روزنامه صمت شماره 434 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 434

روزنامه صمت شماره 434

روزنامه صمت شماره 434

‫تکلیفی که بازار خودرو را بالتکلیف می کند‬ ‫سالروز میالد مبارک زینت پدر‪ ،‬حضرت زینب کبری (س) فرخنده باد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫اگرچه در چند ماه گذش��ته بر س��ر ماندن یا نماندن ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در بخ��ش قیمت گ��ذاری خ��ودرو به ص��ورت دس��توری‬ ‫حرف وحدیث های بس��یاری به وجود امد اما س��رانجام این ش��ورا‬ ‫ب��ا تم��ام انتقادها تصمیم ب��ه مان��دن گرفت؛ ماندن��ی که حاال‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به صنعت خودرو دچار تردید‬ ‫می کند زیرا به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سرمایه گذاران‬ ‫خارجی با قیمت گذاری دولتی اماده س��رمایه گذاری نیس��تند‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د‪ ،‬با تصویب ادامه قیمت گذاری خودرو توس��ط این‬ ‫ش��ورا به اغتش��اش در بازار دامن می زند و م��ردم را برای خرید‬ ‫خودرو بالتکلیف تر می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 434‬پیاپی ‪ 32 1752‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫جایگزین های‬ ‫نفت ‪ 27‬دالری‬ ‫‪15‬‬ ‫هدف گذاری ایران فراتر از‬ ‫نوسازی ناوگان هوایی است‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫انتظار صنعتگران از مجلس دهم‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬تخصص گرایی‪ ،‬مبارزه با فساد و مشورت با بخش خصوصی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید و اشتغال پارک های علم‬ ‫و فناوری متکی به اعتبارات‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای پروژه های مشترک‬ ‫اکتشافی ایران و فرانسه‬ ‫‪24‬‬ ‫بهانه ای برای توسعه‬ ‫بازارهای صادراتی ایران‬ ‫‪13‬‬ ‫مشوق ‪ 1000‬میلیارد تومانی‬ ‫صادرات‬ ‫پیش بینی انبوه سازی‬ ‫قطار های زیر زمینی‬ ‫ تقویت صنعت داروسازی‬ ‫نیازمند همگرایی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رییس جمهوری بخشی از عملکرد دو ساله اقتصادی دولت را تشریح کرد‬ ‫‪ 7‬هزار واحد تولیدی دوباره جان گرفتند‬ ‫صدور بیمه نامه برای محموله های نفتی ایران اغاز شد‬ ‫یک ش��رکت بزرگ بیمه کش��تی های نفتکش‬ ‫در امری��کا از رف��ع محدودیت ه��ای دولتی برای‬ ‫بیم��ه محموله ها به مقصد ایران خبر داده اس��ت‪.‬‬ ‫بلومب��رگ گ��زارش داده ک��ه یک ش��رکت بیمه‬ ‫امریکای��ی به کمک ایران در صادرات نفت خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫بنا بر خبر بلومبرگ « یک شرکت بیمه امریکایی‬ ‫که در زمینه بیمه کشتی ها در سراسر دنیا فعالیت‬ ‫می کند گفته اس��ت دولت به انه��ا اجازه داده که‬ ‫کمپانی های��ی را که از ایران نف��ت وارد می کنند‪،‬‬ ‫زیر پوش��ش بیمه خود قرار ده��د‪ ».‬این کمپانی‬ ‫امریکایی در سایت خود نوشته است این امادگی‬ ‫را دارد ت��ا تبادالت تمامی تاجران غیر امریکایی را‬ ‫با ایران زی ر پوشش بیمه خود قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اداره کنت��رل دارایی ه��ای خارجی‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته محدودیتی را که در گذش��ته مانع‬ ‫از تامین پوش��ش بیمه محموله های ایران می شد‪،‬‬ ‫لغو کرده اس��ت‪ .‬اکنون این کلوپ به تدریج برای‬ ‫حمل ونق��ل نفت و محصوالت نفتی ش��رکت های‬ ‫عض��و غیرامریکایی به مقصد ی��ا از ایران امادگی‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫ی��ک تحلیلگ��ر ح��وزه حمل ونق��ل دریایی در‬ ‫این باره به بلومبرگ گفته اس��ت‪ « :‬با رفتار بس��یار‬ ‫ش��فافی که کلوپ بیمه گران امریکایی کش��تی ها‬ ‫د ر قبال رف��ع محدودیت های بیمه ای ایران انجام‬ ‫داده‪ ،‬بسیار محتمل است که شرکت های بیمه ای‬ ‫اروپایی نیز همکاری های خود را در ارتباط با ایران‬ ‫افزای��ش دهند‪ ».‬تحلیلگران این اج��ازه را د ر واقع‬ ‫کمکی برای تسهیل صادرات نفت از سوی ایران و‬ ‫سرعت بخشیدن به بازپس گیری سهم این کشور‬ ‫از بازار نفت ارزیاب��ی می کنند‪ .‬این اتفاق به ایران‬ ‫کم��ک خواهد کرد بعد از تحریم ها به بازیابی بازار‬ ‫صادرات خود بپردازد‪.‬‬ ‫یارانه نقدی‪ 26 ،‬بهمن واریز می شود‬ ‫سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد‪ :‬شصتمین‬ ‫مرحل��ه از پرداخت یارانه نق��دی مربوط به بهمن ‬ ‫امسال‪ ،‬ساعت ‪ 24‬دوش��نبه بیست وششم دی به‬ ‫حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مبلغ یارانه دریافتی هر یک از‬ ‫مش��موالن دریافت یارانه نق��دی همانند ماه های‬ ‫گذش��ته ‪455‬هزار ریال اس��ت‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی اوای��ل بهمن اعالم کرد که یارانه‬ ‫افراد باالی ‪18‬س��ال فاقد کارت ملی از ‪15‬بهمن‬ ‫قط��ع می ش��ود‪ .‬براس��اس قانون هدفمندس��ازی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬همه هموطنان بیش��تر از ‪ 18‬س��ال که‬ ‫دارای ش��ماره مل��ی بوده اما تاکن��ون کارت ملی‬ ‫خود را دریافت نکرده اند‪ ،‬موظف بودند حداکثر تا‬ ‫پانزدهم بهمن امس��ال اقدامات الزم برای دریافت‬ ‫کارت مل��ی را انج��ام دهند و در ص��ورت تعیین‬ ‫تکلیف نشدن وضعیت کارت ملی مربوط ‪ ،‬پرداخت‬ ‫یارانه این افراد از این تاریخ قطع می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه «احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬امس��ال اخرین‬ ‫مهلت تعیین تکلیف افراد فاقد کارت ملی است و‬ ‫یارانه بهمن هموطنانی که نسبت به دریافت کارت‬ ‫ملی خود اقدام نکنند‪ ،‬قطع می شود‪.‬‬ ‫به گفته معاون فناوری اطالعات و امار جمعیتی‬ ‫سازمان ثبت احوال کشور‪ ،‬نزدیک به ‪2‬میلیون نفر‬ ‫از افراد جامعه کارت ملی نداش��تند که حدود یک‬ ‫میلیون نفر از انها برای دریافت کارت ملی ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ .‬البته دولت براس��اس قانون بودجه سال‬ ‫‪ 94‬کل کشور‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫را مامور کرده بود که امسال یارانه نقدی ‪6‬میلیون‬ ‫از افراد پردرامد را حذف کند و براساس اعالم امار‬ ‫رسمی‪ ،‬تاکنون یارانه بیش از ‪3‬میلیون نفر حذف‬ ‫ش��ده و در صورت حذف ‪3‬میلیون نفر دیگر‪ ،‬این‬ ‫بند از قانون اجرایی می شود‪.‬‬ ‫شرط پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی‬ ‫قائم مقام س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس اصالحی��ه جدید قان��ون مالیات های‬ ‫مس��تقیم پرداخ��ت از طریق سیس��تم بانکی‪،‬‬ ‫ش��رط پذی��رش هزین��ه قاب��ل قب��ول مالیاتی‬ ‫خواهد بود‪ .‬محمدقاس��م پناهی گفت‪ :‬براساس‬ ‫تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 147‬قانون مالیات های مس��تقیم‬ ‫مصوب‪ ،94/4/31‬پذیرش هزینه های پرداختی‬ ‫قابل قب��ول مالیاتی که به ش��یوه تهاتری انجام‬ ‫نش��ود‪ ،‬از مبلغ ‪50‬میلیون ری��ال به باال منوط‬ ‫به پرداخت یا تس��ویه وجه ان از طریق سیستم‬ ‫بانکی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه خری��د کاال و خدم��ات‬ ‫و همچنی��ن پرداخ��ت هزین��ه ب��رای تمام��ی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی ام��ری اجتناب ناپذی��ر‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬بنگاه های اقتص��ادی برای تحصیل‬ ‫درام��د‪ ،‬نیازمند معامل��ه کاال و خدمت و صرف‬ ‫هزینه هستند که این هزینه ها در صورتی که در‬ ‫ح��دود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا‬ ‫مربوط به تحصیل درامد موسس��ه در دوره مالی‬ ‫مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد‪ ،‬برای‬ ‫تشخیص درامد مش��مول مالیات‪ ،‬مورد پذیرش‬ ‫سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا توجه به اصالحی��ه جدید قانون‬ ‫مالیات های مستقیم‪ ،‬فعاالن اقتصادی از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 1395‬در زمینه ایجاد شفافیت بیشتر در‬ ‫مبادالت اقتصادی (خرید کاال و خدمات و انجام‬ ‫هزینه) و امکان راس��تی ازمایی صحت معامالت‬ ‫و همچنی��ن انج��ام هزین��ه‪ ،‬ض��رورت دارد که‬ ‫پرداخت های مربوط ب��ه مبادالت اقتصادی بین‬ ‫هر دوطرف معامله بیش از ‪ 50‬میلیون ریال را از‬ ‫طریق سیستم بانکی انجام دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫مش��کالت اینده برای مودی��ان و همچنین نظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬ضم��ن اینکه خریدار و فروش��نده باید‬ ‫به نام خودش��ان اق��دام به معامله انجام ش��ود‪،‬‬ ‫پرداخت ه��ای مربوط به معامله نیز باید از طریق‬ ‫سیستم بانکی انجام شود تا به عنوان هزینه قابل‬ ‫قبول مالیاتی پذیرفته شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫کارت اعتباری ایرانیان رونمایی شد‬ ‫علی ربیعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫جمع تع��دادی از بازنشس��تگان از کارت اعتباری‬ ‫ایرانیان (کاراکارت ) رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ربیعی دیروز در حاش��یه مراسم‬ ‫رونمای��ی از کارت اعتب��اری ایرانی��ان در جم��ع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬کاراکارت با همت دس��تگاه های‬ ‫مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬س��ازمان های بازنشس��تگی نظیر تامین‬ ‫اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری طراحی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اینده نزدیک س��ایر صندوق ها‬ ‫نیز به این مجموعه خواهند پیوست تا بازنشستگان‬ ‫بتوانند ‪ 4‬برابر مستمری دریافتی خود کارت خرید‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬بازنشس��تگان به م��رور می توانند‬ ‫‪ 4‬برابر حقوق بازنشس��تگی کارت خرید بگیرند و‬ ‫حتی پس از پرداخت قسط می توانند دوباره کارت‬ ‫خود را شارژ کنند‪.‬‬ ‫وزیرتع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ای��ن کارت دائم��ی خرید این اف��راد خواهد بود و‬ ‫ارائ��ه کاراکارت را با دو میلی��ون و ‪ 500‬هزار نفر‬ ‫اغ��از کردیم و خوش��بختانه در اس��تان ها به ویژه‬ ‫اس��تان های پرجمعیت این رون��د قابل توجه و رو‬ ‫به رشد است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درخواس��ت برای دریافت این کارت‬ ‫ارام ارام انج��ام و رفته رفته توجه به این کارت ها‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬پس از توزیع کاراکارت ها‬ ‫تولیدکنندگان با ما تماس گرفتند و مایل بودند با‬ ‫این کارت تخفیف هایی به خریداران بدهند و این‬ ‫تخفیف ها درفروشگاه ها اعالم می شود‪ .‬روند به این‬ ‫شکل است که اگر از این کاالها خرید شود شامل‬ ‫تخفیف خواهد شد ‪.‬‬ ‫وزیرتع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی ای��ن امر را‬ ‫موج��ب برق��راری ی��ک رقاب��ت س��الم در رابطه‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده دانس��ت و گفت‪ :‬این‬ ‫تجربه خوبی اس��ت و اگ��ر در مراحل بعدی برای‬ ‫مس��تمری بگیران چه در صندوق بازنشس��تگی و‬ ‫چه در سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها‬ ‫کار رو به جلو برود‪ ،‬سایر اقشار اجتماعی را نیز در‬ ‫بر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ربیعی بازپرداخت وج��وه کاراکارت را ‪ 12‬ماهه‬ ‫و دو ماه بدون س��ود اعالم و اضافه کرد‪ :‬اگر زمان‬ ‫بازپرداخت دوازده ماهه باشد درحال حاضر حدود‬ ‫‪12‬درصد س��ود به ان تعلق خواه��د گرفت اما ما‬ ‫فکر می کنیم با تمایلی که تولیدکنندگان داشتند‬ ‫ای��ن ‪12‬درصد نیز به طور کامل کم خواهد ش��د‪،‬‬ ‫به طوری که ممکن است در برخی از کاالهایی که‬ ‫تولیدکنندگان معرفی می کنند سود پایین تر بیاید‬ ‫و به نوعی اگر زمان را بیش��تر کنیم سود بیشتری‬ ‫به ان تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د برای یک سال‬ ‫س��ود ‪ 12‬درصد ب��رای این کارت منطقی باش��د‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ب��ا پیش��رفت کار تغییرات��ی ایجاد‬ ‫ش��ود و درحال حاضر برای کارگران و کارفرمایان‬ ‫و اتحادیه های مصرف کارگری نیز صحبت ش��ده‬ ‫اس��ت ضمانت های پرداخ��ت را برقرار کنند و این‬ ‫مشمول جامعه کارگری نیز خواهد بود و هرگروه‬ ‫تش��کلی که بتواند تضمین پرداخت کند مشمول‬ ‫این طرح خواهد بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در انتظار تایید صالحیت ها هستیم‬ ‫همچن��ان منتظر خبرهای خوب در ح��وزه تایید صالحیت ها ب��رای انتخابات‬ ‫هستیم و ان شاءاهلل با پیگیری های دولت و همکاری شورای نگهبان همین روزها‬ ‫خبرهای خوبی اعالم می شود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬سخنگوی دولت‬ ‫در پاس��خ به پرسشی مبنی بر زمان مشخص شدن تکلیف بودجه سال ‪ ۹۵‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از انتخابات ‪ ۷‬اسفند‪ ،‬امیدواریم بودجه سال ‪ ۹۵‬نیز به طور نهایی اعالم شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امیدوارم فاجعه انسانی‬ ‫درسوریه پایان یابد‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫«محمدج��واد ظری��ف» وزیر امور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و «جان کری» همت��ای امریکایی وی در‬ ‫دیداری در مونیخ المان در زمینه چگونگی اجرای برجام‬ ‫(برنامه جامع اقدام مشترک) گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره تماس‬ ‫تلفنی دبیرکل س��ازمان ملل با نخست وزیر این کشور و‬ ‫خواسته وی از پاکستان برای کمک به حل تنش ها میان‬ ‫تهران و ریاض گفت‪ :‬پاکس��تان مشتاقانه خواستار کاهش‬ ‫و رفع تنش میان ایران و عربستان است‪.‬‬ ‫«ینس استولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان اتالنتیک‬ ‫ش��مالی (ناتو) گفت‪ :‬ناتو در زمینه برقراری روابط سازنده‬ ‫و همکاری با مسکو تالش می کند و سامانه دفاع موشکی‬ ‫این سازمان‪ ،‬روسیه را هدف قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫ج��ان کری‪ ،‬وزیر خارجه امری��کا تاکید کرد‪ :‬جنگ در‬ ‫س��وریه تنها با راه حل سیاس��ی تضمین کننده حمایت از‬ ‫ملت سوریه از جمله اقلیت ها پایان خواهد یافت‪.‬‬ ‫س��خنگوی تش��کیالت داوطل��ب مردمی مع��روف به‬ ‫«الحشد الشعبی» به دولت سعودی‪ ،‬درباره نزدیک شدن‬ ‫ب��ه مرزهای عراق هش��دار داد و تاکید ک��رد که مرزهای‬ ‫ع��راق‪ ،‬مرزهای اتش هس��تند و ب��رای هرکس که قصد‬ ‫نزدیک ش��دن به ان داش��ته باش��د‪ ،‬به گورستان تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مصر گذرگاه رفح را برای تردد دو سویه به مدت دو روز‬ ‫به روی فلسطینیان باز کرد‪.‬‬ ‫به نوش��ته رای الیوم در حالی که وزرای دفاع و خارجه‬ ‫بیش از ‪ 30‬کش��ور جهان در مقر ناتو در بروکس��ل برای‬ ‫مبارزه با داعش گرد هم امده اند‪ ،‬برخی گزارش های غربی‬ ‫از حض��ور ابوبکر البغدادی‪ ،‬س��رکرده داعش در فلوجه و‬ ‫اب��و عمر چچنی‪ ،‬فرمانده نظامی این گروهک در س��رت‬ ‫لیبی خبر داده اند‪.‬‬ ‫در حالی که تنش ها میان کره ش��مالی و جنوبی فزونی‬ ‫یافته و امریکا برای اس��تقرار تجهیزات موش��کی در شبه‬ ‫جزی��ره کره اماده می ش��ود‪ ،‬منازعات بر س��ر مالکیت بر‬ ‫جزای��ر «دوکدو» می��ان ژاپن و کره‪ ،‬بار دیگ��ر روابط دو‬ ‫کشور را به تیرگی کشانده است‪.‬‬ ‫«دیمیتری مدودیف» نخست وزیر روسیه با رد احتمال‬ ‫لغ��و یکجانبه تحریم های این کش��ور علی��ه غرب گفت‪:‬‬ ‫تحریم ه��ای ضدروس��ی غربی ها افزون ب��ر اینکه منفعت‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ ،‬فاقد هرگونه نتایج سیاس��ی مورد نظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نوش��ته رای الیوم نشست وزرای دفاع ناتو و ائتالف‬ ‫ضد داعش در بروکس��ل‪ ،‬نشس��ت ب��رای مقابله با داعش‬ ‫نیس��ت بلک��ه ب��رای مقابله با روس��یه و شکس��ت دادن‬ ‫هم پیمانانش و سرنگون کردن حکومت سوریه است‪.‬‬ ‫«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه حمله زمینی علیه‬ ‫گروه تروریستی «داعش» را تعیین کننده خواند‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه هند روز ش��نبه در اعتراض به تصمیم‬ ‫امریکا برای فروش جنگنده های اف‪ 16‬به پاکستان‪ ،‬سفیر‬ ‫این کشور در هند را به وزارت امور خارجه احضار کرد‪.‬‬ ‫«اورس�لا فوندرالین» وزیر دفاع الم��ان در کنفرانس‬ ‫امنیت��ی مونیخ بر ض��رورت واکنش نظام من��د اروپا برای‬ ‫خروج از بحران ناش��ی از هجوم پناهجویان و اوارگان به‬ ‫مرزهای این قاره تاکید کرد‪.‬‬ ‫مولود چاوش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه گفت‪ :‬عربستان‬ ‫چن��د جنگنده به پای��گاه هوایی اینجرلی��ک ترکیه اعزام‬ ‫می کند و در صورت لزوم‪ ،‬نیروی نظامی نیز به این پایگاه‬ ‫اعزام خواهد کرد‪.‬‬ ‫پاتریارک کریل‪ ،‬رهبر کلیسای ارتدوکس روس با پاپ‬ ‫«فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان در کوبا دیدار کرد‬ ‫و این نخس��تین دیدار رهبران این دو کلیسا در یک هزار‬ ‫س��ال اخیر بود که با امضای بیانیه تفاهم به اختالفات دو‬ ‫کلیسا پایان داد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه چین با اعالم مخالفت‬ ‫قاط��ع این کش��ور نس��بت ب��ه موض��ع لن��دن در قبال‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬اتهامات انگلیس علیه چین را غیرمس��ئوالنه‬ ‫و به دور از واقعیت دانست‪.‬‬ ‫به دنبال رقاب��ت چین و امریکا‪ ،‬در اقدامی بی س��ابقه‪،‬‬ ‫رهبران کش��ورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق‬ ‫اس��یا (ا‪.‬سه‪.‬ان) برای حضور در جلسه سران این اتحادیه‬ ‫که از سه شنبه اغاز می شود‪ ،‬عازم امریکا شده اند‪.‬‬ ‫مجل��س نماین��دگان امری��کا طرح قانونی گس��ترش‬ ‫تحریم ه��ا علی��ه کره ش��مالی را به دلیل انچه ک��ه برنامه‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬س��ابقه حقوق بشر و جرایم س��ایبری خواند‪،‬‬ ‫به تصویب رس��اند و ان را برای باراک اوباما فرس��تاد تا با‬ ‫امضای ریاست جمهوری جنبه قانونی پیدا کند‪.‬‬ ‫سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس‬ ‫امنیتی مونیخ گفت که درباره راهکارهایی به منظور حل‬ ‫بحران اوکراین و سوریه توافق شده است‪ .‬وی همچنین از‬ ‫امریکا خواست در سوریه «همکاری زمینی» داشته باشد‪.‬‬ ‫سیدفضل اهلل وحیدی‪ ،‬اس��تاندار پیشین والیت هرات‬ ‫افغانس��تان از س��وی گروهی از افراد ناشناس در پایتخت‬ ‫پاکستان ربوده شد‪.‬‬ ‫نخست وزیر عراق بار دیگر تاکید کرد که نیروهای بسیج‬ ‫مردمی عراق موس��وم به الحشد الشعبی‪ ،‬یک نهاد رسمی‬ ‫و قانونی است که زیر نظر دولت عراق فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دکترمحمدجواد ظریف با اش��اره به موفق بودن‬ ‫توافق هسته ای بین ایران و غرب از طریق مذاکره‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این موفقیت می تواند الگویی برای حل‬ ‫تمام مسائل منطقه باشد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وی که‬ ‫در حاشیه پنجاه و دومین کنفرانس امنیتی مونیخ‬ ‫ گفت افزود‪ :‬ما معتقدیم که هیچ چیز‬ ‫س��خن می ‬ ‫نمی تواند درمنطقه وجود داش��ته باشد که نتوان‬ ‫ان را حل و فصل کرد‪ .‬ظریف به این گفته فدریکا‬ ‫موگرین��ی‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه‬ ‫اروپا اش��اره کرد که نمی توان بدون حفظ امنیت‬ ‫دیگ��ران از امنیت برخ��وردار ش��د‪ .‬دکتر ظریف‬ ‫همچنین ابراز امیدواری ک��رد که مذاکرات اخیر‬ ‫در مونی��خ بین بازیگران اصل��ی جهانی در بحران‬ ‫س��وریه به درد و رنج ملت این کش��ور عرب پایان‬ ‫دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬من امی��دوارم مذاکرات مونیخ به‬ ‫یک راه حل منطقی در زمینه بحران سوریه منجر‬ ‫ش��ده و برای پایان ای��ن فاجعه انس��انی راه حلی‬ ‫پیدا شود‪ .‬کس��انی که توهمات شان مردم سوریه‬ ‫را س��ال ها ب��ا درد و رنج‪ ،‬خونری��زی و جابه جایی‬ ‫روبه رو کرده اس��ت اکنون باید با واقعیت ها روبه رو‬ ‫ش��ده و این راه حل منطقی را بپذیرند‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه ایران از فرقه گرای��ی به عنوان یک چالش‬ ‫مهم در کنار بحران پناهندگی یاد کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫همکاری برادران مان در عربستان سعودی و ترکیه‬ ‫خواهیم توانست مسائل و مشکالت منطقه را حل‬ ‫کنیم‪ .‬ایش��ان در سخنان خود همچنین خواستار‬ ‫همکاری عربس��تان برای برقراری صلح در منطقه‬ ‫شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬ایران و عربستان سعودی از‬ ‫منافع مشترکی در سوریه برخوردارند و الزم است‬ ‫که تهران و ریاض همکاری کنند‪ .‬ظریف گفت‪ :‬ما‬ ‫اماده همکاری با عربستان سعودی هستیم‪.‬ایران و‬ ‫عربستان سعودی نمی توانند یکدیگر را از منطقه‬ ‫کنار بزنند و متاس��فانه عربس��تان سعودی شیوه‬ ‫کنار گذاشتن را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫وزارتکشورازتعرضبهتجمعاتقانونیجلوگیریمی کند‬ ‫وزارت کش��ور از هرگونه تعرض به تجمعات قانونی در‬ ‫دوران تبلیغ��ات انتخابات مجلس و خب��رگان جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حس��ینعلی امیری‪ ،‬قائم مقام وزیر کشور در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره برخی حواشی تبلیغات انتخابات خبرگان در‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن گفت‪ :‬رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخابات‬ ‫به استانداری ها واگذار شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت کش��ور در پایان تاکی��د کرد‪ :‬از نظر‬ ‫وزارت کش��ور همه کس��انی که برای انتخابات ‪ 7‬اسفند‬ ‫تایید صالحیت شدند از حقوق برابری برخوردار هستند و‬ ‫وزارت کشور حامی حقوق انهاست‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬نتایج رس��یدگی به شکایات ‪۱۴۷‬‬ ‫نف��ر از داوطلبان انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫امیدوارم توافق مونیخ به نفع‬ ‫مردم سوریه باشد‬ ‫ش��ورای نگهبان قانون اساسی‪ ،‬فردا به وزارت کشور اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این گ��روه از داوطلبان افرادی هس��تند که در مراحل‬ ‫ابتدای��ی بررس��ی صالحیت ه��ا در هیات ه��ای اجرایی و‬ ‫نظارتی تایید اما در شورای نگهبان رد صالحیت شدند و‬ ‫در مهلت ‪ 3‬روزه ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬بهمن شکایت کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تبص��ره ‪ ۳‬از بند ‪ ۲‬ماده واح��ده مصوبه ‪۲۲‬‬ ‫ابان ‪ ۷۸‬در مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫ش��کایات این داوطلبان براساس تقویم انتخابات از ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬بهمن ادامه دارد و نتایج این بررس��ی ها فردا به وزارت‬ ‫کش��ور اعالم می شود‪ .‬اس��امی قطعی نامزدهای انتخابات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز ‪ ۲۷‬بهمن از طریق وزارت‬ ‫کشور به مراکز حوزه های انتخابیه اعالم و منتشر می شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ریی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با‬ ‫اشاره به توافق مقدماتی به عمل امده در مونیخ‬ ‫درباره سوریه گفت‪ :‬جمع بندی مناسبی شده و‬ ‫امیدواریم به نفع مردم سوریه به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ای��ت اهلل اکب��ر‬ ‫هاشمی رفس��نجانی دی��روز در جلس��ه مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره ب��ه توافق‬ ‫مقدماتی به عمل امده در مونیخ درباره سوریه ‬ ‫اف��زود‪ :‬هر چند این توافق درحال حاضر در حد‬ ‫متوقف کردن اقدامات خصمانه بوده و اتش بس‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ولی جای امیدواری است که در اینده‬ ‫بهتر شود‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام توجه‬ ‫به وضعیت مردم در محاصره در مناطق اشغالی‬ ‫س��وریه را اقدامی خوب دانس��ت و با توجه به‬ ‫وضع بسیار اس��فبار و مش��کالت واقعی مردم‬ ‫این کشور گفت‪ :‬هر چند دولت و مردم سوریه‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫‹ ‹انتقال حوزه انتخابیه‬ ‫س��تاد انتخابات کش��ور با صدور اطالعی��ه ای ‪ ،‬انتقال‬ ‫ح��وزه انتخابیه برخ��ی نامزدهای انتخاب��ات پنجمین‬ ‫دوره مجل��س خب��رگان رهبری را اعالم ک��رد‪ .‬منصور‬ ‫مظاهری کرونی و جواد مجتهد به حوزه انتخابیه استان‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬س��ید روح اله صدرالساداتی به حوزه‬ ‫انتخابیه استان هرمزگان‪ ،‬سید صادق محمدی جزه ای‬ ‫به حوزه انتخابیه استان اردبیل‪ ،‬حمید حوالی شهریاری‬ ‫به حوزه انتخابیه اس��تان خراس��ان ش��مالی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫فیاضی به حوزه انتخابیه استان بوشهر‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست جامعه مدرسین‬ ‫حجت االس�لام س��ید محمد غ��روی‪ ،‬عض��و جامعه‬ ‫مدرس��ین حوزه علمیه قم از نهایی شدن فهرست این‬ ‫تش��کل سیاس��ی برای پنجمین دوره انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان رهبری در اس��تان ته��ران خبر داد‪ .‬همچنین‬ ‫مس��ئول دفتر جامعه مدرس��ین حوزه علمی��ه قم نیز‬ ‫زمان نهایی اعالم رس��می نامزد های این تشکل را برای‬ ‫انتخابات خبرگان از استان تهران در یکی دو روز اینده‬ ‫و از طریق پایگاه اینترنتی جامعه مدرسین اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل مجلسی کارامد‬ ‫حجت االس�لام زم‪ ،‬مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی‬ ‫دبیرخانه ش��ورای هماهنگی مناطق ازاد در واکنش به‬ ‫رد صالحیت بیشتر نامزدهای اصالح طلب و اعتدال گرا‬ ‫برای انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با‬ ‫وج��ود رد صالحیت گس��ترده‪ ،‬از می��ان نامزدهایی که‬ ‫تایید صالحیت ش��ده اند‪ ،‬به تعداد ‪ ۲۹۰‬کرسی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬افراد متعادل‪ ،‬ملت دوست و مسلمان‬ ‫وج��ود دارد ت��ا مردم ب��ا رای دادن به انها به تش��کیل‬ ‫مجلسی کارامد یاری رسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروهای مستقل‬ ‫نخستین دیدار تاریخی رهبران کلیسای ارتدکس و کاتولیک پس از هزار سال‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫امیدی به نتای��ج این توافق ندارند‪ ،‬ولی به نظر‬ ‫می رس��د جمع بندی مناسبی شده و امیدواریم‬ ‫به نفع مردم سوریه به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی در ادامه با یاداوری‬ ‫حضور پرشور و حماسی مردم سراسر کشور در‬ ‫ن افزود‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫راهپیمایی یوم اهلل ‪ 22‬بهم ‬ ‫بار دیگر از هوش��یاری و موقعیت شناسی خوب‬ ‫احاد م��ردم ایران برای حض��ور معقول‪ ،‬منظم‬ ‫و گس��ترده در راهپیمای��ی ‪ 22‬بهمن‪ ،‬تقدیر و‬ ‫تشکر کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام‬ ‫حض��ور انبوه م��ردم در این مراس��م را با توجه‬ ‫به شرایط حس��اس و خطیر منطقه‪ ،‬معنادار و‬ ‫حاک��ی از ارتباط خوب مردم با نظام اس�لامی‬ ‫و عالقه من��دی به میهن و انقالب دانس��ت که‬ ‫این عشق و وفاداری در شعارها و اظهارات انها‬ ‫به طور معمول متبلور بود‪.‬‬ ‫رفعت بیات با بیان اینکه به همراه بخشی از نیروهایی‬ ‫ک��ه درگذش��ته در مجل��س ش��ورای اس�لامی حضور‬ ‫داش��ته اند ی��ا برخی نیروه��ای جدید درص��دد تدوین‬ ‫فهرس��تی با عنوان نیروهای مس��تقل انقالب اس�لامی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬فهرس��ت نیروه��ای مس��تقل انقالب‬ ‫اسالمی شامل چهره های ش��اخصی نظیر غفوری فرد و‬ ‫حسن سبحانی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جریان انحراف کنار گذاشته شد‬ ‫حجت االسالم مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در‬ ‫مجلس شورای اسالمی فهرس��ت ائتالف اصولگرایان را‬ ‫معتدل توصیف کرد و گفت ک��ه جریان انحراف از این‬ ‫فهرست به کلی کنار گذاشته شده و هیچ یک از کسانی‬ ‫که بر اس��اس خط مش��ی اصولگرایان با عنوان انحرافی‬ ‫تعریف می شدند اجازه حضور نیافتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ فهرست مورد حمایت ایت اهلل هاشمی رفسنجانی ‬ ‫فهرس��تی از اف��راد م��ورد حمای��ت ای��ت اهلل‬ ‫ی که هنوز هیچ منبع رس��می ان را‬ ‫هاشمی رفس��نجان ‬ ‫تایید نکرده‪ ،‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست جامعه روحانیت‬ ‫حجت االسالم حسین ابراهیمی‪ ،‬عضو جامعه روحانیت‬ ‫مبارز از اخرین وضعیت فهرس��ت این تش��کل سیاسی‬ ‫برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در اس��تان‬ ‫تهران خبر داد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که اعالم‬ ‫نهایی اس��امی این نامزد ها چه زمان��ی خواهد بو د گفت‪:‬‬ ‫اگر جلس��ه جامعه روحانیت مبارز سه شنبه برگزار شود‪،‬‬ ‫اسامی نهایی نیز پس از برگزاری جلسه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹از اتحاد اصالح طلبان حمایت می کنم‬ ‫احم��د توکلی‪ ،‬نماین��ده اصولگرای مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره حضور اصالح طلبان در انتخابات مجلس‬ ‫اینده گفت‪ :‬ما انقدر از نبود حزب اس��یب دیده ایم که‬ ‫معتق��دم حضور جریان ه��ای فکری مختل��ف می تواند‬ ‫فقدان حزب را جبران کند‪ .‬وی درباره فهرس��ت ائتالف‬ ‫اصولگرای��ان اظهار کرد‪ :‬این یک ائتالف جدی اس��ت و‬ ‫چنین چیزی تا حاال اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست فراکسیون رهروان منتفی شد‬ ‫عوض حیدرپور‪ ،‬عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان‬ ‫والی��ت ب��ا بیان اینک��ه «ارائه فهرس��ت از س��وی این‬ ‫فراکس��یون منتفی ش��د» گفت‪ :‬قرار است رایزنی هایی‬ ‫ب��رای ق��رار گرفت��ن اس��امی اعض��ای فراکس��یون در‬ ‫فهرست های دیگر انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان اقبال مردم به گفتمان اعتدال‬ ‫حمیدرضا ترقی‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه‬ ‫اس�لامی‪ ،‬انتخابات مجلس شورای اسالمی در ‪ 7‬اسفند‬ ‫را ش��اخصی برای ارزیابی میزان اقبال مردم به گفتمان‬ ‫اعتدال دانس��ت و گف��ت‪ :‬باید صبر ک��رد و دید دولت‬ ‫یازدهم که با گفتمان اعتدال بر س��ر کار امده اس��ت تا‬ ‫چه می��زان می تواند ارای مردم را به س��وی نامزدهای‬ ‫نزدیک به خود جذب کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬تولید و اشتغال پارک های علم و فناوری متکی به اعتبارات‬ ‫‪ 29‬ساخت نسل اول کشتی های برقی در ژاپن‬ ‫‪ 30‬پیش بینی انبوه سازی قطار های زیر زمینی تا ‪ 10‬سال دیگر‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫انتظارات صنعتگران بخش خصوصی از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی را بررسی کرد‬ ‫‪ 4‬خواسته صنعتگران از مجلس دهم‬ ‫در نهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی به نسبت‬ ‫دوره های گذشته گام های جدی تری در بخش صنعت‬ ‫برداش��ته ش��د که می توان به تصویب قوانینی همچون‬ ‫قانون رفع موانع تولید‪ ،‬قانون بهبود فضای کس��ب وکار‪،‬‬ ‫اصالحیه قانون گمرک��ی و اصالحیه قانون مالیات های‬ ‫مس��تقیم اش��اره کرد اما انچه از نق��اط ضعف این دوره‬ ‫محس��وب می ش��ود حضور نداش��تن افراد باتجربه در‬ ‫ح��وزه صنع��ت و مع��دن ب��ود‪ .‬از ای��ن رو صنعتگران‬ ‫معتقدند تخصص گرایی‪ ،‬مش��ورت با بخش خصوصی‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی و مبارزه با فس��اد اقتص��ادی رویکرد‬ ‫نمایندگان مجلس اینده باش��د‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪،‬‬ ‫«تولید» ش�� اه کلید مشکالت کشور اس��ت و برای انکه‬ ‫مجلس شورای اسالمی بتواند تصمیم های قابل توجهی‬ ‫در این زمینه بگیرد باید حداقل یک س��وم مجلس دهم‬ ‫را نمایندگان صنعتی تش��کیل دهن��د اما با توجه اینکه‬ ‫س��اختار مجلس متشکل از گروه های مختلف سیاسی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی اس��ت مشورت با فعاالن‬ ‫صنعت��ی به طور قطع به تخصص گرای��ی مجلس اینده‬ ‫کمک بس��زایی خواهد ک��رد که به اذع��ان نمایندگان‬ ‫بخش خصو صی صنعت مجلس نهم به نسبت دوره های‬ ‫گذش��ته عملکرد بهتری در این زمینه داشته اما انتظار‬ ‫بیش��تری از حضور بخش خصوصی در کمیسیون های‬ ‫صنعت وجود دارد‪ .‬به همین منظور‬ ‫در گفت وگو‬ ‫با نمایندگان بخش خصوص��ی انتظارات صنعتگران از‬ ‫نمایندگان دهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی را‬ ‫بررسی کرده است‪ .‬مهم ترین خواسته بخش خصوصی‬ ‫از نمایندگان دهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خصوصی س��ازی بر اس��اس اص��ل ‪ ۴۴‬قانون س��ازی و‬ ‫جلوگیری از فساد در اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حضور پررن�گ نمایندگان صنعتی‬ ‫در مجلس دهم‬ ‫ابوالفضل حجازی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون حقوقی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران در گفت وگ��و با‬ ‫در ارزیابی‬ ‫عملکرد مجلس نهم در بخ��ش تولید گفت‪ :‬در مجلس‬ ‫نهم کش��ور در تحریم و بخش اقتصادی کشور در تنگنا‬ ‫ق��رار گرفته بود‪ ،‬نمایندگان مجل��س نیز تا حد توان در‬ ‫زمینه ه��ای اقتصادی راهکار ارائ��ه کردند اما از انجایی‬ ‫که مجلس شورای اسالمی یک مجلس صنعتی نیست‬ ‫انتظار عملکرد بهتری نیز وجود نداشت‪.‬‬ ‫حج��ازی ب��ا تاکید بر اینک��ه حداقل باید یک س��وم‬ ‫نماین��دگان مجلس تخصص صنعتی داش��ته باش��ند‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در مجلس ش��ورای اس�لامی باید از تمام‬ ‫رویکرده��ای سیاس��ی و اقتص��ادی ب��ا تخصص های‬ ‫مختلف حضور داش��ته باش��ند تا بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و فرهنگی کش��ور به طور مس��اوی رشد پیدا‬ ‫کند‪ .‬برنامه ریزی صنعتی کشور باید توسط نمایندگان‬ ‫مجلس و با نظارت انها انجام شود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫بیان اینکه فعاالن اقتصادی ب��رای چند ما ه اینده خود‬ ‫برنامه ای ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬به طور مثال در چند س��ال اخیر‬ ‫رون��د ثابتی در نرخ ارز نداش��تیم؛ در چنین ش��رایطی‬ ‫رش��د اقتصادی محق��ق نخواهد ش��د و برنامه ریزی و‬ ‫تصمیم گیری به عهده نمایندگانی است که باید در این‬ ‫زمینه ها تخصص داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مجل��س دهم بای��د اقتصاد‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫محمد مروج حسینی‬ ‫مقاومتی را س��رلوحه تمام تصمیم گیری های خود قرار‬ ‫دهد اظهارکرد‪ :‬مجلس دهم باید رویکرد خود را مبتنی‬ ‫بر واگذاری اقتصاد کش��ور به بخش خصوصی گذاشته‬ ‫و خصوصی س��ازی براس��اس اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی را‬ ‫زیر س��اخت تمام تصمیم گیری های خ��ود قرار دهند تا‬ ‫امور اقتصادی به مردم واگذار ش��ود و دولت و مجلس بر‬ ‫عملکرد مردم ناظر باشند‪.‬‬ ‫مجل��س هفت��م و هش��تم در مواجهه ب��ا موضوعات و‬ ‫مش��کالت صنعتی تا حدودی تخصصی تر رفتار کرد و‬ ‫با توجه به اینکه افراد متخصص تری به نسبت دوره های‬ ‫گذشته در این دوره حضور داشتند عملکرد بهتری ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خالقی با اش��اره به تصمیم ه��ای تاثیرگذار این دوره‬ ‫مجل��س ب��ر تولید گف��ت‪ :‬تصوی��ب قانون رف��ع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬قانون بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬اصالحیه قانون‬ ‫گمرکی و اصالحیه قانون مالیات های مستقیم ازجمله‬ ‫تصمیم های مهم این دوره از مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫است که تاثیر های مثبتی بر روند تولید در کشور خواهد‬ ‫داشت‪ .‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به اینکه در این دوره مشورت گرفتن از متخصصان‬ ‫صنعتی به نسبت دوره های گذشته بیشتر در دستور کار‬ ‫قرار گرفت افزود‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن به نسبت‬ ‫دوره های گذشته از کارشناسان صنعتی بیشتر بهره برد‬ ‫اما انتظار بیشتری از مجلس اینده برای تخصص گرایی‬ ‫در تصمیمات و قوانین وج��ود دارد‪ .‬وی در ادامه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬کمیس��یون صنایع و مع��ادن در اصالحیه قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم متاسفانه بر خالف توافقات انجام‬ ‫ش��ده با بخش خصوصی عمل ک��رد و با وجود برگزاری‬ ‫جلسات متعدد با بخش خصوصی بر خالف انچه در این‬ ‫جلسات مطرح شد تصمیم گیری شد که این موضوع از‬ ‫نقاط ضعف مجلس نهم است‪.‬‬ ‫خالق��ی یکی دیگ��ر از ضعف های مجل��س نهم را به‬ ‫نتیج��ه نرس��اندن قانون تج��ارت عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫اصالحیه قانون تجارت از دو دوره مجلس قبل به یادگار‬ ‫مانده که متاس��فانه در این دوره نیز به نتیجه نرس��ید و‬ ‫امیدواریم مجلس دهم رس��یدگی به این موضوع را پس‬ ‫از ‪ 11‬سال در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫اش��نا به الفبای اقتصادی وارد مجلس ش��وند و مشاوره‬ ‫کارشناس��ی را اس��اس عملک��رد خ��ود ق��رار دهند و‬ ‫کمیس��یون های تخصصی همچون کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن‪ ،‬عمران‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬ان��رژی و اقتصاد مملو از‬ ‫کارشناسان و افراد خبره باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه رویکرد اصلی مجل��س دهم باید‬ ‫خصوصی س��ازی و واگذاری امور ب��ه بخش خصوصی‬ ‫باش��د تصریح ک��رد‪ :‬مجلس اینده بای��د قانونگذاری را‬ ‫براساس نظر بخش خصوصی انجام دهد و تمرکز اصلی‬ ‫خود را بر توجه به بخش خصوصی بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به تولید‪ ،‬شاه کلید حل مشکالت‬ ‫‹ ‹بررسی عملکرد مجلس نهم در تولید‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫درباره عملکرد مجلس‬ ‫نه��م در زمین��ه تولید گفت‪ :‬مجلس نهم در مقایس��ه با‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی‪ ،‬رویکرد مجلس دهم‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به انتظ��ارات بخش خصوص��ی از مجلس دهم‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬برای انکه یک مجلس کارامد‬ ‫در ح��وزه اقتصادی داش��ته باش��یم بای��د نمایندگان‬ ‫تولید بتن سبز باکیفیت توسط پژوهشگران ایرانی‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان ک��ه در حال‬ ‫پژوهش روی س��ازه های هیدرولیکی هس��تند‪ ،‬موفق به‬ ‫تولید بتن سبز باکیفیت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا محبی با اع�لام این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این بتن سبز با اس��تفاده از سرباره (ضایعات) کوره‬ ‫بلند ذوب اهن اصفهان تولید ش��ده اس��ت‪ .‬بتن س��بز در‬ ‫گذشته در کشورهای دیگر تولید شده بود اما نه با کیفیت‬ ‫س��رباره ذوب اهن اصفهان‪ .‬زیرا هر س��رباره ای کیفیت و‬ ‫ویژگی های خاص خود را دارد و در واقع سرباره ذوب اهن‬ ‫اصفهان این محصول را منحصربه فرد می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ویژگی های بتن س��بز در مقایس��ه با‬ ‫بتن های معمولی توضیح داد‪ :‬در بتن سبز به جای سیمان‬ ‫از س��رباره استفاده شده اس��ت‪ .‬این بتن مقاومت بهتری‬ ‫دارد‪ ،‬همچنین در مقایس��ه با بتن معمولی از دوام باالیی‬ ‫در برابر مواد ش��یمیایی‪ ،‬اس��یدی و محیط های خورنده‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫پژوهش��گر س��ازه های هیدرولیکی دانش��گاه صنعتی‬ ‫اصفهان با بیان اینکه تولید س��یمان ح��دود ‪ 7‬درصد از‬ ‫االیندگی دی اکس��یدکربن کل دنیا را به خود اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬این مس��ئله گرمایش زمین را به دنبال‬ ‫داشته‪ ،‬اما بتن سبز می تواند جایگزین مناسبی برای بتن‬ ‫معمولی باش��د‪ .‬این بتن در فرایند تولید هیچ الودگی و‬ ‫االینده ای وارد محیط نمی کند‪.‬‬ ‫محب��ی با بیان اینک��ه از معض�لات ذوب اهن اصفهان‬ ‫انباش��ت س��رباره ها و ضایع��ات کوره هاس��ت که فضای‬ ‫بسیاری اشغال می کند و هزینه بر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بتن س��بز از این سرباره ها تولید و منجر به توسعه پایدار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف این نیس��ت که تولید سیمان را‬ ‫متوقف کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت که سهمی‬ ‫از ب��ازار را ب��ه خود اختصاص دهی��م و در کنارش تولید‬ ‫س��یمان هم کم ش��ود‪ ،‬همچنین ویژگی های��ی که بتن‬ ‫معمولی ندارد را در قالب بتن سبز ارائه کنیم‪.‬‬ ‫پژوهش��گر س��ازه های هیدرولیکی دانش��گاه صنعتی‬ ‫اصفهان با بیان اینک��ه بتن های معمولی باید یک روز در‬ ‫قالب و در فرایند عمل اوری بمانند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬بتن سبز صرف ‪ 2‬ساعت قابل استفاده است و نیاز‬ ‫به عمل اوری ندارد‪ ،‬بنابراین از دیگر مزایای بتن سبز این‬ ‫اس��ت که فرایند تولید را س��رعت بخشیده و هزینه های‬ ‫عمل اوری را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ابوالفضل‬ ‫حجازی‪ :‬مجلس‬ ‫دهم باید رویکرد‬ ‫خود را مبتنی بر‬ ‫واگذاری اقتصاد‬ ‫کشور به بخش‬ ‫خصوصی گذاشته‬ ‫و خصوصی سازی‬ ‫براساس اصل‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی را‬ ‫زیر ساخت تمام‬ ‫تصمیم گیری های‬ ‫خود قرار دهند‬ ‫تقویت صنعت داروسازی‬ ‫نیازمند همگرایی‬ ‫امروز در کش��ور م��ا مهم ترین موضوع‪ ،‬اموزش اس��ت‪.‬‬ ‫اموزش ویژه داروس��ازی نیز در زیرمجموعه این موضوع‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬با توجه ب��ه اینکه ه��ر روز پدیده علمی‬ ‫جدیدی اتفاق می افتد‪ ،‬الزم اس��ت که دانشگاه ها خود را‬ ‫ب��روز کرده‪ ،‬همگام با علم روز دنی��ا پیش روند و کیفیت‬ ‫ام��وزش را باال برند‪ .‬از این رو باید پس از پایان تحصیالت‬ ‫داروسازی‪ ،‬تحصیالت کاربردی نیز ارائه شود و دانشجویان‬ ‫بع��د از فارغ التحصیلی بدانند ک��ه توانایی ارائه خدمت را‬ ‫دارن��د‪ .‬یکی از پیش��نهادات ما در این زمینه این اس��ت‬ ‫ک��ه دوره های کوتاه مدت تکمیلی بع��د از فارغ التحصیلی‬ ‫دانش��جویان داروس��ازی در جهت کارب��ردی کردن علم‬ ‫انها ایجاد ش��ود‪ .‬البته طول دوره انها به نظرات استادان‬ ‫بستگی دارد‪ .‬پیش��نهاد ما به مسئوالن این است که این‬ ‫موضوع را پیگیری کنند‪ .‬نکته دیگر اینکه مس��ئوالن باید‬ ‫به نقش انجمن های علمی غیردولتی در تصمیم گیری های‬ ‫حوزه سالمت توجه کنند‪ .‬به این صورت زمانی که وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ی��ا وزارت‬ ‫اقتصاد درباره مس��ائل سرنوشت س��از داروسازی تصمیم‬ ‫می گیرند به نظر انجمن داروس��ازان نیز توجه کرده و ان‬ ‫را به کار برند‪ .‬هرچند ما در س��ال های گذش��ته جلسات‬ ‫گوناگونی با مسئوالن داشته ایم‪ ،‬اما متاسفانه نظر انجمن‬ ‫مورد اس��تفاده قرار نگرفته اس��ت‪ .‬بنابراین باید به نظرات‬ ‫انجمن های صنفی‪ ،‬اتحادیه ها و س��ندیکاهای غیردولتی‬ ‫که غیرسیاسی هس��تند توجه کرده و پیشنهادات انها را‬ ‫در کاره��ای اجرایی به کار بری��م‪ .‬این موضوع می تواند به‬ ‫پیشبرد کارها و باال بردن ضریب موفقیت در امور اجرایی‬ ‫کمک ارزنده ای کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت نشدن ریالی از محل‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها به تولید‬ ‫ارمان خالقی‪:‬‬ ‫نمایندگان یک‬ ‫مجلس کارامد‬ ‫باید به الفبای‬ ‫اقتصادی اشنا‬ ‫باشند و مشاوره‬ ‫کارشناسی را‬ ‫اساس عملکرد‬ ‫خود قرار دهند‬ ‫بررسی ایده های صنعتی در کنفرانس «مهندسی برق و کامپیوتر»‬ ‫نخس��تین کنفرانس بین المللی «دس��تاوردهای نوین‬ ‫پژوهش��ی در مهندسی برق و کامپیوتر»‪ 23 ،‬اردیبهشت‬ ‫س��ال این��ده در دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر برگ��زار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪« ،‬تبدیل ایده به محصول‬ ‫دانش بنی��ان»‪« ،‬تبدیل ایده به ط��رح و طرح به پدیده»‪،‬‬ ‫«بررس��ی یافته و ایده های صنعت��ی جدید»‪« ،‬همفکری‬ ‫و کوش��ش برای ارتقای س��طح اموزش»‪« ،‬رس��یدن به‬ ‫اس��تانداردهای جهانی و فناوری های روز دنیا»‪« ،‬ارتباط‬ ‫و انتق��ال دانش دانش��جویان ب��ا افراد صنعتی کش��ور»‪،‬‬ ‫«اشنایی دانش��گاهیان و صنعتگران با محورها و مسائل‬ ‫مورد نظر»‪« ،‬تعامل بیشتر بین نیروهای متعهد‪ ،‬متخصص‬ ‫دانش��گاهی و صنعتی»‪« ،‬فراهم سازی بستر مناسب برای‬ ‫انتق��ال دانش و تجربه های صنایع کش��ور ب��ه یکدیگر»‪،‬‬ ‫«اش��نایی با اخری��ن دس��تاوردهای علم��ی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫جدیدترین روش های پژوهش��ی انجام ش��ده»‪« ،‬حصول‬ ‫اطمینان بیش��تر نس��بت به توانمندی های دانشگاهیان‪،‬‬ ‫پژوهش��گران و صنعتگ��ران داخل��ی» و «فراه��م کردن‬ ‫زمینه جذب طرح های پژوهش��ی و عملیات��ی مورد نیاز‬ ‫ش��رکت های صنعتی از سوی دانشگاهیان‪ ،‬پژوهشگران و‬ ‫صنعتگران داخلی» ازجمله اه��داف برپایی این همایش‬ ‫دریچه‬ ‫رییس انجمن داروسازان ایران‬ ‫‹ ‹تخصص گرایی مجلس دهم با مشاوره‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫محمد مروج حس��ینی‪ ،‬رییس انجمن نساجی ایران‬ ‫و دبی��رکل کان��ون انجمن ه��ای کارفرمای��ی ایران در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫درب��اره انتظ��ارات صنعتگران از‬ ‫مجلس اینده گفت‪ :‬مجلس نهم دست دولت گذشته را‬ ‫در تصمیم گیری ها به ویژه واردات باز گذاش��ت و توجه‬ ‫چندانی به رکود در کش��ور نداش��ت بنابراین بخشی از‬ ‫رک��ود موجود در کش��ور ماحص��ل تصمیم گیری این‬ ‫مجلس اس��ت‪ .‬با ای��ن وج��ود در دوران فعالیت دولت‬ ‫یازده��م ارائ��ه وام از صن��دوق ذخی��ره ارزی یک��ی از‬ ‫تصمیم ه��ای مثبت مجلس نهم اس��ت ک��ه البته بانک‬ ‫مرکزی در اجرای ان کارشکنی می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه امیدواریم در مجلس دهم ش��اهد‬ ‫حض��ور نمایندگانی در مجلس باش��یم ک��ه تجربه کار‬ ‫صنعتی داش��ته باشند افزود‪ :‬مش��کل اصلی صنعت در‬ ‫مجلس نهم بی تجربگی نمایندگان در حوزه تولید است‬ ‫به نحوی که درحال حاضر تعداد نمایندگانی که تجربه‬ ‫صنعتی داشته باشند انگشت شمار است‪.‬‬ ‫مروج حس��ینی با تاکید براینکه رسیدگی به موضوع‬ ‫فس��اد باید در اولویت مجلس دهم باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬فساد‬ ‫امروز در بس��یاری از بخش ها ریشه دوانده و امیدواریم‬ ‫رفع فساد نخستین دستاورد مجلس اینده باشد چراکه‬ ‫معتقدیم بهبود تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬توس��عه و رشد صنعتی‬ ‫با فساد محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر مژدهی اذر‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫حج��ازی با بیان اینکه صنعتگران از بی قانونی درونی‬ ‫خسته هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ایین نامه ها و بخشنامه هایی که‬ ‫به تولید کشور تحمیل شده این روز ها یکی از بزرگترین‬ ‫مشکالت صنعت است که هیچ ارتباطی نیز با تحریم ها‬ ‫ن��دارد و مجلس ده��م باید این مش��کالت را از پیش رو‬ ‫بردار د‪ .‬نایب رییس کمیس��یون حقوق��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه مجلس ش��ورای اس�لامی باید‬ ‫از تخصص کارشناس��ان صنعت��ی در تصمیم گیری ها‬ ‫بیش��تر اس��تفاده کند اظهار کرد‪ :‬نماینده مجلسی که‬ ‫ی��ک روز در هفته به ح��وزه انتخابیه خود م��ی رود و با‬ ‫هزاران مش��کل مواجه اس��ت نمی تواند در جریان تمام‬ ‫مش��کالت واحد ه��ای صنعتی ق��رار بگی��رد در نتیجه‬ ‫اس��تفاده از متخصصان و مشورت با انها باید در دستور‬ ‫کار نماین��دگان مجل��س ق��رار بگیرد ب��ه همین دلیل‬ ‫کمیس��یون صنعت و معدن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫باید از فع��االن صنعتی‪ ،‬اعضای اتاق‪ ،‬کارشناس��ان و‪...‬‬ ‫بیشترین استفاده را کند‪.‬‬ ‫حجازی با بیان اینکه ش��اه کلید مش��کالت کش��ور‬ ‫«تولید» اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬مجل��س دهم اگر ش��اه کلید‬ ‫مشکالت کش��ور یعنی صنعت را در اولویت موضوعات‬ ‫خود قرار دهد می تواند در س��ایه ان موضوعات دیگری‬ ‫همچون امنیت اجتماعی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬فس��اد و‪ ...‬را نیز حل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫ملی به ش��مار می رون��د‪ .‬از محورهای این همایش علمی‬ ‫می توان به «الکترونیک؛ سیس��تم ها و مدارهای مجتمع‬ ‫دیجیتال و انال��وگ‪ ،‬مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی‪،‬‬ ‫نانوالکترونی��ک‪ ،‬الکترونیک ن��وری‪ ،‬الکترونیک صنعتی‪،‬‬ ‫سیس��تم های الکترومکانیک و نیمه هادی ها»‪« ،‬مهندسی‬ ‫نرم اف��زار؛ سیس��تم های نرم اف��زاری‪ ،‬مهندس��ی نرم افزار‬ ‫و سیس��تم های صوری‪ ،‬معم��اری نرم افزار‪ ،‬پای��گاه داده‬ ‫عملیات��ی و تحلیل��ی‪ ،‬داده کاوی‪ ،‬س��نجش و ارزیاب��ی‬ ‫سیس��تم های نرم افزاری و امنیت اطالعات و سیستم های‬ ‫نرم افزاری»‪« ،‬مخابرات؛ تئوری مخابرات‪ ،‬تئوری اطالعات‪،‬‬ ‫کدینگ و رمزنگاری‪ ،‬پردازش س��یگنال‪ ،‬مخابرات سیار‪،‬‬ ‫مخابرات نوری‪ ،‬مخابرات ماهواره ای‪ ،‬تئوری و کاربردهای‬ ‫الکترومغناطی��س‪ ،‬میدان ه��ا و امواج‪ ،‬ش��بکه های نوین‬ ‫مخابرات��ی‪ ،‬مخابرات طیف گس��ترده و قطعات‪ ،‬مدارها و‬ ‫زیرسیستم های ماکروویو» و «هوش مصنوعی؛ شناسایی‬ ‫الگو‪ ،‬یادگیری ماش��ین‪ ،‬بینایی ماشین و پردازش تصویر‪،‬‬ ‫پ��ردازش تکاملی‪ ،‬پ��ردازش صوت و س��یگنال‪ ،‬پردازش‬ ‫زب��ان طبیع��ی‪ ،‬سیس��تم های چندعامله‪ ،‬سیس��تم های‬ ‫خبره‪ ،‬منطق فازی‪ ،‬علوم ش��ناختی در هوش مصنوعی و‬ ‫سیستم های استنتاج» اشاره کرد‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی دولت باید‬ ‫‪30‬درصد از درامدهای حاص��ل از هدفمندی یارانه ها را‬ ‫به طور مس��تقیم به بخش تولید اختصاص دهد به طوری‬ ‫که در برنامه بودجه ‪ 93‬و ‪ 94‬سهم بخش تولید از محل‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها به ترتیب ‪10‬ه��زار و ‪5‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تعیین شد اما به گفته فعاالن در این حوزه تاکنون‬ ‫درص��دی از ای��ن ارقام به بخش صنعت پرداخت نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبر خ��ودرو‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران با توجه به ارائ��ه بودجه ‪ 95‬و لزوم تعیین‬ ‫دقیق این سهم در بودجه سال اینده گفت‪ :‬تاکنون هیچ‬ ‫مبلغی از روز اول تعیین سهم تولید و صنعت از محل در‬ ‫امد های حاصل از هدفمندس��ازی یارانه ها به این بخش‬ ‫پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی اف��زود‪ :‬هرچند ای��ن رقم در‬ ‫بودجه س��ال ‪ 93‬و ‪ 94‬نیز تعیین ش��ده بود اما متاسفانه‬ ‫ریالی از این س��هم تا این لحظه به بخش صنعت کش��ور‬ ‫اختصاص نیافته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اینک��ه پرداخت این ارقام تا چه میزان‬ ‫به بخش تولید و صنعت کش��ور کمک می نماید چندان‬ ‫مهم نیست‪ ،‬نکته مهم اجرای این مصوبه قانونی است که‬ ‫متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تاثیر اجرای برج��ام بر اوضاع صنعت‬ ‫و تولی��د کش��ور و فراهم ش��دن امکان مب��ادالت بانکی‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬تنها راه نجات صنعت و تولید کش��ور‬ ‫سرمایه گذاری خارجی است از این رو باید این هماهنگی‬ ‫بین صنایع تولیدی در داخل برای مشارکت با خارجی ها‬ ‫انج��ام ش��ود تا موجب بروزرس��انی در تولی��د و دریافت‬ ‫فن��اوری جدی��د در ای��ن بخش های تولی��دی و صنعتی‬ ‫کشور ش��ود‪ .‬س��هل ابادی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه رفع‬ ‫موانع مبادالت بانکی و باز شدن سوئیفت نقش مهمی در‬ ‫جریان این همکاری ها و تحقق مشارکت ها و بروزرسانی‬ ‫صنعت و تولید کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به طور قطع گش��ایش های انجام ش��ده در مبادالت پولی‬ ‫و بانکی تاثیر بس��یاری در کاهش هزینه تولید در تمامی‬ ‫بخش ه��ای صنعتی به وی��ژه صنایع خودروس��ازی که با‬ ‫تحریم های شدیدی مواجه بود‪ ،‬خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫سهل ابادی افزود‪ :‬ناامنی در جابه جایی پول و مشکالت‬ ‫مربوط به ان با رفع تحریم های بانکی به طور قطع برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه تصمیم دول��ت مبنی بر‬ ‫تک نرخی ک��ردن ارز تا ‪ 6‬ماه اینده گف��ت‪ :‬این تصمیم‬ ‫چنانچه عملی شود بخش زیادی از بی انضباطی ها در این‬ ‫حوزه از بین رفته و موجب شفاف س��ازی و رفع فس��اد و‬ ‫رانت در این جریان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های خاندان‬ ‫هراتی در بخش صنعت‬ ‫در میان خانواده هراتی دو نفر پدر و پسر در دوره‬ ‫پهل�وی نقش مهمی از جهت اقتصادی و سیاس�ی‬ ‫به ویژه در س�طح منطقه ای داش�ته اند‪ .‬حسینعلی‬ ‫د نقش‬ ‫هراتی (فرزند ابوالقاس�م) و پس�رش‪ ،‬محم ‬ ‫موث�ری در توس�عه فعالیت ه�ای اقتص�ادی یزد و‬ ‫تهران داشتند‪.‬‬ ‫محص��ول کارخانه‪ ،‬نخ پنبه خام و تابیده از ش��ماره ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 42‬بود‪ .‬کارخانه ‪ 300‬کارگر داشت و ساالنه ‪ 45000‬بقچه‬ ‫نخ تولید می کرد‪.‬‬ ‫اعضای هیات مدیره کارخان��ه در اوایل دهه ‪ ،50‬فرزندان‬ ‫هرات��ی (محمد‪ ،‬قاس��م و امی��ر)‪ ،‬مهدی طاهری‪ ،‬رس��تم‪،‬‬ ‫خدام��راد و فری��دون ای��دون و هدای��ت ایت الله��ی بودند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارخان��ه‪ ،‬امیر هرات��ی بود‪ .‬کارخان��ه تنها یک‬ ‫متخص��ص خارج��ی‪ ،‬دو متخص��ص داخل��ی و ‪ 680‬کارگر‬ ‫داش��ت که تنه��ا ‪ 10‬نفر انه��ا کارگر ماهر بودند‪ .‬س��رمایه‬ ‫ش��رکت ‪ 135/000/000‬ریال بود و س��االن ه ان��واع پارچه‬ ‫پشمی (فاستونی و گاواردین) به اندازه ‪ 450/000‬متر‪ ،‬انواع‬ ‫پارچه نخی ‪ 80/000‬متر‪ 8400 ،‬طاقه پتو و ‪ 65/000‬بقچه‬ ‫ریسمان تولید می کرد‪ .‬مساحت کارخانه ‪ 45/000‬مترمربع‬ ‫و زیربنای ان ‪ 15/000‬مترمربع بود‪.‬‬ ‫شاهرخ ظهیری (موسس شرکت مهرام‪ ،‬دانشجوی حقوق‬ ‫و دبی��ر دبیرس��تان) از س��ال ‪ 1337‬با ماه��ی ‪ 250‬تومان‬ ‫صبح ها در فروش��گاه مرکزی کارخانه درخشان پیش هراتی‬ ‫کار می ک��رد‪ .‬در ابتدای کار به وی چارپای��ه ای دادن د تا در‬ ‫گوش��ه ای از مغازه بنش��یند و روند کار را تماشا کند‪ .‬هنگام‬ ‫بررس��ی فروش روزانه از روش های سنتی استفاده می شد و‬ ‫ت بین‬ ‫ب��ه دلیل تداخل کد پارچه های مختلف و تفاوت قیم ‬ ‫حس��ابدار و فروشند ه سر مقدار فروش‪ ،‬مشاجره رخ می داد‪.‬‬ ‫ش نظم و ترتیب داد‪.‬‬ ‫ظهیری به فهرست فرو ‬ ‫ی دائم بین تهران و یزد در سفر بود‪:‬‬ ‫به قول ظهیری‪ ،‬هرات ‬ ‫او از کارافرینان خالق و صنعتگران عصر و روزگار خویش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��هربانی کل کشور‪ ،‬همه ساله پارچه مورد نیاز یونیفورم‬ ‫افسران و ماموران خود را از کارخانه درخشان یزد خریداری‬ ‫می ک��رد‪ .‬هنگامی که ش��هربانی قص��د خری��د از کارخانه‬ ‫ت همین مسئل ه موجب خشم و ناراحتی‬ ‫درخشان را نداش�� ‬ ‫هراتی ش��د‪ .‬سپس توانس��ت رضایت او را برای خرید دوباره‬ ‫ی معتقد است‬ ‫از کارخانه درخش��ان به دس��ت اورد‪ .‬ظهیر ‬ ‫ای��ن هراتی بود ک��ه راه او را به س��وی موفقیت های بعدی‬ ‫هموار کرد‪ .‬به روایتی وی صداقت و درس��تکاری در معامله‬ ‫را از هرات��ی و الج��وردی در بازار اموخ��ت و این امو ر روی‬ ‫شخصیت اش تاثیر اساسی گذاشت‪.‬‬ ‫در همین سال ها‪ ،‬هراتی ش��رکت ماشین های فالحتی را‬ ‫تاس��یس و اقدام به وارد کردن تراکتور و کمباین از شرکت‬ ‫ن پیش از انکه ش��رکت های‬ ‫اس��تین انگلیس کرد‪ .‬همچنی ‬ ‫تولیدی ایران ناسیونال و‪ ...‬در ایران شروع به کار کنند هراتی‬ ‫ت نمایندگی خودروسواری ب ام و از المان غربی را به‬ ‫توانس�� ‬ ‫دس��ت اورد؛ دفتر این نمایندگی در خیابان شریعتی تهران‬ ‫ب��ود‪ .‬بعد ها نمایندگ��ی ان را خانواده وهاب زاده به دس��ت‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫کتابخانه وزیری در س��ال ‪ 1334‬با اهدای ‪ 2‬هزار جلد از‬ ‫کتاب های ش��خصی یک روحانی فعال و خیر یزدی ش��روع ‬ ‫ل فاقد یک مکان مناسب برای‬ ‫به کار کر د اما در طول ‪ 10‬سا ‬ ‫بازدیدکنندگان بو د تا اینکه‪:‬‬ ‫وزیری‪ ،‬معلمان مدرس��ه تعلیمات اس�لامی را جمع کرد‬ ‫و ب��رد به منزل هراتی و گفت‪ :‬ان��ان هرکدام ‪ 36‬دانش اموز‬ ‫دارن��د‪ .‬جایی که م��ا داریم یک مقبره کوچک اس��ت؛ همه‬ ‫نی توانند از ان اس��تفاده کنند‪ .‬بچه ه��ا وقتی مطالعه کنند‪،‬‬ ‫درست فکر می کنند و به درد مملکت می خورند‪.‬‬ ‫ل این مشکل موافقت کرد‬ ‫هراتی با درخواس��ت او برای ح ‬ ‫و با تاسیس س��اختمان مناسب از سوی او‪ ،‬زمینه گسترش‬ ‫و توس��عه کتابخانه در ‪ 4‬دهه بع د فراهم شد‪ .‬بعد ها نیکوکار‬ ‫فرهنگ دوست‪ ،‬حسین بش��ارت مخزن کتاب های خطی را‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫تاسیس ساختمان این کتابخانه در یزد یکی از اقدام های‬ ‫هراتی در اغاز ده��ه ‪ 40‬بود‪ .‬هراتی با اختصاص ‪150/000‬‬ ‫تومان ساخت ان را در ضلع جنوبی مسجد جامع شروع کرد‬ ‫و در اول فروردی��ن ‪ 1345‬کتابخان��ه به مکان جدید منتقل‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین وی از موسسان بیمارس��تان امیرالمومنین‬ ‫(واقع در باغ ملی یزد) برای استفاده کارگران وزارت کار بود‪.‬‬ ‫نام همسر هراتی‪ ،‬ثریا عراقیان بود‪ .‬انان فرزندی نداشتند‪.‬‬ ‫در بح��ران انقالب ‪ 1357‬بدون اینکه چگونگی ان روش��ن‬ ‫ن حمله‪ ،‬او را دستگیر و پس‬ ‫شود‪ ،‬عده ای به منزلش در تهرا ‬ ‫از مدتی کوتاه اعدام کردند‪ .‬جنازه او در تهران دفن شد‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ت دانش بنیان در کشور‬ ‫ثبت ‪ 2100‬شرک ‬ ‫منصور شهبازیان‪ ،‬دبیر کمیته تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان در‬ ‫اس��تان های کرمانشاه‪ ،‬لرستان و ایالم گفت‪ :‬برابر اخرین فهرست مندرج کشور‬ ‫تا امروز بیش از ‪10‬هزار و ‪ 500‬شرکت دانش بنیان در سطح کشور ثبت نام شده‬ ‫که نزدیک به ‪2‬هزار و ‪ 100‬شرکت از این تعداد تایید نهایی شده اند‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫تولید و اشتغال پارک های علم و فناوری متکی به اعتبارات‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در پارک ه��ای علم و فناوری ب��ه ازای هر ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۵‬میلیون تومان حمایت مالی اش��تغالزایی ایجاد‬ ‫می شود که در سازمان های بزرگ با حدود ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومان همان میزان اشتغالزایی ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د پارک های عل�م و فناوری در‬ ‫سال جاری‬ ‫محمدنبی‬ ‫شهکی تاش‪:‬‬ ‫پارک های علم‬ ‫و فناوری در‬ ‫‪ ۳‬سطح ‪ ۲ ،۱‬و‬ ‫‪ ۳‬از نظر مالی‬ ‫قرار دارند؛‬ ‫به عبارتی‬ ‫پارک های علم‬ ‫و فناوری سطح‬ ‫‪ ۱‬درامد باالیی‬ ‫دارند و اعطای‬ ‫تسهیالت‬ ‫متناسب با‬ ‫درامد انها‬ ‫می تواند کمک‬ ‫بزرگی برای‬ ‫نوسازی و تجهیز‬ ‫زیرساخت های‬ ‫اینگونه‬ ‫پارک های‬ ‫علم و فناوری‬ ‫محسوب شود‬ ‫رش��د پارک های علم و فناوری در س��ال جاری‬ ‫متناس��ب با هزینه های ج��اری دولت بین ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪۱۵‬درصد پیش بینی شده است‪ .‬حسن علم الهدی‪،‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ضمن‬ ‫تایید این موضوع به‬ ‫گفت‪ :‬رش��د هرکدام‬ ‫از پارک های توس��عه یافته و کمتر توس��عه یافته‬ ‫متناس��ب با ش��رح وظایف‪ ،‬انتظارات و مشکالت‬ ‫انها تعیین نمی ش��ود بلکه این رش��د متناسب با‬ ‫ردیف های بودجه ای ک��ه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری متناس��ب با ابالغیه رهبر معظم انقالب‬ ‫در رابط��ه با علم و فناوری برای پارک های علم و‬ ‫فناوری در نظر گرفته اند‪ ،‬تعیین می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس پارک علم و فناوری خراس��ان‬ ‫رضوی هفته گذش��ته پیش��نهادی ب��رای ردیف‬ ‫بودجه پارک های علم و فناوری از س��وی محمد‬ ‫فرهادی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری متناسب‬ ‫با ابالغیه رهبر معظم انقالب در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی مطرح ش��د که براساس ان ‪۱۲۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتب��ار ب��رای پارک های عل��م و فناوری‬ ‫توس��عه یافته و ‪۸۰‬میلیارد تومان برای پارک های‬ ‫علم و فناوری توسعه نیافته در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫علم اله��دی ب��ا اعالم اینک��ه پیش��نهاد ردیف‬ ‫بودج��ه ای از س��وی وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و‬ ‫فن��اوری بع��د از بررس��ی کمیس��یون اموزش و‬ ‫پژوه��ش مجل��س ش��ورای اس�لامی در اختیار‬ ‫معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری قرار خواه��د گرفت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫صورت تصویب این ردیف بودجه برای پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری معاون��ت پژوهش و فن��اوری و‬ ‫اداره کل پارک ه��ای علم و فناوری متناس��ب با‬ ‫نیازمندی ه��ای پارک ه��ای علم و فن��اوری برای‬ ‫توس��عه و رفع نواقص زیرس��اخت های انها اقدام‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تسهیالتی که س��ال اینده برابر‬ ‫با درامد س��ال ‪ ۹۴‬پارک های عل��م و فناوری در‬ ‫اختیار انها قرار خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اعتب��ارات موجود انتظ��ارات الزم را در ش��رایط‬ ‫پس��ابرجام برای پارک های علم و فناوری براورده‬ ‫نمی کند‪ .‬با این حال مش��ارکت با دیگر کشورها‪،‬‬ ‫تولید محصوالت دانش بنی��ان و صادرات فناوری‬ ‫هزینه ها و زیرساخت هایی را می طلبد و اعتبارات‬ ‫فعلی جوابگوی نیازهای پارک های علم و فناوری‬ ‫حتی پارک های بزرگ هم نیست‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی با‬ ‫بی��ان اینکه پارک های علم و فناوری باید به مرور‬ ‫زمان خود را از وابس��تگی به بودجه دولت نجات‬ ‫دهند‪ ،‬اف��زود‪ :‬پارک های علم و فناوری می توانند‬ ‫با اخذ قرارداد ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬صادرات‬ ‫علی معتمدزادگان‬ ‫حسن علم الهدی‬ ‫داوود ثمری‬ ‫فن��اوری و اس��تفاده بهین��ه از منابع انس��انی در‬ ‫شرایط فعلی خود را از وابستگی به بودجه دولت‬ ‫نجات دهند‪.‬‬ ‫به گفته علم اله��دی کمک دولت به پارک های‬ ‫علم و فناوری می تواند به رفع نواقص زیرساختی‬ ‫و توس��عه پارک های علم و فناوری بزرگ کمک‬ ‫کند و در صورتی که اعتبارات متناسب با نیازهای‬ ‫انها نباشد قادر به انجام رسالت خود نخواهند بود‪.‬‬ ‫معتمدزادگان اختص��اص بودجه به پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری را کمک��ی ب��رای رس��یدن به‬ ‫هدف گذاری دولت و توس��عه فناوری دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬با جهت گیری که دولت در فضای پسابرجام‬ ‫برای توسعه فناوری‪ ،‬بومی سازی‪ ،‬صادرات‪ ،‬امکان‬ ‫ارتباطات بین المل��ل و انتقال دانش فنی در نظر‬ ‫گرفت��ه اختصاص بودج��ه به پارک ه��ای علم و‬ ‫فن��اوری می تواند کمک بزرگی برای رس��یدن به‬ ‫این هدف گذاری باشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه قدمت پارک های علم و فناوری‬ ‫در کش��ور به ‪ ۲۰‬س��ال قبل بر می گردد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بیش��تر پارک ه��ای علم و فناوری کش��ور‬ ‫نهاد های جوانی هس��تند و برخی از انها حدود ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬سال است که شکل گرفته اند از این رو برخی‬ ‫از انها به ش��دت دچار کمبود زیرساخت هستند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل اختصاص بخش��ی از بودجه به‬ ‫پارک های علم و فن��اوری می تواند کمک بزرگی‬ ‫برای تامین زیرس��اخت های علم و فناوری باشد‪.‬‬ ‫از طرفی موجب باال رفتن انگیزه و افزایش تولید‬ ‫محصوالت به صورت نیمه انبوه برای ورود به بازار‬ ‫در پارک های علم و فناوری می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معتم��دزادگان اختص��اص بودجه به‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فن��اوری چند عام��ل مهم را‬ ‫ب��رای پارک های علم و فن��اوری همچون تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬تجاری س��ازی محصوالت‪ ،‬تامین‬ ‫نیاز ش��رکت ها برای تولید‪ ،‬صادرات محصوالت و‬ ‫حضور شرکت ها در نمایشگاه های داخل و خارج‬ ‫از کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دارند؛ به عبارتی پارک های علم و فناوری س��طح‬ ‫‪ ۱‬درامد باالیی دارند و اعطای تسهیالت متناسب‬ ‫با درامد انها می تواند کمک بزرگی برای نوسازی‬ ‫و تجهیز زیرساخت های اینگونه پارک های علم و‬ ‫فناوری محسوب شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه پارک های علم و فناوری سطح‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬در حوزه زیرساخت های فناوری‪ ،‬فیزیکی و‬ ‫پشتیبانی شرایط مساعدی ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬از این رو‬ ‫پارک های علم و فناوری سطح ‪ ۲‬از نظر اقتصادی‬ ‫و درامد رشد قابل توجهی نداشته اند و پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری درج��ه ‪ ۳‬در گام ابتدایی تامین‬ ‫تجهیزات قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازده باال با اندک سرمایه‬ ‫علی معتمد زادگان‪ ،‬رییس پارک علم و فناوری‬ ‫مازن��دران ب��ا بی��ان اینکه س��هم بودج��ه علم و‬ ‫فناوری از بودجه کل کش��ور بس��یار ناچیز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر س��هم بودجه علم و فناوری‬ ‫از بودجه کل کش��ور نیم درصد است در صورتی‬ ‫که س��هم بودجه علم و فناوری در کشورهایی که‬ ‫فناوری باال دارند ‪ ۴‬تا ‪۵‬درصد است‪.‬‬ ‫معتمدزادگان با اش��اره به تاکی��د رهبر معظم‬ ‫انقالب بر ارتقای سهم بودجه علم و فناوری کشور‬ ‫از ‪ ۰/۵‬درصد به یک درصد افزود‪ :‬در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۵‬باید سهم علم و فناوری پررنگ تر دیده شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخی از پژوهش های��ی که مرز دانش‬ ‫هستند در راستای توسعه فناوری تلقی می شوند‬ ‫از این رو اختصاص بودج��ه به پژوهش و فناوری‬ ‫نیاز به مدیریت دارد تا مرز مشخصی بین بودجه‬ ‫پژوهش و توسعه فناوری تعیین شود‪.‬‬ ‫ریی��س پارک علم و فن��اوری مازندران با بیان‬ ‫اینکه امارهای چند سال گذشته نشان دهنده این‬ ‫حقیقت است که بودجه های در نظر گرفته شده‬ ‫برای پارک های علم و فناوری در اشتغال و توسعه‬ ‫فناوری بس��یار موث��ر بوده اند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫پارک های علم و فناوری به ازای هر ‪ ۳‬تا ‪۵‬میلیون‬ ‫تومان حمایت مالی شاهد اشتغالزایی خواهیم بود‬ ‫در صورت��ی که اعتبار الزم برای اش��تغالزایی در‬ ‫س��ازمان های بزرگ از حدود ‪۷۰‬میلیون تا باالی‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومان براورد می شود‪.‬‬ ‫طرح های علم و فناوری در صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‬ ‫صن��دوق حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونیک(صح��ا) با ه��دف حمایت از ش��رکت های‬ ‫نوپا‪ ،‬طرح های دانش بنیان کوچ��ک حوزه الکترونیک‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د سراس��ر کشور‬ ‫را پذیرش می کند‪.‬‬ ‫صحا در راس��تای تقویت‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ‬ ‫اقتص��اد دانش بنی��ان و همگام با سیاس��ت های دولت‬ ‫تدبی��ر و امید‪ ،‬صح��ا ردیف اعتباری وی��ژه ای را برای‬ ‫حمایت از طرح ه��ای دانش بنی��ان کوچک طرح های‬ ‫کوچک و شرکت های نوپا در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د دانشگاه های‬ ‫دولت��ی و ازاد اس�لامی می توانن��د طرح های کوچک‬ ‫شرکت های مستقر در حوزه الکترونیک پارک و مرکز‬ ‫رشد را تا ‪ 5‬اسفند به صندوق ارسال کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت های متقاضی برای بهره مندی از تسهیالت‬ ‫ویژه صح��ا می توانند با مراجعه ب��ه وب گاه صندوق و‬ ‫دریاف��ت کارب��رگ «طرح های کوچک و ش��رکت های‬ ‫نوپا» نس��بت به تکمیل ان اقدام و همراه مس��تندات‬ ‫الزم به صحا ارسال کنند‪.‬‬ ‫همچنین به منظور تس��هیل و تس��ریع فرایند و در‬ ‫صورت هماهنگی قبلی مراکز رش��د و پارک های علم‬ ‫و فناوری اس��تان ها‪ ،‬دریافت و بررسی کاربرگ ها و در‬ ‫صورت لزوم مصاحبه با متقاضیان در قالب پیش��خوان‬ ‫تخصصی پذی��رش و ارزیابی طرح ها در مرکز اس��تان ‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه تولید بر مبنای اقتصاد دانش بنیان‬ ‫یکی از محورهای ارتقای تولید ملی در کش��ور اس��ت‬ ‫فعال ش��دن صندوق های حمای��ت از صنایع مختلف‬ ‫می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگ��ر واحده��ای دانش بنیان��ی که در‬ ‫پارک های علم و فناوری مس��تقر هستند می توانند در‬ ‫تولی��د محصوالت صنعتی وارد ش��وند و با بهره گیری‬ ‫از حمای��ت صندوق ه��ای مالی ضمن ارتق��ای تولید‪،‬‬ ‫بومی س��ازی محص��والت مختلف را در کش��ور دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن س��ازوکارهای حمایت��ی از تولی��دات‬ ‫دانش بنی��ان می تواند مس��یر توس��عه صنعت��ی را نیز‬ ‫هم��وار کن��د و درامده��ای ارزی کش��ور را ب��ا ارائه‬ ‫محص��والت جدی��د ب��ه بازاره��ای خارج��ی افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ت پارک های علم و فناوری‬ ‫‹ ‹تفاو ‬ ‫محمدنبی ش��هکی تاش‪ ،‬رییس پ��ارک علم و‬ ‫فناوری سیستان و بلوچستان اختصاص تسهیالت‬ ‫از س��وی دولت برای پارک های علم و فناوری را‬ ‫فق��ط برای پارک های علم و فناوری س��طح یک‬ ‫مفید دانس��ت و به‬ ‫گفت‪ :‬پارک های علم‬ ‫و فناوری در ‪ ۳‬س��طح ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬از نظر مالی قرار‬ ‫‹ ‹ارائه مدل اقتصادی مناسب‬ ‫داوود ثم��ری‪ ،‬ریی��س پ��ارک عل��م و فناوری‬ ‫دانشگاه ازاد اس�لامی نیز در گفت وگو با‬ ‫در نظر گرفتن تس��هیالت پرداختی به پارک های‬ ‫علم و فن��اوری نوپا را برای تامین زیرس��اخت ها‬ ‫مفید دانس��ت و گفت‪ :‬هرچند اعتبارات به عنوان‬ ‫یک عامل مهم در پیشبرد اهداف پارک های علم‬ ‫و فناوری تلقی می شود اما در کنار ان متغیر های‬ ‫دیگ��ر نیز می تواند در توانمن��دی پارک های علم‬ ‫و فناوری موثر باش��د‪ .‬مهم ترین موضوعی که در‬ ‫کنار اختصاص تس��هیالت برای پارک های علم و‬ ‫فناوری می توانیم به ان توجه کنیم داشتن مدل‬ ‫اقتصادی مناس��ب برای پارک های علم و فناوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ثم��ری در صورتی ک��ه بخواهیم به‬ ‫م��دل خوبی ب��رای پارک ه��ای عل��م و فناوری‬ ‫برس��یم باید تعریف مش��خصی را ب��رای تمامی‬ ‫بازیگ��ران پارک ه��ای عل��م و فن��اوری مانن��د‬ ‫شرکت ها‪ ،‬مس��ئوالن پارک ها و بخش صنعت در‬ ‫نظر گرفته و س��هم هرکدام در ح��وزه فناوری و‬ ‫تجاری سازی را مدنظر قرار دهیم‪ .‬در این صورت‬ ‫می توانیم استفاده بهینه از اعتبارات برای توسعه‬ ‫زیرساخت ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫راه اندازی شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان مقیم خارج‬ ‫رییس صندوق نواوری و شکوفایی با اشاره به استقبال‬ ‫ایرانیان مقیم خارج برای س��رمایه گذاری در کشور گفت‪:‬‬ ‫این افراد می توانند با همکاری دانش��جویان ایرانی مقیم‬ ‫یک شرکت دانش بنیان راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بهزاد س��لطانی با بیان اینکه در دوران‬ ‫پس��اتحریم س��رمایه گذاری خارجی بحث خیلی مهمی‬ ‫برای کشور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایرانیان مقیم خارج‪ ،‬مهم ترین‬ ‫عامل این س��رمایه گذاری خارجی به ش��مار می روند‪ .‬ما‬ ‫می توانیم انها را به عنوان پنجره خارجی ورود سرمایه در‬ ‫نظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه از انجایی ک��ه ایرانیان مقیم خارج‬ ‫به انواع فناوری های خارجی دسترس��ی دارند بهتر است‬ ‫که از س��وی انها هم در راستای توس��عه کشور اقداماتی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایرانیان مقیم خارج می توانند با‬ ‫دانشجویان ایرانی مقیم یک شرکت دانش بنیان در داخل‬ ‫کشور راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫س��لطانی تصریح کرد‪ :‬این تجربه در چین و هند اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ ،‬در مقاالت علمی مشاهده می شود که چین‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی خود را به دس��ت سرمایه گذاران‬ ‫امریکایی نداد‪ ،‬بلکه به چینی های مقیم خارج سپرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضعیت اقتصادی طوری اس��ت که سرمایه‬ ‫داخلی پاس��خگوی نیازهای سرمایه گذاری کشور نخواهد‬ ‫ب��ود و این موض��وع در توس��عه فناوری بیش��تر نمایان‬ ‫می ش��ود؛ به دلیل ریس��ک و س��رمایه گذاری باالی حوزه‬ ‫فناوری و نیاز ب��ه فناوری های روز دنیا‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫ایرانیان مقیم خارج ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به گفته ریی��س صندوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع نیاز به س��رمایه های خارج از کش��ور وجود دارد و‬ ‫در بررس��ی هایی که انجام شده نقش سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی در کش��ورهایی که در مس��یر توسعه و رشد قرار‬ ‫گرفته اند قابل مالحظه است‪.