‬‬ ‫بحث های گوناگونی را بین نظریه پردازان روابط بین الملل‬ ‫از زاویه رفتار خارجی برانگیخته است‪ .‬دوران پس از انقالب‬ ‫اسالمی و نظام سیاسی جدید‪ ،‬زمینه جالبی برای مطالعه در‬ ‫این خصوص را فراهم اورده است‪ .‬به عنوان مثال می توان‬ ‫به تفاوت بین رفتار سیاســت خارجی کشورهای انقالبی با‬ ‫دیگر کشورها اشاره کرد‪ .‬هرگاه تحول انقالبی ایجاد شود‪،‬‬ ‫جهت گیری سیاست خارجی کشورها معطوف به تغییر وضع‬ ‫موجود خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتارها‬ ‫بررسی انقالب های سیاســی جهان همانند انقالب‬ ‫امریــکا‪ ،‬انقالب فرانســه‪ ،‬انقالب روســیه و انقالب چین‬ ‫نشــان می دهد که هر انقالبی به موازات ایجــاد تحول در‬ ‫ساختار داخلی‪ ،‬نقش موثری در فرایندهای ایجاد دگرگونی‬ ‫در سیاست جهانی خواهد داشــت‪ .‬انقالب اسالمی از این‬ ‫جهت با انقالب های سوسیالیستی و لیبرالی متفاوت است‬ ‫که مفهوم مقاومت را در حوزه منطقه ای و سیاست بین الملل‬ ‫گســترش داد‪ .‬مقاومت به مفهوم تالش ســازمان یافته در‬ ‫تحول هنجاری است‪.‬‬ ‫به همان گونه ای کــه جنگ های ‪ 30‬ســاله و پیمان‬ ‫وستفالیا توانست نقطه عطف جدیدی در روابط و سیاست‬ ‫بین الملل با عنوان «دولــت ملی» ایجــاد نماید‪ ،‬انقالب‬ ‫اسالمی ایران نیز توانست زمینه های مقاومت‪ ،‬هنجارسازی‬ ‫و هویت را در فضای منطقه ای و بین المللی گسترش دهد‪.‬‬ ‫واقعیت عصر موجود را می توان براساس هویت تبیین کرد‪.‬‬ ‫هویت نشان می دهد که چگونه بازیگران فروملی می توانند‬ ‫نقش موثری در معادله قدرت ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫زمانیکهانقالب هایسیاسیشکلمی گیرند‪،‬طبیعی‬ ‫است که روندهای سیاسی و همچنین جهت گیری حاکم بر‬ ‫این روندها با تغییر و دگرگونی روبه رو شــود‪ .‬در دوران رژیم‬ ‫شاه‪ ،‬الگوی ائتالف و اتحاد از مطلوبیت بیشتری برخوردار‬ ‫بود‪ ،‬و براساس به کارگیری این الگوی رفتاری‪ ،‬زمینه های‬ ‫بین المللی و منطقه ای برای تبدیل ایران به کشور هژمون‬ ‫منطقه ای فراهم امــد این رونــد در دوران بعــد از انقالب‬ ‫اسالمی با تغییرات مشهودی روبه رو گردید‪.‬‬ ‫انقالب ایران نه تنها ساختار داخلی و نظام شاهنشاهی‬ ‫را دگرگون کرد‪ ،‬بلکه زمینه های الزم برای تحول در سیاست‬ ‫خارجی ایران و همچنین تحول در نشــانه های سیاســت‬ ‫بین الملل را اجتناب ناپذیر ســاخت‪ .‬سیاست خارجی ایران‬ ‫ترکیبــی از تداوم ســاختارهای جغرافیایی‪ ،‬اســتراتژیک‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگــی با تغییرات گســترده در محیط های‬ ‫داخلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی است‪ .‬در این راستا‪ ،‬باتوجه‬ ‫به تاریخ تحول سیاست خارجی ایران در سده های گذشته‪،‬‬ ‫در پژوهش ها می توان الگوهــای تکرارپذیر و غالب رفتار‬ ‫ایران با دیگران و رفتار دیگران با ایران را شناسایی کرد و در‬ ‫هر شرایطی می توان با شناختی که از منافع خود و راه های‬ ‫تامین انها می یابیم‪ ،‬در عرصه عمل کاراتر عمل کنیم‪.‬‬ ‫از انجایی که ماهیت و ذات سیاست خارجی جمهوری‬ ‫اســامی ایران ناشــی از انقالب‪ ،‬مقاومــت و فرایندهای‬ ‫تغییردهنده در محیط داخلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی است‪،‬‬ ‫طبیعی به نظر می رســد که «موج های مقاومــت» در برابر‬ ‫الگوهای رفتاری ایران نیز در سطوح مختلفی ایجاد شود‪.‬‬ ‫شکل گیری موج های مقاومت‪ ،‬زمینه محیطی را برای ایجاد‬ ‫«زیرسیستم جنگ سرد» در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه‬ ‫به وجود خواهــد اورد‪ .‬طبعا جهت گیری سیاســت خارجی‬ ‫ایران در دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی باید بتواند به‬ ‫این موج ها پاسخ گوید‪.‬‬ ‫کنشگریاقناعنمی شود‪.‬بدیهیاستکهاینکنشگریباید‬ ‫هوشمندانه و محاسبه شده صورت گیرد اما موضوع اصلی‬ ‫اینجاست که اگر دولت یا مسئولی در حوزه سیاست خارجی‬ ‫کشور نسبت به سیاست خارجی انقالبی باور نداشته باشد‪،‬‬ ‫چگونه می خواهد این کنشگری را به فعلیت رسانده و چاشنی‬ ‫هوشمندی و تاثیرگذاری را ضمیمه ان سازد؟‬ ‫در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن امســال بار دیگر شاهد تجلی‬ ‫پیونداماموامتوتجدیدمیثاقملتهمیشهدرصحنهایران‬ ‫با ارمان های انقالب بودیم‪ .‬ارمان هایی که گذشت زمان بر‬ ‫استحکام و تجلی انها در حوزه های مختلف تصمیم گیری‬ ‫در کشور افزوده است‪ .‬دشمن شناسی و تکیه بر ارمان های‬ ‫انقالبدرمقابلتوطئههمیشگیدشمناندرسبزرگیاست‬ ‫که ملت ایران از امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری اموخته‬ ‫است‪ .‬درس بزرگی که روز به روز اهمیت درک همه جانبه ان از‬ ‫سویدولتمردانوملتایرانبیشترمی شود‪ .‬درنهایتاینکه‬ ‫سخن گفتن از انقالب اسالمی‪ ،‬صرفا روایتی از یک انقالب‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه روایتی از مکتبی انسان ساز است ؛روایتی گویا‬ ‫از اموزه هایی که نه تنها در سال‪ 1357‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫را شکل داد‪ ،‬بلکه تا به امروز و در اینده نیز نقاط قوت انقالب‬ ‫اسالمی در مواجهه با انواع توطئه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫گفتارها‬ ‫نه تنها در حوزه سیاســت داخلی شکل می گیرد‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫تعارض با سیاست بین الملل و به کارگیری الگوهای انقالبی‬ ‫و کنش مبتنی بر مقاومت در حوزه سیاست خارجی می شود‪.‬‬ ‫«جرالد نیومن» نیــز با الهام پذیــری از «برینتون»‪ ،‬تالش‬ ‫دارد تا زمینه های ظهور مقاومت را براســاس شاخص های‬ ‫منحصربه فرد انقالب اسالمی ایران بررســی نماید‪ .‬وی در‬ ‫مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که انقالب ایران را‬ ‫بایداززمرهانقالب هایکالسیکدانست؛زیراتوانستهاست‬ ‫ساختار‪ ،‬فرایند‪ ،‬سازمان دهی اجتماعی و الگوهای سیاست‬ ‫خارجیانقالبیمبتنیبرمقاومتخودرانهادینهنماید‪.‬‬ ‫گفتارها‬ ‫‪18‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪ .2-1‬رسالت گرایی و هویت‬ ‫انقالب اسالمی ایران توانست زمینه های الزم برای‬ ‫رسالت گرایی و هویت را فراهم اورد‪ .‬هرگونه کنش مبتنی بر‬ ‫مقاومت و جهت گیری انقالبی در سیاست خارجی‪ ،‬بر مبنای‬ ‫نشانه هایی از تغییر وضع موجود و همچنین رسالت گرایی‬ ‫کشور انقالبی حاصل می شود‪ .‬بنیان های فرهنگ سیاسی‬ ‫ایران دارای جهت گیری رسالت گرا بود و این امر در دوران‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اســامی تشــدید گردید‪ .‬زمانی که‬ ‫انقالب شــکل می گیرد‪ ،‬گرایشــات و رویکردهای کامال‬ ‫متفاوتی ظهور می یابند که هر گروه‪ ،‬موجودیت و مطلوبیت‬ ‫خود را در اجرایی سازی اندیشه های سیاسی و الگوهای رفتار‬ ‫استراتژیک خود پیگیری می کند‪.‬‬ ‫در دوران بعــد از انقــاب‪ ،‬جلوه هــای متفاوتــی از‬ ‫رســالت گرایی توســط گروه های انقالبی منعکس گردید‪.‬‬ ‫طبعا چنین رویکردهایی با الگوی پیــروزی انقالب در یک‬ ‫کشور مغایرت داشــت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می توان تاکید کرد‬ ‫که هسته اصلی اختالف ناشــی از دوگانگی‪ ،‬دقیقا در این‬ ‫جمله مهندس بازرگان نهفته اســت که می گوید‪« :‬هدف‬ ‫اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسالم بود»‬ ‫درحالی که هدف امام خمینی(ره) خدمت به اسالم از طریق‬ ‫ایران بود‪.‬‬ ‫رسالت گرایی انقالب اســامی معطوف به فرایندی‬ ‫است که اهداف و الگوی سیاسی خود را به سایر حوزه های‬ ‫ی دیگر‪ ،‬این گونه کشورها‬ ‫جغرافیایی انتقال دهد‪ .‬از ســو ‬ ‫برای ساختار و فرایندهای اجرایی خود تقدس قائل هستند‬ ‫و نظام سیاسی خود را به عنوان «دال برتر» تلقی می کنند‪.‬‬ ‫زمانیکهذهنیت سازیموثریشکلگرفتورهبرانسیاسی‬ ‫به الگو و مطلوبیت های خود واقف گردیدند‪ ،‬تالش می کنند‬ ‫تامطلوبیتایجادشدهرابهسایرحوزه هایجغرافیاییمنتقل‬ ‫نمایند‪ .‬اگر تحقق این امر با وقفه روبه رو شود‪ ،‬در ان شرایط‬ ‫برخی از زمامداران در حاشیه فرایند سیاسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪ .3-1‬ایدئولوژیک گرایــی انقــاب اســامی ایــران و‬ ‫سیاست جهانی‬ ‫نظام هــای سیاســی رســالت گرا دارای ادبیــات و‬ ‫قالب های ایدئولوژیک هستند و ایدئولوژی انقالب اسالمی‬ ‫نیز بیش از انکه در حوزه داخلی منعکس شود‪ ،‬در سیاست‬ ‫خارجی ان بازتاب یافته اســت‪ .‬در گفتمان ارزش محور که‬ ‫به دو خرده گفتمان دیگر‪ ،‬یعنــی ارمان گرای امت محور و‬ ‫گفتمان ارمان گرای مرکزمحور تقســیم می شود‪ ،‬سیاست‬ ‫خارجی باید براســاس اموزه ها و موازین اسالمی و تحقق‬ ‫ارمان ها و ارزش های اسالمی تنظیم گردد‪ .‬در این سال ها‪،‬‬ ‫تلقیوبرداشتتصمیم گیرندگانومجریانسیاستخارجی‬ ‫تماما ایدئولوژیک بوده است‪.‬‬ ‫ایدئولوژی به عنوان راهنمای رفتار سیاســت خارجی‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬به هر میزان که باورهــای قوی تری‬ ‫نســبت به ارمان های سیاســت خارجی ایران وجود داشته‬ ‫باشد‪،‬طبیعیاستکهاحتمالپیگیریوتحققاننیزبیشتر‬ ‫شود‪ .‬یکی از دالیل حذف تدریجی اعضای دولت موقت از‬ ‫ساختار اجرایی دولت و سیاست خارجی ایران‪ ،‬عدم اعتقاد‬ ‫انقــاب اســامی ایــران براســاس‬ ‫نشــانه هایی از هنجارگرایــی انقالبی شــکل‬ ‫گرفته اســت‪ .‬هنجارگرایی انقالب اســامی‬ ‫تابعــی از ضرورت هــای سیاســت بین الملل‬ ‫برای تغییر در محیط منطقــه ای و بین المللی‬ ‫اســت‪ .‬هنجار مقاومت محور اصلی دگرگونی‬ ‫در فضای راهبــردی و ژئوپلتیکی محســوب‬ ‫می شود‬ ‫بنیادین انان نسبت به ارمان ها و اموزه های ایدئولوژیک بود‪.‬‬ ‫به طورکلی رویکرد ارزش محور بر اصول سنتی و انتزاعی و‬ ‫ارزش های اخالقی مبتنی اســت و دایره و حیطه ان فراتر‬ ‫از منافع ملی است‪ .‬به این خاطر‪ ،‬در محیط بین المللی که‬ ‫رفتار عمده بازیگران بر واقع گرایی استوار است‪ ،‬اتکا به این‬ ‫رهیافت سیاست خارجی‪ ،‬در صحنه بین المللی با مشکالتی‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫«داویشــا ادید» مطالعات خود دربــاره نقش انقالب‬ ‫اســامی ایران در فرایندهای سیاســت بین الملل را با این‬ ‫سوال اغاز می کند که ایا الگوهای انقالبی ایران می تواند‬ ‫جایگزین مناسبی برای ســایر کشورهای انقالبی در جهان‬ ‫سوممحسوبشود؟وبرایپاسخبهاینسوالبرانگیزه های‬ ‫درونی رهبران سیاسی ایران تاکید می کند‪ .‬وی بر این اعتقاد‬ ‫اســت که ایدئولوژی بــا انگیزش های درونــی پیوند دارد‪،‬‬ ‫بنابراین جهت گیری کاربردی این رهیافت را نه تنها در جهان‬ ‫واقع گرا‪ ،‬بلکه در تعقیب سیاست تماس با ملت ها به جای‬ ‫دولت ها می توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫گفتمان ارزش محور به شــکل رادیــکال ان‪ ،‬ضمن‬ ‫ایجاد فرصت هایی برای تامین اهداف فراملی در زمینه های‬ ‫نفوذ سیاسی‪ ،‬وحدت ایدئولوژیک و تشکیل حوزه نفوذ در‬ ‫سطحمنطقه ایوبین المللی‪،‬محدودیت هاییرابرایتامین‬ ‫اهداف ملی‪ ،‬توسعه صنعتی ایدئولوژیک‪ ،‬رفاه اقتصادی‬ ‫و باالخص کســب اعتبــار بین المللی ایجــاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫کشــورهایی که دارای رویکرد و جهت گیری ایدئولوژیک‬ ‫هستند‪ ،‬نه تنها در برابر این گونه محدودیت ها عقب نشینی‬ ‫نمی کنند‪ ،‬بلکــه از انگیزه بیشــتری برای ایفــای نقش در‬ ‫سیاست بین الملل برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫به دلیل پویایی های سیاست خارجی و محیطی که در‬ ‫ان کنش سیاسی شکل می گیرد‪ ،‬برخی از جهت گیری ها‪،‬‬ ‫رفتارها و الگوهای کنش در سیاســت خارجــی با تغییراتی‬ ‫همراه می شود‪ .‬کشورهای ایدئولوژیک گرا ضمن پذیرش‬ ‫و اجرایی ســازی تغییرات‪ ،‬اجرای روند جدیــد را با ادبیات‬ ‫ایدئولوژیک تفســیر می کنند‪ .‬به طورمثال‪ ،‬از اواسط دهه‬ ‫‪ 60‬یعنی اواسط جنگ عراق علیه ایران‪ ،‬گفتمان امت محور‬ ‫به تدریج و تحت تاثیر مشکالت داخلی و متاثر از فشارهای‬ ‫بین المللی به گفتمان مرکزمحور با تاکید بر ضرورت دفاع از‬ ‫تمامیت ارضی و حفظ ام القرای شیعه تبدیل شد‪.‬‬ ‫‪ .2‬انقالب اســامی و بازتولید قواعد بازی در سیاست‬ ‫بین الملل‬ ‫هر انقالب می توانــد زمینه های کنــش هنجاری در‬ ‫محیط انقالبــی را به وجــود اورد‪ .‬انقالب اســامی ایران‬ ‫نه تنها از این قاعده مستثنی نیســت‪ ،‬بلکه تالش داشته تا‬ ‫نشانه های جدیدی از قواعد بازی را بازتولید نماید‪ .‬بسیاری‬ ‫از رهیافت های ارائه شده از ســوی رهبران و مدیران عالیه‬ ‫انقالب اسالمی نشان می دهد که انان تالش دارند تا شکل‬ ‫جدیــدی از قواعد بازی در سیاســت بین الملــل را بازتولید‬ ‫نمایند‪.‬هرگونهقاعده سازینیازمندبهره گیریازسازوکارهای‬ ‫قدرت اجتماعی‪ ،‬ساختاری و هنجاری خواهد بود‪.‬‬ ‫نظام های سیاســی انقالبی که دارای رهیافت های‬ ‫ایدئولوژیک هستند‪ ،‬بخشــی از اهداف خود را برای تغییر‬ ‫در قواعد بــازی تنظیم می کننــد‪ .‬ادبیــات و رویکردهای‬ ‫ایدئولوژیــک با تاکید بر تشــکیل جامعه ایــده ال‪ ،‬تالش‬ ‫دارد تا فرایندها و قواعد بازی سیاست بین الملل را دگرگون‬ ‫نمایند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هدف اول جمهوری اسالمی‪ ،‬یعنی‬ ‫حفظ تمامیت ارضی و تامین حکومت ملی‪ ،‬عرف جهانی‬ ‫بوده و هدفی است که هر کشور ‪ -‬ملتی به دنبال ان است‪.‬‬ ‫این هدف حالت طبیعی داشــته و هر نظام سیاســی با هر‬ ‫مجموعــه از اولویت ها‪ ،‬بدین گونه مســائل توجه خاصی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫می توان از چنین اهدافی‪ ،‬تعابیر انقالبی و در راستای‬ ‫تغییر قواعد بــازی نیز به دســت داد‪ .‬واحدهای سیاســی‬ ‫که مبادرت به انجام انقالبــات ایدئولوژیک می نمایند‪ ،‬بر‬ ‫این اعتقادند که کشــورهای قدرتمند در نظــام بین الملل‬ ‫موجودیت سیاســی و ســاختاری انان را نادیده گرفته اند‪.‬‬ ‫بنابراین باید شــرایطی را کــه منجر به افزایــش مطلوبیت‬ ‫برای این کشورها می شــود‪ ،‬به وجود اورد‪ .‬براساس چنین‬ ‫ادراکی اســت که ســطح بعدی اهــداف‪ ،‬یعنی دفــاع از‬ ‫مســلمانان و نهضت های ازادی بخش به معنــای دفاع از‬ ‫منافع یک پنجم جمعیت کره زمین محســوب می شــود‪.‬‬ ‫اگرچه تحقق عملی این فرایند‪ ،‬مستلزم امکانات‪ ،‬قدرت و‬ ‫توانمندی های فوق العاده ای است که کشورهای بزرگ از‬ ‫ان بهره مندند‪ ،‬اهداف ایدئولوژیک واحدهای سیاســی به‬ ‫میزان قابل توجهی تحت تاثیر اهــداف ارمانی و همچنین‬ ‫اهداف طوالنی مدت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه جمهوری اســامی ایران از سیاســت «بازی‬ ‫در متن قواعــد بین المللی» پیروی می کنــد‪ ،‬درعین حال‬ ‫تالش دارد تــا قواعد بازی را در جهــت حمایت از نیروهای‬ ‫حاشیه ای تغییر دهد‪ .‬تاکنون قاعده بازی در راستای حمایت‬ ‫از قدرت های بزرگ بین المللی اعمال می شــده‪ ،‬ولی روند‬ ‫جدید در صدد تغییر چنین قواعدی است‪ .‬هدف سوم‪ ،‬گرچه‬ ‫ظاهر داخلی دارد‪ ،‬باتوجه به هدف دوم سیاســت خارجی‪،‬‬ ‫عواقب بیرونی خواهد داشت زیرا ایجاد یک نظم اسالمی‬ ‫در ایران‪ ،‬تعامالت ایران را با محیط بیرونی خود به گونه ای‬ ‫شکل می دهد که ممکن است زمینه های تضاد را با دنیایی‬ ‫که دین را یــک انتخاب فــردی می داند یا در کشــورهای‬ ‫مسلمان نشــین که با نظام های ســلطنتی و اقتداری اداره‬ ‫می شوند‪ ،‬ایجاد نماید‪.‬‬ ‫هرگاه تــاش برای تغییــر قواعد بازی در دســتورکار‬ ‫کشورهای انقالبی قرار گیرد‪ ،‬زمینه برای تحول ژئوپلتیکی‬ ‫نیز حاصــل خواهد شــد‪ .‬انچه کشــورهای منطقــه ای و‬ ‫قدرت های بزرگ از ان به عنوان هالل شــیعی نام می برند‬ ‫را می توان نشــانه ای از اثربخشــی کنش سیاسی ناشی از‬ ‫انقالب ایران در محیــط منطقه ای دانســت‪ .‬قواعد بازی‬ ‫می توانــد زمینه های الزم بــرای تغییــر و دگرگونی محیط‬ ‫هنجاری و شــکل بندی های ژئوپلتیکی را به وجــود اورد‪.‬‬ ‫بنابراین مولفه های ژئوپلتیکی موقعیت ویژه ای را برای نقش‬ ‫و جایگاه سیاسی ایران در خلیج فارس به وجود اورده است‪.‬‬ ‫شــرایط ســاختاری و نیز ویژگی های منطقه ای به گونه ای‬ ‫شکل گرفته است که هرگونه هژمونیک گرایی کشورهای‬ ‫منطقه ای یا قدرت های بزرگ در حوزه خلیج فارس با واکنش‬ ‫ایران روبه رو می شود‪.‬‬ ‫بسیاری از نظریه پردازان امنیت بین الملل معتقدند‬ ‫که الگوی رفتاری ایران در دوران های تاریخی مختلف‪،‬‬ ‫ارتباط چندانی با نوع نظام سیاسی نداشته است‪ .‬نخبگان‬ ‫حکومتی و همچنین ســاختارهای قدرت سیاســی صرفا‬ ‫نقش جانبی یا کاتالیزور در ارتباط با سیاست های منطقه ای‬ ‫ایــران ایفا کرده انــد‪ .‬تاریخ سیاســی و همچنین فرهنگ‬ ‫سیاســی ایران را می تــوان به عنوان عامل تشــدیدکننده‬ ‫نقش سیاسی متوازن کننده ایران در خلیج فارس دانست‪.‬‬ ‫اگرچه برخــی از تحلیلگران بر ایــن اعتقادند کــه ایران‬ ‫درصدد کسب هژمونی منطقه ای است‪ ،‬اما واقعیت های‬ ‫گفتارها‬ ‫سیاســی و الگوهای رفتاری ایران در دوران های مختلف‬ ‫نشــان می دهد که بازی منطقــه ای و بین المللــی ایران‪،‬‬ ‫بیش از انکه ماهیت تهاجمی و اثباتی داشته باشد‪ ،‬تابعی‬ ‫از شــاخص های موازنه دهنده منطقه ای است که ماهیت‬ ‫انتقادی و متعادل کننده دارد‪.‬‬ ‫در عصر اطالعات و جهانی شدن که ارتباطات‪ ،‬زمان‬ ‫و مکان را ســخت فشــرده کرده‪ ،‬دیدگاهــی تحت عنوان‬ ‫«ژئوپلتیک انتقادی» مطرح شــده اســت‪ .‬این دیدگاه به‬ ‫جای تمرکز بر شناسایی تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست‬ ‫خارجی که در گذشــته مورد توجه نظریه پردازان در رشــته‬ ‫جغرافیا بود‪ ،‬به نقش دولتمردان و کارشناسان امور سیاسی‬ ‫و برداشت هایی که انان از جهان سیاسی دارند و اینکه این‬ ‫بینش چگونه بر تفسیر انها از مکان ها و مناطق گوناگون اثر‬ ‫می گذارد‪ ،‬می پردازد‪.‬‬ ‫ نتیجه گیری‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫انقالب اســامی ایــران براســاس نشــانه هایی از‬ ‫هنجارگراییانقالبیشکلگرفتهاست‪.‬هنجارگراییانقالب‬ ‫اسالمیتابعیازضرورت هایسیاستبین المللبرایتغییر‬ ‫در محیط منطقــه ای و بین المللی اســت‪ .‬هنجار مقاومت‬ ‫محور اصلــی دگرگونــی در فضای راهبــردی و ژئوپلتیکی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬هرگاه نشانه هایی از مقاومت ایجاد شود‬ ‫طبیعی است که بازیگران موثر در سیاست بین الملل نسبت‬ ‫به ان واکنش نشــان می دهند‪ .‬کنــش قدرت های بزرگ و‬ ‫بازیگران فرادســت سیاســت جهانی برای مقابله با نیروی‬ ‫الهام بخش منطقه ای‪ ،‬زمینه شکل گیری نیروهای گریز از‬ ‫مرکز همانند صدام حسین در دهه ‪ 1980‬و داعش در دومین‬ ‫دهه قرن ‪ 21‬را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫بر اساس قالب های ادراکی و ایدئولوژیک در سیاست‬ ‫خارجی ایران‪ ،‬ضــرورت حمایت از کشــورهای رادیکال‪،‬‬ ‫گروه های انقالبی و مجموعه هایی که در تالش برای عبور‬ ‫از شرایط وابستگی قرار دارند‪ ،‬امری ضروری و اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪ .‬اگرچه در ادبیات سیاسی و سیاســت خارجی ایران‬ ‫واژه های متفاوتی برای تبیین ماهیت نظام امپریالیســتی‬ ‫به کار گرفته می شود‪ ،‬هر مجموعه ای که عامل محدودیت‬ ‫برای تامین منافع جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای‬ ‫رادیکال تلقی شود‪ ،‬در زمره گروه های سلطه گر محسوب‬ ‫شده‪ ،‬در نتیجه محور مخالفت سیاسی و امنیتی در سیاست‬ ‫خارجی ایران قــرار می گیرد‪ .‬در چنین فرایندی اســت که‬ ‫موضوع صدور انقالب بــا ضرورت های مقاومت در محیط‬ ‫منطقه ای پیوند می یابد‪.‬‬ ‫الگوی رفتاری سیاســت خارجی ایران نشان داده که‬ ‫می توان در شــرایط بین المللی خاص‪ ،‬نفــوذ فراگیر نظام‬ ‫بین المللی بر سیاســت خارجی را نادیده گرفت‪ .‬حتی پس‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬زمانی که دولت های جهان ســوم‬ ‫ارام ارام وزن و اهمیت خود را در صحنه بین الملل به نمایش‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬جوامع‪ ،‬سیاســت و فرهنگ انها و نیــز ضرورتا‬ ‫سیاست خارجی شان شــدیدا زیر نفوذ نظام بین المللی بود‬ ‫و این ارتباطی با دوقطبی‪ ،‬چند قطبی یا تک قطبی دانستن‬ ‫نظام نداشــت‪ .‬برای نمونه امروزه ایران انقالبی نمی تواند‬ ‫خود را به طور کامل از روند جهانی شدن دور نگه دارد‪ ،‬هرچند‬ ‫ممکن است دســت به گزینش مولفه هایی بزند که انها را با‬ ‫ارزش های خود سازگارتر می بیند‪.‬‬ ‫وجود چنین شاخص هایی‪ ،‬مخاطرات قابل توجهی را‬ ‫برای ایجاد مرزبندی های باثبات در رفتار سیاست خارجی‬ ‫ایران به وجود می اورد‪ .‬ضرورت های امنیتی ایران ایجاب‬ ‫می کند که هرگونه الگوی رفتاری براساس پیامدها و نتایج‬ ‫ان مورد توجه قرار گیرد‪ .‬اگر روندی ایجاد شود که براساس‬ ‫ان‪ ،‬تغییرپذیری هنجارها و الگوهای رفتاری در سیاســت‬ ‫خارجی ایران به ناپایداری های سیاســی منجر شود‪ ،‬در ان‬ ‫شــرایط نمی توان به تعادل‪ ،‬همکاری و تفاهم منطقه ای ـ‬ ‫بین المللی نائل گردید‪.‬‬ ‫به طورکلی‪ ،‬ســیال بودن فضای سیاســی و سیاست‬ ‫خارجی زمینه ساز همکاری های ناپایدار و تعارضات غیرموثر‬ ‫اســت‪ .‬همان گونه که روح اللــه رمضانی بیــان می دارد‪،‬‬ ‫سرشت سیاست خارجی ایران انقالبی‪ ،‬نه خطی است و نه‬ ‫دیالکتیکی‪،‬بلکهرنگارنگاست‪.‬بنیانگذارانقالببه عنوان‬ ‫داور نهایی مسائل ایران‪ ،‬شخصا نه یک ارمان گرای محض‬ ‫است و نهیک واقع گرای ناب‪ .‬دلیلاینامررامی توانچنین‬ ‫ذکر کرد که باتوجه به سیال بودن سیاست گروه های ایرانی‪،‬‬ ‫بنیانگذار انقالب با ایفای نقش متوازن کننده ای که بسته به‬ ‫شرایط‪ ،‬وزن خود را به کفه این جناح یا ان جناح می افزود‪،‬‬ ‫منافع کلی کشور را در نظر می گرفت‪.‬‬ ‫روند مقاومت در سیاســت بین الملــل و بهره گیری از‬ ‫الگوی هنجاری در دوران بعد از امام خمینی نیز تداوم یافته‬ ‫اســت‪ .‬تکرارپذیری ان را می توان انعکاس واقعیت های‬ ‫ساختاری نظام سیاسی دانست‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬الگوی‬ ‫رفتاری ثابتی در مورد چگونگی همکاری یا تعارض ایران با‬ ‫سایر بازیگران ایجاد نمی شود‪ .‬نقش منحصر به فرد رهبری‬ ‫در سیاســت خارجی ایران را می توان عامــل ایجاد توازن‬ ‫بین بازیگران مختلف دانســت؛ بازیگرانی که از اهداف و‬ ‫الگوهای رفتاری کامال متفاوتی برخــوردار بوده‪ ،‬هر یک‬ ‫تالش می کنند تا الگوی رفتاری دیگران را برای تامین منافع‬ ‫و امنیت ملی کشور نقد نمایند‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی توانســت زمینه هــای الزم برای‬ ‫شــکل گیری فرایندی را ایجاد کند کــه ماهیت هنجاری و‬ ‫انقالبی دارد‪ .‬در این فرایند زمینه برای نقش یابی بازیگران‬ ‫جنگ نیابتی در اســیای جنــوب غربــی‪ ،‬خاورمیانه عربی‬ ‫و شــمال افریقا به وجود امده اســت‪ .‬کشــورهایی همانند‬ ‫عربستان و ترکیه تالش دارند تا زمینه کنترل جبهه مقاومت‬ ‫را فراهم اورند‪ .‬چنین بازیگرانی به گونه ای تدریجی از تحرک‬ ‫ژئوپلتیکی برخوردار شده اند‪ .‬جبهه مقاومت در فضای کنش‬ ‫ژئوپلتیکی خود نیروهای متعــارض در فضای اجتماعی را‬ ‫بازتولید کرده است‪ .‬چنین فرایندی می تواند شکل جدیدی‬ ‫از منازعاتی را به وجود اورد که در اوایل قرن ‪ 17‬به وجود امده‬ ‫و در نهایت منجر به وستفالیا گردید‪ .‬وستفالیای جدیدی در‬ ‫حال شکل گیری است‪ .‬نشانه های ان با میزان اثربخشی‬ ‫مقاومت و ضدمقاومت در محیط منطقه ای قابل ســنجش‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتارها‬ ‫‪ .3‬انقــاب اســامی و دگرگو ن ســازی ســاختار و‬ ‫هنجارهای محیط منطقه ای‬ ‫جهت گیری سیاست خارجی ایران توانسته است خود‬ ‫را با شرایط تکنولوژیک و فرایندهای بین المللی هماهنگ‬ ‫نماید‪ .‬عالوه بر مولفه های ژئوپلتیکی‪ ،‬شاهد ظهور اشکال‬ ‫جدیدی از مبارزه سیاســی و استراتژیک در رفتار منطقه ای‬ ‫ایراننیزهستیم‪.‬هم اکنونمحیطبازیبین المللیدگرگون‬ ‫شده است‪ .‬این محیط که پیشتر بر ساختارهای جغرافیایی‬ ‫اســتوار بود و نیروهای ژئوپلتیکی به ان شکل می دادند‪ ،‬با‬ ‫تحول در دانش ارتباطات‪ ،‬دگرگون شده و مفهوم فضا نیز‬ ‫باتوجه به تحولی که در ســرعت انتقال دانش‪ ،‬اطالعات و‬ ‫تصویر به وجود امده‪ ،‬تغییر کرده است‪.‬‬ ‫فضــای سیاســی و ژئوپلتیکی ایــران بــا تغییرات و‬ ‫دگرگونی های مشــهودی در محیط منطقه ای روبه رو شده‬ ‫اســت‪ .‬رادیکالیســم سیاســی ایران‪ ،‬موج هــای انقالب‬ ‫سیاســی‪ ،‬رســالت گرایی و همچنیــن فرایندهــای کنش‬ ‫ایدئولوژیــک با نشــانه های تکنولــوژی ارتباطــات پیوند‬ ‫یافته و این مســاله‪ ،‬روند تاثیرگذاری در محیط منطقه ای و‬ ‫بین المللی را ارتقا داده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تکنولوژی ارتباطی‬ ‫و کنش ارتباطی را می توان عامل تغییر در ســاختار محیط‬ ‫منطقه ای دانست‪.‬‬ ‫جهانی شــدن با کمرنگ کردن حاکمیت های ملی و‬ ‫کاهش دادن نقش دولت و تبدیل ان به بازیگر جانبی همراه‬ ‫است‪ .‬به هر میزان که پویایی های تکنولوژیک تاثیرگذاری‬ ‫بیشتریبرروندهایسیاستبین المللداشتهباشند‪،‬طبیعی‬ ‫است که نقش نیروهای دگرگون کننده جدید افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬به همان میزان که نیروهای حاشــیه ای در سیاست‬ ‫بین الملل و محیط های منطقه ای نقش موثر و تعیین کننده‬ ‫در ماهیت روابط بین الملل داشته اند‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬ابزارهای‬ ‫ارتبــاط جمعــی‪ ،‬شــرکت های چند ملیتــی و انقالب های‬ ‫سیاسی‪ ،‬همانند انقالب اسالمی ایران نیز می توانند موجب‬ ‫دگرگونی قابل توجهی در فرایندهای تاثیرگذار بر سیاســت‬ ‫بین الملل شوند‪.‬‬ ‫جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در راستای دگرگون سازی ساختار ارزشی‪ ،‬فرهنگی و رفتاری‬ ‫محیط بین الملل قرار گرفته است‪ .‬به هر میزان که فضای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ارتباطی و هنجــاری برای تعامــل منطقه ای‬ ‫مساعدتر باشد‪ ،‬طبیعی است که موج های سیاست خارجی‬ ‫ایران نیز به همان میزان قادر خواهند بود تا بر روند تحوالت‬ ‫منطقه ای و دگرگون سازی ساختار نظام منطقه ای تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ .‬این امر در قالب «گرایش های مرکزگرا ـ¬مرکزگریز»‬ ‫سیاست بین الملل قابل مشاهده است‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫نیروهای انقالبــی و نوظهور می توانند ســمت گیری های‬ ‫رفتاری خود را تحقق بخشند و درحالی که اقتدار و مشروعیت‬ ‫سیاستبین المللدگرگونگردیده‪،‬درراستایتغییرساختار‬ ‫منطقه ای عمل نمایند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫گفتارها‬ ‫فروپاشی نظام دوقطبی‬ ‫انقالب اسالمی چه تاثیری در حوزه روابط بین الملل داشت؟‬ ‫حسن رویوران‬ ‫گفتارها‬ ‫‪20‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مسائل بین الملل‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) و‬ ‫دالوری مردم ایران‪ ،‬تاثیرات بسیاری در زمینه های داخلی و‬ ‫خارجی داشته است‪ ،‬به طوری که این اتفاق مهم در منطقه‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬جامعه بین المللی را متاثر کرد‪ .‬این موضوع نیز‬ ‫به دلیل ان بود که ایران یکی از مهم ترین کشورهای جهان‬ ‫به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی است و اینکه کشورمان‬ ‫در همسایگی با کشــورهای متعدد اســت و از سوی دیگر‬ ‫دومین دارنده ذخایر نفت خام در جهان پس از عربســتان‬ ‫ســعودی و دومین دارند ه ذخای ر گا ز جهان پس از روســیه‬ ‫است‪ .‬بنابراین انقالب اســامی ایران تاثیرات بسیاری بر‬ ‫سه ســطح نظام داخلی‪ ،‬نظام بین الملل و نظام منطقه ای‬ ‫داشته است‪ .‬پیش از اینکه انقالب اســامی ایران پیروز‬ ‫شود‪ ،‬نظام بین الملل دوقطبی بود و دنیا به دو قسمت تقسیم‬ ‫شده بود‪ .‬حتی کســانی که تحت عنوان کشورهای عضو‬ ‫جنبش غیرمتعهد بودند نیز ان گونه که باید رفتار نمی کردند‪.‬‬ ‫ایران نیز جزو انها بود اما در واقع براســاس ان سیاســت ها‬ ‫پیش نمی رفت‪ .‬براین اســاس پیروزی انقالب اســامی و‬ ‫ورود عنصر جدید که سازگاری با سیســتم مستقر بر جهان‬ ‫نداشت منجر به فروپاشی نظام دوقطبی حاکم بر جهان شد‬ ‫به خصوص انکــه ایران از هم پیمانی با امریکا خارج شــد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر انقالب اسالمی در دوره ای به پیروزی رسید‬ ‫که دوران جنگ سرد بود و نظام بین الملل به دو دسته بلوک‬ ‫شرق و غرب تقسیم شده بود که این موضوع داللت بر بسته‬ ‫بودن نظام بین الملل داشت‪ .‬شکل گیری یک نظام خارج از‬ ‫بلوک بندیجهانیمنجربهتغییرنظامبین المللیودرنهایت‬ ‫تحوالت بعدی شد‪ .‬فروپاشی بلوک شرق در اواخر دهه ‪ 80‬و‬ ‫اوایل دهه‪ 90‬میالدی نتیجه تحوالتی است که در این نظام‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬موضع انقالب اسالمی در روابط با ابرقدرت های‬ ‫دوره جنگ سرد و نفی سلطه انها و پرهیز از فرو رفتن در قالب‬ ‫یکی از اردوگاه های کالسیک‪ ،‬باعث ورود نیروی سومی در‬ ‫صحنه روابط بین المللی شــد‪ .‬نیرویی که از پتانســیل باال‬ ‫برای تحول افرینی برخوردار بــود و پیروزی انقالب موجب‬ ‫شــد تا به رغم انکه قــدرت متوازنی را دارا نبــود اما با خروج‬ ‫از قطب بندی صــورت گرفته و بی توجهی بــه دو ابرقدرت‬ ‫ســنتی یعنی امریکا و شوروی توانســت روابط بین الملل را‬ ‫تحت الشعاع قرار دهد و روابط متقابل یا یکسویه موجود در‬ ‫اردوگاه های دوگانه را دچار تزلزل کند و دولت های متمایل‬ ‫به اتخاذ مواضع مســتقل تر را وادار به جدایی از اردوگاه ها‬ ‫کرد و روحیه اعتراض نسبت به نظام ســلطه دوقطبی را در‬ ‫انها تقویت کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انقالب اسالمی در دورانی‬ ‫به وقوع پیوست که حکومت پهلوی به دلیل وابستگی شدید‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصادی و نظامی به امریکا‪ ،‬کشور را تبدیل به‬ ‫مستعمره سیاسی این کشــور کرده بود و یکی از حلقه های‬ ‫موثر استراتژی های سیاسی و امنیتی بلوک غرب در مقابله با‬ ‫بلوک کمونیسم به حساب می امد‪ .‬محمدرضا شاه نیز برای‬ ‫جلب بیشتر امریکا در چارچوب به اصطالح مدرنیزه کردن‬ ‫کشور اقدام به اجرایی کردن سیاست هایی کرد که موجب‬ ‫تغییرات بســیار در ارزش ها و هنجارهای ملی و مذهبی شد‬ ‫و در روابط خارجــی نیز با اطاعت محض از سیاســت های‬ ‫کاخ سفید ستون فقرات استراتژی ها‪ ،‬پیمان های سیاسی‬ ‫و امنیتی واشــنگتن در ان زمان به شــمار می امد‪ .‬بنابراین‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬نظام سیاســی جدیدی را وارد معادالت‬ ‫نظام بین المللی کرد که عناصر تشــکیل دهنده ان شــامل‬ ‫عدالت خواهی‪ ،‬دموکراســی مبتنی بــر ارزش های دینی و‬ ‫فرهنگی ملت ها و احترام به کرامت انسانی و بشریت است‪.‬‬ ‫این مولفه ها در واقع مطالبات ملت هایی اســت که سال ها‬ ‫به دنبال رهایی از ظلم قدرت های جهانی و سلطه قدرت های‬ ‫زورگو بودند‪ .‬بنابراین انقالب اســامی در منطقه نیز اثرات‬ ‫بسیاری را ایجاد کرد‪ .‬حال انکه ایران در دوران رژیم قبل در‬ ‫سطح منطقه نیز یک نظام کامال وابسته بود و در واقع مجری‬ ‫ژاندارم امریکا محسوب می شد و به دســتورات این کشور‬ ‫عمل می کرد‪ .‬ایجاد یک نظام مستقل در سطح منطقه که‬ ‫خودش دارای اهداف و اولویت ها و ایجاد یک محور تحت‬ ‫عنوان محور مقاومت بود موجب شد تا نظام بین الملل اثرات‬ ‫بسیاری را مشاهده کند‪ .‬البته مواضع قوی و مستحکم امام‬ ‫خمینی (ره) و خط مشی ایشان در زمینه مناسبات استعماری‬ ‫و سلطه گری حاکم بر نظام بین المللی‪ ،‬به بیداری بسیاری از‬ ‫کشورها و تقویت خوداگاهی میان کشورهای دیگر منطقه‬ ‫شد و به تدریج زمینه واگرایی و گسست نظام سلطه دوقطبی‬ ‫رافراهمکردبنابراینپیروزیانقالباسالمینظاممنطقه ای‬ ‫را نیز تا حد بسیار زیادی تغییر داد‪ .‬از سوی دیگر سیاست نه‬ ‫شرقی و نه غربی موجب شد که ملت های اسالمی برای نیل‬ ‫به هر هدف مشروع سیاسی‪ ،‬به اراده جمعی روی بیاورند که‬ ‫اینارادهنیزنتیجههمبستگیاسالمیاست‪ .‬درحالحاضر‬ ‫ایران یک قطب منطقه ای اســت کــه دارای عرصه نفوذ‪،‬‬ ‫قدرت و تاثیرگذاری اســت‪ .‬امروز پس از گذشت ‪ 37‬سال‬ ‫از پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬گفتمان انقالب فراگیرشده‪،‬‬ ‫به نحوی که ایران یکی از اصلی ترین پایگاه های مقاومت‬ ‫شناخته می شود‪ .‬عدم همســویی ایران با غرب موجب شد‬ ‫غرب چاره اندیشــی کند تــا در برابر نیــروی عظیم انقالبی‬ ‫ایران قرار بگیرد‪ .‬تحمیل جنگ تحمیلی به ایران در اغازین‬ ‫سال های نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران بوده است‪.‬‬ ‫با این وجود انقالب اسالمی توانست نقش ایران در منطقه‬ ‫را تغییر دهد و ایران را از کشــور وابسته به کشوری مستقل‬ ‫مبتنی بر مفهوم دینی تبدیل کند‪ .‬پیروزی انقالب و تاثیر ان‬ ‫در نظام بین الملل و منطقه نیز امروز به خوبی اثر خود را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬به طوری که در شرایط کنونی به دنبال تحقق توافق‬ ‫هســته ای غرب این جایگاه را به رسمیت شــناخته است‪.‬‬ ‫اظهاراتی که در حال حاضر مسئوالن غربی اعالم می کنند‬ ‫اینکه برای حل بحران های منطقه باید با ایران مذاکره کرد‬ ‫به این باور باز می گردد که ایران یکی از قطب های سیاسی‬ ‫منطقهاستکهبدونگفت وگوباانامکانحلبحرانوجود‬ ‫ندارد‪ .‬در سطح داخلی رژیم شــاه‪ ،‬ایران یک نظام وابسته‬ ‫بود که هر گاه غــرب اراده می کرد این نظام ماموریت هایی‬ ‫را انجام دهد و ایران نیز براســاس خواسته واشنگتن عمل‬ ‫می کرد‪ .‬به عنــوان مثال اگــر به گذشــته بازگردیم حضور‬ ‫ایران در عمان برای مبــارزه با چپگرایان ظفــار ماموریتی‬ ‫بود که از ســوی امریکا به ایران محول شــد‪ .‬این نشــان‬ ‫می دهد که ایران در سطح داخلی اختیار چندانی نداشت و‬ ‫کشوری کامال وابسته بود؛ موضوعی که توانست تغییرات‬ ‫بسیاری را در ســطوح مختلف ایجاد کند‪ .‬براساس تعاریف‬ ‫اکادمیک سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی در خارج از‬ ‫مرزهاست‪ .‬قطعا پیروزی انقالب به رهبری امام خمینی(ره)‬ ‫و تالش مردم ایران موجب شــده که سیاست های خارجی‬ ‫ایران تغییر کند و به این دلیل اســت که امروز در مســائل‬ ‫مختلف به اســتقالل دســت یافتیم و از همه مهمتر اینکه‬ ‫به پیشــرفت در ابعاد مختلف پرداختیم از جملــه در برنامه‬ ‫هسته ای‪ ،‬موشــکی‪ ،‬پیشــرفت در علوم نانو و زمینه های‬ ‫مختلف ایران تبدیل به یک الگو در سطح منطقه شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ایران به محور مقاومت تبدیل شده که الگویی‬ ‫برای کشــورهای بســیاری اســت و این یکی از مهمترین‬ ‫تاثیرات انقالب اسالمی محسوب می شود که در سه سطح‬ ‫نمایان شده است‪.‬‬ ‫نرمالیسم سیاسی و «غیرنرمال های عقیدتی»‬ ‫گفتارها‬ ‫هدف نهایی یک دولت نرمال چیست؟‬ ‫فرشاد مهدی پور‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫در گوشــه و کنار عالم سیاســت‪ ،‬گهگاه حرف هایی‬ ‫زده می شــود که نه چندان مــورد توجه قرار می گیــرد و نه‬ ‫بازتاب می یابد اما این بدان معنا نیست که فاقد اهمیت اند‬ ‫و مهم تر از ان‪ ،‬گزارشــگر یک گونه ای تحول زیرپوستی؛‬ ‫تحولی که نشانه نفوذ تحلیل های حاشیه ای یا تئوریزه شدن‬ ‫تغییراتی است که چون کوه یخی می ماند که تنها دماغه اش‬ ‫پیداســت‪ .‬در ایران امــروز‪ ،‬تمایل به رژیم اســرائیل دال‬ ‫پنهانی چنین دگردیسی ای است و حرف هایی که در نسبت‬ ‫با نرمالیزه شدن حاکمیت زده می شود‪ ،‬تداعی کننده چنین‬ ‫باوری‪.‬این ایده‪ ،‬پس از روی کار امدن دولت جدید‪ ،‬در این‬ ‫سو و ان ســو مطرح شــد که همنوا با گرایش های حاکم بر‬ ‫دستگاه اداری امریکا و شکست پروژه هایی نظیر استحاله‬ ‫درونی‪ ،‬فشــار خارجــی و‪ ...‬بهتریــن و انی تریــن اقدام‪،‬‬ ‫ســوق دادن انقالب ســرکش و ناهمخوان «اسالمی» به‬ ‫سمت وضعیتی تعدیل شده است؛ تعدیلی که درون ایران‪ ،‬با‬ ‫شعار «اعتدالگرایی» نیز دارای زمینه هایی بود‪ ،‬به خصوص‬ ‫انکه در کادر بــاالی دولتی‪ ،‬افــرادی حضور داشــتند که‬ ‫به عنوانعاملیامستشار‪،‬عمیقابهایننکتهباوریافتهبودند‬ ‫که همه راه های پیشــرفت ایران از غرب می گذرد‪ .‬دولت‬ ‫نرمال‪ ،‬همان دولت دموکرات مدنظر گروه های تندرو دوران‬ ‫دوم خرداد نیســت‪ ،‬بلکه می تواند زمینه ســاز و مقوم چنین‬ ‫تحولی باشد و از انجا که کشور در شرایط فعالیت یک دولت‬ ‫ن رهایی یافته‪ ،‬پس چنین‬ ‫خاص و استثنایی قرار داشته و از ا ‬ ‫گذاری کامال منطقی و معقول به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در اینجا اولین شــکاف چنین نظریه سازی ای سرباز‬ ‫می کند و عمال دولت کنونی که خــودش را «حقوقدان»‬ ‫در برابر «ســرهنگ» می داند و بــه درجــه ای پایین تر از‬ ‫مردم ســاالربودن تنزل داده می شــود و این پیغام ضمنی‬ ‫تولید می گردد کــه صرفا یک دولت چهارســاله‪ ،‬میانجی‬ ‫و مســتعجل اســت و باید از ان بهره برد تا اهــداف بلندتر‬ ‫و گســترده تر جامه عمل به خود بگیــرد‪ .‬دومین چالش‪،‬‬ ‫وصل کــردن دولت خــاص به رفتارهــای پوپولیســتی و‬ ‫ربط دادن دولت نرمال بــه رفتارهای مقابل بــا ان از یک‬ ‫منظر در ایــران‪ ،‬چنین دوگانه ای صحیح اســت‪ ،‬در واقع‬ ‫دولت کنونی به عنوان یک پیش فرض دستکاری در همه‬ ‫اقدامات دولت پیشین را مدنظر دارد‪ ،‬لیکن نکته اینجاست‬ ‫که خودش تقریبا در همان راهی حرکت می کند که قبلی ها‬ ‫رفته اند‪ ،‬بزرگنمایی یک اقدام در عرصه سیاست خارجی و‬ ‫شــعبده بازی های عجیب و غریب پیامد ان و واکنش های‬ ‫عصبی به منتقدان و‪ ...‬در واقع از ایــن منظر (و بر فرض‬ ‫پذیــرش انتقاد پوپولیســتی بودن) تفاوتی میــان دولتین‬ ‫مذکور وجود ندارد و ان قدر شباهت ها زیاد است که ادعا را‬ ‫به راحتی می توان اثبات کرد‪ .‬سومین گرفتاری نرمالیستی ‬ ‫دانستن دولت کنونی‪ ،‬بدین نکته بازمی گردد که گویا دولت‬ ‫اســتثنایی‪ ،‬خودش را وامدار بحران و دشــمنی می داند و‬ ‫این دولت امده که نظم را جایگزیــن بی نظمی کند و حال‬ ‫انکه در فقــدان مالک‪ ،‬نظم نوپدید هــم نوعی بی نظمی‬ ‫ و دشمن تراشی اســت که مثال به جای روشنگری درباب‬ ‫دشــمن خارجی‪ ،‬مدام از مجاملــه و معامله با ان ســخن‬ ‫می گوید و در عوض نیروهای ناشناخته داخلی را متهم به‬ ‫دشمن می کند‪.‬‬ ‫نقدها و ابهام ها این نرمال زایی بیش از اینهاست اما‬ ‫از سومین اشکال می توان نقبی زد به سناریو غیرنرمالیستی‬ ‫در حال اجرا که برای بقای خود به شکلی کامال توطئه امیز‬ ‫و سازمان یافته‪ ،‬در حال محوکردن دشمنی یک «سگ هار‬ ‫منطقه» اســت؛ در ایــن طراحی‪ ،‬منطقــا اگر بنــا بود تا‬ ‫بحران زدایی صورت بگیرد باید گلوگاه شکل گیری بحران‬ ‫محل خدشه و مناقشــه قرار می گرفت و نه انکه با تغییری‬ ‫عقیدتــی‪ ،‬به دنبال تعویــض زمین بــازی بود‪ .‬بــه بیانی‬ ‫شفاف تر‪ ،‬جبهه مقاومت در ستیز با اســرائیل قرار گرفته‬ ‫و هنگامی کــه نرمالیســت ها از «برجا بودن» ان ســخن‬ ‫می گویند‪ ،‬تمامی جبهه هم سوی مقاومت را در جناح مقابل‬ ‫خود قرار می دهند و دســت به بحران ســازی ای کم نظیر‬ ‫می زنند‪ .‬این بحران ســازی جدید‪ ،‬هم عقبه های حمایت‬ ‫مردمی را مخدوش می کند و هم اعتبار بین المللی کشــور‬ ‫را زیر ســوال می برد و غیرنرمال هــای عقیدتی‪ ،‬مملکتی‬ ‫بی ریشه و تاریخ و تبار را به وجود می اورند که حاضر است‬ ‫در قبــال چند قطعه هواپیمــای بوئینــگ و ایرباس‪ ،‬همه‬ ‫خطوط کلی اش را محو و نابود کند‪.‬‬ ‫زیر پوشــش جلوه کننده نرمالیست شدن یک پویش‬ ‫وسیع برای نابودی ملی در جریان است‪...‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫گفتارها‬ ‫‪21‬‬ ‫فکـر نـو‬ ‫از دریچه ای دیگر‬ ‫ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه‬ ‫علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست‪،‬‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم‪ .‬در واقع‬ ‫این صفحات‪ ،‬صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت‪ .‬نوعی عقالنیت‬ ‫ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند‪.‬‬ ‫ف‬ ‫کر‬ ‫اول‬ ‫دولت‪ ،‬سیاست استراتژیک تجاری را دنبال می کند‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫‪22‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫گفت وگو با دکتر سعید میرترابی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی‬ ‫ارزیابی شــما از قراردادهای اقتصــادی که اخیرا‬ ‫میان ایران و کشــورهایی نظیر فرانســه و ایتالیا‬ ‫منعقد شده چیســت؟ ایا می توان گفت که دولت‬ ‫اقای روحانی در جهت تغییر فضــا از یک جامعه‬ ‫درحال توســعه به جامعــه توســعه یافته حرکت‬ ‫می کند؟‬ ‫یکی از نکاتی که پیرامون قراردادهای امضاشده از‬ ‫سوی دولت اقای روحانی وجود دارد این است که جزییات‬ ‫قراردادها روشن نیســت و انتقاداتی در این باره وجود دارد‪.‬‬ ‫رویکرد دولــت اقای روحانی این اســت که ارتباط بیشــتر‬ ‫نظام سیاسی و اقتصادی ایران با نظام جهانی به نفع ایران‬ ‫اســت‪ .‬این نگاه‪ ،‬پس از پیروزی انقالب اسالمی در برخی‬ ‫دوره ها حاکــم بــوده و در دولت هایــی نظیر دولــت اقای‬ ‫هاشمی رفسنجانی نمود داشته است‪ .‬دولت اقای روحانی‬ ‫نیز همیــن نوع نــگاه را دارد و معتقد اســت که بخشــی از‬ ‫مشکالت توســعه ای کشــور می تواند از طریق ارتباطات‬ ‫بین المللی‪ ،‬اســتفاده از فرصت ها و امکاناتــی که در این‬ ‫ارتباطات وجــود دارد‪ ،‬جذب ســرمایه های خارجی‪ ،‬جذب‬ ‫استعدادهاومهارت هاوهمچنینارتباطعلمیوتکنولوژیک‬ ‫با جهان رفع شود‪ .‬درعین حال منتقدانی هم هستند که این‬ ‫اقدامرانقدمی کنندوبایدگفتکهایندیدگاهقابل نقداست‪.‬‬ ‫در واقع پیرامون توســعه ایران‪ ،‬یکی از رویکردها‪ ،‬ایده ای‬ ‫اســت که دولت اقای روحانی دارد و چاره راه را در ارتباطات‬ ‫بیشتر با جهان خارج می بیند‪.‬‬ ‫شــما می گوییــد که دولــت اقــای روحانــی این‬ ‫قراردادها را راه چاره ای برای رسیدن به توسعه می بیند‪.‬‬ ‫ایا این دیــدگاه می تواند ثمربخش باشــد و ایران را در‬ ‫مسیر توسعه قرار دهد؟‬ ‫توســعه مقوله ای کالن اســت و صرفا نمی توان از‬ ‫طریق این گونه روابط همه مشــکالت را حل کــرد؛ البته باید‬ ‫در نظر داشت که چه تعریفی از توسعه ارائه می شود‪ .‬یکی از‬ ‫مشــکالتی که ما در ایران پس از انقالب داشته ایم این بوده‬ ‫که حتی اجماعی نســبی در ارتباط با کلیت مقوله توســعه در‬ ‫کشور‪ ،‬ابعاد و راه های دستیابی به ان نرسیده ایم‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫ما سند ایران ‪ 1404‬و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را داریم‬ ‫اما این ها اهداف کالن اســت اما درخصوص این که چگونه‬ ‫می توانیم به این اهداف دست یابیم‪ ،‬اجماع جدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته لزومی به اجماع درباره جزییات رســیدن به این اهداف‬ ‫وجود ندارد اما تضاد و تعارض در رسیدن به انها همچنان وجود‬ ‫دارد‪ .‬یکی از مشکالت به موضوع کالن تری بازمی گردد و ان‬ ‫این است که ایا ارتباط ما به کشورهای غربی و اقتصاد جهانی‬ ‫فرصت اســت یا تهدید؟ مجموعه نخبگان ما در نظام پس از‬ ‫انقالب هنوز به اجماع نرسیده اند که ما باید از چه الگویی برای‬ ‫ارتباط با جهان خارج و اقتصاد جهانی پیروی کنیم‪.‬‬ ‫شما می گویید که منتقدان دولت اقای روحانی‪،‬‬ ‫انتقاداتی را نسبت به دیدگاه توسعه گرایانه ایشان‬ ‫و نوع نگاهی که در ارتباط با جهــان خارج دارند‪،‬‬ ‫مطرح می کنند و در ایــن خصوص با قراردادهای‬ ‫اخیر اســتناد می کنند‪ .‬چه استدالالتی برای این‬ ‫انتقادات وجود دارد؟‬ ‫یکی از ایده هایــی که وجود دارد این اســت که ما‬ ‫کشــوری هســتیم که برمبانی درامدهای نفتی و سرمایه ها‬ ‫و درامدهایــی که از این محل حاصل می شــود‪ ،‬کشــور را‬ ‫اداره می کنیم؛ بنابراین با کمبود سرمایه مواجه نیستیم‪ .‬در‬ ‫تزهای لیبرالی اقتصاد توسعه بیان می شود یکی از مهمترین‬ ‫مشکالت کشورهای جهان سوم‪ ،‬کمبود سرمایه است و باید‬ ‫این معضل از طریق ارتباط با سرمایه های جهانی رفع شود‪.‬‬ ‫دیدگاه دیگری که من تا حدی به ان اعتقاد دارم‪ ،‬این است‬ ‫که ما با کمبود سرمایه مواجه نیستیم بلکه دچار سوء مدیریت‬ ‫ســرمایه هســتیم‪ .‬نقد این نوع نــگاه که اگر ما بــا غرب در‬ ‫ارتباط باشــیم که بخواهیم به ســرمایه های بیرونی دست‬ ‫یابیم‪ ،‬شروطی پیش پای ما می گذارد؛ این تجربه ای است‬ ‫که دولت اقای هاشمی رفسنجانی داشــت؛ یعنی دولت از‬ ‫نهادهای بین المللی وام های مشروط اخذ کرد یا شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری بین المللی قواعدی برای همکاری داشتند‪.‬‬ ‫بنابراین این ســوال پیش می اید که وقتی ما مشکل کمبود‬ ‫سرمایه نداریم‪ ،‬ایا الزم است که در مسیر جذب سرمایه های‬ ‫خارجی حرکت کنیم؟ نقد دیگری که وجود دارد این است که‬ ‫مامی توانیمدرموضوعارتباطباشرکت هاوموسساتخارجی‬ ‫و کشورهایی که دارای منابع سرمایه ای هستند‪ ،‬دو نوع نگاه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اول این که ما از انها جنس و کاالی مصرفی‬ ‫خریداری کنیم و ما به انها وابستگی داشته باشیم و حالت دوم‬ ‫این است که قراردادهای سرمایه ای با انها منعقد کنیم و انها‬ ‫را وارد چرخه اقتصاد و تولید داخلی کنیم تا زمینه های انتقال‬ ‫فناوری‪ ،‬مدیریت و تجربیات انها فراهم شود‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫انتقاداتی که مطرح شده‪ ،‬این اســت که در این قراردادها‪،‬‬ ‫چنین نگاهی لحاظ نشده است؛ ما برای خرید این هواپیماها‬ ‫هزینه فراوانــی پرداخته ایــم درحالی که می توانســتیم در‬ ‫مسیری گام برداریم که برای مثال‪ ،‬شرکت ایرباس بخشی از‬ ‫فناوری خود را به ایران منتقل کند‪ .‬ما به واسطه تحریم ها در‬ ‫تولید پهپاد‪ ،‬صنایع موشکی و هوافضا تجربیات خوبی داریم‬ ‫و در هوانوردی تجاری نیز بخشی از این تجربیات قابل انتقال‬ ‫اســت‪ .‬اتفاقی که اکنون رخ داده‪ ،‬بیشــتر جنبه خرید دارد‬ ‫و این که انها بــه ما هواپیما داده انــد‪ ،‬در قالب خرید کاالی‬ ‫الکساندر دوگین هفته گذشته‬ ‫به ایران امد‬ ‫مصرفی قابل ارزیابی است نه جذب سرمایه‬ ‫یاانتقالفناوری‪.‬مامی توانستیممانندبرخی‬ ‫دیگر از کشورها مانند چین‪ ،‬تکنولوژی پرواز‬ ‫را از کشــورهای خارجی بگیریم اما در این‬ ‫قراردادها این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫اما درعین حــال‪ ،‬می توان مزایایی‬ ‫نیــز بــرای این گونــه قراردادهــا‬ ‫برشــمرد‪ .‬برای مثــال در موضوع‬ ‫خریــد هواپیما کــه به ان اشــاره‬ ‫کردید‪ ،‬ما پیش از این مشــکالت‬ ‫عدیــد ه ای در امنیــت هوایــی‪،‬‬ ‫نگهداری و تعمیر هواپیماها داشتیم که با خرید‬ ‫ناوگان جدید هوایی بخشی از این مشکالت حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این سخن درستی است اما باید در این گونه مسائل‪،‬‬ ‫برنامه بلندمدتــی تدوین کنیم و بدانیم کــه ایا می خواهیم‬ ‫در صنعت هواپیماســازی تجاری وارد شــویم یا نه‪ .‬ما نباید‬ ‫پس از ان که در دوره تحریم ها در این گونه صنایع مبادرت‬ ‫به ســرمایه گذاری کردیم‪ ،‬مســیر خــود را تغییــر دهیم و‬ ‫مصرف کننده باشــیم‪ .‬یــک معنای ایــن قراردادها همین‬ ‫اســت و این بدین معناســت که ما یک اســتراتژی مدون‬ ‫نداریم‪ .‬اگر معتقد باشــیم که فناوری هوایی در اختیار چند‬ ‫شــرکت بین المللی اســت‪ ،‬این سخن درست اســت اما ما‬ ‫بازار جذابی برای کشورهای خارجی هســتیم و انها تمایل‬ ‫دارند که با ما همکاری کنند؛ بنابراین ما می توانیم بخشــی‬ ‫از ســاخت قطعات را انجام دهیم‪ .‬ما بــا توجه به تجربه ای‬ ‫که داریم و پتانســیل بازار داخلی‪ ،‬می توانیم در این مسیر‬ ‫گام برداریم اما رویکرد قراردادها این نبود بلکه شــتابزدگی‬ ‫مصلحت در فقه سیاسی‬ ‫شیعه چگونه است‬ ‫پس از رفع تحریم ها عامل اصلی انعقاد این‬ ‫قراردادها بوده و نگاه بلندمدت در ان لحاظ‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ما ایــن قراردادهــا را در چارچوب‬ ‫کدام یک از نظریات توسعه می توانیم‬ ‫بررسی کنیم؟‬ ‫اگر مــا در نظریات جدیدتــر وارد‬ ‫شــویم‪ ،‬نظریه ای تحت عنوان سیاســت‬ ‫اســتراتژیک تجاری وجود دارد که معتقد‬ ‫اســت کشــوری کــه بخــش خصوصی و‬ ‫موسســات اعتباری اش امکانــات مالی و‬ ‫تجربه کافی رابرای حضــور در بازارهای بین المللی ندارد‪،‬‬ ‫باید دولت از انها حمایت کند‪ ،‬منابع مالی در اختیار انها قرار‬ ‫دهد‪ ،‬میان این موسســات و شرکت ها با شــرکای خارجی‬ ‫ارتباط برقرار کند و بــرای انها بازار ایجاد کنــد‪ .‬دولت باید‬ ‫سیاستیطراحیکندوبگویدکه مامی خواهیمدرچندحوزه‪،‬‬ ‫فناوری های مان را در بخش خصوصی و دولتی شناســایی‬ ‫کنیم و امکانات موجود را ارزیابی کنیم و ارتباطات بین المللی‬ ‫را به گونه ای طراحی کنیم کــه توانمندی های داخلی ما را‬ ‫در این حوزه ها ارتقا بخشــد و شرکت هایی داشته باشیم که‬ ‫بتوانند در کشــورهای دیگر فعالیت کنند‪ .‬سیاست خارجی‬ ‫دولت باید در مسیری باشــد که چنین مسیری را هموار کند‬ ‫و در فضایی که اکنون به واسطه رفع تحریم ها ایجاد شده‪،‬‬ ‫زمینه مناســبی برای چنین اتفاقی وجــود دارد‪ .‬عملکرد ما‬ ‫باید هدفدار باشــد نه این که منفعالنه عمــل کنیم؛ این که‬ ‫گرفتار برنامه ریزی انها شویم به نفع ما نیست و باید خودمان‬ ‫طرح داشته باشیم تا موفق شویم‪ .‬گام اول این است که در‬ ‫بازارهای منطقه ای حضور فعال داشته باشیم‪.‬‬ ‫حاتمی کیا از خطر داعش‬ ‫سخن گفت‬ ‫نک‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ l‬اولین نشست عصر ترجمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ l‬کالس های برجام در مدارس‬ ‫پیرو مکتب نوسازی‬ ‫درنظریاتتوسعه شایدبتوانیمدولتاقایدکترروحانی‬ ‫را در چارچــوب دولت های توســعه گرا بگنجانیــم‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی های این دولت ها این اســت که مناســبات گسترده‬ ‫بین المللی دارند و به دنبال توســعه مناســبات هســتند‪ .‬این‬ ‫دولت ها در این چارچوب‪ ،‬به چند مورد توجه جدی دارند؛ اول‬ ‫اینکهبهتنش زداییکمکمی کنندودوماینکهبه دنبالکسب‬ ‫فرصت های اقتصــادی در چارچوب اقتصاد ملی هســتند‪.‬‬ ‫بنابراین باید تالش های دولت یازدهم در انعقاد قراردادهای‬ ‫اقتصادی با اروپا و توسعه مناسبات با کشــورهای دیگر را در‬ ‫این چارچوب مورد بحث و بررســی قــرار داد‪ .‬البته کم وکیف‬ ‫این قراردادها می تواند موضوع بررســی دیگری باشد اما اگر‬ ‫بخواهیم در یک تحلیل کلی صحبت کنیم‪ ،‬می توان گفت‬ ‫کهدرچارچوبنظریاتدولتتوسعه گرامعنامی یابد‪.‬البتهما‬ ‫نمونه هایدیگریازایننوعنگاهدردولت هاراپسازپیروزی‬ ‫ عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی کرج‬ ‫‪3‬‬ ‫هفته گذشــته اداره اموزش و پرورش‬ ‫شــهر تهران «کالس های برجام» شــامل‬ ‫چهار ســاعت مطالعه و تحقیــق با موضوع‬ ‫برجام با محتوای مشخص به عنوان فعالیت‬ ‫فوق برنامه یا فعالیت های مکمل درس تاریخ‬ ‫را به مدارس دوره متوســطه دوم ابالغ کرد‬ ‫تا پس از تصویب شــورای مدارس‪ ،‬اجرایی‬ ‫شود؛ اقدامی که در رســانه ها خبرساز شد‪.‬‬ ‫پس از اجــرای این طرح‪ ،‬حجت االســام‬ ‫حســن روحانــی رییس جمهــور بــه همراه‬ ‫علی اصغر فانــی وزیر امــوزش و پرورش به‬ ‫دو مدرسه در تهران رفت تا از این کالس ها‬ ‫بازدید کند‪.‬‬ ‫‪ l‬درسگفتارهایی که کتاب شد‬ ‫کتاب درســگفتارهای «فلســفه حق‬ ‫و فلســفه حقــوق عمومــی» از مجموعــه‬ ‫درســگفتارهای دکتر محمد راســخ اســتاد‬ ‫حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ‪ 119‬صفحه‬ ‫و به بهای هشت هزار تومان توسط انتشارات‬ ‫خانه اندیشمندان علوم انســانی منتشر شده‬ ‫اســت‪ .‬این کتــاب شــامل ده درســگفتار با‬ ‫عناوین مفهوم حق‪ ،‬حق شــخصی و عینی‪،‬‬ ‫نظریه هــای معنایی حق‪ ،‬مبانــی حق‪ ،‬دفاع‬ ‫ســلبی از غایت بودن انســان‪ ،‬هدف فلسفه‬ ‫حقــوق عمومی‪ ،‬حقــوق عمومــی و حقوق‬ ‫شهروندان‪ ،‬وظایف حکمرانی‪ ،‬مقام حکومت‬ ‫و قدرت موســس‪ ،‬حکمرانی و امر سیاســی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫دکتر رضا شیرزادی‬ ‫انقالب اسالمی داشته ایم اما دولت فعلی یکی از این گونه‬ ‫دولت ها به شــمار می رود که تالش می کند اقتصاد ملی را‬ ‫در تعامل با اقتصاد بین المللی‪ ،‬ســرمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫همکاری های مشترک فنی و تکنولوژیک و پیوند خوردن‬ ‫اقتصاد داخلی به اقتصاد بین المللی موردتوجه قرار دهد‪.‬‬ ‫از این منظر می توان گفت که امید می رود مدیریت داخلی‬ ‫توسعه بتواند از این همســازی ها بهره های الزم را بگیرد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم دولت یازدهم را زیرمجموعه یکی از نظریات‬ ‫توســعه قرار دهیم‪ ،‬شــاید بتوان گفت که بنیاد ان مکتب‬ ‫نوسازی اســت اما از انجایی که تاکید ویژه ای بر سیاست‬ ‫خارجی و گســترش مناســبات اقتصــاد بین المللی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می توان گفت که مالحظاتی از مکتب نظام جهانی‬ ‫نیز در ان دیده شده اســت‪ .‬البته مکتب نظام جهانی یک‬ ‫مکتب چپ گراســت درحالی که گرایش های دولت اقای‬ ‫دکتر روحانی گرایش های چپ گرایانه نیستند؛ اما اتفاقی‬ ‫که از دهه‪ 1980‬و‪ 1990‬میالدی رخ داده‪ ،‬این اســت که‬ ‫نظریه پردازان مکتب نوسازی به الزامات بین المللی توجه‬ ‫بیشتریدارند‪.‬بنابراینمی توانیماینمسالهراجزومطالعات‬ ‫متاخر و جدید مکتب نوسازی بگنجانیم که برخی از وجوه‬ ‫مکتبنظام جهانیرانیزموردمالحظهقرارمی دهد‪.‬‬ ‫نخستین نشســت «عصر ترجمان» با‬ ‫موضوع نقد و بررسی کتاب «استعمارزدایی‬ ‫از روش» سه شنبه گذشــته بیستم بهمن ماه‬ ‫با حضور احمد نادری مترجم کتاب‪ ،‬ابراهیم‬ ‫فیــاض اســتاد دانشــگاه تهــران‪ ،‬محمــد‬ ‫توحیدفام عضو کمیته جامعه شناسی سیاسی‬ ‫انجمــن علوم سیاســی ایــران در موسســه‬ ‫ترجمان علوم انســانی برگزار شــد‪ .‬نادری از‬ ‫چهار نوع اســتعمار سنتی‪ ،‬کالســیک‪ ،‬نو و‬ ‫فرانو نام برد و توحیدفام نیــز ترجمه کتاب را‬ ‫روان‪ ،‬دلنشین و قابل فهم خواند‪.‬‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫مرد پشت پرده روس در تهران‬ ‫تقدم مصلحت نظام‬ ‫بر احکام شرعی؟‬ ‫هشدار اقای کارگردان‬ ‫‪23‬‬ ‫ک ت اب‬ ‫ناگفته هایدیپلمات‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫‪24‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫روایت موسویان از‬ ‫بحران هسته ای ایران‬ ‫مراسم رونمایی از کتاب «روایت بحران هسته ای‬ ‫ایران؛ ناگفته های یک دیپلمات» به قلم سید حسین‬ ‫موسویان دیپلمات باسابقه جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫هفته گذشته در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل‪،‬‬ ‫رحمان قهرمانپور مترجم کتاب روایت بحران هسته ای‬ ‫ایران‪،‬حجت االسالمسید محموددعاییمدیرموسسه‬ ‫اطالعات و سید رضا صالحی امیری رئیس مرکز اسناد‬ ‫و کتابخانه ملی به بیان نظرات خود پیرامون کتاب تازه‬ ‫انتشاریافتهحسینموسویانودیدگاه هایاوپرداختند‪.‬‬ ‫«روایت بحران هسته ای‪ ،‬ناگفته های یک دیپلمات»‬ ‫نوشته سیدحسین موسویان‪ ،‬معاون پیشین سیاست‬ ‫خارجیدبیرخانهشورایامنیتملی‪،‬عضوپیشینارشد‬ ‫تیم هسته ای و سفیر اسبق ایران در المان‪ ،‬تصویری‬ ‫متفاوت از بحران هســته ای در ‪ 12‬سال گذشته ارائه‬ ‫می دهد؛ تصویری کمتر دیده شــده از پشــت صحنه‬ ‫بسیاری از وقایعی که در شکل گیری و مدیریت بحران‬ ‫هســته ای تاثیرگذار بوده اند‪ .‬روایت های دســت اول‬ ‫موسویان از پشت پرده برخی مسائل جنجالی از جمله‬ ‫در موضوع تبادل سوخت‪ ،‬پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم‬ ‫بین المللیغنی سازی‪،‬سانتریفیوژ‪،P2‬استعفاودرواقع‬ ‫کناره گیریعلیالریجانی‪،‬ترکمانچاینامیدنپروتکل‬ ‫الحاقی از سوی والیتی‪ ،‬کناره گیری مهندس اقازاده‪،‬‬ ‫مذاکرات پاریــس و ده ها موضوع دیگــر این کتاب را‬ ‫متمایز می کند‪ .‬کتاب را نشــر تیســا روانه بــازار کرده‬ ‫است؛ ناشری که پیش از این کتاب ایران و امریکا را از‬ ‫موسویان منتشر کرده بود‪« .‬ریشه های تاریخی و سیر‬ ‫توسعه تدریجی برنامه هسته ای ایران»‪« ،‬نخستین‬ ‫بحران وقایــع و اتفاق های پیش از صدور نخســتین‬ ‫قطعنامه اژانس بین المللی انرژی اتمی (مهر)»‪« ،‬از‬ ‫تهران تا پاریــس»‪« ،‬از توافق پاریس تــا انتخابات‬ ‫ریاست جمهوریسال‪«،»۸۴‬دورانالریجانی ؛منافع‪ ،‬‬ ‫رویکردها و شعارهای سیاســی متفاوت»‪« ،‬به سوی‬ ‫شــورای امنیت ؛ شــورای حکام اژانس پرونده ایران‬ ‫را به شــورای امنیت ارجاع می دهــد»‪« ،‬ورود مجدد‬ ‫شــورای امنیت به موضوع و شــرایط جدید داخلی»‪،‬‬ ‫«ایران تنها ؛ دوران جلیلی»‪« ،‬ورود امریکا به موضوع‬ ‫هسته ای»‪« ،‬وخیم تر شدن بحران»‪« ،‬نتیجه گیری؛‬ ‫مقایسه سیاست های هسته ای خاتمی و احمدی نژاد»‬ ‫و «سخن پایانی ؛ از ژنو تا لوزان» عناوین سرفصل های‬ ‫این کتاب هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬کتــاب «روایــت بحــران هســته ای ایــران؛‬ ‫ناگفته های یــک دیپلمــات» در ‪ 685‬صفحه با قطع‬ ‫رقعی و جلد گالینگور ‪ ،‬سیزدهمین کتاب از مجموعه‬ ‫کتاب های گفت وگوی انتشارات تیسا است و با قیمت‬ ‫پشــت جلد ‪49‬هزار تومــان از ‪ 12‬بهمن ماه بــه بازار‬ ‫عرضه شده است‪ .‬در نشست رونمایی از کتاب جدید‬ ‫حسین موسویان‪ ،‬مدیر انتشارات تیسا خبر داد که این‬ ‫دیپلمات باسابقه‪ ،‬در حال نگارش کتابی جدید است که‬ ‫به زودی منتشر می شود‪.‬‬ ‫فکر روز‬ ‫مانیفست راست مدرن‬ ‫ســند مواضع حزب کارگــزاران ســازندگی ایران که‬ ‫مکمــل مرامنامه و اساســنامه این حزب اســت‪ ،‬در اولین‬ ‫کنگره سراسری این حزب که با حضور بیش از ‪ 700‬نفر از‬ ‫اعضای این حزب از سراســر کشور در سالن همایش های‬ ‫رایزن برگزار شد‪ ،‬به تصویب رسید‪ .‬این سند در هفت گفتار‬ ‫مشــتمل بر حزب ازادیخواه معتدل‪ ،‬متدین‪ ،‬توسعه گرا‪،‬‬ ‫شــهروندمحور‪ ،‬عدالتخــواه‪ ،‬اصالح طلــب و صلح طلب‬ ‫و بــا تاکید بر اصــول جامعه بــاز‪ ،‬حکومت معتــدل‪ ،‬دین‬ ‫رحمانی‪ ،‬برابری حقوق زنان و مردان‪ ،‬انتخابات‪ ،‬احزاب و‬ ‫رسانه های ازاد و امنیت ملی تدوین شده است‪ .‬در بخشی‬ ‫از این سند‪« ،‬کارگزاران ســازندگی ایران» حزبی سیاسی‪،‬‬ ‫قانونــی و برامــده از ارمان های انقالب اســامی معرفی‬ ‫شده که می کوشــد در چارچوب قانون اساســی با فعالیت‬ ‫تشــکیالتی به بهبود و اصالح مدیریت کشور و حاکمیت‬ ‫اصول «حکمرانی خوب» کمک کند‪ .‬در این سند همچنین‬ ‫عنوان شده که کارگزاران مواضع سیاسی و فکری خود را در‬ ‫اندیشه سیاسی‪ ،‬یک حزب ازادیخواه معتدل‪ ،‬در اندیشه‬ ‫دینی یک حزب ازادیخواه متدین‪ ،‬در اندیشــه اقتصادی‬ ‫یک حزب ازادیخواه توسعه گرا‪ ،‬در اندیشه اجتماعی یک‬ ‫حــزب ازادیخواه شــهروندمدار‪ ،‬در اندیشــه حقوقی یک‬ ‫حزب ازادیخواه عدالتخواه‪ ،‬در سیاست داخلی یک حزب‬ ‫ازادیخــواه اصالح طلب و در سیاســت خارجی یک حزب‬ ‫ازادیخــواه صلح طلب می داند‪ .‬بخش هــای مختلف این‬ ‫سند در ادامه این نشست‪ ،‬به رای اعضای حزب کارگزاران‬ ‫گذاشته شد و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در ایــن کنگــره غالمحســین کرباســچی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫چهره‬ ‫کارگزاران‪ ،‬با مروری بر ادوار مختلف فعالیت این حزب که‬ ‫از سال ‪ 74‬و با اعالمیه شانزده نفر از وزرای دولت هاشمی‬ ‫رفسنجانی اغاز به کار کرد‪ ،‬گفت‪« :‬برنامه حزب کارگزاران‬ ‫ســازندگی مبارزه‪ ،‬جنگیــدن و پنجه در روی رقبا کشــیدن‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه ما معتقدیم حزب سیاســی باید فعالیت قانونمند‬ ‫و اخالقی داشته باشد و اصول اساسی یک رقابت سیاسی‬ ‫را سرلوحه کار خود قرار دهد‪ ».‬او اغاز دولت حسن روحانی‬ ‫را موجب ایجاد روحیه امید در جهت گسترش فعالیت های‬ ‫سیاسی خواند و خاطرنشان کرد‪« :‬در این دوران دوستان ما‬ ‫در سراسر کشور فعال شدند و امروز شرایطی وجود دارد که‬ ‫می توانیم منطبق با اساسنامه فعالیت کنیم‪».‬‬ ‫در اولیــن کنگــره حــزب کارگــزاران ســازندگی‪،‬‬ ‫اعضای شــورای مرکزی این حــزب نیز انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫برایــن اســاس فرزانه تــرکان‪ ،‬شــهربانو امانــی‪ ،‬فاطمه‬ ‫ســادات مقیمی‪ ،‬اســفندیار عشــوری‪ ،‬مختار طاهریان‪،‬‬ ‫محسن هاشــمی‪ ،‬ســعید لیالز‪ ،‬محمــد عطریانفر‪ ،‬علی‬ ‫ هاشــمی‪ ،‬جهانبخش خانجانــی‪ ،‬ســید محمود علیزاده‬ ‫طباطبایی و احمد نقیب زاده در کنار تعدادی دیگر از اعضای‬ ‫شــورای مرکزی که عضویت شان برای یک ســال تمدید‬ ‫شــده‪ ،‬تمام ‪ 25‬نفر عضو این شــورا را تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬غالمحسین کرباسچی‪ ،‬سیدحسین‬ ‫مرعشی‪ ،‬فائزه هاشــمی‪ ،‬رضا امراللهی‪ ،‬محمد قوچانی‪،‬‬ ‫عباس اقاعلیخانی‪ ،‬سیدحســین هاشمی‪ ،‬غالمرضا پناه‪،‬‬ ‫هدایت اللــه اقایی‪ ،‬پروانــه مافی و معصومــه کفایتی نیز‬ ‫دیگر اعضای شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مرد پشت پرده روس در تهران‬ ‫الکساندر دوگین هفته گذشته به ایران امد‬ ‫الکســاندر دوگین هفته گذشــته به تهران امد؛ مرد‬ ‫روس تباری که نامش در سال های اخیر بسیار مطرح شده‬ ‫و او را «عقل پوتین» می نامند‪ .‬او دانشــمند علوم سیاسی‬ ‫است که ایدئولوگ خالق امپراطوری اوراسیا است‪ .‬دوگین‬ ‫بارها به ایران ســفر کرده و با دانشــگاهیان و پژوهشگران‬ ‫علوم انســانی دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت‪ .‬او را مرد‬ ‫پشت پرده روسیه می نامند که تاثیر بسیاری بر رئیس جمهور‬ ‫و و دانشمندان روسیه دارد؛ تا جایی که پوتین از سال ‪2013‬‬ ‫تاکنون مواضعش را در سیاست خارجی و داخلی براساس‬ ‫ایدئولوژی دوگین پایه گذاری کرده و بــر روی همکاری با‬ ‫شرق و مقابله با سیاست های غربی متمرکز شده است‪ .‬تاثیر‬ ‫نویسنده کتاب تئوری چهارم سیاست بر پوتین تا جایی است‬ ‫که او در سخنانش بارها از عبارات موردعالقه دوگین یعنی‬ ‫«محافظه کاری» و «روسیه جدید» استفاده کرده است؛‬ ‫سیاستی است که فیلسوف ‪ 54‬ساله روسی ان را با عنوان‬ ‫اوراسیایی گری مطرح کرده است‪ .