روزنامه صمت شماره 438 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 438

روزنامه صمت شماره 438

روزنامه صمت شماره 438

‫درخواست صنعتگران معدنی از مجلس دهم چیست؟‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫انتظ��اری که بخش صنای��ع معدنی از نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی دارد ب��اال بردن توان بخش مولد جامعه اس��ت؛ بخش تولید‬ ‫کش��ور باید رش��د کرده و کارایی پیدا کند‪ .‬در واق��ع با افزایش توان‬ ‫تولید در کشور بهره وری و قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬می توان با کاه��ش نرخ بهره در بخش های غیرمولد‪،‬‬ ‫رقاب��ت در بخ��ش مولد و تولی��دی را افزای��ش داد‪ .‬مجلس دهم باید‬ ‫حمایت های تعرفه ای خود در حوزه فوالد را تقویت کرده و از س��ویی‬ ‫دیگر مشوق های صادراتی برای تولیدکنندگان فوالد کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫در واقع توس��عه صادرات فوالد و جلوگیری از واردات فوالد به کش��ور‬ ‫تنها با حمایت های تعرفه ای ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 438‬پیاپی ‪ 32 1756‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بازگشت رونق به صنایع‬ ‫از ابتدای سال ‪۹۵‬‬ ‫گزارشیازبازاراقتصادی‬ ‫تئاترهایکمدیموزیکال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ 3‬پیشنهاد برای افزایش دستمزدها‬ ‫وزارت کار در استانه تعیین حداقل دستمزد کارگری سال ‪ ۹۵‬که نشست نهایی ان در‬ ‫‪ 8‬اس��فند برگزار خواهد شد (با وجود بیش از ‪۱۳‬میلیون مشمول قانون کار و کارگران)‬ ‫با ارائه تحلیلی از اوضاع دس��تمزد ‪ ۲۲‬کشور به ویژه در منطقه اسیا‪ ،‬پیشنهادهایی را در‬ ‫این باره به شورای عالی کار ارائه کرد‪ .‬در این تحلیل امده است‪ ،‬تعیین حداقل مزد یکی از‬ ‫سیاست های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار‪ ،‬حفظ و ارتقای‬ ‫قدرت خرید و رفاه زندگی شاغالن و رشد بهره وری انها‪ ،‬اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ایران تامین کننده‬ ‫روغن نباتی عراق می شود‬ ‫‪11‬‬ ‫کمپینگردشگریمالزی‬ ‫خالقدرامد‪ 21‬میلیارددالری‬ ‫تشدید کنترل‬ ‫قاچاق پتو‬ ‫بوشهر‬ ‫شیرین کام می شود‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اسکناس شب عید‬ ‫تامین است‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دور جدید همکاری های ایران خودرو ‪ -‬بنز‬ ‫برگزاری نشست نهایی افزایش مزد ‪ ۹۵‬کارگران در ‪ ۸‬اسفند‬ ‫عضو شورای عالی کار از جمع بندی سبد جدید‬ ‫معیش��ت خان��وار و وضعیت هزینه ه��ا خبر داد و‬ ‫گفت‪ 8 :‬اس��فند‪ ،‬نشس��ت نهایی افزایش دستمزد‬ ‫سال اینده مشموالن قانون کار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬فرام��رز توفیقی با اش��اره به‬ ‫نشس��ت ش��ورای عالی کار گفت‪ :‬در این جلس��ه‪،‬‬ ‫نمایندگان کارگ��ران‪ ،‬کارفرمای��ان و دولت نتایج‬ ‫بررسی های خود درباره وضعیت هزینه های خانوار‬ ‫و سبد جدید معیشت را اعالم کردند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬قرار است در‬ ‫جلسه ای که ‪ 8‬اسفن د سال جاری و پس از انتخابات‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬تصمیم گیری نهایی درباره میزان‬ ‫افزایش حداقل دس��تمزد س��ال اینده مشموالن‬ ‫قانون کار بررس��ی ش��ود و به تصویب برسد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه در جلسه چهارشنبه (دیروز) کل‬ ‫مباحث درباره سبد معیش��ت بود‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین‬ ‫بحث به س��مت چگونگی افزایش حداقل دستمزد‬ ‫‪۱۳‬میلیون مشمول قانون کار در سال اینده نرفت ‬ ‫ول��ی کارفرمایان‪ ،‬کارگران و دولت‪ ،‬ارقام بررس��ی‬ ‫ش��ده خود را درباره اوض��اع هزینه های روز خانوار‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫مذاکرات شرکت جنرال الکتریک در ایران‬ ‫قائم مق��ام بان��ک مرک��زی در دی��دار ب�� ا مع��اون‬ ‫بخش نف��ت و گاز ش��رکت جنرال الکتریک گفت‪ :‬از‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک در صنایع نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫معادن و تولید کااله��ا و خدماتی که مصرف داخلی‬ ‫و امکان صادرات به بازار کش��ورهای منطقه را دارند‪،‬‬ ‫استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬در این‬ ‫دی��دار لورنزو سرپرس��ت معاون بخش نف��ت و گاز‬ ‫ش��رکت جنرال الکتریک با بیان اینکه این شرکت در‬ ‫بس��یاری از زمینه های مهم صنعتی مانند نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬راه س��ازی‪ ،‬هواپیمایی و تجهیزات بیمارس��تانی ‬ ‫فعالی��ت دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬جنرال الکتریک در س��ال های‬ ‫پی��ش از تحریم در ای��ران فعالیت داش��ته و اکنون‬ ‫نماین��دگان ان برای ایج��اد روابط و فرصت های تازه‬ ‫همکاری به ایران امده اند‪.‬‬ ‫ی در این نشس��ت با تش��ریح‬ ‫قائم مقام بانک مرکز ‬ ‫وضعیت اقتصاد ایران گف��ت‪ :‬اقتصاد ایران همچنان‬ ‫وابس��تگی معنی داری به درامد نفت دارد و در چند‬ ‫سال گذشته به دلیل فشارهای تحریم با رکود مواجه‬ ‫ب��وده‪ ،‬ضمن انکه تجارت خارج��ی و انتقال وجوه به‬ ‫سختی انجام می شد‪.‬‬ ‫کمیجانی اف��زود‪ :‬با این حال‪ ،‬تعهد دولت جدید و‬ ‫بانک مرکزی به رعایت انضباط مالی و پولی‪ ،‬منجر به‬ ‫کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫در اذ ر سال جاری شاخص تورم ‪ 12‬ماهه ‪13/2‬درصد‬ ‫و شاخص ماهانه کمتر از ‪10‬درصد بوده است‪ .‬اقتصاد‬ ‫ایران در حال خروج از ش��رایط رکودی اس��ت؛ البته‬ ‫کاه��ش قیمت و درامدهای نفتی متاس��فانه موجب‬ ‫ل گذش��ته‬ ‫کاهش نرخ رش��د اقتصادی در چند فص ‬ ‫ش��ده و امید اس��ت در نیمه دوم سال جاری اقتصاد‬ ‫ایران عملکرد بهتری داشته باشد‪ .‬وی با اعالم اینکه‬ ‫پیش بینی ب��رای بهبود وضعیت اقتصادی در س��ال‬ ‫‪2016‬م بس��یار خوب است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫در گ��زارش اخیر ‪ IMF‬و همچنین در گزارش بانک‬ ‫جهان��ی‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته و نرخ رش��د س��ال‬ ‫اینده حدود ‪5/5‬درصد براورد ش��ده است‪ .‬قائم مقام‬ ‫بانک مرک��زی‪ ،‬اقتصاد ای��ران را دارای ظرفیت های‬ ‫زیادی برای رش��د و توس��عه خواند و اف��زود‪ :‬ذخایر‬ ‫ارزی ما در ش��رایط پساتحریم قابل استفاده می شود‬ ‫و انتظار داریم دسترس��ی بهتر و بیش��تری به منابع‬ ‫خارجی داش��ته باشیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬دور از انتظار نیست‬ ‫که اقتصاد ایران با س��رمایه گذاری بیش��تر خارجی و‬ ‫داخلی به عملکرد بهتری دست یابد‪.‬‬ ‫کمیجان��ی با تاکی��د بر اینکه ظرفیت ه��ای بالقوه‬ ‫برای دس��تیابی به فناوری های باالت��ر افزایش یافته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در زمینه صنعت هواپیمایی و تجهیزات‬ ‫فرودگاه��ی نی��از ب��ه س��رمایه گذاری و تامین مالی‬ ‫و در زمین��ه صنع��ت مالی و بانکداری نی��از به ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی داریم‪ .‬البته در برنامه ششم‬ ‫توس��عه و نیازهای س��رمایه گذاری برای دستیابی به‬ ‫نرخ رشد ‪8‬درصد هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫خوشرو‪ :‬افراط گری تهدید علیه امنیت و ثبات کشورهاست‬ ‫غالمعلی خوش��رو سفیر و نماینده دائم کشورمان‬ ‫در س��ازمان ملل متحد ضمن اس��تقبال از «برنامه‬ ‫عمل» بان کی مون دبیرکل این سازمان برای مقابله‬ ‫قاطع با خشونت و افراط گری‪ ،‬این پدیده را تهدیدی‬ ‫ج��دی علیه امنی��ت‪ ،‬ثب��ات و توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگی کش��ورهای جهان دانس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان‬ ‫در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به تش��ریح‬ ‫دیدگاه های جمهوری اس�لامی ایران درباره برنامه‬ ‫عمل ارائه شده ازسوی دبیرکل این سازمان به منظور‬ ‫مبارزه با افراط گرایی و خش��ونت پرداخت‪ .‬نماینده‬ ‫کشورمان با یاداوری این نکته که طرح مبارزه علیه‬ ‫افراطی گری و خشونت و نیز گفت وگوی فرهنگ ها‬ ‫و تمدن ها را ایران به مجمع عمومی س��ازمان ملل‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ ،‬گفت همه ادی��ان خود را متعهد‬ ‫به صل��ح می دانند و نباید و نمی ت��وان افراط گرایی‬ ‫خشن را به دین‪ ،‬ملیت‪ ،‬تمدن یا گروه قومی خاصی‬ ‫نس��بت داد‪ .‬وی در عین حال از بی توجهی به یافتن‬ ‫عوامل و ریش��ه های بروز افراط گرایی خشن به ویژه‬ ‫اش��غالگری های خارجی‪ ،‬در برنامه عمل پیشنهادی‬ ‫ب��ان کی مون انتق��اد کرد و اف��زود‪ :‬بی ثبات کردن‬ ‫دولت های مش��روع از طریق مس��لح کردن و تامین‬ ‫مناب��ع مالی ب��رای گروه های خش��ونت گرا همراه با‬ ‫دخالت های نظامی خارجی و سیاست های معطوف‬ ‫به تغییر رژیم از عواملی بوده اند که به رشد فزاینده‬ ‫افراط گرایی خش��ن در س��طح جهانی دامن زده اند‪.‬‬ ‫خوش��رو با اشاره به نقش مخرب رسانه های بزرگ و‬ ‫شبکه های عمده خبری در تحریک فرقه گرایی‪ ،‬نبود‬ ‫بردباری‪ ،‬بیگانه هراسی و نژادپرستی گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از جوانان به دلیل سیاس��ت های همی��ن بنگاه های‬ ‫رس��انه ای به دامن افراط گرایی و خش��ونت س��وق‬ ‫داده ش��ده اند‪ .‬بان کی مون‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل‬ ‫برنام��ه عمل مقابله با افراط گرایی و خش��ونت را در‬ ‫اجرای مفاد قطعنامه مجمع عمومی س��ازمان ملل‬ ‫متحد با عنوان جهان علیه خش��ونت و افراط گرایی‬ ‫(‪ )WAVE‬ک��ه در س��ال ‪ 1392‬به ابت��کار دکتر‬ ‫روحانی رییس جمهوری کش��ورمان پیشنهاد شده و‬ ‫به تصویب سازمان ملل رسیده بود‪ ،‬به منظور اقدام‬ ‫اعضای سازمان ملل متحد تهیه و ارائه کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫تشدید برخورد با عرضه کنندگان‬ ‫میوه قاچاق از شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫صادرات ‪7/1‬میلیون بشکه نفت در ‪ 48‬ساعت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفت��ی ایران گفت‪:‬‬ ‫صادرات بیش از ‪ 7/1‬میلیون بشکه نفت در مدت ‪48‬‬ ‫ساعت برای نخس��تین بار پس از لغو تحریم ها انجام‬ ‫ش��د که در واقع رکورد بارگیری کشتی های نفتکش‬ ‫و صادرات نفت ایران در پایانه خارگ شکسته شد ‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا به نقل از ش��رکت ملی نفت‪ ،‬سید پیروز‬ ‫موس��وی درب��اره اخرین وضعیت ورود کش��تی های‬ ‫ن افزود‪ :‬بعد‬ ‫نفتکش اروپایی ب��ه پایانه های نفتی ایرا ‬ ‫از توافق هس��ته ای و اجرای برجام و س��فر وزیر نفت‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در قالب هیات‬ ‫دولت به اروپا که اوایل بهمن س��ال جاری انجام شد‪،‬‬ ‫مذاکراتی با شرکت های نفتی اروپایی انجام شد و بر‬ ‫اس��اس ان قرار شد محموله های جدید نفتی به اروپا‬ ‫صادر ش��ود که در روزهای گذشته این کار انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران با یاداوری‬ ‫اینکه یکی از بندهای توافق هسته ای لغو محدودیت‬ ‫صادرات نفت خام ایران بو د گفت‪ :‬در ماه نخست لغو‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬صادرات نفت خ��ام ایران به بیش از ‪400‬‬ ‫هزار بش��که در روز رس��ید‪ .‬این مقام مسئول اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون حدود ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد افزایش صادرات‬ ‫نف��ت خام ایران به مقاصد مش��تریان و کش��ورهای‬ ‫سنتی خریدار نفت خام کشورمان انجام شده و بقیه‬ ‫ای��ن افزایش تولی��د به مقصد کش��ورها و خریداران‬ ‫جدید نفت انجام می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون شرکت‬ ‫پایانه ه��ای نفتی ایران با تمهیداتی که در نظر گرفته‬ ‫و ب��ا انجام تعمیرات‪ ،‬نوس��ازی‪ ،‬بازس��ازی و روزامد‬ ‫کردن تاسیس��ات و اس��کله ها‪ ،‬در حال حاضر بدون‬ ‫هیچ مش��کلی امکان پهلودهی و جداسازی همزمان‬ ‫‪ 9‬کش��تی نفتکش را دارد‪ .‬به گفته موسوی‪ ،‬در طول‬ ‫‪ 30‬س��اعت عالوه بر بارگیری ‪ 4‬میلیون بش��که نفت‬ ‫به نفتکش های اروپایی‪ ،‬بارگیری مشتریان سنتی نیز‬ ‫انجام شد و در مجموع در این مدت ‪ 7‬میلیون و ‪100‬‬ ‫هزار بشکه نفت خام بارگیری شده است‪.‬‬ ‫تکلیف سپرده ها و وام های قبلی با سودهای جدید‬ ‫با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش‬ ‫نرخ س��ود اعم از تسهیالت و س��پرده اکنون این‬ ‫ابهام برای مش��تریان بانک ها ایجاد می شود که با‬ ‫اجرایی شدن سودهای جدید‪ ،‬تکلیف سپرده های‬ ‫قبلی و همچنین وام هایی که دریافت کرده ان د چه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬انطور که در توافق‬ ‫بانک ه��ا و همچنی��ن اعالم ریی��س بانک مرکزی‬ ‫امده مصوبات شورای پول و اعتبار در تایید توافق‬ ‫بانک ها برای کاهش نرخ س��ود سپرده و همچنین‬ ‫مصوبه جدید ش��ورا در کاهش س��ود تس��هیالت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬از اول اس��فند در ش��بکه بانک��ی اجرایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اطالعات کس��ب ش��ده از بانک مرکزی‬ ‫درباره تغییر روند س��وددهی به س��پرده هایی که‬ ‫مش��تریان بانک ها از قبل داشته یا تسهیالتی که‬ ‫دریافت کرده اند حاکی از ان اس��ت که نرخ س��ود‬ ‫برای سپرده های یک س��اله درحال حاضر تغییری‬ ‫نخواهد کر د اما با سررسید شدن زمان سپرده های‬ ‫مدت دار‪ ،‬بانک ها مکلف هس��تند نرخ سود که باید‬ ‫در حال حاضر ‪20‬درصد باش��د را در زمان تمدید‬ ‫حساب سپرده بروز رسانی کنند که ممکن است در‬ ‫این زمان نرخ س��ود ‪18‬درصد مصوب اخیر بوده یا‬ ‫تا ان هنگام بار دیگر نرخ س��ود تغییر کرده باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که با توجه به اینکه سپرده های‬ ‫مدت دار براس��اس توافق و ق��راردادی بین هر دو‬ ‫طرف یعنی مش��تری و بانک از گذشته بوده است‬ ‫در نتیجه تا هنگام سررس��ید هیچ تغییری در نرخ‬ ‫نخواهد داشت و براساس همان توافق میزان سود‬ ‫ان پرداخت خواهد ش��د؛ در عین حال که افتتاح‬ ‫حساب برای سپرده مدت دار تا قبل از ابالغ مصوبه‬ ‫جدید به بانک ها و اجرای ان به طور حتم بر اساس‬ ‫س��ودهای فعلی خواهد بود‪ .‬اما درباره سپرده های‬ ‫کوتاه م��دت کمت��ر از ‪ 3‬م��اه که براس��اس توافق‬ ‫بانک ها و تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار حداکثر‬ ‫‪10‬درصد تعیین شده‪ ،‬باید یاداور شد که نرخ های‬ ‫فعلی بای��د از روز اجرای نرخ ه��ای مصوب جدید‬ ‫در ش��بکه بانکی تغییر کند‪ .‬در مصوبه اردیبهشت ‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار تعیی��ن نرخ های کوتاه مدت‬ ‫به خود بانک ها واگذار ش��د و درص��دی برای ان‬ ‫تعیین نش��ده بود که به طور عمده از سوی بانک ها‬ ‫نرخ س��ودهای روزش��مار حتی تا مرز ‪20‬درصدی‬ ‫که برای س��االنه مصوب شد‪ ،‬اعمال و به مشتریان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫«صباح خالد االحمد الصباح» وزیر خارجه کویت در یک‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود «سامح‬ ‫ش��کری» در قاهره بر مخالفت کشورش با هر گونه دخالت‬ ‫نظامی در سوریه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر دفاع مالزی تاکید کرد‪ :‬نیروهای نظامی این کشور‬ ‫برای جنگ در یمن در عربس��تان مس��تقر نشده اند و تنها‬ ‫برای انجام یک رزمایش طوالنی مدت در عربستان سعودی‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫نیروهای امنیتی لبنان یک باند تروریس��تی وابس��ته به‬ ‫جبه��ه النصره را که اماده عملیات تروریس��تی و انفجار از‬ ‫طری��ق خودروهای بمب گ��ذاری ش��ده در ضاحیه جنوبی‬ ‫بیروت و طرابلس در شمال بیروت بود منهدم و تمام اعضای‬ ‫ان را بازداشت کردند‪.‬‬ ‫علی الدلیمی‪ ،‬رییس شورای شهر الخالدیه از ازادسازی‬ ‫منطقه الحامضیه واقع در ش��مال شرقی ش��هر الرمادی از‬ ‫چنگال داعش خبر داد‪.‬‬ ‫تمدید وضعیت فوق العاده در فرانسه در حالی در مجمع‬ ‫مل��ی (پارلمان) این کش��ور به تصویب رس��ید ک��ه تعداد‬ ‫مخالفان طرح ه��ای دولت در این نهاد قانون گذار اش��کارا‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ارتش هن��د اعالم کرد‪ :‬تعدادی از نظامیان این کش��ور‬ ‫به رزمایش چندجانبه اس��یا و اقیانوس ارام با نام «کبرای‬ ‫طالیی» به همراه چین و پاکس��تان که از سه ش��نبه هفته‬ ‫گذشته در تایلند اغاز شده‪ ،‬پیوسته اند‪.‬‬ ‫رویاه��ای اردوغان برای تغییر قانون اساس��ی و گذر به‬ ‫نظام ریاستی‪ ،‬با بی نتیجه ماندن کار کمیسیون توافق درباره‬ ‫تدوین قانون اساسی جدید ترکیه‪ ،‬دوباره نقش بر اب شد‪.‬‬ ‫روزنام��ه «نیویورک تایم��ز» در تازه ترین گزارش خود‪،‬‬ ‫طرح حمله س��ایبری دولت امریکا به تاسیسات اتمی ایران‬ ‫را افش��ا کرده که این طرح مفصل به عنوان گزینه ای غیر از‬ ‫جنگ درصورت شکس��ت تالش های دیپلماتیک برای حل‬ ‫بحران هس��ته ای طراحی ش��ده بود اما با رسیدن به توافق‬ ‫هسته ای ناکام ماند‪.‬‬ ‫مقام��ات دفاع��ی هن��د اعالم کردن��د‪ :‬موش��ک بومی‬ ‫«پریت��وی‪ »2‬با قابلیت حمل کالهک هس��ته ای صبح روز‬ ‫چهارشنبه با موفقیت ازمایش شده است‪.‬‬ ‫افراد ناشناس ‪ 5‬خودرو را در استانبول به اتش کشیدند‪.‬‬ ‫پط��روس غالی‪ ،‬نخس��تین دبی��رکل ع��رب و افریقایی‬ ‫سازمان ملل در حالی در ‪93‬سالگی در بیمارستانی در مصر‬ ‫درگذش��ت که به مرد در س��ایه شهرت داش��ت و جوایز و‬ ‫افتخارات متعددی را از ‪ 24‬کش��ور جهان در ویترین کاری‬ ‫خود به یادگار گذاشته بود‪.‬‬ ‫ب��اراک اوبام��ا می گوی��د دونالد ترامپ که برای کس��ب‬ ‫نام��زدی حزب جمهوری خ��واه در انتخابات تالش می کند‪،‬‬ ‫رییس جمه��ور نخواهد ش��د چون ریاس��ت جمهوری «یک‬ ‫شغل جدی است!»‬ ‫رجب طیب اردوغان‪ ،‬رییس جمهور ترکیه و شاه عربستان‬ ‫در تماس تلفنی درباره مسائل سوریه و همکاری های روسیه‬ ‫و نیروهای دولتی س��وریه در شمال حلب به بحث و تبادل‬ ‫نظر پرداختند‪.‬‬ ‫ی��ک مقام امنیتی ژاپن اعالم کرد که به هنگام برگزاری‬ ‫اجالس س��ران گروه ‪ 7‬در «ایسه شیما»‪ ،‬این کشور تدابیر‬ ‫امنیتی گس��ترده ای را برای مقابله با گروه های تروریس��تی‬ ‫به ویژه داعش اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت توزیع گاز پاکستان به تازگی اعالم‬ ‫ک��رد که «والدیمیر پوتین» رییس جمهوری روس��یه بنا به‬ ‫دعوت رس��می نخست وزیر پاکستان برای حضور در مراسم‬ ‫ل پاکس��تان‪،‬‬ ‫افتت��اح احداث خ��ط لوله گاز جنوب‪-‬ش��ما ‬ ‫به زودی به اسالم اباد سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫«مول��ود چ��اووش اوغلو» وزی��ر امورخارج��ه ترکیه در‬ ‫گفت وگو ب��ا رویترز گفت‪ :‬در ائت�لاف (امریکایی) اجماعی‬ ‫در زمینه اعزام نیروی زمینی به س��وریه وجود ندارد و این‬ ‫موضوع به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل در پی نامه دولت سوریه در‬ ‫محکومیت حمالت ترکیه به شمال این کشور‪ ،‬ضمن دعوت‬ ‫از ترکیه به رعای��ت قوانین بین المللی‪ ،‬توقف حمالت علیه‬ ‫گروه های کرد را خواستار شد‪.‬‬ ‫نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت‪ :‬دولت سوریه‬ ‫با وجود فضای مسموم سیاسی حاکم بر گفت وگوها همیشه‬ ‫امادگ��ی خود را برای ش��رکت در گفت وگوه��ا و برقراری‬ ‫اتش بس همه جانبه اعالم کرده اما گروه های تروریس��تی و‬ ‫حامیان انها تمایلی به برقراری اتش بس ندارند‪.‬‬ ‫روزنامه االخبار لبنان نوشت‪ :‬پیشروی های ارتش سوریه‬ ‫منحصر به ریف ش��مالی حلب نیست و از چند هفته پیش‬ ‫تاکنون نبرده��ای موفقیت امیزی در اس��تان جنوبی درعا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫فرانسه از طریق سفیر خود در تل اویو‪ ،‬رژیم صهیونیستی‬ ‫را به طور رس��می از طرح خ��ود برای برگ��زاری کنفرانس‬ ‫بین المللی صل��ح در خاورمیانه در پاری��س در ماه ژوئن یا‬ ‫ژوییه اینده مطلع کرد‪.‬‬ ‫دفت��ر س��ازمان ملل اعالم ک��رد‪ :‬دولت س��وریه با ورود‬ ‫کمک های بشردوس��تانه به ‪ 7‬منطقه محاصره شده در این‬ ‫کشور موافقت کرده است‪.‬‬ ‫گ��روه تروریس��تی داعش اعالم کرد ک��ه جلوی نیروی‬ ‫زمینی عربستان که وارد سوریه شود‪ ،‬خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫دوری از تخریب در فضای مجازی‬ ‫ایت اهلل مکارم ش��یرازی با اش��اره به اینکه تخریب دیگران حرام است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به تازگی در فضای مجازی تخریب هایی اغاز شده که همان انتخابات امریکایی‬ ‫اس��ت و بای��د از ان دوری کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری ح��وزه‪ ،‬وی افزود‪ :‬افرادی‬ ‫که از برخی نهادها دلخور هس��تند و ش��اید ناراحتی انها بجا نیز باشد‪ ،‬باید در‬ ‫انتخابات شرکت کرده و حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخابات ‪ 7‬اسفند مظهر بیداری ملت و عزت ملی است‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی صبح دی��روز در‬ ‫دیدار پرش��ور هزاران نفر از قش��رهای مختلف مردم‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬ضمن تش��کر صمیمان��ه از ملت‬ ‫بزرگ ایران به دلیل خلق حماسه پرشکوه ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫امسال‪ ،‬ان را نشانه عزم راسخ و ایستادگی و بیداری‬ ‫مردم دانستند و با تاکید بر اینکه انتخابات ‪ ۷‬اسفند‬ ‫نیز مظهر بیداری ملت و دفاع از نظام و اس��تقالل و‬ ‫عزت ملی اس��ت‪ ،‬گفتند‪ :‬م��ردم با حضور همه جانبه‬ ‫و اگاهانه و همراه با بصی��رت و دانایی در انتخابات‪،‬‬ ‫درست عکس خواست دشمن عمل کنند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در این دیدار که در‬ ‫استانه سالروز قیام مردم تبریز در ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۵۶‬‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ضمن تجلی��ل از ایمان عمیق‪ ،‬بیداری‪،‬‬ ‫نش��اط و ایس��تادگی م��ردم اذربایجان ب��ه موضوع‬ ‫انتخابات ‪ ۷‬اس��فند اش��اره و تاکید کردند‪ :‬دشمن با‬ ‫یک برنامه ریزی خاص برای انتخابات‪ ،‬به دنبال تحقق‬ ‫توطئه طراحی شده خود اس��ت‪ ،‬بنابراین باید ملت‬ ‫ایران به عنوان صاحبان اصلی کشور از برخی حقایق‬ ‫مطلع شوند تا این نیات پلید محقق نشود‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬طراح��ی انها ب��رای انتخابات ‪۷‬‬ ‫اسفند‪ ،‬از تخریب ش��ورای نگهبان و زیرسوال بردن‬ ‫تصمیم های ان اغاز ش��ده اس��ت و این ش��ورا یکی‬ ‫از چند مرکز اساس��ی در نظام اس�لامی اس��ت که‬ ‫امریکایی ه��ا از ابتدای پیروزی انقالب‪ ،‬به ش��دت با‬ ‫ان مخالف بودند‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر اینکه نتیجه زیر س��وال بردن‬ ‫تصمیم های ش��ورای نگهبان‪ ،‬القای غیرقانونی بودن‬ ‫انتخابات اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬هنگامی که‬ ‫غیرقانونی بودن انتخابات القا شود‪ ،‬بنابراین مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برامده از این انتخابات و مصوبات‬ ‫ان غیرقانونی خواهد بود‪ .‬ایشان در ادامه به اهمیت‬ ‫اساس��ی و بنیادین مجلس خبرگان در نظام اسالمی‬ ‫نیز اشاره و خاطرنشان کردند‪ :‬اهمیت جایگاه مجلس‬ ‫خبرگان از این جهت اس��ت ک��ه در تعیین رهبری‬ ‫به عنوان تصمیم گیر و سیاس��ت گذار اصلی کش��ور‪،‬‬ ‫نق��ش دارد بنابراین انتخاب نمایندگان این مجلس‪،‬‬ ‫موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب گفتند‪ :‬بعد از جریان طوالنی‬ ‫مذاکرات و س��پس توافق هس��ته ای‪ ،‬بار دیگر‪ ،‬یک‬ ‫مس��ئول امریکای��ی‪ ،‬در روزهای اخیر گفته اس��ت‪،‬‬ ‫کاری می کنیم که س��رمایه داران دنیا جرات حضور‬ ‫در ایران را نداشته باشند!‬ ‫ایش��ان ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اینگون��ه اظهارات‬ ‫نشان دهنده عمق دشمنی امریکا با ملت ایران است‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬یکی از اهداف کس��انی که در دو سال اخیر‬ ‫به دنبال مذاکرات هسته ای بودند و انصافا نیز زحمت‬ ‫کشیدند‪ ،‬گشایش اقتصادی از طریق سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی بود ام��ا امریکایی ها اکن��ون جلوی همین‬ ‫موضوع را هم می خواهند بگیرند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬اینکه بارها گفته شد که امریکایی ها‬ ‫غیرقابل اعتمادند‪ ،‬معنایش همین است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب ب��ا اش��اره ب��ه اعت��راض‬ ‫سیاس��تمداران امریکایی به شعار «مرگ بر امریکا»‬ ‫در راهپیمایی ه��ا‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬وقتی ش��ما‬ ‫اینگونه عمل می کنید و گذش��ته و امروز شما حاکی‬ ‫از دشمنی بدون پرده پوشی است‪ ،‬انتظار دارید ملت‬ ‫ایران چه پاسخی به شما بدهند؟‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬البته انها در دیدارهای خصوصی‬ ‫لبخند می زنند‪ ،‬دس��ت می دهند و س��خنان خوش‬ ‫می گوین��د که اینگونه رفتاره��ا مربوط به دیدارهای‬ ‫دیپلماس��ی و خصوصی اس��ت و تاثیری در واقعیت‬ ‫ندارد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬واقعیت ان‬ ‫اس��ت که بعد از مذاکرات طوالنی و بس��تن قرارداد‬ ‫و تمام ش��دن قضایا‪ ،‬حاال می گوین��د نمی گذاریم و‬ ‫صراحتا تهدید به تحریم جدید می کنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫واقعیت‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای گفتند‪ :‬ای��ن‪،‬‬ ‫امریکا است و در مقابل این دشمن‪ ،‬نمی توان چشم‬ ‫خود را بست و حمل بر صحت کرد‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫این روزها فضای سیاسی و اجتماعی کشور معطوف‬ ‫به انتخابات ‪ 7‬اس��فند اس��ت زیرا سرنوشت و ترکیب دو‬ ‫مجلس شورای اس�لامی و خبرگان رهبری با ارای مردم‬ ‫تعیین می ش��ود‪ .‬جنب و جوش فعاالن سیاسی‪ ،‬هواداران‬ ‫نامزدهای تایید صالحیت ش��ده و اح��زاب و جریان های‬ ‫سیاس��ی در عرصه ه��ای میدان��ی‪ ،‬مجازی‪ ،‬نش��ریات و‬ ‫نشس��ت های محفلی ب��رای در پیش گرفت��ن رویه هایی‬ ‫که پیروزی را در انتخابات به همراه داش��ته باش��د بسیار‬ ‫پررنگ شده و شاهد جو رقابتی در میان احزاب‪ ،‬جریان ها‪،‬‬ ‫نخبگان‪ ،‬محافل دانشگاهی و شهروندان هستیم‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬احکام‬ ‫وی��ژه ای��ام انتخابات را ب��ا توجه به در پی��ش رو بودن دو‬ ‫انتخابات مهم مجلس ش��ورای اسالمی و مجلس خبرگان‬ ‫رهبری در ‪ 7‬اس��فند امسال به نقل از رهبر معظم انقالب‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی‪ ،‬امام جمعه مسجد‬ ‫مکی و مدیر ح��وزه علمیه دارالعلوم اهل س��نت زاهدان‬ ‫گفت‪ :‬حضور گس��ترده احاد مردم ایران اعم از ش��یعه و‬ ‫سنی در انتخابات ‪ 7‬اسفند دشمنان را برای ایجاد تفرقه و‬ ‫ضربه زدن به انقالب اسالمی مایوس می کند‪.‬‬ ‫س��پنتا نیکنام‪ ،‬عضو زرتش��تی شورای اسالمی شهر‬ ‫ی��زد گفت‪ :‬حضور اقلیت های دینی در انتخابات پاس��خی‬ ‫ب��ه یاوه گویی های کس��انی اس��ت ک��ه می گویند حقوق‬ ‫اقلیت های دینی در ایران رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫جاوی��د خان داداش‪ ،‬رییس انجمن کلیمیان ش��یراز‬ ‫عکس روز‬ ‫قیام مردم تبریز در ‪ 29‬بهمن ‪1356‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کلیمیان به عنوان جزئی از مل��ت بزرگ ایران در‬ ‫انتخابات پیش رو همانند انتخابات دوره های پیش��ین‪ ،‬با‬ ‫شور و نشاط فعاالنه مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫علی صوف��ی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری‬ ‫اصالح طلب��ان گف��ت‪ :‬در ته��ران رای م��ردم فهرس��تی‬ ‫خواهد بود برای همین اگر مردم به ش��کل گسترده پای‬ ‫صندوق ه��ای رای بیاین��د پی��روزی اصالح طلبان قطعی‬ ‫خواهد بود‪ .‬در تهران فهرس��ت ‪ 30‬نفره اماده شده و همه‬ ‫اصالح طلبان براساس میثاق نامه از فهرست نهایی حمایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫سیدمهدی هاشمی از اعضای فراکسیون اصولگرایان‬ ‫مجلس شورای اسالمی با رد درخواست های مکرر شورای‬ ‫ائتالف اصولگرایان برای انصراف نامزدهایی که در فهرست‬ ‫واحد ان جای نگرفته اند‪ ،‬گفت که او نه تعهدی برای این‬ ‫کار داده و نه قصد دارد از صحنه انتخابات خارج شود‪.‬‬ ‫فهرس��ت نامزده��ای اصالح طل��ب ب��رای حضور در‬ ‫انتخابات مجلس شورای اس�لامی دهم سرانجام نهایی و‬ ‫منتشر ش��د‪ .‬روزنامه ها حضور چهره های تازه و همچنین‬ ‫‪ 8‬نامزد زن را از ویژگی های این فهرست عنوان کردند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عارف‪ ،‬رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫اصالح طلبان در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر شکل گیری‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی طرفدار دول��ت در صورت رای‬ ‫اوردن فهرس��ت اصالح طلب��ان توضیح داد‪ :‬مجلس��ی که‬ ‫فهرس��ت ائتالفی اصالح طلبان در ان حضور داشته باشد‪،‬‬ ‫مجلس الدوله نیست‪ ،‬مجلس ملت است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین کرباس��چی‪ ،‬دبیرکل حزب کارگزاران‬ ‫س��ازندگی گفت‪ :‬اصالحات یک انفجار ناگهانی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه یک تغییر تدریجی است که نیازمند پیگیری مداوم‬ ‫و مقاومت اس��ت‪ .‬اما متاس��فانه دو جریان به دنبال بی اثر‬ ‫نش��ان دادن انتخابات هس��تند؛ یک جری��ان در داخل و‬ ‫جریانی دیگر در خارج‪.‬‬ ‫قدرتعل��ی حش��متیان‪ ،‬ریی��س جبهه مس��تقلین و‬ ‫اعتدال گرای��ان گف��ت‪ :‬فهرس��ت نهایی ای��ن جبهه برای‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی در ح��وزه تهران در‬ ‫نشست خبری روز جمعه رسانه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��د کیانوش راد‪ ،‬عضو نماین��دگان ادوار مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اصالح طلبان باید با روشنگری‪،‬‬ ‫خط�� ر تقویت جبهه اصولگرایان افراطی را گوش��زد کنند‬ ‫و تالش کنند مردم به عناصر تند و افراطی رای ندهند‪.‬‬ ‫در پنجمی��ن میزگ��رد تخصصی ایرنا در خراس��ان‬ ‫ش��مالی ب��ا محوری��ت انتخابات ‪ 7‬اس��فند‪ ،‬ش��ماری از‬ ‫نماین��دگان تش��کل های فرهنگیان اصولگرا ب��ر انتخاب‬ ‫نماین��دگان اصلح که رویکرد کالن نگ��ر و توجه به منافع‬ ‫ملی داشته باشند‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫صادق خرازی‪ ،‬دبیرکل حزب ندای ایرانیان با وجود‬ ‫انکه به گفته خود به تازگی درمان شده و حال مساعدی‬ ‫نداش��ت و نمی توانس��ت زیاد س��خنرانی کند در دانشگاه‬ ‫ازاد اس�لامی شهرکرد س��خنرانی و مردم را به حضور در‬ ‫انتخابات دعوت کرد‪.‬‬ ‫فضای مجازی حاکی است که یک شهروند‪ ،‬نماینده‬ ‫کنونی مردم مراغه و عجب ش��یر استان اذربایجان شرقی‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی را به مناظره دعوت کرد‪ .‬این‬ ‫ش��هروند که پیش تر مدیر یک اداره دولتی در شهرستان‬ ‫عجب ش��یر بوده‪ ،‬دعوت خود را در یک وبالگ و با عنوان‬ ‫شفاف سازی وعده های عمل نشده منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا نزدیک ش��دن به زم��ان تبلیغ��ات دهمین دوره‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬کمپین مبارزه با خرید و فروش‬ ‫رای در رس��انه های مجازی ابادان راه اندازی ش��د‪ .‬در این‬ ‫کمپین امده اس��ت‪ :‬ش��رافت‪ ،‬شعور و ش��خصیت شما از‬ ‫مادیات و پول باارزش تر است‪ ،‬خرد و شعورتان را به هیچ‬ ‫نفروشید‪ ،‬مهم نیست به چه کسی رای می دهید ولی مهم‬ ‫است با اگاهی و منطق رای می دهید‪ ،‬رای خود را با پول‬ ‫کثیف برخی ها الوده نکنید‪.‬‬ ‫جانشین هیات بازرسی ستاد انتخابات استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬ادعا ش��ده یک��ی از داوطلب��ان نمایندگی مجلس‬ ‫ش��ورای دهم اعالم کرده که هر کس در برگه رای نام مرا‬ ‫بنویس��د و از این برگه ب��ا موبایل عکس بگیرد‪ ،‬مبلغی به‬ ‫فرد رای دهنده می دهم‪.‬‬ ‫محمد امامی امین در نشست ستاد انتخابات استان تهران‬ ‫افزود‪ :‬بر این اس��اس باید نس��بت به اجازه عکس برداری از‬ ‫ارای انتخاباتی با تلفن همراه(موبایل) یا همراه داش��تن این‬ ‫تلفن ها در شعب اخذ رای تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫فهرست ‪ ۱۴‬نفره مورد حمایت حزب تمدن اسالمی‬ ‫در دهمی��ن دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫تهران‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫همکاری ایران و عربستان در منطقه ضروری است‬ ‫سفیر ایران در فرانسه گفت‪ :‬ایران و عربستان سعودی‬ ‫دو کش��ور مهم و دو بازیگر اساس��ی در جهان اس�لام و‬ ‫منطقه هس��تند‪ ،‬پس همکاری انها برای تضمین صلح و‬ ‫ثبات در این منطقه ضروری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬علی اهن��ی در گفت وگو با ش��بکه‬ ‫تلویزیون��ی فرانس ‪ 24‬با بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬ایران‬ ‫همیش��ه به دنبال روابط دوستانه در زمینه های سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬با همه کش��ورها بوده است‪ ،‬زیرا منافع ملی‬ ‫ایجاب می کند این همکاری جمعی به وجود اید‪.‬‬ ‫اهنی اف��زود‪ :‬حتی درباره عربس��تان س��عودی که به‬ ‫ش��کلی به سوی ایجاد تنش حرکت می کند‪ ،‬ما به دنبال‬ ‫تنش نیستیم‪ .‬وی درباره روابط بین سنی ها و شیعیان در‬ ‫ای��ران و منطقه نیزگفت‪ :‬نباید این طور فکر کرد که بین‬ ‫س��نی و شیعه جنگ است‪ .‬س��نی ها و شیعیان مسلمان‬ ‫هس��تند و به یک خدای واح��د و یک قران و یک پیامبر‬ ‫اعتقاد دارند‪.‬اهنی تاکید کرد که وحدت جامعه اس�لامی‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬ولی ما در برابر برخی عناصر افراطی خش��ن‬ ‫در ه��ر دو طرف ق��رار داریم که بای��د از انها پرهیز کرد‪.‬‬ ‫باید فارغ از این عناصر افراطی راه درستی را انتخاب و با‬ ‫همدیگر کار کرد‪.‬‬ ‫اهنی درب��اره حضور ایران به عنوان ی��ک بازیگر مهم‬ ‫درمنطقه به ویژه درکش��ورهای عراق و سوریه نیز پاسخ‬ ‫داد‪ :‬ای��ران یک کش��ور مه��م در منطقه اس��ت و روابط‬ ‫تنگاتنگی با دولت عراق و در س��وریه هم با دولت سوریه‬ ‫دارد‪ .‬زمان��ی ک��ه انها هم��کاری‪ ،‬مش��اوره های نظامی و‬ ‫کمک های ما را طل��ب می کنند‪ ،‬ما به طور کامل امادگی‬ ‫داریم به انها کمک کنیم‪ ،‬زیرا باید به اینده این کشورها‬ ‫و به وی��ژه به اینده مردم س��وریه و مردم ع��راق‪ ،‬توجه و‬ ‫زمینه را برای نقش افرینی انها فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ما همواره به دنبال حس��ن روابط‬ ‫با کش��ورهای همسایه و همه کش��ورهای منطقه و ایجاد‬ ‫و حفظ هم��کاری تنگاتنگ جمعی ب��رای تضمین ثبات‬ ‫منطقه بوده و هستیم‪.‬‬ ‫اهنی درباره مبارزه با تروریس��م وایفای نقش روسیه و‬ ‫ایران در ائتالف منطقه ای این مبارزه تصریح کرد‪ :‬بستگی‬ ‫دارد چه کسانی در این ائتالف باشند‪.‬‬ ‫به گفته اهنی از همان ابتدای تش��کیل این ائتالف‪ ،‬ما‬ ‫خوشبین نبودیم که در میان برخی از این بازیگران حسن‬ ‫نیت وجود داش��ته باش��د‪ .‬در عمل نیز ما به خوبی شاهد‬ ‫بودیم که چه اقداماتی انجام دادند‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬تحول در صنایع غذایی با دانش ژنتیک‬ ‫‪ 29‬زیمنس‪ ،‬شریک صنایع ریلی ایران‬ ‫‪ » ۷« 30‬ایکس محرمانه در تولید نوشابه‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫بازگشت رونق به صنایع از ابتدای سال ‪۹۵‬‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هفته‬ ‫گذش��ته در گزارشی رسمی به س��فارش اتاق‬ ‫بازرگان��ی و صنایع و معادن ته��ران اعالم کرد‬ ‫که رش��د بخش صنعت کش��ور برای س��ومین‬ ‫فصل متوالی‪ ،‬منفی ش��ده اس��ت و با توجه به‬ ‫روند واردات کش��ور‪ ،‬به نظر می رس��د زمستان‬ ‫نی��ز این رش��د منفی بوده و رکود هم تش��دید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش رشد تولیدات صنعتی در‬ ‫سومین فصل سال ‪ ۹۴‬در مقایسه با فصل پاییز‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬منفی ‪24/8‬درصد ش��ده که حکایت‬ ‫از رش��د زیر صفر تولیدات صنعتی در سومین‬ ‫فصل متوالی دارد‪ .‬این گزارش شاخص تولیدات‬ ‫صنعتی برای ‪ ۹‬ماه سال ‪ ۹۴‬را معادل ‪۱۱‬درصد‬ ‫رش��د منفی نش��ان می دهد‪ ،‬ضمن اینکه رشد‬ ‫ف��روش واحدهای صنعتی در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪۹۴‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬با رشد منفی‬ ‫‪۱۹‬درصدی مواجه بوده است‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫‹ ‹تحریم‪ ،‬دلیل رشد منفی صنعت‬ ‫در همین راس��تا مهندس نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در واکنش به رش��د‬ ‫صنعتی منف��ی در ‪ 3‬فصل متوالی در امس��ال‬ ‫در گفت وگو ب��ا مهر خبر از بازگش��ت رونق از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۵‬داد و گفت‪ :‬یقین داریم که از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۵‬بخش صنعت کشور‪ ،‬با توجه‬ ‫به ش��رایط پیش امده‪ ،‬فعال تر خواهد شد ولی‬ ‫اینکه رش��د بخش صنعت کش��ور در زمستان‬ ‫چ��ه وضعیتی دارد‪ ،‬باید اج��ازه داد تا امارهای‬ ‫بانک مرکزی منتش��ر ش��ود چرا ک��ه امارهای‬ ‫رش��د صنعتی را بانک مرکزی اع�لام می کند‬ ‫و این موضوع در دس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیس��ت‪ ،‬دلیل نبود رش��د صنعتی در‬ ‫امسال نیز پابرجایی تحریم ها در سال جاری بود‬ ‫که باعث ش��د کمبود هایی در صنایع به وجود‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد منفی زمستانی‬ ‫در همین راس��تا ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪،‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درباره شاخص های تاثیر گذار‬ ‫بر رش��د منفی صنعت در سال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬مرکز‬ ‫امار ایران در ارتباط با وضعیت صنعت کشور و‬ ‫به طور مشخص وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از تیر ‪ ۹۴‬به بعد هیچ گونه اماری منتشر نکرده‬ ‫که این موضوع به معنای تاثیر ش��دید رکود بر‬ ‫صنعت و به چالش کشیدن بخش های مختلف‬ ‫است‪.‬‬ ‫روغن��ی با تاکی��د براینکه رک��ود بخش های‬ ‫متع��ددی از صنای��ع را تحت تاثیر ق��رار داده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬صنایع��ی همچ��ون س��یمان‪ ،‬ف��والد‪،‬‬ ‫لوازم خانگ��ی‪ ،‬س��لولزی و‪ ...‬دچ��ار چالش های‬ ‫عمیق و جدی شده اند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران درب��اره پیش بینی وضعیت س��ال اینده‬ ‫نی��ز اظهارک��رد‪ :‬با ب��ه نتیجه رس��یدن برجام‪،‬‬ ‫سیاس��ت های دولت برای س��ال اینده و ورود‬ ‫خارجی ها به سرمایه گذاری پیش بینی می شود‬ ‫در ‪۶‬ماه دوم سال اینده از وضعیت کنونی خارج‬ ‫خواهیم ش��د‪.‬البته روند بهبود اکنون اغاز شده‬ ‫اما تغییرات اساس��ی در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی با پیش بینی اینکه رش��د منفی در فصل‬ ‫محسن شرکا‬ ‫زمس��تان نیز ادامه داشته باش��د گفت‪ :‬در یک‬ ‫سال گذش��ته عوامل متعددی در صنعت تاثیر‬ ‫داش��ته اند که براس��اس مطالعات بانک مرکزی‬ ‫مهم تری��ن ان موضوع نقدینگی اس��ت که این‬ ‫امر ناش��ی از سیاس��ت های انقباض��ی دولت و‬ ‫بانک ه��ا برای کنترل تورم ب��ه وجود امد و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬صنایع را به ش��دت تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫روغنی تحریم های بین المللی را در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫عامل دوم فش��ار بر صنایع عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این موضوع ورود مناب��ع و مواد اولیه صنایع را‬ ‫دچار مش��کل کرد که خوشبختانه این موضوع‬ ‫برای سال ‪ ۹۵‬حل شده است عالوه براین رکود‬ ‫حاک��م بر بازار تاثیر زیادی بر صنایع گذاش��ت‬ ‫و ظرفیت ه��ای تولید را با کاهش چش��م گیری‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بیان اینکه در سال ‪ ۹۴‬قیمت فروش بسیاری‬ ‫از صنای��ع با کاهش رو به رو ب��وده افزود‪ :‬به طور‬ ‫قطع صنایع در اخر سال با زیان انباشته مواجه‬ ‫خواهن��د بود که اث��ر انتظاری ب��رای به نتیجه‬ ‫رس��یدن مذاکرات ‪ 5+1‬و انتظار مردم برای به‬ ‫وج��ود امدن تغییری ب��زرگ یکی از مهم ترین‬ ‫عوام��ل به وج��ود ام��دن رکود در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی فض��ای انتخابات��ی در کش��ور را نی��ز بر‬ ‫عملکرد صنایع موثر دانس��ت و گفت‪ :‬در زمان‬ ‫انتخاب��ات چه مجلس ش��ورای اس�لامی و چه‬ ‫ریاس��ت جمهوری به طور معم��ول تاثیر منفی‬ ‫بر ب��ازار دارد و رکودی در ب��ازار ایجاد می کند‬ ‫که ب��ا عوامل ذکر ش��ده پیش بینی می ش��ود‬ ‫رشد منفی در فصل زمس��تان نیز ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫روغنی با اشاره به صنایعی که در سال اینده‬ ‫به نس��بت صنایع دیگر رون��ق را زودتر تجربه‬ ‫خواهند ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت س��اختمان یکی‬ ‫از صنایعی اس��ت که با رون��ق ان تعداد زیادی‬ ‫از صنای��ع رون��ق خواهن��د گرفت ام��ا با توجه‬ ‫به ش��رایط ام��روز صنایع پایین دس��تی نفت و‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬حمل ونق��ل ریلی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع غذای��ی ازجمله صنایعی‬ ‫خواهند بود که س��ریع تر از س��ایر صنایع رونق‬ ‫را احساس خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر فضای انتخابات‬ ‫محس��ن ش��رکا‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫درباره بررس��ی‬ ‫وضعی��ت صنع��ت در زمس��تان و پیش بین��ی‬ ‫وضعیت س��ال اینده گف��ت‪ :‬انتخابات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫تاثی��ر بس��یاری دارد و در صورتی که انتخابات‬ ‫پرشوری برگزار شود که نتیجه ان نمایندگانی‬ ‫ب��ا ذهنی��ت تولیدمح��وری و درک اقتص��ادی‬ ‫ب��اال را ب��ه مجل��س راه��ی کند به ط��ور قطع‬ ‫ش��رایط در س��ال این��ده بهبود پی��دا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکا با بیان اینکه پیش بینی می شود رشد‬ ‫منفی صنعت در زمستان نیز ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬البته این رش��د منفی با بهبود نس��بی‬ ‫نسبت به ماه های گذشته همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به اینکه ارتباط با صنایع دنیا و در راس��تای ان‬ ‫پیوستن به سازمان تجارت جهانی سال اینده را‬ ‫با رونق رو به رو خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال جاری‬ ‫مدت زیادی بازار در انتظار نتیجه مذاکرات بود‬ ‫و اکنون نیز بازار در فضای انتخاباتی قرار گرفته‬ ‫که به طور قطع با نتیجه مثبت پس از انتخابات‬ ‫روند اقتصادی کش��ور با بهب��ود مواجه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به شاخص هایی که باعث رشد‬ ‫منفی صنعت در س��ال ‪ ۹۴‬ش��ده گفت‪ :‬رش��د‬ ‫منف��ی در صنای��ع مختلف حاص��ل تصمیم ها‪،‬‬ ‫ایین نامه ه��ا و موانعی اس��ت که در س��ال های‬ ‫گذش��ته اتخ��اذ ش��د و اکن��ون نتیج��ه انه��ا‬ ‫نمایان ش��ده بنابراین در س��ال های اینده باید‬ ‫منتظ��ر به نتیجه رس��یدن تصمیم ه��ای امروز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ش��رکا ب��ا بی��ان اینکه ب��رای تحقق رش��د‬ ‫‪۸‬درصدی باید تحریم های داخلی را رفع کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم های خارجی را می شود دور زد اما‬ ‫خود تحریمی ها چاره ندارد و مش��کالت زیادی‬ ‫را برای صنایع و محیط کس��ب وکار ایجاد کرده‬ ‫که امیدواریم در س��ال این��ده گام های مثبتی‬ ‫دپوی کاشی و سرامیک در انبارها و توصیه انجمن به تولیدکنندگان‬ ‫مدی��ر انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫کاش��ی و س��رامیک از توصیه ای��ن انجمن به‬ ‫تولیدکنن��دگان برای تعطیل��ی ‪ 3‬ماهه از ‪12‬‬ ‫اسفند تا ‪ 15‬خرداد سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهنام عزیززاده با اشاره به‬ ‫رکود در بخش ساخت وساز و به تبع ان کاشی‬ ‫و س��رامیک اظهارکرد‪ :‬در ح��ال حاضر اغلب‬ ‫تولیدکنندگان با ظرفی��ت کمتر از ‪50‬درصد‬ ‫کار می کنن��د ک��ه هرگ��ز توجی��ه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل رکود ساخت وس��از کاالهای کاش��ی و سرامیک‬ ‫در انبارها مانده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬هیات مدیره انجمن ما مدیران عامل ‪11‬‬ ‫کارخانه تولیدکننده کاش��ی و سرامیک در سراسر کشور هستند و با توجه‬ ‫به جلس��ه هیات مدیره جمع بندی این شد که تعطیلی ‪3‬ماهه کارخانه ها با‬ ‫توجه به شرایط انها توصیه شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاش��ی‬ ‫و س��رامیک با بیان اینکه ما به تولیدکنندگان‬ ‫توصیه کردی��م برای تنظیم ب��ازار و مدیریت‬ ‫ان در صورت نداش��تن س��فارش و اگر صالح‬ ‫می دانن��د اق��دام ب��ه تعطیل��ی کارخانه های‬ ‫خ��ود در این مدت کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته برخی‬ ‫ش��رکت های ما س��فارش خارجی دارن د یا با‬ ‫برخ��ی پروژه های داخل��ی قرارداد بس��ته اند‬ ‫ک��ه ب��ه تب��ع انه��ا را نمی توانن��د تعطی��ل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬معموال هر سال تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در انتهای‬ ‫سال از ‪ 20‬تا ‪40‬روز تعطیلی داشته اند که البته این تعطیلی امسال به مدت‬ ‫‪3‬ماه برای تنظیم بازار توصیه شده است‪.‬‬ ‫عزیززاده ادامه داد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪300‬میلیون متر مربع موجودی‬ ‫کاشی و سرامیک در انباره ا و واحدهای توزیع است‪.‬‬ ‫برداشته شود چراکه رشد ‪۸‬درصدی به سرعت‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد و به عوامل بسیاری همچون‬ ‫اقتص��اد مردمی‪ ،‬تکمیل زنجی��ره ارزش افزوده‪،‬‬ ‫ارتقای بهره وری و‪ ...‬وابسته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه عواملی که‬ ‫کارشناس��ان در تاثیر بر رش��د صنعتی عنوان‬ ‫کردن��د پیش بینی می ش��ود رش��د صنعتی در‬ ‫فصل زمس��تان ادامه روند فصل های گذشته را‬ ‫ط��ی کند اما با باتوجه به ش��رایط اقتصادی به‬ ‫وجود امده و انتخابات پیش رو این امید وجود‬ ‫دارد تا در س��ال اینده ش��اهد رونق صنعتی در‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬محور‬ ‫سیاست سازمان استاندارد‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه محور‬ ‫سیاس��ت این س��ازمان بر مبنای راهبرد اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس برای همه کاالها و خدمات‬ ‫شاخص های استانداردی تبیین و مشخص می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬نیره الس��ادات پیروزبخت در حاش��یه‬ ‫برگ��زاری نهمی��ن همای��ش اس��تاندارد و کیفیت گفت‪:‬‬ ‫ش��عار روز جهانی اس��تاندارد در س��ال ‪2015‬م با عنوان‬ ‫«اس��تاندارد‪ ،‬زبان مشترک جهان» با هدف توسعه تعامل‬ ‫مردم جهان با همدیگر عنوان شده بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از این رو اس��تانداردها با خلق زبان مشترک‬ ‫می توانند س�لامت و ایمنی را برای همه مصرف کنندگان‬ ‫تولیدات و خدمات ارائه کنند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت با بیان اینکه محوریت سیاس��ت س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد بر مبنای راهبرد اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس برای همه کاالها و خدمات ش��اخص های‬ ‫اس��تانداردی تبیین و مشخص می ش��ود‪ .‬در صورتی که‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور بخواهند اجازه فعالیت به واحد‬ ‫تولیدی صنفی بدهن��د باید با توجه به این معیارها اقدام‬ ‫ب��ه صدور مج��وز کنند تا در صورت بررس��ی و نظارت از‬ ‫سازمان‪ ،‬قابلیت ارزیابی با شاخص های استاندارد را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م�لاک تعیی��ن این ش��اخص ها براس��اس‬ ‫اخرین معیارهای کش��ور و بین الملل اس��ت تا با توجه به‬ ‫سیاست های پسابرجام بتوانیم زمینه رقابت تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای صادرات کاال به خارج از کشور را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫پیروز بخت افزود‪ :‬ش��اخص های استاندارد‪ ،‬مالکی برای‬ ‫اطمین��ان مصرف کنندگان از مص��رف کاال و خدمات نیز‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره عملکرد س��ازمان اس��تاندارد نیز گفت‪ :‬در‬ ‫طول ‪3‬س��ال اخی��ر این س��ازمان در عرص��ه بین المللی‬ ‫فعالیت های چشمگیری داشته است‪ .‬این مقام مسئول با‬ ‫اشاره به فاصله ‪20‬ساله با استانداردهای بین المللی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برای از بین بردن این فاصله رویکرد س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬بازمهندسی استانداردهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دولت‪ ،‬ضلع سوم مثلث ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫از همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و پایدار گزارش می دهد‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫تحول در صنایع غذایی با دانش ژنتیک‬ ‫نگاهی به تالش های محمدعلی‬ ‫نوید در بخش صنعت‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نوید از فعاالن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬با وجود اینکه برخی از دوستانش‬ ‫از فعاالن سیاسی مخالف حکومت پهلوی بودند‪ ،‬او‬ ‫به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط‬ ‫در س�ه را ه امین حض�ور تهران (کوچه ابش�ار‪ ،‬بین‬ ‫بهارستان و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫درنهایت جلس��ات گفتار ماه اندکی پیش از خرداد ‪ 42‬با‬ ‫تصمیم نوید و خرازی تعطیل می ش��ود‪ .‬نوید مورد سوءظن‬ ‫مقام ه��ای امنیت��ی در اوایل خ��رداد ‪ 1342‬ق��رار گرفت و‬ ‫همزمان با دستگیری مهندس بازرگان‪ ،‬دکتر یداهلل سحابی‪،‬‬ ‫ایت اهلل س��یدمحمود طالقانی و احمد علی بابایی‪ ،‬از فعاالن‬ ‫برجس��ته نهضت ازادی دس��تگیر و زندانی ش��د‪ .‬به روایت‬ ‫بازرگان‪:‬‬ ‫«عل��ی بابایی را در دفت��ر کارش و محمدعلی نوید را که‬ ‫ی بابایی بود‬ ‫هرگ��ز فرد سیاس��ی نبود و فقط ش��ریک عل�� ‬ ‫بازداشت کردند‪ .‬همه دستگیر شدگان روز اول خرداد ‪1342‬‬ ‫را ب��ه زندان قزل قلعه بردن��د و از انجا پس از یکی‪ ،‬دو روز‬ ‫بازجویی به زندان موقت شهربانی منتقل کردند و در طبقه‬ ‫باال‪ ،‬یک اتاق به نسبت خوب به ما دادند‪».‬‬ ‫نوید خود را از اتهام سیاس��ی س��نگین همراهانش تبرئه‬ ‫ک��رد به همین دلیل ح��دودا بعد از ‪ 6‬ماه ازاد ش��د‪ .‬با این‬ ‫وجود ب��دون مالحظه کاس��ب کاران ه در روز ‪ 13‬اذر ‪1345‬‬ ‫ب��ه روایت بازرگان «نوید و مغازه ای ب��ه مالقات علی بابایی‬ ‫امدند؛ مغازه ای را به عنوان اینکه منس��وب درجه یک و دو‬ ‫نیست راه ندادند‪».‬‬ ‫وقت��ی نوید در زن��دان بود همایون و میناچی‪ ،‬حس��ینیه‬ ‫ارشاد را براساس بنیان جلسات گفتار ماه پی ریزی می کنند‬ ‫و نوید بعد از ازاد ش��دن از زندان در راه اندازی حس��ینیه و‬ ‫برنامه های بعدی با انان همکاری داش��ت‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫ک��ه مرحوم همای��ون در جلس��ات گفتار ماه با نوید اش��نا‬ ‫ش��ده و ان سبک سخنرانی ها را می پسندد‪ .‬تا انجا که نوید‬ ‫جانش��ین محمد همایون پس از فوت وی در س��ال ‪1356‬‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬اینک��ه چرا همایون در میان خیل اش��نایان و‬ ‫همکاران‪ ،‬نوید را برای جانش��ینی خود در حسینیه انتخاب‬ ‫می کند قابل تامل است‪ .‬به احتمال زیاد همایون قابلیت های‬ ‫الزم را در نوی��د ب��رای پیش��برد اهداف حس��ینیه در کنار‬ ‫س��ایر اعضای هیات امنا می دیده اس��ت به ویژه تالش های‬ ‫وی ب��رای حل اختالفات بعض��ی از اعضای هیات علمی ان‬ ‫زمان حس��ینیه‪ ،‬نش��انه ای از توانایی اش در تداوم موسس��ه‬ ‫بود‪ .‬در حس��ینیه به غیر از مراسم س��خنرانی‪ ،‬کالس هایی‬ ‫در طبق��ه زیرزمین برگزار می ش��د‪ .‬محمدعلی نوید از تقی‬ ‫نوید (خواهرزاده اش) خواست در این کالس ها شرکت کند و‬ ‫نظرش را به طور دقیق به او بگوید‪ .‬روز بعد پیگیری می کرد‬ ‫و اگر اش��کالی وجود داشت س��عی می کرد در جلسات بعد‬ ‫ان را رف��ع کند‪ .‬روایت بازرگان حکایتگر فعالیت نیکوکارانه‬ ‫نوید و دوس��تانش است‪ .‬حاجی عباس انصاری و چند نفر از‬ ‫همکاران و هم هیاتی ه��ای کارخانه دار و اهل ایمان از قبیل‬ ‫نوی��د‪ ،‬خ��رازی و مصلحی در صدد برمی ایند که مس��جد و‬ ‫حس��ینیه ای به صورت ابرومند در غرب تهران بسازند‪ .‬اقای‬ ‫روحانی می گوید مس��جد و حسینیه با من‪ ،‬شما بروید برای‬ ‫بیکاران ش��هر و کارخانه های تان مدرس��ه حرفه ای بسازید‪.‬‬ ‫انان دیدند کسانی (به طور عمده دوستان مهندس بازرگان)‬ ‫هس��تند این کاره و مورد اعتماد و با تجربه ای که هنرس��تان‬ ‫کاراموز نارم��ک را راه انداخته اند‪ .‬با انه��ا همکاری کرده و‬ ‫پول و خدمات ش��ان را در اختیار انها گذاش��تند‪ .‬پس از ان‬ ‫ی کرد و بخش شبانه‪،‬‬ ‫ش��رکت کاراموز جهش و رش��د تازه ا ‬ ‫زمان انقالب درست شد ‪ .‬کمک به خانواده زندانیان سیاسی‬ ‫از طریق اقوام و اش��نایان بخشی از اقدامات خیرخواهانه او‬ ‫را تش��کیل می داد‪ .‬نوید به خارج از کش��و ر بسیار مسافرت‬ ‫می کرد به دلیل اینک ه در فعالیت سیاس��ی مشارکت داشت‬ ‫مقام ه��ای امنیتی به او مش��کوک نبودن��د درنتیجه نقش‬ ‫مهمی در انتقال پیام ه��ا ایفا می کرد‪ .‬وی ارتباط نزدیکی با‬ ‫مرحوم بهشتی در مسجد هامبورگ داشت‪ .‬همزمان با وقایع‬ ‫س��ال های ‪ 1356‬و ‪ 1357‬فعالیت های سیاسی او پررنگ تر‬ ‫ش��د‪ .‬وی یکی از اعضای اصلی کمیته تنظیم اعتصابات بود‪.‬‬ ‫در تظاهرات تاسوعا و عاش��ورا به اتفاق مهندس نعمت زاده‬ ‫(وزی��ر کنونی صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت)‪ ،‬مس��ئولیت نصب‬ ‫موتور اضطراری برق در میدان ازادی را داشتند‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫محمود مراتیان‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان اظهار کرد‪ :‬در کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬دانشگاه نیازهای صنعت را به پروژه های علمی ـ تحقیقاتی تبدیل می کند و در‬ ‫واقع چالش های صنعت در دانش��گاه رفع می ش��ود‪ .‬در این چرخه‪ ،‬صنعت نیز بخش قابل‬ ‫توجهی از هزینه های دانش��گاه را متقبل می شود؛ البته ناگفته نماند ضلع سوم این مثلث‬ ‫که در واقع به عنوان پل ارتباطی عمل می کند‪ ،‬دولت است‪.‬‬ ‫درصد‬ ‫بهره برداری‬ ‫از منابع ابی‬ ‫تجدید پذیر‬ ‫کشور‪ ۶ ،‬برابر‬ ‫استاندارد‬ ‫و متوسط عمق‬ ‫خاک زراعی‬ ‫کشور کمتر‬ ‫از یک هشتم‬ ‫متوسط دنیاست‬ ‫دان��ش مهندس��ی ژنتیک دس��تاورد تحقیق و‬ ‫توسعه است که براساس ان تعهداتی را در تولید‬ ‫محص��والت حیاتی ارگانیک پدی��د می اورد‪ .‬این‬ ‫علم با ف��راوری محصوالت‪ ،‬فناوری های جدیدی‬ ‫با خود به همراه خواهد داش��ت که می تواند پایه‬ ‫تحول در صنایع غذایی باشد‪.‬‬ ‫همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید‬ ‫غ��ذای س��الم و پایدار ‪ ۲۸‬دی با حضور عیس��ی‬ ‫کالنت��ری‪ ،‬مش��اور مع��اون اول رییس جمهوری‪،‬‬ ‫بهزاد قره یاضی‪ ،‬رییس بخش تحقیقات و فناوری‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جمعی از‬ ‫استادان دانش��گاه و متخصصان در دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی ش��هید صدوقی یزد برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫همایش سید محمد میرمحمدی استاندار استان‬ ‫یزد با بی��ان اینکه علم ژنتیک تاثیر بس��زایی بر‬ ‫صنایع کش��ور خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬علم ژنتیک‬ ‫ب��ا تعهداتی ک��ه در پدیده های حیات��ی و تولید‬ ‫محصوالت ارگانی��ک به وجود می اورد با فراوری‬ ‫محص��والت می توان��د روی صنایع کش��ور تاثیر‬ ‫مثبت بگذارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه فناوری ه��ای جدید حاصل‬ ‫علم ژنتی��ک صنایع ویژه خود را می طلبد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به عنوان مثال واحدهای ش��الی کوبی برای تولید‬ ‫برنج تراریخت��ه نیاز به فناوری ه��ای جدید دارد‬ ‫که صنای��ع ویژه خود را می طلبد‪ .‬بنابراین در ان‬ ‫ش��رایط تاثیر علم ژنتی��ک را ان زمان در صنایع‬ ‫خواهیم دید‪.‬‬ ‫کالنتری که در همایش ملی مهندسی ژنتیک‬ ‫در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار سخن‬ ‫می گفت‪ ،‬با تاکید بر اینکه در حالی کشاورزان را‬ ‫از تولی��د محصوالت با فن��اوری روز دنیا محروم‬ ‫می کنیم که س��االنه شاهد واردات ‪۸‬میلیارد دالر‬ ‫محص��والت تراریخته به کش��ور هس��تیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فناوری های نوین کورس��وی امیدی برای بخش‬ ‫کش��اورزی کشور اس��ت که نباید به دست خود‪،‬‬ ‫کشاورزان را از ان محروم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹این�ده نگران کنن�ده ب�رای بخ�ش‬ ‫کشاورزی‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درص��د بهره برداری از منابع‬ ‫اب��ی تجدید پذی��ر کش��ور‪ ۶ ،‬برابر اس��تاندارد و‬ ‫متوس��ط عم��ق خ��اک زراع��ی کش��ور کمتر از‬ ‫یک هشتم متوسط دنیاس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تصور‬ ‫نمی کن��م با روند فعل��ی حتی با پیش��رفت های‬ ‫فن��اوری به امنیت غذایی برس��یم چون هیچ گاه‬ ‫به طور جدی توسعه پایدار را اجرایی نکرده ایم‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه کش��اورز با بیان اینکه با توجه به‬ ‫ش��رایط موجود اینده چندان روش��نی در بخش‬ ‫کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود شرایط نگران کننده‬ ‫موجود گروه هایی پیدا ش��دند که به دلیل منافع‬ ‫خ��ود واقعیت ها را منکر می ش��وند و با این بهانه‬ ‫ک��ه نمی دانیم با مص��رف تراریخته ها چه اتفاقی‬ ‫می افت��د ب��ا اس��تفاده از این فن��اوری در بخش‬ ‫کش��اورزی مخالفت می کنند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ساالنه میلیاردها دالر محصوالت تراریخته به‬ ‫کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در شرایطی که در اثر مصرف‬ ‫بی روی ه س��موم و کودهای ش��یمیایی س��اکنان‬ ‫شمال کشور با شیوع بیماری های مختلف مواجه‬ ‫هستند استفاده از فناوری هایی که می تواند ضمن‬ ‫افزایش بهره وری کشاورزی از مشکالت و تبعات‬ ‫مصرف سموم پیشگیری کند منع می شود‪.‬‬ ‫کالنتری با اش��اره به فعالیت برخی گروه ها زیر‬ ‫پوش��ش حفاظت از محیط زیس��ت گفت‪ :‬ریش��ه‬ ‫گروه ه��ای س��بز در اروپا ب��ه دوره ای برمی گردد‬ ‫ک��ه اروپایی ه��ا در ح��وزه مهندس��ی ژنتیک از‬ ‫امریکا عقب بودن��د و از طریق این گروه ها تالش‬ ‫می کردند جل��وی واردات محص��والت تراریخته‬ ‫امریکای��ی را بگیرن��د و از زمانی که عقب ماندگی‬ ‫خ��ود را جبران کردند گروه های س��بز هم دیگر‬ ‫مقاومتی نکردند‪.‬‬ ‫وی دلی��ل قیمت ب��االی محص��والت تولیدی‬ ‫کش��اورزان را نبود فن��اوری روز دنیا عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬درحال حاضر بخش کش��اورزی کشور به‬ ‫فناوری های روز دنیا مجهز نیست و این امر باعث‬ ‫ش��ده که قیمت تمام شده تولیدات در این بخش‬ ‫ت��وان رقابت ب��ا محصوالت تولیدی کش��ورهای‬ ‫اروپایی و شرقی را نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد منفی س�رمایه گذاری در بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫کالنتری به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای اینک��ه بتوان در بخش‬ ‫کشاورزی ظرفیت ها را از قوه به فعل تبدیل کرد‬ ‫باید سرمایه گذاری انجام شود اما متاسفانه شاهد‬ ‫رشد منفی سرمایه گذاری در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫مشاور معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫رفع مشکالت کش��اورزی نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫مناس��ب اس��ت در حال��ی ک��ه اخری��ن رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران مربوط‬ ‫به اخرین برنام ه ‪ ۵‬ساله پیش از انقالب است‪.‬‬ ‫دستاوردهای فناوری کشور‪ ،‬اماده ورود به بازار‬ ‫گزارش پیش��رفت ها و دس��تاوردهای علمی و فناوری‬ ‫کشور نشان می دهد که فعالیت های فناورانه ایران‪ ،‬ورود‬ ‫موفقی در حوزه تجاری سازی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جلس��ه ‪ 76‬ستاد راهبری اجرای نقشه‬ ‫جامع علمی کشور شامگاه سه شنبه به ریاست محمدرضا‬ ‫مخبر دزفولی‪ ،‬دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در محل‬ ‫این دبیرخانه برگزار شد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در‬ ‫تش��ریح مصوبات و دستور این جلس��ه گفت‪ :‬در ابتدای‬ ‫جلسه گزارش��ی از پیشرفت ها و دس��تاوردهای علمی و‬ ‫فناوری کش��ور در حوزه تجاری س��ازی ارائه و مش��خص‬ ‫ش��د که دستاوردهای فناوری کشور از مرحله مقدماتی و‬ ‫ازمایشی عبور کرده و اماده ورود به بازار است‪.‬‬ ‫منصور کبگانیان افزود‪ :‬دس��تور اصلی جلس��ه س��تاد‬ ‫راهب��ری موضوع «امایش س��رزمینی اموزش عالی» بود‬ ‫که با توجه به ارائه پیشنهادهای وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری در جلسات گذشته و متعاقب تشکیل کارگروه در‬ ‫س��تاد راهبری و هماهنگی و کسب نظر سایر دستگاه ها‬ ‫اع��م از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت تعاون ‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی موضوع در س��تاد راهبری به منظور‬ ‫تصمیم گیری نهایی ارائه شد‪.‬‬ ‫به گفته عضو شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬ساماندهی‬ ‫واحدهای دانش��گاهی ب��ه منظور افزایش به��ره وری این‬ ‫واحده��ا از مهم ترین موارد مطرح ش��ده در طرح امایش‬ ‫اموزش عالی اس��ت‪ .‬اعتبارسنجی و رتبه بندی واحدهای‬ ‫ی در راس��تای هدفمند شدن حمایت ها هم از‬ ‫اموزش عال ‬ ‫موارد مهم قابل اشاره در این طرح است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد‪:‬‬ ‫حمایت از گس��ترش حضور بخ��ش خصوصی در اموزش‬ ‫عالی به منظور کاس��تن از بار دولت در این بخش ضمن‬ ‫تقوی��ت نظارت کیفی بر این عملک��رد هم از مواردی بود‬ ‫که در جلس��ه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ط��رح جامع نظام مهارت اموزی و توجه‬ ‫به موضوع مهم تبادالت علمی و فناوری با دیگر کشورها‬ ‫نی��ز از موضوعاتی بود که با نظر مثبت اعضای س��تاد در‬ ‫این طرح گنجانده شد‪ .‬در انتهای این طرح نیز مسئولیت‬ ‫نظارت بر حسن اجرا و دریافت گزارش عملکرد به صورت‬ ‫نوبه ای به س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور‬ ‫محول شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری سازی محصوالت تراریخته‬ ‫متاس��فانه تولی��د محص��والت تراریخته در ‪۸‬‬ ‫س��ال دولت های نهم و دهم متوقف شد‪ .‬در این‬ ‫دوره تمامی زیرس��اخت های کش��اورزی به ویژه‬ ‫پژوهش‪ ،‬اموزش‪ ،‬ترویج اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نو و شایسته س��االری به تمس��خر گرفته ش��د و‬ ‫دانایی س��تیزی به اوج خود رسید‪ .‬شاید به جرات‬ ‫بتوان گفت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی‬ ‫کشور که بیشترین اسیب را از سیاست های غلط‬ ‫دولت نهم و دهم‪ ،‬متحمل ش��د بخش کشاورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫موضوع��ی که به��زاد قره یاض��ی‪ ،‬رییس بخش‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه ری��زی کش��ور در همایش ملی مهندس��ی‬ ‫ژنتیک در خدمت تولید غذای س��الم و توس��عه‬ ‫پایداربه ان تاکید کرد و با بیان اینکه نباید جلوی‬ ‫دسترس��ی مردم به غذای کافی بر مبنای نسخه‬ ‫فناوری هراس��ان گرفته ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬بزرگترین‬ ‫سرمایه ما حمایت مس��تقیم رهبر معظم انقالب‬ ‫از بیوفناوری و فناوری تراریخته است‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال قانون ایمنی زیس��تی نیز دول��ت را مکلف‬ ‫به حمایت از این فناوری کرده اس��ت و ش��خص‬ ‫رییس جمهوری نی��ز بر این مس��ئله تاکید دارد‬ ‫در همین حال ش��اهد عزم ج��دی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی برای صدور مجوز محصوالت تراریخته‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشت و معاونت علمی‪-‬‬ ‫فناوری رییس جمهوری نیز حمایت های خود را از‬ ‫محصوالت تراریخته اعالم کرده اس��ت‪ ،‬به نحوی‬ ‫ک��ه معاونت علم��ی از تجاری س��ازی محصوالت‬ ‫تراریخت��ه حمایت می کند که این امر‪ ،‬نش��ان از‬ ‫عزم کشور برای استفاده از این فناوری دارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن ایمنی زیس��تی ایران با اشاره به‬ ‫گزارش های سازمان های جهانی درباره محصوالت‬ ‫اصالح ش��ده ژنتیکی و تراریخته گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫گزارش رسمی س��ازمان بهداشت جهانی تمامی‬ ‫محصوالت غذایی در س��بد غذای��ی مردم‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی و سالمتی قرار گرفته و ایمن هستند‪ .‬هیچ‬ ‫شواهدی مبنی بر غیرسالم بودن این محصوالت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در همین حال سازمان غذا و داروی‬ ‫جهانی نیز بر این امر صحه گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانعی ب�ر ورود محصوالت تراریخته‬ ‫در سبد غذایی مردم نیست‬ ‫قره یاضی به تایید سالمت محصوالت تراریخته‬ ‫از س��وی وزارت بهداشت تمامی دولت های چند‬ ‫س��ال اخیر اش��اره کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫کش��ور وزرای بهداش��ت در ه��ر دولت��ی با هر‬ ‫گرایش و جناح سیاسی بدون استثنا با صراحت‪،‬‬ ‫س�لامتی و صحت محصوالت تراریخته را تایید‬ ‫کرده ان��د و از نظ��ر انها مانعی ب��رای وجود این‬ ‫محصوالت در س��بد غذایی خانوار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬هم اکنون روغن های نباتی در‬ ‫کل دنی��ا از دانه هایی اس��تخراج ش��ده اند که با‬ ‫مهندس��ی ژنتیک اصالح ش��ده و از سالم ترین‬ ‫غذاه��ا ب��ه حس��اب می این��د‪ .‬در تولی��د ای��ن‬ ‫محصوالت از سموم شیمیایی دفع افات استفاده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬رییس انجمن ایمنی زیس��تی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکن��ون در ‪۱۸۱‬میلیون هکتار از‬ ‫اراضی زیرکش��ت دنیا محصوالت تراریخته بکار‬ ‫رفته اس��ت و ‪ ۲۵‬کش��ور دنیا ای��ن محصوالت‬ ‫را می کارن��د و همه کش��ورها از این محصوالت‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬قره یاضی اف��زود‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪۸۲‬درص��د س��طح زیر کش��ت س��ویای جهان‪،‬‬ ‫تراریخته اس��ت به بیان دیگر‪ ،‬صددرصد س��ویا‬ ‫در ب��ازار تبادل جهان��ی و صددرصد ان که وارد‬ ‫بازار ایران می ش��ود‪ ،‬تراریخته است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه در کن��ار تولید غذای س��الم باید به فکر‬ ‫توسعه پایدار نیز بود‪ ،‬افزود‪ :‬تالش در استفاده از‬ ‫فناوری در تولید غذای س��الم‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رتبه بندی ‪ ۶۰۰‬شرکت دانش بنیان‬ ‫رییس کمیته علم��ی و اجرایی جایزه مدیریت ملی‬ ‫فناوری و نواوری از امکان ارزیابی و رتبه بندی بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬شرکت دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫مه��دی محمدی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه تهران ‬ ‫و ریی��س کمیته علمی و اجرای��ی جایزه مدیریت ملی‬ ‫فناوری و نواوری در گفت وگو با مهر گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان��ی که به صندوق نواوری و ش��کوفایی برای‬ ‫دریافت تسهیالت مراجعه می کنند‪ ،‬می توانند با شرکت‬ ‫در این جایزه مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اس��اس این ارزیابی و رتبه بندی‬ ‫مکانیزم ارتقا و بهبود برای شرکت های دانش بنیان در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این ارزیابی در قالب مدل‬ ‫جای��زه ملی مدیریت فناوری و نواوری اس��ت و هدف‬ ‫اصلی ان توانمندس��ازی شرکت های دانش بنیان برای‬ ‫رش��د و پایداری بیشتر اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرکت ها‬ ‫برای دریافت تس��هیالت از صندوق می توانند از امتیاز‬ ‫این جایزه نیز بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیت��ه علم��ی و اجرایی جای��زه مدیریت‬ ‫مل��ی فناوری و ن��واوری افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان در صن��دوق منتظر دریافت تس��هیالت‬ ‫هس��تند که ما برای این تعداد فراخوانی اعالم خواهیم‬ ‫کرد تا برای شرکت در یک ارزیابی دعوت شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مکانیزم ارزیابی توسط صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نواوری‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬امسال اجباری نیس��ت ولی به عنوان‬ ‫امتیاز تش��ویقی در ارزیابی های صندوق از ش��رکت ها‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمدی با اش��اره به معیار ارزیابی ش��رکت ها گفت‪:‬‬ ‫معیار های ارزیابی‪ ،‬توانمندی های مدیریتی شرکت های‬ ‫دانش بنیان را در طراحی و توس��عه محصوالت جدید و‬ ‫تجاری سازی انها و همچنین خروجی ها و نتایج نواورانه‬ ‫انها و میزان دس��تاوردهای ب��ازاری و مالی و اجتماعی‬ ‫انها می س��نجد و مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادات‬ ‫برای توانمندسازی این شرکت ها ارائه می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬این ارزیابی ها بر اس��اس تفاهم میان‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی و انجمن مدیریت فناوری‬ ‫و نواوری اجرایی شده و شرکت های دانش بنیان تایید‬ ‫صالحیت ش��د ه می توانند با تماس ب��ا دبیرخانه جایزه‬ ‫ملی مدیریت فن��اوری و نواوری در این فرایند حضور‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫انتقال ‪ 7‬صنف بزرگ به شهرک صنعتی قرچک‬ ‫علی خداپناهلو‪ ،‬سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ته��ران از انتقال اعض��ای تولید و توزیع کننده ‪ 7‬صنف ب��زرگ پایتخت به‬ ‫ش��هرک صنعتی قرچک در اینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد‪ :‬اتحادیه های صنف‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش‪ ،‬اجیل و خشکبار و خیاطان تهران ازجمله صنوفی هستند‬ ‫که تفاهمنامه انتقال به شهرک صنعتی قرچک را امضا کرده اند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫از مقررات استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫احداث واحد صنعتی در شهرک ها فقط با یک مجوز‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مسعود مهدیزاده مقدم‬ ‫محمدعلی یوسفی‬ ‫اجب��اری برای اس��تقرار واحدهای صنعتی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی وجود ندارد‪ .‬اما تسهیالتی‬ ‫برای احداث واحدهای صنعتی در شهرک ها در‬ ‫نظر گرفته شده تا سرمایه گذاران را برای استقرار‬ ‫در ش��هرک ها جذب کند‪ .‬به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫دریافت مجوز راه اندازی واحد صنعتی از سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نخس��تین و تنها مجوز‬ ‫برای استقرار در شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫این در حالی است که اگر سرمایه گذاری قصد‬ ‫راه اندازی واحد صنعتی در خارج از شهرک های‬ ‫صنعتی را داشته باشد باید استعالم های الزم را از‬ ‫سازمان هایی چون حفاظت محیط زیست و منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬ام��ور جنگل ها و اراضی‪ ،‬اب و فاضالب‬ ‫و‪ ...‬دریافت و سپس برای تامین زیرساخت های‬ ‫اولیه ای چون اب‪ ،‬برق و گاز اقدام کند‪.‬‬ ‫عب��ور از در ورودی ش��هرک های صنعت��ی و‬ ‫اس��تقرار در ان برای س��رمایه گذارانی که قصد‬ ‫راه ان��دازی واحد صنعتی دارن د ب��ه گفته برخی‬ ‫کارشناس��ان تنه��ا نیازمند دریاف��ت یک مجوز‬ ‫از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان اس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫بن��ا ب��ر اساس��نامه س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫موظ��ف به ارائ��ه خدمات زیرس��اخت های اولیه‬ ‫ت��ا در ورودی واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در‬ ‫شهرک هاست‪.‬‬ ‫هرچند پراکندگی شهرک های صنعتی در نقاط‬ ‫مختلف کشور یکی از دالیل نبود زیر ساخت های‬ ‫مورد نیاز این ش��هرک ها عنوان شده و برخی از‬ ‫ش��هرک های صنعتی را نیز با فشار برای فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت های مورد نی��از مواجه کرده‬ ‫ام��ا در برخی ش��هرک ها با وج��ود فراهم بودن‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬نبود سرمایه گذار مشکل ساز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نظر داشته باشید شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی براس��اس مصوبه دولت موظف اس��ت تا‬ ‫زیرس��اخت های اولیه را تا قبل از اغاز به احداث‬ ‫واحدهای صنعتی تامین کند‪ .‬در واقع هزینه ای‬ ‫که از س��رمایه گذاران در براب��ر ارائه زمین های‬ ‫صنعتی دریافت می ش��ود همان ح��ق انتفاع یا‬ ‫حقوق بهره مندی از زیرساخت های اولیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 760‬ش�هرک ام�اده پذیرای�ی از‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫صاحبان صنایع‪ ،‬احداث ش��هرک های صنعتی‬ ‫را نقطه عطفی در روند صنعتی ش��دن و تسهیل‬ ‫در اس��تفاده از امکان��ات و افزایش عملکرد خود‬ ‫می دانند‪ .‬مس��عود مهدی زاده مق��دم‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ ۹۴۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مص��وب در کش��ور ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ت��ا پایان‬ ‫شهریور سال جاری ‪ ۷۶۰‬مورد ان به بهره برداری‬ ‫رس��یده و حدود ‪ 22‬ه��زار هکتار زمین صنعتی‬ ‫قابل واگ��ذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه احداث شهرک های صنعتی‬ ‫نیازمن��د کس��ب ‪ ۱۴‬اس��تعالم از س��ازمان های‬ ‫اجرای��ی مربوط اس��ت تا بس��تر مناس��ب برای‬ ‫راه ان��دازی واحده��ای صنعت��ی را فراهم کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شناس��ایی زمین مناسب و دریافت‬ ‫استعالم از منابع طبیعی و سازمان محیط زیست‪،‬‬ ‫نخس��تین گام ب��رای اغاز عملی��ات اجرایی در‬ ‫احداث ش��هرک است س��پس برای تامین اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و مخابرات اقدام می شود اما متقاضیان‬ ‫برای راه اندازی واحد صنعتی در ش��هرک ها تنها‬ ‫نیاز به مراجعه به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت دارند تا با دریافت مجوز احداث صنعت‬ ‫به شهرک های صنعتی مراجعه و برای راه اندازی‬ ‫واحد تولیدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مهدیزاده مق��دم س��اخت تصفیه خانه ه��ای‬ ‫صنعت��ی و ازمایش��گاه ها را از مهم تری��ن‬ ‫زیرس��اخت های تامین ش��ده در ش��هرک های‬ ‫صنعتی برش��مرد و افزود‪ :‬س��اخت تصفیه خانه‬ ‫برای هر واحد صنعتی کوچک و متوسط هزینه‬ ‫بس��یار باالی��ی را در پ��ی دارد‪ ،‬در صورت��ی که‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫این واحدها با اس��تقرار در شهرک های صنعتی‬ ‫می توانند از تصفیه خانه ه��ای مرکزی بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هزینه های ش��هرک را واحدهای‬ ‫صنعت��ی تقب��ل می کنند و اب‪ ،‬ب��رق و گاز نیز‬ ‫طبق قانون واگذار می ش��ود همچنین س��اخت‬ ‫تصفیه خانه یکی از مهم ترین امکانات زیرساختی‬ ‫اس��ت که در بهره ب��رداری از زمین های صنعتی‬ ‫مورد توج��ه صنعتگران قرار دارد زیرا س��اخت‬ ‫تصفیه خانه از مش��ــکالت زیس��ت محیطـــی‬ ‫جلوگی��ری می کند و الودگی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگاهی از امکانات ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی قاب��ل واگ��ذاری برای س��رمایه گذاران‬ ‫موجب س��رعت و اطمینان در توس��عه صنعت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمی�ن صنعت�ی ام�اده در انتظ�ار‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫نکت��ه قاب��ل توج��ه دیگ��ر ب��رای ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاران در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫س��هولت دسترس��ی به اطالعات مکانی اس��ت‬ ‫به طوری ک��ه محمدعل��ی یوس��فی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان شمالی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫به س��امانه اطالع رس��انی‬ ‫مکانی در ش��هرک های صنعتی اش��اره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا راه اندازی س��امانه اطالع رس��انی دیگر‬ ‫نیازی به مراجعه حضوری نیس��ت و متقاضیان‬ ‫اطالعات کامل را در س��امانه به راحتی مشاهده‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬در حال حاض��ر متقاضیان برای‬ ‫دریافت زمین در شهرک های صنعتی به ادارات‬ ‫مربوط مراجعه می کنند که این امر با رفت وامد‬ ‫بس��یار و نیز صرف هزینه هایی همراه است که با‬ ‫راه اندازی س��امانه «جی ای اس» دیگر نیازی به‬ ‫مراجع��ه حضوری نبوده و بروزترین اطالعات در‬ ‫اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ورود به ش��هرک های صنعتی‬ ‫برای س��رمایه گذاران در راه اندازی واحد تولیدی‬ ‫به صرفه ت��ر اس��ت زیرا دیگ��ر نی��ازی به صرف‬ ‫هزینه و زمان بس��یار برای تامین زیرس��اخت ها‬ ‫نیس��ت‪ .‬زمین اماده برای احداث واحد صنعتی‬ ‫ب��ا زیرس��اخت های اولیه و ش��رایط اس��ان در‬ ‫پرداخت ح��ق انتفاع در اختیار س��رمایه گذاران‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یوسفی معتقد اس��ت که احداث شهرک های‬ ‫صنعت��ی و برخ��ورداری صاحب��ان صنای��ع از‬ ‫خدمات این ش��هرک ها موجب تس��هیل توسعه‬ ‫و رش��د صنعت اس��ت‪ .‬از طرفی تامین زمین و‬ ‫امکان��ات زیربنایی اعم از ب��رق‪ ،‬اب‪ ،‬مخابرات و‬ ‫گاز باع��ث رونق و توس��عه صنایع خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که م��دت ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یدن ی��ک ش��هرک صنعتی در گ��رو نحوه‬ ‫تخصیص منابع مالی و محل در نظر گرفته شده‬ ‫همچنین طراحی س��اخت شهرک های صنعتی‬ ‫و ناحیه بن��دی ان با در نظ��ر گرفتن باد غالب و‬ ‫شیب زمین توسط مشاور شهرسازی و بعد از ان‬ ‫قیمت گذاری و شناسایی س��رمایه گذاران انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬مکان یابی ش��هرک های‬ ‫صنعتی باعث شده تا بستر مناسب برای احداث‬ ‫واحده��ای صنعت��ی فراه��م ش��ود‪ .‬محدودیت‬ ‫زمین ه��ا در برخی مناطق به علت کوهس��تانی‬ ‫بودن یا در گس��تره منابع طبیع��ی و جنگل ها‬ ‫از موان��ع اصل��ی در اح��داث واحدهای صنعتی‬ ‫محس��وب می ش��ود در حال��ی ک��ه ب��ا احداث‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی از این موان��ع جلوگیری‬ ‫شده اس��ت ‪ .