‬‬ ‫س��لطانی با بیان اینکه این سرمایه گذاری خارجی باید‬ ‫کنترل شده باش��د تا مشکلی برای کش��ور ایجاد نشود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د این استراتژی درستی است که ما‬ ‫براساس داشته های کشورمان در خارج‪ ،‬برنامه ریزی های‬ ‫اصلی برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان انجام دهیم‪.‬‬ ‫در صندوق نواوری و ش��کوفایی نیز ما بر همین اس��اس‬ ‫اغ��از به کار کرده ایم‪ .‬خیل��ی از ایرانیان مقیم خارج ابراز‬ ‫تمای��ل کردند ک��ه حتی با صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫افتتاح سردخانه صنعتی در شهرک صنعتی بوشهر‪2‬‬ ‫مهدی صفوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی بوشهر گفت‪ :‬سردخانه‬ ‫‪ 1500‬تنی در شهرک صنعتی بوشهر ‪ 2‬به بهره برداری رسید‪ .‬زیربنای این پروژه‬ ‫‪5‬هزار مترمربع بوده و در مدت ‪ 20‬ماه ساخته شده است‪ .‬این سردخانه کاربرد‬ ‫عمل اوری و فراوری ماهی‪ ،‬میگوی دریایی و پرورشی و سایر محصوالت را دارد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫‹ ‹رسیدن به تولید انبوه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان برای رسیدن به تولید‬ ‫انب��وه می توانند در ش��هرک های صنعتی مس��تقر‬ ‫شوند اما احداث شهرک های تخصصی دانش بنیان‬ ‫در دس��تور کار س��ازمان صنایع کوچک نیس��ت‪.‬‬ ‫مصطف��ی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان مرک��زی در گفت وگ��و با‬ ‫به رفع مش��کل استقرار ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در ش��هرک های صنعتی اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ابهام‬ ‫موجود برای اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫ش��هرک های صنعتی با اب�لاغ مصوبه جدید دولت‬ ‫رفع شد‪.‬‬ ‫ام��ره تاکی��د ک��رد‪ :‬فعالی��ت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان به دلیل نبود االیندگی ها و س��ازگاری‬ ‫با محیط زیس��ت در محدوده ش��هری مشکل س��از‬ ‫نیست اما این شرکت ها برای رسیدن به تولید انبوه‬ ‫باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند که نحوه‬ ‫اس��تقرار انها نیز با دسته بندی صنایع دانش بنیان‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودکفایی‪ ،‬رهاورد‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫استقالل دانش بنیان ها در شهرک های تخصصی‬ ‫اس��تقرار ش��رکت های دانش بنی��ان در محدوده‬ ‫ش��هری به دلیل س��ازگاری با محیط زیست و نبود‬ ‫االیندگی ه��ا بدون مانع اس��ت اما این ش��رکت ها‬ ‫برای رس��یدن به تولید انبوه موظف به استقرار در‬ ‫شهرک های صنعتی هستند‪.‬‬ ‫هرچند ش��رایط استقرار شرکت های دانش بنیان‬ ‫در شهرک های صنعتی فراهم است اما کارشناسان‬ ‫حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان به منظ��ور‬ ‫توسعه تولید صنعتی در محصوالت را با راه اندازی‬ ‫ش��هرک های تخصصی مناس��ب تر دانستند چراکه‬ ‫اس��تقرار دانش بنیان ها در ش��هرک های تخصصی‬ ‫باع��ث تمرک��ز در صنع��ت ب��ا تب��ادل اطالعات‪،‬‬ ‫هم پوش��انی در رفع مشکالت و توسعه فعالیت های‬ ‫دانش بنیان می ش��ود‪ .‬این در حالی است که برخی‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان‬ ‫را متفاوت از س��ایر صنایع عموم��ی نمی دانند که‬ ‫در این صورت ضرورتی برای احداث ش��هرک های‬ ‫تخصص��ی دانش بنیان نیس��ت‪ .‬در حالی که تجربه‬ ‫احداث ش��هرک های صنعتی تخصصی در کش��ور‬ ‫در سال های گذشته نشان از موفقیت فعالیت های‬ ‫ت به طوری که این شهرک های‬ ‫صنعتی داشته اس�� ‬ ‫تخصص��ی در زمینه ه��ای ای تی‪ ،‬ب��رق‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫سنگ‪ ،‬پتروشیمی و‪ ...‬احداث شده است‪.‬‬ ‫پیش از این ش��رکت های دانش بنیان برای انجام‬ ‫فعالیت ه��ای خود در پارک های عل��م و فناوری یا‬ ‫س��ایر مراکز علمی مس��تقر ش��ده اند اما به منظور‬ ‫حمایت از توس��عه تولیدات صنعتی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان از نظر میزان تولید در دو بخش تولید‬ ‫ازمایشی و تولید انبوه دسته بندی شده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫از ایجاد شهرک های تخصصی دانش بنیان رفع نیاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مصطفی امره‬ ‫ناصر صیدی‬ ‫طهمورث الهوتی اشکوری‬ ‫ن مطالعات امکان س��نجی ب��رای ایجاد‬ ‫همچنی�� ‬ ‫شهرک های تخصصی دانش بنیان در استان مرکزی‬ ‫پیش از این اغاز ش��ده بود که به گفته مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی این‬ ‫امکان سنجی تا پایان سال نهایی شده و نوع صنایع‬ ‫قابل استقرار و نوع زیرس��اخت های مورد نیاز انها‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��ره مهم تری��ن زیرس��اخت های م��ورد نی��از‬ ‫دانش بنیان ه��ا را در دسترس��ی ب��ه ش��بکه های‬ ‫ب��رق سراس��ری و فیب��ر ن��وری دانس��ته و ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��هرک های دانش بنی��ان تفاوت��ی در بحث‬ ‫زیرس��اخت های اولیه و قابل ارائه با ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی عموم��ی ندارن��د‪ .‬واحده��ای صنعتی و‬ ‫خدماتی دانش بنیان با فعالیت های س��بز و به دور‬ ‫از تعارض��ات زیس��ت محیطی در پارک های علم و‬ ‫فن��اوری و یا برج علم و فناوری متمرکز ش��ده اند‬ ‫درحالی که می توانند با اس��تقرار در ش��هرک های‬ ‫صنعتی به تولید انبوه دست یابند‪.‬‬ ‫همسو‪ ،‬زمینه توسعه انها را فراهم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی زنجان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان برای پا گرفتن‬ ‫احتیاج به شهرک های تخصصی ندارند و در همان‬ ‫پارک های علم و فناوری توانایی رش��د و توس��عه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان در گیالن به ثبت رس��یده که‬ ‫ام��کان اس��تقرار انها در ش��هرک تخصصی فراهم‬ ‫شده و می توانند بعد از راه اندازی شهرک تخصصی‬ ‫ن به این شهرک منتقل شده و از خدمات‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫یکسان بهره ببرند‪ .‬به گفته الهوتی اشکوری تمرکز‬ ‫در صنع��ت ب��ا تب��ادل اطالعات و هم پوش��انی در‬ ‫رفع مش��کالت از مزایای اس��تقرار در شهرک های‬ ‫تخصصی است که راه اندازی شهرک های تخصصی‬ ‫به موجب توس��عه فعالیت ه��ای دانش بنیان برای‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه‬ ‫تولید صنعتی در محصوالت این ش��رکت ها انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬تولید محصوالت صنعتی با اس��تفاده از‬ ‫دانش و فناوری برای به دس��ت اوردن سهم بیشتر‬ ‫از بازاره��ای ف��روش معنا می یاب��د و از این منظر‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت های مناسب برای توسعه‬ ‫اقتص��اد دانش بنی��ان به عن��وان هدفی در مس��یر‬ ‫حرکت شرکت شهرک های صنعتی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬بهره مندی از زیرساخت های اولیه‬ ‫مل��زم به پرداخت حق انتفاعی متفاوت تر از س��ایر‬ ‫صنایع هستند‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش هرچند احداث ش��هرک های‬ ‫تخصصی امری زمانبر اس��ت و می توان با استقرار‬ ‫در ش��هرک های صنعتی دارای ظرفیت از خدمات‬ ‫ارائه شده استفاده کرد اما در نظر داشته باشید که‬ ‫تمرکز صنایع یکسان در محیطی تخصصی زمینه‬ ‫رشد و توسعه را با هم افزایی و رفع مشکالت مشابه‬ ‫فراه��م می کند‪ .‬بنابراین در توس��عه کمی و کیفی‬ ‫شهرک های صنعتی با توجه به حرکت صنایع دنیا‬ ‫به سمت تولید دانش بنیان الزم است تا زمینه رشد‬ ‫شرکت های دانش بنیان در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمیع نهادهای خدماتی مرتبط‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در انج��ام فعالیت های‬ ‫تولیدی خود نیاز به فضای بس��یاری ندارند اما باید‬ ‫زیرساخت های ارتباطی و برق رسانی مناسبی داشته‬ ‫باشند بنابراین بهتر است به منظور خدمات رسانی‬ ‫مناسب تر متولیان شرکت های دانش بنیان تجمیع‬ ‫ش��ود و این راهکاری درس��ت خواهد ب��ود‪ .‬ناصر‬ ‫صیدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫زنج��ان با بیان این مطلب ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬برای‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان باید شهرک های‬ ‫فناوری و رشد‪ ،‬پارک علم و فناوری و شهرک های‬ ‫عل��م و فناوری را ب��ا هم ادغام و ب��ا ارائه خدمات‬ ‫‹ ‹بهره مندی از حق انتفاع ارزان تر‬ ‫در اس��تان گیالن نیز مطالعات احداث ش��هرک‬ ‫تخصص��ی دانش بنی��ان نهایی و زیرس��اخت های‬ ‫اولیه ان تامین ش��ده اس��ت به طوری که طهمورث‬ ‫الهوتی اش��کوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی گی�لان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫واگذاری زمین های این ش��هرک تخصصی پس از‬ ‫تایی��د هیات وزیران از س��ال اینده اغاز می ش��ود ‬ ‫ام��ا اس��تقرار ش��رکت های دارای مج��وز فعالیت‬ ‫دانش بنی��ان مانع��ی ب��رای اس��تقرار در نواحی و‬ ‫شهرک های صنعتی ندار د‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری اف��زود‪ :‬هزین��ه ح��ق انتف��اع‬ ‫زمین ه��ای صنعت��ی در این ش��هرک تخصصی از‬ ‫شرکت های دانش بنیان تا ‪ ۵‬درصد به صورت نقد و‬ ‫مابقی در ‪ ۱۴‬قسط ‪ ۳‬ماهه دریافت می شود‪ .‬ضمن‬ ‫انکه حقوق انتفاع در شهرک دانش بنیان متفاوت تر‬ ‫از سایر شهرک های صنعتی است‪ .‬همچنین حضور‬ ‫این ش��رکت ها در سایر ش��هرک های صنعتی نیز‬ ‫ب��ا معافیت های مالیاتی و تامی��ن اجتماعی همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫گی�لان ب��ا تاکید بر اینک��ه زیرس��اخت های مورد‬ ‫نی��از دانش بنیان ه��ا باید بع��د از اتم��ام مطالعات‬ ‫امکان سنجی مش��خص ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ‪۴۰‬‬ ‫ایجاد و راه اندازی ‪ 5‬شهرک تخصصی صنعتی در اذربایجان شرقی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی از راه اندازی و‬ ‫احداث ‪ 5‬ش��هرک تخصصی صنعتی در این استان خبر داد و گفت‪ :‬شهرک‬ ‫تخصصی مس در ورزقان‪ ،‬صنایع پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬تخصصی صنفی‪،‬‬ ‫تخصص��ی بازیافت و س��نک احداث می ش��ود‪ .‬به گزارش ان��اج‪ ،‬محمدعلی‬ ‫عس��گری با بیان اینکه مجموعه شهرک های صنعتی استان به دنبال بهبود‬ ‫فضای کسب و کار است تا سهم استان اذربایجان شرقی در صنعت کشور را‬ ‫باال ببرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی با ایجاد‬ ‫مراکز فناوری‪ ،‬اموزش های تخصصی و توس��عه زیرساخت های شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬جذب س��رمایه گذار برای توسعه فضای کس��ب و کار و جلوگیری‬ ‫از بی��کاری و کمک به اش��تغالزایی به وظایف خود در ح��وزه افزایش توان‬ ‫رقابت پذیری صنایع استان عمل می کند‪ .‬وی با بیان اینکه ایجاد ‪ 53‬شهرک‬ ‫صنعتی و ناحیه صنعتی در اس��تان مصوب شده است ‪ ،‬اضافه کرد ‪ :‬واگذاری‬ ‫زمی��ن در ‪ 44‬ش��هرک صنعتی انجام ش��ده و تالش می کنی��م در طول دو‬ ‫س��ال اینده ‪ 9‬ش��هرک صنعتی جدید را راه اندازی ک��رده و به بهره برداری‬ ‫برس��انیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی گفت‪:‬‬ ‫ش��هرک تخصصی سنگ در اذرش��هر اماده کلنگ زنی بوده و در سال ‪ 95‬با‬ ‫ایجاد زیرساخت ها اماده واگذاری به سرمایه گذاران می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شهرک تخصصی مس در ورزقان در حال تملک زمین بوده و با اماده سازی و‬ ‫ایجاد زیرساخت ها به دنبال بهره برداری از این شهرک در سال ‪ ،96‬واگذاری‬ ‫ان به سرمایه گذاران اغاز می شود‪.‬‬ ‫گردهمایی ه��ا ان ه��م در موضوع��ات اقتصادی هرچه‬ ‫تخصصی تر باش��د ارتقای بستر رش��د را برای اعضا فراهم‬ ‫می کند‪ .‬ش��هرک های صنعتی یکی از محافل گردهمایی‬ ‫ب��رای صنعتگران اس��ت‪ .‬طراح��ی این محاف��ل صنعتی‬ ‫به صورت ناحیه بندی انجام ش��ده ت��ا صنعتگران در انجام‬ ‫فعالیت های خود با مشکل همجواری و ناسازگاری مواجه‬ ‫نشوند‪ .‬به این صورت که فعاالن صنایع فلزی در یک ناحیه‬ ‫و فع��االن صنای��ع غذایی با فاصله ای مش��خص از فعاالن‬ ‫صنایع سلولزی مستقر می ش��وند اما احداث شهرک های‬ ‫صنعتی تخصصی نوع بزرگتر همین ناحیه بندی هاست‪.‬‬ ‫فعاالن یک رش��ته صنعت با اس��تقرار در ش��هرک های‬ ‫تخصصی از خدمات و زیرس��اخت های متناسب با فعالیت‬ ‫خود بهره مند می شوند و فراهم کردن ان بر عهده شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی است‪ .‬فعالیت شهرک های تخصصی‬ ‫در یک رش��ته صنعتی خاص مدتی اس��ت که در کش��ور‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬از قدیمی ترین شهرک های‬ ‫صنعت��ی از این نوع می توان ش��هرک صنعتی چرمش��هر‬ ‫تبریز را نام برد و جدیدترین انها ‪ 3‬ش��هرک پوشاک است‬ ‫که مجوز احداث در اس��تان های تهران‪ ،‬خراسان رضوی و‬ ‫قزوین را دریافت کرده اند و بعد از ان شهرک های صنعتی‬ ‫پتروشیمی است که به صورتی تخصصی در حال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اهداف اصل��ی در ایجاد این ش��هرک تخصصی تقویت‬ ‫بخش های پایین دس��تی همراه با کاهش قیمت تمام شده‬ ‫محصول است‪ .‬زیرا تالش بر ان است تا در این شهرک ها‬ ‫زنجیره تامین تکمیل و خدمات فنی مهندسی تخصصی‬ ‫ارائه شود‪ .‬هم افزایی و تامین مواد اولیه به صورت مشترک‬ ‫در ناحیه بندی شهرک های صنعتی نیز انجام می شود‪ ،‬اما‬ ‫در برخی ش��اخه ها که زیرساخت های تخصصی مورد نیاز‬ ‫ت مانند چرمشهر‪ ،‬ترجیح به تجمیع است که فعالیت‬ ‫اس�� ‬ ‫پراکنده انها‪ ،‬هزینه تمام شده تولید و تامین زیرساخت را‬ ‫باال می برد‪ .‬در ناحیه بندی های تخصصی نیز می توان مانند‬ ‫یک ش��هرک تخصصی به احداث ازمایشگاه و تصفیه خانه‬ ‫تخصص��ی و مش��ترک اق��دام ک��رد اما در ش��هرک های‬ ‫تخصص��ی خدم��ات م��ورد نی��از صنعتگران ب��ا کیفیت‬ ‫مناس��ب تر و در حجم بیش��تری ارائه می ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫با احداث ش��هرک های صنعتی تخصص��ی می توان تمام‬ ‫فعاالن یک رش��ته صنعت خاص همچون تامین کنندگان‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬فعاالن بازار و‪ ...‬را گرد هم اورد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ جاده خورشیدی‬ ‫در فرانسه‬ ‫هلند در سال ‪2014‬م نخستین مسیر دوچرخه سواری‬ ‫خورش��یدی را ب��ه ط��ول ‪ 70‬مت��ر و با نام «س��والرود»‬ ‫ساخت‪ .‬این پروژه بهتر از انچه تصور می شد‪ ،‬از اب درامد‬ ‫و بع��د از ‪ 6‬ماه حتی توانس��ت برق یک س��ال یک خانه‬ ‫را تامی��ن کند‪ .‬این پروژه جالب و موفقی بود اما فرانس��ه‬ ‫به تازگی پروژه ای را کلید زده که فراتر از س��والرود هلند‬ ‫است‪ .‬به گزارش انا به نقل از فوربس‪ ،‬دولت فرانسه اعالم‬ ‫کرده که می خواهد هزار کیلومتر جاده خورش��یدی را تا‬ ‫‪ 5‬س��ال اینده احداث کند‪ .‬براساس بیانیه وزیر اکولوژی‬ ‫و انرژی فرانس��ه‪ ،‬ساخت سوالرود از بهار سال اینده اغاز‬ ‫می شود و به گزارش شرکت زیرساخت کوالس‪ ،‬که توسعه‬ ‫س��طح جاده فتوولتائیک را با نام «وات وی» برعهده دارد‪،‬‬ ‫ی��ک کیلومتر از این جاده می تواند ن��ور خیابان های یک‬ ‫شهر ‪5‬هزار نفری را تامین کند‪ .‬این بدان معناست که در‬ ‫صورت تکمیل این پروژه‪ ،‬جاده خورش��یدی می تواند برق‬ ‫‪5‬میلی��ون خانوار را که حدود ‪8‬درصد از جمعیت کش��ور‬ ‫فرانسه را تشکیل می دهند‪ ،‬تامین کند‪.‬‬ ‫فناوری ش��رکت کوالس در مقایسه با راهکارهای دیگر‬ ‫فتوولتائیک نواورانه تر اس��ت به ای��ن معنا که نیازی به از‬ ‫ت جاده ه��ای فعلی ی��ا فعالیت های‬ ‫بین بردن زیرس��اخ ‬ ‫عمرانی جدید نیس��ت‪ .‬پنل های «وات وی» از سلول هایی‬ ‫که درون یک الی ه نازک از س��یلیکون پلی کریستال قرار‬ ‫دارند‪ ،‬تش��کیل شده و می توانند مس��تقیم روی اسفالت‬ ‫ق��رار گیرند‪ .‬س��لول ها در یک پوش��ش رزینی به ش��کل‬ ‫کپس��ول درامده اند تا در مقابل بارندگی مقاوم باش��ند و‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬قطر ‪7‬میلی متری الیه هم این امکان را به‬ ‫پنل می دهد تا با توجه به گرما خود را با ش��رایط اسفالت‬ ‫منطبق کند‪.‬‬ ‫ساخت حسگر الکتروشیمیایی‬ ‫برای تشخیص عفونت‬ ‫پژوهش��گران دانشگاه جورج واشنگتن‪ ،‬فرایند جدیدی‬ ‫را طراح��ی کرده اند که با ان می ت��وان عفونت باکتریایی‬ ‫زخم ها را در چند ثانیه تش��خیص داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫در گذش��ته تشخیص عفونی ش��دن زخم یک بیمار ‪24‬‬ ‫س��اعت طول می کش��ید که در طول ان‪ ،‬پزشک از زخم‬ ‫نمونه برداری ک��رده و ان را در ظرف ازمایش��گاهی قرار‬ ‫م��ی داد تا در صورت وجود عفونت‪ ،‬رش��د باکتری را روی‬ ‫ان مشاهده کند‪ .‬در این حین اگر واقعا زخم عفونی شده‬ ‫بود با عواقب بدی روبه رو می شد‪ .‬پژوهشگران در رویکرد‬ ‫جدید از یک حسگر الکتروشیمیایی رایگان یکبار مصرف‬ ‫برای شناسایی باکتری های مضر درون زخم در چند ثانیه‬ ‫استفاده کرده اند‪ .‬به طور خاص پژوهشگران از این دستگاه‬ ‫برای شناس��ایی مولکول پیوس��یانین اس��تفاده می کنند‬ ‫که به وس��یله باکتری «س��ودوموناس ائروژینوزا» که در‬ ‫زخم های مزمن به طور معمول وجود دارد‪ ،‬تولید می شود‪.‬‬ ‫این حس��گر در ازمایش هایی موفق ش��ده توانسته وجود‬ ‫باکتری را در ‪71‬درصد موارد تش��خیص دهد و تشخیص‬ ‫نبود ان در ‪57‬درصد موارد دقیق بوده اس��ت‪ .‬امید است‬ ‫با توس��عه بیشتر این فناوری‪ ،‬دقت ان به طور چشمگیری‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫ نتایج ازمایش‬ ‫پر سرعت ترین پهپاد جهان‬ ‫دنیای پهپاد ها جهانی اس��ت که رقابت بر س��ر سرعت‪،‬‬ ‫ان��دازه‪ ،‬برد عملیات��ی و تجهیزات قابل حم��ل در ان در‬ ‫جریان اس��ت اما پهپاد تازه «دارپا» در تمام این زمینه ها‬ ‫رتبه نخست را به خود اختصاص داده است‪ .‬به گزارش انا‬ ‫به نقل از ‪ ،Engadget‬دارپا‪ ،‬سازمان پروژه های پژوهشی‬ ‫پیش��رفته دفاعی امریکا‪ ،‬برنامه ای به نام «سبک‪ ،‬سریع و‬ ‫خودکار» دارد که «‪ »FLA‬نامیده و در ان تالش می شود‬ ‫برمبنای پرنده های شکاری کوچک مانند قوش و شاهین‪،‬‬ ‫پهپادی با قابلیت باال ساخته شود‪ .‬در سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫یک نمونه از این پهپادها به نمایش درامد اما از ان زمان‬ ‫تا امروز‪ ،‬دارپا دس��ت روی دس��ت نگذاشت و اکنون این‬ ‫غ��ول دیوانه فناوری دولت امری��کا‪ ،‬نمونه اعجاب اوری از‬ ‫پهپاد را در فضای بسته ازمایش کرده است‪ .‬کوادروکوپتر‬ ‫یا هم��ان پهپاد ‪ 4‬ملخ دارپا توانس��ت در این ازمایش به‬ ‫سقف سرعت خود یعنی ‪ 45‬مایل بر ساعت (‪ 70‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت) دس��ت یابد و در همین س��رعت تصاویر را با‬ ‫فوکوس مناسب مخابره کند‪ .‬این پهپاد همچنین توانایی‬ ‫مان��ور میان جعبه ه��ای موجود در انبار را با س��رعت باال‬ ‫به نمایش گذاش��ت‪ .‬نکته جالب تر این بود که تمامی این‬ ‫مراحل و این کارها در شرایطی انجام می شد که این پهپاد‬ ‫حامل یک دوربین «اچ دی»‪ ،‬رادار س��ونار و مکان یاب بود‬ ‫و ‪100‬درصد خودکار و بدون دخالت خلبان پرواز می کرد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم‪ ،‬هنوز هیچ پهپادی با نسبت ابعاد‪ ،‬وزن و‬ ‫سرعت این پهپاد ساخته نشده و دارپا قصد دارد با افزودن‬ ‫ب��ر توانمندی مانور در محیط های کوچک و س��رعت دور‬ ‫زدن و ت��وان حم��ل بار‪ ،‬مراحل بع��دی ارتقای این پهپاد‬ ‫را طی کند‪.‬‬ ‫قفل هوشمند‬ ‫یک شرکت امریکایی موفق به ساخت قفل هوشمندی شده که با وصل شدن به‬ ‫تلفن همراه باز و بسته می شود‪ .‬این قفل هوشمند قابلیت خواندن ‪ ۲۰۰‬اثر انگشت‬ ‫مختلف را دارد و نام ان «‪ »Tapplock‬است‪ ،‬همچنین دارای حسگرهایی است‬ ‫که به وسیله انها می تواند اثر انگشت افراد را تشخیص دهد و باز شود‪.‬‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫کشتی سازی کشور افتاب تابان همچنان در جایگاه سوم جهانی‬ ‫ساخت نسل اول کشتی های برقی در ژاپن‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ژاپن با در‬ ‫اختیار گرفتن‬ ‫‪ 13‬درصد‬ ‫از سفارشات‬ ‫کشتی سازی‬ ‫جهان‪ ،‬توانسته‬ ‫است پس‬ ‫از چین و‬ ‫کره جنوبی‬ ‫در مقام سوم‬ ‫این صنعت‬ ‫قرار گیرد‬ ‫کشتی سازان ژاپنی که این روزها در سکوی سوم‬ ‫رقابت جهانی این صنعت ایس��تاده ان د در تازه ترین‬ ‫اس��تراتژی خود و ب��ا تکیه ب��ر ویژگی هایی مانند‬ ‫کیفیت محصول و تحویل به موقع توانسته اند جای‬ ‫پای خود را در صحنه رقابت بین المللی حفظ کند‪.‬‬ ‫ام��روزه ژاپن ب��ا در اختیار گرفت��ن ‪ 13‬درصد از‬ ‫سفارشات کشتی س��ازی جهان‪ ،‬توانسته است پس‬ ‫از چین و کره جنوبی در مقام سوم این صنعت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬اطالعاتی که از س��وی دولت ژاپن ارائه شده‪،‬‬ ‫نشان می دهد در حال حاضر بیش از هزار کارخانه‬ ‫کشتی سازی در این کشور وجود دارد‪ .‬برخی از این‬ ‫شرکت ها در نظارت دولتی و برخی نیز شرکت های‬ ‫خصوصی چند ملیتی هس��تند که شعبه اصلی ان‬ ‫در ژاپن قرار دارد‪.‬‬ ‫از میان تمام ش��رکت های کشتی س��ازی ژاپنی‪،‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 6‬شرکت کشتی سازی «ایماباری»‪،‬‬ ‫«هولدینگ تی سانیشی»‪« ،‬اوشیما»‪« ،‬کشتی سازی‬ ‫یونیورس��ال»‪« ،‬صنایع س��نگین میتسوبیش��ی» و‬ ‫«نامورا زوسنشو» توانس��ته اند با دریافت بیشترین‬ ‫حجم سفارشات از نظر میزان تناژ ناخالص کشتی ها‬ ‫در رده ‪ 30‬ش��رکت برتر جهان قرار بگیرند‪ .‬صنایع‬ ‫کشتی س��ازی ژاپن تاکنون توانس��ته زمینه ایجاد‬ ‫ش��غل را برای بیش از ‪ 100‬هزار نفر فراهم اورد و‬ ‫هرچند کشتی س��ازی یکی از صنایع کلیدی و مهم‬ ‫ژاپن به ش��مار می اید‪ ،‬اما سهم کشتی سازان ژاپنی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی این کشور در نوسان است‪،‬‬ ‫به طوری که امروزه این سهم نسبت به سایر صنایع‬ ‫ی به کمترین میزان خود رسیده است‪.‬‬ ‫قدرتمند ژاپن ‬ ‫‹ ‹قدیمی ترین کشتی ساز ژاپنی‬ ‫صنایع سنگین میتسوبیش��ی ژاپن را می توان‬ ‫قدیمی ترین فعال صنعت کشتی سازی این کشور‬ ‫نامید که با ساخت نخستین کشتی اهنی به نام‬ ‫یوگائومارو توانس��ت پای ژاپ��ن را به این صنعت‬ ‫ب��از کند‪ .‬این رون��د زمینه س��از ورود فناوری به‬ ‫ژاپن و رش��د و ش��کوفایی صنایع کشتی س��ازی‬ ‫در این کش��ور ش��د‪ ،‬به طوری که ت��ا پایان دهه‬ ‫‪ 50‬می�لادی‪ ،‬می��زان تولید کش��تی در ژاپن با‬ ‫کشتی س��ازی بریتانی��ا برابری می ک��رد‪ .‬امروزه‬ ‫گس��تره فعالیت ه��ای کشتی س��ازان ژاپن��ی از‬ ‫ساخت کش��تی تا انجام خدماتی مانند تعمیرات‬ ‫و نگهداری را در بر می گیرد‪ .‬در اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی باید به ط��ور میانگین ‪50‬تا ‪70‬درصد‬ ‫از تجهیزات کشتی س��ازان به تجهی��زات مونتاژ‬ ‫نهایی اختصاص یابد‪ .‬بر همین اس��اس می توان‬ ‫گفت ک��ه در ژاپن بخش تجهی��زات‪ ،‬مهم ترین‬ ‫بخش صنعت کشتی س��ازی به ش��مار می اید و‬ ‫به همین دلی��ل همواره در تحقیق و توس��عه و‬ ‫طراح��ی بیش از همه مورد توجه کشتی س��ازان‬ ‫ژاپنی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کمیته نظارت بر کشتی س��ازان ژاپنی در س��ال‬ ‫‪ 2011‬میالدی بس��ته سیاستی تازه ای را ارائه کرد‬ ‫که براس��اس ان هدف نهایی کشتی س��ازان ژاپنی‬ ‫تقویت رقابت بین المللی و رشد پایدار و جامع مطرح‬ ‫شده بود‪ .‬براساس این بسته حمایتی‪ ،‬کشتی سازان‬ ‫و تولید کنندگان تجهی��زات دریایی ژاپن به منظور‬ ‫جلوگی��ری از خط��ر نوس��ان ارز و نیز گس��ترش‬ ‫ف��روش در بازارهای داخلی و خارج��ی باید برنامه‬ ‫راهبردی هدفمندی را تدوین کرده و بر اس��اس ان‬ ‫فعالیت های خود را در خارج از مرزهای این کش��ور‬ ‫نیز گس��ترش دهند‪ .‬عالوه بر این به منظور تسهیل‬ ‫در صادرات محصوالت تولیدی‪ ،‬کشتی س��ازان باید‬ ‫با مشارکت یکدیگر نسبت به تشکیل صندوق های‬ ‫ن بخش‬ ‫سرمایه گذاری حمایتی اقدام کنند‪ .‬مهم تری ‬ ‫این برنام��ه راهبردی‪ ،‬طرح الزام ب��ه ارائه خدمات‬ ‫تعمیر و نگهداری از س��وی تولیدکنندگان و تولید‬ ‫براساس نیاز مخاطب است که باعث ویژگی متمایز‬ ‫نسبت به سایر کشتی سازان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای صنعتی کشتی سازی ژاپن‬ ‫فعاالن صنعت کشتی س��ازی ژاپ��ن در تازه ترین‬ ‫اس��تراتژی خود و ب��ا هدف افزایش س��هم رقابتی‬ ‫نس��بت به رقبایی مانند چین و کره به تولید انبوه‬ ‫کش��تی روی اورد ه و همزم��ان ویژگی هایی مانند‬ ‫کیفی��ت و تحویل به موق��ع محصول را مد نظر قرار‬ ‫داده اند‪ .‬این ویژگی ها را می توان نقطه قوت صنایع‬ ‫کشتی س��ازی ژاپن نامید و ش��اید بتوان گفت این‬ ‫کش��ور با تکیه بر همین نقاط قوت توانس��ته جای‬ ‫پای خود را در صحنه رقابت بین المللی حفظ کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر انچه کشتی سازان ژاپنی را به‬ ‫رقابت هرچه بیش��تر با همسایگان خود تشویق‬ ‫می کند‪ ،‬گس��ترش تولیدات این کشور در خارج‬ ‫از مرزهای ژاپن اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه شرکت‬ ‫کشتی س��ازی «تی سانیشی» که از ان به عنوان‬ ‫سومین ش��رکت بزرگ کشتی س��ازی ژاپن نام‬ ‫برده می ش��ود برای حفظ جایگاه رقابتی خود‪،‬‬ ‫ش��عبه اصلی کارخانه اش را ب��ه فیلیپین انتقال‬ ‫داده ت��ا از این طری��ق هزینه های تولید از جمله‬ ‫هزینه دس��تمزد را کاهش دهد‪ .‬این شرکت در‬ ‫نظر دارد تا پایان س��ال ‪ 2016‬میالدی‪ ،‬میزان‬ ‫تولید س��االنه خود را به ‪ 30‬کش��تی در س��ال‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ 2‬دستگاه جدید تصفیه اب وهوا‬ ‫ش��رکت صنای��ع س��نگین ‪ Kubota‬ژاپ��ن‪ ،‬ی��ک‬ ‫تصفیه کنن��ده هوا اختراع کرده که مس��افتی حدود یک‬ ‫زمین تنیس را پوش��ش می دهد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬هوا را با اس��تفاده از اب تصفیه می کند که این‬ ‫کار نه تنها سبب ضدعفونی شدن هوا می شو د بلکه ان را‬ ‫گندزدایی کرده و باعث رطوبت اش می شود‪ .‬این دستگاه‬ ‫تصفی��ه ق��وی ک��ه ‪ Pure Washer‬ن��ام دارد‪ ،‬نتیجه‬ ‫فناوری پیشرفته شرکت ‪ Kubota‬است‪.‬‬ ‫از ‪ Pure Washer‬می ت��وان در زمینه های مختلفی‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اب الکترولیز شده با اسید کم‬ ‫که توسط ‪ Pure Washer‬تولید شده را می توان گرفت‬ ‫و از ان برای اس��تریلیزه کردن اتاق یا وس��ایل اشپزخانه‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬این دس��تگاه به تازگی رونمایی شده و در‬ ‫حال حاضر عمده س��فارش های ان توسط اسایشگاه های‬ ‫مراقبت انجام می ش��ود‪ .‬این مکان ها با مشکالت بسیاری‬ ‫ازجمل��ه بوی بد ه��وا و عفونت مواجه هس��تند و به نظر‬ ‫می رس��د که ب��ه همین دلیل این گروه مش��تریان اصلی‬ ‫این دس��تگاه باشند‪ .‬این دس��تگاه به مدت ‪ 30‬ثانیه کار‬ ‫کرده و پس از ان هوا تمیز می ش��ود‪ .‬شرکت ‪Kubota‬‬ ‫همچنین در پیشرفتی دیگر‪ ،‬یک فناوری غربالگری ارائه‬ ‫کرده ک��ه ناخالصی های اب را حذف و ان را به اب زالل‬ ‫و تمیز تبدیل می کند‪ .‬تولید کننده دس��تگاه فیلتراسیون‬ ‫در ژاپن‪ ،‬یک دس��تگاه غربالگری جدید به نام «‪wedge‬‬ ‫‪ »wire screen‬را توس��عه داده ک��ه فرایند تصفیه اب‬ ‫را در ‪ 4‬مرحل��ه انج��ام می دهد‪ .‬این دس��تگاه غربالگری‪،‬‬ ‫ناخالصی های اب را جمع اوری می کند‪.‬‬ ‫«‪ »wedge wire screen‬براس��اس نی��از غربالگری‬ ‫مشتری و مقدار ان و در اندازه دلخواه و سفارشی توسط‬ ‫ش��رکت نصب خواهد شد‪ .‬این دستگاه به طور عمده برای‬ ‫اب صنعتی و به ویژه برای االینده تولید ش��ده در تصفیه‬ ‫ب و به عنوان تجهیزات جداسازی مواد جامد و مایع‬ ‫فاضال ‬ ‫ب��رای ذخیره محصول که در گردش اب در فرایند تولید‬ ‫رخ می دهد استفاده می شود‪.‬‬ ‫این دس��تگاه از فوالد ضدزنگ با مقاومت باال و با دوام‬ ‫بس��یار باالیی تش��کیل ش��ده و در حال حاضر به عنوان‬ ‫بخش��ی از تجهیزات زیس��ت محیطی به تایلن��د‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫اندونزی و مالزی فروخته شده است‪.‬‬ ‫امروزه الودگی محیط زیست به عنوان یکی از مشکالت‬ ‫بزرگ تلقی می شود‪ .‬برخی از فاضالب ها به اب رودخانه ها‬ ‫و دریا ریخته شده و محیط زیست را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل تازه کشتی های ژاپنی‬ ‫دولت ژاپن پیش تر از عالقه خود به ساخت انواع‬ ‫کش��تی های کوچک و بزرگ از جمله کش��تی های‬ ‫باری‪ ،‬کشتی های نفتکش‪ ،‬کشتی های ماهیگیری‪،‬‬ ‫کشتی های اقیانوس پیما‪ ،‬انواع کانتینر و کشتی های‬ ‫مس��افربری خبر داده بود و به دنبال ان و به دلیل‬ ‫افزای��ش اش��تیاق صنعتگران به اکتش��اف نفت در‬ ‫قطب شمال‪ ،‬کشتی س��ازان ژاپنی راه تازه ای را در‬ ‫پیش گرفتند‪ .‬انان با هدف تسخیر بازار کشتی های‬ ‫نفتکش به دنبال تولید نس��ل تازه ای از کشتی های‬ ‫نفتکش و قطب پیما رفتند‪ ،‬چراکه به نظر می رس��د‬ ‫این فرصت تازه عالوه بر احیای صنعت کشتی سازی‬ ‫ژاپن می تواند به رش��د صنایع فوالد این کشور نیز‬ ‫کمک کن��د‪ .‬اما این روزها دریای توفانی س��فارش‬ ‫ی به س��احل امن ژاپن نیز رسیده و‬ ‫ساخت کش��ت ‬ ‫صنایع کشتی س��ازی این کش��ور را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بنابر اعالم گروه پژوهشی کالرکسونز‪،‬‬ ‫وضعیت نابسامان بازار موجب نزول سرمایه گذاری‬ ‫در س��اخت کش��تی های جدید در س��ال گذش��ته‬ ‫ی باعث‬ ‫میالدی ش��ده اما این بار به جای تاثیر منف ‬ ‫افزایش حجم سفارش��ات کشتی سازان ژاپنی شده‬ ‫اس��ت به طوری که کشتی سازی ژاپنی با ‪ 3‬درصد‬ ‫افزایش حجم سفارش��ات اش را ب��ه ‪ 28/9‬میلیون‬ ‫‪ DWT‬رساند‪.‬‬ ‫انچه در نسل تازه کشتی های ساخت این کشور‬ ‫بیش��تر م��ورد توجه ق��رار گرفت��ه‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و سازگاری با محیط زیس��ت است و بنابر‬ ‫ادعای کشتی س��ازان ژاپنی‪ ،‬کش��تی های جدید در‬ ‫مقایس��ه با کشتی های قدیمی س��اخت این کشور‬ ‫‪ 30‬درص��د کمتر س��وخت مص��رف می کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع خبر خوبی برای خریداران کشتی به شمار‬ ‫می ای��د‪ ،‬چراک��ه در عمل باعث کاه��ش ‪ 60‬تا ‪70‬‬ ‫درصدی هزینه های عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬در میان‬ ‫مش��تریان کش��تی های ژاپنی‪ ،‬ش��رکت کشتیرانی‬ ‫«اورگری��ن» تای��وان را می توان یک��ی از تازه ترین‬ ‫مش��تریان کشتی س��ازی ژاپن نامید که با سفارش‬ ‫‪ 10‬کانتینربر به ش��رکت کشتی سازی «ایماباری»‪،‬‬ ‫قراردادی به مبلغ ‪ 390‬میلیارد دالر با این کش��ور‬ ‫به امضا رسانده است‪ .‬شرکت کشتی سازی «ام او ال»‬ ‫ژاپ��ن نیز یکی دیگ��ر از فعاالن این صنعت اس��ت‬ ‫که در س��ال ‪2015‬میالدی توانس��ت ب��ا دریافت‬ ‫سفارش س��اخت ‪3‬کش��تی با س��وخت متانول به‬ ‫عنوان نخس��تین کش��تی های جه��ان در نوع خود‬ ‫نام اش را مطرح کند‪ .‬این کشتی ها در کشتی سازی‬ ‫‪ Minaninippon‬س��اخته می ش��وند و از موتور‬ ‫دو س��وخته دیزل و متانول با س��رعت پایین بهره‬ ‫خواهن��د برد که تا س��ال ‪ 2016‬میالدی تکمیل و‬ ‫به کش��تیرانی ‪ Waterfront‬تحویل داده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬طبق گفته ش��رکت ‪ MOL‬در کش��تی های‬ ‫ب��ا س��وخت متانول موت��ور‪ ،‬سیس��تم اب توازن و‬ ‫دس��تگاه های ذخیره انرژی در جلوی کش��تی قرار‬ ‫گرفته و پروانه ها نیز به منظور بهره وری بیش��تر از‬ ‫سوخت در عقب کشتی جای گرفته اند‪ .‬اما این تنها‬ ‫تولید همگام با اس��تانداردهای محیط زیستی ژاپن‬ ‫نبود‪ .‬در سال ‪2013‬میالدی مقامات ژاپنی از اقدام‬ ‫این کشور برای ساخت نخستین کشتی گازبر برقی‬ ‫‪ K Line‬خب��ر دادند‪ .‬کار س��اخت این کش��تی به‬ ‫تازگی به اتمام رسیده و در مسیر استرالیا و ژاپن به‬ ‫حرکت درامده است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬هرچند ژاپن در طول چند سال‬ ‫گذش��ته کماکان در رتبه سوم صنایع کشتی سازی‬ ‫جهان قرار گرفته‪ ،‬اما با وجود نوس��ان های حاکم بر‬ ‫دنیای کشتی سازی و با تغییر سیاست های تولیدی‬ ‫خود و ایجاد نواوری در این صنعت توانس��ته است‬ ‫در ای��ن جایگاه ب��ه ثبات برس��د و از خطر کاهش‬ ‫سفارش و رکود در صنایع خود جلوگیری کند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Oecd‬‬ ‫‪Seatrade Maritime‬‬ ‫‪Japantimes‬‬ ‫ساخت نخستین ایمپلنت رادیویی جهان‬ ‫پژوهشگران دانشگاه میشیگان موفق به ساخت نخستین‬ ‫ایمپلنت رادیویی در جهان شدند که برای نصب ان نیازی‬ ‫به جراحی نیس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دیوید بالوو‪ ،‬مهندس‬ ‫الکترونی��ک و تجهی��زات رایانه ای درباره فن��اوری جدید‬ ‫فرس��تنده های قابل تزریق به بدن عنوان کرد‪ :‬برای نصب‬ ‫تمامی ایمپلنت های هوشمند و غیرهوشمند‪ ،‬عمل جراحی‬ ‫ضروری اس��ت و این در حالی است که فرستنده رادیویی‬ ‫جدید بدون هیچ عمل جراحی و در فرایندی مانند تزریق‬ ‫دارو به بافت مورد نظر تزریق می شود‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن چالش های پیش روی پژوهش��گران‪،‬‬ ‫رعای��ت حداقل انداز ه ط��ول و قطر ب��رای تزریق به بدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که نمون��ه نهایی این فرس��تنده تنها ‪10‬‬ ‫میلی مترمربع حجم دارد و قادر به ارس��ال امواج قدرتمند‬ ‫رادیویی تا ‪ 50‬س��انتیمتر از عمق ‪3‬سانتیمتری بدن است‪.‬‬ ‫پژوهشگران معتقدند با رعایت دو نکته می توان از یک ابزار‬ ‫کوچک‪ ،‬امواج مغناطیسی قدرتمندی تولید کرد‪ .‬مهم ترین‬ ‫فاکت��ور‪ ،‬منبع نیروی قدرتمن��د و به دنبال ان نصب انتن‬ ‫بزرگ اس��ت‪ .‬انها برای غلبه بر مش��کالت موج��ود‪ ،‬با باز‬ ‫طراحی یک انتن خارجی یک میلیمتری قادر به ارس��ال‬ ‫س��یگنال های رادیویی تا فاصله ‪ 50‬س��انتیمتری ش��دند‪.‬‬ ‫به منظور تامین انرژی فرس��تنده ایمپلن��ت از یک باتری‬ ‫کوچ��ک به همراه یک خازن ب��رای ذخیره و تامین انرژی‬ ‫لحظه ای به منظور فرستادن سیگنال های رادیویی استفاده‬ ‫ش��ده است‪ .‬مهم ترین چالش پیش روی پژوهشگران‪ ،‬شارژ‬ ‫دوب��اره باتری بوده که این مش��کل با یک نواوری جدید و‬ ‫با استفاده از س��لول های فتوولتائیک در سطح ایمپلنت و‬ ‫تابش امواج نامرئی مادون قرمز برطرف ش��ده است‪ .‬با این‬ ‫فناوری می توان باتری فرس��تنده را در عمق ‪3‬سانتیمتری‬ ‫بدن بدون هیچ اتصالی شارژ کرد‪ .‬فرستنده های ریز کاشته‬ ‫ش��ده در بدن در کنترل اکسیژن‪ ،‬قند و سایر پارامترهای‬ ‫زیس��تی یا دنبال کردن روند تغییرات تومورها یا بررس��ی‬ ‫فعالیت های مغ��زی حیوانات ازمایش��گاهی کاربرد دارند‪.‬‬ ‫ایمپلنت میکرو تراش��ه که در انسان انجام می شود درواقع‬ ‫یک وس��یله مدور یا ‪( RFID‬س��امانه بازشناسی با امواج‬ ‫رادیویی‪ ،‬فناوری اس��ت که با اس��تفاده از ام��واج رادیویی‬ ‫ب��رای انتقال داده ها از یک برچس��ب الکترونیکی‪ ،‬نام تگ‬ ‫ی��ا برچس��ب ‪ ،RFID‬متصل به یک ش��ی ء از طریق یک‬ ‫خواننده به منظور شناس��ایی و ردیابی جسم کاربرد دارد )‬ ‫ترانسپوندر است توسط شیشه های سیلیکات روکش شده‬ ‫و در بدن انسان کاشته می شوند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اسیب‪‎‬پذیری صنعت قطعه‪ ‎‬کجاست؟‬ ‫‪25‬‬ ‫هدف گذاری ایران فراتر از نوسازی ناوگان هوایی است‬ ‫‪ 26‬یک «پل» مانده تا سفر ریلی به عراق‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫دستاورد ابقای شورای رقابت در بخش قیمت گذاری‬ ‫تکلیفی که بازار خودرو را بالتکلیف می کند‬ ‫اگرچ��ه در چند ماه گذش��ته بر س��ر ماندن یا‬ ‫نمان��دن ش��ورای رقابت در بخ��ش قیمت گذاری‬ ‫خ��ودرو به ص��ورت دس��توری حرف وحدیث های‬ ‫بس��یاری به وجود امد اما باالخره این شورا با تمام‬ ‫انتقاده��ا تصمیم به ماندن گرفت؛ ماندنی که حاال‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را ب��رای ورود به صنعت‬ ‫خ��ودرو دچار تردی��د می کند زیرا ب��ه گفته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سرمایه گذاران خارجی با‬ ‫قیمت گذاری دولتی اماده سرمایه گذاری نیستند‬ ‫و اگ��ر قیمت گذاری دولتی نباش��د‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬‬ ‫بازار خودرو ماه هاست در انتظار به سر می برد تا‬ ‫تکلیف قیمت گذاری ان مشخص شود که حاشیه‬ ‫ب��ازار قیمت را تعیین کند یا ش��ورای رقابت و به‬ ‫نظر می رسد‪ ،‬با تصویب ادامه قیمت گذاری خودرو‬ ‫توس��ط این شورا به اغتشاش در بازار دامن می زند‬ ‫و م��ردم را برای خرید خودرو بالتکلیف تر می کند‪ .‬‬ ‫براساس سخن تحلیلگران‪ ،‬در هیچ نقطه ای از دنیا‬ ‫قیمت خودرو به صورت دستوری و توسط ارگانی‬ ‫خاص مانند ش��ورای رقابت تعیین نمی ش��ود زیرا‬ ‫در نمای��ش قیمت گذاری خ��ودرو‪ ،‬عرضه و تقاضا‬ ‫نقش های اصلی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری دستورالعمل شورای رقابت‬ ‫از ب��ازار داخل ک��ه بگذری��م‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی حاضر به تعیی��ن قیمت خودروهای خود‬ ‫توس��ط نه��ادی خاص نخواهند ش��د و ب��ه دیگر‬ ‫س��خن ورود شورای قیمت به بخش قیمت گذاری‬ ‫خودرو از جمله عوامل اصلی است که مانع حضور‬ ‫سرمایه گذاران خارجی در کشور می شود‪ .‬‬ ‫به گفت��ه یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو اگر‬ ‫قیمت گذاری از س��وی نهادی دولتی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫ام��ا در بخش مبنا و ش��یوه قیمت گذاری از اصول‬ ‫اقتصادی تبعیت نکند‪ ،‬به طور قطع اگر در ابتدای‬ ‫هم��کاری ب��ا خودروس��ازان خارج��ی موردتوجه‬ ‫ق��رار نگیرد‪ ،‬در ادامه اثر خود را خواهد گذاش��ت‪،‬‬ ‫به گون��ه ای ک��ه تولی��د ب��ا قیمت های دس��توری‬ ‫صرف��ه اقتصادی نخواهد داش��ت‪ ،‬مگر انکه با یک‬ ‫معجزه‪ ،‬ش��ورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری‬ ‫خ��ودرو را تغییر دهد و مبن��ای ان را اصالح کند‬ ‫ت��ا قیمت گذاری ب��ا نرخ��ی منصفان��ه و عادالنه‬ ‫تعیی��ن ش��ود‪.‬ارش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬هم��کاری خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی ب��ا س��رمایه گذاران خارج��ی در صورتی‬ ‫ب��ادوام خواهد ب��ود که یا قیمت گذاری از دس��ت‬ ‫نهادی مانند ش��ورای رقابت خارج ش��ود و یا این‬ ‫ش��ورا دس��تورالعمل خود را به صورتی که منافع‬ ‫تولیدکننده و مصرف کنن��ده موردنظر قرار گیرد‪،‬‬ ‫اصالح کند ‪ .‬از طرف دیگر دس��تورالعمل شورا باید‬ ‫براس��اس حقایق و واقعیت ه��ای اقتصاد‪ ،‬جامعه و‬ ‫فضای کسب وکار نوشته شود‪ .‬‬ ‫ب��ه تعبیر دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو توس��ط ش��ورای رقابت با‬ ‫واقعیت ها انطباق ندارد ‪ .‬وی در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از ایرادهای اصلی دستورالعمل قیمت گذاری‬ ‫کس��ب وکار به ویژه در زمینه تولید خودرو اصالح‬ ‫شود تا بازار این محصول توان رقابت با کشورهای‬ ‫مشابه خارجی را داشته باشد‪ .‬‬ ‫‹ ‹کارشناس�ان در جمع اعضای شورای‬ ‫رقابت‬ ‫خودرو توس��ط ش��ورای رقابت‪ ،‬به مبن��ای اولیه‬ ‫قیمت گذاری برمی گ��ردد که نرخ ان مربوط به ‪3‬‬ ‫تا ‪ 4‬س��ال پیش اس��ت ‪ .‬همچنین قیمت کاالهای‬ ‫مورداستفاده در صنعت خودرو و قطعه براساس ارز‬ ‫مبادله ای محاس��به می شود‪ ،‬در حالی که بسیاری‬ ‫از قطعه سازان همچنان برخی قطعات را با ارز ازاد‬ ‫وارد می کنند ک��ه امید م��ی رود در ا ینده اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد س��خنان خود را اینگونه ادامه داد‪ :‬از‬ ‫طرفی دیگ��ر بخش عم��ده ای از هزینه های مالی‬ ‫خودروسازان و قطعه س��ازان در این دستورالعمل‬ ‫مالک عم��ل قرار نمی گی��رد و افزای��ش نرخ هایی‬ ‫که برای مواد اولیه و س��ایر کاالها مدنظر اس��ت‪،‬‬ ‫به واقعیت های اقتصادی نزدیک نیس��ت ‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر برخی نرخ ها براساس نرخ های اعالمی مانند‬ ‫ن��رخ تورم تعیین می ش��ود که ب��ا صنعت خودرو‬ ‫همخوان��ی ندارد ‪ .‬ب��ا این توضیح��ات قیمتی که‬ ‫ش��ورای رقابت برای یک خ��ودرو تعیین می کند‪،‬‬ ‫ت تمام ش��ده تولید‬ ‫ع��ددی می ش��ود که با قیم�� ‬ ‫ب��رای خودروس��از و قطعه س��از تفاوت بس��یاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ازار خودرو مدت هاس��ت ب ه خ��واب فرو رفته‬ ‫اس��ت ‪ .‬از انتظ��ار م��ردم ب��رای ورود خودروهای‬ ‫جدید خودروسازان خارجی به کشور که بگذریم‪،‬‬ ‫بس��یاری از خری��داران در انتظ��ار تعیین تکلیف‬ ‫قیمت خودرو به س��ر می برند ‪ .‬به گفته محبی نژاد‬ ‫قیمت گذاری دس��توری یک��ی از مهم ترین عوامل‬ ‫نابس��امانی بازار خودرو است ‪ .‬هنگامی که مرجعی‬ ‫با روش دس��توری و با اگاهی ناکافی در ارتباط با‬ ‫ت خودرو به صورت ای��ده ال و نه واقعی نظر‬ ‫قیم�� ‬ ‫می ده��د‪ ،‬به طور مس��لم انتظار جامع��ه نیز تغییر‬ ‫می کند ‪ .‬صحبت هایی ک��ه پیرامون قیمت گذاری‬ ‫خودرو توسط شورای رقابت مطرح می شود‪ ،‬به جز‬ ‫معط��ل کردن مردم برای خری��د خودرو با قیمت‬ ‫فعلی یا تصمیمی که در اینده برای خرید خودرو‬ ‫دارند‪ ،‬بالتکلیفی ایجاد می کند‪ .‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو در ادامه به یکی‬ ‫دیگ��ر از ضعف هایی که در روند فعالیت ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در بخش قیمت گذاری خودرو وجود دارد‪،‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬متاسفانه سرعت تصمیم گیری‬ ‫شورای رقابت معادل و مطابق سرعت تغییر عوامل‬ ‫محیط��ی نبوده اس��ت ‪ .‬ب��رای مثال در یک س��ال‬ ‫تغیی��ری نظیر تغییر قیمت ن��رخ ارز رخ می دهد‬ ‫اما حداقل یک س��ال طول می کشد تا این موضوع‬ ‫به ش��ورای رقابت برود و در نهای��ت به کاهش یا‬ ‫افزای��ش قیم��ت خ��ودرو منته��ی ش��ود ‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط خودروساز و مردم نیز بالتکلیف می مانند‬ ‫چ مس��ئله ا ی بدتر از‬ ‫و در تولی��د و اقتصاد نیز هی ‬ ‫بالتکلیفی نیست‪ .‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬صنعت خودرو در چند س��ال‬ ‫گذشته با تغییرات بسیاری روبه رو شده اما در این‬ ‫بین تصمیم های مناس��ب با تاخیری دو س��ه ساله‬ ‫گرفته می شود ‪ .‬در این شرایط اگر خودروسازی با‬ ‫هزینه ای زیاد تولید کند و شورای رقابت یک سال‬ ‫بعد هزینه ها را در دس��تورالعمل خ��ود بگنجاند‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع خودروس��از ضرر باالی��ی را متحمل‬ ‫ش��ده و نمی تواند هزین ه م��ازادی از مصرف کننده‬ ‫بازپس گیرد‪ .‬‬ ‫براس��اس قانون اگر قیمت گذاری دس��توری با‬ ‫قیمت غیرعادالنه روز انجام ش��ود‪ ،‬مابه تفاوت ان‬ ‫باید توس��ط دولت از بودجه جاری کشور پرداخت‬ ‫ش��ود اما با توجه به کس��ری بودج��ه‪ ،‬دولت توان‬ ‫پرداخت این مبلغ را ندارد‪ .‬‬ ‫ب��ه باور محبی نژاد‪ ،‬روش ه��ای حل قوانینی که‬ ‫در تولی��د خودرو اخالل ایج��اد می کند‪ ،‬در طرح‬ ‫احیا و اعتالی صنعت خودرو (طرح ارائه ش��ده از‬ ‫سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور به دولت و مجلس) گنجانده‬ ‫ش��ده اس��ت که امید می رود با اهتمامی جدی از‬ ‫س��وی دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬فضای‬ ‫یک��ی از انتقادهایی که به ش��ورای رقابت وارد‬ ‫می شود‪ ،‬با انتخاب اعضای ان در ارتباط است زیرا‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند این اف��راد اطالعاتی‬ ‫کلی نس��بت به صنعت خ��ودرو دارند و از نزدیک‬ ‫با مسائل ان اشنا نیستند ‪ .‬استاد دانشکده اقتصاد‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی از کارشناسانی است که‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫به این نکته اش��اره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای رقابت در اقتصاد ایران کارایی ندارد‬ ‫ ه��ای خاص خود را‬ ‫زی��را قیمت خودرو پیچیدگی ‬ ‫دارد ‪ .‬همچنی��ن افرادی که در این ش��ورا عضویت‬ ‫دارن��د ب��ا صنع��ت خ��ودرو و پیچیدگی های ان‬ ‫اش��نایی ندارند و اطالعات انها به مطالعه کلیات‬ ‫ختم می شود‪ .‬‬ ‫امراهلل امینی توضیح داد‪ :‬به نظر می رس��د‪ ،‬بازار‬ ‫باید قیمت خودرو را تعیین کند و این خودروساز‬ ‫اس��ت که در کنار خودروهای وارداتی می تواند به‬ ‫تعیین حاش��یه س��ود خود بپردازد ‪ .‬گاهی قیمت‬ ‫تالطم دارد و در صورت رقابت‪ ،‬خودروس��از ناگزیر‬ ‫به افزایش بهره وری خود می ش��ود ‪ .‬اکنون که قرار‬ ‫است قیمت خودرو همچنان توسط شورای رقابت‬ ‫مش��خص ش��ود‪ ،‬باید اعضای ان را کارشناس��ان‬ ‫واقع��ی فن��ی و اقتصادی تش��کیل دهن��د اما در‬ ‫مجموع سیس��تم ش��ورای رقاب��ت از کارایی الزم‬ ‫برخوردار نیست و برای فعالیت باید سازوکار خود‬ ‫را تغییر ده��د‪ .‬وی درباره چالش های بازار خودرو‬ ‫ب��ا قیمت گذاری دس��توری گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ش��رایط پیچیده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که مخالفت ها‬ ‫ب��ا قیمت گذاری به وس��یله ش��ورای رقابت نوعی‬ ‫انتظ��ار برای روش��ن ش��دن موض��وع را در مردم‬ ‫به وج��ود می اورد که در ای��ن بین زمان نیز صرف‬ ‫می ش��ود ‪ .‬این زمان و تاخیر در قیمت گذاری برای‬ ‫خودروسازان ضرر هنگفتی به همراه دارد‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬اکنون که قرار است خودروهای‬ ‫خارجی در کش��ور به تولید برس��د‪ ،‬این پرس��ش‬ ‫مطرح می ش��ود که ایا ش��ورای رقابت تصمیم به‬ ‫قیمت گ��ذاری این خودروه��ا را دارد؟ اگر اینگونه‬ ‫باشد خودروس��ازان خارجی زیر بار قیمت گذاری‬ ‫دس��توری نخواهن��د رف��ت ‪ .‬بنابرای��ن بین قیمت ‬ ‫خودروه��ای داخل��ی و خارجی مش��کل به وجود‬ ‫می ای��د که بهتر اس��ت بین این تقاب��ل و رقابت‪،‬‬ ‫قیم��ت خودروه��ا از س��وی ب��ازار تعیین ش��ود‪ .‬‬ ‫قیمت گذاری دس��توری خودرو رش��د این صنعت‬ ‫را ب��ه تعوی��ق می اندازد زی��را برنامه ری��زی تولید‬ ‫خودروسازان را با مشکل روبه رو می کند‪ .‬‬ ‫براس��اس انچه در این گزارش به ان اشاره شد‪،‬‬ ‫بازار خودرو با قیمت گذاری دستوری راه به جایی‬ ‫نمی برد و اکنون که قرار اس��ت ش��ورای رقابت بر‬ ‫منصب خود ب��رای تعیین قیمت باقی بماند‪ ،‬بعید‬ ‫به نظر می رس��د خودرو قیمت واقعی خود را پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ارش محبی نژاد‪:‬‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫دستوری یکی از‬ ‫مهم ترین عوامل‬ ‫نابسامانی بازار‬ ‫خودرو است‪ .‬‬ ‫هنگامی که‬ ‫مرجعی با روش‬ ‫دستوری‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫می کند به طور‬ ‫مسلم انتظار‬ ‫جامعه نیز‬ ‫تغییرخواهد کرد‬ ‫گزارش ارزشیابی خودروهای داخلی اعالم شد‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت از تولید ‪ 79‬هزار و ‪ 853‬خودرو سبک تولید‬ ‫ش��ده در دی امسال خبرداد و گفت‪ :‬از این تعداد‪95 ،‬درصد‬ ‫حج��م تولیدات ب��ه خودروهای س��واری و ‪5‬درصد دیگر به‬ ‫خودروهای وانت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬امیرحس��ین قناتی با اش��اره به گزارش‬ ‫ارزش��یابی کیفی خودروهای س��اخت داخل در دی امسال‬ ‫گفت‪ :‬این ارزشیابی و سطح بندی در ‪ 5‬بازه قیمتی و براساس‬ ‫استاندارد ملی شماره ‪ 17472‬انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خودروهای سبک تولیدی کشور در‬ ‫این ماه شامل ‪ 34‬مدل خودرو در گروه سواری و ‪ 6‬مدل در‬ ‫گروه وانت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خودروهای سایپا ایکس‪ 131‬و‬ ‫اسا به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را در‬ ‫این ماه از ان خود کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته قناتی‪ ،‬براس��اس توزی��ع رده کیفی خودروها‪ ،‬در‬ ‫سطح کیفی یک س��تاره ‪ 19‬مدل خودرو‪ 2 ،‬ستاره ‪ 10‬مدل‬ ‫و ‪ 3‬ستاره ‪5‬مدل خودرو قرار گرفته که به ترتیب ‪ 29 ، 56‬و‬ ‫‪ 15‬درصد نمودار توزیع رده کیفی خودروها را شامل می شود‬ ‫و در سطح کیفی ‪ 4‬و ‪ 5‬ستاره هیچ تعداد مدل خودرویی در‬ ‫ی سال جاری جای نگرفته است‪.‬‬ ‫این توزیع در د ‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در محدوده قیمتی خودروهای‬ ‫باالت��ر از ‪ 100‬میلی��ون تومان خودروه��ای گرندویتارا با ‪2‬‬ ‫ک و در خودروهای محدوده قیمتی ‪ 75‬تا‬ ‫س��تاره در رتبه ی ‬ ‫‪ 100‬میلیون تومان کیا سراتو با دریافت ‪ 3‬ستاره رتبه یک‪،‬‬ ‫خودروی اسا با ‪ 2‬ستاره رتبه دوم و خودروی ‪ JAC-S5‬با‬ ‫یک ستاره رتبه سوم را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در محدوده قیمت��ی ‪ 50‬تا ‪ 75‬میلیون تومان‬ ‫نیز خودروی ‪ JAC-J5‬با ‪ 2‬س��تاره رتبه نخست و برلیانس‬ ‫اچ‪ 320‬هم با ‪ 2‬ستاره رتبه ‪ 2‬را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه قناتی؛ همچنین در گ��روه خودروهای بین ‪25‬‬ ‫ت��ا ‪ 50‬میلیون توم��ان پارس تندر پارس خودرو‪ 3 ،‬س��تاره‬ ‫گرف��ت و اول ش��د و تندر ‪ 90‬اتوماتیک پ��ارس خودرو نیز‬ ‫با ‪ 3‬س��تاره دوم شد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬خودروی سایپا‬ ‫ایکس‪ 131‬پ��ارس خودرو در گروه خودروه��ای پایین تر از‬ ‫‪ 25‬میلیون تومان نیز با یک س��تاره اول و سایپ ا ایکس‪132‬‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا نیز با یک ستاره در رتبه کیفی ‪2‬‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه در‬ ‫ادامه یاداور ش��د‪ :‬همچنین در دی امسال‪ ،‬خودروهای وانت‬ ‫اریس��ان و وانت کارا دوکابین به ترتیب بیشترین و کمترین‬ ‫میزان تولید خودرو را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫قناتی به محدوده قیمتی خودروهای وانت پایین تر از ‪50‬‬ ‫میلیون تومان در مدت یادش��ده اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه خودروی وانت س��ایپا ایکس‪ 151‬با یک س��تاره در‬ ‫ردیف نخس��ت و وانت کارا تک کابین نیز با یک س��تاره در‬ ‫جای��گاه دوم قرار گرفت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در س��طح قیمتی‬ ‫باالی ‪ 50‬میلیون تومان نیز به دلیل تولید نش��دن خودروها‬ ‫در این س��طح ارزیاب��ی وجود ندارد‪ ،‬ضم��ن اینکه وضعیت‬ ‫کیفی خودروهای وانت وینگل تولیدی ش��رکت س��ازه های‬ ‫خودرو دیار به دلیل همکاری نکردن سازنده یادشده وضعیت‬ ‫نامعلومی دارد‪ .‬این مقام مسئول همچنین با اشاره به توزیع‬ ‫رده کیفی خودروهای وانت در این مدت یاداور ش��د‪ :‬تعداد‬ ‫‪ 6‬مدل خودرو در سطح کیفی یک ستاره در دی سال جاری‬ ‫قرار گرفته اند ک��ه ‪ 100‬درصد توزیع رده کیفی خودرو های‬ ‫وانت را شامل می شود‪.‬‬ ‫قناتی در ادامه به مقایسه تغییر سطوح کیفیتی خودروها‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در بخش محدوده قیمتی خودروهای باالتر‬ ‫از ‪ 100‬میلی��ون تومان‪ ،‬خ��ودروی گرندویتارا با رتبه کیفی‬ ‫نخس��ت قرار دارد که س��طح کیفی ان در دی ماه سال ‪94‬‬ ‫نسبت به اذر ‪ 94‬یک ستاره کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬در سطح قیمتی خودروهای ‪75‬‬ ‫تا ‪ 100‬میلی��ون تومان که در ابتدای گزارش به ان اش��اره‬ ‫ش��د نیز خودروی کیا س��راتو بدون تغییر‪ ،‬خودروی اس��ا با‬ ‫یک س��تاره افزای��ش و خودروی ‪ JAC- S5‬با یک س��تاره‬ ‫کاهش مواجه شده اند‪ .‬به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نیرو محرکه‪ ،‬همچنین در بخش خودروها با محدوده قیمتی‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 75‬میلیون تومان نیز خودروهای ‪ JAC-J5‬و برلیانس‬ ‫اچ‪ 320‬در دی نس��بت به اذ ر سال جاری بدون تغییر سطح‬ ‫کیفی همراه بودند‪.‬‬ ‫قناتی همچنین تغییر سطح کیفی خودروهای یاد شده در‬ ‫مح��دوده قیمتی ‪ 25‬تا ‪ 50‬میلی��ون تومان و پایین تر از ‪25‬‬ ‫میلیون تومان و همچنین وانت پایین تر از ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫را که در ابتدای گزارش مورد اش��اره ق��رار گرفت را در دی‬ ‫نسبت به اذر سال جاری بدون تغییر عنوان کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت خودرو کاهش نمی یابد‬ ‫در ش��رایطی که عوامل مختلفی دست به دست هم داده‬ ‫و ب��ازار خودرو را به بهانه قیم��ت و کیفیت با کاهش تقاضا‬ ‫مواجه کرد ه اس��ت‪ ،‬این پرس��ش مطرح می ش��ود که ایا با‬ ‫تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی ش��دن ارز و از سویی‬ ‫بازشدن س��وئیفت و امکان مبادالت بانکی از قیمت خودرو‬ ‫کاسته خواهد شد؟‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به نیاز ریالی دولت و از س��ویی کمبود‬ ‫منابع ریالی ب��رای یارانه ها‪ ،‬پیش بینی می ش��ود در صورت‬ ‫عملی ش��دن این تصمیم ارز تک نرخی حدود ‪ 3500‬تومان‬ ‫تصویب ش��ود و این رق��م به هیچ وجه باعث نخواهد ش��د‬ ‫قیم��ت خودرو کاهش یابد بلکه این احتمال می رود افزایش‬ ‫نیز داشته باشد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به رفع تحریم بانک ها‬ ‫و باز شدن سوئیفت و گش��ایش ال سی به تاثیر این شرایط‬ ‫ب��ر هزینه تولید خودرو پرداخت و اظهار کرد‪ :‬انچه مس��لم‬ ‫است این امکان در کاهش هزینه تولید خودرو تاثیر خواهد‬ ‫داش��ت اما به طور قطع کاهش هزینه ها زیان های ناش��ی از‬ ‫فری��ز کردن قیمت خودرو را جبران نخواهد کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر چند شرایط فراهم شده در گشایش ال سی تاثیری‬ ‫بر کاهش هزینه ها خواهد داش��ت اما باعث می شود چنانچه‬ ‫خودروس��ازان درخواس��ت افزایش قیمتی را در سال اینده‬ ‫داشته باشند‪ ،‬رقم مورد درخواست رقم کمتری باشد‪.‬‬ ‫پیش بینی وضعیت مثبت‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان از پیش بینی های‬ ‫مثبت برای صنعت خودرو در س��ال های اینده خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با وارد ش��دن مدل های جدید خ��ودرو به بازار در‬ ‫س��ال های اینده و حرکت چرخ صادرات‪ ،‬وضع بهتری را‬ ‫برای صنعت خودرو پیش بینی می کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی من��ش در گفت وگو ب��ا خبرخودرو با‬ ‫اش��اره به باال بودن س��ود بانکی اظهار کرد‪ :‬براساس امار‬ ‫دولت و بانک مرکزی‪ ،‬تورم نقطه به نقطه ‪ 10‬تا ‪12‬درصد‬ ‫اس��ت و به طور تقریبی ‪20‬درصد ارزش صنعتی را صنعت‬ ‫خودرو تشکیل می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال رشد تولید‪،‬‬ ‫نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این مسئله از کاهش‬ ‫رشد صنعت خودرو سرچشمه می گیرد و به همین وسعت‬ ‫در اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار بوده است‪ .‬قیمت تولیدات‬ ‫داخلی در مقایس��ه با تولیدات خارجی کمتر است؛ تصور‬ ‫کنید یک تولیدکننده خارجی‪ ،‬خودرو را وارد و هزینه را با‬ ‫دالر ازاد حساب کند و برای اینکه این خودرو را بفروشد‪،‬‬ ‫از محل کشور مبدا وام بی بهره بگیرد‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی این روند را به ضرر‬ ‫تولید داخلی دانست و ادامه داد‪ :‬جنگ اقتصادی براساس‬ ‫همین مس��ائل است و بهترین کار این است که اقتصاد را‬ ‫به شرایط رقابتی (که در دنیا وجود دارد) نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫اغاز فروش محدود محصوالت‬ ‫رنو توسط سایپا‬ ‫ش��رکت پارس خودرو از اغاز فروش ن��وروزی محصوالت‬ ‫گروه رنو با مدل ‪ ۹۵‬از ابتدای هفته جاری به تعداد محدود‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬رضا تقوی‪ ،‬مدیر بازاریابی و پیشبرد‬ ‫فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬گروه خودروس��ازی سایپا با هدف حفظ تعادل بازار و‬ ‫پاس��خ به نیاز مش��تریان در روزهای منتهی به پایان سال‪،‬‬ ‫ط��رح فروش نوروزی محصوالت گ��روه رنو با تعداد محدود‬ ‫ب��ا مدل ‪ ۹۵‬را اغ��از کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬محصوالت ارائه ش��ده‬ ‫در این طرح ش��امل س��اندرو‪ ،‬پارس تندر و تندر‪ ۹۰‬است و‬ ‫نمایندگی های سایپا در سراسر کشور از روز گذشته پذیرای‬ ‫مشتریان ش��ده اند‪ .‬تقوی درباره خودرو ساندرو خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬این خودرو در کالس هاچ ب��ک‪ ،‬با طراحی زیبا هر دو‬ ‫ویژگی استحکام و رانندگی پویا را دارد‪ .‬بهره گیری از اخرین‬ ‫اس��تانداردهای ایمنی اروپا‪ ،‬فضای داخلی مناسب و محفظ ‬ ‫بار جادار از ویژگی های بارز این محصول به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خودرو جدید ساندرو در ‪2‬تیپ اتومات و‬ ‫دس��تی با موتور‪ ۱۶۰۰‬سی سی و استاندارد االیندگی یورو‪۴‬‬ ‫به بازار عرضه ش��ده و مورد اس��تقبال بی نظیر مشتریان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫چندهزار دالر‬ ‫صرف واردات پورشه شد؟‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬براساس امار گمرک‬ ‫در ‪10‬م��اه امس��ال ‪ 31‬خودرو س��واری پورش��ه ب��ه ارزش‬ ‫یک میلیون و ‪ 796‬هزار و ‪ 449‬دالر به کش��ور وارد ش��د‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش امارات متحده عربی مبدا واردات خودرو‬ ‫پورشه در مدت یاد شده است‪.‬‬ ‫ی تنها ‪ 2‬دس��تگاه پورش��ه‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزاید در د ‬ ‫ماکان مدل ‪ 2016‬به کش��ور وارد ش��ده است‪ .‬ارزش ریالی‬ ‫خودروهای پورش��ه وارداتی ‪5‬میلیارد و ‪244‬میلیون و ‪594‬‬ ‫هزار و ‪ 949‬تومان ثبت شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ضرورت افزایش تعرفه واردات قطعات‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫کارشناسان و فعاالن قطعه ساز در گفت وگو با‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اسیب‪‎‬پذیری صنعت قطعه‪ ‎‬کجاست؟‬ ‫راهکارهای مقابله‬ ‫با واردات خودرو و قطعات‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫خودرو گفت‪ :‬دولت از اکنون باید فکری اساس��ی برای‬ ‫مقابل��ه با س��یل واردات خ��ودرو و قطع��ات در جریان‬ ‫پسابرجام کند ‪.‬‬ ‫ارش محبی‪‎‬ن��ژاد در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو افزود‪:‬‬ ‫انتظار می رود دولت تدبیر و امید سیاست های مناسبی‬ ‫اتخاذ کرده و تا پایان سال ‪ ۹۴‬که مدت زیادی نیز باقی‬ ‫نمانده‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهد‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وجود قوانین و مق��ررات در جریان‬ ‫تحریم ه��ا گفت‪ :‬البته قوانین و مقررات فضای کس��ب‬ ‫و کار و تولید در کش��ور در چند س��ال اخیر بر اساس‬ ‫اقتص��اد تحریم و محدودیت ه��ای موجود در این حوزه‬ ‫ش��کل گرفته‪ ،‬چنانچه افزایش یکباره نرخ ارز در سال‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬باعث کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه واردات شد‪ .‬‬ ‫محبی نژاد خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬بس��یاری از قوانین و‬ ‫مقررات بر اساس ش��رایط تحریم در کشور تدوین شد‪،‬‬ ‫چنانچه دیوارهای بلند تحریم مانع کس��ب و کار عادی‬ ‫کش��ور ش��د اما حال که یکباره این دیوار فرو ریخته و‬ ‫ش��رایط مبادالت بازرگانی تس��هیل و تسریع می شود‪،‬‬ ‫در بخش��ی که مربوط به واردات ماشین االت‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫دانش فنی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی اس��ت‪،‬‬ ‫تاثیر بسیار خوبی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫خودرو تاکید کرد‪ :‬به طور مسلم در بخشی که منجر به‬ ‫واردات کاالهای ساخته شده می شود‪ ،‬به ویژه با شرایط‬ ‫پیش امده از جمله نصف شدن تعرفه ها در یکی دو سال‬ ‫اخیر‪ ،‬واردات کاال سیلی راه خواهد انداخت که تولید و‬ ‫صنایع را از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه سازی کشور با اشاره به تصمیم‬ ‫دولت درباره تک نرخی ش��دن ارز گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫با تک نرخی ش��دن ارز قیمت ارز ازاد کاهش یابد و به‬ ‫نرخ ارز مبادله ای نزدیک شود‪ ،‬این مسئله باز هم فاصله‬ ‫گرفتن از نرخ واقعی ارز است زیرا نرخ واقعی ارز با توجه‬ ‫به شرایط کشور بسیار باالتر از این ارقام است‪ .‬‬ ‫محبی‪‎‬ن��ژاد تصری��ح ک��رد‪ :‬در صورتی که ن��رخ ارز‬ ‫مبادل��ه ای به نرخ ازاد برس��د یا نرخ مبادل��ه ای و ازاد‬ ‫در نقطه ای به هم برس��ند‪ .‬این بهترین تصمیم اس��ت‬ ‫ک��ه تولید کننده را ترغیب به ص��ادرات به ویژه صادرات‬ ‫غیرنفتی می کند‪ ،‬ضمن اینکه هر اندازه نرخ ارز پایین‪‎‬تر‬ ‫باش��د‪ ،‬یارانه مجانی به تولید کننده خارجی در فروش‬ ‫کاالی خود در بازار ایران داده می شود‪ .‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاثی��ر ارز تک نرخی در قیمت‬ ‫مواد تولید قطعات و خودرو بستگی به نرخ تعیین شده‬ ‫در این بخش دارد‪ .‬‬ ‫رونق بازار خودروهای خارجی‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫یکی از فعاالن بازار خودرو با اعالم اغاز رونق در بازار‬ ‫خودروه��ای داخل��ی تصریح کرد‪ :‬پیش‪‎‬بینی می ش��ود‬ ‫جریانی ک��ه در بازار فروش خودروه��ای داخلی به راه‬ ‫افتاده به تدریج موجب رونق بیش��تر بازار خودرو ش��ده‬ ‫و این روند تا پایان امس��ال و اغاز سال جدید نیز ادامه‬ ‫داشته باشد‪ .‬‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخواه در گفت وگ��و با خبرخودرو‬ ‫ب��ا توجه به وجود نوس��ان قیمت در ب��ازار خودروهای‬ ‫داخلی اظهار کرد‪ :‬کوتاه شدن دست واسطه ها و خرید‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬اختالف قیمت کارخانه و بازار را کاهش داد‬ ‫اما با افزایش متقاضیان خرید در روزهای اینده به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬سرمایه گذاران به تدریج در حال ورود به بازار‬ ‫خودرو هس��تند که شرایط جدیدی را برای بازار قیمت‬ ‫خودرو رقم خواهد زد‪ .‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به افزای��ش قیمت در برخی‬ ‫خودروه��ای داخل��ی افزود‪ :‬در هفته ه��ای اخیر قیمت‬ ‫برخ��ی خودروها از جمله تن��در ‪ ۹۰‬و همچنین خودرو‬ ‫دن��ا به دلی��ل کاهش عرضه و افزای��ش تقاضا بین ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۷‬درصد افزایش قیمت داشته است‪ .‬‬ ‫این فعال بازار در ادام��ه با توجه به عرضه مدل های‬ ‫‪ ۹۵‬ب��ه بازار گف��ت‪ :‬عرضه مدل ه��ای ‪ ۹۵‬از چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تاثیری در قیمت مدل ه��ای قدیمی و حتی‬ ‫جدید در روزهای پایانی سال نگذاشته‪ ،‬چراکه ضوابط‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬بیم��ه و دارایی با س��ال ‪ ۹۴‬محاس��به‬ ‫می ش��ود اما چنانچه متقاضیان خرید خود را به س��ال‬ ‫این��ده موکول کنند‪ ،‬به طور قط��ع هزینه خودروها با‬ ‫توجه به محاس��به نرخ جدید ارزش اف��زوده و بیمه در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۵‬افزایش بیش��تری را برای خریداران خواهد‬ ‫داشت‪ .‬‬ ‫نیکخواه در ادامه به بازار معامالت خودروهای وارداتی‬ ‫پرداخت و اف��زود‪ :‬در چند روز اخیر ب��ازار خودروهای‬ ‫خارج��ی زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان با کمی تغییر و رونق‬ ‫همراه ش��ده‪ ،‬به طوری در این مدت مراجعه متقاضیان‬ ‫برای خرید خودروهایی با این محدوده قیمتی افزایش‬ ‫یافته است ‪.‬‬ ‫براس��اس ارزیابی ها‪ ،‬تعرفه واردات قطعات خودرویی باید به حداقل ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزایش یابد تا قطعه سازان داخلی بتوانند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند‪،‬‬ ‫ت و ‪ 4‬شاخص نرخ بهره بانکی‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬نرخ‬ ‫در حالی که این رقم ‪ ۱۵‬درصد اس ‬ ‫تورم و مدت زمان وصول مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان نیز‪ ،‬در تعیین‬ ‫تعرفه واردات قطعات خودرویی موثر است‪.‬‬ ‫این روزه��ا که صنعت قطعه ب��ا چالش های‬ ‫زی��ادی‪ ،‬از کاه��ش ظرفی��ت تولی��د گرفته تا‬ ‫تعدی��ل نیروی کار دس��ت به گریبان اس��ت‪،‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬صنعت قطعه‪ ‎‬را چشم‬ ‫اس��فندیار صنعت خودرو کشور می‪‎‬دانند اما به‬ ‫نظر می‪‎‬رس��د برای حل این مشکل الزم است‬ ‫ابتدا نقاط اس��یب این صنعت واشکافی شود تا‬ ‫با رفع تهدیدهای صنعت قطعه‪‎‬س��ازی‪ ،‬صنعت‬ ‫خودروسازی کشور نیز به سامان برسد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹ ‹نبود ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫گرایش صنعت‬ ‫خودرو به چین‬ ‫باعث تضعیف‬ ‫این صنعت‬ ‫شده که نیاز به‬ ‫بازنگری و جهش‬ ‫فناوری دارد‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫راه خروج از‬ ‫بحران‪ ،‬اصالح‬ ‫ساختارهای‬ ‫داخلی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬چراکه‬ ‫در این شرایط‬ ‫همه امور در‬ ‫خدمت تولید‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو‬ ‫دانش��گاه علم و صنع��ت در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین اس��یب پذیری این صنعت در‬ ‫ارتباط با شرکای خارجی است‪ ،‬چرا که در این‬ ‫مدت بس��یاری از انها نتوانستند به دانش فنی‬ ‫موردنی��از دس��ت پیدا کنند و توانمند ش��وند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هرگونه مشکل در این‬ ‫زمین��ه کل مجموع��ه را دچار بح��ران خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخالی اف��زود‪ :‬دان��ش فنی در‬ ‫میان قطعه‪‎‬س��ازان داخلی به معنای توانمندی‬ ‫طراحی هنوز شکل نگرفته و این قابلیت وجود‬ ‫ندارد که یک خودروساز‪ ،‬یک قطعه یا مجموعه‬ ‫جدی��دی را ب��ا قابلیت های جدید درخواس��ت‬ ‫دهد و صنعتگران این حوزه بتوانند نس��بت به‬ ‫طراحی و تحویل ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مس��ئله دیگر م��واد اولیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬بس��یاری از م��واد اولیه‬ ‫ی��ا زیرسیس��تم ها و قطعاتی ک��ه در مجموعه‬ ‫قطعه س��ازی مورد اس��تفاده ق��رار می‪‎‬گیرد‪ ،‬از‬ ‫طری��ق واردات تامین می‪‎‬ش��وند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که دسترس��ی ب��ه مواد خ��ام در داخل‬ ‫کش��ور زیاد است اما انچه موردنیاز این صنعت‬ ‫بوده‪ ،‬مواد فناوری ش��ده ای است که در کشور‬ ‫تولید نمی ش��ود و از انج��ا که ارتباط الزم بین‬ ‫دانشگاه و صنعت برقرار نیست و اطالعاتی که‬ ‫در دانش��گاه وج��ود دارد وارد جامع��ه صنعت‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬در نتیجه صنعتگر حلقه گمشده ای‬ ‫به ش��مار م��ی رود که از ان اطالع��ات بی خبر‬ ‫اس��ت و این روند نش��ان از این دارد که دانش‬ ‫دانش��گاه‪‎‬ها به صنع��ت منتقل نمی ش��ود‪ ،‬در‬ ‫صورت محقق ش��دن این ارتباط در بسیاری از‬ ‫بخش‪‎‬ها نیاز به واردات نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫استاد دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت در ادامه گفت‪ :‬تولیدکننده برای‬ ‫تولید نیاز به دان��ش فنی دارد که می تواند ان‬ ‫را از مسیر مطالعات دانشگاهی کسب کند‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه امروز ترجیح این اس��ت مواد اولیه‬ ‫خری��داری و وارد کند و چرای��ی این موضوع‪،‬‬ ‫مس��ئله ای است که باید موردبررسی قرار گیرد‬ ‫که ایا این روند مربوط به اقتصاد بوده یا مربوط‬ ‫به سیاست گذاری کالن کشوری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تولیدمحوری‬ ‫ام��راهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫اقتصاد دانش��گاه عالمه نیز در همین باره گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط امروز کش��ور‪ ،‬رک��ود تورمی باعث‬ ‫ش��ده تولید با ضربه هایی مواجه شود‪ ،‬هرچند‬ ‫در ش��رایط رکود اقتصادی‪ ،‬بیش��ترین اسیب‬ ‫را ط��رف عرضه و تولیدکنن��ده می‪‎‬بیند که در‬ ‫این ش��رایط اس��تفاده از محص��والت وارداتی‬ ‫ب��رای مصرف‪‎‬کننده به صرفه‪‎‬ت��ر خواهد بود و‬ ‫این ش��رایط زنگ خطری برای قطعه‪‎‬سازی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اسیب‪‎‬ها ناشی از رکود تورمی‪،‬‬ ‫قیم��ت ارز‪ ،‬بهره باال‪ ،‬مس��ائل مالیاتی و دیگر‬ ‫عواملی است که قدرت رقابت را از تولیدکننده‬ ‫داخل گرفته اس��ت‪ ،‬ضمن انکه قطعه س��ازی‬ ‫ای��ران در ش��بکه جهان��ی ورود پی��دا نک��رده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن راه خروج از بح��ران‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختارهای داخلی خواهد بود‪ ،‬چراکه در این‬ ‫ش��رایط همه امور در خدمت تولید قرار گرفته‬ ‫و هم��ه س��ازهای ذهنی و فکری مس��ئوالن و‬ ‫سیاست گذاران به سمت تولیدمحوری حرکت‬ ‫می کند تا انگیزه الزم ایجاد شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به قیمت تمام‬ ‫ش��ده باال در صادرات که ناش��ی از تورم بسیار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬در این ش��رایط قدرت و‬ ‫ت��وان رقابت از قطعه‪‎‬س��از گرفته می ش��ود که‬ ‫ب��رای رهایی از این فضا باید نس��بت به ایجاد‬ ‫تقاضا اقدام کرد‪ .‬از سویی تعدد واردکننده های‬ ‫قطعات افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت سرمایه‪‎‬گذاری جدید‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی‪ ،‬عض��و هی��ات علمی‬ ‫دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و‬ ‫صنع��ت نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاضر مش��کل عمده صنع��ت خودرو و‬ ‫قطعه نبود سرمایه گذاری های جدید است‪.‬‬ ‫مدت‪‎‬هاست تزریق س��رمایه جدید با هدف‬ ‫ارتق��ا و نوس��ازی خطوط تولی��د و فناوری در‬ ‫ای��ن صنایع رخ نداده که این روند باعث ش��ده‬ ‫صنعت قطعه سازی رشد نکرده و بخش‪‎‬هایی از‬ ‫ان به تدریج رو به نابودی برود که البته ریش��ه‬ ‫ای��ن موضوع به عملکرد صنعت خودروس��ازی‬ ‫برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در چند سال اخیر‬ ‫به تدریج سیاست هایی در صنعت خودروسازی‬ ‫پیاده ش��ده ک��ه منجر به تعطیلی بس��یاری از‬ ‫واحدهای تولیدی شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته گرایش صنعت خودرو‬ ‫به چین باع��ث تضعیف این صنعت ش��ده که‬ ‫با توجه به این ش��رایط‪ ،‬نیاز امروز این صنعت‬ ‫بازنگ��ری و جهش فناوری اس��ت زیرا خطوط‬ ‫تولیدی که در گذش��ته روزامد بوده اند‪ ،‬امروز‬ ‫به نوعی مستهلک شده‪ ‎‬و نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫جدید دارند‪.‬‬ ‫کاکایی با تاکید بر اینکه امروز قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫دچار افول ش��ده اند زیرا مراحل رش��د خود را‬ ‫ط��ی نکرده ان��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اتفاق��ی که باید در‬ ‫مسیر رشد کشور در ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال گذشته در‬ ‫این بخش می افتاد‪ ،‬به وجود امدن قطعه‪‎‬سازان‬ ‫«تیروان» بود‪ .‬این مفهوم ش��امل مجموعه های‬ ‫بزرگی از قطعه‪‎‬س��ازان قدرتمند خواهد بود که‬ ‫ممکن اس��ت ده ها قطعه س��ازی را در بر گیرد‪.‬‬ ‫تیروان‪‎‬ها توان مهندسی قوی و توسعه محصول‬ ‫را در خود دارند و توان توس��عه محصول جدید‬ ‫در کنار انها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ام��روز در دنیا خودروس��ازان‬ ‫بس��یاری از مجموعه‪‎‬ه��ای خ��ود را طراح��ی‬ ‫نمی کنن��د بلکه این وظیفه را مجموعه‪‎‬س��ازان‬ ‫برعه��ده دارن��د‪ ،‬اما متاس��فانه ای��ن نهادها و‬ ‫س��ازمان های بزرگ در ایران شکل نگرفته اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که توسعه فناوری نیاز امروز‬ ‫به شمار می رود و تیر وان‪‎‬ها به دلیل اینکه یک‬ ‫فرایند انسانی‪ -‬سازمانی است‪ ،‬یک شبه ایجاد‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫این استاد مهندس��ی صنعت خودرو به تکیه‬ ‫کش��ور بر واردات در صنعت خودرو اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬متاس��فانه ش��رکت های ب��زرگ امروز‬ ‫بیش��تر واردکنن��ده فناوری ان د ب��ه طوری که‬ ‫تنها تولیدکننده محصول‪ ‎‬هس��تند نه نواور در‬ ‫محصول جدید ؛ که این امر نقطه اسیبی برای‬ ‫صنعت قطع ‪‎‬ه خواهد بود‪.‬‬ ‫در دهه گذش��ته سلس��له تحوالت��ی در این‬ ‫صنع��ت هرچند به طور ناق��ص رخ داد اما اگر‬ ‫این اتف��اق نمی افتاد‪ ،‬در دنی��ای رقابتی امروز‬ ‫حرف زیادی برای گفتن نداش��تیم و به زمین‬ ‫می خوردی��م‪ .‬بنابراین با تزریق س��رمایه جدید‬ ‫در صنعت‪ ،‬برنامه مدونی نیاز اس��ت که کار را‬ ‫هدایت کرده و به پیش ببرد‪.‬‬ ‫کاکای��ی ادامه داد‪ :‬اتفاقی که در چند س��ال‬ ‫اخیر افتاد این بود که بس��یاری از قطعه‪‎‬سازان‬ ‫چینی جایگزین قطعه‪‎‬سازان داخلی شدند زیرا‬ ‫نتوانس��تند در محصول و فرایند تولید نواوری‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬بنابراین به نظر می رسد حتی با‬ ‫وجود س��رمایه گذاری های الزم نیز در صورت‬ ‫متحد نبودن قطع س��ازان‪ ،‬تغییرات اساسی به‬ ‫وی��ژه در بخش مهندس��ی ایجاد نمی ش��ود و‬ ‫در بازی رقابت امکان حضور نداش��ته و حذف‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫بناب��ر اظه��ارات کارشناس��ان و فع��االن‬ ‫صنع��ت قطعه‪‎‬س��ازی‪ ،‬نبود ارتب��اط صنعت با‬ ‫ی‬ ‫مراک��ز دانش��گاهی کش��ور به لحاظ دانش�� ‬ ‫صنع��ت قطعه‪‎‬س��ازی را اس��یب‪‎‬پذیر ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین تزریق نشدن سرمایه‪‎‬های جدید در‬ ‫بخش دستگاه‪‎‬ها و ماشین‪‎‬االت‪ ،‬برای نوسازی و‬ ‫همراه شدن با فناوری روز دنیا نیز این صنعت‬ ‫را در امر تولید به شدت مستهلک و ضربه‪‎‬پذیر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪166.