روزنامه صمت شماره 439 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 439

روزنامه صمت شماره 439

روزنامه صمت شماره 439

‫بانک ها به نرخ های جدید پایبند باشند‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫نرخ های جدید سود بانکی که با توافق بانکی ها و مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار در هفته گذش��ته به ‪2‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬از‬ ‫امروز (اول اس��فند) در بانک ها اجرایی خواهد ش��د‪ .‬دراین رابطه‬ ‫ولی اهلل س��یف‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک های‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و موسسه های اعتباری خواست از روز اول اسفند‬ ‫به نرخ س��ود س��پرده ها و تسهیالت توافق ش��ده‪ ،‬پایبند و متعهد‬ ‫باشند و از افتتاح حساب های سپرده یک ساله باالتر از ‪18‬درصد و‬ ‫حس��اب های کوتاه مدت باالتر از ‪10‬درصد خودداری کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه انتظار می رود ضوابط بانک مرکزی و خطوط قرمز این نهاد‬ ‫سیاستگذار حفظ شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 439‬پیاپی ‪ 32 1757‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫لزوم و نیاز به تغییر در ساختار تامین مالی بنگاه های تولیدی کشور‬ ‫لو نقل عمومی‬ ‫تصویر حم ‬ ‫در افق ‪95‬‬ ‫‪26‬‬ ‫«بورسی ها» از مجلس اینده‬ ‫چه می خواهند؟‬ ‫‪17‬‬ ‫چشم انداز رشد اقتصادی‬ ‫از نگاه خصوصی ها‬ ‫‪13‬‬ ‫سم «ابهام»‬ ‫بر میوه های قاچاق‬ ‫گزاره هایی که گوشت را‬ ‫گران کرد‬ ‫عصر ادغام خودروسازان‬ ‫به ژاپن رسید‬ ‫مدیریت زندانیان‬ ‫غار افالطون‬ ‫تحول عظیم‬ ‫در سبد محصوالت سایپا‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ 5‬شاهرگ تامین مالی صنایع‬ ‫توصیه های اقتصادی برای رونق کوتاه مدت صنایع سبک‬ ‫‪ 3‬و ‪29‬‬ ‫همکاری اکتشافی‬ ‫ایمیدرو با سازمان‬ ‫انرژی اتمی‬ ‫‪12‬‬ ‫ظرفیت ه��ای بالقوه موجود در بخش معدن می تواند با همکاری هرچه‬ ‫بیشتر سازمان های مر تبط با این حوزه به ظرفیت های بالفعل تبدیل شده‬ ‫و اقتصاد کشور را از اتکا بر درامدهای ناشی از صادرات نفتی نجات دهد‪.‬‬ ‫سازمان انرژی اتمی ایران یکی از سازمان هایی است که با در اختیار داشتن‬ ‫تجارب فراوان در حوزه اکتشافات معدنی به ویژه اکتشاف عناصر پرتوزا‪ ،‬به‬ ‫کمک دیگر س��ازمان های مسئول در بخش معدن می اید‪ .‬به همین دلیل‬ ‫دکتر علی اکبر صالحی‪ ،‬رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران معتقد اس��ت‪،‬‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی ایران از س��ال ‪ ۹۲‬همکاری همه جانبه ای را با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه تدوین ایین نامه ها و دس��تور العمل های‬ ‫قانونی الزم و نیز توافقنامه های راهگش��ای فعالیت های معدنی داشته که‬ ‫ی شده است‪ .‬به همین‬ ‫خوشبختانه به تایید رسیده و تصویب نهایی و اجرای ‬ ‫دلیل روسای دو سازمان انرژی اتمی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران در نشستی مشترک در پشت یک میز قرار گرفتند تا‬ ‫همکاری های معدنی خود را با نگاه توسعه ای افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اداره کشور در شرایط امسال معجزه بود‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایط سخت کش��ور و کاهش قیمت نفت و منابع‬ ‫محدود‪ ،‬اداره کش��ور س��خت بود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫علی جنتی در ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری ملی‬ ‫پایتخت فرهنگ اس�لامی ‪ 2017‬که در استانداری‬ ‫خراس��ان رضوی برگزار ش��د‪ ،‬با بیان این مطلب که‬ ‫امسال سالی سخت داشتیم و همه سختی و دشواری‬ ‫را احساس کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منابع بسیار محدودی‬ ‫را در اختیار داشتیم و اداره کشور در طول یک سال ‬ ‫گذش��ته یک معجزه بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نفت از‬ ‫‪ 150‬دالر ب��ه ‪ 25‬دالر رس��ید و در زمینه صادرات‬ ‫ان هم محدودیت هایی وجود داشت و نمی توانستیم‬ ‫یک میلی��ون بش��که را صادر کنیم‪ .‬وزی��ر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی تصریح کرد‪ :‬در پایان بهمن دولت‬ ‫برای پرداخت حقوق و یارانه با دش��واری های زیادی‬ ‫روبه رو است ولی گزارش��ی که دیروز در دولت ارائه‬ ‫ش��د درباره کارهایی که برای رفع موانع تولید انجام‬ ‫شده‪ ،‬بسیار چشمگیر بوده است‪.‬‬ ‫راه برای گرفتن غرامت‪4‬میلیارد دالری از دولت انگلیس باز شد‬ ‫روزنام��ه فایننش��ال تایم��ز و گاردی��ن دیروز در‬ ‫ی ب��ا اش��اره به رای دیوان دادگس��تری‬ ‫گزارش های�� ‬ ‫اروپا به عنوان عالی ترین دادگاه اتحادیه اروپا به نفع‬ ‫بانک ملت نوش��تند‪ :‬این رای می تواند س��بب تقویت‬ ‫ادعای خس��ارت ‪4‬میلیاردی ای��ن بانک علیه دولت‬ ‫انگلیس شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه فایننشال تایمز‬ ‫نوش��ت‪ :‬بانک ملت برای چندین س��ال در حال یک‬ ‫جنگ حقوقی علیه اتحادیه اروپا و نیز وزارت دارایی‬ ‫(خزانه داری) انگلیس به دلیل تحریم های اعمال شده‬ ‫بر این بانک در ارتباط با برنامه هسته ای ایران است‪.‬‬ ‫فایننشال تایمز افزود‪ :‬در رای دیوان دادگستری اروپا‬ ‫که پنجش��نبه به نفع بانک ملت صادر ش��د‪ ،‬عنوان‬ ‫ش��ده که تحریم های اعمال ش��ده علیه این بانک از‬ ‫س��ال ‪ 2010‬میالدی‪ ،‬به اشتباه انجام شده و وکالی‬ ‫ای��ن بان��ک می گویند که این رای‪ ،‬ادعای خس��ارت‬ ‫‪4‬میلی��ارد دالری بان��ک ملت علیه دولت انگلیس را‬ ‫تقویت خواهد کرد‪ .‬روزنامه گاردین نیز در گزارشی‬ ‫نوشت‪ :‬بانک ملت ایران که دارایی هایش به دلیل اتهام‬ ‫حمایت از برنامه هس��ته ای و موش��کی ایران منجمد‬ ‫شده بود توانست در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز شود‬ ‫و راه��ش را ب��رای گرفتن غرام��ت علیه انگلیس باز‬ ‫کن��د‪ .‬ای��ن روزنامه نوش��ت‪ :‬با توجه ب��ه رای دادگاه‬ ‫گ که حاکی از وجود نداش��تن‬ ‫اروپ��ا در لوگزامب��ور ‬ ‫ش��واهدی دال ب��ر دخالت بان��ک ملت در حمایت از‬ ‫برنامه هسته ای و موشکی ایران است‪ ،‬ادعای غرامت‬ ‫بانک ملت علیه دولت انگلیس که افزون بر میلیاردها‬ ‫پوند است‪ ،‬تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫اتوبوس هایحمل کنندهباکاضافیسوختزیرذره بینپلیس‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر ترانزیت و پایانه ه��ای مرزی در‬ ‫س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬به ش��یوه‬ ‫برخورد با اتوبوس هایی اشاره کرد که به منظور قاچاق‬ ‫س��وخت‪ ،‬حجم باک مصرفی را افزای��ش می دهند‪.‬‬ ‫محمدجواد عطرچیان در گفت وگو با مهر‪ ،‬با اشاره به‬ ‫تمهیدات الزم برای جلوگیری از افزایش نیافتن باک‬ ‫اتوبوس ه ا گفت‪ :‬براس��اس دستورالعمل های مصوب‬ ‫در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬باک های‬ ‫اتوبوس های بین ش��هری باید به میزان استانداردی‬ ‫برای حمل سوخت حجم داشته باشد و پلیس مدام‬ ‫باک ه��ای این اتوبوس ها را برای جلوگیری از قاچاق‬ ‫س��وخت‪ ،‬چک می کند‪ .‬وی با بیان اینکه در صورت‬ ‫غیراس��تاندارد ب��ودن باک هر ک��دام از اتوبوس های‬ ‫ن شهری مانند هر‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل مسافر بی ‬ ‫گونه وس��یله نقلیه دیگری با این اتوبوس ها برخورد‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تعاریف‪ ،‬باک استاندارد تنها‬ ‫به باکی اطالق می ش��ود که کارخانه س��ازنده برای‬ ‫اتوبوس های بین شهری تعریف کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انفجار تروریستی انکارا محکوم است‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزارت امور خارجه کش��ورمان ضمن محکومیت ش��دید انفجار تروریس��تی انکارا با‬ ‫خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ن جابری انصاری‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن اعالم محکومیت شدید انفجار تروریستی‬ ‫انکارا با خانواده های قربانیان این حادثه و ملت و دولت ترکیه ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران‬ ‫هاب انرژی منطقه‬ ‫یادداشت شنبه ها‬ ‫مدیریت‬ ‫زندانیان غار افالطون‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫«افالطون می گوید غاری را تصور کنید که در انتهای ان افرادی‬ ‫را از ابتدای کودکی به زنجیر بس��ته باش��ند به نحوی که این افراد‬ ‫نتوانند س��ر خود را به عقب برگردانند و پشت سرشان را ببینند ‪ .‬اما‬ ‫در پش��ت س��ر این عده‪ ،‬افراد دیگری زندگی می کنند و اتشی نیز‬ ‫افروخته اند‪ .‬در اثر نور این اتش تصاویری از رفت و امد این افراد و‬ ‫لوازم شان روی دیوار جلوی ان زندانیان افتاده است و سرو صدا های‬ ‫ان م��ردم نیز در اثر انعکاس در غار از جل��وی همان تصاویر نقش‬ ‫بسته بر دیوار به گوش زندانیان می رسد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که این افراد (زندانیان غار افالطون) تصور می کنند‬ ‫این صداها از همین سایه ها می اید زیرا از ابتدا و کودکی این چنین‬ ‫دیده و ش��نیده اند و هرگز نیز قادر نبوده اند پش��ت سر خود را نگاه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حال فرض کنید زنجیر برخی از این زندانیان را باز کنند و به انها‬ ‫بگویند دنیا اینگونه که ش��ما تصور می کنید نیس��ت و انها را برای‬ ‫مشاهده جهان بیرون از غار‪ ،‬به خارج از ان غار ببرند‪.‬‬ ‫در بیرون غار نور ش��دید خورش��ید چش��م این افراد را به شدت‬ ‫ناراح��ت خواهد کرد و انها نخواهند توانس��ت چی��زی ببینند و به‬ ‫س��رعت جلوی چشمان خود را گرفته و به غار بر می گردند ‪ .‬اما باز‬ ‫هم فرض کنید ک��ه معدودی از این افراد بتوانند در مقابل این نور‬ ‫شدید مقاومت کرده و سپس نگاهی به جهان بیرون غار بیندازند‪.‬‬ ‫ح��ال از افراد این گروه اگر کس��ی برای نج��ات گروهی دیگر از‬ ‫زندانیان به داخل غار برگردد و به انها که بیرون را ندیده اند‪ ،‬بگوید‬ ‫که حقیقت چیز دیگری است و فقط باید کمی تحمل داشته باشند ‬ ‫وچند لحظه درد روش��نایی را تحمل کنند‪ ،‬هیچ اتفاقی هم نیفتد‪،‬‬ ‫دس��ت کم مورد تمسخر زندانیان قرار خواهند گرفت ؛ زندانیانی که‬ ‫به قول افالطون در بند زنجیر تفکر و اندیشه کوچک خود هستند‪.‬‬ ‫این زنجیره��ا هر چیزی می تواند باش��د؛ خودخواهی یا جهانی‬ ‫ساختگی‪ ،‬وحشت یا اضطراب و‪ ...‬همه ما به زنجیری بسته شده ایم‪،‬‬ ‫ش��اید اگر حتی یکبار هم جور دیگ��ری به جهان بنگریم چیزی از‬ ‫دس��ت ندهیم و شاید چیزی به دس��ت بیاوریم‪ .‬اما برخی چنان به‬ ‫غل و زنجیر اویخت ه شده اند که تصور اینکه زندگی جور دیگریست‬ ‫برای شان هولناک است و به هر حال حقیقت کمی ازرده خاطرمان‬ ‫خواهد کرد‪».‬‬ ‫دوستی که در دنیای مجازی برایم حکایت زندانیان غار افالطون‬ ‫را نوشته ادامه می دهد‪:‬‬ ‫تفاوت واقعیت با پندارهای ذهنی ما که بر اس��اس دانش سطحی‬ ‫حاصل ش��ده و بدون هیچگونه نقد و بررس��ی و پژوهش عمقی در‬ ‫طول س��الیان عمر ش��کل گرفت��ه و می گیرد‪ ،‬ما را از رس��یدن به‬ ‫واقعیت های زندگی فردی و اجتماعی باز می دارد‪.‬‬ ‫«ظاهر تفاوت فهمیدن با نفهمیدن به اندازه تار مویی است که در‬ ‫ش��کل کالمی هم یک واژه بیش نیست‪ ،‬اما برای فهمیدن باید راه‬ ‫طوالنی را طی کرد؛ راهی که از میان کتاب ها و دانش ها می گذرد‪،‬‬ ‫راهی که با بحث و مجادله از فلس��فه تا منطق باید همراه ما باشد‪.‬‬ ‫فهمیدن و رسیدن به واقعیت‪ ،‬بخشی از دانش مدیریت برای کسانی‬ ‫است که به جهان پیرامون خود نگاه بسته غار افالطونی ندارند‪».‬‬ ‫مدیری��ت واقعیت‪ ،‬نگاه ژرف تری می طلبد؛ نگاهی که ادم ها را از‬ ‫کارمند و کارگر صرف بودن رها می کند و درون هر کسی حقیقتی‬ ‫را به نمایش می گذارد که نس��بی است و در طول زمان می تواند به‬ ‫واقعیتی قطعی تبدیل شود و از هر انسانی برای ما تصویری جدیدتر‬ ‫با خالقیت و نیرویی توانمندتر خلق کند که دارای بهره وری بسیار‬ ‫بیشتری است‪.‬‬ ‫اگر فردی در طول س��الیان دراز مسئولیتی را پذیرفته به معنای‬ ‫این نیس��ت که نمی توان��د در حوزه دیگری کار کند‪ ،‬چه بس��ا که‬ ‫در مس��ئولیت متفاوت بعدی‪ ،‬توانمندی بیشتری از خود به نمایش‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬باید مدیری��ت واقعیت به دنبال واقعی ش��دن اطرافیانش‬ ‫بگردد‪.‬‬ ‫مدیری��ت واقعی��ت‪ ،‬ما را از تخیل و رویا س��ازی ج��دا می کند و‬ ‫طرح ها و اندیش��ه های ما را به سمتی هدایت می کند که نتیجه ان‬ ‫کاربردی تر و قابل شمارش بودن و دیده شدن است‪.‬‬ ‫برای رسیدن به خورشید واقعیت‪ ،‬چاره ای جز جدا شدن از زنجیر‬ ‫نادانی و دل به دریا زدن و خارج شدن از غار تاریکی جهل نیست‪.‬‬ ‫باید ابزار از بین بردن تاریکی را کش��ف کرد‪ .‬مهم ترین ابزار از بین‬ ‫بردن تاریکی‪ ،‬برافروختن اتش اس��ت‪ .‬نور و روش��نایی‪ ،‬س��یاهی و‬ ‫تاریکی را از بین می برد‪ .‬هر چقدر روش��نایی بیش��تر شود‪ ،‬سایه ها‬ ‫کمرنگ تر می شوند و جهل و خرافه از جامعه دورتر خواهد شد‪.‬‬ ‫پیامبران بزرگوار خداوند‪ ،‬کتاب را به عنوان مهم ترین ابزار دانش‬ ‫برای مبارزه با نادانی بشر به ارمغان اوردند و به هرکس در حد توان‬ ‫خود توصیه کردند که بخوانند و بخوانند‪.‬‬ ‫کتاب و کتاب خواندن فرصتی طالیی است که در تبادل اندیشه‪،‬‬ ‫در طول تاریخ بزرگترین نقش را بازی کرده و حتی در هزاره س��وم‬ ‫که وظایف اگاهی را فناوری های مدرن به عهده گرفته اند‪ ،‬همچنان‬ ‫رس��الت خود را به عنوان نخس��تین و مهم ترین ابزار اگاهی سازی‬ ‫انسان خردمند حفظ کرده است‪.‬‬ ‫مدیریت های فردی انسان در درون خودش و مدیریت های فردی‬ ‫انس��ان بر گروهی دیگر‪ ،‬در هر دو ش��کل‪ ،‬وقتی به اوج می رسد که‬ ‫از مدیریت واقعیت سرچش��مه گرفت��ه و تبلوری از حقیقت خود یا‬ ‫دیگران را کش��ف کرده باشد و برای چنین کشفی‪ ،‬نیاز به دانستن‬ ‫و افزایش اگاهی است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران در‬ ‫دیدار با معاون وزارت توسعه ملی مجارستان‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه ایران «ه��اب انرژی» در‬ ‫منطقه است‪ ،‬خواهان گسترش همکاری های‬ ‫تهران و بوداپست در بخش انرژی شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزارت توس��عه ملی مجارس��تان‬ ‫در ام��ور انرژی و مع��اون رییس جمهوری و‬ ‫رییس س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران که به‬ ‫دعوت رس��می وزیر امور خارجه مجارستان‬ ‫به بوداپس��ت س��فر کرده اس��ت بر گسترش‬ ‫همکاری های دو کش��ور در زمین��ه انرژی و‬ ‫فعالیت های هسته ای صلح امیز تاکید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا از س��فارت ای��ران در‬ ‫بوداپس��ت‪ ،‬اندراش ارادس��کی در نشس��تی‬ ‫ب��ا علی اکبر صالحی با اش��اره ب��ه اینکه وی‬ ‫در س��فر اخیر نخس��ت وزیر مجارس��تان به‬ ‫تهران همراه نخس��ت وزیر ب��ود و همچنین‬ ‫موافقتنامه ه��ای امضا ش��ده در جریان این‬ ‫س��فر گف��ت‪ :‬دو کش��ور دارای ظرفیت های‬ ‫خوبی برای گس��ترش همکاری های دوجانبه‬ ‫در بخش ه��ای مختلف و ازجمله هس��ته ای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان انرژی اتم��ی ایران در این‬ ‫مالقات با اشاره به اینکه ایران «هاب انرژی»‬ ‫در منطقه اس��ت به همکاری های جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با کش��ورهای همسایه درباره‬ ‫«برجام»‬ ‫پیروزی چندجانبه گرایی‬ ‫س��واپ نفت و گاز‪ ،‬ص��ادرات و واردات برق‬ ‫اش��اره کرده و با توجه ب��ه ذخایر نفت و گاز‬ ‫کشورمان خواهان گسترش همکاری های دو‬ ‫کش��ور در بخش انرژی شد که مورد موافقت‬ ‫طرف مجاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫ه��ر دوطرف در این مالق��ات درباره ایجاد‬ ‫دو راکتور جدید در نیروگاه هسته ای پاکش‬ ‫به وسیله روسیه نیز تبادل نظر کردند‪ .‬این دو‬ ‫نیروگاه قرار اس��ت با وام ‪10‬میلیارد یورویی‬ ‫که روسیه در اختیار مجارستان قرار می دهد‪،‬‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫«کمیسیون اروپا انتقاداتی را درباره انعقاد‬ ‫این ق��رارداد به ط��رف مج��اری وارد کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫مجی��د تخت روانچی‪ ،‬معاون اروپا و امریکای‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان در همایش‬ ‫بین المللی بازگش��ت دیپلماس��ی که در مقر‬ ‫یونس��کو در پاری��س برگ��زار ش��د‪ ،‬برجام را‬ ‫پیروزی چن��د جانبه گرایی بر یکجانبه گرایی‬ ‫و نش��ان دهنده کارامدی رویکرد برد ـ برد در‬ ‫عرصه روابط بین المللی ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬وی گفت‪ :‬اعم��ال زور و‬ ‫تحریم ها‪ ،‬سیاس��تی شکس��ت خورده است و‬ ‫به حل مشکالت بین المللی کمکی نمی کند و‬ ‫دوران این روش به پایان رسیده است‪ .‬سازمان‬ ‫علمی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی «یونسکو» می تواند‬ ‫با فرهنگ سازی و اموزش به ارتقای گفت وگو‬ ‫و چند جانبه گرای��ی در ح��ل و فصل مس��ائل‬ ‫بین الملل��ی و بحران ه��ای منطق��ه ای به ویژه‬ ‫تروریسم و افراطی گری کمک کند‪.‬‬ ‫معاون اروپا و امریکای وزارت امور خارجه با‬ ‫اشاره به پروژه ایران هراسی اظهار کرد که قبل‬ ‫از مذاکرات هسته ای و در طول ان‪ ،‬این پروژه‬ ‫از س��وی برخی کش��ورها ادامه یافت و حتی‬ ‫پس از برج��ام نیز برخی با ص��رف میلیون ها‬ ‫دالر ب��رای ترویج ایران هراس��ی تالش کردند‬ ‫ک��ه موفق نش��دند زیرا برج��ام‪ ،‬پایانی بر این‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش یک روزه که ب��ه میزبانی‬ ‫س��ازمان یونس��کو و ب��ا هم��کاری دانش��گاه‬ ‫س��ازمان ملل برگزار شد‪ ،‬مجید تخت روانچی‬ ‫مذاکره کننده ارش��د جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در مذاک��رات هس��ته ای و «نی��کال دو ریویر»‬ ‫مذاکره کننده فرانسه در گروه ‪ 5+1‬دیدگاه های‬ ‫خود را درباره مذاکرات هس��ته ای و همچنین‬ ‫نق��ش و جایگاه دیپلماس��ی از نظر مفهومی و‬ ‫عملی در زمینه حل بحران ها بیان کردند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت عالوه بر مقام��ات ایرانی و‬ ‫فرانس��وی‪ ،‬شخصیت های مهمی مانند «داوید‬ ‫مالون» رییس دانش��گاه سازمان ملل‪« ،‬دانیل‬ ‫روندو» نویسنده و سفیر پیشین فرانسه‪« ،‬الن‬ ‫فراشون» س��ردبیر لوموند‪« ،‬مونیر بوشناکی»‬ ‫مدیر پیش��ین مرکز میراث جهان و همچنین‬ ‫معاونان سازمان یونسکو سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫ایت اهلل عب��داهلل جوادی املی از مراج��ع تقلید گفت‪:‬‬ ‫حضور پرش��ور و حماس��ی همراه با انتخاب اصلح از روی‬ ‫دانش‪ ،‬تفکر و عقل عملی مردم در انتخابات اینده ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر کشور گفت‪ :‬اگر شمارش ارای تهران در‬ ‫روز نخس��ت به پایان نرسد‪ ،‬مدارس��ی که شعبه اخذ رای‬ ‫هستند هشتم اسفند تعطیل خواهند بود‪.‬‬ ‫سیدشهاب الدین چاوشی‪ ،‬رییس ستاد انتخابات استان‬ ‫ته��ران با بیان اینکه تنها مرجع اظهار نظر درباره تبلیغات‬ ‫داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ستاد انتخابات‬ ‫ت اعالم کرد‪ :‬استفاده از تصاویر امام خمینی(ره)‬ ‫استان اس ‬ ‫و رهب��ر معظم انقالب در تبلیغ��ات انتخاباتی هیچ منعی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران‬ ‫پی��ش از این ب��ا صدور اطالعیه ای اعالم ک��رده بود که بر‬ ‫اساس مصوبه این ستاد استفاده از تصاویر امام(ره) و رهبر‬ ‫معظم انقالب در تبلیغات ممنوع است و از تمام داوطلبان‬ ‫خواست نس��بت به رعایت تمام قوانین تبلیغات انتخابات‬ ‫متعهد باشند و از اقدامات هنجارشکنانه خودداری کنند‪.‬‬ ‫محمدحس��ن غفوری فرد‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی حزب‬ ‫موتلف��ه اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه ب��ه هیچ عنوان قصد‬ ‫ندارد به نفع فهرس��ت ائتالف اصولگرای��ان انصراف دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر انتخاب افراد برای حضور در فهرس��ت ائتالف‬ ‫اصولگرایان براساس شاخصه های مورد تایید خود دوستان‬ ‫انجام گرفته بود‪ ،‬شاید توقع و انتظارشان مبنی بر انصراف‬ ‫افرادی که در فهرس��ت نهایی قرار ندارند‪ ،‬تاحدودی قابل‬ ‫قبول بود اما حاال که انتخاب افراد با انگیزه های غیرشفاف‬ ‫انجام شده‪ ،‬نمی توان انتظار داشت همه به نفع این ائتالف‬ ‫انصراف دهند‪.‬‬ ‫شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬در اغاز فعالیت های تبلیغاتی انتخابات‬ ‫دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس�لامی برای برداش��تن‬ ‫گام دوم‪ ،‬اصالح طلب��ان با اندوخته ای ارزش��مند از ائتالف‬ ‫حیات بخ��ش ‪ ،1392‬به منظور برداش��تن گام دوم تالش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اله��ام فخ��اری‪ ،‬مس��ئول رواب��ط عموم��ی ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری انتخابات��ی اصالح طلبان اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫انجای��ی که هی��ات نظارت ب��ا جابه جایی ح��وزه رحیم‬ ‫س��لیمانی راد موافقت نکرده وی از فهرست (تهران) حذف‬ ‫و فرد دیگری جایگزین خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��رکل جمعیت زن��ان نواندیش مس��لمان گفت‪ :‬در‬ ‫فهرست انتخاباتی اصالح طلبان‪ ،‬گرایش به سمت نخبگان‪،‬‬ ‫حض��ور جوان تره��ا و حضور پررنگ زن��ان در جایگاه های‬ ‫رفی��ع تصمیم گیری‪ ،‬جریان س��ازی و مدیریت های کالن‬ ‫مورد توجه ویژه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اخری��ن وزیر بهداش��ت دول��ت نهم (محمد حس��ین‬ ‫طریقت منفرد) از حضور مستقل خود در انتخابات مجلس‬ ‫دهم خبر داد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫اغاز تبلیغات انتخاباتی در کشور‬ ‫غالمرضا انصاری‪ ،‬قائم مق��ام دبیرکل حزب اتحاد ملت‬ ‫ایران با بیان اینکه مجلس نهم بد ترین مجلس بود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در دولت گذش��ته از چین س��نگ پ��ا وارد کردیم و‬ ‫رییس دولت‪ ۱۱ ،‬روز در مقابل فرمان رهبر معظم انقالب‬ ‫ایستاد اما صدای مجلس نهم در نیامد‪.‬‬ ‫س��یدعلی نکوئ��ی‪ ،‬ریی��س ش��ورای هماهنگی جبهه‬ ‫اصالح��ات اس��تان اصفه��ان گف��ت‪ :‬ش��اید ب��ه دلیل رد‬ ‫صالحیت ها بس��یاری از نیروهای نام اش��نا کنار رفتند‪ ،‬اما‬ ‫جوان هایی که به میدان خواهند امد خود را نشان می دهند‪.‬‬ ‫ی��ک کاندیدای مجلس خبرگان رهبری گفت‪ :‬اگر باب‬ ‫گفت وگوی بیش��تری بین کس��انی که از عملکرد شورای‬ ‫نگهبان ناراحت هس��تند با مس��ئوالن این ش��ورا باز شود ‬ ‫می تواند برای کشور مفید تر واقع شود‪.‬‬ ‫اصالح طلب��ان قم ب��رای تعیین گزینه ه��ای انتخابات‬ ‫مجلس دهم به اتحاد رسیدند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا باهنر ب��ا تاکید بر اینک��ه مجلس خبرگان‬ ‫رهب��ری پش��توانه والی��ت فقی��ه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از همه‬ ‫اصولگرایان خواهش می کنم که اگر روی برخی از اس��امی‬ ‫فهرست منتشر شده ائتالف اصولگرایان انتقاداتی دارند باز‬ ‫هم به همه ‪ 30‬نفر رای دهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی فهرس��ت ائتالف اصولگرای��ان گفت‪ :‬امروز‬ ‫امری��کا به این فکر افتاده که انتخابات ایران را مهندس��ی‬ ‫کند و یک پای توصیه مردم برای مش��ارکت در انتخابات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همایش بزرگ اصولگرایان ‪ 4‬اس��فند با حضور رییس و‬ ‫سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��ورای مرکزی ائت�لاف بزرگ اصولگرای��ان با صدور‬ ‫اطالعی��ه ای اس��امی نامزد های مورد حمای��ت خود را در‬ ‫سراسر کشور منتشر کرد‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات نامزده��ای انتخاب��ات مجل��س از ‪ ۸‬صب��ح‬ ‫پنجشنبه اغاز می ش��ود و تا ‪ ۲۴‬ساعت قبل از رای گیری‬ ‫(‪ ۷‬اسفند) پایان می یابد‪.‬‬ ‫نام��زد ائتالف اصالح طلب��ان در انتخابات مجلس دهم‬ ‫گف��ت‪ :‬کنار رفت��ن دکتر عارف به نفع دکت��ر الریجانی را‬ ‫تکذیب می کنیم‪.‬‬ ‫در اج��رای ماده ‪ ۳۶‬ایین نامه اجرایی و قانون انتخابات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و تبصره های ذیل ان‪ ،‬اسامی و‬ ‫مش��خصات نامزده��ای انتخابات��ی در تمام��ی حوزه های‬ ‫انتخابیه سراسر کشور با کد انتخاباتی انها اعالم شد‪.‬‬ ‫س��ر لیس��ت ائتالف اصالح طلبان در انتخابات مجلس‬ ‫با بیان اینکه مجلس��ی می خواهیم ک��ه در راس امور و به‬ ‫دنبال ارمان های ملت باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬الگویی که در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برای زنان انتخ��اب می کنیم‪ ،‬حضرت‬ ‫زهرا(س) است‪.‬‬ ‫براساس نظرسنجی انتخاباتی انجام شده درباره میزان‬ ‫مش��ارکت مردم در انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫مجلس خبرگان‪ ۶۲ ،‬درصد پاسخگویان اعالم کرده اند که‬ ‫در انتخابات ‪ ۷‬اسفند شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫دی میس��تورا‪ ،‬فرستاده س��ازمان ملل به سوریه‬ ‫اذعان کرد که از س��رگیری مذکرات صلح سوریه در‬ ‫‪ 25‬فوریه جاری یک گزینه واقع بینانه نیست‪.‬‬ ‫ع��ادل الجبیر‪ ،‬وزیر خارجه عربس��تان س��عودی‬ ‫مدعی ش��د که ماموریت نیروهای ویژه س��عودی در‬ ‫صورت اعزام ش��ان به س��وریه در چارچ��وب ائتالف‬ ‫بین الملل��ی با فرماندهی امری��کا در مبارزه با داعش‬ ‫خالصه خواهد شد‪ .‬‬ ‫ماریا زاخاروا‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬سومین همایش همکاری روسیه و اعراب‬ ‫‪ 26‬فوری��ه در مس��کو برگ��زار خواهد ش��د و انتظار‬ ‫می رود وزیران امور خارج��ه امارات‪ ،‬اردن‪ ،‬بحرین و‬ ‫مصر و دبیر کل اتحادیه عرب در ان شرکت کنند‪.‬‬ ‫وزارت خارجه سوریه مخالفت خود را با درخواست‬ ‫صدر اعظم المان مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع‬ ‫بر فراز اسمان سوریه اعالم کرد‪.‬‬ ‫مارتین کوبلر‪ ،‬فرس��تاده سازمان ملل به لیبی در‬ ‫سخنانی هشدار داد که ممکن است زمان برای انجام‬ ‫عملی��ات هوایی بین المللی علی��ه مواضع داعش در‬ ‫لیبی مناسب نباشد‪.‬‬ ‫پاپ فرانس��یس‪ ،‬رهبر مسیحیان کاتولیک جهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دونال��د ترامپ به دلیل اظهاراتش درباره‬ ‫ممنوع ش��دن ورود پناهجویان مسلمان به امریکا و‬ ‫اح��داث دیوار در مرز امریکا با مکزیک مس��یحی به‬ ‫حساب نمی اید‪.‬‬ ‫در نخس��تین روز از نشست دو روزه نخست وزیر‬ ‫انگلی��س ب��ا ش��رکایش در اتحادیه اروپ��ا به منظور‬ ‫مذاکره درباره اصالح در روابط دوجانبه و حفظ لندن‬ ‫در این اتحادیه‪ ،‬ب��ا وجود برگزاری مذاکراتی مفصل‬ ‫از پنجشنبه شب تا بامداد جمعه‪ ،‬توافقی اعالم نشد‪.‬‬ ‫س��ازمان مل��ل از ارس��ال نخس��تین محمول��ه‬ ‫کمک های انسان دوستانه بین المللی از طریق هوایی‬ ‫به شهر دیرالزور سوریه در چند روز اینده خبر داد‪.‬‬ ‫دول��ت عراق ب��ه دنبال م��واد بس��یار خطرناک‬ ‫رادیواکتیو دزدیده شده از این کشور در سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پی استقرار موشک های زمین به هوا در جزایر‬ ‫مورد مناقش��ه دریای چین جنوبی به وس��یله چین‬ ‫وزی��ر خارجه امریکا از پکن به دلیل افزایش اقدامات‬ ‫نظامی در این دریای استراتژیک انتقاد کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬امادگی ایران برای صادرات دانش فنی به عراق‬ ‫‪ 3 29‬گام برای بومی سازی صنایع هوایی‬ ‫‪ 30‬توصیه های اقتصادی برای رونق کوتاه مدت صنایع سبک‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم و نیاز به تغییر در ساختار تامین مالی بنگاه های تولیدی کشور‬ ‫‪ 5‬شاهرگ حیاتی که به صنایع حیات می بخشد‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرایند جهانی شده‬ ‫محصول‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر صنعتی‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫حی��ات صنای��ع ای��ن روزها ب��ه نقدینگ��ی گره ‬ ‫خ��ورده و بانک ها در این می��ان بزرگترین نقش را‬ ‫ایفا می کنند‪ .‬به گفته ولی اهلل س��یف‪ ،‬رییس بانک‬ ‫مرک��زی نزدیک ب��ه ‪ ۸۵‬درصد تامی��ن مالی تولید‬ ‫کش��ور برعهده بانک هاس��ت در حالی که در تمام‬ ‫دنیا ای��ن رقم باید حدود ‪۲۰‬تا‪ 30‬درصد باش��د‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان س��اختار مناس��ب تامین مالی‬ ‫بخش تولید در کشور باید‪ ۳۰‬درصد از سوی بانک‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از محل س��رمایه گذاری خارجی و مابقی‬ ‫هم از طریق بازار س��رمایه و نظام بیمه انجام شود‪.‬‬ ‫لیزینگ ها و ش��رکت های س��رمایه گذاری نیز سهم‬ ‫بسیاری در تامین مالی بنگاه ها ایفا می کنند‪.‬‬ ‫بانک ها در ایران بیشترین سهم منابع مالی خود‬ ‫را به بنگاه های بزرگ و برای تامین مالی بلندمدت‬ ‫این بنگاه ها اختصاص می دهند در حالی که در تمام‬ ‫دنی��ا بانک ها عمده منابع خود را صرف تامین مالی‬ ‫کوتاه م��دت بنگاه های کوچک می کنن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫س��اختار تامین مالی در کشور را می توان به عنوان‬ ‫متهم ردیف نخس��ت ضعف تامین صنایع در کشور‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫حال با رفع تحریم ها ظرفیت استفاده از فاینانس‬ ‫نی��ز ب��رای بنگاه ه��ای بزرگ فراهم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ارزش تولی��د اقتصاد ایران مناس��ب‬ ‫اس��ت که می توان برای تامی��ن فاینانس در بخش‬ ‫تولید متناسب با ان رقم قابل توجهی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضع�ف نظ�ام بیم�ه در تامی�ن مال�ی‬ ‫بنگاه های کوچک‬ ‫وحید شقاقی‪ ،‬کارشناس اقتصادی و عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه تهران درباره راهکارهای تامین مالی‬ ‫برای صنایع کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬بین ‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد از تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از‬ ‫طریق نظام بانکی انجام می شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬نظام بیمه‪ ،‬بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫لیزین��گ و تامی��ن مالی از خ��ارج را از راهکارهای‬ ‫دیگ��ر تامین مال��ی صنایع عن��وان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه نظام بیمه در کش��ور به مس��ئله تامین‬ ‫مال��ی نپرداخته و این در حالی اس��ت که در تمام‬ ‫دنی��ا بیمه ها نقدینگی و س��پرده های مالی مردم را‬ ‫جمع اوری و در پروژه ها سرمایه گذاری می کنند اما‬ ‫در صورت ایفای نقش درس��ت نظام بیمه در ایران‬ ‫این جریان می تواند محل مناسبی برای تامین مالی‬ ‫بنگاه های کوچک باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک ها‬ ‫اکن��ون به اهمی��ت و نقش نظام بیم��ه پی برده اند‬ ‫گفت‪ :‬به همین دلیل است که برای کسب نقدینگی‬ ‫به این ح��وزه ورود کرده اند اما بخش خصوصی در‬ ‫کشور متاسفانه هنوز به این موضوع نرسیده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این انچه در این زمینه اهمیت ویژه دارد‬ ‫کارایی بیشتر بیمه ها متناسب با بانک هاست‪.‬‬ ‫ش��قاقی با بیان اینکه بیمه ها س��پرده های خرد‬ ‫را می توانن��د دریافت کنند و جمع این س��پرده ها‬ ‫می توان��د به بی��ش از س��پرده های بانکی برس��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مکانیزم نظام بانکی فقط برای کس��ب‬ ‫سود تعریف می شود اما در نظام بیمه مکانیزم های‬ ‫دیگری هم تعریف می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه بیمه ه��ا در طرح های‬ ‫کوتاه مدت می توانند کمک بسیاری به نظام تولیدی‬ ‫کش��ور برای تامین مالی کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از دیگر‬ ‫محورهای��ی که می تواند به تامین مالی برای بخش‬ ‫تولید کمک کند بازار سرمایه است که متاسفانه در‬ ‫این زمینه هم مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم طراح�ی ابزار تضمی�ن در بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫این کارش��ناس امور اقتصادی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫ب��ازار س��رمایه پیش بینی پذیر می توان��د در تامین‬ ‫مالی ب��ه بخش تولید کمک کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ایران‬ ‫تامین مالی از طریق ورود به بازار س��رمایه مبنی بر‬ ‫شانس است و با این سیاست نمی توان بخش تولید‬ ‫را کمک کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه اکن��ون ‪ ۹۰‬درصد تامین‬ ‫مالی از طریق بانک ها انجام می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد باقیمان��ده تامین مالی در ایران از طریق‬ ‫بازار سرمایه و بیمه ها انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��قاقی راهکار پنج��م تامین مال��ی را فاینانس‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬یکی از راه های تامین مالی اکنون‬ ‫در کش��ور فاینانس اس��ت‪ .‬تامین مال��ی از طریق‬ ‫فاینانس به این دلیل در ایران امکان پذیر اس��ت که‬ ‫بدهی مال��ی ایران به دیگر کش��ورها اکنون حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون دالر بوده و این رقم بسیار اندک است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ساختار ایده ال تامین مالی تولید‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬تامین مالی تولید در کش��ور باید‬ ‫تقسیم بندی مناس��بی داشته باشد و در این زمینه‬ ‫‪۳۰‬درصد سهم بانک‪ ۳۰ ،‬درصد تامین مالی از خارج‬ ‫و مابقی هم از طریق بازار سرمایه و بیمه باید تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬لیزینگ ها و شرکت های س��رمایه گذاری نیز‬ ‫می توانند کمک بسیاری به تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫ن مال�ی‬ ‫‹ ‹نق�ش ب�ازار س�رمایه در تامی� ‬ ‫صنایع بزرگ‬ ‫محمدمه��دی ریی��س زاده‪ ،‬مش��اور بانک��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران نیز در گفت وگ��و با‬ ‫درباره‬ ‫چگونگی تامین نقدینگ��ی در بخش صنعت گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به واقعیت های موجود در بازار‬ ‫پول و س��رمایه‪ ،‬امکان ایجاد تعادل میان بانک ها و‬ ‫بازار س��رمایه برای تامین مالی صنایع وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکنون نقش بازار سرمایه در تامین پول و نقدینگی‬ ‫صنای��ع بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد اس��ت بنابراین عمده‬ ‫تامی��ن مالی صنعت کش��ور از طری��ق بانک انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس زاده با بی��ان اینکه تامین نقدینگی صنایع‬ ‫بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دلی��ل انکه بانک ها بیش��تر تمایل ب��ه تامین مالی‬ ‫بلند م��دت دارند تضمین های دولتی بزرگی اس��ت‬ ‫ک��ه بنگاه های بزرگ را حمای��ت می کند به همین‬ ‫دلیل بانک ها به جای انکه منابع خود را میان تعداد‬ ‫زیادی از صنایع کوچک با ریسک زیاد توزیع کنند‬ ‫واحد های تولیدی که یارانه گرفته اند را به شکل مشخص معلوم کنید‬ ‫ی��ک عضو هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران در واکنش به اظهارات نوبخت با بیان اینکه از دولت‬ ‫گذشته تاکنون وعده های مختلفی مبنی بر ارائه یارانه به‬ ‫تولید مطرح ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون تولید کننده ای را‬ ‫ندیده ایم که این یارانه را دریافت کرده باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬ارمان خالقی در واکنش به اظهارات‬ ‫س��خنگوی دولت مبنی بر اینکه ‪۲‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫منابع هدفمند سازی یارانه ها در سال جاری به بخش تولید‬ ‫اختصاص یافته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای امسال دولت مدعی‬ ‫است که ارقام مختلفی از منابع هدفمندسازی یارانه ها را‬ ‫ب��ه تولید اختصاص داده ام��ا تاکنون ما تولید کننده ای را‬ ‫ندیده ایم که این منابع را دریافت کرده باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس قانون قرار بود ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش‬ ‫تولی��د اختصاص پی��دا کند‪ ،‬افزود‪ :‬تا ب��ه امروز به صورت‬ ‫مش��خص اعالم نش��ده که چه تعداد واح��د تولیدی این‬ ‫منابع را دریافت کرده اند‪ ،‬این در حالی است که یارانه حق‬ ‫بخش تولید بوده و دولت موظف به پرداخت ان است‪.‬‬ ‫خالق��ی با اش��اره به اینک��ه از دولت گذش��ته تاکنون‬ ‫وعده ه��ای مختلفی مبنی بر ارائ��ه یارانه به بخش تولید‬ ‫مطرح ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت ادعا می کند یارانه ای‬ ‫را ب��ه بخش تولی��د پرداخت کرده باید به صورت ش��فاف‬ ‫جزئی��ات ان دس��ته از تولیدکنندگان��ی که توانس��ته اند‬ ‫ای��ن مناب��ع را دریاف��ت کنن��د اع�لام کند‪ ،‬حت��ی اگر‬ ‫نمی خواهد اس��م تولید کنندگان را بگوید‪ ،‬حداقل اسامی‬ ‫تولید کنندگان را در بخش های مختلف به صورت تیتروار‬ ‫بگوید تا در نهایت موضوع پرداخت یارانه به بخش تولید‬ ‫تعیین تکلیف شود‪ .‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران اضافه کرد‪ :‬اختص��اص یارانه با پرداخت‬ ‫متفاوت اس��ت زیرا زمانی ی��ک رقمی اختصاص یافته اما‬ ‫ی متقاضی پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫هنوز به واحدها ‬ ‫بیش��تر راغب هس��تند تا منابع خ��ود را در اختیار‬ ‫تعداد محدودی بنگاه با ریسک کم قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه صنایع کوچک ب�ا تامین مالی‬ ‫نظام بانکی‬ ‫رییس زاده با تاکید بر اینکه کاهش سهم بانک ها‬ ‫در تامین نقدینگی صنایع بزرگ و هدایت این منابع‬ ‫به صنایع کوچک و متوس��ط منجر به اش��تغالزایی‬ ‫و توس��عه این صنایع می ش��ود افزود‪ :‬از انجایی که‬ ‫ازادس��ازی اقتصاد در کش��ور انجام نش��ده و تمام‬ ‫واگذاری ها به بخش های خصولتی س��پرده ش��ده‬ ‫بنابراین بازار س��رمایه تنها در دست چند هلدینگ‬ ‫بزرگ همچون پتروش��یمی‪ ،‬نف��ت‪ ،‬فوالد و خودرو‬ ‫بوده و درص��د قابل توجهی از این صنایع در اختیار‬ ‫خصولتی هاست‪.‬‬ ‫مش��اور بانکی اتاق بازرگانی ایران تمایل بیش��تر‬ ‫م��ردم ب��رای س��پرده گذاری در بانک ه��ا را عامل‬ ‫دیگر ضعف بازار س��رمایه عنوان کرد و گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫حباب ه��ای س��رمایه در بورس باعث می ش��ود که‬ ‫نخس��تین قربانیان این امر سهامداران خرد باشند‪.‬‬ ‫بنابراین امنیت کاهش پیدا می کند و مردم ترجیح‬ ‫می دهند که بدون دردس��ر سرمایه های خود را در‬ ‫بانک بگذارند‪ .‬این در حالی اس��ت که با سوق دادن‬ ‫منابع به بازار سرمایه ش��اهد ازادسازی بسیاری از‬ ‫منابع خواهیم بود و ازادسازی منابع نیز بسیاری از‬ ‫مش��کالت امروز را برای خروج از رکود خودبه خود‬ ‫حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ بناب��ر این گ��زارش‪ 5 ،‬راهکار نظ��ام بانکی‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬نظ��ام بیم��ه‪ ،‬س��رمایه گذاری خارجی و‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذاری و لیزین��گ می توانند‬ ‫نق��ش مهم��ی در تامین مال��ی صنایع ایف��ا کنند‪.‬‬ ‫به طور قطع با توزیع مناسب سهم تامین مالی میان‬ ‫ارکان مختل��ف اقتصادی کش��ور و خ��روج بانک ها‬ ‫از انحصارگ��ری‪ ،‬مش��کالت س��اختاری بانک ها در‬ ‫بنگاهداری و اخذ سود باال برای ارائه تسهیالت نیز‬ ‫حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تامین مالی از‬ ‫طریق بانک ها‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫باقیمانده از‬ ‫طریق بازار‬ ‫سرمایه و بیمه ها‬ ‫انجام می شود‬ ‫محمدمهدی رییس زاده‬ ‫کاهش سهم‬ ‫بانک ها در‬ ‫تامیننقدینگی‬ ‫صنایع بزرگ‬ ‫و هدایت این‬ ‫منابع به صنایع‬ ‫کوچک منجر به‬ ‫توسعه می شود‬ ‫رهایی از هویت وابسته به نفت در صنعت دارو با جذب سرمایه خارجی‬ ‫دبی��ر انجمن داروس��ازان ایران با تاکید ب��ر لزوم جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی در اقتصاد کش��ور گف��ت‪ :‬رهایی از‬ ‫هویت وابس��ته به نفت در صنعت دارو که سال هاس��ت به‬ ‫عنوان یک معضل در این صنعت معرفی شده تنها با جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در بخش دارو محقق می شود‪.‬‬ ‫س��ید مهدی س��جادی درب��اره بحث خصوصی س��ازی‬ ‫در صنع��ت دارو در گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫می دانی��م ک��ه قیمت نفت کاه��ش پیدا ک��رده و درامد‬ ‫ساالنه کش��ور ما حدود ‪ 100‬میلیارد دالر پایین تر امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین ضرورت تامین مناب��ع مالی از حوزه های‬ ‫غیروابسته به درامد نفتی بیشتر احساس می شود‪.‬‬ ‫س��جادی ادامه داد‪ :‬کش��ور ما برای رسیدن به رشد ‪8‬‬ ‫درصدی اقتصاد که مورد نظر دولت یازدهم است‪ ،‬ساالنه‬ ‫به ‪ 45‬تا ‪ 50‬میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد‬ ‫و ای��ن موضوع نیازمند یک مهارت بین المللی چند جانبه‬ ‫و همراهی مراجع قانون گذاری است‪.‬‬ ‫به گفته وی رهایی از هویت وابس��ته به نفت در صنعت‬ ‫دارو که سال هاس��ت به عنوان یک معضل در این صنعت‬ ‫معرفی ش��ده تنها با ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫بخش دارو محقق می ش��ود‪ .‬اگر به دنب��ال رقابت پذیری‬ ‫صنعت و تمرکز بر توسعه صادرات هستیم باید به سمت‬ ‫رویکرد خصوصی س��ازی بین المللی‪ ،‬البته با رعایت اصول‬ ‫منافع ملی و حفظ خطوط قرمز پیش برویم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن داروس��ازان با اش��اره ب��ه الزامات جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذار خارجی‬ ‫باید به واس��طه برایند س��یگنال های دریافتی از ایران به‬ ‫این نقطه برس��د که در صورت س��رمایه گذاری در ایران ‬ ‫ب��ا انبوهی از مق��ررات و قوانی��ن و ایین نامه ها محصور و‬ ‫محدود نخواهد ش��د و می تواند با اطمینان خاطر از ثبات‬ ‫رویکردها و قوانین نس��بت به برنامه ریزی برای کس��ب و‬ ‫کار خود اقدام کند‪.‬‬ ‫در عصر کنونی فعالیت هیچ کسب وکاری در جهان به صورت‬ ‫جزیره ای امکان پذیر نیس��ت در صورتی که بنگاه های اقتصادی‬ ‫فعالیت های شان را جزیره ای کنند‪ ،‬فعالیت شان تداوم نخواهد‬ ‫یاف��ت و ب��ه ضرورت جهانی ش��دن پی خواهند ب��رد‪ .‬تغییرات‬ ‫گس��ترده جهانی در حوزه کس��ب وکار و تجارت از تولید انبوه و‬ ‫دس��تی به تولید ناب با رویکردی مش��تری محور موجب ش��ده‬ ‫ت��ا فضای رقابتی به وجود اید و رقابت در چنین فضایی بس��یار‬ ‫دش��وار و مخاطره انگیز اس��ت‪ .‬در این میان بسیاری از بنگاه ها و‬ ‫شرکت ها از دور رقابت خارج می شوند و عرصه را به شرکت های‬ ‫موف��ق واگذار می کنند‪ .‬بنابراین بخش ه��ای صنعتی و تجاری‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن متغیرهای جمعیت ش��ناختی‪ ،‬متغیرهای‬ ‫جغرافیای��ی و عوام��ل روان ش��ناختی و رفتاری می کوش��ند‬ ‫حوزه تولید کاال و‬ ‫تا بیش��ترین س��ود را از فعالیت های ش��ان در ‬ ‫خدمات کس��ب کنند و برای اینکه این امر محقق ش��ود‪ ،‬باید از‬ ‫فعالیت های جزیره ای پرهیز کرده و به رقابت جهانی بیندیشند‪،‬‬ ‫اما شتاب تغییر و تحوالت در محیط های اقتصادی و کسب وکار‬ ‫به قدری زیاد اس��ت که روش های س��نتی پیش��ین در پیشبرد‬ ‫فعالیت ها مقرون به صرفه نبوده و حتی در برخی موارد استفاده‬ ‫از این روش ها امکان پذیر نیس��ت‪ .‬به این جهت مدیران بنگاه ها‬ ‫و صاحب��ان صنایع در چنین موقعیت��ی در پی بهترین روش ها‬ ‫برای توسعه کس��ب وکار و فعالیت بیشتر در عرصه های رقابتی‬ ‫هستند‪ .‬البته اس��تفاده از فرصت ها و امکانات خارج از محدوده‬ ‫بنگاه ه��ا و بهره مندی از تجارب مفید کس��ب وکارهای مش��ابه‬ ‫و پیش��رو می تواند عامل بق ا و پیش��رفت روزافزون س��ازمان در‬ ‫راس��تای تغییر مداوم و حرکت به س��وی جهانی ش��دن باشد و‬ ‫سازمان های ماندگار‪ ،‬سازمان هایی هستند که از این فرصت ها‬ ‫استفاده می کنند؛ بنابراین در بخش های بزرگ اقتصادی‪ ،‬توجه‬ ‫به مقوله توسعه راهبری همس��و با سایر استراتژی ها از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫جهانی ش��دن‪ ،‬فرایندی است که بنگاه ها و سازمان ها به این‬ ‫طری��ق محصوالت و خدمات خ��ود را عالوه بر عرضه در مقیاس‬ ‫داخل��ی در مقیاس��ی جهان��ی عرضه می کنند و در این مس��یر‬ ‫عالوه ب��ر ایفای نقش در اقتصاد داخلی و منطقه ای‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫یک اقتصاد جهانی می شوند‪.‬‬ ‫در جهان��ی ک��ه به س��وی یکپارچه ش��دن پیش م��ی رود‪،‬‬ ‫س��ازمان ها با چالش ها و فرصت های جدیدی روبه رو هس��تند‪.‬‬ ‫البته این روند به همراه تحوالت فناوری در مقایس��ه با گذش��ته‬ ‫وضعیت بس��یار متفاوت��ی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬می توان گفت‬ ‫جهان��ی ش��دن مجموع��ه ای از فرصت ها و تهدیده��ا را پیش‬ ‫روی بنگاه ها و س��ازمان ها قرار می دهد‪ .‬زمانی که س��ازمانی به‬ ‫هر ترتیب معرفی می ش��ود و از طریق وب سایت شروع فعالیت‬ ‫خ��ود را اعالم می کند‪ ،‬حرکت به س��وی جهانی ش��دن را اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬چرا که با دسترسی به یک پایگاه‪ ،‬مشتریان داخلی‬ ‫و خارجی اش را توسعه داده است‪« .‬جهانی شدن» واژه جدیدی‬ ‫نیست‪ .‬در حقیقت‪ ،‬جهانی سازی از روزهای اغازین کسب وکار‬ ‫وج��ود داش��ته اما تاثیرات ان در س��ال های اخیر بیش��تر بوده‬ ‫است‪ .‬پیش��رفت س��ریع اثرات کالن اقتصادی جهانی سازی با‬ ‫توسعه کش��ورهای جهان سوم و س��ایر بازارهای جدید‪ ،‬ایجاد‬ ‫توافقنامه ه��ای تج��ارت ازاد‪ ،‬پیدایش اینترنت و دس��تیابی به‬ ‫پیشرفت های تکنولوژیک و ارتباطی‪ ،‬گسترش کسب وکار های‬ ‫چند ملیتی‪ ،‬ایجاد اتحادیه اروپا‪ ،‬تاثیر ثبات یورو در بازار جهانی‬ ‫ارز و همچنی��ن افزایش نقدینگی پیچیده تر بازار ادامه یافت‪ .‬در‬ ‫جهان امروز‪ ،‬رقابت و انتخاب گس��ترده شد ه و خصوصی سازی‪،‬‬ ‫ی تبدیل به مفاهیمی جهانی شده اند‬ ‫ازادس��ازی و مقررات زدای ‬ ‫و معدود س��ازمان هایی هس��تند که به اتکای خود‪ ،‬توانایی رفع‬ ‫نیازهای مش��تریان را دارند‪ .‬س��ازمان ها با تمرکز‪ ،‬تقسیم بندی‬ ‫بازار و اولویت بندی ان فعالیت های اساس��ی را برای بهره گیری‬ ‫از نق��اط قوت خود به منظور ورود ب��ه اتحادیه ها و توافقتنامه ها ‬ ‫تعریف می کنند‪.‬‬ ‫امروزه جهان دارای منابع و س��رمایه های محدودی است که‬ ‫بس��تر نیازهای نامحدود بشر شده اس��ت‪ .‬به منظور پاسخگویی‬ ‫به افزایش مس��تمر تقاضای مش��تریان در بخش های مختلف‪،‬‬ ‫بسیاری از کسب وکار ها می کوشند تا عالوه بر توسعه حضورشان‬ ‫در بازارهای بین المللی‪ ،‬زنجیره ارزش خود را در سطح بین المللی‬ ‫افزایش دهن��د‪ .‬تاثیر جهانی س��ازی در توافقنامه ها و معامالت‬ ‫بین المللی و برون مرزی بس��یار مش��هود اس��ت‪ .‬جهانی سازی‬ ‫برای انواع کس��ب وکارها فرصت��ی را فراهم می اورد تا به افزایش‬ ‫درامد‪ ،‬پذیرش ریسک و افزایش حقوق صاحبان سهام بپردازند‪.‬‬ ‫ن می توان به توس��عه رقابت در‬ ‫از مهم تری��ن نتایج جهانی ش��د ‬ ‫س��طح بین المللی اقتصاد اش��اره کرد‪ .‬زیرا در چنین ش��رایطی‬ ‫شاهد کاهش هزینه های حمل ونقل‪ ،‬توسعه فناوری اطالعات و‬ ‫گسترش تجارت‪ ،‬به حداقل رسیدن محدودیت های جغرافیایی‬ ‫و رش��د رقابت خواهیم بود که درنهایت منجر به افزایش کارایی‬ ‫اقتصاد بین المللی خواهد ش��د‪ .‬از بلوغ اقتصاد کالن در جهان با‬ ‫نام «جهانی سازی» یاد می شود‪ .‬امید است در اینده ای نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬ب��ا ارتقای مس��تمر کیفیت محصوالت و خدم��ات ایرانی و‬ ‫گسترش حضور نش��ان(برند)های معتبر و خوش نام کشورمان‬ ‫در بازارهای جهانی‪ ،‬زمینه مناس��بی برای معرفی نش��ان(برند)‬ ‫های برتر ایرانی در سطح بین المللی فراهم شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های‬ ‫محمدعلی نوید در بخش صنعت‬ ‫راهیابی ‪ ۸‬طرح برتر به رقابت های اب و فاضالب‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫تحولدرصنعتابوفاضالب با استفادهازفناوری هاینوین‬ ‫محسن معصومی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نوید از فعاالن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬با وجود اینکه برخی از دوستانش‬ ‫از فعاالن سیاسی مخالف حکومت پهلوی بودند‪ ،‬او‬ ‫به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط‬ ‫در س�ه را ه امین حض�ور تهران (کوچه ابش�ار‪ ،‬بین‬ ‫بهارستان و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫همچنین در روز ‪ 22‬بهمن در تصرف سازمان تلویزیون‬ ‫به صورت مسالمت امیز و بدون خشونت بسیار تالش کرد‪.‬‬ ‫کاخ های سلطنتی و پادگان ها با پیروزی انقالب در معرض‬ ‫دستبرد بعضی گروه ها بودند‪ .‬از سوی نخست وزیری‪ ،‬حکم‬ ‫سرپرستی و محافظت پادگان لویزان و‪ ...‬برای او صادر شد‪.‬‬ ‫ت اموال‬ ‫ش باع��ث جلوگیری از غار ‬ ‫ت�لاش نوید و همکاران ‬ ‫عمومی حفظ اسناد و اس��لحه ارتش شد‪ .‬در همین زمان ‬ ‫نام افسر مسئول‪ ،‬هاشمی اعالم شد که گروه های مختلف‬ ‫برای بردن اس��لحه و مهمات به انه��ا مراجعه می کردند و‬ ‫ت اموال و س�لاح را بگیرند‪.‬‬ ‫انه��ا موظف بودند جلوی غار ‬ ‫ل به‬ ‫محمدعل��ی نوید تا روز ‪ 25‬بهم��ن ‪ 1357‬با تهیه قف ‬ ‫جمع اوری و دپوی سالح ها در انبار ها مشغول بود‪ .‬روز ‪26‬‬ ‫بهمن با چند تن از دوستان به کاخ نیاوران رفتند‪ .‬کاخ در‬ ‫اختیار کمیته و تعدادی از کارمندان هوانیروز بود‪ .‬حاج اقا‬ ‫مصطفوی‪ ،‬امام جماعت مس��جد نیاوران مسئولیت انجا را‬ ‫به عهده داش��ت‪ .‬با دیدن حکم نخس��ت وزیری خوشحال‬ ‫ی نوید و کهرام مش��غول بررسی و صورت برداری‬ ‫ش��د‪ .‬تق ‬ ‫و پلمب اش��یای داخل و خارج از ساختمان کاخ مثل انبار ‬ ‫و اتومبیل ها ش��دند‪ .‬روز ‪ 29‬بهمن ‪ 1357‬به کاخ سعد اباد‬ ‫رفتن��د‪ .‬تقی نوی��د و کهرام ب��ه مدت دو هفته مش��غول‬ ‫صورت ب��رداری از اش��یای خارج از س��اختمان اصلی کاخ‬ ‫بودن��د‪ .‬برخی از کاخ ها پلمب و تقریبا نظمی به انجا داده‬ ‫ش��د‪ .‬پس از ان کهرام کاخ را ترک و به دنبال کسب وکار‬ ‫خود رفت‪ .‬تقی نوید مسئولیت محافظت از کاخ نیاوران و‬ ‫سعداباد را برعهده گرفت‪ .‬در همین زمان مهندس بازرگان‬ ‫با محمدعلی نوید از کاخ سعد اباد و نیاوران بازدید کردند‪.‬‬ ‫حفظ دارایی کاخ ها (کاخ سعداباد ـ نیاوران) حاصل تالش‬ ‫گاهی مهر و‬ ‫ ‬ ‫ای��ن گروه در حفظ اموال بوده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫موم در ها در فضای مش��وش اول انقالب شکس��ته می شد‬ ‫و گاه مراجع��ان با حکم های مختلف و ب��ه دالیل متنوع‪،‬‬ ‫دستور برداشت بخشی از اموال کاخ ها را صادر می کردند‪.‬‬ ‫حفظ اثار هنری کاخ ها گاهی مشکالت فنی پیدا می کرد‪.‬‬ ‫سیس��تم های تهویه کاخ ها کار نمی ک��رد‪ ،‬تابلو های ان در‬ ‫معرض اسیب بود و همچنین حفظ اینگونه اموال نیازمند‬ ‫متخصصان خودش بود‪ .‬نوید توانست تسهیالت الزم برای‬ ‫واگذاری کاخ نیاوران به مرکز بنیاد فرهنگ و هنر ایران را‬ ‫فراهم کند‪ .‬با پیروزی انقالب از سوی امام خمینی(ره) به‬ ‫عضویت اتاق بازرگانی ایران منصوب شد‪ .‬در اتاق بازرگانی‬ ‫همراه ‪7‬نفر ـ عالی نسب‪ ،‬شهامی پور‪ ،‬عسگر اوالدی‪ ،‬علینقی‬ ‫خاموش��ی‪ ،‬عالء میرمحمدصادقی‪ ،‬علی حاجی ترخانی در‬ ‫زمین��ه کمک ب��ه کارخانه ها‪ ،‬صاحبان کس��ب وکار و حل‬ ‫اعتص��اب و راه اندازی کارخانه ها که در معرض مش��کالت‬ ‫ف��راوان بودن��د متمرکز ب��ود‪ .‬گرچه مش��ارکت او در اتاق‬ ‫بازرگان��ی از س��ال های ‪ 60‬پررنگ نبود‪ ،‬او در نخس��تین‬ ‫انتخاب��ات ات��اق بازرگانی در س��ال ‪ 1364‬در کنار مهدی‬ ‫مفید‪ ،‬مهندس ایمانی و دکتر نقره کار ش��یرازی از اعضای‬ ‫کمیس��یون نظارت بر انتخابات اتاق انتخاب شد‪ .‬نوید در‬ ‫س��ال ‪ 1365‬به عنوان خزان��ه دار اتاق بازرگانی و صنایع و‬ ‫معادن ایران انتخاب شد‪ .‬او در انتخابات دوره دوم اتاق در‬ ‫س��ال ‪ 1369‬تا ‪ 1370‬ش��رکت نکرد و محسن خلیلی‪ ،‬از‬ ‫مدیران و س��هامدار ش��رکت بوتان گاز به جای او انتخاب‬ ‫شد‪ .‬نوید از سال ‪ 1380‬در انتخابات اعضای هیات رییسه‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران به عنوان کاندیدا ش��رکت نکرد‪ .‬با‬ ‫توقف فعالیت های حس��ینیه ارشاد در پاییز ‪ 1351‬توسط‬ ‫دولت در مش��ورت با مرحوم بهش��تی با توجه به ضرورت‬ ‫تغیی��ر نحوه تدریس علوم حوزوی برنامه ریزی می کنن د تا‬ ‫طلبه ها با علوم جدید و به ویژه زبان های دیگر اشنا شده و‬ ‫دنیا را بهتر بشناسند‪ .‬چند سال پس از ان‪ ،‬زمین ‪ 10‬هزار‬ ‫متری واقع در نبش خیابان ولیعصر و طالقانی را از سفارت‬ ‫افغانس��تان با مشکالت فراوان به ارزش نسبی ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان خریداری می کنند‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫رقابت های نهایی نخستین «ایده بازار اب و فاضالب» با حضور صاحبان ‪ 8‬ایده‬ ‫و طرح برتر روز پنجم اسفند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود‪ .‬علی‬ ‫علیزاده‪ ،‬مسئول اجرایی رویدادهای ایده بازار گفت‪ ۱۳۰ :‬ایده و طرح به دبیرخانه‬ ‫این رویداد ارسال شد که در مرحله نخست داوری‪ ۱۸ ،‬طرح برتر انتخاب شدند‪.‬‬ ‫فناوری نانو‬ ‫را می توان‬ ‫در ‪ 3‬حوزه‬ ‫اصلی اب‬ ‫تقسیم بندی‬ ‫کرد‪ :‬حوزه‬ ‫تصفیه‬ ‫و بازیابی اب‪،‬‬ ‫حوزه نظارت‬ ‫بر االینده ها‬ ‫و کنترل کیفیت‬ ‫اب‪ ،‬حوزه توزیع‬ ‫اب و تاسیسات‬ ‫به گ��زارش س��ازمان ملل بی��ش از ‪ 700‬میلیون‬ ‫نفر در سراس��ر دنیا از کمب��ود اب رنج می برند و اگر‬ ‫اقدامی نش��ود تا س��ال ‪2025‬م این رقم به ‪ 3‬میلیارد‬ ‫نفر افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬تخمین زده می شود که‬ ‫مص��رف اب در جه��ان هر ‪ 20‬س��ال دوبرابر خواهد‬ ‫ش�� د ام��ا می��زان تولید اب در مقایس��ه ب��ا این نرخ‬ ‫کاف��ی نخواهد بود‪ .‬نزدیک ب��ه ‪70‬درصد از اب دنیا‬ ‫در بخش کش��اورزی مصرف می شود و این در حالی‬ ‫اس��ت که ابیاری ضعیف و مدیریت نامناسب مقادیر‬ ‫زی��ادی از مناب��ع اب را از بین می برد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫ب��رای تولی��د هر ‪ 454‬گرم برنج ح��دود یک تن اب‬ ‫مصرف می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مصرف بی رویه سموم‬ ‫و کود های شیمیایی‪ ،‬تهدیدی فزاینده برای الودگی‬ ‫اب های زیرزمینی به شمار می رود‪ .‬صنایع نیز به نوبه‬ ‫خود اب بسیاری هدر می دهند‪ .‬به عنوان مثال برای‬ ‫تولی��د یک تن فوالد ‪ 282‬تن اب مصرف می ش��ود‪.‬‬ ‫انس��ان ها به اب به عنوان ورودی تولید (کش��اورزی‬ ‫و صنعت)‪ ،‬ابزاری برای زنده ماندن‪ ،‬حفظ س�لامت و‬ ‫اسایش زندگی و حفظ اکوسیستم تکیه دارند‪ .‬کمبود‬ ‫اب س�لامت اقتصادی بس��یاری از کش��ور ها به ویژه‬ ‫کشورهای خش��ک و نیمه خشک را تهدید می کند‪.‬‬ ‫حاص��ل این تغییر می تواند بافت اجتماعی جوامع را‬ ‫از بین برده و تنازع روی منابع کمیاب ابی را تشدید‬ ‫کند‪ .‬در ایران مس��ئله اب به ویژه اب شیرین با توجه‬ ‫به وضعیت جغرافیایی از حساسیت زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ذخایر اب کش��ور درحال کاهش و‬ ‫ش��ور شدن است و اب های س��طحی و زیر زمینی با‬ ‫ان��واع الودگی ها الوده ش��ده اند‪ .‬بنابراین با نگاهی به‬ ‫مش��کالت تامی��ن اب در ای��ران و همچنین اهمیت‬ ‫تصفیه پس��اب های صنعتی و شهری و ظرفیت های‬ ‫نمک زدای��ی اب دریا‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصفیه اب به شیوه متداول‬ ‫مراح��ل تصفی��ه به روش های معمول ش��امل این‬ ‫موارد است‪ :‬عملیات پیش تصفیه‪ ،‬منعقد شدن ذرات‬ ‫معلق‪ ،‬به هم پیوس��تن ذرات منعقد ش��ده و تشکیل‬ ‫ذرات بزرگت��ر‪ ،‬رس��وب گذاری‪ ،‬گندزدایی‪ ،‬هوادهی‪،‬‬ ‫ص��اف کردن‪ .‬ب��ه دلیل اینکه هر روش قادر به از بین‬ ‫ب��ردن همه الودگی ها نیس��ت‪ ،‬پس در ش��یوه های‬ ‫معم��ول نیاز به چندین مرحله اس��ت‪ .‬در نتیجه هر‬ ‫مرحله نیاز به تهیه س��ازه ها و تاسیس��ات خاص خود‬ ‫دارد ک��ه هزین��ه عملیاتی را افزایش داده و س��رعت‬ ‫عملیات تصفیه کاهش می یابد‪ .‬فناوری های نوین در‬ ‫کاهش مراحل و کمتر کردن ابعاد تاسیسات مورد نیاز‬ ‫می توانند بسیار موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت ه�ای جدی�د فن�اوری نان�و در‬ ‫صنعت اب‬ ‫بازار محصوالت نانو برای ساختار مورد استفاده در‬ ‫تصفیه اب در س��ال ‪2010‬م حدود ‪ 1/4‬میلیارد دالر‬ ‫بوده و تخمین زده ش��ده که ‪ 5‬س��ال بعد‪ ،‬نرخ رش��د‬ ‫ساالنه ‪9/7‬درصد باشد‪ .‬انتظار می رود با توسعه بیشتر‬ ‫فن��اوری نانو‪ ،‬کارای��ی روش های مختلف تصفیه اب‬ ‫همچون خالص سازی‪ ،‬نمک زدایی‪ ،‬ضد عفونی کردن‬ ‫و پاالیش بهبود یابد‪ .‬همچنین انتظار بر این است که‬ ‫اس��تفاده از محصوالت مبتنی بر فن��اوری نانو هزینه‬ ‫تصفیه اب را کاهش دهد‪ .‬کش��ور های درحال توسعه‬ ‫می توانن��د با بهره گیری از فناوری نانو در تصفیه اب‬ ‫جهش بزرگی در این زمینه داشته و حرکت به سمت‬ ‫فناوری های پیشرفته‪ ،‬استفاده از فناوری های قدیمی‬ ‫ نامرغوب‪ ،‬ناکارامد‪ ،‬گران و االینده محیط زیس��ت را‬ ‫کن��ار بگذارند‪ .‬از انجایی ک��ه فراهم کردن اب تمیز‬ ‫برای سالمت اقتصادی کشور ها ضروری است‪ ،‬توسعه‬ ‫فناوری نانو می تواند با امنیت ملی گره بخورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد های فناوری نانو در صنعت اب‬ ‫و فاضالب‬ ‫فن��اوری نان��و را می ت��وان در ‪ 3‬ح��وزه اصلی اب‬ ‫تقس��یم بندی کرد‪ :‬حوزه تصفیه و بازیابی اب‪ ،‬حوزه‬ ‫نظارت بر االینده ها و کنترل کیفیت اب‪ ،‬حوزه توزیع‬ ‫اب و تاسیسات‪ .‬استفاده از فناوری نانو در این حوزه ها‬ ‫می توان��د منجر ب��ه افزایش ب��ازده و کاهش مصرف‬ ‫انرژی نسبت به س��امانه های تصفیه کنونی‪ ،‬کاهش‬ ‫تجهی��زات جانبی‪ ،‬کاهش تولید پس��اب و درنهایت‬ ‫ایج��اد س��هولت و ارزانی در صنع��ت اب و فاضالب‬ ‫ش��ود‪ .‬هر یک از حوزه های باال نیز می توانند به چند‬ ‫بخش مختلف تقس��یم شوند‪ .‬می توان حوزه تصفیه و‬ ‫بازیابی اب را به بخش های فیلتراس��یون‪ ،‬جاذب ها‪،‬‬ ‫کاتالیزوره��ا‪ ،‬فرایند نمک زدای��ی و میکروب زدایی‬ ‫تقس��یم کرد‪ .‬همچنین در زمینه نظارت بر االینده ها‬ ‫و کنترل کیفیت اب‪ ،‬ان را در بخش هایی شامل نانو‬ ‫حسگرها‪ ،‬نانوزیست حسگرها‪ ،‬ارائه تجمعی حسگرها‬ ‫و حس��گرهای پیش تغلیظ کننده تقسیم بندی کرد‪.‬‬ ‫حوزه توزیع اب و تاسیس��ات نیز بسته به استفاده از‬ ‫ن می تواند به‬ ‫فناوری های نوین در بحث مهندس��ی ا ‬ ‫چندین حوزه تقسیم شود مانند نانو پوشش ها یا نانو‬ ‫کامپوزیت ها و‪. ...‬‬ ‫‹ ‹تصفیه و بازیابی اب‬ ‫ب��ا توجه ب��ه کمب��ود اب و افزای��ش تقاضای اب‬ ‫برای مصارف ش��هری و صنعتی و همچنین تاثیرات‬ ‫مخ��رب االینده ه��ا و پس��اب ها بر محیط زیس��ت و‬ ‫اب های زیر زمینی‪ ،‬س��رمایه گذاری درجهت تصفیه‬ ‫توسعه و اینده فناوری نانو در صنعت اب‬ ‫با توجه به چالش های روز افزون جهانی و به ویژه ش��رایط‬ ‫خ��اص اب در ای��ران‪ ،‬امید کارشناس��ان به بهره ب��رداری از‬ ‫فناوری ه��ای نوین به عنوان جایگزین ی��ا مکمل فرایندهای‬ ‫معمول فعلی در صنعت اب و ابفاست‪ .‬این فرایندها مراحل‬ ‫تصفی��ه و کنت��رل کیف��ی را کاهش داده و به ص��ورت کارا‬ ‫منجر به کاهش هزینه های روزمره می شود‪ .‬با توجه به بلوغ‬ ‫پژوهش های دانش��گاهی و صنعتی که سال هاست در کشور‬ ‫در زمین��ه فناوری های نوین در صنعت اب و فاضالب انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فناوری هایی نظیر نانوکویتاس��یون و سامانه های‬ ‫غشایی تجاری سازی و در بازار کشور ارائه شده اند‪ .‬همچنین‬ ‫فناوری های ارائه شده به صورت ازمایشی در صنایع مختلف‬ ‫کشور و به ویژه در صنایع اب و فاضالب به کار گرفته شده اند ‪.‬‬ ‫انتظار می رود که فناوری های نوین در صنعت اب و فاضالب‬ ‫بتوانند سهم عمده ای را در اینده نزدیک در بازار جهانی و به‬ ‫تناسب ان در بازار داخلی به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ استفاده از فناوری های نوین درتوزیع اب‬ ‫هزینه خرید و نگهداری بس��یاری از تاسیسات صنایع اب‬ ‫باالست‪ .‬اس��تفاده از فناوری های نوین در مهندسی ساخت‬ ‫این تاسیس��ات عالوه بر کاهش هزینه های جانبی نگهداری‬ ‫از قبی��ل خوردگ��ی لوله های انتقال و یا رس��وب ذرات روی‬ ‫جداره‪ ،‬می تواند به افزایش عملکرد دس��تگاه ها منجر ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین اس��تفاده از نان��و مواد در ج��داره داخلی لوله ها و‬ ‫پمپ ه��ای اب می تواند اصط��کاک اب را کاهش داده و اب‬ ‫به ص��ورت هدفمندتر و ب��ا انرژی کمتری انتق��ال می یابد‪.‬‬ ‫بخش دیگ��ری از کاربرد فناوری نان��و در بحث صنایع اب‪،‬‬ ‫مقاوم س��ازی س��ازه های تاسیس��ات اب و فاضالب است‪ .‬با‬ ‫کمک نانو مواد می توان از هوازدگی سازه ها و نفوذ یون های‬ ‫فرساینده (خورنده) به داخل سازه جلوگیری کرد تا منجربه‬ ‫افزایش طول عمر سازه ها شود‪ .‬نتیجه استفاده از این موارد‪،‬‬ ‫عالوه بر افزایش ضریب اطمینان سازه ها‪ ،‬کاهش قابل توجه‬ ‫هزینه تعمیر و نگهداری نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫فاضالب ه��ای تولید ش��ده اجتناب ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به رش��د جمعیت شهری و حرکت‬ ‫کش��ور به س��مت پایه گ��ذاری واحده��ای مختلف‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تصفی��ه و بازیابی اب مصرف��ی صنایع نه‬ ‫تنها به اس��تفاده دوب��اره از ذخایر محدود ابی منجر‬ ‫می شود‪ ،‬بلکه از پیامدهای زیست محیطی مخرب نیز‬ ‫پیشگیری می کند‪ .‬برای استفاده دوباره از پساب ها و‬ ‫بازگرداندن انها به چرخه اب‪ ،‬بس��ته به نوع فاضالب‬ ‫(ش��هری‪ ،‬بیمارس��تانی‪ ،‬صنعت��ی و ‪ )...‬نیاز به حذف‬ ‫میکروب ه��ا و االینده های خطرن��اک مثل ترکیبات‬ ‫ال��ی اروماتیک‪ ،‬یون فلزات س��نگین و مواد روغنی‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیدگاه دیگر برخ��ی از االینده های موجود‬ ‫در پساب های صنعتی ارزش تجاری دارند و می توان‬ ‫با فناوری نانو مثل نانو جاذب ها انها را از اب استخراج‬ ‫کرد‪ ،‬این کار عالوه بر س��وداوری می تواند به تسریع‬ ‫تصفیه پساب نیز کمک کند‪.‬‬ ‫کاهش ش��دید اب شیرین‪ ،‬ما را ملزم خواهد کرد‬ ‫ک��ه از فن��اوری نوین برای تامین اب ش��یرین از اب‬ ‫نیمه ش��ور و شور اس��تفاده کنیم‪ .‬در گذشته تصفیه‬ ‫و نمک زدای��ی اب دری��ا توجی��ه اقتصادی نداش��ته‬ ‫ام��ا ب��ه دلیل نیاز ش��دید ب��ه اب و همچنین بهبود‬ ‫فناوری های مورد نیاز‪ ،‬س��رمایه گذاری در این زمینه‬ ‫دس��ت کم برای س��ال های اینده‪ ،‬توجه بس��یاری را‬ ‫جلب کرده است‪ .‬فناوری نانو در تولید محصوالتی با‬ ‫کارایی بهتر و همچنین ارز ان تر این امکان را می دهد‬ ‫که س��رمایه گذاری به س��مت تصفیه اب دریا شتاب‬ ‫پیدا کند‪ .‬به دلیل منابع وس��یع اب دریا این فرایند‬ ‫برای کش��ورهایی که به دریا متصل هس��تند بسیار‬ ‫ن برای‬ ‫سودمند خواهد بود‪ .‬از غشاهای نانو فیلتراسیو ‬ ‫نرم س��ازی اب استفاده می شود که در ان سختی اب‬ ‫کم شده و مواد الی‪ ،‬باکتری ها و ناخالصی های دیگر‬ ‫از اب ج��دا می ش��و د‪ .‬ب��ه دلیل نیاز به فش��ار کمتر‬ ‫نانوفیلتراس��یون نسبت به اس��مز معکوس و کاهش‬ ‫ی در زمینه نمک زدایی از اب حاوی مقادیر‬ ‫هزینه انرژ ‬ ‫باالی��ی امالح برای مصارف اش��امیدن‪ ،‬توجه به نانو‬ ‫فیلتراس��یون فزاینده است‪ .