‬به طوری که تقاضای دریافت زمین‬ ‫مناس��ب برای احداث ش��هرک صنعتی به اداره‬ ‫منابع طبیعی ارائه می ش��ود تا زمین مناس��ب‬ ‫معرف��ی و اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخاب��رات و راه های‬ ‫دسترس��ی برای ش��هرک صنعتی مورد احداث‬ ‫تامین شود و این به معنای حذف بروکراسی های‬ ‫اداری در راه اندازی واحدهای صنعتی با استقرار‬ ‫در شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫احداث‬ ‫شهرک های‬ ‫صنعتی نیازمند‬ ‫کسب ‪۱۴‬‬ ‫استعالم از‬ ‫سازمان های‬ ‫اجرایی مربوط‬ ‫است تا بستر‬ ‫مناسب برای‬ ‫راه اندازی‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتی را‬ ‫فراهم کند‬ ‫کلینیک سیار مشاوره کسب وکار در میاندواب‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی از برگزاری‬ ‫کلینیک سیار مشاور کسب وکار در ساختمان اداری شهرک صنعتی میاندواب خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان‬ ‫جوی گفت‪ :‬معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان طبق برنامه‬ ‫عملیاتی و برنامه ریزی انجام ش��ده در راس��تای سیاست های حمایتی از واحدهای‬ ‫ی با‬ ‫تولی��دی به بهره برداری رس��یده راک��د و نیمه فعال ش��هرک ها و نواحی صنعت ‬ ‫اس��تفاده از متخصصان خبره صنعتی در حوزه های مختلف ازجمله مالیات‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خدمات حمایتی شرکت شهرک های صنعتی و همچنین صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری به همراه حوزه های مشاوره کارفرمایی و کارگری‪ ،‬ایزو و سایر مسائل‬ ‫مدیریتی اقدام به برگزاری کلینیک س��یار صنعتی در ش��هرک صنعتی میاندواب‬ ‫کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این کلینیک چهارمین کلینیک س��یار مش��اوره برگزار شده‬ ‫در س��طح شهرک ها و نواحی صنعتی اس��تان است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬استقبال مناسبی از‬ ‫سوی صنعتگران این شهرک صنعتی انجام شد‪ .‬جوی در ادامه افزود‪ :‬حوزه صنایع‬ ‫کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان در نظر دارد برای کاهش موانع تولید‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تا پایان س��ال جاری در تمامی ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی نسبت به برگزاری چنین سمینارهایی اقدام کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه این‬ ‫کلینیک به صورت رایگان برگزار ش��د و در بازدیده��ای اینده نتایج و بازخوردهای‬ ‫کلینیک س��یار مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف این کلینیک‬ ‫برگزاری مشاوره در محل واحدهای تولیدی و در شهرک های صنعتی استان است‬ ‫تا مشاوران به صورت ملموس تر در جریان مشکالت واحدهای صنعتی قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد ‪ 5‬شهرک تخصصی‬ ‫صنعتی در اذربایجان شرقی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫از راه ان��دازی و اح��داث ‪ 5‬ش��هرک تخصص��ی صنعت��ی‬ ‫در اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬ش��هرک تخصصی مس در‬ ‫ورزقان‪ ،‬صنایع پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬تخصصی صنفی‪،‬‬ ‫تخصصی بازیافت و سنگ احداث می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬محمدعل��ی عس��گری در گفت وگو با‬ ‫خبرن��گاران با بیان اینکه مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان به دنبال بهبود فضای کس��ب و کار است تا سهم‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی در صنعت کش��ور را باال ببرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫با ایج��اد مراکز فناوری‪ ،‬اموزش های تخصصی و توس��عه‬ ‫زیرساخت های ش��هرک های صنعتی‪ ،‬جذب سرمایه گذار‬ ‫برای توس��عه فضای کسب و کار و جلوگیری از بیکاری و‬ ‫کمک به اشتغالزایی به وظایف خود در حوزه افزایش توان‬ ‫رقابت پذیری صنایع استان عمل می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایجاد ‪ 53‬شهرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫استان مصوب شده اس��ت ‪ ،‬اضافه کرد ‪ :‬واگذاری زمین در‬ ‫‪ 44‬شهرک صنعتی انجام شده و تالش می کنیم در طول‬ ‫دو س��ال ‪ 9‬شهرک صنعتی جدید را راه اندازی کرده و به‬ ‫مرحله بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫از راه ان��دازی و احداث ‪ 5‬ش��هرک تخصص��ی صنعتی در‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬شهرک تخصصی سنگ در اذرشهر‬ ‫اماده کلنگ زنی و در سال ‪ 95‬با ایجاد زیرساخت ها اماده‬ ‫واگذاری به سرمایه گذاران می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ش��هرک تخصصی م��س در ورزقان‬ ‫در ح��ال تمل��ک زمی��ن بوده و ب��ا اماده س��ازی و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها به دنبال بهره برداری از این شهرک در سال‬ ‫‪ ،96‬واگذاری ان به سرمایه گذاران اغاز می شود‪.‬‬ ‫عسگری ش��هرک تخصصی صنفی و شهرک تخصصی‬ ‫بازیاف��ت را در مرحل��ه مکان یاب��ی ب��رای ایج��اد ای��ن‬ ‫ش��هرک های تخصصی اعالم کرد و گفت‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫این ش��هرک ها نیز در س��ال ‪ 95‬و ‪ 96‬به مرحله واگذاری‬ ‫زمین به سرمایه گذاران برسد‪.‬‬ ‫وی از توس��عه ش��هرک های صنعتی س��لیمی در ‪500‬‬ ‫هکتار‪ ،‬اهر‪ ،‬کلیبر‪ ،‬میانه یک‪ ،‬شبستر و صنایع ساختمانی‪،‬‬ ‫فناوری قطعات ساختمانی‪ ،‬بیلوردی و عالی نسب خبر داد‪.‬‬ ‫عسگری با بیان اینکه امسال قرارداد اجرای ‪ 250‬پروژه‬ ‫عمرانی در ش��هرک های صنعتی استان اذربایجان شرقی‬ ‫منعقد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پروژه نیمه تمام در شهرک های‬ ‫صنعتی استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫و هزینه های نفوذ در بازار‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی ق م ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم ها را باعث کاهش ریسک و هزینه و افزایش‬ ‫ظرفیت های صادراتی واحدهای کوچک و متوسط دانست‪.‬‬ ‫ به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان ق م امیرطیبی نژاد در حاشیه نشست فعاالن توسعه‬ ‫خوشه های کس��ب و کار استان اصفهان با خوشه های قم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدل توسعه خوشه از مدل های کارامدی است‬ ‫که تاکید ان بر فعالیت های گروهی و ش��بکه ای در جهت‬ ‫تامین منافع جمعی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجارب موفق به دست امده در این باره‬ ‫گفت‪ :‬تیم توس��عه در طول م��دت فعالیت خود به دنبال‬ ‫ایجاد فضای همکاری گروهی اس��ت تا بستر شکل گیری‬ ‫کنسرس��یوم و سایر راهکارهای توسعه در صنایع کوچک‬ ‫و متوسط فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی قم با تاکید بر‬ ‫نقش عاملین توس��عه و همراهی ذی نفعان در دس��تیابی‬ ‫به اهداف خوشه ها تصریح کرد‪ :‬کنسرسیوم پیکما یکی از‬ ‫تجارب موفقی اس��ت که با تالش جمعی در خوشه کفش‬ ‫قم و منطبق بر الگوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد‬ ‫(یونیدو) پیاده سازی شد‪.‬‬ ‫اسناد تفکیکی‬ ‫ناحیه صنعتی ندوشن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان یزد از‬ ‫اخذ اسناد تفکیکی ناحیه صنعتی ندوشن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان یزد‪ ،‬سیدمسعود عظیمی با اشاره به اولویت شرکت‬ ‫در اخذ اس��ناد تفکیکی شهرک ها و نواحی صنعتی گفت‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران می توانند با استفاده از سند تفکیکی واحد‬ ‫از مزایای ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫عظیمی افزود‪ :‬اس��ناد تفکیکی ناحیه صنعتی ندوش��ن‬ ‫به مس��احت ‪ 45‬هکتار به تعداد ‪ 134‬قطعه و با همکاری‬ ‫مناسب اداره کل ثبت اسناد و امالک استان دریافت شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با اخذ سند این ناحیه صنعتی در مجموع‬ ‫بی��ش از ‪ 96‬درصد از اراضی ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان به میزان ‪ 6404‬هکتار دارای سند تفکیکی شدند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت دوربین جدید با فناوری جدید کی‪4‬‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫زیمنس‪ ،‬شریک صنایع ریلی ایران‬ ‫شکارچی روباتیک زیردریایی ها‬ ‫ب��ا ابتکار عمل دانش��مندان عل��وم نظام��ی در امریکا‬ ‫چش��م انداز جنگ های روباتیک��ی به مراتب س��ریع تر از‬ ‫تصورات قبلی محقق می شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬دانشمندان‬ ‫اژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی امریکا موسوم‬ ‫به «دارپا» از ن��او روباتیکی کوچکی رونمایی کرده اند که‬ ‫ب��ه ان لقب «ش��کارچی دریا» داده ش��ده زیرا به راحتی‬ ‫می تواند هرگونه تحرک زیردریایی ها را شناسایی و به انها‬ ‫حمله کند‪ .‬این فناوری جدید تنها ‪ ۴۲‬متر طول داشته و‬ ‫به دلیل برخورداری از مجموعه پیشرفته ای از فناوری های‬ ‫م��درن می تواند انواع زیردریایی ه��ا را در اعماق اقیانوس‬ ‫شناسایی کند‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی های این ناو جدی��د روباتیکی بودن ان‬ ‫اس��ت به طوری که تا ماه ه��ای متم��ادی می تواند بدون‬ ‫سرنش��ین در اقیانوس ها به گشت زنی ادامه دهد‪ .‬با توجه‬ ‫به ادامه مش��کالت مالی درباره پروژه های نظامی امریکا‪،‬‬ ‫دانش��مندان اژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی‬ ‫این کشور به این نتیجه رسیده اند که با طراحی و ساخت‬ ‫سیستم های روباتیکی نه تنها از هزینه ها کاسته می شود‬ ‫بلک��ه ضریب دقت ماموریت های شناس��ایی نیز به میزان‬ ‫چشمگیری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫برج مسکونی سه بعدی‬ ‫یک برج مس��کونی در بش��ن س��نگاپور با نام اس��کای‬ ‫هابیتیت ماتریسی س��ه بعدی به گونه ای ساخته شده که‬ ‫به نظر می رس��د واحدهای مس��کونی ان با ‪ 3‬پل هوایی‬ ‫و باغ به یکدیگر متصل ش��ده اند‪ .‬به گزارش سیناپرس‪ ،‬از‬ ‫ویژگی های برج گروه معماری سافدی مکان های عمومی‬ ‫ان برای تفریح و پیاده روی اس��ت که ب��ه تهویه طبیعی‬ ‫س��اختمان نیز کمک می کند‪ .‬این برج ابشار مانند دارای‬ ‫باغچه‪‎‬ه��ا و تراس های فراوانی اس��ت‪ .‬ای��ن طرح پیچید ه‬ ‫دارای ‪ ۶۱‬ه��زار مترمربع با ‪ ۵۰۹‬واحد مس��کونی در ‪۳۸‬‬ ‫طبقه اس��ت‪ .‬هریک از این واحدها دو‪ ،‬سه یا چهار خوابه‬ ‫هس��تند‪ .‬مکان ه��ای تفریحی ان عمومی بوده و ش��امل‬ ‫اس��تخر بزرگساالن‪ ،‬اس��تخر کودکان‪ ،‬مکان بازی‪ ،‬زمین‬ ‫تنیس‪ ،‬سالن تربیت بدنی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ ساخت تراشه هوشمند‬ ‫برای حرکت اندام مصنوعی‬ ‫دانشمندان موفق به توسعه یک تراشه هوشمند شدند‬ ‫که برای کمک به بیماران مبتال به پارکینسون و افراد فلج‬ ‫در مغز کاش��ته شده و سیگنال ها را به صورت بی سیم به‬ ‫پروتزها ارسال می کند‪.‬‬ ‫به گزارش جام نیوز‪ ،‬این ریزتراشه کم قدرت که توسط‬ ‫ت به‬ ‫دانشمندان در دانشگاه صنعتی نانیانگ ارائه شده اس ‬ ‫مبارزه با بیماری پارکینس��ون کمک کرده و به افراد فلج‬ ‫اجازه می دهد تا اندام های مصنوعی خود را حرکت دهند‪.‬‬ ‫بیماری پارکینس��ون همان لرزش در وضعیت استراحت‬ ‫است که ش��یوع ان بیشتر در س��نین پیری است اما در‬ ‫جوانان هم دیده می ش��ود‪ .‬ش��یوع ان در تم��ام مناطق‬ ‫دنیا یکس��ان است؛ یعنی درصد ش��یوع بیماری با تغییر‬ ‫در منطقه زی��اد فرق نمی کند‪ .‬به ط��ور کلی این بیماری‬ ‫بر اثر از بین رفتن س��لول های ترشح کننده ماده ای به نام‬ ‫دوپامین ( یک انتقال دهنده عصبی) رخ می دهد‪ .‬بیماری‬ ‫پارکینسون برای نخستین بار توسط دانشمند بریتانیایی‬ ‫دکتر جیمز پارکینسون در سال ‪ 1817‬میالدی شناخته‬ ‫شد و بنابراین نام وی را روی این بیماری گذاشتند‪.‬‬ ‫ تولید «ال ای دی»‬ ‫با استفاده از پروتئین‬ ‫یک گروه پژوهش��ی بین المللی با ترکی��ب پروتئین در‬ ‫س��اختار «ال ای دی» موفق به تولید ارزان «بایوال ای دی»‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬با افزایش تقاضا برای استفاده‬ ‫از «ال ای دی» ب��ه عنوان منبع تامین ن��ور‪ ،‬پژوهش ها در‬ ‫این حوزه دامنه بیش��تری پیدا کرده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫از ترکیباتی نظیر س��ریم و یوتریم برای تولید «ال ای دی»‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که هزینه تولید را افزای��ش می دهد‪.‬‬ ‫«ال ای دی ه��ا» معموال هن��گام نوردهی‪ ،‬رن��گ نیز تولید‬ ‫می کنند که این کار موجب بروز مش��کالتی برای چش��م‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین استفاده طوالنی مدت از انها برای چشم‬ ‫چندان مناس��ب نیس��ت‪ .‬برای حل این مشکل به تازگی‬ ‫پژوهش��گران المانی با همتایان اسپانیایی از پروتئین های‬ ‫لومینس��انس برای تقویت س��اختار پلیمرها استفاده و در‬ ‫نهایت س��اختاری الس��تیکی ارائه کردند‪ .‬این ابزار جدید‬ ‫هیبری��دی می توان��د نور س��فید تولید کن��د؛ چیزی که‬ ‫«ال ای دی »های رایج امکان ایجاد ان را ندارند و همیش��ه‬ ‫ناخالص��ی رنگی در انها وج��ود دارد‪ .‬برای اینکه بتوان نور‬ ‫س��فید تولید کرد باید یا نور ابی یا سبز به این الستیک ها‬ ‫تابیده شود‪ .‬پژوهشگران از ترکیب الیه هایی که این نورها‬ ‫را ایجاد می کند‪ ،‬استفاده کردند تا در نهایت بایوال ای دی‬ ‫با قابلیت تولید نور سفید تولید کنند‪ .‬نور سفید تولید شده‬ ‫در بایوال ای دی های این پژوهشگران توسط ‪ 3‬الیه مختلف‬ ‫تولیدکننده نورهای سبز‪ ،‬قرمز و ابی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫یک شرکت اروپایی از دوربین فیلمبرداری جدید خود با نام «‪ 2‬اسفریم» رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬قابلیت این دوربین جدید‪ ،‬تصویربرداری با کیفیت کی ‪( ۴‬فناوری شفاف سازی‬ ‫تصویر) است ضمن اینکه می تواند گردش ‪ ۳۶۰‬درجه ای و تصویربرداری با ‪ ۶۰‬فریم‬ ‫در ثانیه را نیز داشته باشد تا تصویری با کیفیت واقعیت مجازی ایجاد کند‪.‬‬ ‫با توجه به افق‬ ‫چشم انداز‬ ‫‪ 2020‬المان‪،‬‬ ‫زیمنس در نظر‬ ‫دارد تا بیش‬ ‫از پیش به‬ ‫فناوری های تازه‬ ‫و نیازهای اینده‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫بپردازد‬ ‫ش��رکت المانی زیمنس در راه ایران است تا‬ ‫عاله ب��ر مذاکره با مقامات ایران��ی برای تامین‬ ‫تجهی��زات حمل و نقل ریلی‪ ،‬توس��عه خطوط‬ ‫ریلی ایران را نیز بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت المانی که گس��تره فعالیت های‬ ‫خود را در سطح جهانی افزایش داده‪ ،‬هم اکنون‬ ‫باعث ایجاد اشتغال برای ‪ 360‬هزار نفر در ‪190‬‬ ‫کش��ور جهان شده اس��ت‪ .‬در یک دسته بندی‬ ‫کلی‪ 34 ،‬درصد از کارکنان زیمنس را المانی ها‬ ‫تشکیل می دهند‪ 27 ،‬درصد از سایر کشورهای‬ ‫اروپ��ا‪ 21 ،‬درصد امریکا‪ 15 ،‬درصد اس��یا و ‪3‬‬ ‫درصد نیز در افریقا پراکنده هس��تند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر تفکیک ه��ای جنس��یتی اماری نش��ان‬ ‫می دهد زنان ‪ 27‬درصد از کارکنان این شرکت‬ ‫در سراسر جهان را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در ی��ک دس��ته بندی کلی می ت��وان زمینه‬ ‫فعالیت این ش��رکت چند ملیتی را در ‪ 4‬بخش‬ ‫اصلی انرژی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬پزشکی و زیرساخت های‬ ‫شهری خالصه کرد و در نگاهی جزئی تر می توان‬ ‫گفت که زیمنس با فعالیت های خوشه ای خود‬ ‫در بخش های مختلف صنعتی توانس��ته اس��ت‬ ‫در صنایع مختلفی از تولید تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫مخابراتی و نورپ��ردازی و تجهیزات برق گرفته‬ ‫تا ل��وازم خانگی‪ ،‬س��امانه های اع�لام حریق و‬ ‫حتی تولید انواع قطار و سیستم های ریلی قدم‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش درامد زیمن�س در ‪2015‬‬ ‫میالدی‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬میالدی می��زان درامد این‬ ‫ش��رکت المانی ب��ه بیش از ‪ 80‬میلی��ارد یورو‬ ‫افزای��ش یافت و مالکان ان توانس��تند مجموع‬ ‫دارایی های خود را به ‪ 102‬میلیارد یورو افزایش‬ ‫دهند‪ .‬سهام این ش��رکت المانی میان مالکانی‬ ‫از کش��ورهای المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬قطر و نروژ تقسیم شده است‪ .‬زیمنس‬ ‫در بخش های صنعتی و تولیدی توانسته عنوان‬ ‫یکی از پیش��گامان نواوری جهان را از ان خود‬ ‫سازد‪ .‬نخس��تین ویژگی محصوالت زیمنس در‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬س��ازگاری با محیط زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقام��ات این ش��رکت معتقدند ک��ه با هدف‬ ‫افزایش قدرت رقابتی و تصاحب سهم بیشتری‬ ‫از بازار‪ ،‬نیمی از سرمایه و دانش فنی خود را بر‬ ‫توس��عه نرم افزار و فناوری های تازه اتوماسیون‬ ‫خطوط تولیدی متمرکز کرده اند‪.‬‬ ‫این در حالی ا س��ت که تا پایان س��ال ‪2015‬‬ ‫میالدی درامد این ش��رکت چند ملیتی المانی‬ ‫عالوه ب��ر تعدیل نی��روی کا ر به کمت��ر از ‪76‬‬ ‫میلیارد دالر کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫با نگاهی به سیاست های تولیدی این شرکت‬ ‫چند ملیتی درمی یابیم که با اغاز هزاره س��وم‪،‬‬ ‫زیمنس سیاس��ت های تولیدی خود را در تولید‬ ‫تجهیزات پرشکی تغییر داد و به سرعت توانست‬ ‫جای پای خود را در عرصه رقابتی محکم کند‪.‬‬ ‫پس از ان نیز با تمرکز بر تولید قطارهای تندرو‪،‬‬ ‫توانس��ت چهره صنایع ریلی در شهرهای کلن‬ ‫و فرانکفورت را دگرگون کند و بالفاصله س��راغ‬ ‫ایجاد گروه دیگری در برزیل رفت تا به وس��یله‬ ‫ان ع�لاوه بر بهینه س��ازی فرایندهای صنعتی‬ ‫به مش��اوره و س��ایر خدمات مهندسی بپردازد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر زیمنس در همان س��ال با چند‬ ‫ش��رکت فرانسوی ادغام ش��د و به فعالیت های‬ ‫خدماتی خود در زمینه های هس��ته ای توس��عه‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫دو س��ال بعد زیمنس توانس��ت ب��ا همکاری‬ ‫الس��توم فعالیت ه��ای خ��ود را در تولی��د‬ ‫توربین های گازی توسعه داده و همزمان سهم‬ ‫خود را از تولید گوش��ی همراه نیز افزایش دهد ‬ ‫ام��ا فعالیت های جدی این ش��رکت در صنایع‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و تولید گوش��ی هم��راه از‬ ‫دس��امبر ‪ 2010‬اغاز شد‪ .‬در این سال زیمنس‬ ‫توانس��ت تنها از ای��ن صنعت ب��ه درام د ‪850‬‬ ‫میلی��ون یوروی��ی دس��ت یابد و ب��ه دنبال ان‬ ‫تصمیم گرفت تا قراردادی ‪ 7‬س��اله را با شرکت‬ ‫اتوس به امضا برس��اند‪ .‬براساس این قرارداد که‬ ‫ش ‪ 5/5‬میلیارد یورویی‬ ‫در س��ال ‪2010‬م با ارز ‬ ‫امضا ش��ده ش��رکت اتوس مدیریت خدمات و‬ ‫یکپارچه سازی سیستم های زیمنس را تا پایان‬ ‫سال ‪ 2017‬میالدی بر عهده گرفته اما در سال‬ ‫‪ 2013‬می�لادی زیمنس با فروش س��هام خود‬ ‫ب��ه نوکیا به حضورش در عرصه س��اخت تلفن‬ ‫همراه پایان داد و پس از ان روی توسعه صنایع‬ ‫فناوری اطالعات متمرکز شد‬ ‫‹ ‹حضور در صنایع انرژی محور‬ ‫پس از وقوع فاجعه هسته ای در فوکوشیما و‬ ‫تغییر سیاس��ت های انرژی در المان‪ ،‬دولت این‬ ‫کش��ور اعالم کرد که هدف برلین دستیابی ‪35‬‬ ‫درصدی به انرژی های تجدید پذیر تا پایان سال‬ ‫‪ 2020‬میالدی اس��ت‪ .‬در همین راستا زیمنس‬ ‫توانس��ت از س��ال ‪ 2011‬میالدی مس��ئولیت‬ ‫س��اخت و تامین زیرس��اخت های ‪ 17‬نیروگاه‬ ‫هس��ته ای المان را ب��ر عهده بگیرد‪ .‬در س��ال‬ ‫رقابت گوگل بر سر ساخت تراشه رایانه کوانتومی‬ ‫یک شرکت نوپا در ساخت تراشه مدعی است تا سال‬ ‫اینده تراش��ه ‪ 40‬کیوبیتی ب��رای رایانه های کوانتومی‬ ‫خواهد س��اخت و این در حالی اس��ت که گوگل اعالم‬ ‫کرده چند س��ال طول خواهد کش��ید تا سیس��تم ‪40‬‬ ‫کیوبیتی بس��ازد‪ .‬به گزارش ایران اکونومیست‪ ،‬رجیتی‬ ‫کامپیوتینگ در حال طراحی و س��اخت تراشه ای ویژه‬ ‫ب��رای رایانه های کوانتومی اس��ت‪ .‬این ش��رکت نوپا با‬ ‫قدمت دو س��ال‪ ،‬سیستمی ساخته که حاوی دو بخش‬ ‫خنک کنن��ده بوده که در ان از هلیوم مایع برای خنک‬ ‫کردن تراشه رایانه ای استفاده می شود‪ .‬این ابزار می تواند‬ ‫تا نزدیک صفر مطلق‪ ،‬سیستم را خنک کند‪ .‬این شرکت‬ ‫به دنبال ساخت س��خت افزاری است که بتواند نیروی‬ ‫مورد نیاز رایانه های کوانتومی را تامین کند‪ .‬براس��اس‬ ‫انچه که از سوی شرکت رجیتی اعالم شده نمونه اولیه‬ ‫این تراشه تا انتهای سال ‪2017‬م ساخته می شود‪ .‬این‬ ‫تراشه بس��یار پیچیده تر از تراشه های مورد استفاده در‬ ‫رایانه های رایج اس��ت‪ .‬این تراشه می تواند نیروی الزم‬ ‫برای یادگیری را در سیستم های کوانتومی تامین کند‪.‬‬ ‫چاد رجیت��ی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت می گوید‪« :‬این‬ ‫تراش��ه می تواند مس��ائل پیچیده را حل کند‪ ».‬رجیتی‬ ‫قصد دارد یک بخش خدمات محاس��بات ابری مبتنی‬ ‫بر کوانتوم راه اندازی کند تا با اس��تفاده از ان مشتریان‬ ‫بتوانند مس��ائل خود را روی تراش��ه ابررسانای شرکت‬ ‫حل کنند‪ .‬همچنین یک نرم افزار برای تس��هیل کار با‬ ‫این سیستم تهیه شد ه که کاربر می تواند کدهای مورد‬ ‫نظر س��خت افزار کوانتومی را با ان تولید کند‪ .‬همه این‬ ‫دس��تاوردها در حالی اتفاق می افتد که هنوز عده ای به‬ ‫رایانه های کوانتومی و فواید ان به دیده تردید می نگرند‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در ح��ال حاضر روی تس��ت تراش��ه‬ ‫‪3‬کیوبیت��ی کار می کند؛ تراش��ه ای ک��ه در ان مدارها‬ ‫از جن��س الومینیوم ب��وده که روی ویفر س��یلیکونی‬ ‫قرار داده ش��د ه اس��ت‪ .‬س��ال اینده قرار اس��ت نسخه‬ ‫‪ 40‬کیوبیتی ساخته ش��ود‪ .‬برای اینکه این سیستم ها‬ ‫بتوانند جایگزین رایانه های رایج شوند باید نمونه ‪100‬‬ ‫کیوبیتی س��اخته ش��ود‪ .‬ش��رکت گوگل که به دنبال‬ ‫س��اخت رایانه ه��ای کوانتومی اس��ت اع�لام کرده که‬ ‫چند سال اینده قادر به س��اخت نمونه ‪ 100‬کیوبیتی‬ ‫خواهد شد‪ .‬کس��ی نمی داند که این رایانه ها چه زمانی‬ ‫تجاری س��ازی می ش��وند‪ .‬در حال حاضر هزینه ساخت‬ ‫انها بسیار باالست‪.‬‬ ‫‪ 2014‬میالدی زیمن��س از تصمیم خود برای‬ ‫س��اخت مرکزی در زمینه تولی��د توربین های‬ ‫ب��ادی در انگلیس خب��ر داد و بودجه ای معادل‬ ‫‪ ۲۶۴‬میلیون دالر را نی��ز به ان اختصاص داد‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نش��ان می دهد این پروژه تا پایان‬ ‫سال جاری میالدی به بهره برداری خواهد رسید‬ ‫و زمینه ایجاد اشتغال را برای بیش از یک هزار‬ ‫نفر فراهم می کند‪ .‬در این سال رولز رویس نیز‬ ‫طب��ق توافق��ی دوجانبه ب��ه ارزش یک میلیارد‬ ‫یورو‪ ،‬توربین های گازی مورد نیاز خود را از این‬ ‫شرکت المانی خریداری کرد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این ش��رکت المان��ی زیمنس در‬ ‫تازه تری��ن اقدام خود‪ ،‬تفاهمنامه ای را با راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به امضا رسانده است‪.‬‬ ‫ای��ن توافق که ب��ا جدی تر ش��دن زمزمه های‬ ‫برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران‬ ‫همزمان ش��ده بود‪ ،‬قرار است به توسعه خطوط‬ ‫قطار پرسرعت ایران و ایجاد خطوط قطار برقی‬ ‫کمک کند‪ .‬براس��اس این تفاهمنامه قرار است‬ ‫شرکت زیمنس در زمین ه برقی کردن خط ریلی‬ ‫تهران مش��هد‪ ،‬خط پر سرعت تهران ‪ -‬اصفهان‪،‬‬ ‫تامین و نگهداری ‪ ۵۰۰‬دستگاه واگن مسافری‪،‬‬ ‫توس��عه و برو ز ک��ردن سیس��تم های راه اهن‪،‬‬ ‫ی با ایران همکاری کند‪.‬‬ ‫اموزش و انتقال فناور ‬ ‫این شرکت المانی تامین تجهیزات‪ ،‬لکوموتیو‪،‬‬ ‫واگن‪ ،‬س��گینالینگ و سرویس و نگهداری خط‬ ‫اه��ن برقی بین تهران و مش��هد را نیز بر عهده‬ ‫خواه��د گرف��ت و قرار اس��ت راه ان��دازی قطار‬ ‫پرس��رعت تهران ـ اصفهان نیز به این ش��رکت‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقیق و توسعه‪ ،‬نقطه تمایز زیمنس‬ ‫اما انچه زیمنس را از س��ایر رقبایش متفاوت‬ ‫س��اخته‪ ،‬س��هم باالی تحقی��ق و توس��عه در‬ ‫صنایع تولیدی این ش��رکت المانی است‪ .‬حوزه‬ ‫فعالیت های تحقیق و توسعه در زیمنس بسیار‬ ‫گس��ترده و متنوع است و مواردی ازجمله مواد‬ ‫نوین‪ ،‬روش های بیومتری‪ ،‬تجهیزات نوین انالیز‬ ‫در پزش��کی‪ ،‬بهداش��ت دیجیتال‪ ،‬ماشین ها و‬ ‫شبکه های هوشمند‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬فناوری حسگرها‪،‬‬ ‫منابع نوری جدی��د‪ ،‬روبات ها‪ ،‬انرژی های تمیز‪،‬‬ ‫خدم��ت از راه دور و ت��دارکات و پش��تیبانی را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫زیمن��س در س��ال ‪ 2011‬می�لادی ح��دود‬ ‫‪ 4‬میلی��ارد دالر از درام��د خود را به توس��عه‬ ‫بخش های تحقیقی اختصاص داد‪ .‬در این سال‬ ‫اعالم ش��د که حدود ‪ 12‬هزار نف��ر از کارکنان‬ ‫زیمن��س در المان در بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬این امار در ابعاد جهانی بیانگر‬ ‫حضور ‪ 16‬هزار پژوهش��گر شرکت زیمنس در‬ ‫کش��ورهای اتریش‪ ،‬چین‪ ،‬کرواسی‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬هن��د‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬اس��لواکی‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬انگلیس و امریکا بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب و با تکیه بر تحقیق و توس��عه‪،‬‬ ‫ی تازه ای را به‬ ‫زیمنس توانسته هر س��ال نواور ‬ ‫جه��ان معرفی کند و همزمان س��هم خود را از‬ ‫بازارهای رقابتی افزایش دهد‪ .‬این ش��رکت در‬ ‫همان س��ال توانس��ت بیش از ‪ 53‬هزار و ‪300‬‬ ‫طرح تازه صنعتی را در سراس��ر جهان به ثبت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫زیمن��س عرض�� ه نواوری های ت��ازه‪ ،‬افزایش‬ ‫مزی��ت رقابتی و خل��ق ارزش پای��دار را محور‬ ‫راهب��ردی اینده خ��ود قرار داده اس��ت‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این چش��م انداز راهب��ردی این کش��ور در‬ ‫اف��ق ‪ 2020‬می�لادی تعری��ف ش��ده و به نظر‬ ‫می رس��د هدف اصل��ی مدیران ان م��واردی از‬ ‫جمل��ه فناوری های پی��ش رو و نیازهای اینده‬ ‫مصرف کننده برای کش��ف امکانات کسب و کار‬ ‫جدی��د در حوزه های انرژی‪ ،‬اتوماس��یون‪ ،‬مواد‪،‬‬ ‫سالمت و بهداشت‪ ،‬اطالعات و ارتباطات‪ ،‬حمل‬ ‫ونقل و خدمات تعریف شده است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Siemens‬‬ ‫م و بافت انسانی با چاپگر سه بعدی‬ ‫تولید اندا ‬ ‫دانشمندان مرکز پزشکی ویک فارست در کارولینای‬ ‫ش��مالی موف��ق ب��ه س��اخت ی��ک چاپگر س��ه بعدی‬ ‫ابتکاری ش��دند که ق��ادر به تولید اندام ه��ا‪ ،‬بافت ها و‬ ‫استخوان هاس��ت‪ .‬به گزارش سیناپرس‪ ،‬نتایج پژوهش‬ ‫انجام شده توس��ط این پژوهشگران نشان می دهد که‬ ‫جایگزینی اندام های بیمار‪ ،‬بافت ها و حتی استخوان ها‬ ‫با س��اختارهای چاپ سه بعدی به زودی ممکن خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نتایج این پژوهش‪ ،‬یک موفقیت در حوزه پزش��کی‬ ‫ترمیمی محسوب می شود و نشان می دهد که با پیوند‬ ‫این بافت ها به بیماران در اینده می توان بر برخی موانع‬ ‫فنی که در حال حاضر مانع این روند است‪ ،‬غلبه کرد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بافت ه��ای جدی��د چ��اپ س��ه بعدی هنوز‬ ‫ب��رای اس��تفاده در بیم��اران انس��انی اماده نیس��تند‬ ‫ام��ا کارشناس��ان ادع��ا می کنن��د که نتای��ج پژوهش‬ ‫نخس��ت نش��ان می دهد ای��ن بافت ها ان��دازه‪ ،‬قدرت‬ ‫و قابلی��ت مناس��ب ب��رای اس��تفاده در انس��ان ها را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دقت ای��ن چاپگر جدید س��ه بعدی نش��ان می دهد‬ ‫ک می تواند به طور کامل بافت ها و‬ ‫که در اینده نزدی�� ‬ ‫اندام های پیچیده تر بدن انسان را تکثیر کند‪.‬‬ ‫چاپگرهای س��ه بعدی وس��یله هایی هس��تند که با‬ ‫اس��تفاده از انها می توانید از فایل های سه بعدی که در‬ ‫رایانه خود دارید نمونه س��ه بعدی واقعی بس��ازید‪ .‬در‬ ‫ی ب��رای تولید محصوالت‬ ‫چاپگرهای س��ه بعدی خانگ ‬ ‫از ذوب پالس��تیک بهره می برند‪ .‬چاپگرهای سه بعدی‬ ‫صنعتی با قابلیت پرینت با استفاده از فلزات‪ ،‬رزین های‬ ‫مایع‪ ،‬خمیر س��رامیک و حتی مواد خوراکی س��اخته‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ام��روزه مدل س��ازی س��ه بعدی در رش��ته های‬ ‫گوناگون��ی همچون قطعه س��ازی‪ ،‬معم��اری‪ ،‬طراحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬روباتیک‪ ،‬صنایع هوافضا و‪ ...‬رایج اس��ت‪ .‬این‬ ‫مدلس��ازی ها تا پیش از این به شکل تصاویر دو بعدی‬ ‫روی صفحه های نمایش��گر یا روی کاغذ ارائه می شد تا‬ ‫افراد با دیدن انها درکی از انچه طراحان در ذهن شان‬ ‫دارند به دست اورند‪.‬‬ ‫پرینتر های سه بعدی توانایی تولید هر نوع قطعه ای با‬ ‫هر شکل و زاویه ای که تو پر باشد یا تو خالی‪ ،‬صاف یا‬ ‫منحنی و هر قطعه ای با هر طراحی را دارد‪ .‬این نیاز در‬ ‫همه جا قابل لمس است‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سردرگمی بازار از نوسان قیمت خودرو‬ ‫‪25‬‬ ‫روکش جاده های اروپا با هزینه ‪ 800‬میلیارد دالری‬ ‫‪ 26‬نخستین گام های راه اهن در مسیر ایمنی‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر منطقه ای مرسدس بنز در اغاز دور جدید همکاری ها عنوان کرد‬ ‫قابلیت های ایران برای تولید خودروهای بنز‬ ‫دور جدی��د همکاری های ایران خ��ودرو و بنز روز‬ ‫گذشته با حضور عباس ملکی تهرانی‪ ،‬قائم مقام گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و اشتفن باومن‪ ،‬مدیر منطقه ای‬ ‫شرکت مرسدس بنز با برنامه ریزی این شرکت برای‬ ‫صادرات ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬دس��تگاه بنز در سال اینده‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اشتفن باومن با ابراز خرسندی‬ ‫از اغ��از دور جدی��د همکاری ه��ای این ش��رکت با‬ ‫ایران خودرو اظهار کرد‪ :‬بعد از لغو تحریم ها مذاکرات‬ ‫الزم برای افزایش همکاری های شرکت مرسدس بنز‬ ‫با ایران خودرو انجام ش��د‪ ،‬چرا که در فضای مناسبی‬ ‫قرار داریم که می توانیم س��طح همکاری های خود را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬مدیر منطقه ای مرسدس بنز با تاکید‬ ‫بر اینکه شرکت ستاره ایران نماینده انحصاری بنز در‬ ‫ایران با تمام ظرفیت‪ ،‬ش��رایط مناسب برای فعالیت‬ ‫ب��ا بنز را اغاز کرده که ای��ن فعالیت در اینده افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون در حال بررسی‬ ‫بازار ایران هس��تیم و در این رابطه توضیحات کاملی‬ ‫را ب��ه زودی ارائه خواهیم ک��رد‪ .‬وی درباره وضعیت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ایران نی��ز اظهار کرد‪ :‬نظر بس��یار‬ ‫مثبتی به بازار ایران داریم و این کش��ور می تواند یک‬ ‫بازار مطمئن و مناس��ب ب��رای اتومبیل های لوکس‬ ‫مرس��دس بنز در منطقه باش��د اما در عی��ن حال از‬ ‫دولت و سازمان های دولتی ایران می خواهیم زمینه‬ ‫را برای فروش اتومبیل های هیبریدی و الکترونیکی‬ ‫این کمپان��ی المانی فراهم کنن��د‪ ،‬چراکه در اینده‬ ‫مدل ه��ای پیش��رفته تری از خودروه��ای بن��ز وارد‬ ‫ایران خواهد ش��د‪ .‬باومن ادام��ه داد‪ :‬با بازدیدی که‬ ‫از گروه صنعتی ایران خودرو داش��تیم از قابلیت های‬ ‫این شرکت اگاه و نمایش این توانمندی ها نشان داد‬ ‫که صنعت خ��ودروی ایران قابلیت تولید محصوالت‬ ‫بنز را خواهد داش��ت و امکانات در این ش��رکت مهیا‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که بزرگترین تولیدکننده خودرو در‬ ‫خاورمیانه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هدف شرکت بنز امروز افتتاح‬ ‫خط تولید خودرو در ایران نیست‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫بعد از لغو تحریم ها مورد بررس��ی جدی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬بنابرای��ن درحال حاضر به دنبال بهینه کردن‬ ‫خدم��ات پس از فروش و ص��ادرات محصوالت خود‬ ‫به صورت «سی بی یو» به ایران هستیم‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ای ش��رکت مرس��دس بنز با تاکید بر‬ ‫اینکه شرکت بنز حرکت بلند مدتی برای افتتاح خط‬ ‫تولید در ایران ندارد بلکه این موضوع باید قدم به قدم‬ ‫انجام شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور قطع مرسدس بنز یک‬ ‫ش��راکت قطعی با ایران خواهد داش��ت اما نمی توان‬ ‫یک ش��به با ایران به توافق رس��ید زی��را این موضوع‬ ‫زمان ب��ر اس��ت و باید اقدام��ات الزم در ای��ن زمینه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬باومن با اعالم اینکه درحال حاضر سطح‬ ‫هم��کاری خود با ایران خودرو را در حوزه خودروهای‬ ‫س��واری اغاز می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در نظر داریم در‬ ‫ت در ایران‪،‬‬ ‫اینده ضمن استقرار خط تولید محصوال ‬ ‫ محصوالتی با محدوده قیمتی متفاوت عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه به طور قط��ع محصوالت به‬ ‫بازار ایران ریخته نخواهد ش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬واردات‬ ‫محصوالت بنز ب��ه ایران با مطالعه انجام ش��ده بوده‬ ‫و منطب��ق ب��ا بازار ای��ران خواهد بود‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که پیش از این نیز ‪ 3‬م��دل کالس ‪ E‬در ایران‬ ‫مونتاژ می ش��د که همکاری کوتاه مدتی نبوده است و‬ ‫امیدواریم با تجربه قبلی‪ ،‬مس��یر جدیدی را در اینده‬ ‫اغاز کنیم‪ .‬مدیر منطقه ای ش��رکت مرس��دس بنز با‬ ‫تاکید بر ضرورت اماده س��ازی زسرساخت های الزم‬ ‫برای تولید محصوالت هیبریدی و الکتریکی در ایران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درحال حاضر این ش��رکت تنها در قالب‬ ‫«س��ی بی یو» خودروهای س��واری با ایران همکاری‬ ‫خواهد کرد اما پس از انجام مطالعات الزم و ش��ناخت‬ ‫ب��ازار‪ ،‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال اینده اقدام ب��ه راه اندازی خط‬ ‫تولی��د در ایران خواهیم ک��رد و در حال مطالعه این‬ ‫موضوع هس��تیم‪ .‬در همین حال مدیرعامل شرکت‬ ‫س��تاره ایران نماینده انحصاری بن��ز در ایران نیز در‬ ‫ادامه این مراس��م از اغ��از دوره جدید همکاری گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با ش��رکت مرسدس بنز و تولید‬ ‫س��واری های این ش��رکت در ایران در اینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هدف م��ا از دور جدید همکاری با بنز‪ ،‬از بین‬ ‫بردن بازار خاکس��تری و غیررسمی این خودرو است‬ ‫و در ای��ن ارتباط در این��ده فعالیت های خود را با بنز‬ ‫گس��ترش خواهیم داد‪ .‬علی نمکین با اشاره به تولید‬ ‫بنز کالس ‪ E‬در گذش��ته در ایران خودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم با همکاری مشترک دوباره نسبت‬ ‫به احیای این خط تولید اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در فاز نخس��ت همکاری‬ ‫ایران خ��ودرو با بنز‪ ،‬مطالعاتی در بازار انجام ش��ده و‬ ‫پیش بینی این اس��ت که س��ال اینده بین ‪ ۱۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬خ��ودروی بنز در کالس های مختلف به ایران‬ ‫وارد شده و در اختیار مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��تاره ایران ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫موارد در دست بررسی‪ ،‬ورود خودروهای بنز تولیدی‬ ‫در ایران به ش��بکه تاکسیرانی اس��ت‪ .‬ضمن اینکه با‬ ‫اغاز تولید موضوع داخلی سازی برخی قطعات نیز در‬ ‫دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نمکین یاداور ش��د‪ :‬ق��رارداد بنز ب��ا ایران خودرو‬ ‫قرارداد انحصاری خواهد بود و هیچ ش��رکت دیگری‬ ‫اجازه همکاری با بنز را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫به طور قطع‬ ‫مرسدس بنز‬ ‫یک شراکت‬ ‫قطعی با ایران‬ ‫خواهد داشت‬ ‫اما نمی توان‬ ‫یک شبه با‬ ‫ایران به توافق‬ ‫رسید زیرا این‬ ‫موضوع زمان بر‬ ‫است و باید‬ ‫اقدامات الزم‬ ‫در این زمینه‬ ‫انجام شود‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تک خبر‬ ‫اغاز مذاکرات اولیه‬ ‫با خودروسازان کره ای‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو از اغاز مذاکرات با خودروسازهای‬ ‫کره ای خبر داد و گفت‪ :‬در صورت به نتیجه رس��یدن این‬ ‫مذاکرات جزئیات ان را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬هاش��م یک��ه زارع درب��اره قراردادهای‬ ‫این گروه صنعتی با س��ایر کش��ور ها گف��ت‪ :‬ایران خودرو‬ ‫با ش��رکت های فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان و ژاپن کار خود را‬ ‫پیش خواهد بود و ‪ ۵‬درصد از سبد محصوالت خود را نیز‬ ‫ب��ه خودرو های چینی اختص��اص دادیم و در همین حال‬ ‫مذاکراتی را با خودرو س��ازهای کره ای اغاز کردیم که در‬ ‫صورت به نتیجه رسیدن‪ ،‬ان را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی درباره مذاکرات این ش��رکت با فولکس واگن المان‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬هنگامی که مذاکرات خود را با این شرکت‬ ‫اغاز کردیم‪ ،‬متوجه ش��دیم که فولکس واگن با یکی دیگر‬ ‫از ش��رکت های ایرانی قراردادی داشته و حتی هیات این‬ ‫ش��رکت نیز همزمان با ایران خودرو در المان به سر برده‬ ‫اس��ت که به محض اطالع از چنین وضعیتی‪ ،‬از مذاکرات‬ ‫کنار کشیدیم زیرا این قرارداد متعلق به انها بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو درباره برخی ش��ایعات مبنی‬ ‫ب��ر تاکیدهای انجام ش��ده برای همکاری این ش��رکت با‬ ‫فیات نیز تصریح کرد‪ :‬هیچ فش��اری ب��رای انعقاد قرارداد‬ ‫با شرکتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫یک��ه زارع درباره خودروی س��ورن توربو و قیمت ان در‬ ‫بازار نیز اظهار کرد‪ :‬این خودرو به زودی وارد بازار می شود‬ ‫و اختالف ان با خودروهای سورن قبلی ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫است اما برای کسانی که در فاز نخست این محصوالت را‬ ‫خریداری می کنند‪ ،‬به سبب اطمینانی که به ایران خودرو‬ ‫داشته اند‪ ،‬تخفیف هایی قائل می شویم‪ .‬وی درباره افزایش‬ ‫قیمت محصوالت این ش��رکت نیز گفت‪ :‬از شورای رقابت‬ ‫این درخواست را داشته ایم با توجه به افزایش قیمت مواد‬ ‫اولیه و متناس��ب ب��ا قیمت بازار‪ ،‬قیمت خ��ودرو افزایش‬ ‫پیدا کند اما نباید این تفکر ایجاد ش��ود که تنها به دنبال‬ ‫افزای��ش قیمت هس��تیم زیرا بر این باوری��م که هراندازه‬ ‫قیمت ه��ا افزایش یاب��د‪ ،‬فروش کاهش خواه��د یافت‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس به دنبال قیمت واقعی در بازار هستیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کم هزینه ترین راه کاهش الودگی هوا‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫تفاوت عرضه و تقاضا در هفته ای که گذشت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سردرگمی بازار از نوسان قیمت خودرو‬ ‫زمینه ای برای دستیابی ایران‬ ‫به قطب قطعه سازی در منطقه‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی خودرو گفت‪ :‬صنعت قطعه س��ازی ایران به‬ ‫واس��طه شرایط و امکانات موجود در بخش نیروی انسانی‬ ‫متخصص‪ ،‬انرژی و مواد اولیه ارزان در کش��ور می تواند به‬ ‫قطب قطعه سازی در منطقه تبدیل شود‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی در گفت وگو با خبرخودرو با توجه به‬ ‫لزوم پیش نیازهایی به منظور ارتقای صنعت قطعه س��ازی‬ ‫کشور افزود‪ :‬قطعه‪‎‬سازان داخلی برای تولید قطعات گرید‬ ‫‪ A‬نیازمند امکانات و پیش نیازهایی در حوزه س��خت افزار‬ ‫و ماش��ین االت تولیدی هستند و برای تحقق این شرایط‬ ‫باید دستگاه‪‎‬ها و ماشین االت در این صنعت روزامد شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬وجود تی��م مهندس��ی و تحقیق و‬ ‫توسعه قوی ازجمله پیش نیازهای بعدی است که می تواند‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان را در کنت��رل تولی��د یکنواخ��ت و برابر با‬ ‫استانداردهای تعریف شده و دستیابی به گریدهای باالتر‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی وج��ود کارکنان کار ازم��وده و دانش فنی نهادینه‬ ‫ش��ده در مجموعه های قطعه س��ازی و همچنین فناوری‬ ‫تولید را از دیگر پیش نیازها در این راس��تا دانست و گفت‪:‬‬ ‫البت��ه فن��اوری تولید در قطعات مختلف متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫به ط��وری که برای برخی از قطع��ات فناوری تولید تغییر‬ ‫نمی کند و استانداردهای بین المللی تعریف شده هر چند‬ ‫س��ال یکبار تغییر می کند‪ .‬بنابراین ب��رای این قطعات با‬ ‫توج��ه به فناوری موجود در کش��ور می توانیم گرید ‪ A‬را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور ب��ا توجه‬ ‫به وضعی��ت قطعه س��ازان داخلی دارای رتب��ه ‪ A‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪۳۰‬درص��د از قطعه‪‎‬س��ازان داخلی‬ ‫توانایی اجرای الزامات و تولید قطعات گرید ‪ A‬را دارند و‬ ‫حدود ‪۵۰‬درصد نیز قابلیت تولید قطعاتی در سطح گرید‬ ‫‪ B‬را داش��ته و باقی نیز در س��طح گرید ‪ B‬مش��روط قرار‬ ‫دارند و به نوعی شاید محصوالت انها نتواند در حد تولید‬ ‫قرار گیرد اما با یکس��ری چشم‪‎‬پوش��ی ها و ارفاق‪‎‬هایی در‬ ‫خ��ط تولید قرار دارند‪ ،‬به طوری ک��ه تولیدات این واحدها‬ ‫در گرید ‪ C‬قرار دارد‪.‬‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬عامل قطعات‬ ‫بی کیفیت در کشور‬ ‫نایب ریی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماش��ین االت‪ ،‬درباره وضعیت بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر بازار لوازم یدکی تغییر خاصی‬ ‫نداش��ته و تاکنون تغییرات پس از برجام در بازار تاثیرات‬ ‫خ��ود را نگذاش��ته و روند بازار همچون ماه های گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��یدمهدی کاظمی در گفت وگو ب��ا خبرخودر و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬البته روند واردات نس��بت به قبل کندتر شده و این‬ ‫وضعیت به علت بالتکلیفی بازار اس��ت‪ ،‬چراکه بسیاری از‬ ‫افراد منتظر تصمیمات جدید در زمینه واردات هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬امروز دلیل وجود قطعات بی کیفیت‬ ‫در کشور‪ ،‬تولیدات محصوالت چینی نیستند بلکه مقصر‬ ‫اصلی واردکنندگان هس��تند‪ ،‬به طوری که وارد کنندگان‬ ‫برای دس��تیابی و خرید محص��والت ارزان قیمت اقدام به‬ ‫واردات از چین می کنند و به این دلیل قطعات بی کیفیت‬ ‫وارد کشور می شود و کیفیت لواز م یدکی در بازار کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫کاظمی اذعان کرد‪ :‬ت�لاش اتحادیه لوازم یدکی بر این‬ ‫اس��ت که تولیدات داخلی به صورت گس��ترده در کشور‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار گیرد زی��را در بس��یاری از زمینه ها‬ ‫ثابت ش��ده تولیدات داخلی کیفیت مطلوب تری نس��بت‬ ‫به واردات داش��ته اس��ت و باید به دنب��ال افزایش میزان‬ ‫تولیدات داخلی بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬باید به این موضوع توجه داشت که‬ ‫اگ��ر واردات کاهش پیدا کند و تولی��دات داخلی در بازار‬ ‫جایگزین واردات ش��ود‪ ،‬این امر سبب رشد تولید در بازار‬ ‫شده و حتی تولیدکنندگان به دنبال تولیدات وسیع تر بوده‬ ‫و در مدت کوتاهی بازار رونق پیدا می کند‪.‬‬ ‫کاظمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اس��تفاده از تولیدات داخلی‬ ‫باید به صورت کلی فرهنگ سازی شود و حتی در صورت‬ ‫بروز مشکل در محصوالت باید به صورت مستمر از کاالی‬ ‫داخلی استفاده ش��ود تا از این طریق کیفیت محصوالت‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گمرک می تواند با افزای��ش میزان تعرفه از‬ ‫ورود قطعات خارجی جلوگیری کند‪ .‬درحال حاضر میزان‬ ‫واردات تغییر نکرده‪ ،‬چنانچه از ‪ ۱۰‬س��ال گذشته تاکنون‬ ‫حدود ‪۷۰‬درصد لوازم یدکی مورد اس��تفاده در خودروهای‬ ‫تولی��دی و ‪۹۰‬درصد قطعات یدک��ی خودروهای قدیمی‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫کاظمی بیان کرد‪ :‬متاس��فانه امروز در کش��ور فناوری‬ ‫جدید و روزامد دنیا در این حوزه از صنعت وجود ندارد و‬ ‫ماشین االت موجود برای تولید بروزرسانی نشده است‪ ،‬به‬ ‫همین منظور باید کارخانه های تولیدی راه اندازی ش��ود و‬ ‫تولید انبوه انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه تجاری و هماهنگ کننده فنی ش��رکت اگزوز و کاتالیزور اروپا گفت‪:‬‬ ‫تنظی��م و نگهداری مرتب و کام��ل خودرو کم هزینه ترین و اس��ان ترین راه کاهش‬ ‫استیل تصریح کرد‪ :‬خودرویی که ‪ 2‬تا ‪3‬سال از کارکرد‬ ‫ ‬ ‫الودگی هواس��ت‪ .‬استوارت‬ ‫ان می گذرد‪ 3 ،‬تا ‪ 4‬برابر یک خودرو نو هوا را الوده می کند‪ ،‬بنابراین هرچه از عمر‬ ‫خودرو می گذرد‪ ،‬نگهداری و تنظیم مرتب و به موقع خودرو اهمیت می یابد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫غالمحسین قاسمیان‬ ‫بازار خودرو با‬ ‫وجود نزدیک‬ ‫شدن به روزهای‬ ‫پایانی سال‬ ‫همچنان کساد‬ ‫است و شاید‬ ‫خریدهای جزئی‬ ‫در این حوزه‬ ‫انجام شده‬ ‫باشد اما این امر‬ ‫دلیل بر رونق‬ ‫بازار نیست‬ ‫در حالی که بعضی از فعاالن بازار خودرو معتقد‬ ‫به ثبات وضعیت این بازار هستند و اعالم می کنند‬ ‫ک��ه در این چند هفته اخی��ر تغییری در قیمت ها‬ ‫ایجاد نشده است‪ ،‬برخی از دست اندرکاران با اشاره‬ ‫به نوسان قیمتی بعضی خودروهای داخلی به باال‬ ‫رفت��ن قیمت‪‎‬ها و نیز افزایش تقاض��ا برای بعضی‬ ‫مدل‪‎‬ها تاکید دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خودروهای داخلی‬ ‫س اتحادیه‬ ‫غالمحس��ین قاس��میان‪ ،‬نایب ریی�� ‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران درباره‬ ‫ب��ازار خ��ودرو در هفته‪‎‬ای که گذش��ت به‬ ‫ی هیچ‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت خودروهای داخل��ی و واردات ‪‎‬‬ ‫تغییری نداش��ته و بازار همچن��ان در حالت رکود‬ ‫به سر می برد‪.‬‬ ‫وی درب��اره بازار تقاضا و خرید خودرو نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار تقاضا همچنان در انتظار است و خرید و‬ ‫فروشی اتفاق نیفتاده است که می توان گفت بازار‬ ‫خودرو با وجود نزدیک ش��دن ب��ه روزهای پایانی‬ ‫سال همچنان کساد است و شاید خریدهای جزئی‬ ‫در این حوزه انجام ش��ده باشد اما این امر دلیل بر‬ ‫رونق بازار نیست‪.‬‬ ‫رضا خواجه یکی از نمایش��گاه‪‎‬داران خودرو نیز‬ ‫در همی��ن رابط��ه در گفت وگو ب��ا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در هفته ج��اری قیمت خودروه��ای تولید داخل‬ ‫س��یر صعودی داش��ته و هر روز شاهد باالتر رفتن‬ ‫قیمت ها بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه افزایش قیمت خودروها‬ ‫هیچ توجیه منطقی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬با بازشدن بازار و‬ ‫ورود خودروه��ای خارجی‪ ،‬داخلی ها باید با قیمت‬ ‫معقول‪‎‬تری عرضه شوند و قیمت ها به گونه ای باشد‬ ‫که اشتیاق برای خرید در مردم به وجود اید‪.‬‬ ‫به طور مثال قیمت خودروی پرشیا حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومان گران‪‎‬تر ش��د و پژو نیز ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد‪.‬‬ ‫خواج��ه ادامه داد‪ :‬حتی برخ��ی خودروها نظیر‬ ‫س��مند ال ایکس تا یک میلیون تومان نیز افزایش‬ ‫قیمت داشت‪ .‬پرشیای معمولی نیز از ‪ ۳۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان به ‪ ۳۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬همچنین ال ‪ ۹۰‬که پیش از این ‪ ۳۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به فروش می‪‎‬رسید‪ ۳۹ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نایاب ش��دن برخی خودروها در‬ ‫بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از مدل ها نظیر‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۶‬در بازار پیدا نمی‪‎‬ش��ود اما برای بعضی‬ ‫از خودروه��ا بازار تقاضا وج��ود دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫متاس��فانه در ب��ازار وجود ندارند‪ .‬س��مند ای اس‬ ‫دوگانه که تا چند هفته پیش ‪ ۲۷‬میلیون تومان به‬ ‫فروش می‪‎‬رس��ید‪ ،‬این هفته به ‪ ۳۳‬میلیون تومان‬ ‫رسید ‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه‪‎‬دار در ادامه گفت‪ :‬ب��ازار قیمت‬ ‫خودروها‪ ،‬منطق الزم را ندارد و در حالی که برای‬ ‫خودروه��ای موجود در بازار حت��ی یک متقاضی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬برای خودروهایی که در بازار موجود‬ ‫نیست‪ ،‬درخواست های زیادی هست‪.‬‬ ‫رضا خواج��ه درباره دالیل این اتفاق اظهار کرد‪:‬‬ ‫افرادی س��ودجو هس��تند که ب��رای خرید خودرو‬ ‫نام‪‎‬نویسی می کنند و خودروها را عرضه نمی کنند‬ ‫و با باال رفتن قیمت‪‎‬ه ا در روزهای پایانی سال این‬ ‫خودروها را وارد بازار می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫کاظم محمدی‪‎‬نیکخواه یک فع��ال بازار خودرو‬ ‫نیز درباره قیمت خودروها در هفته‪‎‬ای که گذشت‬ ‫ت در این هفته‬ ‫نظ��ری دیگری دارد و معتقد اس�� ‬ ‫قیم��ت خودروهای تولی��د داخل تف��اوت زیادی‬ ‫نداش��ت اما خوش��بختانه تقاضا نسبت به ‪ 3‬هفته‬ ‫پیش ‪ 2‬برابر شده است‪.‬‬ ‫او ب��ه چند اس��تثنا در این زمینه اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تنها قیم��ت مزدا ‪ 3‬در بازار به طور تقریبی‬ ‫تا ‪ 3‬میلی��ون توم��ان افزایش یافت ک��ه با قیمت‬ ‫مصوب کارخانه تفاوت دارد‪ ،‬به طوری که در حال‬ ‫حاض��ر قیمت کارخانه ای این خودرو ‪ ۱۰۸‬تا ‪۱۰۹‬‬ ‫میلیون تومان وارد بازار می شود اما به طور تقریبی‬ ‫بی��ن ‪ ۱۱۱‬تا ‪ ۱۱۲‬میلی��ون تومان خرید و فروش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادام��ه به خودروی بس��ترن‬ ‫‪ B50‬با موتور ‪ ۲۰۰۰‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬قیمت‬ ‫کارخانه‪‎‬ای این خودرو ‪ ۷۶‬میلیون تومان است که‬ ‫بین ‪ 3‬تا ‪ 4‬میلیون تومان باالتر از قیمت ش��رکت‪،‬‬ ‫در بازار خرید و فروش می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار خودرو گفت‪ :‬به طور کلی قیمت‬ ‫نش��ان(برند) مزدا باال رفت��ه و نیز خودروهایی که‬ ‫تولید انها پایین امده اس��ت نظی��ر ال‪ ۹۰‬یک تا‬ ‫‪2‬درصد افزایش قیمت داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خودروهای وارداتی‬ ‫خواجه یکی از نمایش��گاه‪‎‬داران خ��ودرو درباره‬ ‫قیمت خودروهای خارجی گفت‪ :‬قیمت خودروهای‬ ‫خارج��ی به دالر بس��تگی دارد و با افزایش قیمت‬ ‫دالر قیمت ای��ن خودروها ت��ا ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یافت اما قیمت های ای��ن نوع خودروها از ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پیش تاکنون ثابت مانده است‪.‬‬ ‫محمدی‪‎‬نیکخواه‪ ،‬فعال بازار خودرو نیز در همین‬ ‫رابطه گف��ت‪ :‬در این هفته ب��رای خودروهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تقاضا وجود داش��ت اما برای‬ ‫مدل های با قیمت باالت��ر‪ ،‬تقاضایی در بازار وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تا چند هفت��ه پیش مردم برای‬ ‫خری��د خودروهای وارداتی اقدام نمی کردند اما در‬ ‫این ‪ 2‬هفته اخیر وضعیت فروش این نوع ماشین ها‬ ‫بهبود یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد اتحادیه به خریداران‬ ‫قاس��میان‪ ،‬نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو ته��ران در نهایت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر مردم قصد خرید دارند‪ ،‬باید هرچه زودتر انجام‬ ‫دهن��د زیرا قیمت ها چ��ه در خودروهای داخلی و‬ ‫چ��ه وارداتی پایین‪‎‬تر نخواه��د امد‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬خری��داران باید خودروه��ای خود را‬ ‫از نمایش��گاه‪‎‬دارهایی که دارای جواز کس��ب و کار‬ ‫هس��تند‪ ،‬خریداری کنند و از طریق روزنامه اقدام‬ ‫به خرید نکنند تا به مشکل برنخورند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان قیمت‪‎‬ها‬ ‫در ادام��ه به بررس��ی قیمت ان��واع خودروهای‬ ‫داخل��ی و واردات��ی ب��ازار در هفت��ه پایانی بهمن‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس تغیی��ر قیمت‪‎‬ه��ا در بخش‬ ‫خودروهای داخل مربوط ب��ه قیمت‪‎‬های بازار بود‬ ‫و در ای��ن ب��اره پژو‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪ ۲‬در اوایل هفته با‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار تومان��ی به ‪ ۳۲‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید‪ .‬برلیانس اچ ‪ ۳۲۰‬اتوماتیک با‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان کاهش ب��ه ‪ ۵۱‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪ .‬در ادامه خودروهایی که در این‬ ‫هفته افزایش قیمت داشت ‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس‬ ‫با افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی بود که به ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان رسید و پارس سال با ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش ب��ه ‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬در ادامه افزایش قیمت ها سمند ال ایکس با‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار تومان��ی به ‪ ۳۰‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید و رنو تن��در اتوماتیک ای ‪ ۲‬دو‬ ‫ایرب��گ نیز با افزای��ش ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومانی به ‪۴۵‬‬ ‫میلی��ون تومان رس��ید‪.‬اما خودروهایی که در این‬ ‫هفته با کاهش قیمت مواجه بودند؛ پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‬ ‫‪ ۵‬با کاهش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به ‪ ۳۴‬میلیون تومان‬ ‫رس��ید و سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید) با‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان کاهش ب��ه ‪ ۲۱‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪ .‬همچنین تیب ا ای ایکس یورو‪۴‬‬ ‫با کاهش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به ‪ ۲۴‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید‪ .‬همچنین در بازار خودروهای‬ ‫واردات��ی کیا اپتیما فول ‪ ۲۰۱۶‬با افزایش و کاهش‬ ‫یک میلی��ون تومان��ی‪ ،‬در ابتدای هفت��ه از ‪۱۶۵‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ ۱۶۶‬میلیون تومان رسید اما در‬ ‫اواسط هفته به قیمت اولیه خود بازگشت و دوباره‬ ‫در اواخر هفته با قیمت ‪ ۱۶۶‬میلیون تومان در بازار‬ ‫خودرو عرضه شد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪166.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فرارسیدن بهار فوالدی ها با محوریت صادرات‬ ‫‪23‬‬ ‫جلوگیری از خام فروشی با اخذ مالیات از صادرات‬ ‫‪ 24‬اکتشاف ذخایر مس‪ ،‬لنگ اعتبارات است‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫درخواست صنعتگران معدنی از مجلس دهم چیست؟‬ ‫نماین��دگان مردم در مجل��س دهم‪ ،‬چندی دیگر‬ ‫راهی بهارستان شده تا برای ‪ ۴‬سال اینده قوانین و‬ ‫مقررات مختلف را برای کشور تصویب کنند‪ .‬اما در‬ ‫این میان مردم‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬بازرگانان‪،‬‬ ‫تاج��ران و‪ ...‬انتظاراتی از نماین��دگان دارند‪ .‬در واقع‬ ‫انها با هدف رفع انتظارات خود است که نمایندگان‬ ‫منتخب را راهی مجلس ش��ورای اسالمی می کنند‪.‬‬ ‫بی شک نماینده بخش های مختلف اقتصادی کشور‬ ‫نیز در خواست هایی از نمایندگان مجلس دهم دارند‬ ‫که نتیجه ان توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد مش�وق های صادرات�ی ب�رای‬ ‫فوالدی ها‬ ‫با توجه ب��ه اهمیت فراوان صنع��ت فوالد در هر‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیر جدید منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع انرژی بر پارسیان‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹حمایت از صادرات فوالد‬ ‫رسول خلیفه سلطان‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫درباره انتظارات‬ ‫فع��االن فوالد از مجلس دهم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬پیش از‬ ‫هر درخواستی این انتظار درباره نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی وجود دارد که این افراد اشنا به بازار‬ ‫کسب وکار بوده و نسبت به اقتصاد جهانی اطالعات‬ ‫کافی و مورد نیاز را در اختیار داشته باشند‪ .‬در واقع‬ ‫نماین��ده ای که با رای مردم راهی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی می ش��ود باید نسبت به وضعیت کسب وکار‬ ‫داخلی و اقتصاد جهانی بینش کافی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اضاف��ه ک��رد‪ :‬انتظ��ار دیگ��ر ما از‬ ‫نمایندگانی که با انتخاب مردم به مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی می روند این است که به دنبال رفع انتظارات‬ ‫ملی باش��ند نه انکه برای رف��ع انتظارات منطقه ای‬ ‫تالش کنند‪ .‬باید هدف اصلی منافع ملی باشد‪.‬‬ ‫در واقع این نتیجه از توصیف های خلیفه سلطان‬ ‫به دس��ت می اید که رفع نیاز ه��ای ملی باید اولویت‬ ‫اصلی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی باشد نه‬ ‫انکه تنها به ش��عارهای ویژه به حوزه انتخابی خود‬ ‫اکتفا کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران اضافه‬ ‫می کن��د‪ :‬انتظ��ار دیگری که بخ��ش صنایع معدنی‬ ‫از نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی دارد باال‬ ‫ب��ردن توان بخش مولد جامعه اس��ت؛ بخش تولید‬ ‫کشور باید رش��د کرده و کارایی پیدا کند‪ .‬در واقع‬ ‫ب��ا افزایش توان تولید در کش��ور بهره وری و قدرت‬ ‫رقابت در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته خلیفه س��لطان‪ ،‬می ت��وان با کاهش نرخ‬ ‫بهره در بخش های غیرمولد‪ ،‬رقابت در بخش مولد و‬ ‫تولیدی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موض��وع دیگر این اس��ت که فعاالن‬ ‫صنع��ت ف��والد خواس��تار حمایتی کامل از س��وی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در حوزه فوالد هس��تند‪.‬‬ ‫متاس��فانه اتفاق��ات رخ داده در اقتص��اد کش��ور و‬ ‫همچنی��ن سیاس��ت دامپین��گ از س��وی چین در‬ ‫ح��وزه ف��والد باعث ش��ده تا فع��االن صنعت فوالد‬ ‫ام��روز بیش از هر زمان دیگ��ری در انتظار حمایت ‬ ‫از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی باشند‪ ،‬زیرا‬ ‫چنین موضوعاتی توانست مشکالت بسیاری را برای‬ ‫صنعت فوالد کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫رسول خلیفه سلطان‬ ‫کش��وری ش��اید حمایت از ص��ادرات این محصول‬ ‫ت اصلی‬ ‫معدن��ی موضوعی باش��د که بای��د در اولوی ‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در صورتی ک��ه پرو ژه های عمرانی جان‬ ‫دوب��اره بگیرند صنعت فوالد می تواند به بازار داخلی‬ ‫امیدوار باش��د‪ ،‬این موض��وع نیازمند افزایش بودجه‬ ‫بخش عمرانی کش��ور است‪ .‬از س��ویی دیگر تحقق‬ ‫تولی��د ‪۵۵‬میلی��ون تن ف��والد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬نیز‬ ‫نیازمند حمایت های دولت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫از صنعت فوالد اس��ت‪ .‬راه اندازی طرح های هفتگانه‬ ‫فوالدی‪ ،‬تحریک تقاض��ا در بازار داخلی‪ ،‬حمایت از‬ ‫ص��ادرات و‪ ...‬موضوعاتی که مجل��س دهم می تواند‬ ‫خود را به حوزه فوالد نزدیک تر از گذشته کند‪.‬‬ ‫رسول خلیفه س��لطان معتقد است‪ ،‬مجلس دهم‬ ‫بای��د حمایت های تعرفه ای خ��ود در حوزه فوالد را‬ ‫تقویت کرده و از س��ویی دیگر مشوق های صادراتی‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان فوالد کش��ور ایج��اد کند‪ .‬در‬ ‫واقع توس��عه صادرات ف��والد و جلوگیری از واردات‬ ‫فوالده��ای چین��ی به کش��ور تنها ب��ا حمایت های‬ ‫تعرفه ای ایجاد می ش��ود‪ .‬حال بای��د منتظر ماند تا‬ ‫منتخبان مردم راهی بهارس��تان ش��ده و بر صندلی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن تکیه زنند و برای صنایع‬ ‫معدنی مهم ازجمله فوالد تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بودجه های عمرانی‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر انجمن کارفرمایان سیمان‬ ‫نیز در گفت وگو با‬ ‫انتظارات فعاالن این حوزه‬ ‫را در چندی��ن مورد تقس��یم بندی کرد که از جمله‬ ‫ان می توان به استفاده از روکش های بتنی به جای‬ ‫اس��فالت در جاده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انتظارات فعاالن حوزه سیمان از‬ ‫نمایندگان مجلس دهم شورای اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به مشکالتی که در بخش پروژه های عمرانی‬ ‫کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬انتظار اصلی فعاالن س��یمانی‬ ‫افزای��ش بودجه های عمرانی اس��ت ت��ا در کنار ان‬ ‫بتوان شاهد تحریک تقاضا در بازار باشیم‪.‬‬ ‫ش��یخان ادام��ه داد‪ :‬اما خواس��ته دیگ��ر فعاالن‬ ‫س��یمانی کش��ور از مجل��س ده��م این اس��ت که‬ ‫نمایندگان مردم به وزارت راه و شهرس��ازی تکلیف‬ ‫کنند در پروژه های راه سازی از روکش های بتونی به‬ ‫جای اسفالت استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دور مج�وز اح�داث واح�د جدید‬ ‫سیمانی؛ ممنوع!‬ ‫کاهش س��ود بانکی موضوعی اس��ت که بیش��تر‬ ‫فعاالن اقتص��ادی در بخش های مختل��ف از جمله‬ ‫فعاالن حوزه سیمان انتظار دارند نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی به ان توجه داشته و اقداماتی را در‬ ‫این زمینه اجرایی کنند‪ .‬شیخان درباره این موضوع‬ ‫بیان کرد‪ :‬کاهش س��ود بانکی باید در دس��تور کار‬ ‫مجلس دهم قرار گیرد تا با اس��تفاده از این موضوع‬ ‫س��رمایه گذاران برای ورود به بخ��ش معدن تمایل‬ ‫پیدا کنند‪ .‬این موضوع می تواند میزان تقاضا در بازار‬ ‫سیمان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان س��یمان در ادامه با اشاره‬ ‫به ظرفیت تولید س��یمان در کش��ور افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به ظرفیت س��ازی رخ داده در حوزه سیمان کشور‪،‬‬ ‫در حال حاضر امکان تولید ‪80‬میلیون تن س��یمان‬ ‫وجود دارد که در صورت نیاز بازار می توان این میزان‬ ‫تولید را به ‪ 90‬تا ‪95‬میلیون تن نیز افزایش داد‪ .‬در‬ ‫واقع امروز ظرفیت تولید س��یمان در کش��ور کامل‬ ‫است‪ ،‬از سویی دیگر سالی ‪ 2‬پروژه افتتاح می شود‪،‬‬ ‫به همین دلی��ل از نمایندگان مجلس درخواس��ت‬ ‫داریم قانونی تصویب کند که حداقل در مدت ‪2‬سال‬ ‫اینده مجوز احداث واحد جدید تولید سیمان صادر‬ ‫نشود تا بتوانیم حیات کارخانه های موجود را حفظ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ ،‬در واقع افزایش تولید سیمان در‬ ‫کشور مشکالت بسیاری را به همراه دارد که مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مس��ئوالن دولتی باید از بروز ان‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات قانونمند سیمان و کلینکر‬ ‫ش��یخان تصریح کرد‪ :‬درخواست دیگر از مجلس‬ ‫دهم ان اس��ت که قوانینی وضع ش��ود که براساس‬ ‫ان صادرات س��یمان و کلینکر قانونمند و از طریق‬ ‫بورس کاال انجام ش��ود‪ .‬یعنی بدون مجوز معامالت‬ ‫در ب��ورس کاال ام��کان ص��ادرات ب��رای هیچ تاجر‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ .‬این موضوع مس��تلزم وضع‬ ‫قانون و مقرراتی از س��وی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما با توجه به رکودی که کشور را فراگرفته‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن کارفرمایان س��یمان انتظار دارد‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجل��س دهم ش��ورای اس�لامی ب��رای بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی و ریال��ی فعاالن حوزه س��یمان و‬ ‫همچنین ب��رای بدهی این واحدها به ش��رکت گاز‬ ‫و پتروش��یمی و همچنی��ن وزارت نیرو مهلتی یک‬ ‫س��ال تا ‪ 18‬ماه در نظر گی��رد تا واحدهای تولیدی‬ ‫س��یمان بتوانند بدهی های خود در چنین شرایطی‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مجلس دهم‬ ‫باید حمایت های‬ ‫تعرفه ای خود‬ ‫در حوزه فوالد‬ ‫را تقویت کرده‬ ‫و مشوق های‬ ‫صادراتی برای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫فوالد کشور‬ ‫ایجاد کند‬ ‫صنایع معدنی باالترین امتیاز‬ ‫تعالی سازمانی را کسب کردند‬ ‫‹ ‹ نگاهی ویژ ه به بخش معدن‬ ‫به طور کلی بخ��ش معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫با توجه به س��ال های س��خت تحری م و نقش مهمی‬ ‫که در اقتصاد کش��ور بر عهده دارد بیش از هر زمان‬ ‫دیگ��ری از مجل��س دهم ش��ورای اس�لامی انتظار‬ ‫حمای��ت دارد‪ .‬اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫می توانند با استفاده از سیاست ها و قانون هایی موثر‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوصی را در کن��ار یکدیگر قرار‬ ‫داده و هر دو بخش را در توسعه طرح ها و پروژه های‬ ‫معدنی با اختصاص بودجه ه��ای قابل توجه حمایت‬ ‫کند‪ .‬از سویی دیگر می تواند با تحریک بازار مصرفی‬ ‫تولید کنندگان داخلی را تش��ویق به فعالیت بیشتر‬ ‫ک��رده و از ورود کاالهای معدن��ی ان هم با قیمتی‬ ‫کمت��ر از قیمت بازار داخلی جلوگیری کند‪ .‬در واقع‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬دولت و فع��االن بخش‬ ‫خصوص��ی باید در کنار هم و برای توس��عه کش��ور‬ ‫گام های مشترک بردارند‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫درخواست ما از‬ ‫مجلس این است‬ ‫قانونی تصویب‬ ‫کند که حداقل‬ ‫در مدت ‪2‬سال‬ ‫اینده مجوز‬ ‫احداث واحد‬ ‫تولید سیمان‬ ‫صادر نشود‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو به لندن می رود‬ ‫همایش سرمایه گذاری در ایران از سوی فایننشیال تایمز‬ ‫در لندن برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬در ای��ن همایش که به نام « ‪FT‬‬ ‫‪ » Iran Sumit‬در ‪ 8‬مارس ‪ 18( 2016‬اسفند) در لندن‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬ولی اله سیف (رییس بانک مرکزی ایران)‪،‬‬ ‫محمد نهاوندیان (رییس دفت��ر رییس جمهوری) و مهدی‬ ‫کرباس��یان (معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رییس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو) درباره اخری��ن تحوالت بخش های‬ ‫مختلف کشور در پساتحریم سخنرانی می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کنفرانس دارای پانل وی��ژه ای درباره منابع طبیعی‬ ‫ایران است که در ان به فرصت های سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ط در بخش معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫و مشوق های مربو ‬ ‫پرداخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دی�دار تحلیلگ�ر برجس�ته ف�والد ب�ا ریی�س‬ ‫ایمیدرو‬ ‫«پیتر اف مارکوس» از تحلیلگران برجس��ته حوزه فوالد‪،‬‬ ‫بنیانگذار و مدیرعامل ورلد اس��تیل داینامیکس و مش��اور‬ ‫صنعت فوالد با رییس هیات عامل ایمیدرو دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬مارکوس که به منظور ش��رکت در‬ ‫شش��مین همایش فوالد و معدن به تهران س��فر کرده‪ ،‬در‬ ‫س��اختمان ایمیدرو با مهدی کرباسیان و جمعی از مدیران‬ ‫و کارشناس��ان این س��ازمان دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬در این‬ ‫دیدار بهرام س��بحانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان نیز‬ ‫حضور داشت‪ .‬پیتر مارکوس یکی از تحلیلگران بزرگ بازار‬ ‫ل اس��تریت (ساختمان بازار‬ ‫جهانی اس��ت که در بورس وا ‬ ‫بورس نیویورک) پیش بینی های او بس��یار معروف اس��ت‪.‬‬ ‫مهم ترین محوره��ای اظهارات پیتر مارک��وس در دیدار با‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو به این شرح است؛‬ ‫ـ در چی��ن قیمت ف��والد صادراتی و داخل��ی به عنوان‬ ‫مثال برای بخش مس��کن برابر است‪ .‬بنابراین بخش فوالد‬ ‫به شدت در حال زیاندهی است‪ .‬در مقابل در سایر کشورها‬ ‫فروش داخل فوالدسازان گران تر از صادرات است‪.‬‬ ‫ـ با افزایش س��االنه حقوق و دستمزد‪ ،‬ایران به محدوده‬ ‫خطرن��اک هزینه در بخش فوالد حرک��ت می کند که این‬ ‫عامل توقف س��رمایه گذاری خارج��ی در بخش فوالد ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ برای توس��عه بخش فوالد ای��ران حمایت دولت الزامی‬ ‫اس��ت و امروز در دنیا هیچ ش��رکتی ب��دون حمایت دولت‬ ‫نمی تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫ـ حت��ی در امری��کا با یک درصد نرخ به��ره برای صنعت‬ ‫فوالد با ریسک باال‪ ،‬حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫مارک��وس چن��دی پی��ش در گفت وگوی��ی ب��ه بی��ان‬ ‫دیدگاه های خود در ارتباط با صنعت فوالد ایران پرداخت‪.‬‬ ‫او موقعی��ت ایران از نظر رش��د تقاضای ف��والد در اینده را‬ ‫برای س��رمایه گذاری مناسب دانس��ت اما ‪ 10‬پیش شرط‬ ‫برای تحقق ان را اعالم کرد‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬رش��د تقاضای‬ ‫فوالد‪ ،‬دسترس��ی ارزان به سنگ اهن و معادن زغال سنگ‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده پایین‪ ،‬ش��فافیت در معام�لات خرید و‬ ‫فروش مواد خام‪ ،‬خدم��ات و محصوالت فوالد و‪ ...‬از جمله‬ ‫این شروط است‪ .‬مارکوس معتقد است با لغو تحریم ها علیه‬ ‫ایران شرکت های بزرگی مشتاق ورود به بازار ایران هستند‪.‬‬ ‫مارک��وس کار خ��ود را ب��ه عن��وان تحلیلگ��ر در س��ال‬ ‫‪ 1961‬میالدی در بورس وال اس��تریت اغاز کرد‪ .‬وی دانش‬ ‫اموخته مدیریت اجرایی گرایش سرمایه گذاری و اقتصاد از‬ ‫دانشگاه نیویورک در سال ‪ 1965‬میالدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال تواف�ق ایمیدرو ب�ا پیمان�کار قبلی‬ ‫معدن سرب وروی «مهدی اباد»‬ ‫«امروز با مدیران ش��رکت کارون دز دشت (کی دی دی)‬ ‫به توافق رسیدیم»‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان؛ رییس هیات عامل ایمیدرو در حاشیه‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حکمی حس��ن‬ ‫ش��اهرخی را به عنوان مدیر منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫انرژی بر پارس��یان و عضو هیات اجرایی منطقه یاد ش��ده‬ ‫منصوب کرد‪ .‬ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬مهدی کرباس��یان در‬ ‫بخش��ی از این حکم خواس��تار رعایت اصول قانونمداری و‬ ‫توج��ه به اهداف دولت و رعای��ت اعتدال گرایی برای تحقق‬ ‫اهداف س��ازمانی شده است‪ .‬ش��اهرخی در کارنامه اجرایی‬ ‫خود مشاغل و مسئولیت های متعددی ازجمله عضویت در‬ ‫هیات مدیره چندین ش��رکت صنعتی و بنگاه مهم تولیدی‬ ‫را ب��ه ثبت رس��انده و پیش از این به عن��وان مدیر مجتمع‬ ‫سنگ اهن سیرجان عهده دار مسئولیت بوده است‪.‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنای��ع انرژی بر پارس��یان در‬ ‫مح��دوده ای افزون بر ‪9‬ه��زار و ‪ 800‬هکتار در شهرس��تان‬ ‫پارس��یان استان هرمزگان واقع شده و با نظارت و مدیریت‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫«ایمیدرو» اداره می شود‪.‬‬ ‫کم��ک به ص��ادرات غیرنفتی محص��والت صنعتی تولید‬ ‫ش��ده‪ ،‬تامی��ن نیازه��ای داخل��ی در زمینه صنای��ع اصلی‬ ‫مادر‪ ،‬اس��تفاده از منابع گازی موج��ود در پارس جنوبی و‬ ‫ش��مالی‪ ،‬اش��تغالزایی و رفع محرومیت از منطقه و کاهش‬ ‫هزینه های تولید به منظور تس��هیل ورود کشور به بازارهای‬ ‫رقابت��ی جهانی از اهداف مترتب ب��ر ایجاد این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی است‪ .‬احداث هتل و مجموعه گردشگری‪ ،‬احداث‬ ‫بندر و اس��کله پارس��یان با ظرفیت ‪40‬میلیون تن در سال‪،‬‬ ‫اب شیرین کن‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪ ،‬الومینیوم و فوالد‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی در ش��مار سایر فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در این منطقه است‪ .‬پیش از این محمدرضا‬ ‫زارع به عنوان سرپرست این منطقه فعالیت داشت‪.‬‬ ‫شهرس��تان پارسیان در ‪ 500‬کیلومتری غرب بندرعباس‬ ‫مرکز استان هرمزگان قراردارد‪.‬‬ ‫شش��مین همایش چش��م انداز صنعت فوالد و معدن ایران‬ ‫ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬روز گذش��ته در جلس��ه ای که با‬ ‫مدیران ش��رکت کارون دز دش��ت (کی دی دی) در سازمان‬ ‫ایمیدرو داشتیم به یک توافق کلی رسیدیم‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬وی در ادامه افزود‪ :‬کل هزینه هایی‬ ‫که تاکنون این ش��رکت در معدن سرب و روی مهدی اباد‬ ‫انجام داده اس��ت طبق بررسی کارشناسی به انها پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬کرباسیان خاطر نشان کرد‪ :‬معدن مهدی اباد به‬ ‫عنوان یک معدن اس��تراتژیک سرب و روی در کشور باید‬ ‫هر چه س��ریع تر مورد بهره برداری قرار گیرد تا نگرانی های‬ ‫فعاالن این حوزه برطرف شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که سیدرضا قطب؛ مدیرعامل شرکت‬ ‫کارون دز دش��ت و نای��ب رییس ش��رکت روی مهدی اباد‬ ‫(ک��ی دی دی ) نیز در حاش��یه این همایش عن��وان کرد‪ :‬با‬ ‫برگ��زاری فراخ��وان بین المللی برای اجرای پ��روژه معدن‬ ‫سرب و روی مهدی اباد از سوی ایمیدرو مخالف هستیم‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از این در خبرها داشتیم که قرار است‬ ‫جذب سرمایه گذار در معدن سرب و روی مهدی اباد اعالم‬ ‫و مزایده برگزار شود و در این زمینه ‪۲‬کنسرسیوم سوئیسی‬ ‫ایرانی و چینی – ایرانی اعالم امادگی کرده بودند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت‪ :‬در سیزدهمین‬ ‫همایش تعالی سازمانی‪ ،‬صنایع معدنی و همچنین بانک ها‬ ‫باالتری��ن امتی��از را کس��ب کرده ان��د و در روز همایش‪3 ،‬‬ ‫تندیس سیمین به انها داده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ‪ ،‬محمدعلی محمدی‬ ‫درباره س��یزدهمین همایش تعالی س��ازمانی افزود‪ :‬در این‬ ‫همایش ‪ 6‬تندیس بلورین داده می ش��ود و ‪ 35‬سازمان نیز‬ ‫تقدیرنام��ه دریافت می کنند‪ .‬وی ایج��اد ارزش افزوده برای‬ ‫مش��تریان‪ ،‬دس��تیابی به نتایج مثبت پایدار‪ ،‬ارتقای مداوم‬ ‫قابلیت ه��ا‪ ،‬تعهد به این��ده‪ ،‬رهبری همراه با دوراندیش��ی‪،‬‬ ‫مدیری��ت با چابکی‪ ،‬موفقیت از طریق بکارگیری اس��تعداد‬ ‫کارکن��ان و همچنین هدایت‪ ،‬خالفت و نواوری را از مبانی‬ ‫اصولی تعالی س��ازمانی عنوان کرد‪ .‬در ‪ 13‬س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 600‬س��ازمان بزرگ و متوس��ط ‪ 1200‬بار ارزیابی شده اند‬ ‫که هم س��نجی ارزیابی های ساالنه نش��ان می دهد متوسط‬ ‫نمره تعالی س��ازمان هایی که در مسیر جایزه قرار گرفته اند‬ ‫هر س��ال بهبود پیدا کرده اس��ت‪ .‬برای ارزیابی سازمان ها‪،‬‬ ‫از چارچوب های مشترک ‪ 80‬کشور دنیا استفاده می شود‪.‬‬ ‫س��یزدهمین همایش تعالی س��ازمانی اس��فند در مرکز‬ ‫همایش های صداوسیما برگزار می شود‪.‬‬ ‫تامین مالی ‪ ۱۱۰‬میلیاردی‬ ‫«گل گهر» در ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫روز گذش��ته ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان تامین س��رمایه انجام‬ ‫شده‪ .‬ناصر تقی زاده‪ ،‬مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با بیان این مطلب گفت‪ :‬روز گذش��ته در کمتر از‬ ‫نیم ساعت‪ ۱۱۰ ،‬میلیارد تومان تامین سرمایه گل گهر در‬ ‫بورس کاال انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن ‪ ،۲۴‬وی در ادامه اف��زود‪ :‬در دوران‬ ‫پس��اتحریم و ش��رایط سیاس��ی به وجود امده در کشور‬ ‫فضای بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی کشور فراهم شده است‪.‬‬ ‫تق��ی زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا س��رمایه گذارانی از‬ ‫کش��ورهای اس��پانیا‪ ،‬المان و ایتالیا در روزهای گذش��ته‬ ‫مذاکراتی داش��ته ایم و امیدواریم ب��ه زودی بتوانیم در ‪۳‬‬ ‫ع گل گهر‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬پروژه ذوب گل گهر و نیز ش��رکت های تاب ‬ ‫قراردادهای��ی برای اجرای طرح های توس��عه ای داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تولید ‪ 605‬تن ورق و ‪ ۳/۵‬میلیون تن گندله‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در همایش صنعت فوالد و معدن بر عملی شدن هدف چشم انداز فوالد تاکید کردند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرارسیدن بهار فوالدی ها با محوریت صادرات‬ ‫گونزالس مطرح کرد‬ ‫اجرای پروژه فوالد خرمشهر‬ ‫با همکاری «سارائه» اسپانیا‬ ‫مدیرعامل ش��رکت «سارائه» اسپانیا اخرین وضعیت‬ ‫پروژه های این شرکت را در ایران اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬الیاس گونزالس در شش��مین‬ ‫همایش چش��م انداز فوالد با اش��اره به اینکه ش��رکت‬ ‫سارائه اس��پانیا از حدود ‪ 4‬س��ال پیش سرمایه گذاری‬ ‫مشترک خود را در ایران اغاز کرد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫پروژه ه��ای فوالد کاوه جنوب کی��ش ‪ ۱‬و پروژه جدید‬ ‫در خرمشهر مجتمع جهان ارا را در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت سارائه در حوزه های تولید اسلب‪،‬‬ ‫فناوری تولید نورد و تامین مالی و فناوری های پشرفته‬ ‫در ایران فعالیت های زیادی را انجام داده و یا در دست‬ ‫انجام دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت س��ارائه از اخرین‬ ‫فناوری ه��ا و ربات ه��ا در فرایند تولید خود اس��تفاده‬ ‫می کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما از ابزارهای مختلفی برای پایین‬ ‫اوردن هزینه تمام تولید فوالد استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در حال کنترل فرایندهای کار هستیم‪،‬‬ ‫حتی نیروی انس��انی را تجزیه و تحلیل می کنیم و این‬ ‫موارد در تس��ریع اجرای پروژه ها نس��بت به رقبا بسیار‬ ‫موثرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت سارائه شریک قابل اعتمادی‬ ‫برای ایرانیان به شمار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما از نیازهای‬ ‫ب��ازار ایران اگاهیم و می خواهی��م کمک کنیم تا توان‬ ‫رقابتی ای��ران در حوزه صنع��ت در منطقه و حتی در‬ ‫دنیا افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی ش��رکت س��ارائه برای اجرای پروژه های‬ ‫خود براس��اس نکته ای که رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫تاکید ک��رده‪ ،‬تامین مالی را نیز ب��ه همراه خود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫ن��واوری در تولی��د محصوالت ف��والدی‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت‪ ،‬ادغ��ام واحدهای تولیدکنن��ده فوالد برای‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده باالتر‪ ،‬داش��تن ن��گاه صادراتی‬ ‫در تمام��ی واحده��ای تولیدکنن��ده فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های درون بنگاهی برای رفع مش��کالت‬ ‫کنون��ی صنعت ف��والد و ارائه حمایت ه��ای دولتی‬ ‫از مهم تری��ن نکات��ی بود که در شش��مین همایش‬ ‫صنعت فوالد کش��ور مطرح شد‪ .‬فوالدی ها معتقدند‬ ‫اگر چه زمس��تان فوالد‪ ،‬زیان ه��ای فراوانی رامتوجه‬ ‫این صنعت کرده اس��ت ام��ا قابلیت ها و نقاط قوتی‬ ‫مانند نیروی انس��انی ماهر‪ ،‬منابع گاز‪ ،‬زغال سنگ و‬ ‫س��نگ اهن می تواند در کن��ار برنامه ریزی دقیق به‬ ‫رفع مش��کالت کنونی صنعت فوالد کمک کند که‬ ‫شاید‪ ،‬شاهد رسیدن بهار فوالد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات�ی ب�رای رس�یدن ب�ه اه�داف‬ ‫چشم انداز‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫دنیا برای‬ ‫فرارسیدن بهار‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫خود را اماده‬ ‫کرده است‬ ‫پیترو بندتی نماینده دانیلی‪:‬‬ ‫ایران فقط بر محصوالت‬ ‫مصرفی تمرکز نکند‬ ‫نماینده شرکت «دانیلی» در ششمین همایش معدن‬ ‫و ف��والد گفت‪ :‬ای��ن روزها افزایش تولید فوالد بس��یار‬ ‫حائز اهمیت است و در منطقه خاورمیانه نیاز به فوالد‬ ‫کامال احس��اس می ش��ود‪ .