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.900.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.600.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گام های مشترک ایران‪ ،‬فرانسه و سوئیس در جاده های سیمانی‬ ‫‪23‬‬ ‫«ریوتینتو» خواستار ورود دوباره به ایران است‬ ‫‪ 24‬اجرای پروژه های مشترک اکتشافی ایران و فرانسه‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با امضای تفاهمنامه بین ایران و ایتالیا ورود دانش‪ ،‬تجهیزات و فناوری رقم می خورد‬ ‫چابهار مقصد هفتم «دانیلی»‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫س��فر رییس جمهوری و گ��روه ‪۱۰۰‬نفری از‬ ‫بازرگانان ایرانی به ایتالیا و فرانس��ه را می توان‬ ‫اغازی ب��رای اتفاق های خوب دانس��ت‪ .‬حضور‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمی��درو و فعاالن معدنی‬ ‫بخ��ش خصوصی توانس��ت دس��تاورد های این‬ ‫س��فر را برای بخش معدن پربار کند‪ .‬این سفر‬ ‫در حوزه صنایع معدنی بیش��تر به نفع فوالد و‬ ‫الومینیوم تمام ش��د‪ .‬ش��اید یکی از اصلی ترین‬ ‫اتفاقات معدنی ای��ن صنعت امضای تفاهمنامه‬ ‫میان ایمیدرو و شرکت دانیلی بود‪ .‬حال نتیجه‬ ‫سفر به ایتالیا ساخته کارخانه ای مشترک به نام‬ ‫«پرشین متالیک» در چابهار است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانیلی؛ شرکتی با چند فرهنگ‬ ‫«دانیل��ی» یک ش��رکت بین الملل��ی و چند‬ ‫فرهنگی است که فعالیت های ان طیف کاملی‬ ‫از فناوری ه��ا‪ ،‬از س��نگ اهن گرفت��ه تا احداث‬ ‫کارخانه های تولید محصوالت فلزی مختلف را‬ ‫در برمی گیرد‪ .‬در چند س��ال گذشته و با وجود‬ ‫بحران ه��ای مالی جه��ان‪ ،‬این ش��رکت نه تنها‬ ‫اقدام ب��ه کاهش هزینه های خ��ود نکرد ه بلکه‬ ‫دامنه فعالیت هایش را هم گسترش داده است‪.‬‬ ‫چنین رفتاری باعث ش��ده که در پایگاه رسمی‬ ‫خود با جرات ادعا کند‪« :‬ما در چند سال اخیر‪،‬‬ ‫بیش��ترین نواوری ها را به بازار معرفی کرده ایم‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۸‬سال گذش��ته‪ ،‬به طور متوسط‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون یورو در هر س��ال سرمایه گذاری‬ ‫داشته ایم‪».‬‬ ‫با این شرایط‪ ،‬عجیب نیست که دانیلی یکی‬ ‫از ‪ ۳‬عرضه کننده بزرگ تجهیزات و کارخانه های‬ ‫صنایع فلزی در جهان است؛ شرکتی که پس از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال فعالیت توانسته قلمروی فعالیت خود‬ ‫را از ایتالیا به ‪ ۶‬کشور بزرگ دیگر در جهان هم‬ ‫برس��اند؛ المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬س��وئد‪ ،‬تایلند‪ ،‬چین و‬ ‫هند‪ .‬اکنون هم به دنبال ان است که ایران را به‬ ‫این فهرست قابل توجه‪ ،‬اضافه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دانیلی و ایمیدرو‬ ‫احم��د پورفالح‪ ،‬رییس اتاق مش��ترک ایران‬ ‫و ایتالی��ا درب��اره ای��ن هم��کاری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫دانیلی و ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت مش��ترک در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی را در چابهار تاس��یس‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی در س��فر به ایتالی��ا‪ ،‬قراردادی‬ ‫‪۲‬میلیارد دالری میان ایمیدرو و دانیلی به امضا‬ ‫رس��ید تا براساس ان ش��رکتی به نام «پرشین‬ ‫متالیک» به عنوان ش��رکتی م��ادر تخصصی در‬ ‫چابهار تاسیس شود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن ق��رارداد‪۴۰ ،‬درص��د از ای��ن‬ ‫س��رمایه گذاری متعل��ق ب��ه ایمیدرو ب��وده و‬ ‫‪۶۰‬درص��د ان را ط��رف مقابل یعنی ش��رکت‬ ‫دانیلی بر عهده گرفته اس��ت‪ .‬از س��ویی دیگر‬ ‫ایمیدرو و دانیلی به صورت مش��ترک در زمینه‬ ‫طراح��ی‪ ،‬مهندس��ی و اموزش��ی ب��ا یکدیگر‬ ‫همکاری می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬پورف�لاح در ادامه بیان‬ ‫می کن��د؛ در اتحادی��ه اروپا ‪۲۰‬درصد س��اخت‬ ‫ماش��ین االت در اختی��ار ایتالیایی هاس��ت و‬ ‫‪۴۰‬هزار نفر در بخش ماش��ین االت و ‪۹۵۰‬هزار‬ ‫نفر در زمینه محصوالت فلزی کار می کنند‪ .‬در‬ ‫عین حال بازار بزرگ روسیه و امریکای جنوبی‬ ‫در این حوزه در اختیار ایتالیاست‪.‬‬ ‫با توجه به امارهای ارائه ش��ده از سوی رییس‬ ‫اتاق مش��ترک ایران و ایتالیا همکاری مشترک‬ ‫ای��ران با ای��ن کش��ور ان هم در ح��وزه فوالد‬ ‫می توان��د اتفاقات خوب��ی را به همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیاتی منتشر نشده است‬ ‫نصیر الدی��ن ضوئی‪ ،‬مدیر ف��روش و بازاریابی‬ ‫شرکت دانیلی نیز درباره جزئیات این تفاهمنامه‬ ‫به‬ ‫می گوید؛ باید منتظر ماند تا جلسات‬ ‫داخلی با س��ازمان های مرتبط با این تفاهمنامه‬ ‫در داخل کش��ور برگزار ش��ده و برخی اقدامات‬ ‫قانونی برای اجرایی شدن این تفاهمنامه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه صحبت های��ش درب��اره زمان‬ ‫اجرایی ش��دن ای��ن تفاهمنامه بی��ان می کند؛‬ ‫درحال حاض��ر نمی ت��وان درباره زم��ان اجرایی‬ ‫ش��دن ان به ط��ور دقیق اطالعات��ی ارائه کرد‬ ‫اما فکر می کنم تاپایان س��ال بخشی از اقدامات‬ ‫اصلی برای اجرای این تفاهمنامه انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیر ف��روش و بازاریابی ش��رکت‬ ‫دانیلی‪ ،‬بخش زی��ادی از اقدامات اجرایی مانند‬ ‫انتخاب زمین و‪ ...‬مسائلی است که باید از سوی‬ ‫ایمیدرو انجام ش��ود‪ .‬البته اطالعات دقیقی در‬ ‫این زمینه هنوز منتشر نشده است‪.‬‬ ‫ضوئی معتقد اس��ت‪ ،‬هنوز ب��رای پیش بینی‬ ‫ن��وع ماش��ین االتی که از س��وی دانیل��ی وارد‬ ‫ایران می ش��ود کمی زود است‪ ،‬اما به طور کلی‬ ‫همان فناوری های ویژه دانیلی در این همکاری‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش��نهاد تاس��یس ش��رکت در‬ ‫چابهار اینگونه می گوی��د‪ ،‬انتخاب منطقه برای‬ ‫احداث ش��رکت موضوعی اس��ت ک��ه از طریق‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و س��ازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) مطرح می ش��ود‪ ،‬اما به طور کلی این‬ ‫پیش��نهاد در جلس��ات قبلی مطرح و سپس به‬ ‫یک نظر مش��ترک رس��یدند که ان هم چابهار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ضوئی با اش��اره به بلندمدت بودن این پروژه‬ ‫تصری��ح می کند‪ :‬بیش��ترین س��ود از ان ایران‬ ‫خواهد شد‪ .‬از س��ویی دیگر دانیلی تجهیزات و‬ ‫دانش مربوط به ماش��ین االت خ��ود را در کنار‬ ‫س��رمایه گذاری وارد ای��ران می کن��د در نتیجه‬ ‫س��رعت تکمیل زنجی��ره ارزش در حوزه فوالد‬ ‫بیشتر شده و پروژه های فوالدی زودتر به نتیجه‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫با تاس��یس این ش��رکت یک گام به تبدیل‬ ‫چابهار به ه��اب معدنی نزدیک خواهیم ش��د؛‬ ‫موضوعی ک��ه فعاالن بخش خصوصی بس��یار‬ ‫ب��ر ان تاکید دارند‪ .‬چابهار ظرفیت های بس��یار‬ ‫باالیی برای تبدیل ش��دن به هاب معدنی دارد‬ ‫ش��اید نزدیک بودن ب��ه اب ه��ای ازاد یکی از‬ ‫اصلی ترین مزیت هایی باش��د ک��ه این منطقه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین دستاورد‬ ‫ام��ا در کنار این موضوع��ات باید به این نکته‬ ‫توجه داش��ت که اصلی ترین پایه های مشارکت‬ ‫و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش‬ ‫معدن ایران انتقال فناوری باش��د‪ .‬در واقع تنها‬ ‫تامین س��رمایه مالی نبای��د اولویت همکاری با‬ ‫شرکت های خارجی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س خانه مع��دن گفت‪ 3 :‬انگی��زه اصلی‬ ‫هیات ه��ای تجاری‪ ،‬صنعتی و معدنی در س��فر‬ ‫اخی��ر رییس جمه��وری ب��ه ایتالیا و فرانس��ه‬ ‫دستیابی به فناوری جدید‪ ،‬حضور در بازارهای‬ ‫جهانی و شریک مناسب بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرض��ا بهرامن معتقد‬ ‫اس��ت باید در فرصتی که ایجاد ش��ده به دنبال‬ ‫به دست اوردن فضاهای از دست رفته بوده و از‬ ‫وابستگی به خارج دور شویم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در س��فر اخی��ر‬ ‫رییس جمه��وری ب��ه ایتالی��ا و فرانس��ه بعد از‬ ‫امضای قراردادها و پروتکل ها؛ به تدریج حرکات‬ ‫اقتصادی شروع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی فعاالن‬ ‫اقتصادی کشور اثرات مثبت تحرکات ایجادشده‬ ‫را خواهند دید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اموزش نباید در پساتحریم موضوع‬ ‫فراموش ش��ود و در سفرهای اخیر هیات دولت‬ ‫این بخش مورد توج��ه قرار گرفت‪ ،‬چراکه باید‬ ‫دانش خود را روزامد کنیم‪.‬‬ ‫دانیلی یکی از‬ ‫‪ ۳‬عرضه کننده‬ ‫بزرگ تجهیزات‬ ‫و کارخانه های‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫در جهان است؛‬ ‫شرکتی که‬ ‫پس از ‪۱۰۰‬‬ ‫سال فعالیت‬ ‫توانسته‬ ‫قلمروی فعالیت‬ ‫خود را از ایتالیا‬ ‫به ‪ ۶‬کشور‬ ‫بزرگ دیگر‬ ‫در جهان هم‬ ‫برساند‬ ‫اینکه برای ارتقای س��طح اموزش بخش معدن‪ ،‬به دنبال‬ ‫تعامل نزدیک با سازمان نظام مهندسی معدن و دانشگاه‬ ‫صنایع و معادن هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو دوره های اموزشی‬ ‫مورد نظر را در سطح «کوتاه مدت مهارتی» و «بلندمدت‬ ‫تخصصی در گرایش های بین رشته ای» مدنظر قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دوره ه��ای مهارتی کوتاه م��دت‪ ،‬به صورت‬ ‫کارگاه های اموزش��ی اس��ت ک��ه از اس��تادان داخلی یا‬ ‫مدرس��ان خارجی اس��تفاده می ش��ود‪ .‬برای اجرای این‬ ‫دوره ها‪ ،‬از ظرفیت س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران‬ ‫و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور استفاده می شود‪.‬‬ ‫در دوره بلند مدت تخصصی‪ ،‬با همکاری دانشگاه صنایع‬ ‫و معادن و یک دانش��گاه معتبر خارجی‪ ،‬طراحی ‪ ۳‬دوره‬ ‫بلند مدت ش��امل مدیریت اجرایی کس��ب وکار ‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری و مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت در‬ ‫گرایش مع��دن و صنایع معدنی م��ورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیاس��ی راد با بی��ان اینکه در ش��رایط فعلی با حجم‬ ‫باالی تقاضای منابع مالی برای اجرای سرمایه گذاری های‬ ‫جدید و طرح های نیمه تمام و در عین حال کاهش شدید‬ ‫قیمت نفت و کاالهای معدنی‪ ،‬مواجه هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬اولویت اصلی حوزه اموزش بهینه سازی‬ ‫عملیات تولید و درنتیج ه کاهش هزینه تمام ش��ده تولید‬ ‫محصوالت اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬ش��اخص های به��ره وری از‬ ‫طریق اموزش منابع انسانی از دیگر اولویت های اموزشی‬ ‫ع است‪.‬‬ ‫ایمیدرو و واحدهای تاب ‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در همی��ن چارچوب‪ ،‬ام��وزش بهبود‬ ‫مهندس��ی تولی��د درباره کنت��رل مواد خ��ام‪ ،‬عیب یابی‪،‬‬ ‫کنترل ظرفیت و‪ ...‬دارای اهمیت است‪ .‬همچنین‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان توقف تولی��د‪ ،‬ارائه اموزش های الزم برای نگهداری‬ ‫دارایی های فیزیکی‪ ،‬طوالنی کردن عمر مفید ماشین االت‬ ‫و تجهیزات و‪ ...‬در این زمینه ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفیت اموزش بخش معدن‬ ‫نادعلی اسماعیلی‪ ،‬رییس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران‪ ،‬در این نشس��ت ضمن اش��اره ب��ه حمایت فراوان‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو از این سازمان گفت‪ :‬در دوره‬ ‫فعلی‪ ،‬بحث اصلی س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران‪،‬‬ ‫اموزش و پژوهش اس��ت و در ای��ن زمینه‪ ،‬در نظر داریم‬ ‫طرح های اموزش��ی و پژوهش��ی مطلوبی با بهره گیری از‬ ‫استادان مجرب اجرا کنیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ایران‪ ،‬لیدر منطقه‬ ‫در اکتشافات معدنی‬ ‫با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب و حمایت ایشان از‬ ‫بخش معدن به عنوان جایگزین نفت‪ ،‬اکتشاف و بهره برداری‬ ‫بهینه ذخایر کشور می تواند نقش بی بدیلی در زمینه توسعه‬ ‫متوازن کشور و ارتقای نقش معادن در اقتصاد ملی ایفا کند‬ ‫و در رس��یدن به هدف اقتصاد بدون اتکا به درامدهای نفتی‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایران با داش��تن ظرفیت های معدنی‬ ‫متن��وع و ذخایر ارزش��مند فل��زی و غیرفل��زی در بین ‪10‬‬ ‫کش��ور برت��ر جهان قرار گرفت��ه و حدود ‪ 7‬درص��د از ذخایر‬ ‫جهانی در ایران جای دارد و به دلیل قرار گرفتن در مس��یر‬ ‫کمربن��د فلز زایی جهانی الپ‪ -‬هیمالی��ا توانایی قرار گرفتن‬ ‫در ردیف نخس��ت رهبری خاورمیانه و اسیای میانه‪ ،‬از لحاظ‬ ‫فعالیت های اکتشافی معدنی‪ ،‬فناوری و سرمایه گذاری بخش‬ ‫معدن را دارد و گواه این ادعا داشتن حداقل ‪ 8‬معدن بزرگ‬ ‫در کالس جهانی اس��ت‪ .‬بدیهی است که توسعه این منابع و‬ ‫بهره ب��رداری از انه��ا قدرت رقابت ما را در س��طح بین الملل‬ ‫افزایش خواهد داد و بخش معدن در کش��ور به رتبه نخست‬ ‫اش��تغالزایی و تولید درامد ملی تبدیل خواهد شد‪ .‬در مقطع‬ ‫کنونی ذخایر کشف شده و درحال بهره برداری در مقایسه با‬ ‫وسعت و ظرفیت کشور اندک است‪ .‬بدون شک‪ ،‬اگر اکتشافی‬ ‫نباشد معدنی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ازمان توس�عه و نوس�ازی مع�ادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران با توجه به رس�الت توس�عه ای خود‬ ‫در کش�ور‪ ،‬برنامه های اکتشافی گس�ترده ای را به‬ ‫منظور جبران عقب ماندگی تاریخی اکتش�اف در‬ ‫زمین�ه نیل ب�ه این اهداف طراح�ی و اجرا کرده‬ ‫است‪:‬‬ ‫ کش��ف منابع معدنی متنوع جدید برای توس��عه بخش‬‫معدن و افزایش سهم ان در تولید ناخالص ملی‬ ‫ فراهم کردن بس��تر مناس��ب برای جذب سرمایه گذاری‬‫داخل��ی و خارج��ی با تهیه مس��تندات اکتش��افی مطابق با‬ ‫استانداردهای جهانی‬ ‫ س��رمایه گذاری اکتش��افی در مناطق مح��روم و دارای‬‫ظرفی��ت معدن��ی ب��رای هدای��ت مناب��ع‪ ،‬ایجاد و توس��عه‪،‬‬ ‫اشتغالزایی و تامین امنیت در ان مناطق‬ ‫ ایجاد اقتصاد چند محصولی و برداش��تن گام در مس��یر‬‫توس��عه پایدار و تبدیل معدن به عن��وان یکی از محورهای‬ ‫مهم اقتصاد کشور‬ ‫ کش��ف فلزات اس��تراتژیک و تامین خ��وراک مورد نیاز‬‫صنایع کشور‬ ‫‹ ‹در زمینه این استراتژی فعالیت های اکتشافی‬ ‫گس�ترده ای از س�ال ‪ 93‬در کش�ور ب�ر پای�ه این‬ ‫اولویت ها طراحی و اجرا شده است‪:‬‬ ‫ بکارگی��ری فناوری ه��ای نوین اکتش��افی نظیر اجرای‬‫عملیات ژئوفیزیک هوایی برای کشف ذخایر پنهان‬ ‫ اجرای عملیات اکتش��افی در قالب پهنه هایی با وس��عت‬‫‪ 250‬هزار کیلومتر در س��رحدات مرزی شرق و غرب کشور‬ ‫و مناط��ق محروم به منظور ایجاد اش��تغال در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته‬ ‫ اج��رای اکتش��افات سیس��تماتیک ب��ر مبن��ای اخرین‬‫دستاوردهای علمی به منظور دستیابی به ذخایر معدنی‬ ‫ بازخوان��ی و ارزیابی دوباره نتایج و اطالعات اکتش��افی‬‫– معدن��ی موجود مطابق ب��ا معیارها و تعاری��ف بین المللی‬ ‫در راستای کاهش ضریب ریس��ک سرمایه گذاری و افزایش‬ ‫انگیزه مشارکت‬ ‫ ایجاد تنوع در فعالیت های اکتش��افی م��واد معدنی که‬‫در زمینه انها در کش��ور ضعف فن��اوری وجود دارد‪ ،‬از قبیل‬ ‫اکتشاف و فراوری انتیموان‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬کرومیت‪ ،‬عناصر نادر‬ ‫خاکی‪ ،‬سنگ اهن عیار پایین‪ ،‬استحصال شورابه ها‪ ،‬فسفات ها‬ ‫و‪. ...‬‬ ‫‹ ‹عملکرد اکتشافات ایمیدرو در سال ‪94‬‬ ‫شکاف موجود در فناوری حوزه معدن کاهش می یابد‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ،۹۵‬موضوع اموزش‪ ،‬فناوری و پژوهش در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی توسعه جهشی می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬ش��مس الدین سیاس��ی راد‬ ‫که در جمع اعضای سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ها‪ ،‬تشکل های خصوصی بخش معدن مانند انجمن‬ ‫تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ اهن و خانه معدن‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬با بیان این مطلب اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫سیاست های ایمیدرو در سال ‪ ۹۵‬برای توسعه بخش های‬ ‫مختلف اموزش منابع انسانی‪ ،‬انتقال دانش فنی و توسعه‬ ‫پژوهش ه��ای کاربردی و توس��عه ای در ح��وزه معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی برنامه ری��زی کرده ایم تا بتوانیم ش��کاف‬ ‫موجود فناوری با کشورهای پیشرفته را در کمترین زمان‬ ‫به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال جاری‪ ،‬در زمینه های تخصصی‬ ‫مورد نیاز تاکنون‪ ۷ ،‬دوره اموزش��ی با استفاده از مدرس‬ ‫خارجی از س��وی ایمیدرو برگزار ش��ده ک��ه البته کافی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدی��ر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو با اش��اره به‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مدت ‪ ۴‬سال گذشته‪ ،‬اقدامات خوبی‬ ‫برای اموزش نیروی انس��انی بخش معدن انجام ش��ده و‬ ‫حدود ‪۲۰‬هزار نفر زیرپوش��ش اموزش های سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن قرار گرفته ان د اما اکن��ون باید به دنبال‬ ‫ارتقای کیفیت اموزش مهندسان معدن باشیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن‪ ،‬صالحیت فعالیت مهندس��ان معدن را‬ ‫تایید می کند‪ ،‬ارتقای س��طح علمی و کیفی مهندس��ان‬ ‫ب��رای ثمربخش��ی انها در بخش معدن ضروری اس��ت و‬ ‫بدون ش��ک‪ ،‬با اموزش کاربردی مهندسان‪ ،‬معدنکاران از‬ ‫این طیف برای استخدام در معادن استقبال می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اجرای طرح های گس��ترده‬ ‫ایمیدرو برای توس��عه بخش معدن پس از برجام‪ ،‬فضای‬ ‫مطلوبی برای فعالیت مهندسان این بخش فراهم می شود‪.‬‬ ‫ اجرای عملیات فازهای شناس��ایی و پی جویی اکتش��اف‬‫در ‪ 20‬استان شامل ‪ 25‬پهنه در بیش از ‪ 250‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع گستره کشور‬ ‫ شناسایی بیش از ‪ 300‬محدوده امید بخش معدنی جدید‬‫در برخی پهنه های کشور شامل‪:‬‬ ‫‪ 76‬محدوده امیدبخش در پهنه سنگان خراسان رضوی‬ ‫‪ 28‬مح��دوده امی��د بخ��ش در ن��وار مرزی سیس��تان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪ 12‬محدوده امید بخش در س��راوان در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪ 16‬محدوده امیدبخش در نوار مرزی خراسان جنوبی‬ ‫‪ 100‬محدوده امیدبخش در پهنه اباده جازموریان‬ ‫‪ 60‬محدوده امیدبخش در پهنه مرکز ایران‬ ‫‪ 10‬محدوده امیدبخش در استان اردبیل‬ ‫ اجرای ‪ 74‬پروژه اکتش��افی در فازهای اکتشاف عمومی‪،‬‬‫تفصیل��ی و تکمیل��ی در مناط��ق مختلف کش��ور روی مواد‬ ‫معدنی مختلف نظیر اهن‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬پلی متال‪ ،‬طال‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫انتیموان‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬کرومیت‪ ،‬تیت��ان‪ ،‬نیکل‪ ،‬مولیبدن‪،‬‬ ‫باریت‪ ،‬فس��فات‪ ،‬بوکسیت‪ ،‬شورابه ها ( پتاس‪ ،‬منیزیم‪ ،‬لیتیم‬ ‫و ‪.)...‬‬ ‫در پروژه اکتش��اف تکمیلی طالی زرش��وران نیز به میزان‬ ‫‪ 50‬درصد به ذخایر این معدن اضافه شده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قیمت مس بعد از رفع تحریم ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت مس از اغاز اجرای برجام تاکنون بیش از ‪ 2/42‬درصد رش��د داش��ته است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها در قیمت مس نش��ان می دهد که قیمت این فلز در یک ماه گذشته روند‬ ‫صعودی را طی کرده اس��ت‪ .‬قیمت مس در ‪ 26‬دی (روز اغاز اجرای برجام و شروع‬ ‫رفع تحریم ها) ‪ 4365/5‬دالر در هر تن بوده که با ‪ 2/42‬درصد تغییر قیمت به ‪4474‬‬ ‫دالر در ‪ 23‬بهمن سال جاری رسیده است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرصت پساتحریم برای‬ ‫ارتقای کیفی صنعت فوالد‬ ‫کشور باید از دوران پساتحریم به عنوان فرصتی برای‬ ‫انتقال فناوری های روز و ارتقای س��طح کیفی تولیدات‬ ‫خود استفاده کند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬بهرام مصباح با اش��اره به اینکه‬ ‫در یک سال اخیر عمده فعالیت شرکت مهندسی روشن‬ ‫صنعت بر س��اخت تجهی��زات موردنی��از کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی و اح��داث این کارخانه ه��ا متمرکز بوده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬عمده فعالیت م��ا مربوط ب��ه پروژه های فوالد‬ ‫کاوه جنوب کیش و جهان فوالد س��یرجان می ش��ود‬ ‫که امسال شاهد راه اندازی خط تولید بیلت فوالد کاوه‬ ‫جنوب کیش هم بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت مهندس��ی فعال در صنعت‬ ‫فوالد گفت‪ :‬نحوه اس��تفاده از دوران پسابرجام بستگی‬ ‫به سیاس��ت های دول��ت دارد و می توانیم فقط خریدار‬ ‫کاال و جن��س ش��رکت های خارجی باش��یم و یا اینکه‬ ‫به صورت مش��ارکتی با انها کار کنیم تا بتوانیم ضمن‬ ‫انتق��ال فناوری به کش��ور‪ ،‬س��طح کیف��ی محصوالت‬ ‫تولیدی خود را نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضور شرکت های مطرح بین المللی‬ ‫در ایران از نظر فناوری کمک زیادی به صنایع داخلی‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬متاس��فانه در ‪8‬سال مدیریت‬ ‫دولت قبل کش��ور باالترین درامد ارزی را داش��ت اما‬ ‫عم��ده ای��ن درامد ص��رف خرید ص��رف کاال از خارج‬ ‫از کش��ور ش��د این در حالی اس��ت که دولت یازدهم‬ ‫برنامه خود را روی س��رمایه گذاری مش��ترک و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی متمرکز کرده که امیدواریم از‬ ‫طری��ق اج��رای برنامه عالوه بر بازار داخل‪ ،‬س��همی از‬ ‫بازارهای منطقه را نیز ب ه دست اوریم‪.‬‬ ‫تحول در استان هرمزگان با‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در فوالد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان با تاکید بر اینکه‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوالد هرمزگان باعث‬ ‫تحول اس��تان می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال سرمایه گذاری‬ ‫کش��ورهای خارجی در ایران‪ ،‬تحول عظیمی در استان‬ ‫هرمزگان و حتی کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مسعود هراتیان در حاشیه مراسم‬ ‫جشن انقالب با اشاره به برکات نظام جمهوری اسالمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با گذشت چهار دهه از عمر پربرکت انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬پیش��رفت ها و توسعه چش��مگیری در همه‬ ‫زمینه ه��ا به وجود ام��ده اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬بندرعباس را از‬ ‫مهم ترین مراکز اقتصادی کش��ور دانس��ت و بیان کرد‪:‬‬ ‫این شهرس��تان هم اکنون مس��یر صنعتی ش��دن را به‬ ‫سرعت طی می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان گفت‪ :‬پیشرفت و‬ ‫ش��کوفایی کش��ور همزمان با ناامنی موجود در منطقه‬ ‫خاورمیان��ه تحق��ق یافت و درحال حاضر کش��ور ایران‬ ‫اسالمی از یک امنیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫هراتیان ادامه داد‪ :‬اس��تقبال سرمایه گذاران از تمامی‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته از س��رمایه گذاری در ایران به‬ ‫دلیل امنیتی اس��ت که در س��ایه حمایت های بی دریغ‬ ‫رهبر معظم انقالب و اس��تفاده درس��ت از عقالنیت در‬ ‫بدنه دولت حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬امض��ای قرارداد‬ ‫توس��عه فوالد هرمزگان از ظرفیت ‪۱/۵‬میلیون کنونی‬ ‫به ‪۳‬میلیون تن در س��ال را از مهم تری��ن رهاوردهای‬ ‫سفر اخیر رییس جمهوری و هیات همراه به کشورهای‬ ‫ایتالیا و فرانسه دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان گف��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫س��رمایه گذاری کش��ورهای خارجی در ایران‪ ،‬بودجه‬ ‫م��ورد نیاز به وس��یله انها تامین و تح��ول عظیمی در‬ ‫استان هرمزگان و حتی کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد‪ ،‬زمینه ساز اشتغال پایدار‬ ‫اس��تاندار هرمزگان‪ ،‬صنع��ت ف��والد را از مهم ترین‬ ‫ش��اخصه های توس��عه یافتگی جوام��ع و زمینه س��از‬ ‫س��رمایه گذاری عظیم و اش��تغالزایی ف��راوان و پایدار‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫جاس��م ج��ادری در جش��ن وی��ژه ده��ه فج��ر در‬ ‫جم��ع کارکن��ان و خانواده ب��زرگ ف��والد هرمزگان‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش و جای��گاه ف��والد در زندگ��ی‬ ‫بش��ر اظه��ار ک��رد‪ :‬صنع��ت ف��والد از مهم تری��ن‬ ‫ش��اخصه های توس��عه یافتگی جوام��ع و زمینه س��از‬ ‫س��رمایه گذاری عظیم و اش��تغالزایی ف��راوان و پایدار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مکان یابی مناس��ب‪ ،‬نزدیکی ب��ه منابع انرژی و‬ ‫معادن و همچنین فراین��د تولید و مدیریت صحیح را‬ ‫ن کرد‪:‬‬ ‫از مهم ترین ش��رایط صنعت ف��والد عنوان و بیا ‬ ‫ش��رایط مناس��ب به ویژه مدیریت هوشمند و کارکنان‬ ‫ج��وان و متخص��ص در فوالد هرمزگان باعث رش��د و‬ ‫کس��ب جایگاه تعیین کنن��ده در مع��ادالت اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی جامع��ه به ویژه اس��تان هرمزگان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دستاورد مذاکره ایران با «الفارش» و «هولسیم»‬ ‫گام های مشترک ایران‪ ،‬فرانسه و سوئیس در جاده های سیمانی‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫مرتضی لطفی‪:‬‬ ‫محور این‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫تشکیل یک‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫با سرمایه گذاری‬ ‫مشترک برای‬ ‫صادرات در‬ ‫قالب منافع‬ ‫مشترک و‬ ‫همچنین‬ ‫خریداری‬ ‫بخشی از سهام‬ ‫کارخانه های‬ ‫فعال سیمان‬ ‫کشور بوده است‬ ‫مرتضی لطفی‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫مدیرعامل شرکت الفارش‬ ‫مدیرعامل شرکت هولسیم‬ ‫مذاک��رات اولی��ه ش��رکت الفارش فرانس��ه و‬ ‫هولسیم س��وئیس به منظور همکاری با صنعت‬ ‫س��یمان کشور انجام شد‪ .‬تاس��یس یک شرکت‬ ‫بازرگانی با منافع مشترک برای صادرات سیمان‬ ‫و خرید س��هام بخش��ی از کارخانه های س��یمان‬ ‫کش��ور از سوی این ش��رکت ها مهم ترین نتیجه‬ ‫مذاکرات کش��ورهای فرانسه و سوئیس در حوزه‬ ‫سیمان بوده است‪ .‬در این بین به گفته مدیرعامل‬ ‫هلدینگ سیمان فارس و خوزستان با کشورهای‬ ‫ارمنس��تان و گرجس��تان نی��ز همکاری های��ی‬ ‫ش��کل گرفته و قرار اس��ت ایران در این کشورها‬ ‫کارخانه های س��یمان احداث کند‪ .‬سیمان یک‬ ‫کاالی اس��تراتژیک اس��ت و این صنعت به عنوان‬ ‫یک��ی از صنایع پایه و مادر ش��ناخته می ش��ود‬ ‫که باوجود کوچک بودن‪ ،‬توجه س��رمایه گذاران‬ ‫زی��ادی را ب��ه خود جل��ب می کند ام��ا کاهش‬ ‫تو س��از و ضعیف شدن‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬ساخ ‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬صنعت س��یمان را با کاهش تقاضا‬ ‫روبه رو کرده و بر شدت رکود این بازار دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬از مهم ترین عوامل تاثیر گ��ذار بر صنعت‬ ‫سیمان می توان به روند اجرای طرح های عمرانی‬ ‫و زیربنایی اش��اره کرد‪ .‬همچنین افزایش بودجه‬ ‫عمرانی به طور مستقیم بر سود اوری شرکت های‬ ‫سیمانی تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان با بیان اینکه صنعت سیمان‬ ‫در انتظار رونق اقتصادی است‪ ،‬خاطرنشان کرده‬ ‫ای��ن صنعت همزمان با رون��ق اقتصادی متحول‬ ‫خواهد ش��د و پس از برجام در صنعت س��یمان‬ ‫ش��اهد اعالم امادگی ش��رکت های خارجی برای‬ ‫هم��کاری بوده ای��م‪ .‬بنابر اظهارات ش��یخان در‬ ‫راستای مش��ارکت و س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫س��یمان‪ ،‬مذاکرات��ی با ش��رکت های هولس��یم‬ ‫س��وئیس و الفارش فرانسه داشته ایم و قرار است‬ ‫این فرصت ها از س��وی انها بررس��ی ش��ده و به‬ ‫دنبال ان سرمایه گذاری های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن کارفرمایان س��یمان این‬ ‫شرکت های خارجی سرمایه گذار هستند و به این‬ ‫نتیجه رس��یده اند که ایران می تواند قطب تامین‬ ‫سیمان برای کل منطقه باشد‪.‬‬ ‫ش��یخان با بیان اینکه این گشایش روابط بین‬ ‫ش��رکت های داخلی با خارجی از امتیازات برجام‬ ‫اس��ت گفته اس��ت قرار اس��ت قیمت سیمان به‬ ‫تعادل برس��د و در این زمینه طرح��ی را از اول‬ ‫بهمن اجرا کرده ایم و با همکاری همه واحدهای‬ ‫س��یمانی‪ ،‬اگر بتوانیم تعادل��ی در عرضه و تقاضا‬ ‫ایج��اد خواهیم ک��رد‪ .‬وی اظهار ک��رده درصدد‬ ‫هس��تیم تخفیف کارخانه ها را کاهش و شکست‬ ‫قیمت ه��ا را پایان دهی��م زیرا باید ب��رای ایجاد‬ ‫نقدینگ��ی و ادام��ه حی��ات واحدهای س��یمانی‬ ‫کشور قیمت ها را به قیمت های مصوب سال ‪۹۳‬‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با رفع تحریم ها‬ ‫مذاکرات��ی را با تولیدکنن��دگان عمده جهانی در‬ ‫حوزه سیمان ازجمله شرکت الفارش و هولسیم‬ ‫اغ��از کردیم که البته زمان انعق��اد قرارداد ها نیز‬ ‫بستگی به مذاکرات و گفت وگوهایی که در اینده‬ ‫با این ش��رکت ها انجام می ش��ود دارد و در واقع‬ ‫مذاکرات اولیه دستیابی به یک تفاهم بوده است‪.‬‬ ‫مرتض��ی لطفی گف��ت‪ :‬محور ای��ن تفاهمنامه‬ ‫تش��کیل یک ش��رکت بازرگانی با سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک برای صادرات در قالب منافع مشترک‬ ‫ب��وده اس��ت‪ ،‬همچنین پیش��نهاد ش��ده تا این‬ ‫شرکت ها بخشی از س��هام کارخانه های سیمان‬ ‫فعال کشور را خریداری کنند و در این کارخانه ها‬ ‫سهم داشته باشند اما هنوز درباره سرمایه گذاری‬ ‫جدید در صنعت سیمان با توجه به ظرفیت کافی‬ ‫کشور هیچ گونه بحثی انجام نشده است‪.‬‬ ‫لطفی گفت‪ :‬با کشور گرجستان نیز مذاکراتی‬ ‫انجام شده و در زمینه تاسیس یک واحد سیمان‬ ‫در این کش��ور به صورت مشترک به توافق هایی‬ ‫دست پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس ای��ن تفاهمنامه خدمات‬ ‫ش��رکت فارس و خوزس��تان در قال��ب خدمات‬ ‫طراحی و مهندس��ی اس��ت و مابه تف��اوت ارزش‬ ‫این خدمات برای اجرای پروژه ‪ ۱۵۰۰‬تنی تولید‬ ‫سیمان در گرجستان‪ ،‬اورده نقدی خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مذاکره ای با کش��ور ارمنستان انجام‬ ‫داده ایم و درحال تاسیس کارخانه سیمان در این‬ ‫کشور هس��تیم و کلینکر الزم این کارخانه برای‬ ‫تولید سیمان در کشور تامین و از طریق مرزهای‬ ‫شمالی ارسال می شود‪.‬‬ ‫لطفی عنوان کرد‪ :‬تولید سیمان انرژی سوخت‬ ‫زیادی را مصرف می کند و یک کاالی استراتژیک‬ ‫در زیرس��اخت ها به ش��مار می ای��د؛ این کاالی‬ ‫اس��تراتژیک بای��د در داخل و در ح��وزه عمران‪،‬‬ ‫برای نوس��ازی بافت های فرس��وده و راه س��ازی‬ ‫استفاده شود‪ .‬البته در بخش صادرات نیز باتوجه‬ ‫ب��ه مزیت های��ی که صنعت س��یمان ای��ران در‬ ‫حوزه منابع انس��انی و همچنین اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی از ان برخوردار اس��ت‪ ،‬خواهان زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوش��بختانه تا سال ‪۱3۹۷‬شمسی‬ ‫ب��ه تولید ‪۱۰۲‬میلیون تن س��یمان دس��ت پیدا‬ ‫خواهیم کرد و با توجه به جمعیت فعلی کش��ور‬ ‫از ‪۲۰‬میلیون تن مازاد سیمان برخوردار هستیم‬ ‫بنابرای��ن باید در حوزه صادرات کار کنیم و برای‬ ‫افزایش صادرات برنامه ریزی های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان‬ ‫ب��ا بیان اینکه کش��ورهای افریقایی ب��ازار خوبی‬ ‫برای صادرات س��یمان کش��ور به شمار می ایند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زیرس��اخت های دریای��ی و زمینی‬ ‫ایران برای صادرات س��یمان مناس��ب نیس��ت و‬ ‫باید برای تقویت این بخش تالش شود همچنین‬ ‫هزینه حمل ونقل زیاد است و باید در این زمنیه‬ ‫تمهیدات الزم انجام ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫صنعت س��یمان به دلیل مرغوبیت کافی‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی متخصص و توانمند و بهره گیری از منابع‬ ‫ب��ا کیفیت خواهان ف��راوان دارد و درصورتی که‬ ‫کارخانه های س��یمان با ظرفیت تولیدی مناسب‬ ‫فعالیت کنند‪ ،‬قیمت تمام ش��ده محصوالت نیز‬ ‫کاهش پیدا کرده‪ ،‬بهره وری افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد و در کش��ور فرصت های سرمایه گذاری های‬ ‫جدید فراهم می شود‪.‬‬ ‫لطفی معتقد اس��ت چش��م انداز اینده صنعت‬ ‫س��یمان مناس��ب اس��ت زیرا با توجه ب��ه رونق‬ ‫اقتصادی کشور در دوران پسابرجام سرانه مصرف‬ ‫نیز رش��د پیدا ک��رده و واحده��ای تولید کننده‬ ‫س��یمان با ظرفیت کامل فعالیت خواهند کرد و‬ ‫این امر منجر به رونق صنعت سیمان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم امادگی خارجی ها‬ ‫در دوران پسابرجام ش��رکت های متعددی به‬ ‫منظور همکاری با ایران اش��تیاق نش��ان داده اند‬ ‫و همزم��ان با رونق اقتصادی در کش��ور‪ ،‬صنعت‬ ‫سیمان نیز توسعه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان از‬ ‫ابراز تمایل کش��ورهای س��وئیس و فرانسه برای‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت س��یمان خبر داده و‬ ‫گفته است قیمت سیمان به زودی در کارخانه ها‬ ‫به تعادل می رس��د و در صدد هس��تیم تولیدات‬ ‫واحدهای سیمانی بدون تخفیف عرضه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه با فرانسه و سوئیس‬ ‫صنعت سیمان به عنوان یکی از مزیت های مهم‬ ‫تولیدی کش��ور مورد توجه است چرا که سیمان‬ ‫از اصلی ترین مصالح ساختمانی است و پیش نیاز‬ ‫برنامه های ساخت وساز و توسعه به شمار می اید‪.‬‬ ‫در واقع س��یمان یک کاالی استراتژیک است که‬ ‫میزان مصرف ان به عنوان شاخص توسعه یافتگی‬ ‫کشورها محسوب می شود‪.‬‬ ‫سیمان از ادامس هم ارزان تر است‬ ‫به گفته مدیرعامل یکی از ش��رکت های فعال در حوزه‬ ‫تولید سیمان در حال حاضر قیمت سیمان در بازار کشور‬ ‫با کاهش قابل توجهی مواجه ش��ده ت��ا انجا که حتی از‬ ‫قیمت ادامس هم کمتر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬امی��ر مکی با اش��اره به اینکه‬ ‫سیس��تم بازاریابی علمی و حرفه ای در صنعت س��یمان‬ ‫کشور وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع باعث شده تا ایران‬ ‫با وجود داش��تن رتبه بسیار خوب در بین تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ سیمان در جهان با انباشت محصول در کارخانه ها‬ ‫مواجه ش��ود و نتواند به خوبی بازارهای منطقه را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه برخی سیاس��ت های نادرس��ت و‬ ‫قیمت گذاری س��یمان باعث ش��ده در حال حاضر قیمت‬ ‫س��یمان در بازار داخل��ی به هر تن کمت��ر از ‪ 100‬هزار‬ ‫تومان برس��د؛ این موضوع یعنی هر کیلو س��یمان حدود‬ ‫‪ 100‬تومان و شما نمی توانید در حال حاضر هیچ کاالیی‬ ‫را در بازار کش��ور پیدا کنی��د که قیمت ان کیلویی ‪100‬‬ ‫تومان باشد‪.‬‬ ‫مکی درب��اره وضعیت فعل��ی بومی س��ازی در صنعت‬ ‫س��یمان کش��ور گفت‪ :‬با توجه به اینکه نزدیک به ‪100‬‬ ‫سال از عمر صنعت سیمان در ایران می گذرد در برخی از‬ ‫حوزه های کلیدی این صنعت وابستگی زیادی به واردات‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوران پس��اتحریم هم نگران کننده و هم‬ ‫خوشحال کننده است؛ خوشحال کننده از این بابت که در‬ ‫دوران پس��اتحریم مرزهای انتقال فناوری به روی کشور‬ ‫دوب��اره باز می ش��ود و نگران کننده هم از این بابت که در‬ ‫ای��ن دوران به واردکننده صرف محص��والت و تجهیزات‬ ‫خارجی تبدیل شویم و انتقال فناوری واقعی انجام نشود‪.‬‬ ‫مکی افزود‪ :‬در دوران تحریم به توانمندی هایی دس��ت‬ ‫پیدا کردیم و اگر در دوران پس��اتحریم این توانمندی ها‬ ‫به ش��کل کامل کنار گذاشته شوند‪ ،‬به نفع صنعت کشور‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬متاس��فانه در صنعت س��یمان کش��ور هنوز‬ ‫هم ش��اهد خرید دانش فنی از خارج از کش��ور هس��تیم‬ ‫و ب��ا س��ابقه نزدیک به ‪ 100‬س��اله در صنعت س��یمان‬ ‫توانس��ته ایم به ح��دود ‪ 80‬درصد از دان��ش این صنعت‬ ‫دست پیدا کنیم اما هنوز ‪ 20‬درصد از دانش این صنعت‬ ‫را کس��ب نکرده ای��م که این بخش کلیدی هم به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت فعال در صنعت سیمان گفت‪:‬‬ ‫براساس پژوهشی که انجام ش��ده مشخص شد در زمان‬ ‫راه اندازی نخس��تین کارخانه س��یمان در ایران در س��ال‬ ‫‪ 1310‬ایران چهارمین واردکننده بزرگ سیمان در جهان‬ ‫بود و امروز با گذشت بیش از ‪ 85‬سال ایران به چهارمین‬ ‫تولیدکننده بزرگ س��یمان در جهان تبدیل شده است و‬ ‫این نکته نشان می دهد که فعالیت های زیادی در صنعت‬ ‫س��یمان کشور انجام ش��ده اما باید پرس��ید چرا امروز با‬ ‫رکود در کارخانه های س��یمان مواجه هستیم و از توانایی‬ ‫الزم در زمینه بازاریابی و صادرات سیمان کشور برخوردار‬ ‫نیس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر کش��ورهای افریقایی‬ ‫اعالم کرده اند که در سال ‪2016‬م افزون بر ‪ 22‬میلیون تن‬ ‫واردات سیمان خواهند داشت و این پیام مثبتی می تواند‬ ‫برای ما باش��د این در حالی اس��ت که صادرات س��یمان‬ ‫کش��ور به عراق به دلیل حضور داعش با مش��کل مواجه‬ ‫شده و اگر بتوانیم ‪ 10‬درصد از کل نیاز بازار سیمان افریقا‬ ‫را هم پوشش دهیم تحول بزرگی در صادرات رخ می دهد‪.‬‬ ‫مکی عنوان کرد‪ :‬عراق روی واردات سیمان ایران تعرفه‬ ‫گذاشته و این موضوع می تواند دالیل سیاسی نیز داشته‬ ‫باشد؛ عراقی ها تصمیم دارند بازار فروش سیمان ایران را‬ ‫در ع��راق کمرنگ کرده و در عوض بازار فروش س��یمان‬ ‫چینی و پاکس��تانی را در این کش��ور پررنگ کنند‪ ،‬عراق‬ ‫اگر روابط سیاسی خوبی با ایران دارد‪ ،‬چرا باید یک شبه‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 200‬کامیون ما را در مرز متوقف کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهینه سازان سیمان پویا تصریح کرد‪:‬‬ ‫پاکستان نیز از قاچاق سیمان ایران به این کشور شکایت‬ ‫دارد؛ ش��اکی است؛بخشی از سیمان ایران به پاکستان از‬ ‫طریق افغانستان وارد این کشور می شود و بخش دیگری‬ ‫هم ممکن اس��ت به ص��ورت قاچاق وارد بازار پاکس��تان‬ ‫ش��ود و در عین حال از س��مت جنوب کشور هم سیمان‬ ‫به وس��یله افراد واسطه به بازار پاکس��تان برده می شود‪،‬‬ ‫پاکستان خود کش��وری صادرکننده و تولیدکننده بزرگ‬ ‫در حوزه س��یمان اس��ت و در حال حاضر نیز بابت ورود‬ ‫گسترده سیمان ایرانی به بازار این کشور ان هم با قیمت‬ ‫بسیار پایین شاکی شده است‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬محصوالت غذایی اماده جهش صادراتی هستند؟‬ ‫‪ 21‬بهانه ای برای توسعه بازارهای صادراتی ایران‬ ‫‪ 22‬حمل هزینه ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد ایران با درامدهای نفتی طلسم شده است‬ ‫مشوق ‪ 1000‬میلیارد تومانی صادرات در سال ‪95‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت از پیش��نهاد‬ ‫مش��وق های نقدی و غیرنقدی در س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ب��رای حمایت از صادرکنن��دگان در بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۵‬خبرداد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬در نشستی خبری با اعالم این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬در س��ال جاری به منظور حمایت‬ ‫از صادرکنندگان مقررش��د تا حمای��ت غیرنقدی از‬ ‫صادرکنندگان با تامی��ن اعتبار ‪۲۵۰‬میلیارد تومانی‬ ‫از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود و‬ ‫به همین منظور میان سازمان توسعه تجارت‪ ،‬بانک‬ ‫توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز‬ ‫تفاهمنامه هایی امضا شده است‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ب��ا بیان این‬ ‫مطلب ک��ه ‪۲۰۰‬میلیارد تومان از مبلغ یادش��ده به‬ ‫عنوان س��ود تس��هیالت در اختی��ار صادرکنندگان‬ ‫ق��رار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر اعتبار مش��وق حمایتی از‬ ‫صادرکنن��دگان در اختیار ما ق��رار بگیرد می توانیم‬ ‫ت��ا ‪۶‬درصد از س��ود تس��هیالت دریافتی از س��وی‬ ‫صادرکنن��دگان را ب��ه بانک ها بپردازی��م‪ .‬بانک های‬ ‫عامل ب��رای اجرای این طرح نی��ز تمامی بانک های‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تامین اعتبار ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی برای مشوق های صادراتی نرخ سود تسهیالت‬ ‫صادرکنن��دگان کاه��ش پیدا می کند ت��ا جایی که‬ ‫میزان نرخ سود تسهیالت انها اگر بر مبنای نرخ سود‬ ‫‪۲۰‬درصدی باش��د به ‪۱۴‬درصد و اگر بر مبنای نرخ‬ ‫سود ‪۲۲‬درصدی باشد به ‪۱۶‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪۵۰ :‬میلیارد تومان نیز به‬ ‫عنوان مشوق غیرنقدی برای توسعه صادرات و بهبود‬ ‫شرایط نرم افزاری صادرکنندگان در نظر گرفته شده‬ ‫است تا صرف تکمیل و توسعه زیرساخت ها ازجمله‬ ‫خطوط کشتیرانی و حمل ونقل هوایی شود‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت با اش��اره به‬ ‫تکمیل خطوط کشتیرانی استراخان و عمان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خ��ط هوایی ایران –روس��یه نیز از ‪ ۴‬اس��فند‬ ‫فعالی��ت خود را اغاز می کن��د و به طورقطع فعالیت‬ ‫خطوط هوایی برای جابه جایی کاالی صادراتی میان‬ ‫ایران و روس��یه می تواند تاثی��ر قابل توجهی بر روند‬ ‫صادرات ایران به روسیه داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به تاثی��ر راه اندازی‬ ‫خطوط هوایی میان ایران و اس��تراخان روس��یه بر‬ ‫کاهش ‪۲۵‬درصدی هزین��ه جابه جایی کاال میان دو‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬این خط هوایی با مشوق صادراتی‬ ‫سازمان توس��عه تجارت به صادرکنندگان به ارزش‬ ‫‪۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون تکمیل ش��ده اس��ت و با‬ ‫پرداخ��ت این میزان از هزینه تکمیل خطوط هوایی‬ ‫ای��ران و روس��یه ما ‪۲۵‬درص��د از هزینه س��فرهای‬ ‫صادرکنندگان به روسیه را پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون صادرکنندگان‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ب��ا بیان این‬ ‫مطلب که در زمینه صادرات بس��یار جوان هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حقیقت این است که در دو دهه اخیر در‬ ‫زمینه صادرات غیرنفتی جهش قابل توجهی داشتیم‬ ‫تا جایی که صادرات غیرنفتی کشور از ‪۵‬میلیارد دالر‬ ‫به ‪۵۰‬میلیارد دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از اینکه صادرکنن��دگان نگاهی به‬ ‫بازاره��ای بیرونی ندارند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬هر چند که‬ ‫در سیاست های اقتصاد مقاومتی به نگاه برون گرایانه‬ ‫در عرص��ه اقتصادی تاکید ش��ده اما این امر در نگاه‬ ‫صادراتی ما چندان رخ نداده است‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران درباره‬ ‫تاثیر تحریم بر صادرات غیرنفتی کش��ور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬براساس امارها‪ ،‬ارزش صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫از ‪۱۰/۵‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪ ۸۳‬ب��ه ‪۳۵‬میلیارد‬ ‫دالر رس��یده که ای��ن میزان رش��د صادراتی بیانگر‬ ‫خام فروش��ی ما در بازاره��ای جهانی و صادرات مواد‬ ‫اولیه اس��ت زی��را بیش��تر بازارهای ه��دف از خرید‬ ‫محص��والت دارای ارزش اف��زوده ای��ران ب��ه دلیل‬ ‫تحریم ها خودداری می کردند‪.‬‬ ‫مودودی ب��ا بیان این مطلب که م��ا نباید منتظر‬ ‫بمانیم که کاالهای ما از س��وی خارجی ها خریداری‬ ‫ش��وند‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی عراق و‬ ‫افغانس��تان خری��دار کااله��ای ایرانی هس��تند اما‬ ‫صادرکنن��دگان م��ا از این فرصت ب��رای حضور در‬ ‫بازار انها خودداری می کنند زیرا شرایط امنیتی این‬ ‫کشورها مساعد نیست‪.‬‬ ‫مع��اون کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه اگر ش��رایط امنیتی عراق‬ ‫و افغانس��تان مناس��ب و مساعد ش��ود به طور قطع‬ ‫کشورهای توسعه یافته و صنعتی می توانند حضوری‬ ‫مقتدرانه در این بازارها داش��ته باشند و دیگر جایی‬ ‫برای ما باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ع��راق و افغانس��تان فرصت��ی ب��رای‬ ‫ازم��ون صادرکنن��دگان ایرانی بود ام��ا هیچ یک از‬ ‫صادرکنن��دگان م��ا حضور و مش��ارکت در ب��ازار و‬ ‫نمایشگاه این کشورها را نپذیرفتند و تالش دارند تا‬ ‫از طریق نمایندگی ها در بازار این دو کش��ور فعالیت‬ ‫تجاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارتی ناشناخته‬ ‫معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخشی‬ ‫از سخنان خود به نقش صنعت سرگرمی در تجارت‬ ‫کشورها اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در ایران به این صنعت‬ ‫چندان توجهی نشده و از تجارت ابزارهای سرگرمی‬ ‫در عرصه داخلی و خارجی غفلت شده است‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ب��ا بیان این‬ ‫مطل��ب ک��ه امری��کا در س��ال ‪۲۰۱۱‬م از صنع��ت‬ ‫سرگرمی ‪ ۲۳۰‬میلیارد دالر کسب درامد کرده است‪،‬‬ ‫ خاطرنش��ان کرد‪۱۰ :‬درصد خانواده های ایرانی برای‬ ‫اوقات فراغت خود برنامه دارند و از وسایل تفریحی و‬ ‫سرگرمی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫م��ودودی با اش��اره به اینکه س��هم گردش��گری‬ ‫در تامی��ن درامده��ای کش��ور نادیده گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه اقتصاد ایران با‬ ‫درامدهای نفتی طلس��م ش��ده و این در حالی است‬ ‫که ما می توانیم با استفاده از ظرفیت های گردشگری‬ ‫کشور‪ ،‬دو برابر درامدهای نفتی‪ ،‬کسب درامد کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت ثروت افزایی‬ ‫در کشور تصریح کرد‪ :‬برای تحقق این امر به ‪ 3‬حلقه‬ ‫فضای کس��ب و کار‪ ،‬فناوری و طراحی و ساخت نیاز‬ ‫داریم‪ .‬در دنی��ای صنعتی این ‪ 3‬حلقه در هم تنیده‬ ‫ش��ده و تولید ثروت انجام می شود اما در ایران بحث‬ ‫طراحی و ساخت را نداریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گفته ای از «کانت» مبنی براینکه‬ ‫طبیعت در حال تنازع اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تنازع را‬ ‫می توان در بازار دید بنابراین اگر از فرصت ها استفاده‬ ‫نکنی��م مغل��وب رقب��ا در بازارهای ه��دف خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت با اش��اره به‬ ‫برگ��زاری پنجمین نمایش��گاه صنع��ت تفریحات و‬ ‫س��رگرمی در ای��ران افزود‪ :‬ای��ن نمایش��گاه از ‪۲۷‬‬ ‫بهم��ن به م��دت ‪ ۴‬روز در تهران برگزار می ش��ود و‬ ‫‪ 100‬ش��رکت از چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬لبنان و استرالیا در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫ در شرایط‬ ‫کنونی عراق‬ ‫و افغانستان‬ ‫خریدار‬ ‫کاالهای ایرانی‬ ‫هستند اما‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫ما از این‬ ‫فرصت برای‬ ‫حضور در بازار‬ ‫انها خودداری‬ ‫می کنند زیرا‬ ‫شرایط امنیتی‬ ‫این کشورها‬ ‫مساعد نیست‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برقراری خطوط اعتباری‬ ‫با شعب ‪ ۵۳‬بانک‬ ‫سیدکمال س��یدعلی‪ ،‬رییس صندوق ضمانت صادرات‬ ‫در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره برنامه ه��ای صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران پس از برداش��تن تحریم ها گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫رواب��ط کارگزاری ها ک��ه تاکنون قطع بودن��د و برقراری‬ ‫دوباره سیستم بین المللی بانکی امیدواریم که در اینده ای‬ ‫نزدیک هر چه س��ریع تر خری��د «دین» را اغاز کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با برقراری خطوط اعتباری با شعب ‪ ۵۳‬بانک خود‪،‬‬ ‫ریفاینانس‪ ،‬یوزانس و ابزار نسیه فروش��ی را برقرار خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬س��یدعلی تصریح کرد‪ :‬مهم تری��ن فعالیت صندوق‬ ‫ضمان��ت صادرات ایران‪ ،‬بیمه مطالبات صادرکننده ایرانی‬ ‫از خری��دار خارج��ی و ص��دور بیمه نامه هایی اس��ت که‬ ‫براساس انها بازگشت وجه ناشی از صادرات تضمین شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این بیمه نامه ها؛ ص��ادرات کاالها و خدمات در‬ ‫برابر ریسک های تجاری و سیاسی زیرپوشش بیمه ای قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی‬ ‫ایران با کشورهای حاشیه خزر‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی از تشکیل شورای‬ ‫همکاری مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ورهای حاشیه‬ ‫خزر در اینده خبر داد و گفت‪ :‬در این راس��تا نخس��تین‬ ‫اجالس این ش��ورا در س��ال اینده برگزار می ش��ود‪ .‬رضا‬ ‫مسرور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اغاز به کار این‬ ‫شورا بحث تجارت ترجیحی را می توانیم بین مناطق ازاد‬ ‫و ویژه اقتصادی با ‪ 4‬کش��ور حاش��یه خزر شامل روسیه‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬ترکمنس��تان و اذربایجان اجرایی کنیم‪ ،‬چون‬ ‫درحال حاض��ر ایران با هیچ کدام از این کش��ورها تجارت‬ ‫ترجیحی ندارد‪ .‬وی افزایش مبادالت تجاری بین ایران با‬ ‫این کشورها را از مهم ترین اهداف تشکیل این شورا عنوان‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل س��ازمان منطق��ه ازاد انزلی بیان کرد‪ :‬با‬ ‫گسترش ارتباطات ایران و قزاقستان می توانیم از موقعیت‬ ‫خاص انزلی و اکتائو ب��رای افزایش تبادل کاال بین بنادر‬ ‫این دو کشور استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تولید یک میلیون تن ماهی در قفس‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ضرورت برخورد جدی‬ ‫با قاچاق میوه‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی خواس��تار‬ ‫برخ��ورد جدی ب��ا واردات بی رویه میوه ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬حسین مهاجران گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫ش��اهد عرضه گس��ترده لیمو ترش از پاکستان‪ ،‬اواکادو و‬ ‫پامولو‪ ،‬ش��برنگ و الو از ترکیه‪ ،‬پرتق��ال از مصر‪ ،‬انگور از‬ ‫شیلی و سیر و گالبی از چین در بازار داخلی هستیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این میوه ها که به صورت قاچاق وارد کشور شده به‬ ‫وسیله تریلی به سردخانه های باغات اطراف تهران منتقل‬ ‫و از انجا به وسیله وانت بارگیری و برای عرضه وارد میدان‬ ‫می شوند‪ .‬مهاجران تصریح کرد‪ :‬میوه های قاچاق پیش از‬ ‫ورود به میدان به گونه ای بارگیری می ش��وند که روی بار‬ ‫محصول داخلی اس��ت و زیر ب��ار کامال محصوالت قاچاق‬ ‫اس��ت و بازرس��ان نیز متوجه ورود محصوالت قاچاق به‬ ‫میدان نمی شوند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه میوه و س��بزی گفت‪ :‬ب��ه این ترتیب‬ ‫خریدار و فروش��نده در میدان یکدیگ��ر را پیدا می کنند‬ ‫و در نهای��ت می��وه در مغازه ها رویت می ش��ود‪ .‬مهاجران‬ ‫با اش��اره به خال قانونی در برخورد ب��ا میوه قاچاق گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه قانون گذار می گوید برای کش��فیات تا زیر یک‬ ‫میلیون تومان تش��کیل پرونده داده نمی ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫طبیعی اس��ت که برای قاچاقچی که می��وه وارداتی را با‬ ‫‪ ۵‬برابر قیمت تمام ش��ده می فروش��د حت��ی اگر نیمی از‬ ‫بارش هم کشف شود باز مقرون به صرفه است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این میوه ها از جنگل یا اس��مان وارد کشور نمی شود بلکه‬ ‫از مرزه��ای قانونی کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان میوه و س��بزی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واردات‬ ‫محصوالتی مانند موز‪ ،‬اناناس و زنجبیل قانونی اس��ت اما‬ ‫محصوالتی مانند انگور ش��یلی‪ ،‬لیمو ترش و پرتقال مصر‬ ‫که نیمی از ان تفاله اس��ت و ماه ها نگهداری ش��ده‪ ،‬هیچ‬ ‫منطقی ندارد‪.‬‬ ‫مهاجران تصریح کرد‪ :‬این میوه ها متاسفانه با قیمت های‬ ‫بس��یار باال در بازار عرضه می ش��وند در حالی که پرتقال‬ ‫کوهستان جیرفت با کیفیت بس��یار عالی و قیمت کمتر‬ ‫قابلیت رقابت دارد‪.‬‬ ‫اجرای ساالنه ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار‬ ‫عملیات اصالح مراتع‬ ‫ریی��س اداره فنی مرتع و بهره ب��رداری اداره کل منابع‬ ‫طبیعی استان تهران گفت‪ :‬در برنامه پنجم توسعه ساالنه‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار هکتار از مراتع اس��تان ته��ران مورد عملیات‬ ‫بهبود و اصالح قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬پیمان‬ ‫ش��فیعی ثابت با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه ساالنه‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار از اراضی مرتعی استان‬ ‫تهران م��ورد عملیات حفاظتی‪ ،‬اصالح��ی و احیایی قرار‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬این عملیات ش��امل حفاظت و قرق‬ ‫مراتع‪ ،‬ساماندهی چرای دام‪ ،‬پخش اب و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان تهران دارای اراضی مرتعی با مساحتی‬ ‫افزون بر ‪ ۹۱۹‬هزار هکتار اس��ت که ای��ن اراضی از لحاظ‬ ‫اکولوژیک��ی و اقتص��ادی از اهمی��ت خاص��ی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬رییس اداره فنی مرت��ع و بهره برداری اداره کل‬ ‫منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه سیاست های‬ ‫اجرایی بخش مرتع استان تهران برای برنامه ششم توسعه‬ ‫تدوین ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حفاظت و بهبود وضعیت منابع‬ ‫پایه تولیدی‪ ،‬افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی‪ ،‬بهبود‬ ‫ش��رایط زیس��ت محیطی‪ ،‬افزایش ظرفیت ه��ای تولیدی‬ ‫به ویژه تولید علوفه مس��تمر‪ ،‬جلوگیری از پر شدن سدها‬ ‫و بروز س��یالب ها‪ ،‬نفوذ پذیری و افزای��ش منابع اب های‬ ‫زیرزمین��ی‪ ،‬رون��ق دادن به ش��غل دام��داری و افزایش‬ ‫ی از مهم ترین اهداف پیش بینی ش��ده این‬ ‫تولی��دات دام ‬ ‫اداره کل در سند چشم انداز توسعه ‪ ۲۰‬ساله است‪.‬‬ ‫ارسال نخستین بار صادراتی‬ ‫موز هند به ایران‬ ‫یک شرکت هندی برای نخستین بار یک کانتینر موز به‬ ‫ایران صادر و اعالم کرد‪ :‬انتظار دارد ‪ ۵۰‬کانتینر دیگر موز‬ ‫به ایران صادر کند‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬شرکت «مرچندایز‬ ‫ونچور» هند یک کانتینر موز به ایران صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این شرکت ادعا کرده این نخستین محموله میوه ای بوده‬ ‫که به یک کش��ور خارجی صادر کرده است‪ .‬این کانتینر‬ ‫از بندر «ناوا ش��وای» هند ارسال ش��ده است‪« .‬دارمندرا‬ ‫ش��ارما»‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مرچندایز ونچور گفت‪ :‬این‬ ‫یک کانتین��ر نمونه بود و انتظار می رود ‪ ۵۰‬کانتینر دیگر‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬موزها بر اس��اس اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫پرورش یافته و به یک ش��رکت مهم توزیع کننده میوه در‬ ‫ایران فروخته ش��ده است‪ .‬وی از افش��ای نام این شرکت‬ ‫ب��ه دلیل مس��ائل تجاری خ��ودداری کرد‪ .‬ش��ارما افزود‪:‬‬ ‫در نهای��ت فناوری پرورش موز با اس��تانداردهای الزم به‬ ‫صورت مجانی در اختیار کش��اورزان قرار خواهد گرفت و‬ ‫مرچندایز ونچور یا به طور مس��تقیم محصوالت کشاورزان‬ ‫را خریداری می کند یا از کش��اورزان حمایت خواهد کرد‬ ‫تا به صورت مستقل در بازار جهانی به معامله بپردازند‪.‬‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیرجهادکش��اورزی گفت‪ :‬در طرح مطالعات پرورش ماهی در‬ ‫قف��س‪ ،‬ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در اب های جنوب کش��ور پیش بینی‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در برنامه ششم توسعه تولید ‪۲۰۰‬هزار تن ماهی در‬ ‫قفس برنامه ریزی شده که تا پایان امسال تولید ‪4‬هزار تن محقق می شود‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫محصوالت غذایی اماده جهش صادراتی هستند؟‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫تاکنون که‬ ‫تحریم ها وجود‬ ‫داشته اما‬ ‫درحال حاضر‬ ‫امادگی کامل‬ ‫داریم در تمامی‬ ‫زمینه ها صادرات‬ ‫انجام دهیم‬ ‫و امیدوارم در‬ ‫زمان باقیمانده‬ ‫سال با محصوالتی‬ ‫که اماده کرده ایم‬ ‫این اتفاق بیفتد‬ ‫محصوالت غذایی برای صادرات خیز برداش��تند‪.‬‬ ‫امیرحسین شاهمیر‪ ،‬مدیر بازرگانی خارجی شرکت‬ ‫بازرگان��ی دولت��ی به رویت��رز گفته اس��ت‪ :‬ما اماده‬ ‫یک جهش بزرگ در دوران پس��اتحریم هس��تیم و‬ ‫امیدواریم ش��اهد افزای��ش تولید و حت��ی صادرات‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫صنای��ع غذایی تا چه ح��د ظرفیت حضور پررنگ‬ ‫در ای��ن خیز صادرات��ی را دارند؟ مش��کالت صنایع‬ ‫غذای��ی ب��رای تولید ص��ادرات محور مرتفع ش��ده‬ ‫است؟ بازارهای هدف صادراتی جدید کدامند؟ اینها‬ ‫سواالتی است که فعاالن عرصه صنایع غذایی کشور‬ ‫برای پاسخ به انها به گفت وگو با‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مرتضوی‪ ،‬رییس کان��ون انجمن های‬ ‫صنایع غذایی ایران‪ ،‬با بیان اینکه شرکت های بزرگ‬ ‫و کوچ��ک صنای��ع غذایی ان��رژی و ظرفیت خود را‬ ‫جمع کرده اند تا افزایش صادرات پس از لغو تحریم ها‬ ‫را ساماندهی کنند‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬مالقات هایی‬ ‫با ش��رکت ها و بنگاه هایی خارجی داریم و همچنین‬ ‫در ح��ال امضای تفاهمنامه ه��ای همکاری با فعاالن‬ ‫صنایع غذایی دنیا ازجمله فرانسه و ایتالیا هستیم‪ .‬ما‬ ‫هم��ه توان خود را به کار می گیریم که اتفاق بزرگی‬ ‫در این حوزه بیفتد‪.‬‬ ‫مرتضوی اما گله مند اس��ت که هنوز سازمان های‬ ‫اداری و دولت��ی موض��وع را متوجه نش��ده و جدی‬ ‫نگرفته ان��د و تصری��ح می کن��د‪ :‬به ط��ور مثال بیش‬ ‫از ‪ ۴‬ماه اس��ت ک��ه در حال کار روی ص��ادرات ارد‬ ‫هس��تیم اما اکنون که فرصت طالیی برای صادرات‬ ‫ای��ن محصول فراهم و گن��دم ان نیز پیش از این از‬ ‫کش��ورهای دیگر خریداری ش��ده‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫وزارتخانه ه��ای مرتبط و بالتکلیف��ی صنایع تبدیلی‬ ‫تمام این فرصت ها را از بین می برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬ص��ادرات ارد از ‪ 20‬روز پیش‬ ‫ممنوع ش��ده و همکاران م��ا در انتظارگرفتن مجوز‬ ‫صادرات هس��تند‪ .‬دلیل این امر نیز نامه وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫ممنوعیت واردات گندم است‪.‬‬ ‫مرتض��وی با بیان اینکه ما تمام ظرفیت خود را به‬ ‫کار گرفته ایم‪ ،‬دول��ت یازدهم هم تمام درها را برای‬ ‫به وجود امدن رنس��انس اقتصادی در حوزه صنایع‬ ‫کش��ور باز کرده‪ ،‬بیان می کند‪ :‬بدنه برخی سازمان ها‬ ‫در مقابل بخش خصوصی انعطاف و س��رعت الزم را‬ ‫ندارد و بیشتر به فکر تولید ایین نامه و دستورالعمل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ریی��س کانون انجمن های صنای��ع غذایی ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه بخش بزرگی از صنایع کشور نیاز به‬ ‫واردات مواد اولیه کش��اورزی‪ ،‬فراوری ان و صادرات‬ ‫محص��والت تبدیل ش��ده دار د که مق��ررات چنین‬ ‫اجازه ای به انها نمی دهد‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬روسیه‬ ‫یک��ی از بزرگترین خری��داران لبنیات ایران اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه عنوان می ش��ود برای رفع مشکالت صادرات‬ ‫در حال اقدام هس��تیم اما فرایند ان بسیار زمان بر و‬ ‫طوالنی شده است‪ .‬وی در همین باره ادامه می دهد‪:‬‬ ‫پ��س از اجرای برجام تا امروز افزایش چش��مگیری‬ ‫در ص��ادرات رخ نداده اس��ت‪ .‬تاکن��ون که تحریم ها‬ ‫وجود داش��ته اما درحال حاضر امادگی کامل داریم‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫سیدمهدی اثاریان‬ ‫در تمامی زمینه ه��ا صادرات انجام دهیم و امیدوارم‬ ‫در زم��ان باقیمانده س��ال با محصوالت��ی که اماده‬ ‫کرده ای��م این اتفاق بیفتد‪ .‬به گفته مرتضوی یکی از‬ ‫بزرگترین مشکالت صنایع غذایی طرح انتزاع صنایع‬ ‫تبدیلی کشاورزی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و واگ��ذاری این بخ��ش به وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ ۳۰ .‬س��ال وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫متول��ی این بخش بوده اما اکنون مس��ئولیت ان به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده اما کارشناسانی‬ ‫که در این حوزه تخصص داش��تند به این وزارتخانه‬ ‫ملحق نش��دند‪ .‬به اعتقاد من صنایع تبدیلی به هیچ‬ ‫عنوان نباید از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منفک‬ ‫می شد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه محدودیت بزرگی در‬ ‫دوران تحریم ها بر ما تحمیل شد و با از دست دادن‬ ‫بس��یاری از بازارها به ویژه در اروپا صادرات به شدت‬ ‫محدود ش��د‪ ،‬ابراز می کند‪ :‬از ای��ن به بعد میوه های‬ ‫خش��ک‪ ،‬زعفران‪،‬پس��ته‪ ،‬ارد و محص��والت اردی و‬ ‫انواع کنسروهای بسته بندی شده به تمام دنیا صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضوی پیش بینی می کند که صادرات لبنیات و‬ ‫صنایع غذایی به ویژه به روسیه افزایش ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬برابری‬ ‫خواهدداشت و یکی از دالیل ان را سهولت در تبادل‬ ‫و انتقال پ��ول برمی ش��مرد‪ .‬وی همچنین بهترین‬ ‫بازارهای هدف را بعد از تحریم ها کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫روسیه و عراق ( دارای ظرفیت صادراتی ‪2/5‬میلیارد‬ ‫دالری انواع محصوالت اردی به این کشور هستیم)‬ ‫می داند و می افزاید‪ :‬من معتقدم ظرفیت صادرات به‬ ‫کش��ورهای منطقه به میزان ‪۱۰‬میلیارد دالر وجود‬ ‫دارد و اگر حضور و مش��ارکت کشورهای اروپایی را‬ ‫هم در تولید و صادرات صنایع غذایی داش��ته باشیم‬ ‫تحول بزرگی در این بخش روی خواهد داد‪.‬‬ ‫صنای��ع غذایی نبوده که حاال پ��س از اجرای برجام‬ ‫تحول و رشد ی در ان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در این باره به‬ ‫می گوید‪ :‬به جز پسته و‬ ‫زعفران‪ ،‬س��ایر محصوالت غذایی ایران به کشورهای‬ ‫هدف به جز امریکا و اروپا صادر می شده و تحریم ها‬ ‫مزاحمتی برای این امر نداشته است‪.‬‬ ‫اثاریان با بیان اینکه محصوالت تولیدی و تبدیلی‬ ‫صنای��ع غذایی مش��کالت خاص��ی برای ص��ادرات‬ ‫نداش��تند که ح��اال بگوییم این مش��کالت برطرف‬ ‫شده‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬صادرات ماکارونی و محصوالت‬ ‫مش��ابه ان به عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬کشورهای اروپایی و‬ ‫کشورهای اس��تقالل یافته پس از فروپاشی شوروی‬ ‫نیز به می��زان ناچیز انجام می ش��ود‪ .‬اثاریان اماری‬ ‫از ص��ادرات ماکارونی و محصوالت مش��ابه به عنوان‬ ‫اتحادیه های مرتبط ندارد زیرا به گفته وی کارخانه ها‬ ‫به صورت مستقل اقدام به صادرات می کنند و اماری‬ ‫به انجمن و اتحادیه ذی ربط در این باره نمی دهند‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن صنفی کارخانه ه��ای ماکارونی با‬ ‫اش��اره به اینکه درحال حاضر بس��یاری از کارخانه ها‬ ‫کمت��ر از ظرفی��ت واقع��ی خ��ود تولی��د می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬پیش نی��از ص��ادرات‪ ،‬تولید‬ ‫محصول مرغوب با قیمت تمام ش��ده پایین است و‬ ‫یکی از اساسی ترین ملزومات ان مواد اولیه باکیفیت‬ ‫است که تهیه ان نقدینگی می خواهد‪.‬‬ ‫اثاریان ادامه می دهد ‪ :‬در شرایط جدید در صورت‬ ‫برطرف ش��دن مش��کالتی مانند کمب��ود نقدینگی‪،‬‬ ‫کاهش س��ود تس��هیالت بانکی‪ ،‬امور مالیاتی و بیمه‬ ‫و تولی��د با ظرفی��ت کامل صادرات نیز جهش��ی را‬ ‫تجرب��ه خواهد کرد‪ .‬وی به حضور هیات کش��اورزی‬ ‫ایتالیایی در ایران اش��اره ک��رده و می افزاید‪ :‬صنایع‬ ‫تولی��دی و تبدیلی مواد غذایی در صورتی می توانند‬ ‫بازارهای جدیدی را به دس��ت اورند که مش��ارکت و‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��دی را ج��ذب کنند‪ ،‬در‬ ‫غیرای��ن صورت تنها میزان صادرات به کش��ورهایی‬ ‫که پیش از این بازار ایران بوده اند افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مرغوب پیش نیاز صادرات‬ ‫اما س��یدمهدی اثاری��ان‪ ،‬ریی��س انجمن صنفی‬ ‫کارخانه ه��ای ماکارونی برخالف عده ای دیگر معتقد‬ ‫اس��ت در زمان تحریم ها مانعی پیش روی صادرات‬ ‫احمد ازادمرد‬ ‫‹ ‹نیاز صنعت‪ ،‬نوسازی ماشین االت‬ ‫احم��د ازادم��رد‪ ،‬ریی��س انجمن صنف��ی صنایع‬ ‫کنس��رو ایران نی��ز در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به اینکه اماری از صادرات محصوالت کنس��روی در‬ ‫دس��ت نیس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬نیاز اصلی رشد صادرات‬ ‫در ش��رایط جدید اقتصادی نوس��ازی‪ ،‬بهس��ازی و‬ ‫بروزرس��انی ماشین االت اس��ت‪ .‬وی معتقد است در‬ ‫زمینه تولید محصوالت غذایی مانند انواع کنسروها‪،‬‬ ‫رب و طعم دهنده ه��ا‪ ،‬ایران بهترین مواد اولیه دنیا را‬ ‫در اختی��ار دارد‪ .‬ازادمرد با اش��اره به اینکه تمایل و‬ ‫درخواست برای خرید محصوالت کنسروی از جانب‬ ‫کشورهای دیگر در حال افزایش است‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫پیش از این عمده صادرات به عراق و افغانستان و به‬ ‫مقدار بس��یار ناچیز به کشورهای اروپایی بوده است‪.‬‬ ‫به دس��ت اوردن بازارهای جدید نیز مس��تلزم جلب‬ ‫تمای��ل و انگیزه کش��ورهای دیگر برای اس��تفاده از‬ ‫محصوالت ایرانی است‪ .‬هنوز قرارداد قطعی در زمینه‬ ‫صادرات محص��والت غذایی با طرف های غربی امضا‬ ‫نشده و هیات های ایرانی و خارجی در حال رفت وامد‬ ‫و ارزیابی و بررس��ی شرایط یکدیگر هستند؛ وی این‬ ‫را گفت��ه و می افزاید‪ :‬ظرفی��ت اولیه در کارخانه های‬ ‫ایرانی برای افزایش صادرات وجود دارد اما در صورت‬ ‫نوسازی ماشین االت‪ ،‬تامین نقدینگی و کاهش سود‬ ‫تسهیالت بانکی محصوالت صنایع غذایی می توانند‬ ‫از بازارهای جدی د س��هم خواهی کرده و قدرت رقابت‬ ‫در انها را به دست اورند‪.‬‬ ‫ازادمرد با بیان اینکه در صورت پیوستن به سازمان‬ ‫تجارت جهانی نمی توان دروازه های تجارت را به روی‬ ‫هیچ کشوری بست‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در زمان تحریم ها‬ ‫مشکالت مشخصی بر سر راه صادرات وجود داشت‪،‬‬ ‫درحال حاضر نیز بس��یاری از کشورها عضو سازمان‬ ‫تجارت جهانی هستند و بر اساس قوانین این سازمان‬ ‫با تعرفه های باال در صادرات و واردات مواجه نیستند‪،‬‬ ‫بنابراین باید برای موفقیت در این ش��رایط با تدابیر‬ ‫ویژه و هوشیاری باالتری گام برداشت‪.‬‬ ‫ایجاد شبکه خدمات بیمه تخصصی در خوراک دام‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور‬ ‫و ابزیان کشور گفت‪ :‬امکان بهره مندی فعاالن صنعت‬ ‫خ��وراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان از خدمات بیمه تخصصی‬ ‫در س��طح ملی فراهم ش��د‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬مجید‬ ‫موافق قدیری اظهار کرد‪ :‬با امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان ایران و‬ ‫شرکت س��هامی بیمه ایران‪ ،‬نخستین گام این انجمن‬ ‫در اج��رای ماده ‪ ۹‬نظ��ام جامع دامپروری کش��ور در‬ ‫راس��تای ارائه تس��هیالت و خدمات بیمه تخصصی به‬ ‫فعاالن این صنعت در سراس��ر کش��ور برداش��ته شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در راس��تای تحقق اه��داف قوانین مربوط‬ ‫ب��ه بیمه در بخش کش��اورزی و صنع��ت دام‪ ،‬طیور و‬ ‫ابزیان و افزایش امنیت سرمایه گذاری در عرصه تولید‬ ‫و خدم��ات با هدف تضمین س��رمایه گذاری و افزایش‬ ‫کارایی صاحبان سرمایه در صنعت خوراک دام‪ ،‬طیور‬ ‫و ابزی��ان در تاریخ ‪ ۱۵‬بهمن تفاهمنامه همکاری بین‬ ‫انجم��ن صنایع خ��وراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان کش��ور و‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران منعقد شد‪.‬‬ ‫موافق قدیری هدف از انعقاد این تفاهمنامه را تامین‬ ‫امنی��ت س��رمایه گذاران این صنعت عن��وان کرد و در‬ ‫راستای رسالت خدمت رسانی انجمن‪،‬‬ ‫این توافق را تالشی برای پایه گذاری‬ ‫و نهادینه ک��ردن ارائه خدمات بیمه‬ ‫تخصصی برای نخستین بار به اعضای‬ ‫انجمن دانست‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان کش��ور‪،‬‬ ‫درب��اره فراهم ک��ردن ام��کان ارائه‬ ‫خدم��ات بیمه تخصص��ی در بخش‬ ‫کشاورزی که با خسارت ها و ریسک‬ ‫متن��وع روبه رو اس��ت و تاکنون این‬ ‫امکان در کش��ور فراهم نبوده‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هرچند‬ ‫اغ��از تفاهمات برای جاری ک��ردن بیمه تخصصی در‬ ‫بخش کش��اورزی به عقد توافقنامه بین سازمان نظام‬ ‫مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‬ ‫س��هامی بیمه ایران در اواخر سال ‪ ۱۳۹۲‬برمی گردد‪،‬‬ ‫ام��ا با قاطعیت می توان گف��ت انجمن صنایع خوراک‬ ‫دام‪ ،‬طیور و ابزیان ایران نخس��تین تشکل صنعت دام‬ ‫و طیور کش��ور است که با امضای تفاهمنامه مستقیم‬ ‫ب��ا بیمه ایران در مس��یر اج��رای مفاد ای��ن توافقات‬ ‫گام نهاده اس��ت‪ .‬قدی��ری بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توافق��ات جامعی که انجام ش��ده‬ ‫امکان ارائ��ه تمامی خدمات بیمه ای‬ ‫(اتش س��وزی حوادث‪ ،‬مس��ئولیت‪،‬‬ ‫ام��وال‪ ،‬حمل ونقل بارب��ری‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫خ��ودرو و‪ )...‬به ط��ور تخصص��ی و‬ ‫عام فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه اج��رای بیم��ه تخصصی‪،‬‬ ‫ش��رایط الزم ب��رای رعایت ضوابط و‬ ‫اس��تاندارد ها در واحده��ای تولیدی‬ ‫این صنعت را فراه��م می کند‪ ،‬اما با‬ ‫توج��ه به اهمیت خدمات پس از صدور بیمه در حوزه‬ ‫جبران خس��ارت بیان کرد‪ :‬همراهی انجمن تا احقاق‬ ‫حق اعضا یکی دیگر از محاس��ن توافقات حاصل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور‬ ‫و ابزیان کش��ور تصریح کرد‪ :‬در راس��تای اجرای این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬ش��رکت س��هامی بیمه ایران‪ ،‬شعبه بیمه‬ ‫تجاری کش��اورزی‪ ،‬یک��ی از کارگزاره��ای خود را که‬ ‫مجری بیمه ای توافقنامه های س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی نیز ب��وده ب��ا توجه به‬ ‫توانمندی به عنوان مجری توافق معرفی کرده است‪.‬‬ ‫موافق قدیری افزود‪ :‬این ش��رکت با ‪۲۵‬س��ال سابقه‬ ‫فعالیت بیمه ای با توجه به توان گستردگی ارائه خدمات‬ ‫بیمه تخصصی در بخش کش��اورزی و دامپروری اقدام‬ ‫به راه اندازی شبکه الکترونیکی خدمات بیمه تخصصی‬ ‫در سراس��ر کش��ور کرده و از طری��ق دفاتر اختصاصی‬ ‫ب��ا کارشناس��ان مربوط خدم��ات بیم��ه ای الزم را به‬ ‫کارخانه ه��ای خوراک دام و طیور و ابزیان ارائه خواهد‬ ‫کرد‪ .‬رییس انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬پیرو عقد تفاهمنامه همکاری‪ ،‬انجمن‬ ‫نیز در کنار س��ازمان های کش��وری از تمامی خدمات‬ ‫شبکه سراسری بیمه تخصصی در صنعت خوراک دام‪،‬‬ ‫طیور و ابزیان بهره مند می شود‪.‬‬ ‫موافق قدیری در پایان ابرازکرد‪ :‬اس��تفاده از ش��بکه‬ ‫خدمات��ی بیم��ه کارام��د و تج��اری می توان��د ضمن‬ ‫اطمینان بخش��ی به تولیدکنندگان خوراک دام‪ ،‬باعث‬ ‫ارتقای تجهیزات س��خت افزاری و خدم��ات کیفی در‬ ‫واحده��ای تولیدی ی��ا خدماتی صنعت خ��وراک دام‪،‬‬ ‫طیور و ابزیان کشور شود‪.‬‬ ‫شعبه اتاق مشترک ایران ‪ -‬ایتالیا در مشهد‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی مشهد از ایجاد اتاق مشترک‬ ‫ایران – ایتالیا در مشهد خبر داد‪ .‬غالمحسین شافعی با تاکید بر لزوم حمایت از‬ ‫صنایع تصریح کرد‪ :‬توجه به پرهیز بی رویه در ایجاد صنایع فوالد ضروری بوده‪،‬‬ ‫چراکه این امر سبب اسیب به صنایع فوالد فعلی خواهد شد و توجیه اقتصادی‬ ‫این صنایع را از بین می برد‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫عراق واردات سیمان را ممنوع اعالم کرد‬ ‫‹ ‹برنامه مدون نداریم ‬ ‫عض��و هیات مدیره اتاق بازرگانی مش��ترک‬ ‫ایران و عراق درباره ممنوعیت واردات سیمان‬ ‫ب��ه عراق گف��ت‪ :‬باید انتظار ای��ن اتفاق را هم‬ ‫داش��ته باش��یم چون عراق ثبات درس��تی در‬ ‫مس��ائل اقتص��ادی به ویژه در ارتب��اط با ایران‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محس��ن چم��ن ارا در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ع��راق به دنبال رش��د صنعت و‬ ‫تولی��د داخلی اس��ت و تصمی��م دارد از ورود‬ ‫برخی کاالها به کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال در عی��ن اینک��ه ای��ن اتفاق‬ ‫خب��ر خوب��ی نمی تواند باش��د ام��ا می توانیم‬ ‫کارخانه های ایرانی را به عراق منتقل کنیم‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬برنامه مدونی برای بازار و صادرات‬ ‫به عراق نداریم و درواقع کس��ی به فکر مسائل‬ ‫و ارتباط اقتصادی با عراق نیست‪.