‬غشای نانوفیلتراسیون را‬ ‫به ‪ 2‬نوع سرامیکی و پلیمری به شکل های صفحه ای‬ ‫و مارپیچ��ی تقس��یم بندی می کنند‪ .‬بس��ته به نیاز و‬ ‫ش��رایط محیطی مثل دما‪ ،‬فشار و وضعیت شیمیایی‬ ‫اب‪ ،‬می توان غشا های نانوفیلتراسیون مناسب را برای‬ ‫حذف االینده ها یا ش��وری اب به کار برد‪ .‬بس��یاری‬ ‫از فناوری ه��ای نانو بدون انک��ه اثرات زیانباری باقی‬ ‫بگذارن��د‪ ،‬می توانند برای تصفی��ه و رفع الودگی ّاب‬ ‫مود اس��تفاده قرار گیرند‪ .‬به عنوان مثال نانو ‪ /‬میکرو‬ ‫حباب های هوا‪ ،‬اکس��یژن یا ازن‪ ،‬قابلیت حذف و رفع‬ ‫االینده های اب با بازده بسیار زیاد را دارند‪ ،‬همچنین‬ ‫نان��و حباب ها به دلیل قابلی��ت پراکندگی یکنواخت‬ ‫در اب و حرک��ت در هم��ه جهت ها‪ ،‬ای��ن توانایی را‬ ‫دارند که به عنوان عامل شناورس��ازی ذرات معلق در‬ ‫حوضچه های تصفیه پساب صنعتی و شهری استفاده‬ ‫ش��وند‪ .‬ادغام فرایند نانو حب��اب با دیگر فرایند های‬ ‫مرسوم تصفیه اب می تواند عالوه بر کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫ب��ازده کار را به طور قابل توجهی افزایش دهد‪ .‬ادغام‬ ‫ ‬ ‫فرایند تولید نانو حباب ها با فرایند لخته س��ازی ‪40‬‬ ‫درصد بازده کار را نس��بت به روش های لخته سازی‪/‬‬ ‫شناورس��ازی مرس��وم افزای��ش می ده��د‪ .‬یک��ی از‬ ‫مش��کالت زیس��ت محیطی حال حاضر‪ ،‬الوده شدن‬ ‫اب های زیر زمینی و خاک توسط پساب های صنعتی‬ ‫و ش��هری اس��ت ک��ه رفع ای��ن الودگی ه��ا در ابعاد‬ ‫گس��ترده بسیار مش��کل خواهد بود‪ .‬با تصفیه اولیه‬ ‫پساب های صنعتی و حتی روان اب های حاوی سموم‬ ‫و کودهای کشاورزی‪ ،‬با کمک فناوری نانو می توان از‬ ‫االیندگی اولیه محیط زیس��ت ممانعت به عمل اورد‪.‬‬ ‫همچنین فناوری نانو این امکان را می دهد که بتوان‬ ‫تا حدودی این الودگی های ایجاد شده را کاهش داد‪.‬‬ ‫در پروژه هایی که از س��وی دولت امریکا و کشورهای‬ ‫اروپایی برای رفع الودگی های زیس��ت محیطی انجام‬ ‫شد ( به نام پروژه ترمیمی نانو) پژوهشگران توانستند‬ ‫ب��ا کمک نانو مواد‪ ،‬الودگی بخش های مورد ازمایش‬ ‫را تا حدودی کاهش دهند ‪.‬‬ ‫بازار محصوالت و فناوری های نوین در صنعت اب کشور‬ ‫پرداخت��ن به فناوری های نوین در صنعت اب و فاضالب‬ ‫کش��ور از ض��رورت زی��ادی برخ��وردار اس��ت و درنتیجه‬ ‫انتظار م��ی رود بازار گس��ترده ای را در اینده ای نزدیک به ‬ ‫خ��ود اختص��اص ده��د‪ .‬از فناوری هایی ک��ه هم اکنون در‬ ‫کش��ور موجود اس��ت می توان به فناوری نانو‪/‬میکروحباب‬ ‫(نانوکویتاس��یون) و تولید و طراحی نانوغش��ا ها با عملکرد‬ ‫باال و برخی دیگر از فناوری های جهانی اش��اره کرد‪ .‬میکرو‬ ‫حباب و نانو حباب ها ظرفیت بس��یار زیادی برای استفاده‬ ‫در صنایع متنوع مهندسی دارند‪ .‬نانو حباب های اکسیژن و‬ ‫هوا به دلیل افزایش عملکرد فعالیت زیستی و انتقال ذارت‬ ‫معلق در تصفیه اب بس��یار موثر واقع می ش��وند‪ .‬همچنین‬ ‫میک��رو حباب ها بدون ایجاد کمترین الودگی‪ ،‬االینده های‬ ‫ال��ی و میکروبی را به راحتی از بی��ن می برند‪ .‬فرایندهای‬ ‫فیلتراسیون نیز نقش اساسی در تصفیه اب بازی می کنند‪.‬‬ ‫غش��اهای نانوفیلتراس��یونی جزو اخرین ابداعات در زمینه‬ ‫غشا هستند و به طور معمول برای گندزدایی و حذف امالح‬ ‫از اب های سطحی یا زیرزمینی به کار می روند‪ .‬شرکت های‬ ‫بس��یار زیادی در دنیا در زمینه فناوری نانو سرمایه گذاری‬ ‫کرده اند‪ .‬هرچند برخی از این فناوری ها به تناسب طبیعت‬ ‫نواوران��ه خود در مراحل علمی و ازمایش��ی قرار دارند‪ ،‬اما‬ ‫برخی محصوالت نیز به صورت تجاری و با اس��تانداردهای‬ ‫باال در شرکت های داخلی قابل عرضه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیس�تم فیلتراس�یون غش�ایی ب�ه روش‬ ‫ ها رمودینامیکی‬ ‫یک ش��رکت مهندسی داخلی فعال در صنعت اب‪ ،‬ده ها‬ ‫دس��تگاه با هدف حذف ان��واع االینده ها در مراکز مختلفی‬ ‫نصب و اجرا کرده اس��ت‪ .‬دس��تگاه تصفیه پس��اب صنعتی‬ ‫نانو غشایی هارمودینامیک‪ ،‬دستگاهی است که با به وجود‬ ‫اوردن تنش در س��طح سیال مانع ایجاد گرفتگی بر سطح‬ ‫غشای نانویی شده و دسترس��ی اسان مولکول های اب به‬ ‫سطح غشا را باعث می شود‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 7‬طرح در خوزستان‬ ‫اخالق محمدیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان با بیان‬ ‫اینکه ‪ 7‬طرح در این استان به بهره برداری رسید‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫موجب رشد تولید‪ ،‬صنعت و اشتغال پایدار خواهد شد‪ .‬فاز دوم تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��ماره‪ 2‬اهواز‪ 4 ،‬ایستگاه اتش نش��انی در شهرک های صنعتی‬ ‫رامهرمز‪ ،‬شوش‪ ،‬دزفول یک و اهواز ‪ ،2‬ازجمله این طرح هاست‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫از ارتقای ایمنی در نواحی صنعتی کشور در ‪2‬سال گذشته نشان داد‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫اتش نشانی‬ ‫در همه‬ ‫حوادث در کنار‬ ‫صنعتگران است‬ ‫ارتقای س��طح ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی از مهم تری��ن‬ ‫سیاس��ت های دول��ت یازدهم در س��ال های اخیر‬ ‫است به همین منظور ‪ ۱۶۰‬ماشین اتش نشانی در‬ ‫دو سال گذش��ته برای شهرک های صنعتی کشور‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫حفظ امنیت واحدهای مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران‬ ‫موج��ب ج��ذب س��رمایه در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و در نهایت ثبات اقتصادی و توسعه پایدار‬ ‫در جامعه می شود‪.‬‬ ‫ایمنی ش��هرک های صنعتی با توج��ه به اینکه‬ ‫اغلب واحدها مواد اولیه اشتعالزا دارند مورد تاکید‬ ‫اس��ت بنابراین ایجاد ایس��تگاه های اتش نشانی و‬ ‫تجهی��ز مناس��ب انها یک ال��زام اس��ت‪ .‬توجه به‬ ‫س�لامت و بهداش��ت یکی از راهکارهای موفقیت‬ ‫در واحده��ای صنعتی ب��وده و کارفرمایانی که به‬ ‫بهداش��ت و ایمنی کارکنان توجه دارند‪ ،‬بهره وری‬ ‫بهتری کسب می کنند‪.‬‬ ‫نتایج بررس��ی ح��وادث رخداده در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کش��ور نش��ان می ده��د‪ ،‬عمده‬ ‫رخداده��ای ناگوار و صدمات مالی و جانی وار د در‬ ‫نتیجه بی توجهی واحدهای صنعتی به نکات ایمنی‬ ‫و نبود سیس��تم های اعالم و اطفای حریق اس��ت‪.‬‬ ‫وج��ود نیروهای اموزش دیده‪ ،‬وس��ایل اولیه اطفاء‬ ‫و سیس��تم اعالن حریق تاثیر بس��زایی در کاهش‬ ‫خس��ارات خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین ارتقای سطح‬ ‫ایمنی و بهداشت از نظر نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫با ایج��اد زیرس��اخت ها در ش��هرک های صنعتی‬ ‫کش��ور از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید شروع‬ ‫شده است‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران از طریق ش��رکت های اس��تانی‬ ‫در ح��ال عملیاتی ک��ردن برنامه جام��ع مدیریت‬ ‫ی » وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ « اچ اس ای ا ‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کارگروه بحران در شهرک ها‬ ‫‹ ‹خرید ‪ ۱۶۰‬خودر و اتش نشانی‬ ‫نخس��تین ایس��تگاه اتش نش��انی ش��هرک‬ ‫صنعتی ش��ماره یک اردبی��ل در ‪ ۲۵۰‬متر مربع با‬ ‫س��رمایه گذاری یک میلیارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریالی‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬به منظور تجهیز این ایستگاه‬ ‫ماشین های اتش نش��انی با ‪ ۱۸‬تن با هزینه کرد ‪3‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال تامین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��ماره دو اردبیل نیز برخوردار‬ ‫از یک ایستگاه اتش نش��انی است‪ .‬فرشاد مقیمی‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در مراسم بهره برداری‬ ‫از این ایس��تگاه اتش نشانی‪ ،‬از خرید ‪ ۱۶۰‬ماشین‬ ‫اتش نش��انی برای ش��هرک های صنعتی کشور در‬ ‫طول دو س��ال اخیر خبر داد و تصریح کرد‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۵۸‬ماشین اتش نش��انی تنها در س��ال جاری‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬اش��یانه ها‬ ‫باید به ش��کلی طراحی و اجرا شود که نزدیک به‬ ‫واحدهای تولیدی باشد و بتواند هنگام بروز حادثه‬ ‫سریع اقدام کند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مقیمی توس��عه زیرس��اخت های ش��هرک های‬ ‫صنعتی را از مهم ترین سیاس��ت های این سازمان‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬ش��هرک های صنعتی اس��تان ها‬ ‫باید با رعایت اصول و مقررات با اس��تفاده بهینه از‬ ‫امکانات نسبت به تجهیز زیرساخت ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن امنی�ت ب�ا هزین�ه ‪ ۱/5‬میلیارد‬ ‫ریالی‬ ‫باید در نظر داش��ته باش��ید ک��ه رعایت ایمنی‬ ‫در محی��ط کار تنه��ا محدود به اس��تفاده از کاله‪،‬‬ ‫دس��تکش‪ ،‬ماس��ک و کف��ش ایمنی مناس��ب در‬ ‫واحدهای تولیدی نیس��ت بلک��ه در تماس بودن‬ ‫ب��ا مواد اولیه امکان ب��روز حادثه را فراهم می کند‬ ‫بنابرای��ن بهتر اس��ت با تش��کیل س��تاد بحران و‬ ‫برگ��زاری کارگاه ه��ای اموزش��ی از ب��روز حادثه‬ ‫جلوگی��ری کرد‪ .‬همچنین با تجهیز ش��هرک های‬ ‫صنعتی به ایس��تگاه های اتش نش��انی برای مواقع‬ ‫بحرانی از قبل اماده شد‪.‬‬ ‫عبدالقه��ار ناصح��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی قزوین ضمن بیان این مطلب‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ایستگاه اتش نشانی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کاس��پین‪ ،‬لیا‪ ،‬اراس��نج‪،‬‬ ‫حیدریه و خرمدشت راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تولید اسانسور بدون موتورخانه‬ ‫برای نخستین بار در خاورمیانه‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫قزوین تصریح کرد‪ :‬با توجه به اس��تقرار ‪ ۸۸‬واحد‬ ‫صنعت��ی و بهره برداری بی��ش از ‪ ۶‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعت��ی در ش��هرک صنعتی ابی��ک به منظور‬ ‫مقابله با حوادث غیرمترقبه‪ ،‬اتش س��وزی‪ ،‬ایمنی‬ ‫و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی ایس��تگاه اتش نش��انی شهرک‬ ‫صنعتی ابیک راه اندازی ش��د‪ .‬ناصحی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای س��اخت ایس��تگاه اتش نش��انی و ساختمان‬ ‫اداری و خرید ماشین اطفای حریق یک میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫مازندران نیز در نظر دارد س��اختمان اتش نش��انی‬ ‫ش��هرک صنعت��ی مرزن اب��اد چالوس را توس��ط‬ ‫پیمان��کار به مس��احت ‪ ۲۳۱‬متر مربع احداث کند‬ ‫و احتمال می رود تا پایان سال ‪ ۹۵‬به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫نبود ایس��تگاه اتش نش��انی در شهرک صنعتی‬ ‫میاندواب نیز از س��وی امیری‪ ،‬فرماندار میاندواب‬ ‫باعث ترس و بی رغبتی سرمایه گذاران برای انجام‬ ‫فعالیت در این ش��هرک مطرح شد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫رخ دادن چندین مورد اتش س��وزی در گذشته و‬ ‫همچنی��ن حادثه خیز بودن محل و فاصله زیاد ان‬ ‫با ایس��تگاه های اتش نشانی شهر مهم ترین عوامل‬ ‫ضرورت راه اندازی ایستگاه اتش نشانی است‪.‬‬ ‫ضرورت رعایت برنامه جامع مدیریت بهداشت‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی از س��وی مسئوالن‬ ‫م��ورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪ .‬توجه به مس��ائل‬ ‫ایمنی در واحدهای تولیدی از جمله دغدغه هایی‬ ‫بوده که البته موضوع های ایمنی و بهداش��ت و نیز‬ ‫محیط زیس��ت از سوی مس��ئوالن کشوری دنبال‬ ‫می ش��ود اما متاس��فانه برخی س��هل انگاری ها در‬ ‫رعایت مس��ائل ساد ه موجب بروز برخی اتفاق های‬ ‫تلخ می ش��ود‪ .‬باید با صرفه جویی در انرژی و حفظ‬ ‫محیط زیس��ت و با توجه به مس��ائل بهداشتی در‬ ‫حفظ جان انسان ها تالش کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیز شهرک های صنعتی به ‪ 160‬ماشین اتش نشانی‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬از ابت��دای فعالیت دول��ت یازدهم‬ ‫تاکنون برای ایج��اد کارگروه های مدیریت بحران‪،‬‬ ‫ایمن��ی و پیش��گیری از ح��وادث در ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫شرکت شهرک های استانی اقدام شده است‪ .‬برای‬ ‫سایر شهرک های صنعتی نیز اقدامات الزم در حال‬ ‫انجام اس��ت تا این کارگروه ها در تمام شهرک های‬ ‫صنعتی ایجاد و فعال شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ایجاد ستاد مدیریت بحران‪ ،‬ایمنی‬ ‫و پیش��گیری از حوادث با هدف افزایش مشارکت‬ ‫ش��رکت های خدماتی و واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک ها پیگیری می شود‪ .‬بنابراین شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی واگذار شده به شرکت های خدماتی‬ ‫در اولویت ایجاد ستاد مدیریت بحران قرار دارد‪.‬‬ ‫ماموریت ایس��تگاه اتش نش��انی در شهرک های‬ ‫صنعتی تنها اطفای حریق نبوده و در همه حوادث‬ ‫در کن��ار صنعتگران اس��ت‪ .‬ه��دف از احداث این‬ ‫ایس��تگاه ها کاهش زمان رس��یدن به محل حادثه‬ ‫و ارتق��ای وضعیت ایمنی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬برگزاری دوره های اموزشی اطفای‬ ‫حریق و ایمنی و بهداشت برای واحدهای صنعتی‬ ‫فع��ال در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی از دیگر‬ ‫اقداماتی اس��ت که در راستای کاهش امار حوادث‬ ‫در شهرک های صنعتی اجرا می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫با رعایت اصول‬ ‫و مقررات با‬ ‫استفاده بهینه‬ ‫از امکانات‬ ‫نسبت به تجهیز‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫اقدام کنند‬ ‫عبدالقهار ناصحی‬ ‫ایستگاه‬ ‫اتش نشانی‬ ‫در شهرک های‬ ‫صنعتیکاسپین‪،‬‬ ‫لیا‪ ،‬اراسنج‪،‬‬ ‫حیدریه‬ ‫راه اندازی‬ ‫شده است‬ ‫‪ :‬با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫مناب��ع اس��تانداری فارس محص��ول جدید اسانس��ور بدون‬ ‫موتورخان��ه با عن��وان «ام ارال» در ش��هرک صنعتی بزرگ‬ ‫شیراز رونمایی شد‪.‬‬ ‫تمامی مراحل طراحی و تولید این اسانسور برای نخستین‬ ‫بار در کشور و خاورمیانه توسط متخصصان داخلی در شرکت‬ ‫باالن صنعت در ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز انجام شده‬ ‫است‬ ‫همچنی��ن با حضور یداله رحمان��ی معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توس��عه منابع استانداری فارس‪ ،‬علی صداقت پور‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس و جمعی‬ ‫از مسئوالن فارس خط تولید انبوه اسانسور بدون موتورخانه‬ ‫با عنوان «ام ار ال » به صورت رسمی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫متخصص��ان داخلی در این مجموعه صنعتی در ش��یراز با‬ ‫بومی س��ازی دانش فنی از طریق مهندسی معکوس موفق به‬ ‫تولید این محصول براساس اخرین استانداردهای روز جهان‬ ‫شده اند‬ ‫مدیرعامل باالن صنعت ش��یراز در مراسم رونمایی از نسل‬ ‫جدید اسانس��ور بدون موتورخانه در این کارخانه گفت‪ :‬این‬ ‫اسانس��ور که مطابق با اس��تانداردهای جهانی اروپا و امریکا‬ ‫و نی��ز اس��تاندارد ملی ایران و مطابق ب��ا مبحث ‪15‬مقررات‬ ‫ملی س��اختمان است با موفقیت در شیراز طراحی و ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بیژن ابنوزاده تصریح کرد‪ :‬این نوع اسانس��ور پیش از این‬ ‫به صورت پکیج و بس��ته کامل از خارج از کشور وارد می شد‬ ‫که با تولید انبوه در ش��یراز و قیمت ان که یک س��وم قیمت‬ ‫نمونه وارداتی اس��ت‪ ،‬از خروج صد ها هزار دالر ارز جلوگیری‬ ‫می ش��ود ‪ .‬وی با بیان اینکه طراحی و تولید این نوع اسانسور‬ ‫از فن��اوری و دانش فنی و مهندس��ی باالیی برخودار اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬تمام تجهیزات این نوع اسانس��ور ش��امل سازه‪ ،‬یوک‪،‬‬ ‫ن در طبقات و برخی‬ ‫تابل��و فرمان‪ ،‬ق��اب وزنه‪ ،‬براکت‪ ،‬کابی�� ‬ ‫بخش های دیگر در کش��ور تولید می ش��ود و فقط موتور ان‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫مدیر عامل باالن صنعت ش��یراز با بیان اینکه این مجموعه‬ ‫صنعتی بزرگترین مجموعه س��ازنده انواع باالبر ها و اسانسور‬ ‫کش��ور و منطقه محسوب می شود گفت‪ :‬در این کارخانه که‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری ‪ 200‬میلیارد ریالی در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��یراز راه اندازی ش��ده عالوه بر تولید ‪50‬ن��وع باالبر‪ ،‬تولید‬ ‫گیربک��س دار و بدون‬ ‫ ‬ ‫اسانس��ورهای هیدرولیک‪ ،‬کشش��ی‪،‬‬ ‫گیربکس و نیز اسانسورهای خانگی انجام می شود‪.‬‬ ‫ابنوزاده تصریح کرد‪ :‬خط تولید اسانسور بدون موتورخانه‬ ‫با سرمایه گذاری ‪ 18‬میلیارد ریالی راه اندازی شده و ظرفیت‬ ‫تولید ساالنه ‪200‬پکیج کامل اسانسور در این کارخانه فراهم‬ ‫شده و در حال حاضر نیز قرارداد تولید این اسانسورها برای‬ ‫قطار ش��هری ش��یراز منعقد و مذاکراتی نیز با قطار شهری‬ ‫تهران و برخی وزارتخانه ها انجام شده است‪.‬‬ ‫در این مراس��م معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری فارس نیز با اش��اره ب��ه حمایت های ویژه‬ ‫مدیریت ارش��د اس��تان از بخش تولید و صنعت بر توس��عه‬ ‫صنای��ع مبتنی بر فناوری روز جهان تاکید کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫با تامین س��رمایه در گردش مورد نیاز فعالیت های واحد های‬ ‫صنعتی نظیر این مجموعه صنعتی توسعه یابد‪.‬‬ ‫یداله رحمانی بر ایجاد طرح های توس��عه در این کارخانه‬ ‫تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬باید ب��ا برنامه ریزی مناس��ب عالوه بر‬ ‫افزایش اش��تغال و تنوع محصوالت در زمینه بازارهای جدید‬ ‫منطقه ای و بین المللی نیز هدف گذاری شود‪.‬‬ ‫حضور تشکل ها در شهرک های صنعتی از سال اینده تقویت می شود‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سالمت اداری را یکی از‬ ‫محورهای اصلی دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت‪ :‬دو ویژگی‬ ‫دولت کنونی‪ ،‬قانون مداری و مبارزه با فس��اد اس��ت اگرچه این‬ ‫نکات رعایت می شود اما تذکر و یاداوری ارتقای سالمت اداری‬ ‫ت شهرک های صنعتی در استان ها ضروری‬ ‫در مجموعه ش��رک ‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی و بین الملل‪ ،‬عل��ی یزدانی در‬ ‫گردهمایی ذی حس��اب و مدیران مالی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی سراس��ر کش��ور که در اهواز برگزار ش�� د بی��ان کرد‪:‬‬ ‫س��ال اینده در ادامه سیاس��ت های این س��ازمان‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی به ویژه تش��کل ها را به طور جدی در سازمان‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی خواهی��م داش��ت و همچنی��ن اعمال‬ ‫تصمیماتی در جهت بخشودگی جرائم مربوط به سرمایه گذاران‬ ‫واقع��ی و افزایش نیافتن قیمت زمین در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کمترتوس��عه یافته از دیگر برنامه ها و تصمیمات ما در‬ ‫اینده بسیار نزدیک است‪.‬‬ ‫ وی با اشاره به اینکه بیش از ‪ 97‬هزار طرح صنعتی در کشور‬ ‫وجود دارد که دارای جواز تاس��یس هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنر‬ ‫این است که س��رمایه گذاران را به سمت نواحی و شهرک های‬ ‫صنعت��ی هدایت کنیم که هم به نفع س��رمایه گذاران به لحاظ‬ ‫تامین ارامش انهاس��ت و هم در جهت بهره ب��رداری بهینه از‬ ‫زیرساخت های م ا سودمند است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫بنگاه ه��ای صنعت��ی غیرفعال که ب��ه دلیل بده��ی به تملک‬ ‫بان��ک درامده ان��د با تمهیدات��ی از تملک بانک خارج ش��ده و‬ ‫دوباره به چرخه تولید بازگردانده می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬کارگاه ها و‬ ‫ش��رکت هایی که غیرفعال و متروکه مانده اند در صورت تمایل‬ ‫به فعالیت از حمایت های همه جانبه دولت بهره مند می ش��وند‬ ‫در غیر این ص��ورت چنانچه تمایلی به ادامه فعالیت نداش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫یزدان��ی اضافه ک��رد‪ :‬به طور حتم در نشس��ت های تخصصی‬ ‫بعدی در دیگر حوزه ه ا در جهت فراهم شدن مشوق هایی برای‬ ‫توسعه س��رمایه گذاری در سراس��ر نقاط کشور تالش خواهیم‬ ‫کرد و امیدوارم در سال ‪ 95‬شاهد رونق امیدبخشی در مجموعه‬ ‫شهرک های صنعتی کشور باش��یم‪ .‬سال اینده در شهرک ها و‬ ‫ت زمین به‬ ‫ت قیم ‬ ‫ق کمتر توسعه یافته ثبا ‬ ‫نواحی صنعتی مناط ‬ ‫عنوان مشوقی برای جذب سرمایه گذار و خروج از رکود مد نظر‬ ‫ما خواهد بود‪ ،‬ضمن اینکه یکی از ماموریت های ما در سازمان‬ ‫صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫عمومی خواهد‬ ‫ ‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬متناسب با تامین مناب ع داخلی و‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود اینکه امس��ال از جه��ت وصول منابع‬ ‫عمومی در سطح کشور سال سختی بود‪ ،‬هیچ توقفی در نواحی‬ ‫ ‬ ‫و شهرک های صنعتی نداشتیم و در ادامه سیاست های مان در‬ ‫ی به ویژه تشکل ها را به‬ ‫س��ال اینده مش��ارکت بخش خصوص ‬ ‫طور جدی در مجموعه ش��رکت های استانی و سازمان خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬یزدانی با بیان اینکه س��االنه بی��ش از ‪ 90‬مجمع در‬ ‫مجموعه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برگزار‬ ‫می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در این مجام��ع یاداوری و تاکید تکالیفی که‬ ‫بر عهده مدیران مالی اس��ت‪ ،‬ضروری محسوب می شود‪ .‬ایجاد‬ ‫انضب��اط مالی و توجه بیش از پیش به ان در حوزه عملکردی‬ ‫و یاداوری نکاتی درباره تش��کیل به موقع مجامع ش��رکت های‬ ‫استانی از اهداف برگزاری این گردهمایی است‪.‬‬ ‫یزدانی فراهم کردن زیرس��اخت ها را یک��ی از ماموریت های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زیرس��اخت ها از مح��ل منابع داخل��ی و منابع عمومی و‬ ‫متناس��ب با اینها ایجاد می ش��ود و با وجود اینکه س��ال ‪ 94‬از‬ ‫نظر وصول منابع عمومی س��ال سختی به شمار می رفت‪ ،‬هیچ‬ ‫نوع توقفی در نواحی و ش��هرک های صنعتی نداش��تیم‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬پس از انقالب‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ 94‬از سخت ترین سال ها از نظر تامین منابع عمومی محسوب‬ ‫می ش��ود اما دولت در این ش��رایط س��خت و با وجود افزایش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬کش��ور را با بودجه ‪ 20‬میلی��ارد دالری اداره کرد که‬ ‫نش��انگر فضل الهی و تدبیر درس��ت مجموعه مدیریتی کشور‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪ 88‬هزار واحد صنعتی فعال در کشور‬ ‫وجود دارد که دارای پروانه بهره برداری هستند که ‪ 2200‬طرح‬ ‫ان در استان خوزستان است و همچنین ‪ 8100‬اتحادیه صنفی‬ ‫در کش��ور فعالیت می کنند که از این تع��داد ‪ 490‬اتحادیه به‬ ‫خوزستان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫یزدان��ی‪ ،‬راه��کار موفقی��ت در بخ��ش صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی را همکاری و همگرایی جمعی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از ماموریت های ما خلق منابع مالی جدید اس��ت و‬ ‫اگر درصدد ابادی و توس��عه نواحی و شهرک های صنعتی خود‬ ‫هس��تیم باید ب��ه دنبال منابع جدید از جمله اوراق مش��ارکت‬ ‫باشیم تا در چارچوب قوانین و با استفاده از دارایی مان بتوانیم‬ ‫زمان بهره برداری از پروژه های خود را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫یزدانی درباره نظارت و ارزیابی خود از صنایع استان و میزان‬ ‫رضایتبخشی انها عنوان کرد‪ :‬استان خوزستان و مردم اش حق‬ ‫بزرگی به کل کش��ور دارند‪ ،‬به ویژه در زمان جنگ و ‪ 8‬س��ال‬ ‫دفاع مقدس شهدای بزرگی را تقدیم انقالب کرده اند و شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خوزستان با بیش از ‪ 70‬ناحیه و شهرک‬ ‫صنعت��ی که نماینده س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در استان است‪ ،‬از شرکت های خوب در مجموعه‬ ‫کشور است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این سفر ‪7‬طرح عمرانی با حضور‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ضم��ن بازدید از امکانات زیر بنایی و تاسیس��ات ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ش��ماره ‪ 2‬و ‪ 4‬اهواز از نزدیک ب��ا صنعتگران دیدار و‬ ‫گفت وگو ک��رد ‪ .‬همچنین در این راس��تا تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ش��هرک صنعت��ی ش��ماره ‪ 2‬اهواز‪ 4 ،‬ایس��تگاه اتش نش��انی‪،‬‬ ‫گازرسانی به شهرک صنعتی شماره ‪ 4‬اهواز و نخستین مسجد‬ ‫شهرک صنعتی شماره ‪ 4‬اهواز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ژاپن؛ سازنده نخستین‬ ‫نفتکش سال ‪2016‬‬ ‫س��فارش ساخت نخس��تین وی ال سی سی توسط شرکت‬ ‫نفتک��ش کیوی��ی ژاپن ب��ه ثبت رس��ید‪ .‬به گ��زارش گروه‬ ‫بین الملل مانا‪ ،‬ش��رکت نفتکش کیویی ژاپن گوی سبقت را‬ ‫از دیگران ربود و نخس��تین سفارش دهنده ساخت نفتکش‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬میالدی را به نام خود ثبت کرد‪ .‬براس��اس‬ ‫گزارش گروه پژوهش��ی کالرکس��ون‪،‬این نخستین سفارش‬ ‫س��اخت وی‪.‬ال‪.‬سی‪.‬سی در س��ال ‪2016‬میالدی است که‬ ‫به کارخانه کشتی س��ازی مرین یونایتد ژاپن داده می شود و‬ ‫براساس توافقات انجام شده تا سال ‪2018‬میالدی باید اماده‬ ‫تحویل شود‪ .‬نکته قابل توجه اینکه ساخت وی‪.‬ال‪.‬سی‪.‬سی‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪311‬هزار ‪ DWT‬هزین��ه ای حدود ‪90‬میلیون‬ ‫دالر را دربرمی گیرد‪ .‬ناگفته نماند اخرین س��فارش توس��ط‬ ‫گروه مرچنتس چین در دسامبر ‪ 2015‬با سفارش ‪10‬فروند‬ ‫وی‪.‬ال‪.‬سی‪.‬س��ی به ارزش ‪88‬میلیون دالر درکشتی س��ازی‬ ‫دالی��ن س��اخته ش��د‪ .‬در پایان بای��د به این مطلب اش��اره‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس گزارش گروه پژوهش��ی کالرکسون‪ ،‬اگرچه‬ ‫پیش بینی ها خبر از شرایط مطلوب وی‪.‬ال‪.‬سی‪.‬سی در بازار‬ ‫و باال رفتن قیمت انها می دهد‪ ،‬اما هزینه ساخت این وی‪.‬ال‪.‬‬ ‫سی‪.‬سی پایین تر از میزان انتظار کارشناسان بود‪.‬‬ ‫فناوری افزایش کیفیت صدا در تلفن همراه‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سفر به بغداد خبر داد‬ ‫امادگیایرانبرایصادراتدانشفنیبهعراق‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ساخت دستگاه های منعطف‬ ‫با ترانزیستورهای نازک‬ ‫مهندس��ان دانش��گاه البرت��ا ی��ک ترانزیس��تور فیلم‬ ‫ن��ازک ابداع کرده اند که ممکن اس��ت به س��ازندگان در‬ ‫طراحی دس��تگاه های منعط��ف از نمایش��گرها گرفته تا‬ ‫تصویربردارهای پزش��کی کمک کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫این پژوهش��گران ب��ه بررس��ی کاربردهای جدی��د برای‬ ‫ترانزیس��تورهای فیلم نازک که اغلب در نمایشگرها یافت‬ ‫می ش��وند‪ ،‬پرداخته اند‪ .‬انها عملکرد ترانزیستور کنونی را‬ ‫ب��ا طراحی یک س��بک معماری جدی��د از ان که از یک‬ ‫عمل دو قطب��ی بهره می برد‪ ،‬ارتقا بخش��یدند‪ .‬این عمل‬ ‫دوقطبی ش��امل اس��تفاده از الکترون ها و نبود الکترون ها‬ ‫(یا همان سوراخ ها) به منظور کمک به خروجی الکتریکی‬ ‫است‪ .‬انها توانس��تند ترکیب منحصربه فردی از الیه های‬ ‫نیمه رسانا و عایق بسازند که به انها اجازه داد سوراخ هایی‬ ‫را در رابط نیمه رس��انای فلز‪ -‬اکسید تزریق کنند‪ .‬افزودن‬ ‫این سوراخ ها به رابط‪ ،‬شانس تونل زنی یک الکترون را در‬ ‫یک مانع عایق افزایش داد‪ .‬از طریق این فرایند که نوعی‬ ‫تونل زنی کوانتومی است‪ ،‬دانشمندان در نهایت توانستند‬ ‫ترانزیس��توری بسازند که مانند یک نمونه دو قطبی عمل‬ ‫می کند‪ .‬برخالف ترانزیس��تورهای فیلم نازک مدرن‪ ،‬ابعاد‬ ‫این ترانزیس��تور جدید برای ارتق��ای عملکرد قابل تغییر‬ ‫ت ان در کنترل نیرو حداقل ‪10‬‬ ‫اس��ت و همچنین قابلی�� ‬ ‫برابر بزرگتر از ترانزیستورهای فیلم نازک تجاری است‪.‬‬ ‫ساخت تلفن هوشمندی که‬ ‫ورق می خورد‬ ‫پژوهش��گران یک دانش��گاه انگلیس��ی از ابداع نخستین‬ ‫تلفن هوشمند بی سیم با انعطاف پذیری باال خبر دادند که‬ ‫همچون کتاب ورق می خورد‪ .‬به گزارش ایرنا از خبرگزاری‬ ‫یونایتدپرس‪ ،‬این تلفن هوشمند بی سیم وضوح (رزولوشن)‬ ‫ب��اال و صفحه تم��ام رنگ��ی دارد و به لم��س و خمیدگی‬ ‫واکنش نش��ان می دهد‪ .‬درس��ت مانند نرم افزار کنونی که‬ ‫به تلفن های هوش��مند اجازه می ده��د به حرکات مختلف‬ ‫انگش��ت پاس��خ دهند‪ ،‬تلفن هوش��مند جدید نی��ز به نام‬ ‫زی فلکس و اپلیکیش��ن های ان ب��ه وضعیت های مختلف‬ ‫خمیدگی واکنش نشان می دهند‪ .‬روئل ورتگال‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫رایانه و مدیر ازمایش��گاه رسانه ای دانشگاه کویین در یک‬ ‫بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد‪ ،‬زمانی که این تلفن هوش��مند‬ ‫به راس��ت خم می شود‪ ،‬صفحاتی که کاربر در حال مطالعه‬ ‫انهاست‪ ،‬از راست به چپ از میان انگشتان ورق می خورند؛‬ ‫درس��ت مانن��د زمانی که ی��ک کت��اب را ورق می زنیم‪ .‬با‬ ‫افزایش میزان خم ش��دگی‪ ،‬س��رعت ورق خ��وردن صفحه‬ ‫افزایش می یابد و کارب��ران می توانند حرکت صفحات را از‬ ‫طریق ارتعاش تلفن در نوک انگشتان خود حس کنند‪.‬‬ ‫تولید هدفون واقعیت مجازی‬ ‫قابل اتصال‬ ‫ی��ک ش��رکت امریکایی هدفون مجهز ب��ه فناوری واقعیت‬ ‫مجازی تولید کرده که قابلیت متصل ش��دن به گوش��ی های‬ ‫زی��ادی را دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬یکی از مقرون به صرفه ترین‬ ‫روش ها برای تجربه فناوری «وی ار» یا همان واقعیت مجازی‬ ‫استفاده از هدفون گوشی های هوشمند است‪ .‬در همین حال‬ ‫یک ش��رکت امریکایی هدفون های مجهز به فناوری واقعیت‬ ‫مجازی تولید کرده که با بیشتر تلفن های همراه سازگاری دارد‬ ‫و نسبت به هدفون های «کاردبورد» گوگل بهتر عمل می کند‪.‬‬ ‫همچنین این هدفون دارای دو عدسی کاو ‪ ۳۴‬میلیمتری است‬ ‫که از کیفیت بس��یار باالیی برخوردار هس��تند‪ .‬این عدسی ها‬ ‫ش��کل جمع و جوری دارند و می توان به راحتی ان را به هر‬ ‫جایی برد و از مواد بسیار سبکی هم ساخته شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت کره ای ال جی اعالم کرد در نس��ل جدید گوشی جی ‪ 5‬کاربران قادر‬ ‫خواهند بود از بهترین تجربه صدا روی گوش��ی خود بهره ببرند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫ش��رکت های دیگری مانند اچ تی سی نیز س��ال ها پیش با شرکت های در عرصه‬ ‫ص��دا همکاری کرده بودند‪ .‬سامس��ونگ نیز حدود ‪10‬س��ال پی��ش با همکاری‬ ‫بی اند او یک گوشی را با همین فناوری به بازار عرضه کرده بود‪.‬‬ ‫محمدرضا‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫زمینه های‬ ‫همکاری به ویژه‬ ‫در بخش های‬ ‫انرژی و صنعت‬ ‫بین دو کشور‬ ‫متنوع است و‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران امادگی‬ ‫کامل دارد تا‬ ‫این تجربه ها را‬ ‫در اختیار عراق‬ ‫قرار دهد و در‬ ‫بحث انرژی و‬ ‫صنعت به کشور‬ ‫دوست و برادر‬ ‫عراق کمک کند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با همتای‬ ‫عراق��ی خود ضم��ن اظهار خرس��ندی از حرکت‬ ‫عراق به س��مت تولید داخلی و توس��عه صنعتی‪،‬‬ ‫از امادگ��ی ایران برای کمک به توس��عه و ارتقای‬ ‫صنع��ت عراق خبر داد و گفت‪ :‬ایران اماده اس��ت‬ ‫تجربه ه��ای خود را در فرایند صنعتی ش��دن در‬ ‫اختیار عراق قرار دهد‪.‬‬ ‫با امضای برجام و ورود به ش��رایط پس��ابرجام‪،‬‬ ‫دولتمردان ایرانی به دنبال توسعه روابط اقتصادی‬ ‫و صنعتی خود‪ ،‬دروازه های اقتصاد ایران را به روی‬ ‫صنعتگران خارجی گشودند‪ .‬در همین راستا و به‬ ‫دنبال توس��عه روابط اقتصادی و صنعتی ایران با‬ ‫کش��ورهای جه��ان‪ ،‬محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران سه شنبه شب (‪۲۷‬‬ ‫بهم��ن ماه) در راس هیاتی اقتصادی متش��کل از‬ ‫معاونان وزارتخانه وارد بغداد ش��د تا ضمن بازدید‬ ‫از مراکز صنعتی‪ ،‬در راس��تای توسعه اقتصادی و‬ ‫صنعتی دو کشور با شخصیت ها و فعاالن اقتصادی‬ ‫این کشور گفت وگو کند‪.‬‬ ‫از جمل��ه دس��تاوردهای ای��ن س��فر اقتصادی‬ ‫می توان به بازدید وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران از نمایشگاه تخصصی ایران در بغداد‪ ،‬بازدید‬ ‫از کارخان��ه مونتاژ خودروه��ای ایرانی در منطقه‬ ‫اسکندریه‪ ،‬دیدار با فعاالن اقتصادی ایران در عراق‬ ‫و دیدار با جمعی از تاجران‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬مسئوالن‬ ‫و شخصیت های عراقی از جمله سید عمار حکیم‪،‬‬ ‫رهبر مجلس اعالی اسالمی عراق‪ ،‬حیدر العبادی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق‪ ،‬محمد صاحب الدراجی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت عراق‪ ،‬علی الع�لاق‪ ،‬رییس بانک مرکزی‬ ‫عراق اشاره کرد‪ .‬در ادامه این سلسله دیدارها نیز‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران ضمن دیدار با‬ ‫سامی االعرجی‪ ،‬رییس شورای ملی سرمایه گذاری‬ ‫عراق به عنوان مهم تری��ن نهاد تصمیم گیری در‬ ‫حوزه س��رمایه گذاری های داخل��ی وخارجی این‬ ‫کش��ور‪ ،‬زمینه های کار مش��ترک را ب��ا وی مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ای��ران ک��ه روز چهارش��نبه در راس هیاتی برای‬ ‫افتتاح دومین نمایش��گاه اختصاص��ی ایران وارد‬ ‫بغداد ش��ده ب��ود‪ ،‬ضمن بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫یادداشت تفاهم همکاری با وزارت بازرگانی عراق‬ ‫برای تامین کاالهای اساس��ی جیره غذایی مردم‬ ‫این کش��ور ب��ه ویژه تامین روغ��ن نباتی مصرفی‬ ‫امضا کرد‪ .‬در ادامه این س��فر مهندس نعمت زاده‬ ‫از کارخان��ه مونتاژ خودروه��ای ایرانی در منطقه‬ ‫اس��کندریه در جنوب بغ��داد بازدید و خط مونتاژ‬ ‫خودروهای وانتی «اریسان» را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری های دوجانبه در بخش های‬ ‫انرژی و صنعتی‬ ‫در دومی��ن روز از این س��فر نی��ز وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کش��ورمان ضمن دیدار با س��ید‬ ‫عم��ار حکیم‪ ،‬رهبر مجلس اعالی اس�لامی عراق‬ ‫درباره مناسبات دو جانبه ایران و عراق و تحوالت‬ ‫منطقه ای و ش��رایط پس از اجرایی ش��دن برجام‬ ‫و تاثی��ر ان ب��ر همکاری های دو کش��ور بحث و‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درای��ن دی��دار با اش��اره ب��ه تجربیات ای��ران در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی و توسعه ای و گستره‬ ‫متنوع صنایع دو کشور گفت‪ :‬زمینه های همکاری‬ ‫ب��ه وی��ژه در بخش های ان��رژی و صنعت بین دو‬ ‫کش��ور متنوع اس��ت و جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫امادگ��ی کامل دارد تا ای��ن تجربه ها را در اختیار‬ ‫عراق قرار دهد و در بحث انرژی و صنعت به کشور‬ ‫دوست و برادر عراق کمک کند‪.‬‬ ‫س��ید عمار حکی��م نیز در ادامه ای��ن دیدار دو‬ ‫جانبه‪ ،‬ضمن خوشامد گویی به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران ابراز امیدواری کرد که این س��فر‬ ‫دس��تاورد های مثبت��ی را در زمینه همکاری های‬ ‫دوط��رف به همراه داش��ته باش��د و ب��ا تاکید بر‬ ‫تغییر محسوس شرایط منطقه ای و جهانی بعد از‬ ‫اجرایی شدن توافق هسته ای گفت‪ :‬ما که از بیرون‬ ‫ناظر روند مذاکرات ایران با کشورهای غربی بودیم‬ ‫شاهد تحوالت بزرگی هستیم که در ان‪ ،‬ایران روز‬ ‫به روز قوی تر می شود‪.‬‬ ‫محم��د رض��ا نعم��ت زاده ک��ه برای بررس��ی‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی و صنعتی به عراق س��فر‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬در دومین روز س��فر خ��ود و در ادامه‬ ‫دیداره��ای اقتصادی ب��ه دیدار حی��در العبادی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق رفت و تقوی��ت همکاری های‬ ‫اقتص��ادی و راه��کار ب��ر طرف س��اختن هرگونه‬ ‫مشکالت در پیش رو را بررسی کرد‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کش��ورمان همچنین راهکارهایی‬ ‫را ب��رای افزای��ش س��رمایه گذاری ش��رکت های‬ ‫ایران��ی در عراق با س��امی االعرجی رییس هیات‬ ‫س��رمایه گذاری ع��راق مورد بررس��ی ق��رار داد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت زاده همچنین ب��ا محمد صاحب‬ ‫الدراج��ی وزی��ر صنعت عراق هم دی��دار کرد‪ .‬در‬ ‫این سفر دیدار با علی العالق رییس بانک مرکزی‬ ‫ع��راق از دیگ��ر برنامه های وزیرصنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫ساخت اخرین ساعت دقیق دنیا‬ ‫فیزیکدان��ان المان��ی به تازگی دقیق ترین س��اعت دنیا را‬ ‫که براس��اس حرکات یون های عنص��ر ایتربیوم کار می کند‪،‬‬ ‫س��اخته اند‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان تا پیش از‬ ‫این دقیق ترین س��اعت های دنیا‪ ،‬س��اعت های اتمی سزیمی‬ ‫بودند؛ این دستگاه ها متشکل از یک «اونگ» اتمی هستند‬ ‫که اتم های ان در اثر تشعش��ع ریز مو ج دچار پدید ه تش��دید‬ ‫ش��ده اند‪ .‬تعریف ثانیه در سیس��تم ‪ SI‬نیز بر اس��اس همین‬ ‫نوع از س��اعت ها تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬گروهی از فیزیکدانان‬ ‫المانی موفق به ساخت دقیق ترین ساعت دنیا شده اند؛ این‬ ‫س��اعت براساس سنجش فرکانس ارتعاشات یون های عنصر‬ ‫ایتربیومی که در هر ثانیه میلیون ها بار بین دو سطح از انرژی‬ ‫در حال نوس��ان هس��تند‪ ،‬کار می کند‪ .‬این یون ها در داخل‬ ‫«ش��بکه ای نوری» از پرتوهای لیزر درگیر هس��تند تا به این‬ ‫ترتیب دانش��مندان قادر به ش��مارش تعداد نوس��انات عنصر‬ ‫ایتربیوم در هر ثانیه ش��وند‪ .‬گفته می ش��ود که این ساعت به‬ ‫اندازه ای دقیق است که در طول چندین میلیارد سال‪ ،‬حتی‬ ‫یک ثانیه نیز عقب یا جلو نخواهد ش��د‪ .‬پیش از این‪ ،‬هانس‬ ‫دهه ‪۸۰‬‬ ‫جورج دهملت‪ ،‬فیزیکدان برند ه جایز ه نوبل نیز در ‬ ‫می�لادی پیش بین��ی کرده بود که س��اعت های نوری‪ -‬اتمی‬ ‫در حقیقت دام هایی لیزری برای یون های منفرد و بسیاری‬ ‫اتم های خنثای دیگر هس��تند‪ .‬در حالی که در گذش��ته نیز‬ ‫نمونه هایی از این س��اعت ها س��اخته ش��ده بود‪ ،‬با این حال‬ ‫تنها س��اعت س��اخته ش��ده توس��ط گروه ‪ PTB‬است که به‬ ‫ی دس��ت یافته‬ ‫س��طح دقت پیش بینی ش��ده از لحاظ تئور ‬ ‫اس��ت‪ .‬از لحاظ فنی‪ ،‬قطعیت نداش��تن اندازه گیری در این‬ ‫س��اعت از مرتب ه ‪ ۱۰‬به توان منفی ‪ ۱۸‬اس��ت‪ .‬به اعتقاد این‬ ‫گروه‪ ،‬عنصر شکل پذیر و نقره ای رنگ ایتربی م به دلیل قابلیت‬ ‫انتقال بین دو حالت متفاوت‪ ،‬فرایند اندازه گیری نوس��انات‬ ‫را س��اده تر می کند؛ بنابراین‪ ،‬این عنصر به گزینه ای مناس��ب‬ ‫برای استفاده در ساعت انها بدل شده است‪ .‬در گزارش گروه‬ ‫پی‪.‬تی‪.‬بی امده است‪ :‬یکی از این انتقال ها براساس تحریک‬ ‫به «حالت‪ »F‬اس��ت که به دلیل طول عمر طبیعی به نس��بت‬ ‫طوالنی این عنصر (به طور تقریبی ‪ ۶‬س��ال ) منجر به پدیده ‬ ‫تشدید بسیار محدودی می شود‪ .‬پیش از این اعالم شده بود‬ ‫در ازمایش��گاه ملی فیزیک در بریتانیا دانش��مندان توانستند‬ ‫دقیق ترین ساعت اتمی جهان با استاندارد اشتباه یک ثانیه‬ ‫در ‪138‬میلیون س��ال طراحی کنند! با این حال‪ ،‬رقابت های‬ ‫بین المللی برای دقت بیشتر در ساعت ساخته شده در جریان‬ ‫است و همیشه نیز کسانی که ادعای ساخت ساعت دقیق تری‬ ‫را داشته اند عمرشان کفاف اثبات ادعای شان را نداده است‪.‬‬ ‫تج��ارت ایران بود‪ .‬در این دی��دار همکاری بانکی‬ ‫ای��ران و ع��راق و نحوه تاس��یس بانک های ایرانی‬ ‫جدید در این کش��ور برای تسهیل روند مبادالت‬ ‫اقتصادی و س��رمایه گذاری مشترک بررسی شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر فقط دو بانک ایرانی در عراق فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کرد و از س��رمایه گذاران ایرانی خواست که برای‬ ‫فعالی��ت در بازار عراق حض��ور یابند‪ .‬وزیر صنعت‬ ‫کش��ورمان نی��ز از امادگی ایران ب��رای کمک به‬ ‫توس��عه و ارتقای صنعت ع��راق خبر داد و ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از توسعه همکاری ها میان ایران و‬ ‫عراق در همه زمینه ها‪ ،‬گفت که مذاکرات خوب و‬ ‫مثبتی با مقامات عراقی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه خبر‪ ،‬محمد صاحب الدراجی‬ ‫وزیر صنع��ت عراق در ای��ن دیدار درب��اره اماده‬ ‫ب��ودن بس��ترهای قانون��ی‪ ،‬حقوق��ی و بانکی در‬ ‫عراق برای گس��ترش س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بس��ترهای حقوق��ی و قانونی برای‬ ‫س��رمایه گذاری های دولتی و خصوصی مش��ترک‬ ‫می��ان ایران و عراق وج��ود دارد و قوانین موجود‬ ‫درب��اره س��رمایه گذاری در عراق‪ ،‬پوش��ش دهنده‬ ‫فعالیت های اقتصادی و ضمانت سرمایه گذاری های‬ ‫مشترک اس��ت و منطبق بر قوانین بین المللی‪ ،‬از‬ ‫ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫الدراجی همچنین ضمن استقبال از شرکت های‬ ‫ایرانی برای حضور در بازار عراق‪ ،‬گفت‪ :‬این امکان‬ ‫وجود دارد که قوانین مربوط به س��رمایه گذاری را‬ ‫از طریق س��فارت ایران در بغداد در اختیار فعاالن‬ ‫اقتصادی ایران قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مذاکراتش با نعم��ت زاده را مثبت ارزیابی‬ ‫کرد و با اش��اره به حرکت عراق به سمت صنعتی‬ ‫ش��دن و نیاز به نوس��ازی و بازس��ازی واحدهای‬ ‫تولیدی عراق‪ ،‬پس از نزدیک به س��ه دهه جنگ‬ ‫و درگیری این کش��ور با تروریس��م‪ ،‬گفت که در‬ ‫مذاک��رات با همتای ایران��ی اش زمینه های تالش‬ ‫مش��ترک و کمک ایران در این امر مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی از هم��کاری ای��ران در بخش های اموزش‬ ‫کادر مهندس��ی‪ ،‬فنی و مدیریتی برای فعال سازی‬ ‫واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی عراق‪ ،‬استقبال‬ ‫مهندس نعمت زاده با اشاره به تجربه های ایران‬ ‫در حوزه ه��ای صنعتی و علمی‪ ،‬گفت‪ :‬ایران اماده‬ ‫اس��ت تجربه های خود را در فرایند صنعتی شدن‬ ‫در اختیار عراق قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اش��اره ب��ه بازخ��ورد ای��ن دیدارها‬ ‫نس��بت به حرکت عراق به س��مت تولید داخلی و‬ ‫توسعه صنعتی اظهار خرس��ندی کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫دیدارهایی که با مقام های عراقی داش��تیم‪ ،‬نیازها‬ ‫را بررس��ی کردیم و مقرر شد تیم هایی از دو طرف‬ ‫برای پیگیری توافق ها و تفاهم های دوجانبه مبادله‬ ‫ش��ود و ما بخش ه��ای خصوصی دو کش��ور را به‬ ‫سرمایه گذاری مشترک دعوت و تشویق می کنیم‪.‬‬ ‫در بخشی از این دیدارها‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬ضمن دیدار با رییس بانک مرکزی‬ ‫عراق بر گس��ترش همکاری های دو جانبه تاکید‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬این کنفرانس خبری‬ ‫مش��ترک به دنبال دو دور مذاک��ره میان طرفین‬ ‫برگزار ش��د که در رس��انه های عراق��ی به ویژه در‬ ‫شبکه رسمی العراقیه‪ ،‬بازتاب گسترده ای داشت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان شامگاه‬ ‫پنجش��نبه با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق نیز‬ ‫دی��دار و گفت وگو ک��رد و از انجا عازم ابوغریب و‬ ‫تاجی در غرب و ش��مال بغداد ش��د تا از دو پروژه‬ ‫در حال اجرای ش��رکت های ایرانی در بخش های‬ ‫دارو و س��اخت ورزشگاه دیدن کند‪ .‬در نهایت نیز‬ ‫مهندس نعمت زاده شامگاه پنجشنبه پس از پایان‬ ‫سفر کاری سه روزه راهی تهران شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دع�وت از س�رمایه گذاران ایران�ی‬ ‫برای حضور در صنایع عراق‬ ‫‹ ‹لزوم گسترش همکاری های دو جانبه‬ ‫ساخت دیسک نگهداری «داده» با عمر طوالنی‬ ‫پژوهشگران انگلیسی یک دیسک کوچک کریستالی ابداع‬ ‫کرده اند که می تواند حجم بسیار زیاد داده را به رمز دراورده‬ ‫و برای بیش از ‪13‬میلیارد س��ال نگه دارد‪ .‬به گزارش ایرنا از‬ ‫پایگاه اینترنتی ورج‪ ،‬اندازه این دیسک که توسط پژوهشگران‬ ‫دانشگاه س��اوت همپتون در انگلیس ابداع ش��د‪ ،‬استاندارد‬ ‫اس��ت ولی این قابلیت را دارد که ح��دود ‪ 360‬ترابایت داده‬ ‫را برای بیش از ‪13‬میلیارد س��ال حتی در دمای ‪ 190‬درجه‬ ‫س��انتی گراد نگه دارد‪ .‬این مدت زمان به اندازه س��ن جهان‬ ‫و ‪3‬برابر بیش��تر از سن زمین اس��ت‪ .‬روش مورد استفاده در‬ ‫ساخت این دیسک ذخیره پنج بعدی داده خوانده می شود و‬ ‫نخس��تین بار در مقاله ای در سال ‪2013‬م به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫پژوهشگران مبدع این دیسک از ان زمان تاکنون فناوری ان‬ ‫را کم و بیش ارتقا دادند و همچنان به دنبال تکمیل و حتی‬ ‫تجاری کردن ان هستند‪« .‬عابد پاتل» دانشجوی کارشناسی‬ ‫ارش��د و از اعضای گ��روه این پژوهش گفت‪ :‬م��ا می توانیم‬ ‫همه چی��ز را به رم��ز دراوری��م و هیچ محدودیت��ی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ .‬برای درک علت اینکه چرا دیس��ک های‬ ‫پنج بع��دی می توانند این می��زان اطالع��ات را برای چنین‬ ‫مدت طوالنی ذخیره کنند‪ ،‬می توان این دیس��ک ها را با یک‬ ‫سی دی عادی مقایسه کرد‪ .‬در سی دی های معمولی‪ ،‬داده به‬ ‫واس��طه تابش نور لیزر بر یک خط ظریف که برامدگی هایی‬ ‫روی ان است‪ ،‬خوانده می شود؛ هر زمان که نور لیزر به یک‬ ‫برامدگی برخورد کند‪ ،‬بازتاب داده ش��ده و ثبت می ش��ود‪.‬‬ ‫اما هر زمان که برامدگی نباش��د‪ ،‬به عن��وان عدد صفر ثبت‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سی دی های معمولی تنها دو بعد‬ ‫اطالعات ‪-‬فع��ال یا غیرفعال‪ -‬دارند و می توانند همه چیز از‬ ‫موزی��ک و کتاب گرفته تا تصویر‪ ،‬ویدئو یا نرم افزار را ذخیره‬ ‫کنند اما از انجا که خط برجس��ته در س��طح این س��ی دی‬ ‫ذخیره می ش��ود‪ ،‬بنابراین اسیب پذیر است و می تواند بر اثر‬ ‫خش یا ساییدگی فیزیکی‪ ،‬قرار گرفتن در معرض اکسیژن‪،‬‬ ‫گرما و یا رطوبت فرس��وده ش��ود‪ .‬اما دیسک های پنج بعدی‬ ‫اطالعات را در داخل خود با استفاده از ساختارهای فیزیکی‬ ‫ظریفی ذخیره می کنند‪ .‬این قابلیت نحوه بازتاب نور را تغییر‬ ‫می دهد‪ ،‬اما به جای اینکه نور را در دو بعد بازتاب دهد‪ ،‬ان را‬ ‫در ‪ 5‬بعد (مانند نام این سی دی ها) بازتاب می دهد‪ .‬این ابعاد‬ ‫اضاف��ی علت تراکم زیاد ذخیره داده را در دیس��ک های پنج‬ ‫بعدی در قیاس با دیس��ک های عادی نوری توضیح می دهد‪.‬‬ ‫یک دیس��ک «بلو‪ -‬ری» می توان��د تا ‪ 128‬گیگابایت داده را‬ ‫ذخیره کند‪ ،‬اما یک دیسک پنج بعدی می تواند حدود ‪3‬هزار‬ ‫برابر ان یعنی ‪ 360‬ترابایت اطالعات را ذخیره کند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫گزارش‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترسیم نقشه تولید صنعتی نیازمند تعامل‬ ‫‪25‬‬ ‫عصر ادغام خودروسازان به ژاپن رسید‬ ‫‪ 26‬تصویر حمل و نقل عمومی در افق ‪95‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو اصفهان‬ ‫نصف جهان‪ ،‬میدان قدرت نمایی خودروسازان جهان‬ ‫حرک��ت ارام اب در زاین��ده رود و گذر ان از زیر‬ ‫پل شهرس��تان اصفهان؛ عب��ور و مرور تک نفری یا‬ ‫گاه��ی خانوادگی از روی این پل به س��مت محل‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اصفه��ان که همچون‬ ‫جزی��ره ای در می��ان زاینده رود حتی گردش��گران‬ ‫خارجی را ب��ه خود جذب می کن��د‪ ،‬حکایت از به‬ ‫نمایش گذاشتن دس��تاوردهای صنفی خاص دارد‬ ‫که با تمام خاص بودنش بازدیدکنندگان عام را به‬ ‫سمت خود می کشاند‪.‬‬ ‫نصب بنرهای��ی تمام ق��د از خودروهای مختلف‬ ‫روی ورودی های ‪ 4‬سالن نمایشگاه‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫خودرویی ه��ای داخلی و خارجی این بار به اصفهان‬ ‫امده اند تا با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال‪،‬‬ ‫دستاوردهای خود را در اخرین نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودرو س��ال ‪ 94‬در معرض دی��د بازدیدکنندگان‬ ‫قرار دهند؛ بازدیدکنندگانی که در استانه سال نو‪،‬‬ ‫قصد خرید یا تعویض خودرو برای تعطیالت نوروز‬ ‫را دارن��د‪ ،‬حاال مجالی یافته اند ت��ا خارج از فضای‬ ‫نمایندگی های فروش خودرو در سطح شهر‪ ،‬هم از‬ ‫تخفیف های ویژه برخوردار ش��وند و هم به مقایسه‬ ‫مدل های مختلف در یک مکان بپردازند‪.‬‬ ‫بع��د از عبور از پل شهرس��تان‪ ،‬س��الن میرداد‪،‬‬ ‫نخس��تین ورودی ب��ه دوازدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین المللی خودرو اصفهان است که نمایندگی های‬ ‫فروش کرم��ان موتور‪ ،‬کارمانی��ا (زیرمجموعه های‬ ‫کرمان موتور) و بهمن موتور جدیدترین خودروهای‬ ‫خود را به نمایش گذاشته اند‪ .‬سالن شیخ بهایی در‬ ‫ضلع شرقی میرداماد میزبان ‪ 4‬خودروساز خارجی‬ ‫هیوندای��ی‪ ،‬ام ج��ی‪ ،‬راین و مدیران خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫در ضلع غربی س��الن میرداماد به نام نقش جهان‪،‬‬ ‫نمایندگان خودروسازان خارجی هاوال‪ ،‬رنو‪ ،‬هوندا‪،‬‬ ‫میتسوبیشی و شرکت رامک خودرو (سانگ یانگ)‬ ‫مستقر ش��ده اند‪ .‬س��الن چهارم نمایش��گاه هم به‬ ‫ن��ام نصف جه��ان ‪ 10‬م��دل از خودروه��ای بروز‬ ‫خودروس��ازی المان��ی را در خود ج��ای داده که‬ ‫بس��یاری از جوان ترها و خودروبازهای اصفهانی را‬ ‫به عش��ق دیدن محصوالتش به نمایشگاه کشانده‬ ‫است؛ خودروسازی به نام بی ام دبلیو که حضورش‬ ‫در این نمایشگاه نوید واردات مستقیم خودروهایش‬ ‫به ایران را می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرده ب�رداری از خودروهای جدید‬ ‫اروپایی‪ ،‬ژاپنی و چینی‬ ‫رونمایی از خودروهای جدید نیز به جذابیت های‬ ‫این نمایش��گاه افزوده است‪ .‬برای نمونه هاوال از ‪4‬‬ ‫محص��ول ‪( H2‬مالنی)‪( H6 ،‬دنی��را)‪( H8 ،‬وندا)‬ ‫و‪( H9‬خ��وارزم) رونمای��ی کرد و ب��ا تیتر «طلوع‬ ‫س��تاره های ش��رقی از اس��مان اصفهان» از سوی‬ ‫رسانه ها معرفی شد‪ .‬سدان شهری و ایمن ‪ city‬نیز‬ ‫به وسیله شرکت هوندا (با نمایندگی گلرنگ موتور‬ ‫فامیلی) رونمایی شد؛ خودرویی که برخی رسانه ها‬ ‫با عنوان «جنگجوی شهری هوندا امد» به انعکاس‬ ‫خب��ر رونمایی این محص��ول پرداختند‪ .‬همچنین‬ ‫خودرو ادیس��ه نیز به وسیله این ش��رکت رونمایی‬ ‫ش��د و معرض دید ق��رار گرفت‪ .‬ش��رکت کارمانیا‬ ‫نیز خ��ودرو ‪ BYD S6‬را به نمایش گذاش��ت‪ .‬از‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫محصوالت خودروسازان چینی و ژاپنی که بگذریم‪،‬‬ ‫شرکت سرش��ناس و مطرح المانی بی ام دبلیو از ‪2‬‬ ‫محصول جدید خود ب��ه نام های ‪ Z4‬و ‪ X1‬که در‬ ‫سال جدید میالدی به تولید رسیده‪ ،‬پرده برداشت‪.‬‬ ‫برای مش��تری خارجی تس��ت خودرو در ردیف‬ ‫خدم��ات پیش از ف��روش ق��رار می گی��رد اما در‬ ‫ایران به ویژه در بخ��ش خرید خودروهای وارداتی‪،‬‬ ‫مش��تری خودرویی را پیش خرید می کند و پس از‬ ‫دریافت به دلیل برخی محدودیت ها و موانع قانونی‬ ‫امکان دارد خودرو به طور کامل دلخواهش نباش��د‪.‬‬ ‫یکی از نقاط قوت نمایش��گاه اصفهان‪ ،‬بخش تست‬ ‫خودرو اس��ت و این امکان را به مشتری می دهد تا‬ ‫تجربه رانندگی پیش از خرید را به دس��ت اورد و با‬ ‫اگاهی و اطمینان بیشتری انتخاب کند‪.‬‬ ‫با گ��ذری در غرفه ه��ای مختلف ک��ه هر کدام‬ ‫مس��احتی ح��دود ‪ 500‬متر را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ ،‬جای خالی خودروس��ازان داخلی به ویژه‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایپا ک��ه خیلی ها ب��رای خرید‬ ‫محص��والت انه��ا ب��ا تخفی��ف وی��ژه برنامه ریزی‬ ‫ی اس��ت‪ .‬دلی��ل حض��ور حداقلی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬خال ‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی را از مدی��ر روابط عمومی‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫جوی��ا ش��دیم‪ .‬محس��ن حبیب��ی گف��ت‪ :‬از تمام‬ ‫ی خودروس��ازان‬ ‫خودروس��ازان داخلی و نمایندگ ‬ ‫خارجی ب��رای حضور در این نمایش��گاه دعوت به‬ ‫عمل امده است‪ .‬به احتمال زیاد این خودروسازان‬ ‫بر اساس سیاست های خود ترجیح داده اند در این‬ ‫دوره نمایشگاه حضور نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تغییر زمان نمایش�گاه خودرو‬ ‫اصفهان‬ ‫برپایی نمایشگاه و گردهم اوردن فعاالن صنفی‬ ‫خ��اص هران��دازه هم ب��ه چش��م بازدیدکنندگان‬ ‫بی عیب و نقص باشد اما به طور معمول شرکت هایی‬ ‫ک��ه محصوالت خ��ود را عرضه می کنن��د‪ ،‬رضایت‬ ‫‪100‬درص��دی از برگزارکنن��دگان ان نخواهن��د‬ ‫داش��ت‪ .‬برهمین اساس مجریان نمایشگاه اصفهان‬ ‫با دعوت از نمایندگانی از هر ش��رکت در نشس�� ‬ ‫ت‬ ‫هم اندیش��ی ب��ه بررس��ی وجوه ضع��ف و قوت ان‬ ‫پرداختند و راهکارهایی را پیشنهاد دادند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گا ه به طور تقریبی هر خودروساز‬ ‫از یک محصول خود پرده برداری کرد اما از انجایی‬ ‫که زمان رونمایی ها در یک س��اعت اجرا می شد و‬ ‫با یکدیگر تداخل داش��ت‪ ،‬برنامه ریزی های از پیش‬ ‫تعیین ش��ده هر شرکت با مشکل مواجه می شد‪ .‬به‬ ‫گفته مس��ئوالن برگزاری‪ ،‬ش��رکت های حاضر در‬ ‫نمایشگاه تا لحظه اخر س��اعت دقیقی از رونمایی‬ ‫محصوالت خ��ود ارائ��ه نمی کنند و ای��ن موضوع‬ ‫برنامه ری��زی دقیق تر را با مش��کل مواجه می کند‪.‬‬ ‫به باور ش��رکت کنندگان در این نشست‪ ،‬اختصاص‬ ‫زمانی مشخص به هر خودروساز برای جلوگیری از‬ ‫تداخل برنامه ها‪ ،‬کاربردی ترین راهبرد برای گذر از‬ ‫این مشکل است‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر از انجایی که اغلب شرکت های‬ ‫حاض��ر در ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬نمایندگی ه��ای‬ ‫خودروس��ازان داخلی بودند‪ ،‬این شرکت ها به دلیل‬ ‫ماهی��ت واردات محوری‪ ،‬پس از ثبت س��فارش به‬ ‫زمانی حدود ‪ 40‬روز برای ش��ماره گذاری و تحویل‬ ‫خ��ودرو به مش��تری نیازمندند‪ .‬این مس��ئله که از‬ ‫س��وی یکی از نمایندگی های فروش مطرح ش��د‪،‬‬ ‫زم��ان برگزاری نمایش��گاه را به چالش کش��ید‪ .‬به‬ ‫دیگر س��خن برپایی نمایش��گاه خودرو اصفهان در‬ ‫روزهای منتهی به پایان س��ال‪ ،‬روزهایی که مردم‬ ‫اشتیاق بیشتری برای خرید دارند و اگر انتخابشان‬ ‫خودرویی وارداتی باش��د به زمانی حداقل ‪ 40‬روز‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬س��فارش خرید در نمایش��گاه‪ ،‬شرکت‬ ‫واردکنن��ده را با مش��کل تحویل مواج��ه می کند‪.‬‬ ‫اگرچه مجریان نمایش��گاه برای حل این مش��کل‬ ‫پیش��نهاد برگزاری ان در روزهای ابتدایی بهمن را‬ ‫داده بودند که به دلی��ل محدودیت فضا و ترافیک‬ ‫زمانی برای نمایش��گاه ها مختلف‪ ،‬این امر امس��ال‬ ‫خودروی «ساینا» در عراق رونمایی شد‬ ‫ن گش��ایش‬ ‫خودروی س��واری س��اینا در جریان ایی ‬ ‫دومین نمایشگاه جمهوری اسالمى ایران در بغداد عراق‬ ‫ن ‪ ،)٩٤‬با حض��ور مهندس محمدرضا‬ ‫(‪ ٢٧‬ت��ا ‪ ٣٠‬بهم ‬ ‫نعم��ت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ولید الحلو‬ ‫ق و دیگر مقامات عالی رتبه ایران‬ ‫وزیر تجارت کشور عرا ‬ ‫و عراق‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مقامات عالی رتبه ایران و عراق‬ ‫در ادام��ه حض��ور خود در نمایش��گاه از خط��وط تولید‬ ‫محصوالت س��ایپا‪ ،‬از سایت نام برده در عراق نیز بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در جری��ان بازدید از‬ ‫خطوط تولید خودرو در عراق از نمونه های جدید تولید‬ ‫تیبا با ‪ 4‬اپشن جدید بازدید کرده و ارائه محصول حسب‬ ‫تقاضا و درخواست مش��تریان را از کارهای خوب سایپا‬ ‫در عراق برشمرد‪ .‬گفتنی است حسب تقاضای بازار عراق‬ ‫تیبا در ‪ 2‬تیپ س��اده و فول اپش��ن در ع��راق در حال‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت زاده همچنین در ادامه از‬ ‫ایجاد یک س��ایت صنعتی فعال در زمینه تولید خودرو‬ ‫در عراق که موجب اشتغال عده زیادی از جوانان عراقی‬ ‫شده و به صنعت و اقتصاد عراق نیز رونق می دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫خرس��ندی کرد و سهم مدیران و کارکنان شرکت سایپا‬ ‫در ایجاد این سایت تولیدی را مهم دانست‪.‬‬ ‫خ��ودروی س��اینا حس��ب توافق های انجام ش��ده در‬ ‫اینده ای نزدیک در س��ایت تولیدی گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در کش��ور عراق ب��ه مرحله تولید انب��وه خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬گفتنی اس��ت با توجه به محبوبیت محصوالت‬ ‫گ��روه س��ایپا در عراق و نیز مختصات بازار این کش��ور‪،‬‬ ‫پیش بینى مى ش��ود این خودرو از استقبال چشمگیری‬ ‫نزد مصرف کنندگان عراقی برخوردار شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬با وجود حضور خودروس��ازان‬ ‫مطرح دنیا در عراق‪ ،‬محصوالت ش��رکت سایپا در بخش‬ ‫خودروهای اقتصادی ضمن کس��ب جایگاه برتر‪ ،‬عنوان‬ ‫پرفروش تری��ن برن��د در بازار ع��راق را از ان خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است در زمینه کمک به خودکفایی زیر ساخت‬ ‫صنعت خودروس��ازی عراق‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫نظ��ر دارد خط��وط تولی��د صندلی‪ ،‬رادیات��ور و قطعات‬ ‫پلیمری ازجمله س��پر و داشبورد را در اینده نزدیک در‬ ‫کشور عراق راه اندازی کند‪.‬‬ ‫محقق نش��د اما وعده دادند سال اینده زمان ان را‬ ‫به روزهای نخست بهمن نزدیک کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو ان هم در س��طح بین المللی‬ ‫نیازمن��د فضایی گس��ترده اس��ت به گون��ه ای که‬ ‫مس��احت ‪ 10‬ه��زار مترمرب��ع فضای نمایش��گاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬امکان حضور تمام خودروس��ازان داخلی‬ ‫و خارجی و ارائه برخی خدمات را با مشکل مواجه‬ ‫می کند‪ .‬این مس��ئله از همان س��ال های نخس��ت‬ ‫دغدغه مجریان این نمایش��گاه بوده به گونه ای که‬ ‫در ح��ال احداث نمایش��گاهی جدید با مس��احتی‬ ‫وسیع در اطراف اصفهان هستند‪ .‬براساس سخنان‬ ‫مسئوالن نمایشگاه بین المللی اصفهان‪ 6 ،‬ما ه پیش‬ ‫عملیات اجرایی نمایش��گاه جدید اصفهان اغاز شد‬ ‫و به گفته ش��هردار اصفهان با توجه به پیش��رفت‬ ‫فیزیکی این پروژه بزرگ نمایش��گاهی‪ ،‬فاز نخست‬ ‫ان از اردیبهشت ‪ 96‬به بهمن‪ 95‬یعنی ‪ 3‬ماه زودتر‬ ‫تغیی��ر یافت‪ .‬ای��ن خبر خوش در همان نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی به اطالع حاضران رسید و اگرچه قرار‬ ‫بر این اس��ت تا س��ال اینده نیز نمایشگاه در محل‬ ‫کنونی برگزار ش��ود اما از س��ال ‪ 96‬با تغییر زمان‬ ‫نمایش��گاه و وسعت بخشی به ان‪ ،‬نمایشگاه خودرو‬ ‫اصفه��ان متفاوت تر از س��ال های گذش��ت ه برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بازدی��د ‪ 180‬ت��ا ‪210‬هزار نف��ری از این رویداد‬ ‫خودرویی به مدت ‪ 4‬روز (‪ 28‬تا یکم اسفند) براورد‬ ‫ش��ده که با برگزاری ان در م��کان جدید به دلیل‬ ‫حضور گس��ترده تر خودروسازان داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫تعداد بازدیدکنندگان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش��اید روزهای پایانی س��ال زمان مناسبی برای‬ ‫برپایی نمایشگاه خودرو نباشد اما خودرو برای مردم‬ ‫همیش��ه جذاب اس��ت و امید می رود در سال های‬ ‫اینده که خودروس��ازان داخلی با همتایان خارجی‬ ‫خود ق��رار تولی��د خودروهای جدید گذاش��ته اند‪،‬‬ ‫ی داخلی با قیمت مناسب تر‬ ‫امکان خرید خودروها ‬ ‫هم برای بازدیدکنندگان فراهم شود‪.‬‬ ‫یکی از نقاط‬ ‫قوت نمایشگاه‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫بخش تست‬ ‫خودرو است‬ ‫و این امکان‬ ‫را به مشتری‬ ‫می دهد تا‬ ‫تجربه رانندگی‬ ‫پیش از خرید‬ ‫را به دست‬ ‫اورد و با اگاهی‬ ‫و اطمینان‬ ‫بیشتری‬ ‫انتخاب کند‬ ‫امادگی «مان» المان برای شراکت بلندمدت با ایران‬ ‫در جریان س��فر هیات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ب��ه الم��ان و بازدید از ش��رکت خودروس��ازی «مان»‪،‬‬ ‫تقاضای ایران برای دریافت فاینانس و تامین منابع مالی‬ ‫به وس��یله المان اعالم شد و شرکت المانی نیز از تمایل‬ ‫خود برای حضور پایدار در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬مس��عود خوانس��اری رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و هیات اقتص��ادی هم��راه در ادامه‬ ‫نشس��ت های مشترک خود با مس��ئوالن و شرکت های‬ ‫المان��ی‪ ،‬دی��داری از کارخان��ه خودروس��ازی «م��ان»‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در دیدار خوانس��اری با یورگن لووف‪ ،‬یکی از مدیران‬ ‫فروش «مان»‪ ،‬وی با اشاره به جهش قیمت ارز در ایران‬ ‫در س��ال های گذشته و محدود ش��دن بازار خودروهای‬ ‫س��نگین کامی��ون و اتوبوس گفت‪ :‬اگر این ش��رکت به‬ ‫ش��کل ‪5‬ساله در ایران فروش داشته باشد بازار مطلوبی‬ ‫پیش رو دارد که الزمه ای��ن کار تامین مالی و فاینانس‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به مش��کالت‬ ‫نقدینگی کارخانه های کشور افزود‪ :‬مشکل کارخانه های‬ ‫ایران نبود ام��کان خریداری محصوالت به ش��کل نقد‬ ‫است که نیاز به فاینانس های بلندمدت دارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ش��رکت «مان» برای حضور در ایران‬ ‫بای��د حداقل فاینانس های ‪2‬س��اله را برای کارخانه های‬ ‫ایرانی در نظر گیرد‪.‬‬ ‫خوانس��اری تصری��ح ک��رد‪ :‬در ایران ح��دود ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪۱۰۰‬هزار کامیون نیاز به نوسازی دارد که در واقع بازار‬ ‫مناسبی خواهد بود‪.‬‬ ‫یورگن‪ ،‬مدیر بخش فروش و بازار یابی شرکت «مان»‬ ‫نیز گفت‪ :‬از برقراری ارتباط با ایران خوش��حال هستیم‬ ‫و می توانیم شریک قوی و پایداری برای ایران باشیم‪.‬‬ ‫وی یاد اور ش��د‪ :‬این ش��رکت برای حض��ور در ایران‬ ‫به دنبال معامالت کوتاه مدت نیس��ت‪ ،‬بلکه می خواهیم‬ ‫شریک پایدار ایران باشیم‪.‬‬ ‫یورگن لووف‪ ،‬از س��اخت اتوبوس های این کارخانه در‬ ‫ی ِکی دی (‪ )CKD‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایران به ش��کل س�� ‬ ‫چند هفته پیش با یک شرکت ایرانی‪ ،‬قرارداد همکاری‬ ‫برای تولید اتوبوس در ایران به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬تفاهمنامه هم��کاری با یکی دیگر از‬ ‫شرکت های ایرانی نیز برای واردات کامیون و موتورهای‬ ‫سنگین به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحول عظیم‬ ‫در سبد محصوالت سایپا‬ ‫رییس هیات مدیره س��ایپا از ش��تاب گرفتن مذاکرات با‬ ‫ش��رکت های خارجی خبر داد و گفت‪ :‬در نظر داریم در این‬ ‫مذاک��رات‪ ،‬قراردادهای نهایی را به گونه ای منعقد کنیم که‬ ‫منافع صنعت خودروسازی کشور و گروه سایپا به طور کامل‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��ید محمدعلی سید ابریش��می در گفت وگو با میزان با‬ ‫اش��اره به فرایند کنونی مذاکرات گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ن ب��ا توجه به‬ ‫ب��ا ش��رکت های خارج��ی اظهار ک��رد‪ :‬اکنو ‬ ‫چارچوب های��ی که وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تعیین‬ ‫کرده اس��ت در ح��ال گفت وگو با چندین ش��رکت مطرح‬ ‫بین المللی هستیم و به نتایج خوبی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فرایند انتقال دانش طراحی و س��اخت‪،‬‬ ‫مش��ارکت و س��رمایه گذاری و درص��د س��اخت داخل��ی‬ ‫محص��والت و توجه ب��ه مباح��ث زنجیره تامی��ن ازجمله‬ ‫مهم ترین محورهای مذاکرات س��ایپا با شرکت های خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره س��ایپا در بخ��ش دیگری از اظهارات‬ ‫خ��ود با بی��ان اینکه ورود ش��رکت های جدی��د خارجی به‬ ‫کش��ور زمینه توس��عه هرچه بیش��تر س��بد محصول گروه‬ ‫س��ایپا را فراهم خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت اجرایی جدید‬ ‫س��ایپا اقدامات و برنامه ه��ای مناس��بی در زمینه طراحی‬ ‫و تولی��د خودروهای جدید در دس��تور کار ق��رار داده و در‬ ‫صورتی که س��رمایه گذاری و همکاری مدنظر گروه س��ایپا‬ ‫با ش��رکت های خارجی محقق شود‪ ،‬ش��اهد تحولی عظیم‬ ‫در س��بد خودروه��ای تولی��دی خواهیم بود ام��ا مهم تر از‬ ‫این‪ ،‬برنامه ریزی و تقویت مرکز تحقیقات و نواوری س��ایپا‬ ‫ب��رای تولی��د محصوالت جدید با مش��ارکت مهندس��ان و‬ ‫فارغ التحصیالن با تجربه ایرانی است‪.