روزنامه صمت شماره 435 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 435

روزنامه صمت شماره 435

روزنامه صمت شماره 435

‫سقوط نرخ دالر به کانال ‪ 3400‬تومانی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫در بازار ارز و س��که در معامالت روز گذش��ته ب��ازار ازاد‪ ،‬نرخ‬ ‫ه��ر دالر امریکا با ‪ 43‬توم��ان افت به کانال ‪3‬هزار و ‪ 400‬تومانی‬ ‫سقوط کرد و در قیمت ‪ 3‬هزار و ‪ 475‬تومان به فروش رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد با ‪ 40‬تومان کاهش‪3 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 925‬توم��ان و هر پوند نیز با ‪ 50‬توم��ان کاهش ‪ 5‬هزار و ‪80‬‬ ‫تومان قیمت داشت‪ .‬هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‬ ‫نیز ب��ه پایین کانال یک میلیون تومان س��قوط کرد و به قیمت‬ ‫‪992‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین یک قطعه سکه تمام بهار طرح‬ ‫قدیم نیز با ‪7‬تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ‪15‬هزار تومان‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 435‬پیاپی ‪ 32 1753‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫قد برج ها به فرودگاه‬ ‫نمی رسد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 13‬سال معافیت مالیاتی سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق ویژه محروم‬ ‫ارز ازاد‬ ‫ناجی صادرات غیرنفتی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید لغو شد‬ ‫بانک مرکزی روز گذش��ته در بخشنامه ای رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید‬ ‫را برای اجرا به ش��بکه بانکی ابالغ کرد‪ .‬در این بخشنامه بر مبنای استقالل شخصیت اشخاص‬ ‫حقوق��ی از مدیران ش��رکت های تولیدی‪ ،‬اعم��ال هر نوع محدودیتی برای مدیران اش��خاص‬ ‫حقوقی به اس��تناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیالت‪ ،‬صدور دسته چک و سایر‬ ‫خدم��ات بانکی‪ ،‬تنها پ��س از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی ش��خص حقوقی در مراجع‬ ‫قضایی ذی صال ح امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 3‬اولویت مهم دولت در برنامه ششم توسعه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ توسعه همکاری بین المللی‬ ‫با تدوین برنامه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫معادن بزرگ جدید‬ ‫در راه است‬ ‫گذشته‬ ‫ادم را رها نمی کند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جوان سازی بنادر‬ ‫با نگاه اقتصادی‬ ‫عکس‪ :‬نرگس امامی‬ ‫همکاری فولکس واگن با ایران‬ ‫در نوسازی ناوگان جاده ای‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تفاهمنامه یک میلیارد یورویی ایران و ایتالیا در پتروشیمی‬ ‫ای��ران و ایتالیا تفاهمنامه ای به ارزش یک میلیارد یورو در‬ ‫صنعت پتروشیمی امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پس از لغو تحریم ها شرکت های بین المللی‬ ‫که پی��ش از این با اع�لام امادگی برای حض��ور در صنعت‬ ‫پتروش��یمی ایران به طور محرمانه مذاکره هایی داش��تند‪ ،‬به‬ ‫تدریج توافق های خود را نهایی می کنند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته «مرضیه شاهدایی» مدیرعامل تازه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی‪ ،‬از مذاکره فشرده با «باسف» المان‬ ‫برای سرمایه گذاری ‪ 4‬میلیارد یورویی در ایران خبر داده بود‬ ‫و امروز اعالم شد شرکت های ایرانی و ایتالیایی تفاهمنامه ای‬ ‫یک میلیارد یورویی در بخش پتروشیمی امضا کردند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬تارنمای «هلدینگ خلیج فارس» اعالم کرد‬ ‫این ش��رکت که زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫ایران است با شرکت «تکنی مونت» ایتالیا‪ ،‬این تفاهمنامه را‬ ‫به ارزش یک میلیارد یورو امضا کردند‪.‬‬ ‫تامی��ن فاینانس و تجهیزات‪ ،‬در این توافق دیده ش��ده اما‬ ‫هنوز جزئیات نهایی این توافق اعالم نشده است‪.‬‬ ‫ایران اکن��ون ظرفیت تولید س��االنه ‪ 60‬میلیون تن انواع‬ ‫محصوالت پتروشیمی را دارد و به دنبال ان است که تا سال‬ ‫‪ 1404‬این ظرفیت را به ‪ 180‬میلیون تن برساند‪.‬‬ ‫براورد می ش��ود برای تحقق این هدف‪ ،‬ایران باید س��االنه‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 10‬میلیارد دالر در صنعت پتروش��یمی جذب کند که‬ ‫بخش زیادی از ان از طریق س��رمایه گذاری خارجی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬شاهدایی درباره اخرین مذاکره با شرکت های‬ ‫خارج��ی به ایرنا گفته بود‪ :‬ش��رکت هایی که پیش از اجرای‬ ‫برج��ام ب��ا م��ا مذاک��ره می کردن��د و درباره وض��ع صنعت‬ ‫پتروش��یمی ایران بررسی هایی داش��تند‪ ،‬این روزها پس از‬ ‫لغو تحریم ها امده اند تا مذاکره های تکمیلی را برگزار کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام صنعت پتروش��یمی اضافه کرد‪ :‬یک��ی از انها‪،‬‬ ‫ش��رکت «لینده» المان اس��ت که در نظ��ر دارد با همکاری‬ ‫ش��رکت «میتس��ویی» ژاپن در چند طرح پتروشیمی ایران‬ ‫مانند پتروشیمی دماوند سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مدیری��ت طرح ه��ای ش��رکت مل��ی صنای��ع‬ ‫پتروش��یمی ادامه داد‪ :‬این دو شرکت المانی و ژاپنی نزدیک‬ ‫به ‪ 4‬میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه گذاری‬ ‫خواهند کرد که البته پروژه های مربوط به انها نهایی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر سیدمحمدعلی سید ابریشمی‬ ‫جناب اقای مهندس امیرحسین قناتی‬ ‫تبریک صمیمانه ما را برای حضور در هیات مدیره سایپا بپذیرید‪.‬‬ ‫همکاران روزنامه‬ ‫سوئیس به طور رسمی حفاظت منافع‬ ‫ایران و عربستان را بر عهده گرفت‬ ‫حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‬ ‫که س��وئیس به درخواس��ت مش��ابه ایران و عربستان‪ ،‬به طور‬ ‫رسمی حفاظت از منافع ایران و عربستان را در ریاض و تهران‬ ‫بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاس��خ‬ ‫به سوال رس��انه ها درباره ایفای نقش حفاظت منافع از سوی‬ ‫س��وئیس در روابط ایران و عربستان گفت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در رایزنی های دیپلماتیک خود با دولت سوئیس از این‬ ‫کش��ور خواس��ته بود حفاظت از منافع ایران در عربس��تان را‬ ‫برعهده گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت س��وئیس نیز ضمن اع�لام امادگی برای‬ ‫ایفای این نقش‪ ،‬نهائی شدن ان را منوط به رایزنی با عربستان‬ ‫کرده بود‪ .‬اینک با درخواست مشابه عربستان از سوئیس برای‬ ‫ایفای این نقش‪ ،‬س��وئیس پس از انجام ترتیبات دیپلماتیک‬ ‫الزم؛ به ط��ور رس��می حفاظ��ت از منافع ای��ران در ریاض و‬ ‫حفاظت از منافع عربستان در تهران را بر عهده خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عربستان س��عودی ‪ 13‬دی‪ ،‬در پی حمله به سفارت خانه و‬ ‫کنس��ولگری این کش��ور در ایران روابط خود را با تهران قطع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ریی��س مجمع عمومی‬ ‫صندوق توس��عه صنایع دریای��ی با صدور حکم��ی «مهرداد‬ ‫مظفری» را به عنوان عضو موظ��ف هیات مدیره و مدیر عامل‬ ‫صندوق توسعه صنایع دریایی منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت زاده در متن حکم صادر ش��ده اورده اس��ت‪:‬‬ ‫با عنایت به شایس��تگی‪ ،‬تعهد و تج��ارب جنابعالی به موجب‬ ‫این حکم و با اس��تناد به صورتجلس��ه ‪14‬بهمن س��ال جاری‬ ‫مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به عنوان «عضو موظف‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعامل صندوق توس��عه صنای��ع دریایی»‬ ‫منصوب می شوید‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرده است‪ :‬مقتضی است در چارچوب‬ ‫مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به پیشبرد‬ ‫و تحقق اهداف صندوق مبادرت نمایید‪.‬‬ ‫قانون مشخصی برای هزینه های انتخاباتی نداریم‬ ‫محسنی اژه ای با بیان اینکه نیاز داریم پول هایی که در زمان‬ ‫انتخابات هزینه می ش��ود به صورت مش��خص و ش��فاف اعالم‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬قانون جامعی درباره وجوه هزینه شده در تبلیغات‬ ‫انتخاباتی نداریم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت االس�لام غالمحسین‬ ‫محس��نی اژه ای دیروز و در نودودومین نشس��ت خبری خود‬ ‫افزود‪ :‬قوه قضاییه و وزارت کش��ور نیز به خاطر نداش��تن این‬ ‫قان��ون نمی توانند همه نامزدها را مل��زم کنند که هزینه های‬ ‫خود را اعالم کنند‪ .‬سخنگوی دستگاه قضا افزود‪ :‬اگر از منابع‬ ‫دولت با واسطه یا بی واسطه هزینه تبلیغات داشته باشند‪ ،‬جرم‬ ‫است اما چنانچه یک فرد یا شرکت خصوصی به یک نماینده‬ ‫مجلس کمک کند و دس��تگاه اطالعاتی‪ ،‬اجرایی و قضایی هم‬ ‫مطلع ش��وند‪ ،‬هیچ کاری نمی توانیم کنیم چون در این زمینه‬ ‫قانونی نداریم‪ .‬محسنی اژه ای ادامه داد‪ :‬اگر یک دستگاه دولتی‬ ‫و عموم��ی از بودجه بیت المال به یک نامزد کمک کند‪ ،‬حتما‬ ‫خالف قانون اس��ت و اگر یک نهاد رسمی از بودجه بیت المال‬ ‫در اختیار افراد قرار دهد‪ ،‬باید جلوی ان گرفته شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ظریف در بروکسل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به مدیریت‬ ‫گذشته‪ ،‬ادم را رها‬ ‫نمی کند‬ ‫محمدجواد ظریف دیروز عازم بروکسل شد تا دور نخست گفت وگوهای سطح‬ ‫باال بین دو طرف اغاز ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر امور خارجه عالوه بر دیدار با‬ ‫فدریکا موگرینی‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با مقامات بلژیک هم‬ ‫دیدار و گفت وگو خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دکتر مهدی کرباسیان‬ ‫با حضور روسای جمهور دو کشور‬ ‫ایران و غنا ‪٢‬سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند‬ ‫رییس هیات مدیره ایمیدرو‬ ‫همه عمر تالش ک��ردم که در حوزه مدیریت‪ ،‬کارمندی و‬ ‫خانوادگی لبخند بزنم‪.‬‬ ‫لبخن��د را از پدر و مادری عزیز ب��ه ارث بردم‪ ،‬اگر دلی را‬ ‫ب��ا این لبخند‪ ،‬ش��اد کرده ام و خدا را خش��نود‪ ،‬رحمتش بر‬ ‫انها باد‪.‬‬ ‫اما مگر می ش��ود که مدیر باشی و همه عمر‪ ،‬با همه افراد‪،‬‬ ‫با لبخند شروع کنی و به پایان خط برسی؟‬ ‫گاهی در سیس��تم های اداری‪ ،‬در سختی ها و کار هایی که‬ ‫در این ‪ 37‬س��ال بع��د از انقالب به یاد م��ی اورم‪ ،‬لحظات و‬ ‫روز هایی بوده است که نمی توانسته ام لبخند بزنم‪.‬‬ ‫وقتی برادری شهید و یاری عزیز از دست می رود‪ ،‬صبوری‬ ‫می کنم و در درون خود می ش��کنم تا ب��ا خانواده او همراه و‬ ‫همدل باشم‪.‬‬ ‫وقتی از س��ختی های کار صحبت می کنیم به یاد بیاوریم‬ ‫ک��ه ‪ 3‬ف��راز مهم تاریخی هم در این س��ال ها ب��ا مدیران ما‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫اول ش��رایط انقالبی و بعد ‪ 8‬س��ال جنگ تحمیلی و سوم‬ ‫سال های تحریم‪ ،‬بنابراین همه مدیران به اعتقاد من‪ ،‬در این‬ ‫سال ها با از خودگذشتگی‪ ،‬تالش کرده اند که با حفظ شرایط‬ ‫خاص ‪ ،‬بتوانند اثربخش باشند‪.‬‬ ‫اما در همین اثربخش��ی اس��ت که گاهی‪ ،‬مجبور می شوی‬ ‫به جای تش��ویق از ابزار تنبیه استفاده کنی و باز هم مجبور‬ ‫می شوی به جای لبخند که نشانه های لطف خداوندی است‪،‬‬ ‫دیگری اخم تو را ببیند‪.‬‬ ‫در قص��ه لبخند و اخم و در گ��ذر روزگار‪ ،‬به طور معمول‪،‬‬ ‫افراد‪ ،‬صد ها لبخند تو را فراموش می کنند‪ ،‬اما یک اخم را در‬ ‫حافظه دل خود به یادگار نگه می دارند‪ ،‬صد ها بار بله تو را به‬ ‫یاد نمی اورند‪ ،‬اما یک خیر تو را در درون اندیش��ه خود جای‬ ‫می دهند‪ ،‬ده ها ب��ار پذیرایی تو را فراموش می کنند‪ ،‬اما یک‬ ‫چای نریخته را این ور و ان ور بازگو می کنند‪.‬‬ ‫دوستی برایم تعریف می کرد‪ :‬به یکی از فامیل بار ها کمک‬ ‫مال��ی کردم‪ ،‬یک روز به طور اتفاقی در خیابان از من ‪2‬ریالی‬ ‫ن خواس��ت‪ ،‬دس��ت هم در جیب کردم‪ ،‬اما نداشتم‬ ‫برای تلف ‬ ‫و گفتم ندارم‪ .‬بعد ها یکی از بس��تگان می گفت‪ :‬فالنی گفته‬ ‫است که ازش یک ‪2‬ریالی خواستیم‪ ،‬نداد‪.‬‬ ‫ه��ر چند ای��ن خاطره بیش��تر به طنز ش��بیه اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫نشانه های رفتاری ما مردم را در دل خود دارد‪.‬‬ ‫چند روز قبل در یک جلس��ه کاری ب��ودم‪ ،‬همکاری عزیز‬ ‫و موس��فید کرده را بعد از س��ال ها دیدم‪ ،‬ایش��ان در جمع‪،‬‬ ‫خاطره ای از من و ‪ 37‬سال قبل‪ ،‬یعنی نخستین سال انقالب‬ ‫تعریف کرد‪.‬‬ ‫می گفت که من در ان سن و سال و در ان زمان‪ ،‬جمله ای‬ ‫گفته و به شکل ظاهری او اشاره کرده و در ان روزگار‪ ،‬انتقاد‬ ‫کرده ام‪ .‬بعد ها ایش��ان را بیشتر شناخته و با او دوست شده ام‬ ‫و حاال هم ایشان از من به نیکی یاد می کند و‪...‬‬ ‫هر چن��د او در انتهای جمالت خ��ود‪ ،‬مهربانی ها کرد‪ ،‬اما‬ ‫بدون ش��ک رفتار و گفتار من در ‪ 37‬س��ال قبل‪ ،‬او را مکدر‬ ‫کرده بود‪ ،‬به همین دلیل است که انسان در همه عمر کاری‬ ‫و شخصی خود باید به طور مرتب خویش را در ایینه ببیند و‬ ‫نسبت به اعمال و رفتار خود‪ ،‬همان طور که قران می فرماید؛‬ ‫بازبینی و خودش را اصالح کند‪.‬‬ ‫خطای��ی که ام��روز از من س��ر می زند‪ ،‬ممکن اس��ت به‬ ‫ظاهر فراموش ش��ود و هیچ کس ب��ه روی خود نیاورد‪ ،‬اما در‬ ‫خاطره ه��ای رهگذران زندگی می ماند‪ ،‬ی��ک اخم اداری هم‬ ‫فراموش نمی ش��ود مردم همیشه س�لام و لبخند از مدیران‬ ‫می طلبند‪ ،‬ش��اید به همین دلیل است که پیامبر اکرم (ص)‬ ‫در کوچ��ه و خیابان با لبخند حض��ور می یافت و به کودکان‬ ‫هم سالم می کرد‪.‬‬ ‫دوستی تاکید می کرد که گذشته انسان‪ ،‬هرگز هیچ فردی‬ ‫را رها نخواهد کرد‪ ،‬تالش کنیم ایندگان به نیکی از مدیریت‬ ‫ما یاد کنند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و غنا در زمینه تعمیق و‬ ‫تحکیم مناسبات و همکاری های مشترک ‪ ٢‬سند‬ ‫و یادداشت تفاهم همکاری امض ا کردند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬یکی از اصول سیاست خارجی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران را گس��ترش و تعمیق‬ ‫همکاری با کش��ورهای افریقایی برشمرد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ته��ران برای توس��عه مناس��بات و روابط با‬ ‫کش��ورهای افریقایی به ویژه غن��ا اهمیت ویژه ای‬ ‫قائل ب��وده و اماده هم��کاری در همه عرصه های‬ ‫مورد عالقه با اکرا است‪.‬‬ ‫ حس��ن روحانی ک��ه پ��س از مراس��م امضای‬ ‫اسناد مش��ترک همکاری میان تهران – اکرا ‪ ،‬در‬ ‫س جمهور غنا‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی مشترک با ریی ‬ ‫شرکت کرده بود‪ ،‬به خبرنگاران گفت‪ :‬ایران و غنا‬ ‫زمینه های فراوان��ی برای همکاری در بخش های‬ ‫گوناگون از جمله نفت و گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬ساخت‬ ‫نیروگاه و ارائه خدمات فنی‪ ،‬مهندسی و کشاورزی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری افزود‪ :‬در مذاکرات مشترک در‬ ‫وزیر کش��ور از رسانه ها خواست برای قانونی برگزار شدن‬ ‫انتخاب��ات به وزارت کش��ور کمک کنند و گفت‪ :‬رس��انه ها‬ ‫فض��ای انتخاب��ات را ارام و رقابت��ی نگه دارن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬دیروز در نشس��ت مش��ترک‬ ‫مسئوالن ستاد انتخابات کشور با مدیران رسانه ها افزود‪ :‬پس‬ ‫از تشکیل مجلس دهم شورای اسالمی نیازمند تغییر قانون‬ ‫انتخابات هستیم که این کار باید انجام شود و در این زمینه‬ ‫رس��انه ها باید ب��ه ما کمک کنند‪ .‬وی با بی��ان اینکه تعامل‬ ‫زمینه گسترش همکاری ها در بخش های مختلف‬ ‫از جمل��ه توس��عه مناس��بات فرهنگ��ی‪ ،‬علمی و‬ ‫خدمات اجتماعی و گسترش همکاری ها در بخش‬ ‫صنعت و صنایع معدنی‪ ،‬گفت وگو شد‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی همچنین اظه��ار امیدواری کرد‬ ‫تا توافق میان مس��ئوالن دو کشور در کمیسیون‬ ‫مشترک همکاری های ایران و غنا هر چه سریع تر‬ ‫عملیاتی و اجرایی شود‪.‬‬ ‫س جمهوری غنا‬ ‫«جان درامان��ی ماهاما» ریی ‬ ‫نیز در این نشس��ت مطبوعات��ی ضمن تقدیر از‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به خاطر مهمان نوازی‬ ‫و اس��تقبال گرم از هیات عالی رتبه غنا‪ ،‬س��ی و‬ ‫هفتمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی را به‬ ‫ملت ایران تبریک گفت و افزود‪ :‬ما همواره ملت‬ ‫ایران را ب��ه خاطر قدرت نمای��ی در گفت وگو و‬ ‫تعامل در مذاکرات تحس��ین می کنیم و من بر‬ ‫خود می بالم که اولین رهبر قاره افریقا هس��تم‬ ‫که پس از توافق به جمهوری اسالمی ایران سفر‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫لزوم تغییر قانون انتخابات‬ ‫رسانه ها با وزارت کش��ور تاکنون مناسب بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برخی رس��انه ها جبهه دیو و دلبر درست می کنند‪ ،‬چرا این‬ ‫کار انجام می شود؟ هر کسی در شورای نگهبان با این همه‬ ‫دقت تاییدیه گرفته است‪ .‬ما حق نداریم اینها را طبقه بندی‬ ‫بد و خوب کنیم‪ .‬اینها کس��انی هس��تند ک��ه در جمهوری‬ ‫اسالمی تابع مقررات مجوز فعالیت گرفته اند‪.‬رییس شورای‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عادل الجبیر‪ ،‬وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی با دیدیه بورکهالتر‪ ،‬همتای سوئیسی خود در‬ ‫ریاض اعالم کرد‪ :‬سوئیس حفاظت از منافع عربستان را‬ ‫در تهران بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫واشنگتن پس��ت گزارش داد‪ :‬سد «موصل» در خطر‬ ‫تخری��ب قرار دارد و الزم اس��ت دولت عراق در عملیات‬ ‫ازادس��ازی «موصل» مراقب حفاظت از این س��د باشد‬ ‫چراکه درهم شکس��ته شدن ان نیم میلیون عراقی را به‬ ‫زیر اب فرو خواهد برد‪.‬‬ ‫جان ک��ری‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه امریکا ب��رای اعمال‬ ‫فش��ار سیاس��ی به البانی به منظور انجام اصالحات در‬ ‫قوه قضاییه وارد تیرانا شد‪.‬‬ ‫پلیس اتریش اعالم کرد دو مظنون به داشتن ارتباط‬ ‫با حمالت تروریس��تی ‪13‬نوامبر (‪ 22‬ابان) پاریس را که‬ ‫به کشته شدن ‪ 130‬نفر منجر شد‪ ،‬بازداشت کرده است‪.‬‬ ‫ارتش در ادامه پیش��روی ها و عملیات خود در ش��هر‬ ‫درع��ا (جنوب س��وریه) و حومه های ان بخش ش��رقی‬ ‫منطق��ه «البجابجه» در جنوب این ش��هر را پاکس��ازی‬ ‫و نیروه��ای مقاومت رش��ته کوه های راهب��ردی «جبل‬ ‫الروس» را در حومه شمالی الذقیه ازاد کردند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری الخلیج انالین از اس��تقرار هواپیماهای‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫جنگی قطری پس از عربس��تان در پایگاه «اینجرلیک»‬ ‫واقع در جنوب ترکیه خبر داد‪ .‬پیش از این هواپیماهای‬ ‫جنگی عربستان نیز در ترکیه مستقر شده بودند‪.‬‬ ‫«والدیمیر پوتین» و «باراک اوباما» رییسان جمهوری‬ ‫روس��یه و امریکا در یک گفت وگوی تلفنی درباره بحران‬ ‫س��وریه و دیدگاه های واش��نگتن و مسکو برای مبارزه با‬ ‫گروه تروریستی داعش مذاکره کردند‪.‬‬ ‫رهبر حزب کردی دموکراتیک خلق های ترکیه گفت‪:‬‬ ‫هدف ائتالف ضدس��وری ترکیه‪ ،‬عربستان و قطر‪ ،‬نجات‬ ‫گروه های تروریس��تی دس��ت پرورده انها یعنی داعش‪،‬‬ ‫النصره و احرار الشام از شکست حتمی است‪.‬‬ ‫در پ��ی انفجار خودروی نظامی ارتش مصر در جنوب‬ ‫ش��هر الش��یخ زوید در ش��مال منطقه س��ینا‪ 5 ،‬نظامی‬ ‫مصری کشته شدند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری صعده پرس یمن از کشته شدن سرتیپ‬ ‫حس��ن احمد المطیری‪ ،‬فرمانده اطالعات عربس��تان در‬ ‫منطقه عسیر خبر داد‪.‬‬ ‫نیروه��ای ترکی��ه‪ ،‬پایگاه های حزب ک��ردی اتحاد‬ ‫دموکراتیک س��وریه در منطقه اعزاز و منغ در ش��مال‬ ‫س��وریه را هدف بمب��اران توپخان��ه ای و خمپاره قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ ‹مملکت قفل می شود‬ ‫حسین کمالی در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬اگر مجلس‬ ‫شورای اسالمی به دست افراطیون مخالف دولت بیفتد‬ ‫ام��ور مملک��ت قفل می ش��ود و تمام��ی کارهای مهم‬ ‫می خواب��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ب��ا رد صالحیت هایی که انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬در برخی حوزه ه��ا دیگر اصالح طلب��ان نامزدی‬ ‫ش��ناخته ش��ده و مطرح برای رقابت ندارن��د؛ بنابراین‬ ‫حتی اگر همه نامزده��ای اصالح طلب هم رای بیاورند‬ ‫باز نمی توانند اکثریت مجلس ش��ورای اسالمی را از ان‬ ‫خود کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب یک ادعا‬ ‫در پی ادعای سایت جهان نیوز و یک کانال تلگرامی‬ ‫درباره جزئیات دیدار یادگار گرامی امام راحل و ایت اهلل‬ ‫حاج شیخ محمد یزدی رییس مجلس خبرگان رهبری‪،‬‬ ‫یکی از نزدی��کان بیت امام این مطلب را خالف واقع و‬ ‫از ریشه دروغ دانست‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی و‬ ‫خبری جماران‪ ،‬یکى از نزدیکان به بیت امام به جماران‬ ‫گفت‪ :‬سایت جهان نیوز که چند روز پیش از تیر خالص‬ ‫به یادگار و بیت امام خبر داده بود‪ ،‬به دروغ از محتواى‬ ‫جلسه محرمانه ایت اهلل یزدى و یادگار امام خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجماع ‪70‬درصد‬ ‫الهام فخاری‪ ،‬مس��ئول روابط عمومی ش��ورای عالی‬ ‫سیاس��ت گذاری انتخابات��ی اصالح طلب��ان گفت‪ :‬این‬ ‫ش��ورا در ارائه فهرست نامزدهای اصالح طلبان هنوز به‬ ‫اتفاق نظر کامل نرسیده و نسبت به ‪70‬درصد فهرست‬ ‫اجماع حاصل شده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تخصص فرد‪،‬‬ ‫سوابق اجرایی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬علمی‪ ،‬مطبوعاتی و اجتماعی‬ ‫نامزده��ا برای قرار گرفتن در فهرس��ت مالک و معیار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست را «سرجمع» پذیرفتیم‬ ‫نماین��ده اصولگرای مردم تهران در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬الزمه ائتالف‪ ،‬تنازل اس��ت و نمی توان‬ ‫انتظار داشت که یک فهرست ائتالفی درست همچون‬ ‫یک فهرس��ت حزبی یکدست باش��د‪ .‬احمد توکلی در‬ ‫گفت وگو ب��ا ایلنا‪ ،‬در واکنش به حض��ور خود در کنار‬ ‫اکثری��ت نامزده��ای تندرو در فهرس��ت نهایی ائتالف‬ ‫اصولگرای��ان در تهران‪ ،‬با تاکید بر اینکه حضور در یک‬ ‫فهرس��ت ائتالفی لزوما به معنای پذیرش همه اعضا و‬ ‫اجزای یک ائتالف به طور مس��تقل نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫من س��رجمع و با درنظر گرفت��ن تمام جهات پذیرفتم‬ ‫که در فهرست ائتالف اصولگرایان حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫نااگاهی ماموران‬ ‫اس��تاندار تهران اگاهی نداش��تن ماموران از زمان اغاز‬ ‫تبلیغ��ات انتخاب��ات مجلس خب��رگان رهب��ری را عامل‬ ‫جم��ع اوری بنر تبلیغاتی یک��ی از داوطلبان در ‪ 22‬بهمن ‬ ‫عنوان کرد‪ .‬سیدحس��ین هاش��می دیروز در گفت وگو با‬ ‫ایرنا با اش��اره به دستور وزیر کشور برای پیگیری موضوع‬ ‫جم��ع اوری بن��ر تبلیغاتی یک��ی از نامزده��ای انتخابات‬ ‫مجل��س خبرگان رهب��ری افزود‪ :‬این موضوع در دس��ت‬ ‫بررسی است‪ ،‬اما پیگیری های انجام شده حاکی از اگاهی‬ ‫نداشتن ماموران از اغاز زمان تبلیغات است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صبح ‪ 22‬بهمن نی��ز عده ای در‬ ‫این باره بازداشت شدند که پس از پیگیری های انجام شده‬ ‫و براساس موازین قانونی‪ ،‬ازاد شدند‪.‬‬ ‫امنیت کشور ادامه داد‪ :‬اینکه اینها را ادم هایی می دانیم که‬ ‫به دنبال نفوذ و تس��خیر هس��تند‪ ،‬عالئم بدی است که اثار‬ ‫اجتماعی ان نیز بد است‪ .‬اینها تضاد‪ ،‬تنش و تقویت تردید‬ ‫و ابه��ام در جامعه ایجاد می کند و این افت اولیه ای اس��ت‬ ‫که رهبر معظم انقالب درباره انسجام و وحدت می فرمایند‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی افزود‪ :‬انتظار ما از رس��انه ها این است که در‬ ‫‹ ‹پیروز انتخابات خواهیم بود‬ ‫بازدید موالوردی از کلیسای حضرت مریم (س)‬ ‫یک فضای کارشناس��ی‪ ،‬عادالنه و منصفانه‪ ،‬ارا‪ ،‬افکار و نظر‬ ‫گروه ه��ای مختلف را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم در‬ ‫ای��ن تصمیم بزرگ انتخاب کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بنا بر این‬ ‫همه کس��انی که به وسیله شورای نگهبان تایید شدند‪ ،‬افراد‬ ‫خوب و دلس��وزی هس��تند مگر اینکه بگوییم یک شورای‬ ‫نگهبان دیگری بگذاریم که اینهایی که از ش��ورای نگهبان‬ ‫اول بیرون می ایند در ش��ورای دومی بررسی شوند که من‬ ‫فکر می کنم باز هم بعضی افراد قانع نخواهند شد‪.‬‬ ‫عکس ایرنا‬ ‫حجت االسالم سیدهادی خامنه ای می گوید‪ :‬پیروزی‬ ‫الزام��ا در ای��ن خالصه نمی ش��ود که تع��داد زیادی از‬ ‫اصالح طلبان در مجلس باش��ند و رای بیاورند؛ به نظر‬ ‫من پیروزی این اس��ت که ما بتوانی��م خود را به مردم‬ ‫خوب بشناس��انیم و به انها بگوییم که در کش��ور چه‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه نهایی امید مردم وزارت کشور است‬ ‫مدیر مس��ئول موسس��ه اطالعات گفت‪ :‬نقطه نهایی‬ ‫امید مردم وزارت کشور بوده و امیدواریم کسانی که در‬ ‫س��نگر حفاظت از امانت مردم هستند به شایستگی به‬ ‫رسالت خود عمل کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫سیدمحمود دعایی در نشست مشترک دست اندرکاران‬ ‫انتخابات و مدیران رس��انه ها با بیان اینکه ما در مرحله‬ ‫ثبت نام انتخابات ش��اهد حضور پرش��ور مردم بودیم و‬ ‫جناح ها حضور پررنگی داش��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما مسئله‬ ‫گزینش ها ابهام و سردرگمی در جامعه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهادگران فهرست می دهند‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وه��اب عزیزی‪ ،‬دبی��ر کل جبهه‬ ‫جهادگران ایران اسالمی درباره فهرست انتخاباتی این‬ ‫جبهه اظهار کرد‪ :‬فهرس��ت این جبهه شامل ‪ 20‬نامزد‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی و ‪ 4‬نامزد مجلس‬ ‫خبرگان رهبری است‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش تخلفات به سهبا‬ ‫سیدسلمان س��امانی‪ ،‬رییس هیات مرکزی بازرسی‬ ‫انتخابات کش��ور به ایرنا گفت‪ :‬هر یک از رای دهندگان‬ ‫در ص��ورت مش��اهده تخلف��ی در زمین��ه برگ��زاری‬ ‫انتخابات می توانند موارد را از طریق پیامک به س��امانه‬ ‫سهبا(سامانه هوشمند بازرسی انتخابات) اعالم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهبرد یک صدا‪ ،‬یک فهرست‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا از رواب��ط عمومی ح��زب موتلفه‬ ‫اسالمی‪ ،‬محمدنبی حبیبی‪ ،‬دبیرکل این حزب راهبرد‬ ‫رسیدن به فهرست مش��ترک اصولگرایان را یک صدا‪،‬‬ ‫یک فهرست برشمرد و گفت‪ :‬این فهرست محصول کار‬ ‫جمعی ده ها ش��خصیت و چن د حزب و تشکل اصولگرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹لغو یک نشست‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اصالح طلبان اصفهانی خواهان پاسخ‬ ‫مسئوالن اجرایی استان اصفهان درباره لغو نشست این‬ ‫گروه در محل باش��گاه کارگران اصفهان از سوی پلیس‬ ‫اماکن نیروی انتظامی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوءاستفاده از نام حزب اعتدال و توسعه‬ ‫مرتض��ی بانک‪ ،‬رییس س��تاد انتخابات حزب اعتدال‬ ‫و توس��عه با ارس��ال نامه ای به رییس س��تاد انتخابات‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬از وی خواس��ت با سوءاستفاده کنندگان‬ ‫از ن��ام این حزب برخورد قاطع ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫برخی افراد س��ودجو با مطامع سیاسی و به طور عمده‬ ‫مالی‪ ،‬با سوء استفاده از واژه های «اعتدال»‪« ،‬توسعه»‪،‬‬ ‫«اعتدالگرای��ان» و مانند ان‪ ،‬اقدام به ایجاد تش��کل ها‪،‬‬ ‫کانون ها یا س��تادهای جعلی انتخاباتی کرده و گاهی از‬ ‫نامزد ها وجوه کالنی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬توسعه همکاری بین المللی با تدوین برنامه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫‪ 29‬گام بلند غول نفتی ایتالیا در صنایع زیرساختی‬ ‫‪ 30‬تولید ‪ 60‬درصدی تجهیزات توانبخشی در کشور‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت از مدیران توانمند‪ ،‬راهکاری برای خروج از رکود بنگاه های ضررده‬ ‫ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید لغو شد‬ ‫بانک مرکزی روز گذش��ته در بخشنامه ای رفع‬ ‫مش��کل ممنوع الخروج��ی مدیران بخ��ش تولید‬ ‫را برای اجرا به ش��بکه بانکی اب�لاغ کرد‪ .‬در این‬ ‫بخشنامه بر مبنای اس��تقالل شخصیت اشخاص‬ ‫حقوق��ی از مدیران ش��رکت های تولیدی‪ ،‬اعمال‬ ‫هر نوع محدودیتی برای مدیران اشخاص حقوقی‬ ‫به اس��تناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬صدور دس��ته چک و س��ایر خدمات‬ ‫بانکی‪ ،‬تنها پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد‬ ‫بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی صالح ‬ ‫امکان پذیر می شود بنابراین مدیرانی که به موجب‬ ‫بدهی های واحد تولیدی ممنوع الخروج بودند رفع‬ ‫ممنوعیت می شوند‪.‬‬ ‫بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ای��ران این‬ ‫بخش��نامه را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار‬ ‫مورخ ‪ ۱۳‬بهمن امس��ال به ویژه به ش��بکه بانکی‬ ‫برای اجرا ابالغ کرده‪ .‬در این بخشنامه امده است‪:‬‬ ‫به اس��تناد جلس��ه مورخ ‪ 1394/11/13‬شورای‬ ‫پول و اعتبار به منظور ایجاد س��هولت در محیط‬ ‫کسب وکار و رفع موانع تولید و با توجه به ضرورت‬ ‫رفع مش��کل ممنوع الخروج ب��ودن مدیران بخش‬ ‫تولی��د به منظور تس��هیل و فعالی��ت مدیران در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی الزم اس��ت در رابطه‬ ‫با محدودیت مدیران اش��خاص حقوقی بدهکار به‬ ‫سیستم بانکی و ممنوعیت خروج انها و نیز کاهش‬ ‫دامن��ه محدودیت های مربوط ب��ه صادر کنندگان‬ ‫چک های بالمحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته‬ ‫و اقدام��ات مربوط به هر یک از موضوعات مذکور‪،‬‬ ‫صرفا با رعایت این موارد معمول شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬با توجه به حکم ماده ‪ ۲۱‬قانون صدور چک‬ ‫و تبص��ره ان‪ ،‬اعمال هر نوع محدودیت از س��وی‬ ‫این بانک برای مدیران اش��خاص حقوقی در مورد‬ ‫صدور چک های برگشتی تنها در چارچوب قانون‬ ‫مذکور صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬با عنایت به اس��تقالل ش��خصیت اشخاص‬ ‫حقوقی از مدیران انها‪ ،‬اعمال هر نوع محدودیتی‬ ‫در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی‬ ‫شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیالت‪ ،‬صدور‬ ‫دس��ته چک و س��ایر خدمات بانکی‪ ،‬تنها پس از‬ ‫اثب��ات تقصیر مدی��ران در ایجاد بدهی ش��خص‬ ‫حقوقی در مراجع قضای��ی ذی صالح‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مس��ئولیت های حقوق��ی و کیف��ری صادر‬ ‫کردن چک بالمح��ل و محدودیت های قانونی در‬ ‫این باره‪ ،‬حسب مورد متوجه امضا کنندگان چک‪،‬‬ ‫صاحب حس��اب و ظهرنویس��ان است و اعمال هر‬ ‫نوع محدودیت برای سایر افراد بال وجه بوده و باید‬ ‫از ان اجتناب شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از تاریخ ابالغ این بخشنامه درباره درخواست‬ ‫ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار‬ ‫الزم است چک لیس��ت پیوست توسط مدیرعامل‬ ‫محت��رم بانک مبنی بر خالص��ه اقدامات حقوقی‬ ‫صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز‬ ‫تکمیل و ارسال شود‪.‬‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫را بررس��ی کرده است‪ ،‬نصراهلل محمد حسین فالح‪،‬‬ ‫عضو کنفدراس��یون صنعت در گفت وگو با‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬رفع ممنوع الخروجی مدیران‬ ‫تولید اقدام بس��یار مثبتی است که می توان ان را‬ ‫مقدمه ای بر تفکیک ش��خصیت حقوقی و حقیقی‬ ‫در مدیریت واحد های تولیدی قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ف�لاح با بی��ان اینکه ممنوع الخروج��ی مدیران‬ ‫تولید به دلیل بدهی های واحد صنعتی در گذشته‬ ‫مش��کالت بس��یاری را برای مدیری��ت واحد های‬ ‫صنعتی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این امر باعث‬ ‫ش��ده تا ف��ردی که صالحی��ت مدیریتی و علمی‬ ‫او تایید ش��ده اس��ت مس��ئولیت نمایندگی یک‬ ‫شخصیت حقوقی که با مش��کالت زیادی رو به رو‬ ‫است را نپذیرد‪.‬‬ ‫عضو کنفدراس��یون صنعت با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ممنوع الخروج��ی مدی��ران تولی��د ی��ک چرخه‬ ‫جهنم��ی را برای صنایع ایجاد می کرد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر اجتن��اب مدیران ب��زرگ از‬ ‫پذیرش مس��ئولیت باعث ش��د ت��ا واحد هایی که‬ ‫درگیر مش��کالت هستند با سوءمدیریت روبه رو و‬ ‫بیشتر در مشکالت خود غرق شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ابالغ این دس��تورالعمل‬ ‫زمین��ه مدیریت مدیران شایس��ته را بر واحد های‬ ‫صنعت��ی بزرگ فراه��م خواهد کرد اف��زود‪ :‬نبود‬ ‫تفکیک میان شخصیت های حقوقی و حقیقی در‬ ‫کشور مانع توسعه اس��ت به طور مثال مدیری که‬ ‫در یک شرکت خوب فعالیت می کند و مسئولیت‬ ‫ت مشکل دار را نیز برعهده می گیرد نبود‬ ‫یک شرک ‬ ‫تفکی��ک میان ش��خص حقیق��ی و حقوقی باعث‬ ‫می ش��ود تا نه تنها ش��رکت ضعیف تقویت نشود‬ ‫بلکه مدیریت ش��رکت خوب نی��ز تحت تاثیر قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬به عبارت دیگر نه تنها ش��رکت ضعیف را‬ ‫تقویت نکرده ایم بلکه ش��رکت های قوی را هم به‬ ‫ضعف کشانده ایم‪.‬‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی‪ ،‬نب��ود نیروی کار مناس��ب‬ ‫در مناط��ق محروم و‪ ...‬ازجمله عواملی اس��ت که‬ ‫واح��د صنعتی را دچار ضع��ف می کند و ارتباطی‬ ‫به مدیریت نخواهد داش��ت اما بدهی های شرکت‬ ‫منجر به محدودیت های مدیریت می شود‪.‬‬ ‫عضو کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه ابالغ‬ ‫این دس��تورالعمل منجر به کاهش مسئولیت های‬ ‫مدیریت و سوءاستفاده مدیران نخواهد شد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جلوگیری از سوءاس��تفاده مدیران به عهده‬ ‫قوه قضاییه اس��ت و نباید ب��رای مدیریت واحد ها‬ ‫مانع تراشی کنیم‪ .‬به طور قطع بانک مرکزی و قوه‬ ‫قضاییه برای جلوگیری از سوءاستفاده راه حل های‬ ‫کارشناسی تدارک دیده اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه رفع ممنوع الخروجی باعث‬ ‫رش��د صادرات و رونق فرایند تولید خواهد ش��د‬ ‫گفت‪ :‬رشد صادرات و سفر مدیران تولید به خارج‬ ‫از کش��ور بر فرایند رونق تولید و افزایش سرمایه‬ ‫شرکت و پرداخت بدهی ها تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫عض��و کنفدراس��یون صنعت با اش��اره به اینکه‬ ‫امیرالمومنین(ع) در نهج البالغه نیز بر این موضوع‬ ‫تاکید کرده ان��د اف��زود‪ :‬در نهج البالغه رفت وامد‬ ‫اس��ان مدی��ران و بازرگانان به کش��ورهای دیگر‬ ‫عامل رونق اقتصاد اس�لامی معرفی ش��ده و ابالغ‬ ‫دس��تورالعمل بانک مرکزی گام مثبتی در جهت‬ ‫رونق اقتصاد اسالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫درگفت وگو با فعاالن‬ ‫در همی��ن راس��تا‬ ‫صنعت��ی تاثیر رفع ممنوع الخروجی مدیران تولید‬ ‫بر بهبود فضای محیط کس��ب وکار و فرایند تولید‬ ‫ف�لاح ب��ا بی��ان اینکه مش��کالت بس��یاری از‬ ‫واحد ه��ای صنعتی ناش��ی از عملک��رد مدیریت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬نپرداختن بدهی ه��ای دولت به‬ ‫‹ ‹افزایش رغبت مدیریت بر واحد های‬ ‫صنعتی بزرگ‬ ‫‹ ‹رف�ع ممنوع الخروج�ی‪ ،‬عامل رونق‬ ‫اقتصاد اسالمی‬ ‫‹ ‹گام مثبت در جهت اجرای برجام ‪2‬‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬دبیرکل خان��ه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز در گفت وگو با‬ ‫ابالغیه‬ ‫بانک مرکزی را گام مثبت��ی در جهت رفع موانع‬ ‫تولید دانس��ت و گف��ت‪ :‬هر تصمیم��ی که باعث‬ ‫کاه��ش محدودیت ه��ا در مدیری��ت واحد ه��ای‬ ‫صنعتی و تولید ش��ود ی��ک گام مثبت در جهت‬ ‫بهبود فضای کسب وکار خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضوی ب��ا بیان اینکه رف��ع ممنوع الخروجی‬ ‫مدی��ران تولید را می ت��وان مقدمه ای ب��ر برجام‬ ‫‪ ۲‬تلق��ی ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ابتدای مس��یر برجام‬ ‫اقتصادی قبل از انکه س��راغ قوانین مجلس برویم‬ ‫ابتدا باید س��راغ دس��تورالعمل ها و ایین نامه های‬ ‫دولت��ی که دس��ت و پای تولید را بس��ته اند رفت‬ ‫سفر هیات اقتصادى استان مرکزى به برزیل‬ ‫اعض��ای هیات اقتصادى اس��تان مرکزى دیروز با‬ ‫سفیر ایران در برزیل و همچنین رییس اتاق بازرگانی‬ ‫مشترک ایران و برزیل جلسات مفصلی برگزار کردند‪.‬‬ ‫محمدرضا حاجی پور‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان مرکزی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درجلس��ه مالقات دیروز نمایندگان اس��تان با‬ ‫س��فیر ایران در برزیل درباره توانمندی های اس��تان‬ ‫مرکزی و کش��ور برزیل مذاکرات مفصلی انجام شد‬ ‫و اعضای هیات با توانمندی های یکدیگر اشنا شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمین��ه همکاری در بس��یاری از حوزه ها‬ ‫امکان پذیر است ازجمله صنایع شیشه‪ ،‬سنگ‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬صنایع لوکس مانند چینی‬ ‫اسپیدار و‪ ....‬که این جلسه نتایج بسیار خوبی را برای‬ ‫اس��تان در بر داش��ت‪ .‬حاجی پور گفت‪ :‬بعد از جلسه‬ ‫با س��فیر‪ ،‬جلس��ه مش��ترکی با رییس اتاق بازرگانی‬ ‫مش��ترک ایران و برزیل با حضور مع��اون اقتصادی‬ ‫س��فارت و اعضای هیات اقتصادی برگزار و دیدگاه ها‬ ‫و زمینه های همکاری های مش��ترک بررسی شد‪ ،‬در‬ ‫این جلس��ه خانم رومونا درباره نح��وه مبادله کاال با‬ ‫برزی��ل و ایران توضیحات خوبی را ارائه کرد و زمینه‬ ‫حضور س��رمایه گذاران را مناس��ب دانس��ت‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه برای تعامل بیشتر دو طرف و سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک مطال��ب خوبی ارائه و درنهایت مقرر ش��د‬ ‫در زم��ان حضور خانم رومون��ا در ایران امکان بازدید‬ ‫هیاتی از برزیل از توانمندی های استان مرکزی مورد‬ ‫نظ��ر قرار گی��رد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در زمینه صادرات‬ ‫کود و اوره و همچنین شیش��ه س��اختمانی و صنایع‬ ‫شیش��ه خودرو به برزیل و واردات تجهیزات پزشکی‬ ‫و دندانپزش��کی ام��کان فعالیت فعاالن اس��تانی این‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫عرصه در کش��ور برزیل وجود دارد‪ .‬حاجی پور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در این جلس��ه ب��ر نقش اتاق ه��ای بازرگانی و‬ ‫بخش خصوصی دو طرف در ارتقای س��طح مبادالت‬ ‫تجاری تاکید و درنهایت مقرر شد تفاهمنامه ای بین‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان مرکزى با اتاق مشترک ایران و‬ ‫برزیل منعقد و تالش های جدی تری در حوزه تجارت‬ ‫خارجی انجام شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان مرکزی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود اظهارکرد‪ :‬در ش��رایط پس��اتحریم و با توجه به‬ ‫اهداف تعیین ش��ده در کارگروه توس��عه در استان و‬ ‫همچنین سیاست های توس��عه تجارت درباره ایجاد‬ ‫بازار و بازاریابی کش��ورهای هدف در سال جاری این‬ ‫مهم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های اس��تان در زمینه تولید و صادرات انواع‬ ‫سنگ های س��اختمانی به ویژه سنگ تراورتن که در‬ ‫شهرس��تان محالت تولید می شود س��اماندهی برای‬ ‫حضور در ‪ ۴۱‬امین نمایشگاه بین المللی سنگ برزیل‬ ‫– ویتوریا از اس��تان انجام ش��د که این نمایش��گاه از‬ ‫تاریخ ‪ ۲۳‬بهمن تا ‪ ۳۰‬بهمن سال جاری دایر است‪.‬‬ ‫و رفع ممنوع الخروجی مدی��ران تولید را می توان‬ ‫نخستین گام در اجرای برجام ‪ ۲‬و رفع تحریم های‬ ‫داخلی دانست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این تصمیم نشان از حاکمیت‬ ‫تدبی��ر و عقل در کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم‬ ‫حاصل پیگیری های اتاق بازرگانی و فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی در ش��ورای پول و اعتبار اس��ت که با‬ ‫کمک دول��ت اجرایی خواهد ش��د و به طور قطع‬ ‫تصمیم های این چنینی در ارتقای رتبه کش��ور در‬ ‫فضای کسب وکار تاثیر مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه مس��اعد کردن جو روانی محیط کسب وکار‬ ‫به ط��ور قطع ب��ر اتفاقاتی که در پس��ا برجام اجرا‬ ‫می ش��ود موثر خواه��د بود‪ ،‬گفت‪ :‬اقتص��اد ایران‬ ‫در سال های گذش��ته در شرایطی قرار گرفت که‬ ‫ش��رکت های موفق تولیدی نیز اس��یر این شرایط‬ ‫ش��دند و ب��ه نوعی جانب��از اقتصادی محس��وب‬ ‫می ش��وند بنابرای��ن باید از ای��ن واحد ها حمایت‬ ‫ش��ود و این دستورالعمل کمک بسیاری به بهبود‬ ‫مدیریت واحد ها خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این دس��تورالعمل جذابیت‬ ‫فعالی��ت در بخش خصوصی را افزایش خواهد داد‬ ‫گفت‪ :‬ممنوع الخروجی مدیران تولید باعث می شد‬ ‫ت��ا مدیران ب��زرگ حاضر به پذیرش مس��ئولیت‬ ‫نشوند و این محدودیت اکنون بر طرف شده است‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬با ابالغ این دس��تورالعمل‬ ‫می توان در اینده ش��اهد حض��ور مدیران بزرگ و‬ ‫شایس��ته در واحد های صنعتی بده��کار بود تا با‬ ‫مدیریت قدرتمند َانها مشکالت واحد های صنعتی‬ ‫به سرعت حل شود و سو ءمدیریت در این واحد ها‬ ‫از بین برود‪ .‬از سوی دیگر ممنوع الخروجی مدیران‬ ‫تولی��د به طور قطع ب��ر همکاری های بین المللی و‬ ‫گسترش صادرات تاثیر چشم گیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫ استقبال پاکستان‬ ‫از جذب صنایع ایران‬ ‫وزی��ر صنای��ع و تولی��دات پاکس��تان ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫توانمندی ه��ای خوب��ی در بخش ه��ای مختل��ف صنعت‬ ‫ازجمله صنعت فوالد و انرژی در ایران سراغ دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫حضور صنایع و صنعتگران ایرانی در کشورمان استقبال و‬ ‫تمام تسهیالت الزم برای ورود انان به عرصه فعالیت های‬ ‫صنعتی در پاکستان را فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬غالم مرتضی خان جتوئی افزود‪ :‬در های‬ ‫بخش صنعت پاکس��تان ب��ه روی عالقه مندان خارجی به‬ ‫حضور و فعالیت در این بخش باز اس��ت و وزارت صنایع و‬ ‫تولیدات پاکستان نیز از هیچ تالشی برای ارائه تسهیالت‬ ‫و خدم��ات الزم به صاحبان صنایع ایران به منظور حضور‬ ‫و فعالیت در پاکستان دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صاحبان صنایع ایران برای س��رمایه گذاری و‬ ‫ن می توانند تسهیالت خوبی در زمینه‬ ‫فعالیت در پاکس��تا ‬ ‫واردات ماش��ین االت صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫به پاکستان ازجمله معافیت کامل گمرکی دریافت کنند‪.‬‬ ‫این وزیر پاکستانی با بیان اینکه صنایع فوالد کشورش‬ ‫با مش��کالت زیادی مواجه اس��ت و دول��ت برای حل این‬ ‫ل قص��د دارد صنایع فوالد این کش��ور را به بخش‬ ‫مس��ائ ‬ ‫خصوص��ی واگ��ذار کند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اگر ش��رکت های‬ ‫صنعتی ایران مایل به مش��ارکت در این زمینه هس��تند‪،‬‬ ‫می توانن��د با کمیس��یون خصوصی س��ازی پاکس��تان در‬ ‫این باره وارد مذاکره شوند‪.‬‬ ‫غ�لام مرتضی خان جتوئی با اش��اره به دی��داری که به‬ ‫تازگی با مهدی هنردوست‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در پاکس��تان داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این دیدار‪ ،‬مسئله پایین‬ ‫ب��ودن حجم مبادالت تجاری دو کش��ور و راه های جبران‬ ‫ان مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هم پاکس��تان و هم ایران اراده و انگیزه‬ ‫باالیی ب��رای افزایش حج��م کنونی مب��ادالت تجاری و‬ ‫افزایش مناس��بات اقتصادی دارند و شرایط جدید بعد از‬ ‫لغو تحریم ه ا می تواند به باز شدن کانال های بانکی بین دو‬ ‫کشور و جهش روابط تجاری و اقتصادی بین دو همسایه‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های محمدعلی‬ ‫نوید در بخش صنعت‬ ‫اجرای ‪ ۷‬طرح فناورانه جهاد دانشگاهی‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫در هفتمین جلسه برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان مطرح شد‬ ‫توسعه همکاری بین المللی با تدوین برنامه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نوید از فعاالن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬با وجود اینکه برخی از دوستانش‬ ‫از فعاالن سیاسی مخالف حکومت پهلوی بودند‪ ،‬او‬ ‫به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط‬ ‫در س�ه را ه امین حض�ور تهران (کوچه ابش�ار‪ ،‬بین‬ ‫بهارستان و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫پدرش معمار بود و برادرش از ایینه کاران حرم حضرت‬ ‫عبدالعظی��م بود‪ .‬محمدباقر ‪ 7‬فرزند (‪ 5‬دختر و ‪ 2‬پس��ر)‬ ‫داش��ت‪ 5 .‬خواه ر بزرگتر از محمدعل��ی بودند و برادرش‪،‬‬ ‫احمد کوچکتر از وی بود‪.‬‬ ‫محمدعل��ی تنها ‪ 6‬س��ال به مدرس��ه رفت‪ .‬ب��ه نقل از‬ ‫خودش در سال اخر تحصیل به دلیل بازیگوشی نتوانست‬ ‫در چند درس نمره قبولی بیاورد‪ .‬به پیش��نهاد مسئوالن‬ ‫مدرس��ه چنانچه می توانست در ‪ 3‬ماه اول سال امتحانات‬ ‫ان سال موفق شود می توانس��ت پایه باالتر ثبت نام کند‪،‬‬ ‫هنگام��ی که از پدرش خواس��ت ب��رای ثبت نام ب��ا او به‬ ‫مدرسه برود او نپذیرفت و همین بهانه ترک تحصیل وی‬ ‫ش��د‪ .‬محمدعلی در حدود سال ‪ 1318‬وارد بازار کار شد‪.‬‬ ‫محمدباقر دوست نداشت پسرش حرفه معماری را دنبال‬ ‫کن��د‪ ،‬به همین دلیل او را ترغیب کرد که کار دیگری در‬ ‫پیش بگیرد‪ .‬از انجایی ک��ه محمدعلی به کارهای فنی و‬ ‫مکانیکی عالقه مند بود ن��زد یکی از اقوام خود در کارگاه‬ ‫فن��ی ـ مربوط به نص��ب و تعمیر موت��ور ـ بدون گرفتن‬ ‫دس��تمز د ش��روع به کار کرد‪ .‬وی نخستین استعدادش را‬ ‫در کس��ب درام د از همین دوره به کار برد‪ .‬او هنگام ظهر‬ ‫مش��اهده می کرد که صاحب کارش و کارگران برای ناهار‬ ‫الزم برای درست‬ ‫به قهوه خانه می روند‪ .‬یک روز تدارکات ‬ ‫ک��ردن غذا را از خانه اورد و ابگوش��تی را با اس��تفاده از‬ ‫ح��رارت خروجی موتور پخت��ه و از انان دعوت می کند تا‬ ‫ناهار مهمان او باش��ند‪ .‬س��فره ای می چیند و با نان تازه و‬ ‫سبزی و ابگوشت از انها پذیرایی می کند‪ .‬پس از خوردن‬ ‫ناه��ار از انها می پرس��د طعم غذا چطور بود؟ انها پاس��خ‬ ‫می دهن��د خوب بود و او پیش��نهاد می دهد که اگر موافق‬ ‫ن کار را برای روزهای دیگر نیز انجام‬ ‫هس��تند می تواند ای ‬ ‫دهد و بدین ترتیب موفق می ش��ود نظر انها را جلب کند‪.‬‬ ‫خ��ودش می گوید گاهی دریافتی بیش از هزینه می ش��د‬ ‫و چی��زی برایش می ماند ک��ه انها را پس ان��داز می کرد‪.‬‬ ‫ارزویش داشتن دوچرخه بود‪ .‬با همین پس اندا ز به رویای‬ ‫خرید دوچرخه دست یافت‪.‬‬ ‫ای��ران در س��ال های ‪ 1320‬ت��ا ‪ 1324‬بر اثر اش��غال‬ ‫متفقین (انگلیس ـ روس��یه و امریکا) در جنگ جهانی‬ ‫دوم دچار کمبود مواد غذایی شد‪ .‬نوید پس از ‪ 4 ،3‬سال‬ ‫ش��اگردی‪ ،‬مهارت الزم برای تعمی��ر و نصب موتورهای‬ ‫اس��یاب گندم و برخی از موتورها را کس��ب کرد‪ .‬بانک‬ ‫مل��ی در اثر کمبود نان تصمی��م گرفته بود برای تامین‬ ‫نیاز کارکنانش اقدام به اس��یاب گندم و پخت نان کند‪.‬‬ ‫می گوید ش��ب دیر وقت س��وار دوچرخه از بانک خارج‬ ‫می شدم که دیدم دربان می گوید اقای مدیر می خواهند‬ ‫شما را ببینند‪ ،‬مدیر به او می گوید توجوان سختکوشی‬ ‫هستی‪ ،‬می خواهی کارمند بانک شوی‪ ،‬او پاسخ می دهد‬ ‫که تصمیم گرفته حقوق بگیر نباش��د‪ .‬مدیر بانک ضمن‬ ‫تش��ویقش می گوید خب دوست داری چه کاری برایت‬ ‫انج��ام دهم؟ و نوی��د می گوید برایم حس��اب باز کنید‪،‬‬ ‫بدین ترتیب نخس��تین حس��اب بانکی خود را در همین‬ ‫دوران ب��از کرد‪ .‬در اواس��ط ده��ه ‪ 20‬همزمان با خروج‬ ‫ن با س��فر به شهرس��تان ها و کشورهای‬ ‫نیروهای متفقی ‬ ‫اط��راف ب��ه کار خرید و ف��روش لوازم یدک��ی کامیون‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬مدتی به ای��ن کار ادام��ه داد‪ .‬انگونه که از‬ ‫خاطرات دوران جوانی اش برای دیگران نقل کرده لوازم‬ ‫و تجهیزات دس��ت دوم انبار ش��ده را می خرید و پس از‬ ‫تعمیر انها را می فروخت‪ .‬به نظر می رس��د که دوس��تی‬ ‫او ب��ا احمدعلی بابایی و همکاری ش��ان در همین دوره‬ ‫اغاز ش��ده باش��د‪ .‬مغازه زغال فروش��ی عل��ی بابایی در‬ ‫خیابان باغشاه در همس��ایگی کارگاهی که نوید در ان‬ ‫کار می کرد قرار داش��ت‪ .‬بعد از مدتی ش��رکت تضامنی‬ ‫نوید و شرکا را تاسیس کرد‪ .‬بعد ها نام همین شرکت به‬ ‫شرکت ایران تراک تغییر یافت‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫امید توکلی‪ ،‬رییس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت‪:‬‬ ‫تاکنون از ‪ ۲۱‬طرح فناورانه جهاد دانشگاهی ‪ ۷‬طرح تایید شده اند تا با حمایت‬ ‫معاونت علمی به مرحله اجرایی برس��ند‪ .‬صندوقی بین این دو نهاد تشکیل شد‬ ‫تا با مش��ارکت‪ ۵۰‬درص��دی هر یک از این نهادها‪ ،‬طرح ه��ای فناورانه به مرحله‬ ‫تجاری سازی برسد‪.‬‬ ‫محمدرضا‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫برای تعیین‬ ‫شاخص های‬ ‫اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪ ۴‬طرح شامل‬ ‫اصالح رژیم‬ ‫نهادی‬ ‫و اقتصادی‪،‬‬ ‫توسعه سرمایه‬ ‫انسانی و دانش‪،‬‬ ‫ساماندهی نظام‬ ‫نواوری‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫و توانمندی‬ ‫داخلی در‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫در نظر گرفته‬ ‫شده است‬ ‫در هفتمی��ن جلس��ه برنام��ه مل��ی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در جلس��ه‬ ‫روز سه ش��نبه هفت��ه جاری با حضور اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رییس جمهوری برای‬ ‫نهایی سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هفتمین جلسه برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫ب��ا حضور مهندس محمدرض��ا نعمت زاده وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬علی اصغ��ر توفیق‬ ‫معاون پژوهشی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫بهزاد قره یاضی رییس امور تحقیقات و فناوری‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪ ،‬حسین‬ ‫ابوی��ی مهریزی مع��اون ط��رح و برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وحید احمدی معاون‬ ‫پژوهش��ی وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری و‬ ‫اعضای کارگروه برگزار شد‪.‬‬ ‫جلس��ه های دانش بنی��ان از انجای��ی اهمیت‬ ‫یافت که برنامه مل��ی اقتصاد مقاومتی با تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب حول ‪ ۱۱‬محور تعیین شد‪.‬‬ ‫یکی از این موارد مربوط به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫اس��ت که تعیین محورها و شاخص های اقتصاد‬ ‫دانش بنیان ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬موضوع مورد نظر توس��ط‬ ‫مس��ئوالن این ح��وزه برای رس��یدن به نتیجه‬ ‫نهایی در حال بررس��ی است‪ .‬به گفته مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده برنام��ه مل��ی اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان در جلس��ه روز س��ه ش��نبه هفته‬ ‫جاری با حضور اس��حاق جهانگیری معاون اول‬ ‫رییس جمهوری برای نهایی سازی مورد بررسی‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا تاکید ب��ر اینکه م�لاک تعیین‬ ‫محورهای اقتصاد دانش بنیان بر مبنای تعریف‬ ‫بانک جهانی است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از عوامل انتخاب‬ ‫تعریف بانک جهانی برای تعیین ش��اخص های‬ ‫اقتصاد دانش بنیان همکاری با سایر کشورها در‬ ‫اینده است از این رو باید شاخص هایی را تعیین‬ ‫کرد که برای جامعه بین الملل قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫‪ ۴‬طرح م��ورد قبول جامع��ه بین الملل‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای تعیین ش��اخص های اقتص��اد دانش بنیان‬ ‫‪ ۴‬طرح ش��امل اصالح رژیم نهادی و اقتصادی‪،‬‬ ‫توسعه سرمایه انسانی و دانش‪ ،‬ساماندهی نظام‬ ‫نواوری‪ ،‬توسعه زیرساخت ها و توانمندی داخلی‬ ‫در فن��اوری اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس این ‪ ۴‬طرح ارتباطات‬ ‫بین الملل را رشد و توسعه خواهیم داد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ش��اخص هایی برای هر کدام از این طرح ها در‬ ‫نظر گرفته ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه های پیش رو‬ ‫این شاخص هامورد نقد و بررسی قرار می گیرند‬ ‫تا بتوان براس��اس ان برای اقتصاد دانش بنیان‬ ‫برنامه ری��زی کرد و ش��اخص هایی ک��ه با این‬ ‫موضوع هماهنگ نباشد حذف یا اصالح خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شاخصهای رژیم نهادی و اقتصادی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره‬ ‫ب��ه ش��اخص های تعیین ش��ده ب��رای اقتصاد‬ ‫دان��ش بنیان‪ ،‬گف��ت‪ :‬با تعیین ش��اخص برای‬ ‫فارغ التحصیالن دانش��گاهی باید این موضوع را‬ ‫مدنظر قرار دهیم که دانشجویان در دانشگاه ها‬ ‫باید به گونه ای تربیت ش��وند که خلق سرمایه‬ ‫و ن��واوری کنند‪ .‬ب��ه عبارتی دانش��جویان در‬ ‫دانش��گاه ها به خوبی اموزش دیده می شوند اما‬ ‫بعد از فارغ التحصیلی ان بازده الزم را برای بازار‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت زاده ب��ا بیان اینک��ه امروزه‬ ‫بس��یاری از ب��ذر گیاهان از خارج وارد کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬می توان با تش��کیل‬ ‫گروه های پژوهشی بس��یاری از بذرهایی که از‬ ‫خارج وارد می ش��وند مانند بذر گوجه فرنگی و‬ ‫خیار را در داخل کشور به دست اورد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫هفت��ه این��ده مدیرعامل ش��رکت زیمنس به‬ ‫ایران س��فر خواهد کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫فعالیت های پژوهشی خوبی را در کارنامه خود‬ ‫دارد و بس��یاری از فناوری ها را ب��ا فراگیری از‬ ‫گروه پژوهش��ی خود به دست اورده که می توان‬ ‫به عنوان یک الگو از تجربیات انان استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتص�اد دانش بنی�ان ب�ر مبن�ای‪11‬‬ ‫شاخص‬ ‫همچنی��ن به��زاد قره یاض��ی‪ ،‬ریی��س امور‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور با بیان اینک��ه با همفکری‬ ‫س��تاد فرماندهی فعالیت ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت برای اقتصاد دانش بنیان مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد فرماندهی برای‬ ‫هر کدام از ‪ ۱۱‬برنام��ه اقتصاد مقاومتی برخی‬ ‫شاخص ها را تعیین کرده‪ ،‬از این رو برای اقتصاد‬ ‫دانش بنیان ‪ ۱۱‬شاخص تعیین شد‪.‬‬ ‫رییس ام��ور تحقیق��ات و فناوری س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور با اش��اره به ‪۱۱‬‬ ‫شاخص مورد نظر س��تاد فرماندهی‪ ،‬افزود‪۱۱ :‬‬ ‫ش��اخص توسط س��تاد فرماندهی برای اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان در نظ��ر گرفته ش��ده که ش��امل‬ ‫ش��اخص اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬ش��اخص نواوری‬ ‫جهانی‪ ،‬شاخص دس��تیابی به فناوری‪ ،‬شاخص‬ ‫عملک��رد رقاب��ت صنعت��ی‪ ،‬ش��اخص ظرفیت‬ ‫نواوری مل��ی‪ ،‬درصد ارزش اف��زوده محصوالت‬ ‫با فناوری پیش��رفته از تولی��د ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫درصد ص��ادرات کاالها با فناوری پیش��رفته به‬ ‫کل صادرات غیرنفتی‪ ،‬س��هم صادرات کاال های‬ ‫درصد تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و باالتر نسبت به کل تولیدات‬ ‫درصد صادرات کاال و خدمات دانش بنیان نسبت به کل صادرات‬ ‫درصد صادرات کاال و خدمات دانش بنیان به عنوان درصدی از ‪GDP‬‬ ‫تعداد روزهای الزم برای شروع کسب و کارهای دانش بنیان‬ ‫درصد ارزش افزوده محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫با فناوری برتر نس��بت به کل صادرات‪ ،‬نس��بت‬ ‫هزینه های پژوهش و توس��عه به تولید ناخالص‬ ‫داخلی‪ ،‬س��هم فناوری از رشد اقتصادی و سهم‬ ‫شاخصهای توسعه سرمایه انسانی و دانشی‬ ‫دانش بنیان از رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫سالعلی اصغر توفیق به ارائه‬ ‫جلسه‬ ‫باسوادیدرافراداین‬ ‫همچنین‬ ‫باالی ‪51‬‬ ‫‪ .1‬نرخ‬ ‫‪ .2‬شدت تحقیق وتوسعه (‪R&D/GDP)(GERD).‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ های‬ ‫طرح‬ ‫‪ .3‬نسبت تعداد پژوهشگر به یک میلیون نفر جمعیت کشور‬ ‫دبیرستانبرای هرکدام از طرح های مورد‬ ‫پرداخ��تثبتونامگفت‪:‬‬ ‫‪ .4‬نرخ‬ ‫‪ .5‬نرخ ثبت نام دانشگاه‬ ‫معدن و تجارت شاخص هایی‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫نظر وزارت‬ ‫‪ .6‬دسترسی به اینترنت در مدارس‬ ‫بنیان و‬ ‫کردگان در‬ ‫اشتغال تحصیل‬ ‫تعریفمیزان‬ ‫‪.7‬‬ ‫ هایفناورمورد‬ ‫دانشص‬ ‫شرکتازهایشاخ‬ ‫کدام‬ ‫اس��ت‪ .‬هر‬ ‫شده‬ ‫‪ .8‬تعداد ثبت اختراعات در داخل کشور‬ ‫کشور وزارت صنعت در زیر‬ ‫نظ��ر‬ ‫طرحدرمد‬ ‫برای‬ ‫خارج از‬ ‫ثبت‪۴‬اختراعات‬ ‫نظ��ر تعداد‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .11‬نرخ بیکاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫‪ .11‬نرخ بیکاران با تحصیالت دانشگاهی‬ ‫‪ .12‬نسبت نیروی کار با تحصیالت دانشگاهی‬ ‫شاخصهای رژیم نهادی و اقتصادی‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫شاخصهای ساماندهی نظام نواوری‬ ‫درصد تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و باالتر نسبت به کل تولیدات‬ ‫درصد صادرات کاال و خدمات دانش بنیان نسبت به کل صادرات‬ ‫درصد صادرات کاال و خدمات دانش بنیان به عنوان درصدی از ‪GDP‬‬ ‫تعداد روزهای الزم برای شروع کسب و کارهای دانش بنیان‬ ‫درصد ارزش افزوده محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫شاخصهای توسعه سرمایه انسانی و دانشی‬ ‫‪ .1‬نرخ باسوادی افراد باالی ‪ 51‬سال‬ ‫‪ .2‬شدت تحقیق وتوسعه (‪R&D/GDP)(GERD).‬‬ ‫‪ .3‬نسبت تعداد پژوهشگر به یک میلیون نفر جمعیت کشور‬ ‫‪ .4‬نرخ ثبت نام دبیرستان‬ ‫‪ .5‬نرخ ثبت نام دانشگاه‬ ‫‪ .6‬دسترسی به اینترنت در مدارس‬ ‫‪ .7‬میزان اشتغال تحصیلکردگان در شرکتهای دانش بنیان و فناور‬ ‫‪ .8‬تعداد ثبت اختراعات در داخل کشور‬ ‫‪ .9‬تعداد ثبت اختراعات در خارج از کشور‬ ‫‪ .11‬نرخ بیکاری‬ ‫‪ .11‬نرخ بیکاران با تحصیالت دانشگاهی‬ ‫‪ .12‬نسبت نیروی کار با تحصیالت دانشگاهی‬ ‫جریان خروجی ‪FDI‬به عنوان درصدی از ‪GDP‬‬ ‫جریان ورودی ‪FDI‬به عنوان درصدی از ‪GDP‬‬ ‫تعداد مقاالت منتشره در ژورنال های علمی و فنی‬ ‫سرانه مقاالت ژورنال های علمی و فنی‬ ‫سرانه پرداخت رویالتی‬ ‫سهم هزینه پژوهش در تولید ناخالص داخلی‬ ‫سهم اعتبارات دولتی پژوهش در بودجه ساالنه دولت‬ ‫سهم هزینهکرد بخش خصوصی در ‪R&D‬‬ ‫شاخصهای توسعه زیرساخت ها و توانمندی داخلی در‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫خطوط تلفن ثابت در هر هزار نفر‬ ‫تعداد موبایل در هزار نفر‬ ‫تعداد کامپیوتر در هر هزار نفر‬ ‫تعداد روزنامه در هزار نفر‬ ‫پهنای باند اینترنت (بیت بر فرد)‬ ‫کاربران اینترنت در هر هزار نفر‬ ‫تعرفه ثابت دسترسی به اینترنت‬ ‫هزینهکرد ‪ICT‬بعنوان درصدی از ‪GDP‬‬ ‫ساماندهی نظام‬ ‫نواوری مورد بررسی قرار گرفت و برخی از این شاخص ها حذف و تغییر‬ ‫مورد نظر‬ ‫شاخصهایص های‬ ‫در این جلسه شاخ‬ ‫کرد قرار است در جلسه روز سه شنبه هفته جاری این موضوعات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول‬ ‫گیرد و تصمیم گیری درباره برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان نهایی‬ ‫بررسی‬ ‫ جمهوری‬ ‫قرار‪GDP‬‬ ‫درصدی از‬ ‫مورده عنوان‬ ‫خروجی ‪FDI‬ب‬ ‫ت جریان‬ ‫ریاس�� ‪.1‬‬ ‫شود‪ .2 .‬جریان ورودی ‪FDI‬به عنوان درصدی از ‪GDP‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫تعداد مقاالت منتشره در ژورنال های علمی و فنی‬ ‫سرانه مقاالت ژورنال های علمی و فنی‬ ‫سرانه پرداخت رویالتی‬ ‫سهم هزینه پژوهش در تولید ناخالص داخلی‬ ‫سهم اعتبارات دولتی پژوهش در بودجه ساالنه دولت‬ ‫سهم هزینهکرد بخش خصوصی در ‪R&D‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 15‬برابری بخش خصوصی نسبت به دولت در دانش بنیان‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رییس جمه��وری گفت‪ :‬ما‬ ‫می خواهی��م فرهن��گ جدی��دی را موس��وم ب��ه اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان با فرهن��گ اقتصاد نفت��ی جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که این موضوع تعدادی هم مخالف داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬س��ورنا س��تاری با بیان اینکه دو س��ال‬ ‫گذش��ت ه دنبال این موضوع بوده ای��م که رویه جدیدی بر‬ ‫اقتصاد کش��ور حاکم کنیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت یازدهم معتقد‬ ‫اس��ت عقل باید در س��اختار اقتصادی جای��گاه مهم تری‬ ‫داشته باشد و در نهایت‪ ،‬باید اقتصاد نفتی را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫اصوال در کشورهای نفتخیز یا بهتر بگویم با اقتصاد نفتی‪،‬‬ ‫اینگونه تصور می ش��ود که به دانش��گاه‪ ،‬صنعت و فکر و‬ ‫ایده احتیاجی نیست‪ .‬وقتی درامد کشوری از فروش نفت‬ ‫حاصل می ش��ود و بابت ان هم زحمتی کشیده نمی شود‪،‬‬ ‫هیچ کس دنبال توس��عه اقتصادی از طری��ق درامدهای‬ ‫حاصل از صنعت و فناوری و ارزش افزوده نیست‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به‬ ‫مکانیس��م الزم برای اس��تفاده از ایده های نواورانه بخش‬ ‫خصوصی تصریح کرد‪ :‬دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی ما‬ ‫نباید فقط به دولت و بودجه دولتی وابس��ته باشند‪ .‬حتی‬ ‫دانش��گاه های دولتی که از دول��ت بودجه می گیرند‪ ،‬باید‬ ‫این بودجه نس��بت ب��ه کل هزینه ای که دانش��گاه دارد‪،‬‬ ‫عدد پایینی باشد‪ .‬درس��ت نیست که دولت ‪ 100‬درصد‬ ‫هزینه های دانشگاه ها یا پژوهش��گاه ها را بدهد‪ .‬این عدد‬ ‫در کشورهای پیش��رفته بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد است‪ .‬این‬ ‫بودجه ه��ا می تواند در پروژه مرب��وط به مرز دانش هزینه‬ ‫ ش��ود‪ ۷۰ .‬تا ‪ ۸۰‬درصد درامد دانش��گاه ها و پژوهشگاه ها‬ ‫از مح��ل فروش فناوری و س��رمایه گذاری در صنعت و‪...‬‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه خلق مراکز نواوری منطقه ای نظیر‬ ‫پارک های فناوری در ایران بازده مطلوبی به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۵‬پارک علم و فناوری در‬ ‫کشور داریم که کارهای بزرگی در انها تاکنون انجام شده‬ ‫ل در پارک علم و فناوری پردیس معاونت‬ ‫است‪ .‬برای مثا ‬ ‫علم��ی حدود ‪ ۴۰۰‬عض��و هیات علمی در ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان خو د کار می کنند و به ط��ور تقریبی میزان‬ ‫ت ‪ ۱۵‬برابر‬ ‫ی نسبت به دول ‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوص ‬ ‫است‪ .‬یعنی اگر دولت یک میلیارد تومان سرمایه گذاشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان هم بخش خصوصی س��رمایه گذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫س تاکنون‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬دولت از ابتدای تاسیس پردی ‬ ‫ح��دود ‪ ۶۵‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری کرده و این در‬ ‫حالی اس��ت که اکنون فروش شرکت های دانش بنیان در‬ ‫پردیس بیش از ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬اما دولت فقط‬ ‫زیرس��اخت ها را تامین کرده و تمام کار به دس��ت بخش‬ ‫خصوصی دنبال شده است‪ .‬در س��ایر پارک های فناوری‬ ‫کش��ور نیز همین وضعیت حاکم است‪ .‬در شهرک علمی‬ ‫و تحقیقات��ی اصفهان کارهای فوق العاده ای تاکنون انجام‬ ‫ش��ده و دس��ت کمی از پارک فناوری پردی��س ما ندارد‪.‬‬ ‫ارزش پارک های��ی چ��ون پردی��س و اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪،‬‬ ‫مش��هد و‪ ...‬به اکوسیس��تم علمی و فناوری ان اس��ت نه‬ ‫ساختمان هایش‪ .‬اینکه به مواد سازنده فناورانه نگاه کنیم‬ ‫و بگوییم این س��اختمان ها را می سازیم و این دستگاه ها‬ ‫را هم می خریم‪ ،‬پس کار تمام اس��ت کار اشتباهی است‪.‬‬ ‫تاکی��د کردم مغز و خالقیت خریدنی نیس��ت‪ .‬پارک های‬ ‫فناوری ما هم براس��اس خالقیت و مغز ش��کل گرفته اند‪.‬‬ ‫باید از اکو سیس��تمی که در پارک ه��ای فناوری و مراکز‬ ‫رش��د وجود دارد حمایت کنیم و اجازه رش��د و نمو انها‬ ‫را بدهیم‪.‬‬ ‫س��تاری با اش��اره به قواعد و بس��تر قوانین شرکتی و‬ ‫مالیاتی برای ش��کل گیری ایده های ن��و و خالقان ه گفت‪:‬‬ ‫قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان با همین هدف‬ ‫تدوین و اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬در س��ال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ش��رکت دانش بنی��ان معافیت مالیات��ی گرفتند‪.‬‬ ‫دولت در این زمینه همکاری الزم را انجام داده است‪ .‬اگر‬ ‫ش��رکتی اس��ت که با وجود دانش بنیانی معاف از مالیات‬ ‫نش��ده به طور حتم مس��ئله ای وجود دارد ک��ه باید ان را‬ ‫برطرف کند و گرنه اخذ مالیات از شرکت های دانش بنیان‬ ‫جرم محسوب می شود‪.‬‬ ‫همکاری بانک های عامل در راه اندازی صنایع‬ ‫عباس جرجانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک های عامل در زمینه تس��هیالت پرداختی به طرح های صنعتی باید‬ ‫تالش مضاعفی داشته باشند تا شاهد افتتاح پروژه های صنعتی در استان باشیم‬ ‫و به رونق صنعت استان کمک کنیم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫از رونق صنایع راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت ‪ 1550‬واحد صنعتی به چرخه تولید‬ ‫افتتاح ‪ 2‬واحد صنعتی در‬ ‫شهرک های صنعتی تفت و فوالد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫همزم��ان ب��ا ای��ام اهلل ده��ه فجر ب��ا حضور حس��ین‬ ‫ابویی مهریزی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت دو واح��د صنعت��ی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫تف��ت و ف��والد به بهره برداری رس��ید‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان یزد‪ ،‬حسین‬ ‫ابویی مهریزی با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۵۱‬میلیون تن مواد‬ ‫پلیمری و پتروش��یمی در کشور تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس برنامه ریزی انجام شده این رقم در افق ‪ ۱۴۰۴‬به‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تن خواهد رس��ید‪ .‬وی در ایین افتتاح واحد‬ ‫تولی��دی گرانول مروارید در ش��هرک صنعتی تفت افزود‪:‬‬ ‫با توجه به خشکس��الی کشور و اس��تان یزد باید همراه با‬ ‫مقتضیات اقلیمی حرکت ش��ود و نباید صنایع پر ابخواه‬ ‫در استان های کم اب به ویژه یزد احداث و راه اندازی شود‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی اظهار کرد‪ :‬صنایع بازیافت پلیمری ازجمله‬ ‫صنایعی اس��ت که قابلیت احداث در اس��تان یزد را دارد‬ ‫و می تواند ضمن سوداوری اشتغالزایی هم داشته باشد‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع کوچک‬ ‫با مشاوره به صاحبان صنایع‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د از مجموع��ه واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی کشور در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مس��تقر هستند که در دوس��ال گذشته هزار و‬ ‫‪ ۵۵۰‬واح��د صنعت��ی غیرفع��ال در این نواحی‬ ‫صنعتی به چرخه تولید بازگشته است‪.‬‬ ‫بازگش��ت دوب��اره ‪۷‬ه��زار واح��د صنعتی به‬ ‫چرخه تولید درحالی از س��وی حسن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری در پنجاه وپنجمی��ن مجم��ع‬ ‫س��االنه بانک مرکزی مطرح ش��د که فرش��اد‬ ‫مقیم��ی‪ ،‬مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی از احیای ‪1550‬‬ ‫واح��د صنعت��ی راک��د و غیرفعال مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی خبر داد‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که ‪۶۰‬درصد از واحدهای صنعتی راکد در‬ ‫سال های ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۲‬تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫همچنین از ابتدای س��ال ‪۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی جدید در ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��یده و درمجم��وع بیش از‬ ‫‪۳۶‬ه��زار واحد صنعتی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مستقر است‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رییس جمه��وری در‬ ‫پنجاه وپنجمین مجمع س��االنه بانک مرکزی با‬ ‫اش��اره به شرایط س��خت اداره کشور گفت‪ :‬در‬ ‫این دو سال فعالیت دولت یازدهم‪ ۷ ،‬هزار واحد‬ ‫تولیدی غیرفعال و کم فعال قدرت خود را از سر‬ ‫گرفتند که حرکت بسیار خوبی بود‪ .‬ضمن انکه‬ ‫طی این دو س��ال و نیم‪ ،‬دول��ت از بانک طلب‬ ‫نکرده و بدهی ندارد‪ ،‬این امر حاکی از ان است‬ ‫که دولت در مسیر انضباط مالی حرکت می کند‬ ‫و بای��د ان را ادام��ه دهد تا بانک ه��ا در فضای‬ ‫تولید قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار ‪ 40‬درصد بخش صنعت در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪۴۰‬درص��د از واحده��ای صنعتی کش��ور در‬ ‫شهرک های صنعتی و ‪۶۰‬درصد دیگر در خارج‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫از شهرک های صنعتی کشور استقرار دارند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون برنامه ری��زی و امور‬ ‫اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بهره برداری و رکود دو موضوع متقارن در بخش‬ ‫تولید و صنعت اس��ت‪ .‬به طوری که با راه اندازی‬ ‫یک واحد صنعتی ممکن اس��ت واحد تولیدی‬ ‫دیگر به دالیل مختلف تعطیل و غیرفعال شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امار ‪۶۰‬درصدی راکد ش��دن‬ ‫واحده��ای صنعت��ی در س��ال های ‪ ۸۶‬تا ‪،۹۲‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فرسودگی فناوری‪ ،‬نبود بازار فروش‬ ‫مناسب‪ ،‬کمبود نقدینگی و‪ ...‬از موضوعاتی است‬ ‫که موجب رکود در واحدهای صنعتی می شود‪.‬‬ ‫اما باید ب��ا بکارگیری راهکاری مناس��ب رکود‬ ‫واحدهای صنعتی را به توازن رساند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬بنا بر برنامه های س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی بای��د تا پایان‬ ‫س��ال جاری ‪۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬واح��د صنعتی در‬ ‫مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره ب��ه اجرای ‪۳۰‬ه��زار طرح‬ ‫صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تاکن��ون ‪۳۶‬ه��زار واح��د صنعت��ی به‬ ‫بهره برداری رسیده که از این تعداد ‪۷‬هزار واحد‬ ‫صنعتی راکد است‪ .‬این امار مربوط به واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬راه اندازی این واحده��ای صنعتی نقش‬ ‫بس��زایی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این واحدها نقش بسیار اساسی‬ ‫در تولی��د کاالهای داخلی دارند و تولیدات انها‬ ‫به کش��ورهای همج��وار نیز صادر می ش��ود‪ .‬با‬ ‫برنامه ریزی های الزم باید اقدامات اساسی برای‬ ‫راه ان��دازی این واحده��ای تولیدی و صنعتی را‬ ‫انجام دهیم تا ش��اهد پویایی اقتصاد در کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال س�ازی ‪ 1550‬واح�د صنعت�ی‬ ‫راکد‬ ‫بخ��ش صنع��ت کش��ور ک��ه ش��امل صنایع‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچک اس��ت به طور کلی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مستقر نشده اند‬ ‫اما در امار های کل��ی تمام بخش صنعت مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار می گی��رد بنابراین ب��ه تفکیک‬ ‫ش��هرک های صنعتی در ح��دود ‪ 1550‬واحد‬ ‫صنعتی راکد در س��ال جاری به چرخه فعالیت‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون صنایع کوچک‪،‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫فعالی��ت دوباره ‪۷‬هزار واحد صنعتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ام��ار مربوط به کل بخش صنعت کش��ور‬ ‫است و در مجموعه شهرک های صنعتی کشور‬ ‫در دو س��ال گذش��ته بیش از یک هزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫واحد صنعتی راکد دوباره فعال شده و به چرخه‬ ‫تولید بازگشته اند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬فعال س��ازی واحدهای صنعتی‬ ‫راکد از ‪4‬سال پیش اغاز شده و در عارضه یابی ها‬ ‫نیز مش��خص ش��د که ‪۷۰‬درصد مشکل اصلی‬ ‫واحدهای صنعتی راک��د مربوط به تامین مالی‬ ‫است و بعد از ان مشکل بازار و نوسازی فناوری‬ ‫به عنوان بیش��ترین عامل راکدشدن واحدهای‬ ‫صنعتی ش��ناخته ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین برای‬ ‫بازگردان��ی انها با بانک ها جلس��ه ای برگزار و با‬ ‫تعامل راه��کار فعال س��ازی واحدهای صنعتی‬ ‫بررسی می شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک‪ ،‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫بهره برداری از ‪ 6‬پروژه در شهرک های صنعتی زنجان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬در دهه مبارک فجر امس��ال‪ 6 ،‬پروژه در‬ ‫شهرک های صنعتی استان زنجان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬ناصر صیدی با اش��اره به بهره برداری از‬ ‫ایستگاه اتش نشانی در شهرک صنعتی خرمدره اظهار‬ ‫ش‪‎‬نش��انی ش��هرک صنعتی خرمدره‬ ‫کرد‪ :‬ایس��تگاه ات ‏‬ ‫مجه��ز به خ��ودر و اتش نش��انی در مجموع ب��ا اعتبار‬ ‫‪4‬میلی��ارد و ‪ 210‬میلی��ون ری��ال و در ‪ 228‬مترمربع‬ ‫زمین مورد بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت صنای��ع غذایی اریا راد ابهر از‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی هیدج که‬ ‫در زمینی به مس��احت ‪ 3‬هزار و ‪ 412‬مترمربع احداث‬ ‫ش��ده و در زمینه تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت‬ ‫‪ 700‬تن در سال فعالیت می کند و با سرمایه ای افزون بر‬ ‫‪ 50‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی ‪ 40‬نفر در فاز اول نیز‬ ‫یکی دیگر از پروژه هایی اس��ت که م��ورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین ش��رکت تولیدی و تبدیلی ادلی‬ ‫خرم نوین در ش��هرک صنعتی خرم��دره در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ 1750‬متر مربع و با زیر بنای ‪ 1100‬متر مربع‬ ‫با اعتباری بیش از ‪ 25‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی ‪20‬‬ ‫نفر به صورت مستقیم افتتاح شد‪.‬‬ ‫صیدی با اش��اره ب��ه افتتاح س��ردخانه ‪ 4‬هزار تنی‬ ‫نواوران در ش��هرک صنعتی ش��ماره دو زنجان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ن مجموع��ه در زمینی به مس��احت ‪ 8‬هزار‬ ‫متر مرب��ع راه اندازی ش��ده ک��ه دارای ‪ 3500‬متر مربع‬ ‫زیربناست‪ .‬راه اندازی این واحد با اعتباری افزون بر ‪32‬‬ ‫میلیارد ریال انجام ش��ده و اشتغالزایی ان برای ‪ 15‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بهره برداری از پست سیار برق انگوران‬ ‫و نواوران اش��اره کرد و افزود‪ :‬پس��ت س��یار انگوران با‬ ‫ظرفی��ت ‪ 15‬مگاولت امپر و ‪ 4‬فیدر خروجی ‪ 20‬کیلو‬ ‫ولت در شهرک صنعتی انگوران با اعتباری افزون بر ‪23‬‬ ‫میلیارد ریال اجرایی شد و پست ‪ 63/20‬کیلو ولت سیار‬ ‫نواوران ب��ا ‪ 30‬مگاولت ظرفیت و ‪ 4‬فیدر خروجی ‪20‬‬ ‫کیلو ولت امکان تامین بار صنعتی شهرک صنعتی روی‬ ‫و ش��هرک صنعتی نواوران را فراهم کرده که همراه با‬ ‫خط ارتباطی ‪ 1/8‬کیلومتر از ش��هرک صنعتی نواوران‬ ‫به شهرک صنعتی روی با اعتباری بیش از ‪ 34‬میلیارد‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫و شرکت شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫دولت برای بازگردان��ی واحدهای تولیدی راکد‬ ‫تس��هیالت انچنانی پرداخت نک��رده و تنها از‬ ‫مناب��ع بانک��ی و س��رمایه های بخش خصوصی‬ ‫استفاده کرده ایم‪ .‬به طوریکه سرمایه گذار جدید‬ ‫برای بازگردانی این واحدها باید ‪۳۰‬درصد اورده‬ ‫نقدی داشته باشد‪.‬‬ ‫سلیمانی با اشاره به اینکه ‪۷۰‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی راکد در دولت گذشته تعطیل شده اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اس��تمهال بدهی ه��ای قبل��ی و تامین‬ ‫نقدینگی با اورده س��رمایه گذار جدید راهکاری‬ ‫بود که بیش��تر واحدهای تعطیل را فعال کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪۹۷‬درص��د واحده��ای تولیدی در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی در زم��ره صنایع‬ ‫کوچک و متوسط به ش��مار می روند‪ .