‬‬ ‫چم��ن ارا در واکنش ب��ه ممنوعیت واردات‬ ‫روغ��ن خوراکی ب��ه عراق نیز گف��ت‪ :‬قرار بود‬ ‫کارخانه روغن نباتی در این کش��ور راه اندازی‬ ‫کنیم که این اتفاق خبر خوبی برای ما نخواهد‬ ‫بود‪ .‬به نظر نمی رس��د که عراق به این راحتی‬ ‫دست به اتخاذ چنین تصمیمی زده باشد چون‬ ‫به شدت نیازمند این محصول است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتاق مش��ترک ایران و‬ ‫عراق ادامه داد‪ :‬عراق ‪ ۶۷۰‬هزار تن روغن وارد‬ ‫می کند که در گذش��ته ‪ ۲۰۰‬ه��زار تن ان از‬ ‫ترکیه تامین می ش��د اما با توجه به مشکالت‬ ‫پیش امده‪ ،‬ای��ران ‪ ۱۲۰‬هزار تن ان را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اما درباره س��یمان مدتی‬ ‫اس��ت که صادرات ما به عراق کم شده و دلیل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫بهانه ای برای توسعه بازارهای صادراتی ایران‬ ‫عراق همین ح��اال هم کش��وری بحران زده‬ ‫با نیاز ش��دید به محصوالت دیگر کش��ورها به‬ ‫ش��مار می رود که درحال حاضر واردات برخی‬ ‫کاالها مانند س��یمان‪ ،‬روغ��ن خوراکی و لوازم‬ ‫خانگی ب��ه کش��ورش را ممنوع اع�لام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان بازار عراق‪ ،‬این تصمیم‬ ‫با هدف حمایت از تولید داخل در این کش��ور‬ ‫اتخاذ ش��ده‪ ،‬هرچند ک��ه گران ت��ر از واردات‬ ‫برایش تمام شود‪.‬‬ ‫برخی می گویند بازار بزرگ سیمان عراق را‬ ‫از دس��ت داده ایم و برخی دیگر اما مخالف این‬ ‫عقیده اند‪ .‬هرچند س��یمان را دیگر نمی توانیم‬ ‫به عراقی که س��ال ها ش��ریک نخست تجاری‬ ‫م��ا بود صادر کنیم اما ش��اید ای��ن امر بهانه و‬ ‫فرصتی ب��رای توس��عه و گس��ترش بازارهای‬ ‫ه��دف صادراتی ب��رای ایران به ش��مار رود‪ .‬از‬ ‫همین س��وریه گرفته تا کش��ورهای افریقایی‪.‬‬ ‫راهکار دیگر ای��ن ممنوعیت صادرات می تواند‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک باش��د ک��ه البت��ه‬ ‫ش��نیده ها حاکی از این است که دولت عراق‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و احداث کارخانه س��یمان در‬ ‫کشورش را نیز ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫در باره امام جمعه «اعتدال»‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫مرتضی لطفی‬ ‫محسن چمن ارا‬ ‫ان هم ایجاد کارخانه هایی در کردستان عراق‬ ‫است‪ .‬دلیل دیگر نیز‪ ،‬کاهش بودجه این کشور‬ ‫و به دنبال ان توقف پروژه های عمرانی اس��ت؛‬ ‫بر همین اس��اس حجم مصرف سیمان کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران از ممنوعی��ت احداث‬ ‫کارخان��ه س��یمان در عراق خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ورود س��یمان به عراق ممنوع اعالم ش��ده که‬ ‫مهم تری��ن دلیل ان نیز حمایت از تولید داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضی لطف��ی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تمام کشورهایی که اقتصاد تک محصولی‬ ‫دارند و وابس��ته ب��ه نفت هس��تند‪ ،‬با کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت افت درامد خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ع��راق بازاری اس��ت که ‪۶۰‬‬ ‫درصد سیمان ایران را می خرید و درحال حاضر‬ ‫نیز ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬میلیون تن تولید دارد‪.‬‬ ‫ح��اال دو موضوع مهم وجود دارد‪ ،‬از س��ویی‬ ‫بودج��ه نظام��ی را افزایش می ده��د در کنار‬ ‫این مسئله که بخش��ی از کشورش نیز درگیر‬ ‫جنگ است توس��عه و عمران در این بخش ها‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬از س��وی دیگ��ر قیمت نفت هم‬ ‫ک��ه مهم تری��ن منب��ع درامدی اش به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬کاه��ش یافته ک��ه در نهایت طبیعی‬ ‫اس��ت تصمیم منع ورود س��یمان به کشورش‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫لطف��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه دول��ت عراق‬ ‫ممنوعیت احداث کارخانه سیمان در کشورش‬ ‫را هم مصوب کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش از این ما‬ ‫مجوز احداث اسیاب را در استان میسان عراق‬ ‫گرفته ایم که تا ‪ ۱۰‬م��اه اینده به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی ته��ران افزود‪:‬‬ ‫ب��ه طور قطع اگر اجازه ص��ادرات به ما ندهند‬ ‫راه��کار بعدی احداث کارخانه اس��ت که البته‬ ‫این مورد را هم ممنوع کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اساس��ا ع��راق در حوزه صنعت‬ ‫ظرفیت س��رمایه گذاری ندارد و در چند سال‬ ‫گذشته نیز هرچه سعی کردیم مجوز اشتراک‬ ‫اح��داث یک واح��د صنعت��ی را بگیریم موفق‬ ‫نشدیم چراکه عراق صفر تا ‪۱۰۰‬سرمایه گذاری‬ ‫می پذیرد و مشارکتی ندارد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که توصیه نمی شود پروژه ای را در هر کشوری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد انجام دهند‪.‬‬ ‫لطف��ی اف��زود‪ :‬بای��د بازاره��ای صادراتی را‬ ‫توس��عه داد و فقط به بازار عراق بسنده نکرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه درحال حاضر نیز س��یمان ایران به‬ ‫فیلیپین‪ ،‬کویت و مصر صادر می ش��ود‪ .‬دولت‬ ‫باید برای افزای��ش درامدهای غیرنفتی تالش‬ ‫کند و اتکا به نفت را نیز کاهش دهد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی ته��ران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت اگ��ر یارانه را به حمل ونقل دریایی‬ ‫بدهد می توانیم ادعا کنیم که بازاری بزرگتر از‬ ‫عراق در افریقا خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در این زمین��ه بخش خصوصی و دولت باید‬ ‫برای بستر سازی در حوزه صادرات برنامه ریزی‬ ‫جدی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت به جای صادرات‬ ‫رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق‬ ‫با تاکید بر اینکه بازار س��یمان ایران در عراق‬ ‫به دلیل رکود موجود در این کش��ور با مشکل‬ ‫مواجه ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬عراق یک��ی از بازارهای‬ ‫بزرگ ه��دف برای صادرات س��یمان ایران به‬ ‫ش��مار می رود و درحال حاض��ر نیز ذخیره ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ون تنی کلینکر و س��یمان روی دس��ت‬ ‫واحدها مانده که برای مصرف بازار عراق است‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق با اشاره به ممنوعیت ورود‬ ‫س��یمان و دیگر کاالها به ع��راق برای حمایت‬ ‫از تولید داخل‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که‬ ‫ما برای خودکفایی م��ان برنامه ریزی می کنیم‪،‬‬ ‫عراق هم باید این برنامه را داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با نگاه بلندمدت بهتر اس��ت به‬ ‫جای صادرات کاالی صرف برای مش��ارکت در‬ ‫تولید همکاری کنیم‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه می توان ب��ه احداث خط‬ ‫اس��یاب در عراق اش��اره کرد که می توانیم با‬ ‫همکاری مش��ترک کلینکر ایران��ی را به انجا‬ ‫ببری��م و س��یمان تولید داخلی ع��راق حاصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ال اسحاق تصریح کرد‪ :‬از نظر فناوری‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬تخصص و هزین��ه ارزان تر از دیگران‬ ‫ح��رف اول را می زنی��م و س��رمایه گذاری های‬ ‫مشترک را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارهای هدف را توسعه دهیم‬ ‫در حالی راهکارهایی مانند س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک مط��رح می ش��ود که نای��ب رییس‬ ‫کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫نظرگاه‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫ش��اید ح��اال وقت ان رس��یده ک��ه کمی از‬ ‫کشورهای پیرامونی فاصله بگیریم و پا را فراتر‬ ‫بگذاریم و به کشورهای خارج از منطقه و حتی‬ ‫قاره هم بیندیشیم‪.‬‬ ‫اینکه کشورهای همس��ایه بازار خوبی برای‬ ‫ما بوده و هس��تند درس��ت‪ ،‬اما نباید به همین‬ ‫بازاره��ا اکتفا کرد‪ .‬برای رش��د و پایداری باید‬ ‫بازاره��ای هدف را توس��عه داد و ح��اال درباره‬ ‫عراق این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫از دس��ت دادن بازار س��یمان ع��راق نه تنها‬ ‫نباید یک تهدید برای ایران به شمار رود بلکه‬ ‫می ت��وان از ان به عنوان ی��ک فرصت یاد کرد‬ ‫چراکه به طور قطع بازارهای جایگزین دیگری‬ ‫برای جبران این کاستی وجود دارد‪ .‬از سوریه‬ ‫گرفته تا چین و مصر‪.‬‬ ‫عراق ‪۶۷۰‬‬ ‫هزار تن روغن‬ ‫وارد می کند‬ ‫که در گذشته‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫ان از ترکیه‬ ‫تامین می شد‬ ‫اما با توجه به‬ ‫مشکالت پیش‬ ‫امده‪ ،‬ایران‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫ان را تامین‬ ‫می کند‬ ‫راه رسیدن به دیپلماسی اقتصادی کارامد‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫رییس مرکز خدمات مشاوره‬ ‫سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫امروزه جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی به عنوان‬ ‫یک��ی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در اغلب کش��ورهای‬ ‫جه��ان ازجمل��ه ایران مورد توجه واقع ش��ده‪ ،‬ت��ا جایی که‬ ‫به دس��ت گرفتن ابتکار عمل در این زمین��ه می تواند بخش‬ ‫عم��ده ای از اه��داف اقتص��ادی کش��ورمان را در پرت��و یک‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی کارامد‪ ،‬تحقق بخشیده و همزمان در‬ ‫رون��ق دیپلماس��ی عمومی نیز تاثیرگذار باش��د‪ .‬اما در ایران‬ ‫عواملی وج��ود دارند که می توانند بر جذب س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی اثر گذار بوده و اگاهی و ش��ناخت فعاالن‬ ‫اقتص��ادی از چگونگی مواجهه ب��ا این متغیرها عامل موثری‬ ‫در تصمیم گیری فعاالن اقتصادی در کش��ور به منظور جذب‬ ‫سرمایه های مستقیم خارجی به ویژه درباره بخش خصوصی‬ ‫که از امکان ریس��ک پذیری محدودی هم برخوردار هستند‪،‬‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬از این لحاظ و با ش��کل گیری و توس��عه‬ ‫مدل های رش��د در ادبیات اقتصادی مقوله س��رمایه گذاری و‬ ‫تامین س��رمایه هم به ویژه در بخش تامی��ن منابع خارجی‪،‬‬ ‫می توان��د در طیف وس��یعی از مباحث اقتص��ادی در یافتن‬ ‫مناب��ع بهینه تامی��ن مالی در بخش های مختل��ف بازرگانی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و کش��اورزی حائز اهمیت باشد و مورد توجه‬ ‫واقع شود‪ .‬در این راه باید توجه داشت برقراری امکان جذب‬ ‫سرمایه و سرمایه گذاری موثر خارجی به عنوان فرصتی برای‬ ‫تسریع حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه و ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫همیش��ه مطرح بوده و می تواند به عنوان اهرمی برای توسعه‬ ‫و رشد س��ریع اقتصادی کشور به کار گرفته شده و براساس‬ ‫سند چش��م انداز توس��عه اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬دستیابی به‬ ‫اهداف توسعه ‪ ۲۰‬س��اله را تسریع کن د تا براساس این مدل‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به ش��کل مس��تقل یا مشارکتی در‬ ‫تولید و ساخت کاال‪ ،‬استخراج مواد اولیه و سایر فعالیت های‬ ‫اقتصادی در کش��ور ام��کان حضور یافته و ب��ا نقش افرینی‬ ‫موثر به عنوان عامل ش��تاب دهنده رشد اقتصادی و توسعه‬ ‫کشور گام بردارند‪ .‬البته در رویکرد جذب سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فناوری های پیش��رفته‬ ‫و فنون مدیریتی کارامد به کش��ور هم فراهم ش��ده و پیش‬ ‫زمینه ه��ای حضور موفق و فعال کش��ور در عرصه اقتصاد و‬ ‫تجارت جهانی که مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و‬ ‫صنعتی با فناوری های روز و فنون مدیریتی جدید است بیش‬ ‫از پیش با این تدبیر فراه��م خواهد امد‪ .‬ناکافی بودن منابع‬ ‫داخلی به منظور تراکم س��رمایه و همچنین نیاز به فناوری و‬ ‫دانش فنی باال در کشورمان شرایط را برای جلب سرمایه های‬ ‫مس��تقیم خارجی به ویژه از سوی بخش خصوصی مساعدتر‬ ‫کرده است‪ ،‬این درحالی است که تاکنون در بخش خصوصی‬ ‫تش��کیالت و س��اختار منس��جمی به منظور تسهیل شرایط‬ ‫و هدایت منابع ش��کل نگرفت��ه و وجود ندارد‪ .‬ب��ا ادامه این‬ ‫روند و وضع موجود کش��ور ک��ه با کاهش میزان نقدینگی از‬ ‫منابع داخلی مواجه هس��تند توان تامین منابع خارجی را در‬ ‫صورت فقدان ساختار و ساز و کارهای مناسب از دست داده‬ ‫و کم کم قدرت و توان گس��ترش صادرات و کس��ب سهم از‬ ‫بازارهای جدید را نیز از دس��ت می دهند‪ .‬با این وصف برای‬ ‫پیش��گیری از این موضوع‪ ،‬کش��ورمان نیاز به تامین منابع با‬ ‫ثبات برای رفع نیازهای یادش��ده داشته و دارد‪ .‬در این میان‬ ‫جذب س��ازمان یافته سرمایه گذار مستقیم خارجی به عنوان‬ ‫یکی از راهکارهای اقتص��ادی از جمله مهم ترین موارد قابل‬ ‫پیش بین��ی در مواجه با چالش های پیش روس��ت‪ .‬کمک به‬ ‫توس��عه پایدار ضمن بهره جویی سازمان یافته و هدفمند از‬ ‫مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬ایجاد راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان مقادیر‬ ‫موجود و الزم س��رمایه و پر کردن فاصله ها برای دستیابی به‬ ‫اهداف و نیازهای توسعه ملی‬ ‫‪-۲‬تامین منابع ارزی الزم بخش خصوصی در کوتاه مدت و‬ ‫در روند جبران کسری حساب جاری ترازپرداخت‬ ‫‪-۳‬تامین سرمایه گذاری های بلند مدت با امکانات الزم برای‬ ‫کم��ک به تولید و صادرات کاال و از میان برداش��تن هر نوع‬ ‫کسری منابع احتمالی‬ ‫‪۴‬ـ ترویج س��رمایه پذیری خارجی و بهبود عملکرد تامین‬ ‫منابع با انجام برنامه های اموزشی و یادگیری از طریق نحوه‬ ‫مذاک��ره در چگونگی رفتار ب��ا بازارها‪ ،‬بانک ها و منابع تامین‬ ‫مالی خارجی با ایجاد محیط مناسب رشد جلب سرمایه‬ ‫‪-۵‬تروی��ج س��رمایه گذاری ب��ا هدایت منطق��ی و اصولی‬ ‫مطالب��ات و خواس��ته های امنیت س��رمایه گذاری و بس��تر‬ ‫قانون��ی م��ورد نظر در افزایش س��طح میل و رغبت بیش��تر‬ ‫سرمایه گذاران برای حضور در بازارهای داخل کشور‬ ‫‪-۶‬هدایت نیازهای واقعی در سطح کشور برای دستیابی به‬ ‫بازارهای جدید منطقه ای و بین المللی‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در ش��بکه‬ ‫تلگرام خود نوشت‪ :‬با ایت اهلل سید یحیی جعفری‪ ،‬امام جمعه‬ ‫عزیز و دوست داشتنی کرمان دیدار کردم‪ .‬در سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب‪ ،‬تحلیل های ایشان از اینده کشور شنیدنی بود‪.‬‬ ‫گاهی نوش��تن درباره برخی ادم ها س��خت می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫می خواهی بنویس��ی ک��ه چقدر خوب هس��تند‪ ،‬هزار حرف‬ ‫و حدی��ث به وجود می اید و اگر حقیقت را ننویس��ی‪ ،‬پیش‬ ‫خ��ودت عذاب وجدان داری که نتوانس��تی حق مطلب را ادا‬ ‫کنی‪ .‬حاال من هم درباره ایت اهلل جعفری دچار همین ش��ک‬ ‫و تردید ش��ده ام‪ .‬اما اجازه می خواهم درباره این مرد شریف‪،‬‬ ‫ان گونه که در قلبم فکر می کنم بنویسم‪.‬‬ ‫ایت اهلل س��ید یحیی جعفری از حدود ‪ ۳۵‬سال پیش‪ ،‬امام‬ ‫جمعه کرمان هس��تند‪ .‬از امام(ره) حکم گرفته اند و در تمام‬ ‫سال های گذشته چهره ای قابل احترام از ایشان دیده ایم‪.‬‬ ‫امام جمعه ش��هر ما فردی است صاحبدل‪ ،‬صافدل‪ ،‬صالح‪،‬‬ ‫صادق‪ ،‬صریح‪ ،‬صبور و صمیمی‪ .‬صاحب هفت «صاد» و ده ها‬ ‫کرامت و سجیه‪ .‬وقتی پیش خودم فکر می کنم‪ ،‬می بینم در‬ ‫‪3‬دهه گذشته محبوبیت ایت اهلل جعفری در کرمان روزافزون‬ ‫بوده و هر س��ال بر عمق ارادت مردم به ایش��ان افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه برای من حائز اهمیت است‪ ،‬تنها چهره مردمی‬ ‫ایش��ان نیست‪ .‬س��طح تعامل ایش��ان با مدیران و مسئوالن‬ ‫استان هم مثال زدنی است‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی‪ ،‬اس��تاندار س��ختکوش حال حاضر‬ ‫کرمان دوازدهمین اس��تانداری است که در طول این سال ها‬ ‫س��کان امنیت و عمران کرمان را در دس��ت دارد و در تمام‬ ‫این سال ها امام جمعه کرمان‪ ،‬علم دار اصلی تعامل و همدلی‬ ‫در اس��تان بوده ان��د‪ .‬جمل��ه پرمعنایی که در سخنان ش��ان‬ ‫ش��نیدم‪ ،‬حکایت از عمق ناراحتی ایشان از تندروی های گاه‬ ‫و بی��گاه دارد که هزینه های زیادی بر مردم تحمیل می کند‪.‬‬ ‫تندروی های حاشیه سازی که به قول ایشان از همان روزهای‬ ‫نخست پیروزی انقالب شاهد ان بوده و هستیم‪ .‬با این وجود‬ ‫س��عی ایت اهلل جعفری در تمام این س��ال ها ایجاد تعادل و‬ ‫تعامل در استان کرمان بوده که به گواه مردم تا اندازه زیادی‬ ‫هم موفق بوده اند‪.‬‬ ‫از ایش��ان س��وال کردم چه خاطره ای از ‪٣٧‬سال پیش در‬ ‫چنین روزی دارید؟ ایش��ان پاس��خ دادند‪ :‬اتحاد و اتفاق نظر‬ ‫مردم در ان روز و کالم نافذ حضرت امام(ره) که حتی ارتش‬ ‫شاهنشاهی را با مردم و انقالب همراه کرد و باعث شد حتی‬ ‫زودتر از انتظار‪ ،‬جشن پیروزی انقالب را شاهد باشیم‪ .‬اگر از‬ ‫من س��وال کنند رمز محبوبیت و موفقیت امام جمعه کرمان‬ ‫در س��ال های گذشته چه بوده؟ در یک کلمه پاسخ می دهم‪:‬‬ ‫«اعتدال»‪.‬‬ ‫اتاق خبر‬ ‫سفر تاجران ایرانی به کانادا‬ ‫برای توسعه روابط اقتصادی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و کانادا گفت‪ :‬به‬ ‫دنب��ال لغو تحریم ه��ای کانادا علیه ای��ران‪ ،‬هیات تجاری‬ ‫از ایران برای توس��عه روابط اقتصادی دو کش��ور به کانادا‬ ‫س��فر می کن��د‪ .‬به گ��زارش اقتصاد نیوز‪ ،‬ع�لا میرمحمد‬ ‫صادقی درب��اره تاثیرات لغو برخی تحریم های کانادا علیه‬ ‫ای��ران بر روابط تجاری دو کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬عده ای از‬ ‫تاجران کانادایی از تحریم هایی که دولت کانادا نس��بت به‬ ‫ای��ران وضع کرده بود ناراضی بودن��د و به دلیل زیان های‬ ‫مال��ی و حیثیتی که از قطع روابط با ای��ران دیده بودند‪،‬‬ ‫فعالیت هایی کردند تا دولت شان تحریم ها را لغو کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این اق��دام و همچنین فعالیت های اتاق‬ ‫باز رگانی مش��ترک ایران و کانادا‪ ،‬موثر واقع ش��د و دولت‬ ‫کان��ادا تصمیم گرفت که تحریم های خ��ود علیه ایران را‬ ‫لغو کند‪ .‬البته مخالفانی هم در کانادا به دولت این کش��ور‬ ‫فش��ار هایی اورده اند که نخست وزیر کانادا اعالم کرده که‬ ‫«تحریم ها به تدریج لغو خواهند ش��د»‪ .‬نایب رییس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بیان اینکه باید از فرصت به وجود امده‬ ‫برای توس��عه روابط ایران و کانادا استفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این زمینه اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و کانادا اقداماتی‬ ‫را انجام داده و قرار اس��ت ب��ه زودی هیاتی از ایران برای‬ ‫توسعه روابط تجاری دو کشور به کانادا اعزام شود‪ .‬ازجمله‬ ‫برنامه های هیات ایرانی این اس��ت ک��ه هیاتی را از کانادا‬ ‫برای سفر به ایران دعوت کند‪ .‬به گفته میرمحمد صادقی‪،‬‬ ‫کان��ادا به این موضوع اگاه اس��ت که می توان��د با صدور‬ ‫فناوری و اقدام برای س��رمایه گذاری مش��ترک در ایران‪،‬‬ ‫بازار منطقه را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شفافیت در سازمان امور مالیاتی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫عباس رضی پور‪ ،‬رییس اتحادیه دارندگان ماش��ین های کمپرسی و راهسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬بودن صندوق های مکانی��زه فروش در واحد های صنف��ی بهتر از نبودن‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی درباره نص��ب صندوق های مکانیزه ف��روش در واحدهای صنفی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر می رسد صندوق مکانیزه فروش بتواند به کشمکش صنوف با‬ ‫سازمان امور مالیاتی پایان دهد‪.‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫باید ها و نبایدهای ازاد سازی قیمت ارد‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دولت گندم‬ ‫را به قیمت‬ ‫‪۱۲۵۰‬تومان در‬ ‫هر کیلوگرم از‬ ‫کشاورز می خرد‬ ‫و با قیمت‬ ‫‪ ۶۶۵‬تومان به‬ ‫کارخانه های‬ ‫اردسازی‬ ‫می فروشد و‬ ‫انها ارد تولیدی‬ ‫خود را با قیمت‬ ‫هرکیلوگرم حدود‬ ‫‪۱۳۰۰‬تومان‬ ‫می فروشند‬ ‫ایرانی ها س��االنه بی��ش از ‪600‬هزار تن نان ه��در می دهند‪ .‬قوتی‬ ‫که س��ر از کیس��ه های به اصطالح نان خش��ک در می اورد و بیش از‬ ‫‪40‬میلی��ارد تومان را برب��اد می دهد‪ .‬در این بین اگر از حرفه ای که از‬ ‫دل همین ضایعات نان خش��ک در تهران و دیگر شهرهای کشور سر‬ ‫ب��راورده بگذریم؛ درهمین پایتخت س��االنه رقمی معادل ‪10‬میلیارد‬ ‫تومان صرف دور ریز نان می ش��ود؛ عدد سنگینی که به عنوان یارانه‬ ‫نان بر بودجه دولت تحمیل می شود تا نان به شکل مطلوب دراختیار‬ ‫ش��هروندان قرار بگیرد‪ ،‬با این همه حدود ‪ 30‬درصد ان به شکل دور‬ ‫ریز و ضایعات از دور خارج می ش��ود‪ ،‬رقمی معادل قیمت حدود‪۵/۲‬‬ ‫میلیون تن گندم که برابر با کس��ری س��االنه ای است که به شکل ارز‬ ‫برای واردات گندم به کشور پرداخت می شود؛ بدون انکه ثمر چندانی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به این ترتیب براساس امارهای ثبت شد ه اگر متوسط‬ ‫هر خانواده ایرانی را ‪ ۵‬نفر در نظر بگیریم می توان گفت هر خانواده به‬ ‫طور متوسط بیش از مصرف یک نفر ضایعات نان دارد‪ .‬امارهای ارائه‬ ‫ش��ده نمونه های عینی از اخبار ضایعات و دورریز نان است‪ .‬خبرهایی‬ ‫که مدا م از س��وی رس��انه ها منتشر می شوند و می ش��نویم اما تا این‬ ‫لحظه کمترین اثری در جلوگیری از این رویداد تلخ نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ایجاد رقابت سالم‬ ‫‹ ‹ اما مقصر کیست!‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان درب��اره چرای��ی ای��ن روی��داد معتقدن د‬ ‫مجموعه ای از عوامل مانند رش��د جمعی��ت‪ ،‬فرهنگ غلط جامعه در‬ ‫مصرف نان و رعایت نشدن اصولی همچون پخت نان از سوی نانوایان‬ ‫که س��بب می ش��ود قس��متی از نان تولیدی به علت خمیری بودن‪،‬‬ ‫یا سوخته ش��دن یا به هر دلیل دیگر‪ ،‬قابل اس��تفاده نباشد‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش چشمگیر ضایعات نان شده است‪.‬‬ ‫ در ای��ن زمین��ه‪ ،‬علی قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ت نان‬ ‫ای��ران راه برون رفت از ای��ن وضعیت را ازادس��ازی کامل قیم ‬ ‫و واگ��ذاری کارهای مربوط به این حوزه ب��ه بخش خصوصی و خود‬ ‫م��ردم می داند‪ .‬او حجم عملیات مالی و اقتصادی بخش گندم‪ ،‬ارد و‬ ‫نان کشور را س��االنه افزون بر ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان اعالم می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬متاسفانه در این عرصه مهم اقتصادی نارسایی هایی مشاهده‬ ‫می شود که با وجود همه تالش ها‪ ،‬برنامه ریزی ها و حمایت های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ‪۳‬بخش تولیدکننده‪ ،‬دولت و مردم به عنوان مصرف کننده‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 940756‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ(‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﮔﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺥ ﻧﻴﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﻌﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺗﻘﻲ ﺩﻫﺨﺪﺍﻱ ﻛﻨﺪﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/166965‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 930011‬ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ(‬ ‫ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺗﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻧﻴﻤﺎ ﺗﻚ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪174‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/166966‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪ 9409980292000187‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1148‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1148‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970211300847‬ﺷــﻜﺎﺕ‪ :‬ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪16‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺍﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻮﻕ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺣﻀﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻑ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻃﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0057576544‬ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﻭﻫﺎﺑﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺪﻝ ﮔﻠﻜﺴﻲ ‪s4‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳــﺮﻳﺎﻝ ‪ 351612/06/069877/3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/7/15‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 16‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 667-661‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪1392‬‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺣﺒــﺲ ﺗﺰﻋﻴﺮﻱ ﺩﺭﺟﻪ ‪ 6‬ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﻗﻴﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﻠﻜﺴﻲ ‪ s4‬ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ‪ 1148‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /166967‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺑﻌﺜــﺖ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪ 1148‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫رضایت من��دی الزم ب��ه وجود نیامده اس��ت‪ .‬به اعتق��اد او اگر برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ار د زمین��ه و امکانات الزم فراهم ش��ود‪ ،‬این صنف‬ ‫توانایی بکارگیری ‪ ۱۰۰‬درص د ظرفیت تولیدی خود را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت نان ازاد شود‬ ‫ براساس قانون در هر استان تنها ‪۲۰‬درصد واحدهای صنفی نانوایی‬ ‫می توانند ازادپز ش��وند و اخرین گزارش ها در اس��تان تهران نش��ان‬ ‫می دهد از این نظر استان تهران به حد مجاز خود رسیده است‪ .‬اما به‬ ‫راس��تی با حذف یارانه نان و حرکت به سمت ازاد پزی نان مشکالت‬ ‫پیش رو برطرف می ش��ود ؟ این سوالی اس��ت که محمدرضا نظرنژاد ‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه نانوایان س��نگکی به ان پاسخ می دهد‪ .‬او در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار می کند‪ :‬اگر دولت نقش خ��ود را محدود به نظارت‬ ‫کرده و دست از دخالت مستقیم در این حوزه بردارد و کار را به خود‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982136300292‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1019‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972186901161‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺍﺳــﻤﻌﻴﻠﻲ ﺯﺭﺩﻛﺎﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗــﺎﻱ ﻫﻮﻣﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﻫﻴﻦ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ«‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﻫﻮﻣﻦ ﺍﺣﻤــﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻳــﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ‫ﻭﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻋــﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 677- 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ 1375‬ﺑﺎ ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷــﻼﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺳــﻪ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪1393‬‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷــﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /166968‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1019‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982135500790‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1008‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ) ‪1008‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972185801374‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﺳــﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ‬ ‫ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ –‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺩﺍﺋــﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﻧﻈﺮﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺠﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺰﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 641‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ ‪ 1375‬ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎﺭﻣﺎﻩ‬ ‫ﺣﺒــﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻭ‬ ‫ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫــﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1008‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /166970‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1008‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫صنف واگذار کند می توان امیدوار بود که بازار عرضه و تقاضا و رقابت‬ ‫بهب��ود یابد‪ .‬امری که در نهای��ت می تواند منجر به بهبود کیفیت نان‬ ‫و رضای��ت مردم ش��ود‪ .‬به گفته وی قرار بود در س��ال جاری با توجه‬ ‫به باال رفتن دس��تمزدها و نرخ حامل ه��ای انرژی‪ ،‬میزان نانوایی های‬ ‫ازادپز به ‪ ۶۰‬درصد برس��د اما تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به اعتقاد نظر نژاد‪ ،‬ازادپز ش��دن نانوایی ه��ا در ارتقای کیفیت نان‬ ‫بس��یار تاثیرگذار خواهد بود و مردم مناطقی که نان را با قیمت ازاد‬ ‫تهی��ه می کنند این محصول را با وزن اس��تاندارد و باکیفیت بر س��ر‬ ‫سفره های خود می برند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬اردهای سهمیه ای تحویلی‬ ‫به نانوایان س��نگکی فاقد مغز‪ ،‬نول و س��بوس هستند که این عوامل‬ ‫منجر به افت کیفیت نان می شو د‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﭘﺮﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﺮﺟﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻳﻮﺳــﻒ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1019‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸــﺖ‪ -‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﺷﻬﺮ‪ -‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ – ﻣﺠﺘﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 9309982114501084‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ‪ 1394/12/19‬ﻭﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫــﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ‪2‬‬ ‫‪ /166958‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1019‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ /530/94‬ﺏ ‪ 1‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ‬ ‫ﺣﺴــﺐ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻗﺎﺳــﻤﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 92‬ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇــﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /166959‬ﻡ ﺍ ﻟــﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 940823‬ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 11‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﻫﺎﺷﻤﻲ ( ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎﻇﻤــﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿــﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﭼﺎپ ﺗــﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻧﺒﺶ ﺧﻮﺵ ﺷــﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /166960‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 11‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 10‬ﻫﺎﺷﻤﻲ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗــﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 940063‬ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ »ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ« ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﻮﺩ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /166961‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﺷﺸــﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫اما دبیر انجمن نان های حجیم و نیمه حجیم‪ ،‬محمدجواد کرمی‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬ازادس��ازی قیمت نان‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫موجب می ش��ود که در یک رقابت س��الم‪ ،‬قیمت ها از یک سطح‬ ‫منطقی فراتر نرود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به مس��تنداتی ک��ه وج��ود دارد تاکی��د می کند‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اگر نگاهی دقیق ب��ه جریان تولید و خرید و فروش‬ ‫گندم و نان بیندازیم متوجه می ش��ویم مردم همین حاال نیز نان‬ ‫را به قیمت ازاد تهیه می کنند اما در س��ایه غیررس��می بودن این‬ ‫موضوع کیفیت نان بس��یار پایین است و مردم و نانوایان هر دو از‬ ‫وضعیت موجود ناراضی هستند‪ .‬‬ ‫دبی��ر انجمن نان های حجیم و نیمه حجیم در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینک��ه درحال حاضر دولت گن��دم را به قیمت ‪۱۲۵۰‬تومان در هر‬ ‫کیلوگرم از کشاورز می خرد و با قیمت ‪ ۶۶۵‬تومان به کارخانه های‬ ‫اردسازی می فروشد و انها ارد تولیدی خود را با قیمت هرکیلوگرم‬ ‫حدود ‪۱۳۰۰‬تومان به نانوایان می فروشند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬بررسی‬ ‫این اعداد نش��ان می دهد می��ان قیمت واقعی گندم تا ارد‪ ،‬تفاوت‬ ‫از زمین تا اسمان است‪ .‬این مابه تفاوت‪ ،‬فسادی را به وجود اورده‬ ‫که مدت هاس��ت دامن گن��دم‪ ،‬ارد و نان را گرفته اس��ت‪ .‬کرمی‬ ‫می گوید‪ :‬وجود چنی��ن تفاوت قیمتی میان گندم و ارد‪ ،‬باعث به‬ ‫وجود امدن فس��اد در نانوایی ها شده‪ ،‬به همین دلیل دولت دیگر‬ ‫نباید به نان یارانه بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر اینکه‬ ‫گفته های فعاالن تولید و توزیع نان در حالی بیان می ش��ود که‬ ‫به نظر می رس��د برای عرضه نان به قیمت واقعی ان باید اقداماتی‬ ‫اساسی در نحوه پخت و عرضه ان انجام شود‪ .‬اما در این بین رفع‬ ‫برخی از مش��کالت نیازمند ارائه راه حل مناسب از سوی مسئوالن‬ ‫و تجدید نظر انان در این زمینه است‪ .‬البته از اگاه سازی مردم نیز‬ ‫نباید غافل بود و باید انان را از شرایط جدیداگاه کرد‪ .‬اردفروشی‬ ‫در همه سیستم های عرضه چندنرخی مانند توزیع ارد یارانه ای و‬ ‫غیریارانه ای کشورها رایج است و با همه نظارت ها چنین مفاسدی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬــﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ /‬ﺷــﺎﻛﻲ ﻋــﺰﺕ ﺍﷲ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻲ‬ ‫ﺑﻪﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1087‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1087‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪-‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 9309982153800906‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ‬ ‫‪ 1394/12/24‬ﻭﺳﺎﻋﺖ‪ 8:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ /166962‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1087‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1087‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ /‬ﺷــﺎﻛﻲ ﺍﻛﺮﻡ ﺍﺳــﺪﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴــﻴﻦ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻴﺎﻧــﺖ ﺩﺭﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1087‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ)‪ 1087‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 9309982153600549‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1394/12/19‬ﻭﺳﺎﻋﺖ‪ 8:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻲ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ‬ ‫ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ /166963‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1087‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1087‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980234101561‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺟــﻮﺍﺩ ﺍﺑﺎﺫﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ /166964‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 7‬هزار واحد تولیدی دوباره جان گرفتند‬ ‫‪17‬‬ ‫رشد اهسته و پیوسته بورس تا پایان سال‬ ‫‪ 18‬هوای بازارهای جهانی‪ ،‬ابری است‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫طالی سیاه از رونق افتاد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جایگزین های نفت ‪ 27‬دالری‬ ‫قیمت یک بشکه نفت امروز بسیار ارزان تر از یک‬ ‫بشکه اب معدنی شده است؛ به طوری که صادر کردن‬ ‫اب به صرفه ت��ر از نفت خواهد بود‪ .‬البته می توان این‬ ‫موض��وع را یک فرصت برای اقتصاد ایران تلقی کرد‪،‬‬ ‫فرصتی برای رها شدن از اقتصاد نفتی‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی رها شدن از اقتصاد نفتی را‬ ‫کار چندان مشکلی نمی دانند‪ ،‬چراکه معتقدند کشور‬ ‫ما سرشار از منابع و نیروی های بالقوه برای بالندگی‬ ‫و رش��د اقتصادی است‪ .‬تنها موضوع مورد تاکید این‬ ‫مسئله است که رهایی از اقتصاد نفتی‪ ،‬نیازمند زمان‬ ‫و برنامه ریزی مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم‬ ‫بهتری��ن گزینه به ج��ای اقتصاد نفت��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫میزان صادرات غیرنفتی است‪ .‬در این باره حمیدرضا‬ ‫برادران ش��رکا استاد دانش��گاه و اقتصاددان با تاکید‬ ‫بر ای��ن موضوع در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به فرصت های پیش امده و اقبال گس��ترده‬ ‫س��رمایه گذاران به سمت ایران می توان با عملکردی‬ ‫مناس��ب جذب س��رمایه گذاری خارجی را جایگزین‬ ‫اقتصاد نفتی کرد‪ .‬البته س��رمایه گذاری مش��ترک را‬ ‫همواره می توان با دو شرط همکاری پیش برد‪ ،‬یکی‬ ‫با ش��رط زمانی بلندمدت ‪10‬س��اله همراه با انتقال‬ ‫کامل فناوری و دوم با تاکید بر این موضوع که کاالی‬ ‫تولید شده ضمن پوش��ش دادن بازار داخلی از طریق‬ ‫ای��ران به بازاره��ای منطقه نیز صادر ش��ود‪ ،‬البته با‬ ‫همان کیفیتی که در کشور خودشان تولید خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬منتهی با هزینه حمل ونقل پایین تر و ش��رایط‬ ‫س��هل تری می توانند این کار را انجام دهند‪ .‬در این‬ ‫فرایند ما هم سرمایه گذاری کرده ایم‪ ،‬هم فناوری را‬ ‫انتقال داده ایم و هم مدیریت را به اشتراک گذاشتیم‬ ‫و هم می توانیم به بازارهایی که انها دسترسی دارند‪،‬‬ ‫دسترسی داشته باش��یم‪ .‬در حقیقت این کار شرایط‬ ‫مطلوب��ی را فراهم می کن��د تا ما بتوانی��م صادرات‬ ‫غیرنفتی را گسترش دهیم‪».‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینک��ه اقتص��اد نفتی یک��ی از علل‬ ‫بیکاری گس��ترده به ش��مار می رود‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫می توان��د مش��کل بیکاری ما را نی��ز درمان کند‪ .‬در‬ ‫این باره برادران شرکا معتقد است‪« :‬با توجه به اینکه‬ ‫مشکل اساسی کش��ور بیکاری است ما باید به دنبال‬ ‫سرمایه گذاری جدید باشیم‪ ،‬س��رمایه گذاری جدید‬ ‫ِمی تواند مش��کل بیکاری را ح��ل کند‪ .‬البته موضوع‬ ‫صادرات تنها صادرات کاال نیس��ت‪ ،‬صادرات خدمات‬ ‫هم می تواند صادرات به شمار رود‪ .‬در کشور ما نیروی‬ ‫ج��وان تحصیلکرده باالیی وج��ود دارد که می تواند‬ ‫جایگزین اقتصاد نفتی باشد و با توجه به این نیروی‬ ‫انسانی می توانیم عامل خدمات به منطقه هم به شمار‬ ‫رویم‪ .‬ما می توانیم در کشورهای اسیای میانه خدمات‬ ‫با کیفیت بین المللی ارائه کنیم که عالقه مند به جذب‬ ‫خدمات از س��وی ما هس��تند‪ ،‬مانن��د ارائه خدمات‬ ‫بانکی‪ ،‬بیمه ای و سیس��تم حمل ونقل و ‪ ...‬تمام این‬ ‫موارد جزو صادرات خدمات محسوب می شود‪».‬‬ ‫درب��اره جاذبه های گردش��گری به عن��وان گزینه‬ ‫دیگر اقتصاد نفتی برادران ش��رکا تاکید می کند ‪« :‬ما‬ ‫کش��وری تاریخی هس��تیم‪ ،‬فرصت های زیادی برای‬ ‫گردش��گری در کش��ور وجود دارد و ما می توانیم با‬ ‫محمود جامساز‬ ‫حمیدرضا برادران شرکا‬ ‫سرمایه گذاری های مش��ترک با خارجی ها در بخش‬ ‫گردش��گری فعالیت های گسترده ای انجام دهیم که‬ ‫می تواند برای ما تولید درام��د کند‪ .‬درنهایت اینکه‬ ‫به ج��ای اینکه نف��ت را به صورت خام ص��ادر کنیم‪،‬‬ ‫می توانی��م صنای��ع پایین دس��تی ان را فعال کنیم‪،‬‬ ‫مانند صنایع پتروش��یمی‪ ،‬چراکه در دنیا محصوالت‬ ‫بسیاری در کارخانه های پتروشیمی به دست می اید‬ ‫ک��ه بازار خوبی دارد به ع�لاوه انکه ما در داخل هم‬ ‫می توانیم ان موادی که نیازمند ان هستیم را تولید‬ ‫ کنی��م‪ .‬در زمینه محصوالت پتروش��یمی می توانیم‬ ‫محصوالت اولیه یا میانی را در کشور خودمان تولید‬ ‫کنی��م‪ .‬اگر تمام این عوام��ل را با هم در نظر بگیرم‪،‬‬ ‫می توان کاهش قیم��ت نفت را به عنوان یک فرصت‬ ‫ت که برای رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫طالیی در نظر گرف ‬ ‫از ان به خوبی استفاده کنیم‪».‬‬ ‫دارایی های مسدود ش��ده ایران از سوی دیگر منابعی‬ ‫هس��تند که تا حدودی می توانند‪ ،‬کسری های مالی‬ ‫دولت را پوشش دهند اما با توجه به قیمت ‪20‬دالری‬ ‫نفت و شرایط نامناسب و نبود تولید و افزایش تولید‬ ‫نفت به میزانی که در بودجه س��ال ‪ 95‬امده به طور‬ ‫قطع این منابع تنها قادرند ش��کاف های مالی دولت‬ ‫را پ��ر کنند‪ ،‬از ای��ن رو منابع دیگری الزم اس��ت تا‬ ‫در موقعی��ت پس��ابرجام از مناب��ع در جهت اهداف‬ ‫توسعه ای خود اس��تفاده کند‪ ».‬بهره گیری درست و‬ ‫بجا از مالیات می تواند یکی از راه های افزایش درامد‬ ‫دولت به شمار رود‪.‬‬ ‫در این باره جامساز معتقد است‪« :‬متاسفانه منابع‬ ‫داخلی که مهم ترین ان مالیات ها هس��تند می توانند‬ ‫جایگزین مناسبی برای نفت باشند و به دلیل اقتصاد‬ ‫چندقطبی که راه فرار مالیاتی بسیاری از موسسه ها‬ ‫و بنگاه ه��ا و نهادهای فرادولتی و حاکمیتی را فراهم‬ ‫اورده‪ ،‬دول��ت قادر نخواهد ب��ود مالیات حقه خود را‬ ‫وصول کند‪ ،‬از این رو برای جایگزینی مالیات به جای‬ ‫نفت باید تمام نهادهای مختلف را مش��مول مالیات‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫وی در زمین��ه گردش��گری نی��ز عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫«زیرس��اخت های گردش��گری هم از نظر اس��ایش‬ ‫و پذیری��ش گردش��گران و ه��م ب��ه دلیل مس��ائل‬ ‫فرهنگی که محدودیت بسیاری را برای ان دسته از‬ ‫گردشگران تفریحی ایجاد می کند‪ ،‬هنوز اماده نشده‬ ‫تا درامدی که برای مثال کش��ور همسایه ما ترکیه‬ ‫از ان بهره می گیرد‪ ،‬به دس��ت اورد‪ .‬از همه مهم تر‬ ‫حجم باالی نقدینگی ‪880‬هزار تومانی است که قابل‬ ‫رص��د نبوده و دولت قادر نیس��ت این نقدینگی را از‬ ‫بخش غیرواقعی اقتصاد به بخش واقعی منتقل کند‬ ‫تا ش��وک مثبت به تولید وارد شود و زمینه افزایش‬ ‫رش��د اقتصادی و اشتغال و رفع بیکاری که در حال‬ ‫حاضر یک��ی از مهم ترین ناهنجاری کش��ور اس��ت‬ ‫را فراه��م اورد‪ .‬از این رو انچ��ه باقی می ماند‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی اعم از سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫‹ ‹بهره گیری درست و بجا از مالیات‬ ‫در همی��ن رابطه محمود جامس��از در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪« :‬هم��واره بودجه های اقتصادی‬ ‫دولتی ما به منابع اسان رس نفتی وابسته بوده است‪.‬‬ ‫با وجود سیاس��ت های کلی نظام که تاکید بر وابسته‬ ‫نبودن بودجه به نفت داشته و در پایان برنامه پنجم‬ ‫ق��رار بر این بوده که این وابس��تگی به صفر برس��د‪،‬‬ ‫اما همچنان ش��اهدیم که وابستگی به نفت در ذات‬ ‫اقتص��اد دولتی ایران نهفته اس��ت؛ اقتصادی که در‬ ‫ذات خ��ود رانت می پروان��د‪ .‬از این رو ب��رای رهایی‬ ‫از اقتص��اد نفت��ی نیازمن��د منابع دیگری هس��تیم‬ ‫ک��ه به صورت بالق��وه این منابع در کش��ور ما وجود‬ ‫دارد‪ .‬اینک که دیپلماس��ی دول��ت در زمینه توافق‬ ‫هس��ته ای به ثمر نشسته و مراحل پس��ابرجام اغاز‬ ‫ش��ده و فرصت های قابل توجهی از نظر گشایش ها و‬ ‫ارتباطات پولی و مالی و بازگشایی سوئیفت و بیمه ها‬ ‫و رفع ممنوعی��ت نفتکش ها و ف��روش ازادانه نفت‬ ‫پی��ش روی ما قرار گرفته‪ ،‬الزم اس��ت دولت بهترین‬ ‫بهره گیری را از این موقعیت های پیش امده داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬دریافت وجه حاصل از یک سو و رفع انسداد‬ ‫و اس��تفاده از فاینان��س و انواع س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی اس��ت که چش��م انداز ان در ظاهر با توجه‬ ‫به س��فرهای متع��دد هیات های تجاری و سیاس��ی‬ ‫کشورهای توس��عه یافته به کش��ور و بالعکس‪ ،‬نوید‬ ‫بهب��ود در تامین منابع مورد نیاز را می دهد‪ .‬اما همه‬ ‫این سرما یه گذاران خارجی که به ایران سفر می کنند‬ ‫در حال حاضر درصدد کشف سرمایه گذاری در ایران‬ ‫هس��تند و توجه انها به ش��اخص های کالن مطلوب‬ ‫اقتصادی که از س��وی موسس��ه های اعتبارسنجی و‬ ‫بین الملل��ی اعالم می ش��ود ‪ ،‬جلب می ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫قطع بهبود این شاخص ها مستلزم پیش زمینه هایی‬ ‫اس��ت ک��ه معیاره��ای اندازه گی��ری الزم برای یک‬ ‫اقتصاد پویا را در اختیار موسس��ه های اعتبارسنجی‬ ‫بین الملل��ی قرار می دهد‪ .‬با این حال بیش��تر صنایع‬ ‫م��ا از نفت��ی و پتروش��یمی و معادن ‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫خودروس��ازی و ‪ ...‬همه نیازمند سرمایه های خارجی‬ ‫هس��تند تا با ورود این س��رمایه ها همراه با فناوری‬ ‫پیشرفته و مدیریت های دانش بنیان بتوانند متحول‬ ‫شده و محصوالت خود را با نشان(برند)های مشهور‬ ‫جهان از طریق ایجاد س��رمایه گذاری مشترک تولید‬ ‫و صادر کنند و کش��ور و اقتص��اد را وارد بازار رقابت‬ ‫جهانی کنند و این امر ممکن نیست مگر انکه دولت‬ ‫بس��یاری از فعالیت های اقتص��ادی خود را به بخش‬ ‫خصوصی واقعی واگذار کند و با کمک مالی و قانونی‬ ‫و حفظ حق��وق مالکیت و ایجاد ش��رایط مناس��ب‬ ‫کسب وکار انها را در جهت افزایش بهره وری و تولید‬ ‫و صادرات تشویق کند‪».‬‬ ‫‹ ‹پایبندی به برنامه های تدوین شده‬ ‫بهروز احمدی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫نیز معتقد اس��ت ‪« :‬در صورت برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب می توان به اقتصاد بدون نفت رسید‪ ،‬البته‬ ‫پایبندی ب��ه برنامه های تدوین ش��ده در این زمینه‬ ‫بسیار مهم تر از برنامه های اولیه به شمار می رود‪ .‬باید‬ ‫وابستگی بودجه دولت به نفت را تا حد امکان کاهش‬ ‫داد و این امر در یک برنامه میان مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫می تواند امکانپذیر باشد چراکه حذف نفت تا قبل از‬ ‫ان‪ ،‬دولت را با کس��ری بودجه شدید روبه رو خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به راهکارهایی که می تواند بودجه‬ ‫دولت را از اتکا به نفت برهاند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت‬ ‫باید در این زمینه برنامه ریزی مالی مناس��بی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬از این رو باید در دو مرحله خود این وابستگی‬ ‫را به حداقل ممکن برساند‪ .‬به منظور این برنامه ریزی‬ ‫مالی‪ ،‬دولت در وهله نخس��ت باید هزینه های جاری‬ ‫خ��ود را ب��ه حداقل کاهش ده��د‪ ،‬در صورتی که ما‬ ‫ش��اهد افزایش ‪۲۰‬تا ‪۲۵‬درص��دی هزینه های دولت‬ ‫به صورت هرس��اله هس��تیم‪ ،‬چه از نظر تعداد و چه‬ ‫از نظر س��اختار این هزینه ها هر سال در حال بیشتر‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬در مرحله دوم‪ ،‬با کاهش هزینه ها‬ ‫دولت باید با سایر منابع مانند مالیات ها‪ ،‬واگذاری ها‬ ‫یا بهره ع��وارض و‪ ...‬درامدهای خود را افزایش دهد‬ ‫که در ای��ن میان مالیات نق��ش پررنگ تری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬زمانی که بتوان نظام مالیاتی را قانونمندتر‬ ‫ک��رد‪ ،‬ه��م پایه ه��ای مالیاتی اصالح ش��ده و هم از‬ ‫به یقین‬ ‫فراره��ای مالیاتی جلوگیری می ش��و د ک��ه ‬ ‫درامدهای نفتی جبران خواهند شد‪».‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کارافرینی تنها راه حل اشتغال‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری ب��ا تاکید بر اینک��ه کارافرینان‬ ‫نخبگان جامعه هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه حل مش��کل اشتغال در‬ ‫کشور فعالیت های کارافرینان است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری در جش��نواره ملی «امتن��ان از کارافرینان برتر‬ ‫کش��ور» که در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه و اجتماعی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولتی قوی اس��ت که بتواند خالقیت های موجود را‬ ‫کشف کرده و از انها بهره برداری کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه کارافرینی یکی دیگ��ر از فرصت ها و‬ ‫موهباتی است که دولت در اختیار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مهم ترین ویژگی‬ ‫کارافرین نس��بت به دیگران در ریسک پذیری و خالقیت اوست‪.‬‬ ‫کارافرین از شکس��ت نمی ترسد و با ریسک پذیری که دارد برای‬ ‫کسب موفقیت تالش می کند‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه امروز اش��تغال دغدغه جدی جامعه‬ ‫و مس��ئوالن ایران است‪ ،‬افزود‪ :‬مشکل اشتغال همواره در دو سه‬ ‫دهه اخیر جزو مس��ائل اصلی کش��ور بوده‪ ،‬با ای��ن تفاوت که در‬ ‫ه��ر مقطعی کمیت و کیفیت اش��تغال مورد نی��از متفاوت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به رابطه میان افزایش تحصیالت جوانان و‬ ‫میزان بیکاری در جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬همواره به میزانی که تحصیالت‬ ‫و مهارت ها و همچنین س��طح جوان جامعه باال می رود کشور با‬ ‫تقاضاهای جدیدی در کنار تقاضاهایی برای رفاه مواجه می شود‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با اش��اره به اینکه م��ردم تاکید جدی به رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور دارن��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬رهبر معظ��م انقالب نیز با‬ ‫توجه به این خواس��ته مردم در چش��م انداز ‪ 20‬ساله کشور اصرار‬ ‫کرده ان��د که ایران باید به قدرت نخس��ت منطقه تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بهترین پاس��خگو برای بیکاری در کش��ور‬ ‫کارافرینی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید فرصتی برای جوانان تحصیلکرده‬ ‫ایجاد شود که به جای تقاضای کار در سازمان های دولتی نه تنها‬ ‫خود مش��غول به کار ش��وند‪ ،‬بلکه اقدام به کارافرینی نیز کنند‪.‬‬ ‫کارافرینان نخبگان جامعه هس��تند و به همین دلیل اس��ت که‬ ‫کارافرینی می تواند در تحرک اقتصادی کش��ور موثر باشد‪ .‬یکی‬ ‫از جهت گیری های اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد‬ ‫و اقتص��اد دانش بنی��ان که همان کارافرینی اس��ت‪ ،‬محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬در همین رابطه دولت همواره از کارافرینان دانش بنیان‬ ‫حمایت کرده و در اینده نیز حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری در بخ��ش دیگری از صحبت های خود با اش��اره‬ ‫به ش��رایط به وجود امده در پس��ابرجام در جامع��ه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از برجام ش��رایط خوبی در جامع��ه به ویژه برای کارافرینان‬ ‫نس��بت به گذشته ایجاد شده اس��ت‪ .‬ایجاد شرایط مناسب برای‬ ‫جابه جایی پول‪ ،‬رفع محدودیت های فعالیت های پیشتاز توسعه‬ ‫لو نقل‪،‬‬ ‫و فعالیت ه��ای اقتص��ادی ازجمله موضوع بیم��ه و حم ‬ ‫ام��کان تامین مالی از منابع خارج��ی و همچنین افزایش صدور‬ ‫نفت از فرصت های فراهم ش��ده در دوران پس��ابرجام است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به افزایش روزانه صادرات نفت در کش��ور خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در روزهای پس��ابرجام روزب��ه روز میزان ص��ادرات نفت‬ ‫کش��ور افزایش می یابد و این به گونه ای اس��ت ک��ه امروز میزان‬ ‫صادرات نفت ما به حدود یک میلیون و ‪300‬هزار بش��که در روز‬ ‫رس��یده است‪ .‬معتقدیم ایران باید به حرکت در مسیر خود ادامه‬ ‫دهد و س��هم خ��ود را از بازارهای بین المللی نفت کس��ب کند‪.‬‬ ‫جهانگیری ب��ا تاکید بر اینکه در دوران پس��ابرجام به طور حتم‬ ‫دول��ت دقت می کند که لطمه ای به تولید و اقتصاد کش��ور وارد‬ ‫نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید از تولید داخل کشور حمایت کنیم و مواظب‬ ‫باش��یم به هیچ وجه بازارهای داخل��ی در اختیار خارجی ها قرار‬ ‫نگیرد‪ .‬همچنین باید ب��ا برنامه ریزی خود به گونه ای عمل کنیم‬ ‫که منابع حاصل در این دوران در اولویت های کشور هزینه شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با بهبود فضای کس��ب وکار و اجرای‬ ‫برج��ام نیروی ج��وان و تحصیلکرده و کارافرین کش��ور خود را‬ ‫اماده کنند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫کاهش وابستگی‬ ‫بودجه دولت‬ ‫به نفت در‬ ‫یک برنامه‬ ‫میان مدت ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬ساله می تواند‬ ‫امکانپذیر باشد‬ ‫نبض بازار‬ ‫تداوم نزول ارز و صعود طال‬ ‫سکه یک میلیون تومان‪ ،‬دالر ‪ 3511‬تومان‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬قیمت س��که تمام روز گذش��ته در حالی به بیش از یک میلیون‬ ‫تومان رس��ید ک��ه ارزش دالر در بازار ازاد همچن��ان کاهش قیمت را برای خود‬ ‫انتخاب کرده و تنها تغییر کانال ارزشی اونس جهانی به کانال ‪ 1200‬دالر عامل‬ ‫گرانی در بازار طال بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در پی رشد قابل توجه و تغییر کانال ارزشی اونس جهانی‪،‬‬ ‫ارزش ط�لا در بازار داخلی روند صعودی به خود گرفت و با رش��د ارزش طالی‬ ‫خام‪ ،‬قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی وارد کانال یک میلیون تومان شد‪.‬‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬رییس اتحادیه طال و جواهر درباره دالیل افزایش قیمت‬ ‫س��که و طال در بازار گفت‪ :‬به طور تقریبی در یک هفته گذش��ته قیمت طال در‬ ‫بازارهای جهانی رون د افزایش��ی به خود گرفته اس��ت‪ .‬فعل و انفعاالت اقتصادی‬ ‫که اتفاق افتاده باعث شد طال در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شود‪.‬‬ ‫وی ‪ ۳‬عامل را باعث افزایش قیمت سکه و طال برشمرد و تصریح کرد‪ :‬نخستین‬ ‫دلیل کاهش ارزش دالر بود و دومین عامل به شاخص های اقتصادی باز می گردد‬ ‫که باعث شد ارزش دالر کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن رکن و عامل س��وم را افزایش قیمت ط�لا در بازارهای جهانی‬ ‫به دنبال افزایش تقاضا ذکر و بیان کرد‪ :‬این امر باعث ش��د در یک هفته گذش��ته‬ ‫قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی با کاهش ‪ ۶۶‬دالری مواجه شود‪.‬‬ ‫کش��تی ارای عنوان کرد‪ :‬در حالی که در داخل کش��ور قیمت ارز کاهش یافت‪،‬‬ ‫قیم��ت طال در بازارهای جهانی با افزای��ش ‪ ۶۶‬دالری همراه بود‪ .‬پس از ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫رکورد قیمت اونس طال در بازارهای جهانی شکس��ته ش��د و دوباره نرخ جهانی‬ ‫طال به قیمت ‪ ۱۱‬ماه قبل بازگشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت سکه نیز ‪ ۱۳‬ماه پیش‬ ‫به یک میلیون تومان رسیده بود و پس از ان با کاهش به زیر یک میلیون تومان‬ ‫تقلیل یافت‪ ،‬اما حال دوباره قیمت ان به باالی یک میلیون تومان صعود کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه طال و جواهر گفت‪ :‬قیمت طال هم پس از چندماه بعد از افزایش‬ ‫قیمت جهانی طال به باالی ‪۱۰۰‬هزار تومان رس��یده است‪ .‬این اتفاق ها و افزایش‬ ‫قیمت طال و سکه در بازار داخلی در حالی رخ داده است که قیمت دالر در بازار‬ ‫داخلی با کاهش همراه بود‪.‬‬ ‫کشتی ارای درباره پیش بینی وضعیت قیمت ها گفت‪ :‬تحوالت و فعل و انفعاالت‬ ‫به قدری سریع اتفاق می افتد که وضعیت را غیرقابل پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که افزایش قیمت س��که و طال در بازار داخلی ارتباطی به ایام‬ ‫پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز ندارد و فقط افزایش قیمت جهانی طال باعث‬ ‫ان شده است‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35010‬‬ ‫‪35110‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39400‬‬ ‫‪39620‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50650‬‬ ‫‪51200‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,050,000‬‬ ‫‪10,070,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪9640‬‬ ‫‪9,980,000‬‬ ‫‪10,020,000‬‬ ‫‪35680‬‬ ‫‪35980‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12150‬‬ ‫‪12290‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,980,000‬‬ ‫‪10,020,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪1,010,200‬‬ ‫‪1,019,400‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8690‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪16‬‬ ‫کارت اعتباری خرید بازنشستگان رونمایی شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫رییس جمهوری بخشی از عملکرد دو ساله اقتصادی دولت را تشریح کرد‬ ‫باجه خبر‬ ‫‪ 7‬هزار واحد تولیدی دوباره جان گرفتند‬ ‫افتتاح یک طرح با حمایت بانک‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫طرح اب ش��یرین کن کن��گان‪ ،‬بزرگترین اب‬ ‫ش��یرین ک��ن بوش��هر که ب��ا بهره من��دی از‬ ‫تسهیالت بانک صنعت و معدن به اجرا درامده‬ ‫در مراسمی با حضور میدانی‪ ،‬معاون اب و ابفای وزارت نیرو‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��ید‪ .‬میدانی در این مراس��م گفت‪ :‬برای‬ ‫تحق��ق اقتص��اد مقاومتی و نی��ز حمایت از تولی��د داخلی و‬ ‫مش��ارکت دادن م��ردم در اداره امور کش��ور‪ ،‬تقویت بخش‬ ‫خصوصی ضروری است‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد فضا برای مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در ش��هرها به ویژه کالنش��هرهای کشور از‬ ‫اولویت های وزارت نیرو اس��ت‪ .‬میدانی در ادامه با اش��اره به‬ ‫موفقیت دولت یازدهم و شرایط به دست امده در پساتحریم‬ ‫گفت‪ :‬بعد از لغو تحریم ها‪ ،‬کشورهای متعددی از قاره اسیا و‬ ‫اروپا برای مش��ارکت در پروژه ها به این وزارتخانه درخواست‬ ‫هم��کاری و تعام��ل ارس��ال کردند‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬طرح اب‬ ‫شیرین کن کنگان با استفاده از ‪100‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫بانک صنعت و معدن برای ‪ 25‬نفر اش��تغال ایجاد کرده و در‬ ‫شبانه روز ‪ 10‬هزار مترمکعب اب شیرین شده را از طریق خط‬ ‫انتقال ‪5‬کیلومتری به مخزن کنگان منتقل می کند‪.‬‬ ‫دولت در مسیر انضباط مالی حرکت می کند‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫دریافت نشان عالی مدیر سال‬ ‫از سوی مدیرعامل بانک انصار‬ ‫نش��ان عالی مدیر س��ال به ایت اهلل ابراهیمی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک انصار اهدا ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬دبیرخانه نخس��تین اجالس سراسری‬ ‫نشان عالی مدیر سال با توجه به سیاست های کالن اقتصادی‬ ‫دولت تدبیر و امید مبنی بر اهمیت جایگاه مدیریت در سال‬ ‫همدل��ی و هم زبانی یکی از بزرگتری��ن رویدادهای مدیریتی‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ 94‬را برگزار ک��رد و از تمبر نش��ان عالی‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬ای��ن اجالس با هدف اش��اعه الگوی مدیریت‬ ‫اسالمی‪ ،‬ایرانی با حمایت و همکاری ریاست جمهوری‪ ،‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران و‬ ‫سایر دس��تگاه های مرتبط در مرکز همایش های بین المللی‬ ‫صدا و س��یما برگزار ش��د‪ .‬س��عید خزایی عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه امام حس��ین(ع) و دبی��ر علمی نخس��تین اجالس‬ ‫سراسری نشان عالی مدیر سال نیز گفت‪ :‬اعتماد به جوانان و‬ ‫ارائ��ه فرصت به انها در عرصه ه��ای مدیریتی ازجمله اهداف‬ ‫این اجالس به شمار می رود‪.‬‬ ‫برگزاری سمینار بیمه‬ ‫با همکاری شرکت انگلیسی‬ ‫بیم��ه مرکزی با هم��کاری دو ش��رکت بیمه‬ ‫انگلیسی س��مینار یک روزه اموزشی بیمه های‬ ‫مهندس��ی را برای فعاالن و کارشناس��ان این‬ ‫ح��وزه بیمه ای در پژوهش��کده بیم��ه برگزار ک��رد‪ .‬مطالب‬ ‫اموزشی این سمینار مشتمل بر نواوری های اخیر در عرصه‬ ‫بیمه های مهندس��ی و ساخت و س��از بود‪ .‬تام وایلی رییس‬ ‫بیمه گری ساخت و ساز شرکت بیمه انگلیسی ‪Starstone‬‬ ‫وابسته به گروه ‪ ،Enstar‬با اتکا به ‪ ۴۰‬سال تجربه در عرصه‬ ‫بیمه های ساخت و ساز‪ ،‬درباره عملکرد بازار لویدز توضیحاتی‬ ‫ب��ه حاضران ارائه کرد‪ .‬تام وایلی با بررس��ی عملکرد کنونی‬ ‫بازار در زمینه بیمه س��اخت و س��از و فعالی��ت انجمن های‬ ‫مختل��ف حرف��ه ای در ای��ن زمین��ه‪ ،‬ابعاد فن��ی‪ -‬تخصصی‬ ‫بیمه گری س��اخت و س��از مربوط به پیمان��کاران و تعهدات‬ ‫قانونی انان و نیز تاخیر در راه اندازی این نوع بیمه را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬جیمز کوک کارگزار انرژی و س��اخت و ساز در شرکت‬ ‫کارگ��زاری بیمه ‪ -RFIB‬انگلیس نیز بر مبنای تجربه کاری‬ ‫خ��ود به عنوان کارگزار فعال در لندن و دبی‪ ،‬توضیحاتی در‬ ‫این زمینه ارائه کرد‪.‬‬ ‫مزایای بیمه ای برای کودکان‬ ‫در سرپرستی بیمه شدگان‬ ‫معاون فنی و درامد س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال اجرای قانون حمایت از کودکان‬ ‫و نوجوان��ان بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت‪،‬‬ ‫فرزندخوان��دگان (فرزندان در سرپرس��تی) بیمه ش��دگان و‬ ‫مستمری بگیران زیر پوشش سازمان می توانند از مزایای مقرر‬ ‫در قانون تامین اجتماعی‪ ،‬در حکم فرزندان حقیقی بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬محمد حس��ن زدا اظه��ار کرد‪ :‬کودک‬ ‫یا نوجوان در سرپرس��تی‪ ،‬همانند افراد در تکفل سرپرس��ت‬ ‫منحصر یا سرپرستان محسوب می شوند و از زمان صدور قرار‬ ‫سرپرس��تی ازمایشی یا حکم سرپرستی دائم از سوی دادگاه‬ ‫صالح‪ ،‬خواهد توانس��ت در چارچوب قوانین تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫از تمام مزایای مقرر برای افراد تبعی بهره مند شود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای برخورداری از این شرایط ضرورت دارد مشخصات‬ ‫کامل فرزند خوانده در شناس��نامه سرپرس��ت ثبت شده یا از‬ ‫سوی مراجع قانونی اعالم شود‪ .‬زدا گفت‪ :‬همچنین صدور و‬ ‫تامین اعتبار دفاتر درمانی این فرزندان تابع ضوابط مقرر در‬ ‫قانون فرزندان اناث و ذکور خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر کار با دعوت از بازنشس��تگان تامین اجتماعی ب��رای دریافت «کارا‬ ‫کارت» گفت‪ :‬اعتبار در نظر گرفته شده در کارت ‪ 4‬برابر میانگین دریافتی بازنشستگان‬ ‫است که تا سقف ‪ 10‬میلیون تومان امکان شارژ وجود دارد‪ .‬احمد میدری اظهار کرد‪:‬‬ ‫دیروز به صورت نمادین به منظور اغاز رس��می ارائه کارت رفاه اجتماعی مراس��می‬ ‫برگزار شد و ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار بازنشسته امکان استفاده از این طرح را دارند‪.‬‬ ‫پنجاه وپنجمین مجمع س��االنه بانک مرکزی روز‬ ‫گذش��ته با حضور رییس جمهوری ‪ ،‬اعضای مجمع‬ ‫عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی‬ ‫در ساختمان میرداماد برگزار شد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی رییس جمهوری در این مراس��م‬ ‫با بیان اینکه صنعت بانک��داری به اندازه ای اهمیت‬ ‫دارد که در فشار تحریم به ملت ایران‪ ،‬شاید بدترین‬ ‫فشار به جامعه ما از همین طریق شروع شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک ها ش��ریان حیات اقتصادی جامعه و ش��ریان‬ ‫ارتباطی پولی و مالی هس��تند و می توانند واس��طه‬ ‫مناسبی برای انتقال منابع به سمت تولید باشند که‬ ‫اگر این نقش را به خوبی ایفا نکنند س��رمایه گذاری‬ ‫و تولید با مش��کل مواجه می ش��ود‪ .‬رییس شورای‬ ‫اقتص��اد تصریح کرد‪ :‬اکنون که تحریم ها برداش��ته‬ ‫ش��ده بانک ها باید جبران کنند‪ ،‬ما به عنوان دولت‬ ‫و خادم مردم وظیفه داریم به مس��ئولیت خود عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انضباط پولی و مال�ی‪ ،‬مهم ترین عامل‬ ‫کنترل تورم‬ ‫اگر تورم مهار‬ ‫شود دیگر‬ ‫سود بانکی‬ ‫باال معنا ندار د‬ ‫و باال بودن‬ ‫نرخ سود به‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫لطمه می زند‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬مهم تری��ن موضوع اقتصادی در‬ ‫اغ��از دولت یازدهم را ثب��ات در بازار خواند و گفت‪:‬‬ ‫در ابتدای کار دولت‪ ،‬بازار با نوس��انات زیادی روبه رو‬ ‫بود و در دو س��ال و نیم گذش��ته تالش بر این بوده‬ ‫که از بروز نوسانات شدید جلوگیری شود‪ .‬البته این‬ ‫تالش ها به ثمر نشست و در این دوران دیگر نوسان‬ ‫و دلهره در بازار اقتصادی وجود ندارد‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکید کرد‪ :‬مهم این اس��ت ک��ه انتظار ‬ ‫تورمی جامعه را ب��ه گونه ای تغییر دهیم که بدانند‬ ‫ق��دم به قدم این تورم کاه��ش می یابد و امروز پس‬ ‫از گذش��ت دو س��ال و نی��م‪ ،‬انتظا ر تورم��ی تغییر‬ ‫ک��رده و بای��د ان را حف��ظ کنیم که ای��ن وظیفه‬ ‫بر عهده بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری تصریح کرد‪ :‬انضباط پولی و مالی در‬ ‫دو س��ال و نیم گذشته مهم ترین عامل در کنترل و‬ ‫مهار تورم بوده است‪ .‬ضمن اینکه باید حواسمان به‬ ‫رشد پایه پولی نیز باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لطمه سود بانکی باال به اقتصاد‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود درباره س��ود بانکی‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه اگر تورم مهار ش��ود دیگر س��ود بانکی‬ ‫ب��اال معنا ن��دار د و باال بودن نرخ س��ود ب��ه اقتصاد‬ ‫کش��ور لطمه می زند‪ ،‬در رابطه با اس��تفاده نش��دن‬ ‫از سیاست های دس��توری در اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫ب��ا فرمان و دس��تور درس��ت عمل نمی کن��د بلکه‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی باید برمبنای روندها و ابزار‬ ‫اقتصادی ش��کل صحیح به خود بگیرد‪ .‬یکی از این‬ ‫ابزار‪ ،‬بازار بین بانکی است و رسیدن سود در این بازار‬ ‫از ‪29‬درصد به ‪19‬درصد‪ ،‬عالمت بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تقاضا از نظام بانکی‬ ‫روحان��ی در ادامه دو تقاض��ا از بانک ها را مطرح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تقاضای نخس��ت اینکه همه بخش های‬ ‫اقتص��ادی و بانک ها بای��د فعال باش��ند و تقاضای‬ ‫دوم این اس��ت که بانک ها باید خود را برای فضای‬ ‫رقابتی اماده کنند‪ .‬در ش��رایط جدید هم س��رمایه‬ ‫خارج��ی و هم تکنولوژی وارد کش��ور خواهد ش��د‬ ‫که در این رابطه الزم اس��ت ما خود را اماده کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این دو سال و‬ ‫نیم‪ ،‬دول��ت از بانک طلب نکرده و بدهی ندارد‪ ،‬این‬ ‫امر حاکی از ان اس��ت که دولت در مس��یر انضباط‬ ‫مال��ی حرکت می کن��د و بای��د ان را ادام��ه دهد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره به ضرورت تقویت انضباط‬ ‫و ش��فافیت در کارنامه بانک ه��ا‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها باید‬ ‫بنگاهداری را کنار گذاش��ته و در فضای تولید قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اداره کش�ور در ش�رایط سقوط قیمت‬ ‫نفت‬ ‫روحان��ی در بخش دیگری از س��خنانش با تاکید‬ ‫بر ای��ن موضوع که س��قوط قیمت نفت نیز فش��ار‬ ‫دیگری بر مردم تحمیل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫توانس��تیم کش��ور را اداره کنیم‪ ،‬در حالی که تورم‬ ‫برخی کشورهای نفتی ‪۷۰‬درصد بود با کمک مردم‪،‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬اقتصاددانان و نظام بانکی و همه دست‬ ‫به دس��ت هم دادیم و در این دو سال‪ 7 ،‬هزار واحد‬ ‫تولی��دی غیرفعال و کم فعال قدرت خود را از س��ر‬ ‫گرفتند که حرکت بسیار خوبی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز باید تک نرخی شود‬ ‫رییس جمهوری به دو مس��ئله که با دشواری های‬ ‫زیادی روبه رو است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از این‬ ‫مسائل این است که به بانک مرکزی بگوییم قیمت‬ ‫دالر را کاه��ش دهد و مورد دوم نیز درخواس��ت از‬ ‫دستگاه های دولتی برای واگذاری بنگاه ها به بخش‬ ‫خصوصی اس��ت اما ان ش��اءاهلل هر دو م��ورد انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه ‪ ۶‬ماه دوم سال‬ ‫این��ده نرخ ارز باید تک نرخی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫جلوی بسیاری از مفاسد را می گیرد و ثبات بیشتری‬ ‫به ب��ازار می دهد‪ .‬رییس جمهوری همچنین از بانک‬ ‫مرکزی خواس��ت‪ ،‬نظارت بر بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتب��اری و فعاالن در بازار پ��ول را با جدیت دنبال‬ ‫و از اعتماد مردم به بانک‪ ،‬حفاظت و حراس��ت کند‪.‬‬ ‫بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی در دستور کار‬ ‫بخش��ودگی جرای��م واحده��ای تولیدی و اس��تمهال در‬ ‫پرداخت معوقات در دستور کار بانک صادرات ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران که به مناس��بت دهه مبارک‬ ‫فج��ر و افتتاح صن��دوق امانات در چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫به این اس��تان س��فر کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ص��ادرات ایران‬ ‫بزرگترین بانک بورسی کش��ور با حدود ‪ 3000‬واحد بانکی‬ ‫در سراسر کش��ور و ‪ 27‬نقطه جهان در حال خدمات رسانی‬ ‫است‪ .‬اسماعیل هلل گانی افزود‪ :‬صندوق امانات بانک صادرات‬ ‫در تمامی استان ها وجود داشته و اکنون بزرگترین صندوق‬ ‫امانات این بان��ک در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬وی هدف از ایجاد صندوق امان��ات را ایجاد امنیت‬ ‫برای مشتریان بر شمرد و اظهار کرد‪ :‬در بانک صادرات استان‬ ‫حدود ‪ 10‬هزار میلیارد ریال منابع وجود دارد که نزدیک به‬ ‫‪ 15‬هزار میلیارد ریال هم تسهیالت به بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی و تجارت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بان��ک ص��ادرات ای��ران در ح��ال حاض��ر‬ ‫‪ 1052‬تریلی��ون ری��ال منابع داش��ته که ب��ه همین میزان‬ ‫نی��ز در بخش ه��ای اقتص��ادی تس��هیالت پرداخ��ت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بانک صادرات ایران با حمایت از خریداران‬ ‫محص��والت داخلی ب��ه ازای هر خریدار ت��ا ‪ 3‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت به تولید کنندگان پرداخت می کند که در مقابل‬ ‫کاال تحویل مشتریان داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران با تاکید بر اینکه معوقات‬ ‫این بانک در س��ال جاری رش�� د منفی داشته اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وص��ول مطالبات این بانک در دو بخ��ش واحدهای تولیدی‬ ‫و واحد هایی که ناخواس��ته مشکالتی برای انان ایجاد شده‪،‬‬ ‫با بخش��ودگی جرایم و استمهال‪ ،‬شرایطی را فراهم خواهیم‬ ‫کرد تا مش��کالت واحد های تولیدی مرتفع شود اما کسانی‬ ‫ک��ه در بخش هایی غیر از تولید تس��هیالت دریافت کرده اند‬ ‫و تاکن��ون بدهی های خ��ود را پرداخ��ت نکرده اند از طریق‬ ‫مراج��ع قضایی با جدیت در ح��ال پیگیری پرونده های انان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫روحانی‪ ،‬در رابطه ب��ا لزوم رتبه بندی بانک ها گفت‪:‬‬ ‫رتبه بندی بانک ها یک ضرورت است و بانک مرکزی‬ ‫باید در این زمینه تالش کند و از سوی دیگر دولت‬ ‫نیز در این مس��یر کمک ه��ای الزم را خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در پایان از مسئوالن بانکی خواست‬ ‫برای رونق اقتصادی کش��ور در شرایط جدید تالش‬ ‫کنند تا ان ش��ااهلل ایرانی اباد ب��رای همه مردم عزیز‬ ‫کشورمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ برقراری ثبات در بازار ارز‬ ‫همچنین ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی‬ ‫در ای��ن مراس��م با اش��اره ب��ه اینکه رویک��رد کلی‬ ‫ل ‪ 1393‬بر‬ ‫سیاس��ت های بان��ک مرک��زی در س��ا ‬ ‫ارتقای انضباط پولی‪ ،‬کنترل و سالم س��ازی ترکیب‬ ‫رش��د نقدینگی و حفظ ثبات ب��ازار ارز قرار گرفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت ‪ :‬بان��ک مرک��زی همچنی��ن در تنظیم‬ ‫سیاس��ت های اعتباری به تامین مالی سالم اقتصاد‬ ‫و هدای��ت منابع به س��مت فعالیت های تولیدی نیز‬ ‫توجه ویژه ای داشت‪ ،‬ضمن انکه عملکرد متغیرهای‬ ‫اقتصادی کشور در س��ال ‪ 1393‬در مجموع گویای‬ ‫رسیدن به سطح مناسبی از ارامش و ثبات اقتصادی‬ ‫پس از یک دوره پرتالطم و تحوالت منفی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اقدام های بانک مرکزی در س��ال‬ ‫‪ 94‬پرداخت و گفت ‪ :‬با توجه به افت رشد اقتصادی‬ ‫در فصل چهارم س��ال ‪ 1393‬و بروز برخی ش��واهد‬ ‫مبنی بر ت��داوم این وضعیت در س��ال جاری و نیز‬ ‫تشدید مش��کل تنگنای اعتباری ش��بکه بانکی که‬ ‫به صورت چس��بندگی نرخ های س��ود بانکی نمایان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬جهت گیری بانک مرک��زی در زمینه‬ ‫اصالح سیاس��ت های پولی بر کاهش غیردس��توری‬ ‫و تدریجی نرخ س��ود بانکی که از پایداری بیشتری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬متمرکز ش��د‪ .