‬همان طور که پیتر مارکوس‬ ‫پیش بین��ی کرده س��ال ‪۲۰۱۶‬م وضعیت صنعت فوالد‬ ‫نویدبخش نخواهد بود و در سال ‪۲۰۱۷‬م وضعیت بهتر‬ ‫خواهد شد و در سال ‪۲۰۱۸‬م می توان روزنه های رونق‬ ‫و وضعیت بهتری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬پیترو بندتی افزود‪ :‬ش��اید در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۸‬م وضعیت بسیار بهتر ش��ود زیرا به دلیل‬ ‫افزایش قیمت فوالد و مس��یر صادرات چین‪ ،‬وضعیت‬ ‫امیدوارکننده ت��ر خواهد بود‪ .‬ایران منابع گازی بس��یار‬ ‫دارد می توان فوالد را در بهترین ش��کل تولید کنید و‬ ‫میزان تولیدات را باال ببرید‪ .‬پیش��نهاد ما این است که‬ ‫تولید فوالد در ایران فقط نباید در محصوالت مصرفی‬ ‫متمرکز ش��ود و باید در عرص��ه ایجاد ارزش افزوده هم‬ ‫ورود پیدا کنی��د حتی می توانید در صنعت هواپیمایی‬ ‫و لوله های خ��اص و مطرح ورود پی��دا کنید‪ .‬مطمئن‬ ‫باش��ید تقاضا ب��رای انها وجود دارد زیرا قرار اس��ت تا‬ ‫‪ 10‬س��ال اینده تولیدتان به ‪ ۵۵‬میلی��ون تن افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی به قراردادهای منعقد ش��ده و قراردادهای جدید‬ ‫رییس جمهوری ایران در سفر خود به اروپا اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی شده در این تفاهمنامه ‪ ۶۰۵‬تن ورق‬ ‫و ‪ ۳/۵‬ت��ن گندله به تولید برس��انیم که امیدواریم این‬ ‫میزان به ‪ ۱۳‬میلیون تن در س��ال های بعد برسد‪ .‬ایران‬ ‫موقعیت ها و ظرفیت های مناس��بی دارد و باید با بهره‬ ‫از این مزیت ها س��عی کند می��زان االیندگی اش را در‬ ‫صنایع فوالد کاهش دهد و کاهش هزینه االینده کربن‬ ‫به این حوزه کمک بسیاری خواهد کرد‪ .‬در بسیاری از‬ ‫پروژه های فوالدی ایران‪ ،‬دانیلی حضور دارد و در تولید‬ ‫محصوالت نهایی همکاری هایی با ایران دارد‪.‬‬ ‫بندتی اش��اره ک��رد‪ :‬م��ا در کارخانه م��ان در ایاالت‬ ‫متحده ‪ ۱۲۰‬نفر مش��غول به کار داریم و در ‪ 4‬شیفت‬ ‫ن کار می کنند و ش��بانه روزی تولید داریم و‬ ‫کارکنان ا ‬ ‫این نشان دهنده پیش��رفت مجموعه ما است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۸۱‬هم همکاری با ایران داشتیم و در بیشتر پروژه های‬ ‫توسعه ای فوالد و صنایع معدنی دیگر حضور داشته ایم‪.‬‬ ‫زمان ان رس��یده که خدمات تولیدی و همکاری مان را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به ظرفیت ه��ای بالقوه در ایران‪،‬‬ ‫صنای��ع ف��والدی می توان��د رش��د کنن��د و در زمینه‬ ‫س��نگ اهن هم همکاری کنیم‪ .‬درحال حاضر به دنبال‬ ‫همکاری مش��ترکی هس��تیم ک��ه فعالیت های مان را‬ ‫توس��عه دهیم‪ .‬باید به زودی همکاری مش��ترک مان را‬ ‫اغاز و توس��عه دهی��م‪ .‬امیدوارم س��ال اینده همکاری‬ ‫جدی مان شروع شود‪.‬‬ ‫پیترو بندتی‪ ،‬نماینده ش��رکت «دانیلی» به قراردادهای منعقد شده و قراردادهای‬ ‫جدید رییس جمهوری ایران در سفر خود به اروپا اشاره کرد و گفت‪ :‬برنامه ریزی شده‬ ‫در این تفاهمنامه ‪ ۶۰۵‬تن ورق و ‪ ۳/۵‬میلیون تن گندله به تولید برسانیم که امیدواریم‬ ‫این میزان به ‪ ۱۳‬میلیون تن در سال های بعد برسد‪.‬‬ ‫محمد ابکا‬ ‫باید ادغام‬ ‫واحدها با‬ ‫دستیابی به‬ ‫صرفه های‬ ‫اقتصادی و‬ ‫کاهش هزینه های‬ ‫انرژی در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫برای دستیابی به‬ ‫هدف تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تنی فوالد‬ ‫بایدبه رشد‬ ‫‪ ۴‬درصدی‬ ‫راه اهن و رشد‬ ‫‪ 23‬درصدی‬ ‫تولید برق برسیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل یک شرکت مهندسی فوالد در نشست‬ ‫بع��د از ظهر شش��مین همایش «صنع��ت فوالد و‬ ‫معدن» اظهار کرد‪ :‬قیمت س��نگ اهن‪ ،‬قیمت نفت‬ ‫و رش��د صنعت فوالد موضوعاتی هستند که به طور‬ ‫کامل با یکدیگر ارتباط دارند و در نهایت تمامی این‬ ‫عوامل به رشد اقتصادی کشور وابسته اند‪.‬‬ ‫محمد ابکا تصریح کرد‪ :‬تا سال ‪۲۰۲۰‬م پیش بینی‬ ‫می شود که ‪ ۴۰۰‬میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد‬ ‫اضافه ش��ود و این افزایش ظرفیت در اسیا‪ ،‬افریقا و‬ ‫خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫اب��کا ب��ه مهم تری��ن چالش هایی ک��ه پیش روی‬ ‫صنعت فوالد کش��ور قرار گرفته‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین چالش کمبود س��نگ اهن در کشور است‬ ‫و اگ��ر همین روند ادامه پیدا کن��د تا افق ‪ ۱۴۰۴‬و‬ ‫برای دس��تیابی به تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تنی فوالد با‬ ‫کمب��ود س��نگ اهن مواجه خواهیم ش��د به همین‬ ‫دلیل ایمیدرو نیز برنامه اکتش��اف را در دستور کار‬ ‫خود قرار داده و اغاز به اکتشاف ‪ ۲۵۰‬کیلومتر مربع‬ ‫در پهنه های مختلف داخل کش��ور کرده است‪.‬نتایج‬ ‫اولیه اکتش��اف نش��ان داده که در مناطق سنگان و‬ ‫سیستان و بلوچستان نشانه هایی از وجود سنگ اهن‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل این شرکت مهندسی فوالد با اشاره به‬ ‫مصرف سرانه فوالد در خاورمیانه‪ ،‬دنیا و ایران گفت‪:‬‬ ‫ل ‪۲۰۱۴‬م مصرف سرانه فوالد در دنیا ‪۲۳۴‬‬ ‫در س��ا ‬ ‫کیلوگ��رم‪ ،‬در خاورمیان��ه ‪ ۲۴۴‬کیلوگرم و در ایران‬ ‫‪ ۲۴۵‬کیلوگرم بوده که ترکیه با‪ ۴۲۰‬کیلوگرم فوالد‬ ‫مصرف سرانه پیشرو بوده است‪ .‬ابکا در ادامه درباره‬ ‫وضعیت زنجیره فوالد را در سال ‪ 94‬نسبت به سال‬ ‫قبل ناگوارتر توصیف کرد و افزود‪ :‬سرمایه الزم برای‬ ‫زنجیره تولید فوالد حدود ‪ ۱۰‬میلیارد یورو است که‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ان تعهد شده و ‪ ۵۰‬درصد ان نیز تاکنون‬ ‫تعهد نشده اس��ت؛ در زمینه زیرساخت ها نیز به‪۱۶‬‬ ‫میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است که ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫ان تعهد شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬با بررسی هایی که از‬ ‫طرح جامع فوالدی به دس��ت اوردیم مقرر شده که‬ ‫قطب فوالدی در جنوب ایران و در هرمزگان احداث‬ ‫شود و با ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون تنی فوالد فعالیت کند‪.‬‬ ‫اب��کا خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬براس��اس اخری��ن امار‬ ‫‪ 8/33‬تریلی��ون متر مکعب ذخی��ره منابع گازی در‬ ‫کش��ور وجود دارد که بخش��ی از ان مورد استفاده‬ ‫فوالدس��ازان ق��رار می گیرد که برای محقق ش��دن‬ ‫تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن فوالد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬باید‬ ‫مص��رف گاز در صنعت فوالد افزای��ش یابد‪ .‬این امر‬ ‫نش��ان می دهد که از لحاظ تامی��ن منابع گازی در‬ ‫شرایط مناسبی قرار داریم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در زمینه برق نیز در سال گذشته‬ ‫‪ ۲۱۹‬هزار میلیون کیلو وات ساعت مصرف داشته ایم‬ ‫که ‪۳۴‬درص��د ان در صنعت فوالد مصرف ش��ده و‬ ‫از این ‪۳۴‬درصد ح��دود ‪ ۱۰‬درصد ان را فوالدی ها‬ ‫مصرف کرده اند یعنی حدود ‪ ۱۰‬درصد برق ایران را‬ ‫فوالدی ها مصرف می کنند‪.‬‬ ‫محمد اب��کا عنوان کرد‪ :‬همچنین در زمینه جاده‬ ‫و راه اه��ن ‪ ۳۵‬میلی��ون تن ظرفیت ری��ل و بار در‬ ‫کش��ور وجود دارد که ‪۲۴‬میلی��ون تن ان متعلق به‬ ‫محص��والت معدنی و فوالدی اس��ت‪ .‬در همین باره‬ ‫بای��د ‪ ۲۵‬هزار کیلومتر خط��وط ریلی تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫در ایران احداث ش��ود که ‪ ۱۱‬ه��زار کیلومتر ان از‬ ‫قبل احداث ش��ده و ‪ ۳۶۰۰‬کیلومتر از این ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫کیلومتر مورد نیاز فوالدی هاست‪.‬‬ ‫محمد ابکا با اش��اره به الزامات رسیدن به اهداف‬ ‫سند چش��م انداز صنعت فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬گفت‪:‬‬ ‫تمرکز در سیاست گذاری و تدوین استراتژی‪ ،‬تامین‬ ‫منابع مالی برای تکمیل زنجیره فوالد‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی برای تکمیل زیرس��اخت ها و بررسی واحدهای‬ ‫مشکل دار از زیرساخت‪ ،‬فناوری‪ ،‬تولید و ارائه راهکار‬ ‫برای حل مشکالت این واحدها از جمله این الزامات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��رای بسترس��ازی رقابت در‬ ‫بازاره��ای صادارتی باید ادغام واحدها با دس��تیابی‬ ‫به صرفه های اقتصادی‪ ،‬اح��داث واحدها با ظرفیت‬ ‫بهینه و کاهش هزینه های انرژی در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری با نگاه صادراتی‬ ‫در همین ح��ال مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اکنون فوالدس��ازان در ش��رایط مناسبی‬ ‫نیس��تند از ای��ن رو باید در مرحله نخس��ت به فکر‬ ‫برطرف کردن مش��کالت انها باش��یم تا برای توسعه‬ ‫این صنعت در اینده اماده ش��ویم‪ .‬بهرام س��بحانی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس قانون دولت نبای��د در این‬ ‫صنعت س��رمایه گذاری کند بلک��ه بخش خصوصی‬ ‫باید وارد عمل ش��ود ولی این سوال مطرح می شود‬ ‫که ایا بخش خصوصی در ش��رایطی اس��ت که وارد‬ ‫سرمایه گذاری در این صنعت شود؟‬ ‫سبحانی خاطرنشان کرد‪ :‬وجود گاز‪ ،‬زغال سنگ‪،‬‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬نیروی جوان و کارامد در کنار فناوری‬ ‫از پیش ش��رط های توس��عه صنعت فوالد به شمار‬ ‫م��ی رود و با توجه ب��ه وجود این عوام��ل در ایران‬ ‫دس��تیابی به تولید بیش از ‪ ۵۰‬میلیون تن فوالد در‬ ‫کشور امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬میانگین قیمت ف��والد در بازار جهانی‬ ‫از نوامبر ‪ ۲۰۱۴‬تا نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬روند کاهش��ی پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬در داخل نیز قیمت محصوالت فوالدی که به‬ ‫طور عمده محصوالت س��اختمانی هستند از ‪۱۹۰۰‬‬ ‫تومان به مرز ‪ ۱۳۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارکه اصفهان عن��وان کرد‪:‬‬ ‫صادرات چین در س��ال ‪۲۰۱۵‬م باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن بوده و این امر باعث شده تا وضعیت فوالدسازان‬ ‫نامناسب شود و مشکالت زیادی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در صنعت فوالد انگلیس نیز یک هزار‬ ‫نیروی انس��انی بیکار ش��ده و پیش بینی می شود در‬ ‫ص��ورت ادامه این روند ‪ ۱۰‬ه��زار نفر از این صنعت‬ ‫اخراج ش��وند عالوه بر ان «ارس��لور متال» به دلیل‬ ‫واردات محصوالت چین��ی متحمل زیان ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫یورویی شده است‪ .‬سبحانی ادامه داد‪ :‬تیسن کروپ‬ ‫( ش��رکت چند ملیتی تولید کنن��ده فوالد و صنایع‬ ‫فلزی) نیز زیان فراوانی دیده اس��ت و در ‪ 3‬ماه اخر‬ ‫منتهی ب��ه ‪ ۳۱‬دس��امبر ‪ ۲۰۱۵‬متحمل حدود ‪۲۶‬‬ ‫میلیون دالر زیان شده و پیش بینی می شود که این‬ ‫زیان نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل فوالدمبارک��ه اصفهان بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درص��د قیمت تمام ش��ده فوالد‪ ،‬م��واد اولیه‬ ‫و انرژی اس��ت و ب��ازار فوالد به دنب��ال قیمت نفت‬ ‫حرک��ت می کند که ب��ا پایین ام��دن قیمت نفت‪،‬‬ ‫قیم��ت انرژی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این امر‬ ‫روی قیمت تمام ش��ده محصوالت تاثیرگذار اس��ت‬ ‫عالوه بر ان قیمت زغال س��نگ و کک نیز با قیمت‬ ‫نفت باال و پایین می رود‪ .‬سبحانی معتقد است برای‬ ‫اینکه واحدهای تولیدکننده فوالد حفظ ش��وند و به‬ ‫بقای خود ادامه دهند باید اقداماتی از سوی بنگاه ها‬ ‫و دولت انجام ش��ود که از اقدام��ات درون بنگاهی‬ ‫می توان به مدیریت کاه��ش هزینه‪ ،‬مدیریت منابع‬ ‫بنگاه (ماش��ین االت‪ ،‬نیروی انس��انی‪ ،‬منابع مالی و‬ ‫محص��والت) و تولید فوالدهای باارزش افزوده باال با‬ ‫نگاه صادراتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از جمل��ه اقداماتی ک��ه باید از طرف‬ ‫دول��ت به منظور حمای��ت از واحدهای تولیدکننده‬ ‫فوالد کشور انجام ش��ود می توان به ارائه تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت برای سرمایه در گردش‪ ،‬تخصیص یارانه‬ ‫تولید‪ ،‬حمای��ت از تولید داخلی در مقابل واردات از‬ ‫طریق وض��ع تعرفه‪ ،‬تثبیت ن��رخ حامل های انرژی‬ ‫و افزای��ش نیافت��ن ان در س��ال ‪ ،۹۵‬مش��وق های‬ ‫صادراتی ( جایزه صادراتی )‪ ،‬هزینه کردن مالیات در‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید و توسعه ای به این معنی‬ ‫که مالیات بر درامد در هدف های توس��عه ای هزینه‬ ‫شود‪ ،‬نام برد‪ .‬س��بحانی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫از هدف گ��ذاری برای تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫در اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬حدود ‪ ۳۴‬میلی��ون تن فوالد برای‬ ‫مص��رف داخلی اس��ت و ‪ ۲۰‬میلیون ت��ن فوالد نیز‬ ‫باید صادر ش��ود و این به معنای ان اس��ت که کل‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت فوالد باید با نگاه صادراتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری در تولید محصوالت فوالدی‬ ‫در ادامه این همایش یک پنل ازاد با حضور جعفر‬ ‫س��رقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مهدی کرباس��یان رییس‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معدن و صنایع معدنی‬ ‫ی مدیرعامل‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬محس��ن پورسید اقای ‬ ‫ی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه اهن کشور‪ ،‬بهرام س��بحان ‬ ‫فوالدمبارکه اصفهان‪ ،‬مسعود ابک ا عضو هیات عامل‬ ‫ایمیدرو و بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و‬ ‫صنایع معدنی اتاق بازرگانی تشکیل شد‪.‬‬ ‫این پنل با س��خنان معاون ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اغ��از‬ ‫ش��د‪.‬جعفر س��رقینی اظهار کرد‪ :‬براس��اس براورد‬ ‫س��ازمان های معتبر‪ ،‬تا س��ال ‪۲۰۳۰‬م‪ ۱/۵ ،‬میلیارد‬ ‫نفر به جمعیت شهر نشین دنیا اضافه می شود که به‬ ‫طور قطع بازار فوالد از این وضعیت رکود خارج شده‬ ‫و رونق پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��رقینی تصریح ک��رد‪ :‬مدیرعامل ش��رکت گو‬ ‫اس��تیل در س��ال ‪۲۰۱۴‬م گفته است صنعت فوالد‬ ‫چین در س��ال ‪۲۰۱۴‬م وارد زمس��تان ش��ده و این‬ ‫زمس��تان طوالنی خواهد بود اما بهار این صنعت را‬ ‫چه کس��انی خواهند دید؟ باید منتظر ماند و دید از‬ ‫این زمس��تان چگونه به بهار خواهیم رسید‪ ،‬درواقع‬ ‫دنیا برای فرارسیدن بهار صنعت فوالد خود را اماده‬ ‫کرده است؛ در زمس��تان‪ ،‬فوالد باید زیان سنگینی‬ ‫بدهد تا بهار این صنعت فرارس��د‪ .‬س��رقینی گفت‪:‬‬ ‫انتظار این اس��ت ک��ه قیمت مواد اولیه نس��بت به‬ ‫چین ‪ ۱/۵‬درصد ارزان تر و نسبت به اروپا ‪۲۵‬درصد‬ ‫ارزان تر شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تمامی کش��ورهای جهان به‬ ‫دنبال ادغام واحدها و بهبود شرایط زیست محیطی‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬توسعه واحدهای پزوهش و توسعه‬ ‫و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر هستند؛ در‬ ‫ایران نیز باید نواوری در فرایند و تولید محصوالت‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬به عنوان مثال ذوب اهن اصفهان باید‬ ‫محصوالتی را تولید کن��د که دیگران قادر به تولید‬ ‫ان نیستند مانند پروژه تولید ریل ملی که در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬حمایت تعرفه ای که از فوالد‬ ‫انجام ش��ده موثر بوده و درحال حاضر واردات فوالد‬ ‫را دو هفت��ه یک بار رصد می کنی��م که کل واردات‬ ‫ف��والد در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۳ ،۹۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن ب��وده و ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تن ان به طور‬ ‫غیررسمی وارد شده است‪ .‬سرقینی ادامه داد‪ :‬بحث‬ ‫اب ب��رای تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد جدی اس��ت‬ ‫این درحالی است که متاس��فانه در منطقه سنگان‬ ‫اصلی ترین مش��کل‪ ،‬تامین اب است و برطرف کردن‬ ‫این مشکل نیز زیان سنگینی در بر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ‪ ۴‬طرح اهن اسفنجی‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت‪ :‬در دو سال‬ ‫گذش��ته چین نقش زیادی در تولید فوالد نداشته و‬ ‫تولید این کش��ور زیر ‪ ۲۰‬درصد ب��وده این درحالی‬ ‫اس��ت که در شرایط کنونی این کش��ور ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت تولید فوالد را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان تصریح کرد‪ :‬رسیدن به ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد عملی است ولی به همت‬ ‫و ت�لاش نی��از دارد‪ ،‬در ‪۱۴۰۴‬م‪ ،‬هدف صادرات ‪۱۴‬‬ ‫میلیون تن درنظر گرفته ش��ده است از این رو باید‬ ‫ن��وع تولی��دات را عوض کرده و به س��مت تولیدات‬ ‫مورد نیاز دنیا حرکت کنیم و صادرات محور ش��ویم‬ ‫ک��ه تحقق ای��ن امر منوط به سیاس��ت وزارتخانه و‬ ‫دولت است‪ .‬کرباسیان گفت‪ :‬اگر تولیدات را براساس‬ ‫نیاز دنیا تنظیم کرده و ماش��ین االت جدید بخریم‬ ‫می توانیم بازار را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره ‪ 7‬طرح فوالدی نیز اظهار کرد‪ ۴ :‬طرح‬ ‫فوالدی اهن اس��فنجی راه اندازی می ش��ود که یک‬ ‫طرح ان فوالد سپیددشت است که با حمایت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان در اس��فند ماه راه اندازی می شود و‬ ‫‪ ۳‬طرح دیگر در س��ال اینده به بهره برداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬کرباس��یان گفت‪ :‬در قانون پیش بینی شده‬ ‫س��ازمان های توسعه ای هیچ گونه پروژه ای را پس از‬ ‫بهره برداری نباید به مدت ‪ ۳‬س��ال نگه دارند و باید‬ ‫ان را ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کنند از این رو در‬ ‫هر کدام از بخش ه��ا درصورتی که بخش خصوصی‬ ‫اعالم امادگی کند‪ ،‬ایمیدرو وارد نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های راه اهن چیست؟‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رییس کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ات��اق بازرگانی نیز ب��ا بی��ان اینکه قیمت ‬ ‫محصوالت فوالدی رقابتی نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫دس��تیابی به ه��دف تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تنی فوالد‬ ‫باید ‪ ۴‬درصد رش��د راه اهن داش��ته باشیم و عالوه‬ ‫بر ان باید به رش��د ‪ ۲۳‬درصدی تولید برق دس��ت‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه مدیرعامل ش��رکت راه اهن کش��ور در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که ایا راه اهن برنامه ای برای‬ ‫جابه جای��ی ‪ ۵۵‬میلی��ون تن ف��والد در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫درنظر گرفته اس��ت؟ گفت‪ :‬ب��رای تحقق تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تنی فوالد نی��از به جابه جایی ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫تن��ی بار وجود دارد و درحال حاضر باید ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد جابه جا ش��ود و یک جهش ‪ ۵‬برابری باید‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��ید اقایی اظه��ار ک��رد‪ :‬راه اه��ن‬ ‫برنامه های توس��عه ای دارد و ب��رای جابه جایی این‬ ‫خطوط برنامه ریزی ش��ده ولی موضوع تامین منابع‬ ‫مال��ی ان باید رفع ش��ود و روش تامین منابع مالی‬ ‫ب��رای ای��ن اقدام باید ب��ا اخذ عوارض و مش��ارکت‬ ‫فوالدی ها و معدنی ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفیت محصوالت فوالدی‬ ‫عضو هی��ات عامل ایمی��درو نیز گف��ت‪ :‬در دنیا‬ ‫خصوصی س��ازی ب��ه معن��ای واقعی وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫بدین گونه که اگر شرکت های خصوصی زیان دهند‬ ‫متوقف می شوند اما در ایران اینگونه نیست‪.‬‬ ‫مس��عود ابکا اظهار کرد‪ :‬وقتی صحبت از صادرات‬ ‫می ش��ود باید کیفیت افزایش پی��دا کند زیرا باید با‬ ‫توجه به استاندارد مورد قبول کشور های هدف فوالد‬ ‫تولید کنیم و عالوه بر ان باید قیمت های محصوالت‬ ‫فوالدی را با قیمت ان کشورها هماهنگ کنیم‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬تشدید کنترل قاچاق پتو‬ ‫‪ 21‬نیم نگاهی به کد رهگیری‬ ‫‪ 22‬کمپین گردشگری مالزی خالق درامد ‪ 21‬میلیارد دالری‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تصمیمات جدی نعمت زاده در دیدار با وزیر کار عراق‬ ‫ایران تامین کننده روغن نباتی عراق می شود‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان و وزیر‬ ‫کار و سرپرس��ت ام��ور تجارت ع��راق‪ ،‬صبح روز‬ ‫گذش��ته ضمن دیدار و مذاکره ب��ا یکدیگر برای‬ ‫تاس��یس ش��هرک های صنعتی و نوسازی صنایع‬ ‫عراق تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده که برای افتتاح نمایشگاه‬ ‫اقتصادی ایران عازم بغداد ش��ده است در جلسه‬ ‫دی��دار با محمد ش��یاع الس��ودانی‪ ،‬وزی��ر کار و‬ ‫سرپرست امور تجارت عراق بر فعال شدن هر چه‬ ‫سریع تر بانک های دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکی��د بر همکاری ه��ای بلند مدت‬ ‫دو کش��ور تصریح کرد‪ :‬تمام تجربی��ات ایران در‬ ‫زمین��ه صنعت و تجارت در اختیار کش��ور عراق‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تصمیم گیری در زمینه صادرات ارد و ش��کر به‬ ‫عراق و تامین س��ایر مایحت��اج عمومی مردم این‬ ‫کش��ور از دیگر زمینه های م��ورد مذاکره در این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫یادداش��ت تفاهمی که میان ای��ران و عراق برای‬ ‫تامین روغن نباتی این کش��ور منعقد شده است‪،‬‬ ‫ اظه��ار ک��رد ‪ :‬روابط ایران و ع��راق در زمینه های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در س��طوح بسیار‬ ‫باالی��ی اس��ت و ض��رورت دارد در بخش ه��ای‬ ‫اقتصادی و تجاری همکاری های بیش��تری شکل‬ ‫بگیرد‪ .‬نعمت زاده افزود‪ :‬ایران امادگی کامل دارد‬ ‫در تمام��ی بخش های مختلف بازرگانی اقتصادی‬ ‫و توس��عه زیرساخت ها و س��رمایه گذاری با عراق‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫بعد از سقوط صدام ایران با کشور دوست و برادر‬ ‫عراق‪ ،‬همکاری نزدیکی داشته و همچنان در کنار‬ ‫دولت و ملت عراق می ماند‪.‬‬ ‫نعمت زاده درباره مش��وق های صادراتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬احیای مش��وق ها که چند س��الی برداش��ته‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬برای س��ال اینده پیش بینی ش��ده و‬ ‫ت�لاش می کنیم در حد مقدورات این مش��وق ها‬ ‫را احیا کنیم‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمد شیاع السودانی‬ ‫‹ ‹ترسیم افق همکاری ‬ ‫همچنین محمد ش��یاع الس��ودانی نیز پس از‬ ‫مراسم امضای تفاهمنامه تامین روغن نباتی مورد‬ ‫نیاز عراق از سوی ایران اظهار کرد‪ :‬این یادداشت‬ ‫تفاه��م افق ه��ای جدی��دی در همکاری ه��ای‬ ‫تجاری بین دو کش��ور خواهد گشود‪ .‬وزیر کار و‬ ‫سرپرس��ت امور تجارت عراق ‪ ،‬افزود‪ :‬در راس��تای‬ ‫این تفاهمنامه قرار ش��د ش��رکت های ایرانی در‬ ‫مرحله نخس��ت بخش��ی از روغن جی��ره غذایی‬ ‫عراق را تامین کنند‪ .‬عراق به منظور تامین روغن‬ ‫جی��ره غذایی‪ ،‬تا پیش از این با کش��ورهای مصر‬ ‫ت همکاری امض�� ا کرده بود و‬ ‫و اوکراین یادداش�� ‬ ‫با امضای این یادداش��ت‪ ،‬از ای��ن پس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران هم در تامین کاالهای اساسی جیره‬ ‫غذایی مردم عراق مشارکت می کند‪ .‬پیش از این‬ ‫عراق واردات روغن و س��یمان از ایران را با هدف‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل ممنوع ک��رده بود ولی‬ ‫پس از معوقه مذکورمصوبه یاد ش��ده‪ ،‬یادداشت‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‬ ‫تفاهم خرید روغن از ایران بین دو کش��ور منعقد‬ ‫ش��د‪ .‬محمد ش��یاع الس��ودانی همچنین درباره‬ ‫روابط تجاری میان دو کش��ور گف��ت‪ :‬در نتیجه‬ ‫گفت وگوه��ا و مذاکرات و یادداش��ت تفاهم امضا‬ ‫ش��ده‪ ،‬افق جدی��دی در همکاری ه��ای تجاری‬ ‫گشوده ش��د و امیدواریم این همکاری ها بیش از‬ ‫پیش گسترش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت ای�ران در تامی�ن روغ�ن‬ ‫نباتی عراق‬ ‫در حاشیه دیدار دو وزیر ایرانی و عراقی‪ ،‬قاسم‬ ‫حمود‪ ،‬مدیر کل ش��رکت بازرگان��ی مواد غذایی‬ ‫وابس��ته به وزارت بازرگانی عراق‪ ،‬نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫نیاز عراق برای تامین روغن جیره کاالهای اساسی‬ ‫س��االنه حدود ‪ 10‬هزار تن است که شرکت های‬ ‫ایرانی س��ال گذش��ته در مرحله نخست‪ ،‬بیش از‬ ‫ی نیاز‬ ‫‪ 2500‬تن روغن ب��رای ما تامین کردند‪ .‬و ‬ ‫عمومی ع��راق به واردات روغن نباتی س��االنه را‬ ‫حدود ‪ 450‬هزار تن اعالم کرد و افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫حضور پیمانکاران ایرانی در ‪ 59‬بازار صادراتی‬ ‫دبی��رکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی ایران گفت‪ :‬براساس برنامه پیش بینی‬ ‫ش��ده انتظار می رود ظرف دو س��ال اینده ‪ 20‬تا‬ ‫‪25‬هزار ش��غل برای مهندس��ان‪ ،‬تکنس��ین ها و‬ ‫کارگران س��اده ایرانی در خارج از کش��ور فراهم‬ ‫ش��ود که این مهم در چارچوب صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی انجام می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫س��یامک دولتشاهی اظهار کرد‪ :‬اکنون ‪2‬هزار نفر‬ ‫نیروی فنی و کارگری کش��ورمان در قالب پروژه‬ ‫صادرات خدم��ات فنی و مهندس��ی در خارج از‬ ‫کش��ور حضور دارند و پیش بینی می ش��ود‪ ،‬رفع‬ ‫مش��کالت بانکی‪ ،‬حداقل ام��کان حضور ‪10‬هزار‬ ‫نفر نیروی کار کش��ور را فراه��م کند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بررسی فعالیت شرکت های ایرانی در بخش‬ ‫صادرات خدمات فنی ومهندس��ی نشان می دهد‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی سابقه نزدیک به دو دهه در این‬ ‫بخش دارد و در مرحله نخست تا سال ‪ 1381‬روند‬ ‫رش��د این بخش به طور متوسط ساالنه ‪12‬درصد‬ ‫ب��ود و در مرحل��ه دوم از زم��ان تخصیص جوایز‬ ‫صادراتی رشد متوسط به بیش از ‪45‬درصد رسید‪.‬‬ ‫دولتش��اهی یاداور شد‪ :‬سال ‪ 91‬به بعد‪ ،‬براساس‬ ‫تصمیم دول��ت جوایز صادراتی متوقف و ش��کل‬ ‫خدماتی (تامین هزینه حضور در نمایش��گاه های‬ ‫خارجی‪ ،‬کاهش سود تس��هیالت بانکی دریافتی‬ ‫و‪ )...‬پی��دا کرد و قطع مناس��بات بانکی به دلیل‬ ‫تحریم ها و صادر نش��دن ضمانتنامه های بانکی و‬ ‫نبود پروژه های جدید‪ ،‬افت شدید فعالیت در این‬ ‫بخش را به همراه داش��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫توانمندی شرکت های صادر کننده خدمات فنی و‬ ‫مهندسی ایران‪ ،‬موجب حضور انها در ‪ 59‬کشور‬ ‫جهان ش��د و در عین حال در س��ال های گذشته‬ ‫در کش��ور عراق که بیش��ترین س��هم در جذب‬ ‫ص��ادرات این بخش را به خود اختصاص داده بود‬ ‫و کمترین مشکل را از نظر مراودات بانکی داشت‪،‬‬ ‫با ش��روع جنگ در سال گذشته و کاهش قیمت‬ ‫نف��ت‪50 ،‬درص��د پروژه های این کش��ور متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته دولتش��اهی‪ ،‬دول��ت ‪200‬میلیون‬ ‫دالر تس��هیالت برای پیمانکاران ایرانی حاضر در‬ ‫عراق اختصاص داده ک��ه بتوانند پروژه های خود‬ ‫را تکمی��ل و واگذار کنند ک ه این پول از دو هفته‬ ‫قب��ل در حال تزریق به پروژه هاس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫براساس س��ند همکاری میان وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی با انجمن صادرکنندگان خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی که به امضای دو طرف رسیده‪،‬‬ ‫موضوع صدور شناس��نامه ش��غلی حل می شود و‬ ‫امس��ال یک هزار و ‪ 800‬جلد شناس��نامه شغلی‬ ‫صادر خواهد شد و شرکت های عضو این تشکل از‬ ‫این امر استقبال می کنند‪.‬‬ ‫تشدید برخورد با عرضه کنندگان میوه قاچاق از شنبه‬ ‫مدی��رکل دفتر مبارزه با قاچ��اق کاالی هدف‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد‪ :‬س��تاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز دس��تگاه های کاشف را‬ ‫مکلف ک��رده که برای برخورد قاطع با واحدهای‬ ‫صنفی متخلف حتی فروشگاه های زنجیره ای وارد‬ ‫ش��وند و از شنبه برخورد با عرضه کنندگان میوه‬ ‫قاچاق تشدید می شود‪.‬‬ ‫عباس نخعی در گفت وگو با فارس‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به اینکه گفته می ش��ود روزانه ‪15‬هزار تن میوه‬ ‫قاچاق در س��طح کشور توزیع می شود‪ ،‬ستاد در‬ ‫این راستا برای برخورد چه پیشگیری هایی انجام‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارائ��ه مجوز برای‬ ‫واردات میوه ب��ر عهده وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��ت و طبق قانون تنها ‪ 3‬نوع میوه موز‪ ،‬اناناس‬ ‫و نارگیل (میوه های گرمس��یری) امکان رس��می‬ ‫واردات را دارن��د و به جز ای��ن واردات تمام اقالم‬ ‫میوه ممنوع است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬س��تاد در ی��ک برنامه ریزی‬ ‫در سال گذش��ته مبارزه با قاچاق میوه را به طور‬ ‫جدی تر پیگی��ری کرده و به طور تقریبی موضوع‬ ‫ورود میوه ه��ای قاچ��اق به وی��ژه مرکب��ات را تا‬ ‫شهریور امسال کامال مهار کرده ایم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مبارزه با قاچ��اق کاالی هدف‬ ‫س��تاد درباره قاچاق میوه در هفته گذش��ته که‬ ‫در اس��تان ها بس��یار به ان پرداخته شده و وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز ‪ 2‬روز اخیر مهر تایید‬ ‫بر ان گذاشت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بگوییم در میادین میوه‬ ‫و تره بار توزیع میوه قاچاق نداریم دروغ گفته ایم‬ ‫و حرف درستی نیست‪ .‬در همین راستا در هفته‬ ‫گذش��ته جلسه ای را با ش��هرداری برگزار کردیم‬ ‫که نظارت خود را در این زمینه بیش��تر کند چرا‬ ‫که میوه ای که وارداتش به کش��ور ممنوع اس��ت‬ ‫به ط��ور قطع نباید از طریق میادین میوه و تره بار‬ ‫یا فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬همچنی��ن در س��طح‬ ‫میوه فروشی های شهر اتحادیه فروشندگان میوه‬ ‫و سازمان حمایت موظف به جمع اوری میوه های‬ ‫قاچاق‪ ،‬تش��کیل پرونده و ارس��ال ب��ه تعزیرات‬ ‫خواهند بود‪ .‬جالب اینجاس��ت ک��ه در چند روز‬ ‫اخیر و ب��ه یکباره ش��اهد ورود میوه های نوبرانه‬ ‫تابس��تانه ازجمله الو قطره ط�لا‪ ،‬گیالس‪ ،‬انگور‬ ‫و انواع گل ها و میوه های اس��یای جنوب شرقی‬ ‫مانند کاکتوس‪ ،‬ستاره دریایی‪ ،‬چیکو و نوعی انبه‬ ‫قرمز بوده ایم که نمی تواند مربوط به کشوررهای‬ ‫همسایه باشد بلکه ممکن است از کشور های دور‬ ‫محموله بزرگی از طریق مرزها به طور قاچاق وارد‬ ‫کشور شده باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مبارزه با قاچ��اق کاالی هدف‬ ‫ستاد به این نکته اش��اره کرد که ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز دس��تگاه های کاش��ف را مکلف‬ ‫کرده نس��بت به برخورده��ای قاطع با واحدهای‬ ‫صنفی متخلف حتی فروشگاه های زنجیره ای وارد‬ ‫ش��وند و از ش��نبه برخورد با میوه قاچاق تشدید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یادداش��ت تفاهم جدی��د یک تواف��ق اولیه برای‬ ‫تامی��ن ‪ 10‬هزار تن روغن مورد نیاز عراق حاصل‬ ‫شده است و همچنین یک برنامه ظرفیت سنجی‬ ‫برای ‪ 6‬ماه در همین چارچوب انجام می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬خانواده های عراقی ماهانه یک سبد‬ ‫کاالهای اساس��ی از دول��ت دریافت می کنند که‬ ‫یکی از موارد مهم ان روغن نباتی اس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در جریان سفر ‪ 3‬روزه وزیر صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران به عراق یادداشت تفاهم همکاری‬ ‫تجاری جدید برای تامین کاالهای اساسی مربوط‬ ‫به جیره غذایی مردم عراق میان دو کشور منعقد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با امضای یک یادداشت تفاهم بین وزیر صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت کشورمان و وزیر کار و سرپرست‬ ‫امور تجارت عراق ‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران بخشی‬ ‫از روغن نباتی س��االنه مورد نیاز عراق برای سبد‬ ‫کاالهای اساس��ی جیره غذایی مردم این کشور را‬ ‫تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫قاسم حمود‪:‬‬ ‫نیاز عراق برای‬ ‫تامین روغن‬ ‫جیره کاالهای‬ ‫اساسی ساالنه‬ ‫حدود ‪ 10‬هزار‬ ‫تن است که‬ ‫شرکت های‬ ‫ایرانی سال‬ ‫گذشته در‬ ‫مرحله نخست‪،‬‬ ‫بیش از ‪2500‬‬ ‫تن روغن برای‬ ‫ما تامین کردند‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معرفی لبنیاتی های متخلف‬ ‫به تعزیرات‬ ‫معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫گرانی حبوبات را به دلی��ل کاهش تولید به ویژه در زمینه‬ ‫نخود عنوان کرد و گفت‪ :‬همکاران متولی تولید به موضوع‬ ‫کاهش تولید اذعان دارند و دلیل گرانی نیز همین است‪.‬‬ ‫مصیب محمدیان شمالی‪ ،‬با اشاره به گرانی حبوبات در‬ ‫هفته های گذش��ته اظهار کرد‪ :‬گزارش هایی در این زمینه‬ ‫تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه شده است و گرانی به دلیل‬ ‫کاهش تولید اس��ت که باید مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به اینکه صنایع لبنی‪ ،‬براساس توافقات سه جانبه‬ ‫با دولت و دامداران موظف ش��ده بودن��د به ازای افزایش‬ ‫قیمت محصوالت خود نرخ خرید هر کیلوگرم ش��یر خام‬ ‫را ‪ 100‬توم��ان افزایش دهند ولی با وجود افزایش قیمت‬ ‫محصوالت ش��ان باز هم قانون را اجرا نکردند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخی از کارخانه ها این دس��تورالعمل را اجرایی کردند و‬ ‫برخی نی��ز تمکین نکردند که پرونده انها را به س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم‪.‬‬ ‫محمدی��ان ش��مالی در عین ح��ال بیان ک��رد‪ :‬صنایع‬ ‫لبن��ی در صورتی می توانند قیمت محص��والت خود را تا‬ ‫‪6‬درص��د افزایش دهند که ب��ه ازای ان‪ 100‬تومان در هر‬ ‫کیلوگرم به قیمت فعلی خرید ش��یر خام دامداران اضافه‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ادامه کش��مکش های صنایع‬ ‫لبنی با دامداران و مس��ئوالن دولتی‪ ،‬امسال صنایع لبنی‬ ‫درخواس��ت افزایش قیمت محصوالت شان را داشتند که‬ ‫دولت این درخواس��ت را در صورتی قبول کرد که صنایع‪،‬‬ ‫نرخ خرید شیر خام را افزایش دهند؛ به گونه ای که مقرر‬ ‫ش��د به ازای افزایش ‪ 100‬تومانی نرخ خرید هر کیلوگرم‬ ‫شیرخام از دامداران صنایع لبنی اجازه داشته باشند قیمت‬ ‫محصوالت پرمصرف را حدود ‪6‬درصد افزایش دهند و این‬ ‫در حالی بود که صنایع لبنی نه تنها قیمت خرید شیر خام‬ ‫از دامداران را افزایش ندادند بلکه قیمت محصوالت ش��ان‬ ‫را در ب��ازار بر خ�لاف قانون‪ ،‬افزایش دادن��د و پس از ان‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برخورد‬ ‫با صنایع لبنی متخلف را در دس��تور کار خود قرار داد‪ .‬در‬ ‫همین راستا یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫از تش��کیل پرون��ده برای صنایع لبن��ی متخلف و در نظر‬ ‫گرفتن جریمه های میلی��اردی برای انها خبر داد و گفت‬ ‫که نام بیشتر کارخانه های لبنی مطرح موجود در بازار در‬ ‫ل شده س��ازمان حمایت وجود دارد و‬ ‫پرونده های تش��کی ‬ ‫برای هر یک جرایم میلیاردی سنگینی تعیین شده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صادرات ‪ ۸۳‬میلیون دالر پیاز و موسیر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ماه امسال ‪۲۱۸‬هزار و ‪ ۹۴۳‬تن پیاز و موسیر به ارزش‬ ‫براساس امار گمرک در ‪ 10‬‬ ‫ت پاکستان‪،‬‬ ‫‪۸۳‬میلیون دالر از ایران به س��ایر کش��ورها صادر شده اس��ت‪ .‬گفتنی اس ‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬المان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬عمان‪ ،‬فدراسیون روسیه‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت و هند‬ ‫از مشتریان پیاز و موسیر ایرانی هستند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫با بخشنامه جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام می شود‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تشدید کنترل قاچاق پتو‬ ‫صادرات محصول یک میلیون‬ ‫نهال خرما به عمان‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت‪ ،‬کش��اورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی خرمشهر گفت‪:‬‬ ‫براس��اس توافق با ط��رف عمانی‪ ،‬یک میلی��ون نهال نخل‬ ‫خرمای «اس��تعمران» با همکاری دو طرف کاش��ته شده و‬ ‫محصول ان به عمان صادر می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد‬ ‫ش��ریفات گفت‪ :‬پس از نشس��ت و تبادل نظر با بازرگانان و‬ ‫کش��اورزان عمانی‪ ،‬مقرر ش��د که یک میلی��ون نهال نخل‬ ‫خرمای اس��تعمران در خرمش��هر کشت ش��ده و محصول‬ ‫تولی��دی به عمان صادر ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه توافقات‬ ‫انجام ش��ده به صورت نوش��ته‪ ،‬رد و بدل ش��د و هیچ گونه‬ ‫قراردادی در این زمینه امضا نش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬تمامی قوانین‬ ‫و مقررات کش��ور ای��ران درباره س��رمایه گذاری برای طرف‬ ‫عمانی تش��ریح شد‪ .‬ش��ریفات با تاکید بر لزوم اسان شدن‬ ‫روند سرمایه گذاری در کشور و دوری از دیوانساالری اداری‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬قوانین س��رمایه گذاری ب��رای بازرگانان عمانی‬ ‫کمی س��خت بود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هی��ات عمانی بر تامین‬ ‫امنیت سرمایه و تضمین هایی برای بازگشت سرمایه تاکید‬ ‫و حل مش��کالت اجتماعی و رفع معارض احتمالی در زمان‬ ‫اجرای طرح را از خواس��ته های خ��ود عنوان کردند‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون صنعت‪ ،‬کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی خرمشهر در ادامه گفت‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د که زمین و اب در اختیار س��رمایه گذاران عمانی قرار‬ ‫داده ش��ود و محصول تولیدی نیز پس از به ثمر نشس��تن‬ ‫نخلس��تان ها و تولید محصول‪ ،‬براساس توافق با کشاورزان‬ ‫خرمش��هری و نظر کارشناس��ان کش��اورزی قیمت گذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قاچاقچیان با خیال راحت‬ ‫میوه را توزیع می کنند‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان میوه گفت‪ :‬ت��ا امروز‬ ‫حرف های بسیاری درباره احترام به تولیدکننده و جلوگیری‬ ‫از قاچاق میوه به کش��ور گفته شد؛ حال باید منتظر کمک‬ ‫دولت برای منع ورود بی رویه میوه بدون نظارت باش��یم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬رضا نورانی درباره ورود گس��ترده میوه قاچاق‬ ‫به کش��ور و توزیع ان در س��طح شهر بیان کرد‪ :‬قیمت این‬ ‫محصوالت در بازار داخلی غیرواقعی اس��ت و گاه تا ‪ ۴‬برابر‬ ‫قیم��ت خرید نیز به فروش می رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬قاچاقچی‬ ‫ب��ا خیال راحت میوه را وارد کش��ور و توزیع می کند و این‬ ‫محصول تولیدکننده داخلی اس��ت که باید در سردخانه ها‬ ‫بماند‪ .‬رییس اتحادیه تولیدکنندگان میوه همچنین بر اینکه‬ ‫قیمت میوه در بازار دوبی گران تر از نرخ همان محصول در‬ ‫کش��ور مبدا است تاکید کرد‪ .‬گفتنی اس��ت که قیمت هر‬ ‫کیلوگرم انگور‪ ،‬انبه و سیب درختی خارجی در بازار داخلی‬ ‫ب از ‪۱۵‬هزار تا ‪۱۸‬هزار توم��ان‪ ،‬از ‪ ۱۴‬هزار تا‬ ‫نیز به ترتی�� ‬ ‫‪۲۰‬هزار تومان و ‪۱۸‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫ضرورت جلوگیری از افزایش‬ ‫قیمت گندم وارداتی‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره کانون صنایع ارد ب��ا بیان اینکه به‬ ‫دنبال ممنوعیت واردات گندم قیمت گندم وارداتی افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬برای جلوگیری از افزایش قیمت گندم وارداتی‬ ‫مقرر ش��ده واردکنندگان با دریافت مج��وز از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزان گندم را از گمرک ترخیص کنند‪.‬‬ ‫س حس��ین یزدجردی‪ ،‬رییس هیات مدیره‬ ‫به گزارش فار ‬ ‫کانون صنایع ارد ایران درباره افزایش قیمت گندم وارداتی‬ ‫به دنبال اعالم ممنوعیت واردات گندم‪ ،‬افزود‪ :‬پس از اعالم‬ ‫ممنوعیت واردات گندم‪ ،‬صاحبان گندم وارداتی برای کسب‬ ‫سود بیش��تر تمایل به فروش گندم ندارند و به فکر فروش‬ ‫گندم با قیمت باالتر هس��تند‪ .‬وی با بی��ان اینکه صاحبان‬ ‫گندم ه��ای وارداتی‪ ،‬گندم خود را به ای��ن امید که بتوانند‬ ‫سود بیشتری به دست اورند‪ ،‬نمی فروشند و خرید و فروش‬ ‫این کاال کم ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬پی��ش از اعالم ممنوعیت واردات‬ ‫گندم در س��ال ‪ ۹۵‬گن��دم وارداتی به قیم��ت حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان و گندم ازاد دولت هم به قیمت حدود ‪ ۱۲۵۰‬تومان‬ ‫فروخته می ش��د‪ ،‬اما بعد از اع�لام ممنوعیت واردات گندم‬ ‫قیمت گندم وارداتی به حدود هزار تا ‪ 1050‬تومان افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬یزدجردی با بی��ان اینکه با قطع واردات گندم‬ ‫ت و برای جلوگیری از افزایش قیمت گندم باید‬ ‫موافق نیس ‬ ‫اقداماتی انجام شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این موضوع از طریق کانون‬ ‫ارد به وزارت جهاد کش��اورزی منتقل ش��ده است‪ .‬رییس‬ ‫هی��ات مدیره کان��ون صنایع ارد ایران با بی��ان اینکه هیچ‬ ‫کمبودی در زمینه گندم وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫با ذخیره حدود ‪۵‬میلیون تنی گندم به پایان خواهد رسید‪،‬‬ ‫ضمن اینکه سال اینده پیش بینی می شود‪ ،‬حدود ‪۹‬میلیون‬ ‫تن گندم در کش��ور تولید ش��ود‪ .‬یزدجردی ب��ا بیان اینکه‬ ‫اتخاذ ناگهان��ی برخی تصمیمات منجر به بروز اش��کاالتی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر کارخانه های گندم بخش��ی‬ ‫از گن��دم مصرف��ی را از طریق دولت و ب��ا یارانه به قیمت‬ ‫هر کیلوگرم ‪ ۶۶۵‬تومان تحوی��ل می گیرند‪ ،‬اما بقیه گندم‬ ‫مورد نیاز خود را برای تولید ارد برای مصارف شیرینی پزی‪،‬‬ ‫ماکارونی و صنعت را به قیمت ازاد خریداری می کنند‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ما به دنبال‬ ‫این هستیم که‬ ‫سهم بیشتری‬ ‫از بازار به تولید‬ ‫داخل اختصاص‬ ‫یابد و این‬ ‫امادگی وجود‬ ‫دارد که هر گونه‬ ‫اقدامی برای‬ ‫تبدیل قاچاق به‬ ‫واردات رسمی‬ ‫انجام شود‬ ‫«قاچ��اق پت��و ب��ه کش��ور نظ��ارت و کنترل‬ ‫می ش��ود‪ ».‬معاونت ام��ور اقتص��ادی و بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به تازگ��ی‬ ‫بخشنامه ای را به منظور جلوگیری از عرضه پتوی‬ ‫قاچاق صادر کرد‪ .‬این معاونت در این بخش��نامه‬ ‫ب��ه تمامی عرضه کنندگان و واردکنندگان پتو در‬ ‫سراسر کش��ور‪ ،‬ضوابط کنترل این محصول را به‬ ‫منظور جلوگیری از قاچاق ان و حمایت از تولید‬ ‫داخل اعالم کرده است‪.‬‬ ‫گلناز نصراللهی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی‬ ‫و پوش��اک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫این بخشنامه در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫تولید پتو در کش��ور به اندازه کافی انجام می شود‬ ‫و از لحاظ مد و طراحی‪ ،‬کیفیت و سایر موارد در‬ ‫س��طح مطلوبی قرار دارد و با بهترین محصوالت‬ ‫دنیا قابل رقابت است‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬امار واردات‬ ‫رسمی نشان می دهد رقم ناچیزی حدود ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬ه��زار دالر از این محصول از مبادی گمرکی‬ ‫وارد می شود اما انچه از گمرکات کشور های دیگر‬ ‫اعالم می شود رقمی چندین برابر واردات رسمی‬ ‫و حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ای��ن میزان پتوی عرضه‬ ‫ش��ده در بازار با توجه به تناقضات اماری به طور‬ ‫مسلم به کشور قاچاق می شود‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬هر‬ ‫نوع تولیدی با این میزان واردات بی رویه و قاچاق‬ ‫بدون پرداخ��ت حقوق ورودی‪ ،‬دچار مش��کالت‬ ‫فراوان خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نصرالله��ی این بخش��نامه ب��ا نظر‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬انجمن ها و واحدهای تولیدی مرتبط‬ ‫و ب��ا اطمین��ان خاطر از اینک��ه کیفیت و کمیت‬ ‫تولیدات داخلی مناس��ب است و نیازهای جامعه‬ ‫در بخش پتو را پاسخگوست‪ ،‬ابالغ شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت که درباره‬ ‫پتو‪ ،‬پوشاک و س��ایر محصوالت نساجی مشتری‬ ‫حق انتخاب کاالی تولید داخل و خارج از کش��ور‬ ‫را دارد ام��ا این انتخاب باید در ش��رایطی باش��د‬ ‫ک��ه واردات از کانال های رس��می انجام ش��ود و‬ ‫کانال های قاچاق‪ ،‬ناهنج��ار بوده و ضمن تضییع‬ ‫حقوق دولتی‪ ،‬ریش��ه اشتغال در کش��ور را نابود‬ ‫و تولی��د داخل را با مش��کالت عدی��ده ای مواجه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تعرف��ه واردات پتو‬ ‫‪۷۵‬درصد است‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬اینکه تعرفه‬ ‫باال از دالیل قاچاق اس��ت به صورت صددرصدی‬ ‫قابل پذیرش نیس��ت زیرا توجیه قاچاق با تعرفه‬ ‫ب��االی واردات‪ ،‬نادیده گرفتن حقوق تولید داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫نصرالله��ی با بیان اینکه پتو از گروه کاالیی ‪۱۰‬‬ ‫خارج ش��ده‪ ،‬می افزاید‪ :‬این احتم��ال وجود دارد‬ ‫که س��ال اینده در ردیف تعرفه ‪۷۵‬درصدی باقی‬ ‫نمان��د ک ه همه این فعالیت ه��ا به منظور حمایت‬ ‫از تولی��د ملی و هدای��ت واردات به صورت قاچاق‬ ‫به سمت واردات از مبادی رسمی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در همین باره با بیان اینکه بیشترین میزان‬ ‫گلناز نصراللهی‬ ‫محمد مروج‬ ‫قاچ��اق پتو از چین اس��ت‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬کاالی‬ ‫وارد ش��ده به ص��ورت قاچاق‪ ،‬جایگزین بخش��ی‬ ‫از محص��ول تولید داخل می ش��ود‪ .‬م��ا به دنبال‬ ‫این هس��تیم که سهم بیش��تری از بازار به تولید‬ ‫داخ��ل اختصاص یابد و ای��ن امادگی وجود دارد‬ ‫که هر گونه اقدامی برای تبدیل قاچاق به واردات‬ ‫رسمی انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینک��ه رویه‬ ‫جلوگی��ری از قاچ��اق ب��ه نحو مطل��وب در همه‬ ‫کش��ورها وجود دارد‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬حداقل اقدام در‬ ‫زمین��ه کنت��رل و جلوگیری از قاچ��اق‪ ،‬افزایش‬ ‫ریسک ان است‪ ،‬پایین بودن ریسک قاچاق هیچ‬ ‫هزینه ای را بر عامالن ان تحمیل نمی کند‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه پتوهای تولید داخل‬ ‫به دلیل داشتن نشان استاندارد از نظر بهداشتی‬ ‫نیز تایید ش��ده اع�لام می کن��د‪ :‬محصوالتی که‬ ‫به صورت قاچاق وارد می ش��ود به دلیل مش��خص‬ ‫نبودن مبدا تولید و نحوه انتقال‪ ،‬تضمینی از نظر‬ ‫سالمت و بهداشت ندارند‪.‬‬ ‫وی ضمن درخواست از انجمن ها و تشکل های‬ ‫مرتب��ط برای همکاری در ای��ن زمینه اعالم کرد‪:‬‬ ‫ب��ه زودی نمایش��گاه اختصاصی در ح��وزه پتو با‬ ‫حمای��ت تولیدکنندگان و انجمن ه��ای ذی ربط‬ ‫ب��رای شناس��اندن توانایی ه��ای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی به مصرف کنندگان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی واحدهای پتوبافی داخلی‬ ‫محمد م��روج‪ ،‬رییس انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫کش��ور نیز در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪ ۸۰‬واح��د پتوبافی در کش��ور فعالیت می کردند‪،‬‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬بر اثر قاچاق ف��راوان این کاال به‬ ‫کشور با روش های ته لنجی و سایر شیوه ها‪ ،‬اغلب‬ ‫واحد های تولیدی تعطیل ش��ده و تعداد انها به ‪۶‬‬ ‫واحد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که افراد مشخصی در زمینه‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫قاچ��اق پت��و فعالیت می کنند و اط�لاع و اگاهی‬ ‫در این زمینه وجود دارد و اگر اراده قوی ش��کل‬ ‫بگیرد می توان با ان مبارزه کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر چ��ه در بخ��ش تولی��د پت��و کش��ور از‬ ‫توانایی های مناس��بی در زمینه ه��ای طراحی‪،‬‬ ‫کیفی��ت و جنس برخوردار اس��ت ام��ا تاکنون‬ ‫ص��ادرات پت��و از کش��ور انجام نش��ده و حتی‬ ‫حجم بس��یاری پتوی قاچاق در بازار مش��اهده‬ ‫می ش��ود؛ وی این را گفت��ه و در ادامه به نکته‬ ‫جالب توجهی اشاره می کند و ان این است که‬ ‫پتو پوشش��ی برای واردات قطعات و تجهیزات‬ ‫رایان��ه و تلفن هم��راه اس��ت و از ان به عنوان‬ ‫وسیله بسته بندی استفاده می شود که در انتها‬ ‫به صورت جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬ ‫م��روج همچنی��ن درب��اره قاچاق پتو و س��ایر‬ ‫محص��والت نس��اجی در قالب نش��ان(برند)های‬ ‫معروف با اش��اره ب��ه اینکه بر اس��اس امار از ‪۸۰‬‬ ‫تابلوی نش��ان(برند) مع��روف‪ ،‬تنها ‪ ۵‬فروش��گاه‬ ‫نماین��ده واقعی بوده ان��د‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫این فروش��گاه ها یا نمونه تقلب��ی کاالهای همان‬ ‫نشان(برند) را عرضه می کنند یا اگر کاالی داخلی‬ ‫عرضه می کنند تولید کننده را مجبور به استفاده‬ ‫از مارک ان نشان(برند) معروف می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توجه به سلیقه بازار‬ ‫علیرضا حائری‪ ،‬عضو جامعه متخصصین صنایع‬ ‫نس��اجی نیز ص��دور بخش��نامه های اینچنینی و‬ ‫توجه به مدیریت قاچاق پتو و سایر منسوجات را‬ ‫مفید ارزیابی کرده و به‬ ‫می گوید‪ :‬برخورد‬ ‫با عوامل عرضه کاالی قاچاق در س��طح توزیع و‬ ‫همین طور در منش��ا و مبادی ورودی در راستای‬ ‫جلوگیری از ورود و عرضه در بازار با نگاه حمایت‬ ‫از تولید داخل از ضروریات است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمل به این بخشنامه در کنار‬ ‫جلوگی��ری از ورود کاالی قاچاق‪ ،‬هزینه را برای‬ ‫عوام��ل ان ب��اال می برد‪ ،‬اظهار می کن��د‪ :‬افزایش‬ ‫ریسک و باالبردن هزینه ها صرفه اقتصادی قاچاق‬ ‫برای عوامل ان را از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫حائ��ری معتقد به تعری��ف مکانیزمی در زمینه‬ ‫قاچاق پتو و س��ایر محصوالت نس��اجی است که‬ ‫دخال��ت نیروی انس��انی در ان به حداقل برس��د‬ ‫زیرا مادامی که نیروی انس��انی ب��رای جلوگیری‬ ‫از عرضه قاچاق‪ ،‬به فروش��گاه ها س��ر زده یا برگ‬ ‫س��بز و برچس��ب ها را مش��اهده کند‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظ��ار موفقیت داش��ت زیرا نیروی انس��انی نیز‬ ‫ممکن الخطا است و ممکن است به دالیل مختلف‬ ‫کار خود را به درستی انجام ندهد‪.‬‬ ‫دبیر پیش��ین انجمن صنایع نس��اجی کش��ور‬ ‫همچنی��ن با بیان اینکه ریش��ه های عرضه کاالی‬ ‫قاچاق باید خش��کانده ش��ود‪ ،‬می افزای��د‪ :‬مبارزه‬ ‫با علت ها نس��بت به معلول ها موفقیت بیش��تری‬ ‫در پی خواهد داش��ت‪ .‬نکته دیگری که باید به ان‬ ‫اش��اره کرد تقاضایی است که در بازار برای پتو یا‬ ‫ه��ر نوع کاالی قاچاق وجود دارد و باید بررس��ی‬ ‫شود که ایا جوابگویی برای این تقاضا وجود دارد‬ ‫ی��ا خیر؛ تامین تقاضای بازار باید از منظر کمیت‪،‬‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬زیبایی و قیمت مورد توجه واقع ش��ود‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت کاالی بی کیفی��ت خارجی به دلیل‬ ‫قیمت پایین تر ب��ه کاالی مرغوب داخلی ترجیح‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه مب��ارزه ب��ا قاچاق از‬ ‫سرمنش��ا‪ ،‬تولید داخلی به اندازه کافی و توجه به‬ ‫کیفیت و قیمت ان از مواردی اس��ت که باید در‬ ‫کنار یکدیگر بررس��ی ش��ود‪ ،‬خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫تقاضایی که پیش از این برای پتوی سنتی وجود‬ ‫داش��ت اکنون جای خ��ود را به مدل ه��ا و انواع‬ ‫جدید داده است‪.‬‬ ‫عم��ده قاچاق پتو به کش��ور از چی��ن و ترکیه‬ ‫انجام شده و همه نوع جنسی را شامل می شود و‬ ‫قیمت های متفاوتی نیز دارد که مطابق با س��لیقه‬ ‫همه اقشار جامعه است‪.‬‬ ‫اعالم امادگی المان برای سرمایه گذاری در محصوالت ارگانیک‬ ‫در جریان حضور ایران در نمایش��گاه ‪ ۲۰۱۶‬نورنبرگ‬ ‫المان‪ ،‬ش��رکت ب��زرگ المانی برای تولی��د محصوالت‬ ‫ارگانی��ک در ایران و صادرات ان به کش��ورهای جنوب‬ ‫خلیج فارس و اتحادیه اروپا اعالم امادگی کرد و به زودی‬ ‫هی��ات المانی برای مذاکره با بخش خصوصی وارد ایران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایانا‪ ،‬دبیر انجمن ملی ارگانیک با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬نمایشگاه نورنبرگ المان که روز گذشته پایان‬ ‫یاف��ت‪ ،‬ظرفیت ویژه ای برای محص��والت ارگانیک ایران‬ ‫بود که در بین ‪ ۱۵۰‬کش��ور توسعه یافته توانست پرچم‬ ‫کش��ورمان را به اهتزاز دراورد‪.‬مهدی مهدی پور افزود‪ :‬به‬ ‫همت عالقه مندان کشاورزی ارگانیک در ایران و ایرانیان‬ ‫مقیم المان‪ ،‬پرچم جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه‬ ‫«بیوفیچ» که بزرگترین نمایشگاه محصوالت ارگانیک در‬ ‫جهان اس��ت ‪ ،‬در کنار پرچم های دیگر کشورها که دارای‬ ‫پاویون و تاریخچه هستند‪ ،‬به اهتزاز درامد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پاویون ایران با ارائه محصوالت‬ ‫ارگانیک ک��ه دارای گواهی بین الملل��ی از اتحادیه اروپا‬ ‫هس��تند‪ ،‬محص��والت باکیفیت��ی را در این نمایش��گاه‬ ‫معرفی کرد که با اس��تقبال اتحادیه اروپا روبه رو شد‪ .‬این‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در محصوالت ارگانیک‬ ‫فعال بخش خصوص��ی ادامه داد‪ :‬در این نمایش��گاه که‬ ‫محصوالت��ی مانند انار‪ ،‬کیوی‪ ،‬زعف��ران‪ ،‬اب انار و انگور‪،‬‬ ‫کنس��انتره انار و انگور‪ ،‬روغن‪ ،‬دانه انار‪ ،‬عس��ل و پسته به‬ ‫نمایش درامد‪ ،‬مورد اس��تقبال کشورهای شرکت کننده‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬مهدی پ��ور تصریح کرد‪ :‬خرم��ا و انار ایران‬ ‫به ویژه مورد اس��تقبال کانادا‪ ،‬کره و امریکا قرار گرفت و‬ ‫منجر به عقد قراردادهای عملیاتی ش��د‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫از انجا که خرمای ارگانیک ایران از اس��تقبال مناس��بی‬ ‫در کش��ورهای کانادا و المان برخوردار اس��ت‪ ،‬مقرر شد‬ ‫هیاتی المانی برای رصد بازارهای ایران و سرمایه گذاری‬ ‫در کشور ماه اینده به ایران سفر کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن ملی ارگانی��ک تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اهمی��ت تولید محص��والت ارگانی��ک در ای��ران و بازار‬ ‫مناس��بی که برای ان در کشورهای اروپایی وجود دارد‪،‬‬ ‫اس��تقبال مناس��بی از سوی یکی از ش��رکت های بزرگ‬ ‫المانی از سرمایه گذاری در تولید محصوالت ارگانیک در‬ ‫ایران به عمل امد‪.‬‬ ‫مهدی پور اظهارکرد‪ :‬این ش��رکت المانی قرار اس��ت‬ ‫هیات��ی را به منظور س��رمایه گذاری در تولید محصوالت‬ ‫ارگانیک و صادرات ان به کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫و اتحادی��ه اروپا به ایران اعزام کند‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫مقرر اس��ت دو طرف زمینه های همکاری را شناس��ایی‬ ‫ک��رده‪ ،‬به ویژه از ق��درت بازاریابی و بازارس��ازی طرف‬ ‫المان��ی ب��رای فروش محص��والت ارگانی��ک ایرانی در‬ ‫اتحادیه اروپا استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همه گواهینامه ارگانیک داشتند‬ ‫این فعال بخش خصوصی افزود‪ :‬شرکت در نمایشگاه‬ ‫بین المللی نورنب��رگ المان به منزله حض��ور ایران در‬ ‫بزرگترین ظرفیت های تج��اری و اقتصادی محصوالت‬ ‫ارگانی��ک دنی��ا اس��ت و می توان��د منزل��ت و جایگاه‬ ‫ای��ران را در بازارهای بین الملل��ی ارتق ا دهد‪ .‬مهدی پور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همه محصوالتی که در نورنبرگ المان‬ ‫امکان حض��ور پیدا کردند‪ ،‬دارای گواهینامه ارگانیک از‬ ‫اتحادیه اروپا بودند که با بهترین کیفیت و در مختصات‬ ‫اس��تانداردهای اروپا تولید ش��دند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران‬ ‫کش��وری است که با داشتن ‪ 4‬فصل‪ ،‬ظرفیت الزم برای‬ ‫تولید محصوالت ارگانی��ک در باالترین میزان ممکن و‬ ‫ص��ادرات ان به بازارهای بین المللی را دارد‪ ،‬اما نیازمند‬ ‫ساماندهی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید محصوالت فراوری شده ارگانیک‬ ‫دبیر انجم��ن ملی ارگانیک تصریح کرد‪ :‬کش��ورهای‬ ‫حاض��ر در نمایش��گا ه عالوه بر تولی��د محصوالت خام‪،‬‬ ‫خواستار محصوالت فراوری ش��ده ارگانیک نیز هستند‬ ‫که ایران باید با داش��تن بس��ترهای الزم و فناوری های‬ ‫مورد نیاز نس��بت به تولید محص��والت ارگانیک مانند‬ ‫بیس��کو یت و پنیر ارگانیک اقدام کند‪ .‬مهدی پور یاداور‬ ‫شد‪ :‬نیازمند تولید بیسکو یت ارگانیک‪ ،‬شکر‪ ،‬ارد‪ ،‬وانیل‬ ‫و پودر کاکائوی ارگانیک هستیم که باید با فراهم کردن‬ ‫فناوری های ان‪ ،‬گام بع��دی فعالیت در حوزه ارگانیک‬ ‫را برداشت‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت صنعت هوایی با سرمایه گذاری‬ ‫پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خرید ‪ ۱۱۸‬هواپیما را حداقل‬ ‫نیاز کشور و منطقه دانست و گفت‪ :‬نیاز ناوگان هواپیمایی کشور ‪ ۲‬برابر ان چیزی‬ ‫است که امروز خریداری شده است‪ .‬فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت هوایی در کش��ور وجود دارد که اقتضا می کند س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫به عنوان سرمایه گذار به فکر تثبیت خود در بازار ایران باشند‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با حضور هیات تجاری ایران در المان‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان اتاق های تهران و بایرن امضا شد‬ ‫هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران در دومین روز س�فر خود به المان‪ ،‬مهمان‬ ‫اتاق بازرگانی و صنعت بایرن‪ ،‬وزیر کشاورزی ایالت باواریا و همچنین کارخانه ها‬ ‫و بنگاه ه�ای مط�رح صنعتی این ایالت بود‪ .‬دس�تاورد این دی�د و بازدیدها نیز‬ ‫امض�ای یک تفاهمنامه هم�کاری میان ات�اق بازرگانی و صنعت بای�رن و اتاق‬ ‫در این س��فر مسعود خوانس��اری همراه با تعدادی از‬ ‫اعضای هیات تجاری به دیدار مس��ئوالن اتاق بازرگانی و‬ ‫صنع��ت بایرن رفتند و پس از مذاکرات و گفت وگوها در‬ ‫زمینه توسعه مراودات دوجانبه‪ ،‬یک تفاهمنامه همکاری‬ ‫می��ان اتاق بازرگان��ی و صنعت بایرن و ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران به امضا رسید‪.‬‬ ‫در اغاز این دیدار خانم «اشپینر کونیگ»‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگانی بایرن با اش��اره به اینکه در دوره تحریم ها اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و المان پل ارتباطی میان ش��رکت های‬ ‫دو ط��رف بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در دوره جدید و ب��ه دنبال رفع‬ ‫تحریم ها ما خواهان برقراری روابط نزدیک تر و همکاری‬ ‫مس��تمر با اتاق بازرگان��ی تهران هس��تیم‪ .‬وی ایران را‬ ‫بزرگتری��ن اقتصاد منطقه دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬اغلب‬ ‫ش��رکت های بزرگ جهان به دنبال کسب سهم بیشتر از‬ ‫این بازار هستند‪ .‬کونیگ به قرارداد همکاری میان شرکت‬ ‫زیمنس المان و ایران در زمینه توس��عه خطوط راه اهن‬ ‫ایران اش��اره کرد و افزود‪ :‬همکاری ش��رکت های بزرگ‬ ‫با ایران منجر به این می ش��ود که ش��رکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط المان هم که س��تون فقرات اقتصاد هستند‪،‬‬ ‫مس��یر را برای ورود به ایران و همکاری با ش��رکت های‬ ‫همتای خود هموار ببینند و این همکاری اساس اقتصاد‬ ‫ایران را نی��ز قوی می کند‪ .‬رییس ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫نی��ز در این دیدار از امادگی ای��ن نهاد بخش خصوصی‬ ‫برای همکاری با اتاق بازرگانی بایرن در مس��یر توس��عه‬ ‫رواب��ط اقتصادی دو کش��ور ایران و الم��ان خبر داد و با‬ ‫بیان اینکه پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها برخی‬ ‫از کش��ورهای اروپای��ی بالفاصله قرارداده��ای همکاری‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی ته�ران‪ ،‬مذاکره برای حضور اتوبوس ها و‬ ‫کامیون ه�ای المان�ی در جاده های ایران‪ ،‬همکاری های مش�ترک در بخش های‬ ‫صنایع گاز‪ ،‬بهداش�ت و سالمت‪ ،‬فناوری و مهندسی و همچنین خبر سفر وزیر‬ ‫کشاورزی باواریا به تهران بود‪.‬‬ ‫با ای��ران به امضا رس��انده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق بایرن و س��ایر‬ ‫اتحادیه ها و تش��کل های اقتصادی این کشور باید دولت‬ ‫و کابینه المان را متقاعد کنند که برای گس��ترش روابط‬ ‫اقتصادی با ایران الزم است هرچه سریع تر دست به کار‬ ‫شود و با تسهیل توافقات بانکی و بیمه ای به شرکت های‬ ‫المان��ی برای ورود به بازار ایران کمک کند‪ .‬خوانس��اری‬ ‫تضمین صادرات ش��رکت های المانی ب��ه ایران و امکان‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک این کشور در ایران را یکی‬ ‫از نیازهای فعلی برقراری روابط دو طرف عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت اتوبوس ها و کامیون های المانی‬ ‫به جاده های ایران‬ ‫هیات تج��اری اتاق بازرگانی تهران به بازدید از برخی‬ ‫کارخانه ها و بنگاه های مطرح صنعتی ایالت باواریا رفت و‬ ‫از نزدیک با امکانات و نحوه فعالیت این واحدهای بزرگ‬ ‫صنعتی اشنا شد‪ .‬خودروسازی «مان» (‪ )MAN‬و گروه‬ ‫صنعت��ی «لینده» (‪ ،)Linde‬دو واحد بزرگ صنعتی در‬ ‫ایالت باواریا هستند که نمایندگان بخش خصوصی ایران‬ ‫از ان بازدی��د کردند و ب��ا جدیدترین فناوری های به کار‬ ‫رفته در این بنگاه های تولیدی اشنا شدند‪.‬‬ ‫در بازدی��د از کارخانه «مان» عض��و هیات مدیره این‬ ‫بن��گاه صنعت��ی توضیحاتی درب��اره س��ابقه فعالیت این‬ ‫کارخانه داد و س��پس هیات اعزام��ی اتاق تهران از خط‬ ‫تولید س��اخت کامیون های این کارخان��ه بازدید کردند‪.‬‬ ‫«هاینس یورگن لووف»‪ ،‬از حضور اتوبوس های س��اخت‬ ‫ی ِکی دی (‪)CKD‬‬ ‫ای��ن کارخانه در ایران به صورت س�� ‬ ‫خبر داد و اعالم کرد که این کارخانه المانی از چند هفته‬ ‫پیش با یک ش��رکت ایرانی‪ ،‬قرارداد همکاری برای تولید‬ ‫اتوبوس در ایران به امضا رس��انده است‪ .‬وی همچنین از‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری با یکی دیگر از ش��رکت های ایرانی‬ ‫برای واردات کامیون و موتورهای س��نگین س��اخت این‬ ‫ش��رکت خب��ر داد‪ .‬عض��و هیات مدیره ش��رکت «مان»‬ ‫همچنین خاطرنش��ان کرد که این بنگاه صنعتی المان‬ ‫به دنبال این است که شریک طوالنی مدت و قابل اعتماد‬ ‫ایران باش��د‪ .‬همچنین در نشس��ت دو جانبه رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران ب��ا عضو هیات مدیره ش��رکت «مان»‪،‬‬ ‫لو نقل جاده ای ایران‬ ‫خوانس��اری از نیاز مبرم ناوگان حم ‬ ‫به نوس��ازی خبر داد و یاداور شد که درحال حاضر ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه کامیون در ایران نیاز به نوسازی دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ته��ران با بیان اینک��ه به دلیل‬ ‫تحریم ه��ای چند س��ال اخی��ر بس��یاری از قراردادهای‬ ‫هم��کاری در زمینه تولید خودروهای س��نگین در ایران‬ ‫متوقف ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر موقعیت برای حضور‬ ‫و س��رمایه گذاری ش��رکت های مطرح تولید خودروهای‬ ‫سنگین در ایران فراهم است و شرکت «مان» اگر بتواند‬ ‫شرایط فاینانس و لیزینگ فروش تولیدات خود در ایران‬ ‫را فراهم کند‪ ،‬می تواند در این رقابت برگ برنده را داشته‬ ‫باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر یکی از مشکالت جدی‬ ‫بر س��ر راه فعالیت بنگاه های ایران��ی تامین منابع مالی‬ ‫اس��ت و اگر ش��رکت های المانی با برنامه ریزی مناسب‬ ‫و ارائه تس��هیالت خ��وب وارد همکاری با ایران ش��وند‬ ‫می توانند جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی «لینده» برای حضور در ایران‬ ‫نماین��دگان بخ��ش خصوصی ایران از ش��رکت لینده‬ ‫المان که مقر ان در ایالت باواریا و منطقه بایرن اس��ت‪،‬‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺪﺱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 5176‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941158‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺠﺖ ﻗﺪﺱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2886‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/4/8‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﺪﺭﻳﻪ‬ ‫ﭘﺎﻫﻨﮕﻪ ﺵ ﺵ ‪ 431‬ﺕ ﺕ ‪ 1341‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻗﺪﺱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ ﺵ ﺵ ‪ 0017645441‬ﺕ ﺕ ‪ 1373‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻤﻴﻪ ﻗﺪﺱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 14653‬ﺕ ﺕ ‪ 1361‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﺣﻴﺪ ﻗﺪﺱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ ﺵ ﺵ ‪ 30095‬ﺕ ﺕ ‪ 1366‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺪﺱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ ﺵ ﺵ ‪ 5176‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1363‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/120443‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 365‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 4807‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941201/356‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺩﺍﺩﺍﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/6/10‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﺷﻬﻼ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 4807‬ﺕ ﺕ ‪ 1352‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ ﺵ ﺵ ‪ 1729‬ﺕ ﺕ ‪ 1346‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ ﺵ ﺵ ‪ 15382‬ﺕ ﺕ ‪1347‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻬﻴﻼ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ ﺵ ﺵ ‪ 2473‬ﺕ ﺕ ‪ 1349‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ ﺵ ﺵ ‪ 33936‬ﺕ ﺕ ‪ 1358‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭘﺎ ﺵ ﺵ ‪ 133‬ﺕ ﺕ ‪ 1318‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺎﻫﺮ ﺁﺑﺎﺩ ﺯﻭﺝ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/120440‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 356‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﺮﻩ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 910‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941261/358‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 16‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/8/24‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻧﻴﺮﻩ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 91‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1341‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻃﻴﺒﻪ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 48‬ﺕ ﺕ ‪ 1339‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 143‬ﺕ ﺕ ‪ 1337‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 3642‬ﺕ ﺕ ‪ 1346‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 2419‬ﺕ ﺕ ‪ 1352‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/120438‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 358‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 176‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941272/358‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻛﺮﻡ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 231‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 45/1/1‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 176‬ﺕ ﺕ ‪ 1332‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺷﻴﺨﻰ ﺵ ﺵ ‪ 30‬ﺕ ﺕ ‪ 1319‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﺵ ﺵ ‪ 10095‬ﺕ ﺕ ‪ 1366‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺭﺍﻙ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﺵ ﺵ ‪ 0520208366‬ﺕ ﺕ ‪ 1369‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻙ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/120436‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 358‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺭژ ﺑﻐﺪﺍﺳﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2870‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941277/358‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻃﻮﺭﻭﺳﻴﺎﻥ ﺩﻭﺧﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ 12‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/6/24‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻭﺭژ‬ ‫ﺑﻐﺪﺍﺳﺎﺭﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ ‪ 2870‬ﺕ ﺕ ‪ 1343‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﺭﻭژ ﺑﻐﺪﺍﺳﺎﺭﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ ‪ 3422‬ﺕ ﺕ ‪ 1345‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻴﻠﺪﺍ ﺑﻐﺪﺍﺳﺎﺭﻳﺎﻥ ﻧﻤﺎﮔﺮﺩﻯ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 1433‬ﺕ ﺕ ‪ 1348‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻟﻴﺪﺍ ﺑﻐﺪﺍﺳﺎﺭﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ ‪ 287‬ﺕ ﺕ ‪ 1353‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/120434‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 358‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 660‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941109/355‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 16132‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/2/7‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ ‪ 17‬ﺕ ﺕ ‪ 1307‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 1734‬ﺕ ﺕ ‪ 1340‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻫﺮﻩ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 799‬ﺕ ﺕ‬ ‫‪ 1346‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 4114‬ﺕ ﺕ ‪ 1342‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 809‬ﺕ ﺕ ‪ 1327‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 548‬ﺕ ﺕ ‪ 1333‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 660‬ﺕ ﺕ ‪ 1336‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻜﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪1771‬‬ ‫ﺕ ﺕ ‪ 1329‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/120429‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 355‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980011000710‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 103‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970011000391‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ –ﺍﺷﺮﻑ ﺳﻴﺪﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ –ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ –ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﺟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ –ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻋﺴﮕﺮﻯ –ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺳﻔﻬﻼﻥ –ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺳﻔﻬﻼﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫–ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﺳﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎﺟﻮ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻨﺶ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺳﻔﻬﻼﻥ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺳﻔﻬﻼﻥ ﻭ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﻴﺤﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻼﺋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 513-506‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120425‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 103‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫گروه تجارت‬ ‫رییس اتاق تهران و رییس اتاق بایرن‬ ‫نیز بازدید کردند‪ .‬این شرکت ازجمله بنگاه های صنعتی‬ ‫بزرگ ایالت باواریاست که در زمینه صنایع گاز‪ ،‬بهداشت‬ ‫و س�لامت و نیز فناوری و مهندسی فعالیت دارد‪ .‬در این‬ ‫مالق��ات ابتدا مدیران بخش های مختلف ش��رکت لینده‬ ‫توضیحات��ی درباره فعالیت های ه��ر یک از بخش ها ارائه‬ ‫کردند و از امادگی و اش��تیاق ای��ن واحد تولیدی بزرگ‬ ‫المان برای همکاری با ایران در تمامی زمینه های کاری‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬خب��ر دادند‪ .‬به گفته مدیران ارش��د لینده‬ ‫درحال حاضر این ش��رکت در بیش از ‪ ۱۰۰‬کش��ور دنیا‬ ‫حض��ور فع��ال دارد و ایران نیز با توجه ب��ه ذخایر باالی‬ ‫موج��ود‪ ،‬از جذابیت باالیی برای این ش��رکت برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر وزیر کشاورزی باواریا به تهران‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ته��ران در ادامه دیدارهای خود‬ ‫برای مذاکره و رایزنی به منظور توسعه مراودات اقتصادی‬ ‫با بخش خصوصی المان‪ ،‬با وزیر کش��اورزی ایالت باواریا‬ ‫نیز دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬در این دیدار وزیر کش��اورزی‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168400261‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻴﺎﻣﺮﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ‬ ‫ﻭ‪ 2‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﺒﺎ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ‪ 3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩﻋﻠﻰ ﻫﻤﮕﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -4‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ‪ -5‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 144,000,000‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 948771‬ﻭ ﺳﻪ‬ ‫ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻫﻬﺎﻯ ‪ 0098809‬ﻭ ‪ 001285‬ﻭ ‪ 0168455‬ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ‪ 2‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﺒﺎ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻗﻤﻰ ‪ 3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﺩﻳﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪ 515‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ‬ ‫‪110/120989‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻫﻬﺎﻯ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 50‬ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻴﻔﻰ ﻭ ﺳﺮﻭﺱ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ‬ ‫ﺳﻨﺪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ( ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168400047‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺁﻥ ‪ 95/1/16‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪110/120979‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺍﻧﺰﺍﺏ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪..‬‬ ‫ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168400539‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/28‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪110/120975‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺣﺴﻦ ﺳﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982168400738‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/22‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪110/120952‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168400203‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪﺱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻼﺗﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ‪-2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪﺱ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪129,500,000‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪022695‬‬ ‫ﻭ‪ 583389‬ﻭ ‪ 922474‬ﻭ ‪ 583354‬ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻛﻼﺗﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪ 515‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ‬ ‫‪110/120948‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫باواریا‪ ،‬ب��ا اذعان به عالقه مندی ش��رکت های فعال این‬ ‫ایال��ت برای حضور در ایران‪ ،‬از مس��ئوالن هیات اعزامی‬ ‫اتاق تهران خواس��ت تا از زمینه ها و ظرفیت های موجود‬ ‫برای توس��عه هم��کاری در بخش کش��اورزی و صنایع‬ ‫غذایی معرفی کاملی داش��ته باشند‪« .‬هوبرت بیتلمایر»‬ ‫نتای��ج مذاکرات اخیر خود با سرکنس��ول ایران در ایالت‬ ‫باواری��ا را با رییس اتاق بازرگانی ته��ران و هیات همراه‬ ‫وی در میان گذاش��ت و تصریح کرد‪ :‬برای دس��تیابی به‬ ‫نتایج بهتر و توس��عه همکاری ها‪ ،‬به زوی به ایران س��فر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬پرورش گاو های ش��یری و گوش��تی‪ ،‬تولید‬ ‫شیر و محصوالت لبنی مختلف‪ ،‬فناوری ابیاری‪ ،‬فراوری‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬ف��راوری گیاه��ان دارویی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫یو حرف��ه ای می تواند از جمله‬ ‫صنعت��ی و نیز اموزش فن ‬ ‫زمینه های همکاری میان ایالت باواریا و ایران باش��د که‬ ‫وزیر کشاورزی این ایالت به ان اشاره کرد‪ .