‬‬ ‫سیدابریش��می همچنی��ن خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده در گروه خودروس��ازی سایپا‪،‬‬ ‫مقرر شده است هر سال چند خودرو جدید به سبد تولیدات‬ ‫این ش��رکت اضافه ش��ود و با توجه به س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام شده در این حوزه‪ ،‬این هدف مطابق برنامه زمان بندی‬ ‫شده پیش می رود‪.‬‬ ‫وی از تدوین برنامه راهبرد ‪ ۱۴۰۴‬در گروه خودروسازی‬ ‫سایپا خبر داد و افزود‪ :‬این برنامه براساس افق ‪ ۱۴۰۴‬صنعت‬ ‫خودروسازی کشور تدوین شده که در ان مواردی همچون‬ ‫رشد متوازن و مستمر‪ ،‬ارزش پایدار برای ذی نفعان‪ ،‬هزینه‬ ‫رقابتی و تبدیل شدن به نشان تجاری برتر در داخل کشور‬ ‫مورد توجه جدی قرار دارد‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت فروش فوری‬ ‫سورن توربوشارژ‬ ‫ظرفیت فروش فوری س��ورن توربوشارژ در کمتر از یک‬ ‫هفت��ه تکمیل و ثبت ن��ام برای عرضه ف��وری این محصول‬ ‫جدید گروه صنعتی ایران خودرو متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو‬ ‫با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬ظرفیت ثبت نام برای ش��رایط‬ ‫فروش فوری س��ورن ‪ ELX‬با موتور توربوشارژ که به تازگی‬ ‫وارد س��بد محصوالت این شرکت ش��ده به دلیل استقبال‬ ‫مش��تریان به پایان رسیده است‪ .‬مصطفی خان کرمی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به استقبال مناسب مشتریان و به جهت پاسخگویی‬ ‫ب��ه نیاز ب��ازار‪ ،‬ش��رایط پیش فروش این محص��ول با موعد‬ ‫تحویل خرداد و تیر ‪ ۹۵‬از روز شنبه اول اسفند اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استفاده از «سی ان جی»‬ ‫در خودروها‪ ،‬سیاست درست ایران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بین المللی ‪ AVL‬المان اس��تفاده از‬ ‫گازطبیعی فشرده (سی ان جی) در خودروها را که سیاست‬ ‫مورد نظر وزارت نفت است‪ ،‬راهکار درستی ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪« ،‬راجر ویلدمن» به س��خنان بیژن‬ ‫زنگن��ه‪ ،‬وزی��ر نفت کش��ورمان در همای��ش موتورهای‬ ‫درون س��وز در این باره که باید حداقل یک س��وم مصرف‬ ‫س��وخت در خودروهای سواری را به سمت «سی ان جی»‬ ‫هدایت کرد‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬این سیاس��ت‪ ،‬راه حل‬ ‫درستی است‪.‬‬ ‫ویلدمن گفت‪ :‬اس��تفاده از سوخت پاک در خودروها‪ ،‬راه‬ ‫حل موثر و سریعی برای کاهش الودگی هواست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود فناوری هایی‬ ‫که قرار اس��ت در زمینه موتورهای درون س��وز وارد ایران‬ ‫ش��ود‪ ،‬فناوری باالیی نیس��ت گفت‪ :‬فن��اوری که هم اکنون‬ ‫ایران دارد یورو‪ 4‬اس��ت که مربوط به سال ‪2005‬م است و‬ ‫فناوری که درخواس��ت کرده و با شرایط خود دست یافتنی‬ ‫می بین��د‪ ،‬یورو ‪ 6‬اس��ت که بهترین فن��اوری در این زمینه‬ ‫نیست اما تفاوت فاحشی با یورو‪ 4‬دارد‪.‬‬ ‫ویلدمن اظهار کرد‪ :‬ش��رکت مهندس��ی و طراحی موتور‬ ‫ای وی ال در س��ال های ‪ 2003‬تا ‪2012‬م با ایران همکاری‬ ‫داش��ت و اخرین پروژه ای که اجرا کرد‪ ،‬طراحی و س��اخت‬ ‫یک خودرو یک لیتری ‪3‬سیلندر بود که به طور تقریبی همه‬ ‫مشخصات یک خودرو پاک را داشت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خودروهای کالسیک در باغ موزه قصر‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫بررسی چرایی دیوار بین صنعت و دانشگاه نشان داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ترسیم نقشه تولید صنعتی نیازمند تعامل‬ ‫صنعت خودروی ایران‬ ‫در انتظار تغییر‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران گف��ت‪ :‬با لغو تحریم ها‬ ‫و اغاز همکاری با خودروس��ازان خارج��ی چهره صنعت‬ ‫خودروی ایران برای پاس��خگویی به نیاز مصرف کنندگان‬ ‫تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ساس��ان قربان��ی اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫مصرف کنن��دگان همواره چند ش��اخص قیم��ت خودرو‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬تناس��ب قیمت‪ ،‬تنوع محصول و کیفیت خدمات‬ ‫پس از فروش را مدنظر قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه چگونگی این ش��اخص ها بر میزان‬ ‫رضایت مصرف کنندگان از خودروس��ازان تاثیرگذار بوده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با لغو تحریم ها برنام��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این اس��ت که صنعت خ��ودروی ایران از‬ ‫نظر قیمت و کیفیت محصوالت رقابت پذیر شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن قطعه س��ازان ایران ادام��ه داد‪ :‬به همین‬ ‫دلیل موضوع رقابت پذیری صنعت خودرو‪ ،‬محور سومین‬ ‫همای��ش بین المللی صنع��ت خودروی ایران در اس��فند‬ ‫امس��ال است و مذاکرات با خودروس��ازان خارجی بر این‬ ‫پایه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس ش��اخص های تعیین شده از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬خودروس��ازان خارج��ی در دور جدی��د‬ ‫همکاری ها با صنعت خودرو باید نسبت به سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ران اق��دام کنند ب��ه همی��ن دلیل ش��اهد انتقال‬ ‫فناوری های روز صنعت خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫قربان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در دور جدی��د همکاری ها با‬ ‫خودروسازان خارجی باید محصوالتی در کالس جهانی در‬ ‫ایران تولید ش��ود تا قابلیت صادرات داشته باشد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بنابراین با محقق ش��دن این اهداف به زودی شاهد‬ ‫تغییر چهره صنعت خودروی کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫برخی بانک ها به تعهدات خود‬ ‫عمل نکردند‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه‪‎‬س��ازان خودرو گفت‪:‬‬ ‫به دنبال اجرای طرح تحریک تقاضا و تس��هیالت معروف‬ ‫ب��ه «وام ه��ای ‪ ۲۵‬میلی��ون تومانی» مقرر ش��ده بود که‬ ‫سیس��تم بانکی به محض ارائه اس��ناد و مدارک به وسیله‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬منابع را به صنعت خ��ودرو تزریق کند اما‬ ‫این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫ارش محبی‪‎‬ن��ژاد در گفت وگ��و با ایرن��ا گفت‪ :‬بعضی از‬ ‫بانک ه��ا بخش��ی از منابع تس��هیالت ‪ ۲۵‬میلیون تومانی‬ ‫را بابت بدهی و اقس��اط معوقه خودروسازی ها برداشت و‬ ‫از تزریق ای��ن منابع به خودروس��ازی ها و زنجیره تامین‬ ‫قطعات خودرو جلوگیری کرده اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با طرح تسهیالت‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تومانی‪ ،‬منابعی به قطعه س��ازی ها تزریق شد‬ ‫ی��ا خیر؟ گفت‪ :‬بل��ه‪ ،‬اما این عدد به ان��دازه ای که انتظار‬ ‫می رفت نبود؛ ما انتظار داش��تیم بیش از ‪ ۷۰‬درصد منابع‬ ‫وام های ‪ ۲۵‬میلیون تومانی به قطعه‪‎‬سازان تزریق شود اما‬ ‫این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنایع همگن قطعه‪‎‬س��ازان خ��ودرو به‬ ‫مباح��ث مرتبط ب��ا نق��ش قطعه‪‎‬س��ازان در قراردادهای‬ ‫بین المللی خودروس��ازان داخلی پرداخت و گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه خوب عمل کرده و‬ ‫ش��روطی برای قراردادهای بین المللی گذاشته که یکی از‬ ‫انها‪ ،‬سهم ‪۴۰‬درصدی ساخت داخل از تولیدات مشترک‬ ‫است‪ .‬محبی‪‎‬نژاد تصریح کرد‪ :‬براساس این شرط‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۴۰‬درصد خودروهایی که ش��رکت های مش��ترک تولید‬ ‫می کنند در ابتدای کار باید س��اخت داخل باش��د و این‬ ‫عدد در طول دو سه سال به ‪ ۷۰‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ورود قطعه به صنعت خودرو بسیار‬ ‫سخت است و استانداردهای س��ختگیرانه ای در قبال ان‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه‪‎‬س��ازان باید بتوانند‬ ‫در فراین��د مش��ارکت های خارجی‪ ،‬اس��تاندارد مورد نیاز‬ ‫قطعات خودروهای جدید را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫محبی‪‎‬نژاد در پاسخ به اینکه «مقرر شده است همزمان‬ ‫با ایجاد شرکت مشترک به وس��یله خودروسازان ایرانی و‬ ‫خارجی‪ ،‬تامین کنندگان انها نیز ش��رکت های مش��ترک‬ ‫ایج��اد کنند» گفت‪ :‬اگرچه این موضوع مطرح ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫ش��اهد عملیاتی ش��دن ان نبوده‪‎‬ایم؛ قطعه‪‎‬سازان تاکنون‬ ‫در مذاک��رات بین خودروس��ازان داخلی و خودروس��ازان‬ ‫خارجی‪ ،‬حضوری پررنگ نداشته اند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه‪‎‬س��ازان خودرو گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر یک هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه‪‎‬س��از رسمی که برای‬ ‫فعالی��ت خود از دولت مجوز گرفته اند در کش��ور فعالیت‬ ‫می کنن��د؛ ارزیابی ه��ا نش��ان می ده��د که در کن��ار این‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان‪ ۸۰۰ ،‬واحد قطعه‪‎‬س��از ب��دون مجوز نیز در‬ ‫کشور فعال است‪.‬‬ ‫وی تعداد افرادی که به طور مستقیم در مجموعه صنایع‬ ‫خودروس��ازی و قطعه سازی شاغل هس��تند را نزدیک به‬ ‫‪ ۶۰۰‬ت��ا ‪۷۰۰‬هزار نفر عنوان کرد و گف��ت‪ :‬از این تعداد‪،‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬هزار نفر در صنعت قطعه س��ازی‬ ‫شاغل هستند‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در باغ موزه قصر‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬خودرو کالسیک و موتورسیکلت‬ ‫که س��ال س��اخت انها به دهه ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬می�لادی برمی گردد‪ ،‬به ش��کل دوره ای‬ ‫ن ـ افتتاح شد‪ ،‬فاز اول‬ ‫رونمایی می ش��وند‪ .‬این نمایشگاه که چهارشنبه ـ ‪ ۲۸‬بهم ‬ ‫مجموعه فرهنگی ‪ -‬تاریخی است که در این باغ موزه احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫کاکایی‪ :‬در هیچ‬ ‫جای دنیا از‬ ‫دانشگاه برای‬ ‫حل مشکالت‬ ‫روزمره استفاده‬ ‫نمی‪‎‬شود زیرا‬ ‫کار دانشگاه‬ ‫پژوهش است‬ ‫فاصله بین صنعت و دانشگاه چالشی است که‬ ‫نیاز به کارشناس��ی دارد و هریک از این دو نهاد‬ ‫به طور جداگانه مسیر خود را طی می کنند بدون‬ ‫اینکه حاص��ل پژوهش‪‎‬های دانش��گاه به صنعت‬ ‫تزری��ق ی��ا اینکه نیازه��ای صنعت به دانش��گاه‬ ‫منتق��ل ش��ود در حالی که چرای��ی این موضوع‬ ‫می‪‎‬تواند بس��یاری از مشکالت امروز قطعه‪‎‬سازی‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین گام برای برداشتن دیوار‬ ‫سعید صبوری‬ ‫صبوری‪ :‬اگر‬ ‫دانشجویی ده ها‬ ‫کتاب بخواند اما‬ ‫هیچ کار عملی‬ ‫انجام نداده‬ ‫باشد کار به‬ ‫شکل درستی‬ ‫طی نمی شود‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن صنای��ع همگن‬ ‫نیرو محرکه و قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬البت��ه نمی‪‎‬توان گف��ت این دو‬ ‫ام��ر به طور کام��ل از یکدیگر جدا هس��تند زیرا‬ ‫فارغ‪‎‬التحصیالن دانشگاه وارد صنعت می شوند و‬ ‫فعالیت دارند اما اگر دانشگاه و صنعت با یکدیگر‬ ‫عجین‪‎‬تر شوند و دانشجوی مرتبط این حوزه یک‬ ‫ترم کامل در کارخانه ها حضور و کار عملی داشته‬ ‫باش��د و حتی نمره نهایی توس��ط مدیر کارخانه‬ ‫لحاظ ش��ود به طور قطع تاثیر زیادی در صنعت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��عید صبوری درباره راهکار برداش��تن دیوار‬ ‫بین عل��م و صنعت اظهار کرد‪ :‬صنعتگر باید نیاز‬ ‫خود را به دانش��گاهیان اعالم کرده و از او پاسخ‬ ‫بخواهد‪ .‬دانش��گاه نیز باید برخ��ی از کالس های‬ ‫درس خ��ود را در کارخانه ه��ا دای��ر کند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط نخس��تین گام باید توس��ط دانش��گاه‬ ‫برداش��ته ش��ود تا زمانی ک��ه فارغ‪‎‬التحصیلی از‬ ‫محیط دانشگاه وارد محیط کار می شود‪ ،‬امادگی‬ ‫کافی برای کار داشته باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه اگر دانش��جویی ده ها کتاب‬ ‫بخواند اما هیچ کار عملی انجام نداده باش��د کار‬ ‫به ش��کل درستی طی نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫بستر اس��تادان دانش��گاهی می توانند با مدیران‬ ‫صنعتی و کارخانه ها جلس��ات مش��ورتی داشته‬ ‫باشند و کار مشارکتی انجام و واحدهایی تنظیم‬ ‫ش��ود تا دانش��جویان با اموزش انها موثرتر واقع‬ ‫ش��وند که این روند اکنون در علوم پزش��کی در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫صب��وری ادامه داد‪ :‬دانش��گاه باید خ��ود را به‬ ‫صنعت نزدیک کند زیرا صنعت به نیروی انسانی‬ ‫نیاز دارد و درحال حاضر افراد باتجربه به ش��کل‬ ‫ازم��ون و خط��ا کار را می اموزن��د‪ .‬بنابراین باید‬ ‫از ‪۴‬س��ال دوره کارشناس��ی حداقل یک سال به‬ ‫ص��ورت عمل��ی در کارخانه ها و پای دس��تگاه‪‎‬ها‬ ‫بگذرد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعتی همچنین اش��اره کرد‪ :‬باید‬ ‫توره��ای خارج��ی در دانش��گاه ها پیش بینی و‬ ‫دانشجویان برای بازدید به کشورهای بنام در این‬ ‫صنعت اعزام ش��وند که در حال حاضر جای این‬ ‫روند خالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز صنعت به اپراتور تا پژوهشگر‬ ‫در همین ح��ال عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫مهندس��ی خ��ودرو دانش��گاه عل��م و صنعت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬فاصله بین دانش��گاه و‬ ‫صنعت در کشور مسئله‪‎‬ای عمیق است و این در‬ ‫حالی اس��ت که هم اکنون در صنعت قطعه سازی‬ ‫چند اش��کال اساس��ی وجود دارد که الزم است‬ ‫ابتدا پرسیده شود ایا به ارتباط صنعت با دانشگاه‬ ‫نی��از اس��ت؟ چرایی این امر نیز ب��ه تمرکز روی‬ ‫پلتفرم ه��ای خارج��ی در این چند س��ال اخیر‬ ‫برمی‪‎‬گردد و قطعه‪‎‬س��از برای س��اخت نیازی به‬ ‫طراحی ان نداشته است‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی با تاکید بر اینکه در مراحل‬ ‫رشد یک صنعت الزم است ابتدا به طور معکوس‬ ‫حرکت ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اما متاس��فانه ما در همین‬ ‫مرحله باق��ی مانده ایم‪ .‬بنابراین قطعه‪‎‬س��از ما با‬ ‫وجود اینکه نیاز به طراح��ی دارد اما توان انجام‬ ‫ان را ندارد و از انجا که برای س��اخت یک قطعه‬ ‫جدید عجله و ش��تاب وجود دارد‪ ،‬ناگزیر اس��ت‬ ‫ای��ن قطعه را از طریق واردات تامین کند که این‬ ‫ش��رایط در زمینه طرح ها نی��ز اتفاق می افتد در‬ ‫حالی که س��اخت یک قطع��ه و طراحی ان نیاز‬ ‫ب��ه زم��ان دارد‪ .‬وی در ادام��ه ضمن اش��اره به‬ ‫مش��کالت پیش رو به مسئله موتور ملی (‪)EF7‬‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬موتور ملی حدود ‪۷‬س��ال است‬ ‫که مطرح شده اما مسئله تجاری‪‎‬سازی ان هنوز‬ ‫حل نشده اس��ت در حالی که به لحاظ طراحی‪،‬‬ ‫موتور خوبی به شمار می رود که دلیل این امر ان‬ ‫اس��ت که طراح موتور‪ ،‬یک المانی ا س��ت و انها‬ ‫با یک سلس��له قطعات خود‪ ،‬موتور را ساخته اند‬ ‫و برای ساخت به دست قطعه‪‎‬س��از ایرانی دادند‪،‬‬ ‫اما قطعه‪‎‬س��از ایرانی توان ساخت را نداشت و در‬ ‫همان تولید اولیه با مشکل مواجه شد‪.‬‬ ‫کاکایی درباره دالیل طراحی نشدن موتور ملی‬ ‫در داخ��ل نی��ز اظهار کرد‪ :‬مراحل رش��د در این‬ ‫زمینه به درستی طی نش��د‪ .‬چراکه وقتی موتور‬ ‫یا قطعه ای س��اخته می ش��ود ابتدا نمونه س��ازی‬ ‫ش��ده و در مرحل��ه بعد به تولید انبوه می‪‎‬رس��د‬ ‫زیرا استخراج نقشه‪‎‬های صنعتی‪ ،‬تولید انبوه یک‬ ‫دانش اس��ت که متاسفانه در اختیار قطعه سازان‬ ‫ایرانی نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت در این‪‎‬باره افزود‪ :‬در هیچ‬ ‫جای دنیا از دانش��گاه برای حل مشکالت روزمره‬ ‫استفاده نمی‪‎‬شود و به طور معمول از شرکت های‬ ‫مشاور که از دل دانشگاه‪‎‬ها بیرون امده‪‎‬اند‪ ،‬کمک‬ ‫گرفته می ش��ود زیرا کار دانش��گاه پژوهش است‬ ‫بنابراین برای ارائه کار به زمان نیاز دارد و اینگونه‬ ‫است که صنعت همیشه اعالم می کند دانشگاه ها‬ ‫توان الزم برای کمک به صنعت را ندارند که این‬ ‫روش نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تبدیل نقش��ه طراحی اولیه به‬ ‫نقش��ه تولید صنعتی ب��ه توانایی نی��از دارد که‬ ‫صنعتگ��ر ایرانی در اختیار ن��دارد و هیچ گاه نیز‬ ‫از دانش��گاه یا ش��رکت های دانش بنیان منتج از‬ ‫دانش��گاه‪‎‬ها کمک نخواس��ت تا رش��دی در این‬ ‫زمینه اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫کاکای��ی همچنین به نکته س��ومی در صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬مس��ئله دیگر‬ ‫در بح��ث قطعه‪‎‬س��ازی مربوط ب��ه فرایند تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬یک��ی از امارهای واردات ک��ه توجهی به‬ ‫ان نمی‪‎‬ش��ود‪ ،‬واردات تجهی��زات تولید صنعتی‬ ‫است اما از انجا که در لحظه اخر به این بخش و‬ ‫راه اندازی خط تولید این تجهیزات فکر می کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین ب��رای راه‪‎‬اندازی خط تولی��د مجبور به‬ ‫واردات ان می‪‎‬ش��ویم که هیچ گاه در کش��ور نیاز‬ ‫نشده روی طراحی یا بهبود خط تولید فکر کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته موارد موفق��ی در این زمینه‬ ‫وجود داش��ته اما هیچ گاه به طور گسترده نبوده و‬ ‫از انجا که در کشور به مفهوم کامل ماشین‪‎‬سازی‬ ‫وجود ندارد تا از توان و کمک دانشگاهی استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬بیشتر خط تولید از خارج وارد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه تاکید ک��رد‪ :‬در چنین‬ ‫شرایطی دانشگاه‪‎‬ها باید به تربیت اپراتور بپردازند‬ ‫زیرا به پژوهش��گر نیازی نیست و فرار مغزها که‬ ‫از ان زیاد صحبت می ش��ود‪ ،‬ج��دا از اینکه علل‬ ‫زیادی دارد به این عامل برمی‪‎‬گردد که دانش��گاه‬ ‫پژوهشگر تربیت می کند که در شرایط حاضر به‬ ‫کار صنعت نمی‪‎‬ای��د‪ .‬در نتیجه این نیروها برای‬ ‫کار ناگزی��ر به مهاجرت برای اس��تفاده از دانش‬ ‫خود می‪‎‬ش��وند‪ .‬نیاز صنعت ب��ه اپراتور و تربیت‬ ‫پژوهش��گر توس��ط دانش��گاه‪‎‬های معتبر کشور‬ ‫خالی��ی را به وجود اورده که عامل فاصله این دو‬ ‫از یکدیگر شده است‪.‬‬ ‫کاکایی با تاکید بر اینکه مشکل ارتباط این دو‬ ‫بخش به ساختار صنعت برمی گردد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی مجموعه‪‎‬ای از خارج وارد می ش��ود طبیعی‬ ‫اس��ت قطعه ها و طراحی ان نیز از همان کش��ور‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬البته حرکت‪‎‬ه��ای خوبی نظیر تولید‬ ‫موتور ملی انجام شده اما ناقص باقی مانده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪166.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫در گفت و گوی‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تولید فوالدهای الیاژی راه بقای فوالدسازان‬ ‫‪23‬‬ ‫ظرفیت تولید طال از پسماندهای الکترونیکی ‪ 2‬برابر تولید معادن‬ ‫‪ 24‬سرمایه گذاری ‪ 90‬میلیارد تومانی اکتشافی در پهنه ‪ 38‬هزار کیلومتری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شد‬ ‫ی سازمان انرژی اتمی و ایمیدرو‬ ‫توسعه و تعمیق همکار ‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫علی اکبر صالحی‬ ‫ظرفیت های بالقوه موجود در بخش معدن می تواند با همکاری هرچه‬ ‫بیش��تر س��ازمان های مر تبط با این حوزه به ظرفیت های بالفعل تبدیل‬ ‫ش��ده و اقتصاد کش��ور را از اتکا بر درامدهای ناش��ی از صادرات نفتی‬ ‫نجات دهد‪ .‬س��ازمان انرژی اتمی ایران یکی از س��ازمان هایی اس��ت که‬ ‫با در اختیار داش��تن تجارب فراوان در حوزه اکتش��افات معدنی به ویژه‬ ‫اکتش��اف عناصر پرتوزا‪ ،‬به کمک دیگر س��ازمان های مس��ئول در بخش‬ ‫مع��دن می اید‪ .‬به همین دلیل دکتر علی اکبر صالحی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی ایران معتقد اس��ت‪ ،‬س��ازمان انرژی اتمی ایران از س��ال ‪۹۲‬‬ ‫هم��کاری همه جانب��ه ای را با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در زمینه‬ ‫تدوین ایین نامه ها و دس��تور العمل های قانونی الزم و نیز توافقنامه های‬ ‫راهگش��ای فعالیت های معدنی داشته که خوشبختانه به تایید رسیده و‬ ‫ی شده است‪.‬‬ ‫تصویب نهایی و اجرای ‬ ‫به همین دلیل روس��ای دو س��ازمان انرژی اتمی و س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران در نشس��تی مش��ترک در پشت‬ ‫ی��ک می��ز قرار گرفتند تا همکاری های معدنی خود را با نگاه توس��عه ای‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه همکاری های سازمان انرژی اتمی و ایمیدرو‬ ‫دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره اهمیت اکتشافات در ایران و همکاری سازمان انرژی اتمی‬ ‫‹ ‹هم�کاری با س�ازمان ان�رژی اتمی در‬ ‫پهنه مرکزی‬ ‫علی اصغر زاده‪ ،‬مدیر اکتشافات سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره این نشست اظهار کرد‪ :‬سازمان انرژی‬ ‫اتمی یکی از س��ازمان هایی است که در کشور ما با‬ ‫تجهیزات نوین اقدامات اکتش��افی انجام می دهد در‬ ‫نتیج��ه ایمیدرو تالش کرده تا بتواند از امکانات این‬ ‫سازمان برای انجام اقدامات اکتشافی استفاده کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از سیاس��ت هایی ک��ه در‬ ‫ایمیدرو وجود دارد این اس��ت ک��ه تمامی بازیگران‬ ‫ح��وزه اکتش��اف را در انجام این امور ب��ه کار گیرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا س��ازمان زمین شناس��ی در پهنه‬ ‫س��نگان و همچنین با سازمان انرژی اتمی در پهنه‬ ‫مرکزی ایران در حال همکاری هستیم‪ .‬در کنار این‬ ‫موض��وع همکاری های��ی دیگری نیز ب��ا بخش های‬ ‫خصوصی مرتبط نیز از س��وی ایمیدرو انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گفته اصغ��رزاده؛ یک��ی از وظایف اصلی‬ ‫ایمی��دور هماهنگی با س��ازمان هایی اس��ت که در‬ ‫اکتشاف حضور دارند و به دنبال توسعه همکاری های‬ ‫اکتشافی با انها هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت اکتشافی در محدوده های‬ ‫مرتبط با انرژی اتمی در گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرصت‬ ‫همکاری با سازمان انرژی اتمی در گذشته در عمل‬ ‫ممکن نبود‪ ،‬همچنین اطالعات تولید شده از سوی‬ ‫انها منعکس نمی ش��د اما با تعامل ایجاد شده میان‬ ‫این دو س��ازمان زمینه این همکاری ها ایجاد شده و‬ ‫نتیجه ان منجر به کسب موفقیت های بسیار خوب‬ ‫در حوزه اکتشافات معدنی می شود‪.‬‬ ‫ایران با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشور پهناور ایران از نظر توان مواد معدنی در جایگاه مناسبی‬ ‫قرار دار د اما درحال حاضر توان بالقوه مواد معدنی کشور با توان شناخته‬ ‫شده و بالفعل بخش معدن همخوانی نداشته و توجه اصولی هرچه بیشتر‬ ‫به حوزه شناسایی و اکتشاف مواد معدنی و بهره برداری از معادن کشور‬ ‫با برنامه ریزی و نگاه اقتصاد به منظور نیل به توس��عه همه جانبه و پایدار‬ ‫کشور باید در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با برنامه ریزی و نگاه ویژه به منظور بهره گیری حداکثری‬ ‫از تمامی ظرفیت ها و توان موجود معدنی‪ ،‬این منابع خدادادی می توانند‬ ‫به عنوان جایگزینی مناس��ب برای منابع فعلی به ش��مار روند و خروج از‬ ‫تکیه صرف به صادرات تک محصولی مبتنی بر نفت و تقویت بس��تر های‬ ‫ی را در پی داش��ته باش��ند‪ .‬در این باره تنظیم‬ ‫اساس��ی اقتص��اد مقاومت ‬ ‫تعام�لات‪ ،‬هماهنگ��ی و همکاری بخش ها و نهاد ه��ای مختلف ذی ربط‬ ‫حاکمیتی و دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫ان��رژی اتمی ایران با اش��اره به فعالیت ه��ای معدنی و همکاری با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬در این زمینه سازمان انرژی اتمی‬ ‫ای��ران از س��ال ‪ ۹۲‬همکاری همه جانبه ای را ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در زمینه تدوین ایین نامه ها و دس��تور العمل های قانونی الزم و‬ ‫نیز توافقنامه های راهگش��ای فعالیت های معدنی داشته که خوشبختانه‬ ‫‹ ‹دی�دار روس�ای ایمی�درو و س�ازمان‬ ‫انرژی اتمی‬ ‫حال مس��ئوالن دو سازمان انرژی اتمی و توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نشستی‬ ‫مش��ترک توس��عه همکاری ها را بررس��ی کردند‪.‬‬ ‫دکترعلی اکبر صالحی‪ ،‬مع��اون رییس جمهوری و‬ ‫رییس س��ازمان انرژی اتمی‪ ،‬در این نشست ضمن‬ ‫ابراز خرس��ندی از فعالیت های انجام شده در حوزه‬ ‫اکتش��اف معادن‪ ،‬با اش��اره به اینکه با هم افزایی و‬ ‫نگاه ملی می توانیم کارهای بزرگی در کشور انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی‬ ‫از تحریم خارج ش��ده‪ ،‬نگرانی ه��ای قبلی نهادها و‬ ‫ادارات در زمین��ه همکاری با این س��ازمان برطرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان نیز در این نشست ضمن تشکر‬ ‫از اقایان ظریف و صالحی و گروه مذاکره کننده که‬ ‫با تالش خود به تحریم ها پایان بخش��یدند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ایمی��درو از نیمه دوم س��ال ‪ ،۹۲‬اکتش��اف‬ ‫‪۲۰۰‬ه��زار کیلومتر مربع را با توج��ه به ‪ ۳‬اولویت‬ ‫ش��امل «فعالیت در مناطق شرق کش��ور با هدف‬ ‫ارتقای امنیت»‪« ،‬نواحی محروم» و «نواحی مستعد‬ ‫معدنی» برنامه ریزی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش های انجام‬ ‫شده‪ ،‬گستره فعالیت های اکتشافی از مرز ‪۲۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع عبور کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پهنه ایران مرکزی به عنوان یکی‬ ‫از مناطق اکتش��افی اخیر‪ ۳ ،‬اولویت یادشده را دارا‬ ‫اس��ت و عملیات اکتشافی در این منطقه با بیش از‬ ‫‪ ۸۹‬هزار کیلومتر مربع با همکاری س��ازمان انرژی‬ ‫اتم��ی در قالب یک کار مل��ی در ‪ ۳‬فاز (ژئوفیزیک‬ ‫ی ش��ده اس��ت‪ .‬صالحی بیان کرد‪ :‬از سویی‬ ‫تایید‪ ،‬تصویب نهایی و اجرای ‬ ‫دیگر همکاری های مشترکی با عمده بنگاه های معدنی کشور اغاز شده‪،‬‬ ‫که یکی از این تجارب موفق‪ ،‬همکاری با س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در چندین حوزه بوده است‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به تجربه موفق همکاری های اخیر میان س��ازمان انرژی‬ ‫اتمی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از بنگاه های اصلی اقتصادی حوزه اکتشاف و معدن کشور‪،‬‬ ‫و س��ازمان انرژی اتمی ایران با پیش��ینه و تجربه چندین س��اله در حوزه‬ ‫اکتش��اف‪ -‬معدنی عناصر پرتوزا کش��ور؛ توسعه و تعمیق همکاری ها مد‬ ‫نظر قرار دارد‪ .‬رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران در پایان اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به وجود حوزه های مشترک منابع معدنی مورد نظر هر دو مجموعه‬ ‫در گستره مساحت کشور و همراهی و امتزاج ذاتی عناصر در بخش های‬ ‫قابل مالحظ��ه ای از مناب��ع معدن��ی در طبیعت‪ ،‬توجه به اس��تمرار و نیز‬ ‫گس��ترش هدفمند همکاری ها با بهره برداری حداکثری از ظرفیت های‬ ‫بالق��وه و بالفع��ل به منظور تامی��ن نیازمندی ها و اهداف س��ازمانی هر‬ ‫ی��ک از طرف ه��ا در عرصه های تهیه و تامین اطالع��ات پایه و مورد نیاز‬ ‫عملیات اکتش��افی‪ ،‬تعریف و اجرای پروژه های منفرد یا مشترک‪ ،‬تبادل‬ ‫و ارائه خدمات فنی و مهندس��ی مناسب نیز می تواند در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫هوایی‪ ،‬اکتشاف اهن و عناصر همراه و نیز فراوری‬ ‫عناصر نادر خاکی) اغاز شد‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو اف��زود‪ :‬اکنون‬ ‫‪۸۰‬درصد ناحیه ‪ ۱‬پهنه ایران مرکزی به مس��احت‬ ‫‪۳۸‬ه��زار کیلومترمرب��ع ب��ه اتمام رس��یده و تنها‬ ‫‪۲۰‬درصد ان باقی مانده اس��ت‪ .‬بررسی نتایج اولیه‬ ‫عملیات اکتش��افی‪ ،‬این امی��د را ایجاد می کند که‬ ‫در ای��ن منطقه معادن بزرگی در زمینه مس‪ ،‬اهن‪،‬‬ ‫عناصر نادر خاکی و‪ ...‬قابل استخراج خواهد بود‪.‬‬ ‫کرباس��یان اظهارک��رد‪ :‬دس��تیابی ب��ه اطالعات‬ ‫اکتش��افی در منطقه ایران مرک��زی‪ ،‬افتخاری ملی‬ ‫است و س��رمایه گذاران با خاطری اسوده می توانند‬ ‫در معادن این حوزه‪ ،‬س��رمایه گذاری و به اکتشافات‬ ‫تفصیلی و س��پس فراوری م��واد معدنی با همکاری‬ ‫بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو با اش��اره به برنامه‬ ‫رش��د ‪۸‬درصدی اقتصاد در سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله‬ ‫و ضرورت س��رمایه گذاری ساالنه ‪۵۰‬میلیارد دالری‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخش معدن برای سرمایه گذاری‪ ،‬محور‬ ‫اس��ت چرا که ایجاد صنایع معدنی و ارزش افزوده و‬ ‫نیز رونق صنایع پایین دستی‪ ،‬با توسعه بخش معدن‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹گذری ب�ر تفاهمنامه صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و انرژی اتمی‬ ‫انج��ام اکتش��افات در محدوده ه��ای مرب��وط به‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی موضوعی اس��ت که باعث شد‬ ‫سازمان انرژی اتمی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تفاهمنامه ای را درباره کشف اورانیوم امضا کنند‪.‬‬ ‫در تی ر س��ال جاری این تفاهمنام��ه به امضای دو‬ ‫س��ازمان رس��ید تا تکلیف درباره اکتش��اف ذخایر‬ ‫اورانی��وم مش��خص ش��ود‪.‬بهروز برن��ا در گفت وگو‬ ‫ب��ا ماین نی��وز به منظور شفاف س��ازی اه��داف این‬ ‫تفاهمنام��ه اظهار می کن��د؛ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با س��ازمان انرژی اتمی تفاهمنامه ای منعقد‬ ‫ک��رده تا در محدوده های ازاد ش��ده این س��ازمان‪،‬‬ ‫فعالیت های اکتشافی سازمان زمین شناسی و شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی به صورت گس��ترده اغاز‬ ‫شود‪ .‬براساس این تفاهمنامه قرار است محدوده های‬ ‫معدنی ازاد ش��ده س��ازمان انرژی اتم��ی در اختیار‬ ‫س��ازمان های اکتش��افی دولت��ی و بخش خصوصی‬ ‫قرار گیرد تا پس از فعالیت های اکتش��افی هر فردی‬ ‫ت چه دول��ت و چه بخش خصوصی‬ ‫در حی��ن فعالی ‬ ‫متوجه ش��د به مواد پرتوزا رس��یده‪ ،‬اعالم کند تا در‬ ‫این صورت محدود ه معدنی دوباره به سازمان انرژی‬ ‫اتمی واگذار شود‪.‬‬ ‫معاون اکتش��افات معدنی س��ازمان زمین شناسی‬ ‫افزود‪ :‬در واقع اگر در انالیزهای مان حین اکتشافات‬ ‫معدنی به کانس��نگ هایی که در انرژی اتمی مصرف‬ ‫دارد‪ ،‬رس��یدیم بای��د براس��اس ش��روط تفاهمنامه‬ ‫محدوده معدنی به س��ازمان انرژی اتمی باز گردانده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین یکی دیگر از اهداف تفاهمنامه‬ ‫که بر ان تاکید ش��ده‪ ،‬تعامل وزارت نفت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬صنایع مس و سازمان ایمیدرو است که‬ ‫در پروازهای ژئوفیزیکی که انجام می دهند‪ ،‬اطالعات‬ ‫به دست امده را بین هم به اشتراک بگذارند و انها را‬ ‫در اختیار هم قرار دهند‪.‬‬ ‫همکاری های‬ ‫مشترکی با‬ ‫عمده بنگاه های‬ ‫معدنی کشور‬ ‫همچون همکاری‬ ‫با ایمیدرو در‬ ‫چندین حوزه‬ ‫بوده است‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫عملیات‬ ‫اکتشافی در‬ ‫پهنه مرکزی با‬ ‫بیش از ‪ ۸۹‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع با‬ ‫همکاری سازمان‬ ‫انرژی اتمی اغاز‬ ‫شد‬ ‫علی اصغرزاده‬ ‫یکی از‬ ‫سیاست های‬ ‫ایمیدرو این است‬ ‫که تمامی بازیگران‬ ‫حوزه اکتشاف را‬ ‫در انجام این امور‬ ‫به کار گیرد‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیشنهاد حذف مالیات صادرات‬ ‫سنگ اهن دانه بندی شده‬ ‫پیش��نهاد حذف مالیات از تمامی کااله��ای صادراتی‬ ‫به اس��تثنای موادی که خام تلقی می ش��وند به روس��ای‬ ‫کمیسیون های اتاق عنوان شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن ‪ ،24‬رییس کمیس��یون معدن اتاق‬ ‫ایران در ابتدای جلس��ه اخیر کمیسیون معدن اتاق ایران‬ ‫ضمن اش��اره به اهمیت موضوع م��اده خام به عنوان یکی‬ ‫از موضوع��ات چالش برانگیز بخش معدن��ی گفت‪ :‬گروه‬ ‫پژوهش کمیسیون چندین ماه است پیرامون این مبحث‬ ‫کار کرده و برای تکمیل کار نیاز به مشارکت کارشناسی‬ ‫سایر اعضای کمیسیون و متخصصان معرفی شده دارد تا‬ ‫اصالح نواقص این قانون هرچه بهتر و سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری در ادامه افزود‪ :‬همچنین در صورتی که‬ ‫هری��ک از اعض��ا‪ ،‬گ��روه برنامه نویس��ی متخصصی برای‬ ‫طراح��ی نرم افزاری به منظور محاس��به حق��وق دولتی‬ ‫می شناس��ند به دبیرخانه کمیس��یون معرفی کنند تا در‬ ‫جلس��ه ای مجزا طرح اولیه مورد بررس��ی ق��رار گرفته و‬ ‫ق��رارداد ان با عنوان کار پژوهش��ی از طرف کمیس��یون‬ ‫منعقد شود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون معدن اتاق ایران خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در هفته های گذشته در جلس��اتی که با حضور سلطانی‬ ‫و روس��ای کمیس��یون ها در ارتباط با بحث معافیت های‬ ‫مالیاتی صادرات‪ ،‬تش��کیل ش��د‪ ،‬حذف مالیات از تمامی‬ ‫کااله��ای صادراتی به اس��تثنای موادی ک��ه خام اطالق‬ ‫می شوند‪ ،‬عنوان شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این باره مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫دولت تعریف و فهرس��تی از مواد خ��ام ارائه دادند که در‬ ‫واقع بس��یاری از اقالم درج ش��ده در این فهرس��ت‪ ،‬خام‬ ‫محسوب نمی شوند‪.‬‬ ‫ش��کوری اظهار کرد‪ :‬اگر در م��اده ای تغییری به لحاظ‬ ‫فیزیکی یا ش��یمیایی ایجاد ش��ود‪ ،‬ان ماده دیگر خام به‬ ‫شمار نمی اید‪ .‬براساس این تعریف‪ ،‬سنگ اهن دانه بندی‬ ‫ش��ده باید از فهرس��ت مواد خام حذف ش��ده و مشمول‬ ‫معافیت صادراتی شود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون معدن ات��اق ایران درب��اره زنجیره‬ ‫ارزش سنگ اهن تا فوالد گفت‪ :‬زنجیره ارزش سنگ اهن‬ ‫تا ف��والد در حوزه صنایع معدن��ی و صنایع فلزی‪ ،‬حوزه‬ ‫معدن یا غیرمعدنی (از ابتدای زنجیره تا گندله) را حوزه‬ ‫نخس��ت و از اهن اس��فنجی تا فوالد را حوزه غیرمعدنی‬ ‫ی��ا فلزی در نظر گرفته ایم‪ .‬ب��ا این وجود‪ ،‬به تازگی دولت‬ ‫به شکل دس��توری قیمت را برای بخش نخست زنجیره‬ ‫ارزش (گندله و کنس��انتره) تعیین کرده است‪ .‬در نتیجه‬ ‫ارزش افزوده بخش معدن به مق��دار قابل توجهی کاهش‬ ‫پیدا کرده و در مقاب��ل ارزش افزوده بخش فلزی افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن ایران مطرح کرد‬ ‫معدن را اشتغال محور کنیم‬ ‫ریی��س خان��ه مع��دن ای��ران اع�لام ک��رد‪ :‬در ایران‬ ‫ظرفیت ه��ای باالی��ی از ذخایر معدنی وج��ود دارد که با‬ ‫فعال سازی انها می توان ضمن افزایش تولید ملی‪ ،‬اشتغال‬ ‫پایدار در مناطق محروم ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن نی��وز‪ ،‬عالءمیرمحم��د صادقی‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه معدن��کاری در ایران مح��دود به چند‬ ‫ماده معدنی ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬با اجرایی شدن برجام و بهبود‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی‪ ،‬ایران می تواند با ش��رکت های‬ ‫بزرگ معدنی دنیا فعالیت های اکتش��افی و اس��تخراجی‬ ‫خود را ارتقا دهد و با بهبود مکانیسم های تولیدی ضمن‬ ‫بهره ب��رداری از مواد معدنی خ��اص همچون عناصر نادر‬ ‫خاکی‪ ،‬عیار مواد معدنی استخراج شده کنونی را نیز باال‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هر قدر معادن کشور فعال شود‬ ‫صنای��ع معدنی نیز به همان میزان رونق می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور قطع با افزایش تولیدات معدنی و ارتقای کیفیت‬ ‫عناصر استخراج شده صنایع پایین دستی فعال می شوند‬ ‫که این موضوع اشتغال را بهبود می دهد‪ .‬حال از انجایی‬ ‫که بیشتر ذخایر معدنی کش��ور در مناطق محروم است‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری جدیدی در پسا تحریم را باید‬ ‫به س��وی این ذخایر سوق داد تا بستری برای توسعه این‬ ‫مناطق نیز باش��د‪ .‬به عبارت دیگ��ر وقتی معادن مناطق‬ ‫محروم به بهره برداری برس��د صنایع پایین دستی نیز در‬ ‫انجا ایجاد می شود که از مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن ایران با نگاهی به دیگر ظرفیت های‬ ‫معدنی کش��ور تصریح کرد‪ :‬باید عیار س��ازی مواد معدنی‬ ‫همچون سنگ اهن‪ ،‬سرب و روی و‪ ...‬که نیازمند فناوری‬ ‫باالت��ری دارد یکی از اولویت های ارتقای تولیدات معدنی‬ ‫در پس��ا تحریم باش��د از طرف دیگر ذخایر معدنی دیگر‬ ‫همچ��ون اهک‪ ،‬گ��چ و‪ ...‬که بازاره��ای خوبی در منطقه‬ ‫دارند باید مورد بهره برداری قرار گیرند که بخشی از این‬ ‫این اقدام در گرو توس��عه فناوری است و بخش دیگر در‬ ‫نتیجه افزایش نقدینگی و بهبود س��رمایه گذاری در این‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مشوق های صادراتی دولت‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن کارفرمایان تولیدکنندگان صنعت سیمان با‬ ‫بی��ان اینکه مذاکراتی با دولت با هدف توس��عه صادرات س��یمان انجام ش��ده‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی چاره ای جز صادرات س��یمان ب��ه بازارهای‬ ‫برون مرزی نداریم از این رو دولت با ارائه مشوق های صادراتی می تواند بستری‬ ‫برای توسعه صادرات سیمان فراهم کند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رقابتی شدن فوالدسازان با تولید محصوالت جدید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید فوالدهای الیاژی راه بقای فوالدسازان‬ ‫بزرگان صنعت دنیا کارخانه های‬ ‫سیمان ایران را می خرند‬ ‫عض��و هی��ات علمی دانش��کده‬ ‫اقتص��اد عالمه طباطبای��ی با بیان‬ ‫اینکه عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫توصیه نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت‬ ‫بودجه طرح های عمرانی را افزایش‬ ‫ده��د به ط��ور قط��ع در افزای��ش‬ ‫تقاضای سیمان موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬لطفعلی بخش��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر افریقای جنوبی و برخی کش��ورهای افریقایی‬ ‫از مشتریان سیمان ایران هستند اما هزینه حمل مشکل ساز‬ ‫اس��ت و این همکاری ها قرار است با سوئیس و فرانسه یعنی‬ ‫شرکت های هولسیم و الفارژ انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هولس��یم در ای��ران فعال اس��ت و هلدینگ‬ ‫اس��پندار را صاحب است و الفارژ هم مذاکراتی درباره خرید‬ ‫کارخانه س��یمان داشته اس��ت از س��ویی برخی گروه های‬ ‫سیمانی بزرگ دیگر نیز مذاکراتی داشته اند و پیش بینی این‬ ‫اس��ت که با توجه به وضعیت سیمان ایران در اینده نزدیک‬ ‫شاهد خرید برخی کارخانه های سیمان به وسیله گروه های‬ ‫بزرگ سیمانی جهان باشیم‪.‬‬ ‫عضو هی��ات علمی دانش��کده اقتصاد عالم��ه طباطبایی‬ ‫درباره وضعیت س��یمان در بورس کاال نی��ز تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به مازاد بس��یار زیاد عرضه س��یمان نسبت به تقاضا‪،‬‬ ‫عرض��ه س��یمان در ب��ورس کاال توصیه نمی ش��ود زیرا این‬ ‫موضوع به کاهش بیشتر قیمت سیمان منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیر ش��ارژ طرح های عمرانی از سوی دولت و‬ ‫افزایش تقاضای دولت بازار س��یمان نی��ز بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫گرفتاری های رکود سیمان ش��ارژ نا کافی طرح های عمرانی‬ ‫از س��وی دولت است‪ ،‬اگر دولت بودجه طرح های عمرانی را‬ ‫افزایش دهد به طور قطع در افزایش تقاضای س��یمان موثر‬ ‫خواه��د بود اما ای��ن موضوع نمی تواند کل مش��کل صنعت‬ ‫سیمان را حل کند‪.‬‬ ‫بخش��ی با بیان اینکه تقاضای س��یمان تابعی از تقاضای‬ ‫کل کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل وضعیت رک��ودی اقتصاد‪،‬‬ ‫صنعت س��یمان نیز در رکود به س��ر می ب��رد‪ ،‬زمانی که در‬ ‫اوضاع اقتصادی کش��ور بهبودی ایجاد شود تقاضای سیمان‬ ‫نی��ز افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬از س��ویی صادرات س��یمان‬ ‫نیز چنی��ن وضعی دارد‪ ،‬اقتصاد جهانی نی��ز دوران رکود را‬ ‫می گذراند و س��ال این��ده احتمال بهبود کم��ی در اقتصاد‬ ‫جهان می رود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه افزود‪ :‬درباره چش��م انداز صادرات ما‬ ‫با توجه به اینکه بیش��ترین بازار صادراتی ما عراق است که‬ ‫در وضعیت مش��کلی به س��ر می برد و ع�لاوه بر ان چندین‬ ‫کارخانه سیمان در عراق به تولید رسیده اند به نظر می رسد‬ ‫در اینده عراق بهتری��ن بازار صادراتی ما نخواهد بود و باید‬ ‫به فکر جایگزین باشیم از این رو کشورهای افریقایی بهترین‬ ‫چشم انداز بازار صادراتی ما هستند هر چند در انجا بی رقیب‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫هزینه ‪70‬درصدی حمل ونقل در‬ ‫صادرات سیمان‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان تولیدکنندگان صنعت س��یمان با‬ ‫تاکید بر اینکه صرفه اقتصادی صادرات س��یمان در کاهش‬ ‫هزینه ه��ای حمل ونقل ان نهفته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬نزدیک به‬ ‫‪70‬درص��د از هزینه های صادرات س��یمان به حمل ونقل بر‬ ‫می گ��ردد که این هزینه برای عرض��ه به بازارهای داخلی به‬ ‫‪ 35‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬عبدالرضا شیخان‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫بازاره��ای خوبی در افریقا برای س��یمان ای��ران وجود دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر اندازه هزینه حمل ونقل در ایران کاهش یابد‬ ‫تولیدکنندگان سیمان تمایل بیشتری برای صادرات سیمان‬ ‫به بازارهای خارجی خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تولیدکنندگان ایران توان رقابت در‬ ‫بازارهای بین المللی س��یمان را دارند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر از‬ ‫نظر کیفیت و قیمت تمام شده در کارخانه شرایط مساعدی‬ ‫برای تولید سیمان وجود دارد اما با هزینه باالی حمل ونقل‬ ‫توان رقابتی از تولیدکنندگان ایرانی گرفته می ش��ود چراکه‬ ‫درحال حاض��ر نزدی��ک به ‪70‬درص��د از قیمت تمام ش��ده‬ ‫محص��والت صادرات��ی ای��ران در این بخش ب��ه هزینه های‬ ‫حمل ونقل��ی بر می گردد و حتی در ب��ازار داخلی نیز قیمت‬ ‫تمام شده س��یمان باالست که نزدیک به ‪35‬درصد از هزینه‬ ‫تمام ش��ده این محص��ول در ب��ازار به حمل ونق��ل مرتبط‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان با بیان اینکه مذاکراتی با دولت با هدف‬ ‫توس��عه صادرات سیمان انجام شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی چاره ای جز صادرات س��یمان به بازارهای برون مرزی‬ ‫نداریم از این رو دولت با ارائه مش��وق های صادراتی می تواند‬ ‫بستری برای توسعه صادرات سیمان فراهم کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمای��ان تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫صنعت س��یمان افزود‪ :‬بازارهای خوبی در افریقا وجود دارد‬ ‫که ای��ران می تواند محصوالت خود را عرضه کند بنابراین با‬ ‫بهبود ش��رایط کش��تیرانی ایران‪ ،‬زمینه صادرات سیمان به‬ ‫بازارهای بزرگ نیز فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫نمی توان‬ ‫به سرعت‬ ‫ساختار تولید‬ ‫کارخانه های‬ ‫فوالدسازی را‬ ‫تغییر داد و به‬ ‫سمت تولید‬ ‫فوالد الیاژی‬ ‫حرکت کرد‬ ‫محمود ارباب زاده‬ ‫تولید فوالد های‬ ‫خاص و الیاژی‬ ‫نیاز به تعویض‬ ‫و جایگزینی خط‬ ‫تولید فوالد‬ ‫دارد که این‬ ‫اقدام هزینه بر‬ ‫است و به زمان‬ ‫زیادی نیاز دارد‬ ‫تولی��د محص��والت جدی��د ب��ا اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای روز دنی��ا در کارخانه ه��ای‬ ‫فوالدس��ازی منجر به ورود این تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی می ش��ود‪ .‬ب��رای افزایش‬ ‫صادرات باید نیاز بازارهای دنیا را شناخت و با‬ ‫توجه به این شناخت اقدام به تولید محصوالت‬ ‫ف��والدی کرد‪ .‬به اعتقاد برخی از کارشناس��ان‬ ‫فوالدی‪ ،‬فوالدهای الی��اژی از جمله تولیداتی‬ ‫اس��ت که ارزش افزوده باالیی را در واحدهای‬ ‫تولی��د ایجاد می کن��د اما در ش��رایط کنونی‬ ‫نمی ت��وان ای��ن ن��وع از فوالدها را در کش��ور‬ ‫تولی��د کرد زیرا تولید انه��ا هزینه باالیی دارد‬ ‫و ب��ا توجه به اینکه باید تجهیزات و خط تولید‬ ‫جدی��دی برای فوالدهای الی��اژی به کار برده‬ ‫شود‪ ،‬زمانبر است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمانب�ر ب�ودن تولی�د فوالده�ای‬ ‫الیاژی‬ ‫تولید فوالدهای الیاژی در کش��ور از یک سو‬ ‫به فناوری جدیدی نی��از دارد و از طرف دیگر‬ ‫نی��ز میزان تقاضا برای ای��ن نوع فوالد محدود‬ ‫است‪ .‬از این رو تولید فوالدهای الیاژی با وجود‬ ‫اینکه ارزش اف��زوده باالیی ایج��اد می کند در‬ ‫شرایط کنونی به صرفه نیست‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال مدیرعامل فوالد اکس��ین‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬فوالدهای‬ ‫الیاژی مصارف ویژه ای دارند و درحال حاضر به‬ ‫عنوان مثال از ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد تولید شده‬ ‫تنها یک میلیون تن ان فوالد خاص است زیرا‬ ‫میزان مصرف فوالدهای الیاژی محدود است‪.‬‬ ‫عزی��ز قنواتی تصری��ح کرد‪ :‬س��اختار فنی‪،‬‬ ‫فراین��د تولی��د و تجهی��زات کارخانه ه��ای‬ ‫فوالدس��ازی برای تولید فوالد‪ ،‬س��اختمانی و‬ ‫تجاری اس��ت و نمی توان به س��رعت ساختار‬ ‫تولید کارخانه های فوالدس��ازی را تغییر داد و‬ ‫به سمت تولید فوالد الیاژی حرکت کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ش بازار ای��ران و میزان‬ ‫تقاض��ا در کش��ور ب��ه ان��دازه ای نیس��ت که‬ ‫کارخانه های ف��والدی به س��مت تولید فوالد‬ ‫الی��اژی حرک��ت کنند و به دلی��ل اینکه روند‬ ‫صادرات ایران سینوس��ی اس��ت درصورتی که‬ ‫فوالدهای الیاژی در کش��ور با هدف صادراتی‬ ‫تولید ش��وند این موفق نخواه��د بود زیرا نرخ‬ ‫تعرفه گمرکی متغیر اس��ت و س��رمایه گذاران‬ ‫متحمل ض��رر خواهند ش��د‪.‬مدیرعامل فوالد‬ ‫اکس��ین افزود‪ :‬درحال حاضر فوالدهای الیاژی‬ ‫ب��ه کش��ورهای خارجی صادر می ش��ود اما به‬ ‫دلیل نبود ثبات در قوانین و مقررات صادراتی‪،‬‬ ‫نبود اس��تمرار صادرات و امکان نداشتن رقابت‬ ‫با ش��رکت های خارجی ماهانه ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬هزار تن‬ ‫فوالد الیاژی خاص صادر می ش��ود و این رقم‬ ‫باالیی نیست‪ .‬قنواتی تصریح کرد‪ :‬ورق خودرو‬ ‫ج��ز فوالده��ای الیاژی نیس��ت اما ب��ه لحاظ‬ ‫ضخامت خاص اس��ت و ش��رکت فوالدمبارکه‬ ‫اصفهان بخش زیادی از این ورق را در کش��ور‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری باال برای تولید الیاژی ها‬ ‫فوالدس��ازان برای اینکه در ش��رایط رقابتی به‬ ‫فعالی��ت خود ادام��ه دهند باید به س��مت تولید‬ ‫محصوالت کیفی و مطابق با فناوری های روز دنیا‬ ‫حرک��ت کنند و با تحقق ای��ن امر می توانند فعال‬ ‫باقی بمانند‪.‬‬ ‫در همین حال رییس کنترل کیفی نورد س��رد‬ ‫ف��والد مبارکه درگفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولید ف��والد الیاژی به فناوری ب��اال و پروژه های‬ ‫س��نگینی نی��از دارد و حرک��ت کردن به س��مت‬ ‫تولید فوالد های الیاژی دش��وار است اما باید این‬ ‫نکته را نیز مدنظر ق��رار داد که این اقدام یکی از‬ ‫راه حل های بقای فوالدس��ازان کشور در سال های‬ ‫اینده است‪.‬‬ ‫مس��عود محم��دی اظه��ار ک��رد‪ :‬ورق خودرو‬ ‫از جمل��ه فوالده��ای خاص به ش��مار م��ی رود و‬ ‫درحال حاض��ر فوالدمبارک��ه تولیدکنن��ده ورق‬ ‫خودرو اس��ت و درقالب محصوالت پوش��ش دار و‬ ‫بدون پوشش ورق خودرو تولید می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محصوالت بدون پوشش ورق های‬ ‫خودرو به صورت محصوالت رویه یا ام ام وی است‬ ‫و محصوالت پوشش دار ان در پلنت چهارمحال و‬ ‫بختیاری که از س��ی فوالدمبارکه خریداری شده‪،‬‬ ‫تولید می ش��ود و این محصول به شکل گالوانیزه‬ ‫ساخته می ش��ود که در مدت دو سال گذشته به‬ ‫وسیله خودروسازان ازمایش شده و مورد استفاده‬ ‫می گیرد‪ .‬محمدی افزود‪ :‬کیفیت ورق های فوالدی‬ ‫س��طحی یا اس��تیل گرید است «اس��تیل گرید»‬ ‫فوالدهایی هس��تند که کشش پذیری دارند و باید‬ ‫فاقد هرگونه عیب و ایراد سطحی باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س کنت��رل کیفی نورد س��رد‬ ‫ف��والد مبارکه تولید ورق های خودرو در ش��رکت‬ ‫فوالدمبارک��ه اصفهان بخ��ش قابل توجهی از نیاز‬ ‫بازار داخلی را تامین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد بهره وری در فرایند تولید‬ ‫ورود دانش فنی برای تولید محصوالت فوالدی‬ ‫جدید ضروری اس��ت و در شرایط رقابتی کنونی‬ ‫ای��ن امر زمینه ورود فوالدس��ازان را به بازارهای‬ ‫جهانی فراهم شود‪.‬‬ ‫در همین باره معاون بهره برداری شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولید فوالد های خ��اص و الیاژی نیاز به تعویض‬ ‫و جایگزین��ی خط تولید فوالد دارد که این اقدام‬ ‫هزینه بر اس��ت و به زمان زیادی نیاز دارد از این‬ ‫رو در شرایط رقابتی امکان پذیر نیست که چنین‬ ‫تغییراتی انجام ش��ود و درحال حاض��ر بودجه و‬ ‫زمان الزم برای انجام این کار وجود ندارد‪ .‬محمود‬ ‫ارباب زاده ادامه داد‪ :‬برای استفاده از فناوری های‬ ‫جدید به منظور تولی��د فوالدهای الیاژی خاص‬ ‫باید خط تولید متوقف ش��ود ام��ا اقدامی که به‬ ‫صرفه است و ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان نیز‬ ‫ای��ن رون��د را در پیش گرفته‪ ،‬این اس��ت که به‬ ‫دنبال حداکثر به��ره وری در فرایندهای تولیدی‬ ‫باش��یم‪ .‬عالوه بر ان باید دانش فنی جدید برای‬ ‫تولید فوالد وارد کش��ور شود و دستورالعمل های‬ ‫جدیدی را به منظور تولید فوالد در دس��تور کار‬ ‫ق��رار دهیم تا با اس��تفاده از تجهی��زات موجود‬ ‫بتوانی��م فوالدهای خاص و با کیفیت بیش��تری‬ ‫تولید کنی��م‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬ورود تجهیزات‬ ‫جدید به کارخانه ه��ای تولیدکننده فوالد زمانبر‬ ‫اس��ت عالوه بر ان به منابع مالی زیادی نیاز دارد‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه ورود دانش فنی در کنار‬ ‫تجهی��زات موجود برای تولید فوالدهای خاص با‬ ‫کیفیت باالتر اثرگذار است‪ .‬ارباب زاده عنوان کرد‪:‬‬ ‫ورق های خودرو جزء فوالدهای خاص هستند و‬ ‫درحال حاض��ر کارخانه هایی که محصوالت ورق‬ ‫تولید می کنند فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد گیالن و یک‬ ‫گ��روه تولیدی در اهواز اس��ت اما ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان به دلی��ل اینکه واحدهای گازس��وز را‬ ‫دو س��ال پی��ش راه انداخت��ه و از دان��ش فنی و‬ ‫واحد نورد س��رد برخوردار است‪ ۹۵ ،‬درصد نیاز‬ ‫خودروسازان را تامین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های فوالدی های الیاژی‬ ‫فوالد الیاژی فوالدی اس��ت ک��ه با عنصرهای‬ ‫گوناگ��ون به ص��ورت الیاژ درامده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫بهبود ویژگی های مکانیکی فوالد می توان از ‪۱/۰‬‬ ‫تا ‪۵۰‬درص��د از وزن ان را الیاژ ک��رد‪ .‬الیاژهای‬ ‫فوالد ‪ ۲‬دس��ته اند‪ :‬فوالد کم الیاژ و پرالیاژ‪ .‬فوالد‬ ‫در واقع نوعی الیاژ است اما تمام گونه های فوالد‬ ‫را الی��اژ نمی خوانن��د‪ .‬به طور تقریب��ی می توان‬ ‫گفت ساده ترین نوع فوالد اهن است که نزدیک‬ ‫ب��ه ‪۹۹‬درصد با عنصر کربن الیاژ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین منظ��ور از الیاژ فوالد‪ ،‬ترکیبی از فوالد‪،‬‬ ‫کربن و دیگر عنصرهاست‪ .‬عنصرهایی که بیشتر‬ ‫برای تولید فوالد الی��اژی کاربرد دارند‪ ،‬عبارتند‬ ‫از منگن��ز‪ ،‬نی��کل‪ ،‬ک��روم‪ ،‬مولیب��دن‪ ،‬وانادیم‪،‬‬ ‫سیلیسیم و بور و عنصرهای کم کاربردتر عبارتند‬ ‫از؛ الومینی��وم‪ ،‬کبال��ت‪ ،‬م��س‪ ،‬س��ریم‪ ،‬نیوبیم‪،‬‬ ‫تیتانیم‪ ،‬تنگس��تن‪ ،‬قلع‪ ،‬روی‪ ،‬سرب و زیرکونیم‪.‬‬ ‫از ترکی��ب ای��ن عنصرها با فوالد و الیاژس��ازی‪،‬‬ ‫برخ��ی ویژگی های فوالد کرب��ن مانند مقاومت‪،‬‬ ‫چقرمگی‪ ،‬س��ایش‪ ،‬سخت ش��دگی و سختی در‬ ‫دم��ای باال به ط��ور قابل توجهی بهب��ود می یابد‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به بعضی از ای��ن ویژگی ها باید‬ ‫عملیات حرارتی روی فلز انجام شود‪ ،‬ویژگی های‬ ‫یادشده در مواردی مانند پره های توربین‪ ،‬موتور‬ ‫جت‪ ،‬فضاپیماها و راکتورهای هس��ته ای بس��یار‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬به دلی��ل ویژگی های فرومغناطیس‬ ‫اه��ن‪ ،‬بعضی الیاژهای فوالد و پاس��خی که این‬ ‫الیاژها در محیط مغناطیس��ی می دهند‪ ،‬اهمیت‬ ‫ویژه ای پیدا می کن��د‪ .‬در موتورهای الکتریکی و‬ ‫ترانسفورماتورها نیز چنین است‪.‬‬ ‫چراغ سبز دولت برای افزایش تعرفه واردات فوالد‬ ‫افزای��ش تولید ف��والد ایران به ‪۵۵‬میلی��ون تن تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده در حالی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده که هم اکنون تولیدکنندگان فوالد از پایین بودن تعرفه های‬ ‫واردات ای��ن محصول ناراحت هس��تند ام��ا با توجه به اظه��ارات رییس دفتر‬ ‫رییس جمهور‪ ،‬افزایش تعرفه واردات فوالد در اینده نزدیک دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایران برنامه دارد که تولید فوالد خود را تا پایان چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به حدود ‪۵۵‬میلیون تن برس��اند و با وجود غیرممکن دانس��تن این کار‬ ‫به وس��یله برخی کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬در صورت تحقق ای��ن امر‪ ،‬باید بازار‬ ‫مناس��ب داخلی و خارجی برای مصرف و صادرات فوالد تولید ش��ده در کشور‬ ‫تعریف شود‪.‬‬ ‫ف��والد یک��ی از بازارهای بزرگ و حائز اهمی��ت را در تجارت جهانی به خود‬ ‫اختصاص داده و درحال حاضر نیز چین بخش عمده ای از این بازار را در دست‬ ‫گرفته و با انواع دامپینگ ها سعی در حفظ این بازار که این روزها تقاضای ان‬ ‫در دنیا کاهش یافته اس��ت‪ ،‬دارد‪ .‬چین جایزه های صادراتی خوبی را نیز برای‬ ‫تولیدکنندگان فوالد خود اختصاص داده و همین امر قیمت تمام ش��ده تولید‬ ‫فوالد در این کش��ور را کاه��ش می دهد و تولیدکنن��دگان چینی می توانند با‬ ‫قیمت های پایین تری اقدام به فروش فوالد در بازارهای جهانی کنند‪ .‬در مقابل‬ ‫دامپینگ های چین‪ ،‬کش��ورهای مختلف ب��رای حمایت از تولیدکنندگان خود‬ ‫تعرفه هایی س��نگینی را روی واردات این محصول وضع کرده اند که به تازگی‬ ‫امری��کا نیز با افزای��ش ان‪ ،‬تعرفه واردات فوالد به کش��ورش را به ‪۲۵۵‬درصد‬ ‫افزایش داد‪ .‬این در حالی اس��ت که تعرفه واردات فوالد به ایران درحال حاضر‬ ‫در بیش��ترین حالت که مربوط به محصوالت نهایی می شود‪۲۰ ،‬درصد است و‬ ‫تولیدکنندگان فوالد نیز معتقدند که با این تعرفه های بسیار پایین و واردات از‬ ‫کش��ورهای دیگ ر نمی توانند رقابت منطقی داشته باشند‪ ،‬هرچند تعرفه برخی‬ ‫اقالم فوالدی در دی ماه افزایش یافت و به تازگی ارز مبادله ای نیز برای واردات‬ ‫فوالد حذف شد‪ .‬تولیدکنندگان فوالد معتقدند که تغییر در تعرفه های واردات‬ ‫برخی اقالم فوالدی که در ماه گذش��ته انجام ش��د‪ ،‬هنوز هم پاس��خگو نیست‬ ‫و باید تعرفه های بیش��تری وضع شود‪ .‬مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز به تازگی‬ ‫بر ضرورت افزایش تعرفه واردات فوالد تاکید کرده بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬مهم ترین اقدام دولت باید حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫فوالد باش��د‪ ،‬تا بتوانند ظرفیت خود را افزایش داده و اقدام به تقویت بازاریابی‬ ‫خود کنند‪ .‬البته برخی کارشناس��ان معتقدند که اگ��ر ایران بخواهد تا ‪۱۴۰۴‬‬ ‫به رش��د اقتصادی ‪۸‬درصد برس��د به طور قطع نیاز کش��ور به فوالد به میزان‬ ‫چش��مگیری افزایش پیدا کرده و همین امر بخش��ی از ب��ازار مصرف فوالد را‬ ‫برای تولیدکنندگان ایجاد می کند‪ .‬این موارد در حالی اس��ت که روز گذش��ته‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری در «شش��مین همایش چش��م انداز صنعت فوالد‬ ‫و مع��دن ایران با نگاهی به بازار» گفته اس��ت که صنع��ت و تولید داخلی باید‬ ‫ب��ا سیاس��ت های تعرف��ه ای دولت مورد حمایت ق��رار بگی��رد و در این زمینه‬ ‫ت�لاش جدی برای افزای��ش بهره وری و همچنین اس��تفاده از بهترین فناوری‬ ‫در تکمی��ل زنجیره تولید ف��والد را از یاد نبریم‪ .‬محمد نهاوندیان با بیان اینکه‬ ‫در صنع��ت فوالد باید به تولیدات صادرات گرا تمرکز کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید با انجام‬ ‫مهندس��ی دقیق در زنجیره فوالد مدیریت الزم را داش��ته باش��یم و همچنین‬ ‫اصالح رویه های گمرکی و سیاس��ت های تعرفه ای اثربخش را برای این صنعت‬ ‫بیندیشیم‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د که صحبت ه��ای نهاوندیان ن��ه به عنوان ی��ک اظهارنظر‬ ‫کارشناسانه بلکه به عنوان یک پیش��نهاد صریح از سوی دفتر رییس جمهوری‬ ‫ب��رای افزایش تعرفه واردات فوالد مطرح ش��ده که به ای��ن ترتیب با توجه به‬ ‫ش��رایطی که درحال حاضر در این حوزه وج��ود دارد‪ ،‬این امکان می رود که با‬ ‫چراغ سبز دولت‪ ،‬تعرفه واردات فوالد با افزایش روبه رو شود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬افت خطرناک زیاده خواهی بر میوه های ممنوعه‬ ‫‪ 21‬همکاری البرز‪ -‬ایتالیا شتاب می گیرد‬ ‫‪ 22‬اندکی صبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫«تجارت» تاجر ماهر می خواهد‬ ‫قراردادهای تجاری که از س��وی بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی کش��ورها منعق��د می ش��ود می توان��د‬ ‫تضمین کننده منافع انها باشد اما اگر در تدوین این‬ ‫قراردادها مهارت و اش��راف اطالعاتی کامل نداش��ته‬ ‫باشیم نه تنها منجر به رشد صادرات نخواهد شد بلکه‬ ‫حت��ی امکان دارد بازارهای��ی که به صورت طبیعی و‬ ‫بالفطره به محصوالت ایرانی نیاز دارند را نیز از دست‬ ‫بدهی��م‪ .‬به عنوان مث��ال عراق و افغانس��تان به دلیل‬ ‫همج��واری با ایران و همچنین نیاز ش��دیدی که به‬ ‫محصوالت م��ا دارند می توانن��د از بهترین بازارهای‬ ‫صادراتی ایران باش��ند اما متاسفانه مشکالتی که در‬ ‫تدوین و نگارش قراردادها وجود داشته موجب شده‬ ‫تا روابط اقتصادی میان ایران با این کش��ورها دچار‬ ‫مشکل شود‪ .‬معاون اسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران از نبود قراردادهای مناسب در معامالت‬ ‫تجاری با عراق خبر داده و می گوید‪ :‬ایجاد دوس��تی‬ ‫یکی از اهداف تجارت اس��ت‪ .‬تجارت زبان مخصوص‬ ‫ب��ه خود را دارد و مذاکرات تجاری باید به ش��یوه ای‬ ‫خاص انجام شود‪.‬‬ ‫س��یدمجتبی موس��ویان ب��ا اش��اره ب��ه نگارش‬ ‫نادرس��ت قراردادها با کش��ور عراق‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫نبود قراردادهای مناس��ب باعث ایجاد س��وءتفاهم و‬ ‫در نتیجه قطع همکاری خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا و دوران پس��اتحریم‬ ‫خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬در بس��تن قرارداده��ا بای��د‬ ‫مجموع��ه ای از قوانین تج��اری بین المللی را رعایت‬ ‫کنیم تا کمتر دچار مشکل شویم‪.‬‬ ‫موس��ویان تجارت را وس��یله ای برای افزایش رفاه‬ ‫مردم خوان��ده و ابراز می کند‪ :‬مذاک��رات تجاری در‬ ‫س��ایه برخوردهای مناس��ب و با قواع��د مخصوص‬ ‫ب��ه خود می تواند منافع بس��یاری را برای ‪ 3‬کش��ور‬ ‫ایران‪ ،‬عراق و افغانس��تان داشته باش��د‪ .‬وی از لزوم‬ ‫شناسایی طرف قرارداد در معامالت تجاری خبرداده‬ ‫و اظهار می کند‪ :‬شرکت رسمی و معتبر فرق زیادی‬ ‫با یکدیگر دارند و ان بدین صورت اس��ت که شرکت‬ ‫رس��می موفق به کس��ب مج��وز و کده��ای بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی و‪ ...‬شده اما شرکت معتبر عالوه بر این موارد‬ ‫دارای تجربه ای مناس��ب در انج��ام معامالت تجاری‬ ‫نیز هست‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصص گرایی‪ ،‬رمز ماندگاری در بازار‬ ‫مجی��د رضا حری��ری‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران و چین درباره اینکه چرا برخ��ی از قراردادها‬ ‫منجر به قطع روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها‬ ‫شده است‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬مشکالت شرکت های‬ ‫ایرانی در زمینه انعقاد قراردادهای تجاری مربوط به‬ ‫ش��رکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫می ش��ود‪.‬با توجه به اینکه شرکت های بزرگ وابسته‬ ‫به دولت هس��تند و مدیریت دولتی دارند بنابراین از‬ ‫جانب انها در بخش انعقاد قراردادها احساس خطری‬ ‫نمی کنی��م زی��را به طورقطع این ش��رکت ها باید به‬ ‫حقوق تجارت بین الملل اش��راف داشته باشند‪.‬البته‬ ‫اگر شرکت های بزرگ در زمینه انعقاد قرارداد تجاری‬ ‫با چالش مواجه شوند این امر ناشی از مدیریت بنگاه‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬وی می افزاید‪ :‬ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط نیز برای اینکه در زمینه قراردادهای تجاری‬ ‫با چالشی جدی مواجه نشوند‪ ،‬الزم است تا در زمینه‬ ‫حق��وق بین الملل و تجارت بین الملل اش��راف کامل‬ ‫داشته باشند اما در این زمینه ما نقاط ضعف بسیاری‬ ‫را احساس می کنیم‪.‬‬ ‫مردم جنس بی کیفیت نخرند‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت گفت ‪ :‬برخی‬ ‫کااله��ا مانند دارو که اس��تاندارد انها اجباری و‬ ‫زیر نظارت س��ازمان هایی مانند وزارت بهداش��ت‬ ‫اس��ت گمرک در بدو ورود بدون تایید موسس��ه‬ ‫استاندارد اجازه ترخیص این کاالها را نمی دهد‪.‬‬ ‫ول��ی اهلل افخم��ی در گفت وگ��و ب��ا باش��گاه‬ ‫ن اظهار کرد‪ :‬اما س��ایر کاالهایی‬ ‫خبرنگاران جوا ‬ ‫که مشمول استاندارد اجباری نیست به تشخیص‬ ‫و انتخاب واردکننده به کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫ک��رد‪ :‬اگ��ر خری��دار کاالی ارزان و بی کیفیت‬ ‫را نخ��رد به طور قط��ع واردکنن��دگان این نوع‬ ‫کااله��ای بی کیفی��ت ض��رر می کنن��د و دیگر‬ ‫نس��بت به واردات اجناس بی کیفیت به کشور‬ ‫اقدام نخواهند کرد‪.