‬براساس این ایده‪ ،‬نگاه‬ ‫روسیه باید به جای غرب بر گســترش همکاری ها با شرق‬ ‫و کشورهایی باشد که در گذشــته بخشی از شوروی سابق‬ ‫بوده اند‪ .‬دوگین در تئوری خــود جایگاه مهمی برای رابطه‬ ‫با ایران قائل اســت‪ .‬فیلســوف ملی گرای روس که زمانی‬ ‫به عضویــت «کا‪.‬گ‪.‬ب» درامده بود حــاال از مهم ترین‬ ‫مهره ها در تعیین سیاست های روسی ه است و عالقه ویژه ای‬ ‫به همکاری با ایران برای ایســتادگی در مقابل غرب دارد‪.‬‬ ‫او البته مخالفان سرســختی دارد که او را به افراطی گری‬ ‫متهم می کنند‪.‬‬ ‫او هفته گذشته در نشســت راهبردی «نقش ایران و‬ ‫روسیه در جهان در حال گذار» در دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫حضور یافت؛ مراســمی که به همت انجمــن علمی روابط‬ ‫بین الملل و با همکاری پژوهشگاه مطالعات جهان در سالن‬ ‫شهید بهشتی دانشــکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد‪.‬‬ ‫دوگین در این مراســم گفت‪« :‬روسیه در سوریه برای یک‬ ‫جهان چندقطبــی می جنگد‪ ».‬او در چهارمین شــب علوم‬ ‫انسانی نیز از لزوم بازگشت به هویت و اصالت مشرق زمینی‬ ‫سخن گفت و اظهار داشت‪« :‬فرهنگ انتظار میان روسیه‬ ‫و ایران مشترک است‪».‬‬ ‫مصلحت در فقه سیاسی شیعه چگونه است‬ ‫نشســت علمی «جایگاه مصلحت در فقه شیعه» با‬ ‫حضور دکتر داود فیرحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫ایت الله ابوالقاسم علیدوست‪ ،‬استاد حوزه و دانشگاه و دکتر‬ ‫سیدعلی میرموسوی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این نشست اساتید مفهومی از مصلحت و فقه‬ ‫را بیان کردند و به تبادل نظر میان کاربرد و چگونگی استفاده‬ ‫از مصلحت در نظام سیاسی‪ ،‬حکومتی و دینی پرداختند‪.‬‬ ‫دکتر فیرحی در این نشست به مفهوم مصلحت اشاره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬در ادبیات سیاســی واژه ای وجود دارد به نام‬ ‫«مصلحت دولت و حکومت» که البتــه مفهوم مصلحت‬ ‫در فقه اسالمی اعم از شیعه و سنی این نیست؛ بنابراین از‬ ‫بحث مصلحت خیلی نباید معتقد به مصلحت نظام سیاسی‬ ‫و دولت شــویم‪ ».‬او در ادامه گفت‪« :‬مبنای تولید شرعی‬ ‫مصلحت به عنوان مالک کشف؛ احکام مصالح و مفاسد‬ ‫شــرعی به عنوان یک دلیــل عقلی؛ مصلحــت به عنوان‬ ‫ح ترخیص‬ ‫معیاری برای تعدیل حکم شــرعی ماننــد مصال ‬ ‫و ازادی و چهــارم مصلحت در حــوزه احکامی مثل صدور‬ ‫حکم قضایی و حکومتی؛ بحث هایی هســتند که همیشه‬ ‫روی انها مناقشه بوده اســت‪ ».‬ایت الله علیدوست نیز در‬ ‫این نشست ابتدا واژه ها و مفاهیم مصلحت و فقه را به طور‬ ‫جداگانه توضیح داد و گفت‪« :‬ما به راحتی می توانیم بدون‬ ‫انکه فقیهی از انضباط فقهی خارج شود به تعبیر امام راحل‪،‬‬ ‫فقه سنتی و حوزوی را با جان و دل حفظ کنیم و در عین حال‬ ‫مصلحت را به عنوان یک نهاد تعریف شده در فقه تعبیه کرد‬ ‫ولی باید برای این کار بومی سازی شود و ان را در حقوق نیز‬ ‫بیاوریم‪ .‬ما معتقدیم از مصلحت می شود در کشف حکم‪،‬‬ ‫در تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده‪ ،‬در‬ ‫تطبیقات‪ ،‬اصرار احــکام قضایی یا غیرقضایی و همچنین‬ ‫در تفسیر نصوص استفاده کرد که نام ان را کار ایی ابزاری‬ ‫و تفسیری می نامم که در بســیاری از مواقع تفسیر ایات و‬ ‫روایات در ســایه مصلحت موجب می شــود یک نص عام‬ ‫خاص و یک نص خاص عام معنا شود‪».‬‬ ‫در ادامــه این نشســت‪ ،‬حجت االســام ســیدعلی‬ ‫میرموســوی با بیان اینکه موضوع مصحلت یک موضوع‬ ‫مناقشــه برانگیز در فقه سیاســی در دوران معاصر است‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬یکــی از کاربردهــای مصلحــت تحت عنــوان‬ ‫مصلحت نظام اســت که با کاربرد مطلق ان متفاوت است‬ ‫و همین مناقشه برانگیز شده است‪».‬‬ ‫او با اشــاره بــه اینکه در جمهــوری اســامی ایران‬ ‫مصلحت نظام مقدم بر احکام شــرعی دانســته شد و چند‬ ‫مقدمه داشت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬ما نظامی داریم که می توانیم‬ ‫به این نظام‪ ،‬مستقل از شریعت توجه کنیم؛ دوم اینکه این‬ ‫نظام مصلحت و مفسده ای دارد؛ ســوم اینکه مصلحت و‬ ‫مفسده این نظام ممکن است در تعارض با شریعت قرار گیرد‬ ‫و چهارم اینکه اگر در جایی مصلحت این نظام در تعارض با‬ ‫شریعت قرار گرفت ان زمان مقدم بر احکام شرع می شود‪».‬‬ ‫هشدار اقایکارگردان‬ ‫حاتمی کیا از خطر داعش سخن گفت‬ ‫دارند برای جلوگیری از خطرات و احتماال بمب گذاری این‬ ‫کار را می کنند ولی سوال اینجاست که بمب گذاری از جانب‬ ‫چه کسی؟ اتفاقی رخ داده و فیلمسازان ما باید این موضوع‬ ‫را درک کنند‪ ».‬او با بیان اینکه امروز مدافعان حرم به خارج‬ ‫از کشور می روند تا جنگ به مرزهای ما کشیده نشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«با این حال سینمای ما به این مســاله کاری ندارد و هنوز‬ ‫فیلمســازان ما از کریدورهای امنیتــی می گذرند و خطر را‬ ‫ی که تا موشک های صدام به‬ ‫احساس نمی کنند؛ مانند روز ‬ ‫تهران نرسید‪ ،‬برخی متوجه جنگ نشدند‪ ».‬این کارگردان‬ ‫باسابقه ســینما اضافه کرد‪« :‬فیلمســازانی که فرزندان ما‬ ‫هستند و قصد و غرضی هم ندارند‪ ،‬هنوز با وضعیت موجود‬ ‫و شرایط حســاس فعلی اشنا نشــده اند و دلیل این امر هم‬ ‫ان است که به انها نمی گویند چه چیزی در حال رخ دادن‬ ‫است؛ الزم است فیلمسازان ما شــرایط را ببینند و بفهمند؛‬ ‫انگاه متوجه می شوند وظیفه شان چیست‪».‬‬ ‫حاتمی کیــا با بیان اینکــه هنوز ناگفته هــای زیادی‬ ‫وجــود دارد گفت‪« :‬مــا به فیلمســازان جــوان نگفته ایم‬ ‫شرایط چیســت ‪ ،‬انها هم فقط دغدغه های اطراف خود را‬ ‫می بینند و به ان می پردازند؛ انها هنــوز درک نکرده اند که‬ ‫داعش چیســت و چرا با همه ادیان و مذاهب و همه عقاید‬ ‫مخالف است‪».‬‬ ‫او از لزوم تدارک ســفرهایی برای متولیان فرهنگ و‬ ‫ســینما برای حضور در جبهه های نبرد با تکفیری ها سخن‬ ‫گفت و ان را دغدغه ای اساســی خواند که مربوط به امروز‬ ‫نیست بلکه همواره این مشکل وجود داشته که اگر فیلمساز‬ ‫دردی دارد‪ ،‬گویی مربوط به عالم دیگری است‪.‬‬ ‫در روزهــای ابتدایی هفته گذشــته ســایت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران اخباری مبنی بر اینکه یکی از معتبرترین‬ ‫موسســه های بین المللی دنیــا قصد دارد با «مســتر‬ ‫کارت» وارد بازار ایران شــود‪ ،‬منتشــر کرد؛ خبری که‬ ‫زمزمه های حضور این کارت اعتباری را که خریدهای‬ ‫خارجی را برای عموم مردم ممکن می ســازد‪ ،‬بر ســر‬ ‫زبان ها انداخت‪ .‬مســترکارت‪ ،‬شــرکت خدمات مالی‬ ‫امریکایــی و چندملیتی اســت که از طریــق پردازش‬ ‫پرداخت های بین بانکــی بازرگانــان و همچنین از راه‬ ‫صدور کارت های اعتباری به بانک ها یا اتحادیه های‬ ‫اعتباری کــه از خریداران یــا اســتفاده کنندگان از نام‬ ‫تجاری مســتر کارت برای خرید انواع کاال یا خدمات‪،‬‬ ‫به صورت کارت اعتباری استفاده می کنند‪ ،‬درامد کسب‬ ‫می کند‪ .‬بر این اساس عموم مردم می توانند از ان برای‬ ‫پرداخت های خرد در فروشــگاه های اینترنتی جهانی‬ ‫نظیر رزرو هتل ها و بلیت های شبکه حمل ونقل و‪ ...‬در‬ ‫سراسر جهان استفاده کنند‪ .‬مستر کارت از سال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫میالدی به یک شرکت عمومی چندملیتی تبدیل شد‪.‬‬ ‫قبل از ارائه عمومی ان در سراســر جهان‪ ،‬مستر کارت‬ ‫به صورت یک شرکت تعاونی فعالیت می کرد که متعلق‬ ‫به بیش از ‪ ۲۵‬هزار موسسه مالی بود که برند مستر کارت‬ ‫روی کارت های اعتباری این موسســات درج می شد‪.‬‬ ‫اتــاق بازرگانی تهــران دربــاره حضور مســتر کارت در‬ ‫فضای اقتصادی ایران اعالم کرده اســت که شرکت ‬ ‫ترنس فارکس یکی از شرکت های زیرشاخه بانک‪HSBC‬‬ ‫انگلیس که بزرگترین شرکت صدور کارت ها و خدمات ‬ ‫مالی موسســه مســتر کارت اســت به زودی به صورت‬ ‫رســمی با اخذ مجوزهــای الزم وارد ایران می شــود و‬ ‫در اینــده ای نزدیک بــا توافقاتی که با ســازمان های‬ ‫دولتی و بانک ها انجــام داده و خواهد داد‪ ،‬شــروع به‬ ‫تجهیز زیرســاخت های الزم برای ایجــاد ارتباط مالی‬ ‫بین المللی خواهد کرد که می تواند یکی از بزرگ ترین‬ ‫مشــکالت بین المللی ایران را رفع کند‪ .‬این مساله در‬ ‫حالی مطرح می شود که معاون سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران ‪ ،‬به عنوان نهاد مستقیم امر تجارت خارجی کشور‬ ‫درباره هر گونه ورود و عرضه کارت های اعتباری و مالی‬ ‫بین المللی و طرح هایی مشابه ان به محیط اقتصادی‬ ‫کشــور اظهار بی اطالعی کرده و چنین گفته اســت‪:‬‬ ‫«مستر کارت به عنوان یک کارت اعتباری برای عموم‬ ‫مردم صادر می شود تا بتوانند خریدهای خرد خود را از‬ ‫سایت های اینترنتی و با استفاده از خدمات بین المللی‬ ‫انجام دهند‪ .‬البته این موضوع چندان مورد حساسیت‬ ‫جهت پیگیری این ســازمان در خصــوص عرضه این‬ ‫کارت در کشور نیست‪ ».‬معاون سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران گفت‪« :‬تمرکز این سازمان بیشتر روی ال سی ها‬ ‫و تجارت های عمده است اما با این حال هنوز هیچ گونه‬ ‫ابالغ یا طرحی در این باره به دست ما نرسیده است‪ .‬این‬ ‫احتمال وجود دارد که اتاق بازرگانی در رایزنی مستقیم‬ ‫با بانک مرکــزی اقدام بــه فراهم کردن شــرایط ورود‬ ‫مستر کارت در ایران کرده باشد‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫ابراهیــم حاتمی کیا کارگردان باســابقه کــه با فیلم‬ ‫سیاسی «بادیگارد» در جشنواره فجر امسال حضور داشت‪،‬‬ ‫هفته گذشته از انتقاد خود نســبت به سینمایی که به دنبال‬ ‫حضور در جشــنواره های خارجی اســت ســخن گفت‪ .‬او‬ ‫معتقد است که سینمای سال ‪ ،۹۴‬با فضایی که در جامعه‬ ‫نفس می کشــیم هماهنگ نیســت‪ .‬او که برای حضور در‬ ‫برنامه سینما ملت در شبکه تلویزیونی افق حاضر شده بود‪،‬‬ ‫با اشاره به تفاوت های دو فیلم سینمایی «چ» و «بادیگارد»‬ ‫چنین گفت‪« :‬چ فیلمی تاریخی بود و برخی گمان می کنند‬ ‫فیلم های تاریخی سخت تر هستند ولی حقیقت ان است‬ ‫که بادیگارد ســختی بیشتری داشــت‪ ».‬او از ایده ای که‬ ‫منجر به ســاخت بادیگارد شــد نیز ســخن به میان اورد؛‬ ‫انجا که گفت‪« :‬ایده ســاخت فیلم بادیگارد را از گفت وگو‬ ‫با ماموران حفاظت گرفتم‪ .‬چند ســال پیــش وقتی با انها‬ ‫صحبت می کردم در مورد تفاوتشان با بادیگاردهای خارجی‬ ‫پرسیدم و انها گفتند ما براســاس اعتقادمان کار می کنیم‬ ‫ولی انها استخدام شده اند و پول می گیرند تا از شخصیتی‬ ‫محافظــت کننــد و هیچ احساســی هم‬ ‫نسبت به او ندارند‪ ».‬حاتمی کیا از‬ ‫شکل گیری نگاهی امیدوارانه در‬ ‫فیلم ها سخن گفت و سخنانش‬ ‫را این گونه ادامه داد‪« :‬امســال‬ ‫دســتگاه ایکس ری برای ورود‬ ‫به کاخ جشنواره مورداستفاده‬ ‫قرار می گیرد و دوستان‬ ‫امنیتــی عقیــده‬ ‫سینما‪ /‬ائترت‬ ‫مسترکارت در ایران؟‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫دااگشنه‬ ‫تقدممصلحتنظامبراحکامشرعی؟‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪25‬‬ ‫گردشگری‬ ‫مح‬ ‫زیسیطت‬ ‫‪26‬‬ ‫کشتار پرندگان مهاجر در فریدون کنار‬ ‫صید غیرمجاز پرندگان مهاجــر به ویژه غازهای‬ ‫وحشی در فریدونکنار و سرخ رود که از نیمه دوم ابان ماه‬ ‫به اوج خود رسیده و همچنان ادامه دارد‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫دستمایه کاریکاتوری در روزنامه دولتی شهروند شد‪.‬‬ ‫داستان از این قرار است که هر شب صدها غاز مهاجر‬ ‫از انواع گونه ها در فریدون کنار صید شــده و صبح روز‬ ‫بعد در بازار این شهر به فروش می رسند‪ .‬همزمان با از‬ ‫راه رسیدن پرندگان مهاجر اوج صید و کشتار پرندگان‬ ‫به ویژه به و ســیله تورهاى هوایى انجام می شــود‪ .‬از‬ ‫اصلی ترین تورهاى هوایى بزرگ ویژه صید غاز درست‬ ‫در داخل پناهگاه حیات وحش فریدونکنار برپا شــده‬ ‫که یک عرصــه حفاظت شــده ملى و به ثبت رســیده‬ ‫به عنوان بیست ودومین تاالب در کنوانسیون حفاظت‬ ‫از تاالب هاى رامسر است‪ .‬این تور هوایى بزرگ صید‬ ‫غاز شامل دو تور موازى با فاصله دو مترى از یکدیگر‬ ‫و مشــابه دو تور والیبال اســت که ارتفاع هــر یک از‬ ‫پایه هاى تورها ‪ ۲۴‬متر و هر پایه از پایه مقابل ‪ ۷۰‬متر‬ ‫فاصله دارد‪ .‬این در حالی اســت که اقــدام حفاظتى‬ ‫خاصی جهت اعالم ممنوعیت خریــد و فروش برخى‬ ‫گونه ها در فریدونکنار انجام نشــده اســت؛ گرچه در‬ ‫روش هاى متداول و غیرقانونی صید پرندگان شــامل‬ ‫تور هوایى و دام کرِس نیز در صید پرندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫از شهرستان بهنمیر‪ ،‬بابلســر‪ ،‬محموداباد و نور روزانه‬ ‫تعداد قابل توجهى از انواع پرندگان وحشــی و صدها‬ ‫چنگر براى فروش به بــازار پرنــده فریدونکنار منتقل‬ ‫می شوند‪ .‬براســاس تصاویری که از بازار سیاه فروش‬ ‫پرندگان در فریدونکنار منتشــر شــده اســت‪ ،‬بوتیمار‬ ‫بزرگ‪ ،‬کشــیم بزرگ‪ ،‬کشیم گردن ســیاه‪ ،‬حواصیل‬ ‫ارغوانى‪ ،‬اسکو و گیالنشاه بزرگ از پرندگان مهاجری‬ ‫هستند که این روزها قربانی صیادان می شوند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این گونه ها‪ ،‬غاز پیشانى ســفید بــزرگ و کوچک‪،‬‬ ‫غاز پازرد‪ ،‬عروس غاز‪ ،‬غاز بارناکل‪ ،‬غاز خاکســترى و‬ ‫اردک بلوطى همگى با یــک روش و در داخل عرصه‬ ‫ملى ثبت شده پناهگاه حیات وحش فریدونکنار قربانى‬ ‫می شوند‪ .‬مرگوس کاکلى‪ ،‬اردک سیاه کاکل‪ ،‬باکالن‬ ‫و ترمتاى کوچکترین شاهین ایران گونه هایی هستند‬ ‫که توسط تورهای هوایی صید شده و در بازار سیاه به‬ ‫حراج گذاشته می شوند‪ .‬فروشندگان‪ ،‬الشه پرنده های‬ ‫شکارشده را زیر تخت هایی پنهان می کنند و انها را به‬ ‫مشتریان عرضه می دارند؛ به گونه ای که تعداد پرندگان‬ ‫شکارشده‪ ،‬کمتر از میزان واقعی به نظر می اید‪ .‬هر روز‬ ‫حداقل دو هزار و پانصد بال انواع پرندگان در این بازار‬ ‫معامله می شــود اما ماجرا انجایی دردناک تر می شود‬ ‫که برخی رســتوران های محلی به صیادان ســفارش‬ ‫صید می دهند‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫رسم پرنده کشی در مازندران‬ ‫حوزه‬ ‫بحرانمعنایهرمنوتیکی‬ ‫ایا «تاویل» معنای هرمنوتیک است؟‬ ‫حجت االســام محمدحســین مختــاری‪ ،‬رئیــس‬ ‫پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع جهانی تقریب مذاهب‬ ‫اسالمی در نشست علمی ‪« ،‬بررســی تطبیقی هرمنوتیک‬ ‫هرش و روش تفســیری مفســران» که از ســوی انجمن‬ ‫کالم اسالمی حوزه علمیه و موسســه اموزشی و پژوهشی‬ ‫امام خمینی(ره) برگزار شد‪ ،‬با اشــاره به شخصیت اریک د‬ ‫هرش‪ ،‬متفکــر امریکایی و اثار او گفــت‪« :‬به نظر هرش‪،‬‬ ‫در هر متن چهار مســاله مجــزا باید لحاظ شــود؛ «فهم و‬ ‫تفسیر» که ناظر بر معناست و در قلمرو هرمنوتیک هستند‬ ‫و «قضاوت و نقد» که ناظر بر داللت بوده و ارتباطی به معنا‬ ‫ندارند‪ ».‬او به مفهوم هرمنوتیک اشاره کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫«از بزرگترین مشکالت بحث هرمنوتیک در زبان فارسی‪،‬‬ ‫یافتن واژه یا واژگانی اســت که بتواند بار معنایی اصطالح‬ ‫هرمنوتیک را به همان گونه ای که در غرب مطرح اســت‬ ‫دارا باشــد به طوری که گروهی از نویســندگان‪ ،‬تفســیر را‬ ‫واژه مناسبی برای نشان دادن بار معنایی هرمنوتیک نشان‬ ‫می دهند‪».‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬حجت االسالم هادی صادقی‬ ‫گفت‪« :‬پیرامون واژه شناسی هرمنوتیک‪ ،‬عده ای اصطالح‬ ‫تاویل را مترادف خوبی برای هرمنوتیک معرفی می کنند؛‬ ‫برخــی هرمنوتیک را بــه نظریه تفســیر معنــی می کنند و‬ ‫بعضی هرمنوتیــک را روش تاویل و تفســیر و علم تاویل و‬ ‫تفسیر می دانند‪ ».‬صادقی با اشــاره به اینکه باید مخاطب‬ ‫و منتقد ذهنیت نویســنده و مولف کتاب را بداند و برداشت‬ ‫شــخص نداشته باشــد‪ ،‬گفت‪« :‬نویسنده ســاختار تاویل‬ ‫متــن‪ ،‬هرمنوتیــک را روش تاویل می دانــد؛ به طوری که‬ ‫تلوزییون‬ ‫«هرمنوتیک» را می توان «ایینی» باســابقه بســیار کهن‬ ‫دانست‪ ،‬روش تاویل ریشه در باور به «تقدس متن» دارد‪.‬‬ ‫گونه ای محدود کردن دو جهان بیرونی و درونی اســت به‬ ‫متن‪ ».‬او به ناســازگاری دیدگاه هــا در مفهوم هرمنوتیک‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬این ناسازگاری نشــان از چند خاستگاه‬ ‫متفاوت دارد که نخســتین خاســتگاه‪ ،‬اختالف دیدگاه ها‬ ‫در مفهوم هرمنوتیک‪ ،‬ناســازگاری دیدگاه های مفســران‬ ‫و قران پژوهان در مفهوم تاویل و تفســیر است‪ .‬باتوجه به‬ ‫اختالفی که قران پژوهان در تعریف تاویل و تفســیر دارند‬ ‫برخی هرمنوتیک را تاویــل می دانند و عــده ای که تاویل‬ ‫را به گونه ای دیگــر تعریف می کننــد ان را برابر مناســبی‬ ‫برای هرمنوتیک نمی دانند‪ .‬برای نمونــه قران پژوهی که‬ ‫تاویــل را مترادف تفســیر می داند نمی توانــد هرمنوتیک‬ ‫گادامر را به تاویل ترجمه کند‪ ،‬امــا قران پژوهی که تاویل‬ ‫را خالف ظاهر معرفی می کند می تواند بگوید هرمنوتیک‬ ‫گادامر همان تاویل اســت‪ ».‬او به خاســتگاه دوم اشــاره‬ ‫کرد و افزود‪« :‬ناســازگاری تعاریف هرمنوتیک؛ در مراحل‬ ‫و دوره های مختلــف هرمنوتیک معانــی گوناگونی یافته‬ ‫اســت؛ ریچارد پالمر شــش تعریف متمایز از هرمنوتیک‬ ‫را به ترتیب زمانی این گونه شــمارش می کنــد که عبارتند‬ ‫از ‪ .1‬نظریه تفســیر کتــاب مقدس ‪ .2‬روش شناســی عام‬ ‫لغوی ‪ .3‬علم هرگونه فهم زبانی ‪ .4‬مبنای روش شــناختی‬ ‫علوم انسانی ‪ .5‬پدیدارشناسی وجود و پدیدارشناسی فهم‬ ‫وجودی ‪ .6‬نظام های تاویل هم متذکرانه و هم بت شکنانه‬ ‫که برای رسیدن به معنای نهفته در زیر اسطوره ها و نمادها‬ ‫مورداستفاده انسان قرار می گیرند‪».‬‬ ‫پشت پرده ساواک‬ ‫مستندی درباره پرویز ثابتی از تلویزیون پخش شد‬ ‫پخش مســتند «پرویز ثابتی» از شــبکه مســتند که‬ ‫زندگی پرویز ثابتی شکنجه گر مخوف ساواک را به تصویر‬ ‫می کشــد‪ ،‬توجه مخاطبان رســانه را به خــود جلب کرد‪.‬‬ ‫«پرویز ثابتی»‪ ،‬مســتندی ترکیبی است که از صحنه های‬ ‫بازسازی شده ســود می برد و سعی‬ ‫دارد با نگاهــی واقع گرایانه زندگی‬ ‫و اعمال پرویز ثابتی را که ریاســت‬ ‫اداره سوم ساواک را بر عهده داشت‬ ‫تصویر کند‪ .‬همچنین کتابی که او‬ ‫اخیرا با عنوان «در دامگه حادثه»‬ ‫نوشــته و طی ان خــود را از اعمال‬ ‫این شکنجه ها مبری دانسته در این‬ ‫مستند و از زبان افراد مختلف حتی‬ ‫مخالفان انقالب اسالمی بررسی می شود‪.‬‬ ‫پرویز ثابتی که در یک خانواده بهایی متولد شــد‪ ،‬از‬ ‫جمله کسانی بود که در راس یک گروه از ماموران ساواک به‬ ‫اسرائیل اعزام شد و گفته می شود که در همان ماموریت به‬ ‫استخدام موساد درامد‪ .‬او که در اوایل دهه ‪ 1350‬به عنوان‬ ‫سخنگوی ســاواک و مقام امنیتی شهرت یافت‪ ،‬گرداننده‬ ‫اصلی سازمان ساواک به شمار می امد و با ارتباطاتی که با‬ ‫موساد و عوامل این ســازمان در ایران داشت حتی در امور‬ ‫مربوط به نمایندگی های ساواک در خارج از کشور نیز‪ ،‬که‬ ‫خارج از حدود اختیارات او بود مداخله می کرد‪ .‬پرویز ثابتی‬ ‫با نام رمز بامداد‪ ،‬در همه عملیات پر ســروصدای ساواک‬ ‫در ســال های ‪ 52‬تا ‪ 56‬شمســی‬ ‫نقش اصلــی را برعهده داشــت‪.‬‬ ‫ماموران ســاواک در وزارتخانه ها‬ ‫و ســازمان های دولتــی و حتــی‬ ‫خصوصــی تحت نظــر او عمــل‬ ‫می کردنــد و کار امنیــت داخلــی‬ ‫یکســره در اختیار وی بود‪ .‬ثابتی‬ ‫در اواخر حکومت ازهاری‪ ،‬ده روز‬ ‫پیش از پیروزی انقالب اســامی‬ ‫به ژنو گریخت و از انجا به اتفاق همسرش به سرزمین های‬ ‫اشغالی رفت‪ .‬او در شهر سانفرانسیسکو در خانه ای مجلل‬ ‫مسکن گزید و تنها وابسته رژیم سابق بود که یک ماه پیش‬ ‫از فرار خود‪ ،‬خانه اش را به ســفیر یکی از کشورهای عربی‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫مستند «پرویز ثابتی» یکشنبه گذشــته به مدت ‪60‬‬ ‫دقیقه از شبکه مستند سیما روی انتن رفت‪.‬‬ ‫از انجایی کــه سال هاســت در‬ ‫حوزه مطبوعــات فعالیــت می کنم و‬ ‫سردبیر رسانه های مختلفی از جمله‬ ‫هفته نامه پنجــره بــوده ام‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتیم یک مجلــه واقعی به صورت‬ ‫تصویری طراحی کنیم؛ یعنی از ابتدا تا‬ ‫انتهای ان را به صورت ورق خوردن از‬ ‫صفحه سرمقاله به صفحه گفت وگو‪،‬‬ ‫از نوســتالژی به تاریــخ و بخش های مختلــف می توانید‬ ‫به صورت تصویری و شنیداری مشاهده کنید‪ .‬درست است‬ ‫که مجله تلویزیونی تعریف مشخصی در رسانه دارد‪ ،‬اما ما‬ ‫فارغ از ان تعریف‪ ،‬ابتکار تازه ای به خرج دادیم و یک مجله‬ ‫مکتوب را به مجله ای تصویری تبدیل کردیم‪180 .‬درجه‬ ‫بیش از هشت ماه اســت که وارد مرحله پیش تولید شده و‬ ‫قرار بود از ابان مــاه روی انتن برود‪ .‬قرار اســت این برنامه‬ ‫تا اواسط ســال اینده با مناظره های مختلفی که به مسائل‬ ‫مهــم اجتماعی می پــردازد‪ ،‬ادامــه یابد‪ .‬علــت اینکه نام‬ ‫‪ 180‬درجه را برای ایــن برنامه انتخاب کردیم این اســت‬ ‫که ما در این برنامه تالش داریــم افرادی را برای گفت وگو‬ ‫سی د مرتضی فاطمی‬ ‫تهی ه کننده برنامه ‪ 180‬درجه ‬ ‫ادبیات‬ ‫انتخاب کنیم کــه حتی المقدور ‪180‬‬ ‫درجه با یکدیگر اختالف فکری داشته‬ ‫باشــند اما درعین حال با رعایت اداب‬ ‫گفت وگــو و در فضایــی دوســتانه به‬ ‫تبادل ارا مشغول باشــند‪ .‬کارشناسان‬ ‫ســعی می کنند حرف های خــود را با‬ ‫نگاه های متفــاوت و با ادبیات و لحن‬ ‫مناســب درباره یکدیگر بیــان کنند‪.‬‬ ‫این برنامه برای هیچ قشــر خاصی ســاخته نشده و جامعه‬ ‫هدف ما محدود نیســت اما فکر می کنم بیشــتر جوانان و‬ ‫قشر دانشــگاهی مخاطب برنامه ما قرار بگیرند‪ .‬هدف ما‬ ‫از ساده سازی مفاهیم این اســت که تا حد امکان با وجود‬ ‫اینکه کارشناسان برنامه از اندیشمندان حوزه های مختلف‬ ‫هستند‪ ،‬ادبیات مورداســتفاده برای عامه جامعه قابل فهم‬ ‫باشد‪ .‬قرار نیست با ادبیات کلیشه ای با مردم صحبت کنیم‬ ‫بلکه سعی می کنیم حرف هایی بزنیم که مردم درک می کنند‬ ‫و از جنس حرف های خودشان است‪ .‬در برنامه ‪ 180‬درجه‬ ‫صداهای مختلفی شــنیده خواهد شــد و قضاوت برعهده‬ ‫مردم اســت‪ .‬ما ابتکاری در استودیو به کار بردیم که تقریبا‬ ‫در هر برنامه صد نفر از مردم حضور دارند‪ .‬این افراد از سوی‬ ‫یک شبکه اجتماعی با یکدیگر و با میهمانان برنامه در ارتباط‬ ‫هســتند‪ .‬بنابراین قرار نیســت حضار داخل استودیو نقش‬ ‫اکسســوار صحنه را ایفا کنند بلکه به طور مستقیم با برنامه‬ ‫ارتباط برقرار کرده و سواالت خود را مطرح خواهند کرد‪.‬‬ ‫جذابیتعشق‬ ‫چالش زاهدی با روشنفکران‬ ‫تفسیرصحیفهسجادیه‬ ‫بخش سوم ‪ /‬استاد مهدی قاسمی‬ ‫ســوالی کــه در ذهــن‬ ‫انســان ایجاد می شــود این‬ ‫اســت کــه چــرا حضــرت‬ ‫موســی(ع) به خداوند گفت‬ ‫که خــودت را به من نشــان‬ ‫بــده؟ در ایــه ‪ 143‬از ســوره‬ ‫مبارکــه اعــراف می خوانیم‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫میقاتنا َو‬ ‫« َو َل َّما جا َء ُموســی ِل‬ ‫َ‬ ‫قــال َر ِّب َا ِرنی َان ُْظ ْر‬ ‫ک َّل َمهُ َر ُّبهُ‬ ‫ِا َلیک»؛ زمانی که موســی به میقات امد‪ ،‬پروردگارش‬ ‫با او صحبت کرد‪ .‬گفت‪ :‬خدایا خودت را به من نشــان‬ ‫بده که تو را ببینم‪.‬‬ ‫ال َلن ِ‬ ‫ـکن ُ‬ ‫« َق َ‬ ‫ ترانی َو َل ِ‬ ‫اس َتق ََّر‬ ‫انظ ْر ِا َلى ا ْل َج َب ِل َف ِا ِن ْ‬ ‫َمکانَهُ َف َس ْو َف ِ‬ ‫ ترانی»؛ خداوند فرمود تو هرگز نمی توانی‬ ‫مرا ببینی اما نگاهی به ان کوه بینداز؛ اگر توانست ارام‬ ‫و قرار داشته باشد‪ ،‬تو می توانی مرا ببینی‪.‬‬ ‫موســى‬ ‫« َف َل َّمــا ت ََج َّلى َر ُّبــهُ ِل ْل َج َب ِل َج َع َلهُ َدکا َوخَ َّر َ‬ ‫َص ِعقــا»؛ هنگامی کــه خداوند در کوه تجلــی فرمود‪،‬‬ ‫کوه جابجا شده و موســی بیهوش به روی زمین افتاد‪.‬‬ ‫برخی می گویند که حضرت موسی(ع) می دانست که‬ ‫خداوند با چشم ظاهر دیده نمی شود اما می خواست که‬ ‫به قومش این مطلب را انتقال بدهد که خداوند با چشم‬ ‫دیده نمی شود؛ بنابراین از لســان قوم‪ ،‬این حرف را به‬ ‫خداوند زد و چنین جوابی شنید‪ .‬اما با چشم عقل و چشم‬ ‫دل می توان خداوند را دید‪.‬‬ ‫در نهج البالغه امده است که ذعبل یمانی خدمت‬ ‫امیرالمومنین(ع) شرفیاب شد و عرضه داشت‪« :‬هل‬ ‫رایت ربک یــا امیرالمومنین»؛ یــا امیرالمومنین(ع)!‬ ‫ایا خدایت را دیده ای؟ فرمــود‪« :‬بله؛ من خدایی را که‬ ‫نبینم پرستش نمی کنم اما من خداوند را نه با چشم سر‬ ‫که با ایمان و چشم قلب می بینم‪ ».‬معنای این سخن‪،‬‬ ‫شهود قلبی است‪.‬‬ ‫بنابراین نخستین توصیف امام سجاد(ع) در این‬ ‫دعا‪ ،‬ازلی و ابدی بودن پروردگار است و دوم این است‬ ‫که هیچ چشــمی نمی تواند او را ببینــد و عاجز از رویت‬ ‫خداوند است‪.‬‬ ‫موضوع «لقاءاللــه» که خداونــد ان را در قران‬ ‫مطــرح می فرمایــد‪ ،‬در روایات به اخرت و رســیدن به‬ ‫پاداش الهی تعبیر شده است‪ .‬در کتاب معانی االخبار‬ ‫شــیخ صدوق ‪ -‬که معانــی ایــات و روایات بــر مبنای‬ ‫روایات اســت – امده که معنای «لقاءالله» این نیست‬ ‫که خداوند دیده می شــود بلکه رســیدن بــه پاداش و‬ ‫رحمت الهی است‪ .‬نکته سوم این است که می فرماید‪:‬‬ ‫«و عجزت عن نعته اوهام الواصفین»‪ .‬تخیل انسان‬ ‫قوه قدرتمندی است که به او این امکان را می دهد که‬ ‫ناممکن را به ممکن تبدیل کنــد‪ .‬در این عصر‪ ،‬تصور‬ ‫اینکه ماشینی پرنده تولید شود که بتواند مانند هواپیما‬ ‫و هلی کوپتر پرواز کنــد‪ ،‬چندان دور از ذهن نیســت‪.‬‬ ‫به تعبیر ادبیات فارســی‪ ،‬این صور خیال به قدری قوی‬ ‫است که تشبیهات‪ ،‬استعارات و کنایه های ان به ذهن‬ ‫کسی نمی اید‪ .‬این قوه وهم و خیال‪ ،‬عالی ترین قوه در‬ ‫تصور و صورت سازی است‪ .‬امام سجاد(ع) می فرماید‪:‬‬ ‫«حتی انسان هایی که اهل وصف کردن هستند‪ ،‬پرنده‬ ‫وهم و خیال شان عاجز اســت از اینکه صفات خداوند‬ ‫تبارک و تعالی را بیان کند‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫کتاب نیستان به تازگی رمان «جذابیت عشق» زاهدی‬ ‫ج زاهدی به‬ ‫را منتشــر کرده اســت؛ رمانی کــه در ان تــور ‬ ‫سرنوشت روشنفکران ایرانی پس از انقالب می پردازد‪ .‬شاید‬ ‫زمانی که تورج زاهدی از وادی موسیقی قدم به راه ادبیات‬ ‫می گذاشت‪ ،‬کمتر کسی تصور می کرد که‬ ‫از قلم او ادبیات خالقانه ای حاصل شود یا‬ ‫بخش هایــی از فضای نامکشــوف ادبیات‬ ‫و اندیشــه ایرانی از دل ان تراوش کند‪ ،‬اما‬ ‫او نشــان داد که در وادی ادبیات و در هر دو‬ ‫بخش یادشده از ان می تواند بیانگر اتفاقاتی‬ ‫تازه باشد‪ .‬زمانی که «تصرف» را نوشت برای‬ ‫اولین بار در ادبیات داســتانی معاصر ایران‬ ‫به مخاطبش روایتی از تسخیر ادمی توسط‬ ‫اجنه و چگونگی رهایی انسان مومن از ان را‬ ‫ی که رمان «جذابیت عشق»‬ ‫بیان کرد و زمان ‬ ‫را نوشت برای نخستین بار به زیر و روی زندگی روشنفکران‬ ‫ایرانی پس از پیروزی انقالب اسالمی وارد شد‪« .‬جذابیت‬ ‫عشق» رمانی است درباره سرنوشت دگراندیشیدن در ایران‬ ‫چهار دهه گذشــته‪ ،‬سرنوشت دگراندیشــی در کشوری که‬ ‫مردمش تصمیم گرفتند حول رهبری امامشان به یک شیوه‬ ‫بیندیشند و در این میان البته دگراندیشی و ساز مخالف کوک‬ ‫کردن داســتانی دارد که در این رمان می توان سرنوشــت‬ ‫عبرت اموز و پرفراز و نشیبش را خواند‪.‬‬ ‫تورج زاهدی داســتانش را از قلب روشنفکری ایران‬ ‫معاصر شروع می کند؛ از مطبوعات و با روایتی از زبان یک‬ ‫روزنامه نگار‪ ،‬سردبیر یک نشریه ادبی فرهنگی که در تالطم‬ ‫و شلوغی تهران با داستانی مواجه شــده که بسیار جذبش‬ ‫کرده و برای انتشارش در نشریه در حال فکر‬ ‫کردن اســت‪« .‬جذابیت عشــق» شرحی از‬ ‫چندین قتل است و فردی که ناگهان خود را با‬ ‫چنینرویدادیمواجهمی بیند‪.‬زاهدیباوجود‬ ‫اینکه در رمانش از تکنیــک روایت در روایت‬ ‫برای افزایش تعلیق داستانی بهره برده اما از‬ ‫همان ابتدا چه در دل داستان ها و چه در بطن‬ ‫اصلی روایت با زیرکی مولفه های روشنفکری‬ ‫را گنجانده تا مخاطبش را بدون انکه بداند به‬ ‫فضایی وارد کند که قصــد نمایش و نقد ان را‬ ‫دارد و در ادامه‪ ،‬پیچیدگی هــای افکار راوی‬ ‫و اتفاقاتی که در این فضا برای او رخ می دهد‪ ،‬داســتان را‬ ‫می سازد‪ .‬داستان های زاهدی از زبانی به غایت ساده بهره‬ ‫می برند؛ زبانی که نویسنده با ان به دنبال خودنمایی تکنیکی‬ ‫و زبانی نیست‪.‬‬ ‫ادبیات و زبــان زاهدی بیــش از هر چیــز در خدمت‬ ‫مفهومی است که او درصدد روایت ان است و از قرار معلوم‬ ‫نیز نویسنده در این رمان اصرار دارد بدون هرگونه لفاظی به‬ ‫انجام این کار بپردازد‪.‬‬ ‫مفهوملقاء الله‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫تمرینگفت وگو‬ ‫رساهن‬ ‫تفسیر ح یدث‬ ‫‪27‬‬ ‫سیاست‬ ‫رقابت لیست ها‬ ‫با اعالم اسامی نهایی تایید صالحیت شدگان حاال رقابت انتخابات مجلس‬ ‫وارد مهمترین فاز خود شده اســت‪ .‬لیست های مختلفی از ســوی جریان های‬ ‫سیاسی منتشر شده و اکنون باید منتظر رقابت داغ اهالی سیاست باشیم‪ .‬هفتم‬ ‫اسفندروزمهمیبرایایراناست‪.‬حاالسوالاساسیایناستکهارایشسیاسی‬ ‫پارلمان دهم چه تفاوت هایی با مجلس نهم خواهد داشت‪.‬‬ ‫اصول گرایان‬ ‫با شعار معیشت‬ ‫ائتالفاصولگرایانباشعار‬ ‫«معیشتامنیت‪،‬پیشرفت»‬ ‫واردرقابتانتخاباتیشد‬ ‫سیاست‬ ‫‪28‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اصولگرایان نباید فهرست‬ ‫دیگری بدهند‬ ‫زهره الهیان‬ ‫سبد رای ما‬ ‫اصولگرایی است‬ ‫حسین شیخ االسالم‬ ‫‪1‬‬ ‫انچه اکنون به عنوان لیست واحد اصولگرایان منتشر‬ ‫شــده‪ ،‬حاصل چند ماه رایزنی فشــرده و گعده نشینی های‬ ‫فشرده چهره های ارشد اصولگرا ست‪ .‬انها با این ‪ 30‬نفر در‬ ‫تهران و فهرست واحدشان در سراسر کشور تالش می کنند‬ ‫همچنان اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشند‪ .‬رسیدن‬ ‫به این فهرست در تهران البته با حاشیه ها و نکاتی همراه‬ ‫بود‪ .‬چگونگی انتخاب این فهرست‪ ،‬ترکیب ان و نیز برخی‬ ‫مســائل در مورد مجلس اینده از نکات مورد بحث در این‬ ‫خصوص بوده است‪.‬‬ ‫لیست واحد‬ ‫ترکیب این لیست چند نکته داشت ؛ اول‬ ‫اینکهخبریازحضورمهدیکوچک زاده‬ ‫و حمید رسایی در ان نبود‪ .‬البته چند روز‬ ‫بعد از ان اعالم شــد که گویا صالحیت‬ ‫حمید رســایی مورد تایید قــرار نگرفته‬ ‫اســت‪ .‬اما در مورد مهــدی کوچک زاده‬ ‫نه از جانــب او و نه از جانــب چهره های‬ ‫عضو شورای تصمیم گیری اظهارنظری‬ ‫صورتنگرفت‬ ‫علت قرار نگرفتن نام‬ ‫کاظم جاللی در فهرست ائتالف‬ ‫عدم شرکت او در جلسات‬ ‫بوده است‬ ‫غالمعلی حداد عادل که‬ ‫سخنگوی ائتالف است‬ ‫احتماال به عنوان سرلیست‬ ‫فهرست انتخاب خواهد شد‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫می خواهنــد شــورا را در عمل انجام شــده قــرار دهند که‬ ‫لیســت را تایید یا رد کنند که هر دو کار چالش جدی ایجاد‬ ‫می کند‪» .‬‬ ‫ترکیــب این لیســت چند نکتــه داشــت ؛ اول اینکه‬ ‫خبری از حضور مهدی کوچک زاده و حمید رســایی در ان‬ ‫نبود‪ .‬البته چند روز بعد از ان اعالم شــد که گویا صالحیت‬ ‫حمید رســایی مورد تایید قرار نگرفته اســت‪ .‬امــا در مورد‬ ‫مهدی کوچک زاده نه از جانب او و نه از جانب چهره های‬ ‫عضو شورای تصمیم گیری اظهارنظری صورت نگرفت‪.‬‬ ‫نکته دیگر این فهرست غیبت کاظم جاللی بود‪ .‬این یعنی‬ ‫اینکه نماینده ارشــد علی الریجانی در تهران در فهرست‬ ‫اصولگرایان قرار نگرفته اســت‪ .‬البته حضور برخی افراد‬ ‫دیگر در فهرســت که از افراد نزدیک به الریجانی به شمار‬ ‫می امدند‪ ،‬اندکی از بار سیاسی این تصمیم می کاست‪.‬‬ ‫مســاله مورد توجه این فهرســت اولیــه حضور چند‬ ‫چهره جدید بود ؛ افرادی که بیشتر به عنوان استاد دانشگاه‬ ‫شناخته می شــدند‪ .‬به عنوان مثال یکی از این افراد بیژن‬ ‫رنجبر بود‪ .‬او جزو بســیج اســاتید اســت وقتی که رئیس‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس بود مشایی می خواست برود انجا اما‬ ‫رنجبر‪ ،‬مشایی را راه نداد و احمدی نژاد از ریاست دانشگاه‬ ‫برکنارش کرد‪ .‬از نکات دیگر این لیست حضور شش زن در‬ ‫فهرست بود‪ .‬البته رنجبر در نهایت از فهرست اصولگرایان‬ ‫کنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫ائتــاف اصولگرایــان پــس از‬ ‫رایزنی هــای طوالنی‪ ،‬فهرســت‬ ‫انتخاباتی خود را منتشر‬ ‫کرده است‬ ‫سیاست‬ ‫«اول انکه انها در جلسات ائتالف حاضر نشدند ثانیا اقایان‬ ‫مصباحی مقــدم‪ ،‬ابوترابی فرد و خانم ها رهبــر و افتخاری‬ ‫کسانی بودند که در مجلس نهم عضو فراکسیون رهروان‬ ‫بودند بنابراین نمی توان گفت از فراکسیون رهروان مجلس‬ ‫کسی در لیســت تهران قرار ندارد‪ ».‬وی درباره علت نبود‬ ‫خودش در فهرســت تهران افزود‪« :‬من این دوره از حوزه‬ ‫انتخابیه شیراز اسم نوشتم‪».‬‬ ‫اما در اظهارنظری متفــاوت حمید رضا ترقی‪ ،‬عضو‬ ‫ارشد موتلفه در گفت وگو با مثلث درباره لیست منتشر شده‬ ‫از ائتــاف اصولگرایان در تهــران گفت‪« :‬این لیســت‬ ‫نهایی نیســت و تصمیم نهایی را شــورای ‪ 22‬نفره ائتالف‬ ‫اصولگرایــان می گیــر د‪ ».‬وی افزود‪« :‬اعالم لیســت را‬ ‫تخلف تشکیالتی می دانم تا وقتی که لیست نهایی نشده‬ ‫نباید اعالم می شــد‪ ،‬چه کسی حق داشــت که این کار را‬ ‫انجام دهد‪ ».‬عضو شــورای مرکزی حــزب موتلفه تاکید‬ ‫کرد‪« :‬خبر خصوصی را شب گذشته به کسی دادند که او‬ ‫نباید جایی نقل کند‪ .‬قرار تشــکیالتی این بود که تا وقتی‬ ‫لیســت نهایی نشــده هیچ اعالمی نشــود چون مشکل و‬ ‫توقعاتی ایجاد می کند چون وقتــی هنوز تصمیم نهایی را‬ ‫شورای ائتالف اصولگرایی نگرفته اعالم لیست‪ ،‬شورا را‬ ‫در عمل انجام شده قرار می دهد‪ .‬اینها با این خبر پراکنی ها‬ ‫حاشیه های یک لیست‬ ‫انتشــار این فهرســت اما با واکنش برخی چهره ها و‬ ‫طیف هایی از اصولگرایان مواجه شــد‪ .‬انها معتقد بودند‬ ‫در چینش این فهرست نگاه به انها کمرنگ بوده است‪.‬‬ ‫در اظهارنظری در این مورد حسن بیادی در گفت وگو‬ ‫با مثلث درباره لیست منتشر شــده از ائتالف اصولگرایان‬ ‫در تهــران گفت‪« :‬هیچ یــک از نامزدهای معرفی شــده‬ ‫جبهه ایستادگی در فهرســت نهایی تهران قرار نگرفت‪».‬‬ ‫وی دربــاره تصمیــم نامزدهای جبهــه ایســتادگی برای‬ ‫انصراف یا ماندن در گردونه انتخابات گفت‪« :‬هنوز هیچ‬ ‫تصمیمی نگرفته ایم و باید دید خــدا چه می خواهد‪ ».‬در‬ ‫واکنشی دیگر کنعانی مقدم هم گفت‪« :‬بیادی‪ ،‬یوسفی‪،‬‬ ‫چیت ســازیان و عابدی از جمله هفت نامــزدی بودند که‬ ‫جبهه ایستادگی به ائتالف اصولگرایان معرفی کرد‪».‬‬ ‫یکی دیگر از افراد منتقد این فهرســت ابوالقاسم‬ ‫رئوفیان بود‪ .‬او در گفت وگو با مثلث درباره لیست تهران‬ ‫ائتالف اصولگرایان گفت‪« :‬از این لیســت پایداری ها‬ ‫با ‪ 50‬درصد ســهم و تحول خواهان با ‪ 80‬درصد ســهم‬ ‫خیلی خوشــحالند‪ .‬جبهه ایســتادگی یــک هفته پیش‬ ‫اقــای روح االمینــی را نماینده خود در شــورای ائتالف‬ ‫اصولگرایان معرفی کرد‪ ،‬حــال انکه اقای روح االمینی‬ ‫نماینده جبهه ایستادگی نبود بلکه نماینده اقای رضایی‬ ‫در شورای ائتالف بود؛ در واقع روغن ریخته ای بود که‬ ‫نذر امام زاده شد‪ .‬شــورای عالی جبهه ایستادگی قبل از‬ ‫اعالم یک هفته پیــش خود مصوبه ای داشــت مبنی بر‬ ‫اینکه اگر از ایستادگی نامزدی در فهرست اصولگرایان‬ ‫قرار بگیرد از فهرســت حمایت خواهد کرد و گرنه لیست‬ ‫مســتقل می دهد‪ .‬از ‪ 11‬نفــر عضو شــورای عالی ‪ 9‬نفر‬ ‫به این مصوبــه رای مثبت دادنــد‪ .‬بنابرایــن وقتی یکتا‬ ‫یک شــبه ایجاد شــد و نامزدی هــم در لیســت تهران‬ ‫اصولگرایان دارد جبهه ایســتادگی که پیاده نظام کسی‬ ‫نیســت که بخواهد فقط ائتالف اصولگرایان را تقویت‬ ‫کند الاقل باید یک نامزد از جبهه ایستادگی در فهرست‬ ‫نهایی قــرار می گرفت‪ .‬الریجانی خوب تشــخیص داد‬ ‫که وارد این بازی نشد‪ .‬او می دانســت پایداری ها قابل‬ ‫اعتماد نیستند همین هم ثابت شد‪ » .‬حسن غفوری فرد‬ ‫هم اظهاراتی شبیه این چهره ها داشت‪ .‬او در گفت وگو‬ ‫با مثلــث اظهار داشــت‪« :‬بــرای انتخــاب نامزدهای‬ ‫لیســت اصولگرایان در تهران باید براساس شاخص ها‬ ‫عمل می شد که از شــاخص های مطرح و اصلی قدرت‬ ‫را ی اوری نامزد بود‪ .‬من در تمام نظرسنجی های انجام‬ ‫شده جز و ‪ 10‬نفر نخست بودم‪ .‬نایب رئیس جبهه پیروان‬ ‫خط امام و رهبری و رئیس خانه احزاب هســتم اما هیچ‬ ‫یک از اینها مدنظر قــرار نگرفت بنابرایــن اگر میثاق و‬ ‫این ‪ 30‬نفر‬ ‫ابتــدای هفتــه گذشــته یک لیســت منســوب به‬ ‫ اصولگرایــان روی خروجی رســانه ها قــرار گرفت‪ .‬این‬ ‫لیســت اگر چه مورد تایید رســمی قرار نگرفت‪ ،‬اما مورد‬ ‫تایید برخی چهره هــای اصولگرا قرار گرفت‪ .‬گفته شــد‬ ‫که ایــن لیســت تقریبا قطعی اســت اما ممکن اســت با‬ ‫تغییرات اندکی مواجه شود‪ .‬در همان روز حسین نجابت‬ ‫در گفت وگو بــا مثلــث ضمن تاییــد خبر این لیســت در‬ ‫تهران گفت‪« :‬در جلســه ‪ 22‬نفره شــورای ائتالف همه‬ ‫این افراد حاضر می شــوند تا اگر اختالفی نباشــد اعالم‬ ‫رســمی شــود‪ .‬معموال اختالفی به وجود نمی اید و همه‬ ‫این افراد در لیســت نهایی قرار می گیرنــد‪ ».‬وی درباره‬ ‫حذف کوچک زاده و رسایی از لیست تهران اصولگرایان‬ ‫یاداور شد‪« :‬اقای رسایی جز و ‪ 45‬نفر نهایی بود اما گویا‬ ‫در بررسی های بیشتر حذف شد‪».‬‬ ‫وی درباره نبود اسم کاظم جاللی‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫رهروان والیت در لیست تهران اصولگرایان به مثلث گفت‪:‬‬ ‫پارلمان‬ ‫‪29‬‬ ‫پارلمان‬ ‫تعهدی بود دو طرفه اســت یعنی هم شــورای ائتالف و‬ ‫هم نامزدهــا به طور متقابل بــه یکدیگر متعهد هســتند‬ ‫بنابراین انصراف نخواهم داد چون در انتخاب نامزدها‪،‬‬ ‫شــاخص ها رعایت نشــد‪ .‬معتقدم در حق جبهه پیروان‬ ‫خط امام و رهبری اجحاف شد‪».‬‬ ‫اما در واکنش به این انتقادها حمیدرضا ترقی با اشاره‬ ‫به قبول ترکیب نهایی لیست تهران اصولگرایان از طرف‬ ‫موتلفه و جبهه پیروان خط امام و رهبــری به مثلث گفت‪:‬‬ ‫« اینکه گفته می شــود ‪ 50‬درصد لیســت در اختیار جبهه‬ ‫پایداری است تحلیل بی پایه و اساسی است‪ .‬دسته بندی‬ ‫اصولگرایان براساس موضع شــان در قبال برجام درست‬ ‫نیست‪ .‬لیست تهران اصولگرایان ‪ 30‬نفر است و هر سلیقه‬ ‫سیاسی طبق نظرسنجی ها متناســب با وزنی در جامعه که‬ ‫داشــته نماینده در فهرســت دارد بنابرایــن هیچ اجحافی‬ ‫به موتلفه و جبهه پیروان خط امام و رهبری نشــده است‪.‬‬ ‫ضمن انکه ترکیب اصولگرایان در کل کشــور را باید دید و‬ ‫فقط به حوزه انتخابیه تهران محدود نشد‪ ».‬عضو شورای‬ ‫مرکزی حزب موتلفه اسالمی افزود‪« :‬موتلفه در قبال شرط‬ ‫انصراف کاندیداهای خارج از لیست مانده متعهد است و بر‬ ‫این تعهد باقی می ماند‪».‬‬ ‫تغییرات تازه‬ ‫ائتالف اصولگرایان بــرای انتخابات‬ ‫هفتم اســفند اما شــعار «معیشت‪ ،‬امنیت‬ ‫‪ ،‬پیشــرفت را انتخاب کرده‪.‬شــعاری که‬ ‫معیشت اش اشاره به توقع جامعه از حسن‬ ‫روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی پس‬ ‫از برجام دارد‪ .‬امنیت اش معطوف به فضای‬ ‫منطقــه و ارامش ایران در ســایه نیروهای‬ ‫نظامی قدرتمند اســت و پیشرفت اش هم‬ ‫معطوف به فرمایشــات رهبــر انقالب که از‬ ‫دهه پیشرفت و عدالت سخن گفتند‪.‬‬ ‫نوباوه به فهرســت اضافه و چهار نفر از این لیســت خارج‬ ‫شدند‪ .‬حدادعادل در مورد روند تصویب این لیست نهایی‬ ‫گفت‪« :‬نهمین جلسه شورای ائتالف به ریاست ایت الله‬ ‫موحدی برگزار شــد و در این جلسه گزارش نهایی کارگروه‬ ‫نامزدهای اصولگرای تهران برای مجلس دهم به اطالع‬ ‫اعضا رسید و اعضا با در نظر گرفتن مالحظات مختلف با‬ ‫اجماع پیشنهاد کار گروه را تایید کردند‪».‬‬ ‫انالیز یک لیست انتخاباتی‬ ‫همزمان با این اظهارنظرهــا محمد رضا باهنر اعالم‬ ‫کرد که این فهرســت قطعی است و دســت کم یک تغییر‬ ‫خواهد داشت‪ .‬او در این مورد گفت‪« :‬وحدت اصولگرایان‬ ‫در تهران نســبت به دوره های گذشــته بســیار خوب جلو‬ ‫رفته است‪ .‬شــاید در لیســت اصولگرایان تهران یک نفر‬ ‫تغییــر و جابه جایی داشــته باشــیم‪ .‬ما به عنــوان جامعه‬ ‫اســامی مهندســین در حوزه های انتخابیــه در صورتی ‬ ‫کــه اصولگرایان اســتان به جمع بندی رســیده باشــند از‬ ‫کاندیدای مورد تایید اصولگرایان استان حمایت می کنیم‬ ‫و از کاندیداهای منتســب به خودمان نیز می خواهیم که‬ ‫انصراف دهنــد‪ ».‬اظهارنظر باهنر در مــورد تغییر‪ ،‬عملی‬ ‫شد اما میزان این تغییرات از یک نفر به چهار نفر افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫غالمعلی حدادعادل لیســت جدید را بــا چهار تغییر‬ ‫اعالم کرد‪ .‬بر این اســاس نبی حبیبی‪ ،‬عامــری‪ ،‬مظفر و‬ ‫اما فهرســتی کــه حدادعــادل ان را رونمایی کرد‬ ‫ترکیب قابل توجهی دارد‪ .‬او در مــورد این ترکیب چنین‬ ‫می گوید‪« :‬در بین ایــن ‪ 30‬نفر ‪ 9‬نفــر گرایش عمومی‬ ‫داشــته و در واقع در تشــکل خاصی عضویــت ندارند‪،‬‬ ‫هفت نفر پایداری‪ ،‬شــش نفر جبهه پیروان‪ ،‬شــش نفر‬ ‫جمعیــت ایثارگــران و دونفــر متعلــق به ســایر گروه ها‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫این فهرست را می توان این گونه دید‪:‬‬ ‫از جبهه پایداری هفت عضو رســمی وجود دارد و از‬ ‫علی قریشی به عنوان فرد نزدیک به پایداری نام می برند‪.‬‬ ‫همچنیــن حجت الله عبدالملکی‪ ،‬اســتاد دانشــگاه امام‬ ‫صادق(ع) را نیز متمایل به پایداری می دانند‪.‬‬ ‫حجت االســام مرتضی اقاتهرانــی ‪ /‬فاطمــه الیا ‪/‬‬ ‫مهرداد بذرپاش ‪ /‬علی قریشــی ‪ /‬زهــره طیب زاده نوری‪/‬‬ ‫مســعود میرکاظمی‪ /‬محمود نبویان‪ /‬بیــژن نوباوه وطن ‪/‬‬ ‫حجت الله عبدالملکی (استاد دانشگاه امام صادق‪-‬متمایل‬ ‫به پایداری)‬ ‫از سنتی ها هم هفت نفر حضور دارند‪ .‬نکته مهم در‬ ‫این مورد این است که محمد نبی حبیبی گویا راضی نبوده‬ ‫جایگزین چهره جوان تر موتلفه در فهرســت باشــد اما در‬ ‫نهایت اصرار برخی چهره های ارشد ائتالف منجر به این‬ ‫تغییر شده است‪.‬‬ ‫یحیــی ال اســحاق ‪ /‬اللــه افتخــاری‪ /‬محمد نبی‬ ‫حبیبی‪ /‬فاطمه رهبر‪ /‬مرضیه وحید دستجردی ‪ /‬غالمرضا‬ ‫مصباحی مقدم‪ /‬حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی‬ ‫فرد‬ ‫در این فهرســت از مجموع گزینه های تحولخواه‪،‬‬ ‫هشت نفر برگزیده شده اند‪:‬‬ ‫زهره الهیــان ‪ /‬احمد توکلی ‪ /‬غالمعلــی حدادعادل‬ ‫‪ /‬مجتبــی رحماندوســت ‪ /‬محمد جواد عامری شــهرابی ‪/‬‬ ‫علیرضا زاکانی ‪ /‬اسماعیل کوثری ‪ /‬الیاس نادران‬ ‫از نکات قابل توجه این لیست‪ ،‬حضور برخی وزرای‬ ‫سابق محمود احمدی نژاد اســت که البته از انها به عنوان‬ ‫یکتا نام می برند‪ .‬در این بین البته تحلیلگران دستجردی‬ ‫را بیشتر یک چهره سنتی می دانند تا عضو یکتا‪.‬‬ ‫پرویز داوودی ‪ /‬محمد سلیمانی‪ /‬لطف الله فروزنده‪/‬‬ ‫محمد ناظمی اردکانی‬ ‫در این فهرســت از حســین مظفر به عنوان نماینده‬ ‫طیف قالیباف یاد می کنند و از مهدی وکیل پور هم به عنوان‬ ‫نماینده طیف محسن رضایی‪.‬‬ ‫یک حاشیه عجیب‬ ‫در این میان یکی از ســایت های خبری که گویا از‬ ‫ترکیب این فهرست نارضایتی داشت خبری را منتشر کرد‬ ‫که مورد بحث قرار گرفت‪ .‬این سایت نوشت‪« :‬شنیده ها‬ ‫حکایــت از ان دارد کــه اعضای ائتــاف اصولگرایان‬ ‫تعهد داد ه اند تــا در انتخابات ریاســت مجلس دهم به‬ ‫غالمعلی حدا د عادل رای دهند‪ .‬ایــن موضوع تا جایی‬ ‫پیش رفتــه که عمال ائتــاف مذکــور را از یک ائتالف‬ ‫همه گیر اصولگرایی خارج کرده و صرفا بخش کوچکی‬ ‫از نیروهای سیاســی اصولگرا را در بر می گیرد‪ .‬اشتراک‬ ‫افرادی که در فهرســت نهایی قرار می گیرند‪ ،‬عزم انها‬ ‫فهرست تفکیکی لیست ائتالف اصولگرایان‬ ‫ جبهه پایداری‬ ‫سیاست‬ ‫‪30‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫حجت االسالم مرتضی اقاتهرانی‬ ‫فاطمه الیا‬ ‫مهرداد بذرپاش‬ ‫علی قریشی‬ ‫زهره طیب زاده نوری‬ ‫مسعود میرکاظمی‬ ‫محمود نبویان‬ ‫بیژن نوباوه وطن‬ ‫حجت الله عبدالملکی (متمایل به پایداری)‬ ‫ یکتا‬ ‫پرویز داوودی‬ ‫محمد سلیمانی‬ ‫لطف الله فروزنده‬ ‫محمد ناظمی اردکانی‬ ‫ سنتی ها‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫الله افتخاری‬ ‫محمد نبی حبیبی‬ ‫فاطمه رهبر‬ ‫مرضیه وحید دستجردی‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم‬ ‫سید محمد حسن ابوترابی فرد‬ ‫ طیف محمدباقر قالیباف‬ ‫حسین مظفر‬ ‫ تحولخواه‬ ‫زهره الهیان‬ ‫احمد توکلی‬ ‫غالمعلی حدادعادل‬ ‫مجتبی رحماندوست‬ ‫محمد جواد عامری شهرابی‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫اسماعیل کوثری‬ ‫الیاس نادران‬ ‫ طیف محسن رضایی‬ ‫مهدی وکیل پور‬ ‫پارلمان‬ ‫برای ریاست حدادعادل است و گفته می شود برای این‬ ‫کار‪ ،‬اعضای این ائتالف‪ ،‬به صورت جداگانه‪« ،‬تعهد»‬ ‫داده اند‪ .‬لیست ائتالف اصولگرایان‪ ،‬در نهایت با فشار‬ ‫و میدا ن داری عــده محــدودی از اصولگرایان بســته‬ ‫شده و به همین دلیل در اسامی منتشرشده در رسانه ها‪،‬‬ ‫جای خالی بســیاری از چهره های سرشناس اصولگرا به‬ ‫چشــم می خورد‪ .‬گفته می شود این افراد با واسطه گری‬ ‫زاکانــی و نزدیکانــش بــرای انتخــاب حدادعــادل به‬ ‫ریاســت مجلس هم قســم شــد ه اند‪ ».‬حدادعادل اما‬ ‫این خبــر را کذب برشــمرد و گفــت‪« :‬به نظر می رســد‬ ‫وحدت اصولگرایان بعضی را چنــان نگران کرده که به‬ ‫دروغ پراکنی روی اورد ه اند و این نشان از درستی مسیر‬ ‫وحدت اســت‪ ».‬وی روز سه شــنبه هفته گذشته هم در‬ ‫این مورد گفت‪« :‬در مورد ریاســت مجلــس اخباری که‬ ‫منتشر می شود یکی از اقدامات تخریبی و تفرقه انگیزی‬ ‫بود که کذب بوده و ظاهرا ما باید همچنان این موضوع‬ ‫را تکذیــب کنیم‪ .‬ســایتی مدعی شــده بود شــرط قرار‬ ‫گرفتن نامزدها در لیســت‪ ،‬امضا دادن درباره ریاســت‬ ‫من بوده که ایــن موضــوع را تکذیب کردم و شــاید در‬ ‫ادامه هم طرح چنین موضوعاتی ادامه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫برای ریاســت خود مجلس تصمیم می گیرد و این بحث‬ ‫زودهنــگام اســت‪ ،‬چرا که رئیــس مجلــس را اکثریت‬ ‫مجلس تعییــن می کند و زمانــی که نمی دانیــم ترکیب‬ ‫مجلس اینده چطور اســت نمی توانیم چیــزی بگوییم‪.‬‬ ‫من از ‪ 16‬ســال پیش با نیت کســب قدرت‪ ،‬شــهرت و‬ ‫ریاســت وارد صحنه سیاست نشــد ه ام‪ .‬انچه احساس‬ ‫کردم تکلیف اســت به ان عمل کردم و در مجلس اینده‬ ‫هــم همیــن کار را خواهم کــرد و اصولگرایــی را مورد‬ ‫حمایــت قــرار می دهم‪ ».‬همزمــان محمدنبــی حبیبی‬ ‫عضو شــورای مرکزی ائتــاف اصولگرایــان و دبیرکل‬ ‫حزب موتلفه اســامی نیزطرح موضوع گرفتن تعهد از‬ ‫اعضای ائتالف برای ریاســت حدادعادل را خبرسازی‬ ‫رســانه ای و یک اقدام شــیطنت امیز بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫«انهایی که دســت بــه شــایعه پراکنی و اخبــار دروغ و‬ ‫کذب می زنند با ائتالف اصولگرایان مخالف هســتند‪».‬‬ ‫در واکنشــی دیگر در این مورد حســین ابراهیمی عضو‬ ‫شــورای مرکزی ائتــاف اصولگرایان بــه مثلث گفت‪:‬‬ ‫«اینکه در برخی رسانه ها عنوان شده «اعضای ائتالف‬ ‫اصولگرایان برای حضور در لیست تهران تعهد داده اند‬ ‫تا در صورت ورود به مجلس دهم‪ ،‬به ریاست حدادعادل‬ ‫رای بدهنــد» صحت نــدارد‪ .‬شــورای ائتــاف چنین‬ ‫شــاخصه ای را برای انتخاب افراد مالک قرار نداد مگر‬ ‫انکه برخی افــراد توافقی با هم کرده باشــند واال جلوی‬ ‫فکر و ذهن افراد را که نمی تــوان گرفت و انها را مجبور‬ ‫به کاری کــرد‪ ».‬وی افــزود‪« :‬ما به تعهــدات روز اول‬ ‫شکل گیری این ائتالف پایبندیم و فقط از این فهرست‬ ‫حمایت می کنیم‪».‬‬ ‫اولین نشست بعد از ارائه لیست‬ ‫نیستیم و در اختیار ما نیســت که از انها جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫عده ای با معیارهای دیگر فهرســت هایی از سلیقه های‬ ‫مختلف را ارائه می کنند اما در نهایت این مردم هســتند‬ ‫که انتخاب گر هســتند و ما برنامه ای برای تخریب سایر‬ ‫گروه ها نداریم‪».‬‬ ‫سخنگوی ائتالف اصولگرایان در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه افرادی که در لیست ‪30‬نفره قرار گرفتند ایا‬ ‫می توانند در سایر لیســت های اصولگرایی قرار بگیرند‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬فهرســت های انتخاباتی دو نوع اســت؛ یک‬ ‫نوع از این لیســت ها به جریان های سیاســی مشــخص‬ ‫تعلق دارد که نظر شــورای ائتالف بر این است که افراد‬ ‫لیســت ‪30‬نفره در انها نباشــند و نوع دیگر لیســت های‬ ‫انتخاباتی لیســت هایی اســت که انجمن های صنفی و‬ ‫تشــکل های غیرسیاســی منتشــر می کنند که نظارت بر‬ ‫این نوع فهرست ها در اختیار ما نیست و حضور اعضا در‬ ‫این لیست ها مانعی ندارد‪ .‬تعداد زیادی جای خالی برای‬ ‫نمایندگان جدید نداشــتیم چون در تهــران و در مجلس‬ ‫فعلی عموم نمایندگان اصولگرا هســتند و نمی توانستیم‬ ‫از تجربه اعضــای فعلی اصولگــرای مجلس صرف نظر‬ ‫کنیم‪ .‬ناچار شــدیم تعدادی از نماینــدگان فعلی مجلس‬ ‫و نامزدهایی را که قطعا از نظر ما صالحیت داشــتند کنار‬ ‫بگذاریــم‪ ،‬کنار گذاشــتن بعضی از نماینــدگان فعلی در‬ ‫لیست نهایی به این معنا نیســت که انها ضعف داشتند و‬ ‫یا اصولگرا نیســتند‪ ،‬واقعیت این است که فضا و ظرفیت‬ ‫محدود بود و در نهایت این فهرست درامد‪».‬‬ ‫حدادعــادل در پاســخ بــه ســوال دیگــری درباره‬ ‫حضور طیف نزدیک به علی الریجانی در لیست ائتالف‬ ‫اصولگرایان اینکه ایا پیش بینی می کند الریجانی لیست‬ ‫جداگانه ای بدهد‪ ،‬گفــت‪« :‬از ابتدا از همه اصولگرایان‬ ‫و همچنین طیف اقای الریجانی دعــوت کردیم‪ ،‬طیف‬ ‫متمایل به ایشان در مجلس هم چون صحبت از تمایل به‬ ‫سایر جریانات مانند اعتدال و دولت می کردند خودشان‬ ‫اســتقبالی نکردند ولی اگر می خواســتند که نماینده ای‬ ‫داشــته باشــند از نظر ما منعی وجود نداشــت‪.‬در لیست‬ ‫نهایی عده ای عضو رهروان هستند که به اقای الریجانی‬ ‫گرایش بیشــتری دارند‪ ،‬بنای ما حذف افراد فراکسیون‬ ‫رهروان نبوده چرا که ســعی ما ایجاد وحدت فراگیر بوده‬ ‫است‪ .‬بعضی از اشخاص دیگر هم در میدان انتخاب ما‬ ‫بودند که در مراحل نهایی رای نیاوردند؛ نبودن نماینده از‬ ‫طیف اقای الریجانی به معنــی نفی نمایندگانی که به وی‬ ‫گرایش دارند‪ ،‬نیست‪».‬‬ ‫وی همچنیــن در مورد سرلیســت اصولگرایان ابراز‬ ‫داشت‪« :‬در مورد سرلیســت فکر نمی کنم این قدرها هم‬ ‫موضوع مهم با شــد که این همه سوال مطرح شود‪ ،‬فرقی‬ ‫بین سرلیســت و دیگران وجود ندارد و تقاضای ما از مردم‬ ‫این اســت که به همه ‪ 30‬نفــر رای بدهند‪ ».‬ســخنگوی‬ ‫شورای ائتالف اصولگرایان درباره اینکه برخی ها گفته اند‬ ‫که دور خورده اند‪ ،‬گفت‪« :‬هروقــت بخواهید از ‪ 190‬نفر‬ ‫به ‪ 30‬نفر برســید طبیعتا عده ای ناراضی می شــوند و این‬ ‫موضوع طبیعی است‪».‬‬ ‫خصوصیات فهرست اصولگرایان‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫امــا حدادعــادل در این نشســت خبــری با اشــاره‬ ‫به خصوصیات فهرســت ‪30‬نفره بــرای انتخابات مجلس ‬ ‫گفــت‪« :‬در این فهرســت ‪ 12‬نفر متخصــص اقتصاد‪6 ،‬‬ ‫نفر در حوزه اجتماعی و ‪ 10‬نفر نیز تجربه فرهنگی دارند و‬ ‫اشخاصی نیز در حوزه های علم و فناوری و دفاعی و برخی‬ ‫در این مولفه ها مشترک هستند‪ ،‬وجود دارند‪».‬‬ ‫سخنگوی ائتالف اصولگرایان با اشاره به تحصیالت‬ ‫اعضای لیست ‪30‬نفره اظهار داشــت‪ 25 :‬نفر از اعضای‬ ‫این لیســت دارای درجه دکترای تخصصــی و پنج نفر نیز‬ ‫کارشناســی ارشــد یا تحصیالت حوزوی دارنــد و در این‬ ‫لیســت چهار نفر روحانی و شــش خانم حضور دارند و ‪12‬‬ ‫نفر نیز ســابقه نمایندگی نداشــته اند و در این لیست سعی‬ ‫شده ترکیب متوازنی از صاحبان تجربه و چهره های جدید‬ ‫را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رده ســنی اعضای لیســت ‪30‬نفره‬ ‫گفت‪« :‬چهار نفر از این افراد بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬ســال‪ 4 ،‬نفر‬ ‫بین ‪ 40‬تا ‪ 50‬ســال‪ 12 ،‬نفر بین ‪ 50‬تا ‪ 60‬ســال‪ 8 ،‬نفر‬ ‫بین ‪ 60‬تا ‪ 70‬ســال و دو نفر هم باالتر از ‪ 70‬ســال ســن‬ ‫دارند و متوســط ســنی نامزدهــای اصولگرا ‪ 54‬ســال و‬ ‫شش دهم سال است‪ .‬در فهرست ارائه شده تعداد قابل‬ ‫توجهی استاد دانشــگاه وجود دارد و در این لیست تاکید‬ ‫بر اقتصاد است‪».‬‬ ‫‪ 15‬نفر از این فهرســت ارائه شــده ســابقه مدیریت‬ ‫ارشد در نظام جمهوری اسالمی را دارند که از ریاست قوه‬ ‫تا معاونت رئیس جمهور تا وزیر و عضویت در هیات رئیسه‬ ‫مجلس را شــامل می شــود و باقی نفرات این لیســت در‬ ‫ســمت های مختلف به نظام جمهوری اســامی خدمت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ائتالف اصولگرایان برای انتخابات هفتم اسفند‬ ‫اما شــعار «معیشــت‪ ،‬امنیت ‪ ،‬پیشــرفت» را انتخاب‬ ‫کرده‪.‬شــعاری که معیشــت اش اشــاره به توقع جامعه‬ ‫از حســن روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی پس‬ ‫از برجام دارد‪ .‬امنیــت اش معطوف به فضــای منطقه‬ ‫و ارامــش ایران در ســایه نیروهــای نظامــی قدرتمند‬ ‫اســت و پیشــرفت اش هم معطوف به فرمایشات رهبر‬ ‫انقالب کــه از دهه پیشــرفت و عدالت ســخن گفتند‪.‬‬ ‫اصولگرایــان در نهایــت منهــای الریجانی بــه تفاهم‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫امــا غالمعلی حدادعــادل که ســخنگوی ائتالف‬ ‫است هفته گذشــته اولین نشســت خبری خود را بعد از‬ ‫اعالم فهرســت برگزار کرد‪ .‬او دراین نشســت در پاسخ‬ ‫بــه ســوال «در جریــان اصولگرایــی بــرای انتخابات‬ ‫مجلس دهــم احتمــال اینکــه فهرســت هایی مجزا از‬ ‫فهرست ‪30‬نفره ارائه شود و پیغام شما برای حامیانتان‬ ‫چیســت؟» گفــت‪« :‬مخاطب هــای ما همان کســانی‬ ‫هســتند که در دوره های گذشــته بــه اصولگرایان رای‬ ‫داده اند‪ .‬به طور مشــخص مخاطبان مــا همان مردمی ‬ ‫هســتند که در روز ‪ 9‬دی در سراســر کشــور بــه صحنه‬ ‫امدند و ما مدافع ارزش هایی هســتیم کــه همان مردم‬ ‫مطالبه می کردند‪ .‬ما مخالف ارائه لیســت های دیگری‬ ‫محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه‬ ‫در اخرین مرحله به فهرست‬ ‫اصولگرایان اضافه شد‬ ‫نام حسین مظفر نماینده‬ ‫محمدباقر قالیباف در‬ ‫فهرست نهایی قرار‬ ‫گرفت‬ ‫‪31‬‬ ‫پارلمان‬ ‫گزا‬ ‫رش‬ ‫جاللی‪ ،‬سرلیست رهروان؟‬ ‫ایاطرفدارانالریجانی‬ ‫لیستمنتشرمی کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫اینکه علــی الریجانــی و حامیــان او در نهایت چه‬ ‫تصمیمی برای انتخابــات هفتم اســفند خواهند گرفت‪،‬‬ ‫همچنان یکی از معادالت موثر در این رقابت مهم سیاسی‬ ‫است‪ .‬فعال انچه مشخص است اینکه انها درنهایت حاضر‬ ‫نشــدند به صــورت تشــکیالتی در ائتــاف اصولگرایان‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬هر چن د چهره همسو با انها در فهرست‬ ‫نهایی اصولگرایان حضور دارنــد‪ .‬این حضور اما به معنای‬ ‫سهم بردن رهروان از ائتالف معنا نشده است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪32‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اغاز و پایان رهروان‬ ‫علی الریجانــی از وقتی از رســانه ملی خارج شــد و‬ ‫سیاســت ورزی اش را به صورت جدی اغاز کرد‪ ،‬همیشــه‬ ‫به عنوان یک چهره محافظه کار و راســت ســنتی به شمار‬ ‫امده‪ .‬چه ان زمان که او نامزد منتخب علی اکبر ناطق نوری‬ ‫در شــورای هماهنگی نیروهای انقالب شد و چه ان زمان‬ ‫که او از قم کاندیدای مجلس شد‪ .‬این هویت حتی در طول‬ ‫مجلس هشتم و همزمان با ریاست او در این پارلمان برای‬ ‫او حفظ شد‪.‬‬ ‫اما گذشت زمان کار را برای الریجانی متفاوت کرد‪ .‬او‬ ‫حاال با یک رقابت در ون جناحی مواجه بود که حتی احتمال‬ ‫رقابت در مورد ریاســت مجلس را هم برایش بســیار جدی‬ ‫کرده بــود‪ .‬علی الریجانی برای ورود به معادالت ریاســت‬ ‫مجلس نهم چاره کار را در این دید که یک فراکسیون تازه در‬ ‫مجلس تاسیس کند‪ .‬او قرار بود برخالف پارلمان قبلی برای‬ ‫ریاست مجلس رقابت کند‪ .‬طیفی از اصولگرایان بنا داشتند‬ ‫غالمعلی حدادعادل را بار دیگر به ریاست مجلس برسانند و‬ ‫او البته می خواست همچون مجلس هشتم همچنان رئیس‬ ‫بماند‪ .‬چنین شد که پای فراکسیون رهروان والیت به دنیای‬ ‫سیاست ایران باز شــد‪ .‬او البته یک فراکســیون اصولگرا‬ ‫به وجود نیاورده بود‪ .‬حامیانش را در یک اردوگاه سامان داده‬ ‫بود که البته در میانشان می شد چهره هایی از اصالح طلبان‬ ‫را هم دید‪ .‬رهروان در موارد متعددی به دولت جدید نزدیک‬ ‫بود و از فراکســیون اصولگرایان دور تر‪ .‬این را می شد هم‬ ‫در نوع مواجهه با دولت دید و هــم در ماجرای مهم برجام‬ ‫از همان اغاز مذاکــرات و حتی تا همین امــروز‪ .‬ماه های‬ ‫اخر عمر مجلس نهم نباید پایان کار رهروان والیت باشــد‬ ‫این البته چیزی است که علی الریجانی می خواهد و البته‬ ‫همان چیزی اســت که مردان مهم او در این فراکســیون‬ ‫ان دنبال می کننــد‪ .‬همین اواخر بود که اعالم شــد حزب‬ ‫رهروان تشکیل خواهد شــد و علی الریجانی تایید کرد که‬ ‫دیدارهایی با برخــی چهره های مهم در این زمینه داشــته‬ ‫است‪ .‬ان تالش ها یکباره ایســتاد و همه گمان بردند این‬ ‫نشانه ای از پیوستن رهروان والیت به ائتالف اصولگرایان‬ ‫است‪ .‬انها به ائتالف نرفتند اما یک اتفاق مهم دیگر افتاد؛‬ ‫چهره هایی مهم از رهروان رد صالحیت شدند و مجوز حضور‬ ‫در انتخابات نیافتند‪ .‬جواد هروی نماینده قائنات‪ ،‬محمدباقر‬ ‫شــریعتی نماینده بهبهــان‪ ،‬رمضان شجاعی کیاســری‪،‬‬ ‫ارســان فتحی پور نماینده کلیبر‪ ،‬صفر نعیمی رز نماینده‬ ‫اســتارا‪ ،‬پیرموذن نماینده اردبیل‪ ،‬محمد انصاری نماینده‬ ‫ن و جواد ســعدون زاده نماینده ابــادان از چهره هایی‬ ‫ابادا ‬ ‫هستند که به علی الریجانی نزدیک هستند‪ ،‬اما نتوانسته اند‬ ‫تا هفته گذشته مجوز حضور در انتخابات را بگیرند‪.‬‬ ‫ائتالف؟‬ ‫وقتی فراکســیون رهروان والیت اعالم کر د بنا ندارد‬ ‫وارد ائتالف اصولگرایان شــود تحلیل هــای متعددی در‬ ‫این مورد در رسانه ها مطرح شــد‪ .‬برخی گفتند رهروانی ها‬ ‫با دولتی ها بسته اند و باید منتظ ر اعالم یک لیست مشترک‬ ‫باشیم‪ .‬نشانه اش را هم این می دانستند که کاظم جاللی‪،‬‬ ‫رئیس فراکســیون رهروان که از اعضای سابق اعتدال و‬ ‫توسعه یعنی حزب نزدیک به حسن روحانی بوده زمینه این‬ ‫ائتالف را پدید اورده و بر همین اساس می گفتند که لیستی‬ ‫تحت عنوان اعتدالیون منتشر خواهد شد‪ .‬برخی دیگر هم‬ ‫می گفتند الریجانی با اصالح طلبان هم قســم شده و باید‬ ‫مانند رهروان والیت منتظر یک ائتالف این چنینی باشیم‪.‬‬ ‫در این میان اما یک حرف دیگر هم به میان امد‪ .‬اعضای‬ ‫شاخص از رهروان والیت گفتند که علی الریجانی بنا دارد‬ ‫لیدر جریان سوم باشد و بر همین اساس انها باور داشتند که‬ ‫برای شکل گیری یک جریان جدید تالش هایی در جریان‬ ‫اســت‪ .‬حاال اما اینکه کدام گزینه در نهایت درست خواهد‬ ‫بود شاید از همین حاال نمی تواند قابل پیش بینی باشد اما در‬ ‫همین جا می توان گفت که کار برای رهروانی ها سخت شده‬ ‫است‪ .‬حاال که اصالح طلبان چندان مجوزی برای حضور در‬ ‫انتخابات نگرفته اند‪ ،‬بخشی از اعضای فراکسیون رهروان‬ ‫ریزش کرده و البتــه نبودن برخی چهره هــای اصولگرای‬ ‫فر اکســیون رهروان هم وزن سیاســی این طیف را کمتر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این خبر خوبی برای علی الریجانی نیســت‪.‬‬ ‫او چند روزی فرصت دارد تا برای بازگشت یاران و متحدان‬ ‫سیاسی اش تالش کند‪.‬‬ ‫اسباب کشی به تهران؟‬ ‫از اواسط هفته گذشته یک شایعه در رسانه ها بسیار‬ ‫پررنگ شد‪ .‬ماجرا از این قرار است که برخی خبرها حکایت‬ ‫از ان دارد که ممکن اســت علی الریجانی به تهران تغییر‬ ‫حــوزه داده و حضور حامیــان اش یک لیســت انتخاباتی‬ ‫مجزا از اصولگرایان منتشــر کنند‪ .‬اخبــاری که همچنین‬ ‫از تصمیمات جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم برای ارائه‬ ‫فهرســت انتخاباتی با حضور اقایان علــی الریجانی‪ ،‬رضا‬ ‫اشــتیانی و احمد امیرابادی فراهانی روایت کرده که البته‬ ‫دلیل عدم اعــام این خبر از مبانی رســمی‪ ،‬فشــار برخی‬ ‫عناصر فراکســیون رهــروان بــرای تغییر حــوزه انتخابیه‬ ‫الریجانی از قم به تهران عنوان شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در این خبر امده بود‪« :‬در حال حاضر برخی‬ ‫پارلمان‬ ‫اطرافیان رئیس مجلــس از جمله اقایــان کاظم جاللی‪،‬‬ ‫زمانی‪ ،‬بهروز نعمتی و عوض حیدرپور به دلیل اینکه چهره‬ ‫شاخصی در فهرست خود ندارند و با دولت و فهرست علی‬ ‫مطهری دچار اختالف شده و همچنین نمی توانند فهرست‬ ‫برجسته ای ارائه دهند‪ ،‬به دنبال تغییر حوزه الریجانی از قم‬ ‫به تهران هســتند‪ ».‬این خبر البته با واکنش کاظم جاللی‬ ‫مواجه شد‪ .‬رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان گفت‪:‬‬ ‫ «تغییر حــوزه انتخابیه الریجانــی از قم به تهــران کذب‬ ‫محض اســت‪ .‬به هیچ وجه خبر مذکور صحت نداشــته و‬ ‫الریجانی از حوزه انتخابیه قم بــه فعالیت های انتخاباتی‬ ‫خود می پردازد‪».‬‬ ‫در میانه بودن و نبودن!‬ ‫هفته گذشته چند صدای متفاوت از سوی رهروانی ها‬ ‫به گوش رسید‪ .‬برخی از انها اصرار داشتند که شاهد انتشار‬ ‫لیست از تهران و سایر استان ها از ســوی این فراکسیون‬ ‫خواهیم بود و برخی چهره هــای دیگر رهروان کار رهروان‬ ‫را تمام شده دانســته و ماجرای ارائه لیست را یک موضوع‬ ‫غیر قابل بحث عنوان می کردند‪.‬‬ ‫چنین اســت که صفــر نعیمــی رز‪ ،‬ســخنگوی این‬ ‫فراکسیون به مثلث می گوید‪« :‬وقتی یک چهارم اعضای‬ ‫فراکسیون رهروان ردصالحیت شدند می توان گفت عمال‬ ‫تشکیالت رهروان را در انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫متالشــی کردند و معتقدم رهروان در مجلس اینده حضور‬ ‫کمرنگی خواهد داشــت‪ .