‬او تاکید کرد‬ ‫ک��ه با توجه به نیازهای منطقه این حوزه می تواند زمینه‬ ‫مناسبی برای اغاز و توسعه همکاری ها باشد‪.‬‬ ‫همکاری‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ با ایران‬ ‫منجر به این‬ ‫می شود که‬ ‫شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫المان هم که‬ ‫ستون فقرات‬ ‫اقتصاد هستند‪،‬‬ ‫مسیر را برای‬ ‫ورود به ایران‬ ‫و همکاری با‬ ‫شرکت های‬ ‫همتای خود‬ ‫هموار ببینند‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982160800448‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 43‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9409972160800957‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪:‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻴﻚ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ‬ ‫‪-2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻴﻚ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 90,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 107281‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/5/17‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪249‬ﻭ‪309‬ﻭ‪310‬ﻭ‪ 313‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪ 515‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 90,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120905‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 43‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982162100319‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 89‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9409972162100990‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻴﺎﻣﺮﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 2‬ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻻﺭﺍﻡ ﺁﻝ ﺯﻳﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ‪-2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﺳﺘﻜﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 75,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 539746‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/4/13‬ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‪403‬ﻭ‪310‬ﻭ‪ 313‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪ 515‬ﻭ‬ ‫‪502‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ 76/3/10‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ‪ 77/9/21‬ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺒﻠﻎ ‪75,000,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120899‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 89‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982160700253‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 42‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ‪940997216701130‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻫﺎ ‪.1 :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 2‬ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺷﻤﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ‪3‬‬ ‫ﺍﺳﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ‪ 4‬ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ‪ 5‬ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ‪ 6‬ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺷﻤﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ 7‬ﺯﻫﺮﻩ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ‪ 8‬ﻻﺩﻥ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ‪ 9‬ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺷﻤﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪10‬‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ‪ 11‬ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 12‬ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺳﺪﻯ‬ ‫ﻓﺮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 13‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 14‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ -2‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ :‬ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ‪.1‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 2‬ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺷﻤﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ‪ 3‬ﺍﺳﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ‪ 4‬ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ‪ 5‬ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ‪ 6‬ﺍﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﺷﻤﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ 7‬ﺯﻫﺮﻩ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪ 8‬ﻻﺩﻥ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ‪ 9‬ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺷﻤﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ 10‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ‬ ‫‪ 11‬ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 12‬ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 13‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ‪ 14‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 1,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/4/7‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ‬ ‫ﺛﺒﺘﻰ ‪347‬ﻭ ‪ 348‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 33‬ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻌﺮﺽ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ‬ ‫ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺭﺍ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 380,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪ 1356‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪198‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 380,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 197‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120895‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 42‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪14‬‬ ‫ثبات قیمت قارچ در گرو افزایش صادرات‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نیم نگاهی به کد رهگیری‬ ‫استقالل اقتصادی‬ ‫الفبای اقتصاد مقاومتی است‬ ‫ریی��س اتاق اصناف رش��ت با بیان اینک��ه تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی در گرو تغییر برخی قوانین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬استقالل‬ ‫اقتصادی الفبای اقتصاد مقاومتی است و سیاست های بانکی‬ ‫کشور باید در این راستا شکل بگیرد‪ .‬‬ ‫جالل الدین محمدش��کریه در گفت وگو ب��ا فارس با بیان‬ ‫اینکه بخش خصوصی باید بتواند مش��کالتش را بررس��ی و‬ ‫ب��ه دولت منعکس کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتحاد و انس��جام الزم‬ ‫بین س��ران ‪ 3‬ات��اق اصناف‪ ،‬بازرگانی و تعاونی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت ‪ .‬وی با بیان اینکه با همکاری دس��تگاه های اجرایی‬ ‫مش��کل اش��تغال اس��تان برطرف می ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت می تواند در این‬ ‫زمینه تاثیرگذار باش��د ‪ .‬رییس اتاق اصناف رش��ت بر نقش‬ ‫این ات��اق در تحقق اقتص��اد مقاومتی تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫دس��تیابی به اقتصاد مقاومتی از شاهراه بنگاه های اقتصادی‬ ‫و بخش خصوص��ی می گذرد ‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی می تواند بازارهای هدف را با توجه به ظرفیت های‬ ‫کش��ور شناس��ایی کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫می تواند نقش مهمی در شناس��ایی بازارهای هدف داش��ته‬ ‫باش��د ‪ .‬محمدش��کریه یاد اور ش��د‪ :‬باید در اینده به سمت‬ ‫ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری برویم تا بتواند تولیدات ما‬ ‫را صادر کند ‪ .‬وی تحق��ق اقتصاد مقاومتی را در گرو تغییر‬ ‫برخی قوانین دانست و یاداور شد‪ :‬برخی از قوانین باید بروز‬ ‫شود و انگیزشی باشد ‪ .‬سیاست های واحدهای پولی و بانکی‬ ‫کش��ور باید در راستای اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و تمام‬ ‫تش��کل ها فارغ از خواسته های درون تشکیالتی خود باید به‬ ‫این مهم بپردازند‪.‬‬ ‫بازرسی از واحدهای صنفی‬ ‫‪3‬میلی��ون و ‪ ۵۵۰‬ه��زار و ‪ ۶۱۳‬بازرس��ی از صن��وف‬ ‫خرده فروش��ی سراسر کشور در ‪ ۱۰‬ماه منتهی به پایان دی‬ ‫امسال انجام شد ‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬از این تع��داد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰‬ه��زار و ‪ ۹۶۵‬پرونده‬ ‫به ارزش پیش��نهادی ‪ ۳۸۹‬میلی��ارد و ‪ ۸۳۵‬میلیون و ‪۶۰۹‬‬ ‫هزار ریال تشکیل و همگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫براساس اعالم معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران‪،‬‬ ‫در ای��ن دوره ‪ ۱۲۶‬هزار و ‪ ۴۰۵‬ش��کایت توس��ط واحدهای‬ ‫بازرس��ی اصناف دریافت ش��د که ‪۶۱‬درص��د در بخش کاال‬ ‫و ‪۳۹‬درصد در بخش خدمات هس��تند‪ .‬از مجموع شکایات‬ ‫دریافت��ی ‪۲۰‬درصد به صورت حض��وری‪۶۱ ،‬درصد تلفنی و‬ ‫‪۱۹‬درص��د به صورت کتبی دریافت و مورد رس��یدگی واقع‬ ‫ل و ارزیابی کارشناسان‬ ‫شده است ‪ .‬پس از بررسی های معمو ‬ ‫‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۳۵۱‬شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شده‬ ‫که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ارسال‬ ‫ش��ده اس��ت ‪ .‬از مجموع ش��کایات قابل پیگیری ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫منجر ب��ه رضایت ش��اکی‪ ۳۱ ،‬درصد متخل��ف‪ ۳۹ ،‬درصد‬ ‫غیرمتخلف و ‪۱۴‬درصد نیز در دس��ت بررسی است ‪ .‬در ‪۱۰‬‬ ‫ما ه س��ال جاری قیمت قند وشکر‪ ،‬پودر شوینده‪ ،‬ماکارونی‪،‬‬ ‫م��واد لبنی‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬نان‪ ،‬برنج‪ ،‬تخم م��رغ‪ ،‬حبوبات و‬ ‫صیفی جات به طور میانگین ‪ ۵‬تا ‪ ۳۹‬درصد افزایش داش��ت‬ ‫که بیشترین تخلفات به وقوع پیوسته درباره کاالها‪ ،‬مربوط‬ ‫به اقالم��ی نان‪ ،‬می��وه و مرکبات‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬گوش��ت مرغ‪،‬‬ ‫گوشت قرمز و لبنیات است‪ .‬‬ ‫شرکت کنندگان نمایشگاه صنایع‬ ‫غذایی مسکو یارانه می گیرند‬ ‫ریی��س انجمن علوم و صنایع غذایی ای��ران گفت‪ :‬تمامی‬ ‫متقاضیان می توانن��د از یارانه دولتی مصوب برای حضور در‬ ‫نمایشگاه صنایع غذایی مسکو بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمدحسین عزیزی اظهار کرد‪ :‬بازار‬ ‫روسیه خصوصیات ویژه ای دارد که اگر ایران بتواند در ان راه‬ ‫یابد‪ ،‬از یک فرصت طالیی بهره مند شده‪ ،‬ضمن اینکه خروج‬ ‫کاالهای ترک و اروپایی از س��بد مصرفی روس ها این فرصت‬ ‫را دو چن��دان کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ�� ر احتمال کاهش‬ ‫تعرفه ه��ای واردات کاالهای ایرانی‪ ،‬مطرح اس��ت که همین‬ ‫ام��ر‪ ،‬زمان پیش رو را به یک فرص��ت بی نظیر برای کاالهای‬ ‫ایرانی تبدیل کرده است‪ .‬رییس انجمن علوم و صنایع غذایی‬ ‫ایران افزود‪ :‬حجم تجارت صنایع غذایی و کش��اورزی روسیه‬ ‫هم اکنون ‪14‬میلیارد دالر اس��ت که تولیدکنندگان ایرانی با‬ ‫توجه به فرصت پیش امده می توانند س��هم مناس��بی از این‬ ‫بازار را نصیب خود کنند‪ ،‬به همین منظور‪ ،‬نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی توانمندی های صنایع غذایی ایران‪ ،‬اردیبهشت سال‬ ‫اینده در مس��کو برگزار می ش��ود ک��ه در ان‪ ،‬دولتمردان دو‬ ‫کش��ور حمایت ویژه ای از ش��رکت های ایرانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همه متقاضی��ان و فعاالن صاحب نام حوزه‬ ‫صنایع غذای��ی می توانند از یارانه دولتی مصوب برای حضور‬ ‫در این نمایش��گاه بهره مند شوند‪ ،‬ضمن اینکه انجمن علوم و‬ ‫صنایع غذایی ایران به عنوان نماینده انحصاری برگزار کننده‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬بخشی از هزینه های شرکت کنندگان صنایع‬ ‫غذای��ی و حاضران در بخش کت��اب و نرم افزار جامع صنایع‬ ‫غذایی را تقبل خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن افش��ار‪ ،‬رییس انجمن تولید کنندگان قارچ گفت‪ :‬تولید کنندگان با‬ ‫ن قیمت ها را نخواهند داش��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫افزایش صادرات قارچ دیگر دغدغه نوس��ا ‬ ‫وضعیت تولید قارچ عنوان کرد‪ :‬اکنون به طور متوسط روزانه ‪ 400‬تا ‪ 450‬تن قارچ‬ ‫در سراس��ر کش��ور تولید می شود و از انجا که برای این میزان تقاضا در داخل وجود‬ ‫ندارد ساالنه حدود ‪ 20‬هزار تن به عراق و ‪ 5‬هزار تن به امارات صادر می شود‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دیوان عدالت‬ ‫اداری مصوبه‬ ‫هیات وزیران‬ ‫برای دریافت‬ ‫کدرهگیری را‬ ‫ابطال کرد اما‬ ‫رییس اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک‬ ‫از حذف نشدن‬ ‫این کد خبر‬ ‫می دهد‬ ‫ای��ن روزها نجواهایی ک��ه درباره حذف «کد‬ ‫رهگیری» ازمعامالت مسکن از این سو و ان سو‬ ‫ش��نیده می شود با ابالغ رس��می دیوان عدالت‬ ‫اداری شکل جدی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۸‬س��ال پی��ش یعن��ی در روزه��ای اغازین‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۷‬براس��اس مصوبه هی��ات دولت و‬ ‫بخش��نامه اتحادیه مش��اوران امالک‪ ،‬مشاوران‬ ‫امالک موظف ش��دند معامالت و نقل و انتقاالت‬ ‫ملکی را در س��امانه هوشمند رهگیری به ثبت‬ ‫برسانند تا با این اقدام‪ ،‬مبادالت در بازار مسکن‬ ‫شفاف ش��ده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند‬ ‫در هر لحظه امار بازار مسکن را به لحاظ سطح‬ ‫قیمت ه��ا و حجم معامالت در اختیار داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قراردادی که در سامانه رهگیری با ارائه یک‬ ‫بارکد دو بعدی در س��ربرگ اسناد رسمی حک‬ ‫می ش��د‪ ،‬اما وجود برخی از مش��کالت موجب‬ ‫ش��ده دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا‬ ‫کند و رای به ابطال مصوبه هیات وزیران بدهد‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه محمدرضا دش��تی اردکانی ‪،‬‬ ‫ریی��س هی��ات مدی��ره کان��ون س��ردفتران و‬ ‫دفتری��اران در گفت وگو ب��ا‬ ‫ان را تایید‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬این مصوبه از س��وی دیوان‬ ‫عدالت اداری باطل ش��ده و ش��هروندان دیگر‬ ‫برای نقل و انتقال مس��کن نی��ازی به دریافت‬ ‫کدرهگیری از مشاوران امالک ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی این رای ب��ه زودی در روزنامه‬ ‫رسمی کش��ور چاپ می شود و رس��میت پیدا‬ ‫می کند و تبعیت از ان بر همه الزم است‪.‬‬ ‫ فردین عباسی‪ ،‬یکی از وکالی دادگستری در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫دلیل اصل��ی ابطال مصوبه‬ ‫هیات وزیران از س��وی دیوان عدالت اداری را‬ ‫خواس��ت مردم عنوان می کن��د و می گوید‪ :‬تا‬ ‫پیش از س��ال ‪ ۱۳۸۷‬ش��هروندان می توانستند‬ ‫به ش��کل ازادانه و بدون مراجعه به مش��اوران‬ ‫ام�لاک مبایعه نامه های دس��تی تهی��ه کنند و‬ ‫معامالت��ی را انجام دهند ک��ه از لحاظ قانون و‬ ‫حقوق مدنی مش��کلی نداشت و نتیجه معامله‬ ‫برای وراث و طرفین ان الزم االجرا بود‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬اما از س��ال ‪ ۸۷‬به بعد دفاتر‬ ‫اس��ناد رس��می کش��ور با ابالغ مصوب��ه هیات‬ ‫وزی��ران مبن��ی ب��ر دریافت ک��د رهگیری در‬ ‫معامالت مس��کن از سامانه امور مالیاتی کشور‬ ‫مبایعه نامه های دس��تی را نمی پذیرفتند و انها‬ ‫را به مراجعه به مش��اوران امالک و دریافت کد‬ ‫رهگیری از بنگاه ه��ای امالک ملزم می کردند‪،‬‬ ‫همین امر در نهایت س��بب شد تا مردم به این‬ ‫شیوه معترض شده و خواستار اصالح ان شوند‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه هیات وزیران اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی ‪ ۱۲۰‬هزار مش��اور امالک در کشور فعالند‬ ‫که موظف هستند برای همه قراردادهای خود‬ ‫کد رهگیری صادر کنند‪.‬‬ ‫عقبای��ی درباره عل��ت ایجاد حف��ره امنیتی‬ ‫درب��اره کدهای رهگیری توضی��ح می دهد‪ :‬در‬ ‫حالی برخی بنگاه های امالک بنا بر مالحظاتی‬ ‫همچن��ان از صدور کد رهگیری برای معامالت‬ ‫مس��کن خ��ودداری می کنند که این مش��کل‬ ‫در براب��ر «حفره امنیتی» م��ورد ادعای برخی‬ ‫مسئوالن و دست اندرکاران امالک و مستغالت‬ ‫کشور به طور تقریبی چیزی نیست‪.‬‬ ‫گفته های رییس اتحادیه مشاوران امالک در‬ ‫حالی بیان می ش��ود که برخی از کارشناس��ان‬ ‫مسکن با مثبت ارزیابی کردن برنامه دولت در‬ ‫تجمیع اطالعات خرید و فروش و اجاره مسکن‬ ‫اج��رای طرح ک��د رهگیری را مثب��ت ارزیابی‬ ‫می کنند و ان را گامی در جهت ش��فاف شدن‬ ‫اطالعات این بخش برمی شمارند‪.‬‬ ‫در این باره فرهاد بیضایی یکی از کارشناسان‬ ‫ب��ازار مس��کن ب��ه‬ ‫توضی��ح می ده��د‪:‬‬ ‫متاس��فانه اس��تدالل قوه قضاییه درباره وجود‬ ‫حف��ره امنیتی در نرم افزار ای��ن برنامه چندان‬ ‫مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬سال گذشته دیوان عدالت اداری‬ ‫رای به دل بخواهی بودن دریافت کد رهگیری‬ ‫داده ب��ود‪ ،‬بنابر ای��ن ابط��ال ان کار مضاعف��ی‬ ‫بوده و چندان ضرورتی نداش��ت و مش��تریان‬ ‫می توانس��تند از دریافت کد رهگیری اجتناب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اما حس��ام عقبایی‪ ،‬رییس اتحادیه مشاوران‬ ‫ام�لاک ب��ا تکذی��ب این خب��ر می گوی��د‪ :‬کد‬ ‫رهگیری حذف نش��ده و ض��رورت دریافت ان‬ ‫گفته ه��ای رییس اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫ته��ران در حالی بیان می ش��ود ک��ه یک عضو‬ ‫هی��ات مدیره کانون دفتری��اران پیش از این با‬ ‫بیان اینک��ه بنگاه ها صالحیت تنظیم معامله را‬ ‫‹ ‹ افزای�ش مش�کالت ب�ا دریاف�ت ک�د‬ ‫رهگیری‬ ‫‹ ‹مخالفت مش�اوران املاک با حذف‬ ‫کد رهگیری‬ ‫‹ ‹صالحیت بنگاه ها‬ ‫حرکت قطعی به سمت نصب صندوق فروش‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان می��وه و س��بزی از‬ ‫اطالع رس��انی الزم درباره اهمیت نصب صندوق فروش به‬ ‫اعض��ای این اتحادیه خبر داد وگفت‪ :‬حرکت قطعی برای‬ ‫نصب صندوق بر عهده خو د واحدهای صنفی است‪ .‬‬ ‫حس��ین مهاج��ران در گفت وگو با س��ایت اتاق اصناف‬ ‫ایران درباره نصب صن��دوق مکانیزه فروش در واحدهای‬ ‫صنفی این اتحادیه گفت‪ :‬صنف ما را باید در اخرین گروه‬ ‫برای تجهیز به صندوق فروش قرار می دادند‪ .‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگرچه در گذش��ته به اعض��ای صنف ابالغ‬ ‫کرده ای��م که بای��د واحدهای خود را مجه��ز به صندوق‬ ‫ف��روش کنید اما متاس��فانه ان زمان کس��ی از این طرح‬ ‫استقبال نکرده است‪ .‬‬ ‫مهاج��ران درباره اس��تقبال نک��ردن کاس��بان میوه و‬ ‫س��بزی از صندوق مکانیزه فروش اظهار کرد‪ :‬انها نسبت‬ ‫به صندوق فروش ش��ناخت چندانی ندارند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫وقت��ی در جریان هزینه مالی ان قرار گرفتند‪ ،‬نس��بت به‬ ‫نصب صندوق در واحد صنفی خود مقاومت کردند چون‬ ‫صنف ما قش��ر ضعیفی اس��ت و توان خریداری صندوق‬ ‫فروش را ندارد‪ .‬اما در ش��رایط فعلی استقبال از این طرح‬ ‫قابل توجه خواهد بود‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به هر حال اتحادیه اطالع رس��انی الزم را‬ ‫ب��ه اعضا درباره نصب صندوق فروش انجام داده و حرکت‬ ‫به س��مت نصب صندوق با خو د واحدهای صنفی اس��ت‬ ‫چون در صورت مجهز نش��دن واح��د صنفی به صندوق‪،‬‬ ‫جریمه و محرومیت های دارایی ش��امل حال انها خواهد‬ ‫شد‪ .‬‬ ‫مهاجران در ادامه از نحوه نوشتار قانون صنوف مشمول‬ ‫استفاده از صندوق مکانیزه فروش انتقاد کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫قانون امده که بار فروش��ان و فروشندگان میوه و تره بار و‬ ‫میدان داران باید مجهز به صندوق فروش شوند که صنف‬ ‫ما را شامل نمی شود بلکه به میدان داران و عمده فروشان‬ ‫برمی گردد؛ اگر قطعیت بر این بود که صنف ما مش��مول‬ ‫نصب صندوق شود‪ ،‬باید عنوان میوه و سبزی را در قانون‬ ‫قید می کردند‪ .‬‬ ‫وی در ادام��ه در ارزیاب��ی خ��ود از صن��دوق مکانیزه‬ ‫ف��روش اظهار ک��رد‪ :‬به هر ترتیب علم پیش��رفت کرده و‬ ‫برای ش��فافیت در کار نیازمند صندوق فروش هستیم اما‬ ‫اعتراض ما این است که ممیزان میزان فروش ما را مالک‬ ‫قرار می دهند درحالی که باید براساس سود واقعی مالیات‬ ‫گرفته شود ‪.‬‬ ‫ندارن��د‪ ،‬گفته بود‪ :‬نقش مش��اوران امالک پیدا‬ ‫کردن پیش فروش��نده و پیش خریدار است و با‬ ‫قانون پیش فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی‬ ‫خود یعنی داللی بازگشته اند‪.‬‬ ‫نصیر مش��ایخ ب��ا بی��ان اینکه ریش��ه همه‬ ‫مش��کالت حقوقی م��ردم در زمین��ه معامالت‬ ‫ام�لاک با بازگش��ت به اصل خ��و د یعنی ثبت‬ ‫معامالت در دفاتر اس��ناد رس��می خش��کیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کد رهگیری مانع تنظیم‬ ‫اس��ناد مع��ارض نمی ش��ود‪ ،‬این ک��د از روی‬ ‫کدپستی تعیین می شود و اگر کدپستی را یک‬ ‫رقم عوض کنیم ی��ک کد رهگیری دیگر برای‬ ‫همان ملک قابل دریافت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخس��تین کارکرد اش��تباه‬ ‫ک��د رهگیری همین اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬وقتی‬ ‫بنگاه امالک دس��ت به تنظیم اسناد معامالت‬ ‫می برد براس��اس قانون ثبت‪ ،‬این نوش��ته قابل‬ ‫اعتبار نیس��ت و اثبات ان در دادگاه امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬عضو هیات مدیره کانون دفتریاران البرز‬ ‫با بیان اینک��ه دریافت کد رهگیری برای مردم‬ ‫هزینه بر و زمان بر اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اعتماد‬ ‫به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی س��ند‬ ‫رسمی امالک است‪.‬‬ ‫دی��وان عدال��ت اداری به این موض��وع ایراد‬ ‫گرفته و الزام دریافت ان برای معامالتی که در‬ ‫بنگاه های امالک تنظیم می ش��ود از سوی این‬ ‫دیوان غیرقانونی اعالم شده است‪.‬‬ ‫مش��ایخ با بیان اینکه اداره ام��ور مالیاتی در‬ ‫ح��ق مردم اجح��اف می کند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوس��ت‬ ‫دارد می تواند معامله ای را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جلوگیری از دوبار یا چند بار‬ ‫فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دفاتر اس��ناد رس��می برای ثبت یک معامله از‬ ‫ادارات ثبت اس��تعالم می گیرند‪ ،‬اداره ثبت نیز‬ ‫اخری��ن مالک را به دفترخان��ه اعالم می کند و‬ ‫معامله پس از ان ثبت می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه بنگاه های امالکی که‬ ‫معامله را می نویس��ند صالحیتی در این زمینه‬ ‫ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنگاه ها هیچ مسئولیتی در‬ ‫قبال معامالت��ی که تنظیم می کنند‪ ،‬ندارند در‬ ‫حالی که اگر س��ردفتری اشتباه کرده و کسی‬ ‫متضرر شود‪ ،‬س��ردفتر باید این زیان را جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر اینکه‬ ‫انتقادات س��ردفترداران و دفتری��اران درباره‬ ‫دریافت ک��د رهگیری از مش��اوران امالک در‬ ‫حالی بیان می شود که طرفین معامالت خاص‬ ‫در ح��وزه مس��کن مانن��د هبه‪ ،‬وق��ف و صلح‬ ‫عمری برای ثبت معامله در سامانه کدرهگیری‬ ‫باید مبالغی را به بنگاه های مسکن بپردازند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می ده��د دامن��ه دریافت‬ ‫ک��د رهگیری معامالت مس��کن از حوزه خرید‬ ‫و فروش ه��ای معمول��ی تج��اوز ک��رده و همه‬ ‫معام�لات خاص مانند هبه‪ ،‬وقف‪ ،‬صلح عمری‪،‬‬ ‫خرید و فروش در تعاونی های مس��کن و حتی‬ ‫نقل و انتقال ام�لاک دولتی را دربرمی گیرد تا‬ ‫طرفین این نوع معامالت نیز مجبور شوند برای‬ ‫دریافت کدرهگی��ری هزینه ای ب��ه بنگاه های‬ ‫مسکن بپردازند‪.‬‬ ‫این اقدام اگرچه بانک اطالعات مسکن را در‬ ‫دول��ت کامل تر می کرد‪ ،‬اما از یک س��و درامد‬ ‫بنگاه های مس��کن را افزایش می داد و از سوی‬ ‫دیگر هزینه جانبی را برای صاحبخانه شدن به‬ ‫مش��تریان امالک تحمیل می کرد و همین امر‬ ‫موجب شد در نهایت دیوان عدالت اداری رای‬ ‫به ابطال این مصوبه بدهد‪ .‬اما عقبایی همچنان‬ ‫معتقد اس��ت «ک��د رهگیری» حذف نش��ده‪،‬‬ ‫بنابرای��ن باید منتظر اعالم رس��می از س��وی‬ ‫مقامات و درج در روزنامه رسمی کشور بود‪.‬‬ ‫اصناف تسلیم جوسازی دالالن نمی شوند‬ ‫رییس اتاق اصناف تهران از تصویب بودجه سال ‪ ۹۵‬با‬ ‫رای قاطع روسای اتحادیه‪‎‬های صنفی این شهر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اتاق اصناف ایران عل��ی فاضلی با بیان این‬ ‫مطلب ک��ه پس از برگزاری انتخاب��ات مجلس مهم ترین‬ ‫انتظار م��ردم خروج از رک��ود اقتصادی اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫رفع تحریم در کوتاه مدت مش��کالت هواپیمایی‪ ،‬سوئیف‬ ‫و تامین ماش��ین االت تا حدودی مرتفع می شود اما قرار‬ ‫نیس��ت این امر مشکالت اشتغال را در کوتاه مدت مرتفع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ات��اق اصناف تهران اگر بخواهد پش��تیبان‬ ‫بخش خصوصی باشد باید بودجه مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫فاضلی در باره نصب صندوق مکانیزه فروش گفت‪ :‬مقرر‬ ‫شده س��ال اینده اگر این صندوق‪‎‬ها نصب نشود‪ ،‬مالیات‬ ‫واحدهای صنفی علی‪‎‬الراس تعیین شود بنا براین صندوق‬ ‫فروش باید هر چه زودتر نصب شود‪.‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف تهران اضافه کرد‪ :‬اصناف تس��لیم‬ ‫جوس��ازی‏ های ع��ده ‏ای دالل نخواهند ش��د؛ بنابراین در‬ ‫زمینه صن��دوق مکانیزه فروش به دنب��ال حقوق اصناف‬ ‫هس��تیم‪ .‬فاضل��ی با اش��اره ب��ه اینکه مش��کل برگزاری‬ ‫نمایشگاه و مصالی امام(ره) بر طرف شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫مجموعه نمایشگاهی مصلی در اختیار اتاق اصناف تهران‬ ‫ق��رار گرفته و برگزاری نمایش��گاه در مصلی بر عهده اتاق‬ ‫اصناف تهران اس��ت و دیگر دس��ت دالالن از این محیط‬ ‫قطع شده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف تهران گف��ت‪ :‬رای اعضای اجالس‬ ‫حج��ت قانونی اس��ت و هر دس��توری که با رای ایش��ان‬ ‫تصویب شود به کمیسیون نظارت ارجاع خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یدجواد میرخانی دبیر اجرایی ات��اق اصناف تهران‬ ‫نی��ز درباره بودجه س��ال ‪ ۹۵‬اتاق اصن��اف گفت‪ :‬بودجه‬ ‫پیشنهادی اتاق در کمیس��یون های مختلف بررسی و به‬ ‫اتحادیه ها ارس��ال ش��د و در اجالس روسای اتحادیه های‬ ‫صنفی باید تصویب ش��ود تا به کمیسیون نظارت استان‬ ‫ارسال و بعد از تصویب به اجرا در اید‪.‬‬ ‫میرخان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه یک اقدام در ‪ ۳۷‬س��ال‬ ‫گذشته بی سابقه بوده تصریح کرد‪ :‬ایین نامه صدور پروانه‬ ‫کسب به همه اعضای هیات مدیره و مدیر اجرایی اموزش‬ ‫داده ش��د‪ .‬دبیر اجرایی اتاق اصناف تهران اضافه کرد‪۳۲ :‬‬ ‫صنف مشمول دریافت مجوز از اداره اماکن عمومی پلیس‬ ‫هس��تند و بقیه اتحادیه های عضو اتاق نیازی به دریافت‬ ‫مجوز از اداره اماکن عمومی پلیس تهران ندارند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بنگاهداری‪ ،‬همچنان رقیب بخش تولید‬ ‫‪17‬‬ ‫با ادبیات حاکمیت شرکتی با دنیا رقابت کنیم‬ ‫‪ 18‬ازمونی سخت برای «ابه نامیک»‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪15‬‬ ‫در استانه تعیین حقوق کارگری سال ‪ 95‬ارائه شد‬ ‫‪ 3‬پیشنهاد وزارت کار برای افزایش دستمزدها‬ ‫وزارت کار در اس��تانه تعیین حداقل دستمزد‬ ‫کارگری س��ال ‪ ۹۵‬که نشس��ت نهایی ان در ‪18‬‬ ‫اس��فند برگ��زار خواهد ش��د (با وج��ود بیش از‬ ‫‪۱۳‬میلی��ون مش��مول قان��ون کار و کارگران) با‬ ‫ارائه تحلیلی از اوضاع دستمزد ‪ ۲۲‬کشور به ویژه‬ ‫در منطقه اس��یا‪ ،‬پیش��نهادهایی را در این باره به‬ ‫ش��ورای عالی کار ارائه ک��رد‪ .‬در این تحلیل امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعیین حداقل مزد یکی از سیاس��ت های‬ ‫اصولی در بازار کار اس��ت ک��ه در جهت حمایت‬ ‫از نی��روی کار‪ ،‬حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه‬ ‫زندگی ش��اغالن و رش��د بهره وری انه��ا‪ ،‬اتخاذ‬ ‫می شود‪ .‬اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد‬ ‫از کجاس��ت و چرا باید برای دس��تمزد‪ ،‬حداقلی‬ ‫تعیین کرد‪ ،‬به تحوالت اجتماعی و اقتصادی که‬ ‫در بیش از یک قرن گذش��ته بازار کار ش��اهد ان‬ ‫بوده است‪ ،‬برمی گردد‪ .‬در شرایط رکود اقتصادی‬ ‫و افزای��ش رقابت برای یافتن کار و فش��ار هزینه‬ ‫زندگی‪ ،‬بیکاران مجبور می شوند با حقوق اندک‬ ‫وارد بازار کار ش��وند و این موضوع به گس��ترش‬ ‫فق��ر بی��ن خانواده ه��ای کارگ��ران می انجامد‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگیری از اثار نامطلوب دس��تمزدهای‬ ‫پایین‪ ،‬دولت ها با مش��ارکت تشکل های ذی نفع‬ ‫ن مناس��ب‪ ،‬حداقل دس��تمزد‬ ‫و با تصویب قوانی ‬ ‫کارگ��ران را تعیین می کنند‪ .‬چنی��ن اقدامی در‬ ‫بیش��تر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که‬ ‫از طری��ق ان می توان تا حدودی از تضییع حقوق‬ ‫کارگ��ران جلوگی��ری به عمل اورد‪ .‬بن��ا بر انچه‬ ‫گفته ش��د و از انجا که شورای عالی کار در استانه‬ ‫تصمیم گی��ری ب��رای تعیین حداقل دس��تمزد‬ ‫کارگران در س��ال ‪ ۹۵‬اس��ت‪ ،‬اگاهی از تحوالت‬ ‫منطق��ه ای و روند مزد ضروری به نظر می رس��د‪.‬‬ ‫در طول ‪ 2‬س��ال گذش��ته‪ ،‬دس��تمزد در اسیا و‬ ‫اقیانوسیه نسبت به بیشتر کشورهای جهان رشد‬ ‫بهتری داش��ته اس��ت‪ .‬گزارش جهانی دستمزد‬ ‫س��ازمان بین المللی کار در س��ال ‪۲۰۱۴-۱۵‬م‬ ‫نش��ان می دهد دستمزد در اس��یا و اقیانوسیه از‬ ‫اغاز سده جاری به طور تقریبی ‪ 2/5‬برابر افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬در منطقه ای با ‪ ۷۰۶‬میلیون نفر کارگر‬ ‫مزدبگیر به همراه خانواده هایشان‪ ،‬این دستاورد‬ ‫‪3/1‬میلیون دونگ رس��یده ک��ه هنوز هم در حد‬ ‫حداقل نیازهای زندگی کارگران نیس��ت؛ هدفی‬ ‫که ش��ورای ملی دستمزد قصد دارد در سال های‬ ‫اینده به ان دس��ت یابد‪ .‬بزرگتری��ن افزایش در‬ ‫حداقل دس��تمزد در جنوب شرق اسیا در کشور‬ ‫کامبوج اتفاق افتاد‪ ،‬جایی که تظاهرات خیابانی‬ ‫درباره حداقل دس��تمزدها توجه بین المللی را به‬ ‫خود جلب ک��رد‪ .‬مجموعه ای از تنظیمات برنامه‬ ‫حداقل دستمزد در بخش کفش و پوشاک به این‬ ‫شرح اس��ت‪ :‬از ‪ ۶۱‬دالر امریکا به ‪ ۸۰‬دالر امریکا‬ ‫در م��ه ‪۲۰۱۳‬م و به ‪ ۱۰۰‬دالر امری��کا در فوریه‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬و افزای��ش بعدی ب��ه ‪ ۱۲۸‬دالر امریکا که‬ ‫در ژانوی��ه ‪ ۲۰۱۵‬خواهد ب��ود‪ .‬در اینده کمیته‬ ‫سه جانبه مش��ورتی کار‪ ،‬حداقل نرخ دستمزد را‬ ‫ساالنه بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫قاب��ل توج��ه در مزد‪ ،‬به معنی کم��ک به تحرک‬ ‫اقتص��ادی در نزدیک ش��دن به اس��تانداردهای‬ ‫باالی زندگی و درامدی اس��ت‪ .‬هرچند نابرابری‬ ‫همچنان موجب نگرانی است و گستردگی فواید‬ ‫به اندازه ممکن نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک سوم کارگران زیر خط فقر‬ ‫هرچند در طول دهه گذش��ته رش��د متوس��ط‬ ‫دستمزد به سرعت گسترش یافت‪ ،‬لیکن یک سوم‬ ‫از کارگ��ران منطق��ه قادر نبودند‪ ،‬خ��ود و خانواده‬ ‫خ��ود را از اس��تانه خط فقر بین الملل��ی ‪2‬دالر در‬ ‫روز براس��اس برابری قدرت خرید خارج کنند‪ .‬در‬ ‫پایین ترین حد‪ ،‬دستمزد کارگران در نپال ‪ ۷۳‬دالر‬ ‫در هر ماه در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی و در پاکس��تان‬ ‫‪ ۱۱۹‬دالر در س��ال ‪۲۰۱۳‬م و در کامبوج ‪ ۱۲۱‬دالر‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۲‬بوده اس��ت‪ .‬با توجه به پایین ترین‬ ‫سطح مزد‪ 2 ،‬کشور اخری جزو کشورهایی هستند‬ ‫که بیش��ترین وق��وع فقر کار در سراس��ر جهان را‬ ‫دارا هس��تند‪ .‬دس��تمزد برای کارگ��ران به ترتیب‬ ‫در هند و در کش��ورهایی مانن��د اندونزی‪ ،‬ویتنام‬ ‫و تایلند باالتر است‪ .‬کش��ورهایی با درامد باالتر از‬ ‫متوس��ط مانند چی��ن (‪ ۶۱۳‬دالر) و مالزی (‪۶۵۱‬‬ ‫دالر) دس��تمزد قابل مالحظه ای در سال ‪۲۰۱۳‬م‬ ‫دارند‪ .‬به هر حال‪ ،‬انها هنوز نس��بت به کشورهای‬ ‫با اقتصاد درامدی باال در س��طح پایینی قرار دارند‪،‬‬ ‫برای مثال متوسط حقوق ماهانه از ‪ ۱۷۸۰‬دالر در‬ ‫هنگ کنگ تا ‪ ۴۶۴۲‬دالر در استرالیا است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪۲۰۱۳‬م اس��یا و اقیانوس��یه نزدیک‬ ‫به ‪ ۷۰۶‬میلی��ون کارگر حقوق بگی��ر دارد که به‬ ‫طور تقریبی ‪۴۰‬درصد از کل اش��تغال را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این تعداد در مقایس��ه با ‪۴۶۹‬میلیون‬ ‫کارگ��ر حقوق بگیر یعنی مع��ادل ‪31/3‬درصد از‬ ‫کل کارگران در س��ال ‪۲۰۰۰‬م بوده اس��ت‪ .‬رشد‬ ‫اش��تغال با مزد در شرق اس��یا به شدت افزایش‬ ‫یافت��ه و از ‪40/0‬درصد ب��ه ‪53/8‬درصد در مدت‬ ‫مشابه رسیده است‪ .‬متوسط دستمزد ماهانه زنان‬ ‫در استرالیا (‪36/3‬درصد)‪ ،‬ژاپن (‪30/7‬درصد) و‬ ‫نیوزلند (‪29/8‬درصد) کمتر از مردان اس��ت‪ .‬این‬ ‫شکاف و فاصله تا حدودی ناشی از تفاوت در میزان‬ ‫س��اعت کار است‪ .‬در کش��ورهای با اقتصادهای‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬پیشنهاد وزارت کار‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬زنان بیش��تر تمایل ب��ه کارهای‬ ‫پاره وقت دارند (اغل��ب به خاطر وظایف مراقبت‬ ‫از کودکان) که اثار منفی بر پرداخت های ماهانه‬ ‫دارد‪ .‬شکاف جنسیتی دستمزد به میزان کمتری‬ ‫در ویتن��ام (‪9/4‬درصد)‪ ،‬مال��زی (‪4/5‬درصد) و‬ ‫تایلند (‪1/4‬درص��د) وجود دارد‪ .‬داده ها نش��ان‬ ‫می دهد در کش��ور تیمور ش��رقی با (‪1/7‬درصد)‬ ‫و فیلیپی��ن (‪6/1‬درصد) زنان درامد بیش��تری‬ ‫نسبت به مردان دارند‪ .‬رشد دستمزد کارگران در‬ ‫شرکت های خصوصی که در ان دستمزدها هنوز‬ ‫هم به طور قابل توجهی پایین تر از ش��رکت های‬ ‫دولتی است‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۳‬م‪10/9 ،‬درصد در‬ ‫مقابل ‪14/0‬درصد س��ال ‪۲۰۱۲‬م بوده است‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر بی��ش از نیمی از کارگ��ران خانگی‬ ‫در جهان‪ ،‬مزد پایین تر از حداقل دس��تمزد ملی‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬در اس��یا و‬ ‫اقیانوسیه سهم دستمزد کارگران خانگی بسیار‬ ‫پایین تر از سطح جهانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت دستمزدها در ‪ ۲۲‬کشور‬ ‫همچنین در جمهوری ک��ره‪ ،‬جایی که در ان‬ ‫کارگ��ران از کاهش قدرت خری��د پس از بحران‬ ‫رنج می برند‪ ،‬رش��د دس��تمزد به س��طح دو سال‬ ‫گذشته‪3/1 ،‬درصد (س��ال ‪ )۲۰۱۲‬و ‪2/5‬درصد‬ ‫(سال ‪ ،)۲۰۱۳‬بازگشته اس��ت‪ .‬این کاهش مزد‬ ‫با اس��تفاده س��لطه جویانه تر از حداقل دستمزد‬ ‫هم��راه ب��ود ک��ه به ط��ور مس��تقیم‪ ،‬پرداختی‬ ‫‪2/6‬میلی��ون کارگ��ر ک��ره ای را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده و تاثیر زیادی بر دس��تمزد کسانی داشت که‬ ‫دستمزد باالتر از حداقل مزد دریافت می کردند‪.‬‬ ‫رش��د حداقل دس��تمزد در ویتنام بسیار باال بود‬ ‫به ط��وری که حداقل دس��تمزدهای واقعی تنها‬ ‫کمتر از ‪۱۰‬درصد در هر ‪ 2‬سال ‪ ۲۰۱۳‬و ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫ب��اال رف��ت؛ این کش��ور در نظر دارد ب��ه افزایش‬ ‫مش��ابهی برای اول ژانویه ‪۲۰۱۵‬م برس��د‪ .‬با این‬ ‫حال با توجه به امارهای دولت در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫حتی به سطح جدیدی از ‪2/15‬میلیون دونگ به‬ ‫در سال های گذشته و با سپری شدن تورم های بی سابقه در کشور شکاف‬ ‫دس��تمزدی بین دس��تمزدها با قدرت خرید مردم به ویژه قش��ر کارگران‬ ‫به وجود امده که س��بب رکود در اقتصاد ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه علی‬ ‫خدایی‪ ،‬مش��اور کانون عالی شوراهای اس�لامی کار در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۱۶۷‬قانون کار وظیفه ش��ورای عالی کار اجرای‬ ‫م��اده ‪ ۴۱‬اس��ت و م��اده ‪ ۴۱‬بحث تامی��ن حداقل های زندگی اس��ت که‬ ‫ش��ورای عالی کار برمبنای ان تعیین دستمزد می کند‪ .‬شورای عالی کار به‬ ‫اس��تناد ماد ‪ ۱۶۷‬قانون عال��ی کار مکلف به اجرای مواد قانون کار اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی فراتر از قانون کار نه اختیار مصلحت اندیش��ی دارد نه اختیار بیشتری‬ ‫ب��رای اجرایی ک��ردن‪ .‬در رابطه با اینکه به چه روش��ی حداقل های زندگی‬ ‫تامین بش��ود بحث خواهد ش��د‪ .‬منتهی ان مس��ائلی که در حوزه کارگری‬ ‫می گذرد‪ ،‬به کلی متفاوت است از ان مسائلی که در رسانه ها راجع به بحث‬ ‫افزایش دستمزد کارمند یا بازنشسته های دولت مطرح می شود‪ .‬ما اینجا با‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫علی خدایی‪:‬‬ ‫اعتقاد ما این‬ ‫است که این خال‬ ‫به وجودامده‬ ‫بین درامد با‬ ‫حداقل تامین‬ ‫زندگی باید‬ ‫پذیرفته شود‬ ‫و بعد از ان‬ ‫راهکارهایی را‬ ‫برای پر کردن‬ ‫این فاصله‬ ‫ارائه داد‬ ‫تامین سبد معیشت خانوار بدون کارشناسی دقیق‬ ‫شکاف دستمزدها با قدرت خرید‬ ‫مصوبه ای که در ش��ورای عالی کار داشتیم‪ ،‬کارگروه تخصصی دستمزدی‬ ‫تش��کیل ش��د که این کارگ��روه جلس��ه هایش را پیش برده ت��ا تعریفی از‬ ‫حداقل های زندگی داش��ته باشد که موضع بند ‪۲‬ماده ‪ ۴۱‬قانون کار است؛‬ ‫در این بحث‪ ،‬این موضوع مطرح می ش��ود که به عددی برس��یم که منظور‬ ‫قانون گ��ذار از حداقل های زندگی چه عددی اس��ت‪ .‬چقدر درامد می تواند‬ ‫حداقل های زندگ��ی را تامین کند که به طور قطع خیلی از ان ‪1/5‬میلیون‬ ‫توم��ان صحبت می کنند که دولت اعالم کرده اس��ت‪ .‬موض��وع دیگر این‬ ‫مسئله است که چگونه می توان این فاصله ها را پر کرد تا بتوان با کارفرما به‬ ‫یک توافق رسید‪ .‬اعتقاد ما این است که این خال به وجودامده بین درامد با‬ ‫حداقل تامین زندگی باید پذیرفته ش��ود و بعد از ان راهکارهایی را برای پر‬ ‫ک��ردن این فاصله ارائه داد‪ .‬گروه های کارگری امادگی این را دارند که وارد‬ ‫توافق هایی با کارفرما و دولت ش��وند که البته ای��ن فاصله به وجودامده در‬ ‫چندین سال قابل جبران خواهد بود‪.‬‬ ‫برایجنوباسیا‪،‬براوردمنطقه ای‪،‬رشدپایین‬ ‫دستمزد واقعی را تا ‪۱۵‬درصد در سال ‪۲۰۱۲‬م و‬ ‫‪2/4‬درصد در س��ال ‪۲۰۱۳‬م نشان می دهد‪ .‬این‬ ‫کاهش رشد در مقایس��ه با رشد ‪6/4‬درصدی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۷‬و ‪۲۰۰۸‬م‪ ،‬زمانی به دس��ت امد که‬ ‫رش��د دس��تمزد در منطقه به اوج خود رسید‪ .‬در‬ ‫هن��د‪ ،‬نظام تعیین حداقل دس��تمزد که با بیش‬ ‫از ‪ ۱۶۰۰‬نرخ مختلف و در س��طح دولت مرکزی‬ ‫و از س��وی ایاالت مختلف برای صنایع و مشاغل‬ ‫مختلف تنظیم ش��ده‪ ،‬همچنان پیچیده است‪ .‬با‬ ‫وجود تع��داد باالی نرخ های حداقل دس��تمزد‪،‬‬ ‫سیستم فعلی تنها دوس��وم از کارگران مزدبگیر‬ ‫کشور را پوشش می دهد‪ .‬همچنین در پاکستان‬ ‫رش��د دس��تمزدها به نس��بت کم بوده است‪ .‬در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۰۹‬و ‪۲۰۱۱‬م دستمزدهای واقعی‬ ‫کاه��ش یافت و در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬رش��دی حدود‬ ‫‪2/6‬درصد داشته است‪ .‬براساس اخرین بررسی‬ ‫نیروی کار در س��ال ‪۲۰۱۳‬م‪ ،‬دستمزدها به طور‬ ‫متوس��ط ‪۱۲۱۱۸‬روپیه در هر ماه بوده است‪ .‬در‬ ‫کش��ور نپال‪ ،‬درامد ملی و شاخص نرخ دستمزد‬ ‫نشان می دهد وقتی داده ها به دنبال تورم تعدیل‬ ‫شدند‪ ،‬دستمزدها در سال های ‪۲۰۱۱‬م به میزان‬ ‫‪15/1‬درصد و در سال ‪ ۲۰۱۲‬به میزان ‪8/3‬درصد‬ ‫به ش��دت رشد پیدا کردند‪ ،‬اما در سال ‪۲۰۱۳‬م با‬ ‫رش��د منفی ‪0/2‬درصد‪ ،‬با رکود مواجه شدند‪ .‬در‬ ‫حالی که پیش��رفت قابل توجهی در سراسر اسیا‬ ‫و اقیانوس��یه بوده اس��ت‪ ،‬دولت ها باید به منظور‬ ‫تنظیم سیاست های دستمزد در مسیر پایدار در‬ ‫‪ 3‬جبهه اقدام کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در سراس��ر منطق��ه‪ ،‬حداقل دس��تمزدها‬ ‫به عن��وان مهم ترین ابزار تثبیت دس��تمزد باقی‬ ‫بمان��د‪ ،‬اگرچه تضاد و اخت�لاف ایجاد می کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو دولت ها نیاز به تقوی��ت نهادهای تعیین‬ ‫حداقل دس��تمزد و تصمیم های پایه بر اس��اس‬ ‫مصاحبه ها و گفت وگو ب��ا اتحادیه های کارگری‬ ‫و کارفرمایی دارند‪ .‬چندین کش��ور در این مسیر‬ ‫قدم هایی برداشته اند‪ .‬برای مثال ویتنام و مالزی‬ ‫هر ‪ 2‬نهادهای س��ه جانبه برای بررس��ی حداقل‬ ‫دس��تمزدها راه اندازی کرده ان��د‪ .‬در هند‪ ،‬دولت‬ ‫جدی��د بازبینی قانون حداقل دس��تمزد مصوب‬ ‫سال ‪ ۱۹۴۸‬را بسیار ضروری اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در عی��ن ح��ال چانه زن��ی جمع��ی در‬ ‫اغل��ب کش��ورهای منطقه اس��یا و اقیانوس��یه‬ ‫بس��یار ضعیف باقی مانده و به این معنی اس��ت‬ ‫ک��ه حداقل دس��تمزدها اغلب فقط مکانیس��م‬ ‫(س��ازوکار) تثبیت مزد هستند و باعث کم شدن‬ ‫اثر نقش شان برای تنظیم حداقل مزد می شوند‪.‬‬ ‫دس��تمزدها برای کارگران با باالترین پرداخت‪،‬‬ ‫بدون دخالت دولت و براساس مذاکرات مستقیم‬ ‫بین اتحادیه های کارگ��ری و کارفرمایی تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬دولت ها نیاز به ایج��اد یک چارچوب‬ ‫توانمند برای این کار در راس��تای اصول چانه زنی‬ ‫جمعی تدوین ش��ده س��ازمان بین المللی کار با‬ ‫عنوان کنوانس��یون حقوق برای س��ازماندهی و‬ ‫چانه زنی جمعی ‪ ۱۹۴۹‬دارند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬س��رانجام به منظور تدوین سیاس��ت های‬ ‫موثر و مبتنی بر ش��واهد برای دس��تمزد‪ ،‬دولت‪،‬‬ ‫اتحادیه ه��ای کارگری‪ ،‬فدراس��یون ش��اغالن‬ ‫به طور یکس��ان نیاز به داده های دستمزد به موقع‬ ‫و همه جانبه دارند‪ .‬کش��ورهای نظی��ر اندونزی‪،‬‬ ‫تایلند و ویتنام‪ ،‬امار ‪ 3‬ماهه دستمزد را با تکیه بر‬ ‫نمونه ملی‪ ،‬منتشر می کنند‪.‬‬ ‫نماینده کارفرمایان در ش��ورای عالی کار درباره اغاز رس��می مذاکرات‬ ‫تعیین بس��ته جدید حقوق و دستمزد مش��موالن قانون کار در سال ‪۹۵‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت با حضور تمامی نمایندگان اصلی کارگران‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫و دولت و مش��اوران گروه های یادش��ده‪ ،‬مباحث پیرامون کلیات بس��ته‬ ‫م��زد س��ال ‪ ۹۵‬کلید بخ��ورد‪ .‬اصغر اهنی ه��ا اظهار کرد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته تعیین دس��تمزد بیش��تر بر پایه چانه زنی و همچنین توجه به‬ ‫نرخ تورم بود ولی در س��ال جاری قرار بر این اس��ت ک��ه کار بهتری انجام‬ ‫ش��ود و کارشناسی های دقیق تری در زمینه حقوق و دستمزد نیروی کار‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اهنی ها خاطرنشان کرد‪ :‬در هفته های گذشته نمایندگان‬ ‫کارگران بیش��تر مباحث خود را بر محور تامین معیش��ت انجام داده اند‪،‬‬ ‫ولی کارفرمایان معتقدند‪ ،‬عالوه بر این موضوع‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬وضعیت مناطق‬ ‫مختلف کش��ور و همچنین اوضاع کارخانه ها‪ ،‬صنوف و مشاغل مختلف را‬ ‫هم مدنظر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارفرمایان ب��ر این عقیده اند که بای��د مذاکرات و کارهای‬ ‫کارشناس��ی در محورهای یادش��ده انجام ش��ود‪ .‬با وجود اینکه کارگران‬ ‫تمامی مباحث خود را از طریق تامین سبد معیشت خانوار پیش می برند‪،‬‬ ‫اما واقعیت این است که در این زمینه تاکنون هیچگونه کار کارشناسی و‬ ‫تخصصی در طول سال های متمادی انجام نشده است‪ .‬عضو شورای عالی‬ ‫کار اظهار کرد‪ :‬باید به دنبال این باش��یم که مرجع رس��می امار چه کسی‬ ‫اس��ت؟ قبل از این‪ ،‬کارفرمایان از طریق متخصصان تغذیه موضوع س��بد‬ ‫غذای��ی خانوار را دنبال کردند و انها نظرات و پیش��نهادهای خود را به ما‬ ‫اعالم کرده اند‪ .‬به گفته اهنی ها‪ ،‬کار روی تعیین س��بد معیش��ت خانوار‬ ‫کارگری و وضعیت ان از س��وی کارفرمایان در حال انجام اس��ت و پس از‬ ‫ان‪ ،‬اطالعات خام به نرخ تبدیل خواهد ش��د و در نهایت رقم پیش��نهادی‬ ‫کارفرمایان تعیین و اعالم می شود‪ .‬بنابراین مهم ترین بحث این است که‬ ‫کارها باید به صورت منطقی دنبال شود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫بازار طال و ارز ارام است‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار‬ ‫ازاد‪ ،‬ن��رخ هر دالر امریکا را با ‪ 8‬تومان رش��د ‪3‬هزار و ‪ 483‬تومان و‬ ‫هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید را با ‪2‬هزار تومان رشد‪،‬‬ ‫‪972‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با ‪ 12‬تومان‬ ‫افت‪3 ،‬هزار و ‪ 892‬تومان و هر پوند نیز با ‪ 30‬تومان رش��د ‪5‬هزار و‬ ‫‪ 50‬تومان قیمت داشت‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید با ‪2‬هزار تومان افزایش‬ ‫‪ 972‬هزار تومان و یک قطعه س��که تمام بهار طرح قدیم نیز با هزار‬ ‫تومان رشد ‪978‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز با هزار تومان رشد‬ ‫‪493‬هزار تومان و هر ربع س��که نیز با ه��زار تومان افزایش ‪265‬هزار‬ ‫تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که یک گرم��ی نیز با ‪3‬هزار تومان رش��د‪184 ،‬هزار‬ ‫توم��ان و ی��ک گرم طالی ‪18‬عیار نیز ‪98‬ه��زار و ‪ 850‬تومان خرید‬ ‫و فروش شد‪.‬‬ ‫ن��رخ هر اون��س در بازارهای جهانی نیز ب��ا ‪ 3‬دالر افت یک هزار و‬ ‫‪ 204‬دالر بود‪.‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذشته اعالم‬ ‫کرد که بر این اس��اس نرخ ‪ 26‬ارز نس��بت به دیروز کاهش و قیمت‬ ‫‪ 7‬واحد پولی افزایش داش��ته است‪ .‬نرخ ‪ 6‬ارز نیز تغییری نکرد‪ .‬دالر‬ ‫بانکی با یک ریال افت ‪ 30‬هزار و ‪ 184‬ریال روی تابلو رفت‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نرخ پوند انگلی��س با ‪ 421‬ریال کاهش ‪43/145‬‬ ‫ریال و یورو با ‪ 33‬ریال افزایش ‪ 33/696‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫در تابلوی بانک مرکزی فرانک سویس ‪ 30/598‬ریال‪ ،‬کرون سوئد‬ ‫‪ 3/556‬ریال‪ ،‬کرون نروژ ‪ 3/500‬ریال‪ ،‬کرون دانمارک ‪ 4/515‬ریال‪،‬‬ ‫روپیه هند ‪ 440‬ریال‪ ،‬درهم امارات متحده عربی ‪ 8/219‬ریال‪ ،‬دینار‬ ‫کویت ‪100/941‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه پاکس��تان ‪ 28/830‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫ی��ن ژاپن ‪ 26/552‬ریال‪ ،‬دالر هنگ کن��گ ‪ 3/875‬ریال‪ ،‬ریال عمان‬ ‫‪ 78/413‬ریال‪ ،‬دالر کانادا ‪ 21/762‬ریال‪ ،‬راند اریقای جنوبی ‪1/911‬‬ ‫ری��ال‪ ،‬لیر ترکیه ‪10/132‬ریال‪ ،‬روبل روس��یه ‪ 387‬ریال‪ ،‬ریال قطر‬ ‫‪ 8/290‬ریال‪ ،‬یکصد دینار عراق ‪ 2/729‬ریال‪ ،‬لیر سوریه ‪ 160‬ریال‪،‬‬ ‫دالر اس��ترالیا ‪ 21/404‬ری��ال و ریال س��عودی ‪ 8/049‬ریال قیمت‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38750‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,870,000‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50190‬‬ ‫‪50500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,745,000‬‬ ‫‪9,765,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪9,680,000‬‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫‪34900‬‬ ‫‪35400‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11830‬‬ ‫‪11960‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,840,000‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,680,000‬‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪979,400‬‬ ‫‪988,500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34700‬‬ ‫‪34830‬‬ ‫‪38920‬‬ ‫‪16‬‬ ‫افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫بانک ها به وظیفه اصلی خود عمل کنند‬ ‫باجه خبر‬ ‫بنگاهداری‪ ،‬همچنان رقیب بخش تولید‬ ‫اغاز پرداخت بدهی معوق‬ ‫بیمارستان ها‬ ‫معاون درمان س��ازمان تامین اجتماعی با بیان‬ ‫اینک��ه بده��ی س��ازمان های بیمه گ��ر ب��ه‬ ‫بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد در‬ ‫چند ماه گذشته باعث بروز مشکالتی شده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت بدهی معوق بیمارستان ها اغاز شد‪.‬‬ ‫محمدعلی همتی ‪ ،‬درب��اره روند پرداخت بدهی بیمه ها به‬ ‫بیمارس��تان ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرایی شدن طرح تحول نظام‬ ‫س�لامت در کش��ور‪ ،‬بار مضاعف��ی به س��ازمان های بیمه گر‬ ‫تحمی��ل ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با تحمیل ای��ن هزینه ها که گاهی‬ ‫دو برابر هزینه های س��ازمان های بیمه گر است‪ ،‬در پرداخت‬ ‫مطالبات بیمارس��تان های دانش��گاهی و س��ایر مراکز طرف‬ ‫قرارداد با تاخیر مواجه شدیم‪.‬‬ ‫همت��ی با بی��ان اینکه در س��ازمان تامی��ن اجتماعی دو‬ ‫راه��کار برای پرداخ��ت بروز مطالبات و ایج��اد رضایتمندی‬ ‫در بیمه ش��دگان ارائ��ه ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ی��ک راهکار اخذ‬ ‫وام از بان��ک مل��ت بود که براس��اس ان پرداخ��ت به مراکز‬ ‫دانشگاهی تا شهریور س��ال جاری انجام شد و دیگری انعقاد‬ ‫تفاهمنامه مش��ترک میان وزارتخانه های بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و ام��وزش پزش��کی و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی و بانک رفاه بود که به موجب ان منابع بانک‬ ‫رفاه به صورت وام در اختیار این س��ازمان قرار گرفت و اسناد‬ ‫مهرماه دانش��گاه ها به بعد پرداخت می شود‪ .‬وی تشریح کرد‪:‬‬ ‫براساس این تفاهمنامه تمامی بیمارستان های دانشگاهی در‬ ‫دو هفته پس از تحویل اسناد ‪60‬درصد مبلغ و مابقی را پس‬ ‫از رسیدگی اسناد در ‪ 3‬ماه دریافت می کنند‪.‬‬ ‫همت��ی با بی��ان اینکه س��ازمان تامین اجتماع��ی ماهانه‬ ‫‪880‬میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از این میزان حدود ‪430‬میلیارد سهم بیمارستان های‬ ‫دانش��گاهی است که این مبلغ از محل منابع داخلی سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی و از مح��ل دریافت حق بیمه ه��ا تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ماهانه ‪200‬میلی��ارد توم��ان نیز به‬ ‫داروخانه ها پرداخت می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر نشان از‬ ‫تالش بی وقفه مجموعه تامین اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫مطالبات معوق‬ ‫دارایی های سمی نظام بانکی‬ ‫مدیرعام��ل بانک رفاه کارگران گفت‪ :‬مطالبات‬ ‫معوق‪ ،‬س��وداوری و س��اختار مالی بانک ها را‬ ‫مختل می کند‪ .‬به گزارش صداوس��یما‪ ،‬صدقی‬ ‫در همای��ش اسیب شناس��ی مطالب��ات معوق ک��ه با حضور‬ ‫مدیران ارش��د بانک رف��اه کارگران برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطالبات معوق در واقع به عنوان دارایی های سمی نظام بانکی‬ ‫محس��وب می ش��وند‪ .‬وی با اش��اره به اهمی��ت مطالبات در‬ ‫بانکداری بین المللی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین شاخص هایی که‬ ‫در عرص��ه بانک��داری بین المللی به ان توجه ویژه می ش��ود‬ ‫می��زان مطالب��ات مش��کوک الوص��ول یک بانک اس��ت‪ .‬او‬ ‫مطالبات نظام بانکی را یکی از مهم ترین مس��ائل کالن نظام‬ ‫اقتصادی کشور دانست و گفت‪ :‬اهمیت مطالبات برای اقتصاد‬ ‫کالن کشور به گونه ای است که در بانک مرکزی یک کمیته‬ ‫متش��کل از اعضای نهادهای تاثیرگ��ذار اقتصادی و نظارتی‬ ‫کش��ور در این باره تشکیل شده است‪ .‬صدقی در ادامه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش��ی از مطالبات هن��گام اعطای تس��هیالت ایجاد‬ ‫می ش��ود و ناش��ی از عوامل درون س��ازمانی ازجمله رعایت‬ ‫نکردن بهداشت مالی پرونده های اعتباری و برخی دیگر هم‬ ‫ناش��ی از عوامل برون س��ازمانی و ازجمله ش��رایط اقتصادی‬ ‫حاکم بر جامعه است‪.‬‬ ‫عباس جعفری دولت ابادی‪ ،‬دادس��تان عمومی و انقالب تهران با اش��اره به وسعت شهر‬ ‫ته��ران و اهمیت جرایم ارتکاب��ی و پرونده های مطروحه در این حوزه قضایی وس��یع‪ ،‬به‬ ‫سیاس��ت دادسرای عمومی تهران به تشکیل نواحی تخصصی اشاره کرد و در این رابطه از‬ ‫افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند سال جاری خبر داد و بر نقش موثر‬ ‫دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرایم مرتبط با این دادسرا ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫اگر این باور در‬ ‫بانک ها ایجاد‬ ‫شود و نگاه‬ ‫تولیدی در‬ ‫بانک ها به وجود‬ ‫اید‪ ،‬به طور حتم‬ ‫این امر سبب‬ ‫خواهد شد‬ ‫حمایت های مالی‬ ‫از این بخش که‬ ‫درگیر مشکالت‬ ‫زیادی است‬ ‫بیشتر شود‬ ‫کاهش نقدینگی و س��رمایه در گردش بنگاه های‬ ‫تولیدی در س��ال های اخیر در کنار شرایط تورمی‬ ‫و تحریم ه��ا ‪ ،‬ب��ه یک��ی از معضالت ج��دی بخش‬ ‫اقتصاد کش��ور مبدل شده‪ ،‬به طوری که این شرایط‬ ‫زمینه س��از تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و‬ ‫صنعتی کشور شد و رکود را در کشور تشدید کرد‪.‬‬ ‫البته این ش��رایط در حالی بر بخش اقتصاد کشور‬ ‫ت که در ط��رف دیگر قضیه‪،‬‬ ‫همچن��ان حاکم اس�� ‬ ‫بانک ها به عن��وان یکی از منابع اصلی تامین کننده‬ ‫منابع مالی در کش��ور‪ ،‬با در اختیار داش��تن بخش‬ ‫زیادی از نقدینگی های جامعه‪ ،‬اعالم می کنند منابع‬ ‫الزم و کاف��ی برای ارائه تس��هیالت به این بخش ها‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن ناتوانی بانک ها در تامی��ن مالی بخش مولد‬ ‫اقتصاد در س��ال های اخیر در حالی ش��دت گرفته‬ ‫که تب بنگاهداری و واس��طه گری مالی بدون توجه‬ ‫ب��ه عواقب مخرب ان بر اقتص��اد‪ ،‬میان بانک ها باال‬ ‫گرفته و براساس ش��واهد و امارها بخش زیادی از‬ ‫منابع بانک ها صرف س��رمایه گذاری در ش��رکت ها‪،‬‬ ‫خریداری کارخانه ها و بنگاه ها شده است‪.‬‬ ‫ش��یوع بنگاهداری در نظام بانکی و پیشروی ان‬ ‫به حدی اس��ت که در یک سال گذشته این موضوع‬ ‫بارها و بارها از س��وی مقامات ارش��د کش��ور مورد‬ ‫توج��ه ق��رار گرفته و بر پیگیری ج��دی و حل این‬ ‫مش��کل تاکید کرده اند‪ ،‬به ط��وری که در تازه ترین‬ ‫اظهار نظر هم رییس جمهوری که در مجمع ساالنه‬ ‫بانک مرکزی س��خن می گفت‪ ،‬براین موضوع تاکید‬ ‫کرد که بانک ها باید بنگاه داری را کنار گذاشته و در‬ ‫فضای تولید قرار گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬در ش��رایطی‬ ‫که کش��ور با رک��ود تورمی مواجه اس��ت این گونه‬ ‫فعالیت ها نه تنها بخش تولید را از پ ا می اندازد‪ ،‬بلکه‬ ‫اقتص��اد را ه��م نابود می کند و باید ه��ر چه زودتر‬ ‫اقدامات اساسی در این زمینه اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تغییر نگاه غیرتولیدی بانک ها‬ ‫الب��رت بغزی��ان از کارشناس��ان و صاحبنظران‬ ‫حوزه اقتص��ادی نیز در این رابط��ه در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر اینک��ه بنگاهداری بانک ها برای‬ ‫اقتصا د کشور بس��یار مخرب و زیانبار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک ها در شرایطی وارد شرکت داری و بنگاهداری‬ ‫ش��ده اند که وظیفه اصلی انه��ا تجهیز و تخصیص‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ب��ا تقدی��ر از اقدام ه��ا و‬ ‫سیاس��ت های اتخاذش��ده از س��وی بانک مرکزی در‬ ‫ماه ه��ای اخیر در زمینه هدایت ب��ازار پول و نرخ های‬ ‫سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ سود تس��هیالت را تصویب کرد‪ .‬براساس مصوبات‬ ‫یک هزار و دویس��ت وپانزدهمین جلسه شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های اعتباری مع��ادل ‪20‬درصد و‬ ‫س��قف نرخ س��ود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام‬ ‫عق��د قرارداد بی��ن بانک ها و موسس��ه های اعتباری و‬ ‫مشتری‪ ،‬معادل ‪22‬درصد تعیین شد‪ .‬اعطای تسهیالت‬ ‫در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود باالتر از سقف‬ ‫بانک صادرات پیشتاز پرداخت‬ ‫وام قرض الحسنه‬ ‫ی امسال بیش از‬ ‫بانک صادرات ایران تا پایان د ‬ ‫‪٧‬هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و‬ ‫تهیه جهیزیه به زوج های جوان اختصاص داده‬ ‫ی بیش از ‪٧‬هزار میلیارد ریال وام‬ ‫اس��ت‪ .‬این بانک تا پایان د ‬ ‫در بخ��ش ازدواج و تهیه جهیزیه به ح��دود ‪٢٠٠‬هزار نفر از‬ ‫متقاضیان پرداخت کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن بانک متبوع در‬ ‫س��ال گذش��ته نیز ‪١٠‬هزار و ‪٧٤١‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه را در سرفصل ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت‬ ‫و ‪٢٦٣‬هزار و ‪ ٢٤٣‬نفر را روانه خانه بخت کرده و تا پایان دی‬ ‫سال جاری حدود ‪١١٠٠‬میلیارد ریال وام قرض الحسنه را در‬ ‫بخش های��ی همچون کمک به مددجوی��ان کمیته امدادامام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬مشاغل خانگی و‪ ...‬پرداخت کرده تا‬ ‫این اقدام بانک منجر به گره گشایی از مشکالت تعداد کثیری‬ ‫از افراد نیازمند جامعه ش��ود‪ .‬براساس امارهای بانک مرکزی‬ ‫حدود ‪٢٢‬درصد از کل تس��هیالت پرداختی ش��بکه بانکی از‬ ‫سوی این بانک به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ه��زاران نفر از هموطنان نیازمند در نقاط مختلف کش��ور‬ ‫از این نوع تس��هیالت استفاده کرده و دارندگان حساب های‬ ‫پس انداز قرض الحسنه به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع‬ ‫ان هستند‪.‬‬ ‫منابع به بخش های مولد و اثر گذار در جامعه اس��ت‬ ‫که می تواند برای اقتصاد کش��ور ایجاد ارزش افزوده‬ ‫کن��د‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه بانک ها به دلیل اینکه‬ ‫می خواهند در بازه زمانی کوتاه سود کسب کنند از‬ ‫این رو تمایلشان بیشتر ورود به بخش هایی است که‬ ‫این هدف را برایشان محقق می کند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها‬ ‫هنوز به این باور نرس��یده اند ک��ه حمایت از تولید‬ ‫و صنعت کش��ور می توان��د در بلندمدت هم به نفع‬ ‫خودش��ان باش��د و هم کل اقتصاد‪ .‬اگر این باور در‬ ‫بانک ها ایجاد ش��ود و نگاه تولی��دی در بانک ها به‬ ‫وجود اید‪ ،‬به طور حتم این امر س��بب خواهد ش��د‬ ‫حمایت های مالی از این بخش که درگیر مشکالت‬ ‫زیادی اس��ت بیشتر ش��ود‪ .‬او البته به این موضوع‬ ‫نیز اش��اره کرد که از ابتدا نباید ش��رایط به گونه ای‬ ‫می شد که بانک ها به سمت فعالیت های بنگاهداری‬ ‫روی بیاورند و در ابتدای امر باید مانع رخ دادن این‬ ‫پدیده می ش��د‪.‬وی همچنین افزود‪ :‬بانک ها حرکت‬ ‫به این س��مت را فرصتی برای کس��ب سود بیشتر‬ ‫می دانن��د و برهمین اس��اس خ��روج از بنگاهداری‬ ‫برایشان سخت اس��ت‪ .‬بغزیان برای خروج بانک ها‬ ‫از بنگاه��داری‪ ،‬نقش بانک مرکزی را در این زمینه‬ ‫بس��یار مهم دانست و گفت‪ :‬بانک مرکزی همانگونه‬ ‫که با ارائه بخش��نامه ای‪ ،‬بانک ها را ملزم به خروج از‬ ‫بنگاهداری کرده‪ ،‬باید ب��ا نظارت قوی‪ ،‬تالش کند‬ ‫این هدف عملیاتی شود و بانک ها را از این کار منع‬ ‫کن��د‪ .‬به گفت��ه او بانک مرکزی بای��د دراین راه‪ ،‬از‬ ‫تمامی ابزاره��ای نظارتی خود اس��تفاده کند تا به‬ ‫نتیجه مطلوب دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت دسترسی بخش مولد به منابع‬ ‫بانکی‬ ‫میثم رادپور یکی دیگر از کارشناس��ان این حوزه‬ ‫نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫در همی��ن ارتباط‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است بر فعالیت‬ ‫بانک ها نظارت داشته باشد و با هرگونه فعالیتی که‬ ‫خارج از چارچوب بانکداری انجام می ش��ود‪ ،‬مقابله‬ ‫کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از نظر قانونی بانک ها می توانند‬ ‫در ام��ور مربوط ب��ه ح��وزه مالی س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪،‬وی در همین زمینه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی‬ ‫از بانک ه��ا در زمینه هایی همچون صرافی ها یا امور‬ ‫بیم��ه ای فعالیت می کنند اما این ش��یوه عملکرد با‬ ‫درگیر ش��دن در پروژه های تج��اری به طور ماهوی‬ ‫متفاوت است و این با وظایف اصلی بانک ها مغایرت‬ ‫نرخ سود تسهیالت هم ‪2‬درصد کاهش یافت‬ ‫تعیین ش��ده نیز منوط به ارائه ط��رح توجیهی الزم از‬ ‫س��وی بانک ها و موسس��ه های اعتباری و تایید ان از‬ ‫س��وی بانک مرکزی اس��ت‪ .‬همچنین ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬اقدام اخیر بانک ها و موسس��ه های اعتباری در‬ ‫زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی‬ ‫را براساس بخش��نامه ابالغی از سوی بانک مرکزی به‬ ‫حداکثر ‪18‬درصد برای س��پرده های یکساله و حداکثر‬ ‫‪10‬درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از ‪3‬ماه را‬ ‫تایید و تصویب کرد‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬شورا‬ ‫ضمن استقبال از بخشنامه شماره ‪ 94/314931‬مورخ‬ ‫‪ 1394/10/30‬بان��ک مرکزی درباره تعیین نرخ س��ود‬ ‫علی الحس��اب سپرده های بانکی‪ ،‬س��اماندهی نرخ های‬ ‫س��ود علی الحس��اب و اجرای دقیق تر قان��ون عملیات‬ ‫بانکی بدون ربا و اجرای دقیق این بخش��نامه از سوی‬ ‫ش��بکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حس��ن اجرای‬ ‫ان را خواستار شد‪.‬‬ ‫شورا از اقدام ها و سیاس��ت های اتخاذشده از سوی‬ ‫بان��ک مرک��زی در ماه های گذش��ته در زمینه هدایت‬ ‫دارد‪ .‬او با تاکید بر این موضوع که این اقدام بانک ها‬ ‫باعث خواهد ش��د بخشی از منابع بانک ها بهره مند‬ ‫شوند و بخش دیگر بی بهره و این اثار منفی زیادی‬ ‫می تواند به همراه داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی این احتمال قوت می گی��رد که منابع به‬ ‫بخش هایی که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار‬ ‫نیستند‪ ،‬تزریق شود و در مقابل یک بنگاه کارامد با‬ ‫بهره وری باال از این امتیاز برخوردار نشود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی با بی��ان اینکه تبعات‬ ‫منفی بنگاه��داری بانک ها‪ ،‬خ��روج بانک ها از این‬ ‫پدی��ده را ض��روری می کند‪ ،‬تاکید ک��رد که باید با‬ ‫موضوع بنگاهداری بانک ها برخورد شود تا فعالیت‬ ‫بانک ه��ا ضابطه مند ش��ده و اثار مثبت ان ش��امل‬ ‫تمامی بخش های اقتصادی ازجمله تولید و صنعت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او معتقد است فلسفه وجودی بانک ها واسطه گری‬ ‫مالی اس��ت و در این زمینه باید ب��ه گونه ای عمل‬ ‫ش��ود که بنگاهداری محور فعالیت شان قرار نگیرد‬ ‫و تمرکزشان بر بانکداری باشد‪ .‬بانک ها باید بدانند‬ ‫بنگاهداری وظیفه انها نیست و ماموریت دیگری به‬ ‫انها محول شده که باید در ان نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫بازار پول و نرخ های س��ود بانکی با استفاده از ابزارهای‬ ‫غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها‪ ،‬خواستار‬ ‫اس��تمرار تدابیر انجام شده از س��وی بانک مرکزی در‬ ‫این باره ش��د‪ .‬در این جلس��ه که بانک مرکزی گزارش‬ ‫مش��روحی درباره اخرین تحوالت اقتصادی کش��ور و‬ ‫رویکرد پیش��نهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی‬ ‫ارائه کرد‪ ،‬ش��ورا ب��ر ضرورت انج��ام اقدام های الزم از‬ ‫س��وی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های س��ود‬ ‫تسهیالت بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم‪،‬‬ ‫نرخ س��ود در بازار بین بانکی‪ ،‬نس��بت س��پرده قانونی‬ ‫بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی خبر داد‬ ‫اسکناس شب عید تامین است‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی گف��ت‪ :‬باتوجه به انضباط‬ ‫پول��ی ک��ه در س��ال های گذش��ته برق��رار کردی��م‪،‬‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده ب��ه گونه ای اس��ت که‬ ‫اس��کناس ش��ب عید به موقع در دس��ترس همه قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ولی اهلل س��یف در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در‬ ‫جمع خبرنگاران درباره شرایط اقتصادی کشور گفت‪:‬‬ ‫جهت گیری ها ش��رایط اقتصادی کشور را مثبت نشان‬ ‫می دهد و با اقدام هایی که در ‪6‬ماه گذشته انجام شده‪،‬‬ ‫شرایط مثبت تر شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بحث بانکداری بدون ربا که س��ود‬ ‫علی الحس��اب به عنوان مبن��ا وج��ود دارد‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ش��رایط اقتصادی و بازده مورد انتظار‪ ،‬نرخ تسهیالت‬ ‫عقود اسالمی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی گفت‪ :‬اقتص��ادی که تورم‬ ‫‪40‬درصدی دارد‪ ،‬س��رمایه گذار ان یک انتظار دارد و‬ ‫اقتصادی که دارای تورم کمتر از ‪13‬درصد باشد انتظار‬ ‫دیگری خواهد داشت‪ ،‬بنابراین بانک ها نمی توانند رقم‬ ‫درش��ت تری تقبل کنند و به این نتیجه رس��یدند که‬ ‫به س��مت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند‪ .‬سیف‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رسد این اقدام از اول اسفند اجرایی و‬ ‫زمینه برای کارایی بیشتر در بخش تولید فراهم شود‪.‬‬ ‫وی درباره اثار مثبت رش��د اقتص��ادی در چند ماه‬ ‫اینده گفت‪ :‬پیش بینی ها برای سال اینده مثبت است‬ ‫و همانطور که س��ازمان های بین المللی نیز پیش بینی‬ ‫کرده ان��د رش��د اقتص��ادی ای��ران در س��ال اینده به‬ ‫بی��ش از ‪5‬درص��د و حتی تا ‪7‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرکزی درب��اره عملیاتی ش��دن‬ ‫س��وئیفت در بانک ها نی��ز گفت‪ :‬در تم��ام بانک های‬ ‫کش��ور اخرین مراح��ل راه ان��دازی س��وئیفت انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره انجام ال س��ی در بانک ها هم‬ ‫توضیح داد‪ :‬ال س��ی ها در کل ش��بکه بانکی از س��وی‬ ‫شبکه س��وئیفت عمل می کنند و بعد از اجرای برجام‬ ‫بانک های غیرتحریمی می توانس��تند ال س��ی را انجام‬ ‫دهن��د و در حال حاض��ر نیز تمام بانک ه��ا مجهز به‬ ‫مکانیزم پیام رسان هستند‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه های‬ ‫مال��ی غیرمجاز گف��ت‪ :‬بانک مرکزی مکلف اس��ت از‬ ‫فعالیت این موسسه ها جلوگیری کند و در این زمینه‬ ‫حمایت ه��ای قانون��ی خوبی ه��م داری��م و در الیحه‬ ‫برنامه شش��م توس��عه هم این موضوع تقویت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��یف افزود‪ :‬دغدغه اصلی بان��ک مرکزی توجه به‬ ‫منافع س��پرده گذاران در موسسه های غیرمجاز است‪،‬‬ ‫اگر چ��ه این اق��دام انها محل ایراد اس��ت ام��ا به ان‬ ‫معنی نیس��ت که با بی توجهی نس��بت به ان برخورد‬ ‫کنیم‪ ،‬بنابراین راهکاری انتخاب کردیم تا لطمه ای به‬ ‫سپرده گذاران وارد نشود‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد چنین موسس��ه هایی دیگر‬ ‫ش��کل نگیرد و با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‬ ‫قضایی مطمئن هستیم در اینده چنین موسسه هایی‬ ‫پدید نخواهند امد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی درب��اره فعالیت بانک های‬ ‫خارجی در کش��ور نی��ز گفت‪ :‬اقبال خوبی از س��وی‬ ‫برخ��ی بانک ه��ای بین الملل��ی ش��ده اس��ت‪ .‬ب��رای‬ ‫تاس��یس بانک خارجی ‪ 3‬س��طح وجود دارد که دفتر‬ ‫نمایندگ��ی‪ ،‬راه ان��دازی ش��عبه و خرید س��هام بانک‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��یف با بیان اینک��ه در این زمین��ه تقاضاهایی از‬ ‫بانک های اروپایی‪ ،‬همسایگان و کشور چین داشته ایم‬ ‫که در حال بررس��ی اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت قانونی‪ ،‬بانک ه��ای خارجی تنها می توانند‬ ‫‪40‬درصد س��هام بانک داخلی را خریداری کنند و ان‬ ‫ه��م باید پس از بررس��ی های بانک مرک��زی و صدور‬ ‫مجوز الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صورت��ی که بانک ه��ای خارجی در‬ ‫مناط��ق ازاد اق��دام ب��ه راه ان��دازی کنن��د می توانند‬ ‫‪100‬درصد س��هام بانک را در اختیار داش��ته باش��ند‬ ‫که پس از بررس��ی های بانک مرک��زی و صدور مجوز‬ ‫می توانند اقدام به راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫برگزاری سمینار مشترک بورس تهران و استانبول‬ ‫مدیرعامل بورس استانبول در صدر هیاتی ‪ ۳۰‬نفره از شرکت های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫تامین سرمایه‪ ،‬سبدگردان و شرکت های کارگزاری ‪10‬اسفند به ایران می اید‪ .‬روح اهلل‬ ‫حس��ینی مقدم معاون بورس اوراق به��ادار تهران گفت‪ :‬فراخوان بی��ش از‪ ۷۰‬نفر از‬ ‫مدیران شرکت های تامین سرمایه‪ ،‬مش��اور سرمایه گذاری و کارگزاری از ایران برای‬ ‫حضور در این نشست اعالم امادگی و درباره ارتباط و تعامل دوگانه بحث و خواهند کرد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫در «دومین همایش حاکمیت شرکتی» از سوی رییس سازمان بورس مطرح شد‬ ‫دومی��ن همایش حاکمیت ش��رکتی روز گذش��ته با‬ ‫اه��داف معرفی حاکمیت ش��رکتی و تبیی��ن اهمیت‬ ‫و نق��ش ان در توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬ایج��اد تح��ول در‬ ‫نظ��ام مدیریت��ی س��ازمان ها‪ ،‬تقویت و توس��عه روابط‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬اعضای هیات مدیره و سایر ذی نفعان‪،‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار کش��ور از دید سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی و نهادهای بین المللی‪ ،‬افزایش س��هم تامین‬ ‫مالی ش��رکت ها از طریق بازار سرمایه و ارتقای جایگاه‬ ‫بازار س��رمایه در تامین مالی ش��رکت ها با رعایت اصول‬ ‫حاکمیت ش��رکتی برگزار ش��د‪ .‬در نخس��تین روز این‬ ‫همای��ش وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بورس تهران‬ ‫و س��ایر مدیران ارش��د نهادهای دولتی و بازار سرمایه و‬ ‫استادان دانشگاهی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین در قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫ب��ه راحتی تامین مال��ی می کنند در حالی ک��ه در دنیا‬ ‫بنگاه ها و شرکت ها برای تامین مالی سراغ صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری و صندوق های پروژه حرکت کرده اند که‬ ‫این ادبیات‪ ،‬ادبیات بازار س��رمایه است و برای بسیاری‬ ‫از ش��رکت های ایرانی س��خت و پیچیده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه توجه به تامی��ن مالی از طریق صندوق ها به‬ ‫دلیل قدرت نظارتی متولی و حس��ابرس جلوی فساد را‬ ‫می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجرای حاکمیت ش��رکتی باید به‬ ‫س��مت اس��تفاده از ابزار صندوق یا نظارت دقیق تر که‬ ‫مانع فس��اد و دستکاری می ش��ود‪ ،‬حرکت کرد‪ .‬اقتصاد‬ ‫ما به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی به بحران هایی‬ ‫رس��یده که اگر در این باره زودتر اقدام نشود‪ ،‬نمی توان‬ ‫از ای��ن وضعیت نجات پیدا کرد‪ .‬رییس س��ازمان بورس‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬بخش عم��ده ای از مش��کالت اقتصادی‬ ‫از جمل��ه مطالبات معوقه سیس��تم بانک��ی و تاخیر در‬ ‫انج��ام پروژه های زودبازده به دلیل نبود نظام حاکمیت‬ ‫ش��رکتی است‪ .‬حاکمیت شرکتی به دنبال این است که‬ ‫اعتم��اد را به جامعه بازگرداند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در‬ ‫سال های گذشته کمیته ریس��ک و کمیته حسابرسی‬ ‫را مورد تاکی��د قرار دادیم اما این می��زان اهمیت اکتفا‬ ‫نمی کند و به ان راضی نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬الزم اس��ت در‬ ‫برنامه شش��م توس��عه اقتصادی بخ��ش جامعی درباره‬ ‫حاکمیت شرکتی گنجانده شود‪ .‬رییس سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار با اش��اره ب��ه اینکه در پیش نویس مجلس‬ ‫شورای اسالمی این نظام زیر بند مشخصی وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در فرصت باقیمانده تا تدوین برنامه ششم توسعه‬ ‫الزم است نظرات در قالب های مشخص به مجلس اعالم‬ ‫شود تا در کمیسیون های مرتبط با تدوین برنامه ششم‪،‬‬ ‫این بخش خاص و پراهمیت درباره حاکمیت ش��رکتی‬ ‫در قان��ون برنامه شش��م جای بگی��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫چنانچه این مهم به قانون تبدیل ش��ود و ش��رکت ها را‬ ‫مجبور کند که به حاکمیت شرکتی تن دهند‪ ،‬اقتصاد ما‬ ‫به اقتدار مطلوب نزدیک می شود و تمامی مشکالتی که‬ ‫از این موضوع وجود دارد از بین می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدینه فاضله اقتصادی‬ ‫مدیرعامل بورس تهران نیز با اشاره به اینکه حاکمیت‬ ‫شرکتی در مسیر منافع جمعی همه ذی نفعان حرکت‬ ‫خواهد کرد و می ت��وان ان را به مدینه فاضله اقتصادی‬ ‫تشبیه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد این همایش در زمینه اصول‬ ‫و مبانی اقتصاد مقاومتی تبیین ش��ده و دس��تیابی به‬ ‫‪ 4‬اصل ش��فافیت‪ ،‬عدالت‪ ،‬رعایت حق��وق ذی نفعان و‬ ‫پاس��خگویی‪ ،‬از اصول حاکمیت شرکتی است‪ .‬حسن‬ ‫قالیباف اصل ب��ه بحران های اقتصادی جهانی اش��اره‬ ‫کرد و اعمال نش��دن حاکمیت ش��رکتی خوب را عامل‬ ‫اصلی ان دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬اجرا نش��دن صحیح‬ ‫حاکمیت ش��رکتی امکان دنبال کردن منافع شخصی‬ ‫به جای منافع جمعی از س��وی مدی��ران را رقم خواهد‬ ‫زد‪ .‬دبیر این همایش با اشاره به اینکه اکنون فاصله بین‬ ‫بازارها‪ ،‬س��رمایه گذارها و شرکت ها کاهش یافته است‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬از این رو اهمیت اعمال حاکمیت ش��رکتی‬ ‫دو چندان شده است‪.‬‬ ‫قالیباف اصل با بی��ان اینکه اجرای صحیح حاکمیت‬ ‫شرکتی می تواند جذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫را تس��هیل کن��د‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬تاکنون س��هم زیادی از‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی نصیب ما نشده است‪ .‬موضوع‬ ‫افزایش اعتماد س��رمایه گذار خارجی به تس��ویه وجوه‬ ‫و نگهداری س��هام‪ ،‬اصول اصلی جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی اس��ت ک��ه از طریق حاکمیت ش��رکتی قابل‬ ‫حصول اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت اطالعات شفاف‬ ‫ب کار به س��مت‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬درحال حاضر فضای کس�� ‬ ‫پیچیدگی و گس��تردگی حرکت ک��رده و این موضوع‬ ‫دسترس��ی به اطالعات ش��فاف را در کانون توجه قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬دس��تیابی ب��ه اطالعات ش��فاف از طریق‬ ‫حاکمیت شرکتی ممکن خواهد شد‪ .‬مدیرعامل بورس‬ ‫تهران با تاکید ب��ر فرازهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد‪:‬‬ ‫در اقتص��اد مقاومتی رعایت انص��اف‪ ،‬اصالح و تقویت‬ ‫س��ازوکار اقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی‬ ‫در کن��ار ش��فافیت اقتصادی و اطالعاتی که با رش��د و‬ ‫توسعه اقتصادی همراه اس��ت از طریق اجرای صحیح‬ ‫حاکمی��ت ش��رکتی امکان پذیر می ش��ود‪ .‬در ادبیات‬ ‫اقتصاد مقاومتی و حاکمیت شرکتی‪ ،‬افزایش شفافیت‬ ‫و تعبیه س��ازوکار قانونی اثربخش‪ ،‬فصل مشترک است‬ ‫جزئیات طرح های اقتصاد مقاومتی با محوریت بازار سرمایه‬ ‫مع��اون وزی��ر اقتصاد درب��اره جزئیات طرح ه��ای اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی گفت‪ ۱۱ :‬برنام��ه برای اجرای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫تدوین شده که برنامه های «مردمی کردن اقتصاد‪ ،‬برون نگری‬ ‫اقتصادی و شفاف س��ازی اقتصاد» در دستورکار وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شاپور‬ ‫محم��دی با اش��اره به اینک��ه در بخ��ش برون گرایی بحث‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و جذب س��رمایه های خارجی‪ ،‬دیپلماسی‬ ‫اقتصادی و جذب فرصت های ایران از س��وی سایر کشورها‬ ‫همانند کش��ت فراس��رزمین پیگیری شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بخش «شفاف س��ازی و سالم س��ازی اقتصاد» نی��ز عالوه بر‬ ‫ایجاد پنجره واحد‪ ،‬مقررات زدایی نیز در دس��تورکار اس��ت؛‬ ‫همچنی��ن ارتق��ای س�لامت اداری نیز م��ورد توجه خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه هرچند مس��ئولیت برنامه تولید‬ ‫مل��ی و ارتقای توان تولید ملی برعهده س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اس��ت اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬نقش و جای��گاه بازار س��رمایه در تولید ملی در‬ ‫حال تهیه و تدوین اس��ت؛ همچنین در زمینه بهبود محیط‬ ‫کس��ب و کار پیگیری های مناسبی انجام شده است‪ .‬معاون‬ ‫اقتص��ادی وزیر امور اقتص��ادی و دارایی درب��اره رتبه بندی‬ ‫بانک ها و شرکت ها نیز گفت‪ :‬به طور قطع رتبه بندی بانک ها‬ ‫و شرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است‬ ‫و س��ازمان بورس و اوراق بهادار نی��ز در این زمینه با برخی‬ ‫از موسس��ه ها مذاکراتی انجام داده اند تا عالوه بر شرکت ها‪،‬‬ ‫اوراق به��ادار نیز رتبه بندی ش��ود‪ .‬محم��دی گفت‪ :‬این امر‬ ‫مانع فعالیت ش��رکت های رتبه بندی در کش��ور نیست اما از‬ ‫انجایی که این شرکت ها باید س��ابقه طوالنی داشته باشند‬ ‫ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی انها در دنیا‬ ‫مورد قبول ق��رار گیرد؛ بنابراین تا ان زمان با ش��رکت های‬ ‫رتبه بندی بین المللی همکاری می کنیم‪ .‬معاون وزیر اقتصاد‬ ‫درباره بس��ته تحری��ک تقاضای دولت نیز گفت‪ :‬این بس��ته‬ ‫بحث های��ی همچون کاهش نرخ ذخی��ره قانونی را پیگیری‬ ‫می کرد‪.‬بانک مرکزی این سیاس��ت را اجرایی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬همچنین در بخش مب��ادالت بین بانکی نرخ‬ ‫بین بانک��ی تس��هیالت از ‪ ۲۹‬ب��ه ‪ ۱۹‬درصد کاه��ش یافته‬ ‫و ای��ن ام��ر در کاهش نرخ تامین مالی بس��یار موثر اس��ت‪.‬‬ ‫وی به انتش��ار اوراق بدهی نیز اش��اره کرد و گفت‪۸۴ :‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اوراق منتش��ر شده که ‪۵۰‬درصد ان در اختیار‬ ‫پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی‬ ‫از بس��ته تحریک تقاضا نیز در بس��ته خ��روج از رکود بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫و بی ش��ک فضای اقتصادی ش��فاف به رش��د و توسعه‬ ‫اقتصادی منجر خواهد ش��د‪ .‬قالیباف اصل با بیان اینکه‬ ‫اجرای حاکمیت ش��رکتی خوب‪ ،‬ارزش ش��رکت ها را‬ ‫افزای��ش خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای حاکمیت ش��رکتی‬ ‫فضای اعتماد را گس��ترش خواهد داد و کارایی شرکت‬ ‫را در دو بعد درون و برون س��ازمانی‪ ،‬افزایش می دهد‪ .