‬در ابتدای‬ ‫فعالیت دولت تدبیر و امید حدود ‪۱۴‬هزار واحد‬ ‫صنعتی مستقر در ش��هرک های صنعتی سطح‬ ‫کشور تعطیل بودند‪ .‬صنایع بزرگ مجموعه ای از‬ ‫صنایع پایین دستی را دربرمی گیرند بنابراین با‬ ‫فعال سازی صنعت بزرگی مانند خودرو‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک مانند قطعه سازی رونق می گیرند‪.‬‬ ‫شرایط اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی‬ ‫قرار داش��ت بنابراین دولت ت�لاش کرد در گام‬ ‫نخس��ت ت��ورم را کنترل کند‪ .‬زمان��ی که تورم‬ ‫کنترل ش��ود بخش ه��ای اقتص��ادی در مقابل‬ ‫س��رمایه گذاری ایمن می شوند ولی برای خروج‬ ‫از رکود الزم اس��ت نخست بخش های پیشران‬ ‫مانن��د صنعت خودرو فعال ش��وند زیرا س��هم‬ ‫باالیی در نرخ تولید ناخالص داخلی دارند‪ .‬توجه‬ ‫دولت تدبیر و امید ب��ر این بوده که بخش های‬ ‫پیش��ران صنعت را فعال سپس صنایع کوچک‬ ‫را تقوی��ت کن��د زی��را بنگاه ه��ای کوچک این‬ ‫قابلیت را دارند که سریع تر به چرخه اقتصادی‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫غالمرضا‬ ‫سلیمانی‪:‬‬ ‫فرسودگی‬ ‫فناوری‪ ،‬نبود‬ ‫بازار فروش‬ ‫مناسب‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و‪...‬‬ ‫از موضوعاتی‬ ‫است که‬ ‫موجب رکود‬ ‫در واحدهای‬ ‫صنعتی می شود‬ ‫شکوفایی اشتغال استان البرز زیر سقف شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‪ ،‬رشد‬ ‫و شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال در شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان الب��رز را هدیه ای بس ارزش��مند از دس��تاوردهای‬ ‫انقالب ش��کوهمند اس�لامی بر ش��مرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬گودرز‬ ‫رضایی با حضور در برنامه نوبهار س��یمای الب��رز در ایام ا‪..‬‬ ‫دهه فج��ر‪ ،‬ضمن تبریک بهار پیروزی ش��کوهمند انقالب‬ ‫اس�لامی به ملت ایران و به ویژه صنعتگران استان البرز‪ ،‬یاد‬ ‫و خاطره این روزها را که مصادف با سالگرد انقالب اسالمی‬ ‫اس��ت و م��ردم میهن ما ب��ا خون و رش��ادت های خود که‬ ‫سراس��ر مملو از همکاری و عالقه مندی برای تحقق اهداف‬ ‫مقدس اس�لامی بوده و با رهبری های خردمندانه حضرت‬ ‫ام��ام(ره) همراه بود گرامی داش��ت‪ .‬در ای��ن برنامه رضایی‬ ‫در راس��تای اهداف و فرایند تش��کیل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی افزود‪ :‬در س��ال ‪ 1363‬قانون ایجاد ش��هرک های‬ ‫صنعتی به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید و از ان‬ ‫سال شهرک های صنعتی در سراسر کشور شروع به فعالیت‬ ‫کردند و اس��تان البرز در واقع اخرین اس��تان است که در‬ ‫ان ش��رکت شهرک های صنعتی به صورت مستقل در سال‬ ‫‪ 1390‬تاس��یس ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬در ابتدا خدمات شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی به صورت چند مرحله ای شکل گرفت‪،‬‬ ‫عمده ترین فعالیت های این ش��رکت به طور س��خت افزاری ‬ ‫ش��امل تهیه زمین‪ ،‬طراحی امکان��ات زیربنایی مانند گاز‪،‬‬ ‫ب��رق‪ ،‬اب ‪ ...‬برای اس��تقرار کارخانه ها بوده و پس از مدتی‬ ‫اقدامات ش��هرک های صنعت��ی با فعالیت ه��ای نرم افزاری‬ ‫ازجمله اموزش و برنامه های توس��عه ای واحدهای صنعتی‬ ‫و ارتقای کار انها و رس��یدن ب��ه یک جامعه اموزش دیده و‬ ‫انجام پژوهش و توس��عه در کش��ور و ارائه تسهیالت بانکی‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬رضایی اف��زود‪ :‬صنایع کوچ��ک به طور عمده‬ ‫حمایت های خوبی از واحدهای صنعتی در زمینه بازاریابی‪،‬‬ ‫اموزش و پژوهش و خدمات مشترک داشته تا انها بتوانند‬ ‫ب��ا هزینه کمتر به تولید ادام��ه دهند و مطالعات نوینی در‬ ‫توس��عه انها مانند تولید ب��دون کارخانه‪ ،‬پیمانکاری فرعی‬ ‫و خوش��ه های صنعتی داش��ته اس��ت‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز در این مدت‬ ‫تعدادی خوشه صنعتی را شناسایی کرده که در حال حاضر‬ ‫مراحل اعتمادس��ازی خوشه پالستیک نیز انجام شده و در‬ ‫مرحله ای است که به خود ذی نفعان سپرده شود‪ ،‬همچنین‬ ‫استان البرز در حال ایجاد فن بازار است که در ان صاحبان‬ ‫ایده های جدی د خود را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در توس��عه صنعتی و اقتصادی‪ ،‬کمک ب��ه توزیع عادالنه‬ ‫درامد‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬تس��ریع توس��عه صنعت��ی در نقش‬ ‫اقمار صنایع ب��زرگ و ایجاد ارزش افزوده نهادینه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬الهوتی اش��کوری از راه اندازی دو واحد تولیدی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی پرکاپشت استانه اش��رفیه و ناحیه‬ ‫صنعتی س��کام رضوانش��هر در ایام دهه مبارک فجر خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬ناحیه صنعتی پرکاپشت استانه اشرفیه دارای‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هکتار اراضی در اختیار اس��ت که در ان ‪۲۱‬‬ ‫واحد صنعتی در حال بهره برداری بوده و میزان اش��تغال‬ ‫انها ‪ ۲۱۲‬نفر به صورت مستقیم است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬ناحی��ه صنعتی س��کام‬ ‫رضوانش��هر دارای ‪ ۹‬هکتار اراضی در اختیار است که در‬ ‫ان ‪ ۲۰‬واحد صنعتی در ح��ال بهره برداری بوده و میزان‬ ‫اشتغال انها ‪ ۲۲۰‬نفر به طور مستقیم است‪.‬‬ ‫برگزاری کلینیک سیار مشاوره‬ ‫کسب و کار در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬کلینیک سیار مشاوره کسب و کار با حضور مدیران‬ ‫و صاحبان صنایع در ش��هرک صنعتی روانس��ر کرمانشاه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان کرمانشاه‪ ،‬ش��اهپور قنبری افزود‪ :‬این کلینیک در‬ ‫جه��ت ارتقای ت��وان رقابتی صنایع کوچ��ک و به منظور‬ ‫تس��هیل دسترسی مدیران و صاحبان طرح ها و واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان به مشاوران‬ ‫متخص��ص برگ��زار ش��د‪ .‬قنب��ری تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫کلینیک گروه مش��اوران متخصص کس��ب و کار منتخب‬ ‫در حوزه های مختلف (بازاریابی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬فناوری‪ ،‬ان��رژی و فنی و مهندس��ی) حضور‬ ‫دارند و مش��اوره های الزم را به ص��ورت رایگان در اختیار‬ ‫مدیران صنعتی قرار می دهند‪ .‬وی با ابراز امیدواری از حل‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی با دریافت این گونه مشاوره ها‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در بازه های زمانی مختلف در سایر شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان با اطالع رسانی قبلی به واحدهای صنعتی‬ ‫نسبت به استقرار کلینیک سیار مشاوره کسب و کار اقدام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫افتتاح ازمایشگاه‬ ‫در شهرک شکوهیه قم‬ ‫اس��تاندار قم تمام تالش حمایتی مجموعه اس��تانداری‬ ‫و دس��تگاه های اس��تان به صنعت را در راس��تای تولید و‬ ‫اش��تغال پایدار ارزیاب��ی کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قم؛ مهدی صادقی‪،‬‬ ‫استاندار قم در مراسم افتتاح ازمایشگاه شایان گستر ازما‬ ‫در شهرک شکوهیه قم اظهار کرد‪ :‬سیاست دولت و استان‬ ‫ب��ر حمایت از بخش های خصوصی و دولتی اس��ت که در‬ ‫راستای امر تولید و اش��تغالزایی گام برمی دارند‪ .‬استاندار‬ ‫قم مش��کالت واحدهای تولیدی را م��ورد توجه قرارداد و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر مش��کالتی بر سر راه تولیدکنندگان‬ ‫وج��ود دارد که ما ب��ا تمام توان و امکان��ات به دنبال حل‬ ‫اینگونه مشکالت و تس��هیل کار تولیدکنندگان هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افتتاح ازمایش��گاه شایان گستر ازما در‬ ‫ش��هرک صنعتی شکوهیه کمک ش��ایانی به استان کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ازمایش��گاه در زمینه های‬ ‫مختلف صنعتی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬غذایی و دارویی فعال است‬ ‫ک��ه می توان��د نقش فعال عم��ده ای را در تس��هیل روند‬ ‫ازمایشگاهی و استانداردسازی محصوالت داشته و کمک‬ ‫موثری به واحدهای تولیدی و صنعتی کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ فناوری چاپ سه بعدی‬ ‫اجسام فلزی‬ ‫تیم دانشگاه نورث وسترن برای افزایش چاپ سه بعدی‬ ‫اجسام فلزی از تکنیک جدید استفاده از جوهرهای مایع‬ ‫و کوره های رایج به جای لیزرهای گران قیمت یا پرتوهای‬ ‫الکترون اس��تفاده کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫می گوین��د ای��ن روش ع�لاوه ب��ر ارزان تر ب��ودن‪ ،‬روند‬ ‫س��ریع تری دارد و به طور یکس��ان و با طیف گسترده ای‬ ‫از فل��زات‪ ،‬الیاژها و ترکیبات کار می کند‪ .‬انها یک جوهر‬ ‫مایع را از پودر فلزات‪ ،‬حالل ها و چس��ب االستومر ایجاد‬ ‫کردند که می تواند از طریق یک نازل به همان صورتی که‬ ‫چاپگرهای سه بعدی پالستیکی عمل می کنند چاپ شود‪.‬‬ ‫ساختارهای چاپ شده پس از ان وارد فرایند تف جوشی‬ ‫می ش��وند که در این فرایند در یک کوره ساده گرم شده‬ ‫و ب��ه پودرها اج��ازه می دهند تا بدون ذوب ش��دن با هم‬ ‫ادغام ش��وند‪ .‬این مواد قابلیت خم و راس��ت شدن دارند‬ ‫چ اس��یبی از صدها الیه تش��کیل‬ ‫و می توانن��د بدون هی ‬ ‫ش��وند‪ .‬این فناوری به پژوهشگران اجازه ایجاد بسیاری از‬ ‫معماری های مختلف را می دهد که در گذش��ته در چاپ‬ ‫سه بعدی فلزی دیده نشده است‪.‬‬ ‫ساخت روبات اتش نشان‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫گام بلند غول نفتی ایتالیا در صنایع زیرساختی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ساخت مینی مغز ازمایشگاهی‬ ‫در المان‬ ‫پژوهشگران دانشکده بهداشت بلومبرگ جان هاپکینز‬ ‫موفق به س��اخت «مینی مغز» ازمایشگاهی شدند که از‬ ‫بسیاری از نورون ها و سلول های مغز انسان و حتی برخی‬ ‫قابلیت های دیگر ان تش��کیل شده و می تواند در مقیاس‬ ‫بزرگتر تکرار شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پژوهشگران می گویند‬ ‫که با خلق این مینی مغزها می توان به طور چش��مگیری‬ ‫میزان استفاده از حیوانات را در تعیین اثربخشی و ایمنی‬ ‫داروها و انجام پژوهش های علوم اعصاب کاهش داد‪.‬‬ ‫ف می ت��وان به جای‬ ‫ب��رای انج��ام پژوهش ه��ای مختل ‬ ‫اس��تفاده از موش ه�� ا از این مینی مغزهای س��ه بعدی که‬ ‫گوی های تش��کیل شده از سلول های مغزی هستند و در‬ ‫یک دوره ‪ 8‬هفته ای رش��د کرده و ساختار مغز را تشکیل‬ ‫می دهند اس��تفاده کرد؛ زیرا موش ها از دس��ته جوندگان‬ ‫هس��تند اما س��لول های این مینی مغزها از انسان گرفته‬ ‫شده است‪ .‬هارتونگ و همکارانش با استفاده از سلول های‬ ‫بنیادی پرتوان القایی این مینی مغزها را خلق کردند‪ .‬این‬ ‫سلول ها‪ ،‬س��لول های بالغی هس��تند که از لحاظ ژنتیک‬ ‫مانند سلول های بنیادی جنینی برنامه ریزی و برای تبدیل‬ ‫به سلول های مغزی تحریک شده اند‪.‬‬ ‫ تولید‬ ‫برچسب الکترونیکی چمدان‬ ‫یک ش��رکت المان��ی برچس��ب الکترونیک��ی چمدان‬ ‫تولی��د کرده که از طریق ان می ت��وان به اطالعاتی درباره‬ ‫محتویات چمدان دس��ت یافت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اندازه و‬ ‫ظاهر این برچس��ب مانند برچس��ب های کاغذی معمولی‬ ‫اس��ت که روی یک صفحه نمایش دیجیتال ساخته شده‬ ‫و در نزدیکی دس��ته چمدان قرار می گیرد‪ .‬این برچس��ب‬ ‫الکترونیکی ش��بیه یک دستگاه اس��ت که توسط شرکت‬ ‫هواپیمایی بریتیش ایرویز در س��ال ‪2013‬م مورد ازمایش‬ ‫قرار گرفته و مس��افران می توانس��تند ان را به هر قسمت‬ ‫از چم��دان خود متص��ل کنند‪ .‬این روزها مس��افران قبل‬ ‫از س��وار ش��دن به هواپیم ا به م��دد فناوری های جدید و‬ ‫ل به راحتی بررس��ی می ش��وند اما‬ ‫دس��تگاه های دیجیتا ‬ ‫ب��ا وجود این س��هولت‪ ،‬انها اغلب مجبور به ایس��تادن در‬ ‫صف های طوالنی بازرس��ی چمدان ها هس��تند‪ .‬افراد با در‬ ‫اختیار داشتن برچسب الکترونیکی می توانند قبل از خروج‬ ‫از خان��ه‪ ،‬اطالع��ات دیجیتال خود را که ب��ا جزئیات روی‬ ‫صفحه نمایش این برچس��ب الکترونیکی ظاهر می شود از‬ ‫طریق بلوتوث گوشی های هوشمند برای بررسی چمدان ها‬ ‫ارسال کنند‪ .‬این افراد پس از ورود به فرودگاه‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫به ایستادن در صفهای طویل بازرسی چمدان ندارند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت با همکاری ش��رکت لوفت هانزا‪ ،‬این فناوری را در‬ ‫س��ال ‪2015‬م با چند مسافر ازمایش کرد و در ‪ 14‬مارس‬ ‫امسال قصد راه اندازی ان را دارند‪.‬‬ ‫هنوز مشخص نش��ده که کدام خطوط هوایی دیگر نیز‬ ‫از این فناوری اس��تفاده خواهند کرد ام��ا نتایج همکاری‬ ‫با ش��رکت لوفت هانزا‪ ،‬ایجاد یک اس��تاندارد برای صنعت‬ ‫هوایی اس��ت‪ .‬این صفحه نمایش توس��ط ی��ک دکمه در‬ ‫داخ��ل چمدان فعال می ش��ود‪ ،‬بنابراین با بس��تن و قفل‬ ‫ک��ردن چم��دان می ت��وان ان را به طور کام��ل ایمن و از‬ ‫دس��تکاری صفحه نمای��ش جلوگیری کنیم‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫نیروی بالقوه این فناوری در اینده به خطوط هوایی اجازه‬ ‫می دهد تا به مس��افران اطالعاتی را درباره چمدان هایشان‬ ‫ارائه کرده و به ان دس��ته از مسافرانی که چمدان خود را‬ ‫گ��م کرده اند کمک می کند ت��ا از محل چمدان خود اگاه‬ ‫ش��وند‪ .‬این فناوری همچنین باع��ث صرفه جویی در وقت‬ ‫و منابع خطوط هوایی می ش��ود‪ .‬این برچسب الکترونیکی‬ ‫در حال حاضر در سراس��ر خط تولید شرکت ‪Rimowa‬‬ ‫در دسترس است‪.‬‬ ‫چندی پیش از روبات انس��ان نمایی رونمایی ش��د که تنها برای شناس��ایی و‬ ‫اطفای حریق در کش��تی ها و سایر سیس��تم های ابی مشابه طراحی شده است‪.‬‬ ‫این روبات که «سفیر» نام دارد توسط دانشمندان اداره تحقیقات نیروی دریایی‬ ‫امریکا طراحی و ساخته شده و قرار است این بروزرسانی مهم توسط دانشمندان‬ ‫انستیتو پلی تکنیک ‪ Worcester‬انجام شود‪.‬‬ ‫هرچند نام «انی»‬ ‫با نفت و گاز‬ ‫پیوند خورده‪ ،‬اما‬ ‫فعالیت های این‬ ‫شرکت ایتالیایی‬ ‫تنها به نفت و گاز‬ ‫ محدود نشده‬ ‫و در زمینه هایی‬ ‫ازجمله صنایع‬ ‫زیرساختی‪،‬‬ ‫انرژی هسته ای‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫ شیمیایی‬ ‫و پالستیک‬ ‫فعال است‬ ‫هرچند نام شرکت ایتالیایی «انی» با نفت و گاز‬ ‫پیوند خورده‪ ،‬اما فعالیت های این شرکت از صنایع‬ ‫زیرساختی تا انرژی هسته ای‪ ،‬معدن‪ ،‬شیمیایی و‬ ‫صنایع پالستیک گسترده شده است‪.‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬یکی از کش��ورهایی اس��ت که در زمینه‬ ‫نفت و گاز توانس��ته اس��ت نام خ��ود را در جهان‬ ‫مطرح کند و به س��رعت به یکی از غول های این‬ ‫صنعت تبدیل ش��ود‪ .‬در این میان به نظر می رسد‬ ‫شرکت های س��رمایه گذاری ایتالیایی بیش از هر‬ ‫ش��اخص دیگری این کشور را در دستیابی به این‬ ‫موقعیت یاری کرده اند‪.‬‬ ‫در میان تمام فعاالن ایتالیایی صنعت نفت‪ ،‬نام‬ ‫«انی» بیش از سایر شرکت ها به چشم می خورد‪.‬‬ ‫«انی» را می توان بزرگترین شرکت صنعتی ایتالیا‬ ‫و یک��ی از بزرگترین ش��رکت های فعال در زمینه‬ ‫تولید نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬توسعه میدان های‬ ‫نفت��ی و ارائه خدمات مهندس��ی در ق��اره اروپا و‬ ‫جهان نامی��د‪ ،‬تا جایی که پیش��رفت های انی در‬ ‫صنایع باالدستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز‬ ‫در پروژه های روی خش��کی و فراساحلی توانسته‬ ‫اس��ت ش��هرتی بین المللی را برای این ش��رکت‬ ‫ایتالیایی به همراه بیاورد‪ .‬این شرکت چند ملیتی‬ ‫ک��ه بیش از نیم قرن از عم��ر حرفه ای خود را در‬ ‫زمین��ه نفت و گاز گذرانده‪ ،‬اکنون در بیش از ‪79‬‬ ‫کش��ور جهان در حال اج��رای پروژه های نفتی و‬ ‫گازی خود است‪.‬‬ ‫‹ ‹یازدهمین شرکت بزرگ صنعتی‬ ‫در حال حاضر ‪ 30‬درصد از س��هم این شرکت‬ ‫چند ملیت��ی متعلق به دولت ایتالیاس��ت و باقی‬ ‫ان در نظارت مالکیت خصوصی س��رمایه گذاران‬ ‫ایتالیای��ی ق��رار دارد‪ .‬در س��ال ‪ 2013‬می�لادی‬ ‫«انی» با متوسط درامد ‪ 138‬میلیارد دالری خود‬ ‫توانس��ت عنوان یازدهمین شرکت بزرگ صنعتی‬ ‫جهان را از ان خود سازد و تاکنون زمینه اشتغال‬ ‫بی��ش از ‪ 79‬هزار نفر را در سراس��ر جهان فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬کمتر از یک دهه قبل این شرکت به‬ ‫عنوان سومین ش��رکت نفتی بزرگ اروپا توانست‬ ‫پس از «رویال داچ شل» و «توتال» قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر «انی» ب��ا حضور در قاره های مختلف‬ ‫جه��ان‪ ،‬محصول نفت خام خود را از کش��ورهای‬ ‫لیبی‪ ،‬مصر‪ ،‬نیجریه‪ ،‬کنگو‪ ،‬انگوال‪ ،‬امریکا‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫چین و همچنین اس��تخراج در دریای ش��مال به‬ ‫دس��ت می اورد‪ .‬در ح��ال حاضر دو ش��عبه مهم‬ ‫«انی» در بریتانیا و هند قرار دارد‪ .‬ش��عبه بریتانیا‬ ‫که در لندن قرار دارد بر عملیات استخراج نفت در‬ ‫دریای ش��مال‪ ،‬ایرلند و جزایر شتلند نظارت دارد‬ ‫و شعبه هند حفاری میدان های نفتی در اب های‬ ‫هند را به عهده گرفته است‪.‬‬ ‫مقامات این شرکت ایتالیایی‪ ،‬رشد فعالیت های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬تولید‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬پاالیش و پخش و‬ ‫بازاریاب��ی نفت خام را از سیاس��ت های کاری این‬ ‫شرکت دانسته و معتقدند پاسخگویی به تقاضای‬ ‫روزافزون انرژی‪ ،‬حضور در پروژه های توس��عه ای‪،‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست‪ ،‬سرمایه گذاری در بخش‬ ‫اب��داع فناوری های نو و کاهش خطرهای تغییرات‬ ‫اقلیم��ی جهان از اولویت های کاری این ش��رکت‬ ‫ایتالیایی اس��ت‪ .‬مقامات این شرکت ایتالیایی در‬ ‫تعیی��ن راهبردهای خود در صنایع گازی مواردی‬ ‫همچون تقویت و توس��عه نقش خود در بازارهای‬ ‫ایتالیا و جهان‪ ،‬بهبود بهره وری عملیاتی و تنظیم‬ ‫مدل جدی��د قیمت گذاری و مدیریت ریس��ک را‬ ‫‪ 3‬ه��دف اصلی خود عنوان ک��رد و به این ترتیب‬ ‫توانس��ت تا پایان سال ‪ 2010‬میالدی در مجموع‬ ‫‪ 82‬میلیارد و ‪ 490‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫را به بازارهای جهانی عرضه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از نفت تا برق و انرژی‬ ‫هرچن��د نام «انی» با نف��ت و گاز پیوند خورده‪،‬‬ ‫اما فعالیت های این ش��رکت ایتالیایی تنها به نفت‬ ‫و گاز مح��دود نش��ده و در زمینه های��ی ازجمله‬ ‫صنایع زیرساختی‪ ،‬انرژی هسته ای‪ ،‬انرژی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫شیمیایی و پالستیک فعال است‪ .‬در زمینه تولید‬ ‫برق و انرژی‪« ،‬انی» توانس��ته به فعالیت های خود‬ ‫توسعه دهد و در حال حاضر مالک چندین سایت‬ ‫تولید برق در این کشور است‪ .‬این سایت ها عبارتند‬ ‫از‪ :‬بریندیسی‪ ،‬فرارا‪ ،‬فرارا اربوگنون‪ ،‬لیورنو‪ ،‬منتووا‪،‬‬ ‫راونا‪ ،‬تارانتو و نتون��و و در مجموع توان تولید این‬ ‫نیروگاه ها به ‪ 5‬هزار مگاوات می رسد‪.‬‬ ‫عالوه بر همه این موارد «انی» که سال هاس��ت‬ ‫مالکیت ش��رکت س��ایپم را بر عهده دارد با تکیه‬ ‫بر این ش��رکت توانسته است در زمینه مهندسی‬ ‫تو س��از و حفاری دریایی و خش��کی و نیز‬ ‫ساخ ‬ ‫تاسیس��ات زیرس��اختی صنایع نفت و گاز فعال‬ ‫ش��ود‪ .‬انی در ح��ال حاضر مال��ک ‪ 43‬درصد از‬ ‫سهم سایپم است و به عنوان بزرگترین سهامدار‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬از اج��رای پروژه ه��ای بین المللی‬ ‫سایپم س��ود می برد‪ .‬در یک نگاه می توان برترین‬ ‫پروژه های س��ایپم را که به عن��وان یکی از ‪100‬‬ ‫ش��رکت برتر جهان شناخته ش��ده خطوط لوله‬ ‫بلو اس��تریم‪ ،‬گرین استریم‪ ،‬نورد استریم و ساوت‬ ‫استریم نامید‪.‬‬ ‫ابر پالستیک هوشمند با تحمل وزن هزار برابر خود‬ ‫دانش��مندان برای نخس��تین بار موفق به ساخت نوعی‬ ‫ابر پالستیک ش��دند که قادر به تحمل وزن بیش از هزار‬ ‫برابر خود اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهشگران معتقدند‬ ‫که از این پالس��تیک می توان برای تولید پوست مصنوعی‬ ‫و لباس یک تکه اس��تفاده کرد‪ ،‬چراکه مفهوم پالس��تیک‬ ‫هوشمند به معنای بازگش��ت پالستیک به وضعیت اولیه‬ ‫در صورت رس��یدن ب��ه دمای نزدیک بدن ی��ا ‪ 35‬درجه‬ ‫س��انتیگراد اس��ت‪ .‬پروفس��ور میچ انتیماتین‪ ،‬متخصص‬ ‫مهندسی شیمی از دانشگاه روچستر نیویورک اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولید پالس��تیک های بسیار مقاوم و با قابلیت بازگشت به‬ ‫حالت اولیه در صورت کسب دمای بدن‪ ،‬مرزهای جدیدی‬ ‫را در عرصه پزش��کی و س��ایر بخش های مرتبط با پلیمر‬ ‫در دس��ترس قرار خواه��د داد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬امکان‬ ‫بازگش��ت به حالت اولیه با تحریک دما تنها یک عملکرد‬ ‫پالس��تیک هوش��مند اس��ت‪ ،‬چرا که در این پالس��تیک‬ ‫می ت��وان مقدار زیادی انرژی کشس��ان ذخی��ره کرد که‬ ‫هنگام بازگشت به حالت اولیه در صورت کنترل و تبدیل‪،‬‬ ‫کاربردهای بی ش��ماری خواهد داشت‪ .‬نخستین گام برای‬ ‫طراحی پالس��تیک هوش��مند‪ ،‬شناس��ایی روش کنترل‬ ‫ک و کشید ه شدن‬ ‫کریستالی ش��دن مولکول ها هنگام خن ‬ ‫است‪ .‬پژوهشگران با شناسایی اتصال دهنده های مولکولی‬ ‫به عنوان روشی برای اتصال رشته های پلیمری‪ ،‬بازگشت‬ ‫پلیمر به حالت اولیه را امکان پذیر ساختند‪ .‬انها معتقدند‬ ‫که از فناوری پالس��تیک هوشمند می توان در ساخت نخ‬ ‫بخیه‪ ،‬پوس��ت مصنوعی‪ ،‬لباس های کنترل دمای بدن در‬ ‫پزشکی و لباس های یک تکه با قابلیت تغییر شکل استفاده‬ ‫کرد‪ .‬چند سال پیش از این نیز در همین زمینه پژوهشگران‬ ‫دست به توس��عه محصوالت الستیکی و پالستیکی زدند‪.‬‬ ‫در این زمینه گروهی از پژوهش��گران دانش��گاه الیپزیگ‬ ‫دست به ساخت نخستین الستیک هوشمند خودرو جهان‬ ‫زده اند که به طور خودکار خود را با شرایط رایج اب وهوایی‬ ‫حتی در زمان رانندگی منطبق می کند‪ .‬این پژوهش��گران‬ ‫المانی از این «الس��تیک سازگار» در نمایشگاه هانوور که‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه صنعتی جهان در شمال المان بوده‪،‬‬ ‫رونمایی کردند‪ .‬این الس��تیک به حسگرهای الکترونیکی‬ ‫مجهز بوده که قادر به تشخیص زمین ها و نواحی مختلف‬ ‫از بزرگراه گرفته تا جاده های اس��فالت دارای سنگفرش یا‬ ‫هوای خشک‪ ،‬بارانی یا برفی هستند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مقطع‬ ‫عرضی الستیک ها طبق شرایط به طور خودکار و حتی در‬ ‫زمان حرکت خودرو تغییر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه خدمات مهندسی‬ ‫امروزه شرکت سایپم تنها شرکت فعال در زمینه‬ ‫ارائ��ه خدمات مهندس��ی و س��اخت در دو بخش‬ ‫فراساحلی و روی خشکی به شمار می اید‪ .‬شرکت‬ ‫س��ایپم از لحاظ مهارت های فنی و عملیاتی یکی‬ ‫از ش��رکت های پراوازه است که توانسته در زمینه‬ ‫اجرای پروژه های عظیم و پیچیده در بخش توسعه‬ ‫میدان های نفت و گاز فراساحلی جای پای خود را‬ ‫در دنیای رقابت بین المللی محکم کند‪ .‬تجهیزات‬ ‫و فناوری ه��ای پیش��رفته در کن��ار توانایی انجام‬ ‫عملیات در محیط های متفاوت و شرایط سخت و‬ ‫همچنین توانایی های باالی مدیریتی را می توان از‬ ‫مهم ترین عوامل موفقیت این شرکت نامید‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در بخش مهندس��ی و س��اخت‬ ‫راهبرده��ای خود‪ ،‬به حداکثر رس��اندن بهره وری‬ ‫در تم��ام زمینه ه��ای تج��اری و در عی��ن ح��ال‬ ‫حف��ظ کیفی��ت ب��اال و اس��تانداردهای امنیتی‪،‬‬ ‫حف��ظ هزینه ه��ای رقابت��ی عرض��ه خدم��ات‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی میزان اس��تفاده از امکانات موجود‪،‬‬ ‫افزایش انعطاف پذیری س��اختار به منظور کاهش‬ ‫تاثی��رات منفی چرخ��ه کس��ب و کار و مدیریت‬ ‫ریس��ک ها و فرصت های کاری برای ادامه تمرکز‬ ‫بر پروژه های پیچیده و دش��وار در اب های عمیق‪،‬‬ ‫نف��ت خام س��نگین و تولی��د «ال‪.‬ان‪.‬ج��ی» را از‬ ‫اصلی ترین اهداف خود خوانده و برای دس��تیابی‬ ‫به انها با بهره گیری از نیروهای بومی و استفاده از‬ ‫پیمانکاران داخلی و خارجی توانس��ته به موقعیت‬ ‫خود در بازارهای جهانی ثبات ببخشد‪.‬‬ ‫در بخش تولیدات پلیمر و پالستیکی نیز شرکت‬ ‫«انی» توانسته با تس��لط بر شرکت پلیمری اروپا‬ ‫مدیریت تولید مجموعه ای گسترده از محصوالت‬ ‫پتروشیمی را به دس��ت اورد‪ .‬یکی از ویژگی های‬ ‫این ش��رکت ان اس��ت که بنا به سفارش مشتری‬ ‫و با نام های تجاری ش��ناخته شده به ارائه کاال به‬ ‫مشتریان خود می پردازد و به این ترتیب توانسته‬ ‫ب��ا تکیه بر این دو مولفه بر نفوذ خود در بازارهای‬ ‫جهانی بیش از پیش بیفزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری های «انی» و ایران‬ ‫در بخش معام�لات و همکاری های بین المللی‬ ‫«ان��ی» می توان به معامالت این ش��رکت با ایران‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬تا سال ‪ 2009‬میالدی‪ ،‬سهم شرکت‬ ‫«انی» در تولید نفت ایران به ‪ 35‬هزار بش��که در‬ ‫روز رس��ید که تنها ‪ 2‬درص��د از مجموع تولیدات‬ ‫این ش��رکت را تشکیل می داد اما با تنگ تر شدن‬ ‫حلقه تحریم ها‪ ،‬این ش��رکت از کاهش عالقه خود‬ ‫ب��ه حضور در صنایع نفتی ایران خبر داد و عنوان‬ ‫ک��رد؛ میزان س��رمایه گذاری خ��ود را در صنعت‬ ‫نفت این کش��ور تا س��قف حداکث��ر ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال حفظ خواهد کرد اما در پایان سال‬ ‫‪ 2015‬می�لادی مقام��ات این ش��رکت ایتالیایی‬ ‫از حض��ور دوباره خ��ود در صنایع نفت��ی ایران و‬ ‫توس��عه همکاری های نفتی خب��ر دادند‪ .‬کالدیو‬ ‫دسکالتسی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایتالیا‬ ‫با اعتقاد بر اینکه ایران یکی از کش��ورهای بزرگ‬ ‫تامین کننده انرژی در جهان اس��ت از اهمیت این‬ ‫کش��ور برای صنعتگران ایتالیایی یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫روابط بین ایران و شرکت ملی نفت ایتالیا همواره‬ ‫عالی ب��وده اما به دلیل تحریم ه��ای غرب مجبور‬ ‫شدیم به صورت موقت فعالیت هایمان را در ایران‬ ‫متوقف کنی��م اما اکنون ضمن دی��دار با مقامات‬ ‫ایرانی درباره همکاری های دوجانبه و مش��ارکت‬ ‫فعال ایتالیا در پروژه های نفتی و پتروشیمی ایران‬ ‫نیز گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬با توجه به گستره فعالیت های‬ ‫«انی» به نظر می رسد گس��ترش همکاری با این‬ ‫غول نفتی ایتالیایی به توسعه زیرساخت های نفتی‬ ‫ایران نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Eni‬‬ ‫‪Britannica‬‬ ‫ساخت کفشی با قابلیت شارژ موبایل‬ ‫مهندس��ان دانشگاه «ویسکونس��ین مدیسون» کفشی‬ ‫ابداع کرده اند که با راه رفتن کاربر و انرژی تولید شده در‬ ‫کفش می تواند گوشی خود را شارژ کند‪ .‬به گزارش انا به‬ ‫نقل از گیزمگ‪ ،‬پژوهشگران در سال های اخیر توانسته اند‬ ‫از برخ��ی وس��ایل مانند کفی کفش و حتی کوله پش��تی‬ ‫انرژی برقی را برای شارژ برخی وسایل برقی فراهم کنند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬گروهی از پژوهش��گران مدعی شده اند‬ ‫ن با راه رفتن انس��ان‬ ‫راهی اب��داع کرده اند که از طریق ا ‬ ‫می توانند انرژی قابل استفاده تولید کنند‪.‬‬ ‫انه��ا بر این باورند ک��ه راه رفتن ان��رژی زیادی تولید‬ ‫می کن��د و تخمین زده اند که این کار می تواند به ازای هر‬ ‫کف��ش‪ ،‬بیش از ‪ 10‬وات ان��رژی تولید کند که اغلب این‬ ‫مق��دار انرژی در قالب حرارت هدر م��ی رود‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫‪ 20‬وات انرژی به ازای راه رفتن‪ ،‬انرژی کمی نیس��ت و از‬ ‫ان می توان برای شارژ کردن دستگاه های موبایل استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پژوهش��گران معتقدند با این روش جدی د قادر خواهند‬ ‫بود انرژی حرکتی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل‬ ‫کنن��د که بتواند کاربردی باش��د‪ .‬در این روش از فناوری‬ ‫«الکترووتینگ معکوس» اس��تفاده می ش��ود که توس��ط‬ ‫«کروپنکین» ابداع شده اس��ت‪ .‬از این فناوری به منظور‬ ‫بهره ب��رداری از ان��رژی مکانیک��ی با قدرت باال اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ان از مایعی رس��انا اس��تفاده می شود که با‬ ‫س��طحی پوش��یده از غش��ای نانویی برای تولی��د انرژی‬ ‫الکتریکی تعامل دارد‪.‬‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬فناوری «الکترووتین��گ معکوس» را با‬ ‫دس��تگاه جدیدی موس��وم به «بابلر» ادغام کردند‪ .‬بابلر‬ ‫فاق��د بخش مکانیکی اس��ت ول��ی از دو صفحه صاف به‬ ‫همراه مایعی رس��انا بین ان تش��کیل شده است‪ .‬در کف‬ ‫ی ریزی تعبیه شده که اجازه ورود گاز‬ ‫صفحه‪ ،‬س��وراخ ها ‬ ‫را فراهم می کند و با چرخش‪ ،‬تولید حباب می کند‪ .‬اندازه‬ ‫ای��ن حباب ها تا زمانی که با باالی صفحه برخورد کنند و‬ ‫منفجر شوند‪ ،‬بزرگ می شود‪.‬‬ ‫تولید و انفجار س��ریع حباب ها مایع رس��انا را به عقب‬ ‫و جل��و می ب��رد و از این حرکت نی��روی الکتریکی تولید‬ ‫می شود که برای ش��ارژ گوشی موبایل کفایت می کند‪ .‬با‬ ‫ع حدود ‪ 10‬وات‬ ‫ی به ازای ه��ر مترمرب ‬ ‫کم��ک این فناور ‬ ‫برق تولید می ش��ود‪ .‬کفش هایی که به این فناوری مجهز‬ ‫می شوند‪ ،‬قادرند با اس��تفاده از کابل شارژر‪ ،‬دستگاه های‬ ‫موبایل را شارژ کنند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی راهکاری برای جذب سرمایه خارجی‬ ‫‪25‬‬ ‫نگاهی به اتوشوی شیکاگو و تورنتو ‪2016‬‬ ‫‪ 26‬قد برج ها به فرودگاه نمی رسد‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اموزش فوت «رویالیتی»‬ ‫حق فوت کوزه گ��ری که ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫فناوری از ش��رکت های واردکنن��ده می گیرند‪ ،‬اگرچه‬ ‫این روزها برس��ر زبان ها افتاده اما پیشینه ای دیرینه در‬ ‫قرارداده��ای صنعتی چه در ایران و چه در جهان دارد و‬ ‫خودروسازان باید برای بهره بری بیشتر در قراردادها فن‬ ‫استفاده از ان را بیاموزند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی مدل رویالیتی‬ ‫اما به راس��تی این ف��وت اخر با نام فرنگ��ی رویالیتی‬ ‫که پ��س از عقد قرارداد ایران خودرو با پژو مطرح ش��د‪،‬‬ ‫چیست و بر چه مبنایی تعیین می شود؟‬ ‫یک متخص��ص در صنع��ت خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬رویالیتی را اینگونه توضیح داد‪ :‬هر شرکت برای‬ ‫تولی��د یک محصول هزینه های��ی را در زمینه تحقیق و‬ ‫توس��عه پرداخت می کند که مقداری از این هزینه ها در‬ ‫بخش فروش محصول سرشکن می شود و بخشی دیگر‬ ‫را در همکاری با شرکای خارجی خود دریافت می کند‪.‬‬ ‫در عقد یک قرارداد خودروی��ی موارد مختلفی از جمله‬ ‫شرایط کاری‪ ،‬زمان انجام پروژه‪ ،‬مبلغ قرارداد پایه و ‪ ...‬در‬ ‫نظر گرفته می شود که رویالیتی «حق امتیاز» نیز مورد‬ ‫توجه قرار می گیرد‪ .‬صادق عابدی با بیان اینکه رویالیتی‬ ‫در تولی��د محصول به صورت «س��ی کی دی» معنا دارد‬ ‫و در خری��د مدلی از خ��ودرو به ص��ورت کامل موضوع‬ ‫«حق امتی��از» مفهومی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬رویالیتی در عرف‬ ‫بازرگانی و ادبیات بین الملل وجود داشته و به عنوان یک‬ ‫امتیاز تعریف می شود و درصد این امتیاز قابل چانه زنی‬ ‫اس��ت و به سیاست ها برمی گردد‪ .‬گاهی یک شرکت ان‬ ‫را یک درصد‪ ،‬ش��رکتی دیگر ‪10‬درصد یا شرکتی ان را‬ ‫می بخشد‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه قزوین در ادامه‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬رویالیتی جزئی از کل ی��ک قرارداد بین ‪2‬‬ ‫شرکت است و نوع ان به قرارداد بستگی دارد‪ .‬قراردادها‬ ‫به صورت فروش محصول‪ ،‬س��رمایه گذاری مش��ترک‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم یا با امتیاز (لیسانس) منعقد‬ ‫صادق عابدی‬ ‫مهدی نیکدل‬ ‫می شود که بیش��تر قراردادهای خودروسازان داخلی با‬ ‫خارجی ه��ا در قالب مدل مورد امتیاز اس��ت و رویالیتی‬ ‫بیشتر در این قراردادها در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫در قرارداد شرکت ایران خودرو با پژو انطور که یکه زارع‬ ‫عنوان کرده‪ ،‬فرمول رویالیتی براس��اس میزان س��اخت‬ ‫داخل خودروها تعریف ش��ده و هراندازه داخلی س��ازی‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬رق��م رویالیتی نیز افزای��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اکن��ون این پرس��ش ب��ه میان می ای��د که ای��ا افزایش‬ ‫درصد رویالیتی با باالرفتن میزان س��اخت داخل توجیه‬ ‫اقتص��ادی دارد؟ برپای��ه تحلیل عابدی‪ ،‬افزایش س��هم‬ ‫رویالیتی با باال رفتن میزان داخلی س��ازی خواس��ته ای‬ ‫منطقی و مصلحت اندیش��انه اس��ت زیرا با بیشتر شدن‬ ‫درصد داخلی سازی شرکت صاحب فناوری پول کمتری‬ ‫به دس��ت می اورد ک��ه برای جب��ران ان از طریق درصد‬ ‫رویالیت��ی وارد می ش��ود‪ .‬وی در این باره ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫قراردادها برخی شرکت ها اجازه داخلی سازی می دهند‬ ‫و برخی دیگر با ان مخالفند‪ .‬با باال رفتن داخلی س��ازی به‬ ‫نوعی دانش فنی تولید یک محصول افزایش پیدا می کند‬ ‫ک��ه در این بین‪ ،‬افزایش درصد رویالیتی را به همراه دارد‬ ‫زیرا هر ش��رکت به دنبال س��وداوری خود است ‪ .‬توجه و‬ ‫هوش��مندی در تعیی��ن مدت زمان پرداخ��ت رویالیتی‬ ‫نکته دیگری بود که این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر ان‬ ‫توضیح داد‪ :‬خودروسازان برای تعیین سهم رویالیتی باید‬ ‫هوشمندانه وارد عمل شوند‪ ،‬به این صورت که هزینه های‬ ‫تحقیق و توس��عه یک محصول را از طرف خارجی طلب‬ ‫کنن��د و پس از انک��ه پرداختی های رویالیتی به ان مبلغ‬ ‫رس��ید‪ ،‬دیگ��ر ملزم به پرداخ��ت رویالیتی نباش��ند‪ .‬در‬ ‫تعیین درصد رویالیتی س��ال ساخت یک خودرو نیز باید‬ ‫مورد توج��ه قرار گیرد‪ .‬برای مث��ال اگر از عمر تولید یک‬ ‫خودرو ‪ 7‬سال می گذرد و برای شرکت سازنده‪ ،‬خودرویی‬ ‫قدیمی محسوب می شود‪ ،‬نباید برای تولید ان رویالیتی‬ ‫باالیی پرداخت‪ .‬بنابراین محصوالت روزامدتر باید از حق‬ ‫رویالیتی بیش��تری برخوردار باش��ند‪ .‬عابدی با اشاره به‬ ‫اینک��ه رویالیتی جزو مباحث حقوقی پیچیده اس��ت که‬ ‫در ردی��ف مباحث امکان س��نجی در ام��ور قراردادهای‬ ‫بین المللی قرار می گی��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رویالیتی یکی از‬ ‫مباحث کلی در عقد قرارداد است و این نیاز وجود دارد که‬ ‫شرکت های خودروس��از با نظارت دولت‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت یا س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران مدلی را طراحی و تحلیل کنند که منافع هر دو طرف‬ ‫را تامی��ن کند‪ ،‬به گون��ه ای که از یک ط��رف هزینه های‬ ‫تحقیق و توس��عه ش��رکت تولید کننده را پوشش دهد و‬ ‫از ط��رف دیگر گیرنده فناوری نی��ز رویالیتی را برمبنای‬ ‫س��طح داخلی س��ازی خود در نظر گیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن رویالیت��ی نبای��د به ص��ورت ثاب��ت و دائمی‬ ‫پرداخت ش��ود بلکه بعد زمانی و تیرا ژ س��طح توانمندی‬ ‫شرکت گیرنده تعریف شود‪ .‬مطالعه قراردادهای شرکت‬ ‫صادرکننده فناوری در تعیی��ن رویالیتی اهمیت دارد و‬ ‫باعث خواهد ش��د تا س��هم رویالیتی عادالنه ای در عقد‬ ‫قرارداد در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره سایپا‬ ‫منصوب شدند‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹ ‹رویالیتی با حق انتقال دانش فنی‬ ‫پرداخ��ت رویالیت��ی می توان��د به ص��ورت یکجا یا‬ ‫قس��طی باش��د که در صنعت خ��ودرو ارزش یک قطعه‬ ‫درص��د ان را مش��خص می کن��د‪ .‬به گفت��ه مدیرعامل‬ ‫پیش��ین ش��رکت پارس خودرو‪ ،‬به طور معمول شرکت‬ ‫واردکننده دانش فنی در ازای دریافت نقش��ه ها و میزان‬ ‫داخلی س��ازی به دس��ت امده از انتقال دان��ش فنی به‬ ‫ش��رکت صادرکننده‪ ،‬درصدی را به عنوان امتیاز مونتاژ‬ ‫می پردازد‪ .‬این درصد براساس ارزش قطعه است که در‬ ‫ابتدای عقد قرارداد تعیین می ش��ود و به طور معمول از‬ ‫‪ 5‬درصد بیشتر نمی ش��ود‪ .‬مهدی نیکدل در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫رویالیت��ی را معادل حق انتق��ال دانش فنی‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬رویالیتی مبلغی است که شرکت‬ ‫صاحب دانش فن��ی هزینه کرده و ای��ن امتیاز در تمام‬ ‫صنایع وجود دارد و به صنعت خودرو خالصه نمی شود‪.‬‬ ‫اگر قطعه س��ازان در س��اخت یک قطعه از مزیت نسبی‬ ‫برخوردار باشند‪ ،‬موضوع پرداخت رویالیتی تا دستیابی‬ ‫به داخلی سازی ان قطعه به صرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫صادق عابدی‪:‬‬ ‫افزایش سهم‬ ‫رویالیتی با باال‬ ‫رفتن میزان‬ ‫داخلی سازی‬ ‫خواسته ای‬ ‫منطقی و‬ ‫مصلحت‬ ‫ اندیشانه است‬ ‫در جلس��ه هیات مدیره س��ایپا ‪ 2‬عضو جدی��د هیات مدیره‬ ‫منص��وب ش��دند‪ .‬ب��ه گ��زارش س��ایپا نیوز‪ ،‬پ��س از برگزاری‬ ‫جلس��ه هیات مدیره گروه خودروس��ازی سایپا سیدمحمدعلی‬ ‫سیدابریش��می و امیرحسین قناتی به عضویت در هیات مدیره‬ ‫سایپا منصوب شدند‪ .‬این دو عضو جدید هیات مدیره جایگزین‬ ‫س��یدرضا نوروززاده‪ ،‬رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران و حس��ن عموزاده قائم مقام مدیر عامل س��ایپا ش��ده اند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه سید محمد علی سید ابریشمی به عنوان رییس‬ ‫هیات مدیره س��ایپا تعیین ش��د‪ .‬یاداوری می شود‪ ،‬پیش از این‬ ‫سید ابریشمی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران بوده اس��ت و امیرحس��ین قنات��ی در حال حاضر‬ ‫مدیرکل خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است که به عضویت هیات مدیره سایپا منصوب شده اند‪.‬‬ ‫سال ‪۹۵‬‬ ‫نقطه عطفی در صنعت خودرو‬ ‫مدیرعامل سازه گس��تر س��ایپا س��ال ‪ ۹۵‬را رنسانس صنعت‬ ‫خودرو دانس��ت که با ورود به عرصه جدیدی از رشد و فناوری‪،‬‬ ‫نقطه عطفی را در حوزه صنعت کشور رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز‪،‬معصوم نجفی��ان گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫راهبردهای دستیابی به چشم انداز صنعت خودرو‪ ،‬تدوین سند‬ ‫اه��داف‪ ،‬جذب س��رمایه گذاری های خارجی از طریق همکاری‬ ‫مش��ترک (‪ )JV‬یا سرمایه گذاری مستقیم (‪ )FDI‬است که از‬ ‫این طریق با توسعه زیرساخت ها‪ ،‬صنعت خودرو همراه با صنایع‬ ‫قطعه سازی مرتبط پیشرفت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی قیمت الستیک‪‎‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫تاثیر بازگشایی بازارهای خارجی بر صنعت قطعه‪‎‬سازی در کدام ایستگاه قرار دارد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی راهکاری برای جذب سرمایه خارجی‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 20‬میلیون‬ ‫یورویی در تولید سیستم‬ ‫سوخت رسانی یورو ‪6‬‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی ش��رکت ها و واحدهای تولید‪،‬‬ ‫اصالح قوانی��ن مالیاتی و کارگری‪ ،‬ثبات نرخ ارز‬ ‫به موازات رفع تحریم ها‪ ،‬اجرای برجام و گشودن‬ ‫دره��ای بازاره��ای بین الملل��ی ب��ه روی ایران‬ ‫می‪‎‬توان��د صنعت خودرو و قطعه‪‎‬س��ازی را برای‬ ‫جلب همکاری های خارج��ی و همچنین جذب‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاران بین ‪‎‬المللی کمک کرده و به سوی‬ ‫روزهای روشنی روانه کند‪.‬‬ ‫ناصر مرتضایی‪ ،‬مدیرعامل یکی از شرکت های‬ ‫صنع��ت قطعه س��ازی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در تش��ریح ش��رایط فعلی صنعت قطعه پس از‬ ‫رفع تحریم ها و در ش��رایط فعلی اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫نظر نمی رس��د برجام تغییری در قیمت ها ایجاد‬ ‫کند زیرا در حال حاض��ر محصوالت از چین وارد‬ ‫می‪‎‬شود این در حالی است که در زمان تحریم ها‬ ‫مش��کلی ب��رای هم��کاری ایران و چی��ن وجود‬ ‫نداشته که با رفع تحریم ها این مشکالت برطرف‬ ‫شود و اتفاق خاصی در این صنعت روی دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکن��ون س��رمایه گذاران‬ ‫کش��ورهایی نظی��ر ژاپن و هند در کش��ور فعال‬ ‫هس��تند اما قیمت محصوالت انها باالس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل به نظر می‪‎‬رس��د م��ردم توان خرید‬ ‫این محصوالت را نداش��ته باش��ند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫واکنش مردم را نس��بت به قیمت‪‎‬ها دید و اینکه‬ ‫ای��ا حاضر هس��تند موت��وری را با ص��د درصد‬ ‫افزایش قیمت خریداری کنند یا خیر‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪ :‬عضو انجمن قطعه س��ازان از سرمایه گذاری ‪۱۴‬‬ ‫میلیون یورویی در فاز نخس��ت بومی س��ازی فناوری باک‬ ‫یورو ‪ ۲۰ ۶‬خبر داد و گفت‪ :‬س��رمایه گذاری مورد نیاز برای‬ ‫ف��از تکمیلی خط تولید کاتالیس��ت ها که در مرداد س��ال‬ ‫اینده راه اندازی می شود‪ ۲۰ ،‬میلیون یورو خواهد بود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا صم��دی اف��زود‪ :‬قرارداده��ای اولی��ه برای‬ ‫خودروهای تولیدی ایران خودرو منعقد ش��ده اما مذاکرات‬ ‫با س��ایپا همچنان در حال انجام اس��ت‪ .‬همچنین قرارداد‬ ‫نص��ب فیلت��ر دوده (‪ )DPF‬روی خودروه��ای دیزل��ی و‬ ‫بروز رس��انی خودروه��ای در حال تردد نیز با ش��هرداری‬ ‫منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سهم ‪ ۹۰‬درصدی تولیدات اورند پالستیک‬ ‫از بازار ایران خودرو و س��ایپا اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۸۳‬این‬ ‫شرکت به واسطه تولیدات زیست محیطی خود ‪ ۵۵‬میلیارد‬ ‫تومان برای ایران خودرو صرفه جویی داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ظرفیت این شرکت در ان سال‬ ‫یک چهارم ظرفیت فعلی بود‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به اظهارات مطرح شده‬ ‫مبنی بر ضرورت همگامی این سیس��تم سوخت رسانی با‬ ‫س��وخت خودروها نیز گفت‪ :‬وزیر نفت برای س��ال جدید‬ ‫برنامه بازسازی و تغییر سوخت رسانی و همچنین عملکرد‬ ‫جایگاه ها را در دس��تور کار قرار داده اما در حاضر تنها ‪۷۵‬‬ ‫درصد سوخت ‪ ۸‬کالنشهر ایران مجهز به یورو ‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫صمدی ادامه داد‪ :‬با توسعه اینگونه سیستم ها و عملکرد‬ ‫خودروس��ازان در تولی��د خودرو با یورو ‪ ۴‬و ‪ ،۶‬مس��ئوالن‬ ‫وزارت نف��ت مل��زم ب��ه تولید بنزین��ی هماهن��گ با این‬ ‫سیستم ها خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تردد ‪ ۱۸‬میلیون خودرو در سطح کشور‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس بررسی انجام شده استاندارد ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫خودرو زیر یورو ‪ ۴‬است‪ ،‬همچنین حدود ‪ ۴‬میلیون خودرو‬ ‫نیز نیازمن د جایگزینی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اورند پالس��تیک با بی��ان اینکه با‬ ‫تولید سیس��تم سوخت رسانی یورو ‪ ۵۰ ،۶‬درصد از میزان‬ ‫االیندگ��ی خودروه��ا کاس��ته خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون ظرفیت تولید این سیستم ‪ ۵۰‬درصد خالی است‬ ‫و حتی برای یک میلیون خودرو دیگر عالوه بر خودروهای‬ ‫فعل��ی نیز ظرفی��ت تولید وجود دارد ک��ه در صورت نبود‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از تحری��م‪ ،‬ارائه این سیس��تم به‬ ‫سازمان ملل نیز امکان داشت‪.‬‬ ‫ارز تک نرخی‬ ‫گامی برای کاهش قیمت قطعات‬ ‫رییس انجمن قطعه‪‎‬س��ازان گفت‪ :‬تک نرخی ش��دن ارز‬ ‫در کاهش قیمت قطعات وارداتی تاثیر قابل توجهی خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫محمدباقر رجال در گفت وگ��و با خبرخودرو با توجه به‬ ‫تصمیم دول��ت مبنی بر تک نرخی ک��ردن ارز در ماه‪‎‬های‬ ‫این��ده اظهار کرد‪ :‬تا پیش از رف��ع تحریم ها‪ ،‬هرگونه نقل‬ ‫و انتق��ال پ��ول‪ ،‬هزینه های زی��ادی را به قطعه‪‎‬س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان تحمیل می کرد که با برداشته شدن تحریم‬ ‫بانک ها و بازگشایی سوئیفت تا حدود بسیاری این هزینه ها‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه اقدامی که می توانس��ت به صورت‬ ‫قانونی با کمترین هزینه انجام ش��ود‪ ،‬به واس��طه تحریم ها‬ ‫ش��رکت ها را ناگزیر به اس��تفاده از مسیرهای غیرقانونی و‬ ‫واس��طه های مختلف کرد که برای کش��ور بسیار هزینه‪‎‬بر‬ ‫بود و حداقل ‪۱۰‬درصد هزینه مازاد را به شرکت ها تحمیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مب��ادالت پولی تا پی��ش از پذیرش‬ ‫برجام‪ ،‬حداقل ‪۱۰‬درصد هزینه اضافی را برای قطعه‪‎‬سازان‬ ‫به همراه داش��ت که با فراهم شدن امکان مبادالت بانکی‬ ‫به طور مس��تقیم ضمن ق��رار گرفتن نق��ل و انتقال پولی‬ ‫ش��رکت ها در مس��یر قانونی‪ ،‬درصد قابل توجهی از هزینه‬ ‫قطعه‪‎‬سازان را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن قطعه‪‎‬س��ازان در ادامه درباره‬ ‫تاثیر این ش��رایط ب��ر ورود قطع��ات تقلبی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از قطعات تقلبی به صورت قاچاق‬ ‫وارد کش��ور می ش��وند که به س��ختی قابل کنترل اس��ت‬ ‫و چنانچه به طور رس��می نیز این قطعات وارد ش��ود تنها‬ ‫به دست کسانی وارد می شود که امکان فروش ان را دارند‪،‬‬ ‫بنابراین نگرانی نیز از بابت ورود قطعه بی کیفیت به کشور‬ ‫و نبود متقاضی خرید ندارند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان الستیک و روغن گفت‪ :‬تا زمانی که دولت‬ ‫مانع از قاچاق نش��ود‪ ،‬بازار الس��تیک و روغن به ثبات و رونق در خرید و فروش‬ ‫نخواهد رسید‪ .‬عباس سماواتی درباره بازار این صنف در استانه سال جدید گفت‪:‬‬ ‫در برخی از س��ایز های الس��تیک به دلیل ممانعت دولت از ورود انها ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش قیمت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کیومرث فارسیان‬ ‫یکی از صنایع مهم‬ ‫دنیا خودروسازی‬ ‫و قطعه سازی‬ ‫است به طوری که‬ ‫نخستین حرکت‬ ‫باراک اوباما زمانی‬ ‫که به این سمت‬ ‫انتخاب شد‪،‬‬ ‫رفتن به کارخانه ‹ ‹اصالح سیس�تم صنعت خودروسازی‬ ‫و قطعه‪‎‬سازی‬ ‫جنرال موتورز بود‬ ‫در همین باره کیومرث فارسیان‪ ،‬یکی از فعاالن‬ ‫علی باغشاهی‬ ‫نوسان در عرضه‬ ‫کاال یکی از‬ ‫چالش‪‎‬هاست که‬ ‫الزم است برای‬ ‫جذب سرمایه‪‎‬گذار‬ ‫خارجی‪ ،‬سیستم‬ ‫حاکم بر صنعت‬ ‫خودروسازی‬ ‫اصالح شود‬ ‫صنعت قطعه و یکی از ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫قطع��ات خودرو نیز در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫همه امیدوار هس��تیم شرایط فعلی تاثیر بسزایی‬ ‫در صنعت قطعه‪‎‬سازی داشته باشد اما باید توجه‬ ‫کرد سیاست های صنعت خودرو‪ ،‬متفاوت از باقی‬ ‫صنایع است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫خراس��ان به مش��کل صنع��ت قطعه‪‎‬س��ازی در‬ ‫بحث نقدینگی‪‎‬ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬قطعه‪‎‬ساز‬ ‫محصول را در اختیار خودروساز قرار می دهد اما‬ ‫مبلغی پرداخت نمی ش��ود که این مسئله ارتباط‬ ‫زیادی با برجام ندارد‪.‬‬ ‫این فع��ال در صنعت قطعه‪‎‬س��ازی ب��ا اظهار‬ ‫گالی��ه گف��ت‪ :‬بع��د از کمک دولت ب��ه صنعت‬ ‫خ��ودرو در قال��ب تس��هیالت خری��د خ��ودرو‪،‬‬ ‫مطالبات قطعه‪‎‬س��ازان پرداخت نشد و از این رو‬ ‫هن��وز در صنعت قطعه اتف��اق خاصی رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فارس��یان در ادامه به ظرفیت اشتغالزایی در‬ ‫صنعت قطعه‪ ‎‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از صنایع‬ ‫مهم دنیا خودروس��ازی و قطعه س��ازی است که‬ ‫ظرفیت باالیی در اش��تغالزایی دارد و بس��یاری‬ ‫از صنایع نیز به این دو صنعت وابس��ته هستند‪،‬‬ ‫به ط��وری که نخس��تین حرکت ب��اراک اوباما‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا زمانی که به این س��مت‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬رفتن به کارخانه جنرال موتورز بود‬ ‫که در ش��رایط خوبی قرار نداشت‪ .‬او می دانست‬ ‫در ص��ورت رونق صنعت خ��ودرو اقتصاد امریکا‬ ‫ش��کوفا می ش��ود‪ .‬وی در ادام��ه ب��ه پرداخ��ت‬ ‫هزینه‪‎‬ها خارج از پرداختی پول نقد اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬امروز وضعیت قطعه‪‎‬سازان بحرانی است‬ ‫زیرا خودرویی که از هزاران قطعه تش��کیل شده‬ ‫پول قطعات ان ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال بعد پرداخت‬ ‫می شود که البته این پرداخت نقدی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمبود نقدینگی و رکود بی س��ابقه ‬ ‫اقتص��ادی در این چند س��ال ‪ 2‬معضلی اس��ت‬ ‫که اس��یب زیادی به تولید رس��انده است‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که فضایی برای تحقیق و توسعه و‬ ‫پیشرفت وجود ندارد‪.‬‬ ‫فارس��یان ادامه داد‪ :‬در دنی��ا هرماه مدل های‬ ‫جدیدی وارد بازار می ش��ود اما در ایران اینگونه‬ ‫نیس��ت و اگر قطعه‪‎‬س��ازی حتی ط��راح نیز در‬ ‫اختیار داش��ته باش��د ب��از ه��م نمی تواند قطعه‬ ‫موردنظر را بس��ازد زیرا امکانات مالی این اجازه‬ ‫را به او نمی دهد‪.‬‬ ‫این قطعه‪‎‬س��از به کیفیت تولید داخل اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کیفیت قطعات ایرانی بس��یار زیاد‬ ‫اس��ت اما ورود کااله��ای بی‪‎‬کیفی��ت با قیمت‬ ‫پایین در شرایط حاضر‪ ،‬مصرف‪‎‬کننده را به خود‬ ‫جذب می کند‪ ،‬بنابراین بای��د امکانات در اختیار‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی قرار گیرد که محصوالتی با‬ ‫یک پنج��م قیمت قطعات واردات��ی تولید کند و‬ ‫فضایی برای قطع��ات بی کیفیت با قیمت پایین‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات مدیره انجمن قطعه‪‎‬سازان‬ ‫خراس��ان‪ ،‬روند حاضر در صنعت خودروسازی و‬ ‫قطعه‪‎‬سازی نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت قطعات خارجی در مقابل‬ ‫قطعات داخلی‬ ‫در ادامه این موضوع‪ ،‬محمد میهن‪‎‬دوست مدیر‬ ‫بازرگانی یکی از شرکت های فعال در این صنعت‬ ‫قطعه س��ازی نیز در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اگر برجام در مس��یر مثبت خ��ود حرکت کند‪،‬‬ ‫به طور قطع در توس��عه صنعت کشور تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود اما اگر سیس��تم چون گذش��ته باشد‬ ‫که واردکننده محصول چینی وارد کشور کند و‬ ‫‪ ۸‬ماه برای پرداخت مطالبات از این کشور زمان‬ ‫داش��ته باش��د و بانک های داخلی نیز به راحتی‬ ‫برای انها س��وئیفت را انجام دهند‪ ،‬به طور یقین‬ ‫شرایط تولید در داخل تحت شعاع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫میهن‪‎‬دوس��ت ادامه داد‪ :‬هم اکن��ون صنعتگر‬ ‫داخل��ی کار را انجام می دهد ام��ا برای دریافت‬ ‫مبال��غ خود چ��ک ‪ ۵‬ماهه دریاف��ت می کند اما‬ ‫زمانی که بازارهای جهانی به روی ایران باز شود‬ ‫و محصوالت چینی با تس��هیالتی که این دولت‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان خود می دهد‪ ،‬وارد بازار ایران‬ ‫شوند‪ ،‬به طور قطع تاثیر منفی بر صنعت خودرو‬ ‫و قطعه خواهد گذاش��ت که در این شرایط الزم‬ ‫است کار به شکل مهندسی پیش رود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‪‎‬سازی و جذب سرمایه‪‎‬های‬ ‫خارجی‬ ‫علی باغش��اهی‪ ،‬یکی از دیگر از فعاالن صنعت‬ ‫قطعه سازی نیز نیز در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫ش��رایط فعلی قطعه سازان و بازش��دن بازارهای‬ ‫جهان��ی گفت‪ :‬رک��ودی که در صنع��ت خودرو‬ ‫وجود دارد ارتباط زیادی با تحریم‪‎‬ها ندارد بلکه‬ ‫چال��ش این صنعت بیش��تر به بخ��ش مدیریت‬ ‫برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نزدی��ک ب��ه ‪ ۴‬س��ال اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان نس��بت ب��ه تعه��دات خ��ود به‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان درس��ت عمل نکرده ان��د و تاخیر‬ ‫در پرداختی ه��ا باعث ایج��اد چالش در صنعت‬ ‫قطعه سازی در بخش تامین مواد اولیه‪ ،‬پرداخت‬ ‫حقوق و بیمه کارکنان شده است‪.‬‬ ‫این فعال در عرصه قطعه‪‎‬سازی به برنامه‪‎‬ریزی‬ ‫صحی��ح در صنعت خودروس��ازی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین عامل برای مدیریت این صنعت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی صحیح و مناس��ب با ش��رایط امروز‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫باغشاهی در ادامه افزود‪ :‬نوسان در عرضه کاال‬ ‫یکی دیگر از چالش‪‎‬هاس��ت که الزم است برای‬ ‫جذب س��رمایه‪‎‬گذار خارجی‪ ،‬سیس��تم حاکم بر‬ ‫صنعت خودروسازی اصالح شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید به س��مت خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫ش��رکت ها و تولیدکنندگان حرک��ت کنیم‪ ،‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که ب��رای جل��ب همکاری های‬ ‫خارجی ضروری اس��ت قوانین مالیاتی‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و قوانی��ن کارگری به موازات این موضوع اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه‪‎‬س��از همچنین به زیرس��اخت‪‎‬های‬ ‫مورد نی��از در این صنعت اش��اره کرد و گفت‪ :‬تا‬ ‫زیرس��اخت‪‎‬های داخل اصالح نش��ود‪ ،‬نمی‪‎‬توان‬ ‫امید ب��ه جذب س��رمایه‪‎‬گذار خارجی داش��ت‪،‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت بستر مناسب فراهم شود تا‬ ‫س��رمایه گذار خارجی راغب به سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت خودروس��ازی و به دنبال ان قطعه‪‎‬سازی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در فرصت��ی دیگر بای��د به تعریف‬ ‫عوام��ل موثر و تاثیرگذار در این روند پرداخت و‬ ‫برای هر یک راهکاری پیش��نهاد داد و هر اندازه‬ ‫عوامل موثر به درستی تعریف شود اما راهکاری‬ ‫مناسب پیش��نهاد نش��ود‪ ،‬کار به درستی پیش‬ ‫نخواهد رفت‪.‬‬ ‫براس��اس انچه فع��االن صنعت قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫عنوان می کنند‪ ،‬برای بهبود ش��رایط و استفاده‬ ‫از فرص��ت به دس��ت امده پ��س از برج��ام باید‬ ‫ش��رایط حاکم ب��ر این صنع��ت در دنیای امروز‬ ‫به وس��یله مدیران و دست‪‎‬اندرکاران امر سنجیده‬ ‫و متناس��ب با فضای امروز برنامه‪‎‬ها و سیاست ها‬ ‫تدوین شود تا صنعت خودروسازی و قطعه‪‎‬سازی‬ ‫به شکوفایی برسد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪166.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.600.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد‬ ‫‪23‬‬ ‫فوالد ایران در مسیر شکوفایی‬ ‫‪ 24‬زباله هایی به درخشش و ارزش یک معدن طال‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و هیات همراه‪:‬‬ ‫معادن بزرگ جدید در راه است‬ ‫روز گذش��ته دکتر علی اکب��ر صالحی رییس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی ایران و تعدادی از مدیران‬ ‫این س��ازمان با مهدی کرباسیان رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬اعضای هیات عامل این سازمان‬ ‫و جمع دیگری از مدیران ایمیدرو دیدار کرد‪ .‬در‬ ‫این دیدار همچنین جعفر سرقینی معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬سید حسین هاشمی استاندار تهران‬ ‫و عضو هیات عامل ایمی��درو‪ ،‬وجیه اهلل جعفری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی‬ ‫ایران و مس��عود ابکاء عضو هیات عامل ایمیدرو‬ ‫حضور داش��تند که می تواند اهمیت این جلسه‬ ‫مشترک را افزایش دهد‪.‬‬ ‫س��ازمان ان��رژی اتم��ی متولی اکتش��اف و‬ ‫بهره ب��رداری از محدوده ه��ای ح��اوی اورانیوم‬ ‫و مواد پرتوزا در کش��ور اس��ت و چندی پیش‬ ‫نیز تفاهمنامه ای بی��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سازمان انرژی اتمی درباره هماهنگی‬ ‫بیش��تر در زمینه کار روی محدوده های معدنی‬ ‫به امض ا رسید‪ .‬به تبع برگزاری جلسه مشترک‬ ‫میان رییس سازمان انرژی اتمی و رییس هیات‬ ‫عامل ایمی��درو می تواند نش��انه ای از توس��عه‬ ‫همکاری‪‎‬های اکتش��افی بین دو س��ازمان و به‬ ‫اشتراک گذاری داده ها باشد‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در این جلسه گفت‪ :‬اکتش��افات انجام شده در‬ ‫پهنه ای��ران مرکزی‪ ،‬نوید بخش دس��تیابی به‬ ‫معادن بزرگی همچون چادرملو‪ ،‬سرچش��مه و‬ ‫مهدی اباد است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان این جلسه مش��ترک با حضور علی‬ ‫اکبر صالح��ی را با هدف بررس��ی فعالیت های‬ ‫اکتش��افی انجام شده طی ‪ ۲‬س��ال اخیر و نیز‬ ‫ایج��اد زمین��ه همکاری بیش��تر برای توس��عه‬ ‫اکتشافات معادن برگزار کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر صالح��ی‪ ،‬مع��اون رییس جمهوری‬ ‫و رییس س��ازمان انرژی اتمی‪ ،‬در این نشست‬ ‫ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده‬ ‫در حوزه اکتش��اف معادن‪ ،‬با اش��اره به اینکه با‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خبر‬ ‫ توسعه معادن زغال سنگ‬ ‫متناسب با نیاز ذوب اهن‬ ‫گروه معدن‬ ‫مهدی کرباسیان‪:‬‬ ‫با تالش های‬ ‫انجام شده‪،‬‬ ‫گستره‬ ‫فعالیت های‬ ‫اکتشافی از‬ ‫مرز ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع‬ ‫عبور کرد‬ ‫هم افزایی و نگاه ملی می توانیم کارهای بزرگی‬ ‫در کش��ور انجام دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫س��ازمان ان��رژی اتم��ی از تحریم خارج ش��ده‪،‬‬ ‫نگرانی ه��ای قبل��ی نهاده��ا و ادارات در زمینه‬ ‫همکاری با این سازمان برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن س��ازمان وظیف��ه خود‬ ‫می داند تا هر انچه در توان دارد برای پیش��برد‬ ‫کشور در اختیار بگذارد‪.‬‬ ‫صالحی گفت‪ :‬تاکنون توانسته ایم محصوالت‬ ‫این سازمان را همچون اب سنگین در بازارهای‬ ‫بین المللی عرضه کنیم اما با توجه به وجود رقبا‬ ‫در بازارهای بین المللی‪ ،‬باید به س��مت رقابتی‬ ‫کردن محصوالت پیش برویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به ش��رکت های زیرمجموعه اعالم‬ ‫کرده ایم که خود را با شرایط بین المللی منطبق‬ ‫کنند و بای��د به تدریج با کاه��ش حمایت های‬ ‫دولتی‪ ،‬به سمت مستقل شدن پیش روند‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان نیز در این نشس��ت ضمن‬ ‫تش��کر از اقای��ان ظری��ف و صالح��ی و تی��م‬ ‫مذاکره کنن��ده ک��ه با تالش خود ب��ه تحریم ها‬ ‫پای��ان بخش��یدند‪ ،‬با بی��ان اینک ه ایمی��درو از‬ ‫نیم��ه دوم س��ال ‪ ،۹۲‬اکتش��اف ‪ ۲۰۰‬ه��زار‬ ‫کیلومت��ر مربع را با توجه به ‪ ۳‬اولویت ش��امل‬ ‫«فعالی��ت در مناطق ش��رق کش��ور ب��ا هدف‬ ‫ارتق��ای امنیت»‪« ،‬نواحی مح��روم» و «نواحی‬ ‫مس��تعد معدنی» برنامه ریزی ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تالش ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬گس��تره فعالیت های‬ ‫اکتش��افی از مرز ‪ ۲۵۰‬هزار کیلومتر مربع عبور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پهن��ه ایران مرکزی به عنوان‬ ‫یکی از مناطق اکتشافی اخیر‪ ۳ ،‬اولویت یادشده‬ ‫را داراس��ت و عملیات اکتشافی در این منطقه‬ ‫ب��ا بیش از ‪ ۸۹‬هزار کیلومت��ر مربع با همکاری‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی در قالب یک کار ملی در‬ ‫‪ ۳‬فاز (ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬اکتشاف اهن و عناصر‬ ‫هم��راه و نیز فراوری عناصر ن��ادر خاکی) اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمیدرو افزود‪ :‬اکنون‪۸۰‬‬ ‫درصد ناحیه یک پهنه ایران مرکزی به مساحت‬ ‫‪ ۳۸‬هزار کیلومتر مربع به اتمام رس��یده و تنها‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ان باقی مانده اس��ت‪ .‬بررس��ی نتایج‬ ‫اولی��ه عملیات اکتش��افی‪ ،‬این امی��د را ایجاد‬ ‫می کند ک��ه در این منطقه مع��ادن بزرگی در‬ ‫زمینه مس‪ ،‬اهن‪ ،‬عناصر ن��ادر خاکی و‪ ...‬قابل‬ ‫استخراج خواهد بود‪.‬‬ ‫کرباس��یان اظهار کرد‪ :‬دستیابی به اطالعات‬ ‫اکتش��افی در منطقه ایران مرک��زی‪ ،‬افتخاری‬ ‫ملی اس��ت و س��رمایه گذاران با خاطری اسوده‬ ‫می توانند در معادن این حوزه‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫و به اکتش��افات تفصیلی و سپس فراوری مواد‬ ‫معدن��ی با همکاری بخ��ش خصوصی داخلی و‬ ‫خارجی اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برنامه‬ ‫رش��د ‪۸‬درصدی اقتصاد در س��ند چش��م انداز‬ ‫‪ ۲۰‬ساله و ضرورت س��رمایه گذاری ساالنه ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش معدن برای‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬محور است چرا که ایجاد صنایع‬ ‫معدن��ی و ایجاد ارزش افزوده و نیز رونق صنایع‬ ‫پایین دستی‪ ،‬با توسعه بخش معدن امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اکبر صالحی‪:‬‬ ‫به شرکت های‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫اعالم کرده ایم‬ ‫که خود را با‬ ‫شرایط بین المللی‬ ‫منطبق کنند‬ ‫با افتتاح فازهای جدید‪ ،‬سنگ اهنی برای صادرات باقی نمی ماند‬ ‫ب��ا راه ان��دازی فازهای جدی��د گندله و کنس��انتره در‬ ‫کارخانه ه��ای فوالد کش��ور م��ا دیگر س��نگ اهنی برای‬ ‫ص��ادرات نداریم و خودمان در کش��ور تمام این محصول‬ ‫را مصرف و فراوری می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی‪( ،‬ایمی��درو) درب��اره دامپینگ‬ ‫چینی ها در س��نگ اهن گفت‪ :‬من پیش بینی می کنم که‬ ‫این دامپینگ ادامه داش��ته باشد و بازارهای صادراتی دنیا‬ ‫در سال های اینده در اختیار این کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان ادامه داد‪ :‬با راه اندازی فازهای جدید‬ ‫گندله و کنس��انتره در کارخانه های فوالد کشور ما دیگر‬ ‫سنگ اهنی برای صادرات نداریم و خودمان در کشور تمام‬ ‫این محصول را مصرف و فراوری می کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫مش��کالت بخش خصوصی درباره حق انتفاع و حق دولتی‬ ‫افزود‪ :‬در ای��ن حوزه از بخش خصوصی حمایت می کنیم‬ ‫و بر این عقیده هس��تیم که حق دولتی باید کم ش��ود در‬ ‫ب��اره حق انتفاع نیز باید بگوی��م این درامد در قانون دیده‬ ‫شده اما اگر بخواهم صادقانه بگویم پول ان به ما پرداخت‬ ‫نمی شود‪ .‬در این باره پیشنهادات خوبی به مجلس شورای‬ ‫برنامه بلندمدت سنگان‪ ،‬نیاز به توسعه خطوط ریلی دارد‬ ‫برنامه توس��عه س��نگان دس��تیابی به ‪17/5‬میلیون‬ ‫ت��ن کنس��انتره و ‪۱۵‬میلی��ون ت��ن گندل��ه در اف��ق‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬اس��ت که برای انتقال این تولیدات‬ ‫ب��ه کارخانه های فوالد‪ ،‬نیازمند توس��عه خطوط ریلی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬علی صدیقی فر‪،‬‬ ‫مدیر مجتمع سنگان با اعالم این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬با تحقق‬ ‫برنامه یادش��ده عالوه بر تامین مواد اولیه کارخانه های‬ ‫فعلی ف��والد همچ��ون ف��والد مبارکه‪ ،‬خوزس��تان و‬ ‫ذوب اه��ن‪ ،‬طرح ه��ای جدید مانند فوالده��ای ‪۷‬گانه‬ ‫استانی و‪ ...‬نیز از تولیدات سنگان‪ ،‬بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تامین خوراک کارخانه کنسانتره‬ ‫و گندله نیاز به ‪۴۰‬میلیون تن مواد اولیه معدنی اس��ت‬ ‫ک��ه در این باره برنامه های کوتاه م��دت و بلندمدت در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫صدیقی ف��ر درباره قیمت س��نگ اهن گفت‪ :‬واقعیت‬ ‫این است که قیمت سنگ اهن داخلی در کارخانه های‬ ‫سنگ اهن در مقایسه با ش��رکت های خارجی انحراف‬ ‫زی��ادی ندارد و حتی این قیمت ها در درون بنگاه قابل‬ ‫کاهش هم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالتی همچون نرخ حمل ونقل‪ ،‬اخذ‬ ‫عوارض ه��ای گوناگ��ون و برخی م��وارد دیگر عواملی‬ ‫هس��تند که باعث افزایش قیمت سنگ اهن می شود و‬ ‫فضای رقابتی را از ما می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرمجتمع س��نگان تصریح ک��رد‪ :‬برای جابه جایی‬ ‫حج��م عظیم��ی از مواد معدنی در س��نگان به منظور‬ ‫انتق��ال ب��ه بازارهای مص��رف داخل��ی یا انتق��ال به‬ ‫بن��ادر کش��ور‪ ،‬نیاز ب��ه توس��عه ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫به وی��ژه حمل ونق��ل ریلی هس��تیم که باید از س��وی‬ ‫مس��ئوالن ذی ربط در این باره تدابیر الزم اندیش��یده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس�لامی در قال��ب بودجه س��ال اینده ارائ��ه داده ایم که‬ ‫امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫کرباسیان تصریح کرد‪ :‬سیاست ما و دولت تدبیر و امید‬ ‫این اس��ت که هر جا بخش خصوصی توان انجام کار دارد‬ ‫ما نباید انجا باشیم و در جایی که بخش خصوصی فعالیت‬ ‫در انج��ا را به صرفه ندان��د ما در ان حوزه تا زمان جذاب‬ ‫شدن حوزه برای س��رمایه گذار خصوصی‪ ،‬حضور خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مطابق قانون ما نمی توانیم هیچ واحدی‬ ‫را بیش از ‪ 3‬س��ال مدیریت کنیم و باید ان را پس از این‬ ‫مدت به بخش خصوصی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به اهداف این سازمان گفت‪:‬‬ ‫در افق ‪ 1404‬ما چند هدف داریم که یکی از انها افزایش‬ ‫ظرفیت و رسیدن به س��قف تولید ‪ 55‬میلیون تن فوالد‪،‬‬ ‫‪ 1/5‬میلیون تن الومینیوم و ‪ 2‬میلیون تن مس اس��ت که‬ ‫در صورت تامین مالی با وجود عقب افتادگی در چند سال‬ ‫اخیر می توانیم به این رقم ها برسیم‪.‬‬ ‫کرباسیان ادامه داد‪ :‬سهم معدن در «جی دی پی» کشور‬ ‫‪ 8‬درصد اس��ت که م��ا باید ان را تا س��ال ‪ 1404‬به ‪16‬‬ ‫درصد برسانیم‪.‬‬ ‫میزان ذخایر طال در کشور اعالم شد‬ ‫معاون اکتش��اف سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی ذخایر قطعی و احتمالی طال در کش��ور را ‪۳۴۰‬‬ ‫تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬به��روز برنا با بیان اینکه طال در‬ ‫ایران ش��رایط خوبی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمربند ش��ناخته ‬ ‫ش��ده ای از طال داریم که از ترکیه وارد ایران می ش��ود‬ ‫و تاکنون بیش از ‪ ۱۲۰۰‬محدوده امیدبخش در کش��ور‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از این تعداد بیش از ‪ ۱۰۰‬محدوده‪،‬‬ ‫اولویت اکتش��افی باالی��ی دارن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی تاکنون تعداد زی��ادی از این محدوده ها‬ ‫را به گواهی کش��ف رس��انده و پیش بینی ما این اس��ت‬ ‫که میزان ذخایر قطعی و احتمالی طال در کش��ور حدود‬ ‫‪ ۳۴۰‬تن است‪.‬‬ ‫معاون اکتش��اف سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور با اش��اره ب��ه وجود ‪ ۲۴‬مع��دن طال در‬ ‫کش��ور با توج��ه به اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس این امار ‪ ۱۵‬مورد از این معادن‬ ‫درحال حاضر فع��ال‪ 8 ،‬معدن غیرفعال و یک معدن نیز‬ ‫در حال تاسیس است‪.‬‬ ‫برن��ا همچنین به کمربندهای ش��ناخته ش��ده دارای‬ ‫معادن طال در کشور اشاره و اظهار کرد‪ :‬کمربند سنندج‬ ‫ س��یرجان از کمربندهایی است که ذخایر بسیار خوبی‬‫از ط�لا را به خود اختصاص داده که معادن زرش��وران‪،‬‬ ‫س��اریگونی و کردس��تان از مع��ادن مهم ای��ن کمربند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ارومی��ه نیز ظرفیت خوبی برای‬ ‫طال داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور کلی بر اس��اس بررس��ی ها‬ ‫‪ ۲۱‬اس��تان کشور طالیی هس��تند و اثار معادن طال در‬ ‫انها مشخص ش��ده که تاکنون در ‪ ۱۲‬استان به گواهی‬ ‫اکتشاف رسیده است‪.‬‬ ‫اشخاص حقیقی نسبت به حقوقی‪ ،‬در زمینه اشتغال‬ ‫در بخش معدن دارای وضعیت بهتری خواهند بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن ‪ ،24‬هرم��ز ناصرنی��ا‪ ،‬رییس‬ ‫پیش��ین نظ��ام مهندس��ی معدن ای��ران با بی��ان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۴‬نس��بت به سال ‪ ۹۳‬تعداد‬ ‫پروانه ه��ای بهره برداری و گواهی کش��ف صادر ش��ده‬ ‫کمت��ر ب��وده‪ ،‬بنابراین مهندس��ان مش��اور در بخش‬ ‫معدن نیز حجم کار کمتری نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با توجه به کاهش سرمایه گذاری‬ ‫دولت در بخش معدن و از انجایی که عمده پروژه های‬ ‫ش��رکت های مهندسان مشاور در بخش معدن مرتبط‬ ‫با دولت اس��ت در نتیجه س��ال ‪ ،۹۴‬سال رکود در این‬ ‫بخش بود‪.‬‬ ‫رییس پیش��ین نظام مهندسی معدن ایران با اشاره‬ ‫به حجم باالی فارغ التحصیالن رشته معدن دانشگاه ها‬ ‫در سال های اخیر گفت‪ :‬میزان فارغ التحصیالن جامعه‬ ‫معدن��ی بیش از نیاز معادن اس��ت یا ب��ه بیانی دیگر‬ ‫تعداد تقاضا کمتر از عرضه اس��ت و این امر سبب کم‬ ‫شدن حق الزحمه مهندسان معدن از سوی کارفرمایان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬بخش��ی از مهندس��ان معدن‬ ‫کشور در سال های اخیر در پروژه های عمرانی از قبیل‬ ‫تونل مشغول به کار بودند اما متاسفانه به دلیل کاهش‬ ‫بودجه های عمرانی این بخش نیز با رکود مواجه شد‪.‬‬ ‫ناصرنی��ا تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن س��ال ها ت�لاش‬ ‫کرده ای��م تا ب��ا انجام س��از و کاره��ای الزم در قانون‬ ‫نظ��ام مهندس��ی مع��دن بتوانیم تا حدودی مش��کل‬ ‫اش��تغال فارغ التحصیالن بخش معدن را با قرار دادن‬ ‫حداقل یک نفر مهندس اکتش��اف و یک نفر مهندس‬ ‫اس��تخراج به عنوان مس��ئول فن��ی در معادن کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور معادن‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که ایا در دوران پس��اتحریم‬ ‫می توانی��م خ�لا موجود در بخ��ش دان��ش فنی روز‬ ‫معدن��کاری را پ��ر کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬با برگ��زاری ‪ ۴‬دوره‬ ‫نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گذاری در س��ال های‬ ‫اخی��ر می توان به ج��رات گفت که تعداد بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های خارجی در س��ال های اخیر عالقه مند به‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن ای��ران بودند و این‬ ‫نوید بس��یار خوبی اس��ت چراکه با ورود سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی ش��اهد‬ ‫انتق��ال دان��ش فن��ی‪ ،‬اش��تغالزایی و در نهای��ت پیدا‬ ‫ک��ردن بازارهای صادراتی م��واد معدنی خواهیم بود و‬ ‫به تدریج روزنه های امید در اقتصاد کش��ور پیدا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ناصرنیا در پاس��خ به س��وال دیگری درباره ش��رایط‬ ‫ای��ن روزهای معادن زغال س��نگ و مغفول ماندن این‬ ‫صنعت در کش��ور گفت‪ :‬محصول معادن زغال س��نگ‬ ‫کش��ور به دلیل کک شو بودن انحصاری و تنها خریدار‬ ‫ان ذوب اهن اصفهان است بنابراین بازار رقابتی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ذوب اهن اصفهان خود را خصوصی‬ ‫اعالم می کند و حتی با توجه به نامه دس��توری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر افزایش قیمت خرید‬ ‫زغال سنگ به این کار مبادرت کرده بنابراین پیشرفت‬ ‫معادن زغال س��نگ کشور ما متناسب با نیاز ذوب اهن‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور معادن‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬ش��رکت ذوب اهن اصفهان زغال سنگ‬ ‫خارج��ی را به عنوان خوراک ورودی کارخانه با قیمت‬ ‫باالتر از معادن زغال سنگ داخلی وارد می کند ولیکن‬ ‫افزایش قیمت زغال س��نگ خریداری ش��ده از معادن‬ ‫داخل کشور را قبول نمی کند درنتیجه معادن کوچک‬ ‫زغال سنگ به دلیل ضررده بودن تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫ناصرنیا در پایان مصاحبه در پاس��خ به این سوال که‬ ‫ایا تصمیم به شرکت در انتخابات اینده تعیین اعضای‬ ‫ش��ورای مرک��زی را دارد یا خیر گف��ت‪ :‬هنوز تصمیم‬ ‫مشخصی در این باره ندارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کشف ‪ ۳۰۰‬تن سیمان قاچاق در مرز چذابه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فرمانده مرزبانی خوزس��تان از کش��ف ‪ ۳۲۴‬تن سیمان قاچاق و توقیف ‪ ۹‬دستگاه‬ ‫تریلر در مرز چذابه خبر داد‪ .‬عبداله نظرپور اظهار کرد‪ :‬ماموران مرزبانی خوزس��تان‬ ‫مس��تقر در بازار مرزی چذابه زمان کنترل وس��ایل نقلیه عبوری به چند دس��تگاه‬ ‫کامیون تریلر که از محورهای جنوب غرب به س��مت کش��ور عراق در حرکت بودند‬ ‫مظنون و انها را متوقف کردند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫امید ها برای تحقق اهداف ‪ 1404‬فوالد افزایش یافت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد‬ ‫ایجاد ‪ ۳۰۰۰‬شغل با توسعه‬ ‫صنایع فوالد و الومینیوم‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫مدیر شرکت بین المللی «پدرس��ینی» ایتالیا گفت‪:‬‬ ‫صنای��ع الومینیوم و فوالد ظرفیت اش��تغالزایی باالیی‬ ‫دارند و توسعه این صنایع دست کم ‪۳‬هزار شغل جدید‬ ‫برای ایران ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ی پدرس��ینی»گفت‪ :‬با‬ ‫به گزارش ایرنا ؛«کلودیو پی ا ‬ ‫توج��ه به ظرفیت ایران در ای��ن دو صنعت‪ ،‬به صورت‬ ‫تخمین��ی می توان گفت توس��عه صنع��ت الومینیوم‬ ‫دس��ت کم یک هزار شغل جدید و توسعه صنعت فوالد‬ ‫بین ‪ ۲‬تا ‪۴‬هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر این ش��رکت بین المللی که از پیشتازان جهان‬ ‫در صنعت الومینیوم و فوالد اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با مقامات و ش��رکت های ایران��ی برای تولید پروفیل و‬ ‫لوله و س��ایر تجهیزات صنعتی و فروش ماش��ین االت‬ ‫و تجهی��زات ب��ه توافق رس��یده ایم و ب��ه زودی گروه‬ ‫کارشناسی این شرکت برای پیشرفت بیشتر مذاکرات‬ ‫عازم تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫پدرس��ینی ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذاری در ایران برای‬ ‫ما بس��یار مه��م و به نفع هر دو کش��ور اس��ت‪ ،‬ایران‬ ‫می تواند صنایع خود را گسترش دهد و از طریق تولید‬ ‫محص��والت متنوع ت��ر و تقویت ص��ادرات‪ ،‬درامدهای‬ ‫غیرنفت��ی خود را افزایش دهد و ایتالیا نیز که نیازمند‬ ‫چنین محصوالتی اس��ت‪ ،‬یک منب��ع واردات مطمئن‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت بین المللی پدرسینی ایتالیا ادامه داد‪:‬‬ ‫ایران و ایتالیا س��ابقه همکاری خوبی به ویژه در زمینه‬ ‫فوالد دارند و برای ش��روع فص��ل جدید همکاری ها و‬ ‫تحکیم ان مشکلی وجود ندارد‪ ،‬البته مسائل بانکی نیز‬ ‫مهم است که به زودی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬دولت ه��ای ایتالیا و ای��ران برای‬ ‫تسهیل فعالیت شرکت ها از قبیل خط اعتباری و بیمه‬ ‫وعده مساعد داده اند‪.‬‬ ‫کوره های ذوب دمش از پایین‬ ‫و کاهش هزینه ها‬ ‫بکارگیری فناوری کوره های ذوب دمش از پایین در‬ ‫شرایطی که کاهش قیمت ها وجود دارد‪ ،‬نقش حیاتی‬ ‫در ایجاد ارزش افزوده و س��ود بیش��تر در صنعت مس‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس به نقل از وود مکنزی‪ ،‬فناوری‬ ‫دمش از پایی��ن‪ ،‬میزان ریکاوری باالتری را برای مس‬ ‫و فلزات گرانبها فراهم می کند‪ ،‬نرخ های جذب را ارتقا‬ ‫می دهد‪ ،‬به میزان کمتری از انرژی نیازمند است و در‬ ‫نرخ ه��ای تولیدی باالتر‪ ،‬به��ره وری بهتری را که برای‬ ‫صنعت مس مورد نیاز است‪ ،‬ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وود مکن��زی با اش��اره به راه ان��دازی دو پروژه واحد‬ ‫ذوب در چین که در نیمه دوم سال ‪۲۰۱۵‬م اغاز به کار‬ ‫کردند و از فناوری کوره های دمش از پایین اس��تفاده‬ ‫کردند‪ ،‬می نویس��د‪ :‬ای��ن پروژه ها نخس��تین عملیاتی‬ ‫هس��تند که ب��ه ازمایش درس��تی مزیت های گزارش‬ ‫ش��ده کوره های دمش از پایین در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫فناوری ه��ا می پردازند‪ .‬وود مکن��زی در ادامه گزارش‬ ‫می ده��د‪ :‬در س��ناریویی که در ان نرخ ه��ای انرژی و‬ ‫نیروی کار در حال افزایش هستند و نیاز مبرمی برای‬ ‫کاهش هزینه های عملیاتی دیده می ش��ود‪ ،‬استفاده از‬ ‫واحدهای بزرگتر کوره های دم��ش از پایین در اینده‬ ‫می تواند برای پروژه های واحد ذوب در چین و س��ایر‬ ‫نقاطی که در انها امکان اس��تفاده از س��ایر فناوری ها‬ ‫میسر نیست‪ ،‬گزینه مناسبی باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس گزارش ه��ای اع�لام ش��ده‪،‬‬ ‫فرایندهای��ی که در انها از کوره ه��ای دمش از پایین‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬نرخ های جذب گوگرد باالتری را‬ ‫در مقایس��ه با س��ایر فناوری ها فراه��م می کنند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله در کشورهایی که در انها امکان اجرای قوانین‬ ‫زیس��ت محیطی س��ختگیرانه تر وج��ود دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫مفید واقع شود‪.