‬در تهران هم اگر قرار بر ائتالف‬ ‫با حامیان دولت بود باید تا حاال مشخص می شد که چون‬ ‫خبری نیســت بنابراین ائتالفــی هم بعید اســت در پیش‬ ‫باشــد‪ ».‬اما در خبری دیگر جواد هــروی چنین اظهارنظر‬ ‫می کند‪« :‬قرار بر این شــد که رهروان از اعضا و نیروهای‬ ‫خود حمایت کند و با طیفی مســتقل و اعتدالی وارد میدان‬ ‫رقابت شود‪ ».‬وی در پاســخ به این ســوال که ایا رهروان‬ ‫لیست مجزایی از سایر گروه ها منتشــر خواهد کرد ‪ ،‬گفته‬ ‫است‪« :‬احتمال اینکه بخواهد لیســتی ارائه کند ضعیف‬ ‫است اما اینکه یک حرکت حساب شد ه بین مناطق مختلف‬ ‫داشته باشــد و برای اعضای خود چتر حمایتی ایجاد کند‪،‬‬ ‫بسیار زیاد است‪ ».‬اما در خبری دیگر در این مورد یک عضو‬ ‫هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت گفته‬ ‫است که لیســت رهروان والیت قبل از اغاز زمان تبلیغات‬ ‫انتخاباتی نهایی و منتشر می شود‪ .‬ایرج عبدی گفته است‪:‬‬ ‫«فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت طبق وعده قبلی‬ ‫در تهران‪ ،‬کالنشــهرها و مراکز استان لیســت انتخاباتی‬ ‫می دهد و در حوزه های انتخابیه کوچک نیز از افراد خاصی‬ ‫حمایت خواهد کرد‪».‬‬ ‫وی با تاکید بــر اینکه رهروان والیت حتما با لیســت‬ ‫در انتخابات حضور خواهد داشــت‪ ،‬گفته اســت‪« :‬قطعا‬ ‫همزمان با اغاز تبلیغات انتخاباتی این لیســت ها منتشــر‬ ‫می شود و ما برای تمامی حوزه های انتخابیه کاندیدا و فردی‬ ‫را برای معرفی به مــردم مدنظر داریــم‪ ».‬در اظهارنظری‬ ‫همسو با این ســخنان‪ ،‬نماینده مردم اســداباد در مجلس‬ ‫از نهایی شدن لیست انتخاباتی فراکســیون اصولگرایان‬ ‫رهروان والیت در تهران و شهرســتان ها خبر داده و تاکید‬ ‫کرده اســت‪« :‬به طور حتم بــا افراد معتــدل جریان های‬ ‫سیاسی ائتالف خواهیم کرد‪.‬انچه تا این لحظه از لیست‬ ‫مشترک رهروان والیت با سایر جریان های سیاسی مطرح‬ ‫شــد ه صرفا گمانه زنی اســت‪ .‬مذاکرات متعددی توســط‬ ‫رئیس فراکسیون با ســایر جریان های سیاسی در جریان‬ ‫اســت اما هنوز لیســت مشــترک ‪ 30‬نفره تهران و لیست‬ ‫مشترک شهرستان ها نهایی نشده اســت‪ .‬رهروان والیت‬ ‫به طور حتم با جریان هــا و چهره های سیاســی معتدل در‬ ‫دو جریان سیاســی کشــور به توافق خواهد رسید و لیست‬ ‫مشــترک در تهران و شهرســتان ها می دهد‪ .‬جریان های‬ ‫معتدل و افراد بی رغبت به تندروی از جمله افرادی هستند‬ ‫که در لیســت مشترک رهروان والیت و ســایر جریان های‬ ‫سیاسی قرار خواهند گرفت اما باید تا پایان هفته صبر کرد‬ ‫تا نتایج مذاکرات مشخص شود‪ .‬انتخاب کردن ‪ 30‬نفر در‬ ‫یک لیست کار مشکلی است به همین دلیل باید همفکری و‬ ‫رایزنی بیشتر بین طرف های مذاکره انجام شود‪».‬‬ ‫تصمیم اخر‬ ‫مســلم اســت کــه تصمیــم اخــر در مــورد اینــده‬ ‫سیاســت ورزی رهروان در ســطحی بــاال از ســوی علی‬ ‫الریجانی و کاظم جاللی اتخاذ خواهد شد‪ .‬اکنون چند راه‬ ‫پیش روی این طیف سیاسی اســت‪ .‬یک راه این است که‬ ‫انها همچنان که برخی اعضا گفته اند عمر سیاسی رهروان‬ ‫را پایان یافته تلقی کرده و به گونه ای دیگر وارد رقابت هفتم‬ ‫اسفند شوند‪ .‬راه دیگر این است که انها مانند اصالح طلبان‬ ‫در حوزه هایی که دارای نامزد هستند لیست منتشر کنند و راه‬ ‫اخر اینکه انها باب یک ائتالف را باز کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫که ســران رهروان تصمیم در این خصــوص را به روزهای‬ ‫اخر واگذار کرده اند ؛ تصمیمی که البته می تواند سرنوشت‬ ‫رئیس مجلس اینده را نیز تعیین کند‪ .‬فهرست علی مطهری‬ ‫اما در این میان می تواند بیشترین همپوشان را با رهروانی ها‬ ‫داشته باشد‪ .‬فهرستی که حامیان دولت در دو جناح چپ و‬ ‫راست را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫خط سوم‬ ‫تا پیــش از اعالم نتایــج تاییــد صالحیت ها‪ ،‬برخی‬ ‫چهره های رده باالی این فراکســیون بر این عقیده بودند‬ ‫که علی الریجانــی درواقع به نوعی لیدر جریان ســوم در‬ ‫اینده خواهد بود‪ .‬شجاعی کیاسری از نمایندگان عضو این‬ ‫فراکسیون با تایید این موضوع به هفته نامه مثلث گفته بود‬ ‫الریجانی لیدر این جریان خواهد شد و در چنین کانتکسی‬ ‫مــردم علی الریجانــی را حتی بــه حســن روحانی ترجیح‬ ‫خواهند داد‪ .‬گفته می شــد که این جریان ســوم بنا دارد تا‬ ‫مجمعی از نیروهای خــاص اصالح طلبان و اصولگرایان‬ ‫باشــد‪ .‬مجموعه ای کــه کیاســری از ان به عنــوان خط‬ ‫اعتدال نام می برد‪ .‬اینکه فر اکســیون رهروان چگونه در‬ ‫انتخابات مجلس دهم مشــارکت کند از ماه ها پیش محل‬ ‫بحث چهره های ارشد ان بوده است‪ .‬بحثی که حتی دامنه‬ ‫ان به انصراف کاظم جاللی از ثبت نــام در انتخابات هم‬ ‫رســید‪ .‬ماجرایی که موجب شــد علی الریجانی در اندک‬ ‫زمان باقی مانده تا پایــان زمان ثبت نام بــا کاظم جاللی‬ ‫دیدار کند و او را راضی به نامزدی نماید‪ .‬بحثی که موجب‬ ‫شده کاظم جاللی این بار به جای شاهرود از تهران نامزد‬ ‫انتخابات شود‪ .‬نتیجه ان بحث که ممکن بود به تشکیل‬ ‫حزب رهروان با ان هیات امنا منجر شود اکنون با انصراف‬ ‫و برای علی الریجانی از ادامــه تصمیمات انتخاباتی اش‬ ‫شــکل دیگری گرفته اســت‪ .‬حاال باید تا زمان انتخابات‬ ‫منتظر ماند و سرنوشــت رهروان والیت را نظــاره کرد‪ .‬ایا‬ ‫رهروان که می خواست خط سوم باشد حاال به انتهای خط‬ ‫رسیده است؟‬ ‫اصولگرایان نباید فهرست دیگری بدهند‬ ‫تو گوی مثلث با زهره الهیان‬ ‫گف ‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اهمیت مباحث زنان و خانواده و ضرورت هایی که د ر ارتباط‬ ‫ب ا حوزه قانونگذاری است شش نامزد خانم در لیست ائتالف‬ ‫بزرگ اصولگرایان حضــور دارند تا مقولــه زن و خانواده در‬ ‫قانونگذاری مدنظر قرار گیرد و هنگام بررسی همه طرح ها و‬ ‫لوایح به بحث خانواده و زنان توجه الزم صورت گیرد و محل‬ ‫تاثیرگذاری باشــند‪ .‬درباره نقدهایی هم که به لیســت وارد‬ ‫می شود باید بگویم قاعدتا هر لیســتی که از سوی شورای‬ ‫ائتالف معرفی می شــد ممکن بود که نقدهایی به ان باشد‬ ‫و این تفاوت سالیق طبیعی است‪ ،‬اما بدنه ای که خود را به‬ ‫لحاظ فکری در طیف اصولگرایــان می بیند باید به وحدت‬ ‫سیاست‬ ‫لیســت ائتالف اصولگرایان در حــوزه انتخابیه‬ ‫تهران‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشــهر و شــمیرانات بــا رایزنی ها و‬ ‫جلسات متعدد و مســتمر نهایی و اعالم شد‪ .‬نظر شما‬ ‫درباره ترکیب این لیست چیست؟‬ ‫لیســت اصولگرایان براســاس وحــدت و اجماع‬ ‫قشــرهای مختلف اصولگرایی‪ ،‬احزاب و گروه های عمده‬ ‫نهایتا بیرون امــد و محل وفاق و وحدت این گروه ها شــد‪.‬‬ ‫تالش ان بود کــه در تدوین این لیســت از تخصص های‬ ‫مورد نیاز در کمیســیون های مجلس استفاده شود‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه معرفی چهره های جوان و جدید بــه مردم در قیاس با‬ ‫گذشــته مدنظر بود تا در صــورت رای اوری منتخبان ملت‬ ‫بتوانند در مجلس محل تاثیرگذاری و تحول باشند‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه مهمترین شــعارهای ائتالف بــزرگ اصولگرایان‬ ‫مباحث اقتصادی و بهبود معیشت مردم است در این لیست‬ ‫تعدادی اقتصاددان حضور دارند‪ ،‬همچنین از انجا که مقوله‬ ‫سالمت و بهداشــت جامعه مورد توجه بود چندین پزشک‬ ‫متخصص نیز در جمــع ‪ 30‬نامزد اصولگرا هســتند‪ .‬از ُبعد‬ ‫‪3‬‬ ‫زهــره الهیــان‪ ،‬عضو شــورای مرکــزی جمعیت‬ ‫رهپویان انقالب اسالمی معتقد است‪« :‬ائتالف بزرگ‬ ‫اصولگرایان می تواند مالک انتخاب برای طیف زیادی‬ ‫از مردم قرار گیرد و انتظار می رود در مجلس اینده ذیل‬ ‫این تابلو ما اکثریتی از اصولگرایان داشته باشیم‪».‬‬ ‫احترام بگذارند‪،‬چون تالشی که در یک سال گذشته درباره‬ ‫وحدت و همگرایی بین گروه ه ا و طیف ها و احزاب اصولگرا‬ ‫صورت گرفت تالش مستمری بود که قطعا مردم به این نظر‬ ‫جمعی و تالش های صورت گرفته احترام خواهند گذاشت‬ ‫و به ان اقبال نشان می دهند‪ .‬هرچند ممکن است به اجز ا و‬ ‫برخی کاندیداها نقدهایی داشته باشند اما مالک شان همان‬ ‫خروجی است که حاصل وحدت بزرگان اصولگرایی است‪.‬‬ ‫یک نقد ان است که ‪ 50‬درصد لیست پایداری ها‪،‬‬ ‫‪ 30‬درصــد تحول خواهــان و فقــط ‪ 20‬درصــد‬ ‫اصولگرایان ســنتی اعــم از جامعــه روحانیت و‬ ‫موتلفههستندودیگرسالیقاصولگرادراینجمع‬ ‫کاندیدا ندارند‪ ،‬این نقد را چقدر وارد می دانید؟‬ ‫انچه مسلم است تالش زیادی در طول مذاکرات‬ ‫و صحبت ها و جلسات متعدد صورت گرفت تا مالک برای‬ ‫انتخاب افراد و تعیین لیست سهم خواهی گروه ها و احزاب‬ ‫اصولگرا نباشد‪ ،‬بلکه مالک شایسته ساالری قرار گیرد‪ ،‬از‬ ‫این نظر توجه به معیارها و شــاخص ها بیشتر مدنظر بود تا‬ ‫‪33‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪34‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫پارلمان‬ ‫اینکه کدام گروه چند درصد از لیست را داشته باشند‪ .‬بنابراین‬ ‫به نظرم این نقد نمی تواند به این شکل مطرح باشد‪.‬‬ ‫اقای غفوری فــرد در مصاحبه ای گفــت؛ یکی از‬ ‫شــاخص های اصلی انتخاب نامزدها این بود که‬ ‫چقدر انها قدرت رای اوری داشته باشند‪ .‬بر همین‬ ‫اســاس معتقد بود از انجا که در نظرسنجی های‬ ‫متعــدد ائتالف اصولگرایــان او همــواره جز و ‪10‬‬ ‫نامزد رای اورتر قرار داشته‪ ،‬باید در فهرست نهایی‬ ‫نامش می امد‪ ،‬چرا این طور نشد؟‬ ‫مقبولیــت و رای اوری در انتخــاب افــراد یکی از‬ ‫شاخص هایموثرمی تواندباشدولینهاینکهسایرمالک ها‬ ‫در نظر گرفته نشود‪ .‬به عبارت دیگر این طور نیست که صرفا‬ ‫مقبولیت و رای اوری مالک باشد و ســایر مالک ها نادیده‬ ‫گرفته شود‪ .‬در واقع شاید فردی رای اوری و مقبولیت را طبق‬ ‫نظرسنجی ها داشته باشد‪ ،‬اما سایر شاخص ها و مالک ها‬ ‫درباره او ضعیف باشد یا سایر شــاخص ها را حائز نباشد که‬ ‫بتواند در این لیست حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫از میان‪ 188‬نامزد اصولگرای تا ئید صالحیت شده‬ ‫در تهران ‪ 30‬نامزد برای حضور در لیست ائتالف‬ ‫بزرگ اصولگرایان انتخاب شد‪ .‬انتظارتان از ‪158‬‬ ‫نامزد دیگر اصولگرا چیست؟‬ ‫قاعدتا اگــر نامزدهایی که از طیــف اصولگرایان‬ ‫ثبت نام کردند این توجه را به تالش های صورت گرفته برای‬ ‫تحقق وحدت داشته باشند باید این تالش ها را ارج نهند‪ ،‬به‬ ‫وحدت جمعی احترام بگذارند و ظرفیت خود را معطوف به‬ ‫حمایت از این لیست کنند‪.‬یعنی براساس میثاق نامه ای که‬ ‫امضا شده انصراف دهند و ظرفیت خود را به کمک بیاورند‬ ‫تا انشاءالله یک لیست واحد از سوی اصولگرایان پیروز این‬ ‫عرصه باشد‪.‬‬ ‫جبهه ایستادگی همسو با محسن رضایی می گوید‬ ‫سابقه تشکیلش به سال های گذشته بر می گردد‪،‬‬ ‫حال انکه جبهه یکتــا کمتر از ‪6‬ماه اســت اعالم‬ ‫موجودیت کرده‪ ،‬اعضای این جبهه انتظار و توقع‬ ‫داشــتند که یکی از نامزدهای شــان در فهرست‬ ‫نهایی قــرار بگیرد نــه انکه صرفــا تقویت کننده‬ ‫ائتالف باشند‪ ،‬چه پاسخی برای انها دارید؟‬ ‫قاعدتا در شورای ائتالف از نظرات گروه ها و احزاب‬ ‫و شخصیت های متعددی استفاده و کمک گرفته شد‪.‬منتها‬ ‫این به معنا ان نیســت که هر طیف و گروهی نماینده ای در‬ ‫این لیست داشته باشــند چون این اتفاق معنا و مفهومش‬ ‫سهم خواهی است‪ .‬براســاس نظر جمعی این ترکیب ارائه‬ ‫شــد‪ .‬قاعدتا جبهه ایســتادگی هم نظیر ســایر طیف ها و‬ ‫گروه های سیاسی به این تصمیم جمعی باید احترام بگذارد‬ ‫و ان را مالک فعالیت انتخاباتی خودش قرار دهد‪.‬‬ ‫اگر یک ســری از منتقدان به نحوه بســته شدن‬ ‫لیســت ائتالف اصولگرایــان در تهــران بیایند و‬ ‫لیســت های موازی بدهند‪ ،‬چقدر این اتفاق روی‬ ‫قدرت رای اوری لیست ائتالف اصولگرایان تاثیر‬ ‫می گذارد؟‬ ‫البتــه گروه هــای عمده کــه در عرصه سیاســت‬ ‫ظرفیت های اجتماعی دارند و مطرح هســتند در مباحث و‬ ‫نظرســنجی های تدوین این فهرست مشارکت داده شدند‪.‬‬ ‫قاعدتا از بیــن گروه های تاثیرگذار نباید لیســت دیگری به‬ ‫صورت موازی ارائه شود‪،‬اما ممکن است گروه های فرعی و‬ ‫حرکت های کوچکی هم در این ارتباط شکل گیرد که قاعدتا‬ ‫خیلی نمی تواند تاثیرگذار در صحنه سیاســی درباره ترکیب‬ ‫مجلس اینده باشد‪.‬‬ ‫یعنــی روی قــدرت رای اوری لیســت ائتــاف‬ ‫اصولگرایان تاثیر نخواهد داشت؟‬ ‫البتــه به هر میزان که لیســت های فرعی باشــند‬ ‫ممکن است منجر به تشتت ارا شود‪ ،‬اما از انجا که گروه ها‬ ‫و احزاب عمده اصولگرایی در تدوین لیست ائتالف بزرگ‬ ‫اصولگرایان مشارکت داده شدند و مورد مشورت قرار گرفتند‬ ‫قاعدتا احزاب عمده اصولگرا لیستی نخواهند داد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شما می گویید لیست های موازی‬ ‫اگــر بیایند بــر قــدرت رای اوری لیســت ائتالف‬ ‫اصولگرایان تاثیرگــذار نخواهند بــود و تغییری‬ ‫در ترکیب مجلس اینده ایجــاد نمی کنند‪ ،‬قدرت‬ ‫رای اوری این تابلو را در سراســر کشــور چگونه‬ ‫ارزیابیمی کنید؟ فکرمی کنیداین تابلوچنددرصد‬ ‫کرسی های مجلس اینده را در اختیار بگیرد؟‬ ‫درصد نمی توانم بگویم‪ ،‬ولی قاعدتا این ائتالف‬ ‫بزرگ اصولگرایــان می تواند مالک انتخــاب برای طیف‬ ‫زیادی از مردم قرار گیرد و انتظار می رود در مجلس اینده ما‬ ‫اکثریتی از اصولگرایان داشته باشیم‪.‬‬ ‫معتقدید اکثریــت اصولگرا ذیــل تابلوی ائتالف‬ ‫بزرگ اصولگرایان در مجلس اینده خواهد بود؟‬ ‫بله‪ ،‬چــون ائتالف بــزرگ اصولگرایان در ســایر‬ ‫حوزه هایانتخابیههمعملکردومقبولیتخودراداردومحل‬ ‫اجماع و وحدت است‪.‬‬ ‫اینکــه طیف اقــای احمدی نــژاد و یک ســری از‬ ‫اصولگرایان منتقد به نحوه بســته شدن لیست‬ ‫ائتــاف بــزرگ اصولگرایــان معتقدنــد قــدرت‬ ‫رای اوری این لیســت فقط ‪ 20‬درصد است ‪،‬شما‬ ‫این نگاه و تحلیل را رد می کنید؟‬ ‫انها نظر شخصی شان را گفتند‪ .‬قاعدتا این مردم‬ ‫هستند که تعیین کننده هســتند و رای مردم مالک است‪.‬‬ ‫حتی اگر ان طور که انتظار می رود ارا متوجه ائتالف بزرگ‬ ‫اصولگرایان نشود همین میزان وحدت تاثیر خود را خواهد‬ ‫داشــت و قاعدتا اقدام موثر و موفقی در عرصه سیاسی به‬ ‫حســاب می اید که در طول دوره های گذشــته این میزان‬ ‫وحدت و همدلی سابقه نداشــت بنابراین نفس این میزان‬ ‫همدلی و همگرایی بسیار ارزشمند اســت و به عنوان نقطه‬ ‫مثبت و امتیاز برای جریان اصولگرایی می تواند در تاریخ ثبت‬ ‫شود‪ .‬البته فاکتور تعیین کننده رای مردم است‪ ،‬این بستگی‬ ‫به گفتمان جریان اصولگرا دارد که چقدر نفوذ و برد در افراد‬ ‫جامعه داشته باشد و ارای انها را به سمت خودش جلب کند‬ ‫کهالبتهپیش بینیایناستکهاینوفاقیکهدربینخواص‬ ‫و بزرگان اصولگرا شکل گرفته در بدنه جامعه و میان مردم‬ ‫هم تاثیرات خودش را در جهت همدلی و رویکرد به سمت‬ ‫ائتالف بزرگ اصولگرایان داشته باشــد‪ .‬همه طیف های‬ ‫اصولگرا و احزاب عمده این واقعیت را متوجه هســتند که‬ ‫در تدوین لیســت به چه میزان مورد مشــاوره قرار گرفتند‪.‬‬ ‫قاعدتا تالش دکتر حدادعــادل معطوف به این بود که نظر‬ ‫جمع را براساس نظرسنجی ها و نظر جمع نخبگان و بزرگان‬ ‫اصولگرایی بگیرد و این لیست تهیه شــود‪ ،‬بنابراین از این‬ ‫بابت نقدی به اقای حدادعادل نمی تواند وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اقای مطهری گفته مثــل دوره انتخابات مجلس‬ ‫نهم می خواهد لیست صدای ملت را منتشر کند‪،‬‬ ‫این لیست از سبد ارای اصولگرایان بهره می برد‬ ‫یا اصالح طلبان؟‬ ‫قاعدتا باتوجه به مواضعی که اقای مطهری داشت‬ ‫جایگاه و پایگاه سیاسی شان در طیف و اردوگاه مقابل جریان‬ ‫اصولگرا خواهد بود‪.‬‬ ‫پارلمان‬ ‫معیار ما سهمیه بندی نبود‬ ‫گفت وگویمثلثبامحمدناظمی اردکانی‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبر نگار‬ ‫‪4‬‬ ‫محمدناظمی اردکانی معتقد است‪«:‬لیســت‬ ‫ائتالف اصولگرایــان بــری از تندروی اســت و اگر‬ ‫نســبت به وضع موجود نقدی دارند نقــد عالمانه‬ ‫اســت‪ ».‬عضو ائتالف اصولگرایان در دهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی می گوید‪« :‬پیروزی‬ ‫این لیست را در رقابت سیاسی هفتم اسفند قطعی‬ ‫می دانم‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اقــای مطهــری دیگــر از چارچــوب اصولگرایی‬ ‫عدول کرد و خارج شده اســت‪ 190 .‬چهره اصولگرا که در‬ ‫ان نشســت بودند‪ ،‬انجا میثاق نامه ای امضا کردند که اگر‬ ‫در لیســت ‪ 30‬نفر نهایــی نبودند انصراف دهنــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫اصولگرایانی که ان روز جمع شدند برحسب تعهد و میثاق‬ ‫خود در هیچ یک از لیست های سیاسی نخواهند رفت‪.‬‬ ‫صدای ملت پایگاه اجتماعی اش را از اصولگرایان‬ ‫می گیرد یا از اصالح طلبان؟‬ ‫از اصالح طلبان خواهد بود‪.‬‬ ‫فــارغ از هر نتیجه ای کــه در هفتم اســفند رقم‬ ‫بخورد‪ ،‬مسئولیت این لیست با چه کسی است؟‬ ‫مسئولیت این لیســت با همه اصولگرایان است‪،‬‬ ‫همه جریان هــای اصولگرا بــا هم ائتــاف کردند و یک‬ ‫خردجمعی بر این لیست حاکم شده است‪ ،‬مطلقا تصمیم‬ ‫فردی وجود نداشــته و برای اولین بار است که این اقدام‬ ‫اساســی در فضای سیاســی کشــور صورت گرفته و اگر‬ ‫بخواهیم برویم به ســمت انکه حزب گرایی و تشکل های‬ ‫سیاســی در جریان انتخابــات بتواند تصمیم گیر باشــد و‬ ‫پراکندگی ها موجب مخدوش شــدن فضا نشــود راهش‬ ‫این اســت که جریــان اصولگرایی متشــکل عمل کند‪.‬‬ ‫در این صــورت می تواند همگرایی‪ ،‬وحــدت و ائتالف تا‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری ادامه پیدا کنــد ضمن انکه‬ ‫جریان رقیب هم متشکل شده و دارند به سمت یک لیست‬ ‫پیش می روند‪.‬‬ ‫جریان اصالح طلب خیلی می کوشد که جا بیندازد‬ ‫لیســت ائتــاف اصولگرایان‪ ،‬لیســت منتقدان‬ ‫دولت است پاســخ شما به این شــائبه افکنی ها‬ ‫چیست؟‬ ‫اصال این طور نیســت‪ .‬افرادی که در این لیست‬ ‫قرار گرفتند تا انجا که می شناسم این طورند که اگر نسبت به‬ ‫وضع موجود نقدی دارند نقد عالمانه است‪ ،‬مطلقا چهره ای‬ ‫را نمی شناســم که جنبه تخریبی نســبت به سیاســت های‬ ‫اعالمی و اجرای سیاست ها داشته باشــد بلکه اگر نقدی‬ ‫دارند نقدشــان عالمانه اســت و رویکرد تنــدروی را دنبال‬ ‫نمی کنند‪ .‬این لیستی اســت که عالمانه به عرصه سیاسی‬ ‫ورود دارد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫لیســت ائتــاف اصولگرایــان بعــد از جلســات‬ ‫مســمتر و متعدد باالخره در هفته گذشته اعالم‬ ‫شــد‪.‬بفرمایید ترکیب نامزدهای این فهرست را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫درباره تهیه و بستن لیست یک فرایند پیچیده ای‬ ‫طی شد‪ .‬ظرف دو ســال گذشــته با محوریت اقای تقوی‬ ‫نشســت های همگرایی اصولگرایــان هــر دو هفته یک‬ ‫بار تشکیل می شــد‪ ،‬در واقع این جلســات گام های اولیه‬ ‫برای وحدت اصولگرایــان بود که موجش به اســتان ها و‬ ‫شهرســتان ها نیز رفت و در انجا هم شــوراهای همگرایی‬ ‫تشکیل شد‪ .‬بعد از تحقق وحدت و همگرایی اصولگرایان‬ ‫موضوع تنظیم فهرســت کاندیداهای اصولگرا در تهران‬ ‫و شهرســتان ها مطرح شد و بر همین اســاس تشکل ها و‬ ‫احزاب اصولگرا شورای ائتالف اصولگرایان را شکل دادند‬ ‫و‪ 22‬نفر از همه تشکل های اصولگرا در ان عضویت یافتند‪.‬‬ ‫بعد از تشکیل این شورا یک گروه هفت نفره مسئولیت تهیه‬ ‫لیست تهران را عهده دار شد که از این هفت نفر فقط یک‬ ‫نفر کاندیدای تهران بود؛یعنی بقیــه ذی نفع نبودند‪ .‬این‬ ‫گروه بعد از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شــورای‬ ‫اسالمی نشستی تشکیل دادند و همه نامزدهای اصولگرا‬ ‫قریب به ‪ 190‬نفر به ان جلسه امدند و بیوگرافی و برنامه خود‬ ‫را به کمیته هفت نفره دادند‪ .‬در گام نخست بعد از رای گیری‬ ‫و امتیاز دادن ‪ 53‬نفر به مرحله دوم راه یافتند سپس ‪ 45‬نفر‬ ‫به مرحله سوم رفتند و در مرحله نهایی تعداد نامزدها به ‪30‬‬ ‫نفر رسید و ترکیب فهرست ائتالف اصولگرایان مشخص‬ ‫شــد‪ .‬باتوجه به اینکه االن مســائل اقتصادی در کشــور‬ ‫برجسته است و مشکل اصلی جامعه بحث رکود اقتصادی‪،‬‬ ‫بیکاری و چالش های معیشتی است‪ 12 ،‬نامزد صاحب نظر‬ ‫در مســائل اقتصادی هســتند یا تجربه کار در عرصه های‬ ‫اجرایی اقتصادی را داشتند‪ .‬هفت نفر در مسائل اجتماعی‬ ‫به لحاظ دانشــگاهی یا کارشناســی مطرح هســتند‪ .‬چند‬ ‫نفری هم مستقلند یعنی گفتند که به گرایش های سیاسی‬ ‫وابسته نیستند‪ .‬تا انجا که اطالع دارم متخصص‪ ،‬متدین‪،‬‬ ‫متعهد‪ ،‬مخلص‪ ،‬کارامد‪ ،‬مجرب‪ ،‬موفق و نواور معیارهای‬ ‫شخصی در انتخاب نامزدها بود که مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و در کنارش سه معیار کلی ترکیب سنی‪ ،‬گرایش سیاسی و‬ ‫تخصص نیز مدنظر بود‪ .‬از لحاظ ترکیب ســنی ســعی شد‬ ‫گروه های سنی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‪ 40 ،‬تا ‪ 60،60‬تا ‪ 70‬و ‪ 70‬تا‬ ‫‪ 75‬هر کدام دارای تعدادی نامزد باشند‪ .‬اینکه برخی اعضا‬ ‫حذف شدند در کنار معیارهای یادشده رای گیری در گروه‬ ‫هفت نفره و سپس شورای ‪ 22‬نفره موثر بود‪ .‬در کل جلسات‬ ‫متعدد گذاشته شد تا لیستی تدوین شود که مقبول جامعه‬ ‫باشد و در مجلس هم موفق عمل کند‪.‬‬ ‫االن جبهــه ایســتادگی می گوید مــا نماینده‬ ‫نداریــم‪ ،‬اقایان غفــوری فرد و ســجادی اعالم‬ ‫کردند جبهه پیروان هم در لیست نماینده ندارد‪.‬‬ ‫نکته ان اســت که می گویند ‪ 80‬درصد لیست در‬ ‫اختیــار پایداری ها و تحولخواهــان (ایثارگران و‬ ‫رهپویان) است واقعا این طور است؟‬ ‫معیار گرایش سیاسی در انتخاب نامزدها مطرح بود‬ ‫ولی سهمیه بندی و سهمیه دادن از ابتدا مطرح نبود‪ .‬اقای‬ ‫حداد‪ ،‬سخنگوی شورای ائتالف نیز توضیح داد که از هر‬ ‫یک از ســلیقه ها در فهرســت نامزد حضور دارد و از جبهه‬ ‫پیروان نیز ‪ 7‬نامزد در بین ‪ 30‬نامزد نهایی هستند‪.‬‬ ‫فقط چهــار نفــر از موتلفه شــامل خانم ها رهبر‪،‬‬ ‫افتخاری و اقایان ال اسحاق و محمدنبی حبیبی‬ ‫هســتند و خانم دســتجری نیز که اعــام کرده‬ ‫مستقل است؟‬ ‫موتلفه جزو جبهه پیروان اســت‪ ،‬وقتی نامزدهای‬ ‫این حزب در لیست حضور داشته باشند یعنی جبهه پیروان‬ ‫در این لیست نماینده دارد‪ .‬ممکن است در جبهه پایداری‬ ‫هم ســلیقه افراد با هم متفاوت باشــد بنابراین کسانی که‬ ‫گرایش سیاســی انها جبهه پیروان است در لیست ائتالف‬ ‫اصولگرایان ‪ 7‬نفرند‪.‬‬ ‫دو نفر دیگر چه کسانی هستند؟‬ ‫مصباحی مقدم و ابو ترابی فرد‪.‬‬ ‫اما این دو نفر از جامعه روحانیت هســتند‪ ،‬یعنی‬ ‫شما اینها را جزو جبهه پیروان خط امام و رهبری‬ ‫می دانید؟‬ ‫گرایش سیاسی شــان جبهــه پیــروان خط امام و‬ ‫رهبری است‪.‬‬ ‫کل سنتی ها به عالوه خانم دستجردی می شوند‬ ‫هفت نفر ؛ یعنی کمتر از ‪ 23‬درصد لیســت را در‬ ‫اختیار دارند‪ ،‬قبول ندارید؟‬ ‫اقای مظفر همسو با پایداری نیست‪.‬‬ ‫او چون طیف اقای قالیباف محســوب می شــود‬ ‫پس به تحولخواهان نزدیک است‪.‬‬ ‫چون سهمیه بندی نبوده بر حسب گرایش سیاسی‬ ‫باید پذیرفت که ترکیب لیست اینچنین رقم خورده است‪.‬‬ ‫شــانس این فهرســت را برای رای اوری چه قدر‬ ‫می دانید؟‬ ‫ما اعتقاد داریم شخصیت های حاضر در لیست به‬ ‫حمدالله ممتاز و شناخته شده هســتند و کارامدی شان در‬ ‫بوته عمل اثبات شده است‪ .‬باتوجه به تجربیاتی که پشت‬ ‫سر گذاشتند از لحاظ تعهد ازمایش خود را پس دادند و تمام‬ ‫نامزدهای این لیست انشاءالله رای باالیی خواهند اورد‪ .‬در‬ ‫مجموع معتقدم در شرایط رقابت سیاسی که در کشور وجود‬ ‫دارد پیروزی این لیست قطعی است‪.‬‬ ‫قدرت رای اوری لیست چقدر است؟‬ ‫زیــاد می دانم‪ ،‬یعنــی در فضای سیاســی کنونی‬ ‫اصولگرایان یک لیســت دادند که قدرت رای اوری اش را‬ ‫باال می بینم‪.‬‬ ‫یعنی بیش از ‪ 80‬درصد نامزدهای ان به مجلس‬ ‫اینده راه می یابند؟‬ ‫پیروزی این لیســت را قطعی می دانم چون لیست‬ ‫که منتشر شد درست اســت که برخی دوستان و جریاناتی‬ ‫که در لیســت قرار نگرفتند مقداری گله منــد بودند و انتقاد‬ ‫داشتند‪ ،‬اما در چند روز گذشته دیدم که گله گزاری ها را کنار‬ ‫گذاشتند و لیست را تایید کردند‪ .‬از انجا که اعتقاد به وحدت‬ ‫و همگرایی از اول بوده و االن هم هست بنابراین این لیست‬ ‫را پیروز می دانم‪ ،‬مگر انکه در فضای تبلیغاتی شرایط طور‬ ‫دیگری رقم بخورد یعنی طیف هایی که می ایند در فضای‬ ‫التهابات سیاسی و تبلیغاتی قشرهایی را جذب کنند‪ ،‬در این‬ ‫صورت ممکن است یک اتفاق دیگری بیفتد اما تا االن این‬ ‫لیست موفق پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫اقای مطهری لیســتی تحت عنوان صدای ملت‬ ‫می خواهد منتشــر کند و می کوشــد چهره های‬ ‫سیاسی که در فهرست ائتالف بزرگ اصولگرایان‬ ‫قرار نگرفتند را جذب کند‪.‬صدای ملت را رقیب به‬ ‫حساب می اورید یا خیر؟‬ ‫‪35‬‬ ‫سیاست‬ ‫ائتالف تاکتیکی‬ ‫اصالح طلبان هفته گذشــته لیســت انتخاباتی خود را منتشر کردند‪.‬‬ ‫انها در حالی وارد رقابت انتخاباتی هفتم اسفند شده اند که برخی چهره های‬ ‫مشهور انها نتوانستند مجوز حضور در انتخابات را از سوی شورای نگهبان‬ ‫دریافــت کنند با این حــال در اخرین مرحلــه از بررســی صالحیت ها برخی‬ ‫چهره های اصالح طلب به عرصه رقابت بازگشتند‪.‬‬ ‫تاکتیکاصالح طلبانبرایانتخاباتهفتماسفندچیست؟‬ ‫چهره هایسفید‬ ‫‪1‬‬ ‫شــاید درســت ترین تعبیــر در مــورد اصالح طلبان‬ ‫این باشــد که انها در انتخاباتی سرنوشت ســاز برای اینده‬ ‫سیاست ورزی شــان شــرکت خواهند کرد‪ ،‬سرنوشت ساز‬ ‫نه فقط از زاویه میزان موفقیت شان در تصاحب کرسی های‬ ‫پارلمان بلکه از ایــن زاویه که انها چگونــه تالش خواهند‬ ‫کرد تــا از همین انتخابــات برای ترمیم همبســتگی های‬ ‫اسیب دیده خود با هم جناحی هایشان و البته مهمتر از ان‬ ‫ایجاد نسبتی تازه با حاکمیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪36‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫بازگشت به قدرت رسمی‬ ‫حســن روحانی برای اصالح طلبان یــک امتیاز ویژه‬ ‫بود و شاید یک معجزه‪ .‬درست در شــرایطی که انها سایه‬ ‫سنگین رویدادهای سال ‪ 88‬روی سرشان بود و هزینه های‬ ‫تصمیمات اشتباه خود وتصمیم سازانشان را می پرداختند‬ ‫با شیفت تشــکیالتی از محمد رضا عارف به حسن روحانی‬ ‫شــکل بازی را تغییر داده و اکنون پس از ‪ 2‬سال به سختی‬ ‫تالش می کنند راه هایی را برای بازگشــت به قدرت رسمی‬ ‫باز کنند‪.‬‬ ‫این راه البته برای انها چندان سهل و در دسترس نبوده‬ ‫اســت‪ .‬اصالح طلبان که در یک فراخوان دسته جمعی با‬ ‫تمام نیروهایشان برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند‬ ‫اکنون با فهرســت بلنــدی از عدم تائیــد صالحیت مواجه‬ ‫شده اند که شرایط را برای شان پیچیده کرده است و درست‬ ‫همین جاســت که تحلیلگــران شــکل های مختلفی را از‬ ‫احتماالت پیش رو ترســیم می کنند؛ اینکه انها چگونه در‬ ‫این رقابت مهم سیاســی حاضر خواهند شد‪ .‬ایا به ائتالف‬ ‫روی خواهند اورد؟ اگر بنا بر ائتالف باشد؛ این ائتالف چه‬ ‫مختصاتی خواهد داشت و با کدام طیف ها این همنشینی‬ ‫تاکتیک انجام خواهد شد؟ یا اینکه اصالح طلبان ترجیح‬ ‫می دهند به حضور مســتقل روی اورده و لیســت شان را با‬ ‫تمام داشته هایشان و حتی قبول حضور چهره های سفید و‬ ‫نه چندان معروف ببندند؟‬ ‫شــاید این تحلیل چندان دور از ذهن نباشد که برای‬ ‫اصالح طلبــان قبل از انکــه نتیجه انتخابات مهم باشــد‪،‬‬ ‫حضور در انتخابات و رسمیت بخشیدن به این سهیم بودن‬ ‫از قدرت مهم است‪.‬‬ ‫چنین است که محمد رضا عارف می گوید‪« :‬انتخابات‬ ‫اســفند اخرین انتخابــات نیســت و خــرداد ‪ 96‬انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری و شــوراها را در پیش داریم‪ .‬مــا باید در‬ ‫انتخابات حضور داشته و توان و تالش مان را به کار ببریم‬ ‫و هر اتفاقی بیفتد پیروزیم‪ .‬برنامه ریزی ما به دست اوردن‬ ‫اکثرت مجلس دهم است و تحت هر شرایطی حضور جدی‬ ‫خواهیم داشــت‪ .‬بدانید خرداد ‪ 96‬از اسفند ‪ 94‬می گذرد و‬ ‫اگر بخواهیم این مسیر و حاکمیت تدبیر و امید ادامه یابد و‬ ‫ظرفیتی که برای برجام و لغو تحریم ها استفاده شد و برجام‬ ‫دیگری در بحث اقتصادی محقق شود‪ ،‬باید در انتخابات‬ ‫حضور پیدا کنیم‪».‬‬ ‫طرح اول‬ ‫در این میان اما یک نکته قابل توجه است و ان اینکه‬ ‫اصالح طلبــان در مرحله اولی که اعالم شــد چه میزان از‬ ‫افراد انها رد صالحیت شده اند تمام تالش شان را کردند که‬ ‫از ظرفیت حسن روحانی‪ ،‬استفاده کرده و هم قطارانشان را‬ ‫به عرصه انتخابات بازگرداند‪ .‬حسن روحانی ان گونه که از‬ ‫پارلمان‬ ‫اخبار رسمی و غیررسمی و حتی از سخنان خودش می شد‬ ‫برداشت کرد تالش ها و اقداماتی را در این راستا انجام داد‬ ‫اما برای این تالش هایش سقفی قائل شد و از ادامه راه در‬ ‫این مسیر باز ایستاد‪ .‬او البته دغدغه هایی را برای استنکاف‬ ‫از انجام خواســته اصالح طلبان به میان کشید و گفت که‬ ‫نمی تواند بیش از این کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫حسن روحانی هفته گذشته در یک همایش سخنانی‬ ‫به زبان اورد کــه از محتوای ان می توان حــدس زد که او‬ ‫خواسته پیامی را منتقل کند‪ .‬روحانی که می گفت در استانه‬ ‫انتخابات باید خیلی مراقب باشیم‪ ،‬از نامه ها و پیغام هایی‬ ‫خبر داد که به دستش می رسد و حتی خیلی ها حضوری به‬ ‫او می گویند چرا این جور شــد و انجور نشد و چرا شما کاری‬ ‫نمی کنید؟ روحانی گفت‪« :‬من همه مشکالت را می دانم و‬ ‫می فهمم که انچه خیلی ها می خواستند و مطلوبشان بود‪،‬‬ ‫امروز پیش چشم انها نیســت‪ .‬اما ما یک هدف بلند داریم‬ ‫و تدبیر یعنی عاقبت اندیشــی و دیدن پایان کار‪ .‬می توان‬ ‫بلندتر حرف زد و اعالمیه داد؛ اما هدف مهم اســت و نباید‬ ‫ان را فراموش کنیم‪».‬‬ ‫رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه من هر کجا مشکلی‬ ‫دیدم سکوت نکردم ‪،‬گفت‪« :‬هیچ مشکلی برای بیان مساله‬ ‫از نظر خودم نداشته و من هزینه ای را که مربوط به شخص‬ ‫من اســت پرداخت می کنم‪ ،‬اما خیلی مهم است که پایان‬ ‫کار را ببینیم و بدانیم که می توان با تدبیر و صبر و حوصله و با‬ ‫بسیج عمومی پای صندوق اراء برویم‪ .‬من احساس می کنم‬ ‫در برخی ازامور اگر درست نیندیشیم‪ ،‬ممکن است جامعه‬ ‫را مایوس کنیم و عده ای بگویند برای چه پای صندوق ارا‬ ‫بیاییم و چه کسی را انتخاب کنیم؟»‬ ‫روحانی سخنانش در این مراسم را با موضوع انتخابات‬ ‫هم به پایان رساند و در میان تشویق حاضران گفت‪« :‬وعده‬ ‫همه ما هفتم اســفند ماه پای صنــدوق رای برای انتخاب‬ ‫بهترین هاست‪».‬‬ ‫به نظر می رسد حســن روحانی در واقع این پیام را به‬ ‫اصالح طلبان داده اســت که نباید بیش از این از او انتظار‬ ‫داشته باشــند‪ .‬او خبر از ارســال نامه و پیام داده است‪ .‬او‬ ‫اما گفته که باید صبر و حوصله داشت و بیش از این هزینه‬ ‫نداد‪ .‬او انها را امیدوار کرده به اینده و به قول خودش پایان‬ ‫کار‪ .‬روحانــی که در واقــع به لحاظ رفتارشناســی هم یک‬ ‫سیاستمدار محافظه کار به شمار می رود‪،‬به اصالح طلبان‬ ‫این نکته را یاداوری کرده که او هر انچه می توانسته انجام‬ ‫داده و انها باید به همین نتیجه بسنده کنند‪.‬‬ ‫فرستادگان اقای رئیس جمهور‬ ‫درست در شــرایطی که بحث های مختلفی در مورد‬ ‫چگونگی حضور اصالح طلبان در انتخابات مطرح است‪،‬‬ ‫صادق خرازی گفته اســت که ندا در سراســر کشور لیست‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫محمدصادق خــرازی گفته اســت‪« :‬حــزب ندای‬ ‫ایرانیان در سراســر کشــور لیســت انتخاباتی خود را ارائه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مجید فراهانی دبیرکل حــزب ندای ایرانیان‬ ‫امروز احراز صالحیت شــده و سر لیست حزب ندا از تهران‬ ‫خواهــد بود و بــا هماهنگی قاطبــه اصالح طلبــان در پی‬ ‫برگزاری انتخاباتی پرشــور خواهیم بود‪ .‬مــا در این مقطع‬ ‫نیازمند فضای باز و مثبت و پر نشاطی هستیم تا انتخاباتی‬ ‫شایسته برای مردم رقم بزنیم‪ ».‬اما خرازی در حالی از ارائه‬ ‫لیست مستقل صحبت کرده است که این حزب از اعضای‬ ‫«ائتالف انتخاباتی اصالح طلبان» بوده و طبق میثاق نامه‬ ‫امضاشــده در این ائتالف‪ ،‬همه احزاب حاضر در ان‪ ،‬باید‬ ‫ذیل ائتالف باشــند‪ .‬درعین حال «مجید فراهانی» درباره‬ ‫فهرست مستقل حزب ندا هم گفت‪« :‬ما به عنوان عضوی‬ ‫از ائتالف اصالح طلبان فهرســت جداگانه نخواهیم داد‬ ‫و در راســتای ائتالف عمــل خواهیم کرد‪ ».‬در واکنشــی‬ ‫دیگر جالیی پور درباره صحبت صادق خرازی مبنی بر ارائه‬ ‫لیست مستقل در انتخابات از ســوی حزب ندای ایرانیان‬ ‫گفته است‪« :‬مکانیزم عمل اصالح طلبان مشخص است‬ ‫و ان اجمــاع اصالح طلبــان در هر حوزه انتخابیه اســت و‬ ‫این مکانیزم اســت که تعییــن کننده اســت‪ .‬بنابراین هر‬ ‫نیروی سیاســی که نتواند خود را با این مکانیزم هماهنگ‬ ‫کند خطا خواهد کــرد‪ .‬اما من مطمئنــم اصالح طلبان در‬ ‫تمام حوزه های انتخابیــه با اجمــاع وارد عرصه انتخابات‬ ‫خواهند شد‪».‬‬ ‫اصالح طلبان چه خواهند کرد؟‬ ‫حسین مرعشی‪ ،‬عضو شورای عالی سیاست گذاری‬ ‫اصالح طلبان در مورد ســاز و کار انتخاباتی اصالح طلبان‬ ‫می گوید‪« :‬جریــان اصالحــات در تهران لیســت کامل‬ ‫خواهد داد و از این بابت مشکلی نداریم‪ .‬لیست ما هم برای‬ ‫انتخابات خبرگان و هم بــرای انتخابات مجلس در تهران‬ ‫کامل خواهد بود‪ .‬در تعدادی از استان ها نیز امکان معرفی‬ ‫کاندیداهای دولت و اصالح طلبان وجــود دارد‪ .‬در برخی‬ ‫از حوزه های انتخابیه نیز بنا بر این اســت که از کاندیدای‬ ‫اصولگرای میانــه رو حمایت کنیم تــا از ورود افراطیون به‬ ‫مجلس جلوگیری کرده باشیم‪».‬‬ ‫مرعشــی با اشــاره به اینکــه ناچاریم در تعــدادی از‬ ‫حوزه های انتخابیه سکوت کنیم‪ ،‬گفته است‪« :‬در این حوزه‬ ‫انتخاب را برعهده خود اصالح طلبان خواهیم گذاشــت‪،‬‬ ‫چون اساســا امکان معرفی و حمایت از کاندیدای خاصی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این وضعیت در حوزه هایی همچون سیرجان‪،‬‬ ‫کرمان و قزوین وجود دارد‪».‬‬ ‫حسن روحانی هفته‬ ‫گذشته در سخنانی‬ ‫درواقع این پیام را به‬ ‫اصالح طلبان مخابره‬ ‫کرد که نباید بیش از‬ ‫این از او در مورد تایید‬ ‫صالحیت ها انتظار‬ ‫داشته باشند‬ ‫اعتماد به چهره های سفید؟‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫یکی از نکات مهم در مورد فهرست اصالح طلبان این‬ ‫است که طیفی از ســران این جناح بر خالف کارگزارانی ها‬ ‫اصرار دارند تا یک لیســت مستقل منتشــر کنند‪ .‬اصرار بر‬ ‫انتشار چنین فهرســتی در شــرایطی که چهره های مهم و‬ ‫شــاخصی از انان تایید صالحیت نشده اند‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که انها بنا دارند کار را با چهره های ناشــناخته ادامه دهند‪.‬‬ ‫در همین راستا هم بوده که انها در طول هفته گذشته برای‬ ‫ارسال رزومه فراخوان داده و جلســاتی در این مورد برگزار‬ ‫کرده اند‪ .‬اما این پدیده سیاسی را چگونه می توان تحلیل‬ ‫کرد‪ .‬ابرهیم اصغر زاده در این خصــوص می گوید‪« :‬اگر‬ ‫اصالح طلبان در این شــرایط گرفتار نمی شــدند بازهم به‬ ‫خاطر تعداد زیاد کاندیداهــا در هر حوزه ناگزیــر از مبارزه‬ ‫سیاست‬ ‫اگر بنا باشــد در مورد تحرکات دولت در مورد مســاله‬ ‫رد صالحیت ها بحــث کنیم حتمــا باید به نقش اســحاق‬ ‫جهانگیری پرداخــت‪ .‬او که گویا از طــرف رئیس جمهور‬ ‫ماموریت هایی در این مورد داشت و گویا فهرستی بلند باال‬ ‫از رد صالحیت شــدگان را بــرای گرفتن مجــوز حضور در‬ ‫انتخابــات به حضور مقامــات عالی رتبه برده کــه با ارجاع‬ ‫ان نامه به مقامــات و مســئوالن مربوطه‪ ،‬این فرســتاده‬ ‫رئیس جمهور چندان توفیقی نداشته است‪.‬‬ ‫حتی در مورد رحمانی فضلــی‪ ،‬رئیس جمهور هم که‬ ‫گفته می شد دیداری بسیار مهم با یکی از مقامات عالی رتبه‬ ‫در مورد انتخابات داشته‪ ،‬یکی از مســئوالن وزارت کشور‬ ‫اعالم کرد که این دیدار‪ ،‬مالقاتی ویژه نبوده و در راستای‬ ‫گزارش های معمول و مرســوم و روتین بوده اســت‪ .‬البته‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشــور دولت اقای روحانی با اظهار‬ ‫رضایت از نتایج تعامل با شــورای نگهبان گفته است‪«:‬بر‬ ‫اســاس نتایجی که تاکنون در تعداد تایید صالحیت ها به‬ ‫دست امده‪ ،‬حجم قبول شدگان به گونه ای است که شاهد‬ ‫رقابت خوبی بین داوطلبان خواهیم بود‪».‬‬ ‫لیست جداگانه ندا؟‬ ‫درون حزبی طاقت فرسایی می شدند که باید براساس قرارداد‬ ‫اساسنامه ای با مکانیسم روشــن و مشخصی به گزینش‪،‬‬ ‫حذف و جایگزینی اندکی به جای ان همه مشتاق مسئولیت‬ ‫می پرداختند‪ .‬رسیدن به اجماع و بستن فهرست نهایی در‬ ‫هر حوزه تــا حدی منجر به واگرایی درونی می شــود‪ .‬حاال‬ ‫باید از همان مکانیسم برای عده محدودتر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫گزینش و جایگزینی میان کاندیداهای متعدد درون حزبی‬ ‫امریکا هم همیشه با مشــقت و هیجان فراوان توام است‬ ‫منتها در انجا برای گزینش درون حزبی هم از ارای عمومی‬ ‫کمک گرفته می شود‪ .‬انچه در امریکا می گذرد در نوع خود‬ ‫خوب است‪ ،‬چون می تواند منجر به جلب مشارکت بیشتر‬ ‫مردم و دقت در برنامه های اعالمی کاندیداها شــود‪ .‬نکته‬ ‫مهم انجا این اســت که کاندیداهای دو حزب دموکرات و‬ ‫جمهوریخواه میان خودشان به توافق رسیده اند هر کدام‬ ‫رای بیشتری را کســب کردند کاندیدای نهایی حزب خود‬ ‫خواهند شد و سپس مجموعه حزب یکپارچه از کاندیدای‬ ‫واحد برای پیروزی در برابــر کاندیدای حزب رقیب حمایت‬ ‫می کند‪ .‬خب‪ ،‬شــرایط فعلــی‪ ،‬تکلیف را به شــکلی دیگر‬ ‫روشن کرد‪ .‬بیاییم همین را به فرصت تبدیل کنیم‪ .‬باوجود‬ ‫حذف بسیاری چهره های اصالح طلب‪ ،‬ما هم در چارچوب‬ ‫هویت اصالح طلبانه خود به رقابــت درون حزبی بپردازیم‬ ‫و هر کاندیدایی را که دارای اهداف اصالح طلبانه اســت‬ ‫با اغوش باز پذیرا شــویم و به او فرصت عرض اندام دهیم‬ ‫تا با گردش نخبگان به دایره اصالح طلبی وسعت منطقی‬ ‫ببخشیم‪ ».‬وی با چنین استداللی ادامه داده است‪« :‬طبعا‬ ‫اولویت در این مکانیسم کشف چهره های مصمم جوان و‬ ‫تحصیلکرده ای استکهخودرا حاملگفتماناصالح طلبی‬ ‫و ازادی خواهی بدانند و به طور دائم فاصله معنادار خود را از‬ ‫گفتمان رقیب حفظ کنند‪».‬‬ ‫اصالح طلبان برای رقابت انتخاباتی هفتم اسفندماه‬ ‫از سویی به چهره های سفید خود روی می اورند‪ ،‬در برخی‬ ‫حوزه ها به سراغ نامزد اعتدالیون می روند و در برخی دیگر از‬ ‫حوزه ها از نامزد اصولگرایان حامی الریجانی دفاع خواهند‬ ‫کرد‪ .‬تاکتیک اصالح طلبــان در این انتخابات یک راهبرد‬ ‫سه وجهی است با محوریت مشارکت‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫پارلمان‬ ‫انتظارمانازروحانیبیشتربود‬ ‫تو گوی مثلث با عبدالله ناصری‬ ‫گف ‬ ‫سیاست‬ ‫‪38‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبرنگار‬ ‫بــا توجه به اینکه شــورای نگهبــان نظر نهایی‬ ‫خــود را درباره بررســی صالحیت نامزدهــای دهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی اعالم کرد‬ ‫بفرمایید االن وضعیت در اردوگاه اصالح طلبان به چه‬ ‫صورت است؟‬ ‫ما در کمی بیش از ‪ 50‬درصد حوزه های انتخابیه‬ ‫امکان رقابت داریم‪ ،‬البته از بین نیروهای شاخص و درجه‬ ‫اول و رای اور مطلق تا تقریبا بیش از ‪ 90‬درصد ردصالحیت‬ ‫شدند و حدود کمتر از ‪ 10‬درصد معادل ‪ 30‬نامزد در میدان‬ ‫رقابت هستند؛ بر همین اساس اصالح طلبان به نیروهای‬ ‫دیگری که تا به حال در جبهــه اصالحات مطرح نبودند یا‬ ‫کنشگری نداشتند پناه بردند‪ ،‬چون قرار است در انتخابات‬ ‫حضور داشته باشند‪ ،‬فهرســت خودشان را تنظیم خواهند‬ ‫کرد اما به هر صورت این دفعه برای ما هم نتیجه بررســی‬ ‫صالحیت نامزدها غیر منتظره و غیر مترقبه بود‪.‬‬ ‫یعنی شما برای نصف کرسی های مجلس نامزد‬ ‫اصالح طلب دارید؟‬ ‫نامزد اصالح طلب شناخته شــده ای که رای اور‬ ‫باشــد و بتوان از االن رای اوری اش را تضمین کرد همان‬ ‫تعدادی است که اعالم شد یعنی حدود ‪ 10‬درصد کرسی ها‬ ‫را دارند ولــی در مجمــوع بیش از نیمــی از حوزه هــا را با‬ ‫بررسی هایی که انجام دادیم ســعی می کنیم لیست ارائه‬ ‫دهیم و طبیعتا جایی که نتوانیم و نامزد اصالح طلب نباشد‪،‬‬ ‫لیست نخواهیم داد‪.‬‬ ‫یعنی تالش تان این اســت که حتمــا نامزدهای‬ ‫مورد حمایت اصالح طلب باشند؟‬ ‫خیر‪ ،‬ما خیلی جاهــا از ســقف مطالبات مان‬ ‫مثل انتخابات ریاست جمهوری ســال ‪ 92‬پایین امدیم‬ ‫و چشم پوشــی کردیم‪ .‬ما نامــزد اختصاصی خودمان را‬ ‫سال ‪ 92‬کنار گذاشــتیم و از نامزد عضو جامعه روحانیت‬ ‫مبارز که گفتمان اصالح طلبی داشــت حمایت کردیم‪.‬‬ ‫اینجا هم در انتخابــات مجلس در خیلــی از حوزه های‬ ‫انتخاباتی در نگاه کلــی خیلی از ســقف ارزوهایمان را‬ ‫صرف نظر و به حداقل ها قناعــت کردیم چون معتقدیم‬ ‫باید مجلسی شکل گیرد که خالی از جریان تندرو باشد‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونی کشــور باید مصالح کشــور را سنجید‬ ‫همچنان که این دفعه اقای الریجانی سعی کرد خرجش‬ ‫را از این جریان جدا کند‪ .‬شرایط کشور‪ ،‬شرایط خطیری‬ ‫اســت بنابراین عقل ســلیم حکم می کند منافــع ملی را‬ ‫بر منافع حزبــی و جریانی اولویت دهیم و کشــور بعد از‬ ‫برجام در اســتانه یک شــتاب گیری و گام برداری بزرگ‬ ‫برای رونق اقتصادی و توســعه اقتصادی است‪ ،‬طبیعتا‬ ‫امیدواریم مجلسی بتواند شکل گیرد که دولت را در این‬ ‫راستا کمک کند‪.‬‬ ‫االن با این تفاســیر که شــما می گویید به اندازه‬ ‫بیــش از نیمــی از کرســی های مجلــس نامزد‬ ‫اصالح طلــب دارید برای ســایر کرســی ها اگر‬ ‫بخواهید از سقف انتظارات خودتان هم پایین تر‬ ‫بیایید ایا می توانید ‪ 290‬نامزد را پر کنید؟‬ ‫در جاهایــی که امــکان دادن فهرســت نداریم‬ ‫ســعی مان اســت کــه در رقابــت اصولگــرای معتدل و‬ ‫اصولگرای رادیکال موقعیــت اصولگرای معتدل تقویت‬ ‫شود یعنی هواداران اصالح طلب را ترغیب می کنیم تا به‬ ‫نامزد اصولگرای معتدل رای دهند ولی طبیعتا فهرســتی‬ ‫نخواهیم داد‪ ،‬چون باید فهرســتی با هویت اصالح طلبی‬ ‫را ارائه کنیم‪.‬‬ ‫این حمایت اصالح طلبــان از اصولگرای معتدل‬ ‫اعالم رسمی می شود یا ائتالف نانوشته خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫خیــر‪ ،‬هنوز دربــاره این موضوع به طور رســمی‬ ‫تصمیم گیری نشده است ولی به طور طبیعی ممکن است‬ ‫ســتاد به این جمع بندی برسد که یا رســما اعالم کند ولی‬ ‫من خودم برداشتم این اســت که باتوجه به گفت وگوها و‬ ‫مصاحبه ها و جلســات و گفت وگویی که در سراسر کشور‬ ‫بوده اصالح طلبان در سراســر کشــور این فهــم و درک و‬ ‫دریافت را از جمع بندی ها داشتند و خودشان به این سمت‬ ‫خواهند رفت‪ .‬بنابراین نیازی به توصیه نامه نخواهد بود‪.‬‬ ‫با جریان حامی دولت چطور؟ وارد ائتالف با انها‬ ‫خواهید شد؟‬ ‫اگر بخواهیم حزب رسمی دولت را حزب اعتدال‬ ‫و توسعه در نظر بگیریم‪ ،‬انها هم به طور عمده نیروهایشان‬ ‫ردصالحیت شدند ولی فکر می کنم که انها هم در مجموع‬ ‫هواداران شــان پای فهرســت انتخاباتــی اصالح طلبان‬ ‫بیایند‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم جمــع بزنیــد ظرفیتــی کــه‬ ‫اصالح طلبان و حامیان دولت دارند اینها به چند‬ ‫کاندیدا در سراسر کشور می رسند؟‬ ‫االن امار مشــخصی نــدارم چــون معتقدم این‬ ‫انتخابات متفاوت از ادوار گذشــته است‪ .‬شکاف عمیقی‬ ‫بین نیروهای اصولگرایی رخ داده اســت و چهره پرنفوذ و‬ ‫اثرگــذار اصولگرایی مثل اقای الریجانی کال خرج شــان‬ ‫را از این فهرســت جدا کرده اند‪ .‬به طور طبیعی انتخابات‬ ‫متفاوتی خواهد بود و تاحدودی می شــود گفت غیر قابل‬ ‫پیش بینی اســت که چه میزان کرســی به اصالح طلبان‬ ‫تعلق خواهد گرفت و چه میزان به اصولگرایان معتدل‪ ،‬اما‬ ‫من فکر می کنم تا این لحظه در فضای اجتماعی حســب‬ ‫گزارشاتی که داریم‪ ،‬جریان رادیکال که هم اصولگرایان‬ ‫‪2‬‬ ‫عبدالله ناصری می گوید‪«:‬کاظم‬ ‫جاللی و علی مطهری در چشم‬ ‫اصالح طلبان یکی نیستند‪».‬‬ ‫اقای عارف به عنوان نامزد‬ ‫ریاست مجلس از جانب‬ ‫اصالح طلبان انتخاب شده است‬ ‫فراگیــر اصالح طلبــان بــه بیــش از ‪ 200‬نامزد‬ ‫می رسد؟‬ ‫حتما برای بیش از دو سوم کرسی ها می توانیم‬ ‫نامزد بدهیم امــا تاکید می کنم نامزدهــای اصالح طلب‬ ‫شاخص و رای اور که می توانستند میدان انتخاباتی جدی‬ ‫ایجاد کنند و فضای مشارکت حداکثری را با نام خودشان‬ ‫به وجود اورند بــا وضعیت ردصالحیت هــا چنین فضایی‬ ‫به طور طبیعی متوقف شــده اســت اما از انجــا که راهبرد‬ ‫اصالح طلبان مشــارکت در انتخابات بود‪ ،‬طبیعتا به امید‬ ‫حداقل ها در بسیاری از حوزه ها حضور یافتند‪.‬‬ ‫اقای مطهری و اقای کاظم جاللی در فهرســت‬ ‫ائتــاف اصولگرایــان قــرار نگرفتنــد‪ ،‬ایــا‬ ‫اصالح طلبان حاضرند این دو نامزد را در فهرست‬ ‫خود قرار دهند؟‬ ‫قصه این دو نامزد با هم متفاوت است‪ .‬در واقع‬ ‫اقای مطهری را با اقای جاللی نمی توان یکسان ارزیابی‬ ‫کرد‪ .‬در مــورد اقای مطهری فکر می کنــم اصالح طلبان‬ ‫به جمع بندی نهایی برســند اما درباره اقــای جاللی هنوز‬ ‫نمی شــود به قاطعیت اعــام کرد و حتــی می توان گفت‬ ‫حضور نام او در فهرســت ائتالف فراگیــر اصالح طلبان‬ ‫ضعیف اســت‪ .‬ما تاثیر گذاری اقای مطهــری در پارلمان‬ ‫به عنوان یک شــخصیتی که خودش مرجعیتی پیدا کرده‬ ‫گرچه به قول خودش به لحاظ فرهنگی گفتمانش متفاوت‬ ‫است اما از لحاظ سیاســی بارها اعالم کرده که گفتمانم‬ ‫گفتمان اصالح طلبانه اســت و با شجاعت و حریتی که از‬ ‫مرحوم پدر به ارث برده توانســته نقش یک نماینده بسیار‬ ‫قابل اعتبار را ایفا کند‪ ،‬بنابراین از جنس همان نمایندگانی‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫عبداللهناصریمی گوید‪:‬‬ ‫اصالح طلبان حتما برای بیش‬ ‫از دو سوم کرسی های مجلس‬ ‫نامزد می دهند‪ .‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫«در جاهایــی که امــکان دادن‬ ‫فهرستنداریمسعی ماناست‬ ‫که در رقابــت اصولگرای معتــدل و اصولگرای تندرو‬ ‫موقعیتاصولگرایمعتدلتقویتشودامااینمشی‬ ‫و رویکرد به طور رسمی اعالم نمی شود‪ ».‬عضو شورای‬ ‫مشورتی اصالح طلبان منتفی شدن ریاست عارف بر‬ ‫مجلسایندهراردمی کندومعتقداست‪«:‬تااینلحظه‬ ‫اصالح طلبان اقای دکتر عارف را به عنوان سرلیست‬ ‫و گزینه ریاست مجلس مورد توجه قرار داده اند و نفر‬ ‫دومی تااینلحظهندارند‪».‬‬ ‫است که برای منافع ملی نسبت به منافع جناحی و جبهه ای‬ ‫خودش اولویت قائل می شود‪ .‬اقای جاللی زحمات زیادی‬ ‫کشید و دوشادوش اقای الریجانی برای کنترل یک جریان‬ ‫منتقد دولت در مجلس و کمک به دولت حرکت کرد اما مهم‬ ‫اثرگذاری اجتماعی یک نماینده است یک نماینده عالوه‬ ‫بر انکه کار تخصصی پارلمانی خودش را در قوه مقننه باید‬ ‫در حیطه قانونگــذاری انجام دهد‪ ،‬بایــد بتواند در عرصه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاســی و فرهنگی هم در جامعــه فضا ایجاد‬ ‫کند و به عبارتی مخاطب داشته باشــد‪ ،‬از این نظر اقایان‬ ‫مطهری و جاللی با هم قابل مقایسه نیستند‪.‬‬ ‫در حــوزه تهــران اصالح طلبــان لیســت کامل‬ ‫می دهند؟‬ ‫حتما لیست کامل می دهیم‪.‬‬ ‫فکر می کنید قدرت رای اوری لیست شما چقدر‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫بســتگی به انتخاب مردم و فضــای انتخاباتی‬ ‫دارد‪ .‬ما انتظارمان این اســت که صدا و سیما این فضا را‬ ‫تقویت کند اما با وجودی که کمتر از سه هفته به انتخابات‬ ‫مانده است‪ ،‬هنوز این فضا خیلی در شهرهای بزرگ شکل‬ ‫نگرفته است که امیدواریم این فضا شکل بگیرد‪ .‬طبیعی‬ ‫اســت‪ .‬اصالح طلبان در مشــارکت حداکثری بیشــتر به‬ ‫اهداف انتخاباتی و کرسی های مجلس خواهند رسید‪.‬‬ ‫اقای مطهــری اعالم کــرده که لیســتی تحت‬ ‫عنوان صدای ملت خواهد داد‪ ،‬ایا این فهرست‬ ‫رقیب فهرســت ائتــاف فراگیــر اصالح طلبان‬ ‫خواهد بود یا خیر؟‬ ‫فکــر نمی کنــم اقای مطهــری چنیــن منظوری‬ ‫داشته باشد که رقابت کند‪ .‬اقای مطهری امروز به عنوان‬ ‫چهره تاثیرگــذار اجتماعی مطرح اســت‪ .‬او گرچه ماهیتا‬ ‫اصولگراســت اما برای ما اصالح طلبان خیلی ارزشــمند‬ ‫اســت‪ .‬او توانســت نقش خودش را در مجلس ایفا کند و‬ ‫اتفاقا برای اصالح طلبان مهم این است که نماینده فارغ‬ ‫از انکــه اصالح طلب یا اصولگرا باشــد نقــش اجتماعی‬ ‫خودش را عالوه بر اینکه در کمیسیون های تخصصی کار‬ ‫حرفه ای خودش را انجام می دهد‪ ،‬در افکارســازی بتواند‬ ‫تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫اما اقای مطهری می خواهد لیستی تحت عنوان‬ ‫صدای ملت بدهد‪.‬‬ ‫اشــکال نــدارد‪ .‬او می توانــد به عنــوان یــک‬ ‫شــخصیت تاثیرگذار اجتماعی به عنوان یک نامزدی که‬ ‫صدایش شنیده می شود‪ ،‬اقدام به انتشار یک لیست کند‬ ‫اما من خبر ندارم چه لیستی را با چه کیفیتی خواهد بست‪.‬‬ ‫به هر حال مطهری امروز نماینده ای است که صدایش در‬ ‫سیاست‬ ‫معتدل و هم اصالح طلبان نگرانش بودند تا االن که هنوز‬ ‫انتخابات برگزار نشــده از صحنــه انتخابات کنــار مانده و‬ ‫خواهند ماند‪.‬‬ ‫اقــای صوفی گفته بود ســعی می کنیــم در یک‬ ‫حوزه انتخابیه که نامزدهــای اصالح طلب بیش‬ ‫از ظرفیت ان حوزه هســتند به ســایر حوزه های‬ ‫انتخابیه بروند؟‬ ‫این اتفــاق منطقــی و طبیعی اســت و برای هر‬ ‫دو جبهه صــورت خواهد گرفــت‪ .‬در حوزه هایی که تعداد‬ ‫نامزدهای اصالح طلبان بیش از ظرفیت اســت تشــویق‬ ‫می شــوند اگر زمینه رای اوری دارند به حوزه های انتخابیه‬ ‫دیگر منتقل شــوند‪ .‬این یک سیاست است و در انتخابات‬ ‫گذشــته هم بود اما این کار چقدر بتواند نتیجه بخش باشد‬ ‫بحث دیگری است چون باید نامزد رای اور باشد و خودش‬ ‫هم توانمندی و امادگی داشته باشد‪.‬‬ ‫ظرفیت اســتفاده از نامزدهای مستقل را چقدر‬ ‫پیش بینی می کنید؟‬ ‫حتمــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت مــورد توجه‬ ‫اصالح طلبان خواهد بود‪ ،‬حتما در حوزه های انتخابیه ای‬ ‫که نامــزد اصالح طلــب وجود نداشــته باشــد حمایت از‬ ‫نامزدهای مســتقل مورد توجه اصالح طلبان قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬ولی فعال در گام نخســت دغدغه بر این است که‬ ‫فهرســت اصالح طلبان در سراســر کشــور در حوزه هایی‬ ‫که نامزد موجود است نهایی شود ســپس گام های بعدی‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫یک سری فراخوان در حوزه های انتخابیه ای که‬ ‫نامزد اصالح طلب احراز صالحیت نشده بود برای‬ ‫جذب نامزد مستقل داده شد‪ ،‬چقدر ان بررسی ها‬ ‫پیش رفته است؟‬ ‫تا حــدودی تقریبا در شــرف اتمام اســت چون‬ ‫حوزه هــای انتخابیــه مســتقل عمــل کردند‪ ،‬مــا از اول‬ ‫اعالم کردیم که شــورای ائتــاف مرکزی فقــط در مقام‬ ‫داوری و حکمیــت اســت بنابرایــن حوزه های اســتانی و‬ ‫حوزه های انتخابیه شهرســتان خودشــان بــا هماهنگی‬ ‫حوزه استانی شــان در تدوین و تنظیم لیست عمل کردند‬ ‫و شورای عالی ائتالف هیچ دخالتی ندارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کارها به طور موازی در همه استان ها پیش رفته و تقریبا در‬ ‫شرف اتمام است و می توان گفت اصالح طلبان بیش از ‪90‬‬ ‫درصد مراحل را پشت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫ائتالف اصالح طلبان با جریان حامی دولت رسمی‬ ‫خواهد بود یا هــر کدام ذیل تابلــوی اختصاصی‬ ‫می ایند اما فهرست شان مشترک است؟‬ ‫اصالح طلبان که تحت عنــوان ائتالف فراگیر‬ ‫اصالح طلبــان می ایند و حامیــان دولت هم در بســیاری‬ ‫از مناطق اعالم کردند به این شناســه و امضا پیوســتند و‬ ‫ملحق شــدند‪ .‬اصالح طلبان امضا و شناســه دیگری جز‬ ‫انکه رسما اعالم شده و لوگو و پوســترش هم پخش شده‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫حامیان دولت هم اگر بخواهند ذیل همین عنوان‬ ‫خواهند امد؟‬ ‫در اکثر حوزه هــای انتخابیه این اتفــاق افتاده‬ ‫است‪ ،‬مگر اینکه حاال بعضی جاها بخواهند کار جداگانه ای‬ ‫کنند بعید می دانم باتوجه به ردصالحیت ها چنین امکانی‬ ‫وجود داشــته باشــد‪ .‬خــب طبیعتــا نارضایتی هایی برای‬ ‫دولتمــردان و اعضــای دولت و شــخص رئیس جمهور و‬ ‫حتی وزیر کشــور بود‪ .‬در مجموع فکــر نمی کنم حامیان‬ ‫دولت تشــکیالت جداگانه یا لوگو و ارم و نشــان جدایی را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن تمام ظرفیت های اصالح طلبان‪،‬‬ ‫جریــان حامــی دولــت و مســتقل ها تعــداد‬ ‫کاندیداهای این ســه ظرفیت ذیل نــام ائتالف‬ ‫پارلمان‬ ‫‪39‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪40‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫پارلمان‬ ‫جامعه شنیده و پذیرفته شــده است اگرچه متعلق به جبهه‬ ‫اصولگرایی است‪.‬‬ ‫ایا لیست صدای ملت در کسب پایگاه اجتماعی‬ ‫با اصالح طلبان رقابت می کند یا سهمی از پایگاه‬ ‫اجتماعی اصولگراها خواهد برد؟‬ ‫چــون از ماهیــت نامزدهایی که قرار اســت در‬ ‫فهرســت صدای ملت قرار بگیرنــد خبر نــدارم‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی توانم اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫ ایا اصالح طلبان رقیب خودشان را لیست ائتالف‬ ‫اصولگرایان می دانند؟‬ ‫تا این لحظه رقیب اصالح طلبان همین لیستی‬ ‫است که منتشــر شــده اســت‪ ،‬حاال باید دید لیست های‬ ‫دیگری هم منتشر خواهد شد یا خیر‪.‬‬ ‫شما که معتقدید بیش از دو سوم لیست ائتالف‬ ‫اصولگرایــان از ورود به مجلس بــاز می مانند ایا‬ ‫می توان گفت جای انها را نامزدهای اصالح طلب‬ ‫می گیرند؟‬ ‫این پیش بینی را نمی توان االن بیان کرد بستگی به‬ ‫شکل گیری فضای مشارکت حداکثری دارد‪ .‬اگر در تهران‬ ‫مشــارکت معناداری باشــد حتما فهرســت اصالح طلبان‬ ‫کرسی های بیشــتری را در پایتخت خواهد گرفت اما اگر‬ ‫مشارکت پایین باشد شاید شرایط تغییر کند‪.‬‬ ‫با توجه بــه شــرایط نا امید کننده ای که شــما از‬ ‫وضعیت نامزدهــای اصالح طلــب در انتخابات‬ ‫دهمین دوره مجلس شــورای اســامی گفتید‪،‬‬ ‫این برداشــت حاصل می شــود که ریاست اقای‬ ‫عارف در مجلــس اینده منتفی اســت ایا همین‬ ‫طور است؟‬ ‫خیــر‪ ،‬االن نمی تــوان چنین چیــزی را گفت‪.‬‬ ‫شرایط مجلس را نمی توان پیش بینی کرد چون فقط تهران‬ ‫نیســت‪ 290 .‬نماینده باید به طور طبیعی مشــخص شوند‬ ‫بعد فضای عمومی مجلس را ببینیم چه خواهد بود‪ .‬تا این‬ ‫لحظه فکر می کنم در جمع بندی اولیه ای که اقای عارف‬ ‫به عنــوان نامزد ریاســت مجلس از جانــب اصالح طلبان‬ ‫انتخاب شده‪ ،‬هنوز هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و او از نظر‬ ‫اصالح طلبــان به عنوان یکی از نامزدهای جدی کرســی‬ ‫ریاست مجلس مورد توجه است‪.‬‬ ‫اقای الریجانی گزینه دوم اصالح طلبان است؟‬ ‫بــرای ریاســت مجلــس و همین طور ریاســت‬ ‫کمیسیون ها اساســا جریانات سیاســی یک فرد را بیشتر‬ ‫معرفی نمی کنند‪ .‬تا این لحظــه اصالح طلبان اقای دکتر‬ ‫عارف را به عنوان سرلیســت و گزینه ریاست مجلس مورد‬ ‫توجه قرار دادند و نفر دومی تا این لحظه ندارند‪.‬‬ ‫اما کارگزاران و حتی دولت بیشــتر نظرشــان بر‬ ‫تداوم ریاســت اقای الریجانی در مجلس است‬ ‫تا انکه اقای عارف رئیس مجلس شود‪.‬‬ ‫کارگزاران براساس ظواهر امر و اظهارنظرهای‬ ‫رسمی سخنگوی حزب اعالم کرده که در چارچوب ائتالف‬ ‫اصالح طلبان و ائتالف فراگیر اصالح طلبان عمل می کند‬ ‫اما اینکه بعد از هفتم اســفند تغییر مواضع دهند احتمالی‬ ‫اســت که باالخره هیچ فعال و کنشــگر سیاسی نمی تواند‬ ‫پیش بینی کند‪.‬‬ ‫انتظارات تان از رئیس جمهور براورده شد‪ ،‬این‬ ‫مواضعی کــه اقای دکتــر روحانــی گرفت توقع‬ ‫اصالح طلبان را در دفاع از تایید صالحیت شدن‬ ‫بیشتر نامزدها براورده کرد؟‬ ‫خیــر‪ ،‬بــرای اصالح طلبــان مهم این بــود که‬ ‫چهره های شــاخص و رای اور را بتوانند مــورد توجه قرار‬ ‫دهند و جز ان چند نفر افراد محــدود چنین اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫خیر‪ ،‬انتظار اصالح طلبان از رئیس جمهور برای پیگیری‬ ‫موضوع بیشتر از این بود‪.‬‬ ‫صدایپایجریانسوم‬ ‫علی مطهری چگونه لیستی منتشر می کند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫اگر قرار باشد لیســتی از نمایندگان متفاوت مجلس‬ ‫تهیه شــود حتما می توان علی مطهــری را در صدر چنین‬ ‫فهرستی قرار داد‪ .‬او اگر چه در انتخابات مجلس هشتم با‬ ‫حمایت محمود احمدی نژاد پارلمانتاریست شد اما در ادامه‬ ‫راه او به منتقد درجه یک احمدی نژاد تبدیل شد و حتی برای‬ ‫اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی او رئیس جمهور را برای‬ ‫سوال به مجلس اورد‪.‬‬ ‫ایــن راه متفــاوت او اگــر چه علــی مطهــری را به‬ ‫اصالح طلبان نزدیک تر از همیشــه کرد‪ ،‬اما تفاوت هایی‬ ‫هم با اصالح طلبان داشته اســت‪ .‬مطهری هر چه قدر که‬ ‫در سیاست حرف های انها را حتی تندتر از خودشان تکرار‬ ‫می کند اما در فرهنگ اصال شباهتی به انها ندارد‪ .‬او بارها‬ ‫برای علی جنتی دردسر درست کرده است !‬ ‫علی مطهری که بــا اصولگرایان مجلس هشــتم و‬ ‫نهم در بســیاری از مواقع هم صدا نبوده اما ششدانگ هم‬ ‫در اختیار معدود اصالح طلبان این مجالس نبوده است‪.‬‬ ‫همین ویژگی مطهری بوده که در برخی مواقع زمزمه‬ ‫تشکیل یک فراکسیون متفاوت در پارلمان با هدایت او را‬ ‫به راه انداخته است؛ فراکسیونی که او دلش می خواست نام‬ ‫صدای ملت را روی ان بگذراد‪.‬‬ ‫داستان صدای ملت‬ ‫وقتی قرار شد اصولگرایان لیســت انتخاباتی خود را‬ ‫برای انتخابات مجلس نهم ارائه کنند نقدهای علی مطهری‬ ‫و البته مواضع خاص او موجب شد تا نام این نماینده تهران‬ ‫در این فهرســت قرار نگیرد‪ .‬علی مطهری که از منتقدین‬ ‫سر ســخت احمدی نژاد بــود در چنین شــرایطی تصمیم‬ ‫می گیرد خودش یک لیست انتخاباتی تهیه کند‪ .‬فهرستی‬ ‫که ابتدا نام جبهه منتقدین دولت را داشت اما یک روز پس‬ ‫از اعــام موجودیت‪ ،‬عنوان خود را بــه جبهه صدای ملت‬ ‫تغییر داد‪ .‬این جبهه شاخصه اساسی اعضای خود را انتقاد‬ ‫به عملکرد و برنامه های دولت دهم در حوزه های مختلف‬ ‫اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫در این فهرســت ‪ 17‬نفره این افراد حضور داشتند‪:‬‬ ‫علی مطهری‪ /‬علی عباسپور تهرانی‪ /‬حمیدرضا کاتوزیان‬ ‫‪ /‬مهندس رضا حســینی قطــب ابادی ‪ /‬علی عســگری‬ ‫‪ /‬حســن غفوری فــرد ‪ /‬فیاض ‪ /‬حســین شیخ االســام‬ ‫‪ /‬علیرضــا محجــوب ‪ /‬سید حســین هاشــمی ‪ /‬حســن‬ ‫زمانــی ‪ /‬ســهیال جلــودار زاده ‪ /‬ابوالمعالــی ‪ /‬علیرضــا‬ ‫دهقانی(دهقــان) ‪ /‬ولــی زاده ‪ /‬سید ابوالحســن نواب ‪/‬‬ ‫امیدوار رضایی‪ .‬اما انچه در نهایت رخ ورود تنها یک نفر‬ ‫از این فهرســت به مجلس نهم بود‪ .‬علی مطهری وقتی‬ ‫به مجلس رسید هنوز هم به این فکر می کرد که می تواند‬ ‫گروهی که مثــل خودش فکر می کننــد را ایجاد کند‪ .‬او‬ ‫به فکر تاسیس فراکســیون صدای ملت افتاد‪ .‬این فکر‬ ‫او که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی جدی تر‬ ‫از همیشه شده بود پیشــنهادی ویژه بود که برخی ان را‬ ‫اعالم موجودیت فراکســیون حامیان دولت در مجلس‬ ‫ارزیابی کردند و برخی دیگر ان را نشانه ای از انشعاب در‬ ‫فراکسیون رهروان والیت دانســتند‪ .‬در میانه مجادالت‬ ‫پارلمان‬ ‫در راه تشــکیل چنین فراکســیونی این شــخصیت های‬ ‫ســطح اول فراکســیون رهروان والیت بودنــد که برای‬ ‫ایجاد این فراکســیون مانع ایجاد کردنــد‪ .‬عابد فتاحی‬ ‫از اعضای این فراکســیون ماجرا را اینگونه روایت کرده‬ ‫بود‪« :‬این فراکسیون اگر تشــکیل می شد در حدود ‪70‬‬ ‫عضو داشــت‪ .‬ما تنها بــه خاطر رئیس مجلس تشــکیل‬ ‫این فراکســیون را به تاخیر انداختیم؛ چرا که با تشکیل‬ ‫فراکســیون صدای ملت بیشــترین ریزش را فراکسیون‬ ‫رهروان خواهد داشت‪ .‬با تشکیل این فراکسیون ارایش‬ ‫سیاســی مجلس تغییر کــرده و با حضور دو فراکســیون‬ ‫دیگر یک مثلث شــکل خواهد گرفــت‪ ».‬علی مطهری‬ ‫هم درباره انصرافش از تشــکیل فراکسیون رهروان در‬ ‫مجلس نهم گفته اســت‪« :‬در مجلس نهم چندبار اراده‬ ‫کردیم که فراکســیون «صدای ملت» را تاســیس کنیم‬ ‫ولی چون ایــن کار موجب تضعیف فراکســیون رهروان‬ ‫می شــد و ممکن بود «اکثریت» بودن این فراکســیون‬ ‫را مخدوش کند و به نفع تندروها تمام شــود‪ ،‬از تاسیس‬ ‫این فراکســیون منصرف شــدیم ولی همیشه پیگیر این‬ ‫موضوع بوده ایم‪».‬‬ ‫ان فراکســیون که البته اعتراضاتی قابــل توجه به‬ ‫عملکرد و تفکر فراکســیون رهــروان در مواجهه با دولت‬ ‫خصوصا در اســتیضاح و ســوال از وزرا داشــت در نهایت‬ ‫تشکیل نشد‪.‬‬ ‫علی مطهری در مجلس نهم ‬ ‫نتوانست در نهایت فراکسیون‬ ‫صدای ملت را تشکیل دهد‬ ‫در پوستر جدید صدای ملت‬ ‫عبارت منتقد دولت حذف‬ ‫شده است‬ ‫جبهه مستقلین‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫حاال در استانه یک انتخابات دیگر باز علی مطهری‬ ‫نامش در فهرست اصولگرایان نیســت و او نیز تالش دارد‬ ‫تا خود با یک فهرســت اختصاصی به انتخابــات بازگردد؛‬ ‫فهرستی که بار دیگر عنوان صدای ملت را دربرگرفته است‪.‬‬ ‫علی مطهری در این مورد گفته اســت‪« :‬فهرســتی‬ ‫اما از دیگر فهرست هایی که در هفته گذشته تبلیغات‬ ‫زیادی در مورد ان صــورت گرفت و محــل بحث بود یک‬ ‫لیســت اســت با عنوان جبهه مســتقلین و اعتدالگرایان؛‬ ‫فهرستی که ســامان دهندگان ان می گویند بنا دارند علی‬ ‫مطهری را سرلیست خود کنند‪.‬‬ ‫رئیس جبهه مســتقلین و اعتدالگرایان گفته است‪:‬‬ ‫«به دنبال ان خواهیم بود که بــا کاندیداهای موجود تایید‬ ‫شده از هر ســه جریان اصولگرا‪ ،‬اصالح طلب و مستقلین‬ ‫و اعتدالگرایان که با تفکر ما نزدیکی دارند لیســت خود را‬ ‫منتشر و برای تشکیل مجلسی متفاوت از ‪ 9‬مجلس دیگر‬ ‫که «نه افراط و نــه تفریط‪ ،‬پیروی از خط امــام و رهبری»‬ ‫باشــد اقدام کنیم‪ ».