‬‬ ‫نایب ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران و چی��ن ادامه‬ ‫می دهد ‪ :‬متاس��فانه در سال های اخیر به ویژه به دلیل‬ ‫تحریم ها ش��رکت های ما با ش��رکای تج��اری خود‬ ‫با مش��کالت بس��یار جدی مواجه ش��دند و پس از‬ ‫بررس��ی ها مش��خص ش��د که روابط تجاری شرکت‬ ‫ایران��ی با ط��رف خارجی بدون قرارداد انجام ش��ده‬ ‫اس��ت زی��را فعاالن اقتص��ادی ما هیچ ش��ناختی از‬ ‫قرارداد تجاری نداشته و از پروفرمای گشایش ال سی‬ ‫به عنوان قرارداد تجاری استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی خاطرنش��ان می کند ‪ :‬تجارت‬ ‫بین الملل براس��اس « اینکوترم» و «یوسی پی » انجام‬ ‫می ش��ود که این دو مولفه نیز براساس قواعد مربوط‬ ‫به امور بین المللی بانک��ی و قواعد تجارت بین الملل‬ ‫است اما بسیاری از تاجران ما نسبت به این قراردادها‬ ‫ش��ناختی ندارند‪ .‬حریری با تاکی��د بر اینکه تجارت‬ ‫در ای��ران باید ب��ه ص��ورت تخصصی انجام ش��ود‪ ،‬‬ ‫خاطرنش��ان می کند ‪ :‬تجارت در بنگاه ها و واحدهای‬ ‫تولیدی بای��د به افراد متخص��ص و حرفه ای واگذار‬ ‫ش��ود تا در انتخاب شریک تجاری و همچنین انعقاد‬ ‫قراردادهای تجاری دچار مشکل نشویم‪ .‬نبود دیدگاه‬ ‫حرفه ای گ��ری خطری اس��ت که ای��ن روزها منافع‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط را به وی��ژه در زمینه‬ ‫رواب��ط تجاری تهدید می کند‪ .‬وی با اش��اره به تاثیر‬ ‫تحریم ه��ا در کاهش اطالعات تاج��ران و بازرگانان‬ ‫ایران��ی از قراردادهای بین المللی می گوید‪ :‬در دوران‬ ‫تحریم خرید کاال برای کشور به صورت نقدی انجام‬ ‫ش��ده و همین امر بسیاری از تاجران را از بروز شدن‬ ‫در زمینه انعقاد و تدوی��ن قراردادهای تجاری عقب‬ ‫انداخته اس��ت‪ ،‬ب��ه همین دلیل باید ب��رای تاجران‬ ‫دوره های اموزش��ی در زمینه انعقاد قرارداد بگذاریم‬ ‫تا در این مس��یر به نوعی عمل کنند که نه خود انها‬ ‫دچار زیان شوند و نه زمینه قطع روابط تجاری میان‬ ‫ایران با سایر کشورها را مهیا کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت گوشت متاثر از صادرات‬ ‫و قاچاق دام زنده‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اگر شرکت های‬ ‫بزرگ در زمینه‬ ‫انعقاد قرارداد‬ ‫تجاری با چالش‬ ‫مواجه شوند‬ ‫این امر ناشی از‬ ‫مدیریت بنگاه‬ ‫خواهد بود‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس اقدامات و کارشناس��ی های انجام ش��ده‬ ‫سازمان‪ ،‬بحث صادرات و قاچاق دام زنده منجر به افزایش‬ ‫قیمت گوشت شده است‪.‬‬ ‫س��ید محمود نوابی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در باره اینکه رییس اتحادیه دامداران‬ ‫دلیل گرانی گوش��ت را وجود دالالن در ب��ازار عنوان کرده‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دوس��تان مقداری بدون مطالعه صحبت می کنند‬ ‫و توصیه می کنم قوانینی که به انها اختیاراتی داده را مطالعه‬ ‫کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس قان��ون انتزاع موض��وع تنظیم‪،‬‬ ‫تامین و نظ��ارت بر بازار در اختیار وزیر جهاد کش��اورزی و‬ ‫وزارتخانه با تصدی ایش��ان گذاش��ته شده و تمامی کاالهای‬ ‫غذایی‪ ،‬لبنیاتی و گوش��تی اعم از گوشت سفید و قرمز همه‬ ‫در اختیار وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت و سازمان حمایت‬ ‫به عن��وان هم��کار وزارت جه��اد کش��اورزی در ای��ن زمینه‬ ‫فعالی��ت و خدمت رس��انی می کند‪ .‬رییس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان گف��ت‪ :‬زمانی که کاال در‬ ‫بازار به میزان کافی تامین ش��ود و کمبودی نداش��ته باشیم‬ ‫در ان زمان اس��ت که افزایش قیمت را می توان گران فروشی‬ ‫ت اما در مواقعی که کاالیی در بازار تامین نمی شود و‬ ‫دانس�� ‬ ‫همین موضوع منجر به کمبود و گرانی کاال می شود نمی توان‬ ‫گرانی را «گران فروش��ی» اطالق کرد‪ .‬نوابی با بیان اینکه اگر‬ ‫به جای عرضه کافی گوش��ت‪ ،‬دام صادر ش��ود شاهد گرانی‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬البته نمی خواهم وارد این مباحث‬ ‫ش��وم‪ ،‬ولی همین اتفاق را ش��اهد هس��تیم‪ .‬چون زمانی که‬ ‫گوشت در بازار کم می شود به دنبال عرضه کم و به تبع باال‬ ‫رفتن تقاضا‪ ،‬ش��اهد گرانی خواهیم بود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت همچنین بیان ک��رد‪ :‬چندی پیش یکی از‬ ‫معاونان این سازمان نیز در مصاحبه ای اعالم کرد که دالالن‬ ‫و واسطه ها همیشه در بازار وجود داشتند و موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت که موجب گرانی شود‪ .‬این در حالی است که رییس‬ ‫اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی کاهش قیمت جهانی‬ ‫پوست و صادرات بیش از حد دام زنده را علت اصلی افزایش‬ ‫قیمت گوشت عنوان کرده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چین نخستین صادر کننده «تردمیل» به ایران‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫سم «ابهام» بر میوه های قاچاق‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افت خطرناک زیاده خواهی بر میوه های ممنوعه‬ ‫صندوق ملی حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای‬ ‫یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت‪ :‬صندوق‬ ‫ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای سراسر‬ ‫کشور با حمایت دولت در بهار سال ‪ ۹۵‬تشکیل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬س��یدمحمد کیایی اظهار ک��رد‪ :‬وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬تش��کیل صن��دوق مل��ی حمای��ت از‬ ‫سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای سراسر کشور را به طور‬ ‫جدی پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی از گلخانه داران خواس��ت‪ ،‬طرح تاسیس این صندوق‬ ‫را در چارچوب اقتصاد مقاومتی اماده و تا اردیبهش��ت سال‬ ‫این��ده ارائه دهند‪ .‬کیایی افزود‪ :‬س��هم دولت برای کمک و‬ ‫راه اندازی صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت‬ ‫گلخانه ای ‪۴۹‬درصد و سهم بخش خصوصی ‪۵۱‬درصد است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫صندوق‪ ،‬تسهیالت با کارمزد ‪۴‬درصد برای راه اندازی واحدها‬ ‫و مدیریت کردن گلخانه ها در اختیار اعضا قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چه افرادی می توانند عضو‬ ‫صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری محصوالت گلخانه ای‬ ‫ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید کنن��دگان محصوالت گلخانه ای و‬ ‫اتحادیه ها می توانند عضو این صندوق ش��وند و از منافع ان‬ ‫بهره برند‪.‬‬ ‫کیای��ی درباره س��رمایه اولی��ه صندوق مل��ی حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاری محصوالت گلخانه ای تصری��ح کرد‪ :‬درباره‬ ‫س��رمایه اولی��ه صن��دوق‪ ،‬تش��کل ها باید تصمی��م بگیرند‬ ‫و ب��ا توج��ه به اینک��ه در فعالیت ه��ای گلخان��ه ای‪ ،‬میزان‬ ‫سرمایه گذاری و س��رمایه در گردش باالست‪ ،‬سرمایه اولیه‬ ‫در این زمینه باید کارشناسی شود‪.‬‬ ‫افزودن یک رقم جدید پنبه‬ ‫به فهرست ارقام گیاهی‬ ‫معاون تحقیقات‪ ،‬شناس��ایی و ثبت ارقام گیاهی موسسه‬ ‫تحقیقات‪ ،‬ثبت و گواهی بذر و نهال ایران از معرفی یک رقم‬ ‫جدید پنبه در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬فره��اد خیری اظهار کرد‪ :‬در نشس��ت‬ ‫کمیته ملی معرفی رقم دو مبحث بررس��ی رقم جدید پنبه‬ ‫و ازمون تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی یونانی در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفت که پس از تبادل نظ��ر میان اعضا درنهایت‬ ‫منجر به معرفی یک رقم جدید پنبه شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه در سال های اخیر به دلیل‬ ‫نبود تنوع در ارقام و کیفیت بذر‪ ،‬س��طح زیر کشت پنبه در‬ ‫کش��ور کاهش یافت رقم جدید با مزایای ویژه ای نسبت به‬ ‫ارقام پیش��ین معرفی ش��د که طول دوره رشد بسیار کوتاه‬ ‫یکی از ان است‪.‬‬ ‫خی��ری افزود‪ :‬رش��د این رقم پنب��ه در فاصله ‪ ۱۱۰‬روزه‬ ‫(‪ ۸۰‬روز زودت��ر از ارقام پیش��ین) کامل می ش��ود و عالوه‬ ‫بر صرفه جویی محس��وس در مص��رف اب‪ ،‬بازدهی ان ‪ 5‬تا‬ ‫‪۱۰‬درصد نیز بیش��تر اس��ت‪ .‬معاون تحقیقات‪ ،‬شناسایی و‬ ‫ثبت ارقام گیاهی موسس��ه تحقیقات‪ ،‬ثب��ت و گواهی بذر‬ ‫و نهال ایران گفت‪ :‬از س��ویی دیگر با توجه به نیاز برداشت‬ ‫دس��تی پنبه و تع��داد زیاد کارگر‪ ،‬هزینه تولید بس��یار باال‬ ‫می رود اما این رقم جدید قابل برداش��ت با ماشین است که‬ ‫موجب می شود قیمت تمام ش��ده ارزان تر شود‪ .‬در مجموع‬ ‫پیش بینی می ش��ود به دلی��ل مزایای یاد ش��ده رقم جدید‬ ‫به زودی جایگزین ارقام پیشین شود‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۲‬تن میوه قاچاق‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫رییس اداره بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان رضوی گفت‪ :‬ازابتدای سال جاری ‪۱۲‬تن‬ ‫میوه قاچاق به ارزش‪۶۰۰‬میلیون ریال دراین استان کشف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا علی باخرد این میوه ها را نارنگی‪ ،‬پرتقال‬ ‫و لیموت��رش عنوان و اظهار ک��رد‪ :‬در ‪ 3 ،2‬ماه اخیر میزان‬ ‫الودگی میوه های فصل به قاچاق در کشور و استان افزایش‬ ‫یافت ک��ه به عنوان میوه خارجی در بازار فروخته می ش��د‪،‬‬ ‫حال انک��ه تنها میوه های گرمس��یری ازجمله انبه‪ ،‬اناناس‬ ‫و موز مجوز رس��می واردات به کش��ور را دارند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از انج��ا که ‪۱۵‬قل��م کاال ازجمله پوش��اک‪ ،‬تلف��ن همراه‪،‬‬ ‫ماهواره‪ ،‬م��واد غذایی‪ ،‬لوازم ارایش��ی‪ ،‬دارو‪ ،‬لوازم صوتی و‬ ‫تصویری‪ ،‬پوش��اک دست دوم‪ ،‬اس��باب بازی‪ ،‬سوخت‪ ،‬میوه‬ ‫و نوش��ت افزار بیش��ترین حجم کاالی قاچاق به اس��تان را‬ ‫دارن��د‪ ،‬اولویت بن��دی برای مبارزه با قاچ��اق این کاالها در‬ ‫کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬درچند ماه اخیر برنامه های مبارزه‬ ‫با قاچاق ‪ 3‬قلم کاال ش��امل میوه‪ ،‬پوشاک و مواد غذایی به‬ ‫صورت ویژه در اولویت قرار گرفت و با برنامه های اجرا شده‪،‬‬ ‫س��طح فروش میوه قاچاق در میدان های می��وه و تره بار و‬ ‫عمده فروشی ها به حداقل رسید‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در نتیجه این برنامه ه��ا‪ ،‬اکنون قاچاق‬ ‫می��وه در اس��تان در ورود و نحوه عرضه تغییر ش��کل داده‬ ‫و به صورت خرد در قالب بسته های ایرانی یا به صورت های‬ ‫دیگر در خرده فروشی ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫براس��اس امار گمرک در ‪ 10‬ماه س��ال جاری ‪ 2‬هزار و ‪ 912‬تن دستگاه تردمیل به‬ ‫کشور وارد شد‪ .‬براساس این گزارش ‪10‬میلیون و ‪451‬هزار و ‪ 102‬دالر صرف واردات‬ ‫این کاال به کش��ور شد‪ .‬گفتنی است ارزش یابی این واردات ‪30‬میلیارد و ‪ 733‬میلیون‬ ‫و ‪755‬هزار و ‪ 99‬تومان در گمرک ثبت شده است‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در شرایطی‬ ‫که میوه های‬ ‫داخلی با‬ ‫بهترین کیفیت‬ ‫و مناسبترین‬ ‫قیمت در بازار‬ ‫عرضه می شوند‪،‬‬ ‫وجدان ملی‬ ‫نباید به عده ای‬ ‫اجازه دهد که‬ ‫ذائقه مردم را با‬ ‫میوه های خارجی‬ ‫تفییر دهد‬ ‫جرقه حض��ور میوه های قاچ��اق در بازار که‬ ‫از مدت ه��ا پیش زده ش��ده بود ب��ا توجه ویژه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ان ش��عله ور‬ ‫ش��د‪ .‬محمدرضا نعمت زاده به تازگی با اش��اره‬ ‫ب��ه ورود میوه ه��ای قاچ��اق به کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس بررس��ی ک��ه درب��اره ورود و توزیع‬ ‫میوه های قاچاق در میدان ه��ای میوه و تره بار‬ ‫انجام داده ام‪ ،‬مشخص ش��د بر مبنای عملکرد‬ ‫اماری گمرک جمهوری اس�لامی ایران به جز‬ ‫میوه های گرمسیری‪ ،‬هیچ گونه واردات میوه به‬ ‫صورت رسمی انجام نشده است‪ ،‬بنابراین انچه‬ ‫که اکنون در بازار مشاهده می شود‪ ،‬میوه هایی‬ ‫اس��ت که به صورت قاچاق و غیررس��می وارد‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره نحوه‬ ‫ورود میوه ه��ای قاچ��اق به کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس گزارش��ی که در اختیار داریم‪ ،‬به طور‬ ‫مرتب واردات میوه های قاچاق از غرب و جنوب‬ ‫شرق کشور در قالب کوله بری انجام می شود و‬ ‫این امر نشانگر ان اس��ت که ماموران مرزبانی‬ ‫باید جدی باشند و کار را هم جدی بگیرند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده در ادامه با بیان اینکه براس��اس‬ ‫بررس��ی ها این میوه ها به صورت رس��می وارد‬ ‫نشده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬البته واردات این‬ ‫میوه ها به ش��کل بسیار زننده ای انجام می شود‬ ‫که فیلم ان نیز تهیه شده و به زودی به هیات‬ ‫دولت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی‬ ‫ب��ر اینکه برای جم��ع اوری میوه ه��ای قاچاق‬ ‫از س��طح ب��ازار چه برنام��ه ای داری��د؟ گفت‪:‬‬ ‫مس��ئولیت جمع اوری ای��ن میوه ه��ا بر عهده‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی اس��ت‪ ،‬چرا ک��ه بع��د‬ ‫از انت��زاع بخش��ی از وظای��ف وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اواخر س��ال ‪ ۹۱‬مسئولیت‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬واردات‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫محصوالت کش��اورزی از جمله میوه به وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی محول شده‪ ،‬ضمن اینکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دولت گذش��ته نیز‬ ‫با این طرح مخالف بود‪ ،‬بنابراین از ستاد تدابیر‬ ‫ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای ان را‬ ‫مس��کوت بگذارد اما در دولت یازدهم به دلیل‬ ‫اینک��ه این موضوع مص��وب مجلس بود و یک‬ ‫قانون به شمار می رفت‪ ،‬ایین نامه های ان تهیه‬ ‫و از اول سال ‪ ۹۳‬اجرایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف ‪ 15‬هزار تن میوه قاچاق‬ ‫حساسیت موضوع حضور میوه های قاچاق در‬ ‫کشور به گونه ای است که معاون ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز نیز با اش��اره به رد پای پر رنگ‬ ‫گم��رک در قاچاق میوه از رش��د ‪۳۰۰‬درصدی‬ ‫کشف میوه قاچاق خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا گلس��تانی زاده‪ ،‬معاون ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری ‪ ۱۵‬ه��زار تن میوه قاچاق کش��ف‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬این رقم در مقایسه با سال گذشته‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصد افزایش داشته که ‪ ۲۴۰۰‬تن ان به‬ ‫سید محمود بهشتیان‬ ‫میوه هایی ازجمله پرتقال‪ ،‬لیمو ترش و س��یب‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬وی همچنین در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در مورد دیگ��ری محموله ای که قرار بود‬ ‫از بندر ش��هید رجایی به مقصد ترکمنس��تان‬ ‫ترانزیت ش��ود درحال تخلیه در تهران کش��ف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی علت افزایش قاچاق میوه به‬ ‫کشور را ورود این محصول در کنار دیگر کاالها‬ ‫به وس��یله ‪ ۳‬ه��زار کانتینری ک��ه وارد گمرک‬ ‫می ش��وند دانس��ته و خاطرنش��ان کرد‪ :‬امکان‬ ‫بازدید همه این کانتینرها وجود ندارد‪ ،‬اما برای‬ ‫کنترل قاچ��اق کوله بری ب��ا هماهنگی نیروی‬ ‫انتظامی در ش��رق کش��ور اقداماتی انجام شده‬ ‫که در روزهای اینده شاهد ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ردیابی میوه قاچاق دشوار نیست‬ ‫عنای��ت اهلل بیابانی‪ ،‬قائ��م مقام دبیرکل خانه‬ ‫کش��اورز نیز در پاسخ به سوال‬ ‫مبنی بر‬ ‫اینکه میوه های قاچاق از چه روشی وارد کشور‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می گوی��د‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اع�لام می کند که هیچ مج��وزی برای واردات‬ ‫میوه ص��ادر نک��رده‪ ،‬در نتیجه اگ��ر گمرک و‬ ‫س��ازمان های بازرس��ی و نظارت از نحوه ورود‬ ‫میوه های قاچاق بی خبر هس��تند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫خالف��ی از جانب انها انجام ش��ده زیرا ردیابی‬ ‫و پیگی��ری روش ورود میوه ه��ای قاچ��اق کار‬ ‫دشواری نیست‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه اگ��ر گمرک در‬ ‫پاسخ به این سوال که میوه های قاچاق از کجا‬ ‫وارد ش��ده‪ ،‬جوابی نداشته باش��د‪ ،‬این میوه ها‬ ‫قابل ضبط و انهدام اس��ت‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬به‬ ‫راحت��ی می توان ب��ا ردیابی میوه ه��ای موجود‬ ‫در محل های عرضه به انبار ها و س��ردخانه های‬ ‫اصلی دسترس��ی یافت و محموله های قاچاق را‬ ‫کشف و معدوم کرد‪.‬‬ ‫بیابانی معتقد اس��ت که اگر چند مرتبه این‬ ‫انبارها کش��ف و میوه های داخ��ل انها معدوم‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫شوند‪ ،‬دیگر میوه هایی بدون مجوز و به صورت‬ ‫قاچاق وارد نمی ش��ود که اسیب های غیرقابل‬ ‫جبرانی وارد کند‪.‬‬ ‫قائم مقام دبیرکل خانه کش��اورز با اش��اره به‬ ‫اینک��ه میوه ه��ای داخلی با بهتری��ن کیفیت و‬ ‫قیمت مناس��ب در بازار عرضه می ش��ود‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬وج��دان ملی نباید به ع��ده ای اجازه‬ ‫ده��د که ذائق��ه مردم را ب��ا میوه های خارجی‬ ‫تغییر دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ه انبارهای مملو از مرکبات در ش��مال‬ ‫کش��ور و میلیون ها تن سیب درختی که روی‬ ‫دس��ت باغ��داران مانده اش��اره و خاطرنش��ان‬ ‫می کن��د‪ :‬هر ف��ردی که ب��ا وج��ود میوه های‬ ‫مرغ��وب داخلی‪ ،‬اقدام ب��ه واردات میوه غیر از‬ ‫موز و نارگیل کند به کشور خیانت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از مبادی گمرکی وارد نمی شوند‬ ‫در بخش هایی از این گزارش انگشت اتهام به‬ ‫س��وی گمرک ایران اشاره رفت؛ در ادامه برای‬ ‫شنیدن سخنان مشاور عالی رییس کل گمرک‬ ‫ایران با او به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫س��ید محمود بهش��تیان‪ ،‬در این باره با اشاره‬ ‫به اینکه قاچاق می��وه از مبادی گمرکی انجام‬ ‫نمی شود‪ ،‬به‬ ‫اظهار می کند‪ :‬باید بررسی‬ ‫ش��ود که ای��ن مس��ئله واقعیت اس��ت یا یک‬ ‫جنجال رسانه ای‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ب��ا فرض اینک��ه چند کارتن‬ ‫میوه قاچاق هم در بازار مش��اهده ش��ده باشد‪،‬‬ ‫نمی توان گفت که میزان ان در بازار زیاد است‪،‬‬ ‫همچنین باید دید ایا این میوه ها با قیمت های‬ ‫باال‪ ،‬خریدار هم دارد؟‬ ‫بهشتیان با بیان اینکه ورود میوه ممنوع است‬ ‫و ای��ن محصوالت از مب��ادی گمرکی ترخیص‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬میوه کاالیی اس��ت‬ ‫که نس��بت به وزن‪ ،‬ارزش اف��زوده باالیی ندارد‬ ‫و ب��ه صورت کوله بری وارد کش��ور می ش��ود‪.‬‬ ‫مش��اور رییس کل گمرک با بیان اینکه باید با‬ ‫جست وجو در سطح شهر مشخص شود که این‬ ‫میوه ها در کجا عرضه می ش��وند‪ ،‬ابراز می کند‪:‬‬ ‫کس��انی که ادعا می کنند گم��رک وارد کننده‬ ‫است‪ ،‬ادعای خود را اثبات کنند‪.‬‬ ‫مشاور عالی رییس کل گمرک ایران در ادامه‬ ‫با اشاره به اینکه کاال در هنگام ورود از مبادی‬ ‫گمرک چندین بار کنترل می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می کن��د‪ ۲۰ :‬س��ازمان در مب��ادی گمرکی به‬ ‫منظور نظارت‪ ،‬مستقر هستند‪.‬‬ ‫مش��اور رییس کل گمرک همچنین با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه ‪۴۰‬ه��زار کوله ب��ر در مناطق مرزی‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬می گوی��د‪ :‬واردات به صورت‬ ‫ت��ه لنجی هم انجام می ش��ود و به دلیل اینکه‬ ‫واردات در قالب ته لنجی مجوز دار اس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫واردات میوه هم به این ش��یوه انجام ش��ود‪ ،‬با‬ ‫مجوز اس��ت و تمام مقامات محل��ی نیز از ان‬ ‫حمایت می کنند‪.‬‬ ‫بهش��تیان با بیان اینکه فق��ط واردات ‪ ۴‬نوع‬ ‫میوه گرمس��یری ش��امل موز‪ ،‬نارگیل‪ ،‬اناناس‬ ‫و انبه ب��ا مجوز وزارت جهاد کش��اورزی مجاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬هر نوع میوه دیگری که‬ ‫در بازار مشاهده شود به صورت قاچاق و بدون‬ ‫مجوز وارد شده و از نظر بهداشتی نیز ازمایش‬ ‫و تایید نش��ده و ممکن اس��ت در برخی موارد‬ ‫خطرناک باشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی اینکه بازرسی و نظارت از سوی‬ ‫سازمان های مرتبط می تواند در دو بخش مهم‬ ‫انجام شود‪ ،‬یکی مبادی ورودی و دیگری محل‬ ‫عرضه میوه قاچاق‪.‬‬ ‫نیاز اس��ت س��ازمان های مرتبط ب��ا توجه به‬ ‫اهمی��ت موضوع در راس��تای تامین س�لامت‬ ‫جامع��ه و حمای��ت از کش��اورزان و باغ��داران‬ ‫داخل��ی گام بردارند ت��ا نگرانی ه��ا در این باره‬ ‫پایان یابد‪.‬‬ ‫پیشنهاد تاسیس کلینیک پزشکی ایرانی ‪ -‬المانی در ایران‬ ‫هیات تج��اری اتاق بازرگانی تهران در س��ومین روز‬ ‫از س��فر به ایال��ت باواری��ا و اخری��ن روز حضور خود‬ ‫در ش��هر مونی��خ‪ ،‬برنامه هایش را با حض��ور در وزارت‬ ‫بهداش��ت و درم��ان ایال��ت باواری��ا اغاز ک��رد‪ .‬در این‬ ‫برنام��ه‪ ،‬وزیر بهداش��ت و درمان ایال��ت باواریا میزبان‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی تهران و‬ ‫برخی از اعضای این هیات بود و در مذاکرات دو طرف‬ ‫زمینه های همکاری در این حوزه مطرح و بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت اتاق بازرگانی تهران در این دیدار‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬ظرفی��ت باالی فنی و پزش��کی‬ ‫بیمارس��تان های ایران را تش��ریح کرد و با بیان اینکه‬ ‫امروز بس��یاری از امور پزش��کی‪ ،‬درم��ان بیماری ها و‬ ‫حتی جراحی های پیش��رفته در داخل ایران قابل انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬در زمینه مراقبت های پس از‬ ‫عمل های جراحی و نیز مراقبت های دوران س��المندی‪،‬‬ ‫نظام پزش��کی ای��ران نیاز به تجهیز و ام��وزش دارد و‬ ‫در این زمینه دو کش��ور می توانند همکاری مش��ترک‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬وی پیشنهاد تاسیس کلینیک تخصصی‬ ‫مراقبت های پزش��کی در ای��ران را مطرح کرد که مورد‬ ‫اس��تقبال وزیر بهداش��ت و مراقبت ایال��ت باواریا قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین در این نشس��ت رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران به مقوله اموزش های تخصصی پزش��کان ایران‬ ‫در حوزه بهداش��ت اشاره کرد و یاداور شد که دو طرف‬ ‫می توانند در این زمینه نیز همکاری های جدی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫«مالنی هومل»‪ ،‬وزیر بهداش��ت و درمان ایالت باواریا‬ ‫نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادهای خوانساری‬ ‫تاکی��د کرد که دو طرف می توانند برای بهبود وضعیت‬ ‫سالمت در دو کشور تالش کنند و از تجربیات یکدیگر‬ ‫در کنترل و پیش��گیری از ب��روز بیماری ها بهره ببرند‪.‬‬ ‫هومل همچنین با اشاره به توانمندی ها المان در زمینه‬ ‫جراحی های پیش��رفته و مراقبت های پس از عمل این‬ ‫ایال��ت را مکان خوبی برای انجام درمان های س��خت و‬ ‫پیشرفته توصیف کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت و درمان ایالت باواریا عنوان کرد که راه‬ ‫برای همکاری دو کشور باز است و او از بخش خصوصی‬ ‫ایالت باواریا و بنگاه هایی که در حوزه بهداشت و درمان‬ ‫و تولی��د دارو فعال هس��تند می خواهد تا با کمک اتاق‬ ‫بازرگانی تهران مراودات نزدیک تری با بخش بهداش��ت‬ ‫و درمان ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزبان ورزشی هیات تجاری ایران‬ ‫هی��ات اقتصادی ات��اق بازرگانی ته��ران پیش از ترک‬ ‫مونی��خ و پرواز به س��وی برلین ب��رای ادام��ه دیدارها و‬ ‫مذاکرات اقتصادی‪ ،‬از ورزشگاه «الیانتس ارنا» و فرودگاه‬ ‫مونی��خ بازدی��د کرد‪ .‬در ای��ن دیدار فع��االن اقتصادی از‬ ‫نزدیک با امکانات و تجهیزات یک ورزشگاه مدرن و نحوه‬ ‫درامدزایی این مکان برای باشگاه بایرن مونیخ اشنا شدند‪.‬‬ ‫همچنین بخش ه��ای مختلف ف��رودگاه مونیخ نیز مورد‬ ‫بازدید هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت‪.‬‬ ‫فع��االن اقتصادی ات��اق بازرگانی ته��ران ابتدا پا روی‬ ‫چم��ن ورزش��گاه الیانتس ارنا گذاش��تند که ورزش��گاه‬ ‫اختصاص��ی تیم بایرن مونیخ‪ ،‬تیم نخس��ت لیگ فوتبال‬ ‫المان اس��ت‪ .‬این ورزش��گاه که محل برگزاری بازی های‬ ‫خانگی تیم بایرن مونیخ در بوندس لیگا و لیگ قهرمانان‬ ‫اروپاس��ت‪ ،‬از تجهی��زات بس��یار م��درن و ایمن��ی برای‬ ‫بازیکنان و تماش��اگران برخوردار است و می تواند الگوی‬ ‫مناس��بی برای باشگاه های ایرانی باش��د‪ .‬همچنین تاالر‬ ‫افتخارات این باشگاه و بخش های مختلف ان که پذیرای‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی است یکی از منابع درامدی‬ ‫باشگاه به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد فرودگاه مونیخ برای تنظیم پرواز‬ ‫بدون تاخیر‬ ‫در ادام��ه بازدیده��ای این س��فر‪ ،‬هی��ات ایرانی که‬ ‫ب��رای پرواز به برلین به فرودگاه مونیخ رفته بود‪ ،‬مورد‬ ‫اس��تقبال قائم مق��ام مدیرعامل ف��رودگاه مونیخ قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه قائم مقام مدیرعامل ف��رودگاه مونیخ‪ ،‬این‬ ‫فرودگاه درحال حاضر دومین فرودگاه المان و هفتمین‬ ‫فرودگاه بزرگ اروپاس��ت‪ .‬درحال حاضر روزانه ‪۱۲۰۰‬‬ ‫پرواز از این فرودگاه انجام می ش��ود و س��ال گذش��ته‬ ‫نشان برتر سر وقت بودن را کسب کرد‪.‬‬ ‫او خب��ر داد ک��ه فرودگاه مونی��خ می تواند در زمینه‬ ‫س��ر وقت بودن پروازها به ایران کمک کند‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د که سال جاری میالدی تعداد مسافرانی که از این‬ ‫فرودگاه جابه جا می ش��وند ب��ه ‪ ۴۳‬میلیون نفر خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬وی همچنین تصریح کرد ک��ه فرودگاه مونیخ‬ ‫تنها فرودگاه ‪ ۵‬ستاره اروپاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی این ویژگی ب��ه دنبال ارزیابی های یک‬ ‫ش��رکت معتبر بین المللی به دس��ت امده که بر اساس‬ ‫امتیاز مسافران محاسبه می شود‪.‬‬ ‫راهکار افزایش مالیات‬ ‫محمود توالیی‪ ،‬رییس کمیسیون مالیات‪ ،‬کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران پرداخت به موقع مالیات را از جمله وظایف مهم بخش خصوصی دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬راهکار مناس��ب برای افزایش مالیات ها گس��ترش پایه مالیاتی و کاهش‬ ‫معافیت هاس��ت که تنها راه برای تامین منابع مالی دولت افزایش تولید کشور و‬ ‫حمایت از تولید داخلی است‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫فعاالن بخش خصوصی از تحقق رشد اقتصادی در سال ‪ ۹۵‬می گویند‬ ‫‹ ‹رکود سنگینی داشتیم‬ ‫فریال مستوفی‪ ،‬رییس کمیس��یون سرمایه گذاری‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران معتقد اس��ت‪ :‬رش��د اقتصادی‬ ‫پیش بین��ی ش��ده در س��ال ‪ ۹۵‬محقق نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫هرچند وضعیت اقتصادی کش��ورمان بهبود نسبی پیدا‬ ‫خواهد کرد اما نمی توان س��ال ‪ ۹۵‬را س��ال دستیابی به‬ ‫ایده ال های اقتصادی دانست‪ .‬وی با اشاره به اینکه پس‬ ‫از رکود س��نگین اقتصادی برای باالرفتن رشد نیازمند‬ ‫زمان بیشتری هستیم گفت‪ :‬رکود عجیب و غریبی را در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬تجربه کردیم و ب��رای هر نوع تحول اقتصادی‬ ‫باید صبور باش��یم و مدتی صبر کنیم‪ .‬به نظر من با توجه‬ ‫به کاهش قیمت نفت‪ ،‬ناتوانی بانک ها برای تامین مالی‬ ‫و بده��ی بزرگ دولت به بانک ها و پیمانکاران حال و روز‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫فریدون فرقانی‬ ‫اقتصاد ایران در س��ال اینده مطلوب نخواهد بود‪ .‬من با‬ ‫توجه به این وضعیت پیش بینی خوبی نس��بت به اینده‬ ‫ندارم و فکر می کنم وضعیت قدری مطلوب می شود اما‬ ‫به رشد ‪۵‬درصدی در سال اینده نمی رسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح قوانین و سیستم بانکی‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ش��یراز با تاکی��د براینکه برای‬ ‫رس��یدن به رش��د ‪۵‬درصدی در اقتصاد ایران تغییرات‬ ‫بس��یاری در قوانین الزم اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در قوانین‬ ‫مرب��وط ب��ه فعالیت های صنعتی و همچنین سیس��تم‬ ‫بانکی کش��ور باید بازنگری انجام شود چراکه اینها الزم‬ ‫و ملزوم یکدیگر هستند‪ .‬فریدون فرقانی ادامه داد‪ :‬امید‬ ‫داری��م در بخش نفت و گاز نیز که موتور محرکه اقتصاد‬ ‫هس��تند اتفاقات خوبی رخ دهد چراکه اگر این بخش ها‬ ‫فعال ش��وند واحدهای مرتبط با ان نیز رونق می گیرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر فاینانس هایی که ب��رای اقتصاد‬ ‫کش��ور پیش بینی ش��ده اختصاص یاب��د‪ ،‬به طور قطع‬ ‫تحرک اقتصادی را پیش می اورد و برای س��ال ‪ ۹۵‬رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۵‬درصدی را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت باالی گردشگری‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫تحقق رش��د ‪۵‬درصدی اقتصاد در سال اینده با توجه به‬ ‫ش��رایط سختی که تجربه کردیم‪ ،‬کمی سخت است اما‬ ‫دور از دس��ترس نیست‪ .‬محس��ن پورسینا تصریح کرد‪:‬‬ ‫محسن پورسینا‬ ‫مجید پورکائد‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارج��ی باید س��رعت بگیرد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه بای��د بتوانیم بر بخش های��ی که وضعیت‬ ‫نس��بی پایدار داریم مانند گردش��گری بیشتر متمرکز‬ ‫ش��ویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای رس��یدن ب��ه این هدف باید‬ ‫تمام بخش های اقتص��ادی مانند دانش بنیان و فناوری‬ ‫ارتقا یابد اما سرعت رشد در صنعت گردشگری زودتر از‬ ‫دیگر بخش ها است چراکه ظرفیت این بخش در کشور‬ ‫بس��یار باالست و منجر به اش��تغالزایی بسیاری خواهد‬ ‫شد‪ .‬به گفته وی زیرساخت هایی مانند ایجاد هتل های‬ ‫‪۵‬ستاره و بازس��ازی جاذبه های گردشگری در روستاها‬ ‫باید به سرعت فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توان کم بانک ها تقویت شود‬ ‫رییس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگان��ی ابادان با‬ ‫اش��اره به اینکه بخش خصوصی وابس��تگی بسیاری به‬ ‫سیستم بانکی کشور پیدا کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته بانک ها نتوانس��تند به طور مس��تقل به برخی‬ ‫موضوعات ورود پیدا کنند‪ .‬مجید پورکائد افزود‪ :‬رش��د‬ ‫زمانی به وجود می اید که تشکیالتی که درامدزا هستند‬ ‫و قطب اقتصادی به ش��مار می روند به بانک ها وابس��ته‬ ‫نباشند‪ .‬بانک ها به پول دراوردن از سرمایه گذاری هایی‬ ‫که در بخش های صنعت انجام می شود‪ ،‬متکی شده اند‪.‬‬ ‫در واق��ع اگ��ر بخش خصوص��ی‪ ،‬صنای��ع و بنگاه های‬ ‫اقتصادی از بانک ه��ا وام نگیرند‪ ،‬بانک ها هیچ درامدی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دیدار با رییس جمهور‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫سیدناصر رییسی‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫اندکی صبر‬ ‫نخس��تین س��ال بدون تحریم را در س��ال ‪ ۹۵‬تجربه‬ ‫خواهیم کرد؛ س��الی که ‪۴‬حوزه مه��م در اقتصاد ایران‬ ‫یعنی تجارت‪ ،‬فناوری‪ ،‬مالی و انرژی‪ ،‬با رهایی از تحریم‬ ‫فرصت بیش��تری برای بس��ط و توس��عه پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ش��اید نخستین تاثیری که ایران از لغو تحریم ها بگیرد‪،‬‬ ‫در شاخص های اقتصادی باش��د که مهم ترین ان رشد‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬رش��د اقتصادی ‪۵‬درص��دی از اهداف‬ ‫پیش بینی ش��ده ای اس��ت که بانک جهانی برای ایران‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬م ترسیم کرده و مس��ئوالن داخلی نیز‬ ‫معتقدند در س��ال ‪ ۹۵‬باید به رش��د ‪ ۴‬ت��ا ‪۵‬درصدی در‬ ‫اقتصاد دست پیدا کنیم‪ ،‬این در حالی است که براساس‬ ‫اه��داف برنامه شش��م توس��عه باید به رش��د اقتصادی‬ ‫‪۸‬درصدی برس��یم‪ .‬ای��ن پیش بینی ه��ا در حالی جزو‬ ‫اهداف اقتصاد کالن به ش��مار می روند که برخی فعاالن‬ ‫بخش خصوصی معتقدند رسیدن به این میزان رشد در‬ ‫سال اینده کمی دور از دسترس است و به طور قطع نیاز‬ ‫به صبر و زم��ان بیش��تری دارد‪ .‬در همین باره تعدادی‬ ‫از «خصوصی» ه��ا نظ��ر و راهکارهای خود را به‬ ‫گفتند که می خوانید‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫بهنام تاج الدینی‬ ‫ندارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دوره بحرانی داش��تیم و باید صبر و‬ ‫زمان بیشتری صرف شود تا به رشد اقتصادی ‪۵‬درصدی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به رشد اقتصادی مثبت می رسیم‬ ‫عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی اردبیل تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به طور قطع در س��ال ‪ ۹۵‬به رش��د اقتصادی مثبت‬ ‫خواهیم رس��ید و از این وضعیت رکود سخت و سنگین‬ ‫بیرون خواهیم امد‪ .‬س��یدناصر رییس��ی افزود‪ :‬عوامل‬ ‫متعددی در تحقق اهداف پیش بینی شده اقتصاد مانند‬ ‫رشد اقتصادی ‪۵‬درصدی موثر است که باید منتظر ماند‬ ‫و دید شرایط چگونه پیش خواهد رفت‪ .‬چراکه رسیدن‬ ‫به ایده ال ها به تدریج است و یک شبه و یک ساله محقق‬ ‫نمی شود اما به هر حال خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل دولت با بخش خصوصی‬ ‫رییس کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی ارومیه‪،‬‬ ‫رس��یدن به رش��د ‪۵‬درصدی اقتصاد را مس��تلزم همت‬ ‫بس��یار و تعام��ل بخش خصوص��ی با دول��ت می داند و‬ ‫می گوید‪ :‬برخی موانع بر س��ر راه فعاالن اقتصادی منجر‬ ‫به کندی تحقق اهداف پیش بینی ش��ده می ش��ود که‬ ‫باید از س��وی دولت رفع شود‪ .‬بهنام تاج الدینی افزود‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد س��ال اینده برای تحقق چنین هدفی زود‬ ‫باش��د و به زمان بیش��تری نیاز است و باید در این مسیر‬ ‫زیرساخت هایی که تضعیف شده را نیز تقویت کنیم‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫‪ 5‬درصد در‬ ‫سال اینده‬ ‫نه اینکه دور‬ ‫از دسترس‬ ‫باشد‪ ،‬اما نیاز‬ ‫به صبر و زمان‬ ‫بیشتری است‬ ‫تا اقتصاد به‬ ‫ایده ال های‬ ‫خود برسد‬ ‫محس��ن جالل پ��ور‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی ایران در‬ ‫ش��بکه تلگرام خ��ود نوش��ت‪ :‬فرصتی پیدا ک��ردم تا با‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬روحانی در حاشیه نشست جمع بندی‬ ‫سفر روسای جمهور اذربایجان و افریقای جنوبی دیدار‬ ‫و گفت وگو کنم‪ .‬دیداری کوتاه اما گرم و صمیمی‪ .‬چند‬ ‫موض��وع مهم مطرح کردم که ش��اید در اینده بتوانم با‬ ‫شما هم در میان بگذارم‪.‬‬ ‫به ج��ز دیدار با دکت��ر روحانی‪ ،‬مصوبه های ش��ورای‬ ‫پ��ول و اعتبار و هیات دولت هم باعث ش��د احس��اس‬ ‫کنم هفته ای که گذشت‪ ،‬هفته ای خوشحال کننده برای‬ ‫فعاالن اقتصادی کشور بوده است‪.‬‬ ‫در ط��ول این هفت��ه‪ ،‬خبر حضور روس��ای جمهور ‪3‬‬ ‫کش��ور در تهران خبرهای خوبی بود‪ .‬برنامه ریزی س��فر‬ ‫دوم رییس جمه��وری ب��ه اروپا نیز حائز اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫وع��ده رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی برای‬ ‫پیگی��ری جدی مطالب��ات بخش خصوصی و تش��کیل‬ ‫نشس��ت های مش��ورتی در تدوین برنامه و بودجه برای‬ ‫ما که تالش می کنیم در سیاس��ت گذاری طرف مشورت‬ ‫قرار بگیریم‪ ،‬اتفاق خوبی بود‪.‬‬ ‫مصوبه خوب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود‬ ‫و مصوبه هیات دولت برای پرداخت بدهی های دولت به‬ ‫بخش خصوصی و بانک ها ه��م از جمله خبرهای خوبی‬ ‫بود که هفته گذش��ته را به هفت��ه ای خوب برای فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی تبدی��ل کرد‪ .‬درکنار ان نشس��ت های‬ ‫خوب هیات نمایندگان‪ ،‬برگزاری منظم کمیس��یون ها و‬ ‫تشکل های اتاق ایران که خروجی های خوبی هم داشته‬ ‫و منجر به واکاوی مسائل و مشکالت بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی و طرح ان در حضور مسئوالن شده‪ ،‬چشم انداز‬ ‫خوبی پیش روی همه ما قرار داده است‪.‬‬ ‫مش��ارکت در همایش های «تولیدملی‪ ،‬افتخارملی» و‬ ‫«توسعه زیرس��اخت درصنعت هوایی»‪ ،‬تشکیل شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نشس��ت رسانه ای‬ ‫اب وخشکس��الی نیز از دیگر تالش ه��ای اتاق درطول‬ ‫هفته گذش��ته ب��ود‪ .‬امیدوارم هفته پی��ش رو هم برای‬ ‫فعاالن اقتصادی امیدوار کننده باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جمع اوری میوه قاچاق از سوی نیروی انتظامی‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫علیرضا ش��یرین کار‪ ،‬نایب رییس اتحادیه بارفروش��ان گفت‪ :‬با دخالت نیروی‬ ‫انتظامی میوه های قاچاق جمع اوری شد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اتحادیه صنفی بارفروشان‬ ‫تنها کاری که می تواند برای مبارزه با قاچاق میوه انجام دهد‪ ،‬ارسال اطالعیه به‬ ‫حجره ها مبنی بر به فروش نرساندن این اجناس است؛ اما چاره کار این نیست‪.‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت گوسفندی در ایران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزاره هایی که گوشت را گران کرد‬ ‫مرغ های هورمونی‬ ‫شایعه یا واقعیت؟‬ ‫درپی انتش��ار برخی اخب��ار در فضای مج��ازی درباره‬ ‫«مرغ ه��ای هورمونی»‪ ،‬مدیر کل نظ��ارت بر فراورده های‬ ‫غذایی‪ ،‬ارایش��ی و بهداشتی س��ازمان غذا و دارو با بیان‬ ‫اینکه مردم از بابت وجود مرغ های هورمونی در بازار نگران‬ ‫نباشند‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه گزارش جدیدی نداشته ایم‪.‬‬ ‫دکت��ر بهروز جنت در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره برخی‬ ‫ش��ایعات در فض��ای مجازی مبن��ی بر وج��ود مرغ های‬ ‫هورمونی در بازار‪ ،‬با بیان اینکه هورمون به طور معمول در‬ ‫دام های بزرگ استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از هورمون‬ ‫در طی��ور مقرون به صرفه نیس��ت‪ ،‬بنابراین مردم درباره‬ ‫وج��ود مرغ های هورمونی در بازار نگرانی زیادی نداش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نظارت بر مرغداری ها و مرغ های تولیدی‬ ‫از س��وی وزارت جهاد کشاورزی و س��ازمان دامپزشکی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این س��ازمان ها ‪ ،‬نظارت کاملی در این زمینه دارند‪.‬‬ ‫بنابراین نگرانی خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین مخاطره ای که در این زمینه‬ ‫دیده می ش��ود‪ ،‬وجود باقی مان��ده انتی بیوتیک ها در مرغ‬ ‫اس��ت که بنا به دالیل مختلف ممکن اس��ت در حیوانات‬ ‫یا طیور استفاده شود‪ .‬البته انتی بیوتیک ها به طور معمول‬ ‫در مرغداری های بزرگ که حالت صنعتی دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جن��ت اف��زود‪ :‬حال اگر ب��ه هر دلیلی مس��ئول فنی و‬ ‫دامپزشک حاضر در مر غداری تشخیص دهد یا حتی اگر‬ ‫به دلیل یک بیماری مجبور به استفاده از انتی بیوتیک ها‬ ‫ش��وند ‪ ،‬باید یک دوره شست وشو را رعایت کنند‪ .‬چرا که‬ ‫این دوره باعث می ش��ود انتی بیوتیک و دارویی که برای‬ ‫مرغ مصرف شده‪ ،‬از بدن ان خارج شود‪.‬‬ ‫فرش های خود را به قالیشویی‬ ‫مجاز تحویل دهید‬ ‫برای انتخاب قالیش��ویی گول کارت ه��ای تبلیغاتی را‬ ‫نخورید و واحدهای مجاز را از ‪ ۱۱۸‬و روزنامه همش��هری‬ ‫انتخ��اب کنید‪ .‬حمید محمدی در گفت وگو با خبرگزاری‬ ‫صدا و س��یما با اش��اره به اینکه در ش��هر تهران ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۴۰‬قالیش��ویی مجاز و شناسنامه دار و جود دارند افزود‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۰۰‬مورد تخلف از قالیشویی ها از سوی‬ ‫مردم گزارش و ‪ ۲۰‬دفتر غیرمجاز نیز پلمب ش��ده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مردم برای انتخاب قالیش��ویی مجاز به‬ ‫طور حتم از اتحادیه قالیش��ویی اس��تعالم بگیرند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬قب��ل ازتحویل قالی به افرادی که ب��رای انتقال ان‬ ‫مراجعه می کنند با ش��ماره تلفنی که برای شست وشوی‬ ‫ف��رش تماس گرفته اید دوباره تماس گرفته و درباره افراد‬ ‫مراجعه کنن��ده نیز اس��تعالم بگیرید‪ .‬محم��دی با بیان‬ ‫اینکه امس��ال نرخ خدمات قالیش��ویی ‪ ۱۴‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته ادامه داد‪ :‬نرخ شست وشوی فرش ماشینی درجه‬ ‫ف بین ‪ ۶‬هزار و‪ ۹۰۰‬تا‬ ‫ک متری ‪ ۴‬هزارتومان‪ ،‬دس��تبا ‬ ‫ی�� ‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان برای هر متر تعیین ش��ده و قیمت‬ ‫شست وشوی فرش های عتیقه و گل ابریشم نیز به صورت‬ ‫توافقی بین مشتری و قالیشویی تعیین می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه قالیش��ویی گفت‪ :‬م��ردم می توانند پس‬ ‫از دریافت فرش وخدمات ارائه ش��ده درصورت مش��اهده‬ ‫گرانفروش��ی‪ ،‬سرقت یا پارگی فرش به اتحادیه قالیشویی‬ ‫مراجعه وشکایت خود را مطرح کنند تا پس از صدور نظر‬ ‫کارشناس با قالیشویی متخلف برخورد قانونی شود‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫علی اصغر ملکی‬ ‫گرانی علوفه‪،‬‬ ‫کاهش‬ ‫ذخیره دامی‬ ‫سال‪94‬‬ ‫و افزایش قاچاق‬ ‫مهمترین‬ ‫دلیل گرانی‬ ‫گوشت است‬ ‫میرولی صفرزاده‬ ‫گرانی گوشت‬ ‫گوسفندی‬ ‫ربطی به‬ ‫کاهش تولید‬ ‫ندارد‬ ‫و نباید ان را‬ ‫به کاهش‬ ‫تولید ربط داد‬ ‫قیمت گوش��ت قرمز این روزه��ا در حالی روند‬ ‫افزایش��ی به خود گرفته که دست اندرکاران تولید‬ ‫گوش��ت گوس��فندی دالیل متفاوتی مانند گرانی‬ ‫علوف��ه و نهاده های دامی‪ ،‬کاه��ش ذخیره دامی‬ ‫سال‪ ۹۴‬و قاچاق دام را به عنوان مجموعه عواملی‬ ‫که در به وجود امدن این گرانی نقش دارند‪ ،‬مطرح‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اما بررس��ی های‬ ‫نشان می دهد نخستین‬ ‫جرقه های افزایش قیمت گوشت گوسفندی از تیر‬ ‫س��ال جاری همزمان با اجرای طرح «پیش س��رد‬ ‫کردن الشه گوس��فندی» یعنی طرح « استاندارد‬ ‫اجباری گوش��ت» زده شده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که گفته ش��ده اجرای این ط��رح موجب‬ ‫کاهش اب الشه دام می شود که درنتیجه کاهش‬ ‫نی��م کیلوگرمی وزن یک الش��ه را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫برهمین اساس قصابان تنها به خاطر نیم کیلوگرم‬ ‫ت قرم��ز را افزایش‬ ‫ب��ه ازای هر دام‪ ،‬قیمت گوش�� ‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ موضوعی که علی اصغر ملک��ی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫گوش��ت گوس��فندی در گفت وگ��و با‬ ‫ان‬ ‫را تایی��د می کند اما در ادام��ه عوامل متعددی را‬ ‫برای این امر بر می شمارد و می گوید‪ :‬درحال حاضر‬ ‫سازمان دامپزشکی برای اجرای این طرح به ازای‬ ‫هر الش��ه گوس��فندی مبلغ ‪ ۱۵۰۰‬تومان مطالبه‬ ‫می کن��د‪ ،‬امری که ب��ه خودی خ��ود در افزایش‬ ‫قیمت گوش��ت تاثیر زیادی دارد زیرا پیش س��رد‬ ‫کردن با حذف اب الش��ه‪ ،‬باعث افت وزن گوشت‬ ‫می شود‪ ،‬در نتیجه توزیع کنندگان برای دستیابی‬ ‫به حاش��یه سود پیش��ین‪ ،‬نرخ این افت وزن را به‬ ‫قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز اضافه می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره میزان‬ ‫افت وزن الش��ه توضیح می دهد‪ :‬طرح پیش سرد‬ ‫ک��ردن موجب می ش��ود ب��ه ازای هر الش��ه ‪١٧‬‬ ‫کیلوگرمی‪ ،‬حدود نیم کیلو از وزن الشه کم شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این هزینه پیش سرد کردن و هزینه های‬ ‫کارگری نیز به این مس��ئله اضافه ش��ده و باعث‬ ‫افزایش قیمت گوش��ت قرمز می شود‪ .‬این ادعا در‬ ‫ش��رایطی مطرح می شود که مس��ئوالن سازمان‬ ‫دامپزش��کی معتقدند پیش س��رد کردن گوشت‬ ‫هزین��ه ناچیزی دارد ک��ه در مقاب��ل اجرای این‬ ‫اس��تاندارد مهم قابل چشم پوش��ی است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این سایر مسئوالن کشور نیز از سود گزاف فروش‬ ‫هر کیلوگرم گوشت قرمز از سوی توزیع کنندگان‬ ‫یا هم��ان قصاب ها خبر می دهن��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بخش دیگری از افزایش قیمت گوشت گوسفندی‬ ‫را ناش��ی از افزایش قیم��ت دالر عنوان می کند و‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬از میزان صادرات دام به ش��کل‬ ‫قانونی بی اطالع هستم اما باتوجه به افزایش قیمت‬ ‫دالر انگی��زه برای قاچاق در بی��ن تولید کنندگان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬اکنون دامی‬ ‫که برای مصرف س��ال ‪ ۹۴‬پیش بینی شده بود در‬ ‫حال به پایان رسیدن است‪.‬‬ ‫ملکی همچنین کاهش قیمت این محصول در‬ ‫ب��ازار را منتفی می داند و عن��وان می کند‪ :‬تنها با‬ ‫ورود س��ازمان پش��تیبانی امور دام و ستاد تنظیم‬ ‫بازار ای��ن امر امکانپذیر اس��ت و واردات نیز تنها‬ ‫ب��ه جلوگیری از افزایش قیم��ت این محصول در‬ ‫ب��ازار کمک می کند‪ .‬وی یک��ی از دالیل افزایش‬ ‫قیم��ت را قیمت باالی علوف��ه و نهاده های دامی‬ ‫اعالم می کن��د و می افزاید‪ :‬دامدار به دلیل قیمت‬ ‫باالی علوفه دام های خود را نگه نداشته و انها را با‬ ‫وزن پایین به فروش رسانده است‪ .‬یعنی دام هایی‬ ‫که بای��د با وزن ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۰‬کیلوگ��رم به فروش‬ ‫می رس��ید با وزن ‪ ۱۲‬کیلوگرم به فروش رس��یده‬ ‫که همین امر میزان عرضه و قیمت را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی یکی از‬ ‫راه های برون رفت از این مشکل را عرضه نهاده های‬ ‫دامی با قیمت مناسب تر از سوی دولت می داند و‬ ‫می گوید‪ :‬با این کار دامداران انگیزه بیشتری برای‬ ‫بازاموزی قوانین راهنمایی و رانندگی برای اعضای صنف وانت بار‬ ‫ریی��س اتحادیه وان��ت بار و پیک ه��ای موتوری‬ ‫در حاش��یه همای��ش بازاموزی قوانی��ن و مقررات‬ ‫راهنمایی و رانندگی گفت‪ :‬این همایش در راستای‬ ‫بازبینی و بازاموزی قوانین راهنمایی و رانندگی که‬ ‫به فراخور زمان و مکان تغییر می کند‪ ،‬برای اعضای‬ ‫این صنف برگزار شده است‪.‬‬ ‫محس��ن طاقدار در گفت وگو ب��ا اتاق خبر افزود‪:‬‬ ‫این همایش پیش درامدی است به منظور اموزش‬ ‫و امادگ��ی این صنف در زمینه اش��نایی با اهداف‬ ‫اس��مان ابی و زمین پ��اک ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر در س��طح ش��هر تهران حدود ‪ ۱۷۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار خودرو حمل ونقل درون شهری تردد دارند که‬ ‫از این تعداد ‪۲۰‬هزار راننده عضو اتحادیه هستند و‬ ‫نیاز است دیگر افراد زیر پوشش اتحادیه قرار بگیرند‬ ‫و ب��ه صورت قانونمند تردد کنن��د ‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫همایش برای اموزش رانندگان برگزار شد و مربوط‬ ‫به افرادی است که در محدوده بازار و طرح ترافیک‬ ‫فعالیت دارند؛ از این رو الزم است این افراد اموزش‬ ‫ببینند تا پیش درامدی برای بقیه اعضای اتحادیه‬ ‫باش��د‪ .‬طاقدار گفت‪ :‬رانندگان به دو بخش تقسیم‬ ‫می ش��وند؛ نخست رانندگان تاکسی که مسافران را‬ ‫جابه ج��ا می کنند و بخش دیگ��ر نیز رانندگان کاال‬ ‫هس��تند که جابه جایی بار را در س��طح کالنش��هر‬ ‫تهران بر عهده دارند‪ ،‬بدیهی اس��ت که این وظیفه‬ ‫نیز بر دوش قشر زحمتکش وانت بار و پیک موتوری‬ ‫اس��ت ‪ .‬یکی از کارهای مهمی که از سوی اتحادیه‬ ‫وانت ب��ار و پیک موت��وری انجام ش��ده‪ ،‬ایجاد خانه‬ ‫داوطلب��ان هالل احم��ر جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت که با هماهنگی و همکاری رییس جمعیت‬ ‫هالل احمر استان تهران و مدیرعامل این سازمان‪،‬‬ ‫قرار ش��د خانه داوطلبان در سطح شهر تهران برای‬ ‫اعضای اتحادیه دایر ش��ود ‪ .‬وی درباره وظیفه خانه‬ ‫داوطلبان هالل احمر توضیح داد‪ :‬این خانه به دنبال‬ ‫تجهیز اعضای اتحادیه به کمک های اولیه است ‪ .‬در‬ ‫ضمن اموزشی به اعضا داده می شود تا در کنار ان‬ ‫کارت��ی به انها اعطا ش��ود و در نهای��ت نام انها در‬ ‫باش��گاه داوطلبان جهانی ثبت خواهد شد ‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه وانت بار و پیک های موتوری با اظهار تاسف‬ ‫از اینکه تهران در گسل زلزله قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از انجا که کش��ور درگیر ح��وادث و بالیای طبیعی‬ ‫است‪ ،‬یکی از زیرساخت های الزم‪ ،‬حمل ونقل است‬ ‫و نیاز ان در کش��ور به ش��دت احس��اس می شود‪،‬‬ ‫اتحادی��ه در ای��ن زمینه اعالم امادگ��ی می کند تا‬ ‫همکاری های الزم را با دستگاه های ذی ربط داشته‬ ‫باش��د ‪ .‬وی گفت‪ :‬این همایش نخستین همایشی‬ ‫ب��و د که به صورت تخصص��ی و در قالب ‪ ۵‬کارگروه‬ ‫خانه داوطلبان‪ ،‬اموزش ه��ای الزم را ارائه می دهد‪ .‬‬ ‫یو‬ ‫طاقدار ادام��ه داد‪ :‬کمک های اولی��ه‪ ،‬اواربردار ‬ ‫اطف��ای حریق از جمله موضوعاتی هس��تند که به‬ ‫اعض��ای اتحادیه اموزش داده می ش��وند ‪ .‬هر فردی‬ ‫مطاب��ق ب��ا رش��ته و توانایی خود ام��وزش الزم را‬ ‫مرب��وط را دریاف��ت می کند ‪ .‬به‬ ‫ ‬ ‫می بین��د و کارت‬ ‫ی رویکرد اتحادیه این اس��ت که جایگزین‬ ‫گفته و ‬ ‫دلنوش��ته های رانندگان‪ ،‬بیلبورد س��یار شده و این‬ ‫مهم الگوی امداد و نجات در حوزه حمل ونقل شود‪ .‬‬ ‫طاقدار در بخش دیگ��ری در رابطه با نرخ کرایه‬ ‫در اتحادی��ه وانت ب��ار و پیک های موت��وری گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با شعار اسمان ابی؛ زمین پاک و خط‬ ‫س��فید‪ ،‬نصب برچس��ب روی درهای خودروها به‬ ‫منظور شناسایی هویت رانندگان اغاز شده است‪ .‬‬ ‫ی واردات گوش��ت‬ ‫نگهداری دام پیدا می کنند‪ .‬و ‬ ‫قرمز را ازجمله راه های کنترل قیمت این محصول‬ ‫در ش��ب عید معرفی می کن��د و توضیح می دهد‪:‬‬ ‫بهترین راهکار برای کنترل قیمت ها در ایام نوروز‬ ‫واردات این محصول اس��ت‪ ،‬امری که رایزنان باید‬ ‫هر چه زودتر ان را نهایی کنند‪.‬‬ ‫مخل��وط با قیم��ت ‪۳۲‬ه��زار تومان به مش��تری‬ ‫فروخته می ش��ود و در این بخش ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت نبوده ایم‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬مشکل افزایش قیمت گوشت‬ ‫گوس��فندی هم تا ‪ ۱۵‬اس��فند و نزدیک شدن به‬ ‫روزهای پایانی سال برطرف می شود‪.‬‬ ‫گفته های رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوش��ت‬ ‫گوس��فندی در حالی بیان می ش��ود که قائم مقام‬ ‫سازمان امور عش��ایر در این باره می گوید‪ :‬گرانی‬ ‫گوشت ربطی به کاهش تولید ندارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه میرولی صف��رزاد ه در قالب زنجیره ها‬ ‫تاکنون ‪ ۷‬هزار تن گوشت گوسفند به بازار تحویل‬ ‫داده شده و روند ان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان امور عش��ایر ادامه می دهد‪:‬‬ ‫درحال حاضر در ‪ ۱۷‬اس��تان کشور تولید گوشت‬ ‫گوسفند در قالب زنجیره ها در حال انجام است و‬ ‫از سوی جامعه عشایری کمبودی در تولید وجود‬ ‫ندارد‪ .‬او می گوید‪ :‬گرانی در روزهای پایانی س��ال‬ ‫همیش��ه وجود داشته و نمی توان ان را به کاهش‬ ‫تولی��د ربط داد‪ .‬قائم مقام س��ازمان امور عش��ایر‬ ‫یاداور می ش��ود‪ :‬عده ای دام های خ��ود را در این‬ ‫فرصت زمانی نگه می دارن��د تا در روزهای پایانی‬ ‫سال ان را با قیمت باالتر عرضه کنند که این امر‬ ‫باعث شده نوساناتی در بازار به وجود اید‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می ده��د درحال حاض��ر هر‬ ‫کیلوگرم ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با قیمتی‬ ‫بین ‪ ۳۶‬تا ‪۳۸‬هزار تومان در بازار عرضه می ش��ود‬ ‫که نسبت به دوماه گذشته ‪ ۵‬هزار تومان افزایش‬ ‫قیمت داشته است‪.‬‬ ‫ نظر رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی‬ ‫درباره قیمت گوش��ت در حالی بیان می ش��ود که‬ ‫مس��ئوالن پی��ش از ای��ن از تقاضا ب��رای واردات‬ ‫گوش��ت گوزن و گاو از روس��یه خبر داده بودند‪.‬‬ ‫مهدی خلج‪ ،‬رییس س��ازمان دامپزش��کی پیش‬ ‫از این در خبرها گفته بود‪ :‬براس��اس بررس��ی ها و‬ ‫ارزیابی های انجام شده یکی از کشتارگاه های این‬ ‫کشور مورد تایید کارشناسان سازمان دامپزشکی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او همچنین اعالم کرد که روس��یه نیز متقاضی‬ ‫ص��ادرات گوش��ت گ��وزن و گاو به ایران اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین مقدار ناچیزی دام زنده از پاکس��تان به‬ ‫ایران وارد می ش��ود ک��ه کیفیت محصوالت دامی‬ ‫این کشور مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹ پای افراد سودجو در میان است‬ ‫‹ ‹قیمت گوشت گاوی افزایش نیافت‬ ‫اما علی خندان رو‪ ،‬رییس اتحادیه تهیه و توزیع‬ ‫گوشت گاوی در گفت وگو با‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫گوش��ت قرمز را تنها مختص گوش��ت گوسفندی‬ ‫می داند و می گوید‪ :‬درحال حاضر گوش��ت گوساله‬ ‫‹ ‹احتمال واردات گوشت از روسیه‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫افزایش صادرات و باالرفتن نرخ ارز زمینه رشد‬ ‫قاچاق دام را مهیا کرده که این امر موجب ش��ده‬ ‫قیمت گوش��ت قرمز در بازار افزایش یابد و اکنون‬ ‫نیز با توجه به نزدیک ش��دن به ایام پایانی س��ال‬ ‫و افزایش تقاضا در بازار به طور قطع نرخ گوش��ت‬ ‫کاه��ش نمی یابد‪ .‬ارزان نش��دن قیمت گوش��ت‬ ‫در ب��ازار به طورقط��ع به زی��ان مصرف کنندگان‬ ‫تمام می ش��ود‪ ،‬به همی��ن دلیل مانند هر س��ال‬ ‫راهکارهایی مانند واردات گوشت منجمد از سایر‬ ‫کشورها در دس��تور کار قرار می گیرد که با توجه‬ ‫به رفع تحریم ها امس��ال غی��راز برزیل می توانیم‬ ‫ش��اهد واردات گوشت از روس��یه و قزاقستان به‬ ‫ایران باشیم‪.‬‬ ‫قاچاق میوه در دست بررسی است‬ ‫اس��تاندار تهران گفت‪ :‬جای تاس��ف است در‬ ‫کشوری چهارفصل‪ ،‬میوه قاچاق می شود‪.‬‬ ‫س��ید حس��ین هاش��می در گفت وگو با مهر‬ ‫درب��اره اخری��ن وضعیت پیگی��ری قاچاق میوه‬ ‫در پایتخ��ت عن��وان کرد‪ :‬جای تاس��ف دارد در‬ ‫کش��وری چهارفصل‪ ،‬میوه قاچاق شود‪ .‬دوستان‬ ‫ما از دستگاه های ذی ربط در حال پیگیری بوده‬ ‫و موضوع باید ریشه ای حل شود‪ ،‬میوه محصولی‬ ‫نیس��ت که بتوان ان را از اس��مان فرستاد بلکه‬ ‫باید از مرز وارد شود‪ .‬اس��تاندار تهران گفت‪ :‬به‬ ‫لحاظ تنوع میوه و فصل در کشور همه نوع میوه‬ ‫از جمله نارنگی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬کیوی و انار را در داخل‬ ‫تامین و هندوانه را هم در فصل س��رما از جنوب‬ ‫کشور تهیه می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬از مطبوعات هم‬ ‫برای جلوگیری از ترویج حرکت ناپس��ند قاچاق‬ ‫کمک می خواهیم تا مردم را اگاه کنند که برای‬ ‫ی��اری به اقتصاد مل��ی‪ ،‬باغداری و کش��اورزی‪،‬‬ ‫کاالی قاچاق را نخرند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بانک ها به نرخ های جدید پایبند باشند‬ ‫‪17‬‬ ‫درخواست بورسی ها از بهارستان نشینان‬ ‫‪ 18‬بحران بدهی در بازارهای نوظهور چقدر جدی است؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصادایران نیازمند ایجاد ‪ 800‬هزار شغل در سال است‬ ‫یادداشت‬ ‫شوک های نفتی‬ ‫با بودجه های لغزنده‬ ‫همراهی بخش خصوصی با تعاونی‪ ،‬کلید اشتغالزایی‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی با اعالم اینکه‬ ‫کشور به ساالنه ‪ ۸۰۰‬هزار شغل جدید نیازمند است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امروز به خلق اش��تغال نیاز داریم‪ .‬علی‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬اش��تغال مولد و تولید ثروت در س��ایه‬ ‫همکاری دولت با ش��رکای اجتماع��ی خود ازجمله‬ ‫کارافرینان رخ می دهد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که ایجاد ساالنه ‪ 800‬هزار‬ ‫ش��غل در اقتصاد دولتی کار محالی به نظر می رسد‪،‬‬ ‫چراک��ه اقتصاد بزرگ دولتی ایران‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫و بزرگتری��ن موانع اش��تغالزایی اس��ت‪ ،‬درحالی که‬ ‫می توان با اعتماد داش��تن به بخش های دیگر که در‬ ‫اقتصاد کش��ور نادیده گرفته می شوند در یک فرایند‬ ‫زمانی‪ ،‬بیشتر از امار و ارقامی که بیان می شود‪ ،‬ایجاد‬ ‫شغل کرد‪.‬‬ ‫محمدصادق علیپور‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫اقتص��اد ایران با تمام ابعاد خود س��ال های متوالی اس��ت‬ ‫که به نفت وابس��ته ش��ده‪ ،‬از این رو بس��یاری از تولیدات ما‬ ‫نیز وابس��ته به نفت هستند‪ .‬حتی بس��یاری از صنایع ما نیز‬ ‫غیرمستقیم وابستگی به نفت دارند و درنهایت بودجه دولت‬ ‫نی��ز به درامدهای نفتی و دالرهایی که از طریق فروش نفت‬ ‫به دس��ت می ایند‪ ،‬گره خورده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن زمانی که با‬ ‫ش��وک ها و چالش های قیمت نفت در س��طح جهان روبه ور‬ ‫می شویم ‪ ،‬اقتصاد را نیز با چالش های اساسی روبه رو خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬از این نظر کسری بودجه سال اینده با توجه به کاهش‬ ‫قیمت بی سابقه نفت در سطح بین المللی از این قاعده پیروی‬ ‫می کند‪ .‬هر چند ممکن اس��ت تمرکز ب��ر درامدهای مالیاتی‬ ‫یک��ی از گزینه های پی��ش ر و برای جایگزین��ی قیمت نفت‬ ‫در س��ال اینده باش��د‪ ،‬اما از انجایی که درامدهای مالیاتی‬ ‫تاب��ع یک ظرفیتی اس��ت‪ ،‬بیش از ان ظرفی��ت نمی توان بر‬ ‫ان متمرکز ش��د‪ .‬بنابراین دولت ناگزیر اس��ت به درامدهای‬ ‫ارزی خ��ود از طریق صادرات غیرنفتی تکیه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی یا همان تولی��د نیازمند حمایت های الزم‬ ‫از س��وی دولت اس��ت‪ .‬البته وام گرفتن از صندوق توس��عه‬ ‫ملی در کوتاه مدت می تواند در این ش��رایط به کمک اقتصاد‬ ‫کشور بیاید‪ .‬البته این سهم را بیشتر می توان در جهت انجام‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی و بخ��ش خصوصی س��وق داد تا صرف‬ ‫هزینه های ج��اری کرد‪ .‬البته درامدهای ارزی باید از بودجه‬ ‫منقطع ش��وند و انجاس��ت که صندوق توسعه ملی می تواند‬ ‫نقش مهم و فراگیری داشته باشد‪ .‬از این نظر این درامدهای‬ ‫ارزی بای��د در اختیار بخش خصوص��ی که خواهان کاالهای‬ ‫واس��طه ای و سرمایه ای هس��تند‪ ،‬قرار بگیرد‪ .‬یعنی واگذاری‬ ‫تولید و بخش��ی از تولیدات از دول��ت به بخش خصوصی‪ ،‬از‬ ‫طری��ق واگذاری ارز باش��د‪ ،‬چراکه بخ��ش خصوصی‪ ،‬بخش‬ ‫پیشرو و مهمی است که می تواند به اقتصاد کمک کند و ان‬ ‫را به بخش های دیگر در کشور سرریز کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹بخش�ی که ب�ا کمتری�ن س�رمایه ایجاد‬ ‫اشتغال می کند‬ ‫یک��ی از بخش های اش��تغالزا با کمتری��ن میزان‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بخش تعاونی است‪ .‬در این باره سیدحمید‬ ‫کالنتری مع��اون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬یکی از بهترین‬ ‫راهکارهای توسعه اش��تغالزایی ‪ ،‬توسعه حساب شده‪،‬‬ ‫منطقی و با مطالعه تعاونی هاس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫در بخش ه��ای مختلف��ی مانند خدم��ات‪ ،‬صنعت و‬ ‫تولید و کش��اورزی با ایجاد تعاونی می توان اشتغال‬ ‫پای��دار زیر یک چت��ر واحد حقوقی ایج��اد کرد‪ .‬از‬ ‫انجا ک��ه تعاونی ها دربرگیرنده صنای��ع و بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط هس��تند‪ ،‬می توان ب��ا کمترین‬ ‫سرمایه ممکن ش��غل ایجاد کرد‪ .‬کالنتری در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬هم اکن��ون میانگی��ن ایج��اد یک ش��غل در‬ ‫تعاونی ه��ا حدود ‪۵۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫مش��اغل مانند قالیبافی و صنایع دستی این سرمایه‬ ‫ب��ه زیر ‪۱۰‬میلی��ون تومان نیز می رس��د‪ .‬از انجا که‬ ‫این مش��اغل به طور عم��ده در روس��تاها و در کنار‬ ‫خانوارها ی��ا در کارگاه های ارزان قیم��ت با مقداری‬ ‫مواد اولیه و ابزارهای س��اده شکل می گیرد‪ ،‬سرمایه‬ ‫چندان��ی را نمی طلبد‪ ،‬در حالی ک��ه میانگین ایجاد‬ ‫اشتغال در مجموعه واحدهای صنعتی به سرمایه ای‬ ‫ب��االی ‪۲۰۰‬میلیون تومان نی��از دارد‪ .‬درباره صنایع‬ ‫پتروش��یمی و صنایع باالت��ر از ان‪ ،‬این میانگین به‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان می رسد‪ .‬پس با سرمایه‬ ‫صنایع بزرگ در قالب تعاونی ها می توان ‪۱۵‬برابر این‬ ‫صنایع اش��تغال ایجاد کرد‪ .‬وی با اش��اره به فرهنگ‬ ‫کار و موان��ع کارافرینی در ایران خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن موانع کارافرین��ی‪ ،‬افت فرهنگ‬ ‫کار و اف��ت فرهن��گ تولید در بین ایرانی ها اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر هر فردی در هر مکانی که قرار دارد با س��رمایه‬ ‫اندک‪ ،‬با دوس��ت و خان��واده خود کس��ب وکارهای‬ ‫کوچ��ک هرچن��د با یک س��ود حداقل��ی راه اندازی‬ ‫کند‪ ،‬می تواند در ایجاد اشتغالزایی بسیار مفید واقع‬ ‫ش��ود‪ .‬مطمئن باشید تمامی کس��انی که بنگاه دار و‬ ‫س��رمایه دار بزرگ ش��ده اند از ابتدایی ترین کارها در‬ ‫هم��ان زمینه ش��روع کرده اند‪ .‬باید ای��ن فرهنگ و‬ ‫بین��ش را در مردم ایجاد کرد که می توان از کارهای‬ ‫ساده شروع کرد‪ .‬در سال های گذشته به خاطر حجم‬ ‫باالی فارغ التحصیالن انتظار مشاغل پشت میزنشینی‬ ‫‪15‬‬ ‫سیدحمید کالنتری‬ ‫در انها ش��کل گرفته که کمتر انها را به سمت تولید‬ ‫و کارافرینی سوق می دهد‪ .‬باید فرهنگ سازی کرده‬ ‫و فرهنگ کار و کارافرینی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی که بالقوه اشتغالزاست‬ ‫بخ��ش دیگری که به صورت بالقوه اش��تغالزایی را‬ ‫در دل خ��ود دارد‪ ،‬بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬بخش��ی‬ ‫که با گسترده ش��دن دولت در اقتصاد ایران کماکان‬ ‫نادیده گرفته می ش��ود‪ .‬در این باره س��هراب شرفی‬ ‫عض��و اتاق بازرگانی ای��ران‪ ،‬به عن��وان نماینده ای از‬ ‫بخش خصوص��ی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬‬ ‫دولت توجه جدی به حذف بروکراس��ی در دس��تور‬ ‫برنام��ه خود ندارد و بروکراس��ی یکی از موانع جدی‬ ‫ایجاد اشتغال در بخش خصوصی به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫تمامی دستگاه های دولتی ما هیچگاه شاهد نبودیم‬ ‫که اگر کس��ی یا نهادی موانعی که بر سر راه تولید‪،‬‬ ‫توزیع و خدمات وجود دارد‪ ،‬بردارد‪ ،‬تش��ویق ش��ود‬ ‫یا اگر موانعی را ایجاد کند‪ ،‬تنبیه ش��ود‪ .