‬سیف درباره کاهش‬ ‫نرخ س��ود بازار بی��ن بانکی هم گفت ‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ریش��ه های چس��بندگی نرخ س��ود و ل��زوم اتخاذ‬ ‫رویکرد غیردس��توری و پایدار به منظور کاهش ان‪،‬‬ ‫بهره گی��ری از بازار بین بانکی در دس��تور کار بانک‬ ‫مرکزی ق��رار گرفت‪ .‬در این رابطه ب��ا ورود فعاالنه‬ ‫و س��اماندهی شرایط بازار و تزریق منابع الزم‪ ،‬عمق‬ ‫ب��ازار بین بانک��ی افزایش یافته و نرخ های س��ود در‬ ‫مسیر کاهش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رییس کل بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه باوجود‬ ‫کاه��ش قابل توجه قیمت نف��ت و درامدهای ارزی‬ ‫کشور‪ ،‬متوس��ط نرخ دالر در بازار ازاد در ‪ 10‬ماهه‬ ‫سال ‪ 1394‬نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در‬ ‫حدود ‪5/7‬درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ‬ ‫دالر ب��ازار ازاد و بازار رس��می نیز ‪ 7/1‬واحد درصد‬ ‫کاهش داش��ته و به ‪16/6‬درصد رسیده‪ ،‬افزود ‪ :‬ذکر‬ ‫این نکته ضروری است که در ‪ 10‬ماهه سال جاری‪،‬‬ ‫در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دالر امریکا‬ ‫در براب��ر یورو نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫حدود ‪18/5‬درصد افزایش داش��ته و از این رو بخش‬ ‫عم��ده ای از افزایش نرخ دالر در بازار داخلی به این‬ ‫امر مربوط بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند افزایشی تسهیالت پرداختی‬ ‫رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار حجم تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی در ‪ 9‬ماه��ه س��ال ‪ 1394‬را ‪ 266‬ه��زار‬ ‫میلیارد تومان اعالم کرد و گفت ‪ :‬این رقم در مقایسه‬ ‫با رقم مش��ابه س��ال قبل ‪ 11/9‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫سیف تصریح کرد‪ :‬بدیهی است رویکردهای اصولی‬ ‫و علمی اتخاذشده در مدیریت فضای اقتصاد کالن‪،‬‬ ‫توج��ه به مقدورات در اتخاذ سیاس��ت ها و بازنگری‬ ‫در ضوابط و موازین اجرایی به ویژه با اجرایی ش��دن‬ ‫برج��ام و برداشته ش��دن تحریم ها بای��د با قدرت و‬ ‫س��رعت بیش��تری ادامه یابد تا پیش نیازهای الزم‬ ‫برای ش��تاب گیری رش��د اقتصادی‪ ،‬ثبات قیمت ها‬ ‫و ت��ورم تک رقمی پایدار‪ ،‬س��رمایه گذاری مکفی در‬ ‫فعالیت های اقتصادی به منظور ارتقای کمی و کیفی‬ ‫تولیدات ملی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد در عرصه‬ ‫جهانی تامین شود‪.‬‬ ‫امکان کاهش نرخ سود بانکی درحال حاضر وجود ندارد‬ ‫عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر و با توجه به نرخ تورم امکان کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایرج ندیمی‪ ،‬در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر اینکه‬ ‫ای��ا نرخ س��ود بانکی دوب��اره کاهش پی��دا می کند‪ ،‬به‬ ‫خبرگزاری شبستان گفت‪ :‬ما باید به چند سوال درباره‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی جواب بدهیم و ان این است که‬ ‫اگر س��ودبانکی کاهش یابد ایا منجر به فرار سرمایه از‬ ‫بانک ها می شود و ایا مناسب با نرخ تورم است؟‬ ‫وی در ادام��ه صحب��ت های��ش اظهار ک��رد‪ :‬در واقع‬ ‫سپرده گذار حق دارد در زمان پس گرفتن پول خودش‬ ‫ارزش ان پول حفظ ش��ده باش��د‪ ،‬اگر تورم پایین بیاید‬ ‫و ارزش پول حفظ ش��ود این کاهش سود بانکی درست‬ ‫اس��ت اما اگر تورم پایین نیابد و ارزش پول سپرده گذار‬ ‫نیز حفظ نش��ود معنای ان اس��تثمار سپرده گذار است‬ ‫و ای��ن کاهش به طور قطع به نفع س��رمایه گذار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬زی��را س��پرده گذار ارزش پولش را از دس��ت داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س همچنی��ن‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬البت��ه بانک ها باید به این مس��ئله توجه‬ ‫داش��ته باش��ند که ایا پول��ی که س��پرده گذار در زمان‬ ‫پس ان��داز در بان��ک می گ��ذارد همان ق��درت خریدی‬ ‫را دارد که س��پرده گذار ق��رار اس��ت ان را بگیرد یا نه‬ ‫و ب��ه نظر می رس��د اینگونه نیس��ت زیرا تجربه نش��ان‬ ‫داده ب��ا توج��ه به ن��رخ ت��ورم ارزش این پ��ول حفظ‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س اضافه کرد‪ :‬پول‬ ‫مردم س��رمایه انهاست البته دولت می تواند کاهش نرخ‬ ‫سود بانکی داش��ته باشد و بانک ها نیز می توانند به این‬ ‫موضوع توج��ه کنند اما باید به گونه ای باش��د که یک‬ ‫س��ویه پول و س��رمایه مردم از بین ن��رود و در واقع از‬ ‫نظر ما در ش��رایط کنونی امکان کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۸۴‬هزار تن انواع قیر در بورس کاال‬ ‫تاالر داخلی و صادراتی بورس کاالی ایران روز گذش��ته شاهد عرضه ‪۸۴‬هزار‬ ‫و‪ ۳۵۰‬ت��ن ان��واع قیر بود‪ .‬تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در این روز ش��اهد‬ ‫عرضه ‪۱۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن انواع قیر شرکت های قیران پخش ستاره ایرانیان‪ ،‬نفت‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬پاالیش نفت تبریز و صنعت قیر پارس��یان ان��رژی و ‪ ۲۵۰‬تن عایق‬ ‫رطوبتی شرکت مهر پارسیان بود‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫کارشناسان بازار سرمایه پیش بینی کردند‬ ‫بازار سرمایه پس از اجرایی شدن برجام روند‬ ‫صعودی به خود گرفت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‬ ‫به دلی��ل چش��م انداز مثب��ت اقتص��ادی‪ ،‬روند‬ ‫صعودی بازار س��رمایه تا پایان س��ال ادامه دار‬ ‫خواهد ب��ود اما به طور قطع ش��یب ان کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای روانی مثبت‬ ‫‹ ‹رشد بازار ادامه دارد‬ ‫یکی از کارشناس��ان ارش��د بازار سرمایه نیز‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬با توجه به روندی که در یک ماه‬ ‫اخیر در بازار س��رمایه ش��کل گرفته‪ ،‬رشد این‬ ‫بازار ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫س��یدحمید میرمعینی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به اینک��ه از میان رفت��ن تحریم های‬ ‫بین الملل��ی این��ده اقتصاد را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به انکه روند اوضاع‬ ‫اقتصادی مناس��ب خواهد ب��ود‪ ،‬در نتیجه روند‬ ‫ب��ورس تهران نیز به تبع ان صعودی می ش��ود‪،‬‬ ‫هرچند ممکن اس��ت در روزهای اینده قیمت ‬ ‫محمدحسن شمسی‬ ‫س��هام در برخ��ی روزها اصالح ش��ود ی��ا روند‬ ‫صعودی شاخص کل اندکی استراحت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اخبار و اطالعات در بازار‬ ‫س��رمایه اثرگذار اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در روزهای‬ ‫این��ده هر اندازه اخبار مثبت اقتصادی بیش��تر‬ ‫باشد و همچنین شرکت های ایرانی قراردادهای‬ ‫بیش��تری را انعقاد کنند‪ ،‬به ط��ور قطع در روند‬ ‫صعودی بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه یک��ی از نتایج‬ ‫برجام را ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار‬ ‫س��رمایه دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ورود سرمایه گذاران خارجی در قالب هیات های‬ ‫مختلف به بازار سرمایه بیشتر شده و در صورتی‬ ‫که این گروه ها وارد بورس تهران ش��وند‪ ،‬رونق‬ ‫در بازار سهام بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه تحت تاثیر‬ ‫قیمـت های جهانی نیز قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر قیمت فلزات و نفت کاهش بسیاری‬ ‫پی��دا کرده اما در صورتی ک��ه قیمت این مواد‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬بازار س��رمایه نی��ز از این افزایش‬ ‫نرخ تاثیر می گیرد‪.‬‬ ‫میرمعین��ی با اش��اره ب��ه اینکه این��ده بازار‬ ‫س��رمایه به ورود میزان نقدینگی بستگی دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که‬ ‫در بازار س��رمایه حباب وجود دارد یا قیمت ها‬ ‫در ای��ن بازار بس��یار پایین اس��ت بلک��ه برای‬ ‫مشخص شدن ان به زمان بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫وی صنع��ت پیش��رو در روزه��ای اخی��ر را‬ ‫خودروسازی دانست و اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫از نظر بنیادی در ش��رایط مناسبی قرار دارد و‬ ‫همچنین انتش��ار اخبار مجامع خودروسازان و‬ ‫صنای��ع خودرویی در هفته اینده نیز در قیمت‬ ‫سهام این شرکت ها موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ادامه دار بورس‬ ‫در این باره محمد دارستانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫کارگزاری فارابی درباره روند حرکت بازار سهام‬ ‫در روزهای اخیر گفت‪ :‬افزایش دماس��نج بازار و‬ ‫روند صعودی ش��اخص کل به دلیل خوشبینی‬ ‫ناش��ی از اجرایی ش��دن برجام و گش��ایش های‬ ‫سیاسی و اقتصادی در بازار سرمایه اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫به بازارهای موازی‬ ‫بازار س��رمایه اش��اره کرد و افزود‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫نبود چش��م انداز مثبت ب��رای بازار های موازی‪،‬‬ ‫رش��د بورس ادامه دار خواهد بود‪ ،‬زیرا بازار ارز‪،‬‬ ‫س��که و طال از ثبات نس��بی برخوردار اس��ت و‬ ‫س��رمایه گذاران برای کس��ب س��ود‪ ،‬باید بازار‬ ‫دیگری را برگزینند که بازدهی بیش��تری برای‬ ‫انها داشته باشد‪.‬‬ ‫دارستانی با اشاره به اینکه بازار سهام با توجه‬ ‫به روحیه خ��ود به اس��تقبال اتفاق های اینده‬ ‫می رود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در صورتی که سرمایه گذاران‬ ‫خارجی نقدینگی های خود را به بازار س��رمایه‬ ‫وارد کنند و همچنی��ن فناوری های روز نیز در‬ ‫اختیار ش��رکت ها قرار گیرد‪ ،‬این موارد موجب‬ ‫سوداوری بیشتر بازار سرمایه خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کارگ��زاری فارابی در ادامه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در کن��ار همه این م��وارد‪ ،‬اگر نرخ‬ ‫س��ود بانکی نیز کاهش یابد‪ ،‬به طور قطع روند‬ ‫دادو ستد ها منطقی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به ورود‬ ‫نقدینگی جدید به بازار س��هام نیز اش��اره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬عرضه های بازار در واقع بس��تر خرید‬ ‫پول های جدید را در معامالت فراهم می کند و‬ ‫این عرضه ها در واقع پاسخ به پول های جدید در‬ ‫سطح معامالت است‪.‬‬ ‫دارس��تانی با اش��اره به اینک��ه نقدینگی های‬ ‫جدی��د از صندوق های��ی ب��ا درام��د ثاب��ت یا‬ ‫س��پرده های بانکی به س��مت بورس در حرکت‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر اس��ت پول ه��ای تازه در‬ ‫‹ ‹صعود مالیم در بازار سهام‬ ‫در ای��ن رابطه‪ ،‬ایم��ان مقدس��یان‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫بازارس��رمایه نیز به روند صعودی بازار سرمایه‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬برخی از س��ها م با توجه‬ ‫ب��ه معامالتی که در هفته گذش��ته داش��تند با‬ ‫چش��م اندازهای جدی��دی مواجه ش��دند و در‬ ‫قیمت هایی معامله می ش��دند که از سقف های‬ ‫قبلی باالتر بودند‪ ،‬در مجموع انتظار بر این است‬ ‫که روند صعودی بازار با شدت کمتری تا فصل‬ ‫مجامع ادامه پیدا کند و به نظر می رس��د تا تیر‬ ‫س��ال ‪ 95‬صعود مالیم در بازار سهام ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬ب��رای ادامه رون��د صعودی‬ ‫ش��اخص بای��د چند ش��اخص را مدنظ��ر قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ن��رخ بهره بانکی‪ ،‬قیمت م��واد اولیه در بازار‬ ‫جهان��ی و قیمت نف��ت هر یک ش��اخص های‬ ‫بنیادی در این بازار محسوب می شوند و ممکن‬ ‫اس��ت روند صع��ودی بازارس��هام را در ماه های‬ ‫اینده تحت تاثیر قرار دهند‪ .‬اما انچه مش��خص‬ ‫اس��ت اینکه چش��م انداز این بازار تا سال اینده‬ ‫صعودی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه بورس های جهانی در‬ ‫بازار س��هام م��ا اثرگذار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بورس‬ ‫ته��ران از دی ‪ 92‬ت��ا دی ‪ 94‬به ش��دت منفی‬ ‫بود‪ .‬البته با اصالح قیمتی که در این دو سال به‬ ‫وجود امده به بازار س��هام کمک خواهد کرد تا‬ ‫نس��بت به این مسائل دیرتر واکنش نشان دهد‬ ‫ام��ا باید به این موض��وع توجه کرد که با وجود‬ ‫فض��ای منفی اقتصاد جهان��ی به طور قطع بازار‬ ‫سهام ما نیز متاثر خواهد شد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫روند صعودی‬ ‫بازار تا‬ ‫پایان سال با‬ ‫شیب کمتری‬ ‫ادامه یابد‬ ‫سیدحمید میرمعینی‬ ‫با توجه به‬ ‫روندی که در یک‬ ‫ماه اخیر در بازار‬ ‫سرمایه شکل‬ ‫گرفته‪ ،‬رشد این‬ ‫بازار ادامه دار‬ ‫خواهد بود‬ ‫اغاز فصل نوین قانون نویسی در بازار سرمایه‬ ‫فصل نوین قانون نویس��ی در بازار سرمایه با انعقاد تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری بین مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این تفاهمنامه روز گذش��ته از س��وی محمد‬ ‫فطانت رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و کاظم جاللی‬ ‫رییس مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم امضای‬ ‫ای��ن تفاهمنامه گفت‪ :‬تفاهمنامه یادش��ده زمینه تعمیق روابط‬ ‫قانونگ��ذاری بین س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و قوه مقننه را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫فطانت با بیان انکه این تفاهمنامه همسو با برگزاری جلسات‬ ‫با رییس مجلس شورای اسالمی و همچنین ارسال نامه مکتوب‬ ‫و برگزاری جلس��ه های متع��دد با مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی منعقد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تجهیز پول های خُ رد‬ ‫برای تولید از جمله اقدامات بازارهای سرمایه در دنیاست‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار یک��ی از چارچوب های‬ ‫اقتصاد مقاومتی را جلب مش��ارکت مردم برای توسعه و تعمیق‬ ‫اقتصاد دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬برای تحقق این هدف هیچ بازاری‬ ‫بهتر از بازار سرمایه نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران س��ال ها ب��ه دلیل تحریم‪ ،‬با نظام پولی‬ ‫و مالی دنیا ارتباط نداش��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اتفاق های زیادی در اقتصاد‬ ‫دنیا مانند بحران س��ال ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی رخ داد و رکود بر نظام‬ ‫اقتصادی حاکم شد که پس از ان قوانین و مقررات و اصول مالی‬ ‫در دنیا دگرگون ش��د‪ .‬فطانت ادام��ه داد‪ :‬بنابراین ادبیات حاکم‬ ‫بر تامین مالی در دنیا مانند گذش��ته نیس��ت و به مدل های بازار‬ ‫س��رمایه نزدیک شده اس��ت؛ حتی در این زمینه حجم قوانین و‬ ‫مقررات بازارهای سرمایه چندین برابر نظام بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت خالقیت و طراحی جدید‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید در بازار‬ ‫سرمایه کشور نیز خالقیت و طراحی ایجاد شود‪ ،‬گفت‪ :‬نقش قوه‬ ‫مقننه و قانون نویس��ی برای این امر حائز اهمیت است و این امر‬ ‫می تواند سراغار نوینی برای ارتقای بازار سرمایه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر پیش��رفت خوبی در بازار سرمایه ایجاد شده به‬ ‫دلیل راهی بود که مجلس ش��ورای اس�لامی برای بازار باز کرد‪،‬‬ ‫به گونه ای که در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬قان��ون را بازنگری و خالهای ان‬ ‫را از بین برد‪.‬‬ ‫فطانت با اش��اره به قانون تجارت نیز گفت‪ :‬هر چند از عمر این‬ ‫قانون ‪ ۱۰۰‬س��ال می گذرد ام��ا در بخش هایی به ویژه در بخش‬ ‫شرکت های سهامی عام نیاز به بازنگری است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اف��زود‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫س��هام عدالت ‪ ۵۰‬میلیون نفر سهامدار دارد و برگزاری مجمعی‬ ‫ب��ه این بزرگی امکانپذیر نیس��ت بنابراین بای��د امکاناتی فراهم‬ ‫شود تا مجامع با تعداد اعضای باال به صورت انالین برگزار شود‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در‬ ‫این مراس��م گفت‪ :‬با توجه به اینکه بازار س��رمایه اهمیت زیادی‬ ‫برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور دارد تالش می شود در بخش‬ ‫قانونگ��ذاری به بورس کمک کنیم‪ .‬کاظم جاللی به گزارش این‬ ‫مرکز در زمینه مقایس��ه بازار سرمایه ایران‪ ،‬ترکیه و مالزی اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این گزارش نش��ان می دهد وضعیت بازار س��رمایه‬ ‫ایران در منطقه مناسب نیست؛ البته این امر به دالیلی همچون‬ ‫زمانبر بودن اخذ مجوز‪ ،‬رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران‬ ‫خارجی‪ ،‬اجرایی نشدن دقیق اصول راهبری حاکمیت شرکتی‪،‬‬ ‫نبود ابزار برای پوش��ش ریسک نوس��ان ارز و غیره مربوط است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته سازمان بورس و اوراق بهادار با اقداماتی همچون‬ ‫تدوین قانون جامع و مانع‪ ،‬روان س��ازی و تسهیل سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬تدوین چارچوب ب��رای س��رمایه گذاری خارجی و‪...‬‬ ‫می تواند وضعیت بازار را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین طرح و ارائه ان از سوی مجلس شورای‬ ‫اسالمی مناسب نیست‬ ‫رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی یکی از‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارگروه ویژه برای نخستین‬ ‫اجالس جهانی بازار مالی ایران‬ ‫کیمیا بامدادیان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ش��رایط عادی ب��ه بازار تزریق ش��ود زیرا رفتار‬ ‫هیجانی همراه با صف خرید بازار زمان مناسبی‬ ‫برای سرازیر شدن نقدینگی به معامالت نیست‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد اهسته و پیوسته بورس تا پایان سال‬ ‫مدیرعام��ل کارگزاری دانا ب��ه روند صعودی‬ ‫بازار سرمایه اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار سرمایه بعد‬ ‫از اجرایی شدن برجام روند پرشتاب صعودی به‬ ‫خود گرفت‪.‬‬ ‫محمدحسن شمس��ی در گفت وگو با‬ ‫پیش بینی کرد‪ :‬روند اینده بازار سرمایه نسبت‬ ‫به روزهای گذش��ته روان تر باش��د اما همچنان‬ ‫فضای روانی بس��یار مثبت��ی در این بازار وجود‬ ‫دارد که موجب تشدید افزایش قیمت ها در این‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال مبن��ی بر انکه‬ ‫پیش بینی ش��ما از چگونگی روند بازار سرمایه‬ ‫تا پایان س��ال چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه دلیل انکه‬ ‫اقتصاد کش��ور در اینده بهب��ود پیدا می کند و‬ ‫سهامداران نیز به ان امیدوار شده اند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫به خریداری س��هام می پردازند ام��ا با توجه به‬ ‫ش��رایط موجود به نظر می رس��د روند صعودی‬ ‫بازار تا پایان سال با شیب کمتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫شمس��ی با اش��اره به اینکه ع�لاوه بر بهبود‬ ‫فض��ای خارجی برخ��ی از ابهام��ات موجود در‬ ‫داخل بازار س��رمایه نیز در حال برطرف شدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های اخیر ابهامات‬ ‫موجود مانند نرخ خوراک پتروش��یمی ها‪ ،‬بهره‬ ‫مالکانه در بازار وجود داش��ت اما در حال حاضر‬ ‫تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی مشخص شده و‬ ‫این صنعت در صورت بهبود قیمت های جهانی‬ ‫می تواند تاحدودی رش��د داشته باشد و از رونق‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه گ��رو ه خودروی��ی به عن��وان یکی از‬ ‫پیش��تازان بازار س��رمایه اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫خودرویی ها به دلیل انعقاد قراردادهای جدید از‬ ‫یک سو و همچنین ایجاد و راه اندازی طرح های‬ ‫نوین مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفتند‬ ‫و به نظر می رس��د با ت��داوم اخبار مثبت از این‬ ‫گروه‪ ،‬خودرویی ها در مسیر رشد قرار گیرند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫مشکالت کنونی را نداشتن متولی امر قانون نویسی در این رابطه‬ ‫دانست و افزود‪ :‬براس��اس قوانین‪ ،‬ابتکار عمل تهیه پیش نویس‬ ‫قانون به دولت داده ش��ده اما مسئول قانون نویسی و تهیه لوایح‬ ‫در دولت ها مش��خص نیست؛ ضمن اینکه تدوین طرح و ارائه ان‬ ‫از س��وی مجلس شورای اسالمی نیز مناسب نیست و همین امر‬ ‫سبب شده قوانین مستحکم و پایدار نباشد‪.‬‬ ‫جاللی اظهار کرد‪ :‬برای پایداری قوانین باید کار کارشناس��ی‬ ‫ش��ود و بدنه کارشناس��ی در اختیار دولت قرار گیرد؛ البته مرکز‬ ‫پژوهش ه��ا می توان��د ب��ه عنوان کارش��ناس دول��ت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی باش��د و بر همین اس��اس با نهادهای مختلف‬ ‫همکاری هایی را اغاز کرده اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه قوانین‬ ‫باید روزامد‪ ،‬جامع و ش��فاف باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬بهتری��ن نهاد برای‬ ‫تدوین قوانین نهادهای متولی و ذی نفعان است‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی برگزاری نخستین اجالس جهانی بازار‬ ‫مالی ایران با حضور مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی‬ ‫و مدیران عامل شرکت های کارگزاری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��مات‪ ،‬محمدرضا محسنی در‬ ‫این نشس��ت ب��ا بیان اینکه با اجرای برج��ام فصل نوینی در‬ ‫اقتصاد ایران اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار سرمایه می تواند‬ ‫از ظرفیت های جدید پس��اتحریم برای توس��عه فعالیت های‬ ‫بین المللی خود به��ره الزم را ببرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کارگزاران‬ ‫هس��ته اصل��ی ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی هس��تند و‬ ‫می توانند مش��ارکت فعال��ی در برگزاری نخس��تین اجالس‬ ‫جهان��ی بازار مالی ایران داش��ته باش��ند‪ .‬در همی��ن رابطه‪،‬‬ ‫کارگ��روه ویژه برگزاری این اج�لاس جهانی با هدف تدوین‬ ‫مباحث تکنیکی‪ ،‬فنی و کاربردی و س��ازماندهی کمیته های‬ ‫عملی تش��کیل خواهد ش��د‪ .‬محس��نی اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫کارگ��روه ویژه نمایندگان ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‪،‬‬ ‫کان��ون کارگزاران ب��ورس و اوراق به��ادار و کانون نهادهای‬ ‫س��رمایه ایران حضور خواهند داشت تا راهکارهای عملیاتی‬ ‫برای برگزاری مطلوب این همایش بین المللی تدوین و اجرا‬ ‫شود‪ .‬در ادامه این جلسه‪ ،‬دبیر کل کانون کارگزاران بورس و‬ ‫اوراق بهادار نیز گفت‪ :‬بازار س��رمایه ایران س��ال های سختی‬ ‫را پشت سر گذاش��ته است‪ ،‬با این وجود برخی از کارگزاران‬ ‫توانسته اند سرمایه گذاران خارجی را جذب این بازار کنند‪.‬‬ ‫روح اهلل میرصانعی به نقش حضور س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫در توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و افزود‪ :‬در ماه های گذشته‬ ‫اقدام��ات خوبی از س��وی ارکان مختلف بازار س��رمایه برای‬ ‫تس��هیل در ورود سرمایه گذاران خارجی انجام شده و کانون‬ ‫کارگ��زاران نیز ‪ ۶۱‬پیش��نهاد عملی را برای تس��ریع در این‬ ‫امر جمع اوری کرده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برگزاری نخستین‬ ‫اج�لاس جهانی بازار مالی ایران فرصت گرانبهایی اس��ت تا‬ ‫مزیت ها و ویژگی های بازار س��رمایه ایران به سرمایه گذاران‬ ‫خارجی معرفی ش��ده و راهکارهای عملیات��ی برای افزایش‬ ‫تعامالت بین المللی این بازار فراهم ش��ود‪ .‬بهروز خدارحمی‬ ‫دبی��رکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران با بیان اینکه‬ ‫بسترس��ازی برای ورود س��رمایه گذاران خارجی یک رسالت‬ ‫حاکمیتی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫با پش��تیبانی الزم در برگزاری ای��ن اجالس جهانی می تواند‬ ‫نقش بس��زایی در معرفی بازار سرمایه ایران با سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی ایفا کند‪ .‬وی گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که ماهیت‬ ‫و س��اختار س��رمایه گذاری ش��رکت های کارگ��زاری‪ ،‬افقی‬ ‫کوتاه مدت اس��ت و نمی توان انتظار داش��ت این ش��رکت ها‬ ‫بتوانند هزینه فرهنگ س��ازی که فرایند طوالنی مدتی دارد‬ ‫را تقبل کنند؛ در این رابطه امیدواریم دستگاه های ذی صالح‬ ‫در این زمینه حمایت های الزم از بازار سرمایه را انجام دهند‪.‬‬ ‫نخستین اجالس جهانی بازار مالی ایران در روزهای ‪ ۲۷‬تا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهش��ت ‪ ۹۵‬با هدف معرفی فرصت ها و ظرفیت های‬ ‫بالقوه‪ ،‬گشایش مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد پساتحریم و‬ ‫حرکت بازار س��رمایه ایران به سمت بازارهای بین المللی در‬ ‫تهران و اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاالر شیشه ای‬ ‫عقبگرد بازار سرمایه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در نخستین روز هفته در روند‬ ‫نزولی قرار گرفت و به این ترتیب شاخص با افت ‪903‬واحدی‬ ‫روبه رو ش��د و به ‪76‬هزار و‪ 594‬رس��ید‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذشته‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫در ای��ن روز‪ ،‬بیش از ‪2‬هزار و ‪484‬میلیون برگه و حق تقدم‬ ‫در بازار دست به دس��ت کردند که ارزش این مبادالت بیش از‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ ۴۴7‬میلیارد ریال بود و در ‪134‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته ف��والد مبارکه اصفهان‪ ،‬مخاب��رات ایران‪ ،‬‬ ‫سرمایه گذاری غدیر ‪ ،‬بانک ملت ‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫ایران و پاالیش نفت بندرعباس دارای بیش��ترین تاثیر منفی‬ ‫بر شاخص کل بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در نخس��تین روز معامالتی س��ایپا شیش��ه‪،‬‬ ‫پلی اکریل‪ ،‬سایپا اذین‪ ،‬داروس��ازی زهراوی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫رنا‪ ،‬تجارت الکترونیک پارس��یان و ش��هد بیشترین افزایش‬ ‫قیم��ت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در این‬ ‫روز متعلق به المپ پارس ش��هاب‪ ،‬مهندس��ی نصیر ماشین‪،‬‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬کارتن ایران‪ ،‬افس��ت‪ ،‬کارخانجات تولیدی‬ ‫شیشه رازی و س��رمایه گذاری صنعت نفت بود و این نمادها‬ ‫در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز سرمایه گذاران طوالنی ترین صف های‬ ‫خری��د را برای س��ایپا اذین‪ ،‬س��رمایه گذاری رنا‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫ش��هرداری س��بزوار‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬تولید محورخ��ودرو‪ ،‬ح‪.‬صنایع‬ ‫پتروش��یمی کرمانشاه و پلی اکریل تش��کیل دادند‪ .‬در مقابل‬ ‫نماده��ای پاالیش نف��ت بندرعباس ‪ ،‬پارس خ��ودرو‪ ،‬زامیاد‪،‬‬ ‫فوالد خوزستان ‪ ،‬س��ایپا دیزل‪ ،‬سرمایه گذاری شاهد و کربن‬ ‫ایران با سنگین ترین صف های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذشته سایپا با ‪376‬میلیون سهم به‬ ‫ارزش ‪765‬میلی��ارد ریال در صدر بیش��ترین حجم و ارزش‬ ‫معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کسری تراز تجاری امریکا با چین رکورد زد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫بنابر اعالم اداره امار ایاالت متحده‪ ،‬کس��ری مب��ادالت تجاری میان امریکا و‬ ‫چین در سال ‪ 2015‬میالدی‪ ،‬به رکورد ‪ 365‬میلیارد و ‪ 694‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬اداره امار ایاالت متحده اعالم کرد‪ :‬کس��ری مبادالت‬ ‫تج��اری میان امریکا و چین‪ ،‬در س��ال ‪ 2015‬میالدی ب��ه ‪ 365‬میلیارد و ‪694‬‬ ‫میلیارد افزایش یافته که این یک رکورد جدید محسوب می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫هوای بازارهای جهانی‪ ،‬ابری است‬ ‫پرداخت پول نفت ایران‬ ‫با ین و یورو در ژاپن‬ ‫تورم ‪ ۹۸‬درصدی ونزوئال‬ ‫به دلیل نفت ارزان‬ ‫ونزوئ�لا ک��ه با ت��ورم ‪ 98/3‬درصدی مواجه ش��ده و‬ ‫پیش بینی ه��ا حکایت از رس��یدن ان ب��ه ‪ ۷۲۰‬درصد‬ ‫در س��ال جاری میالدی دارد می توان��د با الگو گرفتن‬ ‫از المان دهه ‪ ۱۹۲۰‬و ایجاد یک ارز جدید با پش��توانه‬ ‫ذخایر نفتی خود بر تورم باال غلبه کند‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ‪ ،‬در حالی که نرخ تورم ساالنه در‬ ‫ونزوئال به ‪98/3‬درصد رسید ه و پیش بینی ها حکایت از‬ ‫رسیدن ان به ‪ 720‬درصد در سال جاری میالدی دارد‪،‬‬ ‫ونزوئال به احتمال در اس��تانه پیوس��تن به کشورهایی‬ ‫ق��رار دارد که افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها موجب‬ ‫فلج شدن اقتصادشان شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر تورم بس��یار باال که ب��ه رش��د ‪ 50‬درصدی یا‬ ‫بیشتر قیمت ها در یک ماه گفته می شود‪ ،‬اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫می ت��وان اقتصاد ونزوئال را با نمونه های دیگری که این‬ ‫وضعی��ت را تجربه کرده اند مقایس��ه کرد‪ .‬معروف ترین‬ ‫نمونه از این دس��ت‪ ،‬الم��ان اوایل دهه ‪ 1920‬میالدی‬ ‫اس��ت‪ .‬در ان زمان م��ردم المان مجب��ور بودند برای‬ ‫کاالهای ضروری خود یک چرخ دس��تی پر از اسکناس‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫اما ش��اید جالب توجه ترین موضوع‪ ،‬نحوه پایان یافتن‬ ‫این تورم باالس��ت‪ .‬شاید ونزوئال بتواند با به کار گرفتن‬ ‫عملک��رد المان‪ ،‬روند کاهش ارزش پ��ول ملی خود را‬ ‫متوقف کند‪.‬‬ ‫پس از جنگ جهانی اول‪ ،‬معاهده ورس��ای المان را‬ ‫وادار کرد غرامت هایی را به فاتحان جنگ پرداخت کند‬ ‫ک��ه باید در قال��ب طال و کاالهایی نظیر ف��والد و الوار‬ ‫پرداخت می شدند‪.‬‬ ‫زمانی که المان از پرداخت این غرامت ها ناتوان شد‪،‬‬ ‫نیروهای فرانسوی و بلژیکی منطقه روهر‪ ،‬قلب منطقه‬ ‫صنعتی المان را در ژانویه ‪ 1923‬اشغال کردند‪.‬‬ ‫کارگ��ران المانی از هم��کاری با اش��غالگران امتناع‬ ‫کردند و دس��ت به اعتصاب زدند‪ .‬صنایع منطقه روهر‬ ‫تعطیل شدند و درامدهای مالیاتی به شدت افت کرد‪.‬‬ ‫المان که با کمبود نقدینگی مواجه بود‪ ،‬اقدام به چاپ‬ ‫اسکناس کرد تا بتواند هزینه های خود را پرداخت کند‬ ‫و این مسئله موجب تورم شدید شد‪.‬‬ ‫گوستاو استرسمن‪ ،‬صدر اعظم وقت المان با انتصاب‬ ‫هالجم��ار ش��اخت‪ ،‬یک بانک��دار بلندپرواز به س��مت‬ ‫کمیس��یونر ارزی کابینه در صدد حل مشکل تورم باال‬ ‫برامد‪.‬‬ ‫ش��اخت برای کنترل ت��ورم اقدام به ایج��اد یک ارز‬ ‫جدید به ن��ام رنتن مارک با پش��توانه طال کرد‪ .‬مردم‬ ‫الم��ان ارز جدید را پذیرفتند و در نتیجه تورم باال پس‬ ‫از چند هفته کنترل شد‪.‬‬ ‫ونزوئال نیز می تواند همان مسیر المان دهه ‪ 1920‬را‬ ‫طی کند‪ .‬با ای��ن تفاوت که ذخایر نفتی عظیم خود را‬ ‫به جای طال پشتوانه ارز جدید قرار دهد و از این طریق‬ ‫بر تورم باال غلبه کند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫افت شاخص ها‬ ‫در بورس ها‬ ‫به طور تقریبی‬ ‫از اول ژانویه‬ ‫اغاز و در اوایل‬ ‫فوریه اوضاع‬ ‫بدتر شد‪،‬‬ ‫به طوری که‬ ‫وضعیت را‬ ‫نگران کننده‬ ‫کرده است‬ ‫بازاره��ا در تمامی منطقه اروپ��ا اخرین روز کاری‬ ‫هفته را با منفی ترین قیمت ها به اتمام رساندند‪.‬‬ ‫پس از افت بس��یار شدید شاخص ها در بازار اسیا‪،‬‬ ‫ش��اخص های امری��کا و اروپا نیز به ترتی��ب به این‬ ‫دومینوی سقوط پیوستند و اخرین روز کاری هفته‬ ‫را در مدار منفی به سر بردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬نگرانی س��رمایه گذاران از‬ ‫ورود به بازارهای س��رمایه بیش��تر ش��د در حالی که‬ ‫جانت یلن‪ ،‬رییس فدرال رزرو امریکا نیز در بیانیه ای‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اقتص��اد جهانی با چالش ه��ای زیادی‬ ‫رو به رو شده است‪.‬‬ ‫در بازارهای اروپا ای��ن روند نزولی به وضوح قابل‬ ‫لمس بود و موجب افت ‪ 3/9‬درصدی ش��اخص کک‬ ‫فرانسه و ‪ 2/4‬درصدی شاخص داکس المان شد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬فوتس��ی لندن نیز ‪2/1‬درص د سقوط‬ ‫کرد و شاخص استاکس ‪3/1‬درصد منفی شد‪.‬‬ ‫در بازارهای امریکا‪ ،‬ش��اخص های فیوچرز نیز افت‬ ‫بسیار شدیدی را متحمل شدند‪.‬‬ ‫ اس اند پی رون��د نزولی ‪2/01‬درص��دی را به ثبت‬ ‫رس��اند‪ ،‬داوجونز ‪ 1/9‬درصد و ن��زدک هم ‪2/7‬درصد‬ ‫منفی شدند‪.‬‬ ‫ب��ا بازگش��ایی ب��ورس هنگ کنگ پ��س از ‪ 3‬روز‬ ‫تعطی�لات س��ال نو و ت�لاش س��رمایه گذاران برای‬ ‫تشکیل صف های فروش برای جلوگیری از ضررهای‬ ‫بیش��تر‪ ،‬ش��اخص ب��ورس هنگ کن��گ در ‪ 5‬دقیقه‬ ‫ابتدای��ی بازار س��قوط ‪4‬درصدی را متحمل ش��د و‬ ‫بدترین ش��روع سال چینی را پس از سال ‪ 1994‬به‬ ‫ثبت رساند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬شاخص های مربوط به بازار چین که‬ ‫در بورس هنگ کنگ معامله می شوند نیز شاهد افت‬ ‫سهام بانک ها و ش��رکت های انرژی بودند و افزایش‬ ‫قیمت ین ژاپن این متغیرها را نیز با نزول شاخص ها‬ ‫مواجه کرد‪.‬‬ ‫ژاپن نیز با اوضاع بحرانی شاخص ها رو به رو بود‪.‬‬ ‫در ای��ن کش��ور نی��ز ش��اخص نیک��ی کاه��ش‬ ‫‪ 2/3‬درصدی داشت و در کره جنوبی شاخص کاسپی‬ ‫نیز ‪2/9‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫در بمبئی‪ ،‬ش��اخص اس اند پی (بی اس ئی) با افت‬ ‫‪1/7‬درصدی معامالت را خاتمه داد در حالی که بازار‬ ‫چین همچنان در تعطیالت سال نو به سر می برد‪.‬‬ ‫بناب��ر اع�لام بلومب��رگ درحالی ش��اخص ‪۵۰۰‬‬ ‫اس اند پی ب��ورس امریکا از ابتدای س��ال میالدی با‬ ‫اف��ت ‪ ۹‬درصدی بدترین ش��روع از زمان بحران مالی‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬را تجربه کرده که سرمایه گذاران گوش‬ ‫به زنگ دیگ��ر عادت کرده اند با ه��ر کاهش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬اقدام به فروش سهام کنند‪.‬‬ ‫افت ش��اخص ها در بورس ها به طور تقریبی از اول‬ ‫ژانوی��ه اغ��از و در اوایل فوریه اوضاع بدتر ش��ده به‬ ‫طوریکه وضعیت را نگران کننده کرده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫رویداد شاخص س��هام ‪ 500‬اس اند پی (استاندارد اند‬ ‫پ��ورز) از ابتدای امس��ال ‪ 9‬درصد افت داش��ته که‬ ‫بدترین شروع از زمان بحران مالی سال ‪ 2008‬است‪.‬‬ ‫اف��ت قیمت نفت‪ ،‬عامل اصلی این افت محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬نشست بین وزرای نفت ونزوئال و عربستان‬ ‫ب��ا هدف کاهش تولید بدون دس��تیابی به نتیجه ای‬ ‫عکس‪ :‬بیزینس اینسایدر‪ -‬بورس نزدک امریکا‬ ‫ی��ک مقام اگاه ژاپن��ی از اغاز دوب��اره تراکنش های‬ ‫بزرگترین بانک ژاپن ب��رای پرداخت پول نفت ایران با‬ ‫ارزهای ین و یورو خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پالت��ز‪ ،‬ی��ک مق��ام اگاه گف��ت بانک‬ ‫توکی��و میتسوبیش��ی یو اف ج��ی‪ ،‬بزرگتری��ن بان��ک‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬تراکنش های خ��ود با بانک های ای��ران ازجمله‬ ‫پرداخت ه��ای خری��د نف��ت از این کش��ور از س��وی‬ ‫پاالیشگاه های ژاپن را از سر گرفته است‪.‬‬ ‫این اقدام بانک میتسوبیش��ی به دنبال لغو تحریم ها‬ ‫علی��ه ایران از س��وی امری��کا و اروپ��ا در ‪ 16‬ژانویه و‬ ‫همچنی��ن به دنبال ان لغو تحریم های ژاپن علیه ایران‬ ‫از جمل��ه ممنوعیت بانک های این کش��ور از تجارت با‬ ‫بانک های ایران انجام شده است‪.‬‬ ‫ص��ادرات نفت ای��ران زمان��ی افزای��ش می یابد که‬ ‫پاالیشگاه های ژاپنی انتخاب های متعددی برای خرید‬ ‫نفت با قیمت های پایین دارند‪.‬‬ ‫این مقام ژاپنی افزود‪ :‬از انجایی که بانک میتسوبیشی‬ ‫هن��وز به ش��دت از تحریم های کنون��ی امریکا ازجمله‬ ‫ممنوعی��ت هرگون��ه مبادالت به دالر ب��ا ایران تبعیت‬ ‫می کن��د‪ ،‬تنها می تواند پرداخت ه��ای پول خرید نفت‬ ‫ایران از س��وی پاالیش��گاه های ژاپنی را ب��ه ین و یورو‬ ‫مدیریت کند‪.‬‬ ‫ن بانک به‬ ‫ازس��رگیری تراکنش های نفتی ایران در ای ‬ ‫پاالیش��گاه های ژاپنی این امکان را می دهد تا انتخاب‬ ‫کنن��د که پرداخت ها را به ین ی��ا یورو انجام دهند که‬ ‫این امر به اولویت های پاالیش��گاه های ژاپنی یا شرکت‬ ‫ملی نفت ایران بستگی دارد‪.‬‬ ‫به گفته منابع صنعتی‪ ،‬بانک میتسوبیش��ی پیش از‬ ‫تحریم ها پرداخت های ژاپن ب��رای خرید نفت از ایران‬ ‫را انجام می داد‪.‬‬ ‫مش��خص پایان یاف��ت‪ .‬قیمت نفت وس��ت تگزاس‬ ‫اینترمدیی��ت امریکا باز هم به زیر ‪ 28‬دالر رس��یده‬ ‫که بیش از ‪ 70‬درصد کمتر از باالترین رقم های سال‬ ‫‪2014‬م است‪ .‬با توجه به اینکه وضعیت مازاد عرضه‬ ‫در بازار نفت جدی اس��ت‪ ،‬برقراری رون د رو به رشد‬ ‫پایدار در وال استریت دشوار به نظر می رسد‪ .‬توبیاس‬ ‫لوکویچ‪ ،‬کارش��ناس بورس موسس��ه س��یتی گروپ‬ ‫می گوید‪ :‬بدترین مش��کلی که سرمایه گذاران باید با‬ ‫ان کنار بیایند‪ ،‬این است که بورس به نوسانات بازار‬ ‫نفت پیوند خورده است‪.‬‬ ‫هر یک از این بازارها که به سمتی برود‪ ،‬بازار دوم‬ ‫نیز پش��ت سر ان می رود‪ .‬اقتصاددانان سیتی گروپ‬ ‫اس��م این وضعیت را اخرالزمان نفتی گذاشته اند‪ .‬در‬ ‫این وضعیت باید چند نکته را در نظر داشت‪.‬‬ ‫نخست اینک ه نفت ارزان‪ ،‬مصیبت بزرگی که شما‬ ‫ب��ا خواندن س��رخط خبرها تصور کرده اید نیس��ت‪.‬‬ ‫افزایش قیمت انرژی موجب بروز رکود می ش��ود اما‬ ‫کاهش ها باعث این اتفاق نمی شود‪.‬‬ ‫قیمت بنزین در امریکا نسبت به تابستان گذشته‬ ‫یک دالر و یک س��نت پایین امده است‪ ،‬پولی که از‬ ‫ارزان شدن انرژی صرفه جویی می شود‪ ،‬صرف خرید‬ ‫کاالهای دیگر شده و این موجب رونق اقتصاد امریکا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دوم اینکه این مفهوم که نفت ارزان نش��ان دهنده‬ ‫رکود اس��ت و اینکه افت قیمت ها نش��ان از کاهش‬ ‫تقاض��ای جهانی برای نفت دارد‪ ،‬س��خن درس��تی‬ ‫نیست‪ .‬بر اس��اس امارهای اژانس بین المللی انرژی‪،‬‬ ‫مصرف جهانی نفت در دو س��ال منتهی به سه ماهه‬ ‫سوم سال میالدی گذشته‪3/1 ،‬میلیون بشکه در روز‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬اتفاقا افت قیمت موجب رش��د‬ ‫سریعتر تقاضا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تضعیف عجیب دالر‬ ‫تح��والت اخیر بازارهای جهانی از س��وی دیگر با‬ ‫ریزش قابل مالحظه ارزش دالر در مقابل سایر ارزها‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫در هفت��ه منتهی به ‪ 7‬فوریه در ب��ازار جهانی ارز‬ ‫ارزش دالر نس��بت ب��ه هفت��ه ماقب��ل ان در مقابل‬ ‫ی��ن ‪ 3/52‬و پوند ‪ 1/81‬درصد تضعیف ش��ده که در‬ ‫مقایس��ه با چند ماه اخیر کاهش ارزش قابل توجهی‬ ‫داشته است‪ .‬این در حالی است که در مدت گذشته‬ ‫ریزش دالر به ش��کل عمده کمتر از یک درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که براس��اس گزارش بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اماره��ای کمت��ر از انتظار اقتصاد ای��االت متحده و‬ ‫سخنرانی رییس کل فدرال رزرو نیویورک باعث شد‬ ‫ای��ن انتظار در بازار تقویت ش��ود که فدرال رزرو در‬ ‫افق طوالنی تری نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بنابر ای��ن گزارش‪ ،‬کاهش قیم��ت نفت تهدیدی‬ ‫برای تقاضای جهانی و رشد خواهد بود که بازارهای‬ ‫س��رمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬در نتیجه این‬ ‫تحوالت‪ ،‬ارزش دالر در بازار ارز کاهش قابل توجهی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن به نرخ های پایان وق��ت بازار نیویورک‪،‬‬ ‫در هفته گذش��ته هر ی��ورو در مح��دوده ‪1/0888‬‬ ‫ت��ا ‪ 1/1211‬دالر و ه��ر پوند در دامن��ه ‪ 1/4409‬تا‬ ‫‪ 1/4603‬دالر در نوس��ان بوده اس��ت‪ .‬در عین حال‬ ‫که ه��ر دالر در محدوده ‪ 116/78‬ت��ا ‪ 120/99‬ین‬ ‫متغیر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از طال‬ ‫اما بهای طال در هفته گذش��ته تقویت ش��د‪ .‬این‬ ‫رش��د به طور عمده ناشی از نگرانی در رابطه با رشد‬ ‫اقتصاد جهانی و نیز تضعیف بازار سهام بود که اقبال‬ ‫به سوی دارایی های امن همچون طال را افزایش داد‪.‬‬ ‫در کنار این موارد تضعیف دالر در مقابل اسعار نیز با‬ ‫توج��ه به ارقام متفاوت از اقتصاد امریکا نباید نادیده‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫بهای طال در هفته گذشته میالدی نسبت به هفته‬ ‫ماقبل ان ‪4/39‬درصد افزایش داشته است‪ .‬نوسانات‬ ‫هفته اخیر قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده‬ ‫‪ 1128/31‬ت��ا ‪ 1165/50‬دالر ب��رای ه��ر اونس در‬ ‫نرخ های پایانی ثبت شده است‪ .‬در میان گمانه زنی ها‬ ‫در رابطه با دشواری افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‬ ‫رزرو در س��ال جاری و سقوط بازار سهام و دالر‪ ،‬در‬ ‫معامالت روز پنجش��نبه طال به باالترین سطح ‪8‬ماه‬ ‫ونیم اخیر خود رسید‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬جان��ت یلن‪ ،‬رییس فدرال رزرو‬ ‫روز چهارش��نبه اعالم کرد‪ « :‬بعید به نظر می رس��د‬ ‫ف��درال رزرو برنام ه خ��ود برای افزایش ن��رخ بهره را‬ ‫در س��ال جاری برعکس کند‪ ،‬ولی بازارهای اعتباری‬ ‫تحت فش��ار‪ ،‬بازاره��ای مالی پرنوس��ان و اطمینان‬ ‫نداش��تن در رابطه با رش��د اقتصادی چین همچنان‬ ‫اقتصاد امری��کارا تهدید می کند‪ ».‬یلن اعالم کرد که‬ ‫انتظار دارد رشد ادامه دار اقتصاد امریکا اجازه افزایش‬ ‫تدریج��ی نرخ بهره را بدهد‪ .‬کندی افزایش نرخ بهره‬ ‫منج��ر به حمایت از طال ش��ده و هزینه های فرصت‬ ‫نگهداری ان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫هر اونس طال در معامالت اخرین روز هفته با رشد‬ ‫‪0/8‬درصدی یک هزار و ‪ 207‬دالر و ‪ 10‬سنت معامله‬ ‫شد‪ .‬این در حالی بود که در اوایل روز اونس به سطح‬ ‫‪ 1215‬دال ر نیز رسیده بود‪.‬‬ ‫جیس��ون س��ریزوال معامله گ��ر گ��روه (ا مک اس)‬ ‫اعالم ک��رد‪« :‬توقف س��فارش های زی��ان ده موجب‬ ‫شکستن س��طح ‪1200‬دالری شد‪ ».‬نقره نیز با رشد‬ ‫‪0/5‬درصدی معادل ‪ 15‬دالر و ‪ 35‬سنت به ازای هر‬ ‫اونس قیمت داشت‪.‬‬ ‫تحلیلگران (ای ان زد) با اشاره به اینکه قیمت طال‬ ‫موجب حمایت نگرش فدرال رزرو خواهد شد‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند‪« :‬سخنان یلن به ان معناست که تا زمانی که‬ ‫فدرال رزرو به مس��یر سفت و سخت کردن تدریجی‬ ‫تس��هیالت ادامه دهد‪ ،‬سیاس��ت های مالی تغییری‬ ‫نکرده و موجب توسعه نسبی خواهد شد‪».‬‬ ‫ با توجه به خوشبینی یلن درباره اقتصاد‪ ،‬بازارهای‬ ‫س��هام اسیایی روز پنجشنبه با سقوط مواجه شدند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دالر به پایین ترین سطح خود در برابر‬ ‫سبد ارزهای اصلی از اکتبر و پایین ترین ارزش خود‬ ‫در برابر ین در ‪ 15‬ماه اخیر رسید‪.‬‬ ‫بانک های مرکزی جهان خلع سالح شده اند‬ ‫«اد یاردن��ی»‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د س��رمایه گذاری‬ ‫در موسس��ه مطالعات��ی «یاردن��ی» همراه با بس��یاری از‬ ‫تحلیلگران و اقتصاددانان مطرح جهان معتقد اس��ت که‬ ‫بانک های مرکزی اصلی جهان «خلع س�لاح» ش��ده اند و‬ ‫جه��ان دیگر نمی تواند متکی به سیاس��ت های بانک های‬ ‫مرکزی بماند‪.‬‬ ‫به گزارش بخش مالی سی ان ان‪ ،‬بانک های مرکزی مهم‬ ‫جه��ان تمام پول های خود را ب��ه داخل اقتصادهای خود‬ ‫تزریق می کنن��د و با خرید میلیارده��ا دالر اوراق قرضه‬ ‫دولت��ی‪ ،‬نرخ های بهره منفی اعمال می کنند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫کارشناسان هش��دار می دهند این اقدامات برای معکوس‬ ‫کردن روند کنونی اقتصاد جهان کافی نیست‪.‬‬ ‫روس��ای بانک های مرکزی در حالی که اقتصاد خود را‬ ‫در میان جریان های بی ثبات و کندی رشد جهان هدایت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬جهان تالش می کند ت��ا اقتصادها و پول ملی‬ ‫خود را تثبیت کنند‪ .‬اما بس��یاری از انها اعتراف می کنند‬ ‫که نمی دانند در گام بعدی چه کار باید بکنند‪.‬‬ ‫«استنلی فیشر»‪ ،‬مرد ش��ماره دو فدرال رزرو امریکا در‬ ‫سخنان اخیر خود اذعان کرد‪ :‬جهان در وضعیت بی ثبات‬ ‫و نامش��خصی ق��رار دارد و تمامی سیاس��تگذاران پولی‬ ‫درواق��ع اکنون می توانند مطمئن باش��ند انچه در اینده‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬اغلب با انچه هم اکنون انتظار دارند به‬ ‫کلی متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫فیش��ر و سایر مقامات بانک های مرکزی مهم جهان به‬ ‫احتم��ال با نبود ابزارهای جدید برای مقابله با تالطم های‬ ‫اخیر مواجه شده اند‪ .‬هرچند بانک مرکزی اروپا قادر است‬ ‫در چند هفته و با هدف به تحرک واداش��تن اقتصاد قاره‬ ‫اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کند‪ ،‬اما انها خوب‬ ‫می دانند که این یک راه حل بلندمدت نیست‪.‬‬ ‫«بنوی��ت کویر»‪ ،‬از اعضای اجرای��ی بانک مرکزی اروپا‬ ‫(ئی سی بی) می گوید‪ :‬ما امادگی و توان کافی برای ایفای‬ ‫نقش در بهبود شرایط موجود را داریم‪ .‬اما برای اینکه این‬ ‫بازسازی اساسی باشد‪ ،‬سیاست های پولی کافی نیست‪.‬‬ ‫در بحبوحه تمامی این نوس��ان ها و بی ثباتی ها‪ ،‬نگرانی‬ ‫کارشناسان درحال افزایش اس��ت که مبادا این اقدامات‬ ‫تنه��ا کوتاه مدت بوده و بانک ه��ای مرکزی از راه حل های‬ ‫بلندمدت محروم باشند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د کنگ��ره امریکا و‬ ‫بس��یاری از همتایان جهانی ان باید با ارائه سیاست هایی‬ ‫که متضمن و مروج رش��د اقتصادی جهان اس��ت‪ ،‬نظیر‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای احداث جاده ه��ا‪ ،‬پل ها و‬ ‫راه اهن‪ ،‬دست به دخالت بزنند‪.‬‬ ‫«شارون استارک» استراتژیس��ت بانک سرمایه گذاری‬ ‫«دی‪.‬ای‪ .‬دیویدسون» می گوید‪ :‬نرخ های بهره پایین تنها‬ ‫ما را مانند معتادان دچار اعتیاد می کند در نتیجه نیازمند‬ ‫اقدامات بیشتری هستیم‪ .‬درنهایت اگر دست روی دست‬ ‫بگذاریم‪ ،‬سقوط کرده و بدون هیچگونه کمک و دخالتی‬ ‫خواهیم سوخت‪.‬‬ ‫در ی��ک دنی��ای ایده ال‪ ،‬سیاس��ت های ف��درال رزرو و‬ ‫هزینه های کنگره برای پروژه های زیرساختی‪ ،‬باید مکمل‬ ‫یکدیگر باشد‪ .‬اما از زمان وقوع بحران مالی ‪2008‬م‪ ،‬نقش‬ ‫ف��درال رزرو در مدیریت اقتصاد به ش��دت افزایش یافت‬ ‫درحالی که کنگره از ان زمان به بن بست رفت‪.‬‬ ‫«جان��ت یلن»‪ ،‬رییس فدرال رزرو امریکا که از این نهاد‬ ‫اغل��ب با عنوان «بانک مرکزی جهان» یاد می ش��ود‪ ،‬روز‬ ‫(چهارش��نبه)‪ ،‬در برابر کنگره و پرسش های ان راجع به‬ ‫وضعیت اقتصاد و مقاصد و اهداف بانک مرکزی سخنرانی‬ ‫خواهد کرد که از این جلس��ه با عنوان «جلسه شهادت»‬ ‫یاد می شود‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه نیز‪ ،‬مقامات بان��ک خلق چین از افزایش‬ ‫هزینه ه��ای این نهاد برای افزایش ارزش یوان خبر دادند‬ ‫که بدی��ن ترتیب این هزینه ها نس��بت ب��ه هزینه ‪500‬‬ ‫میلیارد دالری س��ال گذشته فراتر خواهد رفت‪ .‬دو هفته‬ ‫پیش نیز بانک مرکزی ژاپ��ن از اعمال بهره بانکی منفی‬ ‫خبر داد با این امید که این اقدام بتواند صاحبان مشاغل‬ ‫و مش��تریان را به دریافت وام های بیش��تر ترغیب کرده و‬ ‫اقتصاد را رونق دهد‪.‬‬ ‫این گون��ه اقدامات بالفاصله بع��د از انکه فدرال رزرو در‬ ‫دس��امبر نرخ های بهره را برای نخس��تین بار در یک دهه‬ ‫گذش��ته افزایش داد‪ ،‬انجام می ش��وند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بعید به‬ ‫نظر می رس��د فدرال رزرو در مارس‪ ،‬در بحبوحه نوس��ان ‬ ‫بازاره��ای مالی جهان‪ ،‬دوباره ن��رخ بهره بانکی را افزایش‬ ‫ده��د‪ .‬به رغم تالش های انها‪ ،‬اقتص��اد جهان رو به بهبود‬ ‫نیس��ت و جهان نیز بیش از ای��ن نمی تواند به بانک های‬ ‫مرکزی متکی باشد‪.‬‬ ‫«محمد العریان»‪ ،‬اقتصاددان و س��رمایه گذار مش��هور‬ ‫جهان و نویس��نده کتاب «تنها بازی ش��هر» به تازگی در‬ ‫گفت وگو با ش��بکه س��ی ان ان اعالم کرد‪ :‬ما بیش از این‬ ‫نمی توانیم ب��ه بانک های مرکزی متکی باش��یم‪ .‬انها هر‬ ‫کاری که از دستشان بر می امده انجام داده اند‪.‬‬ ‫شایعه سازی این بار از نوع میوه ای‬ ‫رمض��ان روئین ت��ن‪ ،‬مدی��رکل دفتر میوه های سردس��یری و خش��ک وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی در واکنش به عرضه س��یب امریکایی در بازار داخل‪ ،‬گفت‪ :‬نه‬ ‫کس��ی می تواند از امریکا سیب وارد کند و نه این کار صرفه اقتصادی دارد‪ .‬این‬ ‫نخستین باری است که بنده چنین موضوعی را می شنوم و اطالعی از این مسئله‬ ‫ندارم‪ .‬ضمن اینکه قیمت سیب در امریکا گران است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫از هزینه های اسباب کشی‬ ‫حمل هزینه ها‬ ‫عرضه و تقاضا‬ ‫دلیل تغییر قیمت ماهی‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ش��اید هر کدام از م��ا؛ برای یک��ی دو بار هم که‬ ‫ش��ده؛ طعم اسباب کش��ی را تجربه کرده باشیم‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬نخستین و مهم ترین دغدغه ذهنی برای‬ ‫کس��انی که خود را در مسیر جابه جایی می بینند و‬ ‫قرار است سیر تا پیاز وسایل خانه خود را به خانه ای‬ ‫دیگر منتقل کنند؛ چیزی نیست جز تهیه وسیله ای‬ ‫ب��رای انجام ای��ن امر مهم‪ .‬اینجاس��ت ک��ه مقوله‬ ‫پرداخ��ت هزینه ها؛ رنگ تازه ای ب��ه خود می گیرد‪.‬‬ ‫هزینه هایی که باید برای دس��تمزد کارگر و کامیون‬ ‫ت شود‪ .‬این فرایند؛‬ ‫و خریدن کارتن و جعبه پرداخ ‬ ‫هر سال و با شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس‪،‬‬ ‫با هیاهوی هزینه های بیشتر؛ از سرعت چشمگیری‬ ‫برخوردار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جابه جایی نرخ ها‬ ‫فقط کافی اس��ت گوش��ی تلف��ن را برداریم و با‬ ‫لو نقل ش��هری تم��اس بگیریم‬ ‫چند ش��رکت حم ‬ ‫ت��ا متوجه جابه جای��ی نرخ ها؛ در تعرف��ه این دفاتر‬ ‫لو نقل ش��ویم‪ .‬مدی��ر یکی از این دفاتر‬ ‫خدمات حم ‬ ‫در ش��رق ته��ران و منطقه تهرانپ��ارس به خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬برای انتق��ال اثاثیه منزل از محله‬ ‫تهرانپ��ارس ته��ران به می��دان هفت تیر ‪ ،‬ب��ه ازای‬ ‫در اختیار گذاش��تن ی��ک کامیون خ��اور به مدت‬ ‫‪ 3‬س��اعت‪ ،‬به هم��راه ‪ 4‬کارگر و اج��رت جابه جایی‬ ‫یخچال س��ایدبای س��اید ‪ ۳۲۰‬هزار تومان دریافت‬ ‫می کنیم‪ .‬وی می افزاید‪ :‬برای هر س��اعت تاخیر هم‬ ‫مشتری باید ‪ 60‬هزار تومان به این کرایه اضافه کند‪.‬‬ ‫البته این تعرفه مربوط به فصل زمستان است و بعد‬ ‫از زمستان؛ تعرفه ما هم جابه جا می شود! یکی دیگر‬ ‫از دفاتر باربری ش��هر تهران در پاس��خ این پرسش‬ ‫خبرنگار‬ ‫که هزینه استفاده از وانت پیکان یا‬ ‫نیس��ان در حمل اثاثیه منزل چقدر است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اگر مشتری‪ ،‬متقاضی اس��تفاده از نیسان وانت برای‬ ‫جابه جای��ی اس��باب منزلش باش��د؛ ب��ه ازای یک‬ ‫س��رویس ‪ 2‬ساعته در ش��هر؛ باید ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫بپردازد‪ .‬این رقم فق��ط مربوط به هزینه اجاره خود‬ ‫اتومبیل از س��وی مشتری اس��ت و شامل دستمزد‬ ‫کارگر و سایر موارد مربوط به حمل اثاث؛ نمی شود‪...‬‬ ‫‹ ‹نقش شرایط محیطی‬ ‫برخی ش��رایط محیطی و نوع اثاثیه منزل هم در‬ ‫تعیین ن��رخ کرایه تاثیر گذار اس��ت و در رقم کرایه‬ ‫نی��ز در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬مانند داش��تن فضای‬ ‫مناس��ب برای بارگیری و تخلیه اثاثیه‪ ،‬تعداد طبقه‬ ‫واحد مسکونی‪ ،‬داشتن وسایل سنگین مثل یخچال‬ ‫ساید بای س��اید‪ ،‬میز بزرگ‪ ،‬گاو صندوق‪ ،‬تردمیل و‬ ‫وسایلی از این دست‪.‬‬ ‫یک��ی از کارگران متخصص! در حمل اثاثیه منزل‬ ‫نیز به خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬اثاث کشی یک کار‬ ‫تخصصی است و بیشتر همشهریان من که برای کار‬ ‫و فعالیت به ته��ران امده اند؛ به دلیل تجربه زیادی‬ ‫ک��ه در این زمینه پی��دا کرده ان��د؛ دارای تخصص‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ما در این فصل از س��ال که کار و کاسبی‬ ‫لو نقل اثاثیه منزل کساد است ؛ برای‬ ‫باربری ها و حم ‬ ‫حمل اس��باب و اثاثیه از طبقه همکف یک خانه به‬ ‫طبقه چهارم خانه ای دیگر که اسانس��ور هم نداشته‬ ‫باش��د؛ مبلغ ‪ ۴۵‬هزار توم��ان دریافت می کنیم‪ .‬این‬ ‫مبل��غ در ش��رایط محیطی س��خت س��اختمان ها؛‬ ‫مانند تن��گ بودن کوچه و خیابان و مس��یر منزل؛‬ ‫و همچنین مناس��ب نبودن پله ه��ا و همچنین زیاد‬ ‫بودن و سنگین بودن وسایل و اسباب و اثاثیه منزل؛‬ ‫ت��ا ‪ ۶۰‬هزار توم��ان برای هر نفر نی��ز؛ افزایش پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬ای��ن کارگر عزیز و زحمتک��ش می افزاید‪:‬‬ ‫هزین��ه جابه جایی اثاثیه من��زل از میدان انقالب تا‬ ‫محل��ه نظام اباد با دو نفر کارگر و وانت نیس��ان؛ در‬ ‫حال حاض��ر‪ 270‬هزار تومان اس��ت‪ .‬اگر مس��یر و‬ ‫لو نقل مس��اعد نباشد؛ این رقم تا ‪۳۳۰‬‬ ‫شرایط حم ‬ ‫هزار تومان نیز قابل افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین و مقررات نوظهور‬ ‫جالب اس��ت بدانید که هزین��ه بارگیری هر عدد‬ ‫یخچال ساید بای س��اید‪ ،‬به طور معمول‪ 50 ،‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬برای هر وس��یله دیگری که ش��رایط‬ ‫روبه رو هس��تند و از مقوله ترافیک تهران‪ ،‬به عنوان‬ ‫اصلی ترین دالیل باال بودن کرایه یاد می کنند ‪ .‬جالب‬ ‫اینکه برخی از صاحبان شرکت های باربری‪ ،‬نسبت‬ ‫به میزان کرایه های فعلی؛ معترض هس��تند و این‬ ‫لو نقل اثاثیه‬ ‫میزان پرداختی بابت جابه جایی و حم ‬ ‫را‪ ،‬متناسب با زحمتی که می کشند؛ نمی دانند‪.‬‬ ‫لو نقل ان دش��وار باشد نیز ؛ همین رقم و گاهی‬ ‫حم ‬ ‫حتی رقم های باالتری دریافت می شود‪ .‬هزینه پایین‬ ‫و باال اوردن اثاثیه از هر طبقه؛ چه در ش��روع و چه‬ ‫در پایان بارگیری؛ ‪ ۱۰‬هزار تومان است‪ .‬جابه جایی‬ ‫اسباب و اثاثیه با وانت پیکان هم به طور متوسط ‪40‬‬ ‫هزار تومان و وانت نیسان ‪ 50‬هزار تومان برای یک‬ ‫س��رویس کوتاه مدت هزین��ه دارد‪ .‬این مدت زمان؛‬ ‫نباید بیشتر از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬دقیقه باشد!‬ ‫لو نقل دیگ��ر هم در‬ ‫منش��ی ی��ک موسس��ه حم ‬ ‫گفت وگ��وی تلفن��ی به خبرن��گار‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫حمل اسباب و لوازم اداری‪ ،‬از شرق تا جنوب تهران؛‬ ‫با کامیون خ��اور‪۱۶۰ ،‬هزار تومان هزینه دارد‪ .‬البته‬ ‫بدون دستمزد کارگر‪ .‬این محدوده نیز نباید بیشتر‬ ‫از محدوده میدان س��بالن تا میدان خراسان باشد‪.‬‬ ‫اگر این محدوده رعایت نشود؛ به ازای هر کیلومتر؛‬ ‫به ط��ور توافقی؛ هزین��ه ای از صاحب ب��ار دریافت‬ ‫می شود! ضمن اینکه صاحبان بار باید بدانند که این‬ ‫هزینه ه��ا‪ ،‬فقط مربوط به ‪ ۳‬س��اعت اجاره کامیون‬ ‫خاور اس��ت و بیش از این زمان نیز؛ مشمول قانون‬ ‫و مقررات داخلی ش��رکت ما خواهد شد‪ .‬این منشی‬ ‫قانون��دان! می افزاید‪ :‬البته دس��تمزد کارگر در این‬ ‫فصل (زمس��تان) پایین تر از فصل های دیگر است و‬ ‫به نفع مردم اس��ت که زمان جابه جایی خود را با فرا‬ ‫رسیدن فصل زمستان تنظیم کنند‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫دس��تمزد کارگر در ش��رکت ما؛ برای ‪ ۳‬ساعت کار؛‬ ‫بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬هزار تومان است‪ .‬البته‪...‬‬ ‫هر یک عدد کارتن موزی سالم و نو؛ ‪ ۵۵۰‬تومان‬ ‫قیم��ت دارد‪ .‬قیم��ت هر عدد کارتن موزی دس��ت‬ ‫دوم نیز ‪ ۳۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬کارتن فله ای ضایعاتی؛‬ ‫کیلویی به فروش می رسد‪ .‬قیمت هرکیلو کارتن فله‬ ‫ضایعاتی؛ ‪ ۶۰‬تومان اس��ت‪ .‬کارت��ن پرتقال وارداتی‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬هر ع��دد ‪ ۲۵۰‬تومان قیم��ت دارد‪ .‬قیمت‬ ‫کارتن نارنگی و پرتقال وارداتی کوچک س��الم نیز؛‬ ‫هر عدد ‪ ۱۵۰‬تومان اس��ت‪ .‬فروش کارتن نارنگی و‬ ‫پرتقال وارداتی کوچک دست دوم قابل استفاده؛ به‬ ‫ش��کل کیلویی انجام می ش��ود‪ .‬هر کیلو از این نوع‬ ‫کارتن؛ ‪ ۸۰‬تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د که هزینه جابه جایی اثاثیه برای‬ ‫مردم و به ویژه مستاجران که مشتری اصلی اتوبارها‬ ‫هس��تند‪ ،‬زیاد اس��ت و فردی که هر سال مجبور به‬ ‫ل هزینه‬ ‫تغییر محل س��کونت اس��ت‪ ،‬باید هر س��ا ‬ ‫س��نگینی را عالوه بر دیگر هزینه ها ؛ برای این مورد‬ ‫ویژه در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫البته مس��ئوالن اتوبارها هم با مش��کالتی مانند‬ ‫هزینه اس��تهالک خودرو‪ ،‬دستمزد‪ ،‬بیمه کارگر و ‪...‬‬ ‫هر عدد از انواع جعبه تسمه ای (متوسط و بزرگ)؛‬ ‫‪ ۴۰۰‬توم��ان قیم��ت دارد‪ .‬قیمت جعبه تس��مه ای‬ ‫کوچک و ان��واع جعبه معمولی باالی ‪ 17‬کیلوگرم؛‬ ‫‪ ۲۵۰‬تومان اس��ت‪ .‬یک نوع از جعبه های موجود در‬ ‫بازار؛ که به جعبه شاخدار و اهوازی معروف هستند؛‬ ‫در حمل اسباب و اثاثیه منزل؛ کاربرد زیادی دارند‪.‬‬ ‫هر عدد از این جعبه ه��ا نیز؛ به قیمت ‪ ۱۵۰‬تومان‬ ‫فروخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های مالک نبودن‬ ‫‹ ‹جعبه هزینه ها‬ ‫در این قس��مت از گزارش؛ نگاهی می اندازیم به‬ ‫یکی از هزینه های جانبی اسباب کشی ‪ .‬هزینه ای که‬ ‫باید بابت خرید انواع کارتن و جعبه پرداخته شود‪،‬‬ ‫تا ش��اید اثاثیه و لوازم خانه و اداره و شرکت مردم؛‬ ‫س��الم به مقصد برس��د‪ .‬پیش از خداحافظی؛ توجه‬ ‫ش��ما را به لیست قیمت انواع کارتن و جعبه؛ جلب‬ ‫می کنیم‪:‬‬ ‫‹ ‹قیمت کارتن‬ ‫دستمزد‬ ‫کارگر در‬ ‫فصل زمستان‬ ‫پایین تر از‬ ‫فصل های دیگر‬ ‫است و به نفع‬ ‫مردم است که‬ ‫زمان جابه جایی‬ ‫خود را با فرا‬ ‫رسیدن فصل‬ ‫زمستان‬ ‫تنظیم کنند‬ ‫‹ ‹قیمت جعبه چوبی‬ ‫اغاز تحویل صندوق های مکانیزه فروش به اصناف از اول اسفند‬ ‫مجری طرح رایگان نص��ب صندوق های مکانیزه فروش‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬تحویل صندوق ه��ای مکانیزه ف��روش برای‬ ‫واحدهای صنفی‪ ،‬بر اس��اس اولویت ثبت نام ش��ده از اول‬ ‫اسفند اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری اصناف‪ ،‬حمیدرضا س��عداله‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس قانون ‪ ۲۹‬صنف مش��مول نص��ب الزامی‬ ‫صندوق ه��ای مکانیزه فروش ش��ده اند ام��ا تاکنون اجرای‬ ‫این قانون ب��ه دلیل گران بودن قیمت دس��تگاه ها و نبود‬ ‫س��ازوکارهای الزم تاکنون به صورت فراگیر اجرایی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا اجرای ط��رح واگ��ذاری رایگان‬ ‫صندوق های مکانیزه فروش به واحدهای صنفی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��ازنده که از تولیدکنندگان داخلی است‪ ،‬هزینه طرح را‬ ‫از محل معافیت های مالیاتی که بابت نصب این صندوق ها‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ ،‬دریافت خواهدکرد‪.‬‬ ‫سعداله با بیان اینکه الزام به نصب صندوق های مکانیزه‬ ‫فروش طبق قانون از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬از س��وی سازمان امور‬ ‫مالیاتی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫جلساتی که با حضور مسئوالن اتاق اصناف ایران و سازمان‬ ‫امور مالیاتی برگزار شد‪ ،‬مدل کسب و کار فعلی برای نصب‬ ‫صندوق ها تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس قانون از اول فروردین سال اینده‬ ‫کس��انی که برای صندوق های فروش��گاهی اعم از نرم افزار‬ ‫و س��خت افزار هزینه می کنند‪ ،‬مشمول استفاده از مزایای‬ ‫قانونی ان خواهند بود‪.‬‬ ‫مجری طرح‪ ،‬هزینه نصب صندوق های مکانیزه فروش را‬ ‫بس��ته به نوع هر صنف متف��اوت و بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ریال ذک��ر کرد و گفت‪ :‬تاکنون با ‪ ۵‬س��رمایه گذار داخلی‬ ‫برای نصب صندوق های یادش��ده به صورت رایگان مذاکره‬ ‫ش��ده اس��ت و اتاق بنا ندارد در تامین صندوق و نرم افزار‬ ‫و همچنین پش��تیبانی از انها برای هیچ ش��رکتی انحصار‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی درباره شرایط استفاده صنوف از صندوق های رایگان‬ ‫مکانیزه فروش اظهار کرد‪ :‬صاحبان واحدهای صنفی باید با‬ ‫مراجعه به سایت ‪ www.posbaran.ir‬درخواست خود‬ ‫را ثبت کنند تا براس��اس اولویت دس��تگاه های یادشده به‬ ‫انها تحویل شود‪.‬‬ ‫س��عداله تاکید ک��رد‪ :‬واحدهایی می توانن��د از این مزایا‬ ‫استفاده کنند که دارای جواز کسب معتبر باشند‪.‬‬ ‫وی نص��ب صندوق ه��ای مکانیزه ف��روش در واحدهای‬ ‫صنفی را به نفع دولت و اصناف دانس��ت و افزود‪ :‬اس��امی‬ ‫تم��ام تامین کنن��دگان و تولیدکنندگان رس��می کاال در‬ ‫س��ایت بازار رس��می الکترونیک اصناف ایران (باران) ثبت‬ ‫ش��ده و در اختیار واحدهای صنفی متصل به صندوق قرار‬ ‫خواهد گرفت و صاحبان واحدهای صنفی می توانند به طور‬ ‫مستقیم کاالهای مورد نیاز را از ایشان تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین با نص��ب صندوق های مکانیزه‬ ‫فروش‪ ،‬عالوه بر حذف واس��طه های زائد‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫کااله��ا هم برای واحدهای صنف��ی کاهش می یابد و اقالم‬ ‫مصرفی با قیمت کمتری به دست مردم می رسد‪.‬‬ ‫سعداله گفت‪ :‬براس��اس فاکتور رسمی که توسط صنف‬ ‫صادر می شود‪ ،‬اصناف دارای اعتبار می شوند و می توانند از‬ ‫تعامل با بانک ها بهره مند ش��وند که تاکنون ‪ ۵‬بانک برای‬ ‫همکاری و تامین اعتبار در گردش واحدهای صنفی اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫مج��ری طرح نصب صندوق های مکانیزه فروش در عین‬ ‫ح��ال تصریح کرد‪ :‬با اجرای این طرح می خواهیم به دولت‬ ‫الگویی نشان دهیم که اگر به بخش خصوصی اعتماد کند‪،‬‬ ‫این بخش می تواند ضمن ارائه فرمولی برای اجرای طرح ها‪،‬‬ ‫سیس��تم را ب��ه گونه ای طراحی کند ک��ه قابل کنترل هم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تامین نیاز کشور به صندوق مکانیزه‬ ‫فروش با تولیدکنندگان داخلی مذاکره شده و زمینه تولید‬ ‫انبوه نیز با جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شده و انها به‬ ‫همکاری دعوت شده اند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امیدواری کرد که در س��ال همدلی دولت و‬ ‫ملت‪ ،‬طرح ملی نصب رایگان صندوق های مکانیزه فروش‬ ‫بدون داش��تن حتی یک ریال هزینه برای دولت به صورت‬ ‫فراگیر شکل اجرایی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر‪ ،‬پرورش و ص��ادرات ابزیان‪،‬‬ ‫دلی��ل گرانی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصدی قیمت هر کیلوگرم ماهی‬ ‫در روزهای اخیر را سیستم توزیع و عرضه نامناسب عنوان‬ ‫کرد‪ .‬ارس�لان قاس��می در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه‬ ‫تنه��ا دالالن از این افزایش قیمت س��ود کرده اند و چیزی‬ ‫نصیب تولیدکنندگان نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫قیم��ت فروش محصول خود را افزایش نداده اند‪ .‬قاس��می‬ ‫از وضعیت تنظیم بازار ماهی به ش��دت انتقاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه هیچ نظارتی بر شرایط بازار نمی شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تکثیر‪ ،‬پرورش و ص��ادرات ابزیان ایران‪ ،‬وضعیت‬ ‫تولید امس��ال را چن��دان مطلوب ندانس��ت و اضافه کرد‪:‬‬ ‫تولید محصوالت شیالتی ازجمله ماهیان گرمابی‪ ،‬سردابی‬ ‫و میگو نه تنها رش��دی نداش��ته بلکه برخی از انها با افت‬ ‫نیز همراه بوده اس��ت‪ .‬قاس��می در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ایا ممکن اس��ت برای ایام عی��د نوروز با کمبود عرضه‬ ‫ماه��ی به ویژه قزل اال مواجه باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا به اندازه‬ ‫کافی محصول داریم و تولیدی که انجام شده‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫نیازمان اس��ت اما به شرطی که وضعیت بازار سر و سامان‬ ‫داده ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید سیستم داللی حاکم بر‬ ‫بازار جمع اوری و تنظیم بازار به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫گران ترین و ارزان ترین‬ ‫محصوالت بازار میوه ‬ ‫قیم��ت ان��واع می��وه و تره بار در بیش��تر اق�لام تغییر‬ ‫چندانی در مقایس��ه با هفته های اخیر نداش��ته و با ثبات‬ ‫نس��بی همراه شده است‪ .‬در این بازار محصوالتی همچون‬ ‫اووکادو‪ ،‬به و سیب فرانسوی از نظر قیمت در صدر ویترین‬ ‫میوه فروشی ها قرار دارند و کاهو‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬پیاز و کدو‬ ‫به عن��وان ارزان ترین اقالم در بازار میوه و تره بار محس��وب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ‪ ،‬در میان انواع میوه و تره بار‪ ،‬قیمت انار‬ ‫که در روز های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود‪ ،‬بار دیگر‬ ‫به وضعیت قبل بازگش��ت و در حال حاضر به طور متوسط‬ ‫هر کیلوگرم ان ‪ 5‬هزار تومان عرضه می شود‪ .‬همچنین در‬ ‫میان دیگر اقالم میوه‪ ،‬تغییر چندانی در مغازه های س��طح‬ ‫ش��هر دیده نمی ش��ود؛ به عنوان نمونه هر کیلوگرم سیب‬ ‫درج��ه یک ‪۵‬هزار تومان و س��یب درجه د و ‪۲‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬پرتقال درجه یک نیز کیلویی ‪۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان و پرتقال درجه دو کیلویی ‪۳‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫هر کیلوگ��رم خیار بوته ای ‪۲‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬خیار‬ ‫گلخانه ای ‪۴‬هزار تومان‪ ،‬موز ‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان و خرمالو‬ ‫بار دیگر به قیمت قبل خود برگشت و کیلویی ‪۵‬هزار تومان‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬در بازار میوه و تره بار‪ ،‬سیب فرانسوی با‬ ‫قیمت کیلویی ‪۶‬هزار تومان‪ ،‬به با قیمت ‪۸‬هزار تومان و هر‬ ‫دان��ه اووکادو با قیمت ‪۱۰‬هزار تومان‪ ،‬به عنوان گران ترین‬ ‫محصوالت در مغازه های سطح شهر فروخته می شوند‪.‬‬ ‫در می��ان اقالم تره بار قیمت س��یب زمینی و پیاز که در‬ ‫هفته های گذش��ته روند افزایشی پیدا کرده بود و به بیش‬ ‫از ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان هم رس��یده ب��ود؛ در حال حاضر به‬ ‫ترتی��ب کیلویی هزار و ‪ ۶۰۰‬و ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان عرضه‬ ‫می ش��ود تا مقداری از روند صعودی ش��ان کاس��ته شود‪.‬‬ ‫همچنین هندوانه که این روزها در میوه فروش��ی ها کمتر‬ ‫قابل مشاهده است‪ ،‬کیلویی ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫قیمت دارد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ سایر اقالم تره بار با تغییر چندانی‬ ‫در قیمت ها مواجه نشده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه در مغازه های س��طح شهر؛ هر کیلوگرم‬ ‫کل��م‪ ،‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬کاهو‪ ،‬هزار و ‪ ،۳۰۰‬هویج ‪۲‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬بادمجان ‪۲‬هزار تومان و کدو هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان به‬ ‫فروش می رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن هر کیلوگرم لیموترش ‪۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫گریپ فروت ‪۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬گوجه فرنگی درج ه یک‬ ‫‪۵‬ه��زار تومان و گوجه فرنگی درجه دو ‪۲‬هزار تومان عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اختصاص ‪ 60‬میلیارد ریال برای کشاورزی بیجار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی‬ ‫در اراضی سمنان‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان س��منان از اجرای ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۸۵‬هکتار عملیات‬ ‫کش��اورزی حفاظتی در مزارع ابی استان در سال زراعی‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ین اصغری افزود‪ :‬در سال زراعی‬ ‫‪ ۹۴-۹۵‬در راستای اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در‬ ‫مزارع ابی استان برای مدیریت بقایای کشت و تناوب؛ در‬ ‫سطح ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۳۵‬هکتار عملیات کم خاک ورزی و در‬ ‫‪ ۵۰‬هکتار نیز عملیات بی خاک ورزی انجام شد ‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در روش کم خاک ورزی به جای استفاده از گاو اهن و‬ ‫دیس��ک از ادوات خاک ورزی مرکب و چیزل پیکر(یکی از‬ ‫ماش��ین االت خاک ورزی) برای شخم زن استفاده می شود‬ ‫و در روش بی خاک ورزی با اس��تفاده از بذر کار مستقیم‪،‬‬ ‫کار کشت بذ ر محصوالت زراعی با ایجاد شیار باریک برای‬ ‫ق��رار گرفتن بذر انجام می ش��ود و در هر دو روش بخش‬ ‫عمده بقایای محصوالت سال قبل حفظ می شود‪ .‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان س��منان ادامه داد‪ :‬جلوگی��ری از تخریب اراضی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬افزایش م��اده الی و تقویت خ��اک‪ ،‬کاهش‬ ‫تبخیر اب از س��طح مزرعه‪ ،‬کاهش مصرف اب و سوخت‬ ‫ماش��ین االت کشاورزی و کاهش مصرف کودها از مزایای‬ ‫عملیات کشاورزی حفاظتی است ‪ .‬اصغری اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫اجرای عملیات کش��اورزی حفاظتی در اس��تان س��منان‬ ‫‪۱۰‬دس��تگاه بذر پاش مس��تقیم و ‪ ۲۵‬دستگاه خاک ورزی‬ ‫مرک��ب وجود دارد و حدود ‪ ۴۰‬درصد تراکتور ها مجهز به‬ ‫چیزل پیکر هستند‪ .‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال جاری نیز ‪۱۴۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال تس��هیالت از محل خ��ط اعتباری مکانیزاس��یون‬ ‫با بازپرداخت ‪ 5‬س��اله برای خرید ماش��ین االت و ادوات‬ ‫کشاورزی به استان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫افزایش تولید شیالت خوزستان با سایت های مجازی‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫تنها ب��ازار صادراتی خوزس��تان‪ ،‬عراق اس��ت‪.‬‬ ‫خوزستان ساالنه حدود ‪۳۵‬هزار تن تولید شیالت‬ ‫و ابزیان دارد که از این میزان حدود ‪۳۰‬هزار تن به‬ ‫عراق صادر شده است‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬برای‬ ‫رس��یدن به جایگاه مطلوب و گس��ترش صادرات‬ ‫در بازارهای جهانی باید با راه اندازی س��ایت های‬ ‫مجازی ب��ه بازاره��ای الکترونیک وارد ش��ویم و‬ ‫محص��والت ش��یالتی را به کش��ورهای اروپایی و‬ ‫روس��یه عرضه کنیم‪ .‬از ای��ن طریق تولید افزایش‬ ‫پی��دا می کند و صنعت پرورش ماهی روبه رش��د‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫بازار فرش استان زنجان‬ ‫ساماندهی می شود‬ ‫مدیر اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬در صورت برقراری بیمه فرش��بافان زنجانی‬ ‫و برط��رف کردن تمامی موانع ب��رای تولیدکنندگان این‬ ‫عرصه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به منظور رونق‬ ‫اقتص��ادی هر قالیب��اف را موظف به تولید متوس��ط ‪5/3‬‬ ‫مترمربع فرش در سال می کند ‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬محسن‬ ‫جعفری با اش��اره به س��اماندهی بازار فرش استان زنجان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اس��تان زنجان به دلیل ارزش افزوده باالی‬ ‫فرش ابریش��م و تابلو فرش نسبت به فرش پشمی؛ عمده‬ ‫بافندگان به سمت بافت این نوع فرش سوق یافته اند ‪ .‬وی‬ ‫ضم��ن تاکید بر جذب جوانان و نوجوانان اس��تان زنجان‬ ‫به حرفه قالیبافی با ه��دف حفظ هنر بومی تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه با توجه به اینکه شغل بافندگی فرش در سطح‬ ‫جامعه دارای منزلت اجتماعی پایینی است و بیشتر مردم‬ ‫تصور می کنند که افراد شاغل در این حرفه دارای بضاعت‬ ‫ل چندانی برای حضور در این‬ ‫مالی مطلوبی نیستند‪ ،‬تمای ‬ ‫صنعت وجود ندارد‪ .‬‬ ‫مدیر اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫زنجان بیان کرد‪ :‬جامعه ما باید بداند که فرشباف همانند‬ ‫هنرمندان ملیله کار‪ ،‬چاقوساز ‪ ،‬چارق دوز و‪ ...