‬او در عیــن حال افزوده اســت‪« :‬با‬ ‫اقای الریجانی گفت وگو داشته و با اقای عارف مذاکراتی‬ ‫کرده ایم و ســعی می کنیم تیمی را اماده کنیم که بتواند از‬ ‫حضور تندروها در مجلس جلوگیری کند تا مجلسی معتدل‬ ‫و مستقل داشته باشیم‪».‬‬ ‫صدای ملت البته در انتخابات قبل نتوانست توفیقی‬ ‫داشته باشد و فقط علی مطهری از این لیست به بهارستان‬ ‫رسید‪ .‬حاال اما در استانه انتخاباتی دیگر مهمترین سوال‬ ‫این است که فهرست صدای ملت این بار چه میزان موفق‬ ‫خواهد بود‪ .‬صادق زیباکالم در این مورد و در پاسخ به این‬ ‫سوال که لیســت صدای ملت چه جایگاهی در انتخابات‬ ‫خواهد داشت و ایا می تواند در مجلس کرسی هایی داشته‬ ‫باشد؟ گفت‪« :‬در تهران به جز شخص اقای مطهری فکر‬ ‫نمی کنم لیست صدای ملت‪ ،‬لیست جدی باشد که بتوانند‬ ‫پنج نفر به مجلس بفرستند‪ ».‬وی ادامه داده است‪« :‬به نظر‬ ‫من لیست صدای ملت عمدتا شــامل خود اقای مطهری‬ ‫خواهد شد و اقای مطهری بدون این لیست یا با این لیست‬ ‫به مجلس خواهد رفت؛ اما هنوز صدای ملت نتوانسته بدل‬ ‫به یک جریان نیرومند سیاسی در کشور شــود تا بتواند در‬ ‫شهرســتان ها نامزدهایی معرفی کند‪ ».‬وی افزوده است‪:‬‬ ‫«بنابراین من فکر می کنم لیست صدای ملت نهایت کاری‬ ‫که خواهد کرد این است که از یکسو نام برخی چهره های‬ ‫اصالح طلب و میانــه رو که تایید صالحیت می شــوند و از‬ ‫ســوی دیگر نام اصولگرایان میانه رو کــه نزدیک به تفکر‬ ‫اقای مطهری هستند را در لیست خود قرار دهد‪ .‬یعنی این‬ ‫حداکثر کار سازمان یافته ای است که اقای علی مطهری‬ ‫می تواند انجام دهد‪».‬‬ ‫سیاست‬ ‫بازگشت با صدای ملت‬ ‫تحت عنوان صدای ملت ارائه خواهد شد که با نظارت بنده‬ ‫و دوستان دیگر این لیست تهیه شده است»‪.‬‬ ‫همزمان تبلیغات صدای ملت هم از هفته گذشته اغاز‬ ‫شده اســت‪ .‬نکته قابل توجه در این مورد این است که در‬ ‫پوستر انتخاباتی منتشر شده‪ ،‬عبارت منتقد دولت از صدای‬ ‫ملت حذف شده و این در حالی است که علی مطهری چهار‬ ‫سال پیش با عنوان «صدای ملت‪ ،‬منتقد دولت» نامزد شده‬ ‫بود‪ .‬پوستر تبلیغاتی جدید این فهرست با تصویری از مرحوم‬ ‫ایت الله مدرس و شــعار «مجلس بهتر با مشارکت بیشتر»‬ ‫و دو برنامه اساســی رونق اقتصادی و حقوق شــهروندی‪،‬‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫علی مطهری در مورد تشکیل فهرست صدای ملت‬ ‫و گرایش های سیاســی ان گفته اســت‪« :‬صــدای ملت‬ ‫مثل انتخابات پیشــین مســتقل از ائتــاف اصولگرایی‬ ‫و اصالح طلبــان وارد میــدان رقابــت خواهد شــد‪ ،‬چون‬ ‫معتقدیم که اصولگراها کاستی هایی دارند از جمله اینکه‬ ‫به ازادی های اساســی ملــت و حقوق شــهروندی توجه‬ ‫کافی ندارند و بســیاری از بی قانونی ها و ظلم ها را به بهانه‬ ‫حفظ نظام توجیه می کنند‪ .‬اصالح طلبان هم حساسیت و‬ ‫توجه کافی به مسائل فرهنگی ندارند و در برخی حوزه های‬ ‫فرهنگی ســهل انگارند‪ .‬از این رو نیاز به راه و گروه سومی‬ ‫ هست که این نقص ها را نداشته باشد؛ هم به ازادی بیان‪،‬‬ ‫حقوق شــهروندی و فصل ســوم قانون اساســی اهمیت‬ ‫بدهد و هم به مســائل فرهنگی و اجرای احکام اســام‪.‬‬ ‫صدای ملت چنین گروهی است که به عنوان راه سوم باید‬ ‫در فضای سیاسی کشــور مطرح شود‪ .‬مصمم هستیم که‬ ‫فهرســت انتخاباتی شــامل چهره هایی که الاقل به طور‬ ‫نســبی پایبند به موارد فوق هســتند‪ ،‬ارائــه کنیم‪ .‬تالش‬ ‫می‪‎‬کنیم کــه کرســی هایی را در مجلس اینــده تصاحب‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫او در مورد تصمیمات صدای ملت هم گفته اســت‪:‬‬ ‫«تصمیم ما این است که در درجه اول برای تهران فهرست‬ ‫ارائه کنیــم و در درجــه دوم بــرای مراکز اســتان ها و اگر‬ ‫توانستیم نامزدهای اصلح را بیابیم‪ ،‬برای سایر شهرها نیز‬ ‫فهرست ارائه کنیم‪».‬‬ ‫مطهری در مورد معیارهای قــرار گرفتن افراد در این‬ ‫لیست گفته اســت‪« :‬برای قرار دادن اشخاص در لیست‬ ‫یک سری معیارهایی داریم که این معیارها شامل مستقل‬ ‫بــودن‪ ،‬وامدار افــراد و گروه ها نبودن‪ ،‬حریــت و ازادگی‪،‬‬ ‫توجه به حقوق مردم و حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی‬ ‫و احکام اسالم است‪ .‬کسانی که به طور نسبی این معیارها‬ ‫را داشته باشند‪ ،‬در لیست قرار می گیرند‪».‬‬ ‫سرنوشت یک لیست‬ ‫‪41‬‬ ‫پارلمان‬ ‫گفتوگویمثلثباحسینشیخاالسالمدربارهفهرستصدایملت‬ ‫سبد رای ما اصولگرایی است‬ ‫سیاست‬ ‫‪42‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبرنگار‬ ‫اقای علی مطهــری اعالم کرد کــه همچون دوره‬ ‫گذشتهانتخاباتمجلسشورایاسالمیفهرستیتحت‬ ‫نام«صدایملت»منتشرخواهدشد‪.‬بفرماییداینلیست‬ ‫چهزمانیبستهمی شود؟‬ ‫ در حــال مذاکره و بررســی هســتیم‪ .‬فعــا برخی‬ ‫نامزدها تردیددارندونحوهورودشانرامی سنجندکهتحتچه‬ ‫ناموعنوانیباشد‪.‬مثالاقایمظفرمی خواستدرذیلهمین‬ ‫نام وارد انتخابات مجلس شورای اســامی شود اما چون در‬ ‫فهرستائتالفبزرگاصولگرایانقرارگرفتطبعاتعهددارد‬ ‫کهدرفهرستدیگرینامشنیاید‪.‬‬ ‫دوره گذشته صدای ملت لیستی‪ 15‬نفره داد که ایا‬ ‫هماننامزدهادرلیستایندورههمحضوردارند؟‬ ‫برخی ها همچون اقایان دکتر علی عباسپور تهرانی‬ ‫فرد این دوره ثبت نام نکردند برخی نیز همچون اقای علیرضا‬ ‫محجوب و خانم ســهیال جلودارزاده شــاید وقتی در لیست‬ ‫اصالح طلبانیاحامیاندولتقراربگیرنددیگرمتمایلنباشند‬ ‫کهنام شاندرفهرستصدایملتنیزقرارگیردامادرکلبرای‬ ‫کسانی که این دوره نیز همچون دوره گذشته نامزد انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی شدند و نام شان ان دوره در فهرست‬ ‫صدایملتبوداینحقبرایانهامحفوظاستکهبخواهند‬ ‫درفهرستصدایملتباشندامامننمی توانمقاطعنامکسی‬ ‫راببرمچونممکناستفرداتکذیبکند‪.‬‬ ‫ایا لیســت صدای ملت در دهمین دوره انتخابات‬ ‫مجلسشورایاسالمی‪ 30‬نفرهمی شود؟‬ ‫یکیازاختالفنظرهاهمیناست‪.‬شخصامعتقدم‬ ‫نباید به دنبال ان بود که حتما فهرست‪ 30‬نفره داد‪ ،‬بهتر است‬ ‫لیست طوری تدوین شود که اگر کسانی در جامعه نخواستند‬ ‫بهچندنفرازفهرستائتالفاصولگرایانرایدهندبهجایش‬ ‫نامنامزدهایفهرستصدایملترابنویسند‪.‬‬ ‫یعنی شما معتقد به بستن یک لیست جمع و جور‬ ‫برایصدایملتهستید؟‬ ‫‪4‬‬ ‫حســین شیخ االســام عضــو فهرســت صدای‬ ‫ملت معتقد اســت‪« :‬قدرت رای اوری این فهرست در‬ ‫انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی بیشتر‬ ‫از دوره گذشته است که دو نامزد را راهی مجلس کرد‪».‬‬ ‫وی می گوید‪« :‬خاستگاه رای و پایگاه اجتماعی صدای‬ ‫ملت اصولگرایی است و برای کمک امده تا اگر کسانی‬ ‫در جامعه نخواســتند به چنــد نامزد فهرســت ائتالف‬ ‫اصولگرایــان رای دهنــد از میان نامزدهای فهرســت‬ ‫صدای ملــت انتخاب کنند تــا این ظرفیــت رای برای‬ ‫اصولگرایان حفظ شود‪».‬‬ ‫بله‪،‬معتقدمنبایدصدایملتلیست‪ 30‬نفرهدرمقابل‬ ‫لیست‪ 30‬نفرهائتالفاصولگرایانبدهد‪،‬البتهبرخیدوستان‬ ‫همهستندکهنظردیگریدارند‪.‬‬ ‫دورهگذشتهناماقایغفوری فردنایبرئیسجبهه‬ ‫پیروان خط امام و رهبری در فهرست صدای ملت‬ ‫بود‪.‬ایندورهچهخواهدکرد؟‬ ‫نظر شخص من ان اســت که اگر نام او در فهرست‬ ‫باشد خوب است‪ .‬البته دوره گذشته وقتی لیست جبهه متحد‬ ‫اصولگرایان را می بستند ازهیچ نامزدی تعهد نگرفتند که اگر‬ ‫نامش در فهرست نهایی نبود او باید انصراف دهد اما این دوره‬ ‫چنینتعهدیگرفتند؛بهخودمنبرگهتعهدنامهرادادنداماامضا‬ ‫نکردم‪.‬معتقدمتمامکسانیکهانتعهدنامهراامضاکردندباید‬ ‫برونداستعفادهندوبهتعهدشانپایبندباشند‪.‬‬ ‫دوره گذشــته اقایــان کاتوزیان‪ ،‬علی عباســپور‬ ‫تهرانــی فــرد‪ ،‬علــی مطهــری و خانــم ســهیال‬ ‫جلودارزاده از فهرســت صــدای ملت بــه دور دوم‬ ‫انتخابــات راه یافتنــد و از جمــع انهــا نیــز اقایان‬ ‫مطهــری و محجــوب جز و ســی منتخــب مردم‬ ‫تهــران قــرار گرفتنــد‪ ،‬البته خانــم جلــودارزاده‪ ،‬‬ ‫سیویکمشد ‪.‬درواقعلیستصدایملتتوانست‬ ‫شش درصد کرسی های نمایندگی حوزه انتخابیه‬ ‫تهرانرابهدستاورد‪.‬حاالبفرماییدباتوجهبهاینکه‬ ‫یجدیواردعرصه‬ ‫درایندورهاصالح طلبانباعزم ‬ ‫رقابت شــدند و اصولگرایان به یک فهرست واحد‬ ‫رسیدند‪ .‬قدرت رای اوری لیست صدای ملت را در‬ ‫انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی را‬ ‫چگونهارزیابیمی کنید؟‬ ‫من فکر می کنم که قدرت رای اوری لیست صدای‬ ‫ملتدردهمیندورهانتخاباتمجلسشورایاسالمیبیشتر‬ ‫ازدورهگذشتهشود‪.‬‬ ‫دوره گذشته شانســی که صدای ملت داشت این‬ ‫بودکهاصالح طلبانحضورنداشتندورقابتاصلی‬ ‫میان لیســت پایداری و جبهه متحد اصولگرایان‬ ‫شکلگرفت‪.‬درواقعصدایملت‪،‬ضلعسومرقابت‬ ‫تعریفشداماایندورهاصالح طلبانواعتدالگرایان‬ ‫نیز جدی به صحنه رقابت امدند با این وجود شــما‬ ‫می فرمایید قــدرت رای اوری لیســت صدای ملت‬ ‫بیشترمی شود؟‬ ‫با همه این تفاســیر می گویم و اعتقــاد دارم تعداد‬ ‫بیشتریازنامزدهایاینفهرستبهمجلسایندهراهمی یابند‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما قــدرت رای اوری لیســت ائتالف‬ ‫اصولگرایانچقدراست؟‬ ‫مننمی توانمراجعبهقدرترای اوریلیستائتالف‬ ‫اصولگرایانصحبتکنم‪.‬‬ ‫شما می گوییدقدرترای اوری لیستصدای ملت‬ ‫این دوره بیشــتر اســت‪ .‬از جایگاه و کرسی های‬ ‫اصولگراهاسهممی بردیاازاصالح طلبان؟‬ ‫حتما باید از اصولگراها باشــد و البته کسانی هم که‬ ‫وسطومیانههستنداینلیسترادرنظرخواهندگرفت‪.‬‬ ‫یعنی پایگاه اجتماعی صدای ملت را از اصولگراها‬ ‫می دانید؟‬ ‫بله‪،‬ازاصولگراهامی دانمچونمااصولگراییم‪.‬‬ ‫باطیفحامیاندولتائتالفخواهیدکرد‪.‬یعنیاز‬ ‫نامزدهایانهاکسیرادرلیستخودقرارمی دهید؟‬ ‫مافقطائتالفوفهرست مانبااصولگراهاست‪.‬‬ ‫درواقعشمامی خواهیدریزشارایپایگاهاجتماعی‬ ‫اصولگرایــان که مطلوب شــان فهرســت ائتالف‬ ‫اصولگرایاننیسترابهسمتخودجذبکنیدتااین‬ ‫ظرفیترایبهسمتلیستاصالح طلباننرود؟‬ ‫بله‪،‬ممکناسترایدهندهفقط‪ 16‬نفرازنامزدهای‬ ‫لیســت ائتالف اصولگرایان را انتخاب کند‪ 14 ،‬نفر دیگر را‬ ‫می تواندازمیاننامزدهایلیستصدایملتبرگزیند‪.‬‬ ‫فکر می کنید رقیب جدی فهرســت صدای ملت‪،‬‬ ‫ائتالفاصالح طلباناستیاائتالفاصولگرایان؟‬ ‫ما برای کمک امدیم و نمی خواهیم با کسی رقابت‬ ‫کنیم‪ .‬در واقع کسانی که نمی خواهند به همه لیست ائتالف‬ ‫اصولگرایانرایبدهندمی توانندازمیاننامزدهایموجوددر‬ ‫لیستصدایملتنیزانتخابکنند‪.‬‬ ‫اقایکاظمجاللیدرحوزهانتخابیهتهرانمی ماند‬ ‫وذیلنامفهرستصدایملتپابهعرصهانتخابات‬ ‫مجلس شــورای اســامی می گذارد یا انکه حوزه‬ ‫انتخابیهخودرابهشاهرودمنتقلمی کند؟‬ ‫نمی خواهمبگویم‪.‬خودشبایدبگوید‪.‬‬ ‫ایا با اقای الریجانی هم راجع به فهرســت صدای‬ ‫ملتهماهنگیشدهاست؟‬ ‫خوداوبایدبگوید‪.‬‬ ‫مشورتیازاقایالریجانیگرفتید؟‬ ‫خوداوبایدبگوید‪.‬االنوقتشنیستکهمنبگویم‪.‬‬ ‫اقای الریجانــی گفته اســت من نامزد مســتقل‬ ‫انتخابات مجلس شورای اســامی هستم‪ ،‬پس‬ ‫لیســت صدای ملت‪ ،‬لیســت اقای الریجانی که‬ ‫نیست؟‬ ‫خیر‪،‬لیستاقایالریجانینیست‪.‬‬ ‫با توجهبهاینکهزمانکمیبهروزهفتماسفندباقی‬ ‫اســت و اصالح طلبــان و اصولگرایــان از مدت ها‬ ‫پیشخودرابرایورودبهانتخاباتمجلسشورای‬ ‫اســامی اماده کردند‪ ،‬فکر نمی کنیــد کمی برای‬ ‫تدوینلیستصدایملتدیرشدهباشد؟‬ ‫این حرف درســت اســت اما ما نمی دانستیم اقای‬ ‫مطهری تایید صالحیت می شود یا نمی شود‪ ،‬اقای مطهری‬ ‫خیلیدیرتاییدصالحیتشد‪.‬‬ ‫یعنی اگر اقای مطهری تایید صالحیت نمی شــد‬ ‫شاید اصال چنین لیستی تحت عنوان صدای ملت‬ ‫در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی‬ ‫اعالمموجودیتنمی کرد؟‬ ‫خب مطهری این را حــق خودش می دانــد اما اگر‬ ‫تایید نمی شد ان موقع بحث می کردیم و تصمیم می گرفتیم‬ ‫بیاییمیانیاییم‪.‬‬ ‫لیست صدای ملت قائم به شخص اقای مطهری‬ ‫نیست؟‬ ‫حاال باید صبر کرد تا نام نامزدهای این فهرست هم‬ ‫منتشرشود‪.‬‬ ‫یعنی شــاید برخی از نامزدهــای اصولگــرا که در‬ ‫فهرســت ائتالف اصولگرایــان قــرار نگرفتند در‬ ‫فهرستصدایملتبیایند؟‬ ‫بله‪،‬همینطوراست‪.‬‬ ‫ایانامزدهایجبههایستادگیرادرفهرستصدای‬ ‫ملتقرارمی دهید؟‬ ‫هنوزمعلومنیست‪.‬‬ ‫یــک انتقــادی که بــه لیســت فهرســت ائتالف‬ ‫اصولگرایان می شــود ان اســت کــه‪ 50‬درصد در‬ ‫اختیارپایداری ها‪ 30،‬درصددراختیارتحول خواهان‬ ‫(رهپویان و ایثارگران) و‪ 20‬درصد در اختیار موتلفه‬ ‫و جامعه روحانیت مبارز است‪ ،‬به عبارت دیگر تنوع‬ ‫سلیقهدراننیست‪،‬لیستصدایملتچقدرتنوع‬ ‫سلیقهخواهدداشت؟‬ ‫بالشکمتنوع ترخواهدبودیعنیازسالیقمختلف‬ ‫اصولگرادرانحضوردارند‪.‬‬ ‫دوره گذشــته خانم ســهیال جلودارزاده و علیرضا‬ ‫محجوب از اعضای شورای مرکزی حزب اسالمی‬ ‫کار در فهرست صدای ملت قرار گرفتند حال انکه‬ ‫اصالح طلب هستند‪ ،‬چطور این دوره فقط به دنبال‬ ‫اصولگرایانهستید؟‬ ‫نامزدهایی که دوره گذشــته تحت نام صدای ملت‬ ‫امدند اگر این دوره نیز بخواهند با همین فهرست پا به عرصه‬ ‫انتخابات بگذارند نمی توانیم بگوییم دیگر در این فهرســت‬ ‫قرار نمی گیرند اما این دوره عالوه بر انها فقط به دنبال جذب‬ ‫نامزدهایاصولگراهستیم‪.‬‬ ‫درنهایتتاهفتماسفندمی توانیدموجاجتماعیرا‬ ‫برایفهرستصدایملتایجادکنید؟‬ ‫ان شاءاللهامیدواریم‪.‬‬ ‫ایا نامزدی غیر از اقای مطهری دارید که بتواند در‬ ‫هماندوراولانتخاباتبهمجلسراهیابد؟‬ ‫ان شاءاللهباشد‪.‬‬ ‫در سراسر کشور لیســت می دهید یا فقط تهران‬ ‫است؟‬ ‫فقطتهراناست‪.‬‬ ‫این نگاهی که رهروان داشــت تا در سراسر کشور‬ ‫لیستدهداماپیگیرینکردراشمادنبالنمی کنیدکه‬ ‫ازبیناعضایفراکسیونرهرواندرسایرحوزه های‬ ‫انتخابیههمنامزدمعرفیکنید؟‬ ‫هماکنوناقایمطهریدرحالمذاکرهبااقایکاظم‬ ‫جاللیاست‪.‬‬ ‫امریکا و انقالب ایران‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫انقالب بهمن ‪ 57‬ان قدر بزرگ اســت که نهادهای قدرت جهانی نتوانستند‬ ‫در ان ایام ان را تحلیل کنند‪ ،‬به همین دلیل نســبت خود را با انقالب مردم ایران به‬ ‫درستیتعریفنکردند‪ .‬همینموضوعدرنهادهایتصمیم گیرندهدرایاالتمتحده‬ ‫امریکا نیز تسری پیدا کرد به صورتی که انها بدون اینکه شناختی از ماهیت اصلی‬ ‫انقالب اسالمی داشته باشند اشتباهات استراتژیکی را مرتکب شدند‪.‬‬ ‫انقالب در ایران‪ ،‬وحشت در واشنگتن‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫‪44‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫سیاستمدارانونظامیانامریکاییچگونهبهانقالباسالمیمی نگریستند؟‬ ‫تاریخسیاسی‬ ‫‪1‬‬ ‫در سالی که گذشــت سایت افشــاگر ویکی لیکس‬ ‫چندین سند از دوران انقالب اســامی ایران منتشر کرده‬ ‫اســت که نشــان می دهد گروهی از مخالفان میانه رو در‬ ‫ایران با نمایندگانی از سفارت امریکا در تهران در مورد اینده‬ ‫انقالب ایران و شاه مذاکراتی کرده اند‪ .‬این موضوع البته‬ ‫مساله ای ناشناخته نیست چه انکه پیش از این نیز در اسناد‬ ‫منتشر شده سفارت اشغال شده امریکا در تهران‪ ،‬خاطرات‬ ‫گروهی از کارگــزاران رژیــم پهلوی و برخــی روایت های‬ ‫امریکایی‪،‬این موضوع مستند شــده است‪ .‬سوال جدی‬ ‫اینجاســت که ایا امریکا به دنبال حکومتی الترناتیو بعد از‬ ‫شــاه بود که منافع انها را در ایران تامین کند؟ با این پیش‬ ‫فرض ایا امریکا به دنبال رفتن شاه بود؟‬ ‫شــاه بد شــانس بــود چراکــه کســی بــه مســند‬ ‫ریاســت جمهوری امریــکا تکیــه زده بــود کــه در همان‬ ‫زمانی که در مناظره هــای انتخاباتی شــاه را تهدید کرده‬ ‫بود‪ ،‬می بایســت رویه خــود را اصالح کنــد‪ .‬جیمی کارتر‬ ‫زمانی به روی کار امد که شــاه هیچ گاه دوســت نداشــت‬ ‫او رئیس جمهــور امریــکا شــود؛ کارتر هماننــد کندی در‬ ‫دهه ‪40‬شمســی خواســتار تغییرات و اصــاح رویه رژیم‬ ‫ایران شــده بود‪ .‬وقتــی او رئیس جمهور شــد همانند ان‬ ‫ســال ها نخســت وزیر عوض شــد‪ ،‬هویدا بعد از ‪13‬سال‬ ‫نخست وزیری جای خود را به جمشــید اموزگار داد‪ .‬تغییر‬ ‫سیاست ایران خیلی زود چهره تازه ای به خود نشان داد‪ ،‬در‬ ‫اوج بحران مالی پس از اینکه قیمت جهانی نفت کاهش‬ ‫یافته بود‪ ،‬مســاله حقوق بشر نیز به مســائل ایران اضافه‬ ‫شــد‪ .‬دولت کارتر معتقد بود که متحدانش می بایســت از‬ ‫نظر حقوق بشری در موقعیتی بد نباشــند و به همین دلیل‬ ‫به ایران فشار می اورد که فضای باز سیاسی به وجود بیاورد‬ ‫و زندانیان سیاســی را ازاد کند‪ .‬در همان زمان مطبوعات‬ ‫غربی پر از گزارش هایی بودند که نشان می داد شاه چگونه‬ ‫مخالفان خود را ســرکوب می کند‪ .‬فشــار کارتر کار خود را‬ ‫کرده بود و شاه مجبور شــد کمی از شدت عملش بکاهد‪.‬‬ ‫جالب اینجاست که در خاطرات پرویز ثابتی معاون امنیت‬ ‫داخلی ساواک از این مساله با نارضایتی یاد می کند!‬ ‫خط میانه در تهران‬ ‫مشت اهنین‬ ‫در همان زمــان اما یک صــدا از واشــنگتن بیرون‬ ‫نمی امد‪ .‬هنری پرکت‪ ،‬افسر مسئول امور سیاسی و نظامی‬ ‫سفارت امریکا در تهران در پنج سال اول دهه ‪50‬شمسی‬ ‫و مســئول میز ایران در وزارت امور خارجه در ســال های‬ ‫انقالب در گفت وگویی با چارلز استوارت کندی‪ ،‬برخی از‬ ‫ناگفته ها را بیان کرده که سایت تاریخ ایرانی ان را بازتاب‬ ‫داده است‪ .‬او در خاطرات خودش می گوید که «سی ای ای‬ ‫براوردی اطالعاتی تهیه کرده بود کــه می گفت در ایران‬ ‫گیر و گرفتاری هایی هســت اما هیچ جدی نیستند‪ .‬مهار‬ ‫دســت شــاه اســت‪ .‬یک جمله جالبش این بود که ایران‬ ‫هایزر وارد می شود‬ ‫«وزیردفاعمی خواستبداندکهدرصورتوقوعکودتا‬ ‫در ایران میزان خونریزی چقدر است؟ گفتم به نظرم باالست‬ ‫و اضافه کردم برای نجات جان یک میلیون انســان شاید‬ ‫مرگ ‪ 10‬هزار نفر‪ ،‬ضروری باشد‪ »...‬این گفته های ژنرال‬ ‫ هایزر در کتاب ماموریت تهران است‪ .‬او در سفری محرمانه‬ ‫که حتی شاه نیز از ان اطالع نداشت به تهران امد‪ .‬شاه‪ ،‬سه‬ ‫روز بعد از این سفر با خبر شد و به شدت از اینده خود بیمناک‬ ‫شد‪ .‬گفته می شــود که هایزر در ماموریت ایران مسائلی را‬ ‫دنبال می کرد؛ جلوگیری از عملیات خودسرانه ارتش‪ ،‬ارتش‬ ‫باید از بختیار حمایت کند و اگر الزم شد کودتای نظامی به‬ ‫صورت طرحی الترناتیو در نظر گیرد‪ ،‬سرنوشت قراردادهای‬ ‫فروش ســاح های امریکا به ایــران و جلوگیری از تصرف‬ ‫ایستگاه های رادار در ایران توسط شوروی‪ .‬در همان زمان‬ ‫گفته شد که هایزر با برخی از رهبرانانقالب ایراندیدارکرده‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫ازاواخر تابستان ‪ 1357‬که اموزگار از نخست وزیری‬ ‫برکنار شــد تا زمان ســقوط شــاه‪،‬دولت های مســتعجلی‬ ‫روی کار امدند‪ .‬برنامه دولت اموزگار فضای باز سیاســی‪،‬‬ ‫صرفه جویی‪ ،‬مهــار کردن بحران هــای اقتصادی اعالم‬ ‫شده بود‪.‬اما رویدادهایی مثل درگذشت مصطفی خمینی‬ ‫و مراســم های اربعین گونه‪ ،‬چاپ مقاله ایران و اســتعمار‬ ‫ســرخ و ســیاه که توهین مســتقیمی به امام بود‪،‬ایجاد‬ ‫حکومت نظامی و باالخره اتش سوزی سینما رکس ابادان‬ ‫تیر خالصی را بــه دولت او زد‪ .‬امریکایی هــا در این زمان‬ ‫به دنبال تماس با انقالبیون برامدند‪ ،‬اولین تالش ها توسط‬ ‫کارشناسان ســفارت خارجه در تهران با منتقدانی از جنس‬ ‫جبهه ملی و نهضت ازادی بود‪ .‬در اسنادی که منتشر شده‬ ‫اســت‪ ،‬این تماس ها همگی معطوف به اینده و شــناخت‬ ‫رویکردهای مخالفان شاه اســت‪ .‬در یکی از همین اسناد‬ ‫ویکی لیکس‪ ،‬ســالیوان ســفیر امریکا در تهران گزارش‬ ‫تماس با ناصر میناچی وزیر ارشــاد ملی بعــدی در دولت‬ ‫مهندس بازرگان را به وزارت امورخارجــه می دهد‪ .‬جالب‬ ‫اینجاســت که در همین سند اینده شاه بســیار مورد توجه‬ ‫سفارت تهران اســت‪« :‬این حقیقت که گروه ‪ -‬جبهه ملی‬ ‫و نهضــت ازادی‪ -‬در حضور ما «افکارشــان را جمع بندی‬ ‫می کردند» و به دنبال راه حل جدید می گشتند تا گزینه هایی‬ ‫برای جایگزینی شــاه بیابند‪ ،‬مایه تعجب بــود‪ .‬این افراد‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫محمد رجبی‬ ‫پژوهشگر تاریخ معاصر‬ ‫به دلیــل میانه رو بودنشــان‪ ،‬به طــور قطع در پــی یافتن‬ ‫راه حل های قانونی بودند‪ .‬انها تکرار می کردند که از لحاظ‬ ‫استراتژیک‪ ،‬ثبات در ایران به سود غرب و ایاالت متحده‬ ‫اســت‪ .‬انها امیدوار هســتند که ایاالت متحده و انگلیس‬ ‫نســبت به جریان حاکم احســاس خطر کرده و از راه حل‬ ‫مذاکره پشتیبانی کنند‪ .‬شاه چندین بار اعالم کرده که اگر‬ ‫نگران اینده مملکت نبود ایران را ترک می کرد‪ ،‬انها متوجه‬ ‫این موضوع شده اند و می گویند که طرح پیشنهادی شان‬ ‫گذار قانونی حکومت را تضمین می کند‪».‬‬ ‫ن در‬ ‫جالب اینجاســت که ســفیر امریکا در همان زما ‬ ‫گزارشــی دیگر پیش بینی می کند که مردم روز به روز جذب‬ ‫امام خمینی می شــوند‪ .‬این گــزارش در شــهریور ‪ 57‬و در‬ ‫زمانی که مذاکرات برای تشکیل حکومت نظامی در جریان‬ ‫اســت‪،‬به وزارت خارجه ارسال شده اســت‪« :‬نتیجه انکه‬ ‫روحانیون از روش ســنتی با چندین ســده قدمت‪ ،‬استفاده‬ ‫کردند و توده مــردم را فراخواندنــد‪ .‬دو ایت الله میانه رو که‬ ‫دنباله رو ایت الله شریعتمداری در قم بودند (ایت اللهی که‬ ‫با جبهه ملی و سیاستمداران مشروطه خواه ‪ -‬که محبوبیت‬ ‫داشــتند ولی قدرتی در دســت نداشــتند ‪ -‬همراه بود) و از‬ ‫سوی دیگر ائتالف روحانیون اسالمگرا به رهبری ایت الله‬ ‫[امام]خمینی در عراق ‪ ،‬قشر عظیمی از فرودستان جامعه‬ ‫پیرو اوهستندو از مشکالت اقتصادیو اجتماعی شاننزد او‬ ‫شکایت می برند‪ .‬فساد‪ ،‬نابرابری و افزایش انتظارات همگی‬ ‫مشکالتی هســتند زاییده برنامه های توســعه اقتصادی و‬ ‫اصالحات اجتماعی غرب گرایانه شاه که از سال ‪ ۱۹۶۳‬اغاز‬ ‫شده است‪ .‬از انجایی که مردم ناراضی چیز زیادی برای از‬ ‫دست دادن ندارند و از انجایی که کار چندانی از روحانیون‬ ‫میانه رو بر نمی اید‪ ،‬این گروه به زودی جذب رهبری ایت الله‬ ‫[امام] خمینی خواهند شد‪ ،‬کســی که خواستار سرنگونی‬ ‫شاه و نابودی نظام کنونی است‪ ».‬سالیوان در این گزارش‬ ‫باز هم از گروهی می گوید که امیدوارند به واسطه تغییرات‬ ‫اساسی لیبرالیزاسیون‪ ،‬روند تغییرات به وسیله دموکراسی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬جالب اینجاست که سفارت امریکا در ان زمان‬ ‫طرفدار تغییرات از طریق مشارکت منتقدان میانه رو است‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل باشد که دولت بختیار به عنوان دولتی‬ ‫که در راس اش منتقدی ســابقه دار حضور دارد به روی کار‬ ‫امد‪ .‬سالیوان در یکی دیگر از این گزارش هایش می نویسد‪:‬‬ ‫«به نظر می رسید که دیدگاه نماینده نهضت ازادی در مورد‬ ‫امکان برگزاری انتخابات‪ ،‬کمتر از گذشــته منفی اســت و‬ ‫زمانی که مامور سفارت بر این موضوع پافشاری کرد که چرا‬ ‫نهضت ازادی از انتخابات اســتقبال نمی کند نماینده گفت‬ ‫که نهضت ازادی «شــاید این امکان را در نظــر بگیرد» تا‬ ‫«ازادی» انتخابات را تضمین کند‪ .‬نماینده نهضت ازادی‬ ‫گفت که ادامه شــورش ها واکنش نظامی به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬مامور سفارت به اطالع او رساند که سیاست ایاالت‬ ‫متحده از اساس بر ضد حکومت های نظامی است و بر این‬ ‫موضوع تاکید کرد که اگر شرایطی فراهم شود تا حکومت به‬ ‫گزینهنظامیاحتیاجپیدانکند‪،‬اهدافنهضتازادیودیگر‬ ‫اپوزیسیون ها نیز تضمین می شود‪».‬‬ ‫حتی در «وضعیت پیشــاانقالبی» هم نیســت‪ .‬خب‪ ،‬من‬ ‫بی خیــال نمی شــدم‪ .‬زیرش نوشــتم من با ایــن یافته ها‬ ‫موافق نیستم‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه گزارش های ســالیوان سفیر امریکا‬ ‫در تهران تاحدود زیادی دور از واقعیت بود و تازه در استانه‬ ‫انقالب سفارت امریکا در تهران فهمید که باید با مخالفان‬ ‫بنشیند و از نظرات انها اگاه شود از نگرانی خودش در مورد‬ ‫دخالت نظامی ســخن می گوید‪ .‬در ان زمان در واشنگتن‬ ‫نگرانی هــا در مــورد دخالت ارتــش وجود داشــت؛ گویا‬ ‫گروهی در پنتاگون معتقد بــود که باید ارتش در این زمینه‬ ‫نقش فعال تری را ایفا کند‪ .‬پرکت می گوید‪« :‬همان زمان‬ ‫من به شــدت از این نگران بودم که نکند برویم به ســمت‬ ‫سیاست مشــت اهنین‪ .‬این بود که یادداشتی اماده کردم‬ ‫با این مضمون که ارتش نخواهد توانست به خیزش های‬ ‫مردمی پایــان بدهد‪ .‬رهبــران ارتش توان اداره کشــور را‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬اگر شاه تکیه اش را بگذارد روی ارتش‪،‬‬ ‫حکومتش را نه قوی تر بلکــه ضعیف تر می کند؛ ارتش در‬ ‫چنین اموری بســیار ناازموده است‪ ،‬اموزشــش را ندیده و‬ ‫نهایتا اینکه در وفاداری اش هم تردید هســت‪ .‬ســرباز ها‬ ‫از پشت ســنگر ها گلوله های تفنگ هایشــان را به سمت‬ ‫برادرانشان شلیک خواهند کرد‪ .‬تا کی خواهند توانست به‬ ‫کشتن ادامه دهند؟ یادم نمی اید اخرش ان تلگراف منتشر‬ ‫شده یا نه‪ .‬غیررسمی بود‪ .‬فرستادمش به انجا و فکر کنم از‬ ‫بعد ان بود که کم کم شروع کردند به اندیشیدن برای یافتن‬ ‫راه حلی غیرنظامی‪».‬‬ ‫ایــن مقام مســئول امریکایــی این فکــر را به ذهن‬ ‫انداخته بود که باید با انقالبیون ایران کنار بیاید‪ .‬وی روایت‬ ‫دسته اولی در این زمینه منتشر می کند‪ «:‬برژینسکی از من‬ ‫خواست بروم به دفترش‪ .‬از قبلش هم روشن بود که من و‬ ‫کاخ سفید اختالف داریم‪ ،‬و هال ساندرز هم گفته بود دیگر‬ ‫از موضع من حمایت می کند‪ .‬برژینسکی گفت می خواهد‬ ‫من را تنها ببیند‪ .‬من رفتم انجا و جلســه کاری با همدیگر‬ ‫داشتیم‪ .‬شــروع کرد از من ســواالتی در مورد اینده ایران‬ ‫پرسیدن‪ ،‬چون سفیر ایران در ایاالت متحده صراحتا بهش‬ ‫گفته بود پیروزی ایت الله[امام] خمینــی به تجزیه ایران‬ ‫می انجامد ــ کرد ها یک طرف می روند و بلوچ ها یک طرف‬ ‫دیگر‪ .‬من گفتم موافق نیستم‪ .‬بعد هم سر اخر بهم گفت‬ ‫«خیلی خب‪ ،‬حاال اگه هفت تیر نشــونه می گرفتم طرف‬ ‫کل ها ت و بهت می گفتم باید برام بگی واقعا فکر می کنی تو‬ ‫ایران چه خبره واال می کشمت‪ ،‬تو چی می گفتی؟» گفتم‬ ‫«می گفتم شــاه ته تهش سه ماه دیگه هســت‪ .‬از االن تا‬ ‫اون موقع‪ ،‬اگه نتونیم شاه و مخالف هاش رو به یه توافقی‬ ‫برسونیم‪ ،‬سه ماه دیگه راهشو کشیده و رفته‪ ».‬معلوم شد‬ ‫من دو هفته هم اضافه داده بودم ــ کارش اواســط فوریه‬ ‫تمام شد‪».‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫‪46‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫تاریخسیاسی‬ ‫است‪ .‬اکبر هاشمی رفسنجانی‪ ،‬عضو شــورای انقالب در‬ ‫گفت وگویی با روزنامه همشهری این شایعه را تکذیب کرده‬ ‫است؛«دیدارشهیدبهشتیب ا هایزرکهشایعهبود‪.‬هیچ وقت‬ ‫از شهید بهشتی نشنیدم که ایشان بگویند مذاکره کرده اند‬ ‫ولی در مجموع این کار هــا در ان زمان تابو نبود؛ مالقات و‬ ‫مذاکرات انجام می شد‪ .‬مثال ‪ ۲-۳‬ماه قبل از پیروزی انقالب‬ ‫که از زندان ازاد شدم و ان موقع امام در پاریس بودند‪ ،‬اقای‬ ‫مطهری از من برای جلســه ای در منزل خودشــان دعوت‬ ‫کردند که وقتی رفتم‪ ،‬دیدم اقایان منتظری‪ ،‬شهید بهشتی‬ ‫و دوســتانی که انقــاب و مبــارزه را اداره می کردند‪ ،‬جمع‬ ‫هستند‪ .‬اقای مقدم ‪ -‬رئیس ساواک ‪ -‬هم امد‪ .‬قرار بود اقای‬ ‫منتظری به پاریس بروند و با امام مالقات کنند‪ .‬مقدم امده‬ ‫بود که مســائل را توضیح بدهد‪ ».‬هایزر ماموریت کودتا را‬ ‫تایید می کند‪ ،‬او در کتاب خاطراتش نوشــته اســت‪« :‬من‬ ‫برای بررسی این مســاله مخفیانه به تهران امدم که کودتا‬ ‫چگونهمیسراستوایااصالبهمصلحتهستیانه؟پساز‬ ‫بررسی های بسیار‪ ،‬از واشنگتن دستور رسید که دولتی قوی‬ ‫به رهبری شاهپور بختیار تشــکیل شود‪ .‬در صورتی که این‬ ‫کار شکست بخورد کودتای نظامی انجام خواهد شد‪ ».‬در‬ ‫ی و تماس با انقالبیون اما گروهی دیگر‬ ‫کنار گزینه میانه رو ‬ ‫در امریکا در پی کودتا بوده اند‪ .‬الکســاندر هیگ‪ ،‬فرمانده‬ ‫ارشد نیروهای ناتو در اروپا (که هایزر معاون او بود)‪ ،‬درباره‬ ‫ن نوشته است‪« :‬در اوایل سال‪۱۹۷۹‬‬ ‫ماموریت هایزر در ایرا ‬ ‫وقتی که فرماندهی عالی نیروهای متفق در اروپا را داشتم‪،‬‬ ‫یک مقام وزارت دفاع امریکا درباره اوضاع رو به وخامت ایران‬ ‫با من صحبت کرد و گفت‪« :‬رئیس جمهور مایل است ژنرال‬ ‫رابرت هایزر‪ ،‬معاون من‪ ،‬به تهران برود‪ .‬مذاکرات بعدی با‬ ‫مقام های کاخ سفید نشان داد که هدف‪ ،‬به راه انداختن یک‬ ‫کودتا در ایران است‪ .‬اگرچه این برداشت در نظر مقام های‬ ‫دیگر متفاوت بود‪ ،‬اما احســاس کلی این بــود که اوضاع‬ ‫خطرناک منافع امریکا انها را به این فکر انداخته است‪».‬‬ ‫ویلیام ســولیوان در خاطراتش می گوید دســتورات‬ ‫دریافتی او از سوی وزارت خارجه با دستوراتی که به هایزر‬ ‫می رسید‪ ،‬تفاوت داشته است‪« :‬ا ز هایزر خواسته شده بود‬ ‫که نیروهای مسلح ایران را برای مقابله و سرکوب مخالفان‬ ‫در صورت لزوم اماده کنــد‪ .‬هایزر همچنین تحت فشــار‬ ‫قرار گرفته بــود که حوزه های نفتی ایــران را تحت کنترل‬ ‫نیروهای مســلح دراورد و در صورت امــکان صنعت نفت‬ ‫را به کمــک نظامیان به کار بیندازد‪».‬همــه ارزیابی ها اما‬ ‫نشان از یک نکته مهم دارد؛ اینکه هیچ جناحی در امریکا‬ ‫رهبری انقالب را نمی شــناخت‪ .‬روزی که امام خمینی به‬ ‫تهران امدند و در بهشــت زهرا (س) سخن گفتند‪ ،‬معلوم‬ ‫شد که این همه دست و پا زدن برای تماس با انقالبیون و‬ ‫حتی طرح کودتا راه به جایی نخواهد برد؛چه انکه رهبری‬ ‫انقالب راه اینده ایــران و امریکا را مشــخص می کنند نه‬ ‫منتقدان میانه رویی مثل جبهه ملــی و نهضت ازادی و نه‬ ‫نظامیان اماده کودتا‪.‬‬ ‫امام خمینی در بهشــت زهرا(س) گفتند‪« :‬ما با انها‬ ‫در این مخالف هستیم که انها به نسل ما خیانت کرد ه اند‪،‬‬ ‫تمام نفت ما را به امریکا داده اند ما نفت داریم و انها برای‬ ‫ما پایگاه درست کردند‪ .‬یعنی اسلحه هایی اورده اند اینجا‬ ‫که ارتش ما نمی تواند انها را استفاده کند‪ .‬ما ‪ 50‬سال است‬ ‫که در اختناق به سر می بریم‪ .‬نه مطبوعات داشتیم نه رادیو‬ ‫نه تلویزیون‪ .‬این اقا خودش خــودش را قبول ندارد ملت‬ ‫هم قبولش ندارد‪ ،‬ارتش هم قبولش ندارد فقط امریکا از او‬ ‫پشتیبانی کرده است‪».‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫سایت تاریخ ایرانی‬ ‫ماموریت به تهران – خاطرات هایزر‬ ‫ماموریت در ایران‪ ،‬نوشته ویلیا م سولیوان‬ ‫در دامگه حادثه‪ -‬خاطرات پرویز ثابتی‬ ‫جزیره ثبات یا جزیره تهدید؟‬ ‫رحیم نیکبخت درگفت وگو با مثلث‬ ‫به عنوان ســوال مقدماتی بفرمایید که سیاست‬ ‫مبتنی بر ســلطه نفتی امریکا بر ایــران چقدر در‬ ‫نظریه پــردازی نهاد های قــدرت در امریکا علیه‬ ‫قیام مردمی نقش داشته است؟‬ ‫مباحث میان ایران و امریکا همواره از موضوعات‬ ‫مهم و اساســی است که باید به ان بیشــتر پرداخته شود‪.‬‬ ‫به ویژه ابعاد و زوایای مطرح نشده تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫که بخش مهمی از ان استکبار ســتیزی و مبارزه با ســلطه‬ ‫امریکا است‪ .‬نگاه اجمالی به پیشینه حضور امریکایی ها‬ ‫در ایران نشــان می دهد که امریکایی ها بعــد از کودتای‬ ‫‪ 28‬مرداد جای انگلیسی ها را در سیاســت ایران گرفتند‪.‬‬ ‫می دانیم که مهمترین جذابیت ایــران برای امریکایی ها‬ ‫مســاله نفت اســت که به عنوان ابزاری در دنیای معاصر‬ ‫بر سرنوشــت کشــورها تاثیرگذار اســت‪ .‬ســلطه بر نفت‬ ‫ایران همــواره به کمک امریکایی ها امــد به طوری که در‬ ‫جنگ اعراب و اســرائیل‪ ،‬ایران تامین کننده اصلی نفت‬ ‫اسرائیل شــد و این مشــکل را برای انها حل کرد‪ .‬مساله‬ ‫مهم دیگر موضوع جلوگیری از نفوذ شوروی بود که ایر ان‬ ‫جایگاه مهمی برای امریکا داشته و برای جلوگیری از نفوذ‬ ‫شوروی‪ ،‬که خطری برای امریکا محسوب می شد‪ ،‬ایران‬ ‫برای امریکا از اهمیت مهمی برخوردار بود‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم نظریات نهاد هــای قــدرت امریکا‬ ‫در ایــران قبــل از وقوع انقــاب را بررســی کنیــم باید از‬ ‫اینجا شــروع کنیم که در اســتانه قیام مردمــی در ایران‪،‬‬ ‫پیش بینــی امریکایی هــا این بود کــه وقــوع انقالب در‬ ‫ایران اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬بنابراین دســت به تمهیدات‬ ‫و اصالحاتی بــا کمک شــاه در ایران زدند تــا از انقالب‪،‬‬ ‫که ممکن بود ایران را به دامن بلوک شــرق هدایت کند‪،‬‬ ‫جلوگیــری کنند‪ .‬در ابتدا تــرس امریکایی هــا این بود که‬ ‫قیام توسط شوروی ها مصادره شده و ایران در دامن شرق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬بــا همین تلقی اصالحــات ارضی را مطرح‬ ‫کردند و به کمک علی امینی‪ ،‬شــاه اصالحــات را به اجرا‬ ‫گذاشت اما با اعتراضات شــدید امام خمینی مواجه شد و‬ ‫ایســتادگی حضرت امام علیه امریکایی ها و شاه در قضیه‬ ‫کاپیتوالسیون باعث شــد که از ایران تبعید شود‪ .‬از ان به‬ ‫بعد دوره تســلط امریکایی ها بر ایران و اجرای نظریه اول‬ ‫شــان یعنی اصالحات ادامه پیدا کرد‪ .‬البته از این دوران‬ ‫اســتفاده از موقعیت ایران در نظــم خاورمیانه و موقعیت‬ ‫‪2‬‬ ‫ژنرال هایزر برای‬ ‫ارزیابی امکان کودتا‬ ‫به تهران سفر کرد اما‬ ‫در نهایت سفر خود را‬ ‫نیمه تمام گذاشت‬ ‫بختیار گزینه دولت‬ ‫الترناتیو در ایران بود‪.‬‬ ‫قرار بود اگر وی موفق‬ ‫نشود در ایران‬ ‫کودتا شود‬ ‫را اغاز کرد و شــاه هم با ان همراه شــدتا کارتــر بر رقبای‬ ‫دموکرا ت ها غلبه کنــد‪ .‬در پایان رای گیــری می بینیم که‬ ‫کارتر رئیس جمهور امریکا با ادعاهای حقوق بشــری که‬ ‫دموکر ات ها مطرح کردند رئیس جمهور می شود و به ایران‬ ‫سفر می کند و ایران را جزیره ثبات می خواند‪ .‬در ان زمان‬ ‫تمام تنش مقطعی بین ایران و امریکا زود حل می شــود‪.‬‬ ‫سفر کارتر به ایران هم موید این مطلب است‪ .‬با روی کار‬ ‫امدن کارتر ســرویس های امریکا امکان بــروز انقالب را‬ ‫قریب الوقوع پیش بینی کردند و در واقع با نظریه ای جدید‬ ‫وارد میدان شدند و راه حلی که برای شــاه در نظر گرفتند‬ ‫این بود که قدری از فشار و اختناق سیاسی بکاهد و بحث‬ ‫زندان ها و شکنجه ها و سرکوب های ســاواک را کم کند‪.‬‬ ‫خواسته انها نه برای مبارزین و جریان انقالب‪ ،‬بلکه برای‬ ‫تداوم حضور امریکا در ایران بود‪.‬‬ ‫گزینه دولت نظامی هم در برنامه های نهاد های‬ ‫قدرت در امریکا مطرح بود؟‬ ‫بله؛ یک نظریه دیگری هم مطرح بود و ان اینکه‬ ‫بــا روی کاراوردن دولت نظامی در ایران مســاله را فیصله‬ ‫بدهند‪ .‬اما موج انقالب اسالمی و شدت و سرعت تحوالت‬ ‫به گونه ای بود که عمال امکان برنامه ریزی را از امریکایی ها‬ ‫ســلب کرده و ابتکار عمل را از دست انها خارج کرد‪ .‬شاید‬ ‫اگر در شــرایط ارام تری انقالب به پیش می رفت چه بسا‬ ‫برنامه ریزی ها و تئوری های امریکایی هــا منتج به نتیجه‬ ‫می شــد‪ .‬لذانخســت وزیری بختیــار مطرح و اجرا شــد‪.‬‬ ‫این گونه نبود که شاه به جبهه ملی و شخص بختیار اعتقاد و‬ ‫عالقه ای داشت‪ ،‬بلکه به این امید او را برای نخست وزیری‬ ‫انتخاب کــرد کــه او باعث یک مجــال و فرصتــی برای‬ ‫برون رفت از مشکالت شده تا شاه و امریکایی ه ا بر اوضاع‬ ‫مســلط شــوند که این فرصت دیگر نه بــرای او و نه برای‬ ‫امریکایی ها فراهم نشد‪.‬‬ ‫اشاره داشــتید بر استراتژی فشــارهای داخلی‬ ‫بر ایران‪...‬‬ ‫بله برنامه دیگر و بهتر است بگوییم نظریه دیگری‬ ‫که امریکایی ها به دنبال اجرای ان بودندو نهاد های قدرت‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اقتصادی بازار های ایران و رقابت با بلوک شــرق هم مورد‬ ‫توجه ویژه امریکایی ها قرار گرفت‪ .‬ان چیزی که در اینجا‬ ‫اهمیت پیــدا می کنــد و در واقع جلوی این نظریه ســدی‬ ‫ایجاد می کند موضوع سلطه و سلطه گری امریکا در ایران‬ ‫است‪ .‬ســخنرانی امام در ‪ 4‬ابان ‪ 43‬بســیار مهم است که‬ ‫اوج دفاع امام از هویــت ایران و ایرانی‪ ،‬دفــاع از قوانین‬ ‫اسالمی و دفاع از حیثیت و شــرافت ایران است‪ .‬بدیهی‬ ‫است که رژیم پهلوی وابستگی خاصی به دولت امریکایی‬ ‫دارد و سیاســت هایی که در ایران اتخاذ می کرد به نوعی‬ ‫تابعی از سیاســت های امریــکا در منطقه بود‪ .‬سیاســت‬ ‫اصالحات ارضی‪ ،‬نظم کهــن و قدیمی اقتصادی ایران و‬ ‫همچنین بافت فرهنگی و اجتماعی روستاها را نابود کرد و‬ ‫بخش عظیمی از جامعه ایران دچار دگرگونی شد؛ سیاست‬ ‫اصالحات ارضی نظــم قدیمی را به هم زد امــا نظم جدید‬ ‫و نظم منطقی را هم نتوانســت حاکم کند که این مســاله‬ ‫تبعات مختلفی برای جامعه و فرهنگ و تحوالت سیاســی‬ ‫اجتماعی ایران را به همراه داشت‪.‬‬ ‫نظریه های دیگــر هم در ادامه همین سیاســت‬ ‫شکل گرفت؟‬ ‫بدون تردید نابســامانی های سیاست اصالحات‬ ‫ارضی در تشدید اعتراضات علیه حکومت پهلوی تاثیر گذار‬ ‫بود‪ .‬همان گونه که گفته شد سیاســت هایی که حکومت‬ ‫پهلوی اتخــاذ می کرد با خط و مشــی جمهوریخواهان یا‬ ‫دموکرا ت ها در امریکا تناسب داشت‪ .‬در جریان انتخابات‬ ‫امریــکا‪ ،‬کارتر با شــعار و سیاســت حقوق بشــر مبارزات‬ ‫رحیمنیکبختدانش اموخته‬ ‫تاریــخ از پژوهشــگاه علــوم‬ ‫انســانی ومطالعــات فرهنگی‬ ‫وپژوهشــگر ومــدرس تاریــخ‬ ‫شفاهی و تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫است‪ .‬وی در گفت وگو با مثلث‬ ‫دربارهتاثیرسیاستمبتنیبرسلطهنفتیامریکابرایران‬ ‫در نظریه پــردازی نهاد های قــدرت در امریکا این گونه‬ ‫پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫در امریکا بر ان پافشاری می کردند‪ ،‬فشارهای داخلی بود‬ ‫که امریکایی ها بــر ایران وارد می کردنــد‪ .‬گروهک های‬ ‫مختلف خلق عرب‪ ،‬خلق بلــوچ‪ ،‬خلق ترکمن و‪ ...‬را علیه‬ ‫انقالب اســامی تحریــک کردند‪.‬امریکایی هــا هرگز از‬ ‫انقالب اسالمی استقبال نکردند‪ .‬بلکه برای مهار انقالب‬ ‫تالش های بســیاری انجــام دادند‪ ،‬اما تصرف ســفارت‬ ‫امریکایی ها در تهران بســتری را فراهم کــرد که هجمه‬ ‫گســترده تری علیه انقــاب ایجاد کنند‪ .‬که یکــی از انها‬ ‫عالوه بر جنگ تحمیلی‪ ،‬تحریک اقوام‪ ،‬کودتای طبس‪،‬‬ ‫تحریم ها و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫در تســخیر النه جاسوســی کارتر خــودش را به هر‬ ‫دری زد و به هر راهی متوسل شد تا از این مخمصه رهایی‬ ‫پیدا کند‪ .‬بحث تســخیر النه جاسوســی ابعــاد مختلفی‬ ‫داشــت‪ .‬یکی از پیامدهای ان جنگ تحمیلی بود‪ .‬برای‬ ‫نخســتین بار بود که چنین موضوعی بــرای امریکایی ها‬ ‫اتفاق می افتــاد‪ .‬امریکایی ها اهرم هــای متعددی برای‬ ‫فشار بر انقالب اسالمی اســتفاده کردند ؛ از بلوکه کردن‬ ‫اموال ایران در امریکا گرفته تا تحریم ها‪ .‬در همان زمان‬ ‫شروع انقالب هم با لغو قرارداد های نظامی و خرید سالح‬ ‫از ســوی ایران امریکایی ها بیشــترین بهره را بردند که به‬ ‫لحاظ حقوقی و قانونــی به نفع امریکایی ها بود‪ .‬درســت‬ ‫اســت که امریکایی ها این تجهیــزات را در اختیار ایران‬ ‫قــرار نمی دادند ولی از نظــر حقوقی وقتــی دولت موقت‬ ‫یک طرفه این قرارداد ها را لغو کرد امریکایی هاخیلی هم‬ ‫خوشحال می شوند‪ .‬غیر از این اگر بود ایران می توانست‬ ‫مدعی شود که این تسلیحات توسط ایران خریداری شده‬ ‫و هزینه های مادی ان نیز پرداخت شــده و باید در اختیار‬ ‫ایران قرار گیرد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که اکنون امریکایی ها به بازسازی‬ ‫سیاســت های خود در برابــر ایران دســت زده‬ ‫باشند‪...‬‬ ‫یک قاعده کلــی در روابط ایــران و امریکایی ها‬ ‫وجود دارد که حضــرت امام ان را ترســیم و رابطه ایران و‬ ‫امریکایی ها را به رابطه گرگ و میش تعبیر کردند‪ .‬در عالم‬ ‫سیاست ماهیت قدرت به گونه ای اســت که اگر کشوری‬ ‫قدرت نداشته باشد‪ ،‬در معادالت و چانه زنی ها چه به لحاظ‬ ‫سیاســی و چه اقتصادی در صحنــه بین الملل جایگاهی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کشــورفاقد این امکان‪ ،‬خــواه ناخواه زیر ســلطه و‬ ‫سیطره کشور بزرگتری قرار می گیرد‪ .‬اگر جمهوری اسالمی‬ ‫به لحاظ تسلیحاتی‪ ،‬قدرت منطقه ای و مشروعیت داخلی‬ ‫قوی باشد می تواند مواضع و برنامه ها خود را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫بنابراین قدرت ایران در عرصه های پیش گفته باعث شــد‬ ‫که بتواند از تحریم ها عبور کند و مشی جدیدی را در صحنه‬ ‫بین الملل پیش بگیرد‪.‬‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫تاریخسیاسی‬ ‫‪47‬‬ ‫تاریخسیاسی‬ ‫تعارض نهادهای قدرت در امریکا‬ ‫گفت وگوی مثلث با حسن بهشتی پور‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫‪48‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫داود رضایی چراتی‬ ‫خبرنگار‬ ‫قبل از پیروزی انقالب اســامی چــه نظریه ها و‬ ‫ِ‬ ‫ایران بعد از انقالب در امریکا‬ ‫دیدگاه هایی درباره‬ ‫وجــود داشــت و نقش کــدام یــک از نهاد های‬ ‫قدرت در امریکا قوی تر بــود؟ لطفا این نظریات‬ ‫را تشریح کنید‪...‬‬ ‫برای ورود به بحث باید مقدمه ای را بگویم؛ نکته‬ ‫اول اینکه شــناخت مان درباره داخل امریکا و مناســبات‬ ‫قدرت در امریکا و برداشت ایرانی ها از مناسبات قدرت در‬ ‫داخل امریکا‪ ،‬دچار یک افراط و تفریط است‪.‬‬ ‫یعنی ما اگر بخواهیم این رویکرد را اسیب شناســی‬ ‫کنیــم‪ ،‬بعضی ها چنــان حاکمیــت صهیونیســت ها را در‬ ‫امریکا موثر می دانند که انگار چیزی را که صهیونیست ها‬ ‫در امریکا بخواهند فقط همان اتفاق می افتد‪ .‬در حالی که‬ ‫این گونه نیست‪ .‬البته البی صهیونیست ها قوی است ولی‬ ‫ان گونه نیست که هر چ ه انها گفتند‪ ،‬همان اتفاق می افتد؛ ‬ ‫ به عنوان مثال شورای روابط خارجی‬ ‫امریکا هم همان نظرصهیونیست ها‬ ‫را خواهد پذیرفت یا پنتاگون یا ســیا‬ ‫هم همان تصمیم صهیونیست ها را‬ ‫انجام خواهند داد؛ اصــا این گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫صهیونیست ها در البی قدرت‬ ‫در امریــکا موثرنــد اما حــرف اول و‬ ‫اخر را نمی توانند بزنند‪ .‬اما نکته دوم‬ ‫این اســت که نهاد های حکومتی در‬ ‫ایاالت متحــده امریکا قدرت شــان‬ ‫تقسیم شده است و هر کدام جایگاه‬ ‫تعریف شــده ای دارنــد و تحت تاثیر‬ ‫رئیس جمهور می توانند نقش شان را‬ ‫افزایش یا کاهش دهنــد‪ .‬یک نهاد‬ ‫قدرتمند در امریکا وجــود دارد به نام‬ ‫شــورای روابط خارجی؛ این شورا در‬ ‫مقاطعی نقــش کلیدی داشــته؛ به‬ ‫دلیــل اینکــه رئیس جمهــور امریکا‬ ‫کارتر بــوده و ایــن نقش کلیــدی را‬ ‫به برژینســکی مــی داد و جایگاهش‬ ‫را در برابــر وزارت خارجــه‪ ،‬که یکی‬ ‫دیگــر از جریان هــای تعیین کننــده‬ ‫اســت‪ ،‬تقویــت می کرد؛ بــه همین‬ ‫دلیل شورای روابط خارجی امریکا و‬ ‫مشاور رئیس جمهور قدرتش بر وزیر‬ ‫خارجه در ان دوره می چربیده است‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر گاهی پنتاگــون در‬ ‫نهاد قدرت امریکا نقش اساسی پیدا‬ ‫می کرد؛ در دوره ریگان می بینیم که‬ ‫پنتاگون قدرتمند تــر از وزارت خارجه‬ ‫و قدرتمند تر از شــورای روابــط خارجی و هــم قدرتمند تر‬ ‫از مشــاور امنیت ملــی ریگان اســت‪ .‬بنابرایــن باید اول‬ ‫نهاد های قــدرت در امریکا را خوب شــناخت و بعد درباره‬ ‫انها تحلیل کرد‪.‬‬ ‫باید بدانیم هــر کدام از نهاد های قــدرت در امریکا‬ ‫در اظهارنظرهایشــان و کار کارشناسی شان کامال راحت‬ ‫دیدگاه های خود را مطرح کرده و حتــی برخی اوقات این‬ ‫نظرات را منتشــر می کنند؛ چه در سیاســت اعالنی شان‬ ‫که حتی تعارضات خــود را رو می کنند؛و چه در سیاســت‬ ‫اعمالی شان و انچه مخفیانه انجام می دهند؛ دیدگاه های‬ ‫خود را به راحتی مطرح می کنند‪.‬‬ ‫حال یکی ا ز تعارضاتی که رو شده و به ثبت رسیده و‬ ‫قطعی به نظر می رســد‪ ،‬تعارض میان نهاد های قدرت در‬ ‫امریکا در زمان پیروزی انقالب اسالمی است‪ .‬چند ماه قبل‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی و از زمانی که کارتر به ایران امد‬ ‫در سال ‪ ،56‬دو دیدگاه اساســی درباره قیام مردمی ایران‬ ‫در امریکا مطرح بود ‪ .‬دیدگاه برژ ینســکی‪ ،‬مشــاور امنیت‬ ‫امریکاو کارتــر ‪ ،‬از یک طرف؛ و دیدگاه هــم دیدگاه وزیر‬ ‫خارجه وقت امریکا بوده است از طرف دیگر؛ برژ ینسکی و‬ ‫طرفدارانش یک مجموعه قدرتمند بودند‪.‬‬ ‫انها قائل بودند که نمی شــود بیــن امریکا و انقالب‬ ‫ایران سازش ایجاد شود و امریکا باید از شاه حمایت تمام قد‬ ‫کرده و انقالبیون ایران را سرکوب و با انها مقابله جدی کند‪.‬‬ ‫اینها معتقد بودند که انقالبیون و اسالم و نگاه انها به دین‬ ‫و اسالم وا پســگرایی اســت و می گفتند اینها انسان های‬ ‫فناتیک هستند و نمی شود با انها کنار امد‪ .‬اظهارنظر های‬ ‫انها در اسنادی که از النه جاسوســی به دست امد‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬در خاطرات کارتر و هم در خاطرات جردن نیز منتشر‬ ‫شد‪ .‬این دسته معتقد بودند حتی اگر الزم شد باید در ایران‬ ‫کودتا انجام داد‪.‬‬ ‫‪...‬و دیدگاه دوم چه بود؟‬ ‫دیدگاه دوم دیدگاه ســایروس ونس (وزیر خارجه‬ ‫وقت) و طرفدارانش بود‪.‬‬ ‫اخرین سفیر سایروس ونس در ایران سولیوان بود‪ .‬او‬ ‫و سایروس ونس معتقد بودن د بین عناصر انقالبی‪ ،‬افرادی‬ ‫هســتند که ما می توانیم با انها گفت وگو و مذاکره کنیم و‬ ‫حتی می توانیم شــرایط را فراهم کنیم که امریکا به ایران‬ ‫برگردد ‪ ،‬حتی به یک نوع بازســازی روابط ایــران و امریکا‬ ‫ن طرح ها و برنامه هــای امریکا پیش از‬ ‫مبادرت کنیــم‪ .‬ای ‬ ‫وقوع پیروزی انقالب اسالمی اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫این گروه معتقد بودند اینها همه فناتیک نیستند و بین‬ ‫عناصر انقالبی‪ ،‬افرادی هستند که می شود با انها گفت وگو‬ ‫کرد و طرفداران این نظریه برداشــت برژ ینسکی را اشتباه‬ ‫می دانستند‪ .‬کارتر به عنوان رئیس جمهور مجبور بود یک‬ ‫راه حلی سومی پیدا کند؛ بنابراین به نظرم راه حلِ میانه ای‬ ‫را انتخاب کرد‪ .‬بنابراین در خاطرات خود می نویسد‪« :‬من‬ ‫وقتی هر دو نظریه را که می شنیدم‪ ،‬تصمیم گیری برای من‬ ‫خیلی مشکل بود‪ ،‬که کدام یک از این دو نظریه مسائل را‬ ‫درست مطرح می کند و می تواند ارزیابی صحیح از اوضاع‬ ‫داخلی ایران داشته باشد‪».‬‬ ‫گویی کارتر از نظرات هایزر هم‬ ‫استفاده می کرد‪...‬؟‬ ‫نقش هایــزر به گونه ای‬ ‫دیگــر بــود‪ .‬کارتــر به عنــوان‬ ‫رئیس جمهــور بــرای اینکــه از‬ ‫شک و تردید بین دو نظریه خارج‬ ‫شود‪ ،‬ژنرال هایزر که ان موقع در‬ ‫نیرو هــای ناتو کار می کــرد‪،‬را به‬ ‫ایران فرستاد تا شــخصا مساله را‬ ‫به صورت میدانی بررسی کند و از‬ ‫نزدیک ببیند که سیاست صحیح‬ ‫امریــکا درباره انقــاب ایران چه‬ ‫بایــد باشــد! انچــه برژینســکی‬ ‫می گوید درســت اســت یا انچه‬ ‫که ســایروس ونس؟ هایزر برای‬ ‫اجرای دستور کارتر به ایران امد‪.‬‬ ‫جالب است که شــاه و دار و دسته‬ ‫شــاه گله مند بودنــد از اینکه چرا‬ ‫ژنرال هایــزر حتی بــرای ورود به‬ ‫ایــران ویزا هم نگرفــت! و بدون‬ ‫اینکه تشریفات قانونی را طی کند‪،‬‬ ‫مســتقیما با هواپیمای خود وارد‬ ‫تهران و فرودگاه مهراباد شد‪ .‬شاه‬ ‫هم بعد از اینکه هایزر وارد فرودگاه‬ ‫مهراباد شد‪ ،‬تازه مطلع می شود!‬ ‫اقای اذر ورزین کــه به مدت ‪16‬‬ ‫ســال معاون عملیاتی فرماندهی‬ ‫نیــروی هوایی بــود‪ ،‬در مصاحبه‬ ‫با اقای دهباشــی که کتابش هم‬ ‫تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران‬ ‫منتشر شــد‪ ،‬اینها را نوشته است‪.‬‬ ‫او در این کتاب جزئیات ورود هایزر به ایران را می نویسد‪.‬‬ ‫ماموریت اصلی هایزر فقط همین بوده؟‬ ‫البته هایزر که به ایران می اید در واقع می خواهد‬ ‫بررســی کند که ایا امکان کودتا در ایران وجود دارد که در‬ ‫واقع نظر برژ ینسکی را دنبال کند یا خیر‪.‬‬ ‫بعد به این جمع بندی می رسد که هیچ زمینه ای برای‬ ‫کودتا در ایران وجود نــدارد و از طرفی مذاکــره با عناصر‬ ‫‪3‬‬ ‫ حــوزه مطالعاتی حســن‬ ‫بهشــتی پور‪ ،‬پژوهشگر ارشد‬ ‫و تحلیلگر مســائل سیاســی‪،‬‬ ‫که در تحلیل سیاســی مسائل‬ ‫روز بین المللــی مطالعــات‬ ‫ارزنده ای دارد‪ ،‬ایجاب می کند‬ ‫که از او بپرسیم‪« :‬تئوری های نهاد های قدرت قبل از‬ ‫شکل گیری انقالب اســامی در امریکا» چگونه بود؟‬ ‫پاســخ های نویســنده کتاب روش تحلیل سیاسی و‬ ‫نگارنده مقاالت علمی در حوزه علوم سیاســی و مدیر‬ ‫سابق شبکه العالم به ســواالت خبرنگار مثلث جذاب‬ ‫و همــراه با توصیه هایــی جالب درباره تقویت شــعور‬ ‫امریکاشناسی در ایران است‪ ،‬که از نظر می گذرد‪.‬‬ ‫بود نه نیرو های مســلح مانند مجاهدین خلق و غیره‪ .‬امام‬ ‫به مبارزات مردمی اعتقاد داشت‪.‬‬ ‫ایــن تعارضــات در نهاد های قــدرت در امریکا‪،‬‬ ‫باعث مشکالتی در خود امریکا نشد؟‬ ‫چرا اختالف وجود داشت؛ اختالف نظر حتی بعد‬ ‫از گروگانگیری هم ادامه پیدا کرد‪ ،‬در میان امریکایی ها‪.‬‬ ‫انها در نحوه تعامل با نیروهای انقالبی و چگونگی مدیریت‬ ‫بحران ســرگردان بودند‪ .‬چون سقوط شــاه ضربه بزرگی‬ ‫بر منافــع امریکا در منطقــه وارد کرد‪ .‬امریــکا خیلی روی‬ ‫شــاه به عنوان یــک متحــد در منطقه حســاب می کرد و‬ ‫ان استراتژی «دو ســتونی» که کســینجر و نیکسون در‬ ‫خلیج فــارس دنبال می کردند کــه ایران و عربســتان باید‬ ‫محور قدرت شــوند تا توازن در خلیج فارس برقرار شــود‪،‬‬ ‫این تئوری به هم ریخت‪ .‬به همین دلیل «سپر جزیره» را‬ ‫به وجود اوردند‪ .‬شورای همکاری خلیج فارس نیرویی به نام‬ ‫«سپر دفاع جزیره» راه انداخت‪ .‬به هر حال از دست دادن‬ ‫شــاه ضربه بزرگی به امریکا در منطقه بود‪ .‬با بررسی اسناد‬ ‫النه جاسوسی از بهمن ‪ 57‬تا ابان ‪ ،58‬که سفارت امریکا‬ ‫در ایران به تســخیر درامد‪ ،‬مشخص می شــود که امریکا‬ ‫به دنبال این بود که با نیروهایی که طرفدار غرب هستند و به‬ ‫نوعی عناصر درون انقالبند و در عین حال طرفدار مناسبات‬ ‫با امریکا و غرب نیز هستند کنار بیایند و موقعیت خود را پس‬ ‫از انقالب احیا کنند‪.‬‬ ‫بنابراین تســخیر النه جاسوســی تیــر خالصی بود‬ ‫بر پیکــره امریکا و رونــد برنامه ریزی های امریــکا و تمام‬ ‫مســیر را عوض کرد‪ .‬به هر حــال امریکایی هــا در درون‬ ‫نهاد های قدرت شان هم با این چالش ها مواجه بودند اما‬ ‫باز هم بهترین برنامه ریزی ها را برای مقابله با ایران انجام‬ ‫می دادند‪.‬‬ ‫این وسط نقش سیا و پنتاگون چگونه بود؟‬ ‫ناگفتــه نماند کــه چند سیاســتمدار قــوی دیگر‬ ‫در وزارت خارجــه امریکا هــم از نظریه ســایروس ونس و‬ ‫ســولیوان به شــدت حمایت می کردنــد‪ .‬امــا پنتاگون از‬ ‫نظریه برژ ینسکی حمایت می کرد‪ .‬وزیر دفاع وقت امریکا‬ ‫که گویا معــاون رئیس جمهور هم بــود و همچنین رئیس‬ ‫سازمان سیا هم از نظریه برژ ینسکی حمایت می کردند‪ .‬در‬ ‫کل این را در نظر داشته باشــیم که این گونه نبود که بقیه‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫کارتر به عنــوان رئیس جمهور برای‬ ‫اینکه از شــک و تردید بین دو نظریه‬ ‫خارج شود‪ ،‬ژنرال هایزر که ان موقع‬ ‫در نیروهای ناتو کار می کرد را به ایران‬ ‫فرستاد تا شخصا مساله را به صورت‬ ‫میدانی بررسی کند‬ ‫نهاد های قدرت در امریکا ســاکت بــوده بودند چون این‬ ‫موضوع مهمی در امریکا بود‪ .‬نکته ای که وجود دارد این‬ ‫است که ما در ایران می گوییم که رئیس جمهور در امریکا‬ ‫عامل اجرایی است و کاره ای نیست! در حالی که این گونه‬ ‫نیست‪ .‬در طول تاریخ امریکا هم واقعیت این را نمی گوید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور نقشی بســیار کلیدی دارد و تصمیم گیرنده‬ ‫است‪ .‬البته شــورای روابط خارجی امریکا‪ ،‬مشاور امنیت‬ ‫ملی امریکا‪ ،‬وزارت خارجه‪ ،‬سیا و‪ ...‬همه در یک تصمیم‬ ‫نقش دارند‪ .‬این گونه نیســت که تصمیمات تشــریفاتی‬ ‫باشــند؛ در تصمیم ســازی های اینها همــواره منافع ملی‬ ‫امریکا حجت اســت‪ .‬در نظر داشته باشــیم که نهادهای‬ ‫قدرت در تصمیم گیری ها تاثیــر دارند اما حرف اخر را انها‬ ‫نمی زنند‪ .‬حرف اخر را رئیس جمهــور می زند‪ .‬ریگان هم‬ ‫نقش های کلیــدی ایفا کــرد‪ .‬در مســاله مک فارلین این‬ ‫ریگان اســت که حرف اخر را می زند و تصمیــم نهایی را‬ ‫می گیرد نه اقای مک فارلین که مشــاور سابق امنیت ملی‬ ‫امریکا بود‪ .‬اگــر بخواهیم تحلیل واقعــی ارائه کنیم باید‬ ‫ببینیــم که عناصر قدرت در امریکا چه کســانی هســتند و‬ ‫نظام تصمیم سازی در امریکا به چه شکلی است که یکی‬ ‫از پیچیده ترین سواالت است‪ .‬بعد از ‪ 11‬سپتامبر کال نظام‬ ‫اطالعاتی امریکا بازسازی شد‪ .‬سازمان امنیت ملی امریکا‬ ‫تشکیل شــد‪ .‬این نهاد ‪ 16‬نهاد اطالعاتی را زیر نظر دارد‬ ‫که یکی سیا ست‪.‬‬ ‫فکر می کنیــد این تسلســل در تصمیم گیری ها‬ ‫هنوز هم درباره ایران پابرجاست؟ بعد از گذشت‬ ‫این سال ها سیاست جدیدی پیش گرفتند؟‬ ‫به نظرم سیاســت جدیدی پیش گرفتند و اکنون‬ ‫جمع بندی کری مورد قبول واقع شــده است‪ .‬جالب است‬ ‫که برژ ینسکی که در دوره پیروزی انقالب‪ ،‬یکی از مخالفان‬ ‫سرســخت همکاری با ایران بود‪ ،‬امروز یکی از طرفداران‬ ‫نظریه همکاری با ایران اســت‪ .‬نقش او در حال حاضر با‬ ‫نقشی که در ابتدای پیروزی انقالب داشت کامال متفاوت‬ ‫است‪ .‬او قبل از مطرح شدن برجام مدام از سیاست مذاکره‬ ‫و گفت وگو بــا ایران حرف مــی زد و دنبال ایــن نظریه بود‬ ‫که نباید ایران را دســت کــم گرفت‪ .‬در امریــکا مقاالتی‬ ‫می نوشــت مبنی بر اینکــه همان گونه که امریــکا با چین‬ ‫توانســت مشــکالت خودش را حل کند؛ پس می تواند با‬ ‫ایران هم به توافق برسد‪.‬‬ ‫همیــن االن هــم در داخل امریــکا عــده ای با این‬ ‫نظریه به شــدت مخالف هســتند‪ .‬رئیس نمایندگان فعلی‬ ‫امریکا‪ ،‬البی صهیونیســت ها‪ ،‬رئیس کمیسیون سیاست‬ ‫خارجی امریکا و رئیس کمیســیون دفاعــی امریکا االن‬ ‫مخالف شدید همکاری با ایران هستند و معتقدن د نمی شود‬ ‫اعتمادی به ایران کرد و ایران را متهم به دفاع از تروریسم‬ ‫و نقض حقوق بشر و‪ ...‬می کنند‪ .‬نکته بسیار مهم که باید‬ ‫در قســمت پایانی مصاحبــه برای مخاطبــان عرض کنم‬ ‫این اســت که ما در ایران ادعای امریکاشناســی زیادی‬ ‫داریم ولی امریکا شــناس کم داریم‪ .‬بنــده هم ادعایی در‬ ‫این زمینه ندارم و این گفته ها را براساس مطالعاتم عرض‬ ‫می کنم ‪ .‬باید در ایران مطالعات بیشــتری دربــاره امریکا‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه امریکا یی هــا ایــران را خــوب‬ ‫نمی شناسند و تحلیل درستی از مسائل داخلی ایران ندارند‬ ‫ما هم تا مســائل داخلی امریکا را و تــا نهاد های قدرت در‬ ‫امریکا را نشناسیم‪ ،‬تاثیرگذاری امریکارا نخواهیم شناخت‬ ‫و به تبع ان تحلیل درســتی هم از سیاســت خارجی شان‬ ‫ت بنابراین سیاست امریکا را در برابر ایران را‬ ‫نخواهیم داش ‬ ‫نمی توانیم خوب تبیین کنیم‪ .‬درباره نهاد های تصمیم گیر‬ ‫و تصمیم ســاز در امریــکا باید بــه دور از شــعار مطالعات‬ ‫عمیق تری صورت گیرد‪ .‬در کل باید شعور امریکاشناسی‬ ‫در ایران را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫تاریخ سیاسی‬ ‫انقالب را به وزارت خارجه امریکا توصیه می کند که مسئول‬ ‫وقت میز ایران در وزارت خارجه امریکا هم به ایران می اید‬ ‫و با برخی از افراد انقالبی دیدارهایی هم می کند که شاید‬ ‫بتواند راه حلی پیــدا کند تا بعد از پیــروزی انقالب امریکا‬ ‫بتواند موقعیت خود را در ایــران حفظ کند! این موضوعی‬ ‫است که سلطنت طلب ها بعد از پیروزی انقالب مرتب ان‬ ‫را مطرح می کنند که امریکا پشت شاه را خالی و به انقالب‬ ‫اســامی کمک کرده اســت که البته با زرنگی دارند این‬ ‫تحریف تاریخی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫اقدام بــه کودتا مثال در طبس هم در این راســتا‬ ‫قابل بررسی است؟‬ ‫باید همواره این نکته را به یاد داشــته باشــیم که‬ ‫امریکا تالش کامل خود را برای نگاه داشتن شاه انجام داد‪.‬‬ ‫البته انها در ان زمان هم می توانستند اقدام به کودتا کنند‬ ‫ولی به تحلیل انها نهایتا کودتا به شکست می انجامید‪ .‬در‬ ‫گزارش هایزر این جمع بندی هم بوده که کودتا نیز در ایران‬ ‫شکست می خورد و در هر حال حرکت انقالب اسالمی به‬ ‫پیروزی خواهد رســید‪ .‬به هر حال این دو نظریه اســاس‬ ‫تصمیم گیری کارتر بود‪ .‬جالب اســت که بعــد از پیروزی‬ ‫انقالب و زمانی که گروگانگیری در سفارت امریکا در ایران‬ ‫اتفاق می افتد معلوم می شود که اختالف سایروس ونس و‬ ‫برژ ینسکی به شدت باال می گیرد و سایروس ونس مخالف ‬ ‫جدی عملیات طبس است و معتقد است که امریکا با این‬ ‫کار به نتیجه نمی رســد و ایــن عملیات بیهــوده بوده و به‬ ‫شکست می انجامد؛ در حالی که تیم برژ ینسکی به صورت‬ ‫قاطع از این عملیات حمایت می کردند و سایروس ونس بر‬ ‫سر این قضیه استعفا داد‪ .‬خوب اســت بدانید که جردن‪،‬‬ ‫رئیس کارکنان کاخ ســفید نیز در خاطراتش می نویســد‪:‬‬ ‫«کارتر از سایروس ونس خواهش کرد که تا بعد از عملیات‬ ‫طبس‪ ،‬استعفا ی خود را علنی کند!» و شاهدیم که بعد از‬ ‫ان شکست مفتضحانه و حرف ساروس ونس درست از اب‬ ‫در می اید‪ ،‬او هم استعفا می دهد‪ .‬به هر حال سیاست انها‬ ‫همواره در ان دوران یک مسیر مشخص را طی می کرد و‬ ‫درواقع می توان گفت که تصمیم های بعد انها هم از این‬ ‫رویه پیروی می کرد‪.‬‬ ‫کارتر هم از بین دو نظریــه و گزارش های هایزر‬ ‫نهایتا به راه حل جدیدی می رسد‪...‬‬ ‫این اختالف نظر میان نهاد های قدرت در امریکا‬ ‫وجود داشــت و کاری که کارتر کــرد در نهایت این بود که‬ ‫تصمیم گرفت در برابر جریان انقالب ایستادگی نکند‪.‬‬ ‫در واقع او نظریه سومی را اجرا کرد؟‬ ‫بله؛ نظریه سوم این بوده که در واقع راه حلی پیدا‬ ‫کنند که با جریان انقالب بدون اینکه همراه شود مخالفتی‬ ‫هم نکنند‪ .‬کارتر نامه های رســمی برای امــام خمینی در‬ ‫نوفل لوشاتو فرســتاد و البته پاسخ امام قاطع و روشن بود‪.‬‬ ‫اخیرا اسنادی چاپ شــد که ابراهیم یزدی نیز توضیحاتی‬ ‫هم در این زمینه داد‪ .‬امریکایی ها می خواستند همکاری‬ ‫ایران را جلب کنند که حضرت امام بــا این ماجرا مخالفت‬ ‫جدی کرد و به هیچ وجه حاضر به همکاری با امریکا نشد‪.‬‬ ‫به هر حال می دانیم که امریکایی ها درخواســت رســمی‬ ‫کردند و ابراهیم یزدی که می گوید نه یک نامه‪ ،‬بلکه چند‬ ‫نامه در این رابطه نوشته شد ه ولی امریکایی ها نتوانستند به‬ ‫نتیجه برسند و این امتیاز را از امام خمینی بگیرند که نقش‬ ‫امریکا را بعد پیروزی انقالب در ایران بپذیرد‪ .‬به نظرم امام‬ ‫در این قضیه یک درس تاریخی به همه داد که برای مبارزه‬ ‫با اســتبداد نباید اتکایی به نیروهای خارجــی کرد‪ .‬چون‬ ‫استعمار بدتر از استبداد است‪.‬‬ ‫ریشه اســتبداد شاهنشــاهی بر می گردد به استعمار‬ ‫خارجی که یک دوره انگلیس و یک دوره هم امریکا بودند‪.‬‬ ‫به نظرم امام هوشــمندانه عمل کرد‪ .‬امام به مردم اعتماد‬ ‫کرد و از متن مردم کمک گرفت‪ .‬متن مبارزه دســت مردم‬ ‫تاریخسیاسی‬ ‫‪49‬‬ ‫رویای سعودی‬ ‫بین الملل‬ ‫با تصرف دو شهر استراتژیک نبل و الزهرا معادالت نظامی استراتژیک به سود بشاراسد ایران‪ ،‬روسیه و‬ ‫حزب اللهلبنان در حال تغییر است‪ .‬شاید به دلیل همین تغییر در توازن نیروهاباشدکهعربستانسعودی‬ ‫هفته گذشته از طرح غیرواقع بینانه اعزام نیروی زمینی به شامات رونمایی کرد‪ .‬این طرح اگرچه با موافقت‬ ‫اولیه کاخ سفید و دولت اوباما مواجه شده است اما به نظر می رسد به دلیل حضور نظامی سنگین روسیه و‬ ‫ایرانریاضقادرنباشدبهطرحخودجنبهعملیاتیبدهد‪،‬بههمیندلیلبرخیازکارشناساناعتقاددارند‬ ‫کهاعزامنیرویزمینیبهسوریهبیشتربهیکبلوفمی ماندتابرنامه ای باقابلیتاجرا وامکان‪.‬‬ ‫تی‬ ‫تر‬ ‫یک‬ ‫ایاعربستاندرتدارکاعزامنیرویزمینیبهسوریهاست؟‬ ‫بلوف‬ ‫کامران کرمی ‬ ‫روزنامه نگار و پژوهشگر خلیج فارس‬ ‫بین الملل‬ ‫‪50‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بحــران فرسایشــی ســوریه پــس از چهــار ســال‬ ‫یارگیری های سیاســی‪ -‬منطقه ای و فرامنطقه ای در حال‬ ‫ورود به فــاز جدید خود یعنی گــذار به ســمت فرایندهای‬ ‫تعیین کننــده اســت‪ .‬حمــات هوایــی روســیه‪ ،‬توقف‬ ‫پیشروی های داعش و معارضه‪ ،‬برتری های میدانی ارتش‬ ‫ســوریه و به موازات ان گفت وگوهای سیاسی بین المللی‬ ‫درباره انتقال قدرت و انتخابات‪ ،‬از جمله روندهایی است که‬ ‫در چند ماه اخیر بحران در سوریه را به سمت تعادل شکننده‬ ‫بین عناصر درگیر هدایت کرده است‪.‬‬ ‫در این میان اما موضوع اعزام ‪ 150‬هزار نیروی زمینی‬ ‫عربســتان تحت عنوان مشــارکت در مبارزه با تروریسم در‬ ‫ســوریه که با موافقت اولیه امریکایی ها مواجه شــده و در‬ ‫نشست بروکسل نیز مطرح شــد را می توان اخرین تالش‬ ‫عربســتان ســعودی برای تغییــر ارایش صحنــه میدانی‬ ‫دانست‪ .‬تالشی که مستقیما به برتری های میدانی دولت‬ ‫و ارتش سوریه و متحدین منطقه ای و فرامنطقه ای انان در‬ ‫یک ماه اخیر بر می گردد‪ .‬در همین خصوص وزیر خارجه‬ ‫عربســتان در پایان دیدار خود با جان کری‪ ،‬در واشنگتن‬ ‫گفت که هرگونــه عملیات باید بــه رهبری امریکا باشــد و‬ ‫عربستان نیز باید نقش اصلی در این عملیات داشته باشد‪.‬‬ ‫این اقدام در صورت تحقق می تواند ابعاد بحران در‬ ‫سوریه را گسترده تر کرده و روند فرسایش و تخریب را وارد‬ ‫فرایندهایی کند که ضمن تعادل زدایی‪ ،‬تالش به ســمت‬ ‫برتری های میدانی و فرود اوردن ضربه اخر را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪ .‬چون باتوجه به جمیع جهات و رشد و گسترش ابعاد‬ ‫بحران در سوریه‪ ،‬نوعی اراده شکننده برای حل و فصل این‬ ‫گسل منطقه ای تدارک دیده شد ه و دور از واقعیت است که‬ ‫بتوان برای این بحران که امروز دامنگیر دولت های اروپایی‬ ‫نیز شده ‪ ،‬ابعادی فراتر از انچه امروز و دیروز گذشته است‪،‬‬ ‫در نظر داشت‪.‬‬ ‫حال ســوالی که وجود دارد این اســت که تا چه حد‬ ‫عربستان پتانسیل اعزام این میزان نیرو را دار د و تحقق ان‬ ‫از چه مسیرها و با چه شرایطی محقق خواهد شد؟