‬ش��رفی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد نشدن شرایط اشتغال‬ ‫بیش��تر مربوط به ن��گاه دولتی ها به بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه بخ��ش خصوصی برای ایجاد ش��غل‪،‬‬ ‫نیازی به گوش��زد کردن ندارد‪ ،‬این بخش به شکلی‬ ‫بالقو ه اش��تغالزایی در درون ان نهفته اس��ت و جزو‬ ‫توانایی بخش خصوصی به ش��مار می رود که ش��غل‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬منتهی برای ایجاد اش��تغال از س��وی‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬باید بسترها و زمینه های الزم مانند‬ ‫امنیت ‪ ،‬تس��هیالت و کاهش موانع مانند قوانین زائد‬ ‫و بروکراسی‪ ،‬مهیا ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت برای رفع‬ ‫مش��کل بیکاری باید کارگروهی را تش��کیل دهد و‬ ‫بسترسازی مناس��بی برای ایجاد روند تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و خدمات ایجاد کند‪ ،‬چراکه تولید به تنهایی مشکل‬ ‫را حل نمی کند‪ ،‬ما در حوزه های دیگری چون توزیع‬ ‫و خدمات نیازمند اش��تغال هس��تیم‪ .‬چون در حال‬ ‫حاضر تنها مشکل تولید نداریم ‪ ،‬با مشکالت توزیع و‬ ‫فروش بازار نیز روبه رو هستیم و نیازمندیم مشاغلی‬ ‫را در ای��ن حوزه ه��ا ایجاد کنیم‪ .‬در کن��ار تمام این‬ ‫بخش هاس��ت که می توان ایجاد اشتغال کرد‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی می تواند در این حوزه ها اشتغالزایی کند به‬ ‫شرط اینکه زمینه ها و بسترها مهیا باشد‪.‬‬ ‫ش��رفی با اش��اره به اینک��ه نگاه دولت��ی و وجود‬ ‫بخش��نامه های متعدد مانند س��رطان ب��رای بخش‬ ‫خصوصی به ش��مار می رود ‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت‬ ‫هنوز دس��تش را در دست بخش خصوصی نگذاشته‬ ‫است‪ .‬سهم دولت در اشتغال باید در کاهش ‪80‬درصد‬ ‫برو کراس��ی و تغیی��ر نگاه خود ب��ه بخش خصوصی‬ ‫باش��د‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به اینک��ه تحریم های‬ ‫داخلی بس��یار نگران کننده تر از تحریم های خارجی‬ ‫ت بخش دولتی با فعالیت بخش‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فعالی ‬ ‫خصوصی گر ه نخورده است‪ .‬چون دولتی ها حقوق و‬ ‫منافع ش��ان با نفت تامین می شود و چندان دلواپس‬ ‫بخ��ش خصوصی نیس��تند‪ .‬ش��رفی در پایان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬همه وزرا برای اش��تغال باید اجم��اع کنند و‬ ‫خواس��ته های بخش خصوصی را دریابند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر بای��د نگاه ش��کاکانه بخش دولت��ی به بخش‬ ‫خصوص��ی که مانع اش��تغالزایی در بخش خصوصی‬ ‫می شود‪ ،‬تغییر کند‪ ،‬چراکه بخش خصوصی به بلوغ‬ ‫کافی رسیده است‪ ،‬از این رو دولت باید بستر را اماده‬ ‫کند تا بخش خصوصی بتواند اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان سرمایه گذاری ایجاد کنیم‬ ‫راه های دیگری هم هس��تند که ش��اید بتوانند به‬ ‫اندازه قابل توجهی اشتغالزایی کنند‪ .‬یک کارشناس و‬ ‫صاحب نظر اقتصادی و استاد دانشگاه در این رابطه‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه راه حل ایجاد اش��تغال در کش��ور‬ ‫ایجاد امکان سرمایه گذاری در اقتصاد است‪،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬ابتدا الزم اس��ت س��رمایه گذاری را در کشور‬ ‫افزای��ش داد تا تولید و اش��تغال در پ��ی ان افزایش‬ ‫یابد‪ .‬تورج دانشور با اش��اره به اینکه راه حل افزایش‬ ‫اش��تغال ایجاد زمینه های س��رمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر سرمایه گذاری شود‪،‬‬ ‫تولید اغاز شده و اش��تغال باال می رود‪ .‬سپس مردم‬ ‫درامد ه��ای خود را پس ان��داز و وارد بانک می کنند‬ ‫و دوباره ان را به عنوان س��رمایه وارد چرخه اقتصاد‬ ‫خواهند کرد که همی��ن روند منجر به افزایش نرخ‬ ‫اشتغال می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نخست الزم است‬ ‫اخالق و سیاس��ت گذاری در زمین ه اقتصادی اصالح‬ ‫ش��ود تا خارجی ها حاضر به س��رمایه گذاری شوند‪،‬‬ ‫برای مثال گردش��گری ایران ب��ه تنهایی توان ایجاد‬ ‫ظرفی��ت ‪ 5‬میلیون ش��غل را دارد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی با تاکی��د بر اینکه جذب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی نیازمن��د تغیی��ر سیاس��ت ایران اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��رمایه های داخل��ی و خارجی‬ ‫در نهای��ت می توانند تولید را باال ببرند که این چرخه‬ ‫به رونق اقتصادی منجر می ش��ود‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫برعک��س این اس��ت و به دلیل نبود س��رمایه گذاری‬ ‫اش��تغال نیز در کشور پایین امده اس��ت‪ .‬دانشور با‬ ‫تاکید بر اینکه در داخل سرمایه کافی وجود ندارد و‬ ‫الزم اس��ت با برقراری روابط بین المللی اقتصاد ایران‬ ‫سرمایه های خارجی را جذب کند‪ ،‬گفت‪ :‬این واقعیت‬ ‫است که س��رمایه داران تنها در جایی سرمایه گذاری‬ ‫می کنند که برای خودش��ان سوداور باشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��رمایه گذاری خارجی ها در بخش نفت و گاز‬ ‫نمی توان��د اش��تغال باالیی برای ای��ران ایجاد کند و‬ ‫سوداور باش��د‪ ،‬بنابراین این سرمایه ها الزم است به‬ ‫دیگر بخش های اقتصاد جذب شود‪ .‬دانشور در ادامه‬ ‫دربار ه اثار توافق هس��ته ای بر تعامل اقتصادی ایران‬ ‫با دیگر کش��ورها با تاکید بر اینکه این توافق تنها در‬ ‫زمینه هس��ته ای انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تعهدات این‬ ‫توافق در زمینه های اقتصادی نیست‪ ،‬با این حال به‬ ‫دیگر کش��ور ها اطالع می دهد ک��ه ایران محل امنی‬ ‫برای سرمایه گذاری است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما نمی توان‬ ‫انتظ��ار کوتاه مدت از تعامل هس��ته ای و تاثیر ان در‬ ‫اقتصاد داش��ت‪ ،‬بلکه حداقل اثار ان یک تا دو سال‬ ‫بعد مشخص می شود‪.‬‬ ‫از انجا که‬ ‫تعاونی ها‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫هستند‪ ،‬می توان‬ ‫با کمترین‬ ‫سرمایه ممکن‬ ‫شغل ایجاد کرد‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد مقاومتی الگوی توسعه‬ ‫رییس ش��ورای اقتص��اد مقاومت��ی س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور گف��ت‪ :‬اقتصاد مقاومتی الگوی توس��عه‬ ‫کش��ور اس��ت که جایگاه ان ادامه اصل‪ 44‬قانون اساسی در‬ ‫نظام سیاس��تگذاری اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مجتبی خالصی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سیاست کلی اقتصاد مقاومتی‪ 3 ،‬هدف مهم شامل‬ ‫رش��د پویا‪ ،‬بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی‬ ‫به اهداف س��ند چشم انداز ‪20‬ساله کش��ور را دنبال می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی الگوی توس��عه کش��ور است و‬ ‫بندهای بیس��ت وچهارگانه ان محملی برای تحقق این هدف‬ ‫به شمار می رود‪ .‬اقتصاد مقاومتی برخالف مقوله تاب اوری که‬ ‫به دنبال پیش بینی اقداماتی در قبال وارد شدن هرگونه شوک‬ ‫به اقتصاد اس��ت‪ ،‬رشد پویا را هدفگذاری کرده است‪ .‬خالصی‬ ‫افزود‪ :‬جایگاه سیاست اقتصاد مقاومتی در نظام سیاستگذاری‬ ‫کشور‪ ،‬درحقیقت ادامه اصل‪ 44‬قانون اساسی است‪ .‬بر مبنای‬ ‫اصل‪ 44‬قانون اساس��ی‪ ،‬نظام اقتصادی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران بر پایه ‪ 3‬بخش دولتی‪ ،‬تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی‬ ‫منظم و صحیح اس��توار اس��ت‪ .‬مردمی بودن‪ ،‬عدالت بنیانی‪،‬‬ ‫دانش بنیانی‪ ،‬درون زایی و برون گرایی‪ ،‬رویکردهای پنج گانه‬ ‫سیاست اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫سهراب شرفی‬ ‫دولت توجه‬ ‫جدی به حذف‬ ‫بروکراسی در‬ ‫برنامه خود ندارد‬ ‫و بروکراسی یکی‬ ‫از موانع جدی‬ ‫ایجاد اشتغال در‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫به شمار می رود‬ ‫نبض بازار‬ ‫هفته پرنوسان قیمت طال و سکه‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬هفته ای که گذش��ت‪ ،‬ب��رای بازار طال و س��که روزهای‬ ‫پرنوس��انی بود‪ ،‬به طوری که تغییرات قیمتی اونس جهانی طال سبب شد‬ ‫نرخ سکه از مرز یک میلیون تومان بگذرد و رکورد جدیدی را برای سکه‬ ‫در ماه های اخیر رقم بزند‪ .‬به این ترتیب با توجه به نوسانات حاکم در این‬ ‫بازار‪ ،‬هر گرم طالی ‪۱۸‬عیار‪ ،‬هفته را با بهای ‪۱۰۲‬هزار و ‪ ۲۵۶‬تومان اغاز‬ ‫ک��رد که با توجه به روند نزولی اونس جهانی طال‪ ،‬این فلز زرد رنگ‪ ،‬روند‬ ‫کاهش��ی به خود گرفت و درنهایت در اخرین روز هفته با نرخ ‪۹۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان در بازار معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین س��که طرح قدیم و جدید نیز در نخستین روز هفته گذشته‬ ‫به ترتیب ب��ا نرخ یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان و یک میلیون و ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬توم��ان به فروش رس��ید که در نهایت با تغیی��رات قیمتی که طول‬ ‫هفته در این بازار ایجاد ش��د‪ ،‬س��که طرح قدیم ‪۹۸8‬هزار تومان و سکه‬ ‫طرح جدید ‪۹۸0‬هزار تومان هفته را به پایان رسانیدند‪ .‬هرچند این نرخ ها‬ ‫در اخرین روز هفته یعنی پنجش��نبه نسبت به چهارشنبه‪ ،‬کمی گران تر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ نیم س��که و ربع سکه و همچنین سکه یک گرمی‬ ‫ه��م باتوجه به همین تغییرات قیمت ک��ه از ابتدای هفته رقم خورد‪ ،‬در‬ ‫اغ��از هفته به ترتیب با نرخ ‪ ۲۶۶ ،۵۰۱‬و ‪۱۷۲‬هزار تومان معامله ش��دند‬ ‫ن به ترتیب با نرخ ‪ ۲۶۶ ،۴۹4‬و ‪۱۸۵‬‬ ‫و درنهایت روز پنجش��نبه ‪ ۲۹‬بهم ‬ ‫هزار تومان به فروش رسیدند و به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫البته این نوسانات قیمتی در حالی در هفته گذشته در بازا طال و سکه‬ ‫حاکم بود که رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال‪ ،‬جواهر‪،‬‬ ‫نقره و س��نگ های قیمتی معتقد اس��ت با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز‬ ‫و روزهای پایانی س��ال شاهد روند افزایشی قیمت سکه در بازار خواهیم‬ ‫بود و ای��ن موضوع به دلیل افزایش تقاضا خواهد بود‪ .‬عباداهلل محمدولی‬ ‫اف��زود‪ :‬با اغاز س��ال جدید این روند تغییر کرده و دوب��اره بازار به حالت‬ ‫عادی برمی گردد‪.‬‬ ‫البته این نوسانات قیمتی فقط مختص بازار سکه و طال نبوده و بازار ارز‬ ‫هم در هفته گذشته با نوساناتی هرچند کم روبه رو بود‪ ،‬به طوری که نرخ‬ ‫دالر امریکا که روز چهارش��نبه ‪ ۳۴۷۶‬قیمت گذاری شده بود در اخرین‬ ‫روز هفته کمی رش��د کرد و درنهایت ‪ ۳۴۹8‬تومان عرضه شد‪ .‬همچنین ‬ ‫یورو نیز دیروز به نرخ ‪ ۳۹02‬و درهم امارات به قیمت ‪ ۹۶۰‬عرضه شد در‬ ‫حالی که این دو ارز روز چهارش��نبه به ترتیب ‪ ۳۹۰۰‬تومان و ‪۹۵۷‬هزار‬ ‫تومان قیمت گذاری شدند‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38800‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50150‬‬ ‫‪50500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,860,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9480‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫‪35200‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11910‬‬ ‫‪12040‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,870,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫دینار کویت‬ ‫‪114000‬‬ ‫‪122000‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪986,300‬‬ ‫‪995,400‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34860‬‬ ‫‪34980‬‬ ‫‪39020‬‬ ‫‪16‬‬ ‫راه اندازی بانک اطالعات اقتصادی مودیان‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫کاهش نرخ سود از امروز در بانک ها اجرایی می شود‬ ‫اخبار بانکی‬ ‫بانک ها به نرخ های جدید پایبند باشند‬ ‫امادگی بانک سینا برای‬ ‫انجام فعالیت های بین المللی‬ ‫مدیر عملی��ات ارزی بانک س��ینا از اتصال‬ ‫رسمی این بانک به شبکه جهانی سوئیفت‬ ‫خب��ر داد‪ .‬نوراللهی با بیان اینکه با برقراری‬ ‫ارتباط با س��وئیفت‪ ،‬نس��بت ب��ه ثبت درخواس��ت های‬ ‫دریافتی از سوی مش��تریان اقدام می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بانک س��ینا امادگی دارد تا با قدرت و توان باالتر‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه انجام خدم��ات مورد نی��از هموطنان نظی��ر نقل و‬ ‫انتقاالت ارزی به صورت حواله‪ ،‬گش��ایش اعتبار و صدور‬ ‫ضمانتنامه های ارزی اقدام کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدام��ات الزم برای گش��ایش س��وئیفت‬ ‫بانک س��ینا خاطرنش��ان کرد‪ :‬همزمان ب��ا تعریف کد و‬ ‫رم��ز کاربری از س��وی بانک مرکزی و ثبت مش��خصات‬ ‫کاربران س��وئیفت بانک س��ینا‪ ،‬اتصال ای��ن بانک از دو‬ ‫درگاه شعبه کیش و مدیریت امور بین الملل فراهم شده‬ ‫است و اکنون این بانک در زمینه ارائه خدمات بین الملل‬ ‫و ارتباط با بانک های س��ایر کش��ورها برای انجام روابط‬ ‫کارگزاری محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش سراسری‬ ‫بانک مهر اقتصاد‬ ‫همایش سراس��ری روس��ای دوایر معاونت‬ ‫پشتیبانی و مهندس��ی بانک مهر اقتصاد با‬ ‫حضور مدیر عامل و معاون طرح و توس��عه‬ ‫بانک در ش��هر اصفهان برگزار شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در‬ ‫ای��ن همای��ش ‪ 3‬نف��ر از اس��تادان مجرب دانش��گاه در‬ ‫حوزه های قوانین شهری‪ ،‬نظام مهندسی و فنون مذاکره‪،‬‬ ‫خرید و فروش اموال و امالک و اموزش نرم افزار نگهداری‬ ‫و تعمیر س��خنرانی کردند‪ .‬تشکیل ‪ 3‬کارگروه تخصصی‬ ‫در راس��تای بررس��ی چالش ها و راهبرده��ای مرتبط با‬ ‫ماموریت های معاونت پش��تیبانی و مهندسی بانک مهر‬ ‫اقتصاد از برنامه های این رویداد بود‪.‬‬ ‫تالش بانک شهر برای توسعه‬ ‫شهری پایدار مبتنی بر نواوری‬ ‫مدیرعامل بانک ش��هر با تاکید بر ضرورت‬ ‫ارتقای س��طح کیف��ی زندگی ش��هروندان‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن بانک در شش��مین س��الگرد‬ ‫تاس��یس خود‪ ،‬بیش��ترین ت�لاش را برای ایجاد بس��تر‬ ‫مناسب‪ ،‬در توس��عه ش��هری پایدار و مبتنی بر نواوری‬ ‫انج��ام خواه��د داد‪ .‬به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬حس��ین محمد پورزرندی با بیان اینکه شهرها‪،‬‬ ‫بس��تر انس��ان هایی هس��تند ک��ه در عص��ر صنعتی و‬ ‫فراصنعت��ی‪ ،‬ای��ن مح��دوده را برای کار و گ��ذران عمر‬ ‫خویش انتخاب کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرها با توسعه کمی و‬ ‫کیفی‪ ،‬تبدیل به پدیده هایی ش��ده اند که دیگر نام شهر‪،‬‬ ‫برای انها کافی نیست و باید برای بسیاری از انها عنوان‬ ‫کالنش��هر برگزیده ش��ود که قلب های تپن��ده و پویایی‬ ‫هستند و بسیاری از فرصت ها و پدیده ها را چه به صورت‬ ‫بالفع��ل و چ��ه ب��ه ش��کل بالق��وه در خ��ود ج��ای‬ ‫داده اند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه بانک شهر با چشم انداز سراسر‬ ‫میهن در کالنشهر تهران راه اندازی شد تا بتواند با نگاهی‬ ‫بر مبنای مس��ئولیت اجتماعی و با حمایت از پروژه های‬ ‫ش��هری‪ ،‬ارتقای کیفی زندگی ش��هروندان را در تمامی‬ ‫کالنش��هرها ایجاد کند و برای تحقق این مهم‪ ،‬توجه به‬ ‫منابع انسانی و تامین نیازهای انان را در کنار اهمیت به‬ ‫جایگاه سهام دار و مشتری‪ ،‬در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک ش��هر خاطر نشان کرد‪ :‬بانک شهر در‬ ‫شش��مین سالگرد تاسیس خود‪ ،‬بیشترین تالش را برای‬ ‫ایجاد بستر مناسب‪ ،‬در توسعه شهری پایدار و مبتنی بر‬ ‫ن��واوری انجام خواهد داد و به همین دلیل اس��ت که به‬ ‫عنوان بانکی برجس��ته در این حوزه معرفی ش��ده و در‬ ‫این مدت موفقیت های چشمگیری را کسب کرده است‪.‬‬ ‫معرفی تنها مرکز‬ ‫اموزشی تخصصی بیمه ای کشور‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علمی‬ ‫کاربردی بیمه ای��ران را به عنوان تنها مرکز‬ ‫اموزش��ی تخصصی بیمه ای کش��ور معرفی‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه ایران‪ ،‬براس��اس‬ ‫تصمیم مسئوالن دانش��گاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬مرکز‬ ‫علم��ی ـ کاربردی این مجموعه از این پس به عنوان تنها‬ ‫مجری تخصصی و انحصاری اموزش های بیمه ای کشور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬ازترم تحصیلی جاری پذیرش دانش��جو‬ ‫در رش��ته های تخصصی بیمه ای در مقاط��ع کاردانی و‬ ‫کارشناس��ی در ‪ 66‬مرکز علمی کاربردی سراس��ر کشور‬ ‫متوقف ش��د و ای��ن مراکز در رش��ته های بیمه ای دیگر‬ ‫پذیرش نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بانک اطالعات اقتصادی مودیان مالیاتی از س��ال اینده در کش��ور راه اندازی می شود‪ .‬محمد‬ ‫قاس��م پناهی قائم مقام رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ضمن بیان این مطلب با اش��اره به‬ ‫تصویب اصالحات قانون مالیات های مستقیم در تیر ماه امسال گفت‪ :‬اصالح نرخ ها و گسترش‬ ‫پایه های مالیاتی‪ ،‬اصالح مشوق های مالیاتی در رابطه با افزایش شفافیت‪ ،‬ایجاد رقابت و حمایت‬ ‫از تولید و توسعه سیستم اطالعات اقتصادی از رویکردهای مهم این اصالحیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫یکی از مسائلی‬ ‫که همواره‬ ‫مدنظر بانک‬ ‫مرکزی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬رعایت‬ ‫نرخ های مصوب‬ ‫سود بانکی‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫مصوبه ملزم‬ ‫به اجرا است‬ ‫و بانک مرکزی‬ ‫براساس تاکید ‬ ‫شورای پول و‬ ‫اعتبار اعمال‬ ‫نظارت موثر‬ ‫خواهد داشت‬ ‫نرخ های جدید س��ود بانکی که با توافق بانکی ها‬ ‫و مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در هفته گذش��ته به‬ ‫‪2‬درصد کاهش یافته است‪ ،‬از امروز (اول اسفند) در‬ ‫بانک ها اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رانجام بعد از ماه ها انتظار شورای پول و اعتبار‬ ‫سه شنبه هفته گذشته به بررسی نرخ سود پرداخت‬ ‫و تصمیم به کاهش این نرخ گرفت و براین اس��اس‪،‬‬ ‫این ش��ور ا در نشس��ت ویژه س��ودی هفته گذشته‬ ‫خود تصمیم گرفت نرخ س��ود تسهیالت مبادله ای‬ ‫را از ‪21‬درصد به ‪20‬درصد و نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫مش��ارکتی را از ‪24‬درص��د ب��ه ‪22‬درص��د کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬ضمن اینکه براس��اس این تصمیم نرخ س��ود‬ ‫س��پرده های یک س��اله از ‪20‬درص��د ب��ه ‪18‬درصد‬ ‫کاه��ش یاف��ت‪ .‬از انجایی که پایبن��دی بانک ها به‬ ‫نرخ های جدید سود بانکی از نکات مهم و ضروریات‬ ‫اجرای مصوبه جدید ش��ورای پول و اعتبار اس��ت‪،‬‬ ‫در همی��ن رابطه‪ ،‬تاکید مس��ئوالن بانک مرکزی و‬ ‫صاحبنظران این حوزه بر این اس��ت که بانک ها باید‬ ‫برتعهد خود پایبند باشند تا مانعی برای اجرای این‬ ‫تصمیم نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبار نظام بانکی را خدشه دار نکنید‬ ‫درای��ن رابط��ه ولی اهلل س��یف‪ ،‬ریی��س کل بانک‬ ‫مرکزی از مدیران عامل بانک های دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و موسسه های اعتباری خواست از روز اول اسفند به‬ ‫نرخ سود س��پرده ها و تسهیالت توافق شده‪ ،‬پایبند‬ ‫و متعهد باش��ند و از افتتاح حساب های سپرده یک‬ ‫س��اله باالتر از ‪18‬درصد و حس��اب های کوتاه مدت‬ ‫باالتر از ‪10‬درصد خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید دوباره بر اینکه مدیران عامل بانک ها‬ ‫به توافق خود درباره کاهش نرخ سپرده های بانکی و‬ ‫تسهیالت پایبند باشند‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار می رود ضوابط‬ ‫بانک مرکزی و خطوط قرمز این نهاد سیاس��تگذار‬ ‫حفظ ش��ود البته خوش��بختانه نشس��ت ش��ورای‬ ‫بانک ه��ای خصوص��ی و دولتی و انتش��ار توافقنامه‬ ‫درباره کاهش نرخ س��پرده ها مطل��وب و موید این‬ ‫موضوع بوده و در شرایط حاضر‪ ،‬فضای مثبت ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬س��یف با تایید تصمیم های اتخاذ شده‬ ‫بانک ها درباره نرخ سود سپرده های بانکی در جلسه‬ ‫اخیر ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شورای‬ ‫پ��ول و اعتب��ار و بان��ک مرکزی از مواض��ع بانک ها‬ ‫حمای��ت می کن��د اما بای��د در اطالع رس��انی‪ ،‬همه‬ ‫جوانب در نظر گرفته ش��ود و نباید س��پرده گذاران‬ ‫احساس کنند به نفع بانک ها و به ضرر انها تصمیم‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بلکه هدف اصلی این بوده که‬ ‫نرخ س��ود تس��هیالت کاهش پیدا کن��د و تولید از‬ ‫این اقدام س��ود ببرد‪ .‬رییس ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫با تصریح اینکه هم��ه بانک ها باید با عمل به توافق‬ ‫خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای‬ ‫حیثیت نظ��ام بانکی را تضعیف کنن��د ضمن انکه‬ ‫ارامش در اقتصاد مهم ترین اصل برای بانک مرکزی‬ ‫اس��ت و همگان باید این اص��ل را در اظهارنظرها و‬ ‫تصمیم ها لحاظ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعای�ت نرخ های مص�وب ملزم به اجرا‬ ‫است‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت‪ :‬اولویت بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬اجرای دقیق و مناسب مصوبه شورای پول‬ ‫و اعتبار برای کاهش نرخ س��ود سپرده و تسهیالت‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از اینکه نرخ های س��ود فعلی در شبکه‬ ‫بانکی متداول ش��د‪ ،‬به برداشتن گام بعدی هم فکر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای‬ ‫خطا نکردن بانک ها از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دو بحث وجود دارد؛‬ ‫اول اینکه زمینه های اجرای مصوبه باید فراهم باشد‬ ‫و به همین دلیل بود ک��ه بانک مرکزی ‪ 8‬ماه برای‬ ‫س��اماندهی اضافه برداش��ت ها‪ ،‬کاهش نرخ سپرده‬ ‫قانونی و ورود به بازار بین بانکی تالش کرد‪.‬‬ ‫قربان��ی افزود‪ :‬ب��ا این وجود یکی از مس��ائلی که‬ ‫هم��واره مدنظ��ر بانک مرکزی خواهد ب��ود‪ ،‬رعایت‬ ‫نرخ های مصوب س��ود بانکی است‪ .‬این مصوبه ملزم‬ ‫به اجرا اس��ت و بانک مرکزی براساس تاکی د شورای‬ ‫پول و اعتبار اعمال نظارت موثر را خواهد داشت‪.‬‬ ‫ولی اهلل سیف‬ ‫پیمان قربانی‬ ‫پیم��ان قربانی‪ ،‬مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی‬ ‫ه��م دراین رابطه با بیان اینک��ه ‪ ۸‬ماه برای کاهش‬ ‫نرخ سود بانکی تالش کردیم و دراین رابطه رعایت‬ ‫نرخ های مصوب مل��زم به اجرا خواهد بود و بانک ها‬ ‫باید به ان عمل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش س��پرده قانونی‬ ‫از ‪ 13‬به ‪10‬درصد‪ ،‬تعدیل س��ود بازار بانکی به زیر‬ ‫‪19‬درصد و ساماندهی موسسه های غیرمجاز موجب‬ ‫فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه برخ��ی نقدها مبنی ب��ر تغییر‬ ‫رویکرد بانک مرکزی به تعیین نرخ س��ود‪ ،‬با مصوبه‬ ‫سه شنبه ش��ب ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫انچه از ان به عنوان رویکرد دس��توری نام می بریم و‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار از ان پرهیز کرده تعیین نرخ‬ ‫س��و ِد بی تناس��ب با اقتضای اقتصاد کالن و شرایط‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مصوبه اخیر ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫ب��ه منزله تغییر در رویکرد بانک مرکزی نیس��ت و‬ ‫در این��ده تغییری ه��م ایجاد نخواهد ش��د‪ .‬معاون‬ ‫اقتص��ادی بانک مرکزی با اش��اره ب��ه گزارش بانک‬ ‫مرکزی به ش��ورای پ��ول و اعتبار‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش��ی‬ ‫مفصل درب��اره اقدام های انجام ش��ده برای هدایت‬ ‫نرخ های س��ود بانکی ب��ا ابزارهای غیرمس��تقیم به‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ارائه ش��د و شورا براساس ان‬ ‫تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫قربانی تصریح کرد‪ :‬براس��اس بررس��ی های بانک‬ ‫مرک��زی یکی از موانع کاهش نرخ س��ود اس��ترس‬ ‫ی به بانک‬ ‫و فش��اری بود که بانک ها از ناحی��ه بده ‬ ‫مرکزی داشتند؛ نرخ باالی جریمه اضافه برداشت ها‬ ‫مانعی برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود‪.‬‬ ‫در همین زمینه بانک مرکزی اضافه برداش��ت های‬ ‫قبلی بانک ها را با نرخ های س��ود معقولی جایگزین‬ ‫کرد اما ب��رای اینکه این اقدام منجر به بی انضباطی‬ ‫بانک ها نشود‪ ،‬س��امانه «چکاوک» را هم به صورت‬ ‫فع��ال به م��وازات ان به جری��ان انداخت به طوری‬ ‫که امس��ال برخالف س��ال های قبل‪ ،‬بانک ها با نبود‬ ‫‹ ‹نظارت بانک مرکزی تشدید شود‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫تعادل در منابع و مصارف مواجه نشدند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اقدام بعدی کاهش نرخ س��ود در‬ ‫بازار بی��ن بانکی بود‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ س��ود در این بازار‬ ‫خیل��ی باال بود و ب��ا ورود بانک مرکزی به این بازار‪،‬‬ ‫نرخ های س��ود از ‪29‬درصد به زیر ‪19‬درصد رسید و‬ ‫در اقدامی دیگر نرخ سود سپرده قانونی بانک ها نزد‬ ‫بانک مرکزی از ‪13‬درصد به ‪10‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی اق��دام دیگ��ر بانک مرکزی ب��رای فراهم کردن‬ ‫کاهش نرخ سود را ساماندهی موسسه های غیرمجاز‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬با هماهنگی های انجام شده بین‬ ‫ک مرکزی و س��ایر نهادی نظارت��ی و انتظامی و‬ ‫بان ‬ ‫همچنی��ن افزایش س��طح اگاهی مردم نس��بت به‬ ‫سپرده گذاری نکردن در این موسسه ها‪ ،‬غیرمجازها‬ ‫دیگر تهدید جدی برای بانک ها نیستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه قربان��ی‪ ،‬در حال حاضر موسس��ه های‬ ‫غیرمجاز دیگر بر بازار پول و نرخ های سود تاثیرگذار‬ ‫نیستند امابه این معنا نیست که خیال بانک مرکزی‬ ‫از موسس��ه های غیرمجاز راحت شده است و تعیین‬ ‫تکلیف همه موسسه ها با تمام توان ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وی اق��دام دیگر بانک مرکزی ب��رای کاهش نرخ‬ ‫س��ود را بخش��نامه ‪ 30‬دی دانس��ت و گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی با ابالغ بخش��نامه ای اعالم ک��رد نرخ های‬ ‫سود س��پرده باید متناس��ب با بازدهی باشد و نرخ‬ ‫سود علی الحساب کمتر از سود قطعی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬قربانی با تاکید بر اینک��ه این تصمیم به نفع‬ ‫اقتصاد کش��ور بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬این مصوبه ش��ورا‪ ،‬اغاز‬ ‫مس��یر کاهش نرخ سود بانکی است و در اینده هم‬ ‫با پایش متغیرهای اقتصادی کالن تصمیم های الزم‬ ‫اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫قربانی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نرخ های س��ود فعلی‬ ‫همچنان برای س��پرده گذاران جذابیت دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ن��ر خ تورم هم اکن��ون ‪13‬درصد و نرخ س��ود بانکی‬ ‫به ‪18‬درص��د کاهش یافت‪ .‬با ای��ن کاهش نرخ باز‬ ‫هم نرخ س��ود ‪ 5‬درصد باالتر از تورم است و منافع‬ ‫سپرده گذاران از بین نمی رود‪.‬‬ ‫عبدالرضا امیرتاش از کارشناسان حوزه بانکی هم‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت تا‬ ‫زمانی ک��ه نیاز به منابع مالی ب��رای بانک ها مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬امکان خط��ا و دور زدن قوانی��ن دررابطه با‬ ‫اج��رای نرخ های جدید س��ود بانک��ی وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر بانک ها با کمبود‬ ‫منابع مواجه هس��تند و انطور که باید نمی توانند به‬ ‫وظایف شان یعنی تامین مالی بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫عم��ل کنند که درای��ن رابطه‪ ،‬با کاه��ش نرخ های‬ ‫س��ود بانکی ممکن اس��ت راه های دیگ��ری را برای‬ ‫جبران منابع ش��ان انتخاب کنند و این عاملی شود‬ ‫برای پایبند نبودن به تعهدات ش��ان‪ .‬او دراین رابطه‬ ‫و ب��رای پیش��گیری از به وجود امدن این ش��رایط‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دراین رابطه نقش بانک مرکزی بسیار‬ ‫حائ��ز اهمیت اس��ت و باید نظارت خ��ود را بیش از‬ ‫پیش تقویت کند و همچنین اقدام هایی که باید در‬ ‫زمینه تقویت منابع مالی بانک ها انجام شود را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬بان��ک مرکزی تالش ک��رده در این‬ ‫م��دت‪ ،‬اقدام های��ی همچون کاهش نرخ س��ود بین‬ ‫بانک��ی‪ ،‬کاهش س��پرده قانونی بانک ها ن��زد بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬س��اماندهی موسس��ه های مالی غیرمجاز و‬ ‫مواردی از این دس��ت را انجام دهد که البته ش��اید‬ ‫ای��ن اقدام ها در رابط��ه با کاهش نرخ س��ود بانکی‬ ‫مفید باش��د اما به نظر می رس��د کافی نیست و باید‬ ‫در فرایند اجرای نرخ های جدید سود بانکی‪ ،‬نظارت‬ ‫و اقدام های الزم را ادامه دهد ‪.‬‬ ‫او البته به این موضوع هم اش��اره کرد که ش��اید‬ ‫مردم همچنان بانک ه��ا را مطمئن ترین مکان برای‬ ‫س��پرده گذاری بدانند اما بای��د به این موضوع توجه‬ ‫داشت که اگر انگیزه مردم به دنبال کاهش نرخ های‬ ‫سود بانکی برای سپرده گذاری کم شود امکان خروج‬ ‫مناب��ع از بانک ها وجود دارد ک��ه این می تواند برای‬ ‫بانک ها مش��کلی جدید ایجاد کند که دراین رابطه‬ ‫بان��ک مرکزی باید تالش کند ت��ا این انگیزه حذف‬ ‫رابطه بانک ها نیز توان مالی شان افزایش یابد‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫درباره سیاست‪،‬سیاست گذار و نظام بانکی‬ ‫محسن جالل پور‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫چندماه پیش که دولت تصمیم گرفت با اتخاذ سیاس��ت‬ ‫تس��هیل پولی‪ ،‬تقاض��ا را تحریک کند‪ ،‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫ماموریت ه��ای ای��ن سیاس��ت را به بانک مرکزی س��پرد‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذار پولی قرار بود به دور از رویه های دستوری‪،‬‬ ‫مقدمات تعدیل نرخ ها را در بازار پول فراهم کند‪.‬‬ ‫در این مدت فش��ار برای کاهش نرخ ها تش��دید شد اما‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد بازی را به بازیگران اصلی سپرده و‬ ‫تنها نظاره گر مناسبات خواهد بود‪.‬‬ ‫پس از اعمال سیاست تسهیل پولی و تحریک تقاضا که‬ ‫نقد ان مجالی دیگر می طلبد‪ ،‬نوعی سیاس��ت تبعیضی در‬ ‫دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت‪ ،‬به این شکل که میزان‬ ‫سپرده قانونی بانک هایی که انضباط بیشتری داشتند‪ ،‬نزد‬ ‫بان��ک مرکزی کاهش یافت اما بانک های کم انضباط از این‬ ‫قاعده مستثنی شدند‪ .‬به این ترتیب بانک های خوب نفس‬ ‫راحت��ی کش��یدند و بانک های بد هم این پی��ام را دریافت‬ ‫کردن��د که بانک مرکزی قرار اس��ت ب��ا بانک های بد نهاد‪،‬‬ ‫بی تع��ارف برخورد کند‪ .‬بر این اس��اس رقابت منفی میان‬ ‫بانک ها برای جذب س��پرده با س��ودهای باال کمرنگ شد‬ ‫ت��ا زمانی که نرخ ب��ازار بین بانکی هم کاه��ش یافت و در‬ ‫نتیج��ه ای��ن عالمت به بازار داده ش��د که نرخ س��ود قرار‬ ‫نیست در س��طوح باالتر باقی بماند و این نرخ در بازار هم‬ ‫کمی تعدیل شد‪ .‬این اتفاق به طور قطع برای اقتصاد ایران‬ ‫یک دس��تاورد به ش��مار می رود و می تواند مصداق خوبی‬ ‫از کارایی روش های بازار محور باش��د‪ .‬گزارش اخیر بانک‬ ‫مرک��زی درباره روند نرخ س��ود از این جهت امیدوارکننده‬ ‫ب��ود که نش��ان دهنده انتظ��ام و نظم پذی��ری بانک ها بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در گزارش مرب��وط به هی��ات انتظامی بانک ها‬ ‫اراده و جدیت در انتظام بخش��ی به بازار پول مشهود بود‪.‬‬ ‫ازجمل��ه اقداماتی که در گزارش قابل توجه دیدم‪ ،‬برخورد‬ ‫جدی با موسسه های مالی غیرمجاز بود که درماه های اخیر‬ ‫چشمگیر و قابل تحسین بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��رم هم��ه اینه��ا در کن��ار عملک��رد مثب��ت‬ ‫کارشناس��ان و تصمیم گی��ران بان��ک مرک��زی‪ ،‬مدی��ون‬ ‫فه��م ب��االی رییس جمه��ور از اس��تقالل بان��ک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ .‬دیگر مثل گذش��ته ب��ه بانک مرکزی ب��ه عنوان‬ ‫عاب��ر بانک دولت نگاه نمی ش��ود و به این بانک اس��تقالل‬ ‫نسبی داده ش��ده و نتیجه اش را در کاهش تورم و کاهش‬ ‫غیردستوری نرخ س��ود می بینیم‪ .‬در این جلسه همچنین‬ ‫تاکید ش��د چنانچه در ماه های گذشته تسهیالتی باالتر از‬ ‫نرخ مصوب شورا از طرف هر بانکی به تسهیالت گیرنده ای‬ ‫داده ش��ده باشد‪ ،‬تس��هیالت گیرنده می تواند با مراجعه به‬ ‫مراج��ع قضایی اعالم دعوی کرده و به طور قطع درصورت‬ ‫ارائه مدارک مس��تند‪ ،‬بانک محکوم به برگشت وجه اضافه‬ ‫سود دریافتی خواهد بود‪.‬‬ ‫درنهایت نرخ س��ود تسهیالت و سپردهای بانکی کاهش‬ ‫یافت ت��ا کام فعاالن اقتصادی در هفته های پایانی س��ال‪،‬‬ ‫شیرین تر شود‪.‬‬ ‫البت��ه در این رابطه پیش��نهاد می ش��ود بان��ک مرکزی‬ ‫ب��رای کارای��ی بهت��رو در نق��ش ت��ازه ای که ب��ه عنوان‬ ‫داور ب��ازی ب��ازار پ��ول بر عه��ده گرفت��ه‪ ،‬فراین��د رتبه‬ ‫بن��دی بان��ک ه��ا و موسس��ه های اعتب��اری را س��رعت‬ ‫ببخش��د‪ .‬در ای��ن ص��ورت‪ ،‬با اس��تفاده از ش��اخص های‬ ‫س�لامت بانک��ی و وضعیت دارای��ی هر بانک یا موسس��ه‬ ‫ب��ه انه��ا درج��ه ریس��کی اختص��اص داده م��ی ش��ود و‬ ‫س��پرده گذاران عالوه بر نرخ س��ود‪ ،‬مالحظ��ه دیگری را‬ ‫به عنوان ریس��ک س��پرده گ��ذاری مد نظر ق��رار خواهند‬ ‫داد‪ .‬نتیج��ه اینکه امکان بهم زدن بازی از س��وی بازیگران‬ ‫کوچک و بی قاعده از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫در کن��ار این سیاس��ت‪ ،‬ب��ازوی تکمیل��ی بانک مرکزی‬ ‫که وظیفه بیمه کردن س��پرده ها را به عهده دارد‪ ،‬س��قف‬ ‫س��پرده های بیمه شده درهر موسس��ه یا بانک را با توجه‬ ‫به ش��رایط اعتباری ان اعالم می کند تا هم سپرده گذاران‬ ‫خرد متحمل ریسک نش��وند و هم سپرده گذاران کالن در‬ ‫سودای کسب نرخ های باالتر‪ ،‬سالمت شریان مالی اقتصاد‬ ‫را به خطر نیندازند‪.‬‬ ‫قیمت اوراق تسهیالت مسکن ‪۹۰‬هزار تومان شد‬ ‫ابالغ وام جدید مس��کن و افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهیالت مسکن موجب‬ ‫ش��د قیمت این اوراق همانند هفته های گذشته رش��د کند و به حدود ‪۹۰‬هزار تومان‬ ‫برس��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در حالی بازار اوراق تس��هیالت مسکن به شدت باال رفته که‬ ‫همچنان رکود در بخش مسکن مشهود بوده و به همین دلیل علت اصلی افزایش تقاضا‬ ‫برای خرید اوراق تسهیالت مسکن با وجود رکود بخش مسکن اندکی مبهم است‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫در استانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی مطرح شد‬ ‫ای�ن روزه�ا اقتص�اد و سیاس�ت از یکدیگ�ر تفکیک ناپذیرن�د و تفکیک ک�ردن انه�ا به ط�ور تقریبی‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬کارشناسان معتقدند اینده فضای سیاسی کشور می تواند سهم بسیاری در نوع روابط‬ ‫ن وضعیت بازارهای داخل کش�ور داش�ته باش�د که اثار ان نیز در بازار‬ ‫اقتصادی با دیگر کش�ورها و همچنی ‬ ‫سرمایه نمایان می شود‪ .‬حال در استانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فعاالن بازار سرمایه‬ ‫درخواست هایی از انها دارند که پس از اجرایی شدن برجام‪ ،‬به بهبود بازار سرمایه کمک می کند‪.‬‬ ‫کمک به ثبات اقتصادی‬ ‫اثرگذاری ریسک های سیاسی بر بورس‬ ‫دبیرکل کانون کارگزاران‬ ‫بورس و اوراق بهادار با اشاره‬ ‫به اینکه هر ریس��کی اعم از‬ ‫سیاسی و اقتصادی بر فضای‬ ‫بازار س��رمایه اثرگذار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر فض��ای انتخابات‬ ‫مجل��س ت��وام ب��ا تن��ش و‬ ‫نزاع های سیاس��ی بین جناح های مختلف باش��د‪،‬‬ ‫اث��ر منفی در بازار س��رمایه خواهد گذاش��ت اما اگر‬ ‫این تنش ها نباشد ریسک سیاسی هم کمتر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روح اهلل میرصانع��ی اظهار کرد‪ :‬دوران قبل و بعد از‬ ‫انتخابات اثاری در بازار س��رمایه به جا می گذارد که‬ ‫امیدواری��م انتخابات اثار مثبتی با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود در بازار س��رمایه بگذارد و تنش��ی نداش��ته‬ ‫باشیم و پس از انتخابات ترکیبی که از نظر اقتصادی‬ ‫مناس��ب باشد و سیاس��ت های ان همراستا با دولت‬ ‫باشد را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫نگاه حرفه ای به بازار سرمایه‬ ‫کارش��ناس ارش��د بازار‬ ‫سرمایه با اش��اره به اینکه‬ ‫انتظار ای��ن بازار از مجلس‬ ‫این��ده به ن��وع ن��گاه انها‬ ‫ب��ه وضعیت کل��ی اقتصاد‬ ‫مرتبط اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫ه��ر اندازه ن��گاه اقتصادی‬ ‫بر نح��وه قانون گذاری نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫ت به دور باشند‪ ،‬به‬ ‫اس�لامی حاکم باشد و از سیاس�� ‬ ‫طور قطع به نفع کل اقتصاد و همچنین بازار سرمایه‬ ‫خواهد بود‪ .‬محمدعلی احمدزاده اصل در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با اش��اره به اینکه نگاه بازار سرمایه از نگاه‬ ‫لزوم توسعه بازار سرمایه‬ ‫دبی��رکل کان��ون نهادهای‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ا اش��اره به‬ ‫اینک��ه به ب��ازار س��رمایه یک‬ ‫نقش و انتظار داده ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بای��د بخش��ی از تامین‬ ‫مال��ی ش��رکت ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی از طریق بازار سرمایه‬ ‫انجام شود اما به نسبت نقش و انتظاراتی که از بازار سرمایه‬ ‫وجود دارد به توس��عه این بازار توجه زیادی نش��ده است‪.‬‬ ‫بهروز خدارحمی مهم ترین نقش مجلس و مجلسیان در‬ ‫حوزه بازار س��رمایه را توسعه این بازار دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫توس��عه بازار سرمایه به زیرساخت های قانونی نیاز دارد و‬ ‫تحقق ای��ن مهم‪ ،‬تنها از طریق ش��فافیت در کل اقتصاد‬ ‫انجام شدنی است‪ .‬وی با اشاره به اینکه بهارستان نشینان‬ ‫نباید سیاس��ت های یک بام و دو هوا داشته باشند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای نمونه مش��اهده می شود برخی از نهادها معاف‬ ‫از مالیات هس��تند و همچنی��ن در بخش های مختلف و‬ ‫بدون شفافیت ورود پیدا می کنند اما شرکت های بورسی‬ ‫که ش��فاف هس��تند‪ ،‬زیر ذره بین ق��رار می گیرند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب نه تنها به تقویت بازار سرمایه کمک نمی شود بلکه‬ ‫موجب تضعیف بخش های شفاف اقتصادی نیز می شوند‪.‬‬ ‫خدارحمی با اش��اره به اینک��ه باید همه قوانین به صورت‬ ‫یکپارچ��ه برای کل اقتصاد تدوین ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫قوانین به گونه ای باش��د تا شرکت ها گزارش های شفافی‬ ‫ارائه کنند و در غیراین صورت متضرر می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫نیاز است قانونگذاران قوانین محکمی در حوزه شفافیت‬ ‫اقتصادی بگذارد و همچنین به دنبال ضمانت اجرایی هم‬ ‫باشند‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬برای نمونه قانون خوبی در‬ ‫مجلس فعلی تصویب شده که براساس ان همه نهادهای‬ ‫دولتی‪ ،‬غیردولتی و عمومی موظف هستند حداقل سالی‬ ‫ی��ک بار گزارش های خود را ص��رف نظر از اینکه در کدام‬ ‫بخش فعالیت می کنند‪ ،‬به س��ازمان ب��ورس ارائه کنند و‬ ‫انتظ��ار م��ی رود مجلس بعدی نیز این قان��ون را در عمل‬ ‫اجرایی کند‪.‬‬ ‫اقتصادی نمایندگان نش��ات می گی��رد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار می رود نماین��دگان به ص��ورت حرفه ای و‬ ‫مثبت به بازار س��رمایه بنگرند و ای��ن بازار به عنوان‬ ‫مکانی برای جذب نقدینگی سرگردان و تامین مالی‬ ‫شرکت ها مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫باید از اقتصاد بانک محور به سوی بازار سرمایه محور‬ ‫حرک��ت کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقدام��ات مجلس اینده‬ ‫باید در این رابطه باشد و همچنین قوانین و مقررات‬ ‫مربوط ب��ه کل اقتصاد و همچنین بازار س��رمایه از‬ ‫کوتاه م��دت به س��وی بلندم��دت حرک��ت کند تا‬ ‫س��رمایه گذاران بتوانند اینده صنایع را به درس��تی‬ ‫به تصویر بکشند‪.‬‬ ‫اثرگذاری انتخابات مجلس در بازار سرمایه‬ ‫شایان ارانی یکی دیگر‬ ‫از کارشناس��ان ارش��د‬ ‫ب��ازار اس��ت که با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه به ط��ور قطع‬ ‫انتخاب��ات مجلس در بازار‬ ‫س��رمایه اثر گذار اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬می��زان تاثیر ان در‬ ‫حال حاضر مشخص نیست و این موضوع به عوامل‬ ‫مختلفی بستگی دارد که یکی از انها سمت و سوی‬ ‫نمایندگان مجلس است که اثار غیرمستقیمی در‬ ‫بازار س��هام دارد‪ .‬شاهین ش��ایان ارانی با اشاره به‬ ‫اینکه نمایندگان س��عی دارن��د قوانین و مقرراتی‬ ‫وضع کنند ی��ا حمایت های��ی از بخش خصوصی‬ ‫و رون��ق کس��ب و کار اعم��ال کنن��د ک��ه این کار‬ ‫اث��ار مثبتی در اقتص��اد و ش��رکت ها می گذارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس‬ ‫درحال حاضر س��هم ها را خریداری می کنند تا اثار‬ ‫مثبت را ببینند اما اگ��ر طیف نمایندگان انتخاب‬ ‫ش��ده مجلس به گونه ای این ش��بهه را ایجاد کند‬ ‫که همراس��تا با نظام اقتص��ادی متمرکز و کنترل‬ ‫شده حرکت کنند ان زمان ممکن است شاهد اثار‬ ‫منفی در بورس باش��یم‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫میان نمایندگان مجلس تعادل وجود داشته باشد‬ ‫و به س��مت اقتصاد بازار سوق پیدا کرده و از طرفی‬ ‫بخش خصوصی را تشویق کنند و به نوعی در جهت‬ ‫توسعه و رش��د اقتصادی تالش کنند به طور قطع‬ ‫در ش��رکت ها اثار مثبت و روانی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ش��ایان ارانی با اش��اره به اینکه هر چه به س��مت‬ ‫اقتصاد دولت محور برویم و کنترل های مرکزی را‬ ‫بیش��تر کنیم یا قوانین و مقرراتی وضع شود که به‬ ‫ضرر بخش خصوصی تمام شود اثار منفی در بازار‬ ‫بورس بیش��تر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬باید دید ترکیب‬ ‫نمایندگان به چه صورتی اس��ت و سپس بر مبنای‬ ‫ان‪ ،‬چه اثار در بازار سرمایه خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫انتظار می رود‬ ‫نمایندگان به‬ ‫صورت حرفه ای‬ ‫و مثبت به‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫بنگرند و این‬ ‫بازار به عنوان‬ ‫مکانی برای‬ ‫جذب نقدینگی‬ ‫سرگردان‬ ‫و تامین مالی‬ ‫شرکت ها مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‬ ‫رشد ادامه دار بازار سرمایه‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬با اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬ب��ورس اوراق‬ ‫به��ادار تهران در معامالت یک ماه اخیر خود ش��گفتی‬ ‫افرید و با رش��د خیره کننده شاخص و همچنین ارزش‬ ‫و حجم معامالت رو به رو ش��د و از همه بازارهای رقیب‬ ‫خود جل��و افتاد‪ .‬در ب��ازار یک ماه اخیر حجم ش��دید‬ ‫نقدینگ��ی و تمایل س��هامداران برای خریداری س��هام‬ ‫شرکت ها موجب تش��کیل صف های میلیونی خرید در‬ ‫بیشتر س��هم ها ش��د و این اتفاق موجب رکوردشکنی‬ ‫خیره کننده بورس تهران بعد از یک س��ال ش��د‪ .‬به این‬ ‫ترتیب به دلیل انتشار اخبار مثبت و انعقاد قراردادهای‬ ‫مهم میان خودروس��ازان داخلی با کشورهای دیگر‪ ،‬این‬ ‫گ��روه در بهمن مورد توج��ه اهالی بازار س��رمایه قرار‬ ‫گرفت و توانس��ت گوی رقابت را از دیگر گروه ها برباید‬ ‫و بیش��ترین تغییر در شاخص صنایع را نسبت به سایر‬ ‫گروه ها به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪390‬واحدی شاخص کل‬ ‫در پایان معامالت هفته گذش��ته شاخص کل با رشد‬ ‫‪ 390‬واحدی نس��بت به هفته ماقبل ان روبه رو ش��د و‬ ‫به ‪77‬هزار و ‪888‬واحد رس��ید‪ .‬شاخص بازار اول نیز با‬ ‫‪ 98‬واحد کاهش به ‪54‬هزار و ‪23‬رس��ید و شاخص بازار‬ ‫دوم هم با رش��د ‪3‬هزار و ‪ 20‬واحدی در عدد ‪173‬هزار‬ ‫و ‪ 231‬واحدی جا خوش کرد و به ترتیب با ‪0/ 18‬درصد‬ ‫کاهش و ‪1 / 77‬درصد افزایش نسبت به هفته قبل روبه رو‬ ‫شدند‪ .‬در ‪ 5‬روز کاری هفته گذشته ارزش کل معامالت‬ ‫سهام و حق تقدم بیشتر از ‪26‬هزار و ‪ 556‬میلیارد ریال‬ ‫شد که نس��بت به هفته قبل ‪20 / 5‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬در ضمن ‪10‬هزار و ‪787‬میلیون سهم و حق تقدم‬ ‫در ‪637‬ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب‬ ‫‪40‬درصد و ‪15‬درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش معام�لات نرم��ال ب��ه ‪26‬ه��زار و‬ ‫‪556‬میلی��ارد ری��ال رس��ید و حجم معام�لات نرمال‬ ‫ب��ا ‪10787‬میلیون س��هم ب��ه ترتیب ب��ا ‪5 / 3‬درصد و‬ ‫‪22 / 3‬درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند‪.‬‬ ‫برای��ن اس��اس تعداد ‪614‬ه��زار و ‪218‬برگ��ه اوراق‬ ‫مش��ارکت به ارزش ‪616‬میلیارد ریال معامله ش��د که‬ ‫به ترتیب ‪34 / 3‬درصد و ‪34 / 4‬درصد افزایش نس��بت به‬ ‫هفته گذشته را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در هفته گذش��ته رایانه و فعالیت های وابسته به ان با‬ ‫‪17 / 61‬درصد‪ ،‬خودرو و ساخت قطعات با ‪13 / 49‬درصد‪،‬‬ ‫س��اخت محص��والت فلزی ب��ا ‪12 / 54‬درصد‪ ،‬س��اخت‬ ‫دستگاه ها و وسایل ارتباطی با ‪ 10 / 10‬درصد و استخراج‬ ‫نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتش��اف با ‪13 / 88‬درصد‬ ‫بیش��ترین تغییر مثبت در ش��اخص صنایع را نسبت به‬ ‫سایر گروه ها به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاالر شیشه ای در یک ماه گذشته‬ ‫همچنین در دومین ماه بهمن ‪50‬هزار و ‪542‬میلیون‬ ‫س��هم در ‪2‬میلی��ون ‪639‬هزار دفعه م��ورد معامله قرار‬ ‫گرف��ت و به ترتیب ‪126‬درصد و ‪106 / 5‬درصد افزایش‬ ‫را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش معام�لات نرم��ال ب��ه ‪96‬ه��زار و‬ ‫‪482‬میلی��ارد رس��ید و حج��م معامالت نرم��ال نیز با‬ ‫‪46‬هزار و ‪446‬میلیون س��هم ب��ه ترتیب با ‪ 168‬درصد‬ ‫و ‪144 / 3‬درصد افزایش نس��بت به ماه گذش��ته همراه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫براین اس��اس ‪6‬میلیون و ‪151‬هزار و ‪441‬برگه اوراق‬ ‫مشارکت به ارزش ‪6‬هزار و ‪166‬میلیارد ریال معامله شد‬ ‫که نسبت به اذر افزایش ‪216‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ش��اخص کل ب��ا ‪11‬هزار‬ ‫و ‪326‬واح��د افزای��ش نس��بت ب��ه م��اه قب��ل معادل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫حقوقی ها‬ ‫به دنبال تعدیل بازار‬ ‫کیمیا بامدادیان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫مقررات بورس��ی را برای بلندمدت طراحی کنند‪ .‬وی‬ ‫راه دیگ��ر کمک نمایندگان مجلس به بازار س��رمایه‬ ‫را بهبود ش��رایط برای حضور س��رمایه گذاران در این‬ ‫بازار دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬بای��د راهکارها و قوانین و‬ ‫مقرراتی را در مجلس ش��ورای اس�لامی تدوین کنند‬ ‫که تامین کننده نیاز سرمایه گذاران باشد تا در نتیجه‬ ‫ان س��رمایه گذاران داخلی و به تبع ان سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای ورود به این بازار اطمینان پیدا کنند‪.‬‬ ‫اقابزرگی با اش��اره به اینکه باید نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی به حمایت از بازار سرمایه بپردازند‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬هر ان��دازه حمایت های بیش��تری از بازار‬ ‫سرمایه شود‪ ،‬درنتیجه افراد بیشتری تمایل به حضور‬ ‫در ای��ن ب��ازار پیدا می کنن��د و بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫بیشتری به این بازار وارد می شوند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست بورسی ها از بهارستان نشینان‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بانک‬ ‫اینده مهم تری��ن تاثیر تغییر‬ ‫نمایندگان را تالش انها برای‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی و به‬ ‫تبع ان بازار س��رمایه دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬نمایندگانی که وارد‬ ‫بازار سرمایه می ش��وند‪ ،‬باید‬ ‫در تصمیمات ش��ان ثبات اقتصادی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫فردی��ن اقابزرگی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اینکه انتظار ثبات در تصمیم های اقتصادی بر صنایع‬ ‫مختلف بورس��ی اثرگذار است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازار سرمایه‬ ‫در س��ال های اخیر از اقدامات اقتص��ادی کوتاه مدت‬ ‫ب��رای صنایع فع��ال در ان تحت تاثیر بس��یاری قرار‬ ‫می گرف��ت‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت نماین��دگان قوانین و‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪17/ 01‬درصد افزایش‪ ،‬به رقم ‪ 77888‬واحد رسید‪.‬‬ ‫ش��اخص بازار اول نیز با ‪8‬ه��زار و ‪290‬واحد افزایش‬ ‫به ‪ 54023‬واحد رس��ید و شاخص بازار دوم با ‪22729‬‬ ‫واحد افزایش به عدد ‪ 173231‬واحد رسید و به ترتیب‬ ‫با ‪18/13‬درصد و ‪15/10‬درصد افزایش نس��بت به ماه‬ ‫گذشته مواجه شدند‪.‬‬ ‫در بهمن ماه خودرو و ساخت قطعات با ‪59/ 340‬درصد‪،‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی با ‪55/ 10‬درصد‪ ،‬استخراج نفت‬ ‫گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با ‪43 / 61‬درصد‪ ،‬رایانه‬ ‫و فعالیت های وابس��ته ب��ه ان برقی ب��ا ‪41/ 01‬درصد‪،‬‬ ‫اس��تخراج س��ایر مع��ادن ب��ا ‪37 / 27‬درص��د و س��ایر‬ ‫واس��طه گری های مالی با ‪32 / 83‬درصد بیشترین تغییر‬ ‫در ش��اخص صنایع را نسبت به س��ایر گروه ها به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت س��هام در ش��رایط کنونی ب��ه دلیل‬ ‫تقاضای افراد حقیقی اس��ت و دولتی ها و ش��به دولتی ها‬ ‫مانند صندوق های بازنشس��تگی یا تامین اجتماعی اغلب‬ ‫هن��گام افزای��ش تقاضا به این روند دام��ن نمی زنند بلکه‬ ‫با عرضه به تعادل بازار کمک می کنند‪ .‬قاس��م محس��نی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار درباره‬ ‫نوسانات بازار سرمایه و اسیب پذیری برخی از سهامداران‬ ‫از این نوس��انات اظهار کرد‪ :‬افراد بای��د با توجه به درجه‬ ‫ریسک پذیری ش��ان اوراق بهادار متناسب را انتخاب کنند‬ ‫و فردی که نمی تواند درجه ریس��ک سهام را تحمل کند‪،‬‬ ‫باید در اوراق بهادار با ریسک کمتر‪ ،‬سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫رییس کمیته ریسک با اشاره به وجود انواع اوراق بهادار‬ ‫اسالمی با ریسک پذیری کمتر از سهام گفت‪ :‬اوراق خزانه‬ ‫اسالمی از جمله اوراق اسالمی است که دولت منتشر کرده‬ ‫و اصل و س��ود ان در سررسید تضمین شد ه و یک نمونه‬ ‫اوراق مناس��ب ب��رای افراد با درجه ریس��ک پذیری کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه گذاران‪ ،‬عالوه ب��ر اوراق خزانه‬ ‫اس�لامی و ان��واع صکوک مانن��د اوراق مرابح��ه‪ ،‬اجاره و‬ ‫اس��تصناع می توانند با اس��تفاده از نهاده��ای مالی دارای‬ ‫مجوز که خدمات مشاوره یا سبدگردانی انجام می دهند با‬ ‫پذیرش ریسک کمتر وارد بازار سرمایه شوند‪ .‬محسنی با‬ ‫اشاره به صندوق های سرمایه گذاری گفت‪ :‬این صندوق ها‬ ‫در ان��واع قابل معامله در بورس و غیرقابل معامله در بازار‬ ‫ثانویه و همچنین با درام��د ثابت و غیردرامد ثابت فعال‬ ‫هس��تند و فرصت دیگری برای افراد کم تجربه و با درجه‬ ‫ریسک کمتر به شمار می رود‪ .‬این در حالی است که ریسک‬ ‫این صندوق ها در مقایس��ه با تک سهم شدن سرمایه گذار‬ ‫حقیقی بسیار کمتر است‪ .‬وی درباره افزایش قیمت سهام‬ ‫در یک ماه گذشته گفت‪ :‬ممکن است یک سری هیجانات‬ ‫در بازار به دلیل اخبار مثبت برجام وجود داش��ته باش��د‬ ‫اما س��ازمان نمی تواند مانع س��رمایه گذاری س��هامداران‬ ‫ش��ود همانطور که در روزهای منفی جلوی فروش گرفته‬ ‫نمی شود‪ .‬محسنی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران بدون‬ ‫تخصص الزم‪ ،‬نباید دس��ت به س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫بزنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬صندوق ه��ای س��رمایه گذاری نزدیک به‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد توم��ان برای س��رمایه گذاری در اوراق‬ ‫به��ادار ج��ذب کردند که به تدریج این رق��م افزایش پیدا‬ ‫می کند و در عمل می تواند حرکت مثبتی در مقایس��ه با‬ ‫س��رمایه گذاری مستقیم باش��د‪ .‬این مقام مسئول با بیان‬ ‫اینکه اوراق بهاداری که در بازار س��هام معامله می شوند‪،‬‬ ‫نقشی در سرمایه در گردش شرکت ها ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف‬ ‫بازار س��رمایه تامین مالی بنگاه های اقتصادی است و بازار‬ ‫ثانویه برای نقدش��وندگی این بازار راه اندازی شده و تمام‬ ‫س��رمایه ای که وارد بازار ثانویه می شود در جهت کمک و‬ ‫تقویت تامین مالی شرکت هاست‪.‬‬ ‫محسنی بیان کرد‪ :‬امسال حدود ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از طریق بازار سرمایه تامین مالی اتفاق افتاده که با توجه‬ ‫به اینکه رقم س��ال گذش��ته ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان بود‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده افزایش قابل توجه رش��د بازار در این مسیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پاکسان‪ ۶۰۰‬ریال سود نقدی‬ ‫به ازای هر سهم پرداخت می کند‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت پاکسان با حضور‬ ‫‪ ۷۸/۴۳‬درص��د از س��هامداران ش��رکت در تهران خیابان‬ ‫ولـی عصـر باال تر از جـام جـم نرس��یده به چهارراه شهید‬ ‫چم��ران (پارک وی)‪ -‬مجموعه فرهنگی ورزش��ی تالش‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این جلس��ه ب��ه ریاس��ت حمید‬ ‫صفای نیک��و و نظ��ارت مصطف��ی امام دوس��ت و حمید‬ ‫مقیم زاده و دبیری محمدرضا حیدری مالیر تشکیل شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مجمع حیدری مالیر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت بیشتر‬ ‫س��هامداران پاسخ گفت‪ .‬ش��ایان ذکر است حضور وی به‬ ‫عنوان فردی دارای س��وابق روش��ن و تجربیات گسترده‬ ‫در ش��رکت های مختلف از جمله مدیرعامل شستا و تعداد‬ ‫زیادی از ش��رکت های بورسی که اشنا به مباحث اقتصاد‬ ‫مقاومتی و مس��ائل بازار سرمایه‪ ،‬صنعت و سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت پیام اور روزهای خ��وب و ارتقای جایگاه ش��رکت‬ ‫پاکسان بیش از پیش در بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای سال‬ ‫مال��ی منتهی به ‪ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰‬به تصویب حضار رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه پس از تصویب صورت های مالی‬ ‫از س��وی س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ ۶۰۰‬ریال س��ود به‬ ‫ازای هر س��هم مورد تایید حاضران ق��رار گرفت‪ .‬انتخاب‬ ‫روزنام��ه اطالع��ات به عنوان روزنامه رس��می ش��رکت و‬ ‫موسسه حسابرسی «سخن حق» به عنوان بازرس قانونی و‬ ‫حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی «ابتین روش اریا»‬ ‫به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ‪ ۹۵‬از دیگر‬ ‫مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫پایان هفته بازارهای اسیا با روند کاهشی‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫بازارهای اس��یایی اخرین روز کاری هفته را با روند کاهش��ی به پایان بردند و با این‬ ‫روند نزولی‪ ،‬هفت روز کاری گذشته را با میانگین متعادلی به سرانجام رساندند‪ .‬افزایش‬ ‫تولید نفت در میان کشورهای تولیدکننده و همچنین رشد قیمت «ین» در برابر دالر‬ ‫موجب کاهش مجدد شاخص ها در بازار اسیا شد‪ .‬در این بازارها‪ ،‬شاخص اسیا پاسفیک‬ ‫با کاهش ‪ 0/5‬درصدی همراه شد و تاپیکس ژاپن نیز ‪ 1/2‬درصد منفی شد‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫بحران بدهی در بازارهای نوظهور چقدر جدی است؟‬ ‫افزایش انعطاف بانک های حوزه‬ ‫یورو در جذب بحران ها‬ ‫«دانیله نوی»‪ ،‬ناظر ارش��د بانک��ی‪ ،‬در بانک مرکزی اروپا‬ ‫(ئی س��ی بی) روز گذش��ته اعالم کرد‪ :‬بانک های حوزه یورو‪،‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 2012‬میالدی‪ ،‬در جذب فشارهای ناشی‬ ‫از بحران های مالی ناخواسته مقاوم تر و منعطف تر شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬نوی خطاب به کمیته اقتصادی پارلمان‬ ‫اروپ��ا تصریح کرد‪ :‬بخ��ش بانکی در حوزه ی��ورو منعطف تر‬ ‫شده اس��ت به طوری که نسبت سرمایه س��هام عادی درجه‬ ‫یک موسسه های اصلی به طور میانگین افزایش یافته و از ‪9‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ 2012‬میالدی‪ ،‬در حال حاضر به ‪ 13‬درصد‬ ‫افزایش یافته که این ارقام از طریق بازنگری نظارتی و فرایند‬ ‫ارزشیابی موسوم به (اس ار ئی پی) به دست امده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬کیفیت س��رمایه بانک ه��ا نیز ب��ه میزان‬ ‫قابل توجه��ی افزایش یافته اس��ت‪ .‬نوی با بی��ان این مطلب‬ ‫اف��زود‪ :‬بخش بانک��داری اروپا هم اکنون‪ ،‬بیش از س��ال های‬ ‫گذش��ته توانایی جذب یا دفع فشارهای ناخواسته اقتصادی‬ ‫یا مالی را دارند‪.‬‬ ‫جوالن فقر در میان بومیان‬ ‫امریکای التین‬ ‫افراد بومی امریکای التین در بس��یاری از کش��ورهای این‬ ‫منطقه در دهه نخس��ت تحوالت منطقه ای‪ ،‬پیش��رفت های‬ ‫اجتماع��ی و کاهش فقر خوبی را تجربه کردند اما بس��یاری‬ ‫از دیگ��ر نواحی امریکای التین انطور ک��ه باید از این ماجرا‬ ‫س��ود نبردند‪ .‬بر اس��اس مطالعه ای که بان��ک جهانی درباره‬ ‫مردم بومی امریکای التین انجام داده‪ ،‬در قرن بیس��ت ویکم‬ ‫به لطف رشد اقتصادی و سیاست های خوب اجتماعی بیش‬ ‫از ‪70‬میلیون نفر موفق ش��دند سرنوشت خود را از فقر جدا‬ ‫کنند‪ .‬وضعیت فقر درباره بومی های کشورهای پرو‪ ،‬بولیوی‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬ش��یلی و اکوادور در این مدت تغییر بسیاری کرده و‬ ‫کاهش بسیار زیادی را تجربه کرده است‪ .‬در عین حال مردم‬ ‫بومی کش��ورهای مکزیک و نیکاراگوئه موفق ش��دند شکاف‬ ‫تحصیلی خود را کاهش دهند‪ .‬براوردهای بانک جهانی نشان‬ ‫می دهد بیش از ‪42‬میلیون نفر از مردم امریکای التین‪ ،‬بومی‬ ‫هس��تند‪ .‬جورج فامیلیار مدیر بخش امریکای التین در بانک‬ ‫جهانی می گوید‪« :‬امریکای التین در مدتی که گذشته‪ ،‬تغییر‬ ‫بس��یاری را در زمینه فقر تجربه کرد ه است و طبقه متوسط‬ ‫ان گس��ترده تر شد ه اما افراد بومی نس��بت به دیگر افراد در‬ ‫امریکای التین کمتر سود کرده اند‪ ».‬از نظر او همه این افراد‬ ‫حق دارند از زندگی بهتری برخوردار باش��ند و س��طح رفاه‬ ‫خود را بیش��تر کنند‪ .‬مس��ئوالن در امریکای التین باید این‬ ‫فرصت ها را برای انها فراهم کنند‪.‬‬ ‫نیم��ی از مردم بوم��ی امریکای التین در ح��ال حاضر در‬ ‫ش��هرها زندگی می کنند‪ .‬البته زندگی انها در ش��هرها اغلب‬ ‫در مناطق ناامن و در وضعیت های فاجعه بار اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش بانک جهانی‪ ،‬درک بومیان امریکای التین از پیشرفت‬ ‫و توسعه تفاوت هایی دارد که دانستن انها از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است‪ .‬بانک جهانی تاکید دارد که صدای این افراد‬ ‫نیز باید شنیده ش��ود‪ .‬این افراد در مناطق شهری اغلب دور‬ ‫می افتند و از فرصت های کافی برای به دس��ت اوردن شغل‬ ‫خوب محروم هستند‪ .‬انها همچنین از فرصت های اولیه برای‬ ‫تحصیل نیز محروم هس��تند‪ .‬براوردهای بانک جهانی نشان‬ ‫می دهد بیش از ‪42‬میلیون نفر از مردم امریکای التین‪ ،‬بومی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬سومین بازار بیمه جهان‬ ‫س��رمایه کل صنعت بیمه از ‪ 5‬هزار میلیارد یوان در سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬م ب��ه ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد یوان افزای��ش یافت‪ .‬چین به‬ ‫س��ومین بازار بیمه جهان تبدیل شده است‪ .‬براساس گزارش‬ ‫کمیت��ه نظارت بر بیم��ه چین‪ ،‬چین به س��ومین بازار بیمه‬ ‫جه��ان تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در دوره دوازدهمی��ن برنامه ‪5‬‬ ‫ساله (‪ ،)2015-2011‬قدرت جامع و اثار بین المللی صنعت‬ ‫بیمه چین به پله نوینی صعود کرد‪ .‬درامد بیمه سراس��ر این‬ ‫کش��ور از یک ه��زار و ‪ 300‬میلیارد یوان ب��ه ‪ 2‬هزار و ‪400‬‬ ‫میلیارد یوان رس��ید و میانگین رشد ساالنه ان ‪ 13/4‬درصد‬ ‫بود‪ .‬س��رمایه کل صنعت بیمه از پنج ه��زار میلیارد یوان در‬ ‫س��ال ‪2010‬م به ‪ 12‬هزار میلیارد یوان افزایش یافت‪ .‬س��ود‬ ‫صنع��ت بیمه چین نیز از ‪ 83‬میلی��ارد و ‪ 700‬میلیون یوان‬ ‫در س��ال ‪2010‬م به ‪ 282‬میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون یوان در‬ ‫س��ال ‪2015‬م رسید و ‪ 2/4‬برابر ش��د و رده بندی بازار بیمه‬ ‫چین در جهان‪ ،‬از مقام شش��م به مقام س��وم ارتقا یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایستانیوز‪ ،‬میزان کل دارایی های چین از سال ‪2010‬‬ ‫تا ‪ 2015‬میالدی‪ ،‬دوبرابر ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش ها‬ ‫می��زان دارایی ها از ‪ 5‬تریلی��ون یوان ب��ه ‪ 12‬تریلیون یوان‬ ‫رس��یده است‪ .‬کارشناسان این صنعت بر این باورند که یکی‬ ‫از دالیل این رش��د عظیم‪ ،‬توسعه اقتصادی این کشور است‪.‬‬ ‫همچنین باالرفتن استانداردهای زندگی در میان شهروندان‬ ‫چینی یکی دیگر از دالیل این پیشرفت است‪ .‬در نتیجه این‬ ‫رش��د‪ ،‬شرکت های بیمه سال به سال شاهد رشد سریع خود‬ ‫بودند‪ .‬در س��ال گذش��ته در کل میزان س��ود این صنعت به‬ ‫‪282/4‬میلیون یوان رس��ید‪ .‬این در حالی اس��ت که در سال‬ ‫‪ 2010‬میالدی‪ ،‬امارها حاکی از ‪ 83/7‬میلیارد یوان بود‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫در سال های‬ ‫اخیر شاهد‬ ‫تغییرات‬ ‫وسیعی در نحوه‬ ‫استقراض‬ ‫پول ازسوی‬ ‫کمپانی های‬ ‫فعال در‬ ‫بازارهای‬ ‫نوظهور بوده ایم‬ ‫شرکت های فعال در بازارهای نوظهور از زمان وقوع‬ ‫بح��ران مالی ‪2008‬م تاکنون‪ ،‬بیش��تر از هر زمانی به‬ ‫اس��تقراض از بازار اوراق قرضه وابسته شده اند که این‬ ‫مس��ئله می تواند مشکالت جدیدی را به دنبال داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در سال های اخیر ش��اهد تغییرات وسیعی در‬ ‫نحوه اس��تقراض پول ازس��وی کمپانی های فعال در‬ ‫بازاره��ای نوظهور بوده ایم‪ .‬حال این سیس��تم جدید‬ ‫تامین مالی به ازمون گذاش��ته ش��ده و هیچ کس هم‬ ‫مطمئن نیس��ت که ایا می تواند از این ازمون سربلند‬ ‫بیرون بیاید یا خیر؟‬ ‫به گزارش وال استریت ژورنال‪ ،‬این بی ثباتی ها منجر‬ ‫به تزریق تالطم ها به بازارها و راه افتادن امواج شوک اور‬ ‫ش��ده به طوری که بانک های مرکزی در یافتن راهی‬ ‫برای باال کش��یدن اقتصادهای خ��ود عقیم مانده اند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن گزینه رهایی از بدهی برای ش��رکت های‬ ‫فعال در بازارهای نوظهور که به دنبال اس��تقراض پول‬ ‫هس��تند‪ ،‬مراجعه به بانک است‪ .‬اما پس از وقوع بحران‬ ‫مالی س��ال ‪ 2008‬میالدی‪ ،‬بهره من��دی از این امکان‬ ‫دشوارتر ش��د‪ .‬بانک های جهان بر اثر ضرر و زیان های‬ ‫مالی و مواجهه با مقررات سختگیرانه‪ ،‬سرکوب شدند‬ ‫و کمت��ر تمایلی به اعطای وام داش��تند‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫فدرال رزرو امریکا و س��ایر بانک ه��ای مرکزی جهان‪،‬‬ ‫در فض��ای نرخ های بهره پایی��ن‪ ،‬برنامه هایی با عنوان‬ ‫برنام��ه خرید اوراق قرضه اجرا کردند که این مس��ئله‬ ‫سرمایه گذاران را به س��مت دارایی های پر ریسک تر و‬ ‫درعین حال پر بازده تر سوق داد‪ .