‬به عنوان یک‬ ‫هنرمند فعالیت می کند ‪.‬‬ ‫پرداخت ‪1600‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت کشاورزی به استان مرکزی‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه بخش کشاورزی‬ ‫اس��تان مرکزی گف��ت‪ :‬از زمان تش��کیل ای��ن صندوق‬ ‫تاکنون افزون بر هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال تس��هیالت به‬ ‫بخش کش��اورزی پرداخت شده اس��ت ‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫محمدرضا خالقی درباره صندوق حمایت از توسعه بخش‬ ‫کش��اورزی اف��زود‪ :‬این صندوق یک صندوق مش��ارکتی‬ ‫بخ��ش خصوصی و دولتی اس��ت‪ ۵۱ .‬درصد س��هام این‬ ‫صن��دوق متعل��ق به بخش خصوص��ی و مابقی متعلق به‬ ‫بخش دولتی است ‪.‬‬ ‫خالق��ی هدف از تش��کیل ای��ن صن��دوق را تجمیع و‬ ‫مدیری��ت بهینه منابع خ��رد تولیدکنندگان کش��اورزی‬ ‫توس��ط بخش خصوصی عنوان کرد و ارتقای نرخ رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی و تخصیص منابع و‬ ‫تامین نیاز مالی تولیدکنندگان را از دیگر اهداف تشکیل‬ ‫ای��ن صندوق برش��مرد‪ .‬مدیرعامل صن��دوق حمایت از‬ ‫توس��عه بخش کش��اورزی تصری��ح کرد‪ :‬س��رمایه اولیه‬ ‫صندوق حدود یک میلی��ارد تومان بود و در حال حاضر‬ ‫به حدود ‪ ۱۸‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تش��کل ها در تمام شهرستان های استان عضو این‬ ‫صندوق هس��تند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬افزون بر ‪ ۱۴۰‬تشکل فراگیر‬ ‫در تمامی زیربخش های بخش کش��اورزی س��هامدار این‬ ‫صندوق هس��تند‪ .‬این صندوق در س��ال جاری قراردادی‬ ‫افزون بر ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال با بانک کش��اورزی به منظور‬ ‫اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی امضا کرده است‪ .‬‬ ‫مدی��ر جهاد کش��اورزی بیجار از اختص��اص ‪ 60‬میلیارد ریال برای ارتقای س��طح‬ ‫مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان و ‪ 500‬میلیون ریال کمک بالعوض در این بخش‬ ‫در سال جاری خبر داد‪ .‬محمد عباسی بهره برداران بخش کشاورزی را حدود ‪ 12‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬نفر عنوان کرد و افزود‪ :‬از مس��احت شهرس��تان ‪ 162‬هزار و ‪ 326‬هکتار ان را‬ ‫اراضی زراعی و ‪ 795‬هکتار ان را باغ ها به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫در زمینه‬ ‫پرورش‬ ‫و تولید ماهی‬ ‫و ابزیان موفق‬ ‫است‬ ‫و در ا ین زمینه‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫فراوانی‬ ‫انجام شده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹حوضچه های ‪ ۴۰‬هکتاری‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اس��تان خوزس��تان‬ ‫می گوید‪ :‬ابزی پ��روری و تولیدات��ی از این قبیل‬ ‫مث��ل میگ��و و ماهی در چند منطقه مهم اس��تان‬ ‫خوزس��تان مانند شوشتر‪ ،‬اندیمش��ک‪ ،‬ابادان و‬ ‫خرمش��هر‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬حوضچه های ماهی‬ ‫در مراکز پرورش ماهی در اهواز راه اندازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرام��رز احمدی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزای��د‪ :‬ی��ک مرکز پ��رورش ماه��ی در جاده‬ ‫اهواز ـ ابادان واقع ش��ده اس��ت ک��ه در ان تعداد‬ ‫زیادی حوضچ��ه ماهی ‪ ۴۰‬هکت��اری راه اندازی‬ ‫ش��ده و ب��ا فعالیت بس��یار خوبی ک��ه دار د باعث‬ ‫تولید و اش��تغالزایی شده اس��ت‪ .‬همچنین جزو‬ ‫کس��ب و کارهایی اس��ت که با وجود شرایطی که‬ ‫همه ناراضی هستند‪ ،‬اما صاحبان اینگونه مشاغل‬ ‫و کش��تزار ها راضی هس��تند‪ .‬همچنی��ن در کنار‬ ‫ای��ن مرکز پرورش ماهی‪ ،‬مرک��ز پرورش ماهیان‬ ‫گرمابی هم راه اندازی شد که در این زمینه حدو د‬ ‫‪ ۳۰۰‬ش��رکت تعاونی تاسیس شد و برای هر کدام‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار زمین اختصاص یافت‪.‬‬ ‫احمدی ن��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه راه ان��دازی مرکز‬ ‫پرورش ماهیان گرمابی ظهار می کند‪ :‬متاس��فانه‬ ‫فرایند پرداخت تس��هیالت برای راه اندازی مرکز‬ ‫پرورش ماهیان گرماب��ی با وجود اینکه تعاونی ها‬ ‫و اعضا س��هم ش��راکت خود را به بانک ها پرداخت‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬متوقف ش��د‪ .‬متاس��فانه همچنان این‬ ‫مسئله بال تکلیف اس��ت و یکی از مطالبات جدی‬ ‫خوزس��تان به ویژه تعاونی ها رفع همین مش��کل‬ ‫است که باید برای ان چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اس��تان خوزس��تان‬ ‫یاداور می ش��ود‪ :‬رفع این مشکل نیاز به همکاری‬ ‫اداره شیالت‪ ،‬اس��تانداری و معاونت برنامه ریزی‬ ‫و اقتص��ادی اس��تانداری دارد‪ .‬همچنی��ن در‬ ‫ش��رایطی که بی��کاری مهم ترین معضل اس��تان‬ ‫خوزستان است‪ ،‬این مرکز پرورش ماهی می تواند‬ ‫اشتغالزایی فراوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��رای راه ان��دازی این مرکز‬ ‫پرورش ماهی باید تالش و پیگیری های بیشتری‬ ‫ش��ود‪ ،‬بیان می کند‪ :‬اگر این مرکز راه اندازی شود‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬نفر مش��غول ب��ه کار می ش��وند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اش��تغال‪ ،‬افرادی ک��ه در مزرعه کار می کنند‬ ‫می توانند فعالیت های جانبی (حمل ونقل‪ ،‬توزیع‬ ‫در ب��ازار و صادرات) هم انج��ام دهند‪ .‬اجرای این‬ ‫فرایند می تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪۳۰‬هزار تن شیالت به عراق‬ ‫صادرکننده شیالت و ابزیان خوزستان با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه تنها ب��ازار صادراتی خوزس��تان‪ ،‬عراق‬ ‫است می گوید‪ :‬خوزس��تان ساالنه حدود ‪۳۵‬هزار‬ ‫ت��ن تولید ش��یالت و ابزی دارد ک��ه از این میزان‬ ‫ح��دود ‪۳۰‬ه��زار تن به عراق صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫عرض��ه صادراتی توس��ط تولیدکننده به دس��ت‬ ‫مصرف کننده می رسد یعنی از تولید کننده ماهی‬ ‫پرورشی خریداری می شود و این ماهی خریداری‬ ‫ش��ده را به ی��ک حق العمل کار معتم��د در عراق‬ ‫می دهند که به فروش برس��اند‪ .‬این اقدام بستگی‬ ‫به عرضه و تقاضا دارد‪.‬‬ ‫منصور خنفری در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫متاس��فانه در این زمینه چ��ون هماهنگی وجود‬ ‫هرمزگان‪ ،‬قطب تولید ماهی دریایی در قفس‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان با اش��اره ب��ه ظرفیت ه��ای بالقوه و‬ ‫طرح های در دس��ت انجام گفت‪ :‬این استان به قطب تولید و‬ ‫پرورش ماهی دریایی در قفس تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جاس��م جادری درحاشیه افتتاح دو طرح‬ ‫شیالتی تولید ماهی دریایی در قفس درغرب بندرلنگه افزود‪:‬‬ ‫تنها در کمتر از یک س��ال برای تولی��د ‪10‬هزارتن ماهی در‬ ‫قفس در این استان ظرفیت سازی شده که حدود یک هزارتن‬ ‫ان ب��ه مرحل��ه عملیات��ی رس��یده و بخش��ی از ان درحال‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ .‬وی از ویژگی های برنامه شش��م توسعه‬ ‫در اس��تان های س��احلی به دریا محور بودن طرح ها اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��یالت به عنوان مهم تری��ن و کم هزینه ترین‬ ‫محور توس��عه هرمزگان از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��یالت هرمزگان اظهار کرد‪ :‬تحقق سیاست های‬ ‫دولت در زمینه طرح های ش��یالتی به ویژه تولید ‪90‬هزارتن‬ ‫ماهی دریایی در قفس در اب های س��احلی این استان نیاز به‬ ‫همکاری بیش از پیش بین بخش��ی دارد‪ .‬پرویزمحبی افزود‪:‬‬ ‫اجرای طرح هایی از قبیل پرورش میگو‪ ،‬تولید ماهی دریایی‬ ‫درقف��س‪ ،‬صید صی��ادی و صنایع جانب��ی ان در لنگه باعث‬ ‫ش��ده تا ماهیت این شهرستان شکل شیالتی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫معاون ابزی پروری ش��یالت هرمزگان نیز گفت‪ :‬از زمان اغاز‬ ‫فعالیت دولت یازده��م تاکنون برای تولید ‪35‬هزارتن ماهی‬ ‫دریایی در قفس در این اس��تان موافقت اصولی صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬علی کریمی اظهار ک��رد‪ :‬عملی��ات اجرایی دو طرح‬ ‫پ��رورش ماهی دریایی درقفس درمجم��وع با ظرفیت تولید‬ ‫‪10‬هزارتن (هریک ‪ 5‬هزارتن) درس��ال وارد فاز اجرایی شده‬ ‫که امروز شاهد برداشت ماهی و همزمان رهاکردن بچه ماهی‬ ‫در فازهای نخس��ت انها بودیم‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬در مدت‬ ‫یادشده برای عملیاتی کردن این طرح ها مجوز تولید و تکثیر‬ ‫‪35‬میلیون بچه ماهی و همچنین موافقت با واردات ‪500‬هزار‬ ‫بچه ماهی از سوی شیالت هرمزگان صادر شده که درنتیجه‬ ‫ش��اهد بهره برداری از طرح تولی��د ماهی در قفس با ظرفیت‬ ‫‪200‬تن در روستای گرزه از توابع بندرلنگه هستیم‪.‬‬ ‫ن��دارد‪ ،‬عرض��ه در بیش��تر مواقع بی��ش از تقاضا‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه همین دلی��ل قیمت ها اف��ت می کند‬ ‫و صادرکنن��دگان ضرره��ای بس��یاری متحمل‬ ‫می ش��وند‪ .‬هیچ گونه حمایت��ی از صادر کنندگان‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همچنین بار صادراتی ابزیان س��ریع‬ ‫فاس��د می ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه ه��م هیچ گونه‬ ‫موسس��ه ای (مث��ل بیم��ه) ب��ار ابزی��ان را بیمه‬ ‫نمی کند‪ .‬صادرکننده شیالت و ابزیان خوزستان‬ ‫با تاکید بر اینکه برای رس��یدگی ب��ه مطالبات ما‬ ‫در ع��راق دادگاهی وجود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬عراق به‬ ‫ش��کل س��نتی مطالبات م��ا را بررس��ی می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز به همی��ن روش صادرات انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خنفری با بیان اینکه دولت باید از صادرکنندگان‬ ‫حمایت کند‪ ،‬می گوید‪ :‬در سال های گذشته برای‬ ‫صادر کنن��دگان جایزه صادرات��ی در نظر گرفته‬ ‫می ش��د و از ای��ن طری��ق جوابگ��وی هزینه ها و‬ ‫ضررهای از دس��ت رفت��ه بودی��م‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از صادرکنن��دگان خوزس��تان کارت‬ ‫بازرگانی ندارند و گرفتن این کارت شرایط سختی‬ ‫دارد‪ .‬معتق��دم کارت بازرگانی برای صادرات موثر‬ ‫نیست؛ مهم رابطه ای است که با کشورهای هدف‬ ‫برقرار می شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان می کند‪ :‬ب��رای نشان (برند) س��ازی‬ ‫محصوالت ش��یالتی می توان اقدامات بس��یاری‬ ‫انجام داد به ش��رط اینکه در ای��ن زمینه حمایت‬ ‫و س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬با بس��ته بندی خوب و‬ ‫شیوه درس��ت صادرات‪ ،‬بار شیالت سالم به دست‬ ‫مصرف کننده می رس��د و بس��یاری از مش��کالت‬ ‫صادرکنندگان کمتر می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه صادرکنن��ده ش��یالت و ابزی��ان‬ ‫خوزستان‪ ،‬نشان (برند) سازی شیالت خوزستان‬ ‫یک��ی از مش��کالت صادر کنن��دگان اس��ت‪ .‬از‬ ‫مهم ترین ماهی های خوزس��تان کپور را می توان‬ ‫نام ب��رد‪ ،‬مصرف کنن��دگان این نوع ماه��ی را به‬ ‫دلیل مرغوبیت و خوش��مزگی بسیار می پذیرند‪.‬‬ ‫به همین دلیل ماه��ی کپور می تواند در بازارهای‬ ‫جهانی نشان (برند) شود‪.‬‬ ‫خنف��ری ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر بخواهیم به روس��یه‬ ‫ص��ادرات داش��ته باش��یم‪ ،‬باید اس��تانداردهای‬ ‫محصوالت روس��یه را رعایت کنیم‪ ،‬چون روسیه‬ ‫محصوالت شیالتی را ازمایش می کند و اگر دارای‬ ‫چربی اضافه باشد از ما خریداری نمی کند‪ .‬روسیه‬ ‫بازار خوبی برای صادرات ش��یالت و ابزیان است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در نظر داریم اوایل تابستان سال‬ ‫اینده سفری به منظور گسترش صادرات و توسعه‬ ‫اقتصادی به این کشور داشته باشیم‪ .‬صادرکننده‬ ‫شیالت و ابزیان خوزس��تان تاکید می کند‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به جایگاه مطلوب صادرات در بازارهای‬ ‫جهانی باید ب��ا راه اندازی س��ایت های مجازی به‬ ‫بازاره��ای الکترونی��ک وارد ش��ویم و محصوالت‬ ‫شیالتی را به کش��ورهای اروپایی و روسیه عرضه‬ ‫کنی��م‪ .‬از این طریق تولید افزای��ش پیدا می کند‬ ‫و صنعت پرورش ماهی روبه رشد خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬خوشبختانه خوزستان در زمینه‬ ‫پرورش و تولید ماهی و ابزیان موفق است و درا ین‬ ‫زمینه اشتغالزایی فراوانی انجام شده‪ ،‬به طوری که‬ ‫در هر کارگاهی تعداد بسیاری از خانواده ها از این‬ ‫طریق ارتزاق می کنن��د و نیازی به اینکه در جای‬ ‫دیگری استخدام شوند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫خنف��ری اظه��ار ک��رد‪ :‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در‬ ‫ی��ک مجموع��ه پ��رورش ماه��ی ‪۱۰‬هکت��اری‪،‬‬ ‫پرورش دهنده حدود ‪۱۰۰‬میلیون تومان در سال‬ ‫سود می کند و این میزان درامد برای یک خانواده‬ ‫که در این مجموعه درحال فعالیت هستند‪ ،‬بسیار‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ب��رای تکمی��ل این گ��زارش‬ ‫تماس ه��ای مکرری با نبی اهلل خون میرزایی مدیر‬ ‫کل ش��یالت خوزستان و سایر مس��ئوالن استان‬ ‫داشتیم که متاسفانه پاسخگو نبودند‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪2‬میلیون تن محصوالت زراعی در کرمانشاه‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کرمانشاه از‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۲۵۸‬هزار تن انواع محصوالت زراعی‬ ‫در اس��تان در سال جاری خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬خسرو‬ ‫ش��هبازی تعداد واحدهای دامی در استان کرمانشاه را ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۶۷‬هزار و ‪ ۶۵۷‬واحد عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۲۰۱‬واحد صنعتی و نیمه صنعتی پرورش دام‬ ‫س��بک با ظرفیت ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۶۵۰‬راس دام و ‪ ۳۳۵‬واحد‬ ‫پرورش دام س��نگین با ظرفیت ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۳۵۲‬راس در‬ ‫استان فعال هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین تعداد واحدهای پرورش مرغ گوش��تی را‬ ‫‪ ۹۱۹‬واح��د ب��ا ظرفیت ‪ ۱۰‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬همچنی��ن ‪ ۲۵‬واحد پرورش مرغ تخمگذار‬ ‫ب��ا ظرفیت ی��ک میلیون و ‪ ۱۴۰‬ه��زار و ‪ ۹‬واحد پرورش‬ ‫مرغ مادر گوش��تی با ظرفیت ‪ ۴۲۶‬هزار در اس��تان فعال‬ ‫هستند‪ .‬شهبازی تعداد کارخانه های تولید خوراک دام و‬ ‫طیور در اس��تان را ‪ ۲۱‬مورد با ظرفیت تولید یک میلیون‬ ‫تن در س��ال عنوان و تصریح کرد‪ ۲۷ :‬واحد صنایع لبنی‬ ‫نی��ز با ظرفی��ت تولید ‪ ۶۰۷‬هزار و ‪ ۶۱۵‬تن در س��ال در‬ ‫استان وجود دارد‪ .‬رییس سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫کرمانشاه اظهارکرد‪ :‬همچنین در حال حاضر ‪ ۹‬کشتارگاه‬ ‫طیور صنعتی‪ ۲ ،‬کش��تارگاه دام صنعتی سبک‪ ۴ ،‬میدان‬ ‫عرضه دام بهداش��تی‪ ۲ ،‬واحد بس��ته بندی گوشت و ‪۸۳‬‬ ‫مرکز جمع اوری ش��یر در استان فعال است‪ .‬شهبازی به‬ ‫میزان تولیدات دام‪ ،‬طیور و زنبور عس��ل در اس��تان نیز‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۳‬تولید شیرخام در استان‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزار تن‪ ،‬گوش��ت قرمز ‪ ۳۶‬هزار تن‪ ،‬گوش��ت مرغ‬ ‫‪ ۶۳‬ه��زار ت��ن‪ ،‬تخم مرغ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن و عس��ل ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تن بوده اس��ت‪ .‬وی درباره صنایع تبدیلی و‬ ‫تکمیلی کشاورزی کرمانش��اه تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۱۱۲‬واح��د دارای پروانه بهره ب��رداری در زمینه‬ ‫صنایع تبدیلی و دارای مجوز از س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫در سطح استان وجود دارد‪.‬‬ ‫استرالیا از ورود کشتی اندونزی ممانعت کرد‬ ‫ورود کش��تی باری اندونزی ‪ Noah Satu‬به بندر اس��ترالیا به دلیل نداشتن‬ ‫تطابق با قوانین دریایی این کش��ور ممنوع اعالم شد‪ .‬این کشتی برای پنجمین‬ ‫بار از اوت ‪ ،۲۰۱۳‬توسط مقامات امنیتی دریایی استرالیا ممنوع الورود اعالم شد‪.‬‬ ‫نقایص موجود در تجهیزات‪ ،‬عملیات‪ ،‬سیستم مدیریت امنیت و نداشتن تطابق‬ ‫با کنوانسیون کار دریایی از جمله دالیل این اقدام عنوان شده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫سقوط گردشگری مصر پس از انفجار هواپیمای روسی‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مصر ک��ه هرس��ال درامد کالن��ی از صنعت‬ ‫گردش��گری کس��ب می کن��د پس از س��قوط‬ ‫هواپیمای روس��ی در صحرای سینا با مشکالت‬ ‫بس��یاری در حوزه صنعت گردش��گری مواجه‬ ‫و ضررهای بس��یاری را متحمل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هواپیمای مس��افربری روسی در ‪ 9‬ابان ‪،1394‬‬ ‫س��قوط ک��رده و ‪ 224‬نفر از سرنش��ینان این‬ ‫هواپیما کشته شدند‪.‬‬ ‫مص��ر دارای یک��ی از کهن تری��ن تمدن های‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬گفته می ش��ود تمدن این کشور‬ ‫قدمت��ی ‪ 4‬هزار س��اله دارد‪ .‬س��رزمین فراعنه‬ ‫اکنون مقصد گردشگران بین المللی است‪.‬‬ ‫مصر دارای جاذبه های گردش��گری بس��یاری‬ ‫مانن��د اهرام ثالث��ه‪ ،‬صحرای ش��رقی یا عربی‪،‬‬ ‫ش��به جزیره س��ینا و صحراهای دیدنی زیبایی‬ ‫است که هر سال گردشگران بسیاری را به خود‬ ‫جذب می کن��د‪ .‬مصر بی��ش از ‪84‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت دارد که ‪90‬درصد از مردم ان مسلمان‬ ‫هس��تند‪ .‬صحراهای دریای س��رخ مصر مقصد‬ ‫سفر بسیاری از گردشگران بین المللی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری مصر‬ ‫مص��ر در س��ال ‪2015‬می�لادی ‪61‬میلیارد‬ ‫دالر درامد از گردش��گری کس��ب کرد که این‬ ‫میزان نسبت به سال ‪2014‬م ‪7/4‬میلیارد دالر‬ ‫کمتر بوده است‪ .‬سال گذشته همچنین میزان‬ ‫سفر گردش��گران به مصر ‪6‬درصد کاهش یافت‬ ‫و از ‪9/9‬میلیون نفر گردش��گر در س��ال ‪2014‬‬ ‫میالدی ب��ه ‪9/3‬میلیون نفر در س��ال ‪2015‬م‬ ‫رسید‪ .‬وزارت گردش��گری مصر اعالم کرده که‬ ‫پس از سقوط هواپیمای روسی در اسمان مصر‬ ‫درامد حاصل از گردش��گری در ماه های ژانویه‬ ‫و فوریه ‪ 2015‬در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫‪2014‬میالدی‪20 ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت صنعت گردشگری ‪ 13‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی مصر را در ‪ 2014‬میالدی‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬در همین س��ال س��فر و‬ ‫گردشگری ‪12‬درصد در مصر اشتغالزایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر سقوط بر گردشگری مصر‬ ‫در ‪ 31‬اکتب��ر ‪ ،2015‬یک ایرباس ‪ A321‬در‬ ‫صحرای س��ینای مصر س��قوط کرد که موجب‬ ‫کش��ته شدن ‪ 224‬سرنش��ین این هواپیما شد‪.‬‬ ‫روس��یه اعالم کرد که گروهک های تروریستی‬ ‫مس��ئول س��قوط هواپیمای ایرباس بوده اند‪ .‬اما‬ ‫مصر اعالم ک��رده که تحقیق��ات در این رابطه‬ ‫هنوز به نتیجه نرسیده اند‪ .‬گفتنی است داعش‬ ‫مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه پس از س��قوط هواپیما بس��یاری از‬ ‫کش��ورها و خطوط هواپیمای��ی حریم هوایی و‬ ‫کانون های گردش��گری مص��ر را ترک کردند و‬ ‫همین امر موجب ش��د تا صنعت گردش��گری‬ ‫مصر پس از سقوط هواپیمای روسی با مشکالت‬ ‫فراوانی مواجه شود‪.‬‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس جمهوری روسیه روز‬ ‫پس از س��قوط هواپیمای مس��افربری روس��ی‬ ‫دس��تور توقف پروازهای مسافری این کشور به‬ ‫مصر با عن��وان «تدابیر ویژه برای تامین امنیت‬ ‫ملی روس��یه و حفاظت از مردم این کش��ور در‬ ‫برابر اعمال تبهکارانه» را صادر کرد‪.‬‬ ‫س��قوط هواپیم��ای روس��یه در مصر موجب‬ ‫ش��د تا ای��ن کش��ور در صنعت گردش��گری با‬ ‫چالش های جدی مواجه ش��ود‪.‬البته نکته قابل‬ ‫تامل این است که روسیه نیز یکی از مهم ترین‬ ‫مقاصد گردشگری برای مصری ها بود‪.‬‬ ‫وزیر گردش��گری مصر‪ ،‬هاش��م زازو گفت که‬ ‫پس از س��قوط هواپیمای روس��ی‪ ،‬مصر هر ماه‬ ‫‪ 283‬میلیون دالر از دس��ت می دهد‪ .‬خسارات‬ ‫ناشی از س��قوط هواپیمای روس��ی در اسمان‬ ‫مصر بیش��ترین خس��ارت در ‪ 20‬سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی از زمانی که روس��یه و بریتانیا‬ ‫پروازهای خ��ود را به مصر متوقف کردند تعداد‬ ‫گردشگران کاهش یافت‪ .‬گفتنی است هر سال‬ ‫حدود ‪ 3‬میلیون گردش��گر روسی به مصر سفر‬ ‫می کردند‪ .‬وی ش��مار گردش��گران انگلیسی در‬ ‫این کشور را یک میلیون نفر در سال اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته حس��ام الدین الشاعر‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫صنعت گردش��گری مصر‪ ،‬خسارت ناشی از لغو‬ ‫پروازها‪ ،‬رزرو هتل ها و کاهش مش��اغل وابسته‬ ‫به گردش��گری در مصر در زمستان سال جاری‬ ‫میالدی ‪ 500‬میلیون دالر براورد ش��ده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر تا یک هفت��ه دیگر وضع عادی‬ ‫نش��ود‪ ،‬مص��ر در طول س��ال ش��اهد حدود ‪2‬‬ ‫میلیارد دالر کس��ری درامد گردشگری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پس از روس��یه و انگلیس کش��ورهای هلند‪،‬‬ ‫اوکراین و بسیاری از کش��ورهای دیگر پروازها‬ ‫به ش��رم الش��یخ را به حالت تعلی��ق دراوردند‪.‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬نروژ و فنالند نیز از ش��هروندان خود‬ ‫خواس��ته اند که از سفرهای غیرضروری به شهر‬ ‫شرم الشیخ مصر اجتناب کنند‪.‬‬ ‫س��قوط هواپیم��ای مس��افری ک��ه از مبداء‬ ‫منطقه گردش��گری ش��رم الش��یخ در سینای‬ ‫مصر عازم روس��یه ب��ود و نیز انتش��ار اخباری‬ ‫مبنی بر تروریس��تی بودن ای��ن حادثه‪،‬تبعات‬ ‫منفی قابل توجهی برای اقتصاد مصر داشته به‬ ‫گونه ای که بخش گردش��گری این کشور را به‬ ‫لبه پرتگاه س��وق داده است‪.‬گفتنی است شرم‬ ‫الشیخ در روزهای پیش از سقوط هواپیما یکی‬ ‫از محبوب ترین مقاصد گردش��گری به ش��مار‬ ‫می رفت‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از حادث��ه ‪ 31‬اکتبر‪ ،‬مص��ر امیدوار‬ ‫بود ک��ه تا پایان س��ال میالدی جاری ش��مار‬ ‫گردش��گران به ‪ 10‬میلیون نفر و درامد حاصل‬ ‫از ان به ‪ 8‬میلیون دالر برسد‪ ،‬زیرا امار از رشد‬ ‫پایدار صنعت گردش��گری مصر خبر می داد اما‬ ‫پرکار شدن خرده فروشان در بنادر امریکا‬ ‫این احتمال می رود که بنادر اصلی کانتینری امریکایی‬ ‫‪8/8‬میلیون تی ای یو جابه جایی را در واردات خرده فروشی‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی تجربه کنند‪ ،‬این‬ ‫میزان جابه جای��ی‪ ،‬افزایش ‪ ۴/۵‬درصدی را در مقایس��ه‬ ‫با س��ال گذش��ته نش��ان می دهد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬حجم‬ ‫جابه جایی کانتینری در بنادر اصلی امریکا در ژانویه سال‬ ‫جاری با رس��یدن به ‪ ۱/۵‬میلیون تی ای یو‪ ،‬در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال ‪2015‬م حدود ‪ ۱۸/۳‬درصد رشد داشت‬ ‫و انتظ��ار می رود در ماه فوریه با رس��یدن به ‪ ۱/۴‬میلیون‬ ‫تی ای یو شاهد افزایش ‪ ۱۶/۲‬درصدی در مقایسه با مدت‬ ‫مشاب ه س��ال ‪2015‬م باش��یم‪ .‬پیش بینی ها حاکی از این‬ ‫اس��ت که حجم واردات کانتینری ماه مارس با رسیدن به‬ ‫‪۱/۳‬میلیون تی ای یو نسبت به سال گذشته روند کاهشی‬ ‫‪ ۲۲/۴‬درص��دی را درپیش بگیرد‪ ،‬از س��وی دیگر در ماه‬ ‫اوریل با رس��یدن ب��ه ‪ ۱/۵‬میلیون تی ای ی��و به وضعیت‬ ‫نرمال در مقایس��ه با سال گذش��ته خواهد رسید‪ .‬ناگفته‬ ‫نماند حجم واردات کاال در ماه های مه و ژوئن با رس��یدن‬ ‫به ‪ ۱/۶‬و ‪ ۱/۵‬میلیون تن به ترتیب روند کاهش��ی ‪ ۲/۶‬و‬ ‫‪ ۱/۲‬درصدی را از س��ر خواهد گرف��ت‪ .‬قابل توجه اینکه‬ ‫درحالی که بازرگانان در زمان تعطیالت س��ال نو هم در‬ ‫کش��ور حضور داش��تند‪ ،‬اما حجم مبادالت کاال نسبت به‬ ‫م��اه قبل از تعطیالت افت ‪ ۳/۴‬درصدی را نش��ان داد اما‬ ‫در مجموع کل حجم واردات کانتینری در سال ‪ ۲۰۱۵‬م‬ ‫با رس��یدن به ‪ ۱۸/۲‬میلیون تی ای یو در مقایس��ه با سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬روند صعودی ‪۵/۳‬درصدی را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫معاون فدراس��یون ملی خرده فروش��ی ک��ه بزرگترین‬ ‫انجم��ن تجارت خرده فروش��ی جهان اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مقایسه حجم مبادالت کاال با سال گذشته به دلیل رشد‬ ‫جابجایی کاال در پی حل ش��دن معضالت بنادر س��احل‬ ‫غربی امریکا‪ ،‬کار دش��واری اس��ت‪ ،‬اما ما ب��ر این باوریم‬ ‫که مش��تریان اس��تقبال خوبی ب ه عم��ل خواهند اورد و‬ ‫خرده فروشان باید امادگی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وقوع حادثه تروریس��تی برای هواپیمای روسی‬ ‫منجر ش��د تا صنعت گردش��گری این کشور با‬ ‫چال��ش مواجه ش��ده و همچنی��ن درامدهای‬ ‫پیش بینی شده نیز محقق نشود‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت گردشگری در مصر چشم انداز‬ ‫ج��ذب ‪ 20‬میلی��ون گردش��گر و کس��ب ‪26‬‬ ‫میلی��ارد دالری از ای��ن محل تا ‪ 5‬س��ال اینده‬ ‫را برنامه ریزی کرده اند‪ .‬بر این اس��اس تا س��ال‬ ‫‪2020‬م درام��د مص��ر از محل گردش��گری به‬ ‫حدود ‪ 87‬میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬مصر به‬ ‫دلیل نداش��تن ثبات سیاس��ی و کاهش امنیت‬ ‫به دلیل درگیری های س��ال های گذشته دچار‬ ‫خسارات و اس��یب هایی در زمینه گردشگری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درامد گردش��گری مصر در س��ال ‪ 2010‬م‪،‬‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ 600‬میلی��ون دالر بود که در‬ ‫س��ال ‪ 2014‬م تا ‪ 982‬میلیون دالر تنزل پیدا‬ ‫کرد‪ .‬تعداد گردشگران مصری در سال گذشته‬ ‫می�لادی ‪ 9‬میلیون و ‪ 870‬نفر بود که این رقم‬ ‫کاهش��ی ‪32/9‬درصدی نس��بت به امار س��ال‬ ‫‪2010‬م داشت‪.‬‬ ‫گردش��گری مص��ر ک��ه از س��ال ‪2011‬م به‬ ‫این س��و با شکس��ت های بزرگ مواجه شده در‬ ‫اخرین تالش ها که به جذب گردش��گران روس‬ ‫امید بس��ته بود‪ ،‬خسارات بس��یاری را متحمل‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه ب��ه کاه��ش درامدهای صنعت‬ ‫گردشگری مصر‪،‬مقامات گردشگری این کشور‬ ‫درت�لاش برای احی��ای صنعت بس��یار حیاتی‬ ‫گردشگری هس��تند زیرا مصری ها از روسیه به‬ ‫عنوان بازاری برای کس��ب درامد گردش��گری‬ ‫ناامی��د ش��ده اند بنابرای��ن ت�لاش می کنند تا‬ ‫کشورهای عربی را جایگزین روسیه کنند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪English.ahram.org.eg‬‬ ‫‪www.Dailysabah.com‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ضرر انتالیا از تحریم روسیه‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان انتالیای ترکیه اعالم کرد که این‬ ‫منطقه در پی تش��دید بحران سیاسی بین روسیه و ترکیه‬ ‫‪ ۸‬ت��ا ‪ ۹‬میلیارد دالر ضرر خواهد کرد‪ .‬به گزارش فارس به‬ ‫نقل از حریت‪ ،‬اتاق بازرگانی اس��تان انتالیای ترکیه اعالم‬ ‫کرد که اقتصاد این منطقه از بحران سیاسی کنونی روسیه‬ ‫با ترکیه ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬میلیارد دالر ضرر می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر یک س��وم از کل رش��د اقتصادی انتالیای‬ ‫ترکیه وابس��ته به روابط این کش��ور به روس��یه است‪ .‬این‬ ‫گزارش تاکید می کند که دوس��وم رش��د اقتصادی بخش‬ ‫کشاورزی این منطقه نیز وابسته به رابطه با روسیه است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس ه��ر گونه خلل در دسترس��ی به بازار‬ ‫روس��یه به ش��دت بر اقتصاد این منطقه تاثیرگذار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬بنا به این گزارش در صورتی که انتالیا ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫بازار روس��یه را از دس��ت دهد حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر ضرر‬ ‫خواهد کرد و در صورتی که کل بازار روس��یه را از دس��ت‬ ‫دهد این حجم ضرر به ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬میلیارد دالر خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫در اواخر ماه گذش��ته میالدی‪ ،‬وزیر امور خارجه ترکیه از‬ ‫تمایل خود برای عادی س��ازی روابط با روس��یه خبر داد‪.‬‬ ‫روابط روس��یه با ترکیه در پی حمله ارتش ترکیه به جت‬ ‫جنگنده روسیه بر فراز س��وریه در نوامبر سال گذشته به‬ ‫شدت تیره شده است‪.‬‬ ‫ورود ایران به فهرست برترین‬ ‫شرکت های کشتیرانی دنیا‬ ‫پس از سقوط‬ ‫هواپیما‬ ‫بسیاری از‬ ‫کشورها و خطوط‬ ‫هواپیمایی‬ ‫حریم هوایی‬ ‫و کانون های‬ ‫گردشگری‬ ‫مصر را ترک‬ ‫کردند و همین‬ ‫امر موجب‬ ‫شد تا صنعت‬ ‫گردشگری مصر‬ ‫با مشکالت‬ ‫فراوانی‬ ‫مواجه شود‬ ‫افزایش جابه جایی ها در بنادر اصلی هند‬ ‫بن��ادر اصلی هند افزایش جابه جایی ‪ ۳/۲‬درصدی را‬ ‫در ‪۶‬ماه دوم س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی تجربه کردند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مانا‪ ،‬میزان جابه جایی ها از اوریل تا دس��امبر‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬در بنادر اصلی هند در مجموع به ‪۴۴/۷‬میلیون‬ ‫تن رس��ید که در این میان بندر مورموگائو بیش��ترین‬ ‫سهم را در این افزایش داشت‪.‬‬ ‫می��زان جابه جایی در ‪ ۱۲‬بندر اصلی هند در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫سال مالی ‪ ۲۰۱۵-۲۰۱۶‬میالدی از ‪ ۴۳۳/۵‬به ‪۴۴۷/۱‬‬ ‫میلی��ون تن رس��ید‪ .‬هند ب��ه عنوان س��ومین اقتصاد‬ ‫بزرگ اس��یا براس��اس برنامه ریزی های نخست وزیرش‬ ‫سرمایه گذاری های بزرگی به بخش صنعت حمل ونقل‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ‪6‬ماهه سال مالی ‪ ۲۰۱۵-۲۰۱۶‬م بندر مورموگائو‬ ‫واق��ع در غرب گوا با ‪ ۳۵/۳‬درص��د افزایش جابه جایی‬ ‫سهم عمده ای در افزایش کل جابه جایی ها در میان ‪۱۲‬‬ ‫بندر مهم کشور هند داشت که دلیل اصلی ان صادرات‬ ‫تولیدات معدنی از جزیره گوا اس��ت‪ .‬بنادر چیرامبارانار‬ ‫واق��ع در تامیل و بن��ادر هالدیا و کلکته هر دو واقع در‬ ‫ایال��ت کلکته به ترتیب با ‪ ۱۹/۳‬و ‪ ۱۳/۸‬و ‪۱۲/۵‬درصد‬ ‫در رتبه ه��ای بعدی قرار گرفتند‪ .‬دیگر بنادر مهم هند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫ش��امل پارادیپ‪ ،‬کاندال‪ ،‬توچی��ن‪ ،‬کاماراجار‪ ،‬بمبئی و‬ ‫جواه��ر لعل نهرو نی��ز هر کدام به ترتی��ب ‪،۴/۳ ،۵/۲‬‬ ‫‪ ۰/۵ ،۱/۵ ،۳/۱‬و ‪ ۰/۳‬درص��د افزای��ش جابه جایی ها را‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان بن��ادر اصل��ی هن��د‪ ،‬بن��در کاندال‬ ‫واق��ع در بمبئ��ی با جابه جای��ی در مجم��وع ‪73/87‬‬ ‫میلیون ت��ن در ‪3‬ماهه س��ال مال��ی ‪۲۰۱۵-۲۰۱۶‬م‬ ‫بیش��ترین س��هم از جابه جایی ها را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬پ��س از ای��ن بندر می ت��وان از بن��ادر پارادیپ با‬ ‫‪۵۰/۱‬میلی��ون تن و بن��در جواهر نعل نه��رو با ‪۴۸/۲‬‬ ‫میلی��ون ت��ن به عن��وان ش��لوغ ترین بن��ادر هند نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫کش��تیرانی جمه��وری اس�لامی ای��ران ک��ه در دوران‬ ‫تحریم ها از فهرس��ت رده بندی موسسه تحقیقات دریایی‬ ‫الفاالینر خارج ش��ده بود‪ ،‬هم اکنون در این فهرس��ت و در‬ ‫جایگاه بیست و سوم دنیا قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬موسس��ه تحقیقات دریای��ی الفاالینر‬ ‫در اخرین رده بندی برترین ش��رکت های کشتیرانی دنیا‪،‬‬ ‫نشان(برند) کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را جایگزین‬ ‫ن��ام ‪ HDS Lines‬کرد‪ .‬در زم��ان اعمال تحریم ها علیه‬ ‫ای��ران‪ ،‬برند ایرانی در جایگاه بیست وس��وم این رده بندی‬ ‫قرار داش��ت ام��ا این نام پس از لغ��و تحریم ها‪ ،‬جای خود‬ ‫را در یک��ی از معتبرترین جدول های رده بندی دنیا به نام‬ ‫‪ IRISLGroup‬داد‪.‬‬ ‫براس��اس این فهرست‪ ،‬شرکت کشتیرانی مرسک با دارا‬ ‫بودن ‪ ۵۸۳‬کش��تی معادل ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۱۷‬هزار و ‪۳۴۵‬‬ ‫تی ای ی��و در جایگاه برترین کش��تیرانی دنی��ا قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ۲۶۵ .‬فروند از مجموع ‪ ۵۸۳‬کش��تی این شرکت از‬ ‫ان مرسک اس��ت و ‪ ۳۱۸‬فروند کشتی بقیه در اجاره این‬ ‫شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت کش��تیرانی ‪ MSC‬س��وئیس نیز با در اختیار‬ ‫داش��تن ‪ ۴۹۰‬کشتی معادل ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۹۱‬هزار و‪۱۷۱‬‬ ‫تی ای یو رتب��ه دوم این فهرس��ت را از ان خود کرد‪ .‬رتبه‬ ‫س��وم این جدول به شرکت کش��تیرانی ‪CMA CGM‬‬ ‫فرانس��ه با بهره گیری از ‪ ۴۵۶‬کش��تی معادل ‪ ۵۹۵‬هزار و‬ ‫‪ ۴۹۲‬تی ای یو تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫این فهرس��ت همچنی��ن از ‪ ۲۵‬ژانویه تا ‪ ۹‬فوریه س��ال‬ ‫جاری میالدی ش��اهد تغییراتی بوده است که از این میان‬ ‫می توان به اف��ت دو پله ای ش��رکت ‪ MOL‬ژاپن از رتبه‬ ‫‪ ۹‬به یازدهمین کش��تیرانی برتر دنیا اش��اره کرد‪ .‬شرکت‬ ‫اورگرین تایوان در این فهرس��ت و در دوره زمانی یاد شده‬ ‫با یک پله صعود جایگاه چهارم برترین کش��تیرانی دنیا را‬ ‫از ان خود کرد‪.‬‬ ‫از دیگر تغییرات به وجود امده در این فهرست می توان‬ ‫به صعود ‪3‬پله ای ش��رکت کشتیرانی هامبورگ سود اشاره‬ ‫کرد که این ش��رکت را به هشتمین کش��تیرانی برتر دنیا‬ ‫تبدی��ل ک��رد‪ .‬دلیل اصلی صعود این ش��رکت ادغام ان با‬ ‫شرکت کشتیرانی ‪ CSAV‬شیلی عنوان شده است‪.‬‬ ‫ تمایل ایرلند به روابط تجاری‬ ‫با ایران‬ ‫مقام��ات ایرلندی می گوین��د به دنب��ال روابط تجاری‬ ‫با ایران هس��تند‪ .‬به گزارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫«ایری��ش ایگزمین��ر»‪« ،‬س��یمون مکیور» مدی��ر اجرایی‬ ‫اتحادی��ه صادرکنن��دگان ایرلند گفت‪ :‬تاج��ران ایرلندی‬ ‫در ح��ال از دس��ت دادن فرصت ه��ای اقتص��ادی موجود‬ ‫در ایران هس��تند‪ .‬در همین حال مدی��ر اجرایی اتحادیه‬ ‫صادرکنن��دگان ایرلن��د تصریح کرد‪ :‬دولت این کش��ور با‬ ‫تاخیری که در برداشتن تحریم ها علیه ایران داشت‪ ،‬باعث‬ ‫ش��د که دیگران از فرصت اقتصادی ‪ ۳۶۰‬میلیارد یورویی‬ ‫ایران بهره مند ش��وند و شانس سود بردن تاجران ایرلندی‬ ‫کمتر شو د‪.‬‬ ‫س��یمون مکیور گفت‪ :‬ش��رکت های ایرلندی می توانند‬ ‫در بخش غذا‪ ،‬نوش��یدنی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬ای سی تی‪،‬‬ ‫خودرو س��ازی و لیزینگ هواپیما فرصت همکاری داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��فارت ایرلن��د در تهران باید‬ ‫دوباره با ز شود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬س��خنگوی وزارت خارجه ایرلند گفت‪:‬‬ ‫همواره منافعی برای ایرلند با رفع تحریم ها در ایران وجود‬ ‫داش��ته و اکن��ون ما به دنب��ال پیدا ک��ردن این فرصت ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه بین المللی اسانسور ترکیه‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه های اب و تاسیسات ابی جهان گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫قصه قحطی قطره؛ از «سیتک» تا «ایکواتک»‬ ‫برپایی نمایشگاه رسانه های‬ ‫دیجیتال انقالب اسالمی‬ ‫سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی‬ ‫جمعه (‪ 23‬بهمن) به طور رسمی کار خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا نمایش��گاه رسانه های دیجیتال در‬ ‫‪ 4‬بخش اصلی رس��انه های برخط‪ ،‬فن��اوری اطالعات‪،‬‬ ‫بازی و پویانمایی و نشر دیجیتال و تلفن همراه از ‪22‬‬ ‫تا ‪ 27‬بهمن در س��الن نمایش��گاهی بوستان گفت وگو‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این مراسم فیروزابادی (دبیر شورای عالی فضای‬ ‫مجازی)‪ ،‬مقدمی فر (مش��اور فرمانده سپاه پاسداران)‬ ‫و امینی (دبیر جش��نواره) مطالب��ی را درباره اهداف و‬ ‫رسالت نمایشگاه رس��انه های دیجیتال در برابر فضای‬ ‫مجازی که دنیا را در برگرفته‪ ،‬بیان کردند‪.‬‬ ‫س��ومین نمایش��گاه رس��انه های دیجیت��ال انقالب‬ ‫اس�لامی با قرائت بخش هایی از زیارتنامه عاش��ورا کار‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫نمایشگاه میالن‬ ‫به دنبال همکاری با ایران‬ ‫نمایشگاه اب‬ ‫و محیط زیست‬ ‫(‪)ECWATECH‬‬ ‫مدیر نمایشگاهی ش��رکت بین المللی نمایشگاه های‬ ‫میالن (‪ ،)FIERA MILANO‬بزرگترین ش��رکت‬ ‫برگزارکننده نمایش��گاه ها در می�لان گفت‪ :‬مصمم به‬ ‫گس��ترش و تقوی��ت روابط تجاری دو کش��ور ایران و‬ ‫ایتالیا هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا گیس��تینا لی گوبی افزود‪ :‬امروز ایران‬ ‫بازار در حال توس��عه ای اس��ت که برای جهان اهمیت‬ ‫بسیاری دارد و ایتالیا نیز می خواهد روابط تجاری خود‬ ‫را با ایران گسترش دهد‪.‬‬ ‫مدیر نمایشگاهی ش��رکت «فیرا میالنو»‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هدف مش��خص م��ا کمک به توس��عه تج��ارت میان‬ ‫ای��ران و ایتالی��ا از طری��ق نش��ان دادن محصوالت و‬ ‫توانمندی ه��ای اقتصادی دو کش��ور و برقراری ارتباط‬ ‫میان شرکت هاست‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ما تاکنون با مس��ئوالن ایرانی درباره‬ ‫پروژه های مختلفی صحب��ت کرده ایم و می خواهیم تا‬ ‫انجا که ممکن است به توسعه روابط تجاری دو کشور‬ ‫کمک کنی��م؛ تالش ما تنها محدود به س��فر اخیر به‬ ‫تهران نخواهد بود‪ ،‬بلکه نمایندگانی در ایران داریم که‬ ‫به پیشبرد این هدف کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به حضور ایران در اکسپو ‪ 2015‬میالن‬ ‫ایتالیا نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬ایران در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫غرفه بس��یار زیبای��ی را به نمایش گذاش��ت که مورد‬ ‫تحسین همه بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫گوبی افزود‪ :‬نمایشگاه دیگری نیز با هدف شناساندن‬ ‫س��بک زندگی ایرانی در می�لان برگزار کرده ایم که از‬ ‫پربازدیدتری��ن نمایش��گاه های م��ا بود و م��ورد توجه‬ ‫ایتالیایی ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران برای ایتالیایی ها بس��یار جذاب‬ ‫اس��ت و ما می توانیم نمایش��گاه متفاوتی درباره ایران‬ ‫برگزار کنیم زی��را نیازمندی ها را می دانیم‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات مش��خص است و به راحتی می توانیم به توسعه‬ ‫و تقوی��ت روابط تجاری دو کش��ور کمک کنیم؛ برای‬ ‫ش��روع کار از صنعت بسته بندی که برای هر دو کشور‬ ‫بسیار مهم است و همچنین صنایع غذایی‪ ،‬دکوراسیون‬ ‫و ماشین االت اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر این ش��رکت ب��ه روابط خ��وب و دوس��تانه‬ ‫همیشگی ایتالیا با ایران اشاره کرد و افزود‪ :‬ایتالیایی ها‬ ‫نی��ز به فرهنگ‪ ،‬محصوالت و غذاهای ایرانی عالقه مند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بازدید تاجران ایرانی‬ ‫از اینترپالستیکای مسکو‬ ‫ات��اق بازرگانی مش��ترک ای��ران و روس��یه در نظر‬ ‫دارد هیات��ی را ب��رای بازدید از نوزدهمین نمایش��گاه‬ ‫اینترپالستیکا به مسکو اعزام کند‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران‪ ،‬اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روس��یه در نظر‬ ‫دارد هیاتی را به منظور بازدید از نوزدهمین نمایشگاه‬ ‫اینترپالس��تیکای مس��کو از تاری��خ ‪ 6‬تا ‪ 11‬اس��فند‬ ‫ب��ه مس��کو اعزام کن��د‪ .‬همچنین قرار اس��ت با هدف‬ ‫معرفی ش��رکت های ایرانی فعال در زمینه پتروشیمی‪،‬‬ ‫پالس��تیک و پلیمر‪ ،‬ویژه نامه ای به دو زبان روس��ی و‬ ‫انگلیسی تهیه شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنایع اسانس��ور‪ ،‬پله برقی‪ ،‬قطعات و تجهیزات جانبی‬ ‫ت س��ال ‪ ۹۵‬در ترکیه برگزار می ش��ود‪ .‬مرکز‬ ‫ترکیه از اول تا چهارم اردیبهش�� ‬ ‫نمایش��گاهی «سینر اکس��پو» به عنوان مهم ترین س��ایت نمایشگاهی استانبول‬ ‫برای نوزدهمین س��ال متوالی میزبان این رویداد بین المللی خواهد بود‪ .‬تاکنون‬ ‫نمایندگانی از ‪ 27‬کشور جهان برای حضور در این رویداد اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫به بزرگترین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در روسیه‬ ‫و کشورهای‬ ‫مستقل‬ ‫مشترک المنافع‬ ‫تبدیل شده‬ ‫و بزرگترین‬ ‫رویداد‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫به شمار می اید‬ ‫«چ��راغ خطر» بح��ران اب در همه جای جهان‬ ‫روش��ن اس��ت‪ .‬بحرانی که به همه ابعاد زندگی ما‬ ‫پیوند خورده و به طور احتمالی خیلی زودتر از انکه‬ ‫این بش��ر دو پا بتواند راهکارهای پیچیده فناورانه‬ ‫ب��رای حل ای��ن مش��کل حیاتی پیدا کن��د‪ ،‬چند‬ ‫میلیون نفر یا ش��اید هم چند میلیارد نفر از بی ابی‬ ‫و تنزل سطح بهداش��ت مناطق محل زندگی شان‬ ‫تلف خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن پیش بین��ی تل��خ را به ط��ور تقریبی همه‬ ‫کارشناس��ان باور دارند و شاید اختالف نظرها فقط‬ ‫درباره میزان تلفات و زمان وقوع این قحطی جهانی‬ ‫باش��د‪ .‬غیراز افزایش جمعیت‪ ،‬استفاده نادرست از‬ ‫مناب��ع اب‪ ،‬الودگی های زیس��ت محیطی و تغییر‬ ‫اکوسیس��تم در بس��یاری از نقاط کره زمین مانند‬ ‫باال رفتن سال به سال دمای هوا از مهم ترین دالیل‬ ‫بحران جهانی اب است که اثرات مخرب ان همین‬ ‫امروز هم در حال قربانی گرفتن اس��ت و به زودی‬ ‫باید منتظر باش��یم تا قیمت یک بطری اب معدنی‬ ‫با یک بشکه نفت فرد اعال برابر شود! سال گذشته‬ ‫گزارشی درباره برخی نمایشگاه های مرتبط با اب و‬ ‫تاسیس��ات ابی منتشر کردیم که ایران و نمایشگاه‬ ‫تهران هم جزئی از انها بود‪.‬‬ ‫در این گزارش‬ ‫نگاه��ی می اندازد ب��ه دیگر نمایش��گاه های اب و‬ ‫فناوری ه��ای ابی در سراس��ر جهان ت��ا تکاپوهای‬ ‫کوچک بشر را برای زنده ماندن نشان دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه فناوری های ابی باکو‬ ‫«سیتک» (‪ )ceatec‬بدون شک یکی از مهم ترین‬ ‫رویداده��ای فن��اوری ابی در ح��وزه دریای خزر و‬ ‫قفقاز اس��ت‪ .‬هدف این نمایش��گاه گرد هم اوردن‬ ‫ش��رکت های مختلف در جایگاه��ی منحصر به فرد‬ ‫برای ایجاد روابط تجاری بین متخصصان داخلی و‬ ‫خارجی و تاجران به منظور اجرای سریع پروژه های‬ ‫زیربنایی در جمهوری اذربایجان اس��ت‪ .‬هر یک از‬ ‫شرکت کنندگان در نمایشگاه و کنفرانس می توانند‬ ‫دستاوردها و تجربه های خود را به اشتراک گذاشته‪،‬‬ ‫به س��خنرانی های دانشمندان و کارشناسان دعوت‬ ‫شده گوش دهند و به تبادل نظر و ایجاد ارتباط های‬ ‫تجاری بپردازند‪.‬‬ ‫معرفی اخرین فناوری ها از ش��رکت های پیشرو‬ ‫برای اجرای پروژه های بزرگ در سراس��ر کش��ور‪،‬‬ ‫تس��ریع در ادغ��ام ذخای��ر فعل��ی اب جمه��وری‬ ‫اذربایج��ان با روند کنونی جهان‪ ،‬اطالع رس��انی به‬ ‫جامع��ه داخلی و بین المللی در زمینه دس��تاوردها‬ ‫و موفقیت ه��ای جدی��د صنع��ت اب و پروژه های‬ ‫ب��زرگ جمه��وری اذربایج��ان در این��ده‪ ،‬جذب‬ ‫سرمایه گذاری های جدید در بخش تولید تجهیزات‬ ‫صنع��ت اب با اس��تفاده از فناوری ه��ای مدرن و‬ ‫همچنین ایج��اد روابط تج��اری جدید در صنعت‬ ‫تامین اب ازجمله مهم ترین اهداف برپایی سیتک‬ ‫باکو هس��تند‪ .‬ای��ن رویداد از ‪ 26‬ت��ا ‪ 28‬فروردین‬ ‫‪ 1395‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«اسیا واتر» کواالالمپور‬ ‫نمایشگاه تجهیزات اب اسیا (‪)ASIAWATER‬‬ ‫رویدادی تخصصی و متمرکز است که از ‪ 18‬تا ‪20‬‬ ‫فروردین برپا می ش��ود‪ .‬این رویداد طیف وسیعی‬ ‫از مدیری��ت جام��ع منابع اب را پوش��ش داده و‬ ‫فرصت��ی ارزنده برای دس��ت ان��درکاران صنعت‬ ‫اب ب��رای رویارویی ب��ا چالش ه��ا و فرصت های‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬بخش های اصلی این نمایش��گاه و‬ ‫همایش عبارتن��د از مدیریت منابع اب‪ ،‬مدیریت‬ ‫اب ش��هری‪ ،‬فاضالب‪ ،‬ابیاری‪ ،‬تصفیه و مدیریت‬ ‫فاض�لاب‪ ،‬تصفی��ه اب صنعت��ی و تولید اب فوق‬ ‫خالص و اب معدنی‪ .‬این رویداد طیف گسترده ای‬ ‫از همایش ها را با س��طح کیف��ی باال برای مدیران‬ ‫کسب و کاری که به دنبال اطالعات واقعی و مفید‬ ‫درباره چگونگی پیشبرد اهداف و موفقیت در این‬ ‫صنعت حیاتی و مهم هستند فراهم می کند‪.‬‬ ‫«اس��یا واتر» فرصت��ی مغتنم ب��رای به نمایش‬ ‫گذاش��تن اخرین نواوری و محصوالت‪ ،‬به دست‬ ‫اوردن ب��ازار جنوب ش��رق اس��یا ب��رای تضمین‬ ‫تح��والت مثب��ت در ای��ن بخش و به رس��میت‬ ‫ش��ناختن کس��ب وکار فع��االن در بازار اس��ت‪ .‬از‬ ‫عم��ده مزیت ه��ای ای��ن نمایش��گاه ام��ار باالی‬ ‫مشارکت کنندگان اس��ت که بازدید از ان را برای‬ ‫طیف وس��یعی از مخاطبان ضروری می کند‪ .‬فقط‬ ‫در سال ‪2014‬م بیش از ‪ 750‬مشارکت کننده در‬ ‫این نمایش��گاه حضور داش��تند و امار بازدیدهای‬ ‫تخصصی ان به باالی ‪ 13‬هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫خالقیت در س��اختار این نمایشگاه باعث شده‬ ‫ک��ه نمایندگان��ی از حدود ‪ 40‬کش��ور دنیا مانند‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬کره‪ ،‬چین‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬تایوان و‬ ‫بس��یاری دیگر از کش��ورها همگی در یک مکان‬ ‫گ��رد امده و در فضایی واح��د به ارائه محصوالت‬ ‫خود بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویداد بین المللی صوفیه‬ ‫نمایش��گاه اب بلغارس��تان نی��ز در ن��وع خود‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬این رویداد که به صورت ساالنه‬ ‫از ‪ 17‬تا ‪ 19‬فروردین در صوفیه برگزار می ش��ود‬ ‫س��ال ها نقش��ی مهم در پیاده س��ازی راهکارهای‬ ‫خالقانه ب��رای برنامه ری��زی و مدیریت منابع اب‬ ‫ایف��ا کرده اس��ت‪ .‬این روی��داد به محفل��ی برای‬ ‫همکاری های مبتکرانه و تبادل دانش و تجربه بین‬ ‫شرکت های بلغاری و بین المللی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دهمین دوره نمایش��گاه اب بلغارستان در سال‬ ‫‪ ،2016‬تمام حوزه های مرتبط از قبیل اس��تخراج‬ ‫اب و فناوری ه��ای کارامد تامین اب‪ ،‬نوس��ازی و‬ ‫ساخت مجرای فاضالب‪ ،‬تصفیه اب و سیستم های‬ ‫جمع اوری فاض�لاب و تجهیزات مرتبط و کنترل‬ ‫و نگه��داری مناب��ع اب را پوش��ش می ده��د‪ .‬در‬ ‫بین موضوعات مختلفی که در نمایش��گاه مطرح‬ ‫می شوند‪ ،‬مدیریت ریسک سیالب و سایر حوادث‬ ‫طبیعی در کنار پیاده س��ازی اخرین فناوری های‬ ‫ارتباط��ی ب��رای مدیریت منابع اب در کش��ورها‬ ‫به طور خاص مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ک��ه نمایش��گاه مدیری��ت اب‬ ‫بلغارس��تان در کن��ار نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫تاسیسات بلغارس��تان از حمایت طیف وسیعی از‬ ‫بازدید کنندگان از اقشار و اصناف مختلف همچون‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬نمایندگان صنعت‪ ،‬توزیع کنندگان‬ ‫و خرده فروش��ان‪ ،‬شرکت های ساختمانی‪ ،‬مقامات‬ ‫دولتی و شهرداری‪ ،‬دانشجویان و‪ ...‬برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹«اسماگوا»‪ ،‬فناوری اب در اسپانیا‬ ‫ب��ه نمایش��گاه اب اس��پانیا با عن��وان تجاری‬ ‫«‪ »SMAGUA‬می رس��یم‪ .‬این رویداد یکی از‬ ‫عناوی��ن جام��ع صنعت اب در اس��پانیا و دومین‬ ‫نمایش��گاه مش��هور اروپا بعد از نمایش��گاه بزرگ‬ ‫الم��ان ب��رای بررس��ی وضعی��ت جهان��ی اب و‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه طیف‬ ‫ن تجهی��زات و پروژه های‬ ‫گس��ترده ای از غرفه دارا ‬ ‫معتب��ر خود را ارائ��ه می دهن��د‪ .‬بازدید کنندگان‬ ‫نمایش��گاه اب اس��پانیا می توانند به بس��یاری از‬ ‫همایش ها و س��مینارها دسترس��ی داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه جایگاهی مه��م در صنعت اب و‬ ‫فرصتی ارزنده برای حفظ شرکای تجاری و اطالع‬ ‫یافتن از پیشرفت های صنعت اب به شمار می رود‪.‬‬ ‫به عقیده بسیاری از کارشناسان‪ ،‬اسماگوا مرجعی‬ ‫حرفه ای برای ش��رکت ها‪ ،‬مهندسان‪ ،‬متخصصان و‬ ‫پژوهش��گران اس��ت‪ .‬این افراد در این گردهمایی‪،‬‬ ‫به نمای��ش راه حل ها‪ ،‬فناوری ها و تجهیزات جدید‬ ‫برای مدیریت درس��ت اب می پردازند‪ .‬بخش های‬ ‫اصلی نمایشگاه عبارتند ا ز اکتشاف اب‪ ،‬لوله کشی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و تصفیه‪ ،‬بهینه سازی ابیاری‪ ،‬سیستم ها‬ ‫و مدیریت محیط زیست‪ .‬این نمایشگاه از ‪ 18‬تا ‪21‬‬ ‫اسفند برپا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ECWATECH‬روسیه‬ ‫نمایشگاه اب و محیط زیست (‪)ECWATECH‬‬ ‫در س��ال های اخیر نه تنها به بزرگترین نمایشگاه‬ ‫در روسیه و کش��ورهای مستقل مشترک المنافع‬ ‫تبدیل شده‪ ،‬بلکه به عنوان بزرگترین رویداد اب‬ ‫و فاض�لاب در مرکز و ش��رق اروپا در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه اب و محیط زیست مسکو‬ ‫(‪ )ECWATECH‬روی��دادی تخصص��ی ب��ه‬ ‫منظور بازاریابی بسیار عالی برای توسعه تجارت‬ ‫اب و فاضالب اس��ت که ب��ه معرفی فناوری های‬ ‫جدید و دست اندرکاران این بازار به خرده فروشان‬ ‫و عمده فروش��ان‪ ،‬تنظیم پروژه های تازه و ایجاد‬ ‫ارتباط ه��ای جدید می پ��ردازد‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫همچنین روی��دادی مهم ب��رای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬ارائه دهندگان خدمات‪ ،‬نمایندگان‬ ‫شرکت های بین المللی و ش��رکت های مشاوره و‬ ‫پژوهش��ی است‪ .‬انتظار می رود غرفه داران در دو‬ ‫بخش فردی و جمعی (ملی‪ ،‬منطقه ای و بخشی)‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رکت کنند‪ .‬نمایشگاه اب‬ ‫مسکو شامل طیف وسیعی از تجهیزات و خدمات‬ ‫برای حفاظ��ت از منابع اب‪ ،‬مدیریت و حفاظت‪،‬‬ ‫تامین و توزیع اب‪ ،‬تصفیه فاضالب‪ ،‬ساخت وساز‬ ‫تاسیسات اب‪ ،‬تولید اب معدنی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده در دوره جدید این نمایشگاه‬ ‫از ‪ 7‬ت��ا ‪ 9‬اردیبهش��ت ‪ 1395‬بی��ش از ‪13‬هزار‬ ‫بازدیدکننده از ابعاد مختلف ان بازدید کنند‪.‬‬ ‫سالم ایران از ایتالیا به گردشگران جهان‬ ‫سی وششمین نمایشگاه گردشگری ایتالیا در حالی‬ ‫اغاز ب��ه کار کرد که با اجرای برج��ام‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫بازار گردشگری ایتالیا روی خوش تری به ایران نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��ن ا اگرچه در س��فر حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری ایران به ایتالیا برای امضای تفاهمنامه‬ ‫گردش��گری بین دو کش��ور فرصتی پی��ش نیامد‪ ،‬اما‬ ‫تحوالت دو س��ال اخیر در روابط گردش��گری ایران و‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬امیدواری های زیادی را از ای��ن بازار اروپایی‬ ‫برای فعاالن گردشگری کشور به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2013‬میالدی بیش از ‪13‬هزار گردش��گر‬ ‫ایتالیایی به ایران س��فر کردند و ‪0/27‬درصد از سهم‬ ‫گردشگران ورودی از اروپا را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫استقبال زیاد ایتالیایی ها برای سفر به ایران در سال‬ ‫‪2015‬م باعث ش��د‪ ،‬تعداد پروازهای مستقیم بین دو‬ ‫کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫ایتالی��ا از روز پنجش��نبه هفت��ه گذش��ته نب��ض‬ ‫گردش��گری جهان را در دس��ت گرفته تا سرنوش��ت‬ ‫تعامالت این حوزه را در سال پیش رو رقم بزند‪.‬‬ ‫نمایشگاه «بیت» که از سال ‪1980‬میالدی در شهر‬ ‫میالن برگزار شده‪ ،‬یکی از کلیدی ترین نمایشگاه های‬ ‫گردشگری جهان به ش��مار می اید‪ .‬این نمایشگاه در‬ ‫س��ال ‪2015‬م حدود ‪60‬هزار بازدیدکننده حرفه ای و‬ ‫متخصص از سراس��ر جهان داشته است‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫امس��ال که با حضور مقامات ایتالیا برپا ش��د‪ ،‬فعاالن‬ ‫صنع��ت گردش��گری کش��ورهای مختل��ف ازجمل��ه‬ ‫س��ازمان ها و انجمن ه��ای گردش��گری‪ ،‬تورگردانان‪،‬‬ ‫اژانس های مسافرتی‪ ،‬هتل ها‪ ،‬شرکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی‪ ،‬رسانه ها‪ ،‬دفاتر رزرواسیون‪ ،‬شرکت های تجاری‬ ‫و برگزارکنندگان همایش ها حضور داشتند‪ .‬ایران نیز‬ ‫با ‪ 10‬اژانس مس��افرتی و هوای��ی در غرفه ای که باغ‬ ‫ایرانی را به نمایش گذاشته‪ ،‬در «بیت» میالن شرکت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تبلیغات محیطی ایران در بخش هایی از‬ ‫این نمایش��گاه به چشم می اید؛ اقدامی که تاکنون در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی کمتر به ان پرداخته می شد‪.‬‬ ‫مس��ئولیت غرفه ایران در نمایش��گاه ایتالیا‪ ،‬امسال‬ ‫از س��وی س��ازمان می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری به منطقه ازاد قش��م س��پرده شده و با‬ ‫همکاری هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬چنین‬ ‫فضایی اماده شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری ایتالیا همواره سکویی برای‬ ‫کش��ورها بوده تا جاذبه های گردشگری خود را معرفی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل مقام��ات برگزارکننده نمایش��گاه‬ ‫گردش��گری ایتالیا تالش می کنند با اجرای تمهیدات‬ ‫ویژه ‪ ،‬س��اکنان شهر میالن و س��ایر گردشگران را به‬ ‫بازدید از «بیت» تشویق کنند‪.‬‬ ‫دو روز نخس��ت نمایش��گاه ویژه کارشناسان صنعت‬ ‫گردشگری بود و روز پایانی به بازدید عموم اختصاص‬ ‫داشت‪ .‬این نمایشگاه دیروز (شنبه) به پایان رسید‪.‬‬ ‫هند در ایران فوالد تولید می کند‬ ‫س��رمایه گذار هندی کارخانه تولید ش��مش فوالد در ش��هرک صنعتی س��لفچگان‬ ‫(شمش رام پارس) گفت‪ :‬کسی در هند از فوالد چینی استفاده نمی کند‪ .‬رام اگاروال با‬ ‫اش��اره به اینکه شرکت «بانجارا» سابقه ای حدود ‪2‬ساله در بازار و صنعت ایران دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما در حال حاضر عالوه بر تامین فروالیاژها و مواد نسوز موردنیاز صنعت فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬اقدام به سرمایه گذاری برای تولید شمش فوالدی در قم کرده ایم‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫نگاهی به پرونده غول های معدنی جهان‬ ‫استفاده از پهپاد ها در معدنکاری ریوتینتو‬ ‫‹ ‹اغاز فصل مشترک ایران و ریوتینتو‬ ‫در هر ص��ورت‪ ،‬اوض��اع معدن س��اریگونی به‬ ‫نفع قزاق ها رق��م خورد و ریوتینتو از ایران خارج‬ ‫شد‪ .‬پس از ان مش��کالتی مانند تحریم ها بر سر‬ ‫راه بازگش��ت این غول معدنی مش��کالت فراوانی‬ ‫پدید اورده ب��ود تا امروز که تحریم ها برداش��ته‬ ‫ش��ده و همه چیز اماده ش��کوفایی معدنی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رایط با اس��تراتژی دولت یازدهم‬ ‫هم همزمان ش��ده که بر بخش مع��دن به عنوان‬ ‫یک��ی راهکاره��ای تن��وع در درامدهای کش��ور‬ ‫و دور ش��دن از اقتص��اد نفت��ی تمرک��ز ج��دی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا این ح��ال ‪ ،‬در این هم��کاری نمی توان‬ ‫تص��ور کرد ک��ه تنه��ا ریوتینتو از ش��رایط نفع‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫ریوتینتو یک ش��رکت بریتانیایی‪-‬اس��ترالیایی‬ ‫اس��ت که در بسیاری از کشورهای معدنی جهان‬ ‫مانند استرالیا‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬زیمبابوه‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬افریقای جنوبی و ‪ ...‬در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫در هر صورت‪ ،‬عمده فعالیت های ان در اس��ترالیا‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاض��ر‪ ،‬ش��رکت «ریوتینتو» را‬ ‫یک��ی از مدرن ترین ش��رکت های معدنی از نظر‬ ‫بکارگیری فناوری های روز و نواوری های مختلف‬ ‫به ش��مار اورد‪ .‬ریوتینتو‪ ،‬بس��یاری از فعالیت های‬ ‫تک��راری خود را مکانیزه ک��رده و هزینه هایش را‬ ‫کاه��ش داده اس��ت‪ .‬کامیون های ب��دون راننده‪،‬‬ ‫براس��اس برنامه های مش��خص و به ص��ورت ‪۲۴‬‬ ‫س��اعت‪ ،‬وظیفه حمل مواد معدنی استخراج شده‬ ‫را برعهده دارند‪ ،‬پهپادها به جای نیروی انس��انی‬ ‫مس��ئولیت نظارت بر فعالیت ه��ا و جریان انتقال‬ ‫مواد را بر عهده دارند و روبات های معدنکار هم در‬ ‫مواقعی که مسائلی ایمنی خودشان را نشان داده‬ ‫و جان انسان در خطر است‪ ،‬وظیفه معدنکاری یا‬ ‫فعالیت ه��ای ایمنی را انج��ام می دهند‪ .‬ورود این‬ ‫ش��رکت به ایران می تواند ب��ه معنای ورود دانش‬ ‫و فناوری های جدید معدنی به کشور هم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد فوق العاده ریوتینتو‬ ‫کسی در هند از فوالد چینی استفاده نمی کند‬ ‫سرمایه گذار هندی کارخانه تولید شمش فوالد در شهرک‬ ‫صنعتی س��لفچگان (شمش رام پارس) گفت‪ :‬کسی در هند‬ ‫از فوالد چینی استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬رام اگاروال با اشاره به اینکه شرکت‬ ‫«بانجارا» سابقه ای حدود ‪2‬ساله در بازار و صنعت ایران دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ما در حال حاضر عالوه ب��ر تامین فروالیاژها و مواد‬ ‫نس��وز موردنیاز صنعت فوالد ایران‪ ،‬اقدام به سرمایه گذاری‬ ‫برای تولید شمش فوالدی در قم کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای حوزه فرومنگنز نیز برنامه هایی در ایران‬ ‫داریم اما منتظر بهبود ش��رایط بازار هس��تیم‪ .‬فکر می کنم‬ ‫شرایط بازار تا نوروز بهتر شود‪.‬‬ ‫وی درباره زمینه فعالیت ش��رکت خود و س��ابقه فعالیت‬ ‫در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت بانج��ارا در زمینه تولید فروالیاژها‬ ‫و مواد نس��وز فعالیت می کند و از جمله تامین کنندگان این‬ ‫مواد برای فوالدس��ازان ایرانی است‪ .‬حدود ‪ 2‬سال است که‬ ‫وارد بازار ایران ش��ده ایم و با شرکت های فوالدی زیادی در‬ ‫یزد‪ ،‬سمنان‪ ،‬همدان و ‪ ...‬نیز مذاکره داشته و همکاری داریم‪.‬‬ ‫همچنین کارخانه تولید شمش فوالد ما در شهرک صنعتی‬ ‫سلفچگان با ظرفیت ‪ 90‬هزار تن در سال احداث شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه منتظر بهبود شرایط بازار هستیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فعال بازار در رکود به س��ر می برد و ش��اهد س��قوط‬ ‫قیمت ها در بازار فوالد هس��تیم‪ .‬فعال دست نگه داشته ایم و‬ ‫بعد از بهبود اوضاع فعالیت های مان را در بازار ایران توس��عه‬ ‫می دهیم‪ 2 .‬شرکت دیگر را نیز در دو حوزه فرومنگنز و یک‬ ‫شرکت دیگر شمش فوالدی در ایران به ثبت رسانده ایم اما‬ ‫هنوز برنامه های انها به دلیل ش��رایط بازار عملیاتی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ئاگاروال افزود‪ :‬شرکت بانجارا سابقه ای ‪ 90‬ساله در‬ ‫تولید فوالد و محصوالت ف��والدی دارد‪ .‬جد من حدود ‪90‬‬ ‫سال پیش ماشین االت تولید فوالد را از ژاپن وارد هند کرد‬ ‫و در این زمینه جزو پیش��گامان در هند محسوب می شویم‪.‬‬ ‫ظرفی��ت فعلی تولید م��ا نیز در هند روزان��ه حدود ‪1000‬‬ ‫تن اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در کشور سودان نیز سرمایه گذاری‬ ‫کرده ایم‪ .‬این سرمایه گذار هندی درباره وضعیت بازار فوالد‬ ‫هن��د و دامپینگ چین گفت‪ :‬کیفی��ت فوالدهای چینی به‬ ‫هیچ وج��ه خوب نیس��ت و در هند کس��ی از ف��والد چینی‬ ‫اس��تفاده نمی کن��د و همه از فوالد س��اخت هند اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬از سوی دیگر دولت هند برنامه هایی برای افزایش‬ ‫تعرفه واردات فوالد از چین دارد و قرار اس��ت تعرفه واردات‬ ‫به ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد برس��د‪ .‬پیش تر نیز تعرفه واردات برخی‬ ‫محصوالت فوالدی افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش صادرات موادمعدنی‬ ‫روسیه به چین‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫در دورانی که رکود معدنی گریبان بسیاری از‬ ‫شرکت های جهان را گرفته یا باعث ورشکستگی‬ ‫یا دس��ت کم ضررده��ی انها ش��ده‪ ،‬ریوتینتو با‬ ‫قدرت به فعالیت های خ��ود ادامه می دهد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت توانس��ته با مدیریت هزینه ها به خوبی‬ ‫بر مش��کالت موج��ود غلبه کن��د‪ .‬این وضعیت‬ ‫را می ت��وان در گزارش عملکرد س��ال ‪2015‬م‬ ‫این ش��رکت مش��اهده کرد که به تازگی انتشار‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬رش��د ‪11‬درص��دی تولید و حمل‬ ‫سنگ اهن نسبت به سال ‪2014‬م و رسیدن ان‬ ‫به رقم ‪336‬میلی��ون تن ازجمله این عملکردها‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬برنامه ‪2016‬م ریوتینتو‪،‬‬ ‫تولید ‪350‬میلیون تن س��نگ اهن اس��ت که به‬ ‫معنای رش��د ‪4‬درص��دی در این زمینه اس��ت‪.‬‬ ‫بهای تمام شده سنگ اهن این شرکت در ناحیه‬ ‫پیلبارای اس��ترالیا‪ 14/9 ،‬دالر در تن بوده است‪.‬‬ ‫این هزینه شامل هزینه حمل تا بنادر صادراتی‬ ‫استرالیا است (‪ )FOB‬و به معنای ان است که‬ ‫معدنکاری س��نگ اهن این ش��رکت‪60 ،‬درصد‬ ‫حاش��یه س��ود دارد‪ .‬با ای��ن ش��رایط‪ ،‬ریوتینتو‬ ‫می توان��د با ت��داوم عرضه و کاه��ش قیمت ها‪،‬‬ ‫نسبت به حذف رقبا اقدام کند‪.‬‬ ‫مازاد عرضه س��نگ اهن در س��ال ‪2015‬م از‬ ‫دالی��ل افت قیمت این ماده معدنی و تعطیلی و‬ ‫بیکاری کارکنان بخش معدن ایران بوده اس��ت‪.‬‬ ‫براساس امارها‪ ،‬از ‪ 160‬معدن سنگ اهن کشور‪،‬‬ ‫‪ 90‬معدن غیرفعال و نیمه فعال است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش عملک��رد ریوتینتو‪ ،‬کاهش‬ ‫قیم��ت انرژی‪ ،‬کاه��ش ارزش پول اس��ترالیا و‬ ‫کان��ادا‪ ،‬کاهش هزینه حمل و نق��ل از مواردی‬ ‫بوده ک��ه منجر به کاهش هزینه ها در ش��رکت‬ ‫ریوتینتو در سال ‪2015‬م شده و توانسته بحران‬ ‫کاهش قیمت های مواد معدنی را مدیریت کند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫«ریوتینتو» خواستار ورود دوباره به ایران است‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬هفته گذش��ته و‬ ‫در یک نشس��ت خبری از تمای��ل ریوتینتو برای‬ ‫همکاری معدنی با ایران خبر داد‪ .‬مهدی کرباسیان‬ ‫تصریح کرد‪« :‬همزمان ب��ا رفع تحریم های کانادا‬ ‫علیه ای��ران‪ ،‬در روزهای اخیر ایمیلی از ریوتینتو‬ ‫دریافت کرده ام که این ش��رکت پس از س��ال ها‬ ‫برای بازگش��ت به معادن ایران مشتاق است و به‬ ‫زودی مذاکراتی با ریوتینتو خواهیم داشت‪ .‬ما در‬ ‫مذاکرات با شرکت های خارجی تنها با یک کشور‬ ‫طرف نیس��تیم و معموال از انجا که این شرکت ها‬ ‫معامالت ش��ان را در ب��ورس انج��ام می دهند با‬ ‫چند کشور برای س��رمایه گذاری مشترک روبه رو‬ ‫هستیم‪ ».‬اما منظور از «بازگشت به معادن ایران»‬ ‫چیس��ت و این همکاری چه نفعی می تواند برای‬ ‫این داشته باشد؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ابقه فعالیت غول معدنی‬ ‫جه��ان‪ ،‬ریوتینت��و در ای��ران مربوط ب��ه معدن‬ ‫طالی ساریگونی می ش��ود‪ .‬ریوتینتو که در ابتدا‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی را در س��اریگونی انجام‬ ‫می داد سرانجام به دالیلی که دقیقا مشخص نشد‬ ‫واقع��ا چه بوده این پ��روژه را ترک کرد‪ .‬ریوتینتو‬ ‫البته به صورت رسمی اعالم کرد که ذخیره طالی‬ ‫موجود در معدن ساریگونی انقدر نبوده که فعالیت‬ ‫در این ذخیره برای ریوتینتو سوداور باشد‪ .‬هرچند‬ ‫برخی مخالفت ها درباره فعالیت ریوتینتو در ایران‬ ‫نیز در خروج این ش��رکت از کش��ورمان بی تاثیر‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ریوتینت��و تالش کرد س��هام خود را‬ ‫در معدن طالی س��اریگونی به فروش برس��اند و‬ ‫در همی��ن زمینه نیز درخواس��ت هایی از س��وی‬ ‫ش��رکت های مختلف مط��رح ش��د‪ .‬در ابتدا این‬ ‫ش��رکت زیجین چین ب��ود که اعالم ش��د قصد‬ ‫ورود به معدن ساریگونی را دارد‪ .‬با این وجود در‬ ‫نهایت قرعه به نام «ای ام سی» قزاقستان (شرکت‬ ‫تابع ‪ )Eurasia Gold‬افتاد‪ .‬شرکت مطرح قزاق‬ ‫م��س با خرید س��هام ریوتینت��و در معدن طالی‬ ‫س��اریگونی به طور رس��می وارد این پروژه شد تا‬ ‫کار ناتمام ریوتینتو را در ایران به اتمام برساند‪.‬‬ ‫گلمیرا کاس��یلووا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت قزاق در‬ ‫این باره توضیح می دهد‪ :‬ریوتینتو از سال ‪2000‬م‬ ‫فعالی��ت خود را در این پروژه اغ��از کرده بود اما‬ ‫در س��ال ‪2006‬م به یک س��ری مشکل برخورد‬ ‫و نتوانس��ت مجوزه��ای الزم را دریافت کند و در‬ ‫ضمن حجم پ��روژه نیز کوچک ت��ر از ان چیزی‬ ‫ب��ود که ریوتینت��و انتظار ان را داش��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫ریوتینتو برای فروش س��هام خ��ود در این پروژه‬ ‫فراخوان داد که این خبر به گوش ما هم رس��ید‬ ‫و بعد از بررس��ی هایی که انجام دادیم ش��رایط را‬ ‫برای فعالیت در این پروژه مناسب دیدیم و سهام‬ ‫ریوتینتو را در ساریگونی خریدیم‪ .‬دولت ایران نیز‬ ‫با خرید س��هام ریوتینتو از سوی ما موافقت کرد‬ ‫و در نتیجه حضور ما در این پروژه اغاز ش��د‪ .‬باید‬ ‫بگویم که پروژه طالی «س��اریگونی» در فهرست‬ ‫مهم ترین پروژه های همکاری بین دو کشور ایران‬ ‫و قزاقستان قرار دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫معدنکاران ایران امکان بهره گیری از این ‪ 3‬مزیت‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید شرکت های معدنی‬ ‫وضعی��ت عملک��ردی و مال��ی ریوتینت��و‬ ‫ب��ه حدی مس��اعد اس��ت ک��ه این ش��رکت به‬ ‫سرمایه گذاری های بیشتر و برنامه های اینده نگر‬ ‫هم فکر می کند‪ .‬دومین ش��رکت بزرگ معدنی‬ ‫در جه��ان دوباره اماده معامالت و خرید معادن‬ ‫است اما فقط ش��رکت هایی را خواهد خرید که‬ ‫ارزیابی درس��تی از حمایت سرمایه گذاران خود‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه گ��زارش س��ایت ماینینگ ب��ه نقل‬ ‫از بلومب��رگ‪ ،‬م��ورگان اس��تنلی‪ ،‬ریی��س‬ ‫هیات مدی��ره ریو اظهار کرد ک��ه فقط ان گروه‬ ‫از ش��رکت های ط��راز اول را خواه��د خرید که‬ ‫ارزش انها کاهش پیدا کرده باش��د‪ .‬او می گوید‬ ‫اگ��ر بتوان��د ش��رکت های ط��راز اول��ی را ک��ه‬ ‫ارزش ان در ای��ن بحران به ک��ف قیمتی خود‬ ‫رس��یده باش��د‪ ،‬بخرد کار منطقی انج��ام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری «ارگو» به‬ ‫بلومبرگ گفته اس��ت که ش��رکت او می خواهد‬ ‫‪۴‬میلی��ارد دالر از س��رمایه گذاری هایش را کم‬ ‫کند‪ .‬این ش��رکت س��هام ریوتینتو را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر ری��و س��ال جاری ش��رکتی را بخرد‪،‬‬ ‫نخس��تین خرید ان در ‪3‬س��ال گذشته خواهد‬ ‫بود‪ .‬سام والش‪ ،‬مدیرعامل ریو می گوید شرکت‬ ‫او در ح��ال حاضر عالقه مند به خرید یا ادغام با‬ ‫هیچ شرکتی نیست‪ .‬والش درماه فوریه در لندن‬ ‫اعالم کرد که با شرکت گلنکور ادغام نمی شود و‬ ‫دالیل تغییر سیاست های ریو تینتو شامل کاهش‬ ‫قیمت های نفت که به کف قیمتی خود نزدیک تر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کاهش س��نگ اهن و زغال س��نگ و‬ ‫کاهش ‪۷۰‬درصدی ارزیابی شرکت های معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ورود ریوتینتو‬ ‫به ایران‬ ‫می تواند به‬ ‫معنای ورود‬ ‫ دانش‬ ‫و فناوری های‬ ‫جدید معدنی به‬ ‫کشور هم باشد‬ ‫ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ سنگ اهن جهان‬ ‫سازمان زمین شناس��ی امریکا در تازه ترین گزارش خود‬ ‫ایران را از نظر تولید س��نگ اهن در س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫در رده یازده��م بزرگترین تولیدکنندگان این ماده معدنی‬ ‫در جهان قرار داد‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬براس��اس گزارش‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی امریکا (‪ )USGS‬ک��ه به تازگی‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬ایران با تولید ‪ 33‬میلیون تن سنگ اهن‬ ‫در س��ال ‪2015‬م رده یازدهم بزرگتری��ن تولیدکنندگان‬ ‫س��نگ اهن جهان را در س��ال گذش��ته می�لادی به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬استرالیا با تولید ‪ 824‬میلیون تن با اختالف‬ ‫زیاد نس��بت به سایر کشورها عنوان بزرگترین تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن جهان را در اختی��ار دارد‪ .‬برزیل با تولید ‪428‬‬ ‫میلی��ون تن و چین با تولید ‪ 264‬میلیون تن رده های دوم‬ ‫و سوم را در این زمینه به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کش��ورهای هند با تولی��د ‪ 129‬میلیون تن‪،‬‬ ‫روس��یه ‪ 112‬میلیون تن‪ ،‬افریقای جنوبی ‪ 80‬میلیون تن‪،‬‬ ‫اوکرای��ن ‪ 68‬میلیون تن‪ ،‬امریکا ‪ 43‬میلیون تن‪ ،‬کانادا ‪39‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬سوئد ‪ 37‬میلیون تن‪ ،‬ایران با ‪ 33‬میلیون تن‬ ‫و قزاقس��تان با ‪ 25‬میلیون تن تولی��د رتبه های چهارم تا‬ ‫دوازدهم را به دست اوردند‪.‬‬ ‫البته ش��اید تعجب کنی��د که چرا در گزارش س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی امریکا تولید س��نگ اهن چی��ن این میزان‬ ‫ک��م اعالم ش��ده‪ ،‬در حالی ک��ه چین هم��واره بزرگترین‬ ‫تولیدکننده س��نگ اهن جهان بوده اس��ت‪ .‬بر اساس امار‬ ‫ارائه ش��ده از سوی منابع چینی تولید کشور چین مربوط‬ ‫به امار استخراج کلوخه می شود که با توجه به کمتر بودن‬ ‫عیار متوسط کلوخه استخراجی‪ ،‬این عدد برای مطابقت با‬ ‫امار سایر کشورها تعدیل شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم س��ازمان زمین شناس��ی امری��کا‪ ،‬تولید‬ ‫س��نگ اهن ایران در سال ‪2015‬م هیچ تغییری نسبت به‬ ‫س��ال ‪2014‬م نداشته است‪ .‬س��هم ایران از تولید جهانی‬ ‫س��نگ اهن در س��ال قبل به حدود ‪ 1/49‬درصد رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین تولید جهانی سنگ اهن در سال گذشته میالدی‬ ‫افزون بر ‪ 2‬میلیارد و ‪ 210‬میلیون تن اعالم ش��ده که این‬ ‫رقم در سال ‪2014‬م معادل ‪ 2‬میلیارد و ‪ 220‬میلیون تن‬ ‫اعالم ش��ده بود‪ .‬انطور که سازمان زمین شناسی امریکا در‬ ‫گزارش خود اعالم کرده مجموع ذخایر جهانی سنگ اهن‬ ‫خام بیش از ‪ 850‬میلیارد تن براورد می شود که این میزان‬ ‫ذخیره حاوی بیش از ‪ 190‬میلیارد تن اهن اس��ت‪ .‬درباره‬ ‫ایران نیز س��ازمان زمین شناس��ی امریکا این دو رقم را به‬ ‫ترتیب ‪ 2/7‬و ‪ 1/5‬میلیارد تن اعالم کرده است‪.‬‬ ‫حمل کنس��انتره و س��نگ اهن فاین روس��یه در ماه‬ ‫ژانویه ‪ 2016‬نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان‬ ‫‪ 11‬درص��د کاهش یافت و به یک میلیون و ‪ 214‬هزار‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬این میزان حمل ریلی روس��یه‬ ‫به معنای رش��د ‪ 66‬درصدی نسبت به دسامبر ‪2015‬‬ ‫است‪ .‬با توجه به داده های موجود‪ ،‬صادرات سنگ اهن‬ ‫فاین و نیز کنس��انتره از روس��یه به چین در ماه ژانویه‬ ‫‪1/8‬درص��د افت داش��ته و ب��ه ‪ 657‬ه��زار و ‪ 922‬تن‬ ‫رس��یده با این حال این میزان ص��ادرات نیز ‪ 2/5‬برابر‬ ‫صادرات در ماه دس��امبر ‪ 2015‬اس��ت‪ .‬چین به عنوان‬ ‫اصلی ترین مقصد صادرات س��نگ اهن روسیه به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫روس��یه همچنین ‪ 306‬هزار و ‪ 637‬تن س��نگ اهن‬ ‫فاین و کنس��انتره به اوکراین ارس��ال کرد که بیش از‬ ‫‪ 100‬درصد رش��د نسبت به ژانویه ‪ 2015‬و ‪ 50‬درصد‬ ‫نسبت به دسامبر ‪ 2015‬رشد داشته است‪ .‬این باالترین‬ ‫حجم سنگ اهن روسیه بود که این کشور از طریق ریل‬ ‫به اوکراین فرس��تاد و دوباره ص��ادرات را از ماه ژانویه‬ ‫‪ 2014‬به این کشور اغاز کرد‪.‬‬ ‫درحالی صادرات س��نگ اهن روسیه به اوکراین اغاز‬ ‫ش��ده که این کش��ور در ژانویه صادراتی به لهس��تان‬ ‫نداش��ته درحال��ی ک��ه ص��ادرات س��نگ اهن فاین و‬ ‫کنس��انتره در ژانویه ‪ 2015‬حدود ‪ 89‬هزار و ‪ 974‬تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روس��یه همچنین هیچگونه صادراتی در ماه ژانویه و‬ ‫دسامبر به رومانی نداشته درحالی که در ژانویه ‪2015‬‬ ‫معادل ‪ 30‬هزار تن سنگ اهن به این کشور صادر کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مجموع س��نگ اهن فاین و کنس��انتره س��نگ اهن‬ ‫روسیه که از طریق ریلی به رومانی صادر شده در سال‬ ‫‪ 2015‬که ‪ 28‬درصد نسبت به ‪2014‬م نیز افت داشته‪،‬‬ ‫‪ 209‬هزار و ‪ 521‬تن است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬عمده تولیدات سنگ اهن دنیا (حدود‬ ‫‪ 90‬درصد) از نوع هماتیت است که این موضوع سبب‬ ‫شده بهای نوع مگنتیتی به دلیل تقاضای باالتر و حجم‬ ‫کمتر تولیدات‪ ،‬بیشتر از هماتیت باشد‪.‬‬ ‫س��نگ اهن تولید ش��ده در هند و استرالیا هماتیتی‬ ‫بوده و س��نگ اهن برزیل حدود ‪ 60‬درصد هماتیتی و‬ ‫مابقی مگنتیتی است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬به دلیل تعطیالت یک هفته ای‬ ‫در چین سنگ اهن از ثبات نسبی برخوردار و معامالت‬ ‫محدود شده است‪.‬‬ ‫کاهش تولید فلز سرخ‬ ‫بزرگترین تولیدکننده مس در س��ال ‪ 2015‬کش��ور‬ ‫شیلی با تولید ‪ 5‬میلیون و ‪ 700‬هزار تن اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬براس��اس امار منتش��ر شده از‬ ‫سوی س��ازمان زمین شناس��ی امریکا (یو اس جی اس)‬ ‫ش��یلی که در س��ال ‪2014‬م حدود ‪ 5‬میلیون و ‪750‬‬ ‫هزار تن مس تولید کرده بود س��ال گذش��ته ‪ 50‬هزار‬ ‫تن کمتر تولید کرد‪ .