‬ ‫واقعیت یا بلوف‬ ‫اگرچه اعزام ‪ 150‬هــزار نیروی زمینی عربســتان به‬ ‫سوریه محل گمانه زنی های فراوان است‪ ،‬در عمل امکان‬ ‫اعزام ان به مناطقی که تمرکز درگیری ها در ان است‪ ،‬وجود‬ ‫ازادی حلب نزدیک است‬ ‫معاون بین الملل سازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات در گفت وگو با مثلث‬ ‫انقضای جنگ‬ ‫پیامدهای ازادسازی حلب چیست؟‬ ‫کلینتون در «ابرشهرها» پیروز‬ ‫می شود‬ ‫گفت وگوی مثلث با علی ابوالفتح‬ ‫باتوجه به فقدان درگیری های تعیین کننده و تسلط ارتش‬ ‫سوریه بر مناطق یاد شــده نمی تواند مســیر منطقی برای‬ ‫تاثیرگذاری بر بحران باشد‪.‬‬ ‫مســیر دوم‪ :‬غرب عراق و شــرق ســوریه یعنی شهر‬ ‫دیرالزور است که بخش عمده ای از ان بیابانی و باقیمانده‬ ‫در کنترل داعش است‪ .‬اگر ادعای این اعزام نیرو مبارزه با‬ ‫داعش است‪ ،‬به نظر می رســد که باید از این مسیر نیروها‬ ‫وارد عمل شوند که باتوجه به واقعیت ها‪ ،‬اعزام این نیرو ابتدا‬ ‫برای تاثیرگذاری بر مناطق حیاتی و تعیین کننده در شمال‬ ‫سوریه است و بعید است که از این مسیر که نیازمند مواجهه‬ ‫و رویارویی با داعش اســت این عملیات صورت بگیرد‪ .‬در‬ ‫ثانی این مســیر نیازمند اجازه دولت بغداد نیز هست و اما و‬ ‫اگرهای فراوانی برای اعزام از این جبهه وجود دارد‪.‬‬ ‫مسیر سوم‪ :‬هم از جنوب ترکیه و شمال سوریه است‬ ‫که امکان عملیاتی شدن ان بیشتر از دو مسیر فوق است و‬ ‫به نظر می رسد باتوجه به عملیات های پشتیبانی گذشته که‬ ‫از این مسیر شده اســت‪ ،‬مجددا این مسیر مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬این مسیر به دلیل اینکه هم اکنون تمرکز درگیری ها‬ ‫در شمال سوریه یعنی حلب و ادلب را در دل خود جای داده و‬ ‫هدف عربستان وارد اوردن ضربه از این مسیر است‪ ،‬امکان‬ ‫بیشــتری برای تحقق در خود دارد‪ .‬در واقع ســعودی ها با‬ ‫همراهی امریکا‪ ،‬ترکیه و نیروهای ائتالف درصدد هستند‬ ‫تا پشــتیبانی را از این مسیر محقق ســازند که هم اولویت‬ ‫اصلی یعنی زمینگیر کردن پیشــروی های ارتش سوریه را‬ ‫در خود دارد و هم در نهایت می تواند نیروها را از این مسیر‬ ‫به سمت شرق ســوریه برای انچه مبارزه با داعش خوانده‬ ‫می شود اعزام کرد‪.‬‬ ‫چشم انداز پیش رو‬ ‫امکان سنجی مسیر اعزام نیرو‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫در خصوص نحوه عملیاتی کردن این حجم نیرو باید به‬ ‫شرایط و بسترهای امکان ان توجه کرد‪ .‬در واقع مسیرهای‬ ‫ورود این نیروها به ســوریه از سه مســیر با اما و اگر امکان‬ ‫تحقق دارد‪:‬‬ ‫مسیر اول‪ :‬جنوب سوریه و شــمال غربی اردن یعنی‬ ‫شهر درعا اســت که در شــرایط کنونی بخش زیادی از ان‬ ‫توسط ارتش سوریه پاکسازی شده است‪ .‬این مسیر نیازمند‬ ‫عبور از خاک اردن و رسیدن به جنوب غربی سوریه است که‬ ‫بین الملل‬ ‫دارد‪ ،‬اما نه به این میزانی که اعالم گردیده است‪ .‬در واقع‬ ‫جنبه های تبلیغاتی و رسانه ای برای برهم زدن و تحت تاثیر‬ ‫قرار دادن برتری های میدانی ارتش سوریه در این موضوع‬ ‫بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫در ثانی این میزان نیرو تشکیل شــده از یک ائتالفی‬ ‫است که پیش تر عربستان با مشارکت دولت های اسالمی‬ ‫تحت عنوان ائتالف ضد تروریسم تشکیل داد‪ .‬اغلب این‬ ‫نیروها عالوه بر سعودی‪ ،‬سودانی‪ ،‬مصری و اردنی هستند‪.‬‬ ‫همچنین برخی منابع خبری نیــز تاکید کرده اند که مغرب‪،‬‬ ‫ت و قطر نیز با فرماندهی ریاض‬ ‫کویت‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بحرین‪ ،‬امارا ‬ ‫و انکارا نیروهای خود را از شمال سوریه و از مسیر ترکیه وارد‬ ‫خاک سوریه خواهند کرد و مالزی‪ ،‬اندونزی و برونئی نیز به‬ ‫عربســتان نیرو اعزام خواهند کرد‪ .‬در این میان اما‪ ،‬منابع‬ ‫اگاه در دفتر نخست وزیری ترکیه به ظاهر گفته اند که خبر‬ ‫اعزام این میزان نیرو‪ ،‬از جنوب ترکیه صحت ندارد‪ .‬از این‬ ‫زاویه است که می توان در صحت این ادعا تردید کرد چون‬ ‫تنها راه عملیاتی برای اعزام این میزان نیرو از جنوب ترکیه‬ ‫و شمال سوریه است‪.‬‬ ‫صحنه کنونی سوریه عرصه تقابل بازیگران منطقه ای‬ ‫و فرامنطقه ای اســت و هرگونه تغییر در ارایــش نیروها و‬ ‫واقعیت های میدانــی می تواند برتری را به ســمت کمپ‬ ‫رقیب تغییر دهد و فروپاشی نظم قبلی و گسیختگی موجود‬ ‫را به ســمت نظم یابی جدید هدایت کنــد‪ .‬از این رو هر دو‬ ‫طرف تحرکات دیگــری را به دقت رصد کــرده و کیفیت و‬ ‫کمیت هرگونه عملیات می تواند فرایندهــای کنونی را به‬ ‫ســمتی هدایت کند که منجر به پیروزی یا شکست رقیب‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫از این زاویه اســت که عربستان ســعودی که سوریه‬ ‫را به دلیل عناصــر ژئوپلتیک و ژئوکالچر بــرای حوزه های‬ ‫نفوذ سیاست خارجی خود تعریف کرده ‪ ،‬به دنبال ان است‬ ‫تا ابتکار عمل را بیش از پیش با مشــارکت فعال تر به دست‬ ‫گرفته و ضربه اخر را در شرایطی وارد کند که روند چهارساله‬ ‫بحران کنونی نتوانسته در مسیر خواسته های حداکثری اش‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬بنابراین اهمیت پیاده کردن این نیروها فارغ از‬ ‫کم و کیف و ابعاد و گســتره ان هم به تغییر ارایش میدانی‬ ‫کنونی بر می گــردد و هم نقشــی را تحت عنــوان مبارزه با‬ ‫تروریسم برای بهبود وجهه خود به دلیل قرابت های فکری‬ ‫ش نزد بازیگران بین المللی بخرد‪ .‬اگرچه نباید حجم‬ ‫با داع ‬ ‫نگرانی های سعودی از روند برگشت پذیری نیروهای داعش‬ ‫به ســمت عربســتان را نیز در این تصمیم نادیده گرفت‪.‬‬ ‫چون حل و فصل تدریجی بحران ســوریه مساله بازگشت‬ ‫تروریست ها به سرزمین های خود را مطرح خواهد کرد که‬ ‫عربستان پتانسیل و جذابیت خاصی برای جذب این عناصر‬ ‫را در خود دارد‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ازادی حلب نزدیک است‬ ‫بین الملل‬ ‫‪52‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫معاونبین المللسازمانفرهنگو ارتباطاتدرگفت وگوبامثلث‬ ‫ارتش ســوریه‪ ،‬حزب الله و گروه های متحد انان‬ ‫موفق شدند بعد از ســاعت ها درگیری‪ ،‬محاصره‬ ‫چهار ســاله نبل و الزهــراء را از محور شــرقی نبل‬ ‫بشــکنند‪ .‬این پیروزی و شکستن محاصره تا چه‬ ‫حد اهمیت دارد و از چه ابعادی قابل ارزیابی است؟‬ ‫انچ ه چندی پیش در سوریه شاهد بودیم و به دنبال‬ ‫ان شهرهای شیعه نشین نبل و الزهراء ازاد شدند‪ ،‬عملیات‬ ‫وسیعیبودواینعملیاتبرسهاستانبزرگسوریهتاثیرگذار‬ ‫بود‪.‬اینعملیاتیکعملیاتسیاسی‪،‬نظامیوراهبردیبود‬ ‫ومشخصاتخاصیراشاملمی‪‎‬شد‪.‬مهمترینمشخصه‪‎‬اش‬ ‫نیز این بود کــه ارتباط جنوب و شــمال در جاده کاســتیلو‪،‬‬ ‫جاده ای که ترکیه را به اعماق ســوریه وصل می کند‪ ،‬قطع‬ ‫شــد‪ .‬باید توجه داشت که حلب هم برای ســوریه هم برای‬ ‫مخالفانوهمبرایکشورهایحمایت کنندهگروه هایمسلح‬ ‫و تکفیری ها یک موقعیت استراتژیک دارد‪ .‬انها تالش شان‬ ‫بر این بود که حلب جدا و سوریه تجزیه شود‪ .‬در واقع هدف‬ ‫مخالفان این بود که از حلب فشار عمده ای بر دولت سوریه و‬ ‫دمشق وارد شود‪.‬‬ ‫حلب یک استان بزرگ در سوریه است و از مهمترین‬ ‫اســتان های اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی و سیاســی ســوریه به‬ ‫حساب می اید‪ .‬حلب تحت اشــغال مخالفان بود و اهمیت‬ ‫ازادسازی نقاطی از این استان از ان جهت است که دست‬ ‫مخالفان برای تجزیه کشور از این منطقه بسته شد‪ .‬بحث‬ ‫امدادرسانی‪ ،‬ارسال نیرو و کمک رسانی لجستیک ترکیه‪،‬‬ ‫عربســتان و قطر به گروه‪‎‬های مسلح از همین طریق دنبال‬ ‫می‪‎‬شد‪ .‬اما امروز این راه و جاده قطع شده و ارتباط مخالفان‬ ‫ن نیز دچار خلل شده اســت‪ .‬اساسا‬ ‫با کشــورهای پشــتیبا ‬ ‫پروســه جدایی حلب در این وضعیت و شرایط از بین رفت‪.‬‬ ‫در این عملیات که نصر نام دارد‪ 1400 ،‬کیلومتر از سرزمین‬ ‫ســوریه از دســت مخالفان پاکسازی شــد‪ ،‬نبل و الزهرا دو‬ ‫شهر شیعه نشین سوریه که ‪ 70‬هزار نفر جمعیت دارند نیز از‬ ‫محاصره گروه‪‎‬های مسلح و تکفیری ازاد شدند‪ .‬بعد از حدود‬ ‫‪ 44‬ماه محاصره و بعــد از ‪ 300‬عملیات انتحــاری که طی‬ ‫این چند سال انجام شده ‪ ،‬اهمیت این درگیری و ازادسازی‬ ‫مناطق ذکر شــده برای معارضیــن در حدی بود کــه ان را ‬ ‫ام المعارک یعنی مادر جنگ‪‎‬ها خواندند‪ .‬تا به امروز نزدیک‬ ‫ی شده اند‬ ‫به ‪ 3500‬از مخالفان در این عملیات کشته و زخم ‬ ‫که حدود ‪ 300‬نفرشــان از فرماندهان درجه ‪ 1‬و ‪ 2‬مخالفان‬ ‫بودند‪ .‬همچنین جنگ در ان منطقه به سختی ادامه داشت‬ ‫و نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانشان به خوبی توانستند‬ ‫در این جنگ فائق شوند و حتی پیش از موعد تعیین شده به‬ ‫نتیجه رسیدند‪ .‬در حال حاضر امکان جداسازی حلب به طور‬ ‫‪2‬‬ ‫عبــاس خامه یــار‪ ،‬رایزن‬ ‫فرهنگی پیشین ایران در کویت‬ ‫و معــاون بین الملــل ســازمان‬ ‫فرهنگ و ارتباطات در گفت وگو‬ ‫با مثلث به بررسی پیروزی اخیر‬ ‫نیروهای ســوری در دو شــهر‬ ‫شیعه نشــین نبل و الزهرا پرداخت و گفت که موفقیت‬ ‫نیروهای مقاومت در شکســتن محاصره نبل و الزهراء‬ ‫تاثیرات مهمی در روند جنگ ســوریه خواهد داشت و‬ ‫زمینه قطع کمک های ترکیه به تروریست ها در حلب را‬ ‫فراهم خواهد اورد‪ .‬این کارشناس معتقد است باتوجه‬ ‫به این شرایط امروز امیدها نسبت به ازادسازی حلب نیز‬ ‫افزایش یافته اســت‪ .‬خامه یار صحبت‪‎‬های عربستان‬ ‫مبنی بر اعزام نیروی زمینی به سوریه را فرار رو به جلو و‬ ‫یک عملیات روانی با هدف اطمینان دادن به نیروهای‬ ‫مــزدور و تکفیری توصیــف کرد و گفت کــه باتوجه به‬ ‫سیاست های جنون امیز عربستان نمی توان اقدامات‬ ‫اینده انها را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫کلی منتفی شده است‪.‬‬ ‫همچنین این عملیات فراتر از دو شــهر شیعه نشــین‬ ‫است؛ به نظر می‪‎‬رسد یکی از اهداف دشمن در سوریه این‬ ‫است که جنگ را مذهبی و طایفه‪‎‬ای جلوه دهد‪ .‬نبل و الزهرا‬ ‫دو شهر از مجموعه ده ها شهری هستند که در استان اعزاز‬ ‫واقع شده‪‎‬اند و مقدمه ورود به شــهرهای سنی نشین این دو‬ ‫شهر شیعه نشین بود‪ .‬تا به امروز شهرهای متعددی ازاد شده‬ ‫کهعمدتاسنی نشینهستندوایندرشرایطیاستکهبخش‬ ‫عمده اهالی این شهرهای سنی نشــین به ارتش پیوستند و‬ ‫از شهرهای شــان دفاع کردند‪ .‬بنابراین نباید اجــازه داد که‬ ‫این حمله پیروزمندانه نیروهای دولتی سوریه به یک جنگ‬ ‫کوچک طایفه ای و مذهبی تبدیل شود‪.‬‬ ‫پیروزی نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان در‬ ‫دو شهر شیعه نشــین نبل و الزهراء چه تاثیری بر‬ ‫مذاکرات صلح گذاشته است؟‬ ‫شــاهد بودیم که مخالفان اخیرا جلسات گفت وگو‬ ‫را در ژنو ‪ 3‬ترک کردند؛ این مســاله نشان دهنده ان است که‬ ‫مخالفان پشــتوانه عمده خود را با شکســت اخیر از دست‬ ‫داده‪‎‬انــد‪ .‬درواقــع مخالفان دیگــر چیزی نداشــتند که در‬ ‫گفت وگوها عرضه کنند تا بر اساس ان بتوانند چانه زنی‪‎‬های‬ ‫خود را ادامه دهند‪ .‬این مســاله بســیار حائز اهمیت است و‬ ‫بیش از پیش اســتراتژیک بــودن پیروزی ارتش ســوریه و‬ ‫هم پیمانانشان در این دو شهر را اشکار می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫اتفاقات اخیــر در ســوریه را می‪‎‬توان پیــروزی و‬ ‫قدرت گرفتن محــور مقاومــت در برابر مخالفان‬ ‫قلمداد کرد؟‬ ‫بدون شــک پیروزی در این دو شــهر کامال قدرت‬ ‫محور مقاومت را نمایان کرد‪ .‬زیرا محور مقاومت در عملیات‬ ‫اخیر توانســت در برابر نیروهایی که از ‪ 83‬کشــور به سوریه‬ ‫امده‪‎‬اند و یک جنگ تمام عیار جهانــی را علیه مردم و دولت‬ ‫ســوریه تحمیل کرده‪‎‬اند‪ ،‬پیروز شــوند‪ .‬اغلب قدرت های‬ ‫منطقه و حتی جهانی حامی مخالفان در ســوریه هستند و از‬ ‫انهاپشتیبانیمی کنند‪.‬امابه رغمنابرابربودنامکانات‪،‬نیروها‬ ‫و خدماتی که بــه دو طرف ارائه شــده ‪ ،‬در نهایت این جبهه‬ ‫مقاومت بود که توانست پیروز میدان باشد و جبهه مقابل را به‬ ‫چالش بکشد‪ .‬البته این عملیات همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫این منطقــه از چه ابعادی بــرای مخالفان اهمیت‬ ‫دارد؟‬ ‫باید توجه داشــت که فرماندهــی گروه‪‎‬های احرار‬ ‫الشام‪ ،‬جیش االســام و جبهه النصره در این منطقه متحد‬ ‫بودند و اختالفــات جانبی را کنار گذاشــته بودند‪ .‬همچنین‬ ‫نباید فراموش کرد زهران علوش‪ ،‬فرمانده جیش االسالم که‬ ‫کمتر از دو ماهپیشتوسطنیروهایمقاومتکشتهشددیگر‬ ‫فرماندهان نظامی گروه را به این منطقه فراخوانده و اعالم‬ ‫کرده بود که به دنبال بازگشــت به خالفت بنی امیه هستند و‬ ‫می خواهنــد همان گونه که بنی امیه با حســین بن علی(ع)‬ ‫جنگیدند اینان نیز با فرزندان انها بجنگند‪ .‬درواقع انها تالش‬ ‫داشــتند که به درگیری‪‎‬هــا در این منطقه بعــد ایدئولوژیک‬ ‫دهند و بر این اساس طبیعتا حداکثر حمایت و پشتیبانی را از‬ ‫این منطقه داشتند‪ .‬اما در نهایت مخالفان در برابر حمالت‬ ‫نیروهای سوری فروپاشیدند و اسیب جدی به بدنه مخالفان‬ ‫وارد امد‪.‬‬ ‫این عملیات و پیروزی چقدر می‪‎‬تواند زمینه ساز و‬ ‫نویددهنده ازادسازی حلب باشد؟‬ ‫به نظر من ازادسازی حلب نزدیک شده است‪ .‬زیرا‬ ‫امروز راه‏های امدادرسانی و ارسال کمک و نیرو به گروه‪‎‬های‬ ‫تکفیریدرحلببستهشدهاست‪.‬بههمیندلیلنیزدشمنان‬ ‫سوریه به شدت نسبت به این پیروزی واکنش نشان دادند و‬ ‫جلسه ژنو را ترک کردند‪ .‬همچنین این مخالفان یک حمله‬ ‫روانی به راه انداخته‏اند و مشــاهده می‪‎‬کنیم که کشورهایی‬ ‫مانند عربستان و ترکیه‪ ،‬نیروهای زمینی‪‎‬شان را برای ورود به‬ ‫سوریه اماده کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایطی که پیش امده به نظر شما ایا‬ ‫عربستان واقعا نیروی زمینی وارد سوریه خواهد‬ ‫کرد یا این صحبت ها نیز در حد ایجاد یک فضای‬ ‫روانی است؟‬ ‫متاسفانه ســعودی ها از خطوط قرمز عبور کرده اند‬ ‫و با برخورد جاهالنه و کینه توزانه سنتی خودشان وارد مساله‬ ‫سوریه شــدند‪ .‬به نظر من اقدامات اتی سعودی ها در قبال‬ ‫ســوریه غیر قابل پیش بینی اســت‪ .‬زیرا انها شکست های‬ ‫مختلفــی را در جبهه های مختلــف متحمل شــدند و این‬ ‫شکست هایپیدرپیدریمن‪،‬سوریه‪،‬عراقولبنان‪،‬ریاض‬ ‫را به ان واداشــته که فرار به جلو داشته باشد و تمامی ذخایر‬ ‫ارزی اش را با وجود مشکالت ناشــی از کاهش قیمت نفت‬ ‫برای این اهداف به کار گیرد‪ .‬عربستان گمان می کند که با‬ ‫اینشیوه هایجنون امیزمی تواندشکست هایخودراجبران‬ ‫کند‪ .‬بنابراین باتوجه به سیاســت های جنون امیز عربستان‬ ‫نمی توان اقدامات اینده انها را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫در راســتای تحلیــل امــکان ورود نیــروی زمینی‬ ‫عربستان به سوریه‪ ،‬بعضا به نتایج دخالت و جنگ‬ ‫ریاض در یمن اشاره می شود‪ .‬در مقایسه موقعیت‬ ‫یمن و سوریه‪ ،‬احتمال ورود نظامی سعودی ها به‬ ‫سوریهچقدرمحتملاست؟‬ ‫ســعودی ها در درگیری های چند ماه گذشــته در‬ ‫تغییرمعادله‬ ‫نبل والزهرا چگونه ازاد شدند؟‬ ‫ن هانی زاده‬ ‫حس ‬ ‫کارشناس مسائل خاورمیانه‬ ‫‪3‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫عملیــات اخیر ارتــش ســوریه در شــمال حلب که‬ ‫منجر به ازاد سازی دو شهر استراتژیک نبل و الزهراء شد‪،‬‬ ‫معادالت داخلی را در دو حوزه سیاســی و نظامی به ســود‬ ‫دولت بشار اسد تغییر داد‪ .‬تجزیه و تحلیل بحران پنج ساله‬ ‫سوریه نشان می دهد که این کشــور در طول این بحران‪،‬‬ ‫قربانی یک توطئه ســازمان یافته منطقه ای و بین المللی‬ ‫بوده اســت‪ .‬این توطئه دقیقا از سال ‪ 2006‬و اندکی پس‬ ‫از پیــروزی حزب الله لبنان بــر ارتش رژیم صهیونیســتی‬ ‫در جنگ ‪ 33‬روزه کلیــد خورد‪ .‬در ان زمــان جورج بوش‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری وقت امریکا نســبت به شکســت ارتش‬ ‫اسرائیل در این جنگ و افزایش محبوبیت حزب الله لبنان‬ ‫در بین جوانان کشــورهای اســامی ابــراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫او بالفاصلــه ملک عبداللــه بن عبدالعزیز‪ ،‬پادشــاه وقت‬ ‫عربستان را برای رایزنی و چاره اندیشی به مزرعه خصوصی‬ ‫و خانوادگــی خود در تگــزاس دعوت کرد‪ .‬این جلســه با‬ ‫حضور مقامات سیاسی‪ ،‬نظامی و امنیتی دو کشور تشکیل‬ ‫شد و جورج بوش نسبت به تغییر معادالت نظامی خاورمیانه‬ ‫به سود حزب الله و مقاومت اســامی منطقه ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪ .‬پادشــاه عربســتان در این نشست با اشــاره به یک‬ ‫ضرب المثــل قدیمی عربی که می گوید اهــن تنها با اهن‬ ‫بریده می شود‪ ،‬بر ضرورت مقابله جدی با حزب الله تاکید‬ ‫کرد‪ .‬وی گفت برای مقابله با جریان های مقاومت اسالمی‬ ‫تشــکیل مجموعه های تروریســتی قدرتمند با شــاکله و‬ ‫نمادهای اسالمی در منطقه تنها راه چاره است‪ .‬ماموریت‬ ‫ســازماندهی این مجموعه ها به عهده «بندر بن سلطان»‬ ‫سفیر سابق عربســتان در واشــنگتن واگذار شد‪ .‬او که به‬ ‫مدت ‪ 22‬سال ســفیر عربســتان در امریکا بوده و یکی از‬ ‫همکاران نزدیک سازمان سیا است به پدر تروریست های‬ ‫تکفیری معروف اســت‪ ،‬با کمک ســازمان های موساد و‬ ‫ســیا بیش از یکصد هزار تروریست را از ‪ 80‬کشور مختلف‬ ‫جهان در قالب ‪ 300‬گروهک تروریستی سازماندهی کرد‪.‬‬ ‫مهم ترین مجموعه های تروریســتی عبارتنــد از داعش‪،‬‬ ‫جیش االســام‪ ،‬جبهه النصره‪ ،‬احرار الشام‪ ،‬جیش الحر‪،‬‬ ‫لواء التوحید و فتح االســام که اموزش این مجموعه ها‬ ‫در دو پــادگان غازی عنتــاب ترکیه و الرمثــا اردن صورت‬ ‫گرفت‪ .‬این دو پادگان در نزدیکی مرزهای شمالی و جنوبی‬ ‫سوریه با ترکیه و اردن قرار دارند و اموزش تروریست های‬ ‫تکفیری زیر نظر افسران موساد و سیا و ارتش ترکیه انجام‬ ‫شد‪ .‬همزمان با ان‪ ،‬امریکا از بندر بن سلطان رئیس جدید‬ ‫ســازمان اطالعات عربســتان و نیــز رابرت فورد‪ ،‬ســفیر‬ ‫امریکا در دمشق خواســت تا گزارشــی در مورد وضعیت‬ ‫داخلی بشار اســد تهیه کنند‪ .‬سوال سازمان سیا‪ ،‬پنتاگون‬ ‫و وزارت خارجه امریکا این بود که اگر در ســوریه بحرانی‬ ‫مشابه بحران های تونس و مصر اغاز شود دولت بشار اسد‬ ‫تا چه مدت می تواند دوام بیاورد؟ پاســخ مشــترک رئیس‬ ‫سازمان اطالعات عربستان و سفیر امریکا در دمشق این‬ ‫بود که اگر بحرانی در داخل ســوریه اغاز شــود و از سوی‬ ‫غرب و کشورهای منطقه پشــتیبانی شود‪ ،‬بشار اسد بیش‬ ‫از شش ماه نمی تواند مقاومت کند و سرنگون خواهد شد‪.‬‬ ‫هدف بحران سازی امریکا‪ ،‬غرب‪ ،‬عربستان‪ ،‬قطر‪ ،‬اردن و‬ ‫ترکیه از بحران سازی در سوریه سرنگونی دولت بشار اسد‪،‬‬ ‫قطع محور تهران‪ -‬دمشــق ‪-‬بیروت‪ ،‬تشــکیل یک دولت‬ ‫دست نشانده و ســرانجام حذف جریان مقاومت اسالمی‬ ‫از عرصه مبارزاتی بود‪ .‬با اغاز اعتراضات مردمی ســوریه‬ ‫که از شهر عشایر نشین درعا در نزدیکی مرز سوریه و اردن‬ ‫اغاز شد‪ ،‬گروهک های تروریستی که از قبل سازماندهی‬ ‫شده بودند‪ ،‬وارد خاک ســوریه شدند‪ .‬ورود گروهک های‬ ‫تروریستی به سوریه به عقب نشینی مردم از طرح مطالبات‬ ‫و اعتراضات خود منجر شــد و شــرایط میدانــی از کنترل‬ ‫دولت و نیروهای مسلح سوریه خارج شد‪ .‬اما دولت سوریه‬ ‫با گذشــت یک ســال از بحران‪ ،‬تاکتیک نظامــی خود را‬ ‫تغییر داد و استراتژی «زمین در مقابل زمان» را در دستور‬ ‫کار خــود قــرار داد‪ .‬بخش هــای مهمی از خاک ســوریه‬ ‫شامل شهرهای شیعه نشین نبل و الزهراء‪ ،‬حلب‪ ،‬اطراف‬ ‫درعا‪ ،‬القصیر‪ ،‬دیر الزور‪ ،‬ادلب و حماء توســط گروه های‬ ‫تروریستی اشغال شد‪ .‬در سال دوم بحران‪ ،‬دولت سوریه‬ ‫به ســمت مردمی کردن جنگ حرکت کرد و هزاران جوان‬ ‫داوطلب سوری را برای مقابله با گروهک های تروریستی‬ ‫امــوزش نظامی داد‪ .‬در حوزه سیاســی‪ ،‬دولت ســوریه از‬ ‫هر سو تحت فشار بین المللی و کشــورهای غربی و عربی‬ ‫و نیز ترکیه و رژیم صهیونیســتی قرار گرفت و ســه نیروی‬ ‫سیاســی مختلف علیه دولت سوریه ســازماندهی شدند‪.‬‬ ‫گروه هــای مخالف سیاســی داخلــی در قالــب ‪ 23‬حزب‬ ‫و جریان سیاســی‪ ،‬ائتالف موســوم به ریــاض و ائتالف‬ ‫استانبول که از ســوی غرب و امریکا پشتیبانی می شوند‪،‬‬ ‫فعالیت شــدیدی را برای سرنگونی دولت بشــار اسد اغاز‬ ‫کردند‪ .‬دولت بشار اسد نیز در این مدت دست به تغییرات‬ ‫ساختاری زد و با تغییر قانون اساسی و انجام انتخابات ازاد‬ ‫پارلمانی تالش کرد تا رضایت مخالفان داخلی خود را جلب‬ ‫کند‪ .‬امریکا و غرب در یک بازی کثیف‪ ،‬تروریســت های‬ ‫سوریه را به دو طیف معتدل و تندرو تقسیم بندی کردند تا‬ ‫راه را برای دخالت مستقیم نظامی و سرنگونی دولت بشار‬ ‫اسد هموار ســازند‪ .‬طوالنی شدن بحران ســوریه و ورود‬ ‫روسیه برای کمک به دولت بشار اســد‪ ،‬معادالت نظامی‬ ‫را به سود دولت و ملت ســوریه تغییر داد که این امر خشم‬ ‫امریکا و بازیگران بحران سوریه را بر انگیخت‪ .‬به دستور‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رئیس جمهــوری امریکا‪ ،‬بندر بن ســلطان‬ ‫رئیس ســازمان اطالعات عربســتان و رابرت فورد سفیر‬ ‫امریکا در دمشــق به دلیل دادن اطالعات غلط به امریکا‬ ‫از سمت های خود بر کنار شــدند‪ .‬اما سوال اینجاست که‬ ‫ایا بحران سوریه دور نمای روشــنی خواهد داشت و بشار‬ ‫اسد خواهد توانســت از این بحران به سالمت عبور کند؟‬ ‫به لحــاظ سیاســی دورنمای روشــنی برای حل سیاســی‬ ‫بحران ســوریه وجود ندارد زیرا مخالفان دولت بشار اســد‬ ‫هیچ طرحی برای اداره کشور پس از بشار اسد ندارند‪ .‬این‬ ‫امر به تغییر نگرش امریکا و غرب نسبت به بحران سوریه‬ ‫منجر شد زیرا نگرانی غرب این است که پس از سرنگونی‬ ‫احتمالی بشار اسد‪ ،‬سوریه‪ ،‬مانند لیبی دچار خالء سیاسی‬ ‫و امنیتی شود‪ .‬از نظر امریکا و غرب تشدید بحران سوریه‬ ‫ممکن اســت اثــار امنیتی غیر قابــل کنترلی بــر مرزهای‬ ‫فلسطین اشغالی داشته باشد و جنبش های جهادی منطقه‬ ‫از بحران سوریه برای اســیب رســاندن به رژیم اسرائیل‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬از این رو امریکا و غرب از فکر ســرنگونی‬ ‫دولت بشار اسد و تشکیل یک دولت انتقالی در یک فرایند‬ ‫زمانی کوتاه منصرف شدند‪ ،‬زیرا گزینه ای برای جانشینی‬ ‫بشار اسد وجود ندارد‪ .‬تغییر نگرش بازیگران فرا منطقه ای‬ ‫بحران سوریه‪ ،‬خشم ترکیه و عربســتان را برانگیخت زیرا‬ ‫بین الملل‬ ‫یمن متحمل خسارت‪‎‬های فاحشی شــده‪‎‬اند‪ .‬با وجودی‬ ‫که عربستان نیروی زیادی در یمن به کار گرفت و یمنی‪‎‬ها‬ ‫نیــز مردمان ضعیــف و مســتضعفی هســتند کــه یارای‬ ‫ایستادگی شان در برابر ریاض اندک است‪ ،‬اما با این حال‬ ‫عربستان در این کشــور نیز نتوانست به انچه می‪‎‬خواست‬ ‫دســت یابد‪ .‬به بیان دیگر یمنی ها شکست‪‎‬های پی در پی‬ ‫را به ســعودی ها تحمیــل می کنند‪ .‬در نتیجه عربســتانی‬ ‫که در یمن و در مرزهای مشترک شــان نتوانست مقاومت‬ ‫کنــد و کاری از پیش ببرد‪ ،‬چگونه می تواند در ســوریه ای‬ ‫که محور مقاومــت در ان حضور دارد و همچنین وســعت‬ ‫و امکانات زیادی دارد پیروز شــود‪ .‬با این تفاسیر بخشی‬ ‫از صحبت های ســعودی ها مبنی بر اعزام نیروی زمینی به‬ ‫ریاض‪ ،‬فرار به جلوست و بخشــی از ان نیز شاید عملیات‬ ‫روانی با هدف اطمینان دادن به نیروهای مزدور و تکفیری‬ ‫باشد‪ .‬بر اساس اطالعاتی که به دســت امده فرماندهان‬ ‫نظامی تکفیری‪‎‬هــا در پیام های خودشــان هنــگام فرار‬ ‫خیلی مایوس بودند و از سران کشورهای حامی مخالفان‬ ‫ســوریه به شــدت انتقاد می کردند‪ .‬همچنین بســیاری از‬ ‫این فرماندهان‪ ،‬خانواده های خــود را به عنوان مهاجران‬ ‫سوری‪ ،‬به ترکیه منتقل کردند و این هجرت خانواده های‬ ‫مخالفان به ترکیه نشان د هنده ناامیدی انها از اینده است‪.‬‬ ‫این مساله تاحدود زیادی جبهه تکفیری و ترکی‪-‬سعودی‬ ‫را برهم ریخته و دچار خلل کرده است‪.‬‬ ‫باوجوداحتمالاندکورودزمینینیروهایسعودی‬ ‫بهسوریه‪،‬امااگرعربستاندستبهچنیناقدامی‬ ‫ بزند در ان صورت چه سناریوهایی پیش رو خواهد‬ ‫بود و واکنش دولت ســوریه و محور مقاومت چه‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫ی طرفین درگیر و به خصوص‬ ‫در وهله نخست تمام ‬ ‫گروه هایی که این جنگ را به مردم سوریه تحمیل کرده اند‬ ‫بایدبدانندکهگسترشدامنهاینجنگدامنگیرتمامکشورها‬ ‫خواهد شــد و این جنگ یک بازی باخت‪ -‬باخت اســت‪ .‬در‬ ‫صورت ورود عربستان به سوریه طبیعتا دامنه جنگ گسترش‬ ‫می‪‎‬یابد و نیروهــای مقاومت نیــز ارام نخواهند نشســت‪.‬‬ ‫همچنین ارتش سوریه به حرکت گسترده خود ادامه می‪‎‬دهد‬ ‫و محور روسیه نهایتا با قدرت بیشتری وارد عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫زیرا سوریه برای روس‪‎‬ها اخرین مکانی است که باید ان را در‬ ‫قبال قدرت های غربی حفظ کنند‪ .‬در عین حال روحیه این‬ ‫اردوگاه و جبهه مقاومت باال ست و انها یارای مقاومت در برابر‬ ‫مخالفان را دارند‪ .‬از سوی دیگر عمده نیروهایی که از سوی‬ ‫سعودی‪‎‬ها وارد میدان خواهند شد‪ ،‬نیروهای مزدور هستند‬ ‫کهازکشورهایفقیرونیازمندفراخواندهشده اند‪.‬بنابرایناین‬ ‫نیروهاانگیزه جنگو دفاعوپیشروی باالیی ندارند‪ .‬در نتیجه‬ ‫نباید اجازه داد که دامنه جنگ گسترده تر شود که اگر چنین‬ ‫شــود جبهه مقاومت برنامه‪‎‬هایی برای رویارویی با نیروهای‬ ‫مداخله گر در سوریه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران که برای کمک از سوی‬ ‫دولت قانونی سوریه فراخوانده شده است در برابر‬ ‫چنین مساله ای باید چه واکنشی داشته باشد؟‬ ‫در وهله نخست باید توجه داشت که دفاع از مردم‬ ‫ســوریه در حقیقت دفاع از موجودیت جمهوری اسالمی و‬ ‫دفاع از میانه روی و اعتدال اســت‪ .‬همچنیــن اگر ایران در‬ ‫ســوریه وارد عمل نمی‪‎‬شــد‪ ،‬مجبور بودیم که در شهرها و‬ ‫مرزهایمان به دفاع و مقاومت بپردازیم‪ .‬بنابراین همچنان با‬ ‫حضور در سوریه باید از امنیت ملی مان دفاع کنیم‪ .‬در عین‬ ‫حال گروه‏های تکفیری نه جغرافیا را به رسمیت می‪‎‬شناسند و‬ ‫یتکفیری‬ ‫نهمذهبوطایفهخاصیدارندوتنهابهبعدتهاجم ‬ ‫–سلفی خودشان پایبند هستند‪ .‬در برابر چنین گروه هایی باید‬ ‫با دقت نظر و احتیاط مقاومت کرد و راه انها را ســد کرد‪ .‬در‬ ‫نهایت ایران نباید اجازه دهدکه جنگ درسوریه بعد طایفه‪‎‬ای‬ ‫به خود بگیرد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪53‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بین الملل‬ ‫‪54‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫این دو کشور به همراه قطر یک مثلث تخریبی علیه دولت‬ ‫بشــار اســد تشــکیل دادند و این مثلث در حال فروپاشی‬ ‫اســت‪ .‬پیشــروی اخیر ارتش و نیروهای مسلح سوریه در‬ ‫شمال حلب و اطراف درعا و اشــکار شدن اثار شکست در‬ ‫میان گروهک های تروریســتی داعش‪ ،‬جیش االســام‬ ‫و جبهه النصره موجب شــد تا ترکیه و عربســتان مسیری‬ ‫کامال متفاوت از مسیر غرب و امریکا اتخاذ کنند‪ .‬پس از‬ ‫ازاد سازی نبل و الزهراء که از ان مشــابه فتح خرمشهر در‬ ‫جنگ تحمیلی یاد می شود‪ ،‬معادالت نظامی در دو جبهه‬ ‫شــمالی و جنوبی سوریه به ســود دولت این کشــور تغییر‬ ‫یافت‪ .‬ترکیه و عربســتان اعالم کردند که بــرای مقابله با‬ ‫داعش و مبارزه با گروهک های تروریستی نیروی زمینی به‬ ‫سوریه اعزام خواهند کرد‪ .‬هر چند این موضع گیری جنبه‬ ‫بلوف سیاسی دارد اما در صورتی که عملیاتی شود‪ ،‬بحران‬ ‫ســوریه در اینده از یک بحران منطقه ای بــه یک بحران‬ ‫بین المللی تبدیل خواهد شــد‪ .‬عربســتان و ترکیه تالش‬ ‫می کنند تــا خــارج از اراده امریکا و غرب‪ ،‬نیــروی زمینی‬ ‫خود را وارد سوریه سازند تا بحران ســوریه را تشدید کنند‪.‬‬ ‫هدف ترکیه و عربستان این اســت که این بحران تا اوایل‬ ‫ســال ‪ 2017‬میالدی ادامه یابد زیرا تا ان زمان انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری امریــکا به پایان رســیده و پیــروز این‬ ‫انتخابات مشخص شده اســت‪ .‬از نظر ترکیه و عربستان‪،‬‬ ‫در انتخابات ســال ‪ 2016‬امریــکا‪ ،‬جمهوریخواهان این‬ ‫کشور پیروز خواهند شد و چون نگاه انان نسبت به بحران‬ ‫سوریه تهاجمی تر است بنابراین دیدگاه جمهوریخواهان‬ ‫با دیدگاه فعلی باراک اوباما نسبت به سوریه تفاوت خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬از ســوی دیگر ترکیه به اعتبار اینکــه عضو ناتو‬ ‫اســت‪ ،‬قصد دارد از رهگــذر دخالت مســتقیم نظامی در‬ ‫سوریه پای اعضا ی ناتو را برای رویارویی با روسیه به سوریه‬ ‫بکشــاند‪ .‬در این صورت بروز یک جنگ بزرگ بین المللی‬ ‫محتمل به نظر می رسد و در ان صورت مهار بحران سوریه‬ ‫غیر ممکن خواهد شد‪ .‬اما در نهایت امریکا به ویژه باراک‬ ‫اوباما رئیس جمهوری این کشور مایل نیست در سال اخر‬ ‫ریاست جمهوری خود دست به چنین ریسکی بزند و جهان‬ ‫را به سمت یک جنگ فراگیر جهانی سوق دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫قطعا امریکا با ورود مستقیم نیروهای عربستان و ترکیه به‬ ‫خاک سوریه برای اجتناب از تقابل مستقیم ناتو با روسیه‪،‬‬ ‫مخالفت خواهد کرد‪.‬‬ ‫انچــه در بحــران ســوریه تعیین کننــده اســت‪،‬‬ ‫پیروزی هــای میدانی اســت کــه اکنــون در عرصه های‬ ‫نظامی به سود نیروهای مسلح سوریه تغییر یافته است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ابتکار عمل میدانی در دست نیروهای روسیه‬ ‫و سوریه است که این امر‪ ،‬سقف چانه زنی دولت سوریه در‬ ‫مذاکره با گروه های مخالف را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫دولت ســوریه مصمم اســت تــا پایان ســال جاری‬ ‫میالدی بــر گروهک هــای تروریســتی پیروز شــود و با‬ ‫پاکســازی شــهرهای مختلــف از وجود تروریســت ها به‬ ‫بحران پنج ساله سوریه پایان دهد‪.‬در چنین فرایندی روند‬ ‫مذاکرات بین ســوریه و مخالفان دولت بشار اسد متوقف‬ ‫خواهد شــد و دولت ســوریه در ان صــورت کوچک ترین‬ ‫امتیازی به مخالفان نخواهد داد‪.‬‬ ‫عربستان و ترکیه تالش می کنند تا خارج‬ ‫از اراده امریکا و غرب‪ ،‬نیروی زمینی خود‬ ‫را وارد سوریه ســازند تا بحران سوریه را‬ ‫تشدید کنند‪ .‬هدف ترکیه و عربستان این‬ ‫است که این بحران تا اوایل سال ‪2017‬‬ ‫میالدی ادامه یابد‬ ‫انقضایجنگ‬ ‫پیامدهای ازادسازی حلب چیست؟‬ ‫احمد معنوی‬ ‫‪4‬‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫«می خواهم امروز از طریق شبکه تلویزیونی العربیه‬ ‫اعالم کنم که عربستان سعودی در صورت موافقت رهبران‬ ‫ائتالف‪ ،‬اماده شرکت در تمام عملیات زمینی علیه داعش در‬ ‫ی است که به طور رسمی توسط‬ ‫سوریه است»‪ .‬این جمله ا ‬ ‫احمد العسیری سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی و‬ ‫سخنگوی ائتالف هوایی تحت رهبری عربستان که وظیفه‬ ‫حمله به کشــور یمن را دارد اعالم شــد‪ .‬این مقام نظامی‬ ‫سعودی افزود‪« :‬ما هم اکنون در یمن تجربه های زیادی‬ ‫به دست اورده ایم‪».‬‬ ‫این اظهارات ایا شیپور جنگ ایران و عربستان خواهد‬ ‫بود؟ برای پاسخ به مواضع اخیر عربستان سعودی که ظاهرا‬ ‫با اعالم امادگی دولت ترکیــه و مواضع مثبت مقامات کاخ‬ ‫سفید نیز همراه شده است می بایست نسبت به بررسی ابعاد‬ ‫ی این تصمیم پرداختــه و بازخوردهای ان را مورد‬ ‫ژئو پلتیک ‬ ‫تحلیل قرار داد‪.‬‬ ‫الزم به اشــاره اســت که مواضع ضد ایرانی و شیعی‬ ‫عربستان ســعودی در تصمیم اخیر ریاض در اعدام شیخ‬ ‫نمر و متعاقب ان بروز تنش های سیاسی که منجر به قطع‬ ‫روابط دیپلماتیک و خروج نیروهای کنســولی طرفین شد‬ ‫اشــکار شــده و به رغم میانجیگری هــای دول مختلف و‬ ‫تصمیم اگاهانه سران سیاسی ایران منجر به بهبود شرایط‬ ‫نشد‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد اکنون جبهه جدیدی از تنش‬ ‫با جنس نظامی در خاک ســوریه در حال رخ دادن اســت‪.‬‬ ‫بر همین اساس سوالی که مطرح شــده این است که چه‬ ‫عواملی زمینه شــکل گیری شــرایط فعلی را فراهم اورده و‬ ‫اوضاع پیرامون و تبعات ان چه خواهد شد؟‬ ‫به نظر می رسد پیروزی های اخیر ارتش سوریه که با‬ ‫حمایت هوایی نیروهای نظامی روسیه و مشاوران نظامی‬ ‫ایران به دست امد‪ ،‬نوعی دستپاچگی و اشفتگی را در رفتار‬ ‫حامیان گروه های تروریستی ســوریه از جمله عربستان‪،‬‬ ‫ترکیــه و قطر ایجــاد کرده اســت‪ .‬چرا که پیشــروی های‬ ‫استراتژیکی که ارتش سوریه با کمک نیروهای مردمی در‬ ‫شمال سوریه به دست اورد‪ ،‬وضعیت گروه های تروریستی‬ ‫سوریه به شدت به هم ریخت و انها در شرف شکست های‬ ‫دیگر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫این پیروزی ها مشکلی برای عربستان و قطر که هر‬ ‫دو سرمایه گذاری های بسیاری را به سود مخالفان اسد در‬ ‫سوریه کرده اند‪ ،‬محسوب می شود‪ ،‬چراکه به این ترتیب کار‬ ‫امدادرسانی به مخالفان مورد حمایت انها سخت می شود‬ ‫و این مســاله می تواند هزینه های ســنگینی را متوجه انها‬ ‫کند‪ .‬اکنون ریاض و انکارا واشــنگتن را متهم می کنند‪ ،‬از‬ ‫پیشروی های ارتش سوریه یا خبر نداشــته یا به انها دروغ‬ ‫گفته است و خبرها حکایت از ان دارد که برخی مقام های‬ ‫عربستانی به صراحت به مقام های امریکایی گفته ان د که به‬ ‫نیات امریکا در سوریه بدبین هستند و اکنون تصمیم دارند‬ ‫خود وارد عمل شوند؛ اقدامی که بسیاری از تحلیلگران ان‬ ‫را نشانه سرخوردگی و عصبانیت عربستان از تحوالت جاری‬ ‫در سوریه و عدم نتیجه گیری از صرف میلیاردها دالر برای‬ ‫ماموریتغیرممکن‬ ‫زور عربستان به سوریه نمی رسد‬ ‫جعفر قنادباشی‬ ‫کارشناس خاورمیانه‬ ‫‪5‬‬ ‫«تغییر قابل مالحظه شــرایط میدانی» و «حکمفرما‬ ‫شدن معادالت جدید نظامی» دو عبارتی هستند که از یک‬ ‫ســو‪ ،‬نتایج عملیات نظامی چند ماهه علیــه گروهک های‬ ‫معارض سوری (به ویژه در یک هفته اخیر) و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫وضعیت کنونی داخل سوریه را به صورتی خالصه توصیف‬ ‫ک شیعه نشین‬ ‫می کنند‪ .‬چنانکه موضوع ازاد سازی دو شهر ‬ ‫«نبــل» و«الزهرا» بــا همه اهمیتی کــه دارد نیــز در این‬ ‫دوعبارت می گنجد و بنا به تعبیری دیگر‪ ،‬در ان مستتر است‪.‬‬ ‫در واقع این دو عبارت‪ ،‬عباراتی هســتند که دســتاوردهای‬ ‫بســیار راهبردی و سرنوشت ســاز دو ســه مــاه اخیر ارتش‬ ‫سوریه را که با بهره برداری از پوشــش هوایی موثر روسیه‪،‬‬ ‫کمک های مستشــاری بســیار کلیدی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و همکاری های بی دریغ و تحســین برانگیز مقاومت‬ ‫لبنان حاصل شده‪ ،‬تشریح می کنند و همزمان شکست های‬ ‫سنگینی که به گروهک های تکفیری تروریستی وارد شده را‬ ‫منعکس می سازند‪.‬‬ ‫اما «تغییر قابل مالحظه شرایط میدانی» و «حکمفرما‬ ‫شــدن معادالت جدید نظامی»‪ ،‬واقعیت هــا و رویداد های‬ ‫بسیار دیگری را هم بازگو می کنند که تشریح مسائل موجود‬ ‫در ورای تازه ترین موضع گیری کشورهای مختلف در قبال‬ ‫وقایع کنونی سوریه از جمله انها به شمار می رود؛ کما اینکه‪،‬‬ ‫تشریح علل موضع گیری ها یا اظهارات مقامات سیاسی و‬ ‫نظامی ریاض برای لشکرکشیبهسوریهوریشه یابیانهم‪،‬‬ ‫در این دو عبارت نهفته است‪.‬‬ ‫هنگامی که از تصمیم عربســتان برای اعزام نیروی‬ ‫زمینی یکصد و پنجاه هزار نفره به ســوری ه سخن گفته شد‪،‬‬ ‫تحلیلگــران مســائل منطقه بــه همزمانی ایــن تصمیم با‬ ‫شکست های ســنگین گروهک های تروریستی در سوریه‬ ‫اشاره کردند و علت اصلی تاکید ریاض بر امادگی برای این‬ ‫لشکرکشی ر ا نگرانی شــدید از روند تحوالت داخلی سوریه‬ ‫(پدیدامدن معــادالت جدید نظامی در داخل این کشــور)‬ ‫دانســتند‪ .‬اما این درحالی بود که مقامات ســعودی هدف‬ ‫از اعزام نیروی زمینی به ســوریه را افزایــش ظرفیت های‬ ‫نظامی ائتالف ضد داعش به رهبری امریکا ذکر کرده و در‬ ‫عرصه های رســانه ای و تبلیغاتی‪ ،‬این گونه وانمود کردند‬ ‫که عربستان در صدد اســت تا برای جلوگیری از تهدیدات‬ ‫داعش‪ ،‬به اقدامی پیش دستانه دست زده و با هدف ضربه‬ ‫وارد اوردن به این گروهک‪ ،‬وارد عرصه نظامی در ســوریه‬ ‫شود!! البته روشن است که برای قدرت های فرامنطقه ای‬ ‫نیز «تغییر قابــل مالحظه شــرایط میدانی» در ســوری ه یا‬ ‫بین الملل‬ ‫همراهش در این لشکرکشی سخن نمی گویند‪ ،‬بلکه قریب‬ ‫به اتفــاق انها‪ ،‬بر ریســک بزرگی که عربســتان در صورت‬ ‫پذیرش عملی ایــن ماموریت می پذیــرد‪ ،‬تاکید می کنند‪.‬‬ ‫نکته جالب دیگر از میان خیل تحلیلگران مسائل منطقه‪،‬‬ ‫حتی یک نفر به عزم عربستان برای سرکوب داعش و دیگر‬ ‫گروه های تروریستی تکفیری اعتقادی ندارد و این موضوع‬ ‫را که انگیزه های ضد داعش عربستان‪ ،‬چنین تصمیمی را بر‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫«حکمفرما شــدن معادالت جدید نظامی» در این کشور‪،‬‬ ‫معانی و مفاهیم دیگری دارد؛ معانی و مفاهیمی که دورنمای‬ ‫متفاوتــی از انچه انــان بــرای ترتیبات منطقــه ای در نظر‬ ‫گرفته اند‪ ،‬ترســیم می کند و از استقرار جغرافیای نظامی یا‬ ‫سیاســی ای در منطقه خبر می دهد که نه تنها منافع غرب را‬ ‫در غرب اسیا تامین نمی کند‪ ،‬بلکه تهدیدات بزرگی را علیه‬ ‫این منافع و متحدین غرب در منطقه به وجود می اورد‪ .‬دنیای‬ ‫غرب واقف است که «تغییر قابل مالحظه‬ ‫شرایط میدانی» به معنای تحقق کابوسی‬ ‫است که همواره از ان بیم داشته و باوجود‬ ‫به کارگیــری انــواع شــیوه های نظامی‪،‬‬ ‫سیاسی و تبلیغاتی طی پنج سال گذشته‪،‬‬ ‫در جلوگیــری از پیدایش ان با شکســت‬ ‫روبه رو شده اســت‪ .‬بنابراین این احتمال‬ ‫که در ورای به اصطالح تصمیم عربستان‬ ‫برای لشکرکشی به ســوریه‪ ،‬قدرت های‬ ‫فرامنطقه ای نقش اصلی را دارند‪ ،‬به یقین‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬پیداست که این به معنای‬ ‫ان است که گمانه های مبتنی بر کوشش‬ ‫عربســتان برای ممانعت از افــول قدرت‬ ‫منطقه ای اش نیز رنگ می بازد و تحرکات‬ ‫نظامی ادعایی ریاض در قالب بــه عهده گرفتن ماموریتی‬ ‫جدید جلوه گر می شود‪.‬‬ ‫در واقع هم کشورهای غربی و هم رژیم صهیونیستی‪،‬‬ ‫«حکمفرما شدنمعادالتجدیدنظامی»درسوریهرابه معنی‬ ‫سنگبنایایجادمنطقه ایکامالمتفاوتباگذشتهمی دانند‬ ‫و در صددند تا به رغم ناکامی های پنج سال گذشته در مهار‬ ‫جریانات مخالف‪ ،‬باز هم شــانس خود را در مداخله در امور‬ ‫سوریه و تقویت جریان های براندازانه در این کشور ازمایش‬ ‫کننــد‪ .‬البته این بار‪ ،‬دیگــر جنگ وکالتــی و نیابتی چهره و‬ ‫ترکیب کامال متفاوتــی دارد و متحدین مرتجع و رژیم های‬ ‫دیکتاتوری منطقه به صورت مستقیم تری‪ ،‬ماموریت بسیار‬ ‫پرخطر جنگیدن در سوریه را به عهده می گیرند‪ .‬حال جالب‬ ‫ان است که هیچ یک از تحلیلگران مسائل منطقه در دنیای‬ ‫غرب نیز نه تنها از توانمندی نظامی عربستان و کشورهای‬ ‫زبان مقامات ریاض جاری کرده ‪ ،‬به شدت تکذیب می کند‪.‬‬ ‫زیرا عربستان در این خصوص عالوه بر انواع کمک رسانی‬ ‫به گروه های تکفیری در سوریه‪ ،‬امتحان خود را در صحنه‬ ‫نظامی و سیاسی یمن نیز پس داده است‪ .‬چنان که حمالت‬ ‫هوایی و زمینی سعودی ها به یمن‪ ،‬بیشازهرچیززمینه های‬ ‫مســاعدی را برای فعالیت های جنایتکارانه گروهک های‬ ‫تکفیریبهویژهداعشفراهمکرد ه وبنابرایناینکهعربستان‬ ‫در صدد باشد در سوریه به این گروهک ها ضربه‬ ‫وارد کند‪ ،‬در بــاور هیچ کــس نمی گنجد‪ .‬این‬ ‫درحالی اســت که جنگ سعودی ها علیه یمن‪،‬‬ ‫ناکارامدی انها را در به حرکت دراوردن ماشــین‬ ‫نظامی به اثبــات رســانده و به خصوص ضعف‬ ‫خفت بار انهــا را در حمالت زمینــی بر همگان‬ ‫اشکار ساخته است‪.‬‬ ‫به هرحال تردیدی نیست که دنیای غرب‪،‬‬ ‫این بار‪ ،‬ماموریت خطرناک و بســیار دشــواری‬ ‫را برای حاکمان نادان عربستان در نظر گرفته‬ ‫و همه موجودیت پادشــاهی ســعودی را برای‬ ‫جلوگیری از پیروزی های تحسین برانگیز جبهه‬ ‫مقاومت در معرض بزرگترین خطرات قرار داده‬ ‫اســت‪ ،‬ان هم تا انجا کــه برخی ایــن فرضیه‬ ‫را مطرح می کنند کــه امریکا و انگلیس با هدف نوســازی‬ ‫حکومت دست نشانده عربستان‪ ،‬توطئه ای پنهانی را علیه‬ ‫حکومت ناکارامد ریاض ب ه اجرا گذشته و مقامات سعودی‬ ‫را به صورت پنهانی به هزینه برترین عملیات نظامی ســوق‬ ‫داده است‪ .‬حال تا چه اندازه این حرکت بتواند مقاصد غرب‬ ‫را محقق سازد موضوعی است که مقامات غربی خود بیش‬ ‫ن تردید دارند‪.‬‬ ‫از دیگران در خصوص ا ‬ ‫بین الملل‬ ‫کمک به تروریست ها می دانند به خصوص که پیروزی جدید‬ ‫را موفقیتی برای ایران و روسیه می دانند‪.‬‬ ‫با تکیه بر این اظهارنظرها ســران سعودی معتقدند‬ ‫که فرصت رسیدن به راه حل مسالمت امیز در سوریه بسیار‬ ‫محدود شده است‪ .‬انها می گویند فشار حقیقی به حکومت‬ ‫سوریه وارد نمی شــود تا امتیازات بزرگی بدهد و از مواضع‬ ‫خود کوتاه بیاید‪ ،‬بنابراین برای همین به این باور رسیده اند‬ ‫که مذاکرات دیگر معنا نــدارد و در اخر تکلیف همه چیز در‬ ‫میدان جنگ روشن می شود‪.‬‬ ‫اما باتوجه به درگیری نیروهای نظامی عربســتان در‬ ‫جبهه یمن باید گفــت تصویر مقتدری پوشــالی که ارتش‬ ‫عربستان ســعودی از خود ارائه می داد‪ ،‬افشا و خنثی شده‬ ‫اســت‪ .‬اگرچه ارتش خاندان حاکم ســعودی بسیار مدرن‬ ‫اســت‪ ،‬اما جنگ یمن به وضوح نشــان داد که عربستان‬ ‫تجربه مبارزه زمینی را ندارد‪.‬‬ ‫اگــر بگوییم کــه ورود در جنگ یمــن به عنوان یک‬ ‫کشــور فقیر و بی چیز که ارتش و هواپیمــا و توپخانه های‬ ‫متعدد و سامانه های دفاع هوایی ندارد‪ ،‬باعث شده ‪ 11‬ماه‬ ‫سرنوشت جنگ روشن نشود‪ ،‬در این صورت وقتی نیروهای‬ ‫عربستان سعودی با هواپیماهای پیشرفته روسیه و ارتش‬ ‫اموزش دیده سوریه در جنگ های چریکی و سنتی مواجه‬ ‫شوند‪ ،‬ارتشی که ‪ 5‬سال سابقه مبارزه داشته و سالح های‬ ‫پیشرفته روسیه را در اختیار دارد و از حمایت ایران و روسیه‬ ‫و حزب الله لبنان برخوردار است‪ ،‬اوضاع چگونه خواهد بود؟‬ ‫به همین دلیل معلوم نیســت کــه ورود در دو جنگ‬ ‫همزمان‪ ،‬یکی در یمن و دیگری در ســوریه عاقالنه است‬ ‫یا نه؟ این در حالی اســت که سرنوشــت جنــگ اول هنوز‬ ‫مشخص نشده است‪ .‬پس اعالم حضور نظامی عربستان‬ ‫در سوریه باتوجه به استدالل های نظامی نمی تواند بلوفی‬ ‫بیش باشد هرچند که هدف ان مبارزه با داعش در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر با نگاهی بــه منشــور بین المللی نیز‬ ‫عربســتان و ترکیه برای انجام عملیات نظامی در سوریه‪،‬‬ ‫نیازمند کسب اجازه رسمی دولت سوریه است‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت حضور نظامی این کشــورها در سوریه بدون مجوز‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل و دولت سوریه ناممکن بوده و‬ ‫این اقدام را می توان تجاوز خارجی و نقض تمامیت ارضی‬ ‫یک کشــور مســتقل تلقی کرد‪ .‬به خصوص که ولید معلم‬ ‫حضور عربستان در سوریه را بازگشت با تابوت توصیف کرده‬ ‫است‪ .‬بنابراین از نظر حقوق بین المللی این اقدام عربستان‬ ‫و ترکیه فاقد وجاهت قانونی است‪.‬‬ ‫در بعد دیگر جمهوری اســامی ایــران ‪ ،‬اعزام این‬ ‫نیروها را نه به عنوان حمله ای علیه داعش‪ ،‬بلکه تهدیدی‬ ‫برای منافع خــود تلقی خواهــد کرد‪ .‬پس اگر عربســتان‬ ‫ســعودی نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کند‪،‬‬ ‫امکان رویارویی مســتقیم بین این دو کشور وجود خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در همین راستا ســردار مسعود جزایری سخنگوی‬ ‫ارشــد نیروهای مســلح معتقد اســت که عربســتان با چه‬ ‫ظرفیتی می تواند مجددا وارد این عرصه شــود‪ ،‬عربستان‬ ‫فاقــد چنین امــکان و توانی اســت چرا که همــه امکان و‬ ‫ظرفیت خود را طی سال های گذشته چه در صحنه عراق یا‬ ‫به خصوص در سوریه و امروز نیز در یمن به کار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران نیز با اشاره‬ ‫به اظهارات غیرمعقول از ســوی برخی کشورهای منطقه‬ ‫در خصوص اعزام نیروی زمینی به ســوریه معتقد است که‬ ‫اگرچه هیچ تناسبی بین توانمندی های نظامی این کشورها‬ ‫با ادعاهای مطرح شده وجود ندارد‪ ،‬لیکن حضور احتمالی‬ ‫پیاده نظام کشورهای منطقه بدون رضایت و خواست دولت‬ ‫قانونی سوریه‪ ،‬تصمیمی مداخله گرایانه و بسیار خطرناک‬ ‫اســت که تبعات امنیتی ان برای تمام کشورهای منطقه و‬ ‫از جمله اروپا قابل محاســبه نخواهد بود‪ .‬وی معتقد است‬ ‫بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و برقراری ارامش و ثبات‬ ‫در این کشــور تنها با مذاکره سوری – ســوری برای تحقق‬ ‫اراده و خواست مردم این کشــور فراهم خواهد شد‪ .‬پس‬ ‫بر پایه این اظهارات به نظر می رســد این اقدام عربستان‬ ‫پاسخ محکم ایران را به دنبال داشــته و ممکن است تنور‬ ‫جنگ در روسیه را گرم تر کرده و جبهه های دو کشور به این‬ ‫منطقه توسعه یابد‪.‬‬ ‫اما باتوجه به گذشت چند روز از ازادی شهرهای نبل‬ ‫و الزهرا و ادامه پیشروی های ارتش ســوریه در ازاد سازی‬ ‫زمین های اشغال شده توسط تروریست ها؛ عملیاتی نشدن‬ ‫ادعاهای عربستان و ترکیه مبنی بر حمله نظامی سوال های‬ ‫فراوانی را در اذهان ایجاد کرده است‪ ،‬ضمن اینکه از دفتر‬ ‫نخست وزیری دولت انکارا نیز صدای تکذیب حضور نظامی‬ ‫مخابره شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا تصمیم عربستان و ترکیه برای حمله‬ ‫نظامی به سوریه که در روزهای اخیر انتظار می رفت اجرایی‬ ‫شود نشده است وبه نظر می رسد از یک سو باتوجه به مواضع‬ ‫م از سوی دولت سوریه‪ ،‬دومای‬ ‫و هشدارهای جدی و محک ‬ ‫دولتی روسیه و مقامات سیاسی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫از طرفی بررسی های دقیق تر انها و واقف شدن به عواقب‬ ‫سنگین این عمل در ادامه نیز عملیاتی نشود‪.‬‬ ‫کارشناســان مســائل راهبردی تاکیــد می کنند که‬ ‫عربستان با ورود به عملیات زمینی به سوریه ریسک بزرگی‬ ‫انجام خواهد داد و درگیر شدن این کشور در دو جبهه یمن و‬ ‫سوریه به طور همزمان می تواند اثرات غیرقابل جبرانی برای‬ ‫این کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫به خصوص اینکه اگر حلب سقوط کند‪ ،‬کار معارضان‬ ‫سوری تمام شده و جنگ به ســرعت به نفع بشار اسد تغییر‬ ‫می کند واین پیروزی می تواند بزرگترین دســتاورد در نبرد‬ ‫داخلی درازمدت در این کشور بوده و ظرف مدت چند هفته‬ ‫نتایج را به نفع بشاراسد برگرداند ‪ .‬به گفته یکی از این مقامات‬ ‫ارشد امریکایی‪ ،‬اگر نیروهای دولت ســوریه قادر باشند با‬ ‫موفقیت شهر حلب را ازاد کنند و کنترل ان را به دست بگیرند ‬ ‫و کنترل مناطق اطراف حلب را نیز داشته باشند‪،‬جنگ الزاما‬ ‫تمام است‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫سوسیالیسم در برابر سرمایه داری‬ ‫بین الملل‬ ‫دومین مرحلــه از انتخابــات مقدماتی امریــکا برای تعیین ســاکن بعدی کاخ ســفید روز‬ ‫سه شنبه نهم فوریه در ایالت نیو همپشایر برگزار شــد‪ .‬در این انتخابات برخالف انتخابات ایالت‬ ‫ایوا‪ ،‬کاندیداهای پوپولیســت چون سندرز و ترامپ از شانس و اقبال بیشــتری برخوردار شدند و‬ ‫کاندیداهاییمانندهیالریکلینتوندموکراتوتدکروزدرجایگاه هایبعدیقرارگرفتند‪.‬‬ ‫تی‬ ‫تر‬ ‫یک‬ ‫‪56‬‬ ‫غریبه ها‪ ،‬پیروز انتخابات نیو همپشایر‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپوسندرزبرندههفتهدومانتخاباتمقدماتیشدند‬ ‫بین الملل‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪1‬‬ ‫نیوهمپشــایر براساس ســنت امریکا‪ ،‬دومین ایالتی‬ ‫بود که رای گیری مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این‬ ‫کشور در ان برگزار شــد‪ .‬اما نتایج حاصله‪ ،‬بر خالف نتایج‬ ‫رای گیری انجام شده در ایالت ایووا بود تا حدی که برخی‪،‬‬ ‫ان را غیرمنتظره توصیف کردند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ و برنی سندرز کسانی بودند که در رقابت‬ ‫با سایر نامزدهای هم حزبی خود به پیروزی رسیدند‪ .‬اما این‬ ‫پیروزی برای سندرز بسیار قاطع و شــاید غیرمنتظره بود تا‬ ‫برخی از خبرگزاری ها مانند «ســی ان ان» به این موضوع‬ ‫بپردازد که رقابت های انتخاباتی در نیوهمپشایر با پیروزی‬ ‫«غریبه ها» به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫برنی ســاندرز در این رای گیری که البته شــباهتی به‬ ‫رقابت نداشــت‪ 60 ،‬درصد از ارای دموکرات هــا را به خود‬ ‫اختصاص داد تا هیــاری کلینتون حتــی ‪ 40‬درصد از ارا‬ ‫را هم به دســت نیاورد‪ .‬البته در جبهــه جمهوریخواهان‪،‬‬ ‫تفاوت ها به این اندازه فاحش نبــود و دونالد ترامپ و جان‬ ‫کاســیچ بــه ترتیــب ‪ 35/3‬و ‪ 15/8‬درصــد از ارا را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬پس از انها هم تد کروز‪ ،‬جب بوش و مارکو‬ ‫روبیو با ‪ 11/1 ،11/6‬و ‪ 10/5‬درصد قــرار گرفتند تا اوضاع‬ ‫رای گیری در نیوهمپشایر به نفع ترامپ رقم بخورد‪ .‬با این‬ ‫شرایط‪ ،‬نتایج نزدیک تر شد تا ســاندرز و ترامپ برای زمان‬ ‫بیشتری در ماراتن انتخابات باقی مانده و چه بسا باتوجه به‬ ‫ارای ایالت های دیگر‪ ،‬خــود را به عنوان نامزد نهایی حزب‬ ‫خود مطرح کنند‪.‬‬ ‫اهمیت نیوهمپشایر‬ ‫نیوهمپشــایر از ســال ‪ 1916‬انتخابــات مقدماتــی‬ ‫ریاســت جمهوری را برگزار می کند و اهمیــت کنونی ان از‬ ‫ســال ‪ 1952‬به بعد به وجود امده اســت‪ .‬در نیوهمپشایر‬ ‫اغلب کاندیداهایی پیروز می شــوند کــه کاندیدای نهایی‬ ‫حزبشــان هســتند‪ .‬در این ایالت برخالف ایووا این میزان‬ ‫برای جمهوریخواهان بیشتر است‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1952‬در تاریخ انتخابات حزبی انها سه بار این‬ ‫استثنا به وجود امده است‪ .‬در انتخابات‪ 1964‬هنری کابوت‬ ‫الج برنده نیوهمپشایر شد ولی کاندیدای نهایی حزب بری‬ ‫گلدواتر شــد‪ .‬در ‪ 1996‬پت بیوکانن در ایالت اول شد ولی‬ ‫باب دال‪ ،‬به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب شد و در سال‬ ‫‪ 2000‬هم جان مک کین پیروز شــد ولی این جورج دبلیو‬ ‫بوش بود که توانست کاندیدای نهایی شود‪.‬‬ ‫اما در جبهه دموکرات ها شــش اســتثنا در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪ .‬در سال ‪ 1952‬و ‪ ،1956‬این استس کفاور بود‬ ‫که توانست در نیوهمپشایر به پیروزی برسد ولی کاندیدای‬ ‫نهایی ادالی استیونسن بود‪ .‬در ‪ 1972‬ادموند ماسکی برنده‬ ‫ایالت شد ولی جورج مک گاورن پیروز انتخابات مقدماتی‬ ‫ی هارت پیروز شــد ولی والتر ماندیل بود‬ ‫بود‪ .‬در ‪ 1984‬گر ‬ ‫که کاندیدای نهایی حزب شد‪ .‬در سال ‪ 1992‬پل سونگاس‬ ‫در این ایالت به پیروزی رسید ولی بیل کلینتون به پیروزی‬ ‫رســید و در ســال ‪ 2008‬این هیالری کلینتون بــود که در‬ ‫نیوهمپشایر به پیروزی رســید ولی باراک اوباما کاندیدای‬ ‫نهایی حزب دموکرات شد‪.‬‬ ‫نیوهمپشــایر فضایی متفاوت با ایووا دارد و برخالف‬ ‫ان محافظه کار نیست‪ .‬تفاوت دیگری هم که با ایووا دارد‬ ‫این اســت که نوع انتخابات این ایالت به صورت مقدماتی‬ ‫است و فقط انجمن های حزبی نیستند که به کاندیداها رای‬ ‫می دهند‪ ،‬بلکه مردم عادی و غیر عضو هم می توانند در این‬ ‫انتخابات شرکت کنند‪ ،‬به همین دلیل مشارکت بیشتری از‬ ‫سوی مردم در ان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نتایج غیرمنتظره یا منطقی؟‬ ‫در روزهای گذشته و به دنبال انتشار نتایج رای گیری‬ ‫ایالت نیوهمپشــایر‪ ،‬کارشناســان و رســانه های مختلفی‬ ‫به ارزیابــی ارای کسب شــده نامزدها پرداختنــد‪ .‬عده ای‬ ‫نتایج را منطقی و قابل انتظار می دانســتند و برخی پیروزی‬ ‫قاطع ســندرز‪ ،‬کاهش ارای کــروز یا جهش کاســیچ را در‬ ‫نظرسنجی ها نمی توانستند هضم کنند‪ .‬اما واقعا این نتایج‪،‬‬ ‫غیرمنتظره بود؟ نخست باید به این موضوع توجه کرد که هر‬ ‫ایالت امریکا‪ ،‬فرهنگ خــود را دارد و از افکار به خصوصی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫ایــن موضوع بــه ویژه بــه دلیــل انکه هر کــدام از‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری سال اینده این کشور بر موضوع‬ ‫یا اســتراتژی های رقابتی خاصی تمرکز کرده اند‪ ،‬اهمیت‬ ‫می یابد و به موجب ان مثال باعث می شود که ارای هیالری‬ ‫کلینتون در یک ایالت مانند نیویورک به بیشترین حد خود‬ ‫برسد و در برخی ایالت ها کاهش چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین نباید انتظار داشت که نتایج انتخابات در ایالت های‬ ‫مختلف حتی با یکدیگر شباهت داشته باشند‪.‬‬ ‫موضوع دوم فضــای انتخاباتی ایالت نیوهمپشــایر‬ ‫است‪ .‬همان طور که پیش از این هم بارها گفته شده است‪،‬‬ ‫شهروندان نیوهمپشــایر محافظه کار نیســتند و جو غالب‬ ‫این ایالت لیبرال اســت‪ .‬از طرفی‪ ،‬طیــف کارگری‪ ،‬وجود‬ ‫افراد التین تبار و ساختار جمعیتی این ایالت (که جوان تر‬ ‫است) موجب می شــود که عالیق و نگرش های متفاوتی‬ ‫نسبت به سایر ایالت ها داشته باشند‪ .‬سندرز به عنوان یک‬ ‫یهودی االصل و سوسیالیســت و شــخصی که با قاطعیت‬ ‫از دیدگاه های عدالت محور خود دفاع کرده و اســتراتژی‬ ‫حکومت خود را بر اصــاح سیاســت های داخلی امریکا‬ ‫معرفی کرده‪ ،‬طبیعی اســت که در این ایالت شانس بسیار‬ ‫بیشتری نسبت به کلینتون داشته باشــد‪ .‬رقیب اصلی او‪،‬‬ ‫کلینتون‪ ،‬صاحب تجارب زیادی است اما نقطه ضعف هایی‬ ‫دارد و حتی وی را مانند خاندان بوش متهم می کنند که در‬ ‫پی مورثی کردن ریاست جمهوری در ایاالت متحده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل و باتوجه به فضای منفی که علیه وی ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬سندرز نسبت به او در جایگاه بهتری قرار داشت‬ ‫تا بتواند شهروندان نیوهمپشایر را که از طبقات متوسط و‬ ‫نسبتا پایین جامعه هستند‪ ،‬با خود همراه کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫کلینتون را می توان نماینده دموکرات های مرفه دانست و‬ ‫ارای او در ایالت های ثروتمندتر می توانــد جایگاه او را در‬ ‫کل رقابت ریاست جمهوری بهبود بخشد‪.‬‬ ‫در ان طــرف میــدان هــم‪ ،‬کــروز کــه بــه دلیــل‬ ‫محافظه کاری و طرح های پیشنهادی اش‪ ،‬ارای خود را در‬ ‫ایالت ایووا افزایش داده بود‪ ،‬نمی توانست در نیوهمپشایر‬ ‫هم به روند رو به رشــد خود ادامه دهد و بازی را به ترامپ و‬ ‫کاســیچ واگذار کرد (کروز یکی از اصالحات پیشــنهادی‬ ‫خود را تمرکز بر انرژی های پاک و توسعه صنعت استحصال‬ ‫الکل از ذرت معرفــی کرده بود‪ .‬مزرعــه داران ایووا از این‬ ‫طرح استقبال کردند تا او بتواند در این ایالت‪ ،‬نامزد نخست‬ ‫جمهوریخواهان باشد)‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬نظرســنجی ها هم نشــان از پیشــگامی ‬ ‫سندرز و ترامپ در نیوهمپشــایر می دادند و این موضوع به‬ ‫وضوح در هفته هــای اخر منتهی بــه رای گیری مقدماتی‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری دیده می شد‪ .‬بنابراین نمی توان‬ ‫نتایج حاصله را یک شــگفتی دانست؛ هر چند شاید انتظار‬ ‫نمی رفت که ارای ســندرز در مقابل کلینتون تا این حد باال‬ ‫باشد‪ .‬از طرفی‪ ،‬پیش بینی ها نشان می داد که مارکو روبیو‬ ‫پس از ترامپ‪ ،‬نامزد اصلی جمهوریخواهان باشــد اما در‬ ‫مناظره شــنبه شــب پیش از رای گیری‪ ،‬تمــام نامزدهای‬ ‫جمهوریخــواه به روبیــو حملــه کردنــد و وی در بعضی از‬ ‫ســواالت و حمالت عملکرد خوبی نداشــت‪ .‬این مســاله‬ ‫خودش را در نظرســنجی های روزهای اخر هم نشان داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪57‬‬ ‫بین الملل‬ ‫کلینتون در «ابرشهرها» پیروز می شود‬ ‫بین الملل‬ ‫‪58‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫گفت وگوی مثلث با علی ابوالفتح‬ ‫ارزیابی شما نسبت به نتایج انتخابات مقدماتی‬ ‫ایالت نیوهمپشــایر چیســت؟ ایا می توان نتایج این‬ ‫انتخابــات را منعکس کننده تقریبی نتایــج انتخابات‬ ‫اصلی بدانیم؟‬ ‫نتایج انتخابات ایالت نیوهمپشایر با نتایج انتخابات‬ ‫انجمن حزبی ایالت ایووا متفاوت شد‪ .‬در انتخابات قبلی در‬ ‫حزب دموکرات هیالری کلینتون و در حزب جمهوریخواه‬ ‫تد کروز برنده شــد‪ ،‬اما در ایــن انتخابات دونالــد ترامپ و‬ ‫برنی ســندرز در جمهوریخوا هان و دموکرات ها به پیروزی‬ ‫رســیدند‪ .‬اگر بخواهیم نتایج این انتخابات را مورد بررسی‬ ‫قرار دهیم باید بگوییم که نتایج نیو همپشایر چندان غیرقابل‬ ‫انتظار نبود‪ .‬چند هفته قبل از اغــاز انتخابات در این ایالت‬ ‫مشخص بود که نتایج انتخابات به چه سمت و سویی حرکت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬پیروزی سندرز در حزب دموکرات در انتخابات‬ ‫مقدماتی در ایالت نیوهمپشــایر دالیــل مختلفی دارد‪ .‬در‬ ‫درجه اول این ایالت لیبرال اســت و چنیــن ایالت هایی به‬ ‫نمایندگان طیف چپ یعنی لیبرال ها رای می دهند و سندرز‬ ‫هم خــود را نماینده لیبرال ها در حــزب دموکرات می داند‪.‬‬ ‫همچنین ایالت خود سندرز ورمانت در همسایگی این ایالت‬ ‫قرار دارد و بر همین اســاس وی توانســت ارای بیشــتری‬ ‫را جلب کند‪ .‬از ســوی دیگــر در حزب جمهوریخــواه نیز‬ ‫دونالد ترامپ اگرچه مواضع تند و افراطی علیه مسلمانان‬ ‫و پناهجویان دارد اما در مقایســه با دیگــر نامزدهای این‬ ‫حزب به خصــوص مارکو روبیــو و تد کــروز از نگرش های‬ ‫کمتر محافظه کارانه ای حمایت می کند و نیویورکی اســت‬ ‫و خود را نماینده نیویورک یعنی لیبرال ها می داند و بر همین‬ ‫اساس توانست در انتخابات این ایالت به پیروزی برسد‪ .‬اما‬ ‫انتخابات بعدی قرار است در ایالت های محافظه کارتر مانند‬ ‫کارولینای جنوبی برگزار شــود که کلینتون در این ایالت ها‬ ‫حرف های بسیاری برای گفتن دارد و می تواند چهره بهتری‬ ‫از خود نسبت به سندرز در این ایالت ها از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابوالفتح‪ ،‬کارشناس مسائل امریکا در گفت وگو با‬ ‫هفته نامه مثلث معتقد است‪ ،‬اگرچه برندگان انتخابات‬ ‫ایالت نیوهمپشــایر شــانس بــاالی انتخــاب شــدن‬ ‫به عنوان نامــزد اصلی انتخاب اتی ریاســت جمهوری‬ ‫امریکا را دارند اما بازهم نمی توان در این باره با قطعیت‬ ‫حرف زد و دســت کــم باید تا مــاه مارس منتظــر ماند‪.‬‬ ‫مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‬ ‫چه بســا تد کروز و مارکو روبیو نیز در این ایالت ها شــانس‬ ‫بیشتری برای پیروزی نسبت به دونال د ترامپ داشته باشند‪.‬‬ ‫فکر می کنید که نتایج این انتخابات مقدماتی در‬ ‫ایالت نیو همپشــایر تا چه حد بر نتایج انتخابات‬ ‫اصلــی ریاســت جمهوری کــه ‪ ٩‬نوامبــر برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬تاثیرگذار است؟‬ ‫انتخابات نیوهمپشــایر اولین انتخاباتی است که‬ ‫به شکل انتخابات مقدماتی برگزار می شود‪ .‬انتخابات ایووا‬ ‫انتخابات انجمن حزبــی بود‪ ،‬اعضای حزب در نشســتی‬ ‫انتخابات را برگزار می کنند و چندان بازتاب دهنده نظر افکار‬ ‫عمومی نیست اما در این انتخابات رای گیری توسط مردم‬ ‫انجام می شود‪ ،‬بر همین اساس نتایج ان نزدیکتر به نتایج‬ ‫انتخابات اصلی است‪ ،‬البته باید این مساله را در نظر گرفت‬ ‫که ایالت نیوهمپشایر یک ایالت بسیار کوچک با جمعیت‬ ‫کم است‪ .‬همچنین این ایالت چندان منعکس کننده سطح‬ ‫متوسط جامعه سیاسی امریکا نیست‪ .‬زیرا این ایالت لیبرال‬ ‫اســت در حالی که جامعه امریکا به ســمت راست گرایی و‬ ‫محافظه کاری حرکت می کند و به همیــن دلیل نمی توان‬ ‫گفت که برندگان انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشــایر‬ ‫نامزدهای اصلی انتخابات اصلی ریاست جمهوری امریکا‬ ‫هســتند‪ .‬البته شــانس این برندگان در انتخابــات اصلی‬ ‫افزایش می یابد اما باز هم نمی توان با قاطعیت در این باره‬ ‫حرف زد‪ .‬همچنین این نکته را بایــد مورد توجه قرار دهیم‬ ‫که در حال حاضر سران حزب دموکرات چندین برابر بیشتر‬ ‫از سندرز‪ ،‬پشتیبان هیالری کینتون هســتند‪ .‬کلینتون از‬ ‫حمایت بسیار باالیی برخوردار است و احتمال بسیاری وجود‬ ‫دارد که وی در انتخابات مقدماتی ایالت های دیگر بتواند از‬ ‫سندرز پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫با توجه به اظهارات شــما‪ ،‬کدامیک از نامزدهای‬ ‫حزب دموکرات شانس بیشــتری برای انتخاب‬ ‫شــدن به عنوان نامزد اصلی حــزب دموکرات در‬ ‫انتخابات دارد؟‬ ‫پیش بینی در این باره بســیار دشــوار اســت‪ ،‬تنها‬ ‫می توانیم در این باره پیشگویی کنیم که شانس کدام نامزد‬ ‫برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی دموکرات ها بیشتر‬ ‫است‪ ،‬در پاسخ باید بگوییم که کلینتون از شانس بیشتری‬ ‫برخوردار اســت زیرا ســران حزب از وی حمایت می کنند‬ ‫اما باید دســت کم تا انتخابات مقدماتی ماه مارس به قول‬ ‫خودشان «انتخابات ابر شهری» منتظر ماند‪.‬‬ ‫در حزب جمهوریخواه کــدام نامزد انتخاباتی از‬ ‫شانس بیشتری برای تبدیل شدن به نامزد نهایی‬ ‫در انتخابات اصلی برخوردار است؟‬ ‫دونالــد ترامــپ در طــول برگــزاری کمپین های‬ ‫انتخاباتی اش توانســته اســت برای خود طرفداران پ رو پا‬ ‫قــرص و وفــاداری فراهــم کنــد‪ .‬گروه هایی کــه از ورود‬ ‫مهاجران و پناهجویان به کشورشــان ناراحــت و ناراضی‬ ‫هســتند و معتقدند که وضعیت اقتصــادی به دلیل حضور‬ ‫ایــن مهاجران وخیم تر شــده یــا فضای فرهنگی کشــور‬ ‫تحت تاثیر حضور مهاجران قرار گرفته اســت‪ ،‬به شدت از‬ ‫دونالد ترامپ به عنوان نامزد اصلی خــود در انتخابات اتی‬ ‫ریاست جمهوری امریکا حمایت می کنند‪ .‬اما در عین حال‬ ‫ ترامپ دشمنان بسیاری مانند مهاجر تبارها‪ ،‬زنان‪ ،‬مسلمانان‬ ‫و غیره دارد‪ .‬اگر ترامپ نامزد نهایی جمهوریخواهان شود‬ ‫در این صورت وحدتی را در میــان حامیان دموکرات ها در‬ ‫انتخابات اصلی ایجاد می کند و این امر ممکن است باعث‬ ‫متمایل شــدن برخی گروه هــای واجد شــرایط رای دهی‬ ‫مانند رنگین پوســتان‪ ،‬زنان و جوانان به سمت نامزد نهایی‬ ‫حزب دموکرات شــود‪ .‬همچنیــن باید به ایــن نکته تاکید‬ ‫کرد گروه هایی در امریکا هســتند که نه جمهوریخواهند‪،‬‬ ‫نه دموکرات‪ ،‬این افراد درباره نامزدهــای انتخاباتی مردد‬ ‫هســتند اما انها در نتایج انتخابات اصلی ریاست جمهوری‬ ‫امریکا تاثیرگذار بوده و اتفاقا انها با ارای خود رئیس جمهور‬ ‫اتی را تعیین می کنند‪ .