‬بنابراین‪ ،‬شرکت های‬ ‫فعال در بازارهای نوظهور‪ ،‬برای تامین اعتبار بیش��تر‪،‬‬ ‫به س��مت بازار اوراق بهادار کشیده شدند‪ .‬بنابر اعالم‬ ‫صن��دوق بین المللی پول (ای ام اف)‪ ،‬تا س��ال ‪2014‬‬ ‫میالدی‪ ،‬بدهی های مربوط به اوراق قرضه‪17 ،‬درصد‬ ‫از بدهی های ش��رکتی در بازارهای نوظهور را به خود‬ ‫اختصاص می داد درحالی که این رقم در یک دهه قبل‬ ‫از ان ‪ 9‬درصد بوده اس��ت‪ .‬بسیاری از این اوراق بهادار‪،‬‬ ‫نه ب��ه واحد پول ملی ش��رکت ها و کمپانی ها‪ ،‬بلکه به‬ ‫واحد ارزی دالر منتش��ر شده اند‪ .‬تا سه ماهه سوم سال‬ ‫‪2015‬م‪ ،‬بانک تس��ویه بین المل��ل‪ ،‬حجم بدهی های‬ ‫دالری اوراق بهادار منتشرش��ده ازس��وی شرکت ها و‬ ‫کمپانی های غیربانکی را یک تریلیون و ‪ 100‬میلیارد‬ ‫دالر براورد کرد که این رقم در مقایس��ه با پایان س��ال‬ ‫‪ 2008‬میالدی به طور تقریبی دو برابر شده است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون‪ ،‬ضعیف ش��دن اقتصاده��ای بازارهای‬ ‫نوظهور‪ ،‬قیمت مواد خام نظیر نفت را به شدت کاهش‬ ‫داده و افزای��ش قدرت دالر نیز بازپرداخت بدهی های‬ ‫دالری ای��ن ش��رکت ها را بیش از پیش دش��وار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه براین‪ ،‬این س��رمایه گذاران ن��ه به اندازه‬ ‫بانک ها ابزار الزم برای کاهش بدهی های خود را دارند‬ ‫و نه به صورت کوتاه مدت دست به استقراض می زنند‬ ‫تا استقراض های بلند مدت خود را تامین اعتبار کنند‪.‬‬ ‫این نبود تناس��ب منجر به فعالیت موثر موسسه های‬ ‫مالی در طول بحران اقتصادی ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬اوراق‬ ‫به��ادار به نظ��ر موعد سررس��ید بلندمدت تری دارند‬ ‫از ای��ن رو کمپانی هایی ک��ه انها را در اختی��ار دارند‪،‬‬ ‫بالفاصل��ه دچار مش��کل نمی ش��وند‪ .‬با ای��ن وجود‪،‬‬ ‫احتمال وقوع برخی مشکالت وجود دارد‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه بس��یاری از اقتصاده��ای نوظهور‪،‬‬ ‫ذخایر قابل توجهی دالری دارند اما اغلب انها مکانیزم‬ ‫مناس��ب و موثری برای حل مش��کل بدهی ها بدون‬ ‫کمک بانک ها ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به جای مش��ارکت در‬ ‫فعالیت های حل بدهی با بانک ها‪ ،‬باید خودشان انها را‬ ‫با اثار اقتصادی رفع و رجوع کنند‪ .‬این مسئله می تواند‬ ‫هزینه بر و ناکارامد باش��د و منجر به بروز مش��کالت‬ ‫بیشتری ش��ود‪ .‬دوم اینکه‪ ،‬وقتی سرمایه داران جهان‬ ‫مجبور به فروش بدهی های بازارهای نوظهور ش��وند‪،‬‬ ‫بیش از انچه باید‪ ،‬انها را به فروش می رس��انند که این‬ ‫مس��ئله ضرر و زیان ها را افزای��ش می دهد‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫بس��یاری از کمپانی های بازاره��ای نوظهور که اقدام‬ ‫به دریاف��ت وام ها و اس��تقراض های دالری کرده اند‪،‬‬ ‫ای��ن پول را ب��ه واحد پول ملی خ��ود تبدیل و هزینه‬ ‫کرده اند که این مس��ئله هم اکنون به معضل حادتری‬ ‫تبدیل شده و ممکن اس��ت ارزش دالر را بیش از این‬ ‫افزایش داده و بازپرداخت این بدهی ها را دش��وارتر از‬ ‫گذشته کند‪.‬‬ ‫چشم بیمهگران اسیایی به رشد «بیمه سایبر»‬ ‫«مونیخ ری» یکی از بزرگترین شرکت های بیمه اتکایی‬ ‫در جهان در گزارشی اعالم کرد به طور تقریبی یک سوم‬ ‫بیمه گران در اس��یا انتظار دارند حق بیمه س��ایبر انان تا‬ ‫سه س��ال اینده حدود ‪ 50‬درصد رش��د کند‪ .‬حدود ‪83‬‬ ‫درصد از مدیران ش��رکت های بیمه در اس��یا که در این‬ ‫تحقیق شرکت کردند‪ ،‬گفته اند در ماه های گذشته شاهد‬ ‫رش��د خرید بیمه نامه «س��ایبر» خود بوده اند و تنها ‪10‬‬ ‫درصد گفته اند خودشان به مشتریان ثابت شان خرید این‬ ‫نوع از بیمه نامه را پیشنهاد کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایت «صنعت بیمه» ب��ا افزایش کاربرد‬ ‫رایانه و نیز ایجاد ش��بکه اینترنت در س��ال ‪1995‬م‪ ،‬تنها‬ ‫در سال ‪ 2000‬در ایاالت متحده امریکا خسارت واردشده‬ ‫به س��ایت ها و مراکز فروش اینترنت��ی رقمی معادل نیم‬ ‫میلیارد دالر اعالم ش��ده است‪ .‬اوج این حمالت سایبری‬ ‫را می توان در س��ال ‪ 2001‬و پس از حمالت تروریس��تی‬ ‫‪ 11‬س��پتامبر به برج های دوقلوی نیویورک دانس��ت که‬ ‫در کمت��ر از یک هفته قریب به ‪ 1200‬س��ایت دولتی و‬ ‫خصوصی بزرگ در حمالت س��ایبری قرار گرفته و هک‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس گزارش مونیخ ری‪ ،‬دالیل افزایش تقاضا‬ ‫برای خرید پوشش های سایبری مشخص است‪ :‬تکنولوژی‬ ‫جدید با سرعت غیرقابل کنترلی در حال پیشرفت است؛‬ ‫فراین��د تکنول��وژی و محص��والت به ش��دت به س��مت‬ ‫اتوماتیک ش��دن در حال حرکت اس��ت و دیگر موارد در‬ ‫حال ظهور هستند مانند وسایل موتوری اتومات و وسایل‬ ‫مربوط به دنیای مجازی‪ .‬همچنین توسعه در کنار معرفی‬ ‫قوانین سخت یکی از اصلی ترین دالیل برای پیچیده شدن‬ ‫بیمه سایبر است‪.‬‬ ‫در گزارش ها امده است که در اکثر کشورهای اسیایی‬ ‫جرائم اینترنتی در حال افزایش اس��ت و مالزی ششمین‬ ‫کشور در جهان است که مور د حمله کرم های اینترنتی به‬ ‫کامپیوترها و تلفن های هوش��مند قرار گرفته است‪ .‬در ‪5‬‬ ‫سال گذشته شرکت ها در این کشور حدود ‪2/75‬میلیارد‬ ‫رینگی��ت (واحد پول مالزی) برای جبران جرائم اینترنتی‬ ‫پرداخ��ت کرده ان��د‪ .‬هم اکنون در اس��ترالیا و کره جنوبی‬ ‫طرح احیای اقتصاد اروپا در هاله ای از ابهام‬ ‫سال گذشته‪ ،‬س��رمایه گذاران پیش بینی کردند برنامه‬ ‫احیای اقتصادی اروپا ممکن اس��ت در مواجهه با اقتصاد‬ ‫اروپا نشانه هایی از ترس و لرز را از خود بروز دهد‪ .‬همین‬ ‫طور هم شد؛ ش��اخص اس اند پی ‪ 500‬در سال ‪2015‬م‬ ‫حدود ‪ 0/7‬درصد کاهش داش��ت در حالی که ش��اخص‬ ‫اروپایی اس��تاکس ‪ 600‬در این س��ال حدود ‪7/2‬درصد‬ ‫سقوط کرد چراکه بازارها نتوانسته بودند خود را از خطر‬ ‫حفظ کنن��د‪ .‬به گزارش صدای اقتص��اد نمایش احیای‬ ‫اقتصادی این انتظار را از بازار بورس اروپا به وجود اورده‬ ‫بودند که بیش از حد بهره وری نشان دهند و تالش اروپا‬ ‫برای قدم های اولیه پشت س��ر گذاشتن بحران اقتصادی‬ ‫نی��ز به این انتظ��ار دامن می زد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬هنوز زود‬ ‫است که بگوییم مسیر احیای اقتصادی این قاره پشت سر‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫اروپ��ا بس��یار اس��یب پذیرتر از امریکا در بازار س��ال‬ ‫‪2016‬م اس��ت؛ ب��ازار س��رمایه جهانی ش��اهد موجی از‬ ‫فروش س��هام است‪ .‬از ابتدای سال تاکنون‪ ،‬شاخص های‬ ‫بازار س��هام اروپا خیلی بیش��تر از ش��اخص های امریکا‬ ‫س��قوط کرده اند؛ شاخص اس اند پی ‪ 500‬در سال جدید‬ ‫می�لادی ‪8/3‬درصد کاهش را ش��اهد ب��ود در حالی که‬ ‫ش��اخص اروپایی استاکس ‪ 600‬حدود ‪ 12‬درصد سقوط‬ ‫کرد‪ .‬انیس لولوعبید‪ ،‬یک کارشناس مدیریت سبد سهام‬ ‫اروپای��ی در ش��رکت مدیریت س��رمایه جی پی مورگان‪،‬‬ ‫می گوید‪« :‬اگر ش��ما با چش��م میکروسکوپی به این بازار‬ ‫نگاه کنید تصاویر بزرگ را نمی بینید‪ .‬سئوالی که باید از‬ ‫خود بپرس��ید این است که وضعیت فعلی بازار یک روند‬ ‫است یا یک فرصت؟»‬ ‫ترکیب شدن بحران بدهی های دولتی در اروپا با بحران‬ ‫بانکی ای که از فروپاش��ی مالی وام های مسکن در امریکا‬ ‫به وجود امد‪ ،‬به این معنی بود که احیای اقتصادی اروپا‬ ‫زمان بیشتری نیاز دارد‪ .‬به طور مشابه‪ ،‬سیاست های مالی‬ ‫نیز باید حمایت کننده تر باش��د و بان��ک مرکزی اروپا به‬ ‫برنامه های تس��هیل کیفی خود ادامه دهد؛ در حالی که‬ ‫از فدرال رزرو امریکا انتظار می رود نرخ بهره بانکی را باز‬ ‫هم بیشتر کند چون امریکا از مرحله تالش برای احیای‬ ‫اقتصادی گذش��ته و دیگر نیا ز ن��دارد از اقتصاد بیش از‬ ‫حد حمایت کند‪ .‬با این حال‪ ،‬سیاست گذاران نگرانی های‬ ‫زیادی برای س��رمایه گذاران‪ ،‬چه از منظر سیاست گذاری‬ ‫مال��ی و چه از منظر نقش��ی که در نظارت ها و اصالحات‬ ‫اقتصادی بازی می کنند‪ ،‬باقی گذاشته اند‪.‬‬ ‫قوانین اطالعاتی جدیدی وضع ش��ده و دیگر کشورهای‬ ‫اس��یایی مانند چین‪ ،‬مال��زی‪ ،‬اندونزی و هن��د در حال‬ ‫نوشتن پیش نویس درباره قوانین جدید اینترنتی هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که امنیت فناوری ش��رکت ها نیز در‬ ‫حال افزایش اس��ت و در نتیجه به گس��ترش بیمه فضای‬ ‫س��ایبری کمک ش��ایانی خواهد کرد‪ .‬این عوامل س��بب‬ ‫ش��د تقاضا برای پوشش بیمه ای فضای سایبری به شکل‬ ‫روزافزون افزایش یابد که بر اس��اس امار اعالمی موسسه‬ ‫اطالعات بیمه تنها در س��ال ‪ 2005‬بیش از ‪2/5‬میلیارد‬ ‫دالر صرف پوشش بیمه ای در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫عمده پوشش های بیمه ای در فضای سایبری را می توان‬ ‫در بخش خس��ارات مالی‪ ،‬س��رقت اطالع��ات صنعتی و‬ ‫فردی‪ ،‬وقفه در تجارت و نیز ارتباطات دانست‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان‪ ،‬بیمه فضای سایبر منجر به افزایش‬ ‫سرمایه گذاری با سطح امنیت باالتر برای زیرساخت های‬ ‫فن��اوری اطالعات خواهد ش��د و به همی��ن دلیل رعایت‬ ‫اس��تانداردهای بیمه سایبر برای سطوح مختلف کسب و‬ ‫کار مطلوب و مفید اس��ت‪ .‬همچنین انان تاکید می کنند‬ ‫که بیمه سایبر ضعف بازار بیمه را برطرف کرده و موجب‬ ‫افزای��ش رف��اه اجتماعی می ش��ود‪ .‬همین کارشناس��ان‬ ‫تخمین می زنند‪ ،‬بازار بیمه س��ایبر نیز تا س��ال ‪2020‬م‬ ‫ب��ه ‪7/5‬میلیارد دالر می رس��د‪ .‬همچنی��ن انتظار می رود‬ ‫میزان حق بیمه های ثبت شده تا سال ‪ 2018‬میالدی به‬ ‫‪ 5‬میلیارد دالر برس��د؛ چراکه تعداد مدیرانی که از ترس‬ ‫حم�لات دیجیتالی به خرید بیمه نام��ه روی می اورند به‬ ‫شدت در حال گسترش است‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه اتکایی «مونی��خ ری» در نوزدهم اوریل‬ ‫‪ 1880‬از س��وی «کارل تیم» تاسیس شد و دیدگاه او تا‬ ‫به امروز در ش��کل گیری این شرکت موثر بوده است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت بیش از ‪ 130‬سال است در صنعت بیمه پیشتاز‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪ 5‬هزار ش��رکت بیمه در سراس��ر جهان از‬ ‫مشتریان این شرکت المانی هستند و مونیخ ری در ‪150‬‬ ‫ش��رکت جهان حضوری فعال دارد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫بیش از ‪ 50‬بخش تجاری در سراسر جهان دارد‪.‬‬ ‫تالطم بازارها به اقتصاد جهان لطمه می زند‬ ‫«وولفگان��گ ش��وبل»‪ ،‬وزی��ر دارای��ی المان اع�لام کرد‪:‬‬ ‫تالطم ه��ای اخی��ر در بازاره��ای مال��ی جهان‪ ،‬به ش��رایط‬ ‫اقتصادی جهان اسیب زده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪« ،‬وولفگانگ ش��وبل»‪ ،‬وزیر دارایی‬ ‫الم��ان ب��ا تاکید بر اینک��ه تالطم ها و نوس��ان های اخیر در‬ ‫بازاره��ای مالی‪ ،‬ش��رایط اقتصادی جهان را دچار مش��کل‬ ‫کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقامات مالی کش��ورهای عضو گروه ‪20‬‬ ‫ل نظر‬ ‫درباره چگونگی گذر از ش��رایط کنونی به بحث و تباد ‬ ‫ت ژورنال‪ ،‬شوبل که‬ ‫خواهند پرداخت‪ .‬به گزارش وال اس��تری ‬ ‫در همایش��ی که ازس��وی بخش امالک الم��ان ترتیب داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬شرکت کرده بود در سخنان خود تاکید کرد‪ :‬امروز با‬ ‫شرایطی مواجه هستیم که در ان شاهد انواع تالطم ها نظیر‬ ‫بحران مالی و بی ثباتی هستیم که در گذشته به ندرت شاهد‬ ‫بحران هایی با این حجم بوده ایم‪ .‬شوبل افزود‪ :‬وزرای دارایی‬ ‫و روس��ای بانک های مرکزی کش��ورهای عضو گروه ‪ ،20‬در‬ ‫نشست ش��انگهای که هفت ه اینده برگزار خواهد شد‪ ،‬درباره‬ ‫این ش��رایط بحث و تبادل نظ��ر خواهند کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به طور قطع راجع به شِ مای کلی اقتصاد جهان و‬ ‫اینکه برای حل این بحران ها چه کاری از دستمان برمی اید‪،‬‬ ‫بحث و مشورت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نگرانی ها نس��بت به وضعیت اقتص��ادی چین و همینطور‬ ‫تردیدها نسبت به رونق بخش بانکداری‪ ،‬در هفته های اخیر‬ ‫سبب س��قوط بسیاری از بازارهای س��هام در سراسر جهان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬با افزایش خرید س��هام در اروپا و‬ ‫ژاپن‪ ،‬بازارهای سهام در این دو منطقه تاحدودی اوج گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن اوج گیری همچنین از س��خنان چن��د روز پیش ماریو‬ ‫دراگی ‪ ،‬رییس بانک مرکزی اروپا ناش��ی شد که وی تصریح‬ ‫کرد نهاد زیر رهبری اش هیچگونه حساسیتی برای وارد عمل‬ ‫شدن به این ماجرا و دخالت مستقیم ندارد‪.‬‬ ‫ش��وبل همچنین اعالم کرد‪ :‬دولت های عض��و یورو نباید‬ ‫خیلی از سیاس��ت های پولی بانک مرک��زی اروپا توقع حل‬ ‫مش��کالت اقتصادی این حوزه را داشته باشند بلکه دولت ها‬ ‫باید خودشان برای رسیدن به رشد پایدار‪ ،‬در راس دست به‬ ‫اصالح��ات بزنند‪ .‬وی در ادامه به حمله همه جانبه به پیمان‬ ‫پایداری و رشد اروپا‪ ،‬ازسوی کشورهایی که به دنبال کاهش‬ ‫محدودیت های بودجه ای برای فرار از سیاس��ت های ریاضتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اش��اره کرده و با ش��اره به یونان گفت‪ :‬این کشور‬ ‫که زیر دیون بین المللی اس��ت‪ ،‬ش��رایط بدی ندارد اما برای‬ ‫بازگردانی اقتصاد خود به شرایط طبیعی راه زیادی در پیش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پیاز ارزان در راه است‬ ‫حسین مهاجران‪ ،‬رییس اتحادیه میوه و سبزی گفت‪ :‬پس از گرانی های اخیر‪،‬‬ ‫قیم��ت ه��ر کیلو پیاز در میادین می��وه و تره بار‪ ،‬با هزار توم��ان کاهش‪ ،‬به مرز‬ ‫‪3‬هزار تومان رسیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬گرم شدن هو ا موجب شده پیاز در مناطق‬ ‫گرمس��یری از جمل��ه چابهار و بندرعباس به عمل بیای��د و در نتیجه قیمت این‬ ‫محصول نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫از بازار الستیک (تایر) ایران‬ ‫عباس سماواتی‬ ‫رییس اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫الستیک تهران‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹بازار الستیک های چینی‬ ‫خیاب��ان امیر کبیر تهران؛ به عنوان بازار اصلی‬ ‫یا بورس الس��تیک ایران شناخته شده است‪ .‬در‬ ‫این بازار اگر سودی است با‪...‬‬ ‫حس��ن دمش��قی؛ از فروش��ندگان تایر در این‬ ‫خیابان؛ به خبرنگار‬ ‫می گوید که سود این‬ ‫بازار؛ به جیب چه کسانی می رود‪.‬‬ ‫ س��ال ‪۱۳۸۹‬؛ قیمت الستیک اتوبوس ها؛ ‪500‬‬ ‫تا ‪ 600‬هزار تومان ب��ود‪ .‬اما در حال حاضر؛ این‬ ‫قیم��ت حدود ‪ 10‬برابر افزایش پیدا کرده و به ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬میلیون تومان رس��یده اس��ت‪ .‬در این چند‬ ‫سال؛ افراد س��ودجو تا می توانس��تند به احتکار‬ ‫ک پرداختند و در نتیجه الستیک های نو‬ ‫الس��تی ‬ ‫در انبارها فرسوده شدند‪ .‬از سویی دیگر ؛ به دلیل‬ ‫باال بودن قیمت الس��تیک‪ ،‬بسیاری از مشتریان‬ ‫بازار تایر؛ به اس��تفاده از الس��تیک های چینی و‬ ‫کم کیفیت روی اوردند‪ .‬متاسفانه؛ در حال حاضر‬ ‫نیز‪ ،‬بیشتر مش��تریان الستیک های بی کیفیت و‬ ‫ارزان را؛ دارن��دگان اتوبوس ها و ان��واع کامیون‪،‬‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار چینی الستیک‬ ‫یکی دیگر از فروشندگان بازار الستیک خیابان‬ ‫امیرکبیر؛ درباره وضعی��ت بازار و افزایش قیمت ‬ ‫اینط��ور توضیح‬ ‫ای��ن کاال؛ به خبرن��گار‬ ‫می دهد‪ :‬امس��ال؛ قیمت الس��تیک ها نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته‪ 50 ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کاس��ب های بازار الس��تیک؛ دلیل ای��ن افزایش‬ ‫قیمت را؛ نوسانات قیمت دالر می دانند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در حال حاض��ر؛ وارد کنندگان‬ ‫اصلی به حاش��یه رفته اند‪ .‬ب��رای اینکه با افزایش‬ ‫نرخ ها و تعلق نگرفتن دالر به واردکنندگان اصلی‬ ‫که بیش��تر انها تایرهای مرغوب و اس��تاندارد را‬ ‫وارد می کردند؛ ت��وان واردات با دالر ازاد‪ ،‬از این‬ ‫گروه وارد کنندگان گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫شرایط؛ برخی از سود جویان‪ ،‬اقدام به وارد کردن‬ ‫الس��تیک های چینی بی کیفیت‪ ،‬به گستره بازار‬ ‫تای��ر ایران می کنند به طوری که بازار الس��تیک‬ ‫ایران؛ تبدیل به یک بازار چینی شده است‪.‬‬ ‫سعدی؛ از دیگر فروشندگان تایر در بازار بورس‬ ‫الس��تیک؛ یعنی خیابان امیرکبیر است‪ .‬او نیز به‬ ‫خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬از کشور چین؛ به عنوان‬ ‫تولیدکننده الستیک های بی کیفیت یاد می شود‪.‬‬ ‫اما واقعیت این نیس��ت‪ .‬من خودم به کشورهای‬ ‫زیادی س��فر کرده ام و دیده ام ک��ه برخی از انواع‬ ‫الس��تیک های درجه یک و با کیفیت عالی چینی؛‬ ‫در کش��ورهای اروپایی و امریکا استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬متاس��فانه دروازه واردات ایران؛ به‬ ‫روی هم��ه کااله��ای بی کیفیت و به وی��ژه انواع‬ ‫الستیک ماشین؛ که به طور مستقیم با جان مردم‬ ‫سروکار دارد؛ باز است‪ .‬البته این گناه دولت نیست‪.‬‬ ‫برای اینکه وارد کنندگان ایرانی؛ باید وجدان کاری‬ ‫داشته باشند و به خودشان اجازه ندهند که با وارد‬ ‫کردن بی کیفیت ترین الستیک های چینی؛ با جان‬ ‫مردم بازی کنند و اعتماد خریداران را نیز؛ نسبت‬ ‫به این بازار ؛ از بین ببرند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬اگر یکی دو ساعت در کنار ما‬ ‫باشید؛ خواهید دید که خریداران؛ وقتی با قیمت ‬ ‫الس��تیک های ژاپنی و کره ای روبه رو می ش��وند؛‬ ‫ترجیح می دهن��د مغازه را ترک کنند و به مغازه‬ ‫دیگری که تایر چینی می فروشد؛ بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬یا گارانتی؟‬ ‫اقای کاوه؛ از قدیمی های بازار الس��تیک ایران‬ ‫است‪ .‬او نیز نظر خود را درباره گرایش اقتصادی‬ ‫خریداران الستیک؛ اینطور بیان می کند‪ :‬بهترین‬ ‫نوع الس��تیک های خارجی در ب��ازار؛ نمونه های‬ ‫ژاپنی‪ ،‬کره ای‪ ،‬المانی و فرانس��وی هستند‪ .‬برای‬ ‫برخی از خریداران؛ قیمت تایر مهم است و برای‬ ‫برخی دیگر؛ کیفیت الس��تیک حرف نخس��ت را‬ ‫در پروس��ه خرید می زند‪ .‬اما تجرب��ه به ما ثابت‬ ‫کرده که ب��ا توجه به افزای��ش قیمت ها؛ پارامتر‬ ‫اصلی که همیشه مورد توجه مردم قرار می گیرد؛ ‬ ‫قیمت اس��ت‪ .‬البته درباره گرایش مردم نس��بت‬ ‫به خرید الس��تیک باکیفیت نی��ز باید بگویم که‬ ‫بیشتر خریداران؛ وقتی دنبال الستیک باکیفیت‬ ‫برای ماشین س��واری خود هس��تند؛ نامی از تایر‬ ‫چینی ب��ه زبان نمی اورند و الس��تیک ایرانی را‪،‬‬ ‫با کیفیت تر از تولیدات دیگر کش��ورها می دانند‪.‬‬ ‫در این میان؛ برخی الستیک های خارجی دارای‬ ‫گارانتی هس��تند‪ .‬اما از انج��ا که بعد از وقوع هر‬ ‫حادثه ای‪ ،‬کارشناسان باید درباره دالیل وقوع ان‬ ‫حادثه نظر بدهند و اعالم کنند که ایا مش��کل از‬ ‫الس��تیک بوده یا خیر؛ مردم نیز تمایل چندانی‬ ‫به خرید این نوع الس��تیک ها ندارند‪ .‬برای اینکه‬ ‫متاسفانه؛ بیش��تر اظهار نظرهای کارشناسان؛ به‬ ‫گونه ای اس��ت که اس��تفاده از گارانتی الستیک؛‬ ‫منتفی می شود!‬ ‫‹ ‹بازار الستیک و مردم‬ ‫اقای ناصری؛ یکی از خریداران الستیک است‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫ ؛ خودش را‬ ‫مهن��دس مکانیک معرفی می کند و درباره روش‬ ‫انتخاب درس��ت و اصولی تایر از سوی مشتریان‬ ‫این بازار؛ می گوید‪ :‬بیش��ترین شکایت خریداران‬ ‫الس��تیک؛ درب��اره ترکیدن ان اس��ت‪ .‬همه فکر‬ ‫می کنن��د که دلیل ترکیدن الس��تیک ماش��ین؛‬ ‫مربوط به جنس و کیفیت ان می شود‪ .‬در حالی‬ ‫که این مشکل ؛ به نوع مراقبت از الستیک‪ ،‬تنظیم‬ ‫باد‪ ،‬حجم فش��ار وزنی واردشده بر الستیک ها‪ ،‬و‬ ‫ضربه پذیری انها ارتباط دارد!‬ ‫این مهن��دس مکانیک؛ توضیح��ات فنی خود‬ ‫را‪ ،‬اینگون��ه ادام��ه می دهد‪ :‬یک��ی از موادی که‬ ‫در س��اخت و تولید الستیک اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫کائوچو اس��ت که به س��رعت نیز فاسد می شود‪.‬‬ ‫چه خود کائوچو در انبار دپو ش��ده باش��د و چه‬ ‫الس��تیک های تولید ش��ده ای که ای��ن ماده در‬ ‫ساخت شان به کار رفته است‪ .‬برای اینکه کائوچو‬ ‫دست کم ظرف یک ماه فاسد؛ و استفاده از ان در‬ ‫الستیک نیز؛ موجب کاهش کیفیت و مرغوبیت‬ ‫تایر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت پایانی!‬ ‫یکی از مش��کالت بازار الس��تیک؛ احتکار این‬ ‫کاال در انباره��ا؛ ان هم به امی��د گرانی بیش از‬ ‫پیش تایر اس��ت‪ .‬یکی دیگر از فروش��ندگان در‬ ‫بازار الس��تیک خیاب��ان امیر کبیر؛ ب��ه خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬برخی از واردکنندگان؛ اجناس‬ ‫تاریخ گذش��ته را خری��داری و وارد می کنند و با‬ ‫قیم��ت اصلی می فروش��ند‪ .‬فس��اد الس��تیک ها‬ ‫و تاریخ مص��رف گذش��ته ب��ودن انه��ا؛ موج��ب‬ ‫می ش��ود که الس��تیک نو نیز کارای��ی و قابلیت‬ ‫الزم را نداش��ته باش��د‪ .‬ای��ن فروش��نده درباره‬ ‫تمایل مصرف کنندگان به وی��ژه کامیون داران و‬ ‫اتوبوس داران به خرید الستیک مناسب می گوید‪:‬‬ ‫متاس��فانه با قیمت های کنونی؛ انتخاب نخست‬ ‫بیشتر خریداران؛ الس��تیک های چینی هستند‪.‬‬ ‫الس��تیک از جمله کاالهایی اس��ت که مورد نیاز‬ ‫‪ 90‬درصد مردم جامعه اس��ت و باید با تخصیص‬ ‫ارز مرجع به ان از س��وی دولت؛ ش��رایطی برای‬ ‫وارد کنن��دگان ایج��اد ش��ود که الس��تیک های‬ ‫باکیفیت را وارد بازار کنند‪.‬‬ ‫قیمت الستیک ‬ ‫نسبت به‬ ‫سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 50‬درصد‬ ‫افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کاسب های‬ ‫بازار؛ دلیل این‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت را؛‬ ‫نوسانات‬ ‫قیمت دالر‬ ‫می دانند‬ ‫نقش اصناف اذربایجان شرقی در تحقق برنامه های اقتصادی دولت‬ ‫نقش کلیدی اصناف در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده‬ ‫نیس��ت‪ .‬نقش��ی ک��ه در دوران پس��ابرجام و از طرفی با‬ ‫کمرنگ ت��ر ش��دن دخالت ه��ای دولت��ی در عرصه های‬ ‫اقتصادی بیش��تر از گذش��ته نمایان خواهد شد‪ .‬استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی ب��ا داش��تن ‪75‬هزار واح��د صنفی و‬ ‫بزرگترین ب��ازار سرپوش��یده جهان یک��ی از موثرترین‬ ‫نقش های اقتصادی را در کمک به تحقق اهداف تجاری و‬ ‫اقتصادی دولت خواهد داشت‪ .‬اصناف تبریز در دهه های‬ ‫گذش��ته با ایفای نقش بازرگانی خود و رونق جاده بزرگ‬ ‫ابریشم جایگاه خود را نشان داده اند‪.‬‬ ‫در این ب��اره حس��ین نجاتی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اذربایجان شرقی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫از ابع��اد دیگر این جای��گاه صحبت می کند‪ .‬وی‬ ‫می گوید‪ :‬هیات رییسه اتحادیه های صنفی درباره مسائل‬ ‫کالن اقتصادی تولید فک��ر و ایده کرده و نگاه مدیریتی‬ ‫خرد نسبت به اعضای خود را وسعت بخشیده اند‪ .‬نجاتی‬ ‫معتقد است‪ :‬سال ‪ 95‬سال دخالت بیشتر اصناف بر امور‬ ‫مربوط به مسائل اقتصادی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در دوران‬ ‫تحری��م دولت خ��ود را موظف به حمای��ت از بنگاه های‬ ‫تولی��دی کوچک و واحدهای صنفی می دانس��ت ولی در‬ ‫حال حاضر و دوران پس��ابرجام‪ ،‬مس��ئولیت اتاق اصناف‬ ‫و اتحادیه ه��ای صنف��ی برای ارائه ای��ده و راه و روش به‬ ‫دولت سنگین تر می ش��ود‪ .‬وی درباره نقش هیات رییسه‬ ‫اتحادیه های صنفی درباره ارتقای دانش فنی و نیز تولید‬ ‫فک��ر مدیریت اقتصادی افزود‪ :‬یک��ی از این موارد مبارزه‬ ‫با موضوع قاچاق کاال به ویژه قاچاق پوش��اک اس��ت که‬ ‫اتاق ه��ای اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و انجمن های صنفی مربوط ‬ ‫با بهره گی��ری از دانش و تخصص جوان��ان می توانند در‬ ‫تولید پوش��اکی مناس��ب ب��ا طراحی ایرانی و اس�لامی‬ ‫قدم های موثری بردارند‪ .‬در ادامه سیدحبیب هاشمی‪ ،‬از‬ ‫فعاالن اقتصادی و رییس اتاق اصناف تبریز در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرن��گار‬ ‫از عزم جدی اصناف ب��رای ورود به‬ ‫مقاطع حس��اس اقتصادی خبر می ده��د‪ .‬وی وجود ‪80‬‬ ‫اتحادیه‪14 ،‬هزار رس��ته‪75 ،‬هزار واح��د صنفی تبریز و‬ ‫‪130‬هزار واحد صنفی فعال در سراسر استان را مهم ترین‬ ‫زیرساخت کمک به فعالیت های اقتصادی استان و کشور‬ ‫می داند ‪.‬‬ ‫هاش��می با قدردانی از اقدامات دول��ت در عرصه های‬ ‫دیپلماس��ی و به ویژه اقتص��ادی‪ ،‬ثابت ماندن قیمت دالر‬ ‫و فلزات گرانبها را نخس��تین زمینه تحقق همکاری های‬ ‫مشترک بین دولت و اصناف عنوان کرد‪ .‬وی معتقد است‬ ‫ثبات نرخ ارز کمک ش��ایانی به برطرف شدن رکود بازار‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار تایر‬ ‫ش ندارد‬ ‫گرد ‬ ‫‹ ‹الستیک ها و جاده ها‬ ‫س��رهنگ بختیاری؛ از افسران پلیس راه کشور؛‬ ‫در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫می گوید‪ :‬دلیل‬ ‫بیش از ‪ ۶۵‬حادثه های واژگونی اتومبیل؛ ترکیدن‬ ‫الس��تیک است‪ .‬بی کیفیتی الستیک اتومبیل های‬ ‫واژگون شده نیز معلول دالیل دیگری است ‪ .‬گران‬ ‫ش��دن ارز و اختالل در روند تولید الس��تیک های‬ ‫باکیفی��ت‪ ،‬س��ودجویی فروش��ندگان و همچنین‬ ‫کاهش قدرت خرید الستیک نو و با کیفیت باال از‬ ‫سوی مردم؛ از جمله این دالیل هستند‪ .‬متاسفانه‬ ‫قیمت الستیک کامیون و اتوبوس ؛ افزایش زیادی‬ ‫داش��ته و این امر موجب روی اوردن رانندگان به‬ ‫الس��تیک های ارزان تر؛ و در نتیجه بازی کردن با‬ ‫جان خودشان و دیگران شده است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصادی که می چرخد!‬ ‫هن��وز پیچ رادی��و را باز نکرده ای��م که خبری‬ ‫از واژگون��ی اتوب��وس و کامی��ون و اتومبیل های‬ ‫س��واری و کش��ته و مجروح ش��دن تنی چند از‬ ‫هموطنان م��ان ب��ه گوش مان می رس��د‪ .‬دقایقی‬ ‫بعد؛ گ��زارش نهایی پلیس نی��ز‪ ،‬مبنی بر دلیل‬ ‫اصلی بروز ای��ن حادثه خونین؛ به اطالع همگان‬ ‫می رسد‪ « :‬ترکیدن الستیک» !‬ ‫پس از فرو خوردن خش��م و ناراحتی و ش��اید‬ ‫بغ��ض خود؛ ش��اید نخس��تین پرسش��ی که در‬ ‫ذهن مان جوانه بزند؛ این باش��د که دلیل بروز و‬ ‫ظهور پدیده ای به نام ترکیدن‪ ،‬در گستره اقتصاد‬ ‫و صنعت الستیک کشورمان؛ چه می تواند باشد؟‬ ‫در گزارش پیش رو؛ به واکاوی و بررس��ی بازار‬ ‫تای��ر؛ یا همان الس��تیک خودم��ان! می پردازیم‬ ‫تا ش��اید به این پرسش پاس��خ دهیم؛ چرا حال‬ ‫بازار الس��تیک ایران؛ حال س��اده ای نیست و به‬ ‫چ��ه دلیل یا دالیلی؛ دچار پیچیدگی های فراوان ‬ ‫شده است؟‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫و درنهایت رونق دادوس��تد و افزایش میل بازاریان برای‬ ‫پیگیری اهداف اقتص��ادی می کند‪ .‬وی مقوله اموزش را‬ ‫مهم و تداوم ان از سوی اتاق اصناف‪ ،‬اتحادیه های صنفی‬ ‫و اداره کل اموزش فنی و حرفه ای برای اش��نایی اصناف‬ ‫با علوم و فناوری روز و همچنین بازاموزی احکام تجارت‬ ‫در اس�لام و قانون نظام صنفی را از دیگر اقدامات انجام‬ ‫شده درباره تغییر نگاه مدیریتی در اصناف برشمرد‪.‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف تبریز همچنین میزان مش��ارکت‬ ‫اصناف در ایجاد و احداث شهرک های صنفی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از فناوری های پیش��رفته و بروز و تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫را مطل��وب ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬در طول تاریخ اصناف‬ ‫ج��زء قش��ر فهی��م و مس��ئولیت پذیر ب��وده و به صورت‬ ‫فعال و منس��جم در فعالیت ه��ای اجتماعی‪ -‬اقتصادی و‬ ‫حتی سیاس��ی مشارکت داش��ته و در انتخابات ‪ 7‬اسفند‬ ‫س��ال جاری (انتخابات پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان‬ ‫رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی)‬ ‫با تبعیت از منویات رهبر معظم انقالب و با درک صحیح‬ ‫از موقعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به فضل‬ ‫الهی در کنار مردم خواهند بود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬مجتبی کرمانی زاده‬ ‫بازار فعلی الس��تیک به گونه ای اس��ت که قیمت همه‬ ‫الس��تیک های موجود در بازار؛ زیر قیمت مصوب است و‬ ‫از ف��روش الس��تیک؛ حتی تا ‪ ۵‬درصد نیز؛ س��ود نصیب‬ ‫تولیدکننده نمی ش��ود! همین عامل س��بب شده است تا‬ ‫نیمی از تولیدکنن��دگان از کار خود کناره گیری کرده‪ ،‬و‬ ‫در نتیجه؛ پای دالل و رانت خوار به این صنف باز شود‪.‬‬ ‫از انجای��ی که تولیدکنندگان تایر؛ با ش��رکت هایی کار‬ ‫می کنند که به ط��ور معمول از پرداخ��ت مالیات فراری‬ ‫هس��تند؛ به همین دلیل بیش��تر مالیات ها؛ از واحدهای‬ ‫صنفی ش��ناخته شده گرفته می ش��ود‪ .‬درنهایت نیز این‬ ‫واحدها؛ به دلیل فشار مالی وارد امده؛ مجبور به تعطیلی‬ ‫مغازه خود می شوند‪.‬‬ ‫هیچ مس��ئولیتی در زمین��ه نظارت بر الس��تیک های‬ ‫وارداتی؛ بر عهده اتحادیه نیس��ت و س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫کشور‪ ،‬مسئول تعیین کیفیت الستیک های وارداتی است‪.‬‬ ‫با اینکه اتحادیه الس��تیک‪ ،‬متولی این محصول در کشور‬ ‫است؛ اما با این حال بهتر است بگویم که تاکنون هیچ کاره‬ ‫بوده ایم‪ .‬ما بارها خواس��تار برگزاری نشست ها و همکاری‬ ‫دوجانبه با س��ازمان اس��تاندارد بوده ایم‪ .‬اما متاس��فانه نه‬ ‫در زمینه واردات و نه در س��ایر مس��ائل کارشناسی؛ هیچ‬ ‫مشورتی با ما نمی شود‪.‬‬ ‫طب��ق قانون نظام صنفی؛ اتحادیه عالوه بر نظارت‪ ،‬باید‬ ‫تخلف��ات را نیز اعالم کند‪ .‬اما ورود س��ازمان های مختلف‬ ‫ک��ه برخی نیز منافعی در این می��ان دارند؛ مانع از انجام‬ ‫وظیفه قانونی اتحادیه ش��ده است‪ .‬درحال حاضر؛ اتحادیه‬ ‫هی��چ اماری درباره وضعیت واردات و تعداد واردکنندگان‬ ‫ندارد! و به همین دلیل؛ بسیاری برای کسب سود بیشتر؛‬ ‫واردکننده انواع الستیک های نامرغوب چینی شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد الس��تیک های مصرفی؛ تولید داخل کشور‪،‬‬ ‫و ‪ ۶۰‬درصد دیگر نیز وارداتی اس��ت‪ .‬اما نه الستیک های‬ ‫تولید داخل کش��ور؛ ون��ه الس��تیک های وارداتی؛ به طور‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬به دس��ت واحدهای صنفی نرس��یده؛ و پس از‬ ‫چندین بار دست به دست شدن به وسیله دالالن؛ با قیمتی‬ ‫گران؛ به دست مصرف کننده می رسند‪.‬‬ ‫متاسفانه شرایط کنونی اقتصادی؛ موجب بالتکلیفی و‬ ‫س��ردرگمی مردم؛ و در نتیجه تش��دید وضعیت رکود در‬ ‫بازار بیشتر صنف ها‪ ،‬مانند بازار الستیک شده است‪ .‬انتظار‬ ‫می رود که با بهبود اوضاع اقتصادی؛ بازار بیشتر کاالها از‬ ‫شرایط رکود خارج ؛ و رونق به بازار کشور بازگردد‪.‬‬ ‫مهم ترین دلیل رکود در بازار الس��تیک؛ کاهش قدرت‬ ‫خرید مصرف کنندگان و افزایش قیمت در این بازار است‪.‬‬ ‫شرایط حاکم بر بازار الستیک ؛ وضعیت فعاالن این صنف‬ ‫را بسیار سخت و دشوار کرده و تداوم این شرایط؛ موجب‬ ‫ضرر و زیان بیش از پیش فروش��ندگان این صنف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کاهش قدرت خری��د مصرف کنندگان و افزایش قیمت‬ ‫الس��تیک در چند سال گذشته‪ ،‬موجب شده که با عرضه‬ ‫اقساطی الستیک های وارداتی؛ تمایل مصرف کنندگان به‬ ‫سمت کاالهای وارداتی سوق پیدا کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که حتی امکان فروش به این ش��یوه نیز؛ برای بسیاری از‬ ‫فروشندگان فراهم نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��هم هندی ها در بازار الستیک ایران رو‬ ‫به افزایش است‪ .‬الس��تیک انواع خودرو در بازار فعلی؛ از‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان! به مصرف کنندگان عرضه‬ ‫می شود‪ .‬قیمت گذاری الس��تیک خودروها نیز؛ بر اساس‬ ‫نوع نشان(برند) و تنوع انها انجام می شو د‪.‬‬ ‫تا چند سال قبل؛ بیش��تر دارندگان خودرو؛ به تناسب‬ ‫ل یا هر دو سال یک بار؛ نسبت‬ ‫حجم ترددش��ان ؛ هر س��ا ‬ ‫به تعویض الس��تیک ماش��ین خود اق��دام می کردند‪ .‬اما‬ ‫ام��روزه؛ با توجه به افزایش قابل توجه قیمت الس��تیک‪،‬‬ ‫درخواس��ت برای این کاال به شدت کاهش یافته و بیشتر‬ ‫ک اتومبیل خود‬ ‫مالکان اتومبیل؛ ترجیح می دهند الستی ‬ ‫را پنچرگیری؛ و مدت بیشتری با ان رفت و امد کنند‪ .‬این‬ ‫امر می تواند خطراتی را برای سرنشینان خودرو به همراه‬ ‫داشته باشد‪ .‬با توجه به قدرت رقابت الستیک های هندی‬ ‫با الس��تیک های چینی؛ واردات الستیک از هند افزایش‬ ‫قابل توجهی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬ام��ا در برخی موارد؛‬ ‫تفاوت ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی قیمت هر حلقه الستیک‬ ‫چینی نسبت به الس��تیک ایرانی؛ سبب سوق داده شدن‬ ‫خریدار‪ ،‬به سمت الستیک چینی می شود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون بیش��تر فروش��ندگان الس��تیک؛ ناگزیر به‬ ‫فروش کاال‪ ،‬زیر قیمت بازار ش��ده اند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که کارخانه ها؛ هیچ گونه کاهش قیمتی را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار نداده اند‪ .‬با تصمیم اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر‬ ‫ثبت هر گونه خرید و فروش در سیستم نرم افزاری فروش ؛‬ ‫بس��یاری از فروشندگان با مشکالت جدی روبه رو شده؛ و‬ ‫به تدریج در استانه تعطیلی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد اعالم کرده که فروشندگان الستیک‪ ،‬باید‬ ‫نرم افزار صندوق را در جایگاه فروش نصب کنند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صادرات ‪ ۳۵۰‬تن سیب زمینی از «ازنا»‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری البرز‪ -‬ایتالیا شتاب می گیرد‬ ‫شرایط گسترش روابط تجاری‬ ‫فارس با عمان‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی فارس‪،‬‬ ‫با اشاره به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت‪:‬‬ ‫این توافق زمینه گس��ترش روابط تجاری اس��تان فارس با‬ ‫کش��ور عمان را بیش از پیش فراهم کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬فریدون فرقانی در نشس��ت هیات تج��اری عمان با‬ ‫فعاالن اقتصادی فارس در ش��یراز اف��زود‪ :‬عمان و ایران از‬ ‫گذشته روابط حسنه و دوس��تانه ای داشته اند و این کشور‬ ‫در زم��ان تحریم نیز همکاری خوبی با جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران داشت‪ .‬فرقانی ادامه داد‪ :‬شرایط امروز در کنار سوابق‬ ‫خوب گذشته کمک می کند که این روابط تجاری را روز به‬ ‫روز گس��ترش دهیم‪ .‬وی با اشاره به مبادالت ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالری ایران و عمان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در اس��تان فارس در‬ ‫پی این هستیم که بتوانیم سهم قابل توجهی از واردات ‪۳۴‬‬ ‫میلیارد دالری عمان را به خود اختصاص دهیم و کاالهای‬ ‫م��ورد نیاز این کش��ور را تامین کنیم‪ .‬فرقانی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫توانمندی ه��ا و قابلیت های ف��ارس در بخش های مختلف‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فصل مش��ترک ما با عمان مربوط به بخش های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬محصوالت کشاورزی و مصالح ساختمانی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین نزدیکی اس��تان فارس و عمان و‬ ‫وجود خط هوایی مستقیم با این کشور ایجاب می کند که‬ ‫نشست های تخصصی بیشتری بین فعاالن اقتصادی فارس‬ ‫و عمان برگزار ش��ود‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی فارس گفت‪ :‬ما ب��ه دنبال برقراری یک رابطه‬ ‫مبتنی بر تامین رضایت دو طرف و در حقیقت ش��یوه برد‬ ‫برد هستیم و سعی می کنیم با استفاده از روابط خوبی که‬ ‫با عمان داریم در این مسیر حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ماهشهری ها‬ ‫سهم بیشتری می خواهند‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی ماهشهر خواس��تار افزایش سهم‬ ‫شهرستان در طرح احیای ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری رهبر معظم‬ ‫انقالب شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمیدرضا رشیدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��هم فعلی ما از این طرح ‪ ۳۰۰۰‬هکتار اس��ت که انتظار‬ ‫داریم این س��هم ب��ه ‪ ۲۳‬هزار هکتار برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫ص��ورت تحقق این موضوع می توانیم ش��اهد تحول بزرگی‬ ‫در بخش کشاورزی شهرستان باشیم و این مسئله موجب‬ ‫اش��تغال و توسعه و افزایش محصوالت کشاورزی می شود‪.‬‬ ‫رش��یدی با بیان اینکه رودخانه جراح��ی تامین کننده اب‬ ‫اراضی ماهش��هر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بروز پدیده خشکسالی‬ ‫در چند سال متوالی از مشکالت گریبانگیر رودخانه جراحی‬ ‫در چند س��ال اخیر بوده و برداش��ت زیاد اب در باالدست‬ ‫این رودخانه نیز در چند س��ال اخیر تش��دید یافته که این‬ ‫‪ ۲‬مسئله مشکالتی برای تامین اب اراضی به دنبال داشته‬ ‫است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به بارندگی های رضایت بخش‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬وضعیت تامین اب اراضی کش��اورزی در‬ ‫فصل کشت پاییزه امسال نسبت به سال گذشته بهتر بوده‬ ‫و فق��ط دغدغ��ه و نگرانی ما درباره تامین اب کش��ت های‬ ‫تابستانه است‪ .‬رش��یدی افزود‪ :‬در سال جاری بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار هکتار از محصوالت پاییزه شهرستان زیر پوشش بیمه‬ ‫ق��رار گرفته اند که این محصوالت ش��امل بی��ش از ‪ ۹‬هزار‬ ‫هکتار گندم و جو و ‪ ۱۰۰۰‬هکتار نخیالت می شود‪.‬‬ ‫طرح نظارت بر تنظیم بازار‬ ‫نوروز ‪ ۹۵‬فعال می شود‬ ‫رییس سازمان بازرسی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رض��وی از اغاز ط��رح نظارت بر تنظیم ب��ازار نوروز ‪ ۹۵‬در‬ ‫س��طح این اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای اسفند تا ‪۱۷‬‬ ‫فروردین سال ‪ ۵۰۰ ،۹۵‬بازرس‪ ،‬عملکرد واحدهای تجاری‬ ‫را نظارت می کنند‪ .‬به گ��زارش فارس‪ ،‬علی باخرد افزود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به افزایش نیاز مردم به اقالم موجود در بازار‪ ،‬از یک‬ ‫ماه گذش��ته جلسات ما با سازمان های مختلف خدماتی در‬ ‫زمینه تامین نیازهای م��ردم و زائران امام رضا(ع) در قالب‬ ‫ستاد خدمات سفر انجام شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این نظارت ها‬ ‫در ‪ 2‬محور انجام می ش��ود که محور نخس��ت ان از اول تا‬ ‫‪ ۲۵‬اس��فند در ارتباط با نظارت بر بازار کاالها و خدماتی با‬ ‫بیشترین تقاضای مردمی اغاز می شود‪ .‬رییس اداره نظارت‬ ‫و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این مرحله کاالهایی از جمله پوش��اک‪ ،‬کیف‬ ‫ و کف��ش‪ ،‬اجیل و ش��یرینی‪ ،‬مرغ و گوش��ت و میوه همراه‬ ‫ب��ا خدمات��ی مانند حمل ونقل درون ش��هری‪ ،‬قالیش��ویی‪،‬‬ ‫خشکش��ویی و اژانس های مسافرتی مورد نظارت و بازرسی‬ ‫بیش��تری قرار می گیرند‪ .‬باخرد اظهار ک��رد‪ :‬مرحله دوم از‬ ‫‪ ۲۶‬اسفند امسال اغاز می شود و تا ‪ ۱۷‬فروردین ادامه دارد‬ ‫که در ان نظارت از واحدهای اقامتی‪ ،‬اژانس های مسافرتی‪،‬‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬ترمین��ال و فرودگاه ب��رای رفاه بیش��تر زائران و‬ ‫بهره مندی مناس��ب انها از اینگونه خدمات مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬رییس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان رضوی توجه به رفع کمبود نان در‬ ‫ایام پیش از نوروز و ایام نوروز را منوط به اس��تفاده از یک‬ ‫طرح ویژه دانس��ت و یاداور شد‪ :‬طرح نظارتی ویژه ای را در‬ ‫عرصه تولید نان و عرضه ان در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫ مدیر جهاد کشاورزی ازنا از صادرات ‪ ۳۵۰‬تن سیب زمینی این شهرستان به خارج‬ ‫از کش��ور خبر داد ‪ .‬محمد اقدامی افزود‪ :‬از چند هفته گذشته صادرات سیب زمینی‬ ‫شهرس��تان ازنا به کشورهای عراق و ترکمنستان ش��روع شده است ‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۳۵۰‬تن از این محصول شهرستان ازنا به این دو کشور صادر شده است ‪ .‬هر‬ ‫کیلوگرم سیب زمینی نیز بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴۷۰‬تومان به فروش رفته است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری ب��ه جز ایتالیا ح��دود ‪ ۱۵‬هیات‬ ‫تجاری ازجمله اکراین‪ ،‬روسیه‪ ،‬صربستان‪ ،‬فرانسه و‬ ‫بوسنی به استان البرز سفر کرده اند و تاکنون حدود‬ ‫‪ ۷‬ش��رکت خارجی س��رمایه گذاری خود را در این‬ ‫اس��تان اغاز کرده اند ‪ .‬هیات تجاری ایتالیا به منظور‬ ‫گس��ترش روابط و انعق��اد قراردادهای اقتصادی به‬ ‫نمایندگ��ی از چند ش��رکت برای ب��ار دوم به البرز‬ ‫سفر کرد‪ .‬این ش��رکت ها‪ ،‬شرکت هایی هستند که‬ ‫با توجه به تش��کل هایی که دارند در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگ��ی و صنای��ع الکترونی��ک‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹گسترش روابط تجاری البرز با ایتالیا‬ ‫حضور‬ ‫هیات های‬ ‫تجاری‬ ‫در هر استان‬ ‫باید زمینه ساز‬ ‫ورود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به کشور شده‬ ‫و بستر‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مشترک نیز‬ ‫فراهم شود‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی اس��تان الب��رز می گوید‪:‬‬ ‫هی��ات تجاری ایتالیا برای ب��ار دوم به نمایندگی از‬ ‫چند ش��رکت به منظور گس��ترش رواب��ط و انعقاد‬ ‫قرارداده��ای اقتصادی با ش��رکت های اس��تان‪ ،‬به‬ ‫البرز سفر کرد‪ .‬شرکت های س��رمایه گذاری استان‬ ‫نشس��ت های تخصصی و جلس��ات متع��ددی را با‬ ‫تاجران ایتالیا برگزار کردند و به مذاکره پرداختند‪.‬‬ ‫رحیم بناموالیی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫در حال حاضر کش��ورها به دنبال این هس��تند که‬ ‫فرودگاه ه��ا را بی��ن ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال فاینان��س کنند‪،‬‬ ‫به همین علت ش��رکت های س��رمایه گذاری برای‬ ‫رس��یدن به این هدف در حال مذاک��ره با یکدیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬پیش��نهاد ما این اس��ت که ‬ ‫هر کدام از ش��رکت های س��رمایه گذاری ایتالیا که‬ ‫خواهان مشارکت با ش��رکت های ما هستند‪ ،‬باید‪۲‬‬ ‫هدف مهم انتقال دانش فنی و نوسازی ماشین االت‬ ‫را دنبال کنند‪ .‬توجه به حضور هیات های تجاری و‬ ‫تالش برای جذب سرمایه گذاری های مشترک باید‬ ‫ما را به س��وی بازارهای هدف جدید هدایت کند تا‬ ‫بتوانی��م با تولید اجناس با کیفیت در این بازارها به‬ ‫تولیدکننده ای صاحب نام تبدیل ش��ویم‪ .‬البته برای‬ ‫تحقق این هدف نباید از کیفی س��ازی محصوالت و‬ ‫رقابت پذیر بودن انها غفلت کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی اس��تان البرز بیان می کند‪:‬‬ ‫نیروی کار و انرژی زمانی ارزان قیمت می ش��ود که‬ ‫روی ظرفی��ت کارخانه ها به منظ��ور کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده کااله��ا کار کنی��م‪ ،‬اما اگر قرار باش��د‬ ‫کارخانه ها با ‪ ۱۰‬درصد کار کنند قیمت تمام ش��ده‬ ‫باال خواهد رفت و قابل رقابت با کش��ورهای هدف‬ ‫نخواهد بود‪ .‬اینها عواملی است که در این زمینه به‬ ‫طور حتم باید رعایت شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به دی��دار هیات تج��اری ایتالیا با‬ ‫ن تاکید کرد‪:‬‬ ‫استاندار البرز و مدیران اقتصادی استا ‬ ‫وظیفه اتاق بازرگانی این است که طرفین تجاری را‬ ‫کند و طرفین تجاری با توجه به قوانین‬ ‫به هم وصل ‬ ‫و مق��ررات و فرمول هایی که از لح��اظ بین المللی‬ ‫تعریف شده‪ ،‬روابط را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتاق بازرگانی استان البرز‪ ،‬بعد از‬ ‫حدود ‪۴‬ماه از شروع روابط کاری‪ ،‬واحدهای تجاری‬ ‫ب��رای حمل ب��ار تاییدیه می گیرن��د و قراردادها را‬ ‫اجرایی و باهمکاری سازمان بازرگانی ثبت سفارش‬ ‫می کنند و از این طریق مطلع می ش��ویم که برنامه‬ ‫در حال اجراس��ت‪ .‬اتاق بازرگانی به طور مس��تقیم‬ ‫ق��رارداد نمی بندد بلک��ه راه را هم��وار می کند که‬ ‫تاجران‪ ،‬تولیدکنندگان و فع��االن اقتصادی به هم‬ ‫معرفی ش��وند‪ .‬بناموالیی اظهار کرد‪ :‬در سال جاری‬ ‫ب��ه ج��ز ایتالیا ح��دود ‪ ۱۵‬هیات تج��اری ازجمله‬ ‫اکراین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬صربس��تان‪ ،‬فرانس��ه و بوسنی به‬ ‫استان البرز س��فر کردن د و تاکنون حدود ‪۷‬شرکت‬ ‫خارجی س��رمایه گذاری خود را در این استان اغار‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه امضای تفاهمنام��ه همکاری با‬ ‫ترکی��ه تاکید کرد‪ :‬با توجه به جاذبه ها و مزیت های‬ ‫دو استان(البرز‪-‬ترکیه )‪ ،‬تقس��یماتی در اتاق انجام‬ ‫ش��د که بخش انتالی��ا را به البرز دادن�� د و در این‬ ‫زمینه تفاهمنامه ای به منظ��ور همکاری در زمینه‬ ‫توریست (سیاحتی‪ ،‬زیارتی‪ ،‬درمانی) امضا شد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی اس��تان الب��رز می گوید‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه اس��تان البرز مزیت ص��ادرات دارو‬ ‫دارد‪ ،‬در تفاهمنام��ه ای ک��ه ب��ا ترکیه امض ا ش��د‪،‬‬ ‫موض��وع ص��ادرت را مطرح کردی��م‪ .‬همچنین این‬ ‫اس��تان در زمینه صنعت نس��اجی و پوشاک دارای‬ ‫توانمندی ه��ا و ظرفیت باالیی اس��ت و با توجه به‬ ‫تجهی��زات و امکان��ات موج��ود در ای��ن زمینه از‬ ‫مشارکت سرمایه گذاران ترکیه استقبال می شود‪.‬‬ ‫ل حاض��ر در زمینه های‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در ح��ا ‬ ‫مختلفی مانند نس��اجی و ماشین االت کشاورزی با‬ ‫ش��رکت های ترکیه ای در حال مذاکره هستیم که‬ ‫مبادالت تجاری را گس��ترش دهیم‪ ،‬همچنین این‬ ‫اس��تان صادرات خوبی در زمینه میوه و محصوالت‬ ‫کش��اورزی به ترکیه دارد به همین دلیل مقرر شد‬ ‫در بازاره��ای بین المللی ترکیه حض��ور پیدا کنیم‬ ‫و همکاری خوبی با ش��رکت های ترکیه ای داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬بنا موالیی با اشاره به تجارت صنعت غذای‬ ‫حالل خاطرنش��ان کرد‪ :‬اس��تان البرز امادگی دارد‬ ‫برای گرفتن س��همی از بازارهای بین المللی غذای‬ ‫حالل با ترکیه همکاری کند‪.‬‬ ‫فعالیت های بندری بوشهر توسعه می یابد‬ ‫معاون امور عمرانی اس��تاندار بوش��هر گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫بندری در حوزه تجارت و ش��یالت اس��تان بوش��هر توسعه‬ ‫می یابد ‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد حس��ن باس��تی در مراس��م‬ ‫افتتاح گمرک «الور س��احلی» با بیان اینکه اس��تان بوشهر‬ ‫از ظرفیت ه��ا و قابلیت ه��ای خوبی برخوردار اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اس��تان بوش��هر در اقتصاد کالن کش��ور محوری ترین نقش ‬ ‫را ایفا می کن��د و به عنوان یکی از اس��تراتژیک ترین مناطق‬ ‫کش��ور به ش��مار می اید ‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگ��ر بخواهیم در‬ ‫سیاس��ت گذاری های کالن اس��تان نقش و محوری را برای‬ ‫توسعه استان تدوین و تبیین کنیم شامل حوزه های مختلفی‬ ‫مانند زیرس��اخت های ترابری حمل ونق��ل و در اینده ریلی‪،‬‬ ‫تقویت منابع انس��انی و توس��عه صنعت دریا و دریانوردی را‬ ‫ش��امل می شود ‪ .‬معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه یکی‬ ‫از اولویت های ما توس��عه ظرفیت بندری اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اعتقاد داریم اگر بتوانیم به درس��تی و به تناسب نیازهایی که‬ ‫همه مردم احساس می کنند در حوزه تجارت و بازرگانی این‬ ‫خدمات را ارائه دهیم‪ ،‬بی شک رونق و رشد اقتصاد منطقه ای‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت ‪ .‬باستی تاکید کرد‪ :‬استان بوشهر‬ ‫دارای ‪ ۹۰۰‬کیلومتر مرز ابی اس��ت که به طور قطع می توان‬ ‫ب��رای رونق بیش از پیش ان از محورهای س��احلی اس��تان‬ ‫استفاده کرد که اگر از این فرصت استفاده نکنیم تهدیدها به‬ ‫س��راغ ما خواهند امد ‪ .‬معادن امور عمرانی اس��تاندار بوشهر‬ ‫با بیان اینک��ه ارتقای فعالیت های بن��دری در حوزه تجارت‬ ‫و ش��یالت یکی از برنامه ریزی های در س��طح اس��تان است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال جاری صادرات کاال ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن به‬ ‫ارزش افزون بر ‪7‬میلیون و ‪ ۹۷‬هزار دالر بوده که این صادرات‬ ‫بدون احتس��اب میعانات گازی است ‪ .‬وی گفت‪ :‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۵‬ه��زار تن ب��ه ارزش دو میلیون و ‪ ۳۶۰‬ه��زار دالر نیز‬ ‫واردات داش��ته ایم که نس��بت به سال گذشته نشان می دهد‬ ‫واردات خارجی یک روند نزولی داش��ته است ‪ .‬باستی افزود‪:‬‬ ‫در سال جاری درامد گمرکات استان ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری همایش تجاری در البرز‬ ‫مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی اس��تان البرز‬ ‫با بی��ان اینکه اس��تاندار الب��رز درباره س��فرهای‬ ‫هیات های تجاری حساسیت باالیی دار د‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫هیات تج��اری ایتالیا برای بار دوم به این اس��تان‬ ‫سفر می کند‪ .‬ریحانه حقیقی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬سفر نخست این هیات به منظور بازدید‬ ‫از صنایع و معرفی استان انجام شد و از دو کارخانه‬ ‫بزرگ اس��تان بازدی��د کردند و در همی��ن بازدید‬ ‫نخست‪ ،‬صنعت استان البرز مورد توجه قرار گرفت‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه بعد از بازدید بازخوردهای مثبتی را‬ ‫در این زمینه دریافت کردیم زیرا فعاالن اقتصادی‬ ‫ایتالیایی باور نداش��تند در این سال ها که کشور ما‬ ‫تحریم بوده چنین پیشرفتی در زمینه های صنعتی‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی اس��تان البرز‬ ‫تصریح می کند‪ :‬اما س��فر دوم هیات تجاری ایتالیا‬ ‫به منظور س��رمایه گذاری در اس��تان ب��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید موج حضور هیات های تجاری را بررسی‬ ‫کنیم؛ هیات هایی که قبل از نهایی شدن برجام به‬ ‫اس��تان سفر کردند هیات هایی بودند که به منظور‬ ‫شناس��ایی بازار استان می امدند‪ ،‬اما بعد از اجرایی‬ ‫ش��دن برجام هیات ها هدفمند سفر می کنند چون‬ ‫شریک تجاری خود را پیدا کردند و می دانند برای‬ ‫سرمایه گذاری باید کجا بروند‪.‬‬ ‫حقیق��ی اظهار می کن��د‪ :‬هیات تج��اری ایتالیا‬ ‫از ان دس��ته هیات های��ی ب��ود که برای ب��ار دوم‬ ‫به منظ��ور س��رمایه گذاری در زمینه س��اختمان‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫ذخیره سازی انرژی برق و سیستم های الکترونیک‪،‬‬ ‫به استان البرز سفر کرد‪ .‬وی بیان می کند‪ :‬با حضور‬ ‫معاونت اس��تاندار البرز همایش تج��اری برگزار و‬ ‫ظرفیت های اس��تان در این همایش تشریح شد و‬ ‫هیات ایتالیایی عالقه خود را در زمینه گس��ترش‬ ‫ط ابراز کرد چ��ون معتقد بودند بازار خوبی در‬ ‫رواب ‬ ‫این استان دارند‪ .‬مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی‬ ‫اس��تان البرز تاکید می کند‪ :‬بع��د از اتمام همایش‪،‬‬ ‫هیات ‪۸‬نفره ایتالیایی که نماینده ‪ ۲۰‬ش��رکت این‬ ‫کشور بودند‪ ،‬عالقه مندی بس��یاری برای مراودات‬ ‫تجاری با استان نشان دادند و برگزاری این همایش‬ ‫و حضورشان در استان را مثبت ارزیابی کردند‪ .‬انها‬ ‫امیدوار بودند به شکل جدی مذاکرات تجاری را با‬ ‫استان اغاز کنند‪.‬‬ ‫حقیقی با اشاره به سفر دیگر هیات های تجاری به‬ ‫البرز اظهار می کند‪ :‬از اوایل س��ال جاری هیات های‬ ‫بس��یاری مانند چین‪ ،‬اوکراین‪ ،‬بوس��نی‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا و لهستان به استان سفر کردند که‬ ‫با همه ای��ن هیات ها تفاهمنامه همکاری و تجاری‬ ‫امضا شد‪ .‬مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی استان‬ ‫البرز خاطرنشان می کند‪ :‬همچنین بعد از میزبانی‬ ‫هی��ات ایتالیا‪ ،‬میزبان رییس اتاق بازرگانی و هیات‬ ‫رییس��ه انتالیا بودی��م‪ .‬این دیدار با هدف توس��عه‬ ‫روابط توریس��م و گردش��گری‪ ،‬ورزش��ی‪ ،‬دارویی ‬ ‫و صنایع��ی ک��ه انتالی��ا در ترکیه (نس��اجی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬کش��اورزی) دارد انج��ام و در این زمینه ها‬ ‫تفاهمنامه هایی امض ا شد‪ .‬به زودی نمایندگان چند‬ ‫نش��ان(برند) معروف ترکیه برای سرمایه گذاری و‬ ‫احداث کارخانه و گس��ترش روابط تجاری به البرز‬ ‫سفر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫اس��تراتژی کلی اتاق بازرگانی اس��تان البرز این‬ ‫اس��ت که جذب کننده س��رمایه گذار باش�� د چون‬ ‫این اس��تان جایگاه اس��تراتژیک در ای��ران دارد‪ .‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه البرز نزدیک به پایتخت اس��ت و‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬واح��د صنعتی در این اس��تان وجود دارد‪،‬‬ ‫یکی از صنعتی ترین اس��تان های کش��ور به شمار‬ ‫می رود‪ .‬ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬یک��ی از مواردی‬ ‫که س��رمایه گذاران بس��یاری را جذب استان کرده‬ ‫فرودگاه پیام اس��ت که ص��ادرات و واردات از این‬ ‫محل انجام می شود‪.‬‬ ‫مناطق بیابانی کشور بستری برای پرورش شترمرغ‬ ‫مدیر موسسه تحقیق و توسعه شترمرغ ایران گفت‪ :‬مناطق‬ ‫بیابانی در کش��ور رو به افزایش اس��ت باید از این ظرفیت برای‬ ‫پرورش شترمرغ استفاده کرد ‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شعبان چگینی‬ ‫در ایی��ن واگذاری نخس��تین زمین پژوهش��کده علوم دامی‬ ‫خراس��ان جنوبی در بیرجند افزود‪ :‬پرورش شترمرغ نیازمند‬ ‫بررس��ی و پژوهش اس��ت‪ ،‬بر اس��اس پژوهش های انجام شده‬ ‫اس��تان های دارای عرصه ه��ای بیابان��ی و کوی��ری از جمله‬ ‫خراس��ان جنوبی ظرفیت های مناسبی برای پرورش شترمرغ‬ ‫دارن��د ‪ .‬وی به جذب گردش��گر در صنعت پرورش ش��ترمرغ‬ ‫اشاره کرد و یاداور ش��د‪ :‬وجود توانمندی های علمی در بحث‬ ‫پرورش و نگهداری این پرنده حائز اهمیت است و دانشگاه های‬ ‫خراس��ان جنوبی می توانن��د از این ظرفیت اس��تفاده کنند ‪.‬‬ ‫چگینی با بیان اینکه خراسان جنوبی می تواند به مرکز پرورش‬ ‫ش��ترمرغ ایران تبدیل ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایستگاه پژوهش ها‬ ‫درباره ش��تر مرغ ایران بعد از اخذ مجوز به زودی در این استان‬ ‫راه اندازی می ش��ود ‪ .‬مدیر موسس��ه تحقیق و توسعه شترمرغ‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬تالش داریم با راه اندازی این ایس��تگاه‪ ،‬بخش‬ ‫اجرایی و دانش��گاهی با همکاری یکدیگر مشکالت موجود بر‬ ‫س��ر راه پرورش ش��ترمرغ را رفع کنن��د ‪ .‬وی بازاریابی را یکی‬ ‫از مش��کالت فعاالن این صنعت برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫پرورش شترمرغ چهار گلوگاه پژوهشی شامل تعداد تخمی که‬ ‫ش��ترمرغ ها می گذارند‪ ،‬نطفه دار بودن تخم ها‪ ،‬میزان تبدیل‬ ‫تخم ه��ا به جوج��ه و ماندگاری جوجه ها مطرح اس��ت ‪ .‬مدیر‬ ‫موسسه تحقیق و توسعه شترمرغ ایران اظهار کرد‪ :‬اصالح نژاد‬ ‫یکی از موضوع های مهم در حوزه امور دامی اس��ت در صورتی‬ ‫ک��ه درباره پرورش ش��ترمرغ این امر م��ورد غفلت قرار گرفته‬ ‫اس��ت ‪ .‬شترمرغ پرنده ای است که ش��رایط نامساعد اقلیمی از‬ ‫جمله س��رما‪ ،‬گرما و خشکی را به خوبی تحمل می کند‪ .‬اب و‬ ‫هوای خراسان جنوبی مس��تعد پرورش شترمرغ است ‪ .‬عالوه‬ ‫بر گوشت ش��ترمرغ از فراورده های جانبی این پرنده مثل پر‪،‬‬ ‫پوست و تخم ان می توان استفاده کرد که برای این فعالیت ها‬ ‫نیاز به ایجاد صنایع تکمیلی است‪ .‬‬ ‫برنامه اقدام مشترک گردشگری ایران و روسیه‬ ‫برنامه اقدام مش��ترک گردش��گری بین ایران و روس��یه به امضا رس��ید تا به گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬فصل جدیدی در حوزه گردشگری دو کش��ور گشوده شود‪ .‬براساس این‬ ‫برنامه دوطرف متعهد شدند برای بهبود و تسهیل تبادل گردشگر‪ ،‬برقراری تماس های‬ ‫مستقیم میان س��ازمان ها و شرکت های گردش��گری‪ ،‬همکاری در حوزه گردشگری‬ ‫سالمت و راه اندازی تورهای برون مرزی با حضور کشورهای ثالث تالش کنند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫اسمان امن ایران‪ ،‬مستعد مرکزیت حمل ونقل هوایی کاال‬ ‫حمل ونقل هوایی کاال امری اس��ت که در کش��ور‬ ‫م��ا جدی گرفته نش��ده و ب��ه میزان کاف��ی به ان‬ ‫توجه نشده اس��ت‪ .‬کارشناسان بر این عقیده اند که‬ ‫حمل ونقل هوایی محصوالت در کشور نیازمند توجه‬ ‫و اقدامات بیش��تری اس��ت‪ .‬حمل ونقل هوایی کاال‬ ‫می تواند درامد کالنی برای کش��ور به همراه داشته‬ ‫باشد و فرصتی است که مغفول مانده است‪ .‬اسمان‬ ‫ایران برای پرواز هواپیماها امن بوده و هیچ تهدیدی‬ ‫متوجه هواپیماهای در حال پرواز در اس��مان کشور‬ ‫نیست‪ .‬این فرصت مناسبی است تا پس از تحریم ها‬ ‫ایران به مرک��ز حمل ونقل هوایی محصوالت تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های منتش��ر ش��ده از س��وی‬ ‫انجم��ن بین المللی حمل ونق��ل هوایی هر رو ز بیش‬ ‫از ‪16‬میلی��ارد دالر کاال از طریق حمل ونقل هوایی‬ ‫جابه جا می ش��وند‪ .‬همچنین این انجمن اعالم کرده‬ ‫که ‪3/4‬درصد از اقتصاد جهانی به هوانوردی وابسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمل ونقل هوایی در رشد و توسعه اقتصادی بسیار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬تس��هیل حمل ونقل هوای��ی در اقتصاد‬ ‫جهانی بس��یار موثر اس��ت و ارتباط��ات حیاتی در‬ ‫مقی��اس منطقه ای‪ ،‬ملی و بین المللی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن نوع از حمل ونقل به فعالیت های تجاری کمک‬ ‫می کند‪ ،‬گردشگری را توسعه می دهد و اشتغالزایی‬ ‫می کند‪ .‬در سال ‪ 2014‬میالدی‪ ،‬حمل ونقل هوایی‬ ‫در جه��ان ‪ 43/1‬میلیارد دالر درامد داش��ت که در‬ ‫مقایسه با سال ‪ 2013‬میالدی ‪ 5‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان برتری��ن حمل ونقل های هوایی در‬ ‫جهان می توان به حمل ونقل هوایی دوبی در امارات‬ ‫متحده عربی اشاره کرد که ‪ 2/29‬میلیون تن کاال را‬ ‫جابه جا کرده است‪.‬‬ ‫حمل ونقل هوایی در اوایل س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫اغاز مناس��بی داشته است‪ .‬اما در نیمه نخست سال‬ ‫‪ 2015‬می�لادی‪ ،‬حمل ونق��ل هوایی چ��ه در وزن‬ ‫محصوالت جابه جا ش��ده و چه در مسافت کاالهای‬ ‫جابه جا شده ‪2/2‬درصد کاهش داشته است‪ .‬در اروپا‬ ‫و اس��یای میانه حمل ونق��ل هوایی محصوالت هیچ‬ ‫کاهش و افزایشی نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل ونقل هوایی جهان در سال ‪2015‬‬ ‫در ‪ 3‬ماهه نخست سال ‪ 2015‬میالدی حمل ونقل‬ ‫هوایی اغاز مناس��بی داش��ت‪ .‬حمل ونقل هوایی در‬ ‫بیش��تر سال ‪2015‬میالدی در قاره امریکا با کاهش‬ ‫مواجه ش��د ک��ه دلیل ای��ن امر ‪ ،‬رون��ق حمل ونقل‬ ‫کش��تیرانی ب��ود‪ .‬ترافی��ک حمل ونق��ل هوایی کاال‬ ‫در اس��یای میانه ‪39‬درصد ب��ود‪ .‬در اروپا و امریکای‬ ‫ش��مالی‪ ،‬ترافیک حمل ونقل هوای��ی کاال ‪43‬درصد‬ ‫بود‪ .‬امریکای التین شاهد کاهش ‪6‬درصدی ترافیک‬ ‫حمل ونقل هوایی کاال بود ام��ا در خاورمیانه ‪11/3‬‬ ‫درصد ترافیک حمل ونقل هوایی کاال افزایش داشت‪.‬‬ ‫همچنین افریقا ‪1/2‬درصد افزایش حمل ونقل هوایی‬ ‫محصوالت را شاهد بود‪.‬‬ ‫به طور کلی ضریب بار حمل ونقل هوایی در س��ال‬ ‫‪ 2015‬میالدی افت داش��ته و به ‪44/1‬درصد رسید‪.‬‬ ‫این در حالی است که حمل ونقل هوایی محصوالت‬ ‫در سال ‪ 2014‬میالدی ‪45/7‬درصد بوده است‪ .‬علت‬ ‫ترجمه و تدوین‪:‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫کاهش حمل ب��ار در حمل ونقل هوایی محصوالت‪،‬‬ ‫کاهش تقاض��ا برای حمل ونق��ل هوایی محصوالت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم ش��ده‪ ،‬ضریب بار حمل ونقل‬ ‫هوایی در اس��یای میانه ‪54/3‬درصد‪ ،‬در خاورمیانه‬ ‫‪42/6‬درصد‪ ،‬در اروپا ‪42/4‬درصد‪ ،‬در امریکای التین‬ ‫‪38/3‬درصد‪ ،‬در امریکای ش��مالی ‪32/8‬درصد و در‬ ‫افریقا ‪28/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به طور کلی سال ‪ 2015‬میالدی برای حمل ونقل‬ ‫هوایی محصوالت سال بسیار سختی بود تا جایی که‬ ‫در این س��ال رشد حمل ونقل هوایی کاال کند شد و‬ ‫درامد حاصل از حمل ونقل هوایی نیز کاهش یافت‪.‬‬ ‫تونی تیل��ر‪ ،‬مدیر انجم��ن بین المللی حمل ونقل‬ ‫هوایی ‪ IATA‬به تازگی اعالم کرده است که درامد‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی کاال در س��ال ‪ 2011‬میالدی‬ ‫‪67‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬میالدی انتظ��ار نمی رود که درامد‬ ‫حمل ونقل هوایی کاال از ‪ 51‬میلیارد دالر فراتر رود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬می�لادی خط��وط هوای��ی‬ ‫‪51/3‬میلیون ت��ن محصول را جابه ج��ا کردند‪ .‬این‬ ‫میزان بیش از ‪35‬درصد از تجارت جهانی را ش��امل‬ ‫می شود اما از نظر ارزشی برابر با کمتر از یک درصد‬ ‫از تجارت جهانی می ش��ود که براب��ر با ‪ 6‬تریلیارد و‬ ‫‪8‬میلی��ارد دالر در هر س��ال و ‪18/6‬میلیارد دالر در‬ ‫هر روز می ش��ود‪9 .‬درصد از درامد خطوط هوایی از‬ ‫طریق حمل ونقل کاال کسب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باربری هوایی کاال‪ ،‬گنجینه پنهان کاال‬ ‫باربری هوایی از گنجینه های پنهان کشور است و‬ ‫ایران می تواند به هاب حمل ونقل کاال تبدیل شود‪.‬‬ ‫ارم��ان بیات‪ ،‬کارش��ناس حمل ونق��ل هوایی به‬ ‫می گوی��د‪ :‬بارب��ری هوای��ی از گنجینه های‬ ‫پنهان صنعت هوانوردی کش��ور محسوب می شود‬ ‫و مدی��ران صنعت هوان��وردی تاکنون ب��ه این امر‬ ‫توج��ه نکرده اند که چه درام��د کالنی می توانند از‬ ‫حمل ونقل هوایی کاال داش��ته باشند‪ .‬فعاالن حوزه‬ ‫هوان��وردی بیش��تر ب��ر جابه جایی مس��افر تمرکز‬ ‫کرده ان��د و حمل ونقل هوای��ی محصوالت را جدی‬ ‫نگرفته اند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬حمل ونق��ل هوای��ی کاال فرص��ت‬ ‫مناس��بی ب��رای درامدزای��ی و ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫محس��وب می ش��ود و من معتقدم که هواپیماهای‬ ‫خریداری ش��ده را باید در حوزه بین المللی و ارتباط‬ ‫هوای��ی با دیگر کش��ورهای جهان ب��ه کار برد‪ .‬اگر‬ ‫هواپیما را در مسیرهای بین المللی به کار ببریم باید‬ ‫مقاصد و بازاره��ای بین المللی پروازی را یافته و در‬ ‫ش��هرها و کش��ورهای مختلف برنامه پرواز بگذاریم‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه ب��رای ‪ 100‬مقصد در ‪ 60‬کش��ور‬ ‫پروازهای مختلف در نظر بگیریم‪ .‬بخشی از پروازها‬ ‫برای مس��افران انجام می شود و بخشی دیگر که به‬ ‫ان توجه نشده‪ ،‬ارسال بار از طریق حمل ونقل هوایی‬ ‫بار اس��ت‪ .‬بیات عنوان می کن��د‪ :‬برخی از هواپیماها‬ ‫هس��تند که ‪ Belly Cargo‬نامیده می ش��وند که‬ ‫هواپیماهای دومنظ��وره بوده و هم برای حمل ونقل‬ ‫کاال و هم جابه جایی مس��افران به کار می روند‪ .