‬با‬ ‫افزایش اعتماد‪ ،‬دارایی ش��رکت اضافه و ریسک شرکت‬ ‫در فض��ای ب��ازار کاهش خواهد یاف��ت و در نتیجه این‬ ‫رویکرد به افزایش ارزش ش��رکت ها منجر می شود‪ .‬وی‬ ‫به ابعاد اجتماعی حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اثار اجتماعی حاکمیت ش��رکتی ضمن تنظیم روابط‬ ‫کار درون س��ازمان‪ ،‬به توزیع عادالنه ثروت کمک کرده‬ ‫و کاهش فقر را رقم می زند‪ .‬براساس شواهد و مطالعات‬ ‫در جوامعی که قانون مناس��ب جاری است و حاکمیت‬ ‫ش��رکتی اعمال می شود‪ ،‬توزیع عادالنه ثروت و کاهش‬ ‫فقر مشهود اس��ت‪ .‬مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه حاکمیت شرکتی به ش��فافیت اطالعات کمک‬ ‫خواه��د کرد و فس��اد مالی کنترل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حاکمیت ش��رکتی مناس��ب به مفهوم کاهش ریسک‬ ‫ش��رکت بوده و تاب اوری اقتصادی در مقابل بحران ها‪،‬‬ ‫محصول حاکمیت ش��رکتی است‪ .‬دبیر این همایش با‬ ‫اشاره به نگاه ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار در اعمال‬ ‫حاکمیت ش��رکتی صحیح تاکید کرد‪ :‬توجه به قوانین‬ ‫دینی و اس�لامی در تبیین و اجرای حاکمیت شرکتی‬ ‫امری ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب دستورالعمل راهبری شرکتی‬ ‫عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در‬ ‫دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی گفت‪ :‬حاکمیت‬ ‫ش��رکتی باید متناسب با فرهنگ جامعه تنظیم شود و‬ ‫انچه برای ما در حاکمیت ش��رکتی اهمیت دارد تاکید‬ ‫بر تصمیم گیری جمعی و مخالف تصمیم گیری فردی‬ ‫اس��ت‪ .‬قاسم محس��نی با بیان اینکه از نظر فرهنگی در‬ ‫زمین��ه فعالیت ه��ای جمعی ضعیف هس��تیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید تحمل نظرات متفاوت در ش��رکت ها و موسسه ها‬ ‫به گون��ه ای تقویت ش��ود که ب��ه عنوان ی��ک اصل در‬ ‫سیستم ها جا بیفتد‪ .‬وی دومین اصل مهم در حاکمیت‬ ‫شرکتی را شفافیت خواند و گفت‪ :‬سازمان بورس تاکید‬ ‫داش��ت که افراد در هیات مدیره های متعدد مشارکت‬ ‫نداشته باش��ند به همین دلیل به دنبال ممنوعیت این‬ ‫موضوع در ش��رکت های پذیرفته شده در بورس است‪.‬‬ ‫محسنی با بیان اینکه باید متناسب با مسائل فرهنگی‪،‬‬ ‫حاکمیت ش��رکتی پایه ریزی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تقالل‬ ‫هیات مدیره ها هنوز هم برای بس��یاری از مدیران عامل‬ ‫ش��رکت ها جا نیافته اس��ت‪ ،‬به گونه ای که اطالعات از‬ ‫سوی مدیرعامل به هیات مدیره داده می شود و مدیران‬ ‫عام��ل گزارش ه��ا را به گون��ه ای تنظی��م می کنند که‬ ‫هیات مدیره به همان س��مت و سوی مدنظر مدیرعامل‬ ‫برود‪ .‬وی با اشاره به اینکه دستورالعمل راهبری شرکتی‬ ‫تنظیم شده و به زودی این دستورالعمل تصویب و ابالغ‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت بورس تهران رتبه بندی راهبری‬ ‫ش��رکتی را در دس��تورکار دارد که امیدواریم به زودی‬ ‫اعالم ش��ود‪ .‬سازمان بورس نیز در لوایح مختلفی که به‬ ‫مجلس می دهد مسائل حاکمیت شرکتی را گنجاند‪ ،‬اما‬ ‫در جریان بررس��ی برنامه توسعه ششم این لوایح حذف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫«بفجر» قیمت خورد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫برای اجرای‬ ‫حاکمیت شرکتی‬ ‫باید به سمت‬ ‫استفاده از‬ ‫ابزار صندوق یا‬ ‫نظارت دقیق تر‬ ‫که مانع فساد‬ ‫و دستکاری‬ ‫می شود‪،‬‬ ‫حرکت کرد‬ ‫رشد ‪ 746‬واحدی شاخص کل‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه روز گذش��ته در ادامه روند‬ ‫صع��ودی قرار گرفت و به این ترتیب ش��اخص با رش��د‬ ‫‪746‬واحدی روبه رو ش��د و به ‪77‬هزار و ‪ 888‬رس��ید‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرنگار‬ ‫از ت��االر حافظ در معامالت روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در این روز‪ ،‬بیش از یک هزار و‬ ‫‪956‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست به دست کردند‬ ‫که ارزش این مبادالت بیش از ‪ 6‬هزار و ‪120‬میلیارد ریال‬ ‫بود و در ‪146‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذشته صنایع پتروش��یمی خلیج فارس‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬خدمات انفورماتیک‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬بانک‬ ‫ملت‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو و پتروشیمی مبین دارای‬ ‫بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روز گذش��ته صنای��ع اذراب‪ ،‬خدمات‬ ‫انفورماتیک‪ ،‬پلی اکریل‪ ،‬تولیدی کاش��ی تکس��رام‪ ،‬سایپا‬ ‫اذی��ن‪ ،‬ماشین س��ازی اراک و صنای��ع جوش��کاب ی��زد‬ ‫بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش‬ ‫قیمت نیز در این روز متعلق به پارس الکتریک‪ ،‬س��یمان‬ ‫صوفیان ‪ ،‬تولیدی مهرام‪ ،‬پارس خزر‪ ،‬قند هکمتان‪ ،‬سیمان‬ ‫شمال و دارویی لقمان بود و این نمادها در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫با ادبیات حاکمیت شرکتی با دنیا رقابت کنیم‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار به عنوان یکی‬ ‫از س��خنرانان ای��ن همایش با تاکید ب��ر این موضوع که‬ ‫حاکمیت ش��رکتی از بحث ه��ای روز دنیاس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬رقابت پذیری در دنیا جای ممت��ازی پیدا کرده و‬ ‫ش��رکت ها در جنگ و رقابت با هم در نظام اقتصادی به‬ ‫دنبال کس��ب موقعیت بهتر هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد فطانت با اش��اره به بازدی��د تیم های اقتصادی‬ ‫کشورهای اقتصادی دنیا از ایران گفت‪ :‬پرسش اساسی‬ ‫بیش��تر تیم های اقتصادی وضعیت حاکمیت ش��رکتی‬ ‫در ای��ران اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه چه عاملی س��بب‬ ‫پررنگ شدن بحث حاکمیت شرکتی در دنیا شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تخلف یا اتفاقی که در شرکت مهم فولکس واگن‬ ‫افتاد‪ ،‬منجر به از بین رفتن اعتبار این ش��رکت ش��د که‬ ‫در سال ها تالش کسب ش��ده بود؛ نقطه اغاز حاکمیت‬ ‫ش��رکتی از ش��رکت «انرون» بود زیرا این شرکت یکی‬ ‫از ‪7‬ش��رکت مهم وال استریت به ش��مار می رفت که با‬ ‫دس��تکاری در پیش بینی های خود ورشکس��ته ش��د‪.‬‬ ‫فطانت با بیان اینکه برخورد دنیا با فسادهای شرکت ها‬ ‫عوض شده‪ ،‬گفت‪ :‬مقررات برای جلوگیری از این قبیل‬ ‫کارها بیش��تر و سخت گیرانه تر ش��ده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به بحران ‪۲۰۰۸‬م گفت‪ :‬در بحران ‪ ۲۰۰۸‬ش��اهد بودیم‬ ‫که بحران های اقتصادی ابرقدرت ها را به چالش کشاند‪،‬‬ ‫بنابراین باید برای کس��ب موفقیت ب��ا اقتدار اقتصادی‬ ‫حرکت کنیم و اگر در کش��ورهای دنی��ا از ابرقدرت یاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مرهون بازار سرمایه است‪ .‬عضو شورای عالی‬ ‫بورس افزود‪ :‬اگر بازار س��رمایه تجلی برای جلب اعتماد‬ ‫مردم باش��د تا مردم پول ه��ای ریز خود را برای تجهیز و‬ ‫تامی��ن از طریق بازار س��رمایه به اقتصاد کش��ور تزریق‬ ‫کنند‪ ،‬اقتدار اقتصادی در کش��ور شکل می گیرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ادبیات مالی در دنیا تغییر کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ادبی��ات مالی بخش پولی‪ -‬بانک��ی و بورس تغییر کرده‬ ‫و به دلیل تحریم های ظالمانه چند س��ال اخیر با بخش‬ ‫عمده ای از این ادبیات نو نااشنا هستیم‪ .‬کشورهای دنیا‬ ‫برای مقابله با مش��کالت ناشی از بحران های اقتصادی‪،‬‬ ‫مقررات سختی در دنیا وضع کرده اند و ما به دلیل دوری‬ ‫از ب��ازار پولی‪ -‬مال��ی در مذاکره با تیم ه��ای اقتصادی‬ ‫دنی��ا با ادبی��ات نامتعارف��ی روبه رو می ش��ویم‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬برای ش��روع باید‬ ‫ب��ا ادبیات نظام حاکم در دنیا س��خن بگوییم‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونه بنگاه های اقتصادی ما از طریق تس��هیالت بانکی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین‬ ‫صف ه��ای خرید را برای س��ایپا‪ ،‬زامیاد‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫س��ایپا‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬پتروش��یمی مبی��ن‪ ،‬صنایع اذراب‬ ‫و تجارت الکترونیک پارس��یان تش��کیل دادند‪ .‬در مقابل‬ ‫نمادهای بانک پاسارگاد‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬پارس الکتریک‪ ،‬‬ ‫ح‪.‬کنت��رل خوردگ��ی تکین ک��و‪ ،‬خ��وراک دام پ��ارس‪،‬‬ ‫پتروش��یمی مبین و بانک صادرات ایران با سنگین ترین‬ ‫صف های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذش��ته بانک ص��ادرات ایران با‬ ‫‪249‬میلیون س��هم در صدر بیش��ترین حج��م معامالت‬ ‫ق��رار گرفت و پس از ان پتروش��یمی فجر با معامالتی به‬ ‫حجم ‪199‬میلیون س��هم و پارس خودرو با معامالتی به‬ ‫حجم ‪127‬میلیون س��هم در جایگاه های دوم و سوم قرار‬ ‫گرفتن��د‪ .‬همچنین پتروش��یمی فج��ر ب��ا معامالتی به‬ ‫ارزش ‪2‬ه��زار و ‪299‬میلی��ارد ریال در جایگاه نخس��ت‬ ‫بیش��ترین ارزش معامالت ق��رار گرفت و پس از ان بانک‬ ‫صادرات ایران ب��ا معامالتی به ارزش ‪284‬میلیارد ریال و‬ ‫پتروشیمی مبین با معامالتی به ارزش ‪272‬میلیارد ریال‬ ‫در جایگاه های دوم و س��وم بیشترین ارزش معامالت قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته سومین عرضه اولیه بورس‬ ‫در س��ال جاری ‪ ۱۱۵۰‬تومان کش��ف قیمت شد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب تعداد ‪ ۲۰۰‬میلیون سهم معادل ‪۸‬درصد از سهام‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی فجر متعلق به ش��رکت هلدینگ‬ ‫صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس به عن��وان ‪۴۹۵‬امین‬ ‫شرکت پذیرفته شده برای نخستین بار پس از پذیرش و‬ ‫درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ های بازار دوم‬ ‫در نماد بفجر عرضه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس اطالعیه ناظ��ر بازار‪،‬‬ ‫‪۱۷۰‬میلی��ون س��هم ب��رای کش��ف قیم��ت و از طریق‬ ‫کارگ��زاران با س��همیه هر ایس��تگاه ‪۱۱۰‬هزار س��هم و‬ ‫‪۳۰‬میلیون س��هم دیگر به صورت انالین و بعد از کشف‬ ‫قیمت‪ ،‬اختصاص پیدا کرده اس��ت‪ .‬همچنین از ‪۸‬درصد‬ ‫عرضه اولیه در روز گذش��ته‪ ،‬یک درصد نیز به کارکنان‬ ‫این شرکت واگذار می شود‪.‬‬ ‫بررسی گواهی سپرده کاالیی‬ ‫در کمیته فقهی سازمان بورس‬ ‫کارشناس مالی اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫جزئیات جلس��ه روز گذش��ته کمیته فقهی این سازمان‬ ‫را تشریح کرد‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬مجید پیره‪ ،‬کارشناس‬ ‫مالی اس�لامی س��ازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح‬ ‫دس��تور کار جلس��ه دی��روز کمیته فقهی این س��ازمان‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬جلسه دیروز کمیته فقهی سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار با دو موض��وع‪ ،‬کار خود را انجام‬ ‫خواهد داد که دستور اول جلسه‪ ،‬امکان سنجی استفاده‬ ‫از اوراق اجاره برای تامین مالی دولت است‪.‬‬ ‫پیره ادامه داد‪ :‬در جلس��ات قبلی و در دو جلس��ه این‬ ‫موضوع بحث و بررس��ی ش��د و در این جلس��ه مصوبه‬ ‫قرائت می شود و بعد از امضا در هفته اینده ابالغ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس این ط��رح‪ ،‬دو الگو برای تامین‬ ‫مالی دولت از طریق اوراق اجاره ارائه شده است که این‬ ‫دو الگو مبتنی ب��ر دارایی های بخش خصوصی به عنوان‬ ‫س��ازوکاری برای انتش��ار اوراق اجاره است که جزئیات‬ ‫ان بعد از اب�لاغ مصوبه کمیته فقه��ی‪ ،‬قطعی و نهایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیره به دس��تور دوم جلسه اشاره کرد و گفت‪ :‬دستور‬ ‫دوم جلسه کمیته فقهی سازمان بورس‪ ،‬موضوع گواهی‬ ‫س��پرده کاال اس��ت‪ .‬بورس ه��ای کاالیی دنی��ا‪ ،‬از ورقه‬ ‫بهاداری به نام سپرده کاال استفاده می کنند که در انجام‬ ‫برخی معامالت و فرایندها باعث تس��هیل و روان شدن‬ ‫کارها می شود‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه ‪۵۵‬هزار تن سنگ اهن‬ ‫دانه بندی در تاالر صادراتی‬ ‫روز گذشته ‪۵۵‬هزار تن س��نگ اهن دانه بندی مجتمع‬ ‫س��نگ اهن جالل اباد به قیمت پایه ‪ ۱۰‬دالر در هر تن در‬ ‫تاالر صادراتی عرضه شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی‬ ‫ای��ران عرضه های ‪۲‬هزار تن ش��مش ه��زار پوندی ‪99/8‬‬ ‫ایرالکو‪ ۴۴ ،‬تن تیراه��ن‪ ۴۴ ،۱۴‬تن تیراهن ‪ ۴۴ ،۱۶‬تن‬ ‫یو‬ ‫تیراهن‪ ۴۴ ،۱۸‬تن تیراهن ‪ ۱۳۲ ،۲۰‬تن س��بد نبش ‬ ‫‪ ۲۶۴‬تن سبد میلگرد ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۵‬شرکت نورد اریان فوالد‬ ‫و ‪ ۱۰‬کیلوگرم شمش طالی معدن موته را تجربه کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪۴۳ ،‬هزار و ‪ ۳۰۰‬ت��ن انواع قیر‬ ‫ش��رکت های پاالی��ش نفت تبری��ز‪ ،‬پاالیش نگین س��یاه‬ ‫اذربایجان‪ ،‬پترو تار کیمیا‪ ،‬توس��عه نفت هرمزان‪ ،‬تولیدی‬ ‫دژ پا‪ ،‬دانا گام‪ ،‬صنعت قیر پارسیان انرژی‪ ،‬عایق اصفهان‪،‬‬ ‫فوم��ن شیمی گس��تر‪ ،‬نفت ج��ی و قیران پخش س��تاره‬ ‫ایرانیان عرضه شد‪.‬‬ ‫همچنین‪۲۰ ،‬هزار تن وکیوم باتوم‪۱۹ ،‬هزار و ‪ ۷۸۵‬تن‬ ‫انواع مواد ش��یمیایی‪۳۴ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن انواع قیر‪۵ ،‬هزار‬ ‫تن لوب کات‪ ۱۰۰ ،‬تن پلی اس��تایرن و‪۱۸۰‬تن ارگون در‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این تاالر محصوالت کش��اورزی نیز در این روز‬ ‫شاهد عرضه ‪ ۱۰۰‬تن روغن خام سویا ارژانتین به قیمت‬ ‫‪۲۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ریال در هر کیلوگرم بود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫احتمال انتقال «اچ اس بی سی» از لندن به پاریس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫رییس بانک بزرگ «اچ اس بی س��ی» تاکید کرد که اگر انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رای‬ ‫دهد‪ ،‬این بانک تمامی فعالیت های خود را از لندن به پاریس منتقل خواهد کرد‪ .‬خبرگزاری فرانسه‬ ‫گزارش داد‪ :‬داگالس فلینت رییس بانک «اچ اس بی سی» در سخنانی تصریح کرده اگر انگلیس‬ ‫در همه پرس��ی که به احتمال قرار اس��ت تا پایان امسال برگزار شود‪ ،‬به خروج از اتحادیه اروپا رای‬ ‫دهد‪ ،‬بانک «اچ اس بی سی» فعالیت های خود را به پاریس منتقل می کند‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد ژاپن کوچک شد‬ ‫دریچه‬ ‫ازمونی سخت برای «ابه نامیک»‬ ‫اونس دوباره بر مدار صعود‬ ‫قرار گرفت‬ ‫در می��ان معامالت اش��فته ب��ازار و نوس��ان طال در‬ ‫مح��دوده ‪1200‬دالری‪ ،‬در معامالت روز چهارش��نبه‬ ‫قیم��ت طال با پایان دادن به افت ‪ 3‬روزه خود‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رویترز‪ ،‬بعد از س��قوط هفته گذش��ته‬ ‫بورس ها که به دلیل نگرانی ها درباره اقتصاد جهانی رخ‬ ‫داد‪ ،‬به ثبات رسیدن بازار سهام عالقه سرمایه گذاران به‬ ‫خرید طال به عنوان دارایی امن را کم کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫فلز زرد هفته گذشته با رسیدن به سطح ‪1260/60‬دالر‬ ‫ب��رای هر اونس باالترین قیمت یک س��ال اخیر خود را‬ ‫تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫ه��ر اونس ط�لا در معامالت روز گذش��ته با رش��د‬ ‫‪0/5‬درصدی یک هزار و ‪ 207‬دالر و ‪ 20‬س��نت معامله‬ ‫شد این در حالی بود که در ‪ 3‬جلسه گذشته طال افتی‬ ‫‪3/7‬درصدی را تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫نگرانی ه��ا درباره اصالح قیمت ط�لا همچنان ادامه‬ ‫دارد و ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه برخ��ی تحلیلگران‬ ‫معتقدند رش��د طال بس��یار زیاد و س��ریع بوده است‪.‬‬ ‫رابین بار‪ ،‬تحلیلگر سوسیته جنرال در یادداشتی در روز‬ ‫سه ش��نبه نوش��ت‪« :‬عملکرد قیمت طال در سال جاری‬ ‫بس��یار خوب بوده و این نشانه ای برناپایداری ان است‪.‬‬ ‫ت��رس از اقتصاد جهانی به احتم��ال از بین می رود و با‬ ‫روی می��ز امدن دوباره گزینه نرخ افزایش بهره امریکا‪،‬‬ ‫شمش دوباره ضربه خواهد خورد‪».‬‬ ‫در اوای��ل ای��ن هفت��ه‪ ،‬گلدمن س��اکس اع�لام کرد‬ ‫س��رمایه گذارانی بای��د ب��ه جای��گا ه کوتاه م��دت طال‬ ‫روی اورند‪ ،‬چرا که رش��د اخیر طال بی��ش از حد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاهش پیش��نهادهای ج��ان پولس��ن‪ ،‬یکی از‬ ‫تاثیرگذارتری��ن س��رمایه گذاران ط�لای دنی��ا‪ ،‬ب��رای‬ ‫خری��د طال نی��ز کمکی ب��ه جو حاک��م بر ب��ازار طال‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫بازاره��ای س��هام جهانی از افت هفته گذش��ته خود‬ ‫رهایی پیدا کرده اند‪ .‬س��هام اس��یایی بعد از ‪ 2‬جلس��ه‬ ‫رشد ‪ ،‬روز چهارش��نبه مجدد ارام شدند ‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که س��هام امریکا در جلس��ه روز سه شنبه رشد‬ ‫خوبی را به ثبت رس��اند‪ .‬دالر نیز از پایین ترین س��طح‬ ‫چن��د ماه اخیر خود در برابر ی��ورو و ین فاصله گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا وجود افت های اخیر‪ ،‬طال در س��ال ‪2016‬م رش��د ‬ ‫‪13/1‬درصدی را به ثبت رسانده که بهترین عملکرد در‬ ‫میان دارایی ها در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران چش��م انتظار صورت جلسه نشست‬ ‫‪ 26‬و ‪ 27‬ژانویه فدرال رزرو هس��تند که قرار اس��ت در‬ ‫ادامه امروز منتش��ر ش��ود‪ .‬این صورت جلسه سنجش‬ ‫خوبی از نگرش بانک مرکزی امریکا نسبت به اقتصاد و‬ ‫چشم انداز این بانک برای نرخ بهره می دهد‪ .‬در روزهای‬ ‫اخیر حدس وگمان ها درباره متوس��ل شدن فدرال رزرو‬ ‫ب��ه نرخ بهره منفی به منظ��ور تحریک اقتصاد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که جانت یلن رییس‬ ‫فدرال رزرو هفته گذش��ته اعالم کرده بود این موضوع‬ ‫نیز به عنوان یک گزینه روی میز مطرح است‪.‬‬ ‫نرخ بهره منف��ی پایین تر یا منف��ی موجب تقاضای‬ ‫طال خواهد ش��د‪ .‬با این وجود‪ ،‬اریک روسنگرن‪ ،‬رییس‬ ‫فدرال رزرو بوستون روز سه شنبه اعالم کرده بود تصویر‬ ‫ترس��ناک تری از اقتصاد الزم است تا بانک مرکزی نرخ‬ ‫به��ره را کاه��ش دهد‪ .‬ف��درال رزرو در دس��امبر برای‬ ‫نخس��تین بار در نزدیک به یک دهه اخیر نرخ بهره را‬ ‫افزایش داده بود‪.‬‬ ‫سیستم تسویه و پایاپای‬ ‫بورس ژاپن بروز می شود‬ ‫ش��رکت فناوری (ای بی ام) ژاپن و گروه بورس اوراق‬ ‫بهادار ژاپن‪ ،‬اپراتور اصلی بورس توکیو‪ ،‬برای اس��تفاده‬ ‫از فناوری بالک چین‪ ،‬همکاری نزدیکی را اغاز کردند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬گروه بورس ژاپن با همراهی شرکت‬ ‫(ای ب��ی ام) ژاپن در نظ��ر دارد برای عملی��ات پس از‬ ‫معام�لات و تس��ویه اوراق و بدهی های خود از فناوری‬ ‫بالک چین استفاده کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬اپرات��ور بزرگتری��ن بورس‬ ‫اوراق بهادار اس��یا با ش��رکت (ای بی ام) در این زمینه‬ ‫تفاهمنامه همکاری به امضا رسانده است‪.‬‬ ‫فناوری بالک چین که بیشتر در معامالت بیت کوین‬ ‫اس��تفاده می شود‪ ،‬یک پایگاه داد ه توزیع شده است که‬ ‫هر ش��خصی می تواند در ان اعتبار معامالت را بررسی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فناوری بالک چی��ن در معامالت بیت کوین‪ ،‬به طور‬ ‫تقریبی مانند امض��ای دیجیتال عمل می کند و امکان‬ ‫انتقال اطالعات از یک مکان به مکان دیگر را با امنیت‬ ‫باال فراهم می کند‪ .‬بالک چین یک فناوری متن باز است‬ ‫و کس��ی صاحب ان نیس��ت‪ ،‬این فناوری یک مجری‬ ‫مرک��زی برای تایی��د تراکنش های انجام ش��ده ندارد و‬ ‫به صورت خودکار شبکه را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫کابینه ژاپن‬ ‫اعالم کرده تولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫دومین اقتصاد‬ ‫بزرگ اسیا نسبت‬ ‫به سال گذشته و‬ ‫باتعدیلقیمت ها‬ ‫‪1/4‬درصد‬ ‫کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬در بیشتر‬ ‫بخش ها ‪ ،‬از بخش‬ ‫مصرفی گرفته‬ ‫تا سرمایه گذاری‬ ‫روی امالک‬ ‫و صادرات‪،‬‬ ‫وضعیت بدتر‬ ‫شده است‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬تجارت و صنعت ژاپن اعالم کرد‪:‬‬ ‫میزان تولید صنایع این کشور در دسامبر‪ ،‬بیش از‬ ‫براوردهای پیشین کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وزارت اقتص��اد‪ ،‬تج��ارت و صنع��ت ژاپ��ن روز‬ ‫گذشته با انتش��ار امارهای نهایی خود اعالم کرد‪:‬‬ ‫حجم تولید صنایع این کشور در دسامبر‪ ،‬بیش از‬ ‫براوردهای اولیه در انتهای س��ال میالدی گذشته‬ ‫افت کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری ارتی ت��ی‪ ،‬بنابر اعالم این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬حجم تولی��د فصلی صنای��ع ژاپن در‬ ‫دس��امبر‪1/7 ،‬درصد کاه��ش یافت��ه درحالی که‬ ‫در براورده��ای اولیه و گزارش پیش��ین‪ ،‬این افت‪،‬‬ ‫‪1/4‬درصد پیش بینی ش��ده بود‪ .‬ای��ن دومین ماه‬ ‫متوالی اس��ت ک��ه حجم تولید صنای��ع ژاپن افت‬ ‫می کن��د‪ .‬در نوامبر نیز حجم تولی��د صنایع ژاپن‬ ‫‪0/9‬درصد افت کرده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در همین بازه زمان��ی‪ ،‬میزان تحویل‬ ‫کااله��ا از بن��ادر ای��ن کش��ور‪1/8 ،‬درصد کاهش‬ ‫یافته و بدی��ن ترتیب داده های اولیه مبنی بر افت‬ ‫‪1/7‬درصدی در این بخش اصالح شده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬در دس��امبر‪ ،‬نس��بت موجودی‬ ‫کاالی ژاپن ‪0/4‬درصد رش��د داش��ته که این رشد‬ ‫همس��و با گزارش ها و براوردهای اولیه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬نرخ اس��تفاده از ظرفیت ها در دسامبر‪،‬‬ ‫یک درصد افت کرده که این افت بس��یار سریع تر‬ ‫از س��قوط جزئی و ‪0/1‬درصدی در ماه قبل تر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابر ای��ن گزارش‪ ،‬ش��اخص فعالیت های ثالث‪،‬‬ ‫در دس��امبر با ‪0/6‬درصد کاهش‪ ،‬برای دومین ماه‬ ‫متمادی افت کرده است‪ .‬این درحالی است که در‬ ‫نوامبر نیز شاهد افت ‪0/9‬درصدی در این شاخص‬ ‫بوده ای��م‪ .‬اقتصاددانان پیش تر اف��ت ‪0/1‬درصدی‬ ‫را برای این ش��اخص در دسامبر پیش بینی کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫اندازه اقتصاد ژاپن در س��ه ماه انتهایی ‪ 2015‬م‬ ‫کوچکتر ش��ده و دولت که این خبر را اعالم کرده‬ ‫گفته است با وجود نش��انه هایی درباره بهترشدن‬ ‫وضعیت رشد اقتصادی جهان‪ ،‬انقباض اقتصاد این‬ ‫ب��ا وجود انکه هن��وز زمان زی��ادی از اغاز س��ال ‪2016‬‬ ‫میالدی نگذشته‪ ،‬اما بازارهای مالی جهان سال را دلهره اور و‬ ‫پر تالطم شروع کرده اند به طوری که اتفاق های اخیر‪ ،‬یاداور‬ ‫بحران مالی یک دهه پیش است‪.‬‬ ‫هنوز دو ماه از اغاز س��ال ‪2016‬م نگذشته اما این سال تا‬ ‫اینجای کار برای بازارها س��الی دلهره اور و نگران کننده بوده‬ ‫است‪ .‬مشکل از توقف طرح اس��تفاده از ابزارهای موج شکن‬ ‫نوسانات بازار سهام چین (‪ )Circuit Breaker‬شروع شد‬ ‫که این ابزار به ش��کل یک ترمز اضط��راری عمل کرده و در‬ ‫مواقعی که نوسانات بازار س��هام افزایش می یافت‪ ،‬مبادالت‬ ‫ب��ورس را خود به خود قطع می ک��رد‪ .‬موضوع به همین جا‬ ‫ختم نش��د و دامنه نگرانی ها به س��مت اشفتگی بانک ها در‬ ‫اروپا کشیده شد‪.‬‬ ‫به گزارش بیزنس اینس��ایدر‪« ،‬جورج س��وروس»‪ ،‬یکی از‬ ‫موفق ترین سرمایه گذاران و س��هامداران جهان در ژانویه به‬ ‫کشور بسیار بیشتر از حد انتظار کارشناسان بوده‬ ‫است‪ .‬کابینه ژاپن اعالم کرده تولید ناخالص داخلی‬ ‫دومین اقتصاد بزرگ اس��یا نسبت به سال گذشته‬ ‫و با تعدیل قیمت ها ‪1/4‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در بیش��تر بخش ه��ا ‪ ،‬از بخش مصرف��ی گرفته تا‬ ‫س��رمایه گذاری روی امالک و ص��ادرات‪ ،‬وضعیت‬ ‫بدتر ش��ده اس��ت‪ .‬کاهش تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫ژاپن برای دومین بار در سه فصل اخیر تکرار شده‬ ‫و ش��دیدتر از چیزی بوده ک��ه اقتصاددانان بخش‬ ‫خصوصی پیش بینی کرده بوده اند‪ .‬یک نظرسنجی‬ ‫ک��ه در می��ان اقتصاددانان به وس��یله موسس��ه‬ ‫بلومب��رگ انجام ش��ده بود پیش بین��ی کرده بود‬ ‫انقباض اقتصاد ژاپن به ط��ور میانگین ‪0/8‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬شینزو ابه ‪ ،‬نخست وزیر ژاپن‪ ،‬در زمانی‬ ‫ک��ه نگرانی ها درباره س�لامت اقتص��اد جهانی در‬ ‫بازارهای مالی خود را نش��ان داده‪ ،‬ممکن است با‬ ‫ازمون س��ختی برای کارزار ‪3‬ساله باال بردن رشد‬ ‫اقتص��ادی ژاپن که به «ابه نامیکز» معروف ش��ده‪،‬‬ ‫مواجه ش��ود‪ .‬یکی از رکن های اساسی این کارزار‪،‬‬ ‫یعنی ضعیف بودن ارزش واحد پولی ین‪ ،‬به تازگی‬ ‫شروع به ترک برداش��تن کرده است‪ .‬از زمانی که‬ ‫شینزو ابه در اواخر سال ‪2012‬م نخست وزیر ژاپن‬ ‫را در اختیار گرفته تا اخر سال گذشته‪ ،‬ارزش ین‬ ‫در برابر دالر امریکا حدود ‪ 40‬درصد کاهش داشته‬ ‫است چراکه بانک مرکزی ژاپن برنامه سختگیرانه‬ ‫خود را درباره مش��وق های مالی ادامه داده اس��ت‪.‬‬ ‫کاهش ارزش ین خودروسازان و دیگر شرکت های‬ ‫بزرگ را قادر کرده از خارج درامد بیشتری داشته‬ ‫باش��ند و بازار بورس ژاپن س��ر به فلک کش��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کار باعث می شود قیمت های کاالهای‬ ‫مصرف��ی باال برود و یکی از اه��داف اصلی اقتصاد‬ ‫ابه به س��رانجام برسد‪.‬تا اواخر س��ال قبل‪ ،‬صعود‬ ‫س��رمایه گذاری های جهانی باعث شده بود مسیر‬ ‫حرک��ت ی��ن برعکس باش��د و بازار س��هام ضربه‬ ‫بخورد؛ با این حال‪ ،‬در هفته گذشته شاخص نیکی‬ ‫‪ 225‬به طور میانگین ‪ 12‬درصد از ارزش خود را از‬ ‫پیش بینی های «سوروس» محقق می شود؟‬ ‫شباهت های اقتصاد امروز جهان با بحران سال ‪2008‬‬ ‫شباهت های میان فش��ارهای مالی حال حاضر با فشارهایی‬ ‫که منجر به شکل گیری بحران مالی ‪2008‬م شده بود‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬سوروس گفت‪ :‬این اتفاق ها نوید وقوع بحران اقتصادی‬ ‫را می ده��د‪ .‬وقت��ی به بازاره��ای مالی نگاه می کنم‪ ،‬ش��اهد‬ ‫چالش های جدی هس��تم که برایم یاداور بحران مالی سال‬ ‫‪ 2008‬میالدی اس��ت‪ .‬گرچه هنوز ش��رایط انطورها وخیم‬ ‫نش��ده‪ ،‬اما تحلیلگران بانک سرمایه گذاری «جفریز» تصمیم‬ ‫گرفته اند نگاه دقیق تری به نمودارهای تمام بازارها داش��ته‬ ‫باشند که این نمودارها هم اکنون به سطحی بازگشته اند که‬ ‫از زمان بحران مالی س��ال ‪ 2008‬میالدی تاکنون مش��اهده‬ ‫نشده‪ ،‬که در ادامه به مهم ترین انها اشاره می شود‪:‬‬ ‫ میزان خوشبینی یا امید سهام داران به افزایش قیمت های‬ ‫س��هام‪ ،‬هم اکن��ون منفی ‪ 14‬درصد اس��ت که ای��ن میزان‬ ‫تا ای��ن حد پایی��ن از زمان بح��ران مال��ی ‪ 2008‬میالدی‬ ‫تاکنون مشاهده نش��ده است‪ .‬سود بازده پیشنهادی ازسوی‬ ‫ش��رکت های فع��ال در بخش خدمات در مقایس��ه با بخش‬ ‫وس��یع تر اس اند پی‪ 500‬هم سود با سطح پایینی است که‬ ‫در سال ‪ 2008‬میالدی مشاهده کردیم‪ .‬بازارهای امریکا ‪52‬‬ ‫هفت��ه بیش از انچه در س��ال های ‪ 2008‬و ‪2009‬م ش��اهد‬ ‫بودیم‪ ،‬دچار لطمه شده اند‪.‬‬ ‫ تفاوت یا گس��تره میان بازده سود اس اندپی با بازده اوراق‬ ‫قرضه ‪ 10‬س��اله خزانه داری‪ ،‬هم اکنون نزدیک به س��طحی‬ ‫اس��ت که در س��ال های ‪ 2008‬و ‪ 2009‬میالدی شاهد ان‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫دست داد و بدترین هفته خود از زمان بحران مالی‬ ‫جهانی در س��ال ‪2008‬م تاکنون را س��پری کرد‪.‬‬ ‫نرخ تورم نیز به حدود صفر بازگش��ت‪ .‬در پاس��خ‬ ‫ب��ه این اتفاق ‪ ،‬بانک مرکزی‍ژاپن که ماه گذش��ته‬ ‫ناچار ش��ده بود ن��رخ بهره بانک��ی را پایین بیاورد‬ ‫دوباره وادار به این کار شد‪ .‬با پایین بردن نرخ بهره‬ ‫ژاپن به زیر صفر‪ ،‬این کشور به کشورهای اروپایی‬ ‫پیوست‪ .‬با این حال‪ ،‬در تمام سال ‪2015‬م‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ژاپن تنها توانس��ت رشد ‪ 0/4‬درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تولی��د ناخالص داخلی اغل��ب در اینده‬ ‫با بازنگری ش��دید مواجه می ش��ود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫نرخ رش��د پایین به معنی این است که یک تغییر‬ ‫کوچک به راحتی می تواند بین یک اقتصاد دارای‬ ‫رشد و یک اقتصاد دارای مشکل تفاوت ایجاد کند‪.‬‬ ‫برای مثال ‪ ،‬در س��ال گذش��ته تخمین زده می شد‬ ‫اقتص��اد ژاپن با رکود هم��راه خواهد بود اما کمی‬ ‫تالش برای باال بردن رشد اقتصادی خطر رکود را‬ ‫از سر اقتصاد رفع کرد‪.‬‬ ‫ درصد روزهایی که بازار سهام نیویورک (‪ ،)NYSE‬باالتر‬ ‫از میانگین ‪ 200‬روزه خود بس��ته شد‪ ،‬تنها ‪ 15‬درصد بوده‬ ‫که این میزان پایین ترین س��طح خود از سال ‪ 2011‬و پیش‬ ‫از سال ‪ 2008‬میالدی بوده است‪.‬‬ ‫ ش��مار مدیران اجرایی که در ش��رکت های خود اقدام به‬ ‫خرید سهام می کنند‪ ،‬در مقایسه با انهایی که اقدام به فروش‬ ‫س��هام می کنند‪ ،‬نسبت به س��ال ‪ 2011‬و حتی قبل از سال‬ ‫‪ 2008‬میالدی بیشتر است‪.‬‬ ‫ خری��د بدهی ها با بازده باال‪ ،‬هم اکنون در باالترین س��طح‬ ‫ریسک پذیری خود از سال های ‪ 2008‬و ‪2009‬م قرار دارد‪.‬‬ ‫درحال��ی که تحلیلگ��ران جفریز س��خت در تالش��ند تا‬ ‫بقبوالنند س��ال ‪ 2016‬میالدی از نظر بحران های اقتصادی‬ ‫ش��بیه س��ال ‪ 2008‬نیس��ت اما نبای��د فراموش ک��رد که‬ ‫نموداره��ای ای��ن روزهای بازار ت��ا چه اندازه م��ا را به دهه‬ ‫گذشته سوق می دهند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ تورم بریتانیا به باالترین سطح یک ساله‬ ‫نرخ تورم بریتانیا در ژانویه ‪2016‬م به باالترین سطح یک سال‬ ‫اخیر خود رس��ید که ناشی از رشد قیمت سوخت‪ ،‬غذا و پوشاک‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز بر اساس بررسی بلومبرگ‪ ،‬پس از رشد‬ ‫‪ 0/2‬درصدی در دس��امبر قیمت مصرف کننده برمبنای ساالنه‬ ‫رشد ‪0/3‬درصدی داش��ته است‪ .‬براساس نمودارهای دفتر ملی‬ ‫امار بریتانیا‪ ،‬تورم اساسی که قیمت انرژی و غذا را دربر ندارد‪ ،‬از‬ ‫‪1/4‬درصد به ‪1/2‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬نرخ تورم همچنان‬ ‫زیر هدف ‪ 2‬درصدی بانک مرکزی انگلس��تان است‪ .‬در حالی که‬ ‫قیمت نفت نزدیک به پایین ترین س��طح ‪ 12‬سال اخیر خود قرار‬ ‫دارد‪ ،‬مقامات انگلیسی اعالم کردند اقتصاد هنوز برای رشد نرخ‬ ‫بهره ‪ 0/5‬درصدی این کش��ور اماده نیست‪ .‬چشم انداز اقتصادی‬ ‫مبهم عضویت این کش��ور را در اتحادیه اروپا در همه پرسی ژوئن‬ ‫در هال��ه ای از ابهام قرار داده اس��ت موضوعی که ممکن اس��ت‬ ‫به جو حاکم بر س��رمایه گذاران و اعتماد مصرف کنندگان ضربه‬ ‫بزند‪ .‬جیمز نایتلی‪ ،‬اقتصاددان بانک (ای ان جی ) در لندن اعالم‬ ‫کرد‪ « :‬فش��ار تورمی هنوز به اندازه ای نیست که بانک مرکزی را‬ ‫بترس��اند‪ .‬درواقع با عدم قطعیت رای خ��روج بریتانیا از اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬این کشور در خطر از دست دادن حرکت اقتصادی خواهد‬ ‫بود همانطور که ش��رکت ها نیز با خطر کاهش سرمایه گذاری و‬ ‫اس��تخدام کارمند مواجه خواهند ش��د‪ .‬سیاست بانک مرکزی‬ ‫انگلستان تا بعد از برگزاری رفراندوم پایدار باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد دستمزد‬ ‫دفتر امار روز چهارش��نبه اطالعات دس��تمزدها و مش��اغل‬ ‫را گ��زارش خواهد داد‪ .‬عامل اصلی پش��ت افزای��ش تورم در ماه‬ ‫گذش��ته س��وخت موتور بوده که در مقایسه با افت ‪ 6/8‬درصدی‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 2/6‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬قیمت مواد‬ ‫خوراکی ‪ ،‬پوش��اک و کفش نیز کمت��ر از ژانویه ‪2015‬م کاهش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬این فشارها تاحدی از س��وی صنعت هواپیمایی‬ ‫جبران ش��د که نس��بت ب��ه روند صع��ودی در دس��امبر افتی‬ ‫‪36‬درص��دی را تجربه کرده بود‪ .‬بعد از این گزارش پوند با رش��د‬ ‫‪ 0/1‬درصدی نس��بت به دوش��نبه ‪1/4453‬دالر معامله شد‪ .‬در‬ ‫گزارش تورم فوریه‪ ،‬مقامات بانک مرکزی انگلستان اعالم کردند‬ ‫در نیمه اول سال اینده نرخ تورم ‪1/2‬درصد خواهد بود که کمتر‬ ‫از پیش بینی ‪1/5‬درصدی در نوامبر بوده است‪ .‬در ژانویه‪ ،‬قیمت‬ ‫مصرف کننده س��قوطی ‪0/8‬درصدی را تجربه کرد و قیمت های‬ ‫اساس��ی ‪ 1‬درصد کاهش داش��تند‪ .‬نمودارهای جداگانه نشان‬ ‫می دهد قیمت تولیدکننده در ژانویه با افت ‪0/1‬درصدی مواجه‬ ‫ش��ده و هزینه های ورودی ‪0/7‬درصد کاهش داشته است‪ .‬رشد‬ ‫قیمت مسکن نیز در دسامبر به ‪6/7‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج شرکت های گردشگری از بورس لندن‬ ‫ش��رکت های مس��افربری و گردش��گری فع��ال در ش��رکت‬ ‫هلدین��گ پی��ج ان��د م��وی( ‪ )Page & Moy‬و تراولس��فر‬ ‫( ‪) Travelsphere‬در نظر دارند س��هام خود را از بورس لندن‬ ‫خارج کنند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬این ش��رکت ها تصمیم دارن��د برای کاهش‬ ‫هزینه ه��ای ج��اری‪ ،‬س��هام ش��رکت های زیرمجموع��ه خود‬ ‫را از ب��ورس لندن خارج کنند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت‬ ‫گردشگری ‪ All Leisure Group‬که سهام خود را در بورس‬ ‫(ای ای ام) لندن مورد پذیرش قرار داده اس��ت‪ ،‬با شروع ساعات‬ ‫کاری بازار روز دوش��نبه ش��اهد افت قیمت سهام این شرکت به‬ ‫کمتر از قیمت اسمی شد و مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت‬ ‫تصمیم گرفتند سهام خود را به حالت خصوصی بازگردانند‪.‬‬ ‫ب��ورس (ای ای ام) لندن‪ ،‬یکی از بازارهای زیرمجموعه بورس‬ ‫لندن اس��ت که شرکت های کوچک سهام خود را در ان پذیرش‬ ‫می کنند در حالی که این بازار‪ ،‬قوانین بس��یار منعطفی نس��بت‬ ‫به بورس لندن دارند‪ .‬روجر االرد‪ ،‬مدیر عامل این ش��رکت بزرگ‬ ‫گردشگری در این باره اظهار کرد‪ :‬تمامی اعضای هیات مدیره به‬ ‫اتفاق تصمیم دارند س��هام شرکت به سرعت از بورس (ای ای ام)‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬هزینه هایی که برای این ش��رکت به‬ ‫دلیل حضور در بورس لندن ایجاد ش��ده بس��یار زیاد اس��ت و با‬ ‫وجود ظرفیت های ش��رکت برای رش��د و ترقی‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫باید جلوی ضررهای اینده را گرفت‪ .‬ش��رکت گردش��گری ‪All‬‬ ‫‪ Leisure Group‬درام��د س��ال ت��ا اکتبر ‪ 2014‬خ��ود را با‬ ‫کاه��ش ‪127/3‬میلیون پون��د‪138/9 ،‬میلیون پوند اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬این شرکت گردشگری کاهش میزان درامد خود را ناشی‬ ‫از اتفاق های تروریس��تی در کش��ورهای پرطرفدار و تنش های‬ ‫موج��ود در خاورمیان��ه می داند‪ .‬این در حالی اس��ت ک ه در ‪12‬‬ ‫ماه گذش��ته منتهی به اکتبر‪ ،‬تمام شرکت های زیر مجموعه این‬ ‫ش��رکت بزرگ با کاهش ‪ 6‬درصدی تعداد مسافران خود رو به رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در حالی که تعداد مس��افران ک��روز افت یک درصدی‬ ‫داشته اند و تعداد مس��افرانی که با تور سفر می کنند نیز کاهش‬ ‫ ‪9‬درصدی داشته اند‪ .‬این شرکت در بیانه ای درباره عملکرد خود‬ ‫اظهار داش��ته اس��ت‪ :‬تعداد سفرها به ش��رق دریای مدیترانه و‬ ‫شمال افریقا به ویژه مصر‪ ،‬ترکیه و قبرس بسیار متاثر از وضعیت‬ ‫ژئوپولتیکی خاورمیانه است ‪ ،‬در حالی که تعداد سفرها به روسیه‬ ‫نیز به دلیل س��خت گیری این کش��ور در صدور وی��زا با کاهش‬ ‫رو به رو بوده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬قیمت سهام این شرکت در روز‬ ‫دوشنبه با افت ‪ 51‬درصدی مواجه شد‪.‬‬ ‫غفلت از نقش فرهنگی اصناف‬ ‫منصور حس��ینی‪ ،‬معاون فرهنگی و اجتماع��ی اتاق اصناف با تاکید بر مغفول‬ ‫ماندن مباحث فرهنگی در حوزه بزرگ اصناف گفت‪ :‬جامعه بزرگ اصناف و بازار‬ ‫ایران متش��کل از ‪ ۸۴۰۰‬اتحادیه و ‪ ۳۶۰‬اتاق اصناف توانس��ته است در قالب ‪۳‬‬ ‫میلیون واحد صنفی و با ‪ 6‬میلیون فرصت ش��غلی در بخش غیردولتی جمعیتی‬ ‫افزون بر ‪ ۲۴‬میلیون نفر را به طور مستقیم در خانواده خود جای دهد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫از هزینه اجرای رنگ امیزی ساختمان‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹بازار رنگارنگ‬ ‫‹ ‹تعرفه ای به نام بی اطالعی!‬ ‫این فروش��نده درباره تعرف��ه قیمت انواع رنگ‬ ‫نی��ز به خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬ش��اید برای تان‬ ‫جالب باشد که تعیین قیمت انواع رنگ در صنف‬ ‫ما‪ ،‬به دلیل اینکه کمتر در سبد خرید مردم جای‬ ‫دارد؛ بر مبنای بی اطالعی مشتریان انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��اید خیلی از همکاران من ک��ه این حرف ها را‬ ‫می خوانند؛ ناراحت ش��وند‪ .‬اما حقیقت این است‬ ‫ک��ه در صنف ما؛ می توان ش��اهد بی انصافی های‬ ‫زیادی به ویژه در حوزه قیمت گذاری بود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه ش��اید خود ش��ما هم ندانید که برای رنگ‬ ‫کردن هر یک متر مرب��ع از دیوار منزل تان؛ باید‬ ‫چه مق��دار رنگ خری��داری کنی��د و چه رقمی‬ ‫بابت ان بپردازید‪ .‬بیش��تر مردم نیز مانند ش��ما‬ ‫هس��تند‪ .‬به همین دلیل؛ بازار فروش رنگ؛ یکی‬ ‫از اشفته ترین بازارها؛ از نظر قیمت گذاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹رنگ کاری یا رنگ کردن؟‬ ‫یک��ی از اصطالحاتی ک��ه در فرهنگ کوچه و‬ ‫ب��ازار جای ویژه ای به خود اختصاص داده و مورد‬ ‫اس��تفاده بس��یاری دارد؛ اصطالح «رنگ کردن»‬ ‫است‪ .‬معنایی که از این اصطالح گرفته می شود؛‬ ‫چیزی نیس��ت جز فریب دادن و نادان پنداشتن‬ ‫ط��رف مقابل! این اصطالح؛ از دیرباز در گس��تره‬ ‫ب��ازار‪ ،‬زب��ان به زبان ش��ده و می ش��ود‪ .‬حال در‬ ‫نظ��ر بگیرید که چه اتفاقی می افت��د اگر در بازار‬ ‫رنگ کاری؛ ای��ن اصطالح؛ خدای ناکرده‪ ،‬مصداق‬ ‫پی��دا کند و به تحقق بپیوندد؟ یکی از رنگ کاران‬ ‫جوان‪ ،‬در پاس��خ به این پرسش خبرنگار‬ ‫که چرا رنگ فروش��ان؛ به گران فروش��ی معروف‬ ‫شده اند؛ می گوید‪ :‬ش��ما یک جای بازار را به من‬ ‫نش��ان بدهی��د که در ان گران فروش��ی نباش��د‪.‬‬ ‫ اما متاس��فانه ما رنگ فروش��ان و رن��گ کاران به‬ ‫گران فروش��ی معروف ش��ده ایم‪ .‬البت��ه من انکار‬ ‫نمی کنم که به ویژه در این روزهای پایانی س��ال؛‬ ‫به دلیل رش��د و افزایش تقاضا و باال رفتن میزان‬ ‫ف��روش؛ برخی از واحد ه��ای صنفی ما؛ با کمبود‬ ‫رنگ روبه رو؛ و مجبور می ش��وند که برای تامین‬ ‫رنگ ه��ای م��ورد تقاض��ا و پرکردن قفس��ه های‬ ‫فروشگاه خود؛ نسبت به خرید انواع رنگ؛ ان هم‬ ‫با قیمت باال اقدام کنند‪.‬‬ ‫این رنگ کار جوان ادامه می دهد‪ :‬طبیعی است‬ ‫که در نتیجه این فرایند؛ قیمت ها نیز باال برود و‬ ‫مش��تریان؛ رنگ های مورد تقاضای خود را؛ باالتر‬ ‫ق در‬ ‫از قیمت مصوب اتحادیه؛ بفروشند‪ .‬این اتفا ‬ ‫همه واحد های صنفی می افتد و فقط شامل حال‬ ‫ما رنگ فروشان و رنگ کاران نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار گرمی رنگ کاران‬ ‫این رن��گ کار ج��وان؛ درباره بازار کس��ب وکار‬ ‫رن��گ کاران و همچنی��ن مبالغ��ی ک��ه به عنوان‬ ‫دستمزد از مردم در یافت می کنند؛ می افزاید‪ :‬در‬ ‫‹ ‹رنگ ها و قیمت ها‬ ‫برای مش��تریان ب��ازار رن��گ؛ ان ه��م از نوع‬ ‫ساختمانی اش؛ الزم است که قبل از خرید هر نوع‬ ‫رنگی؛ بدانند که چه رنگی را؛ برای چه مکانی و با‬ ‫پرداخت چه هزینه ای خریداری می کنند‪ .‬در این‬ ‫بخ��ش از گزارش‬ ‫؛ با برخی از انواع رنگ ها‬ ‫اشنا شوید و هزینه اجرای رنگ امیزی ساختمان‬ ‫را نیز؛ مرور کنید‪ .‬این هزینه ها؛ اگرچه از س��وی‬ ‫رنگ کاران کمتر رعایت می شوند؛ اما به هر حال؛‬ ‫میزان و معیاری هس��تند که بر اس��اس نرخنامه‬ ‫اتحادیه رنگ فروشان؛ تعیین و اعالم شده اند‪.‬‬ ‫رنگ روغن (مات و براق)‪ :‬رنگی مناس��ب برای‬ ‫فضاهای��ی که نیاز به شست وش��و دارند‪ ،‬و دارای‬ ‫رطوبت زیاد هس��تند‪ .‬هزینه اجرای رنگ امیزی‬ ‫ه��ر مترمربع با این نوع رن��گ؛ بین ‪ ۷‬تا ‪۱۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬تفاوت قیمت خدمات در همه انواع‬ ‫رنگ امیزی؛ مربوط به نوع و کیفیت دیوار یا محل‬ ‫رنگ امیزی است‪.‬‬ ‫رنگ پالس��تیک‪ :‬بهتری��ن رنگ برای س��طوح‬ ‫سقفی و دیوارهایی که در معرض کثیفی نیستند‪.‬‬ ‫اجرای هر یک متر مرب��ع رنگ امیزی با این نوع‬ ‫رنگ؛ بین ‪ ۶‬تا ‪۸‬هزار تومان هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رن��گ مولتی کال��ر (دکوراتی��و)‪ :‬ای��ن رنگ ها‬ ‫می توان��د با توجه به تنوع و تغییرات رنگی که در‬ ‫انها پس از خش��ک شدن شان ایجاد می شود؛ هر‬ ‫نوع س��لیقه ای را به خود جلب کند‪ .‬اما مهم ترین‬ ‫ویژگ��ی اینگونه رنگ ها؛ ترمیم پذی��ری و اجرای‬ ‫فوری انها اس��ت‪ .‬برای هر یک مت��ر اجرای این‬ ‫نوع رنگ؛ پرداخت دست کم ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار تومان؛‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫رنگ های سلولزی (بلکا)‪ :‬این نوع رنگ‪ ،‬بهترین‬ ‫گزینه برای کاهش هدررفت انرژی و س��ر و صدا‬ ‫است‪ .‬در حالی که می توان روی نصب و نگهداری‬ ‫اسان انها نیز؛ حساب ویژه ای کرد‪ .‬هزینه اجرای‬ ‫رنگ امیزی ساختمان با این نوع رنگ؛ ‪ ۷‬تا ‪۹‬هزار‬ ‫تومان محاسبه شده است‪.‬‬ ‫رن��گ اکریلیک (ب��دون ب��و)‪ :‬مقاوم ترین نوع‬ ‫رنگ نس��بت به رنگ های روغنی با ماندگاری باال‬ ‫و افت کیفیت بس��یار کم اس��ت؛ که تنوع رنگی‬ ‫انها می تواند به عن��وان اصلی ترین گزینه انتخاب‬ ‫از س��وی مشتریان باشد‪ .‬اجرای هر متر مربع این‬ ‫نوع رنگ نیز؛ بین ‪ ۷‬تا ‪۹‬هزار تومان هزینه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در روزهای‬ ‫پایانی سال؛‬ ‫به دلیل رشد‬ ‫و افزایش‬ ‫تقاضا و باال‬ ‫رفتن میزان‬ ‫فروش؛ برخی‬ ‫از واحد های‬ ‫صنفی ما؛‬ ‫با کمبود‬ ‫رنگ روبه رو‬ ‫می شوند‬ ‫‹ ‹روش محاسبه رنگ مورد نیاز‬ ‫براس��اس محاس��بات و تجربیات کارشناس��ان‬ ‫س��اختمان؛ هر کیلوگرم رنگ روغن یا اکریلیک‬ ‫س��طحی؛ معادل ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬مترمربع را پوشش کامل‬ ‫می دهد‪ .‬هر کیلو رنگ پالستیک نیز؛ بین ‪ ۶‬تا ‪۸‬‬ ‫مترمربع را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫به طور معمول؛ روش محاس��به رنگ مورد نیاز‬ ‫برای رنگ امیزی ساختمان اینگونه است که متراژ‬ ‫مفید کل س��اختمان را در اعداد ‪ ۲ / ۵‬یا ‪( ۳‬بسته‬ ‫به متراژ)؛ ضرب می کنن��د‪ .‬به عنوان نمونه؛ برای‬ ‫یک واحد ‪ 100‬متری؛ کافی اس��ت عدد ‪ ۱۰۰‬را‬ ‫در ‪ ۳‬ضرب کنیم که حاصل این ضرب؛ عدد ‪۳۰۰‬‬ ‫است‪ .‬یعنی مبنای محاس��به برای هزینه نقاشی‬ ‫دیواره��ای خام یک بنای ‪ ۱۰۰‬متری؛ بدون هیچ‬ ‫نوع گچبری یا ابزار اضافی؛ ‪۳۰۰‬مترمربع است‪.‬‬ ‫تغییرات قیمتی کاالهای اساسی در بازار‬ ‫بان��ک مرک��زی گ��زارش هفتگ��ی میانگی��ن قیمت‬ ‫خرده فروش��ی برخی از مواد خوراک��ی را در تهران برای‬ ‫هفته منتهی به ‪ ۲۳‬بهمن ‪ ۹۴‬اعالم کرد که براساس ان‬ ‫قیمت ‪ 3‬گروه کاالیی نسبت به هفته پیش از ان کاهش‬ ‫داشته است و نرخ تنها یک گروه ثابت مانده بود‪.‬‬ ‫در حالی که نرخ لبنیات در هفته یادش��ده ‪0/2‬درصد‪،‬‬ ‫حبوب ‪0/5‬درص��د‪ ،‬میوه های تازه ‪0/1‬درصد‪ ،‬گوش��ت‬ ‫قرم��ز ‪0/1‬درصد‪ ،‬گوش��ت مرغ ‪7/6‬درصد‪ ،‬قند و ش��کر‬ ‫‪0/4‬درص��د و چ��ای ‪0/2‬درص��د رش��د داش��ته‪ ،‬قیمت‬ ‫تخم مرغ ‪1/7‬درصد‪ ،‬برنج ‪0/2‬درصد و س��بزی های تازه‬ ‫‪3/2‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬البته در دوره مورد نظر‬ ‫قیمت روغن نباتی بدون تغییر بود و ثابت ماند‪ .‬در هفته‬ ‫مورد گزارش‪ ،‬در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه‬ ‫نس��بت به هفته قبل معادل ‪ 3/7‬درصد افزایش داش��ت‬ ‫و قیمت س��ایر اقالم این گروه ثابت بود‪ .‬بهای تخم مرغ‬ ‫مع��ادل ‪ 1/7‬درصد کاهش یافت و ش��انه ای ‪ ۱۰۱‬هزار‬ ‫ری��ال تا ‪ ۱۲۵‬هزار ریال ف��روش رفت‪ .‬همچنین در این‬ ‫هفت��ه در گروه برنج‪ ،‬قیمت برن��ج وارداتی غیرتایلندی‬ ‫ب��دون تغییر بود‪ .‬بهای برنج داخل��ه درجه یک و درجه‬ ‫دو هر ی��ک معادل ‪ 0/2‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬در گروه‬ ‫حبوب‪ ،‬قیمت لوبیا چیتی معادل ‪ 1/3‬درصد‪ ،‬لوبیا سفید‬ ‫‪1/8‬درصد و لوبیا قرمز ‪2/1‬درصد کاهش و بهای س��ایر‬ ‫اق�لام این گروه بین ‪0/3‬درصد تا ‪ 4‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫در هفته مورد بررسی‪ ،‬در میادین زیر نظر شهرداری پیاز‬ ‫عرضه نمی ش��د و انگور و لوبیاس��بز عرضه کمی داشت‪.‬‬ ‫س��ایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از انها از نظر‬ ‫کیفی در مقایس��ه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند‪،‬‬ ‫به ن��رخ مصوب س��ازمان میادین می��وه و تره بار عرضه‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫میوه فروش��ی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه‬ ‫را عرض��ه می کردند که در گروه میوه ه��ای تازه قیمت‬ ‫سیب قرمز و زرد تخم لبنان به ترتیب معادل ‪2/4‬درصد‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات کشمش به روسیه‬ ‫با تعرفه ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫ فقط کافی اس��ت از بلندای ب��رج بهمن؛ امدن‬ ‫اس��فند را به تماش��ا بنش��ینیم‪ .‬تمام اسفندهای‬ ‫تقوی��م را دود بای��د ک��رد تا مبادا چش��م زخمی‬ ‫به جان اس��فند برسد‪ .‬اس��فند؛ ماه جدا شدن از‬ ‫جدایی هاست‪...‬‬ ‫در کن��ار همی��ن هنگامه پاک ک��ه جوانه ها و‬ ‫س��اقه ها و درختان؛ برای خواندن س��رود س��بز‬ ‫رویش اماده می ش��وند؛ رویش��ی دیگ��ر نیز؛ زیر‬ ‫پوست شهر و بازار‪ ،‬جاری شده است‪ .‬رویشی که‬ ‫ارتف��اع ان؛ از دیوارها و س��قف ها نیز می گذرد و‬ ‫ان س��وتر می رود و رنگ حضور بهاری خود را؛ به‬ ‫رخ می کشد‪ .‬حضوری به رنگ اقتصاد‪...‬‬ ‫در این گ��زارش؛ نگاه��ی می اندازیم ب��ه بازار‬ ‫رنگ امیزی ساختمان که به یمن روزهای پایانی‬ ‫سال؛ رنگ و روی خوبی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حوزه رنگ کاری که ش��غل خود من نیز هس��ت؛‬ ‫باید اعتراف کنم که متاس��فانه هی��چ نظارتی بر‬ ‫نرخ گذاری متراژ رنگ شده ساختمان ها نمی شود‬ ‫و بیشتر نرخ گذاری ها؛ شکل سلیقه ای پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر یک س��فارش دهنده؛ نسبت به نتیجه‬ ‫رنگ کاری منزل یا محل کس��ب وکارش رضایت‬ ‫کامل داش��ته باش��د؛ بهترین بهانه را به دست ما‬ ‫می دهد که بتوانیم بازار گرمی کنیم و نرخ و قیمت‬ ‫کار خ��ود را؛ حتی از انچه در ابتدا طی کرده ایم؛‬ ‫باالتر ببریم! راس��تش را بخواهید؛ یک عید نوروز‬ ‫است و یک فرصت مناسب برای کار و کاسبی ما‪.‬‬ ‫لطفا بی خیال ما شوید‪...‬‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫به رنگ اقتصاد!‬ ‫رض��ا امیر بهزادی؛ رنگ ف��روش و رنگ کار ‪۴۸‬‬ ‫س��اله ای است که دیدگاه ش��اعرانه ای در باره کار‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬او در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫در‬ ‫منطقه لواس��انات؛ به حال و ه��وای این روزهای‬ ‫بازار رنگ فروشی اشاره می کند و می گوید‪ :‬در این‬ ‫س��ال های اخیر؛ تغییر دکوراسیون و رنگ امیزی‬ ‫داخلی منازل؛ جزو فرهنگ ما ایرانیان شده است‬ ‫که با فرارسیدن ماه های پایانی سال‪ ،‬باعث رونق‬ ‫بازار کس��ب وکار ما می شود‪ .‬در این میان؛ بیشتر‬ ‫خریدها؛ متوجه رنگ های ساختمانی است‪ .‬برای‬ ‫اینکه یک��ی از مرس��وم ترین تغییراتی که به طور‬ ‫معم��ول در این روزهای پایانی س��ال و به عنوان‬ ‫خانه تکان��ی در خانواده های ایران��ی رخ می دهد؛‬ ‫مربوط به تغییرات رنگ امیزی داخلی منزل است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بیشتر مشتریان ما؛ هیچ‬ ‫اگاهی نس��بت به مقوله رنگ ندارند و نمی دانند‬ ‫که برای رنگ امیزی مکان های مختلف خانه خود؛‬ ‫چ��ه رنگی را و به چه ان��دازه و قیمتی؛ خریداری‬ ‫کنند و مورد استفاده قرار دهند‪ .‬متاسفانه؛ برخی‬ ‫از همکاران ما؛ از همین بی اطالعی مش��تریان؛ به‬ ‫نفع جیب خودش��ان بهره ب��رداری می کنند و به‬ ‫جای اینکه خودش��ان را در جایگاه یک فروشنده‬ ‫منصف و مش��اور خری��دار قرار دهند؛ س��عی در‬ ‫فروش بیشتر رنگ های فروشگاه خود دارند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫و ‪1/2‬درصد‪ ،‬نارنگی ‪4/8‬درصد و لیموشیرین ‪0/9‬درصد‬ ‫کاهش و بهای س��ایر اقالم این گ��روه بین ‪0/5‬درصد تا‬ ‫‪6/2‬درص��د افزایش داش��ت‪ .‬در گروه س��بزی های تازه‬ ‫قیمت گوجه فرنگی معادل ‪9/4‬درصد‪ ،‬بادنجان ‪ ۹‬درصد‪،‬‬ ‫کدو سبز ‪7/9‬درصد و سیب زمینی ‪4/8‬درصد کاهش و‬ ‫بهای س��ایر اقالم این گروه بین ‪0/1‬درصد تا ‪5/2‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله‬ ‫ثابت بود و بهای گوش��ت گوس��فند معادل ‪0/1‬درصد و‬ ‫گوشت مرغ ‪7/6‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن هفت��ه قیمت قن��د و چای خارج��ی هر یک‬ ‫معادل ‪0/2‬درصد و شکر ‪0/6‬درصد افزایش یافت و بهای‬ ‫ل منتهی‬ ‫انواع روغن نباتی بدون تغییر بود‪ .‬در یک س��ا ‬ ‫به ‪ ۲۳‬بهمن امس��ال نرخ لبنی��ات ‪8/1‬درصد‪ ،‬تخم مرغ‬ ‫‪ 29/2‬درص��د‪ ،‬برنج ‪15/9‬درص��د‪ ،‬حبوبات ‪30/9‬درصد‪،‬‬ ‫س��بزی های تازه ‪9/8‬درصد‪ ،‬گوش��ت قرم��ز ‪ ۱۱‬درصد‪،‬‬ ‫قندو شکر ‪18/7‬درصد‪ ،‬چای ‪12/8‬درصد و روغن نباتی‬ ‫‪0/2‬درصد رشد داشته و در همین مدت قیمت میوه های‬ ‫تازه ‪25/3‬درصد و گوشت مرغ ‪17/3‬درصد با افت مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان کش��مش همدان با اشاره‬ ‫به بازارهای روس��یه تصریح کرد‪ :‬هرچند کش��ور روسیه‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف ایران اس��ت که‬ ‫باید حداکثر بهره برداری از ان به عمل اید‪ ،‬به علت برخورد‬ ‫سلیقه ای با نوع کاالهای نامزد برای ورود به بازارهای این‬ ‫کشور‪ ،‬در عمل گود و میدان در اختیار عده ای خاص قرار‬ ‫می گیرد و بقیه از عرصه رقابت خارج می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬منوچهر رضایی یاداور ش��د‪ :‬کشورهای‬ ‫تازه اس��تقالل یافته شوروی س��ابق همگی برای صادرات‬ ‫کااله��ای خود ب��ه روس��یه از تعرفه ه��ای حمایتی صفر‬ ‫برخوردارند و حتی ترکیه که در گذشته میوه و سبزی به‬ ‫روس��یه صادر می کرده‪ ،‬تعرفه صفر داشته است؛ در حالی‬ ‫ک��ه کاالهای ایرانی ب��ا تعرفه های متفاوتی وارد روس��یه‬ ‫می شوند و بعضی از انها نظیر کشمش‪ ،‬تعرفه ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫دارند‪ .‬رضای��ی تاکید کرد‪ :‬وقتی چینی ها توانس��ته اند از‬ ‫ظرفیت ازبکستان برای تولید کشمش استفاده کنند و ان‬ ‫را با تعرفه صفر به بازارهای روس��یه صادر کنند‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که ایران نمی توان��د با تعرفه ‪۵۰‬درص��د و در نظر‬ ‫گرفتن هزینه تمام شده‪ ،‬در رقابت پیروز میدان باشد‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برخی فعاالن حوزه بازار و همچنین دولتمردان‬ ‫توانسته اند در مذاکرات خود تعرفه برخی کاالها را کاهش‬ ‫دهند‪ ،‬اما برخورد س��لیقه ای با کاهش تعرفه کاالها باعث‬ ‫ن در اختیار همگان‬ ‫شده که زمینه فعالیت به صورت یکسا ‬ ‫قرار نگیرد‪.‬‬ ‫رضایی همچنین گفت‪ :‬کش��ورهای تازه استقالل یافته‬ ‫ش��وروی توان تولید پس��ته‪ ،‬زعف��ران و خرم��ا را ندارند؛‬ ‫بنابراین رقیب قدری نیز برای ایران به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اف��زود‪ :‬صفر کردن تعرف��ه صادراتی این‬ ‫محص��والت نی��ز اق��دام جنجال برانگیزی ب��رای فعاالن‬ ‫اقتصادی محسوب نمی ش��ود‪ ،‬اما روسیه از سال های دور‬ ‫بازار خوبی برای خش��کبار به ویژه کشمش ایرانی بوده که‬ ‫هنوز رایزنی برای کاهش تعرفه ان در دس��تور کار اقایان‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫بازار زیتون ایران دست‬ ‫تاجران کدام کشورهاست؟‬ ‫کش��ورهای یونان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و س��وریه مبداه��ای واردات زیتون به ای��ران در دهه ‪۹۰‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری معادل‬ ‫‪۱۷‬هزار دالر زیتون وارد کش��ور ش��ده که مبدا تمام این‬ ‫زیتون ها یونان بوده است‪ .‬در سال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۲‬اطالعاتی‬ ‫از واردات زیتون با کد تعرفه ‪ ۲۰۰۵۷۰۰۰‬و ش��رح تعرفه‬ ‫«زیتون‪ ،‬محفوظ ش��ده به جز در سرکه یا در جوهر سرکه‪،‬‬ ‫یخ ن��زده» در امارهای گمرک ثبت نش��ده اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬معادل ‪۲۵۳‬هزار دالر زیت��ون از امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬مع��ادل ‪۱۸۶‬هزار دالر زیت��ون از یونان‪۱۷۴ ،‬هزار‬ ‫دالر زیت��ون از ترکیه و ‪۱۱۹‬هزار دالر زیتون از اس��پانیا‬ ‫وارد ایران ش��ده است‪ .‬در سال ‪ ۹۰‬نیز معادل یک میلیون‬ ‫و ‪۱۹۸‬ه��زار دالر زیتون از اس��پانیا‪۹۶۳ ،‬هزار دالر زیتون‬ ‫از ام��ارات متحده عربی‪۷۵۸ ،‬ه��زار دالر زیتون از ترکیه‪،‬‬ ‫‪۴۲۲‬هزار دالر زیت��ون از یونان و ‪۱۱۸‬هزار دالر زیتون از‬ ‫سوریه وارد ایران شده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬هزار تنی تولید‬ ‫بادام در کشور‬ ‫با وجود سرمازدگی های امسال‪ ،‬صادرات بادام از ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬تن در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪ 5‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن در سال ‪۹۴‬‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایان��ا‪ ،‬معاون مدیرکل دفت��ر امور میوه های‬ ‫سردس��یری و خش��ک معاون��ت باغبان��ی وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی از افزایش ‪۲۵‬هزار هکتاری سطح زیر کشت و‬ ‫‪۲۰‬هزار تنی تولید بادام در کش��ور نسبت به سال گذشته‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬طبق امار رس��می س��ال ‪ ۹۳‬سطح زیر‬ ‫کش��ت ای��ن محصول ‪۱۹۱‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬هکت��ار با تولید‬ ‫‪۱۴۵‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تن بوده که این میزان در سال جاری به‬ ‫‪۲۱۴‬ه��زار هکتار و تولید ‪۱۶۵‬هزار تن افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمود حسین نیا با اشاره به اینکه میزان باغ های‬ ‫بارور بادام از ‪۱۶۸‬هزار و ‪۵۰۰‬هزار هکتار در سال گذشته‬ ‫به ‪۱۸۴‬هزار هکتار رسیده‪ ،‬استان های مهم تولیدکننده را‬ ‫فارس‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کرم��ان و هم��دان اعالم کرد‪ .‬وی به رتب��ه پنجم جهانی‬ ‫ایران در تولید بادام بر اس��اس امار فائو در سال ‪۲۰۱۳‬م‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬صادرات این محصول از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۴‬تاکنون ‪ 5‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن بوده است و کشورهای هدف‬ ‫ما ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬هند‪ ،‬عراق‪ ،‬قطر و ترکمنستان هستند‪.‬‬ ‫حسین نیا میزان صادرات در سال ‪ ۹۳‬را ‪ 2‬هزار و ‪۹۵۰‬‬ ‫تن به ارزش ‪۲۴‬میلیون دالر عنوان کرد و یاداور ش��د‪ :‬با‬ ‫وجود سرمازدگی ها در سال جاری‪ ،‬میزان صادرات افزایش‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬ام��ا میزان صادرات با توجه به حجم تولید در‬ ‫کل بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دریافت کد بین المللی صادرات فراورده های دامی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات سفال اللجین ‪ 50‬ساله شد‬ ‫برداشت ‪ ۴۰‬هزار تن مرکبات از‬ ‫باغ های دزفول‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغداران دزفول با بیان اینکه س��طح زیر‬ ‫کش��ت باغ های این شهرستان ‪۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪۴۰‬ه��زار تن ان��واع مرکبات از س��طح باغ های دزفول‬ ‫برداش��ت ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرید غالمی افزود‪:‬‬ ‫مرکبات از س��طح ‪۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از اراضی برداش��ت شده‬ ‫و عملیات برداش��ت اراض��ی باقیمانده تا اواخر فروردین س��ال‬ ‫اینده ادامه دارد‪ .‬وی عمده محصوالت باغ های دزفول را ش��امل‬ ‫انواع نارنگی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬لیمو و گریپ فروت دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال کشاورزان استقبال خوبی از کشت مرکبات داشتند و در‬ ‫این راس��تا ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هکتار از باغ هایی که در ‪ ۲‬سال اخیر به‬ ‫دلیل کهنسالی درختان قابل کشت نبودند‪ ،‬احیا شدند‪ .‬غالمی‬ ‫درباره مش��کالت باغداران دزفول اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫هیچ نوع کمک مالی برای مبارزه بیولوژیک با افات و بیماری ها‬ ‫انجام نشد اما با این وجود مبارزه بیولوژیک همچنان ادامه دارد؛‬ ‫بیماری ه��ای جدیدی در مزارع و باغ های ما ش��ایع ش��ده که با‬ ‫توجه به سرمای فصل جاری‪ ،‬برخی از انها از بین رفت و ان شااهلل‬ ‫شاهد از بین رفتن مابقی انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫صدور ‪۱۵‬میلیون دالر کاال از‬ ‫گمرک خوی‬ ‫مدی��ر گمرک شهرس��تان خوی گف��ت‪ :‬ارزش ص��ادرات از‬ ‫گمرک خوی امس��ال با ‪۱۸‬درصد افزایش ب��ه ‪۱۵‬میلیون دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��هریار جعفری افزود‪ :‬ارزش کاالهای‬ ‫صادر ش��ده در س��ال گذش��ته ‪۱۲‬میلیون دالر بوده است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬امس��ال همچنین ب��ا ‪7‬درصد افزای��ش وزنی مقدار‬ ‫‪۲۲‬هزار ت��ن کاال از گمرک خوی به کش��ورهای خارجی صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سال گذش��ته نیز مقدار ‪۲۱‬هزار‬ ‫ت��ن کاال از این گمرک به کش��ورهای خارجی صادر ش��ده بود‪.‬‬ ‫جعفری اظهار ک��رد‪ :‬میانگین ارزش دالری هر تن کاالی صادر‬ ‫ش��ده از گم��رک خوی در س��ال جاری ‪ ۶۶۲‬دالر براورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماشین االت‪ ،‬س��بزی‪ ،‬صیفی‪ ،‬غالت‪ ،‬مواد تولید شده از‬ ‫غ�لات و میوه در ان��واع مختلف از جمله کاالهای صادرش��ده از‬ ‫گمرک خوی در س��ال جاری بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬مونته نگرو‪،‬‬ ‫پاکس��تان و روس��یه نیز مهم ترین مقاصد کاالهای صادره شده‬ ‫از گمرک خوی هس��تند که سهم کش��ورهای همسایه از دیگر‬ ‫کشورها بیشتر است‪.‬‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمد بشیری جالل‬ ‫با توجه به‬ ‫برداشته‬ ‫شدن تحریم ها‬ ‫سایر کشورها‬ ‫ارام ارام در‬ ‫حال ارتباط‬ ‫برقرار کردن با‬ ‫کشور ما هستند‬ ‫الگوی کشت در سمنان‬ ‫در حال تغییر است‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از وجود بیش‬ ‫از ‪۵۰‬هزار هکتار باغ مثمر در این استان خبر داد و گفت‪ :‬الگوی‬ ‫کشت در استان س��منان از محصوالت زراعی به سمت باغ های‬ ‫مثمر با نیاز ابی کم در حال تغییر است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬سید حس��ن میرعماد اظهار کرد‪ :‬جهاد‬ ‫کشاورزی استان س��منان در همین راستا با شناسایی درختان‬ ‫مثم��ر با نیاز اب��ی کم و ارزش افزوده بیش��تر‪ ،‬در حال اموزش و‬ ‫ترغیب بهره بردارن این اس��تان به کشت محصوالت باغی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اس��تان سمنان از ظرفیت بسیار باالیی در‬ ‫بخش کشاورزی برخوردار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪۱۹۸ :‬هزار هکتار‬ ‫از بی��ش از ‪۹‬میلیون هکتار وس��عت اس��تان س��منان را اراضی‬ ‫کشاورزی تش��کیل می دهند که بیش از ‪ ۵۰‬هکتار ان انواع باغ ‬ ‫میوه است‪.‬‬ ‫اردبیل ظرفیت صادرات خدمت‬ ‫به کشورهای همسایه را دارد‬ ‫مش��اور اقتصادی اس��تاندار اردبیل گفت‪ :‬این استان ظرفیت‬ ‫ص��ادرات نیروی فنی و خدمات را به کش��ورهای همس��ایه دارا‬ ‫است و این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ارژنگ عزی��زی تصریح کرد‪ :‬صادرات نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬صادرات خدمت همراه با فناوری است و در خود استان‬ ‫نیروهای متخصص متعددی وجود دارد که می توان از توان انها‬ ‫در کش��ورهای دیگر اس��تفاده کرد‪ .‬وی به ارتباط واحد تولیدی‬ ‫برخی قطعات خودرو با ‪ 8‬کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬این واحد‬ ‫تولی��دی در زمین��ه نصب و راه ان��دازی واحده��ای لبنی با این‬ ‫کش��ورها فعالیت دارد و تخصص خود را صادر می کند‪ .‬مش��اور‬ ‫اقتصادی استاندار اردبیل به ضرورت تربیت نیروهای متخصص‬ ‫توس��ط سازمان فنی و حرفه ای اس��تان تاکید کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫اگر به دنبال صادرات خدمت به کش��ورهای دیگر هس��تیم این‬ ‫مهم باید با برنامه ریزی دقیق و جامع انجام ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اهمیت قابل توجه نیروی انسانی در عصر کنونی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫واقع نیروی انسانی در یک واحد تولیدی و صنعتی به عنوان یک‬ ‫سرمایه محسوب می شود و بی شک هر واحد تولیدی که نسبت‬ ‫به ارتقای نیروی انس��انی خود اق��دام کند موفق تر عمل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬عزیزی با اش��اره به وضعیت بیکاری در اس��تان تاکید کرد‪:‬‬ ‫رفع مشکل بیکاری یکی از دغدغه های مسئوالن است و به ویژه‬ ‫بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاب می کند که از تمامی‬ ‫ظرفیت های ممکن استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت‪ :‬با هدف توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫تالش می شود کارخانه های تولید فراورده های دامی و لبنی استان کد بین المللی‬ ‫صادرات محصوالت با منشا دامی که مجوز صادرات به کشورهای اروپایی است‬ ‫را دریافت کنند‪ .‬علیرضا رفیعی پور کس��ب عنوان های ملی و استانی در ارزیابی‬ ‫عملکرد را حاصل همکاری و تعامل ارزشمند اصحاب رسانه برشمرد‪.‬‬ ‫علیرضا قاسمی‬ ‫در حال رایزنی‬ ‫با روسیه‬ ‫هستیم که به‬ ‫منظور توسعه‬ ‫روابط تجاری‬ ‫اردیبهشت سال‬ ‫اینده به همدان‬ ‫سفر کنند‬ ‫نام س��فال‪ ،‬با اللجین عجین ش��ده است‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬هرچه بازارهای هدف ب��رای صادرات‬ ‫سفال رو به گسترش باشد به همان میزان‪ ،‬استاندارد‬ ‫تولیدات و تنوع محصوالت و اشتغالزایی در این زمینه‬ ‫بیشتر و پررنگ تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۹‬میلیون دالر صادرات سفال‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان س��فال و س��رامیک‬ ‫اللجی��ن می گوید‪ :‬در ‪ ۱۰‬ما ه س��ال جاری از گمرک‬ ‫هم��دان حدود ‪۹‬میلیون دالر صادرات س��فال انجام‬ ‫ش��ده و همچنی��ن از گمرکات س��ایر اس��تان ها نیز‬ ‫‪۴۴‬میلیون دالر صادرات سفال و صنایع دستی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محم��د بش��یری جالل در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬حدود ‪۸۰‬درصد صادرات سفال و سرامیک‬ ‫ق و مابقی به کشورهای اروپایی‬ ‫اللجین به کش��ور عرا ‬ ‫ازجمل��ه المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هلن��د و انگلس��تان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین این میزان صادرات در مقایسه با‬ ‫‪ ۱۰‬ماه س��ال گذش��ته حدود ‪۵‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان س��فال و س��رامیک‬ ‫اللجین تصریح می کند‪ :‬با رک��ودی که در بازار ایران‬ ‫و عراق حکمفرما اس��ت‪ ،‬توانستیم کارگاه های سفال‬ ‫را زنده نگه داریم به طوری که در س��ال جاری نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته هیچ گون��ه تعطیل��ی در کارگاه ها‬ ‫(صنایع دس��تی) نداشتیم‪ .‬متاس��فانه با وجود ادامه‬ ‫فعالیت تولیدکنندگان س��فال باز هم ش��اهد کاهش‬ ‫تولید ‪5‬درصدی این کاال هستیم‪.‬‬ ‫بش��یری اظه��ار می کن��د‪ :‬یک��ی از نق��اط ضعف‬ ‫صادرکنن��دگان س��فال و س��رامیک این اس��ت که‬ ‫نمی توانی��م ب��رای خریدار در زمان موع��د مقرر کاال‬ ‫را صادر کنیم زیرا بیش��تر کاالهای صادراتی اس��تان‬ ‫صنایع دس��تی اس��ت بنابراین نمی توانیم پیش بینی‬ ‫کنی��م که تولید انها در چه زمانی به پایان می رس��د‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬کش��ور هلند درخواس��ت می کند دو‬ ‫ماهه ‪۱۰‬هزار گلدان تولید و به این کشور صادر کنیم‬ ‫اما با توجه به اینکه صنایع دستی و سفال به طور کامال‬ ‫سنتی تولید می ش��ود هیچ گاه نتوانسته ایم در مدت‬ ‫زمان تعیین شده‪ ،‬کاال را تولید و صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هزینه ب��اال در بس��ته بندی‪،‬‬ ‫از بزرگتری��ن مش��کالت صادرکنن��دگان س��فال و‬ ‫سرامیک است‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬یکی دیگر از مشکالت‬ ‫صادرکنندگان س��فال‪ ،‬هزینه باالی بسته بندی برای‬ ‫کش��ورهای اروپایی است و در این زمینه با کشورهای‬ ‫عربی مشکل نداریم زیرا کاالها را به صورت فله ای از ما‬ ‫خریداری می کنند که این امر موجب می شود هزینه‬ ‫صادرات برای ما کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان س��فال و س��رامیک‬ ‫اللجین بیان می کند‪ :‬صادرات سفال و صنایع دستی‬ ‫ب��ه کش��ورهای اروپایی حتم��ا باید با بس��ته بندی و‬ ‫دریافت مجوز اس��تاندارد انجام شود‪ .‬متاسفانه میزان‬ ‫هزینه بس��ته بندی موجب شده قیمت تمام شده کاال‬ ‫گران ش��ود و ای��ن یک ضرر ب��رای صادرکنندگان ما‬ ‫محسوب می شود‪ .‬بشیری بابیان اینکه امیدواریم بعد‬ ‫از لغو تحریم ها مشکالت این حوزه برطرف شود‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬با توجه به برداش��ته ش��دن تحریم ها سایر‬ ‫کشورها ارام ارام در حال ارتباط برقرار کردن با کشور‬ ‫ما هس��تند‪ ،‬بنابراین در این زمینه خوشبین هستیم‬ ‫که دوباره شاهد رونق صادراتی در کشور باشیم‪ .‬سال‬ ‫‪ ۷۷‬و ‪ ۷۸‬اوج ص��ادرات س��فال و صنایع دس��تی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره قدمت س��فال اللجین می افزاید‪:‬‬ ‫سفال اللجین حدود ‪ ۷۰۰‬سال قدمت دارد‪ .‬صادرات‬ ‫سفال از سال ‪۱۳۴۲‬به کش��ور انگلستان شروع شده‬ ‫است و تاکنون ادامه دارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان س��فال و س��رامیک‬ ‫اللجین می گوید‪ :‬صادرات س��فال تا قبل از تحریم ها‬ ‫بس��یار عالی پیش می رفت و تمام کشورهای اروپایی‬ ‫ن به همدان‬ ‫ازجمله هلند (مرکز گل)‪ ،‬انگلستان و الما ‬ ‫س��فر می کردن��د‪ .‬حتی این کش��ورها یک ش��رکت‬ ‫صنایع دستی را در استان ایجاد کردند و از این طریق‬ ‫اجناس را به سمت کش��ور خود بارگیری می کردند‪.‬‬ ‫پیش بینی برداشت یک میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تن نیشکر‬ ‫رییس هیات مدیره جمعیت فناوران نیش��کر پیش بینی کرد‬ ‫که در س��ال زراعی جاری بیش از یک میلی��ون و ‪۴۰۰‬هزار تن‬ ‫نیش��کر از مزارع زیر کشت این محصول در خوزستان برداشت‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود کم گویان در هشتمین همایش‬ ‫ملی فناوران نیش��کر ایران با محوریت نیش��کر‪ ،‬توسعه پایدار‪،‬‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر و صنعت دوس��تدار محیط زیست اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نیشکر در کشور یک محصول استراتژیک است اما متاسفانه‬ ‫به تولید کنندگان در این صنعت نگاه اس��تراتژیک نمی ش��ود و‬ ‫همواره در حاشیه هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۸۵‬پروانه تاسیس‬ ‫کشت و صنعت نیشکر از سوی وزارت علوم صادر شد و در سال‬ ‫‪ ۹۰‬جمعیت فناوران نیشکر به عنوان بیست وچهارمین عضو در‬ ‫جمعیت بین المللی نیش��کر ثبت ش��د‪ .‬کم گویان تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه فضایی در بحث نیشکر وجود دارد که مشکالت زیادی‬ ‫پس از تولید نیش��کر ایجاد می شود و افراد زیادی پس از تولید‪،‬‬ ‫دخالت و نابس��امانی هایی را ایج��اد می کنند‪ ،‬به همین منظور‬ ‫دول��ت باید برنامه ای را برای زمان پس از تولید نیش��کر ایجاد و‬ ‫بازار این محصول را تنظیم کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به دلیل رکودی‬ ‫که در بازار وجود دارد همواره قیمت هایی که برای شکر تصویب‬ ‫می ش��ود در بازار اعمال نمی شود و هنوز شکر با قیمت ‪۲۵‬هزار‬ ‫ریال در هر کیلوگرم عرضه می ش��ود‪ .‬خوزس��تان قطب تولید‬ ‫شکر است و تا زمانی که نگاه به صنعت نیشکر به عنوان یک طرح‬ ‫جامع نباشد مش��کالت زیادی را در این بخش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رییس هیات مدی��ره جمعیت فناوران نیش��کر ادامه داد‪ :‬مقرر‬ ‫ش��ده شرکت توسعه نیش��کر ‪ 7‬واحد کشت و صنعت نیشکری‬ ‫به وس��عت ‪84‬هزار هکتار خالص کشت نیشکر و کارخانه های‬ ‫شکر‪ ،‬تصفیه شکر‪ ،‬خوراک دام‪ ،‬تخته صنعتی (‪ ،)MDF‬کاغذ‬ ‫و کارخانه های بیوتکنولوژی مورد نیاز کشور از قبیل خمیرمایه‬ ‫و الکل با ظرفیت مناسب را احداث کند‪ .‬کشت و صنعت نیشکر‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬امیر کبیر‪ ،‬دعبل خزاعی‪ ،‬میرزاکوچک خان‪،‬‬ ‫سلمان فارس��ی‪ ،‬حکیم فارابی و دهخدا واحدهای هفتگانه این‬ ‫شرکت هس��تند‪ .‬ظرفیت اسمی تولید ش��کر این شرکت‪700‬‬ ‫هزار تن است‪.‬‬ ‫برای هر ش��رکت بیش از ‪ ۷۰‬کارگاه کار می کردند ک ه‬ ‫متاس��فانه در دوران تحریم ها‪ ،‬تمام این شرکت ها به‬ ‫کش��ور خود بازگشتند‪ .‬امیدواریم با لغو تحریم ها این‬ ‫کش��ورها دوباره فعالیت ش��ان را اغاز کنند‪ .‬بشیری‬ ‫تاکید می کند‪ :‬شهرس��تان اللجین باحدود ‪۱۷‬هزار‬ ‫جمعیت‪ ،‬بیش از ‪۷۰۰‬کارگاه تولیدی صنایع دس��تی‬ ‫دارد‪ ،‬همچنین غیراز ش��اغلین اللجین حدود‪۱۶۰۰‬‬ ‫نفر از اس��تان های همجوار در این شهرس��تان به این‬ ‫حرفه مشغول شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ریی��س انجمن صادرکنندگان س��فال و‬ ‫س��رامیک اللجین‪ ،‬اللجین در ب��ازار یک طرح جدید‬ ‫را در این زمینه (س��فال) اب��داع کرده‪ ،‬که باعث تولید‬ ‫بیش��تر ش��ده به طوری که این طرح در کل استان ها‬ ‫گس��ترش پیدا کرده است‪ .‬در حال حاضر این طرح را‬ ‫تبریز‪ ،‬س��منان و اصفهان کار می کنند اما الگوی این‬ ‫طرح از اللجین است‪ .‬بیش از ‪۶‬هزار نفر در این صنعت‬ ‫جدید در اللجین مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کن��د‪ :‬ب��رای رف��ع مش��کالت‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬به جز رفع تحری��م خارجی نیاز به‬ ‫رفع تحریم داخلی هم هست‪ .‬تا سال ‪ ۸۸‬مشوق های‬ ‫صادراتی ب��ه صادرکنن��دگان پرداخت می ش��د اما‬ ‫متاسفانه از سال ‪ ۸۸‬به بعد مشوق ها را برداشتند‪.‬‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان س��فال و س��رامیک‬ ‫اللجین خاطرنش��ان می کند‪` :‬پیش از برنامه پنجم‬ ‫توس��عه اصناف ملزم ب��ه ارائه اظهارنام��ه نبودند اما‬ ‫این امر براس��اس برنامه پنجم توس��عه الزامی ش��د‪.‬‬ ‫بی اطالعی اصن��اف و صادرکنندگان از ضرورت ارائه‬ ‫اظهارنامه موجب ش��د تا س��ال ‪ 90‬و ‪ 91‬برای انها از‬ ‫‪3‬میلی��ون تومان تا ‪2‬میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون تومان‬ ‫مالیات تعیین شود و همین امر موجب شد تا صادرات‬ ‫سفال های اللجین از طریق اس��تان های دیگر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬میلیون دالر صادرات فرش‬ ‫معاون صنایع دستی‪ ،‬میراث فرهنگی وگردشگری‬ ‫اس��تان هم��دان می گوید‪ :‬به منظ��ور اینکه صادرات‬ ‫س��فال به کش��ورهای ه��دف معرفی ش��ود اقدام به‬ ‫برگزاری نمایشگاه های مختلف شده و طرح استفاده‬ ‫از ظرفیت های ش��بکه های مجازی‪ ،‬اینترت و س��ایر‬ ‫فضاه��ای مجازی را اجرا کردیم ک��ه صادرکنندگان‬ ‫بتوانند در بازارهای جهانی حضور پیداکنند ‪.‬‬ ‫علیرضا قاس��می در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫برای رفع مش��کالت صادرکنندگان درحال پیگیری‬ ‫هس��تیم تا موانعی که بر سر راه صادرکنندگان وجود‬ ‫دارد را برط��رف کنی��م‪ .‬امیدواریم با لغ��و تحریم ها و‬ ‫روابط جدیدی که با کش��ورها درحال ش��کل گرفتن‬ ‫اس��ت‪ ،‬مشکالت صادرات خود به خود حل و کمرنگ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی‪ ،‬میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اس��تان همدان تصری��ح می کند‪ :‬صادرات س��فال و‬ ‫ت خوب��ی دارد و‬ ‫س��رامیک الجین وضعیت به نس��ب ‬ ‫توانس��ته خود را به خوب��ی در بازارهای هدف معرفی‬ ‫کن��د‪ .‬بیش��ترین ص��ادرات س��فال و س��رامیک به‬ ‫افغانستان و ازبکس��تان و همچنین صادرات فرش به‬ ‫امریکا انجام شده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در حال رایزنی با روس��یه هستیم که‬ ‫به منظور توسعه روابط تجاری اردیبهشت سال اینده‬ ‫ب��ه همدان س��فر کنند تا بتوانی��م در زمینه صادرات‬ ‫فرش با این کشور رابطه برقرار کنیم و سطح صادرات‬ ‫ای��ن کاال تغییر پیدا کند‪ .‬پیش بینی می ش��ود تا ماه‬ ‫اینده ‪۱۳‬میلیون دالر صادرات فرش داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫یکی از مش��کالت صادرکنندگان س��فال‪ ،‬هزینه‬ ‫باالی بسته بندی برای کشورهای اروپایی است‪ ،‬چون‬ ‫صادرات س��فال و صنایع دستی به کشورهای اروپایی‬ ‫حتما باید با بس��ته بندی و دارای اس��تاندارد باش��د‪،‬‬ ‫متاسفانه هزینه باالی بسته بندی موجب شده قیمت‬ ‫تمام شده کاال گران شود‪ ،‬بنابراین صادرکنندگان در‬ ‫این زمینه متضرر می شوند‪ .‬امیدواریم با لغو تحریم ها‬ ‫و گسترش روابط تجاری‪ ،‬مشکالت این حوزه برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برای خرید پیاز عجله نکنید‬ ‫مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی استان زنجان‬ ‫گف��ت‪ :‬در روزهایی که قیمت پی��از در بازار به ‪ ۴۵۰۰‬تا ‪۵۰۰۰‬‬ ‫تومان رس��یده‪ ،‬بهتر اس��ت ش��هروندان برای خرید ان عجله‬ ‫نکنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبداهلل جعفری اف��زود‪ :‬قیمت پیاز‬ ‫در بازار غیر معقول به نظر می رس��د‪ ،‬البته این مسئله مختص‬ ‫اس��تان زنجان نبوده و تا حدودی کش��وری اس��ت و علت ان‬ ‫می تواند به علت حضور ناس��الم دالالن س��ودجو برای عرضه‬ ‫این محصول پرمصرف باش��د‪ .‬در واقع‪ ،‬برخی واسطه ها از نگاه‬ ‫س��نتی زارعان و خال موجود در بازار پیاز سوءاستفاده کرده و‬ ‫ذخای��ر انبارها را با قیمت دلخواه به ب��ازار عرضه کرده اند‪ .‬این‬ ‫مس��ئول ادامه داد‪ :‬براساس طرح استمرار کشت (برنامه ریزی‬ ‫دولت در زمینه عرضه محصوالت پرمصرف)‪ ،‬پیاز کشت شده‬ ‫در جنوب ایران که بس��یار مرغوب و باکیفیت است حدود ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3‬هفته دیگر به بازار اس��تان زنجان رس��یده و منتج به کاهش‬ ‫چشمگیر قیمت این محصول می شود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬انچه امروز‬ ‫در سطح بازار شاهد هستیم پیازهای قرمز مزارع زنجان است‬ ‫که تولید خارج از فصل ب��وده و از کیفیت باالیی نیز برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬عرضه پیاز ارزان در سال‬ ‫زراعی گذش��ته از دیگر عواملی اس��ت که به افزایش ناگهانی‬ ‫قیمت این محصول در روزهای اخیر منجر ش��ده است‪ ،‬چون‬ ‫براساس الگوی عرضه و تقاضا‪ ،‬تغییر سطح زیرکشت و الگوی‬ ‫کش��اورزان در نهایت به افزایش قیمت در بازار ختم می شود‪.‬‬ ‫جعف��ری با اش��اره به اینک��ه پیاز جنوب نوبران��ه بوده و حجم‬ ‫زیادی از محصول در راه است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با عرضه پیاز جنوب‬ ‫ب��ه بازار‪ ،‬قیمت این محصول به یک��ی دو ماه قبل برمی گردد‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬اگر ش��هروندان پیاز را فق��ط برای برطرف کردن‬ ‫نیاز خود خریداری کرده و دس��ت نگه دارند‪ ،‬بدون شک برای‬ ‫کاهش قیمت این محصول گام بزرگی برداشته اند و در عوض‬ ‫می توانن��د از محصول باکیفی��ت و ارزان تر بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬نب��ود تقاضا به خودی خود فروش��نده ها و دالالن‬ ‫را مجب��ور به شکس��تن قیمت می کند‪ ،‬چ��ون پیاز محصولی‬ ‫فسادپذیر است و پس از ورود به بازار راهی جز فروش ندارد‪.‬‬ ‫مالتا‪ ،‬میزبان فعاالن کشتیرانی جهان‬ ‫مالت��ا‪ ،‬یکی از کش��ورهای مهم صاح��ب پرچم در صنعت کش��تیرانی‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار در اکتبر ‪ 2016‬میزبان فعاالن دریانوردی و کشتیرانی جهان خواهد‬ ‫بود‪ .‬قرار است این اجالس از سوم تا شش اکتبر ‪ 12( 2016‬تا ‪ 15‬مهر ‪)1395‬‬ ‫و پیش از اغاز دوره ریاس��ت مالتا بر ش��ورای اتحادیه اروپا در کش��ور کوچک‬ ‫اروپایی مالتا‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫تصویر مثبت‪ ،‬مالزی را در صدر مقاصد گردشگری جهان نگه داشت‬ ‫کمپین گردشگری مالزی خالق درامد ‪ 21‬میلیارد دالری‬ ‫مالزی کش��وری اس��ت که صنعت گردشگری‬ ‫را دومی��ن منب��ع درامد خ��ود قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫این کش��ور اجازه ن��داده حوادثی مانند س��قوط‬ ‫هواپیما و گم ش��دن جت مس��افربری بر صنعت‬ ‫گردشگری اش تاثیر بگذارد و نکته جالب ان است‬ ‫که مالزی با وجود سقوط هواپیمای مسافربری در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی باز هم بیشترین مسافر را به‬ ‫خود جذب کرده اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫‪27‬میلیون و ‪ 440‬هزار نفر به مالزی سفر کرده و‬ ‫‪۷۲‬میلیارد رینگیت (واحد پول مالزی) برای این‬ ‫کشور درامد داشته اند‪.‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹سانحه هوانوردی مالزی‬ ‫فاجع��ه ‪ ۲‬هواپیما مالزی را از نظر گردش��گری‬ ‫در ش��رایط بدی قرار داد‪ .‬ام��ا این اتفاقات نه تنها‬ ‫تاثی��ری ب��ر گردش��گری مالزی نگذاش��ت بلکه‬ ‫موجب جذب گردش��گران بیشتری به مالزی شد‬ ‫به طوری که تعداد مس��افران مال��زی به باالترین‬ ‫میزان خود در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی رسید‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت بین الملل��ی ک��ردن صنع��ت‬ ‫گردش��گری به همراه تغییرات مثبت ایجادش��ده‬ ‫در دولت مالزی؛ س��ال ‪۲۰۱۴‬م را به سال بازدید‬ ‫از مالزی تبدیل کرد‪ .‬پیش از س��قوط هواپیمای‬ ‫مس��افربری نیز پ��رواز ‪ ۳۷۰‬هواپیمایی مالزی به‬ ‫همراه ‪ ۲۳۰‬سرنش��ینش گم شد‪ .‬مسیر این پرواز‬ ‫از کوالالمپ��ور به پکن بود که در ‪ ۸‬مارس ‪ ۲۰۱۴‬‬ ‫ناپدی��د ش��د‪ .‬این حادث��ه مال��زی را مرکز توجه‬ ‫جهانی قرار داده و به گردشگری این کشور ضربه‬ ‫وارد کرده اس��ت‪ .‬ضربه بعدی به بدنه گردشگری‬ ‫مال��زی زمانی رخ داد که ‪ ۴‬ماه بعد از گم ش��دن‬ ‫هواپیم��ای مالزیایی‪ ،‬یک ج��ت از خطوط هوایی‬ ‫مالزی هدف حمله شورش��یان در ش��رق اوکراین‬ ‫قرار گرفته و ‪ ۲۹۸‬سرنشین ان کشته شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمپین «از مالزی بازدید کنید»!‬ ‫به دلیل رفع اثرات س��قوط هواپیم��ا و ناپدید‬ ‫ش��دن جت مس��افربری‪ ،‬مال��زی تصمیم گرفت‬ ‫راهکارهایی اتخاذ کند تا در صنعت گردش��گری‬ ‫دچ��ار چالش ج��دی نش��ود‪ .‬به همی��ن منظور‬ ‫مقامات گردش��گری مال��زی کمپینی ب��ا عنوان‬ ‫مقاص��د اس��یایی ای��ده ال ب��ه راه انداختند‪ .