‬به هر حال هنوز مشخص نیست که‬ ‫اظهارات ترامپ در کمپین های انتخاباتی بتواند شانس وی‬ ‫را برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی افزایش دهد یا‬ ‫نه‪ ،‬من شخصا در این بار ه تردید دارم‪.‬‬ ‫انتخابات جدید برای هیالری‬ ‫کلینتون چندان امیدوارکننده‬ ‫نبوده است‬ ‫نگاه به توده های مردم‬ ‫چرا احتمال رای اوری سندرز بیشتر شده است؟‬ ‫علی بیگدلی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس روبط بین الملل‬ ‫نتایجرقابتمقدماتیانتخاباتریاست جمهوریامریکا‬ ‫در ایالت نیوهمپشایر در حالی به پیروزی برنی سندرز و دونالد‬ ‫ ترامپ ختم شد که پیش از این در ایووا هیالری کلینتون و تد‬ ‫کروز پیروز میدان بودند‪ .‬نتایج منتشر شده با نظرسنجی های‬ ‫پیش از انتخابات مطابقت دارد و یک پیروزی چشمگیر برای‬ ‫دو نامزدی است که شعارهایشان بر محور ارائه بینشی خارج‬ ‫از جریان های اصلی سیاسی امریکا می گردد‪ .‬نیوهمپشایر‬ ‫دومین ایالتی اســت که در مرحله مقدماتی پس از ایووا رای‬ ‫می دهد‪ .‬شــمارش ارا نشــان می دهد که جان کیســیک‪،‬‬ ‫فرماندار میانه روی اوهایو‪ ،‬دوم شــده و جــب بوش فرماندار‬ ‫سابق فلوریدا و سناتور تد کروز برای جایگاه سوم می جنگند‪.‬‬ ‫نیوهمپشایربه رغمابعادکوچکش‪،‬نقشمهمی دررای گیری‬ ‫مقدماتی بــازی می کند چون نامزدها ان را ســکوی پرشــی‬ ‫برای پیروزی های اینده می دانند‪ .‬نتایج نیوهمپشایر موجب‬ ‫می شــود تا ترامپ و ســندرز برای ادامه رقابت ها امید داشته‬ ‫باشند و مدت بیشــتری در رقابت ها باقی بمانند و این مساله‬ ‫منجر به رقابتی تر شدن انتخابات مقدماتی در میان دو حزب‬ ‫می شود‪ .‬نیوهمپشایر فضایی متفاوت با ایووا دارد و برخالف‬ ‫انمحافظه کارنیست‪.‬تفاوتدیگریهمکهباایووادارداین‬ ‫است که نوع انتخابات این ایالت به صورت مقدماتی است و‬ ‫فقطانجمن هایحزبینیستندکهبهکاندیداهارایمی دهند‬ ‫بلکه مردم عادی و غیر عضو هــم می توانند در این انتخابات‬ ‫شرکت کنند‪ .‬به همین دلیل مشارکت بیشتری از سوی مردم‬ ‫درانصورتمی گیرد‪.‬پسازنتایجانتخاباتایووا‪،‬تدکروزو‬ ‫مارکوروبیوتوانستندجایگاهخودشانرادرکلانتخاباتبهبود‬ ‫ببخشــند‪ ،‬اما برخالف کروز که محافظه کاران به وی عالقه‬ ‫دارند و به همین دلیل در ایووا برنده شد‪ ،‬در این ایالت چندان‬ ‫جایگاه قابل توجهی ندارد و امیدی برای اول شدن ندارد‪ .‬اما‬ ‫روبیو در این ایالت امید بیشــتری برای پیروزی دارد‪ .‬در میان‬ ‫دموکرات هاهمسندرزباتوجهبهلیبرالبودناینایالتجایگاه‬ ‫بهتری در مقابل کلینتون دارد و امیدوار است تا بتواند در این‬ ‫ایالت به پیروزی برسد‪ .‬از سوی دیگر در جبهه دموکرات‪ ،‬هر‬ ‫چنددرهفت هگذشتهسندرزازکلینتونشکستخورداماتوانست‬ ‫فاصله اش را به کلینتون نزدیک کنــد‪ .‬به طوری که حتی برد‬ ‫هشت درصدی هیالری کلینتون در برابر برنی سندرز تا حدود‬ ‫زیادی می تواند تحلیل های صورت گرفته درباره پیشتازی او‬ ‫درایالت هایبعدیراموردتوجهقراردهد‪ .‬درهرصورتنتایج‬ ‫انتخاباتدرنیوهمپشایرازاهمیتبسیاریبرخورداراستزیرا‬ ‫این ایالت می تواند مسیر را برای ایالت های دیگر مشخص‬ ‫کند‪.‬به خصوصانکهارایخانمکلینتوندراینمرحلهکمتر‬ ‫بود و همه تالش حامیانش ایــن بود که خانم کلینتون بتواند‬ ‫ارایبیشتریراجذبکند‪.‬تاکنونخانمکلینتوننتوانستهبه‬ ‫نتایجمطلوبیکهمدنظردارد‪،‬برسد‪.‬بنابراینبانتایجبهدست‬ ‫امدهدراینمرحلهخانمکلینتونسعیدارددرایالت هایدیگر‬ ‫پیروز شود‪ .‬به طوری که او بعد از اعالم نتایج در نیوهمپشایر‬ ‫تاکیدکردهکهدرایالت هایدیگربهتالشخودادامهخواهد‬ ‫داد‪ .‬از سوی دیگر برنی سندرز با شعارهایی که انتخاب کرده‬ ‫توانسته وضعیت بسیار خوب و مطلوبی در انتخابات داشته‬ ‫باشد‪.‬به خصوصانکهجوانانجذبشعارهایسوسیالیستی‬ ‫اوشده اند‪.‬بنابراینسندرزتوانستهارایالیه هایمیانیجامعه‬ ‫را جذب کند و نگاه او به توده های مردم است بنابراین احتمال‬ ‫رای اوردن او بســیار زیاد است‪ .‬زیرا قشر دانشگاهی و جوان‬ ‫امریکا به سمت شعارهای چپ سندرز گرایش پیدا کردند که‬ ‫این موضوع تا حدود زیادی توانسته زمینه ساز ایجاد فضایی‬ ‫مثبتبرایافزایشنقشبرنیسندرزباشد‪.‬فراموشنکنیمکه‬ ‫هیالریکلینتونبراساسجایگاهخانوادگیوتجاربسیاسی‬ ‫که دارد سعی می کند در ایالت های دیگر این باخت را جبران‬ ‫کند‪.‬بااینوجودنتایجانتخاباتدرنیوهمپشایرموجبشدتا‬ ‫او از خواب غفلت بیدار شود‪ .‬زیرا نتایج ارا در حزب دموکرات‬ ‫نشان از حساسیت باالی رقابت میان کلینتون و سندرز دارد‪.‬‬ ‫هرچند بنابر پیش بینی ها به نظر می رسد اختالف ارای سندرز‬ ‫و کلینتون در ایالت های دیگر نیز براساس ارایی که در ایوا و‬ ‫نیوهمپشایر به صندوق ها ریخته شده باشــد اما ان گونه که‬ ‫مشخصاستهیالریکلینتونبرایپیروزینیازمندتالش‬ ‫بیشتریاستواوبرایپیروزیبایدبتواندنظرجامعهامریکارا‬ ‫به خود جلب کند‪ .‬در این میان او تالش بسیاری دارد تا بتواند‬ ‫ی از زنــان امریکا را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ارای بخش مهم ‬ ‫از ســوی دیگر به دلیل انتخاب نوع شــعارهای عامه پسند از‬ ‫بین الملل‬ ‫سوی سندرز شاهد ان هستیم که هیالری کلینتون نیز قصد‬ ‫دارد نظر مردم عامه امریکا را به خود جلب کند‪ .‬براین اساس‬ ‫است که او در سخنرانی اخیر خود در مورد سیاست های اتی‬ ‫خود در خصوص اصــاح عملکرد تجاری امریــکا و به ویژه‬ ‫وال استریت سخن گفت و تاکید کرد که توجه به عامه مردم‬ ‫یا به اصطالح‪ 99‬درصد جمعیت امریکا را ســرلوحه مبارزات‬ ‫انتخاباتی خود قرار داده است‪ .‬در این میان اما پیروزی دونالد ‬ ‫ترامپدرنیوهمپشایرتاییدیبرنتایجنظرسنجی هایصورت‬ ‫گرفتهبود‪.‬هرچند ترامپدرایوواشکستخورد‪،‬امابسیاریاز‬ ‫کارشناسان تاکید داشتند که او از گوی رقابت های به اسانی‬ ‫خارج نخواهد شد‪ .‬نتایج نظرســنجی ها در نیوهمپشایر نیز‬ ‫نشان دهنده پیشــتازی او بود و پیروزی او فرصت خوبی برای‬ ‫بازگشتبهمسیرقبلیرانشانمی دهد‪.‬رای دهندگانبه ترامپ‬ ‫نیزکم شمارنیستند‪.‬بسیاریاینگمانهراپیشکشیده اندکه‬ ‫او شاید نتواند دل پشتیبانان خود را به دست اورد ولی انچه در‬ ‫نیوهمپشایر رخ داد فراتر از چیزی بود که بیشتر تحلیلگران‬ ‫پیش بینیکردهبودند ‪.‬ترامپیکپدیدهپوپولیستیدرعرصه‬ ‫سیاسیایاالت متحدهامریکاودرمیانجمهوریخواهاناست‬ ‫که بسیاری از کارشناسان ان را نتیجه سیاست های نادرست‬ ‫اعضای حزب جمهوریخواه در بی توجهی به وضعیت جامعه‬ ‫امریکا می دانند‪ .‬ترامپ با شعارهای پوپولیستی که انتخاب‬ ‫کردهتوانستهارایجمهوریخواهانرابهخودجذبکند‪.‬بااین‬ ‫وجودنکتهحائز اهمیتاناستکهنتایجنیوهمپشایرکمکی‬ ‫بهتشکیالتحزبجمهوریخواهنکردتابداندبایدازکدامنامزد‬ ‫حزب حمایت کند‪ .‬دونالد ترامپ و تد کروز‪ ،‬برندگان دو ایالت‬ ‫اول‪ ،‬مورد حمایت تشکیالت اصلی حزب نیستند‪ .‬این حزب‬ ‫ن ترامپ در‬ ‫امیدوار بود که سناتور روبیو برای به چالش کشید ‬ ‫موقعیت مناسبی قرار گیرد‪ ،‬اما به نظر نمی رسد روبیو عملکرد‬ ‫خوبی در نیوهمپشایر داشته باشد‪ .‬در ماه هایایندههرایالت‬ ‫نمایندگانی را برخواهد گزید که قول می دهند در همایش ماه‬ ‫ژوئیهحزببهیکنامزدخاصرایدهند‪.‬برندگانهرطرفدر‬ ‫انتخاباتسراسریماهنوامبربهمصافهمخواهندرفت‪.‬البته‬ ‫همیشهامکانقدکشیدننامزدهایمستقلهمدرانتخابات‬ ‫سراســری وجود دارد‪ .‬نیوهمپشــایر به رغم ابعاد کوچکش‪،‬‬ ‫نقشمهمی دررای گیریمقدماتیبازیمی کندچوننامزدها‬ ‫می کوشند ان را سکوی پرشی برای پیروزی های اینده کنند‪.‬‬ ‫رقابت های بعدی دردو ایالت کارولینای جنوبی و نوادا خواهد‬ ‫بود‪.‬هرچندنتایجانتخاباتدردوسهایالتدیگرنشان دهنده‬ ‫ان خواهد بود که پیروز نهایی انتخابات چه کسی خواهد بود‬ ‫اماان گونهکهبهنظرمی رسدرقابتمیاننامزدهایدموکرات‬ ‫وجمهوریخواههرروزداغ ترمی شود‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪59‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سوسیالیسم در سرمایه داری‬ ‫چرا سندرز برنده انتخابات نیوهمپشایر شد؟‬ ‫علیرضا کوهکن‬ ‫استاد روابط بین الملل دانشگاه‬ ‫بین الملل‬ ‫‪60‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برنی سندرز و دونال د ترامپ در دومین گام از انتخابات‬ ‫درون حزبی در ایالت نیوهمپشایر موفق شدند رقبای خود را‬ ‫پشت سر بگذارند‪ .‬نیوهمپشایر به طور سنتی دومین ایالتی‬ ‫اســت که انتخابات در ان برگزار می شــود و از سال ‪1916‬‬ ‫انتخابــات مقدماتی ریاســت جمهوری را برگــزار می کند‪.‬‬ ‫در نیوهمپشــایر اغلــب کاندیداهایی پیروز می شــوند که‬ ‫کاندیدای نهایی حزب شان هستند‪ .‬در این ایالت برخالف‬ ‫ایووا این میزان برای جمهوریخواهان بیشتر است‪.‬‬ ‫در انتخابــات مقدماتــی حــزب جمهوریخــواه در‬ ‫نیوهمپشایر و با شــمارش نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد ارا‪ ،‬دونالد‬ ‫ ترامپ با ‪ ۳۴‬درصــد اول‪ ،‬جان کیســیک‪ ،‬فرماندار ایالت‬ ‫اوهایو بــا ‪ ۱۶‬درصد ارا دوم و تد کروز با ‪ ۱۲‬درصد ارا ســوم‬ ‫شده اند‪ .‬شــمارش ارای حزب دموکرات نشان می دهد که‬ ‫برنی سندرز ‪ ۵۹‬درصد ارا یو هیالری کلینتون ‪ ۳۹‬درصد ارا‬ ‫را به خود اختصاص داده اند‪ .‬این نخستین پیروزی دونالد‬ ‫ ترامپ در رقابت های درون حزب جمهوریخواه برای تعیین‬ ‫نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ‪۲۰۱۶‬‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که ترامپ در انتخابات مقدماتی‬ ‫هفته گذشــته در ایالت ایووا به ‪ ۲۴‬درصد ارا به مکان دوم‬ ‫دست یافته بود‪ .‬دراین انتخابات سناتور تد کروز با ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫ارا اول شده بود‪.‬‬ ‫انتخابات برای تعیین نامزد نهایی هر حزب‪ ،‬در برخی‬ ‫ایالت ها به صورت انجمن حزبــی (کاکس)‪ ،‬یعنی تجمع‬ ‫هواداران حــزب و در برخی دیگــر از ایالت هــا به صورت‬ ‫انتخابــات مقدماتی‪ ،‬با رای مســتقیم شــهروندان برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬انتخابات مقدماتی ایالت ایووا هفته گذشته به‬ ‫صورت انجمن حزبی‪ ،‬کاکس‪ ،‬برگزار شــد امــا انتخابات‬ ‫نیوهمپشــایر به صورت مقدماتی برگزار شد‪ .‬نتایج منتشر‬ ‫شده با نظرسنجی های پیش از انتخابات مطابقت دارد و یک‬ ‫پیروزی چشــمگیر برای دو نامزدی است که شعارهایشان‬ ‫بر محور ارائه بینشــی خارج از جریان های اصلی سیاسی‬ ‫امریکا می گردد‪ .‬نیوهمپشایر به رغم ابعاد کوچکش‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در رای گیری مقدماتی بــازی می کند چون نامزدها‬ ‫می کوشند ان را سکوی پرشی برای پیروزی های اینده کنند‪.‬‬ ‫چند دلیل درباره پیروزی ســندرز و ترامپ وجود دارد‬ ‫که باید مورد بررســی قرار گیرد‪ .‬یکــی از موضوعات مهم‬ ‫در ایــن میان جنس افرادی اســت که بــرای رای دهی در‬ ‫انتخابات مقدماتی شرکت کرده اند‪ .‬موضوع مهم ان است‬ ‫که ســندرز در ایالت مجاور سناتور اســت و توانسته رابطه‬ ‫خوبی با مردم برقرار کند‪ .‬به طوری که کلینتون نیز پیش از‬ ‫رای گیری اذعان کرد که سندرز به علت اینکه اهل همین‬ ‫منطقه امریکا ‪ -‬ایالت همســایه ورمانت ‪ -‬است در موقعیت‬ ‫بهتری برای پیروزی قرار دارد‪ .‬اما نکته مهم دیگر ان است‬ ‫که انتخابات ایوا در حالی برگزار شد و نتایج به نفع هیالری‬ ‫کلینتون و تد کروز بود که نتایج با نظرســنجی ها همخوان‬ ‫نبود و تفاوت داشــت‪ .‬برخالف پیش بینی ها فاصله سندرز‬ ‫با کلینتون براساس نظرســنجی ها نبود و ترامپ با فاصله‬ ‫بیشــتری از انچه پیش بینی می شــد‪ ،‬شکســت خورد و با‬ ‫نفر سوم برعکس فاصله زیادی نداشــت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫همانند انتخابات های هشــت ســاله یعنی انتخابات سال‬ ‫‪ 1992‬و ســال ‪ 2000‬و ‪ 2008‬کســی به عنوان کاندیدای‬ ‫نهایی هر حزب مشخص شده اســت که اتفاقا همان فرد‬ ‫رئیس جمهور شــده که در ابتدا پیش بینی برای اینکه این‬ ‫فرد حتــی کاندیــدای نهایی حزب شــود وجود نداشــت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ســال ‪ 1992‬کســی پیش بینی نمی کرد که‬ ‫اقــای کلینتون بتوانــد کاندیدای حزب دموکرات باشــد و‬ ‫سال ‪ 2000‬نیز پیش بینی ها نشان دهنده ان نبود که جرج‬ ‫دبلیو بوش بتواند نامزد نهایی حزب جمهوریخواهان باشد و‬ ‫در نهایت در سال ‪ 2008‬نیز احتمال اینکه باراک اوباما پیروز‬ ‫نهایی باشد‪ ،‬مشخص نبود‪ .‬این شاید سنت انتخابات های‬ ‫درون حزبــی ایاالت متحده امریکا مبنی بــر اقبال و ظهور‬ ‫چهره های جدید باشد که این موضوع را درباره اقای سندرز‬ ‫به خوبی شاهد هســتیم‪ .‬در این میان یکی از موضوعات‬ ‫مهم در پیروزی ســندرز ان است که این سناتور دموکرات‪،‬‬ ‫سخنرانی های و صحبت هایش به گونه ای است که بخش‬ ‫مهمی از ارای عامه مردم را جــذب می کند‪ .‬بنابراین نتایج‬ ‫انتخابات مقدماتی در نیوهمپشایر و نظرسنجی ها حاکی از‬ ‫ان است که سناتور سندرز در انتخابات داخلی دموکرات ها‬ ‫برتری اشکاری بر کلینتون دارد‪ ،‬که ریشه این امر در برخی‬ ‫از مولفه های این ایالت و ترکیب جمعیتی ان است‪ .‬سناتور‬ ‫سندرز تاکید دارد که برخورداری از خانه و کار اساسی ترین‬ ‫نیاز برای همگان اســت و جوانان باید هرچــه زودتر از ان‬ ‫برخوردار شــوند؛ برای همین اســت که زنان‪ ،‬به ویژه زنان‬ ‫شــوهردار‪ ،‬که بســیاری از تــاش زندگی مشترک شــان‬ ‫مصروف پرداخت اجاره خانه و حفظ کار می شــود‪ ،‬هر چه‬ ‫بیشتر از اردوگاه حامیان کلینتون جدا شده و جذب اردوگاه‬ ‫حامیان سندرز می شوند‪ .‬یکی دیگر از دالیلی که برای کم‬ ‫شــدن حامیان خانم کلینتون در میان جوانــان و رده های‬ ‫سنی تا ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬بیان می شود این است که او از زمانی که‬ ‫به عنوان بانوی اول وارد کاخ سفید شد و بعدا در مقام سناتور‬ ‫ایالت نیویورک در صحنه سیاست امریکا حضور داشت و در‬ ‫دولت اول اوباما نیز چهار سال وزیر خارجه شد‪ ،‬در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬سال است که مقابل چشم رســانه ها بوده و به‬ ‫گفته بســیاری‪ ،‬او به ویژه برای جوانان کســالت اور شــده‬ ‫است‪ .‬سناتور برنی سندرز هفته گذشته در انتخابات داخلی‬ ‫دموکرات ها در ایالــت ایووا به این دلیــل از خانم کلینتون‬ ‫شکست خورد که هنوز افراد مسن‪ ،‬بسیار بیشتر از جوانان‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۹‬ســاله در رای گیری ها حاضر می شوند‪ .‬تا چندی‬ ‫پیش کمتر کسی می توانست باور کند که یک سوسیالیست‬ ‫بتواند در نظــام ســرمایه داری امریکایی بــه چنین میزان‬ ‫محبوبیتی برسد‪ .‬با این وجود سندرز توانسته با شعارهایش‬ ‫مردم را جلب کند‪.‬‬ ‫اینکه نتیجه کاندیداهای نهایی دو حزب چه افرادی‬ ‫خواهد بود مشخص نیست و تنها براساس نظرسنجی هایی‬ ‫که صورت می گیــرد می توان به صورت علمــی نظر داد‪.‬‬ ‫براســاس نتایــج نظرســنجی ها در اردوگاه دموکرات هــا‬ ‫خانم هیالری کلینتون همچنان پیشــتاز اســت و در میان‬ ‫جمهوریخواهان دونالد ترامپ توانســته بیشترین ارا را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ .‬ایا این نتایج محقق خواهد شد یا نه‬ ‫باید به یک اتفاق مهمی که در جامعــه داخلی امریکا و در‬ ‫میان رای هندگان حزبی در حال وقوع اســت‪ ،‬توجه کرد‪.‬‬ ‫ان هم غلبه دو طیف سیاسی در دو حزب در خصوص افکار‬ ‫سیاسی اســت که در این انتخابات نیوهمپشایر و در مورد‬ ‫تبلیغات برای کاندیداها می بینیم‪ .‬اقای ســندرز چرا در دو‬ ‫انتخاب درون حزبــی وضعیت خوبی را کســب کرد چون‬ ‫زیرکانه از تغییر سیاســت صحبت کرد‪ .‬همــان چیزی که‬ ‫ی ترامپ وقتی دید در‬ ‫سال ‪ 2008‬شعار اقای اوباما بود‪ .‬اقا ‬ ‫نظرسنجی داخلی در حال افول است سیاست خود را تغییر‬ ‫داد‪ .‬ترامپ سیاست شعارهای افراطی و تبلغات تند را دنبال‬ ‫کرد‪ .‬این نشان می دهد اگر همین روال دنبال شود ‪ -‬بدون‬ ‫اینکه چه کســی کاندیدای نهایی خواهد شــد ‪ -‬در نهایت‬ ‫کسانی که تفکرات افراطی دارند پیروز خواهند شد‪.‬‬ ‫انتخابات امریکایی‬ ‫نگاهی دیگر‬ ‫در این مطلب به مکانیزم و شیوه برگزاری انتخابات مقدماتی‬ ‫در امریکا پرداخته و در عین حال از نقش هیات های نمایندگی در‬ ‫انتخاب نامزدهای نهایی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه رونمایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رقابت پیچیده‬ ‫نقش نمایندگان در فرایند نامزدی در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا‬ ‫شراره بهنام نیا‪ -‬ایوب لشینی‬ ‫مترجمین‬ ‫نمایندگیچیست؟‬ ‫انتونی کورادو‪ ،‬اســتاد دانشــگاه کالبی مین می گوید‪:‬‬ ‫«نمایندگان اغلب فعاالن سیاسی هر حزب‪ ،‬رهبران سیاسی‬ ‫محلییاازطرفدارانقبلینامزدهاهستند‪».‬کورادومی گوید‪:‬‬ ‫کمپین های انتخاباتی ریاســت جمهوری اغلــب از اعضا ی‬ ‫هیات مدیرهایالتیاازنمایندهدولتمحلییاسناتوریکایالت‬ ‫حمایت می کنند تا به عنوان نماینده انها تعیین شود‪ .‬علت امر‬ ‫ایناستکهاینافرادکمکمی کنندتاانهاحوزه هایسیاسی‬ ‫خودشان را به همراه بیاورند یا برای انها اسم و رسمی به همراه‬ ‫بیاورند‪ ».‬‬ ‫کورادو ادامه می دهد‪« :‬نمایندگان همچنین می توانند‬ ‫اعضای کمیته راهبردی یک کمپین باشــند‪ ».‬کورادو ادامه‬ ‫می دهد‪« :‬در بعضی موارد‪ ،‬در صورت انتخاب شدن به عنوان‬ ‫نمایندهیکحزبامتیازیبرایاعضاییدرنظرگرفتهمی شود‬ ‫که برای مدت طوالنی عضو فعال ســازمان حزبی محلی خود‬ ‫ت زیــادی را انجام داده اند‪ .‬فهرســت نهایی‬ ‫بوده انــد و خدما ‬ ‫نمایندگانووابستگیکمپینیانهادرمعرضعمومقرارمی گیرد ‬ ‫و به عنوان ســابقه ای از ار ا در مجمع نگهداری می شود‪ ».‬تاد‬ ‫دیواین‪،‬متخصصاستراتژیجنگیحزبدموکراتمی گوید‪:‬‬ ‫«کمپین های فردی که دارای کاندیدا هســتند حق مخالفت‬ ‫دارند‪.‬بهاینمعناکهانهامی توانندنمایندهخاصیرادرکمپین‬ ‫خودردکنند‪».‬دیواینمی گوید‪«:‬کمپین هابهدنبالاینهستند‬ ‫تا اطمینان حاصل کنند که نماینــدگان در حقیقت طرفداران‬ ‫متعصبیباشندکهازکاندیدایخاصیحمایتکنند‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫نماینــدگان افــرادی هســتند کــه قبــل از انتخابــات‬ ‫ریاست جمهوریبراینمایندگیمجمعحزبیایالتخودانتخاب‬ ‫می شوند‪ .‬قوانینی که برای انتخاب این نمایندگان وجود دارد‬ ‫و توسط هر حزب دیکته می شود مبهم است و خط مشی های‬ ‫متفاوتی نیز نه تنها به وسیله حزب‪ ،‬بلکه توسط ایالت و گاهی‬ ‫هم از ناحیه حوزه انتخاباتی به وجود می ایــد‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫ایالتی سابقه ای در خصوص حمایت از حزبی داشته باشد‪ ،‬ان‬ ‫حزبنمایندگانبیشتریرابه عنوانحقامتیازبهانایالتاعطا‬ ‫می کند‪ .‬در سایر موارد نمایندگان به سادگی و بر اساس کسب‬ ‫نمایندگان چه کسانیهستند؟‬ ‫بین الملل‬ ‫در دهه های اخیر‪ ،‬نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب‬ ‫اصلیسیاسیایاالتمتحدهدرانتخاباتمقدماتیوانجمن های‬ ‫حزبی که در زمستان و بهار و قبل از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬مشخص می شوند‪ .‬به طور رسمی نامزدها تنها‬ ‫پس از رای گیری که توسط نمایندگان حزب دموکرات یا حزب‬ ‫جمهوریخواهانجاممی شود‪،‬نمایندهانتخاباتیحزبخودشدهو‬ ‫می توانندبرایانتخاباتریاست جمهوریاواخرتابستانثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬این نمایندگان قرار است راهنمایی برای رای دهندگانی‬ ‫شــوند که مشــخص کننده ار ا در طول انتخابــات مقدماتی و‬ ‫انجمن هایحزبیمی باشند‪،‬بنابراینقوانینهرحزبیایناجازه‬ ‫رامی دهدتادرصورتیکهنامزدینتوانستاکثریتار ارادراولین‬ ‫رای گیریبهدستاوردچندینمرحلهانتخاباتبرگزارشودیااز‬ ‫طریقمذاکراتدرون حزبیاینانتخابصورتگیرد‪.‬اماازسال‬ ‫‪ 1976‬هیچمجمعحزبیغالبیبرایاحرازنمایندهخودبهمذاکره‬ ‫درون گروهینپرداختهاست‪.‬‬ ‫باتوجهبهرقابتتنگاتنگجمهوریخواهانودموکرات ها‬ ‫درانتخاباتمقدماتی‪،‬برایمدتیبسیاریازتحلیلگرانبراین‬ ‫باور بودند که یکی از طرفین در رقابت حزبی ســال ‪ 2008‬این‬ ‫کار را انجام خواهــد داد‪ .‬روند نامزدی در حزب دموکرات فرایند‬ ‫پیچیده تری را دنبال می کرد‪ ،‬به این دلیل که قوانین ان حزب‬ ‫اجازه می داد سیســتم متناســب تری از رای گیری نمایندگان‬ ‫ایجاد شــود و هیات های ویژه به وجود اینــد‪ .‬این هیات های‬ ‫ویژه‪،‬متشکلازنمایندگانمنتخبهرایالتدرکنگرهبودندکه‬ ‫هیچ تعهدی به نامزد خاصی نداشتند‪ .‬در هر دو حزب سیستم‬ ‫نمایندگیبهمنظوراطمینانازوفاداریحزبی‪،‬محبوب ترینفرد‬ ‫راکهبهتریننامزدرقابتیبرایانتخاباتاصلینیزباشدانتخاب‬ ‫می کرد‪ .‬اما حتی برای کسانی که از نزدیک رقابت انتخاباتی‬ ‫ایاالت متحده را دنبال می کننــد‪ ،‬نقش نمایندگان در انتخاب‬ ‫کاندیدایحزبمی تواندمساله ایمبهمباشد‪.‬‬ ‫درصدارا ‪،‬کهدرهیاتانتخاباتیبهدستمی اید‪،‬بهیکایالت‬ ‫اختصاصدادهمی شوند‪.‬‬ ‫درهردومجمع‪،‬نمایندگانبایدبهنفعیکنامزد‪،‬رای خود‬ ‫رااعالم کنند‪.‬اگرجمعارا بهاکثریتقاطعنرسید‪،‬انهابایدرای‬ ‫گیری را تا زمانی که به رای اکثریت برسند ادامه دهند‪ .‬نورمن‬ ‫اورنشتاین‪ ،‬کارشــناس سیاســت ایاالت متحده در موسسه‬ ‫اندیشکدهامریکناینترپرایزمی گوید‪«:‬درطولفرایندانتخابات‬ ‫اولیه‪،‬هرحزبکاندیدایخودراانتخابمی کندکهاینانتخاب‬ ‫باانتخابکاندیداتوسطمردمتفاوتدارد‪».‬ویاضافهمی کند‪،‬‬ ‫هدف از این کار محدود کردن تعداد نمایندگان معرفی شــده‬ ‫توسطهرحزباستکهشانسباالییبرایپیروزیدارند‪ ».‬او‬ ‫می گوید‪ ،‬این تنها در حد یک نظریه است و همیشه نمی توان‬ ‫به ان جامه عمل پوشــاند‪ .‬اخرین مجمع حزبــی که از طریق‬ ‫مذاکرات درون حزبی کاندیدای خود را انتخاب کردند به سال‬ ‫‪ 1976‬باز می گردد که جمهوریخواهــان جرالد فورد را به جای‬ ‫رونالدریگانانتخابکردند‪.‬درجبههدموکرات ها‪،‬اخرینباری‬ ‫که نمایندگان با رقابت کاندیداها مواجه شدند مربوط به سال‬ ‫‪ 1960‬بود‪،‬زمانیکهجانافکندی روبه رویلیندونجانسون‬ ‫وادلیاستیونسونقرارگرفت‪.‬‬ ‫مردیت مک گی‪ ،‬مدیر سیاســی مرکز کمپین حقوقی‪،‬‬ ‫سازمانیمستقلمستقردرواشنگتن‪،‬می گویدسیستمنمایندگی‬ ‫بسیارپیچیدهاست‪،‬بهایندلیلکهدربیشترانتخابات‪،‬احزاب‬ ‫ملی عقب نشینی کرده و به قوانین و سیستم درونی شان نگاه‬ ‫می کنندوتالشمی کنندتاعقایدخودراطوریتنظیمکنندکه‬ ‫بهنفعحزبخودشانباشد‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫بین الملل‬ ‫هیات ویژه چیست؟‬ ‫اورنشتاینمی گوید‪«:‬حزبدموکراتهیات هایویژه ای‬ ‫داردکهشاملمقاماترسمیمنتخبازقبیلاعضایکنگرهو‬ ‫مقاماتحزبهستند‪.‬درمجمعحزبدموکرات‪،‬اینهیات های‬ ‫ویژهبیستدرصدازمجموعنمایندگانهستندکهبهصورتغیر‬ ‫متعهد و بدون وابستگی به کاندیدایی کار می کنند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگرانهامی توانندازهرشخصیکهمی خواهندحمایتکنند‪».‬‬ ‫در ســال‪ 1984‬روند نام نویســی حزب دموکــرات برای‬ ‫دربر گرفتنهیات هایویژهتغییرکرد‪.‬درانسالوالترماندیل‪،‬‬ ‫معاونرئیس جمهورسابقباحمایتحزبیقویموفقبهکسب‬ ‫نامزدی حزب دموکرات شــد‪ .‬برخی از کارشناســان می گویند‬ ‫تزلزل کاندیدای حــزب دموکرات جورج مک گاورن در ســال‬ ‫ثتحتتاثیر‬ ‫‪ 1972‬وشکستویدرمقابلریچاردنیکسونباع ‬ ‫قرار گرفتن هیات ویژه حزب در معرفی نماینده شــد‪ .‬مک گی‬ ‫می گوید‪« :‬این دیدگاه وجود داشــت که حــزب دموکرات به‬ ‫اجتماعات محلی اجازه قدرتمند شدن داده بود تا جایی که در‬ ‫بسیاریاز مواردفردیکهکارشگرفتنرایدموکرات هابوداز‬ ‫روندرای گیریمحوشود‪».‬‬ ‫چگونه حزب جمهوریخواه نماینده خود را‬ ‫انتخابمی کند؟‬ ‫به گفته ســی ان ان‪ ،‬به طور کلی‪ ،‬در ماه سپتامب ر حدود‬ ‫‪ 2380‬نمایندهدرمجمعملیحزبجمهوریخواهدرایالتمینه‬ ‫سوتاشرکتخواهندکرد‪.‬اکثرانهابهکاندیداییکهپیروزایالت‬ ‫انهاشدهاست‪،‬متعهدمی شوند‪.‬برایپیروزیدرنامزدیحزبی‪،‬‬ ‫هر کاندیدا باید حداقل رای ‪ 1191‬نماینده مجمع را از ان خود‬ ‫کند‪ .‬سناتور مک کین که در مارس ‪ 2008‬توانست حد نصاب‬ ‫ار ا را به دست اورد‪ ،‬به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه انتخاب‬ ‫شد‪.‬قوانین حزب جمهوریخواه برای انتخاب این نمایندگان‬ ‫در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت اســت‪ .‬در برخی ایالت ها‪،‬‬ ‫بخشی از نمایندگان به هر حوزه اختصاص داده می شوند‪ ،‬در‬ ‫حالیکهدربرخیدیگر‪،‬کلایالتمجازبهانتخابتعدادمعینی‬ ‫از نمایندگان اســت‪ .‬هر ایالت ‪ 10‬نماینده به صورت کلی و سه‬ ‫نماینده حوزه انتخاباتی برای هر کرسی نمایندگی ان ایالت در‬ ‫مجلسانتخابمی کند‪.‬هرایالتهمچنینحقامتیازنمایندگان‬ ‫رامی تواندبهخوداختصاصدهد‪،‬درصورتیکهیککاندیدای‬ ‫جمهوریخواهدراخرینانتخاباتریاست جمهوریبتواندارا ی‬ ‫ایالتی را به دســت اورد یا اینکه ان ایالت‪ ،‬جمهوریخواهان را‬ ‫برایکنگره‪،‬فرمانداریویااکثریتقانونیایالتانتخابکند‪.‬‬ ‫حزب جمهوریخواه تمایل دار د تا بخش بزرگی از سیستم را در‬ ‫اختیاربرندهقراردهد‪،‬اینبدانمعنیاستکههرکاندیداییکه‬ ‫موفقبهکسب ارایایالتیشودتمامکرسی هاینمایندگی ان‬ ‫ایالترانیزبهدستخواهدگرفت‪.‬اورنشتاینمی گوید‪«:‬تعداد‬ ‫تاماتعدادیازایالت ها‬ ‫ایالت هاییبارایحداکثریبسیاراس ‬ ‫مهم و قابل توجه با تاثیر گذاری باال مانند کالیفرنیا وجود دارند‬ ‫که متناسب هم باشند‪ ».‬مک گی می گوید که در یک سیستم‬ ‫متناسبدرایالتیمانندکالیفرنیا‪ ،‬اگرنسبت ارا‪ ٤٩‬به‪ ٥١‬باشد‪،‬‬ ‫هر دو کاندیدا ممکن است با همان تعداد از نمایندگان تا پایان‬ ‫ادامه دهند‪ .‬ایالت هایی که سیستم متناسب را به کار بسته اند‬ ‫نمایندگان را به صورت متناســب با درصد ارای کسب شده ان‬ ‫کاندیدادرانتخاباتمقدماتیبهکاندیداهااختصاصمی دهند‪ .‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪62‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫چگونه حزب دموکرات نماینده انتخاب می کند؟‬ ‫هشــتاد درصد از ‪ ٤١١٩‬نماینده ای که بــه مجمع ملی‬ ‫دموکرات می رسند‪ ،‬از پیش به کاندیدای خاصی در انتخابات‬ ‫مقدماتیوانجمن هایحزبیمتعهدمی شوند‪.‬تعدادنمایندگان‬ ‫موردنیازبرایپیروزینامزدیدموکرات هادرچنینشرایطیدر‬ ‫امریکا‪ ٢١١٨‬نمایندهاست‪.‬سیستمحزبدموکراتبرایاینکه‬ ‫متناسبباشدطراحیشده ‪،‬کهتوانستهمنجربهانتخابباراک‬ ‫اوباما(نمایندهایلینویز)وهیالریکلینتون(نمایندهنیویورک)‬ ‫شود که بر اساس گفته پیتر بینارد‪ ،‬عضو ارشد سیاست خارجی‬ ‫ایاالت متحده امریکا «باتعداد اعضای تقریبا مشــابه» شده‬ ‫است‪ .‬حتیروشانجامانهمتمایلبهانتخابتناسبیداردو‬ ‫منجربهبرابریمی شود‪،‬بهاینمعناکهسقفتعدادنمایندگانی‬ ‫که شــما نیاز دارید بسیار پایین اســت ‪ .‬هر نامزد دموکرات که‬ ‫کســب کننده حداقل ‪ ١٥‬درصد ارا برای انتخابات مقدماتی و‬ ‫انجمن های حزبی باشــد برای تعداد متناسب از نمایندگان در‬ ‫ایالت مورد نظر محق است‪ .‬در ایاالتی مانند ایلینویز‪ ،‬اوهایو‪،‬‬ ‫پنسیلوانی اونیویورک‪،‬فرایندانتخابنمایندهدموکراتبر اساس‬ ‫فرایند انتخابات مقدماتی اســت‪ .‬استراتژیست دموکرات ها‬ ‫دیواین می گوید‪« :‬مردم در واقــع مانند یک نماینده در رقابت‬ ‫شرکتمی کنند‪،‬اگرنمایندهانهابتوانددرانتخاباتپیروزشود‪،‬‬ ‫انهامی توانندخودراپیروزانتخاباتبه عنواننماینده ایبر اساس‬ ‫ارای خود بدانند کــه در انتخابات مقدماتی موفــق به اخذ ان‬ ‫شده اند‪».‬عموماسازمان هایسیاسیمحلی‪،‬روینمایندگان‬ ‫بالقوهاحتمالیتصمیممی گیرند‪،‬اگرچهاینکهایااینتصمیم‬ ‫به وسیله سطح شهرســتان ها‪ ،‬حوز ه و ایالت یا سطح مراحل‬ ‫انتخابات گرفته شــود از ایالتی تا ایالت دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫برخیایاالت‪،‬مانندنیوهمپشایرانجمنحزبیپیشازانتخابات‬ ‫مقدماتی به وســیله مردمی که از کاندیــدای خاصی حمایت‬ ‫می کنندبهوجودمی اید‪.‬شرکت کنندگاندرانجمنحزبیازمیان‬ ‫نمایندگانی که تعیین شده اند‪ ،‬انتخاب می کنند و به کاندیدای‬ ‫مربوطه متعهد می شوند‪ .‬دیواین می گوید‪« :‬بگذارید اینگونه‬ ‫بگوییم که حوزه انتخاباتی ای با شش نماینده وجود داشت که‬ ‫طرف اوباما توانست بر سه نماینده پیروز شود و طرف کلینتون‬ ‫برسهنمایندهدیگرپیروزشد‪».‬انتخابدرانجمنحزبیاولیه‬ ‫ترتیبیرابراینمایندگانازاولتاششمتعیینمی کند‪.‬افرادی‬ ‫کهاول‪،‬دوموسومرابرایهرکاندیدامشخصکردندنمایندگان‬ ‫خواهندبود‪.‬ایاالتدیگرسیستمانجمنحزبیمشابهیدارند‪،‬‬ ‫اما به جای اینکه انجمن حزبی را تا انتخاب نمایندگان قبل از‬ ‫انتخابات مقدماتی به تعویق بیندازند ان را به بعد از ان موکول‬ ‫می کنند‪.‬دراینموارد‪،‬طرفدارانانجمنحزبیاکنونمی دانند‬ ‫کهبههرکاندیداچندنمایندهاعطاخواهدشدومی توانندازمیان‬ ‫انهانمایندگانیرابرایشرکتدرمجمعانتخابکنند‪.‬درایاالت‬ ‫دیگر با سیستم انجمن حزبی‪ ،‬مانند ایووا‪ ،‬طرفداران انجمن‬ ‫حزبی نمایندگانی را از حوزه های جداگانه ای برای شــرکت در‬ ‫مجمعشهرستان هاانتخابمی کنند‪.‬سپس‪،‬نمایندگانمجمع‬ ‫شهرســتان ها نمایندگانی را برای مجمع انجمن حزبی ایالت‬ ‫انتخابمی کنند‪.‬درنهایت‪،‬اینانجمن هایحزبینمایندگانی‬ ‫را بــرای مجمع ملــی دموکرات ها انتخاب می کننــد‪ .‬دیواین‬ ‫می گوید‪« :‬و انها در طول خطوطی بر اساس اولویت کاندیدا‬ ‫تقسیمبندیمی شوند‪.‬زمانیکهمادرنهایتبهمرحلهاخراین‬ ‫فرایندمی رسیم‪،‬نمایندگانباقیمانده‪،‬نمایندگانمجمعملیرا‬ ‫انتخابخواهندکرد‪».‬‬ ‫برسر نمایندگان دموکرات از فلوریدا تا میشیگان‬ ‫چه خواهد امد؟‬ ‫ایاالتفلوریداومیشیگانزمانانتخابات هایمقدماتی‬ ‫خود را برخالف خواســته کمیتــه ملی دموکراتیــک به زمانی‬ ‫نزدیک تر به فصل رقابت انتخاباتی انتقال دادند‪ .‬تنها کمیته‬ ‫ملی دموکراتیک در برخی از ایالت ها مجاز به نگه داشتن زمان‬ ‫انتخابات مقدماتی و انجمــن حزبی قبل از انچــه معروف به‬ ‫سه شنبهفوق العادهدرپنجمفوریهاستاست‪.‬فقطایالت های‬ ‫ت بــا اجازه‬ ‫ســنتی مانند ایوو او نیوهمپشــای ر و برخی از ایاال ‬ ‫مخصوص از کمیته ملی دموکرات ها‪ ،‬مانند کارولینای جنوبی‬ ‫و نوادا می توانند انتخابات مقدماتی و انجمن حزبی را تا قبل از‬ ‫سه شنبه فوق العاده نگه دارند‪ .‬در تنبیه فلوریدا و میشیگان به‬ ‫خاطر تخطی کردن از قوانین حزب‪ ،‬کمیته ملی دموکرات ها‬ ‫می گوید که نمایندگان انها بر کرسی مجمع ملی دموکرات ها‬ ‫تکیهنخواهندزد‪.‬سناتورهیالریکلینتون(نمایندهنیو یورک)‬ ‫توانست در هر دو ایالت میشــیگان و فلوریدا پیروز شود‪ ،‬اگر‬ ‫چه هیچ کدام از کاندیداهای دموکرات هــا در این ایالت ها به‬ ‫رقابت نپرداختند‪ .‬کلینتون به رقابت پرداخت تا مجوز شــرکت‬ ‫نمایندگان این ایالت هــا را در مجمع به وجــود اورد‪ .‬کلینتون‬ ‫پس از پیــروزی اش در رقابت انتخاباتــی در ایالت فلوریدا‪ ،‬در‬ ‫ســخنرانی اش این وعده را داد کــه برای انجام هــر کاری در‬ ‫مورد «حصول اطمینان از اینکه نــه تنها نمایندگان دموکرات‬ ‫فلوریدا بر کرســی های مجمع تکیه خواهنــد زد بلکه فلوریدا‬ ‫پیروزشوندهحزبدموکراتدرسال‪ ٢٠٠٨‬باشد»ازتمامتوان‬ ‫خود بهره جوید‪ .‬در می سال‪ ،٢٠٠٨‬کمیته ایین نامه و قوانین‬ ‫حزبدموکراتیکرایبهتکیهزدنتمام‪ ١٢٨‬عضونمایندگان‬ ‫میشیگان بر کرسی های مجمع داد‪ ،‬اما هر نماینده فقط حق‬ ‫نیم رای را داشت‪ .‬کمیته ایین نامه و قوانین حزب دموکراتیک‬ ‫همچنین تصمیم بر تقسیم نمایندگان به نســبت‪ ٦٩‬به‪ ٥٩‬به‬ ‫نفعکلینتونگرفت‪.‬بهعبارتدیگر‪،‬همه‪ ٢١١‬نمایندهفلوریدا‬ ‫توانستند بر کرسی های کمیته ملی دموکراتیک تکیه بزنند اما‬ ‫تنهابانیمرایبرایهرنماینده‪.‬‬ ‫نقشارا یمستقلچیست؟‬ ‫بهدلیلاینکهرای دهندگانمستقلبههیچحزبیوابسته‬ ‫نیستند‪،‬نمی توانندبه عنوانیکگروهنمایندگانیداشتهباشند‬ ‫یا مالقات ها و مجامع نامزدی انتخابات ملی را داشــته باشند‪.‬‬ ‫بینارت‪،‬عضوشورایروابطخارجیمی گویدبااینوجود‪،‬بیش‬ ‫ی از ایاالت مقدمات سه شنبه فوق العاده را بنا می نهند تا‬ ‫از نیم ‬ ‫رای دهندگانی که به هیچ حزبی وابسته نیستند اجازه مشارکت‬ ‫یابند‪ .‬برخی ایاالت مجوز تغییر وابســتگی حزبی را تا روز قبل‬ ‫از انتخابات به رای دهنــدگان می دهند‪ ،‬بنابراین رای دهندگان‬ ‫می توانند در صورت حمایت شــدن کاندیدای مورد نظرشــان‬ ‫توســط یکی از دو حزب‪ ،‬دموکرات یا جمهوریخواه را انتخاب‬ ‫کنند‪ .‬در جای دیگر‪ ،‬رای دهندگان می توانند هر کاندیدایی را‬ ‫صرف نظر از وابســتگی حزبی که مد نظر دارند انتخاب کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در مجموع‪ ١٨‬ایالت از سراســر کشور اجازه رای به‬ ‫رای دهندگان مستقل را در دور مقدماتی انتخابات نمی دهند‪.‬‬ ‫رای دهندگان مســتقل می توانند نقش بســیاری مهمی را در‬ ‫ایاالتی مانند نیو همپشایر ایفا کنند ؛ جایی که تعداد بسیاری از‬ ‫رای دهندگان به عنوان رای دهندگان مستقل ثبت نام کرده اند ‬ ‫و همچنیــن در کارولینای جنوبی‪ ،‬جایی کــه‪ ٣٩‬درصد از ارای‬ ‫رای دهندگانمستقلبهسناتورجانمک کینتعلقیافت‪.‬ران‬ ‫پلواوبامانیزدرطولاینرقابت هاتوانسته اندپایه ایازحمایت‬ ‫راازسویاینگونهرای دهندگاندریافتکنند‪.‬احزابثالثیچون‬ ‫حزب سبز‪ ،‬می توانند نمایندگان خود را از مجامع خود انتخاب‬ ‫کنند‪.‬اماازانجاکهکاندیداهایایناحزابثالثبهندرتدرصد‬ ‫باالییازارایانتخاباتمقدماتیرابهدستمی اورند‪،‬کاندیداها‬ ‫و نمایندگانشان از اقبال ملی کمتری در مقایسه با کاندیداهای‬ ‫دموکراتوجمهوریخواهبرخوردارند‪ .‬برایسال ها‪،‬درانتخابات‬ ‫مقدماتیحزبوانجمن هایحزبینامزدهایموفقیانتخاب‬ ‫شدندومجامعدراولینرای گیریکاندیداهایریاست جمهوری‬ ‫رامشخصکردند‪.‬امادرمواقعیکهروندانتخاباتمقدماتیبه‬ ‫صورترقابتیانجاممی شد‪،‬نمایندگاندرهرمجمعبامشکل‬ ‫بیشتری در رســیدن به رای اکثریت در پشتیبانی از هر کاندیدا‬ ‫روبه رومی شدند‪.‬دراینشرایطروندمیانجی گریازطریقچندین‬ ‫رای گیریاتفاقمی افتاد‪.‬بنابراینروندقراردادیمیانجیگری‬ ‫از ســال ‪ ،1952‬همان زمانی که ادلی استیونسون در نامزدی‬ ‫حزبدموکراتپیروزشد‪،‬دیگردرهیچگروهیاتفاقنیفتاد‪.‬پیتر‬ ‫بینارتمی گوید‪«:‬هیات هایویژهحزبدموکراتدراینبخش‬ ‫قرار دارند تا بتوانند تا حدی از این قرارداد میانجی گر جلوگیری‬ ‫نمایند‪.‬هیات هایویژهمی توانندرایکاندیداییراباالنگهدارند‬ ‫تاازوقوعاینبن بستجلوگیرینمایند‪.‬بهنظرمی رسدکههیچ‬ ‫حزبیازاینقراردادمیانجی گراستقبالنمی کند‪،‬به عنوانمثال‬ ‫اوباماومک کینهردوقادربودندتاباحداقلتعدادنمایندهمورد‬ ‫نیازبهنامزدیقاطعحزبخوددستپیداکنند‪».‬‬ ‫منبع‪:‬نیویورک تایمز‬ ‫پایان یک جشن‬ ‫فرهنگ‬ ‫جشنواره سی و چهارم فجر با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان‬ ‫داد‪ .‬جشــنواره ای متفاوت که فیلم های نســبتا بهتری را درمقایسه با‬ ‫سال گذشته روی پرده برد‪.‬اگر چه در مجموعه فیلم های این جشنواره‬ ‫کارهای زیرمتوسط هم وجود داشــت اما ظهور کارگردان های جوانی‬ ‫همچونسعیدروستاییومحمدحسینمهدویانوهمچنیندرخشش‬ ‫فیلمنامه نویس موفقی همچون امیر عربی از نقاط قابل توجه بود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫اول‬ ‫باالتر از متوسط‬ ‫در جشنواره امسال چگونه فیلم هایی دیدیم؟‬ ‫محمدرضا وزیری‬ ‫کارشناس سینما‬ ‫‪1‬‬ ‫در ایــن مطلب به طــور مختصر چند فیلم جشــنواره‬ ‫سی و چهارم را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪64‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫اخرین بار کی سحر را دیدی؟‬ ‫صحبت در مورد این فیلم کمی ســخت است‪ .‬وقتی‬ ‫می شنویکهقراراستامیرعربینویسندهفیلمسعادت ابادبا‬ ‫فرزاد موتمن کارگردانی که به گفته خودش عاشق فیلم های‬ ‫پلیسونواراستفیلمجنایی‪،‬پلیسیبسازند‪،‬بسیارکنجکاو‬ ‫می شوی تا بببینی در این شرایط وانفسای سینمای ایران که‬ ‫فیلم ها دچار سونامی فرهادی شده اند نتیجه کار چه می شود‬ ‫اما متاســفانه فیلم به جز اه‪ ،‬افسوس‪ ،‬دلســردی و دلزدگی‬ ‫چیزیبرایشمابهارمغاننمی اورد‪.‬فیلمنامهدارایایراداتی‬ ‫استولیفیلمبهجایاینکهازداستانضربهبخوردازاجرای‬ ‫ضعیف موتمن لطمه می بیند‪ .‬اســتفاده غلــط از نور‪ ،‬بازی‬ ‫ضعیف کاراکتر اصلی فیلم که به جای اینکه باعث هیجان‬ ‫و همذات پنداری شما شود بیشتر حس دافعه ایجاد می کند‪،‬‬ ‫اســتفاده بیش از حد از نمای نزدیک بــدون دلیل و منطق‪،‬‬ ‫دوربین شلخته‪ ،‬افتادن ریتم و ضرباهنگ چندباره فیلم تنها‬ ‫بخشیازاجرایموتمناست‪.‬مسلماموتمنشرایطوفضای‬ ‫فیلمرادرکنکردهکهبینندهراباچنینموجودناقص الخلقه ای‬ ‫روبه رومی کند‪.‬پسازدیدنفیلماینسوالدرذهنادمشکل‬ ‫می گیردکهنقشکارگرداندراینفیلمچهبودهاست‪.‬اخرین‬ ‫بار کی کارگردان را دیدی؟!‬ ‫خشم و هیاهو‬ ‫اگرچه کارگردان سعی می کند تا شباهت های داستان‬ ‫خود با ماجرای شهال جاهد را انکار کند اما ناخوداگاه ذهن‬ ‫همه مخاطبین به سمت و سوی ماجرای شهال می رود و این‬ ‫نقطه ضعف اصلی فیلم اســت‪ ،‬چرا که اکثر مردم از پایان‬ ‫ماجرای ناصر محمدخانی و شهال جاهد و اتفاقات دادگاهی‬ ‫ان اگاهی دارند‪ .‬پس بیننــده از اوایل فیلــم پایان فیلم را‬ ‫می داند و دســت کارگردان را از قبل خوانده اســت‪ .‬روایت‬ ‫دوگانه؛ خالءهای داســتان از نقاط ضعف فیلم محسوب‬ ‫می شوند‪.‬فیلمتیتراژاغازینفوق العاده ایدارد‪.‬فضاسازی‪،‬‬ ‫طراحی صحنه‪ ،‬موسیقی و استفاده درست از رنگ‪ ،‬از نقاط‬ ‫قوت فیلم به شمار می رود‪ .‬بار اصلی فیلم روی دوش نوید‬ ‫محمدزاده است که به خوبی از پس این مسئولیت برامده‪.‬‬ ‫از لحاظ اجرا و فرم در کارگردانی پخته ترین کار سیدی است‪،‬‬ ‫اگرچه هنوز سیزده را بیشتر دوست دارم‪.‬‬ ‫خماری‬ ‫داستاندیرشکلمی گیرد‪،‬بازی هایضعیفوغیرقابل‬ ‫باور‪،‬نبودرابطهعلتومعلولیو‪ ...‬پرداختبهچنینموضوعی‬ ‫جذابیتی برای مخاطبین ســینما ندارد و نمونه های مشابه و‬ ‫بهتریقبالساختهشدهاست‪.‬فیلمفاقدهرگونهجذابیتیچه‬ ‫در داستان و چه در فرم و اجراست و‪ ...‬واقعا از فرهاد توحیدی‬ ‫چنین فیلمنامه ای به دور از تصور است و نگرشی ساده لوحانه‬ ‫و عقب افتاده نسبت به جامعه پیرامون خود جای سوال دارد‪.‬‬ ‫خماریازاندستفیلم هاستکههمدرجذبمخاطبوهم‬ ‫منتقدینشکستمی خوردوبهدردمدیومتلویزیونمی خوردو‬ ‫بعدازمدتکمیازذهن هاپاکمی شود‪.‬‬ ‫عادت نمی کنیم‬ ‫تلفیــق فیلــم ‪ The hunt‬توماس وینتربــرگ و اصغر‬ ‫فرهادی‪ ...‬دیگر کار از اپیدمی فرهادی گذشــته و تبدیل‬ ‫به سونامی شــده‪ .‬فیلم از لحاظ شماتیک همان مضامین‬ ‫دستمالی شده گذشــته اســت‪ ،‬مانند دروغ ‪ ،‬پنهان کاری‪،‬‬ ‫قضــاوت و‪ ...‬فیلمنامه دچار حفره های زیادی اســت‪ .‬به‬ ‫جای خلق موقعیت و گره گشایی سعی می کند با دیالوگ ها‬ ‫شــما را نگه دارد‪ .‬از لحاظ بازیگری فقط حمیدرضا اذرنگ‬ ‫می تواند شما را با خود همراه کند‪ ،‬ساره بیات تکراری است‪.‬‬ ‫محمدرضا فروتــن و هدیــه تهرانی چندان تالشــی برای‬ ‫باورپذیری نقش نمی کنند‪.‬‬ ‫انگار خود نیز واقعا باور ندارند‪ .‬البته فیلم از لحاظ اجرا‬ ‫و پرداخت خوب است و فیلم سروشکلی سینمایی و جذاب‬ ‫برای مخاطب عام دارد‪ .‬فیلمبرداری‪ ،‬موسیقی و ریتم فیلم‬ ‫نسبت به دیگر فیلم های جشــنواره قابل قبول تر است اما‬ ‫همچنان پایان بنــدی خوبی نــدارد‪ .‬در نهایت ابراهیمیان‬ ‫فیلم نسبتا قابل قبولی ســاخته و توانسته فضا و شرایطی را‬ ‫به وجود اورد که شما را سرگرم کند که این کار کمی نیست‪.‬‬ ‫فقط عادت نکنید!!!‬ ‫من‬ ‫من ایده جذابی دارد‪ ،‬با داستانی کم مایه که توانایی‬ ‫بسط و ربط مناسب برای تبدیل شدن به یک کار بلند را ندارد‪.‬‬ ‫متاسفانه فیلم به شــدت گنگ و گیج است و ابتدا و انتهای‬ ‫مشخصی ندارد‪ .‬در طول فیلم هیچ گره ای شکل نمی گیرد‬ ‫و از نقطه عطف خبری نیســت‪ .‬حذف یکــی‪ ،‬د و تا از خود‬ ‫داستان هاییکهبهفیلموصلهشده اندبهکلیتکارلطمه ای‬ ‫قهرمان ما‬ ‫درباره فیلم ایستاده در غبار‬ ‫وارد نمی کند‪ .‬لیال حاتمی کمی متفاوت است و امیر جدیدی‬ ‫به عنوانکاتالیزوربرایبرقراریتعادلدرفیلمبدعملنکرده‬ ‫است‪ .‬تکلیف شــخصیت اصلی فیلم مشخص نیست‪ .‬نه‬ ‫هدفی دارد و نه پیشــینه ای و حتی کارگردان نمی داند چه‬ ‫زمانی جلوی چک زدن های ان را بگیرد‪ .‬در نهایت کارگردان‬ ‫یک ایده جذاب داشته و سعی کرده با لیال حاتمی متفاوت‬ ‫تمام نقاط ضعف را بپوشاند اما موفق نمی شود‪.‬‬ ‫پل خواب‬ ‫تعریف و تمجیدهای بیش از حد از یک فیلم متوسط و‬ ‫برجستهکردنکارگردانبرایفیلمقبلی اشیعنیشیار ‪،143‬‬ ‫نتیجه اش می شــود فیلم ضعیف نفس‪ .‬متاســفانه نرگس‬ ‫ابیار فیلم بدی ســاخته اســت‪ :‬شــخصیت های ضعیف و‬ ‫دوست نداشتنی‪ .‬دوربین شلخته و گیج‪ ،‬استفاده از طیف‬ ‫نامناســب رنگ‪ ،‬انیمیشــن های ضعیف که حــس و حال‬ ‫رویاپردازی نفــس را منتقل نمی کند و‪ ...‬نفس مشــخص‬ ‫نیست که برای کدام گروه از مخاطبین سینما ساخته شده‬ ‫اســت‪ .‬این فیلم قرار اســت مقطعی از تاریخ معاصر ایران‬ ‫را از دید نفس به بیننده منتقل کند ولی به جای اینکه حس‬ ‫همذات پنداری و میهن پرستی را تقویت کند نتیجه برعکس‬ ‫می دهد‪ .‬متاسفانه این فیلم نه در تجلیل و تمجید انقالب و‬ ‫شهدا بلکه ضد ان است‪ .‬در نهایت این فیلم یک قدم روبه‬ ‫عقب جدی برای نرگس ابیار است‪.‬‬ ‫ایستاده در غبار‬ ‫در ابتــدا برخــود واجــب می دانــم تــا از زحمــات‬ ‫محمدحســین مهدویان در به تصویر کشــیدن زندگی این‬ ‫سردار بزرگ تشکر کنم‪ .‬فیلم از لحاظ پژوهش بسیار خوب‬ ‫عمل کرده است‪ ،‬صداها در نمایشی کردن کار نقش مهمی‬ ‫ ایفا کرده و مانند یک کار دراماتیک رادیویی عمل می کند اما‬ ‫در بعضی از اوقات و نماها صداها از تصویر پیشی می گیرد‪.‬‬ ‫فیلم از لحاظ موسیقی‪ ،‬طراحی صحنه و لباس و گریم بسیار‬ ‫بادیگارد‬ ‫بادیگاردجزوفیلم هایمهمامسالوجشنوارهاستکه‬ ‫با کج سلیقگی داوران روبه رو شده است‪ .‬حقیقتا قرار نگرفتن‬ ‫حاتمی کیا در لیســت نامزدهای بهتریــن کارگردانی جای‬ ‫تامل و سوال دارد و این نشان از فشارهای بیرونی بر هیات‬ ‫ی نمی گذارد‪.‬‬ ‫داوران است که جز تاسف چیزی برای ما باق ‬ ‫حاتمی کیا قهرمان خلق می کند و داستان خود را با کمترین‬ ‫لکنت به جلو می بــرد‪ .‬از لحاظ بــار دراماتیک موفق عمل‬ ‫می کند و الحق و االنصاف سکانس پایانی فیلم را به بهترین‬ ‫نحو به اجرا در می اورد‪.‬‬ ‫بادیگار از فیلم قبلی حاتمی کیا «چ» جلوتر است ولی‬ ‫همچنان با اثار شــاخص خود فاصله دارد‪ .‬نقاط قوت فیلم‬ ‫نسبت به ضعف های داستانی بیشتر اســت و همین برای‬ ‫جذبمخاطبوهمراهیمخاطبینباشخصیتحیدرکافی‬ ‫است‪ .‬بادیگار جزو معدود فیلم هایی بود که دوست داشتم‪،‬‬ ‫اگرچه از نظر دیدگاه و ایدئولوژیک با ان موافق نیستم‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫دلبری‬ ‫دلبری قرار است در تجلیل از همسران فداکار جانبازان‬ ‫نفس‬ ‫موفق عمل می کنــد‪ .‬برخالف نظر اکثر دوســتان که این‬ ‫کار را یک مستند داســتانی می دانند‪ ،‬فیلم ایستاده در غبار‬ ‫فیلمی داستانی است با روابط مستندگونه‪ .‬نکته مهم دیگر‬ ‫ت شخصیت‬ ‫مهدویان در به تصویر کشیدن نقاط ضعف و قو ‬ ‫متوسلیان است که باعث شده برخالف اکثر اثار این چنینی‬ ‫با شخصیتی تک بعدی روبه رو شویم‪.‬‬ ‫فیلم یک نمای خوب و عالی دارد‪ ،‬صحنه باال گرفتن‬ ‫بیسیم در میدان جنگ‪ ،‬که باعث می شود هر زمان بخواهید‬ ‫به متوسلیان فکر کنید‪ ،‬این تصور در ذهن شما تداعی شود‪.‬‬ ‫و در نهایت با اثری روبه رو هســتیم که جایگاه و شــان این‬ ‫سردار بزرگ را به خوبی بیان می کند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫معموال فیلم هایی که از روی رمان های معروف ساخته‬ ‫می شــوند به اندازه خود رمان نه در جــذب مخاطب خوب‬ ‫عمل می کند و نه در روایت‪ ،‬مخصوصا اگر ان رمان جنایات‬ ‫و مکافات باشد‪ .‬پل خواب نیز از این موضوع مستثنا نیست‪.‬‬ ‫اگرچه اکتای براهنی سعی کرده است چه در فرم و اجرا در‬ ‫بســتر اجتماعی و قصه مصور باشــد و به سبک کالسیک‬ ‫پایبند بماند‪ .‬اما ریتم ضرباهنگ کند و لو رفتن داستان پیش‬ ‫از پایان و مدت زمان طوالنی از نقاط ضعف فیلم محسوب‬ ‫می شود‪ .‬ســکانس جنایت با بازی ساعد ســهیلی و اجرای‬ ‫خوب در کارگردانی فوق العاده جذاب‪ ،‬نفس گیر و چشم نواز‬ ‫است و این تنها دلیلی است که باعث جذب شما می شود‪.‬‬ ‫اجرای بازیگران روان و قابل قبول است‪ ،‬فیلمبرداری نسبت‬ ‫به موســیقی و طراحی صحنه بــرای انتقال پیــام موفق تر‬ ‫عمل کرده است‪ .‬پل خواب با برداشت ازادانه از جنایات و‬ ‫مکافات نوشته و ساخته شده‪ ،‬ولی در این فیلم جنایت کافی‬ ‫و مکافات کم است‪.‬‬ ‫یا عشق یا نفرت‬ ‫پاره نقدهایی درباره خشم و هیاهو‬ ‫باشد و گوشه ای از زحمات این عزیزان را به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫فقط هنگامه قاضیانی قابل قبول اســت‪ ،‬صحبت در بقیه‬ ‫موارد از جمله داستان‪ ،‬کارگردانی و‪ ...‬غیر ضروری است‪.‬‬ ‫روایت یک معتاد فداکار‬ ‫درباره «ابد و یک روز»‬ ‫‪65‬‬ ‫قهرمان ما‬ ‫درباره فیلم ایستاده در غبار‬ ‫علیرضا مجمع‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪2‬‬ ‫نمی خواهــم اینجــا صرفا بــه «ایســتاده در غبار»‬ ‫بپردازم‪ .‬فیلم تازه به نمایش درامده و شــاید برای تحلیل‬ ‫جدی کمی زود باشــد‪ .‬اما نکاتی را که می شود برای فیلم‬ ‫اول محمد حسین مهدویان برشمرد‪ ،‬می گویم تا خواننده‬ ‫این یادداشــت قضاوت کند که بعد از ‪ 34‬سال از جشنواره‬ ‫فجر و بیــش از ان در ســینمای ایران بعــد از انقالب چه‬ ‫چیزهایی کــم داریم که در این فیلم هســت‪« .‬ایســتاده‬ ‫در غبار» بالطبع اگر کســی کار قبلــی مهدویان؛ «اخرین‬ ‫روزهای زمستان» را دیده باشد‪ ،‬چندان کار فرمی تازه ای‬ ‫به نظر نمی اید‪ .‬ان ســریال مســتند داســتانی و این فیلم‬ ‫مســتند داســتانی‪ ،‬هر دو از قاعده بازســازی نعل به نعل‬ ‫فضاهای مســتند برای پیشــبرد قصه اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫یعنــی دقیقا فضاهــا جوری طراحی شــده که اگر کســی‬ ‫مثال ‪ 10-15‬دقیقه اول فیلــم را نبیند و به ســالن نمایش‬ ‫بیایــد‪ ،‬قطعا تصور می کنــد دارد مســتند می بیند‪ ،‬نه یک‬ ‫فیلم داستانی‪ .‬این حربه فرمی تاکنون غیر از همان فیلم‬ ‫قبلی مهدویان در هیچ فیلم دیگری به این شکل استفاده‬ ‫نشده بود‪ .‬این شــکل کار‪ ،‬البته ســختی های خودش را‬ ‫هم دارد‪ .‬ســختی هایی که اگر در نیاید فیلم از دست رفته‬ ‫است‪« .‬ایستاده در غبار» این سختی ها را دراورده است‪.‬‬ ‫فضاهای قبل از انقالب در طراحی صحنه و لباس‪ ،‬انتخاب‬ ‫بازیگرهایی که بیشــترین شــباهت را به اصل دارند که در‬ ‫هر دو کار به شــکل عجیبی این مورد رعایت شــده است‬ ‫و تماشــاگر با شــباهت غریب هادی حجازی فر به احمد‬ ‫متوســلیان در «ایســتاده در غبار» و مهدی زمین پرداز به‬ ‫غالمحسین افشردی(حسن باقری) در «اخرین روزهای‬ ‫زمســتان»‪ ،‬همین طور شــباهت ‪ 80‬درصدی تقریبا همه‬ ‫شخصیت های فرعی مشهور در هر دو اثر‪ ،‬فضایی را به این‬ ‫کارها داده که هدف مهدویان جوان و تیمش بوده است‪.‬‬ ‫همه این ظواهر ضروری را اگر کنار بگذاریم و به خود فیلم‬ ‫برسیم نکته سخت ظاهری کار که اگر درست اجرا نمی شد‬ ‫کل فیلم به هدر رفته بود‪ ،‬فضا سازی جنگ در دو کوهه و خط‬ ‫مقدم است‪ .‬اجرای دقیقمیزانسندشوار صحنه هایجنگ‬ ‫یکی از نقاط بارز سینمای ایران بعد از انقالب در این دو فیلم‬ ‫و چند فیلم دیگر است‪ .‬اینجا جایی است که قهرمان ساخته‬ ‫می شود‪ .‬قهرمان در سکوت ســاخته می شود‪ ،‬در سکوت‬ ‫پرورش می یابد و در سکوت هم می میرد‪.‬‬ ‫رســیدیم بــه اصلی تریــن نکتــه ای که اصــا این‬ ‫یادداشت را برای ذکر ان شروع کردم‪ .‬نکته سهل و ممتنع‬ ‫اســت‪ ،‬مثل خود فیلم‪ .‬اینکه چگونه قهرمان در سینمای‬ ‫ما ساخته می شود‪ .‬سال هاســت از این زاویه داریم ضربه‬ ‫می خوریم ‪ -‬بخوانید حرص می خوریم!‪ -‬که در سینمایمان‬ ‫قهرمــان نداریم‪ .‬اینجا جایی اســت که قهرمان ســاخته‬ ‫می شود‪ .‬احمد متوسلیان از دل یک سینمای بی قهرمان‬ ‫بیرون می اید‪ .‬قهرمان روزهای غبار گرفته جنگ که برای‬ ‫خود قامت اســتوار می کنــد و خــودش را در دل ما جای‬ ‫می دهد‪ .‬این قهرمــان ایرانی این روزهایمان را ســال ها‬ ‫بود فرامــوش کرده بودیم‪ .‬ســال ها یادمــان رفته بود که‬ ‫فیلم هایمتوسط‬ ‫درباره «اژدها وارد می شود» و «دختر »‬ ‫هادی انباردار‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪66‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس سینما‬ ‫مانی حقیقی اصوال فیلمســاز تاثیرگذاری نیست‪ ،‬اما‬ ‫در مورد این فیلم می توان گفت طرح و ایده جذاب او هدر‬ ‫رفته است‪ .‬فیلمساز به جای یک روایت دراماتیک و دارای‬ ‫فضا دست به ســاختاری به اصطالح نمادگرایانه زده است‬ ‫که نهایتا موجب نا مفهومی فیلم برای مخاطب می شــود‪.‬‬ ‫توجه کنید بــه نمادهایی مانند شــتر‪ ،‬کشــتی شکســته‪،‬‬ ‫صندوقچه حــاوی محتویات لــوازم صدابــرداری‪ ،‬عینک‬ ‫رنگی شــخصیت ها و غیره‪ .‬ای کاش همان شروع اغازین‬ ‫فیلم تا افتتاح تیتراژ در ادامه نیز پی گرفته می شــد شــاید‬ ‫می توانستیم شاهد یک فیلم ترســناک جذاب و در خاطره‬ ‫ماندنی باشــیم‪ ،‬درحالی که اکنون با یک فیلم ســردرگم و‬ ‫بی محتوا که تکلیفش با خودش مشــخص نیست و معلوم‬ ‫نیست فیلمساز چه می خواست بگوید مواجهیم‪ .‬ایا در زمانی‬ ‫که خود کارگردان به عنوان راوی حاضر می شود‪ ،‬می خواهد‬ ‫خود را معرفی کند یا با روایت داستان در سال ‪ 43‬می خواهد‬ ‫یک داســتان سیاســی روایت یا یک فیلم جنایی بسازد؛ به‬ ‫ســبک پوارو‪ .‬به هر شــکل در دقایق اولیه فیلم احســاس‬ ‫می کنیم با یک فیلــم خوش ســاخت و خوش ریتم مواجه‬ ‫خواهیم بود ولی بعد از گذشــت چند دقیقه از فیلم و تیتراژ‬ ‫زیبای ان ریتم فیلم می افتد‪ .‬به گونه ای که معلوم نیســت‬ ‫یک فیلم مستند خواهیم دید یا‪ ...‬اگر بخواهیم از مسائل‬ ‫مفهومی و ســاختاری بگذریم در بعد تکنیکی نمی توان از‬ ‫فیلمبرداری خوب ان گذشت که تا به اینجای جشنواره قطعا‬ ‫بهترین اســت‪ ،‬همچنین از طراحی صحنه در بخش های‬ ‫جزیره و موسیقی اش که از نقاط قوت کار است ‪.‬‬ ‫فیلم دختر‬ ‫رضا میر کریمی در کارنامه خــود دو فیلم «خیلی دور‬ ‫خیلــی نزدیک» و «زیرنــور مــاه» را هم دارد کــه از جمله‬ ‫فیلم هایی اســت که خوش ســاخت و با محتوا بوده و مورد‬ ‫استقبال و توجه عموم نیز قرار گرفته است‪ ،‬ولی در ساخت‬ ‫اثار بعدی خــود موفق نبوده و انتظــارات را براورده نکرده و‬ ‫کارهایش از ســاختار ضعیفی برخوردار شد‪ .‬فیلم «دختر»‬ ‫را نیــز از جمله فیلم هــای ضعیف این کارگــردان می توان‬ ‫محســوب کرد‪ .‬چرا که تکلیف کارگردان بــا موضوع فیلم‬ ‫مشــخص نیســت‪ .‬این موضوع به روشــنی از نام فیلم که‬ ‫دختر است‪،‬مشــخص اســت چرا که موضوع فیلم اساسا‬ ‫ربطی به دختر ندارد‪ .‬بلکه ماجرای پدر (فرهاد اصالنی) و‬ ‫خواهرش (مریال زارعی) را دنبال می کند و کارگردان سعی‬ ‫می توانیم قهرمان بسازیم‪ .‬قهرمان ما دم دستمان است‪.‬‬ ‫نیاز به شلنگ تخته انداختن نیست‪ .‬همان حسن باقری‪،‬‬ ‫همین احمد متوسلیان و خیلی های دیگر‪ .‬حمید و مهدی‬ ‫باکری‪ ،‬حاج ابراهیم همت و باز هم خیلی های دیگر‪ .‬اینها‬ ‫با ما زندگی می کردند‪ .‬صبح که نانوایی محل باز می شــد‪،‬‬ ‫از خانه بیرون می امدنــد برای گرفتن نان ســنگک تازه‪.‬‬ ‫بعد پنیر تبریز و چای شــیرین که مراســم رسمی‪ -‬بخوانید‬ ‫سرمونی‪ -‬صبحانه های ان زمان بود‪ .‬همین قهرمان بعدش‬ ‫می رفت سر کار برای دراوردن یک لقمه نان حالل‪ .‬شب‬ ‫هم می امد خانه پیش زن و بچه اش‪ .‬جنگ که شد همین‬ ‫ادم ساده‪ ،‬شد قهرمان‪ .‬احمد متوسلیان یکی از انها بود‪.‬‬ ‫این قهرمان هــا نیاز نمی دیدنــد زیاد حــرف بزنند‪ .‬اصال‬ ‫کم حرف بودند‪ .‬بیشتر عمل می کردند‪ .‬فرم «ایستاده در‬ ‫غبار» هم به کمک این تم قهرمان امده است‪ .‬فیلم تقریبا‬ ‫هیچ دیالوگی نــدارد‪ .‬هر چه هســت گفت وگوهای متنی‬ ‫اســت که از زبان ادم های مختلــف روی تصویر می اید‪.‬‬ ‫پــس کار مهدویان راحت تر اســت از این جنبــه‪ .‬اما خود‬ ‫احمد متوســلیان ارام ارام ســاخته می شــود‪ ،‬از بچگی تا‬ ‫جنگ و ان صحنه حیرت انگیز بلــوغ قهرمان‪ .‬جایی که‬ ‫او با مقر فرماندهــی دارد حرف می زنــد و هر چه می گوید‬ ‫گوششان بدهکار نیســت که او و گردانش در چه جهنمی‬ ‫ گیر افتاده اند‪ .‬به ناچار از پشت سنگر گوشی بیسیم را باال‬ ‫می اورد تا صداها به مقر برسد‪« :‬عراقی ها به صد متری ما‬ ‫رسیده اند!» از پشت ســنگر بلند می شود و همین طور که‬ ‫دستش باالست به وســط معرکه می اید‪ .‬بلوغ قهرمان در‬ ‫سکوت شکل می گیرد و پیله پاره می کند‪.‬‬ ‫احمد متوسلیان را می گویند جاوید االثر‪ .‬شهید داریم‬ ‫و اســیر و مفقود االثر‪ .‬جاویداالثر دیگر چیست؟! بیشتر‬ ‫که دقیق می شــویم در زندگی فرمانده لشکر ‪ 27‬حضرت‬ ‫رســول(ص)‪ ،‬معنایش برایمان روشــن می شــود‪ .‬احمد‬ ‫متوسلیان بعد از بیش از سی سال هنوز که هنوز است معلوم‬ ‫نیست شهید شده یا اسیر است‪ ،‬بنابراین جاویداالثر است‪.‬‬ ‫شاید روزی برگردد‪ ،‬شاید هم هیچ وقت برنگردد‪ .‬اگر روزی‬ ‫هم احیانا برگردد بی شک گرد پیری نشسته است بر پیشانی‬ ‫و موهایش‪ .‬شــاید ما نشناســیمش‪ .‬اما او می شناسد‪ .‬ما‬ ‫را نگاه می کند و باز هم ســکوت می کنــد‪ .‬فقط نگاهمان‬ ‫می کند‪ ،‬بی مطالبه چیزی‪ .‬ارام و موقر‪ ،‬مثل همان روزهای‬ ‫جنگ‪ .‬و باز هم سکوت می کند‪ ،‬برای همیشه!‬ ‫درباره «ابد و یک روز»‬ ‫داوود حشمتی‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫«ابد و یک روز» روایت بســیار قدرتمنــدی از اعتیاد‬ ‫اســت که بحق در موارد بســیاری توانســت روحم را درگیر‬ ‫خودش کند‪ .‬ســال ها پیش در حوزه اعتیاد کار می کردم و‬ ‫شناختی که از بیماران اعتیاد دارم را میان کمتر افرادی دیده‬ ‫بودم‪ .‬معتادی که در عین فالکت بخشــنده است‪ .‬در عین‬ ‫خودخواهی‪ ،‬فداکار اســت و در مواقعی‪ ،‬در عین سالمت‪،‬‬ ‫به شدت منفعت طلب‪ .‬در یک کالم او سرشار از «تناقضات»‬ ‫است‪ .‬فیلم را برای دیدن و شناخت بهتر یا احیانا درگیر شدن‬ ‫با تجربیات شخصی که حتما در اطراف تان دیده می شود‪،‬‬ ‫توصیهمی کنم‪.‬بامفاهیمسینمایی شناختیوفنیفیلم‪،‬کار‬ ‫ندارم‪ .‬همین طور با جایگاهش میان سایر فیلم ها‪ .‬همه ما‬ ‫فیلم های زیادی درباره اعتیاد دیده ایم اما «ابد و یک روز»‬ ‫فرق می کند‪.‬‬ ‫فیلم به جای دو شخصیت دارای سه شخصیت اصلی‬ ‫است‪ .‬مرتضی (پیمان معادی ) محسن (نوید محمدزاده)‬ ‫و سمیه (پریناز ایزدیار)‪ .‬فیلم دو نقطه اوج بسیار تاثیر گذار‬ ‫دارد‪.‬مرتضینقشمعتادیرابازیمی کندکهقریبسه سال‬ ‫اســت موادمخدر مصرف نمی کند‪ .‬در فیلم هیچ جا نامی از‬ ‫«انجمنمعتادانگمنام»بردهنمی شود‪.‬انجمنیکهدرحوزه‬ ‫کمک به معتادان در حال بهبودی در ایران نقش اول را دارد‪.‬‬ ‫خاموش و بی صدا و در عین سکوت در الیه های اجتماع کار‬ ‫می کند‪ .‬در فیلم هم رگه هایی از حضور ان دیده می شــود‪.‬‬ ‫مرتضی حتی قرص «کدئین» نمی خورد و جایی از فیلم از‬ ‫راه ندادن به «انجمن» به خاطر حرف های محسن سخن‬ ‫می گوید؛ کدهایی که می توان رد این انجمن را در ان دید‪.‬‬ ‫تمام نقش ها‪ ،‬خوب از کار درامدند‪ .‬مادر به شدت حریص و‬ ‫طعمکاراست‪.‬خواهر(بزرگترازسمیه)به شدتحسوداست‬ ‫اما در عین حال دلســوز‪ .‬نوید (نوجوان فیلم) بهره هوشی‬ ‫خودش را در صحنه انحراف ماموران به خانه مخروبه نشان‬ ‫می دهد‪.‬همهدیالوگ هاکشدارند‪.‬خانوادهبه شدتمنفعت‬ ‫طلب اســت و حتی می خواهد از «خط صــورت» نوه خود‬ ‫«میلیمتری» پول در بیاورد‪ .‬خانواده ای که در اوج بدبختی‬ ‫اما در یک لحظه می توانند شادی کنند و برقصند‪ ،‬البته فقط‬ ‫در شرایطی که محسن نشئه باشد‪ .‬در دو نقطه اوج فیلم در‬ ‫نمایش‪ ،‬دو پارادوکس (تناقض) ایجاد شده است‪ .‬محسن‬ ‫که از کمــپ فرار کرده و حتی حاضر نیســت بــرای گرفتن‬ ‫دمپایی هایش با مرتضی حرف بزند‪ ،‬از نوید به عنوان دستگاه‬ ‫تکرار گفته ها اســتفاده می کند‪ .‬بی رحمانه نوید او را کتک‬ ‫می زند و غرورش را در کل حیاط به رخ می کشد‪ .‬اینجا اولین‬ ‫لحظاتی است که با محسن اشنا می شوید؛ معتادی «خرده‬ ‫فروش »دراوجغرور‪ .‬امالحظاتیبعدوقتیاوبااصرارخواهر‬ ‫و برادر‪ ،‬بدون جنس برای مالقات مشتری راهی می شود‪،‬‬ ‫ماموران را جلوی خود می بیند‪ .‬از اینجا لحظه لحظه ان غرور‬ ‫پوشالی و «خودساخته» می ریزد‪ .‬لحظه ای که او ملتمسانه‬ ‫خواستار بخشش است و به سمت درخانه روانه هستند‪ ،‬فیلم‬ ‫صحنه ها اهسته می شود‪ .‬ان لحظه حس کردم سالن سینما‬ ‫هممانندمحسننفسدرسینه اشحبسشدهاست‪.‬اگرنوید‬ ‫درخانه را نشان می داد همه چیز فرو می ریخت و «ابد و یک‬ ‫روز»رویشاخشبود‪.‬امانویدنشاندادبچهباهوشیاست‪.‬‬ ‫فیلم ضعف هایی هم دارد‪ .‬کاش پایان بهتری می داشــت‪.‬‬ ‫سمیهبهخانهبازگشتتانشاندهداومتهماصلی«ابدویک‬ ‫روز» اســت اما نه در زندان که در خانه‪ .‬اما می توانست برود‬ ‫و بیش از این نقش «ناخدای خانــواده» را بازی نکند‪ .‬یکی‬ ‫دیگرازمهمترینضعف هایفیلمعدمحضورهمسایه هادر‬ ‫داستاناست‪.‬به طورطبیعیچنینخانواده هاییبامشکالت‬ ‫بزرگیدرهمسایگیخودروبه روهستنداماشمادرتمامفیلم‪،‬‬ ‫هیچ ردی از همسایه ها نمی بینید‪ .‬نقطه اوج اصلی داستان‬ ‫اما جای دیگری اســت ‪ .‬انجا که همه تصور بیننده را از یک‬ ‫معتاد دگرگون می کند‪ .‬محسنی که همه بالهای خانواد ه از‬ ‫اوست‪،‬در«محکمهحیاطخانه»همهرادرفیلموتماشاگررا‬ ‫در سالن‪ ،‬به چالش می کشد‪ .‬او یک «معتاد فداکار» را چنان‬ ‫با مهارت به تصویر می کشــد که همه تصورات تان را ویران‬ ‫می کند‪ .‬صادقانه حرف می زنــد و صداقت از تمام وجودش‬ ‫پیداست‪ .‬به ســمیه التماس می کند که نباید با مرد افغانی‬ ‫ازدواج کنــد‪ .‬پارادوکس(تناقض) اصلــی اینجا به تصویر‬ ‫کشیده می شود‪ .‬مرتضی (معادی ) که تا اینجای فیلم نقش‬ ‫یک دلسوز و فداکار را بازی کرده است‪ ،‬از سوی متهم اصلی‬ ‫فیلم (محسن) به سوءاستفاده از خواهرش (در فروش او به‬ ‫یک افغانی) متهم می شود‪ .‬محسن در حیاط خانه عاجزانه‬ ‫از سمیه می خواهد که بماند‪ ،‬چون «اگر نباشد هیچ کس به‬ ‫مادر اب و غذا نمی دهد»‪ .‬می خواهد که بماند چون خودش‬ ‫رامقصرتغییرسرنوشتسمیهمی داند؛انجاکهاورادرگذشته‬ ‫با یک پسر دیده بود و کتک زده بود‪ .‬محسن یک معتاد درب‬ ‫و داغان و موادفروش است که درعین حال «الت بازی» و‬ ‫همچنینحاضراست«فداکاری»کندوبروداماسمیهازدواج‬ ‫نکند‪.‬دراینلحظههمهتصوراتقضاوت هادگرگونمی شود‬ ‫و تا پایان فیلم هم تغییری دران صورت نمی گیرد‪ .‬محسن‬ ‫که با وجود ان همه مشکالتی که برای خانواده درست کرده‬ ‫بود ‪ ،‬معرفتی از خود نشان می دهد که همه ذهنیت ها را پاک‬ ‫می کند‪ .‬دیگر هیچ کس بــه فکر ادم هایی کــه او بدبخت‬ ‫کرده بــود‪ ،‬نمی افتد و مرتضی(معــادی ) در نقش یک ادم‬ ‫منفعت طلب که خواهرش را در قبال دریافت پول (برای خود‬ ‫و خانواده) و اعطای خوشبختی دور (برای سمیه) فروخته‬ ‫است‪ ،‬فرو می رود‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫دارد با ورود چند دختر جوان‪ ،‬جذابیت و مخاطب جوان خود‬ ‫را زیاد کند و تالش کرده برای جذابیت بیشتر از پالن های‬ ‫هوایی که قبال نیز در کارهای مصطفی کیایی زیاد دیده ایم‪،‬‬ ‫استفاده کند همچنین به لحاظ مفاهیم فیلمساز نمی داند چه‬ ‫مفهومی را به بیننده می خواهد القا کند؛ ایا بحثش مربوط‬ ‫به حفظ سنت هاست یا اینکه قصد دارد به نوعی بگوید دوره‬ ‫سنت ها گذشــته و طور دیگری باید فکر کرد‪ .‬مخاطب این‬ ‫فیلم نمی داند بیشــتر جانب پدر را بگیرد که معلوم نیســت‬ ‫کارش خوب اســت یا بد؛ ایا باید دخترش را ازاد بگذارد که‬ ‫قبل از بلوغ مســتقال هر جا که بخواهد برود و بیاید یا اینکه‬ ‫به صورت سنتی نگران و پیگیر وضعیت او باشد‪ .‬در پاره ای‬ ‫دیگر از فیلم ایا ســنت ها خواهر او را به ورطه ای کشاند که‬ ‫باید در خانه ای که ظاهرا فیلمســاز تعریف سوسک دانی از‬ ‫ان می کند‪ ،‬زندگی نماید یا حماقت خود او در عدم پایبندی‬ ‫به قیمومیت بزرگترش باعث رسیدن به این مرحله از زندگی‬ ‫است‪ ،‬اما در کل و فارغ از ایرادات زیاد کار ناشی از ناتوانی‬ ‫فیلمساز در شــناخت تکنیکی اثر در تلفیق با مفاهیم مورد‬ ‫نظر‪ ،‬فیلم دختر در میان فیلم های امسال جشنواره که اکثرا‬ ‫با تعریف امروزی (مثال تلخ به جای ســیاه نمایی) شــناخته‬ ‫می شــوند‪ ،‬جزو معدود اثار شــریف این دوره از جشــنواره‬ ‫است‪.‬‬ ‫روایت یک معتاد فداکار!‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪67‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪5‬‬ ‫یا عشق یا نفرت‬ ‫پاره نقدهایی درباره خشم و هیاهو‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬تینا» همســر «خســرو پارسا»‬ ‫خواننده مشهور پاپ پس از اطالع از رابطه پنهانی همسرش‬ ‫با دختر دانشــجویی به نــام «حنــا» اقدام به خودکشــی‬ ‫ناموفق می کند و پس از قطع نخــاع و رفتن در کما به خانه‬ ‫بازمی گردد‪« .‬خســرو پارســا» با اوردن «حنــا» به عنوان‬ ‫پرستار خصوصی «تینا» با یک تیر چند‬ ‫نشان می زند‪ ،‬اما چندی بعد «تینا» در‬ ‫بسترش به طرز فجیعی به قتل می رسد‬ ‫و «حنــا» به عنــوان قاتــل بازداشــت‬ ‫و اعدام می شــود؛ درحالی کــه تا روز‬ ‫اخر مدعی بود که قاتل نیست‪ .‬هومن‬ ‫ســیدی از ان کارگردان هایی است که‬ ‫عده بسیاری از تماشــاگران فیلم های‬ ‫جشــنواره ها یا خیلی فیلمش را دوست‬ ‫دارند یا از فیلمش متنفرند‪ .‬در این میان‬ ‫تعــداد منتقدانی که در فاصلــه این دو‬ ‫ســر طیف قرار می گیرند‪ ،‬چندان قابل‬ ‫توجه نیست‪ .‬شاید همین نکته سیدی‬ ‫را در یک موقعیت ویژه تری نســبت به‬ ‫ســایر کارگردان های هم سن وسالش‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫برخی معتقدند کــه فیلم اخر او با‬ ‫نام «خشم و هیاهو» یک فیلم متوسط‬ ‫دوست«ناداشــتنی» اســت که صرفا حرف های تکراری‬ ‫را در فرمتــی تقلیدی به خــورد مخاطب می دهــد و برخی‬ ‫می گویند شیوه دکوپاژ و تدوین فیلم های او با توجه به سیر‬ ‫روایی فیلم ها به عنوان یک ارزش در فیلم های سیدی قابل‬ ‫توجه است و او را از دیگران متمایز کرده است‪ .‬با این همه‬ ‫به نظر می رسد دســت کم درباره فیلم اخر او سنگینی کفه‬ ‫منتقدان به ســمت انهایی اســت که «خشــم و هیاهو» را‬ ‫دوست نداشته اند‪ .‬گزیده روایت چند منتقد سینمایی را در‬ ‫ادامه می خوانیم‪:‬‬ ‫علیرضا دباغ‪ :‬فیلم هایی مانند «خشــم وهیاهو» در‬ ‫سینمای ایران زیاد ساخته می شــود‪ .‬فیلم هایی که دیگر‬ ‫کپیسعادت اباد‬ ‫‪6‬‬ ‫درباره فیلم نقطه کور‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪68‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫جلد دوم سعادت اباد؛ این ســاده ترین و کوتاه ترین‬ ‫تفسیری اســت که می توان از سومین ســاخته سینمایی‬ ‫مهدی گلستانه داشــت‪ .