‬‬ ‫وود مکن��زی در ادم��ه می افزای��د‪ :‬اس��تفاده از این‬ ‫فناوری به ویژه در ش��یلی کاربرد خواهد داش��ت زیرا‬ ‫برخ��ی از قوانین بس��یار س��ختگیرانه ک��ه واحدهای‬ ‫ذوب ای��ن کش��ور را مل��زم می کند ک��ه حداقل نرخ‬ ‫ج��ذب گوگ��رد ‪ ۹۵‬درص��دی را محق��ق کنن��د و‬ ‫روش ه��ای نظارتی بر انتش��ار گازه��ای االینده خود‬ ‫را بهبود بخش��ند‪ ،‬ت��ا س��ال ‪۲۰۱۸‬م اجرایی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدرضا بنی اسدی‬ ‫هدف گذاری‬ ‫تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تنی‬ ‫فوالد مناسب‬ ‫است اما باید‬ ‫در کنار ان شعار‬ ‫ایجاد توازن در‬ ‫زنجیره تولید‬ ‫از استخراج تا‬ ‫شمش فوالد‬ ‫مطرح شود‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان فوالد‪ ،‬تولید ‪۵۵‬میلیون‬ ‫تن��ی فوالد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬را امکان پذیر می دانند و‬ ‫به اعتقاد انها برای دستیابی به این هدف‪ ،‬طرح های‬ ‫توسعه ای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران (ایمی��درو) در بخش فوالد همس��و‬ ‫ب��ا این اهداف اس��ت و از ط��رف دیگر بس��یاری از‬ ‫سرمایه گذاران خارجی نیز در دوران پسابرجام برای‬ ‫همکاری با ایران در پروژه های فوالدی اعالم امادگی‬ ‫کرده اند اما درمقابل برخی از فوالدسازان دستیابی به‬ ‫این هدف را تا افق ‪ ۱۴۰۴‬دور از دس��ترس می دانند‬ ‫و ب��ه گفته انها رس��یدن به این می��زان تولید فوالد‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪ ،‬ایا ما بسیار خوشبین هستیم‬ ‫یا بسیار بدبینانه این افق را می بینیم؟‬ ‫‹ ‹نگاه ان ور ابی ها به اهداف چشم انداز‬ ‫یک کارش��ناس فوالد و نماینده سایت پالتس در‬ ‫ایران گفته اس��ت از س��ال ‪۲۰۱۱‬م پالتس با خرید‬ ‫موسس��ه اس بی بی تمرکز خود را روی فوالد افزایش‬ ‫داده و درحال حاضر فوالد به یکی از زمینه های اصلی‬ ‫فعالیت پالتس تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬اهمیت سایت‬ ‫پالتس به جز ارائه اخبار در این زمینه‪ ،‬ارائه قیمت و‬ ‫شاخص هایی است که بیشتر به عنوان «بنچ مارک»‬ ‫یا محک در معامالت بین المللی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬هر روز تع��داد زیادی قیمت های گوناگون‬ ‫و ش��اخص های مختلف به وس��یله پالتس منتش��ر‬ ‫می شود که ‪ ۳۲۰‬ش��اخص از انها مربوط به صنعت‬ ‫فوالد می شود‪.‬‬ ‫رضا زائر حیدری گفته است موسسه پالتس که مقر‬ ‫ان در لندن است حوزه های مختلفی را دربر می گیرد‬ ‫ام��ا در زمینه ف��والد؛ بهای مواد اولی��ه‪ ،‬محصوالت‬ ‫تخ��ت و طویل‪ ،‬انواع لوله ه��ا و همچنین فوالد های‬ ‫ضدزنگ در مناطق مختلف جهان زیر پوشش ان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گزارش ه��ای ماهانه ب��ازار فوالد و گزارش های‬ ‫تحلیلی درب��اره موضوعات گوناگون مرتبط با فوالد و‬ ‫دیگر فلزات نیز به وس��یله پالتس با عنوان «‪Metal‬‬ ‫‪ »Insight‬منتشر می شود‪.‬‬ ‫بنابر اظه��ارات حیدری‪ ،‬اخرین گزارش « ‪Metal‬‬ ‫‪ » Insight‬درباره صنع��ت فوالد ایران و جهش این‬ ‫صنع��ت پس از تحریم بود که در روز تاریخی حذف‬ ‫تحریم های اقتصادی در ایران منتش��ر ش��د و نکته‬ ‫قاب��ل توج��ه در تحلیل های پالتس درباره ش��رایط‬ ‫فوالد ایران این اس��ت که تحلیلگران این موسسه به‬ ‫صنعت فوالد ای��ران اعتقاد دارند و هدف ‪۵۵‬میلیون‬ ‫تن برای کش��وری با امکانات ایران از نظر انها به طور‬ ‫کامل دست یافتنی است که البته با رشد صنایع دیگر‬ ‫و باال رفتن مصرف فوالد باید همراه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت ایران برای افزایش صادرات‬ ‫در همین حال ابکا مدیرعامل یکی از شرکت های‬ ‫مهندس��ی بین المللی فوالد نیز از دیگر کارشناسان‬ ‫فوالدی است که دستیابی به هدف تولید ‪۵۵‬میلیون‬ ‫تنی فوالد را امکان پذی��ر می داند‪ .‬محمد ابکا درباره‬ ‫اهداف ط��رح جامع فوالد تا ‪۱۰‬س��ال اینده معتقد‬ ‫اس��ت در صنعت فوالد باید به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫دس��ت پیدا کنیم زیرا این رقم از قبل محاسبه شده‬ ‫ب��ود و یکی از عواملی که در این تصمیم مالک قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬رش��د اقتصادی اس��ت‪ .‬به گفت��ه ابکا در این‬ ‫سال ها رش��د اقتصادی پایین بوده و مصرف و تولید‬ ‫بر این اساس روند خود را طی می کردند اما براساس‬ ‫پیش بینی های جدید تیم اقتصادی دولت‪ ،‬قرار است‬ ‫رش��د اقتصادی ‪ ۵‬درصدی را در پیش داشته باشیم‬ ‫و حتی س��ازمان های بین المللی هم با توجه به رشد‬ ‫ش رو اقتصاد ایران را می نگرند‪.‬‬ ‫اقتصادی پی ‬ ‫ابکا با بیان اینکه دسترسی به تولید ‪۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد کار دشواری نیس��ت‪ ،‬گفته است این احتمال‬ ‫وجود دارد که مصرف داخلی در سال ‪ ۱۴۰۴‬کاهش‬ ‫ت به ط��ور مطمئن افزایش پیدا‬ ‫پی��دا کند اما صادرا ‬ ‫می کند و ممکن اس��ت زودتر از ‪۱۰‬س��ال اینده نیز‬ ‫ب��ه ‪۵۵‬میلیون تن دس��ت پیدا کنیم ب��ا این وجود‬ ‫باید ‪۴۲‬میلیون تن مصرف داخلی داش��ته باش��یم و‬ ‫‪۱۴‬میلیون تن نیز صادر کنیم‪.‬‬ ‫به گفته ابکا رکورد صادرات ‪۳‬میلیون تنی نسبت‬ ‫خاموشی بی سابقه کوره ها در صنعت سیمان‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی با‬ ‫بیان اینکه تقاضا برای سیمان به شدت افت کرده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درخواس��ت انجمن ب��رای افزایش قیمت ها به دلیل‬ ‫افزایش هزینه ها بود که در سال ‪ ۹۴‬اتفاق افتاد و چاره ای‬ ‫جز ان وجود نداشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصاد نیوز لطفعلی بخش��ی افزود‪ :‬برخی‬ ‫کارخانه ه��ا بدون توجه به منافع کلی صنعت س��یمان و‬ ‫برای حل مش��کل خود به صورت انفرادی حرکت کرد ه و‬ ‫قیمت ها را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انجمن س��یمان نیز به ش��دت تالش کرد که‬ ‫مانع این وضعیت ش��ود اما چندان موفق نبود؛ هم اکنون‬ ‫برخی کارخانه های س��یمان به دلیل مش��کل مالی‪ ،‬ناهار‬ ‫کارکن��ان و اضاف��ه کار را قطع کرده و ک��وره را خاموش‬ ‫کرده اند و تنها اسیاب سیمان مشغول کار است بنابراین‬ ‫این وضعیت مناس��بی برای صنعت سیمان نیست که در‬ ‫تاریخ این صنعت سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫بخش��ی تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه رکود اقتصاد کشور به‬ ‫صنعت سیمان ضرر زد و امید زیادی به تغییر وضعیت ان‬ ‫نیست؛صنعت سیمان از صنایع سرمایه بر است و سرمایه‬ ‫زیادی صرف تامین ماش��ین االت ان می ش��ود‪ ،‬حال اگر‬ ‫این ماش��ین االت کار نکنند به طور قطع کارخانه سیمان‬ ‫با ضرر مواجه خواهد ش��د‪ .‬این کارشناس سیمان افزود‪:‬‬ ‫حداکثر ظرفیت ذخیره سازی کارخانه های سیمان کارکرد‬ ‫‪ ۲۰‬روز کوره اس��ت و در صورتی که محصول از کارخانه‬ ‫خارج نشود مجبور به توقف فعالیت کوره خواهیم بود‪ ،‬با‬ ‫این وجود کارخانه های سیمان از محوطه کارخانه ها برای‬ ‫دپوی کلینکر استفاده کردند که ان هم پر شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتص��اد عالمه طباطبایی‬ ‫بیان کرد‪ :‬سال گذشته بسیاری از کارخانه های سیمان به‬ ‫دلیل انبار شدن حدود ‪۱۸‬میلیون تن کلینکر در محوطه‬ ‫کارخانه ها حدود یک م��اه کوره ها را خاموش کردند و از‬ ‫کلینکر انبار شده برای تولید سیمان استفاده کردند‪.‬‬ ‫بخش��ی درباره محدودیت بازارهای صادراتی س��یمان‬ ‫در این چند س��ال اخیر گفت‪ :‬سیمان محصول صادراتی‬ ‫نیست و دلیل ان نیز هزینه باالی حمل ونقل و همچنین‬ ‫س��ادگی راه ان��دازی کارخانه س��یمان اس��ت‪ ،‬هم اکنون‬ ‫ب��ا هزینه کمت��ر از ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر می توان در مدت‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬س��ال یک کارخانه سیمان یک میلیون تنی راه‬ ‫انداخت‪ .‬تجارت سیمان در جهان کمتر از ‪ ۵‬درصد تولید‬ ‫سیمان جهان است‪.‬‬ ‫به س��ال گذشته نش��ان می دهد صنعت فوالد ایران‬ ‫ظرفی��ت افزای��ش ص��ادرات را دارد و می توان��د با‬ ‫دسترس��ی به بازاره��ای جهانی در ص��ورت اصالح‬ ‫زیرس��اخت ها ب��ه رقم مدنظر در ط��رح جامع فوالد‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬وی با بیان اینکه اهداف طرح جامع‬ ‫ف��والد تغییر نمی کند و براس��اس انها جلو خواهیم‬ ‫رفت خاطرنش��ان کرده ممکن اس��ت نی��از داخلی ‬ ‫کشور تا ‪۱۰‬سال اینده افزایش پیدا کند و تنها سهم‬ ‫ت کشور کمتر از ‪۱۴‬میلیون تن شود‪.‬‬ ‫صادرا ‬ ‫‹ ‹ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد‬ ‫دس��تیابی به تولید ‪۵۵‬میلیون تن��ی فوالد هدف‬ ‫خوبی اس��ت اما باید در کن��ار این هدف گذاری یک‬ ‫نکته بس��یار مهم را مدنظر قرار دهیم و ان نکته این‬ ‫اس��ت که باید در زنجیره تولید ف��والد توازن ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬در همین حال مدیرعامل شرکت فوالد کاوه‬ ‫جن��وب در گفت وگو با‬ ‫درباره دس��تیابی به‬ ‫هدف تولی��د ‪۵۵‬میلیون تنی ف��والد در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بهره ب��رداری از تمام��ی پروژه ه��ای‬ ‫توس��عه ای فوالد به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال زمان نی��از دارد و‬ ‫از س��وی دیگر نیز طرح های توسعه ای در بخش های‬ ‫اکتشاف پایین است با این اوصاف به نظر می رسد که‬ ‫تولید ‪۵۵‬میلیون تنی فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بنی اس��دی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه دنبال‬ ‫افزای��ش تولید فوالد باید میزان صادرات نیز افزایش‬ ‫پیدا کند؛ درحال حاضر میزان تولید فوالد ‪۱۶‬میلیون‬ ‫تن اس��ت و تا افق ‪ ۱۴۰۴‬با توجه به پروژه هایی که‬ ‫در بخش فوالد تعریف شده این رقم درنهایت به ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪۴۰‬میلیون تن خواهد رس��ید اما تولید ‪۵۵‬میلیون‬ ‫تنی فوالد دور از دسترس است‪.‬‬ ‫بنی اسدی خاطرنشان کرد‪ :‬هدف گذاری به منظور‬ ‫تولید ‪۵۵‬میلیون تن فوالد مناس��ب است اما باید در‬ ‫کنار این هدف یک شعار نیز مطرح شود و ان توازن‬ ‫در زنجیره تولید از اس��تخراج تا تولید شمش فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای اینکه قیمت ش��مش فوالد‬ ‫ارزان شود باید توازن زنجیره تولید فوالد حفظ شود‬ ‫اما تحقق تولید ‪۵۵‬میلیون تنی فوالد ایده ال اس��ت؛‬ ‫درواق��ع هدف گذاری خوبی در صنع��ت فوالد انجام‬ ‫ش��ده اما به ای��ن هدف یعنی تولی��د ‪۵۵‬میلیون تن‬ ‫دس��ت پیدا نخواهیم کرد و درنهایت تا افق ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫موفق به تولید ‪ ۴۰‬میلیون تن فوالد خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انج�ام اکتش�افات جدی�د در ح�وزه‬ ‫سنگ اهن‬ ‫مش��اور مدیرعامل میدکو نیز گفته اس��ت باید در‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬به تولید ‪۴۰‬میلیون تن فوالد دست پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفته رضا اش��رف س��منانی به ط��ور حتم ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تن از ‪۵۵‬میلیون تن مربوط به صادرات فوالد‬ ‫خواهد بودکه به نظر می رسد‪ ،‬تحقق پیدا نکند‪.‬‬ ‫بنابراظهارات مش��اور مدیرعام��ل میدکو مصرف‬ ‫ف��والد ب��ا توجه ب��ه نیاز کش��ور با اج��رای برجام و‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی به ‪۴۰‬میلیون تن خواهد رسید‬ ‫و باید سعی کنیم تا همانند سال های گذشته مجبور‬ ‫به واردات ‪ ۸‬تا ‪۹‬میلیون تن فوالد از کشورهای دیگر‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود گفته است رشد جمعیت‬ ‫و نیز رش��د طرح های زیربنایی در افق ‪ ۱۴۰۴‬اتفاق‬ ‫خواهد افتاد و به طبع توس��عه زیربناها و حمل ونقل‬ ‫را شاهد خواهیم بود که نشانگر افزایش تولید فوالد‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫اشرف سمنانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای رسیدن به‬ ‫تولید ‪۴۰‬میلیون تن فوالد نیازمند انجام اکتش��افات‬ ‫جدید س��نگ اهن در کشور هس��تیم زیرا ایران در‬ ‫مقایسه با کشور همسایه خود ترکیه تمام فروالیاژها‬ ‫را داراس��ت و از دانش فنی ‪۵۰‬ساله در زمینه تولید‬ ‫فوالد برخوردار اس��ت بنابراین در منطقه باید حرف‬ ‫نخست را بزند‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل میدکو معتقد است برای رسیدن‬ ‫ب��ه ط��رح جامع ف��والد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬بای��د تمام‬ ‫زیربناهای اقتصادی کشور همسو شوند‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۲‬میلیارد ریالی فوالد مبارکه در ساخت والوهای سیالبی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان با طراحی و س��اخت واحد تست‬ ‫والوهای سیالبی و ایجاد امکان تعمیر و تست انها تاکنون‬ ‫حدود ‪۲‬میلیارد ریال صرفه جویی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رییس تعمیرات الکترونیک این شرکت‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه قیمت هر یک از ای��ن والوها حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون ریال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سیستم های اطفاء حریق ابی‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬یکی از متداول ترین سیستم های اطفاء در این‬ ‫شرکت اس��ت‪ .‬علیرضا درخشانی افزود‪ :‬با استفاده از این‬ ‫روش‪ ،‬پس از تش��خیص حریق به وس��یله سیستم اعالم‬ ‫حریق‪ ،‬فرمان بازشدن والوی سیالبی به صورت اتوماتیک‬ ‫از طریق تابلوی اطفایی یا از طریق فعال س��ازی دس��تی‬ ‫صادر و پس از فعال ش��دن والو‪ ،‬پاش��ش اس��پری اب از‬ ‫طریق نازل ها باعث اطفاء حریق می شود‪.‬‬ ‫درخش��انی با بیان اینکه زمان بازش��دن کامل والوهای‬ ‫سیالبی‪ ،‬بس��یار سریع است و در کس��ری از ثانیه انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این امر به دلیل ایجاد بیش��ترین‬ ‫جری��ان اب در کمترین زمان و ش��روع اطفاء اتوماتیک‬ ‫حریق بدون فوت وقت است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل امکان پاش��ش اب روی‬ ‫تجهیزات و اسیب رسیدن به انها و با توجه به امکان پذیر‬ ‫نب��ودن تس��ت والوها پس از تعمیر در مح��ل نصب‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه واحد تس��ت والوه��ا در واحد تعمی��رات و نگهداری‬ ‫سیس��تم های اعالم و اطفاء حریق‪ ،‬مدیریت بازرسی فنی‬ ‫اتوماسیون و ابزار دقیق مشهود بود‪.‬‬ ‫رییس تعمیرات الکترونیک فوالد مبارکه با بیان اینکه‬ ‫ب��ا تالش کارکنان این واحد عملی��ات طراحی این واحد‬ ‫تس��ت در داخل مجتمع انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با ساخت ان‬ ‫تس��ت انواع والو س��یالبی با اندازه های مختلف امکانپذیر‬ ‫شد و والوها پس از تعمیر با اطمینان کامل تست و نصب‬ ‫می شود‪ .‬وی با اشاره به دیگر امکانات تعبیه شده در واحد‬ ‫تست والوهای س��یالبی فوالد مبارکه‪ ،‬امکان تست چک‬ ‫والوها‪ ،‬والوهای دس��تی‪ ،‬گیج های فش��ار و انواع اسپری‬ ‫نازل ها و همچنین مش��اهده الگوی پاشش اب و بررسی‬ ‫قابلیت اطفا را در زمره مهم ترین این امکانات برشمرد‪.‬‬ ‫درخشانی با بیان اینکه این امر مزایایی دیگری از جمله‬ ‫امکان تس��ت والوهای سیالبی با نشان(برند)های جدید و‬ ‫حص��ول اطمین��ان از عملکرد انها را نیز ب��ه همراه دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجایی که گ��ردش اب در این واحد به صورت‬ ‫مدار بس��ته اس��ت‪ ،‬با این امکان حداکثر صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب نیز حاصل می شود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 13 20‬سال معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق ویژه محروم‬ ‫‪ 3 21‬اولویت مهم دولت در برنامه ششم توسعه‬ ‫‪ 22‬قیمت باالی این راحتی های مدرن‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ارز ازاد‪ ،‬ناجی صادرات غیرنفتی‬ ‫سیاست تک نرخی شدن ارز تا ‪ ۶‬ماه اینده خبری بود‬ ‫که از سوی ولی اهلل سیف‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی اعالم‬ ‫شد اما رییس قوه مجریه در مجمع ساالنه بانک مرکزی‬ ‫بر ضرورت اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در کشور‬ ‫تاکید کرد و بر ان صحه گذاش��ت‪ .‬هر چند که مسئوالن‬ ‫موافق اجرای سیاس��ت تک نرخی ش��دن ارز در کشور‬ ‫هس��تند اما در این میان برخی از فعاالن و کارشناسان‬ ‫اقتصادی بر این باور هستند که اگر معیار صحیحی برای‬ ‫تعیین نرخ ارز در راستای تک نرخی شدن وجود نداشته‬ ‫باش��د این امر به زیان صادرات تمام می شود اما واردات‬ ‫کاال به کش��ور را تقویت می کند بنابراین الزم اس��ت تا‬ ‫نرخ ارز به نحوی تعیین ش��ود که زمینه توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور را مهیا کند‪.‬حال سوال این است که اگر‬ ‫به دنبال تک نرخی کردن ارز هس��تیم در تعیین قیمت‬ ‫باید به س��مت ارز ازاد حرکت کنیم ی��ا ارز مبادله ای و‬ ‫قیم��ت کدام یک از این ارزه��ا باید معیار تعیین نرخ ارز‬ ‫تک نرخی باشد‪.‬‬ ‫ول��ی اهلل افخمی راد‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت وگو با‬ ‫اظهار می کند‪ :‬سیاس��ت‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز کام�لا صحیح اس��ت و ما موافق‬ ‫اجرای ان هستیم اما شیوه تعیین نرخ ارز باید به صورت‬ ‫ش��ناور مدیریت شده باش��د‪ .‬رییس س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت می گوید‪ :‬باید نرخ ارز ش��ناور باش��د اما از سوی‬ ‫دولت مدیری��ت الزم بر بازار ارز اعمال ش��ود تا نرخ ان‬ ‫به صورت واقعی باش��د‪ .‬افخم��ی راد می افزاید‪ :‬اگر نرخ‬ ‫ارز کمت��ر از قیمت واقع��ی ان تعیین ش��ود این امر به‬ ‫صادرات زیان رس��انده و ان را با کاهش مواجه می کند‪.‬‬ ‫همچنین اگر نرخ ارز پایین تر از قیمت واقعی باش��د این‬ ‫امر موجب می ش��ود که واردات کاال به کشور به صرفه تر‬ ‫باشد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه می دهد‪:‬‬ ‫ در سیاس��ت های تعیین نرخ ارز نبای��د به نحوی عمل‬ ‫کنیم که صادرات کشور دچار لطمه شود به همین دلیل‬ ‫الزم اس��ت تا تعیین قیمت ارز به صورت شناور مدیریت‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫شود تا در پناه این سیاست به رشد یکی از ارکان اقتصاد‬ ‫مقاومتی دست یابیم‪ .‬‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش‬ ‫که نرخ ارز ازاد به قیمت واقعی نزدیک تر است یا نرخ ارز‬ ‫مبادله ای خاطرنشان می کند‪ :‬قیمت ارز در بازار ازاد به‬ ‫نرخ واقعی ان نزدیک تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹موافق ارز ازاد هستم‬ ‫احم��د پورفالح‪ ،‬رییس اتاق بازرگان��ی ایران و ایتالیا‬ ‫نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬باید نرخ ارز‬ ‫مبادله ای را در راستای توسعه صادرات کشور فراموش‬ ‫کنیم زیرا قیمت ارز مبادله ای بسیار پایین است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬با سیاس��ت تک نرخی شدن ارز موافق‬ ‫هس��تم اما مهم ترین نکته این اس��ت که اگر در راستای‬ ‫اج��رای این سیاس��ت‪ ،‬قیمت ارز مبادل��ه ای معیار قرار‬ ‫بگیرد مش��کالت بس��یاری را برای تجارت کشور ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پورف�لاح ادام��ه می دهد‪ :‬ه��ر چند ن��رخ ارز ازاد نیز‬ ‫نمی تواند نرخ پایه ای مناس��بی باش��د ام��ا در اخرین‬ ‫جلس��ه ای که در ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش‬ ‫خصوصی داش��تیم رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫ک��ه برای تعیین قیم��ت ارز تک نرخ��ی در حال انجام‬ ‫کارهای کارشناسانه هس��تند و به احتمال قوی قیمت‬ ‫ارز تک نرخی بیشتر ش��بیه نرخ ارز در بازار ازاد خواهد‬ ‫بود‪ ،‬حال ممکن اس��ت چند درصد پایین تر از قیمت ارز‬ ‫باش��د یا اندکی گران تر از ارز ازاد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و ایتالیا خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬اگر قیمت ارز تک‬ ‫تدوین نقشه راه های کشور با هدف توسعه روابط تجاری‬ ‫معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬درصدد هستیم نقشه های راه های هوایی‪،‬‬ ‫دریایی و زمینی بر اس��اس کش��ورها و بازارهای‬ ‫تجاری هدف را با رویکرد توس��عه روابط‪ ،‬تدوین‬ ‫و ام��اده کنیم‪ .‬مین��ا مهرن��وش در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه هم اکن��ون احداث خطوط‬ ‫لو نقلی بی��ن کش��ورهای دارای اولویت در‬ ‫حم ‬ ‫دس��تور کار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خطوط ارتباطی‬ ‫به صورت هوایی‪ ،‬دریایی و زمینی بر اساس نوع‬ ‫کاال و کش��ورهای هدف در دس��تور احداث قرار‬ ‫می گیرند که در این رابطه جلسات زیادی با وزارت راه‪ ،‬شرکت راه اهن و بخش‬ ‫خصوصی برای به ثمر رساندن این اهداف برگزار شده است‪.‬‬ ‫لو نقلی بین کش��ورها برقرار‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حال حاضر چندین خط حم ‬ ‫لو نقل در حال پرداخت اس��ت ام��ا موضوعی که امروز‬ ‫ش��ده و یارانه ه��ای حم ‬ ‫درصدد ان هس��تیم تدوین نقش��ه راه های هوایی‪ ،‬دریایی و زمینی بر اس��اس‬ ‫کشورها و بازارهای تجاری هدف است که با رویکرد توسعه روابط تدوین و اماده‬ ‫می شوند و این مس��ئل توان ایجاد انطباق شبکه راه های کشور با توسعه روابط‬ ‫بازرگانی و تولیدی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت‬ ‫لو نقل به‬ ‫ای��ران با تاکید بر اهمیت توس��عه حم ‬ ‫منظور توس��عه صادرات کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از عواملی که به کس��ب بازارهای هدف و کاهش‬ ‫هزینه ه��ای تم��ام ش��ده کم��ک می کند بحث‬ ‫لو نقل کاالست؛ به طوری که بیشتر‬ ‫توسعه حم ‬ ‫کااله��ای ما به علت باال ب��ودن هزینه های تمام‬ ‫ش��ده که بخش قابل مالحظ��ه ای از ان مربوط‬ ‫لو نقل اس��ت‪ ،‬در بازار های جهانی‬ ‫ب��ه حوزه حم ‬ ‫رقابتی نیس��ت؛ به عنوان مث��ال در حال حاضر‬ ‫فرصت های خیلی خوبی برای ورود به بازار صادرات و توسعه روابط اقتصادی با‬ ‫روسیه‪ ،‬بعد از ابراز تمایل این کشور برای همکاری با ایران وجود دارد ولی عامل‬ ‫لو نقل است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه در‬ ‫ازاردهنده‪ ،‬مربوط به هزینه های حم ‬ ‫انتخاب کشورهای هدف صادراتی باید به شرایط اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬تکنولوژیک‬ ‫و زیرس��اختی کشورها توجه داش��ت‪ ،‬گفت‪3 :‬رکن اساسی در انتخاب و تنظیم‬ ‫روابط وجود دارد که ش��امل ش��رایط بازارهای هدف‪ ،‬مزیت های داخل کش��ور‬ ‫و نح��وه ورود ب��ه بازار وجود دارد که از ترکیب ای��ن ‪ 3‬رکن می توان به بهترین‬ ‫ساختار برای ارتباطات به اینده بین المللی دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نرخ��ی پایین تر از قیم��ت ارز در بازار ازاد باش��د در ان‬ ‫ص��ورت دولت باید با پرداخت یارانه به صادرات از طریق‬ ‫جوایز صادراتی و یا مش��وق ها این تف��اوت نرخ را برای‬ ‫صادرکنن��دگان جب��ران کند‪ .‬این فع��ال اقتصادی در‬ ‫واکنش به این پرس��ش که ایا ش��ما موافق ارز ازاد برای‬ ‫اجرای سیاس��ت تک نرخی شدن ارز هستید‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫من موافق نرخ منطقی ارز هس��تم زیرا اگر قرار باشد ارز‬ ‫با نرخ مبادله ای وارد اقتصاد شود این امر موجب خواهد‬ ‫ش��د که نقدینگی های مازاد روانه بازار ارز شود‪ .‬پورفالح‬ ‫می گوی��د‪ :‬اگر تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش پیدا‬ ‫کند باز هم منابع کش��ور به سمتی به غیراز بخش مولد‬ ‫خواهد رفت بنابراین باید نرخ ارز منطقی شود تا بتوانیم‬ ‫تقاضاهای ارزی و مالی را در این بخش مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫ اگر نرخ ارز‬ ‫کمتر از قیمت‬ ‫واقعی ان‬ ‫تعیین شود این‬ ‫امر به صادرات‬ ‫زیان رسانده و‬ ‫ان را با کاهش‬ ‫مواجه می کند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫هرماه ‪3‬میلیون دالر‬ ‫اسباب بازی وارد می شود‬ ‫دبیر ش��ورای نظارت بر اس��باب بازی از واردات ماهانه‬ ‫‪3‬میلیون دالر اس��باب بازی به کش��ور خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ 90‬درصد بازار ایران را اس��باب بازی های خارجی پر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدحس��ین فرجو در گفت وگو با ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫صنعت اس��باب بازی از نظ��ر درامدزایی پ��س از تجارت‬ ‫اس��لحه‪ ،‬مواد مخدر و ل��وازم ارایش ق��رار دارد و بر پایه‬ ‫امارهای منتشر شده در ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال گذشته‪ ،‬سهم سرانه‬ ‫مصرف اس��باب بازی در امریکا ‪ 350‬دالر‪ ،‬اروپا ‪ 250‬دالر‬ ‫و چین ‪ 6/3‬دالر اس��ت‪ .‬فرجو گفت‪ :‬س��هم سرانه مصرف‬ ‫اسباب بازی در ایران ‪ 5‬دالر و میانگین جهانی ان ‪ 34‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬درامد حاصل از تولید اسباب بازی‬ ‫در چین چند برابر درامد نفتی ایران است‪.‬‬ ‫صادرات نخستین محموله‬ ‫مواد لبنی ایران به روسیه‬ ‫رییس انجمن صنایع لبنی گفت‪ :‬طبق اخرین اطالعات‬ ‫ت��ا ‪ 10‬روز اینده نخس��تین محموله لبنی��ات یکی از ‪4‬‬ ‫شرکت مورد تایید واردکنندگان روس به این کشور صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رضا باکری‪ ،‬رییس انجم��ن صنایع لبنی در‬ ‫گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ورود‬ ‫ب��ه بازارهای روس��یه تاثی��ری در حل مش��کالت بخش‬ ‫صنایع لبنی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صادرات به روس��یه ورود به‬ ‫یک بازار ازاد جهانی نیس��ت‪ ،‬روس ها ب��ه ایران امدند و‬ ‫از ش��رکت های تولیدکننده صنایع لبنی بازدید کردند که‬ ‫به موجب ان مجوز صادرات برای ‪ 4‬ش��رکت تولیدکننده‬ ‫صنایع لبنی صادر ش��د؛ بنابراین صادرات به روس��یه یک‬ ‫منبع عموم��ی برای بخش صنعت به حس��اب نمی اید و‬ ‫نمی توان گفت این اقدام برای کل صنعت لبنیات کش��ور‬ ‫فرصت تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طبق اخرین اطالع��ات‪ ،‬طی ‪ 10‬روز اینده‬ ‫نخس��تین محموله لبنیات یکی از ‪ 4‬ش��رکت مورد تایید‬ ‫واردکنندگان روس به این کش��ور صادر خواهد ش��د؛ اما‬ ‫نمی توان انتظار داشت صادرات به روسیه منجر به بهبود‬ ‫کسب و کار کل صنعت شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صادرات ‪295‬هزار تن مواد لبنی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انبارهای برنج ایرانی خالی شد‬ ‫دبیر انجمن برن��ج با اعالم جزئیات نرخ انواع برنج در بازار‬ ‫جهانی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در سال جاری کشاورزان شرایط مطلوبی‬ ‫دارن��د و به طور تقریبی برنجی در انبارهایش��ان باقی نمانده‬ ‫و هم��ه جذب بازار ش��ده اس��ت‪ .‬جمیل علیزاده ش��ایق در‬ ‫گفت وگو با مهر‪ ،‬با اش��اره به کاهش ن��ر خ انواع برنج در بازار‬ ‫جهان��ی اظهار کرد‪ :‬این موضوعی اس��ت که واردکنندگان از‬ ‫ان سوءاس��تفاده می کنند‪ ،‬چراکه ما در کاهش هزینه تولید‬ ‫برنج داخلی موفق نبوده ایم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با وجود اینکه از‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۲‬طرح های زیادی برای کاهش هزینه های تولید‪،‬‬ ‫کاهش ضایعات‪ ،‬افزایش بهره وری و رش��د تولید تهیه شده‪،‬‬ ‫متاس��فانه در این زمین��ه موفق عمل نکردیم و نتوانس��تیم‬ ‫هزینه های جانبی را کاهش و تولیدات را باال ببریم تا بتوانیم‬ ‫با دنیا رقابت کنیم‪ .‬دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه در‬ ‫حالی که هر سال شاهد افت قیمت های جهانی هستیم‪ ،‬نرخ‬ ‫برن��ج داخلی باال می رود‪ ،‬گفت‪ :‬واردکنن��دگان عقیده دارند‬ ‫چون برن��ج ایرانی هر س��ال گران تر می ش��ود‪ ،‬باید واردات‬ ‫انجام ش��ود تا مردم بتوانند برنج ارزان تر بخرند‪ .‬شایق اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه در سال جاری کش��اورزان و کارخانه داران‬ ‫شمالی ش��رایط مطلوبی دارند و اعالم کردند به طور تقریبی‬ ‫برنجی در انبارهایش��ان نمانده و همه جذب بازار ش��ده که‬ ‫این نش��ان می دهد با وجود گرانی‪ ،‬م��ردم هنوز از محصول‬ ‫داخلی اس��تقبال می کنند و کیفیت را ترجیح می دهند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اما باید دید این ماجرا تا چه زمانی ادامه خواهد‬ ‫یافت؟ باالخره زمانی می رسد که به دلیل گرانی مردم ناچار‬ ‫می شوند به سوی خرید برنج های وارداتی بروند‪.‬‬ ‫کاهش ‪35‬درصدی‬ ‫صادرات طالی سرخ‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراس��ان رضوی از‬ ‫کاهش ‪35‬درصدی صادرات زعفران در ‪10‬ما ه امس��ال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نوسان قیمتی و پایبند نبودن به تعهدات در بازار‬ ‫جهانی باعث شده مشتریان خارجی تمایلی به خرید زعفران‬ ‫ایرانی نداشته باش��ند‪ .‬غالمرضا میری در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ‪10‬ما ه امسال بیش از ‪ 76‬تن زعفران به ارزش‬ ‫حدود ‪160‬میلیون دالر به ‪ 47‬کش��ور صادر شده که نسبت‬ ‫ب��ه همین بازه زمانی در س��ال گذش��ته ‪35/8‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته که نش��ان می دهد نوس��ان قیمت در بازار زعفران و‬ ‫اینکه صادرکنندگان ایرانی نتوانسته اند به تعهدات خو د عمل‬ ‫کنن��د‪ ،‬باعث ش��ده تقاضا برای خرید ای��ن محصول در بازار‬ ‫جهانی کاهش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه رکود به وجود امده در‬ ‫بازار جهانی نیز در کاهش صادرات زعفران موثر بوده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صادرکنندگان ایرانی به دلیل نداشتن نقدینگی نمی توانند در‬ ‫بازه زمانی که مشتریان خارجی در نظر می گیرند‪ ،‬زعفران را‬ ‫با قیمتی مشخص تامین کنند‪ ،‬این در حالی است که اسپانیا‬ ‫با مشتریان خارجی اش قراردادهای یکساله می بندند‪ ،‬چراکه‬ ‫اسپانیایی ها با دریافت تسهیالت ‪1/5‬درصدی زعفران ایرانی‬ ‫را خریداری و در انبارهایشان نگهداری می کنند و به همین‬ ‫دلیل می توانند مش��تریان خارجی خود را از ثبات بلند مدت‬ ‫مطمئن کنند‪ .‬رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‬ ‫رضوی ادامه داد‪ :‬نوسان قیمتی در بازار زعفران در سال های‬ ‫اخیر بی س��ابقه بوده‪ ،‬چراکه هم اکن��ون قیمت هر کیلوگرم‬ ‫زعف��ران در ب��ازار داخلی از ‪ 5‬میلی��ون و ‪100‬هزار تومان تا‬ ‫‪6‬میلیون و ‪700‬هزار تومان متفاوت اس��ت و این محصول در‬ ‫بازار جهانی نیز بس��ته به نوع و اندازه بسته بندی از کیلویی‬ ‫‪ 1500‬دالر ت��ا ‪ 2300‬دالر به فروش می رس��د که البته در‬ ‫برخی م��وارد قیمت زعفران به کیلویی ح��دود ‪ 3000‬دالر‬ ‫نیز می رسد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در امور تولیدات دامی گفت‪ :‬امس��ال در مدت‬ ‫‪ 9‬ماه حدود ‪295‬هزار تن مواد لبنی به خارج از کش��ور صادر ش��د‪ .‬حسن رکنی‬ ‫افزود‪ :‬این میزان گرچه از نظر کمی نس��بت به س��ال گذشته کاهش یافته اما از‬ ‫ی در سال گذشته میزان صادرات‬ ‫نظر ارزش تغییری نداش��ته اس��ت‪ .‬به گفته و ‬ ‫مواد لبنی ‪650‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫به منظور حمایت از سرمایه گذاری مشترک برای توسعه صادرات انجام می شود‬ ‫‪ 13‬سال معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق ویژه محروم‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ایران می تواند‬ ‫به عنوان‬ ‫هاب منطقه‬ ‫برای ورود‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مشترک‬ ‫شرکت های‬ ‫ایتالیایی‬ ‫به منظور‬ ‫ارتقای صادرات‬ ‫به کشورهای‬ ‫همسایه‬ ‫باشد‬ ‫صاحب��ان صنای��ع و بنگاه ه��ای اقتص��ادی و‬ ‫تج��اری ایتالیا صب��ح دیروز بار دیگ��ر در هتل‬ ‫اس��پیناس تهران گ��رد هم امدند‪ .‬در س��مینار‬ ‫تج��اری که به هم��ت اتاق مش��ترک بازرگانی‬ ‫ای��ران و ایتالیا برگزار ش��د‪ ،‬جمع��ی از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی که بیش��تر انها را صاحب��ان صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط تش��کیل می دادند به تبادل‬ ‫نظر پرداختند‪.‬‬ ‫در ابتدای این س��مینار و در بخش سخنرانی‪،‬‬ ‫ابوالفض��ل کوده ئ��ی‪ ،‬مدی��رکل اروپ��ا‪ ،‬امریکا و‬ ‫کش��ورهای مش��ترک المنافع س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ب��ا بیان اینکه ب��ا نگاهی ب��ه تعامالت‬ ‫گذش��ته میان ایران و ایتالیا می توان چشم انداز‬ ‫مناس��بی را در اینده روابط اقتصادی دو کشور‬ ‫ترس��یم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��فرهای اخیر هیات های‬ ‫بزرگ تج��اری ایتالیا به ایران نش��انگر عالقه و‬ ‫تمای��ل این کش��ور به گس��ترش همکاری های‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی برگزاری اکس��پو ‪ 2015‬در میالن ایتالیا‬ ‫و حض��ور اعضای اتاق های بازرگانی دو کش��ور‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه را از دیگ��ر تعامالت مثبت‬ ‫دو کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬بی ش��ک تعامالت‬ ‫اقتص��ادی میان دو کش��ور بای��د در دو مجرای‬ ‫تجارت و سرمایه گذاری شکل گیرد‪.‬‬ ‫کوده ئی در ادامه س��خنانش ب��ه نمایندگی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان توسعه‬ ‫تجارت به بیان سیاست ها درباره سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی پرداخت��ه و اظهار کرد‪ :‬م��ا از حضور‬ ‫فعاالن اقتصادی ایتالیا به منظور سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک و در پی ان توس��عه صادرات حمایت‬ ‫می کنی��م و اماده صدور مجوزه��ای الزم برای‬ ‫ش��روع فعالیت و تاسیس ش��رکت های خارجی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در همی��ن ب��اره ادام��ه داد‪ :‬در س��فر‬ ‫رییس جمه��وری و هیات عالی رتب��ه به ایتالیا‬ ‫تع��داد زیادی ق��رارداد و تفاهمنام�� ه در حوزه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا ش��رکت های‬ ‫ایتالیایی منعقد ش��د‪ .‬ماهیت این تفاهمنامه ها‬ ‫در چارچوب س��رمایه گذاری مشترک و انتقال‬ ‫فناوری ب��ود‪ ،‬بنابرای��ن راهبرد م��ا حمایت از‬ ‫این گون��ه تفاهمات به منظ��ور ارتقای صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��رکل اروپ��ا‪ ،‬امری��کا و کش��ورهای‬ ‫مش��ترک المنافع س��ازمان توس��عه تج��ارت در‬ ‫بخ��ش دیگری از س��خنانش به ارائ��ه اماری از‬ ‫حجم تبادالت میان دو کشور پرداخت و افزود‪ :‬‬ ‫صادرات ایران به ایتالیا در ‪ 10‬ماه نخس��ت ‪،94‬‬ ‫‪573‬میلیون دالر و میزان واردات از این کش��ور‬ ‫‪784‬میلی��ون دالر ب��وده و کل حج��م تجارت‬ ‫خارجی میان دو کش��ور ‪1/3‬میلیارد دالر است‬ ‫که اگر این میزان را با سال های گذشته مقایسه‬ ‫کنیم متوجه وضع نامطلوبی در حجم مبادالت‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه محدودیت های‬ ‫بین المللی یکی از دالیل حجم کم مبادالت بود‪،‬‬ ‫ابوالفضل کوده ئی‬ ‫صادق اکبری‬ ‫خطاب به هیات ایتالیایی خاطرنشان کرد‪ :‬شما‬ ‫وارد کشوری شده اید که بیش از ‪80‬میلیون نفر‬ ‫جمعی��ت دارد و همچنین زمینه دسترس��ی به‬ ‫بازار چندصد میلیونی کش��ورهای اطراف فراهم‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن منابع انرژی ف��راوان‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و نی��روی تحصیلکرده جوان از مزیت های‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫کوده ئ��ی با بیان اینکه ایران می تواند به عنوان‬ ‫ه��اب منطقه برای ورود ش��رکت های ایتالیایی‬ ‫به منظور س��رمایه گذاری و ص��ادرات به منطقه‬ ‫باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫این مسئله به صورت هدفمند حمایت می کند و‬ ‫حضور رایزن بازرگانی در سفارت ایران در ایتالیا‬ ‫نیز نش��انگر عزم جدی ایران برای توسعه روابط‬ ‫اقتصادی و تجاری با ایتالیا است‪.‬‬ ‫وی همچنین در ادامه پیش��نهادهایی را برای‬ ‫فعاالن اقتصادی دو کش��ور مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫به دلیل ش��رایط پیش امده در دوران تحریم ها‬ ‫اگاه��ی از ش��رایط یکدیگر میان ش��رکت های‬ ‫دو کش��ور کم شده و نیاز اس��ت برای رفع این‬ ‫نقص با همکاری اتاق های بازرگانی دو کش��ور و‬ ‫دس��تگاه های دولتی برای دستیابی به اطالعات‬ ‫دقی��ق و هدفمند اقدام ش��ود‪ ،‬یک��ی از ابزارها‬ ‫برای دس��تیابی به این ه��دف برگزاری همایش‬ ‫و نمایشگاه در دو کشور است‪.‬‬ ‫کوده ئ��ی با اش��اره به همکاری ش��رکت های‬ ‫ایرانی و ایتالیایی برای س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫با اجرای پروژه در کشورهای ثالث اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫منظور خدمات رسانی به فعاالن اقتصادی ایران ‬ ‫تهیه نقش��ه راه تعامل اقتصادی با کش��ورهای‬ ‫هدف ک��ه حاوی تمامی اطالعات مورد نیاز اعم‬ ‫از وضعیت ب��ازار و قیمت محصوالت و خدمات‬ ‫ای��ن کش��ورها اس��ت و همچنین ایج��اد بانک‬ ‫اطالعاتی از ش��رکت های ایران��ی و خارجی در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫‹ ‹نخستین شریک تجاری در اروپا‬ ‫احمد پورفالح‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی مش��ترک‬ ‫ای��ران و ایتالی��ا در ادام��ه این همای��ش با عرض‬ ‫خیرمقدم ب��ه پنجمین هی��ات ایتالیای��ی که به‬ ‫کش��ور امده‪ ،‬گفت‪ :‬پس از حل مس��ئله هسته ای‬ ‫هیات ه��ای زیادی نی��ز از ایران ب��ه ایتالیا اعزام‬ ‫شده اند و درباره اکسپو میالن و پس از ان حداقل‬ ‫‪ 3‬هیات دیدارهایی ب��ا بنگاه های اقتصادی ایتالیا‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کس��ب رتبه دوم جهانی ایران‬ ‫در بخش محتوا و نمایش در اکس��پو میالن برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اطمین��ان دارم‬ ‫تو امد هیات های اقتصادی در ش��رایط جدید‬ ‫رف ‬ ‫ب��ه دس��تاوردها و نتایج مثبتی منجر می ش��ود و‬ ‫همچنین درباره بازگشت ایتالیا به رتبه نخستین‬ ‫شریک تجاری ایران در اروپا نیز اقدامات مناسبی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫پورفالح خطاب به فعاالن اقتصادی دو کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به خرید و فروش و واردات و صادرات‬ ‫ص��رف کاال فک��ر نکنید و برنامه ریزی ه��ا را برای‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک که ایجاد ثبات و امنیت‬ ‫کرده و در بلندمدت مفید است‪ ،‬انجام دهید‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ای��ران و ایتالیا مش��ترکات‬ ‫فرهنگ��ی و اقتص��ادی فراوان��ی دارن��د‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫زیرس��اخت بس��یاری از صنایع ایران را ایتالیا به‬ ‫وجود اورده و پس از س��ال های تحریم نیاز است‬ ‫دوب��اره از نیروه��ای مولد این کش��ور به منظور‬ ‫بروزرسانی فناوری کمک بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت شرکت با مالکیت ‪ 100‬درصد‬ ‫همچنی��ن درای��ن همای��ش ص��ادق اکب��ری‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفتر روابط اقتصادی خارجی س��ازمان‬ ‫سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران‬ ‫با اش��اره به اینکه این س��ازمان ب��ا ارائه مجوز به‬ ‫سرمایه گذاران خارجی ریسک های سیاسی اعم از‬ ‫ریسک های ناشی از انتقال ارز و نگرانی های ناشی‬ ‫از ملی ش��دن و مصادره سرمایه گذاری خارجی و‬ ‫نقض قرارداد س��رمایه خارجی را پوشش می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه گذار خارجی می تواند اقدام به ثبت‬ ‫ش��رکت با مالکیت ‪100‬درصد ک��رده و در تمام‬ ‫زمینه هایی که بخش خصوصی ایران مجاز است‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه قانون جدیدی که در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تصویب شده و از اول مارس ‪ 2016‬اجرا‬ ‫خواهد شد اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس این قانون‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی صنعتی و معدنی در‬ ‫بخش خدمات هتل و بیمارستان تا ‪5‬سال معاف از‬ ‫پرداخت مالیات هستند‪ ،‬اگر این سرمایه گذاری ها‬ ‫در پارک ه��ای صنعت��ی و مناط��ق ازاد و وی��ژه‬ ‫اقتصادی انجام شود از ‪ 7‬سال و در صورتی که در‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته استقرار یابد از ‪ 10‬سال‬ ‫معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫اکب��ری در ادامه از ‪13‬س��ال معافی��ت مالیاتی‬ ‫سرمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی و مناطق‬ ‫وی��ژه اقتصادی واقع در مناط��ق محروم خبر داد‬ ‫و اظهار کرد ‪ :‬در س��رمایه گذاری هایی که ش��ریک‬ ‫خارجی داشته باشند به ازای هر ‪5‬درصد شراکت‪،‬‬ ‫‪10‬درصد معافیت از مالیات افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه و تحقیق برای همکاری بیشتر‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه «پیر لوییج��ی داگاتا»‪،‬‬ ‫مسئول اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در رم با بیان‬ ‫اینکه هیات حاضر جمعی از صاحبان شرکت های‬ ‫منطقه «رگیو امیلیا» هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این شهر از‬ ‫مناطق مهم صنعتی و تولیدی در ایتالیا است و از‬ ‫ نظر منافع سرمایه گذاری بین المللی حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه همکاری میان ایران و ایتالیا‬ ‫از س��ال های دور وجود داش��ته‪ ،‬اب��راز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬این ارتباطات هر روز بیش��تر و بیش��تر شود‬ ‫و با تحقیقات و مطالعات برای همکاری های بهتر‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ممنوعیت عرضه پتوی قاچاق‬ ‫معاونت ام��ور اقتصادی و بازرگان��ی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ‪ ،‬در بخش��نامه ای ب��ه تمام��ی عرضه کنن��دگان و‬ ‫واردکنن��دگان پتو در سراس��ر کش��ور‪ ،‬ضواب��ط کنترل این‬ ‫محص��ول را به منظ��ور جلوگیری از قاچ��اق کاال و حمایت از‬ ‫تولید داخل اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا؛ براس��اس این بخشنامه که به استناد ماده‬ ‫(‪ )13‬قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و در جهت حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی و جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق در سراسر‬ ‫کشور صادر شده‪ ،‬باید برای اجرایی شدن این موارد (مرتبط با‬ ‫هر حوزه) و ابالغ ان به تمامی فعاالن اقتصادی بخش تامین‪،‬‬ ‫تولی��د و عرضه از جمله واردکنندگان‪ ،‬اتحادیه ها و واحدهای‬ ‫صنفی عرضه کننده پتو و‪ ...‬اقدام الزم به عمل امده و نس��بت‬ ‫ب��ه رعایت وکنت��رل اجرای موارد این بخش��نامه برنامه ریزی‬ ‫مناسب انجام شود‪ .‬براساس این بخشنامه؛‬ ‫‪ .1‬تمامی عرضه کنندگان پتو باید از پروانه کسب معتبر در‬ ‫رسته تولید یا توزیع پتو برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‪ .2‬اتحادیه های صنفی موظفند ضمن شناس��ایی و معرفی‬ ‫واحده��ای صنفی ب��دون پروانه‪ ،‬با هماهنگ��ی اتاق اصناف و‬ ‫پلی��س نظارت بر اماکن عمومی برای اعمال ماده (‪ )27‬قانون‬ ‫نظام صنفی اقدام و گزارش اقدامات را به صورت مس��تمر به‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه‬ ‫حمای��ت از تولی��د و نظارت بر گردش کاال در س��طح عرضه‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪ .3‬عرضه پتوی وارداتی (واردات رس��می) در بازار مصرف از‬ ‫جمل��ه واحدهای صنفی و تجاری منوط به دوخت برچس��ب‬ ‫اس��تاندارد (اعم از نام واحد تولی��دی‪ ،‬نام تجاری‪ ،‬نوع و ابعاد‬ ‫پتو‪ ،‬مش��خصات مواد اولیه مصرفی و س��ایر مشخصات مورد‬ ‫اشاره در استاندارد مربوط ) همچون تولیدات داخلی است‪( .‬از‬ ‫ابتدای فروردین ‪)95‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬مهل��ت اتم��ام پتوه��ای وارداتی بدون برچس��ب‬ ‫استاندارد یادشده در سطح عرضه از تاریخ ابالغ این بخشنامه‬ ‫حداکثر ‪ 3‬ماه است و فروشندگان موظفند فاکتورهای رسمی‬ ‫خرید این پتوها که دارای اطالعات واردکننده یا عمده فروش‬ ‫است را ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمام��ی واردکنندگان پتو موظف هس��تند مش��خصات‬ ‫پتوی وارداتی در قالب ُکدشناسه کاال (‪ )GTIN‬را در سامانه‬ ‫ثبت��ارش درج و ضمن اظه��ار به گم��رک در زمان ترخیص‬ ‫از عرضه ان بدون نصب برچس��ب اس��تاندارد و شناس��ه کاال‬ ‫خودداری کنند‪( .‬از ابتدای اسفند‪)94‬‬ ‫‪ .5‬س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران و گم��رک جمهوری‬ ‫اسالمی ایران مکلف هستند در راستای اجرای این بخشنامه‬ ‫مربوط انجام داده و ضمن‬ ‫ ‬ ‫اطالع رسانی الزم را در سامانه های‬ ‫ایج��اد هماهنگی های الزم ثبت س��فارش و ترخیص (‪15‬روز‬ ‫بعد از ثبت سفارش) را منوط به اظهار ُکد شناسه کاال کنند‪.‬‬ ‫تبصره‪15 :‬روز بعد از تاریخ ابالغ الزام درج شناس��ه کاالدر‬ ‫زمان ثبت س��فارش‪ ،‬ترخیص پتوی واردات��ی منوط به ارائه‬ ‫شناسه کاالی (‪ )GTIN‬و مشخصات پتوی وارداتی شامل نام‬ ‫تجاری‪ ،‬نام تولیدکننده‪ ،‬ابعاد و مشخصـات مواد اولیه مصرفی‬ ‫و کشور تولیدکننده در سامانه جامع امور گمرکی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .6‬واحدهای صنفی عرضه کننده پتو از خرید و عرضه پتوی‬ ‫فاقد مستندات معتبر و رسمی خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ .7‬صاحب��ان انب��ار کاال برای پذیرش و نگه��داری پتوهای‬ ‫تولید داخل یا وارداتی‪ ،‬ضروری است بر اساس اسناد معتبر و‬ ‫رس��می ثبت سفارش ‪ ،‬گمرک و مرکز امور اصناف و بازرگانان‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ .8‬نگه��داری و عرضه هر نوع پت��وی وارداتی بدون رعایت‬ ‫الزامات این بخش��نامه ممنوع بوده و به موجب بند (ذ) ماده‬ ‫(‪ )2‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق به ش��مار رفته و‬ ‫منجر به اعمال قانون خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .9‬نظارت و بازرسی بر فرایند نگهداری (انبار) و شبکه های‬ ‫توزیع پتو وارداتی توس��ط سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان با همکاری کارشناس��ان تخصصی تشکل های‬ ‫تولیدی و س��ایر کاش��فان مندرج در قانون انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ه منظور کنت��رل مب��ادی ورودی‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫انبا ر پتوهای وارداتی‪ ،‬س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز باید‬ ‫در بخش��نامه ای به دس��تگاه های ذی ربط ریز برنامه های هر‬ ‫دستگاه را ابالغ کند‪.‬‬ ‫‪ .10‬س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫به عن��وان متول��ی ط��رح جامع انبار و س��ردخانه (براس��اس‬ ‫مصوبه دولت)‪ ،‬به تمامی اس��تان ها و انبارها و مراکز نگهداری‬ ‫زیر پوشش سامانه ابالغ کند‪ :‬موجودی انبارهای کاالهای هدف‬ ‫(از جمل��ه پتو ) را به تفکیک ن��وع کاال‪ ،‬انبار محل نگهداری‪،‬‬ ‫اس��تان مربوط ‪ ،‬به صورت مس��تمر گ��زارش کنند‪ .‬همچنین‬ ‫اتحادیه ه��ا و اتاق های اصناف کش��ور چنانچه در اجرای بهتر‬ ‫این بخش��نامه طرح یا نظری داش��ته باش��ند می توانند برای‬ ‫رس��یدگی الزم به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و‬ ‫مرکز امور اصناف و بازرگانان منعکس کنند‪.‬‬ ‫‪ .11‬ب��ه منظور حمایت از تولید داخل��ی و امکان کنترل و‬ ‫ط و سازمان های استان ها مقرر‬ ‫نظارت بازرس��ان اتحادیه مربو ‬ ‫شد دفتر صنایع نساجی و پوشاک ‪ ،‬فهرست تمامی واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده پتو را همراه با نام نش��ان(برند)‪ ،‬لیبل و س��ایر‬ ‫ط به س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫مش��خصات مربو ‬ ‫تولیدکنندگان و این دفتر ارسال کند‪.‬‬ ‫‪ .12‬اتاق های اصناف سراس��ر کش��ور بای��د در اجرای این‬ ‫بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه های مرتبط داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ .13‬اتحادیه ه��ای صنف��ی سراس��ر کش��ور بای��د ضم��ن‬ ‫اطالع رس��انی و ام��وزش الزم به اعضای صنف��ی خود زمینه‬ ‫اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫‪ .14‬س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها باید‬ ‫ضمن اطالع رسانی مناس��ب درباره این بخشنامه‪ ،‬در صورت‬ ‫هرگونه ش��کایت مردمی از طریق تلفن گویا ‪ 124‬از س��وی‬ ‫اتحادیه ذی ربط به موضوع رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫‪ .15‬ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات الزم را‬ ‫برای حذف پتو از فهرس��ت کاالهای مجاز دارای معافیت های‬ ‫مرزنش��ینی‪ ،‬ملوانی‪ ،‬مناطق ازاد تجاری و ته لنجی‪ ،‬از ابتدای‬ ‫سال ‪ 1395‬معمول کند‪.‬‬ ‫‪ .16‬مس��ئولیت اج��رای دقیق این بخش��نامه و ارائه نتایج‬ ‫اقدامات اجرایی در بازه زمان��ی و برنامه های عملیاتی تعیین‬ ‫شده بر اساس جدول زمانبندی شده است‪.‬‬ ‫هزینه در اقتصاد سالمت‪ ،‬سرمایه گذاری است‬ ‫سید مجتبی معظمی‪ ،‬رییس فدراسیون اقتصاد سالمت گفت‪ :‬سالی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نف��ر فارغ التحصیل متخصص داریم که باید ب��رای انها ‪ ۱۵‬هزار مجموعه جدید‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬هزار بیمارس��تان هم داریم که گردش مالی انها س��الی ‪ ۱۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ .‬بخش سالمت کشور‪ ،‬بخش مهمی است که هر هزینه ای‬ ‫برای ان‪ ،‬سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫سخنگوی دولت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‬ ‫کاهش س��هم نفت در اقتصاد نیز در برنامه شش��م‬ ‫توسعه پیش بینی ش��ده‪ ،‬به نحوی که سهم منابع‬ ‫نفت��ی از ‪ ۳۱/۵‬ب��ه ‪۲۲‬درصد در اقتص��اد کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹دلسوزی برای رییس دولت‬ ‫نوبخت با بیان اینکه حدود ‪ ۲۵۰۰‬طرح نیمه تمام‬ ‫داریم که با این وجود برخی انتظار دارند‪ ،‬طرح های‬ ‫جدی��د را ایجاد کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند تعدادی از‬ ‫طرح های نیمه تمام را تکمیل کرده ایم اما گاهی دلم‬ ‫برای رییس جمهوری می س��وزد که به هر منطقه ای‬ ‫که م��ی رود‪ ،‬تقاضایی برای کار جدید وجود دارد اما‬ ‫به دلیل قفل بودن منابع مالی نمی تواند قول مساعد‬ ‫بدهد‪ .‬س��خنگوی دول��ت تصریح کرد‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫طرح های اولویت دار را خودمان تمام کنیم و بخشی‬ ‫را ه��م به فعاالن اقتصادی واگذار کنیم که ان هم با‬ ‫هدف کم��ک به اقتصاد دولت نیس��ت بلکه تصمیم‬ ‫داریم با مش��ارکت بخش خصوصی طرح ها به اتمام‬ ‫برسد‪ .‬رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با‬ ‫تاکید براینکه در بودجه ‪ ،۹۵‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫صادرات غیرنفتی دیده ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬سه شنبه هفته‬ ‫اینده در اجالسی پیش نویس برنامه ششم توسعه را‬ ‫نقد و بررس��ی خواهیم کرد که فعاالن اقتصادی نیز‬ ‫باید در ان مش��ارکت جدی داش��ته باشند‪ .‬نوبخت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۹‬س��ومین برنامه‬ ‫از سند چشم انداز ‪۲۰‬س��اله اجرایی خواهد شد و بر‬ ‫این اساس رهبر معظم انقالب در راستای رسیدن به‬ ‫اهداف سند چشم انداز‪ ،‬سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫را ابالغ کردند که در برنامه شش��م توسعه نیز لحاظ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از بده�کاران بانکی غیرمقصر مالیات‬ ‫نگیرید‬ ‫سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬درحال حاضر همچنان‬ ‫نیاز بنگاه های کش��ور به تسهیالت حس می شود که‬ ‫منابع بانکی به دالیلی قفل ش��ده است‪ ،‬یکی از این‬ ‫دالیل‪ ،‬این اس��ت که اف��رادی وام را دریافت کرده و‬ ‫به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی توانایی بازپرداخت‬ ‫ندارند که بر این اساس رییس جمهوری بخشنامه ای‬ ‫را به تمام اس��تان ها ابالغ کرده که به دلیل ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی از اف��رادی که ق��ادر ب��ه بازپرداخت وام‬ ‫نیس��تند‪ ،‬مالیاتی دریافت نش��ود‪ ،‬ضم��ن اینکه وام‬ ‫جدیدی هم داده شود تا بتوانند بدهی گذشته خود‬ ‫را بپردازن��د‪ .‬رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کش��ور با اشاره به جلس��ه روز شنبه مجمع عمومی‬ ‫بان��ک مرکزی گفت‪ :‬ب��رای پرداخت بدهی دولت به‬ ‫بانک ها نی��ز برنامه زمان بندی تدوی��ن کرده ایم که‬ ‫سال به سال بتوانیم از طریق اوراق مالی بدهی های‬ ‫خود را بپردازیم و در س��ال های بعد از ان سود این‬ ‫بدهی و سال های بعد نیز اصل ان را برگردانیم تا کار‬ ‫به نحو شایسته ای پیش رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲‬دیدگاه در اقتصاد پیش روی ایران‬ ‫ریی��س پارلمان بخش خصوصی کش��ور با تاکید‬ ‫براینکه اولویت نخس��ت ما مس��ائل اقتصادی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اش��تغال و محیط زیست جزو بخش هایی‬ ‫اس��ت که دولت به تنهایی ق��ادر به انجام کار در ان‬ ‫نیست‪ ،‬بنابراین به همکاری ‪ 3‬قوه و هدایت و نظارت‬ ‫رهبری و همکاری احاد ملت نیاز دارد‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور در جلس��ه هی��ات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگان��ی ایران تصریح ک��رد‪ :‬دو دیدگاه برای‬ ‫مس��یر اقتصادی پیش رو وجود دارد که نخستین ان‬ ‫همان مس��یر ‪ ۸۰‬سال پیش اس��ت که باید پروژه ها‬ ‫دولت محور باش��د و با طرح های میلیاردی و تعداد‬ ‫محدودی پروژه با اش��تغال کم در نهایت به توس��عه‬ ‫نامطمئن می رس��یم‪ .‬ای��ن دیدگاه می گوی��د‪ ،‬نباید‬ ‫منتظر تقویت بخش خصوصی بود که با این دیدگاه‬ ‫به توسعه پایدار نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دیدگاه دوم توس��عه کش��ور و حل‬ ‫مشکل اشتغال از مسیر ازاد اقتصاد است؛ همان طور‬ ‫که رهبر معظم انق�لاب در ابالغیه اقتصاد مقاومتی‬ ‫از ان ب��ه عنوان اقتص��اد درون زا نام ب��رده که همه‬ ‫بو کار و جذاب‬ ‫کش��ور باید برای اصالح فضای کس�� ‬ ‫اقتصاد ایران در حال شکل گیری است‬ ‫رییس کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ضم��ن اظهار خوش بینی نس��بت به اینده بازار س��رمایه‬ ‫گفت‪ :‬در حال حرکت به س��مت ثب��ات و نظم اقتصادی‬ ‫هس��تیم که در این ش��رایط بازارهای جهانی روی ما نیز‬ ‫تاثیر می گذارند و نوسانات ناگهانی در شاخص های بورس‬ ‫و بازار طال و ارز کم می ش��ود‪ .‬خس��رو فروغان گران سایه‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬دربار ه وضعیت کنونی اقتصاد ایران‬ ‫و روند رو به رش��د قیمت ها در بازار سرمایه و طال اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬زمانی در ایران انضباط اقتص��ادی بهم خورده بود‪،‬‬ ‫اما در حال حاضر اقتصاد ما در حال ش��کل گیری اس��ت‬ ‫و س��رمایه گذاری هایی در ایران در حال انجام است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به سفر مقامات کشورهای دیگر به ایران‬ ‫و سفر دولتمردان ایران به کشورهای دیگر‪ ،‬قرار دادهایی‬ ‫می��ان ای��ران و دیگر کش��ورها منعقد و باعث می ش��ود‬ ‫وضعیت اقتصادی س��ال بعد با امس��ال بس��یار متفاوت‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین اش��فتگی از بین می رود و به طور قطع‬ ‫بازار انضباط پیدا خواهد کرد‪ .‬رییس کمیسیون بازرگانی‬ ‫داخلی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد‪ :‬در حال حرکت به‬ ‫سمت ثبات اقتصادی هستیم و دلیل این ثبات اقتصادی‬ ‫این اس��ت که کش��ورهای دیگ��ر ما را رص��د می کنند و‬ ‫درصدد هس��تند با ای��ران قرار دادهای��ی ببندند‪ .‬فروغان‬ ‫گران س��ایه ادامه داد‪ :‬اگر مس��ئوالن یک کشور به ایران‬ ‫می ایند یعن��ی از بخش خصوصی خود حمایت می کنند‬ ‫تا بخش خصوصی ش��ان سرمایه گذاری کنند و انهایی که‬ ‫قصد دارند در ایران س��رمایه گذاری کنن��د‪ ،‬به طور حتم‬ ‫ثب��ات اقتصادی در کش��ور را پیش بین��ی کرده اند‪ ،‬چون‬ ‫هر کش��وری که در کشور دیگر س��رمایه گذاری می کند‪،‬‬ ‫ان س��رمایه گذاری روی تولید ناخال��ص داخلی اش تاثیر‬ ‫خواه��د گذاش��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه وضعی��ت اقتصادی‬ ‫ایران در س��ال های گذشته تش��ریح کرد‪ :‬اقتصاد هرج و‬ ‫مرجی که س��ال ها در ایران حاکم بود‪ ،‬در حال کش��یدن‬ ‫نفس های اخرش اس��ت و به س��مت اقتصاد پایدار پیش‬ ‫می رود‪ .‬رییس کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران درباره اینکه ایا ک م ش��دن ذخایر جهانی طال روی‬ ‫افزایش قیمت طال تاثیر گذار اس��ت؟ گفت‪ :‬به طور قطع؛‬ ‫وقتی که اقتصاد ما باثبات باش��د با اقتصاد جهان همگام‬ ‫می ش��ود و هر جای دنیا اتفاق��ی بیفتد روی قیمت ارز و‬ ‫طال تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬ام��ا در زمان تحریم ها اگر در‬ ‫اقتص��اد جهان اتفاق خاصی می افتد روی اقتصاد ما تاثیر‬ ‫خاصی نداشت‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و صندوق های‬ ‫بازنشستگی جزو‬ ‫اولویت هایی‬ ‫هستند که در‬ ‫برنامه ششم‬ ‫توسعه روی انها‬ ‫متمرکز هستیم‪.‬‬ ‫از نظر مکانی هم‬ ‫تمرکز بر سواحل‬ ‫جنوبی به ویژه‬ ‫سواحل مکران‬ ‫است‬ ‫راه اندازی سامانه مشاوره سرمایه گذاری‬ ‫هفتمین نشس��ت ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با حضور روس��ای کمیته های تخصصی این س��تاد و‬ ‫نمایندگانی از شرکت «امبروزیتی» (‪ )Ambrosetti‬ایتالیا‬ ‫(بن��گاه معتبر س��رمایه گذاری در اروپا) برگزار ش��د‪ .‬مهدی‬ ‫جهانگیری‪ ،‬رییس ستاد اقتصادی پساتحریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در نظر دارد به ساماندهی ورود سرمایه گذاران‬ ‫شناس��نامه دار بپردازد‪ ،‬ب��ه همین منظور راه ان��دازی مرکز‬ ‫مش��اوره س��رمایه گذاری‪ ،‬برقراری ارتباط پای��دار با اعضا و‬ ‫همفکری با دستگاه های دولتی را در دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫فریال مستوفی مدیر مرکز مشاوره سرمایه گذاری این ستاد‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬سامانه ای در دست طراحی است که اطالعات‬ ‫کامل و مورد نیاز برای س��رمایه گذاران و س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران را ارائه می کند‪ .‬قرار است لینک این سامانه روی سایت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران نیز تعبیه ش��ود؛ این سامانه این ویژگی‬ ‫را دارا خواهد بود که سرمایه گذاران و سرمایه پذیران بتوانند‬ ‫اطالعات خ��ود را در ان قرار دهند‪ .‬او اف��زود‪ :‬با چند مرکز‬ ‫مش��اوره بین المللی نیز مذاکره انجام شده است‪ .‬این مراکز‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬پروپوزال ه��ای خود را برای هم��کاری با مرکز‬ ‫مشاوره س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران ارائه کرده اند و‬ ‫این پروپوزال ها در مرحله بررس��ی ق��رار دارد‪« .‬ماریانا میرا‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بمب ساعتی اقتصاد ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫کردن ش��رایط برای س��رمایه گذاری گام بردارند‪ .‬در‬ ‫این مس��یر باید فض��ای روان��ی ارام و بدون تنش و‬ ‫باثبات و امنیت برای س��رمایه گذاری وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬جالل پور تصریح کرد‪ :‬توفیق اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫امروز در گرو تقویت بخش خصوصی و خروج دولت‬ ‫از تصدی گری اس��ت‪ ،‬این در حالی است که توسعه‬ ‫و حل مس��ائل اقتصادی در گرو توس��عه خوشه های‬ ‫صنعتی صادراتی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬کسب و‬ ‫کارهای خالق و ایجاد ش��رکت های پیشرو و مبتکر‬ ‫صادراتی اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه ارتق��ای رتبه فضای‬ ‫کس��ب و کار در دی��دگاه جهانی نی��ز امری مهم به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫ریی��س پارلمان بخ��ش خصوصی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫دادن چک س��فید برای پروژه ه��ای دولتی و تحکم‬ ‫به بنگاه ه��ا در بازار خودرو و بنادر با اتک ا به تضمین‬ ‫دولتی‪ ،‬باعث پیش��گیری از ایجاد فضای رقابت پذیر‬ ‫است و توسعه نیافتن بخش خصوصی و نبود رقابت‬ ‫س��ازنده را در پی دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬توسعه ایران بر‬ ‫مبنای توس��عه بخش خصوصی و همچنین توس��عه‬ ‫بخش خصوصی بر مبنای توس��عه فضای کس��ب و‬ ‫کار‪ ،‬اصالحات بانکی‪ ،‬مبارزه با فس��اد‪ ،‬اصالح قوانین‬ ‫مزاح��م‪ ،‬احترام به مالکی��ت و ارتق��ای دادگاه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در کنار اصالح نظام تعرفه و مالیات ها باید‬ ‫اولویت های نخست کشور باشد‪ .‬جالل پور ادامه داد‪:‬‬ ‫در اخرین جلس��ه شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی پیشنهاد شده که در برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار از رتبه ‪۱۱۸‬‬ ‫به ‪ ۵۰‬هدف گذاری شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ایران همچنین با اش��اره به‬ ‫انتخابات پیش روی مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مطالبه موضوع��ات اقتص��ادی از کاندیداها و‬ ‫درخواس��ت پاسخ صریح از س��وی انها به مشکالت‬ ‫اقتصادی باید از س��وی فعاالن اقتصادی مدنظر قرار‬ ‫گی��رد و اولویت اصل��ی این افراد بر حل مش��کالت‬ ‫اقتصادی متمرکز باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫‪ 3‬اولویت مهم دولت در برنامه ششم توسعه‬ ‫نهمین نشس��ت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران این بار میزبان‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬ریی��س س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور بود‪ .‬نوبخت به صراحت اعالم کرد‬ ‫که می��ان دولت و بخش خصوص��ی هیچ اختالفی‬ ‫وج��ود ندارد و به نظر فعاالن اقتصادی در تدوین و‬ ‫تهیه برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه نیازمندیم‪.‬‬ ‫در این نشست برخی فعاالن اقتصادی مشکالتی را‬ ‫مطرح کردند که س��خنگوی دولت به برخی پاسخ‬ ‫داد و برای برخی دیگر نیز قول جلس��ات مس��تمر‬ ‫برای مذاکره و بررسی بیشتر را از هفته اینده داد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور‬ ‫در ابت��دا توضیحاتی درباره برنامه شش��م توس��عه‬ ‫و اه��داف پیش بینی ش��ده ارائه ک��رد و گفت‪ :‬اب‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و صندوق ه��ای بازنشس��تگی جزو‬ ‫اولویت هایی هس��تند که در برنامه شش��م توسعه‬ ‫روی انها متمرکز هستیم‪ .‬نوبخت ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مس��ائل با بحران مواجه هستیم که اگر فکری برای‬ ‫ان نشود با مشکالت بیشتری مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از نظر مکانی ه��م تمرکز بر‬ ‫سواحل جنوبی به ویژه سواحل مکران است چراکه‬ ‫دسترس��ی به اب ه��ا ازاد و اقیانوس هند س��هل تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوی دولت‪ ،‬برنامه شش��م توسعه‬ ‫براس��اس اقتص��اد مقاومت��ی اجرا خواهد ش��د که‬ ‫البته در ش��رایط خوبی هم تهیه و اجرا می ش��ود‪.‬‬ ‫در واقع سیاست های کلی را بدون هیچ محدودیتی‬ ‫عملیاتی می کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که یک دنیا‬ ‫هم مشتاقانه امادگی همکاری با ما را دارند‪.‬‬ ‫نوبخ��ت تاکید کرد‪ :‬نمی خواهیم ایران‪ ،‬بازار لخم‬ ‫برای دیگران باشد بلکه اس��تفاده از منابع خارجی‬ ‫را در چارچوب سرمایه گذاری مشترک می خواهیم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کش��ورها را ب��ه ‪ ۳‬گروه تقس��یم بندی کرده ایم که‬ ‫باید ب��ا انها کار کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬کش��ورهایی که‬ ‫رقابت پذی��ری انها مبتن��ی بر تولید‪ ،‬به��ره وری یا‬ ‫نواوری اس��ت‪ ،‬جزو ‪ ۳‬دس��ته بندی ما ق��رار دارند‬ ‫که در هر کدام از کش��ورها نیز ش��رکت هایی برای‬ ‫همکاری شناسایی ش��ده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که طرف خارجی نباید با فناوری قدیمی خود وارد‬ ‫ایران شود بلکه ما فناوری و دانش روز می خواهیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور با‬ ‫اشاره به اهداف کمی مندرج در برنامه ششم توسعه‬ ‫گف��ت‪ :‬در این برنامه رش��د اقتص��ادی ‪ ۸‬درصدی‬ ‫پیش بینی ش��ده که بر این اس��اس اهدافی تعیین‬ ‫کرده ای��م تا بتوانیم به این رش��د دس��ت یابیم‪ .‬به‬ ‫عن��وان نمونه برای رس��یدن به این مه��م‪ ،‬نیازمند‬ ‫رشد ‪۱/۲۶‬درصدی جمعیت هستیم‪ .‬تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی هم از ‪۲۱۲‬هزار میلیارد تومان به ‪۳۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ن��رخ ت��ورم ت��ا پایان س��ال به‬ ‫‪۱۲/۸‬درصد خواهد رس��ید که تا سال پایانی برنامه‬ ‫ششم توسعه باید به ‪۸/۹‬درصد کاهش یابد؛ ضمن‬ ‫اینکه نرخ متوسط بیکاری که در پاییز ‪۱۰/۷‬درصد‬ ‫بوده‪ ،‬تا پایان برنامه شش��م باید به ‪۷‬درصد برسد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫ارکول»‪ ،‬نماینده این شرکت ایتالیایی در تشریح جایگاه این‬ ‫شرکت و عملکرد ان توضیح داد‪ :‬شرکت امبروزیتی در سال‬ ‫‪۱۹۶۵‬م در ایتالیا تاس��یس شده و ‪ 4‬ماموریت را برای خود‬ ‫تعریف کرده اس��ت؛ ارائه خدمات مشاوره‪ ،‬اموزش مدیران‪،‬‬ ‫برگزاری همایش و ایجاد اتاق فکر‪ .‬این ش��رکت در ‪ ۵‬نقطه‬ ‫ایتالیا متمرکز ش��ده و در لن��دن‪ ،‬مادرید‪ ،‬المان و هلند نیز‬ ‫دارای شعبه است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت امبروزیتی‪ ،‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م در ایتالیا رتبه نخست کسب وکار را کسب کرد و در‬ ‫س��طح اروپا نیز رتبه چهارم را دارد‪ .‬این ش��رکت به موکالن‬ ‫خود کمک می کند که اصول اولیه کسب وکار را درک کنند‪،‬‬ ‫به مزایای رقابتی در سطح بین الملل دست یابند‪ ،‬در مرحله‬ ‫س��وم ایده و افکار خ��ود را به نتیجه برس��انند و در مرحله‬ ‫چهارم نیز از طریق برگزاری همایش ها‪ ،‬س��ازمان ها بتوانند‬ ‫خود را معرفی و عرضه کنند‪ .‬ماریانا افزود‪ :‬در سال ‪۱۹۹۹‬م‬ ‫نیز به همت امبروزیتی‪ ،‬کلوپی متشکل از رهبران و مدیران‬ ‫ش��رکت های ایتالیایی و دیگر ملیت ها ایجاد شد که افراد در‬ ‫ان گردهم می این��د و درباره موضوعات مختلف اقتصادی و‬ ‫اجتماعی به تبادل نظر می پردازند‪ .‬امبروزیتی نیز اکنون در‬ ‫پی ان اس��ت که با ایجاد راه های جدید‪ ،‬مناس��بات ایران و‬ ‫ایتالیا را گسترش دهد‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگان��ی ایران تنها چند‬ ‫س��اعت پس از پایان جلس��ه هیات نماین��دگان درباره این‬ ‫نشست در شبکه تلگرام خود نوشت‪ :‬سنت دعوت از مقامات‬ ‫و مس��ئوالن دولتی به تش��کل های بخش خصوصی‪ ،‬سنتی‬ ‫دیرپ��ا در اتاق ایران اس��ت‪ .‬این س��نت دیر پ��ا بیش از ‪۷۰‬‬ ‫س��ال است که در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ادامه‬ ‫دارد و امروز هم به اشکال مختلف ادامه دارد‪.‬در دوره جدید‬ ‫ش��کل گیری هیات رییسه اتاق ایران‪ ،‬سیاست ما این بوده و‬ ‫هست که سیاست گذاران را فراخوانیم و مشکالت اقتصادی‬ ‫و معضالت پیش روی بخش خصوصی را برای انها برشمریم‪.‬‬ ‫امروز هم رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی مهمان ما‬ ‫در اتاق ایران بود‪.‬‬ ‫دکت��ر محمد باق��ر نوبخ��ت‪ ،‬در نهمی��ن نشس��ت هیات‬ ‫نمایندگان اتاق ایران حاضر ش��د و بیش از ‪ 2‬س��اعت پای‬ ‫گالیه ها‪ ،‬هشدارها و توصیه های نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫نشست‪.‬گاهی نشست ها بر مهمانان دولتی ما سخت می اید‬ ‫و احس��اس می کنم امروز هم رییس سازمان مدیریت کشور‬ ‫متحمل س��ختی هایی ش��د اما صبورانه نشس��ت و به همه‬ ‫گالیه ه��ا گوش داد و در نهای��ت از ان جا که بعضی نظرات‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی با ان چه در برنامه ششم تدوین‬ ‫شده همسو نبود‪ ،‬پیشنهاد کرد جلسات کارشناسی در اندازه‬ ‫کوچکتر برای بررسی نقطه نظرات ارائه شده تشکیل شود‪.‬‬ ‫ان چه در س��خنان ایش��ان مهم به نظرم رسید‪ ،‬تکیه بر‬ ‫س��ه مقوله «محیط زیس��ت‪ ،‬اش��تغال و بحران صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی» ب��ود ک��ه برنامه شش��م را بر اس��اس همین‬ ‫مشکالت تهیه و تنظیم کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ی ان ک��ه بخواه��م وارد نق��د و تحلیل برنامه شش��م‬ ‫توسعه ش��وم‪ ،‬زمانی که دکتر نوبخت س��خن می گفت‪ ،‬یاد‬ ‫نقل قول مس��ئولی و تیتر یکی از نش��ریات افتادم‪ .‬راستش‬ ‫وضعیت صندوق های بازنشس��تگی بیش از حد نگران کننده‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬همین قدر بگویم که بس��یاری از صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی در ایران به وضعیتی رس��یده اند که به زودی‬ ‫از پرداخ��ت تعهدات خود باز خواهند ماند‪ .‬وضعیت اب هم‬ ‫بر همه ما مش��خص اس��ت و از همه خطرن��اک تر وضعیت‬ ‫اشتغال جوانان است که در کنار هم سه مشکل بزرگ اینده‬ ‫کش��ور خواهند بود‪.‬سه مشکلی که ابعاد اثر گذاری انها تنها‬ ‫اقتصادی نیس��ت و ممکن است عواقب سیاسی و اجتماعی‬ ‫هولناکی به دنبال داش��ته باش��ند‪ .‬این چن��د خط را درباره‬ ‫نشست امروز نوشتم و برداش��تم از این مسائل را می گذارم‬ ‫برای بعد‪.‬ش��اید همین امروز که از کارها فارغ ش��دم درباره‬ ‫صندوق های تامین اجتماعی که به تعبیر نویس��نده یکی از‬ ‫نشریات‪ ،‬بمب ساعتی اقتصاد ایران هستند بنویسم‪.‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫پیشنهاد های بودجه ای‬ ‫رییس س��تاد برنامه شش��م توس��عه اتاق بازرگانی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بودجه ش��امل درامدها و هزینه های یک س��ال‬ ‫دولت اس��ت که در بخ��ش درامدهای بودجه پیش��نهادی‬ ‫دولت برای س��ال ‪ ۹۵‬با س��رفصل هایی از جمله‪ ،‬مالیات با‬ ‫‪ ۱۰۱‬ه��زار میلیارد تومان‪ ،‬درامدهای نفت��ی با ‪ ۶۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان و اوراق مش��ارکت با ‪ ۲۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان و در بخش هزینه ها با ‪ 2‬س��رفصل یعنی‬ ‫هزینه ه��ای جاری با ‪ ۱۹۷‬ه��زار میلیارد توم��ان و بودجه‬ ‫عمران��ی با ‪ ۶۸‬هزار میلیارد تومان مواجه هس��تیم‪ .‬ابراهیم‬ ‫بهادرانی در نشس��ت روسای کمیسیون های تخصصی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با محوریت بررس��ی بودجه س��ال ‪ ۹۵‬افزود‪:‬‬ ‫بودجه کل س��ال ‪ ۹۵‬نس��بت به س��ال ‪ ۹۴‬مع��ادل ‪۲۱/۵‬‬ ‫درصد رشد نشان می دهد‪ .‬در همین بین شاهد رشد ‪۱۴/۴‬‬ ‫درص��دی درامدهای مالیاتی و ‪ ۲۵‬درصد رش��د در بودجه‬ ‫عمرانی کشور هستیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براساس این برنامه‬ ‫اجازه تس��ویه بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی‬ ‫از طریق واگذاری ها داده شده و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی برای ش��رکت های دانش بنیان لحاظ‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رییس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق بازرگانی‬ ‫ن پیش��نهاد داد‪ :‬دولت باید برای جلوگیری از غیرواقعی‬ ‫ایرا ‬ ‫بودن بودجه سال اینده کشور بر اساس عملکرد امسال اقدام‬ ‫کن��د‪ .‬در بحث مالیاتی‪ ،‬گس��ترش پای��ه مالیاتی را درنظر‬ ‫بگی��رد تا به اف��رادی که تاکنون هم��ه مالیات های خود را‬ ‫براساس قانون پرداخت کرده اند‪ ،‬فشار بیهوده وارد نشود‪.‬‬ ‫بهادرانی تعیین قیمت ‪ ۴۰‬دالر برای هر بشکه نفت را در‬ ‫ش��رایط کنونی غیرمنطقی دانس��ت و ادامه داد‪ :‬باید رقمی‬ ‫کمت��ر از این برای هر بش��که نفت در نظر گرفته ش��ود‪ .‬از‬ ‫طرف��ی تعیین ‪ ۲۹۹۷‬تومان به عنوان قیم��ت ارز نیز ما را‬ ‫به س��مت اهداف تعیین شده هدایت نمی کند‪ .‬وی تعمیق‬ ‫بازار س��رمایه برای استفاده بیش��تر بخش خصوصی از این‬ ‫ظرفی��ت را مهم برش��مرد و اف��زود‪ :‬افزای��ش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫هزینه های جاری کش��ور به معنای بزرگ شدن دولت است‬ ‫که با سیاست های کالن کشور همخوانی ندارد‪ .‬رییس ستاد‬ ‫ن پیشنهاد داد‪ :‬دولت‬ ‫برنامه ششم توسعه اتاق بازرگانی ایرا ‬ ‫بودج��ه ای را که برای بخش عمرانی کش��ور درنظر گرفته‪،‬‬ ‫اهرمی ب��رای جذب بخش خصوص��ی در اجرای طرح های‬ ‫عمرانی قرار دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫درخواست معافیت از نصب صندوق فروش‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاهش صادرات ساالمبور‬ ‫نایب ریی��س اتحادی��ه تولید کنن��دگان و صادر کنندگان‬ ‫س��االمبور و چرم ای��ران گفت‪ :‬با توجه ب��ه کاهش قیمت‬ ‫پوست در برخی مناطق‪ ،‬جمع اوری پوست صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد و همین امر موجب ش��ده پوس��ت خام مدفون یا به‬ ‫شکل قاچاق از کشور خارج شود‪.‬‬ ‫محمد الهوتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با‬ ‫اش��اره به وضع عوارض صادرات ساالمبور در دولت گذشته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این تصمیم موجب شد صادرات این محصول از‬ ‫میزان ‪200‬میلیون دالر به ‪140‬میلیون دالر کاهش یابد اما‬ ‫ب��ا روی کار امدن دولت یازدهم این عوارض لغو ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه پس از گذشت چند ماه وضع دوباره عوارض‬ ‫صادراتی در دولت یازدهم به پیشنهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت موجب کاهش صادرات این محصول شد و به رقم‬ ‫‪85‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ریی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ایران به ای��ن نکته نیز‬ ‫اش��اره کرد که این مشکالت منجر به کاهش تولید و گاهی‬ ‫تعطیلی واحد های تولیدی در این صنعت شده است‪.‬‬ ‫الهوتی تصریح کرد‪ :‬دریافت عوارض از صادرات ساالمبور‬ ‫در حال��ی انجام می ش��ود که ب��ا مطالعه ‪24‬قل��م عوارض‬ ‫صادراتی تمام کاالها مربوط به کاالهای یارانه ای یا کاالهای‬ ‫مورد نیاز کشور است و تنها ساالمبور و وتبلو در این فهرست‬ ‫ج��زو کاالهایی اس��ت که نه یارانه ای اس��ت و نه با مصرف‬ ‫خان��وار ارتباط دارد‪ .‬نایب ریی��س اتحادیه تولید کنندگان و‬ ‫صادر کنندگان س��االمبور و چرم ای��ران تصریح کرد‪ :‬کمتر‬ ‫از ‪10‬درصد س��االمبور در داخل کشور تقاضا و مصرف دارد‬ ‫و بی��ش از ‪90‬درصد ان به ناچار به خارج صادر می ش��ود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن به نظر می رس��د بازنگری و اص�لاح دوباره ان در‬ ‫شورای اقتصاد ضروری اس��ت چراکه وضع عوارض باید در‬ ‫ش��رایطی باشد که به تنظیم بازار داخلی اسیب وارد نکرده‬ ‫و نیز موجب کاهش حضور ایران در بازارهای داخلی نشود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دریافت عوارض از صادرات س��االمبور هم‬ ‫تولید داخل را با مش��کل مواجه کرده و هم موجب کاهش‬ ‫حضور ایران در بازارهای جهانی ش��ده که در تضاد با ماده‬ ‫‪37‬قانون رفع موانع تولید مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬الهوتی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ‪50‬میلیارد‬ ‫توم��ان از صادرکنندگان این محصول دریافت ش��ده گفت‪:‬‬ ‫ق��رار بود این مبلغ به خود این صنعت برای بروزرس��انی و‬ ‫ایجاد زیرس��اخت برگردد اما با مکانیزم موجود در ماده ‪37‬‬ ‫برای هزینه ک��رد عوارض صادراتی این اتفاق رخ نداد‪ .‬وضع‬ ‫عوارض صادراتی سودی جز درامد برای دولت در پی ندارد‬ ‫و دولت باید در این موضوع بازنگری کند‪.‬‬ ‫از وضعیت فعلی بازار مبلمان‬ ‫قیمت باالی این راحتی های مدرن‬ ‫افزایش بی سابقه‬ ‫قیمت گوشت قرمز‬ ‫ریی��س اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی از رایزن��ی ب��ا‬ ‫واردکنن��دگان گوش��ت برای تنظیم ب��ازار این محصول در‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی‪ ،‬رییس اتحادیه گوش��ت گوسفندی در‬ ‫گفت وگ��و با ایلنا درباره افزایش قیمت بی س��ابقه گوش��ت‬ ‫به وی��ژه در دوم��ا ه اخیر و نگرانی مردم ب��ا توجه به نزدیک‬ ‫شدن به ماه پایانی سال بیان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ما ه دوم سال میزان‬ ‫تقاضا برای گوش��ت قرمز افزای��ش می یاب د و از طرفی روند‬ ‫افزایش��ی مصرف و تقاضا موجب باال رفتن قیمت می شود؛‬ ‫اما از سال ‪ ۹۲‬این میزان افزایش قیمت بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از راه ه��ای کنترل قیم��ت واردات این‬ ‫محصول اس��ت؛ به همین دلیل با واردکنندگان رایزنی های‬ ‫انج��ام ش��د تا هرچه س��ریع تر اق��دام به ای��ن کار کنند تا‬ ‫حداقل در شب عید ش��اهد افزایش قیمت این محصول در‬ ‫بازار نباش��یم‪ .‬ملکی تاکید کرد‪ :‬البت��ه نباید انتظار کاهش‬ ‫قیمت این محصول را در بازار داش��ته باش��یم؛ چرا که تنها‬ ‫با ورود س��ازمان پشتیبانی امور دام و ستاد تنظیم بازار این‬ ‫امر امکان پذیر اس��ت؛ بنابرای��ن واردات تنها به جلوگیری از‬ ‫افزای��ش قیمت این محصول در بازار کمک خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫درب��اره صادرات دام زنده بیان ک��رد‪ :‬از صادرات قانونی این‬ ‫محصول بی اطالع هس��تیم و این کار به صورت قاچاق انجام‬ ‫می ش��ود؛ چرا که با توجه به قیمت دالر انگیزه برای این کار‬ ‫در بین تولیدکنندگان افزایش یافته است‪ .