‬نوع‬ ‫دیگری از هواپیماهای باربری نیز وجود دارند که به‬ ‫انها ‪ Full Cargo‬گفته می ش��ود و تنها به منظور‬ ‫حمل ونق��ل کاال به کار گرفته می ش��وند‪ .‬هواپیمای‬ ‫‪ Belly Cargo‬مش��مول ازادی های ‪ 9‬گانه اس��ت‪.‬‬ ‫‪ 9‬نوع ازادی ه��ای حمل ونقل هوایی وجود دارد که‬ ‫حمل ونقل هوایی کاال می تواند از انها اس��تفاده کند‬ ‫مش��روط برانکه با دولت ها ق��رارداد ببندد‪ ،‬اینگونه‬ ‫هواپیماها تا ‪ 9‬بند قانونی ازاد هس��تند که عملیات‬ ‫پروازی انجام دهند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪ :‬م��ا باید ب��ه مرک��زی برای‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی محصوالت تبدیل ش��ویم‪ .‬این‬ ‫ام��ر اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬حمل ونق��ل هوایی کاال‬ ‫یک فرصت کس��ب وکار بین المللی ب��وده و محدود‬ ‫به کش��ورها نیس��ت‪ .‬به همین دلی��ل می توانیم از‬ ‫حمل ونقل هوایی برای توس��عه فرابخشی و توسعه‬ ‫روابط بین کش��ورها و توسعه حمل ونقل هوایی کاال‬ ‫پوتین‪ ،‬نرخ بیکاری در روسیه را قابل قبول دانست‬ ‫روس��یه طوالنی ترین رکود اقتصادی در دو دهه گذشته‬ ‫را تجرب��ه می کند و این رکود حکم محکی برای بازار این‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اقتصاد‪ ،‬در حالی که اقتصاد روسیه به‬ ‫سمت کوچک شدن پیش می رود شرکت ها در این کشور‬ ‫با فشار بیشتری مواجه می ش��وند که مجبورند بخشی از‬ ‫حقوق را کم‪ ،‬کارها را پاره وقت یا بخش زیادی از نیروهای‬ ‫خود را تعدیل کنند‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن ش��رکت های روس��ی از کارخانه ه��ای‬ ‫اتومبیل س��ازی گرفته تا تاسیس��ات هس��ته ای ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو ش��ده اند‪ .‬ماکس��یم تاپلین‪ ،‬وزیر کار روس��یه‬ ‫براورد کرده نرخ بیکاری به باالترین س��طح خود از نیمه‬ ‫سال ‪ 2013‬میالدی تاکنون برسد‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه این اس��ت که پوتی��ن نرخ بیکاری را‬ ‫نس��بتا پایین و قابل قبول دانست ه اس��ت‪ .‬هر چند تاکید‬ ‫کرده مقامات باید برای تحرک بخشی به اقتصاد این کشور‬ ‫بیشتر تالش کنند‪.‬‬ ‫تاتیانا اولووا‪ ،‬اقتصاددان ارشد در لندن می گوید‪ :‬بیشتر‬ ‫کسب وکارها دیگر انتظار و امیدی برای بهبود اوضاع تقاضا‬ ‫در اینده ندارند‪ .‬دلیلی ه��م وجود ندارد که انتظار بهبود‬ ‫سریع و انی در اقتصاد روسیه داشته باشید؛ به این ترتیب‬ ‫طبیعی است که کسب وکارها رفته رفته تعدیل نیرو کنند‪.‬‬ ‫ن��رخ بیکاری در ‪ 3‬ماه س��ومی که در م��اه ژانویه اعالم‬ ‫ش��د ‪ 5/8‬درصد بود که بهتر از ‪6‬درصد سری قبل بود اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که این نرخ همچنان باالس��ت و مردم‬ ‫روسیه با کمبود شغل مناسب روبه رو هستند‪ .‬نرخ بیکاری‬ ‫در دوران بحران بزرگ اقتصادی س��ال ‪2009‬میالدی به‬ ‫بیش از ‪9/4‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫دیمیت��ری مدودوف‪ ،‬نخس��ت وزیر روس��یه اعالم کرد‪:‬‬ ‫«باید اث��ار منفی بحران اقتصادی فعل��ی را برای مردم و‬ ‫شهروندان کمتر کنیم و نرخ بیکاری را به کنترل خودمان‬ ‫دربیاوریم‪ ».‬برنامه های ضد بحرانی که دولت دنبال کرده‬ ‫بیش��ترین تمرکز را روی بازار کار قرار داده است‪ .‬بیش از‬ ‫‪7‬میلیارد روبل برای احیای ش��رکت هایی که دچار بحران‬ ‫اقتصادی شده اند‪ ،‬تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نشان می دهد به ازای هر یک درصدی که از‬ ‫تولید ناخالص داخلی کم می شود‪ ،‬نرخ بیکاری در روسیه‬ ‫‪0/2‬درصد افزایش می یابد‪ .‬البته در دیگر کشورهای عضو‬ ‫سازمان مشارکت و توس��عه اقتصادی این نرخ ‪0/3‬درصد‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بی��ات اظه��ار می کن��د‪ :‬کاالهایی ک��ه از طریق‬ ‫حمل ونق��ل هوایی منتقل می ش��وند به طور معمول‬ ‫محصوالت��ی هس��تند که عم��ر طوالنی دارن��د‪ .‬بار‬ ‫لباس را نمی توان با هواپیما ارس��ال کرد‪ ،‬همچنان‬ ‫که محصوالتی مانند گل و گیاه‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬مرکبات‬ ‫و صیفی جات را نمی توان با کشتی حمل ونقل کرد‪.‬‬ ‫در ش��بکه حمل ونق��ل کمترین ریس��ک متعلق به‬ ‫حمل ونقل هوایی اس��ت‪ .‬محصوالت باارزش و باری‬ ‫که فوری باید ارس��ال ش��ود ب��ا هواپیما حمل ونقل‬ ‫می ش��وند‪ .‬محصوالت کم حجم با حمل ونقل هوایی‬ ‫جابه ج��ا می ش��وند‪ .‬به عقیده او کش��ور م��ا برای‬ ‫حمل ونقل کاال امن اس��ت و می تواند فرصتی برای‬ ‫کشورها باشد تا در ایران به منظور ایجاد هاب کارگو‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل هوایی عنوان می کند‪:‬‬ ‫اداره پست کش��ور با وجود امکانات بسیاری که در‬ ‫اختی��ار دارد هواپیما ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ش��رکت هایی مانند ف��درال اکس��پرس‪ ،‬دی اچ ال و‬ ‫یو پی اس از طری��ق حمل ونقل هوایی محصوالت به‬ ‫موفقیت های عظیمی دس��ت یافته اند‪ .‬شبکه هوایی‬ ‫انها مکمل شبکه چند وجهی حمل ونقل محصوالت‬ ‫این ش��رکت ها اس��ت‪ .‬این امور فرصتی برای شبکه‬ ‫داخلی کشور است‪ .‬همچنین حمل ونقل کاال فرصت‬ ‫مناس��بی برای شرکت های حمل ونقل هوایی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پایان ایران با دارا بودن اس��مان امن می تواند‬ ‫به مرک��ز حمل ونقل هوایی کاال تبدیل ش��ود‪ .‬این‬ ‫فرصتی اس��ت که باید از سوی کارشناسان و فعاالن‬ ‫صنعت هوانوردی کشور جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬ ‫‪aircargoworld.com‬‬ ‫‪www.iata.org‬‬ ‫‪www.statista.com‬‬ ‫در سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫هوایی در جهان‬ ‫‪ 43/1‬میلیارد‬ ‫دالر درامد‬ ‫داشت که در‬ ‫مقایسه با سال‬ ‫‪ 2013‬میالدی‬ ‫‪ 5‬درصد رشد‬ ‫داشته است‬ ‫سرمایه گذاری فرانسوی ها در گردشگری کوهستان ایران‬ ‫هیات��ی متش��کل از ش��رکت های فعال در گردش��گری‬ ‫کوهستان در س��فر به ایران با تعدادی از اژانس های فعال‬ ‫در زمینه گردشگری ورزش و طبیعت دیدار و برای توسعه‬ ‫همکاری ها با یکدیگر مذاکره کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن هی��ات ش��امل نمایندگانی از‬ ‫شرکت های زیربنایی و سازنده های دستگاه های مکانیکی و‬ ‫باالبرهای کوهستانی هستند و یک مستندساز فرانسوی از‬ ‫شرکت «اناند پیکچر» انها را همراهی می کند که قرار است‬ ‫در م��دت زمان اقامت خود در ایران از مناطق کوهس��تانی‬ ‫«دربندس��ر»‪« ،‬توچ��ال » و «دیزین » بازدی��د و زمینه های‬ ‫سرمایه گذاری را بررسی کنند‪.‬‬ ‫یکی از نمایندگان شرکت های فرانسوی اجرای پروژه های‬ ‫سرمایه گذاری را منوط به مشارکت مقامات دولتی دانست‬ ‫و تصری��ح کرد‪« :‬البته در س��فر رییس جمهوری ایران این‬ ‫موضوع مورد تاکید قرار گرفت‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬کوهستان‬ ‫معدنی از جواهر است که باید از جنبه های مختلف بررسی‬ ‫ش��ود‪ .‬هدف ما از س��فر به ایران‪ ،‬این است که برای اجرای‬ ‫پروژه های مناسب برنامه ریزی کنیم‪».‬‬ ‫مع��اون گردش��گری ایران نیز در این دیدار گردش��گری‬ ‫ورزشی را از سیاس��ت های اصلی سازمان میراث فرهنگی و‬ ‫گردش��گری ایران برشمرد و افزود‪ :‬منظور ما از این رویکرد‬ ‫فقط پرداختن به رویدادهای ورزش��ی نیست بلکه محتوای‬ ‫ورزش��ی نیز مدنظر اس��ت‪ .‬امیدواریم نتیجه این حضور به‬ ‫همکاری های دو بخش خصوصی ایران و فرانسه منجر شود‪.‬‬ ‫مرتضی رحمانی موحد خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما همراه ایده و‬ ‫فکر گروه فرانس��وی برای توسعه گردشگری ایران هستیم‪.‬‬ ‫هاش��م اسدزاده یکی از فعاالن اکوتوریسم ایران نیز در این‬ ‫نشس��ت با بیان اینکه به نظر می رسد دوستان فرانسوی در‬ ‫بحث زیرساخت می توانند به ما کمک کنند‪ ،‬بر ظرفیت های‬ ‫بسیار ایران در حوزه کوهستان تاکید کرد و گفت‪ :‬به دانش‬ ‫و خدمات این گروه نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی از هیات فرانس��وی درخواس��ت کرد که نخس��ت از‬ ‫مناط��ق ش��مالی ایران بازدی��د کنند و پ��س از ان درباره‬ ‫س��رمایه گذاری به صورت فنی و تخصص��ی مذاکره انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرکل دفت��ر توافق های ملی گردش��گری و دبیر‬ ‫کمیت��ه ملی طبیعت گ��ردی نیز در این نشس��ت از تالش‬ ‫برای حضور بخش گردش��گری طبیعت ایران در نمایشگاه‬ ‫گردشگری کوهستان فرانسه که ماه اوریل برگزار می شود ‪،‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬س��عی می کنیم زمینه حضور شرکت های‬ ‫ایرانی را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫موفقیت ازمایش نشتی اب‬ ‫کانال پاناما‬ ‫پ��س از تکمیل ازمایش های کان��ال پاناما که در اوریل‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ ،‬زمان اغاز به کار رسمی این کانال‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مان��ا‪ ،‬مقامات کانال پاناما از نش��تی اب در‬ ‫یک��ی از دروازه های کانال جدید پاناما واقع در دریای ارام‬ ‫و تعمیر و ازمایش موفقیت امیز ان از س��وی کارشناسان‬ ‫خارجی خبر دادند‪.‬‬ ‫پ��س از ای��ن ازمای��ش موفقیت امیز دروازه یادش��ده‪،‬‬ ‫بخش ه��ای الکترومکانیک این کانال م��ورد ازمایش قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫در اوت سال گذشته خبر نشتی اب از دروازه این کانال‬ ‫منتش��ر شد که موجبات نگرانی مقامات این کانال درباره‬ ‫عمل به جدول زمانبندی از قبل تعیین ش��ده را به وجود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫با تعمیر نش��تی دروازه کانال پاناما‪ ،‬مقامات این بندر از‬ ‫تکمیل ‪96‬درصدی پروژه کانال پاناما خبر دادند‪.‬‬ ‫معادالت جدید‬ ‫در عرصه ادغام کشتیرانی ها‬ ‫دو کشتیرانی برتر دنیا با نام کاسکو و ‪CMA CGM‬‬ ‫از احتمال ادغام سخن به میان اوردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مان��ا‪ ،‬دو کش��تیرانی غول دنیا ب��ا نام های‬ ‫کاس��کو چین و ‪ CMA CGM‬فرانسه در حال مذاکره‬ ‫برای ش��راکت جدید هس��تند و طبق برخی اطالعات به‬ ‫دس��ت امده این شراکت در اینده شامل خطوط اورگرین‬ ‫و ‪ OOCL‬نیز خواهد ش��د و در مجم��وع ‪ 3‬توافقنامه از‬ ‫‪ 4‬توافقنام��ه اصلی در خطوط ش��رقی‪-‬غربی را دگرگون‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ا اجرای��ی ش��دن ای��ن ط��رح توافقنامه ه��ای میان‬ ‫کشتیرانی های دنیا دستخوش تغییراتی می شود که منجر‬ ‫به جدا شدن این کش��تیرانی ها از ‪ 8‬کشتیرانی باقیمانده‬ ‫در توافقنامه های ‪ CKHYE ،O3‬و ‪ G6‬خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال ای��ن طرح هنوز در حال بررس��ی و مذاکره‬ ‫میان دو کشتیرانی بزرگ ‪ CMA CGM‬و کاسکو است‪.‬‬ ‫این امر همچنین منجر به بیرون امدن ش��رکت ‪APL‬‬ ‫از توافقنامه ‪ G6‬می ش��ود‪ .‬کش��تیرانی کاس��کو نیز هنوز‬ ‫اطالعات��ی درباره برنامه های خود پ��س از این ادغام ارائه‬ ‫نداده و ان را به اواخر فوریه موکول کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ‪ OOCL‬چین اعالم برنامه های خود را‬ ‫به پس از توافق میان این دو کشتیرانی به تعویق انداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این برنامه همچنین از قدرت و یکه تازی‬ ‫توافقنامه ‪( 2M‬نوعی توافقنامه بین المللی کشتیرانی) در‬ ‫خطوط شرقی‪-‬غربی خواهد کاست‪.‬‬ ‫پایانه کانتینری بندر بمبئی‬ ‫الکترونیکی شد‬ ‫فعالیت‪‎‬ه��ای پایانه کانتین��ری بندر بمبئ��ی به عنوان‬ ‫نخستین پایانه در شبه قاره هند الکترونیکی شد‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ APM Terminals‬فعالیت‪‎‬ه��ای پایان��ه‬ ‫کانتین��ری بندر بمبئ��ی را الکترونیک کرد ت��ا این پایانه‬ ‫به عنوان نخس��تین پایانه در شبه قاره هند از فعالیت های‬ ‫کاغذی رها شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماری��ن تایمز‪ ،‬از این پ��س تمامی فرم‪‎‬های‬ ‫م��ورد نیاز کانتینرهای صادراتی ورودی به بندر بمبئی به‬ ‫صورت الکترونیک در دسترس هستند و ارسال کنندگان‬ ‫کاال می توانن��د پیش از ورود به بندر این فرم ها را تکمیل‬ ‫و ارسال کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ APM‬در بمبئ��ی همچنین اع�لام کرد که‬ ‫س��امانه جدید «فرایند صادرات انالین» را معرفی کرده‬ ‫اس��ت که به واس��طه ان چرخه واردات ساده تر می شود‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این س��امانه زمان انتظار در مبادی ورودی‬ ‫کاه��ش می یابد و ترافیک کاال کم می ش��ود و به ورود و‬ ‫خروج سریع تر کانتینری در پایانه کمک می کند‪.‬‬ ‫راوی گیتوند‪ ،‬مدیر ‪ APM‬در بمبئی گفت‪« :‬با انالین‬ ‫کردن چرخه واردات کاال‪ ،‬ش��رکت ‪ APM‬در بمبئی بار‬ ‫دیگر پیش��رو بودن خود را در ش��فافیت زنجیره تامین و‬ ‫تسهیل فرایندهای تجاری نشان داد‪».‬‬ ‫این س��امانه جدید به دریافت کنندگان کاال (‪ )CFS‬که‬ ‫در پایانه ثبت ش��ده اند اجازه می دهد تا ورود کاالیشان را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫اومش گروور‪ ،‬دبیر انجمن ایستگاه های دریافت و ارسال‬ ‫کاالهای کانتینری هند(‪ )CFSAI‬گفت‪« :‬بازخوردی که‬ ‫از ‪CFS‬های عضو گرفتیم بسیار مثبت بوده و این سامانه‬ ‫کاربرپسند است‪».‬‬ ‫بن��ادر بمبئ��ی و جواهرلعل نهرو هند در س��ال ‪2015‬‬ ‫می�لادی در مجم��وع ‪4/48‬میلیون «تی ای ی��و» کانتینر‬ ‫جابه ج��ا کردند که در این میان پایانه متعلق به ش��رکت‬ ‫‪ APM‬با جابه جایی ‪1/91‬میلیون «تی ای یو» شلوغ‪‎‬ترین‬ ‫پایان��ه در می��ان ‪ 4‬پایان��ه کانتینری ای��ن دو بندر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه خودرو اصفهان در یک نگاه‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از ابعاد برگزاری شعبه اصلی «سیال» گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫گردهمایی بزرگ سبزی فروشان و قصاب ها در پاریس‬ ‫برپایی یازدهمین نمایشگاه‬ ‫کشاورزی در مشهد‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه ادوات و ماشین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫نهاده ها‪ ،‬کشت های گلخانه ای و مکانیزاسیون و همچنین‬ ‫چهارمین نمایش��گاه تخصصی سیستم های نوین ابیاری‬ ‫کشور در مشهد در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫محمدجواد حمی��د اظهار کرد‪ :‬یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫ادوات و ماش��ین االت کش��اورزی‪ ،‬نهاده ها‪ ،‬کش��ت های‬ ‫گلخانه ای و مکانیزاس��یون با حضور ‪ 300‬ش��رکت کننده‬ ‫داخل��ی و خارجی در فضای مس��قف ‪ 18‬هزار مترمربعی‬ ‫برپا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود‪ :‬استان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬الب��رز‪ ،‬قزوی��ن‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬مازندران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬کردستان‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫مرکزی و همدان و همچنین پاویون ایتالیا با ‪ 22‬شرکت‬ ‫در بخش مکانیزاسیون کشاورزی و بیش از ‪ 30‬نمایندگی‬ ‫از کشورهای ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬چین‪ ،‬المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬هلند‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬جمهوری چک و‬ ‫ژاپن در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره زمینه فعالیت مش��ارکت کنندگان‬ ‫در این نمایشگاه گفت‪ :‬ماش��ین االت و ادوات کشاورزی‬ ‫و باغبانی‪ ،‬تجهیزات ازمایش��گاهی‪ ،‬نهاده های کشاورزی‪،‬‬ ‫سیس��تم های ابیاری‪ ،‬کش��ت های گلخانه ای‪ ،‬س��ازه ها و‬ ‫تاسیسات گلخانه ای‪ ،‬مکانیزاسیون کشاورزی‪ ،‬شرکت های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬خدمات فنی مهندس��ی و مشاوره ‪ ،‬حمل و نقل‬ ‫و خدمات گمرکی‪ ،‬مراکز علمی و دانش��کده کش��اورزی‪،‬‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی‪ ،‬نظام مهندس��ی کش��اورزی‬ ‫و مناب��ع طبیعی‪ ،‬س��ایت های اطالع رس��انی و نش��ریات‬ ‫تخصص��ی از جمله مهم تری��ن زمینه ه��ای فعالیت های‬ ‫مشارکت کنندگان در این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫حمی��د درب��اره برنامه های جانبی که همزم��ان با این‬ ‫نمایش��گاه برگزار می ش��ود نیز اظهار ک��رد‪ :‬برنامه های‬ ‫جانبی که همزمان با این نمایشگاه برگزار می شود شامل‬ ‫برگ��زاری س��مینار و کارگاه های تخصصی و اموزش��ی‬ ‫از س��وی س��ازمان جهاد کش��اورزی‪ ،‬برگزاری سمینار و‬ ‫کارگاه های اموزش��ی از س��وی ش��رکت های خصوصی‬ ‫داخلی و خارجی و بازدید هیات های متخصص از سراسر‬ ‫کش��ور و هیات های خارجی (ترکیه‪ ،‬عراق و افغانستان)‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری فارس‪ ،‬یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫ادوات و ماش��ین االت کش��اورزی‪ ،‬نهاده ها‪ ،‬کش��ت های‬ ‫گلخانه ای و مکانیزاسیون و همچنین چهارمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی سیستم های نوین ابیاری به مدت ‪ 4‬روز از ‪29‬‬ ‫بهمن تا ‪ 2‬اس��فن د در نمایش��گاه بین المللی مشهد دایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت طال منتظر اتفاقات خوب‬ ‫نایب رییس اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫طال‪،‬جواهر‪،‬نقره وس��نگ های قیمتی‪ ،‬برداش��تن مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده از ش��مش ط�لا را از مهم ترین ضروریاتی‬ ‫دانست که باید هر چه سریع تر اجرایی شود تا هزینه های‬ ‫تامین مواد اولیه طال و جواهر نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫منص��ور نام��داری زندی اظهار کرد‪ :‬ما نی��ز باید مانند‬ ‫بقیه کشورها ش��مش را از بانک ها خریداری کنیم چون‬ ‫بانک ها شمش را به قیمت ارزان تری خریداری می کنند‬ ‫و می توانن��د ان را به قیمت کمتری ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫بفروش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ا این کار هزینه تمام ش��ده طال‬ ‫نی��ز کاهش می یاب��د که هم��ه اینها در نهای��ت به نفع‬ ‫مصرف کنندگان اس��ت‪ .‬اشتغالزایی صنعت طال از صنایع‬ ‫دیگر بیش��تر اس��ت چون با حجم و فض��ای کم بهترین‬ ‫ظرفی��ت را دارد ت��ا ب��رای جوان��ان فع��ال و عالقه مند‬ ‫اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫مدیر هشتمین نمایش��گاه بین المللی طال‪،‬نقره‪،‬جواهر‬ ‫س��اعت و صنایع وابس��ته اظهار کرد‪ :‬متاسفانه به شمش‬ ‫طال نیز ارزش افزوده تعلق می گیرد‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه در هیچ جای دنیا به مواد خام مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫تعلق نمی گیرد‪ .‬وی با بی��ان اینکه مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت و کااله��ا را گران تر می کند‬ ‫گف��ت‪ :‬مالیات ارزش افزوده ای که از طال و جواهر گرفته‬ ‫می ش��ود باید از ارزش افزوده طالی نهایی و اماده گرفته‬ ‫شود نه طالی خام‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫طال‪،‬جواهر‪،‬نقره وسنگ های قیمتی همچنین عنوان کرد‪:‬‬ ‫با برداش��ته شدن تحریم ها ش��اهد اتفاقات بسیار خوبی‬ ‫در ای��ن صنعت و بقیه صنایع خواهیم بود و بس��یاری از‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان نیز حل می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی از س��خنان خود بر کاهش نرخ اجرت‬ ‫ساخت طال نیز تاکید کر د و افزود‪ :‬در حال حاضر اجرت‬ ‫ساخت طال‪5‬تا‪30‬درصد است که این رقم براساس کاری‬ ‫که روی طال انجام می شود متفاوت است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هشتمین نمایشگاه بین المللی طال‪ ،‬نقره‪،‬‬ ‫جواهر‪ ،‬س��اعت و صنایع وابس��ته از ‪ 27‬ت��ا ‪30‬بهمن در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده است‪.‬‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه خودرو اصفهان در حالی برگزار شد که نشان(برند)های‬ ‫معتبر و جهانی چون بی ام و‪ ،‬هوندا‪ ،‬رنو‪ ،‬س��انگ یانگ و مزدا در کنار ش��رکت هایی‬ ‫مانند کرمان موتور‪ ،‬مدیران خودرو‪ ،‬خودروس��ازان راین‪ ،‬مدیا موتورز و کارمانیا به‬ ‫نمایش محصول خود در این نمایش��گاه پرداختند‪ .‬برگ برنده نمایش��گاه امسال‪،‬‬ ‫بخش تست خودرو بود که استقبال عظیم مخاطبان را در پی داشت‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫همزمان با‬ ‫بیست ‬ ‫و ششمین دوره‬ ‫از برگزاری‬ ‫سیال پاریس‬ ‫مسئوالن‬ ‫اجرایی جشن‬ ‫تولد ‪ ۵۰‬سالگی‬ ‫نمایشگاه را نیز‬ ‫برگزار کردند‬ ‫س��یال«‪»sial‬در معنا و مفهوم اولیه ان یعنی‬ ‫بحث افرینی‪ .‬این عنوان در فرانس��ه و به واس��طه‬ ‫پیدای��ش یک نمایش��گاه مرتبط با م��واد غذایی‬ ‫متولد ش��د‪ .‬نمایش��گاهی که قرار بود نواوری در‬ ‫تهی��ه انواع مواد غذایی را به عنوان موضوع اصلی‬ ‫خود دربر داش��ته باش��د؛ بنابراین حدود نیم قرن‬ ‫پیش در پاریس برای نخستین بار غذا و چگونگی‬ ‫مصرف ان در قالب نمایشگاهی بزرگ مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نخس��تین دوره س��یال «‪ »sial‬با عنوان هفته‬ ‫بین المللی غذا س��ال ‪۱۹۶۴‬م در منطقه الدفانس‬ ‫پاری��س و در مرکز صنع��ت و فناوری های نوین‬ ‫(س��ی ان ای تی) برگزار ش��د تا ‪ ۲۶‬کشور به طور‬ ‫مس��تقیم در جریان برنامه های فرانس��ویان قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬مکان برگزاری نمایشگاه در سال ‪۱۹۶۶‬م‬ ‫تغیی��ر ک��رد و تا س��ال ‪۱۹۸۴‬م در مرکز تجارت‬ ‫«ورس��ای» پاریس برگزار شد‪ .‬از سال ‪۱۹۸۶‬م به‬ ‫بعد نمایش��گاه به محل پارک نمایش��گاهی شهر‬ ‫ویلپنت در ش��مال پاریس منتقل ش��د و تا امروز‬ ‫نیز در همین مکان باقی مانده است‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت اماده و قاب��ل ارائه‬ ‫در بازار هس��تند ک��ه به طور گروهی ی��ا انفرادی‬ ‫محصوالت خود را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ ایکس تی س��ی و‬ ‫‪ TNS-Sofres‬ب��ه عن��وان نهادهای ش��ناخته ‬ ‫ش��ده و فعال در عرصه امنیت مواد غذایی نتیجه‬ ‫پژوهش ه��ا و یافته های خ��ود در زمینه طرز فکر‬ ‫و نوع ذائق��ه مصرف کنندگان کش��ورهایی چون‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬امریکا‬ ‫و دیگر کش��ورها در باره نواوری ها و ش��اخه های‬ ‫صنعت غذایی را در حوزه نواوری های سیال ارائه‬ ‫می کنند و براس��اس نتایج اماری به دست امده از‬ ‫میان جدیدترین نواوری ها و محصوالت ارائه شده‬ ‫ب��ه بهترین و منتخب ترین انه��ا جوایز ارزنده ای‬ ‫اهدا می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه س��یال به علت گس��تردگی و حجم‬ ‫اس��تقبال بی نظیرش نزدیک به ‪ ۱۵‬س��ال است‬ ‫که شعبه های مختلفی در قاره های گوناگون برپا‬ ‫کرده و در حال حاضر ‪ ۵‬شعبه اصلی ان هر ساله‬ ‫فعالیت خود را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫نمایشگاه ساالنه سیال چین که برای نخستین‬ ‫بار در س��ال ‪ 2000‬م فعالیت خود را اغاز کرد به‬ ‫عنوان قدیمی ترین ش��عبه این رویداد ش��ناخته‬ ‫می شود‪ .‬از س��ال ‪۲۰۰۱‬م سیال شعبه جدیدی‬ ‫در کشور کانادا و ش��هر مونترال افتتاح کرده که‬ ‫این نمایشگاه نیز به صورت ساالنه و در ماه نوامبر‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در میان شاخه های مختلف سیال یک شعبه در‬ ‫خاورمیانه و ش��هر دوبی از سال ‪ ۲۰۱۰‬م فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد و ش��عبه دیگر این نمایشگاه در‬ ‫شهر س��ائوپائولو برزیل درس��ال ‪۲۰۱۲‬م افتتاح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اخرین نمایندگی س��یال که با نام‬ ‫س��یال ‪ ASEAN‬از ان یاد می شود در ماه ژوئن‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬در فیلیپین اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش های مختل�ف و بازدیدکنندگان‬ ‫سیال پاریس‬ ‫همان طور که اشاره کردیم این نمایشگاه در زمینه‬ ‫مواد خوراکی و غذایی برگزار می ش��ود و بخش های‬ ‫مختل��ف ان عبارتند از‪ :‬محصوالت ش��یرینی پزی و‬ ‫خوار بار ش��یرین‪ ،‬گوش��ت دودی‪ ،‬محصوالت لبنی‪،‬‬ ‫محص��والت کش��اورزی خ��اص‪ ،‬غذاه��ای منجمد‪،‬‬ ‫خوار بار‪ ،‬محصوالت س�لامت و مکمل های خوراکی‪،‬‬ ‫محصوالت ارگانیک‪ ،‬مرغ و گوش��ت حیوانات شکار‬ ‫ش��ده‪ ،‬محصوالت دریایی‪ ،‬محصوالت کنس��روی و‬ ‫پ��رورده و م��واد اولیه طبیعی و نیمه فراوری ش��ده‬ ‫که در هر کدام از این بخش ه ا صدها غرفه مش��غول‬ ‫فعالیت و نمایش دستاوردهای خود هستند‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن رویداد غذایی جهان هرس��ال میزبان‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۵۰‬ه��زار بازدید کنن��ده اس��ت ک��ه در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف کار می کنن��د‪ .‬بازدید کنندگان‬ ‫این نمایش��گاه اغلب خرده فروش��ان بازار هستند که‬ ‫به دنبال کس��ب نمایندگی از شرکت های مختلفند‪.‬‬ ‫همچنین تولیدکنن��دگان کوچک که توانایی حضور‬ ‫در قال��ب یک غرف ه را نداش��ته اند از جمله مهم ترین‬ ‫بازدیدکنندگان نمایشگاه به شمار می ایند و در کنار‬ ‫انها افراد عادی هس��تند که تنها برای یافتن بهترین‬ ‫ماده خوراکی پا به این نمایشگاه گذاشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی به مناسبت ‪ ۵۰‬سالگی سیال‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م همزمان با بیست وششمین دوره‬ ‫از برگزاری سیال پاریس مسئوالن اجرایی جشن‬ ‫تولد ‪ ۵۰‬س��الگی نمایش��گاه را نیز برگزار کردند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬س��ال س��ابقه در زمینه م��واد غذایی‬ ‫باعث ش��ده س��یال فرانس��ه به عنوان بزرگترین‬ ‫گرد همایی غذایی در دنیا شناخته شود‪ .‬نمایشگاه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۳‬اکتب��ر (‪ ۲۷‬مهر تا اول‬ ‫ابان ‪ )۱۳۹۳‬در مساحتی به اندازه ‪ ۱۲۴‬هزار متر‬ ‫مربع برگزار شد و در ان ‪ ۶۲۵۴‬غرفه دار به فعالیت‬ ‫پرداختند که ش��امل غرفه ه��ای ملی و غرفه های‬ ‫ش��رکت های مختل��ف و بزرگ دنیا می ش��د ‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه همچنی��ن ‪ ۱۵۵۷۶۶‬بازدید کننده در‬ ‫مدت ‪ 5‬روزه خود داش��ت که رکورد خوب و قابل‬ ‫توجهی به شمار می اید‪ .‬بس��یاری از کارشناسان‬ ‫اعتقاد دارند که بازدید از نمایش��گاه سیال پاریس‬ ‫برای همه افرادی ک��ه در زمینه خوراکی فعالیت‬ ‫می کنن��د یک ض��رورت اس��ت چرا ک��ه بهترین‬ ‫خری��داران از ان بازدی��د می کنن��د ی��ا از جمله‬ ‫غرفه داران هس��تند‪ .‬بس��یاری از شرکت هایی که‬ ‫در این نمایش��گاه حاضر می ش��وند امادگی الزم‬ ‫برای برقراری ارتباط و همچنین عقد قراردادهای‬ ‫تج��اری را دارند و کنار هم قرار گرفتن این حجم‬ ‫از شرکت های مش��تاق کار را در هیچ کجای دنیا‬ ‫نمی توان پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹« ن�واوری»‪ ،‬فرصتی برای بیش�تر دیده‬ ‫شدن‬ ‫یک��ی از بخش ه��ای ج��ذاب ای��ن نمایش��گاه‬ ‫کنفرانس یا رویدادی جانبی با عنوان نواوری های‬ ‫جدی��د غذایی اس��ت‪ .‬در این رویداد هر ش��رکت‬ ‫جدیدتری��ن محصوالت خ��ود را که در عمل یک‬ ‫ن��واوری و ابداع در این صنعت اس��ت به نمایش‬ ‫گذاشته و در پایان مراسم قرعه کشی برای اهدای‬ ‫جوایز به بهترین محصوالت برپا می شود‪.‬‬ ‫روی��داد ن��واوری نمایش��گاه بین الملل��ی مواد‬ ‫غذایی پاری��س‪ ،‬رویدادی کلیدی ب��رای بیش از‬ ‫‪ 10‬س��ال اس��ت که فرصت��ی منحصربه فرد برای‬ ‫کش��ف گرایش��ات مصرف کنن��دگان و نواوری ها‬ ‫در بازارهای خوراکی جه��ان‪ ،‬با همکاری نواوری‬ ‫جهانی «ایکس تی سی» فراهم می کند‪.‬‬ ‫رویداد نواوری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی‬ ‫پاری��س نواورانه تری��ن محصوالت غرف��ه داران را‬ ‫ی انها پوشش رسانه ای جهانی‬ ‫اش��کار کرده و برا ‬ ‫فراهم می کن��د‪ .‬بازدیدکنندگان یک چش��م انداز‬ ‫جهانی از محص��والت خوراکی جدی��د‪ ،‬همراه با‬ ‫کمی از گرایش��ات مص��رف خوراکی در‬ ‫براوردی ّ‬ ‫کشورهای بزرگ دنیا را پیش روی شان دارند‪.‬‬ ‫« نواوری» برای غرفه داران س��کوی پرشی فراهم‬ ‫می کند تا به واس��طه جدیدتری��ن محصوالت خود‬ ‫ارتباط برقرار کنند و به بازدیدکنندگان یک نمایش‬ ‫بی نظیر از گرایشات و نواوری های خوراکی ازسراسر‬ ‫جهان را پیشنهاد می دهد‪ .‬ثبت نام در رویداد نواوری‬ ‫نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پاریس رایگان بوده‬ ‫و فقط مختص غرفه داران این نمایش��گاه است‪ .‬سال‬ ‫‪2014‬میالدی ‪ 3‬ش��رکت فرانس��وی برندگان اصلی‬ ‫این رویداد بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران در سیال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫ل میزبان بیش از ‪ ۵۰‬کشور دنیاست‬ ‫س��یال هرسا ‬ ‫ک��ه ایران نیز اغلب در ان حضور دارد‪ .‬کش��ور ما به‬ ‫عنوان یک��ی از قطب های تولی��د محصوالت خاص‬ ‫کش��اورزی مانند زعفران و پسته همیشه زبانزد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دوره گذش��ته این نمایش��گاه ‪ ۱۵‬شرکت‬ ‫از بهتری��ن صادرکنن��دگان نمون��ه در زمین��ه انواع‬ ‫خشکبارش��امل پسته‪ ،‬بادام‪ ،‬خرما‪ ،‬کشمش‪ ،‬انجیر و‬ ‫ت از قبیل زعفران و زرشک و همچنین‬ ‫دیگر محصوال ‬ ‫ی در فضایی به مساحت ‪ 350‬متر مربع‬ ‫انواع نوشیدن ‬ ‫در س��الن اصلی نمایشگاه حضور داش��تند‪ .‬گفتنی‬ ‫است که س��فیر جمهوری اس�لامی ایران به همراه‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫و رایزن اقتصادی س��فارت ای��ران در پاریس پس از‬ ‫مراسم رسمی افتتاحیه از نزدیک با تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان مذاکره کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹فراخوان مشارکت در سیال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫نمایشگاه سیال پاریس که شعبه اصلی این رویداد‬ ‫به شمار می اید هر ‪ 2‬سال برگزار شده و دوره اینده‬ ‫ان در تاری��خ ‪ 16‬تا ‪ ۲۰‬اکتبر ‪ ۲۵( ۲۰۱۶‬تا ‪ ۲۹‬مهر‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬برگزار خواهد ش��د‪ .‬براس��اس امارهای ارائه‬ ‫شده از سوی ش��رکت برگزار کننده این نمایشگاه تا‬ ‫امروز بیش از ‪ ۹۰‬درصد مساحت غرفه ها اجاره داده‬ ‫شده اما هنوز فراخوان های گسترد ه برای شرکت های‬ ‫مختلف ارس��ال می ش��ود تا در نهایت تا چند هفته‬ ‫اینده ثبت نام خود را نهایی کنند‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫«استند»‪ ،‬تبلیغی که همیشه استوار است‬ ‫حضور در یک نمایشگاه درست و حسابی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین پارامترهای موفقیت در کس��ب و‬ ‫کار اس��ت‪« .‬اق��ای روی��داد» در گزارش های‬ ‫روزانه ه��زار و یک راهکار نمایش��گاهی برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهایی که البته به‬ ‫تایید بزرگترین تاجران و کارشناس��ان جهان‬ ‫رس��یده و ش��اید تا پیش از این جایش��ان در‬ ‫صفحه نمایشگاه ما خالی بوده باشد!‬ ‫ابزارهای تبلیغاتی در هر نمایش��گاه متفاوت است و سطح گسترده ای از‬ ‫این موارد را می توانیم در رویدادهای مختلف مش��اهده کنیم اما استفاده‬ ‫درست از هر وسیله بسیار مهم است‪ .‬گاهی اوقات سطح کمی از اطالعات‬ ‫نمایشگاهی می تواند باعث هدر رفتن هزینه و دیده نشدن غرفه شما شود‬ ‫پس تبلیغات یکی از مهم ترین ابزارهای جذب مخاطب در نمایشگاه است‪.‬‬ ‫یکی از وس��ایل پرکاربرد برای تبلیغات استندهای تبلیغاتی هستند که‬ ‫گاهی در مقابل برخی غرفه ها دیده می شوند‪.‬‬ ‫اس��تند تبلیغاتی سازه ای اس��ت که انواع چاپ با مدیاهای مختلف روی‬ ‫ان نصب شده و این امکان را به شما می دهد که تبلیغات خود را با وضوح‬ ‫بیش��تر و دید بازتر در معرض نگاه عموم قرار دهید‪ .‬جالب است این نکته‬ ‫را بدانید که برخی از شرکت ها تنها ان را برای زیبایی یا پر کردن فضا در‬ ‫مقابل غرفه خود قرار می دهند در حالی که استندها می توانند بیش از هر‬ ‫وس��یله دیگری به شما در جذب مخاطب کمک کنند اما به این شرط که‬ ‫راه اس��تفاده درس��ت از انها را بدانید‪ .‬در این قسمت از اقای رویداد اصل‬ ‫استفاده از استند تبلیغاتی را برای شما اماده کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی های گوناگون را مد نظر داشته باشید‬ ‫استندها همیش��ه یک تبلیغ ساده و ثابت را به نمایش می گذارند؛ پس‬ ‫الزم اس��ت بهترین طراحی را برای انها در نظ��ر بگیرند‪ .‬برای طراحی به‬ ‫نمونه های ساده و بی زرق و برق دل نبندید و سعی کنید اخرین روش های‬ ‫تبلیغاتی را در ان به کار بگیرید‪.‬‬ ‫داش��تن یک اس��تند جذاب می تواند مخاطبان را بیش��تر مشتاق کند‬ ‫و همی��ن اش��تیاق را می ت��وان در نحوه صحبت کردن انها ب��ا غرفه داران‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬س��عی کنید شعار‪ ،‬نش��ان‪ ،‬اخرین محصوالت و مهم ترین‬ ‫جوایز و دستاوردهای خود را هنگام طراحی یک بنر در نظر داشته باشید‪.‬‬ ‫همچنین می توانید چند بنر به شکل روزانه و با هدف تهیه کرده و هر روز‬ ‫استند خود را عوض کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹به قیمت استندها توجه نکنید‬ ‫در بررس��ی ابتدایی ش��اید به این نتیجه برس��ید که تهیه یک اس��تند‬ ‫تبلیغاتی هزینه بسیار زیادی دارد اما لطفا زیاد به این موضوع توجه نکنید‪.‬‬ ‫چرا که این روش یک روشن تبلیغی موقت نیست و سال ها می توانید از ان‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬برای خرید استند باید هزینه کنید اما به راحتی می توان‬ ‫با تغییر ش��کل و ش��مایل هر بنر ان را تازه کرد‪ .‬همچنین در نظر داشته‬ ‫باش��ید که یک استند عمر بیشتری نس��بت به یک بنر پالستیکی دارد و‬ ‫حتی در زمان های خارج از نمایش��گاه نیز می توان از ان در فضای شرکت‬ ‫یا در مکان های عمومی که به تبلیغات اختصاص داده شده استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب مخاطب از هر نقطه نمایشگاه‬ ‫اگ��ر بخواهید غرفه ش��ما از نظ��ر جذب مخاطب با دیگ��ر غرفه ها فرق‬ ‫داش��ته باش��د باید این موضوع را در نظر بگیرید ک��ه تبلیغات ان هم در‬ ‫نقاط مختلف فضای نمایشگاه بسیار مهم بوده و استفاده از استند بهترین‬ ‫راهکار برای تبلیغات اینچنینی است‪.‬‬ ‫ش��ما با سفارش ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬اس��تند و قراردادن انها در نقاط مختلف فضای‬ ‫نمایش��گاه می توانی��د مخاطبان را از هر گوش��ه ای به س��مت غرفه خود‬ ‫بکش��انید‪ .‬س��عی کنید جمالت تکان دهنده یا تاثیر گذار یا پرس��ش های‬ ‫عامیانه که محصوالت یا خدمات ش��ما به انها پاس��خ می دهد را در استند‬ ‫قرار دهید‪.‬‬ ‫برای مثال ش��ما یک شرکت شوینده هس��تید که ناشناخته باقی مانده‬ ‫و قصد دارید ان را گس��ترش دهید‪ ،‬شما می توانید با پرسیدن سوال هایی‬ ‫مانند «بهترین ش��وینده را می شناس��ید؟» یا نمونه هایی از این دس��ت‪،‬‬ ‫مشتریان بیشتری را به سمت غرفه خود جلب کنید‪.‬‬ ‫مس جهان در دستان شیلی‬ ‫سازمان زمین شناس��ی امریکا (‪ )USGS‬در گزارشی‪ ،‬به تشریح وضعیت کنونی مس و‬ ‫میزان ذخایر ان در جهان پرداخته است‪ .‬بزرگترین تولیدکننده مس در سال ‪۲۰۱۵‬م کشور‬ ‫ش��یلی با تولید ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن اعالم ش��د‪ .‬براس��اس امار منتش��ر شده از سوی‬ ‫سازمان زمین شناسی امریکا (‪ )USGS‬شیلی که در سال ‪۲۰۱۴‬م حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار تن مس تولید کرده بود سال گذشته تولید خود را به حدود ‪ ۵۰‬هزار تن کاهش داد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫ظرفیت تولید طال از پسماندهای الکترونیکی ‪ 2‬برابر تولید معادن‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫ایران به س��مت طالیی ش��دن پی��ش می رود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ 2‬معدن طال در کش��ور فعالیت‬ ‫می کنن��د‪« ،‬موت��ه» و «زرش��وران»‪ .‬ظرفی��ت‬ ‫تولی��د ای��ن ‪ 2‬معدن‪ ،‬ح��دود ‪5‬هزار تن اس��ت‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه می ت��وان ب��ا مدیریت درس��ت‬ ‫پس��ماندهای الکترونیکی‪ ،‬در هر سال تا ‪ 2‬برابر‬ ‫این مق��دار هم طال از طریق بازیافت به دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬ای��ن مطلب را رحی��م عالی‪ ،‬رییس کمیته‬ ‫محیط زیس��ت اتحادیه انجمن های مهندس��ی و‬ ‫علم مواد در نخس��تین س��مپوزیوم «چالش های‬ ‫مدیری��ت پس��ماندهای برق��ی و الکترونیک��ی‬ ‫در کش��ور و گزینه ه��ای پی��ش رو» اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ای��ن نشس��ت در روز‬ ‫چهارشنبه‪ 28 ،‬بهمن در ساختمان نادری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و به هم��ت اتحادیه‬ ‫انجمن ه��ای مهندس��ی و علم مواد برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه‪ ،‬جمعی از مدیران و کارشناس��ان‬ ‫بازیافت پس��ماندهای الکترونیکی از هر ‪ 2‬بخش‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی دور هم جمع ش��ده بودند‬ ‫تا درب��اره چالش ه��ای ای��ن ح��وزه در ایران و‬ ‫فرصت های پیش رو به تبادل نظر بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹جهان در تسخیر پسماندهای برقی‬ ‫عال��ی‪ ،‬در ادام��ه صحبت ه��ای خود ب��ا بیان‬ ‫اینک�� ه بس��یاری از صنایع جه��ان در دهه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تغییرات قابل توجهی نداشته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه می توان به صنایع سرامیک س��ازی‬ ‫و خودروس��ازی اش��اره کرد‪ .‬ای��ن صنایع‪ ،‬تغییر‬ ‫زیادی در هس��ته های خود نداشته اند اما صنایع‬ ‫الکترونیک��ی و ب��ه وی��ژه کامپیوت��ر‪ ،‬تغیی��رات‬ ‫قابل توجهی داش��ته اند‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫ک��ه تغییرات ای��ن صنایع به ص��ورت لگاریتمی‬ ‫بوده و با س��رعت در دهه های گذش��ته افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بنابر براوردها‪ ،‬این وضعیت تا سال‬ ‫‪2025‬م ه��م ادامه خواه��د یافت و پس از ان به‬ ‫ثبات می رسد‪.‬‬ ‫رییس کمیته محیط زیست اتحادیه انجمن های‬ ‫مهندسی و علم مواد تاکید کرد‪ :‬با این وضعیت‪،‬‬ ‫جهان ش��اهد یک تنوع فناورانه چه از نظر کمی‬ ‫و چه از نظر کیفی در حوزه تولیدات الکترونیکی‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن ش��رایط را ب��ه وض��وح در فضای‬ ‫اجتم��اع هم می توان مش��اهده کرد‪ .‬ان دس��ته‬ ‫از محص��والت الکترونیک��ی ک��ه در حال حاضر‬ ‫با انها س��روکار داریم‪ ،‬بسیار بیش��تر از گذشته‬ ‫هس��تند و تنوع انها ه��م افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫براوردها هم نش��ان می دهد در س��ال های اینده‬ ‫ابزارهای بیش��تری به زندگی بشر وارد می شوند‬ ‫که ش��اید اکنون تصوری از انها نداش��ته باشیم؛‬ ‫همانطور که ‪10‬س��ال گذش��ته درب��اره زندگی‬ ‫کنون��ی نمی توانس��تیم ذهنیت دقیقی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬عال��ی افزود‪ :‬یکی از نکات بس��یار مهم‬ ‫ان اس��ت که در گزارش های بین المللی مختلف‪،‬‬ ‫بارها به این نکته اش��اره ش��ده که میزان تولید‬ ‫پس��ماندهای برقی و الکترونیکی در سال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬با میزان تولید پسماندهای الکترونیکی‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته براب��ر می ش��ود و این‬ ‫نسبت تا س��ال ‪2030‬م به ‪ 2‬برابر خواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��ن براوردها همچنین نش��ان می دهد که روند‬ ‫تولیدات این دس��ته از پس��ماندها در کشورهای‬ ‫در حال توسعه‪ ،‬سرعت بسیاری دارد و باید برای‬ ‫مدیریت انها چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثروتی که به هدر می رود‬ ‫عالی در ادامه گفت‪ :‬براساس یکی از گزارش های‬ ‫بین المللی درباره پسماندهای الکترونیک در دنیا‪،‬‬ ‫تجهیزات الکتریک��ی و الکترونیکی‪ ،‬رقمی کمتر‬ ‫از ‪15‬درص��د از پس��ماندهای الکتریکی تولیدی‪،‬‬ ‫بازیافت می ش��ود و بقیه ان ب��ه روش های کامال‬ ‫غیرعلمی و غیراصولی وارد محیط زیس��ت شده و‬ ‫ان را الوده می کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬میزان تولید این‬ ‫پس��ماندها در نقاط مختلف جهان یکسان نیست‬ ‫و در هر قاره و کش��وری‪ ،‬سرانه و میزان خاصی از‬ ‫تولید پسماند الکترونیک را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در اسیا براساس‬ ‫براوردهای بین المللی در کشور ایران به ازای هر‬ ‫نف��ر‪ 7/6 ،‬کیلوگ��رم پس��ماند الکترونیکی تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مق��دار با توجه ب��ه جمعیت ایران‬ ‫به معن��ای تولید ح��دود ‪600‬هزار تن پس��ماند‬ ‫الکترونیکی در کشور است‪ .‬این رقم ‪ 3‬تا ‪5‬درصد‬ ‫پسماندهای شهری را شامل می شود که رقم کمی‬ ‫نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬متاس��فانه تاکنون هیچگونه‬ ‫س��ازوکار علم��ی و اصولی ب��رای مدیریت انها و‬ ‫بازیافت ش��ان ایجاد نشده اس��ت‪ .‬در هر صورت‪،‬‬ ‫در همین قاره اس��یا‪ ،‬تولید س��رانه پسماندهای‬ ‫الکترونیک��ی در س��نگاپور ب��ا ‪ 19/5‬کیلوگرم در‬ ‫س��ال‪ ،‬بیش��ترین میزان تولید س��رانه این دسته‬ ‫از پسماندها اس��ت‪ .‬افغانستان هم با حدود ‪300‬‬ ‫گ��رم تولید به ازای هر نفر‪ ،‬کمترین میزان تولید‬ ‫پسماندهای الکترونیکی را در اسیا دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت پسماندها‬ ‫پسماندهای الکترونیکی جریانی دولبه برای هر‬ ‫کشور هستند‪ .‬هم ریس��ک ها و مخاطرات باالیی‬ ‫برای محیط زیس��ت دارند و هم جزو پسماندهای‬ ‫ویژه به ش��مار می روند‪ .‬به همی��ن دلیل در دنیا‪،‬‬ ‫س��از و کارها و روش های خاص��ی برای مدیریت‬ ‫انها در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬میزان مخاطرات‬ ‫این پس��ماندها به حدی اس��ت که انها را به نام‬ ‫«مع��ادن س��می» ش��هرها می شناس��ند‪ .‬دلیل‬ ‫این موض��وع‪ ،‬وجود فل��زات مختلفی اس��ت که‬ ‫در انه��ا وج��ود دارد‪ .‬در واقع مع��ادن خطرناکی‬ ‫که اگ��ر مالحظات جانب��ی انها در نظ��ر گرفته‬ ‫نش��ود می تواند مش��کالت فراوانی برای کشورها‬ ‫ایجاد ک��رده و اثرات منفی زیادی بر س�لامت و‬ ‫محیط زیست انسان ها داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��تفاده منطقی از این پس��ماندها و بازیافت‬ ‫اصولی انها باعث می ش��ود که درامدهای فراوانی‬ ‫برای کش��ور حاصل شود؛ درامدهایی که به مثابه‬ ‫مع��ادن جدید هس��تند و بدون فش��ار اوردن بر‬ ‫محیط و منابع طبیعی‪ ،‬توسعه اقتصادی و صنعتی‬ ‫را ممکن می کنند‪ .‬در کنار درامدزایی می توان به‬ ‫افزایش فرصت های ش��غلی و زنجیره های قبل و‬ ‫بعد از ان هم اش��اره کرد ک��ه اثرات قابل توجهی‬ ‫بر اقتصاد خواهد داشت‪ .‬ارزش حاصل از بازیافت‬ ‫این پسماندها در جهان و در سال گذشته برابر با‬ ‫‪14‬میلیارد دالر بوده است ‪ ،‬به همین دلیل از انها‬ ‫با نام معادن شهری نام برده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه مخاطرات پسماندهای الکترونیک‬ ‫خط��رات پس��ماندهای الکترونیک��ی در چند‬ ‫موض��وع ریش��ه دارد؛ نخس��ت انک��ه می��زان‬ ‫قابل توجه��ی از فل��زات و عناص��ر مختل��ف در‬ ‫ابزارهای الکترونیکی به کار رفته است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در یک موبایل معمولی بیش از ‪50‬درصد از‬ ‫عناصر ج��دول تناوبی وجود دارد‪ .‬این موضوع به‬ ‫معنای ان اس��ت که انواع فلزات سنگین‪ ،‬فلزات‬ ‫خطرناک‪ ،‬شبه فلزات و عناصر دیگری را می توان‬ ‫در این ابزارها مشاهده کرد که می توانند مشکالت‬ ‫زیادی را ایجاد کنن��د‪ .‬از طرف دیگر در بازیافت‬ ‫بس��یاری از فلزات و پس��ماندهای الکترونیکی از‬ ‫مواد سیانیدی یا دیگر موادی استفاده می شود که‬ ‫االینده محیط هس��تند و نیاز به استفاده اصولی‬ ‫از انها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت جه�ان ب�ه س�مت بازیافت‬ ‫پسماند الکترونیک‬ ‫حس��ین جعفری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیرت‬ ‫پس��ماند ش��هرداری تهران ه��م در ای��ن برنامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬براس��اس برخی از امارها‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪2010‬م‪ ،‬پسماندهای جامد شهری جهان حدود‬ ‫‪1/3‬میلیارد تن اس��ت‪ .‬در سال ‪2025‬م‪ ،‬این رقم‬ ‫ب��ه ‪2/2‬میلی��ارد تن افزای��ش خواه��د یافت‪ .‬اما‬ ‫موضوع مهم تر از این میزان تولید پس��ماند‪ ،‬نحوه‬ ‫مدیریت انها است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬حتی کشوری‬ ‫مانند ای��االت متحده امریکا ح��دود ‪84‬درصد از‬ ‫پسماندهای تولیدی خود را دفن می کند که این‬ ‫رقم برای چین حدود ‪77‬درصد است‪ .‬ایران هم از‬ ‫این موضوع مس��تثنا نیست‪ .‬در تهران و در زمان‬ ‫ش��هرداری محمدباقر قالیباف‪ ،‬ظرفیت بازیافتی‬ ‫معادل میزان تولید پسماند شهری برای شهر در‬ ‫نظر گرفته شده اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتری‬ ‫است‪ .‬به ان دلیل که حتی این پسماندها هم پس‬ ‫از پردازش و نظارت‪ ،‬برگشتی هایی دارند که هنوز‬ ‫برای انها تمهید خاصی اتخاذ نشده است‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین بخش های این برگشتی ها‪ ،‬پسماندهای‬ ‫الکترونیکی است‪.‬‬ ‫جعف��ری اذعان ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر‪ ،‬میزان‬ ‫تولی��د پس��ماندهای الکترونیکی جه��ان حدود‬ ‫‪ 20‬تا ‪50‬میلیون تن اس��ت که ی��ک تا ‪3‬درصد‬ ‫از تولید کل پس��ماندها را تشکیل می دهد‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود که ای��ن میزان در کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه تا حدود ‪8‬درصد از کل پسماندهاست و‬ ‫در کشورهای توسعه یافته‪ ،‬نسبت ان کمتر است‪.‬‬ ‫در هر صورت‪ ،‬ان چیزی که مش��خص اس��ت و‬ ‫در گزارش ه��ای س��ازمان های بین الملل��ی اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬رش��د پس��ماندهای الکترونیکی است که‬ ‫‪ 3‬برابر رش��د سایر پسماندها اس��ت‪ .‬این شرایط‬ ‫اهمی��ت بازیافت و اس��تخراج فلزات ب��ا ارزش را‬ ‫از پس��ماندهای الکترونیکی برجس��ته تر می کند‬ ‫و کش��ورهایی مانن��د چی��ن و هن��د‪ ،‬تالش ها و‬ ‫س��رمایه گذاری های خود را بر این حوزه متمرکز‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیرت پسماند شهرداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود که در سال های‬ ‫اینده‪ ،‬این افزایش با س��رعت بیش��تری مشاهده‬ ‫ش��ود‪ .‬یک��ی از دالیل این موضوع‪ ،‬س��وداوری و‬ ‫مزایای قابل توجهی اس��ت که بازیافت پسماندها‬ ‫برای انس��ان خواهد داش��ت‪ .‬حوزه الکترونیک به‬ ‫س��رعت در حال رشد است و در سال های اینده‪،‬‬ ‫پسماندهای بیشتری هم تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫دلیل این‪ ،‬س��ن ب��االی قطع��ات الکترونیکی‬ ‫موج��ود در دنیاس��ت که به س��رعت به س��مت‬ ‫فرسوده شدن پیش می روند و در سال های اینده‬ ‫از رده خارج می ش��وند‪ .‬از طرف دیگر با توجه به‬ ‫انها شرکت های الکترونیک و حتی نرم افزاری به‬ ‫س��مت تولیدات جدیدتری می روند و پشتیبانی‬ ‫از محص��والت قدیمی تر ادام��ه نمی یابد‪ ،‬کاربران‬ ‫رحیم عالی‪:‬‬ ‫استفاده منطقی‬ ‫از این پسماندها‬ ‫و بازیافت‬ ‫اصولی انها‬ ‫باعث می شود‬ ‫که درامدهای‬ ‫فراوانی‬ ‫برای کشور‬ ‫حاصل شود‬ ‫‹ ‹نیاز به تدوین قانون‬ ‫نادعلی علوی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه شهید بهشتی و‬ ‫رییس کارگروه پسماند کمیته محیط زیست هم‬ ‫در ای��ن برنامه گفت‪ :‬یکی از مش��کالت موجود‪،‬‬ ‫بح��ث قانون گ��ذاری و قانون نویس��ی اس��ت‪ .‬در‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬برای مدیریت پسماند‪ ،‬قوانین‬ ‫خوب��ی وجود دارد اما متاس��فانه در ایران «قانون‬ ‫گس��ترده تامین کننده» یا «ای پیار» به فراموشی‬ ‫س��پرده ش��ده‪ ،‬ام ا در جوامع صنعتی‪ ،‬این قانون‬ ‫یک اصل است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کلید رفع مش��کالت مدیریت پسماندهای‬ ‫الکترونیک را در تهیه و تدوین این قانون دانسته‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه به انکه شهرداری یکی از مبادی‬ ‫پس��ماندهای الکترونیک است‪ ،‬می تواند با تالش‬ ‫برای به قانونی کردن این موضوع‪ ،‬نقشی اساسی‬ ‫در مدیریت پس��ماندهای الکترونی��ک و افزایش‬ ‫درامدهای حاصل از ان داشته باشد‪.‬‬ ‫علوی تش��ریح کرد‪ :‬البت��ه برخی از معضالت و‬ ‫مش��کالت اجرایی دیگر هم می تواند‪ ،‬عمل کردن‬ ‫به قانون را با دش��واری مواج��ه کند‪ .‬یکی از این‬ ‫مشکالت‪ ،‬قاچاق است که متاسفانه به طور وسیع‬ ‫در کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬به گفته علوی‪ ،‬وجود‬ ‫تناقض در داده ها و امارهای مختلف کشور هم به‬ ‫دلیل همین مسئله قاچاق است که باعث می شود‬ ‫حت��ی امار دقیقی از میزان ورودی های پس��ماند‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ .‬براوردهایی که در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مبتنی بر خروجی ها و استانداردهایی‬ ‫است که در دنیا مشاهده می شود‪.‬‬ ‫حسین جعفری‪:‬‬ ‫در تهران و در‬ ‫زمان شهرداری‬ ‫محمدباقر‬ ‫قالیباف‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بازیافتی معادل‬ ‫میزان تولید‬ ‫پسماند شهری‬ ‫برای شهر در‬ ‫نظر گرفته شده‬ ‫اما هنوز نیاز‬ ‫به اقدامات‬ ‫بیشتری است‬ ‫‹ ‹نیاز به حمایت دولت‬ ‫علوی نتیجه بخش��ی بحث های قانونی از طریق‬ ‫صندوق محیط زیست و ‪ ...‬را دور از ذهن دانست و‬ ‫گفت‪ :‬تنها کاری که می توان انجام داد‪ ،‬این است‬ ‫که یک قانون مکمل در قانون «ای پی ار» داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬از طرفی باید از نظ��ر مدیریتی و اجرایی‬ ‫هم هزینه های س��ربار تحمیل شده به موسسه ها‬ ‫و نهادهای مس��ئول و صندوق اعتبارات ملی هم‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬بدون شهرداری ها و یاری انها امکان‬ ‫جمع اوری این پس��ماندها وجود ندارد‪ .‬بحث های‬ ‫بعدی و حلقه های بعدی ان را می توان به طریقی‬ ‫مدیریت کرد اما مش��کل اصلی بحث جمع اوری‬ ‫پسماندها است‪.‬‬ ‫اس��تاد دانشگاه شهید بهش��تی در پایان اشاره‬ ‫کرد که بح��ث مدیریت و بازیافت پس��ماندهای‬ ‫الکترونیک‪ ،‬حتی در کش��ورهای توسعه یافته هم‬ ‫یکی از موضوعات و رش��ته های جدید پژوهش��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬تا حدی که بازیافت برخی از پس��ماندها‬ ‫هنوز ه��م نیازمند توس��عه فناوری های جدیدتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران هم این بخش در صورت حمایت‬ ‫شدن از طرف دولت و بخش های اجرایی می تواند‬ ‫به سرعت رشد کرده و راه را برای قدم های بعدی‬ ‫هم��وار کند‪ .‬در این برنامه س��ایر کارشناس��ان و‬ ‫مدیران حوزه بازیافت پس��ماندهای الکترونیکی‬ ‫هم به بررسی مشکالت و چالش های این صنعت‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫رییس کمیته محیط زیست اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد اعالم کرد‬ ‫مجبور هس��تند ک��ه ابزاره��ای الکترونیکی خود‬ ‫را ره��ا کرده و به س��مت تجهی��زات و ابزارهای‬ ‫بروز حرک��ت کنند‪ .‬براورد می ش��ود که ‪ 400‬تا‬ ‫‪700‬میلی��ون کامپیوت��ر در کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه وجود دارد‪ .‬به این رقم باید ‪240‬میلیون‬ ‫رایانه موجود در کش��ورهای توس��عه یافته را هم‬ ‫اضافه کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫ نادعلی علوی‪:‬‬ ‫در کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬برای‬ ‫مدیریت‬ ‫پسماند‪،‬قوانین‬ ‫خوبی وجود دارد‬ ‫اما متاسفانه در‬ ‫ایران «قانون‬ ‫گسترده‬ ‫تامین کننده»یا‬ ‫«ای پی ار» به‬ ‫فراموشی سپرده‬ ‫شده است‬ ‫سنگ اهن ایران به ‪ 43‬دالر نزدیک شد‬ ‫ افزایش ‪ 50‬سنتی‬ ‫پس از عید شکوفه های چین‬ ‫متال بولتن شاخص قیمت سنگ اهن ایران را ‪42/84‬‬ ‫دالر اع�لام ک��رده در حالی که ط��ی ‪ 3‬هفته اخیر این‬ ‫دومین بار اس��ت که قیمت س��نگ اهن صعود می کند‬ ‫و همین موض��وع امیدواری بس��یاری را در فضای این‬ ‫کسب و کار به وجود اورده است‪ .‬به گزارش اقتصادنیوز‪،‬‬ ‫پس از ماه ها نزول قیمت سنگ اهن در بازارهای جهانی‬ ‫با فرا رسیدن عید ش��کوفه های چین مسیر قیمت این‬ ‫ماده معدنی نشان از رش��د دارد‪ .‬در حالی که بازار این‬ ‫م��واد معدن��ی مدت ها در انتظار رش��د قیمت به س��ر‬ ‫می برد و عمده پیش بینی ها حاکی از این بود که قیمت‬ ‫سنگ اهن تا پایان عید ش��کوفه های چین به محدوده‬ ‫‪ 50‬دالر خواهد رس��ید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬متال بولتن روز‬ ‫گ ریزدانه با عیار‬ ‫گذشته معادل ‪ 17‬فوریه شاخص سن ‬ ‫‪60‬درص��د ایران برای تحویل در بندر کینگ دائو چین‬ ‫را ‪ 42/84‬دالر اع�لام کرد در حالی که ش��اخص هفته‬ ‫گذشته ‪ 42/34‬دالر بود و این نشان از صعود ‪ 50‬سنتی‬ ‫قیمت سنگ اهن ایران است‪.‬‬ ‫با ب��ه پایان رس��یدن عید ش��کوفه های چین قیمت‬ ‫سنگ ان ایران افزایش پیدا کرده و این اتفاق معدنکاران‬ ‫حوزه س��نگ اهن را دوباره امیدوار کرده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫برخی باورند تا زمانی که سنگ اهن ‪ 50‬دالر را رد نکند‪،‬‬ ‫فضای س��رمایه گذاری در این حوزه کامال امن نیس��ت‪.‬‬ ‫با این حال در حال حاضر ش��اخص قیمت س��نگ اهن‬ ‫به ‪ 43‬دالر نزدیک ش��ده و این به معنای رش��د قیمت‬ ‫سنگ اهن پس از ماه ها روند نزولی است‪.‬‬ ‫این در حالی است که به تازگی قائم مقام انجمن فوالد‬ ‫و معدن خبر از کاهش ظرفیت تولید س��نگ اهن داده‬ ‫و پیش بین��ی کرده در س��ال های این��ده به دلیل موانع‬ ‫تجاری صادرات فوالد افزایش پیدا نخواهد کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه به نظر نمی رس��د رونق زیادی در بخش مس��کن‬ ‫و ساخت وس��از این کش��ور نیز مطرح باشد چرا که در‬ ‫حوزه ساخت وس��ازهای جدید چین افول ‪ 14‬درصدی‬ ‫را شاهد بوده است‪.‬‬ ‫او در عین حال بر این باور است که تولید سنگ اهن‬ ‫در س��ال ‪2016‬م تغییر خاصی نخواهد داش��ت و روند‬ ‫نزولی ادامه خواهد یاف��ت‪ .‬همینطور بنا بر گفته یانگ‬ ‫پیش بینی می ش��ود کش��ور چین در س��ال اینده بین‬ ‫‪ 100‬ت��ا ‪150‬میلیون تن تولید ف��والد خود را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬با این وجود بازار سنگ اهن دنیا همچنان منتظر‬ ‫سیاستگذاری اژدهای زرد است‪.‬‬ ‫ حضور پیتر مارکوس‬ ‫ و یانگ زونکینگ‬ ‫در انجمن سنگ اهن‬ ‫یانگ زونکین��گ‪ ،‬قائم مقام انجمن اهن و فوالد چین‬ ‫و پیتراف مارکوس‪ ،‬موس��س و بنیانگذار ورلد اس��تیل‬ ‫داینامیکس (از ش��رکت های مطرح تحلیل بازار فوالد)‬ ‫با حض��ور در انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن ایران با تعدادی از اعضای هیات مدیره این‬ ‫انجمن دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬در دیدار قدی��ر قیافه رییس‬ ‫هیات مدیره انجمن س��نگ اهن‪ ،‬کیوان جعفری طهرانی‬ ‫عضو هیات مدیره و مدیر امور بین الملل انجمن‪ ،‬س��جاد‬ ‫غرقی عض��و هیات مدیره انجمن‪ ،‬علیرضا سیاس��ی راد‬ ‫دبی��رکل انجمن و ایزدی مش��اور انجمن س��نگ اهن‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫از نکات جالب توجه این دیدار می توان به س��واالت‬ ‫متع��دد و فن��ی موس��س و بنیانگ��ذار «ورلد اس��تیل‬ ‫داینامیکس» از اعضای هیات مدیره انجمن س��نگ اهن‬ ‫ایران اش��اره کرد که در این زمین��ه پیتر اف مارکوس‬ ‫تالش داش��ت ب��ه چند و چ��ون وضعی��ت معدنکاری‬ ‫س��نگ اهن و تولید فوالد و هزینه ه��ای مربوط به انها‬ ‫در ای��ران پی ببرد‪ .‬وی همچنین تاکی��د کرد که برای‬ ‫یاد گرفتن به انجمن س��نگ اهن ای��ران امده و امیدوار‬ ‫اس��ت‪ ،‬بتواند تجربیات و اموخته های خود را به صنعت‬ ‫سنگ اهن و فوالد ایران منتقل کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال پیش��نهادهایی نیز درباره توس��عه‬ ‫همکاری بین انجمن س��نگ اهن ای��ران و انجمن اهن‬ ‫و ف��والد چین از س��وی ریی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��نگ اهن ایران به یانگ زونکین��گ‪ ،‬قائم مقام انجمن‬ ‫اهن و فوالد چین ارائه شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫معدنکاران در پی ورود به بازار جهانی‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫اموزش رویکرد همیشگی‬ ‫و فرایند مداوم شرکت مس‬ ‫رکود با برجام به پایان نمی رس��د زیرا این رکود حاصل یک مدیریت نادرست چندین‬ ‫س��اله اس��ت و به طبع س��ال ها طول خواهد کش��ید تا ما از این وضعیت خارج ش��ویم‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرام��ن‪ ،‬رییس هیات مدیره خانه معدن ایران درب��اره قراردادهایی که این‬ ‫بخش در زمینه معدن از زمان لغو تحریم ها تاکنون منعقد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین فعالیت‬ ‫گروه معدنی کشور در سفر رییس جمهور به فرانسه و ایتالیا رخ داد‪.‬‬ ‫اصغر زاده عملکرد یک ساله ایمیدرو را در بخش اکتشاف تشریح کرد‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 90‬میلیارد تومانی اکتشافی در پهنه ‪ 38‬هزار کیلومتری‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫معدن مس میدوک‬ ‫حمی��د حاج محمدی‪ ،‬مدی��ر امور ام��وزش و تجهیز‬ ‫نیروی انس��انی مس منطقه کرمان با اش��اره به ش��تاب‬ ‫فزاینده علوم بشری در تمام زمینه ها و پیشرفت روزافزون‬ ‫فناوری گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی تمامی بخش های این‬ ‫ش��رکت نیازمند رسیدن به رش��د و شکوفایی هستند و‬ ‫این مهم فقط با اموزش مس��تمر و بروز کردن اطالعات‬ ‫میسر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس پرس‪ ،‬حاج محمدی با تاکید بر اینکه‬ ‫اموزش و بهس��ازی‪ ،‬کوش��ش مداوم و برنامه ریزی شده‬ ‫ب��رای بهبود س��طوح شایس��تگی کارکن��ان و عملکرد‬ ‫س��ازمانی ضروری اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اج��رای اموزش های‬ ‫صحیح و کارامد باعث می شود تا افراد بتوانند متناسب با‬ ‫تغییرات سازمانی و محیط‪ ،‬به طور موثر فعالیت های شان‬ ‫را ادامه داده و کارایی بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر امور اموزش و تجهیز نیروی انس��انی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اموزش همواره به عنوان وس��یله ای مطمئن برای بهبود‬ ‫کیفیت عملکرد و حل مش��کالت مدیری��ت مدنظر قرار‬ ‫می گیرد و فقدان ان نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر‬ ‫سازمان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه و به منظور توانمندس��ازی‬ ‫نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره گیری هر چه بهتر‬ ‫از این نیرو‪ ،‬بی شک اموزش یکی از مهم ترین و موثرترین‬ ‫تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫حاج محمدی درباره جایگاه اموزش در برنامه ریزی های‬ ‫س��ازمانی بیان ک��رد‪ :‬اموزش در ش��رکت مس موقت و‬ ‫تمام ش��دنی نیست و کارکنان در هر سطحی از سازمان‪،‬‬ ‫اعم از مش��اغل ساده‪ ،‬فنی یا مدیریتی محتاج اموزش و‬ ‫یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارکن��ان باید هم��واره ب��رای بهتر انجام‬ ‫دادن کار خود از هر نوع که هس��ت‪ ،‬روش ها و اطالعات‬ ‫جدیدی کسب کنند‪.‬‬ ‫مدیر امور اموزش و تجهیز نیروی انسانی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که کدام واحد بیشترین دغدغه اموزشی را‬ ‫برای حوزه اموزش داشته‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش مستمر و پایدار‬ ‫درباره بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست بیشترین دغدغه‬ ‫اموزش��ی را برای حوزه اموزش در طول عمر این واحد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫حاج محم��دی درب��اره همکاری های ح��وزه اموزش‬ ‫سرچش��مه با نهادهای دانشگاهی و موسسه های علمی‬ ‫در پیش��برد اهداف و ارتقای س��طح اموزشی کارکنان‬ ‫افزود‪ :‬همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافق های‬ ‫قراردادی است که درباره فعالیت های علمی و پژوهشی‬ ‫و ش��رکت های تج��اری انجام می ش��ود و این همکاری‬ ‫معم��وال با هدف دس��تیابی ب��ه توان علمی دانش��گاه و‬ ‫تجربه‪‎‬ه��ای صنعت و اش��تراک گذاری دانش و تجربه از‬ ‫انها انجام می ش��ود‪ .‬ما نیز در ای��ن زمینه با بکارگیری‬ ‫اس��تادان مجرب دانش��گاهی در س��طوح و رش��ته های‬ ‫مختلف تحصیلی به پیشبرد اهداف اموزشی خود کمک‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫علی اصغرزاده‬ ‫گزارش های‬ ‫اکتشاف از‬ ‫استاندارد‬ ‫باالیی برخوردار‬ ‫هستند‬ ‫و می توانند‬ ‫مبنای خوبی برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫قرار گیرند‬ ‫در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬ش��اهد اکتش��اف و‬ ‫بهره ب��رداری از ذخایر ارزش��مند معدنی همچون‬ ‫م��س‪ ،‬طال و حتی پالتین در ای��ران خواهیم بود‪.‬‬ ‫فعالیت های گس��ترده اکتشافی س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران که با‬ ‫هم��کاری ش��رکت های صاح��ب نش��ان در حال‬ ‫اجراس��ت گواه روزهای خوبی برای بخش معدن‬ ‫ایران است‪ .‬سرمایه گذاری روی پهنه ای به وسعت‬ ‫‪90‬هزارکیلومتر مربع هم اکنون در حال انجام بوده‬ ‫و با اجرای انها می ت��وان به افزایش میزان ذخایر‬ ‫فلزات گرانبهای کشور امیدوار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه اطالعات زمین شناسی‬ ‫مدیر اکتش��افات معدنی ایمی��درو درباره مفاد‬ ‫جلس��ه ای ک��ه در ان گروه اکتش��افی ایمیدرو از‬ ‫اکتش��افات ‪ 2‬سال اخیر گزارش مبسوطی را ارائه‬ ‫دادند به‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر پهنه ای‬ ‫به مساحت ‪ 90‬هزار کیلومتر مربع در مرکز ایران‬ ‫در اختیار داریم که از این مقدار در بخش نخست‪،‬‬ ‫کار شناس��ایی روی ‪ 38‬هزار کیلومترمربع انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اقداماتی همچون عملیات ژئوفیزیک‬ ‫هوایی‪ ،‬تهیه نقش��ه های ژئوشیمی‪ ،‬زمین شناسی‪،‬‬ ‫تصاویر ماهواره ای و عملیات «تکتونیک» برای این‬ ‫بخش از محدوده انجام شده است‪.‬‬ ‫عل��ی اصغ��رزاده در ادامه درب��اره اخرین امار‬ ‫اکتش��افات انجام شده برای دس��تیابی به ذخایر‬ ‫معدنی کش��ور گفت‪ :‬نتیجه اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در بخش نخست فعالیت های اکتشافی‪ ،‬دستیابی‬ ‫ب��ه مناطق امی��د بخش بود ک��ه در انها ذخایری‬ ‫از برخی کانی ها همچون س��نگ اهن‪ ،‬مس‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫مولیبدن‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬حتی پالتین و تنگستن‬ ‫در مرحله شناسایی دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدن به محدوده های امید بخش‬ ‫ب��ه گفته مدی��ر اکتش��افات س��ازمان ایمیدرو‬ ‫انجام فعالیت های اکتش��افی در مراحل نخستین‬ ‫نتای��ج علم��ی خ��ود را داش��ته و محدوده هایی‬ ‫ک��ه به اکتش��اف رس��یده و بررس��ی ش��ده اند را‬ ‫نمی ت��وان به عنوان معدن معرف��ی کر د بلکه انها‬ ‫تنها محدوده های امید بخش��ی هس��تند که برای‬ ‫رس��یدن به نتیجه مطلوب و دس��تیابی به ذخایر‬ ‫معدنی موجود در انها باید ادامه عملیات اکتشافی‬ ‫در مراحل بعدی را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان ذخای��ر موج��ود در ای��ن‬ ‫مح��دوده نیز اعالم کرد‪ :‬در گام نخس��ت فعالیت‬ ‫اکتش��افی و شناس��ایی محدوده ه��ا درجه��ان‬ ‫مطابق با اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬حتی نمی توان‬ ‫براورد نس��بی از ذخیره معدنی به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫اما در مراحل بعدی اکتش��افات معدنی‪ ،‬همچون‬ ‫اکتش��افات عمومی از میزان ذخای��ر یک براورد‬ ‫کل��ی حاص��ل می ش��ود و در ادام��ه در بخ��ش‬ ‫اکتش��افات تفصیل��ی براورد دقیق��ی از محدوده‬ ‫به دس��ت می اید و در اکتش��افات عمومی میزان‬ ‫ذخیره زمین شناسی ارائه شود‪.