‬پس از ش��یلی‪ ،‬چین با تولید یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 750‬هزار تن مس در رتبه دوم تولیدکننده‬ ‫برتر مس دنیا اس��ت‪ .‬پرو ب��ا تولید یک میلیون و ‪600‬‬ ‫هزار تن در رتبه س��وم و امریکا ب��ا تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ 250‬ه��زار تن در رتبه چه��ارم تولیدکنندگان برتر‬ ‫جهان قرار دارند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬براس��اس این امار مجموع تولید مس‬ ‫کش��ورهای مختلف ‪ 18‬میلیون و ‪ 735‬هزار تن اعالم‬ ‫ش��ده که نسبت به س��ال ‪2014‬م رش��د ناچیز ‪1/21‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬این س��ازمان اعالم کرده ذخایر‬ ‫مس اس��ترالیا‪ ،‬پرو‪ ،‬مکزیک و امری��کا مورد بازنگری و‬ ‫تجدید نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مجموع ذخایر قطعی مس دنیا براساس اعالم سازمان‬ ‫یو اس جی اس حدود ‪ 720‬میلیون تن اس��ت که عمده‬ ‫ان در ش��یلی قرار دارد‪ .‬ذخایر قطعی مس شیلی ‪210‬‬ ‫میلیون تن عنوان ش��ده است‪ .‬پس از شیلی‪ ،‬استرالیا و‬ ‫پ��رو به ترتیب با ‪ 88‬میلیون و ‪ 82‬میلیون تن در رتبه‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬قرار دارند‪.‬‬ ‫البته بررسی های سازمان زمین شناسی امریکا نشان‬ ‫می دهد تا سال ‪2014‬م معادل ‪ 2/1‬میلیارد تن ذخایر‬ ‫مس شناسایی شده که از این میزان ‪1/8‬میلیارد تن ان‬ ‫از نوع ذخایر پورفیری است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزای��د‪ ،‬در س��ال های اخیر روی‬ ‫جایگزین مس بسیار کار شده که از جمله جایگزین های‬ ‫این فلز را می توان الومینیوم در کابل های برق‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬رادیاتور خودرو و لوله های خنک کننده نام‬ ‫برد‪ .‬همچنین تیتانی��وم و فوالد در مبدل های حرارتی‬ ‫می توان��د جایگزی��ن مس ش��ود‪ .‬فیبرهای ن��وری در‬ ‫سامانه های ارتباطی و نیز پالستیک در لوله های اب و‬ ‫لوله کشی ها ازجمله دیگر جایگزین های مس در صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حمل و نقل هوشمند مواد معدنی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫با بومی سازی ژئوفیزیک هوایی در کشور محقق می شود‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫اجرای پروژه های مشترک اکتشافی ایران و فرانسه‬ ‫چین خریدار و پنهانکار بزرگ طال‬ ‫چینی ه��ا به طرز عجیب��ی طال می خرند و ام��ار ان را به‬ ‫دالیل ناگفته منتشر نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش اخب��ار بانک‪ ،‬دولت چین امار خرید طالی این‬ ‫کش��ور را منتش��ر نمی کند اما عمده طالیی که راهی چین‬ ‫می شود از هنگ کنگ عبور می کند و بنابراین می توان به امار‬ ‫ان دسترسی داشت‪ .‬براس��اس امار اخیر هنگ کنگ واردات‬ ‫طالی چین از سال ‪2010‬م تاکنون ‪10‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اینک��ه چین با این مقدار طال چه می کند‪ ،‬یک راز اس��ت‪.‬‬ ‫چینی ها به س��رعت در حال کس��ب ثروت هس��تند اما این‬ ‫توجیه کننده جهش تقاضای طال از سوی این کشور اسیایی‬ ‫نیست‪ .‬دولت چین می گوید در سال های اخیر ذخایر طالیش‬ ‫در ح��د اندکی افزایش یافته ک��ه در صحت ان تردید وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ح��ال حاضر ‪40‬درصد از طالی اس��تخراج ش��ده از‬ ‫زمی��ن در س��ال در چی��ن مصرف می ش��ود‪ .‬ام��ار اخیر از‬ ‫هنگ کنگ همچنین نشان می دهد که ‪ 100‬تن طال واردات‬ ‫سال ‪2010‬م چین‪ ،‬سال گذشته به ‪ 1000‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش کنس��ول جهانی طال‪ ،‬ع�لاوه بر خرید این همه‬ ‫ط�لا‪ ،‬چین خ��ود بزرگترین مع��ادن طالی جه��ان را دارد؛‬ ‫بنابراین ساالنه مقادیر هنگفتی طال خریداری کرده و مقادیر‬ ‫هنگفتی طال از زمین اس��تخراج می کند‪ .‬بیش��تر طالیی که‬ ‫راهی این کشور می شود در دست ثروتمندان ان است‪ .‬مردم‬ ‫یکی از ش��هرهای چین مجس��مه پدر چین مدرن را از طال‬ ‫س��اخته اند‪ .‬از س��ال ‪ 1950‬تا ‪2004‬م شهروندان چین حق‬ ‫نگهداری این فلز را نداش��تند اکنون تقاضای زیادی برای ان‬ ‫وجود دارد و خریدار بزرگتر ان دولت چین است‪.‬‬ ‫دولت این کش��ور درب��اره اعالم ذخایر ط�لا پنهان کاری‬ ‫می کن��د‪ .‬در بهار س��ال ‪ 2009‬ذخایر ط�لای ‪ 1054‬تنی را‬ ‫اعالم کرد و تا س��ال ‪2015‬م دیگر گزارش��ی از این دس��ت‬ ‫ارائه نداده است‪ .‬بلومبرگ اینتلیجنس براورد می کند دولت‬ ‫چین حدود ‪ 3500‬تن طال داشته که در گزارش دولت فقط‬ ‫‪ 1700‬تن اعالم شد‪ .‬بعد از نفت شاید مهم ترین کاالی جهان‬ ‫طال باش��د و چینی ها نمی خواهند کس��ی بدان��د با این طال‬ ‫چکار می کنند‪ .‬بنا به تش��ویق صندوق بین المللی پول چین‬ ‫در حال حاضر گزارش های ماهانه از هلدینگ طالیش منتشر‬ ‫می کند‪ .‬در ماه ژانویه مقدار هلدینگ ‪ 1778‬تن اعالم شد که‬ ‫نسبت به ماه دسامبر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بانک مردم چین تالش های غیرعادی برای تثبیت یوان به‬ ‫کار بس��ت‪ .‬خرید طال به افزایش اطمینان ارزش یوان کمک‬ ‫می کند و همچنین راهی اس��ت برای تنوع بخشی به ذخایر‬ ‫عالوه بر دالر‪ .‬به گزارش سی ان ان مانی‪ ،‬با این حال اما چین‬ ‫همچنان از بزرگترین دارنده ذخایر طال یعنی ایاالت متحده‬ ‫بسیار عقب تر است‪ .‬ذخایر طالی ایاالت متحده امریکا ‪8000‬‬ ‫تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از سامانه هوشمند‬ ‫راهبری ناوگان عملیات‬ ‫در «چادرملو»‬ ‫ب��ه منظور افزای��ش بازدهی نظارت و عملیات اس��تخراج‬ ‫س��نگ اهن در معدن چادرملو‪ ،‬س��امانه هوش��مند راهبری‬ ‫ماش��ین االت عملیاتی (دیس پچینگ) در مجتمع معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو راه اندازی شد ‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬غالمرض��ا صحرای��ی‪ ،‬مدی��ر معدن‬ ‫چادرملو با اعالم این خبر افزود‪ :‬امروزه در بیشتر کشورهای‬ ‫پیش��رفته جهان سیس��تم های ناوبری تجهی��زات به عنوان‬ ‫اب��زاری قدرتمند به منظور نظارت‪ ،‬ردیابی و مدیریت ناوگان‬ ‫تجهیزات مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬اینگونه سیستم ها با‬ ‫نمای��ش موقعیت و عملکرد تجهی��زات لحظه به لحظه روی‬ ‫نقشه رقومی در مرکز کنترل‪ ،‬ردیابی و اطالعات ان پردازش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه قس��مت عمده ای از تصمیمات‬ ‫اخذ شده از سوی مدیران اجرایی به نوعی به اطالعات مکانی‬ ‫و توصیفی ناوگان تجهیزات مرتبط اس��ت‪ ،‬بنابراین طراحی‬ ‫و اجرای سیس��تم مدرن برای نمایش و کنترل این وس��ایل‬ ‫به منظور تصمیم گیری س��ریع و برنامه ریزی مدون بس��یار‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫مدیر معدن س��نگ اهن چادرملو با اشاره به اینکه با نصب‬ ‫و راه ان��دازی این سیس��تم‪ ،‬بازدهی ایمن��ی ‪ 5‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫افزای��ش و هزینه های عملیاتی نیز ب��ه همین میزان کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬از دیگر مزایای نصب و راه اندازی س��امانه هوشمند‬ ‫راهبری ناوگان عملیات مع��دن را کنترل انالین و لحظه ای‬ ‫ناوگان تجهیزات‪ ،‬حفظ س��ابقه مسیر و وضعیت تجهیزات و‬ ‫ثب��ت گزارش های مورد نیاز‪ ،‬محاس��به گزارش های مختلف‬ ‫میزان کارکرد و عملکرد تجهیزات مانند مدت زمان روش��ن‪،‬‬ ‫خاموش‪ ،‬حرکت‪ ،‬توقف و مس��افت طی شده‪ ،‬کنترل ورود و‬ ‫خروج به محدوده های قابل تعریف و محاسبه کارکرد نسبت‬ ‫به مح��دوده‪ ،‬گزارش عملکرد و انالیز رفتاری اپراتور‪ ،‬ارتباط‬ ‫دو طرف��ه متنی و صوتی مرک��ز مدیریت ناوگان با تجهیزات‬ ‫ناوگان‪ ،‬مکان اعمال برنامه نگهداری و تعمیرات روی ناوگان‬ ‫تجهیزات و داده کاوی‪ ،‬بهینه سازی و توزیع هوشمند ناوگان‬ ‫است ‪ .‬صحرایی یاداوری کرد تمامی عملیات برنامه نویسی و‬ ‫نصب تجهیزات س��خت افزاری این سامانه هوشمند به وسیله‬ ‫یک ش��رکت داخلی و گروهی از جوانان خالق و نواور ایرانی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به منظور افزایش بازدهی نظارت و عملیات استخراج سنگ اهن در معدن چادرملو‪ ،‬سامانه‬ ‫هوشمند راهبری ماشین االت عملیاتی (دیس پچینگ) در مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫راه اندازی ش��د ‪ .‬غالمرضا صحرایی‪ ،‬مدیر معدن چادرملو با اعالم این خبر افزود‪ :‬امروزه در‬ ‫بیشتر کشورهای پیشرفته جهان سیستم های ناوبری تجهیزات به عنوان ابزاری قدرتمند به‬ ‫منظور نظارت‪ ،‬ردیابی و مدیریت ناوگان تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫بهروز برنا‪،‬‬ ‫در زمینه‬ ‫خاک های نادر‬ ‫و ژئوفیزیک‬ ‫هوایی با‬ ‫فرانسوی ها‬ ‫تفاهمنامه ای‬ ‫به امضا‬ ‫رسیده است‬ ‫وحید فتوتی‬ ‫کاربرد عمده‬ ‫روش ژئوفیزیک‬ ‫هوایی شناسایی‬ ‫کانسارهای‬ ‫پنهان و ذخایر‬ ‫بدون رخنمون‬ ‫در سطح‬ ‫زمین است‬ ‫ام��روزه کش��ورهای پی��ش رو در عرصه معدن‬ ‫برای برداش��ت اطالعات و دستیابی‬ ‫به ذخایر معدنی چه در س��طح زمین و‬ ‫چه ان دس��ته از ذخایر معدن��ی بدون رخنمون‪،‬‬ ‫از روش ژئوفیزیک هوایی اس��تفاده می کنند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که ایران در سال های اخیر به دلیل‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی ام��کان تهیه تجهیزات و‬ ‫فناوری های م��ورد نیاز برای اجرای عملیات ژئوفیزیک‬ ‫هوایی را نداش��ته‬ ‫ام��ا ب��ا تکی��ه بر‬ ‫دان��ش متخصصان و دانش��مندان خود توانس��ته‬ ‫بخش عمده ای از این دانش را بومی س��ازی کند‪.‬‬ ‫حال با برداشته شدن تحریم ها و ایجاد ارتباط با‬ ‫کشورهای معدنی جهان همچون فرانسه می توان‬ ‫به ارتقای س��طح دانش و همچنین فناوری های‬ ‫ای��ن ح��وزه امیدوار ش��د‪ .‬به گفته کارشناس��ان‬ ‫و مس��ئوالن ای��ن بخ��ش‪ ،‬ای��ران ت��وان اجرای‬ ‫پروژه های مش��ترک ژئوفیزیک با فرانس��ه را در‬ ‫دیگر کشورهای معدنی دارد و این مهم‪ ،‬نشان از‬ ‫سطح باالی دانش فنی ایران در حوزه ژئوفیزیک‬ ‫هوایی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ژئوفیزیک هوایی در تمام کشور‬ ‫در س��ال جاری عملیات اکتشافی با استفاده از‬ ‫روش ژئوفیزیک هوایی در مقیاس باالتری نسبت‬ ‫به سال گذشته انجام شد‪ .‬اجرای طرح ژئوفیزیک‬ ‫هوایی در ‪ 40‬هزار کیلومترخطی خراسان جنوبی‬ ‫ک��ه به تازگی اغاز ش��ده را می توان از نمونه های‬ ‫بارز این طرح دانست‪.‬‬ ‫معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی درباره‬ ‫برج��ام و اث��ار ان بر عملی��ات ژئوفیزیک هوایی‬ ‫مع��ادن ایران به‬ ‫گفت‪ :‬اگر بخواهیم بحث‬ ‫ژئوفیزیک هوایی و میزان پیشرفت در این حوزه‬ ‫را در ش��رایط پساتحریم مورد بررسی قرار دهیم‪،‬‬ ‫می بینیم کش��ورهای پیش��رفته و توس��عه یافته‬ ‫در ح��وزه اکتش��افات به وی��ژه ژئوفیزیک هوایی‬ ‫پیشرو هستند‪ .‬در س��فر اخیر رییس جمهوری و‬ ‫تعدادی از وزیران کابینه به فرانس��ه‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫همکاری بین س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی ایران و این کش��ور بسته شد و امیدواریم‬ ‫در این حوزه پیشرفت داشته و میزان برداشت ها‬ ‫از طریق ژئوفیزیک هوایی افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گفته بهروز برن��ا‪ ،‬ژئوفیزیک هوایی همواره‬ ‫راهگشای کشف و شناسایی ذخایر پنهان معدنی‬ ‫اس��ت و در جهان نیز برای اکتشافات ناحیه ای و‬ ‫شناسایی همواره از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی از س��ال ‪ ،1380‬به سیس��تم‬ ‫ژئوفیزی��ک هوایی تجهیز ش��د‪ .‬چراکه در جهان‬ ‫م��درن ام��روزی نیاز ب��ه تجهیزات نوی��ن برای‬ ‫کش��ف ذخایر پنهان معدنی احس��اس می ش��ود‬ ‫و نمی ت��وان این موضوع را کتمان کرد‪ .‬فرانس��ه‬ ‫به عنوان یک��ی از کش��ورهای توانمند در حوزه‬ ‫اکتشافی‪ ،‬در عرصه هایی همچون امریکای التین‪،‬‬ ‫افریق��ا و‪ ...‬فعالیت های��ی در دس��ت اج��را دارد‪.‬‬ ‫البته ایران قبل از انقالب اس�لامی با این کش��ور‬ ‫‹ ‹تمای�ل خارجی ه�ا ب�رای ورود ب�ه‬ ‫ایران‬ ‫همکاری های مشترک داشت و ضمن استفاده از‬ ‫برخی تجهیزات فرانسوی با کارشناسان فرانسوی‬ ‫در ارتباط بود‪ .‬از نمونه همکاری فرانس��ه با ایران‬ ‫طرح فس��فات برای کل کشور بوده که هم اکنون‬ ‫شناخته ش��ده و به دنبال عیارس��ازی این کانی‬ ‫هس��تیم‪ .‬برنا براین باور است در شرایط کنونی‬ ‫و با برداش��ته ش��دن تحریم ها‪ ،‬می ت��وان روابط‬ ‫گذشته با فرانسه را احیا کرد‪ .‬در گذشته سازمان‬ ‫ن شناس��ی با دانش��گاه های مارسی و برخی‬ ‫زمی ‬ ‫دیگر از دانشگاه های این کشور ارتباطات نزدیکی‬ ‫داشت اما همیشه تحریم ها و محدودیت ها باعث‬ ‫می ش��د ش��رایط مطلوبی برای اجرای فعالیت ها‬ ‫فراهم نباشد‪.‬‬ ‫معاون اکتش��افات س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی اظهار کرد‪ :‬این س��ازمان در‬ ‫زمین��ه خاک ه��ای ن��ادر و ژئوفیزی��ک هوایی با‬ ‫فرانس��وی ها وارد مذاکره ش��ده و تفاهمنامه ای‬ ‫برای انتقال فناوری و دانش روز به امضا رس��یده‬ ‫و ش��اید ای��ن ام��ر‪ ،‬نقط��ه عطفی ب��رای اجرای‬ ‫فعالیت های معدنی کش��ور و تکمیل انها باش��د‪.‬‬ ‫چرا که هم اکنون در جهان پهپادهایی هستند که‬ ‫در فاصله ‪ 25‬متری از سطح زمین پرواز می کنند‬ ‫و دیگر نگرانی برای اشتباه در توپوگرافی ها وجود‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬بنابراین انتقال این دس��ت از‬ ‫فناوری ها می تواند منجر به پیشرفت در عملیات‬ ‫ژئوفیزیک هوایی شود‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که ب��رای ایجاد ارتباط‬ ‫با دیگر کش��ورهای معدنی‪ ،‬بازنگ��ری و انتخاب‬ ‫کش��ورهای پیشرو و قدرتمند باید در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ژئوفیزیک هوایی ایران‬ ‫برنا ضمن بیان اینکه ایران در زمینه ژئوفیزیک‬ ‫هوایی دستاوردهای قابل قبولی داشته و توانسته‬ ‫ان را بومی س��ازی کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال‪ ،‬سالی‬ ‫پرب��ار در زمینه فعالیت های اکتش��افی از طریق‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی ب��ود و راس��تی ازمایی های‬ ‫فراوانی انجام ش��د و امار فعالیت های انجام شده‬ ‫در مقایس��ه با سال قبل نش��ان از رشد دارد‪ .‬در‬ ‫واقع مذاکرات انجام ش��ده با کش��ورهای اروپایی‬ ‫همچون فرانسه در حوزه اکتشافات معدنی بیشتر‬ ‫ب��رای ارتقای کیفی کار اس��ت‪ .‬همچنین اجرای‬ ‫پروژه های مش��ترک معدنی بین ایران و فرانس��ه‬ ‫در دیگر کشورها با استقبال روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی‪ ،‬ایران جزو کشورهای پیشرو‬ ‫معدنی است که از کارشناسان خوب بهره می برد‬ ‫و همکاری مشترک با کشورهای بزرگ‪ ،‬می تواند‬ ‫به جهش بزرگ در فعالیت های اکتش��افی منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬حال اگر حمایت الزم از س��وی مسئوالن‬ ‫برای تامین منابع مالی انجام شود‪ ،‬روند فعالیت ها‬ ‫تسهیل می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ایران الفبای‬ ‫روش های نوین اکتش��افات همچ��ون ژئوفیزیک‬ ‫هوایی را از بر ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا ورود فناوری های‬ ‫نوین به کش��ور زمینه انتقال فناوری فراهم شده‬ ‫و امکان استفاده از س��خت افزار و نرم افزار جدید‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که ایران در زمان تحریم ها‪،‬‬ ‫روش ژئوفیزیک زمینی و هوایی را انجام می داد و‬ ‫هم اکنون ورود فناوری های نوین منجر به سرعت‬ ‫گرفتن فعالیت های اکتش��افی می شود‪ .‬به عقیده‬ ‫برنا‪ ،‬یکی از اثار بس��یار مهم ورود تجهیزات فنی‬ ‫برای ژئوفیزی��ک هوایی‪ ،‬ترغیب بخش خصوصی‬ ‫ت زیرا‬ ‫ب��رای ورود به فعالیت های معدنکاری اس�� ‬ ‫الیه های اطالعاتی به دست امده و از ریسک کار‬ ‫کاسته می شود‪ .‬همچنین هر قدر میزان اطالعات‬ ‫و داده ها و تارگت ها افزایش یابد میزان اس��تقبال‬ ‫سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت‪ .‬امارها حاکی‬ ‫از ان اس��ت ک��ه از ه��زار مح��دوده امیدبخش‪،‬‬ ‫‪ 25‬محدوده ش��انس تبدیل ش��دن به کانسار را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیر کل ژئوماتیکس س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدنی درباره اث��ار برجام بر انجام‬ ‫عملی��ات ژئوفیزیک هوایی در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تحریم ه��ا‪ ،‬تنگناهایی ب��رای حوزه‬ ‫فعالیت های اکتشافی در کشور به ویژه ژئوفیزیک‬ ‫هوای��ی ایجاد کرده بود‪ .‬حال با برداش��ته ش��دن‬ ‫تحریم ها و ش��رایط پس��اتحریم راه برای استفاده‬ ‫از تجهیزات و وس��ایل پرن��ده همچون هواپیما و‬ ‫بالگرد به کشور منعطف می شود‪.‬‬ ‫وحی��د فتوت��ی اف��زود‪ :‬در دوران تحری��م‬ ‫ش��رکت های غربی به دلی��ل تحریم ه��ا‪ ،‬از ارائه‬ ‫تجهی��زات و فناوری ه��ای نوین به ای��ران امتناع‬ ‫می کردند‪ .‬اما هم اکنون به طور قطع شرکت های‬ ‫بیشتری تمایل برای ورود به ایران نشان خواهند‬ ‫داد‪ .‬در حال حاضر مذاکراتی با چندین ش��رکت‬ ‫انجام شده و پیش بینی می شود در چند ماه اینده‬ ‫نتیجه ان مش��خص ش��ود تا در نهایت بتوانیم با‬ ‫روش��ی منطقی ب��ا ش��رکت های خارج��ی وارد‬ ‫همکاری شویم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه میزان اکتش��افات معدنی با‬ ‫ورود تجهیزات و فناوری ه��ای ژئوفیزیک هوایی‬ ‫تا چ��ه میزان افزایش خواهد داش��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ط��رح کلی از س��وی س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی برای برداشت ژئوفیزیک هوایی‬ ‫ب��ه میزان ‪2‬میلیون و ‪ 750‬ه��زار کیلومتر خطی‬ ‫ارائه شده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با‬ ‫کلیات ان موافقت کرده است ‪ .‬هم اکنون سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی در قالب طرح‬ ‫ارائه شده با استفاده از بالگرد و هواپیماهای خود‬ ‫و مشاوران داخلی در حال فعالیت است‪ .‬همچنین‬ ‫در ش��رایط کنونی و پساتحریم‪ ،‬در صورت تامین‬ ‫بودجه‪ ،‬می توان با همکاری ش��رکت های مش��اور‬ ‫خارج��ی و ورود انه��ا به کش��ور مابق��ی طرح را‬ ‫اجرایی کرد‪.‬‬ ‫به گفته فتوت��ی‪ ،‬ژئوفیزیک هوایی اطالعاتی از‬ ‫خ��واص فیزیکی مواد و عم��ق زمین می دهد که‬ ‫با تلفیق این اطالعات با اطالعات زمین شناس��ی‬ ‫به ویژه زمین شناسی اقتصادی می توان به اهداف‬ ‫اکتش��افاتی از پیش تعیین ش��ده نزدیک ش��د‪.‬‬ ‫کاربرد عمده این روش شناس��ایی کانس��ارهای‬ ‫پنه��ان و ذخایر بدون رخنمون در س��طح زمین‬ ‫است‪ .‬کاربرد دوم برای اکتشاف سطحی همچون‬ ‫مناطق صعب العبور اس��ت که امکان ورود به انها‬ ‫وجود نداش��ته و ای��ن روش می توان��د اطالعات‬ ‫بیشتری درباره منطقه ارائه دهد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬با توج��ه به کمب��ود اعتبارات‬ ‫دولتی ب��رای اجرای عملی��ات ژئوفیزیک هوایی‬ ‫از س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته باید برای به ورود سرمایه گذاران‬ ‫غیردولت��ی به ای��ن بخش به دنب��ال راهکار بود‪.‬‬ ‫چراکه معموال سرمایه گذاری در بخش اکتشافات‬ ‫معدنی به دلیل باال بودن ریس��ک با تردید همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار اینده باریت مثبت است‬ ‫ح��دود ‪40/21‬درص��د از باریت جهان از س��وی چین‬ ‫تولید می شود و پس از ان هند‪ ،‬مراکش و امریکا‪ ،‬ایران و‬ ‫قزاقستان قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬چین و هن��د به عنوان بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان باریت همچنان به تولید ادامه خواهند داد‬ ‫و جزو کش��ورهای تاثیرگذار بر قیمت ها خواهند بود‪ .‬در‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬المان و انگلستان عمده ترین تولیدکنندگان‬ ‫باریت این ناحیه به شمار می روند‪.‬‬ ‫با توج��ه به عمده مصرف این م��اده معدنی در صنایع‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬افزایش یا کاه��ش در تولید این محصوالت‪،‬‬ ‫از اصلی تری��ن عوام��ل موثر بر تقاضای باریت اس��ت‪ .‬در‬ ‫عین حال پروژه های زیادی در حوزه اکتشاف و استخراج‬ ‫باریت در کل دنیا در حال انجام اس��ت که می تواند سبب‬ ‫افزای��ش ذخایر و در بعضی مواقع عرضه در بازار این ماده‬ ‫معدنی ش��ود‪ .‬با توجه به افزای��ش تقاضا برای نفت و گاز‬ ‫و راه اندازی هزاران چاه جدید (در هر س��ال )‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫باریت افزایش یافته و قیم��ت این ماده معدنی همچنان‬ ‫صعودی خواهد بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند جهان در سال های‬ ‫اینده کمبود باریت را تجرب��ه خواهد کرد چراکه عوامل‬ ‫زی��ادی منجر به افزایش تقاضا ب��رای گاز طبیعی خواهد‬ ‫شد و این مسئله ای مهم است از این رو بسیاری از دولت ها‬ ‫همچون امریکا‪ ،‬باریت را به عنوان ماده معدنی استراتژیک‬ ‫و حیاتی معرفی کرده اند‪ .‬برای مثال افزایش صادرات گاز‬ ‫به مکزیک و گس��ترش عمده مصرف گاز در چین سبب‬ ‫خواهد شد تقاضا برای حفاری چاه های نفت و گاز افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کشورها شاهد افزایش فعالیت های حفاری‬ ‫و اکتشافی در حوزه باریت شده اند و این موضوع می تواند‬ ‫افزایش قیمت ها را س��بب شود‪ .‬حفظ تولید پایدار گاز و‬ ‫پاسخگویی به تقاضای مورد نیاز به دلیل حذف زودهنگام‬ ‫نیروگاه ه��ا و جایگزینی گاز طبیعی با ان س��بب ش��ده‬ ‫پیش بینی ش��ود شاهد افزایش تقاضا برای باریت حفاری‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همانگونه که پیش بینی می شد افزایش تقاضای نفت و‬ ‫گاز سبب رشد حفاری چاه های نفت و گاز در طول سال‬ ‫گذشته شد که البته این موضوع سبب کاهش چشمگیر‬ ‫قیمت این دو ماده شده است‪.‬‬ ‫چین در س��ال ‪2014‬م معادل ‪4‬میلی��ون و ‪100‬هزار‬ ‫تن از ‪9‬میلیون و‪260‬ه��زار تن کل تولید باریت را تولید‬ ‫کرد که براساس امار سازمان زمین شناسی امریکا که در‬ ‫سال جاری میالدی منتشر شده برای سال ‪2014‬م‪ ،‬چین‬ ‫حدود ‪ 3‬میلیون تن باریت تولید کرده است‪.‬‬ ‫براساس امار منتشر شده از سوی سازمان زمین شناسی‬ ‫امریکا (‪ )USGS‬تولید باریت چین در سال ‪2015‬م نیز‬ ‫بدون تغییر نس��بت به سال ‪2014‬م حدود ‪ 3‬میلیون تن‬ ‫اعالم ش��ده و تولید کل جهان در این س��ال ‪8‬میلیون و‬ ‫‪250‬هزار تن عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬مص��رف داخلی باریت‬ ‫چین براساس گزارش ها‪ ،‬یک میلیون و ‪400‬هزار تن است‪.‬‬ ‫همچنین پس از چین‪ ،‬هند و مراکش س��ال گذش��ته‬ ‫در راس تولیدکنن��دگان باریت دنی��ا بودند که تولید هر‬ ‫دو کش��ور ‪900‬هزار تن بوده اس��ت هرچن��د که هر دو‬ ‫این کشورها در س��ال ‪2014‬م تولیدات بیشتری را ثبت‬ ‫کرده بودن��د‪ .‬تولید باریت هند در س��ال ‪2014‬م حدود‬ ‫یک میلیون و ‪140‬ه��زار تن و مراکش حدود یک میلیون‬ ‫و ‪400‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫باید دید در س��ال جاری نیز تقاضای نفت و گاز به روند‬ ‫سال ‪2014‬م باز خواهد گشت یا به دلیل کند شدن رشد‬ ‫اقتصادی اقتصادهای برتر دنیا و کاهش چشمگیر قیمت‬ ‫نف��ت و گاز و س��ایر فلزات و موادمعدن��ی و گاه تولیدات‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬تقاضا برای س��وخت های فس��یلی کم‬ ‫خواهد شد یا خیر‪.‬‬ ‫براساس گزارش س��ازمان زمین شناس��ی امریکا ایران‬ ‫که جزو ‪ 10‬تولیدکننده برتر باریت جهان اس��ت در سال‬ ‫‪2014‬م ح��دود ‪ 300‬هزار تن باریت تولید کرد در حالی‬ ‫که در سال ‪2013‬م حدود ‪ 270‬هزار تن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫این سازمان تولید باریت ایران را در سال ‪2015‬م بدون‬ ‫تغیی��ر و ‪300‬هزار تن و میزان ذخایر این ماده معدنی را‬ ‫در کش��ور ‪24‬میلیون تن اعالم کرده است‪.‬گفتنی است‪،‬‬ ‫براس��اس امار این س��ازمان‪ ،‬بیش��ترین ذخیره باریت در‬ ‫چی��ن وجود دارد ک��ه به ‪100‬میلیون تن می رس��د‪ .‬بعد‬ ‫از چین نیز قزاقس��تان قرار دارد ک��ه ذخایر باریت ان به‬ ‫‪85‬میلیون تن می رس��د‪ .‬درمجموع نیز ‪380‬میلیون تن‬ ‫باریت در دنیا شناسایی شده است‪.‬‬ ‫هیوندای و کیا بازار ایران را هدف گرفتند‬ ‫مدیر گ��روه هیوندای موتور کره جنوبی اظهار ک��رد‪ :‬هیوندای موتور و کیا موتورز در‬ ‫سال ‪2016‬م صادرات ‪ 60‬هزار خودرو به ایران را هدف گذاری کرده اند‪ .‬پایگاه خبری‬ ‫کوریاهرال��د به نقل از جئونگ جی��ن هانگ‪ ،‬مدیرعامل هیون��دای موتور گفت‪ :‬این‬ ‫گروه فروش هدف گذاری ش��ده در ایران را از ‪ 25‬هزار دس��تگاه در س��ال گذشته به‬ ‫‪ 240‬درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫گزارش اکونومیست با اشاره به افزایش‪ 4‬برابری ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی‬ ‫هدف گذاری ایران فراتر از نوسازی ناوگان هوایی است‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫چن��د ده��ه تحریم‪ ،‬س��رانجام پرچم ح��اوی نام‬ ‫ایران را که دارای یک��ی از قدیمی ترین ناوگان های‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی در جهان اس��ت‪ ،‬ت��رک گفت؛‬ ‫ناوگان��ی موزه مانند که در ان هواپیمای ‪ 39‬س��اله‬ ‫بوئین��گ ‪ 747Sp‬هم وج��ود دارد‪ ،‬تنها هواپیمای‬ ‫مس��افربری در نوع خود در سراسر جهان که هنوز‬ ‫مشغول ارائه سرویس و جابه جایی مسافر در شبکه‬ ‫حمل ونقل هوایی ایران است‪.‬‬ ‫محرومی��ت بی��ش از ‪ 3‬ده��ه ب��رای س��فارش‬ ‫جت ه��ای تولید دنی��ای غرب‪ ،‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ایران (ایران ایر) و ‪ 15‬ش��رکت فعال دیگر در شبکه‬ ‫حمل ونقل هوایی کش��ور را برای ادامه حیات ش��ان‬ ‫وادار ب��ه اس��تفاده از هواپیماهای قدیم��ی و از رده‬ ‫خارج ش��ده و جس��ت وجو برای یافتن و خریداری‬ ‫انواع دست دوم انها از بازار سیاه کرده است‪.‬‬ ‫نتایج این ش��رایط و اقدامات نیز قابل پیش بینی‬ ‫هستند‪ 37 .‬س��انحه هوایی از ابتدای قرن جاری تا‬ ‫امروز که خس��ارت های جانی این سوانح نیز کشته‬ ‫ش��دن بیش از ‪ 900‬نفر در طول این س��ال ها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلی��ل مقابله با چنین عواق��ب جدی در‬ ‫پیش��ینه حمل ونق��ل هوایی ایران ب��ود که اجالس‬ ‫بین المللی حمل ونقل هوای��ی ایران (‪ )CAPA‬در‬ ‫ژانویه ـ ماه گذش��ته میالدی ـ به عنوان نخس��تین‬ ‫کنفرانس بین المللی کشور از زمان رفع تحریم های‬ ‫ایران در سال جاری برگزار شد‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر حمل ونقل ایران این نشست‬ ‫بین المللی را که در ان از بیشتر شرکت های خارجی‬ ‫از تمامی کش��ورهای جهان ـ به غیر از اس��رائیل ـ‬ ‫دعوت به عمل امده بود‪ ،‬افتتاح کرد؛ نشس��تی که‬ ‫ی کیفیت حوزه‬ ‫هدف ان کمک به بازس��ازی و ارتقا ‬ ‫هوانوردی و حمل ونقل هوایی ایران بود‪.‬‬ ‫در چند روز (پس از اعالم رفع تحریم های ایران)‬ ‫ش��رکت ایرباس فرانسه خبر دریافت سفارش خرید‬ ‫‪ 118‬هواپیمای جدید از س��وی شرکت هواپیمایی‬ ‫جمه��وری اس�لامی (ایران ایر) را اع�لام کرد‪ .‬یک‬ ‫معامله ازمایشی شیرین که با تعهد شرکت اروپایی‬ ‫تولیدکنن��ده هواپیماهای مس��افربری برای اموزش‬ ‫خلبانان‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪ ،‬ناوبری هوایی و توسعه‬ ‫شبکه نظارتی نیز همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫این قرارداد ش��امل تعهد ایرباس برای تحویل ‪12‬‬ ‫هواپیمای ایرباس ‪ A380‬هم می ش��ود‪( ،‬بزرگترین‬ ‫هواپیمای مس��افربری جهان) هواپیمای ‪2‬طبقه ای‬ ‫که فقط بزرگترین خطوط حمل و نقل و مسافربری‬ ‫جهان قادر به پر کردن و استفاده از ان هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت ایران ایر همچنین با خرید ‪ 20‬هواپیمای‬ ‫توربو پراپ از ش��رکت ‪ ATR‬هم موافقت کرده که‬ ‫یک شرکت تولیدکننده هواپیماهای مجهز به موتور‬ ‫توربینی با مالکیت ایتالیایی ـ فرانسوی است‪.‬‬ ‫ش��رکت بوئین��گ امریکا هن��وز موف��ق به ثبت‬ ‫هیچگونه سفارشی از سوی ایران نشده است‪ ،‬گرچه‬ ‫با اعالم خواس��ته ایران مبنی بر لزوم تجهیز شبکه‬ ‫حمل ونقل هوایی این کش��ور ب��ه ‪ 500‬هواپیما در‬ ‫مدت ‪ 10‬سال اینده‪ ،‬ش��رکت بوئینگ هنوز امکان‬ ‫حضور در ایران را داشته و از دور خارج نشده است‪.‬‬ ‫موضوع جالب توجه تر از ابعاد و اندازه های قرارداد‬ ‫ایرباس‪ ،‬برنامه ریزی ها به منظور تسریع هرچه بیشتر‬ ‫در زمان تحویل مفاد این قرارداد بود‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاش��ان‪ ،‬معاون وزیر حمل ونقل ایران‬ ‫گفته اس��ت ک��ه قرارداد ای��ران و ش��رکت ایرباس‬ ‫براس��اس تعهدات دو طرف تا س��ال ‪2022‬م عملی‬ ‫و تکمیل خواهد ش��د‪ .‬اگر این امر درس��ت باشد و‬ ‫به واقعیت بپیوندد‪ ،‬به معنای ان اس��ت که شرکت‬ ‫ایران ایر در کمتر از یک دهه ظرفیت ناوگان عملیاتی‬ ‫حمل ونقل هوایی خودش را ‪ 4‬برابر خواهد کرد (که‬ ‫البته حدود نیمی از این هواپیماها به صورت ذخیره‬ ‫و نیروی پشتیبانی نگهداری خواهند شد)‪.‬‬ ‫این ضمانت و تعهد به وضوح فراتر از بازس��ازی و‬ ‫تجهیز صرف ش��بکه ناوگان ملی حمل ونقل هوایی‬ ‫ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫این موارد همچنین نشان از نقشه راه بلندپروازانه‬ ‫ش��رکت هواپیمایی ایران (ایران ای��ر) برای رقابت با‬ ‫نسل جدید شرکت های اَبَر ـ ارتباطاتی خلیج فارس‬ ‫دارد ک��ه به ش��کلی اش��کار و برجس��ته در امارات‬ ‫متح��ده عربی و قطر و در طول همان دهه هایی که‬ ‫ایران از دس��ت داده بود‪ ،‬ش��کل گرفت��ه و به وجود‬ ‫امده اند‪.‬‬ ‫البته (موض��وع دیگری که مطرح ش��ده) ممکن‬ ‫اس��ت اخباری ب��رای مدیریت خود ایران ایر باش��د‬ ‫که اعالم ش��ده است‪ ،‬هدف فعلی انها حفظ شرایط‬ ‫و برنامه های جاری کنونی تا ‪ 3‬س��ال اینده اس��ت‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه همزمان بر نوس��ازی و بروزرس��انی‬ ‫سیس��تم های کاری مرتبط با حمل ونقل هوایی نیز‬ ‫متمرکز می شوند‪.‬‬ ‫مدیران س��ایر خطوط هوایی ای��ران هم به همان‬ ‫ان��دازه محتاطانه صحبت ک��رده و عمل می کنند و‬ ‫در سخنان ش��ان ب��ر بازاموزی خلبان��ان هواپیماها‬ ‫و مهندس��ان پروازش��ان برای جدیدترین نس��ل از‬ ‫هواپیماهای موجود در جهان تاکید زیادی دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت خطوط هوایی اسمان‪ ،‬بزرگترین شرکت‬ ‫اپرات��ور هواپیمایی داخل��ی ای��ران‪ ،‬اقداماتی مانند‬ ‫لیزینگ هواپیماها و تهیه هواپیماهای دست دوم را‬ ‫همچنان به عنوان راهکارهای عملی تر در بازه زمانی‬ ‫کوتاه مدت مدنظر داشته و این اقدامات را به عنوان‬ ‫راه حل کوتاه مدت عملی تر می بیند‪.‬‬ ‫همچنین برخی مش��کالت دیگر نیز وجود دارد‪:‬‬ ‫چارچ��وب قانونی که به واس��طه انها ش��رکت های‬ ‫اجاره دهن��ده هواپیم��ا بتوانن��د بار دیگ��ر مالکیت‬ ‫هواپیماهای ش��ان را ب��ه دس��ت بیاورن��د‪ .‬در ایران‬ ‫ازمایش نشده اس��ت؛ چارچوبی که حداقل یکی از‬ ‫ش��رکت های اجاره دهنده هواپیما در خلیج فارس را‬ ‫به فعالیت وادار کرده و به س��وی فعالیت روش��ن و‬ ‫دقیق در بازار این کشور هدایت کند‪ .‬زیرساخت های‬ ‫فرودگاه��ی نیز یک��ی دیگر از نگرانی ها محس��وب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رشد س��ریع تعداد مسافران‪ ،‬فش��ار نقل و انتقال‬ ‫غول خودروسازی روسیه در استانه ورشکستگی‬ ‫شرکت اوتوواز که بزرگترین خودروساز روسیه است‪ ،‬به‬ ‫دنبال ‪ ۳‬برابر شدن ضررش در سال ‪۲۰۱۵‬م از سهامداران‬ ‫خود خواست‪ ،‬کمک کنند از ورشکستگی نجات پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سازنده خودروهای الدا که از بحران‬ ‫اقتصادی روس��یه به ش��دت صدمه دی��ده‪ ،‬اعالم کرد در‬ ‫راس��تای طرح ضدبحران برای بهبود فاینانس در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬بهره وری نیروی کار خود را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫این ش��رکت از فوریه س��ال گذش��ته همه کارمندان و‬ ‫مدیریت خود را در سیستم ‪ 4‬روز کار در هفته قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضرر خالص اوتوواز در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به ‪8/73‬میلیارد‬ ‫روبل (‪۹۲۸‬میلیون دالر) افزون شد که ‪ 3‬برابر ‪۲۵‬میلیارد‬ ‫روبل (‪۳۱۴‬میلیون دالر) ضرر در سال ‪۲۰۱۴‬م بود‪ .‬ضرر‬ ‫عملیات��ی این ش��رکت از ‪ ۱۴/۷‬میلیارد روبل در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م به ‪ ۶۶/۸‬میلیارد روبل در س��ال ‪۲۰۱۵‬م افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬اوتوواز در بیانیه ای اعالم کرد ش��رایط بازار‪ ،‬این‬ ‫گ��روه را در وضعیت��ی قرار داده که ب��دون کمک ممکن‬ ‫اس��ت نتواند به فعالیت خود ادامه ده��د‪ .‬فروش اوتوواز‬ ‫در س��ال گذش��ته به میزان ‪۸‬درصد کاه��ش یافت و به‬ ‫‪۱۷۶/۵‬میلیارد روبل (‪۲/۲‬میلیارد دالر) رسید در حالی که‬ ‫بازار خودرو ‪۳۶‬درصد کوچک شد‪ .‬شرکت رنو‪-‬نیسان که‬ ‫سهم عمده ای در اوتوواز دارد‪ ،‬اعالم کرده رکود اقتصادی‬ ‫به این خودروساز روسی ضربه زده و با ‪۶۲۰‬میلیون ضرر‪،‬‬ ‫بر نتایج مالی این گروه هم تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬اوت��وواز بدون‬ ‫احتساب مشاغلی که برای تامین کنندگانش ایجاد کرده‪،‬‬ ‫‪ ۴۴‬هزار کارمند دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت وع��ده داده در طرح ضدبح��ران به بهبود‬ ‫درامد‪ ،‬تدابیر کاهش هزینه و فروش دارایی های غیراصلی‬ ‫بپردازد اما هش��دار داد که ب��رای تامین بدهی و دریافت‬ ‫وام های جدید به کمک سهامداران خود نیاز دارد‪.‬‬ ‫و جابه جای��ی مس��افر در ف��رودگاه بین المللی امام‬ ‫خمین��ی(ره) به عنوان ه��اب بین المللی تهران را به‬ ‫ش��دت باال خواهد برد در حالی که ظرفیتی معادل‬ ‫‪ 0/1‬ترافیک فرودگاه بین المللی دوبی را مدیریت و‬ ‫اداره می کند‪.‬‬ ‫محدودیت ه��ا در صدور س��ریع روادی��د نیز باید‬ ‫برطرف ش��وند‪ .‬در حوزه سیاس��ی تهدید بازگشت‬ ‫دوباره تحریم ها به قوت خود باقی اس��ت‪ ،‬اگر ایران‬ ‫در اجرای مفاد توافق هس��ته ای خ��ود تعلل بورزد‪،‬‬ ‫به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال اینده‬ ‫امریکا و س��ر کار امدن دولتی جدید در این کشور‪،‬‬ ‫می توان��د بار دیگر به عن��وان تهدیدی بالقوه مطرح‬ ‫ش��ده و هر چیزی را که به دست امده است از بین‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫با وجود این چالش ه��ا‪ ،‬تِمِل کویتل‪ ،‬رییس یکی‬ ‫از خطوط هوایی ترکیه معتقد است تعداد مسافران‬ ‫و ظرفی��ت جابه جایی مس��افر در تهران می تواند در‬ ‫مدت یک دهه از دوبی پیشی بگیرد‪ ،‬اگر انها معنی‬ ‫این موقعیت و شرایط به وجود امده را دریابند و ان‬ ‫را از دست ندهند‪.‬‬ ‫کویتل می گوید‪« :‬موقعیت جغرافیایی تهران برای‬ ‫برخ��ی پروازهای بین قاره ای ـ برای مثال پروازهای‬ ‫اروپا به شرق و جنوب شرق اسیا ـ بسیار بهتر و برتر‬ ‫از دوبی است و برخالف دوبی جمعیت بسیار زیادی‬ ‫برای استفاده از این موقعیت وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن خطوط هوای��ی ایران بع��د از دهه ها‬ ‫تحری��م وضعیتی چاب��ک و زیرک دارد و توانس��ته‬ ‫ضم��ن کاه��ش هزینه ه��ای اساس��ی‪ ،‬راه حل های‬ ‫خالقان��ه ای برای چالش ه��ای غیرمعمول خود پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬با این همه حرکت با جس��ت وخیز بزرگترین‬ ‫ه��اب بین الملل��ی دنیا از نظ��م و انضب��اط باالیی‬ ‫برخ��وردار اس��ت و ایران ای��ر و دیگر ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی پیش از سرعت و فاصله گرفتن انها باید‬ ‫با بیشترین سرعت شروع به حرکت کنند‪.‬‬ ‫شرکت ایران ایر‬ ‫در کمتر از یک‬ ‫دهه ظرفیت‬ ‫ناوگان عملیاتی‬ ‫حمل ونقل هوایی‬ ‫خود را ‪ 4‬برابر‬ ‫خواهد کرد‬ ‫این ضمانت‬ ‫و تعهد به وضوح‬ ‫فراتر از بازسازی‬ ‫و تجهیز صرف‬ ‫شبکه ناوگان ملی‬ ‫حمل ونقل هوایی‬ ‫ایران خواهد بود‬ ‫منبع‪Economist :‬‬ ‫واکنش مدیر عامل رنو به توافقنامه پژو با ایران‬ ‫مدیر عامل رنو در جریان نشس��ت با س��رمایه گذاران‬ ‫این شرکت خودروس��ازی‪ ،‬رقیب فرانسوی خود‪ ،‬پژو را‬ ‫که در ژانویه برای بازگش��ت به ایران و تولید ‪ 200‬هزار‬ ‫خودرو در سال با شرکت ایران خودرو قرارداد امضا کرد‪،‬‬ ‫به چالش کش��ید و اظهار کرد ما مجبور نیس��تیم برای‬ ‫بازگش��ت توافقنامه امض ا کنیم زیرا هرگز از ایران خارج‬ ‫نشده بودیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از فایننشیال تایمز‪ ،‬کارلوس‬ ‫گ��ون پی��ش از ای��ن در حاش��یه نمایش��گاه خودروی‬ ‫دیتروی��ت به خبرن��گاران اظهار کرده بود این ش��رکت‬ ‫به مح��ض برداش��ته ش��دن تحریم ها‪ ،‬اماده گس��ترش‬ ‫تولی��د در ایران اس��ت‪ .‬ایران بازار بس��یار نویدبخش��ی‬ ‫اس��ت که ظرفیت افزایش تولید از بیش از یک میلیون‬ ‫خ��ودروی در حال حاضر به ‪ 1/5‬یا ‪ 2‬میلیون خودرو را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درامده��ای رنو با ‪ 10/4‬درصد افزایش به ‪ 45‬میلیارد‬ ‫یورو رس��ید‪ ،‬در حالی که حاش��یه س��ود عملیاتی این‬ ‫شرکت از ‪ 3/9‬درصد به ‪ 5/1‬درصد فروش افزایش یافت‬ ‫و باالتر از هدف میان مدت ‪ 5‬درصدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رنو از سهم عمده خود در شرکت روسیه اوتوواز ‪620‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫پرداخت غرامت به مشتریان‬ ‫فولکس واگن‬ ‫مال��کان بیش از ‪۶۰۰‬هزار فولکس واگن مش��مول طرح‬ ‫خودروه��ای دیزلی االینده می توانند از بس��ته های مالی‬ ‫این شرکت که برای پرداخت درنظر گرفته شده استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬بیش از ‪ 4‬ماه از انتش��ار خبر‬ ‫رس��وایی فولکس واگن گذش��ته ام��ا هنوز این ش��رکت‬ ‫نتوانس��ته موافق��ت قانون گ��ذاران برای تعمی��ر بیش از‬ ‫‪۵۰۰‬هزار خودروی دیزلی فروخته شده در امریکا را جلب‬ ‫کند‪ .‬ش��کایت های متعدد‪ ،‬این ش��رکت را مجبور کرده‬ ‫برنام��ه ای را برای پرداخت غرامت به مش��تریان خود در‬ ‫پیش بگیرد‪ .‬البته پرداخت غرامت به مش��تریان امریکایی‬ ‫باعث ش��ده مشتریان اروپایی این ش��رکت را به تبعیض‬ ‫متهم کنن��د‪ .‬ح��اال فولکس واگن وع��ده داده کارت های‬ ‫اعتباری را به در منازل مش��تریان امریکا ارس��ال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬گفته می ش��ود این تصمیم می تواند تا حد زیادی به‬ ‫بازس��ازی وجهه فولکس واگن در این کشور به عنوان یکی‬ ‫از بزرگترین بازار محصوالتش کمک کند‪.‬‬ ‫خودرویی که همه جا می رود‬ ‫روس��یه خودروی��ی ابی‪-‬خاکی موس��وم ب��ه «کامیون‬ ‫مینی هی��وال» طراحی ک��رده که مدعی اس��ت می تواند‬ ‫همه جا برود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬الکس��ی گاراگاشیان طراح این کامیون‬ ‫که «ش��رب ای تی وی» نام دارد‪ ،‬بر طراحی الستیک هایی‬ ‫تمرک��ز ک��رده ک��ه در اب از انها به عنوان پارو اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این کامی��ون ‪65‬هزار دالری در ه��ر منطقه و‬ ‫شرایطی قابلیت حرکت دارد و می تواند در میان یخ‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫برف و در همه نوع شرایط اب و هوایی به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو ک��ه تنها ‪ 11‬فوت (‪ 3/3‬مت��ر) طول دارد‪،‬‬ ‫قابلی��ت عب��ور از موانع��ی ب��ه ارتف��اع ‪ 27/5‬این��چ (‪69‬‬ ‫س��انتیمتر) را دارد و مجهز به سیس��تم تخلیه اب دائمی‬ ‫در ص��ورت افتادن در اب اس��ت‪ .‬این خ��ودروی دو نفره‬ ‫همچنین مجهز به موتور ‪ 44‬اسب بخاری است و می تواند‬ ‫با س��رعت ‪27/9‬مایلی (‪ 44/9‬کیلومتر) در س��اعت روی‬ ‫زمین و ‪ 3/7‬مایل (‪ 5/9‬کیلومتر) در اب حرکت کند‪ .‬این‬ ‫خودروی مینی هیوال همچنین وزنی افزون بر ‪ 2866‬پوند‬ ‫(‪ 1300‬کیلوگرم) دارد‪.‬‬ ‫ساخت کوچکترین خودروی‬ ‫دوزیست دنیا‬ ‫مهندسان روسی‪ ،‬کوچکترین نمونه خودرو به اصطالح‬ ‫«اف رود» با الستیک های غول پیکر و با قابلیت حرکت در‬ ‫اب و خشکی را طراحی و تولید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬برای تامین نی��روی حرکتی خودرو‬ ‫دوزیست با ظاهری نامعمول‪ ،‬از یک موتور دیزل با قدرت‬ ‫تنها ‪ ۴۴‬اس��ب بخار استفاده شده است‪ .‬مهندسان روسی‬ ‫با طراحی خودرو سبک با وزن تقریبی ‪ ۱۳۰۰‬کیلوگرم و‬ ‫با الستیک های غول پیکر ‪ ۱۶۰‬سانتیمتری امکان حرکت‬ ‫در هر س��طحی مثل شن وماسه‪ ،‬گل والی‪ ،‬یخ و در نهایت‬ ‫حرک��ت در اب را امکان پذیر کرده اند‪ .‬یکی از ویژگی های‬ ‫منحصر به فرد این خودرو توانایی خروج از یخ شکسته دریا‬ ‫در کمترین زمان اس��ت که ای��ن قابلیت تاکنون در هیچ‬ ‫خودروی دیگری مشاهده نش��ده است‪ .‬خودرو دوزیست‬ ‫روس��ی قادر است در خشکی به س��رعت ‪ ۴۴‬کیلومتر در‬ ‫ساعت و در شرایط حرکت در اب به سرعت ‪ ۶‬کیلومتر در‬ ‫ساعت دست پیدا کند‪ .‬قیمت نمونه استاندارد این خودرو‬ ‫با توج��ه به قابلیت های کم نظیر ان ح��دود ‪۶۵‬هزار دالر‬ ‫و نمونه پیش��رفته تر ان حدود ‪۷۰‬هزار دالر است‪ .‬خودرو‬ ‫دوزیس��ت روسی در ازمایش های انجام شده قادر به عبور‬ ‫از موانعی با طول ‪ ۶۹‬سانتیمتر شده است‪.‬‬ ‫ائودی با ‪ ۱۰‬مدل جدید‬ ‫به هند می رود‬ ‫میلیون ی��ورو ضرر کرده و به احتمال زیاد برای تقویت‬ ‫این خودروس��از روس��ی که به دلیل فروپاشی تقاضا در‬ ‫روس��یه در اس��تانه ورشکس��تگی قرار گرفته‪ ،‬سرمایه‬ ‫بیشتری تزریق خواهد کرد‪.‬‬ ‫رنو همچنین به کمک عرضه مدل های جدید از جمله‬ ‫شاسی بلند قاجار سهم بازارش در اروپا را افزایش داد‪.‬‬ ‫مدیر عامل رنو هش��دار داد‪ ،‬سال ‪2017‬م سال خوبی‬ ‫ب��رای روس��یه و برزیل نخواهد بود‪ ،‬اما وی رش��د قوی‬ ‫در اروپ��ا‪ ،‬هند و چین و همچنین بازگش��ت رنو به بازار‬ ‫ایران پس از برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا را پیش بینی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫پ��س از بیانیه مرس��دس بنز هند مبن��ی بر عرضه ‪۱۲‬‬ ‫مدل جدید در سال جاری‪ ،‬ائودی هند اعالم کرده در سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م بیش از ‪ ۱۰‬مدل جدید را روانه بازار این کش��ور‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ۳ ،‬خ��ودرو از بین این ‪ ۱۰‬مدل‬ ‫ش��امل ائودی ‪ A ۴‬مدل ‪ ،۲۰۱۶‬ائودی ‪ R ۸‬مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫و ائ��ودی‪ A L Security ۸‬م��دل ‪ ۲۰۱۶‬هس��تند‪ .‬در‬ ‫حقیق��ت ‪ R۸‬م��دل ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ L Security A۸‬م��دل‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬اکنون با رونمایی در ‪ Auto Expo‬امسال عرضه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر مدل هایی که این خودروس��از عرضه خواهد‬ ‫کرد می توان ب��ه ائودی ‪ S ۳ ،TDI SQ۵‬کابریولت‪A ۶ ،‬‬ ‫الرود‪ RS ۷ ،‬پرفورمانس‪ A ۴ ،‬مدل ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ S ۵‬اسپرتبک‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۷‬اش��اره کرد که همگی به جر ‪ S ۵‬در ‪Auto‬‬ ‫‪ Expo‬سال جاری به نمایش درامده اند‪ .‬همچنین ائودی‬ ‫‪ Q ۲‬و ‪ TDI SQ۵‬نی��ز در بی��ن ای��ن خودروه��ا وجود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قطار پکن به تهران می رسد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫بررسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫راه اندازی قطار حومه ای‬ ‫بینالود‪ -‬مشهد‬ ‫عض��و هیات مدیره ش��رکت عمران ش��هرهای جدید از‬ ‫افتتاح قطار حومه ای بینالود ـ مش��هد تا یک س��ال اینده‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اقدامات مربوط به این پروژه در راس��تای‬ ‫تکمیل اهداف «مش��هد ‪ »۲۰۱۷‬از س��وی شرکت عمران‬ ‫درحال پیگیری است‪.‬‬ ‫حبیب اهلل طاهرخانی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی اعالم ک��رد‪ :‬در راس��تای تحقق اهداف‬ ‫«مش��هد ‪ »۲۰۱۷‬ش��رکت عمران متعهد شد با همکاری‬ ‫ش��رکت راه اه��ن ایران‪ ،‬مس��یر ریلی جدیدی را از ش��هر‬ ‫جدید بینالود به س��مت مش��هد ایجاد و تا سال ‪۲۰۱۷‬م‬ ‫ارتباط ریلی بین این دو ش��هر را فراهم کند‪ .‬طاهرخانی با‬ ‫اشاره به اینکه اتصال ریلی این دو شهر یکی از برنامه های‬ ‫موجود در طرح «مش��هد ‪ »۲۰۱۷‬به شمار می رود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر اتصال ریلی بین مش��هد و نیش��ابور برقرار‬ ‫اس��ت و ایستگاهی باعنوان ابومس��لم نیز در ‪ 5‬کیلومتری‬ ‫شهر جدید بینالود‪ ،‬نزدیک ترین ایستگاه ریلی به این شهر‬ ‫به شمار می رود‪ .‬قصد ما این است با احداث مسیر جدید‪،‬‬ ‫س��اکنان این منطقه بتوانند به طور مس��تقیم به مش��هد‬ ‫دسترسی پیدا کنند و از این امکان حمل و نقلی برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت‬ ‫خودروهای دوربین دار پلیس‬ ‫رییس پلی��س راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اغاز‬ ‫فعالیت رسمی خودروهای دوربین دار پلیس خبر داد‪.‬‬ ‫سردار سید تیمور حس��ینی در گفت وگو با ایسنا درباره‬ ‫خودروه��ای دوربی��ن دار پلیس راهنمای��ی و رانندگی که‬ ‫چن��دی پیش با حضور فرمانده ناجا به طور رس��می از ان‬ ‫رونمایی شد‪ ،‬گفت‪ :‬این خودروها که به سیستم ثبت تخلف‬ ‫ساکن مجهز هستند‪ ،‬از مدتی پیش راه اندازی شده و حدود‬ ‫‪ 3‬ماه به شکل ازمایشی فعالیت کردند‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر پس از گذراندن مراحل ازمایشی این خودروها‬ ‫به ش��کل رس��می فعالیت خود را اغاز خواهند کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کار عملیاتی این خودروها از چند روز پیش اغاز ش��ده و با‬ ‫حرکت در س��طح معابر پایتخت با تخلفات ساکن ناشی از‬ ‫توقف غیرمجاز همچون پارک دوبله‪ ،‬توقف در ایستگاه های‬ ‫تاکس��ی و اتوبوس‪ ،‬توقف در حری��م تقاطع ها و میدان ها‪،‬‬ ‫توقف در پیاده رو‪ ،‬توقف مقابل شیرهای اتش نشانی‪ ،‬مخازن‬ ‫زباله‪ ،‬در پارکینگ ها‪ ،‬سد معبر و ‪ ...‬برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫افتتاح منطقه ازاد‬ ‫شهر فرودگاهی امام‬ ‫مدیرعامل ش��هر فرودگاهی ام��ام خمینی(ره) از افتتاح‬ ‫منطقه ازاد تجاری ش��هر فرودگاهی امام (ره) در ‪ ۴‬اسفند‬ ‫سال جاری خبرداد و گفت‪ :‬این منطقه تابع قوانین مناطق‬ ‫ازاد اس��ت که معافیت مالیاتی برای م��دت طوالنی‪ ،‬تابع‬ ‫قانون کاربودن کارگران‪ ،‬نیاز نداش��تن به ویزا برای ورود و‬ ‫خ��روج و ورود بار ب��دون نیاز به اخذ ع��وارض گمرکی از‬ ‫جمله مزیت های ان خواهد بود‪.‬‬ ‫محم��ود نویدی در گفت وگ��و با پایگاه خب��ری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی اظه��ار کرد‪ :‬یکی از پارامترهای بس��یار‬ ‫مهم در ش��هر فرودگاهی امام خمین��ی(ره) وجود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫هکت��ار منطق��ه ازاد تجاری و ‪ ۲۵۰۰‬هکت��ار منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه منطق��ه ازاد تجاری‬ ‫ش��هر فرودگاه امام خمینی(ره) به طور مس��تقیم زیر نظر‬ ‫ت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در فرودگاه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی فعالی ‬ ‫امام خمینی(ره) محدودیت ف��روش زمین وجود دارد اما‬ ‫ب��رای اجاره و واگذاری اعیان (واگذاری واحد بدون زمین)‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫درباره اخرین وضعیت اتصال ریلی ایران و عراق نشان می دهد‬ ‫یک «پل» مانده تا سفر ریلی به عراق‬ ‫تمدید طرح نوسازی تاکسی ها‬ ‫سخنگوی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت‪ :‬مالکان‬ ‫تاکسی های فرسوده که تاکنون در طرح جایگزینی شرکت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬تا پایان وقت اداری ‪ ۲۹‬بهمن می توانند از طریق‬ ‫پیشخوان دولت ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬مهران کفاش اف��زود‪ :‬در این طرح به‬ ‫خودروهایی تاکس��ی فرس��وده گفته می شود که عمر انها‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬سال باش��د‪ .‬کفاش مدارک الزم برای ثبت نام‬ ‫را اصل سند خودرو (برگ سبز)‪ ،‬اصل کارت خودرو‪ ،‬اصل‬ ‫کارت مل��ی مالک خودرو‪ ،‬اصل پروان��ه بهره برداری‪ ،‬اصل‬ ‫پروان��ه فعالیت عنوان ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگ��ر مدت اعتبار‬ ‫هریک از موارد یادش��ده به پایان رسیده باشد‪ ،‬مراتب در‬ ‫مرحله تایید به وس��یله س��ازمان های مربوط‪ ،‬برای تمدید‬ ‫ب��ه اطالع تاکس��یران خواهد رس��ید‪ .‬کفاش یاداور ش��د‪:‬‬ ‫خودروهای جایگزین ش��امل س��مند ای اف ‪ 7‬و پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫جی ال ایکس مجهز به مخزن سی ان جی با امکان پیمایش‬ ‫حداقل ‪ ۳۰۰‬کیلومتر در هر بار سوخت گیری‪ ،‬جی پی اس‬ ‫برای اندازه گیری پیمایش تاکسی و تاکسیمتر برای اعالم‬ ‫کرایه جا به جایی مسافران است‪.‬‬ ‫در قالب توافق س��ه جانبه ایران‪ ،‬ترکمنستان و قزاقستان‪ ،‬قطاری حامل ‪ ۳۲‬کانتینر‬ ‫کاالی تج��اری‪ ۱۰ ،‬روز پیش از کش��ور چین حرکت کرده و با عبور از قزاقس��تان و‬ ‫ترکمنس��تان وارد ایستگاه سرخس شد‪ .‬این قطار ‪ ۲۶‬بهمن پس از طی ‪۹‬هزار و ‪۵۲۷‬‬ ‫کیلومتر وارد تهران می ش��ود‪ .‬هدف از راه اندازی این قطار احیای جاده ابریش��م ریلی‬ ‫برای نقل و انتقال بار بین ایران و چین و انتقال بار چین به کشورهای اروپایی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫طراحی اولیه‬ ‫پل ‪ 700‬متری‬ ‫اروند به اتمام‬ ‫رسیده است؛‬ ‫بخشی از مراحل‬ ‫انتخاب پیمانکار‬ ‫ساخت این‬ ‫پل انجام شده‬ ‫و در چند ماه‬ ‫اینده‪ ،‬با انتخاب‬ ‫نهایی پیمانکار‪،‬‬ ‫ساخت پل کلید‬ ‫خواهد خورد‬ ‫امکان سفر با قطار به عراق‪ ،‬خبری بسیار خوش‬ ‫برای میلیون ها زائر و مسافر ایرانی است که ساالنه‬ ‫به عراق س��فر می کنند‪ .‬به گفته رییس س��ازمان‬ ‫ح��ج و زیارت‪ ،‬در س��ال ‪ 93‬بی��ش از ‪3‬میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزار زائر ایرانی به عراق سفر کرده و بیش از‬ ‫یک میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار عراقی به ایران امدند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر این سفرها به صورت زمینی‪ ،‬هوایی و‬ ‫ابی انجام می ش��ود اما با توجه به ایمنی و ارزانی‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬راه اندازی قطار ایران ـ عراق ش��اید این‬ ‫ام��ار را افزایش دهد‪ .‬از س��وی دیگ��ر با توجه به‬ ‫اینک��ه عراق یکی از مقاصد مه��م صادراتی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬این اتص��ال ریلی در افزایش ام��ار و ارقام‬ ‫صادرات و واردات نیز تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییس جمهوری کش��ورمان نیز همین چند روز‬ ‫پیش و در ی��ک افتتاح ریلی‪ ،‬بر ل��زوم راه اندازی‬ ‫قطار ای��ران ـ عراق تاکید و اب��راز امیدواری کرد‬ ‫که ایرانی ها بتوانند اربعین سال اینده‪ ،‬با قطار به‬ ‫زیارت عتبات عالیات بروند‪.‬‬ ‫مس��ئله ساخت راه اهن مش��ترک میان ایران و‬ ‫عراق به یادداش��ت تفاهم توس��عه همکاری های‬ ‫ی س��ال‬ ‫ریل��ی ای��ران و ع��راق بازمی گردد که د ‬ ‫گذش��ته میان دو کش��ور ب��ه امضا رس��ید و در‬ ‫فروردین س��ال جاری با حضور عب��اس اخوندی‪،‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ای��ران و باقر جبرالزبیدی‪،‬‬ ‫وزی��ر حمل و نقل عراق‪ ،‬با اغ��از عملیات اجرایی‬ ‫اتصال راه اهن بصره ـ ش��لمچه ش��کل اجرایی به‬ ‫خود گرفت‪.‬‬ ‫پیگیری‬ ‫از اخرین وضعیت اتصال ریلی‬ ‫ایران و عراق نش��ان می دهد‪ ،‬س��هم ایران در این‬ ‫اتصال ریلی‪ ،‬ساخت یک پل روی اروند رود است‬ ‫که در حال حاضر درگیر برگزاری مناقصه و تامین‬ ‫پیمانکار و اعتبار است‪.‬‬ ‫فرداد فرهودی‪ ،‬مدیرکل ساختمان و تاسیسات‬ ‫راه اهن و مدیر پروژه رفع گلوگاه های محور جنوب‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬شمایی کلی از پروژه اتصال‬ ‫ریلی ایران و عراق را به تصویر کش��ید‪ .‬به گفته او‬ ‫ب��رای این اتصال ریل��ی‪ ،‬در فاصله ‪ 13‬کیلومتری‬ ‫خرمشهر تا شلمچه در ایران‪ ،‬خط اهن وجود دارد‬ ‫و راه اهنی که باید در زمینه این اتصال ریلی ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬مربوط به مسیر ‪ 32‬کیلومتری مرز شلمچه‬ ‫تا بصره اس��ت که در داخل خاک عراق قرار دارد‬ ‫و وظیفه ایجاد ان نیز برعهده طرف عراقی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گفته فره��ودی‪ ،‬انچه در این‬ ‫میان طرف ایرانی به عهده گرفته اس��ت‪ ،‬ساخت‬ ‫یک پل روی اروند رود (شط العرب) است؛ پلی که‬ ‫ای��ن اتصال ریلی را کام��ل خواهد کرد‪ .‬انطور که‬ ‫مدیرکل ساختمان و تاسیسات راه اهن می گوید‪،‬‬ ‫بر اس��اس تفاهمنامه ای که وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ایران و همت��ای عراقی او در ابتدای س��ال جاری‬ ‫امضا کردند‪ ،‬مقرر شده که ایران این پل را بسازد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت پل در انتظار پیمانکار‬ ‫حال در راستای تامین مسیر ریلی ایران و عراق‪،‬‬ ‫طرف ایرانی کار خود را اغاز کرده است‪ .‬انطور که‬ ‫فره��ودی توضیح می دهد‪ ،‬طراحی اولیه پل ‪700‬‬ ‫مت��ری اروند به اتمام رس��یده اس��ت؛ بخش��ی از‬ ‫مراحل انتخاب پیمانکار ساخت این پل انجام شده‬ ‫و در چن��د ماه اینده‪ ،‬با انتخ��اب نهایی پیمانکار‪،‬‬ ‫ساخت پل کلید خواهد خورد‪ .‬به گفته او‪ ،‬ساخت‬ ‫این پل‪ ،‬مسئله کلیدی پروژه اتصال ریلی ایران و‬ ‫عراق اس��ت‪ .‬فرهودی در این زمینه یاداوری کرد‪:‬‬ ‫ط��رف عراقی اعالم کرد ک��ه نمی تواند این پل را‬ ‫بس��ازد و با توجه به اینکه ای��ن اتصال ریلی برای‬ ‫ایران دارای اهمیت و مس��ئله ای استراتژیک بود‪،‬‬ ‫ساخت این پل را به عهده گرفتیم‪.‬‬ ‫مدیر پروژه رفع گلوگاه های محور جنوب ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ران هزینه س��اخت پل ارون��د را پرداخت‬ ‫می کند اما به دلیل اینکه قرار است طرف عراقی‪،‬‬ ‫در رودخانه اروند کش��تیرانی داش��ته باشد‪ ،‬مقرر‬ ‫شد یک دهانه بازش��و برای امکان تردد کشتی ها‬ ‫در پل تعبیه ش��ود ک��ه بعد از اتم��ام کار‪ ،‬طرف‬ ‫عراقی هزینه تجهیزات مصرف ش��ده برای ایجاد‬ ‫این دهانه بازش��و را به ایران خواهد پرداخت زیرا‬ ‫ساخت این دهانه بازشو به درخواست عراق بوده و‬ ‫نیاز ایران با پل ثابت نیز برطرف می شد‪.‬‬ ‫به گفته فرهودی‪ ،‬طرف عراقی‪ ،‬مسیریابی خط‬ ‫ریلی را انجام داده اما هنوز عملیات اجرایی را اغاز‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬او در این باره گفت‪ :‬مسیریابی زمان‬ ‫زیادی نخواهد برد اما طرف عراقی باید این کار را‬ ‫اغاز کند‪ ،‬به ویژه با توجه به اینکه رییس جمهوری‬ ‫کش��ورمان نیز در روزهای گذش��ته ب��ار دیگر بر‬ ‫اتص��ال ریلی ایران و عراق تاکید کرده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد باید عملیات اجرایی این مسیر ریلی‬ ‫هرچه زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در راه اهن ایران درباره زمان‬ ‫پیش بینی ش��ده برای کلید خوردن پروژه گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه این پروژه بین دو کش��ور زمانی انجام‬ ‫شد که بودجه س��ال ‪ 94‬بسته شده بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫چ��ون اعتب��ارات این پ��روژه از بودجه س��ال ‪95‬‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬این احتمال وجود دارد که‬ ‫بتوانیم پروژه را از خرداد سال ‪ 94‬عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫فرهودی معتقد است با توجه به اینکه پل اروند‬ ‫در مرحله برگزاری مناقص��ه قرار دارد‪ ،‬نمی توان‬ ‫رقم پیش بینی ش��ده به عنوان هزینه های ساخت‬ ‫ان را رس��انه ای کرد با این حال مدیرکل راه اهن‬ ‫جن��وب‪ ،‬این رق��م را ‪ 150‬میلی��ارد تومان اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬عبدالکری��م دروی��ش زاده در ابان‬ ‫س��ال جاری اعالم کرد که ساخت راه اهن ایران ـ‬ ‫عراق باید از ابتدای سال جاری اغاز می شد اما به‬ ‫دلیل تخصیص نیافتن اعتبار‪ ،‬تاکنون فعالیتی در‬ ‫پروژه انجام نش��ده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای تامین‬ ‫اعتب��ار این پروژه‪ ،‬مکاتبات��ی از طریق وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی با هیات وزیران انجام و از این طریق‪،‬‬ ‫درخواس��ت اعتبار به نهاد ریاست جمهوری ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او مس��ئله تامین اعتب��ار را مهم ترین مانع اغاز‬ ‫این پروژه عنوان کرده است‪ .‬انطور که درویش زاده‬ ‫می گوید‪ ،‬برای س��اخت پل اروند‪ ،‬یک سال و نیم‬ ‫زم��ان پیش بینی ش��ده بود اما با توج��ه به اینکه‬ ‫هن��وز فعالیت اجرایی در این زمینه انجام نش��ده‬ ‫و با توجه به مش��کالت بودجه ای پ��روژه‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد زمان اجرا حداقل تا ‪ 2‬سال طول بکشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ب��ا راه اندازی خ��ط اهن‬ ‫ش��لمچه ـ بصره‪ ،‬راه اهن ایران از طریق خرمشهر‬ ‫ب��ه عراق و کش��ورهای ش��رق مدیتران��ه متصل‬ ‫می ش��ود و ترانزی��ت و جابه جایی کاال و مس��افر‪،‬‬ ‫ش��کل تازه ای به خود خواهد گرفت‪ .‬انتقال بخش‬ ‫زی��ادی از بار ص��ادرات و واردات جاده ای ایران و‬ ‫عراق به ریل‪ ،‬در کنار مزیت جابه جایی مسافر بین‬ ‫دوکشور‪ ،‬از مهم ترین دستاوردهای ایجاد این خط‬ ‫ریلی خواهد بود‪.‬‬ ‫اماده سازی ‪24‬هزارصندلی هواپیما برای نوروز‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه ‪ 24‬هزار‬ ‫صندلی برای تعطیالت نوروزی مسافران اماده شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به خاطر یکس��ر خالی بودن پروازها‪ ،‬قیمت بلیت در این ایام‬ ‫به طور میانگین ‪ 30‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مقصود اسدی سامانی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫برخی شرکت های هوایی عرضه بلیت را به مسافران نوروزی‬ ‫اغاز کرده اند و تعدادی از شرکت ها نیز تا پایان اسفند اقدام‬ ‫خواهند کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬هر چند ش��رکت های هوایی قیمت‬ ‫بلیت پروازهای خود را در نوروز به طور میانگین ‪ 30‬درصد‬ ‫افزایش داده اند‪ ،‬اما برخی شرکت ها افزایش قیمت نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬وی درباره ‪ 87‬مسیر مشمول قیمت گذاری با موافقت‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری گفت‪ :‬هرگونه افزایش قیمت‬ ‫بلی��ت نیز در این مس��یرها با موافقت س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری خواهد بود و این افزایش در برخی مس��یرها بین‬ ‫مزایای عبور خط اهن از داخل شهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫اش��اره به نسخه جهانی نجات کالنش��هرها با شهرسازی‬ ‫ریل پایه گفت‪ :‬دنیا به این نتیجه رس��یده مزایای راه اهن‬ ‫به قدری بیش��تر از معایبش اس��ت که تنها راهکار نجات‬ ‫کالنشهرها را همین شهرسازی ریل پایه می داند‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در پاسخ به منتقدانی که عنوان‬ ‫می کنند عبور راه اهن از ش��هر ایجاد گسس��ت می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در تم��ام دنیا خط��وط راه اهن از دل ش��هرهای‬ ‫اصل��ی عبور می کن��د و حتی در کنار ای��ن خطوط ریلی‬ ‫ساختمان های بلندمرتبه وجود دارد و شهروندان از اینکه‬ ‫دسترس��ی مناس��بی به خطوط ریلی دارند‪ ،‬خوش��حال‬ ‫هستند‪ .‬البته این ساختمان ها با دو جداره کردن پنجره ها‬ ‫و سیستم های اکوستیک عایق صدا تجهیز می شوند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی ادام��ه داد‪ :‬اینکه گفته می ش��ود ارزش‬ ‫امالک حاش��یه راه اه��ن با وجود راه اه��ن افت کرده هم‬ ‫س��خن نادرستی اس��ت‪ ،‬چراکه این ارزش از ابتدا هم به‬ ‫همین صورت بوده اس��ت‪ .‬پورس��یداقایی ب��ا بیان اینکه‬ ‫راه اهن موجود در کش��ور ما حداقل ‪ ۸۰‬سال دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این درس��ت نیس��ت که افرادی در حاشیه راه اهن‬ ‫ملک خریداری کنند و بعد فشار بیاورند این راه اهن جمع‬ ‫شود تا ارزش زمین های انها باالتر برود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن ی��اداوری کرد‪ :‬ب��ه مراتب عرض‬ ‫بزرگراه ه��ا و ازادراه ها بیش��تر از راه اهن اس��ت و به طور‬ ‫قطع بیش��تر از ریل گسست ایجاد می کند‪ .‬مشکل ایجاد‬ ‫گسست در شهر قابل حل است و با ایجاد پل های روگذر‬ ‫و زیرگذر و س��اخت تقاطع های چند طبقه این مش��کل‬ ‫برطرف می ش��ود و این مفهوم را باید در خطوط راه اهن‬ ‫هم پذیرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید اس��یب های ناشی از عبور راه اهن‬ ‫از ش��هر را با اقداماتی نظیر س��اخت پل‪ ،‬ساختمان های‬ ‫عایق صدا و عبور ریل از محل های امن و ایمن به حداقل‬ ‫برس��انیم و نباید از خیرس��انی یک خاصی��ت مطلوب به‬ ‫خاطر اس��یب های جزئی قابل حل بگذریم‪ .‬پورسیداقایی‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬دنیا نیز ب��ه این نتیجه رس��یده که مزایای‬ ‫راه اهن به قدری بیش��تر از معایبش است که تنها راهکار‬ ‫نجات کالنش��هرها را همین شهرسازی ریل پایه می دانند‬ ‫و ای��ن نکته را هم باید در نظر داش��ت که به همین دلیل‬ ‫بس��یاری از ایس��تگاه های راه اهن های برون ش��هری در‬ ‫شهرهای توسعه یافته به تازگی احداث شد ه است‪.‬‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد اس��ت‪ .‬دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬مردم برای خری��د بلیت های نوروز می توانند‬ ‫به تارنماهای ش��رکت های هوایی مراجعه یا بلیت های خود‬ ‫را از اژانس های��ی که مجوز بند «الف» س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری دارند‪ ،‬تهیه کنند‪ .‬سامانی افزود‪ :‬برخی اژانس های‬ ‫هوای��ی دارای مج��وز بن��د «ب» مجوز ف��روش بلیت های‬ ‫چارتری خود را از سازمان میراث فرهنگی دریافت کرده اند‬ ‫و این سازمان باید با نظارت دقیق اجازه ندهد این اژانس ها‬ ‫بلی��ت را با قیمت های باالتر به مردم عرضه کنند‪ .‬س��امانی‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت هایی که بلیت ه��ای خود را به صورت فصلی‬ ‫عرض��ه می کنند‪ ،‬ف��روش بلیت برای تعطیالت ن��وروز را از‬ ‫گذش��ته اغاز کرده اند و برخی ش��رکت ها نیز فروش بلیت ‬ ‫پروازهای برنامه ای و فوق العاده خود را در این ایام به تدریج‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫پیش فروش یک چهارم بلیت قطارهای نوروزی‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت‬ ‫ت قطارهای نوروزی‬ ‫راه اهن با بی��ان اینکه یک چهارم بلی�� ‬ ‫پیش فروش ش��ده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬قطار در تمام مس��یرها برای‬ ‫بیش��تر روزها به ویژه در مس��یر پرترافیک تهران‪-‬مش��هد‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫مرتض��ی جعفری در گفت وگ��و با پایگاه خب��ری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی درباره اخری��ن وضعیت پیش فروش بلیت‬ ‫قطارهای مس��افری طرح نوروزی از ‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۹۴‬به مدت‬ ‫‪ ۲۰‬روز ت��ا ‪ ۱۵‬فروردی��ن ‪ ۹۵‬گف��ت‪ :‬کل ظرفیت ایجادی‬ ‫ب��رای این مدت ‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۲۸۵‬صندلی به صورت روزانه و‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۸۴۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬صندلی در همه مس��یرها‬ ‫اس��ت که بلیت یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار صندلی در برنامه‬ ‫پیش فروش قرار دارد و نحوه فروش بلیت قطارهای محلی و‬ ‫حومه ای نیز متفاوت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۴۰۰‬هزار بلیت در طرح نوروزی‬ ‫به وس��یله هموطنان پیش خرید شده‪ ،‬افزود‪ :‬این رقم حدود‬ ‫یک چه��ارم بلیت های عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بلیت در تمام مس��یرها برای بیش��تر روزهای طرح نوروزی‬ ‫موجود اس��ت و متقاضی��ان برای تهیه بلی��ت می توانند به‬ ‫سامانه اینترنتی پیش فروش بلیت به نشانی ‪www.rai.ir‬‬ ‫و اژانس های مس��افرتی و مراکز فروش بلیت قطار مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬جعفری افزود‪ :‬در مس��یر تهران ـ مشهد برای تمامی‬ ‫تاریخ ها قطار موجود اس��ت که البته از قطارهای باکیفیت‪،‬‬ ‫بهتر در این مسیر استقبال شد و این نوع قطارها پُر شده اند‬ ‫ولی قطارهایی مثل قطارهای اتوبوسی که در مقایسه با سایر‬ ‫قطارها خدمات کمتری به مسافران می دهند‪ ،‬هنوز ظرفیت‬ ‫دارند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که اس��تقبال مردم از‬ ‫قطارهای باکیفیت بیش��تر ب��وده یا قطاره��ای ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات ارزان؟ اظهار کرد‪ :‬با نظارتی که روی ارائه خدمات‬ ‫به مس��افران وجود دارد‪ ،‬بیش��تر قطارهای موجود در طرح‬ ‫نوروزی باکیفیت هس��تند و کمت��ر از قطارهای درجه ‪ ۲‬و‬ ‫اتوبوس��ی استفاده شده ولی به طور کلی مردم از قطارهایی‬ ‫که از کیفیت خدمات بهتری برخوردارند‪ ،‬استقبال بیشتری‬ ‫کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اس��اس اطالع��ات موجود ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫بلیت قطارهای مس��افری عرضه ش��ده‪ ،‬از طریق اینترنت و‬ ‫باقی از طریق مراکز پیش فروش بلیت بوده است‪.‬‬ ‫جعف��ری یاداور ش��د‪ :‬متقاضیان خری��د بلیت طرح های‬ ‫نوروزی می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر درباره نحوه‬ ‫تهیه بلیت با س��امانه صدای مسافر به شماره ‪ ۵۱۴۹‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 21‬پروژه ابرسانی در خراسان شمالی‬ ‫حمید روشن روان‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب روستایی خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬با بهره برداری از ‪ 21‬پروژ ه در دهه فجر‪ 62 ،‬روستا در شهرستان های مانه‬ ‫و سملقان‪ ،‬رازوجرگالن‪ ،‬اسفراین‪ ،‬بجنورد‪ ،‬شیروان‪ ،‬فاروج و جاجرم از اب شرب‬ ‫بهداش��تی بهره مند شدند که این تعداد روس��تا در مجموع ‪ 29‬هزار و ‪ 245‬نفر‬ ‫جمعیت را شامل می شود‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫در گفت وگوی یک کارشناس قطارهای زیرزمینی با‬ ‫مطرح شد‬ ‫پیش بینی انبوه سازی قطار های زیر زمینی تا ‪ 10‬سال دیگر‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫امیررضا پیروزمهر‬ ‫با اینکه در ایران از س��ال ‪ 82‬ساخت‪ ،‬نگهداری و‬ ‫تعمیر قطارهای زیرزمینی ش��روع شده اما هنوز در‬ ‫این صنعت مشکالتی وجود دارد که ایران را به تولید‬ ‫مش��ترک وادار می کند‪ .‬یکی از بزرگترین مشکالت‬ ‫پیش روی مترو در ای��ران توجیه پذیر نبودن تولید‬ ‫انبوه است‪ .‬پیش بینی برخی کارشناسان گویای ان‬ ‫است که ایران در ‪ 10‬سال اینده می تواند در ساخت‬ ‫سیستم رانش قطارهای زیرزمینی اقدام کند‪.‬‬ ‫در اس��تان ته��ران خدمات مربوط ب��ه قطارهای‬ ‫زیرزمینی به ش��رکت واگن س��ازی ته��ران واگذار‬ ‫ش��ده که این شرکت از سال ‪ ۸۲‬تاسیس و از همان‬ ‫س��ال خدمات تعمیر‪ ،‬نگهداری و ساخت قطارهای‬ ‫م��ورد نیاز اس��تان تهران را برعه��ده دارد‪ .‬در ادامه‬ ‫امیررضا پیروزمهر‪ ،‬رییس تعمیرات دوره ای شرکت‬ ‫واگن س��ازی تهران به پرس��ش های‬ ‫درباره‬ ‫صنعت ساخت قطارهای زیرزمینی پاسخ داده است‪.‬‬ ‫€ €دس�تاورد س�اخت قطارهای زیرزمینی و‬ ‫روزمینی در کشور شامل چه مواردی می شود؟‬ ‫در سال های گذشته واگن و قطارسازی در کشور‬ ‫پیشرفت بسیاری داش��ته و بخش داخلی در کشور‬ ‫توانس��تند قطارهای روزمینی با کیفیت مناس��بی‬ ‫تولید کنند اما در زمینه قطارهای زیرزمینی و مترو‬ ‫تنها این شرکت است که می تواند تولید و ساخت در‬ ‫داخل کشور داشته باشد‪ .‬در زمینه قطارهای متروی‬ ‫بین شهری نیز یکی از دستاوردها بومی سازی حدود‬ ‫‪ ۵۵‬درصد از قطارهاس��ت‪ .‬یکی از موضوعاتی که در‬ ‫ن است‪ .‬اکنون در‬ ‫متروها اهمیت دارد تعمیرات واگ ‬ ‫این زمینه ش��رکت واگن سازی تهران توانسته پروژه‬ ‫تعمی��ر و نگهداری کل ناوگان مت��روی تهران را بر‬ ‫عهده داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه اینک�ه در برخی ش�هرهای‬ ‫کش�ور اکنون خطوط مترو راه اندازی ش�ده و‬ ‫به بهره برداری رس�یده اس�ت‪ ،‬ایا در س�اخت‬ ‫قطارهای م�ورد نیاز در این خط�وط همکاری‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫قطارهای��ی ک��ه در خط‪ ۲‬متروی مش��هد اکنون‬ ‫وجود دارد با توان این شرکت راه اندازی شده اما در‬ ‫دیگر اس��تان ها از واگن هایی که در شرکت متروی‬ ‫تهران ساخته می شود‪ ،‬استفاده نمی کنند‪ .‬در دیگر‬ ‫خطوط متروی کش��ور این شرکت خدمات دیگری‬ ‫ارائه می دهد که یکی از انها تعمیرات است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه پروژه های�ی اکن�ون در ش�رکت‬ ‫واگن سازی تهران در حال انجام است؟‬ ‫پروژه های��ی که اکن��ون در این ش��رکت در حال‬ ‫انجام اس��ت شامل ساخت‪ ۳۰‬رام قطار فوالدی‪۳۵ ،‬‬ ‫رام قط��ار بدنه الومینیوم��ی‪ ۱۶۰ ،‬واگن دو طبقه و‬ ‫‪ ۳۰‬دستگاه لوکوموتیو برقی می شود که بخش قابل‬ ‫توجهی از انها تحویل ش��ده اما پروژه هنوز به اتمام‬ ‫نرس��یده و س��اخت تعدادی از رام ها و قطارها هنوز‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬نکت��ه ای که در این زمین��ه وجود دارد‬ ‫زمان ساخت و تحویل سفارش های موجود است که‬ ‫پیش بینی می شود زودتر از زمان مشخص شده این‬ ‫پروژه به اتمام برس��د و امیدواریم ش��اهد تاخیر در‬ ‫اجرای پروژه نباشیم‪.‬‬ ‫€ €یکی از موضوعاتی در برخی صنایع وجود‬ ‫دارد این اس�ت که ای�ران توان س�اخت دارد‬ ‫ام�ا توان طراحی ن�دارد‪ ،‬در زمین�ه متروهای‬ ‫زیرزمینی این موضوع چطور است؟‬ ‫از جمل��ه موضوعاتی که در صنای��ع ریلی اهمیت ‬ ‫زیادی دار د کشنده قطارهای زیرزمینی‪ ،‬موتور‪ ،‬در و‬ ‫ترمز است که هر کدام از این قطعات استانداردهای‬ ‫پیچی��ده و خ��اص خ��ود را دارد‪ .‬ترم��ز قطارهای‬ ‫زیرزمین��ی در دنی��ا به دس��ت چند واح��د تولیدی‬ ‫اروپایی س��اخته می شود که به طور تقریبی همه از‬ ‫طریق ان واحدها ترمز قطارهای زیرزمینی را تامین‬ ‫می کنند‪ .‬در زمینه کش��نده نکته ای که در کش��ور‬ ‫وجود دارد این است که ایران در این زمینه توانسته‬ ‫ب��ا واحدهای دانش��گاهی مرتبط ارتباط مناس��بی‬ ‫برق��رار کن��د و بر اس��اس این ارتباط کش��نده های‬ ‫قطار در کش��ور ساخته شده اما هنوز به تولید انبوه‬ ‫نرسیده ایم‪ .‬همچنین توانسته ایم داخل کشور «در»‬ ‫قطار بس��ازیم اما در این زمینه نیز هنوز تولید انبوه‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل ای�ن موضوع ک�ه ایران نتوانس�ته‬ ‫محصوالت خود در این زمینه را به تولید انبوه‬ ‫برساند‪ ،‬چیست؟‬ ‫اهمیت این سیستم ها در قطارهای شهری بسیار‬ ‫زیاد است و برای استفاده از انها باید استانداردهای‬ ‫جهان��ی رعایت ش��و د‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود‬ ‫س��اخت و تولید انبوه در کشور زمان بیشتری الزم‬ ‫داشته باشد‪ .‬همچنین از دیگر عواملی که باعث شده‬ ‫ای��ران در این زمینه ها نتواند به تولید انبوه برس��د‪،‬‬ ‫فناوری مورد نیاز س��اخت این تجهیزات اس��ت‪ .‬با‬ ‫اینکه در کشور دستاوردهای زیادی در این زمینه ها‬ ‫کسب شده اما هنوز به فناوری الزم برای تولید انبوه‬ ‫دست نیافته ایم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه اکنون ایران در ش�رایط‬ ‫اقتصادی جدیدی به س�ر می برد و بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی با استفاده از شیوه همکاری‬ ‫مش�ترک به انتق�ال دانش فن�ی می پردازند‪،‬‬ ‫ای�ا این موضوع ب�ه عنوان سیاس�ت تولیدی‬ ‫در زمینه محصوالت قطاره�ای زیرزمینی نیز‬ ‫در نظر گرفته شده است؟‬ ‫اکنون بیشتر شرکت های واگن سازی در ایران به‬ ‫صورت همکاری مشترک فعالیت می کنند و شرکت‬ ‫«واگن س��ازی تهران» نیز با یک ش��رکت چینی که‬ ‫س��هام ایران ‪ ۵۱‬درصد و س��هام ط��رف چینی ‪۴۹‬‬ ‫درصد است‪ ،‬فعالیت مش��ترک دارد‪ .‬اکنون موضوع‬ ‫انتقال دانش فنی در س��اخت رام ها و واگن ها انجام‬ ‫ش��ده و بر اس��اس قراردادهایی که امضا می ش��ود‬ ‫قطارها باید در کش��ور س��اخته ش��وند تا پیشرفت‬ ‫در این زمینه نیز با س��رعت بیش��تری حاصل شود‬ ‫و ای��ران بتواند متک��ی بر دانش داخلی س��اخت را‬ ‫انجام دهد‪ .‬تاثیری که برداش��ته ش��دن تحریم های‬ ‫اقتصادی در این زمینه دارد این است که انجام این‬ ‫پروژه ها بیشتر می شود و انتقال دانش فنی با ضریب‬ ‫بیشتری در کشور ادامه پیدا می کند که این موضوع‬ ‫برای واگن سازها اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر ایران بتواند در کش�ور کش�نده های‬ ‫مورد نیاز قطارهای زیرزمینی را به تولید انبوه‬ ‫برس�اند‪ ،‬ایا س�فارش س�اخت به حدی وجود‬ ‫دارد ک�ه تولید ان در کش�ور توجیه اقتصادی‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫در صنعت ریلی کش��نده ب��ه لوکوموتیوی گفته‬ ‫می ش��ود که واگن ها را می کش��د ام��ا در قطارهای‬ ‫زیرزمینی این کار به صورت رانش انجام می ش��ود و‬ ‫به این دلیل است که پیچیدگی های بیشتری دارد‪.‬‬ ‫اگر سفارش س��اخت کم باشد تولید سیستم رانش‬ ‫در کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت‪ .‬پیش بینی‬ ‫توجیه اقتصادی در س��اخت و تولید انبوه سیس��تم‬ ‫رانش قطارهای زیرزمینی برای ‪ ۱۰‬سال اینده است‪.‬‬ ‫دلیل این پیش بینی نیز کمبود زیرساخت های مترو‬ ‫در شهرهای ایران اس��ت‪ .