‬وی یکی از دالیل‬ ‫افزای��ش قیمت را قیم��ت باالی علوفه اع�لام کرد و گفت‪:‬‬ ‫دامدار به دلیل قیمت باالی علوفه دام ها را نگه نداشته و انها‬ ‫را با وزن پایین به فروش رسانده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دام هایی‬ ‫که باید با وزن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬کیلوگرم به فروش می رسید با وزن‬ ‫‪ ۱۲‬کیلوگرم به فروش رسیده که همین امر میزان عرضه و‬ ‫قیمت را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه گوشت‬ ‫گوسفندی یکی از راه های برون رفت از این مشکل را عرضه‬ ‫نهاده ه ا با قیمت مناسب تر از سوی دولت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با این کار دامداران انگیزه بیش��تری برای نگهداری دام پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬ملکی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از راه هایی‬ ‫که موجب جلوگیری از کمبود گوش��ت در بازار می شود این‬ ‫اس��ت که مجوزهای صادراتی در زمان مناس��ب صادر شود؛‬ ‫به طور مثال در ماه س��وم تا چهارم س��ال که کشور با مازاد‬ ‫تولید مواجه است و دامدار توان جایگزینی دارد؛ نه اینکه در‬ ‫ماه های پرمصرف برای صادرات مجوز صادر شود و بازار را با‬ ‫کمبود و افزایش قیمت مواجه کند‪.‬‬ ‫محمدباقر فرهمندزاد‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم بهداش��تی خواستار‬ ‫معافی��ت برخ��ی از واحدهای صنفی از نصب صندوق مکانیزه فروش ش��د‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه حدود ‪ ۵۰۰‬عضو از این اتحادیه دادوس��تد مالی و درامد انچنانی‬ ‫ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صاحبان این واحدهای صنفی حتی سواد خواندن و نوشتن‪،‬‬ ‫امکانات و بودجه کافی برای تهیه رایانه و نرم افزار را ندارند‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عبدالحسین عباسی‬ ‫برای خروج‬ ‫بازار مبلمان‬ ‫از رکود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫فروش‬ ‫فوق العاده را‬ ‫مطرح‬ ‫کردیم‬ ‫ رامین سمیع زاده ‬ ‫واردات‬ ‫مبلمان اداری‬ ‫بسیار ناچیز‬ ‫است‬ ‫به همین دلیل‬ ‫در این بخش‬ ‫خودکفا‬ ‫هستیم‬ ‫روزه��ای پایان��ی س��ال نوی��د نو ش��دن و‬ ‫فرارسیدن سالی جدید را می دهند‪ ،‬هنگامه ای‬ ‫که بهانه ای اس��ت تا دلخوش به از راه رسیدن‬ ‫روزه��ای بهتر‪ ،‬رخت نو به ت��ن خانه و زندگی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بین نو ش��دن وس��ایل چوبی خانه‬ ‫ک��ه انها را مب��ل می نامیم یکی از س��نت های‬ ‫ما ایرانی ها به ش��مار می اید‪ .‬تیر و تخته هایی‬ ‫که ع��ادت کرده ایم برای س��اختن یک منظره‬ ‫شیک و چش��م پرکن ‪ ،‬دورتا دورمان بچینیم و‬ ‫البته گاهی وقت ها هم برای خرید یک دس��ت‬ ‫مبل‪ ،‬بسته به سلیقه مان حسابی جیب هایمان‬ ‫را بتکانی��م؛ ب��ازاری ک��ه این روزها ب��ه بهانه‬ ‫فرارس��یدن ایام نوروز اندکی از خلوتی روزهای‬ ‫پیش��ین خود فاصل��ه گرفته و کم��ی به تکاپو‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬با این همه فعاالن ب��ازار مبل از‬ ‫اوض��اع فعلی ان چندان دل خوش��ی ندارند و‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫از رکود بازار خبر داده و‬ ‫می گویند‪ :‬کمبود نقدینگی موجب ش��ده مردم‬ ‫تمایل چندانی به خرید نداشته باشند و به تبع‬ ‫ان راسته مبل فروشان پایتخت مانند سال های‬ ‫پیش پرجنب وجوش نباشد‪.‬‬ ‫موضوعی که عبدالحس��ین عباس��ی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه درودگ��ران و مبل س��ازان تهران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ان را تایی��د می کن��د و‬ ‫می گوید‪ :‬متاس��فانه وضعیت بازار مبلمان این‬ ‫روزها اصال راضی کننده نیست‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه ایا‬ ‫می ت��وان انتظ��ار کاه��ش قیمت ه��ا را از بازار‬ ‫فعلی مبلمان داش��ت یا خی��ر توضیح می دهد‪:‬‬ ‫درحال حاضر هزینه های تولید یک دست مبل‬ ‫ب��رای تولید کنندگان به حدی اس��ت که نباید‬ ‫انتظار کاهش قیمت ها را داشت‪.‬‬ ‫برپایی جش��نواره‪ ،‬فروش فوق العاده و حراج‬ ‫ازجمله راهکارهایی اس��ت ک��ه رییس اتحادیه‬ ‫درودگ��ران و مبل س��ازان تهران به ان اش��اره‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬ای��ن راهکارها برای خروج‬ ‫ب��ازار از رک��ود فعلی به همه اعض��ای اتحادیه‬ ‫پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫عباس��ی اضافه می کند‪ :‬م��ردم انتظار دارند‬ ‫قیمت ها کاهش یابد اما درحال حاضر این اتفاق‬ ‫رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫به گفته او در طول س��ال‪ ،‬این صنف دوبار با‬ ‫افزایش قیمت روبه رو می ش��ود‪ ،‬یکی در ‪۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال و دیگری در ‪۳‬ماه اخر سال که‬ ‫این امر به دلیل هزینه کارگر‪ ،‬بیمه و حمل ونقل‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد وی در بازار مبل دو دسته افراد‬ ‫فعالیت می کنند؛ یک دسته ان تولیدکنندگان‬ ‫و دس��ته دیگر دالالنی هستند که تخصصی در‬ ‫تولی��د این کاال نداش��ته و تنه��ا ان را به بازار‬ ‫وارد و عرضه می کنن��د‪ .‬قیمت گذاری این کاال‬ ‫نیز براس��اس طراحی‪ ،‬کیفیت دوخت‪ ،‬کیفیت‬ ‫پارچ��ه‪ ،‬ابر و اس��فنج و مکانی ک��ه مغازه واقع‬ ‫شده انجام می شود‪.‬‬ ‫عباس��ی مشکل اساسی بازار مبلمان را خالی‬ ‫بودن ان از مش��تری می داند و می گوید‪ :‬مردم‬ ‫منتظر ارزانی هس��تند‪ ،‬به همی��ن دلیل ما نیز‬ ‫مجبوری��م با تخفی��ف کاالی خ��ود را به انها‬ ‫بفروش��یم‪ .‬او قیمت یک دس��ت مب��ل راحتی‬ ‫را متف��اوت عن��وان می کن��د و می گوی��د‪ :‬در‬ ‫بازار مبلم��ان یافت اباد تهران می توان بس��ته‬ ‫ب��ه توانایی مش��تری از یک میلی��ون تومان تا‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ون توم��ان مبل تهیه ک��رد‪ .‬رییس‬ ‫اتحادی��ه درودگ��ران و مبل س��ازان تهران در‬ ‫زمینه ص��ادرات مبلمان نی��ز توضیحاتی ارائه‬ ‫ک��رد‪ .‬گفته های عباس��ی درباره صادر نش��دن‬ ‫مبل ب��ه کش��ورهای خارجی در حال��ی بیان‬ ‫می ش��ود که برخی می گویند به چند کش��ور‬ ‫خارجی در این زمینه صادرات انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫او در این ب��اره این گونه توضی��ح می دهد‪ :‬تنها‬ ‫بخش اندکی س��فارش مبلمان از کش��ورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس و افریقای شمالی به اعضای‬ ‫اتحادیه ارائه می شود و صادرات امید بخشی در‬ ‫زمینه این کاال وجود ندارد و بیشتر تولیدات به‬ ‫شهرهای داخلی فرستاده می شود‪.‬‬ ‫به گفته او به دلیل اینکه بیشتر خانواده ها در‬ ‫خانه ه��ای کوچک زندگی می کنند‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫بیش��تری هم از مبل کالس��یک دارن��د‪ .‬او در‬ ‫تجربه ه��ای ف��روش خ��ود به س��ود ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومانی اشاره کرده و می افزاید‪ :‬این امر به دلیل‬ ‫نبود مش��تری در بازار است و ما کاالی خود را‬ ‫با حداقل سود به انها می فروشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ترک ها دیگر مشتری ندارند‬ ‫رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران‬ ‫در پاسخ به این سوال که درحال حاضر چنددرصد‬ ‫از مش��تریان متقاض��ی خری��د مبلم��ان ترک‬ ‫هستند به‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬تا ‪6 ،5‬سال‬ ‫پیش برخی از مشتریان متقاضی خرید مبلمان‬ ‫ترک بودند اما کم کم با اش��کار ش��دن کیفیت‬ ‫مبلمان ترک و تقلبی بودن بسیاری از انها که‬ ‫با کیفیت بس��یار اندک به کش��ور وارد می شد‪،‬‬ ‫م��ردم دوباره ب��ه مصرف مبلم��ان ایرانی روی‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫به گفته او اکنون توان بس��یاری برای تولید‬ ‫وجود دارد و اگر در این زمینه حمایت بیشتری‬ ‫از تولید کنندگان انجام ش��ود می توان به اینده‬ ‫این بازار امید بست‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رونق صادرات مبلمان‬ ‫عباس��ی در ادامه یکی از صنایع بس��یار مهم‬ ‫کش��ور را مبلمان عنوان می کند که از ظرفیت‬ ‫اش��تغالزایی بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و‬ ‫می تواند درامد مالی مناسبی را با گردش مالی‬ ‫مطلوب نصیب کشور کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در زمین��ه مبلم��ان اداری و‬ ‫س��اخت ان توان بالقوه ای در کشور وجود دارد‬ ‫ک��ه نیازمند حمایت و یافت��ن بازارهای جدید‬ ‫صادراتی است‪.‬‬ ‫عباسی یاد اور می ش��ود‪ :‬نگاه تولیدکنندگان‬ ‫مبلمان نگاه��ی صادرات محور اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حال��ی اس��ت که برق��راری تج��ارت ترجیحی‬ ‫ب��ا برخی کش��ورها ازجمل��ه ترکیه ب��ر میزان‬ ‫ص��ادرات ما تاثی��ر مثبت می گ��ذارد‪ .‬در بازار‬ ‫مبلم��ان تنه��ا ‪۱۰‬درصد تقاضا ب��رای مبلمان‬ ‫اداری ب��وده و‪۹۰‬درص��د نیاز جامع��ه در این‬ ‫صنع��ت در بخ��ش مبلمان خانگی اس��ت که‬ ‫حدود ‪۹۸‬درصد از نیاز کش��ور از طریق تولید‬ ‫داخل تامین می ش��ود‪ .‬با وارداتی که در زمینه‬ ‫ماش��ین االت داش��تیم در حوزه تولید مبلمان‬ ‫اداری توانس��تیم ب��ه دس��تاوردهای خوب��ی‬ ‫برس��یم‪ .‬مهم ترین کش��ورهای هدف صادراتی‬ ‫ای��ران در بخ��ش مبلم��ان ع��راق‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان و قطر‬ ‫بودند که به لحاظ سلیقه‪ ،‬قیمت و دیگر عوامل‬ ‫به ای��ن برایند رس��یدیم که به این کش��ورها‬ ‫صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مبلمان ایران در فاز رقابتی‬ ‫اما رامین س��میع زاده ‪ ،‬عض��و هیات مدیره و‬ ‫دبیرانجم��ن صنفی مبلمان و دکوراس��یون در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫مبلمان را در ش��اخه های‬ ‫متفاوتی تعریف می کند و می گوید‪ :‬ما در کشور ‬ ‫‪ ۳‬نوع مبلمان شامل مبلمان اداری و صفحه ای‪،‬‬ ‫راحتی و مبلمان کالس��یک تولید می کنیم که‬ ‫در تولی��د مبلمان صفحه ای و اداری از فناوری‬ ‫روز دنیا استفاده می شود‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬با توجه ب��ه ویژگی های رقابتی‬ ‫صنعت مبلمان اداری و ماهیت سفارشی بودن‬ ‫ای��ن صنع��ت‪ ،‬در این زمین��ه واردات نداریم و‬ ‫می ت��وان گفت که کش��ورهای خارجی در این‬ ‫صنعت مزیت رقابتی با ما را ندارند‪.‬‬ ‫س��میع زاده ادامه می دهد‪ :‬اگر ه��م واردات‬ ‫داشته باشیم به صورت تک کاال انجام می شود‪.‬‬ ‫با توجه به س��هم ناچیز واردات مبلمان اداری‬ ‫می ت��وان گف��ت ک��ه در این صنع��ت خودکفا‬ ‫هس��تیم و تا ‪۱۰۰‬درصد نیاز داخلی را پاس��خ‬ ‫می دهی��م‪ .‬از طرف��ی در این صنع��ت توانایی‬ ‫رقابت با صنعتگران خارجی را هم داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دبیرانجم��ن صنف��ی مبلم��ان‬ ‫براس��اس امار ارائه ش��ده‪ ،‬میزان واردات ما در‬ ‫زمین��ه مبلمان کالس��یک بس��یار ناچیز بوده‬ ‫زیرا توانس��ته ایم نیاز بازار داخل��ی را از طریق‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور تامین کنیم که این‬ ‫امر موجب ش��ده ارز کمتری از کش��ور خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬درحال حاض��ر می��زان‬ ‫صادرات مبلمان ای��ران حدود ‪۳۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت و باید این نکته را به یاد داش��ته باشیم‬ ‫که ارزش ص��ادرات مبلمان ایران تا این لحظه‬ ‫هیچ گاه از ‪۳۰‬میلیون دالر فراتر نرفته است‪.‬‬ ‫سمیع زاده با بیان این مطلب که در صادرات‬ ‫مبلم��ان ایران یک نکته تاس��ف بار وجود دارد‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬بخش عم��ده ای از صادرات صنعت‬ ‫مبلمان ای��ران به صادرات م��واد اولیه مربوط‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه ایران خود‬ ‫یکی از واردکنن��دگان عمده مواد اولیه صنعت‬ ‫مبلمان و دکوراسیون است‪.‬‬ ‫او ی��اداور می ش��ود‪ :‬اگر واردات م��واد اولیه‬ ‫صنع��ت مبلمان به ایران ب��ا قیمتی پایین تر از‬ ‫ن��رخ صادرات ای��ن مواد انجام می ش��د به طور‬ ‫قطع به نف��ع ایران بود اما متاس��فانه صادرات‬ ‫مواد اولیه صنعت مبل سازی در شرایطی انجام‬ ‫می ش��ود که ما ناچار ب��ه واردات همان مواد با‬ ‫قیمت��ی به مراتب باالت��ر از نرخی که صادرات‬ ‫ان را انجام داده ایم‪ ،‬هس��تیم و این امر به زیان‬ ‫کشور و اقتصاد است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مبلمان‬ ‫و دکوراس��یون درباره تامین م��واد اولیه برای‬ ‫س��اخت مبلمان اداری نیز اضافه می کند‪ :‬مواد‬ ‫اولی��ه این بخش هم در داخ��ل تامین و هم از‬ ‫خارج کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬در سال های اخیر‬ ‫اتفاق��ات خوبی در صنعت مبلمان اداری افتاده‬ ‫که موجب ش��ده نیاز به واردات مواد اولیه هم‬ ‫کمت��ر ش��ود‪« .‬ام دی اف» و نئوپ��ان در داخل‬ ‫کش��ور تولی��د و برخی لوازم همچ��ون یراق از‬ ‫کشورهای خارجی تامین می شود‪.‬‬ ‫س��میع زاده با بیان اینکه در صنعت مبلمان‬ ‫اداری نگاه مهندسی و فنی حاکم است‪ ،‬توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬فضای صنعت مبلمان اداری به واسطه‬ ‫وجود دانشکده و انجمن مبلمان و دکوراسیون‬ ‫که اف��راد متخصصی را تربی��ت می کند‪ ،‬بهتر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در گذشته صنعت و دانشگاه زبان‬ ‫مشترک نداش��تند اما درحال حاضر تعامل این‬ ‫دو باعث ایجاد زبان مش��ترک ش��ده است؛ به‬ ‫این ص��ورت که ای��ن صنعت‪ ،‬میان رش��ته ای‬ ‫تلق��ی می ش��ود‪ .‬دانش��جویانی ک��ه طراح��ی‬ ‫داخلی و دکوراس��یون‪ ،‬صنایع چوب «ای تی»‬ ‫و مهندسی صنایع خوانده اند به نوعی با صنعت‬ ‫مبلمان اداری اش��نایی دارن��د‪ .‬به عبارتی نگاه‬ ‫سیستماتیک در کنار نگاه تولیدی و کارخانه ای‬ ‫رعایت ش��ده اس��ت‪ .‬این عوامل سبب شده که‬ ‫به لحاظ تولیدی هم در ش��رایط مناسبی قرار‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫س��میع زاده ادامه می دهد‪ :‬با این حال هنوز‬ ‫در حوزه نشان(برند)س��ازی با مش��کل روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬از انجا که نشان(برند)سازی در بخش‬ ‫بین الملل کار پرهزینه ای است نیاز به حمایت‬ ‫دولت بیشتر احساس می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید می کن��د‪ :‬باید قدر فرصت ها را در‬ ‫بخش صنعت بدانیم‪ ،‬چراکه هزینه فرصت های‬ ‫ازدس��ت رفت��ه زی��اد اس��ت‪ .‬در دوران تحریم‬ ‫ش��رایط نامناس��بی بر صنعت تحمیل شد که‬ ‫امی��د اس��ت در پس��اتحریم موان��ع پیش روی‬ ‫صنعت برداشته شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن صنای��ع مبلمان خاطرنش��ان‬ ‫می کند‪ :‬در برداش��تن موانع ‪ ۴‬ضلع اصلی باید‬ ‫با هم هماهنگ باش��ند‪ :‬صنعتگران‪ ،‬دانش��گاه‪،‬‬ ‫تش��کل ها و دول��ت‪ .‬صنعتگ��ران باید بیش��تر‬ ‫نقش افرینی کنند و دانش��گاه هم باید صنعت‬ ‫را تقویت کند‪ .‬تش��کل ها نی��ز در ایجاد ارتباط‬ ‫بی��ن بنگاه های صنعتی و حاکمیت نقش دارند‬ ‫و دولت هم باید بس��تر را بیشتر اماده کند‪ .‬اگر‬ ‫این ش��رایط فراهم شود به طور قطع می توانیم‬ ‫ص��ادرات بیش��تری در بخش مبلم��ان اداری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��میع زاده اظهار می کن��د‪ :‬واردات مبلمان‬ ‫اداری انقدر ناچیز است که به راحتی می توان‬ ‫گفت در این ح��وزه واردات نداریم‪ .‬به عبارتی‬ ‫غیر از مبلمان خانگی‪ ،‬در بخش مبلمان اداری‬ ‫و کودک واردات به صورت جدی وجود ندارد و‬ ‫در اصل نیازی به واردات دیده نمی شود‪.‬‬ ‫دبیرانجمن صنایع مبلم��ان تصریح می کند‪:‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬صادرات به کش��ورهای افغانس��تان‪،‬‬ ‫عراق و‪ ...‬انجام می ش��ود‪ .‬شباهت های فرهنگی‬ ‫و نیاز این کش��ورها به بازسازی باعث افزایش‬ ‫صادرات به این کشورها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر اینکه‬ ‫به هرترتیب انچه از واقعیت بازار مبل ایران‬ ‫قابل درک اس��ت‪ ،‬تمایل نداش��تن قیمت این‬ ‫کاال‪ ،‬به فرو نشستن و کاهش پیدا کردن است‪.‬‬ ‫ام��روزه‪ ،‬بنا به گفته بس��یاری از فعاالن عرصه‬ ‫مبل س��ازی قیمت مبل های داخل��ی به دلیل‬ ‫افزای��ش هزین��ه کارگر‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬عوارض‪،‬‬ ‫مالیات و‪ ...‬قد کش��یده و نبای��د انتظار کاهش‬ ‫ان را داشت‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نواوری را وارد صنعت بانک و بیمه کنیم‬ ‫‪17‬‬ ‫نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای‬ ‫‪ 18‬گزینه «بهره منفی» روی میز‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد ‬ ‫دریچه‬ ‫فربهی دولت ها؛ مرگ تدریجی کسب وکارها‬ ‫«مداخله و گس��ترش بی��ش از حد دولت در‬ ‫اقتصاد» و «استفاده از دالرهای نفتی در دوران‬ ‫بو کارها‬ ‫رونق اقتصادی» به عنوان دو مانع کس ‬ ‫در ایران از س��وی مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اسالمی معرفی شدند‪.‬‬ ‫البته کارشناسان اقتصادی و فعاالن خصوصی‬ ‫بر بزرگ بودن دولت به عن��وان بزرگترین مانع‬ ‫کسب وکار تاکید دارند‪ ،‬البته در کنار این عامل‪،‬‬ ‫بر عوامل سیاس��ی و اقتص��ادی درهم تنیده ای‬ ‫تاکید دارند که مرگ تدریجی کسب وکارها در‬ ‫ایران را رقم زده اند‪.‬‬ ‫بازخوانی تجربه مالیاتی‬ ‫کره جنوبی در سال های رکود‬ ‫شهروندان هر جامعه ای برای اداره بهتر کشور باید بخشی از‬ ‫درامد خود را به عنوان مالیات بپردازند‪ .‬دولت های مدرن برای‬ ‫توجیه دریافت مالیات از ش��هروندان بی��ش و پیش از هر چیز‬ ‫می گویند چرا مالیات یک قشر یا یک فعالیت کم یا زیاد می شود‬ ‫و همچنین توضیح می دهند که مالیات انها کجا خرج می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری تحلیلی ساعت ‪ ،24‬در شرایط رکود‬ ‫اقتصادی مالیات گیران به راهی می روند که بنگاه ها و خانوارها‬ ‫کمتر مالیات دهند تا با س��ختی مواجه نشوند‪ .‬این اتفاقی است‬ ‫ک��ه در س��ال های ‪ ۲۰۰۸‬میالدی به بعد در بیش��تر کش��ورها‬ ‫ازجمله کره جنوبی رخ داد‪ .‬بحران مالی جهانی در سال ‪۲۰۰۸‬م‬ ‫و بروز رکود اقتصادی ضربه سختی به کره وارد کرد‪ ،‬چراکه این‬ ‫کش��ور بس��یار متکی بر صادرات صنعتی بوده و درهم تنیدگی‬ ‫تجاری و مالی باالیی با سایر بازارهای توسعه یافته دارد‪ .‬اقتصاد‬ ‫کره به ش��دت انقباضی شد‪ .‬در کوتاه مدت‪ ،‬افزایش نااطمینانی‬ ‫نسبت به اینده در این کشور‪ ،‬در کاهش سریع ارزش وون (واحد‬ ‫پول کره جنوبی) انعکاس یافت‪.‬‬ ‫دول��ت ای��ن اولویت ها را برای سیس��تم مالیاتی تعیین کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از مالی ات دهن��دگان با درامدهای پایین و متوس��ط‪،‬‬ ‫تس��هیل ایجاد شغل‪ ،‬تشویق س��رمایه گذاری و رش��د پایدار‪،‬‬ ‫منطقی سازی سیس��تم مالیاتی و تضمین پایداری منابع مالی‬ ‫عموم��ی‪ .‬اقدام��ات مربوط ب��ه حمای��ت از مالیات دهندگان با‬ ‫درامد متوس��ط و پایین‪ ،‬شامل تغییر مالیات اشخاص و مالیات‬ ‫ش��رکت ها بود (ازجمله در نظر گرفتن یک اعتبار مالیاتی ویژه‬ ‫ب��رای بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط)‪ .‬برای حمای��ت از تداوم‬ ‫بو کارهای خانوادگی‪ ،‬دولت مالیات بر ارث را کاهش داده‬ ‫کس�� ‬ ‫و اج��ازه تخفیف تا‪۱۰‬میلیارد وون (مع��ادل ‪۱۰‬میلیون دالر) را‬ ‫صادر کرد‪ .‬چنانچه یک بنگاه کوچک یا متوسط در سال‪۲۰۱۴‬م‬ ‫به ارث می رس��ید‪ ،‬میزان این تخفیف می توانست تا ‪۵۰‬میلیارد‬ ‫وون(ح��دود ‪۵۰‬میلیون دالر) نیز افزای��ش یابد‪ .‬برای کمک به‬ ‫اشخاصی که خوداشتغالی داشتند اما در سال ‪۲۰۰۹‬م مجبور به‬ ‫تعطیل کردن ان ش��ده بودند‪ ،‬دولت پیشنهاد معافیت از مالیات‬ ‫معوق تا پایان سال ‪۲۰۱۰‬م برای کسانی که کسب وکار جدیدی‬ ‫را پایه گذاری کنند یا ش��غل دیگری به دست اورند‪ ،‬مطرح کرد‬ ‫که این نوع معافیت تا پایان ‪۲۰۱۴‬م ادامه یافت‪ .‬برای حمایت از‬ ‫بو کارهای محلی‪ ،‬مالیات شرکت هایی که از خارج‬ ‫توسعه کس ‬ ‫به کره نقل مکان می کردند‪ ،‬برای ‪۵‬س��ال نخس��ت ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫بخش��یده می شد و برای ‪2‬س��ال بعد از ان ‪۵۰‬درصد ان کاهش‬ ‫می یافت‪ .‬برای حمایت از رشد اتی‪ ،‬مشوق های تحقیق و توسعه‬ ‫ب��رای بنگاه ها در نظر گرفته ش��د و همچنی��ن میزان تخفیف‬ ‫مج��از ب��رای هزینه های تحصیل��ی را افزایش دادن��د؛ ازجمله‬ ‫اینکه نرخ مالیات بر درامد ش��رکت ها ب��رای درامدهای تا زیر‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون وون از ‪۱۳‬درصد به ‪۱۱‬درصد در س��ال ‪۲۰۰۸‬م به‬ ‫‪۱۰‬درصد در س��ال‪۲۰۱۰‬م کاهش یابد؛ برای درامدهای باالی‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ون وون‪ ،‬این نرخ از ‪۲۵‬درصد به ‪۲۲‬درصد در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۹‬م و ‪۲۰‬درص��د در ‪۲۰۱۰‬م و س��ال های بعد از ان کاهش‬ ‫یافت‪ .‬مقررات تبعیت از قوانین مالیاتی محکم تر ش��د‪ .‬جرائمی‬ ‫برای دارندگان درامد که از پرداخت مالیات تعیین ش��ده قصور‬ ‫می کنن��د و نیز جرائم س��نگین تری برای کس��انی که فرارهای‬ ‫مالیاتی باال و متعدد دارند‪ ،‬در نظر گرفته ش��د‪ .‬همچنین مهلت‬ ‫اقامه دعوی برای تعقیب بعض��ی جرائم مالیاتی خاص افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬طرفداران ای��ن رویکرد در کره معتقدن��د این کار باعث‬ ‫ش��د کشور سریع تر از دیگر اعضای (اوئی سی دی) بتواند خود را‬ ‫بازسازی کند‪ .‬کره یکی از معدود اعضای ‪( ۲۰۰۹‬اوئی سی دی)‬ ‫بود که توانس��ت تا ‪۲۰۱۳‬م میزان بده��ی دولت خود را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬این درحالی اس��ت که مدیران س��ازمان مالیاتی در ایران‬ ‫افتخارش��ان این اس��ت ک��ه در دوران رکود اقتص��ادی مالیات‬ ‫بیشتری دریافت کرده اند و این برخالف روال جهانی است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹گروه های ذی نفوذ‬ ‫گ��ره خ��وردن مس��ائل سیاس��ی با مس��ائل‬ ‫اقتصادی در ایران و متاثر ش��دن بازار کش��ور‬ ‫از ای��ن فض��ا یک��ی از بزرگتری��ن عوامل رونق‬ ‫کسب وکارها به شمار می رود‪ .‬در این باره مرتضی‬ ‫عزتی اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه تربیت مدرس‬ ‫تهران و کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نخس��تین مانع کس��ب وکار‬ ‫در کش��ور ما به مقررات و قوانین دست وپاگیر‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬پ��س از ای��ن قوانی��ن و مقررات‬ ‫دس��ت وپاگیر به صورت خاص موانع کسب وکار‬ ‫به ممانعت ها و مداخله های شخصی‪ ،‬گروهی و‬ ‫جناحی در اقتص��اد بازمی گردد که این گروه ها‬ ‫س��ال ها ت�لاش کرده اند به اقتص��اد ایران نفوذ‬ ‫کنند‪ ،‬با نفوذ این گروه ها در تصمیم گیری های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ‪ ،‬دول��ت و مجل��س‪ ،‬مانع از‬ ‫فعالیت ازادانه بخش خصوصی ش��ده اند تا این‬ ‫بخش متناسب با تمایالت اقتصاد‪ ،‬فعالیت کند‬ ‫که درحقیقت این اعمال نفوذ یکی از مهم ترین‬ ‫موانع کسب وکار در ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ر موان��ع نی��ز مرب��وط ب��ه‬ ‫تنگ نظری هایی می ش��ود که عده ای در اقتصاد‬ ‫کش��ور اعمال می کنند و مانع فعالیت کس��انی‬ ‫که قصد دارند بنگاه های بزرگ داش��ته باشند‪،‬‬ ‫می ش��وند؛ به عنوان مثال مالکان خصوصی ای‬ ‫ک��ه می توانن��د به طور واقع��ی مالک خصوصی‬ ‫باش��ند و فناوری روز تولید کنن��د و در جهت‬ ‫ابداع و ن��واوری گام بردارند؛ ای��ن تنگ نظرها‬ ‫معضل دیگری اس��ت که در اقتصاد کش��ور ما‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫یک بخش دیگر به تبع این عوامل به سیستم‬ ‫مدیریت موجود که با نگاه غیرعالمانه به اقتصاد‬ ‫و سیاس��ت گذاری در زمینه اقتصاد وارد شده‪،‬‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫ای��ن نگاه غیرکارشناس��انه که سال هاس��ت‬ ‫بر اقتصاد ما س��ایه افکن��ده‪ ،‬در قانون گذاری و‬ ‫سیاست گذاری اقتصادی اهداف غیراقتصادی را‬ ‫وارد کرده و ضربه شدیدی به مقررات حاکم بر‬ ‫اقتصاد زده است‪ .‬این موانع یادشده عمده ترین‬ ‫موانع در راه کس��ب وکار به شمار می روند که در‬ ‫این س��ال ها نهادینه ش��ده و حاال مبارزه با انها‬ ‫بسیار سخت است‪.‬‬ ‫مرتضی عزتی در پاسخ به این پرسش که ورود‬ ‫دالرهای نفتی چگونه مانع کسب وکار می شود‪،‬‬ ‫ابوذر ندیمی‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫علی دیلمقانیان‬ ‫گفت‪ :‬البته این گونه نیس��ت که پول نفت برای‬ ‫اقتصاد مضر باش��د‪ ،‬چراکه پول همیش��ه مفید‬ ‫اس��ت‪ ،‬مگر اینکه مانند یک مالک نااهل ان را‬ ‫به هدر بدهیم یا ص��رف اموری کنیم که به ما‬ ‫ضربه بزند‪ .‬پول نفت دس��ت کم ‪30‬میلیارد دالر‬ ‫وارد کشور می کند که اگر این ‪ 30‬میلیارد را در‬ ‫جهت تولید س��رمایه گذاری کنیم‪ 100 ،‬درصد‬ ‫کس��ب وکار هم می تواند رونق بگیرد؛ به شرط‬ ‫اینکه سرمایه گذاری تولیدی در جایگاه درست‬ ‫و ب��ا انتخاب صحیح و با نگاه اقتصادی ش��کل‬ ‫بگیرد‪ .‬اما مشکل اینجاست که همواره دولت ها‬ ‫مقطعی عمل می کنند و بیش��تر به دنبال منافع‬ ‫خود یا حزب شان هستند‪ ،‬اما اگر از نفت درست‬ ‫استفاده کنیم‪100 ،‬درصد برای اقتصاد منفعت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫که س��رمایه گذاری نیازمند پول‪ ،‬فضا و امنیت‬ ‫است‪ .‬اگر این ‪ 3‬عامل با هم ایجاد شوند‪ ،‬مشکل‬ ‫درون سازمانی حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه دالرهای‬ ‫نفتی چگونه مانع کسب وکار خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دالرهای نفتی به خودی خود مانع کس��ب وکار‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بلکه موضوع این است که با دالرهای‬ ‫نفت��ی چه می کنیم؟ بله اگ��ر این دالرها صرف‬ ‫مصرف و ورود کاالهای مصرفی ش��ود‪ ،‬می تواند‬ ‫مانعی برای کس��ب وکار و تولید داخلی باش��د‪،‬‬ ‫اما اگر صرف تولید ش��ود‪ ،‬ب��ه هیچ عنوان مانع‬ ‫کسب وکار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره مداخل��ه دول��ت به عن��وان یکی‬ ‫دیگر از موانع کس��ب وکار عنوان کرد‪ :‬ش��رایط‬ ‫غیرعادی س��بب مداخله ب��االی دولت در امور‬ ‫مختلف می شود‪.‬‬ ‫به ط��ور معم��ول جن��گ و تحری��م س��بب‬ ‫می ش��وند دولت ها بزرگ ش��وند‪ ،‬از این رو برای‬ ‫کوچک شدن دولت باید شرایط جنگ و تحریم‬ ‫از میان برود تا دلیلی برای بزرگ ش��دن دولت‬ ‫پیدا نش��ود‪ ،‬چراکه در شرایط جنگ و تحریم‪،‬‬ ‫دولت اس��تدالل می کند ک��ه بخش خصوصی‬ ‫ممکن اس��ت در چنین شرایطی چندان نتواند‬ ‫فعالیت کند‪ ،‬بنابراین دول��ت خودش را بزرگ‬ ‫می کند‪ .‬اما با پشت س��ر گذاش��تن این شرایط‬ ‫دول��ت باید به م��ردم و بخش خصوصی اعتماد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬بهترین راه��کار برای بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب وکار به ش��مار م��ی رود‪ ،‬چراکه‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ه بهترین ش��کل می تواند‬ ‫خ��ودش را اداره کن��د و فض��ای بیش��تری‬ ‫را ب��رای کس��ب وکارهای جدی��د ب��ه هم��راه‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫عل��ی دیلمقانیان با اش��اره به ب��زرگ بودن‬ ‫دول��ت و دخالت های ان در اقتصاد ایران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اگر حاکمیت که وظیفه ان بهبود فضای‬ ‫کسب وکار است‪ ،‬براساس قانونی که وضع کرده‬ ‫پیش رود‪ ،‬فضای کس��ب وکار به مراتب بهتر از‬ ‫این خواهد بود که هم اکنون شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که بخش خصوصی‬ ‫به بلوغ کامل در ایران رسیده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر دولت و قانونگذار در کش��ور ما به این باور‬ ‫برسند که بخش خصوصی به این بلوغ رسیده‪،‬‬ ‫این بخ��ش را گرفتار قوانین دس��ت وپاگیر در‬ ‫این فضا نخواهند کرد‪ .‬متاس��فانه ما در فضای‬ ‫کس��ب وکار با تعدد قوانینی روبه رو هستیم که‬ ‫بیش��تر مخل کس��ب وکار به ش��مار می روند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو ب��رای بهبود این فضا به ح��ذف قوانین‬ ‫مخل نیاز است نه به وضع قوانین جدید‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب وکار؛ پول‪ ،‬فضا‪ ،‬امنیت‬ ‫رونق کسب وکارها در کشور نیازمند پول‪ ،‬فضا‬ ‫و امنیت اس��ت‪ .‬در این باره اب��وذر ندیمی عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بهبود فضای‬ ‫کسب وکار به ‪ 21‬عامل ارجاع داده شده است‪ ،‬از‬ ‫مقررات اداری گرفته تا فرهنگ سرمایه گذاری‪.‬‬ ‫بنابرای��ن موض��وع کس��ب وکار در ای��ران به‬ ‫موضوع هایی چون تامین مالی و مقررات زدایی‬ ‫و نح��وه س��رمایه گذاری و کثی��ری از عوام��ل‬ ‫درون دس��تگاهی که هر ک��دام به عنوان پنجره‬ ‫واحدی قابل رصد هستند‪ ،‬برمی گردد‪.‬‬ ‫اما انچه در موانع کس��ب وکار مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫نقش بزرگ و پررنگ دولت در اقتصاد است‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه دولت تا انجا که مقدور اس��ت‬ ‫باید نق��ش اقتصادی خ��ود را کمرنگ کرده و‬ ‫فعالیت های خود را به بخش خصوصی و تعاونی‬ ‫واگذار کند و در مقابل در جهت تسهیالت دهی‬ ‫به بخش خصوصی و سرمایه گذاری گام بردارد‬ ‫‹ ‹بلوغ بخش خصوصی‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوص��ی نی��ز معتقدن��د‬ ‫اگ��ر کاره��ا به خود انه��ا واگذار ش��ود‪ ،‬فضای‬ ‫کس��ب وکار به مراتب بهتر از ای��ن خواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه نایب رییس کمیس��یون اصل‬ ‫‪ ۴۴‬و محیط کس��ب وکار ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تصدیگری‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫دولت ه��ا همواره با سیاس��ت های میان مدت‬ ‫خود بزرگترین مانع رونق گرفتن کسب وکارها‬ ‫شده اند و به محض روی کار امدن‪ ،‬بودجه های‬ ‫خ��ود را سرش��ار از دالره��ای نفت��ی کرده اند‪،‬‬ ‫دالرهایی که در دوران رونق صرف مصرف گرایی‬ ‫و واردات شده است‪.‬‬ ‫ب��رای داش��تن اقتصاد غیروابس��ته به نفت‪،‬‬ ‫دولت باید در وهله نخس��ت خود را از وابستگی‬ ‫به رانت نفت رها کند و از س��وی دیگر اقتصاد‬ ‫را بدون هیچ تامل��ی به بخش خصوصی واقعی‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫«مداخله و‬ ‫گسترش بیش‬ ‫از حد دولت‬ ‫در اقتصاد» و‬ ‫«استفاده از‬ ‫دالرهای نفتی‬ ‫در دوران رونق‬ ‫اقتصادی»‬ ‫به عنوان دو مانع‬ ‫کسب و کارها‬ ‫در ایران از‬ ‫سوی مرکز‬ ‫پژوهش های‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی‬ ‫معرفی شدند‬ ‫نبض بازار‬ ‫سقوط نرخ دالر به کانال ‪ 3400‬تومانی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬نرخ هر دالر‬ ‫امریکا با ‪ 43‬تومان افت به کانال ‪3‬هزار و ‪ 400‬تومانی سقوط کرد و در قیمت ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 475‬تومان به فروش رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد با ‪40‬‬ ‫توم��ان کاهش‪3 ،‬هزار و ‪ 925‬تومان و هر پوند نیز با ‪ 50‬تومان کاهش ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 80‬تومان قیمت داشت‪ .‬هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید نیز به پایین‬ ‫کانال یک میلیون تومان سقوط کرد و به قیمت ‪992‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین‬ ‫یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم نیز با ‪7‬تومان کاهش به قیمت یک میلیون‬ ‫و ‪15‬هزار تومان معامله ش��د‪ .‬همچنین نرخ هر قطعه نیم س��که بهار ازادی نیز با‬ ‫‪2‬هزار تومان کاهش ‪ 503‬هزار تومان و هر ربع سکه نیز با دو هزار تومان کاهش‬ ‫‪270‬هزار تومان فروخته شد‪ .‬هر قطعه سکه یک گرمی با ‪6‬هزار تومان رشد ‪181‬‬ ‫هزار تومان و یک گرم طالی ‪18‬عیار نیز ‪100‬هزار تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫نرخ هر اونس در بازارهای جهانی نیز همانند ش��نبه یک هزار و ‪ 238‬دالر بود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذشته اعالم کرد؛ بر این اساس نرخ‬ ‫بانکی همه ارزها نسبت به شنبه ثابت ماند‪ .‬نرخ دالر امریکا ‪ 30/180‬ریال‪ ،‬پوند‬ ‫انگلیس ‪ 43/775‬ریال و یورو ‪ 33/969‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹علت کاهش قیمت دالر چیست؟‬ ‫یکی از کارشناس��ی بازار ارز معتقد اس��ت‪ :‬ش��ایعه ارز تک نرخی در محدوده‬ ‫‪ 3300‬توم��ان و ش��ائبه کنترل دول��ت برای کاهش نرخ ارز با نزدیک ش��دن به‬ ‫انتخابات‪ ،‬نرخ دالر در بازار ازاد را کاهش داده اس��ت‪ .‬امیرمحمد خدیوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار ازاد ارز در چند روز اخیر تحت تاثیر دو موضوع اصلی شایعه تک نرخی‬ ‫شدن ارز در محدوده قیمتی ‪ 3300‬تومان و شائبه کنترل دولت در رابطه با جلب‬ ‫رضایت عمومی با نزدیکی به انتخابات اس��فند‪ ،‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ،‬متاسفانه کاهش قیمت دالر به عنوان یک افتخار در بین دولت ها جا افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت یازدهم رش��د نرخ دالر را با یک ش��یب منطقی همواره‬ ‫رعای��ت کرده که این موضوع مورد قبول تمام افراد فعال در حوزه اقتصاد بوده و‬ ‫به نظر می رسد رییس کل بانک مرکزی تاکنون در دوران فعالیت خود در بانک‬ ‫مرکزی به صورت اس��تاندارد این امر را مدیریت کرده است‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫ارز خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به کاه��ش قیمت نفت کاهش قیمت دالر منطقی‬ ‫نیست و نباید با توجه به شرایط اقتصادی کشور از کاهش نرخ ارز دفاع کرد‪.‬‬ ‫خدی��وی یاداور ش��د‪ :‬تک نرخی کردن ارز یک پروس��ه طوالنی مدت اس��ت و‬ ‫نمی ت��وان ان را با زور و کنترل های غیرمتعارف به س��رانجام رس��اند‪ .‬نرخ دالر‬ ‫را ب��دون برنامه ریزی بلندمدت و با کنترل ه��ای غیرمتعارف نمی توان تک نرخی‬ ‫کرد‪ ،‬بازارها در تمام دنیا تحت تاثیر عرضه و تقاضا هس��تند و نباید دس��توری با‬ ‫انها برخورد شود‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39050‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50100‬‬ ‫‪50800‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,020,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9440‬‬ ‫‪9540‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫‪35680‬‬ ‫‪35980‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,470,000‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11950‬‬ ‫‪12110‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5140‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,009,200‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8690‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34590‬‬ ‫‪34750‬‬ ‫‪39250‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تداوم برقراری تعادل بازارهای مالی کشور‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫در نخستین کنفرانس بین المللی «اموزش انالین و فرایند های اموزشی بانک و بیمه در ایران» مطرح شد‬ ‫اخبار بانکی‬ ‫نواوری را وارد صنعت بانک و بیمه کنیم‬ ‫مردم باید از درجه ریسک‬ ‫بانک ها اگاه باشند‬ ‫گام های بلند بانک شهر‬ ‫در تحقق عدالت اجتماعی‬ ‫مدیرعامل بانک ش��هر با اش��اره به سرمایه گذاری های این‬ ‫بانک در کالنش��هرها گفت‪ :‬بانک ش��هر می توان��د عالوه بر‬ ‫کاهش فاصله میان ش��مال و جنوب شهرها گام های درستی‬ ‫در مسیر عدالت اجتماعی بردارد‪.‬‬ ‫حس��ین محمد پورزرندی با اش��اره به راه اندازی این بانک‬ ‫به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن اقدامات ش��هرداری تهران در‬ ‫س��ال های اخیر اظهار کرد‪ :‬این بانک الگوی مناس��بی برای‬ ‫تدوین و برنامه ریزی مدیریت مالی کالنشهرهاس��ت و اتکای‬ ‫خوبی برای ش��هرداری ها به منظور تامی��ن مالی پرو ژه های‬ ‫عمرانی به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬با توج��ه به گس��ترش روزافزون‬ ‫زندگی شهری و مش��کالت ناشی از ان‪ ،‬بهینه سازی زندگی‬ ‫شهروندان‪ ،‬موضوعی مهم به ش��مار می اید و از این رو بانک‬ ‫ش��هر با نگاه ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان‪ ،‬حمایت‬ ‫از پروژه های شهری را به منظور ع ران و ابادی کالنشهرها از‬ ‫ماموریت های اصلی خود می داند‪ .‬مدیرعامل بانک شهر ادامه‬ ‫داد‪ :‬این بانک با استفاده از توانمندی های بالقوه شهرداری ها‪،‬‬ ‫ظرفی��ت بزرگ��ی را به فع��ل تبدیل کرده ک��ه رضایتمندی‬ ‫ش��هروندان نتیجه ان اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬بانک ش��هر در‬ ‫تالش اس��ت تا در کن��ار مجموعه مدیریت ش��هری به ارائه‬ ‫خدمت به ش��هروندان پرداخته و بر لزوم تداوم این همکاری‬ ‫و توسعه بیش از پیش توان مکمل شهرداری ها و بانک شهر‬ ‫که بهینه س��ازی و ارتقای س��طح رفاه و خدمات رس��انی به‬ ‫شهروندان را ایجاد می کند‪ ،‬تاکید دارد‪.‬‬ ‫جزئیات تاسیس‬ ‫بانک خصوصی تعاون‬ ‫دبی��رکل ات��اق تعاون ایران با تش��ریح جزئیات تاس��یس‬ ‫بان��ک خصوصی تعاون گفت‪ :‬در قب��ال وجود این همه بانک‬ ‫خصوصی در کش��ور داشتن چند بانک تعاونی انتظار زیادی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ماشاء اهلل عظیمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجا‬ ‫که تعاون رکن دوم اقتصاد کش��ور اس��ت و در قانون اساسی‬ ‫پیش بینی ش��ده در ح��ال برنامه ریزی برای تاس��یس بانک‬ ‫خصوصی تعاون هستیم و معتقدیم اگر بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫ک تخصصی و توس��عه ای با‬ ‫اصن��اف و تع��اون بخواهند بان�� ‬ ‫س��رمایه خود داشته باشند با رعایت مقررات و نظارت کامل‬ ‫بانک مرکزی امکانپذیر و بدون مانع اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫انک��ه جل��وی بی انضباطی ها در بازارهای پول��ی را بگیریم و‬ ‫بازارهای غیرمتش��کل و غیرش��رعی را جمع اوری کنیم باید‬ ‫جذابیت های قانونی ایجاد کرد که یکی از این راه ها تاسیس‬ ‫بانک های خصوصی است‪ .‬به اعتقاد او وقتی به موسسه های‬ ‫مالی تعاونی که مردم پایه و زیر نظارت هستند‪ ،‬مجوز فعالیت‬ ‫داده نشود به شکل زیرزمینی و غیرمجاز به تولید موسسه ها‬ ‫و برخی صندوق ها اقدام می کنند که برخورد با انها را سخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫نخس��تین کنفرانس بین المللی «ام��وزش انالین‬ ‫و فراینده��ای اموزش��ی بان��ک و بیم��ه» در ایران که‬ ‫باحض��ور جمعی از مدیران‪ ،‬مقامات ارش��د و همچنین‬ ‫استادان بین المللی‪ ،‬روز گذشته در مرکز همایش های‬ ‫بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت باز افرینی صنعت بانکداری‬ ‫در شرایط‬ ‫امروز به ویژه‬ ‫بعد از اجرای‬ ‫برجام نظام‬ ‫بانکی کشور‬ ‫همچون بسیاری‬ ‫از بخش های‬ ‫اقتصادی‬ ‫باید تجدیدبنا‬ ‫را پشت‬ ‫سر بگذارد‬ ‫علی دیوان��دری‪ ،‬رییس پژوهش��کده پولی و بانکی‬ ‫ب��ه عنوان یکی از س��خنرانان این همایش با بیان اینکه‬ ‫اقتص��اد کش��ور ما بانک محور اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت که با توجه به این ش��رایط بانک ها نقش بس��یار‬ ‫مهم��ی در تامی��ن منابع مالی بخش ه��ای اقتصادی و‬ ‫شرکت های تولیدی دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مجموع منابع‬ ‫مالی نظام بانکی کش��ور ک��ه در بنگاه های اقتصادی به‬ ‫ت تا پایان ش��هریور‬ ‫عنوان تس��هیالت در گردش اس�� ‬ ‫امس��ال حدود ‪ 872‬هزار میلیارد تومان است که حدود‬ ‫‪ 75‬درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد‬ ‫و این بانک محور بودن اقتصاد کش��ور را نشان می دهد‪.‬‬ ‫دیواندری در ادامه با بیان اینکه کش��ور ما همانند سایر‬ ‫کش��ورها در حوزه تامین مالی‪ ،‬نقش خدمت رس��انی‬ ‫در ح��وزه پرداخت ه��ا‪ ،‬تب��ادالت بین الملل��ی‪،‬‬ ‫کسبو کارها دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫سرمایه گذاری ها و راه اندازی‬ ‫بو کارها در کشور در حوزه های‬ ‫بنابراین بسیاری از کس ‬ ‫مختلف فقط ب��ا منابع بانکی محقق می ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه به میزان تراکنش های خ��رد که در حوزه بانکی‬ ‫و بانک��داری الکترونیک انجام می ش��ود اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماهه نخس��ت امس��ال‪ ،‬ماهانه یک میلیارد‬ ‫تراکن��ش بانکی داش��تیم که نش��ان دهنده اس��تفاده‬ ‫بخش عظیمی از مردم از سیس��تم های بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫دیواندری همچنین با اش��اره ب��ه وجود حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫ش��عبه بانکی در کشور تصریح کرد‪ :‬از نظر استانداردها‪،‬‬ ‫این تعداد شعب در ش��رایط مناسبی قرار دارد و کشور‬ ‫م��ا از ای��ن نظر جزو کش��ورهای اس��تاندارد و متداول‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ 200‬هزار نفر در سیستم بانکی‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به ش��رایط به‬ ‫وجود امده ما باید این نیروی انسانی موجود را اموزش‬ ‫داده و با ش��رایط روز بانکداری دنیا همراه کنیم‪ .‬رییس‬ ‫پژوهش��کده پول��ی و بانکی ب��ا بیان اینک��ه بانک ها در‬ ‫کش��ور ما بنگاه های اقتصادی اثرگذار هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر تولیدی در کش��ور می ش��ود به دلیل فعالیت نظام‬ ‫بانکی اس��ت و اگر نقص هایی هم وجود دارد باز به دلیل‬ ‫اثرگذاری بانک هاست که باید برطرف شود‪ .‬دیواندری‬ ‫درباره ضرورت و اهمی��ت بازافرینی صنعت بانکداری‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬سیستم بانکی کشور از نظر مدل کسب و‬ ‫کار و نگرش و فرهنگ قدیمی است و باید بروز شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در شرایط امروز به ویژه بعد از اجرای برجام نظام‬ ‫بانکی کش��ور همچون بسیاری از بخش های اقتصادی‬ ‫باید تجدیدبنا را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت بانکداری مدرن‬ ‫رضا رفیعی‪ ،‬رییس انجمن دوس��تی ایران و سوئیس‬ ‫ه��م در این همایش با اش��اره به اج��رای برجام و قرار‬ ‫گرفتن در این دوره جدید‪ ،‬به کس��ب وکارها‪ ،‬بنگاه های‬ ‫مالی و اقتصادی‪ ،‬هش��دار داد ک��ه حتی اگر تاکنون در‬ ‫صنعت خود بی رقیب هس��تید‪ ،‬ممکن اس��ت به زودی‬ ‫مورد هجوم بازیگران دادوستد عصر نوین قرار بگیرید‪.‬‬ ‫علی دیواندری‬ ‫گری لوئیس‬ ‫رضا رفیعی‬ ‫وی افزود‪ :‬سال ها تحریم‪ ،‬کشور ما را نه تنها از اقتصاد‬ ‫و تجارت جهانی دور نگه داشته‪ ،‬بلکه موجب دسترسی‬ ‫نداش��تن به موقع و اصولی ما به علم و دانش پیش��رفت‬ ‫در این عصر نوین ش��ده اس��ت‪ .‬رفیعی در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز کش��ور ما مبتال به بیماری مهلک اقتصادی‬ ‫ت که ان را رکود تورمی می نامیم که باید به درمان‬ ‫اس�� ‬ ‫ان پرداخت‪ ،‬اما درمان این بیماری اقتصادی‪ ،‬به راستی‬ ‫س��خت اس��ت که در این زمینه باید هوشمندانه عمل‬ ‫کنی��م‪ .‬او با بیان اینکه تالش های دیپلماس��ی خارجی‬ ‫کش��ور موثر واقع ش��د ه و با توافق هس��ته ای‪ ،‬سرانجام‬ ‫تحریم ه��ای خارجی در حال برچیده ش��دن اس��ت و‬ ‫همزم��ان همگی ب��ه تکاپوی نس��خه پیچی افتاده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی مهم است که در ذهن‬ ‫خود ب��ه اینده ایران بیندیش��ی م و ببینیم باالخره قرار‬ ‫اس��ت اقتصاد را دولتی نگه داریم یا به س��مت اقتصاد‬ ‫ازاد پیش برویم؟ وی با بیان اینکه اقتصاد ازاد‪ ،‬موجب‬ ‫پیش��رفت اقتصادی جوامع کارافرین می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای یک اقتصاد ازاد س��الم و رقابتی‪ ،‬نیاز به بانکداری‬ ‫س��الم و رقابتی اس��ت‪ ،‬چراکه بانکداری مدرن‪ ،‬بیش از‬ ‫انک��ه متکی مطلق به ابزا ر یا جم��ع اوری اموال جامعه‬ ‫باش��د‪ ،‬نیازمند یک ن��وع نگرش نوین به کس��ب وکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ل نگرفتن ان‪ ،‬پیش��رفته ترین ابزار‬ ‫نگرش��ی که شک ‬ ‫را بی حاص��ل و کارای��ی ان را ک��م می کن��د و هرگونه‬ ‫س��رمایه گذاری قبل از شکل گیری این تفکر و بینش را‬ ‫نوعی اصراف تلقی می کند‪ .‬او معتقد اس��ت‪ :‬اگر درست‬ ‫اقدام کنی��م‪ ،‬برپایی بانکداری مدرن و س��الم در عصر‬ ‫نوین چندان دشوار نیست‪ ،‬اموزش مدیریت بانکداری‬ ‫کش��ور و جلب توجه انه��ا به انتقال س��ریع اطالعات‪،‬‬ ‫ارتباطات‪ ،‬سرعت و ش��تاب‪ ،‬زیربنای بانکداری مدرن‬ ‫اس��ت‪ .‬رفیعی با تاکید بر ای��ن موضوع که بنیان برتری‬ ‫یک بانک بر دیگری‪ ،‬در هوش��مندی ان اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ک در بهره گیری از باالترین توانمندی‬ ‫ش��د‪ :‬توانایی بان ‬ ‫کارکن��ان خود به صورت یکپارچ�� ه در تجزیه و تحلیل‬ ‫داده ها و اطالعات‪ ،‬در رابطه با فعالیت های ارزش افزای‬ ‫مجید صفدری‬ ‫بیش��تر‪ ،‬نشان هوش��مندی ان اس��ت‪ .‬رییس انجمن‬ ‫دوس��تی ایران و سوئیس با بیان اینکه این هوشمندی ‬ ‫بانک ها اثار مستقیم زیادی در اقتصاد ما خواهد داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با ایجاد دگرگونی ها‪ ،‬دنیایی خواهیم داش��ت که‬ ‫با انچه ما در حال حاضر در ان هس��تیم متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬بانک ها و بنگاه های مالی‪ ،‬فعالیت شفاف و منضبط‬ ‫مالی و مش��اورگونه خواهند داشت‪ .‬واسطه ها یا باید به‬ ‫فعالیت های ارزش افزا روی بیاورند‪ ،‬یا اینکه نابود شوند‪.‬‬ ‫مشتریان‪ ،‬بانک ها را امین خواهند دانست و با وفاداری‬ ‫نشان(برند) بانک را ارزشمندتر خواهند کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید هر چه س��ریع تر این دگرگونی ها رخ دهد که‬ ‫تحقق ان نیازمند این اس��ت که مدیران ارشد اموزش‬ ‫ببینند و با روش بانکداری مدرن اشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش‪ ،‬رکن اصلی رشد صنعت بیمه‬ ‫مجی��د صف��دری‪ ،‬مدیرعام��ل بیم��ه م��ا نی��ز در‬ ‫ای��ن همایش ‪ ،‬ب��ا تاکید براینک��ه یک��ی از حلقه های‬ ‫توسعه یافتگی و پیش��رفت اقتصادی کشورها‪ ،‬صنعت‬ ‫بیمه ان کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت بیمه می تواند باعث‬ ‫ارامش‪ ،‬اطمینان و امنیت برای صنعت‪ ،‬تولید‪ ،‬خدمات‬ ‫و احاد جامعه شود که این حلقه توسعه یافتگی در دنیا‬ ‫ب��ا یک ش��اخصه و پارامت ر به عنوان ضری��ب نفوذ بیمه‬ ‫معرفی می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ضریب نفوذ بیمه در ایران در حال‬ ‫حاض��ر ‪1/9‬درصد اس��ت که برای کش��وری که دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای بس��یار زیاد اس��ت چن��دان زیبنده ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‪ ،‬س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪20‬ساله ایران‪ ،‬نقش��ه راه و تکلیف صنعت‬ ‫بیمه را مش��خص کرده و قرار اس��ت براساس این نقشه‬ ‫راه‪ ،‬ت��ا س��ال ‪ 1404‬صنع��ت بیم��ه در کش��ور دارای‬ ‫س��وداوری اقتصادی و شایس��تگی در ارائه خدمات به‬ ‫جامعه باش��د و با توسعه تعامالت با کشورهای همسایه‬ ‫و توس��عه یافته‪ ،‬جایگاه مطلوبی به دس��ت اورد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه دس��تیابی به ضری��ب نفوذ بیمه ب��ه ‪7/5‬درصد‬ ‫یکی دیگر از اهدافی اس��ت که باید در این س��ال محقق‬ ‫ش��ود و این نیاز به اموزش‪ ،‬اگاهی و اطالع رسانی دارد ‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ایجاد یک رابطه مناس��ب بین سازمان‪،‬‬ ‫پرسنل و مشتری نیازمند تقویت بازاریابی داخلی است‬ ‫و این هدف از این طریق میسر خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬به طور‬ ‫حت��م رکن اصلی تقویت بازاریابی و افزایش جایگاه این‬ ‫بخش اموزش است‪ ،‬اموزشی که کاربردی باشد و باعث‬ ‫توسعه صنعت بیمه در کش��ور شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬دنیا به‬ ‫این س��مت حرکت کرده اس��ت و ما باید در این بخش‬ ‫خودمان را تقویت کنیم چرا که با توجه به ظرفیت هایی‬ ‫که در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬از طریق تقوی��ت بازاریابی‬ ‫می توان ضریب نفوذ بیمه را افزایش داد ‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها‬ ‫گ��ری لوئیس‪ ،‬نماینده س��ازمان مل��ل در ایران هم‬ ‫به عنوان دیگر س��خنران این مراس��م ب��ا تاکید براین‬ ‫موض��وع که نظ��ام بانک��ی در همه کش��ورها در حال‬ ‫پیش��رفت اس��ت و نظام بانک��ی ایران هم ب��رای اینکه‬ ‫همگام ب��ا تحوالت روز دنیا حرکت کن��د باید اقدام به‬ ‫بروزرس��انی خدمات و قوانین خود کند‪ ،‬افزود‪ :‬اما یک‬ ‫موض��وع مهم و جدید که درای��ن فرایند به ان چندان‬ ‫توجه نش��ده مس��ئولیت اجتماعی شرکت هاست‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بخش خصوصی توانای��ی باالیی دارد و از‬ ‫این توانایی ها باید اس��تفاده کرد چ��ون باعث افزایش‬ ‫روحیه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می شود‪.‬‬ ‫به گفته او ایران در پس��ابرجام‪ ،‬فرصت های متفاوتی‬ ‫دارد که در این دوره‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها‬ ‫بای��د به به اب��زاری اساس��ی برای تقوی��ت بخش های‬ ‫خصوصی تبدیل ش��ود تا بتواند زمین��ه را برای تحقق‬ ‫اه��داف کش��ور فراهم کند ‪ .‬بنابرای��ن در این راه هرچه‬ ‫کس��ب وکار ها افزای��ش یابند‪ ،‬س��ود انها نی��ز افزایش‬ ‫خواهد یافت و در چنین ش��رایطی‪ ،‬مسئولیت انها نیز‬ ‫بیش��تر می شود که تمامی اینها می تواند باعث مطلوب‬ ‫شدن شرایط زندگی مردم جامعه شود‪.‬‬ ‫لوئی��س بر این باور اس��ت که در این راه الزم اس��ت‬ ‫تمام بازرگانان و فعاالن کسب وکار در حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت ها فعالیت داشته باشند تا رشد کشور‬ ‫سریع تر و فراگیر تر شود‪.‬‬ ‫ادامه ساماندهی بازار پولی کشور‬ ‫به گفته قائم مقام بانک مرکزی؛ طرح های ساماندهی‬ ‫ب��ازار پولی در ح��وزه نرخ تورم‪ ،‬نرخ س��ود‪ ،‬نرخ ارز و‬ ‫کمک به تولید ادامه می یابد‪ .‬اکبر کمیجانی در برنامه‬ ‫«تیتر امش��ب» ش��بکه خبر س��یما ضم��ن اعالم این‬ ‫خبر اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه ت�لاش دولت در زمینه‬ ‫کنت��رل نرخ تورم مفید و موثر بوده و این نرخ از باالی‬ ‫‪40‬درصد به مرز تک رقمی رسیده و تورم نقطه به نقطه‬ ‫تک رقمی هم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رییس جمهور هم تاکید دارد که نرخ سود‬ ‫بانکی اعم از نرخ س��ود س��پرده و نرخ سود تسهیالت‬ ‫متناس��ب با کاهش ن��رخ تورم‪ ،‬کاه��ش یابد که همه‬ ‫تالش های ما و جهت گیری های سیاستی بانک مرکزی‬ ‫در این مسیر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه نیز منابع ازاد ش��ده از محل کاهش نرخ‬ ‫س��ود س��پرده قانونی را ‪51‬هزار میلیارد ریال عنوان و‬ ‫اعالم کرد‪31 :‬هزار میلیارد ریال از این منابع به بانک ها‬ ‫برگش��ت داده ش��د و ‪20‬هزار میلیارد ریال هم صرف‬ ‫تس��ویه بدهی بانک ها بابت وجه التزام‪ ،‬سود و کارمزد‬ ‫شده و خوشبختانه این منابع زمانی به بانک ها وارد شد‬ ‫که بانک مرکزی درگیر اجرای سیاس��ت های تکمیلی‬ ‫پولی و اعتباری در جهت س��اماندهی نرخ های سود در‬ ‫قالب بازار بین بانکی بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در حس��اب های بانک ها نزد بانک‬ ‫مرکزی ش��فافیت ایجاد ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر بانکی‬ ‫اضافه برداشت داشته باش��د‪ ،‬از طریق سامانه چکاوک‬ ‫رصد می ش��ود و ای��ن موضوع موجب ش��ده‪ ،‬مدیریت‬ ‫نقدینگی بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بان��ک مرک��زی همچنی��ن تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت های پولی و اعتباری بانک مرکزی در جهت‬ ‫حمای��ت از تولی��د ب��وده و بخ��ش عم��ده ای از توان‬ ‫تس��هیالت دهی بانک ها ص��رف پرداخت س��رمایه در‬ ‫گردش بنگاه های تولیدی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بودجه س��ال اینده و همچنین برنامه‬ ‫شش��م تصمیم های خوبی به منظور افزایش س��رمایه‬ ‫بانک ها پیش بینی ش��ده که می توان��د قدرت وام دهی‬ ‫انها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بانک مرک��زی گفت‪ :‬معوق��ات بانکی به‬ ‫‪95‬ه��زار میلی��ارد تومان و مع��ادل ‪12/5‬درصد منابع‬ ‫بانک��ی می رس��د که پیش از این ‪18‬درص��د بود و قوه‬ ‫قضاییه همکاری خوبی دارد و تالش می کنیم معوقات‬ ‫بانکی به زودی ساماندهی شود‪.‬‬ ‫کمیجان��ی با بی��ان اینکه در ‪ 10‬ماه امس��ال حدود‬ ‫‪264‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت داده ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته بخشی از این تسهیالت شامل استمهال وام های‬ ‫قبلی اس��ت و برخی از بدهکاران درشت هم با بانک ها‬ ‫وارد ساماندهی بدهی خود شده اند و البته باید شرایط‬ ‫اقتصادی تحریمی را نیز در کنار ضعف مدیریت شعب‬ ‫و سهل انگاری انها در نظر گرفت‪.‬‬ ‫کمیجان��ی گف��ت‪ :‬اقتصاد ایران بانک محور اس��ت و‬ ‫‪90‬درصد تامین مالی را انجام می دهد و ش��بکه بانکی‬ ‫با مش��کالتی مانند مطالبات حدود ‪110‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی از بخش دولتی‪ ،‬مطالبات معوق حدود ‪95‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد دارایی ها‬ ‫در بخش امالک و مستغالت مواجه بوده که باعث شده‬ ‫بخش قابل توجهی از منابع انها منجمد شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو نظ��ام بانکی کش��ور نیازمن��د اصالحات‬ ‫س��اختاری اس��ت تا ضمن رفع مش��کالت تنگناهای‬ ‫اعتباری و انجماد دارایی ها‪ ،‬بخش��ی از بار تامین مالی‬ ‫اقتصاد از سوی بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق‬ ‫بس��تری برای کاهش بیش��تر نرخ س��ود بانکی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬انتظار م��ی رود در فضای اقتصادی‬ ‫جدی��د حاک��م بر کش��ور‪ ،‬ب��ا دسترس��ی ب��ه منابع‬ ‫مسدود ش��ده در خارج کشور‪ ،‬دسترسی به منابع مالی‬ ‫خارجی‪ ،‬تس��هیل در نقل و انتقال وجوه بانکی و کاال و‬ ‫کاه��ش هزینه نقل و انتقال مالی و کاالیی‪ ،‬ش��رایط و‬ ‫بستر برای رونق بخشی به اقتصاد فراهم شود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬افزایش س��رمایه بانک ها‪ ،‬ساماندهی‬ ‫بدهی ه��ای دول��ت ب��ه بانک ه��ا‪ ،‬اس��تقرار و رعایت‬ ‫اس��تاندارد های نظارتی و احتیاط��ی در جهت تقویت‬ ‫نظارت بانکی‪ ،‬ساماندهی بدهی های غیرمعوق بانک ها‪،‬‬ ‫تداوم ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز‪ ،‬اصالح‬ ‫قوانی��ن پولی و بانکی و یکسان س��ازی نرخ ارز ازجمله‬ ‫اصالحات ساختاری نظام بانکی کشور است‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی افزود‪ :‬همچنین دسترسی به‬ ‫منابع خارجی و هزینه جابه جایی پول فراهم اس��ت و‬ ‫همه این عوامل کمک می کند به سمت یکسان سازی‬ ‫نرخ ارز حرکت کنیم و بتوانیم در نرخی که متناسب با‬ ‫نرخ بازار خواهد بود به نیازهای جامعه پاسخ دهیم‪ .‬به‬ ‫گفته او زیرساخت های این کار فراهم است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫مدی��ر کل بان��ک مرکزی گفت‪ :‬م��ردم بای��د از رتبه بندی‬ ‫بانک مطلع باش��ند تا ریس��ک مالی خ��ود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬ابوالفضل اکرمی ضمن‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬یکی از مباحث مطرح ش��ده در مجمع‬ ‫عمومی بانک مرکزی که با حضور رییس جمهور برگزار ش��د‬ ‫بر رتبه بندی بانک ها و اعالم درجه ریس��ک انها تاکید ش��د‬ ‫ت��ا مردم بتوانند با اگاهی اقدام به س��رمایه گذاری کنند و از‬ ‫بانک مرکزی خواسته ش��د این درجه بندی را در سایت این‬ ‫بانک قرار دهد‪.‬‬ ‫اکرمی با اش��اره به تش��کیل پنجاه وپنجمین مجمع بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬مجمع عمومی بانک مرکزی مصادف با پنجاه‬ ‫و پنجمین س��الگرد تاسیس این بانک تشکیل شد و ریاست‬ ‫این مجمع از اغاز برنامه چهارم توسعه برعهده رییس جمهور‬ ‫قرار گرفت که پیش از این برعهده وزیر اقتصاد بود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این تصمیم به دلیل مسئولیت های فنی و نیاز به ارتقا و‬ ‫استقرار در بانک مرکزی گرفته شده است‪.‬‬ ‫اکرم��ی از وظای��ف اصل��ی مجمع عمومی بان��ک مرکزی‬ ‫به رس��یدگی ب��ه ترازنامه بانک مرکزی اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫گ��زارش و ترازنامه هایی که از س��وی ناظ��ران قانونی بانک‬ ‫تهیه شده است در این مجمع مورد رسیدگی و تصمیم گیری‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬مدیرکل اقتص��ادی بانک مرکزی از قدردانی‬ ‫ریاست جمهور از تالش های بانک مرکزی و دیگر دستگاه های‬ ‫اقتص��ادی در دول��ت یازده��م خب��ر داد و گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫خواس��ته های رییس جمهور در این جلس��ه کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی بود و با توجه به پش��ت س��ر گذاشتن تورم سنگین و‬ ‫کاهش نرخ تورم از ‪40‬درصد به ‪13‬درصد یاداور ش��د که با‬ ‫کاهش نرخ س��ود هم در سپرده و هم در تسهیالت می توان‬ ‫تناس��ب در نرخ ت��ورم ایجاد کرد‪ .‬اکرم��ی از دیگر مباحث‬ ‫مطرح ش��ده در جلسه را یکسان س��ازی نرخ ارز اعالم کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬رییس جمهور تاکید فراوان بر یکسان س��ازی نرخ ارز‬ ‫داش��ت و یاد اور ش��د چندنرخی بودن ارز موجب بی ثباتی و‬ ‫ناارامی در اقتصاد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت‪ :‬با باال و پایین شدن نرخ سود بانکی تعادل بازار مالی‬ ‫بره��م نخواهد خ��ورد‪ .‬پیمان قربانی افزود‪ :‬با توجه به وجود تنگناهای اقتصادی در ش��رایط‬ ‫پیش و پس از برجام‪ ،‬بانک مرکزی بر ان است تا با ایجاد تعادل و کاهش تدریجی نرخ سود‬ ‫بانکی‪ ،‬به چرخه بازپرداخت بدهی بانک های کشور فشاری دوباره وارد کند‪.‬‬ ‫عرضه اوراق رهنی مسکن تا پایان سال‬ ‫تو س��از مس��کن‪ ،‬اوراق رهنی‬ ‫فطانت گف��ت‪ :‬برای ایجاد تحریک در بخش ساخ ‬ ‫مس��کن به میزان ‪300‬میلیارد تومان اماده عرضه است‪ .‬رییس سازمان بورس افزود‪:‬‬ ‫در ابتکاری جدید اوراقی با نام اوراق رهنی برای تحریک بخش س��اختمان طراحی‬ ‫شده و به تصویب رسیده و دستورالعمل های مربوط به ان ابالغ شده است‪ .‬این امکان‬ ‫وجود دارد که این اوراق تا ‪10‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬طراحی و در بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫طیب نیا در بازدید از سازمان بورس‪ ،‬تشریح کرد‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی دیروز ب��رای ارائه‬ ‫رهنمودهایی مهمان س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫بود‪ .‬علی طیب نیا‪ ،‬در این جلس��ه از نقشه استراتژی‬ ‫س��ازمان ب��ورس در رابطه ب��ا اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫اولویت های هفت گانه وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫نیز رونمایی کرد و عالوه بر ان از نقش شاخص بورس‬ ‫در مذاکرات هسته ای پرده برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط حساس‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از نقش شاخص بورس‬ ‫در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت‪ :‬هنگامی‬ ‫که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد‬ ‫و روند ش��اخص بورس مثبت ب��ود مذاکره کنندگان‬ ‫به این امر اش��اره می کردن��د و البته عکس قضیه نیز‬ ‫صادق بود‪ .‬علی طیب نیا در بازدید از س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار با بیان اینکه در گذش��ته در ش��رایط‬ ‫حس��اس و خطیری قرار داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬از یک طرف‬ ‫به دلیل تحریم ها صادرات نف��ت کاهش یافته بود و‬ ‫از س��ویی فعالیت های��ی مانند کش��تیرانی‪ ،‬بانکی‬ ‫و بیم��ه ای نی��ز تحریم بود که اثار س��وئی بر اقتصاد‬ ‫کشور داشت به نحوی که در نیمه سال ‪ ۹۳‬نفت ‪۱۰۵‬‬ ‫دالری ب��ه ‪ ۳۰‬دالر کاهش یافته بود که این امر برای‬ ‫اقتصاد وابسته به نفت مشکالتی را ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫طیب نیا گفت‪ :‬در بازار س��رمایه شرایط دوگانه ای‬ ‫داش��تیم به نحوی که ‪ 3‬برابر ش��دن ن��رخ ارز ارزش‬ ‫دارایی ه��ای ش��رکت ها را ‪ 3‬براب��ر کرده ب��ود و این‬ ‫می توانس��ت خود را در افزایش شاخص ترجمه کند‬ ‫اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬به منفی ‪6/8‬درصد و در سال ‪ ۹۲‬به منفی‬ ‫‪1/9‬درصد رس��ید که اث��ارش در صورت های مالی‬ ‫بنگاه ها مش��کالتی را ایجاد کرد‪ .‬در این شرایط اداره‬ ‫وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته‬ ‫حساسیت های خاصی هم برای ان وجود داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه به صورت عادی به ش��اخص‬ ‫حس��اس نیس��تیم و مالک داوری نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیران دولتی مس��ئولیتی نسبت به شاخص ندارند‬ ‫و ان را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و‬ ‫برابر مسئولیت مدیران دولتی است‪.‬‬ ‫به گفته طیب نیا‪ ،‬در ش��رایط پیچی��ده مذاکرات‬ ‫ب��ا ‪ ۶‬قدرت جهان��ی تغیی��رات در اقتص��اد داخلی‬ ‫می توانست مورد بهره برداری مذاکره کنندگان قرار‬ ‫گیرد و از انجا که ش��اخص بورس دماس��نج اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬مذاکره کنن��دگان بارها و باره��ا به وضعیت‬ ‫شاخص اشاره می کردند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با بیان اینکه س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار نه��اد دولتی و خود انتظام خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما قائل به اس��تقالل س��ازمان ب��ورس و بانک‬ ‫مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار‬ ‫سرمایه و سازمان ان نداریم اما با این وجود بخشی از‬ ‫وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت‬ ‫و این درحالی اس��ت که هیچ سازمان دیگری به این‬ ‫اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم س��ال گذشته‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال‬ ‫‪ ۸۴‬گفت‪ :‬بر همین اس��اس مسئولیت شورای پول و‬ ‫اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار س��رمایه به‬ ‫وزارت اقتصاد س��پرده ش��د و از این پس تالش شد‬ ‫تا از ظرفیت های قانونی برای بازار س��رمایه استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬بنابراین حجم معامالت به شکل معنی داری‬ ‫توسعه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی بی سابقه‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با اش��اره به اینکه‬ ‫اقتصاد کش��ور س��ال اینده به صورت قطعی از رکود‬ ‫خارج می شود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه‬ ‫خواهی��م ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس گزارش ه��ا‪ ،‬ایران‬ ‫در س��ال اینده در بین کش��ورهای برتر منطقه قرار‬ ‫می گیرد زیرا ش��رایط برای رش��د و توسعه مساعد و‬ ‫مهیاس��ت به نحوی که تورم مهار ش��ده و به شرایط‬ ‫قابل قبولی رسیده ایم‪.‬‬ ‫طیب نیا به ثبات در بازارهای مختلف اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در حوزه ب��ازار ارز و طال نیز ش��اهد تالطم‬ ‫و هیجان نیس��تیم‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که در اوج‬ ‫تحریم ها نیز ب��ازار با ثبات بود و با افزایش محدودی‬ ‫در این بازارها مواجه بودیم‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش‬ ‫ن��رخ ارز از تورم ب��ه مراتب کمتر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫امر نش��ان می دهد پول کش��ور تقویت ش��ده و ارز و‬ ‫طال نمی تواند گزینه مناس��بی برای سرمایه گذاری‬ ‫سرمایه گذاران باش��د زیرا بازدهی انها از تورم کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬طیب نیا با اش��اره به وضعیت نرخ سود بانکی‬ ‫گف��ت‪ :‬در حالی ک��ه این ن��رخ در ب��ازار بین بانکی‬ ‫‪29/5‬درص��د بود ب��ا مداخله موثر بان��ک مرکزی به‬ ‫‪18/5‬درصد رس��یده و به س��مت ‪۱۸‬درصد در حال‬ ‫حرکت اس��ت و این نرخ ‪11/5‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه بیش��تر مدیران سیس��تم‬ ‫بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی س��ود بانکی به دلیل‬ ‫چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای‬ ‫است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و‬ ‫اعتبار اس��ت و این شورا در حال بررسی این امر است‬ ‫که باید برای نرخ س��ود مصوبه وجود داشته باشد یا‬ ‫بدون مصوبه این تغییرات انجام شود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با اش��اره به اینکه‬ ‫نرخ س��ود بانک��ی باید تفاوت ‪2‬ت��ا ‪3‬درصدی با نرخ‬ ‫تورم داش��ته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ ت��ورم نقطه به‬ ‫نقط��ه در اذر کمتر از ‪۱۰‬درصد ب��وده و این رقم در‬ ‫دی ب��ه ‪9/4‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬با نرخ تورم‬ ‫‪ ۹‬ت��ا ‪۱۰‬درصدی‪ ،‬نرخ س��ود نمی توان بیش از ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪۱۳‬درصد باش��د‪ .‬طیب نیا با اشاره به اینکه با کاهش‬ ‫نرخ س��ود دارایی ها در بازار س��رمایه ت��وان رقابتی‬ ‫بیش��تری پیدا خواهد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬هدف اصلی این‬ ‫است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی افزای��ش یابد اما باید ش��رایط بازار ثانویه‬ ‫نیز مناس��ب باش��د تا رونق کافی داشته باشیم‪ .‬وی‬ ‫با تاکی��د بر اینکه وضعیت مناس��بی در بازار اولیه و‬ ‫ثانویه خواهیم داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این امر برای توس��عه‬ ‫اقتصادی مناس��ب خواهد بود‪ .‬طیب نیا توسعه بازار‬ ‫بدهی ه��ا به صورت ج��دی را از برنامه ه��ای دولت‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ ،‬در یک ماه باقیمانده مقادیر قابل‬ ‫توجهی اوراق منتشر خواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه هدف‬ ‫دولت انتش��ار ‪۴۰۰‬هزار میلیارد ریال اوراق در سال‬ ‫اینده اس��ت که البته بخشی از ان را بانک مرکزی از‬ ‫بانک های بدهکار به عنوان وثیقه خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گ�ذاری ‪۲۴۰‬ه�زار میلی�ارد‬ ‫تومانی تامین مالی از بازار سرمایه‬ ‫روزهای س��خت بازار س��رمایه س��پری ش��ده و‬ ‫این روزها س��هم بازار س��رمایه از اقتصاد به ش��کل‬ ‫محسوسی افزایش یافته است‪ .‬رییس سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار در برنامه بازدید وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی از این س��ازمان در حضور طیب نیا گفت‪ :‬یکی‬ ‫از فصل ه��ای با اهمیت برنامه دول��ت در کنار توجه‬ ‫ویژه به سیس��تم بانکی‪ ،‬توجه به بازار س��رمایه بود‪.‬‬ ‫خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش دکتر‬ ‫طیب نیا موجب ش��د باالتری��ن رای در میان وزرای‬ ‫دولت به ایشان برسد‪ .‬محمد فطانت با اشاره به اینکه‬ ‫امروزه بسیاری از کشور های مقتدر و ابر قدرت دارای‬ ‫‪17‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای‬ ‫بازار سرمایه بزرگ هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بازارها‬ ‫اقدام به جمع اوری پول های ریز کرده و امکان تامین‬ ‫مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکت ها فراهم‬ ‫می کنند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در پایان برنامه ‪۵‬ساله ششم سهم تامین مالی از بازار‬ ‫س��رمایه باید به ‪۲۴۰‬هزار میلیارد تومان برسد‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال شاهد تحول اساس��ی در حوزه تامین‬ ‫مالی به ویژه در فرابورس هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬در بخ��ش صندوق ها‬ ‫اتفاق ه��ای خوب��ی رخ داده ب��ه گونه ای ک��ه امروز‬ ‫س��رمایه صندوق ها ‪۵۰‬هزار میلیارد تومان افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه صندوق ها‬ ‫همواره پش��توانه خوب��ی برای بازار صک��وک و بازار‬ ‫سرمایه به شمار می روند‪.‬‬ ‫فطان��ت همچنی��ن اف��زود‪ :‬ام��روز به پش��توانه‬ ‫صندوق های راه اندازی ش��ده نرخ موثر به ‪۱۹‬درصد‬ ‫رس��یده و این امکان فراهم ش��ده تا هیچ اوراقی در‬ ‫بازار س��رمایه ب��دون فروش باقی نمان��د‪ .‬در همین‬ ‫زمینه تاکن��ون حدود ‪۴‬هزار میلیارد اوراق خزانه در‬ ‫فرابورس به فروش رسیده که پیش بینی می شود در‬ ‫روزهای اینده ش��اهد ثبت هزار میلیارد تومان دیگر‬ ‫در تابلو ی بورس اوراق بهادار باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار درباره‬ ‫عملک��رد بورس در ح��وزه انرژی نیز بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش انرژی بیش از هزار میلیارد تومان اوراق سلف‬ ‫م��وازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته ش��ده یا در‬ ‫حال معامله اس��ت‪ .‬در بخش نفت از طریق صکوک‬ ‫شاهد عرضه ‪۲۰۰‬میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ‬ ‫‪۲۱‬درصد هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنین بیان کرد‪ :‬در بخش ابزار ها در س��ال‬ ‫گذش��ته اوراق اس��تصناع در بازار معرفی شد‪ .‬اوراق‬ ‫رهنی نیز از دیگر ابزارهایی است که می تواند بخش‬ ‫بازار مس��کن و صکوک را متحول کند که هم اکنون‬ ‫دستورالعمل های ان تدوین و ابالغ شده است ‪.‬‬ ‫فطان��ت همچنین در رابطه با ب��ورس تهران بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ‪۱۵‬دی تاکنون بازار سهام شاهد رشد شاخص‬ ‫‪۲۴‬درصد بوده است‪ .‬با وجود اینکه این روزها به پایان‬ ‫ماه نزدیک ش��ده و زمان تسویه معامالت اعتباری را‬ ‫پیش رو داریم اما چشم انداز های روشنی پیش روی‬ ‫بورس تهران دیده می شود و امید است گزارش های‬ ‫مثبتی را از سوی شرکت ها شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره زیرساخت های بازار سرمایه‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در بخ��ش زیرس��اخت ها فعالیت های‬ ‫بس��یاری ش��ده که برخی از دس��تاوردها رونمایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود اینکه در گذش��ته ب��ا افزایش‬ ‫حجم معامالت ش��اهد بازدید تراکنش ها به صورت‬ ‫لحظه ای نبودیم‪ ،‬اما امروز بس��یاری از این مشکالت‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار بیان کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار امی��دوار اس��ت با‬ ‫هم��کاری وزارت اقتصاد و دارای��ی فصل جدیدی از‬ ‫فعالیت ها را در پس��ابرجام اغاز کرده و شاهد تعامل‬ ‫بیش��تر میان بخش های مختلف اقتص��ادی با بازار‬ ‫سرمایه باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫تامین مالی از طریق قراردادهای‬ ‫سلف استاندارد برق‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫در شرایط‬ ‫پیچیده مذاکرات‬ ‫با ‪ ۶‬قدرت جهانی‬ ‫تغییرات در‬ ‫اقتصاد داخلی‬ ‫می توانست مورد‬ ‫بهره برداری‬ ‫مذاکره کنندگان‬ ‫قرار گیرد و از‬ ‫انجا که شاخص‬ ‫بورس دماسنج‬ ‫اقتصاد است‪،‬‬ ‫مذاکره کنندگان‬ ‫بارها و بارها به‬ ‫وضعیت شاخص‬ ‫اشاره می کردند‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ایران از پذیرش و عرضه نخستین‬ ‫قرارداد س��لف موازی استاندارد برق منضم به اختیار خرید و‬ ‫فروش تبعی ش��رکت تولید نیروی برق ارین ماهتاب گستر‬ ‫پ��س از عرضه و معامله موفقیت امیز ‪ 5‬مرحله اوراق س��لف‬ ‫موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬سیدعلی حسینی‪ ،‬میزان تامین مالی این‬ ‫شرکت از طریق انتشار این اوراق را ‪۲۰۰‬میلیارد ریال و حجم‬ ‫این اوراق را حدود ‪۵۰‬هزار قرارداد اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تا پیش از ای��ن نیروگاه‪‎‬های مجاز‬ ‫ب��ه عرضه در این بورس تنها ب��ا عرضه برق تولیدی خود در‬ ‫بازار برق ب��ورس انرژی امکان فروش کوتاه مدت و یک ماهه‬ ‫را داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق‬ ‫منض��م به اختیار خرید و فروش تبعی‪ ،‬بابی جدید در زمینه‬ ‫تامین مالی صنعت نیروگاهی کشور برای دوره‪‎‬های یک سال‬ ‫و بیشتر گشوده شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی ضمن اش��اره به نیاز به س��یکل ترکیبی ش��دن‬ ‫نیروگاه‪‎‬های کش��ور ادامه داد‪ :‬نیروگاه‪‎‬های بخار که هم‪‎‬اکنون‬ ‫در حال تولید برق هستند می‪‎‬توانند از طریق این ابزار‪ ،‬مبالغ‬ ‫مورد نیاز به منظور تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی را‬ ‫به سهولت تامین کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی درباره امکان تحویل فیزیکی برق‬ ‫در سررس��ید این اوراق نیز بیان کرد‪ :‬عالوه بر ش��رکت‪‎‬های‬ ‫توزیع نیروی برق و خرده‪‎‬فروش��ی ب��رق با ابالغ مصوبه اخیر‬ ‫وزیر نیرو با عنوان «ابالغ شرایط تامین برق مشترکین تعرفه‬ ‫تولید (صنعت و معدن) ش��رکت های برق منطقه‪‎‬ای از طریق‬ ‫قرارداد با تولیدکنندگان غیردولتی»‪ ،‬مصرف‪‎‬کنندگان بخش‬ ‫صنعت و معدن نیز در قالب این اوراق قابلیت تحویل فیزیکی‬ ‫برق را در دوره تحویل در صورت احراز شرایط الزم خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فرا بورس‬ ‫خصوصی سازی یک نیروگاه‬ ‫از طریق فرابورس ایران‬ ‫س��هام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل ضمن عرضه‬ ‫در ب��ازار س��وم فرابورس ای��ران به بخش خصوص��ی واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش فرابورس ایران‪ ،‬به دنبال اجرای سیاس��ت های‬ ‫کلی اصل‪ 44‬قانون اساس��ی‪ ،‬س��ازمان خصوصی سازی اقدام‬ ‫به واگذاری ‪100‬درصد س��هام شرکت تولید نیروی برق سبز‬ ‫منجیل کرده اس��ت‪ .‬این شرکت که متعلق به شرکت توانیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬چهارم اسفند از طریق بازار س��وم فرابورس ایران به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬قیمت پایه هر س��هم این نیروگاه‪8 ،‬هزار و‬ ‫‪800‬ری��ال و قیمت پایه کل ان ‪2‬ه��زار و ‪640‬میلیارد ریال‬ ‫اعالم شده و در زمینه تولید و فروش انرژی برق فعالیت دارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اخرین سرمایه ثبت شده شرکت تولید‬ ‫نیروی برق سبز منجیل ‪300‬میلیارد ریال است و کارگزاری‬ ‫مفید عرضه کننده ‪300‬میلیون سهم این شرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫البته ‪285‬میلیون سهم این شرکت عادی و ‪15‬میلیون سهم‬ ‫مابقی به صورت ترجیحی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��پرده حضور در ای��ن رقاب��ت‪79 ،‬میلیارد و‬ ‫‪200‬میلی��ون ریال و مهلت پرداخت حصه نقدی حداکثر در‬ ‫‪ 20‬روز کاری س��ازمان خصوصی سازی پس از انجام معامله‬ ‫خواهد بود‪ .‬گفتنی است‪15 ،‬درصد ثمن معامله به طور نقد و‬ ‫مابقی در اقساط ‪ 7‬ساله با نرخ ‪15‬درصد پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫بازار به مدار مثبت بازگشت‬ ‫گروه اقتص�اد ‪ :‬همزمان با بازدید وزیر اقتصاد از س��ازمان‬ ‫بورس‪ ،‬بازار س��هام با افزایش تقاضای سهام و تقویت حجم‬ ‫و ارزش معامالت روزانه ش��اهد بازگشت تدریجی نماگرهای‬ ‫منتخب خود به مدار مثبت بود و بازار س��رمایه روز گذشته‬ ‫در رون��د صعودی قرار گرفت‪ .‬به این ترتیب ش��اخص کل با‬ ‫رش��د ‪115‬واحدی روبه رو ش��د و به ‪76‬هزار و ‪ 709‬رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار صمت از تاالر حاف��ظ در معامالت روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در ای��ن روز‪ ،‬بی��ش از یک هزار و‬ ‫‪712‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست به دس��ت کردند‬ ‫ک��ه ارزش این مبادالت بیش از ‪ 4‬ه��زار و ‪133‬میلیارد ریال‬ ‫بود و در ‪111‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته پتروش��یمی جم‪ ،‬خدم��ات انفورماتیک‪،‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬مخابرات ایران و سایپا دارای‬ ‫بیش��ترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بودند‪ .‬همچنین گروه‬ ‫مپنا و پاالیش نفت بندرعباس دارای بیش��ترین تاثیر منفی‬ ‫بر مهم ترین متغیر بورس��ی بودند‪ .‬همچنین در دومین روز‬ ‫معامالتی هفته س��یمان قائن‪ ،‬س��ایپا اذی��ن‪ ،‬فراورده های‬ ‫نس��وز ایران‪ ،‬س��ایپا شیش��ه‪ ،‬پلی اکریل‪ ،‬تولید م��واد اولیه‬ ‫الیاف مصنوعی و ش��هد بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در ای��ن روز متعلق به‬ ‫نیرو ترانس‪ ،‬کربن ایران‪ ،‬معادن بافق‪ ،‬س��یمان داراب‪ ،‬بیمه‬ ‫اس��یا‪ ،‬صنایع کاشی و سرامیک سینا و سرمایه گذاری شاهد‬ ‫ب��ود و این نمادها در انتهای ج��دول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین صف های‬ ‫خرید را برای سایپا‪ ،‬سرمایه گذاری رنا‪ ،‬سایپا اذین‪ ،‬مشارکت‬ ‫شهرداری سبزوار‪ ،‬س��رمایه گذاری سایپا‪ ،‬فراورده های نسوز‬ ‫ایران و تولید محورخودرو تشکیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬س��رمایه گذاری شاهد‪ ،‬سایپادیزل‪،‬‬ ‫فوالد خراسان‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬کربن ایران و معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو با س��نگین ترین صف های فروش به کار خود پایان‬ ‫دادند‪ .