‬این جلد دوم بودن البته اصال به‬ ‫معنای این نیست که تازه ترین ســاخته گلستانه به همان‬ ‫اندازه سعادت اباد دلچسب و خوب است‪.‬‬ ‫انجــا در ســاخته مازیــار میــری‪ ،‬امیــر عربــی‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس‪ ،‬انچنان خوب ادم های داســتان را به هم‬ ‫مربوط می کند که حذف هر کدام از انها حتما به اصل ماجرا‬ ‫لطمه می زند اینجا اما در نقطه کــور هر کدام از کاراکترها‬ ‫یا داستان ها هم که نباشــند چندان اتفاقی برای فیلم رخ‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫نقطه کــور؛ یک درام اجتماعی اســت که در بســتر‬ ‫خانواده اتفاق می افتد و با عنصر شک و خیانت گره خورده‬ ‫است‪ .‬فیلم ماجرای یک مرد سختکوش را روایت می کند‬ ‫دیدن انها در جشنواره های فیلم فجر برای منتقدان به یک‬ ‫عادت گاه مالل اور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫عشــق های ضربدری‪ ،‬رابطه هــای پنهانی‪ ،‬مردان‬ ‫زن دار و دختــران جــوان‪ ،‬فحش های رکیک و اشــارات‬ ‫جنسی چاشنی فیلم های اینچنینی است‪ .‬به هر حال تغییر‬ ‫رنگ فیلم از میانه داستان نشان از پایان خوش اب ورنگ‬ ‫زندگی هنرمندی دارد که رو به اضمحالل اســت و استعاره‬ ‫از موقعیت ابهام امیزی که در ماجــرای قتل «حنا» اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫دقت کارگــردان در ســکانس‬ ‫بازســازی صحنه قتل ستودنی است‬ ‫چراکــه خشــن ترین صحنــه فیلــم‬ ‫را به خوبی فقــط با روایــت «حنا» از‬ ‫چگونگی ارتکاب جرم و بدون نشان‬ ‫دادن مقتــول بــه خوبی بــه تصویر‬ ‫کشیده است‪ .‬شرایط موجود در جامعه‬ ‫امــروز ما کــه دچــار ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی نظیــر قتل هــای خیابانی‬ ‫و خانگــی به دســت اشــرار اســت‪،‬‬ ‫جست وجو گری در جزئیات دهشتبار‬ ‫قتل ها را به شدت افزایش داده است‬ ‫تا جاییکه برای دیدن صحنه اعدام در‬ ‫مالعام سحرگاهان در میادین اجرای‬ ‫حکم حاضر می شــوند و حتی از این‬ ‫صحنه هــا فیلمبرداری کــرده و ان را‬ ‫منتشر می کنند‪.‬‬ ‫در این شــرایط ســیدی ترجیح‬ ‫می دهد این صحنه را با نشانه ها به تصویر بکشد‪ .‬کاری که‬ ‫متاســفانه در بقیه موارد به ان توجهی نکرده است‪ .‬با این‬ ‫همه صحنه هایی مانند کتک زدن «حنــا» که مکرر تکرار‬ ‫که کیلومترها دور تــر از خانــواده اش کار می کند تا خرج‬ ‫زندگــی اش را تامین کند‪ .‬شــخصیت اول فیلــم یک مرد‬ ‫شــکاک و البته بد دل است و برای این شــکش هر کاری‬ ‫می کند‪ .‬همسرش را جلوی چشــم اعضای فامیل زیر باد‬ ‫کتک می گیرد و ابایی ندارد از اینکه خیانت همســرش را‬ ‫فریاد بزند هم جلوی پیرزن همســایه با صــدای بلند و هم‬ ‫جلوی برادر و خواهر خودش‪.‬‬ ‫از نگاهــی دیگــر در ایــن فیلم«هانیه توســلی» با‬ ‫بازی خوب خود یک زن فداکار را به تصویر می کشد که با‬ ‫کمبودهای زندگی ساخته و در دوری همسر به سختی دو‬ ‫کودک خویش را با ابروداری بزرگ می کند‪،‬اما مرد که سابقه‬ ‫رفتارهای جنون امیز عصبی دارد درســت در روز بازگشــت‬ ‫از سفر نمایش خشــونت باری را بروز می دهد که می تواند‬ ‫عامل فروپاشی هر زندگی مشترکی باشد‪ .‬این فیلم در واقع‬ ‫روایت ‪ ۲۴‬ساعت زندگی مردی است که با یک دنیا حسرت‬ ‫و درد به خانواده پناه اورده و با حسرتی بیشتر خانه را زودتر‬ ‫از موعدش ترک می کند‪.‬‬ ‫نویسنده به تقلید از ســعادت اباد به بهانه تولد دختر‬ ‫خانــواده اعضــای فامیــل را دور هم جمع می کنــد و این‬ ‫دورهمی فامیلی همراه می شود با دروغ فرزند کوچک این‬ ‫خانواده درباره حضور یک مرد غریبه در خانه ان هم در زمان‬ ‫غیبت پدرش‪ .‬این البته تنها نکته شــک برانگیز داســتان‬ ‫نیست‪ .‬شخصیت اول این فیلمنامه به حساب و کتاب های‬ ‫خانه هم شک دارد‪ .‬او در محاســبه و بازبینی مخارج خانه‬ ‫متوجه کمبود مبلغی پول می شود و همین باعث می شود که‬ ‫او مشکوک تر از همیشه به همسرش نگاه کند‪.‬‬ ‫ی چند خانواده بدبخت‬ ‫گلستانه در واقع در این دور هم ‬ ‫را کنار هم جمع کرده اســت‪ .‬خواهر خانواده در حالی که‬ ‫فرهنگ‬ ‫می شــود یا خشــونت های لفظی و به کاربــردن فحش ها‬ ‫و کلمات نامناســب از جمله مواردی اســت که باید در ان‬ ‫تامل کرد‪.‬‬ ‫ســعید گرامی‪« :‬هومن ســیدی» در فیلم سینمایی‬ ‫جدیدش «خشم و هیاهو» سبکی جالب به شیوه سینمای‬ ‫اروپا اتخاذ کرده و مــا را به فضای فیلم هــای «هانکه» و‬ ‫«تارکوفســکی» می برد؛ فضایی که به درون شخصیت ها‬ ‫می رود و زوایای پنهــان انها را به تصویر می کشــد‪ .‬قصه‬ ‫فیلم سینمایی «خشم و هیاهو» ســیر خطی ندارد و مدام‬ ‫دســتخوش تغییر قرار می گیرد‪ .‬داســتان‪ ،‬روایت نســبتا‬ ‫پیچیده ای دارد؛ مطابق بخشی از فیلم که از زبان «خسرو»‬ ‫روایت می شود‪« ،‬حنا» قاتل است؛ اما وقتی حنا داستان را‬ ‫تعریف می کند‪ ،‬خسرو تمام انگیزه های قتل را دارد‪ .‬همین‬ ‫باعث می شود تا اواسط فیلم‪ ،‬مخاطب متوجه اصل داستان‬ ‫نشود و نتواند پایان ان را حدس بزند‪.‬از سویی البته حقیقت‬ ‫در فیلم مبهم است‪ .‬نمی توان قطعیت پیدا کرد که چه کسی‬ ‫قاتل اســت؛ همان طور که نمی تــوان از ذهن پرهیاهوی‬ ‫شخصیت هایش سردراورد‪.‬‬ ‫تالش مخاطب بــرای کشــف داســتان و ارتباط با‬ ‫شــخصیت ها‪ ،‬خشــم و هیاهوی درونی او را برمی انگیزد‪.‬‬ ‫دقیقا جایی که باید حرف زد‪ ،‬سکوت فریاد می کشد و این را‬ ‫کارگردان با ظرافت و دقت به نمایش گذاشته است‪.‬اما شاید‬ ‫مالل اورترین نکته این فیلم‪ ،‬دستمایه تکراری این روزهای‬ ‫سینمای ایران ــ یعنی خیانت و رابطه جنسی خارج از عرف ــ‬ ‫باشد‪ .‬گویی فیلمسازان ما ســوژه دیگری برای اثار هنری‬ ‫خود ندارند! به لحاظ فنی‪ ،‬می توان گفت که هومن سیدی‬ ‫اثر قابل قبولی تولید کرده است‪ .‬وجود چنین کارگردانی در‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬در صورت داشتن فیلمنامه های پر محتوا‬ ‫و سالم‪ ،‬می تواند به ارتقای ســطح هنری فیلم های ایرانی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫درباره «نفس» ابیار‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫نمی دانم چرا یــاد گرفته ایم به دیــده ترحم به برخی‬ ‫فیلم ها نــگاه کنیــم‪ .‬به عنوان مثــال اگر یــک فیلمی در‬ ‫پایین ترین سطح کیفی قرار دارد و هرگز در حد و اندازه های‬ ‫جشــنواره مهمی مثل فیلم فجر نیســت بالفاصله با ارفاق‬ ‫نسبت به نویسنده یا کارگردانش اظهارنظر می کنیم‪ .‬حتی‬ ‫گاهی از این برچســب اســتفاده می کنیم؛ «فیلم شریفی‬ ‫بود‪».‬‬ ‫در مورد فیلم نرگس ابیــار باید بگویم «نفس» نه تنها‬ ‫فیلم سطح پایینی به شمار می رود بلکه اتفاقا فیلم شریفی‬ ‫هم نیست‪ .‬شاید بهتر است نرگس ابیار درباره این موضوع‬ ‫توضیح بدهد کــه چگونه بعد از شــیار ‪ 143‬با ان ســاخت‬ ‫دلنشینش تا این حد در عرصه فیلمســازی عقبگرد داشته‬ ‫اســت؟ اصال نمی خواهیم فیلم ابیار را به برخی رفتارهای‬ ‫سیاسی وی نســبت بدهیم و بگوییم برخی جریان ها سعی‬ ‫کردند از برند کارگردانی که با شیار ‪ 143‬خوش درخشید به‬ ‫نفع خودشان بهره ببرند‪ .‬اما واقعیت این است که اگر قرار‬ ‫باشــد حرف های خانم کارگردان درباره شــیار ‪ 143‬را مرور‬ ‫کنیم باورش کمی سخت می شــود‪ .‬به خصوص وقتی در‬ ‫جایی از فیلم طعنه ای ظریف هم نثار جبهه و جنگ می شود؛‬ ‫«جنگ هم جنگ های قدیم!»‬ ‫اما مهم ترین اتفاقات فیلم نفس چیست؟ بهتر است‬ ‫در مورد مهم ترین ایتم یک فیلم صحبت کنیم؛ قصه‪ .‬فیلم‬ ‫ابیار قصه ندارد‪ .‬حتی اگر خودت را مجاب کنی و بتوانی تا‬ ‫تیتراژ پایانی را هم ببینی باز هم این سوال به ذهنت خطور‬ ‫می کند که قصه نفس چه بود؟ نفس بر خالف شــیار ‪143‬‬ ‫اصال قصه ندارد‪ .‬بازی اغراق امیز پانته ا پناهی ها در نقش‬ ‫مادربزرگ یک جاهایی شیرین و بیشتر جاهای فیلم اضافه‬ ‫کاری اســت‪ .‬ابیار در نفس قصد دارد چنــد مقطع تاریخی‬ ‫حساس را نشان دهد‪« .‬نفس» روایتی است از زندگی چهار‬ ‫کودک با نام های بهار‪ ،‬نادر‪ ،‬کمال و مریم؛ کودکانی که به‬ ‫همراه پدرشان غفور و مادربزرگ خود در دهه ‪ ۵۰‬خورشیدی‬ ‫نفس می کشــند‪ .‬دنیای ایــن کودکان دنیایی اســت پر از‬ ‫رویاهای زیبای کودکانه که قرار است رنگ حقیقت به خود‬ ‫بگیرد اما این اتفاق رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫تغییر؛ نگاه ابیار به موضوع تغییــر در فیلمش کامال‬ ‫ســطحی اســت‪ .‬انجا که قبل از انقالب پدرخانواده یعنی‬ ‫غفور را با موهای بلند و اتو کشیده می بینیم اما وقتی جنگ و‬ ‫جبهه از راه می رسد غفور شمایل دیگری پیدا می کند‪ .‬تغییر‬ ‫را اینگونه دیدن ساده انگاری نیست؟ برخی قضاوت های‬ ‫ابیار اما نه تنهــا از انقالب مقدس ‪ 57‬دفــاع نمی کند بلکه‬ ‫باعث می شود مخاطب یک جاهایی نســبت به فیلم گارد‬ ‫بگیرد‪ .‬ابیار ســعی دارد بگوید قبل از انقــاب در مدارس‬ ‫ابتدایی بچه ها با خط کش های اهنی و شلنگ های ضخیم‬ ‫به بدترین شــکل ممکن تنبیه می شــدند در حالی که همه‬ ‫می دانیم در دهه ‪ 60‬نیز مدارس ما دچار چنین بحرانی بود‪.‬‬ ‫برخی معلم ها با خشونت با دانش اموزان رفتار می کردند اما‬ ‫به مرور این تنبیه های ســخت جای خود را به اموزش داد و‬ ‫تشــویق و مدارا جایش را گرفت‪ .‬می خواهم بگویم وقتی‬ ‫می خواهیم از انقــاب دفاع کنیم نباید به ســطحی ترین‬ ‫شکل ممکن این کار را انجام بدهیم و البته تاریخ را تحریف‬ ‫کنیم‪ .‬بد دفاع کــردن از انقالب همان قــدر افت دارد که‬ ‫حمله به ان‪ .‬حال انکه بعید به نظر می رسد دغدغه ابیار در‬ ‫فیلم نفس چنین موضوعی باشد‪ .‬انجا که در محفل قران‬ ‫«نفس» غیر از سوره توحید سوره دیگری را حفظ نیست و به‬ ‫همین دلیل از سوی معلم قران خود به بدترین شکل ممکن‬ ‫مورد شماتت و تنبیه قرار می گیرد‪ .‬نکته دیگری که عجیب‬ ‫است و اصال به کلیت فیلم نمی چسبد حضور «غربتی» ها‬ ‫در فیلم است‪.‬‬ ‫اگر غربتی ها در این فیلم نبودند چه اتفاقی می افتاد؟‬ ‫اساســا بســیاری از پالن ها در این فیلم به گونه ای اســت‬ ‫که مخاطب احســاس می کند هنوز به اصل قصه نرسیده‬ ‫اســت و باید به ادامه فیلم توجه کند‪ .‬اما هر چقدر که فیلم‬ ‫ادامه پیدا می کند با خودت می گویی ابیــار باالخره در چه‬ ‫نقطه ای رضایت می دهد که نفس را تمام کند؟ نفس فاصله‬ ‫چشمگیری با شیار ‪ 143‬دارد‪ .‬ضمن اینکه چرخش نرگس‬ ‫ابیار در القای برخی مفاهیم نیز امر روشنی است‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫شوهرش به دلیل کالهبرداری فراری است‪ ،‬انگشترش را‬ ‫می فروشد تا برای کادوی تولد فرزند برادرش تبلت بخرد‪،‬‬ ‫برادر خانواده که از کار اخراج شده به همراه همسرش قرار‬ ‫است برای تفریح راهی دبی شود و به یکباره از اواسط فیلم‬ ‫یک خانم هم وارد داســتان می شود که پدر خانواده وقتی‬ ‫برای برگرداندن فرزندان او راهی خیابان ها می شود متوجه‬ ‫می شود که یک زن فالگیر است که اگر الزم باشد شب ها‬ ‫هم در خانه مشتریانش می ماند!‬ ‫در این فیلــم که در لوکیشــن «من دیه گــو مارادونا‬ ‫هستم» ساخته شــده اگر از بازی زیبا و درخور توجه ناهید‬ ‫( هانیه توســلی) و نادر (کیائی) که با ایجاد موقعیت های‬ ‫طنز کشش الزم را برای دیدن ادامه این فیلم خسته کننده‬ ‫بوجود می اورند‪ ،‬بگذریم‪ ،‬فیلــم حرفی برای گفتن ندارد‪،‬‬ ‫کما اینکه با خروج نادر از روند داســتان‪ ،‬فیلم عمال پایان‬ ‫می پذیرد و کارگــردان هم که نتوانســته ادامــه ای برای‬ ‫داستان فیلم خود که همانند یک تئاتر‪ ،‬کل حوادث ان در‬ ‫یک خانه و محیط بسته شکل گرفته‪ ،‬بیابد‪ ،‬سر و ته فیلم‬ ‫را سریعا هم می اورد‪.‬‬ ‫از نقاط ضعف تازه ترین ساخته مهدی گلستانه بازی‬ ‫«محمدرضا فروتن» است‪ .‬ستاره چند سال پیش سینمای‬ ‫ایران در این فیلم چیزی جز تکرار ندارد‪ .‬این تکرار او البته‬ ‫این بار نه جذابیت دارد و نه کشــش‪ .‬گلســتانه خواســته‬ ‫شجاعت به خرج داد و رک و صریح برخی چالش های امروز‬ ‫جامعه ما را روایت کند‪.‬‬ ‫او اما به این مســاله توجه نکرده که روایت او از این‬ ‫ماجرا ان قدر تکراری است که اگر ایده و نوع اور ی در اجرا‬ ‫نداشته باشد سرنوشت خوبی نخواهد داشت؛ نه در گیشه‬ ‫و نه در کارنامه هنری کارگردان!‬ ‫یک عقبگرد محسوس‬ ‫‪69‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫برای فتح گیشه‬ ‫‪8‬‬ ‫درباره فیلم بارکد‬ ‫بارکد داســتان دو دوســت به نام های حامد (با بازی‬ ‫بهرام رادان) و میالد (با بازی محسن کیایی) است که در‬ ‫سودای رسیدن به پول هر کاری می کنند که پر از لحظات‬ ‫کمیک اســت‪ .‬در طول قصه ای که حامد تعریف می کند‬ ‫بیش از پنج‪ ،‬شش خرده داستان وجود دارد که به صورت‬ ‫معکوس روایت می شوند یعنی اولین داستان متعلق است‬ ‫به اینکه حامد‪ ،‬نازی (با بازی سحر دولتشاهی) را از دست‬ ‫می دهد و سپس همین طور داستان پس و پیش می شوند‬ ‫تا بازگردیم بــه اولین قصه و به هم رســیدن حامد و میالد‬ ‫پس از چند سال‪.‬‬ ‫بهرام رادان و محسن کیایی در به نمایش گذاشتن‬ ‫دو شخصیت به ظاهر کودن خوب عمل می کنند و تماشاگر‬ ‫را تا به انتها در این پارادوکس همراه می کنند‪ .‬داستان فیلم‬ ‫درباره این دو رفیق مسیر خاص تبدیل شدن انها از دو ادم‬ ‫ســاده دل و معمولی به دو خالفکار را به تصویر می کشــد‬ ‫‪9‬‬ ‫در ستایش بخشش‬ ‫درباره فیلم النتوری‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪70‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫بی انصافی بود‪ .‬به نظــرم بی انصافی بود که النتوری‬ ‫فقط در بخش بهترین تدوین نامزد دریافت سیمرغ شود‪.‬‬ ‫فیلم درمیشــیان از این حیث که به موضوع اسیدپاشی ها‬ ‫پرداخته بود فیلم شــریفی بــود‪ .‬فیلمی کــه فاصله میان‬ ‫بخشش یا انتقام را نه با کالم و کلیشه که با تصویر و سکوت‬ ‫نشان داد‪ .‬دو ماجرای متفاوت قرار بود یک گروه تبهکار را به‬ ‫دختری برساند که همه زندگی اش کارش بود‪ .‬کار این دختر‬ ‫چه بود؟ او یک فعال اجتماعی بود‪ .‬خواستار تساوی حقوق‬ ‫مرد و زن در جامعه ایرانی بود اما بیشترین وقت خود را صرف‬ ‫رضایت گرفتن از خانواده مقتولین می کرد‪ .‬خانواده هایی‬ ‫که اتفاقا قهرمان قصه را از خانه شــان بیرون می انداختند‬ ‫و بر سرش فریاد می کشیدند که تو به جای ما نیستی‪ ،‬پس‬ ‫نمی توانی از ما بخواهی که از قصاص قاتل بگذریم‪ .‬این‬ ‫ماجرا موازی با قصه تک تــک ادم های گروه تبهکار پیش‬ ‫می رفت‪ .‬گروهی که بعد از دور هم جمع شدن و انجام چند‬ ‫ماموریت مشترک و موفق تصمیم گرفتند نام گروه شان را‬ ‫النتوری بگذارند‪ .‬یکی از چهره های اصلی النتوری اما در‬ ‫جریان تعقیب و گریز وارد شــهر کتابی می شود که از قضا‬ ‫دختر قصه نیز در انجا مشــغول کتاب خواندن است‪ .‬فیلم‬ ‫وارد مرحلــه جدیدی می شــود‪ .‬نوید محمــدزاده یا همان‬ ‫کســری همه زندگی اش می شود یک عشــق یک طرفه‪.‬‬ ‫دختر که نامش مریم است اما دغدغه های دیگری دارد‪ .‬او‬ ‫می خواهد به مرور به کسری بگوید که او را به عنوان همسر‬ ‫نخواهد پذیرفت‪ .‬به او نه می گوید‪ .‬نه یک بار بلکه چند بار‬ ‫اما کسری دیگر به جنون رسیده‪ .‬قدم اخر این عاشق دیوانه‬ ‫اما تکان دهنده است؛ اسیدپاشی‪.‬‬ ‫فیلم درمیشیان هر قدر که رو به پایان می رود دیدنی تر‬ ‫می شود‪ .‬خیلی کم پیش می اید که النتوری از ریتم بیفتد‪.‬‬ ‫کامال روشــن اســت که روی تک تک پالن ها تمرین ها و‬ ‫نمونه های بیرونی دیده شده و بازیگران این فیلم با قابلیتی‬ ‫کم نظیر فضای النتوری را برای مخاطب تصویر می کنند‪.‬‬ ‫یکــی از تکان دهنده ترین صحنه های فیلم امــا به زندان‬ ‫برمی گردد‪ .‬انجا که قرار است مریم‪ ،‬کسری را قصاص کند‪.‬‬ ‫مریمی که تا قبل از این ماجرا همه زندگی اش این بود که از‬ ‫خانواده های مقتول ها رضایت بگیرد خود فریاد می کشــد‬ ‫که جز به قصــاص رضایت نمی دهم‪ .‬مریم امــا به ارمانی‬ ‫که برایش هزینه داد پایبند باقی ماند‪ .‬چشم هایش ترکید و‬ ‫لب هایش سوخت اما در لحظه اخر بخشید و انتقام نگرفت‪.‬‬ ‫شــاید تکان دهنده ترین دیالوگ فیلم درمیشیان که بسیار‬ ‫خوش ساخت است صحنه پایانی النتوری است‪ .‬انجا که‬ ‫مریم می گوید می خواهم بلند شوم‪ .‬حاال راحت تر می توانم‬ ‫رضایت بگیــرم‪ .‬بی انصافی بود که فیلمی بــا این درجه از‬ ‫کیفیت که قصه تازه ای را روایت می کرد از بخش های مهم‬ ‫جایزه دور بماند‪ .‬هر چند کنایه های سیاســی درمیشیان به‬ ‫النتوری اسیب زد و بدون کنایه ها و تمرکز بیشتر روی قصه‬ ‫اصلی یعنی اسیدپاشی می توانست فیلم به مراتب بهتری‬ ‫را تولید کند‪.‬‬ ‫گفت وگو با سهیل بیرقی‪ ،‬کارگردان‬ ‫فیلم سینمایی «من»‪:‬‬ ‫به کسی نمی گویم‬ ‫بیاید فیلم را ببیند‬ ‫پیش از اینکه درباره فیلم با تکیه بر منطق درونی‬ ‫اثر صحبت کنیم‪ ،‬به یکی از گفته های شما اشاره‬ ‫می کنم که گفته بودید اصراری ندارم برای اینکه‬ ‫مخاطب این فیلم را ببیند‪ .‬می خواستم علت این‬ ‫موضع تان را بپرسم‪.‬‬ ‫البته این حرف من به این معنی نیست که دوست‬ ‫ندارم کسی فیلم را ببیند‪ .‬اتفاقا برعکس خیلی دوست دارم‬ ‫مخاطبان این فیلم هرچه بیشــتر و بیشتر شوند‪ .‬نکته این‬ ‫است که می گویم هیچ وقت به کسی نمی گویم برود فیلمم‬ ‫را ببیند‪ .‬قبال هم این را گفته ام که فیلم ساخته شده و دیگر‬ ‫هر توضیحی در مورد ان درســت نیست‪ ،‬مخصوصا اگر از‬ ‫جانب کارگردان باشد‪.‬‬ ‫یعنی تلویحا می خواهید بگویید که نمی خواهید‬ ‫فرهنگ‬ ‫که جامعه و چالش های اجتماعی روز در این مســیر نقش‬ ‫مهمی دارند‪.‬‬ ‫از این زاویه اگر به پنجمین اثر ســینمایی مصطفی‬ ‫کیایی نگاه کنیم می توانیم خیلی راحــت بگوییم که این‬ ‫فیلم داستانی خوب و کمیک دارد که به علت ساختار روان‬ ‫و مناســبش می تواند تا انتها مخاطب را روی صندلی اش‬ ‫راضی نگــه دارد‪ .‬فیلمنامه هم روی همــان ریلی حرکت‬ ‫می کند که «خط ویژه» و یا حتــی «عصر یخبندان» روی‬ ‫ان حرکت می کرده است‪ .‬این فیلم تالش کرده تا به مفاسد‬ ‫اقتصادی از زاویه دید مصطفی کیایی نگاه کند‪ .‬او در این‬ ‫خرده داستان ها زندگی ادم هایی را روایت می کند که تمام‬ ‫وقتشان را برای نقشه کشــیدن می گذرانند؛ برای اینکه با‬ ‫قرار گرفتن در قالب شخصیت های قالبی به کالهبرداری‬ ‫از افراد پولدار بپردازند‪.‬‬ ‫اینجــا البتــه برخالف خط ویژه کســی قرار نیســت‬ ‫نقش رابین هود را بازی کند و از پولدارهــا گرفته و به فقرا‬ ‫و نیازمنــدان بدهد‪ .‬اینجا انــگار همــه می خواهند انتقام‬ ‫نداشته هایشــان را بگیرند‪ .‬این البته همه ماجرا نیســت‪.‬‬ ‫شــخصیت اول فیلم تمام تالشــش را می کنــد که بگوید‬ ‫ادم این چنینــی مثل او ســطح کالهبرداری هایشــان به‬ ‫ادم هایی مثل همان فردی که پدرش برای او کار می کرده‪،‬‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫مصطفــی کیایــی قصــه اش را از دل شــهر روایت‬ ‫می کند‪ .‬بله‪ ،‬او یک فیلم خوب ساخته است اما این فیلم‬ ‫فقط برای یک بار دیدن است و فتح گیشه نه فتح سینما!‬ ‫اگر بنا بر نقــد این فیلم و دیــدن نقطه ضعف هایش‬ ‫باشد حتما اولین مســاله «انتخاب بازیگران» است‪ .‬این‬ ‫ضعف بیش از همه در ســحر دولتشــاهی دیده می شود‪.‬‬ ‫او هیچ رقمه بــه این فیلم نمی چســبد‪ .‬یعنــی هرقدر که‬ ‫دولتشــاهی در عصر یخبندان باور پذیــر‪ ،‬ترحم برانگیز و‬ ‫شایسته بهترین بازیگر نقش مکمل از جشنواره قبل است‪،‬‬ ‫اینجا در بارکد خیلی سخت می توان «نازی» را باور کرد‪ .‬او‬ ‫هیچ یک از خصوصیات این نقش را ندارد‪.‬‬ ‫این باور ناپذیری به همین اندازه در مورد پژمان بازغی‬ ‫هم صدق می کند‪ .‬او ظهور های عجیب و غریبی در فیلم‬ ‫دارد‪ .‬یک جا دسته بسته و اسیر است و در یک نگاه به دو‬ ‫ادم غریبه اعتماد می کند و یکباره فاش می کند که پلیس‬ ‫اســت و این راز را سال ها مخفی نگه داشــته و حاال زمان‬ ‫افشای هویت است! بعد همین پلیس از یک دخمه و نه از‬ ‫اداره پلیس پیدایش می شود و با اصرار راضی می شود که‬ ‫درباره کار حرف بزنید‪ ،‬مخصوصــا که کارگردان‬ ‫هم هستید؟‬ ‫واقعیتش این است که من اگر حرفی داشته ام در‬ ‫فیلمم گفته ام و اگر درباره فیلم حرفی مانده باشد و در فیلم‬ ‫نگفته باشم‪ ،‬این یعنی فیلم ناقص است‪.‬‬ ‫خب حاال اگر حرف نزنید به این معنی اســت که‬ ‫دست کم از نظر خود شما فیلم کامل است؟‬ ‫منظور من این اســت کــه حرف هایی کــه درباره‬ ‫موضوع فیلم و در این فیلم قرار بوده بزنم‪ ،‬در فیلم گفته ام‪.‬‬ ‫اضافــه بر ان حرف تــازه ای بــرای گفتن ندارم‪ .‬اما شــما‬ ‫می توانید درباره فیلم نقد داشته باشید‪ .‬این یک حرف دیگر‬ ‫اســت‪ .‬ما می توانیم درباره انچه فیلــم می خواهد بگوید و‬ ‫انچه در عمل می گوید کلنجار داشته باشیم‪.‬‬ ‫تعریف خودتان از فیلمی که ساخته اید چیست؟‬ ‫واقعیتش این اســت که بر خالف برخــی دیگر از‬ ‫همکارانم در این حوزه‪ ،‬االن که فیلم را می بینم حس خوبی‬ ‫به ان دارم‪ ،‬یعنی اینکه حالم خوب است از اینکه کار به پایان‬ ‫رســیده و تبدیل به یک فیلم شده اســت که قصه و روایتی‬ ‫متناسب با انچه من خواسته ام دارد‪ .‬خب البته کار برای من‬ ‫و البته همه دیگر همکاران‪ ،‬زحمت فراوانی داشت و شاید‬ ‫یکی از دالیلی که باعث حس خوب من نسبت به این فیلم‬ ‫شده همین است که با زحمت های بسیار سرانجام توانستیم‬ ‫یک کار قابل پذیرش در جشنواره ارائه کنیم‪.‬‬ ‫روایت شــما در تعریف کردن قصــه در این فیلم‬ ‫روایت خاصی است‪ ،‬نمی گویم خوب یا بد‪ ،‬منظور‬ ‫خاص بودن روایت اســت‪ .‬برخــی معتقدند که‬ ‫ضعف داستان موجب شده است تا روایت به یک‬ ‫نوع گسسته باشد‪.‬‬ ‫البتــه باید در نظر داشــته باشــید که منظــور این‬ ‫منتقدان از ضعف داستانی به کدام بخش داستان مربوط‬ ‫است در این فیلم همان طور که بارها گفته ام قرار نیست کار‬ ‫داستان به گره گشایی برسد‪ .‬در واقع این فیلم یک روایت‬ ‫معکوس دارد‪ .‬اصوال روابط متقابل قهرمان و ضد قهرمان‬ ‫در شــیوه روایت فیلم یک روایت معکوس اســت و در این‬ ‫لحن و حرکت گره افکنی و حوادث حذف می شود‪.‬‬ ‫در این فیلم ما شاهد حذف ضدقهرمانی می شویم که‬ ‫در امتداد رعایت نکردن لوکیشــن ها صورت می گیرد‪ .‬در‬ ‫این فیلم نقبی بر زندگی اجتماعی و فردی افرادی می زنیم‬ ‫که شــبیه هیچ فیلم دیگری نیست‪ .‬شــاید به همین دلیل‬ ‫باشد که تازگی روایت در این فیلم باعث شود برخی منتقدان‬ ‫براساس مکانیزم های موجود در روایت فیلم ها نتوانند این‬ ‫فیلم را تفسیر کنند‪.‬‬ ‫اصال بایــد بگویم که بالتکلیفــی در این فیلم وجود‬ ‫ندارد چون ما کمترین تغییرها را در جریان تولید داشتیم و با‬ ‫برای نجات جان میالد کمک کند‪ .‬حاال اگر از صحنه های‬ ‫عجیب و غریب تیراندازی در قبرســتان ماشــین بگذریم‬ ‫ظهور عجیب او در پایان بندی فیلم هم قابل توجه است‪.‬‬ ‫یا مثال می توان با نهایت جســارت این حــرف را در مورد‬ ‫کیانیان هم زد‪ .‬واقعیت این اســت که رضــا کیانیان هیچ‬ ‫تازه و بکری به این ساخته کیایی نداده و سوال این است‬ ‫که اگر هر کس دیگری غیر از او این نقش را بازی می کرد‬ ‫چه ضربه ای به فیلم می خورد؟‬ ‫از انتخــاب بازیگــران کــه بگذریــم ارتبــاط ایــن‬ ‫خرده داستان ها با داستان اصلی باید مورد نقد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به یک معنا می توان گفت که فیلمنامه اگر چه وقت زیاد و‬ ‫خوبی روی دیالوگ ها گذاشته و توانسته پینگ پونگ های‬ ‫خوبی در این راستا تهیه کند اما در سطح باالتر یعنی ارتباط‬ ‫دادن این خرده داستان ها با داستان اصلی تالش چندانی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫با همه این نقدها می توان گفت که کیایی فیلم خوبی‬ ‫ساخته اســت‪ .‬یک فیلم خوب برای سرگرمی که حتما در‬ ‫گیشــه موفق خواهد بود‪ .‬او فیلمش را بــا قواعد و ذائقه‬ ‫این روزهای کسانی ســاخته که حاضرند به سینما بروند و‬ ‫فیلم ببینند!‬ ‫‪10‬‬ ‫فیلــم ســینمایى «من»‬ ‫اولین ســاخته ســهیل بیرقی‬ ‫اســت‪ .‬کارگردانی که تجربه‬ ‫دســتیار اولــی و برنامه ریزی‬ ‫بــرای کارگردان هایــی مثــل‬ ‫عبدالرضا کاهانی‪ ،‬واروژ کریم‬ ‫مســیحی‪ ،‬رســول صدرعاملی‪ ،‬بهرام توکلی و حسن‬ ‫فتحــی را در کارنامــه کاری اش دارد‪ .‬بیرقــی اولیــن‬ ‫فیلمــش را براســاس فیلمنامه اى از خــودش جلوی‬ ‫دوربین برد و البته از حضور عبدالرضا کاهانی به عنوان‬ ‫مشاور برای ساخت فیلمش استفاده کرد‪ .‬لیال حاتمی‬ ‫ با بازى بســیار متفاوت در «من» نقش قهرمان فیلم‬ ‫را بــازی می کند‪ ،‬شــخصیت «اذر» یــک زن مدرن و‬ ‫امروزی‪ ،‬ساختارشــکن و ضد قانون اســت‪ .‬احتماال‬ ‫در «من» و با شــخصیت «اذر» تصویر تازه ای از لیال‬ ‫حاتمی خواهیم دید‪ ،‬تصویری که توان بازیگری او را‬ ‫این بار در ایفای نقش زن های ناارام نشــان می دهد‪.‬‬ ‫طبق شنیده ها فیلم گرچه در فضای رئال با ساختاری‬ ‫کالسیک ساخته شــده اما لحن میانه ای دارد و خیلی‬ ‫هم جدی نیست‪ .‬بهنوش بختیارى نیز در این فیلم با‬ ‫نقش و گریم بسیار متفاوتى ظاهر شده است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫فیلمنامه کامل به تولید این فیلم رفتیم‪.‬‬ ‫نکته جالب توجــه در این فیلم قــرار گرفتن لیال‬ ‫حاتمی در کنار بهنوش بختیاری بود‪ .‬شاید کمتر‬ ‫کسی تصور می کرد به علت جنس و فرمت بازی‬ ‫این دو بازیگر‪ ،‬یک کارگردان بخواهد هر دو انها را‬ ‫برای بازی در یک فیلم دعوت به کار کند‪.‬‬ ‫لیال حاتمــی به عنوان یک بازیگــر با تجربه و برند‬ ‫در سینمای ایران همیشــه توانسته است به بهترین شکل‬ ‫ممکن از پــس نقش هایی کــه پذیرفته‪ ،‬براید‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگر باید بگویم که من به شخصه بازی بهنوش بختیاری‬ ‫را به عنوان یک کاراکتر سینمایی دوست داشته ام‪ .‬جنس‬ ‫کار او طراوت الزم برای نقش را بــه خوبی تامین می کند‪.‬‬ ‫انتخاب این دو بازیگر در کنار یگدیگر در یک فیلم می تواند‬ ‫فضای دو حســی بســیار قدرتمندی در کار ایجــاد کند که‬ ‫بخش مهمی از فضاسازی و پیشبرد قصه را به دوش گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫معمای کفاشیان‬ ‫تازه ترین موضع گیری های علی کفاشیان حکایت از نیامدنش به انتخابات‬ ‫فدراســیون فوتبال دارد‪ .‬اما چه کسی اســت که نداند رئیس فدراسیون‬ ‫فوتبال در مواقع بحرانی نقشه های متفاوتی برای رسیدن به اهدافش دارد‬ ‫و شاید در دقیقه نود برگ برنده اش را رو کند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫تی‬ ‫تر‬ ‫یک‬ ‫علیکفاشیاناستعفامی دهد؟‬ ‫حلقهمحاصرهتنگ ترمی شود‬ ‫ورزش‬ ‫‪72‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫علی کفاشیان شاید ســخت ترین روزهای مدیریتی‬ ‫خود را پشت سر می گذارد‪ .‬او به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‬ ‫که بدون توجه به منافع فوتبال ملی موضع حمایت از شیخ‬ ‫سلمان را اتخاذ کرده است؛ این رئیس بحرینی ‪ AFC‬اخیرا‬ ‫تحت فشــار ســعودی ها این گونه رای داده که نمایندگان‬ ‫فوتبال ایران در لیگ قهرمانان اســیا حق میزبانی در خانه‬ ‫را ندارند و برای بازی های تیم های ایرانی با سعودی ها باید‬ ‫زمینی بی طرف تعیین شــود‪ .‬با این حال کفاشــیان تاکید‬ ‫می کند که فدراســیون فوتبال ایران در انتخابات ریاست‬ ‫فیفا به شــیخ ســلمان رای خواهد داد‪ .‬اعالم حمایتی که‬ ‫ظاهرا هیچ فایــده ای برای فوتبال ملی ما همراه نداشــته‬ ‫است‪ .‬این همه ضعف های علی کفاشــیان نیست‪ .‬او که‬ ‫بالفاصله پس از انتشــار گزارش جنجالی کمیسیون اصل‬ ‫نود درباره ان واکنشی منفی از خود نشان داد‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫از سوی محمدعلی پورمختار‪ ،‬رئیس کمیسیون اصل نود‬ ‫مجلس شورای اسالمی مورد اتهام قرار گرفت‪ .‬پورمختار‬ ‫در گفت وگو با بخش خبری ‪ 20:30‬باتوجه به واکنش هایی‬ ‫که نسبت به پرونده فســاد در فوتبال وجود داشته و برخی‬ ‫اظهارنظرها گفت‪« :‬مســائل مربوط به فســاد در فوتبال‬ ‫ریشه دارتر از چیزی است که در گزارش قرائت شده وجود‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس فدراسیون فوتبال‬ ‫در خصوص این پرونده تاکید کرد‪« :‬خود علی کفاشــیان‬ ‫متهم ردیف اول این پرونده بوده و باید پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال در محضر مراجع قضایی پاسخگو‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫اما این اظهارات بالفاصله با واکنش علی کفاشیان‬ ‫روبه رو شد‪ .‬رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه شما متهم‬ ‫فساد در فوتبال شده اید‪ ،‬گفت‪« :‬هنوز مشخص نیست‪ .‬ما‬ ‫جوابیه و نامه ای را تهیه می کنیم‪ .‬اینجا دو موضوع مطرح‬ ‫است؛ یا ممکن است چیزهایی بپرسند که جواب می دهیم‬ ‫یا اگر مدارک دارند کــه خالف کرده ایــم قوه قضائیه این‬ ‫موضوع را بررســی می کند‪ .‬انها با هیچ کس شوخی ندارند‬ ‫و برخورد می کنند‪».‬‬ ‫کفاشیان در پاســخ به این ســوال که چرا شما متهم‬ ‫شناخته شده اید‪ ،‬گفت‪« :‬نمی دانم‪ ،‬از انها بپرسید‪ .‬گزارش‬ ‫داده اند و گفته اند ســوءمدیریت داشــته ام‪ .‬حــاال باید به‬ ‫هشت سال پیش برگردند و ببینند قبال چه داشتیم و االن چه‬ ‫داریم‪ .‬اینکه در فوتبال از کجا سوءاستفاده می کنیم‪ ،‬عقلم‬ ‫نمی رســد‪ .‬من زمانی در بانک کار می کردم اما این مسائل‬ ‫مطرح نبود‪».‬‬ ‫وی در پاســخ به ســوالی دیگر مبنی براینکــه ایا این‬ ‫موضوعات کنار گذاشتن شما از فوتبال به صورت محترمانه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬خوشحال می شوم کنار بروم‪ .‬من در‬ ‫هر پستی که بخواهم کمک می کنم و با همه وجود در کنار‬ ‫رئیس و هیات رئیســه اگر بخواهند و پســت داشته باشم‪،‬‬ ‫فعالیت می کنم‪».‬‬ ‫رئیس فدراســیون فوتبال درباره اینکــه ایا می توان‬ ‫کاندیداها را کنار گذاشــت‪ ،‬گفت‪« :‬کنــار نمی گذارند اما‬ ‫گفتم اگر مشکل من هستم و اگر قرار است فوتبال به خاطر‬ ‫من تعلیق شود کنار می روم‪ .‬کفاشیان مهم نیست فوتبال‬ ‫کشــور مهم اســت‪ .‬نمی خواهم به خاطر من بحث تعلیق‬ ‫پیش بیاید‪».‬‬ ‫اما این فقط رئیس کمیســیون اصل نود نیســت که‬ ‫مقابل کفاشــیان ایســتاده و او را به فســاد متهم می کند‪.‬‬ ‫کفاشــیان مخالف سرســخت دیگری هــم دارد؛ محمود‬ ‫گــودرزی‪ .‬وزیــر ورزش این روزهــا در شــرایطی که علی‬ ‫کفاشــیان خود را در چند جبهه مختلف درگیــر می بیند‪ ،‬با‬ ‫اشاره به موضوع تعیین سرپرست برای فدراسیون فوتبال‬ ‫بار دیگر اختالف دیرینه اش با کفاشــیان را کلید زده و این‬ ‫اختالف شــدید را وارد فاز تازه ای کرده است‪ .‬وزیر ورزش‬ ‫درباره سخن کفاشیان که گفته بود اگر گودرزی بگوید در‬ ‫انتخابات فدراســیون شــرکت نکنم‪ ،‬این کار را نمی کنم‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬این قوانین و مقررات اساسنامه و همچنین قوانین‬ ‫‪ AFC‬است که تعیین می کند کفاشیان شــرایط حضور در‬ ‫انتخابــات را دارد یا نــه؛ و هیچ ارتباطی به نظر شــخصی‬ ‫بنده ندارد‪».‬‬ ‫گودرزی تاکید کرد‪« :‬بنده فردی نیســتم که کســی‬ ‫را برای بودن یا نبودن در بخشــی که به بخش بنده مربوط‬ ‫نمی شــود مکلف کنم‪ .‬در نهایــت تکلیف فدراســیون را‬ ‫اساسنامه ان مشخص می کند و امیدوارم اتفاق خوبی برای‬ ‫این فدراسیون در انتخابات ان رخ دهد‪».‬‬ ‫وی در خصــوص سرپرســتی فدراســیون فوتبال با‬ ‫بیان اینکه باتوجه به قوانین ‪ AFC‬وزارت ورزش نمی تواند‬ ‫سرپرســتی برای ان تعیین کند‪ ،‬گفت‪« :‬ما همیشــه تابع‬ ‫قوانین و مقررات هستیم‪ .‬اگر شــرایط و قوانین این اجازه‬ ‫را به ما ندهد به ان ورود نمی کنیم‪ ،‬چرا که اعتقاد داریم هر‬ ‫مساله ای بای د طبق قوانین و مقررات انجام شود‪».‬‬ ‫اختالفات علی کفاشیان با مســئوالن وزارت ورزش‬ ‫اما از چندی پیش شــروع شــد‪ .‬در فاصله زمانــی کوتاه تا‬ ‫انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال؛ اختالفی که حاال به‬ ‫اسناد فساد فدراسیون کفاشیان را‬ ‫ارائه خواهیم کرد‬ ‫گفت وگوی مثلث با رئیس کمیسیون‬ ‫اصل نود مجلس شورای اسالمی‬ ‫اوج خود رســیده و دیگر امکانی برای مخفی نگه داشــتن‬ ‫این مشــکالت وجود ندارد‪ .‬ماندن یا رفتن علی کفاشیان‬ ‫از فدراسیون فوتبال قطعا در حال حاضر مهم ترین دغدغه‬ ‫وزارت ورزش در ارتباط با فدراسیون های ورزشی مختلف‬ ‫در کشور است‪ .‬دوره ریاســت علی کفاشیان دو ماه قبل از‬ ‫زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به اتمام‬ ‫می رسد اما چالش ایجاد شده بر سر چیست که هم مسئوالن‬ ‫فدراسیون فوتبال و هم مسئوالن وزارت ورزش رو به دعوای‬ ‫رسانه ای اورده اند؟‬ ‫اولین عامل اختالف‬ ‫وزارت ورزش اصــرار دارد که با اتمام دوره ریاســت‬ ‫کفاشیان باید برای فدراســیون فوتبال سرپرست انتخاب‬ ‫شود‪ ،‬ان هم فردی جز علی کفاشــیان‪ .‬اما در سوی دیگر‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال تاکید دارد که در این زمینه شخص‬ ‫خاص یا نهاد خاصی(منظور ســجادی یــا وزارت ورزش و‬ ‫جوانان اســت) تصمیم گیرنده نیست و مجمع فدراسیون‬ ‫فوتبال است که رای نهایی را صادر می کند‪ .‬کفاشیان عالوه‬ ‫بر این حتی انتخاب سرپرســت را در مدت زمان دوماهه از‬ ‫اتمام دوره ریاســتش تا انتخابات اتی ریاســت فدراسیون‬ ‫فوتبال قبول ندارد و با متمایز خواندن اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال نسبت به ســایر فدراســیون های ورزشی در کشور‬ ‫می گوید که باتوجه به مدت زمان اندک پیش رو نمی توان‬ ‫در این برهه سرپرست تعیین کرد‪ .‬در این بین سجادی که‬ ‫صحبت هایش در ادامه اورده شده است به صراحت عنوان‬ ‫می کند که نمی توان انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را‬ ‫این گونه برگزار کرد که خود رئیس فدراسیون کاندیدا شود‬ ‫و خودش هم انتخابات را برگزار کند!‬ ‫دومین عامل اختالف؛ ریاست مجمع با گودرزی‬ ‫یا کفاشیان؟‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال‪ ،‬معاون قهرمانی وزیر ورزش‬ ‫و جوانان را شــخص تلقی کرده که همین مســاله واکنش‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫ اختالفات کفاشیان و سجادی علنی شد‬ ‫سجادی را به همراه داشته است‪ .‬اینکه او شخص نیست‬ ‫و معاون وزیر ورزش بوده و از جایــگاه حقوقی خود در این‬ ‫این باره اظهارنظر می کنــد‪ .‬اما در ادامــه جمالت رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال و معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان‬ ‫را بازخوانی می کنیم تا به وضوح متوجه اختالفات موجود‬ ‫شویم‪ .‬کفاشیان گفته ‪« :‬از انجایی که اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال خاص است‪ ،‬تمامی اختیارات ان با مجمع است نه‬ ‫شخصی خاص‪ ،‬بنابراین برای فدراسیون فوتبال سرپرست‬ ‫تعیین نخواهد شد‪ .‬در اساسنامه فدراسیون فو تبا ل عنوان‬ ‫شــده حکم رئیس فدراســیون یــا هر شــخص دیگری را‬ ‫مجمع فدراسیون مشــخص می کند‪ ،‬نه شخصی خاص‪.‬‬ ‫اساسنامه فدراسیون فو تبا ل با اساسنامه سایر فدراسیون ها‬ ‫فرق می کند‪ ،‬در اساســنامه فدراسیون‪ ،‬رئیس مجمع این‬ ‫فدراسیون‪ ،‬رئیس فدراســیون فو تبا ل است‪ ،‬در حالی که‬ ‫در سایر فدراسیون ها‪ ،‬اساسنامه ها به نحو دیگری است و‬ ‫رئیس مجمع انها وزیر ورزش و جوانان است‪».‬‬ ‫کفاشیان این گونه ادامه می دهد‪« :‬درباره فدراسیون‬ ‫فو تبا ل و موضوع سرپرســتی ان‪ ،‬مجمــع تصمیم گیرنده‬ ‫است‪ .‬قرار بود مجمع انتخاباتی اســفندماه برگزار شود که‬ ‫به دلیل برخی از مســائل که باید تعیین تکلیف می شــد و‬ ‫ثبت نا م نامزدها نیازمند دو مــاه زمان بود‪ ،‬در نهایت مجمع‬ ‫تصمیم گرفت انتخابات را در اردیبهشــت ماه برگزار کند‪،‬‬ ‫بنابراین باتوجه به زمان باقیمانــده‪ ،‬نمی توان در این برهه‬ ‫سرپرستی تعیین کرد‪».‬‬ ‫اما اظهارات کنایه امیز کفاشــیان از سوی سجادی‬ ‫ بی پاســخ نمی ماند‪ ،‬معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان‬ ‫این گونه واکنش نشــان می دهد‪« :‬من شــخص نیستم و‬ ‫معاون وزیرم و از جایگاه حقوقی در این باره اظهارنظر کردم‪.‬‬ ‫فدراســیون فوتبال مانند تمام فدراســیون ها پس از اتمام‬ ‫مدت ریاســت تا برگزاری انتخابات باید توســط سرپرست‬ ‫اداره شود‪.‬‬ ‫مگر می شود که خود رئیس فدراسیون کاندیدا شود‬ ‫و خودش هم انتخابــات را برگزار کند؟ ما دخالت نمی کنیم‬ ‫بلکه طبق قانــون وظیفه داریــم که بر کار فدراســیون ها‬ ‫نظارت کنیم‪ ».‬وی ادامه می دهد‪« :‬در هیچ جای اساسنامه‬ ‫فدراســیون فوتبال نیامده که رئیس مجمــع همان رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال است‪ ،‬بلکه بر اساس قانون رئیس مجمع‬ ‫در فدراســیون فوتبال همانند فدراسیون های دیگر‪ ،‬وزیر‬ ‫ورزش و جوانان است‪».‬‬ ‫روزی که کفاشیان روی انتن زنده تلویزیون اعالم کرد‬ ‫که اختیار لیوان جلوی خودش را هم در فدراسیون فوتبال‬ ‫ندارد‪ ،‬داستان برای فدراسیون فوتبال عوض شد و خیلی ها‬ ‫کوشیدند تا این فدراســیون خودش برای خودش تصمیم‬ ‫بگیرد و اتفاقا تــا حدودی هم موفق شــدند‪ .‬حتی با وجود‬ ‫انکه وزارت ورزش به شدت دوست داشت کفاشیان دوباره‬ ‫رای نیاورد و رئیس فدراسیون فوتبال نشود اما کفاشیان با‬ ‫اســتقالل حوزه فوتبال در رقابت با قریب در نهایت به رغم‬ ‫میل وزیر ورزش باز هم رئیس فدراسیون فوتبال شد‪.‬‬ ‫نکته اما اینجاست که تاریخ دوباره در حال تکرار شدن‬ ‫است و وزارت شاید تحت فشار مجلس سعی دارد که دوباره‬ ‫عنان اختیار فوتبال را با تعیین رئیس ان در انتخابات اتی به‬ ‫دست بگیرد‪ ،‬ان هم با تعیین سرپرست و تعویق انتخابات‬ ‫ل و نهایتا‬ ‫و البته شــاید با تغییر روســای هیات های فوتبــا ‬ ‫انتخاب گزینه مد نظر خود در مجمع فوتبال‪.‬‬ ‫شرایط نه تنها به شدت شبیه دوران تعلیق شده بلکه‬ ‫هشــدار ها هم در این رابطه هر روز بــاال می گیرد‪ .‬مهدی‬ ‫خبیری که طعــم تلخ تعلیق فوتبال که ســال ها ما را از رقبا‬ ‫عقب انداخت را کشــیده و عضو کمیته انتقالی فوتبال هم‬ ‫بوده سعی می کند شرایط را هشدار دهنده توضیح دهد اما‬ ‫به نظر می رسد وزارت ورزش دوباره به دنبال در اختیار گرفتن‬ ‫لیوان در فدراســیون فوتبال است و می خواهد در برگزاری‬ ‫انتخابات با انتصاب سرپرست دخالت کند‪.‬‬ ‫اگر فیفا برخالف مرتبه قبل کاری به کار انتخاب رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران نداشته باشد‪ ،‬باز هم باید گفت این‬ ‫حرکت یک بازگشت به عقب از سوی فوتبال ایران محسوب‬ ‫می شود و دستاوردهای فوتبال در رسیدن به استقالل را از‬ ‫بین خواهد برد و البته کیست که نداند هرگاه و در هر دوره ای‬ ‫که دولت مســتقیم در فوتبــال دخالت کــرده و مثال مربی‬ ‫تیم ملی را تعیین یا عزل کرده‪ ،‬به دلیل غیر تخصصی بودن‪،‬‬ ‫فوتبال ما توفیقی به دست نیاورده و همیشه از رسیدن به جام‬ ‫جهانی هم معذور بوده است‪ .‬باید دید این بار ایا این دخالت‬ ‫منجر به تعلیق می شود یا لیوان رئیس فدراسیون را به دست‬ ‫می گیرد؟ در هر دو حالت باید تاکید کرد که عمال این اتفاق‬ ‫بازگشت به ‪ ۱۰‬سال قبل است‪.‬‬ ‫مهدی تاج که ایــن روزها موضع ضد کفاشــیان در‬ ‫پیش گرفته است‪ ،‬در شــرایط فعلی بیشتر با وزارت ورزش‬ ‫همسو نشــان می دهد تا فدراســیون فوتبال‪ .‬او همسویی‬ ‫خود با وزارت ورزش را از نقطه جالبی اغاز کرده است‪ .‬تاج‬ ‫که حساسیت وزارت ورزش در خصوص مسائل مربوط به‬ ‫فوتبال را می داند درباره احتمال کناره گیری تیم های ایرانی‬ ‫از لیگ قهرمانان اسیا می گوید‪« :‬با مسئوالن وزارت ورزش‬ ‫جلسه داشتیم و صحبت های انها فصل الخطاب بود‪ .‬انچه‬ ‫ مسلم است اینکه کشــور ما امن اســت و نگرانی نداریم و‬ ‫اتفاقی در ان نمی افتد‪ .‬صد درصد می خواهیم مسابقات در‬ ‫ایران برگزار شود و باشگاه ها هم همین خواسته را دارند‪».‬‬ ‫رئیس ســازمان لیگ ادامه داد‪« :‬دفاع از میزبانی به‬ ‫منزله انصراف از مســابقات اسیایی نیســت‪ .‬برخی خود را‬ ‫نگران نشــان می دهند که شاید ســهمیه از دست برود اما‬ ‫این طور نیست‪ .‬کسانی که دفاع می کنند قوانین را می دانند‬ ‫اما پذیرفتن ناامنــی به اقتصاد ما هم ضربــه می زند‪ .‬وزیر‬ ‫ورزش نیز به ما گفت به وسیله مذاکره و مباحثه تالش کنید‬ ‫که مسابقات در داخل کشور برگزار شود‪ .‬اگر ‪ AFC‬پافشاری‬ ‫کند باز هم جلسه می گذاریم‪».‬‬ ‫تاج تاکید کرد‪« :‬انهایی که نگران هستند که دو سال‬ ‫محروم شویم نگرانی شــان بی مورد اســت و این موضوع‬ ‫اتفاق نمی افتد‪».‬‬ ‫وی در مورد اینکه ایا صحــت دارد که وزیر ورزش به‬ ‫شــانه شــما زده و گفته خودتان را برای ریاست فدراسیون‬ ‫اماده کنید‪ ،‬گفت‪« :‬چنین چیزی صحت ندارد و این اخبار‬ ‫ناموثق است‪».‬‬ ‫ایا قرار است همه اتفاقات روزهای اخیر باعث شود تا‬ ‫کفاشیان خودش تصمیم بگیرد که در انتخابات فدراسیون‬ ‫فوتبال حضور پیدا نکند؟ ایا قرار است تاج جای او را بگیرد؟‬ ‫ایا اساســا مســئوالن وزارت ورزش یا مسئوالن کمیسیون‬ ‫اصل نود می توانند رئیس فدراســیون فوتبال را به گوشــه‬ ‫رینگ ببرنــد و او را وادار کنند کــه دیگر در فوتبــال ایران‬ ‫رئیس فوتبال نباشــد؟ هر چه هســت حاال علی کفاشیان‬ ‫دو مخالف جدی و پرنفوذ دارد؛ یکی وزیر اســت و دیگری‬ ‫رئیس یک کمیســیون مجلس‪ .‬ایا مقاومت کفاشــیان به‬ ‫زودی می شکند؟‬ ‫ورزش‬ ‫عالوه بر اختالف موجود برای تعیین سرپرســت در‬ ‫فدراســیون فوتبال‪ ،‬مشکل حل نشــده دیگری نیز وجود‬ ‫دارد؛ اینکــه رئیس مجمع فدراســیون فوتبال چه کســی‬ ‫است؟ وزیر ورزش یا رئیس فدراسیون فوتبال؟ در اخرین‬ ‫مجمع عمومی ساالنه فدراســیون فوتبال علی کفاشیان‬ ‫به رغم حضور گودرزی ریاســت مجمع را بر عهده داشت‪،‬‬ ‫موضوعی که توسط وزارتخانه ای ها جای ایراد دارد و نباید‬ ‫چنین اتفاقــی در مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال نیز‬ ‫رخ دهد‪ .‬سجادی به صراحت با طرح این پرسش که مگر‬ ‫می شــود انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال را این گونه‬ ‫برگزار کرد که خود رئیس فدراسیون کاندیدا شود و خودش‬ ‫هم انتخابات را برگزار کند ‪ ،‬ماهیت بر عهده داشتن ریاست‬ ‫مجمع فدراسیون فوتبال را توسط علی کفاشیان زیر سوال‬ ‫می برد‪ .‬هرچند این پرســش معاون قهرمانی وزیر ورزش و‬ ‫جوانان بی پاسخ نماند و کفاشیان عنوان کرد که اساسنامه‬ ‫فدراســیون فو تبا ل با اساسنامه ســایر فدراسیون ها فرق‬ ‫می کند‪ .‬در اساســنامه فدراســیون‪ ،‬رئیس مجمع رئیس‬ ‫فدراسیون فو تبا ل است‪ ،‬در حالی که در سایر فدراسیون ها‪،‬‬ ‫اساسنامه ها به نحو دیگری است و رئیس مجمع انها وزیر‬ ‫ورزش و جوانان است‪.‬‬ ‫فدراسیون کفاشیان فساد مالی ندارد‬ ‫دفاع تمام قد عضو هیات رئیسه‬ ‫فدراسیون فوتبال از اقای رئیس‬ ‫قلعه نویی بهار تبریز را می بیند؟‬ ‫موانع امیر برای ایجاد همدلی در‬ ‫تراکتورسازی‬ ‫‪73‬‬ ‫ورزش‬ ‫اسناد فساد فدراسیون کفاشیان را‬ ‫ارائه خواهیم کرد‬ ‫ورزش‬ ‫‪74‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫گفت وگوی مثلث با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی‬ ‫اقای پورمختار! شما اقای کفاشیان را به عنوان‬ ‫متهم ردیف اول فساد در فوتبال معرفی کردید‪.‬‬ ‫موضوعی که البته با واکنش ایشــان روبه رو شد‬ ‫و در پاسخ به صحبت شــما‪ ،‬قوه قضائیه را نهاد‬ ‫ذی صالح برای رسیدگی به این مطلب دانستند‪.‬‬ ‫خب اینکه مورد خاصی نیست‪ .‬نظر همانی هست‬ ‫که من اعالم کردم‪ ،‬در هر صورت ایشان به عنوان رئیس‬ ‫فدراسیون و مدیر عالی فوتبال در امر نظارت و برنامه ریزی‬ ‫مسئولیت داشته است‪ .‬انتظارها این بود که او با مسائلی‬ ‫که نوعــا از همه انهــا مطلع بــوده‪ ،‬برخورد کنــد اما اقای‬ ‫کفاشیان این انتظارها را براورده نکرده است‪ .‬مگر می شود‬ ‫که ایشان از مســائلی که در فدراسیون‪ ،‬ســازمان لیگ و‬ ‫باشــگاه ها می گذرد بی اطالع باشــد‪ .‬به همین دلیل این‬ ‫مسئولیت در درجه اول متوجه ایشــان است‪ .‬این هم که‬ ‫ایشان می گوید تخلف در فوتبال هست ولی فساد نیست‪،‬‬ ‫بازی با الفاظ است‪ .‬خب ایشان می خواهد اسم فسادهای‬ ‫فوتبال را تخلف بگذارد‪ .‬مهم نیســت‪ .‬مگر تخلف غیر از‬ ‫فساد است؟ از این نظر ایشان به عنوان‬ ‫مسئول اول و اصلی فســاد در فوتبال‬ ‫مورد اتهــام قرار دارد‪ .‬فســادهایی که‬ ‫اثبات شــده اند و همه چیز درباره شان‬ ‫روشن است‪ .‬ایشان باید برای علل این‬ ‫فساد پاســخگو باشــد و همچنین باید‬ ‫پاســخگوی این موضوع باشــد که چه‬ ‫کارهایی برای جلوگیری از این فســاد‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫ گــزارش کمیســیون اصل نود‬ ‫در خصوص فسادهای فوتبال‬ ‫با واکنش های متفاوتی همراه‬ ‫شــد‪ .‬عد ه ای موافق منتشــر‬ ‫شــدن این گزارش هســتند و‬ ‫عده ای هم مخالــف ان‪ ،‬اما از‬ ‫کلی بودن گزارش و نپرداختن‬ ‫به جزئیــات این مفاســد ایراد‬ ‫گرفته شده است‪ .‬ایا برنامه ای‬ ‫بــرای پرداختــن ریشــه ای به‬ ‫جزئیات این موضوع دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬ببینید برای این گزارش ما‬ ‫وقت زیادی نداشتیم و برای قرائت ان‬ ‫حتی نیم ساعت بیشتر زمان نداشتیم‪.‬‬ ‫به همین دلیل مجبور بودیم یکسری از‬ ‫کلیات را در مجلس بخوانیم‪ .‬درحالی‬ ‫که اصل گزارش بیش از یکصد صفحه‬ ‫است و مستندات خیلی زیادی هم دارد و به خاطر اینکه ما‬ ‫بتوانیم به همه اینها به صورت مختصر و مفید اشاره کنیم‪،‬‬ ‫مجبور بودیم به کلیات بسنده کنیم‪.‬‬ ‫سوال دیگری که در این بین وجود دارد اینکه چرا‬ ‫کمیسیون اصل نود تصمیم گرفت بحث مبارزه‬ ‫با فســاد در ورزش را از فوتبال شــروع کند؟ ایا‬ ‫دلیل خاصی در این کار وجود داشــت و اینکه ایا‬ ‫در اینده به بحث فســاد در ورزش های دیگر هم‬ ‫پرداخته خواهد شد یا خیر؟‬ ‫خب ببینید فوتبال از نظر گــردش مالی‪ ،‬در میان‬ ‫ورزش ها بیشــترین بودجه را به خود اختصاص می دهد و‬ ‫گردش مالی فوتبال باالخره طبق چیزی که بیان شده بیش‬ ‫از ‪ 1000‬میلیارد در طول سال است و مجموعه افرادی که‬ ‫درگیر ان هستند و مسائلی که در این رشته وجود دارد بیش‬ ‫از سایر رشته ها است‪ .‬البته ممکن است که در ورزش های‬ ‫دیگر هم فساد داشــته باشــیم ولی فعال فوتبال بیشتر از‬ ‫همه رشته های دیگر درگیر فساد است بنابراین اگر با همت‬ ‫مسئوالن در دستگاه های مختلف و پیگیری هایی که ما تا‬ ‫اخر خواهیم داشت‪ ،‬به نتیجه برسد‪ ،‬حتما در سایر رشته ها‬ ‫هم اثر خواهد داشت‪.‬‬ ‫فکــر می کنیــم تهیــه ایــن گــزارش خــودش‬ ‫نشان دهنده عزم جدی شما برای مبارزه با فساد‬ ‫است‪ .‬اما ایا این موضوع تا انتها و تا زمان رسیدن‬ ‫به یک نتیجه مطلوب پی گیری خواهد شــد؟ ایا‬ ‫حتی اگر افراد دانه درشت فوتبال درگیر این فساد‬ ‫باشند‪ ،‬با انها برخورد خواهد شد؟‬ ‫طبیعتا همین طور خواهد شد‪ .‬ما این عزم و اراده‬ ‫را از اول نشــان دادیم و مطمئن باشــید که تا اخر هم این‬ ‫پرونده را پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫اصال دلیل اصلی تهیه این گزارش این بود که عزم‬ ‫جدی ما برای مبارزه با فساد نشان داده شود و در این راه به‬ ‫هیچ وجه به نام افراد توجهی نخواهد شــد و هر کسی در‬ ‫هر جایگاهی درگیر موضوع فســاد در فوتبال باشد‪ ،‬با ان‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق گفتــه کارشناســان‪ ،‬انتقادی کــه به این‬ ‫گزارش وارد است این اســت که باتوجه به روی‬ ‫کار امدن اقای کفاشیان در دولت قبلی‪ ،‬به نظر‬ ‫می رســد نگاه به بعضی مســائل سیاسی بوده و‬ ‫گرایشــات سیاســی در این گزارش دخیل بوده‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس کمیسیون اصل نود تمام قد از گزارشی که‬ ‫درباره فساد در فوتبال منتشر شده است حمایت کرد‪ .‬او‬ ‫می گوید که اصل گزارش بیش از یکصد صفحه است و‬ ‫در ان گزارش همه جز ئیات درباره مفاسد فوتبال وجود‬ ‫دارد‪ .‬او همچنین از اتهامی که به علی کفاشــیان وارد‬ ‫کرده و او را متهم ردیــف اول فســاد در فوتبال خوانده‬ ‫اســت دفاع می کند و می گوید به زودی اسناد این ادعا‬ ‫را نیز منتشر خواهد کرد‪ .‬با رئیس کمیسیون اصل نود‬ ‫مجلس شورای اســامی درباره گزارش جنجالی شان‬ ‫در خصوص فســاد در فوتبال همصحبت شدیم‪ .‬متن‬ ‫گفت وگوی مثلث با پورمختار را می خوانید‪.‬‬ ‫است‪ .‬نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫من واقعا نمی دانم منظور دوستان از سیاسی بودن‬ ‫گزارش چیست‪ .‬تهیه این گزارش هیچ ربطی به زمان روی‬ ‫کار امدن اقای کفاشــیان ندارد و اینطور نبوده که بگویم‬ ‫ایشــان در دولت قبلی انتخاب شــد پس باید این گزارش‬ ‫تهیه شود‪ .‬متن گزارش خودش نشان دهنده این واقعیت‬ ‫است که مسائل سیاسی در این موضوع دخیل نبوده است‪.‬‬ ‫نگاه کمیسیون برای اماده کردن این گزارش‪ ،‬فارغ از نگاه‬ ‫سیاسی بوده است و من این انتقاد را صحیح نمی دانم‪.‬‬ ‫اقای کفاشــیان در صحبت های خــود گفته اند‬ ‫شما که ایشان را به عنوان متهم ردیف اول فساد‬ ‫در فوتبال معرفی کرده اید‪ ،‬باید این اتهامات را با‬ ‫ســند اثبات کنید‪ .‬ایا شما سندی در‬ ‫مورد تخلفات ایشان دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬حتما این اسناد را در زمان‬ ‫خودش منتشــر خواهیم کرد و مطمئن‬ ‫باشــید برای صحبتی کــه مطرح کردم‬ ‫سند هم وجود دارد‪.‬‬ ‫بعــد از فوتبال‪ ،‬برای مبارزه با فســاد‬ ‫وارد چه ورزشی خواهید شد؟‬ ‫فعال مبارزه با فســاد در فوتبال‬ ‫در اولویت ما قرار دارد‪ .‬مــا معموال اگر‬ ‫شکایتی وجود داشته باشد ورود خواهیم‬ ‫کــرد و در فوتبــال هم چون شــکایات‬ ‫متعــددی وجود داشــت‪ ،‬بــه موضوع‬ ‫فســاد پرداختیم‪ .‬حــاال در رشــته ها و‬ ‫فدراســیون های دیگر هم اگر شکایتی‬ ‫در زمینه فســاد ارائه شود‪ ،‬قطعا ما ان را‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه خود وزارت ورزش هم‬ ‫راجع به سایر فدراسیون ها دستش بازتر‬ ‫است و اختیار رســیدگی بیشتری دارد و‬ ‫من فکر می کنم اگر وزارت ورزش هم در‬ ‫این عرصه ورود کند و فعال باشد‪ ،‬حتما‬ ‫نتیجه خوبی خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫همان طور که می دانید فوتبال ورزش‬ ‫بســیار محبوبی در میان مردم است‬ ‫و در چند ســال اخیر بحث فساد در‬ ‫این رشــته‪ ،‬یکــی از دغدغه هــای عالقه مندان‬ ‫به این ورزش بوده اســت‪ .‬از زمــان تهیه و ارائه‬ ‫این گــزارش تاکنون‪ ،‬چــه بازخــوردی از مردم‬ ‫داشته اید؟‬ ‫بعد از اینکه این گزارش تهیه و ارائه شد‪ ،‬خیلی ها‬ ‫اعالم نظر و رضایــت کردند و حتی بعــد از قرائت گزارش‬ ‫افرادی با ما تماس گرفتند و گفتند اطالعات جدید دیگری‬ ‫در این زمینه دارند و برای ارائه این اطالعات اعالم امادگی‬ ‫کرده اند‪ .‬ما هم امیدوار هســتیم که به یــاری خدا در این‬ ‫مورد به خصوص به یک ســرانجام بســیار خوب و مثبتی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫فدراسیون کفاشیان فساد مالی ندارد‬ ‫مجمعوهیاترئیسهحرفاولواخررامی زنند‬ ‫شهرام دبیری‬ ‫‪3‬‬ ‫عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫ورزش‬ ‫این روزها بحث در مورد فساد در فوتبال به سوژه اصلی‬ ‫رسانه ها تبدیل شده اســت‪ .‬این موضوع اصال اتفاق بدی‬ ‫نیســت‪ .‬اما نکاتی را در این زمینه باید بدانیــم؛ باید بگویم‬ ‫کمیسیوناصلنودفقطدرموردفدراسیونفوتبالحساسیت‬ ‫به خرج نداده است‪ .‬دوســتان نباید موضوعات اصلی این‬ ‫گزارش را به حاشــیه بکشــند و طوری وا نمــود کنند که هر‬ ‫اشتباه‪ ،‬تخلف یا فسادی در فوتبال ایران وجود دارد‪ ،‬به دلیل‬ ‫حضور علی کفاشیان است‪ .‬این نگاه خوبی نیست‪ .‬چون در‬ ‫همین گزارش ما می بینیم که پای وزارت ورزش هم در میان‬ ‫است‪ .‬در مورد کوتاهی انها نیز مواردی مطرح شده که بهتر‬ ‫است خودشان پاسخگو باشند‪ .‬حتی در این گزارش در مورد‬ ‫کند بودن برخی نهادهای نظارتی ادعاهایی مطرح شده که‬ ‫باز هم تاکید می کنم مســئوالن ذیربط خودشان بهتر است‬ ‫درباره این موضوعات اظهارنظر کنند و توضیحات شــان را‬ ‫ارائهکنند‪.‬بیشترینموضوعیکهدرگزارشکمیسیوناصل‬ ‫نود درباره فساد در فوتبال مورد تکرار قرار گرفته‪ ،‬مربوط به‬ ‫فساد در باشگاه ها و تیم های فوتبال ایران است‪ .‬همان طور‬ ‫که می دانید باشگاه ها اگر چه در تعامل با فدراسیون فوتبال‬ ‫هســتند اما هر کــدام از این باشــگاه ها با سیســتم خاص‬ ‫خودشان مدیریت می شوند و اگر دچار فسادی شده اند هم‬ ‫مقصرش خودشان هســتند نه فدراسیون فوتبال‪ .‬موضوع‬ ‫دیگری که برخی دوســتان به ان اشــاره می کننــد به اقای‬ ‫کفاشــیان برمی گردد‪ .‬من در مورد تخلف یا فسادی که به‬ ‫اقای کفاشیان نسبت می دهند نمی توانم اظهارنظر کنم‪ .‬اما‬ ‫همیناندازهمی دانمکهسیرمنطقیاینماجراچیست‪.‬بهتر‬ ‫استاگردوستانبهموردخاصیرسیده اندوبرایحرف شان‬ ‫سند دارند رسیدگی به ان را به مراجع ذی ربط بسپارند‪ .‬خدا را‬ ‫شکردراینزمینههیچکمبودیبهلحاظظرفیت هایقانونی‬ ‫وجود ندارد و نقشه رســیدگی به تخلف یا فســاد در فوتبال‬ ‫کامال روشن است‪ .‬اگر کسی تخلف یا فسادی مرتکب شده‬ ‫حتما باید مورد رسیدگی قرار بگیرد‪ .‬اما اگر منظور دوستان‬ ‫از فســاد برخی ایرادهای شــکلی در مدیریت فوتبال ایران‬ ‫اســت باید عرض کنم این موضوع با فســاد متفاوت است‬ ‫و موردی اســت که قابل حل اســت‪ .‬در مورد مسائل مالی‬ ‫فدراســیون هم باید بگویم که خوشبختانه موضوع مبهمی‬ ‫ در این خصوص وجود ندارد‪ .‬فدراســیون فوتبال حسابرس‬ ‫دارد ‪ ،‬هیات رئیســه دارد و البته مجمعی دارد که به شــدت‬ ‫پیگیر مسائل مربوط به فوتبال است‪ .‬در دوره های قبل بنده‬ ‫در هیات رئیسه حضور نداشتم اما از زمانی که در هیات رئیسه‬ ‫هستم می دانم و البته به جرات می گویم که تا کنون شکایتی‬ ‫در خصوص تخلف مالی نداشته ایم‪ .‬ضمن اینکه این را هم‬ ‫باید عرض کنم که گزارش مالی فدراســیون به طور مرتب‬ ‫در مجمع های فوتبال مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬در همین‬ ‫مجمع اخر هم این گزارش قرائت و مورد بحث و رســیدگی‬ ‫قرار گرفــت‪ .‬در همین مجمع وزیر ورزش و معاون ایشــان‬ ‫حضور داشتند‪ .‬اگر مورد خاصی از لحاظ مالی وجود داشت‬ ‫به طور طبیعی باید متذکر می شدند اما مساله یا بهتر بگویم‬ ‫ابهامی در خصوص مسائل مالی فدراسیون وجود نداشت‪.‬‬ ‫می گویند در فوتبــال شــرط بندی وجود دارد‪ .‬بلــه ‪ ،‬ما هم‬ ‫می دانیم که شرط بندی وجود دارد اما چه کاری از دست ما‬ ‫برمی اید‪ .‬مگر ما می توانیم جزء به جزء کشور را در این زمینه‬ ‫تحت کنترل داشــته باشــیم‪ .‬ما در مورد فدراسیون فوتبال‬ ‫پاسخگو هســتیم‪ .‬اگر در درون فدراسیون فوتبال تخلفی‬ ‫در این زمینه انجام شــده به ما اعالم کنند کــه ما هم باخبر‬ ‫شویم اما اینکه در فالن نقطه از کشور بازار شرط بندی داغ‬ ‫شده‪ ،‬موضوعی اســت که از حیطه کنترل ما خارج است‪.‬‬ ‫ما نمی توانیم همــه را کنترل کنیم‪ .‬خیلی ها در خانه شــان‬ ‫شــرط بندی می کنند و میتینگ هایی بــه راه می اندازند‪ .‬در‬ ‫این زمینه نهادهای امنیتی و نظارتی بای د وارد عمل شوند و‬ ‫نمی توان این موضوع را به فاســد بودن فدراسیون فوتبال‬ ‫نسبت داد‪ .‬چون اساسا این اتهام با استدالل صورت نگرفته‬ ‫و نباید ذهن مردم را به بیراهه بکشــانیم‪ .‬یکی از ایرادهایی‬ ‫که گزارش کمیسیون اصل نود به فدراسیون گرفته بود‪ ،‬به‬ ‫بحثتشکیلکمیتهاخالقمربوطمی شد‪.‬ایرادگرفتهبودند‬ ‫که چرا چنین کمیته ای در فدراسیون تشکیل شده است‪ .‬ایا‬ ‫تشکیل چنین کمیته ای کار بدی بود؟ غیر از این بود که این‬ ‫کمیته تشکیل شد تا با موارد تخلف یا فساد در فوتبال مبارزه‬ ‫کند؟ جالب است که فدراسیون این کار را برای جلوگیری از‬ ‫فساد در فوتبال انجام داده اما از سوی کمیسیون اصل نود‬ ‫مورد ســرزنش قرار می گیرد‪ .‬پس اقایان توقع دارند که ما با‬ ‫چه ابزاری مقابل فساد بایســتیم؟ ضمن اینکه این مورد را‬ ‫خود فیفا از ما خواسته است‪ .‬نکته دیگر اینکه دوستان ما در‬ ‫کمیسیون اصل نود به بحث قضاوت ها در کمیته انضباطی‬ ‫فدراســیون فوتبال ورود کرده اند و برخی احکام را نادرست‬ ‫دانســته اند‪ .‬من از این موضوع خیلی تعجب می کنم‪ .‬این‬ ‫موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون اصل نود نیست که‬ ‫بگویند مثال در فالن مورد حکم درستی صادر شده یا غلط‪.‬‬ ‫مجازاتسنگینیدرنظرگرفتهشدهیاحدمجازاتپایینبوده‬ ‫است‪ .‬اینها جز ئیاتی اســت که به ارکان قضایی فدراسیون‬ ‫فوتبال مربوط می شــود‪ .‬همه اینها را که کنار هم بگذارید‪،‬‬ ‫اسمشفساددرفدراسیونفوتبالنیست‪.‬شایدیکجاهایی‬ ‫می شود بهتر کار کرد و ضعف های مدیریتی را برطرف کرد‬ ‫اما اینکه بگوییم فدراسیون فوتبال فاسد است را نمی پذیرم‪.‬‬ ‫ مگر این فدراسیون چقدر از دولت پول می گیرد؟ شاید در حد‬ ‫‪ 5‬یا‪ 6‬میلیارد تومان از دولت به فدراسیون فوتبال پول تزریق‬ ‫می شود‪ .‬حال انکه فدراسیون ما با ‪ 40‬تا ‪ 50‬میلیارد تومان‬ ‫گردش مالی کارش را انجام می دهد‪ ،‬بنابراین بقیه این مبلغ‬ ‫از منابع دیگری تامین می شود‪ .‬فدراسیون فوتبال همه پولی‬ ‫که در اختیار دارد را صرف تیم های ملی می کند‪ .‬واقعا یک‬ ‫جاهایی با مشکل بودجه روبه رو هستیم‪ .‬یک مقایسه خیلی‬ ‫ضمنی نشان می دهد که اصال فدراسیون فوتبال ما نسبت‬ ‫به فدراسیون فوتبال کشورهای همسایه مان در خاورمیانه‬ ‫پولی در اختیار نــدارد که بتوان زمینه فســاد برایش تعریف‬ ‫کرد ‪ .‬فدراسیون فوتبال بودجه محدودی از دولت می گیرد و‬ ‫چند برابرش را از منابع دیگر تامین می کند تا بتواند تیم های‬ ‫ملی اش را ســر و ســامان دهد‪ .‬در مورد مســابقات فوتبال‬ ‫هم باید بگویم که فدراسیون برگزار کننده مسابقات است ‪،‬‬ ‫همین ‪ ،‬نه چیزی بیشتر‪ .‬می دانید موضوع اصلی چیست؟‬ ‫به نظرم همــه ما از موضــوع اصلی غافل شــده ایم‪ .‬اصل‬ ‫ماجرا این است که مجلس ما باید به دنبال موضوع مهم تری‬ ‫برود‪ .‬موضوع مهم تر این است که فوتبال ما در حال حاضر‬ ‫به شــدت به بودجه دولت وابسته اســت‪ .‬فوتبال ما دو لتی‬ ‫است و خصوصی نیست‪ .‬تا زمانی که فوتبال ما و به طور کلی‬ ‫ورزشمابهبخشخصوصیواگذارنشوداینفسادریشه کن‬ ‫نخواهد شد‪ .‬چون اگر بنده به عنوان کسی که در این فوتبال‬ ‫تیمداری می کنم بدانم که با پول خودم سروکار دارم‪ ،‬هرگز‬ ‫ان را حیف و میل نمی کنم‪ .‬حاال اینکه این فوتبال به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شــود را چه نهادی باید مورد پیگیری قرار‬ ‫بدهد؟ غیر از اینکه مجلس شورای اسالمی وظیفه دارد این‬ ‫موضوع را به الزام تبدیل کند؟ حتی به نظرم بد نیست برای‬ ‫خصوصی سازی این فوتبال زمانی مشخص کنیم و بگوییم‬ ‫تا فالن تاریخ فوتبال باید خصوصی شــود و دیگر به دولت‬ ‫وابستگی نداشته باشد‪ .‬در این زمینه حتی مجلس می تواند‬ ‫بسته های حمایتی در نظر بگیرد تا بخش خصوصی تشویق‬ ‫شود که بار فوتبال را به دوش بکشد‪ .‬برخوردهای اخیر وزارت‬ ‫ورزش و البته فشــارهایی که از ســوی کمیسیون اصل نود‬ ‫به اقای کفاشیان وارد شــده‪ ،‬به نظرم جای تامل دارد‪ .‬من‬ ‫نمی دانمکهاینرفتارهاتاچهحدبهایندلیلصورتمی گیرد‬ ‫که می خواهند علی کفاشیان در فوتبال نباشد اما اگر چنین‬ ‫موضوعاتی هم پشت پرده وجود دارد بد نیست در خصوص‬ ‫همه چیز به اساسنامه فوتبال ایران مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫در مورد تعیین سرپرســت و در مورد هر موضوعی که‬ ‫به مدیریت کفاشیان مربوط می شود باید بدانیم که مجمع و‬ ‫هیات رئیسه حرف اول و اخر را می زنند نه دیگران‪ .‬بنابراین‬ ‫حتیاگرشخصعلیکفاشیانبرایعده ایبهمسالهتبدیل‬ ‫شده است باید بدانند که فوتبال قواعد خاص خودش را دارد‬ ‫و نباید با فشارهای بیرونی کلیت فوتبال را به خطر بیندازند‪.‬‬ ‫چون ماجرای فوتبال با همه رشته ها فرق می کند‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ورزش‬ ‫قلعه نویی بهار تبریز را می بیند؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪76‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫گزار‬ ‫ش ویژه‬ ‫موانع امیر برای ایجاد همدلی در تراکتورسازی‬ ‫شرایط در تبریز برای قلعه نویی ســخت شده است‪.‬‬ ‫او وقتی به تبریز رفت که قرار بود جای تونی را بگیرد‪ .‬یک‬ ‫مربی پرتغالی پرحاشیه که نه تنها خوب نتیجه نمی گرفت‪،‬‬ ‫بلکه دامنه رفتارهای عجیب و گاهی زننده اش باعث شده‬ ‫ل تراکتورسازی تا حدود زیادی لطمه ببیند‪.‬‬ ‫بود تا شان فوتبا ‬ ‫قلعه نویی جانشین چنین مربی شــد‪ .‬اما امیر هم نتوانست‬ ‫در تبریز پاســخگوی انتظار هــواداران باشــد‪ .‬او تا کنون‬ ‫نتوانسته نتایج قابل قبولی با تراکتورسازی کسب کند‪ .‬تیمی‬ ‫که هوادارانش تصور می کردند امسال در کورس قهرمانی‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ ،‬در پایان هفته نوزدهم جایگاهی بهتر از‬ ‫ی نصیبش نشده است‪.‬‬ ‫هفتم ‬ ‫قلعه نویــی تا کنــون دو بار بــه تبریز رفته تــا هدایت ‬ ‫تراکتورســازی را بر عهده بگیرد‪ .‬اولین بار در شــرایطی به‬ ‫تبریز رفت که بدون شــک داســتان اســتقبال هواداران‬ ‫ تراکتورسازی از او فراموش نشدنی بود‪ .‬خیلی زود هواداران‬ ‫با قلعه نویــی رابطه خوبــی برقرار کردنــد و او را امیرپاشــا‬ ‫خواندند‪.‬‬ ‫قلعه نویی که در ان زمان در اوج دوران مربیگری خود‬ ‫قرار داشــت‪ ،‬در قامت مردی فاتح و منجی وارد تبریز شد‪.‬‬ ‫ورودی که با اســتقبال هزاران هوادار تراکتور رنگ و بوی‬ ‫دیگری به خود گرفته بود و موجب شــد تا از همان ابتدای‬ ‫کار‪ ،‬همدلی کم نظیری در تبریز برای موفقیت تیم اول این‬ ‫شهر شکل بگیرد‪.‬‬ ‫در ان زمان تقریبا تمــام طرفداران تراکتور در داخل‬ ‫و خارج از تبریــز‪ ،‬قلعه نویــی را بهترین گزینــه و انتخاب‬ ‫برای تیم خود می دانســتند و باتوجه بــه رزومه فوق العاده‬ ‫او در استقالل و ســپاهان‪ ،‬این امید میان تمام هواداران ‬ ‫تراکتورســازی وجود داشــت تا موفقیت هــای قلعه نویی‬ ‫در تهران و اصفهان‪ ،‬در تبریز نیز تکرار شــود تا باالخره‪،‬‬ ‫نخســتین قهرمانی تراکتور در تاریخ فوتبال ایران و لیگ‬ ‫رقم بخورد‪ .‬امیدی که تا واپســین روزهای لیگ نیز ادامه‬ ‫ت اما در پایان خبری از قهرمانی نبود‪ .‬رویاها بر باد رفته‬ ‫داش ‬ ‫بود و البته هواداران تبریزی انتظار داشتند قلعه نویی بماند‬ ‫تا کار نیمه تمامش را تمام کند‪ .‬اما شرایط طور دیگری رقم‬ ‫خورد‪ .