‬این‬ ‫کمپین مال��زی را کش��وری دارای فرهنگ چند‬ ‫قومیتی با جنگل های انبوه و سرسبز و سواحل تر‬ ‫و تازه معرفی کرد که به کمپین «از مالزی بازدید‬ ‫کنید» نیز معروف است‪.‬‬ ‫هدف «کمپین از مالزی بازدید کنید»‪ ،‬ترغیب‬ ‫‪۲۸‬میلی��ون بازدید کنن��ده به دی��دار از مالزی و‬ ‫کس��ب ‪۷۶‬میلیارد رینگیت‪ ،‬معادل ‪۲۱/۱‬میلیارد‬ ‫دالر درام��د بوده اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر صنعت‬ ‫گردشگری با دس��تیابی به پارامترهای مورد نظر‬ ‫دومین منبع درامد مالزی به شمار می رود‪.‬‬ ‫صنعت گردش��گری مالزی با وج��ود تمام این‬ ‫حوادث با بیشترین سرعت در دوران پس از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬میالدی پیشرفت کرد‪ .‬همچنین امار های‬ ‫منتش��ر شده از ژانویه و اکتبر ‪ ۲۰۱۵‬که نمایانگر‬ ‫سفر ‪ ۲۲/۹‬میلیون گردشگر است ‪۱۰‬درصد رشد‬ ‫را نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ‪۲۰۱۴‬م نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری پررونق مالزی‬ ‫مال��زی کش��وری در جنوب ش��رقی اس��یا و‬ ‫پایتخ��ت ان کواالالمپ��ور اس��ت‪ .‬همچنین این‬ ‫کش��ور عض��و س��ازمان مل��ل متح��د و اتحادیه‬ ‫کشورهای مشترک المنافع است‪.‬‬ ‫براس��اس امار مالزی در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫نیز ‪۶۵‬میلیارد و ‪۴۴۰‬میلیون رینگیت (واحد پول‬ ‫مالزی) از محل گردشگری درامد کسب کرده که‬ ‫این کش��ور را به یکی از پردرامد ترین کشورهای‬ ‫اس��یایی در حوزه گردشگری تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫یکی از راه هایی که مالزی به واسطه ان بیشترین‬ ‫درامدزایی را دارد خرید کردن مس��افران اس��ت!‬ ‫‪۲/۳۰‬درصد از هزینه های گردش��گران در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬میالدی برای خرید هزینه شده است‪.‬‬ ‫به ط��ور حتم خرید کردن در این کش��ور لذت‬ ‫بس��یاری دارد چرا که به مالزی بهشت خرید نیز‬ ‫می گویند‪ .‬کشورهای س��نگاپور‪ ،‬اندونزی‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫برونئ��ی و تایلن��د بیش��ترین گردش��گران را به‬ ‫مالزی فرستاده اند‪ .‬گفتنی است برج های دوقلوی‬ ‫پتروناس که متعلق به ش��رکت نفت��ی پتروناس‬ ‫مالزی هس��تند؛ درحال حاضر بلندترین برج های‬ ‫دوقل��وی جهان هس��تند که یک��ی از مکان های‬ ‫گردشگری شهر کواالالمپور را به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫مالزی دربردارنده دو ناحیه جغرافیایی اس��ت و‬ ‫دری��ای جنوبی چین انه��ا را از هم جدا می کند‪:‬‬ ‫ش��به جزیره مالزی یا مالزی غربی که در ش��به‬ ‫جزیره ماالیی قرار دارد و از ش��مال با تایلند مرز‬ ‫خش��کی دارد و از طریق جاده شوس��ه جوهور از‬ ‫جنوب با سنگاپور پیوند دارد‪.‬‬ ‫مالزی کش��وری کوچک با توانای��ی و ظرفیت‬ ‫مش��خص است که یکی از موفق ترین اقتصادهای‬ ‫جنوب شرق اس��یا قلمداد می شود‪ .‬این کشور با‬ ‫جمعیتی ح��دود ‪۲۸‬میلیون نفر و مس��احتی در‬ ‫حدود ‪ ۳۳۰‬هزار کیلومترمربع‪ ،‬دارای رش��د ‪۵/۵‬‬ ‫درص��دی در تولید ناخالص ملی اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به ش��رایط و امار و ارقام اقتصادی می توان گفت‬ ‫مال��زی از «ارامش اقتصادی» برخوردار اس��ت و‬ ‫همه ش��اخص های اقتص��ادی نیز در س��ایه این‬ ‫ارامش رو به رونق است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویر گردشگری در ذهن مسافران‬ ‫به عقیده کارشناس��ان مهم ترین نکته در حوزه‬ ‫گردشگری تصویری است که از کشورها در ذهن‬ ‫گردشگران جهانی نقش می بندد‪ .‬اگر این تصاویر‬ ‫مثبت باش��ند ب��ا حوادثی مانند س��قوط هواپیما‬ ‫مخدوش نمی شوند‪.‬‬ ‫مهس��ا مطهر‪ ،‬دبیر کان��ون انجمن های صنفی‬ ‫راهنمایان گردش��گری سراس��ر کشور به‬ ‫می گوید‪ :‬درباره گم ش��دن و س��قوط هواپیماها‬ ‫بای��د بگویم که در ام��ار واژه ای به نام اصل عدم‬ ‫ب��ه اینگونه ح��وادث اطالق می ش��ود‪ .‬زمانی که‬ ‫حادثه ای با احتمال بسیار کمی رخ می دهد به ان‬ ‫اصل عدم گفته می ش��ود‪ .‬در کشور ما نیز درباره‬ ‫حوادث هوانوردی اصل عدم صدق می کند‪ .‬اما در‬ ‫اذهان اینگونه تصور شده است که ناوگان هوایی‬ ‫ایران ناامن و غیرقابل اعتماد است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬اگ��ر حادثه هوای��ی در ایران رخ‬ ‫دهد منجر به س��قوط گردشگری شده و صنعت‬ ‫گردشگری کش��ور را با بحران مواجه می کند اما‬ ‫مالزی با وجود رخ دادن حوادث هوایی همچنان‬ ‫در حوزه گردش��گری پیشرو است‪ .‬در گردشگری‬ ‫واژه ای وج��ود دارد ب��ه ن��ام تصوی��ر مقص��د؛‬ ‫گردش��گران زمانی که برای مقصدی هزینه کرده‬ ‫و بلی��ت یا تور خریداری می کنند در واقع تصویر‬ ‫مقصد را خریداری کرده و تصور خود را از مقصد‬ ‫خریداری می کنند‪.‬‬ ‫مطهر عنوان می کند‪ :‬اگر در ایران نیز در حوزه‬ ‫گردش��گری به خوبی عمل کنیم و تصویر مثبتی‬ ‫از کشور برجای بگذاریم تصاویر منفی به تدریج و‬ ‫در میان تصاویر مثبت حذف می ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫حذف دالر از مبادالت تجاری ایران و برزیل‬ ‫ارماندو مونتیرو‪ ،‬وزیر تجارت برزیل گفت که کشورش‬ ‫برای عبور از تحریم های امریکا علیه ایران‪ ،‬بابت صادرات‬ ‫هواپیما‪ ،‬خودرو و ماشین االت به این کشور‪ ،‬یورو و سایر‬ ‫ارزهای غیردالری دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مونتیرو نخس��تین مقام برزیلی است که تایید می کند‪،‬‬ ‫بزرگتری��ن اقتصاد امریکای التین ممکن اس��ت از ایران‬ ‫ارزهایی غیراز دالر نظیر یورو دریافت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رویت��رز وی اف��زود‪ :‬دیلم��ا روس��ف‪،‬‬ ‫رییس جمهوری برزیل ممکن اس��ت امسال برای افزایش‬ ‫صادرات به ایران سفر کند‪.‬‬ ‫مونتیرو گف��ت‪« :‬در حال حاضر هم��ه در حال رقابت‬ ‫بر س��ر بازار ایران هس��تند‪ ...‬ظرفیت تج��اری (در ایران)‬ ‫خیلی باالست‪ ...‬ما راه هایی را برای انجام پرداخت ها‪ ،‬نوع‬ ‫پرداخت و ارز مورد استفاده خواهیم یافت‪».‬‬ ‫پس از اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران در‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬ایران تصمیم گرفته برای کاهش وابستگی‬ ‫خ��ود ب��ه دالر امریکا‪ ،‬بدهی های قبلی خ��ود و معامالت‬ ‫جدید نفتی خود را به یورو انجام دهد‪.‬‬ ‫مونتیرو گفت‪ :‬برزیل قصد دارد ارزش مبادالت تجاری‬ ‫خود با ایران را تا سال ‪ 2019‬میالدی ‪ 3‬برابر کند و به ‪5‬‬ ‫میلیارد دالر برساند‪.‬‬ ‫رییس جمهور برزیل هفته گذشته پس از دیدار با سفیر‬ ‫ایران‪ ،‬تحریم های س��ازمان ملل علیه تهران را لغو کرد و‬ ‫ابراز امی��دواری کرد که ارزش مب��ادالت تجاری بین دو‬ ‫کشور افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫هرچند هنوز مشخص نیست که ایا تالش برزیل برای‬ ‫دور زدن سیستم مالی امریکا تنش ها بین برزیل و امریکا‬ ‫را افزای��ش خواهد داد یا خی��ر‪ .‬دولت چپگرای برزیل در‬ ‫گذش��ته با ارتق��ای روابط با تهران‪ ،‬موجب ناخش��نودی‬ ‫واش��نگتن ش��ده بود‪ .‬مونتیرو افزود‪ :‬دول��ت ایران قبال با‬ ‫شرکت هواپیماسازی امبرائر برزیل برای خرید جت های‬ ‫تجاری برای پروازهای منطقه ای تماس برقرار کرده است‪.‬‬ ‫اگ��ر هواپیمایی هم س��قوط کند اث��ر مقطعی بر‬ ‫ج��ای می گذارد‪ .‬اگر تصوی��ر مثبتی از ایران ارائه‬ ‫ندهیم و درباره کشور به دنیا اطالعاتی ندهیم در‬ ‫فضای دانش گردش��گری جهان حضور نخواهیم‬ ‫داشت و گردشگران با تصوری منفی و این تصویر‬ ‫که ایران مکان مناس��بی برای س��فر نیست این‬ ‫مقصد را از فهرست خود حذف می کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره تفاوت مصر و مال��زی در حوزه تاثیر‬ ‫ح��وادث بر صنعت گردش��گری اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫کش��ور مصر به دلیل جنگ های داخلی و شرایط‬ ‫نامناسبی که تصویر این کشور را مخدوش کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از حوادثی مانند س��قوط هواپیم��ا تاثیر‬ ‫می پذی��رد و اینگونه حوادث صنعت گردش��گری‬ ‫مصر را دچار بحران می کنند‪.‬‬ ‫مطهر درباره درامد کالن مالزی از خرید کردن‬ ‫عنوان می کند‪ :‬کش��ور مالزی از منابع تاریخی و‬ ‫بناه��ای باس��تانی و جاذبه ه��ای تاریخی محروم‬ ‫اس��ت اما این کش��ور به حدی هوشمند است که‬ ‫ب��رای خود جاذبه های دیگری ایجاد کند‪ .‬یکی از‬ ‫این جاذبه ها می توان��د ایجاد فضا و فراهم کردن‬ ‫محصوالت مناسبی برای خرید کردن گردشگران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مالزی کشوری‬ ‫است که صنعت‬ ‫گردشگری را‬ ‫دومین منبع‬ ‫درامد خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این کشور‬ ‫اجازه نداده‬ ‫حوادثی مانند‬ ‫سقوط هواپیما‬ ‫و گم شدن جت‬ ‫مسافربری‬ ‫بر صنعت‬ ‫گردشگری اش‬ ‫تاثیر بگذارد‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫براس��اس گفته های کارشناس��ان ایجاد تصویر‬ ‫مثبت از کشورها در اذهان گردشگران بین المللی‬ ‫می توان��د تاثی��ر تصاوی��ر منفی مانند س��قوط و‬ ‫ی��ا ناپدید ش��دن هواپیماه��ا را خنث��ی کند‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د مقام��ات مالزیایی ب��ه حدی برای‬ ‫تصویرسازی مثبت از این کشور فعالیت کرده اند‬ ‫که با وجود تمام حوادث تلخ و دردناک این کشور‬ ‫همچنان یکی از مقصدهای گردش��گری بسیاری‬ ‫از گردشگران بین المللی به شمار می رود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪www.tourism.gov.my‬‬ ‫‪uk.businessinsider.com‬‬ ‫بزرگترین بندر هند به سود رسید‬ ‫اپرات��ور منطقه ویژه اقتصادی و بن��ادر ادانی به عنوان‬ ‫بزرگترین بندر هند‪ ،‬در گزارشی از سوداوری در ‪ 3‬ماهه‬ ‫سوم س��ال ‪ 2015‬میالدی نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مانا‪ ،‬س��ود خال��ص این بن��در‪ ،‬در ‪ 9‬ماهه‬ ‫‪2015‬م‪ ،‬به مرز ‪ 19/5‬میلیارد دالر رس��ید که در مقایسه‬ ‫با ‪ 16/5‬میلیارد دالر سال قبل ‪ ،‬روند صعودی را به نمایش‬ ‫می گذارد‪ .‬ب��ه عبارتی درامد کل منطقه ویژه اقتصادی و‬ ‫بن��ادر این بندر‪ ،‬در ‪ 9‬ماهه ‪2015‬م‪ ،‬رش��د ‪ 15‬درصدی‬ ‫را به همراه داش��ت‪ .‬گوت��ام ادانی‪ ،‬ریی��س منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی و بنادر ادانی‪ ،‬با بیان این مطلب که ما در ‪10‬‬ ‫موقعیت مکانی خط س��احلی هند‪ ،‬فعال هس��تیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحالی که ما مس��یر ترقی چشمگی ر بنادر را دنبال‬ ‫می کنیم به توسعه شاخص های صنعتی و لجستیکی نیز‬ ‫می اندیشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ما در تالش هس��تیم که به بازیگر‬ ‫فعال عرصه صنعتی و لجستیکی یکپارچه تبدیل شویم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در طول این م��دت‪ ،‬اپرات��ور منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی و بنادر ادانی‪ ،‬بس��تر الزم در بندر ویزهینجام‬ ‫در کرال را مهیا کرده اس��ت‪ .‬ناگفته نماند این نخس��تین‬ ‫بن��در دریایی اب ه��ای عمیق بین المللی هند اس��ت که‬ ‫در حال توس��عه اس��ت‪ .‬گوتام ادانی‪ ،‬رییس منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی و بنادر این بندر به این مطلب نیز اشاره کرد که‬ ‫با اغاز فصل تازه ای از تجارت بندری‪ ،‬وظایف مان بیشتر و‬ ‫احساس مسئولیت سنگین تری می کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬تمرکز اصل��ی ما بر ارتقای‬ ‫بنادرمان اس��ت و برای نیل به این هدف‪ ،‬باید با استفاده‬ ‫از فناوری‪ ،‬کاالی برتر و پایین اوردن هزینه مالی خالص‪،‬‬ ‫کارامدی عملیاتی مان را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گروه ادانی مالکیت چندین بندر و پایانه‬ ‫در مون��دری‪ ،‬کاندال‪ ،‬هازیر در ایال��ت غربی هند و‪ ...‬را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ اعتصاب کارگران‬ ‫در بنادر یونان‬ ‫کارگران بندری در کشور یونان به دلیل فروش دو بندر‬ ‫بزرگ این کش��ور اعتصاب کردند‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬پس از‬ ‫اخ��ذ تصمیم مبنی بر فروش دو بن��در بزرگ پیرائوس و‬ ‫تس��ولونیکی اتحادیه کارگران بندری این کش��ور دستور‬ ‫اعتص��اب دو روزه در بنادر یون��ان را صادر کرد ‪ .‬تصمیم‬ ‫ف��روش این دو بن��در بزرگ یونان در پ��ی تصمیم دولت‬ ‫یونان برای ف��روش برخی دارایی ها ب��ه بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬با ورود بخش خصوصی ب��ه عنوان اپراتورهای این‬ ‫دو بن��در‪ ،‬احتمال بیکاری کارگ��ران یونانی بندر به دلیل‬ ‫ورود نی��روی کار ارزان تر باال می رود ک��ه این کارگران را‬ ‫به اعتص��اب تحریک ک��رد‪ .‬در ماه ژانوی��ه اپراتور چینی‬ ‫گروه کاس��کو هنگ کنگ پیشنهاد خرید ‪ 67‬درصد از کل‬ ‫بزرگترین بندر این کشور یعنی بندر پیراوئس را ارائه داد‪.‬‬ ‫این پیشنهاد معادل ‪ 402‬میلیون دالر ارزش دارد‪ .‬دومین‬ ‫بندر بزرگ یونان‪ ،‬تسولونیکی‪ ،‬نیز مورد توجه این خریدار‬ ‫چینی قرار گرفته اس��ت و این ش��رکت قصد دارد در یک‬ ‫اقدام مش��ابه ‪ 67‬درصد کل س��هام این ش��رکت را از ان‬ ‫خود کند‪ .‬گفته می ش��ود این اعتصاب در فعالیت بنادر و‬ ‫پایانه های خصوصی خللی به وجود نیاورده است‪.‬‬ ‫کمیسیون اروپا تبانی خطوط‬ ‫کانتینری را تایید کرد‬ ‫کمیس��یون اروپا روز سه شنبه (‪ 27‬بهمن ‪ )1394‬اعالم‬ ‫کرد که ‪ 15‬شرکت کشتیرانی که مظنون به نقض قوانین‬ ‫رقابتی بودند‪ ،‬متعهد به تغییر سیاست‪‎‬های خود در انتشار‬ ‫افزای��ش نرخ عمومی (‪ )GRI‬ش��دند تا به این ش��کل از‬ ‫بازرسی‪‎‬ها بعدی کمیس��یون اروپا و جریمه‪‎‬های احتمالی‬ ‫انها جلوگیری به عمل بیاید و بار دیگر جریمه نشوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مارین تایمز‪ ،‬کمیس��یون اروپ��ا در نوامبر‬ ‫‪ 2013‬تحقیقاتی را اغاز کرد که بر پایه گزارش‪‎‬هایی بود‬ ‫که از س��ال ‪ 2009‬م دریافت کرده بود‪ .‬در این گزارش‪‎‬ها‬ ‫اشاره شده بود که شرکت های کشتیرانی کانتینری بزرگ‬ ‫جهان با انتش��ار منظ��م افزایش نرخ قیمت مس��یرهای‬ ‫مختلف خود به س��مت اروپا و از این قاره‪ ،‬نسبت به اعالم‬ ‫نامحسوس قیمت‪‎‬های اینده به یکدیگر اقدام می‪‎‬کردند و‬ ‫به این ش��کل رقابت در بازار را از بین می‪‎‬بردند‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم کمیس��یون اروپا کش��تیرانی های (چایناشیپینگ) ‬ ‫ی س��ی جی ام) ‪CMA‬‬ ‫‪( ،China Shipping‬س��ی ام ا ‬ ‫‪( ،CGM‬کاسکو) ‪( ،COSCO‬اورگرین) ‪،Evergreen‬‬ ‫(هامب��ورگ س��اد) ‪( ،Hamburg Sud‬هانجی��ن)‬ ‫‪( ،Hanjin‬هاپ��اگ لوی��د) ‪( ،Hapag Lloyd‬اچ ام ام)‬ ‫‪( ،HMM‬مرس��ک) ‪( ،Maersk‬م��ول) ‪،MOL‬‬ ‫(ام اس س��ی) ‪( ،MSC‬ان وای کی) ‪( ،NYK‬او او س��ی ال)‬ ‫‪ OOCL‬و (ش��رکت کش��تیرانی امارات متح��ده عربی)‬ ‫‪ UASC‬مورد بازرس��ی قرار گرفتند‪ .‬از انجایی که انتشار‬ ‫اخبار مربوط به افزایش نرخ این ش��رکت‪‎‬ها چندین بار در‬ ‫سال انجام می‪‎‬شد و ش��امل مقدار افزایش و زمان اجرای‬ ‫ان بو د و به طور تقریبی همه شرکت‪‎‬ها نیز از همین رویه‬ ‫اس��تفاده می‪‎‬کردند و اخبار انها به صورت پش��ت سر هم‬ ‫چند هفته پیش از اجرای افزایش قیمت منتش��ر می‪‎‬شد‪،‬‬ ‫این گم��ان پدید امد که ش��رکت های یاد ش��ده در این‬ ‫موضوع با یکدیگر همدست هستند‪ .‬کمیسیون اروپا خبر‬ ‫داد که بر اساس اخرین توافق انجام شده‪ ،‬در اینده چنین‬ ‫خبرهایی به عنوان بیش��ترین نرخ در مدت اعالم ش��ده‬ ‫منظور و برای انها قابل اجراست‪ .‬اما کشتیرانی ها همچنان‬ ‫می توانند قیمت هایی را کمتر از این س��طح قیمت اعالم‬ ‫کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اخبار مربوط به افزایش قیمت نباید‬ ‫بیش از ‪ 31‬روز زودتر از تاریخ اجرای ان منتش��ر ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی است تغییرات جدید به مدت ‪ 3‬سال اجرا می شود‪.‬‬ ‫کوکا‪ ،‬پپسی یا کامبوجا؟‬ ‫ورود نوشیدنی های جدید سالم در راستای تغییر ذائقه‬ ‫و کس��ب سهم بیشتر قفس��ه های فروشگاهی باید یکی از‬ ‫بزرگترین اهداف کارافرینی در اقتصاد مقاومتی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬برای جایگزینی نوشابه‪ ،‬نوشیدنی هایی‬ ‫نظیر چای سبز‪ ،‬ش��یر کم چرب یا شیر سویا‪ ،‬ابمیوه های‬ ‫طبیعی‪ ،‬قهوه‪ ،‬چای س��رد‪ ،‬اب انواع س��بزی و حتی اب‬ ‫اش��امیدنی به عنوان گزینه های جایگزینی مطرح می شود‬ ‫اما نوشیدنی جدیدی این روزها در قفسه فروشگاه ها دیده‬ ‫می ش��ود به ن��ام کامبوجا‪« .‬اوتما کامبوجا» ش��اید نامی‬ ‫عجیب باش��د اما روی شیش��ه ان نوشته شده «نوشیدنی‬ ‫تخمی��ری کامبوجا» و جالب تر اینک��ه توی ترکیبات هم‬ ‫نوشته قارچ کامبوجا‪ .‬هیچ کس به درستی نمی تواند بگوید‬ ‫که منش��ا قارچ کامبوجا کجا بوده و چگونه به وجود امده‬ ‫اما می دانیم که بیش از ‪ 2‬هزار س��ال اس��ت که ادمی ان‬ ‫را مصرف می کند‪ .‬اصل مطلب این نیس��ت که نخس��تین‬ ‫ب��ار چینی ها یا کره ای ها‪ ،‬ژاپنی ها و یا روس ها ان را ابداع‬ ‫کردند‪ .‬اگر دقیقش را بخواهیم‪ ،‬باید بگوییم که کامبوجا‬ ‫درواقع یک قارچ نیس��ت بلک��ه اجتماعی از چند مخمر و‬ ‫باکتری اس��ت‪ .‬حتی یکی از صاحب نظران ان را گلسنگ‬ ‫توصیف کرده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فراخوان نمایشگاه مواد غذایی پاریس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه بزرگ گردشگری تهران گزارش می دهد‬ ‫رویداد ویژه‬ ‫ایران جهانی در یک مرز‬ ‫در نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در بغداد چه گذشت؟‬ ‫در نمایش��گاهی که از ماش��ین االت س��نگین تولید‬ ‫ایران ت��ا مواد غذایی و لوازم برق��ی و منزل در مقابل‬ ‫دی��دگان عراقی ها ق��رار گرفته‪ 115 ،‬ش��رکت ایرانی‬ ‫توانمندی های خود را به میدان اورده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عراقی ها در حال��ی دومین حضور‬ ‫خصوصی ش��رکت های ایرانی را تجرب��ه می کنند که‬ ‫هنوز خاطره نمایشگاه نخست را که در اوج درگیری ها‬ ‫با داعش در س��ال گذش��ته برپا ش��ده ب��ود‪ ،‬فراموش‬ ‫نکرده اند؛ در روزهایی که برخی طرف های بین المللی‬ ‫و منطق��ه ای ت�لاش می کردند‪ ،‬بغ��داد را پایتختی از‬ ‫دست رفته معرفی کنند‪.‬‬ ‫با وجود انکه نخس��تین روز نمایش��گاه بود‪ ،‬حال و‬ ‫هوای پر رونقی بر فض��ای غرفه ها حاکم بود‪ ،‬به طوری‬ ‫که تاجران و ش��رکت های عراقی در این روز همکاران‬ ‫و ش��رکای اینده ایران��ی خود را یافتن��د و بازدید در‬ ‫پ��ی بازدید و مذاکرات و گفت وگوها جریان داش��ت و‬ ‫س��رانجام در حوزه های زیادی به عق��د قرارداد منجر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه تعداد قابل مالحظه ای قرارداد امضا‬ ‫شد و برخی شرکت های ایرانی تمام محصوالت خود را‬ ‫یکجا فروختند و اتفاق جالب روز نخست قرارداد طرف‬ ‫عراقی با یک شرکت ایرانی برای ساخت اسکلت هتلی‬ ‫‪ 5‬ستاره ‪ 6‬طبقه در کربال بود که در نخستین ساعات‬ ‫شروع به کار نمایشگاه منعقد شد‪.‬‬ ‫اس��تقبال عراقی ها از ش��رکت های ایرانی به حدی‬ ‫ب��ود که حتی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کش��ورمان را ک��ه در ح��ال بازدید از نمایش��گاه بود‪،‬‬ ‫غافلگی��ر و متعج��ب ک��رد؛ به ویژه زمانی که ش��نید‪،‬‬ ‫رادیات��ور خودروه��ای امریکای��ی «هم��ر» را نیز یک‬ ‫شرکت ایرانی می سازد و برای عراقی ها تامین می کند‪.‬‬ ‫حس��ین اس��فهبدی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران و رییس شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در روز نخست غرفه به غرفه‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد را سرکشی کرد و‬ ‫با مس��ئوالن غرفه ها که برخی هم مدیران و صاحبان‬ ‫شرکت های ایرانی بودند‪ ،‬گفت وگو و انان را به استمرار‬ ‫حضور در این بازار تشویق کرد‪.‬‬ ‫اس��فهبدی‪ ،‬در حین بازدی��د از این نمایش��گاه در‬ ‫گفت وگویی اعالم کرد‪ :‬نمایش��گاه سال گذشته موفق‬ ‫ب��ود و این نکته را می توان از رضایت انان از حضور در‬ ‫بغداد احساس کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شرکت های ایرانی از روندی که هم اکنون‬ ‫وجود دارد راضی هس��تند و امروز ش��نیدیم که هنوز‬ ‫کار به طور جدی ش��روع نش��ده‪ ،‬تعداد زیادی قرار داد‬ ‫بسته شده است‪.‬‬ ‫تجارت اوضاع و روند‬ ‫ ‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫جاری در عرصه بین المللی را برای شرکت های ایرانی‬ ‫بس��یار مناس��ب توصیف کرد و گف��ت‪ :‬نقش کیفیت‪،‬‬ ‫قیمت و اس��تاندارد را در صادرات کاال نمی توان انکار‬ ‫کرد‪ ،‬اما فضای ایجاد ش��ده از فردای برجام‪ ،‬ش��رایط‬ ‫بسیار مناس��ب تری را برای حضور شرکت های ایرانی‬ ‫در جهان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در نمایشگاه امسال بخش های بهداشتی‪ ،‬ساختمانی‪،‬‬ ‫صنعت اب و ب��رق و نفت و گاز توانمندی ها و اخرین‬ ‫دستاوردهای خود را عرضه کردند‪.‬‬ ‫همچنین صنای��ع مواد غذایی‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬انواع‬ ‫شوینده ها و در نهایت بخش فنی و مهندسی و صنعت‬ ‫خودرو ایران در نمایش��گاه اختصاصی ایران در بغداد‬ ‫حضور فعال دارند‪.‬‬ ‫نهاده��ای غیردولتی ع��راق نیز اس��تقبال خوبی از‬ ‫این نمایش��گاه کرده اند و در مقدمه انها اتاق مشترک‬ ‫بازرگانی ایران و عراق است که فاضل الحمدانی رییس‬ ‫ان یک غرفه در نمایش��گاه برپا کرده و خودش هم در‬ ‫انجا مستقر است‪.‬‬ ‫فاضل الحمدان��ی گفت‪ :‬نمایش��گاه اختصاصی ایران‬ ‫در بغ��داد یک فرصت طالیی اس��ت و م��ا امده ایم تا‬ ‫در زمینه تس��هیل و زمینه س��ازی به منظور گسترش‬ ‫مناسبات تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬صنعتی و سرمایه گذاری و‬ ‫نیز اتصال شرکت های دو کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫الحمدان��ی در ادامه اعالم کرد‪ :‬ما تالش می کنیم از‬ ‫ش��رکت های دو کش��ور عضوگیری کرده و در جریان‬ ‫هم��کاری ش��رکت های دو کش��ور‪ ،‬خدم��ات مختلف‬ ‫حقوقی‪ ،‬کاری و مالی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قصد داریم با ایج��اد یک بانک اطالعات‬ ‫از ش��رکت های دو کش��ور‪ ،‬خدمات��ی از جمل��ه رفع‬ ‫مشکالت گمرکی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬حواله های بانکی و ‪ ...‬ارائه‬ ‫کرده و همچنی��ن در زمینه معرف��ی ظرفیت های دو‬ ‫طرف و شناس��ایی فرصت های همکاری در دو کشور‪،‬‬ ‫اطالع رسانی کنیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی امسال ایرانی ها در بغداد از روز‬ ‫سه ش��نبه کار خ��ود را اغاز کرده و تا روز پنجش��نبه‬ ‫(امروز) ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مواد غذایی پاریس معتبرترین و وس��یع ترین رویداد در‬ ‫این حوزه اس��ت که هر دو س��ال یک بار در پاریس برگزار می ش��ود و به صورت‬ ‫اختصاص��ی به صنعت مواد غذایی و محصوالت وابس��ته ب��ه ان می پردازد‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه قرار است ‪ 25‬تا ‪ 29‬مهر ‪ ۹۵‬برگزار شده که هم اکنون در حال ثبت نام‬ ‫مشارکت کنندگان است‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫امسال ‪۴۱۴‬‬ ‫شرکت حضور‬ ‫دارند که‬ ‫‪ ۳۷۰‬شرکت‬ ‫ایرانی و بقیه‬ ‫خارجی هستند‪.‬‬ ‫‪۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت نمایشگاه‬ ‫به دفاتر خدمات‬ ‫گردشگری‬ ‫اختصاص دارد‬ ‫که به این ترتیب‬ ‫‪ ۲۰۰‬دفتر در‬ ‫‪ 3‬سالن غرفه‬ ‫دارند‬ ‫یک��ی از جذاب ترین رویدادهای اخر س��الی هم‬ ‫اکنون در حال برگزاری است‪ .‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫گردش��گری وصنایع وابس��ته تنها رویداد رس��می‬ ‫نمایش��گاهی ای��ران در حوزه صنعت گردش��گری‬ ‫و هت��ل داری اس��ت که در تقویم س��ازمان جهانی‬ ‫گردشگری (‪ ) WTO‬به ثبت رسیده و مورد تایید‬ ‫و توجه سازمان یادشده است‪.‬‬ ‫برپایی این رویداد با حضور ‪ 31‬استان در حقیقت‬ ‫فرصت��ی را برای تمام��ی س��ازمان ها‪ ،‬اتحادیه ها‪،‬‬ ‫تشکل ها‪ ،‬شرکت ها و همچنین افرادی که به نوعی‬ ‫در ارتباط با این صنعت هستند ایجاد کرده تا امکان‬ ‫معرفی و ارائه توانمندی ها و امکانات خود را هم به‬ ‫عموم مردم و هم به موسسات و سازمان های مرتبط‬ ‫ل اسامی شرکت کنندگان در‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬هرسا ‬ ‫این نمایشگاه از س��وی برگزارکننده ان در اختیار‬ ‫س��ازمان جهانی گردشگری قرار می گیرد و حضور‬ ‫در ان به عنوان یک رکورد از سوی سازمان نامبرده‬ ‫در س��وابق شرکت کنندگان ثبت می شود‪ .‬به عالوه‬ ‫این نمایش��گاه تنها نمایشگاه صنعت گردشگری و‬ ‫هتل داری در تهران است که مجوز قانونی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت را داراس��ت‪ .‬اصال خوب نیست که‬ ‫رویدادی با این سطح اهمیت برگزار شود و‬ ‫درباره ان حرفی نزند‪ .‬بنابراین با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹میزبانی از ‪ 16‬کشور‬ ‫روز سه ش��نبه ای��ن نمایش��گاه ب��ا ت��م «خانه‬ ‫ایران��ی» و حضور مهمانان ویژه از جمله س��فیران‬ ‫و کارداران مقی��م در ایران‪ ،‬نمایندگان لش��کری و‬ ‫کش��وری‪ ،‬جمعی از فعاالن گردش��گری کش��ور و‬ ‫نمایندگانی از ‪ 16‬کش��ور ش��امل اس��پانیا‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫جمه��وری اذربایج��ان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬کره جنوب��ی‪ ،‬یونان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬عمان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬س��وریه و س��ریالنکا اغاز شده و‬ ‫تا ‪ 30‬بهم��ن ادامه دارد‪ .‬به ط��ور تقریبی نیمی از‬ ‫این کش��ورها را نمی توان در نمایش��گاه های دیگر‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت‬ ‫گردش��گری و هت��ل داری تهران اکنون س��ابقه ای‬ ‫‪9‬س��اله دارد‪ .‬این نمایش��گاه هر س��ال با رش��دی‬ ‫ش��گفت انگیز و برنامه های خاص همراه بوده است‪.‬‬ ‫س��ال گذشته در خالل هشتمین دوره این رویداد‪،‬‬ ‫گزارش مفصل��ی از ابعاد مختلف برگزاری‪،‬‬ ‫طراحی غرفه ها و شرایط مشارکت کنندگان منتشر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬امس��ال هم به ط��ور تقریبی همه ان‬ ‫جذابیت ها در نمایشگاه وجود دارد اما چند ویژگی‬ ‫تازه به رویداد نهم اضافه شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم س��تاد برگزاری فضای نمایشگاه‬ ‫امس��ال نسبت به س��ال گذش��ته ‪ 30‬درصد رشد‬ ‫داش��ته و از ‪ 5‬سالن به ‪ 9‬سالن و یک سالن فضای‬ ‫باز افزایش یافته است‪ .‬همچنین فضای نمایشگاهی‬ ‫در بخش بین الملل که سال گذشته ‪ 500‬متر مربع‬ ‫بود‪ ،‬امس��ال به هزار مترمرب��ع افزایش یافت و دو‬ ‫برابر شد‪.‬‬ ‫امسال س��الن ‪ ۳۸‬به ایران و استان هایش‪ ،‬سالن‬ ‫‪ A38‬به صنایع دس��تی‪ ،‬س��الن ‪ ۳۵‬ب��ه خانه های‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬س��الن ‪ ۴۰‬و ‪ B44‬ب��ه دفات��ر خدمات‬ ‫گردشگری‪ ،‬سالن ‪ B31 , A31‬به صنایع وابسته‪،‬‬ ‫س��الن ‪ ۴۰‬به بخش بین الملل و س��الن های ‪B44‬‬ ‫و ‪ B41‬ب��ه ترتیب ب��ه هتلداری و اکوتوریس��م و‬ ‫گردش��گری س�لامت اختصاص پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در برخ��ی خبرها فضای کلی نمایش��گاه ‪ 20‬هزار‬ ‫مترمربع و در برخی دیگر ‪31‬هزار مترمربع عنوان‬ ‫شده است‪ .‬به نظر می رسد در این زمینه نمی توان‬ ‫به امار دقیقی دست یافت‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه از تمامی اس��تان های کشور و‬ ‫همچنین نمایندگان ‪ 16‬کشور در بخش بین الملل‬ ‫حضور دارند که از ان جمله می توان به مقاماتی از‬ ‫کشور روسیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬یونان‪ ،‬فرانسه و کشورهایی از‬ ‫اس��یای میانه اشاره کرد‪ .‬یکی از نکات مهم در این‬ ‫زمینه این اس��ت که در بخش بین الملل از منطقه‬ ‫فدرال روس��یه هم مقاماتی برای بررسی موقعیت‬ ‫گردشگری و صنایع وابس��ته استان های کشور در‬ ‫غرفه استان اصفهان حضور یافته و با مسئوالن این‬ ‫غرفه مذاکراتی انجام داده اند‪ .‬این امر نشان می دهد‬ ‫که صنعت گردش��گری در ایران به س��وی شرایط‬ ‫مطلوبی در حرکت است‪.‬‬ ‫همچنی��ن هی��ات فرانس��وی از فدراس��یون‬ ‫کوهن��وردی ای��ن کش��ور ب��رای ارزیابی ش��رایط‬ ‫طبیعت گردی ایران‪ ،‬وزیر گردش��گری یونان و ‪30‬‬ ‫شرکت روسی فعال در زمینه گردشگری با حضور‬ ‫در غرفه بین الملل نمایش��گاه‪ ،‬ب��ر اهمیت و تنوع‬ ‫حضور اقوام خارجی در این نمایشگاه افزوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪80‬درصد برای بخش خصوصی‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال به طور کلی ‪ ۴۱۴‬شرکت‬ ‫حض��ور دارند ک��ه ‪ ۳۷۰‬ش��رکت ان ایرانی و بقیه‬ ‫از ش��رکت های خارجی هستند‪۵۰ .‬درصد ظرفیت‬ ‫نمایش��گاه به دفاتر خدمات گردشگری اختصاص‬ ‫دارد که به این ترتیب ‪ ۲۰۰‬دفتر در ‪ 3‬سالن غرفه‬ ‫دارند‪ .‬ضمن اینکه نماین��دگان و غرفه های دولتی‬ ‫فقط در س��الن ‪ ۳۸‬خواهند بود و برای نخس��تین‬ ‫بار در س��الن ‪ ۳۵‬به همت صندوق احیا‪ ،‬ش��مایلی‬ ‫از خانه های تاریخی ایرانی به نمایش در امده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم س��تاد برگزاری از نظ��ر هزینه‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫هیچ اعتباری برای برپایی نمایش��گاه صرف نکرده‬ ‫و تنها با ایجاد بس��تر و تش��ویق بخش خصوصی و‬ ‫شرکت های خارجی زمینه سرمایه گذاری را فراهم‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬اگر گزارش س��ال گذش��ته‬ ‫را در ای��ن زمین��ه مطالعه کرده باش��ید‪ ،‬به خاطر‬ ‫خواهید داش��ت که رویه سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری برای نمایش��گاه های‬ ‫اینچنین��ی حمای��ت از بخش خصوص��ی البته نه‬ ‫در قال��ب ارائ��ه غرف ه‪‎‬های رایگان بلک��ه به صورت‬ ‫حمایت های س��اختاری و کلی اس��ت‪ .‬این روال به‬ ‫منظور رعای��ت چارچوب های حرفه ای در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫نمایشگاه های مرتبط با صنایع دستی و گردشگری‬ ‫و مانند ان به بازارهای مکاره تبدیل نشو د‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اهداف نمایشگاه گردشگری‬ ‫اشنایی و معرفی داشته ها‪ ،‬امکانات و ظرفیت های‬ ‫کشور در دو حوزه گردشگری و هتل داری نخستین‬ ‫و مهم ترین هدف برگزاری این نمایش��گاه است که‬ ‫در تمام دوره های ان رعایت ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار‬ ‫ان شناسایی مشکالت‪ ،‬موانع و نقاط ضعف موجود‬ ‫در این دو حوزه نیز همواره مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫از طرف��ی ایج��اد زمینه های مناس��ب به منظور‬ ‫بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای گردش��گری و ایجاد‬ ‫اش��تغال در کشور که ناشی از فعل و انفعاالت این‬ ‫صنعت اس��ت و بهره مندی از س��طح بسیار باالی‬ ‫درامد صنعت گردش��گری نی��ز در درجات بعدی‬ ‫اهمیت قرار دارند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه صنعت گردش��گری س��ومین‬ ‫صنعت درام��دزا در جهان به ش��مار می رود یکی‬ ‫از مهم ترین اهداف این نمایش��گاه‪ ،‬ارتقای جایگاه‬ ‫صنعت گردشگری و ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگر‬ ‫در جامعه اس��ت‪ ،‬به گونه ای که از گردشگرگریزی‬ ‫اجتناب ش��ده و تا حدی از وابستگی به درامدهای‬ ‫نفتی فاصله گرفته شود‪ .‬ضمن اینکه اشنایی عموم‬ ‫مردم با س��ازم ان ها‪ ،‬انجمن ه��ا و نهادهای متولی‬ ‫امر گردش��گری و ارائه انتظارات ش��ان به مسئوالن‬ ‫و در مقابل پاس��خگویی مس��ئوالن به خواسته ها و‬ ‫مشکالت موجود در این زمینه نیز از دالیل برپایی‬ ‫نمایشگاه گردشگری در تهران است‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده هر بار نمایشگاهی به نمایندگی‬ ‫از یک صنعت پر بار بوده و از ان اس��تقبال ش��ده‪،‬‬ ‫می توان انتظار رونق در ان صنعت را کشید‪ .‬درباره‬ ‫گردش��گری هم احتماال همین اتف��اق رخ خواهد‬ ‫داد‪ .‬با توجه به حضور خوب و اثرگذار کش��ورهای‬ ‫مختل��ف در نهمین نمایش��گاه گردش��گری ایران‪،‬‬ ‫برای سال ‪ 95‬باید منتظر حضور مستمر گروه های‬ ‫گردشگری بزرگ از سراسر جهان در ایران باشیم‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫نمایشگاه را نقطه عطف کسب وکار خود کنید‬ ‫حضور در یک نمایش��گاه درست و حسابی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب و‬ ‫کار اس��ت‪« .‬اقای روی��داد» در گزارش های‬ ‫روزانه هزار و یک راهکار نمایش��گاهی برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهایی که البته‬ ‫ب��ه تایی��د بزرگترین تاجران و کارشناس��ان‬ ‫جهان رسیده و شاید تا پیش از این جای شان‬ ‫در صفحه نمایشگاه ما خالی بوده است‪.‬‬ ‫دنیایی را تصور کنید که هر کس��ی با هر س��لیقه ای که دارد‪ ،‬به کسب وکار‬ ‫و تجارت ش��ما عالقه مند شده و می خواهد با ان بیشتر اشنا شود‪ .‬این دنیای‬ ‫فانتزی‪ ،‬رویای هر مدیرعاملی اس��ت که یک شرکت یا تجارت کوچک دارد و‬ ‫می خواهد ان را به مخاطبان بیش��تری معرفی کن��د و از این طریق به درامد‬ ‫باالتری هم دس��ت یابد‪ .‬رس��یدن به این دنیای موفق و زیب��ا نیاز به تالش و‬ ‫استفاده از راهکارهای درست تجاری دارد که می توانند شما را تا انتهای مسیر‬ ‫همراهی کرده و بیشترین سود را به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه را می توان رویدادی قلمداد کرد که می تواند کس��ب وکار کوچک‬ ‫شما را به یک تجارت پرسود و پرمخاطب تبدیل کند‪ .‬البته دقت داشته باشید‬ ‫که تنها ش��رکت در نمایشگاه برای رس��یدن به این هدف کافی نیست و شما‬ ‫باید چند نکته بسیار مهم را در طول برگزاری نمایشگاه در ذهن داشته باشید‪.‬‬ ‫ب��ا مطالعه دقیق این گزارش و اجرای ن��کات ان می توانیم این اطمینان را به‬ ‫ش��ما بدهیم که در نمایش��گاه بعدی ‪۹۰‬درصد توجهات به غرفه و کسب وکار‬ ‫شما جلب خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین برخورد‪ ،‬بهترین زمان برای جذب مخاطب‬ ‫هیچ چیز بهتر از نخستین برخورد نمی تواند عامل جذب یک مخاطب که در‬ ‫مقابل غرفه شما ایستاده‪ ،‬باشد‪ .‬مهم ترین نکته ای که باید در این لحظه به یاد‬ ‫داشته باشید‪ ،‬به خاطر سپردن نام هاست‪ .‬اگر در حال صحبت با یک مخاطب‬ ‫هستید ابتدا نام او را پرسیده و به طور حتم این نام را تا انتهای نمایشگاه به یاد‬ ‫داشته باشید‪ ،‬چرا که ممکن است وی بار دیگر به سراغ شما بیاید و با دانستن‬ ‫نام او می توانید تاثیر شگرفی بر وی داشته باشید‪.‬‬ ‫هم��ان قدر که به یاد س��پردن نام مخاطب اهمیت دارد‪ ،‬پیدا کردن رش��ته‬ ‫انگیزش��ی مخاطب نیز حائز اهمیت اس��ت‪ .‬با یافتن رشته انگیزشی مخاطب‬ ‫می توانید بدون انکه او را خسته کنید‪ ،‬تمام روز را درباره کار خود بحث کرده‬ ‫و جنبه های مختلف تجارت تان را برای او ش��رح دهید‪ .‬با این کار مخاطب به‬ ‫راحتی مجذوب خدمات شما شده و به یک مشتری دائمی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرف های تان را تمرین کنید‬ ‫همان طور که می دانید فرصت های ش��غلی در هر نقطه ای ممکن اس��ت رخ‬ ‫دهد و تنها به برگزاری نمایش��گاه محدود نمی ش��ود‪ ،‬پس همیش��ه برای یک‬ ‫س��خنرانی درباره کس��ب وکارتان امادگی داش��ته باش��ید‪ .‬دقت کنید که این‬ ‫س��خنرانی باید در دو حوزه اصلی کاری اماده شده باشد‪ .‬حوزه نخست یعنی‬ ‫نش��ان(برند) کاری‪ ،‬به سخنرانی اسانسوری هم تشبیه می شود که به طور کل‬ ‫درباره اصل و ریش��ه های کاری شماس��ت و در این حوزه شما باید تفاوت های‬ ‫اصلی کارتان با دیگر شرکت ها را به خوبی شرح دهید‪ .‬با بزرگ نمایی تفاوت ها‬ ‫مخاطب ترغیب به همکاری با شما می شود‪.‬‬ ‫حوزه دوم درباره فروش اس��ت که نش��ان از تسلط ش��ما به تمامی جزئیات‬ ‫ف��روش و انبارداری دارد‪ .‬زمانی که با یک مش��تری در حال بحث و گفت وگو‬ ‫هستید‪ ،‬باید تمامی نقاط قوت و ضعف انبار و واحد فروش خود را بشناسید و‬ ‫حتی بهتر است تعداد دقیق محصوالتی که در انبار دارید یا میزان خدماتی که‬ ‫می توانید در یک بازه زمانی به مشتری خود ارائه دهید را به خاطر بسپارید‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری‪ ،‬بهترین ابزار برای جذب مخاطب‬ ‫این روزها فناوری به بخش مهم زندگی ما تبدیل ش��ده و استفاده از ان در‬ ‫یک نمایشگاه می تواند تاثیر بسزایی روی مخاطب داشته باشد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫استفاده از چند تبلت که تنها برای تبلیغ کار شما و نمایش کاتالوگ ها طراحی‬ ‫ش��ده اند بس��یار موثرتر از یک مجموعه کاتالوگ کاغ��ذی خواهد بود‪ ،‬چرا که‬ ‫مخاطبان نمایشگاهی حتی برای سرگرمی هم که شده به سراغ کاتالوگ های‬ ‫دیجیتالی شما امده و نگاهی به انها خواهند انداخت‪ .‬گفتنی است که ترکیب‬ ‫همه موارد ش��فاهی و رودررو به کمک دنی��ای دیجیتال می تواند هر مخاطب‬ ‫تخصصی و غیرتخصصی را به سمت شما بکشاند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 3/4‬دالری قیمت سنگ اهن ایران‬ ‫بهای س��نگ اهن روز گذش��ته روند صعودی داش��ت و در ایران ش��اهد رشد ‪ 3/4‬دالری‬ ‫قیمت های س��نگ اهن هماتی��ت و مگنتیت بودیم‪ .‬همزمان با بازگش��ایی بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫بهای س��نگ اهن روند صعودی به خود گرفت و با رش��د همراه ش��د‪ .‬این در حالی است که‬ ‫با بازگش��ایی بازارهای چین پس از تعطیالت عید ش��کوفه ها در این کشور‪ ،‬شاهد نزول ‪2/5‬‬ ‫دالری سنگ اهن در کشورهای مختلف و ‪ 2‬دالری ان در ایران بودیم‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫گروه معدن‬ ‫مب��ارزه با خام فروش��ی در بخش معدن جزو‬ ‫اولویت ه��ای اصل��ی بخ��ش مع��دن در دولت‬ ‫یازدهم به شمار می رود‪ .‬این موضوع به اندازه ای‬ ‫دارای اهمیت اس��ت که رهبر معظم انقالب در‬ ‫دیدار با هیات دولت نیز بر ان تاکید داش��تند‪.‬‬ ‫به همین دلیل دولت تصمیم دارد در سال ‪95‬‬ ‫از صادرات مواد معدنی خام مالیات اخذ کند تا‬ ‫شاید با اجرای این تصمیم معدنداران به سوی‬ ‫ف��راوری و تکمیل زنجی��ره ارزش پیش بروند‪.‬‬ ‫البته در کنار اخذ مالیات از صادرات مواد خام‬ ‫معدنی به دلیل متفاوت بودن نرخ دالر‪ ،‬برخی‬ ‫صادرکنندگان مواد معدنی مجبور به پرداخت‬ ‫مالیات بر درامد می شوند اما بدون شک با تک‬ ‫نرخی شدن ارز این مشکل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت معتقد به‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدنی است و‬ ‫به همین دلیل از ابزار های تش��ویقی و تنبیهی‬ ‫متفاوتی در این مس��یر اس��تفاده می کند‪ .‬اخذ‬ ‫مالی��ات از ص��ادرات م��واد خ��ام معدنی جزو‬ ‫ابزار ه��ای تنبیهی اس��ت ک��ه می تواند فعاالن‬ ‫بخش معدن را به س��وی تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالی�ات ص�ادرات موادمعدنی خام‬ ‫در سال ‪۹۵‬‬ ‫ ب��ا توجه به این موضوع معاون معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بیان کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در سال ‪95‬‬ ‫ص��ادرات مواد معدن��ی خام مش��مول مالیات‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گفته سرقینی‪ ،‬برای صادرات مواد معدنی‬ ‫هیچ نوع عوارضی وضع نمی ش��ود اما دریافت‬ ‫مالیات ازصادرات اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا معدن‪ 24‬درب��اره اخذ‬ ‫مالی��ات از ص��ادرات م��واد معدنی اف��زود‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته روی صادرات م��واد خام‬ ‫‹ ‹ت�ک نرخی نبودن ارز و مش�کالت‬ ‫معدنی ها‬ ‫درکن��ار جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬تغییرات‬ ‫نرخ ارز منجر ش��د تا برخ��ی از صادرکنندگان‬ ‫مجب��ور ب��ه پرداخت مالی��ات ش��وند‪ .‬اما این‬ ‫موض��وع می تواند با تک نرخی ش��دن نرخ ارز‬ ‫برطرف ش��ود زیرا نرخ ارز ب��رای تمامی افراد‬ ‫مشخص بوده و کسی نمی تواند در این میان با‬ ‫کاهش و افزایش قیمت ارز سود را روانه جیب‬ ‫خ��ود کند‪ .‬در پی تک نرخی ش��دن قیمت ارز‬ ‫بی شک چنین مشکلی حل خواهد شد‪.‬‬ ‫کامران وکیل‪ ،‬دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان مواد معدنی ایران در گفت و گو‬ ‫ب��ا ‬ ‫درباره اخذ مالی��ات از صادرات مواد‬ ‫معدن��ی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اخذ مالی��ات از صادرات‬ ‫م��واد معدن��ی موضوع��ی ب��ود ک��ه برخی از‬ ‫صادرکنن��دگان را در پی تغیی��رات نرخ ارز‪ ،‬با‬ ‫مشکل مواجه کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع برخ��ی از تاجران‪،‬‬ ‫صادرات خود را براساس قیمت ارز مرجع انجام‬ ‫داده بودند به همین دلیل اعالم شد مابه تفاوت‬ ‫ان را بای��د به عنوان مالیات بر درامد پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫م��واد معدنی ای��ران درباره اجرایی ش��دن این‬ ‫موضوع برای سال اینده و تاثیر ان بر وضعیت‬ ‫بازار مواد معدنی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بی شک صادرات‬ ‫م��واد معدنی دچار مش��کل خواهد ش��د زیرا‬ ‫قیمت مواد معدنی در س��طح بازارهای جهانی‬ ‫کاه��ش یافته در نتیجه ای��ن موضوع می تواند‬ ‫صادرکنن��دگان را با مش��کالت فراوانی مواجه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با توج��ه به تصمی��م دولت برای مب��ازره با‬ ‫خ��ام فروش��ی در بخش مع��دن و اخذ مالیات‬ ‫از ص��ادرات م��واد خ��ام معدنی بای��د منتظر‬ ‫واکنش فع��االن بخش معدن ب��ه ویژه فعاالن‬ ‫بخش خصوص��ی بود‪ .‬برخ��ی از فعاالن بخش‬ ‫مع��دن معتقدند انها تنها مس��ئول اس��تخراج‬ ‫ماده معدنی هس��تند و زمانی که ماده معدنی‬ ‫از زمین استخراج می ش��ود دیگر نمی توان ان‬ ‫را م��اده خ��ام خواند‪ .‬از س��ویی دیگ��ر فعاالن‬ ‫بخ��ش معدن به ویژه فع��االن بخش خصوصی‬ ‫بارها اظهار کرده اند انها مسئول ایجاد کارخانه‬ ‫فراوری یا تولید صنایع پایین دستی در حاشیه‬ ‫معدن نیس��تند‪ ،‬بلکه کار انها تنها اس��تخراج‬ ‫ماده معدنی اس��ت‪ .‬در نتیجه این امر می تواند‬ ‫واکنش ه��ای بس��یاری را ب��ه همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کامران وکیل‬ ‫قیمت مواد‬ ‫معدنی در‬ ‫سطح بازارهای‬ ‫جهانی کاهش‬ ‫یافته در نتیجه‬ ‫این موضوع‬ ‫می تواند‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫را با مشکالت‬ ‫فراوانی‬ ‫مواجه کند‬ ‫بازار چراغ سبز نشان داد؛ نشانه های مثبت قیمت مس‬ ‫ب��ا وجود اینک��ه بازار مس س��ال جاری‬ ‫میالدی را خوب اغاز نکرد و از اواس��ط ماه‬ ‫گذشته میالدی‪ ،‬قیمت ها به دلیل خبرهای‬ ‫منفی از اقتصاد چین به ‪ ۴۳۳۰‬دالر در هر‬ ‫تن رسید‪ ،‬اما از ان زمان تاکنون قیمت فلز‬ ‫سرخ در مسیر رشد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس با توجه به تغییراتی‬ ‫که در روزهای اخیر در ش��رایط بازار مواد‬ ‫خام ایجاد شده اس��ت‪ ،‬سوال مهمی برای‬ ‫س��رمایه گذاران مطرح شده و ان اینکه ایا‬ ‫می توان به رش��د قیمت م��س در ماه های‬ ‫اینده امیدوار بود یا نه و ش��رط رونق بازار‬ ‫فلزات اساسی چیست؟‬ ‫هفته پیش خب��ر مهمی از اقتصاد چین‬ ‫منتشر نشد و بازارهای این کشور به دلیل‬ ‫اغاز س��ال نو تعطیل بودند‪ .‬روز جمعه در‬ ‫پایان معامالت هفت��ه در بازارهای جهان‪،‬‬ ‫قیم��ت هر تن مس با ‪ ۴۴۵۰‬دالر رس��ید‪.‬‬ ‫در واق��ع کاهش ارزش دالر در طول هفته‬ ‫گذشته س��بب ش��د قیمت مس و برخی‬ ‫دیگر از فلزات اساسی رشد کند‪.‬‬ ‫نخس��تین عام��ل موثر ب��ر قیمت مس‪،‬‬ ‫تغییرات ارزش دالر و پیش بینی هایی است‬ ‫ک��ه در باره زمان افزای��ش دوباره نرخ های‬ ‫به��ره در امری��کا مطرح می ش��ود‪ .‬ارتباط‬ ‫ارزش دالر و قیمت مس بس��یار قوی است‬ ‫و ه��ر گاه ارزش دالر کاه��ش یابد قیمت‬ ‫مس رشد می کند‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬ضعف اقتصاد جهان‬ ‫سبب ش��ده احتمال افزایش نرخ های بهره‬ ‫در امری��کا در اینده نزدیک کمتر ش��ود و‬ ‫ب��ه همین دلی��ل ارزش دالر کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه هفته گذش��ته‪ ،‬جانت یلن‪،‬‬ ‫رییس بانک مرکزی امریکا در دو جلسه ای‬ ‫که با اعضای کمیته ه��ای خدمات مالی و‬ ‫بانکداری مجالس نمایندگان و س��نای این‬ ‫کشور داشت به ضعف اقتصاد جهان اذعان‬ ‫کرد و احتمال منفی ش��دن نرخ های بهره‬ ‫س��پرده ها را منتفی ندانست‪ .‬با انتشار این‬ ‫س��خنان فش��ار بر ارزش دالر بیشتر شد و‬ ‫قیمت فلزات اساس��ی از جمله مس رش��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البت��ه بخش های��ی از اقتص��اد امریکا از‬ ‫جمل��ه ب��ازار کار این کش��ور در وضعیت‬ ‫خوبی به س��ر می برد اما اگر ریس��ک هایی‬ ‫که متوجه رونق اقتصاد جهان است‪ ،‬شدت‬ ‫پی��دا کند بانک مرکزی امری��کا نمی تواند‬ ‫در م��اه اینده میالدی نرخ های بهره را باال‬ ‫ببرد‪ .‬گفته شده نرخ های بهره ممکن است‬ ‫در نیمه نخست سال جاری باال برده نشود‪.‬‬ ‫در این حالت قیمت فلزات اساسی حمایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دومین عامل موثر بر قیمت مس‪ ،‬میزان‬ ‫ذخیره ای��ن فل��ز در انبارهای ب��ا نظارت‬ ‫بورس فلزات لندن است‪ .‬در روزهای اخیر‬ ‫یعن��ی از ابتدای ماه جاری میالدی‪ ،‬میزان‬ ‫ذخی��ره مس در ای��ن انباره��ا ‪ 5/9‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬البته در باره مس باید‬ ‫گفت پیش بینی شده وضعیت مازاد عرضه‬ ‫سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫توقف اخذ مالیات از صادرات‬ ‫محصوالت معدنی ارژانتین‬ ‫جلوگیری از خام فروشی با اخذ مالیات از صادرات‬ ‫مالی��ات اخذ نمی ش��د اما از س��ال ‪ ۹۵‬به بعد‪،‬‬ ‫از صادرات موادمعدنی خام مانند دیگر کاالها‪،‬‬ ‫چون درامد کسب‪ ،‬مالیات دریافت می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬مهندس نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رییس شورای عالی معادن در نامه ای‬ ‫به ش��ورای عالی اقتصاد‪ ،‬صادرات موادمعدنی را‬ ‫مشمول مالیات در سال ‪ ۹۵‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫سرقینی همچنین در نشست با فعاالن بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی اس��تان قزوین که در‬ ‫س��الن اجتماعات س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قزوین برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬حذف معافیت‬ ‫مالیاتی صادرات مواد معدنی خام برای تقویت‬ ‫فراوری و جلوگیری از خام فروش��ی ان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدنی افزود‪ :‬معدنکاران‬ ‫م��ا نباید به دنبال خام فروش��ی م��واد معدنی‬ ‫باشند بلکه با حذف معافیت های مالیاتی برای‬ ‫صادرات‪ ،‬باید ش��رایط را برای فروش این مواد‬ ‫در کشور فراهم کنند‪.‬‬ ‫دولت با هدف جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬از‬ ‫صادرات مواد معدن��ی مالیات دریافت می کند‪.‬‬ ‫بدون شک در شرایطی که قیمت مواد معدنی‬ ‫با کاهش شدید مواجه شده معدنداران ترجیح‬ ‫می دهند با انجام فراوری حاش��یه س��ود خود‬ ‫را افزای��ش دهند‪ .‬در واقع در چنین ش��رایطی‬ ‫ص��ادرات مواد معدنی خ��ام ان هم با پرداخت‬ ‫مالیات صرف اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��رقینی معتقد اس��ت‪ ،‬خام فروش��ی مواد‬ ‫معدنی ب��ه لحاظ قانونی مانعی ندارد اما از بعد‬ ‫اقتص��ادی ام��ر مطلوبی به ش��مار نمی رود‪ .‬در‬ ‫واقع با صادرات مواد خام‪ ،‬ماده معدنی از کشور‬ ‫خارج شده و پس از فراوری و تولید محصوالت‬ ‫پایین دس��تی با قیمتی بیشتر وارد کشور شده‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ابزاری دیگر برای جلوگیری از دامپینگ فوالد از سوی چین‬ ‫یا با اس��تفاده از سیستم دامپینگ بازار داخلی‬ ‫را ب��ه خطر می ان��دازد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬چین‬ ‫لق��ب بزرگتری��ن وارد کننده س��نگ اهن را از‬ ‫ان خود کرده اما از س��ویی دیگ��ر با صادرات‬ ‫فوالد ب��ه کش��ورهای منطق��ه و اس��تفاده از‬ ‫سیستم دامپینگ توانس��ت به تولیدکنندگان‬ ‫فوالد از جمل��ه تولید کنندگان ایرانی اس��یب‬ ‫بزن��د‪ .‬در نتیج��ه دولت برای مقابل��ه با چنین‬ ‫مش��کلی تصمیم به افزایش تعرفه های واردات‬ ‫فوالد گرف��ت در صورتی که می توان با کاهش‬ ‫خام فروش��ی از چنین مش��کالتی پیش��گیری‬ ‫کرده و بازار صادرات محصوالت معدنی کش��ور‬ ‫را افزایش داد‪.‬‬ ‫س��رقینی در ادامه از افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫تعرفه ها به منظ��ور حمایت از بخش صنعت و‬ ‫معدن کش��ور خب��ر داد و اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫زمینه با ب��اال بردن نرخ تعرف��ه بخش صنعت‬ ‫فوالد و کاهش واردات ان س��عی در گسترش‬ ‫چرخ��ه صنعت ک��رده و از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکن��ون نیز ‪۲۰‬درصد واردات فوالد با توجه به‬ ‫کاه��ش قیمت جهانی فلزات‪ ،‬به کش��ور انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫دولت مارس��ی که ‪ 2‬ماه قبل ق��درت را در ارژانتین به‬ ‫دست گرفت‪ ،‬اعالم کرد که مالیات ‪ 5‬درصد روی صادرات‬ ‫بخش معدن این کشور را بعد از ‪ 10‬سال منتفی می کند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت جدید ساالنه ‪ 220‬میلیون دالر برای دولت‬ ‫هزینه بر اس��ت اما در راس��تای اه��داف بلندمدت دولت‬ ‫جدید در توس��عه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن‬ ‫ان کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬در ارژانتین عمده ش��رکت های‬ ‫معدنی دنی��ا از قبیل بری��ک‪ ،‬گلینکور‪ ،‬گولد ک��ورپ و ‪...‬‬ ‫فعال هس��تند که این سیاس��ت می توان��د عامل تحریک‬ ‫س��رمایه گذاری و توس��عه بخش معدن این کش��ور شود‪.‬‬ ‫دولت همچنین در حال کاهش سیاست های کنترلی نرخ‬ ‫ارز و باز کردن بازارهای این کشور است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ایران برخالف س��ایر کشورها‪،‬‬ ‫در نظر دارد از ابتدای س��ال اینده نس��بت به اخذ مالیات‬ ‫از ص��ادرات محص��والت بخ��ش معدن با ه��دف کاهش‬ ‫خام فروش��ی اقدام کند هرچند صاحب نظ��ران اقتصادی‬ ‫اعتق��اد دارند که تنها راه مقابله با خام فروش��ی توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت و مقابله با صادرات فقط می تواند‬ ‫رقابت پذیری بخش معدن کش��ور در مقابل سایر کشورها‬ ‫را کاهش و بیکاری را تشدید کند‪.‬‬ ‫از نظر تولید س��االنه طال چین‪ ،‬استرالیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬امریکا‬ ‫و پ��رو رتبه های اول تا پنجم را در دنی��ا دارند‪ .‬در ناحیه‬ ‫خاورمیان��ه ترکی��ه س��االنه ‪ 31‬تن طال‪ ،‬مص��ر ‪ 12‬تن و‬ ‫عربس��تان ‪ 5‬تن طال تولید می کند و ایران با تولید ‪ 3‬تن‬ ‫طال مشابه تاجیکستان در رتبه اخر است‪.‬‬ ‫تظاهرات اعتراضی کارگران‬ ‫فوالد اتحادیه اروپا‬ ‫کارکنان بخش فوالد اتحادیه اروپا در بروکسل به دلیل‬ ‫ضع��ف سیاس��ت گذاران در مقابله با تهدی��د فوالد چین‬ ‫تظاهرات اعتراضی برپا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬ظرفیت مازاد فوالد چین بیش از‬ ‫‪ 400‬میلی��ون تن یا حدود ‪ 4‬برابر کل تولید این اتحادیه‬ ‫اس��ت و امار واردات فوالد اتحادیه اروپا از چین طی ‪18‬‬ ‫ماه گذشته ‪ 2‬برابر شده است‪ .‬این امر به شدت به صنعت‬ ‫فوالد اروپا اسیب زده و تعداد زیادی بیکار شده اند‪.‬‬ ‫فوالد در اروپا به ‪ 5‬دلیل عمده گران تر از چین است‪:‬‬ ‫ـ تولید حدود ‪ 5‬برابری فوالد در چین‬ ‫ـ قیمت انرژی باالتر در اتحادیه اروپا (حدود ‪ 20‬درصد‬ ‫قیمت فوالد انرژی است)‬ ‫ـ تقوی��ت ارزش ی��ورو و پوند انگلیس نس��بت به دالر‬ ‫امریکا‬ ‫ـ ن��رخ باالتر به��ره بانکی برای صنعت ف��والد در اروپا‬ ‫نسبت به چین‪.‬‬ ‫هزینه های زیست محیطی پایین در چین‬ ‫اوضاع سیاس��تمداران اروپا اندکی شبیه ایران است که‬ ‫با تاخیر فراوان نس��بت به دفع خطر چین در بخش فوالد‬ ‫اق��دام می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه امریکا با اعمال‬ ‫تعرفه ‪ 232‬درصدی صادرات فوالد ارزان چینی را از بازار‬ ‫امریکا خارج کرده است‪.‬‬ ‫انگلوامریکن هزینه هایش را‬ ‫کاهش می دهد‬ ‫س��ومین عام��ل موث��ر بر قیم��ت مس‪،‬‬ ‫وضعیت اقتصاد چین است‪ .‬تغییری که به‬ ‫تازگی در این عامل پدید امده این اس��ت‬ ‫که به ط��ور احتمالی بانک مرکزی چین به‬ ‫س��بب ضعف اقتصاد جهان مجبور خواهد‬ ‫ش��د تدابیر حمایت��ی جدید اتخ��اذ کند‪.‬‬ ‫اقتصاد چین س��ال پیش ‪6/9‬درصد رش��د‬ ‫ک��رد اما وضعیت بد اقتصاد جهان س��بب‬ ‫خواهد ش��د س��ال جاری نرخ رشد اقتصاد‬ ‫این کش��ور بس��یار کمتر از ‪ ۷‬درصد یعنی‬ ‫نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت برای‬ ‫رشد اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫تدابی��ر جدید حمایتی بان��ک مرکزی و‬ ‫دولت چین س��بب خواهد شد بر تقاضای‬ ‫مس در چین افزوده ش��ود‪ .‬بر مبنای انچه‬ ‫گفته ش��د به نظر می رس��د وضعیت بازار‬ ‫فل��زات اساس��ی در ماه های این��ده بهتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت انگلوامریک��ن گ��زارش عملکرد‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۵‬م این ش��رکت را منتش��ر و اع�لام کرد که‬ ‫ای��ن ش��رکت معدنی ب��ا ف��روش ‪ ۲۳‬میلی��ارد دالر در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۵‬م‪ ،‬متحم��ل زیان ‪ ۵/۵‬میلیارد دالری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬انگلوامریکن که در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫تولیدکننده محصوالت متنوع معدنی ش��امل سنگ اهن‪،‬‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬مس‪ ،‬نیکل‪ ،‬پالتین‪ ،‬پاالدیوم و رادیوم است‪،‬‬ ‫ح��اال اعالم کرده قص��د دارد تمام��ی دارایی های باارزش‬ ‫معدن��ی خود را به ف��روش رس��انده و روی تولید ‪ ۳‬ماده‬ ‫معدن��ی مس‪ ،‬طال و گ��روه پالتین متمرکز ش��ود‪ .‬تعداد‬ ‫کارکنان ش��رکت نی��ز از ‪ ۱۲۸‬هزار نفر ب��ه ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫موسس��ه اعتبارس��نجی م��وودی نیز اق��دام به کاهش‬ ‫رتبه اعتباری این ش��رکت ب��ه ‪ Ba۳‬و اینده ان را منفی‬ ‫پیش بینی کرد که این امر باعث افزایش ریس��ک و رش��د‬ ‫نرخ بهره بانکی برای این شرکت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نقش معادن در اقتصاد استان لرستان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫محدوده های بزرگ مس پورفیری در حسرت اکتشاف‬ ‫اکتشاف ذخایر مس‪ ،‬لنگ اعتبارات است‬ ‫دولت بدهی پیمانکاران را‬ ‫زودتر پرداخت کند‬ ‫ریی��س انجمن صنای��ع کانی غیرفل��زی خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مازندران گفت‪ :‬بیشتر پرو‍‍ژه های عمرانی‬ ‫متوقف و عمده طرح ه��ای بخش خصوصی نیز در عمل‬ ‫غیرفعال هستند‪.‬‬ ‫حس��ن رضا دس��ترنج دلی��ل اصلی توق��ف پروژه ها را‬ ‫مطالبات زیاد پیمانکاران از دولت اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ح��ال که ش��رایط اقتص��ادی مهیا و‬ ‫تحریم ه��ا رفع ش��ده نباید زمان را از دس��ت داد و بیش‬ ‫از ای��ن پیمان��کاران از تبعات دریافت نک��ردن مطالبات‬ ‫خود متضرر شوند بلکه باید از افزایش هزینه های اجرای‬ ‫پروژه ها جلوگیری به عمل اید و بدهی های پیمانکاران از‬ ‫سوی دولت و وزارتخانه ها پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با رونق پروژه ها بس��یاری از بخش ها رونق‬ ‫خواهد گرفت و موجب اش��تغالزایی خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به این مطلب که متاس��فانه در همه س��ال هایی‬ ‫کمب��ود منابع اتفاق می افتد دول��ت بالفاصله هزینه های‬ ‫عمران��ی را صرف هزینه ه��ای جاری می کن��د و بودجه‬ ‫عمران��ی را به حداقل می رس��اند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن رویه باید‬ ‫اصالح شود چرا که پروژه های عمرانی شریان های حیات‬ ‫و تولیدی اقتصادی جامعه هستند و در صورت توقف انها‬ ‫به صورت زنجیروار خیل از عوامل تولید‪ ،‬توزیع و خدمات‬ ‫متوقف و ضرر و زیان های بی شماری اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫دسترنج خواس��تار واگذاری پروژه های در دست دولت‬ ‫به بخش خصوصی شد تا از اتالف منابع و استهالک بیش‬ ‫از پیش انها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫کشف گل های ‪ ۴۵‬میلیون ساله‬ ‫در دل یک معدن‬ ‫دانشمندان از کش��ف گونه های جدیدی از گل ها خبر‬ ‫دادند که به دلیل گیر افتادن در کهربا طی گذر میلیون ها‬ ‫سال همچنان ساختار اولیه خود را حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬درحالی که متوس��ط عمر گل ها بین‬ ‫چند س��اعت تا چند ماه اس��ت حاال اما دانش��مندان از‬ ‫شناس��ایی چند نمونه ناشناخته از گل ها خبر داده اند که‬ ‫قدمتی در حدود ‪۴۵‬میلیون س��ال دارند‪ .‬اما نکته جالب‬ ‫توجه تر این اس��ت که این گل ها به طور تقریبی دس��ت‬ ‫نخورده باقیمانده است‪.‬‬ ‫دانش��مندان در مقال��ه جال��ب توجه��ی ک��ه در‬ ‫« ‪ » Nature Plants‬منتشر کرده اند از کشف گونه های‬ ‫جدی��دی از گل ه��ا خبر داده اند ک��ه در دو تکه کهربای‬ ‫اس��تخراج ش��ده در یکی از معادن جمهوری دومینیکن‬ ‫شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫کهربا که از مایعات ترش��ح شده توسط درختان تولید‬ ‫و در گذر زمان س��فت و س��خت ش��ده این گله��ا را در‬ ‫خ��ود حبس کرده اس��ت‪ .‬دانش��مندان تخمین می زنند‬ ‫قدم��ت این گل ها به ‪۴۵‬میلیون س��ال پی��ش بازگردد‪.‬‬ ‫البته تخمین ه��ای مختلفی درباره قدمت این گل ها زده‬ ‫می ش��ود که علت ان هم مش��کل بودن تشخیص دقیق‬ ‫عمر کهرباست‪.‬‬ ‫دانشمندان اعالم کرده اند که این گل ها بسیار کوچک‬ ‫بوده و کمتر از یک س��انتی متر درازا دارند‪ .‬این گونه های‬ ‫تازه کشف شده ‪ Strychnos electri‬نام دارند و حاال‬ ‫دانش��مندان از روی انها می توانند به درک روشن تری از‬ ‫پوشش گیاهی زمین در میلیون ها سال پیش دست پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 110‬معدن‬ ‫در لرستان‬ ‫ رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان از‬ ‫وجود ‪ 110‬معدن فعال در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا صفی خان��ی با بیان این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬یکی از اصلی ترین و مهم ترین پایه های‬ ‫اقتصاد هر کش��وری‪ ،‬منابع معدن��ی و ذخایر زیرزمینی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نقش معادن و منابع در رش��د‬ ‫اقتصادی انکارناپذیر بوده و ب��دون تردید بهره برداری از‬ ‫معادن کش��ور‪ ،‬یک عامل به ط��ور کامل مثبت و مهم در‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫این مسئول اضافه کرد‪ :‬حل بحران بیکاری در مناطق‬ ‫محروم اصلی ترین مزیت کش��ف ی��ک معدن در منطقه‬ ‫اس��ت و بدون ش��ک نبود چنی��ن نعمت ه��ای طبیعی‬ ‫می توانس��ت بحران بیکاری را در ان منطقه چندین برابر‬ ‫کند‪ .‬صفی خانی یاداور شد‪ :‬حدود ‪ 110‬معدن در استان‬ ‫فعال بوه و نس��بت به کش��ور که ‪ 5200‬معدن هستند‪،‬‬ ‫این امار ‪2‬درصد از معادن فعال کشور را شامل می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت لرس��تان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬همچنی��ن کش��ف مزای��ای زیادی‬ ‫ازجمله ایجاد فرصت های ش��غلی پایدار‪ ،‬ایجاد و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها نظیر حمل ونقل‪ ،‬توسعه شبکه های انتقال‬ ‫ان��رژی‪ ،‬اب و اضافه ش��دن بخش مولد مع��دن در کنار‬ ‫بخش کش��اورزی و دامداری به عن��وان مولفه های اصلی‪،‬‬ ‫اقتصاد مناطق غیرشهری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان از وجود ‪ 110‬معدن فعال در استان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا صفی خانی با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬یکی از اصلی ترین و مهم ترین پایه های‬ ‫اقتصاد هر کش��وری‪ ،‬منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی ان است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نقش معادن و‬ ‫منابع در رشد اقتصادی انکارناپذیر بوده و بدون تردید بهره برداری از معادن کشور‪ ،‬یک عامل‬ ‫به طور کامل مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫سارا یوسفی فر‬ ‫در شرایط‬ ‫بحرانی برخی‬ ‫از مواد معدنی‪،‬‬ ‫کمک به اجرای‬ ‫پروژه های‬ ‫مسی‪ ،‬می تواند‬ ‫روزنه امیدی‬ ‫برای کاهش‬ ‫این بحران باشد‬ ‫اردشیر هزارخانی‬ ‫معادن پورفیری‬ ‫به ویژه مس‬ ‫بستر بسیار‬ ‫مناسبی برای‬ ‫پژوهش های‬ ‫نوین اکتشافی‬ ‫به شمار می روند‬ ‫بهره برداری و تولید محصول نهایی از برخی‬ ‫کانی های فلزی در ایران همچون مس پورفیری‬ ‫با مش��کالت و چالش هایی هم��راه بوده و الزم‬ ‫اس��ت تا توجه بیش��تری برای رفع انها انجام‬ ‫شود‪ .‬نداش��تن تجهیزات و فناوری های نوین‪،‬‬ ‫نیاز به بررسی و دقت بیشتر برای کشف ذخایر‬ ‫و همچنین رفع مشکالت و چالش های موجود‬ ‫بین واحدهای معدنی و سازمان های مرتبط با‬ ‫فعالیت های انها همچون محیط زیست از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که باید م��ورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫هم اکنون در ایران ذخایر معدنی فراوانی از مس‬ ‫پورفیری یافت می ش��ود که در صورت حمایت‬ ‫از سرمایه گذاران و تامین زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬می توان نسبت به افزایش تولید محصول‬ ‫نهایی امیدوار بود‪ .‬البته انجام عملیات اکتشاف‬ ‫تکمیلی به منظور اس��تفاده بهینه از محدوده‬ ‫معدنی موضوعی اس��ت که با حمایت دولت و‬ ‫ارائه تسهیالت به بهره برداران معدنی این حوزه‬ ‫به سرانجام می رسد و منجر به رشد اکتشافات‬ ‫معدنی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن مس دالی‬ ‫کانس��ار مس– طال پورفیری «دالی» از نظر‬ ‫زمین شناس��ی در نوار ماگمایی ارومیه‪ -‬دختر‬ ‫و از نظ��ر ژئودینامیکی در کمان حاش��یه قاره‬ ‫واقع ش��ده اس��ت‪ .‬طرح مس ط�لای دالی از‬ ‫جمله ذخایر بزرگ معدنی استان مرکزی است‬ ‫انالیزهای ش��یمیایی «ال س��ی پی» در بیشتر‬ ‫نمونه ها تمرکز کمتر از یک درصد مس و حدود‬ ‫یک گرم در تن طال را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف مس‪ ،‬هزینه بر است‬ ‫یک��ی از چالش ه��ای موج��ود ب��ر س��ر راه‬ ‫اکتشافات مس‪ ،‬تعلق نگرفتن وام به اکتشافات‬ ‫تکمیلی است‪.‬‬ ‫سارا یوسفی فر‪ ،‬کارشناس مس در این زمینه‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬یکی از بزرگترین مش��کالت‬ ‫بخش اکتش��افات مس به هزینه های اکتشافی‬ ‫ان بازمی گ��ردد که بس��یار پرهزینه اس��ت و‬ ‫نیازمند حمایت از سوی دولت است‪ .‬چرا که در‬ ‫شرایط بحرانی برخی از مواد معدنی‪ ،‬کمک به‬ ‫اجرای پروژه های مسی‪ ،‬می تواند روزنه امیدی‬ ‫برای کاهش این بحران باشد‪.‬‬ ‫وی بر این باور است که برای ذخایر مس نیاز‬ ‫به صنایع های تک در هر ‪ 2‬بخش اکتش��اف و‬ ‫فراوری احس��اس می شود‪ .‬اگر برای اکتشافات‬ ‫از تجهیزات نوین اس��تفاده ش��ده و براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی که کمتری��ن خطا را‬ ‫دارند پیش برویم در نتیجه می توان تا حدودی‬ ‫بخشی از هزینه ها را کاهش داد‪.‬‬ ‫یوس��فی فر یک��ی دیگر از مش��کالت برخی‬ ‫از محدوده ه��ای معدن��ی م��س را مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی و مناب��ع طبیع��ی دانس��ته و‬ ‫اف��زود‪ :‬هم اکنون یکی از پروژه های بزرگ مس‬ ‫اس��تان مرکزی که قبال چندین میلیارد تومان‬ ‫هزینه اکتش��افی صرف ان ش��ده اما شاهدیم‬ ‫ک��ه بع��د از دریافت پروان��ه کار‪ ،‬یک محدوده‬ ‫زیس��ت محیطی به نام «پلنگ دره» را روی ان‬ ‫مش��خص کرده اند و همین موضوع سبب شده‬ ‫جانمایی برای واحد فراوری به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس م��س برخ��ی از پروژه های‬ ‫معدنی به دلیل وجود چالش با محیط زیس��ت‬ ‫و مناب��ع طبیعی در عم��ل فعالیتی ندارند و از‬ ‫دولت خواس��ت تا شرایط مناسبی برای‬ ‫پرداخت حقوق دولتی برای انها در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های اکتشاف مس‬ ‫سارا یوس��فی فر درباره چالش های اکتشاف‬ ‫مس ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬مس در‬ ‫بدترین شرایط افت جهانی از لحاظ قیمت قرار‬ ‫گرفته و بنابراین باید برای توسعه اکتشاف در‬ ‫این ح��وزه به تامین نقدینگی م��ورد نیاز فکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس به عنوان مثال به یکی‬ ‫از پروژه ه��ای معدن��ی مس پورفی��ری به نام‬ ‫محدوده «دالی» در اس��تان مرکزی اشاره کرد‬ ‫که به دلیل نبود نقدینگی کافی نتوانسته دوره‬ ‫اکتش��اف را به طور کامل ط��ی کند و در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون یک��ی از بزرگترین پروژه های‬ ‫مس پورفیری ایران کانس��ار «دالی» است که‬ ‫از س��ال ‪ 1386‬بهره ب��رداری از ان با همکاری‬ ‫شرکت ایرلندی به نام «پرشین گلد» اغاز شد‬ ‫و تمامی هزینه های بخش اکتش��افات از سوی‬ ‫این شرکت پرداخت می شد‪ .‬اما در سال ‪ 88‬از‬ ‫ادامه همکاری در پروژه انصراف داد و دریافت‬ ‫گواهی کش��ف از سوی گروه ایرانی برای پروژه‬ ‫یادشده با ‪« 6‬گمانه» معدنی انجام شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه پ��روژه مس دال��ی از نوع‬ ‫پورفیری اس��ت و فعالیت در ان تنها با ‪6‬گمانه‬ ‫معدنی غیرمنطق��ی بوده و با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی فاصله دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای انجام مراحل‬ ‫بعدی و تکمیل چرخه تولید یعنی از اکتشاف‬ ‫تا اح��داث واحد فراوری‪ ،‬باید از میزان ورودی‬ ‫و خ��وراک مورد نیاز اطالعات کافی داش��ت و‬ ‫بعد برای تامین ان به سراغ اکتشافات تکمیلی‬ ‫رفت که انجام ان نیازمند سرمایه و منابع مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته یوس��فی فر پروژه ه��ای مس به ویژه‬ ‫مس پورفیری هزینه بر اس��ت‪ .‬اگر ذخیره مس‬ ‫رگه ای باش��د برای اجرای کار به شکل اصولی‬ ‫و انج��ام حداقلی عملیات حفاری به ازای هزار‬ ‫ت‬ ‫متر‪ ،‬رقمی افزون بر یک میلیارد تومان نیاز اس ‬ ‫اما در مقابل هزینه پروژه های مس پورفیری از‬ ‫‪3‬میلیارد تومان شروع شده و در ادامه افزایش‬ ‫می یاب��د و دلیل ان هزینه ب��ر بودن حفاری و‬ ‫انالیزها اس��ت‪( .‬ذخی��ره مس رگ��ه ای دارای‬ ‫ذخای��ر کم با عیار باال اس��ت ام��ا ذخیره مس‬ ‫پورفیری ذخایر باال با عیار پایین دارد)‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬پ��روژه مس دالی بس��یار هزینه بر‬ ‫اس��ت و ب��رای تکمی��ل ان تس��هیالت بانکی‬ ‫بیشتری نیاز است این در حالی است که برای‬ ‫پروژه های اکتش��افی دریافت وام با مشکالت و‬ ‫سختی های بسیاری همراه است به ویژه زمانی‬ ‫که ی��ک پ��روژه را در دوران بحران��ی تحریم‬ ‫جمع اوری کرده و هم اکنون قرار است که وارد‬ ‫اکتش��افات تکمیل��ی شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن پورفیری بس�تر پژوهش ها‬ ‫کاربردی اکتشاف‬ ‫اردشیر هزارخانی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه امیرکبیر‬ ‫ک��ه پ��روژه دکت��رای خ��ود را در معدن مس‬ ‫«س��ونگون» گذران��ده پیرامون تن��وع معادن‬ ‫ا ین‬ ‫پورفی��ری و ارتب��اط تنگاتن��گ‬ ‫معادن با یکدیگر را اینگونه بیان کرد‪ :‬اگر بتوان‬ ‫ارتباط ژنتیکی بین کانی زایی‪ ،‬سنگ میزبان و‬ ‫دگرسانی های موجود را پیدا کرد‪ ،‬موقعیتی در‬ ‫اختیار پژوهشگر قرار می گیرد تا درباره معادن‬ ‫پلی متال دیگر نیز دید جامعی پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش م��س پرس‪ ،‬اردش��یر هزارخانی‬ ‫درب��اره یک��ی از مهم ترین روش ه��ا در زمینه‬ ‫اکتشافات مدل سازی ترمودینامیکی این تیپ‬ ‫از ذخای��ر معدنی نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬این مدل‬ ‫هم اکن��ون به عن��وان یک الگوی وی��ژه در دنیا‬ ‫مطرح و راهگش��ای پژوهش های بعدی اس��ت‬ ‫که از سوی پژوهش��گران جوان در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬از این نظر معادن پورفیری به ویژه مس‬ ‫بستر بسیار مناس��بی برای پژوهش های نوین‬ ‫اکتش��افی به ش��مار می رون��د و ظرفیت های‬ ‫زیادی برای سنجش عناصر متفاوت دارند‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده وی در مدل س��ازی تش��کیل این‬ ‫معادن در پوسته قاره ای ایران مشخص شد که‬ ‫توده نف��وذی ایجادکننده مس نباید در اعماق‬ ‫بیش از ‪ 3‬کیلومتر تزریق ش��ده باشند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس اختالف عمده معادن م��س پورفیری‬ ‫ای��ران با همتاهای خود در ق��اره امریکا‪ ،‬عمق‬ ‫تزریق کمتر و زمان تشکیل انهاست‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه افزود‪ :‬بر این اساس شکل‬ ‫و س��اختار خلق معادن در ایران به طور کلی با‬ ‫معادن دیگر در جای جای جهان متفاوت است‬ ‫و این موضوع به خودی خود اکتشاف‪ ،‬پژوهش‬ ‫و اس��تخراج انها را متفاوت می کند‪ .‬چه بس��ا با‬ ‫اس��تفاده از فناوری های نوین بتوان روش های‬ ‫منحصربه فردی برای اکتشاف و استخراج بهینه‬ ‫معادن ایران یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن ب�زرگ پنه�ان و اکتش�اف‬ ‫ناکافی‬ ‫هزارخان��ی درباره این موضوع ک��ه کمتر از‬ ‫‪20‬درصد معادن ایران به اکتش��اف رسیده اند‬ ‫نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬مخفی ماندن مع��ادن ایران‬ ‫دالی��ل زی��ادی دارد ک��ه از ان جمله می توان‬ ‫به ادامه روند اکتش��اف ب��ا روش های قدیمی و‬ ‫استفاده از افراد غیرمتخصص اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی ممکن است در این میان معادن‬ ‫بزرگ��ی از قل��م افتاده‬ ‫باش��ند‪ .‬اگ��ر ترکیب‪،‬‬ ‫فش��ار و ح��رارت برای تش��کیل ی��ک معدن‬ ‫مس پورفیری در «سرچش��مه» و «سونگون»‬ ‫مناس��ب بوده‪ ،‬احتم��ال دارد در میان این دو‬ ‫محدوده موقعیت های مناس��ب دیگری وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین به طور قط��ع باید کار‬ ‫بیشتری انجام ش��ود تا براوردهای درستی به‬ ‫دست اید‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه بر این باور است باید‬ ‫سیاس��تی اتخاذ ک��رد که در هر ش��رایطی‬ ‫فعالیت های پویا و اصلی اکتش��اف قطع نشوند‬ ‫چ��را که تنها مس��یر ب��رای ش��کوفایی بخش‬ ‫اکتش��افات در مس توجه اس��تراتژیک به ان‬ ‫اس��ت‪ .‬باید مس به عنوان کاالی اس��تراتژیک‬ ‫مورد توج��ه قرار گیرد و به عن��وان جایگزینی‬ ‫برای نفت مورد قبول قرار گیرد تا اکتش��افات‬ ‫در ان با تغییرات قیمت در بازار تحت تاثیر قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بخش اکتش��اف سعی بر‬ ‫ان اس��ت که از فناوری هایی با کارایی باال اما‬ ‫ارزان مانند «س��یاالت درگیر» اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫این فناوری ارزان و موثر در بخش اکتش��افات‬ ‫تاکن��ون در ای��ران به ش��کلی ناکارامد و فقط‬ ‫برای ن��گارش مقاالت علمی اس��تفاده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با اش��اره به نتیج��ه کاربرد این‬ ‫روش در معادن کش��ور که عالوه به اکتش��اف‬ ‫بهین��ه مع��ادن موجب نگارش بی��ش از ‪100‬‬ ‫مقاله علمی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ام��روزه افراد زیادی‬ ‫که متاس��فانه تخصص کافی ندارند وارد بحث‬ ‫س��یاالت درگیر و تفس��یر انها می ش��وند و به‬ ‫دلیل نداشتن تجربه کافی‪ ،‬به طور عملی روش‬ ‫را ناکارامد نش��ان می دهند‪ .‬این مشکلی است‬ ‫که تمام��ی روش های نوین اکتش��اف به دلیل‬ ‫نااش��نا بودن اپراتور درگیرش شده و به صورت‬ ‫ناکارام��د معرف��ی و از صحن��ه کاربرده��ای‬ ‫اکتشافی خارج می شوند‪.‬‬ ‫این اس��تاد یار دانش��گاه افزود‪ :‬در ایران در‬ ‫بخش استخراج معدن به مراتب سرمایه گذاری‬ ‫بیش��تر از بخش اکتش��اف انجام شده و این با‬ ‫دوره ه��ای اکتش��افی که هنگام اس��تخراج در‬ ‫تم��ام کش��ورهای پیش��رفته انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫مغای��رت دارد و با ادامه این ش��یوه به صنعت‬ ‫معدن در ایران ضربات س��نگینی وارد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به عقیده هزارخانی و بسیاری از متخصصان‬ ‫دیگ��ر در ای��ن حوزه راه��کار توس��عه بخش‬ ‫اکتش��افات معادن ایران به ویژه مس استفاده و‬ ‫بهره گیری از فناوری های نوین و ارزان اس��ت‬ ‫که در ص��ورت توجه به این موض��وع در کنار‬ ‫نگاه استراتژیک به مس و استفاده از گروه های‬ ‫پژوهش��ی و متخصص برای اکتش��اف ش��اهد‬ ‫فعالیت بیش��تر در این حوزه خواهیم بود و به‬ ‫یقین افق روشن تری برای تولید مس در ایران‬ ‫پدیدار خواهد شد‪.‬‬ ‫قرارداد مدیرعامل دایملر تمدید شد‬ ‫ش��رکت تولید خودروی سواری‪ ،‬کامیون و اتوبوس دایملر‪ ،‬قرارداد مدیرعامل خود‬ ‫را به مدت ‪ 3‬سال تمدید کرد‪.‬مدت ریاست دیتر زتچه اواخر امسال به پایان می رسید‬ ‫اما اکنون تا پایان س��ال ‪2019‬میالدی همچنان س��مت مدیرعاملی دایملر را حفظ‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬زتچه ‪ 62‬س��اله مدیرعامل دایملر و همچنین مدیرعامل نش��ان(برند)‬ ‫لوکس مرسدس بنز است که ستون اصلی سوداوری دایملر به شمار می رود‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫خودروسازان قاره اروپا طرح جدیدی پیشنهاد کردند‬ ‫پایین تری باشند دوباره روکش شوند‪».‬‬ ‫به عنوان بخش��ی از نتیجه گیری ه��ای پایانی این‬ ‫گ��زارش بر این موضوع تاکید ش��ده اس��ت که اقدام‬ ‫به روک��ش دوباره جاده های اروپ��ا می تواند حداکثر‬ ‫در مدت ‪ 20‬س��ال به انجام برس��د و دس��تاوردی که‬ ‫در صورت پیاده کردن این طرح حاصل خواهد ش��د‪،‬‬ ‫کاهش بیش از ‪5‬درصدی گاز االینده ‪ CO2‬تا س��ال‬ ‫‪ 2035‬میالدی خواهد بود‪ .‬در طرح یاد شده تخمین‬ ‫زده ش��ده اس��ت که انجام این پروژه در یک دوره ‪20‬‬ ‫س��اله رقمی بین ‪ 520‬تا ‪ 780‬میلی��ارد یورو (‪579‬‬ ‫ت��ا ‪ 869‬میلیارد دالر) یا به طور متوس��ط رقمی بین‬ ‫‪ 26‬ت��ا ‪ 39‬میلیارد یورو (‪ 29‬ت��ا ‪ 43/5‬میلیارد دالر)‬ ‫در هر س��ال هزینه در برخواهد داشت ضمن اینکه به‬ ‫عنوان منابع تامین کننده این هزینه ها پیشنهاد شده‬ ‫است به سراغ سرمایه گذاران بخش عمومی رفته و از‬ ‫انها برای تامین هزینه طرح و س��رمایه گذاری در این‬ ‫پروژه بلندمدت طلب کمک و یاری کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫به صراحت متعهد ش��ده اند که انتشار گاز گلخانه ای‬ ‫‪ CO2‬از خودروهای تولیدی ش��ان را تا سال ‪2021‬‬ ‫می�لادی تا س��طح ‪ 95‬گرم ‪ CO2‬در ه��ر کیلومتر‬ ‫مسافت طی ش��ده خودروها کاهش دهند و در عین‬ ‫حال کمیسیون اروپایی (زیرمجموعه اتحادیه اروپا)‬ ‫در حال حاضر و در طول سال جاری بررسی های الزم‬ ‫به منظور تعیین معیارهای��ی جدید تر درباره میزان‬ ‫انتشار این االینده ها برای بازه زمانی سال های ‪2025‬‬ ‫تا ‪ 2030‬میالدی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫در این رابطه کارشناس��ان ح��وزه حمل ونقل پاک‬ ‫ضمن ابراز بی اعتمادی به برنامه پیش��نهادی انجمن‬ ‫خودروس��ازان اروپ��ا (‪ )ACEA‬اظهار می کنند که‬ ‫چنین پ��روژه غیرموث��ر و پرهزین��ه ای در حقیقت‬ ‫پرداخت یارانه ای قابل توجه به صنعت خودروسازی‬ ‫از س��وی مردم به عن��وان مالیات دهندگان اصلی در‬ ‫کشورهای این قاره محسوب می شود‪.‬‬ ‫«ای��ن برنامه درازم��دت مانند ان اس��ت که تمام‬ ‫جاده ه��ای اروپا را با فرش قرمز بپوش��انیم و بدیهی‬ ‫اس��ت هزینه چنی��ن اقدامی نجوم��ی خواهد بود‪».‬‬ ‫گِ��رگ ارچ��ر‪ ،‬مدیر بخش وس��ایل نقلی��ه پاک در‬ ‫موسس��ه حمل ونقل و محیط زیست‪ ،‬تشبیه یادشده‬ ‫را درباره طرح پیشنهادی انجمن خودروسازان اروپا‬ ‫بیان کرده و می افزاید‪« :‬در این طرح صحبت از صرف‬ ‫هزین��ه ای معادل یک هزار پوند برای ذخیره س��ازی‬ ‫یک تن کربن (و ممانعت از انتش��ار ان در اتمس��فر)‪،‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که هم اکنون هزینه چنین اقدامی ‪5‬‬ ‫روکش دوباره‬ ‫جاده های‬ ‫اروپا می تواند‬ ‫حداکثر در‬ ‫مدت ‪ 20‬سال‬ ‫به انجام برسد‬ ‫و دستاوردی‬ ‫که در صورت‬ ‫پیاده کردن‬ ‫این طرح حاصل‬ ‫خواهد شد‪،‬‬ ‫کاهش بیش‬ ‫از ‪5‬درصدی‬ ‫گاز االینده‬ ‫خواهد بود‬ ‫تراول شاتل‪« ،‬ون» مدرن پژو‬ ‫با وجود اینکه هفته جاری نمایش��گاهی در شیکاگو‬ ‫امریکا برگزار ش��ده و خودروس��ازان معتبری اقدام به‬ ‫معرفی محصوالت خود در این نمایش��گاه کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫شرکت فرانسوی پژو با معرفی انالین محصول کانسپت‬ ‫خود‪ ،‬نمایش��گاه خودرویی ژن��و ‪ ۲۰۱۶‬را مد نظر قرار‬ ‫داده و گفته که از این کانسپت در ژنو رونمایی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬تراول��ر «ای‪ -‬لب ‪»VIP‬‬ ‫ش��اتل نام محصول کانس��پت موردنظر پژو است که در‬ ‫س��گمنت ون ها طراحی و توس��عه پیدا کرده و براساس‬ ‫خودروی تراول اصلی پژو س��اخته خواهد شد که در این‬ ‫تغییرات��ی میان طراحی دو نس��خه اصل��ی و فعلی دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اصلی ترین تغییرات این نسخه نسبت به مدل‬ ‫اصلی را می توان در شیش��ه های تاریک‪ ،‬سقف شیشه ای‬ ‫پانوراما‪ ،‬رینگ های الیاژی شیک و در کشویی سرنشینان‬ ‫عقب که به سیس��تم باز ش��دن خودکار مجهز ش��ده به‬ ‫کمک سنس��ورها و با کش��یدن و حرکت دادن پای خود‬ ‫به زیر شاسی باز می شوند‪ ،‬مشاهده کرد‪.‬‬ ‫در داخل کابین همس��و با سیاست های پژو در طراحی‬ ‫خارجی‪ ،‬ش��اهد روکش های چرمی الکانتارا صندلی ها و‬ ‫دیگر وسایل داخل کابین‪ ،‬قطعات چوبی برای تزئین‪ ،‬یک‬ ‫سیستم سرگرمی پیشرفته‪ 4 ،‬صندلی فردی عقب که به‬ ‫صورت دوتایی مقابل یکدیگر نصب ش��ده اند‪ ،‬یک تبلت‬ ‫‪ ۳۲‬اینچی بزرگ توس��عه یافته توسط سامسونگ هم به‬ ‫صورت محوری در وس��ط کابین نصب ش��ده که قابلیت‬ ‫جابه جایی دارد و همچنین می تواند نقش یک میز میانی‬ ‫را بازی کند‪ ،‬هرچند گفته ش��ده ک��ه از ‪ ۶‬تبلت کوچک‬ ‫تشکیل ش��ده و قابلیت جدا شدن و استفاده فردی برای‬ ‫هر یک از سرنشینان عقب را دارد‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬کنسولی‬ ‫هم روی سقف نصب شده که به نمایش اطالعات متعدد‬ ‫می پردازد و در عین حال وظیفه نورپردازی داخل کابین‬ ‫را نیز برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫فولکس واگن در اروپا عقب افتاد‬ ‫بح��ران تقل��ب در ازمون های االیندگی ب��رای پنجمین‬ ‫ماه متوالی بر س��هم بازار اروپایی فولکس واگن اثر گذاشت‬ ‫و تحویل خودروهای این خودروس��از المان��ی در المان و‬ ‫انگلی��س با کاهش روبه رو ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬انجمن‬ ‫تولیدکنندگان خ��ودروی اروپا اعالم کرد ثبت خودروهای‬ ‫نش��ان(برند) فولکس واگن در این منطقه ماه گذشته چهار‬ ‫درصد کاهش یافت و به کمتر از ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪۳۵۰‬دستگاه‬ ‫رس��ید‪ ،‬در حالی که فروش کل صنع��ت خودرو ‪ ۶/۳‬درصد‬ ‫رش��د ک��رد و ب��ه ‪ ۱/۰۹‬میلی��ون دس��تگاه رس��ید‪ .‬گروه‬ ‫فولکس واگن که ش��امل نش��ان(برند)های لوکس ائودی‪،‬‬ ‫پورش��ه و همچنین اسکودا و سیت اس��ت‪۲۴/۳ ،‬درصد از‬ ‫فروش خودروهای اروپایی در ژانویه امس��ال در مقایسه با‬ ‫‪ ۲۵/۶‬درصد در ژانویه سال گذشته را تشکیل داد‪ .