‬گفتنی اس��ت در روز گذش��ته س��رمایه گذاری سایپا‬ ‫با ‪180‬میلیون س��هم به ارزش ‪338‬میلی��ارد ریال در صدر‬ ‫بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫خانه دار شدن ‪ ۶۸۰۱‬نفر از طریق بازار سرمایه‬ ‫در معامالت هفته گذش��ته شرکت فرابورس ایران‪۶۸۰۱ ،‬‬ ‫نفر با اس��تفاده از ‪۲۹۶‬هزار و ‪ ۵۷۱‬اوراق حق تقدم تسهیالت‬ ‫مسکن وارد فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سمات‪ ،‬حجم معامالت حق تقدم‬ ‫تسهیالت مس��کن در هفته منتهی به ‪ ۲۳‬بهمن‪۲۹۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵‬دفع��ه و ارزش معامالت ای��ن اوراق درمجموع بیش از‬ ‫‪۲۵۸‬میلیارد ریال بود‪ .‬معامالت حق تقدم تس��هیالت مسکن‬ ‫از سال ‪ ۸۹‬در شرکت فرابورس ایران اغاز شده است و اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬نماد حق تقدم تس��هیالت مسکن در این شرکت‬ ‫معامله می شود‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه جدید ش��ورای پول و اعتبار از اول دی‬ ‫امس��ال سقف تس��هیالت خرید و ساخت مس��کن از محل‬ ‫گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن افزایش یافت‪.‬‬ ‫شرکت فرابورس ایران اعالم کرد‪ :‬بر این اساس تسهیالت‬ ‫حق تقدم مسکن در تهران ‪۶۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬مراکز استان ها‬ ‫و ش��هرهای باالی ‪۲۰۰‬هزار نفر ‪۵۰۰‬میلیون ریال و س��ایر‬ ‫مناطق شهری ‪۴۰۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از این س��قف های تس��هیالتی از محل گواهی‬ ‫حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن صادرشده در نمادهای‬ ‫«تسه ‪ »۹۴۰۸‬و نمادهای بعدی امکان پذیر است‪ .‬همچنین‬ ‫پرداخت تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده‬ ‫از تسهیالت مسکن صادرش��ده در نمادهای «تسه ‪»۹۴۰۷‬‬ ‫و ماقبل‪ ،‬فقط تا س��قف های تس��هیالت قبلی (‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال برای زوجین و ‪۳۵۰‬میلیون ریال برای س��ایر اقش��ار)‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫متقاضیان اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن با س��قف های‬ ‫جدید می توانند ب��ه دو روش (خرید اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫استفاده از تسهیالت مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای‬ ‫«تسه ‪ »۹۴۰۸‬به بعد و یا استفاده از اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت مس��کن قبلی تا سقف های تسهیالت‬ ‫قبلی و خری��د مابه تفاوت‪ ،‬از مح��ل اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن جدید) از ای��ن مزایا بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫فلز سرخ میهمان تاالر نقره ای‬ ‫تاالر محصوالت صنعتی و معدنی روز گذشته شاهد عرضه‬ ‫‪۲۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن انواع مس بود‪.‬‬ ‫به گزارش «پایگاه خب��ری بورس کاالی ایران»‪ ،‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ن م��س کاتد‪ ،‬یک هزار تن م��س مفتول‪۲۰ ،‬هزار‬ ‫ت��ن مس کم عیار ش��رکت صنایع ملی مس ای��ران به همراه‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن مس مفتول ش��رکت تولیدی دنیای مس کاش��ان‬ ‫در این تاالر عرضه شد‪ .‬همچنین ‪ ۱۸۰‬تن سولفور مولیبدن‬ ‫و ‪ ۱۸‬تن کنس��انتره فلزات گرانبهای تولیدی ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪۲ ،‬هزار و ‪۲۰۰‬تن کک متالورژی ش��رکت‬ ‫کک سازی زرند و ‪ ۵۰۰‬تن سبد میلگرد مخلوط شرکت ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان در ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی روی‬ ‫تابلوی عرضه رفت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪۲ ،‬هزار تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت های‬ ‫عایق بام باس��تان و پاالیش و انرژی ش��مالغرب ارکا در تاالر‬ ‫صادراتی عرضه ش��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪۴۸ ،‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن قیر‪،‬‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تن گوگرد‪ ،‬یک هزار تن س�لاپس واکس‪،‬‬ ‫‪۱۵‬هزار تن لوب کات‪۲۳ ،‬هزار تن وکیوم باتوم‪۳ ،‬هزار و ‪۱۶۸‬‬ ‫تن انواع م��واد پلیمری و ‪۲‬هزار و ‪ ۱۵۳‬تن مواد ش��یمیایی‬ ‫در ت��االر فراورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د‪ .‬تاالر‬ ‫محصوالت کش��اورزی نیز ش��اهد عرضه ‪ ۵۵۵‬تن جو دامی‬ ‫همدان‪ ،‬ذرت دانه ای دزفول‪ ،‬ش��کر س��فید دعبل و کنجاله‬ ‫سویا پلیت کرمانشاه بود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هزینه ‪3/2‬میلیارد دالری چاق ها برای امریکا‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫بر اس��اس اخرین گزارش نش��ریه گالو‪ ،‬حدود ‪ ۲۸‬درص��د از کل مردم امریکا چاق‬ ‫هستند که هزینه ‪ 3/2‬میلیارد دالری روی دوش امریکا گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش بیزینس اینس��ایدر‪ ،‬بر اس��اس اخرین گزارش نش��ریه گالو ‪28‬درصد از‬ ‫مردم امریکا چاق هس��تند‪ .‬این گزارش تاکید می کند تعداد افراد چاق در امریکا‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ 2008‬تاکنون ‪6/1‬میلیون نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫راهکار فدرال رزرو امریکا برای تشویق مردم به خرج پول‬ ‫دریچه‬ ‫گزینه «بهره منفی» روی میز‬ ‫بانکی ها افت اروپا را رقم زدند‬ ‫افزایش ‪ 82‬دالری طالی جهانی‬ ‫بهای معامالت طال روز جمعه در پی صعود بازارهای س��هام‬ ‫اندکی کاهش یافت اما این کاالی ارزشمند با ‪82‬دالر افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬ش��اهد بزرگترین رش��د قیمت هفتگی از اواخر سال‬ ‫‪2008‬م تاکن��ون بود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ه��ر اونس طال برای‬ ‫تحوی��ل در اوریل در معامالت روز جمعه بازار نیویورک ‪8/40‬‬ ‫دالر یا ‪0/7‬درصد کاهش پیدا کرد و به ‪1239/40‬دالر رس��ید‬ ‫اما در هفته گذش��ته ‪ 7/1‬درصد رش��د قیمت داشت که از نظر‬ ‫درصدی بزرگترین رشد هفتگی از هفته منتهی به ‪12‬دسامبر‬ ‫سال ‪2008‬م بود و برای سومین هفته متوالی صعود کرد‪.‬‬ ‫عقب نش��ینی طال در روز جمعه که به گفت��ه معامله گران‪،‬‬ ‫به دلیل اقدام س��رمایه گذاران در س��ودبری از افزایش قیمت‬ ‫اخیر بود در حالی روی داد که این فلز روز پنجشنبه به باالترین‬ ‫قیمت در حدود یک س��ال گذشته صعود کرده بود و تا رکورد‬ ‫باالی ‪ 1260‬دالر پیشروی کرده بود‪.‬‬ ‫طال که در ش��رایط بی ثباتی اقتصادی و سیاسی به پناهگاه‬ ‫مطمئن س��رمایه تبدیل می شود روز پنجش��نبه تحت تاثیر‬ ‫دورنم��ای نرخ ه��ای بهره پایی��ن و ریزش بازارهای س��هام با‬ ‫افزای��ش تقاضا روبه رو ش��د اما روز جمعه بازارهای س��هام و‬ ‫قیمت نفت صعودی ش��دند که باعث محدودشدن صعود این‬ ‫فلز ارزش��مند ش��د‪ .‬این فلز زرد که س��ال گذشته تحت تاثیر‬ ‫دورنم��ای افزایش نرخ های بهره بی��ش از ‪ 10‬درصد از ارزش‬ ‫خود را از دس��ت داد‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪2016‬م تاکنون به دلیل‬ ‫اش��فتگی بازارهای مالی و تقویت احتمال ب��ه تاخیر افتادن‬ ‫دور بع��دی افزایش نرخ های بهره در امریکا‪17 ،‬درصد رش��د‬ ‫قیمت داشته در حالی که شاخص استاندارد اند پورز ‪ 9‬درصد و‬ ‫شاخص داوجونز اینداستریال اوریج ‪8/7‬درصد افت کرده اند‪.‬‬ ‫عملکرد قوی طال در روزهای اخیر اعتماد س��رمایه گذاران‬ ‫و تحلیلگران به این فلز ارزش��مند را قوی نگه داش��ته است به‬ ‫طوریکه اکثر ش��رکت کنندگان در نظرسنجی طالی هفتگی‬ ‫کیتکونی��وز انتظ��ار دارند طال در کوتاه م��دت افزایش قیمت‬ ‫بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه تحلیلگ��ران‪ ،‬صعود قیم��ت هر اون��س طال به‬ ‫ب��االی س��طح ‪ 1200‬دالر توجه زی��اد و مثبت��ی را در میان‬ ‫س��رمایه گذارانی ایجاد کرده که ب ه دنبال یک سرمایه گذاری‬ ‫مطمئن هستند‪ .‬در نظرس��نجی این هفته کیتکو ‪ 1953‬نفر‬ ‫ش��رکت کردند که از میان این اف��راد‪ 1678 ،‬نفر یا ‪ 86‬درصد‬ ‫افزای��ش قیمت طال در هفته جاری را پیش بینی کردند‪ .‬برای‬ ‫دومین هفته متوالی اس��ت پیش بینی مثبت برای قیمت طال‬ ‫به این سطح رس��یده و برای چهارمین هفته متوالی است که‬ ‫ب��االی ‪ 80‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در مقاب��ل ‪ 177‬نفر یا ‪ 9‬درصد‬ ‫انتظار داش��تند این فلز کاهش قیمت داش��ته باشد و ‪ 98‬نفر‬ ‫ی��ا ‪ 5‬درصد هم نظری نداش��تند‪ .‬اکثر کارشناس��ان بازار هم‬ ‫نظ��ر مثبتی نس��بت به طال داش��تند و پیش بینی کردند طال‬ ‫در کوتاه مدت به سطح باالتری صعود خواهد کرد‪ .‬از میان ‪34‬‬ ‫کارشناس بازار‪ 17 ،‬نفر در نظرسنجی این هفته کیتکو شرکت‬ ‫کردند که از میان انها ‪ 9‬نفر یا ‪ 53‬درصد افزایش و ‪ 7‬نفر یا ‪41‬‬ ‫درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند‪ .‬فعاالن بازار ش��امل‬ ‫معامله گ��ران طال‪ ،‬بانک ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬معامله گران‬ ‫معامالت اینده و تحلیلگران چارت فنی هستند‪.‬‬ ‫بس��یاری از تحلیلگران نس��بت به طال خوش بین هس��تند‬ ‫و انتظ��ار دارن��د خوش بینی در بازار این فل��ز اکنون که از مرز‬ ‫پراهمیت ‪ 1200‬دالر عبور کرده است‪ ،‬همچنان رشد کند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫کلی فروشی‬ ‫سهام بانک های‬ ‫اروپایی ناشی از‬ ‫این نگرانی است‬ ‫که مبادا نرخ های‬ ‫بهره بانکی با‬ ‫برگزاری نشست‬ ‫بعدی بانک‬ ‫مرکزی اروپا در‬ ‫مارس‪ ،‬بازهم‬ ‫منفی تر شود‬ ‫جان��ت یل��ن‪ ،‬رییس ف��درال رزرو امری��کا که روز‬ ‫پنجش��نبه در کنگره حضور یافته بود تا در جلس��ه‬ ‫موس��وم به جلس��ه ش��هادت‪ ،‬جوابگوی نمایندگان‬ ‫کنگره باش��د‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ما درحال بررس��ی شرایط‬ ‫هس��تیم و گزینه «بهره منف��ی» را از روی میز کنار‬ ‫نخواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش بخ��ش مالی س��ی ان ان‪ ،‬یلن و س��ایر‬ ‫کارشناس��ان تاکید کردند تا پی��ش از اعمال چنین‬ ‫اقدامی ازسوی فدرال رزرو‪ ،‬شرایط اقتصاد امریکا باید‬ ‫وخیم تر شود‪.‬‬ ‫اما اگ��ر ایاالت متحده نرخ های به��ره بانکی را به‬ ‫محدوده منفی سوق دهد‪ ،‬تنها کشوری نخواهد بود‬ ‫که دست به این کار می زند‪ .‬تاکنون ‪ 5‬بانک مرکزی‬ ‫جهان شامل دانمارک‪ ،‬حوزه یورو‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس و‬ ‫ژاپن نیز نرخ به��ره منفی را اعمال کرده اند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫بانک مرکزی س��وئد نرخ های بهره خ��ود را حتی از‬ ‫قلمرو منفی هم پایین تر اورده است‪.‬‬ ‫تا همین چند سال گذشته به اعمال نرخ های بهره‬ ‫منفی به عنوان یک سیاس��ت پول��ی به صورت یک‬ ‫اق��دام پرخطر و به ش��دت تجربی نگاه می ش��د اما‬ ‫اکنون از انجا که بانک های مرکزی برای به تحرک وا‬ ‫داشتن رشد اقتصادی به هر ابزاری متوسل می شوند‪،‬‬ ‫این سیاست به یک رویه متداول بدل شده است‪.‬‬ ‫«دن س��یچل»‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه «ولس��لی» و‬ ‫اقتصاددان پیش��ین فدرال رزرو می گوید‪ :‬اعمال بهره‬ ‫منفی برای ایاالت متحده عملی است اما موانع اجرای‬ ‫ان همچنان زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا بهره منفی جوابگوست؟‬ ‫همچن��ان راز و رمزهای زیادی نس��بت به کارایی‬ ‫ن��رخ بهره منف��ی و چگونگی تاثیر ان ب��ر بازارهای‬ ‫پیچیده جهانی باقی است‪ .‬موسسه مدیریت سرمایه‬ ‫و دارایی ه��ای «پیمکو» در گ��زارش جدید خود که‬ ‫روز پنجشنبه گذش��ته منتشر کرد‪ ،‬هشدار می دهد‬ ‫نرخ بهره منفی تبعات ناشناخته و بازدارنده جدی بر‬ ‫بازارهای مالی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها لطمه می بینند‬ ‫اعطای وام در بس��یاری از کشورها همچنان ثابت‬ ‫بازارهای سهام امریکا و اروپا روز جمعه در پی انتشار امار‬ ‫اقتصادی ق��وی امریکا و المان و افزای��ش قیمت های نفت‪،‬‬ ‫رش��د قوی داش��تند و با عملکرد مثبت به یک هفته دشوار‬ ‫پایان دادند‪ .‬بورس های اروپایی افت مجدد بورس های اس��یا‬ ‫را نادی��ده گرفتن��د‪ .‬بورس لن��دن ‪ 3/1‬درص��د و بورس های‬ ‫فرانکف��ورت و پاریس ‪ 2/5‬درص��د صعود کردن��د‪ .‬بازارهای‬ ‫امری��کا صعود اروپایی ها را دنبال کردند و ش��اخص داوجونز‬ ‫اینداستریال اوریج با صعود سهام انرژی و بانکی‪2/5 ،‬درصد‬ ‫رش��د کرد‪ .‬شاخص ام اس س��ی ای بورس های جهان که روز‬ ‫پنجش��نبه بیش از ‪ 20‬درصد پایین رکورد باالی خود بسته‬ ‫ش��د تا روند کاهش��ی بورس های جهان��ی را تایید کند ‪3/9‬‬ ‫واحد یا ‪ 1/1‬درصد بهبود یافت و به ‪ 357/25‬واحد رس��ید‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران از این صعود به عنوان وقفه در روند کاهشی‬ ‫که بازارهای سهام از ابتدای سال ‪2016‬م تاکنون تحت تاثیر‬ ‫نگرانی ه��ا درباره اوضاع اقتصاد جهانی داش��تند‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫کردند‪ .‬بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬تحلیلگران هنوز‬ ‫ساختمان فدرال رزرو ‪ -‬بانک مرکزی امریکا‬ ‫بازاره��ای اروپایی برای هفتمی��ن روز متوالی با افت همراه‬ ‫شده و قیمت سهام بانک ها با بیشترین میزان افت‪ ،‬پیش رو در‬ ‫روند نزولی این بازارها شدند‪.‬‬ ‫مس��یر نزولی بازارهای جهانی که از س��ال ‪ 2012‬میالدی‬ ‫تاکنون ایجاد ش��ده بدون هیچ نشانی از بهبودی درحال طی‬ ‫ش��دن است در حالی که بازارهای جهانی را هر روز دستخوش‬ ‫افتی جدید در صنایعی جدید می کند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫بان��ک یونان��ی ‪ Eurobank Ergasias‬با افت ‪ 12‬درصدی‬ ‫قیمت همراه شد در حالی که نگرانی یونان از ناتوانی بانک های‬ ‫این کش��ور برای عبور از بح��ران موجب افزایش قیمت هزینه‬ ‫بیمه های مالی شده است‪ .‬در این بین‪ ،‬بانک کردیت سوئیس‬ ‫نیز ش��اهد افت ‪8/4‬درصدی قیمت س��هام خ��ود بود و بانک‬ ‫دویچه المان نیز کاهش ‪4/3‬درصدی قیمت س��هام را به ثبت‬ ‫رساند و کمترین میزان قیمت را نسبت به سال ‪ 1992‬میالدی‬ ‫از ان خود کرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ش��اخص اس��تاکس اروپا کاهش‬ ‫‪1/6‬درصدی داشت و به منطقه «‪ »over sold‬وارد شد‪.‬‬ ‫منطقه ‪ over sold‬به اصطالح به وضعیتی اطالق می شود‬ ‫که ارزش یک دارایی به کمتر از ارزش واقعی ان می رسد‪ .‬این‬ ‫موقعیت بازار بیشتر به دلیل معامالت هیجانی و عکس العمل‬ ‫بیش از حد بازار به رفتار سهامداران است‪.‬‬ ‫گیلرم��و هرناندز‪ ،‬مدیر معامالت موسس��ه (ام پی پی ام) در‬ ‫المان در این باره اظهار داش��ت‪ :‬اوضاع ش��کننده بازار به این‬ ‫زودی بهب��ود نمی یابد‪ .‬س��رمایه گذاران باید نقدینگی خود را‬ ‫افزایش دهند و درباره موقعیت های خرید بس��یار دقت کنند‪.‬‬ ‫هر لحظه ممکن اس��ت بازار با صف های خرید مواجه ش��ود و‬ ‫هوشیاری در این قبیل بازارها بسیار نکته بااهمیتی است‪.‬‬ ‫در این بازار‪ ،‬قیمت س��هام کام��رز بانک با افت ‪4/4‬درصدی‬ ‫رو به رو شد و بانک سوئد نیز با افت ‪ 5/7‬درصدی همراه شد‪.‬‬ ‫مانده یا تاحدودی افزایش داشته و به نظر نمی رسد‬ ‫بانک ها بخواهند در زمینه حفظ دارایی های خود به‬ ‫ش��یوه قدیمی و با هدف اجتناب از پرداخت س��ود‪،‬‬ ‫گام های جدی بردارند‪.‬‬ ‫ام��ا بانک ه��ا درح��ال تحلی��ل رفت��ن هس��تند‪.‬‬ ‫کلی فروش��ی س��هام بانک های اروپایی ناشی از این‬ ‫نگرانی است که مبادا نرخ های بهره بانکی با برگزاری‬ ‫نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در ماه مارس‪ ،‬بازهم‬ ‫منفی تر شود‪.‬‬ ‫«دومینی��ک کنس��تمن»‪ ،‬رییس مرک��ز جهانی‬ ‫مطالعات نرخ به��ره در دویچه بانک می گوید‪ :‬تولید‬ ‫پ��ول برای بانک ها دش��وار ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫بازگش��ت س��رمایه انها حتی تا پیش از اعمال بهره‬ ‫منفی‪ ،‬بسیار کم شده است‪.‬‬ ‫ام��ا حقیقت این اس��ت که اروپ��ا از ژوئن ‪2014‬‬ ‫میالدی‪ ،‬نرخ بهره منفی را اعمال کرده و مش��خص‬ ‫نیست چرا این کلی فروشی سهام اکنون درحال رخ‬ ‫دادن است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط نرخ بهره منفی‬ ‫اما داستان امریکا فرق می کند؛ برای اینکه در این‬ ‫کش��ور ش��اهد اعمال نرخ بهره منفی باشیم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫باید دوب��اره وارد بحران ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬اعضای‬ ‫فدرال رزرو باید به این سیاس��ت باور داش��ته باشند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته‪« ،‬لوریتا مس��تر»‪ ،‬رییس فدرال رزرو‬ ‫کلیولند نگرانی های خود نس��بت ب��ه درنظر گرفتن‬ ‫نرخ بهره منفی را ابراز کرد‪ .‬سیچل می گوید‪ :‬اگر دو‬ ‫سال پیش از هر کس دیگری که به بدنه فدرال رزرو‬ ‫وص��ل بود درباره احتمال اعمال نرخ های بهره منفی‬ ‫می پرس��یدید‪ ،‬به ش��ما می گفت امکان ندارد چنین‬ ‫اتفاق��ی بیفت��د‪ .‬اما با درنظر گرفتن تجربیات س��ایر‬ ‫بانک های مرکزی‪ ،‬این اتفاق دور از ذهن نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بهره منفی چیس�ت و چگونه کار‬ ‫می کند؟‬ ‫بانک های مرکزی وقتی دست به کاهش نرخ بهره‬ ‫پایان خوش هفته پراشوب بورس های جهان‬ ‫مطمئن نیس��تند عامل صعود روز جمع��ه بورس ها چه بود‬ ‫اما اماری که نش��ان داد اقتصاد الم��ان ‪0/3‬درصد در ‪ 3‬ما ه‬ ‫چهارم صعود کرده و خرده فروشی امریکا ‪ 0/2‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت از عوامل اصلی این صعود بودند‪ .‬سرمایه گذاران‬ ‫همچنین از رش��د ‪12/3‬درصدی قیم��ت نفت امریکا دلگرم‬ ‫ش��دند‪ .‬نفت خام امریکا در پ��ی گمانه زنی ها درباره احتمال‬ ‫برگزاری نشس��ت اعضای اوپک با سایر تولیدکنندگان برای‬ ‫کاهش تولید به ‪ 29/44‬دالر در هر بش��که رس��ید‪ .‬براساس‬ ‫ام��ار «فکت س��ت»‪ ،‬این رش��د از نظر درص��دی بزرگترین‬ ‫افزایش یک روزه از ژانویه ‪ 2009‬بود‪.‬‬ ‫نفت برنت که مبنای قیمت جهانی است در بازار معامالت‬ ‫اتی (ای س��ی ئی) لن��دن‪ 3/30 ،‬دالر ی��ا ‪ 11‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ 33/36‬دالر در هر بش��که رس��ید‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫روز جمع��ه در حالی روی داد که روز پنجش��نبه نفت خام‬ ‫امری��کا ‪4/5‬درصد افت کرده و به ‪ 26/21‬دالر رس��یده بود‬ ‫و نف��ت برنت هم ‪2/5‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬با وجود احیای‬ ‫نس��بی بازارهای سهام اروپا و امریکا‪ ،‬بازارهای سهام اسیایی‬ ‫روز دش��واری داش��تند که طی ان ش��اخص نیک کی ژاپن‬ ‫‪4/8‬درص��د س��قوط کرد و مجم��وع کاهش خ��ود در هفته‬ ‫گذشته را به بیش از ‪ 11‬درصد رساند‪.‬‬ ‫عقب نش��ینی اخیر در پ��ی صعود ین به باالترین س��طح‬ ‫‪16‬ماه گذش��ته در برابر دالر اتفاق افتاد با این همه ارز ژاپن‬ ‫که همواره یک سرمایه گذاری مطمئن شمرده می شود اواخر‬ ‫روز جمعه با کاهش روبه رو شد‪.‬‬ ‫صعود ین باعث ش��د توکیو اعالم کند اقدامات مناس��ب‬ ‫اتخاذ خواهد کرد که احتمال مداخله دولت در بازار ارزی را‬ ‫می زنند‪ ،‬یک ه��دف اصلی در ذهن خود دارند و ان‬ ‫ترغیب و تش��ویق مردم و مش��اغل ب��ه هزینه کردن‬ ‫پول های خود است‪.‬‬ ‫این همان عاملی اس��ت که باعث ش��د فدرال رزرو‬ ‫در بحبوح��ه وق��وع بح��ران ب��زرگ مالی در س��ال‬ ‫‪2008‬میالدی‪ ،‬نرخ های بهره را به پایین ترین سطح‬ ‫تاریخ خود یعنی در حدود صفر درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫وقتی مردم نتوانند از طریق سود بانکی درامدزایی‬ ‫کنن��د‪ ،‬ب��ه دنب��ال راه دیگ��ری ب��رای پول س��ازی‬ ‫می گردند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اج��رای بهره منفی یک ش��وک بزرگتر‬ ‫برای شتاب بخش��ی به هزینه کردن اس��ت‪ .‬از منظر‬ ‫فنی‪ ،‬این یعنی افراد به دلیل خواباندن پول خود در‬ ‫بانک درحال پرداخت جریمه هستند‪ .‬البته این فرد‬ ‫صاحب پس انداز نیست که این جریمه را می پردازد‬ ‫بلکه در واقع این بانک ها هس��تند که ان را پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مطرح می کند‪ .‬با این همه صعود روز جمعه بازارهای س��هام‬ ‫برای جبران ضرری که از ابتدای سال تاکنون داشته اند تاثیر‬ ‫چندانی نداشت‪ .‬بورس میالن حدود ‪ 23‬درصد‪ ،‬فرانکفورت‬ ‫بیش از ‪ 16‬درصد‪ ،‬پاریس حدود ‪ 14‬درصد و لندن بیش از‬ ‫‪8‬درص��د از ارزش خود را از ابتدای س��ال ‪2016‬م تاکنون از‬ ‫دس��ت داده و شاخص استاندارد اند پورز ‪ 9‬درصد و شاخص‬ ‫داوجونز اینداس��تریال اوریج امریکا ‪ 8/7‬درصد افت کرده اند‪.‬‬ ‫مجموعه ای از نگرانی ها ش��امل کندی رشد اقتصادی چین‪،‬‬ ‫برنامه بان��ک مرکزی امریکا برای باال ب��ردن نرخ های بهره‪،‬‬ ‫فروپاش��ی بازارهای کاالها و ثبات بخش بانکی در شرایطی‬ ‫که نرخ های بهره اندک یا منفی مانده‪ ،‬سرمایه گذاران را دل‬ ‫مشغول نگه داشته است‪ .‬کرگ ارالم‪ ،‬تحلیلگر ارشد بازار در‬ ‫گروه معامالتی اواندا به خبرگزاری فرانس��ه گفت‪ :‬واهمه از‬ ‫رکود جهانی واقعی اس��ت‪ .‬انگار مجموع��ه عواملی که در ‪7‬‬ ‫س��ال گذشته ایجاد شده اند یکجا جمع شده اند تا قوی بودن‬ ‫احیای اقتصاد جهانی را به بوته ازمایش بگذارند‪.‬‬ ‫سالم دوباره اقتصاد یونان به بحران‬ ‫امارهای رس��می دولت نش��ان می دهد یون��ان در ‪ 3‬ماهه‬ ‫چهارم ‪ 2015‬میالدی وارد بحران شده و بدین ترتیب‪ ،‬سال‬ ‫اش��فته خود را با بازگش��ت دوباره به عم��ق بحران به پایان‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬اداره امار یون��ان اعالم کرد‪ :‬تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی این کش��ور در ‪ 3‬ماهه منتهی به دس��امبر‬ ‫‪2015‬م و پ��س از انک��ه در ‪ 3‬ماه��ه قبل ت��ر ‪1/4‬درص��د‬ ‫تحلی��ل رفته بود‪ ،‬این بار ه��م ‪ 0/6‬درصد دیگر کاهش یافت‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که میانگین براوردهای انجام ش��ده در‬ ‫نظرس��نجی های بلومبرگ‪ ،‬افت تولی��د ناخالص داخلی این‬ ‫کشور را ‪0/8‬درصد پیش بینی کرده بود‪.‬‬ ‫یون��ان با انتخ��اب دول��ت ضدریاضتی س��یپراس که در‬ ‫انتخابات یک سال و اندی پیش با وعده پاره کردن توافق های‬ ‫ریاضتی با اتحادیه اروپا روی کار امد‪ ،‬یکی از س��خت ترین و‬ ‫بحرانی تری��ن دوران خود را در عصر اقتصاد مدرن اغاز کرد‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬این وعده و وعید ها‪ ،‬به بازگشت ناگهانی الکسیس‬ ‫س��یپراس‪ ،‬نخس��ت وزیر چپگرای یونان از وعده انتخاباتی و‬ ‫تصویب سومین بس��ته کمک های مالی اتحادیه اروپا به این‬ ‫کشور در اگوست منتهی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش بلومبرگ‪ ،‬درحالی که دول��ت یونان با افزایش‬ ‫اعتراض های اپوزیس��یون نس��بت به اجرای اصالحات قانون‬ ‫بازنشس��تگی دس��ت و پنجه نرم می کند‪ ،‬در س��وی دیگر‪،‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا به دولت این کش��ور فش��ار م��ی اورد تا موج‬ ‫ورودی پناهجوی��ان را پذیرا باش��د‪ ،‬اما ماج��را به همین جا‬ ‫ختم نمی ش��ود چرا که موج تالط��م بازارهای جهانی منجر‬ ‫به تس��ریع فروش دارایی های یونان شده و ابرهای تیره و تار‬ ‫دوباره به اسمان این کشور بازگشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعی و نمادین‬ ‫« تاس��وس اناستاس��اتوس»‪ ،‬اقتصاددان موسسه خدمات‬ ‫مالی یونانی یوروبانک ارگاس��یاس می گوی��د‪ :‬برای افزایش‬ ‫اعتم��اد ب��ه مالکیت دول��ت در اجرای اصالح��ات‪ ،‬نیازمند‬ ‫برخی معیارهای نمادین و واقعی هس��تیم‪ .‬انتظار می رود در‬ ‫س��ال ‪2016‬م ش��اهد تضعیف تقاضای داخلی باشیم و این‬ ‫بس��تگی دارد که تا چ��ه اندازه بتوانیم ب��ا کمک صادرات و‬ ‫س��رمایه گذاری در این امر تعادل برقرار کنیم‪ .‬یونان در حال‬ ‫حاض��ر با تجدید نگرانی ها نس��بت به خ��روج از حوزه یورو‬ ‫روبه رو اس��ت مگر انکه دولت این کشور و طلبکاران اروپایی‬ ‫ان با یک برنامه معتبر و قابل باور‪ ،‬بتوانند بدهی های دولت‬ ‫این کش��ور را تعدیل کنند‪« .‬پل تامسن» سرپرست صندوق‬ ‫بین المللی پ��ول در اروپا با بیان این مطل��ب افزود‪ :‬یونان و‬ ‫متحدان اروپایی ان‪ ،‬در ماه های اینده با تصمیم های دشوار‬ ‫سیاس��ی مواجه خواهند شد‪ .‬داده های اماری ‪3‬ماهه چهارم‬ ‫از اقتصاد یونان نش��ان می دهد اقتصاد این کش��ور در طول‬ ‫سال ‪0/7‬درصد منقبض شده است‪ .‬در توافق پرداخت بسته‬ ‫کمک مالی که در اگوس��ت تصویب ش��ده‪ ،‬پیش بینی شده‬ ‫ب��ود تولید ناخال��ص داخلی یونان در س��ال ‪ 2015‬میالدی‪،‬‬ ‫‪2/3‬درصد تحلیل رود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬اتحادیه اروپا پیش بینی ک��رد اقتصاد یونان تا‬ ‫قبل از رش��د ‪2/7‬درصدی در س��ال ‪ 2017‬میالدی‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ 2016‬م را با انقباض ‪0/7‬درصدی به پایان رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم بادامی ها در اندیشه بازارهای امریکا‬ ‫در نخستین اقدام یک ش��رکت چینی برای ادغام با یکی‬ ‫از بورس های مطرح در ایاالت متحده‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری‬ ‫چونگ کینگ کازین با بورس ش��یکاگو برای ادغام به توافق‬ ‫نهایی رس��ید‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬جزئیات این معامله به طور‬ ‫رسمی افشا نشده‪ ،‬اما بلومبرگ به نقل از یک منبع اگاه اعالم‬ ‫کرد شرکت سرمایه گذاری چونگ کینگ کازین برای خرید‬ ‫بورس شیکاگو باید مبلغی به ارزش ‪ 100‬میلیون دالر هزینه‬ ‫کند‪ .‬بازار س��هام ‪ 134‬ساله ش��یکاگو‪ ،‬یکی از کم رونق ترین‬ ‫بورس ها در بین بازارهای سهام ایاالت متحده است که تنها‬ ‫ح��دود ‪0/5‬درص��د از حجم معامالت این کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده و به ش��کل عمده از سوی بازارگردانان برای‬ ‫خرید و فروش انواع صندوق های سرمایه گذاری و همچنین‬ ‫پوشش ریسک معامالت اتی در بورس کاالی شیکاگو‪ ،‬مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬فایننشیال تایمز درباره این ادغام بیان‬ ‫کرد‪ :‬این معامله جدید به طرف چینی این امکان را می دهد‬ ‫که جای پای محکمی در میان بازار س��هام امریکا برای خود‬ ‫ب��از کند و معامالت را به صورت قانون��ی از طریق یک بازار‬ ‫سهام رس��می دنبال کند‪ .‬ش��نگ جو لو‪ ،‬بنیانگذار و رییس‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری چونگ کینگ کازین در نشس��ت‬ ‫خبری رس��می اعالم کرد‪ :‬ما باره��ا برنامه های جامع بورس‬ ‫ش��یکاگو را با هدف بهبود س��هم بازار و اج��رای برنامه های‬ ‫توس��عه ای و حمایتی بررسی کردیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫خاتمه‪ ،‬با همفکری به این نتیجه رس��یدیم که با ایجاد یک‬ ‫موقعیت استثنایی‪ ،‬بازار مالی چین را در طوالنی مدت توسعه‬ ‫دهیم و ش��رکت های پرظرفیت چینی را به س��رمایه گذاران‬ ‫امریکایی معرفی کنیم‪ .‬جان کرین‪ ،‬رییس بورس ش��یکاگو‬ ‫نیز در این باره اظهار کرد‪ :‬با همکاری شرکای جدید تجاری و‬ ‫استفاده از منابع متنوع می توانیم ابتکارهای جدیدی را برای‬ ‫پیشبرد اهداف تجاری خود پیاده سازی کنیم‪.‬‬ ‫مدیریت قیمت گندم از سوی دولت‬ ‫کاوه زرگران‪ ،‬رییس کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اکنون‬ ‫قیمت گندم در ایران نس��بت به بازار جهانی گران تر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گندم داخلی‬ ‫هر کیلوگرم ‪ 12‬هزار و ‪ 500‬ریال خریداری می ش��ود و این اختالف نرخ ‪5‬هزار‬ ‫ریالی‪ ،‬عدد بزرگی اس��ت و دولت می تواند ان را مدیریت کند تا مش��کل ایجاد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫از قیمت کابینت اشپزخانه‬ ‫گزارش‬ ‫برای همه انس��ان ها؛ داشتن خانه ای با بیشترین‬ ‫امکان��ات؛ اگ��ر نه ی��ک ارزو؛ بلکه یک خواس��ته‬ ‫مطلوب اس��ت‪ .‬خواس��ته ای که برای رس��یدن و‬ ‫تحقق بخش��یدن ب��ه ان؛ بای��د از روی دیوارهای‬ ‫چی��ن و ماچین اقتصادی پرید تا به یک س��امان‬ ‫نسبی رس��ید‪ .‬اش��پزخانه؛ محیطی ویژه برای هر‬ ‫خانه ای به حس��اب می اید‪ .‬انقدر ویژه که بسیاری‬ ‫از س��ازندگان و دارندگان مس��کن؛ بخش زیادی‬ ‫از هزینه های اصلی درون س��اختمان را؛ به خرید‬ ‫کابینت اشپزخانه اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش زمینی و هوایی کابینت!‬ ‫در گ��زارش پی��ش روی ش��ما؛ از فهرس��ت‬ ‫قیمت های ای��ن کاالی ضروری برای اش��پزخانه‬ ‫و خیلی ضروری برای باکالس نش��ان داده ش��دن‬ ‫خان��ه ! رونمای��ی می کنی��م‪ .‬توضی��ح اینک��ه این‬ ‫قیمت ها‪ ،‬بر حسب میانگین قیمت فروش در بازار‬ ‫اعالم می شوند و امکان دارد در شهرهای مختلف‪،‬‬ ‫یا در مناطق مختلف تهران؛ متغیر باش��ند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه براس��اس عرف بازار کابین��ت؛ هر متر طول‬ ‫محاس��به شده؛ مساوی با مجموع یک متر زمینی‬ ‫‪۶۰‬درصد و یک متر هوایی یعنی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ ‬ ‫یعنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد سلطانی‪ ،‬از کابینت سازان قدیمی شمال‬ ‫ش��رق تهران؛ به خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬تعیین‬ ‫قیم��ت در صنف ما؛ مانند دیگر اصناف نیس��ت و‬ ‫نرخ گذاری ه��ا؛ از ش��رایط و ام��ا و اگرهای زیادی‬ ‫پیروی می کن��د‪ .‬به عنوان نمونه؛ ‪ 10‬درصد قیمت‬ ‫تمام ش��ده کابینت؛ باب��ت هزینه حمل و نصب‪ ،‬به‬ ‫قیم��ت کل فاکتور اضاف��ه خواهد ش��د‪ .‬یا اینکه‬ ‫‹ ‹جشنواره اعداد‬ ‫قیم��ت کابینت تم��ام ام دی اف ب��ا در مالمینه‬ ‫ایرانی؛ ‪ 440‬تا ‪500‬هزار تومان براور د می شود‪ .‬هر‬ ‫یک متر کابینت تمام ام دی اف با در مالمینه ترک؛‬ ‫‪ 470‬تا ‪570‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫کابینت تم��ام ام دی اف با در مالمینه اس��پانیا؛‬ ‫متری‪ 55۰‬تا ‪670‬هزار تومان به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫کابینت تمام ام دی اف با در مالمینه اتریش؛ ‪580‬‬ ‫تا ‪ 700‬ه��زار تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کابین��ت تم��ام ام دی اف؛ با در های گالس��ه براق‬ ‫ایران��ی‪ ،‬مت��ری ‪ 500‬ت��ا ‪600‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫ کابینت تمام ام دی اف با درهای گالسه براق ترک‬ ‫ساده‪ ،‬متری‪ 550‬تا ‪600‬هزار تومان است‪ .‬هر یک‬ ‫متر کابینت تمام ام دی اف با درهای گالس��ه براق‬ ‫ترک س��ه بعدی گلدار برجس��ته ‪ 600‬تا ‪700‬هزار‬ ‫توم��ان به فروش می رس��د‪ .‬قیم��ت کابینت تمام‬ ‫ام دی اف‪ ،‬با در پلی گالسه ترک؛ ‪ ۷۸۰‬هزار تومان‬ ‫تا یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کابینت تمام ام دی اف با در پلی گالس��ه اسپانیا و‬ ‫المان ‪۹۶۰‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان فروخته می ش��ود‪ .‬کابینت تمام ام دی اف با‬ ‫در مالمین��ه ایتالیا (کلیف اس��کین) از ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫ابالغ ایین نامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی از جمله صنایع دستی‪ ،‬خانگی‬ ‫و روس��تایی و کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان‬ ‫کم س��رمایه از اه��داف ایین نام��ه اجرای��ی نح��وه برگزاری‬ ‫روزبازارهای جمعی است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق‬ ‫اصناف ایران‪ ،‬ایین نامه اجرای��ی نحوه برگزاری روز بازارهای‬ ‫جمعی (موضوع ماده ‪ ۸۵‬قانون نظام صنفی) به تصویب وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسید و برای اجرا به روسای سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراس��ر کش��ور ابالغ شد‪ .‬براساس‬ ‫ماده یک ایین نامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی‬ ‫موضوع ماده ‪ ۸۵‬قانون نظام صنفی روز بازار مکانی است برای‬ ‫عرضه کاال و محصوالت صرفا داخلی توسط افراد یا واحدهای‬ ‫صنفی که به صورت موقت وفق ش��رایط این ایین نامه ایجاد‬ ‫می گردد‪ .‬منظور از کارگروه نیز کارگروه راهبری روز بازارهای‬ ‫جمعی اس��ت‪ .‬حمای��ت از تولیدات داخل��ی ازجمله صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬خانگی و روستایی و کمک به رفع سد معابر عمومی‬ ‫و فروشندگان کم سرمایه نیز از اهداف ایین نامه اجرایی نحوه‬ ‫برگزاری روز بازارهای جمعی است‪ .‬در ماده ‪ 3‬ایین نامه امده‬ ‫است‪ :‬به منظور تشخیص ضرورت ایجاد روز بازارها و نظارت‬ ‫بر حس��ن اجرای این ایین نامه در هر شهرستان کارگروهی‬ ‫متش��کل از روسا یا معاونان دستگاه هایی از جمله شهرداری‪ ،‬‬ ‫س��ازمان و یا اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬جهاد کشاورزی‬ ‫و اتاق اصناف تشکیل می ش��ود‪ .‬تبصره‪ :‬جلسات کارگروه با‬ ‫حداقل چهار عضو تشکیل و تصمیمات ان با سه رای معتبر‬ ‫خواهد بود‪ .‬ضمنا در صورت تشخیص کارگروه از نمایندگان‬ ‫س��ایر دستگاه ها و تش��کل ها بدون داش��تن حق رای برای‬ ‫ش��رکت در جلس��ات دعوت به عمل می اید‪ .‬در ماده ‪ ۴‬این‬ ‫ایین نامه‪ ،‬ضرورت ایجاد یک یا چند روزبازار‪ ،‬تعیین ضوابط‬ ‫واگذاری‪ ،‬تعداد غرفه ه��ا‪ ،‬مکان های قابل واگذاری و ضابطه‬ ‫تولی��دات داخلی به منظور جلوگی��ری از اختالل در عرضه‬ ‫محصوالت توس��ط واحدهای صنفی با پیش��نهاد مش��ترک‬ ‫شهرداری و اتاق اصناف بر عهده کارگروه گذاشته شده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ارزان تر از چینی ها می سازیم‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫براس��اس مصوبه اتحادیه کابینت سازان شهرهای‬ ‫مختل��ف؛ تحویل کابینت های س��اخته ش��ده؛ در‬ ‫طبقه همکف انجام می شود و هزینه حمل از طبقه‬ ‫همکف به طبقات باالتر؛ به عهده خریدار است‪.‬‬ ‫پس از این مقدمه قیمتی جناب سلطانی؛ تاکید‬ ‫می کنیم که اعداد زیر‪ ،‬با مقیاس هر یک متر مربع‬ ‫درج شده اند‪ .‬توجه بفرمایید‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت های متری‬ ‫توم��ان تا یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫خریداران کابینت تمام ام دی اف کالسیک با در‬ ‫روکش پی وی س��ی س��اده؛ باید ‪ ۷۰۰‬تا ‪970‬هزار‬ ‫توم��ان پرداخت کنند‪ .‬قیمت هر یک متر کابینت‬ ‫تمام ام دی اف کالس��یک با در روکش پی وی س��ی‬ ‫چند ابزار ب��ا تاج‪ ،‬پاخ��ور و زیر چراغی؛ ‪۹۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان تا یک میلی��ون و ‪۳۵۰‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫کابینت بدنه ام دی اف با در ام دی اف روکش چوب؛‬ ‫‪۹۰۰‬هزار تومان ت��ا یک میلیون و ‪۷۵۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ی��اداوری کنیم که ای��ن قیمت ها‪،‬‬ ‫بر حس��ب میانگی��ن قیمت تک فروش��ی در بازار‬ ‫اعالم می ش��وند و امکان دارد ک��ه در خرید پالتی‬ ‫(عم��ده ای)؛ با توجه به فاصله محل تولید تا محل‬ ‫فروش؛ با قیمت های متفاوتی روبه رو شویم‪.‬‬ ‫قیمت ام دی اف س��فید صابون��ی؛ متری ‪ 148‬تا‬ ‫‪155‬هزار تومان است‪ .‬ام دی اف سفید صابونی‪ ،‬مغز‬ ‫واناچای تایلند؛ ‪ ۱۶۵‬تا ‪۱۷۲‬هزار تومان به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬هر یک متر ام دی اف سفید صابونی مغز‬ ‫پنل پالس مالزی؛ ‪ ۱۶۹‬تا ‪۱۷۴‬هزار تومان قیمت‬ ‫دارد‪ .‬قیمت ام دی اف سفید صابونی متفرقه‪۱۸۵ ،‬‬ ‫ت��ا ‪۱۹۰‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬خری��داران ام دی اف‬ ‫ایزوف��ام برای خرید هر متر از ای��ن نوع کاال‪ ،‬باید‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۰۵‬هزار توم��ان بپردازند‪ .‬قیمت هر یک‬ ‫مترمرب��ع ام دی اف مالمینه مات و براق؛ ‪۱۸۰‬هزار‬ ‫تا ‪۱۸۸‬هزار تومان است‪ .‬هر یک متر ام دی اف الفا‬ ‫مالمین��ه رنگی‪ ۲۲۳ ،‬تا ‪ ۲۲۶‬ه��زار تومان قیمت‬ ‫دارد‪ .‬ه��ر یک متر ام دی اف زیگم��ا ایران؛ ‪ ۱۵۵‬تا‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪۱۹۰‬هزار تومان قیمت گذاری ش��ده است‪ .‬قیمت‬ ‫مالمینه مات و چرمی ‪۱۹۲‬هزار تومان تا ‪۲۲۵‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬برای خرید هر یک متر ام دی اف المی‬ ‫گالسه ترکیه؛ باید ‪ ۳۳۰‬تا ‪۳۶۰‬هزار تومان هزینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هر یک متر ام دی اف ای جی تی س��اده س��اخت‬ ‫ترکیه؛ ‪ ۲۰۵‬تا ‪۲۲۰‬هزار تومان فروخته می ش��ود‪.‬‬ ‫ام دی اف کاس��تامان ترکی��ه مالمینه رنگی؛ متری‬ ‫‪ ۲۱۸‬ت��ا ‪۲۴۵‬هزار تومان به فروش می رس��د‪ .‬هر‬ ‫یک متر ام دی اف فینس��ا اس��پانیا؛ بی��ن ‪ ۳۴۰‬تا‬ ‫‪۳۶۵‬هزار تومان فروخته می ش��ود‪ .‬قیمت هر یک‬ ‫متر ام دی اف یلدیز ترکیه‪ ۲۲۰ ،‬تا ‪۲۴۰‬هزار تومان‬ ‫اعالم شده است‪ .‬ام دی اف الویک اسپانیایی؛ متری‬ ‫‪ ۶۳۰‬تا ‪۷۰۰‬هزار تومان نرخ گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لطفا نفسی تازه کنید‬ ‫ه��ر یک متر ام دی اف تری ب��ی ایتالیا نیز حدود‬ ‫‪۸۰۰‬هزار تومان قیمت دارد‪ .‬برای خریدن هر متر‬ ‫مربع ام دی اف ترکیه ای ایش��یک؛ باید بین ‪ ۲۰۸‬تا‬ ‫‪۲۷۰‬ه��زار تومان پرداخت ش��ود‪ .‬قیمت ام دی اف‬ ‫با روکش پی وی س��ی متفرق��ه؛ در هر متر‪ ۱۸۰‬تا‬ ‫‪۲۳۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫هر یک متر نئوپان سفید(ش��رکت های داخلی)؛‬ ‫‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۳۳‬هزار تومان به فروش می رس��د‪ .‬برای‬ ‫خری��د یک متر نئوپان رنگی ایرانی نیز؛ باید ‪۱۳۵‬‬ ‫تا ‪۱۳۹‬ه��زار تومان هزینه ش��ود‪ .‬قیمت ام دی اف‬ ‫ب��ا ورق ‪ 16‬می��ل تمام پی وی س��ی متفرقه بدون‬ ‫روکش؛ ‪ ۱۳۵‬تا ‪۱۴۵‬هزار تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫هر یک متر فیبر ‪ 3‬میل تمام پی وی س��ی متفرقه؛‬ ‫‪۴۳‬هزار تومان تا ‪۴۸‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫تعیین قیمت‬ ‫در صنف ما؛‬ ‫مانند دیگر‬ ‫اصناف نیست‬ ‫و نرخ گذاری ها؛‬ ‫از اما و اگرهای‬ ‫زیادی پیروی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصد‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫کابینت؛ بابت‬ ‫هزینه حمل‬ ‫و نصب‪ ،‬به‬ ‫قیمت اضافه‬ ‫خواهد شد‬ ‫کاهش ‪ 3/36‬درصدی تورم مرغداری ها در پاییز‬ ‫ش��اخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری های‬ ‫صنعت��ی کش��ور در پاییز ‪ ۱۳۹۴‬به ‪ 200/94‬رس��ید که‬ ‫‪ 13/21‬درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ‪3/36‬‬ ‫درصد نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل (تورم نقطه به‬ ‫نقطه) کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬درصد تغییر ش��اخص در‬ ‫‪ 4‬فصل منتهی به پاییز ‪ ۱۳۹۴‬نس��بت به ‪ 4‬فصل منتهی‬ ‫به پاییز ‪ ۱۳۹۳‬معادل ‪ 0/32‬درصد است‪ .‬استان مازندران‬ ‫ب��ا ‪ 36/19‬درص��د کاه��ش بیش��ترین کاهش و اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری با ‪ 40/31‬درصد افزایش بیشترین‬ ‫افزایش را در کل کشور داشته اند‪.‬‬ ‫در پاییز ‪ ۱۳۹۴‬ش��اخص گروه م��رغ به ‪ 213/75‬واحد‬ ‫رس��یده که در مقایس��ه با فصل قبل و فصل مشابه سال‬ ‫قبل به ترتیب ‪ 17/03‬و ‪ 1/06‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در ای��ن گروه جوجه یک��روزه و مرغ گوش��تی به ترتیب‬ ‫‪ 12/51‬و ‪ 17/84‬درص��د نس��بت به فص��ل قبل کاهش‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین جوجه یکروزه نس��بت به فصل مشابه‬ ‫سال قبل افزایش ‪ 36/51‬درصدی و مرغ گوشتی کاهش‬ ‫‪ 5/91‬درصدی داش��ته اند‪ .‬پولت در ای��ن گروه ‪ 17/19‬و‬ ‫‪ 7/03‬درصد به ترتیب نسبت به فصل قبل و فصل مشابه‬ ‫س��ال قبل کاهش داشته اس��ت‪.‬در پاییز ‪ 1394‬شاخص‬ ‫گروه تخم مرغ به ‪ 160/75‬واحد رس��یده که در مقایس��ه‬ ‫با فصل قبل و فصل مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ‪ 5/23‬و‬ ‫‪ 10/37‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬در این گروه تخم مرغ‬ ‫نطفه دار به ترتیب ‪ 23/35‬و ‪ 22/29‬درصد نسبت به فصل‬ ‫قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تخم مرغ خوراکی ‪ 21/70‬و ‪ 4/65‬درصد نسبت‬ ‫به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند‪.‬‬ ‫شاخص کود مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل‬ ‫‪ 10/28‬درصد افزایش یافت‪ .‬همچنین در مقایسه با فصل‬ ‫مش��ابه س��ال قبل‪ ،‬ش��اخص کود ‪ 14/69‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن شهربازی داران گفت‪ :‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاالهای ما ب��ا همان اس��تاندارد بین المللی‬ ‫بسیار پایین تر از قیمت کاال های سایر کشور ها است‪.‬‬ ‫مهدی بیات در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در ایران‬ ‫‪ ۲۵۰‬ش��رکت در این حوزه فعال هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫در کشور نزدیک به ‪ ۱۶۰۰‬شهربازی داریم که تمام انها‬ ‫زیر نظر سازمان استاندارد مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این صنعت توانس��ته به طور مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم ‪۲۵۰‬ه��زار ش��غل ایج��اد کن��د و جزو‬ ‫نش��ان(برند) های مط��رح دنیا ق��رار بگی��رد‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه برخ��ی از تجهیزات ش��هربازی جده و ش��هربازی‬ ‫راس الخیمه محصول شرکت های ایرانی است‪.‬‬ ‫وی با ارائه امار صادرات این حوزه در س��ال گذش��ته‬ ‫افزود‪ :‬ما توانس��تیم در سال گذش��ته به ‪ ۱۵‬کشور دنیا‬ ‫صادرات داشته باش��یم‪ ،‬به طوری که در نمایشگاه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬ترکیه از ما خواست که کاالهای سفارشی شان‬ ‫را با طراحی و نش��ان(برند) خود انها تولید کنیم تا انها‬ ‫بتوانند صادرات دوباره به اروپا با نام خود داش��ته باشند‬ ‫که این نشان از کیفیت باالی اجناس ایرانی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن ش��هربازی داران ادامه داد‪:‬‬ ‫این صادرات در حالی اس��ت ک��ه تاکنون هیچ کمک و‬ ‫تس��هیالتی از سوی دولت به این ش��رکت ها داده نشده‬ ‫و همه این ص��ادرات با اس��تفاده از ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی بوده است‪.‬‬ ‫بیات با اش��اره به قیمت تمام ش��ده این کاال ها افزود‪:‬‬ ‫قیمت تمام شده کاالهای ما با همان استاندارد بین المللی‬ ‫بسیار پایین تر از قیمت سایر کشور ها است؛ به طور مثال‬ ‫کش��تی صبا در ایران به قیم��ت ‪۲۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫فروش می رسد در حالی که چینی ها ان را ‪۸۰۰‬میلیون‬ ‫و ایتالیایی ها ان را یک میلیارد و ‪ 200‬میلیون تومان با ‬ ‫همان اس��تاندارد ما به فروش می رسانند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در اقتصاد امروز چینی ها به طور تقریبی تمام‬ ‫اجناس را با پایین ترین قیمت تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این صنعت ظرفیت ارز اوری باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به ارزش افزوده و اش��تغالزایی‬ ‫ب��االی ای��ن صنع��ت و ب��ازار صادراتی خوب��ی که در‬ ‫کش��ورهای منطقه وج��ود دارد در ص��ورت نگاه مثبت‬ ‫دولت و دستگاه های اجرایی این صنعت می تواند کمک‬ ‫زی��ادی به اقتصاد مقاومتی و صادرات غیرنفتی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برخی صنوف‬ ‫نیاز به صندوق فروش ندارند‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی خودرو و‬ ‫ماشین االت گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی باید به عملکرد‬ ‫صندوق مکانیزه فروش اعتماد داش��ته باش��د تا مردم‬ ‫هم بتوانند به نتایج کار این صندوق خوش بین باشند‪.‬‬ ‫علی اکبر بخش��ی در گفت وگو با ات��اق اصناف ایران‬ ‫صن��دوق مکانی��زه فروش را مت��رادف ب��ا واژه عدالت‬ ‫توصی��ف کرد و گفت‪ :‬با ایجاد صندوق مکانیزه فروش‪،‬‬ ‫به طور قطع ش��فافیت و عدالت مالیاتی حاکم می شود‬ ‫اما به این ش��رط ک��ه این صندوق ب��ه صورت صحیح‬ ‫پیاده س��ازی و اداره ش��ود و س��ازمان امور مالیاتی هم‬ ‫عملکرد این صندوق را پذیرا باشد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن انتقاد از عملکرد و سیاس��ت گذاری های‬ ‫سازمان امور مالیاتی در چند سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه همچنان مالیات علی الراس حاکمیت دارد؛‬ ‫پس ضرورت در این است که ابتدا سازمان امور مالیاتی‬ ‫به عملکرد صندوق مکانیزه فروش اعتماد داشته باشد‬ ‫تا مردم هم بتوانند به نتایج کار این صندوق خوش بین‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بخش��ی از نبود زیرساخت های الزم برای پیاده سازی‬ ‫صن��دوق مکانیزه ف��روش در کش��ور و همچنین نبود‬ ‫فرهنگ س��ازی و اموزش به صن��وف همزمان با اجرای‬ ‫این طرح خبرداد و افزود‪ :‬با توجه به کمبودهای بسیار‬ ‫و چالش ه��ای موجود‪ ،‬فق��ط ‪۱۵‬درص��د از صنوف به‬ ‫صندوق مکانیزه فروش مجهز شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه الیحه قانونی استفاده از صندوق‬ ‫مکانیزه فروش از سوی صنوف همچنان درحال تغییر و‬ ‫تحول است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بسیاری از صنوف هم نرم افزار را‬ ‫خریداری کرده اند اما از این نرم افزار استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی خودرو و‬ ‫ماش��ین االت تصریح کرد‪ :‬از ‪۸‬هزار کاس��ب پروانه دار‬ ‫این صنف تنها ‪۲۰‬درصد در سامانه استفاده از صندوق‬ ‫مکانیزه فروش ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫بخشی همچنین این نکته را مورد اشاره قرار داد که‬ ‫نوع و ماهیت کار در برخی از اتحادیه ها طوری اس��ت‬ ‫که به هیچ وج��ه نیازی به صندوق مکانیزه فروش پیدا‬ ‫نمی کنند؛ عالوه بر انکه با رفتاری که از س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در چند سال گذشته دیده اند‪ ،‬امید و اعتقادی‬ ‫هم به اصالح ش��رایط موجود با وجود چنین صندوقی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تولید ‪ 200‬هزار تن علوفه خشک در سمنان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چوب حراج «قاچاق» به تجارت صنوف‬ ‫‪ ۴۴‬میلیون دالر سفال‬ ‫از همدان صادر شد‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سفال و‬ ‫س��رامیک اللجین از صادرات ‪ ۴۴‬میلیون دالری سفال از‬ ‫همدان خبر داد و گفت‪ :‬تنها ‪ ۹‬میلیون دالر از این میزان‬ ‫از گمرک همدان صادر شده است‪ .‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد بش��یری جالل‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه ظرفیت های صادرات س��فال و سرامیک از همدان‬ ‫باالست‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای امسال ‪ ۴۴‬میلیون دالر سفال از‬ ‫همدان به سایر کشورها صادر شده است‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از این میزان تنها ‪ ۹‬میلیون دالر‬ ‫از گمرک همدان صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بقیه صادرات از‬ ‫س��ایر گمرکات صادر شده و صادرکنندگان سفال ترجیح‬ ‫داده اند صادرات س��فال خود را از س��ایر گمرکات داشته‬ ‫باشند‪ .‬‬ ‫بشیری جالل با بیان اینکه گمرک همکاری مناسبی با‬ ‫تاجران و صادرکنندگان سفال دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما برخی‬ ‫مش��کالت از جمله مسائل مربوط به مالیات سبب شده تا‬ ‫صادرکنندگان تمایلی به انجام صادرات از همدان نداشته‬ ‫باشند‪ .‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در ماه های گذش��ته برای ‪ ۱۷‬نفر‬ ‫از صادرکنندگان س��فال اس��تان همدان پرونده مالیاتی‬ ‫تشکیل ش��ده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬براس��اس قانون صادرات‬ ‫معاف از مالیات است ولی برای این صادرکنندگان پرونده‬ ‫مالیاتی تشکیل شد و انها را با مشکل مواجه کرد ‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سفال و‬ ‫س��رامیک اللجین بیان کرد‪ :‬با پیگیری مسئوالن استان‬ ‫‪ ۱۳‬پرون��ده از این تعداد در هیات های حل اختالف مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مالیاتی به انها نباید‬ ‫تعلق بگیرد ‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۲۴۰‬هزار تن‬ ‫شیر خام در لرستان‬ ‫ معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫لرستان از تولید بیش از ‪ ۲۴۰‬هزار تن شیر خام در استان‬ ‫خبر داد‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ناصر نجی��ب زاده افزود‪ :‬لرس��تان‬ ‫یک��ی از مناطق مهم دامپروری کش��ور اس��ت و هرگونه‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش می تواند به توس��عه و رونق‬ ‫اقتصادی منطقه منجر شود‪ .‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در همین راستا فعالیت هایی در استان‬ ‫انجام شده و منجر به تولید فراورده های دامی زیادی شده‬ ‫که تولید شیر خام یکی از این موارد است‪ .‬‬ ‫نجیب زاده با اش��اره به تولید ش��یر خام استان در سال‬ ‫گذش��ته اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته میزان تولید شیر در‬ ‫لرس��تان‪ ۲۳۴ ،‬هزار و ‪ ۸۹۰‬ت��ن بوده و در زمینه پرورش‬ ‫گاوهای شیری مشکلی در استان وجود ندارد‪ .‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫لرس��تان ادامه داد‪ :‬همچنین پیش بینی می ش��ود امسال‬ ‫‪ ۲۴۱‬هزار و ‪ ۹‬تن ش��یر خام در اس��تان تولید ش��ود که‬ ‫بیشترین میزان تولید مربوط به خرم اباد و بروجرد است‪ .‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در حال حاضر مردم به س��مت‬ ‫لبنی��ات فله ای س��وق پی��دا کرده ان��د که ای��ن موضوع‬ ‫پیامدهای منفی خود را به همراه خواهد داشت‪ .‬‬ ‫رشد صادرات صنایع دستی‬ ‫در پسابرجام‬ ‫معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردشگری اصفهان گفت‪ :‬رشد صادرات صنایع‬ ‫دستی و افزایش ارزاوری حاصل از ان یکی از زمینه های‬ ‫مورد تاکید در برنامه شش��م توس��عه و از بسترهای مورد‬ ‫توجه در دوران پسابرجام است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جعفر صالحی افزود‪ :‬از جمله بسترهای‬ ‫ایجاد شده برای رشد و توسعه صنایع دستی و گردشگری‬ ‫داخلی کشور‪ ،‬دوران پسابرجام و رشد و توسعه مناسبات‬ ‫بین المللی ناشی از ان است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب در سیاس��ت های‬ ‫ابالغی به دول��ت یازدهم‪ ،‬توجه ویژه ای به مقوله فرهنگ‬ ‫داش��ته اند و این باعث می شود مس��ئوالن امر برنامه های‬ ‫ویژه ای در این حوزه پیش بینی کنند ‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬رش��د و توس��عه جای��گاه صنایع دس��تی از‬ ‫مهم ترین اولویت های برنامه شش��م توس��عه اس��ت که با‬ ‫دو ه��دف عمده افزایش صادرات و ایجاد اش��تغال‪ ،‬دنبال‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫صالحی عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر سهم صنایع دستی‬ ‫در صادرات کش��ور ‪ ۱۶۰‬میلیون دالر است که این میزان‬ ‫بای��د به یک میلیارد دالر در پایان برنامه شش��م توس��عه‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در شرایط فعلی ‪ ۳۶۰‬هزار نفر در حوزه‬ ‫صنایع دس��تی مش��غول به فعالیت هس��تند که باید این‬ ‫میزان در پایان برنامه شش��م توس��عه به یک میلیون نفر‬ ‫در کل کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری سمنان گفت‪ :‬ساالنه حدود ‪۲۰۰‬هزار تن‬ ‫علوفه خشک در مراتع استان تولید می شود ‪ .‬علی نقی حیدریان افزود باید برای‬ ‫افزایش میزان تولید زمینه بهبود کیفی مراتع را فراهم کنیم ‪ .‬در استان سمنان‬ ‫نزدیک به ‪ 3‬میلیون و ‪۷۴۰‬هزار هکتار مرتع وجود دارد که ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫هکتار از مراتع کم تراکم به شمار می رود‪ .‬‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫علیمیرحسینی‪:‬‬ ‫ابطالپروانه‬ ‫کسب‪،‬راهکار‬ ‫مقابلهباعرضه‬ ‫کاالی قاچاق در‬ ‫واحدهایصنفی‬ ‫است‬ ‫قاچ��اق کاال یکی از جدی تری��ن عوامل ایجاد‬ ‫بیکاری است زیرا واردات اجناس قاچاق به کشور‬ ‫موجب می شود تا قیمت کاالهایی که در واحدهای‬ ‫صنفی عرضه می شود باالتر از نرخ اجناس قاچاق‬ ‫باش��د و همین امر عرصه رقابت را برای صاحبان‬ ‫صنوف دارای پروانه در برابر فروش��ندگان کاالی‬ ‫قاچاق تنگ می کند‪.‬‬ ‫ه��ر چن��د که ب��رای مقابل��ه با ف��روش کاالی‬ ‫قاچاق از س��وی س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و‬ ‫ارز و همچنی��ن اتحادی��ه و اتاق ه��ای اصن��اف‬ ‫برنامه ریزی های بس��یاری ش��ده و براساس قانون‬ ‫نظ��ام صنفی فروش کاالی قاچ��اق تخلف بوده و‬ ‫منجر به برخورد با فروش��ندگان متخلف می شود‬ ‫ام��ا با این حال ش��اهد ف��روش ای��ن اجناس در‬ ‫واحدهای صنفی بدون پروانه هستیم و همچنین‬ ‫برخی از صاحبان صنوف که دارای پروانه کس��ب‬ ‫نیز هس��تند گاهی برای جذب مشتری به فروش‬ ‫کاالی قاچاق تن می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن گروه از فعاالن صنفی یا باید کاالی قاچاق‬ ‫را ب��رای به دس��ت اوردن نقدینگ��ی بپذیرند‪ ،‬یا‬ ‫اینکه قبول کنند جایی در بازار نداش��ته و باید به‬ ‫تعطیلی واحد صنفی و پیوس��تن به خیل بیکاران‬ ‫بیندیش��ند‪ .‬حال سوال این اس��ت که با توجه به‬ ‫تاثی��ر فروش کاالی قاچاق در ب��ازار چه اقداماتی‬ ‫برای مقابله با ان به ویژه در ش��هرهای مرزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹امار قاچاق کاال وحشتناک است‬ ‫عضو اتاق بازرگانی س��نندج‪ ،‬با اش��اره به نقش‬ ‫کااله��ای قاچ��اق درتعطیلی واحده��ای صنفی‬ ‫می گوید‪:‬ح��دود ‪ 25‬ت��ا ‪30‬میلی��ارد دالر کاالی‬ ‫قاچ��اق وارد ای��ران می ش��ود که متاس��فانه این‬ ‫رقم‪ ،‬رقم بس��یار بزرگی اس��ت‪ .‬در واق��ع در تمام‬ ‫بخش هایی که کاالی قاچاق وارد می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫امر منجر به زیاندهی بخش تولید و تجارت کشور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عبدالرحم��ن عل��وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬ریشه اصلی مشکل اینجاست که نحوه‬ ‫نگاه ب��ه گمرک و واردات تعری��ف منطقی ندارد‪.‬‬ ‫انقدر گمرک ع��وارض واردات را باال می گیرد که‬ ‫قاچاق ارزش پی��دا می کند‪ .‬به هر حال برای رفع‬ ‫این مش��کل بای��د به کمک مس��ئوالن این حوزه‬ ‫تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی س��نندج با بیان این مطلب‬ ‫ک��ه وقت��ی قیم��ت کاالی گم��رک غیرمنطقی‬ ‫باش��د به طور قط��ع قاچ��اق کاال راحت تر انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح می کن��د‪ :‬اگ��ر ن��رخ تعرفه های‬ ‫گمرکی منطقی شود از یک سو منجر به حمایت‬ ‫از تولید ش��ده و از سوی دیگر کمتر کاالی قاچاق‬ ‫وارد بازار خواهد ش��د بنابرای��ن تجارت نیز لطمه‬ ‫کمتری از این معضل می بیند‪.‬‬ ‫علوی ادامه می دهد‪ :‬متاس��فانه قاچاق در تمام‬ ‫مرزهای ایران انجام می ش��ود و ام��اری که برای‬ ‫قاچاق کاال مطرح می شود بسیار وحشتناک است‪.‬‬ ‫به دلیل تحریم ها ‪ ،‬بخش تولید کش��ور نتوانست از‬ ‫فناوری روز دنیا بهره مند ش��ود ب��ه همین دلیل‬ ‫قیمت تمام ش��ده اجناس داخلی افزایش یافت و‬ ‫همین امر رون��ق کاالی قاچاق در بازار را افزایش‬ ‫داد‪ .‬این فعال اقتصادی خاطرنشان می کند‪ :‬تبعات‬ ‫قاچاق کاال برای بخش تولید منجر شد تا صنوف‬ ‫ما نیز دچار لطمات بسیاری شوند زیرا از یک سو‬ ‫فروش کاالی قاچاق ممنوعی��ت قانونی دارد و از‬ ‫سوی دیگر فروش کاالهای تولید داخلی نیز برای‬ ‫انها مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪:‬برای رفع مش��کالت قاچاق باید‬ ‫تجهیزات تولیدی را حمایت و به فناوری های روز‬ ‫مجهز کنیم که بتوانند به تولیداتی که قابل رقابت‬ ‫در بازارهای جهانی است‪ ،‬برسند که در این زمینه‬ ‫باید حمایت های مالی از س��وی مس��ئوالن انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو اتاق بازرگانی سنندج تاکید می کند‪:‬‬ ‫ب��ه طورقطع باید با پدیده قاچاق مقابله ش��ود اما‬ ‫برای تحقق این امر نیازمند تجهیز بخش تولید به‬ ‫فناوری های روز ‪ ،‬تعیین منطقی تعرفه و مدیریت‬ ‫ص��ادرات و واردات هس��تیم تا بتوانی��م از میزان‬ ‫قاچاق کاال بکاهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ابط�ال پروان�ه در ص�ورت ف�روش‬ ‫کاالی قاچاق‬ ‫رییس اتاق اصناف سیس��تان و بلوچس��تان نیز‬ ‫درب��اره پدیده قاچ��اق در این اس��تان می گوید‪:‬‬ ‫متاس��فانه قاچاق کاال در مرزهای استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان که یک مرز فراگیر است‪ ،‬در بخش‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬الس��تیک و‪ ...‬کس��ب وکار را از رونق‬ ‫انداخت��ه و ارزش ه��ای معنوی را زیرس��وال برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��ی میرحس��ینی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬اف��راد کاال را خریداری می کنند و هیچ‬ ‫توجهی ب��ه قاچاق ب��ودن کاال ندارند‪.‬متاس��فانه‬ ‫ع�لاوه ب��ر کاالی قاچاق‪ ،‬پولش��ویی در اس��تان‬ ‫زیاد دیده می ش��ود‪ .‬ب��رای اینکه پول��ی جا به جا‬ ‫نشود‪،‬مثل زمان گذشته مبادله کاال به کاال انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صادرات دام زنده از کرمانشاه به کشورهای همسایه‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫استان کرمانشاه گفت‪ 4 :‬درصد از کل تولیدات دامی کشور‬ ‫مربوط به این اس��تان است ‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬بهرام خانی‬ ‫از ذخی��ره یک هزار و ‪ ۸۰۰‬تنی مرغ و ‪ ۱۲۰‬تنی گوش��ت‬ ‫قرمز خبر داد و افزود‪ :‬استان کرمانشاه ‪ 4‬درصد از تولیدات‬ ‫دامی کشور را به خود اختصاص داده است که برای افزایش‬ ‫این رقم به ‪ ۱۰‬درصد تالش می شود ‪ .‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫دامی سازمان جهاد کش��اورزی کرمانشاه با بیان اینکه ‪۶۰‬‬ ‫درصد از جمعیت دامی اس��تان مربوط به دام س��بک است‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬هم اکنون ‪ 6/4‬میلیون واحد دامی در اس��تان‬ ‫کرمانشاه وجود دارد ‪ .‬خانی بیان کرد‪ :‬میزان تولید گوشت‬ ‫قرم��ز ‪ ۳۶‬هزار تن‪ ،‬مرغ ‪ ۶۳‬هزار تن‪ ،‬ش��یر خام ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬تخم مرغ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن و عسل ‪ 2‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫در سال است ‪ .‬وی با اشاره به اینکه از شهریور سال گذشته‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۴۴۸‬هزار راس گوس��فند به دیگر استان ها‬ ‫و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس صادر شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید گوش��ت قرمز در استان کرمانش��اه بیش از نیاز بوده‬ ‫و مابق��ی به صورت دام زنده صادر می ش��ود ‪ .‬معاون بهبود‬ ‫تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین صادرات دام زنده کرمانشاه به کشور‬ ‫کویت انجام می ش��ود و کیفیت مطلوب گوشت گوسفند از‬ ‫نژاد سنجابی موجب شده تا این نژاد به عنوان نشان(برند)‬ ‫برای صادرات گوسفند از کرمانشاه در کشورهای واردکننده‬ ‫ش��ناخته ش��ود‪ .‬وی از صادرات مرغ مازاد بر نیاز اس��تان‬ ‫کرمانش��اه در فصول گرم به استان های خوزستان و بوشهر‬ ‫خبر داد و تاکید کرد‪ :‬س��رانه مصرف گوشت مرغ در استان‬ ‫کرمانش��اه برای هر نفر در س��ال ‪ ۲۷‬کیلوگرم است ‪ .‬خانی‬ ‫با بیان اینکه در استان کرمانشاه ‪ 7‬هزار تن تخم مرغ کمتر‬ ‫از نیاز بازار تولید می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در برنامه شش��م توسعه‬ ‫افزایش واحدهای تولیدکننده تخم مرغ مورد توجه اس��ت‬ ‫ک��ه با افزایش مصرف در فصل س��رد و صادرات ان قیمت‬ ‫این محصول افزایش می یابد‪ .‬‬ ‫بنابرای��ن با ای��ن روش اثری از پ��ول دربانک ها‬ ‫نیس��ت‪،‬که این عامل به تنهایی تاثیر بسزایی در‬ ‫رشد میزان قاچاق استان دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف سیس��تان و بلوچس��تان با‬ ‫تاکی��د بر ضرورت مقابله با عرض��ه کاالی قاچاق‬ ‫در واحدهای صنفی تصریح می کند‪ :‬ابطال پروانه‬ ‫را در دس��تورکار قرار داده ایم هر چند بسیاری از‬ ‫فروشندگان معتبر‪ ،‬هدف شان این است که روزی‬ ‫حالل به دست اورند ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان می کند ‪ :‬درحال حاضر باتوجه به‬ ‫بحث کاالی قاچاق‪ ،‬فروشندگان در تنگنا و فشار‬ ‫قرارگرفته اند و تراز کس��ب وکار انها منفی ش��ده‬ ‫است‪ .‬فروش��ندگان امیدوارند مسئوالن شرایط را‬ ‫به نحوه دیگری ببینند و بررسی کنند اما انچه در‬ ‫استان مشاهده می شود این است که دراین زمینه‬ ‫هیچ اقدامی انجام نشده است ‪.‬‬ ‫میرحس��ینی بیان می کن��د‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫سیس��تان و بلوچستان استانی است که ‪50‬درصد‬ ‫س��اکنان ان حاشیه نشین هس��تند‪ ،‬اگاه هستید‬ ‫که این حاشیه نش��ینی چه معضالت و مشکالتی‬ ‫می تواند به بار اورد‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف سیستان و بلوچستان اظهار‬ ‫می کند‪ :‬ب��ا توجه به بیکاری که در اس��تان برای‬ ‫جوانان وجود دارد‪ ،‬مس��والن به ناچار این شرایط‬ ‫نابهنج��ار را پذیرفته اند به طوری که درحال حاضر‬ ‫معض��ل قاچاق در اس��تان کامال واضح اس��ت اما‬ ‫نمی توان اقدامی برای مقابله با ان انجام داد‪.‬‬ ‫میرحس��ینی تاکید می کند‪ :‬اگر این شرایط به‬ ‫درستی کنترل‪ ،‬نظارت و مدیریت نشود مشکالت‬ ‫بسیاری از قاچاق انس��ان گرفته تا قاچاق کاال به‬ ‫وجود م��ی اورد‪ .‬از طرفی بحث درامد مالیاتی در‬ ‫استان سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬یکی از بزرگترین‬ ‫مش��کالت ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین به دلیل هزینه‬ ‫کس��ب وکار بس��یار باال‪ ،‬این عامل باعث شده که‬ ‫فرار سرمایه از استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی بازارچه های پیله وری‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایالم می گوید‪ :‬در اس��تان‬ ‫ایالم خوشبختانه بحث کاالی قاچاق وجود ندارد‬ ‫چون مرز ایالم با کشور مرز وارداتی نیست و فقط‬ ‫صادرات از این مرز انجام می شود‪.‬‬ ‫اگر یک کاالی قاچاق هم وارد اس��تان ش��ود از‬ ‫سایر استان های همجوار وارد می شود اما تاکنون‬ ‫در ایالم کاالی قاچاق وارد نش��ده اس��ت‪ .‬شعبان‬ ‫فروتن در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬طرح هایی‬ ‫در زمینه بازراچه های پیله وری برای ش��هروندان‬ ‫مرزنش��ین درنظرگرفته ش��د که اگ��ر این طرح‬ ‫اجرا ش��ود قاچاق کاال انجام نمی شود و کارگران‬ ‫می توانند درکنار خانواده و ش��هر خود مشغول به‬ ‫کار باش��ند‪،‬در هر صورت اج��رای این طرح باعث‬ ‫تثبیت مرزهای کشور می شود‪.‬‬ ‫فروتن اظهار می کند‪ :‬در هر زمان که عشایر در‬ ‫مرزها حضور داشتند هیچ کش��وری نتوانسته به‬ ‫مرزهای ما تعرض کند به همین منظور به دنبال‬ ‫این هس��تیم که مرزنشینان اس��تان از طریق این‬ ‫بازارچه های پیله وری مستقل شوند و از مهاجرت‬ ‫بی رویه روستاییان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ریی��س ات��اق بازرگانی ای�لام‪ ،‬برای‬ ‫رفع مش��کل قاچاق کاال‪ ،‬مس��ئوالن باید مبادی‬ ‫مکان هایی که کاالی قاچاق به کشور وارد می شود ‬ ‫را ببندند و اجازه ندهند اینگونه کاالها به کش��ور‬ ‫وارد شود‪ .‬تاکنون هر کاالیی که به صورت قاچاق‬ ‫وارد کشور شده‪ ،‬کاالی بی کیفیت بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫واردات کاالی قاچاق برای جامعه ما یک پدیده‬ ‫ناپسند محسوب می شود‪ .‬در این زمینه مسئوالن‬ ‫ام��ر باید تالش کنند که این مش��کل بزرگ برای‬ ‫همیش��ه در کش��ور ریشه کن ش��ود‪ .‬چون کاالی‬ ‫قاچ��اق عالوه براینک��ه به تولیدکنن��ده و اقتصاد‬ ‫کش��ور صدمه وارد می کند‪ ،‬چوب حراج به تولید‬ ‫و صادرات کشور می زند‪.‬‬ ‫ممنوعیت فعالیت ابزی پروران بدون مجوز زنجان‬ ‫مدیر ش��یالت س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان زنجان‪ ،‬از‬ ‫ممنوعی��ت فعالی��ت ابزی پروران ب��دون مجوز از س��ال اینده‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬متاس��فانه برخ��ی تولیدکنندگان بدون رعایت‬ ‫اصول فنی و مهندس��ی نس��بت به احداث مزرعه اقدام کرده اند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمود صیاد بورانی افزود‪ :‬در طول سال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ابزی پروری ج��زو فعالیت هایی به ش��مار م��ی رود که‬ ‫به واسطه اقتصادی بودن و افزایش دامنه سود‪ ،‬طرفداران زیادی‬ ‫را به خود جذب کرده است ‪ .‬در واقع‪ ،‬این فعالیت حتی با امکانات‬ ‫ساده نیز راه اندازی می شود و تولیدکننده می تواند پس از حدود‬ ‫‪6‬ماه یک الیه بردارد ‪ .‬این مس��ئول ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگ��ی برای تولیدکنندگان در زمانی کوتاه انجام می ش��ود‬ ‫و دول��ت در تعیی��ن قیمت محصول تولید ش��ده تاثیر چندانی‬ ‫ندارد ‪ .‬همچنین برگزاری دروه های اموزش��ی تئوری‪ ،‬چهره به‬ ‫چهره و مش��اوره رایگان از جانب سازمان جهاد کشاورزی درباره‬ ‫ابزی پروری نیز همگی دست به دست هم داده اند تا امروزه افراد‬ ‫زیادی متقاض��ی احداث پرورش مزارع ابزی پروری در س��طح‬ ‫استان باشند ‪ .‬وی افزود‪ :‬فرایند دریافت مجوز برای ابزی پروری‬ ‫توسط س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی حدود دو ماه طول‬ ‫می کش��د ‪ .‬متاس��فانه برخی تولیدکنندگان تحمل طی ش��دن‬ ‫ زم��ان الزم برای دریافت مجوز را ندارند و در حریم س��ایر مزارع‬ ‫اق��دام به راه ان��دازی مزرعه می کنند ‪ .‬این در حالی اس��ت که تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬متر از اس��تخرهای پرورش ماهی‪ ،‬حریم محس��وب شده‬ ‫و نبای��د مزرعه دیگری احداث ش��ود ‪ .‬صیادبورانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه کسانی که نس��بت به احداث مزارع بدون مجوز اقدام‬ ‫می کنند‪ ،‬بچه ماهی ها را از مراکزی که مورد تایید سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی اس��ت تهیه نمی کنند و این می تواند سایر مزارع را از‬ ‫نظر بهداش��تی دچار تنش کند ‪ .‬از همین رو‪ ،‬بهره برداران باید از‬ ‫طریق مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان خود و یا از طریق‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان‪،‬‬ ‫مراح��ل دریافت مجوز را طی کنند ‪ .‬زنجان تا پایان س��ال ‪ 93‬از‬ ‫‪ ۴۷۴‬مزرع��ه پرورش ماهی با مجوز قانونی و رس��می برخوردار‬ ‫شده است‪ .‬‬ ‫رکود در گردشگری ترکیه‬ ‫نماینده حزب حاکم عدالت و توس��عه در مجلس ترکیه اعالم کرد‪ :‬نگرانی از وقوع حمالت‬ ‫تروریس��تی احتمالی در کنار بحران کنونی با روسیه بخش گردشگری این کشور را به شدت‬ ‫راکد کرده است‪ .‬اکسن استونداق‪ ،‬نماینده مجلس ترکیه اعالم کرد که در پی افزایش نگرانی‬ ‫نس��بت به وقوع حمالت تروریس��تی در کنار تحریم بخش گردشگری ترکیه از سوی روسیه‬ ‫حدود هزار واحد از اماکن گردشگری در سواحل دریای اژه ترکیه برای فروش گذاشته شده اند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫گمرک ژاپن یکی از نخستین گمرکاتی است که‬ ‫از «پنجره واحد» اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬این اداره‬ ‫همچنی��ن به کاهش قوانین گمرکی خود پرداخته‬ ‫و به تس��هیل تجارت در کش��ور مبادرت می ورزد‪.‬‬ ‫در همین حال گم��رک ژاپن قوانین و نظارت های‬ ‫س��ختگیرانه ای را در حوزه موادمخدر و محصوالت‬ ‫خطرناک در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫گم��رک ژاپن همچنین نقش موث��ری در حوزه‬ ‫حمل ونقل دریایی و هوایی داش��ته و حضور فعالی‬ ‫در فرودگاه ه��ای ژاپ��ن دارد‪ .‬پلیس و گمرک ژاپن‬ ‫به ط��ور یکپارچه ب��ه اطالعات یکدیگر دسترس��ی‬ ‫داش��ته و هم��کاری تنگاتنگی با یکدیگ��ر دارند‪.‬‬ ‫گمرک ژاپ��ن تنها دارای ‪ 30‬قان��ون کلی بوده اما‬ ‫باید پی��ش از هرگونه فعالیت تجاری چه در حوزه‬ ‫ص��ادرات و چه در ح��وزه واردات‪ ،‬ن��وع فعالیت و‬ ‫ط به اداره گمرک اعالم‬ ‫مشخصات محصوالت مربو ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات محصوالت‬ ‫قوانین گمرک ژاپن در حوزه صادرات محصوالت‬ ‫به چن��د قانون کل��ی خالصه می ش��وند و به طور‬ ‫کل��ی قوانین و ماده های دس��ت و پاگیری در انها‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ .‬صادرکنن��دگان باید جنس و نوع‬ ‫محص��والت‪ ،‬تع��داد انها‪ ،‬قیمت محص��والت و هر‬ ‫م��ورد ض��روری و خاص دیگ��ری را ب��ه مدیرکل‬ ‫گم��رک اعالم کنند‪ .‬محص��والت صادراتی باید به‬ ‫اداره گم��رک اورده ش��وند‪ .‬صادر کننده یا نماینده‬ ‫وی اظهارنام��ه گمرک��ی را فراه��م می کند که در‬ ‫ان توضیحات الزم و ضروری درباره مواد س��ازنده‬ ‫محص��ول‪ ،‬تعداد محصوالت اماده صادرات و ارزش‬ ‫ان ها اورده ش��ده است‪ .‬همچنین مدارک ضروری‬ ‫همچون مجوزها و تاییدیه ها نیز باید ارائه ش��وند‪.‬‬ ‫مدارکی نظی��ر اظهارنامه گمرک��ی و فرم گمرکی‬ ‫‪C-5010‬نیز باید ارائه شوند‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ 70‬قوانین گمرکی؛ تا زمانی که‬ ‫مدارک و مجوزهای مورد نیاز به اداره گمرک ژاپن‬ ‫ارائه نشوند‪ ،‬اجازه صدور محصوالت داده نمی شود‪.‬‬ ‫در حوزه ترخیص و واردات محصوالت نیز قوانین‬ ‫کلی گمرکی در نظر گرفته شده اما نظارت بر انها‬ ‫بس��یار دقیق بوده و این قوانی��ن باید به طور کامل‬ ‫اجرا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص محصوالت وارداتی‬ ‫در ح��وزه واردات و ترخی��ص کاال ع�لاوه ب��ر‬ ‫مس��ئوالن گمرکی‪ ،‬پلیس ژاپن نیز نظارت کاملی‬ ‫بر مراحل واردات کاال و نوع کاالی وارد شده دارد‪.‬‬ ‫پیش از واردات محص��والت باید تمام فعالیت ها و‬ ‫مشخصات محصولی که واردکننده قصد واردکردن‬ ‫ان را ب��ه ژاپن دارد‪ ،‬اعالم ش��ود‪ .‬هر ش��خصی که‬ ‫قص��د واردات کاالی��ی را دارد نخس��ت باید ان را‬ ‫ب��ه مدیرکل اداره گم��رک ژاپن اعالم کند و مجوز‬ ‫واردات را پ��س از ازمایش ه��ای م��ورد نیاز روی‬ ‫محصول وارداتی اخذ کند‪.‬‬ ‫اظهارنام��ه واردات��ی گم��رک؛ ف��رم گمرک��ی‬ ‫‪ ، C-5020‬باید توس��ط مدارک مورد درخواس��ت‬ ‫از اداره گم��رک ژاپ��ن فراه��م ش��وند که ش��امل‬ ‫صورتحساب‪ ،‬بارنامه و یا صورتحساب باربری هوایی‪،‬‬ ‫گواهینامه معتبری که نرخ سازمان تجارت جهانی‬ ‫در ان قابل اجراست‪ ،‬فهرست بسته بندی ها‪ ،‬شماره‬ ‫پرواز‪ ،‬گواهی بیم��ه‪ ،‬گواهینامه ها و مجوزهایی که‬ ‫براساس قانون گمرکی مورد نیاز هستند‪.‬‬ ‫ب��ه منظور تس��هیل واردات در ژاپن باید قوانین‬ ‫این بخش توس��ط وارد کننده رعایت شوند که این‬ ‫قوانین ش��امل مواردی همچ��ون قانون حمایت از‬ ‫حیوانات و منع ش��کار‪ ،‬سالح های گرم‪ ،‬شمشیرها‬ ‫با کنت��رل قوانین‪ ،‬قوانین مربوط ب��ه دارو‪ ،‬قوانین‬ ‫بهینه س��ازی مواد غذایی‪ ،‬قوانین قرنطینه گیاهان‪،‬‬ ‫قانون کنترل بر بیماری های حیوانات اهلی‪ ،‬قانون‬ ‫پیش��گیری از هاری‪ ،‬قانون نظارت بر مواد مخدر و‬ ‫قانون نظارت بر تریاک می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس قوانی��ن گمرک��ی ژاپ��ن‪،‬‬ ‫ممنوعی��ت و محدودیت های��ی در ح��وزه تجارت‬ ‫برخی از محصوالت وجود دارند‪ :‬هروئین‪ ،‬کوکائین‪،‬‬ ‫تریاک‪ ،‬مواد مح��رک‪ ،‬مواد روانگردان و انواع دیگر‬ ‫م��واد مخدر‪ ،‬س�لاح های گ��رم‪ ،‬مهم��ات‪ ،‬قطعات‬ ‫تپانچ��ه‪ ،‬مواد منفج��ره‪ ،‬مواد اولیه برای س��اخت‬ ‫سالح های شیمیایی‪ ،‬سکه‪ ،‬اسکناس و اوراق بهادار‬ ‫تقلبی‪ ،‬کتاب‪ ،‬ط��رح‪ ،‬کنده کاری و هرگونه کاالیی‬ ‫که ممکن اس��ت به امنی��ت اجتماعی و اخالقیات‬ ‫جامعه اسیب برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹انجام اقدامات از یک مجرا‬ ‫تحلیلگران معتقدند که «پنجره واحد» نخستین‬ ‫بار از س��وی گمرک ژاپن و س��پس توسط گمرک‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای بزرگ دنیا اجرایی شد‪ .‬از‬ ‫طریق «پنج��ره واحد» تمامی اقدامات الزم از یک‬ ‫مجرا انجام می شوند‪.‬‬ ‫ان��وش رحام‪ ،‬تحلیلگر ام��ور گمرکی به‬ ‫می گوید‪ :‬ژاپن کش��وری اس��ت که صادرات بسیار‬ ‫فعالی دارد‪ .‬یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو‬ ‫و ل��وازم برقی خانگی اس��ت‪ .‬واردات مواد اولیه نیز‬ ‫به این کش��ور زیاد اس��ت‪ .‬از ده��ه ‪1980‬میالدی‬ ‫ص��ادرات در ژاپ��ن اوج گرفته و به رش��د خود در‬ ‫حوزه صادرات محصوالت صنعتی ادامه داده است‪.‬‬ ‫ژاپن در بازارهای دریایی موفق عمل کرده و سهم‬ ‫بزرگی را در بازار امریکا به دست اورده است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬مهم تری��ن فعالی��ت و وجه تمایز‬ ‫گم��رک ژاپ��ن با دیگ��ر کش��ورها ایج��اد پنجره‬ ‫واحد اس��ت‪ .‬ژاپ��ن یک��ی از کش��ورهای مهم در‬ ‫حوزه تجارت محس��وب می ش��ود‪ .‬گمرک ژاپن از‬ ‫نخس��تین کش��ورهایی بود که پنجره واحد را اجرا‬ ‫کرد‪.‬طرح��ی در ژاپن موفق ب��وده و نتایج خوبی را‬ ‫برای مبادالت تجاری این کش��ور به همراه داشته‬ ‫است‪ .‬تمام س��ازمان هایی که در فرایند صادرات و‬ ‫واردت کاال به ژاپن خدمات می دهند از بس��تر یک‬ ‫سازمان که همان گمرک است‪ ،‬این خدمات را ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رح��ام عنوان می کند‪ :‬گمرک ژاپن تمام خدمات‬ ‫گمرکی خ��ود را از یک مبدا به تاج��ران ارائه داد‪.‬‬ ‫همچنین اداره گمرک ژاپن پنجره واحدی را برای‬ ‫تجارت الکترونیک خود نیز ابداع کرد‪ .‬سیستم تک‬ ‫پنجره ای که گمرک ژاپن ایجاد کرد و به دو بخش‬ ‫هوایی و دریایی تقسیم شده است‪ ،‬گمرک ژاپن را‬ ‫تبدیل به یک گمرک پیشرو کرد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کند‪ :‬فناوری اطالعات گمرک ژاپن‬ ‫بسیار پیش��رفته اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ 1987‬میالدی‬ ‫سیس��تم هوایی در پنجره واحد گمرک این کشور‬ ‫ابداع ش��د که ‪ 10‬فرودگاه را زیر پوشش خود قرار‬ ‫داده و ‪ 95‬درص��د از فعالیت ه��ای گمرکی مربوط‬ ‫ب��ه حمل ونقل هوایی از طریق این سیس��تم انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫رحام اظهار می کند‪ :‬در بخش دریایی نیز سیستم‬ ‫الکترونیکی در سال ‪ 1991‬میالدی افتتاح شد‪ .‬این‬ ‫سیس��تم ‪ 120‬بندر را زیر پوش��ش قرار داده و ‪96‬‬ ‫درص��د از اظهارنامه های گمرکی در این سیس��تم‬ ‫تک پنجره انجام می شد‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬گم��رک ژاپن قوانین ص��ادرات و‬ ‫واردات خود را کاه��ش داده به حدی که تنها ‪30‬‬ ‫«پ��ول پس ان��داز کن��م ت��ا در روزه��ای‬ ‫بازنشستگی به کارم بیاید؟ من بیشتر ترجیح‬ ‫می ده��م به مس��افرت بروم‪ ».‬این پاس��خی‬ ‫نوعی است که یک فرد در نسل هزاره‪ ،‬کسی‬ ‫که در س��ال های دهه ‪ 20‬عمر خود به س��ر‬ ‫می برد‪ ،‬وقتی درب��اره برنامه ریزی مالی از او‬ ‫می پرسیم ارائه می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ص��دای اقتصاد‪ ،‬برای نس��لی‬ ‫که در «هیچی» بزرگ ش��ده‪ ،‬س��وال درباره‬ ‫اینکه چطور می تواند در دوران بازنشستگی‬ ‫زندگی راحتی داش��ته باش��د تنها می تواند‬ ‫ب��ه کار والدینی بیاید که مطاب��ق الگوهای‬ ‫ی وام های‬ ‫نس��ل قبلی تربیت ش��ده اند‪ .‬بده ‬ ‫تحصیلی دانشگاه‪ ،‬چشم انداز مستمری های‬ ‫بازنشستگی کمتر و بازار سرسام اور مسکن؛‬ ‫مدیریت زندگی مالی انها را با مشکل مواجه‬ ‫کرده و اینده مالی انها را نیز در تاریکی فرو‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫اگر ش��ما یک عضو نسل هزاره نیستید یا‬ ‫اینکه پدر و مادر یکی از انها هس��تید‪ ،‬انگاه‬ ‫ممکن اس��ت خیل��ی نگ��ران وضعیت مالی‬ ‫نباشید که جوان ش��ما با ان روبه رو خواهد‬ ‫شد‪ .‬اما شما باید خیلی نگران باشید‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران و صنایع ام��ور مالی باید‬ ‫توجه زیادی به این داش��ته باشند که نسل‬ ‫ه��زاره از الگوه��ای مالی معمول اس��تفاده‬ ‫نمی کنند‪ .‬انها با اولویت دادن به هزینه های‬ ‫کوتاه مدت ب��ه جای هزینه ه��ای بلندمدت‬ ‫ممکن است تنها بتوانند مشکالت مالی خود‬ ‫را به این��ده موکول کنند‪ .‬اما در میان مدت‪،‬‬ ‫رفتار مخ��رب انها را به عنوان مش��تریان و‬ ‫مصرف کنندگان اقتصادی که ما می شناسیم‬ ‫دوباره شکل خواهد داد‪.‬‬ ‫رفت��ار نس��ل ه��زاره خیل��ی بی مب��االت‬ ‫اس��ت ؛ انها انبوهی از پرداخت ها ‪ ،‬انبوهی از‬ ‫ق��درت و انبوهی از چیزه��ا را به طور رایگان‬ ‫می خواهند‪ .‬این دس��ت کم چیزی است که‬ ‫انهایی که می خواهند به نس��ل هزاره کاال و‬ ‫خدمات بفروشند تعریف می کنند‪.‬‬ ‫نس��ل ه��زاره ممک��ن اس��ت رفت��ار‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫انوش رحام‬ ‫ژاپن یکی از‬ ‫کشورهای مهم‬ ‫در حوزه تجارت‬ ‫محسوب می شود‬ ‫و از نخستین‬ ‫کشورهایی‬ ‫بود که پنجره‬ ‫واحد را در‬ ‫گمرک اجرا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫«پنجره واحد» موجب می شود که فعاالن تجاری‬ ‫و اقتصادی از مراجعه به ده ها س��ازمان رها ش��ده‬ ‫و تنها با مراجعه به ی��ک اداره تمامی فعالیت های‬ ‫ضروری گمرکی را انج��ام دهند‪ .‬همچنین پنجره‬ ‫واح��د از بروکراس��ی اداری نیز جلوگی��ری کرده‬ ‫و رون��د طوالنی مراح��ل اداری را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بسیاری از کش��ورها پس از ژاپن به اجرایی کردن‬ ‫پنجره واحد پرداخته اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن نظ��ارت دقیق و فعال ب��ودن گمرک‬ ‫ژاپن در حوزه حمل ونقل دریایی و هوایی‪ ،‬گمرک‬ ‫این کشور را به یکی از موفق ترین گمرکات جهان‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪www.customs.go.jp‬‬ ‫زندگی خود را عوض کنند‪ .