‬پس از اتمام لیگ و در شرایطی که هواداران تراکتور‬ ‫از حضور قلعه نویی در این تیم راضی بودند و توقع داشتند‬ ‫تا او با تمدید قرارداد خود‪ ،‬در تبریز بماند و کار نا تمام خود‬ ‫را در این شهر به پایان برســاند‪ ،‬قلعه نویی تصمیم گرفت‬ ‫به تهــران برگردد تــا برای دومیــن بار هدایت اســتقالل‬ ‫را در دســت بگیرد‪ .‬تصمیمی کــه البته برای هــواداران‬ ‫ تراکتورســازی هم قابل قبول نبود اما پس از گذشت چند‬ ‫ماه مصاحبه های جنجالی امیرقلعه نویی و کنایه های او به‬ ‫هواداران تبریزی اختالفات را تشدید کرد‪ .‬این گونه بود که‬ ‫رابطه امیر پاشا و پرشورها برخالف تمام مدت زمان حضور‬ ‫او در تبریز‪ ،‬وارد فاز منفی شد‪.‬‬ ‫در این بین امیر قلعه نویی معتقد بو د تراکتورســازی و‬ ‫هوادارانش باید به دلیل کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ‪،‬‬ ‫که بهترین مقام در تاریخ باشــگاه بوده است‪ ،‬از او ممنون‬ ‫باشــند‪ .‬در واقع همین نگاه از باال بود که موجب شــد تا او‬ ‫ تراکتور و هوادارانش را وام دار خود بداند و با کنایه های گاه‬ ‫و بیگاه‪ ،‬هر بار بگوید نمی دانسته اســت که تراکتور پیش‬ ‫از حضور او در تبریز‪« ،‬هر ســال قهرمان لیگ می شده‪».‬‬ ‫البته او سال بعد نیز مشابه همین رفتار را در قبال هواداران‬ ‫اســتقالل و با خطاب قراردادن انها با لفظ «مردم کوفه»‬ ‫نشان داد که بازخورد این صحبت ها هم چیزی جز کاهش‬ ‫محبوبیت او در میان هواداران استقالل نبود‪.‬‬ ‫قلعه نویی البته در اولین سال جدایی خود از تراکتور‬ ‫باز هم موفق بود و این بار با اســتقالل قهرمان لیگ شد‪،‬‬ ‫تا همین موضوع باعث شــود تــا در مورد اختالفــات او با‬ ‫تبریزی ها‪ ،‬قلعه نویی باز هم در موضع قدرت قرار بگیرد‪ .‬اما‬ ‫بعد از این قهرمانی‪ ،‬دوران نزول او اغاز شد و در نهایت امیر‬ ‫در پایان دومین دوره سه ســاله حضور خود در استقالل‪ ،‬با‬ ‫شکســت در دو دربی رفت و برگشت و کسب مقام پنجم‪ ،‬با‬ ‫چهره ای بازنده از استقالل برود‪.‬‬ ‫امیر بعــد از این اتفاقــات‪ ،‬در ابتــدای فصل جاری‪،‬‬ ‫در حالی که برعکس ســال های قبل کمترین پیشنهادات‬ ‫را از تیم های لیگ برتری داشــت با پاســخ مثبت دادن به‬ ‫یکی از معدود پیشــنهادات خود راهی انزلی شد تا هدایت‬ ‫ملوان را برعهــده بگیرد‪ ،‬اما بعد از حضــور موقت در انزلی‬ ‫و جو نه چندان مناســبی که علیــه او وجود داشــت و البته‬ ‫شــرایط نامســاعد مالی و کمبود امکانات ســخت افزاری‬ ‫ملوان‪ ،‬باعث شد تا او بدون عقد قرارداد راهی تهران شود‬ ‫تا بعد از تقریبا پنج ماه و در اســتانه نیم فصــل‪ ،‬در اتفاقی‬ ‫غیرمنتظره برای دومین بار راهی تبریز شود‪ .‬تصمیمی که‬ ‫طبق پیش بینی ها بر خالف دوره اول حضور او در تبریز‪ ،‬از‬ ‫همان ابتدا با موضع گیری هواداران روبه رو شد و به مرور این‬ ‫موضع گیری ها تشدید شد‪ .‬به خصوص که امیر حاال نتایج‬ ‫قابل قبولی هم در تبریز کسب نمی کند‪ .‬او می گوید جز در‬ ‫سایه همدلی نمی توان تراکتورسازی را به روزهای اوجش‬ ‫رساند اما موضوع اصلی این است که خود امیر این اختالف‬ ‫را گاهی با کنایه هایش تشدید کرده است‪.‬‬ ‫حاال دو راه پیش روی امیر است؛ اول در تبریز برنده‬ ‫شــود و بتواند خود را احیا کند و دوم اینکه در صورت ادامه‬ ‫نتایج ضعیف تبریز را تــرک کند که در این صــورت اماری‬ ‫عجیب از خود به جای گذاشــته و در طول یک فصل با دو‬ ‫تیم ناکام مانده اســت‪ .‬به نظر می رسد امیر به سخت ترین‬ ‫روزهای دوره مربیگری اش رسیده است‪.‬‬ ‫به این عبــارات دقت کنیــد؛ «بــرای اردوی ترکیه؛‬ ‫ســه بازی تدارکاتی برنامه ریــزی کرده بودیم و روزی ســه‬ ‫جلســه تمرین‪ .‬حاال این وســط یــک اقایی پیدا شــده و‬ ‫می گوید نرویم‪ .‬این طور کار کردن دیگر از روزمرگی گذشته‬ ‫و شــده ســاعت مرگی! حتی نمی توانیم برای دوســاعت‬ ‫بعدمان برنامه ریزی کنیم‪ .‬البته من منظورم به هیچ عنوان‬ ‫هیات مدیره باشگاه نیست‪ .‬اتفاقا در این مدتی که به تبریز‬ ‫امده ام ارکان باشگاه با ما خیلی هماهنگ هستند و تالش‬ ‫زیادی برای موفقیت تیم می کنند اما از بیرون برای تراکتور‬ ‫کارشکنی می شود‪ ».‬این عبارات از ان امیر قلعه نویی است‪.‬‬ ‫او مربی با هوشی است‪ .‬همیشه وقتی این حرف ها را به زبان‬ ‫می اورد که از قرار معلوم امید چندانی به موفقیت در ان تیم‬ ‫ی یا شــاید دلیل هایی که خیلی‬ ‫ندارد‪ .‬شــاید نوعی فرافکن ‬ ‫برای تبریزی ها دلیل محسوب نمی شود یا دست کم ان قدر‬ ‫دلیل نیست که بخواهد باالنشینی را از تراکتورسازی بگیرد‬ ‫و این تیم را به میانه جدول بفرستد‪.‬‬ ‫به خصوص اینکه امیر قلعه نویی در روزهایی که نتایج‬ ‫خوبی با این تیم کسب نمی کرد تاکید داشت که تیمش در‬ ‫نیم فصل دوم به طور چشمگیری متفاوت و به نتایج دلخواه‬ ‫دست پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایا قلعه نویی می تواند از روزهای سخت خود در تبریز‬ ‫عبور کند؟ ایا او که در زمستان سخت تبریز به دنبال احیای‬ ‫توانمندی هایش در عرصه مربیگری اســت می تواند بهار‬ ‫تبریز را هم ببیند یا بــاز هم محکوم به جدایی از پرشــورها‬ ‫می شود؟‬ ‫قلعه نویی روزهای سختی‬ ‫را با تراکتورسازی پشت سر‬ ‫می گذارد‬ ‫ورزش‬ ‫انتقامقطری ها‬ ‫از تیم منصوریان‬ ‫س هفته‬ ‫سه شنبه هفته گذشــته تیم های فوتبال نفت ایران‬ ‫و الجیش قطــر از مرحله پلی اف لیگ قهرمانان اســیا به‬ ‫میزبانی نفت در ورزشــگاه ازادی تهران و در حضور حدود‬ ‫سه هزار تماشاگر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه‬ ‫‪ 2‬بر صفر به ســود نماینده قطر به پایان رسید تا شاگردان‬ ‫منصوریان از رسیدن به مرحله گروهی محروم شوند‪.‬‬ ‫پس از این شکســت منصوریان گفت‪« :‬از رسانه ها‬ ‫نیز که در دو ســه روز گذشــته برای حضور هــواداران در‬ ‫ورزشگاه کمک کردند‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬به لحاظ فنی‪ ،‬بازی‬ ‫پایاپایی بود و ما به حرفه ای گری برخی از ستاره های حریف‬ ‫باختیم‪ .‬تفــاوت ما بــا الجیش تفــاوت در حرفه ای گری‬ ‫ســتاره های انها بود‪ .‬روند بازی برابر بود و می توانستیم به‬ ‫تساوی برسیم‪ .‬چند موقعیت هم به دســت اوردیم‪ ،‬اما از‬ ‫دست دادیم‪».‬‬ ‫منصور قنبرزاده نیز گفت‪« :‬الجیش بهتر از ما بازی‬ ‫کرد و به حقش رســید‪ .‬ایــن حذف یک زنــگ خطر برای‬ ‫تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان اسیا بود‪».‬‬ ‫مدیرعامل باشــگاه نفت تهران با اشاره به مشکالت‬ ‫مالی تیمش گفت‪« :‬یک مساله بسیار مهم وجود دارد که‬ ‫نمی خواستم قبل از بازی ان را بگویم اما باور کنید بازیکنان‬ ‫ما شــب گذشــته از جیب خودشان پول گذاشــتند تا شام‬ ‫بخورند‪ .‬این پول جمع شد و سرپرست و تدارکات تیم برای‬ ‫بازیکنان شــام تهیه کردند و حتی ناهار امروز نیز به همین‬ ‫شکل تهیه شــد‪ .‬بخشــی از هزینه ها را هم سرپرست تیم‬ ‫پرداخت کرد‪».‬‬ ‫عک‬ ‫گودرزی اشتباه عباسی را تکرار نکند‬ ‫‪ AFC‬با سرپرست ارتباط برقرار نمی کند‬ ‫امیر عابدینی‬ ‫عضوهیات رئیسهفدراسیونفوتبال‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫دخالتسیاستاست‪.‬عربستانسوءاستفادهمی کندوماباید‬ ‫باقدرتجلویانهابایستیم‪.‬امامتاسفانهبهجایپرداختنبه‬ ‫اینموضوعاتمهمذهنخودمانرادرگیراینمسالهکرده ایم‬ ‫که به هر قیمتی کفاشــیان را از فوتبال اخراج کنیم و گزینه‬ ‫مورد نظر خودمان را به جایش بنشانیم‪ .‬اما موضوع بعدی که‬ ‫می خواهم راجع به ان صحبت کنم این است که کمیسیون‬ ‫اصل نود گزارشی را چندی پیش منتشر کرده است؛ گزارشی‬ ‫دربارهفساددرفوتبالایران‪.‬تماماعضایکمیسیوناصلنود‬ ‫این گزارش را قبول نکردند‪ .‬انها می توانند این گزارش را به ما‬ ‫بدهند تا جواب بدهیم اما درخواست ما این است همان طور‬ ‫که این گزارش رسانه ای شد و در صحن مجلس ارائه شد ما‬ ‫هم جواب را در صحن مطرح کنیم‪ .‬اقایانی که این گزارش را‬ ‫داده اندکلفوتبالرازیرسوالبرده اندواین بی انصافیاست‪.‬‬ ‫دوستانکمیسیوناصلنوددرحقفوتبالجفاکردند‪.‬‬ ‫نباید مردم را دلزده و دلسرد کنیم‪ .‬باید کمک کنیم که مردم با‬ ‫فوتبال اشتی کنند‪ .‬یقینا راهی که دوستان در پیش گرفته اند‬ ‫بهاشتیمردمبافوتبالملیمنجرنخواهدشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫بهنظرمفوتبالمادرحالحاضربادوموضوعبسیارمهم‬ ‫درگیر شده اســت‪ .‬یک موضوع به اصرار وزارت ورزش برای‬ ‫تعیینسرپرستفدراسیونفوتبالبرمی گرددوموضوعدیگر‬ ‫به گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی که‬ ‫درباره موضوع فساد در فوتبال گزارش مفصلی ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫در مورد موضوع نخســت باید بگویم نمی دانم این حرف از‬ ‫کجاامدهاست‪.‬اینکهمی گویندمی خواهیمبرایفدراسیون‬ ‫فوتبال سرپرست تعیین کنیم‪ .‬براســاس انچه در اساسنامه‬ ‫دیده شــده مجمع حق دارد مصوباتی را تعییــن کند که الزم‬ ‫االجراست‪.‬دراخرینمجمعاعضادرخواستکردندانتخابات‬ ‫بادوماهتعویقبرگزارشودکهمصوبهمشدپسهمهچیزباید‬ ‫تادوماهسرجایخودشباقیبماند‪.‬امابعضیازدوستاندر‬ ‫وزارتورزشمی گویندنه‪،‬نبایدچنینباشد‪.‬دوستانازوقتی‬ ‫امدند فقط علیه فوتبال بودند‪ .‬اگر سجادی بخش فوتبال را‬ ‫با تعامل پیش می برد این اتفاقات رخ نمی داد‪ .‬اگر فیفا دچار‬ ‫مشکل شــده ما بالفاصله روی فوتبال خودمان هم عالمت‬ ‫سوال گذاشتیم و موضوع فساد را مطرح کرده ایم‪ ،‬در حالی‬ ‫کهمایکیازسالم ترینفدراسیون هادرجهانهستیم‪.‬اساسا‬ ‫دوستانمندروزارتورزشبایدبهاینموضوعالتفاتداشته‬ ‫باشند که سرپرستی فدراســیون غیرقانونی است‪ .‬حرفم به‬ ‫مسئوالنوزارتورزشایناستاگرشماتعاملداشتیداجازه‬ ‫می دادیددوماهفدراسیونکارشراانجامدهدبعدهرکسیرا‬ ‫کهبهزورمی خواستیدمی توانستیددراینفدراسیونانتخاب‬ ‫کنید‪ .‬مجمع فدراسیون مقتدر اســت و زی ر بار هر شرایطی‬ ‫نمی رود‪ .‬این موضوع را در دوره قبلی هم ثابت کردیم‪ .‬زمانی‬ ‫که وزارت ورزش قبلی هم سعی داشت گزینه ای را به مجمع‬ ‫تحمیلکندامافوتبالی هادرمقابلاینمسالهتمامقدایستادند‬ ‫واجازهندادنداستقاللمجمعفوتبالزیرسوالبرود‪.‬بنابراین‬ ‫از وزارت ورزش می خواهیم تعامل را در این مدت بیشتر کند‬ ‫تا مجمع در زمان مقرر برگزار شــود‪.‬بنابراین گودرزی اشتباه‬ ‫عباسی را تکرار نکند‪ .‬انها ما را نترسانند انچه ما را می ترساند‬ ‫‪ AFC‬استکهاسمتعلیقرامی اورد‪.‬امابهتراستیکسوال‬ ‫را مطرح کنم‪ .‬سوال این اســت؛ اگر وزارت ورزش در بحث‬ ‫سرپرستیاصرارکندموضعفدراسیونچهخواهدبود؟بهنظر‬ ‫من مجمع می خواهد کفاشیان سر جایش بنشیند‪ .‬از طرفی‬ ‫‪ AFC‬با سرپرست ارتباط برقرار نمی کند‪ .‬وزارت ورزش در حال‬ ‫حاضر با‪ 10‬فدراسیون درگیر است و با انها چالش دارد‪ .‬اجازه‬ ‫دهند کفاشیان دو ماه دیگر کار کند و فدراسیون را به چالش‬ ‫نکشاند‪ .‬این روزها مســائل مهم تری هم در فوتبال ما وجود‬ ‫دارد‪ .‬ما امن ترین کشور دنیا هستیم اگرچه در مرکز حوادث‬ ‫قرار گرفته ایم اما کشــوری امن هســتیم‪ .‬بهانه عربستان‬ ‫سیاسیاستوهیچارتباطیبهفوتبالندارد‪.‬فیفاهممخالف‬ ‫‪77‬‬ ‫میراث هشت هزار ساله‬ ‫فسیل های مراغه به ایران بازگشتند‬ ‫دیدار‬ ‫‪78‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫می گویند که مراغه بهشت فسیل شناسان است‪ ،‬چرا‬ ‫می گویند؟ الیه های فسیلی موجود در مراغه مربوط به اواخر‬ ‫دوران نوزیستی زمین شناســی یعنی چهار تا هفت میلیون‬ ‫سال قبل هســتند که با انجام کاوش های علمی می توان‬ ‫اطالعات بســیار دقیقی را از زندگی جانوران غول پیکر در‬ ‫این منطقه به دست اورد‪ .‬منطقه فسیلی مراغه به دلیل دارا‬ ‫بودن فسیل ماســتادون و ماموت ها (سنگواره های پیش‬ ‫از تاریخ) دارای شــهرت جهانی بوده و در اخرین مطالعات‬ ‫صورت گرفته فسیل های اجداد ماموت‪ ،‬زرافه و اهو در این‬ ‫منطقه کشف شده است‪« .‬بهشت فسیلی مراغه» عنوانی‬ ‫است که از سوی فسیل شناســان به این منطقه داده شده‬ ‫است‪ .‬فسیل های مهره دار مراغه از مدت ها پیش نظر زمین‬ ‫شناسان را به خود جلب کرده و از همین رو محققان زیادی‬ ‫از روسیه‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانسه و ژاپن در این ناحیه کار کرده اند‪،‬‬ ‫به گونه ایکهبخشیازنمونه هایفسیلیدرموزه هایتاریخ‬ ‫طبیعی وین‪ ،‬پاریس‪ ،‬لندن و لس انجلس در معرض نمایش‬ ‫قراردارند‪.‬منطقهاذربایجان شرقىبه عنوانتنهامنطقهغنى‬ ‫درایراندرامتدادکمربندىازمناطقفسیلىبین المللىقرار‬ ‫گرفته که کشــورهایى نظیر ترکیه‪ ،‬یونان‪ ،‬اسپانیا و پرتغال‬ ‫در ان قرار دارند‪.‬‬ ‫نخســتین اثــار منطقــه فســیلى مراغــه در ســال‬ ‫‪ 1840‬میالدى از ســوى گروهى از ســوداگران روسى به‬ ‫سرپرستى دکتر ابیخ به دســت امد‪ .‬این گروه در ان سال ها‬ ‫استخوان هاى یک فیل ماقبل تاریخ به نام «ماستئودونت»‬ ‫را کشف و براى بازاریابى و فروش به اروپا بردند‪ .‬این واقعه‬ ‫سبب شد بعدها پاى دیگر سوداگران و حتى فسیل شناسان‬ ‫جهانازکشورهایىنظیرژاپن‪،‬اتریش‪،‬اسپانیا‪،‬هلندوحتى‬ ‫کانادا و امریکا به این منطقه باز شود‪.‬‬ ‫این خودش قصه قدیمــی دیگری را به دنبــال دارد‪.‬‬ ‫قصه گنجینه ای که در اختیار ما نبود‪ .‬قضیه از این قرار است‬ ‫در ســال های ‪ 1354‬و ‪ 1355‬گروه مشترکی از کاوشگران‬ ‫ایرانی و امریکایی با اجرای عملیاتی اکتشــافی در منطقه‬ ‫مراغه و مناطق اطــراف دریاچه ارومیه‪ ،‬موفق به کشــف‬ ‫حدود سه هزار قطعه فسیل منحصر به فرد مربوط به دوران‬ ‫ســوم زمین شناســی از جمله ‪ 802‬قطعه فســیل ارزشمند‬ ‫مهره داران و یک جمجمه کامل متعلق به نمونه مشخصی‬ ‫از پستانداران شدند‪ .‬پس از کشف فســیل ها‪ ،‬تعدادی از‬ ‫انها به موجــب توافقی که بین موز ه تاریــخ طبیعی ایران با‬ ‫بخش دیرینه شناســی موزه لس انجلس انجام شــده بود‪،‬‬ ‫برای مطالعه‪ ،‬شناسایی و طبقه بندی در سه مرحله به موزه‬ ‫مذکور در ایاالت متحده ارســال و مقرر شد که پس از پایان‬ ‫مطالعات و نتیجه گیری در موعدهای تعیین شده بین شش‬ ‫ماه تا یک سال به ایران باز گردانده شوند‪ ،‬اما پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬این فســیل ها که از نظر حقوقی در واقع‬ ‫بخشــی از اموال ایران بــود‪ ،‬همچنــان در ایاالت متحده‬ ‫باقی مانده و این کشور از تعهدات خود سرباز زد‪ .‬بر همین‬ ‫اساس د ر سال‪ 1361‬ایران برای استرد اد فسیل ها به عنوان‬ ‫بخشی از اموال خو د و د ریافت خسارت وارد ه‪ ،‬د عوایی علیه‬ ‫د ولت امریکا به علت نقض تعهد ات خو د د ر د یوان د عاوی‬ ‫ایران ‪ -‬ایاالت متحد ه (الهه) ارائه د اد ‪ .‬پس از طرح د عوا نیز‬ ‫د ولتامریکاهمچنانبهبهانهواهیازهمکاریوانتقالانها‬ ‫به ایران امتناع کرد تا اینکه تباد ل لوایح و مد ارک بین طرفین‬ ‫پایان یافت و حتی جلســه رســید گی د یوان به د عوی نیز با‬ ‫حضور نمایند گان سازمان حفاظت محیط زیست د ر ابان ماه‬ ‫‪ 1393‬برگزار شد ‪ .‬د ر نهایت به دنبال پیگیری های حقوقی‬ ‫مستمر د ر د یوان د اوری ایران‪-‬امریکا و د ر جریان جلسات‬ ‫رسید گی د یوان‪ ،‬د ولت ایاالت متحد ه اماد گی خو د را برای‬ ‫همکاری و انتقال این اموال به ایران با هزینه خو د به همراه‬ ‫نتایج تحقیقات و گزارش ها روی این فسیل ها اعالم کرد ‪.‬‬ ‫سرانجام چندماه پیش کارشناســان سازمان محیط زیست‬ ‫برای شناســایی فســیل های مراغه راهی ایــاالت متحد ه‬ ‫یفسیل هایمراغه‬ ‫شد ند ‪.‬پسازتحقیقات‪ 25‬روزهنیزتمام ‬ ‫به همراه کارشناســان به ایران اورد ه شد‪ .‬تعد ا د یک هزار و‬ ‫‪ 351‬فسیل و یک تود ه به ایران استرد ا د شد ه و د ولت امریکا‬ ‫متعه د شد ه که د یگر هیچ فسیلی از مجموعه مراغه د ر این‬ ‫ی مدیرکل‬ ‫کشور وجو د ند ارد ‪ .‬به گونه ای که داریوش کریم ‬ ‫حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست در مراسم رونمایی‬ ‫از این مجموعه گفته اســت‪« :‬برای جلوگیــری از هر گونه‬ ‫اشــتباه بندی به قرارداد طرفین در الهه اضافه شد مبنی بر‬ ‫اینکه اگر در سال های اینده هر گونه فسیلی از فسیل های‬ ‫مراغه به هر نحوی در ایالت امریکا شناســایی شود یا مقاله‬ ‫جدیدی درباره انها منتشر شود باید امریکا به ایران خسارت‬ ‫پرداخت کند و این موضوع تا حد زیادی این اطمینان را به‬ ‫ما می دهد که کشوری که این تعهد را می پذیرد یعنی دیگر‬ ‫فســیلی در انجا باقی نمانده اســت‪».‬علی اصغر مبارکی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر تاریــخ موزه طبیعی و ذخایر ژنتیک ســازمان‬ ‫حفاظتازمحیط زیستاعالمکردهکهبراساستخمین ها‪،‬‬ ‫این فسیل ها متعلق به جانورانی شبیه غزال‪ ،‬کرگدن‪ ،‬زرافه‪،‬‬ ‫اسب و فیل اســت و قدمت انها به ‪ 8‬تا ‪ 9‬میلیون سال پیش‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫مبارکــی در مورد اطالعاتــی که امریکایی هــا از این‬ ‫فســیل ها در اختیار ســازمان حفاظت محیط زیســت قرار‬ ‫داده‪ ،‬گفته اســت‪« :‬با دریافت فســیل ها تعداد ‪ 30‬مقاله‬ ‫چاپ شده و دو گزارش ‪ 800‬صفحه ای که توسط محققان‬ ‫امریکایی درباره این فسیل ها تهیه شــده بوده نیز دریافت‬ ‫کردیم و از این رو بانــک اطالعاتی غنی از این فســیل ها‬ ‫در اختیار داریم‪».‬ســوال بعدی می تواند این باشد که این‬ ‫‪ 1351‬قطعه شامل چه چیزهایی می تواند باشد؟ بخشی از‬ ‫نمونه های وارد شــد ه هم به صورت قطعات فسیل است‪.‬‬ ‫یعنی انواع اســتخوان های حرکتــی‪ ،‬جمجمه‪ ،‬فک های‬ ‫زیرین و د ند ان هــا و انگشــت ها که مربــوط به گونه های‬ ‫ن و زرافه ‪.‬‬ ‫گیاه خواران اســت مانن د فیل ها‪ ،‬اسب ها ‪ ،‬کرگ د ‬ ‫این قطعات در ابعاد و اندازه های مختلف اســت که در بین‬ ‫این قطعات‪ ،‬اندازه هایی به وسعت یک سانتی متر که مربوط‬ ‫به قسمتی از دندان اســت‪ ،‬وجود دارد تا قطعاتی به اندازه‬ ‫‪10‬ســانتی متر که مربوط به زانوی حیوان است‪ .‬یک توده‬ ‫هم در میان محموله بازگشت داده شده وجود دارد که درباره‬ ‫ان بهتر است از زبان یک کارشناس اطالع پیدا کنیم‪ .‬زهرا‬ ‫اورک رئیس گروه دیرینه شناسی موزه تاریخ طبیعی در این‬ ‫باره گفته است‪« :‬عالوه بر فسیل های قطعه ای یک توده‬ ‫نیز بازگردانده شده که حاوی فســیل کامل یک گربه سان‬ ‫است‪ .‬توده یک اسکلت کامل از یک گوشتخوار است که‬ ‫از خانواده گربه سانان محسوب می شود که شامل جمجمه‪،‬‬ ‫استخوان های کامل و دست وپاست که یکباره فسیل شد ه‬ ‫و به همین حالت به ایاالت متحد ه فرســتاد ه شــد ه اما گویا‬ ‫مطالعه چند انی روی این تود ه انجام نشد ه و قرار است این‬ ‫مطالعات د ر ایران انجام شــود ‪ .‬هر چن د یک بار باز شد ه اما‬ ‫کار چند انی روی ان نشــد ه اســت‪ .‬نمونه کمــی کپک زد ه‬ ‫بود ه و بناست تا چند هفته ایند ه باز و پس از ضد عفونی کار‬ ‫مطالعات ان اغاز شــود ‪ .‬عالوه بر این توده فســیل غزال‪،‬‬ ‫اجداد اسب های امروزی و نمونه ای زرافه که با نام برنوری‬ ‫خوانده می شود نیز در میان فسیل ها وجود دارد که این نمونه‬ ‫زرافه برای اولین بار در این مجموعه به دنیا معرفی می شود‪.‬‬ ‫اورک در پاســخ به اینکه ایا شــرایط نگهــداری این‬ ‫فسیل ها در امریکا مناسب بوده یا خیر گفت‪« :‬نمی توانیم‬ ‫بگوییم که این فسیل ها در امریکا اسیب دیده اند اما شرایط‬ ‫نگهداری انها در ایران قطعا اســتانداردتر است‪ ».‬تکلیف‬ ‫این فسیل های بازگشت شده چه می شــود و قرار است که‬ ‫در کجا مستقر شــوند؟ فرهاد دبیری معاون محیط زیست‬ ‫طبیعیسازمانحفاظتازمحیط زیستدراینبارهمی گوید‪:‬‬ ‫«قطعاتی که ارزش موزه ای دارند به موزه تاریخ طبیعی ایران‬ ‫و مراغه منتقل می شــود و برخی دیگر چــون اندامی مثل‬ ‫دندان که صرفا ارزش تحقیقاتی داشته و جذابیتی برای موزه‬ ‫ندارند در مرکز پژوهشی باقی می مانند‪».‬‬ ‫ستاره باران‬ ‫دو نمایش با بازی فرهاد ائیش و صابر ابر‬ ‫دوباره سالن های نمایش در ایران پرستاره می شود ‪.‬‬ ‫ستاره هایی که انها را بیشــتر در قالب فیلم های سینمایی‬ ‫یا برنامه های تلویزیونی می بینیم‪ ،‬با پایان جشــنواره فیلم‬ ‫فجر به ســالن های نمایش می روند تا در فضایی هنری تر‬ ‫از های و هوی ســینما فاصلــه بگیرند و بــا مخاطبان خود‬ ‫ارتباطی نزدیک داشته باشند‪ .‬از فرهاد ائیش تا صابر ابر‪،‬‬ ‫دایره ای است که می تواند روزهای پرستاره تئاتر را در اواخر‬ ‫بهمن و اوایل اسفندماه رقم بز ند‪.‬یکی از این نمایش های‬ ‫پرطرفدار «چمدان» است‪.‬فرهاد ائیش که ‪ 24‬سال پیش‬ ‫برای اولین بار نمایش «چمدان» یکی از اثار خودش را اجرا‬ ‫کرده بود‪ ،‬بار دیگر این نمایش را به صحنه می برد‪.‬او سال ها‬ ‫پیش همزمان با اقامتش در امریکا نمایش دیگری را با نام‬ ‫«چمدان» نوشته کوبابه‪ ،‬نویسنده ژاپنی ترجمه و اقتباس‬ ‫کرده بود ‪ .‬در واقع دو نمایش با نام «چمدان» از دو نویسنده‬ ‫مختلف همزمان با هم در تاالر اصلی تئاتر شهر به صحنه‬ ‫می رود ‪ .‬در این نمایش پربازیگر‪ ،‬مائده طهماسبی‪ ،‬شقایق‬ ‫فراهانی‪ ،‬شبنم فرشادجو‪ ،‬رامین ناصرنصیر‪ ،‬خسرو پسیانی‪،‬‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ ،‬بهناز نــازی و‪ ...‬روی صحنه می روند و‬ ‫ائیش عالوه بر کارگردانی در بخش هایی از «چمدان» بازی‬ ‫می کند ‪ .‬این بازیگر و کارگردان باسابقه و مطرح تئاتر ایران‬ ‫توضیح داد‪«:‬در « چمدان» شاهد حضور هنرهای دیگری‬ ‫از جمله مجسمه ســازی‪ ،‬ویدئوارت و انیمیشــن خواهیم‬ ‫بود‪ » .‬ائیش و همســرش طهماســبی پیش از این‪ ،‬اثاری‬ ‫چون کرگدن‪ ،‬هفت روز با میهمانــی ناخوانده در نیویورک‬ ‫و‪ ...‬را روی صحنه برده اند‪.‬‬ ‫مالی سویینی‬ ‫تازه ترین اثر نمایشی مرتضی میرمنتظمی با نام «مالی‬ ‫سویینی» با بازی صابر ابر به زودی در تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫روی صحنه می رود‪« .‬مالی سویینی» نمایشنامه ای ایرلندی‬ ‫نوشــته براین فری یل با ترجمه حمید احیا و روایتگر زندگی‬ ‫زنی نابینا است که به اصرار همسرش چشم هایش را عمل‬ ‫می کند و وارد دنیای بینایان می شود‪.‬طراح و کارگردان این‬ ‫اثر نمایشی مرتضی میرمنتظمی است و در ان الهام کردا‪،‬‬ ‫صابر ابر و عباس جمالی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫میرمنتظمی پیش از این نمایش هایی چون «ابرها»‪،‬‬ ‫«زن مرد» و «فرکانس» را کارگردانی کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫سال گذشــته نمایش «پی دو» به کارگردانی میرمنتظمی‬ ‫ در تاالر حافظ اجرا شد و پرفروش ترین نمایش سال ‪ ۹۳‬در‬ ‫تاالر حافظ شــد‪.‬او درباره نمایش مالی سویینی می گوید‪:‬‬ ‫«متن کارهای پیشــین مــن اغلب از طرحــی یک خطی‬ ‫شــروع می شــد و با حضور نویســنده در تمرینات‪ ،‬متن به‬ ‫صورت کارگاهی و همزمان با اجرا کامل می شد؛ ولی این‬ ‫نمایش از لحاظ داستانی و فضایی که دارد‪ ،‬نسبت به دیگر‬ ‫کارهای من بسیار متفاوت است و مشق جدیدی برای ما و‬ ‫گروه ماست‪».‬‬ ‫پاندای کونگ فوکار‬ ‫انیمیشنی که رکوردشکن شد‬ ‫داستان «پو»‪ ،‬همان پاندای بی دست و پا و چاقی که‬ ‫ یک باره تبدیل به استاد کونگ فو شد‪ ،‬در اولین قسمت خود‬ ‫ان قدر خوش درخشید که همان زمان تهیه کننده اعالم کرد‬ ‫ن شــبیه دیگر انیمیشن های محبوب مثل عصر‬ ‫که برای ا ‬ ‫یخبندان یا ماداســگار چندین و چند دنباله خواهد ساخت‬ ‫اما شاید خود تهیه کننده این انیمیشن هم نمی دانست که‬ ‫مجموعه سوم از این مجموعه ان قدر محبوب می شود که‬ ‫حتی تبدیل به یک فیلم رکورد شکن در اکران جهانی شود‪.‬‬ ‫این فیلم قرار بود در تابستان به نمایش درای د اما بعد از‬ ‫ماه ژانویه برای نمایش ان تعیین شد که به طور معمول ماه‬ ‫کم مخاطبی است‪ .‬اما این انیمیشــن که از سوی کمپانی‬ ‫دریم ورکز به بازار امده‪ ،‬در هفته اول فروشی ‪ ۱۴۵‬میلیون‬ ‫دالری را در سطح جهان ثبت کرد تا شروعی توفانی را تجربه‬ ‫کرده باشد‪ .‬این در حالی است که ‪ ۷۰‬درصد تماشاگران این‬ ‫فیلم را خانواده ها تشکیل داده بودند‪« .‬پاندای کونگ فو‬ ‫کار ‪ »۳‬برای دومین هفته متوالی نیز در صدر جدول فروش‬ ‫نشســت و ‪ ۲۱‬میلیون دالر دیگــر بر فــروش ‪ ۶۹‬میلیونی‬ ‫هفته پیش افزود‪ .‬قســمت اول این فیلم در سال ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫در اخر هفتــه افتتاحیه اش فروشــی ‪ ۶۰.۲‬میلیون دالری‬ ‫و قسمت دوم ان فروشــی ‪ ۴۷.۷‬میلیون دالری را در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬تجربه کرده بودند‪ .‬این در حالی است که فیلم جدید‬ ‫برادران کوئن با عنوان «درود بر سزار» با بازی جورج کلونی‬ ‫و جمعی از بازیگران صاحب نام اکران خود را اغاز کرده اما‬ ‫این انیمیشن «پاندای کونگ فو کار ‪ »3‬است که بیشترین‬ ‫مخاطب را به خود جذب کرده است‪.‬‬ ‫پانــدای قصه مــا یعنــی «پو» کــه اخیرا از ســمت‬ ‫دانش اموزی‪ ،‬به استادی از ســوی اقای شیفو (با صدای‬ ‫ن هافمن) ارتقای درجــه پیدا کرده اســت‪ .‬پو نیز‬ ‫داســتی ‬ ‫به شــدت برای هماهنگ ســازی خود با مســئولیت های‬ ‫جدیدش در جایگاه استادی دچار مشکل است و این مساله‬ ‫همزمان شده با ورود پدر واقعی وی با نام پاندا لی (با صدای‬ ‫برایان کرانستون) که خود را به زندگی فرزندش وارد ساخته‬ ‫و باعث ورود پو به دهکده پاندا ها و اشنایی وی با پاندا های‬ ‫دیگر شده اســت‪ .‬تمام اینها مقدمه ای هستند برای ورود‬ ‫کای به داســتان و اغاز برنامه ریزی پو برای ســازماندهی‬ ‫خود و دیگران برای نجات دنیــا ‪ .‬او در اینجا با رویدادهای‬ ‫غیرمنتظره ای از اشــنایی با می می‪ ،‬ازدواج اجباری تا نبرد‬ ‫با روح خبیثه ای که برای ربــودن نیروی کونگ فو کارهای‬ ‫ناامید و ترســاندن مردم چین دســت به کار شــده روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬در حالی که در قســمت های پیشین جک بلک‪،‬‬ ‫انجلینا جولی و داستین هافمن صداپیشگان اصلی بودند‪،‬‬ ‫در قسمت سوم برایان کرنستون‪ ،‬کیت هادسن و جی‪.‬کی‬ ‫ســیمونز نیز به جمع صداپیشــگان این انیمیشــن اضافه‬ ‫شــده اند‪ .‬کارگردانی این اثر را جنیفر یو نلسون و الساندرو‬ ‫کارلونی انجام داده اند‪.‬‬ ‫جک بلک‪ ،‬مانند فیلم های قبلی صداپیشه شخصیت‬ ‫پاندا «پو» در نســخه انگلیسی فیلم اســت‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫« من از پو خوشم می اید چون یک قهرمان است؛ قهرمان‬ ‫اکشن ولی زورگو نیست‪ .‬مهربان‪ ،‬ساده‪ ،‬باگذشت و یک‬ ‫موجود زیبا که در اکشن کمتر مشابه ان را می بینیم‪ .‬من به‬ ‫او افتخار می کنم‪».‬‬ ‫پیشخوان مجازی‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫دیدار‬ ‫دعای امام صادق (ع) در اینستاگرام گلزار‬ ‫درس لیال اوتادی از شهدا‬ ‫تمجید پیمان معادی از فیلم« ایستاده در غبار»‬ ‫‪79‬‬ ‫صدای پای خاص‬ ‫دیدار‬ ‫‪80‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫مورینیو جانشین فن خال می شود؟‬ ‫در ان روزها که ال کالســیکو فضا را گــرم می کرد و‬ ‫رقابت بین مســی و رونالدو هم رقابتی دشــمنانه تر به نظر‬ ‫می رسید همه جنگ ال کالسیکو در میانه میدان نبود و یک‬ ‫رقابت زیرپوستی هم در کنار زمین وجود داشت‪ ،‬جایی که‬ ‫مورینیو و گواردیوال هدایت دو تیم رئال مادرید و بارسلونا را‬ ‫برعهده داشــتند‪ .‬حاال این رقابت دارد کم کم از اسپانیا به‬ ‫انگلستان منتقل می شود‪ ،‬ان هم در شهر منچستر‪ .‬هفته‬ ‫گذشته منچستر ســیتی به طور رســمی اعالم کرد که پپ‬ ‫گواردیوال را به عنوان سرمربی فصل اینده خود انتخاب کرده‬ ‫است و این هفته هم همه خبرهای غیررسمی حاکی از ان‬ ‫است که خوزه مورینیو جانشین لوئیس فن خال هلندی در‬ ‫فصل اینده لیگ برتر انگلستان است‪.‬‬ ‫این روزها خبرهای روی جلد روزنامه های انگلیســی‬ ‫همه از این تغییر خبر می دهند‪ ،‬تا انجا که فن خال عصبی تر‬ ‫از همیشه روی نیمکت می نشیند‪ .‬استاد هلندی به عنوان‬ ‫یک ناجی به منچســتر امده بود تــا دوران فاجعه بار دیوید‬ ‫مویس تمام شود و منچستر با راننده ای با تجربه به مسیری‬ ‫بازگردد که بازگشت به عصر طالیی فرگوسن نام داشت‪ .‬اما‬ ‫هرچه زمان گذشت‪ ،‬هرچه خریدهای فن خال‪ ،‬گرانتر شد‪،‬‬ ‫باز هم این تیم نمی توانست به دایره امید نزدیک شود‪ .‬از‬ ‫طرفی دیگر بازیکنانی مثل چیچاریتو‪ ،‬دی ماریا‪ ،‬فن پرسی‬ ‫و‪ ...‬در لیگ هــای دیگر ان قدر خوش می درخشــیدند تا‬ ‫بهانه ها بیشتر برای بد سلیقگی های فن خال نمایان شود‪.‬‬ ‫برای همین اســت که هر روز خبر مورینیو و منچستر روی‬ ‫جلد روزنامه می رود‪ .‬به گونه ای که فن خال عصبی در برابر‬ ‫یک پرسش ســاده در این باره از کوره در برود و فریاد بزند‪:‬‬ ‫«باشگاه دلیلی برای تکذیب این اخبار نمی بیند چون انها‬ ‫حقیقت ندارند‪ .‬شما این داستان ها را ســاختید‪ .‬شما با اد‬ ‫وودوارد و گلیزرها صحبت نکردید‪ .‬اسمت چیست؟ شاید‬ ‫من هم بتوانــم بگویم فــردا اخراج می شــوی‪ .‬هر چیزی‬ ‫دلتان می خواهد بنویسید‪ .‬ســال های ابتدایی دوران سر‬ ‫الکس را یادتان رفته؟ شاید بهتر است نگاهی به امار و ارقام‬ ‫بیندازید‪ .‬دلیل ناراحتی من این است که فاصله با تیم های‬ ‫باالی جدول کم نمی شود‪».‬‬ ‫سرخپوشــان شــهر منچســتر در حال حاضــر با ‪41‬‬ ‫امتیــاز در رده پنجم جــدول رده بندی لیگ برتر هســتند و‬ ‫با لسترســیتی صدرنشــین ‪ 12‬امتیاز فاصله دارنــد‪ .‬فراز و‬ ‫نشــیب این تیم در فصل جاری و حذف شــیاطین سرخ از‬ ‫لیگ قهرمانان اروپا‪ ،‬ســران این باشــگاه انگلیســی را در‬ ‫فکر پایان همکاری با لوئیــز فن خال هلندی انداخته که تا‬ ‫تابستان ‪ 2017‬با منچستریونایتد قرارداد دارد‪ .‬مشکل فقط‬ ‫داخل زمین نیست‪ ،‬مدیران منچستر برای یافتن جانشین‬ ‫فن خال‪ ،‬دالیل محکم تری چون افت ارزش ســهام را هم‬ ‫دارنــد‪ .‬وضعیت مالی منچســتریونایتد به عنــوان یکی از‬ ‫متمول ترین باشگاه های دنیا طی ماه های اخیر افت قابل‬ ‫توجهی کرده که بدون شــک متاثــر از وضعیت نه چندان‬ ‫ایده ال این تیم در زمین مسابقه است‪ .‬پس از اینکه ارزش‬ ‫هر سهم باشگاه منچستریونایتد در بازار بورس نیویورک در‬ ‫سال ‪ 2012‬به ‪ 14‬دالر رسید و در مجموع ارزش این باشگاه‬ ‫را به دو بیلیون دالر افزایش داد‪ ،‬یونایتد طی ماه های اخیر‬ ‫وضعیــت مالی نه چندان ایــده الی را تجربه کرده اســت‪.‬‬ ‫همین ها مدیران امریکایی را مجاب بــه تغییر می کند‪ِ .‬اد‬ ‫وودوارد‪ ،‬مدیر اجرایی باشگاه منچستریونایتد که از سوی‬ ‫مالکان امریکایی باشــگاه مامور یافتن جانشــینی مناسب‬ ‫برای لوئیز فن خال و جانشــین کردن او در تابستان ‪2016‬‬ ‫شده است‪ ،‬پس از قطعی شــدن پیوستن پپ گواردیوال به‬ ‫منچسترســیتی‪ ،‬حاال تمرکز خود را روی اســتخدام اقای‬ ‫خاص گذاشته است‪.‬‬ ‫طبق گزارش منابع‪ ،‬مذاکرات از حدود دو هفته قبل‬ ‫شروع شــده‪ ،‬انتظار می رود فن خال در پایان فصل و یک‬ ‫ســال زودتر از اتمام قراردادش‪ ،‬اولدترافورد را ترک کند‪.‬‬ ‫منچستریونایتد می خواهد با گماشتن مورینیو‪ ،‬پاسخی به‬ ‫حضور پپ در سیتی بدهد‪ .‬مورینیو خود تمایل نداشته تا در‬ ‫میان فصل هدایت یونایتد را برعهده بگیرد‪ ،‬او درصدد این‬ ‫است تا در فصل جدید‪ ،‬روی نیمکت یونایتد باشد‪ .‬همچنین‬ ‫گزارش شده که مورینیو دو بار پیشنهاد رئال را رد کرده است‪،‬‬ ‫بار اول پیش از حضور بنیتز در رئال‪ ،‬که او تمایل داشته در‬ ‫چلسی بماند‪ ،‬نوبت دوم نیز بعد از اخراج از چلسی‪ ،‬این بار‬ ‫قصد او بر این بــوده که هدایت یونایتــد را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫چهارشــنبه هفته گذشــته برخی منابــع در انگلیس مدعی‬ ‫شدند‪ ،‬مورینیو با منچستریونایتد به توافق رسیده و حتی به‬ ‫دوستان نزدیکش گفته که در پایان فصل جانشین فن خال‬ ‫خواهد شد‪ .‬ال کانفیدنشــال در گزارشی مجزا جزئیاتی از‬ ‫قرارداد مورینیو را با یونایتد منتشر کرده است‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده اســت که قرارداد مورینیو با یونایتد ســه ساله خواهد‬ ‫بود و او ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیون یورو دستمزد دریافت می کند‪،‬‬ ‫بنابراین در پایان قرارداد سه ساله اش‪ ۴۶،۵ ،‬میلیون پوند‬ ‫نصیب وی می شــود‪ .‬خود مورینیو امــا در اظهارنظرهای‬ ‫رسمی سعی می کند محتاطانه برخورد کند‪ ،‬او در این زمینه‬ ‫می گویــد‪« :‬در حال حاضر من شــغلی نــدارم و نمی دانم‬ ‫فوتبال من را کجا خواهد برد زیرا در فوتبال هرگز نمی دانید‬ ‫‏چه اتفاقی رخ می دهد‪ .‬امــا بی تردید‪ ،‬بی تردید و بی تردید‬ ‫خانه ما در انگلیس خواهد بود و در لندن‪ .‬البته‏واضح است‬ ‫که من اماده رفتن بــه یک جای جدید هســتم‪.‬‏ به عنوان‬ ‫یک حرفه ای‪ ،‬من اماده ام به یک شهر جدید بروم؛ به ویژه‬ ‫فوتبال در لندن‪ ،‬فکر می کنم واضح است که باید به جای‬ ‫دیگری بروم‪ ».‬ایا معنی این حرف ها تیمی در انگلستان اما‬ ‫نه در شهر لندن و البته منچستر یونایتد نیست؟‬ ‫گزینه بعدی‬ ‫البته مورینیو تنها کسی نیست که به عنوان جانشین‬ ‫فن خال از او یاد می شــود‪ ،‬به موازات اقــای خاص‪ ،‬یک‬ ‫نام دیگر هم شنیده نمی شــود‪ .‬پوچتینو که دو فصل پیش‬ ‫با ساوتهمپتون نتایج بسیار خوبی کسب کرد‪ ،‬در دو فصل‬ ‫اخیر نیز با تاتنهام خوب ظاهر شده و در حال حاضر تیم او در‬ ‫رده دوم جدول قرار گرفته است‪ ،‬یک نام دیگر برای نیمکت‬ ‫منچستر است‪ .‬او اســتعدادهای جوانی نظیر هری کین‪،‬‬ ‫دله الی و اریک دایر را کشــف کرده و در این کار تخصص‬ ‫دارد‪ .‬در واقــع تفکــرات جوان گرایانــه فرگوســن در این‬ ‫سرمربی ارژانتینی نیز دیده می شود‪ .‬همچنین او روحیه ای‬ ‫با ارامش تر دارد و کمتر با مربیان دیگر دچار درگیری لفظی‬ ‫و فیزیکی می شود‪ .‬به نظر می رسد همین فاکتورها باعث‬ ‫شده تا یونایتد نیم نگاهی به سوی او داشته باشد و به حضور‬ ‫او روی نیمکتش در تابستان به طور جدی فکر کند‪ .‬در این‬ ‫میان تنها یک نکته وجود دارد که می تواند همه چیز را زیر‬ ‫سوال ببرد‪ ،‬موفقیت در تیم های کوچکتر دلیل موفقیت در‬ ‫منچستر نیست‪ .‬خاطره مویس هنوز در ذهن همه هست‪.‬‬ ‫البته گزینه سوم جانشینی‪ ،‬رایان گیگز است‪ ،‬مردی‬ ‫که برای اولدترافورد یک اســطوره اســت‪ ،‬برایان رابسون‬ ‫کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس اعتقاد دارد که او می تواند‬ ‫گواردیوالی منچســتر باشــد‪« :‬رایان می توانــد تبدیل به‬ ‫گواردیــوالی منچســتریونایتد شــود‪ .‬من از این مســاله‬ ‫مطمئن هستم‪.‬‬ ‫البته گیگز انســان ســاکتی اســت اما این مســاله‬ ‫نمی توانــد چیزی را نقض کنــد‪ .‬او همــواره تفکر عمیقی‬ ‫نســبت به بازی دارد و تالش زیادی کرده تــا به این مرحله‬ ‫برســد‪ .‬همه از این صحبــت می کنند کــه گواردیوال مغز‬ ‫فوتبالی خاصی دارد اما گیگز هم با او تفاوتی ندارد‪ .‬رایان‬ ‫تنها به یک فرصت و شــانس نیاز دارد تا توانایی های خود‬ ‫را در این زمینه نشــان دهد‪ ».‬اما در مقابل هیاهوی خبری‬ ‫گیگز هم شــانس کمی مقابل مورینیو دارد و او هم چندان‬ ‫دارای شانس دانسته نمی شود‪.‬‬ ‫غرش رعد‬ ‫بیداری سلیمان‬ ‫رمان یک نویسنده روحانی به چاپ هفتم رسید‬ ‫زندگی نامه یک خلبان به چاپ دوم رسید‬ ‫کتاب «اقای سلیمان! می شود من بخوابم؟» که نوشته سید محمدرضا واحدی اولین‬ ‫روحانی رمان نویس کشور است‪ ،‬توسط انتشــارات تارونه در بهمن سال ‪ 91‬راهی بازار نشر‬ ‫شده بود که به دلیل موفقیت در برقراری ارتباط با مخاطبان جوان خود‪ ،‬به چاپ هفتم رسید‪.‬‬ ‫این رمان ماجرای پسر و دختری است که به شدت به هم وابسته می شون د اما به دلیل‬ ‫ی در این عشق‪ ،‬رابطه انها دچار افت و خیزهای عجیبی می شود‪ .‬جالب است‬ ‫وجود ضلع سوم ‬ ‫که هر سه ضلع این مثلث همدیگر را دوســت دارن د اما وجود ضلع سوم پیدا و پنهان است و‬ ‫این موضوع قهرمانان را چنان دچار فراز و نشــیب می کند که گاهی به شدت به هم نزدیک‬ ‫می شوند و گاهی به شدت از هم دور و گاهی هم از ان ضلع سوم فاصله می گیرند و گاهی در‬ ‫کنارش ارامش می یابند‪.‬‬ ‫واحدی پیش از این درباره این رمان به خبرنگار مهــر گفته بود‪ « :‬در این رمان ضمن‬ ‫استفاده از تکنیک ها و ایجاد گره های منطقی و به هم ریختن قطعات پازلی که لذت چینشش‬ ‫ی یا معناگریزی پرهیز و تالش کرده ام که در این‬ ‫را برای مخاطب گذاشته ام‪ ،‬از مفهوم ستیز ‬ ‫فضا نه تنها خواننده را در هزار توی داستان گرفتار نکنم‪ ،‬بلکه عالوه بر لذت کشف و شهود‬ ‫پیچیدگی های فرمی داســتان‪ ،‬لذت درکی بهتر را در هزار توی زندگی امروز برایش فراهم‬ ‫کنم‪ ».‬از واحدی در حوزه های مختلف ادبی کتاب هایی چون لب گزه‪ ،‬حامالن نور‪ ،‬بانوی‬ ‫ناشناخته‪ ،‬عاشقانه ها‪ ،‬عارفانه ها‪ ،‬روش شناسی صهیونیزم‪ ،‬سیره سیاسی امام علی (ع) و دو‬ ‫مجموعه شعر به نام های چقدر فاصله و ادامه دلواپسی منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب «غرش رعد» با محوریــت زندگی خلبان عبد الحمید نجفی که توســط محمد‬ ‫معما تالیف شده است‪ ،‬با استقبال خوب مخاطبان و فروش سه هزار نسخه ای ان در کمتر‬ ‫از شش ماه به چاپ دوم رسید‪ .‬کتاب غرش رعد که زندگینامه یکی از خلبانان برجسته دوران‬ ‫دفاع مقدس است‪ ،‬روایت تاریخ گونه اتفاقات قبل از انقالب‪ ،‬رخدادهای دوران انقالب و‬ ‫عملیات های جذاب نیروی هوایی در هشت سال دفاع مقدس را بازگو می کند‪ .‬داستان کتاب‬ ‫درباره فردی است که در طول هشت سال دفاع مقدس ‪ 425‬سورتی پرواز جنگی ثبت شده‬ ‫انجام داده اند و طی ان ‪ 132‬عملیات برون مرزی موفق را سپری کرده اند چهار بار درگیری‬ ‫هوایی داشته که یک بار منجر به هدف قراردادن هواپیمای میگ ‪ 23‬و یک بار در دره های‬ ‫سردشــت منجر به برخورد یک فروند میگ ‪ 21‬با کوه می شوند‪ .‬داســتان درگیری ‪ 45‬روزه‬ ‫ایشان همراه با شهید صیادشیرازی در کردستان و‪ ...‬از نکات بارز کتاب است‪ .‬وی یکی از‬ ‫خلبان های هواپیمای ‪ F5‬است‪ ،‬که رتبه دوم ثبت رکورد پروازهای برون مرزی را با ‪ ۱۳۲‬پرواز‬ ‫در دوران دفاع مقدس پس از شهید اردستانی در کارنامه دارد‪ .‬نجفی‪ ،‬از خلبانان ثابت قرارگاه‬ ‫رعد در دوران دفاع مقدس بود و توانست موفق به دریافت مدال فتح در سال ‪ ۶۹‬از دستان‬ ‫مقام معظم رهبری شود‪ .‬محمد معما نویسنده کتاب درباره کتاب گفته است‪« :‬کار مصاحبه‬ ‫و تحقیق را از شهریور ماه سال ‪ 1390‬اغاز کردیم کار مصاحبه و نگارش حدود سه سال زمان‬ ‫برد به دلیل حجم باالی اتفاقاتی که در کتاب رخ داده و همچنین پستی و بلندی های که طی‬ ‫کردیم عمال تا پایان سال ‪ 93‬کار نهایی شد‪».‬‬ ‫یادگاری های یک صدای ملکوتی‬ ‫استاد مصطفی غلوش در گذشت‬ ‫«به واقع تا کنون چنیــن صحنه‏اى را از احســاس و‬ ‫هیجان مــردم ندیده بودم‪ .‬حقیقتا صحنــه مبارکى بود ؛ در‬ ‫حالى که انظار و قلوب مردم متوجه قران بود‪ ،‬نشسته بودند‬ ‫و گوش مى‏کردند‪....‬همه انها شــیوه‏هاى خواندن قران‬ ‫را مى‏دانند و این از فضل خداست‪ .‬من اینده خوبى را براى‬ ‫قاریان ایرانى پیش‏بینى مى‏کنــم‪ ،‬چون انها از لحاظ لحن‬ ‫و تجوید بسیار دقیق و موفق هســتند‪ ».‬این خاطره استاد‬ ‫تازه درگذشته از ســفر به ایران است و در مقابل مردم ایران‬ ‫همه خاطرات شــیرین فراوانی از این سفر دارند‪.‬ان روزها‬ ‫که تلویزیون ایران مسابقات قرائت قران را پخش می کرد‪،‬‬ ‫استاد مصطفی غلوش و تالوت های ماندگارش او را تبدیل‬ ‫به یکــی از میهمانان محبوب ایرانی ها کــرده بود‪ .‬غلوش‬ ‫با ویژگی‪‎‬هایی خــاص از دیگر قاریانی که بــه ایران رفت و‬ ‫امد می‪‎‬کردند متمایز می‪‎‬شــد‪ .‬صدای زیبا‪ ،‬حرکات پشت‬ ‫میکروفن برای کم و زیاد و دور و نزدیک نشــان دادن صدا‬ ‫که کار یک استودیوی نیمه حرفه‪‎‬ای را می‪‎‬کرد‪ ،‬واکنش به‬ ‫مخاطبین و توجه به انها و خالصه ایجاد ارتباطی ملموس با‬ ‫مستمعین جلوه‪‎‬ای متفاوت توسط او خلق می‪‎‬کرد‪.‬‬ ‫اما چیزی که در همان سال‪‎‬های ابتدایی دهه‪70 ‎‬خیلی‬ ‫به چشم امد و زبان به زبان چرخید و حتی واکنش‪‎‬های منفی‬ ‫از سوی برخی مصری‪‎‬ها را به دنبال داشت‪ ،‬اقرار به والیت‬ ‫امیرالمومنین علیه السالم در اذان زیبا و ماندگار غلوش بود‪.‬‬ ‫او بدون واهمه و با پذیرفتن خطری که از سوی «االزهر»‬ ‫می‪‎‬توانست متوجه جایگاه و اعتبار او شود در اذانی که برای‬ ‫ایرانی‪‎‬ها گفت این عبارت را به وضوح و فاخر چنین بیان کرد‪:‬‬ ‫اشهد ان علیا ولی الله‪ .‬راغب مصطفی غلوش صاحب ان‬ ‫صدای ملکوتی پس از طی دوران ســخت بیماری در سن‬ ‫‪ 77‬سالگی در یکی از بیمارستان های مصر دار فانی را وداع‬ ‫گفت‪ .‬او در سال ‪ 1317‬هجری شمسی در روستای «برما»‬ ‫واقع در استان غربیه مصر متولد شد و در خانواده ای قرانی‬ ‫پرورش یافت‪.‬غلــوش در نوجوانی کل قــران را حفظ کرد‬ ‫و از ‪ 16‬ســالگی با حضور در محافل مختلف قران تالوت‬ ‫می کرد‪ .‬راغب مصطفی چند ســال پس از حفــظ قران به‬ ‫کانون علوم قرانی مصر‪ ،‬شــهر طنطا رفت و به موسســه و‬ ‫اکادمى قرائات در مسجد احمدى مصر پیوست و به گفته‬ ‫خود او‪ ،‬توانســت «یک نمونــه عالى از اســتاد مصطفى‬ ‫اسماعیل» را در این مسجد ارائه دهد‪ .‬اما نقطه اوج فعالیت‬ ‫قرانی غلوش زمانی رقم خورد که در دوران سربازی‪ ،‬موفق‬ ‫شد در مسجد مشهور امام حسین (ع) قاهره به تالوت قران‬ ‫بپردازد‪ .‬وی از ‪۲۴‬سالگی در رادیو و تلویزیون رسمی مصر‬ ‫به عنوان قاری حضور یافت و از همان زمان رفته رفته سبک‬ ‫خودش در قرائت را دنبال کرد‪ .‬این قاری برجســته مصری‬ ‫حدود ‪۳۰‬ســال برای قرائت به کشورهای مختلف از جمله‬ ‫امریکا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ایران‪ ،‬فرانسه و کانادا سفر کرد‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقــاب در خاطره ای با اشــاره به شــباهت تالوت ‬ ‫استاد «مصطفی اســماعیل» و «غلوش» فرمودند‪« :‬ما‬ ‫عاشق تالوت شیخ مصطفى اسماعیل بودیم‪ ...‬یک روز‬ ‫دوستم مرا دید و گفت‪« :‬امروز در رادیو مصر‪ ،‬صداى پسر‬ ‫شیخ مصطفى اسماعیل را پیدا کردیم!» گفتم‪« :‬چطور‪ ،‬از‬ ‫کجا فهمیدى پسرش است؟ گفت‪« :‬نام او راغب مصطفى‬ ‫است‪».‬‬ ‫پیشخوان جهانی‬ ‫مدیریت‬ ‫بحران‬ ‫مهاجرت‬ ‫از نگاه‬ ‫اکونومیست‬ ‫تروریسم‬ ‫داخلی در‬ ‫امریکا سوژه‬ ‫نیوزویک‬ ‫هیالری‬ ‫کلینتون روی‬ ‫جلد تایم‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫دیدار‬ ‫‪81‬‬ ‫بازار‬ ‫دکترابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل بانک انصار‪:‬‬ ‫افتتاح شعبه نمونه تحت نظارت علمای شیعه و سنی‪ ،‬در‬ ‫راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است‬ ‫دکترابراهیمی مدیرعاملبانکانصار‪:‬‬ ‫با توجه به اولویت حرکت در مســیر پیاده سازی‬ ‫موازین شرعی و تحقق اقتصادمقاومتی‪ ،‬بانک‬ ‫انصار با نشســت های مختلف با علمای شــیعه‬ ‫و ســنی به یک دســتورالعمل جامع برای ایجاد‬ ‫شعبه بانکداری اســامی در زاهدان رسید و به‬ ‫ل و قوه الهی و مشارکت نهادهای مربوط ان‬ ‫حو ‬ ‫راافتتاحکرد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫‪82‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫روز شــنبه ‪ 17‬بهمــن مــاه ‪ ،1394‬ششــمین روز از‬ ‫دهه مبارک فجرانقالب اســامی ایران‪ ،‬طی مراســمی‬ ‫ با حضور ایت الله ســلیمانی امام جمعــه زاهدان‪ ،‬مولوی‬ ‫عبدالحمید اســماعیل زهی امام جماعت مســجدمکی‪،‬‬ ‫دکترابراهیمــی مدیرعامــل و تنی چنــد از معاونان بانک‬ ‫انصار‪ ،‬حجت االسالم دکتر موسویان دبیر علمی شورای‬ ‫فقهی بانک مرکزی و نماینده این بانک در این مراســم‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین رضازاده مسئول دفتر فقهی‬ ‫بانــک انصــار و تنی چنــد از فرماندهــان ســپاه منطقه‪،‬‬ ‫مســئوالن لشــکری و کشــوری‪ ،‬علمای شــیعه و سنی و‬ ‫مدیران شــعب اســتان بانک های کشــور‪ ،‬بانک انصار‬ ‫نخستین شعبه نمونه بانکداری اسالمی با عنوان شهدای‬ ‫وحدت را بــا هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اســامی‬ ‫ایران و زیرنظرمشــترک علمای شــیعه و ســنی اســتان‬ ‫سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان افتتاح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬این مراسم‬ ‫با پخش پیام دکتر ولی الله سیف‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اســامی ایران حاوی قدردانــی از بانک انصار‬ ‫به خاطــر اهتمام در ایجــاد فرصت ارائه خدمــات بانکی‬ ‫به هموطنــان اهل ســنت‪ ،‬منطبــق با موازین مشــترک‬ ‫فقهی‪ ،‬ابراز امیدواری از مشارکت انان و نیز مایه افتخار و‬ ‫سربلندی دانستن این اقدام اغاز شد‪.‬‬ ‫پیامدکترولی اللهسیف‪:‬‬ ‫اکنون که به همت بانک انصار و تایید و حمایت‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران فرصتی‬ ‫فراهم شــده تا ارائه خدمت بانکی به هموطنان‬ ‫اهل سنت با موازین مشــترک فقه اهل سنت و‬ ‫فقه امامیه و با کسب اطمینان خاطر ومشارکت‬ ‫ایشانتوسعهیابدجایبسیافتخاروسربلندی‬ ‫استکهتاسیسشعبه ایبرایارائهاینخدمات‬ ‫و هماهنگی مســائل شــرعی و فقهی مطابق با‬ ‫موازین یادشده در شهر زاهدان اعالم و فعالیت‬ ‫ان اغاز گردد‪.‬‬ ‫دکتر سیف در این پیام همچنین ارائه خدمات به احاد‬ ‫مختلف هموطنان را وظیفه شبکه بانکی کشور دانسته و با‬ ‫اعتمادافرین خواندن این حرکت بانک انصار‪ ،‬بررسی های‬ ‫فقهی و ایجاد سازوکارهای خدمات بانکی و نظارت برانجام‬ ‫امور این شعبه به صورت مشترک را مورد تایید قرار داد‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬ایت الله سلیمانی امام جمعه‬ ‫زاهــدان و نماینده ولی فقیه در اســتان طی ســخنانی در‬ ‫این مراسم ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نخستین کشور در جهان اســت که صاحب یک مجموعه‬ ‫قانونی مدون بــرای اجرای بانکداری اســامی مطابق با‬ ‫شریعت اسالمی است‪ ،‬به کم اهمیت بودن موارد اختالفی‬ ‫در دو مذهب شــیعه و ســنی درخصوص فقــه معامالت و‬ ‫بانکداری بدون ربا اشــاره کرده و ســپس به بیان موضوع‬ ‫اهمیــت وحدت میــان مذاهب و اقوام کشــور براســاس‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی پرداخت و تاسیس بانک های‬ ‫اســامی را یکــی از نخســتین اهــداف امام خمینی (ره)‬ ‫بنیانگذارجمهوری اسالمی دانست و از علمای اهل سنت‬ ‫استان و نیز دکتر سیدعباس موسویان دبیرعلمی شورای‬ ‫فقهی بانک مرکزی و اعضای شــورای فقهی بانک انصار‬ ‫به خاطر ابداع و خالقیت در راستای حل موارد اختالفی و‬ ‫رسیدن به توافق قدردانی کرد‪.‬‬ ‫امام جمعــه زاهــدان و نماینده ولی فقیه در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان ســپس بــه اختالف افکنی های‬ ‫دشمنان انقالب اسالمی و تالش بی وقفه شان برای ایجاد‬ ‫ناامنی در منطقه اشــاره کرده و اقدام بانــک انصار را برای‬ ‫خنثی سازی این توطئه ها بسیار مثبت و حائزاهمیت خواند‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬این اقــدام را باید تحقق ایات شــریف قران‬ ‫کریم نامید و از بانک انصار به خاطر تالش های مســتمر و‬ ‫ارزشمندش برای ایجاد این شعبه نمونه قدردانی کرد‪».‬‬ ‫ایت الله سلیمانی در پایان سخنان خود اضافه کرد‪:‬‬ ‫«هنــوز از ظرفیت های عظیم بانکداری اســامی به ویژه‬ ‫عقوداســامی انچنان که باید استفاده نشــده و همه باید‬ ‫تالش کنیم تا نظام بانکی کشور را براساس ارمان های بلند‬ ‫نظام اسالمی و سیاست های راهبردی اقتصادمقاومتی به‬ ‫پیش ببریم‪».‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬مولوی عبدالحمید اســماعیل زهی امام‬ ‫جماعت مســجد مکی زاهدان ضمن اظهار خوشحالی از‬ ‫افتتاح شعبه نمونه تحت نظارت علمای شیعه و سنی استان‬ ‫بر وجود زمینه های گسترده وحدت میان مذاهب اسالمی‬ ‫تاکید کرد و افتتاح این شــعبه را گامی اساســی در جهت‬ ‫تحکیم وحدت مذاهب و اقوام ایرانی در استان دانست‪.‬‬ ‫امام جماعت مسجد مکی زاهدان در ادامه این حرکت‬ ‫را که نتیجه مذاکرات‪ ،‬مباحث و گفت وگوهای فشــرده و‬ ‫چندماهه اعضای داراالفتای مسجد مکی زاهدان و شورای‬ ‫فقهی بانک انصار با حمایت و مشارکت شورای فقهی بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اســامی ایران اســت‪ ،‬حرکتی دانست‬ ‫که مورد تایید خدای متعال اســت و هــدف ان خدمت به‬ ‫مردم و بندگان اوست‪ .‬وی ســپس از همه مجموعه های‬ ‫دست اندرکار این اقدام در سطح استان و کشور و به صورت‬ ‫ویژه از بانک انصار به عنوان پیشتاز این حرکت دینی تقدیر‬ ‫کرد و ســایر بانک های کشــور را به انجام اقدامات مشابه‬ ‫تشویق کرد‪ .‬به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات و در‬ ‫ادامه مراســم افتتاحیه‪ ،‬دکترابراهیمــی مدیرعامل بانک‬ ‫انصار طی ســخنانی با اشــاره به ویژگی هــا و مزیت های‬ ‫بازار‬ ‫در سی وهفتمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی انجام شد‬ ‫تجدید میثاق کارکنان بانک دی‬ ‫با ارمان های امام راحل‬ ‫جمعی از مدیران ارشد و کارکنان بانک دی همزمان‬ ‫با فرا رســیدن ایام الله دهه فجر با حضــور در مرقد مطهر‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) با ارمان هــای امام راحل تجدید‬ ‫بیعت کردنــد‪ .‬به گــزارش اداره کل روابــط عمومی بانک‬ ‫دی به مناسبت فرا رسیدن ســی وهفتمین سالگرد پیروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬مدیرعامــل‪ ،‬اعضــای هیات مدیره‪،‬‬ ‫مدیران و جمعــی از کارکنان بانک دی با حضــور در مرقد‬ ‫مطهر حضرت امام(ره) و اهدای تــاج گل و ادای احترام‬ ‫به ساحت امام راحل و قرائت فاتحه با ارمان های بلند امام‬ ‫خمینی(ره) تجدید میثاق کردند‪ .‬در حاشــیه این مراســم‬ ‫دکتر احمد شفیع زاده مدیر عامل بانک دی با گرامیداشت‬ ‫یاد و خاطره امام و شهدای انقالب و تبریک سی وهفتمین‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اســامی ایران اظهار کرد‪« :‬دهه‬ ‫فجر یاداور خیزش عظیم ملتی است که از ظلم و وابستگی‬ ‫و تبعیض به ستوه امده و با اتکال به خداوند تبارک و تعالی‬ ‫و رهبری حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬بســاط مستکبران را از‬ ‫این کشور برچید و استقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اسالمی را‬ ‫برای ملت ایران به ارمغان اورد و انان را از وابستگی سیاسی‬ ‫به شــرق وغرب نجات داد‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی در سال ‪ 57‬نه تنها یک اتفاق بزرگ برای‬ ‫ایران بود بلکه منشــا تحوالت بزرگتر در منطقه و جهان نیز‬ ‫بود‪ .‬به همین دلیل است که قدرت های استکباری همواره‬ ‫طی این سال ها تالش کردند که در مسیر ان اختالل ایجاد‬ ‫کنند‪ ».‬وی با بیان اینکه اگر این انقالب ناچیز بود و تغییرات‬ ‫حاصل شده بی اهمیت این همه ســرمایه گذاری علیه ان‬ ‫صورت نمی گرفت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬با وجود فشارهای سنگین‬ ‫ما در عرصه های سیاســی و نظامی توان خــود را به اثبات‬ ‫رسانده ایم و اکنون نوبت فرهنگ و اقتصاد است که با همت‬ ‫مردم حماسه ای دیگر بیافرینیم‪ ».‬شفیع زاده با بیان اینکه‬ ‫در عرصه های اقتصاد و فرهنگ نیز می توانیم با تمسک به‬ ‫راه امام راحل و شهدا به موفقیت های بزرگی دست یابیم‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪« :‬بار دیگر این ایام را ارج می نهیم و با امام راحل‬ ‫پیمان می بندیم که در جهت اعتالی ایران اســامی گام‬ ‫برداریم تا ارمان های امام و شهدا را محقق کنیم‪».‬‬ ‫ناصر صالحی به عنوان مشاور‬ ‫مدیرعامل و مدیرکل حوزه مدیریت‬ ‫بانک دی معرفی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط‬ ‫عمومی بانک دی‪ ،‬در جلســه ای با‬ ‫حضور مدیرعامل‪ ،‬معاونان و جمعی‬ ‫از کارکنان‪ ،‬ناصر صالحی به عنوان‬ ‫مشــاور مدیرعامل و مدیــرکل حوزه‬ ‫مدیریت بانک دی معرفی شــد‪ .‬در‬ ‫این جلسه از زحمات مجتبی حیدری‬ ‫معاون ســرمایه انســانی و توســعه‬ ‫مدیریت که سرپرســتی این حوزه را عهــده دار بود‪ ،‬تقدیر‬ ‫شد و ناصر صالحی‪ ،‬معاون پشــتیبانی و مهندسی بانک با‬ ‫حفظ سمت‪ ،‬این مسئولیت را برعهده گرفت‪ .‬در این جلسه‬ ‫دکتر احمد شفیع زاده ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر‬ ‫به دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران طی‬ ‫‪37‬سال گذشته اشاره و اظهار کرد‪« :‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫برگرفته از نهضت سرخ حسینی (ع) بود که مردم با اعتقاد‬ ‫به مبانی انقالب و حضور مرجعیــت دین و مبارزات چندین‬ ‫ســاله امام خمینی (ره) به ثمر نشست‪ ».‬وی افزود‪« :‬این‬ ‫‪ 37‬ســال دســتاوردهای بزرگی برای‬ ‫ملت بزرگ ایران به ارمغان اورده است‬ ‫که از جمله ان قرار گرفتن در بین ‪10‬‬ ‫کشور پیشرفته جهان در عرصه علمی‬ ‫ بوده و تفکر جهادی و روحیه انقالبی در‬ ‫عرصه دفاعی سبب ایجاد امنیت کشور‬ ‫در منطقه خاورمیانه شــده اســت‪».‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی علت این انتصاب‬ ‫را استفاده بیشــتر از توانایی و تجارب‬ ‫اقــای صالحی که از مســئولیت های‬ ‫گذشــته توانســته با روحیه جهادی و‬ ‫پشتکار‪ ،‬منشا خدمات ارزنده و چشمگیری باشند‪ ،‬عنوان و‬ ‫اظهار امیدواری کرد که ایشان بتوانند کما فی السابق این‬ ‫مسئولیت را نیز بهتر از گذشته به انجام برساند‪ .‬در این جلسه‬ ‫همچنین از زحمــات مجتبی عزیزی کــه در مدت تصدی‬ ‫ریاســت حوزه مدیریت‪ ،‬نقش ارزنده ای در ایجاد و تقویت‬ ‫بخش های مختلف این حوزه از جمله سامانه اتوماسیون‬ ‫اداری‪ ،‬مرکز ارتباط با مشتریان‪ ،‬سایت و دبیرخانه مکانیزه‬ ‫ایفا کرد و موفقیت هــای زبانزدی را بــرای بانک به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫معرفی مدیرکل جدید حوزه مدیریت بانک دی‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫بازار‬ ‫رقابتی بانک انصار گفت‪« :‬بانک انصار بزرگترین شــبکه‬ ‫تمام الکترونیــک کشــور در بخش خصوصی اســت که‬ ‫به عنوان شفاف ترین بانک در بورس فعالیت می کند‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬رتبــه نخســت تراکنش هــای موفق‬ ‫بانکداری الکترونیک در کشــور در ســال ‪ 1393‬به بانک‬ ‫انصــار تعلــق دارد و ایــن بنــگاه مالی بــزرگ بــه اتکای‬ ‫فناوری هــای نوین و مهــارت باالی نیروی انســانی خود‬ ‫امادگی ارائه خدمات مطلوب به همه احاد و اقشــار کشور‬ ‫را دارد‪ ».‬دکتر ابراهیمی سپس تصریح کرد‪« :‬این بانک‬ ‫بیش از ‪10‬میلیون مشتری و با ‪ 13/5‬میلیون حساب بانکی‬ ‫به هموطنان عزیز خدمات بانکــی ارائه می دهد و درعین‬ ‫حال در پیاده سازی موازین شرعی در فعالیت های بانکی‬ ‫پیشتاز است‪».‬‬ ‫دکتر ابراهیمــی پــس از ان‪ ،‬به اقتصــاد مقاومتی‬ ‫به عنوان راهبرد اساســی بانک انصار در راســتای انجام‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود اشاره کرد وگفت‪« :‬انچه در‬ ‫اقتصادمقاومتی مطرح است‪ ،‬توانایی برای انعطاف پذیری‬ ‫در شرایط شوک اقتصادی است تا جایی که در صورت بروز‬ ‫تحریم ها و مشــکالت داخلی این اقتصاد خود را به حالت‬ ‫ثبات بازگرداند‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه اولویت حرکت در مســیر‬ ‫پیاده سازی موازین شرعی و تحقق اقتصادمقاومتی بانک‬ ‫انصار با نشست های مختلف با علمای شیعه و سنی به یک‬ ‫دستورالعمل جامع برای ایجاد شــعبه بانکداری اسالمی‬ ‫در زاهدان رسید و به حول و قوه الهی و مشارکت نهادهای‬ ‫مربوط ان را افتتاح کرد‪».‬‬ ‫مدیرعامل بانک انصار در پایان سخنان خود هدف‬ ‫اصلی بانک انصار در اقدام به چنیــن حرکتی را خدمت به‬ ‫مردم و مشتریان‪ ،‬و به ویژه هموطنان اهل سنت و نه یک‬ ‫رقابت تجاری ومالی دانسته و با تاکید بر این که اخالص‪،‬‬ ‫نیت خیر و خداباوری عوامل اصلی این موقعیت هســتند‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬قصد بانک انصار از تاســیس این شــعبه‪ ،‬انتفاع‬ ‫اقتصادی نیست‪».‬‬ ‫برپایه گــزارش اداره کل بازاریابــی و تبلیغات بانک‬ ‫انصار‪ ،‬اخرین سخنران مراســم افتتاحیه دکترموسویان‪،‬‬ ‫دبیرشــورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بود که با اشــاره به موازین مشترک بســیار زیاد میان اهل‬ ‫شیعه و ســنی در حوزه معامالت و تجارت‪ ،‬تاسیس شعبه‬ ‫شــهدای وحدت بانــک انصــار را گامــی تعیین کننده در‬ ‫راستای گسترش بانکداری اسالمی دانست که باالترین‬ ‫جایگاه را در بانکداری اسالمی جهان داراست و تاکید کرد‬ ‫که یکی از برکات این اقدام‪ ،‬توســعه اقتصادی و تجاری‬ ‫سراسری کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیرعلمی شورای فقهی بانک مرکزی در این مراسم‬ ‫همچنیــن افــزود‪« :‬در مذاهب شــیعه و ســنی اختالفی‬ ‫درخصوص معامــات و نفی ربا وجود نــدارد بلکه نگرانی‬ ‫علمای شیعه و ســنی در اجرای درست دستورالعمل های‬ ‫بانکداری اسالمی است‪ ،‬چرا که در اجرای قوانین مساله‬ ‫اجرا بسیار اهمیت دارد و خوشــبختانه بانک انصار در این‬ ‫زمینه بسیار خوب عمل کرده است‪».‬‬ ‫‪83‬‬ ‫بازار‬ ‫تجدید میثاق با ارمان های امام خمینی (ره) و شهدا‬ ‫دکتر رضایی‪ ،‬مدیرعامل موسســه اعتبــاری کوثر به‬ ‫همراه معاونین و مدیران حوزه مرکزی با حضور در حرم مطهر‬ ‫امام راحل‪ ،‬با ارمان های معمار کبیر انقالب اسالمی ایران‬ ‫تجدید میثاق کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛‬ ‫یکشــنبه ‪ 18‬بهمن ماه‪ ،‬دکتر رضایی به همــراه معاونین‪،‬‬ ‫مدیران‪ ،‬کارکنان حوزه مرکزی‪ ،‬کارکنان شعب استان های‬ ‫تهران‪ ،‬البرز و قم بــا حضور در مرقد مطهــر حضرت امام‬ ‫خمینی (ره) بار دیگر با ارمان های بنیانگذار انقالب اسالمی‬ ‫تجدید بیعت کردند‪ .‬بر اساس این گزارش شرکت کنندگان‬ ‫در این برنامه با نثار تــاج گل و قرائت فاتحه به روح پرفتوح‬ ‫امام راحل درود فرســتاده و بر تبعیت از مقام معظم رهبری‬ ‫تاکید کردند‪ .‬مدیــران و کارکنان موسســه اعتباری کوثر‬ ‫با تاکید بر ایــن نکته که همه توان و ظرفیــت خود را برای‬ ‫خدمت رســانی به مردم و اعتــای نظام اســامی به کار‬ ‫خواهند گرفت‪ ،‬اعــام کردند‪« :‬امروز پیــروی از فرامین‬ ‫مقام معظم رهبری را فصل الخطاب همه فعالیت های خود‬ ‫می دانیم‪ ».‬در حاشیه این مراسم دکتر رضایی در جوار مزار‬ ‫شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس در گفت وگو‬ ‫با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی‪،‬‬ ‫یاران با وفایش و ادای احترام به شهدای گرانقدر انقالب‬ ‫اسالمی مهم ترین وظیفه نسل جوان را توجه و حرکت در‬ ‫مسی ر ترسیم شده امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری برای‬ ‫رسیدن به اهداف عالیه نظام ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫ایران بستری مناسب برای سرمایه گذاری‬ ‫سینا ضرغام‬ ‫بازار‬ ‫‪84‬‬ ‫مثلث | شماره ‪300‬‬ ‫مدیرعامل فوالد اریا‬ ‫ایــران بــا دارا بــودن حــدودا ‪ 68‬نــوع مــاده‬ ‫معدنی(غیر نفتی) ‪ 37‬بیلیون تن ذخایر کشــف شده و ‪57‬‬ ‫بیلیون تن ذخایر بالقوه در میــان ‪ 15‬قدرت معدنی جهان‬ ‫جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های‬ ‫معدنی به حســاب می اید‪ .‬این در حالی است که تولیدات‬ ‫معدنی تنها ‪0/6‬درصــد از تولیدات ناخالــص داخلی این‬ ‫کشور را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫به عالوه معادن کاری در ایران در حال توسعه است‪.‬‬ ‫بر اساس امار تا پایان سال ‪ 1392‬معادل ‪ 7867‬معدن در‬ ‫کشور وجود داشــت و امار ســال ‪ 1393‬هنوز ابالغ نشده‬ ‫است و می توان گفت که قطعا تعداد معادن افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬از معادن موجود در کشور ‪ 5422‬معدن فعال هستند‬ ‫و ‪ 2086‬معدن نیز غیر فعال‪ .‬همچنین ‪ 359‬معدن در حال‬ ‫تجهیز قرار دارند که خوشبختانه بخش قابل توجهی از این‬ ‫معادن بســیار پر ارزش هســتند؛ معادنی همچون سرب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬مــس‪ ،‬اهن و طال‪ .‬در ضمن هنوز هم کارشناســان‬ ‫در حال کشف راه های ورودی در معادن هستند که وجود‬ ‫انان به اثبات رســیده اســت؛ معادنی از قبیل سنگ های‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی و حتی میادین عظیم نفت و گاز‪ .‬اگر‬ ‫ایران را دروازه معادن غرب اســیا بنامیم سخنی به گزافه‬ ‫نبرده ایم‪.‬‬ ‫ایران در منطقه ای واقع شده که کشورهای اطراف‬ ‫ان مانند ترکیه و عربســتان و کشورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫باتوجه به اهنگ رشــد و توســعه اقتصادی به معادن نیاز‬ ‫دارند و این در حالی اســت کــه این کشــورها در صنایعی‬ ‫مانند فوالد ســرمایه گذاری هم کرده اند اما مواد اولیه انها‬ ‫وارداتی اســت و ایران می تواند منبع خوبــی برای تامین‬ ‫نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است‪،‬‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫ایران با ‪ 18‬درصد منابــع گازی و ‪ 9‬درصد منابع نفتی‬ ‫در میان کشــورهای مهــم معدنی دنیــا موقعیت منحصر‬ ‫به فــردی برای تامیــن انرژی‪ ،‬فعالیت هــای به خصوص‬ ‫در فراوری و فلــزات دارد و قیمت انــرژی در ایران باتوجه‬ ‫به منابــع عمده بعضا تــا ‪ 50‬درصد قیمت جهانی اســت و‬ ‫این موقعیت شــرایطی را فراهم می کند که شــرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬کل عملیات مرتبط با معادن را از استخراج و صنایع‬ ‫تولید فلزات به خصــوص فوالد را در ایران بــا قیمت تمام‬ ‫شــده مناســب انجام دهند و به بازارهــای نزدیک منطقه‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫ایــران باتوجه به پتانســیل معدنی از ‪ 70‬ســال قبل‬ ‫اولین کشوری بوده که تدریس رشته معدن و زمین شناسی‬ ‫را بیــن کشــورهای منطقه اغــاز کــرد و در حــال حاضر‬ ‫بیــش از ‪ 50‬هزار مهنــدس و تکنســین را در رشــته های‬ ‫معدن‪ ،‬متالورژی و کارشــناس زمین شناسی تربیت کرده‬ ‫اســت‪ .‬این خیل عظیم نیروهای متخصص کشــورهای‬ ‫ســرمایه گذار را از نظــر نیروی انســانی بی نیــاز می کند و‬ ‫این در حالی اســت که در سایر کشــورهای منطقه چنین‬ ‫پتانســیلی وجود ندارد‪ .‬ایران از نظر حجــم ذخایر قطعی‬ ‫و بالقوه وجــود زیر بناهای مناســب‪ ،‬وجود بازار مناســب‬ ‫مصرف‪ ،‬قیمت مناسب انرژی‪ ،‬دسترسی به اب های ازاد و‬ ‫همچنین نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده یکی از‬ ‫کشورهای بسیار شاخص جهت سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی و صنعتی شــناخته می شــود و در یک جمله‬ ‫ایــران در اینــده نزدیک بهشــت ســرمایه گذاری معدنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!