‬بزرگترین‬ ‫خودروس��از اروپا در تالش اس��ت با بحرانی مقابله کند که‬ ‫از زم��ان اقرار به دس��تکاری موتوره��ای دیزلی و تقلب در‬ ‫ازمون های االیندگی امریکا گرفتار ان ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫بین رقبایی مانند فیات کرایسلر که از موفقیت شاسی بلند‬ ‫رنگید جیپ بهره مند شده‪ ،‬نشان(برند) اوپل جنرال موتورز‬ ‫و فورد موتور خریداران اروپایی بیش��تری را جلب می کنند‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن ب��ا موافقت مقام��ات در ژانوی��ه فراخوان ها‬ ‫ب��رای تعمیر خودروه��ای االینده در اروپ��ا را اغاز کر د اما‬ ‫موافقت نک��ردن رگوالتورهای امریکایی با پیش��نهادهای‬ ‫تعمی��ر‪ ،‬نشس��ت س��االنه س��هامداران این خودروس��از را‬ ‫ب��ه تاخیر انداخت زیرا این ش��رکت قادر ب��ه براورد دقیق‬ ‫هزینه های تعمیر در گزارش درامدهای س��االنه خود نبود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬میلیون خودروی فولکس واگن در سراسر جهان‬ ‫از جمل��ه ‪ ۸/۵‬میلیون خ��ودرو در اروپا االینده ش��ناخته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬بر اس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬ف��روش خودرو در‬ ‫اروپا در ژانویه برای بیس��ت و نهمین ماه متوالی رشد کرد‬ ‫و از رکورد اندک س��ال ‪۲۰۱۳‬م بهبود بیش��تری پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صندلی هوشمند‬ ‫اختراع تازه نیسان‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫پوند بیشتر نیست‪».‬‬ ‫ارچ��ر همچنی��ن می گوی��د‪« :‬به نظر نمی رس��د‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی اروپ��ا از ماجرای رس��وایی‬ ‫فولکس واگ��ن چی��زی اموخته باش��د‪ .‬انه��ا هنوز‬ ‫نمی خواهند مس��ئولیت االینده زا بودن خودروهای‬ ‫تولیدی خود را بر عهده بگیرند‪».‬‬ ‫ب��ری گاردنیر‪ ،‬مع��اون کار وزیر محیط زیس��ت و‬ ‫انرژی نیز درباره پیش��نهاد خودروسازان اروپا لغاتی‬ ‫تامل برانگیز را به کار می برد‪« :‬من وحشت زده شدم‪،‬‬ ‫متنف��ر و منزجر ش��دم‪ ،‬ام��ا پس از رس��وایی بزرگ‬ ‫فولکس واگ��ن دیگ��ر درباره این موض��وع غافلگیر و‬ ‫شگفت زده نشدم‪».‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪« :‬بای��د به س��رعت ضمن به‬ ‫ی��اد اوردن وظایف م��ان‪ ،‬اقدام��ات الزم را جه��ت‬ ‫پاکیزه س��ازی ش��رایط و کیفیت فعالیت ها در حوزه‬ ‫حمل ونقل اروپ��ا و حمایت از س��رمایه گذاری ها در‬ ‫زمینه وس��ایل نقلیه الکتریکی به انجام برسانیم‪ .‬نیاز‬ ‫داریم حوزه خودروس��ازی و تردد اتومبیل ها در قاره‬ ‫اروپا را برای رس��یدن به اهداف م��ان که اب و هوایی‬ ‫سالم و مصرف بهینه انرژی است‪ ،‬متحول و دگرگون‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫منبع‪Guardian :‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫روکش جاده های اروپا با هزینه ‪ 800‬میلیارد دالری‬ ‫صنعت خودروسازی اروپا با تهیه یک طرح جدید‪،‬‬ ‫به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که به جای وادار‬ ‫ک��ردن مجموعه صنعت خودروس��ازی ای��ن قاره به‬ ‫کاهش دادن گازهای االینده خروجی از خودروهای‬ ‫تولی��دی انها‪ ،‬اقدام به اجرای طرح پیش��نهادی این‬ ‫خودروسازان کند زیرا در صورت پذیرش و انجام این‬ ‫طرح‪ ،‬دیگر اجرایی ش��دن تعه��د انها مبنی بر پایین‬ ‫اوردن س��طح االینده های خروجی از اتومبیل هایی‬ ‫که تولید می کنند لزومی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا «‪»ACEA‬‬ ‫در ط��رح پیش��نهادی خود که ان را «ابتکار س��بز»‬ ‫نامیده‪ ،‬از مس��ئوالن اتحادیه اروپا خواسته است در‬ ‫قالب یک برنامه ‪ 20‬س��اله اقدام به اصالح و بهسازی‬ ‫تمامی جاده ها و ازادراه های ارتباطی قاره اروپا کرده‬ ‫و تمام سطح انها را با استفاده از موادی که االیندگی‬ ‫کمت��ری به وج��ود می اورند دوب��اره روکش کنند‪.‬‬ ‫صنعت خودروس��ازی اروپا اعالم کرده اس��ت که به‬ ‫جای مجب��ور کردن انها به حذف گازهای خطرناک‬ ‫حاص��ل از احت��راق داخل��ی خودروه��ا و تعهد این‬ ‫صنعت به اجرایی کردن ان تا س��ال ‪ 2030‬میالدی‬ ‫می توانند این ابتکار اقلیمی یعنی روکش دوباره کل‬ ‫س��طوح جاده های قاره اروپا را ب��ا هزینه ای بیش از‬ ‫‪ 500‬میلی��ارد پوند (بی��ش از ‪ 715‬میلیارد دالر) به‬ ‫اجرا دراورند‪.‬‬ ‫براس��اس یافته های روزنام��ه گاردین انگلیس‪،‬‬ ‫در مدارک تهیه ش��ده توسط انجمن خودروسازان‬ ‫اروپ��ا ک��ه در ح��ال حاضر س��ران خودروس��ازی‬ ‫ق��اره اروپا با اس��تناد به این م��دارک در حال انجام‬ ‫مذاکرات و البی های فش��رده با کمیسیون اتحادیه‬ ‫اروپا هس��تند‪ ،‬از برخی اقدام��ات قابل پیگیری نیز‬ ‫دفاع و حمایت ش��ده اس��ت که هر چ��ه فراگیرتر‬ ‫شدن اس��تفاده از س��وخت های زیس��تی‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل هوش��مند و اموزش‬ ‫«رانندگی ـ اقتص��ادی» (مقتصدانه) به رانندگان‬ ‫قاره از جمله اقدامات مورد نظر این انجمن به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در متن طرح تدوین شده خودروسازان امده است‪:‬‬ ‫«بازس��ازی و ارتقای کیفیت روکش سطوح جاده ها‬ ‫و بزرگراه های قاره اروپا می تواند تاثیراتی اساس��ی و‬ ‫قابل توجهی در انتش��ار گاز گلخانه ای ‪ CO2‬داشته‬ ‫باش��د و تمامی س��طوح جاده ها در اروپ��ا می تواند با‬ ‫روکش جدیدتری ک��ه دارای مقاومت اصطحکاکی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫اگ��ر فکر می کنید تازه ترین اختراع نیس��ان باید عرضه‬ ‫یک خودروی هوش��مند باش��د‪ ،‬در اش��تباه هستید‪ .‬این‬ ‫ش��رکت صندلی تولید کرده که به طور خودکار به پش��ت‬ ‫میز محیط کار منتقل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬این محصول که خودروی پارک کننده‬ ‫هوشمند نام دارد‪ ،‬به طور خودکار مسیر حرکت به سمت‬ ‫میز را پیدا کرده و درنهایت در پش��ت ان متوقف شده یا‬ ‫پارک می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت نیسان می گوید برای س��اخت این صندلی از‬ ‫خودروهای هوشمند خود الهام گرفته که می توانند به طور‬ ‫خودکار در حاش��یه خیابان پارک کنند‪ .‬این صندلی ها از‬ ‫طریق وای فای کنترل می شوند و می توانند تا ‪ ۳۶۰‬درجه‬ ‫بچرخند‪.‬‬ ‫انه��ا برای تعیین محل پارک خ��ود از ‪ 4‬دوربین نصب‬ ‫ش��ده روی صندلی ها اس��تفاده می کنند‪ .‬در نگاه نخست‬ ‫ش��اید این امر که مبلم��ان ادارات به طور خودکار جابه جا‬ ‫ش��وند‪ ،‬تا حدی خنده دار به نظر برس��د‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫ای��ن امر می تواند به افزایش نظم و انضباط در محیط های‬ ‫اداری کمک کند‪.‬‬ ‫احتمال فروش‬ ‫کامیون سازی فولکس‬ ‫اندریاس نشلر‪ ،‬مدیر بخش کامیون سازی فولکس واگن‪،‬‬ ‫از امادگی ش��رکتش برای واگذاری و فروش س��هام این‬ ‫واحد خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬فولکس واگن اندریاس نش��لر‪،‬‬ ‫مدیر پیش��ین دایملر را برای هدایت بخش کامیون سازی‬ ‫درنظ��ر گرفته اس��ت و با تش��کیل ی��ک هلدینگ میان‬ ‫‪ MAN‬و ‪ Scania‬مدیری��ت انها را در کنار یکدیگر قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫با جداشدن س��اختار خودروهای سواری فولکس واگن‬ ‫از بخش کامیون سازی‪ ،‬این شرکت فرصت توسعه بیشتر‬ ‫تجارت را در سراسر جهان پیدا کرده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫فولکس واگن تالش دارد با ایجاد همکاری مشترک میان‬ ‫خود و ش��رکت های بومی چینی راه را برای توسعه بیشتر‬ ‫ف��روش باز کند‪.‬گفته می ش��ود ارزش فعل��ی این واحد از‬ ‫فولکس واگن بیش از ‪۲۰‬میلیارد یورو است‪.‬‬ ‫تویوتا کروال باز هم اول شد‬ ‫ ‪ :‬اگر بخواهیم خودرویی را به عنوان کم نقص ترین‬ ‫و پر مزایا ترین انتخاب کنیم‪ ،‬به طور قطع پاس��خ ما تویوتا‬ ‫کروال خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو را می توان از معدود خودرو هایی دانس��ت‬ ‫که پس از گذشت بیش از ‪ ۵۰‬سال از تولید ان همچنان‬ ‫تازگی و قابلیت های خود را حفظ کرده اس��ت و با متولد‬ ‫شدن هر نس��ل ان طرفداران بیش��تری را مجذوب خود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ک��روال س��ال گذش��ته می�لادی با ف��روش بی��ش از‬ ‫‪۱/۳‬میلیون دس��تگاه‪ ،‬عنوان پرفروش ترین خودرو دنیا را‬ ‫حفظ کرد‪ .‬اینکه فروش ساالنه این ساخته کامپکت تویوتا‬ ‫با افزایش ‪۴/۷‬درصدی نس��بت به ‪ ۱/۲۷۸/۹۰۹‬دس��تگاه‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به ‪ ۱/۳۳۹/۰۲۴‬دستگاه‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬نش��ان از اعتبار باالی��ی دارد که کروال در‬ ‫‪ 11‬نسل به ان دست یافته است‪ .‬بزرگترین بازار کروال در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۵‬بازار امریکا بوده‪ ،‬جایی که فروش ‪۳۶۳/۳۳۲‬‬ ‫دس��تگاه را در ان تجربه کرده اس��ت‪ .‬چین هم با خرید‬ ‫‪ ۳۰۰/۶۴۱‬دس��تگاه‪ ،‬دومین بازار پر طرفدار کروال در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م بوده است‪.‬‬ ‫بروزرسانی ابر خودروی بوگاتی‬ ‫در میان ‪ ۵‬بازار بزرگ اروپایی‪ ،‬اس��پانیا و ایتالیا بزرگترین‬ ‫رش��د فروش را داش��تند‪ .‬فروش اروپایی فیات کرایسلر در‬ ‫مدت یادش��ده ‪۱۵‬درصد‪ ،‬اوپل ‪۱۲‬درصد و فورد ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫رش��د کرد‪ .‬فروش گروه خودروس��ازی فولکس واگن تحت‬ ‫تاثیر رش��د ‪۱۴‬درصدی ائودی و همچنین افزایش فروش‬ ‫اسکودا قرار گرفت و یک درصد باال رفت‪ .‬ثبت خودروهای‬ ‫نش��ان(برند) ب ام و که بزرگترین خودروساز لوکس جهان‬ ‫اس��ت ‪ 5/8‬درصد رشد کرد‪ ،‬در حالی که مرسدس بنز ‪9/8‬‬ ‫درصد بیش��تر خ��ودرو فروخت‪ .‬به نظر می رس��د‪ ،‬رقیبان‬ ‫فولکس واگن را هدف گرفته اند‪ .‬فروشندگان فیات در المان‬ ‫‪ ۱۴/۴‬درصد نس��بت به برچسب قیمت‪ ،‬تخفیف می دهند‬ ‫ک��ه این خودروس��از را بزرگترین تخفیف دهن��ده در بازار‬ ‫خانگی فولکس واگن کرده است‪ .‬فورد هم با ‪۱۳/۷‬درصد در‬ ‫رده سوم قرار دارد‪ .‬متوسط صنعتی تخفیف فروش خودرو‬ ‫در این منطقه ‪۱۲/۱‬درصد بود که ‪ ۰/۲‬درصد باالتر از مدت‬ ‫مشابه سال گذشته است‪ .‬فروش نشان(برند) فولکس واگن‬ ‫ماه گذش��ته ‪ 8/8‬درصد در المان و ‪ ۱۴‬درصد در انگلیس‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬در حالی که در اس��پانیا راکد بود‪ .‬نشان(برند)‬ ‫س��یت که گرفتار رس��وایی االیندگی ش��ده با ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫کاهش فروش در اسپانیا روبه رو شد‪.‬‬ ‫تیراژ بوگاتی ویرون به صورت رس��می به پایان رس��یده‬ ‫اس��ت اما مالکان این خودروها از بروزرس��انی خود دست‬ ‫نخواهند کشید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬ش��اید داش��تن یک ویرون هم‬ ‫کار غیرممکنی اس��ت‪ ،‬چه برس��د به تیون کردن ان‪ .‬اما‬ ‫برخ��ی مالکان ای��ن خودرو به فکر مراجعه به ش��رکت یا‬ ‫شرکت های تیونر برای بروزرس��انی وسایل نقلیه خود به‬ ‫نسخه ‪ SS‬افتاده اند‪.‬‬ ‫در این میان ش��رکت بریتانیای��ی ‪Oakley Design‬‬ ‫برای بروزرس��انی ابر خودروی ویرون اعالم امادگی کرده‬ ‫است‪ .‬این شرکت برای نخستین بار در سال گذشته اعالم‬ ‫کرد که تصمی��م دارد بوگاتی وی��رون را به الیاف کربنی‬ ‫مجه��ز کند و قدرت موت��ور ان را به ‪ ۱۶۰۰‬اس��ب بخار‬ ‫برس��اند‪ ،‬استفاده از این مواد باعث کاهش ‪ ۵۰‬کیلوگرمی‬ ‫وزن بدنه و افزایش ‪ ۲۰۰‬اس��ب بخاری قدرت موتور شده‬ ‫است‪ .‬این افزایش قدرت از طریق بازطراحی ‪ ECU‬میسر‬ ‫ش��ده و با توجه ب��ه کاهش وزن بدنه بازده��ی خودرو را‬ ‫افزای��ش داده اس��ت‪.‬باید گفت که وی��رون در حالت پایه‬ ‫دارای ‪ ۱۱۴۵‬اس��ب بخار توان و ‪ ۱۵۸۰‬نیوتون متر است‪.‬‬ ‫هن��وز امکان��ات جدید درنظر گرفته ش��ده برای نس��خه‬ ‫بروزرسانی شده ویرون اعالم نشده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫راه اندازی مرکز تعمیرات ایرباس در ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫کاهش ‪42‬درصدی سوانح ریلی در سال ‪94‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نخستین گام های راه اهن در مسیر ایمنی‬ ‫تامین زیرساخ ‬ ‫ت‬ ‫ایرباس ‪ ۳۸۰‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫مدیرکل ف��رودگاه امام خمین��ی(ره) با بیان اینکه‬ ‫امادگ��ی الزم ب��رای پذی��رش ایرب��اس ‪ ۳۸۰‬در این‬ ‫ف��رودگاه وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمام زیرس��اخت های‬ ‫مورد نیاز برای پذی��رش هواپیماهای ‪ A ۳۸۰‬از زمان‬ ‫قطعی ش��دن ورود این هواپیماها به کش��ور می تواند‬ ‫حداکث��ر ‪ ۶‬ماه فراهم ش��ود‪ .‬حمیدرضا س��یدی در‬ ‫گفت وگ��و با پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی با‬ ‫بیان اینکه در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ‪۱۴‬‬ ‫هواپیم��ای زمینگیر و غیرعملیاتی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن هواپیماها به خارج از س��طوح پ��روازی و خارج‬ ‫از پارکینگ ه��ای اصلی فرودگاه منتقل ش��دند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به وجود زیرس��اخت های الزم برای پذیرش‬ ‫هواپیماه��ای پهن پیک��ر ایرب��اس‪ ۳۸۰‬در ف��رودگاه‬ ‫بین الملل��ی امام خمینی(ره) گفت‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫هم ی��ک هواپیمای ایرباس ‪ ۳۸۰‬متعلق به ش��رکت‬ ‫هواپیمایی امارات در این فرودگاه به زمین نشس��ت‪.‬‬ ‫سیدی تعریض تاکس��ی وی های فرودگاه بین المللی‬ ‫ام��ام (محل خ��زش هواپیما قب��ل از ورود به باند) را‬ ‫یک��ی از اقدامات برای پذیرش ایرب��اس ‪ ۳۸۰‬عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به اینک��ه هواپیماهای ایرباس ‬ ‫‪4 ، ۳۸۰‬موتوره هستند‪ ،‬عرض انها نیز پهن تر از سایر‬ ‫هواپیماها است‪ ،‬بنابراین تاکسی وی های فرودگاه باید‬ ‫تعریض ش��وند تا در زمان خزش در تاکس��ی وی ها از‬ ‫اسیب رسانی به موتور این هواپیماها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۶‬قطار شهری‬ ‫به ‪ ۳‬کالنشهر‬ ‫معاون وزیر کش��ور از تحویل ‪ ۶‬رام قطار شهری به‬ ‫شهرهای اصفهان‪ ،‬تبریز و شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫هوش��نگ خن��دان دل در گفت وگو با مه��ر درباره‬ ‫وضعی��ت الیحه مدیریت ش��هری گف��ت‪ :‬این الیحه‬ ‫چن��د ماهی اس��ت در کمیس��یون های دولت به ویژه‬ ‫کمیسیون کالنش��هرها در حال بررسی است‪ .‬معاون‬ ‫عمرانی وزیر کش��ور ب��ا بیان اینکه در س��ال جاری‬ ‫ه��زار و ‪۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای توس��عه مترو‬ ‫در کالنشهرها پرداخت ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون مترو‬ ‫در ش��هرهای اصفه��ان‪ ،‬تبری��ز و ش��یراز راه اندازی‬ ‫ش��ده اس��ت و توان خود را صرف توسعه این ریل ها‬ ‫می کنی��م‪ .‬در چن��د روز اینده به هر ک��دام از این ‪3‬‬ ‫ش��هر ‪ ۲‬رام قط��ار (‪ ۳۰‬واگ��ن) تحوی��ل می دهیم‪.‬‬ ‫خندان دل درباره نوس��ازی تاکس��ی های فرسوده در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بر اساس تصمیم دولت ‪۹۰‬هزار تاکسی‬ ‫در کشور نوسازی می شوند که مهلت ثبت نام در طرح‬ ‫نوسازی در این هفته تمدید شده است‪ .‬در این دوره‬ ‫تاکس��ی هایی که تا قبل از سال ‪ ۸۴‬تولید شده اند را‬ ‫ثبت ن��ام در طرح نوس��ازی می کنیم و اگر به س��قف‬ ‫مورد نظر نرس��ید‪ ،‬سال ‪ ۸۵‬ثبت نام می کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تمام تاکسی های فرسوده قبل از سال ‪ ۸۴‬حدود‬ ‫‪ ۹۷‬هزار دستگاه است‪.‬‬ ‫افتتاح بخشی از ازادراه‬ ‫منجیل ـ رودبار‬ ‫معاون ساخت و توسعه ازادراه های کشور از افتتاح‬ ‫یک باند از ازادراه منجیل‪ -‬رودبار به شرط تخصیص‬ ‫به موقع اعتبارات خبر داد‪.‬‬ ‫تو گو با ایلنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫حسن احمدی نوری در گف ‬ ‫‪ 3/5‬کیلومت��ر از ازاد راه منجیل‪ -‬رودبار در دس��ت‬ ‫اجراس��ت که می تواند بسیاری از مشکالت بومی های‬ ‫منطقه و مس��افران را رفع کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬طول این‬ ‫ازادراه ‪ 3/5‬کیلومتر اس��ت و بیش از ‪۳‬هزار کیلومتر‬ ‫تون��ل دارد که در حال حاضر پیش��رفت فیزیکی این‬ ‫پروژه حدود ‪۶۰‬درصد اس��ت‪ .‬احمدی ن��وری با بیان‬ ‫اینک��ه در صورت تامین س��رمایه می توان براس��اس‬ ‫برنامه زمان بندی ش��ده‪ ،‬این ازادراه را به بهره برداری‬ ‫رساند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یک باند از ازادراه منجیل ـ رودبار‬ ‫که مهم ترین باند ان هم محسوب می شود‪ ،‬منوط به‬ ‫تخصی��ص به موقع اعتبارات پیش از اغاز س��فرهای‬ ‫نوروزی به افتتاح می رس��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مش��اور این پروژه طرح اتص��ال این ازادراه به‬ ‫امام زاده هاش��م (ع) را در دست مطالعه دارد‪ .‬احمدی‬ ‫ن��وری بابی��ان اینکه به ط��ور قطع مراک��زی را برای‬ ‫ارائ��ه خدمات به ترددکنندگان از این مس��یر درنظر‬ ‫خواهی��م گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬مجتمع هایی در حاش��یه این‬ ‫ازادراه برای عرضه محص��والت بومی های منطقه به‬ ‫مس��افران در حال گذر ساخته می ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه فروش��ندگان حاش��یه مس��یر فعلی منجیل و‬ ‫رودبار نگران ساخت ازادراه جدید نباشند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫به طور قطع برای ساخت ازادراه منجیل‪ -‬رودبار تمام‬ ‫جوانب ازجمله ش��رایط و وضعیت فروشندگان بومی‬ ‫مستقر در مسیر موجود درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل محم��دی راد‪ ،‬عضو هیات مدیره ایران ایر درب��اره مذاکرات با ایرباس‬ ‫ب��رای راه اندازی مرک��ز تعمیرات هواپیما در ایران گف��ت‪ :‬ایرباس به عنوان یک‬ ‫ش��رکت سازنده هواپیما به طور مستقیم در عرصه تعمیرات ورود نمی کند اما با‬ ‫توجه به اینکه ایران از نظر تخصص نیروی انس��انی جایگاهی مناسب دارد‪ ،‬این‬ ‫شرکت مطالعه راه اندازی این مرکز را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫در امریکا ‪20‬‬ ‫برابر و در‬ ‫کانادا ‪ 2‬برابر‬ ‫ایران در‬ ‫سال ‪2013‬م‬ ‫ترافیک ریلی‬ ‫ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬با این‬ ‫وجود در ایران‬ ‫‪ 10‬برابر‬ ‫امریکا‪،‬‬ ‫احتمال بروز‬ ‫سانحه ریلی‬ ‫در هر گذرگاه‬ ‫وجود دارد‬ ‫‪ 300‬کشته و ‪ 400‬زخمی‪ ،‬سانحه ریلی ‪ 29‬بهمن‬ ‫‪ 82‬معروف به س��انحه خیام ـ نیش��ابور را تبدیل به‬ ‫یک فاجعه کرد؛ فاجعه ای که بزرگترین سانحه ریلی‬ ‫ایران و یکی از ‪ 15‬سانحه ریلی بزرگ جهان را شکل‬ ‫داد و بهان��ه ای بود برای همای��ش ایمنی راه اهن که‬ ‫روز گذشته و در پنجمین روز از هفته ایمنی راه اهن‬ ‫در این ش��رکت برگزار ش��د تا بار دیگر مس��ئوالن‬ ‫راه اهن داشته ها و نداشته های خود در حوزه ایمنی‬ ‫را م��رور و تصمیم ه��ای تازه خود برای توس��عه این‬ ‫بخش را اعالم کنند‪.‬‬ ‫در ‪ 29‬بهمن س��ال ‪ 82‬خ��روج چند واگن از خط‬ ‫و انفجارانهادر مسیر ‪17‬کیلومتری نیشابور‪ ،‬تا شعاع‬ ‫‪20‬کیلومتری صدماتی ایجاد کرد‪ .‬ان طور که در ان‬ ‫زمان گفته ش��د تجمع مردم در اطراف این واگن ها‬ ‫ک��ه حامل گوگرد و مواد س��وختی بودند تلفات این‬ ‫فاجع��ه را افزای��ش داد‪ .‬بعد از این س��انحه‪ ،‬اگرچه‬ ‫ایمن��ی قطار به عنوان ایمن ترین وس��یله حمل ونقل‬ ‫تا مدت ها زیر س��وال بود اما شرکت راه اهن کوشید‬ ‫برنامه توس��عه ایمنی را در دس��تور کار قرار داده و‬ ‫گذش��ته را جبران کند‪ .‬س��ال گذش��ته ب��ه احترام‬ ‫اس��یب دیدگان و از دس��ت رفتگان این سانحه‪29 ،‬‬ ‫ن روز ایمنی راه اهن نام گرفت و در س��ال جاری‬ ‫بهم ‬ ‫نیز ش��رکت راه اهن ‪ 24‬ت��ا ‪ 30‬بهم��ن را به عنوان‬ ‫هفته ایمنی نام گذاری کرد تا س��راغازی جدی برای‬ ‫توسعه ایمنی در کشور باشد‪ .‬محسن پورسیداقایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن در همایش ایمنی راه اهن که روز‬ ‫گذش��ته به مناسبت بزرگداش��ت این سانحه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با تاکید بر اینکه نبای��د به خاطر افزایش امار‬ ‫عملکرد‪ ،‬ایمنی را به مخاط��ره انداخت‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫مزیت راه اهن در ایمنی اس��ت و اگر ایمنی به خطر‬ ‫بیفتد‪ ،‬افزایش حجم ترانزیت و بار و مس��افر ارزشی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬بنابراین ایمن��ی باید اصلی ثابت در‬ ‫همه تصمیم گیری های ما باش��د‪ .‬مدیرعامل راه اهن‬ ‫معتقد اس��ت ایمنی نبای��د تنها در ن��ام یک روز یا‬ ‫هفته خالصه ش��ود‪ ،‬بلکه همه کارکنان راه اهن باید‬ ‫بکوش��ند رویه و نگاه ش��ان نس��بت به ایمنی تغییر‬ ‫کند‪ .‬او با اش��اره به لزوم توس��عه فرهنگ ایمنی در‬ ‫کش��ور یاداوری کرد‪ :‬در راس��تای توس��عه ایمنی‪،‬‬ ‫توس��عه تجهیزات نیاز اس��ت ک��ه در همین زمینه‬ ‫مس��یر تهران ـ مش��هد از سال گذش��ته به سیستم‬ ‫ای تی س��ی (سیس��تم کنترل اتوماتیک قطار) مجهز‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین بخش زیادی از سیس��تم ای تی سی‬ ‫مس��یر بافق ـ بندرعباس تا اخر سال به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬به گفته پورسیداقایی همچنین قرار است‬ ‫در س��ال ‪ 95‬سیستم کنترل اتوماتیک قطار در همه‬ ‫ایس��تگاه های کشور عملیاتی ش��ود تا قطار در هیچ‬ ‫ایستگاهی امکان ورود با سرعت غیرمجاز را نداشته‬ ‫باشد‪ .‬مدیرعامل راه اهن معتقد است اگرچه ایرانی ها‬ ‫روحیه ریسک پذیری باالیی دارند اما در راه اهن باید‬ ‫تالش ش��ود افراد محافظه کار و منضبط که خطری‬ ‫را در کار نمی پذیرن��د‪ ،‬به کار گرفته ش��وند‪ .‬به باور‬ ‫وی‪ ،‬لکوموتیوران جسور و شجاع لکوموتیوران خوبی‬ ‫نیست زیرا به سادگی خطر می کند و جان مسافران‬ ‫را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫در راس��تای توس��عه ایمن��ی ریلی گاه ب��ر لزوم‬ ‫جم��ع اوری هم��ه گذرگاه ه��ای همس��طح تاکی��د‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما پورس��یداقایی مخالف این اقدام است‬ ‫و این تفکر را منس��وخ می دان��د‪ .‬او در این باره گفت‪:‬‬ ‫توصیه م��ن افزایش این تقاطع هاس��ت زیرا وظیفه‬ ‫ماس��ت که مردم را با قطار اش��تی دهی��م‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمی ت��وان به بهانه وج��ود راه اهن زندگی مردم‬ ‫را مختل و صورت مس��ئله را پاک کرد؛ مردم چه در‬ ‫شهر و چه روستا نیاز به عبور از راه اهن دارند و باید‬ ‫به جای ممن��وع کردن عبور انها از گ��ذرگاه ریلی‪،‬‬ ‫مح��ل عبور با ایمنی و تجهیزات مناس��ب برای انها‬ ‫ایجاد کنیم که دارای عالیم هشداردهنده مناسب و‬ ‫سیستم هوشمند باشد‪ .‬پورسیداقایی با انتقاد از راه‬ ‫افتادن موج ساخت تقاطع های غیرهمسطح یاداوری‬ ‫کرد که تنها با هزینه چند تقاطع غیرهمس��طح که‬ ‫در س��ال های اخیر ساخته ش��ده است‪ ،‬می شد ده ها‬ ‫گذرگاه عابر پیاده مجهز به سیس��تم هوش��مند در‬ ‫راه های ریلی س��اخت‪ .‬انطور که مدیرعامل راه اهن‬ ‫تاکید می کند تنها در برخی مس��یرها مانند مس��یر‬ ‫قطار پرس��رعت تهران ـ مش��هد شاید ایجاد گذرگاه‬ ‫همس��طح‪ ،‬دشوار باشد اما در س��ایر مکان ها باید از‬ ‫این ش��یوه اس��تفاده کرد‪ .‬در ایران به تازگی و برای‬ ‫نخس��تین بار در راه اهن‪ ،‬شاخص های ارزیابی ایمنی‬ ‫در نواحی ریلی مختلف کشور برای بررسی عملکرد‬ ‫انها تعریف شده و پورسیداقایی معتقد است اگرچه‬ ‫هنوز این شاخص ها کامل نیستند اما برای شروع کار‬ ‫ارزیابی مناس��بند و باید با استفاده از این شاخص ها‬ ‫به جایی برسیم که بتوانیم مدل جامع ارزیابی ایمنی‬ ‫ریلی را تدوین کنیم؛ زی��را هنوز مدل جامعی برای‬ ‫ارزیابی ایمنی ریلی در ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪3/5‬درصد تولی��د ناخالص ملی را‬ ‫تصادف ه��ای برون ش��هری می بلعد‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که تمام تالش دولت تحقق رش��د اقتصادی‬ ‫‪2/2‬درصدی اس��ت‪ .‬این مسئله نش��ان می دهد تنها‬ ‫رعای��ت ایمنی چه خدمت بزرگی می تواند به رش��د‬ ‫اقتصادی داش��ته باش��د‪ .‬از س��وی دیگر اگ��ر امار‬ ‫‪ ۵‬هزار روستا در حاشیه خطوط ریلی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ‪۵‬هزار روستا‬ ‫در حاش��یه خطوط ریلی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬زیباس��ازی و‬ ‫ایمن سازی حاشیه خطوط ریلی برای روستاهای همجوار‬ ‫مورد توجه است‪.‬‬ ‫سیدحس��ین میرش��فیع در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬براس��اس هماهنگ��ی با‬ ‫شرکت راه اهن‪ ،‬زیباس��ازی و ایمن سازی حاشیه خطوط‬ ‫ریلی برای روس��تاهای همج��وار مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫قرار است این کار در قالب یک کار مشارکتی با دهیاری ها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪۵‬هزار روستا در حاشیه خطوط ریلی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت راه اهن ‪ GIS‬خطوط ریلی را به‬ ‫معاونت راه روس��تایی داد‪ ،‬ما نیز ‪ GIS‬خطوط ریلی را با‬ ‫‪ GIS‬راه های روس��تایی انطباق دادی��م و تقاطع های این‬ ‫دو شبکه مشخص شد تا این تقاطع ها ایمن سازی شوند‪.‬‬ ‫معاون راه روس��تایی وزیر راه و شهرس��ازی یاداور شد‪:‬‬ ‫البته تقاطع های مشخص ش��ده از انطباق ‪ GIS‬خطوط‬ ‫ریلی با ‪ GIS‬راه های روس��تایی رس��می هس��تند‪ ،‬حال‬ ‫ی تقاطع های غیررسمی داریم که از انها‬ ‫انکه حجم زیاد ‬ ‫عبورهای غیرمجاز انجام می شود‪ .‬با توجه اینکه قرار است‬ ‫س��رعت قطارها افزایش پیدا کند‪ ،‬به طور حتم باید برای‬ ‫ایمنی این تقاطع ها فکر اساس��ی ش��ود تا عبور عرضی از‬ ‫خطوط راه اهن سهل تر و ایمن تر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مجموع ایمن سازی تقاطع های دسترسی‬ ‫روس��تایی و خطوط ریلی نمی تواند فقط با احداث تقاطع‬ ‫غیرهم س��طح انجام ش��ود و به طور قطع بخش��ی از این‬ ‫تقاطع ها باید هم س��طح باش��د تا عبور مردم سریع انجام‬ ‫شود‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزایای دیگر‬ ‫انطباق ‪ GIS‬خطوط ریلی با ‪ GIS‬راه های روستایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از راه های روستایی برای امدادرسانی در مواقع خطر و‬ ‫تخلیه جمعیت در شرایط اضطراری نیز می توان استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬زمانی که در ح��وزه ریلی مش��کل مخاطره امیزی‬ ‫ب ه وج��ود اید نیز می ت��وان از امکان دسترس��ی راه های‬ ‫روستایی به حاشیه خطوط راه اهن بهره مند شد‪.‬‬ ‫معاون راه روس��تایی وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬کار‬ ‫دیگ��ری که ب��رای ایج��اد جذابیت اجتماع��ی در ایمنی‬ ‫خط��وط راه اهن می توان��د مدنظر قرار گی��رد‪ ،‬برگزاری‬ ‫مس��ابقه های دانش اموزی در روستاهای حاشیه خطوط‬ ‫ریلی و اهدای هدایایی چون بلیت رفت و برگشت رایگان‬ ‫مشهد به دانش اموزان برگزیده است‪.‬‬ ‫تصادف��ات درون ش��هری را درنظر بگیری��م‪ ،‬اکنون‬ ‫‪5/5‬درصد رش��د تولید ناخال��ص داخلی با تصادفات‬ ‫از بی��ن می رود و این امار‪ ،‬نش��ان دهنده نقش باالی‬ ‫رعایت ایمنی در حفظ تولید ناخالص ملی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تلفات ریلی ایران‪ 20 ،‬برابر امریکا‬ ‫ارائ��ه برخی اماره��ا درباره مقایس��ه ایمنی ریلی‬ ‫در ای��ران و امریکا بخش دیگ��ری از همایش ایمنی‬ ‫در راه اه��ن بود که مرتضی باقری‪ ،‬مش��اور وزیر راه‬ ‫و شهرسازی در س��خنرانی خود به انها پرداخت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او در امریکا ‪ 20‬برابر و در کانادا ‪ 2‬برابر ایران‬ ‫در س��ال ‪2013‬م ترافیک ریلی ثبت ش��ده است‪ ،‬با‬ ‫این وج��ود در ایران ‪ 10‬برابر امری��کا‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫سانحه ریلی در هر گذرگاه وجود دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در ایران ‪ 339‬گذرگاه ریل��ی و در امریکا‬ ‫‪250‬هزار گذرگاه وجود دارد‪ .‬انطور که باقری اشاره‬ ‫می کند‪ ،‬در ایران احتمال کشته شدن افراد در سوانح‬ ‫ی ‪ 2/3‬برابر امریکاس��ت‪ .‬از س��وی دیگر احتمال‬ ‫ریل ‬ ‫زخمی ش��دن افراد در س��وانح ریلی در امریکا ‪1/8‬‬ ‫برابر ایران اس��ت که دلیل این امر می تواند س��رعت‬ ‫باالتر قطارهای این کش��ور نسبت به ایران باشد‪ .‬به‬ ‫گفته باقری‪ ،‬در ‪10‬سال اخیر در ایران در اثر برخورد‬ ‫قطار با وس��ایل نقلیه ‪ 69‬کش��ته و ‪ 194‬نفر زخمی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬همچنین بیشترین سانحه ریلی مربوط به‬ ‫خروج قطار از خط و بیشترین کشته‪ ،‬مربوط به عبور‬ ‫غیرمج��از عابر پیاده بوده اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬یکی از‬ ‫دالیل این امر ان اس��ت ک��ه در طراحی تقاطع های‬ ‫همس��طح در گذرگاه های ریلی‪ ،‬به عابر پیاده توجه‬ ‫نش��ده است و انها ناچارند از محل ویژه عبور خودرو‬ ‫عبور کنند‪ .‬به گفته او‪ ،‬بیشتر سوانح ریلی در شمال‬ ‫کش��ور‪ ،‬در منطقه اذربایجان و منطقه جنوب غرب‬ ‫کش��ور رخ داده ان��د‪ .‬ع�لاوه بر این در بن��ادر هم به‬ ‫دلیل اس��تفاده زیاد از راه اه��ن و وضعیت نامطلوب‬ ‫تقاطع های همس��طح‪ ،‬امار سوانح ریلی باالست‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد سازمان بنادر و دریانوردی نیز باید در‬ ‫مس��ئله ایمنی راه اهن ورود کند‪ .‬باقری که بر لزوم‬ ‫مشارکت همه دس��تگاه ها در توسعه ایمنی راه اهن‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هزار روس��تا در حاش��یه خطوط‬ ‫راه اه��ن داریم‪ ،‬همچنی��ن ‪ 500‬تقاطع همس��طح‬ ‫جاده و ریل در راه روس��تایی وجود دارد‪ .‬این مسئله‬ ‫معاونت راه روس��تایی وزارت راه و شهرسازی را نیز‬ ‫درگی��ر ایمنی ریلی می کند‪ .‬یکی از دالیل ثبت امار‬ ‫باالی کش��ته و زخمی در فاجعه خیام ـ نیشابور در‬ ‫س��ال ‪ 82‬را ازدحام مردم در اطراف مکان س��انحه‬ ‫و تخلیه نش��دن فوری منطق��ه می دانند و انطور که‬ ‫باقری می گوید‪ ،‬همین موضوع یکی از مسائلی است‬ ‫که باید در توس��عه فرهنگ ایمنی راه اهن گوش��زد‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در س��ال های اخی��ر با توجه به‬ ‫بح��ث توس��عه ایمنی‪ ،‬مس��له غیرهمسطح س��ازی‬ ‫گذرگاه ها در دس��تور کار قرار گرفته است‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت در این زمینه باید بر اس��اس مطالعه و درنظر‬ ‫گرفتن هزینه و فایده عمل ش��ود؛ نه اینکه بخواهیم‬ ‫همه گذرگاه ها را غیرهمس��طح کنی��م زیرا این کار‬ ‫با اص��ل اوردن قطار به زندگی م��ردم منافات دارد‪.‬‬ ‫انطور که او تاکید دارد ازجمله راهکارهای جایگزین‬ ‫برای غیرهمسطح س��ازی‪ ،‬می تواند هوشمندس��ازی‬ ‫محل های عبور‪ ،‬بس��تن گذرگاه ه��ای غیرضروری و‬ ‫بهبود ش��رایط و تجهیزات هش��داردهنده گذرگاه ها‬ ‫باش��د‪ .‬براس��اس اماری که او ارائه می دهد در ایران‬ ‫در س��ال ‪ 94‬در بخش خروج از ریل ش��اهد کاهش‬ ‫‪20‬درصدی حوادث و در بخش برخورد قطار با عابر‪،‬‬ ‫ش��اهد کاهش ‪25‬درصدی سوانح بوده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫در حالی که در اوایل س��ال ‪ 93‬ش��اهد چند حادثه‬ ‫نامطل��وب ریلی بودیم اما با تاکید بر توس��عه ایمنی‬ ‫ریلی در س��ال ‪ 94‬شاهد کاهش ‪42‬درصدی سوانح‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬یکی از مس��ائل تاثیرگذار در‬ ‫این زمینه‪ ،‬تشکیل کمیس��یون عالی سوانح راه اهن‬ ‫و تش��کیل دفتر ارتقای ایمنی بوده اس��ت‪ .‬در پایان‬ ‫ای��ن همایش از تمب��ر یادبود هفت��ه ایمنی ریلی و‬ ‫کتاب «تحلیل حوادث ریلی با رویکرد پیش��گیری»‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 4700‬کیلومتر پروژه ریلی در کشور‬ ‫معاون ساخت و توسعه راه اهن شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کش��ور از اجرای پروژه های ریلی به‬ ‫طول ‪۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر در سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ط عمومی ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫به گزارش رواب ‬ ‫زیربناه��ای حمل ونق��ل کش��ور‪ ،‬مس��عود نصرازادانی با‬ ‫اش��اره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در دوره س��اخت‬ ‫و بهره ب��رداری پروژه ه��ای ریل��ی اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر راه اهن در دس��ت‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬طراحی سازه ها و بررسی پایداری انها یکی از‬ ‫مقوالت مهم و قابل توجه در پروژه های ریلی اس��ت و از‬ ‫انج��ا که ایران روی کمربند زلزله قرار دارد و ریس��ک ها‬ ‫و تهدیده��ای مختلف طبیعی پروژه ها را تهدید می کند‪،‬‬ ‫تحلی��ل پایداری س��ازه های تونل ها و پل ها‪ ،‬ایس��تگاه ها‬ ‫درحین اجرا و زمان بهره برداری نیاز به توجه بیش��تری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر بیش از ‪۸۳‬درصد ش��بکه‬ ‫ریلی از دید زلزله خیز بودن در مناطق پُرخطر قرار گرفته‬ ‫است و پروژه هایی همچون قزوین‪ -‬رشت‪ -‬استارا‪ ،‬میانه‪-‬‬ ‫تبری��ز‪ -‬ارومیه ج��زو پروژه هایی هس��تند که در معرض‬ ‫چنی��ن حوادثی قرار دارند و بررس��ی لغزش ها‪ ،‬رانش ها‪،‬‬ ‫ابنیه فنی‪ ،‬محیط های کارگاهی‪ ،‬مراکز مسکونی پیرامون‬ ‫خطوط اهن در این پروژه ها دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه راه اهن‪ ،‬بنادر و فرودگاه های‬ ‫ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫توج��ه به ایمنی در قراردادها و ش��رایط عمومی پیمان و‬ ‫رعایت ‪ HSE‬را از مواردی دانست که باید از حدود تهیه‬ ‫مس��تندات خارج شود و عنوان کرد‪ ۳۳ :‬طرح راه اهن در‬ ‫گس��تره کش��ور پراکنده شده اس��ت که در معرض انواع‬ ‫تهدید ها و ریس��ک ها ق��رار دارد و در این زمینه توجه به‬ ‫جانمایی ایس��تگاه ها‪ ،‬محل تخلیه و بارگیری‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫جانمایی خطوطی که کاالهای خطرناک حمل می کنند‪،‬‬ ‫توجه به موقعیت ش��هری و مس��کونی حاش��یه محورها‬ ‫همگی از مواردی اس��ت که در طراحی و اجرای خطوط‬ ‫ریلی باید موردتوجه قرار گیرد و رعایت ایمنی در انها در‬ ‫شرایط عمومی قراردادها عنوان شود‪.‬‬ ‫نصرازادان��ی تصریح کرد‪ :‬تمام ت��وان علمی‪ ،‬اجرایی و‬ ‫امکان��ات را بس��یج خواهیم کرد تا بتوانی��م از پروژه ها و‬ ‫سرمایه های انس��انی مس��تقر در کارگاه ها صیانت کنیم‬ ‫و تجرب��ه ثابت ک��رده ‪۹۸‬درصد موارد ح��وادث مرتبط با‬ ‫کارکنان پروژه ها قابل مدیریت و پیشگیری است‪.‬‬ ‫‪ 78‬درصد منابع ابی رو به نابودی‬ ‫رحی��م میدان��ی‪ ،‬معاون وزیر نی��رو با اعالم اینکه نزدیک ب��ه ‪۷۸‬درصد از منابع اب‬ ‫زیرزمین��ی رو به نابودی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی مناطق‪ ،‬اب نه تنها دیگر برای ش��رب‬ ‫مناس��ب نیست بلکه در بخش کشاورزی هم امکان اس��تفاده ندارد‪۵۰.‬درصد از منابع‬ ‫ابی کشور در سفره های زیرزمینی قرار دارد‪ .‬همچنین منابع اب زیرزمینی که ان هم‬ ‫منشا بارندگی دارد در زمین نفوذ کرده و در سفره ها ذخیره می شود‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫کنتور هوشمند و کارت اب در این راستا است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در دش��ت اس��فراین‪ ،‬طرح‬ ‫ازمایش��ی کنترل اب انجام شد‪ ،‬افزود‪ :‬در این دشت‬ ‫‪ ۷۰۸‬چاه اب وجود داشت که ‪۱۸۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫در س��ال اب از انها برداشت می شد‪ .‬مشکلی که در‬ ‫این دشت وجود داشت این بود که سطح سفره های‬ ‫زیرزمین��ی س��االنه ح��دود ‪ ۸۰‬س��انتی متر کاهش‬ ‫می یافته اس��ت‪ .‬این طرح در س��ال ‪ ۸۸‬شروع شد و‬ ‫به طور میانگین تا ‪ ۲۰‬س��ال قبل از سال ‪ ۸۸‬ساالنه‬ ‫‪ ۸۰‬سانتی متر کاهش سطح سفره های اب زیرزمینی‬ ‫اتفاق می افتاده است‪.‬‬ ‫جانباز گفت‪ :‬در ‪ ۳۱۰‬چاه از سال ‪ ،۸۸‬کنتورهای‬ ‫هوشمند نصب شد اما کشاورزانی که اضافه برداشت‬ ‫داشتند تا ‪ ۲‬سال جریمه نشدند و فقط به انها اخطار‬ ‫داده می ش��د‪ .‬همچنین کاره��ای دیگری که در این‬ ‫طرح ازمایش��ی انجام ش��د انتقال اب ب��ا لوله ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬پوش��ش نحر ه��ای ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‪ ،‬تجهیز‬ ‫و نوس��ازی اراض��ی ‪ ۲۵۰۰‬هکتار و ‪۴۵‬ه��زار هکتار‬ ‫عملی��ات ابخیزداری و ابخوان داری نیز انجام ش��د‪.‬‬ ‫نتیجه این فعالیت ها در س��ال بع��د از اجرای طرح‬ ‫کاهش سطح سفره از ‪ ۸۸‬سانتی متر به ‪ ۳۹‬سانتی متر‬ ‫بود‪ .‬درنهایت در سال ‪ ۹۱-۹۲‬به ‪ ۶‬سانتی متر کاهش‬ ‫سطح سفره های زیرزمینی دست یافتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای حفظ منابع ابی در کش��ور باید‬ ‫دو کار به ط��ور موازی انجام ش��ود که ش��امل پایش‬ ‫و عملیات زیربنایی اس��ت‪ .‬در ایران ‪۲۰‬س��ال پایش‬ ‫انجام نش��ده و سطح س��فره های زیرزمینی کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اکنون برای جبران این مشکالت عالوه‬ ‫بر کنترل برداش��ت و پایش باید تغذیه مصنوعی نیز‬ ‫انجام شود تا اسیب های وارد شده برطرف شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ منابع ابی با کنتورهای هوشمند‬ ‫فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی درباره تاثیر بحران‬ ‫اب ب��ر صنای��ع در کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬بحث‬ ‫نص��ب کنتوره��ای هوش��مند از س��ال ها پیش در‬ ‫ش��ورای عالی اب مطرح شده بود‪ .‬یکی از مشکالتی‬ ‫که در بهره برداری از منابع ابی وجود دارد این است‬ ‫ک��ه گاهی پ��س از ارائه مجوز برداش��ت اب‪ ،‬برخی‬ ‫بهره برداران بیش از حد مجاز اب برداشت می کنند‬ ‫و این موضوع باعث می ش��ود منابع ابی کشور دچار‬ ‫اس��یب هایی ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ب��رای جلوگیری از‬ ‫این مش��کل یکی از طرح هایی که در کش��ور مطرح‬ ‫شده کنتورهای هوش��مند است‪ .‬در صورتی که این‬ ‫کنتورها نصب ش��ود اجازه برداشت غیرمجاز اب از‬ ‫چاه ها داده نمی ش��ود و برق کنتور به طور اتوماتیک‬ ‫قطع می شود تا بهره برداران نتوانند این کار را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اشاره به اینکه منابع ابی کشور‬ ‫اکنون نیاز به مدیریت جدی دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بحث‬ ‫کنتور هوشمند یکی از راهکارهایی است که می توان‬ ‫منابع ابی را در کشور مدیریت کرد‪ .‬در جوازهایی که‬ ‫داده می شود مطرح شده که به طور مشخص واحدها‬ ‫تا چه اندازه ای در روز‪ ،‬ماه و س��ال حق برداشت اب‬ ‫دارن��د‪ .‬مقیمی با بیان اینکه محاس��به این کنتورها‬ ‫براس��اس لیتر بر ثانیه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مشخص‬ ‫در س��اعاتی از ش��بانه روز حق برداش��ت اب وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬دلیل طراحی کنتورها بر این اس��اس تامین‬ ‫شدن سفره های زیرزمینی است‪ .‬زمانی که برداشت‬ ‫از س��فره ها بیش از حد مجاز باش��د سفره ها تامین‬ ‫نمی ش��وند و مشکالت بس��یاری به وجود می اید اما‬ ‫اگر این زمان در نظر گرفته ش��ود سفره ها می توانند‬ ‫خودشان را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری جدی برنامه احیای اب‬ ‫عب��اس کش��اورز درباره چگونگ��ی برطرف کردن‬ ‫مش��کالت ابی در کش��ور گفت‪ :‬در ارتب��اط با اب‪،‬‬ ‫سیاس��ت های کلی در نظام داریم ک��ه رهبر معظم‬ ‫انقالب در سال ‪ ۷۹‬این سیاست ها را در ‪ ۵‬بند اعالم‬ ‫ک��رده بودند که یکی از ای��ن بندها‪ ،‬توجه به مهار و‬ ‫کنترل مصرف اب های مرزی است‪.‬‬ ‫مع��اون پژوهش��ی مرک��ز مطالع��ات راهب��ردی‬ ‫حمیدرضا جانباز‬ ‫برای حفظ منابع‬ ‫ابی کشور باید‬ ‫به طور همزمان‬ ‫پایش و عملیات‬ ‫زیر بنایی ابی‬ ‫انجام شود‬ ‫وزی��ر منابع ابی الجزایر در بازدید از تصفیه خانه جنوب‬ ‫تهران این مرکز را یک تصفیه خانه نمونه و بزرگ دانست و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به حجم باالی پساب تصفیه شده و فناوری‬ ‫ب��ه کار گرفته ش��ده در این تصفیه خانه می ت��وان به توان‬ ‫ایرانی پی برد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالوهاب نوری افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در کش��ور الجزایر ‪ ١٧٢‬تصفیه خانه در دست بهره برداری‬ ‫و ‪ ٥٠‬تصفیه خان��ه در حال راه اندازی وجود دارد و به طور‬ ‫تقریبی بیش از یک میلیارد لیتر اب در این تصفیه خانه ها‬ ‫تصفیه می شود‪.‬‬ ‫نوری اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم با شرکت های ایرانی‬ ‫در این زمینه همکاری داش��ته باش��یم‪ ،‬زی��را درجه فنی‬ ‫تصفیه فاضالب در کش��ورها در واقع درجه پیشرفت انها‬ ‫را نشان می دهد که این امر در ایران نشان از سطح باالی‬ ‫کشور در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر منابع ابی الجزایر با اش��اره به برخی مش��کالت‬ ‫تصفیه فاضالب ان کش��ور گفت‪ :‬مشکلی که در کشور ما‬ ‫در حوزه تصفیه فاضالب وجود دارد مربوط به تصفیه مواد‬ ‫شیمیایی است؛ اس��تفاده از لجن تولیدی معضل دیگری‬ ‫است که در حال بررسی هستیم تا لجن ها سوزانده شود‪،‬‬ ‫چون کش��اورزان الجزایر از این مواد اس��تقبال نمی کنند‪.‬‬ ‫همچنین موضوع همکاری ناکافی شهروندان در پروژه های‬ ‫فاض�لاب حتی در هزینه های تامین اب اش��امیدنی یکی‬ ‫دیگر از مشکالت ما است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی ابفای کشور‪ :‬هیچ روش‬ ‫تصفیه ای در دنیا وجود ندارد که در ایران اجرا نشده باشد‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی اب و‬ ‫فاضالب کش��ور نیز در این بازدید با اش��اره به استفاده از‬ ‫فناوری های نوین در تاسیس��ات تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬در ایران ‪ ٢٧٠‬ش��هر دارای س��امانه‬ ‫تصفیه فاضالب اس��ت‪ .‬هیچ روش تصفیه ای در دنیا وجود‬ ‫ندارد که در ایران اجرا نش��ده باش��د؛ چون کش��ور ما در‬ ‫اقلیم خشک قرار دارد در اکثر استان های کشور ناگزیریم‬ ‫از فاضالب و پس��اب ان در س��ایر مصارف استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین یکی از سیاس��یت های وزارت نیرو این اس��ت که‬ ‫به طور حتم در مناطق مختلف کش��ور فاضالب را تصفیه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جانباز افزود‪ :‬در حال حاضر در استان های کم اب مانند‬ ‫اصفهان و یزد بخش عم��ده ای از نیاز صنایع و نیروگاه ها‬ ‫از پس��اب تامین می شود و در شهر تهران بخشی از پساب‬ ‫وزی��ر نیرو از توافق تهران‪ -‬تفلی��س در ‪ 3‬زمینه همکاری‬ ‫در بخش انرژی و ادامه مذاکره برای اتصال ش��بکه های برق‬ ‫دو کش��ور به ارمنس��تان و روس��یه خبر داد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫بررس��ی امکان صادرات برق ای��ران به اتحادی��ه اروپا از راه‬ ‫گرجستان در برنامه های اینده وزارت نیرو قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬حمید چیت چی��ان در دی��دار با کاخا‬ ‫ن افزود‪ :‬س��اخت نیروگاه در‬ ‫کاالدزه‪ ،‬وزی��ر انرژی گرجس��تا ‬ ‫گرجس��تان به دست ایرانی ها‪ ،‬همکاری مشترک برای توسعه‬ ‫و بازس��ازی شبکه های برق گرجس��تان و اتصال شبکه برق‬ ‫دو کشور با روسیه‪ ،‬ارمنستان و جمهوری اذربایجان موضوع‬ ‫اصلی این گفت وگو ها بود‪.‬‬ ‫چیت چیان افزود‪ :‬هنوز در زمینه امکان صادرات برق ایران‬ ‫از گرجس��تان به سایر کشورها و اتحادیه اروپا صحبت نشده‬ ‫است اما این امر به زودی در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬موضوع به هم پیوس��تن شبکه های برق روسیه‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬گرجس��تان و ای��ران پیش از ای��ن در «ایروان»‬ ‫پایتخت ارمنس��تان مطرح ش��د و م��اه اوری��ل (فروردین‪-‬‬ ‫اردیبهش��ت اینده) در «تفلیس» پایتخت گرجس��تان ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬گرجستان از ظرفیت های‬ ‫برق اب��ی مناس��بی برخ��وردار اس��ت و ش��رکت های ایرانی‬ ‫می توانند در این زمینه در این کشور به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��م اینک دو خ��ط انتقال برق بی��ن ایران و‬ ‫گرجستان با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬مگاوات وجود دارد و بهره برداری‬ ‫از خ��ط تازه انتقال برق بین دو کش��ور در اینده نزدیک این‬ ‫ظرفیت را به ‪ ۱۲۰۰‬مگاوات افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬اکنون به دلیل وجود پست ‪۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۳۳۰‬کیلوولت موجود در منطقه «پارس اباد مغان»‪ ،‬امکان‬ ‫تبادل ‪ ۵۰۰‬مگاوات برق با جمهوری اذربایجان فراهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری در زمین�ه ان�رژی‪ ،‬حمل ونق�ل و‬ ‫گردشگری‬ ‫وزیر انرژی گرجس��تان گفت‪ :‬طرح های مش��ترک انرژی‬ ‫موضوع اصلی صحبت های انجام شده در این نشست بود‪.‬‬ ‫کاالدزه افزود‪ :‬ش��رکت های ایرانی برای اجرای پروژه های‬ ‫انرژی و تبادل برق در گرجس��تان امکان��ات و دانش خوبی‬ ‫دارن��د و ای��ن امکان به وی��ژه در فصل اوج ب��ار مصرف برای‬ ‫واردات برق از ایران و برعکس فراهم است‪.‬‬ ‫وی لغ��و روادی��د بین دو کش��ور را گامی برای توس��عه و‬ ‫تعمی��ق همکاری ه��ای موجود برش��مرد و اف��زود‪ :‬ایران و‬ ‫گرجستان می توانند افزون بر انرژی‪ ،‬در زمینه های حمل ونقل‬ ‫و گردشگری نیز همکاری مشترک داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید ‪ 27‬هزار گیگاوات ساعت‬ ‫برق در خوزستان‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫برداشت اب‬ ‫بیش از حدمجاز‬ ‫بزرگترین‬ ‫چالش چاه های‬ ‫اب کشور است‬ ‫دعوت الجزایر از شرکت های ایرانی برای احداث تصفیه خانه‬ ‫برای بخش کشاورزی یا در پاالیشگاه نفت تهران استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ما س��راغ س��وزاندن لجن نرفته ایم و مناسب تر‬ ‫گ اس��تفاده از کمپوس��ت ی��ا کود را‬ ‫این اس��ت که فرهن ‬ ‫در میان کش��اورزان گس��ترش دهیم که خوشبختانه این‬ ‫موضوع پذیرفته ش��ده است و به طور تقریبی در هیچ کدام‬ ‫از تصفیه خانه ها لجن برای ما معضل نیس��ت گرچه چون‬ ‫بخش عمده فاضالب صنعتی جدا و در مجموعه جداگانه‬ ‫تصفی��ه می ش��ود می��زان االینده های صنعت��ی و فلزات‬ ‫سنگین در لجن فاضالب ما زیاد نیست‪.‬‬ ‫باید ظرفیت ‪ ٨٥٠‬میلیون مترمکعب پساب ایجاد شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید محمد پرورش‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان تهران با اش��اره به س��هم ‪ ٢٥‬درصدی‬ ‫استان تهران از جمعیت شهری کشور گفت‪ :‬شرکت اب و‬ ‫فاضالب اس��تان تهران در سال حدود یک میلیارد و ‪٣٥٠‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب اش��امیدنی ب��رای ‪ ١٤‬میلیون نفر‬ ‫تامین می کند که از این میزان یک میلیارد و ‪ ٥٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب ان مربوط به ش��هر تهران است که با توجه به‬ ‫ای��ن حجم اب مصرفی الزم اس��ت ظرفیت ‪ ٨٥٠‬میلیون‬ ‫متر مکعب تصفیه پس��اب ایجاد ش��ود تا فاضالب تولیدی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫توافق ایران و گرجستان‬ ‫برای همکاری در بخش انرژی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کش��اورزی و اب اف��زود‪ :‬میزان مص��رف اب در دنیا‬ ‫در بخش کش��اورزی ‪ ۷۰‬درص��د از مصرف کلی اب‬ ‫بوده اما این میزان در ایران بسیار بیشتر و به صورت‬ ‫غیرمتعارف است‪.‬‬ ‫مع��اون امور تولی��دات گیاهی جهادکش��اورزی با‬ ‫اش��اره به برداشت ‪ ۱۱۰‬میلیارد مترمکعبی از ذخایر‬ ‫ب افزود‪ :‬دولت برنامه احیای‬ ‫اس��تاتیک زیرزمینی ا ‬ ‫مناب��ع زیرزمینی اب را با جدی��ت پیگیری می کند‬ ‫که اجرای این برنامه در برخی نقاط کشور خوب‪ ،‬در‬ ‫برخی متوسط و در برخی نقاط کند پیش می رود‪.‬‬ ‫مع��اون پژوهش��ی مرک��ز مطالع��ات راهب��ردی‬ ‫کش��اورزی و اب تصری��ح ک��رد‪ :‬باید از س��فره های‬ ‫زیرزمین��ی متناس��ب با حجم تغذیه انها‪ ،‬برداش��ت‬ ‫کنیم اما گاهی اضافه برداشت هایی عالوه بر چاه های‬ ‫غیرمج��از‪ ،‬از چاه های مجاز می ش��ود که دولت باید‬ ‫ببیند اگر این اضافه برداش��ت ها نس��بت به ظرفیت‬ ‫سفره زیرزمینی براساس پروانه های صادر شده است‬ ‫و کش��اورز در انجام ان اق��دام غیرقانونی نکرده‪ ،‬در‬ ‫صورت تعدیل میزان برداشت اب باید خسارت هایی‬ ‫را که به کشاورز وارد می شود به نوعی جبران کند تا‬ ‫حقوق حقابه دارها رعایت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار اس��ت کنتورهای حجمی بر س��ر‬ ‫چاه های کش��اورزی پروانه دار نصب ش��ود تا میزان‬ ‫برداش��ت اب از این چاه ها مدیریت ش��ده و در این‬ ‫روش‪ ،‬اس��تفاده از کارت اب مث��ل کارت بنزین که‬ ‫میزان مصرف را نش��ان می دهد دیده ش��ده؛ که این‬ ‫کارت ها‪ ،‬کارت های هوش��مندی هس��تند که روی‬ ‫کنتورهای حجمی قابل مانیتورینگ اس��ت‪ .‬کشاورز‬ ‫با بیان اینکه «دولت پس از سال های طوالنی‪ ،‬امروز‬ ‫مشکالت ابی کش��ور را پذیرفته»‪ ،‬گفت‪ :‬همین که‬ ‫مسئوالن مشکالت را پذیرفته اند و در مسیر حل این‬ ‫مشکالت با بخش خصوصی و دیگر نهادها همکاری‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اتفاق مبارکی اس��ت؛ که بای��د دولت در‬ ‫برخ��ی بخش ها‪ ،‬اختیار عملک��رد بخش خصوصی و‬ ‫میزان مشارکت بخش خصوصی را بیشتر کند‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خبر‬ ‫احیای اب با پایش و کنترل مصرف‬ ‫کاهش منابع ابی کشور از جمله تهدیدهایی است‬ ‫که در سال های گذش��ته چشم مسئوالن را به خود‬ ‫خیره کرده و به تازگی اعالم ش��ده برای حفظ منابع‬ ‫ابی کش��ور قرار اس��ت کارت اب توزیع شود‪ .‬معاون‬ ‫امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی و معاون‬ ‫پژوهش��ی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و اب‪،‬‬ ‫از در راه بودن کارت هوش��مند اب خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از کارت اب مث��ل کارت بنزین که میزان‬ ‫مصرف را نشان می دهد دیده شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز‪ ،‬مش��اور معاون��ت اب و خاک و‬ ‫صنایع وزارت جهاد کش��اورزی درباره مشکالتی که‬ ‫در زمینه اب در کش��ور وجود دارد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که در زمینه اب اهمیت بسیاری‬ ‫دارد چاه های دارای پروانه برداش��ت و چاه های فاقد‬ ‫پروانه هس��تند‪ .‬اکنون حدود ‪۷۷۰‬ه��زار حلقه چاه‬ ‫دارای پروانه در کش��ور وجود دارد ک��ه ‪۴۷‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اب از انها برداش��ت شده است‪ .‬برداشت‬ ‫این اب بیش��تر به دست کش��اورزان بوده که بخشی‬ ‫از انه��ا تا حد مجاز و بخش��ی هم بیش از حد مجاز‬ ‫برداش��ت کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از مشکالتی که‬ ‫در ای��ن زمینه وجود دارد پایش نکردن چاه های اب‬ ‫است‪ .‬در چاه های دارای پروانه برداشت به دلیل اینکه‬ ‫پایش��ی وجود ندارد ش��اهد برداش��ت های غیرمجاز‬ ‫هس��تیم که این موضوع یکی از مشکالتی است که‬ ‫مناب��ع اب کش��ور را هدر می دهد‪ .‬اضافه برداش��ت‬ ‫چاه های مجاز بر اساس براوردها بیش از ‪۱۱‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اس��ت‪ .‬این مس��ئول درباره چاه های فاقد‬ ‫پروانه و تاثیر انها بر بحران اب در کشور توضیح داد‪:‬‬ ‫حدود ‪۲۷۰‬هزار چاه فاقد پروانه برداش��ت در کشور‬ ‫وج��ود دارد ام��ا کل ابی که از این جاه ها برداش��ت‬ ‫می ش��ود حدود ‪ ۵‬میلی��ارد مترمکعب اس��ت‪ .‬برای‬ ‫‪۲۷۰‬هزار چاه برداش��ت ‪ ۵‬میلی��ارد مترمکعب زیاد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بس��یاری از چاه های فاق��د پروانه در‬ ‫کش��ور چاه هایی هس��تند ک��ه اط��راف رودخانه ها‬ ‫به صورت فصلی حفر می شوند‪ .‬بخش قابل توجهی از‬ ‫این چاه ها در اس��تان گیالن و مازندران هستند و در‬ ‫مرداد به دلیل اینکه اب وجود ندارد‪ ،‬حفر شده اند‪.‬‬ ‫جانباز با بیان اینکه این چاه ها با عمق حداکثر ‪۱۰‬‬ ‫متر حفر ش��ده اند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬به دلیل اینکه عمق‬ ‫چاه ها بس��یار کم است به س��فره های اب زیرزمینی‬ ‫نمی رسند و به انها اسیبی وارد نمی شود‪ .‬با احتساب‬ ‫اینها می توان به این نتیجه رس��ید که وی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ‪۴۷‬میلی��ارد مترمکعب ابی ک��ه از طریق‬ ‫چاه های دارای پروانه برداش��ت می شود از سفره های‬ ‫زیرزمینی اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫عمده چاه های فاقد پروانه از منابع س��طحی بوده و‬ ‫اس��یبی به س��فره ها وارد نمی کند‪ .‬بنابراین اهمیت‬ ‫پایش چاه ه��ای دارای پروانه بیش از رس��یدگی به‬ ‫چاه های فاقد پروانه برداشت است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در حوزه اب و خاک کش��ور‬ ‫با بی��ان اینکه ب��رای جلوگیری از اس��یب هایی که‬ ‫از طری��ق چاه های دارای پروانه وارد می ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫کنتورهای هوشمند نصب شود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون پایش‬ ‫مناس��بی از چاه ها نمی شود و طرح هایی مانند نصب‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫شهر تهران را جمع اوری کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در طرح‬ ‫فاضالب تهران ‪ ٩٠٠٠‬کیلومتر شبکه ایجاد خواهد شد که‬ ‫تاکنون ‪ ٦٠٠٠‬کیلومتر ان اجرا شده و همچنین باید ‪١٩٢‬‬ ‫کیومتر خطوط انتقال و تونل اجرا شود که در حال حاضر‬ ‫‪ ١٦٠‬کیلومتر ان اجرا شده است‪.‬‬ ‫پرورش درباره جانمایی تصفیه خانه های فاضالب گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ١٢‬نقطه از ش��هر تهران ‪ ٢٢‬ف��از تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ایجاد می شود تا بتوان تمام نقاط شهر را زیر پوشش قرار‬ ‫داد که ‪ 8‬ف��از از تصفیه خانه ها در جنوب تهران قرار دارد‬ ‫و ‪ 6‬فاز دیگر در جنوب غرب تهران س��اخته می ش��ود که‬ ‫‪ 4‬فاز ان به روش مناقصه بین المللی است و با وام از بانک‬ ‫توسعه اسالمی ( ‪ ) IDB‬اغاز می شود؛ به این ترتیب مکان‬ ‫‪ ١٠‬نقطه از تصفیه خانه ها قطعی شده و دو نقطه دیگر در‬ ‫دست برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫او درباره برنامه های تدوین ش��ده این��ده گفت‪ :‬با وجود‬ ‫محدود یت های��ی که به دلیل تحریم ها داش��تیم در بحث‬ ‫فاضالب تهران که کاری تخصصی است با برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده تا ‪ 3‬س��ال اینده تم��ام تصفیه خانه ها را اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نیروگاه های حرارتی و گازی استان خوزستان در این دوره‬ ‫به طور متوس��ط در هر روز بیش از ‪ 56‬گیگاوات ساعت برق‬ ‫تولید و به شبکه تحویل داده اند‪.‬‬ ‫تولید برق نیروگاه های اس��تان خوزستان در ‪ 10‬ما ه سال‬ ‫‪ 94‬برابر با ‪ 26‬هزار و ‪ 957‬گیگاوات س��اعت بوده که نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل حدود ‪ 3‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نی��رو‪ ،‬س��هم‬ ‫نیروگاه ه��ای برق ابی از ابتدای س��ال تا پای��ان دی برابر ‪36‬‬ ‫درصد و نیروگاه ه��ای حرارتی ‪ 64‬درصد کل انرژی تولیدی‬ ‫بوده که نیروگاه های حرارتی نس��بت به مدت مشابه در سال‬ ‫گذشته یک درصد کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫نیروگاه های حرارتی و گازی اس��تان شامل رامین‪ ،‬زرگان‪،‬‬ ‫ابادان‪ ،‬خرمش��هر و فجر هس��تند که در ‪ 10‬ما ه امسال ‪17‬‬ ‫ه��زار و ‪ 271‬گیگاوات س��اعت تولید داش��ته اند ک��ه از این‬ ‫میزان ‪ 54‬درصد از س��وی بخش دولت��ی (نیروگاه رامین) و‬ ‫‪ 46‬درصد به وس��یله نیروگاه های بخش خصوصی تولید و به‬ ‫شبکه تحویل شده است‪ .‬نیروگاه های حرارتی و گازی استان‬ ‫خوزس��تان در این دوره به طور متوس��ط در هر روز بیش از‬ ‫‪ 56‬گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند‪.‬‬ ‫‪ 65‬درصد ظرفیت سدهای‬ ‫گلستان همچنان خالی است‬ ‫مع��اون حفاظ��ت و بهره ب��رداری ش��رکت اب منطقه ای‬ ‫اس��تان گلستان گفت‪ :‬در ‪ 14‬س��د بزرگ مخزنی استان‪ ،‬از‬ ‫مجم��وع ‪ 300‬میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره س��دهای‬ ‫استان گلستان‪ 104 ،‬میلیون مترمکعب حجم ذخیره کنونی‬ ‫این س��دها اس��ت‪ .‬معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب‬ ‫منطقه ای اس��تان گلستان گفت‪ 65 :‬درصد ظرفیت سدهای‬ ‫استان همچنان خالی از اب است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬س��ید محسن‬ ‫حسینی در این باره افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 35‬درصد ظرفیت‬ ‫س��دهای استان پر ش��ده و این در حالی اس��ت که در سال‬ ‫گذشته حجم تکمیل شده مخازن سدهای استان ‪ 13‬درصد‬ ‫بود که نسبت به سال گذشته دو و نیم برابر افزایش ابگیری‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬سد مخزنی کوثر در حال حاضر ‪ 18‬درصد‬ ‫ابگیری ش��ده است که در سال گذشته این حجم ‪ 16‬درصد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫رفع مشکالت صنایع زنجان با کمک متخصصان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫جمشید انصاری‪ ،‬استاندار زنجان با اشاره به مشکالت صنایع استان بر ضرورت‬ ‫انعقاد قرار داد با مش��اوران متخصص به منظور ش��ناخت دقیق مش��کل و ارائه‬ ‫راه حل تاکید کرد و افزود‪ :‬باید مشکالت ‪ ۵‬صنعت مهم استان اعم از برق‪ ،‬سرب‬ ‫و روی‪ ،‬فوالد و نساجی با نگاه ویژه ای مرتفع شود‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با احداث واحدهای فراوری خرما‬ ‫خبر‬ ‫بوشهر شیرین کام می شود‬ ‫فاصله صنایع «های تک»‬ ‫با دانش و توسعه فنی‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت فارس با‬ ‫بیان اینکه هر چند برخی مش��کالت واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی اس��تان در کش��ور هم نمود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی صنایع ظریف مخابراتی و برق الکترونیک ش��یراز‬ ‫که در کشور هم بی بدیل بوده است به دلیل قطع ارتباط‬ ‫با دانش فنی و علم روز دنیا و نیز بومی سازی نشدن این‬ ‫دانش در تحقیق و توسعه دچار مشکالتی شده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فارس‪ ،‬علی همتی با اش��اره ب��ه اینکه برخی‬ ‫صنایع اس��تان در گذشته دچار مش��کل شده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باتوجه به تعریف امایش سرزمین و ظهور و بروز صنایع‬ ‫«های تک» و ظریف از جمله برق و الکترونیک‪ ،‬صنایع‬ ‫مخابرات��ی راه دور « ای تی ای» و کارخانه های مخابراتی‬ ‫ایران «ای تی ام س��ی»‪ ،‬ش��بکه ها و تجهیزات مخابراتی‪،‬‬ ‫صنایع قطعه س��ازی‪ ،‬کابل س��ازی‪ ،‬فیبر ن��وری‪ ،‬صنعت‬ ‫ازمای��ش حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار نفر نیروی انس��انی در ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬شیفت (‪ ۱۲‬هزار نفر شبانه روز) اشتغال داشتند که با‬ ‫ظرفیت گسترده‪ ،‬تولیدات صنایع پایین دستی در استان‬ ‫را هم تامین می کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه متاسفانه در صنایع «های تک»‬ ‫استان کمتر از دانش و توسعه فنی بهره برده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معتقدم برای توس��عه و رونق ای��ن صنایع عظیم نه تنها‬ ‫باید با دان��ش و علم روز دنیا ارتباط را قطع نمی کردیم‬ ‫بلکه ضرورت داش��ت و دارد که با تکیه بر دانش بومی‪،‬‬ ‫تحقیق و توس��عه و شناخت س��لیقه متقاضیان در بازار‬ ‫داخل��ی و بین المللی (عرض��ه و تقاضا) موجب جهش و‬ ‫رونق بیش از پیش این گونه صنایع در اس��تان وکش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همتی ب��ا انتقاد از اینک��ه برخی صنایع ایجاد ش��ده‬ ‫در اس��تان شرایط و زیرس��اخت الزم را ندارند و مطالعه‬ ‫مناسب در هر شهرستان نشده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬براساس‬ ‫اولویت های س��رمایه گذاری و نیز برحسب توانمندی ها‪،‬‬ ‫قابلیت ه��ا و ظرفیت های هر منطق��ه کتابچه ای تهیه و‬ ‫تدوین و در دسترس سرمایه گذاران قرار داده شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس‬ ‫در ادامه در زمینه عارضه یابی و اسیب شناسی ‪ ۵۷۰‬واحد‬ ‫صنعتی تعطیل اس��تان گفت‪ :‬این تع��داد واحد صنعتی‬ ‫را مورد مطالعه و بررس��ی دقی��ق میدانی قرار دادیم که‬ ‫ب��ه دالیل مختلف از جمل��ه بروز نبودن انه��ا به لحاظ‬ ‫ماشین االت ویژه و همچنین ضعف مدیریت تعطیل بوده‬ ‫که از سیستم امار خارج و نیز برای راه اندازی تعدادی از‬ ‫انها تالش شده که بخشی فعال شده است‪.‬‬ ‫معافیت مالیاتی واحدهای‬ ‫تولیدی مناطق محروم اردبیل‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اردبیل گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در مناطق محروم اطراف شهرک صنعتی‬ ‫که از س��ال اینده اقدام به دریاف��ت پروانه بهره برداری‬ ‫کنند‪ ،‬به مدت ‪ ۱۰‬سال معاف مالیاتی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رسول نوع پرور با تاکید به اینکه ماده‬ ‫‪ ۱۳۲‬قانون رفع موانع تولید از سال اینده در استان اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر واحد تولیدی در ش��عاع‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتری داخل شهرک صنعتی واقع شده باشد به‬ ‫مدت ‪ 5‬س��ال و اگر خارج از ش��هرک در منطقه محروم‬ ‫باشد به مدت ‪ ۱۰‬سال از مالیات معاف خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این در مناطق محروم برای تعداد‬ ‫کارگ��ران واحد تولیدی نیز ش��رایط خاص��ی به منظور‬ ‫معافیت های مالیاتی پیش بینی ش��ده و با افزایش بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬نف��ر میزان معافیت افزای��ش می یابد که در واقع‬ ‫این معافیت ش��امل هر واحد تولیدی نمی ش��ود و فقط‬ ‫واحدهای��ی ک��ه در منطقه وی��ژه اقتصادی و ش��هرک‬ ‫صنعتی مستقر شده اند‪ ،‬می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫نوع پ��رور به ضرورت هدای��ت واحده��ای تولیدی به‬ ‫سمت شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی برای‬ ‫اس��تفاده از معافیت مالیاتی تاکید و ابراز کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫ش��هرک های صنعتی بخش خصوصی نیز اگر ش��هرک‬ ‫ایجاد ش��ده به معنی واقعی کلمه شهرک صنعتی باشد‪،‬‬ ‫می تواند از معافیت بهره مند شود‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه زمان دریافت پروانه بهره برداری افزود‪:‬‬ ‫معافیت بر اساس زمان دریافت پروانه بهره برداری است‬ ‫ن مثال در منطقه محروم واقع بود‬ ‫و اگر ان زمان به عنوا ‬ ‫و امروز ان منطقه محروم نیس��ت همچن��ان از قوانین‬ ‫منطقه محروم استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫نوع پ��رور همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که از‬ ‫ابتدای س��ال مش��کالت مالیاتی چند واحد تولیدی در‬ ‫جلس��ات تسهیل رفع شده اس��ت‪ ،‬به رقم دقیقی اشاره‬ ‫نک��رد و اف��زود‪ :‬همکاران ما در تمامی روزها و س��اعات‬ ‫کاری اماده بررسی مشکالت واحدهای تولیدی هستند‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور مالیاتی اس��تان‪ ،‬مالیات را ابزاری برای‬ ‫توس��عه واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد‪ :‬در واقع‬ ‫مالیات راهکاری درامدی برای توس��عه جامعه اس��ت و‬ ‫اهمیت ان باید فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫هم اکنون یکی‬ ‫از بزرگترین‬ ‫کارخانه های‬ ‫تولید و‬ ‫بسته بندی‬ ‫کیک و کلوچه‬ ‫با پایه خرما در‬ ‫استان بوشهر‬ ‫به بهره برداری‬ ‫رسیده است‬ ‫تولی��د س��االنه ‪۱۵۰‬ه��زار ت��ن خرما در اس��تان‬ ‫بوش��هر باعث ضرورت راه ان��دازی واحدهای فراوری‬ ‫و نگهداری این محصول در اس��تان ش��ده اس��ت به‬ ‫گون��ه ای که هم اکن��ون ‪ ۲۷‬واحد ف��راوری با تولید‬ ‫کیک و کلوچه خرمایی‪ ،‬صنایع بسته بندی‪ ،‬سردخانه‬ ‫و نگهداری به صورت صنعتی در اس��تان مشغول به‬ ‫فعالیتن��د که در مجموع توانس��ته اند ب��رای بیش از‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت مس��تقیم اش��تعالزایی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫بوش��هر در گفت وگ��و با‬ ‫ضمن بی��ان اینکه‬ ‫برداش��ت س��االنه ‪ ۱۵۰‬هزار تن خرما باعث ش��ده‬ ‫این اس��تان به عنوان یک��ی از قطب های اصلی تولید‬ ‫خرما در کش��ور مطرح ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برداش��ت‬ ‫این میزان خرما از نخلس��تان های اس��تان ضرورت‬ ‫احداث واحدهای فراوری و بسته بندی ان را موجب‬ ‫ش��ده‪ ،‬به گونه ای که هم اکنون فراوری و بسته بندی‬ ‫این محصول به دو ش��کل صنعتی و سنتی در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬سیدحسین حس��ینی محمدی با اشاره‬ ‫به اینکه در اس��تان ‪ ۴۲‬واحد فراوری و بس��ته بندی‬ ‫خرما از سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��تان در شهرس��تان های دشتستان و‬ ‫تنگستان پروانه بهره برداری دریافت کرده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون از این تعداد واحد دارای پروانه بهره برداری‬ ‫فقط ‪ ۲۷‬واحد مشغول به فعالیت هستند که با تولید‬ ‫محصوالت خود توانس��ته اند برای ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫به صورت مس��تقیم فرصت ش��غلی ایجاد کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ‪ ۱۷‬واحد دیگر به دلیل مشکالت‬ ‫مختل��ف هم اکنون غیرفعال هس��تند که در صورت‬ ‫راه ان��دازی دوباره‪ ،‬می توانند حج��م قابل توجهی از‬ ‫جوان��ان جوی��ای کار را جذب ب��ازار کار کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬عالوه بر ای��ن تعداد واحد صنعتی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۷۰‬واحد س��نتی (کارگاه های خانگ��ی) در زمینه‬ ‫بس��ته بندی و تولی��د محص��والت خرما در اس��تان‬ ‫فعالی��ت دارد که به صورت فصلی توانس��ته اند برای‬ ‫حدود بیش از ‪۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر اشتغال ایجاد کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی محم��دی یک��ی از دغدغه ه��ای‬ ‫تولیدکنن��دگان در صنعت فراوری خرما را چگونگی‬ ‫نگهداری محصوالت تولیدی ان مانند شکالت خرما‪،‬‬ ‫کلوچه و کیک خرما بر ش��مرد و ابراز کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در سال های گذشته در زمینه صنعت فراوری خرما‬ ‫در استان سرمایه گذاری چندانی نشده بود‪ ،‬به همین‬ ‫منظور در امایش صنعتی که در س��ال ‪ ۹۰‬در استان‬ ‫انجام ش��د احداث واحدهای ف��راوری خرما ازجمله‬ ‫طرح های��ی بود که مورد پذیرش ق��رار گرفته بود و‬ ‫ب��ا حمایت های س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان و تامین نقدینگی مورد نی��از احداث ان به‬ ‫وس��یله بانک صنعت و معدن و سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی یک واحد فراوری خرما در شهرک صنعتی‬ ‫برازجان احداث شده و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه راه اندازی ای��ن واحد در‬ ‫ش��هرک صنعتی برازج��ان‪ ،‬ظرفیت ‪۱۶‬ه��زار تنی‬ ‫ذخیره سازی خرما در ش��رایط سردخانه ای را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬با راه اندازی این واحد مشکل‬ ‫اساس��ی بس��ته بندی و نگهداری خرما و محصوالت‬ ‫سید حسین حسینی محمدی‬ ‫تولیدی از ان که همواره گریبان گیر تولیدکنندگان‬ ‫این بخش بود‪ ،‬برطرف خواهد شد‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر با‬ ‫بیان اینکه توانمندی های زی��ادی در زمینه احداث‬ ‫و بهره برداری از واحدهای فراوری خرما در اس��تان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون یکی از بزرگترین‬ ‫کارخانه های بس��ته بندی و تولید کیک و کلوچه در‬ ‫کشور با س��رمایه گذاری‪۱۶۶‬میلیارد ریالی در زمینه‬ ‫محصوالت تولیدی از خرما مانند ش��کالت خرمایی‪،‬‬ ‫بس��ته بندی انواع خرما‪ ،‬تولید ان��واع کیک و کلوچه‬ ‫خرمای��ی با ظرفیت اس��می س��االنه ‪۲۱‬ه��زار تن و‬ ‫اش��تغال ‪ ۱۰۰‬نفری به صورت مستقیم و‪ ۶۰۰‬نفر به‬ ‫صورت غیرمستقیم در استان به بهره برداری رسیده‬ ‫که می توان��د کم��ک فراوانی به رون��ق این صنعت‬ ‫در اس��تان کند‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه ‪۳۰‬هزار تن‬ ‫خرمای تولیدی اس��تان به ص��ادرات اختصاص داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فعاالن بخش خرما در استان باید‬ ‫تالش خود را با برنامه ریزی الزم برای دسترس��ی به‬ ‫بازاره��ای صادراتی مطلوب در کش��ورهای مختلف‬ ‫مانند روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬اروپای شرقی‬ ‫و‪ ...‬فعال تر و پررنگ کنند تا بتوان میزان بیش��تری‬ ‫از تولی��د و محصول فراوری ش��ده خرما به صادرات‬ ‫اختصاص داده ش��ود‪ .‬حس��ینی محمدی مهم ترین‬ ‫مش��کل واحدهای فراوری خرما در اس��تان را نبود‬ ‫واحده��ای نگهداری (س��ردخانه) ب��رای محصوالت‬ ‫تولید از خرما عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با راه اندازی یک‬ ‫واحد س��ردخانه ای در ش��هرک صنعتی برازجان تا‬ ‫حدود زیادی این مش��کل بر طرف ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫در کن��ار این امر صادرات خرما در بس��ته بندی های‬ ‫بزرگ به کشورهای هدف از جمله روسیه را می توان‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت این صنعت ارزیابی کرد چرا‬ ‫که به دلیل وجود تعرفه های سنگین امکان صادرات‬ ‫خرم��ا در بس��ته بندی های کوچک برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه ارزش افزوده بیش��تر وج��ود ن��دارد و این خود‬ ‫باعث ایجاد برخی مش��کالت ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی صدور مجوزهای صنعتی در ایالم‬ ‫مع��اون امور صنایع و معادن صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ایالم با اش��اره به صدور مجوزه��ای صنعتی در‬ ‫اس��تان ایالم ‪۱۰۰‬درصد افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه برای‬ ‫امر سرمایه گذاری در ایالم فراهم است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا محمدرحیمی عنوان کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫صدور مجوزهای صنعتی در استان نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل از افزایش ‪۱۰۰‬درصدی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های ش��اخص صنعتی استان که بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬مورد هس��تند تا س��ال ‪ ۹۶‬به بهره برداری خواهند‬ ‫رس��ید و بدون ش��ک بهره برداری از این پروژه های مهم‬ ‫موجب ارتقای جایگاه صنعت‪ ،‬ایجاد اش��تغال و شکوفایی‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرحیم��ی با اش��اره به کارخانه تولید ماءالش��عیر‬ ‫ب گفت‪ :‬این طرح با س��رمایه‬ ‫در ش��هرک صنعتی ش��با ‬ ‫‪۵۰‬میلیون یورویی دارای ‪ 3‬خط تولید ماءالشعیر در ابعاد‬ ‫خانواده‪ ،‬قوطی و شیش��ه با توان تولی��د ‪۲۵‬هزار لیتر در‬ ‫ساعت است که ‪۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۳۵‬درصد دستگاه های ان نیز نصب شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از طرح های صنعتی ش��اخص‬ ‫اس��تان شرکت «تکسا» است که با س��رمایه ‪3/8‬میلیون‬ ‫ی��ورو برای تجهیزات خارج��ی و ‪5/1‬میلیون یورو هزینه‬ ‫اح��داث کارخان��ه از محل صندوق توس��عه ملی با تولید‬ ‫س��ولفات پتاسیم‪ ،‬اسید س��ولفوریک و اسید کلرید ریک‬ ‫احداث شده و در زمینه تولید کود کشاورزی‪ ،‬شیمیایی‪،‬‬ ‫صنایع باتری سازی و حالل های صنعتی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع و معادن صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ای�لام اف��زود‪ :‬ای��ن کارخان��ه هم اکن��ون زمینه‬ ‫اش��تغالزایی ‪ ۵۰‬نفر را فراهم کرده اس��ت که در صورت‬ ‫بهره ب��رداری عالوه بر تولید ‪ 2‬م��گاوات برق‪ ۱۲۰ ،‬نفر را‬ ‫به کار مشغول می کند‪.‬‬ ‫محمدرحیمی با اش��اره به کارخانه «فوالد گستر اتنا»‬ ‫به عنوان یکی دیگر از طرح های ش��اخص صنعتی استان‬ ‫ایال م بیان کرد‪ :‬این طرح با صرف هزینه ‪۳۰‬میلیون یورو‬ ‫از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و ‪۱۳۰‬میلیون ریال‬ ‫سرمایه بخش خصوصی احداث شده و توان تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬هزار تن فوالد «اچ اچ اس» را دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در صورت بهره برداری از این کارخانه‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۶‬برای ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغالزایی می کند؛ هر چند‬ ‫ی چون برق ‪ 4‬مگاوات و زمین تسطیح‬ ‫نبود زیر ساخت های ‬ ‫شده از مشکالت عمده بر سر راه اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫و صادرکنن��دگان خرم��ا ش��ده ک��ه امید اس��ت با‬ ‫رایزنی های انجام ش��ده و کاهش تعرفه های وارداتی‬ ‫زمینه ورود خرما و محصوالت فراوری ش��ده ان در‬ ‫بس��ته های کوچک به بازارهای هدف فراهم شود تا‬ ‫ارزش افزوده بیش��تر نصیب اس��تان و کش��ور شود‪.‬‬ ‫وی ب��اال بودن هزینه های حمل ونق��ل را یکی دیگر‬ ‫از مش��کالت در این صنعت در اس��تان عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در صورتی که بتوان از مسیرهای جدید برای‬ ‫صادرات محصول تولیدی بهره کافی برد به طور حتم‬ ‫ای��ن صنعت هزینه های کمت��ری را متحمل خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی مصرف خرم��ا در س��بد خانوارها و‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های صنعت غذا در سطح استان‬ ‫و کشور برای اشنایی بیشتر مردم با نوع محصوالت‬ ‫تولی��دی از خرم��ا می تواند تا حدود زی��ادی به این‬ ‫صنعت در زمینه تولید و اشتغال بیشتر کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای برنامه های تش�ویقی از س�وی‬ ‫دولت‬ ‫ریی��س خانه صنعت و معدن اس��تان بوش��هر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ضم��ن بیان اینکه صنعت تولید‬ ‫و فراوری خرما در اس��تان با توانمندی بسیار باالیی‬ ‫در حال پیشرفت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به حجم‬ ‫باالی تولید خرما و محصوالت فراوری ش��ده از ان‬ ‫متاس��فانه این صنعت با مشکل بازاریابی‪ ،‬صادرات و‬ ‫به دست اوردن بازار های جدید برای فروش محصول‬ ‫تولیدی مواجه اس��ت‪ .‬عبدالمجید کاردانی با اش��اره‬ ‫به مشکالت داخلی و قدرتمندی کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس در به دست اوردن بازار کشورهای هدف‬ ‫را بزرگترین مش��کل در صادرات محصوالت تولیدی‬ ‫واحدهای فراوری خرمای اس��تان برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫وجود تحریم ها و قدرت نمایی کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فارس باعث ش��ده خرما و محصوالت تولیدی‬ ‫ان در بازاره��ای ه��دف به ویژه کش��ورهای اروپایی‬ ‫و امریکای��ی جایگاه مناس��بی نداش��ته باش��د‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه عالوه بر تحریم های خارجی‪،‬‬ ‫خود تحریمی هایی که در داخل انجام می ش��د روند‬ ‫تولید و صادرات محصول را با مشکالت فراوانی همراه‬ ‫کرده بود حال امیدواریم با برداش��ته شدن تحریم ها‬ ‫و باز شدن در بازارهای جدید روی کاالهای داخلی‪،‬‬ ‫صنعت فراوری و بسته بندی خرمای استان روند رو‬ ‫به رشدی را در پیش خواهد گرفت‪ .‬کاردانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با برداشته ش��دن تحریم ها دولت باید با انجام‬ ‫برخی برنامه های تشویقی‪ ،‬واحدهای صنعتی که در‬ ‫زمینه فراوری‪ ،‬تولید محصول از خرما و بسته بندی‬ ‫ان فعالیت می کنند را م��ورد حمایت های الزم قرار‬ ‫دهد تا با بروز کردن ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و تولید‬ ‫محصول با کیفیت حرفی ب��رای گفتن در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی داشته باشند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بخش خصوصی برای ادامه روند س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش های مختلف تولی��دی نیازمند حمایت دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون بخش خصوصی کشور‬ ‫توان چندانی برای سرمایه گذاری در تولید و صنعت‬ ‫ن��دارد و اگر در این زمینه نیز اقدامی را در دس��تور‬ ‫کار قرار می دهد با وابس��تگی به دولت اس��ت که به‬ ‫همی��ن منظور دولت باید برای بازاریابی و به دس��ت‬ ‫اوردن بازاره��ای ه��دف جدید بخ��ش خصوصی را‬ ‫م��ورد حمایت ه��ای الزم قرار دهد‪ .‬زی��را این بخش‬ ‫تولید اس��ت که می توان��د رونق اش��تغال‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫خدمات را به همراه داش��ته باش��د و ه��ر چه رونق‬ ‫در بازار فروش ان بیش��تر باش��د ای��ن روند از رونق‬ ‫بیش��تر برخوردار خواهد ش��د‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫خانه صنعت و معدن با تاکید بر اینکه صنعت حرف‬ ‫نخست در اقتصاد هر استان و کشور را می زند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشورهایی که هم اکنون توانسته اند به عنوان یکی از‬ ‫قدرت های جهانی در تم��ام زمینه ها به ویژه قدرت‬ ‫اقتص��ادی مطرح باش��ند در خط حمای��ت از تولید‬ ‫و صنع��ت حرکت کرده اند‪ .‬به همی��ن منظور دولت‬ ‫نیز باید حمایت ه��ای همه جانبه خود از تولید را در‬ ‫دستور کار قرار دهد تا روند رو به رشدی را در تمام‬ ‫زمینه ها در کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫حمایت از خوشه های صنعتی جدی گرفته شود‬ ‫مدیرصندوق کارافرینی امید خراس��ان شمالی گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن اس��تان باید در حمایت از خوشه های صنعتی‬ ‫اهتمام جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬امین خوش��قامت اف��زود‪ :‬هم اکنون‬ ‫«فرش» و «ابنبات» در خراس��ان ش��مالی به عنوان دو‬ ‫خوش��ه صنعت��ی مطرح هس��تند که باید بیش��تر مورد‬ ‫توجه قرار بگیرند‪ .‬متاس��فانه مس��ئوالن خراسان شمالی‬ ‫در حمایت از خوش��ه ابنبات ت��ا حدودی غفلت کرده اند‬ ‫که این امر نیازمن��د انجام اقدامات موثر و دقیق و توجه‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی اب��راز ک��رد‪ :‬اصن��اف ح��وزه ابنب��ات در اس��تان‬ ‫دغدغه هایی داش��تند که جلسات مختلفی برای رفع انها‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی یک��ی از رویکردهای صن��دوق کارافرینی امید را‬ ‫حمایت از خوش��ه های کس��ب و کار صنعتی در اس��تان‬ ‫و کش��ور عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬بر این اس��اس صندوق‬ ‫کارافرینی امید س��اماندهی خوش��ه صنعت��ی ابنبات را‬ ‫در دس��تور کار قرار داده تا حلقه گمش��ده این خوشه با‬ ‫برگزاری جلسات مختلف مشخص شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه خوش��قامت‪ ،‬در برگ��زاری جلس��ه های‬ ‫مختل��ف بس��ته بندی ب��ه عن��وان یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫نیازه��ای خوش��ه ابنبات خراس��ان ش��مالی مش��خص‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس باید اقدامات مثبتی در زمینه‬ ‫ش��ناخت ابنب��ات در داخل و خارج کش��ور با همکاری‬ ‫مس��ئوالن انجام ش��ود تا ابنبات خراسان شمالی تبدیل‬ ‫به یک نشان(برند) شود‪.‬‬ ‫خوشقامت با تاکید بر اینکه در مرحله نخست حمایت‬ ‫از ابنیات باید از اداره ها اغاز ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن اگر‬ ‫در اداره ه��ا ابنبات را جایگزین قند کنند‪ ،‬به نوعی تبلیغ‬ ‫می شود و به این ترتیب زودتر می توان به اهداف مدنظر‬ ‫در این حوزه دست یافت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬یکی از پیشنهادهای صندوق کارافرینی‬ ‫امید خراس��ان ش��مالی در راس��تای حمایت از خوش��ه‬ ‫صنعتی ابنبات اس��تان اس��تفاده از ان در ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی و سرو در هواپیماهاست‪.