‬اکنون در ایران به ترتیب‬ ‫اس��تفاده از قطاره��ای زیرزمینی‪ ،‬تهران‪ ،‬ش��یراز و‬ ‫مشهد شهرستان هایی هستند که مترو در انها وجود‬ ‫دارد و به بهره برداری رسیده است‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود سطح قراردادها و س��اخت واگن در کشور‬ ‫ب��ه صورت تولید انبوه‪ ،‬کم باش�� د در صورتی که در‬ ‫شهرستان های دیگر زیرساخت های قطار زیرزمینی‬ ‫تامین شود و کشور به سمت حمل ونقل با قطارهای‬ ‫زیرزمینی حرکت کند‪ ،‬طبیعی است که تولید انبوه‬ ‫سیس��تم رانش و دیگر قطعات قطارهای زیرزمینی‬ ‫نیز توجیه اقتصادی داش��ته باشد‪ .‬همچنین کاهش‬ ‫زمان حرکت قطارها موضوعی است که می تواند به‬ ‫توجیه پذیر شدن تولید این محصوالت و قطعات در‬ ‫کش��ور کمک کند‪ .‬برای مثال اکنون این سیستم از‬ ‫یک شرکت ایتالیایی خریده می شود که بسیاری از‬ ‫کشورهای دنیا این قطعه را از طریق همین شرکت‬ ‫تامی��ن می کنند‪ .‬در چنین حالتی اس��ت که تولید‬ ‫انبوه می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫در سال های‬ ‫گذشته واگن و‬ ‫قطارسازی در‬ ‫کشور پیشرفت‬ ‫بسیاری داشته‬ ‫و بخش داخلی‬ ‫در کشور‬ ‫توانستند‬ ‫قطارهای‬ ‫روزمینی با‬ ‫کیفیت مناسبی‬ ‫تولید کنند‬ ‫یک سد ‪ 10‬برابر هزینه ساخت از خسارت سیل جلوگیری می کند‬ ‫بارندگی های کش��ور از ‪ 250‬میلی متر به ‪ 215‬میلی متر‬ ‫و در ‪ 6‬س��ال گذش��ته به ‪ 205‬میلی متر رسیده و منابع‬ ‫ابی کش��ور به یکباره با کاهش ‪ 20‬درصدی مواجه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نکته ای که همیشه بین وزارت نیرو و جهاد‬ ‫کش��اورزی مورد نقد و بررس��ی قرار می گیرد‪ ،‬تامین اب‬ ‫شرب کشور از منابع اب جاری و زیرزمینی است‪.‬‬ ‫حاج رس��ولیها گفت‪ :‬بی��ن ‪ 6‬تا ‪ 7‬میلی��ارد مترمکعب‬ ‫کل مص��رف اب مربوط به اب ش��رب و حدود ‪ 2‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب هم مرب��وط به صنعت و بقی��ه در بخش اب‬ ‫کشاورزی و چرخه طبیعت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چند دهه گذش��ته از سویی جمعیت‬ ‫افزایش پیدا کرده و از س��وی دیگر نیز سرانه اب کاهش‬ ‫یافته اس��ت که اینها باعث مش��کل تامین اب در کشور‬ ‫ش��ده و همین امر مسئولیت وزارت نیرو را دشوارتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت منابع اب ای��ران درباره‬ ‫چالش سدس��ازی نیز با بیان اینکه در دولت یازدهم هیچ‬ ‫سد بزرگی مجوز ساخت نگرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مراحل‬ ‫بازنگری و مطالعات تمام این سدها به دقت رصد می شود‬ ‫و اعتقاد داریم نباید اشتباه گذشته تکرار شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر این سدها نبودند ورودی و خروجی‬ ‫اب در کش��ور قابل تنظیم نبود و بیشتر شهرهای کشور‬ ‫با چالش ش��دید اب روبه رو می شدند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر سدهای‬ ‫اطراف تهران نبود‪ 700 ،‬تا ‪ 800‬میلیون مترمکعب از نیاز‬ ‫اب شرب تهران را از هیچ منبعی نمی شد تامین کرد‪.‬‬ ‫حاج رس��ولیها خطاب به منتقدان سدس��ازی گفت‪ :‬ما‬ ‫دغدغه بزرگی درباره اب بندر عباس داشتیم‪ ،‬ولی حدود‬ ‫یک ماه قبل بارندگی ش��دیدی در منطقه اتفاق افتاد که‬ ‫وجود دو سد در حاشیه خلیج فارس باعث شد تا در مدت‬ ‫‪ 24‬ساعت بتوانیم نیاز یک سال اب بندر عباس را ذخیره‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در بحث انرژی نیز خطاب به منتقدان سدس��ازی‬ ‫گفت‪ :‬کس��انی که از سد گتوند انتقاد می کنند باید توجه‬ ‫کنند که انرژی برق ابی تولید ش��ده در کشور با ورود این‬ ‫س��د به جمع نیروگاه های برق ابی در زمان پیک مصرف‬ ‫تابستان سال جاری از ‪ 11‬هزار به ‪ 55‬هزار مگاوات ساعت‬ ‫افزایش یافت و بخشی از مشکل تابستان را پوشش داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت منابع اب ای��ران درباره‬ ‫خس��ارت واردش��ده از س��یل نیز بیان کرد‪ :‬سدهایی که‬ ‫احداث می شود حداقل ‪ 10‬برابر هزینه احداث می توانند‬ ‫در زمان بارندگی و س��یل ‪ ،‬جلوی خسارت ها و زیان ها را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��یالبی که در عید سال جاری با سد‬ ‫گتوند مهار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این سد جلوی ‪ 5000‬مترمکعب‬ ‫س��یالب در ثانیه را گرفت که ‪ 3000‬مترمکعب ان کافی‬ ‫ب��ود تا در اه��واز به غیر از تلفات جانی‪ ،‬ه��زاران میلیارد‬ ‫تومان خسارت ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۲‬پروژه فوق‬ ‫توزیع و انتقال در مرکز کشور‬ ‫ش��بکه برق اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مسیر شبکه‬ ‫برق کشور و همچنین کریدور شمال جنوب کشور از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل برق‬ ‫منطق��ه ای اصفهان گف��ت‪ :‬در دهه فجر امس��ال ‪ ۱۲‬پروژه‬ ‫فوق توزی��ع و انتقال با هزینه ای بیش از ‪ ۴۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫در س��طح اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬همچنین عملیات اجرایی پروژه ایستگاه‬ ‫‪ ۶۳‬ب��ه ‪ ۲۰‬کیلوول��ت محموداب��اد با هزین��ه ای معادل ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد ریال اغاز شد که طرح های یادشده در مجموع ‪۴۸۰‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه در برداشته است‪.‬‬ ‫رس��ول موس��ی رضایی خدم��ات صنعت ب��رق را دارای‬ ‫کارنامه ای درخش��ان عنوان کرد و گفت‪ :‬در بخش توزیع در‬ ‫استان اصفهان هیچ روس��تای بدون برقی نداریم‪ ،‬در بخش‬ ‫انتقال نیز از پایداری شبکه مناسبی برخورداریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بخش تولید گفت‪ :‬امسال نیز توانستیم با‬ ‫مدیریت بر تولید مصرف‪ ،‬تابستان را بدون خاموشی سپری‬ ‫کنیم و با پیک شبکه ‪ ۴۰۴۶‬مگاوات ایام پیک را به سالمت‬ ‫پش��ت سر گذاریم و چنانچه مدیریت و جابه جایی مصرف به‬ ‫درس��تی انجام نمی شد این رقم به ‪ ۵‬هزار مگاوات می رسید‬ ‫ک��ه با هم��کاری صنای��ع و تغیی��ر س��اعات کاری و برنامه‬ ‫تعطیالت و تعمیرات صنایع‪ ،‬توانستیم از پیک عبور کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل برق منطقه ای اصفهان درباره اهمیت مس��یر‬ ‫شبکه برق استان اصفهان گفت‪ :‬شبکه برق اصفهان به دلیل‬ ‫قرار گرفتن در مس��یر شبکه برق کشور و همچنین کریدور‬ ‫شمال جنوب کشور از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تع��داد مش��ترکان صنع��ت برق در اس��تان‬ ‫اصفهان توضی��ح داد‪ :‬در حال حاضر صنع��ت برق اصفهان‬ ‫دارای ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار مش��ترک در ‪ 3‬ش��رکت توزیع‬ ‫برق شهرس��تان اصفهان‪ ،‬توزیع برق استان اصفهان و توزیع‬ ‫برق چهارمحال و بختیاری و همچنین‪ ۴۰‬مشترک صنعتی‬ ‫بزرگ در حوزه تحت مدیریت برق منطقه ای اصفهان اس��ت‬ ‫که به انها برق رسانی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با اس��تفاده از پروژه ه��ای به بهره برداری‬ ‫رس��یده در ایام فجر امس��ال ‪ 1/5‬درصد به میزان تاسیسات‬ ‫توزیع برق استان اضافه شده است‪.‬‬ ‫موسی رضایی با مقایسه خطوط و تاسیسات و پست های‬ ‫زیر بار برق اصفهان نسبت به سال ‪ ۵۷‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ظرفیت ایس��تگاه های انتقال و فوق توزیع برق اصفهان ‪۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶۳‬مگاولت امپر است که با توجه به ظرفیت ‪۱۸۹۲‬‬ ‫مگاولت امپر این ایس��تگاه ها در س��ال ‪ ۵۷‬حدود ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خط��وط انتقال و ف��وق توزیع نی��ز با ‪۹۶۷۳‬‬ ‫کیلومتر مدار نس��بت به ظرفیت ‪ ۱۴۷۹‬کیلومتر مدار سال‬ ‫‪ ۵۷‬از رشد باالیی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫موسی رضایی درباره طرح های اینده این شرکت گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر یکی از کارهای برق منطقه ای اصفهان با توجه‬ ‫به کمبود نقدینگی گرفتن اعتبار از بانک توس��عه اس�لامی‬ ‫اس��ت که برای ساخت ‪ ۵‬پست انتقال ‪ ۴۰۰‬کیلوولت هاتف‪،‬‬ ‫هس��نیجه و جهان بین و پس��ت های ‪ ۲۳۰‬کیلوولت لنجان‬ ‫و س��میرم در س��طح اس��تان های اصفه��ان و چهارمحال و‬ ‫بختیاری تخصیص یافته که در دو سال اینده به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی دیگر برنامه این ش��رکت را استفاده از منابع فایناس‬ ‫ریالی و ارزی برای ‪ ۳۰‬پروژه فوق توزیع و انتقال این شرکت‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬این پروژه ها‪ ،‬تعریف و طرح های ان اماده‬ ‫شده و مذاکرات مقدماتی ان نیز به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫تامین نیازهای شبکه ریلی‬ ‫با استفاده از توان داخل‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران‪:‬‬ ‫اگر س��دهای اطراف تهران نبود‪ 700 ،‬تا ‪ 800‬میلیون‬ ‫مترمکعب از نیاز اب ش��رب تهران از هیچ منبعی تامین‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت منابع اب ای��ران گفت‪:‬‬ ‫س��اخت یک س��د می تواند ‪ 10‬برابر هزینه ساخت خود‬ ‫از خسارت در زمان جاری شدن سیل جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نی��رو‪ ،‬محمد‬ ‫حاج رسولیها گفت‪ :‬تاکنون بیشتر فعالیت های ترویجی در‬ ‫بخ��ش اب به مواردی مانند طرح دان��اب محدود بوده و‬ ‫کمتر مسائل را در عرصه اجتماعی مطرح کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت منابع اب ب��ا بیان اینکه‬ ‫مباحث��ی مانند اب و اجتماع‪ ،‬اب و محیط زیس��ت و اب‬ ‫و اقتصا د مطالب پیچیده ای هس��تند که نیاز است بیشتر‬ ‫به ان پرداخته ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بخش اب ش��رب‬ ‫ب��ا چالش های مختلف��ی روبه رو هس��تیم‪ ،‬ولی در بخش‬ ‫اب های زیرزمینی و نقدهایی که در زمینه سدس��ازی به‬ ‫وزارت نیرو می ش��ود‪ ،‬از چالش های مهمی است که باید‬ ‫بیش از این مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در ‪ 15‬س��ال گذش��ته متوس��ط‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫معاون ناوگان راه اهن گفت‪ :‬واگن سازان داخلی توانمندی‬ ‫در کش��ور داریم و نیازهای ش��بکه ریلی را از همین طریق‬ ‫تامین می کنیم و نیازی به واردات واگن از س��ایر کش��ورها‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫بابک احم��دی افزود‪ :‬اکنون در ح��ال تامین فاینانس برای‬ ‫خرید واگ��ن و تجهیزات ریل��ی از تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در همی��ن حال محمد محم��دی‪ ،‬مدیرعامل واگن پارس‬ ‫با تاکید بر اینکه در ش��رایط معمولی س��االنه ظرفیت تولید‬ ‫‪ 1000‬واگن باری در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬واگن سازان‬ ‫داخلی در بخش تولید انواع واگن های باری مشکلی ندارند و‬ ‫به راحتی می توانند نیاز کشور را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کارخانه واگن پارس به تنهایی توانایی‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۰۰۰‬واگن باری را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫خط تولید واگن های باری در کارخانه های واگن سازی کشور‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل واگن پارس در ادامه با اش��اره به اینکه س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬کل صنایع کش��ور به ویژه واگن س��ازان در رکود به س��ر‬ ‫بردن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت برای این بخش تامین مالی کرده و‬ ‫تسهیالت مناسبی را پرداخت کند‪ ،‬واگن سازی کشور رونق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫دکتر سید مهدی سجادی‪/‬‬ ‫دبیر انجمن داروسازان ایران‬ ‫دکتر رهبر مژده ای‪/‬‬ ‫رئیس انجمن داروسازان ایران‬ ‫برگزاری همایش انجمن داروسازان در گرگان‬ ‫دکتر ژیانی‪/‬‬ ‫نماینده شرکت پودر شیر مشهد‬ ‫گرگان‪-‬حمیــد میرزاعلی‪/‬همایــش‬ ‫انجمن داروسازان استان گلستان با حضور دکتر‬ ‫رهبر مــژده ای اذر ‪،‬رئیس انجمن داروســازان‬ ‫ایران‪ ،‬دکتر ســجادی دبیر انجمن داروســازان‬ ‫کشــور‪،‬دکتر جوشــقانی معاونت دارو و غذای‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و داروسازان در محل هتل‬ ‫باباطاهر ناهار خوران گرگان برگزار گردید‪..‬‬ ‫رئیس انجمن داروسازان ایران ‪ -‬رئیس انجمن داروسازان گلستان‪-‬دبیرانجمن داروسازان ایران در همایش‪/‬گرگان‪-‬دیماه ‪94‬‬ ‫دکتــر رهبــر مــژده ای اذر ‪،‬رئیــس انجمن‬ ‫داروسازان ایران نیز در این همایش از مجموعه‬ ‫انجمن داروسازان هر استان خواست با انعکاس‬ ‫مشکالت و پیشنهادات داروسازان هر استان‪ ،‬این‬ ‫انجمن را در پاسخگویی به مشکالت و مطالبات‬ ‫انها یاری کنند‪ .‬رهبر مــژده ای اذر افزود‪96 :‬‬ ‫درصد اقالم دارویی توزیع شــده در ایران تولید‬ ‫داخل و بقیه اقالم وارداتی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مقایسه ارزش داروها و گران بودن‬ ‫اقالم خارجی اظهار کرد‪ :‬با وجود ســهم غالب‬ ‫داروی توزیع شده در کشور که تولید داخل است‬ ‫امــا ارزش ریالی ان ‪ 60‬درصد و ارزش داروهای‬ ‫خارجی ‪ 40‬درصد می باشــد‪.‬وی نتیجه گیری‬ ‫کرد‪ :‬با وجود اینکه فقط ‪ 4‬درصد داروی توزیع‬ ‫شده در کشور خارجی است اما ارزش ریالی ان‬ ‫از کل ارزش اقــالم توزیعی معــادل ‪ 40‬درصد‬ ‫است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬اکنون ‪ 174‬شرکت دارویی‬ ‫داخلی به کار تولید در ایران مشغولند همچنین‬ ‫‪ 168‬شرکت دیگر در حوزه واردات اقالم خارجی‬ ‫دارو فعالیت دارند‪.‬رئیس انجمن داروسازان ادامه‬ ‫داد‪ 20 :‬هزار داروساز در کشور فعالیت دارند که‬ ‫‪ 10‬درصد در بخش تولید‪ 10 ،‬درصد در خدمات‬ ‫تولیدی و مدیریت و بقیه در داروخانه ها مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره داروسازان ایران در گرگان به ارائه‬ ‫گزارش عملکرد انجمن داروســازان این استان‬ ‫پرداخت و افــزود‪:‬از ســازمانهای بیمه گر می‬ ‫خواهیم نسبت به بهبود وضعیت پرداخت ها به‬ ‫داروخانه ها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند‬ ‫تــا به این ترتیب ‪ 3‬رکن اساســی نظام دارویی‬ ‫طرح سوال از رئیس انجمن داروسازان ایران‬ ‫شامل بیمار‪،‬ســازمان های بیمه ای و داروخانه توسط یکی از داروسازان گلستانی‬ ‫از تصمیمات انها به نحو شایسته منتفع شوند‪.‬‬ ‫حضور داروسازان گلستانی در همایش‪/‬گرگان‪-‬دیماه ‪94‬‬ ‫در ادامه دکتر ســید باقر میر قاســمی رئیس‬ ‫انجمن داروسازان گلستان ضمن تشکراز حضور‬ ‫تجلیل از دبیر انجمن داروسازان ایران توسط انجمن داروسازان گلستان‪/‬گرگان‪-‬دیماه ‪94‬‬ ‫داروسازان گلستانی در همایش‪/‬گرگان‪-‬دیماه ‪94‬‬ ‫عکس یادگاری بادبیر انجمن داروسازان ایران در گرگان‬ ‫عکس یادگاری داروسازان گلستانی بارئیس انجمن داروسازان ایران در گرگان‪/‬دیماه‪94‬‬ ‫مصاحبه خبرنگار(میرزاعلی)بارئیس انجمن داروسازان ایران‬ ‫عکس ها‪:‬رحمت ا‪ ...‬میرزاعلی‬ ‫دکتر حمید رضا جوشقانی‪/‬‬ ‫معاون غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫دکتر سیدباقرمیرقاسمی‪/‬‬ ‫رئیس انجمن داروسازان گلستان‬ ‫عکس یادگاری بارئیس انجمن داروسازان ایران در ناهارخوران گرگان‬ ‫ویژه‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫جناب اقای مهندس علی یزدانی‬ ‫روزنامه گسترش صمت پلی بین مسئولین کشور و صنعتگران‬ ‫نمایشگاه مطبوعات‪ ،‬مهمترین رویداد ساالنه اصحاب رسانه و خبرنگاران به‬ ‫شمار میرود؛ رویدادی که شاید بتوان ان را «نوروز اهالی مطبوعات» دانست‪،‬‬ ‫چراکه خبرنگاران رسانههای مختلف و مدیران مسئول روزنامهها و سایتها‬ ‫در فرصت پیشامده به دیدار یکدیگر رفته و دقایقی درغرفههای مختلف‬ ‫مهمان میشوند‪ .‬غرفه روزنامه گسترش صمت نیز در نمایشگاه مطبوعات‬ ‫امسال میزبان مهمانان مختلف از دولتی تا خصوصی اهالی رسانههای‬ ‫مختلف بود‪ .‬علیرضا محجوب ‪ ،‬نمایند ه مردم تهران و دبیرکل خانه کارگر‪،‬‬ ‫یکی از مهمانانی بود که درغرفه صمت حضور پیدا کرد و دقایقی با ناصر‬ ‫‪29‬‬ ‫عکس‪:‬لقمان میرزاعلی‬ ‫ناصر بزرگمهر(مدیرمسئول روزنامه گسترش صمت)علیرضا محجوب(نماینده مجلس) و حمید میرزاعلی‬ ‫(سرپرست روزنامه گسترش صمت در گلستان)‬ ‫بزرگمهرمدیرمسئول روزنامه صمت به اتفاق میرزاعلی سرپرست روزنامه‬ ‫گسترش صمت در گلستان گفتو گو کرد‪ .‬علیرضا محجوب این نمایشگاه‬ ‫را فرصت مغتنمی شمرد تا مردم ایران زمین با بازدید از این نمایشگاه از‬ ‫نزدیک با موسسات مطبوعاتی اشنا شوند‪.‬وی در پایان ازعملکرد خوب‬ ‫روزنامه گسترش صمت در بخش صنعت گفت و اظهار داشت‪ :‬امید ان‬ ‫را دارم که اینگونه روزنامه ها مانند پل ارتباطی بین مسئولین صنعت‬ ‫کشور و کارگران و صنعتگران باشند‪.‬در ادامه ناصر بزرگمهر از حضور اقای‬ ‫محجوب دبیرکل خانه کارگر در غرفه صمت تشکر نمود‪.‬سرپرست روزنامه‬ ‫گسترش صمت در گلستان که مهمان غرفه صمت بودگفت‪ :‬امید ان را‬ ‫دارم افرادی همچون اقای محجوب در مجلس شورای اسالمی می توانند‬ ‫مدافع صنعتگران و کارگران باشند و دولت را در یاری به این قشر از جامعه‬ ‫بیش از پیش کمک کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫محمودی قائم مقام مدیرمسئول روزنامه گسترش صمت و حمید میرزاعلی (سرپرست روزنامه گسترش‬ ‫صمت در گلستان)‬ ‫جناب اقای مهندس علی یزدانی‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک‬ ‫عرض نموده ‪،‬توفیق روزافزون شما را در تحقق‬ ‫برنامه های اقتصادی دولت و رونق اقتصادی از‬ ‫خداوند متعال خواستاریم‪.‬‬ ‫سرپرست روزنامه گسترش صمت در استان‬ ‫گلستان‪-‬حمیدمیرزاعلی‬ ‫معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض نموده ‪،‬توفیق روزافزون شما را در تحقق برنامه های اقتصادی دولت و‬ ‫مجتمع اق پروفیل گلستان‪-‬شهرک صنعتی اق قال‬ ‫رونق اقتصادی از خداوند متعال خواستاریم‬ ‫جناب اقای مهندس علی یزدانی‬ ‫معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی که نشان از مدیریت برجسته‪،‬تخصص و توانموندی های شما دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده ‪،‬موفقیت‬ ‫بیش از پیش شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم‪.‬‬ ‫شرکت اق رنگ‪-‬استان گلستان‪-‬شهرک صنعتی اق قال‬ ‫جناب اقای مهندس علی یزدانی‬ ‫معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی که نشان از مدیریت برجسته و شایستگی های شما دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده ‪،‬توفیق‬ ‫روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم‬ ‫مبصری ‪-‬مدیرعامل شرکت پارت پیشساز پویا‪-‬استان گلستان‪-‬شهرک صنعتی اق قال‬ ‫سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫گرامی باد‬ ‫شرکت فوالد کاوان ارمان ایرانیان ‪ ،‬مجری و سرمایه گذار‬ ‫پروژه فوالد ‪ 2‬میلیون تنی اترک گلستان‬ ‫جناب اقای مهندس علی یزدانی‬ ‫معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫انتصاب شایســته جنابعالی که نشان از مدیریت برجسته و شایستگی های شما دارد را صمیمانه تبریک عرض‬ ‫نموده ‪،‬توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم‬ ‫شرکت فوالد کاوان ارمان ایرانیان‪ ،‬مجری و سرمایه گذار پروژه فوالد ‪ 2‬میلیون تنی اترک گلستان‬ ‫بازدید وزیر محترم صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت از محل احداث‬ ‫پروژه فوالد ‪ 2‬میلیون تنی اترک گلستان‪-‬سال‪94‬‬ ‫(شرکت فوالد کاوان ارمان ایرانیان ‪ ،‬مجری و سرمایه گذار‬ ‫پروژه فوالد ‪ 2‬میلیون تنی اترک گلستان)‬ ‫‪30‬‬ ‫بارگیری نفت خام ایران به مقصد اروپا‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫حاشیه ای بر«حاشیه سود» پتروشیمی ها‬ ‫افزایش ‪ 200‬میلیون‬ ‫مترمکعب به ظرفیت تولید گاز‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ١٣٩٤‬حدود ‪٢٠٠‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز به ظرفیت پاالیش و تولید گاز پاالیش ش��ده کش��ور‬ ‫نسبت به سال ‪ ١٣٩٢‬ش��امل فازهای ‪،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٢‬‬ ‫‪ ١٨‬و بخشی از فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی‪ ،‬اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬توس��عه میدان مشترک گازی پارس‬ ‫جنوب��ی یک��ی از اولویت های اصلی دول��ت یازدهم و به‬ ‫گفته بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کار کارس��تان دولت یازدهم‬ ‫و وزارت نفت اس��ت که براین اس��اس در دو س��ال اخیر‬ ‫فازه��ای ‪ ١٥ ،١٢‬و ‪ ١٦‬پارس جنوبی به صورت کامل به‬ ‫بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تمرکز بر توس��عه می��دان گازی پارس‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬اتخ��اذ تمهی��دات الزم و اس��تفاده از هم��ه‬ ‫ظرفیت های موجود ب��رای افزایش تولید گاز غنی از این‬ ‫میدان مش��ترک گازی در دس��تورکار دولت یازدهم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در گ��زارش معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت بر منابع‬ ‫هیدروکربوری وزارت نفت‪ ،‬از دس��تاوردهای وزارت نفت‬ ‫در س��ال ‪ ١٣٩٤‬در شرکت نفت و گاز پارس امده است‪:‬‬ ‫بهره ب��رداری کامل از فاز ‪ ١٢‬پ��ارس جنوبی که از لحاظ‬ ‫ظرفیت پاالیش گاز طبیعی‪ ،‬بزرگترین طرح توس��عه این‬ ‫میدان بوده در سال ‪ ٩٣‬وارد مدار شد‪.‬‬ ‫ش کار ش��امل‬ ‫در اج��رای ط��رح نام برده ‪٦٧‬درصد ارز ‬ ‫س��اخت‪ ،‬نص��ب و راه اندازی کامل همه عرش��ه ها و همه‬ ‫لوله گذاری ه��ای دریای��ی و بخش ه��ای عم��ده کارهای‬ ‫پاالیش��گاه از س��وی ظرفیت های ایرانی به انجام رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ ٧٠‬درص�دی س�اخت داخ�ل در‬ ‫فازهای ‪ ١٥‬و ‪١٦‬‬ ‫براساس گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع‬ ‫هیدروکرب��وری وزارت نفت‪ ،‬از عملکرد دولت یازدهم در‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ١٣٩٤‬حدود ‪ ٢٠٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز به ظرفیت پاالیش و تولید گاز پاالیش‬ ‫شده کشور نسبت به سال ‪ ١٣٩٢‬شامل فازهای ‪،١٥ ،١٢‬‬ ‫‪ ١٨ ،١٧ ،١٦‬و بخش��ی از ف��از ‪١٩‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��ال ‪ ١٣٩٣‬ع�لاوه بر فاز‬ ‫‪ ،١٢‬فازه��ای ‪ ١٥‬و ‪ ١٦‬و فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬در مجموع با‬ ‫خروجی بی��ش از ‪ ١٢٥‬میلیون مترمکعب در روز گاز در‬ ‫مدار تولید بوده است‪.‬‬ ‫ع فازهای پارس‬ ‫‹ ‹اجرای طرح توس�عه جام� ‬ ‫جنوبی‬ ‫براس��اس اهداف وزارت نف��ت پرون��ده فازهای پارس‬ ‫جنوب��ی در صورت تامین مالی منابع مورد نیاز در دولت‬ ‫یازدهم بس��ته خواهد ش��د‪ .‬بر این اس��اس طرح توسعه‬ ‫جام��ع و یکپارچه فازهای گازی باقی مانده پارس جنوبی‬ ‫(فازهای ‪ ١١‬تا ‪ )٢٤‬با ظرفیت تولید روزانه ‪537/7‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز غنی‪ ٤٢٥ ،‬میلیون مترمکعب گاز شیرین‬ ‫و ‪٧١٠‬هزار بشکه میعانات گازی و نیز ساالنه ‪6/5‬میلیون‬ ‫ت��ن اتان و ‪ 6/7‬میلیون تن گاز مایع‪ ،‬احداث خطوط لوله‬ ‫سراس��ری ‪ 9/6‬و ‪ ١١‬گاز برای انتقال روزانه ‪ ١١٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز از عس��لویه به مبادی مصرف در چارچوب‬ ‫بند (ق) تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه سال ‪ ١٣٩٣‬کل کشور به‬ ‫تصویب شورای اقتصاد رسیده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گزارش به س��هم می��دان گازی پارس‬ ‫جنوبی از تولید گاز غنی در ‪ ٩‬ما ه امس��ال اش��اره ش��ده‬ ‫ک��ه براس��اس ان تولید گاز غنی از می��دان گازی پارس‬ ‫جنوبی در س��ال های ‪ 92-٩٣‬به ترتیب معادل ‪ 263/8‬و‬ ‫‪306/4‬میلیون مترمکعب در روز بود که در ‪ ٩‬ما ه نخست‬ ‫س��ال جاری نیز معادل ‪347/4‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب تولید ای��ن می��دان در اذر ‪ ١٣٩٤‬به‬ ‫‪407/5‬میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته اس��ت‪ .‬در‬ ‫‪ ٩‬ما ه نخست سال جاری سهم تولید این میدان از کل گاز‬ ‫غنی تولیدی کشور حدود ‪ ٥٠‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪29/44‬‬ ‫‪3/23‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪33/36‬‬ ‫‪3/30‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪25/21‬‬ ‫‪0/72‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫رکن الدین جوادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬امروز ‪۴‬میلیون‬ ‫بش��که نفت خام ایران ازس��وی ‪ 3‬نفتکش به مقصد اروپا بارگیری می ش��ود‪ .‬از‬ ‫‪۴‬میلیون بش��که نفت خامی که بارگیری می شود ‪٢‬میلیون بشکه به خرید نفت‬ ‫خام ایران از س��وی «توتال» فرانس��ه مربوط بوده و ‪٢‬میلیون بشکه دیگر نیز از‬ ‫سوی ‪ ٢‬شرکت روسی و اسپانیایی خریداری شده است‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫احمد مهدوی‪:‬‬ ‫از انجا که‬ ‫خوراک مایع‬ ‫سهم عمده ای‬ ‫از تولیدات‬ ‫پلیمری ایران‬ ‫را دارد تعیین‬ ‫تکلیف ان در‬ ‫حاشیه سود‬ ‫پتروشیمی ها‬ ‫موثر است‬ ‫ب��ا خصوصی س��ازی س��ریع پتروش��یمی های‬ ‫کش��ور در س��ال های پایانی دهه ‪ 80‬و واگذاری‬ ‫این واحده��ا به بخش های مختل��ف و نهادهای‬ ‫نیمه دولتی مانند شس��تا و ساتا‪ ،‬نطفه بنگاه های‬ ‫خصولتی در صنعت پتروش��یمی کش��ور بس��ته‬ ‫ش��د‪ .‬با گس��ترش س��هم و نقش ای��ن نهادهای‬ ‫خصولت��ی در مدیریت پتروش��یمی های گازی و‬ ‫افزایش قدرت مس��تقیم و غیرمس��تقیم انها در‬ ‫نظام تصمیم گیری در کش��ور‪ ،‬تالش های وزارت‬ ‫نفت برای اصالح روند توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫با اس��تفاده از ابزارهای حاکمیت��ی مانند تعیین‬ ‫قیمت مناسب برای خوراک گاز به شدت پیچیده‬ ‫و هزینه بر شد‪.‬‬ ‫ی امس��ال ن��رخ خوراک‬ ‫پ��س از مدت ها در د ‬ ‫گازی واحدهای پتروش��یمی بین ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬س��نت‬ ‫تعیین ش��د که البته این نرخ از ابتدای سال ‪۹۵‬‬ ‫اجرای��ی خواهد ش��د و تا پایان س��ال همچنان‬ ‫خوراک با نرخ سابق ‪ ۱۳‬سنت در اختیار واحد های‬ ‫تولیدی قرار خواهد گرفت‪ .‬اما این پایان داستان‬ ‫پتروشیمی ها نیس��ت چرا که واحد های تولیدی‬ ‫پتروشیمی که از خوراک گاز متان بهره می برند‬ ‫تنها ‪۳۰‬درصد این واحد ها را تش��کیل می دهند‬ ‫و ‪۶۰‬درص��د غالب این واحد ه��ا هنوز از خوراک‬ ‫مایع اس��تفاده می کنند و‪۱۰‬درص��د باقی نیز از‬ ‫گاز اتان ب��رای تولید متانول اس��تفاده می کنند‬ ‫که هن��وز خبری از تعیین تکلی��ف خوراک این‬ ‫واحد ها نیس��ت‪ .‬گرچه بنا به اظه��ار وزیر نفت‪،‬‬ ‫واحد های خوراک مایع باید به س��رعت به سمت‬ ‫تغییر از سوخت ( خوراک)مایع به گازی حرکت‬ ‫کنن��د‪ ،‬اما در ش��رایط کنونی با کاهش ش��دید‬ ‫قیم��ت نفت و همچنین نب��ود منابع مالی الزم؛‬ ‫این تغییرات س��رعت الزم را نخواهد داش��ت‪ .‬از‬ ‫طرفی با نگاهی به واحد های تولیدی پتروشیمی‬ ‫در کشور های پیشرفته می توان دریافت که هنوز‬ ‫پتروش��یمی های استفاده از (س��وخت) خوراک‬ ‫مای��ع در صدر جدول واحد ه��ای تولیدی جهان‬ ‫قرار دارند؛ گرچه به گفته برخی دلیل این اصرار‬ ‫وزیر نفت در دس��ترس بودن خ��وراک وکاهش‬ ‫قیمت نفت و افزایش قیمت تمام شده تولید نفتا‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه هنوز کش��ور غالب صادرات‬ ‫خود را از تولیدات واحد های خوراک مایع تامین‬ ‫می کن��د؛ رس��یدگی به وضعیت ای��ن واحد ها از‬ ‫برنامه های دولت به ش��مار می رود‪ ،‬تا با افزایش‬ ‫حاش��یه س��ود این واحد ها انگیزه تولید در انها‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫براساس قوانین کش��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مس��ئول توس��عه صنایع پایین دستی‬ ‫پتروش��یمی اس��ت‪ .‬بنابرای��ن توس��عه صنای��ع‬ ‫پایین دس��تی در کش��ور به ط��ور عمده وابس��ته‬ ‫به توس��عه پتروش��یمی های باالدس��تی خوراک‬ ‫مایع اس��ت و ارتباط چندانی به پتروشیمی های‬ ‫باالدس��تی خ��وراک گازی ن��دارد‪ .‬گرچه تعیین‬ ‫تکلیف نرخ خ��وراک واحد های پتروش��یمی در‬ ‫کش��ور بر عه��ده وزارت نفت اس��ت ام��ا انتظار‬ ‫می رف��ت ک��ه ب��ا توجه ب��ه وضعیت نامناس��ب‬ ‫س��وداوری پتروش��یمی های اس��تفاده کنن��ده‬ ‫ازخ��وراک مایع بنابر امارهای مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و انجم��ن صنف��ی‬ ‫کارفرمایی صنعت پتروش��یمی‪ ،‬اصالح وضعیت‬ ‫قیمت گ��ذاری این واحدها ب��رای بهبود وضعیت‬ ‫سوداوری مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه سود باالی صادرات ازاد نفتا‬ ‫خ��وراک مایع نیز همانند گاز قابلیت صادراتی‬ ‫دارد؛ در نتیجه به نظر می رسد نرخ خوراک مایع‬ ‫تنها در جهت جذب سرمایه گذار خارجی است و‬ ‫در این بین هیچ تخفیفی برای واحدهای تولیدی‬ ‫که با نزول قیمت نفت با کاهش حاش��یه س��ود‬ ‫روبه رو شده اند‪ ،‬درنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫به گفته رضا امیری‪ ،‬مدیرعامل پتروشیمی بندر‬ ‫امام خمینی‪ ،‬اینک��ه قیمت صادراتی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی (‪ FOB‬منهای ‪ ۵‬درصد) باشد و نیز‬ ‫خوراک مایعی که در اختیار تولید کننده گذاشته‬ ‫می شود نیز همین قیمت باشد؛ نشان از حمایت‬ ‫نکردن از تولید کننده داخلی اس��ت در نتیجه با‬ ‫چنین ش��رایطی هی��چ تولیدکنن��ده ای نخواهد‬ ‫توانست به توسعه واحدهای تولیدی و نیز ایجاد‬ ‫اشتغال بپردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه داشته باشید که در سایر نقاط‬ ‫جهان واحد های خوراک مایع در صدر واحد های‬ ‫تولید کنندگان پتروش��یمی قرار دارند‪ .‬از طرفی‬ ‫کاهش قیمت نفت همواره تاثیر منفی در قیمت‬ ‫تمام شده و در نتیجه حاشیه سود این محصوالت‬ ‫دارد ب��ا این همه وضعیت تولی��د این واحد ها به‬ ‫نس��بت س��ال های قبل افزایش یافته اس��ت اما‬ ‫در نظر داش��ته باش��ید که حاشیه س��ود پایین‪،‬‬ ‫تولید را نیز در واحدهای تولیدی کاهش خواهد‬ ‫داد همان گون��ه که این مس��ئله واحد های تولید‬ ‫اروماتیکی که حاش��یه سود بس��یار شکننده ای‬ ‫دارن��د را تحت تاثیر ق��رار داده و موجب کاهش‬ ‫حذف دالر از معامالت نفتی یک تصمیم اقتصادی بود‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬درب��اره برنامه های ایران برای‬ ‫فروش نفت به یورو یا یوان مس��ائل بیشتری باید اعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود هاشمیان اصفهانی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫معاون وزیر نفت در گفت وگو با اس��پاتنیک اظهار کرد‪:‬‬ ‫درخواس��ت ایران برای دریافت پ��ول نفت خود به یورو‪،‬‬ ‫یوان یا دیگر ارزهای قدرتمند جهانی براساس مالحظات‬ ‫اقتصادی انجام شده نه مسائل سیاسی‪.‬‬ ‫اصفهان��ی افزود‪ :‬در نگاه نخس��ت تصمیم برای حذف‬ ‫دالر از معام�لات نفت��ی ایران بیش��تر سیاس��ی به نظر‬ ‫می رس��د تا اقتصادی‪ .‬حتی برخی تحلیلگران به سرعت‬ ‫اع�لام کردند این اقدام ایران تالش��ی برای از بین بردن‬ ‫سیطره دالر بر معامالت نفتی در خاورمیانه بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این اقدام بسیار عمیق تر از یک تبلیغ‬ ‫صرف است‪ .‬ایران در دوران تحریم ها مشکالت زیادی را‬ ‫متحمل ش��د و مقدار قابل توجه��ی از دارایی های نفتی‬ ‫مس��دود ش��دند‪ .‬امروز امریکا تهدید های جدیدی برای‬ ‫اعمال تحریم علیه ایران به دلیل ازمایش موش��ک های‬ ‫بالستیک مطرح کرده است‪.‬‬ ‫اصفهانی گف��ت‪ :‬به همین دلی��ل تصمیم گیری برای‬ ‫ح��ذف دالر از معام�لات نفت��ی تالش��ی ب��رای حفظ‬ ‫دارایی های ایران در براب��ر تحریم های جدید یک جانبه‬ ‫امریکا بوده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت همچنی��ن گفت‪ :‬در کنار اجتناب از‬ ‫تحریم های جدید امریکا‪ ،‬ایران بهتر است معامالت نفتی‬ ‫ب��ا چین و کش��ورهای اروپایی را با ارز مل��ی انها انجام‬ ‫ده��د‪ ،‬چرا که ایران به طور فعاالنه معامالت دیگری نیز‬ ‫با انها دارد‪.‬‬ ‫وی در عین ح��ال تاکید کرد که اگرچه ایران ترجیح‬ ‫می ده��د از معامالت دالری اجتناب کند جایگاه دالر به‬ ‫عنوان یک ارز بین المللی به معنای این اس��ت که فضای‬ ‫تهران برای مذاکرات درحال حاضر محدود است‪.‬‬ ‫اصفهان��ی گفت‪ :‬امروز دالر اصلی ترین ارز ذخایر ارزی‬ ‫بس��یاری از کش��ورها و به ویژه پای��ه ذخایر ارزی چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به همین دلیل اگر جای��گاه دالر تضعیف‬ ‫شود در نتیجه چین نیز لطمه خواهد خورد‪.‬‬ ‫محس��ن مقصودی‪ ،‬اقتص��اددان و کارش��ناس انرژی‬ ‫در الم��ان به اس��پاتنیک گفت‪ :‬در نهایت ای��ران باید با‬ ‫مشتریان درباره قیمت و ارز انتخابی مذاکره کند‪.‬‬ ‫تولید انی واحد ها شده است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد امی��ری‪ ،‬جنبه صادراتی و حاش��یه‬ ‫س��ود باالی نفتا موجب شده که سیاست دولت‬ ‫از واحدهای تولیدی خوراک مایع به سمت گازی‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفی�ف ن�رخ خ�وراک حمایت از‬ ‫تولید کننده داخلی است‬ ‫احمد مه��دوی‪ ،‬ریی��س صنف��ی کارفرمایان‬ ‫پتروش��یمی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫دلی��ل‬ ‫بی توجه��ی به واحد های تولیدی خوراک مایع را‬ ‫سیاست نادرست وزارت نفت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫قانون گ��ذار در قانون تنظیم مقررات مالی دولت‪،‬‬ ‫خ��وراک مایع و گاز را م��ورد تاکید قرار داده اما‬ ‫متاس��فانه تفس��یر وزارت نفت ب��ه گونه دیگری‬ ‫اس��ت و تخفی��ف نفتا را براس��اس نفت تحویلی‬ ‫به پاالیشگاه ها محاس��به می کند‪( .‬نفت تحویلی‬ ‫پاالیش��گاه ها ب��رای تبدیل به نفتا ب��ا ‪۹۵‬درصد‬ ‫داده می ش��ود)‪ .‬در نتیجه تخفیف درستی برای‬ ‫واحدهای تولیدی خوراک مایع تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تفس��یر وزارت نفت این است که‬ ‫قانون گ��ذار تخفی��ف خ��وراک مایع را ب��ر پایه‬ ‫‪ F‬در نظر‬ ‫‪۹۵‬درص��د یا به عبارت��ی ‪۵‬درصد ‪ OB‬‬ ‫گرفته اس��ت در حالی که این گونه نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬با توجه به نظر مش��ورتی که از‬ ‫مجلس شورای اسالمی گرفته شد اعمال تخفیف‬ ‫در خوراک مورد استفاده این واحد ها مورد تایید‬ ‫قرار گرفت و اعالم کردند که تکلیف خوراک مایع‬ ‫نیز باید در قانون مشخص شود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫این واحدها سهم عمده ای از تولیدات محصوالت‬ ‫پلیم��ری ایران را برعهده دارند همچنین س��هم‬ ‫عم��ده ای در تولید و صادرات کش��ور دارن د باید‬ ‫مورد حمایت قرار گیرند تا حاش��یه س��ود پایین‬ ‫این واحد ها منجر به تعطیلی انها نشود‪ .‬برای این‬ ‫منظور انجمن صنفی کارفرمایان به دنبال اصالح‬ ‫ای��ن قوانین اس��ت تا طبق هم��ان فرمول گازی‬ ‫تغییراتی در قیمت خوراک مایع نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫قیمت نفتا به طور مس��تقیم تحت تاثیر قیمت‬ ‫نفت است و حاشیه سود واحد های تولید خوراک‬ ‫مایع را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مهدوی‪ ،‬هیچ حمایت��ی از واحدهای‬ ‫تولید خوراک مایع نش��ده و این ‪۵‬درصد تخفیف‬ ‫نیز هنوز تعیین تکلیف قطعی نش��ده و بیش��تر‬ ‫صرف بخش حمل ونقل این واحدها می شود‪ .‬در‬ ‫نتیجه ب��رای صیانت از واحدهای تولیدی تعیین‬ ‫منصفانه قیمت خ��وراک مایع و تعیین درصدی‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬با توجه ب��ه اینکه این درصد در‬ ‫کش��ور عربستان ‪۳۰‬درصد محاس��به شده رانت‬ ‫نیست بلکه حمایت از تولید داخلی است‪.‬‬ ‫در همین حال ش��ریفی نیک نفس‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بازرگانی پتروشیمی در گفت و گو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قیمت گذاری برای خ��وراک مورد نیاز این‬ ‫واحد ه��ا در مدیریت برنامه ری��زی وزارت نفت و‬ ‫انجم��ن صنفی کارفرمایان پتروش��یمی در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫ش��ریفی نیک نفس اف��زود‪ :‬در سراس��ر جهان‬ ‫قیمت نفتا براس��اس حاشیه س��و د انها محاسبه‬ ‫می ش��ود؛ با توجه به اینکه ب��ه تازگی واحدهای‬ ‫تولید خوراک مایع ایران با مش��کل حاشیه سود‬ ‫مواجهند بنابراین به نظر می رس��د براساس انچه‬ ‫پیش تر در وزارت نفت بحث ش��ده است‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن قیمت خوراک با «‪۲۵ »IRR‬درصد برای‬ ‫واحدهای تولیدی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی هرچه‬ ‫قیمت خوراک پایین تر باش��د‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫محص��ول نی��ز پایین خواه��د ب��ود در نتیجه ما‬ ‫قدرت چانه زنی بیشتری در حوزه اقتصاد جهانی‬ ‫خواهی��م داش��ت و بازار های بیش��تری را از ان‬ ‫خ��ود خواهیم ک��رد‪ .‬در نتیجه به نظر می رس��د‬ ‫منطقی س��ازی نرخ خوراک مایع در ایران به نفع‬ ‫صادرات و ایجاد بازار ها ی مورد نیاز کشور است‪.‬‬ ‫ایران رقیب جدی روسیه درتامین نفت تاجیکستان‬ ‫یک رس��انه محلی تاجیکس��تان با اشاره به ارسال یک‬ ‫محموله ‪2/9‬میلیون لیتری گازوئیل از ایران به این کشور‬ ‫اسیای میانه نوشت‪ :‬با در نظر گرفتن نرخ به نسبت ارزان‬ ‫مواد سوختی ایران به احتمال زیاد این کشور یک رقیب‬ ‫جدی روس��یه در بازار مواد سوخت تاجیکستان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از بخش تاجیک تارنمای ازادی‪،‬‬ ‫ایران درحالی می خواهد در تاجیکستان واسیای مرکزی‬ ‫دراین مورد جایگاهی پیدا کند که روسیه و قزاقستان از‬ ‫بازیگران اصلی این بازار شمرده می شوند‪.‬‬ ‫شرکت های روس��ی در بازار مواد سوخت تاجیکستان‬ ‫پیش��تازند و بر پایه یک قرارداد‪ ،‬روس��یه تا س��قف یک‬ ‫میلی��ون تن مواد س��وختی را بدون هزین��ه گمرکی به‬ ‫تاجیکستان می فروشد‪.‬‬ ‫ای��ن منبع نوش��ت‪ :‬در حالی که نرخ یک بش��که نفت‬ ‫دربازار های جهانی به شدت پایین امده است‪ ،‬اما قیمت‬ ‫مواد سوختی در تاجیکستان همچنان تغییری نیافته که‬ ‫علت این مش��کل را متولیان تامین س��وخت تاجیک در‬ ‫وابستگی این کشوربه مواد سوختی روسیه می دانند‪.‬‬ ‫«عثمان علی عثمان زاده» وزیر انرژی و ذخیره های اب‬ ‫تاجیکستان هفته گذش��ته در نشستی خبری گفته بود‬ ‫که نرخ سوخت در خود روسیه نیز چندان پایین نیامده‬ ‫و از این رو در تاجیکس��تان هم ارزان ش��دن ان را نباید‬ ‫انتظار شد‪.‬‬ ‫عثم��ان زاده در پاس��خ به این س��وال خبرن��گاران که‬ ‫چرا تاجیکس��تان از کش��ور ای��ران یا دیگ��ر دولت های‬ ‫نفتخیزح��وزه خلیج فارس مواد س��وختی وارد نمی کند‪،‬‬ ‫گفت که ش��رکت های تاجیکس��تان این امکان را دارند‬ ‫که ازاین کش��ورها نفت وارد کنند‪ ،‬اما به گفته او بیشتر‬ ‫این ش��رکت ها وارد کردن س��وخت از روسیه را ترجیح‬ ‫می دهند زیرا طبق توافقنامه بین دو طرف این کشور به‬ ‫تاجیکس��تان بابت ارسال سوخت هزینه گمرکی دریافت‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش نرخ گازوئیل هم اکنون در ایران ‪۴۰‬‬ ‫سنت اس��ت که از نرخ مواد سوختی در روسیه ‪ 6‬سنت‬ ‫ارزان تر اس��ت و با درنظرگرفتن این وضعیت به احتمال‬ ‫زیاد ایران یک رقیب جدی روس��یه در بازار مواد سوخت‬ ‫تاجیکستان خواهد شد‪.‬‬ ‫در مجموع تاجیکستان ساالنه به بیش از ‪۶۰۰‬هزار تن‬ ‫انواع مواد نفتی احتیاج دارد‪.‬‬ ‫اثار بیضایی به ارمنی ترجمه می شود‬ ‫براس��اس تفاهمنام��ه کانون نمایش نامه نویس��ان خان��ه تئا تر ای��ران و کانون‬ ‫نویسندگان ارمنس��تان‪ ،‬دومین کتاب مجموعه نمایش��نامه های ایرانی‪ ،‬به زبان‬ ‫ارمنی منتشر می شود‪ 5 .‬اثر به انتخاب هیات مدیره کانون از اثار اکبر رادی‪ ،‬بهرام‬ ‫بیضایی و غالمحسین ساعدی برای ترجمه به زبان ارمنی انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫پاسخ به یک پرسش‪ :‬ایا جشنواره فجر گیشه سینمای ایران را تضمین می کند؟‬ ‫با پایان س��ی وچهارمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫و رونمایی از ویترین س��ینمای ایران در س��ال‬ ‫این��ده‪ ،‬بحث ه��ای مختلفی با موض��وع میزان‬ ‫فروش فیلم ها در گیش��ه س��ینما‪ ،‬توجه سینما‬ ‫به دغدغه ه��ای روز مردم و اجتماع‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫م��ردم از فیلم ها و سوژه های ش��ان و‪ ...‬به میان‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫اما امس��ال نیز مانند س��ال گذشته فیلم های‬ ‫اول جشنواره با استقبال خوب مردم همراه بود‪.‬‬ ‫مخاطب امروز س��ینمای ایران دیگر تنها به نام‬ ‫کارگردانان بزرگ اکتفا نمی کند و به تماش��ای‬ ‫اثار فیلمسازان جوان نیز می نشیند‪.‬‬ ‫برخ��ی از ای��ن تهیه کنن��دگان معتقدند که‬ ‫س��ینمای ایران در س��ال اینده از گیشه خوبی‬ ‫برخوردار اس��ت و برخی بر این باورند که گیشه‬ ‫سینمای ایران چندان با موفقیت همراه نخواهد‬ ‫بود اما همه انها بر این باورند که اگر قرار باش��د‬ ‫س��ینمای ایران سال اینده در گیشه با موفقیت‬ ‫همراه باش��د‪ ،‬دولت نیز بای��د حمایت تبلیغاتی‬ ‫خود را از فیلم های در حال اکران دریغ نکند تا‬ ‫از ای��ن طریق خبر اکران فیلم ها به گوش مردم‬ ‫برسد و به سینما بروند‪.‬‬ ‫ام��ا از نظر این تهیه کنندگان هرچند بیش��تر‬ ‫فیلم های س��اخته ش��ده‪ ،‬فیلم های اجتماعی با‬ ‫ت اما سینماهای مردمی در‬ ‫مخاطبان ویژه اس�� ‬ ‫جش��نواره فیلم فجر نش��ان داد که این فیلم ها‬ ‫می تواند مخاطبان بسیاری را به سینما بکشاند‬ ‫و انها با توجه به این شرایط امیدوارند که چنین‬ ‫هیج��ان و عالقه ای بین عالقه مندان به س��ینما‬ ‫باق��ی بماند تا در س��ال اینده نیز به تماش��ای‬ ‫فیلم های اکران شده بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹گیشه ‪ 95‬پررونق خواهد بود‬ ‫عل��ی س��رتیپی‪ ،‬تهیه کنن��ده و پخش کننده‬ ‫سینما در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به اینکه در‬ ‫جشنواره امسال تعداد فیلم های شاخص نسبت‬ ‫پرویز پرستویی در فیلم بادیگارد‬ ‫سعید روستایی کارگردان ابد و یک روز‬ ‫به دوره گذش��ته بیشتر بود‪ ،‬گفت‪ :‬فکر می کنم‬ ‫تعداد فیلم های ش��اخص در س��ی و چهارمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر نس��بت به دوره های قبل‬ ‫بیشتر و بهتر بود‪.‬‬ ‫این تهیه کنن��ده تاکید کرد‪ :‬تنها ‪ ۲‬فیلم طنز‬ ‫در این دوره از جش��نواره حضور داشت و نباید‬ ‫فراموش ک��رد که مردم و مخاطبان س��ینما از‬ ‫تماشای فیلم های طنز لذت برده و بیشتر از ان‬ ‫اس��تقبال می کنند‪ .‬هر چند یکی از اثار مطرح‬ ‫طنز یعنی فیلم «دراکوال» س��اخته رضا عطاران‬ ‫از حضور در جش��نواره باز مان��د اما در مجموع‬ ‫می ت��وان گفت که امس��ال اس��تقبال خوبی از‬ ‫فیلم ها در جشنواره فجر در سینماهای مردمی‬ ‫انجام ش��د و من ب��ه خوبی این اس��تقبال ها را‬ ‫به ویژه در پردیس س��ینمایی کوروش می دیدم‬ ‫و امیدوارم ش��ور و هیجان تماش��ای فیلم ها در‬ ‫سال اینده نیز برای عالقه مندان به سینما وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه کل��ی به فیلم هایی که در‬ ‫جش��نواره حضور داش��تند‪ ،‬نش��ان می دهد که‬ ‫می توانیم گیش��ه مناسبی در سال اینده داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬البته در کنار فیلم ه��ای فوق‪ ،‬تعدادی‬ ‫از اثار نی��ز وجود دارند که در طول جش��نواره‬ ‫اکران نشدند و می توانند با اکران در طول سال‬ ‫با اس��تقبال باالیی همراه باشند که از ان جمله‬ ‫می توان به «فروش��نده» ساخته اصغر فرهادی‪،‬‬ ‫«ارادتمن��د نازنین‪ ،‬بهاره‪ ،‬تینا» ب��ه کارگردانی‬ ‫عبدالرضا کاهانی‪« ،‬نگار» س��اخته رامبد جوان‬ ‫و «دراکوال»ساخته رضا عطاران اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫فیلم ها می تواند چراغ سینمای ایران را در سال‬ ‫اینده روشن نگه دارد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما با اش��اره به اینکه در‬ ‫می��ان فیلم هایی که در جش��نواره ب��ه نمایش‬ ‫درام��د‪ ،‬فیلم هایی که به مس��ائل اجتماعی به‬ ‫خوبی پرداخته باش��د نیز وجود داشت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬خوش��بختانه در ای��ن دوره از جش��نواره‬ ‫فیلم ه��ای اجتماع��ی با موضوع��ات مختلف را‬ ‫می دی��دم که به همه مس��ائل ازجمل��ه ازدواج‪،‬‬ ‫طالق‪ ،‬جوانان‪ ،‬بچه دار ش��دن و بررسی و تاثیر‬ ‫مص��رف مواد مخ��در در جامع��ه پرداخته بود؛‬ ‫فیلم های��ی که هر ک��دام می توان��د موضوع های‬ ‫جذابی برای عالقه مندان به سینما باشد‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «ش��هر موش ها ‪ »۲‬با اشاره‬ ‫به اینکه س��ینمای ایران در س��ال اینده از نظر‬ ‫گیشه می تواند سینمای قابل قبولی باشد‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر دولت و تلویزی��ون در حوزه تبلیغات‬ ‫از فیلم های سینمایی حمایت کند‪ ،‬بی شک این‬ ‫فیلم ها می تواند در گیش��ه موفق باشد تا شاهد‬ ‫سینمای ضعیفی در سال اینده نباشیم‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کنن��ده س��ینما گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫فیلم هایی که امسال نمایش داده شده‪ ،‬اگر سال‬ ‫اینده اتفاق وی��ژه ای رخ ندهد‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود که فروش گیش��ه در س��ال اینده نسبت به‬ ‫امسال کمتر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم ه�ای ای�ن دوره از جش�نواره‬ ‫به س�ختی ب�ا مخاط�ب ارتب�اط برقرار‬ ‫می کند‬ ‫علی جلیلوند‪ ،‬تهیه کننده س��ینما که س��ال‬ ‫گذشته با فیلم «چهارشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت» به‬ ‫کارگردانی وحید جلیلوند در جش��نواره حضور‬ ‫داشت و جایزه بهترین فیلم در بخش «نگاه نو»‬ ‫را برده است با اشاره به اینکه ماحصل سینمای‬ ‫ایران در سال اینده به طور معمول در جشنواره‬ ‫فیلم فجر دیده می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شاید در سال‬ ‫اینده این فیلم ها نتوان��د با مردم ارتباط خوبی‬ ‫برقرار کند‪ ،‬اما انچه مش��خص است اینکه مردم‬ ‫در طول جش��نواره فیلم فجر از فیلم ها استقبال‬ ‫کردند و امیدوارم این ش��رایط در گیش��ه سال‬ ‫اینده ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در درج��ه اول می خواهم که‬ ‫س��ینمای ایران سال خوبی را در گیشه و اکران‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما پیش از هر چیز باید این مسئله‬ ‫را ب��ه خاطر بس��پاریم که تنها دلی��ل حضور و‬ ‫جذب مردم در سینما‪ ،‬سینماگران نیستند بلکه‬ ‫مجموعه ش��رایط اجتماعی و اقتصادی می تواند‬ ‫ش��رایطی را فراهم کند تا مردم به سینما بروند‬ ‫یا نروند‪.‬‬ ‫‹ ‹به فروش در سال اینده امیدوارم‬ ‫تعداد فیلم های‬ ‫شاخص در‬ ‫سی و چهارمین‬ ‫جشنواره فیلم‬ ‫فجر نسبت به‬ ‫دوره های قبل‬ ‫بیشتر و بهتر‬ ‫بود‬ ‫جواد نوروزبیگی که س��ال گذشته پرکارترین‬ ‫تهیه کننده جش��نواره فیلم فجر بود و امس��ال‬ ‫هیچ فیلمی از او در جشنواره فجر حضور ندارد‬ ‫درباره فروش فیلم ها در س��ال اینده س��ینمای‬ ‫ای��ران ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬جش��نواره فیلم فجر‬ ‫چکیده س��ینمای ایران و حاصل کار یک س��اله‬ ‫سینماگران است‪ .‬هر چند امسال به دلیل تعداد‬ ‫زیاد اثار‪ ،‬برخی فیلم ها به این رویداد راه نیافتند‬ ‫ام��ا با تماش��ای فیلم های ای��ن دوره می توانیم‬ ‫امیدوار باشیم که سینمای ایران روزهای خوبی‬ ‫را در سال ‪ 95‬در گیشه تجربه کند‪.‬‬ ‫نوروزبیگی با اش��اره به تغیی��ر ذائقه مردم در‬ ‫جشنواره امسال گفت‪ :‬استقبال از اثار اجتماعی‬ ‫در جش��نواره امسال نش��ان می دهد عالقه انها‬ ‫به این گونه س��ینمایی بیش��تر از قبل ش��ده و‬ ‫نمی توانیم ب��ه قطعیت بگویی��م تنها فیلم های‬ ‫کمدی در گیشه می فروشند‪ .‬ما فیلم های خوبی‬ ‫در جشنواره امسال داشتیم که تلخی زیادی هم‬ ‫داشت اما استقبال خوبی از ان شد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما با تاکی��د بر حمایت‬ ‫دولت در فروش فیلم ها در سال اینده بیان کرد‪:‬‬ ‫حمایت دولت در عرصه اک��ران همواره دغدغه‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬اگر دولت حمایت های‬ ‫تولی��دی خود را به بخش اک��ران ببرد و بودجه‬ ‫سینمایی را خرج زیرساخت ها و کیفیت سالن ها‬ ‫بکند ش��اهد سالی پر رونق برای سینمای ایران‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫حواشی جشنواره موسیقی فجر‬ ‫س��ومین روز از برگ��زاری س��ی ویکمین جش��نواره‬ ‫موس��یقی فج��ر در حالی برگزار ش��د که تع��دادی از‬ ‫مدی��ران غیرهن��ری از جمل��ه س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان در برخی از برنامه ه��ا حضور پیدا‬ ‫کردن��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫حس��ین جاب��ری انصاری‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان از مردان‬ ‫سیاسی بود که با در دست داشتن بلیت خریداری شده‬ ‫س��امانه های فروش بلیت جشنواره به تماشای کنسرت‬ ‫گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی‬ ‫س��االر عقیلی نشس��ت‪ .‬وی مانند یکی از مخاطبان به‬ ‫ش��کل غیررس��می همراه با خانواده اش به تماشای این‬ ‫کنسرت نشست‪.‬‬ ‫‹ ‹دوربین ه�ای صداوس�یما و پالتوه�ای‬ ‫بی موقع‬ ‫یکی از موارد عجیب و غریبی که غیر از تصویربرداری‬ ‫مس��تمر تماش��اگران با تلفن همراه در کنسرت ساالر‬ ‫عقیل��ی و کیوان س��اکت دیده ش��د حض��ور بی موقع‬ ‫خبرن��گار صداوس��یما در ت��االر اجرا‪ ،‬اج��رای پالتوی‬ ‫گ��زارش با نور زیاد دوربی��ن فلیمبرداری و صدای بلند‬ ‫وی هنگام برگزاری کنس��رت بود ک��ه این اقدام باعث‬ ‫واکنش تعدادی از تماش��اگران و اعتراض انها ش��د اما‬ ‫خبرنگار صدا و س��یما همچنان اصرار داش��ت با وجود‬ ‫بهم ریختن تمرکز تماشاگران‪ ،‬گزارش در هنگام اجرای‬ ‫زنده تهیه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشامدگویی به تماشاگران‬ ‫نخس��تین انون��س صوتی س��ی ویکمین جش��نواره‬ ‫موس��یقی فج��ر س��رانجام در کنس��رت پایان��ی روز‬ ‫س��وم جش��نواره با صدای ابوالحس��ن تهام��ی‪ ،‬دوبلور‬ ‫پیشکس��وت پخش ش��د‪ .‬در این قطعه صوتی کوتاه که‬ ‫به مناسبت برگزاری این دوره از جشنواره از سوی گروه‬ ‫تبلیغاتی جشنواره تولید ش��ده‪ ،‬گوینده به تماشاگران‬ ‫شرکت کننده در برنامه خوشامد می گوید‪.‬‬ ‫‹ ‹ رک�ورددار پرعکاس تری�ن کنس�رت‬ ‫جشنواره‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬ع��کاس از رس��انه ها و مجموعه ه��ای‬ ‫تصویری‪ ،‬جمعه ش��ب برای پوش��ش تصویری کنسرت‬ ‫کیوان س��اکت و س��االر عقیلی در تاالر وحدت حضور‬ ‫پیدا کرده بودند به طوری که گوش��ه های راست و چپ‬ ‫بالکن اول تاالر مملو از عکاسان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمانان روز سوم جشنواره سی ویکم‬ ‫لوریس چکناواریان‪ ،‬میالد کیایی‪ ،‬ش��هرام گیل ابادی‪،‬‬ ‫ف��رزاد طالبی‪ ،‬زی��داهلل طلوعی‪ ،‬می�لاد عمرانلو‪ ،‬رازمیک‬ ‫اوحانیان و عل��ی پویان از افرادی بودند که به تماش��ای‬ ‫کنس��رت های مختلف روز س��وم جش��نواره در تاالرهای‬ ‫رودکی و وحدت نشس��تند‪ .‬همچنین برج میالد و سالن‬ ‫میالد نمایشگاه بین المللی تهران از شنبه ‪ ۲۴‬بهمن ـ به‬ ‫تاالرهای میزبان سی ویکمین جشنواره موسیقی فجر در‬ ‫بخش پاپ اضافه می ش��وند‪ .‬گروه موس��یقی «پالت» که‬ ‫این روزها با بازنش��ر البوم «اقای بنفش» حضور پررنگی‬ ‫در فضای موس��یقایی دارد شامگاه شنبه‪ ،‬ساعت ‪۱۸:۱۵‬‬ ‫و ‪ ۲۱‬در مرک��ز همایش های برج میالد تهران با تازه ترین‬ ‫کنس��رت خود با اج��رای قطعاتی منتخ��ب از البوم های‬ ‫«اینج��ا ش��هر من نیس��ت» و «اق��ای بنف��ش» میزبان‬ ‫طرفدارانش ش��د‪ .‬در همین ش��ب در تاالر رودکی گروه‬ ‫کمانچه نوازی نوید دهقان ساعت ‪ ۱۸:۱۵‬با اجرای قطعات‬ ‫«تاس��یان»‪« ،‬تلخ چون باده»‪« ،‬بی نش��ان»‪« ،‬خاطره» و‬ ‫«بداهه نوازی کمانچه» کنس��رت خ��ود را برگزار کرد‪ .‬در‬ ‫تاالر وحدت‪ ،‬ارکس��تر موس��یقی ملی به مدیریت هنری‬ ‫فره��اد فخرالدین��ی و رهبری ارکس��تر مهم��ان لوریس‬ ‫چکناواریان س��اعت ‪ ۱۸:۱۵‬کنسرت خود را برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫تقدیر پرستویی‬ ‫از عراقچی و ظریف‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫هانیه توسلی در فیلم سیانور‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫سرنوشت فیلم های فجر در گیشه سال ‪95‬‬ ‫سحر دولتشاهی در فیلم بارکد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪5‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫پرویز پرستویی دارنده ‪ 5‬سیمرغ بلورین جشنواره فیلم‬ ‫فجر در بخشی از گفت وگوی تلویزیونی عراقچی با شبکه‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬از طریق تلفن با وی صحب��ت کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫خودم تبریک می گویم زی��را در مملکتی زندگی می کنم‬ ‫که قهرمانان ملی ان امثال شما و دکتر ظریف هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چقدر خوش��حالم این ادینه را با چهره اقای‬ ‫دکت��ر عراقچی ش��روع می کنم‪ .‬واقعا می گویم‪ ،‬همیش��ه‬ ‫دنب��ال ای��ن فرصت و دنب��ال تریبونی ب��ودم که تبریک‬ ‫خالصانه خود را بگویم‪ .‬من دس��ت شما و دکتر ظریف را‬ ‫می بوسم‪ .‬نام شما در تاریخ ثبت شد‪.‬‬ ‫عراقچ��ی هم اعطای س��یمرغ بلورین جش��نواره را به‬ ‫ت و اظه��ار کرد که او هنرپیش��ه‬ ‫پرس��تویی تبری��ک گف ‬ ‫محب��وب هم��ه ای��ران و به وی��ژه محب��وب هم��ه بچ��ه‬ ‫حزب اللهی ها است‪.‬‬ ‫پرستویی گفت‪ :‬من تا به حال ‪ 5‬سیمرغ بلورین گرفته ام‬ ‫که ‪ 3‬تای ان مربوط به جنس ادم هایی مانند ش��ما‪ ،‬حاج‬ ‫ت یا حاج حیدر ذبیحی که‬ ‫کاظم ها و مرتضی راش��د ها اس ‬ ‫یک محافظ است و هیچ وقت دیده نمی شود ولی همیشه‬ ‫از شما عزیزان مراقبت می کند‪ .‬رفتنش از خانه با خودش‬ ‫است و بازگشتش با کرام الکاتبین‪.‬‬ ‫عراقچی هم گفت‪ :‬ان شاءاهلل همه ما لیاقت داشته باشیم‬ ‫ادامه دهنده راه ش��هدایی باشیم که سیمرغ های بهشتی و‬ ‫مدال لیاقت بهشت را گرفتند‪ .‬هرچه داریم از انهاست‪.‬‬ ‫جهان در انتظار «فروشنده»‬ ‫فیل��م جدید اصغر فرهادی با بازی ترانه علیدوس��تی و‬ ‫ش��هاب حس��ینی که ماجرایش در ایران می گذرد‪ ،‬توجه‬ ‫خریداران جهانی را جلب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از اس��کرین دیلی‪ ،‬اصغر فرهادی‬ ‫کارگردان ایرانی برنده جایزه اس��کار ب��ا یک فیلم ایرانی‬ ‫دیگ��ر باز می گ��ردد که در حال طی ک��ردن مراحل پس‬ ‫از تولید اس��ت و در زمس��تان فیلمبرداری ان در ایران به‬ ‫اتمام می رسد‪.‬‬ ‫هر چند قراردادهای نهایی پخش این فیلم روشن نشده‬ ‫اما فرهادی اش��کار کرد که قصه این فیلم معاصر و درباره‬ ‫زوجی است که رابطه شان به خاطر مسائل اجتماعی بهم‬ ‫می خورد و خشونت امیز می شود‪ .‬در ایران این فیلم به نام‬ ‫«فروشنده» شناخته می شود ولی اسکرین دیلی از نام ان‬ ‫اظهار بی اطالعی کرده است‪.‬‬ ‫ساالر عقیلی به بوشهر می رود‬ ‫کنس��رت س��االر عقیلی با اجرای گروه «راز و نیاز» از‬ ‫س��وی موسسه نشر موس��یقی دی باذر در بوشهر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا؛ کنس��رت س��االر عقیلی با اجرای گروه‬ ‫«راز و نی��از» در ‪ ۲۸‬بهم��ن در س��ینما والی��ت (پایگاه‬ ‫هوایی) بوش��هر در دو س��انس در س��اعت های ‪ 18:30‬و‬ ‫س��اعت ‪ 21:30‬به مدیریت برنامه محمد رضا اس��کندری‬ ‫برگزار می ش��ود و عقیل��ی گلچینی از قطع��ات محبوب‬ ‫و خاطره انگی��ز خ��ود را اج��را خواهد ک��رد‪ .‬عالقه مندان‬ ‫ب��رای تهی��ه بلیت ای��ن کنس��رت می توانند به س��ایت‬ ‫‪ www. irantic. com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رونمایی از‬ ‫«نقاشی های دنیای نیمه تمام»‬ ‫«نقاشی های دنیای نیمه تمام» مهدی سحابی با حضور‬ ‫بزرگان فرهنگ و هنر رونمایی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا؛ نمایش��گاه بزرگی از م��روری بر اثار‬ ‫مهدی س��حابی با عنوان «نقاش��ی های دنیای نیمه تمام»‬ ‫با حضور و سخنرانی ابراهیم حقیقی‪ ،‬حوری اعتصام‪ ،‬رضا‬ ‫کیانیان و بابک احمدی‪ ،‬جمعه ‪ ۳۰‬بهمن س��اعت ‪ ۱۶‬در‬ ‫ارت س��نتر شماره‪ ،۲‬افتتاح می شود‪ .‬در این نمایشگاه که‬ ‫مروری بر دوره های مختلف کاری مهدی س��حابی است‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬اث��ر ازجمله اثار عکاس��ی‪ ،‬حجم و نقاش��ی‬ ‫(صورتک ها‪ ،‬پرسنلی فوری‪ ،‬ماش��ین تصادفی‪ ،‬یادگاری‪،‬‬ ‫دیوارنویسی و‪ )....‬به نمایش درخواهد امد‪.‬‬ ‫دوربین معروف تاریخ سینما‬ ‫در دستان کالری‬ ‫حسن ریاحی دبیر جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در این کنسرت‪« ،‬سوئیت ارارات» در ‪ 7‬بخش‪ 3 ،‬قسمت‬ ‫از س��وئیت «پردیس و پریس��ا»‪ 7 ،‬قس��مت از س��وئیت‬ ‫«سالم»‪« ،‬سالم عاشقانه»‪« ،‬بنی ادم»‪« ،‬مستان سالمت‬ ‫می کنن��د» و «ش��ادی صلح» برای مخاطبان اجرا ش��د‪.‬‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری علی رهبری‬ ‫نیز ساعت ‪ ۲۱‬همین روز با رهبری امیل تاباکوف در تاالر‬ ‫وحدت‪4 ،‬قطعه محلی گرگانی از محمد سعید شریفیان‪،‬‬ ‫«رومئو و ژولیت» اثر چایکوفسکی و «سمفونی دنیای نو»‬ ‫اثر دورژاک را به تماشاگران ارائه کرد‪.‬‬ ‫بزرگداشت محمود کالری فیلمبردار و عکاس با سابقه‪،‬‬ ‫با اه��دای تندیس��ی از دوربین ‪ cameflex‬در فرانس��ه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مراسم بزرگداشت این هنرمند ایرانی‬ ‫به تازگی در فرانس��ه برپا شد و در ان تندیسی از دوربین‬ ‫‪ cameflex‬که نخس��تین دوربین ساخت کارخانه اکلره‬ ‫اس��ت و فیلم های معروف تاریخ سینما همچون اثار الن‬ ‫رن��ه‪ ،‬رنوار‪ ،‬برس��ون‪ ،‬کلم��ان‪ ،‬ژان لوک گ��ودار و‪ ...‬با ان‬ ‫فیلمبرداری شده‪ ،‬از س��وی داریوش خنجی ـ فیلمبردار‬ ‫ایرانی حاضر در برنامه ـ به کالری اهدا شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 5 - 1394‬جمادی االول‪ 14 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -434‬پیاپی ‪1752‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫ربگ اخر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس انجمن روزنامه نگاران‬ ‫مصرخبردرگذشتمحمدحسنین‬ ‫هی��کل را تکذیب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه روزنامه «الیوم الس��ابع»‬ ‫یحی��ی ق�لاش گف��ت‪ :‬وضعیت‬ ‫هی��کل پای��دار ب��وده و اکنون در‬ ‫منزل درحال مداواست‪ .‬مصطفی‬ ‫بک��ری‪ ،‬نماینده پارلمان مصر نیز‬ ‫گفت‪ :‬کس��الت هیکل یک س��رماخوردگی ساده بود که بهبود‬ ‫یافته و به هیچ بیمارستانی منتقل نشده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫من با دفتر محمد حس��نین هیکل تماس گرفته و از س�لامتی‬ ‫وی اطمینان حاصل کردم‪ .‬کاربران ش��بکه اجتماعی ازجمله‬ ‫فیس بوک‪ ،‬خبر وخامت وضعیت جس��مانی هیکل را منتش��ر‬ ‫کردن��د و از انتق��ال وی به بیمارس��تان خبر داده بودند‪ .‬برخی‬ ‫از کارب��ران ش��بکه های اجتماعی نیز اع�لام کردند که محمد‬ ‫حسنین هیکل در بیمارستان درگذشته است‪ .‬محمد حسنین‬ ‫هیکل متولد ‪ ۲۳‬سپتامبر ‪ ۱۹۲۳‬میالدی (‪ ۳۱‬شهریور ‪۱۳۰۲‬‬ ‫شمس��ی) در روس��تای باس��وس واقع در استان قلیوبیه مصر و‬ ‫روزنامه نگار نامدار مصری اس��ت که به مدت ‪ ۱۷‬س��ال سردبیر‬ ‫روزنامه االهرام مصر بود‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫سکه جهش کرد و دالر ناکام ماند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫فرشته روشن شب های تاریک‬ ‫اینترنت‪ ،‬ایندیپندنت را بلعید‬ ‫محمدحسنین هیکل‬ ‫در بستر بیماری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫از خطبه تاریخی حضرت زینب (س) ‪ :‬هرگز ننگ این ستم را از خود نتوانی زدود‪ ،‬و روزهای قدرت تو اندک است‪...‬‬ ‫رویداد‬ ‫تس�نیم‪ :‬روزنام��ه انگلیس��ی ایندیپندنت به دلیل اس��تقبال‬ ‫بی س��ابقه کارب��ران در فضای اینترن��ت تصمیم به توقف تولید‬ ‫نس��خه چاپ��ی خ��ود گرف��ت‪ .‬ای اس ای مدیا‪ ،‬مال��ک روزنامه‬ ‫ایندیپندن��ت‪ ،‬اع�لام کرد که ای��ن روزنامه دیگر چاپ نخواهد‬ ‫ش��د و نخس��تین روزنامه انگلیس��ی زبان خواهد بود که تنها‬ ‫به ش��کل دیجیتال منتش��ر خواهد شد‪ .‬بررسی ها حاکی از ان‬ ‫ ترین نشریه بریتانیا در فضای‬ ‫است که ایندیپندنت به باکیفیت ‬ ‫اینترنت تبدیل شده و اینده پرسود و پایداری برای این نشریه‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬رش��د سریع دیجیتال در ‪3‬سال گذشته‪،‬‬ ‫سایت روزنامه ایندیپندنت را به روزنامه ای با سریع ترین میزان‬ ‫رشد کیفی تبدیل کرد‪ .‬میزان مخاطبان این روزنامه در ‪ 12‬ماه‬ ‫گذشته ‪33/3‬درصد رشد داشت و به ‪70‬میلیون کاربر در فضای‬ ‫اینترنت رس��ید‪ .‬این س��ایت س��ود ده بوده و انتظار می رود که‬ ‫در پایان س��ال جاری میالدی با ‪50‬درصد رش��د در س��وددهی‬ ‫مواجه ش��ود‪ .‬در همان حال س��ایت بی‪.‬بی‪.‬سی نوشت‪ :‬اخرین‬ ‫نسخه کاغذی هفته نامه «ایندیپندنت ان ساندی» که روزهای‬ ‫یکشنبه منتشر می شود در ‪ ٢٠‬مارس نیز انتشار خواهد یافت‪.‬‬ ‫قرار اس��ت تعداد قابل توجهی از کارکنان این دو نش��ریه به‬ ‫موسسه انتشاراتی «جانستون پرس» منتقل شوند که در حال‬ ‫حاض��ر‪ ،‬مالک چندین نش��ریه اس��ت؛ هر چن��د انتظار می رود‬ ‫شماری از کارکنان ایندیپندنت کار خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫چقدر با عظمت‬ ‫است که روز‬ ‫پرستار را با نام‬ ‫بانوی عالیقدر‬ ‫جهان اسالم‬ ‫اغاز کنیم و‬ ‫از عشق به‬ ‫بیماران و از‬ ‫همدردی با‬ ‫همنوع با او‬ ‫سخن بگوییم‬ ‫ش��ب‪ ،‬س��ایه های تیره خود را بر اس��مان‬ ‫شهر بزرگ کشیده است‪ .‬از پنجره اتاق طبقه‬ ‫پنجم بیمارس��تان‪ ،‬اسمان شب با ستاره هایی‬ ‫که به ندرت دیده می ش��وند‪ ،‬پیداست‪ .‬سکوت‬ ‫س��نگین بر بیمارس��تان حکمفرماست‪ .‬دیگر‬ ‫حت��ی اخری��ن بیماران��ی ه��م ک��ه بی ت��اب‬ ‫دردهای ش��ان هس��تند خفته اند‪ ،‬حتی خدمه‬ ‫کش��یک‪ ،‬بهیارها و س��ربهیارهای کش��یک و‬ ‫نگهبانانی که باید تا انتهای شب بیدار باشند‪،‬‬ ‫انان نیز س��ر به خوابی س��بک در جای ش��ان‬ ‫نهاده ان��د‪ .‬ام��ا او بیدار اس��ت و ب��ه نرمی یک‬ ‫فرش��ته گام برمی دارد‪ .‬راهروهای نیمه روشن‬ ‫بیمارس��تان را با چراغ هایی کم وبیش تابنده‪،‬‬ ‫پشت سر می گذارد‪ .‬امار بیماران شب را به او‬ ‫داده اند و او تنها فرشته شب زنده داری است که‬ ‫باید نگهبان و حافظ بیماران باشد‪ .‬گاه ناله یک‬ ‫بیمار او را به سمت اتاقی نیمه تاریک می کشاند‪،‬‬ ‫گاه زنگ یک اتاق او را دوان دوان به محل صدا‬ ‫می رساند‪ .‬گاهی زمان تزریق امپول به بیمار یا‬ ‫بیماران بخش است‪ ،‬گاه باید گزارش پرستاری‬ ‫شب را بنویسد‪ .‬او فرشته ای است که بی گمان‬ ‫ب��ا کمترین چشمداش��ت ها در خدمت حاضر‬ ‫اس��ت‪ .‬او کسی نیست جز پرستار من‪ ،‬پرستار‬ ‫تو‪ ،‬پرس��تار ما که گا ه گذارمان به بیمارس��تان‬ ‫می افتد‪ .‬او پرس��تار دردهای مان است اما خود‬ ‫هزار اندوه بردل دارد بی کمترین گالیه ای‪...‬‬ ‫‹ ‹امروز‪ ،‬روز توست‬ ‫امروز روز پرستار است و روز والدت ان بانوی‬ ‫بزرگ اسالم و دین‪ ،‬حضرت زینب کبری(س)‬ ‫ک��ه فریادش ع��رش را درنوردی��د‪ .‬بانویی که‬ ‫پژواک اوایش‪ ،‬رعشه بر تن اهریمنان انداخت و‬ ‫او نجات دهنده و یاری گر مجروحان دشت نینوا‬ ‫بود و نخستین پرستار تاریخ‪ .‬چقدر با عظمت‬ ‫اس��ت که روز پرس��تار را با نام بانوی عالیقدر‬ ‫تاریخ اسالم اغاز کنیم و از عشق به بیماران و‬ ‫از همدردی با همنوع و از پرستاری از مریض و‬ ‫توانبخشی با او سخن بگوییم‪ .‬اری پرستار خود‬ ‫دردهای بسیار دارد اما درد اصلی اش بیماری‬ ‫اس��ت ک��ه ش��بانگاهان فق��ط او را می بیند و‬ ‫در تمام��ی روزها از بیمار ناتوانش پرس��تاری‬ ‫و مراقب��ت می کن��د‪ .‬در بیمارس��تان به یاری‬ ‫بیماری امده بود‪ .‬هنوز جوان بود اما می گفت‪:‬‬ ‫«‪15‬س��ال سابقه کار دارم‪ .‬حقوق اندکی دارم‬ ‫و به نس��بت کار س��ختی که انجام می دهم و با‬ ‫وجود این س��ختی ها‪ ،‬دو فرزندم اینک در دو‬ ‫مقطع دبس��تان و دبیرستان درس می خوانند‪.‬‬ ‫فش��ار کار گاهی باعث می ش��ود که بی حوصله‬ ‫ش��وم‪ .‬تا ‪ 5‬س��ال دیگر بازنشس��ته می شوم‪».‬‬ ‫نف��ر دیگر در اتاق نوار مغزی بیمارس��تان کار‬ ‫می کرد و یک پرستار متخصص بود‪ .‬می گفت‪:‬‬ ‫«از ‪7‬صبح می ایم و تا ‪ 5‬بعدازظهر ده ها بیمار‬ ‫دارم ک��ه از بخش های مختلف بیمارس��تان و‬ ‫به ش��کل س��رپایی از بیرون می ایند‪ .‬کارم را‬ ‫ب��ه ش��دت دوس��ت دارم اما دیگ��ر توانم را از‬ ‫دس��ت داده ام‪ .‬می خواهم بازنشس��ته شوم اما‬ ‫مدیریت بیمارس��تان می گوید‪ :‬جایگزین شما‬ ‫را نداریم و نمی توانیم به س��ادگی یک پرستار‬ ‫متخصص را اس��تخدام کنیم‪ ».‬او همانطور که‬ ‫کاله مخصوص را بر س��ر بیمار می گذاش��ت و‬ ‫کلیپس ها را به سرش وصل می کرد ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر پرستار متخصص هستم چرا باید تا بدین‬ ‫حد حقوق و دستمزدم پایین باشد و پرسشم‬ ‫ای��ن اس��ت که چرا ای��ن همه فاصله نجومی از‬ ‫لحاظ درامد بین پزشک و پرستار وجود دارد‬ ‫تهنیت‬ ‫میالد بانوی «قهرمان کربال»‬ ‫درحالی که هم اکنون پرستاران تا مقطع دکترا‬ ‫هم می توانند تحصیل کنند و پرستار متخصص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستمزد نامطلوب‬ ‫بررس��ی ها نشان می دهد که ساالنه بیش از‬ ‫‪ 700‬پرس��تار متخصص ایرانی کش��ور را ترک‬ ‫می کنند زیرا حقوق و دستمزد و شرایط کاری‬ ‫پرس��تاران در کش��ور بسیار نامطلوب است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بیش��تر پرستاران ایرانی به امریکا‪،‬‬ ‫کان��ادا و اس��ترالیا رفت��ه و در انجا حقوقی به‬ ‫مراتب باالتر از ایران دریافت می کنند‪ .‬کمترین‬ ‫حقوق پرس��تاران با کمترین میزان تحصیالت‬ ‫در امریکا‪ ۵۲ ،‬تا ‪۵۵‬هزار دالر در سال است و‬ ‫ت که‬ ‫باالترین ان ‪۱۸۶‬هزار دالر در س��ال اس�� ‬ ‫این امار مربوط به ‪ 4‬س��ال پیش بوده وبه طور‬ ‫قطع امروز پرس��تاران در امریکا بیش از اینها‬ ‫حقوق می گیرند‪ .‬در همان سال باالترین حقوق‬ ‫پزش��ک‪ ،‬در امریکا ‪۶۶۵‬هزار دالر در س��ال و‬ ‫کمترین حقوق پزشک ‪۱۱۷‬هزار دالر در سال‬ ‫بوده است‪ .‬اگر حقوق پرستاران با پزشکان در‬ ‫کشورهایی نظیر امریکا مقایسه شو د فاصله ای‬ ‫بین ‪ 3‬تا ‪ 4‬برابر بین دستمزد وحقوق پزشکان‬ ‫و پرستاران وجود دارد اما در ایران این اختالف‬ ‫به ‪ 400‬برابر می رس��د این درحالی اس��ت که‬ ‫وظیفه اصلی پرس��تاری و مراقبت از بیمار در‬ ‫بیمارستان ها برعهده پرستاران است‪.‬‬ ‫پرداخت به موقع مطالبات پرستاران‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬دغدغه اصلی خودش‬ ‫در حوزه پرستاری را پرداخت مطالبات‬ ‫پرس��تاران عنوان کرد و گفت‪ :‬هر روز‬ ‫گرفتار این دغدغه هستم‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬دکتر سیدحس��ن‬ ‫هاشمی در حاش��یه جشن روز پرستار‬ ‫ک��ه در مرکز همایش ه��ای بین المللی‬ ‫صداوسیما برگزار شد‪ ،‬درباره مشکالت‬ ‫حوزه پرستاری گفت‪ :‬مهم ترین مشکل‬ ‫پرستاران این است که دیده نمی شوند؛‬ ‫م��ردم و مس��ئوالن بای��د خدم��ات‬ ‫پرس��تاران را ببینن��د و ب��ه انها توجه‬ ‫کنن��د‪ .‬این توجه نه در حرف بلکه باید‬ ‫در عمل باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرستاران مشکل استخدام‬ ‫دارن��د و کمبود نیرو به ش��دت انها را‬ ‫فرس��وده می کن��د‪ .‬از ط��رف دیگر در‬ ‫حالی که جامعه پرس��تاری با مشکالت‬ ‫معیشتی روبه روس��ت‪ ،‬در قالب اجرای‬ ‫ط��رح تحول نظام س�لامت ب��ار کاری‬ ‫مراکز درمان��ی به وی��ژه در اورژانس ها‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬این در حالی است که اگر‬ ‫خدمات پرس��تاری نباشد‪ ،‬کار پزشکان‬ ‫به ثمر نخواهد رس��ید‪ .‬به همین دلیل‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫الزم اس��ت به جامعه پرس��تاری توجه‬ ‫ویژه ای ش��ود که امیدواریم با گشایش‬ ‫در کار دول��ت‪ ،‬ح��ق و حق��وق جامعه‬ ‫پرستاری نیز بیش از پیش تامین شود‪.‬‬ ‫هاش��می تاکید کرد‪ :‬ح��ق و حقوق‬ ‫ت چراکه‬ ‫پرس��تاران بی��ش از اینهاس�� ‬ ‫کار پرس��تاری کاری س��خت و‬ ‫طاقت فرساس��ت‪ .‬ح��ال ط��رح تحول‬ ‫س�لامت نیز اج��را ش��ده و ‪۱۱‬میلیون‬ ‫بیم��ه ش��ده جدید ه��م داری��م‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که نیروی��ی به حوزه‬ ‫پرس��تاری اضافه نشده است‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس الزم است در کنار سایر صنوف‬ ‫پزش��کی‪ ،‬به خدمات جامعه پرستاری‬ ‫نیز توجه ش��ود‪ .‬باید از جامعه پزشکی‬ ‫یک صدا بلند ش��ود و ان هم خدمت و‬ ‫توجه به مردم و البته توجه به معیشت‬ ‫صنف است‪.‬‬ ‫در ‪5‬جمادی االول س��ال ‪ (6‬ه‪-‬ق) ن��وزادی پای به جهان‬ ‫هس��تی گذاش��ت که س��رامد زنان ب��ا ایمان و سلحش��ور‬ ‫جهان گشت و با تاسی جس��تن از پدر بزرگوارشان حضرت‬ ‫امیرمومن��ان علی(ع) و مادر گرامی ش��ان حض��رت فاطمه‬ ‫زهرا(س)‪ ،‬در صحرای نینوا همراه برادر ارجمندش��ان س��ید‬ ‫و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع) از خود ایثارگری ها‬ ‫و فداکاری های بسیار به خرج داد و با لقب «قهرمان کربال»‬ ‫ش��ناخته ش��د‪ .‬این بانوی پراوازه با فریادها و سخنرانی های‬ ‫رسا و اتشین خود بارگاه یزید و یزیدیان را درهم ریخت‪.‬‬ ‫براس��اس روایات مذهبی و تاریخ��ی‪ ،‬هنگام تولد حضرت‬ ‫زینب(س) به دلیل اینکه پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد‬ ‫مصطفی(ص)‪ ،‬جد این بانوی گرانقدر در سفر بودند‪ ،‬حضرت‬ ‫فاطمه زهرا(س) از همسرش��ان حضرت علی(ع) درخواست‬ ‫کرد که نامی برای فرزندش��ان انتخاب کند‪ .‬حضرت علی(ع)‬ ‫در ج��واب گف��ت‪ :‬م��ن بر پدرت س��بقت نمی گی��رم‪ ،‬صبر‬ ‫می کنیم تا پیامبر از سفر برگردد‪ .‬چون حضرت محمد(ص)‬ ‫بازگش��ت و خبر تولد نوزاد را شنید‪ ،‬گفت‪ :‬فرزندان حضرت‬ ‫ن منند ول��ی خداوند درباره انان تصمیم‬ ‫فاطمه(س) فرزندا ‬ ‫می گیرد بعد از ان جبرئیل نازل شد و پیام اورد که خداوند‬ ‫فرم��ود‪ :‬نام این دختر را زینب بگذارید که این نام را در لوح‬ ‫محفوظ نوش��ته ام‪ .‬حضرت زینب(س) پس از انکه به س��ن‬ ‫ازدواج رسید‪ ،‬به همسری برادرزاده علی(ع) (پسرعمویش)‪،‬‬ ‫عب��داهلل جعفر ابوطالب که ‪ ۵‬س��ال از او بزرگتر بود درامد‪،‬‬ ‫ایش��ان درهن��گام واقع��ه کربال هم��راه ب��ا کاروان حضرت‬ ‫امام حس��ین(ع) به س��مت این شهر روانه ش��د و از نزدیک‬ ‫ش��اهد شهادت جانسوز سید و س��االر شهیدان حضرت امام‬ ‫حسین(ع) و‪ 72‬تن از فرزندان و یارانش بود‪.‬‬ ‫حض��رت زینب پس از حادثه کرب�لا‪ ،‬وقتی که به همراه‬ ‫س��رهای کشته شدگان کربال به اسارت در مجلس یزید برده‬ ‫شد‪ ،‬در حضور یزید سخنرانی مشهور و اتشین کرد که یکی‬ ‫از مهم تری��ن و موثرتری��ن خطبه های در دف��اع از حقانیت‬ ‫حضرت حس��ین بن علی(ع) ش��ده اس��ت‪ .‬حض��رت زینب‬ ‫کبری(س) در این مجلس برخاست و گفت‪ ...« :‬ای یزید ایا‬ ‫گمان می بری اینکه اطراف زمین و افاق اسمان را بر ما تنگ‬ ‫گرفتی و راه چاره را بر ما بس��تی که ما را به مانند کنیزان به‬ ‫اس��یری برند‪ ،‬ما نزد خدا خوار و تو س��ربلند گشته و دارای‬ ‫مقام و منزلت ش��ده ای؟‪ ...‬زود باشد که به اجداد خود ملحق‬ ‫شوی و ارزو کنی کاش شل و گنگ بودی و نمی گفتی انچه‬ ‫را ک��ه گفتی و نمی کردی انچه را کردی‪ ...‬به خدا س��وگند‬ ‫نش��کافتی مگر پوست خود ر ا و نبریدی مگر گوشت خود را‬ ‫‪ ...‬ای یزی��د! هر کید و مکر که داری بکن‪ ،‬هر کوش��ش که‬ ‫خواهی بنمای‪ ،‬هر جهد که داری به کار گیر‪ ،‬به خدا سوگند‬ ‫هرگز نتوانی نام و یاد ما را محو کنی ‪ ...‬هرگز ننگ این ستم‬ ‫را از خ��ود نتوانی زدود‪ ...‬روزهای قدرت تو اندک و جمعیت‬ ‫تو رو به پراکندگی اس��ت‪ ،‬در روزی که منادی حق ندا کند‬ ‫که لعنت خدا بر ستمکاران باد‪.‬‬ ‫نیایش کلیمیان در حرم دانیال نبی(ع)‬ ‫ایرنا‪ :‬جمعی از کلیمیان ایران با حضور‬ ‫در حرم حضرت دانیال نبی(ع) در ش��هر‬ ‫ش��وش (خوزس��تان) به نیایش و عبادت‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ 140‬نف��ر از کلیمیان س��اکن‬ ‫تهران به وسیله ‪ 3‬دستگاه اتوبوس در سفر‬ ‫به ش��وش‪ ،‬بر مزار حضرت دانیال نبی(ع)‬ ‫گرد امده و ایین ویژه نیایش ساالنه خود‬ ‫را برگزار کردند‪ .‬یهودیان شرکت کننده در‬ ‫این ایین‪« ،‬تهیلیم» ـ کتاب مزامیر حضرت‬ ‫داوود ـ را قرائت کردند‪ .‬رییس اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه شهرستان شوش در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ایی��ن نیایش کلیمیان‪ ،‬س��ال های‬ ‫متمادی اس��ت که ب��ا هماهنگی انجمن‬ ‫کلیمی��ان در جوار حضرت دانیال نبی(ع)‬ ‫در ش��وش برگزار می ش��ود‪ .‬محمدحسن‬ ‫پورنعمت اف��زود‪ :‬به منظ��ور فراهم کردن‬ ‫ام��کان نیای��ش کلیمی��ان در ج��وار قبر‬ ‫حض��رت دانیال نبی(ع) د ر اصلی مزار این‬ ‫پیامبر الهی در زیر زمین ارامگاه روی انان‬ ‫باز شده است‪ .‬وی افزود‪:‬کلیمیان هر سال‬ ‫در قالب نذری مبالغی را به ارامگاه دانیال‬ ‫نب��ی(ع) اهدا می کنند ک��ه صرف تجهیز‬ ‫این مکان مقدس می شود‪ .‬حضرت دانیال‬ ‫نبی(ع) از پیامبران بزرگ الهی است که در‬ ‫س��ال ‪ 598‬قبل از میالد در بیت المقدس‬ ‫دیده به جهان گشود‪ .‬ان حضرت حوادث‬ ‫این��ده و بعث��ت پیامبر اخرالزم��ان را در‬ ‫کتاب خود پیش��گویی کرده بود‪ .‬حضرت‬ ‫دانیال نبی(ع) از پیامب��ران الهی در قرن‬ ‫هفتم قبل از میالد اس��ت که نسل وی به‬ ‫داوود پیامبر(ع) می رسد‪.‬‬ ‫ارامگاه دانیال نبی(ع) در کرانه ش��رقی‬ ‫رودخان��ه ش��اوور در جنوب شهرس��تان‬ ‫ش��وش و مقابل تپه ارگ ق��رار دارد‪ .‬این‬ ‫مکان مقدس در طول س��ال محل حضور‬ ‫زائران از ش��هرهای مختلف کش��ور است‪.‬‬ ‫شهر باستانی ش��وش در ‪ 110‬کیلومتری‬ ‫اهواز مرکز استان خوزستان واقع است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!