‬ثبات در زندگی‬ ‫نس��ل هزاره خیلی دیده نمی شود‪ .‬میانگین‬ ‫درام��د انها حدود ‪8‬درصد کمتر از انی بوده‬ ‫که در س��ال ‪2008‬م بوده است‪ .‬این کاهش‬ ‫درامدها همزمان ب��ا افزایش هزینه ها‪ ،‬برای‬ ‫جوانانی که هزینه های زیادتری از مسن ترها‬ ‫دارند وضعیت را خیلی سخت تر می کند‪ .‬در‬ ‫میان انهایی که زیر ‪ 30‬س��ال س��ن دارند‪،‬‬ ‫حدود یک چه��ارم درامدها صرف اجاره خانه‬ ‫می شود‪ .‬از ان سو‪ ،‬وضعیت مستمری گرفتن‬ ‫نیز خیلی در میان جوانان نسل هزاره خراب‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ بندرسازی گرجستان‬ ‫در دریای سیاه‬ ‫چرا نسل هزاره به جای پس انداز به مسافرت می رود؟‬ ‫ناراحت کننده ای داش��ته باشند اما انها مهم‬ ‫هس��تند؛ انها زیربنای اقتصاد فردا را شکل‬ ‫می دهن��د‪ .‬انهایی که در س��نین بین ‪ 18‬تا‬ ‫‪35‬سال هس��تند همین حاال هم بزرگترین‬ ‫بخش نیروی کار امریکا را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫اگر ش��ما نخواهی��د چیزی به نس��ل هزاره‬ ‫بفروشید‪ ،‬تا ‪ 10‬س��ال اینده کسب وکارتان‬ ‫با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد‪ .‬بنابراین‬ ‫هی��چ گاه فرام��وش نکنید که س��عی کنید‬ ‫چی��زی به انها بفروش��ید؛ هن��وز انبوهی از‬ ‫کسب وکارها هس��ت که انها نمی دانند اصال‬ ‫چه هس��تند و از کج��ا می توانند انها را پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اما حاال این س��وال پیش می اید که اصال‬ ‫نس��ل های هزاره که هستند؟ بسیاری از انها‬ ‫وقتی جهان در بحران اقتصادی فرو رفت در‬ ‫دانش��گاه ها بودند و چشم انداز استخدام انها‬ ‫بس��یار تیره و تار ش��د‪ .‬در میان این نس��ل‪،‬‬ ‫کسانی که صاحبخانه هستند خیلی کم یافت‬ ‫می شوند و به طور تقریبی هر سال باید جای‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫پنجره ای که گمرک ژاپن به روی دنیا گشود‬ ‫قانون گمرکی باقی مانده اس��ت‪ .‬س��اختار گمرک‬ ‫ژاپن ب��ه این صورت بوده که یکی از کش��ورهایی‬ ‫محس��وب می ش��ود که سیس��تم نوین گمرکی را‬ ‫تا س��ال ‪ 2009‬میالدی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات بسیار پیش��رفته ای داراست و نزدیک به‬ ‫‪ 30‬س��ال اس��ت که یک نظام پیشرفته گمرکی را‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ام��ور گمرک��ی اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫تمام��ی دنیا متوجه ش��دند که ب��ه منظور کاهش‬ ‫بروکراس��ی بهترین راه ایجاد زنجیره واحد اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن کار موجب می ش��ود تا خدمات در کش��ورها‬ ‫یکپارچ��ه ش��ود و نی��ازی نباش��د ک��ه تاج��ر به‬ ‫سازمان های مختلف مراجعه کند‪ .‬از سال ‪2000‬م‬ ‫به بعد سیس��تم گمرکی در ژاپن یکپارچه ش��ده و‬ ‫مراجعه کنن��ده تنها به یک باجه ب��ه منظور انجام‬ ‫فعالیت های گمرکی خود مراجعه می کند‪.‬‬ ‫رح��ام در ادام��ه می گوی��د‪ :‬سیس��تم نظ��ارت‬ ‫فرودگاهی و نظ��ارت بر حمل ونقل هوایی در ژاپن‬ ‫بسیار قوی اس��ت و بهترین گمرک ها را در بخش‬ ‫هوایی دارد‪ ،‬کنترل های س��نگینی بر روند واردات‬ ‫کاال دارد و دارای قوانین س��ختگیرانه ای اس��ت‪.‬به‬ ‫عالوه در فرودگاه های ژاپن‪ ،‬بخش گمرک مترجم‬ ‫برای تمام زبان هایی که پروازهای هوایی به انها از‬ ‫ژاپن انجام می شوند وجود دارد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪ :‬ژاپ��ن نیز کمیس��ر گمرکی‬ ‫دارد‪ .‬پلی��س به گم��رک متصل ب��وده و اطالعات‬ ‫این دو بخش یکپارچه اس��ت‪ .‬پلیس واردات تمام‬ ‫محصوالت به ژاپن را کنترل می کند‪ .‬ژاپن تجارت‬ ‫خ��ود را الکترونیکی و فرودگاه ها را یکپارچه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحام عن��وان می کند‪ :‬ژاپ��ن در اتحادیه جهانی‬ ‫گم��رک برنامه ای را برای اس��تراتژی تجاری خود‬ ‫اعالم کرده است که یکی از انها الصاق الکترونیکی‬ ‫اطالع��ات پیش از ورود کاال و دیگری اس��تفاده از‬ ‫مدیریت ریس��ک و تجهیزات کش��ف غیرفیزیکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک��ی از فعالیت های ژاپن تهی��ه برنامه ‪ADO‬‬ ‫اس��ت که درباره شناس��ه عامالن اقتصادی معتبر‬ ‫اس��ت‪ ADO .‬مخفف فعاالن مج��از اقتصادی یا‬ ‫شناسه عامالن اقتصادی معتبر است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫است؛ هر جوان ‪25‬س��اله برای اینکه بتواند‬ ‫مستمری بازنشس��تگی معادل ‪30‬هزار پوند‬ ‫در سال داش��ته باشد‪ ،‬باید تا ‪40‬سال ماهی‬ ‫‪ 800‬پوند پس انداز کند که این مسئله فشار‬ ‫بس��یاری به اف��راد وارد خواه��د اورد‪ .‬برای‬ ‫همین اس��ت ک��ه انها روش های��ی همراه با‬ ‫بی خیال��ی در پیش گرفته اند و به فکر اینده‬ ‫نیس��تند‪ .‬انها می توانند ش��کل اقتصاد را در‬ ‫سال های اینده تغییر بدهند‪.‬‬ ‫ایم ویلیام�ز‪ -‬تحلیلگر فایننش�یال‬ ‫تایمز‬ ‫گرجس��تان قصد دارد در س��واحل دریای س��یاه و در‬ ‫مس��یر جاده ابریش��م جدید‪ ،‬یک بندر عمیق با قابلیت‬ ‫پهلودهی به کش��تی‪‎‬هایی با ظرفی��ت ‪10‬هزار تی ای یو و‬ ‫جابه جایی ساالنه ‪100‬میلیون تن کاال بسازد‪.‬‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬یکی از جمهوری‪‎‬های اس��تقالل یافته از‬ ‫ش��وروی سابق‪ ،‬با در نظر داشتن بازار پررونق حمل کاال‬ ‫از اس��یا به اروپا قصد دارد در منطقه اناکلیا در سواحل‬ ‫دریای س��یاه یک بندر عمیق بس��ازد‪ .‬به گزارش مارین‬ ‫تایمز‪ ،‬این کش��ور س��اخت این بندر را به کنسرسیومی‬ ‫گرجس��تانی‪-‬امریکایی واگذار کرده است‪ .‬ارزش قرارداد‬ ‫ساخت این بندر ‪ 2/5‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد و توس��عه پایدار گرجستان روز دوشنبه‬ ‫(‪ 19‬بهمن ‪ )1394‬اعالم کرد که کنسرس��یوم توس��عه‬ ‫اناکلیا حاصل سرمایه‪‎‬گذاری مشترک شرکت‪‎‬های ‪TBC‬‬ ‫‪ Holding‬گرجس��تان و ‪Conti Inernational‬‬ ‫امریکاست‪ .‬شرکت امریکایی توسعه‪‎‬دهنده زیرساخت‪‎‬ها‬ ‫و پروژه‪‎‬های س��رمایه‪‎‬ای است‪ .‬دولت گرجستان نیز برای‬ ‫تضمین موفقی��ت این پروژه‪ ،‬متعهد به س��رمایه گذاری‬ ‫‪100‬میلیون دالری شده است‪.‬‬ ‫س��اخت این بندر براساس برنامه در پایان سال ‪2016‬‬ ‫میالدی اغاز خواهد ش��د و تکمیل ان ‪ 3‬س��ال به طول‬ ‫خواهد انجامید‪ .‬این بندر قابلیت پهلودهی به کشتی‪‎‬هایی‬ ‫با ظرفیت ‪10‬هزار تی ای یو را خواهد داشت و قادر خواهد‬ ‫بود ساالنه ‪100‬میلیون تن کاال را جابه جا کند‪.‬‬ ‫دولت گرجس��تان همچنین به کنسرس��یوم توس��عه‬ ‫اناکلیا اجازه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در نزدیکی این‬ ‫بندر به وسعت ‪ 600‬هکتار را داد‪.‬‬ ‫سقوط دوباره نرخ کشتی های‬ ‫سوپراماکس‬ ‫شاخص بالتیک از افت دوباره نرخ اجاره سوپراماکس ها‬ ‫در چند روز گذشته خبر می دهد‪.‬‬ ‫ش��اخص بالتیک برای اجاره کشتی های سوپراماکس‬ ‫روی ‪ 255‬واحد ثابت ش��د و این در حالی اس��ت که در‬ ‫اواسط هفته قبل این نرخ براساس شاخص بالتیک ‪299‬‬ ‫واحد را نش��ان می داد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬متوسط اجاره این‬ ‫کش��تی ها از ‪3‬هزار و ‪ 122‬دالر در روز به ‪2‬هزار و ‪662‬‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫ب��ازار این کش��تی ها ب��ا تقاض��ای مح��دود و عرضه‬ ‫مازاد دس��ت و پنجه ن��رم می کن��د و اوراق تنها راه حل‬ ‫کش��تی داران برای این مشکل اس��ت که به اندازه کافی‬ ‫موثر نبوده است‪.‬‬ ‫ش��رکت واس��ط کش��تی فرینکلی نیز از حل نش��دن‬ ‫مشکل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در اینده نزدیک‬ ‫خبر داد‪ .‬این ش��رکت همچنین اجاره این کش��تی ها را‬ ‫ح��دود ‪3‬ه��زار و ‪ 500‬دالر در روز اع�لام کرد‪ .‬این رقم‬ ‫ب��رای س��فرهای کوتاه تر بین هزار تا ه��زار و ‪ 500‬دالر‬ ‫در روز است‪.‬‬ ‫نرخ های پایین بیش از همه در خلیج امریکا خودنمایی‬ ‫می کند به طوری که س��فر این کش��تی ها از پاراناگوا در‬ ‫برزی��ل به اروپا با نرخ روزانه ‪4‬هزار دالر انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫در همین حال نیز ش��اهد نرخ روزانه ‪2‬هزار و ‪ 250‬دالر‬ ‫برای س��فر یک کشتی س��وپراماکس از دریای مرمره به‬ ‫غرب افریقا هستیم‪.‬‬ ‫ پیمان پولی دوجانبه‬ ‫هند و امارات‬ ‫دولت هن��د‪ ،‬موافقتنامه ای را با بان��ک مرکزی امارات‬ ‫متحده عربی امضا کرد که بر اس��اس ان دو کشور طبق‬ ‫تواف��ق قبلی دولت ه��ا‪ ،‬وارد یک پیم��ان پولی دوجانبه‬ ‫ش��وند‪ .‬به گزارش فارس به نقل از س��ایت بانک مرکزی‬ ‫هند‪ ،‬این بانک ضمن مش��ورت با دولت هند ش��رایط و‬ ‫مالحظ��ات ق��رارداد در مذاکرات تیم ه��ای فنی بین دو‬ ‫بانک مرکزی تعیین خواهد ش��د‪ .‬این موافقتنامه توسط‬ ‫راگورام راجان‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی هند و مبارک‬ ‫راشد المنصوری‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی امارات متحده‬ ‫عربی در س��اختمان بانک مرکزی هند در شهر مومبای‬ ‫امضا شد‪ .‬این موافقتنامه پیشنهادی باعث تقویت هرچه‬ ‫بیشتر ارتباطات و همکاری های اقتصادی بین دو کشور‬ ‫هند و امارات متحده عربی خواهد ش��د‪ .‬با وجود امضای‬ ‫موافقتنامه ه��ای متعدد پیم��ان پولی بین کش��ورهای‬ ‫مختلف برای کاهش وابس��تگی به دالر (که با این مورد‬ ‫جدی��د‪ ،‬تع��داد پیمان های پولی از ‪ 53‬م��ورد هم تجاوز‬ ‫می کن��د)‪ ،‬بانک مرکزی ایران اراده ای در این باره نش��ان‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬پوتین در سفر ‪ 80‬روز قبل خود به تهران‪،‬‬ ‫به صورت رسمی درخواست امضای پیمان پولی دوجانبه‬ ‫ب��ا ایران را مطرح ک��رد تا مبادالت بانک��ی بین ایران و‬ ‫روس��یه به ج��ای دالر و ی��ورو‪ ،‬با پیمان پول��ی دوجانبه‬ ‫مدیریت شود‪ ،‬اما از ان زمان تاکنون متاسفانه‪ ،‬همچنان‬ ‫روسیه پشت در بس��ته بانک مرکزی ایران معطل مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پایان نمایشگاه فسیل های تاریخی‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه خودرو و قطعات هند گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫ پروژه نمایشگاه اصفهان‬ ‫یک شهر بی نظیر است‬ ‫مدیر نمایش��گاه های دولت��ی پاریس در بازدی��د از پروژه‬ ‫نمایش��گاه ب��زرگ اصفهان‪ ،‬ای��ن پروژه را یک ش��هر بزرگ‬ ‫نمایشگاهی و پروژه ای بی نظیر برای ایران دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫«کاترین ف��ش ریتر» ک��ه به دعوت‬ ‫شرکت نمایش��گاه های بین المللی اصفهان به این شهر سفر‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬در این بازدید‪ ،‬تصمی��م مدیران برای اغاز چنین‬ ‫پروژه ای را قابل تحسین خواند و افزود‪ :‬این مرکز نمایشگاهی‬ ‫باید برای جذب مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان خارجی‪،‬‬ ‫امکانات کامل هتل و اقامت‪ ،‬گمرک‪ ،‬بانک‪ ،‬انبار و دیگر مراکز‬ ‫خدماتی و رفاهی را در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬مرکز نمایش��گاهی پاریس که در س��ال‬ ‫‪1950‬م ساخته شد‪ ،‬با بودجه ای افزون بر ‪ 500‬میلیون یورو‬ ‫درحال بازس��ازی است و بیشترین علت بازسازی‪ ،‬گسترده تر‬ ‫ک��ردن فضاهای س��بز و مراکز اقامتی و اس��کان اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل فضاهای جانبی از اهمیت زیادی در پروژه های‬ ‫نمایشگاهی برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫نی��ز در این دی��دار گفت‪ :‬به دلیل اهمی��ت موضوع گمرک‪،‬‬ ‫س��اختمان پش��تیبانی گمرک در ای��ن پ��روژه بین المللی‪،‬‬ ‫پیش بینی ش��ده تا مش��کلی برای غرفه داران خارجی ایجاد‬ ‫نشود‪ .‬رسول محققیان در پاسخ به سوال مدیر نمایشگاه های‬ ‫دولتی پاریس درباره وضعیت اینترنت فضای نمایشگاه‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬به منظ��ور بهبود ارائ��ه خدمات فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات‪ ،‬دیتاسنتر پروژه براساس الگوی نوینی که در همه‬ ‫مراکز نمایشگاهی جهان وجود دارد‪ ،‬پیش بینی شده و تمام‬ ‫مجموعه های خدماتی‪ ،‬منبع تغذیه خود را در این مرکز قرار‬ ‫خواهند داد و با هماهنگی شرکت مخابرات استان‪ ،‬این مرکز‬ ‫دارای فیبر نوری ویژه و مستقل خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬عمر مفید س��اختمان این پروژه ‪200‬‬ ‫س��ال است و این س��اختمان در مقابل زلزله ‪ 7‬ریشتری نیز‬ ‫مق��اوم خواهد بود‪ .‬محققیان با تاکید بر اینکه امادگی داریم‬ ‫در این پ��روژه با س��رمایه گذاران خارجی در قال��ب قرارداد‬ ‫‪ B.O.T‬وارد همکاری ش��ویم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر نگاه‬ ‫مدیریت شهری‪ ،‬توسعه محور شرق اصفهان است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل پروژه هایی چون ش��هر رویاها‪ ،‬پروژه اجالس س��ران و‬ ‫هتل های بزرگ اصفهان در اطراف پروژه نمایش��گاه بزرگ و‬ ‫در ش��رق اصفهان در حال احداث هستند که این امر یکی از‬ ‫ویژگی ها و مزایای این پروژه به ش��مار می رود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجموع این عوامل سبب می شود شرق اصفهان در ‪20‬‬ ‫س��ال اینده به یک منطقه ویژه تج��اری و اقتصادی تبدیل‬ ‫شود چراکه وجود یک مرکز نمایشگاهی در یک منطقه‪ ،‬رشد‬ ‫و توسعه را با خود به همراه می اورد‪.‬‬ ‫تم « خانه های ایرانی»‬ ‫محور بزرگترین نمایشگاه ایران‬ ‫نهمین نمایش��گاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته‬ ‫تهران به عنوان بزرگترین نمایش��گاه گردشگری کشورمان با‬ ‫ش��عار «میهمان ما باشید» و با تم « خانه های ایرانی» از ‪۲۷‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬علی باقر نعمتی زرگران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه به عنوان مهم ترین رویداد رسمی‬ ‫گردش��گری جمهوری اس�لامی ایران با حمای��ت و نظارت‬ ‫معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری از تاریخ ‪ 27‬تا ‪ 30‬بهمن برابر با ‪ 16‬تا ‪ 19‬فوریه‬ ‫‪ 2016‬در فضای��ی افزون بر ‪31‬هزار مترمربع در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار می ش��ود‪ .‬مدیرکل‬ ‫بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته‬ ‫تهران با شعار «میهمان ما باشید» و با تم «خانه های ایرانی»‬ ‫پذیرای مخاطبان خود ازجمله مقامات و مس��ئوالن سازمان‬ ‫جهانی گردشگری‪ ،‬سازمان های متعدد و تورهای گردشگری‬ ‫بین المللی‪ ،‬مقامات گردش��گری سایر کشورها‪ ،‬متخصصان و‬ ‫کارشناسان حوزه گردش��گری و بازدید کنندگان عام خواهد‬ ‫بود‪ .‬این نمایش��گاه از س��اعت ‪ 10‬صبح ت��ا ‪ 18‬بعد از ظهر‬ ‫فعالیت خواهد داشت‪.‬‬ ‫افتتاح هفدهمین نمایشگاه کتاب‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬هفدهمین نمایش��گاه کتاب سیستان و بلوچستان روز‬ ‫گذش��ته در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی زاهدان‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬حسین مس��گرانی در گفت وگو با تسنیم در‬ ‫حاش��یه افتتاح نمایشگاه کتاب اظهار کرد‪ :‬این نمایشگاه در‬ ‫حالی راه اندازی شد که با استقبال گسترده ناشرانی از سراسر‬ ‫کشور روبه رو ش��ده بود‪ .‬وی با اشاره به اینکه نمایشگاه های‬ ‫کتاب به رونق رقابت های فرهنگی کمک می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این نمایش��گاه ‪ 450‬ناشر بیش از ‪ 50‬هزار عنوان کتاب خود‬ ‫را در ‪ 250‬غرفه در معرض دید عالقه مندان قرار می دهند‪.‬‬ ‫مسگرانی تصریح کرد‪ :‬نویسندگان‪ ،‬ناشران و مردم ‪ 3‬رکن‬ ‫اساسی در نمایشگاه های کتاب هستند‪.‬‬ ‫نمایشگاه « نوردجم» هانوفر المان از رویدادهای جالبی است که ساالنه دوبار‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬نخس��تین دوره این نمایشگاه در س��ال ‪1980‬م برگزار شده و‬ ‫محور اصلی ان نمایش و خرید و فروش س��نگ های معدنی‪ ،‬جواهرات سنگی و‬ ‫فسیل های تاریخی است‪ .‬این نمایشگاه در ‪ 24‬و‪ ۲۵‬بهمن برگزار شد‪.‬‬ ‫دهلی نو میعادگاه فورد‪ ،‬نیسان و ائودی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫امسال‬ ‫شرکت های‬ ‫تویوتا‪ ،‬هوندا‬ ‫و شورولت‬ ‫حضورچشمگیری‬ ‫داشتند‬ ‫و توانستند‬ ‫با رونمایی از‬ ‫مدل های مختلف‬ ‫مخاطبان بسیاری‬ ‫را به خود جلب‬ ‫کنند‬ ‫اگر عاشق خودرو و قطعات ان باشید به طور‬ ‫حتم امار هم��ه نمایش��گاه های خودرویی که‬ ‫هرسال در دنیا برگزار می شوند را دارید و خوب‬ ‫می دانید که نمایش��گاه خ��ودرو دهلی نو یکی‬ ‫از ‪ ۵‬نمایش��گاه بزرگ خودرو در دنیا به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬هر س��ال خودروس��ازان بزرگ در ان‬ ‫ش��رکت می کنند و از برخی محصوالت جدید‬ ‫خود در این نمایشگاه رونمایی خواهند کرد‪.‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه خ��ودر و دهلی روز‬ ‫چهارش��نبه ‪3‬فوریه برابر ب��ا ‪ 14‬بهمن اغاز به‬ ‫کار کرد و تا سه ش��نبه ‪ 20‬بهمن ادامه داشت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به ط��ور اختصاص��ی در زمینه ‬ ‫خودروهای جدید و فناوری های روز خودرویی‬ ‫فعالیت می کند و به عنوان بزرگترین نمایشگاه‬ ‫صنعت خودرو در هند شناخته می شود‪.‬‬ ‫با توجه به مش��خصات این رویداد‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫خودرو دهلی ن��و به نظر محلی س��نگین برای‬ ‫تماش��اگران ع��ادی به ش��مار می ای��د اما این‬ ‫موضوع ب��ه هیچ عنوان صحت ن��دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫رونمای��ی از محصوالت ش��گفت انگیز و جوی‬ ‫که بر نمایش��گاه حاکم اس��ت کاری می کند تا‬ ‫حت��ی افرادی که عالقه زی��ادی هم به خودرو‬ ‫ندارند‪ ،‬س��اعت ها بدون خستگی در ان حضور‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬این موضوع را می توان با حضور‬ ‫رکوردش��کن ‪130‬ه��زار بازدید کننده فقط در‬ ‫یک روز در نمایشگاه سال ‪ 2016‬اثبات کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان و محل برگزاری نمایشگاه‬ ‫نمایشگاه خودرو دهلی نو هر دو سال یک بار‬ ‫در مجموع��ه نمایش��گاه های هند ک��ه یکی از‬ ‫مهم ترین مراکز نمایش��گاهی این کشور است‪،‬‬ ‫برگزار می شود‪ .‬فضایی ‪73‬هزار مترمربعی برای‬ ‫روی��داد س��ال ‪ ۲۰۱۶‬در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫‪۴‬هزار متر مربع بیش��تر از فضای درنظر گرفته‬ ‫شده در س��ال ‪۲۰۱۴‬م اس��ت‪ .‬در روز نخست‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه ‪ ۱۰۰‬ه��زار نفر از ان‬ ‫دی��دن کردند که وزیر صنعت هند و س��فیران‬ ‫کش��ورهای مختلف از جمله مهمانان ویژه ان‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه امسال توانس��ت در زمینه جذب‬ ‫مخاط��ب ی��ک رکوردش��کنی جالب داش��ته‬ ‫باش��د و ان هم جذب ‪۶۰۱‬ه��زار مخاطب بود‬ ‫که نس��بت به دوس��ال پیش رشد قابل توجهی‬ ‫داشته است‪ .‬این رویداد در سال ‪۲۰۱۴‬م شاهد‬ ‫حضور ‪560‬ه��زار بازدیدکننده بود‪ .‬بس��یاری‬ ‫رونمایی از خودروهای جدید و پیش��رفت های‬ ‫مختلف فناوری در صنعت قطعه س��ازی خودرو‬ ‫را عامل جذب مخاطب بیش��تر در نمایش��گاه‬ ‫امسال می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت کنندگان و خودروه�ای‬ ‫رونمایی شده‬ ‫یکی از جنبه های خوب و جالب هر نمایشگاه‬ ‫خودرو رونمایی از خودروهای جدید اس��ت که‬ ‫هربار اف��راد زیادی را به خ��ود جذب می کند‪.‬‬ ‫همچنین تعداد ش��رکت کنندگان و شهرت هر‬ ‫ش��رکت نیز در جذب تماش��اگران موثر است‪.‬‬ ‫از انجایی که نمایش��گاه دهلی نو بعد از رویداد‬ ‫خودرویی توکیو به عنوان بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫خودرویی اسیا ش��ناخته می شود شرکت های‬ ‫بزرگی مایل به مش��ارکت در ان هس��تند که‬ ‫ازجمل��ه انها می توان به تویوتا‪ ،‬فورد‪ ،‬نیس��ان‪،‬‬ ‫ائودی‪ ،‬بی ام دبلیو و جنرال موتورز اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان ش��رکت های مختل��ف‬ ‫خودروس��ازی هن��د نی��ز محصوالت خ��ود را‬ ‫به نمای��ش می گذارند تا در فض��ای تلفیقی از‬ ‫کارخانه های محلی با ش��رکت های متوس��ط و‬ ‫خودروس��ازان بزرگ دیده شوند‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫امسال ‪ 65‬خودروس��از بزرگ محصوالت خود‬ ‫را ب��ه نمایش گذاش��تند و در ای��ن میان ‪108‬‬ ‫خ��ودرو جدید که برای نخس��تین ب��ار از انها‬ ‫رونمایی شده نیز وجود داشت‪ .‬رونمایی از این‬ ‫تعداد خودرو که بخش بزرگی از انها به وس��یله‬ ‫کارخانه های محلی ساخته شده اند نشان دهنده‬ ‫تاثیر برگزاری یک نمایش��گاه بین المللی روی‬ ‫صنعت یک کشور است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال ش��رکت های تویوتا‪،‬‬ ‫هوندا و ش��ورولت حضور چش��مگیری داشتند‬ ‫و توانس��تند ب��ا رونمای��ی از مدل های مختلف‬ ‫مخاطبان بس��یاری را به خ��ود جلب کنند‪ .‬در‬ ‫این رویداد شورولت از مدل «اسپین» که یکی‬ ‫از محصوالت جنرال موتور هند اس��ت رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬این خودرو قرار اس��ت رقیبی جدید برای‬ ‫محصوالت خ��وب در بازار شاس��ی بلندها رنو‬ ‫الدجی و هوندا موبیلیو باشد‪.‬‬ ‫هون��دا از مدل جدید «بی ار – وی» رونمایی‬ ‫ک��رده که با یک موت��ور ‪1/5‬لیتری و گیربکس‬ ‫‪۶‬س��رعته کار می کند‪ .‬این خودرو همچنین از‬ ‫سوخت دیزل و بنزین استفاده می کند‪ .‬بی ار‪-‬‬ ‫وی یکی از خودروهای شاسی بلند هوندا است‬ ‫که مدل های پیش��ین ان نیز با استقبال خوبی‬ ‫در بازار هند روبه رو شده بود‪.‬‬ ‫تویوتا برای نمایش��گاه هند از ‪ 3‬مدل جدید‬ ‫اینووا‪ ،‬پریوس و ویوس رونمایی کرد‪ .‬هر ‪ 3‬این‬ ‫خودروها پرچمداران نس��ل جدید خود هستند‬ ‫که با مدل های ‪ ۲۰۱۶‬وارد بازار خواهند ش��د‪.‬‬ ‫«رنو داس��تر» از خودروه��ای خاصی اس��ت که‬ ‫در بازار ای��ران هم وجود دارد و در نمایش��گاه‬ ‫خ��ودروی هن��د از مدل «فیس لی��ف» یا بروز‬ ‫شده ان رونمایی شد‪ .‬شرکت فورد نیز از نسخه‬ ‫جدی��د موس��تانگ رونمایی کرد ک��ه طراحی‬ ‫ان بس��یار چش��م نواز اس��ت‪ .‬این خودرو برای‬ ‫نخس��تین بار قرار اس��ت در کمپانی فورد واقع‬ ‫در هند ساخته و روانه بازارهای اسیایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نکاتی جالب از حاشیه این نمایشگاه ها‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن م��واردی ک��ه هم��ه‬ ‫نمایشگاه های دنیا با ان روبه رو هستند‪ ،‬میزان‬ ‫دسترس��ی و راه های ارتباط مردم با نمایش��گاه‬ ‫اس��ت‪ .‬این نکته می تواند در ج��ذب مخاطبان‬ ‫بس��یار تاثیرگذار باش��د‪ ،‬چرا که یک نمایشگاه‬ ‫تنه��ا زمان��ی می تواند ب��ه موفقیت برس��د که‬ ‫راه های دسترس��ی و همچنین امکانات رفاهی‬ ‫ان در باالترین س��طح ممکن قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫برگزارکنن��دگان نمایش��گاه هن��د ب��ا توجه به‬ ‫تاثیر این موض��وع در جذب مخاطبان‪ ،‬بهترین‬ ‫برنامه ریزی را در این زمینه انجام دادند‪.‬‬ ‫در ط��ول برگزاری نمایش��گاه هر روز صبح و‬ ‫عصر که زمان بازدید از این رویداد بود‪ ،‬عوارض‬ ‫تمامی راه هایی که به نمایش��گاه ختم می شد‬ ‫برداشته شد‪ ،‬تا افرادی که با خودروی شخصی‬ ‫به این نمایش��گاه می ایند مجب��ور به پرداخت‬ ‫هزینه ای نباشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مت��رو دهل��ی در ی��ک همکاری‬ ‫جال��ب ‪ ۶‬ایس��تگاه خود را که در مس��یر محل‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بود به ف��روش بلیت برای‬ ‫بازدید کنن��دگان اختص��اص داد تا از ش��لوغی‬ ‫گیشه های بلیت فروشی نمایشگاه کاسته شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن همکاری های جال��ب روزانه‬ ‫‪ ۹۰‬اتوب��وس ب��رای انتق��ال بازدیدکنن��دگان‬ ‫به نمایش��گاه در نظر گرفته ش��ده ب��ود و ‪۲۰‬‬ ‫اتوب��وس نیز تنها وظیفه انتقال بازدیدکنندگان‬ ‫ب��ه پارکینگ نمایش��گاه و بالعک��س را برعهده‬ ‫داش��تند‪ .‬مس��ئوالن نمایش��گاه همچنین یک‬ ‫اپلیکیشن تلفن همراه به عنوان راهنما طراحی‬ ‫کردند که در روز نخس��ت بی��ش از ‪۱۰‬هزار بار‬ ‫دانلود شده بود‪.‬‬ ‫ای��ن حج��م از هماهنگی و امکان��ات رفاهی‬ ‫نکت��ه ای اس��ت که در ص��ورت رعایت ش��دن‬ ‫می توان��د ه��ر نمایش��گاهی را به ی��ک رویداد‬ ‫حساب شده و زیبا تبدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه قطعات خودرو در دهلی نو‬ ‫نمایش��گاه خودرو تنها رویداد مهم خودرویی‬ ‫هن��د در هفته گذش��ته نبود و یک نمایش��گاه‬ ‫جانب��ی نی��ز در همین ح��وزه در تاریخ ‪ ۴‬تا ‪۷‬‬ ‫فوری��ه براب��ر با ‪ 15‬ت��ا ‪ 18‬بهمن برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه که ب��ه ص��ورت اختصاصی به‬ ‫قطع��ات یدکی خودرو می پ��ردازد در مجموعه‬ ‫نمایش��گاهی «پراگاتی میدان» برگزار شد‪ .‬در‬ ‫نمایش��گاه امسال ‪ ۱۰۰۰‬شرکت از بیش از ‪۲۰‬‬ ‫کشور دنیا ش��رکت کردند و یکی از بزرگترین‬ ‫رویداده��ا در طول تاریخ این نمایش��گاه را رقم‬ ‫زدند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه قطعات خودرو در دهلی نو محلی‬ ‫مناسب برای ش��رکت های تولیدکننده است تا‬ ‫اخرین دس��تاوردهای خ��ود در زمینه قطعات‬ ‫یدکی و لوازم تیونینگ را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫گس��تردگی نمایش��گاه قطعات هن��د باعث‬ ‫ش��ده این رویداد با یک تاری��خ ثابت در تقویم‬ ‫همه کارخانه های بزرگ سازنده قطعات یدکی‬ ‫در دنی��ا ثبت ش��ود‪ .‬همچنی��ن کارخانه های‬ ‫بین الملل��ی این نمایش��گاه را راهی برای ورود‬ ‫به بازار کشور پرجمعیتی مانند هند می دانند‪.‬‬ ‫ارزیابی ایمنی مکان های پرتردد نمایشگاه کتاب در شهر افتاب‬ ‫مدی��ر کمیته اجرای��ی بیس��ت ونهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی کت��اب ته��ران از بررس��ی میزان ایمنی ش��هر‬ ‫افتاب برای برگزاری نمایش��گاه در دو مرحله از سوی ستاد‬ ‫پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬در ی��ک هفته گذش��ته موضوعات‬ ‫مختلفی درباره شهر افتاب‪ ،‬مکان جدید در نظر گرفته شده‬ ‫برای برگزاری بیس��ت و نهمین دوره نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کت��اب ته��ران‪ ،‬مطرح ش��د که یک��ی از موضوع��ات مهم‪،‬‬ ‫میزان ایمنی س��الن ها‪ ،‬مترو و مکان های پرتردد نمایش��گاه‬ ‫بود؛ مکان هایی که قرار اس��ت روزان��ه پذیرای هزاران نفر از‬ ‫مخاطبان کتاب باشد‪.‬‬ ‫حس��ین صفری‪ ،‬مدی��ر کمیته اجرایی بیس��ت و نهمین‬ ‫دوره نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تهران با اش��اره به این‬ ‫موضوع از برگزاری جلس��ه ای میان وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و ش��هرداری تهران خبر داد و گفت‪ :‬دفتر س��تاد‬ ‫معاونت اجرایی بیست ونهمین دوره نمایشگاه کتاب از هفته‬ ‫گذش��ته در شهر افتاب مستقر شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫مدت تمامی فعالیت هایی ک��ه مربوط به حوزه های مختلف‬ ‫اعم از تکمیل فضاهای مس��قف‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت های الزم‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬ساخت سالن در فضای باز‪ ،‬تسهیل تردد داخلی‬ ‫بازدیدکنندگان و ایجاد امکانات رفاهی است‪ ،‬در دستور کار‬ ‫قرار گرفت��ه و به صورت جزء به جزء با نمایندگان مس��تقر‬ ‫ش��هرداری در ش��هر افتاب و تیم بهره برداری این پروژه به‬ ‫صورت مفصل در جلس��اتی بررسی شده است‪ .‬مدیر کمیته‬ ‫اجرای��ی بیس��ت ونهمین دوره نمایش��گاه بین المللی کتاب‬ ‫ته��ران تصری��ح کرد ‪ :‬اتف��اق خوبی که در این م��دت افتاد‪،‬‬ ‫شروع فعالیت ها در بخش های مختلف نمایشگاه و همچنین‬ ‫افزایش سرعت فعالیت ها بوده که در بخش های مختلف قابل‬ ‫مشاهده اس��ت؛ به ویژه در بخش ساخت وساز مترو که یکی‬ ‫از مهم ترین دغدغه هاست‪ .‬وی افزود‪ :‬هفته گذشته جلسه ای‬ ‫با مجتبی عبداللهی‪ ،‬معاون خدمات شهری شهرداری تهران‬ ‫و دس��تگاه های همکار در نمایش��گاه ازجمله اتش نش��انی و‬ ‫س��تاد پیشگیری و مدیریت بحران ش��هر تهران برگزار و در‬ ‫این جلس��ه درباره موضوع ایمنی نمایشگاه کتاب بحث های‬ ‫مفصلی ش��د‪ .‬ما در این جلس��ه دغدغه هایم��ان درباره این‬ ‫موضوع و همچنین نیازهای الزم برای بخش های پرترافیک‬ ‫و پرتردد را مطرح کردیم‪ .‬مدیر کمیته اجرایی بیست ونهمین‬ ‫دوره نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب ته��ران خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬خروجی این جلسه این بود که قرار شد ستاد پیشگیری‬ ‫و مدیریت بحران شهر تهران به منظور بررسی و اطمینان از‬ ‫میزان ایمنی کار‪ ،‬در شهر افتاب حضور داشته باشد و سطح‬ ‫ایمنی ساخت وس��ازهای انجام ش��ده را در دو مرحله مورد‬ ‫ارزیابی قرار دهد‪ .‬صفری با بیان اینکه امنیت نمایشگاه یکی‬ ‫از دغدغه های جدی ارشاد و شهرداری است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬قرار‬ ‫شده با کمک کارشناس��ان میزان ایمنی مکان های پرتردد‪،‬‬ ‫س��ازه های نصب ش��ده و مکان هایی که بیش��ترین تجمیع‬ ‫جمعیت در نمایشگاه کتاب را دارند‪ ،‬مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکمیته اجرایی بیست ونهمین دوره نمایشگاه بین المللی‬ ‫کت��اب تهران به روند کار در س��الن های اصلی ش��هر افتاب‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬پوشش های شیشه ای که به عنوان دیوار از‬ ‫انها در سالن های سه قلو استفاده می شود‪ ،‬در حال اجرا است‪.‬‬ ‫تکمیل فضاهای داخلی در س��الن ملل و سالن اداری نیز در‬ ‫دس��ت انجام اس��ت‪ .‬صفری همچنین از تولید پالن اولیه از‬ ‫بخش های مختلف نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت‪ :‬همزمان‬ ‫با اماده ش��دن این پالن و تحویل ان به شهرداری‪ ،‬تیم های‬ ‫نخست عملیاتی نیز در انجا مستقر شده اند‪.‬‬ ‫تغییر الگوی رشد اقتصادی چین‬ ‫مازاد عرضه و لزوم افت ش��دید قیمت مواد اولیه به منظور تعادل عرضه و تقاضا و نیز‬ ‫س��هم ‪ 50‬درصدی کش��ور چین از تولید و مصرف مواد معدنی عمده دنیا حاکی از انست‬ ‫که اقتصاد چین س��الم و در حال گذر از رش��د بر مبنای افزایش س��رمایه گذاری به رشد‬ ‫بر مبنای افزایش مصرف داخلی اس��ت ک��ه باعث کاهش و افزایش مصرف مواد معدنی‬ ‫در ان می شود‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫پای بزرگان معدنی جهان به کشور باز شد‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹در «استیل اوربیس» چه گذشت؟‬ ‫‹ ‹گسترش سیاست های ضددامپینگ‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بنگالدش خواستار واردات‬ ‫سیمان ایران شد‬ ‫ب��ازار ف��والد جهان ه��م مانند س��ایر بازارهای‬ ‫معدن��ی و صنای��ع معدنی در رکود ف��رو رفته اما‬ ‫ای��ران با بهره گی��ری از ظرفیت هایش این فرصت‬ ‫را دارد ک��ه ب��ر بازارهای فوالدی منطقه تس��لط‬ ‫یابد‪ .‬این موضوع را کارشناس��ان و مدیران ارش��د‬ ‫ف��والدی جه��ان در اخری��ن همای��ش ف��والدی‬ ‫«استیل اوربیس» مطرح کردند‪ .‬اما خبر خوشایند‬ ‫و اتف��اق فرخنده دیگر برای فوالد کش��ور‪ ،‬حضور‬ ‫کارشناس��ان بین المللی اس��ت که برای نخستین‬ ‫بار وارد کش��ور هایی مانند‪ :‬امریکا و چین به ایران‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫با وجود تالش ترکیه برای افزایش سهم خویش‬ ‫از بازار جهانی‪ ،‬ش��واهد و قرائن حاکی اس��ت که‬ ‫ممکن اس��ت پرونده دامپینگ ترکیه برای امریکا‬ ‫و کش��ورهایی مانند کانادا و ‪ ...‬باز شود‪ .‬در کانادا‬ ‫نیز وضعیت بازار فوالد چندان خوب نیس��ت و با‬ ‫وجود برنام��ه ضددامپینگ که ب��رای محصوالت‬ ‫فوالدی چی��ن‪ ،‬ترکیه و کره جنوبی وضع ش��ده‪،‬‬ ‫کارشناس��ان ش��اهد حضور محصوالت فوالدی از‬ ‫کش��ورهای اروپایی و ‪( CIS‬کش��ورهای مستقل‬ ‫مش��ترک المنافع) هس��تند‪ .‬با این ش��رایط‪ ،‬دور‬ ‫از ذهن نیس��ت که سیاس��ت های ضد دامپینگ‬ ‫شدیدتری‪ ،‬مورد توجه دولت ها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یک��ی از اقداماتی که دولت امریکا برای حمایت‬ ‫از صنع��ت فوالد خ��ود ایجاد ک��رده‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫استفاده از کاالهای وارداتی در پروژه های عمرانی‬ ‫و ساختمانی است‪ .‬این سیاست مدتی است که در‬ ‫حال پیگیری اس��ت اما ب��ا کاهش تولید فوالد در‬ ‫این کش��ور و رس��یدن ان به زیر‪70‬درصد ممکن‬ ‫است دولت امریکا کشورهای دیگری را نیز شامل‬ ‫تعرفه باال کند‪.‬‬ ‫در همای��ش «اس��تیل اوربی��س» از وضعی��ت‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫فوالد ایران در مسیر شکوفایی‬ ‫این همایش«استیل اوربیس» روز نخست فوریه‬ ‫(‪ 12‬بهم��ن) در الس وگاس امریکا برگزار ش��د و‬ ‫عالوه بر مدیران اجرایی ارشد فوالد از کشورهای‬ ‫مختلف جهان‪ ،‬تعدادی از کارشناس��ان و مدیران‬ ‫حوزه های مرتبط مانند کش��تیرانی و حمل ونقل‬ ‫هم در ان ش��رکت کردند‪ .‬بر اس��اس گزارش های‬ ‫دریافت��ی از ای��ن همای��ش در مجم��وع وضعیت‬ ‫صنعت و بازار فوالد حداقل در ‪ 6‬ما ه نخس��ت سال‬ ‫‪2016‬م چندان مطلوب ارزیابی نمی ش��ود و روند‬ ‫بازار همانند اواخر ‪2015‬م خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس پیش بینی ه��ای کارشناس��ان در این‬ ‫همای��ش قیمت س��نگ اهن همچن��ان نزولی و‬ ‫ارام خواه��د بود‪ .‬قیمت قراضه ه��م که در ژانویه‬ ‫کمی رش��د کرده بود‪ ،‬به احتمال زی��اد در اواخر‬ ‫فوریه و مارس نزولی خواهد شد‪ .‬با توجه به رکود‬ ‫بازار فوالد جهانی و چش��م انداز تاریک ان‪ ،‬ادغام‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬کاهش تولید و تعطیلی بعضی‬ ‫از واحده��ا از کش��ورهای مختلف جهان در ‪ 6‬ماه ‬ ‫نخس��ت ‪2016‬م محتمل اس��ت‪ .‬در این همایش‬ ‫فعاالن ترک حضور گسترده ای داشتند تا بتوانند‬ ‫به نوعی سهم بازار خود را دوباره احیا کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫بد فوالدس��ازان مطرح جه��ان و همچنین چین‬ ‫صحبت شد‪ .‬که «ارسلور متال» و «ای تی استیل»‬ ‫دو فوالدسازی هستند که وضعیت چندان خوبی‬ ‫ندارند و حتی ممکن اس��ت بعضی واحدهای انها‬ ‫هم تعطیل شود‪ .‬چین در حال حاضر در تعطیالت‬ ‫به سر می برد ولی کارشناسان اذعان دارند که این‬ ‫کشور فعال قصد تغییر سیاست های خود را نداشته‬ ‫و حتی ممکن اس��ت ارزش یوان را در برگشت از‬ ‫تعطیالت کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای ایران‬ ‫از ایران هم در این همایش صحبت ش��د گروه‬ ‫زی��ادی معتقدند که اگر دولت ای��ران برنامه های‬ ‫مدونی داش��ته باشد‪ ،‬می تواند به عنوان یک مرکز‬ ‫جدید س��رمایه گذاری در منطقه مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ش��رایط تحقق یافتن این موفقیت بالقوه به‬ ‫ویژه با حضور کارشناس��ان بزرگ فوالد جهان در‬ ‫ایران فراهم می ش��ود؛ کارشناسانی که قرار است‬ ‫روزهای جاری در ایران حضور یافته‪ ،‬به بررس��ی‬ ‫اوض��اع صنعت ف��والد جهان و ای��ران پرداخته و‬ ‫گزارش های سفر انها بدون شک منجر به اگاهی‬ ‫و کسب اطالعات بیشتر فوالدسازان و کارشناسان‬ ‫ایرانی می شود‪ .‬وعده دیدار انها با همتایان ایرانی‬ ‫خود‪ ،‬شش��مین همایش فوالد و معدن اس��ت در‬ ‫‪ 27‬و ‪ 28‬بهم��ن ‪ 1394‬در مرک��ز همایش ه��ای‬ ‫بین المللی صداوسیما برگزار می شود‪.‬‬ ‫ازجمله مهمترین افرادی که در همایش حضور‬ ‫می یابند‪« ،‬پیت��ر مارکوس» و «یانگ» هس��تند‪.‬‬ ‫پیترمارکوس یکی از تحلیلگران بزرگ بازار جهانی‬ ‫اس��ت که در بورس وال اس��تریت (ساختمان بازار‬ ‫بورس نیویورک) پیش بینی های او بس��یار معروف‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی دیگر از بزرگان صنعت فوالد که قرار‬ ‫اس��ت در همایش فوالد و معدن بازار س��نگ اهن‬ ‫را رصد کند‪ ،‬دایانا کینچ‪ ،‬س��ردبیر نشریه پالتس‬ ‫اس��ت ک��ه از انجای��ی ک��ه قیم��ت س��نگ اهن‬ ‫کش��ورهای صادرکنن��ده را ای��ن نش��ریه تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬سیاستگذاری ها در بازار مواد اولیه فوالد‬ ‫از سوی او تشریح می شود‪.‬‬ ‫یانگ هم‪ ،‬قائ��م مقام انجمن اهن و فوالد چین‬ ‫(‪ )CISA‬اس��ت و از انجایی ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫عضو این انجمن ‪900‬میلیون تن تولید فوالد دارند‬ ‫و بیش از ‪120‬میلیون تن صادرات انجام می دهند‪،‬‬ ‫تحوالت بازار جهانی از نگاه این غول فوالدی مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪ .‬در ششمین همایش فوالد و‬ ‫معدن نیز بازار داخلی از س��وی مدیرعامل شرکت‬ ‫«فوالد تکنیک» مورد بررس��ی ق��رار می گیرد و با‬ ‫شرح اوضاع تولید کارشناسان داخلی و خارجی به‬ ‫ارائه راهکارهایی مشخص می پردازند‪ .‬اولویت اصلی‬ ‫این همایش بررسی چالش های سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت فوالد اس��ت و قرار اس��ت بزرگان صنعت‬ ‫ف��والد اع��م از تولیدکنن��دگان‪ ،‬عرضه کنندگان و‬ ‫حت��ی خریداران در این همایش حضور پیدا کنند‬ ‫و از زاویه ه��ای مختلفی به بازار فوالد نگاه ش��ود‪.‬‬ ‫از ایران هم‪ ،‬محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عام��ل ایمیدرو و جمعی از کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫بازار فوالد حضور پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫می ت��وان حض��ور این اف��راد را ب��ه نوعی یک‬ ‫دس��تاورد پس��ابرجامی ب��رای اقتص��اد و به ویژه‬ ‫برای دعوت کننده اصل��ی ان یعنی فوالد مبارکه‬ ‫دانس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬وضعیت صادرات شمش‬ ‫فوالد خوزس��تان به تازگی س��ر و س��امان گرفته‬ ‫و در چن��د ماه اخیر افزایش قابل توجهی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این وضعیت و توانایی این فوالدساز ایرانی‬ ‫برای جذب بازارهای فوالدی منطقه باعث ش��ده‬ ‫فع��االن ترک در کنار پیش��نهادات بیلت از چین‬ ‫کمی نگران شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت عمل گرایی‬ ‫مدی��ر اجرای��ی اتحادیه انجمن های مهندس��ی‬ ‫و عل��م م��واد‪ ،‬در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬حض��ور‬ ‫کارشناس��ان برجس��ته بین الملل��ی ح��وزه فوالد‬ ‫ابداع روش جدید کشف معادن مس‬ ‫پژوهش��گران انگلیس��ی در دانشگاه اکسِ ��تِر یک روش‬ ‫جدید کم هزینه را برای کشف معادن مس ابداع کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬دکتر «ب ِن ویلیامسون» از بخش‬ ‫مکت��ب کامبورن مع��ادن این دانش��گاه و دکتر «ریچارد‬ ‫هرینگتون» از موزه تاریخ طبیعی لندن‪ ،‬با هم برای ابداع‬ ‫ای��ن روش جدید کار کرده ان��د‪ ،‬تکنیکی که به گفته انها‬ ‫می تواند شیوه ای بسیار به صرفه برای کشف معادن مس‬ ‫از نوع پورفیری شود‪.‬‬ ‫ای��ن نوع معادن حدود ‪75‬درصد از مس جهان و مقدار‬ ‫چش��مگیری مولیبدن و طال را فراه��م می کنند‪ .‬معادن‬ ‫مس از نوع پورفیری‪ ،‬که مبدا شکل گیری انها در چندین‬ ‫کیلومتری عمق زمی��ن‪ ،‬باالی حفره های ماگمایی بزرگ ‬ ‫است و به ویژه از نوع بزرگ شان‪ ،‬کمیابند‪ ،‬استخراج انها با‬ ‫این شیوه توجیه پذیر می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬بیش��تر معادن واقع در نزدیکی س��طح‬ ‫زمین تاکنون کش��ف ش��ده اند‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫ه��ر روش جدیدی برای کش��ف معادن واق��ع در اعماق‬ ‫زمی��ن توجه صنع��ت معدنکاری را بس��یار به خود جلب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پروژه پژوهش��ی دانشمندان یاد ش��ده‪ ،‬که تامین مالی‬ ‫ان بر عه��ده انگلو امریکن بوده‪ ،‬ترکیبات ش��یمیایی مواد‬ ‫ل از سنگ های ماگمایی دربرگیرنده معادن‬ ‫معدنی حاص ‬ ‫پورفیری را با ترکیبات ش��یمیایی س��نگ های ماگمایی‬ ‫سترون مقایسه می کند‪.‬‬ ‫ی��ک مطالعه موردی به وس��یله این دانش��مندان برای‬ ‫ازمایش نظریه ش��ان منجر به کشف یک معدن پورفیری‬ ‫بزرگ جدید ش��د‪ .‬این مطالعه ازمایش��ی اشکار کرد که‬ ‫حف��ره ماگمای��ی واقع در زی��ر انباش��ته پورفیری حامل‬ ‫تزریقات گسس��ته ای از گدازه های غنی از اب یا مایعات‬ ‫ابگونه اس��ت‪ ،‬که باعث افزایش توانای��ی این حفره برای‬ ‫انتقال مس و دیگر فلزات به س��وی باال برای تشکیل یک‬ ‫معدن مس می شود‪.‬‬ ‫ویلیامس��ون گف��ت‪« ،‬ای��ن روش جدید ب��ر مجموعه‬ ‫گوناگون ابزارهای در دس��ترس ش��رکت های اکتش��افی‬ ‫برای کش��ف معادن مس پورفیری جدی��د اضافه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬یافته های ما همچنین پاسخ های روشنی برای این‬ ‫پرس��ش فراهم می کنند که چرا بعضی از ماگماها امکان‬ ‫بیشتری نسبت به بعضی دیگر برای تشکیل معادن مس‬ ‫پورفیری دارند‪ ».‬این مطالعه در هفته جاری در نیچر جئو‬ ‫ساینس منتشر شد‪.‬‬ ‫را در کش��ور ی��ک نقطه عطف خوان��د و گفت‪ :‬با‬ ‫باز ش��دن فض��ای کش��ور و افزایش م��راودات و‬ ‫تعامل ه��ای بین الملل��ی می تواند انتظار داش��ت‬ ‫که صنعت فوالد کش��ور به تدریج روزهای روشن‬ ‫خود را اغاز ک��رده و وارد مرحله جدیدی از عمر‬ ‫خود ش��ود‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬محمد حس��ن میربیک‬ ‫از اهمی��ت عمل گرایی س��خن می گوید‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در گذش��ته و ش��اید دهه های پیشین‪ ،‬چند‬ ‫همایش خوب بین المللی برگزار شد و کارشناسان‬ ‫خوبی هم به کش��ور امدند‪ .‬با این حال‪ ،‬متاسفانه‬ ‫کش��ور در زمینه عمل گرای��ی موفق عمل نکرد و‬ ‫بس��یاری از برنامه ها در حد نظری��ه و طرح باقی‬ ‫ماندند‪.‬‬ ‫میربی��ک اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر هم کش��ور‬ ‫از برنامه ه��ای تعیین ش��ده خود عقب اس��ت‪ .‬با‬ ‫ای��ن ح��ال‪ ،‬در صورتی ک��ه تالش ه��ا مبتنی بر‬ ‫عمل گرایی باش��د و عزم راس��خ برای رسیدن به‬ ‫اهداف تعیین شده وجود داش��ته باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫به س��رعت مسیرهای رش��د و ترقی را طی کند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی اتحادیه انجمن های مهندسی و علم‬ ‫م��واد در پای��ان اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر تمام‬ ‫ش��رایط برای رس��یدن به این اهداف اماده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ظرفیت های قابل توجه کش��ور‪ ،‬تحریم ها‬ ‫هم رفع ش��ده و س��رمایه گذاران خارج��ی اماده‬ ‫همکاری با ایران هستند‪ .‬در این میان‪ ،‬استفاده از‬ ‫نظر کارشناسان برجسته ای مانند پیتر مارکوس‪،‬‬ ‫بهره مند ش��دن از تجربیات جهانی و یا مطالعات‬ ‫دقیق و علمی باعث می ش��ود ک��ه راه پیش رو با‬ ‫اطمینان و س��رعت بیش��تری طی ش��ود‪ .‬با این‬ ‫وضعیت‪ ،‬برای صنعت فوالد کش��ور تنها یک گام‬ ‫تا تبدیل ش��دن به یک بازیگ��ر قدرتمند در بازار‬ ‫جهانی باقی می ماند که ان هم در زمینه عملکرد‬ ‫و تعهد به برنامه ها اس��ت‪ .‬یکپارچگی بین برنامه‬ ‫و عملک��رد می تواند ب��ه ایران در ای��ن راه کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمد حسن میربیک‬ ‫برای صنعت‬ ‫فوالد کشور‬ ‫تنها یک گام تا‬ ‫تبدیل شدن‬ ‫به یک بازیگر‬ ‫قدرتمند در‬ ‫بازار جهانی‬ ‫باقی می ماند‬ ‫که ان هم در‬ ‫زمینه عملکرد‬ ‫و تعهد به‬ ‫برنامه ها است‬ ‫شروع دوباره عملیات معدن مس «پاپوا» گینه نو‬ ‫ش��رکت معدنکاری مس «اوکی ت��دی» در پاپوا گینه‬ ‫ن��و اعالم کرد که هیات مدیره این ش��رکت تصویب کرده‬ ‫عملیات هایش از یکم مارس دوباره اغاز شوند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بیش از ‪5‬ماه است این معدن به‬ ‫دلیل قطع شدن راه های حمل ونقل ان در اثر خشکسالی‪،‬‬ ‫مورد مراقبت و نگهداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این تصمیم مس بیش��تری را وارد ب��ازاری می کند که‬ ‫پیش��اپیش به خاطر افت قیمت ها و م��ازاد عرضه در اثر‬ ‫س��رد ش��دن وضعیت تقاضا در چین در موقعیتی ناگوار‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬چنان که بعضی از شرکت های معدنکاری‬ ‫مجبور ب��ه کاهش تولی��د یا تعطیلی عملیات های ش��ان‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫«اوک��ی ت��دی» ک��ه در ‪ 17‬اگوس��ت ‪ 2015‬درب��اره‬ ‫قراردادهای فروش خود اعالم وضعیت اضطراری کرد‪ ،‬در‬ ‫هم��ان زمان گفت با توجه به اینک��ه الگوی اب و هوایی‬ ‫«ال نینو» باعث فروکشیدن س��طح اب رودخانه ها شده‪،‬‬ ‫انتظ��ار دارد تولید ‪65‬هزار تن مس محتوی را از دس��ت‬ ‫بدهد‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت‪ ،‬پیت��ر گراهام‪ ،‬روز جمعه‬ ‫در وب س��ایت خ��ود در بیانی��ه ای گف��ت‪« ،‬طرح های ما‬ ‫ب��رای راه اندازی دوباره عملیات ه��ا به صورت تصاعدی در‬ ‫یکم مارس ‪ ،2016‬امروز به تصویب هیات مدیره ش��رکت‬ ‫رسید‪».‬‬ ‫وی در ای��ن بیانی��ه اظه��ار ک��رد که ش��رکت قبل از‬ ‫راه ان��دازی دوباره عملیات ها همچن��ان در انتظار مصوبه‬ ‫ایمنی از سوی اداره منابع معدنی کشور است‪.‬‬ ‫خشکسالی‪ ،‬حمل ونقل رودخانه ای در رود فالی ریور به‬ ‫سوی بندر اصلی اوکی تدی در کیونگا را نامطمئن کرد و‬ ‫همچنین بر عملیات های نیروگاه اوکی منگا‪ ،‬منبع اصلی‬ ‫برق رسانی به این معدن‪ ،‬تاثیراتی منفی گذاشت‪.‬‬ ‫ال نین��و باع��ث گسس��تگی در روند تولید تع��دادی از‬ ‫ش��رکت های معدنکاری از اواخر س��ال گذش��ته شد‪ ،‬به‬ ‫خشکس��الی در کش��ورهای واقع در سواحل شمال غربی‬ ‫اقیان��وس ارام مانند پاپوا گینه ن��و و فیلیپین دامن زد و‬ ‫باران های سنگینی را نصیب کشورهایی دیگر مانند شیلی‬ ‫و پرو کرد‪.‬‬ ‫فریپورت مک موران در اندونزی‪ ،‬همسایه پاپوا گینه نو‪،‬‬ ‫نیز تقصیر کاهش دادن پیش بینی های فروش کنس��انتره‬ ‫مس خود از اندونزی در ماه سپتامبر را متوجه ال نینو کرد‬ ‫چراک��ه کمبود اب باعث کندی عملیات های فراوری این‬ ‫شرکت شده بودند‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با بیان اینکه‬ ‫بنگالدش با جمعیت ‪ ۱۵۰‬میلیونی بازار خوبی برای ایران‬ ‫اس��ت گفت انها در گام نخست خواهان واردات سیمان و‬ ‫کلینکر از ایران هستند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمدرضا مودودی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 10‬سال گذشته که تحریم ها علیه کشورمان اعمال نشده‬ ‫بود صادرات غیرنفتی ایران ‪ 10/5‬میلیارد دالر بود که این‬ ‫رقم بعد از تحریم ها به ‪ 3/5‬میلیارد دالر کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بازارمناس��ب ایران در کشورهای عراق‬ ‫و افغانس��تان افزود‪ :‬بس��یاری از تاج��ران ما در حال حاضر‬ ‫تمایل زیادی به سرمایه گذاری در کشورهایی مانند عراق‬ ‫و افغانس��تان به دلیل ش��رایط خاص انها ندارند‪ .‬اما باید‬ ‫توجه داشت که اگر وضعیت این کشورها تغییر کند و به‬ ‫ثبات برسد کشورهای قدرتمند جهان با توجه به پشتوانه‬ ‫اقتصادی و تولیدی مناس��ب خود به راحتی این بازارها را‬ ‫در اختیار می گیرند‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫کش��ورهای پیش��رو به دنبال بازارهای بالقوه هس��تند و‬ ‫اگر تاج��ران ما رویکرد برون گرایی خ��ود را رعایت کنند‬ ‫نش��ان(برند)های جهانی که در همس��ایگی ما هس��تند‪،‬‬ ‫امده و فرصت نفس کشیدن را به صنایع ما نخواهند داد‪.‬‬ ‫بنابراین ما باید از این ش��رایط به ط��ور کامل بهره برداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫م��ودودی تصری��ح ک��رد‪ :‬جوای��ز صادرات��ی هیچ وقت‬ ‫نمی تواند صادرات مستمری برای ایران در پی داشته باشد‬ ‫از این رو دولت تصمیم دارد که شرایط صادرات را تسهیل‬ ‫کند اما متاس��فانه این رویکرد نی��ز انچنان که باید مورد‬ ‫توجه تاجران قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫بازار هند جایگزین چین‬ ‫می شود؟‬ ‫م��ازاد عرضه و لزوم افت ش��دید قیمت م��واد اولیه به‬ ‫منظ��ور تعادل عرض��ه و تقاضا و نیز س��هم ‪ 50‬درصدی‬ ‫کش��ور چین از تولی��د و مصرف مواد معدن��ی عمده دنیا‬ ‫حاکی از انس��ت که اقتصاد چین س��الم و در حال گذر از‬ ‫رشد بر مبنای افزایش س��رمایه گذاری به رشد بر مبنای‬ ‫افزایش مصرف داخلی اس��ت ک��ه باعث کاهش و مصرف‬ ‫مواد معدنی در ان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬با یک بررس��ی در س��هم چین از‬ ‫مصرف مواد اولیه در بین س��ایر کش��ورهای دنیا متوجه‬ ‫می ش��ویم که در س��ال ‪2013‬م س��یمان با ‪ 5/58‬درصد‬ ‫بیش��ترین و سرب در این س��ال با ‪ 41/9‬درصد کمترین‬ ‫میزان مصرف را داش��ته است‪ .‬همچنین مصرف این مواد‬ ‫نس��بت به س��ال ‪1990‬م افزایش ‪ 3‬و ‪ 10‬برابری داشته‬ ‫است‪.‬س��یمان‪ ،‬نیکل‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس‬ ‫و سرب عمده مواد اولیه مورد مصرف چین است‪ .‬کاهش‬ ‫ارزش س��هام بخش معدن و صنایع معدنی دنیا از ‪2500‬‬ ‫میلیارد دالر به کمتر از هزار میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫همزم��ان با کاه��ش قیمت مواد اولی��ه و انرژی‪ ،‬ارزش‬ ‫بورس ه��ای دنی��ا هم کاهش یاف��ت و با افزای��ش جوایز‬ ‫صادرات��ی چی��ن همراه ب��ا کاهش ارزش ی��وان و هجوم‬ ‫تولیدکنندگان فوالد و مس و الومینیوم چین به بازارهای‬ ‫جهان��ی ص��ادرات چین در بخش فوالد ‪ 27‬درصد رش��د‬ ‫را نس��بت به س��ال ‪2014‬م تجربه خواهد کرد و به ‪100‬‬ ‫میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫س��هام غول های بخش معدن ازجمله وال��ه‪ ،‬ریوتینتو‪،‬‬ ‫ب��ی اچ پی بیلیتون‪ ،‬فورتس��کیو و ارس��لور میتال کاهش‬ ‫چشمگیری را داش��ته اند به طوری که شرکت واله برزیل‬ ‫با کاهش ‪ 88‬درصدی بیش��ترین و ریوتینتو با کاهش ‪56‬‬ ‫درصدی کمترین میزان کاهش سهام را دارا بودند‪.‬‬ ‫ح��ال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه ایا هند یا س��ایر‬ ‫کش��ورها می توانند جایگزین کش��ور چین شود؟ با وجود‬ ‫رشد اقتصادی مطلوب هند در اینده‪ ،‬داده های اقتصادی‬ ‫این کشور بس��یار متفاوت با ‪ 30‬سال قبل چین بوده که‬ ‫مسیری متفاوت را برای رشد این کشور می پیماید‪.‬‬ ‫رتب��ه رقابت پذیری هند ‪ 75‬اس��ت در برابر چین ‪،25‬‬ ‫رتبه وجود زیرس��اخت هند در حمل و نقل و برق بسیار‬ ‫پایین تر از چین اس��ت‪ ،‬س��رمایه گذاری به نسبت تولید‬ ‫ناخالص ملی در هند بسیار کمتر از چین است‪ ،‬همچنین‬ ‫ارزش پ��ول روپی��ه در برابر دالر بس��یار کاه��ش یافته و‬ ‫حساب های ملی هند منفی است در نتیجه انتظار نمی رود‬ ‫رش��د اقتصادی هند و مصرف زیاد مواد اولیه مشابه انچه‬ ‫درباره چین روی داد را شاهد باشد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ناپایداری روند افزایشی قیمت سنگ اهن‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫تامین مالی ‪ 100‬میلیارد‬ ‫تومانی «گل گهر»‬ ‫قیمت سنگ اهن پیش از اغاز تعطیالت چین با رشد ‪ 20‬درصدی نسبت به قیمت‬ ‫ماه دسامبر که به ‪ 37‬دالر نیز رسیده بود به ‪ 44/5‬دالر بر تن افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دلیل این نرخ ها‪ 2 ،‬عامل عنوان ش��ده که ش��امل موضوعات فصلی و کاهش ‪37‬‬ ‫درصدی صادرات سنگ اهن ماه ژانویه برزیل است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫زباله هایی به درخشش و ارزش یک معدن طال‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫تامی��ن مالی یک هزار و ‪۱۲۱‬میلیارد ریالی ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی «گل گهر» ام��روز در بورس کاالی‬ ‫ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر ‪ ۲۶‬بهمن به‬ ‫منظور تکمیل طرح های توسعه ای خود‪۷۵۰ ،‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره س��نگ اهن را در قالب اوراق سلف موازی‬ ‫استاندارد به ارزش حدود هزار و ‪۱۲۱‬میلیارد ریال در‬ ‫بورس کاالی ایران منتشر می کند و بازده این اوراق در‬ ‫سررسید نیز بین ‪ ۲۵‬تا ‪۲۸‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اساس؛ شرکت سنگ اهن گل گهر ‪ ۲۶‬بهمن‪،‬‬ ‫اوراق سلف موازی اس��تاندارد ‪۷۵۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن را با قیمت یک میلیون و ‪۴۹۵‬هزار ریال به‬ ‫ازای هر تن منتشر می کند‪ .‬همچنین اندازه هر قرارداد‬ ‫یک تن کنسانتره س��نگ اهن و روش عرضه اولیه ان‬ ‫به صورت گسترده و قیمت ثابت بوده و سقف حجم هر‬ ‫سفارش نامحدود است‪.‬‬ ‫همچنی��ن معامالت ثانویه این اوراق از ‪ ۱۰‬اس��فند‬ ‫س��ال جاری تا ‪ ۲۶‬بهمن سال ‪ ۹۵‬ادامه خواهد داشت‬ ‫که قیمت خری��د بازارگردان در معامالت ثانویه همان‬ ‫قیمت اولیه به عالوه س��ود معادل ‪۲۲‬درصد روز شمار‬ ‫ساده ساالنه خواهد بود‪.‬‬ ‫در پای��ان دوره‪ ،‬خریدار می تواند نس��بت به تحویل‬ ‫فیزیکی یا تس��ویه نقدی اقدام کند‪ .‬همچنین براساس‬ ‫اطالعی��ه عرضه‪ ،‬صورت نقد ش��وندگی ای��ن اوراق نیز‬ ‫به این ش��کل اس��ت که شرکت تامین س��رمایه امید‬ ‫براس��اس م��دل بازارگردانی تضمی��ن حداقل قیمت‪،‬‬ ‫نقد ش��وندگی اوراق س��لف کنسانتره س��نگ اهن را‬ ‫قب��ل از سررس��ید تعهد ک��رده و اوراق س��لف را طی‬ ‫عمر اوراق با نرخ ‪۲۲‬درصد روز ش��مار س��اده ساالنه به‬ ‫ع�لاوه قیمت اوراق در عرضه اولی��ه‪ ،‬باز خرید خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ب��ورس کاالی ای��ران در راس��تای‬ ‫تاکیدات مس��ئوالن اقتصادی کشور برای تامین مالی‬ ‫صنایع از طریق بازار سرمایه‪ ،‬از تیر سال گذشته برای‬ ‫نخستین بار در بازار سرمایه کشور‪ ،‬انتشار اوراق سلف‬ ‫موازی اس��تاندارد را برای تامین مالی شرکت گل گهر‬ ‫در دس��تور کار ق��رار داد که این رون��د تامین مالی از‬ ‫ابتدای امسال س��رعت باالیی به خود گرفته است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب پس از تامین مالی چندین ش��رکت معدنی‬ ‫و پتروش��یمی از ابتدای سال‪ ،‬شرکت گل گهر بار دیگر‬ ‫تامی��ن مال��ی از ب��ورس کاال را به اخذ تس��هیالت از‬ ‫سیس��تم بانکی ترجیح داده و دوشنبه هفته جاری به‬ ‫تاالر نقره ای می اید‪.‬‬ ‫در سازمان نظام مهندسی معدن انجام شد‬ ‫بررسی اکتشاف کانسارهای‬ ‫پورفیری کشور‬ ‫نهمین پنل اموزش��ی سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫اس��تان تهران با عنوان «نگرشی مقدماتی بر اکتشاف‬ ‫کانس��ارهای پورفیری» و با نگاهی ویژه به کانسارهای‬ ‫مس پورفیری در ‪ 26‬بهمن برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬در این پنل اموزشی مباحث‬ ‫و مبانی از قبیل اشنایی با گسترش ذخایر پورفیری در‬ ‫ایران و جهان‪ ،‬استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشف‬ ‫کانس��ارهای پورفیری‪ ،‬روش های متداول ژئوشیمیایی‬ ‫در اکتشاف کانسارهای پورفیری و استراتژی اکتشاف‬ ‫ذخایر پورفیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این پنل اموزشی از سوی سید احمد‬ ‫مشکانی؛ استاد مدعو دانشگاه تهران در محل سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اس��تان تهران برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ 8‬پنل اموزش��ی از تابس��تان س��ال جاری با‬ ‫عنوان ه��ای بازدی��د از مرکز پژوهش ه��ای کاربردی‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور‪،‬‬ ‫اش��نایی با موارد کنترلی نتایج ازمایشگاه و مروری بر‬ ‫روش های نوین انالیز مواد معدنی‪ ،‬استراتژی اکتشافی‬ ‫و اش��نایی با اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬کاربرد نانوفن��اوری در عل��وم زمین‪ ،‬حقوق‬ ‫دولت��ی‪ ،‬توجیه��ات‪ ،‬تعاری��ف و روش ها‪ ،‬اش��نایی با‬ ‫تاریخچه گوهر و گوهرهای ایران و خاورمیامه‪ ،‬اشنایی‬ ‫ب��ا قوانین و مقررات حوزه اکتش��اف و بیولیچینگ در‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اس��تان تهران برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سید احمد مشکانی‬ ‫با گذر زمان و‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫و پیشرفت در‬ ‫صنایع مختلف در‬ ‫اینده ای نزدیک‪،‬‬ ‫روش های‬ ‫نوینی ابداع‬ ‫خواهد شد که با‬ ‫کمترین هزینه‪،‬‬ ‫طالی موجود‬ ‫در زباله های‬ ‫الکترونیک را‬ ‫استحصال کرده‬ ‫و به چرخه تولید‬ ‫باز می گرداند‬ ‫کاری نمی توان کرد؛ طال است دیگر و به عنوان‬ ‫ ‬ ‫یک پش��توانه مالی و اقتصادی برای بس��یاری از‬ ‫کش��ورها ارزش��مند اس��ت‪ .‬پس به جا است اگر‬ ‫س��رمایه گذاری های بسیاری برای استفاده بهینه‬ ‫از ای��ن فل��ز زرد رنگ انجام ش��ده و در این بین‬ ‫بس��یاری حت��ی از اس��تحصال دوب��اره ط�لا از‬ ‫زباله های الکترونیکی نیز نمی گذرند‪.‬‬ ‫در زباله های الکترونیک��ی مقادیر ناچیزی طال‬ ‫و دیگر فلزات گرانبها اس��تفاده می شود اما ارزش‬ ‫اقتصادی طالی همی��ن زباله ها نیز به اندازه یک‬ ‫معدن طال اس��ت و به همین دلیل پژوهش های‬ ‫بس��یاری برای جداس��ازی و اس��تحصال طالی‬ ‫موج��ود در انه��ا انج��ام می ش��ود تا ع�لاوه بر‬ ‫اس��تفاده بهینه از این منبع ت��ازه‪ ،‬از ورود ان به‬ ‫محیط زیست جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲‬هزارگ�رم طلا در یک ت�ن صفحه‬ ‫چاپی‬ ‫با توسعه میزان مصرف کاال های الکترونیکی در‬ ‫جهان و افزایش میزان تولیدات صنعتی شاهدیم‬ ‫روزانه مقادی��ر زیادی زباله های الکترونیک تولید‬ ‫می شود که در ساخت انها مواد مختلفی ازجمله‬ ‫فل��زات گرانبه��ا همچ��ون مس و طال اس��تفاده‬ ‫ش��ده اند و دلیل ان مقاوم��ت این فلزات در برابر‬ ‫حرارت و شوک های ناشی از جریان برق است‪.‬‬ ‫نتیجه یک پژوهش نشان می دهد اگر بخواهیم‬ ‫ام��اری از می��زان ط�لای موج��ود در برخی از‬ ‫ی ارائ��ه دهی��م‪ ،‬صفحه ه��ای‬ ‫تجهی��زات فن��اور ‬ ‫مدارچاپ��ی تلف��ن همراه نمونه خوبی اس��ت که‬ ‫‪۲‬هزار گرم بر تن طال از ان استحصال می شود و‬ ‫این عدد در مقایسه با میانگین طالی موجود در‬ ‫معادن جهان که حدود‪ ۲/۷‬گرم بر تن است عدد‬ ‫بزرگ و قابل توجهی اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع درباره‬ ‫م��س نیز صادق اس��ت و می بینی��م صفحه های‬ ‫مدارچاپ��ی رایان��ه بدون انجام عملی��ات تغلیظ‪،‬‬ ‫‪۴۰‬درصد مس دارند‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫برخی معادن بعد از یک بار انجام عملیات تغلیظ‬ ‫به محتوای مس ‪۲۵‬درصد وزنی می رسد‪.‬‬ ‫حال ب��ا توجه به وج��ود ذخایر ارزش��مند در‬ ‫زباله ه��ای الکترونیک��ی که ش��امل‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬نوع فلز هس��تند‪،‬‬ ‫به عنوان مهم ترین زباله قرن‬ ‫‪ ۲۱‬میالدی شناخته شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های‬ ‫پژوهشی‬ ‫در کش��ورهای صنعتی و پیش��رو دس��ت به کار‬ ‫ش��ده اند تا ب��ا ازمایش روش ه��ای مختلف این‬ ‫ذخایر ارزش��مند را از میان زباله های الکترونیک‬ ‫بازیابی کنند‪ .‬اما از انجایی که اس��تحصال طال و‬ ‫تولید ان همواره با الودگی های زیس��ت محیطی‬ ‫همراه بوده کار برای دانش��مندان س��خت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیگر عوامل بازدارنده برای اس��تحصال‬ ‫و ف��راوری این نوع محص��والت‪ ،‬باال بودن هزینه‬ ‫و نداش��تن صرفه اقتصادی در کنار الودگی های‬ ‫زیس��ت محیطی اس��ت‪ .‬برخی از پژوهشگران و‬ ‫دانش��مندان می گویند ذخایر طال و مس موجود‬ ‫در زباله ه��ای الکترونیک��ی می توان��د جایگزین‬ ‫مناس��بی برای ذخای��ر معدنی باش��د‪ .‬ایران نیز‬ ‫به عنوان یکی از کشورهای معدنی جهان شناخته‬ ‫ش��ده و ذخایر معدنی فراوان��ی در اختیار دارد با‬ ‫این ح��ال دانش��مندان و پژوهش��گران در حال‬ ‫ت�لاش برای بازیافت زباله ها و اس��تحصال طال و‬ ‫مس موجود در انها هس��تند و به موفقیت هایی‬ ‫نیز دست یافته اند‪.‬‬ ‫دانش��مندان ایران��ی توانس��ته اند ب��ا بازیافت‬ ‫زباله های الکترونیکی به روش زیستی که اسان‪،‬‬ ‫س��اده و کارامد و مهم تر از همه ارزان است طال‪،‬‬ ‫مس و نی��کل را از صفحه های مدارچاپی رایانه و‬ ‫تلفن همراه بازیافت کنند‪ .‬به گفته پژوهشگران‪،‬‬ ‫روش زیس��تی ب��ه صرف��ه اس��ت و مش��کالت‬ ‫زیست محیطی به همراه نداش��ته و ارزش افزوده‬ ‫باالی��ی دارد و برای نخس��تین بار در دنیا مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هس��تند ک��ه از باطله ه��ای الکترونیک��ی ط�لا‪،‬‬ ‫اس��تحصال می کنند‪ .‬زیرا تع��دادی از چیپ های‬ ‫رایانه‪ ،‬گوشی تلفن همراه و‪ ...‬برای انتقال راحت تر‬ ‫به سیستم و در عین حال مقاومت دربرابر حرارت‬ ‫و ش��وک پذیری باال از روکش های طال اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫س��ید احمد مش��کانی افزود‪ :‬جداسازی طالی‬ ‫قطعات الکترونیکی‪ ،‬نیازمند روش های شیمیایی‬ ‫است‪ .‬حال این شرکت کانادایی با رسیدن به یک‬ ‫روش جدی��د که میزان الودگی های حاصل از ان‬ ‫برای محیط زیست پایین اس��ت نسبت به خرید‬ ‫زباله های الکترونیکی اق��دام و انها را با هزینه ای‬ ‫کم خریداری کرده و نسبت به فراوری انها اقدام‬ ‫می کن��د‪ .‬به گفته مش��کانی روزانه مقادیری طال‬ ‫ک و نظامی همچون ساخت‬ ‫برای صنایع الکترونی ‬ ‫موشک و همچنین سفینه های فضا پیما استفاده‬ ‫می شود که مقدار ان رو به افزایش است‪ .‬بنابراین‬ ‫باید طالی استفاده شده در وسایل یادشده را بعد‬ ‫از اتمام عمر انها با استفاده از یک روش مشخص‬ ‫این کارشناس معدن برای اجرای طرح استحصال‬ ‫ط�لا و فلزات گرانبهای موجود‪ ،‬در گام نخس��ت‬ ‫باید ضایعات یا زباله های الکترونیک در یک مکان‬ ‫مشخص جمع اوری ش��ود‪ .‬در کشورهای اروپایی‬ ‫زباله ها یا ضایعات در مکان های خاص یا به وسیله‬ ‫ش��رکت های خاص جمع اوری می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر ایران قصد اس��تفاده از اینگونه طرح ها را دارد‬ ‫باید حجم مناس��بی از زباله های الکترونیک را در‬ ‫اختیار داش��ته باشد و با اس��تفاده از دانش بومی‬ ‫دانش��مندان ایرانی در حوزه اس��تحصال و طرح‬ ‫تکمیل ش��ده موسسه کانادایی نس��بت به تولید‬ ‫طال و دیگر فلزات ارزشمند موجود اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد مصرف طال در وسایل ارتباطی‬ ‫در گزارش��ی از کان��ال خبری ایمی��درو که به‬ ‫بررسی مواد مورد اس��تفاده در تولید محصوالت‬ ‫الکترونی��ک پرداخته‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬در تولید یک‬ ‫گوش��ی تلفن هم��راه از مواد مختلف��ی از قبیل‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬طال‪ ،‬نق��ره‪ ،‬مس‪ ،‬شیش��ه‪ ،‬تیتانیوم‪،‬‬ ‫لیتیوم و‪ ...‬اس��تفاده می شود‪ .‬براس��اس امار‪ ،‬در‬ ‫‹ ‹ابداع فرایندی سبز برای بازیابی‬ ‫یکی از اقدامات انجام شده برای استحصال طال‬ ‫چندی پیش در کش��ور کانادا از سوی گروهی از‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه «ساسکا چوان» انجام شد‬ ‫و انها موفق به شناس��ایی روش��ی ب��رای بازیابی‬ ‫طال از جواه��رات و دس��تگاه های الکترونیکی با‬ ‫هزینه مناس��ب و ارزان و در عین حال سازگار با‬ ‫محیط زیست شدند‪.‬‬ ‫در این روش پژوهشگران با استفاده از محلولی‬ ‫که پایه ان سرکه است‪ ،‬نشان دادند که با هزینه‬ ‫‪ ۴۷‬دالری‪ ،‬می ت��وان از فاضالب قابل اس��تفاده‪،‬‬ ‫طال به دست اورد‪ .‬همچنین می توان از این روش‬ ‫برای اس��تحصال دوباره ضایعات الکترونیکی نیز‬ ‫اس��تفاده کرد و ان را به جای روش های صنعتی‬ ‫امروزی که الودگی های زیست محیطی بسیاری‬ ‫به دنبال دارند ب��ه کار گرفت‪ .‬در این گزارش که‬ ‫ایسنا ارائه کرده گام بعدی دانشمندان‪ ،‬شناسایی‬ ‫شرکای صنعتی برای اس��تفاده از این فرایند در‬ ‫مقیاس باال به منظور بازیافت طال اس��ت‪ .‬انها بر‬ ‫این باورند که از این روش می توانند در نهایت در‬ ‫معادن طال که درحال حاضر بر سیانید س��دیم‬ ‫سمی برای اس��تخراج‪ ،‬اتکا دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استحصال طال از‬ ‫گوشی تلفن همراه‬ ‫و رایانه‬ ‫یک اس��تاد دانشگاه و‬ ‫کارشناس فعال در بخش‬ ‫مع��دن درباره اس��تحصال‬ ‫طال از زباله ه��ای الکترونیکی‬ ‫ب��ا روش جدی��د و اس��تفاده از‬ ‫محلولی که اساس ان سرکه است‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ر وش هایی‬ ‫استحصال کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با گذر زمان و توسعه‬ ‫صنعت و پیشرفت در صنایع مختلف در اینده ای‬ ‫نزدی��ک‪ ،‬روش های نوینی ابداع خواهد ش��د که‬ ‫با کمتری��ن هزینه‪ ،‬طالی موج��ود در زباله های‬ ‫الکترونیک را اس��تحصال کرده و به چرخه تولید‬ ‫ب��از می گرداند‪ .‬البته در نظ��ر گرفتن روش هایی‬ ‫که کمترین الودگی زیس��ت محیطی را دارند و از‬ ‫نظر اقتصادی به صرفه هس��تند از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬این استاد دانشگاه در پاسخ به‬ ‫اینکه طرح ارائه ش��ده از سوی موسسه کانادایی‬ ‫تا چه ان��دازه در جهان مورد توج��ه قرار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه روش های‬ ‫اس��تحصال و جداس��ازی طال که ام��روزه مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬دارای هزینه باالیی است‬ ‫و الودگی ه��ای زیس��ت محیطی بس��یاری دارد‪،‬‬ ‫می توان گفت که این روش با توجه به ارزان بودن‬ ‫و کم ب��ودن میزان الودگی های زیس��ت محیطی‬ ‫مورد توجه قرار خواهد گرفت‪ .‬مش��کانی با بیان‬ ‫اینک ه در جهان همه به دنبال دو خط مش��ی کلی‬ ‫هس��تند ادامه داد‪ :‬نخس��ت اینکه مواد معدنی با‬ ‫کمترین هزینه استحصال شوند و بعد از ان روش‬ ‫اس��تحصال کمترین االیندگی زیست محیطی را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که روش استحصال طال‬ ‫از زباله های الکترونیکی با ش��رایط یاد شده‪ ،‬اگر‬ ‫قابلیت اجرایی داش��ته باشد‪ ،‬به طور حتم طرحی‬ ‫مناسب برای جهان صنعتی امروز است‪ .‬به گفته‬ ‫جهان س��االنه بیش از ‪۱/۴‬میلیارد گوش��ی تلفن‬ ‫همراه تولید می ش��ود و طبیعی اس��ت که با این‬ ‫رق��م باال‪ ،‬دی��ر یا زود ب��ازار اش��باع و از مصرف‬ ‫مواد معدنی کاس��ته ش��ود اما باید گفت موضوع‬ ‫ت اما‬ ‫اش��باع بازار در مورد سایر کاالها درست اس ‬ ‫درباره گوش��ی تلفن همراه اینچنین نیست‪ .‬جدا‬ ‫از بروزاوری فناوری ها همچون دوربین‪ ،‬س��رعت‬ ‫و کیفی��ت صفحه نمایش که گاه��ی اوقات ما را‬ ‫ب��ه تعویض گوش��ی های خود ترغی��ب می کند‪،‬‬ ‫فن��اوری دکل های گوش��ی تلفن هم��راه نیز در‬ ‫حال تغییر اس��ت که منجر به توسعه بازار گوشی‬ ‫تلفن همراه در اینده می ش��ود‪ .‬شرکت ‪AT&T‬‬ ‫امریکا گزارش داده که در حال ازمایش سیس��تم‬ ‫فوق س��رعت اینترنت موس��وم به ‪ ۵ G‬در یکی از‬ ‫شهرهای ایالت تگزاس است‪ .‬سرعت اینترنت ‪۵ G‬‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬برابر بیش��تر از سرعت فعلی ‪ ۴ G‬‬ ‫گوشی های تلفن همراه است‪ .‬با این سرعت شما‬ ‫ق��ادر خواهید بود یک فیلم س��ینمایی یا نمایش‬ ‫کم��دی را در ‪ ۳‬ثانیه دانلود کنید‪ .‬همچنین این‬ ‫فناوری باعث کاه��ش مصرف انرژی و طول عمر‬ ‫باتری گوشی های تلفن همراه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فن��اوری جدید به خ��ودی خ��ود باعث‬ ‫می ش��ود افراد‪ ،‬تلف��ن همراه فعلی خ��ود را کنار‬ ‫گذاشته و گوش��ی های جدیدی ‪ G5‬تهیه کنند‬ ‫ک��ه ب��ازار مطلوبی ب��رای تولی��دات محصوالت‬ ‫بخ��ش مع��دن و م��واد اولی��ه به وج��ود خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫تمرکز فورد بر فناوری های خودرو‬ ‫فورد که این روزها سکان هدایتش به یک مدیر نسبتا جوان سپرده شده حاال تصمیم‬ ‫دارد وارد دنیای فناوری ش��ده و اخرین دستاوردهایش را به نمایش بگذارد‪ .‬همین چند‬ ‫روز پیش اعالم ش��د فورد تمایلی به حضور در نمایشگاه مشهور خودروی پاریس ندارد‬ ‫و اما به جای ان حضورش را در نمایش��گاه های حوضه فناوری توس��عه خواهد داد و به‬ ‫شرکت در نمایشگاه و کنگره بین المللی تلفن همراه بارسلون چشم دوخته است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫معرفی دو رویداد نمایشگاهی بین المللی در عرصه خودرو که در حال برگزاری است‬ ‫در هفته ج��اری ‪ 2‬رویداد مهم نمایش��گاهی در‬ ‫حوزه خودرو با گستره بین المللی در حال برگزاری‬ ‫است که با فاصله یک روز از یکدیگر افتتاح شده‪ ،‬اما‬ ‫در یک روز به پایان می رسند‪.‬‬ ‫نخس��تین رویداد‪ ،‬مربوط به نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودروی کاناداس��ت که در ش��هر تورنتو و به عنوان‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه س��االنه خودرو در این کشور‬ ‫برگزار می شود‪ .‬دومین مورد نیز برگزاری نمایشگاه‬ ‫خودروی شیکاگو است که پس از نمایشگاه خودروی‬ ‫دیترویت‪ ،‬دومین رویداد بزرگ نمایشگاهی در حوزه‬ ‫خودرو در امریکا به ش��مار م��ی رود‪ .‬در این گزارش‬ ‫تا حد ام��کان مروری گذرا خواهیم کرد به جزئیات‬ ‫برگزاری این ‪ 2‬نمایشگاه در سال ‪ 2016‬میالدی‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین رویداد نمایشگاهی کانادا‬ ‫پایگاه خبری کانادای��ی «بیزینس نیوز نت ورک»‬ ‫درباره نمایش��گاه خودروی تورنتو در سال ‪2016‬م‬ ‫نوشته است‪ :‬نمایش��گاه بین المللی خودروی کانادا‬ ‫به عنوان بزرگترین نمایشگاه خودروی کانادا از ‪12‬‬ ‫فوری��ه ‪(2016‬اول بهمن) برای بازدید عموم افتتاح‬ ‫ش��ده و تا ‪ 21‬فوری��ه به م��دت ‪ 10‬روز به فعالیت‬ ‫خود ادامه خواهد داد‪ .‬نکات برجس��ته و موضوعات‬ ‫دیدنی نمایشگاه امسال شامل بازگشت دوباره برخی‬ ‫دیدنی های مورد عالقه مردم به نمایشگاه سال جاری‬ ‫و همچنین برخی از اخرین محصوالت خودروسازان‬ ‫مطرح جهان اس��ت ک��ه در نمایش��گاه های جدید‬ ‫‪ 2016‬به نمایش درمی ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹هنر و اتومبیل‬ ‫اتومبیل های پ��رزرق و برق متعل��ق به ‪CBCE‬‬ ‫(موسسه ای کانادایی که مجموعه ای از اتومبیل های‬ ‫کالس��یک و لوکس قدیمی را در اختیار دارد) برای‬ ‫دومین س��ال پیاپی در بخش نمایش��گاهی «هنر و‬ ‫اتومبیل» در معرض بازدید عمو م قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش تع��دادی از اتومبیل های کالس��یک‬ ‫قدیمی ک��ه نمونه هایی از انها به فروش می رس��ند‬ ‫ب��ه نمایش درامده اند ک��ه از جمله انها باید به یک‬ ‫اولدزموبیل م��دل ‪ ،1904‬کرایس��لر ایرفلو ‪،1935‬‬ ‫اس��تودی بیکر کوپه ‪ 1935‬و استودی بیکر اوانتی‬ ‫‪ 1963‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومبیل ها و ستاره ها‬ ‫یکی از ویژگی های نمایش��گاه امس��ال خودرو در‬ ‫تورنتوی کانادا‪ ،‬بخش جدی��دی به نام «اتومبیل ها‬ ‫و ستاره ها» اس��ت و تعدادی از اتومبیل های متعلق‬ ‫به چهره های مش��هور یا مربوط به تاریخ هالیوود در‬ ‫این بخش به نمایش درامده اس��ت‪ .‬س��تاره بخش‬ ‫اتومبیل ه��ای س��تاره‪ ،‬اتومبیل ش��ورولت کوروت‬ ‫‪ 1969‬متعل��ق ب��ه چه��ره جهانی و مش��هور غذا و‬ ‫اش��پزی یعنی سراش��پز بین الملل��ی گای فی یری‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرچه بیش��تر مردم عالقه مند ب��ه بازدید از‬ ‫المبورگین��ی پوراکان و م��ک الرن پی وان متعلق به‬ ‫مائوی از دنیا رفته هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش خودروهای مفهومی‬ ‫خودروسازان مطرح برخی از خودروهای مفهومی‬ ‫خود را هم به نمایش��گاه امس��ال تورنت��و اورده اند‪،‬‬ ‫خودروهایی نظیر هیوندای اِندورو که تنها نمونه ان‬ ‫در امریکای ش��مالی ساخته شده است‪ ،‬بیوک اونیر‬ ‫که نش��انه های ظاهری طراح��ی ان پیش از این در‬ ‫محصوالت بیوک مشاهده ش��ده و جای خود را در‬ ‫میان انها پیدا خواهد کرد و همچنین تویوتا اوربان‬ ‫(ش��هری) که تولید جهانی ان در شهر تورنتو اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در می��ان ب��ا ارزش ترین خودروه��ای به نمایش‬ ‫درام��ده در نمایش��گاه ‪ 2016‬تورنت��وی کان��ادا با‬ ‫وجود حضور اس��تون مارتین ه��ا‪ ،‬المبورگینی ها و‬ ‫رولزرویس ه��ا یک مهمان ویژه حضور دارد که لقب‬ ‫گران ترین اتومبیل حاضر در این نمایش��گاه را از ان‬ ‫خود کرده است‪ :‬خودروی مسابقه ای مک الرن ‪،F1‬‬ ‫‪ GTR‬ک��ه برای ان قیمتی معادل ‪ 15‬میلیون دالر‬ ‫اعالم شده است‪.‬نمایشگاه بین المللی خودروی کانادا‬ ‫از ‪ 12‬ت��ا ‪ 21‬فوری��ه( اول تا ‪ 10‬بهم��ن) در ناحیه‬ ‫مرکزی ش��هر تورنتو بر پا بوده و بلیت های بازدید از‬ ‫این نمایشگاه از ‪ 23‬دالر شروع می شود‪.‬‬ ‫اتوش��وی ش��یکاگو با پیش��ینه برگزاری از سال‬ ‫‪ 1901‬میالدی بزرگترین رویداد نمایشگاهی ساالنه‬ ‫در عرصه خودروس��ازی در منطقه امریکای شمالی‬ ‫محسوب می ش��ود و نمایشگاه سال جاری (‪)2016‬‬ ‫در واق��ع یکصدوهش��تمین دوره برگ��زاری ای��ن‬ ‫نمایشگاه به شمار می رود‪ .‬نمایشگاه امسال اتوشوی‬ ‫ش��یکاگو از ‪13‬فوریه(‪ 2‬بهمن) دره��ای خود را به‬ ‫روی عموم بازدیدکنندگان گش��وده اس��ت و مانند‬ ‫نمایشگاه تورنتو تا ‪ 21‬فوریه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫هزینه بازدید از این نمایشگاه برای افراد بزرگسال‬ ‫‪ 12‬دالر و برای ‪ 2‬گروه سنی دیگر شامل کودکان ‪7‬‬ ‫ل و افراد مسن ‪ 62‬سال و بیشتر معادل ‪7‬‬ ‫تا ‪ 12‬سا ‬ ‫دالر اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روزهای ویژه‬ ‫برخی روزهای نمایش��گاه خودروی ش��یکاگو در‬ ‫س��ال جاری به عنوان روزهای «وی��ژه» نامگذاری‬ ‫ش��ده اند ک��ه عبارتن��د از‪ :‬روز خان��واده‪ 15 ،‬فوریه‬ ‫(‪ 26‬بهم��ن)‪ ،‬روز بان��وان سه ش��نبه ‪ 16‬فوریه (‪27‬‬ ‫بهم��ن)‪ ،‬روزه��ای غ��ذا و رانندگی چهارش��نبه تا‬ ‫جمع��ه ‪ 17‬ت��ا ‪ 19‬فوری��ه(‪ 28‬تا ‪ 30‬بهم��ن)‪ .‬در‬ ‫ای��ن روزها به هر یک از بازدیدکنندگان نمایش��گاه‬ ‫ک��ه ‪ 3‬ظ��رف غذا همراه خ��ود بیاورن��د یک کوپن‬ ‫‪ 7‬دالری ویژه بازدید بزرگس��االن اهدا می ش��ود و‬ ‫تمامی غذاهای جمع اوری شده به بنیاد سرپناه امن‬ ‫(به احتم��ال زیاد مربوط به اف��راد بی خانمان) اهدا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین جمعه به عنوان «روز میراث‬ ‫اسپانیایی زبانان ت ِله موندو» نیز نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدنی های نمایشگاه امسال شیکاگو‬ ‫در نمایش��گاه ‪ 2016‬ش��یکاگو‪ ،‬ش��رکت رن��د‬ ‫مک نالی مورداعتمادترین منبع در زمینه نقشه های‬ ‫جغرافیای��ی و راه ه��ا‪ ،‬ناوب��ری و ملزومات س��فر در‬ ‫امری��کا‪ ،‬تجهیزات��ی انقالب��ی مرب��وط به سیس��تم‬ ‫اتومبیل ه��ای انالی��ن و دارای اتصال اینترنتی را به‬ ‫‹ ‹اتومبیل های حاضر در شیکاگو‬ ‫در اتوشوی امسال ش��یکاگو تعدادی از تازه ترین‬ ‫محصوالت خودروسازان شناخته شده نیز به نمایش‬ ‫درام��ده که ازجمله انها ‪ 5‬مدل ش��ورولت ش��امل‬ ‫مدل های ترکس‪ ،‬کامارو ‪ ،1LE‬س��یلورادو ‪،1500‬‬ ‫س��یلورادو ‪ 2500‬و کلرادو میدنایت‪ ،‬کرایس��لرهای‬ ‫‪200‬و ‪300‬اس‪ ،‬فوردهای اکس��پلورر ‪ XLT‬اسپرت‬ ‫و اکسپلورر براون ابیلیتی ‪ 3 ،MXC‬مدل کیا شامل‬ ‫نیرو‪ ،‬اوپتیما هیبرید و اوپتیما هیبرید پالگ این‪2 ،‬‬ ‫مدل هیوندای س��انتافه‪ ،‬اینفینیتی‪ 2 ،QSO‬مدل‬ ‫مرسدس بنز اسپرینتر و رکروکانسپت‪ ،‬نیسان ارمادا‪ ،‬‬ ‫َرم پاور واگن و ‪ 2‬مدل تویوتای تاکوما ‪ TRD‬پرو و‬ ‫رال��ی ‪ RAV4‬را می توان نام برد‪ .‬البته مجموعه ای‬ ‫از ابرخورده��ا نظیر اکورا‪ ،‬اس��تون مارتین‪ ،‬ائودی‬ ‫‪ ،R8‬بنتلی کنتیننتال ‪ ،‬ب ام و ‪ ،I8‬شورولت کوروت‪،‬‬ ‫دوج وایپ��ر‪ ،‬ف��ورد جی تی‪ ،‬المبورگین��ی هوراکان‪،‬‬ ‫لوت��وس‪ ،‬م��ک الرن و چند م��دل رولز رویس نیز از‬ ‫دیگر دیدنی های چشم نواز نمایشگاه امسال شیکاگو‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫به هر یک از‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫ نمایشگاه که‬ ‫‪ 3‬ظرف غذا‬ ‫همراه خود‬ ‫بیاورند یک‬ ‫کوپن ‪ 7‬دالری‬ ‫ویژه بازدید‬ ‫بزرگساالن‬ ‫اهدا می شود‬ ‫و تمامی غذاهای‬ ‫جمع اوری شده‬ ‫به بنیاد سرپناه‬ ‫امن اهدا‬ ‫خواهد شد‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫(‪Businessnewsnetwork (bnn.ca‬‬ ‫‪Chicagoautoshow.com‬‬ ‫مقاومت فولکس واگن در برابر فراخوان ایربگ های مرگبار‬ ‫فولکس واگ��ن در براب��ر تالش ه��ای دولت امری��کا برای‬ ‫فراخ��وان خودروهای بیش��تر به منظور تعمی��ر ایربگ های‬ ‫مرگبار ساخت تاکاتا مقاومت کرده بود اما در نهایت به این‬ ‫فراخوان رضایت داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس‪ ،‬این خودروساز‬ ‫المانی که بر س��ر تقلب در ازمون های االیندگی دیزلی در‬ ‫امریکا به مش��کل برخورده بود‪ ،‬ب��رای ‪ 850‬هزار خودروی‬ ‫ائودی و فولکس واگن مدل ‪ 2006‬تا ‪ 2014‬در این کش��ور‬ ‫فراخوان داده است‪.‬‬ ‫این شرکت در نامه ای به سازمان ملی ایمنی ازادراه امریکا‬ ‫که رگوالتور ایمنی این کش��ور است‪ ،‬اعالم کرد درخواست‬ ‫برای فراخوان بیش��تر خودروهای فولکس واگن ممکن است‬ ‫وسیع باش��د زیرا بادکننده ایربگ بیشتر خودروهای ائودی‬ ‫و فولکس واگن در کارخانه تاکاتا در فرایبرگ المان ساخته‬ ‫شده اند که مشکالت کیفیت تولید مشابه محصوالت تولید‬ ‫شده در امریکا و مکزیک را ندارند‪.‬‬ ‫این نامه و مذاکرات طوالنی با سازمان حفظ محیط زیست‬ ‫امری��کا درب��اره تعمیر خودروه��ای دیزلی االینده نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬فولکس واگن زمانی که با اژانس های فدرال توافق‬ ‫ندارد‪ ،‬تمایل دارد در برابر انها ایس��تادگی کند اما در قضیه‬ ‫سازمان حفظ محیط زیست این رفتار ممکن است میلیون ها‬ ‫دالر جریمه و حتی اتهامات کیفری را متوجه فولکس واگن‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در نام��ه فولکس واگن گفته ش��ده کارخانه های مکزیکی‬ ‫و امریکای��ی تاکات��ا در کنترل رطوبت ک��ه عامل ترکیدن‬ ‫بادکننده ایربگ ش��ناخته شده اس��ت‪ ،‬مشکل داشته اند اما‬ ‫کمبودهای این کارخانه ها پس از بس��ته شدن یک کارخانه‬ ‫در الگرانژ جورجیا در سال ‪2015‬م و افزوده شدن یک تهویه‬ ‫هوا به کارخانه مونکلووای مکزیک در س��ال ‪2011‬م جبران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس این نامه‪ ،‬کارخانه المانی تهویه هوا دارد به عالوه‬ ‫از کارکن��ان ماهرتری برخوردار اس��ت که به ثبات محصول‬ ‫انجا اضافه می کند‪ .