‬‬ ‫مدیرصندوق کارافرینی امید خراس��ان شمالی گفت‪:‬‬ ‫این صندوق با رویکرد و اهداف مدنظر خود حمایت های‬ ‫الزم را در راس��تای توسعه کسب و کار و رونق اقتصادی‬ ‫استان انجام می دهد‪.‬‬ ‫باال بردن کیفیت محصوالت دارویی‬ ‫مهدی خلج‪ ،‬رییس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور با بیان اینکه نزدیک به ‪۱۶۰‬‬ ‫ش��رکت تولید کننده داخلی در بخش تولید دارو‪ ،‬واکسن و مواد بیولوژیک فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید دارو‪ ،‬واکسن و مواد بیولوژیک در کشور ما از نظر کمی توسعه‬ ‫مناسبی داش��ته اما سازمان دامپزش��کی درنظر دارد با بکارگیری ابزارهایی که در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬برنامه ای تنظیم کند که کیفیت و اثربخشی محصوالت را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫محمدحسین حداد خداپرست‬ ‫علی موحد‬ ‫در دید مصرف کننده کیفیت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو تعریف کیفی س��ازی تولی��دات متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه افزود‪ :‬یکی از موارد مهمی‬ ‫ک��ه در ای��ران کمتر به ان پرداخته می ش��ود این‬ ‫اس��ت که جزئیات فرمول های تولید محصول باید‬ ‫روی برچسب بیاید و از هم تفکیک شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال نباید نوشته شود افزودنی های مجاز خوراکی؛‬ ‫چراکه مصرف کننده به دنبال این است که فرهنگ‬ ‫کیفیت را باال بب��رد و بتواند اگاهانه یک محصول‬ ‫را انتخ��اب کند‪ .‬از ای��ن رو تولیدکننده باید تمام‬ ‫اجزای تش��کیل دهنده محصول را روی برچس��ب‬ ‫بیاورد و اصل را بر افزایش اطالعات مصرف کننده‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫ولی اهلل داوودابادی‬ ‫که تولید شدند از یک فرموالسیون برخوردار بودند‬ ‫ک��ه به انها ‪ 7‬ایکس می گفتند‪ .‬این فرموالس��یون‬ ‫بس��یار محرمانه اس��ت و هنوز ه��م محرمانه نگه‬ ‫داشته می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان ابمیوه و کنس��انتره‬ ‫درب��اره ویژگی های تولی د برخی نوش��ابه ها و نبود‬ ‫امکان تفکیک بین انها گفت‪ :‬انرژی زایی در تولید‬ ‫برخی نوشابه ها اعمال می شود و در تولید ابمیوه ها‬ ‫چنین ویژگی وجود ندارد‪ .‬البته همه نوش��ابه های‬ ‫ان��رژی زا مض��ر نیس��تند؛ بلکه برخ��ی مفید هم‬ ‫هستند‪ .‬با این حال تفکیک بین انها مشکل است‬ ‫و ب��ه نحوه تولید انها برمی گ��ردد‪ .‬از این رو وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مسئول معرفی‬ ‫و تشخیص مضر و مفید بودن انهاست‪.‬‬ ‫بای��د قب��ول کنیم که دلیل مبه��م بودن برخی‬ ‫موضوعات ناش��ی از نبود امار دقیق و کافی است‪.‬‬ ‫این مس��ئله را ب��ا نگاهی به می��زان ظرفیت های‬ ‫تولیدی اس��می و واقعی برخی واحدهای تولیدی‬ ‫می توان حدس زد‪ .‬حتی اینکه ما هنوز نمی توانیم‬ ‫نوش��ابه انرژی زای اصل را از غیراصل ان تشخیص‬ ‫دهیم ناش��ی از ضع��ف اطالعات و ام��ار تولید و‬ ‫مصرف اس��ت‪ .‬ولی اهلل داووداب��ادی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ابمیوه و کنس��انتره در این زمینه‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬اینکه امار درس��تی از میزان و‬ ‫ظرفیت های تولید نوش��ابه وجود ندارد ناش��ی از‬ ‫نبود امارهای دقیق است؛ چرا که در کشور ما امار‬ ‫صحیح ارائه نمی شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرایی محرمانه ب��ودن فرمول های‬ ‫تولی��دی در برخ��ی نوش��ابه ها گف��ت‪ :‬در دنی��ا‬ ‫فرمول اصلی نوش��ابه ها محرمانه است اما شرایط‬ ‫تولی��دی انها قابل کتمان نیس��ت‪ .‬هر چند برخی‬ ‫از ش��رکت ها امار تولید خود را ندارند و برخی به‬ ‫دلیل مالحظاتی این امار را ارائه نمی دهند‪ .‬با این‬ ‫حال در کشورهای دنیا نوشابه های گازدار از زمانی‬ ‫در مقابل برخی از کارشناس��ان معتقدند فرمول‬ ‫تولید نوش��ابه انچن��ان نیز محرمانه نیس��ت و در‬ ‫واق��ع محرمانه ای در تولید نوش��ابه وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫محمدحسین حداد خداپرس��ت‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه‬ ‫فردوس��ی مش��هد و کارش��ناس صنایع غذایی به‬ ‫گف��ت‪ :‬در تمام کش��ورهای دنی��ا میزان و‬ ‫ظرفی��ت تولید تمام واحدهای تولیدی مش��خص‬ ‫اس��ت و براس��اس ان مالی��ات دریافت می ش��ود‪.‬‬ ‫البته فرمول تولی��د در تمامی محصوالت انچنان‬ ‫محرمانه نیس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه عص��اره تولید‬ ‫نوش��ابه از خارج کش��ور وارد می ش��و د یا ماده ای‬ ‫به نام «تویین» که در ایران تولید نمی ش��ود و در‬ ‫س��اخت نوشابه از ان استفاده می کنند که ویژگی‬ ‫امولسیون سازی نوشابه را دارد‪.‬‬ ‫علیرضا پور صفر‪ ،‬تولیدکننده نوش��ابه به‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل رقابت زیاد بی��ن تولیدکنندگان و‬ ‫کاهش س��وداوری‪ ،‬برخ��ی تولیدکنندگان تمایل‬ ‫ندارن��د اطالع��ات تولیدی خود را بی��ان کنند که‬ ‫دلیل روش��ن ان ف��رار از مالیات اس��ت‪ .‬البته در‬ ‫گذش��ته فرمول های تولید نوش��ابه محرمانه بوده‬ ‫اما امروزه اینگونه نیس��ت‪ .‬از این رو به دست اوردن‬ ‫فرمول تولید نوشابه کار سختی نیست و موضوعی‬ ‫به ن��ام محرمانه ب��ودن اطالع��ات و فرمول ها در‬ ‫صنعت نوشابه وجود ندارد‪.‬‬ ‫علی موحد‪ ،‬عضو کانون انجمن های صنایع غذایی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬پروانه های تولید در صنایع غذایی‬ ‫از س��وی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫صادر و از طرف موسسه استاندارد رصد می شود‪ .‬از‬ ‫این رو زمانی که اس��ناد تولید در اختیار سازمان ها‬ ‫قرار می گیرد دیگر به معنی محرمانه بودن نیس��ت‬ ‫و روی پروانه های تولیدی نیز عنوان محرمانه بودن‬ ‫درج نشده است‪ .‬از طرفی بیشتر کارشناسان صنایع‬ ‫غذایی ب��ه همه پروانه ها دسترس��ی دارن د بنابراین‬ ‫موضوع محرمانه ای وجود ندارد‪ .‬حال اگر یک واحد‬ ‫تولیدی فرمول های ساخت محصول خود را محرمانه‬ ‫می داند و اعالم نمی کند به دلیل رقابت های تجاری‬ ‫است وگرنه فرمول های محصوالت غذایی مشخص‬ ‫ب��وده و ب��رای همه کارشناس��ان قابل دسترس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫موحد اف��زود‪ :‬در صنایع غذایی مصرف کنندگان‬ ‫می توانن��د از م��واد تش��کیل دهنده محص��والت‬ ‫اط�لاع پیدا کن��د و چنی��ن امکانی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫البت��ه تولیدکنن��ده مجبور می ش��ود ک��ه از لفظ‬ ‫«افزودنی ه��ای مجاز» روی برچس��ب محصوالت‬ ‫اس��تفاده کن�� د ان ه��م به ای��ن دلیل اس��ت که‬ ‫نمی تواند تمام مواد تشکیل دهنده و اسامی را روی‬ ‫بس��ته بندی درج کند‪ .‬به عن��وان نمونه اب نبات ها‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬نوع رنگ دارند که هر کدام از این رنگ ها‬ ‫نام ویژه ای دارند‪ .‬تولید کننده به جای نوشتن این‬ ‫نام ها از عنوان افزودنی های مجاز استفاده می کند‬ ‫که مقید به ضوابط تعیین شده وزارتخانه است‪ .‬از‬ ‫طرفی نمایندگان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی به عنوان مسئول فنی در کارخانه ها حضور‬ ‫دارند‪ .‬این ش��رایط درب��اره محصوالت صنعتی نیز‬ ‫لحاظ می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محرمانه های نوشابه ای‬ ‫‹ ‹محرمانه ای در صنعت نوشابه نداریم‬ ‫تولیدکنندگان تبلت به دنبال افزایش کیفیت محصوالت باشند‬ ‫رییس اتحادی��ه فناوران رایانه با بی��ان کیفیت برخی‬ ‫تولی��دات داخلی حوزه فن��اوری مطلوب اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان تبلت های ایرانی باید به دنبال باال بردن‬ ‫بیشتر کیفیت محصوالت خود باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدمهدی میرمهدی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر برخی نش��ان(برند)های خارجی در داخل کش��ور‬ ‫خط تولید ایجاد کرده و محصوالتی با کیفیت خیلی باال‬ ‫وارد بازار می کنند‪ .‬این بخش از تولیدات به واسطه بخش‬ ‫خصوصی وارد بازار می شوند و تولیدکنندگان انها بدون‬ ‫بهره گیری از رانت های گمرک��ی و حمایت های مختلف‬ ‫س��رپا هستند و برای بقا الزم اس��ت کیفیت محصوالت‬ ‫خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫میرمه��دی در عین حال ب��ا بیان اینک��ه البته تولید‬ ‫داخل جای افتخار دارد و کیفیت برخی نشان(برند)های‬ ‫داخلی حوزه فناوری هم مطلوب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اما درباره‬ ‫محصوالت حوزه «ای سی تی» تولید در این بخش بدون‬ ‫اینکه یک کش��ور خارجی وارد شده و فناوری خود را به‬ ‫ایران اورد‪ ،‬قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فن��اوران رایانه همچنین یاداور ش��د‪:‬‬ ‫متاس��فانه در موارد متعدد تولی��دات داخلی در مراکزی‬ ‫مانند برخی مدارس پخش شده و در بعضی مواقع باالتر‬ ‫از قیم��ت تمام ش��ده به فروش می رس��ند‪ .‬اکنون قیمت‬ ‫تمام شده یک تبلت کمتر از ‪ ۱۵۰‬هزار تومان می شود که‬ ‫این محصول در بازار با قیمتی افزون بر ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫هم به فروش می رس��د‪ .‬حت��ی گاه در برخی بازارها این‬ ‫نمونه ه��ا با قیمت هایی معادل ‪ ۷۰۰‬یا ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫هم به دست مشتری می رسد که این انصاف نیست و این‬ ‫نوع برخورد از نظر صنف و اتحادیه ما کامال رد می شود‪.‬‬ ‫میرمه��دی درباره بحث محصوالت «های تک» ایران و‬ ‫تاثیر لغو تحریم ها بر رش��د انها گف��ت‪ :‬تولیدات داخلی‬ ‫در صن��ف ما تنها به چند ش��رکت فعال در عرصه تبلت‬ ‫محدود می ش��ود که این چند ش��رکت هم به اسم تولید‬ ‫قطع��ات مختل��ف را وارد کش��ور کرده و انه��ا را مونتاژ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در واقع با این روش برخی ش��رکت های‬ ‫ط ارزش اف��زوده ایجاد ک��رده و از ارز مبادالتی نیز‬ ‫مرب��و ‬ ‫بهره مند می ش��وند بدین ترتیب در این روش افراد زیاد‬ ‫به دنبال کیفی��ت نبوده و تنها تالش دارند با بهره گیری‬ ‫از برخی معافیت های گمرکی یا استفاده از ارز مبادالتی‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کنند‪.‬‬ ‫فرمول تولید‬ ‫نوشیدنی ها‬ ‫محرمانه‬ ‫نیست به ویژه‬ ‫در ابمیوه یا‬ ‫نوشیدنی های‬ ‫میوه ای‬ ‫ترکیبات در‬ ‫بسته بندی‬ ‫نوشته‬ ‫می شود اما در‬ ‫نوشابه های‬ ‫گازدار فرمول‬ ‫‪ 7‬ایکس‬ ‫برای واحد ها‬ ‫محرمانه‬ ‫تلقی می شود‬ ‫تولید شوینده گیاهی فاقد الکل در کشور‬ ‫پژوهش��گران ایران��ی موفق به تولید نخس��تین محلول‬ ‫پاک کنن��ده گیاهی ب��دون الکل وی��ژه ضد عفونی کردن‬ ‫صفحه نمایش و بدنه تلفن همراه شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬مهرت��اش هدایتی منش‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ش��یمی و مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان «کیمیا شیمی‬ ‫س��هند» اظهار کرد‪ :‬شوینده گیاهی تولیدی که نخستین‬ ‫پاک کنن��ده گیاه��ی فاقد الکل ب��ا فناوری نانو اس��ت به‬ ‫دلیل خواص انتی باکتریالی قوی که به تایید ازمایش��گاه‬ ‫انس��تیتو پاس��تور رس��یده قادر اس��ت ضمن پاک کردن‬ ‫س��طوح مختلف فلزی‪ ،‬پالس��تیکی‪ ،‬شیشه ای‪ ،‬چرمی و‪...‬‬ ‫میکروارگانیسم های موجود در انها را نیز نابود کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬از انج��ا که این نانوش��وینده طبیعی‬ ‫برخالف شوینده های موجود که اسیدی یا قلیایی هستند‬ ‫از لحاظ ش��یمیایی خنثی بوده و در س��اخت ان از الکل‬ ‫اس��تفاده نش��ده‪ ،‬هیچ گونه اثر س��وئی بر سالمت مصرف‬ ‫کننده‪ ،‬محیط زیست و همچنین کیفیت سطوح ندارد‪.‬‬ ‫هدایتی من��ش درب��اره اهمی��ت ضدعفون��ی ک��ردن‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه گفت‪ :‬گوشی تلفن همراه محیط‬ ‫مناسبی برای رشد باکتری هاست‪ .‬عطسه و سرفه‪ ،‬خوردن‬ ‫غذا هنگام استفاده از تلفن همراه و تماس مکرر با دست‪،‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫قابلیت رقابت لوازم خانگی‬ ‫ایرانی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علیرضا پورصفر‬ ‫‪29‬‬ ‫گفت و شنود‬ ‫«‪ » ۷‬ایکس محرمانه در تولید نوشابه‬ ‫کارشناس��ان صنایع غذایی درباره وجود اس��رار‬ ‫در فرمول های تولیدی محصوالت غذایی و به ویژه‬ ‫تولید نوش��ابه نظر یکس��انی ندارند‪ .‬برخی موافق‬ ‫وجود پنهانکاری هس��تند و برخ��ی دیگر نیز این‬ ‫حفظ اسرار فرمول های تولید را رد می کنند‪.‬‬ ‫محرمان��ه ب��ودن فرم��ول تولی��د در برخ��ی‬ ‫واحدهای تولیدی وجود دارد‪ .‬گفته می ش��ود که‬ ‫فرمول تهیه نوش��ابه های ش��رکت های کوکاکوال‬ ‫و پپس��ی سال هاس��ت مانند یک راز در امن ترین‬ ‫گاوصندوق ه ا نگهداری می شود‪ .‬شاید این ویژگی‬ ‫برخی صنایع تولیدی باش��د که برای حفظ اسرار‬ ‫خود در گس��تره تولید و تجارت و کنار زدن رقبا‪،‬‬ ‫حاضر به افش��ای انها نباش��ند‪ .‬اما اگر به محرمانه‬ ‫ب��ودن فرمول های تولید از زاوی��ه مصرف کننده و‬ ‫اعتماد او به تولیدات و افزایش کیفیت توجه کنیم‬ ‫ش��اید این حق را برای خود قائل شویم که بدانیم‬ ‫محصوالت تولیدی و به ویژه نوش��ابه ها دارای چه‬ ‫ترکیباتی هس��تند‪ .‬ه��ر چند در م��ورد محرمانه‬ ‫بودن فرمول های تولید نوشابه ها اتفاق نظری بین‬ ‫کارشناسان وجود ندارد‪.‬‬ ‫رضا اس��ماعیل زاده کناری‪ ،‬عض��و هیات علمی‬ ‫گروه صنایع غذایی دانش��گاه س��اری و کارشناس‬ ‫صنای��ع غذای��ی در این زمینه ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ه��ر کارخانه و واحد تولیدی م��واردی را به عنوان‬ ‫«محرمان��ه» دارد‪ .‬اما محرمانه بودن به این معنی‬ ‫نیس��ت که س��ازمان های نظارتی در ارتباط با انها‬ ‫هیچ اطالعاتی نداشته باشند و این چندان مسئله‬ ‫پیچیده ای نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه ممکن اس��ت‬ ‫یک تولیدکننده از یک ماده طعم دهنده اس��تفاده‬ ‫و اعالم کن��د که این م��اده را نمی خواهم معرفی‬ ‫کنم‪ .‬چنین اقدامی با علم‪ ،‬صنعت و تجربه منافات‬ ‫دارد و در هیچ کشوری چنین چیزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محرمانه بودن فرم��ول تولید‪ ،‬برای‬ ‫رقب��ای صنعت��ی و تولی��دی معنا دارد ام��ا برای‬ ‫مصرف کنن��ده و س��ازمان نظارت��ی نباید مصداق‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬عص��اره کوکا‪،‬‬ ‫فرم��ول محرمانه دار د اما این دلیل نمی ش��ود که‬ ‫سازمان های نظارتی در کارخانه مبدا تولید عصاره‬ ‫هیچ نظارتی بر ان نداشته باشد‪ .‬از این رو باید این‬ ‫تفاوت و مرز برای مصرف کننده و رقبای تولیدی و‬ ‫واحد های نظارتی رعایت شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل زاده کن��اری در توضی��ح ارتب��اط‬ ‫کیفی س��ازی محص��والت و پنه��ان نگه داش��تن‬ ‫جزئی��ات تولید گف��ت‪ :‬کیفی س��ازی محصوالت‬ ‫غذای��ی چن��د معن��ی دارد؛ زمان��ی ویژگی ه��ای‬ ‫محصول غذای��ی همچون عطر‪ ،‬طع��م‪ ،‬بو و رنگ‬ ‫به عنوان معیار کیفی سازی محصول در نظر گرفته‬ ‫می شود و گاه استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان‬ ‫یک ویژگی کیفی س��ازی عنوان می شو د اما در هر‬ ‫صورت مصرف کننده قابلیت تشخیص ان را ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه یک نوش��ابه ممکن اس��ت رنگی‬ ‫طبیعی و نوش��ابه دیگر رنگ غیرطبیعی داش��ته‬ ‫باش��د و هیچ گاه مصرف کنن��ده نمی تواند این دو‬ ‫را از یکدیگر تش��خیص دهد‪ .‬چه بسا ممکن است‬ ‫نوشیدنی که رنگ غیرطبیعی دارد‪ ،‬جذابیت زیاد و‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫گوشی و صورت از عوامل الودگی تلفن های همراه هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازمایش های دانش��مندان میزان باکتری های‬ ‫موجود در گوش��ی های تلفن همراه را تا ‪ ۵۰۰‬برابر سطوح‬ ‫سرویس های بهداشتی نشان می دهد که با توجه به تماس‬ ‫و حم��ل م��داوم انها ب��ه مکان های مختل��ف بیش از هر‬ ‫وسیله ای در انتشار میکروب ها نقش دارند‪.‬‬ ‫هدایتی من��ش تصری��ح ک��رد‪ :‬محل��ول پاک کنن��ده و‬ ‫ضد عفونی کنن��ده گیاهی مهرتاش عالوه بر گوش��ی های‬ ‫تلف��ن هم��راه در تمیز و ضد عفونی کردن نمایش��گرهای‬ ‫ال س��ی دی تلویزی��و ن‪ ،‬تبلت ه��ا و رایانه ها ک��ه از دیگر‬ ‫کانون های رش��د و انتقال باکتری های خطرناک هس��تند‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ثبت اخت��راع و تاییدیه های نانومقیاس‬ ‫و بهداش��تی نانوامولس��یون غیرالکلی پایه محلول گیاهی‬ ‫تو ش��و و ضد عفون��ی تلف��ن هم��راه گفت‪:‬‬ ‫ابداع��ی شس ‬ ‫ویژگ��ی قابل توجه پاک کننده طبیعی ابداعی این اس��ت‬ ‫که به دلیل داش��تن خواص انتی استاتیک‪ ،‬بسیار دیرتر از‬ ‫محصوالت مش��ابه گرد و خ��اک را جذب کرده و به دلیل‬ ‫استفاده از مواد گیاهی و غیرسمی به حفظ محیط زیست‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا غزنوی‪ ،‬س��خنگوی انجمن تولید کنندگان‬ ‫لوازم خانگی معتقد اس��ت که تولی��دات لوازم خانگی‬ ‫ایران قابلیت رقابت با تولیدات مش��ابه خارجی را دارد‪.‬‬ ‫در ادامه گفت وگو با وی را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به وضع موج�ود و تالش دولت برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در کشور ایا صنعت لوازم‬ ‫خانگی نیز به ورود سرمایه نیاز دارد؟‬ ‫در زمینه صنعت لوازم خانگی س��رمایه گذاری شده‬ ‫است اما در حال حاضر کارخانه های تولید لوازم خانگی‬ ‫ب��ا ‪ ۳۰‬درص��د از ظرفیت خود کار می کنن��د‪ .‬اگر انها‬ ‫ب��ا ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت خ��ود فعالیت کنند با توجه به‬ ‫رکود موجود‪ ،‬بازار کش��ش نخواهد داش��ت‪ ،‬همچنین‬ ‫بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد بازار لوازم خانگی ما در دس��ت‬ ‫خارجی هاس��ت‪ .‬این موارد نش��ان می دهد که مشکل‬ ‫این صنعت سرمایه گذاری نیس��ت‪ .‬اگر سرمایه گذاران‬ ‫خارجی قصد شراکت با تولیدکنندگان ایرانی را داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬اتفاق خوبی خواهد افتاد؛ زیرا فناوری روز این‬ ‫صنایع در دس��ترس قرار خواهد گرف��ت اما باید گفت‬ ‫در صنعت لوازم خانگی دوران واکسیناس��یون‪ ،‬رشد و‬ ‫دس��تیابی به فناوری روز دنیا سپری شده است‪ .‬اکنون‬ ‫در ای��ن عرصه به جایگاهی رس��یده ایم که محصوالت‬ ‫ل��وازم خانگی ایران با نش��ان(برند)های خارجی رقابت‬ ‫می کنند از این رو‪ ،‬این موضوع که خارجی ها در بخش‬ ‫ل��وازم خانگی ایران س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬غیرمنطقی‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د‪ .‬اگ��ر س��رمایه گذاران خارج��ی با‬ ‫سرمایه گذاران داخلی شریک شوند‪ ،‬اتفاق خوشایندی‬ ‫در راه خواهد بود و در این راستا‪ ،‬سرمایه گذاران ایرانی‬ ‫نیز می توانند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تولیدات داخل با مش�ابه خارجی قدرت‬ ‫رقابت دارند؟‬ ‫در برخ��ی لوازم خانگی‪ ،‬محص��والت خارجی قدرت‬ ‫رقاب��ت با محصوالت ایران��ی را ندارند که از جمله انها‬ ‫می توان به اجاق گاز اش��اره کرد‪ .‬ب��ه عنوان نمونه اگر‬ ‫ظرفی��ت ب��ازار ما در ف��روش اجاق گاز در س��ال یک‬ ‫میلیون اس��ت‪ ،‬از ای��ن تعداد حداکث��ر ‪ ۵۰‬هزار اجاق‬ ‫گاز با نش��ان(برند) خارجی در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫درواقع تولیدکنندگان ایرانی در زمینه اجاق گاز خوب‬ ‫کار کرده اند و مردم نیز اس��تقبال خوبی داش��تند که‬ ‫پول کسب ش��ده از ای��ن طریق برای تحقیق‪ ،‬توس��عه‬ ‫و طراح��ی خ��رج ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن در زمینه‬ ‫یخچال های ساید بای ساید پیشرفت مناسبی داشته ایم‬ ‫و فن��اوری تولید این محصول که تنها در چند کش��ور‬ ‫مح��دود وجود دارد در ایران نیز هس��ت و می توانند با‬ ‫محصوالت مشابه خارجی رقابت کنند‪ .‬در ماشین های‬ ‫لباسش��ویی نیز برخی مدل ه��ا در کارخانه های ایران‬ ‫وجود دارند که با ش��رایط بومی ایران هماهنگ اس��ت‬ ‫و همتای انها در ش��رکت های خارجی نیست و با این‬ ‫حال به نظر می رس��د یکی از دالیل اینکه نشان(برند)‬ ‫ه��ای لوازم خانگی خارجی توانس��تند در ب��ازار ایران‬ ‫رش��د کنند‪ ،‬هجمه تبلیغاتی است‪ .‬همچنین دور زدن‬ ‫قانون و اس��تفاده از خال های قانونی باعث شده قیمت‬ ‫این محصوالت کاهش یاب��د و تولیدات داخلی نتوانند‬ ‫از ای��ن نظر ب��ا انها رقابت کنند‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬انها‬ ‫محص��والت خود را به صورت قطعه قطعه وارد کش��ور‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اینجا محصول اصلی را با مونتاژ این قطعات‬ ‫به دست می اورند‪ ،‬همچنین این قطعات از طریق کارت‬ ‫بازرگان��ی افراد مختلف وارد کش��ور می ش��ود بنابراین‬ ‫نه مالی��ات می پردازند و نه حق��وق ورودی و این گونه‬ ‫توانس��ته اند ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد قیمت محصوالت خود را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫€ €پیشنهاد شما برای رفع موانع از سر راه تولید‬ ‫داخلی چیست؟‬ ‫باید برای لوازم خانگ��ی‪ ،‬فصلی اختصاصی در کتاب‬ ‫مقررات صادرات و واردات ایجاد ش��ود و ش��رکت های‬ ‫وارد کننده مشخص شوند و تنها با یک کارت بازرگانی‬ ‫کااله��ای خ��ود را وارد کنند‪ .‬در واق��ع تولید داخلی‪،‬‬ ‫تولیدی اس��ت که فناوری ان بومی سازی شده باشد و‬ ‫اگر قرار باش��د‪ ،‬س��رمایه گذاری خارجی در ایران شود‬ ‫بای��د در کنار یک همتای ایرانی باش��د تا فناوری الزم‬ ‫وارد ایران ش��ود نه اینکه قطعات ان در داخل کش��ور‬ ‫مونتاژ شود‪ ،‬سپس در صورت بروز هرگونه مشکلی کار‬ ‫را ره��ا کرده و به راحتی برون��د‪ .‬اکنون نمایندگی های‬ ‫شرکت هایی مانند «سامسونگ» و «ال جی» هیچ کدام‬ ‫فن��اوری خ��ود را وارد ای��ران نکرده اند‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫ش��رکت های مادر انها اس��ت که اج��ازه نمی دهد یک‬ ‫سر س��وزن فناوری شان وارد ایران ش��ود‪ .‬در واقع این‬ ‫موضوع دانش فنی انهاست و ورودش به کشوری دیگر‬ ‫به ضررش��ان خواه��د بود‪ .‬با توجه به مطالب یادش��ده‬ ‫می گوییم س��رمایه گذاران خارجی ب��رای ورود فناوری‬ ‫وارد ایران نمی شوند زیرا این موضوع به نفع شان نیست‬ ‫و درصورتی هم که قصد این کار را داش��ته باشند باید‬ ‫یکسری اتفاقات قبل از ان بیفتد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری انا‬ ‫‪30‬‬ ‫ایران به دنبال باز پس گیری سهم بازار نفت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار‬ ‫بارگیری دومین محموله نفتی‬ ‫ایران پیش از پایان فوریه‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بارگیری‬ ‫نخس��تین محمول��ه صادراتی نفتی ای��ران پس از لغو‬ ‫تحریم ه ا گف��ت‪ :‬دومین محموله نیز پیش از پایان ماه‬ ‫جاری میالدی بارگیری و صادر می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��انا‪ ،‬رکن الدین جوادی‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫نفت خریداران این ‪ 3‬محموله نفتی را ش��رکت هایی از‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانیا و روسیه اعالم کرد و افزود‪ :‬در مجموع‬ ‫‪ 4‬میلی��ون بش��که نفت به مقص��د اروپا پ��س از پایان‬ ‫بارگیری‪ ،‬صادر می شود‪.‬‬ ‫با لغو محدودیت های پوشش بیمه ای‬ ‫نفتکش های ایران در کرانه های جهان پهلو می گیرد‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫افزایش قیمت جهانی نفت‬ ‫قیمت جهانی نفت در س��اعات اولی��ه معامالت اتی‬ ‫دیروز تحت الشعاع توافق عربستان سعودی و روسیه بر‬ ‫سر نگه داشتن تولید نفت به میزان ماه گذشته میالدی‬ ‫قرار گرفت که در نهایت می تواند منجر به کاهش تولید‬ ‫در میان تولیدکنندگان نفت و بهبود بهای طالی سیاه‬ ‫شود و روند صعودی را تجربه کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از رویترز؛ عراق‪ ،‬قطر و ونزوئال‬ ‫هم تمایل به نگه داش��تن ظرفی��ت تولید نفت خود به‬ ‫میزان ماه گذش��ته میالدی دارند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که گفته می ش��ود جمهوری اس�لامی ایران می خواهد‬ ‫ش��رایط خاصی را برای فری��ز تولید نف��ت ارائه دهد‪.‬‬ ‫حال براس��اس پیش بینی های انجام شده‪ ،‬مازاد تولید‬ ‫نفت در س��ال جاری میالدی روزانه ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران بازیگر مهم‬ ‫اما غایب نشست دوحه‬ ‫در روزهای گذشته ‪ 4‬کشور روسیه ‪ ،‬عربستان‪ ،‬قطر و‬ ‫ونزوئال نشس��تی را در دوحه قطر و پشت درهای بسته‬ ‫برگزار کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس به نقل از ای بی س��ی نیوز ‪ ،‬پس از‬ ‫این نشس��ت عربستان و روسیه اعالم کردند در صورت‬ ‫همراهی دیگ��ر تولیدکنندگان نفت در جهان حاضرند‬ ‫س��طح تولید خود را در سال ‪ 2016‬م از متوسط تولید‬ ‫در ماه ژانویه بیشتر نکنند‪.‬‬ ‫الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه پس از این دیدار‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما این امادگی را داریم که سطح تولید نفت‬ ‫خود را در متوسط تولید ش��ده ماه ژانویه نگه داریم و‬ ‫از ان تجاوز نکنیم‪.‬‬ ‫تاثی��ر ای��ن اقدام ب��ر قیمت نف��ت در ب��ازار جهانی‬ ‫مشخص نیست و این مسئله به سیاست نفتی بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگان نفت در جهان وابس��ته است‪ ،‬چراکه‬ ‫دیدگاه این کش��ورها نسبت به ش��رایط کنونی بازار با‬ ‫توجه به تالش در راس��تای حفظ سهم از بازار تقاضا با‬ ‫یکدیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن غایب این نشس��ت ایران ب��ود و به نظر‬ ‫می رس��د یکی از سرسخت ترین کش��ورها در افزایش‬ ‫نیافتن تولید نفت نیز ایران باش��د‪ .‬این کشور با وجود‬ ‫داشتن میدان های مشترک نفتی و گازی با قطر در این‬ ‫نشست حضور نداشته است‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه گفته میس��وین ماه��ش و کوی��ن نوریش‪،‬‬ ‫کارشناس��ان موسس��ه بارکلیز‪ ،‬ایران و عراق از جمله‬ ‫مهم تری��ن اعض��ای اوپ��ک هس��تند که بای��د در این‬ ‫زمین��ه با روس��یه و عربس��تان همراه ش��وند‪ ،‬چرا که‬ ‫در س��ال جاری بیش��ترین افزایش تولید در بازار نفت‬ ‫جهانی را از این کش��ورها خواهیم داش��ت اما احتمال‬ ‫همراهی نکردن این دو کشور با این تصمیم بسیار زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫تالش ها در اجرای این سیاس��ت به شدت تحت تاثیر‬ ‫نب��ود اطمینان متقابل بین دو رقیب منطقه ای ایران و‬ ‫عربس��تان است‪ .‬این دو کشور در بحران های منطقه ای‬ ‫ال متقابلی را در پیش‬ ‫یمن و سوریه سیاس��ت های کام ‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪29/74‬‬ ‫‪0/7‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪33/08‬‬ ‫‪0/9‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪28/44‬‬ ‫‪1/7‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در جلس��ه س��ه جانبه با وزیران نفت عراق و ونزوئال که‬ ‫دیروز در تهران به دنبال نشست چهارجانبه وزیران نفت عربستان‪ ،‬روسیه ‪ ،‬قطر‬ ‫و ونزوئال برگزار ش��د‪ ،‬ش��رکت ک��رد که در ان‪ ،‬کاهش تولی��د و قیمت نفت در‬ ‫بازار های جهانی بررسی شد‪ .‬در این نشست درباره تثبیت سقف تولید صحبت‬ ‫شده که این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید دید انها چه منظوری دارند‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫بیمه محموله های نفتی از بزرگترین دغدغه های‬ ‫شرکت ملی نفتکش و نفت ایران برای پساتحریم‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که ایران درصدد اس��ت در این دوران‬ ‫با افزایش س��هم تولید نفت جای��گاه اقتصادی از‬ ‫دس��ت رفته اش را جب��ران کن��د‪ .‬بنابراین و برای‬ ‫روش��ن ش��دن اهمیت موضوعی بیم��ه در نقل و‬ ‫انتقاالت نفتی ابت��دا باید با موضوع بیمه و حقوق‬ ‫بیمه نفت اشنا شویم؛ در واقع «حقوق بیمه نفت»‬ ‫توجیه و تعدیل کننده سیاست‪ ،‬اقتصاد و مدیریت‬ ‫در زمان��ی اس��ت که نف��ت «موضوع بیم��ه» قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬بنابراین بیمه یکی از مهم ترین مباحث‬ ‫مط��رح در صنعت نفت و گاز اس��ت‪ .‬در بیمه نفت‬ ‫ک ش��رکت های نفتی در بخش های مختلف‬ ‫ریس�� ‬ ‫همچون س��کوهای نفتی‪ ،‬پاالیش��گاه های نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬پتروشیمی ها‪ ،‬حمل تجهیزات خریداری شده‪،‬‬ ‫مقاطعه کاری‪ ،‬اتش س��وزی تجهی��زات و امکانات‪،‬‬ ‫زیان های ناش��ی از نبود س��ود و به��ره وری در اثر‬ ‫توقف عملیات و ریس��ک های مرتب��ط با کارکنان‬ ‫این شرکت ها زیر پوشش قرار می گیرد‪ .‬فعالیت این‬ ‫رش��ته بیمه به طور معمولی به بخش اتش سوزی‬ ‫نفت و مهندسی نفت نیز تقسیم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه بیمه نفتی با تولید ناخالص ملی‬ ‫محسن‬ ‫امیری زاده‪:‬‬ ‫در زمان تحریم‬ ‫محموله های‬ ‫نفتی ایران به‬ ‫شکل محدود‬ ‫زیر پوشش‬ ‫بیمه های‬ ‫خارجی قرار‬ ‫می گرفت که‬ ‫در این صورت‬ ‫نیز شرکت های‬ ‫بیمه ایران فاقد‬ ‫جوینت های‬ ‫خارجی بودند‬ ‫به گفته فرش��ید فرحناکیان کارشناس حقوق‬ ‫تج��ارت حقوق بیم��ه نفت متش��کل از دو مثلث‬ ‫است که «مثلث نفت» از ‪ 3‬ضلع سیاست‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و حق��وق و «مثلث بیمه» از اقتص��اد‪ ،‬مدیریت و‬ ‫حقوق تشکیل ش��ده است که در این بین «بیمه‬ ‫نفت» تمامی این اضالع را در خود خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفته می شود در دهه اخیر نزدیک به ‪۴۰‬درصد‬ ‫از خسارت های اعالم شده در سطح جهان و حدود‬ ‫‪۹۰‬درصد از خس��ارت های پرداخت شده صنعت‬ ‫جهانی بیمه ب��ه صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫پی��ش از تحریم ها ش��رکت های بیمه گر ایرانی‬ ‫همواره از ظرفیت بیمه اتکایی خارجی به استثنای‬ ‫ایاالت متحده امریکا و رژیم غاصب صهیونیس��تی‬ ‫استفاده کرده اند‪ .‬قطعنامه ‪ ۱۹۲۹‬شورای امنیت؛‬ ‫تمامی راه ه��ای ارتباطی مرس��وم بین بیمه گران‬ ‫ایرانی با بیمه گران معتبر خارجی را مس��دود کرد‬ ‫و اث��ر این قطع ارتب��اط در افزایش ناگهانی تعداد‬ ‫بیمه نامه های اصداری در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬مندرج در‬ ‫ج��دول «عملکرد صنعت بیمه نفت در ‪ 10‬س��ال‬ ‫اخیر» کامال مشهود است‪.‬‬ ‫در زمان تحریم ب��ه دو روش «بیمه اتکایی» و‬ ‫ایجاد «بیمه های مش��ترک» توسط شرکت های‬ ‫بیمه گ��ر داخلی‪ ،‬ریس��ک های موضوع بیمه نفت‬ ‫جذب ش��د‪ .‬در بیمه اتکایی شرکت بیمه که خود‬ ‫بیمه گر بیمه نامه های مختلفی اس��ت‪ ،‬خود را در‬ ‫مقابل خسارات احتمالی که بیمه نامه ها دچار ان‬ ‫می ش��وند‪ ،‬نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می کند‬ ‫و منظ��ور از «بیمه های مش��ترک» اس��تفاده از‬ ‫مکانیسم «کنسرسیوم» توسط بیمه گرهایی است‬ ‫ک��ه به موجب ان ب��رای انجام یک ی��ا چند نوع‬ ‫تقاضای بیمه ای‪ ،‬بیمه گذاران اقدام به سازماندهی‬ ‫مش��ترک و تجمعی بدون تشکیل یک شخصیت‬ ‫حقوقی مس��تقل برای ادغام سرمایه های مالی و‬ ‫در صورت لزوم ادغام س��ایر س��رمایه های مادی‬ ‫و انس��انی بین خود می کنند‪ .‬اعم��ال تحریم ها‪،‬‬ ‫به طور مس��تقیم و حتی غیرمس��تقیم با ممنوع‬ ‫ش��دن نقل و انتقال خارجی ارز‪ ،‬برای بیمه گران‬ ‫داخلی استفاده از خدمات بیمه اتکایی بیمه گران‬ ‫خارجی را غیر عملی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت پوش�ش بیمه های ایران بعد‬ ‫از لغو تحریم ها‬ ‫با توجه ب��ه لغو محدودیت پوش��ش بیمه های‬ ‫حمل ونقل دریایی محوله های نفتی ایران توس��ط‬ ‫یک ش��رکت امریکایی به نظر می رس��د گشایش‬ ‫بزرگ��ی در صنعت نفت کش��ور رخ داده اس��ت؛‬ ‫به گزارش ش��بکه خبری بلومبرگ‪ ،‬یک ش��رکت‬ ‫بیمه گر مس��تقر در امریکا اخی��را اعالم کرده این‬ ‫ش��رکت مجوز دولت امریکا را برای پوشش دادن‬ ‫ش��رکت های غیرامریکایی که نف��ت را از ایران به‬ ‫نقاط دیگر جهان حم��ل می کنند‪ ،‬دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬دفتر نظارت دارایی های خارجی امریکا در‬ ‫تاری��خ ‪ ۵‬فوریه (‪ ۱۶‬بهمن) محدودیت هایی را که‬ ‫تا پیش از این «امریکن کالب» را از ارائه پوشش‬ ‫بیمه ای ب��رای محموله های نفتی بازمی داش��ت‪،‬‬ ‫برطرف کرده است‪ .‬این چنین است که بر اساس‬ ‫ارزیاب��ی ‪ ۱۲‬تحلیلگر و اقتص��اددادن‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود که تولید نفت خام ایران یک ماه پس از‬ ‫لغو تحریم ها تا روزانه ‪۱۰۰‬هزار بشکه یا به میزان‬ ‫‪3/7‬درص��د و در مدت ‪ ۶‬ماه ب��ه میزان ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز افزایش یابد‪.‬‬ ‫«امریک��ن کالب» یکی از ‪ ۱۲‬عضو باش��گاه های‬ ‫گ��روه بین الملل��ی «پی اند ای» اس��ت ک��ه به طور‬ ‫گروهی بیش از ‪ ۹۰‬درصد ناوگان نفتکش های جهان‬ ‫را در برابر خطراتی مانند نشت نفت‪ ،‬بیمه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زم�ان تحری�م و ریس�ک س�نگین‬ ‫بیمه های داخلی‬ ‫محم��د حبیب��ی‪ ،‬مدی��ر بیمه های کش��تی و‬ ‫‪30‬درصد پیش صادرات در بهمن‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫نفتی ب��ا بیان اینکه نفتای س��بک با مش��خصات یورو‪۴‬‬ ‫به کش��ورهای جنوب حاش��یه خلیج ف��ارس و بنزین به‬ ‫افغانس��تان صادر می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در ماه بهمن‬ ‫‪۶۰‬درصد به کردستان و افغانستان و ‪۴۰‬درصد نیز به بازار‬ ‫دوبی و مسقط افزایش صادرات داشته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مرتضی ش��هریاری با اشاره به اجرایی‬ ‫ش��دن برجام و تاثیر ان بر میزان ص��ادرات فراورده های‬ ‫نفتی گفت‪ :‬با روی کار امدن دولت یازدهم و سیاست های ‬ ‫در پیش گرفته و همچنین اجرایی ش��دن برجام فضا به‬ ‫گونه ای است که قوانین غیردستوری حاکم شده و کار ها‬ ‫به وی��ژه در بخ��ش مواد نفت��ی و هیدروکربنی براس��اس‬ ‫استاندارد و ثبات و تخصصی تر انجام می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه وضعیت صادرات نفت س��فید‪ ،‬گاز و گازوئیل بهبود‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکنون واحده��ای تولیدی هم‬ ‫فعال تر ش��ده اند و این به دلیل ثبات در برنامه ریزی های‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫ش��هریاری اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر وضعیت تولید و‬ ‫صادرات‪ ،‬پیش��رو اس��ت به طوری که در ماه جاری نسبت‬ ‫به دی ‪۳۰ ،‬درصد پیشرفت صادرات و عملیات داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نفتای س��بک با مش��خصات یورو‪۴‬‬ ‫به کش��ورهای حاش��یه جنوب خلیج ف��ارس و بنزین به‬ ‫افغانس��تان صادر می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در ماه بهمن ‬ ‫‪۶۰‬درصد به کردس��تان و افغانس��تان و ‪۴۰‬درصد نیز به‬ ‫س��مت بازار دوبی و مس��قط افزایش صادرات داشته ایم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره اتحادیه صادرکنن��دگان فراورده های‬ ‫نفت��ی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬صادرات م��ا از نظر حجمی‬ ‫افزایش تناژ داش��ته اما س��ودمان به دلیل کاهش قیمت‬ ‫نفت حداقل بوده است‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬فعال صادرات‬ ‫بخ��ش خصوصی به بازار اروپا صفر اس��ت زیرا با توجه به‬ ‫باال بودن قیمت برای این کشور ها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫هواپیمای��ی معل��م نی��ز در گفت و گ��و با‬ ‫درباره نحوه بیمه کش��تی ها و نفتکش های ایران‬ ‫در زم��ان تحریم گفت‪ ۴ :‬س��ال پیش بیمه های‬ ‫اخیر توسط ش��رکت های ژاپنی انجام می شد که‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا روند بیمه گری ایران بس��یار‬ ‫محدود شد‪ .‬اگرچه ایران محموله های نفتی خود‬ ‫ی ای اس» به فروش می رساند اما به دلیل‬ ‫را در «س ‬ ‫ریس��ک باالی بیمه این محموله ها ش��رکت های‬ ‫داخل��ی از بیمه کردن انها امتن��اع می کردند‪ .‬به‬ ‫منظور س��هولت در حمل ونق��ل در زمان تحریم‬ ‫کنس��ریومی متش��کل از ش��رکت های داخلی به‬ ‫رهبری بیمه ایران با سهامداری شرکت های بیمه‬ ‫معلم و البرز و سامان و اسیا تشکیل ش د که گفته‬ ‫می ش��ود اخرین قرارداد بیمه ای ایران نیز توسط‬ ‫بیمه ایران که س��هامدار اصلی این کنسرس��یوم‬ ‫است‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫حس��ین نصراله زاده‪ ،‬فعال صنعت بیمه نیز در‬ ‫گفت و گو ب��ا‬ ‫در این باره گفت‪ :‬در زمان‬ ‫تحریم ایران برای ص��دور بیمه های محموله های‬ ‫نفتی خود دچار مش��کالت بزرگی بود و با توجه‬ ‫به ریس��ک س��نگین محموله های نفتی به دلیل‬ ‫س��رمایه قابل توجه انها‪ ،‬عهده دار شدن بیمه این‬ ‫محموله ها از توان شرکت های ایران خارج بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه نصرال��ه زاده در زم��ان تحریم دولت‬ ‫بودج��ه ای افزون بر یک میلی��ارد دالر برای بیمه‬ ‫محص��والت پتروش��یمی و نف��ت و مش��تقات‬ ‫نفت��ی در نظر گرفته بود تا ش��رکت های داخلی‬ ‫عهده دار محموله ها ی نفتی ش��وند اما این مساله‬ ‫همچنان ریس��ک باالی��ی برای ش��رکت ها دربر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امی��ری زاده‪ ،‬مدیر اتکایی بیمه کوثر نحوه بیمه‬ ‫صنعت نفت کش��ور را در زم��ان تحریم محدود‬ ‫اعالم ک��رد و گفت‪ :‬محموله ه��ای نفتی ایران به‬ ‫ش��کل محدود زیر پوشش بیمه های خارجی قرار‬ ‫می گرفت که در این صورت نیز شرکت های بیمه‬ ‫ایران فاقد جوینت های خارج��ی بودند‪ .‬بنابراین‬ ‫تنه��ا ش��رکت های بیم��ه ای داخلی مس��ئولیت‬ ‫این ریس��ک را برعه��ده می گرفتند که ریس��ک‬ ‫سنگینی برای کش��ور به شمار می رفت‪ .‬به گفته‬ ‫محس��ن امی��ری زاده‪ ،‬مدیر اتکای��ی و بین الملل‬ ‫بیمه کوثر؛ بیمه نشدن نفتکش های ایران توسط‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی ضرر و زی��ان بزرگی را‬ ‫متوجه تولید ناخال��ص ملی ایران می کرد به این‬ ‫معنی که وقتی نفتکش��ی چون کوش��ان زیر اب‬ ‫رف��ت بیمه های داخلی تمام ریس��ک را متحمل‬ ‫شدند و اقتصاد کشور متضرر شد و دولت مجبور‬ ‫بود که این خس��ارت را از محل در امد های ارزی‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهولت در صدور بیمه های اتکایی‬ ‫گرچ��ه ب��ه اعتقاد ع��ده ای از کارشناس��ان لغو‬ ‫محدودی��ت و ممنوعیت پوش��ش تحریم ها تنها‬ ‫موجب تنوع بخشیدن به مشتریان صادراتی ایران‬ ‫و س��هولت در ص��دور بیمه های اتکایی ان ش��ده‬ ‫اس��ت اما واقعیت دیگر ان است که ایران به این‬ ‫شکل خواهد توانس��ت محموله های نفتی خود را‬ ‫به سراس��ر جهان بفرستد‪ .‬در مقابل عده ای دیگر‬ ‫برداشته شدن تحریم ها و حضور شرکت های بزرگ‬ ‫بیمه ای چون سوئیس لی و مونیخ لی‪ ،‬لویدز لندن‪،‬‬ ‫جی ای س��ی و شرکت های ترک و هندی و حضور‬ ‫بس��یاری از بروکرها برای تحت پوشش قرار دادن‬ ‫پروژه های بزرگ نفتی‪ ،‬ازجمله پوشش بیمه های‬ ‫صنعت نفت را از عوامل سرعت بخشیدن به رشد‬ ‫صنعت نفت کش��ور می دانند؛ به گفته امیری زاده‬ ‫ایران در زم��ان تحریم از وجود «جوینت وینچر»‬ ‫بین الملل��ی مح��روم بود و بیمه ه��ای ایران مورد‬ ‫قبول ش��رکت های بین المللی نب��ود و این نگاه با‬ ‫رف��ع تحریم ها تغییر کرده اس��ت‪ .‬در نتیجه بیمه ‬ ‫نیز همانند خرید و فروش نفت دچار مشکل شده‬ ‫بود که با لغو تحریم ها توفیقاتی نیز در این زمینه‬ ‫به دست امده است‪.‬‬ ‫اتالف ‪۱۵‬میلیون دالر گاز در جنوب کشور‬ ‫یک مقام مس��ئول در شرکت گاز با اش��اره به سفر هفته‬ ‫ن گف��ت‪ :‬با اجرای‬ ‫این��ده هیات��ی از هیتاچی ژاپن ب��ه ایرا ‬ ‫یک پ��روژه جدید به جای اتالف گاز در مش��عل ها‪ ،‬س��االنه‬ ‫‪۱۵‬میلیون دالر محصول گازی تولید و صادر می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬هادی هاش��م زاده فرهنگ در نشس��تی‬ ‫خب��ری در جمع خبرن��گاران در تش��ریح طرح های جدید‬ ‫توس��عه پاالیش��گاه فجرج م گفت‪ :‬با اجرای طرح تولید گاز‬ ‫مایع از مازاد س��وخت مشعل س��االنه ‪٤٥‬هزار تن گاز مایع‬ ‫تولید و صادر می شود‪ .‬مدیرعامل پاالیشگاه فجرجم با اعالم‬ ‫اینک��ه تحقق این پروژه عالوه بر تولید س��االنه ‪ ٤٥‬هزار تن‬ ‫گاز مای��ع درامدزایی ‪ ١٥‬میلی��ون دالری برای صنعت گاز‬ ‫ایران به همراه دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در کنار درامد اقتصادی‬ ‫اجرای این طرح دس��تاوردهای متعدد زیست محیطی برای‬ ‫کش��ور به ارمغان اورده اس��ت‪ .‬این مقام مسئول در شرکت‬ ‫مل��ی گاز با بیان اینکه ب��ا بهره برداری از این پ��روژه روزانه‬ ‫بیش از ‪ ٢٠٠‬تن گاز مایع از گازهای مازاد س��وخت مش��عل‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود بخش��ی‬ ‫از ای��ن پروژه تا بهار س��ال اینده به طور کام��ل بهره برداری‬ ‫و افتت��اح ش��ود‪ .‬وی در ادامه به حجم تولی��د گاز مایع این‬ ‫ش��رکت در طول ‪ ١٠‬ماه نخس��ت امسال اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در بازه زمانی یاد ش��ده ‪٣٧‬ه��زار و ‪ ٥٠٠‬تن گاز مایع تولید‬ ‫ش��ده که این مقدار ‪4‬درصد بیشتر از برنامه پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل پاالیش��گاه گاز فجر جم در ادامه با اشاره‬ ‫به پروژه دریاف��ت روزانه ‪٥٠‬میلیون مترمکعب گاز از مخزن‬ ‫مش��ترک پارس جنوبی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون مشاور اجرایی‬ ‫این پروژه انتخاب ش��ده و در حال فعالیت است و این پروژه‬ ‫براساس برنامه پیش بینی شده تا ‪3‬سال اینده به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬هاشم زاده یاداور شد‪ :‬خوراک این پاالیشگاه از‬ ‫میدان های نار‪ ،‬کنگان و پارس جنوبی تامین می ش��ود که با‬ ‫توجه به برنامه ریزی تعریف شده‪ ،‬حجم دریافت گاز از مخزن‬ ‫مشترک پارس جنوبی تا ‪ 3‬سال اینده افزایش می یابد‪.‬‬ ‫«هملت و تو» در حضور سینایی‬ ‫«هملت و تو» به نویس��ندگی و کارگردانی حامد سلیمان زاده در حالی اجرای‬ ‫خود را در حضور جمعی از بزرگان عرصه هنر اغاز می کند که خس��رو س��ینایی‬ ‫زن��گ افتتاحیه ان را می ن��وازد‪« .‬هملت و تو» با جلوه ای م��درن و تجربه گرا و‬ ‫همچنین با اعتنا به شیوه های کارگاهی تولید شده است‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گزارشی از بازار اقتصادی تئاترهای کمدی موزیکال‬ ‫هر چند تئاتر چندان در س��بد کاالی مردم ایرانی‬ ‫جای ن��دارد ولی در این میان نمایش های موس��وم‬ ‫ب��ه «تئاتر ازاد» از جایگاه متفاوتی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫تئاتر رس��می ایران که ب��ا چهره ه��ای اکادمیک و‬ ‫شناخته شده کار می شود‪ ،‬سال هاست مخاطب ویژه‬ ‫خود را دارد و مخاطب عام چندان گرایش��ی به این‬ ‫نوع تئاتر از خود نش��ان نمی دهد‪ .‬اما تئاترهای ازاد‪،‬‬ ‫به ان دلی��ل میان مخاطب ج��ای بازکرده اند که با‬ ‫تمی کمدی و موزیکال ارائه می ش��وند؛ دو مقوله ای‬ ‫که نیاز امروز جامعه ایران و نماد ش��ادی اس��ت‪ .‬از‬ ‫موضوع مدیریت و تبلیغات در حیطه تئاتر رس��می‬ ‫که بگذریم‪ ،‬انچه مسلم است اینکه عامه مردم بیشتر‬ ‫به دنبال س��رگرمی و زمانی برای فرار از دغدغه های‬ ‫روزمره هس��تند و این نوع نمایش ه��ا خوراک الزم‬ ‫را در اختی��ار انها قرار می دهد‪ .‬بر همین اس��اس با‬ ‫نگاهی به امار فروش تئاترهای رس��می و تئاترهای‬ ‫ازاد درخواهی��م یافت که تف��اوت قابل مالحظه ای‬ ‫میان فروش این دو است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمدی‪ ،‬موزیکال ازاد‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬بهزاد محم��دی ـ کارگردانی که‬ ‫س��ال ها در زمینه تئاتر ازاد چهره ای ش��ناخته شده‬ ‫اس��ت و تئاترهایش همیشه با س��الن های پر برگزار‬ ‫می شود ـ نیاز به شادی را علت استقبال مخاطبان از‬ ‫تئاترهای کمدی موزیکال می داند‪ .‬وی در این زمینه‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪« :‬مردم در تالش��ند ت��ا چاله های‬ ‫زندگی خ��ود را پر کنند و یک��ی از راه های برطرف‬ ‫کردن ان س��اعتی را به دی��دن تئاترهای کمدی به‬ ‫ش��ادی گذراندن اس��ت‪ ».‬هرچند موزی��ک یکی از‬ ‫عناصر جدا نش��دنی تئاتر ازاد اس��ت اما کمتر دیده‬ ‫می شود که این نوع تئاترها موسیقی ساخت خود را‬ ‫اجرا کنند و بیشتر از موزیک های شناخته شده روز‬ ‫بهره می برند و انها را بازخوانی می کنند‪.‬‬ ‫محم��دی در این زمین��ه گفت‪« :‬برخ��ی تئاترها‬ ‫‹ ‹کمدی برشی از زندگی‬ ‫از ج��ان لن��ون‪ ،‬چهره برجس��ته موس��یقی راک‬ ‫نقل اس��ت‪« :‬زمان��ی که به مدرس��ه می رفتم از من‬ ‫پرس��یدندکه وقتی بزرگ شوی می خواهی چه کاره‬ ‫ش��وی؟ من پاس��خ دادم‪« :‬خوش��حال»‪ .‬انها به من‬ ‫گفتند که مفهوم پرس��ش را متوجه نش��ده ام و من‬ ‫به انان گفتم این ش��ما هس��تید که مفهوم زندگی‬ ‫را متوجه نش��ده اید‪ ،‬زندگی یک نعمت است؛ از ان‬ ‫لذت ببرید و ان را جشن بگیرید‪ .‬زندگانی یک گذر‬ ‫است‪ ،‬نه یک ماندن‪ ».‬این نسخه لنون کمابیش برای‬ ‫بیش��تر مردم معنادار اس��ت و همین سبب می شود‬ ‫که روشنفکرترین افراد نیز احساس کنند‪ ،‬به زمانی‬ ‫برای شادی و فارغ بودن از دنیای خاکستری جاری‬ ‫نیازمندند‪ .‬نتیجه این فکر گرایش به تئاترهایی است‬ ‫که محتوای ان بیش و کم در سطح به سر می برد و‬ ‫با موسیقی و طنازی رنگ امیزی شده است‪.‬‬ ‫کیفیت الزم را برای جل��ب مخاطب ندارند و از این‬ ‫مقوله که برای مردم جذاب و ش��ادی اور است بهره‬ ‫می برن��د‪ .‬در توان برگزارکنن��دگان این گونه تئاترها‬ ‫نیست که برای ساخت موزیک هزینه کنند و بر موج‬ ‫موسیقی های صدرنشین سوار می شوند‪».‬‬ ‫‹ ‹درامد تئاتر ازاد به کجا می رود؟‬ ‫ی��ک مقایس��ه سرانگش��تی میان می��زان فروش‬ ‫تئاترهای رس��می و تئاترهای ازاد نش��ان از ان دارد‬ ‫که تفاوت قابل مالحظه ای میان هزینه اجرا و فروش‬ ‫ای��ن نوع تئاتره��ا وجود دارد‪ .‬در تئاترهای رس��می‬ ‫عوامل متعددی دست به دست هم می دهند تا یک‬ ‫تئاتر قوی و اکادمیک روی صحنه رود‪ .‬عواملی چون‬ ‫طراح��ی صحنه‪ ،‬گریم‪ ،‬کریوگرافی (طراحی حرکات‬ ‫بدن) و‪ ...‬عالوه ب��ر بازیگر و کارگردان عوامل مهم و‬ ‫امار تایید شده ای درباره میزان فروش تئاتر ازاد وجود ندارد و امار موجود بر اساس‬ ‫مشاهدات به دست امده است‪.‬‬ ‫میزان فروش نمایش های ازاد‬ ‫حداقل‬ ‫حداکثر‬ ‫قیمت بلیت‬ ‫‪ 10‬هزار تومان‬ ‫‪ 20‬هزار تومان‬ ‫گنجایش سالن‬ ‫‪ 50‬نفر‬ ‫‪ 700‬نفر‬ ‫تعداد شب های اجرا‬ ‫‪ 10‬شب‬ ‫‪ 30‬شب‬ ‫میزان فروش‬ ‫‪ 140‬میلیون‬ ‫‪ 420‬میلیون‬ ‫امار شاخص ترین نمایش های تئاتر شهر در نیمه نخست سال جاری‬ ‫میزان فروش‬ ‫نمایش های تئاتر شهر‬ ‫تعداد شب های‬ ‫اجرا‬ ‫گنجایش سالن‬ ‫قیمت بلیت‬ ‫تاالر اصلی‬ ‫‪ 31‬اجرا‬ ‫‪ 541‬تماشاگر‬ ‫‪ 15‬هزار تومان‬ ‫‪ 194‬میلیون‬ ‫تاالر چهارسو‬ ‫‪ 31‬اجرا‬ ‫‪ 101‬تماشاگر‬ ‫‪ 12‬هزار تومان‬ ‫‪ 30‬میلیون‬ ‫تاالر قشقایی‬ ‫‪ 36‬اجرا‬ ‫‪ 115‬نفر‬ ‫‪ 12‬هزار تومان‬ ‫‪ 57‬میلیون‬ ‫تاالر سایه‬ ‫‪ 36‬اجرا‬ ‫‪ 103‬نفر‬ ‫‪ 10‬هزار تومان‬ ‫‪ 22‬میلیون‬ ‫کارگاه نمایش‬ ‫‪ 27‬اجرا‬ ‫‪ 38‬نفر‬ ‫‪7‬هزار تومان‬ ‫‪12‬میلیون‬ ‫سینما‬ ‫تاثیرگذاری به شمار می روند و البته هزینه ویژه خود‬ ‫را دارن��د اما در تئاتر ازاد تنها عوامل نمایش‪ ،‬بازیگر‬ ‫و کارگردانن��د‪ .‬بیش��تر صحنه ها اش��فته و لباس ها‬ ‫نامناس��ب هس��تند‪ .‬در مجموع کادر صحنه چندان‬ ‫ساختار دلنوازی ندارند‪.‬‬ ‫به��زاد محم��دی در این زمین��ه با بی��ان اینکه‪،‬‬ ‫تئاتره��ای رس��می زیرنظر مرکز هنرهای نمایش��ی‬ ‫برگزار می ش��وند تصریح کرد‪« :‬خرج که از کیس��ه‬ ‫ مهمان بود‪ ،‬حاتم طایی ش��دن اس��ان ب��ود؛ اتفاقی‬ ‫که برای تئاتر اکادمیک می افتد‪ .‬رش��ته هایی چون‬ ‫طراحی صحنه‪ ،‬لباس و غیره در دانش��گاه ها تدریس‬ ‫می ش��ود که باید فضایی برای ارائه داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این عوام��ل باید در تئاتر رس��می در نظر‬ ‫گرفته ش��وند ام��ا در تئاتر ازاد ای��ن مقوله چندان‬ ‫اهمی��ت ندارد و خ��ود کارگردان ای��ن وظایف را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬هرچند که من مدیر صحنه و لباس دارم‬ ‫ولی بسیاری از تئاترهای ازاد این هزینه ها را متقبل‬ ‫نمی شوند‪».‬‬ ‫کارگردان نمایش «قهوه خانه زری خانم» با اشاره‬ ‫ب��ه مولفه های چنین نمایش هایی و اس��تقبال مردم‬ ‫از ان می گوید‪ :‬وقتی فروش س��ینماها با افت شدید‬ ‫مواجه می شود مالکان سینما تصمیم می گیرند برای‬ ‫رونق بیش��تر کسب و کار خودشان از تئاترهای ازاد‬ ‫و کمدی استفاده کنند‪ .‬ماهیت این نوع از نمایش ها‬ ‫ی است و اگرچه‬ ‫مانند فیلم های تجاری فقط سرگرم ‬ ‫مانند تمامی گونه های نمایش رسالت خود را در ارائه‬ ‫پیام رعایت می کند اما به ان معنا نیس��ت که به طور‬ ‫حتم باید از سرگرمی به دور باشد‪.‬‬ ‫محم��دی در ادام��ه می گوید‪ :‬کار خ��وب را مردم‬ ‫ه��م درک می کنند و طبیعی اس��ت در یک رقابت‬ ‫ازاد مردم پول ش��ان را خ��رج محصولی می کنند که‬ ‫کیفی��ت باالتری دارد‪ .‬من همیش��ه ب��رای کارهایی‬ ‫که می نویس��م و کارگردانی می کنم وقت بسیاری را‬ ‫صرف می کنم و به پیامک ها و جوک های تلگرامی و‬ ‫فیس بوکی اکتفا نمی کنم‪ .‬یعنی در واقع به سراغ انها‬ ‫نمی روم و س��عی می کنم در کمدی موقعیت ایجاد‬ ‫کنم‪ .‬حتی به بازیگران هم می گویم حق خرج کردن‬ ‫دیالوگ هایی که در گذش��ته استفاده شده را ندارید ‬ ‫ چون مخاطب پس زده می ش��ود‪ .‬مخاطب امده که‬ ‫کار متفاوت ببین��د‪ .‬اگر بخواهد همان جوک ها را از‬ ‫زبان ما بشنود که ارزشی ندار د و همان تلگرامش را‬ ‫نگاه می کند‪.‬‬ ‫در گرافی که در ادامه مطلب می بینید‪ ،‬رقم فروش‬ ‫یک تئاترازاد حداقل ‪ 3‬برابر فروش یک تئاتر رسمی‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور حتم با خود می اندیش��ید این رقم به‬ ‫جیب چه کس��انی می رود؟ ای��ا تهیه کننده صاحب‬ ‫درصد باالیی از این رقم اس��ت؟ نه! ب��ازار تئاتر ازاد‬ ‫اش��فته تر از اینهاست و چنان این بازار پررونق است‬ ‫که دس��ت های بس��یاری در تالش��ند از این خوان‬ ‫به��ره ببرند‪ .‬تنها بدنه تئاتر اکادمیک از این موضوع‬ ‫غافل اس��ت و برخالف س��ینما که توانسته تا حدی‬ ‫از ژانر کمدی برای رش��د خود استفاده کند‪ ،‬نگاهی‬ ‫ابتذال گرا به این گونه تئاتری دارد و با چشم فرزندی‬ ‫ناخواس��ته تالش در رد ان دارد؛ خطایی که س��بب‬ ‫شده تئاتر اکادمیک بی پشتوانه بماند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫سهم ‪۵۰‬درصدی) بین تهیه کننده هر فیلم و سینمادار‬ ‫تقسیم می ش��ود‪ .‬فرجی افزود‪ :‬فیلم های ابد و یک روز‬ ‫با ‪ ۲۵‬س��انس‪ ،‬بادیگارد با ‪ ۲۱‬س��انس‪ ،‬النتوری با ‪۱۹‬‬ ‫س��انس‪ ،‬بارکد با ‪ ۱۴‬س��انس‪ ،‬اژد ها وارد می ش��ود با ‪۸‬‬ ‫س��انس و دختر با ‪ ۳‬سانس بیشترین نوبت های نمایش‬ ‫فوق العاده را داش��ته اند و در مجموع ‪۲۵‬هزار بلیت فقط‬ ‫در س��انس های فوق العاده فروخته شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دوره سی وس��وم جش��نواره فیل��م فج��ر میزان‬ ‫حضور مخاطبان در س��الن های سینما به ‪۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫و تعداد سانس های فوق العاده به ‪ ۴۰‬سانس رسیده بود‬ ‫درحالی که امس��ال میزان حضور مخاطبان به ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر و تعداد سانس های فوق العاده به ‪ ۹۰‬سانس رسید‪.‬‬ ‫انتخابات داخلی س��یزدهمین ش��ورای مرکزی کانون‬ ‫کارگردان��ان س��ینمای ای��ران با حضور اعض��ای اصلی و‬ ‫علی البدل برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نخستین جلسه‬ ‫شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور‬ ‫اعض��ای اصلی و علی البدل برگ��زار و انتخابات داخلی به‬ ‫منظ��ور تعیین مس��ئولیت های کانون برگزار ش��د‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب‪ ،‬محم��د بزرگ نیا ب��ه اتفاق ار ا به عن��وان رییس‪،‬‬ ‫نیک��ی کریمی (نایب ریی��س)‪ ،‬نادر مق��دس (خزانه دار)‪،‬‬ ‫محمدحس��ین لطیف��ی (دبی��ر) و محمدعلی س��جادی‬ ‫به عنوان س��خنگوی کان��ون کارگردانان س��ینمای ایران‬ ‫برگزیده شدند‪.‬‬ ‫گزینه های اکران نوروزی‬ ‫کدام فیلم ها هستند؟‬ ‫هر چند‬ ‫تئاترهای‬ ‫ازاد فضایی‬ ‫کمدی دارند‬ ‫و موسیقی‬ ‫نیز در انها به‬ ‫کار می رود‬ ‫اما اساس‬ ‫این نوع تئاتر‬ ‫به طور کامل با‬ ‫نوع جهانی خود‬ ‫متفاوت است‬ ‫ساز تاجیک ها و هندی ها در موسیقی فجر کوک شد‬ ‫شَ شانگ سوبرامنیم‪ ،‬نوازنده صاحب نام فلوت و گروه‬ ‫«بدخشان» از تاجیکس��تان در هفتمین روز برگزاری‬ ‫جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬اثار خود را برای مخاطبان در‬ ‫تاالر رودکی و وحدت اجرا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬شَ شانگ سوبرامنیم که سال ‪۲۰۰۹‬م‬ ‫نام��زد دریافت جایزه گرم��ی و برنده چندین جایزه از‬ ‫جشنواره های معتبر بین المللی بوده است‪ ،‬سه شنبه ـ‬ ‫‪ ۲۷‬بهمن ششانک در سخنانی در پایان اجرا‪ ،‬عالوه بر‬ ‫معرفی و تاکید بر اصالت ساز تنپورا که برای مخاطبان‬ ‫ایرانی‪ ،‬س��ازی عجی��ب و بی ح��ال در نوازندگی جلوه‬ ‫می کند‪ ،‬از عش��ق خود به س��رزمین ایران و موسیقی‬ ‫پارس��ی و نیز خوش��حالی اش از اجرا در تهران سخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫در تاالر رودکی نیز گروه موسیقی «بدخشان» که در‬ ‫سال ‪۱۹۷۰‬م به وسیله «صاحبا دولتشوا» تشکیل شده‬ ‫در همان قالبی که به طور معمول از اجرای کنس��رت‬ ‫گروه ه��ای تاجیکی در ایران س��راغ داریم موس��یقی‬ ‫عرفانی منطقه خود را با الهام از اش��عار شاعرانی چون‬ ‫حافظ و موالنا برای مخاطبان اجرا کردند‪.‬‬ ‫انچه در این کنس��رت ب��رای مخاطبان ایرانی مانند‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫محمد بزرگ نیا‬ ‫رییس کانون کارگردانان شد‬ ‫موسیقی فجر‬ ‫نیم میلیون نفر فیلم های جشنواره را تماشا کردند‬ ‫محمدرض��ا فرج��ی (مدی��ر ام��ور س��ینماهای‬ ‫س��ی وچهارمین دوره جش��نواره فیل��م فج��ر)؛ درباره‬ ‫میزان مخاطبان فیلم های جشنواره امسال گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪۵۰۰‬ه��زار تن در س��انس های مختلف به تماش��ای‬ ‫فیلم ها نشس��ته اند و این اس��تقبال به اندازه ای بود که‬ ‫در طول برگزاری جشنواره عالوه بر سانس های معمول‪،‬‬ ‫‪۹۰‬سانس فوق العاده نیز اجرا شد‪ .‬به گزارش ایلنا فرجی‬ ‫ادامه داد‪ :‬میزان اشغال ظرفیت سالن های نمایش فیلم‬ ‫به صورت میانگی��ن باالی ‪۷۵‬درصد بود ک��ه امار قابل‬ ‫قبولی اس��ت‪ .‬در برخی س��انس ها میزان تکمیل شدن‬ ‫ظرفیت سالن ‪۵۰‬درصد و در برخی سالن ها ‪۱۱۰‬درصد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی با توضیح درباره این ام��ار افزود‪ :‬در برخی از‬ ‫نوبت های نمایش؛ حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬نفر از مخاطبان که‬ ‫عالقه به تماش��ای فیلم داش��تند به دلیل تکمیل شدن‬ ‫صندلی های سالن اصلی‪ ،‬روی زمین یا ایستاده فیلم ها‬ ‫را تماش��ا می کردند‪ .‬فرجی ادام��ه داد‪ :‬درامد حاصل از‬ ‫فروش بلیت های جش��نواره تا ‪ ۶‬هزار صندلی برای هر‬ ‫فیلم متعلق به ستاد برگزاری جشنواره است و باال تر از‬ ‫ان به تهیه کنندگان تعلق دارد‪ .‬همچنین تمامی درامد‬ ‫حاصل از س��انس های فوق العاده به ش��کل مساوی (دو‬ ‫میزان فروش‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫زندگی را جشن بگیرید‬ ‫بیش��تر تئاترهای ازاد در عنوان خود‪ ،‬نام «کمدی‬ ‫موزی��کال» را می اورند و این به ان معنی اس��ت که‬ ‫طن��ز و موزیک را مکمل هم ق��رار داده اند تا جایگاه‬ ‫متفاوتی از تئاترهای رس��می برای خود قائل شوند؛‬ ‫نامی که یک ژانر شناخته ش��ده در تئاتر اکادمیک‬ ‫است و س��اختار ویژه ای دارد‪ .‬اثر موزیکال یا کمدی‬ ‫موزیکال در تعریف اکادمیک ان‪ ،‬گونه ای تئاتر است‬ ‫که هدف ان س��رگرم کردن بینن��ده از راه امیختن‬ ‫نمایشنامه و دیالوگ های گفتاری با موسیقی‪ ،‬اواز و‬ ‫رقص و نیز با صحنه ارایی‪ ،‬جامه‪ ،‬ارایش و جلوه های‬ ‫نمایشی اس��ت‪ .‬بیش��تر موزیکال ها در واقع کمدی‬ ‫هس��تند اما برخی نیز جدی ب��وده و پایانی غم انگیز‬ ‫دارند‪ .‬هر چند تئاترهای ازاد فضایی کمدی دارند و‬ ‫موسیقی نیز در انها به کار می رود اما اساس این نوع‬ ‫تئاتر به طور کامل با نوع جهانی خود متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه بهاره رهنما دلیل گرایش مردم به‬ ‫این گونه تئاتر را ناش��ی از نیاز انان به شادی می داند‬ ‫ول��ی او نیز معتقد اس��ت‪« :‬انچه در ای��ران با عنوان ‬ ‫تئاتر «کمدی موزیکال» کار می ش��ود در این قالب‬ ‫نمی گنجد و تنها نامی برای جلب مخاطب است‪».‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫کنسرت های مشابه اجرا شد‪ ،‬ارائه اثاری از ملودی های‬ ‫برگرفته از موس��یقی اسیای میانه بود که پیش از این‬ ‫با کیفیت و قدرت بیش��تری به وسیله خواننده بزرگی‬ ‫چ��ون «دولتمن��د خل��ف» در ایران اجرا ش��ده بود و‬ ‫می توان گفت حرف متفاوت و تازه ای نداشت‪.‬‬ ‫همچنین احسان خواجه امیری‪ ،‬سیروان خسروی و‬ ‫محس��ن یگانه در بخش پاپ روی صحن��ه رفتند که‬ ‫اس��تقبال از این ‪ 3‬کنسرت باعث ش��د تجمع زیادی‬ ‫پش��ت در س��الن میالد نمایش��گاه بین المللی تهران‬ ‫ایجاد ش��ود و عالقه مندان به این س��بک از موسیقی‬ ‫ب��رای حضور در این کنس��رت ها به فک��ر تهی ه بلیت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به پایان سال ‪ ۹۴‬بحث اکران نوروزی‬ ‫فیلم های سینمایی نیز داغ شده است‪ .‬بسیاری از صاحبان‬ ‫فیلم ها مطابق معمول هر س��ال ؛ عالقه زی��ادی دارند اثر‬ ‫خود را در نوروز ‪ ۹۵‬اکران کنند‪ .‬به گزارش ایلنا؛ جشنواره‬ ‫فیلم فجر هر س��ال فضای رسانه ای مطلوبی برای فیلم ها‬ ‫ایجاد می کند و صاحبان فیلم هایی که در طول جشنواره‬ ‫فیلم فجر با اس��تقبال خوب مردم روبه رو شده اند دوست‬ ‫دارند با اکران اثرش��ان در ن��وروز؛ از این فضای تبلیغاتی‬ ‫اس��تفاده کنند از این رو نوروز هر سال بهترین فصل برای‬ ‫س فیلم های س��ینمایی‬ ‫اکران فیلم هاس��ت‪ .‬بر این اس��ا ‬ ‫بادیگارد ب��ه کارگردانی ابراهی��م حاتمی کیا‪ ،‬کفش هایم‬ ‫ث پوراحمد‪ ،‬اب��د و یک روز به‬ ‫ک��و به کارگردان��ی کیومر ‬ ‫کارگردانی س��عید روس��تایی‪ ،‬نفس به کارگردانی نرگس‬ ‫ابی��ار‪ ۵۰ ،‬کیلو البالو به کارگردان��ی مانی حقیقی‪ ،‬فیلم‬ ‫سینمایی سه بعدی جنجال در عروسی به کارگردانی رضا‬ ‫خطیب��ی‪ ،‬دراکوال به کارگردانی رضا عطاران‪ ،‬رس��وایی ‪۲‬‬ ‫ب��ه کارگردانی مس��عود ده نمکی و بار کد ب��ه کارگردانی‬ ‫مصطفی کیایی‪ ،‬ازجمله گزینه های احتمالی اکران نوروز‬ ‫‪ 95‬هس��تند‪ .‬سازمان س��ینمایی تا پایان هفته جاری به‬ ‫دفا ت��ر پخش فرصت داده فیلم های موردنظر خود را برای‬ ‫اکران نوروز ‪ ۹۵‬به سازمان سینمایی ارائه کنند تا وضعیت‬ ‫انها بررسی و پروانه نمایش فیلم ها صادر شود‪.‬‬ ‫اهدای ‪ 34‬جایزه به برگزیدگان‬ ‫جشنواره مد و لباس‬ ‫امس��ال در پنجمین جش��نواره مد و لباس فجر در ‪34‬‬ ‫گروه رقابتی به برگزیدگان جوایزی تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پنجمین جش��نواره م��د و لباس‬ ‫فج��ر در بخش های طراحی«طراحی لب��اس‪ /‬جواهرات و‬ ‫زی��وراالت‪ /‬پارچ��ه‪ /‬کیف‪ /‬کفش» مس��ابقه زنده طراحی‬ ‫لب��اس‪ ،‬علمی‪ ،‬دانش��گاهی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هن��ری‪ ،‬صنعت و‬ ‫فناوری های نوین‪ ،‬اس��تان ها و اق��وام‪ ،‬اصناف‪ /‬ادارات کل‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬بین الملل‪ ،‬عرضه محصوالت کاربردی اسالمی‬ ‫ایرانی (فروش نمایشگاهی)‪ ،‬اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و انجمن ها‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬در بیش��تر بخش های این جش��نواره‬ ‫ب��ا هدف ترغیب و تش��ویق طراحان ب��رای ارائه ایده ها و‬ ‫طرح های نوین به منظور دس��تیابی به الگوهای نوین در‬ ‫مد و لباس اس�لامی ایرانی و فراهم اوردن زمینه مناسب‬ ‫برای کش��ف‪ ،‬بروز و ظهور اس��تعدادها و خالقیت های نو‪،‬‬ ‫مرتبط با پوش��اک و منسوجات اس�لامی ایرانی و معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای حوزه مد و لباس ب��ه مخاطبان و جامعه‪،‬‬ ‫گروه های رقابتی و مس��ابقه ای وج��ود دارد که در پایان و‬ ‫پس از داوری مجزای هر بخش ‪ 34‬نفر حائز کس��ب این‬ ‫جوایز می شوند‪.‬‬ ‫دیدار جان کری با سران‬ ‫هالیوود برای مقابله با داعش‬ ‫وزیر خارجه امریکا برای بحث و گفت وگو درباره راه های‬ ‫مقابل��ه با داستان س��رایی های گروه تروریس��تی داعش با‬ ‫رئیسان و مدیران شرکت های بزرگ فیلمسازی در هالیوود‬ ‫دیدار کرد‪ .‬به گزارش هنرانالین این دیدار روز سه شنبه با‬ ‫حضور جان کری وزیر خارجه امریکا و س��ران هالیوود در‬ ‫یونیورسال استودیوز در لس انجلس انجام شد و حدود ‪90‬‬ ‫دقیقه طول کشید‪ .‬به گزارش ورایتی‪ ،‬در این دیدار راه های‬ ‫مقابله با داستان س��رایی های گروه تروریستی داعش مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت و اینکه چگونه می توان قصه گوها‬ ‫در مناطق تهدیدشده به وسیله این گروه تروریستی را به کار‬ ‫گرفت تا از نفوذ فرهنگی انها جلوگیری ش��ود‪ .‬حاضران در‬ ‫نشست همچنین در زمینه نحوه بازاریابی تولی د سینمایی‬ ‫و تلویزیون��ی هالی��وود در سراس��ر جه��ان و اینکه قصه ها‬ ‫چگون��ه می توانند در فرهنگ ها نف��وذ کنند‪ ،‬بحث کردند‪.‬‬ ‫رئیس��ان و مدیران ارشد ش��رکت های یونیورسال پیکچرز‪،‬‬ ‫برادران وارنر‪ ،‬دریم ورکس انیمیش��ن‪ ،‬فاکس قرن بیستم‪،‬‬ ‫والت دیزنی موش��ن پیکچر پروداکش��ن‪ ،‬س��ونی پیکچرز‬ ‫اینترتینمنت و‪ ...‬در این دیدار حضور داشتند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 29‬بهمن ‪ 9 - 1394‬جمادی االول‪ 18 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -438‬پیاپی ‪1756‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫رویداد‬ ‫محمدحسنین هیکل‬ ‫درگذشت‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمد حسنین هیکل‪ ،‬روزنامه نگار‪ ،‬تحلیلگر و‬ ‫سردبیر پیش��ین االهرام در ‪93‬سالگی به دلیل نارسایی‬ ‫کلیوی درگذش��ت‪ .‬محمد حس��نین هیکل متولد ‪۲۳‬‬ ‫سپتامبر ‪ ۳۱( ۱۹۲۳‬شهریور ‪ )۱۳۰۲‬روستای باسوس‬ ‫اس��تان قلیوبی��ه مص��ر‪ ،‬روزنامه ن��گار نام��داری که به‬ ‫مدت ‪۱۷‬سال س��ردبیر روزنامه االهرام مصر بود‪ .‬سال‬ ‫‪۱۹۷۰‬م‪ ،‬هنگام مرگ عبدالناصر‪ ،‬رییس جمهور پیشین‬ ‫مصر‪ ،‬مش��اور او محمدحسنین هیکل بر بالینش حاضر‬ ‫ب��ود‪ .‬هیکل برای س��ال های متم��ادی در ایران حضور‬ ‫داش��ت و گزارش های وی از نهضت ملی شدن صنعت‬ ‫نف��ت در ایران‪ ،‬مص��ر را تکان داد و منجر به دس��تور‬ ‫جمال عبدالناصر برای ملی ش��دن کانال س��وئز ش��د‪.‬‬ ‫هیکل اثار بس��یاری نوش��ته که از جمله انها «دیداری‬ ‫دوباره با تاریخ» به فارسی منتشر شده است‪ .‬این کتاب‬ ‫شرح دیدارهای هیکل با ‪ 7‬تن از شخصیت های مشهور‬ ‫قرن بیستم میالدی است‪.‬‬ ‫اخرین گفت وگوی او در ‪ 5‬دی ‪ 1394‬منتشر شد‪.‬‬ ‫وی در ان گفت وگو با ش��بکه مصری «سی بی س��ی»‬ ‫ضم��ن ابراز نگرانی نس��بت به اوضاع کنون��ی مصر‪ ،‬از‬ ‫نظام عبدالفتاح سیسی‪ ،‬رییس جمهور مصر خواست تا‬ ‫با شفافیت با بحران های موجود و مردم برخورد کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پارلمان مصر باید طرح واضحی‬ ‫را ب��رای مقابله با چالش ها تصویب کند‪ ،‬هش��دار داد‪:‬‬ ‫«کش��ور در استانه خروج از تاریخ است‪ .‬باید مذاکراتی‬ ‫می��ان تمام��ی گروه ه��ای ملی ب��رای روش��ن کردن‬ ‫دیدگاه شان نسبت به اینده انجام شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫رییس جمهور باید مصر را به گونه ای بسازد که با تمامی‬ ‫امکانات و توان خود فعالیت کند‪ .‬در حال حاضر احزاب‬ ‫به هیچ وجه نماینده مردم مصر نیستند‪».‬‬ ‫هیکل گفته ب��ود‪ :‬جمال عبدالناص��ر‪ ،‬رییس جمهور‬ ‫فقی��د مصر برای ب��راوردن خواس��ته های مردم تالش‬ ‫کرد و این دلیل محبوبیت مردمی اش بود‪ .‬مردم اکنون‬ ‫امید زی��ادی به سیس��ی دارند‪ .‬ای��ن تحلیلگر مصری‬ ‫درباره تح��والت خاورمیانه نیز تاکید ک��رده بود‪ :‬انچه‬ ‫ک��ه اکنون در جه��ان عرب رخ می ده��د تجلی رویاها‬ ‫و طمع ورزی های اس��رائیل اس��ت‪ .‬اعراب در اینده در‬ ‫مع��رض خط��ر بزرگی ق��رار می گیرند‪ .‬هی��کل درباره‬ ‫سوریه نیز اظهار کرده بود‪ :‬جهان امروز شاهد درگیری‬ ‫بین المللی درباره س��وریه اس��ت؛ چراکه ورودی ش��به‬ ‫جزی��ره عرب‪ ،‬ایران و عراق به ش��مار می رود‪ .‬س��وریه‬ ‫کانون درگیری در جهان عرب است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امام جعفرصادق(ع) فرمود‪ 3 :‬خصلت قدر و منزلت فرد را پایین می اورد‪ :‬حسادت‪ ،‬سخن چینی و نادانی‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ 8/5‬میلیارد تومانی برای زندگی «جازموریان»‬ ‫معصومه‬ ‫ابتکار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امسال‬ ‫برای احیای‬ ‫تاالب هامون‬ ‫‪8/5‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در‬ ‫نظر گرفته ایم‬ ‫که ‪5‬میلیارد‬ ‫تومان ان ملی‬ ‫و ‪3/5‬میلیارد‬ ‫ان استانی است‬ ‫ی��ک روز ناگهان‪ ،‬اس��مان اهواز‪ ،‬این ش��هر‬ ‫صنعتی کشور تیره وتار شد و بارانی از گرد وغبار‬ ‫بارید‪ .‬همه چیز بوی نفس تنگی گرفت‪ ،‬مردم‬ ‫در خانه های شان محبوس ماندند و بسیاری از‬ ‫کارمندان و کارگران کارخانه ها سر کار نرفتند‪.‬‬ ‫م��دارس تعطیل ش��د و ش��هر ب��وی الودگی‬ ‫گرفت‪ .‬این اتفاق در دیگر شهرهای کشور نیز‬ ‫افتاد؛ یاسوج‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم و‪ ...‬انقدر زیر بار‬ ‫غبار و خاک باق��ی ماندند که جزو الوده ترین‬ ‫شهرهای جهان شدند و‪ ...‬به راستی چه اتفاقی‬ ‫افت��اده بود؟ یک��ی گفت‪ :‬رها ک��ردن کویرها‬ ‫به ویژه در کش��ورهای همجوار به حال خود و‬ ‫متوقف ماندن طرح های جلوگیری از پیشروی‬ ‫بیابان با نکاش��تن درختان و بوته های مناطق‬ ‫کویری عامل این مسئله است‪ .‬دیگری گفت‪:‬‬ ‫برداشت بسیار نامناسب ذخایر اب تجدیدپذیر‬ ‫در کش��ور این مسئله را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫سومی توضیح داد‪ :‬سدس��ازی های بی رویه از‬ ‫یکس��و و نابودی پوش��ش های گیاهی و اجرا‬ ‫نش��دن طرح های ابخیزداری از س��وی دیگر‬ ‫موجب این مش��کل حاد شده است‪ .‬هر کسی‬ ‫و هر متخصصی نظری داد و نتیجه این ش��د‬ ‫که نابودی بس��یاری از عوامل زیست محیطی‬ ‫در کش��ور و بی توجه��ی به مس��ئله توس��عه‬ ‫پای��دار این معضل حاد را ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫انچه که در این ارتباط مش��خص بود و هست‬ ‫اینک��ه بس��یاری از منابع اب ه��ای زیرزمینی‬ ‫از بی��ن رفته اند؛ دریاچه های��ی نظیر ارومیه و‬ ‫تاالب های��ی همچون جازموری��ان‪ ،‬هامون و‪...‬‬ ‫خش��کیده اند‪ .‬در این ارتباط مسئوالن محیط‬ ‫زیس��ت کش��ور عن��وان کردند احی��ای همه‬ ‫دریاچه ها و تاالب های خش��ک شده در کشور‬ ‫راهی اس��ت که عالوه بر اینک��ه تعادلی را در‬ ‫طبیع��ت و فالت ایران ایج��اد می کند موجب‬ ‫مقابله با گردوخاک نیز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 25‬درص�د گردوخاک ناش�ی از‬ ‫تاالب جازموریان‬ ‫خبرگزاری ایسنا در تازه ترین خبرها از قول‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست نوشت‪:‬‬ ‫منشا ‪25‬درصد از گردوخاک موجود کشور از‬ ‫تاالب جازموریان اس��ت که بحث احیای این‬ ‫تاالب در دس��تورکار محیط زیست قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬معصومه ابتکار اظهار کرد‪ :‬امسال برای‬ ‫احیای تاالب هامون ‪8/5‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫در نظر گرفته ایم که ‪5‬میلیارد تومان ان ملی و‬ ‫‪3/5‬میلیارد ان استانی است‪ .‬در همین زمینه‬ ‫مهر نیز در گزارش��ی خاطرنشان کرد‪ :‬باتالق‬ ‫بین الملل��ی جازموریان مدت هاس��ت به دلیل‬ ‫احداث سدهای باالدست و خشکسالی‪ ،‬بیابان‬ ‫شده و به جای مقصد اصلی پرندگان مهاجر به‬ ‫مرکز بحرانی ریزگردها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جازموری�ان؛ مهم تری�ن حوض�ه‬ ‫ابریز کرمان‬ ‫ت��االب جازموریان مهم تری��ن حوضه ابریز‬ ‫کرمان در س��ال های نه چن��دان دور بود‪ .‬این‬ ‫ت��االب در جنوب کرمان عالوه ب��ر اینکه اب‬ ‫رسانه؛ یکی از ارکان توسعه مناطق محروم‬ ‫مع��اون مطبوعات��ی وزی��ر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی گفت‪ :‬رس��انه یکی از‬ ‫پایه های توس��عه مناطق کمتر توس��عه‬ ‫یافته است و با حمایت دولت می توان به‬ ‫رشد مطبوعات محلی و تاثیر بر توسعه‬ ‫کم��ک کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ین‬ ‫انتظامی افزود‪ :‬تعلق یارانه به مطبوعات‬ ‫محل��ی‪ ،‬در نظر گرفت��ن رتبه بندی ها و‬ ‫دیگر شیوه ها نشان می دهد که نشریات‬ ‫محلی م��ورد توجه دولت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬الگوی مصرف رسانه ای‬ ‫در دنیای امروز عوض ش��ده و با ظهور‬ ‫رسانه های مدرن‪ ،‬نفوذ رسانه های سنتی‬ ‫کاهش پیدا کرده و رس��انه های جمعی‬ ‫و س��نتی مورد تهدید ق��رار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رس��انه های اجتماعی‬ ‫جایگزین رس��انه های س��نتی شده اند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ام��ا رس��انه های بین المللی‪،‬‬ ‫رسانه های تخصصی و ویژه و رسانه های‬ ‫محلی‪ 3 ،‬دس��ته از رسانه ها هستند که‬ ‫مورد تهدی��د کمتری ق��رار می گیرند‪.‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی در ادامه ب��ه اهمیت و وظایف‬ ‫خان��ه مطبوعات اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫رسیدگی به تخلفات هر صنفی به وسیله‬ ‫تشکل های ان صنف رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫منطق��ه را تامی��ن می کرد در افزایش س��طح‬ ‫رطوب��ت بس��یار موث��ر و محل تامی��ن علوفه‬ ‫موردنیاز دام��داران بود‪ .‬هم اکن��ون مصرف و‬ ‫برداش��ت بی رویه اب‪ ،‬به گفته کارشناس��ان‬ ‫جازموری��ان را به بیابانی بی اب و علف تبدیل‬ ‫ک��رده که مهم تری��ن منطقه بحرانی اس��تان‬ ‫کرمان درباره ریزگردها به شمار می اید‪ .‬چقدر‬ ‫تاسف بار است که از قول متخصصان بگوییم با‬ ‫اغاز وزش بادهای گرم و خشک جنوب کرمان‬ ‫که از اواسط بهار تا انتهای تابستان ادامه دارد‬ ‫بادها روی بستر خشک جازموریان می چرخند‬ ‫و گردوغبار را به شهرهایی می فرستند که اب‬ ‫انها از طریق سدس��ازی روی سرش��اخه های‬ ‫تامی��ن اب جازموری��ان تامین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جازموری��ان خش��کیده و به دنب��ال ان صدها‬ ‫هکت��ار علفزار و جنگل های انبوه این تاالب به‬ ‫بیابانی خش��ک و بی اب و علف و مملو از خار‬ ‫بدل شده است!‬ ‫تاالب جا ْزموریان‪ ،‬یا َج ْزموریان‪ ،‬س��ال های‬ ‫قب��ل و در دوره ه��ای گذش��ته‪ ،‬دریاچه ای به‬ ‫همی��ن نام در جنوب ش��رقی ایران درجنوب‬ ‫کوه شاهسواران کرمان بوده است‪.‬‬ ‫ایران‪،‬رتبهنخستپژوهشکشورهایاسالمی‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬با وجود بودجه کم بخش تحقیقات‪ ،‬‬ ‫توانسته ایم در تولید کمی و کیفی علم‪ ،‬به‬ ‫رتبه نخس��ت در میان کشورهای منطقه‬ ‫و اس�لامی دست یابیم‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫محمد مل��ک زاده اظهار کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫نش��انه تالش پژوهش��گران ‪ ،‬دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی و مراکز پژوهشی بوده است‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در گردهمای��ی امروز موضوع‬ ‫حمایت از نیروها و پژوهش��گران جوان را‬ ‫در دست کار داریم و بحث کمبود بودجه‬ ‫دانش��گاه ها و چگونگی صرف بخش��ی از‬ ‫ان برای تحقیق��ات و پژوهش نیز مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬مل��ک زاده ادام��ه داد‪ :‬چگونگ��ی‬ ‫حمایت و تقویت نیروهای محقق و جذب‬ ‫نیروهای برجسته را انجام داده و در حال‬ ‫پیگی��ری نی��ز هس��تیم‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫بحث زیرس��اخت ها شامل ازمایشگاه ها و‬ ‫تجهیزات نیز مطرح ب��وده که در صورت‬ ‫س��اماندهی به نتایج بسیار موثری دست‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬معاون تحقیقات و فناوری‬ ‫وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد‬ ‫که با همت وزیر بهداش��ت و پژوهشگران‬ ‫کشور‪ ،‬بتوانیم تحولی بزرگ در حوزه علم‬ ‫و فناوری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫نکته های پیامکی‬ ‫خوشحالی‬ ‫خوش��حالی یعنی اطمینانی درونی به اینکه درد و رنج و سختی و بیماری‬ ‫و مرگ جزو الینفک زندگی اس��ت اما هیچ ک��دام از اینها نمی تواند مرا از پا ‬ ‫بیندازد‪ .‬خوش��حالی یعن��ی میل به زندگی با وجود علم ب��ه فانی بودن همه‬ ‫چیز‪ ،‬خوشحالی یعنی در س��ختی ها لبخند زدن‪ ،‬خوشحالی یعنی اگاهی از‬ ‫توانمندی بزرگ ما برای به دوش کش��یدن مشکالت‪ ،‬خوشحالی یعنی بعد از‬ ‫هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم و بعد از هر گریه هم همچنان‬ ‫بتوانی��م بخندیم و لبخند را بر لب دیگر همنوعان خود بیاوریم‪ .‬خوش��حالی‬ ‫یعنی حضور کامل ما در هستی‪ ،‬خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن و‬ ‫در حرکت بودن‪ ،‬عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫اسپهبد خورشید را نجات دهید‬ ‫مطبوعات‪ :‬تهرانی ها روزانه یک میلیارد تومان زباله های قابل بازیافت دور می ریزند‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫ ایسنا‪ :‬مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی «هوتو» درباره غار قلعه اسپهبد‬ ‫خورشید در مازندران گفت‪ :‬این غار اهکی در حوزه میراث طبیعی و جنگل های‬ ‫هیرکان��ی ق��رار دارد و یک��ی از عظیم ترین دهانه های غار طبیعی دنیا به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬محمد عظیم��ی عنوان کرد‪ :‬این غ��ار قلعه به علت س��اخت طبیعی و‬ ‫موقعی��ت مکانی به احتمال فراوان در طول تاریخ‪ ،‬جان پناهی امن و مکانی برای‬ ‫جلوگیری از حمله دش��من بوده اس��ت‪ .‬عظیمی اظهار کرد‪ :‬تغییر مسیر میدان‬ ‫تیراندازی پادگان نظامی «دواب»‪ ،‬جلوگیری از حضور ماشین االت سنگین مورد‬ ‫اس��تفاده در معادن و برداش��ت ش��ن و ماسه‪ ،‬نخس��تین اقدام در حفظ این غار‬ ‫ارزشمند تاریخی است‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫ناظر موسیقی ایران‬ ‫ایسنا‪ :‬به مناسبت تولد شهرام ناظری در ‪ 29‬بهمن‪ ،‬تصنیفی‬ ‫از او در برنامه «کافه هنر» گروه اندیشه و فرهنگ رادیو ایران‬ ‫پخش و کارنامه هنری او بررس��ی می ش��ود‪ .‬ش��هرام ناظری‬ ‫(زاده ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۳۲۸‬کرمانش��اه)‪ ،‬موسیقی دان‪ ،‬اهنگساز‪،‬‬ ‫خواننده و از برجسته ترین هنرمندان موسیقی ایرانی و استاد‬ ‫موسیقی مقام ایرانی است‪ .‬او در بیشتر اثار خود از شعرهای‬ ‫موالنا بهره برده و در ‪ ۳۰‬سال فعالیت توانسته سبک جدیدی‬ ‫از موس��یقی که امیخته به ادبیات حماس��ی و عرفانی ایران‬ ‫است را به وجود اورد‪ .‬ناظری عالوه بر بهره گیری از شعرهای‬ ‫مولوی در زمینه اس��تفاده و استوارسازی شعر معاصر پارسی‬ ‫روی موس��یقی س��نتی ایرانی نیز پیشرو بوده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینها ش��هرام ناظری از نخس��تین کسانی است که با استفاده‬ ‫از موس��یقی مقامی‪ ،‬اشعار شاهنامه اثر فردوسی را اجرا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬البوم موس��یقی منتشر کرده‬ ‫ است‪ .‬شهرام ناظری در کوچه یخچالی در محله برزه دماغ در‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬در خانواده ای کرُدزبان و اشنا با موسیقی و شعر‬ ‫به دنیا امد‪ .‬بزرگ این خانواده‪ ،‬اس��تاد پرویز خان پورناظری‬ ‫مع��روف به حاجی خ��ان‪ ،‬از ش��اگردان درویش خان و کلنل‬ ‫وزیری بوده اس��ت‪ .‬اکثر موس��یقی دانان کرمانشاه به وسیله‬ ‫وی با نت و موس��یقی اصیل ایرانی اشنا شده اند‪ .‬این محیط‬ ‫مناسب هنری موجب شد تا شهرام ناظری بتواند در ‪۹‬سالگی‬ ‫نخس��تین برنامه هنری خود را در رادیوی کرمانشاه همراه با‬ ‫تار زنده یاد درویشی‪ ،‬از نوازندگان معروف ان زمان کرمانشاه‪،‬‬ ‫اج��را کن��د‪ .‬ناظری از س��ال ‪ ۱۳۵۷‬ت��ا ‪ ۱۳۶۰‬در البوم های‬ ‫چاووش به ش��ماره های ‪ ۷ ،۴ ،۳ ،۲‬و ‪ ۸‬با همکاری گروه های‬ ‫ش��یدا و عارف کانون فرهنگی و هنری چاووش به سرپرستی‬ ‫محمدرض��ا لطف��ی‪ ،‬حس��ین علی��زاده و پرویز مش��کاتیان‬ ‫اواز خوان��ی کرد‪ .‬از کارهای ش��هرام ناظری که بس��یار مورد‬ ‫تحس��ین قرار گرفته اس��ت تخصیص همه درامد یک س��ال‬ ‫فعالیتش به اس��یب دیدگان پیرانشهر‪ ،‬ش��ین اباد‪ ،‬جذامی ها‬ ‫و بیماران بی بضاعت س��رطانی اس��ت که با ای��ن کار مبلغی‬ ‫افزون بر چند صد میلیون تومان را برای امور خیریه قرار داد‪.‬‬ ‫برگی از تقویم‬ ‫سپندارمذ(اسفند)‬ ‫سپندارمذ‪ ،‬فرش��ته نگاهبان زمین و زمین در فرهنگ‬ ‫اس��اطیری و باس��تانی ایران زمین‪ ،‬مادر مخلوقات است؛ ‬ ‫مادری که بدون هیچ چشم داشتی فرزندانش را در دامان‬ ‫پر مهر خود می پروراند‪.‬‬ ‫در گاه ش��ماری ایران باس��تان روز پنجم هر ماه و ماه‬ ‫دوازدهم هر سال سپندار مذ نامیده می شده که نگاهبانی‬ ‫ای��ن روز و ماه بر عهده امشاس��پند بوده و روز پنجم ماه‬ ‫دوازدهم که روز و ماه س��پندارمذ با هم تالقی می کرده‬ ‫است‪ ،‬جشنی با همین نام برگزار می شده است‪.‬‬ ‫از س��پندار مذ در اوس��تا با عنوان «سپنته ارمیتی» به‬ ‫معنای «فروتنی و بردباری مقدس» یاد ش��ده است‪ .‬این‬ ‫فروزه اهورا مزدا در ش��کل معن��وی و مینوی اش مظهر‬ ‫بردباری و س��ازگاری است و در نمود مادی و خاکی اش‬ ‫نگهبانی زمین‪ ،‬باروری و سرس��بزی به وی سپرده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نگهبان اسطوره ای همانند زمین بخشنده‪ ،‬صبور و‬ ‫فروتن است‪ .‬در گاه شماری های گوناگون ایرانی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه ماه ها نام داش��تند‪ ،‬هر یک از روزهای ماه نیز یک‬ ‫نام داشتند‪ .‬برای نمونه روز نخست هر ماه «روز اورمزد»‪،‬‬ ‫روز دوم هر ماه‪ ،‬روز بهمن (سالمت‪ ،‬اندیشه) و روز پنجم‬ ‫هر ماه‪« ،‬س��پندارمند» بوده است‪ .‬سپندارمند لقب زمین‬ ‫است یعنی گستراننده‪ ،‬مقدس و فروتن‪.‬‬ ‫زمی��ن نماد باروری اس��ت چون با فروتن��ی‪ ،‬تواضع و‬ ‫گذش��ت زندگی را به همه زیستمندان هدیه می کند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در فرهنگ باستان‪ ،‬اسفندگان (اسپندگان)‬ ‫را به عنوان نماد تمایالت مادرانه و باروری می پنداشتند‪.‬‬ ‫دانش��مند ایران��ی «ابوریح��ان بیرونی» گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«اس��فندارمذ» در دوران با س��تان ایزد م��وکل بر زمین‬ ‫و ای��زد حامی و نگاهبان زنان شوهردوس��ت و پارس��ا و‬ ‫درس��تکار بوده‪ .‬به همین مناسبت این روز‪ ،‬عید زنان به‬ ‫شمار می ‏رفت‪ .‬مردم به دلیل گرامیداشت‪ ،‬به انان هدیه‬ ‫‏داده و بخشش می کردند‪.‬‬ ‫زنان نه تنها از هدایا و دهش هایی برخوردار می ‏ش��دند‪،‬‬ ‫بلکه ب��ه نوعی در این روز فرمانروایی می ‏کردند و مردان‬ ‫باید از انان فرمان می ‏بردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!