‬همچنین فولکس واگن تا سال ‪2012‬م‬ ‫از بادکننده های ساخت مکزیک استفاده نکرد‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته پس از اینکه راننده اهل کالیفرنیای جنوبی‬ ‫ب��ر اثر ترکی��دن ایربگ خودروی فورد رنجر ‪ 2006‬کش��ته‬ ‫ش��د‪ ،‬س��ازمان ملی ایمن��ی ازادراه امری��کا فولکس واگن و‬ ‫‪ 5‬خودروس��از را واداش��ت برای بیش از ‪ 5‬میلیون خودروی‬ ‫دیگر فراخوان دهند‪ .‬این اژانس به نتایج ازمایش��ی اش��اره‬ ‫کرد که نش��ان داد ‪ 4‬بادکننده مورد اس��تفاده در مدل های‬ ‫مختلف منفجر شده اند‪.‬‬ ‫بر پایه این اس��ناد‪ ،‬فولکس واگ��ن از بادکننده های مانند‬ ‫م��دل ازمایش ش��ده در رنجر و همچنی��ن قطعاتی که در‬ ‫ازمایش مردود شده اند‪ ،‬استفاده می کند‪.‬‬ ‫در نشس��تی که اول فوریه میان مدی��ران فولکس واگن و‬ ‫رگوالتور امریکایی برگزار ش��د‪ ،‬این ش��رکت پیشنهاد کرد‬ ‫علت مش��کالت بادکننده مورد بررس��ی قرار گیرند اما این‬ ‫اژانس اعالم کرد بدون فراخوان با بررس��ی موافقت نخواهد‬ ‫کرد و فولکس واگن ‪ 7‬روز بعد با فراخوان موافقت کرد‪.‬‬ ‫بادکننده ه��ای تاکاتا از نیترات امونیوم برای ایجاد انفجار‬ ‫کوچک��ی که ایربگ ه��ا را در تصادف باد می کند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫می کنن د اما تاکاتا اعالم کرده این ماده شیمیایی در صورت‬ ‫قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و رطوبت باالی هوا به‬ ‫مدت طوالنی‪ ،‬ممکن اس��ت با سرعت زیادی منفجر شده و‬ ‫قوط��ی فلزی که محل نگهداری این ماده اس��ت را تکه تکه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نقص ایمنی ایربگ ها تاکنون ‪ 10‬کشته در جهان برجای‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫باز هم تغییر مدیریتی‬ ‫در فولکس‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹ ‹نمایشگاه اتوشوی شیکاگو ‪2016‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫نگاهی به اتوشوی شیکاگو و تورنتو ‪2016‬‬ ‫نمایش گذاش��ته که ویژگی های پیشرفته متعلق به‬ ‫خودروهای لوکس و گران قیمت را برای خودروهای‬ ‫معمولی و رایج که بیش��تر مردم در اختیار دارند‪ ،‬به‬ ‫ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫این سیس��تم که نام (‪ Over Dryve(tm‬برای‬ ‫ان انتخاب ش��ده در حقیقت یک تبلت داش��بورد‬ ‫ظری��ف اس��ت ک��ه در ان مجموع��ه ای مرک��ب از‬ ‫اطالعات ناوبری‪ ،‬ویژگی ه��ای تامین کننده ایمنی‪،‬‬ ‫انواع بازی و سرگرمی و س��ایر اطالعات موردنیاز و‬ ‫ضروری به طور یکجا گنجانده ش��ده و ان را تبدیل‬ ‫به ی��ک درایو عادی اما ج��ذاب‪ ،‬لذت بخش و ایمن‬ ‫ک��رده اس��ت که با قیمت��ی کمت��ر از ‪ 400‬دالر به‬ ‫عالقه مندان و متقاضیان عرضه می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫د ر پ��ی بح��ران رس��وایی فولکس واگ��ن و ت�لاش‬ ‫ان در تغییر مدیران ارش��د‬ ‫ماتیاس مول��ر‪ ،‬مدیرعام��ل ‬ ‫ش��رکت‪ ،‬مدیر کنترل کیف��ی این خودروس��از المانی‬ ‫مجبور به ترک شرکت شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬فرانک توخ‪ ،‬مدیر پیش��ین‬ ‫کنترل کیفی ش��رکت فولکس واگن‪ ،‬با درخواست خود‬ ‫ش��رکت را ت��رک کرد ام��ا همچنان به عنوان مش��اور‬ ‫همکاری خواهد کرد‪ .‬وی از سال ‪۲۰۱۰‬م به این سمت‬ ‫منصوب شده بود و پیش از این نیز به عنوان مدیر فنی‬ ‫در ش��رکت های بسیاری نظیر دایملر کرایسلر و پورشه‬ ‫فعالیت کرده بود‪ .‬به گفته منابع اگاه وی مدت کوتاهی‬ ‫پس از رسوایی‪ ،‬تعلیق شد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت هان��س یواتس��یم روتن اس��پیلر‪ ،‬عضو‬ ‫فعل��ی هیات مدیره توس��عه فنی خودروه��ای تجاری‬ ‫فولکس واگن جایگزین توخ ش��ود‪ .‬وی ‪ 30‬سال پیش‬ ‫به فولکس واگن پیوست و در مناصب متعددی فعالیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫واکنش لیونل مسی به خرید‬ ‫فراری ‪ ۳۴‬میلیون دالری‬ ‫شایعات حاکی از ان اس��ت که لیونل مسی بهترین‬ ‫بازیکن حال حاضر فوتبال جهان و س��تاره بارسلونا در‬ ‫حراج��ی پاریس در هفته گذش��ته باالترین پیش��نهاد‬ ‫(‪۳۴‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار دالر) را برای فراری اس‪۳۳۵‬‬ ‫سال ‪۱۹۵۷‬م ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصر خودرو‪ ،‬این شایعات تا جایی بود که‬ ‫حتی گفته می ش��د وی موفق شده کریستیانو رونالدو‬ ‫رقیب خود در دنیای فوتبال را در این حراجی شکست‬ ‫ده��د و خودروی گران قیمت اسب نش��ان را از ان خود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش لیونل مس��ی رسیده و‬ ‫ظاهرا این ش��ایعه ها به گو ‬ ‫وی با انتش��ار عکس��ی از خود در اینس��تاگرام که یک‬ ‫اس��باب بازی مک کوئین س��تاره کارتون ماش��ین ها را‬ ‫در دس��ت گرفته به این خبر واکنش نش��ان داد و زیر‬ ‫این عکس نوش��ت‪ :‬من و خ��ودروی جدیدم و در انتها‬ ‫چند ش��کلک خنده گذاش��ته بود‪ .‬فروشنده فراری در‬ ‫کنفران��س خبری درباره این حراجی مدعی ش��ده که‬ ‫مس��ی خریدار این خودرو است و این س��تاره فوتبال‬ ‫تصمیم گرفته در این باره سکوت کند‪.‬‬ ‫جزئیات پورشه برقی‬ ‫ش��رکت تولیدکننده خودروهای لوکس پورشه سال‬ ‫گذشته خودروی سبز مفهومی ‪ Mission E‬را معرفی‬ ‫کرد و حاال تصمیم دارد تا پایان دهه جاری نسخه انبوه‬ ‫ان را تولید کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬حاال ش��ایعه های بس��یاری‬ ‫درباره جزئیات مربوط به این خودرو منتش��ر شده که‬ ‫مهم ترین ان مربوط به نام ان است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود ای��ن خ��ودرو ‪ J 1‬ن��ام دارد و روی‬ ‫یک پلتفرم تازه توس��عه یافته س��اخته شده که گمان‬ ‫م��ی رود به وس��یله فولکس واگ��ن طرح ری��زی ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬انتظار می رود ب��ا توجه به معرفی نس��خه های‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬این محصول جدید پورش��ه ش��بیه برخی‬ ‫محصوالت الکتریکی فولکس واگن که به تازگی معرفی‬ ‫شده‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫تیم توس��عه پورش��ه در ح��ال س��اخت خودروهای‬ ‫الکتریکی به هدایت اش��تفان وکیاخ است که شباهت‬ ‫بس��یاری به باکس��تر دارد و حدود ‪ ۱۰۰۰‬نفر را برای‬ ‫ساخت ان به استخدام در اورده و افزون بر ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری کرده است‪ .‬قرار است این خودرو با‬ ‫الهام از باکستر و ‪ Mission E‬ساخته شود و با هر بار‬ ‫شارژ دستکم ‪ ۵۳۱‬کیلومتر را بپیماید‪.‬‬ ‫رونمایی از اوپتیما هیبریدی‬ ‫گذاشته که ‪ 9‬مورد انها در امریکا بوده اند و ‪ 139‬نفر مصدوم‬ ‫ش��ده اند‪ .‬شرکت های خودروس��ازی در امریکا برای بیش از‬ ‫‪ 24‬میلی��ون خودروی مجهز به ای��ن ایربگ ها که در خطر‬ ‫ترکیدن و پرتاب تکه های فلزی هستند‪ ،‬فراخوان داده اند‪.‬‬ ‫فولکس واگن با موافقت با فراخوان یادشده از رویارویی با‬ ‫رگوالتور ایمنی خودروی امریکا در ش��رایطی که با سازمان‬ ‫حفظ محیط زیس��ت این کش��ور درباره تقلب در االیندگی‬ ‫سرگرم مذاکره است‪ ،‬اجتناب کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 600‬هزار خودروی دیزلی فولکس واگن در امریکا‬ ‫وجود دارد که مجهز به نرم افزار غیرقانونی هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی کیا در نمایش��گاه خودرویی‬ ‫شیکاگو از نسخه هیبریدی سدان اوپتیما رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصر خ��ودرو‪ ،‬کی��ا اوپتیم��ا هیبریدی‬ ‫براس��اس نسخه بنزینی سدان اوپتیما که سال گذشته‬ ‫معرفی شد‪ ،‬طراحی شده است‪ .‬اما این مدل هیبریدی‬ ‫کمی تغییرات سبکی در زمینه ایرودینامیک از جمله‬ ‫ی��ک بال منحصربه فرد و س��پر عقب لبه اریب داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه اوپتیما هیبری��دی در ازمایش درگ‬ ‫عملکردی مشابه تسال مدل ‪ S‬ارائه می دهد‪.‬‬ ‫اوپتیم��ا هیبریدی در زمینه به��ره وری از یک موتور‬ ‫‪ ۲/۴‬لیت��ری به ‪ ۲‬لیتری ‪ 4‬س��یلندر رفته اس��ت‪ .‬کیا‬ ‫می گوید ای��ن موتور ‪ 2‬لیتری در کنار موتور الکتریکی‬ ‫‪ ۳۸‬کیل��ووات نیروی معادل ‪ ۱۹۳‬اس��ب بخ��ار تولید‬ ‫می کند‪ .‬کیا امیدوار است مصرف سوخت این هیبریدی‬ ‫نسبت به اوپتیما هیبریدی قبلی ‪ ۱۰‬درصد بهبود پیدا‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هتل های هما واگذار نمی شود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫نگاهی به ارتباط میان بلندمرتبه سازی و هوانوردی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قد برج ها به فرودگاه نمی رسد‬ ‫ی ‪380‬‬ ‫پرواز ایرباس ها ‬ ‫«هما» ‪4‬سال اینده‬ ‫معاون بازرگان��ی ایران ایر با بیان اینکه نگرانی عده ای‬ ‫از خرید ایرباس های ‪ 380‬کل پروژه کارشناس��ی ش��ده‬ ‫قرارداد با ایرباس را تحت ش��عاع قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 3‬پیش ش��رط برای خرید این هواپیماها در پیش نویس‬ ‫ق��رارداد لح��اظ ش��ده ک��ه نگران��ی اف��راد را برطرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمدرضا خوشنویس��ان در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه راهبرد هما برای خرید هواپیماهای جدید گفت‪ :‬در‬ ‫فرکانس پروازه��ای موجود هما یا‬ ‫ ‬ ‫ای��ن راهبرد افزایش‬ ‫اصالح برنامه پروازی فعلی در فاز نخست و در بازه زمانی‬ ‫‪ 3‬ساله مطرح است‪.‬‬ ‫وی برنامه ری��زی برای افزایش مقاصد هما در فازهای‬ ‫دوم و س��وم را از ش��رط های دیگر عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫افزای��ش مقاصد پ��روازی ایران ایر مبتن��ی بر مقاصدی‬ ‫اس��ت ک��ه برنامه ریزی ش��ده و هواپیماه��ای مورد نیاز‬ ‫بازاری که برای این مسیرها وجود دارد‪ ،‬شناسایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوشنویس��ان اضافه کرد‪ :‬بازار و مس��یر ایرباس های‬ ‫‪ 380‬شناس��ایی ش��ده‪ ،‬ایرباس های ‪ 380‬مربوط به فاز‬ ‫سوم راهبرد تعیین شده و به طور قطع در فاز نخست و‬ ‫دوم ورود این هواپیماها پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کل تفاهمنامه ورود هواپیماهای ‪380‬‬ ‫مش��روط به مهیا ش��دن زیرس��اخت های پذیرش این‬ ‫هواپیما در فرودگاه های کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرط سوم خرید هواپیماهای پهن پیکر‬ ‫ایرباس این اس��ت که شرایط پذیرش پروازها به مقاصد‬ ‫دریای اتالنتیک و امریکای ش��مالی و جنوبی به لحاظ‬ ‫دریافت مجوزها به طور کامل فراهم شود‪ ،‬در این صورت‬ ‫هواپیم��ای ایرب��اس ‪ 380‬با فرکانس مناس��ب می تواند‬ ‫یک��ی از گزینه های خ��وب برای این مس��یرهای ایجاد‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫خوشنویسان با اشاره به نگرانی ها درباره تکمیل نشدن‬ ‫ظرفیت این هواپیما گفت‪ :‬هما این اطمینان را می دهد‬ ‫ک��ه انتخاب هواپیمای ایرباس ‪ 380‬منوط به ‪ 3‬ش��رط‬ ‫ورود این هواپیماها در فاز سوم راهبرد ایران ایر‪ ،‬افزایش‬ ‫فرکانس پروازی و افتتاح مسیرهای جدید و مهیا شدن‬ ‫زیرساخت های پذیرش این هواپیماهاست‪.‬‬ ‫ وی ب��ا تاکید براینکه به طور قطع تا ‪ 3‬س��ال اینده‬ ‫زیرس��اخت های پذیرش این هواپیم��ا در چند فرودگاه‬ ‫دیگر هم فراهم خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پ��رواز ایرباس های‬ ‫‪ 380‬ویژه مس��یرهای دوربرد خواه��د بود که برای بعد‬ ‫از س��ال ‪2020‬م برنامه ریزی شده و تا ان زمان به طور‬ ‫قطع تعداد فرودگاه هایی که قابلیت پذیرش این هواپیما‬ ‫را دارند‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ 7‬هزار مسکن مهر بدون‬ ‫متقاضی در پرند‬ ‫مدیرعامل ش��هر جدید پرند از افتتاح بیش از ‪ 8‬هزار‬ ‫واحد مسکن مهر در این شهر همزمان با دهه فجر خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬هیچ مشکلی برای اتصال انشعابات گاز برای‬ ‫واحدهای افتتاحی در پرند وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��ید علی اکبر طاهری در گفت وگ��و با پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬هم اکنون تمامی خدمات‬ ‫زیربنایی ‪ 8‬هزار واحد تامین شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬انش��عاب گاز پس از س��کونت افراد و‬ ‫دریافت تاییدیه نظام مهندس��ی متصل شده و مشکلی‬ ‫در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫طاهری با اشاره به وجود ‪ 7‬هزار واحد بدون متقاضی‬ ‫در پرند گفت‪ :‬ش��هر جدید پرن��د در مجموع دارای ‪۹۵‬‬ ‫هزار واحد مسکن مهر بوده که با واحدهای افتتاح شده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۸‬هزار واحد ان به بهره برداری رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬در تالش هس��تیم در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬معابر اصلی و فرعی ش��هر پرن��د را به ویژه در‬ ‫سایت مسکن مهر ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫تعطیلی‬ ‫‪ 2‬ایستگاه مترو پایتخت‬ ‫ایس��تگاه های مت��رو کهری��زک و حرم مطه��ر از ‪۲۶‬‬ ‫بهمن تا پایان اسفند سال جاری پذیرش مسافر نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مترو تهران‪ ،‬ب��ه منظور‬ ‫انجام عملیات عمرانی ش��رکت مترو تهران برای اتصال‬ ‫خط یک به ایس��تگاه های ش��هر افتاب‪ ،‬پرند و فرودگاه‬ ‫ام��ام خمین��ی(ره ) از صبح ‪ ۲۶‬بهمن مس��افرگیری در‬ ‫ایستگاه های کهریزک و حرم مطهر تا پایان اسفند انجام‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫بنا بر ای��ن گزارش‪ ،‬با هماهنگی ش��هرداری منطقه‬ ‫و سازمان اتوبوس��رانی‪ ،‬وسایل نقلیه عمومی دیگر برای‬ ‫جابه جایی مس��افرانی که از این دو ایس��تگاه اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫ت هما مبن��ی بر مخالفت با‬ ‫به دنب��ال اظهار نظر فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل ش��رک ‬ ‫واگ��ذاری هتل های هما به س��ازمان تامین اجتماعی ک��ه در دولت قبل اتفاق افتاد و‬ ‫اظهار امیدواری او درباره بازگش��ت این هتل ها به ش��رکت هما‪ ،‬روابط عمومی گروه‬ ‫هتل های هما با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪« :‬س��هام این شرکت متعلق به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی است و هیچ برنامه ای برای واگذاری هتل های هما وجود ندارد‪».‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ارتفاع نهایی‬ ‫فرودگاه ها از‬ ‫ابتدای ساخت‬ ‫فرودگاه مشخص‬ ‫شده و از سوی‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫و وزارت راه‬ ‫وشهرسازی‪،‬‬ ‫اجازه هیچ‬ ‫ساخت و ساز‬ ‫و حتی سیم کشی‬ ‫برق در ان‬ ‫داده نمی شود‬ ‫خبر ممنوع ش��دن بلندمرتبه س��ازی بی ضابطه‬ ‫در پایتخ��ت‪ ،‬چند روزی اس��ت دوباره مش��کالت‬ ‫شهری‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی بلندمرتبه سازی‬ ‫را بر س��ر زبان ها انداخته است؛ در این میان یکی‬ ‫از موضوعات��ی که ممکن اس��ت کمت��ر مورد توجه‬ ‫ق��رار گی��رد‪ ،‬تاثی��رات نامطلوبی اس��ت ک��ه این‬ ‫ساخت وس��ازهای بی ضابطه می تواند بر هوانوردی‬ ‫داشته باشد‪ .‬‬ ‫بر اس��اس ضمیمه ‪ 14‬پیمان ش��یکاگو‪ ،‬هر نوع‬ ‫ساخت وساز مسکونی در اطراف فرودگاه ها ممنوع‬ ‫است؛ در این سند استانداردهای مربوط به طراحی‬ ‫و س��اخت فرودگاه ها و موانع اطراف انها تهیه شده‬ ‫اس��ت و وزارت راه و شهرسازی پیش از صدور هر‬ ‫ن��وع مجوز ساختمان س��ازی در اط��راف فرودگاه‪،‬‬ ‫بای��د ابتدا این موض��وع را از س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری پیگیری کند ‪ .‬با وج��ود این ضوابط نباید‬ ‫از اس��یب هایی که برج سازی می تواند بر هوانوردی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬غافل شد‪.‬‬ ‫نخس��تین مش��کلی ک��ه س��اختمان های بلند‬ ‫می توانن��د در هوانوردی ایجاد کنن��د‪ ،‬اختالل در‬ ‫س و تماس ه��ای رادیوی��ی اس��ت که این‬ ‫فرکان�� ‬ ‫مسئله می تواند ناشی از وجود انتن ها و دیش های‬ ‫ماهواره ای روی ساختمان ها باشد‪ .‬‬ ‫ای��ن مقدم��ه را مه��دی طایفه‪ ،‬از کارشناس��ان‬ ‫هوان��وردی کش��ور در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫درب��اره ارتباط میان بلندمرتبه س��ازی و هوانوردی‬ ‫بیان و اضافه می کند که به دلیل همین مش��کالت‬ ‫احتمالی‪ ،‬همواره ش��عاعی به عنوان حریم فرودگاه‬ ‫درنظ��ر گرفته می ش��ود ‪ .‬به این ترتی��ب از همان‬ ‫زمانی که قرار است فرودگاهی ساخته شود‪ ،‬واحد‬ ‫مهندسی س��ازمان هواپیمایی کشوری طرح تقرب‬ ‫ان را تایید و الزامی می کند و سایر ساخت و سازها‬ ‫باید بر اس��اس این طرح برنامه ریزی شود ‪ .‬به گفته‬ ‫او در طرح تقرب‪ ،‬حتی بازه خطایی برای خلبان ها‬ ‫در شرایط ویژه در نظر گرفته و محدوده فرودگاه بر‬ ‫اساس این بازه خطا مشخص می شود‪.‬‬ ‫حریم فرودگاه نه تنه��ا از نظر رعایت بحث های‬ ‫مرب��وط ب��ه ساختمان س��ازی و بلندمرتبه س��ازی‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ ،‬بلکه بحث امنیت هوانوردی‬ ‫نی��ز درباره ان مطرح می ش��ود و ب��ه همین دلیل‬ ‫در فاین��ال فرودگاه (محلی که هواپیما به کمترین‬ ‫ارتفاع برای نشس��ت و برخاست نیاز دارد) شعاعی‬ ‫درنظر گرفته می ش��ود که اجازه ساخت وس��از در‬ ‫ان داده نمی ش��ود ‪ .‬به گفته طایف��ه‪ ،‬ارتفاع فاینال‬ ‫فرودگاه ها از ابتدای ساخت فرودگاه مشخص شده‬ ‫و از سوی مدیریت شهری و وزارت راه وشهرسازی‪،‬‬ ‫اجازه هیچ ساخت و ساز و حتی سیم کشی برق در‬ ‫ان داده نمی شود‪.‬‬ ‫حری��م ف��رودگاه و مس��ئله ارتفاع س��نجی‪ ،‬از‬ ‫جمله مس��ائل مهمی اس��ت که از ابتدا در طراحی‬ ‫فرودگاه دیده ش��ده اس��ت و بر همین اس��اس نیز‬ ‫در فرودگاهی مانند مهراباد‪ ،‬مش��اهده می شود که‬ ‫تا چند کیلومتر قبل از اغ��از فرودگاه‪ ،‬محوطه باز‬ ‫وجود دارد و س��اختمان و مانع بلندی در مس��یر‬ ‫هواپیما دیده نمی ش��ود ‪ .‬در ای��ن محدوده همواره‬ ‫طرح های س��اخت و ساز و نوسازی به گونه ای بوده‬ ‫ک��ه حتی اجازه عبور یک کابل فش��ار قوی از یک‬ ‫ارتف��اع خاص هم داده نمی ش��ود و رعایت ضوابط‬ ‫مربوط به برج سازی جای خود دارد‪.‬‬ ‫البته این کارشناس یاداوری می کند با توجه به‬ ‫اختالف زیادی که میان ارتفاع ساختمان های بلند‬ ‫و ارتفاع مدنظر در نشس��ت و برخاس��ت هواپیماها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به طور معمول ش��اید نت��وان ارتباطی‬ ‫می��ان برج س��ازی و هوان��وردی یاف��ت‪ .‬انطور که‬ ‫طایفه برای‬ ‫توضیح می دهد‪ ،‬مسیر پروازی‬ ‫فرودگاه مهراباد و س��اختمان های اطراف‪ ،‬ارتباطی‬ ‫با یکدیگر ندارند و خلل��ی در کار هوانوردی ایجاد‬ ‫نخواهند کرد؛ مگر اینکه هواپیما نقص فنی داشته‬ ‫و ناچار به فرود اضطراری در مهراباد باش��د و ناچار‬ ‫به نشس��تن در جای دیگری باشد که این‪ ،‬یکی از‬ ‫اتفاق های خطرناکی است که تنها ممکن است در‬ ‫یک موقعیت اضطراری پیش بیاید‪ .‬‬ ‫طایف��ه با اش��اره به وج��ود ‪ 2‬ب��رج در محدوده‬ ‫فرودگاه کی��ش‪ ،‬یاداوری می کند ک��ه این برج ها‬ ‫در نقطه فاین��ال فرودگاه قرار ندارند و طرح تقرب‬ ‫درب��اره انها رعایت ش��ده و خطری ب��رای پروازها‬ ‫ندارن��د ‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬برج های واق��ع در فرودگاه‬ ‫کیش همس��طح ف��رود هیچ هواپیمایی نیس��تند‪.‬‬ ‫البته نظرات دیگری درباره این مسئله وجود دارد و‬ ‫برخی معتقدند برج های فرودگاه کیش‪ ،‬مشکالتی‬ ‫در پروازهای این منطق��ه ایجاد کرده اند ‪ .‬مرتضی‬ ‫نوری‪ ،‬یکی از معلم خلبانان کش��ورمان اس��ت که‬ ‫معتق��د اس��ت بلندمرتبه س��ازی ب��رای هوانوردی‬ ‫کشور مشکالتی ایجاد کرده است‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫در ته��ران و کیش در عملکرد ای ال اس (س��امانه‬ ‫کمک ناوبری) مشکل س��از شده اس��ت ‪ .‬به اعتقاد‬ ‫وی‪ ،‬سازمان هواپیمایی کش��وری باید بر عملکرد‬ ‫ساخت وس��از در اطراف فرودگاه ها نظارت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫انطور که این کارش��ناس توضیح می دهد‪ ،‬بحث‬ ‫بلند مرتبه س��ازی در طرح تق��رب فرودگاه در همه‬ ‫جای دنیا مشخص اس��ت و حتی در فرودگاه های‬ ‫نیویورک نیز اجازه ساختمان سازی حتی در خارج‬ ‫از مس��یر هواپیما داده نمی ش��ود ام��ا در ایران در‬ ‫ف��رودگاه کیش در مس��یر فاینال‪ ،‬برجی س��اخته‬ ‫شده که می تواند در نشس��ت و برخاست هواپیما‪،‬‬ ‫مشکل س��از باشد ‪ .‬او معتقد اس��ت در تهران نیز به‬ ‫دلیل وجود موان��ع در طرح تقرب مهراباد‪ ،‬ضوابط‬ ‫مربوط به ‪ cat2‬و ‪ cat3‬فرودگاه قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم توجه به نقش بلندمرتبه سازی‬ ‫در الودگ��ی هوا و ارتباط این مس��ئله با هوانوردی‬ ‫افزود‪ :‬بلندمرتبه س��ازی با جلوگیری از جریان باد‬ ‫باعث انباش��ت الودگی می شود و الودگی هم دید‬ ‫خلبان را در اینورژن کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت به دلیل اس��یب هایی که این‬ ‫مس��ئله می تواند به خلبان��ان وارد کند‪ ،‬هوانوردان‬ ‫باید نس��بت به بلندمرتبه س��ازی حساسیت نشان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ ‪ ،‬بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫ب��ا توجه به ضواب��ط و مقررات مربوط به س��طوح‬ ‫بی خطری پرواز موردنظر در استانداردهای سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری‪ ،‬صدور مجوز ساخت و پایان‬ ‫کار در نواح��ی اط��راف فرودگاه من��وط به تعیین‬ ‫ارتفاع مجاز س��اخت و س��از به وس��یله س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری اس��ت ‪ .‬به گفته کارشناس��ان‬ ‫فن‪ ،‬این مس��ئله در حال حاضر به وسیله اداره کل‬ ‫مراقبت پرواز ش��رکت فرودگاه ها انجام می ش��ود و‬ ‫حریم فرودگاه مهراباد موردتهدید جدی قرار ندارد‪ .‬‬ ‫از س��وی دیگر همانطور که در گزارش به ان اشاره‬ ‫ش��د‪ ،‬در ایین نامه احداث‪ ،‬توس��عه و بهره برداری‬ ‫فرودگاه های غیرنظامی‪ ،‬توصیه هایی درباره رعایت‬ ‫حری��م باند ف��رودگاه‪ ،‬منطق��ه ایمن انته��ای باند‬ ‫و‪ . ..‬بی��ان ش��ده که به نظر می رس��د هم اکنون نیز‬ ‫مورد تاکید مدیران‪ ،‬مس��ئوالن شهری و هوانوردی‬ ‫کشور است که این مسئله می تواند نگرانی ها درباره‬ ‫تاثیر بلندمرتبه سازی بر هوانوردی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫پیشنهاد ترانزیت کاالهای قبرسی از مسیر ایران‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و اقتصاد حم��ل ونقل وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی گفت‪ :‬ایران و قبرس می توانند در زمینه های‬ ‫لو نقلی همکاری های خوبی با یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬امیر‬ ‫امین��ی در دی��دار با هیاتی اقتصادی از کش��ور قبرس به‬ ‫لو نق��ل‪ ،‬ارتباط��ات و کار‬ ‫سرپرس��تی مع��اون وزیر حم ‬ ‫جمهوری قبرس‪ ،‬عضویت این کش��ور در اتحادیه اروپا و‬ ‫نزدیک��ی قبرس به لبنان و ترکیه را ویژگی مهم موقعیت‬ ‫این کش��ور برای ایران برش��مرد و اظهار ک��رد‪ :‬ایران در‬ ‫دوره پس��اتحریم به دنبال گسترش دامنه ارتباطات خود‬ ‫با کشورهای همسایه و منطقه است و این همکاری ها در‬ ‫لو نقل نیز توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫حوزه حم ‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متونی در قالب تفاهمنامه برای گس��ترش‬ ‫همکاری ها میان دو کشور تدوین و تهیه شده که امیدوارم‬ ‫در دیدار هیات قبرسی با رییس سازمان هواپیمایی کشور‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی ایران توافق های‬ ‫مدنظ��ر حاص��ل ش��ود‪ .‬امینی دو کش��ور را در مس��یر‬ ‫کریدورهای منطقه ای دانست و یاداور شد‪ :‬ما این امادگی‬ ‫را داریم به طور کامل از ظرفیت های ترانزیتی دو کش��ور‬ ‫در جهت انتقال بار از کشورهای«‪(»CIS‬اسیای میانه) و‬ ‫غرب چین اس��تفاده ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۱۰‬کریدور‬ ‫ترانزیتی برای حمل کاال در ایران تعریف شده که بیشتر‬ ‫انه��ا به بنادر ختم می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بنادر ای��ران با فعال‬ ‫ش��دن کریدورها نیازمند سرمایه گذاری بیشتر هستند و‬ ‫ای��ن امادگی وجود دارد زمینه های س��رمایه گذاری برای‬ ‫قبرس مهیا شود‪.‬‬ ‫امینی به تجربه های باالی دو کشور در زمینه خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی اش��اره و تاکی��د کرد‪ :‬در بخ��ش ارائه‬ ‫خدمات و اموزش های مهندسی به ویژه در بخش بندری‬ ‫می توان به توافق های مثبتی دست یافت‪.‬‬ ‫وی به اتخاذ مواضع مش��ترک ب��رای تقویت منافع دو‬ ‫کش��ور تاکید کرد و گفت‪ :‬این امادگ��ی در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی وجود دارد که هماهنگی های بیشتری میان ‪2‬‬ ‫وزارتخانه برای تقویت مواضع مشترک ایجاد شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی با بیان اینک��ه در زمینه‬ ‫ارائه تس��هیالت به دریان��وردان و خدمه کش��تیرانی نیز‬ ‫زمینه توافق میان دو کش��ور وج��ود دارد ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫از تش��ریفات غیرض��روری در تبادالت دو کش��ور پرهیز‬ ‫ش��ود تا حجم مبادالت تجاری میان ایران و قبرس رشد‬ ‫قابل توجهی داشته باشد‪.‬‬ ‫اخوندی در دیدار با اعضای هیات مدیره شرکت المانی فولکس واگن مطرح کرد‬ ‫همکاری فولکس واگن با ایران در نوسازی ناوگان جاده ای‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬فولکس واگن می تواند با انتقال‬ ‫دانش و پلتفرم ویژه س��اخت چند نوع خودروی پر تقاضا به‬ ‫ایران‪ ،‬انها را در ایران تولید کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی عباس‬ ‫اخوندی در دیدار با اعضای هیات مدیره شرکت خودروساز‬ ‫فولکس واگ��ن ب��ه ریاس��ت هربرت دی��س‪ ،‬مدی��ر اجرایی‬ ‫این ش��رکت اف��زود‪ :‬از تولید و س��اخت خودروهای المانی‬ ‫فولکس واگن در خاک کشورمان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬فولکس واگن رقبای زیادی‬ ‫در الم��ان و اروپا برای حضور در ب��ازار خودروی ایران دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر در کش��ور نیاز به ‪ 3‬نوع خودروی مس��افری‬ ‫سبک‪ ،‬مسافری سنگین و باری سنگین داریم‪ .‬فولکس واگن‬ ‫می تواند ب��ا ایجاد نمایندگ��ی مرکزی در ته��ران به تامین‬ ‫نیازه��ای خودروی��ی ایران بپردازد‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬منطقه‬ ‫ازاد ش��هر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز می تواند به عنوان‬ ‫مرکز پش��تیبانی و لجستیک ش��رکت فولکس واگن انتخاب‬ ‫ش��ود‪ .‬فعالی��ت اقتصادی در این منطقه ازاد کامال به س��ود‬ ‫فولکس واگن اس��ت‪ ،‬چراکه واردات و صادرات کاال از طریق‬ ‫فرودگاه امام به دلیل تبدیل ش��دن به منطقه ازاد‪ ،‬معاف از‬ ‫مالیات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر نیاز مردم ایران به خودروهای مس��افری‬ ‫س��بک و سنگین درون شهری از قبیل تاکسی‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫اتوبوس افزود‪ :‬نیاز اینگونه خودروها در شهرهای ایران حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودروی سبک و سنگین مسافری است که شامل‬ ‫‪ ۳۹‬ه��زار اتوبوس‪ ۳۸ ،‬هزار مینی بوس و ‪ ۲۳‬هزار تاکس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬اخوندی با تاکید بر نیاز صنعت حمل و نقل جاده ای‬ ‫ای��ران به خرید بیش از ‪ ۶۵‬هزار کامی��ون نو اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر همی��ن مقدار از انواع کامیون های فرس��وده در‬ ‫ای��ران داریم که باید ب��ا کامیون های نو جایگزین ش��وند و‬ ‫امیدواری��م فولکس واگن به خوبی در این زمینه با وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی همکاری کند‪ .‬وی با اشاره به پیشینه شرکت‬ ‫اس��کانیا در ایران که با ایجاد کارخانه تولید انواع خودروهای‬ ‫مسافری س��نگین جاده ای و درون شهری‪ ،‬همه خودروهای‬ ‫مس��افری فرسوده را نوس��ازی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬فولکس واگن هم‬ ‫می تواند با تک��رار این تجربه به تامین نیاز ایران به ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫کامیون های کانتینربر و عمومی بپردازد‪.‬‬ ‫اخون��دی با بی��ان اینکه حض��ور فولکس واگ��ن در ایران‬ ‫محدود به بازارهای داخلی نیس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حضور‬ ‫فولکس واگن در ایران می تواند به افزایش صادرات محصوالت‬ ‫این ش��رکت به پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اس��یای میانه‪ ،‬عراق و‬ ‫جنوب خلیج فارس منجر شود‪ .‬ما ‪ 4‬منطقه ازاد در مرزهای‬ ‫خود با پاکس��تان‪ ،‬اسیای میانه‪ ،‬عراق و جمهوری اذربایجان‬ ‫داریم که فولکس واگن می تواند ش��عب کارخانه های تولیدی‬ ‫خودروهای خود را در انجا بنا کند‪ .‬وی با بیان اینکه بهترین‬ ‫ش��یوه فروش گس��ترده محص��والت فولکس واگن در بخش‬ ‫کشورمان لیزینگ‬ ‫ ‬ ‫خودروهای س��نگین باری و مسافری در‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در ایران شرکت های لیزینگی قدرتمندی‬ ‫داریم که همکاری های خوبی با بانک ها دارند و فولکس واگن‬ ‫می تواند با همکاری این ش��رکت ها‪ ،‬ش��رایط فروش کامیون‬ ‫و اتوبوس را تس��هیل کند‪ .‬همچنین ش��رکت های لیزینگی‬ ‫المانی هم از گزینه های مناس��ب هم��کاری با فولکس واگن‬ ‫محس��وب می شوند‪ .‬وی گفت‪ 2 :‬خودروس��از اصلی ایران با‬ ‫ش��رکت های اروپایی‪ ،‬کره ای و ژاپن��ی همکاری های خوبی‬ ‫دارن��د و فولکس واگن هم می تواند ب��ه ‪2‬صورت همکاری با‬ ‫این ش��رکت ها و همچنین به صورت خودروس��از مس��تقل‬ ‫س��وم در ایران کار کند‪ .‬در ادامه این نشس��ت مدیر اجرایی‬ ‫فولکس واگن با اعالم امادگی برای حضور در ایران به صورت‬ ‫انتقال دانش و فناوری و همچنین انتقال پلتفرم خودروهای‬ ‫سبک و سنگین مسافری و باری اظهار کرد‪ :‬منطقه ازادشهر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی(ره) می تواند به عنوان مرکز صادرات‬ ‫محصوالت تولی��دی کارخانه های فولکس واگن از مبدا ایران‬ ‫به کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه باشد‪.‬‬ ‫‪ ،2016‬سال اوراق کشتی ها‬ ‫لوییس درفوس‪ ،‬یکی از مدیران موسس��ه بیمکو از اوراق ‪40‬میلیون ‪DWT‬‬ ‫(تناژ ناخالص) فله بر در سال ‪2016‬م خبر داد‪ .‬در صورت صحت پیش بینی ‪40‬‬ ‫میلیون‪ DWT‬فله بر‪ ،‬س��ال ‪2016‬م برای صنعت اوراق س��الی پر رونق به شمار‬ ‫می رود‪ .‬بیمکو همچنین از ورود ‪50‬میلیون ‪ DWT‬در س��ال ‪2016‬م خبر داد‬ ‫که ‪30‬درصد ان کشتی های «کیپ سایز» خواهند بود‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫حسین میرزایی‬ ‫توسعه بندر گفته ها باید کارشناسی شده باشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی ادعاها و مطالب��ات در این زمینه‬ ‫کارشناسی شده نیس��ت و متاسفانه بحث هایی‬ ‫اس��ت که به دالیل سیاسی مطرح می شود‪ ،‬نه‬ ‫اقتصادی‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بندر و دریانوردی با اشاره به‬ ‫اینکه زمان بندی پروژه های توسعه ای در بخش‬ ‫بنادر نیز با مشکالتی رو به رو است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫توسعه بندر عباس است که این پروژه حدود ‪۱۰‬‬ ‫سال از برنامه اصلی عقب مانده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور دریانوردان س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با بیان اینکه بندرعباس زمانی برای‬ ‫کش��تی های ابخور ‪ ۱۴‬متر بندر مناسبی بوده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زمانی که کشتی ها نیاز به ‪۱۴‬‬ ‫متر ابخور داش��تند بندر عباس گزینه مناسبی‬ ‫ب��ود اما اکنون کش��تی های غول پیک��ر نیاز به‬ ‫‪۲۴‬متر ابخور دارند و این بندر پاس��خگوی نیاز‬ ‫این کشتی ها نیست‪.‬‬ ‫میرزای��ی ب��ا تاکید بر اینکه برخ��ی بنادر در‬ ‫کش��ور نیاز به جوان س��ازی دارند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بندر عباس یکی از مهم ترین بنادر کش��ور است‬ ‫که توسعه و استفاده بهینه از ان همواره اولویت‬ ‫بوده اما اجرای برنامه های در نظر گرفته ش��ده‬ ‫با سرعت تعیین شده انجام نشده است‪ .‬ازجمله‬ ‫عملیاتی که می تواند این مش��کالت را برطرف‬ ‫کند‪ ،‬جوان سازی این بنادر در کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جوان س��ازی بنادر از جمله‬ ‫اس��تراتژی هایی اس��ت ک��ه اکنون در کش��ور‬ ‫پیگیری می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه یکی‬ ‫از بنادری که تاکنون عملکرد مناس��بی داشته‪،‬‬ ‫بندر چابهار اس��ت‪ .‬چابهار‪ ،‬بندری اقیانوس��ی‬ ‫است که جوان س��ازی و توسعه ان می تواند به‬ ‫کشور کمک بسیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور دریانوردان س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با اشاره به اینکه اکنون بنادر کشور‬ ‫نیاز ب��ه ابخور ‪ ۲۴‬متر دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ابخور بندر‬ ‫چابهار اکنون ‪ ۱۸‬متر بوده که نس��بت به انچه‬ ‫کش��ور الزم دارد‪ ،‬قابل پذیرش است‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به اینکه بندر چابهار در حال ساخت و‬ ‫توسعه است‪ ،‬پیش بینی می شود بتواند این نیاز‬ ‫را در کشور برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقیف کشتی بر اثر رعایت نکردن‬ ‫استانداردها‬ ‫میرزای��ی با تاکید ب��ر اینکه اس��تانداردهای‬ ‫کشتی س��ازی در دنیا وابس��ته به تناژ انهاست‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه اس��تانداردهایی که برای‬ ‫کشتی های زیر ‪ ۵۰۰‬تن درنظر گرفته می شود‬ ‫با استانداردهای کشتی های دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در کشتی های زیر ‪۵۰۰‬‬ ‫تن براس��اس کنوانسیون کار دریایی (ام ال سی)‬ ‫رعایت اس��تانداردهای «ام ال سی» نیاز نیست‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬ایران عضو این کنوانس��یون اس��ت‬ ‫و درکنوانس��یون کار دریایی استانداردی برای‬ ‫کشتی های زیر ‪ ۵۰۰‬تن ظرفیت حمل در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫ میرزایی ب��ا بیان اینکه کش��تی های بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن باید اس��تانداردهایی که «ام ال س��ی»‬ ‫تعری��ف کرده را رعایت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت این‬ ‫اس��تانداردها از جمله ضروریاتی است که باید‬ ‫در ساخت کشتی به ان توجه شود‪ .‬در صورتی‬ ‫که در ساخت کشتی استانداردهای «ام ال سی»‬ ‫رعایت نش��ود‪ ،‬کش��تی به هر بندری که برود‪،‬‬ ‫متوقف می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور دریانوردان س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با اشاره به اینکه ساخت کشتی هایی‬ ‫ک��ه ظرفیت حمل بیش از ‪ ۵۰۰‬تن دارند‪ ،‬باید‬ ‫بر اس��اس استانداردهای روز باشد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫موضوعی که در این زمینه وجود دارد این است‬ ‫که برخی کش��تی ها به ص��ورت داخلی فعالیت‬ ‫با اینکه مفاد‬ ‫کنوانسیون‬ ‫«ام ال سی»‬ ‫اکنون رعایت‬ ‫می شود‬ ‫و مشکلی در‬ ‫این زمینه‬ ‫وجود ندارد اما‬ ‫اهمیت ان باید‬ ‫برای حمایت‬ ‫از صنایع‬ ‫دریایی درنظر‬ ‫گرفته شود‬ ‫فعالیت خط تولید واگن سازی با تمام توان‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریکو با بیان اینکه با بهبود نسبی اوضاع‬ ‫بار دیگر این شرکت با تمام توان خود خط های تولید را فعال‬ ‫ک��رده ابراز امیدواری کرد و در این باره گفت‪ :‬در چش��م انداز‬ ‫لغو تحریم ها اوضاع صنایع ریلی کشور بهبود پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرتضی مقدمی به عبور از دوران سخت‬ ‫محدودیت های اقتصادی در ‪4‬س��ال گذش��ته اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط س��ختی که از نظر تامین مالی به‬ ‫وجود امده بود و البته بازار پیش روی شرکت های واگن ساز‬ ‫را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود‪ ،‬در ان سال ها کار بسیار‬ ‫سخت ش��د‪ .‬در این ایام ترخیص نشدن قطعات از گمرک و‬ ‫نرس��یدن منابع مالی بسیار مشکل ساز بودند‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این شرایط شرکت ایریکو مجبور شد در برخی ماه ها با کمتر‬ ‫از ‪۲۰‬درص��د توان خود کار کند و بخش زیادی از تمرکز ش‬ ‫صرف تعمیر و بازس��ازی واگن های قدیمی ش��ود‪ ،‬شرایطی‬ ‫که ای��ن روزها از ان عبور کرده ایم و نس��بت به اینده امید‬ ‫فراوانی داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریکو با اش��اره به فعالیت دوباره خط‬ ‫تولید ریل باس های شرکت ایریکو از مردا د سال جاری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این ریل باس ها که قرار دادشان با شرکت رجا بسته شده‬ ‫در طول چند ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته اند که‬ ‫دو ریل باس در طول ماه های گذش��ته به ناوگان اضافه شده‪،‬‬ ‫ریل ب��اس هفدهم تا پایان هفته جاری از س��وی نمایندگان‬ ‫کارفرما یعنی ش��رکت های رج��ا و راه اه��ن تحویل گرفته‬ ‫خواهد ش��د و تا نیمه اس��فند نیز ریل باس بعدی به ناوگان‬ ‫کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫مقدم��ی بیان کرد‪ :‬در صورتی که مناب��ع مالی الزم برای‬ ‫پیگیری طرح ها دراختیار م��ا قرار گیرد‪ ،‬می توان به راه اهن‬ ‫اطمینان دهیم که بخش قابل توجهی از نیاز کشور از سوی‬ ‫شرکت ایریکو قابل تامین خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن تم�ام واگن ه�ای م�ورد نی�از قط�ار‬ ‫حومه ای‬ ‫وی با بیان اینکه س��رمایه گذاری بس��یار خوبی از س��وی‬ ‫ایریکو برای س��اخت واگن های قطاره��ای حومه ای به انجام‬ ‫رسیده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬حمل ونقل حومه ای جزو حلقه های‬ ‫گمش��ده حمل ونقل در ای��ران بوده که متاس��فانه با وجود‬ ‫اهمیت زیا د ان‪ ،‬تاکنون توجه چندانی نس��بت به ان نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما خوش��بختانه در دولت یازده��م و در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای این نوع از حمل ونقل برنامه های گسترده ای‬ ‫دیده شده که نسبت به اینده ما را بسیار امیدوار می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایریک��و افزود‪ :‬با توجه ب��ه نیاز جدی‬ ‫کش��ور به تامین ناوگان قطارهای حومه ای‪ ،‬ش��رکت ایریکو‬ ‫در طول سال های گذشته س��رمایه گذاری های زیادی برای‬ ‫زیرس��اخت های تولی��دی این نوع ن��اوگان انج��ام داده و با‬ ‫کمک ش��ریک خارجی خود اوضاع را طوری تعبیه کرده که‬ ‫می توانیم با قدرت ادعا کنی��م در صورت تامین منابع مالی‬ ‫الزم‪ ،‬تمام ناوگان قطارهای حومه ای مورد نیاز از س��وی این‬ ‫شرکت قابلیت ساخت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهبرد کالن همکاری با شرکت های خارجی‬ ‫مقدمی با اش��اره به همکاری نزدیک این ش��رکت با یک‬ ‫شرکت پیش��رو کره ای تاکید کرد‪ :‬به طور قطع نمی توان در‬ ‫حال حاضر این ادعا را داشت که شرکت های صنعتی داخل‬ ‫کشور از نظر فناوری تمام امکانات موجود در جهان را بومی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬از این رو در پروژه های مختلف کش��ور صحبت از‬ ‫اس��تفاده از تمام ش��رکت های خارجی به عنوان یک راهبرد‬ ‫جدی مط��رح بوده که ایریکو نیز در همین چارچوب با یک‬ ‫ش��رکت کره ای از چندی قب��ل طرح های بس��یار خوبی را‬ ‫اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نتیج��ه ابتدای��ی چنی��ن هم��کاری‬ ‫س��رمایه گذاری جدی و تاثیر گذار در عرصه سخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری اس��ت که نتیجه نهای��ی ان در تولید محصوالت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اغاز ریل گذاری خط اهن‬ ‫قزوین ‪ -‬رشت از ایستگاه رشت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫می کنن��د و اس��تاندارد انها متفاوت اس��ت اما‬ ‫کشتی هایی که خارج از ایران می روند باید این‬ ‫استانداردها را به طور کامل رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کش��تی های اقیانوس پیم��ا و‬ ‫کشتی های ماهیگیری نیز استانداردهای خاص‬ ‫خود را دارند که با دیگر کش��تی ها تفاوت های‬ ‫بس��یاری دارد‪« .‬ام ال س��ی» کنوانس��یون‬ ‫مداف��ع حق��وق دریان��وردان اس��ت و در ای��ن‬ ‫زمینه برای رف��اه دریانوردان قوانین بس��یاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫میرزایی با اش��اره ب��ه اینک��ه رعایت حقوق‬ ‫دریان��وردان ع�لاوه ب��ر جنبه ه��ای انس��انی‪،‬‬ ‫جنبه های صنعتی بس��یاری دارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که اهمیت این کنوانس��یون‬ ‫را مش��خص می کن��د ق��درت ان در توقی��ف‬ ‫کشتی هاست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنای��ع دریایی با اش��اره به‬ ‫اینکه خوش��بختانه ایران تاکنون توانس��ته این‬ ‫استانداردهای «ام ال سی» را رعایت کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اینکه مف��اد این کنوانس��یون اکنون رعایت‬ ‫می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما‬ ‫اهمی��ت ان باید برای حمایت از صنایع دریایی‬ ‫درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنایع دریای��ی با بیان اینکه‬ ‫رعایت اس��تانداردهای کشتی س��ازی د ر حدی‬ ‫اس��ت ک��ه کارخانه های ف��والد هم بازرس��ی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ممی��ز ش��رکت های‬ ‫بین المللی در زمینه استاندارد یکی از کارهایی‬ ‫که انجام می دهند بازدید از کارخانه های فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی ممیزها برای بررس��ی ورقه های‬ ‫ف��والدی ک��ه در بدنه کش��تی مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می گی��رد بازرس��ی را از کارخانه ه��ای‬ ‫فوالد سازی شروع می کنند و این موضوع نشان‬ ‫از اهمی��ت رعایت اس��تانداردهای این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خبر‬ ‫جوان سازی بنادر با نگاه اقتصادی‬ ‫توس��عه بنادر و حمای��ت از صنایع دریایی و‬ ‫کشتی سازی از جمله مواردی است که در دولت‬ ‫یازدهم مورد حمایت های زیادی قرار گرفته اما‬ ‫یکی از موضوعاتی که در این زمینه اهمیت دارد‬ ‫این است که توسعه کدام بنادر در ایران توجیه‬ ‫اقتصادی داش��ته و کدام بنادر توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد؟ همچنین ایران در زمینه صنایع دریایی‬ ‫در سال های گذش��ته به دستاوردهای مناسبی‬ ‫رسیده که رعایت استانداردهای جهانی یکی از‬ ‫عوامل اصلی این رشد بوده است‪.‬‬ ‫حس��ین میرزایی‪ ،‬مدیرکل ام��ور دریانوردان‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی درباره مش��کالتی‬ ‫که در زمینه صنعت دریان��وردی و بنادر ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی‬ ‫ک��ه در زمین��ه بنادر کش��ور وج��ود دارد این‬ ‫اس��ت که برخی مس��ئوالن هنوز می خواهند با‬ ‫عملکردی که بنادر در گذش��ته داش��ته اند انها‬ ‫را توسعه دهند‪ .‬برای مثال بندر ترکمن یکی از‬ ‫بنادری است که اکنون توسعه ان دیگر توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه از بندر ترکمن زمانی‬ ‫استفاده می شد که بیشترین بار کشتی ها ‪۲۰۰‬‬ ‫ت��ن بود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این موض��وع ویژه بندر‬ ‫ترکمن نیست و متاس��فانه بسیاری از بنادر در‬ ‫کش��ور اکنون شرایط مش��ابه دارند‪ .‬این دسته‬ ‫بنادر زمانی کاربرد داشتند که کشتی های ‪۲۰۰‬‬ ‫تنی از بهترین کشتی های روز در دنیا بوده اند‪،‬‬ ‫نه اکنون که کشتی های ‪ ۱۲۰‬هزار تنی هم در‬ ‫دنیا فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنای��ع دریای��ی و بندری‬ ‫اف��زود‪ :‬در برخی از این بنادر هزینه های زیادی‬ ‫صرف ش��ده و به جایی هم نرس��یده است‪ .‬این‬ ‫موض��وع درباره بندر خرمش��هر هم وجود دارد‪.‬‬ ‫بندر خرمشهر زمانی بندر مادر ایران بوده و در‬ ‫ان دوره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بندر خرمشهر کش��تی های ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫تنی پهلوگیری می کردند و این بندر مهم ترین‬ ‫بندر کش��ور بوده اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اکنون در فاصله ‪۷۰‬کیلومتری بندر خرمش��هر‪،‬‬ ‫بن��در امام خمینی (ره) وجود دارد‪ .‬در بندر امام‬ ‫خمین��ی (ره) اکنون کش��تی های ‪۸۰‬هزار تنی‬ ‫پهلوگیری می کنند و این موضوع باعث می شود‬ ‫سرمایه گذاری روی بندر خرمشهر دیگر توجیه‬ ‫اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور دریانوردان س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با اشاره به اینکه شمال کشور دیگر‬ ‫نیازی به ساخت بندر جدید ندارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در شمال کش��ور بنادر بس��یاری وجود دارد و‬ ‫ساخت بندر جدید در این منطقه از کشور دیگر‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬یکی از مشکالتی که در‬ ‫شمال کشور وجود دارد این است که هر شهری‬ ‫که س��احل دارد‪ ،‬بندر و منطقه ازاد می خواهد‬ ‫و متاسفانه برخی نمایندگان مجلس هم به این‬ ‫خواسته ها دامن می زنند‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بی��ان اینکه در حوزه س��اخت و‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫باکیفی��ت نمایان می ش��ود که توانس��ته در ط��ول ماه های‬ ‫گذشته رضایت کارفرمایان را تامین کند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ایریکو با بیان اینکه تفاوت فاحشی میان همکاری سازنده با‬ ‫ش��رکت های خارجی و صرف عقد قرار داد با انها وجود دارد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬باید اصلی ترین راهبرد م��ا در مذاکره و انعقاد‬ ‫قرار داد با طرف های خارجی پس از جذب سرمایه و اجرایی‬ ‫شدن پروژه ها‪ ،‬انتقال فناوری و بومی سازی ان باشد تا بدین‬ ‫ترتیب پس از چند قرار داد این شرکت های داخلی باشند که‬ ‫با بومی کردن فناوری های روز امکان ساخت وساز نوین ترین‬ ‫محصوالت را داشته باشند‪.‬‬ ‫مقدمی افزود‪ :‬در چنین چارچوبی نمی توان انتظار داشت‬ ‫با تعریف کردن یک ش��رکت خارجی ب��ه عنوان اصلی ترین‬ ‫طرف قرار داد شرکت های داخلی امکان مانور پیدا کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫منط��ق اقتصادی حکم می کند ان ش��رکت بازار اینده خود‬ ‫را با انتقال فن��اوری به طرف های ایرانی از بین نبرد‪ ،‬اما اگر‬ ‫م��ا در قرار دادهای خود ش��رکت های داخلی را مطرح کرده‬ ‫و در کن��ار ان صحبت از مش��اوره با طرف ه��ای خارجی را‬ ‫ب��ه میان بیاوریم‪ ،‬به طور قطع هم پروژه های مدنظر کش��ور‬ ‫اجرایی می ش��ود و هم در فاصله ای چند ساله فناوری مربوط‬ ‫به انها وارد ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کش��ور از اغاز ریل گذاری خط اهن قزوین ‪ -‬رش��ت در‬ ‫ایس��تگاه رشت خبر داد و گفت‪ 40 :‬کیلومتر این مسیر‬ ‫از سمت ایس��تگاه قزوین ریل گذاری شده است و امروز‬ ‫ش��اهد اغاز ریل گذاری این خط ریلی از ایستگاه رشت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی نورزاد در این باره افزود‪ :‬خط اهن‬ ‫قزوین ‪ -‬رش��ت به طول ‪ 164‬کیلومتر یکی از مهم ترین‬ ‫خطوط ریلی در دس��ت احداث کشور است و هم اکنون‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ان در بخش زیرس��ازی به ‪93‬درصد‬ ‫رس��یده و همزمان عملیات ریل گذاری ان نیز در دست‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه میزان اعتبار هزینه‬ ‫شده را در این پروژه تاکنون ‪10‬هزار و ‪900‬میلیارد ریال‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اعتبار امسال این پروژه ‪286‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که تاکنون ‪170‬میلیارد تومان ان تخصیص‬ ‫یافته و پیش بینی می ش��ود برای اتم��ام این خط ریلی‬ ‫معادل ‪ 4‬و ‪200‬میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫نورزاد عملیات راهس��ازی در مناطق شمالی کشور را‬ ‫به لحاظ ش��رایط ویژه جغرافیایی دارای پیچیدگی های‬ ‫خاص��ی دانس��ت و گف��ت‪ :‬تالش ب��رای حف��ظ بافت‬ ‫اکولوژیک منطقه و کمترین اس��یب زیس��ت محیطی از‬ ‫یک س��و و گستردگی مناطق مس��کونی و کشاورزی از‬ ‫سوی دیگر س��بب می شود عملیات راهس��ازی در این‬ ‫مناطق با مسائل و موانع گوناگونی مواجه شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬همین عامل سبب‬ ‫کار ش��بانه روزی در مناطق حساس و گلوگاهی راه اهن‬ ‫قزوین‪ -‬رش��ت ش��ده اس��ت تا عملیات اجرایی مطابق‬ ‫برنامه زمان بندی پیش رود‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح مس��یر راه اهن قزوین‪ -‬رشت یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این خط ریلی از شهرستان تاکستان از خط اهن‬ ‫اصلی تهران ‪ -‬تبریز منشعب و با گذر از محدوده کوهین‬ ‫ شیرین سو به سمت شهرس��تان های لوشان و منجیل‬‫ادامه مسیر می دهد و س��پس با گذر از کنار شهرستان‬ ‫رودبار‪ ،‬امامزاده هاش��م به ش��هر رشت در استان گیالن‬ ‫منتهی می شود‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی انتقال‬ ‫اب از بهشت اباد به رفسنجان‬ ‫نماین��ده مردم رفس��نجان و انار در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬عملیات اجرایی انتقال اب از بهشت اباد‬ ‫به رفس��نجان از سال ‪ 95‬اغاز می شود و دولت برای ان‬ ‫اعتبار تخصیص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین اذین با اعالم این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این طرح برای تامین اب شرب شمال استان است‬ ‫که اجرای ان بخش زیادی از مشکل اب شرب در سطح‬ ‫شهرستان های رفسنجان و انار را مرتفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ابتدای مس��ئولیت نمایندگی‪ ،‬یکی از‬ ‫اولویت های اصلی نمایندگان ش��هرهای ش��مالی استان‬ ‫کرم��ان‪ ،‬انتقال اب به اس��تان بود که ب��ا پیگیری های‬ ‫مس��تمر و جدی مجمع نمایندگان در س��تاد راهبردی‬ ‫توس��عه استان کرمان دو مصوبه بسیار مهم برای انتقال‬ ‫اب از خلیج فارس و دریای عمان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اصل‪ 90‬مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن مصوبات که با حضور اعضای س��تاد راهبردی‬ ‫توس��عه اس��تان کرمان با معاون اول رییس جمهوری و‬ ‫وزارت نیرو مصوب ش��د‪ ،‬طرح مطالع��ه و اجرای انتقال‬ ‫اب خلیج ف��ارس و دریای عم��ان به فالت مرکزی ایران‬ ‫شامل استان های کرمان‪ ،‬یزد و جنوب خلیج فارس برای‬ ‫تامین اب شرب‪ ،‬صنعتی در لوایح بودجه سنواتی بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم رفس��نجان و انار در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬با پیگی��ری مجمع نمایندگان و‬ ‫س��تاد راهبردی اس��تان و مس��ئوالن وزارت نیرو‪ ،‬یک‬ ‫کنسرسیوم‪ ،‬متشکل از ش��رکت گل گهر‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ای��ران و ش��رکت معدن��ی چادرمل و یزد‬ ‫به عنوان س��رمایه گذار ب��رای اجرای ط��رح انتقال اب‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازدید خود از روند اجرایی طرح انتقال‬ ‫اب از خلیج فارس به س��یرجان و رفسنجان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬این پروژه ش��امل احداث خط انتقال از س��واحل‬ ‫خلیج ف��ارس به اس��تان های کرمان و ی��زد در قالب ‪7‬‬ ‫ایس��تگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و مس��یر باند عملیاتی‬ ‫به ع��رض ‪ 30‬متر و لوله های انتقال اس��ت ضمن انکه‬ ‫اماده سازی ساحل و احداث تصفیه خانه برای نمک زدایی‬ ‫نیز به موازات اجرای طرح انتقال انجام می شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم رفس��نجان و انار در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی خاطر نش��ان کرد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬مس��یر باند‬ ‫عملیاتی تا س��یرجان اماده ش��ده و کانال در حال اجرا‬ ‫است و بخش زیادی از لوله های این مسیر نیز خریداری‬ ‫و در حال جوش��کاری اس��ت و تا پایان همین سال ‪75‬‬ ‫کیلومتر لوله گذاری می شود‪ .‬احداث مسیر باند عملیات‬ ‫از سیرجان تا رفسنجان نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫افتتاح دو واحد تولیدی در الرستان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫اولویت نخست‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در ادام��ه افتتاحیه های پروژه های صنعتی و عمرانی در شهرس��تان الرس��تان در‬ ‫دهه فجر ‪ ۲‬واحد تولیدی دیگر در بخش مرکزی الرستان در زمینه تولید دستمال‬ ‫کاغذی‪ ،‬دس��تمال حوله ای و نوار بهداش��تی به ترتیب با ظرفیت اسمی ساالنه ‪۲۴۰‬‬ ‫تن و اش��تغال مس��تقیم ‪ ۱۴‬نفر به بهره برداری رسید‪ .‬همچنین افتتاح واحد تولید‬ ‫انواع درهای ساختمانی چوبی نیز اشتغال مستقیم ‪ ۶‬نفری را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصت های طالیی صنعت خوزستان‬ ‫شهال عموری‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اهواز‬ ‫هم��واره س��رمایه گذاری نیازمن��د وجود بس��ته های‬ ‫پیشنهادی برای س��رمایه گذاری است‪ ،‬زیرا هنگامی که‬ ‫س��رمایه گذار برای س��رمایه گذاری قدم پیش می گذارد‬ ‫همواره مواردی چون میزان س��رمایه م��ورد نیاز‪ ،‬میزان‬ ‫اش��تغال‪ ،‬میزان تولید اس��می‪ ،‬نیازمندی های داخلی به‬ ‫محصول تولیدی و میزان حجم صادرات محصول تولیدی‬ ‫را مورد بررسی قرار می دهد؛ بنابراین شناسایی و معرفی‬ ‫درس��ت طرح ها و فرصت ه��ای س��رمایه گذاری فرصت‬ ‫مناس��بی برای جذب سرمایه گذاران ایجاد می کند‪ .‬البته‬ ‫طرح هایی که هم اکنون به منظور جذب س��رمایه گذاری‬ ‫در استان مطرح شده در کمیته ها و کارگروه های مختلف‬ ‫سازمان ها و دس��تگاه های سرمایه گذاری مورد بررسی و‬ ‫کارشناسی قرار گرفته است‪ ،‬این فرصت ها براساس نیاز‬ ‫اس��تان و توانمندی های بالق��وه و بالفعل موجود تهیه و‬ ‫تدوین ش��ده که می تواند اینده روش��نی را برای استان‬ ‫رقم بزند‪.‬‬ ‫شناسایی فرصت های سرمایه گذاری قدم نخست برای‬ ‫توس��عه صنعت و تولید در اس��تان بوده ک��ه مهم ترین‬ ‫رکن ان جذب س��رمایه گذار است که تمام سازمان های‬ ‫دولتی و تش��کل های بخش خصوصی می توانند با دعوت‬ ‫از هیات های تج��اری‪ ،‬برگزاری همایش های بین المللی‪،‬‬ ‫شرکت در نمایشگاه های خارجی و‪ ...‬این روند را تسریع‬ ‫کنند که البته در این باره اولویت مسئوالن ارشد استان‬ ‫بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) در‬ ‫این طرح ها است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که وجود برخ��ی کمبود ها در راه‬ ‫س��رمایه گذاری در طرح های مختلف اس��تان‪ ،‬مشکالتی‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار به وجود اورده که از جمله این‬ ‫مشکالت می توان به نبود زیرساخت های الزم اشاره کرد‬ ‫که خوش��بختانه دولت یازدهم اهتمام جدی به تسهیل‬ ‫قوانین و مقررات‪ ،‬برای بر طرف کردن این مش��کالت در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مهرداد نیکو‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۹‬فرصت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در ‪ ۸‬بخش‬ ‫مختلف در‬ ‫استان با‬ ‫سرمایه ‪۱۳۸‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان شناسایی‬ ‫شده است‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح طرح توسعه‬ ‫‪ 3‬واحد صنعتی در قزوین‬ ‫‪ :‬مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در مراسم افتتاح خط تولید شرکت «کارتن‬ ‫نگی��ن البرز» اظهار کرد‪ :‬بهبود فضای کس��ب و کار و ایجاد‬ ‫اش��تغال یک��ی از اولویت های مهم دولت یازدهم به ش��مار‬ ‫می رود که گام برداشتن بخش خصوصی در این زمینه قابل‬ ‫قدردان��ی اس��ت و دولت باید از انه��ا در این عرصه حمایت‬ ‫جدی کند‪.‬‬ ‫جعف��ر س��رقینی ادامه داد‪ :‬دولت با جدیت می کوش��د تا‬ ‫موانع پیش رو در این بخش ها را از س��ر راه بردارد اما به بار‬ ‫نشس��تن تالش های انجام شده برای بهبود وضعیت در این‬ ‫حوزه به زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫در این مراس��م که با حضور جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫مع��ادن وصنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫فریدون همتی اس��تاندار‪ ،‬عباسعلی درافشانی معاون توسعه‬ ‫مدیریت و منابع انسانی اس��تانداری قزوین‪ ،‬علی پر زحمت‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬حس��ین‬ ‫زکی زاده مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫و جمعی از مدیران اس��تانی برگزار شد‪ ،‬بهره برداری از طرح‬ ‫توس��عه در ش��رکت های کارتن نگین البرز‪ ،‬گروه بهداشتی‬ ‫فیروز و محب رو پاک کیمیای قزوین اغاز شد‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در مراس��م افتتاح س��الن تولید صابون در شرکت‬ ‫گروه بهداشتی فیروز گفت‪ :‬این شرکت عالوه بر اینکه یکی‬ ‫از واحدهای صنعتی کم نظیر در س��طح کش��ور اس��ت یک‬ ‫واحد بزرگ اجتماعی نیز اس��ت که شعار «معلولیت ناتوانی‬ ‫نیس��ت‪ ».‬را در عمل به اثبات رسانده و امروز عمده فعالیت‬ ‫این شرکت بزرگ به کوشش معلوالن انجام می شود‪.‬‬ ‫ی افزود‪ :‬حضور در این واحد صنعتی باعث‬ ‫جعفر س��رقین ‬ ‫ایجاد انگیزه و امید به زندگی بهتر می ش��ود و این ش��رکت‬ ‫در عم��ل نش��ان داده که با نی��روی اراده می توان به اهداف‬ ‫بزرگی رسید‪.‬‬ ‫در ادام��ه بازدید ه��ا وی ابراز کرد‪ :‬بهبود فضای کس��ب و‬ ‫کار و ارتق��ای ای��ران در این بخش یک��ی از وعده های وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بوده و رتبه ای��ران در این حوزه‬ ‫از ‪ ۱۴۰‬به ‪ ۱۰۰‬درحال نزدیک ش��دن است‪ .‬البته دولت به‬ ‫مش��کالت بخش تولید و صنعت واقف اس��ت و تمام تالش‬ ‫خ��ود را برای حمایت از تولید و اش��تغال ب��ه کار می گیرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که می طلبد صاحب��ان صنایع قزوین با‬ ‫استفاده از اخرین فناوری‪ ،‬علم روز‪ ،‬تسهیل در ایجاد شرایط‬ ‫کسب و کار و فضایی توام با عالقه و انگیزه در زمینه صنعت‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫سید نوراهلل‬ ‫حسن زاده‪:‬‬ ‫عالوه بر‬ ‫‪ ۲۰۹‬فرصت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫که در اختیار‬ ‫استانداری‬ ‫گذاشته شده‪،‬‬ ‫بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫طرح دیگر در‬ ‫استان اماده‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫است‬ ‫سیدنوراهلل حسن زاده‬ ‫مهرداد نیکو‬ ‫معرفی ‪ ۲۰۹‬فرصت سرمایه گذاری به مبلغ ‪۱۳۸‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان در ‪ ۸‬بخ��ش مختلف صنعتی‬ ‫و تولی��دی که در اس��تان خوزس��تان شناس��ایی‬ ‫ش��ده با توجه به توانمندی های این اس��تان باعث‬ ‫ش��ده موقعیت های مناسبی برای س��رمایه گذاری‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف ان��رژی‪ ،‬صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬حمل ونق��ل و پتروش��یمی‪ ،‬صنای��ع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی و فوالد ایجاد و تفاهم هایی‬ ‫نیز ب��ا کنسرس��یوم های س��رمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی امضا شود‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی اس��تانداری خوزس��تان در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫ضمن بیان اینکه ‪ ۲۰۹‬فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری در ‪ ۸‬بخ��ش از جمل��ه حوزه ه��ای‬ ‫مختل��ف ان��رژی‪ ،‬صنای��ع غذای��ی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬صنای��ع پایین دس��تی‬ ‫پتروش��یمی و‪ ...‬در استان با س��رمایه ای ‪ ۱۳۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان شناس��ایی ش��ده اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در همایش��ی که به‬ ‫همی��ن منظ��ور در منطقه کیش برگزار ش��د و به‬ ‫س��رمایه گذاران ارائه شدند‪ ،‬مورد اس��تقبال تعداد‬ ‫زیادی از سرمایه گذاران قرار گرفت‪.‬‬ ‫مه��رداد نیک��و ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برخ��ی‬ ‫س��رمایه گذاران تمای��ل خود را برای مش��ارکت در‬ ‫این طرح ها اعالم کردند‪ ،‬افزود‪ :‬برخی مذاکرات در‬ ‫پایان منجر به عقد تفاهمنامه های همکاری ش��د و‬ ‫برای به سرانجام رسیدن این تفاهمنامه ها اقدامات‬ ‫اساس��ی به منظور دریافت مجوزه��ای الزم‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬تامین حامل های ان��رژی (اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز) و برنامه های زیس��ت محیطی در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در نخس��تین جلسه‬ ‫دبیرخان��ه فرصت های س��رمایه گذاری اس��تان‪ ،‬دو‬ ‫موضوع مطرح ش��د و پیگیری احداث ش��هر انرژی‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬با مذاکرات‬ ‫انجام ش��ده پیگیری این طرح ها در دستور کار قرار‬ ‫گرفته که بر اساس برنامه ریزی ها‪ ،‬اجرای طرح های‬ ‫عملیات��ی این پروژه ها و بهره ب��رداری از انها زمانبر‬ ‫ت به گونه ای که این فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫اس ‬ ‫در بلند مدت راه اندازی خواهند شد به همین منظور‬ ‫نمی ت��وان هم اکنون در زمینه تعداد واحدهای قابل‬ ‫بهره برداری و میزان اشتغال انها اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫نیکو با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری در این‬ ‫طرح ها با کنسرس��یوم های سرمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی تفاهم هایی امضا ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬جذب‬ ‫هر چه بیشتر سرمایه گذاری در این طرح ها برعهده‬ ‫دبیرخانه دائمی جذب مشارکت های سرمایه گذاری‬ ‫گذاش��ته شده تا با برنامه ریزی و ارائه گزارش کامل‬ ‫از روند چگونگی توجیه پذیری این فرصت ها از نظر‬ ‫فنی و اقتصادی موقعیت ها مش��ارکت بیش��تری را‬ ‫برای سرمایه گذاری در انها ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به رکود موجود در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬اولویت نخست دولت برای خروج استان از‬ ‫این رک��ود ارائه فرصت های متنوع س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت که با توجه به مشخص شدن میزان بازدهی‬ ‫این طرح ها‪ ،‬ایجاد پنج��ره واحد به منظور دریافت‬ ‫اس��ان مجوزهای م��ورد نیاز برای انج��ام عملیات‬ ‫اجرایی از سازمان ها و دستگاه های مربوط به عنوان‬ ‫هدف اصلی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و‬ ‫مش��ارکت انها در اجرای این طرح ها درنظر گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این مقام مسئول در استانداری استان‬ ‫ن ابراز کرد‪ :‬با وجود توانمندی های موجود‬ ‫خوزستا ‬ ‫در اس��تان‪ ،‬برخی محدودیت ها در حوزه ورودی و‬ ‫خروجی س��رمایه گذاری از دیدگاه سیس��تماتیک‬ ‫وج��ود دارد که عوامل زیادی با ان درگیر هس��تند‬ ‫که برخی از انها در اختیار دولت بوده و برخی دیگر‬ ‫بین المللی است که باید انها را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزس��تان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ضم��ن بیان‬ ‫اینکه در طول س��ال های گذش��ته تمام طرح هایی‬ ‫ک��ه دارای توجیه فنی و اقتص��ادی در بخش های‬ ‫بهره برداری از بزرگترین کارخانه تولید نیترات پتاسیم درشهرکرد‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال‬ ‫و بختیاری از بهره برداری بزرگترین کارخانه تولید نیترات‬ ‫پتاس��یم کشور در شهرکرد خبر دا د و گفت‪ :‬این کارخانه‬ ‫با ظرفیت تولید ‪ ۸‬هزار و‪ ۴۰۰‬تن نیترات پتاسیم‪ ،‬زمینه‬ ‫اشتغال‪ ۱۷۰‬نفر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫س��ید نعیم امامی افزود‪ :‬برای بهره برداری از این طرح‪،‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلی��ارد ریال اعتبار بخش خصوصی هزینه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل واحد صنعتی نیترات پتاس��یم نیز در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬مهندس��ان ایرانی تمامی مراحل طراحی و ساخت‬ ‫تجهیزات را در مدت ‪ ۲‬سال در زمینی به مساحت‪۱۳‬هزار‬ ‫مترمربع اجرا کردند‪.‬‬ ‫نوروز س��میع پور ابراز کرد‪ :‬نیترات پتاس��یم در صنایع‬ ‫کشاورزی‪ ،‬داروسازی‪ ،‬نظامی‪ ،‬شیشه‪ ،‬سرامیک و کاشی‪،‬‬ ‫لعاب س��ازی‪ ،‬گل حفاری‪ ،‬رنگ های ش��یمیایی و صنایع‬ ‫غذایی به عنوان نگهدارنده کاربرد دارد‪ .‬‬ ‫کیوان محمدی‪ ،‬مدیر فنی س��اخت این واحد صنعتی‬ ‫در ادام��ه این مطالب اظهار ک��رد‪ :‬پیش از این خریداران‬ ‫داخلی هر کیلو نیترات پتاس��یم را از یکی از کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی ‪ ۲۴۰‬هزار ریال خری��داری می کردند که از این‬ ‫پس می توانند این محصول را هر کیلو ‪ ۳۷‬هزار ریال و از‬ ‫این واحد صنعتی خریداری کنند‪ .‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با تولی��د محصول این کارخانه‪ ،‬س��االنه از‬ ‫خروج ‪ ۹‬میلیون دالر ارز جلوگیری می شود‪ .‬‬ ‫کارخان��ه تولی��د نیت��رات پتاس��یم در ش��هرکرد‪۹۵ ،‬‬ ‫درصد نیاز کش��ور را تامین می کند ‪ .‬نیترات پتاسیم‪ ،‬یک‬ ‫اکسیدکننده قوی است که در هوای ازاد رطوبت را جذب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری اس��تان بودند جمع اوری‬ ‫و با بروز کردن در اختیار مسئوالن استانداری قرار‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح ها با توجه‬ ‫به توانمندی های موجود در اس��تان به ویژه صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروشیمی‪ ،‬صنایع س��رو الیاژ‪ ،‬کک‬ ‫نفتی‪ ،‬تولید ف��والد‪ ،‬صنایع غذای��ی و صنایعی که‬ ‫قابلی��ت صادراتی دارند با توجه به نزدیکی اس��تان‬ ‫به برخ��ی کش��ورهای عربی و ح��وزه خلیج فارس‬ ‫طرح امایش صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری منطقه ای‬ ‫شناس��ایی و ب��رای انج��ام ام��ور س��رمایه گذاری‬ ‫در اختیار استانداری گذاشته شده است‪ .‬سیدنوراهلل‬ ‫حس��ن زاده با اش��اره به اینکه این طرح ها به عنوان‬ ‫فرصت های مناسب سرمایه گذاری در استان مطرح‬ ‫شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ‪ ۲۰۹‬فرصت سرمایه گذاری‬ ‫که در اختیار استانداری گذاشته شده‪ ،‬بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫طرح دیگر در استان اماده سرمایه گذاری است که‬ ‫می توان��د با انجام س��رمایه گذاری و پیش��رفت در‬ ‫چگونگی احداث انها‪ ،‬روند رو به رشدی را به تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال و اقتصاد اس��تان بدهد‪ .‬ام��ا اینکه اکنون‬ ‫گفته ش��ود چ��ه تعداد واحد و چه میزان اش��تغال‬ ‫با س��رمایه گذاری در این فرصت ها و طرح ها ایجاد‬ ‫خواهد ش��د دور از ذهن است و ارائه امارها در این‬ ‫زمینه‪ ،‬به میزان سرمایه گذاری و زمان بهره برداری‬ ‫از طرح ها بس��تگی دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫توانمندی های��ی که اس��تان در زمینه نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد و منطقه ازاد دارد این امر موجب‬ ‫ش��ده طرح های زی��ادی به منظور س��رمایه گذاری‬ ‫شناس��ایی ش��ود و ب��ا وج��ود توجی��ه اقتصادی و‬ ‫مزیت های ویژه ای که اس��تان از ان برخوردار است‬ ‫(نزدیکی به اب های ازاد‪ ،‬نزدیکی به مرزهای غربی‪،‬‬ ‫قرار گرفتن در مسیر حمل ونقل جاده ای‪ ،‬ریلی و‪)...‬‬ ‫تمامی انها برای ش��کوفایی‪ ،‬نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن زاده با تاکید بر اینکه دولت بیشترین تمرکز‬ ‫را برای واگ��ذاری این فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫به بخ��ش خصوص��ی و س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫درنظر گرفته اس��ت‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬در برخی مناطق‪،‬‬ ‫سازمان های توسعه ای وجود دارد که تمایل فراوانی‬ ‫در مشارکت در طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫ب��ا توجیه فن��ی و اقتصادی مناس��ب دارند و برای‬ ‫پیش��رفت در روند احداث و بهره برداری از ان اقدام‬ ‫به مشارکت با بخش خصوصی می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��ازمان های توس��عه ای عالوه‬ ‫بر جلب اعتماد بانک ه��ا‪ ،‬می توانند ضمانتنامه های‬ ‫الزم برای اس��تفاده از تس��هیالت و اعتبارات بانکی‬ ‫را دریاف��ت کنند به همین منظور این س��ازمان ها‬ ‫در مناط��ق کمتر توس��عه یافته ب��ا همکاری بخش‬ ‫خصوص��ی اقدام ب��ه س��رمایه گذاری می کنند و به‬ ‫مرور زم��ان با واگذاری س��هام خ��ود از طرح های‬ ‫اجرا ش��ده فاصله گرفته و مدیریت ان را به بخش‬ ‫خصوصی واگ��ذار می کنند‪ .‬این مقام مس��ئول در‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‬ ‫با بی��ان اینکه زیرس��اخت های الزم ب��رای حضور‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری‬ ‫در این فرصت ها و طرح ها در برخی مناطق اس��تان‬ ‫فراه��م اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در منطق��ه ازاد اروند تمام‬ ‫زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری فراهم شده‬ ‫و در برخی دیگر از شهرستان های استان این امکان‬ ‫هنوز ایجاد نشده که البته با رایزنی های انجام شده‬ ‫با دستگاه ها و سازمان های متولی امر قرار است این‬ ‫مشکالت تا حدود زیادی بر طرف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی مناطق مانند اهواز‪ ،‬ماهشهر‪،‬‬ ‫بن��در امام خمین��ی(ره)‪ ،‬ابادان و خرمش��هر تمام‬ ‫زیرس��اخت ها فراه��م ش��ده اما برخ��ی معضالت‬ ‫ازجمله کمبود زمین مش��کالتی اساسی (به ویژه در‬ ‫شهرستان اهواز) را برای واگذاری به سرمایه گذاران‬ ‫ایجاد ک��رده و با توجه به حساس��یت منطقه‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت برخی زمین های موجود در این شهرستان ها‬ ‫بنابه صالحدید و دس��تور مقامات عالی کشوری به‬ ‫شهرک های صنعتی اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۳‬پروژه صنعتی در شهرستان جیرفت‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت جنوب‬ ‫اس��تان کرم��ان با بیان اینکه ‪ ۳‬ط��رح صنعتی با ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد ریال س��رمایه گذاری در شهرستان جیرفت به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح ها برای ‪۱۰۷‬‬ ‫نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جنوب کرمان محمود اس��کندری نس��ب ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زمینه بهبود زیرس��اخت های ش��هرک صنعتی‬ ‫جیرفت ‪ ۳‬طرح ش��امل تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت‬ ‫تصفی��ه روزانه ‪ ۲۵۰‬مترمکع��ب اب‪۵۰ ،‬هزار مترمربع‬ ‫اس��فالت و ‪ ۶۵‬هزار مترمربع زیرس��ازی معابر شهرک‬ ‫صنعتی و گلخانه ‪ ۴۵۰‬مترمربعی در ش��هرک صنعتی‬ ‫جیرفت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دولت یازدهم رشد قابل توجهی در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف صنعتی و معدنی در جنوب کرمان‬ ‫به وجود امده به گونه ای که در حوزه صنعت ‪ ۲۵۸‬جواز‬ ‫تاسیس با سرمایه گذاری ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۸۵۷‬میلیارد ریال‬ ‫صادر ش��ده که معادل ‪ ۵۹‬درصد از کل سرمایه گذاری‬ ‫جنوب کرمان در این حوزه اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۵۲‬پروانه‬ ‫بهره ب��رداری با س��رمایه گذاری ‪ ۷۳۷‬میلی��ارد ریال و‬ ‫اش��تغال ‪ ۷۶۲‬نفری محقق ش��ده که ‪ ۵۲‬درصد از کل‬ ‫سرمایه گذاری جنوب کرمان در این حوزه است‪.‬‬ ‫اسکندری نس��ب در زمینه برنامه ه��ای دهه فجر این‬ ‫س��ازمان نیز گفت‪ ۱۷ :‬طرح صنعتی و معدنی شامل ‪۴‬‬ ‫طرح معدنی و ‪ ۱۳‬طرح صنعتی با سرمایه گذاری بیش‬ ‫از ‪ ۶۴۳‬میلیارد ریال در دهه فجر امس��ال بهره برداری‬ ‫شده که توانایی ایجاد اشتغال برای ‪ ۴۴۶‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم را دارند‪.‬‬ ‫تولید دستگاهی جدید برای صنایع داروسازی‬ ‫یک ش��رکت خارجی سازنده سامانه های دانه س��ازی از نوار‪ ،‬خط تولید جدید‬ ‫خ��ود را با قابلیت اس��تفاده در صنایع دارویی معرفی ک��رد‪ .‬این محصول برای‬ ‫کاربردهایی که در ان دارو در یک رانشگر با مواد فعال مخلوط می شود‪ ،‬مناسب‬ ‫است‪ .‬این تولید به دلیل تقاضای گسترده صنعت دارو برای چنین دستگاه هایی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫تولید ‪ 60‬درصدی تجهیزات توانبخشی در کشور‬ ‫رون��د صنعتی ش��دن نی��از به دس��تگاه های‬ ‫بازتوانی را بیش��تر می کند‪ .‬ح��ال از انجا که به‬ ‫طور کام��ل در تولید تجهیزات توانبخش��ی به‬ ‫خودکفایی نرسیده ایم باید زمینه تولید بر اساس‬ ‫دانش فنی روز بیشتر فراهم شود‪.‬‬ ‫ام��ار دقیق��ی از تعداد معلوالن در دس��ترس‬ ‫نیس��ت و اگر اماری نیز وجود داشته باشد بروز‬ ‫نیس��ت‪ .‬اما نکته مهم این است که باید لوازم و‬ ‫دس��تگاه ها برای بازتوانی در حوزه پزشکی برای‬ ‫ان��واع معلولیت ها فراهم باش�� د چراکه در حال‬ ‫حاضر و در اینده نزدیک نیاز به این دس��تگاه ها‬ ‫بیش��تر می شود‪ .‬از این رو سرمایه گذاری در این‬ ‫صنعت می تواند عالوه بر کمک به قشر معلوالن‪،‬‬ ‫س��وداوری مناس��بی برای تولیدکنن��دگان در‬ ‫برداش��ته باش��د‪ .‬قاس��م نوده فراهان��ی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه تجهیزات پزشکی در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬معل��والن و جانبازان از وس��ایلی‬ ‫استفاده می کنند که سازمان جانبازان در اختیار‬ ‫انه��ا قرار می دهد‪ .‬تعدادی از این دس��تگاه ها و‬ ‫تجهیزات وارداتی اس��ت و تعدادی نیز در ایران‬ ‫تولید می ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه دستگاه ویلچر‬ ‫در کنار تولید داخل از کشورهای دیگر نیز وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مجموع می توان گفت وسایلی که‬ ‫جانبازان اس��تفاده می کنند در گذشته وارداتی‬ ‫بو د اما در حال حاضر در کش��ور تولید می شود‪.‬‬ ‫برخی وس��ایل دیگر همچون دستکش‪ ،‬عصا و‪...‬‬ ‫نیز تولید داخل اس��ت‪ .‬این لوازم و تجهیزات به‬ ‫طور معمول از چین وارد می ش��و د چون قیمت‬ ‫مناسب تری دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره قیمت ویلچرهای مورد اس��تفاده‬ ‫جانب��ازان گفت‪ :‬ویلچره ا قیمت ه��ای متفاوتی‬ ‫دارند که بس��تگی به ان��دازه و ن��وع انها دارد؛‬ ‫چرا ک��ه برحس��ب وزن جانب��از‪ ،‬اس��تحکام و‬ ‫قیم��ت ان تعیی��ن می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو تولید‬ ‫ویلچره��ا در چن��د ن��وع انج��ام می ش��ود که‬ ‫هر ک��دام بر مبن��ای وزن جانباز و معلول تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فراهانی با اش��اره به توانایی ساخت تجهیزات‬ ‫معلوالن در داخل کش��ور تصری��ح کرد‪ :‬تا ‪۲۴‬‬ ‫س��ال پیش تمام��ی تجهیزات مورد اس��تفاده‬ ‫معل��والن و جانبازان وارد می ش��د اما در حال‬ ‫حاضر بیش��تر این تجهیزات در کش��ور تولید و‬ ‫تنها درصد کمی از این وس��ایل از خارج کشور‬ ‫تهیه می شوند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تجهیزات پزش��کی درباره‬ ‫ظرفیت ه��ای تولی��دی در زمین��ه تجهی��زات‬ ‫پزش��کی معل��والن نیز گف��ت‪ :‬به ط��ور قطع‬ ‫می توانی��م بگویی��م ‪ ۶۰‬درصد کااله��ای مورد‬ ‫اس��تفاده در داخل تولید می ش��وند‪ ۴۰ .‬درصد‬ ‫نیز وارداتی اس��ت‪ .‬از ای��ن ‪ ۴۰‬درصد تعدادی‬ ‫از دس��تگاه ها به صورت صفر ت��ا ‪ ۱۰۰‬از خارج‬ ‫تهی��ه می ش��ون د اما در این میان اگ��ر دولت از‬ ‫تولیدکننده داخلی حمایت کند بر این مبنا که‬ ‫تولید کننده موظف است کاالی با کیفیت تولید‬ ‫کن��د که رضایت مصرف کننده جلب ش��ود؛ در‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫ان زمان می توان جلوی واردات کاالی مش��ابه‬ ‫از خارج را گرفت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کیفی س��ازی تولید تجهیزات‬ ‫توانبخش��ی معلوالن و جانبازان در کشور گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان باید به نحوی دستگاه ها و وسایل‬ ‫را تولی��د کنند که رضای��ت مصرف کننده را به‬ ‫همراه داش��ته باش��د نه اینکه کاالی��ی را تولید‬ ‫کنن��د که تنه��ا در دفعات ابتدای��ی مصرف از‬ ‫کیفی��ت برخوردار باش��د و در مراحل بعد دیگر‬ ‫کیفیت اولیه را نداش��ته باشد‪ .‬از این رو وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی باید رقابت‬ ‫را در بین تولیدکنندگان تجهیزات توانبخش��ی‬ ‫و پزشکی معلوالن ایجاد کند‪ .‬در مقابل نظارت‬ ‫و کنت��رل نی��ز بر محص��والت تولیدی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این نظارت نباید به معنی دخالت باشد‬ ‫ک��ه مش��کالتی را در ح��وزه توزیع نی��ز ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فراهانی در پاس��خ به این سوال که ایا مشکل‬ ‫قاچ��اق در تجهیزات مورد اس��تفاده معلوالن و‬ ‫جانب��ازان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که معلوالن‬ ‫و جانبازان کاالهای مورد نیاز خود را از سازمان‬ ‫بهزیس��تی به صورت رای��گان دریافت می کنند‬ ‫چنین مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تجهیزات پزشکی درباره معیار‬ ‫تولید تجهیزات توانبخش��ی معلوالن و جانبازان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از انج ا ک��ه میزان نیاز به تجهیزات‬ ‫معلوالن و جانبازان در کش��ور امارگیری نشده‬ ‫هر گونه اماری در این زمینه گفته ش��ود به طور‬ ‫قطع اشتباه است‪ .‬اما در هر صورت باید سنجیده‬ ‫شود که چند درصد از معلوالن از ویلچر استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬البته این معیار تولید نیز نامش��خص‬ ‫اس��ت؛ چرا که امارگرفته نشد ه به عالوه اینکه‬ ‫همه معلوالن از ویلچر استفاده نمی کنند‪ .‬البته‬ ‫نبود امار صحیح مش��کلی برای بخش تولید در‬ ‫صنعت توانبخش��ی به وج��ود نمی اورد؛ چرا که‬ ‫احمد موذن زاده‬ ‫تولید در هر حال به حمایت نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درصد خودکفا شده ایم‬ ‫تغیی��ر ع��ادات زندگ��ی نی��از جامع��ه را به‬ ‫دستگاه های توانبخشی بیش��تر می کند‪ .‬از این‬ ‫رو باید تالش بر این باش��د که ت��ا حد نیاز این‬ ‫دستگاه ها در داخل کشور تولید شوند‪ .‬پیش نیاز‬ ‫تولید تمامی این دس��تگاه ها همگامی با دانش‬ ‫روز و فناوری اس��ت‪ .‬احمد م��وذن زاده‪ ،‬بازرس‬ ‫هیات مدی��ره انجمن فیزیوتراپی ای��ران در این‬ ‫زمینه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از محصوالت‬ ‫توانبخشی مورد استفاده بیماران است که بیشتر‬ ‫شامل «اُرتز» و «پروتز» است‪( .‬پروتز به هرگونه‬ ‫اندام مصنوعی و اُرتز به هر گونه وس��یله کمکی‬ ‫گفته می ش��ود)‪ .‬خوش��بختانه در تولی��د انواع‬ ‫پروتزها همچون پای مصنوعی‪ ،‬دست مصنوعی‬ ‫و همچنین انواع و اقس��ام اُرتزها همچون عصا‪،‬‬ ‫زانوبن��د‪ ،‬کمربن��د تولیدکنن��دگان داخل��ی به‬ ‫نحوی عمل کردند که ما در حال حاضر در حد‬ ‫خودکفایی هستیم و نیاز چندانی به محصوالت‬ ‫خارجی احس��اس نمی شود‪ .‬در زمینه تجهیزات‬ ‫توانبخش��ی و بخش��ی ک��ه در مراک��ز درمانی‬ ‫استفاده می شود خوشبختانه در حد قابل قبولی‬ ‫به خودکفایی رسیده ایم و تولیدکنندگان داخلی‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د نی��از م��ا را ب��راورده می کنند‪ .‬این‬ ‫ش وس��ایل تمرین درمانی را در بر‬ ‫تجهیزات بخ ‬ ‫می گیرد که ش��امل تخت‪ ،‬انواع و اقسام وسایل‬ ‫ورزشی‪ ،‬تردمیل و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیشتر مش��کل و کمبود در بخش‬ ‫الکتروتراپی است‪( .‬ش��اخه ای از فیزیوتراپی که‬ ‫از ان��واع جریانات مغناطیس��ی یا اش��عه مادون‬ ‫قرمز اس��تفاده می کند) از ای��ن نظر که فناوری‬ ‫س��اخت تجهی��زات همچون س��اخت لیزرهای‬ ‫پرتوان و کم توان در کش��ور ما رشد پیدا نکرده‬ ‫و فناوری و د انش فنی تولید این دس��تگاه ها در‬ ‫کشور ما فراهم نیست‪ .‬تولیدکنندگان داخلی ما‬ ‫ارائه امارهای متناقض‬ ‫‪۱۱‬درصد استاندارد اسانسورها به ‪ ۲‬درصد هم رسید‬ ‫مدیرکل اداره استاندارد استان تهران گفت‪ :‬در سال جاری‬ ‫‪ ۴۰۰‬اسانسور دس��تگاه های دولتی و عمومی مورد بازرسی‬ ‫قرار گرفت که فقط ‪ ۸‬دس��تگاه از انها با استاندارد مطابقت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مسلم بیات با اشاره به انجام بیش از ‪ ۵۰‬هزار مورد بازرسی‬ ‫از س��وی کارشناسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪۱۶‬هزار گواهی تایید ایمنی و عملکرد اسانس��ور‬ ‫برای اسانسورهای تازه نصب شده در تهران صادر شده و این‬ ‫در حالی است که از ‪ ۴۰۰‬اسانسور فعال دستگاه های دولتی‬ ‫و عمومی که س��ال ها قبل نصب شده اند و مطابق قانون باید‬ ‫ل بازرسی دوره ای از سوی بهره برداران برای انها انجام‬ ‫هر سا ‬ ‫شود تنها ‪ ۸‬اسانسور منطبق با استاندارد بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با بیان اینکه بازرسی اسانسور و اخذ‬ ‫گواهی بازرس��ی ایمنی و عملکرد مش��مول مقررات اجباری‬ ‫اس��تاندارد اس��ت و بدون اخذ ان پایان کار شهرداری صادر‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این گواهینامه دارای اعتبار یک س��اله‬ ‫اس��ت و اسانسورها باید در دوره های یک ساله مورد بازرسی ‬ ‫مجدد ق��رار گیرند که این موضوع از نظر مدیران و متولیان‬ ‫دس��تگاه های اجرایی مغفول مانده اس��ت که در نتیجه ان‬ ‫تنه��ا ‪۲‬درصد از اسانس��ورهای یادش��ده از اس��تاندارد الزم‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ چندی پی��ش وحید مرندی مق��دم‪ ،‬معاون‬ ‫نظارت بر اس��تاندارد سازمان ملی اس��تاندارد گفته بود که‬ ‫تنها ‪ ۱۱‬اسانس��ور در ادارات دولتی اس��تاندارد الزم دارند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د که معیار تعیین اس��تاندارد و نظارت برای‬ ‫اسانس��ورهای نصب شده باید بازبینی ش��ود‪ .‬در این زمینه‬ ‫صمد ش��فایی‪ ،‬دبی��ر انجمن صنفی قطعات اسانس��ور و پله‬ ‫برقی به‬ ‫گفته بود‪ :‬صنعت اسانس��ور صنعتی نوپا در‬ ‫کش��ور است‪ .‬از این رو تا تمامی قطعات به مرحله استاندارد‬ ‫برسد زمان خاص خود را الزم دارد‪ .‬همچنین ‪ ۴‬قطعه اصلی‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬اس��تاندارد اجباری دارند و این استاندارد رعایت‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر این استاندارد وجود نداش��ته باشد شهرداری‬ ‫نی��ز مجوز نصب در س��اختمان را نمی دهد‪ .‬بازرس��ان اداره‬ ‫استاندارد نیز از اسانسورها بازدید می کنند‪ .‬اگر قطعات مورد‬ ‫تایید انها باشد گواهی استاندارد را صادر می کنند‪ .‬علی اکبر‬ ‫ایلخانی‪ ،‬رییس اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران‬ ‫ل��وازم الکترونیک و الکتروتکنیک تهران نیز به‬ ‫گفته‬ ‫بود‪ :‬بررسی استاندارد تولید وظیفه موسسه استاندارد است‪.‬‬ ‫با این حال ممکن اس��ت در برخی موارد هم این اس��تاندارد‬ ‫رعایت نشده باشد و از دید مخفی بماند‪.‬‬ ‫در این زمینه ضعیف هس��تند و ما وابس��ته به‬ ‫واردات این تجهیزات هستیم که به نوعی برای‬ ‫ما وابس��تگی ب��ه خارج را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو درخواس��ت ما از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫و مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی این‬ ‫است که تولیدات داخلی را در زمینه تجهیزات‬ ‫الکتروتراپی تقویت کنند‪.‬‬ ‫موذن زاده با اش��اره ب��ه برگزاری نمایش��گاه‬ ‫تجهی��زات توانبخش��ی در اردیبهش��ت س��ال‬ ‫اینده گفت‪ :‬صنایع توانبخش��ی کش��ور نیازمند‬ ‫حمایت هس��تند؛ چرا که ما در زمینه تجهیزات‬ ‫ب��ه میزان زی��ادی وارد کننده هس��تیم‪ .‬به ویژه‬ ‫قس��مت هایی ک��ه «های ت��ک» هس��تند و به‬ ‫فن��اوری و دانش فنی بیش��تری نی��از دارند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو باید وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی کمک‬ ‫کنند تا تولیدکنن��دگان به حد خودکفایی الزم‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه تولید تجهیزات توانبخش��ی‬ ‫توضیح داد‪ :‬تجهیزات به صورت مونتاژ اس��ت و‬ ‫در برخی م��وارد نیز از صفر ت��ا ‪ ۱۰۰‬تولید در‬ ‫کشور انجام می ش��ود‪ .‬البته در تولید تجهیزاتی‬ ‫که مورد نیاز جانبازان و معلوالن اس��ت در حد‬ ‫خودکفایی هس��تیم و این دستگاه ها کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد مطلوبی دارند‪ .‬در مقابل ما در تولید‬ ‫تجهیزاتی ضعیف هستیم که نیازمند دانش فنی‬ ‫روز هستند‪.‬‬ ‫بازرس هیات مدی��ره انجمن فیزیوتراپی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه امار معلوالن کش��ور باال اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما روز ب��ه روز به تجهیزات توانبخش��ی‬ ‫م چراکه با توجه به‬ ‫نیاز بیش��تری پیدا می کنی�� ‬ ‫روند صنعتی شدن و تغییر سبک زندگی مردم‪،‬‬ ‫نیاز به این تجهیزات در اینده بیش��تر از اکنون‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیشتر مشکل و‬ ‫کمبود در بخش‬ ‫الکتروتراپی‬ ‫است‪ .‬از این‬ ‫نظر که فناوری‬ ‫ساخت تجهیزات‬ ‫همچون ساخت‬ ‫لیزرهای پرتوان‬ ‫و کم توان در‬ ‫کشور ما رشد‬ ‫پیدا نکرده و‬ ‫فناوری و د انش‬ ‫فنی تولید‬ ‫این دستگاه ها‬ ‫در کشور ما‬ ‫فراهم نیست‬ ‫پیشرفت در صنعت داروسازی‬ ‫واکسن نوترکیب ضد تب برفکی تولید شد‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه ازاد اس�لامی ع�لاوه ب��ر تولید‬ ‫ازمایش��گاهی واکس��ن های نوترکیب انفلوانزا‪ ،‬برونشیت و‬ ‫نیوکاسل موفق ش��دند در فاز ازمایشگاهی با طراحی یک‬ ‫ژن کاندی��د‪ ،‬واکس��ن نوترکیب برای بیم��اری دامی «تب‬ ‫برفکی» عرضه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مجید مقبلی‪ ،‬مجری طرح و استادیار‬ ‫دانش��گاه ازاد مطالع��ات روی واکس��ن های نوترکیب را از‬ ‫زمینه های پژوهشی خود عنوان کرد و گفت‪ :‬این مطالعات‬ ‫در زمینه واکسن های نوترکیب دام و طیور بوده که در این‬ ‫زمینه ‪ 3‬پروژه اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی مح��ور فعالیت های موسس��ه پژوهش��ی واکس��ن و‬ ‫سرم س��ازی رازی را تولید واکس��ن بیان و اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫مهم ترین واکسن های تولید شده در این موسسه پژوهشی‬ ‫واکس��ن انفلوانزای طیور‪ ،‬نیوکاس��ل‪ ،‬برونش��یت طیور و‬ ‫واکسن تب برفکی برای دام است‪.‬‬ ‫مقبلی‪ ،‬تولید واکس��ن تب برفکی نوترکی��ب را از دیگر‬ ‫دس��تاوردهای این مطالعات عنوان کرد و گفت‪ :‬از انج ا که‬ ‫تب برفکی از طریق سروتایپ های مختلفی منتشر می شود‪،‬‬ ‫از این رو از هر نوع ویروس تب برفکی یک بخش از ایمنوژن‬ ‫را برداشته و یک ژن را به طور کامل طراحی کردیم تا قادر‬ ‫باش��د تمام تیپ های ویروس تب برفکی را پوش��ش دهد‪.‬‬ ‫پس از طراحی هم اقدام به سنتز این ژن و کلون سازی ان‬ ‫کرده و درنهایت‪ ،‬ان را به عنوان کاندید واکس��ن نوترکیب‬ ‫تب برفکی ارائه کردیم‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با بیان اینکه در ایران تاکنون برای طیور‬ ‫واکس��ن های نوترکیب مجوز صادر نشده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬واکس��ن های نوترکیب در مقیاس ازمایشگاهی تولید‬ ‫ش��ده و برای تولید انه��ا در مقی��اس نیمه صنعتی نیاز به‬ ‫ازمایش های حیوانی است که انجام این مرحله هزینه های‬ ‫باالیی را می طلبد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزیت های واکس��ن نوترکیب نسبت به‬ ‫واکسن های نوع اول‪ ،‬افزود‪ :‬مراحل تولید واکسن های نسل‬ ‫اول مش��کل اس��ت؛ چراکه الزم اس��ت در ابتدا ویروس ها‬ ‫کش��ته‪ ،‬جداس��ازی‪ ،‬غیرفعال‪ ،‬خالص س��ازی و در نهایت‬ ‫فرموله ش��وند و از س��وی دیگ��ر موض��وع ایمنی زایی این‬ ‫واکسن ها نیز مطرح است‪.‬‬ ‫مقبلی افزود‪ :‬مرحله دشوار واکسن های نوترکیب‪ ،‬تولید‬ ‫سویه های نوترکیب است که در این مطالعات به دانش فنی‬ ‫ان دس��ت یافتیم؛ از این رو تولید این واکسن ها نسبت به‬ ‫واکسن های نسل اول راحت تر و ایمنی زایی ان بیشتر است‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تریبون‬ ‫اشنایی با تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات توانبخشی‬ ‫چندین ش��رکت ب��زرگ در زمین��ه تولی��د و تامین‬ ‫تجهیزات توانبخشی در کشور فعالیت می کند‪ .‬در اینجا‬ ‫به معرفی برخی از این تولیدکنندگان پرداخته ایم‪:‬‬ ‫سپهران‪ :‬این شرکت از ابتدای تاسیس در سال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫رش��ته اصلی خ��ود را ب��ه تولی��د و واردات تجهیزات و‬ ‫دس��تگاه های فیزیوتراپی‪ ،‬توانبخشی‪ ،‬هیدروتراپی (اب‬ ‫درمانی)‪ ،‬مکانوتراپی‪ ،‬تجهیزات و دس��تگاه های ورزشی‪،‬‬ ‫بدنسازی و تجهیزات ارتوپدی فنی (اندام های مصنوعی)‬ ‫اختصاص داده اس��ت بیش��ترین مراکز درمانی که این‬ ‫ش��رکت توانس��ته تجهیز و راه اندازی کند‪ ،‬شامل مراکز‬ ‫توانبخشی هالل احمر‪ ،‬س��ازمان بهزیستی کشور‪ ،‬بنیاد‬ ‫جانبازان و دانشکده های توانبخشی‪ ،‬دانشگاه های سراسر‬ ‫کشور و مراکز توانبخشی بیمارستان ها است‪.‬‬ ‫الب�رز مدیک‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۷۲‬با هدف‬ ‫طراح��ی و تولی��د ل��وازم و تجهی��زات توانبخش��ی و‬ ‫بیمارستانی استاندارد تاسیس شد‪.‬‬ ‫ش�رکت مهندس�ی ارم�ان پوی�ا‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۴‬اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬هدف اصل��ی ان تولید‬ ‫دس��تگاه های تخصصی فیزیوتراپی ب��ا بهترین کیفیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬تا جایی که توانس��ته از امکان��ات و فناوری روز‬ ‫دنیا و با پش��تکار جوانان این مرز و بوم ش��روع به تولید‬ ‫کن��د و با همین ب��اور به فعالیت خود ادام��ه دهد‪ .‬این‬ ‫شرکت در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬با توجه به تجربه چندین ساله‬ ‫خ��ود و با همکاری تیم تحقیق و توس��عه گروه طراحی‬ ‫و مهندس��ی ‪ ،metotec‬متشکل از استادان‪ ،‬طراحان و‬ ‫متخصصان رشته های مختلف‪ ،‬شروع به طراحی و تولید‬ ‫دستگاه های الکتروتراپی سری ‪ UNIX‬کرده است‪.‬‬ ‫ش�رکت توانبخشی امید‪ :‬این شرکت در زمینه تولید‬ ‫تجهی��زات توانبخش��ی‪ ،‬مصنوعات فل��زی دارای رنگ‬ ‫الکترواس��تاتیک (چکش��ی ضدخش)‪ ،‬تمامی تخت ها و‬ ‫صندلی ها دارای فوم فشرده طبی همراه با روکش چرم‬ ‫پشت تریکو‪ ،‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫توانبخ�ش اف�ق‪ :‬تولید کننده و وارد کنن��ده تجهیزات‬ ‫توانبخشی است که در سال ‪ ۱۳۷۵‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬ب��ا توجه به اینکه تعداد ش��رکت های تولید کننده‬ ‫ک بود این شرکت‬ ‫تجهیزات مکانوتراپی در ان زمان اند ‬ ‫تصمی��م گرفت در این راس��تا فعالیتی گس��ترده انجام‬ ‫دهد و با استفاده از کادری مجرب و با هدف خدمت به‬ ‫جامعه توانبخشی کار خود را ادامه دهد و در این زمینه‬ ‫کیفیت کاالهای خود را هر چه بیشتر کند و متناسب با‬ ‫ان قیمت ها را در حدی مناسب نگه دارد‪.‬‬ ‫ش�رکت ن�واوران‪ :‬بزرگتری��ن ش��رکت تجهی��زات‬ ‫توانبخش��ی کشور اس��ت که در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬تاسیس‬ ‫شد‪ .‬این شرکت می تواند ‪ ۶۰۰‬کاالی مختلف در زمینه‬ ‫توانبخشی تولید کند‪.‬‬ ‫شرکت مهندس�ی پزش�کی نوین‪ :‬فعالیت تیم های‬ ‫مختل��ف تخصص��ی ای��ن ش��رکت در بخش ه��ای‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬طراح��ی و تولید موجب ش��ده که ش��رکت‬ ‫هرس��ال تجهی��زات متنوع��ی در زمین��ه الکتروتراپی‪،‬‬ ‫اولتراس��وندتراپی‪ ،‬لیزرتراپی و‪ ...‬مطاب��ق با فناوری روز‬ ‫دنی��ا به بازار عرضه کند‪ .‬در س��ال های اخی��ر نیز‪ ،‬ارائه‬ ‫دس��تگاه های الکتروتراپی و اولتراس��وندتراپی در قالب‬ ‫س��ری ‪ New Vision‬و ‪ Smart‬با توجه به نیازهای‬ ‫متفاوت فیزیوتراپیست ها انجام شده است‪ .‬به گونه ای که‬ ‫دستگاه های س��ری‪ New Vision‬با امکانات متنوع‪،‬‬ ‫برای اس��تفاده در کلینیک و مراکز درمانی طراحی شد‬ ‫و دستگاه های س��ری‪ Smart‬با توجه به ابعاد مناسب‬ ‫و س��بک و قابل حمل بودن برای اس��تفاده در منزل در‬ ‫فرایند تولید قرار گرفت‪ .‬در حال حاضر تنوع محصوالت‬ ‫شرکت در حدی است که تمام اقالم مورد نیاز در زمینه‬ ‫الکتروتراپ��ی برای تجهیز کلینیک ه��ا و مراکز درمانی‪،‬‬ ‫مطابق با س��لیقه ش��خصی و نیازهای درمانی متفاوت‬ ‫فیزیوتراپیست ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫ال�کان صنع�ت اذربایج�ان‪ :‬در زمین��ه تولی��د‬ ‫انواع تخت ه��ای بس��تری و بیمارس��تانی الکتریکال و‬ ‫مکانی��کال‪ ،‬انواع تخت ه��ای چند ش��کن الکتریکال و‬ ‫مکانی��کال فیزیوتراپ��ی و ارتوپدی و توانبخش��ی‪ ،‬لوازم‬ ‫مصرفی پزشکی‪ ،‬بیمارس��تانی و فیزیوتراپی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫کلینیک های درمانی و فیزیوتراپی‪ ،‬تجهیزات نور درمانی‪،‬‬ ‫گرمادرمانی و اب درمانی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫صنایع تجهیزات توانبخش�ی و پزش�کی ری‪ :‬این‬ ‫ش��رکت تولید کننده و عرضه کننده ان��واع ویلچر‪ ،‬واکر‪،‬‬ ‫عصا‪ ،‬صندلی حمام و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ش�رکت تعاون�ی تولیدی ابت�کار‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫زمینه تولید تجهیزات توانبخش��ی فعالیت می کند و به‬ ‫تازگی موفق به س��اخت تختخواب های برقی تاشو برای‬ ‫نگهداری راحت تر معلوالن و س��المندان شده است‪ .‬این‬ ‫تختخواب به گونه ای طراحی شده که معلول بدون نیاز‬ ‫به پرس��تار کارهای خود را انجام ده��د‪ .‬این تختخواب‬ ‫دارای میز غذا خوری متحرک و سرویس بهداشتی است‬ ‫و قابلی��ت نصب تلویزیون روی ان وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫این ش��رکت موفق به س��اخت باالبر ریل��ی برای حمل‬ ‫راحت تر معلوالن و سالمندان در راه پله ها شده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جزئیات تازه از قرارداد توتال‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫رکن الدین جوادی در تش��ریح مهم ترین برنامه ه��ای افزایش تولید و صادرات نفت‬ ‫ن گفت‪ :‬بع��د از لغو تحریم ها‪ ،‬تولید نفت ای��ران افزایش یافت و با صادرات‬ ‫خ��ام ای��را ‬ ‫محموله نفت خام ایران به اروپا پس از ‪ 5‬س��ال‪ ،‬فصل جدیدی در صنعت نفت ایران‬ ‫اغاز شده است‪ .‬معاون وزیر نفت قرارداد فروش نفت ایران به «توتال» را دائمی دانست‬ ‫به این معنی که تا زمانی که دوطرف ان را لغو نکنند به طور مستمر تمدید می شود‪.‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫رقابت در بازار نفت اسیای مرکزی‬ ‫خبر‬ ‫ریاض مهره غایب نشست‬ ‫اضطراری اوپک‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ای��ران پس از تحریم یک��ی از مهره های اصلی بازار نفت‬ ‫اس��ت؛ کش��وری که تالش دارد صادرات نفتش را افزایش‬ ‫دهد و البته نخس��تین گام ها را نیز در این زمینه برداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر نفت اگرچه از سهم ‪ 500‬هزار بشکه ای ایران‬ ‫در این ب��ازار کوتاه نمی ای��د‪ ،‬اما حاضر ب��ه مذاکره برای‬ ‫تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وزیر نفت ونزوئال در هفته گذشته سعی‬ ‫کرد پیش قدم ایجاد توافقی باش��د که بهانه عربستان برای‬ ‫به هم نریختن بازار اس��ت‪ .‬ریاض گفته ب��ود که حاضر به‬ ‫همکاری برای بازگرداندن نقش مدیریتی به اوپک اس��ت‪،‬‬ ‫به ش��رطی ک��ه غیراوپکی ها نیز وارد بازی ش��وند‪ .‬اگرچه‬ ‫موضوع برگزاری یک نشس��ت اضطراری پس از بی نتیجه‬ ‫ماندن نشس��ت عادی اوپک در س��ال گذشته مطرح شده‬ ‫بود‪ ،‬اما پیش از اقدامات اخیر ونزوئال چندان جدی نبود و‬ ‫حاال نیز البته برگزاری چنین نشستی روی لبه تیغ است‪.‬‬ ‫ایران نیز در بین اوپکی ها در جایگاه سوم قرار می گیرد؛‬ ‫کش��وری که انتظار می رود در گزارش های ماه های اینده‬ ‫‪ 500‬هزار بشکه به تولید روزانه نفت خود افزوده باشد اما‬ ‫موافق نشس��تی برای تنظیم بازار است‪ .‬اما به گفته زنگنه‬ ‫قرار نیس��ت بازگشت ‪ 500‬هزار بشکه ای ایران به این بازار‬ ‫نیز با بر هم ریختن بازار همراه شود‪.‬‬ ‫ی در‬ ‫وزی��ر نفت ای��ران یک��ی از مهم ترین اف��راد ناراض ‬ ‫زمین�� ه نب��و د اراده در اوپک برای تنظیم بازار اس��ت و در‬ ‫گام نخست طرح موضوع نشس��ت اضطراری‪ ،‬تاکید شده‬ ‫بود که برگزاری چنین نشستی در نبود قصد برای تنظیم‬ ‫بازار بی��ن تمام اعضا حتی می تواند ب��ازار نفت را بیش از‬ ‫این اش��فته کند‪ ،‬اما حاال زنگنه اماده ش��رکت در چنین‬ ‫نشستی است‪.‬‬ ‫روس��ی ه در بی��ن کش��ورهای غیراوپک��ی بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکننده نفت است؛ مهره قدرتمندی که پس از امریکا‬ ‫و عربس��تان بیش��ترین مقدار نفت را تولی��د و البته صادر‬ ‫می کن��د‪ .‬این کش��ور می تواند در بازی قیم��ت نفت تاثیر‬ ‫زیادی بگذارد و موافقت ان برای ش��رکت در جلس��ه ای با‬ ‫اوپکی ها و چاره اندیشی برای بازار مهم است‪.‬‬ ‫گرچه با همه این تفاس��یر و امادگی های ایجاد شده در‬ ‫بین اعضا اوپک و حت��ی امادگی ایران برای مذاکره با هر‬ ‫کش��وری به ویژه عربستان از سوی وزیر نفت اعالم شده با‬ ‫این همه‪ ،‬عربس��تان مهم ترین مهره غایب این تفاهم برای‬ ‫برگزاری نشست اضطراری مشترک است‪.‬‬ ‫امادگی منطقه قفقاز روسیه‬ ‫برای توسعه روابط با ایران‬ ‫مش��اور وزیر امور قفقاز شمالی دولت روسیه از امادگی‬ ‫منطقه قفقاز روس��یه برای توس��عه روابط و همکاری ها با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران خبرداد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رضوان قاضی محمداف‪ ،‬مش��اور وزیر‬ ‫امور قفقاز ش��مالی دولت روس��یه با اشاره به این نکته که‬ ‫اش��تراکات دین��ی و فرهنگی منطقه قفق��از و ایران عامل‬ ‫بس��یار مهمی برای توسعه روابط و همکاری این دو کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه که ‪ 7‬درصد جمعیت روس��یه را‬ ‫در خ��ود جای داده‪ ،‬از نظر اقتصادی به س��رعت در حال‬ ‫توسعه است‪ .‬روحیه ساکنان منطقه قفقاز به ایرانیان بسیار‬ ‫نزدیک است و با توجه به تحوالت اخیر ژئوپلتیکی می توان‬ ‫همکاری های گس��ترده ای را برقرار کرد و دولت روسیه از‬ ‫این همکاری ها اس��تقبال و حمایت می کند‪ .‬مش��اور وزیر‬ ‫امور قفقاز شمالی دولت روسیه گفت‪ :‬مسکو سعی می کند ‬ ‫س��رمایه گذاری ها ب��ه این منطقه جذب ش��ود و در زمان‬ ‫حاضر بخش های کشاورزی به ویژه کشت غالت در قفقاز‬ ‫توسعه می یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از عالقه تهران به تعامل با منطقه قفقاز‬ ‫روس��یه اطالع داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایران به غالت نیاز دارد و‬ ‫موارد دیگری هم هست که می تواند مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫برای توس��عه همکاری های با ایران می توان از توان منطقه‬ ‫قفقاز ش��مالی که در صنایع معادن توسعه یافته است هم‬ ‫بهره گرفت و از عرصه هایی مانند تولید مصالح ساختمانی‬ ‫و داروسازی استفاده کرد‪.‬‬ ‫قاضی محمداف گفت‪ :‬منطقه قفقاز دارای استراحتگاه ها‬ ‫و مراکز پزش��کی خوبی است و می توانیم در این عرصه ها‬ ‫و در حوزه گردش��گری با ایران همکاری کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تولید محصوالت ساختمانی‪ ،‬سوخت و انرژی از حوزه های‬ ‫دیگری اس��ت که منطقه قفقاز ش��مالی می تواند با ایران‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫ای��ران درحال��ی می خواهد در تامی��ن انرژی‬ ‫تاجیکس��تان و اس��یای مرکزی جایگاهی پیدا‬ ‫کند که روس��یه و قزاقس��تان از بازیگران اصلی‬ ‫این بازار ش��مرده می شوند چراکه روسیه تالش‬ ‫خود را برای کنترل منابع انرژی این کشور ها به‬ ‫کار گرفته است‪.‬‬ ‫معامالت ان��رژی‪ ،‬در روابط بین الملل ارزش و‬ ‫اهمیت بس��یار تعیین کنن ده ای دارد‪ .‬به گونه ای‬ ‫که در ق��رن اخیر ان��رژی از بزرگتری��ن عوامل‬ ‫رقاب��ت اقتص��ادی بوده اس��ت‪ .‬منطقه اس��یای‬ ‫مرک��زی و قفقاز نی��ز پس از اس��تقالل به دلیل‬ ‫ذخایر ارزش��مند انرژی های فسیلی مورد توجه‬ ‫ق��رار گرفته و به م��وازات افزایش تنش و بحران‬ ‫در خاورمیان��ه و اخی��را در امری��کای التی��ن و‬ ‫معارضه طلبی کش��ورهای دارای انرژی‪ ،‬ارزش و‬ ‫اهمیت ان برای غرب دو چندان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت منطقه اسیای مرکزی‬ ‫مرتضی شجاعی‪:‬‬ ‫به نظر نمی رسد‬ ‫روس ها از‬ ‫حضور ایران‬ ‫در بازار‬ ‫تاجیکستان‬ ‫با وجود اینکه‬ ‫بازار بزرگی هم‬ ‫نیست‪،‬‬ ‫خرسند شوند‬ ‫و بی شک حضور‬ ‫ایران در این‬ ‫بازار تهدیدی‬ ‫برای روس ها‬ ‫خواهد بود‬ ‫برای تعیین جایگاه و اهمیت منطقه اس��یای‬ ‫مرکزی‪ ،‬ش��ناخت تقریبی حجم ذخایر موجود‬ ‫و در دس��ت داش��تن اطالع��ات از پراکندگ��ی‬ ‫حوزه ه��ای جغرافیای��ی انرژی در ای��ن منطقه‬ ‫ضروری است‪ .‬کشف میدان های نفتی در اواسط‬ ‫دهه ‪80‬میالدی‪ ،‬منطقه اس��یای مرکزی مانند‬ ‫میدان ه��ای نفتی تنگی��ز و کراچگنک نش��ان‬ ‫داده ک��ه ظرفیت منطق��ه با وجود ‪150‬س��ال‬ ‫بهره ب��رداری از ان از س��وی روس��یه همچنان‬ ‫قاب��ل توجه اس��ت‪ .‬مجموع ذخای��ر نفتی تایید‬ ‫ش��ده برای کشورهای اس��یای مرکزی از ‪ 15‬تا‬ ‫‪31‬میلیارد بشکه نفت و ذخایر گازی نیز از ‪230‬‬ ‫تا ‪ 360‬تریلیون متر مکعب اس��ت‪ ،‬که این حجم‬ ‫از ذخایر به طور تقریب��ی ‪27‬درصد ذخایر نفتی‬ ‫دنیا و ‪7‬درصد ذخایر گازی را ش��امل می ش��ود‪.‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قرقیزستان‬ ‫و قزاقس��تان ‪ 5‬کش��ور اس��یای مرکزی هستند‬ ‫ک��ه بارزترین ویژگی ژئوپلتی��ک انها را می توان‬ ‫محصور بودن در خشکی و دسترسی نداشتن به‬ ‫دریای ازاد دانست‪ .‬به گزارش دیپلماسی انرژی‪،‬‬ ‫موسس��ات مختلف براوردهای متفاوتی از منابع‬ ‫نف��ت و گاز اس��یای مرکزی به دس��ت داده اند‪.‬‬ ‫برخی تخمین ها نشان می دهد اسیای مرکزی در‬ ‫سال های اینده بعد از خلیج فارس دومین منبع‬ ‫ان��رژی خواهد ب��ود اما در این بی��ن براوردهای‬ ‫دیگر حکای��ت از اغراق امیز بودن تخمین منابع‬ ‫انرژی این منطقه در ابتدای استقالل از شوروی‬ ‫دارد و بیان ش��ده که این منابع بس��یار کمتر از‬ ‫تخمین های اولیه است‪.‬‬ ‫ از ای��ن رو موسس��ه بین الملل��ی مطالع��ات‬ ‫اس��تراتژیک لندن و اژان��س بین المللی انرژی‪،‬‬ ‫کل منابع قابل برداش��ت نفت اسیای مرکزی را‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 37‬میلیارد بش��که تخمی��ن می زنند که‬ ‫ای��ن رقم ‪ 1/5‬ت��ا ‪3/5‬درصد از ذخایر ش��ناخته‬ ‫شده نفتی جهان را ش��امل می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫موسس��ه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن‬ ‫و اژان��س بین المللی انرژی‪ ،‬تاجیکس��تان منابع‬ ‫انرژی زیادی ندارد و براس��اس اخرین براورد در‬ ‫س��ال ‪2013‬میالدی با ‪12‬میلیون بشکه ذخیره‬ ‫اثبات ش��ده نف��ت در رده ‪ 84‬جهان قرار دارد و‬ ‫همچنین با ‪5‬میلی��ارد و ‪663‬میلیون مترمکعب‬ ‫ذخایر گازی نوزدهمین کش��ور جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که وال اس��تریت ژورنال‪،‬‬ ‫با انتشار خبر توس��عه میدان های نفتی و گازی‬ ‫این کش��ور در س��ال ‪2012‬م به ابهامات ذخایر‬ ‫موجود در این کش��ور دامن زد‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده که شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی)‪،‬‬ ‫ش��رکت «توتال» فرانسه و ش��رکت انگلیسی‪-‬‬ ‫هلن��دی «تزیس» توافقنامه ای را برای توس��عه‬ ‫میدان های نفت و گاز تاجیکستان امضا کرده اند‪.‬‬ ‫از طرفی ش��رکت «تزیس پترولیوم» که در حال‬ ‫توس��عه میدان های نفت و گاز در قزاقس��تان و‬ ‫ازبکستان اس��ت‪ ،‬در دسامبر سال گذشته اعالم‬ ‫کرده بود قصد مش��ارکت در طرح توس��عه مواد‬ ‫هیدروکرب��وری منطقه «بوختار» تاجیکس��تان‬ ‫را دارد‪ .‬در نتیج��ه نی��از کش��ورهای منطقه به‬ ‫دالرهای نفتی برای توس��عه داخل��ی و ورود به‬ ‫عرصه جهان��ی‪ ،‬در کنار محصور بودن اس��یای‬ ‫مرکزی در خش��کی و نبود دسترسی به اب های‬ ‫ازاد بین الملل��ی‪ ،‬اهمیت خطوط انتقال انرژی را‬ ‫اشکار می سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز تاجیکستان به ‪ 600‬هزار تن نفت‬ ‫رقابت بر سر تصاحب بازارهای انرژی همچنان‬ ‫ادام��ه دارد و اس��یای مرکزی یک��ی از مناط��ق‬ ‫م��ورد توجه تولید کنن��دگان و س��رمایه گذاران‬ ‫انرژی اس��ت‪ .‬در روزهای اخیر یک رسانه محلی‬ ‫تاجیکس��تان با اش��اره به ارس��ال یک محموله‬ ‫‪2/9‬میلی��ون لیتری گازوئیل از ایران به کش��ور‬ ‫اس��یای میانه نوش��ت‪ :‬با در نظر گرفت��ن نرخ به‬ ‫نس��بت ارزان مواد س��وختی ایران ب��ه احتمال‬ ‫زیاد این کش��ور رقی��ب جدی روس��یه در بازار‬ ‫س��وخت تاجیکس��تان خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ش��رکت های روس��ی در بازار مواد سوخت‬ ‫تاجیکس��تان پیش��تازند و بر پایه ی��ک قرارداد‪،‬‬ ‫روسیه تا سقف یک میلیون تن مواد سوختی را‬ ‫بدون هزینه گمرکی به تاجیکستان می فروشد‪.‬‬ ‫عثم��ان عل��ی عثم��ان زاده‪ ،‬وزی��ر ان��رژی و‬ ‫ت وارد‬ ‫ذخیره های اب تاجیکس��تان درب��اره عل ‬ ‫نکردن مواد س��وختی از ایران و سایر کشور های‬ ‫نفتخیز حوزه خلیج فارس به تاجیکس��تان گفت‪:‬‬ ‫شرکت های تاجیکستان این امکان را دارند که از‬ ‫این کشورها نفت وارد کنند اما به گفته او بیشتر‬ ‫این ش��رکت ها وارد کردن س��وخت از روسیه را‬ ‫ترجیح می دهن��د زیرا طب��ق توافقنامه بین دو‬ ‫طرف این کش��ور به تاجیکس��تان بابت ارس��ال‬ ‫سوخت هزینه گمرکی دریافت نمی کند‪.‬‬ ‫برپایه این گ��زارش نرخ گازوئیل هم اکنون در‬ ‫ایران ‪ ۴۰‬سنت بوده که از نرخ مواد سوختی در‬ ‫روس��یه ‪ 6‬سنت ارزان تر است و با درنظر گرفتن‬ ‫ای��ن وضعیت به احتمال زی��اد ایران یک رقیب‬ ‫جدی روس��یه در بازار مواد سوخت تاجیکستان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تاجیکس��تان ب��رای تامین‬ ‫منابع انرژی خود‪ ،‬س��االنه به ‪ 600‬هزار تن انواع‬ ‫مواد نفتی نیاز دارد از یک س��و و نیز حرکت بر‬ ‫مبنای اقتصاد واقعی از سوی دیگر موجب شده‬ ‫که کش��ور های تازه استقالل یافته شوروی سابق‬ ‫نیز برخالف سیاست های راهبری روسیه شروع‬ ‫به تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران در بازار تاجیکستان‬ ‫مرتضی ش��جاعی‪ ،‬تحلیلگر انرژی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ 2000‬میالدی‬ ‫والدیمیر پوتین با تش��کیل جلسه ای با روسای‬ ‫ان��رژی روس��یه‪ ،‬انرژی را از مهم تری��ن ابزار این‬ ‫کش��ور برای پیش��برد اهداف سیاس��ت خارجه‬ ‫روس��یه دانس��ته بود تا به این وس��یله گس��تره‬ ‫تاثیر گذاری سیاسی ـ اقتصادی روسیه گسترش‬ ‫یاب��د والدیمیر پوتین برخالف سیاس��ت صرف‬ ‫نظامی روس��یه مهم ترین وسیله کنترل کشور ها‬ ‫را ایج��اد فضاهای اس��تراتژیک ان��رژی در این‬ ‫ل انرژی» بودن برای‬ ‫کش��ور خوانده بود‪« .‬منو پ ‬ ‫تامی��ن منابع ان��رژی از مهم تری��ن فاکتور هایی‬ ‫است که به حضور مس��تمر یک تولید کننده در‬ ‫بازار می انجامد‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬روس��یه به‬ ‫خوبی می دانست که تنها معدودی از کشورهای‬ ‫تازه اس��تقالل یافته شوروی س��ابق تولید کننده‬ ‫انرژی هس��تند مانن��د اذربایجان‪ ،‬ازبکس��تان و‬ ‫ترکمنستان و باقی این کشوره ا در اسیای میانه‬ ‫نیازمند واردات انرژی هس��تند بنابراین روس��یه‬ ‫ت�لاش خود را ب��رای کنترل مناب��ع انرژی این‬ ‫کشور ها به کار گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر ان��رژی درباره سیاس��ت های‬ ‫راهبردی انرژی روس��یه گفت‪ :‬تنها کش��ورهای‬ ‫اذربایج��ان با ایج��اد خط لوله جیح��ون و نیز‬ ‫ترکمنس��تان با خط لوله ای توانستند به انتقال‬ ‫گاز ب��ه اروپا و چی��ن بپردازند‪ .‬در دوران پس��ا‬ ‫ش��وروی تالش شده اس��ت که از این استراتژی‬ ‫نه تنها برای کنترل کشورهای تازه استقالل یافته‬ ‫ش��وروی سابق اس��تفاده ش��ود بلکه این کشور‬ ‫با ایج��اد خط لول��ه گاز خود به اروپ��ا و تامین‬ ‫بی��ش از ‪30‬درصد منابع گازی این قاره س��عی‬ ‫در حفظ قدرت اس��تراتژیک خود به عنوان تنها‬ ‫تامین کننده اس��تراتژیک کند‪ .‬ای��ن موضوع از‬ ‫چنان اهمیتی برای روس ها برخوردار اس��ت که‬ ‫گفته می ش��ود دلیل مداخله روسیه برای مقابله‬ ‫با عضویت گرجس��تان و اوکراین برای پیوستن‬ ‫ب��ه ناتو‪ ،‬حف��ظ قدرت اس��تراتژیک ب��ه عنوان‬ ‫تامین کننده انرژی بوده است‪ .‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که ایا حضور ایران‬ ‫در این منطقه منجر به مناقش��ات سیاسی بین‬ ‫دو کش��ور نخواه��د ش��د‪،‬گفت‪ :‬درب��اره ایران و‬ ‫روس��یه باید بدانیم که این دو کش��ور از رقبای‬ ‫دیرینه انرژی هس��تند‪ ،‬اما با توجه به سیاس��ت‬ ‫اقتصادی این کشور در قبال کنترل منابع انرژی‬ ‫کشور های تازه اس��تقالل یافته شوروی سابق به‬ ‫نظر نمی رس��د روس ها از حضور ای��ران در بازار‬ ‫تاجیکس��تان با وج��ود اینکه ب��ازار بزرگی هم‬ ‫نیست‪ ،‬خرسند شوند و بی شک حضور ایران در‬ ‫این بازار تهدیدی برای روس ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��جاعی افزود‪ :‬با این همه حض��ور ایران در‬ ‫تاجیکس��تان و تامین انرژی این کش��ور به نفع‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬اما با وضعیت اس��فناک بازار نفت‬ ‫‪20‬دالری‪ ،‬ایران بای��د در انتخاب بازارهای خود‬ ‫نهایت دقت را داش��ته باشد‪ ،‬چرا که ایران برای‬ ‫پیشبرد اهداف راهبردی خود با روسیه همکاری‬ ‫می کند بنابراین بهتر است که با انتخاب بازار های‬ ‫غیرمطمئن موجبات سردی روابط خارجی بین‬ ‫دو کشور را فراهم نسازد‪.‬‬ ‫با این همه حضور ایران در بازار تاجیکس��تان‬ ‫به معنی تنوع بخش��یدن به منابع تامین انرژی‬ ‫این کشور و در نتیجه کاهش قدرت استراتژیک‬ ‫روسیه خواهد بود‪.‬‬ ‫بومی سازی فناوری‪ ،‬اولویت نخست پتروشیمی ها‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬صنعت پتروش��یمی را مح��ور اصلی تخصیص‬ ‫خوراک دانست و گفت‪ :‬باید با اهرم خوراک صنعت جدیدی‬ ‫را ایجاد کنیم و س��رمایه گذاری های جدید با این ابزار فعال‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش نیپن��ا‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در مراس��م‬ ‫معرفی و تودیع معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه صنعت پتروش��یمی ایران به حدود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه گذاری جدید نی��از دارد و برای تحقق‬ ‫این امر باید با جذب س��رمایه گذاری های جدید و نیز منابع‬ ‫داخلی به سوی توسعه این صنعت و تکمیل زنجیره ارزش با‬ ‫هدف تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزون بر جذب سرمایه گذاری های خارجی و‬ ‫نیز مشارکت بانک ها براساس اعالم دوستان در بورس امکان‬ ‫تامی��ن مالی ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان س��رمایه مورد نیاز‪،‬‬ ‫برای توسعه صنعت پتروشیمی از طریق بازار سرمایه وجود‬ ‫دارد و این رقم با سرمایه مردم تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه مزیت صنعت پتروش��یمی ایران وجود‬ ‫خ��وراک فراوان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خ��وراک بزرگتری��ن ابزار در‬ ‫صنعت پتروش��یمی است و ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫محور تخصیص خوراک به واحدهاس��ت و این ش��رکت باید‬ ‫با اس��تفاده از مزیت خوراک یک صنعت جدید را فعال کند؛‬ ‫البته در این کار سرمایه گذاران خارجی نیز باید فعال شوند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با تاکید بر لزوم تقویت نقش رگوالتوری ش��رکت‬ ‫مل��ی صنایع پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬رگوالتوری در مس��یر‬ ‫حمایت از تولید و نیز سرمایه گذاری است‪ ،‬ساماندهی صنایع‬ ‫پتروشیمی و ایجاد زیرساخت ها می تواند صنایع میان دست‬ ‫را همس��و با سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب به منظور تکمیل زنجیره ارزش کند‪.‬‬ ‫زنگنه با تاکید بر حضور زنان در بخش های مختلف صنعت‬ ‫نفت گفت‪ :‬باید توانایی های همکاران خانم را باور کرد و نباید‬ ‫موقعیت ه��ای انان را تضعیف کرد‪ .‬انتخاب مدیرعامل جدید‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف جوان گرایی است و‬ ‫من مخالف تبعیض جنس��یتی هس��تم و در عین حال خانم‬ ‫مرضیه ش��اهدایی دارای سابقه خوبی در صنعت پتروشیمی‬ ‫هس��تند‪ .‬در ادامه مرضیه ش��اهدایی در این مراس��م ضمن‬ ‫ادای احترام به مدیرعامل س��ابق پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫تالش های صادقانه اس��تاد بزرگوارم جن��اب اقای مهندس‬ ‫شعری مقدم به پاس حضور ثمربخش شان در طول سال های‬ ‫متمادی در صنعت پتروشیمی قدردانی می کنم‪ ،‬یقین دارم‬ ‫موفقیت ه��ای م��ن در مدیریت طرح ها مره��ون حمایت ها‬ ‫و همراهی ه��ای ای��ن بزرگ��واران‪ ،‬مدیران محترم‪ ،‬و س��ایر‬ ‫همکارانم بوده اس��ت و امیدوارم با ادامه ان بتوانم مسئولیت‬ ‫جدیدم را نیز که پیاده سازی برنامه های توسعه صنعت بزرگ‬ ‫پتروشیمی در کش��ور است‪ ،‬به نحو احسن به انجام برسانم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اجرایی ش��دن برنامه های توس��عه ای صنعت در‬ ‫چارچوب اقتصاد مقاومتی‪ ،‬رئوس برنامه ها و دستور کارهای‬ ‫اینده شرکت به این شرح خواهد بود؛ برنامه ریزی برای ایجاد‬ ‫و توسعه زیرساخت های الزم و مورد نیاز صنایع پتروشیمی از‬ ‫صنایع پایه تا صنایع تکمیلی در مناطق مختلف و همچنین‬ ‫برنامه ری��زی کالن به منظور حداکثر بهره ب��رداری از منابع‬ ‫هیدرو کربن��ی ب��ه وی��ژه گاز طبیعی در تولی��د محصوالت‬ ‫پتروشیمیایی و عرضه ان به صنایع تکمیلی‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمی ایج��اد زمینه های‬ ‫مناس��ب برای جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق حضور‬ ‫و مش��ارکت دارندگان فناوری های روز صنعت پتروشیمی را‬ ‫از دیگر برنامه های توسعه صنعت معرفی کرد و افزود‪ :‬جذب‬ ‫همکاری شرکت های بزرگ و شاخص صنعت پتروشیمی در‬ ‫راستای انتقال و بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت و‬ ‫ارتقای توانمندی های تخصصی فنی و مدیریتی کارکنان در‬ ‫راه جانش��ین پروری و برقراری نظام شایسته ساالری از دیگر‬ ‫مواردی است که مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫نیکی کریمی در صدر کانون کارگردانان‬ ‫مجمع عمومی کانون کارگردانان خانه س��ینما در تاالر «س��یف اهلل داد» خانه‬ ‫سینما برگزار شد که در ان نیکی کریمی ‪ ،82‬محمد بزرگ نیا ‪ ،77‬مازیار میری‬ ‫‪ ،75‬کامبوزیا پرتوی ‪ ،66‬محمد س��جادی ‪ ،65‬نادر مقدس ‪ ،64‬مصطفی کیایی‬ ‫ت اوردند‪.‬‬ ‫‪ ،56‬محمدحسین لطیفی ‪ 55‬و داریوش فرهنگ ‪ 52‬رای به دس ‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫تجسمی فجر؛ جشنواره ای رو به کمال‬ ‫ن��گاه ج��دی به هنرهای معاصر‪ ،‬هم��واره یکی از‬ ‫دغدغه های هنرمندان این عرصه اس��ت‪ .‬هش��تمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی نیز با این رویکرد در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی‬ ‫فج��ر از جمع��ه ـ ‪9‬بهمن ـ در موسس��ه صبا به طور‬ ‫رسمی اغاز به کار کرد‪ .‬در این دوره از جشنواره که‬ ‫ت��ا ‪ 17‬اس��فند ادام��ه دارد عالوه بر اینکه هنرمندان‬ ‫ج��وان در بخ��ش رقابتی حضور گس��ترده ای دارند‪،‬‬ ‫هنرمندان پیشکس��وت نیز حضور پرش��وری را رقم‬ ‫زده اند‪ .‬با توجه به اینکه رویکرد جشنواره به سمت‬ ‫هنرهای معاصر است‪ ،‬دیوار میان هنرهای تجسمی‬ ‫از میان برداش��ته ش��د‪ .‬در واقع جش��نواره هنرهای‬ ‫تجسمی فجر ‪ 95‬با سال های گذشته تفاوت زیادی‬ ‫دارد و در این دوره شاهد حضور اثار هنرمندان جوان‬ ‫و پیشکسوت در کنار هم هستیم؛ اثاری که بیشتر‬ ‫ب��ه هنرهای معاصر می پ��ردازد‪ .‬در کنار بخش های‬ ‫مختلف جشنواره امسال و حضور گسترده هنرمندان‪،‬‬ ‫پروژه هایی از سوی اعضای شورای هنری که وظیفه‬ ‫سیاس��ت گذاری و راهبردی این دوره از جش��نواره را‬ ‫برعهده داشتند ارائه شده تا هنرمندان جوان را بیش‬ ‫از پیش با نگاه جش��نواره تجس��می فجر اش��نا کند؛‬ ‫اثاری که از دیدگاه اعضای این ش��ورا باید در قالبی‬ ‫ن��و و م��درن می گنجی��د تا حرفی ت��ازه برای گفتن‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاریکات�وری ب�ه وس�عت تمام�ی‬ ‫مخاطبان‬ ‫بهمن عب��دی‪ ،‬هنرمند کاریکاتوریس��ت و یکی‬ ‫از اعض��ای ش��ورای هنری اث��ار درباره جش��نواره‬ ‫تجس��می فجر گفت‪ :‬ایده اصلی برای فجر امس��ال‬ ‫«نوگرایی» بود‪ ،‬این در حالی است که در اثار هیچ‬ ‫یک از هنرهای تجسمی مانند نقاشی‪ ،‬تصویرگری‪،‬‬ ‫خوشنویس��ی ی��ا ‪ ...‬نوگرایی وجود ن��دارد‪ .‬به قول‬ ‫یکی از دوس��تان‪ ،‬ما با این جش��نواره‪ ،‬رنسانس��ی‬ ‫در کاریکات��ور یا هنرهای دیگر ایجاد نمی کنیم که‬ ‫نیازمند تغییر باشد‪ .‬درواقع در این دوره از جشنواره‬ ‫به نوعی چیدمان و هنر جدید پررنگ تر بود اما چیز‬ ‫جدیدی برای ارائه وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره کیفی��ت اث��ار ب��ه نمای��ش درامده‬ ‫در جش��نواره نی��ز گفت‪ :‬با توجه ب��ه زمان اندک و‬ ‫فراخوانی که نقاط مبهم بس��یاری داشت‪ ،‬کارهای‬ ‫خوبی ارائه ش��د‪ .‬س��ال به س��ال نیز سختگیری ها‬ ‫بیش��تر می ش��ود و اش��کالی ه��م ن��دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫جش��نواره های زی��ادی داریم که در س��ال برگزار‬ ‫می ش��وند و بهتر اس��ت جش��نواره فجر ب��ا رنگ و‬ ‫بوی دیگ��ری حرکت کند‪ .‬به طور قط��ع این دوره‬ ‫ایرادهایی دارد ولی س��عی می کنیم انها را برطرف‬ ‫کنیم‪ .‬باز هم می گویم نسبت به جشنواره های فجر‬ ‫پیش��ین‪ ،‬این دوره بی نظیر است و کل جشنواره با‬ ‫ایده ها و تالش دوس��تان‪ ،‬خوب بوده است‪ .‬هر چیز‬ ‫جدیدی اشکاالتی دارد‪ ،‬اما نسبت به جشنواره های‬ ‫فج��ر پیش‪ ،‬این دوره بی نظیر اس��ت و نس��بت به‬ ‫جش��نواره های دیگری هم ک��ه در عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی برگزار می شود یک سروگردن باالتر رفته‬ ‫و چندین س��ال دیگر به طور قط��ع بهتر از این هم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فروش‪ 200‬میلیونی نقاشان‬ ‫در خانه هنرمندان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫«فروش ساالنه انجمن هنرمندان نقاش ایران» افزون بر‬ ‫‪200‬میلیون تومان شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬فروش س��االنه انجم��ن هنرمندان‬ ‫نق��اش ایران در مجموع بیش از ‪ 56‬اثر به قیمتی افزون بر‬ ‫‪200‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه در مجموع ‪ 343‬اث��ر از اثار بیش از‬ ‫‪ 210‬هنرمند هنرهای تجس��می کشور در دید عموم قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬فروش ساالنه انجمن هنرمندان نقاش تا‬ ‫‪ 27‬بهمن ادامه خواهد داش��ت و عالقه مندان برای بازدید‬ ‫و خرید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ‪13‬‬ ‫تا ‪ 20‬به نش��انی خیابان ایت اهلل طالقانی‪ ،‬خیابان ش��هید‬ ‫موسوی ش��مالی‪ ،‬باغ هنر‪ ،‬خان ه هنرمندان ایران مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫«چهارشنبه» به اکران نوروزی‬ ‫«هنر و تجربه» رسید‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه جش�نواره به کمال رس�یده‬ ‫است‬ ‫مهنوش مش��یری دیگر هنرمندی اس��ت که در‬ ‫جش��نواره هنرهای تجس��می امس��ال حضور دارد‪.‬‬ ‫مش��یری درباره جشنواره تجس��می فجر می گوید‪:‬‬ ‫اهمی��ت این جش��نواره در این اس��ت ک��ه دیوارها‬ ‫برداش��ته شد و هنرمندان از پیر و جوان همه با هم‬ ‫جمع شدند و نمایشگاه مستقلی را به وجود اوردند‪.‬‬ ‫انچه ک��ه ما در داوری ها دیدی��م یک ترکیب بندی‬ ‫عالی اس��ت‪ .‬البت��ه هیچ چیزی بی نقص نیس��ت و‬ ‫به طور قطع این نمایش��گاه نیز کم و کاس��تی هایی‬ ‫دارد‪ ،‬اما ش��اداب است به این دلیل که همه در کنار‬ ‫هم قرار گرفته اند و شور و هیجان ویژه ای ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬استدالل من این اس��ت که امسال نمایشگاه‬ ‫به کمال رس��یده و چیدمان خیل��ی خوبی دارد‪ .‬به‬ ‫نوعی می توان گفت موسس��ه صبا جل��وه تازه ای به‬ ‫خود گرفت‪.‬‬ ‫مش��یری درباره کیفیت اثار و ماهیت جش��نواره‬ ‫تجسمی فجر نیز گفت‪ :‬جشنواره انقدر در این دوره‬ ‫تجسمی است که بیشتر از هر موضوعی می شود ان‬ ‫را دید‪ .‬همان طور که از نامش مشخص است‪ ،‬دنیا پر‬ ‫از هنرهای گوناگون است و هنر پر از صور گوناگون‬ ‫و معنای گوناگون؛ این برداشت برعهده خود بیننده‬ ‫است و هر بیننده با یک دانشی مقوله هنر را تصویر‬ ‫می کند و برداشت خود را از ان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فجر تنها ‪ 3‬درصد از بضاعت هنر کشور‬ ‫جمش��ید حقیقت ش��ناس‪ ،‬دبی��ر هن��ری و عضو‬ ‫ش��ورای هنری جش��نواره هنرهای تجس��می فجر‬ ‫نیز درباره هش��تمین دوره جش��نواره تجسمی فجر‬ ‫گف��ت‪ :‬ما تنه��ا یک قدم برداش��تیم و این قدم دور‬ ‫از انتظ��ار هنرمندان و مردم بود‪ ،‬چراکه جش��نواره‬ ‫هم��واره موضوعی تکراری ب��ود و ما ان را تبدیل به‬ ‫یک نمایش واقعی کردیم‪ .‬جش��نواره یک نمایشگاه‬ ‫بزرگ از اثار هنری اس��ت که همه هنرها تبدیل به‬ ‫یک ظرف بزرگ شده اند و درکنار هم اثار به نمایش‬ ‫درامده اند‪ .‬این هنرمند نقاش اظهار کرد‪ :‬س��ال های‬ ‫پیش جش��نواره تنها به یک ایین گش��ایش و ایین‬ ‫پایانی خالصه می ش��د و در سراس��ر زمان برگزاری‬ ‫ان ش��اهد هیچ اتفاقی نبودیم‪ ،‬اما امسال برای تمام‬ ‫روزها برنامه داریم و هر روز بازدیدکنندگانی در صبا‬ ‫حضور دارند‪ .‬جش��نواره تجس��می فجر باعث شد تا‬ ‫دس��ت اندرکاران نیز متوجه ای��ن تغییر و نیاز به ان‬ ‫شوند‪ .‬امسال با اینکه جشنواره دولتی است اما نگاه‬ ‫دولت��ی در ان وجود ن��دارد و بیش از هرچیز تالش‬ ‫کردیم نوع نگاه هنرمندان در ان دخیل باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره هشتم دریا شده‬ ‫مجتب��ی اقایی‪ ،‬دبیر کل هش��تمین جش��نواره‬ ‫بین المللی هنرهای تجس��می فجر می گوید‪ :‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬جشنواره فجر پوسته نویی به خود گرفته و در‬ ‫حال حرکت به سمت جشنواره معتبر هنری است‪.‬‬ ‫اقای��ی درباره وضعیت کنونی ای��ن رویداد هنری‬ ‫گفت‪ :‬مجموع�� ‪‎‬ه برنامه هایی که ب��رای این دوره از‬ ‫جشنواره فجر در نظر گرفته شده و کیفیت و کمیت‬ ‫اث��ار دریافتی موید این اس��ت که رویکرد امس��ال‬ ‫جشنواره درست بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا هر س��ال ماهی هر رش��ته را‬ ‫در تنگ��ی می‪‎‬انداختی��م و در دریای تجس��می رها‬ ‫می کردی��م به این ترتیب عرص��ه جوالن هنرمندان‬ ‫هر رش��ته در حصار محدود رشته باقی می ماند اما‬ ‫امس��ال ماهی ه��ا در دریای هنرهای تجس��می رها‬ ‫شدند و عرصه جوالن بیشتری یافتند‪ .‬وقتی عرصه‬ ‫باز می‪‎‬ش��ود هنرمندان در افق بازتری می‏توانند کار‬ ‫کنند و هنرمندان برای همدیگر عرصه های جدیدتر‬ ‫کاری ایجاد می‏کنند‪ .‬دبیر جش��نواره تجسمی فجر‬ ‫درباره ارزیابی اثار رس��یده نیز اظهار کرد‪ :‬این دوره‬ ‫از جش��نواره فجر را می‏ت��وان دوره انتقال نامید که‬ ‫نگرش های س��نتی در عرصه هنرهای تجس��می در‬ ‫ان تکامل یافته اس��ت‪ .‬در ای��ن دوره تجربه هایی به‬ ‫دست می‪‎‬اوریم که می‪‎‬تواند ما را به ساختار مطلوب‬ ‫نزدیک تر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جهت دهی به فیلم های تجسمی‬ ‫علیرضا قاس��م خان‪ ،‬دبیر بخش فیلم هش��تمین‬ ‫جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر می گوید‪:‬‬ ‫در این بخش از جشنواره سعی مان این است تا روند‬ ‫تولید فیلم تجس��می را جهت دهیم و فیلمس��ازان‬ ‫را با جشنواره تجسمی اشنا تر کنیم‪ ،‬تا سینماگران‬ ‫ب��ه این بخش از حیات فرهنگ��ی جامعه ایرانی نیز‬ ‫بپردازند‪ .‬قاسم خان‪ ،‬گفت‪ :‬از جشنواره سوم‪ ،‬موضوع‬ ‫رابطه میان فیلم مس��تند و اثار هنرهای تجس��می‬ ‫برای ما مطرح ش��د‪ .‬طرح این مسئله یک ایده خام‬ ‫نبود و به س��ال ها قبل بر می گ��ردد؛ زمانی که من‬ ‫مدیر س��ینما تک م��وزه هنرهای معاص��ر بودم‪ .‬در‬ ‫این بخش برنامه هایی برای اش��نایی هر چه بیشتر‬ ‫فیلمس��ازان ایرانی با اثار هنرهای تجسمی داشتیم‬ ‫و همینطور اش��نایی هنرمندان تجسمی با سینما و‬ ‫مس��تند‪ .‬در واقع س��ینما تک محلی شده بود برای‬ ‫تبادل اندیشه های این دو گروه که در کنار هم اثاری‬ ‫را در مدیای جدید مثل سینما و مستند از هنرهای‬ ‫تجسمی به بحث می گذاش��تند‪ .‬این سابقه موجب‬ ‫شد تا این بخش به جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫افزوده ش��ود و به عنوان بخش مکمل جش��نواره در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬دبیر بخش فیلم هش��تمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی درباره مالک انتخاب اثار‬ ‫این دوره گفت‪ :‬مالک انتخاب فیلم ها از سوی هیات‬ ‫انتخ��اب مورد توجه قرار می گیرد‪ .‬ارزیابی فیلم ها با‬ ‫توجه به س��لیقه ها و شرکت انها در مجامع هنری و‬ ‫حضور در محافل هنری انجام می شود‪ .‬اما اینکه چه‬ ‫فیلم مس��تندی بهترین روای��ت را برای معرفی این‬ ‫هنر یا هنرمند یا اثر هنری انتخاب کرده تا به بیننده‬ ‫معرفی کند‪ ،‬برای مان حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫هشتمین جش��نواره بین المللی هنرهای تجسمی‬ ‫فجر به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬از ‪ 9‬بهمن تا ‪ 17‬اسفن د سال جاری‬ ‫ب��ه دبیرکلی مجتبی اقایی در موسس��ه فرهنگی و‬ ‫هنری صبا برگزار می شود‪.‬‬ ‫دبیر هشتمین‬ ‫جشنواره‬ ‫هنرهای تجسمی‬ ‫فجر‪ :‬ما هر سال‬ ‫ماهی هر رشته‬ ‫را در تنگی‬ ‫می‪‎‬انداختیم‬ ‫و در دریای‬ ‫تجسمی رها‬ ‫می کردیم به‬ ‫این ترتیب‬ ‫عرصه جوالن‬ ‫هنرمندان هر‬ ‫رشته در حصار‬ ‫محدود رشته‬ ‫باقی می ماند‬ ‫اما امسال‬ ‫ماهی ها در‬ ‫دریای هنرهای‬ ‫تجسمی‬ ‫رها شدند‬ ‫موسیقی فجر‬ ‫از غوغای «پالت» تا شروع کار کنسرت های پاپ‬ ‫اجرای گروه های موس��یقی پاپ از روز گذش��ته اغاز‬ ‫ش��د و در این میان «محمد علیزاده» در س��الن میالد‬ ‫نمایش��گاه روی صحن��ه رفت‪ .‬او در ای��ن اجرا گفت در‬ ‫حال تدارک انتشار جدیدترین البوم خود است‪ .‬علیزاده‬ ‫برنام��ه اش را ب��ا همنوازی نوازندگان گ��روه اغاز کرد و‬ ‫س��پس در میان اجراهایش قطع��ه ای جدید خواند که‬ ‫هنوز نسخه اس��تودیویی ان منتشر نشده است‪ .‬او این‬ ‫قطعه را به همه ش��نوندگان تقدیم کرد و پس از ان اثر‬ ‫«عزیزم» را خواند‪.‬‬ ‫‹ ‹گ�روه خورش�ید و اج�رای قطع�ات‬ ‫خاطره انگیز‬ ‫گروه موس��یقی «خورش��ید» به سرپرس��تی «مجید‬ ‫درخشانی» در حالی روی صحنه رفت که دو خواننده از‬ ‫دو نس��ل‪ ،‬این هنرمند را همراهی می کردند‪ .‬در بخشی‬ ‫از اجرای گروه خورشید‪« ،‬مظفر شفیعی» این اهنگساز‬ ‫و اعضای گروهش را همراهی می کرد و در بخشی دیگر‬ ‫از برنامه‪« ،‬اش��کان کمانگری» خواننده جوان به اجرای‬ ‫قطع��ات پرداخت‪ .‬در این کنس��رت گروه «خورش��ید»‬ ‫قطعات��ی از اثار چاووش‪ ،‬گروه نوازی در دس��تگاه نوا و‬ ‫گروه نوازی در بیات ترک و دشتی را اجرا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جز و فیوژن جز در پروژ ه ارین کشیشی‬ ‫گروه موس��یقی ارین کشیش��ی در ادام��ه اجراهای‬ ‫گروه های تلفیقی جشنوار ه موسیقی فجر در حالی روی‬ ‫صحنه رفت که او بخش��ی از پروژ ه خود را با نام «پروژه ‬ ‫ارین کشیش��ی» در این برنامه اجرا کرد‪ .‬او در این اجرا‬ ‫ت جز و جز فیوژن اجرا کرد‪« .‬ارین کشیش��ی» از‬ ‫قطعا ‬ ‫مسئوالن جشنواره که چنین فرصتی را ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫تش��کر کرد و تاخیر روز نخست را به این دلیل دانست‬ ‫که این اتفاق برای نخستین بار رخ می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹غوغای پالتی ها‬ ‫گروه پالت همرا با «اقای بنفش»‪« ،‬ش��هر من بخند»‬ ‫و البت��ه کاوری از اهن��گ خاطره انگی��ز «به رهی دیدم‬ ‫برگ خزان» در چهارمین روز جش��نواره در برج میالد‬ ‫روی صحنه رفت‪ .‬کنس��رت گ��روه «پالت» در دو پارت‬ ‫خالصه شد که بخش نخس��ت ان بیشتر موسیقی های‬ ‫پیشین و به طور مشخص‪ ،‬کارهای «اقای بنفش» را در‬ ‫برمی گرف��ت و بخش دوم ان قطعات البوم «ش��هر من‬ ‫بخند» را شامل می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرت کاوه یغمایی لغو شد‬ ‫ن خان که قرار بود ‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫کنسرت شجاعت حسی ‬ ‫در برج میالد روی صحنه برود‪ ،‬در مرحله لغو قرار گرفته‬ ‫و او که قرار بود در این روز به تهران برس��د‪ ،‬با مش��کل‬ ‫اخذ ویزا روبه رو شده است‪ .‬مصوبه اخیر کنگره امریکا بار‬ ‫دیگر موجب لغو یکی از کنسرت های جشنواره موسیقی‬ ‫فجر شده اما مسئوالن جش��نواره تاکنون اظهار نظری‬ ‫درب��اره اتفاقاتی که موجب ایجاد تغییر در جدول نهایی‬ ‫شده نداشته اند‪ .‬از سوی دیگر کنسرت کاوه یغمایی که‬ ‫قرار بود‪26 ،‬بهمن روی صحنه برود‪ ،‬لغو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د مش��کالت اجرای صحنه ای برای کاوه‬ ‫یغمایی باعث لغو این کنسرت شده باشد‪ .‬اجرای «کاوه‬ ‫یغمایی» و «شجاعت حسین خان» درحالی لغو می شود‬ ‫که مسئوالن جش��نواره‪ ،‬تبلیغات زیادی برای ان انجام‬ ‫داده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای کنسرت گروه تندر هم لغو شد‬ ‫ی است‬ ‫از روز ش��نبه تاکنون گروه تندر سومین گروه ‬ ‫که کنسرتش درحال لغو است‪ .‬لغو این کنسرت قطعی‬ ‫شده و مس��ئوالن به سرپرس��ت این گروه اطالع دادند‬ ‫که این اجرا لغو شده است‪ .‬اردوان انزابی پور (سرپرست‬ ‫گروه تندر) در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد‪ :‬از جشنواره با‬ ‫من تماس گرفته ش د و گفتند که کنسرت ما به احتمال‬ ‫زیاد لغو شده است‪ .‬متاسفانه علت ان به من اعالم نشد ‬ ‫و فقط گفتند ما به مشکل برخوردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکستر ملی با صدای رسا «سالم» داد‬ ‫ارکس��تر ملی به رهب��ری «لوری��س چکناواریان» با‬ ‫اج��رای قطعه ای برای «ای��ران» در تاالر وحدت به صدا‬ ‫درامد و با قطعاتی از سوییت «سالم» به پایان رسید‪.‬‬ ‫این ارکس��تر مخاطبانی از میان دولتمردان داش��ت؛‬ ‫عباس اخوندی ‪ -‬وزیر راه و شهرس��ازی ‪ -‬و محمدباقر‬ ‫نوبخت ‪ -‬س��خنگوی دولت ـ از حاضران در تاالر وحدت‬ ‫بودند که به ارکس��تر ملی گوش کردند‪ .‬ارکس��تر ملی‬ ‫پ��س از اج��رای قطعه ای برای ایران هم��راه با گروه کر‬ ‫فیالرمونیک‪ ،‬سوییت «ارارت» را نواخت‪.‬‬ ‫سروش محمدزاده از اکران نوروزی فیلم «چهارشنبه»‬ ‫در گروه س��ینمایی «هنر و تجرب��ه» خبر داد و گفت که‬ ‫منتظر بستن قرارداد اکران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬کارگ��ردان فیلم «چهارش��نبه» که‬ ‫تندیس ویژه بخش «هنر و تجربه» را دریافت کرده است‬ ‫درباره اکران ن��وروزی این فیلم گفت‪ :‬خبر اکران نوروزی‬ ‫فیلم «چهارش��نبه» از س��وی مس��ئوالن گروه سینمایی‬ ‫«هنر و تجربه» اعالم ش��ده اما هنوز قرارداد اکران بسته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم «چهارش��نبه» درباره بازخورد این فیلم‬ ‫در میان مخاطبان س��ی وچهارمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوش��بختانه با بازخوردهای خوبی درباره فیلم‬ ‫«چهارشنبه» از سوی تماش��اگران این دوره از جشنواره‬ ‫روبه رو ش��دم و در برج میالد و در میان اهالی رس��انه هم‬ ‫بارخوردهای خوبی دریافت کردیم‪.‬‬ ‫دو کتاب در مجموعه کتاب های‬ ‫هزارتومانی تالیف شد‬ ‫دو کتاب داس��تانی دیگر در مجموع��ه کتاب های هزار‬ ‫تومانی تالیف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کتاب داس��تانی «راز خانم معلم» به‬ ‫قلم تهمینه حدادی نوش��ته و تصویرگری شده است‪ .‬این‬ ‫کتاب بناست در مجموعه کتاب های هزارتومانی انتشارات‬ ‫شکوفه امیرکبیر همزمان با نمایشگاه کتاب منتشر شود‪.‬‬ ‫همچنین کتاب دیگری به نام «تو دیگه کی هس��تی»‬ ‫از همی��ن مجموعه به نویس��ندگی ریحان��ه جعفری و با‬ ‫تصویرگری تهمینه حدادی راهی بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫موسس��ه انتشاراتی امیرکبیر ‪ -‬ش��کوفه ‪ -‬بنا دارد صد‬ ‫کتاب ش��عر و قصه را در همکاری نویس��ندگان و شاعران‬ ‫کودکان منتش��ر کند‪ .‬قرار اس��ت تا نمایشگاه کتاب سال‬ ‫اینده صد کتاب در پروژه یادشده راهی بازار شود‪.‬‬ ‫احتمال حذف کاخ جشنواره‬ ‫فیلم فجر از سال اینده‬ ‫س��ونیا پوریامین که در سی و چهارمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر به عنوان دس��تیار محمد حی��دری‪ ،‬دبیر این رویداد‬ ‫حکم گرفته بود گفت‪ :‬با توجه به تجربه خوبی که تاسیس‬ ‫کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر به ما داد به طور احتمالی‬ ‫از سال اینده کاخ جشنواره در برج میالد برچیده می شود‬ ‫و همه ما در سالن های مردمی به تماشای فیلم ها خواهیم‬ ‫نشس��ت‪ .‬به گزارش س��ینماپرس وی گفت‪ :‬متاسفانه ما‬ ‫مکان درستی برای کاخ جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین رویدادهای سینمایی و فرهنگی در کشورمان‬ ‫نداری��م و ب��رج میالد ه��م اگرچه یک��ی از مجهزترین و‬ ‫بزرگترین اماکن است که می تواند به عنوان کاخ جشنواره‬ ‫شناخته ش��ود اما به دلیل تعداد زیاد رسانه ها‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫صاحبان فیلم ها و‪ ...‬دیگر کش��ش الزم را ندارد و از این رو‬ ‫به طور احتمالی از سال اینده دیگر کاخ جشنواره نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬این مجری و تهیه کننده تلویزی��ون ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫من معتق��دم براس��اس نظر اهالی رس��انه به ط��ور قطع‬ ‫یکی از س��الن های سینمای سطح ش��هر را برای اعضای‬ ‫انجمن منتقدان و نویس��ندگان سینمایی ایران و هینطور‬ ‫خبرن��گاران در نظر بگیریم تا انها بابت تماش��ای فیلم ها‬ ‫در جشنواره هیچ گونه مخاطره و نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫پوریامین خاطرنشان کرد‪ :‬گفتن این نکته ضروری است‬ ‫که به طور احتمالی از سال اینده جلسات پرسش و پاسخ‬ ‫فیلم ها هم برچیده خواهد ش��د؛ البته این نظر ش��خصی‬ ‫من اس��ت که ان را به اقای حیدری ابراز کرده ام چرا که‬ ‫معتقدم این جلس��ات پرسش و پاسخ تنها یک «شو اف»‬ ‫ن نمی افتد و اگر برچیده‬ ‫اس��ت و هیچ اتفاق ویژه ای در ا ‬ ‫ش��ود به طور قطع فقط زحمات رسانه ها و مدیران اجرایی‬ ‫جشنواره را کمتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬بهمن ‪ 6 - 1394‬جمادی االول‪ 15 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -435‬پیاپی ‪1753‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫امیرمومنان حضرت علی(ع) فرمودند‪ :‬عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد‪.‬‬ ‫رودررو‬ ‫خورشید همچنان می درخشد‬ ‫محمدعل�ی عرفی ن�ژاد‪ :‬ب��وی عطر خیلی مس��حورکننده‬ ‫فرانس��وی‪ ،‬لباس��ی س��نگین و خوش دوخت با اس��تفاده از‬ ‫ی و ارائه انواع‬ ‫رنگ های براق مشکی و زرد مات و سفید خامه ا ‬ ‫گل های کوچک موگه و نس��ترن و البته یاس شب های شیراز‬ ‫و دو ارکی��ده افریقایی زرد و ابی و چند برگ س��وزنی کاج با‬ ‫موس��یقی ارام که همه اینها زیر لبخن��د مهربانی خودنمایی‬ ‫می کنند و ان دورترها برق موج ارام دریا با صدای یکنواخت‬ ‫و تماش��ای ماه کامل میان س��تاره های نقره ای که اباژورهای‬ ‫درس��ت شده از کاغذ رنگی ها که هر کدام شمعی با بوی عود‬ ‫شاخه های نازک هندی را به مشام می رساند‪...‬‬ ‫بی حض��ور ازاردهنده هیچ ش��اهد مزاح��م از کوچه باغ ها و‬ ‫اقاقیاه��ای رون��ده روی دیوارهای اجری دست س��از‪ ...‬همه و‬ ‫همه خنکای هوای اغاز ش��بی بلند را بر تن داغ مرد میانسال‬ ‫تنهاترین خانه منتهی از کوچه پس کوچه های دریایی‪ ...‬تا انجا‬ ‫که بغض فرو خفته مرد تنها بی هیچ مانعی تقریبا منفجر شد‬ ‫و چنان گریس��ت که هرگز در تمام لحظه های زندگی‪ ،‬حتی‬ ‫ان ش��بی که تا صبح روی ماسه های سرد با دو فانوس نفتی‬ ‫نشست و چشم از دریا برنگرفت‪ ،‬تا نزدیک های ظهر که قایقی‬ ‫سالنه سالنه و مردد با دو نجات غریق همه زندگی مرد بسیار‬ ‫امیدوار را به س��احل رساند‪ ،‬تکرار نشده بود‪ .‬شاید درد انقدر‬ ‫ن و شکننده شد که مات و متحیر فقط در سکوت اشک‬ ‫سنگی ‬ ‫ریخت و هر نشس��تنی بر خانه و س��احل داشت‪ ،‬سخت تر از‬ ‫قبل قلبش را شکست و چون این بار سالگرد عروسی شان بود‪،‬‬ ‫خانه س��احلی را انچنان اراس��ت که از شب میالد عشق شان‬ ‫ه��م زیباتر می نمود‪ ،‬همان لباس دامادی را پوش��ید و لباس‬ ‫ع��روس اش را روی صندلی گذاش��ت‪ ،‬با میزی ی��اداور همه‬ ‫ش��ب های میهمانی و س��نگین ترین غم روزگار و با گلدانی از‬ ‫گل های پرخاطره و دوست داشتنی‪...‬‬ ‫مرد در س��المندی زندگی در همان خانه روزها و شب های‬ ‫زندگی اش با عروس همیش��ه مهربانش تابستان ها روی تخت‬ ‫کن��ار حوض گرد که درخت انار یک س��ویش در اب س��ایه‬ ‫می انداخت و داربس��ت «مو» س��وی دیگ��رش را پر می کرد‪،‬‬ ‫زندگ��ی را س�لام می گفت و پایی��ز به اتاقش برمی گش��ت‪،‬‬ ‫پش��ت میز چوبی کار می نشست و زمستان را در کنار بخاری‬ ‫چوب س��وزش با ع��روس و همراه زندگی اش به س��ر می برد و‬ ‫روزها به دکان نجاری اش می رفت‪.‬‬ ‫هنگام ورود به خانه با دو قرص نان برش��ته تافتون و دیگر‬ ‫مخلفات ش��ام و صبحانه‪ ،‬در را با پا می گشود و با خنده بلند‬ ‫بوی عروس��ش را به مشام می س��پر د و همان جا می نشست‬ ‫که شب قبل و ش��ب های قبل می نشست‪ .‬مرد سالمند در ‪4‬‬ ‫هفته ماه‪ ،‬هفته اخر را به س��وی خانه دریایی می رفت و همه‬ ‫جا را تر و تمیز می کرد و بعد از نیمه های ش��ب که اس��مان‬ ‫خبر از امدن س��پیده می داد‪ ،‬لباس هر روزه اش را می پوشید‪،‬‬ ‫به حیاط می رفت‪ ،‬بقچه صبحانه اش را برمی داش��ت و جاروی‬ ‫دسته بلند را در دست دیگر می گرفت‪ ،‬راه دریا را می گرفت و‬ ‫تا همه ساحل را جارو نمی زد و گنداب ها را و خرده ریزه های‬ ‫گردشگران بی حوصله را در چاله همیشگی نمی ریخت دست‬ ‫و روی را در اب شور دریا نمی شست‪ ،‬دیگر سپید ه زده و پودر‬ ‫طالی خورش��ید روی امواج باال و پایین می رفت که عروسش‬ ‫را می دید که مثل همیش��ه از دورترهای اب سویش می امد‪،‬‬ ‫در لباس��ی زرد و س��فید و کفش هایی از چوب ابنوس‪ ،‬سفره‬ ‫را می گش��ود‪ ،‬شعر می خواند‪ ،‬حرف می زد‪ ،‬قصه می گفت و با‬ ‫صدای امواج می خندید‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫زیگورات چغازنبیل‪ ،‬تمدنی برامده از دل خاک‬ ‫این سازه‬ ‫نخستین اثر‬ ‫تاریخی ایران‬ ‫بود که در‬ ‫فهرست میراث‬ ‫جهانی یونسکو‬ ‫جای گرفت‬ ‫‹ ‹زیگورات چغازنبیل‪ ،‬یک اثر جهانی‬ ‫زیگ��ورات یا ذیقورات با تش��دید روی «ق»‬ ‫و «ر» واژه بوم��ی اکدی اس��ت که ایرانیان ان‬ ‫را زیگ��ورات تلفظ می کنن��د و معنای ان بلند‬ ‫و برافراشته ساختن اس��ت‪ .‬واژه چغازنبیل نیر‬ ‫متش��کل از دو بخش «چغا» ب��ه معنای تپه و‬ ‫زنبیل به معنای س��بد اس��ت‪ .‬ش��واهد نشان‬ ‫می دهد ک��ه س��ال های بس��یار دوری قبل از‬ ‫انک��ه زیگ��ورات از دل خروارها خ��اک بیرون‬ ‫کش��یده ش��ود ویرانه های تپه مانن��دش مانند‬ ‫یک زنبیل واژگونه تداعی می ش��د و از ان رو‪،‬‬ ‫بومیان محلی نامش را چغازنبیل گذاشتند‪ .‬این‬ ‫سازه در ‪۱۹۷۹‬میالدی نخس��تین اثر تاریخی‬ ‫از ای��ران بود که در فهرس��ت می��راث جهانی‬ ‫یونسکو جای گرفت‪ .‬جامعه بین المللی برای ان‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری از‬ ‫برگزاری دوره های مش��ترک و راه اندازی‬ ‫دانش��گاه و مقاطع تحصیلی مشترک با‬ ‫کش��ورهای خارجی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬دکتر محمد فرهادی در مراسم‬ ‫تقدیر از برگزیدگان بیس��تمین المپیاد‬ ‫علمی دانشجویی س��ال ‪ 94‬و افراد برتر‬ ‫کنکور سراس��ری س��ال ‪ 94‬با اشاره به‬ ‫ط��رح امایش اموزش عال��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ط��رح امایش ام��وزش عالی از س��وی‬ ‫وزارت علوم تقدیم ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی شد‪ .‬این طرح مانند طرح وزارت‬ ‫بهداش��ت بود ام��ا به دلیل گس��تردگی‬ ‫رش��ته های تحصیل��ی زیرمجموع��ه‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬نیاز ب��ه مطالعه جدی تر از‬ ‫س��وی این وزارتخانه ب��ود‪ ،‬بنابراین این‬ ‫رییس کتابخانه ملی‬ ‫ارزش اس��تثنایی و جهانی قائل اس��ت‪ .‬این بنا‬ ‫نشان می دهد که بس��یار قدیمی تر از حکومت‬ ‫مادها در ای��ران‪ ،‬تمدن های قاب��ل توجهی در‬ ‫ای��ن س��رزمین وج��ود داش��تند و درحقیقت‬ ‫زیگ��ورات چغازنبی��ل نش��انه ای از فرهنگ و‬ ‫س��نت تمدن عیالمی (ایالمی) اس��ت که یکی‬ ‫از اقوام و گروه های بس��یار قدیمی بوده که در‬ ‫ایران زندگی می کردند‪ .‬خاورشناس��ان این بنا‬ ‫را نخس��تین بنای مذهبی ایرانی��ان در دوران‬ ‫باستان و بسیار کهن می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بقایای یک شهر‬ ‫چغازنبیل سازه ای اس��ت در ‪ ۴۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب ش��رقی ش��وش (شهر باس��تانی) و ‪۳۵‬‬ ‫کیلومتری غرب ش��هر باس��تانی شوش��تر اما‬ ‫به دلیل واقع ش��دن در غ��رب رودخانه دز‪ ،‬مرز‬ ‫این دو شهرس��تان‪ ،‬در تقسیمات کشوری جزو‬ ‫شهرستان شوش به ش��مار می رود‪ .‬این بنا در‬ ‫طول جغرافیایی ‪ ۴۸‬دقیقه و ‪ ۳۰‬ثانیه و پهنای‬ ‫جغرافیایی ‪ ۳۲‬دقیقه است‪ .‬محوطه چغازنبیل‪،‬‬ ‫شامل بقایای یک شهر و اجتماع بزرگ مربوط‬ ‫به دوران ایالم میانه (حدود قرن چهارده پیش‬ ‫از میالد) بوده که از تپه های متعددی تش��کیل‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬اس��تان به اس��تان و منطقه‬ ‫به منطقه اس��تعدادها‪ ،‬نیازه��ا‪ ،‬امکانات‬ ‫و رش��ته های موج��ود را بررس��ی کرد و‬ ‫امیدواریم بعد از تصویب طرح به س��مت‬ ‫اجرای ان به صورت منطقه بندی و تعیین‬ ‫دانشگاه های برتر پیش برویم‪ .‬وزیر علوم‪،‬‬ ‫با بیان اینکه ساماندهی اموزش عالی در‬ ‫جهت ط��رح امایش در نظر ق��رار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از رش��ته های تحصیلی‬ ‫بازنگری شده اند‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ش��هر در اواخر س��ده چهاردهم‬ ‫پی��ش از میالد تخری��ب و بخش هایی از بن ا بر‬ ‫اثر اتش س��وزی نابود شد‪ .‬این محوطه که در‬ ‫دوره محدودی مس��کونی بود‪ ،‬پ��س از ویرانی‬ ‫هیچ��گاه رونق قبلی را به دس��ت نیاورد و فقط‬ ‫سکونت های کوچک و استقرارهایی موقتی در‬ ‫ن حکومت های پارتیان و ساسانیان در ان‬ ‫دورا ‬ ‫ایجاد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه کاوش‬ ‫ای��ن بن��ا ک��ه در زم��ان س��لطه عیالمی ها‬ ‫(ایالمی ها) در منطقه و در حدود ‪ 1250‬س��ال‬ ‫پیش از میالد مس��یح ساخته ش��ده‪ ،‬با نمایان‬ ‫ش��دن یک طاق اجری هنگام س��اخت جاده‬ ‫ش��رکت کشت و صنعت نیش��کر هفته تپه در‬ ‫س��ال ‪ 1344‬کش��ف و در همان س��ال کاوش‬ ‫مداوم ان اغاز شد و تاسال ‪ 1357‬ادامه یافت‪.‬‬ ‫البته تاریخچه این کاوش به س��ال های بسیار‬ ‫دورتر برمی گردد به طوری که در س��ال ‪۱۸۹۰‬‬ ‫میالدی زمین شناس سرشناس ژاک دو مورگان‬ ‫گزارش داد که در ناحیه چغازنبیل معادن نفت‬ ‫وجود دارد‪ .‬در همان سال متخصصان ایرانی و‬ ‫خارجی برای اکتشاف نفت به منطقه رفتند‪.‬‬ ‫سختیکار محیط باناندرالیحهبودجه‪95‬‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی کش��ور گفت‪ :‬بحث سختی‬ ‫کار محیط بان��ان و فوق الع��اده ویژه انها‬ ‫در الیح��ه بودج��ه ‪ 95‬کش��ور در نظ��ر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬حمید پورمحمدی در‬ ‫گردهمایی ستادی و استانی محیط زیست‬ ‫کشور در برنامه شش��م توسعه گفت‪ :‬در‬ ‫برنام��ه شش��م ب��ه محیط زیس��ت توجه‬ ‫ویژه ای ش��ده و در کمتر م��اده ای به طور‬ ‫مستقیم و غیرمس��تقیم به محیط زیست‬ ‫توجه نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور نمونه‬ ‫در ماده ی��ک عوارضی برای االینده ها در‬ ‫نظر گرفته شد که باید بخشی از ان صرف‬ ‫کاه��ش و جلوگی��ری از عوامل االینده و‬ ‫تخریب محیط زیس��ت ش��ود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همچنین امده است که همه طرح ها‬ ‫نکته های پیامکی‬ ‫باید توجیه محیط زیستی داشته باشند و‬ ‫تمام س��ازمان ها ارزیابی محیط زیستی را‬ ‫براس��اس شاخص ها در دس��تور کار خود‬ ‫ق��رار دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬در ماده ‪ 10‬اصالح‬ ‫الگوی کش��ت‪ ،‬ارتقای شاخص بهره وری‬ ‫اب‪ ،‬توسعه روش های نوین ابیاری‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��رای احیا و تقویت منابع اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫توسعه کش��ت گلخانه ای و تعیین قیمت‬ ‫تمام ش��ده اب ب��ا رعای��ت مالحظ��ات‬ ‫اجتماعی و زیست محیطی امده است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫حاصل عمر‬ ‫موزه ای برای فردا‬ ‫سیدرضا صالحی امیری‬ ‫دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫گشت ویژه شناسایی تاکسی های فرسوده‬ ‫در بیکرانه دش��ت های این س��رزمین کهن‪،‬‬ ‫برجای ج��ای نفس خاموش یافته مردمانی که‬ ‫س��ال ها و قرن های قبل‪ ،‬خ��اک این مرز و بوم‬ ‫شده اند‪ ،‬تمدن های کش��ف شده از بطن فالت‬ ‫ب��زرگ ایران‪ ،‬ما را در این اندیش��ه فرو می برد‬ ‫که قام��ت بلند نیاکان م��ان را چگونه با حفظ‬ ‫بقایای ای��ن تمدن ها نگهبان باش��یم‪ .‬اینگونه‬ ‫است زیگورات چغازنبیل در جنوب غربی ایران‬ ‫در اس��تان خوزستان و نزدیکی شهر شوش که‬ ‫تازه تری��ن خبرها درب��اره ان‪ ،‬حاکی از مرمت‬ ‫طبق��ات اول و دوم ای��ن بناس��ت‪ .‬مدیر پایگاه‬ ‫می��راث جهانی چغازنبیل به ایرنا گفته اس��ت‪:‬‬ ‫مرمت ای��ن بنا از اقدام های مه��م مرمتی این‬ ‫پایگاه به شمار می اید‪.‬‬ ‫علیرضا رازقی یاداور ش��ده‪ :‬اقدامات اجرایی‬ ‫این پروژه که با برپایی کارگاه حفاظت و مرمت‪،‬‬ ‫تامین مواد و مصالح بهینه و نیروهای مورد نیاز‬ ‫از ش��هریور سال جاری اغاز شده بود به تازگی‬ ‫پایان یافته است‪.‬‬ ‫یادداشت فرهنگی‬ ‫پیش امده که از خودتان بپرس��ید حاصل عمر رفته مان چیس��ت؟ به‬ ‫این نکات توجه کنید‪:‬‬ ‫کس��ی که مایل است صورت حساب را پرداخت کند بدان علت نیست‬ ‫که جیبی مملو از پول دارد‪ ،‬بلکه دوستی و رفاقت را پیش از پول اهمیت‬ ‫می دهد‪ .‬کسانی که در محل کار بیشتر از همه مسئولیت پذیرند نه بدان‬ ‫علت اس��ت که احمقند بلکه چون مفهوم مسئولیت را می دانند‪ .‬کسانی‬ ‫ک��ه بعد از هر جنگ و دعوایی زبان به پوزش باز می کنند نه بدان علت‬ ‫اس��ت که خود را مدیون شما می دانند بلکه از ان روی است که شما را‬ ‫دوس��ت واقعی خود می دانند‪ .‬کسانی که برای شما متنی می فرستند نه‬ ‫بدان سبب است که کار بهتری ندارند که انجام دهند بلکه از ان روست‬ ‫که مهر و محبت ش��ما را در دل دارند‪ .‬یک روز همه ما از یکدیگر جدا‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬دل مان برای گفت وگو درب��اره همه چیز و همه کس تنگ‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬خاطرات خویش را ب��ه یاد خواهی��م اورد‪ .‬روزها‪ ،‬ماه ها و‬ ‫سال ها از پی هم خواهند گذشت‪ .‬تا بدان جا که دیگر هیچ تماسی برقرار‬ ‫نخواهد بود‪ .‬یک روز فرزندان ما نگاهی به عکس های ما خواهند انداخت‬ ‫و خواهند پرس��ید‪ :‬اینها چه کس��انی اند و ما با اش��کی پنهان در چشم‬ ‫لبخندی خواهیم زد زیرا سخنی بس موثر قلب ما را متاثر می سازد پس‬ ‫خواهیم گفت‪ :‬اینها کس��انی هس��تند که من بهترین روزهای زندگی ام‬ ‫را با انها گذرانده ام‪ ...‬ش��خصی می گفت‪ :‬من ‪ 30‬سال دارم‪ .‬بزرگی بر او‬ ‫خرده گرفت که باید بگویی ان ‪ 30‬س��ال را دیگر ندارم‪ .‬راستی شما به‬ ‫جای س��ال هایی که دیگر ندارید چ��ه دارید؟ جز محبت و نیکی چیزی‬ ‫باقی می ماند؟‬ ‫ایجاد شبکه اجتماعی شاد بومی‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی وزیر‬ ‫اموزش و پرورش ب��ا بیان اینکه‬ ‫ش��بکه اجتماعی ش��اد‪ ،‬متفاوت‬ ‫از ش��بکه اجتماعی دانش اموزان‬ ‫ت گفت‪ :‬توس��عه شبکه های‬ ‫اس�� ‬ ‫اجتماع��ی بومی منافات��ی با هم‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫ش گفت‪ :‬ش��بکه اجتماعی ش��اد جدا از شبکه اجتماعی‬ ‫کفا ‬ ‫دانش اموزی است‪ .‬وی افزود‪ :‬شبکه اجتماعی دانش اموزان با‬ ‫همکاری موسس��ه تبیان راه اندازی می شود و وزرات اموزش‬ ‫و پ��رورش در تولی��د محتوای این ش��بکه با س��ایت تبیان‬ ‫هم��کاری خواهد داش��ت‪ .‬معاون پرورش��ی و فرهنگی وزیر‬ ‫ام��وزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬مراح��ل مطالعاتی و اجرایی‬ ‫ش��بکه اجتماعی ش��اد انجام ش��ده و هماهنگی های الزم با‬ ‫دستگاه های ذی ربط را انجام می دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توسعه‬ ‫ش��بکه های اجتماعی بومی منافاتی با ه��م ندارد‪ .‬هر نهاد و‬ ‫س��ازمانی بتواند ش��بکه اجتماعی بومی براساس ارزش های‬ ‫حاکم بر کش��ور ایجاد کند فرزندان ما استقبال خواهند کرد‬ ‫که عضو این ش��بکه ها ش��وند تا بتوانند مطالب را بر مبنای‬ ‫فرهنگ غنی اس�لامی دریاف��ت کنند‪ .‬کفاش خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬وظیفه ما پرورش��ی و فرهنگی اس��ت بنابراین محتوای‬ ‫شبکه های اجتماعی نیز فرهنگی و پرورشی خواهد بود‪.‬‬ ‫هوی��ت‪ ،‬عامل بقا و دوام یک س��رزمین و مولد احس��اس‬ ‫تعلق و همبس��تگی مردمان ان است‪ .‬در س��رزمین پهناور‬ ‫م��ا‪ ،‬فرهنگ ها و اداب و رس��وم مختلف و اقوام گوناگون‪ ،‬در‬ ‫ترکیب با یکدیگر هویتی تاریخ س��از و تمدن��ی دیرپا به نام‬ ‫«ایران» را ش��کل داده اند و ملت ای��ران ترکیبی از همه این‬ ‫تنوع ها و تکثرهایی است که در طول تاریخ در این سرزمین‬ ‫زیس��ت مشترک داش��ته اند و در رنج و ش��ادی‪ ،‬شکست و‬ ‫پیروزی و تلخی و ش��یرینی با هم شریک بوده اند‪ .‬حفظ این‬ ‫هویت و تالش برای انس��جام و همبس��تگی بیشتر‪ ،‬وظیفه‬ ‫مش��ترک هر ش��هروند ایران دوستی اس��ت که میراث کهن‬ ‫س��رزمین ابا و اجدادی خود را ب��ه بهترین و موثرترین نحو‬ ‫به نس��ل اینده منتقل می کند‪ .‬متاس��فانه یکی از بزرگترین‬ ‫مش��کالت و اس��یب های جوامع امروزی‪ ،‬گسست و شکاف‬ ‫میان نس��لی اس��ت که به اختالل ارتباطی و کمرنگ ش��دن‬ ‫حافظه تاریخی ملت ها می انجامد و‪...‬‬ ‫جامعه ایران امروز هم از ان مستثنا نیست‪ .‬ضرورت انتقال‬ ‫داشته های فرهنگی و میراث کهن به جامانده از گذشتگان به‬ ‫نس��ل های اینده بر هیچ کس پوشیده نیست‪ .‬یکی از موانع و‬ ‫تنگناهای موج��ود در برابر این ضرورت‪ ،‬بی توجهی به نقش‬ ‫و تاثیر ش��گرف حوزه فرهنگ بر سایر حوزه هاست‪ .‬از این رو‬ ‫ذخایر ارزش افرین فرهنگی کش��ورمان به درس��تی به عموم‬ ‫جامعه منتقل نمی ش��ود و دسترس��ی و بهره من��دی از این‬ ‫منابع‪ ،‬به گروهی ویژه محدود می شود‪ .‬درحالی که قرار دادن‬ ‫این داش��ته های فرهنگی در معرض عم��وم جامعه‪ ،‬توجه و‬ ‫عالقه مندی بیشتری نسبت به انها در مردم ایجاد می کند و‬ ‫به ارتقای سطح فرهنگی جامعه می انجامد‪ .‬بر کسی پوشیده‬ ‫نیس��ت که زبان فرهنگ‪ ،‬موثرتری��ن راهکار بازتولید هویت‪،‬‬ ‫ترمیم ش��کاف و گسس��ت و خ�لا هویتی و کاه��ش فاصله‬ ‫نسل ها به ش��مار می رود و به همبس��تگی و انسجام بیشتر‬ ‫ایرانیان می انجامد‪ .‬با این نگاه از ابتدای حضورم در س��ازمان‬ ‫اس��ناد و کتابخانه ملی با کمک همکاران شایس��ته ام تالش‬ ‫کردم بخش مهمی از نفایس مکتوب فرهنگ ایران و اسالم‪،‬‬ ‫به عن��وان میراثی ماندگار در فضایی مناس��ب در دس��ترس‬ ‫عم��وم هموطنان ق��رار گیرد و دایره بهره من��دی از این اثار‬ ‫وسیع تر ش��ود تا برای دهه ها و قرن ها منبع و مرجعی برای‬ ‫عموم عالقه مندان باش��د؛ چراکه معتق��دم وظیفه کتابخانه‬ ‫مل��ی فقط به حف��ظ‪ ،‬نگهداری و انباش��ت کت��اب خالصه‬ ‫نمی شود بلکه فراتر از ان‪ ،‬اشاعه و در معرض رویت گذاشتن‬ ‫مجموعه های ارزش��مند ه��م به عنوان یک ث��روت فرهنگی‬ ‫حائز اهمیت اس��ت و خوش��بختانه این مهم‪ ،‬در امتداد ایام‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬با افتتاح «موزه کتاب و‬ ‫میراث مستند» به وس��یله معاون اول محترم رییس جمهور‬ ‫محقق ش��د‪ .‬بر این باورم که فرهنگ‪ ،‬تنها راه و بستر اصلی‬ ‫توس��عه ملی و دستیابی به قله های پیشرفت در کشور است‪.‬‬ ‫این فرهنگ اس��ت که اقتصاد‪ ،‬سیاست و جامعه را می سازد‪.‬‬ ‫چون همه این حوزه ها به دس��ت انس��ان ساخته می شوند و‬ ‫اگر باور داشته باشیم که فرهنگ‪ ،‬انسان ساز است‪ ،‬می توانیم‬ ‫یقین پیدا کنیم که فرهنگ زیرساخت توسعه است‪ .‬فرهنگ‬ ‫انس��جام بخش‪ ،‬شخصیت س��از و هویت افرین است و عامل‬ ‫س��ازگاری میان فرد و جامعه می ش��ود‪ .‬در اندیشه امام هم‬ ‫اصالح فرهنگ‪ ،‬اصالح همه جامعه است‪ .‬خوشبختانه دولت‬ ‫اقای روحانی هم در مسیر توس��عه فرهنگی قدم برمی دارد‬ ‫و اش��تی دولت با نخبگان و فرهیختگان و اعتماد س��ازی و‬ ‫همراه کردن انها و تالش برای تضمین ازادی های مشروع در‬ ‫حوزه فرهنگ‪ ،‬موید این نکته است‪ .‬ما امروز نیازمند احیای‬ ‫ایران فرهنگی از طریق توجه به حوزه میراث و تمدن ایرانی‬ ‫و پایبندی به ارزش های اس�لامی و هویت دینی هس��تیم تا‬ ‫از حجم اس��یب ها و مخاطرات پی��ش روی جامعه بکاهیم‪.‬‬ ‫انتظار جامعه بزرگ فرهنگی هم پس از برجام‪ ،‬توجه بیشتر‬ ‫و بنیادی به حوزه فرهنگ است‪.‬‬ ‫بحران اب‬ ‫کمبود اب و دشت های ممنوعه‬ ‫دشت های ممنوعه‪ ،‬دشت هایی هستند که دیگر توان ان را‬ ‫ندارند که در انها چاه یا چاه هایی حفر شود‪ .‬این دشت ها باید به‬ ‫ان کیفیت از لحاظ ذخیره س��ازی اب برسند که دیگر شعر ان‬ ‫شاعر نام اور معنایی نداشته باش��د‪« :‬دشت با اندوه تلخ خویش‬ ‫تنها مانده است»‪ .‬اینجاس��ت که معاون وزیر نیرو در امور اب و‬ ‫ابفا به ایلنا گفته اس��ت‪ :‬وقتی می گوییم ممنوعه یعنی نه تنها‬ ‫دش��ت بیش از توان خالی می ش��ود بلکه با بحران کیفیت هم‬ ‫مواجه شده یعنی اب؛ شیرینی گذشته را ندارد‪ .‬رحیم میدانی‬ ‫با اش��اره به اینکه مجوز حفر چ��اه در هیچ یک از دش��ت های‬ ‫ممنوعه داده نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬دش��ت ممنوعه به این معناست‬ ‫که سفره ظرفیت اب دهی نداشته و دیگر توان ندارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!