‬‬ ‫اصغ��رزاده درباره محدوده یاد ش��ده نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در مرحل��ه شناس��ایی ابتدای��ی‪ ،‬در عمل‬ ‫براوردی از ذخیره به دس��ت نیامده بلکه با توجه‬ ‫به حج��م کار و مقیاس مش��خص می توان گفت‬ ‫در این مناطق ش��واهدی از حضور یک کانس��ار‬ ‫ی��ا ماده معدنی دیده ش��ده اس��ت‪ .‬س��پس این‬ ‫مرحل��ه از کار در منطقه یادش��ده انجام ش��ده و‬ ‫نش��انه هایی از ذخایر قاب��ل قبول در این مناطق‬ ‫دیده می شود ؛ یعنی ش��اخص ها و انجام عملیات‬ ‫بیوش��یمی و انالیزهای انجام شده از وجود ماده‬ ‫معدن��ی خبرمی ده��د‪ .‬همچنین ش��اخص های‬ ‫مختل��ف ژئوفیزیک هوایی نش��ان می دهد که در‬ ‫عمق زمین‪ ،‬ذخایر معدن��ی وجود دارد اما اینکه‬ ‫میزان ذخیره چه اندازه بوده یا ش��کل هندس��ی‬ ‫ذخیره و ژئومتری ان چگونه اس��ت در گام بعدی‬ ‫فعالیت های اکتشافی مشخص می شود‪.‬‬ ‫مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران گفت‪ :‬فعالیت های اکتشافی‬ ‫انجام شده باکیفیت بسیار باال و استاندارد جهانی‬ ‫انجام ش��ده اند‪ .‬چراکه کارشناس��ان سرش��ناس‬ ‫و خب��ره جهان��ی از ‪ 7‬کش��ور مختل��ف همچون‬ ‫انگلستان‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬افریقای جنوبی و المان در‬ ‫این پروژه با سازمان ایمیدرو همکاری کردند که‬ ‫نتیجه ان دس��تیابی به محدوده های امید بخش‬ ‫قابل قبول بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪ 90‬میلیارد تومانی‬ ‫اصغرزاده میزان سرمایه گذاری انجام شده برای‬ ‫انجام شناس��ایی و اکتش��اف ‪ 38‬هزار کیلومتر از‬ ‫‪ 90‬ه��زار کیلومت��ر را حدود ‪90‬میلی��ارد تومان‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬هم اکنون گزارش های اکتشاف‬ ‫از اس��تاندارد باالیی برخوردار هستند و می توانند‬ ‫مبن��ای خوب��ی ب��رای س��رمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارج��ی ق��رار گیرند‪ .‬ای��ن محدوده ه��ا به طور‬ ‫عمده بخشی از اس��تان یزد و اصفهان را پوشش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫اصغ��رزاده در پاس��خ ب��ه اینک��ه ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی و دس��تیابی ب��ه ذخیره‬ ‫معدنی‪ ،‬س��رمایه گذار تنها سازمان ایمیدرو است‬ ‫ی��ا س��رمایه گذاران خارج��ی نیز اع�لام امادگی‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬هم اکن��ون مذاکراتی با‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در حال انجام اس��ت که‬ ‫یافته ها را نش��ان انها داده ای��م‪ .‬در گام بعدی نیز‬ ‫بازدید از محدوده و ارائه اطالعات از محدوده های‬ ‫معدن��ی در اختی��ار انه��ا گذاش��ته می ش��ود تا‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری ترغی��ب ش��ده و ج��ذب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون دوگام اصلی پیش رو‬ ‫داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گام نخس��ت برای محدوده‬ ‫‪ 38‬هزارکیلومتری از ‪90‬هزار کیلومتر یاد ش��ده‪،‬‬ ‫به دنبال ج��ذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی‬ ‫خواهیم بود تا ادامه فعالیت اکتشافی با روش های‬ ‫سیستماتیک انجام شود‪ .‬در گام دوم نیز باقیمانده‬ ‫محدوده ‪90‬هزارکیلومتری را در دستور کار قرار‬ ‫داده و ف��از شناس��ایی را در ان تکمیل می کنیم‪.‬‬ ‫هم اکنون با ش��رکت های معتبر جهانی مذاکراتی‬ ‫انجام ش��ده و انها اعالم امادگ��ی کرده اند که از‬ ‫مناطق بازدید کرده و در صورت جلب نظرش��ان‬ ‫برای سرمایه گذاری وارد عمل می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات معدنی در ‪ 2‬سال اخیر‬ ‫به گزارش کانال کامودیتی‪ ،‬چندی پیش گروه‬ ‫اکتش��افی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران جلس��ه ای برگزار کرده و در‬ ‫ان نتیجه فعالیت گس��ترده اکتشافی سازمان در‬ ‫‪ ۲‬س��ال اخیر از جمله یافتن ذخیره های معدنی‬ ‫بزرگ ک��ه کانی های فلزی همچ��ون طال‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬س��نگ اهن و‪ ...‬را در خود جای داده اند‪ ،‬در‬ ‫این گزارش ارائه شد‪.‬‬ ‫توسعه اکتشافات معدنی از اولویت های رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو از زمان قبول مس��ئولیت در‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران بوده و به نظر می رسد هم اکنون در حال به‬ ‫ثمر رسیدن است‪.‬‬ ‫از جمله اقدامات ایمیدرو در حوزه اکتش��افات‬ ‫معدن��ی را می ت��وان اختص��اص ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه اکتشافی در افق ‪ ۵‬ساله دانست که‬ ‫‪۵۰‬درصد ان از س��وی سازمان ایمیدرو پرداخت‬ ‫شده و مابقی باید از سوی بخش خصوصی هزینه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بودجه ساالنه اکتشافات معدنی سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‪۱۲۰‬‬ ‫میلیاردتومان اس��ت که در نتیجه ان‪ ،‬در ‪ ۵‬سال‬ ‫رقم ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان س��هم س��ازمان محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو پس از تکمی��ل فعالیت ها و‬ ‫در ادامه ان‪ ،‬نس��بت به فراخوان جذب مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی داخلی و خارج��ی در تکمیل‬ ‫فعالیت و اخذ پروانه بهره برداری و شروع عملیات‬ ‫معدنکاری اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫به دنبال بازارهای جدید‬ ‫معدنی هستیم‬ ‫رکود با برجام به پایان نمی رسد زیرا این رکود حاصل‬ ‫یک مدیریت نادرس��ت چندین س��اله اس��ت و به طبع‬ ‫س��ال ها طول خواهد کش��ید تا ما از این وضعیت خارج‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رییس هیات مدیره خانه معدن ایران‬ ‫درب��اره قراردادهایی که این بخ��ش در زمینه معدن از‬ ‫زمان لغو تحریم ها تاکنون منعقد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫فعالیت گروه معدنی کش��ور در س��فر رییس جمهور به‬ ‫فرانسه و ایتالیا رخ داد‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن ادام��ه داد‪ :‬بخش معدنی ایران در‬ ‫این س��فر حضور پر رنگی داش��ت‪ .‬درباره قراردادها نیز‬ ‫در بخش معدن تمام منافع ملی کش��ور حفظ شد؛ زیرا‬ ‫ایران در شرایط عادی در حال انعقاد قرارداد بود و دیگر‬ ‫شرایط بحرانی قبل وجود نداشت که طرف مقابل برای‬ ‫ایران شرایطی تعیین کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهداف معدنکاران ایرانی از این س��فر‬ ‫گفت‪ :‬فعاالن این حوزه بیش��تر از انکه به دنبال واردات‬ ‫فناوری باشند به دنبال بازار و ارزش افزوده هستند و ما‬ ‫ترجیح می دهیم ش��ریکی داشته باشیم که برای ما بازار‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫معضل واگذاری شرکت های بدهکار به صنایع معدنی‬ ‫مطالبات کارکنان معدنچیان و بازنشس��تگان البرز شرقی‬ ‫از ان دس��ت موضوعاتی اس��ت که پس از ‪ 4‬سال کشمکش‬ ‫تمامی ندارد و همچنان پیرامون ان موضوعات فراوانی مطرح‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مشکالت البرز شرقی از زمانی اغاز‬ ‫ش��د که ذوب اهن اصفهان در پی تحریم های اتحادیه اروپا‬ ‫مجبور به کاهش خرید زغال س��نگ م��ورد نیاز خود از البرز‬ ‫شرقی ش��د و درنهایت شرکت ‪۴۲‬ساله شاهرودی با توانایی‬ ‫نداشتن در پرداخت معوقات روبه رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومانی البرز شرقی‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی نی��ز مجموع��ه را ب��ا بده��ی‬ ‫‪۱۱۰‬میلیارد تومانی به ذوب اهن البرز واگذار کرد‪.‬‬ ‫اقدامی برخالف قانون انجام ش��د چرا که براس��اس نص‬ ‫صری��ح اصل ‪ ۴۴‬و ‪ ۴۵‬قانون اساس��ی‪ ،‬ش��رکت هایی از این‬ ‫دس��ت‪ ،‬باید یا منحل و ورشکسته اعالم ش��وند یا با تزریق‬ ‫منابع‪ ،‬بدهی های پیشین تسویه شود که این امر محقق نشد‬ ‫و ام��روز ت��وپ در حالی در زمین طرف اصفهانی اس��ت که‬ ‫خود این ش��رکت از واگذاری براس��اس اصل‪ ۴۴‬البرز شرقی‬ ‫ناراضی اس��ت زیرا به جای خرید بنگاهی اقتصادی‪ ،‬شرکتی‬ ‫ورشکس��ته را در اختی��ار گرفته اما دلیل ای��ن نارضایتی در‬ ‫چیست؟‬ ‫مع��اون مالی و اداری البرز ش��رقی دراین ب��اره می گوید‪:‬‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی کش��ور در ابت��دا و در تصمیمی‬ ‫عجوالن��ه‪ ،‬تنه��ا راه ح��ل خ��روج از بحران البرز ش��رقی را‬ ‫واگذاری دید اما مجموعه اقالم و بدهی های این ش��رکت در‬ ‫ابتدای س��ال‪ ۹۲‬محاس��به و پس ‪۱۸‬ماه به طرف اصفهانی‬ ‫ابالغ ش��د که این امر‪ ،‬نارضایتی ذوب اهن اصفهان را پدید‬ ‫اورد‪ .‬مه��رداد غالمیان درب��اره علت نارضایت��ی ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در طول این یک و نیم س��ال بسیاری‬ ‫از تجهیزات البرز ش��رقی فرسوده ش��دند‪ ،‬قیمت بسیاری از‬ ‫وسایل باال رفت و بر بدهی های شرکت افزوده شد در نهایت‬ ‫می ت��وان گفت در اوضاع اقتصادی س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬گاه‬ ‫شرایط مالی این شرکت را دگرگون کرد و این مورد اعتراض‬ ‫ش��رکت مادر اصفهانی را در بر داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر واگذاری بدون تسویه باعث شد تا کارگران و کارکنان‬ ‫البرز ش��رقی و همچنین بازنشستگانی که هنوز از سال ‪۹۳‬‬ ‫حقوق و مطالبات خود را طلبکار هستند‪ ،‬اعتراض کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تزری�ق ‪ ۸۰۰‬میلی�ون توم�ان مناب�ع ب�ه البرز‬ ‫شرقی‬ ‫مع��اون مالی اداری البرز ش��رقی همچنی��ن گفت‪ :‬امروز‬ ‫ش��رکت البرز ش��رقی با بدهی ‪۱۱۰‬میلیارد تومانی واگذار و‬ ‫ش��رکت اصفهانی برای رفع مش��کالت و پرداخت بخشی از‬ ‫مطالبات(ن��ه همه ان) حاضر به تزری��ق مبلغ ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نقدینگی برای پرداخت به کارکنان شده است‪.‬‬ ‫غالمیان افزود‪ :‬براس��اس قراری که بین شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان و البرز ش��رقی گذاشته شد‪ ،‬طرف اصفهانی قرار بود‬ ‫ماهانه ‪۳۰۰‬میلیون تومان برای پرداخت به کارکنان بپردازد‬ ‫این مبلغ تنها یک ماه پرداخت شد‪ ،‬همچنین دو ماه دیگر نیز‬ ‫این مبلغ به ‪۲۰۰‬میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت‬ ‫طی ماه چهارم به کلی قطع شد و این مطالبات کارکنان به‬ ‫ویژه بازنشس��تگان روی هم جمع شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ذوب اهن اصفهان قرار اس��ت بخشی از مطالبات را بپردازد‬ ‫و ن��ه همه ان را‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ع�لاوه بر ‪۸۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫که عنوان شد قرار است شرکت ذوب اهن اصفهان از خرداد‬ ‫ماه سال اینده روال پرداخت ماهانه ‪۳۰۰‬میلیون تومان را از‬ ‫س��ر بگیرد تا بتوانیم بخشی از معوقات کارکنان را پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬معاون اداری مالی البرز شرقی همچنین درباره فروش‬ ‫بخش��ی از زمین این مجموعه به ش��هرداری شاهرود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز البرز شرقی از سوی هیچ مسئولی حمایت نمی شود و‬ ‫حتی مسئوالن استانی‪ ،‬شهرستانی و کشوری پاسخ نامه های‬ ‫ما و دس��ت اندرکاران البرزشرقی را هم نداده اند در حالی که‬ ‫البرز ش��رقی با فروش برخی قطعات این زمین می توانس��ت‬ ‫بخشی از بدهی خود را به پیمانکاران و کارکنان بدهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر اوضاع به همین ش��کل پیش برود یکهزار و‬ ‫‪۳۰۰‬نفر شاغل ان در بخش معدن و یکهزار و ‪۵۰۰‬نفر شاغل‬ ‫این مجموعه در بخش پیمانکاری خصوصی بیکار می شوند‪.‬‬ ‫معاون مالی اداری البرز شرقی درباره استعفای مدیرعامل‬ ‫البرز ش��رقی‪ ،‬گفت‪ :‬ربیع ن��ژاد وقتی البرز ش��رقی را بدون‬ ‫پش��تیبان دولتی‪ ،‬مالی و حمایت مس��ئوالن دی��د‪ ،‬در رفع‬ ‫مش��کالت این مجموعه بسیار تالش کرد اما با دستان خالی‬ ‫به واقع نمی توان کاری انجام داد‪.‬البته استعفای وی هنوز از‬ ‫سوی شرکت اصفهانی پذیرفته نشده است‪.‬‬ ‫معاون معدن البرز شرقی نسبت به اینکه بزرگترین معدن‬ ‫زغال سنگ کشور به زودی منحل و به تعطیلی کامل کشیده‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬خواس��تار تزریق ‪ ۴۰‬میلیارد تومان سرمایه در‬ ‫گردش برای ادامه کار شرکت از سوی دولت شد‪.‬‬ ‫ازمون های اعالم شده برای خودروهای المانی‬ ‫الکس��اندر دوبریند‪ ،‬وزیر حمل ونقل المان اعالم کرد این کشور تصمیم گرفته است‬ ‫ازمون ه��ای اعالم نش��ده ای را برای تش��خیص و تعیین می��زان االیندگی خودروهای‬ ‫تولیدی تمامی خودروس��ازان المان ترتیب دهد‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬دوبریند تاکید کرده‬ ‫اس��ت این اقدام با هدف بازگرداندن اعتماد به نفس به صنعت المان انجام می شود که‬ ‫پس از رسانه ای شدن رسوایی تقلب شرکت فولکس واگن دچار خدشه شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫بر اساس پیش بینی کارشناسان تا سال ‪ 2020‬میالدی‪ 8‬شرکت خودروسازی ژاپن به ‪ 2‬یا ‪ 3‬شرکت کاهش می یابد‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی پرازدحام ژاپ��ن خود را‬ ‫ام��اده می کند تا در پایان ده��ه جاری تبدیل به‬ ‫یکی از ‪ 2‬یا ‪ 3‬بازار خودروی مطرح جهان شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر اقتص��اد ‪ 500‬هزار میلیارد ینی‬ ‫(‪ 4‬ه��زار و ‪ 400‬میلی��ارد دالری) کش��ور ژاپ��ن‬ ‫منزلگاه ‪ 8‬خودروساز عمده جهان است که شامل‬ ‫تویوتاموتور به عنوان پرفروش ترین شرکت دنیا و‬ ‫دیگر بازیگران اصلی این عرصه در س��طح جهان‬ ‫نظیر هونداموتور و نیسان موتور است که به عنوان‬ ‫‪ 3‬خودروس��از اصلی و داخلی این کشور بوده و در‬ ‫مقایسه با المان و خودروهای دوست داشتنی اش‬ ‫در جایگاه��ی باالت��ر ایس��تاده اند و در کنار انها‬ ‫خودروس��ازان بزرگ و در دوردست امریکا یعنی‬ ‫فوردموتور و جنرال موتورز و البته تنها خودروساز‬ ‫مستقل این گروه تسالموتورز حضور دارند‪.‬‬ ‫ق��رارداد ش��رکت تویوتا در ماه ژانویه گذش��ته‬ ‫برای به دس��ت اوردن باقیمانده مالکیت ش��رکت‬ ‫دایهاتس��و موتور و سهام ان به ارزش ‪ 3/2‬میلیارد‬ ‫دالر ممکن است نش��ان دهنده افول شرکت های‬ ‫ضعیف تر در صنعت خودروسازی ژاپن باشد‪.‬‬ ‫تحلیلگر گروه مش��اوره مالی جفریز پیش بینی‬ ‫می کن��د ت��ا س��ال ‪ 2020‬می�لادی مجموع��ه‬ ‫شرکت های خودروس��از داخلی در کشور ژاپن با‬ ‫کاهش در تعدادش��ان‪ ،‬حداکثر به ‪ 3‬گروه شرکت‬ ‫تولیدکنن��ده خودرو تقلیل پی��دا کنند که دالیل‬ ‫ان به ص��ورت عمده ناش��ی از افزایش هزینه های‬ ‫رقاب��ت برای تولید خودروهایی پاک تر و ایمن تر و‬ ‫همچنین بیشتر شدن خودروهای انالین و دارای‬ ‫اتصال و ارتباط بیشتر با اینترنت خواهد بود‪.‬‬ ‫«تاکاکی ناکانیش��ی» در مصاحب��ه با بلومبرگ‬ ‫می گوید‪« :‬داش��تن یک یا دو خودروس��از عمده‬ ‫در یک کش��ور نه تنها رویدادی طبیعی است بلکه‬ ‫حتی برای امکان رقابت داشتن با یکدیگر‪ ،‬بسیار‬ ‫مفیدتر هم خواهد بود‪».‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت ژاپ��ن در ای��ن زمین��ه‬ ‫خاطرنشان می کند‪« :‬هم اکنون ژاپن تعداد زیادی‬ ‫از ای��ن ش��رکت ها دارد و مناب��ع موج��ود و قابل‬ ‫اس��تفاده نیز بسیار پراکنده ش��ده است‪ .‬بنابراین‬ ‫وقوع این اتفاق ی��ک روند طبیعی جهت تحکیم‪،‬‬ ‫تبدیل و تجمیع منابعی اس��ت ک��ه در حال هدر‬ ‫رفتن است‪».‬‬ ‫با اماده ش��دن تویوت��ا برای انج��ام بزرگترین‬ ‫معامله خرید یک ش��رکت خودروسازی دیگر در‬ ‫تاریخ حیات خود و خریداری ش��رکت دایهاتسو‪،‬‬ ‫تعداد ش��رکت های تولیدکننده خ��ودرو در ژاپن‬ ‫به ‪ 7‬ش��رکت کاهش پیدا خواه��د کرد‪ .‬البته این‬ ‫کش��ور از انجام فعالیت های مشابه (خرید و ادغام‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی) که نظیر ان در قاره‬ ‫اروپا و در راس انها به وسیله شرکت فولکس واگن‬ ‫ای جی با خریداری و جذب شرکت هایی همچون‬ ‫پورش��ه‪ ،‬ائودی‪ ،‬المبورگینی انجام ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به ش��دت اجتناب می کند یا اقداماتی دیگر مانند‬ ‫اقدام «س��رجیو مارکیونه» که در س��ال ‪2014‬م‬ ‫دو ش��رکت کرایسلر امریکا و فیات ایتالیا را ادغام‬ ‫ک��رده و در حال حاضر نیز مذاکراتش برای انجام‬ ‫یک معامله مشابه دیگر ادامه دارد‪.‬‬ ‫برای ش��رکت های خودروس��از درجه دوم ژاپن ‬ ‫هزین��ه باقی ماندن انها در س��طوح باال از طریق‬ ‫س��رمایه گذاری در ارتق��ای سیس��تم های انتقال‬ ‫قدرت پاک تر تولیدات ش��ان و همچنین توس��عه‬ ‫سیس��تم های رانندگ��ی و هدای��ت خ��ودکار در‬ ‫خودروهای تولیدی بسیار گزاف بوده و گران تمام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس شرکت دایهاتسو‪« ،‬ماسانوری میتسویی»‬ ‫پیش از این یک ب��ار گفته بود که تصمیم گرفته‬ ‫شده است که این شرکت خودروسازی ‪ 109‬ساله‬ ‫به طور کامل به ش��رکت تویوتا واگذار ش��ده و به‬ ‫مالکیت این ش��رکت دربیای��د چراکه تویوتا قصد‬ ‫دارد حضور خود در جمع خودروس��ازان تراز اول‬ ‫دنیا را با افزای��ش تولید اتومبیل های الکتریکی و‬ ‫همچنی��ن اتومبیل های خ��ودران و فناوری های‬ ‫مربوط ب��ه خودروهای انالین حفظ کرده و تداوم‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫میتس��ویی در جریان یک کنفرانس خبری در‬ ‫روز ‪ 29‬ژانویه سال جاری که «اکیو تویودا» رییس‬ ‫ش��رکت تویوتا در ان حاضر شده بود خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬اگر ما بخواهیم بر مشکالت غلبه کرده و در‬ ‫محیط کسب و کار تحول ایجاد کنیم و همچنین‬ ‫به رقابت شدیدی که در زمینه توسعه و گسترش‬ ‫فناوری های جدید در جهان وجود دارد ادامه داده‬ ‫و ب��ه دنبال حضوری قوی ت��ر از انچه امروز وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬باشیم باید به طور چشمگیری به تقویت‬ ‫هر چه بیش��تر همکاری های مان با شرکت تویوتا‬ ‫بپردازیم‪ .‬این برای م��ا کافی نخواهد بود که تنها‬ ‫به عنوان یک ش��رکت که در س��طح جهان حضور‬ ‫دارد شناخته شویم‪».‬‬ ‫‹ ‹لبه قدرت تویوتا‬ ‫در ح��ال حاض��ر تنه��ا ش��رکت های هون��دا‪،‬‬ ‫مزداموت��ور و میتسوبیش��ی موتورز دنبال��ه رو‬ ‫اس��تراتژی «حرکت(فعالی��ت) به تنهایی» بوده و‬ ‫از اقداماتی مانند کس��ب مالکیت متقابل با دیگر‬ ‫شرکت های خودروساز اجتناب می ورزند‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر ب��ه دلیل ان اس��ت ک��ه هیچ یک از‬ ‫ش��رکت های خودروس��از ژاپن توان نزدیک شدن‬ ‫به قدرت اتش بار مالی ش��رکت تویوتا را در خود‬ ‫نمی بینن��د‪ ،‬قدرتی که هم اکنون از نظر ارزش ان‬ ‫ـ ش��امل موج��ودی نقدی و س��رمایه گذاری های‬ ‫کوتاه م��دت ـ ب��ه رقمی افزون بر ‪ 5‬ه��زار و ‪200‬‬ ‫میلی��ارد ی��ن می رس��د و این رقم بیش��تر از کل‬ ‫سرمایه های ‪ 6‬شرکت خودروساز دیگر ژاپن است‪.‬‬ ‫لبه تی��ز این دارایی ه��ای تویوت��ا همچنین بر‬ ‫حج��م و کیفیت ص��رف هزینه های قاب��ل انجام‬ ‫در زمین��ه پژوهش ه��ا و تحول و توس��عه صنعت‬ ‫خودروس��ازی به وضوح تاثیرات شاخصی گذاشته‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫توان مالی تویوتا‬ ‫از نظر ارزش‬ ‫ان ـ شامل‬ ‫موجودی نقدی و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫های کوتاه مدت‬ ‫ـ به رقمی‬ ‫افزون بر ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ 200‬میلیارد‬ ‫ین می رسد و این‬ ‫رقم بیشتر از‬ ‫کل سرمایه های‬ ‫‪ 6‬شرکت‬ ‫خودروساز دیگر‬ ‫ژاپن است‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫ساخت خودروی هیدروژنی جدید در انگلستان‬ ‫بازار خودروهای س��وخت سلولی‪ ،‬هیدروژنی تازه واردی از‬ ‫انگلستان خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬ش��رکتی به ن��ام ‪Riversimple‬‬ ‫تی��زر نمونه اولیه پیش تولیدی از ی��ک خودروی هیدروژنی‬ ‫را منتش��ر کرده است که این هفته رونمایی خواهد شد‪ .‬این‬ ‫نمون��ه اولیه یک کوپه دوسرنش��ین با طی��ف حرکتی ‪۴۸۲‬‬ ‫کیلومتر است که معادل میزان مصرف سوخت یک لیتر در‬ ‫هر ‪ ۱۰۶‬کیلومتر می ش��ود‪ .‬هدف نهایی این خودرو کاهش‬ ‫تاثیرات زیست محیطی حمل ونقل شخصی عنوان شده است‪.‬‬ ‫گمان می رود اطالعات و جزئیات این خودرو پس از رونمایی‬ ‫ضرر چند صد میلیونی فرانسه از نفروختن سهم پژو‬ ‫افت س��هام پژو از تابس��تان ارزش س��هم فرانسه در این‬ ‫خودروس��از را ‪ ۷۶۸‬میلی��ون یورو کاه��ش داده و دولت را‬ ‫ناچار کرده برای فروش دست نگه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حدود ‪ ۲۴‬ماه پس از اینکه فرانسه به‬ ‫همراه ش��رکت دانگ فنگ موت��ور چین به نجات مالی پژو‬ ‫اقدام کردند‪ ،‬دولت این کشور اماده است سهم خود در این‬ ‫خودروساز را واگذار کند‪.‬‬ ‫اگر فرانس��ه اکنون س��هم خود در پژو را بفروشد حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون یورو (‪ ۶۷۰‬میلیون دالر) سود خواهد کرد اما‬ ‫این کش��ور با نفروختن سهم در ماه مه که ارزش سهام پژو‬ ‫به باالترین سطح ‪ 4‬س��ال گذشته صعود کرده بود فرصت‬ ‫خوب��ی را از دس��ت داد و از ان زمان پیامدهای رس��وایی‬ ‫االیندگی فولکس واگن در صنعت خودرو به همراه ریزش‬ ‫بازارهای سهام جهان به افت ‪ ۳۵‬درصدی ارزش سهام پژو‬ ‫از ‪ ۲۷‬مه به این سو منجر شده است‪.‬‬ ‫به گفته معامله گر بانک ساکس��و‪ ،‬زمان فروش سهم پژو‬ ‫کامال منفی اس��ت زی��را بحران االیندگی به ارزش س��هام‬ ‫ش��رکت های خودروسازی لطمه زده اس��ت‪ .‬خودروسازان‬ ‫در اروپا ب��ا ‪ ۲۱‬درصد افت‪ ،‬پس از بانک ها دومین عملکرد‬ ‫افتضاح را در بازارهای س��هام امسال داشتند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫با در نظر گرفتن نگرانی ها نس��بت به رش��د اقتصاد جهانی‬ ‫که بازارهای سهام را ملتهب نگه داشته است‪ ،‬فروش سهام‬ ‫درحال حاضر به هیچ وجه اقدام منطقی نیست‪.‬‬ ‫نتایج مالی س��االنه پژو که قرار اس��ت ‪ ۲۴‬فوریه منتشر‬ ‫شود‪ ،‬امکان ارزیابی گردش مالی این شرکت را فراهم کرده‬ ‫و به دولت برای تصمیم گیری در واگذاری س��همش کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬پژو در ‪ 3‬سال گذشته ضرر مالی متحمل شده‬ ‫اما بر اس��اس نظرس��نجی بلومبرگ‪ ،‬انتظ��ار می رود ‪۱/۰۳‬‬ ‫میلیارد یورو سود برای سال ‪۲۰۱۵‬م گزارش کند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از در فوری��ه ‪ ۲۰۱۴‬که دولت فرانس��ه و‬ ‫ش��رکت چینی دانگ فنگ هر یک ‪ ۱۴‬درصد سهم در این‬ ‫خودروساز را خریدند از ورشکستگی مالی نجات پیدا کرد‪.‬‬ ‫خانواده پژو هم ‪ ۱۴‬درصد در این خودروس��از س��هم دارد‪.‬‬ ‫فروش سهم دولت فرانسه ممکن است زمینه برای شراکت‬ ‫با خودروساز چینی را هموار کند‪.‬‬ ‫دولت فرانس��ه در زم��ان کمک به پژو اع�لام کرده بود‬ ‫چاره ای به جز نجات این خودروس��از که بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کارمند دارد‪ ،‬نداشته اس��ت و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو سهم این‬ ‫شرکت را خرید که بخشی از این خرید به ارزش ‪ ۷/۵‬یورو‬ ‫برای هم سهم و بخش دیگر ‪ ۶/۷۷‬یورو بود‪.‬‬ ‫ان اعالم شود اما‪ Riversimple‬اعالم کرده که این خودرو‬ ‫ب��ه لطف بهره گیری از بدنه مونوک��وک فیبر کربنی با وزنی‬ ‫کمتر از ‪ ۳۹‬کیلوگ��رم‪ ،‬وزن ‪ ۵۱۹‬کیلوگرم دارد‪ .‬نیروی این‬ ‫خودرو از س��لول س��وختی هیدروژنی ‪ ۸/۵‬کیلوواتی تعبیه‬ ‫شده در پش��ت این کوپه تامین می شود‪ .‬این خودرو توسط‬ ‫ ‪ ،Chris Reitz‬مدیر طراحی پیشین فیات ‪ ،۵۰۰‬به همراه‬ ‫تیم وی در استودیوی بارسلونای اسپانیا طراحی شده است‪.‬‬ ‫این خودروساز ادعا می کند که نمونه اولیه مهندسی شده ای‬ ‫را در خیابان های لندن تست کرده و سرعت ان را به بیش از‬ ‫‪ ۹۶‬کیلومتر بر ساعت رسانده است‪.‬‬ ‫رقابت بیشتر برای ساخت خودروهای خودران‬ ‫س��اخت خودرویی که بدون دخالت راننده هدایت ش��ود‬ ‫اگرچه تا چند س��ال قبل خیال پردازانه به نظر می رسید اما‬ ‫حاال این خیال پردازی در حال تبدیل شدن به واقعیت است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرخودرو‪ ،‬خودروس��ازانی ک��ه طراحی و‬ ‫س��اخت این خودروها را از س��ال ها قبل اغاز کرده اند حاال‬ ‫وع��ده می دهند که ای��ن خودروها در این��ده ای نزدیک به‬ ‫خیابان ها خواهند امد‪.‬‬ ‫کیا جدیدترین خودروسازی است که سرمایه گذاری برای‬ ‫ساخت خودروهای خودران را اعالم می کند‪ .‬این خودروساز‬ ‫کره ای قص��د دارد تا س��ال ‪۲۰۳۰‬م خودروه��ای خودران‬ ‫را ب��ه ب��ازار عرضه کند‪ .‬کیا اعالم کرده تا س��ال ‪۲۰۳۰‬م با‬ ‫اس��تفاده از فناوری خودران‪ ،‬خودروهای تمام اتوماتیک به‬ ‫بازار عرضه خواهد کرد‪ .‬پیش از این چند خودرو س��از بزرگ‬ ‫از جمله تویوتا‪ ،‬ائودی‪ ،‬بی ام دبلیو و مرس��دس بنز طراحی و‬ ‫ساخت خودروهای خودران را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫فورد نیز اعالم کرده اس��ت‪ ،‬با هدف سرعت بخشیدن به‬ ‫روند طراحی خودروهای تمام اتوماتیک‪ ،‬قصد دارد ش��مار‬ ‫خودروه��ای خودران ازمایش��ی خود در امری��کا را به ‪۳۰‬‬ ‫دس��تگاه افزایش دهد و پیش بینی کرده اس��ت خودروهای‬ ‫خودران تا سال ‪۲۰۲۰‬م وارد بازار امریکا شوند‪.‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه گذاری دایملر‬ ‫برای موتورهای جدید‬ ‫‹ ‹ایا سوزوکی بعدی است؟‬ ‫هر دو شرکت خودروسازی س��وزوکی و تویوتا‬ ‫گزارش های منتش��ر ش��ده در روزنام��ه «نیکی»‬ ‫و دیگر رس��انه های ژاپنی مبن��ی بر احتمال قوی‬ ‫اتحاد و به هم پیوس��تن این دو شرکت را تکذیب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ب��دون در نظ��ر گرفت��ن همه ای��ن تکذیب ها‪،‬‬ ‫ناکانیش��ی‪ ،‬تحلیلگ��ر گ��روه مش��اوران جفری��ز‬ ‫پیش بینی می کند که این دو ش��رکت مشارکت و‬ ‫همکاری جدی خود با یکدیگر را تا پیش از پایان‬ ‫دهه جاری اغاز کنند‪.‬‬ ‫«همکاری تویوتا با دایهاتس��و در عمل مش��ابه‬ ‫این صحن��ه نمایش در زندگی اس��ت که مرد به‬ ‫همسرش که در مهمانی دوستانش شرکت کرده‬ ‫تلفن بزند و به او بگوید نوبت تو است که از بچه ها‬ ‫مراقبت کنی‪».‬‬ ‫ناکانیش��ی با بیان این تمثیل می افزاید‪« :‬برای‬ ‫شرکت سووزکی این (مش��ارکت با تویوتا) مانند‬ ‫ان است که به تبادل نظر خاطرات شان با یکدیگر‬ ‫بپردازند و هنوز دستان ش��ان در دس��ت همدیگر‬ ‫باش��د‪ .‬زمان��ی که تویوتا ش��روع ب��ه خریداری و‬ ‫تصاحب ‪5‬درصد از س��هام ش��رکت سوزوکی کرد‬ ‫در نهایت نش��انگر ان است که دستان یکدیگر را‬ ‫خواهند گرفت‪».‬‬ ‫شرکت خودروس��ازی هوندا هم در حال حاضر‬ ‫نش��انه هایی از تمای��ل و پذیرش دوری جس��تن‬ ‫از اس��تراتژی کاری اش را ب��روز داده س��رعت‬ ‫گرفت��ن عالقه مندی های این ش��رکت در تعمیق‬ ‫همکاری ه��ای خود ب��ا ش��رکت جنرال موتورز از‬ ‫بارزترین نشانه های این عالقه مندی است‪.‬‬ ‫مش��ارکت هوندا با جن��رال موت��ورز در زمینه‬ ‫فناوری سلول های س��وختی هیدروژنی به خوبی‬ ‫پیش می رود و پایان این همکاری به اس��تفاده و‬ ‫بکارگیری این فناوری در خودروهای تولیدی شان‬ ‫منتهی خواهد ش��د و این موضوع عین اظهارنظر‬ ‫مدیرعامل هوندا‪ ،‬تاکاهیرو هاچیگو اس��ت که ماه‬ ‫گذشته بیان کرده است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اخباربین الملل‬ ‫عصر ادغام خودروسازان به ژاپن رسید‬ ‫اس��ت؛ به گونه ای که براس��اس پیش بینی تویوتا‬ ‫مجموع هزینه هایی که این ش��رکت تا پایان سال‬ ‫مالی ژاپن در ماه مارس س��ال ج��اری در بخش‬ ‫‪( R&D‬تحقی��ق و توس��عه) صرف کرده اس��ت‬ ‫به ی��ک هزار و ‪ 60‬میلیارد ین می رس��د و این از‬ ‫مجموع هزینه های صرف ش��ده در همین بخش‬ ‫توسط شرکت های نیسان‪ ،‬س��وبارو (تولیدکننده‬ ‫ماشین االت و وس��ایل نقلیه س��نگین صنعتی)‪،‬‬ ‫سوزوکی موتور‪ ،‬مزدا و میتسوبیشی موتورز بسیار‬ ‫بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫ول��وو نیز قص��د دارد ‪ ۱۰۰‬خودروی خودران را در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬م در سوئد ازمایش کند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م نخس��تین خودروهای خودران گوگل‬ ‫به صورت ازمایش��ی و محدود مورد استفاده قرار گرفتند و‬ ‫پیش بینی می شود فناوری خودروی خودران گوگل تا سال‬ ‫‪۲۰۱۷‬م وارد بازار شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن گوگل در تالش اس��ت‪ ،‬بع��د از پیمودن ‪۱/۴‬‬ ‫میلیون مایل مس��یر مختلف از س��وی خودروهای خودران‬ ‫خ��ود در نق��اط مختلف کالیفرنی��ا انها را به قابلیت ش��ارژ‬ ‫بی سیم هم مجهز کند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه اید ه اولی ه خودروهای خودران از گوکل بوده‪،‬‬ ‫اما درحال حاضر بی ام دبلیو و ائودی از جمله خودروس��ازانی‬ ‫هس��تند که در زمین ه گسترش فناوری خودروهای خودران‬ ‫پژوهش هایی را انجام می دهند و تس��ت های زیادی هم در‬ ‫این حوزه انجام داده اند‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه فناوری هایی مانند ک��روز کنترل تطبیقی‬ ‫و سیس��تم پ��ارک اتوم��ات در برخ��ی خودروه��ای جدید‬ ‫استفاده می شوند اما برخی کارشناسان پیش بینی می کنند‬ ‫خودروه��ای کامل مس��تقل و بدون نیاز ب��ه دخالت راننده‬ ‫زودتر از سال ‪۲۰۲۵‬م عرضه نشوند‪.‬‬ ‫ش��رکت المانی دایملر از امادگی خ��ود برای انجام یک‬ ‫سرمایه گذاری کالن برای تولید موتورهای دیزلی دوستدار‬ ‫محیط زیست خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬فناوری دیزل این روزها به دلیل‬ ‫رس��وایی فولکس واگن به حاش��یه رانده ش��ده و بسیاری‬ ‫درباره ان مردد هس��تند‪ .‬خودروس��ازان ت�لاش دارند تا با‬ ‫تولید نمونه های دوس��تدار محیط زیس��ت ان‪ ،‬این نظر را‬ ‫تغیی��ر دهن��د و با اس��تانداردهای س��ختگیرانه االیندگی‬ ‫همگام ش��وند‪ .‬ب��ه تازگی دایمل��ر از س��رمایه گذاری ‪۲/۶‬‬ ‫میلیارد یورویی تا س��ال ‪۲۰۱۹‬م خب��ر داده و هدف از ان‬ ‫را ساخت موتورهای دیزلی پاک تر برای خودروهای لوکس‬ ‫اینده خود اعالم کرده اس��ت‪ .‬برنه��ارد هیل‪ ،‬معاون تولید‬ ‫موتورهای گروه دایملر‪ ،‬گفت‪ :‬در حال سرمایه گذاری برای‬ ‫توس��عه موتورها و ظرفیت های تولید هستیم و این شرکت‬ ‫از اغاز بهینه سازی فناوری موتوری و صرف میلیاردها یورو‬ ‫پول برای نس��ل اینده موتورهایش خبر داده است‪ .‬در این‬ ‫راه یک س��امانه کاتالیس��تی کاهش االیندگی تولید شده‬ ‫ک��ه قرار اس��ت از س��ال ‪۲۰۱۹‬م روی خودروهای کوچک‬ ‫دیفرانسیل جلو نصب و جایگزین سامانه اگزوزی فعلی که‬ ‫تالش می شود اکسید نیتروژن را به دام اندازد‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫رونمایی دو محصول رنو در ژنو‬ ‫رنو از تصمیم خو د برای رونمایی نس��ل اینده سنیک و‬ ‫یک خودروی کامال جدید در نمایش��گاه اتومبیل ژنو خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبارخودرو‪ ،‬اگر چه گفته ش��ده که ون چند‬ ‫منظوره س��نیک و نسخه اس��تیپ و تورر اسپرت مگان در‬ ‫نمایش��گاه سوئیس حاضر خواهند ش��د اما همچنان هیچ‬ ‫چیزی قطعی نیس��ت و فقط ش��رکت معرفی دو محصول‬ ‫خود در این رخداد را تایید کرده است‪.‬‬ ‫س��نیک ‪ 20‬سالی است که در خط تولید تویوتا حضور‬ ‫دارد و ح��اال نیز با الهام از خودروی مفهومی ‪R – Space‬‬ ‫و ب��ا یک زب��ان طراحی جدید ک��ه برای م��گان‪ ،‬کاجار و‬ ‫تالیسمان نیز استفاده شده تولید می شود‪ .‬طراحی داخلی‬ ‫این خودرو نیز بهینه س��ازی ش��ده و در ان از یک سامانه‬ ‫س��رگرمی اطالعاتی ‪ 2 R – Link‬با صفحه نمایشگر ‪8/7‬‬ ‫اینچی استفاده شده است‪ .‬مگان اسپرت تورر نیز به خوبی‬ ‫نسخه ‪ 5‬در هاچ بکش طراحی شده و دارای ظرفیت باری‬ ‫معادل ‪ 550‬لیتر است‪.‬‬ ‫شراکت «استون مارتین»‬ ‫با چینی ها‬ ‫شرکت «استون مارتین» با همکاری یک شرکت چینی‬ ‫قصد دارد اتومبیل الکتریکی تولید کند‪.‬‬ ‫به گزارش «پرش��ین خودرو»‪ ،‬ب��ازار تولید اتومبیل های‬ ‫الکتریک��ی مورد توجه ش��رکت های بزرگ ق��رار گرفته و‬ ‫کم کم محصوالت بیشتری ساخته و در اختیار عالقه مندان‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬از جمله ش��رکت هایی که به تازگی تصمیم‬ ‫گرفته اتومبی��ل الکتریکی تولید کند می توان به اس��تون‬ ‫مارتین اشاره کرد‪.‬‬ ‫اس��تون مارتی��ن می خواهد با همکاری ش��رکت چینی‬ ‫‪ LeEco‬خ��ودروی الکتریکی جدیدی ب��ه نام ‪RapidE‬‬ ‫را تا س��ال ‪۲۰۱۸‬م راهی ب��ازار کند‪« .‬دینگ لی» (‪Ding‬‬ ‫‪ )Lei‬یکی از مدیران ش��رکت ‪ LeEco‬گفته ‪« :‬قصد داریم‬ ‫یک خودروی الکتریکی‪ ،‬هوش��مند و در ارتباط با اینترنت‬ ‫و ش��بکه های اجتماعی درس��ت کنیم‪ .‬برای س��اخت این‬ ‫محصول از جدیدترین استانداردهای صنعت خودروسازی‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪».‬‬ ‫در حالی که اتومبیل جدید استون مارتین و ‪ LeEco‬تا‬ ‫سال ‪۲۰۱۸‬م راهی بازار نمی شود‪ ،‬شرکت های دیگر مانند‬ ‫تس�لا قصد دارند محصوالت جدی��دی را راهی بازار کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر با پرداخ��ت ‪ 30000‬دالر می توان یکی از‬ ‫اتومبیل های شرکت تسال را پیش خرید کرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری فیات کرایسلر‬ ‫روی مینی ون سبز‬ ‫نسل جدید مینی ون ‪ Pacifica‬توانست سرمایه گذاری‬ ‫کالنی از سوی فیات کرایسلر را به خود اختصاص دهد و به‬ ‫ایجاد ‪ 1000‬فرصت شغلی کمک کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬پ��س از رونمایی خانواده جدید‬ ‫پسیفیکا در نمایش��گاه ماه ژانویه دیترویت‪ ،‬فیات کرایسلر‬ ‫تصمیم گرفت ان را به نمایش��گاه تورنت��و نیز بیاورد‪ .‬این‬ ‫شرکت اعالم کرده که برای تولید و توسعه نسل جدید این‬ ‫مینی ون با امید جذب مش��تریان بیشتر مبلع ‪ 3/7‬میلیارد‬ ‫دالر کان��ادا را از س��پتامبر ‪ 2014‬تاکن��ون هزینه و تعداد‬ ‫‪ 1200‬نفر را اس��تخدام کرده اس��ت‪ .‬این خودرو نخستین‬ ‫مین��ی ون هیبریدی الکتریکی کرایس��لر اس��ت و اخرین‬ ‫مراحل تولید خود را پشت سر می گذارد‪ .‬تولید این خودرو‬ ‫با هدف انتقال خط تولید مینی ون های سبز فیات کرایسلر‬ ‫به سرزمینی دیگر به کانادا انتقال یافته است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 50‬تویوتای هیبریدی در ناوگان تاکسیرانی‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫از افزایش کرایه در پایتخت تا راه اندازی خطوط اتوبوس تندرو در اصفهان‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تصویر حمل و نقل عمومی در افق ‪95‬‬ ‫دستورالعمل واگذاری مسکن‬ ‫مهر در انتظار تایید وزیر‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬دس��تورالعمل‬ ‫واگ��ذاری واحدهای بدون متقاضی مس��کن مه��ر‪ ،‬امروز‬ ‫توسط معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تایید شده و پس از ان به دفتر وزیر راه و شهرسازی برای‬ ‫ابالغ ارسال می شود‪.‬‬ ‫احمد اصغ��ری مهرابادی در گفت وگو با تس��نیم افزود‪:‬‬ ‫ دستورالعمل واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر‬ ‫اماده ش��ده و منتظر تایید معاون امور مسکن و ساختمان‬ ‫وزیر راه و شهرسازی هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه پس از تایید‬ ‫معاون امور مس��کن این دستورالعمل برای تایید وزیر راه و‬ ‫شهرسازی به دفتر وزیر ارسال می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس از‬ ‫تایید وزیر راه و شهرسازی نیز نامه تهیه کرده و ان را برای‬ ‫اجرا ابالغ می کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل‪،‬‬ ‫یکم اسفند ‪ 94‬توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزیر‬ ‫نیز تایید می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این دس��تورالعمل پس از‬ ‫اعمال نظرات احتمالی وزیر راه و شهرسازی اماده ابالغ به‬ ‫استان ها برای اجرا می شود‪.‬‬ ‫وقوع ‪ ۷۳‬درصد تلفات‬ ‫رانندگی در جاده ها‬ ‫فرمان��ده پلیس راه��ور ناجا با بیان اینک��ه نصب ‪۱۸۸۰‬‬ ‫س��امانه هوش��مند ثبت تخلفات عبور و مرور در ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫کیلومتر از راه های ش��ریانی کش��ور به طور قطع به ارتقای‬ ‫ایمنی منجر می شود گفت‪ :‬تا سال ‪ ۸۴‬امار ساالنه ‪۲۷‬هزار‬ ‫نفر کش��ته بر اثر تصادفات رانندگی داش��تیم اما بعد از ان‬ ‫ی دس��تگاه های مختلف این‬ ‫زم��ان با هماهنگ��ی و همکار ‬ ‫امار کاهش پیدا کرد و امار کش��ته های ناش��ی از تخلفات‬ ‫رانندگی به حدود ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر در س��ال رسید‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬اگر قرار بود همان رون ِد سال ‪ ۸۴‬ادامه پیدا کند‬ ‫امار کشته شدگان سال جاری باید به ‪ ۶۰‬هزار نفر می رسید‬ ‫ام��ا تالش های ش��بانه روزی دس��تگاه های مختلف موجب‬ ‫کاه��ش ‪ ۴۰‬درصدی این امار ش��د‪ .‬وی با اش��اره به امار‬ ‫تلفات رانندگی ‪ ۱۰‬ماه س��ال که از س��وی پزشکی قانونی‬ ‫منتش��ر ش��ده اس��ت گفت‪ :‬بیش از ‪۱۴‬هزار نفر در ‪۱۰‬ماه‬ ‫س��ال بر اثر تصادفات جاده ای کشته شده اند که متاسفانه‬ ‫‪۷۳‬درصد این امار مربوط به جاده های برون شهری است‪.‬‬ ‫بی تدبیری نسبت‬ ‫به بافت تاریخی‬ ‫ح توسعه شهری‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬طر ‬ ‫دور بافت های تاریخی خط کش��یده و انه��ا را به نام بافت‬ ‫فرس��وده شناسانده است که این نشان از بی تدبیری و نگاه‬ ‫نامتوازن به مفهوم توسعه شهری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫سعید ایزدی گفت‪ :‬ایران میراث گرانبهای فرهنگی داشت‬ ‫که متاس��فانه در دهه های گذشته انها را به دلیل نااگاهی‬ ‫در مع��رض تخریب ق��رار داد و از بین ب��رد‪ .‬ایزدی با بیان‬ ‫اینک��ه در دوره ه��ای مختلف با رویکردهای نامناس��بی از‬ ‫طرح های جامع شهری روبه رو بودیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬همزمان‬ ‫با این طرح ها با اقدامات نوس��ازی مواجه بودیم که اگرچه‬ ‫همه انه��ا با نیت خیر و برای س��اماندهی به مناطق تهیه‬ ‫ش��دند اما با اجرای انها ش��اهد بهب��ود وضعیت بافت های‬ ‫تاریخی نیس��تیم‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬در دوره جدید تالش‬ ‫کردی��م که تجدیدنظر جدی نس��بت به بافت های تاریخی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بحث نوسازی مسکن رویکرد‬ ‫ما متف��اوت و تالش ما‪ ،‬ایجاد همخوانی اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫زمینه در طول چند سال گذشته ‪ ۱۲۱‬خانه را خریداری و‬ ‫مرمت کرده و به بخش خصوصی واگذار کردیم‪.‬‬ ‫راه اهن گرمسار ـ اینچه برون‬ ‫برقی می شود‬ ‫معاون فن��ی و زیربنایی ش��رکت راه اه��ن در هفتمین‬ ‫گردهمای��ی معاونان فنی اداره ه��ای کل راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در گرگان گفت‪ :‬اجرای طرح سرمایه گذاری‬ ‫در منطق��ه اینچه ب��رون از س��ال جدید اغاز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ش��رکت های زیادی در ح��ال پیگیری و مذاک��ره با دفتر‬ ‫سرمایه گذاری راه اهن هستند و با توسعه سایت اینچه برون‪،‬‬ ‫شاهد رشد سرمایه گذاری خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��عید محمدزاده از اغاز پروژه برقی‬ ‫کردن خط ریلی گرمس��ار ـ اینچه‪‎‬برون در سال اینده خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تفاهم ها انجام ش��ده و مش��غول نهایی کردن‬ ‫وضعیت این پروژه هس��تیم و از س��ال اینده شاهد اجرای‬ ‫ای��ن پروژه خواهی��م بود‪ .‬همچنین افزای��ش ظرفیت خط‬ ‫گرمسار ـ اینچه برون در دستور کار است‪ .‬محمدزاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬امی��دوارم با برنامه ریزی های انجام ش��ده برای اینده‪،‬‬ ‫به افق حمل ‪ 36‬میلیون تن بار در س��ال های اینده دست‬ ‫یابی��م‪ .‬وی اظه��ار امیدواری کرد که ب��ا راه‪‎‬اندازی راه اهن‬ ‫اینچه‪‎‬برون و بندر خش��ک‪ ،‬ش��اهد تحول جدی در شبکه‬ ‫ریلی کشور باشیم‪.‬‬ ‫میثم مظفر‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی پایتخت از ورود نسل جدید خودروهای‬ ‫هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی خبر داد‪ .‬مظفر در مراسم رونمایی از ‪ 50‬تویوتا کمری‬ ‫هیبریدی گفت‪ :‬در ‪ 3‬س��ال اینده ‪ 10‬هزار تاکس��ی هیبریدی وارد ناوگان می ش��ود‪.‬‬ ‫وی یاداوری ک��رد‪ :‬خودروهای هیبریدی نقش زیادی در کاهش الودگی هوا دارند و‬ ‫االیندگی ‪ 66‬تاکسی یورو‪ 5‬برابر با یک پیکان فرسوده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ابوالفضل قناعتی‬ ‫ابوالفضلقناعتی‪:‬‬ ‫در سال ‪،95‬‬ ‫تهران شاهد‬ ‫افزایش ‪ 15‬تا‬ ‫‪30‬درصدی کرایه‬ ‫تاکسی‬ ‫و اتوبوس خواهد‬ ‫بود‪ .‬برای مترو نیز‬ ‫شهرداری افزایش‬ ‫‪ 25‬درصدی‬ ‫پیش بینی کرد که‬ ‫شورا با افزایش‬ ‫‪12‬درصدی‬ ‫موافقت‬ ‫کرده است‬ ‫سید عبدالکریم جوادی‬ ‫اخرین ماه هر س��ال‪ ،‬عالوه بر اینکه فرصتی برای‬ ‫مرور عملکرد افراد و سازمان ها است‪ ،‬همه می کوشند‬ ‫سرفصل های مهم برنامه سال اینده خود را تا اندازه ای‬ ‫ترسیم کنند ‪ .‬در حوزه حمل ونقل عمومی نیز مسئله‬ ‫به همین ترتیب بوده و شهرداری ها و شورای شهرها‬ ‫در تعامل با یکدیگر‪ ،‬تکلیف مسائلی همچون نوسازی‬ ‫ن��اوگان و افزایش یا ثب��ات کرایه های حمل و نقل را‬ ‫روش��ن می کنند ‪ .‬در این گ��زارش‪،‬‬ ‫تصویری‬ ‫کل��ی از برنامه های چند کالنش��هر برای حمل ونقل‬ ‫عمومی در سال ‪ 95‬را ترسیم کرده است‪ .‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪30‬درصدی کرایه در تهران‬ ‫لو نق��ل عمومی در‬ ‫افزای��ش ن��رخ کرایه های حم ‬ ‫ابتدای هر سال‪ ،‬چند سالی است تبدیل به یک اتفاق‬ ‫مرسوم و معمولی ش��ده و دیگر حساسیت چندانی‬ ‫نس��بت به ان در شهروندان دیده نمی شود اما انچه‬ ‫شاید هنوز برای مردم مهم باشد‪ ،‬میزان این افزایش‬ ‫اس��ت ‪ .‬انطور که ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫لو نقل شورای شهر تهران می گوید‪ ،‬در‬ ‫عمران و حم ‬ ‫س��ال ‪ ،95‬تهران ش��اهد افزایش ‪ 15‬تا ‪30‬درصدی‬ ‫نرخ کرایه تاکس��ی و اتوب��وس خواهد بود‪ .‬انطور که‬ ‫او توضیح می دهد‪ ،‬در الیحه شهرداری تهران درباره‬ ‫نرخ کرایه های سال ‪ 95‬که به شورای شهر ارائه شد‪،‬‬ ‫برای ناوگان تاکس��یرانی نیز افزایش ‪ 25‬درصدی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده بود که کمیس��یون عم��ران با ‪15‬‬ ‫درصد افزایش موافقت ک��رد ‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای مترو‬ ‫نیز ش��هرداری افزایش ‪ 25‬درصدی پیش بینی کرد‬ ‫که شورا با افزایش ‪ 12‬درصدی موافقت کرده است‪ .‬‬ ‫به گفته این عضو ش��ورا‪ ،‬در بخش اتوبوسرانی بخش‬ ‫خصوصی افزایش ‪ 15‬درصدی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است ‪ .‬او توضیح می دهد‪ :‬بخش خصوصی حدود ‪70‬‬ ‫درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران را پوشش می دهد و‬ ‫ب��ه همین دلیل باید می��زان کرایه های انها با توجه‬ ‫به شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬بیشتر باشد ‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به اینکه ‪ 30‬درصد ناوگان اتوبوس��رانی تهران‬ ‫متعلق به ش��هرداری و دولت اس��ت‪ ،‬بین ‪ 15‬تا ‪30‬‬ ‫درصد در این بخش افزایش کرایه خواهیم داش��ت‪ .‬‬ ‫قناعتی یاداور می ش��ود بحث یک فوریت الیحه نرخ‬ ‫لو نقل عمومی در صحن علنی شورای‬ ‫کرایه های حم ‬ ‫شهر تصویب شده و هم اکنون در کمیسیون عمران‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت‪ .‬گذش��ته از بحث کرایه ها‪،‬‬ ‫توسعه مترو نیز در دستور کار شهرداری تهران قرار‬ ‫محمودرضا طالبان‬ ‫دارد ‪ .‬بر اساس انچه از سوی شورای شهر تهران اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬خطوط ‪ 6 ،3‬و ‪ 7‬مترو در اولویت توسعه قرار‬ ‫دارن��د که به ترتیب ‪ 300‬میلی��ارد‪ 800 ،‬میلیارد و‬ ‫‪ 700‬میلی��ارد تومان در بودجه س��ال ‪ 95‬برای انها‬ ‫در نظر گرفته شده است ‪ .‬برای احداث سایر خطوط‬ ‫مت��رو نیز ‪ 130‬میلیارد تومان اعتبار در کمیس��یون‬ ‫برنامه و بودجه شورا به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه قطار شهری در مشهد‬ ‫مشهد به عنوان دومین کالنشهر کشور‪ ،‬تکمیل و‬ ‫توسعه قطار شهری را در برنامه سال اینده خود قرار‬ ‫داده است ‪ .‬انطور که سید عبدالکریم جوادی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در پاسخ به‬ ‫توضیح می دهد‪ ،‬در این زمینه تعدادی واگن‬ ‫خریداری شده است ‪ .‬همچنین قرار است در راستای‬ ‫اجرای سیاست های کاهش الودگی هوا‪ ،‬در سال ‪95‬‬ ‫حدود ‪ 100‬اتوبوس درون ش��هری مش��هد نوسازی‬ ‫ش��وند ‪ .‬انطور که عضو ش��ورای این شهر می گوید‪،‬‬ ‫تع��داد زی��ادی از تاکس��ی های مش��هد در اولویت‬ ‫نوس��ازی قرار دارند که قرار اس��ت ارائه تس��هیالت‬ ‫بانکی در سال اینده برای انها کلید بخورد‪ .‬انطور که‬ ‫از گفته های عضو شورای شهر مشهد پیداست در این‬ ‫شهر هنوز درباره نرخ کرایه های سال اینده تصمیمی‬ ‫گرفته نش��ده اما به نظر نمی رسد تغییر چشمگیری‬ ‫در راه باش��د ‪ .‬جوادی معتقد است‪ :‬با توجه به نقش‬ ‫لو نقل عمومی در کاهش الودگی هوا‪ ،‬باید‬ ‫مهم حم ‬ ‫سیاست های شهری به س��مت رایگان سازی برود تا‬ ‫مردم به اس��تفاده بیش��تر از ان تش��ویق شوند ‪ .‬وی‬ ‫در این زمینه افزود‪ :‬با توجه به اینکه سیاس��ت های‬ ‫دولت متمرکز بر کاهش تورم است‪ ،‬به نظر نمی رسد‬ ‫شورای شهر موافق افزایش کرایه ها که اقدامی تورم زا‬ ‫اس��ت‪ ،‬باشد ‪ .‬جوادی با اش��اره به حمایت های دولت‬ ‫لو نق��ل عمومی‪ ،‬می گوید‪ :‬رییس جمهوری در‬ ‫از حم ‬ ‫مراسم افتتاح ایس��تگاه مترو فرودگاه مشهد‪ ،‬درباره‬ ‫بحث قطار ش��هری و اتوبوس در مشهد در سال ‪95‬‬ ‫وعده هایی مبنی بر اینکه س��هم دولت در این بخش‬ ‫پرداخت شود را مطرح کرد ‪ .‬جوادی افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫قطار ش��هری مش��هد‪ ،‬به میزان ‪ 500‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پذیره نویس��ی انجام ش��ده که دولت پرداخت‬ ‫‪ 250‬ه��زار میلیارد تومان را تقبل کرده و امیدواریم‬ ‫س��ال اینده محقق شود که در این صورت‪ ،‬نیازی به‬ ‫افزایش کرایه ها وجود نخواهد داشت‪ .‬‬ ‫ابوالفضل قربانی‬ ‫‹ ‹‪ 80‬اتوبوس نو در راه شیراز‬ ‫ش��یرازی ها نیز هن��وز تصمیمی درب��اره افزایش‬ ‫لو نقل عموم��ی نگرفته اند و رایزنی‬ ‫کرایه ه��ای حم ‬ ‫شورای شهر و شهرداری این شهر در این زمینه هنوز‬ ‫ادامه دارد ‪ .‬با این حال به نظر می رس��د افزایش نرخ‬ ‫چندان��ی در این بخ��ش در راه نخواهد بود ‪ .‬این را از‬ ‫اظهارات محمودرضا طالبان‪ ،‬عضو کمیسیون حمل و‬ ‫نقل و ترافیک شورای شهر شیراز می توان فهمید‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت با توجه به‬ ‫اینکه دولت پیش بین��ی تورم ‪11‬درصد را در بودجه‬ ‫‪ 95‬داش��ته‪ ،‬نباید افزایش باالی��ی روی نرخ کرایه ها‬ ‫اعمال شود ‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هنوز الیحه مربوط‬ ‫به کرایه تاکس��ی و اتوبوس از س��وی ش��هرداری به‬ ‫ش��ورای شهر ارسال نشده‪ ،‬معتقد است افزایش نرخ ‬ ‫کرایه ها برای سال اینده بی رویه نخواهد بود‪ .‬‬ ‫طالبان با اش��اره به اینکه دولت چند س��الی است‬ ‫بودج��ه ن��اوگان اتوبوس و تاکس��یرانی را اختصاص‬ ‫نداده‪ ،‬معتقد اس��ت همانطور که دولت در مس��ئله‬ ‫نوس��ازی ناوگان هوایی به طور ویژه وارد عمل شد‪،‬‬ ‫لو نقل عمومی نیز وارد عمل شود‪ .‬‬ ‫الزم است در حم ‬ ‫به گفته عضو شورای شهر شیراز‪ ،‬در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫دولت اتوبوس جدیدی در اختیار ش��هرداری ها قرار‬ ‫ن��داده‪ ،‬در حالی که پی��ش از ان‪ 85 ،‬درصد قیمت‬ ‫اتوبوس از طرف دولت و ‪ 15‬درصد از سوی شهرداری‬ ‫پرداخت می شد ‪ .‬انطور که طالبان می گوید‪ ،‬قرارداد‬ ‫خرید ‪ 80‬اتوبوس جدید برای ناوگان شهری شیراز با‬ ‫یک کارخانه داخلی منعقد شده و این احتمال وجود‬ ‫دارد که این اتوبوس ها تا پایان سال اینده به تدریج‬ ‫ی قرار بگیرد ‪ .‬نوس��ازی ناوگان‬ ‫در اختی��ار ش��هردار ‬ ‫تاکس��یرانی این ش��هر نیز به گفته وی‪ ،‬در گی ر و دار‬ ‫مباحث مالی است و باید وزارت کشور در این زمینه‬ ‫وارد عمل ش��ود ‪ .‬فاز یک خط یک مترو شیراز حدود‬ ‫یک س��ال و نیم است به بهره برداری رسیده و انطور‬ ‫که عضو شورای این شهر می گوید‪ ،‬مدیریت شهری‬ ‫امیدوار اس��ت فاز دو این خط تا اواسط سال ‪ 95‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط جدید «بی ارتی» در اصفهان‬ ‫یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در سال ‪ 95‬در حوزه‬ ‫لو نق��ل و ترافیک ش��هری اصفه��ان رخ خواهد‬ ‫حم ‬ ‫داد‪ ،‬اضافه ش��دن ‪ 2‬خط اتوبوس تن��درو (بی ارتی)‬ ‫جدید به ش��هر اس��ت ‪ .‬این خبر را ابوالفضل قربانی‪،‬‬ ‫یعقوب وحیدکیا‬ ‫لو نقل‪ ،‬محیط زیست و فناوری‬ ‫رییس کمیسیون حم ‬ ‫اطالعات شورای ش��هر اصفهان در پاسخ به‬ ‫می ده��د ‪ .‬به گفته او‪ ،‬در س��ال ‪ 95‬قرار اس��ت ‪400‬‬ ‫اتوبوس جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی شهر شود‪ .‬‬ ‫بحث هوشمندسازی تاکسی های این کالنشهر در‬ ‫سال ‪ 95‬نیز نکته دیگری است که قربانی به ان اشاره‬ ‫دارد ‪ .‬انطور که او تاکید می کند‪ ،‬نصب دس��تگاه های‬ ‫هوش��مند دریافت کرایه روی تاکس��ی های اصفهان‬ ‫اغاز ش��ده و قرار اس��ت از ابتدای سال ‪ 95‬استفاده‬ ‫از این دس��تگاه ها در همه تاکسی ها الزامی شود ‪ .‬بنا‬ ‫به گفته او‪ ،‬در این زمینه تسهیالتی برای شهروندان‬ ‫ت��دارک دی��ده ش��ده؛ از جمل��ه اینکه ش��هروندان‬ ‫می توانن��د با اس��تفاده از کارت بانکی‪ ،‬کرایه خود را‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬درباره کرایه های حمل ونقل عمومی‬ ‫س��ال ‪ 95‬هنوز تصمیمی در اصفهان گرفته نشده و‬ ‫انطور که عضو شورای این شهر می گوید‪ ،‬شهرداری‬ ‫این ش��هر هنوز الیح ه قیمت های پیش��نهادی را به‬ ‫شورای شهر ارائه نداده است‪ .‬‬ ‫‹ ‹نوسازی ‪4‬هزار تاکسی فرسوده تبریز‬ ‫لو نقل عمومی س��ال ‪ 95‬در تبریز‬ ‫بحث کرایه حم ‬ ‫ه��م هنوز به نتیجه نرس��یده اما انط��ور که یعقوب‬ ‫لو نقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫وحیدکیا‪ ،‬مع��اون حم ‬ ‫تبری��ز به‬ ‫می گوید‪ ،‬در این زمینه پیش��نهاد‬ ‫افزای��ش بین ‪ 18‬ت��ا ‪20‬درصدی کرایه تاکس��ی و‬ ‫اتوبوس به شورای ش��هر داده شده اما موضوع هنوز‬ ‫تعیین تکلیف نش��ده است‪ .‬قرار اس��ت در سال ‪95‬‬ ‫لو نقل‬ ‫تبریز نگاه جدی به حوزه هوشمندسازی حم ‬ ‫و توس��عه ای تی اس داشته باش��د و زیرساخت های‬ ‫هوشمندسازی را توسعه دهد ‪ .‬به گفته وحیدکیا‪ ،‬در‬ ‫لو نقل ریلی‪ ،‬توسعه ایستگاه های خط یک‬ ‫بخش حم ‬ ‫مترو تبریز در دس��تور کار است‪ ،‬همچنین مطالعات‬ ‫مربوط به احداث تراموا در این شهر اغاز شده و قرار‬ ‫اس��ت از فروردین در این شهر کلید بخورد ‪ .‬تجهیز و‬ ‫توسعه ناوگان اتوبوسرانی با خرید اتوبوس های برقی‬ ‫و یورو ‪ 4‬نیز برای نخس��تین بار در تبریز در دستور‬ ‫کار مدیران شهری برای سال ‪ 95‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وحیدکیا می گوید‪ :‬در طرح نوس��ازی تاکس��ی ها‪،‬‬ ‫بیش��ترین ثبت نام بع��د از ته��ران در تبریز بوده و‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 2‬هزار ثبت نام برای نوسازی تاکسی‬ ‫انجام ش��ده است ‪ .‬به گفته او نوسازی ‪ 4‬هزار تاکسی‬ ‫فرسوده در این شهر در دستور کار است‪.‬‬ ‫مردم هزینه استفاده از بزرگراهها را پرداخت کنند‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از ‪ ۷۴‬سامانه‬ ‫هوش��مند ثبت تخلف عبور و مرور گفت‪ :‬این سامانه امکان‬ ‫افزایش بهره وری در مجموعه جاده ای کش��ور را فراهم و به‬ ‫ش��کل مس��تقیم برای ‪ ۶‬هزار تن در کشور اش��تغال ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس‬ ‫اخوندی در مراسم بهره برداری از فاز نخست اجرای سامانه‬ ‫هوشمند ثبت تخلفات جاده ای گفت‪ :‬نگاه ما به این سیستم‬ ‫تنه��ا ب��رای ثبت تخلفات نیس��ت بلکه این ن��گاه یک نگاه‬ ‫اس��تراتژیک و برای افزایش بهره وری و تبدیل ایران به یک‬ ‫شاهراه کریدوری در منطقه است‪.‬‬ ‫اخوندی با بیان اینکه این سامانه امکان افزایش بهره وری‬ ‫در مجموع��ه جاده ای کش��ور را فراهم می کن�� د افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه به شکل مس��تقیم برای ‪ ۶‬هزار تن در کشور اشتغال‬ ‫ایجاد می کند و به ش��کل غیرمستقیم نیز این تعداد بیشتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬اخوندی اجرای پروژه نصب س��امانه هوش��مند‬ ‫ثب��ت تخلفات عبور و م��رور را مرحله ای جدید در مدیریت‬ ‫جاده های کش��ور برش��مرد و با اش��اره به وجود ‪ ۲۱۷‬هزار‬ ‫کیلومتر راه اس��فالته در کش��ور گفت‪ :‬این میزان در اینده‬ ‫نزدی��ک به طور قطع افزایش خواه��د یافت و به ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر خواهد رس��ید بنابراین بای��د خود را برای مدیریت‬ ‫ان ام��اده کنیم‪ .‬اخوندی با ی��اداوری اینکه این طرح ملی‬ ‫در مدت ‪ ۳‬س��ال و در ‪ ۳۴‬هزار کیلومتر از راه های شریانی‬ ‫کشور اجرایی خواهد شد که ‪ ۷۵‬درصد حجم ترافیک از ان‬ ‫عبور می کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای تمام مسیرهای کشور اندیشه‬ ‫کرد‪ ،‬همچنین نباید این انتظار وجود داش��ته باشد که تمام‬ ‫س��رمایه گذاری ها در این بخش‪ ،‬از منابع دولتی باش��د‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه هزینه نگهداری راه های کش��ور ساالنه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بودجه عمومی کشور توان‬ ‫ای��ن هزینه را ندارد بنابراین باید به تدریج به س��متی رفت‬ ‫ک��ه مصرف کننده و بهره بردار نهایی‪ ،‬هزینه اس��تفاده خود‬ ‫را پرداخ��ت کنند و الزمه اخ��ذ این هزینه از مصرف کننده‪،‬‬ ‫اجرای عدالت در سیستم محاسبه هزینه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر دو گزینه پیش روی ماست؛‬ ‫یکی اینکه سعی کنیم سیستم را ارتقا دهیم و هزینه ان را‬ ‫از بهره بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام‬ ‫ندهیم که دچار عقب ماندگی ش��ویم‪ .‬اگ��ر می خواهیم به‬ ‫ایرانی اباد و توس��عه یافته برسیم باید از مدلی پیروی کنیم‬ ‫که تمام دنیا نیز از ان مس��یر رفته اند و بنیان های اولیه ان‬ ‫یک پایگاه داده ای قوی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ پایین تخلف رانندگی در ایران‬ ‫در بخش دیگری از این مراسم‪ ،‬داوود کشاورزیان‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل و نقل ج��اده ای با بیان اینکه به‬ ‫طور قطع یک��ی از عوامل موثر در ارتق��ای ایمنی‪ ،‬موضوع‬ ‫ت گفت‪ :‬تبدیل جاده های کشور‬ ‫نظارت و کنترل تخلفات اس ‬ ‫ب��ه ازادراه ها و بزرگراه ها و تبدیل تقاطع های همس��طح به‬ ‫غیرهمس��طح‪ ،‬مباحث مهم ایمنی هس��تند که هزینه هایی‬ ‫دارد و از سوی دیگر‪ ،‬تاثیرگذاری الزم را نیز ندارد‪.‬‬ ‫کش��اورزیان ادامه داد‪ :‬اعمال قانون بیشترین نقش را در‬ ‫ایمنی دارد که با کمترین هزینه محقق می شود‪ ،‬البته باید‬ ‫انگیزه کافی برای اعمال قانون وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به امضای تفاهمنامه پلیس و س��ازمان راهداری در‬ ‫اس��تفاده از دوربین های ثبت تخلف سرعت گفت‪ :‬با امضای‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه‪ ،‬بس��یاری از دوربین های ثبت ش��ده در‬ ‫جاده های کشور که فعال نبودند و قدرت بازدارندگی خود را‬ ‫از دست داده بودند فعال شدند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اضافه ک��رد‪ :‬اگر در همه‬ ‫جاده های کش��ور دوربین نصب ش��ود اما پلیس ابزار کافی‬ ‫و پش��توانه قانونی خوب و تاثیرگذاری ب��رای اعمال قانون‬ ‫نداش��ته باش��د نصب دوربین ها و صرف این هزینه ها اثری‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کش��اورزیان با انتقاد از اینکه می��زان جرایم در ایران در‬ ‫مقایسه با تمام دنیا بسیار پایین است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به تازگی‬ ‫ب��ا مصوبه هیات وزیران ‪ ۳۸‬تا ‪ ۳۹‬ردیف از تخلفات جاده ای‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۵۰‬درصدی داش��ته اند امیدواریم دولت به‬ ‫این نتیجه برس��د که هرچه زودتر ن��رخ جدید جرایم باید‬ ‫اجرایی شود زیرا در ارتقای ایمنی بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ½Y€ËY{ZÅÃZ³Á€Ì¿Õ|{ÖÅ{Z] Ä^À‹ |À¨‡YµÁY µÁÓYÕ{Z¼m Ä˧ ÖaZÌa ÃZ¼‹ ,|Ì·ÂedˀË|»֐ze{Z»d¯€‹|Ì·ÂeÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »,²ÀÅZŒÌaµÂ‡€·Y|^Ÿ ÖÅ{Z]ŠËY‚§YÕY€]Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]ÃZ]{½Y€ËY©€]ÕÁ€Ì¿žËÂeÁµZ¬f¿Y Z»Y,d‡Y|{ –‡Âf»—Ä]ZÅÃZ³Á€Ì¿ÖÅ{Z]d¨³Œ¯{©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ ¶°Ì‡Ä]ՁZ³ÃZ³Á€Ì¿cYÁZ´»Y‚Åd‡YY€«Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€] |‡Ö»|{Ä]ZÆ¿MÖÅ{Z]c¾ËY{į{‹¶Ë|^eÖ^̯€e ÖfyZ‡€ËžËZÀ  industry@smtnews.ir €^y Ã|À¯Y€a|Ì·ÂeÃZ³Á€Ì¿ ©€]|Ì·Âe{ZÌ¿{ՄeY€f‡Y ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Á€»Yd¨³ZÌ¿{{Ճ€¿YcZ¨¸eŠÅZ¯d̼ÅYÃZ//]{ ÁZÅÖ//‹Â»ZyÁՃ€¿YcZ¨¸eŠÅZ¯µZ//^¿{Ä]½Z//Æm …Z//‡Y¾ËY€],d//‡Y¶»ZŸ€Ì£|À§Y|ahuZ^»dËZŸ ‘Ÿ{Á±‚]ÕZ//ÅÃZ³Á€Ì¿dyZ//‡ÖnË|e¦«Âe DGÃ|À¯Y€a|Ì·ÂeÕZÅÃZ³Á€Ì¿gY|uYÕY€]d//¯€u {Y{Y€«Z¯Âf‡{{ ZƛY€Æ»Ö¿Z//ŒyZ//“|¼v»,Z//¿€ËY‰Y‚//³Ä//] Z]®q¯ÖËZÅÃZ³Á€Ì¿Ã|//À¯Y€a|//Ì·Âeºf//ˆÌ‡{€¯ ƒZ‹ÕY€]cYÁZ´»ZecYÁ¸̯¾Ì]ÕZÅḑ€› ÕZŁZÌ¿¾Ì»ZeÁ¥€»¶v»Ä]®Ë{‚¿ÕZÅÃZ´f//ˆËY ZÅÃZ³Á€Ì¿¾ËYį{€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Z]ÁÄ°^‹ |ÀÅ{Ö»ŠËZ¼¿DGÕZfyYd»ÔŸZ]Y ½Zf‡€Æ‹Y½Zf‡Y{ºÆ»¾ËYÄ]¾fyY{€a{Á‚§YÕÁ |Ì·ÂeÃZ³Á€Ì¿®Ë®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ÁÃ|‹Z£M½YÁY€//‡ į|Ì//‡|ÅYÂyÕY{€]ÀÆ]Ä]Ĭ˜À»¾ËY{Ã|À¯Y€a d‡YÃ|̇Z”»YÄ]‚Ì¿½M©€]ÖÀ̼”e|ˀy{Y{Y€« ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZÅÂ//Œ¯Z]½Zf//‡YÖ¿Ó—ÕZŁ€»{Â//mÁd//¨³ Ö]Zf§M{ZˁÕZŁÁYÕY{Ây€]¾ÌÀr¼ÅÁÄËZ//ˆ¼Å | fˆ»Y½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡,ÁÁÕZÅ{Z]Á ½Zfˆ¯ZaÁ½Zfˆ¿Z¤§YÄ]½McY{ZÁ©€]|Ì·ÂeŠËY‚§Y d‡YÃ{€¯ Հf»Â¸Ì¯Y‚Å­€f//Œ»ÕZŁ€»Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ½Á‚§YÁÄ ‡Âe{Á‚§Y,ÄËZ//ˆ¼ÅÕZÅŒ¯Z]½Zf//‡Y ”uÕY€]Ö^//‡ZÀ»ḑ€›ÁÄÀÌ»,Â//Œ¯Á{¾ËY ©€]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹€e²¿€aÁ€f//ŒÌ]Äq€Å dyZ//‡Z]ÁÃ{€¯ºÅY€§֏yŠz]ÄËÁÄ]Ö¿Y€ËY Ä]ÕÁ |//‹|ÅYÂy€f//ŒÌ]ḑ€›¾//ËY,Z//ÅÃZ³Á€Ì¿ Õ|Ì//‹ÂyÁÕ{Z]€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÕZÅḑ€› Á½Zf//ˆÌ‡d¨³Á{€//¯ÃZ//‹Y‚Ì¿½Zf//‡Y¾//ËY{ Œ¯ÕZŽZf‡Y€´Ë{cÔ°Œ»YÕZ̈],½Zfˆq¸] YZÅÃZ³Á€Ì¿¾//ËYdyZ//‡ÕY€]¾Ì»¾Ì»ZeÄÀÌ»{ {Y|¿ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡©€]žËÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» –y®ËZ]½Zf//ˆ¿Z¤§YÄ]©€]cY{Z{€//¯½ZÌ] {‹Ö»¹Zn¿YdŸZ‡{cYÁZ´»ḑ€›Ä]d·Á¸̯ ÁY|¿YÄ//]‚Ì¿½Zf//ˆ¯ZaZ]€»ºÅ¦//¸fz»•Z//¬¿{Á {‹Ö»¹Zn¿Y©€]cY{Z,Ã|‹{ZËḑ€›€]Y€]|Àq ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]€Æ»Ö¿ZŒy ¾ËY{Y{t//̓Âe,d//‡Y[Zf§MÁ¶z¿,{Z//]¾Ì»€//‡ ž]ZÀ»Öy€]{ÂmÁÁÖËZ̧Y€¤mdÌ «Â»¶Ì·{Ä]½Zf‡Y Y©€]|Ì·ÂeÄ ‡ÂeÕY€]Ö^‡ZÀ»ÕZÅd̸]Z«YÖ Ì^— d‡YÕ—Ä]ZÅÖ³„ËÁ¾ËY d‡YY{Ây€]ÃÂÌ//‹¾ËY ‚Ì¿cYÁZ´»Y‚Åḑ€›ZeÕ|̋Ây©€]|Ì·Âeį d‡Yf»½Zf‡Y{ |ˀyd¨³©€]ÖÀ̼”e|ˀyÃZ]{€Æ»Ö¿Z//Œy ©€]|ˀyÖfuÁµZ//‡ZeÕ|Ì·Âe©€//]ÖÀ̼”e {µZËY‚ŁY€eÓZ]w€¿Z]€Ë~a|Ë|neÕZ//ÅÃZ³Á€Ì¿ ÕY€]ևZ‡YÕZÅ©ÂŒ»ĸ¼mY,dŸZ//‡cYÁ¸̯€Å {ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]½YY~³ÄËZ»€//‡[~mÁ\¸m ¥€»®ÌaÄ//°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ d//‡Y¾ËY {,d//‡YcYÁZ´»ÁY‚Å®Ë{Á|u½Zf//‡Y©€] µÂ¼ »—Ä]¥€»½Y‚Ì»¾ËY{Y{t̓ÂeÃZ//]¾ËY Z]Z»Y,|f§YÖ»©Z//¨eYµZ//‡€Å€ÌeZËÕZ//ŁÁ{ {֋»Zy½YÂÀŸpÌÅÄ]Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅÖÀÌ]ŠÌa Ã|Œ¿Ä]€ne½Zf‡Yt˜‡{©€]¥€»kÁYÁ¹ZËY¾ËY d‡Y ½ZfˆÌ‡½Zf//‡Ydz//‡ºÌ¸«YYµÂX//ˆ»¹Z¬»¾ËY Š·Zq¾Ë€eºÆ»Á¾//ˀf³‚]½YÂ//ÀŸÄ]½Zf//ˆq¸]Á Ö°Ëd¨³ÃZ]¾ËY{Á{€]¹Z//¿©€]d ÀÕÁŠÌa {YÖ¿Z‡©€]Ä ‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]įÖeÔ°//Œ»Y –ËY€‹Ã{€¯Y‹{Ádz‡Z̈]½Z»Œ¯½Zf‡Y¾ËY {Zˁd ‡ÁY½YÂeÖ»,ÕÁÄf¨³Ä] d‡Y½Zf‡Y̸ּ«Y į{€]¹Z¿ÁŠÌa±‚]Š·Zq€´Ë{½YÂÀŸÄ]½Zf//‡Y {Y{µZ^¿{Ä]‚Ì¿YՃ€¿YÕÓZ]¥ÔeY,Ä°^‹Ä ‡ÂeZ] {ZÅÄ°^//‹©€]cZ¨¸eÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¿Z//Œy t̓Âe,d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯Հ̴¼//Œq|uZe½Zf‡Y µZ‡Zeį½Zf‡Y©€]ÕZÅÄ°^‹©€]cZ¨¸e{Y{ ŠÅZ¯|{ Ä//]Á€»Y,{Â//]|{{Á|//u Z¼‹Ä]½Zf‡Y¾ËYÕY€]Ö^‡ZÀ»Z»M¾ËYÁd‡YÄf§ZË ʬ¿į©€]¥ÔeY€œ¿{»ŠÅZ¯¾ÌÀr¼Å |ËMÖ» Y€f¼¯Ä]½M½|¿Z//‡,Ã{Â]µZ//ˆ»Y½ZËZaÕY€]¥|Å ½ZËZaZe€»Y¾ËY{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaįd//‡Y|{ ©€‹{½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y {‹ª¬v»µZ‡ {Á|uZ]½Zf//‡Y¾ËY d//‡Yž«YÁ½Y€ËYÖ«€//‹[ÂÀm |{YŠ//Ì],d //‡Áž]€»€f»Â¸Ì¯  ½Zf//ˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡ {€Ì³Ö»€]{Y½Y€ËYd //‡Á Á½Zfˆ¯ZaÕZÅÂ//Œ¯Z]€»€f»Â¸Ì¯ÁY‚Å®Ë {Y{½Z¼ŸÕZË{Z]Ö]M€»€f»Â¸Ì¯Á½Zfˆ¿Z¤§Y Öf˂¿Y€eÁÕ{€^ÅYdÌ «Â»{¾f§€³Y€«¶Ì·{Ä//]Á d‡YY{Ây€]Ö¿YÁY€§d̼ÅYY ÖËYÂÅžËZÀՁZ‡Ö»Â]ÕY€]¹Z³ {Y€Æ»€Ì»Y d ÀÃÁ€³ ÕÓZ‡¾Ì»Y ZÌ¿ž§ c|»ÃZe¯ ÖËYÂÅžËZÀ €]ÖÀf^»|ËZ] Y|¿YºŒq ¾ËYc|»|À¸] |‹Z]Šz] ÂaÖ·Ôm{Y{€Æ» ZÌ¿ž§ÕY€] ÖËYÂÅžËZÀ ½YÂeÖ¼¿ µZ¬f¿Y€œfÀ» |¿Z»ÖÀ§Š¿Y{ |À»ZÌ¿¾ËY€]ZÀ] c|»ÃZe¯Ä»Z¿€] ºÌfˆÅ {d À¾//ËYՁZ//‡Â¿ÁÄ //‡ÂeÁÃ{Â]ÄmY» Y{ÂyZyÕZÅÖ³|ÌrÌaÁZÅÕYÂ//‹{Œ¯ ,c|»ÃZe¯ÕYÄ//»Z¿€]|ËZ]–ËY€//‹¾//ËY{ {Y{ {‹ºÌœÀec|»|À¸]Ác|»½ZÌ» —Ä]Ä»Z¿€]¾//ËY{ÂmÁ¹Y‚f·YÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÃZ´ŒËZ¼¿{{Y{t̓ÂeÂ//Œ¯{½Á|»ÁªÌ«{ Y‚³€]ŠÌaÃZ»Á{įÖÅZ³{Á€§ÁÖËYÂÅd À Ä»Z¿€]®//Ë{ÂmÁ€//]Ã{Yd¼ ¿…|//ÀÆ»,|//‹ Â//Œ¯{d À¾ËY{€^//ŒÌaÕY€]®Ë„eY€f//‡Y Ä]ZÌ¿Ö//¿ÂÀ¯–ËY€//‹{½ÂÀ¯Y d//‹Y{|̯Ze įd//‡YּƻÕZÅdË·ÁYĸ¼mYÄ//»Z¿€]¾ËY ½MÄ]Â//Œ¯{Öf À½ÓÂX//ˆ»Ä¿Zfz^//‹Ây |¿Y{ÕYÄËÁÄmÂe {ÂmÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËYÂÅžËZÀ…ZÀ‹Z¯¾ËY ÖËYÂÅžËZÀÄ//]Ä¿Y|À¼//‹ÂÅÖÅZ´¿Ä»Z¿€]¾//ËY Â//Œ¯{ZŁZÌ¿Öy€]d¨³,{Â]|ÅYÂyÂ//Œ¯  {Y{{ÂmÁÖËYÂÅžËZÀ{ÖeZÌu—Ä]½ÂÀ¯Y Ze{€¯€^½YÂeÖ¼¿ÖËYÂÅž//ËZÀZÌ¿ž§ÕY€] Á{Â//‹¹Zn¿Y­€f//Œ»|Ì·ÂeÁÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿Y ž§c|»ÃZe¯Ä»Z¿€]®Ë{€ežË€//‡Äq€Å|ËZ] d‹Y{€œ¿{|ËZ]ZŁZÌ¿¾ËYž§ÕY€]Äf^·Y {Â//‹ µZ¬f¿YÖËYÂÅžËZÀÖ¸YՄeY€f//‡YÁ¥|Åį ÕZÅ|ˀyÁd//‡Y­€f//Œ»|Ì·ÂeÁÖÀ§Š//¿Y{ |‹Z]{€°ËÁ¾ËYZ]|ËZ]ÖËYÂÅžËZÀÕY€]ÖeZÌu ¾Ì»ZeÄ»Z¿€]¾//ËYd//ˆz¿Z§{Á‚§YÂaÖ·Ôm ÖÀ§Š¿Y{µZ//¬f¿YÄ]¹Á{Z//§,ÖeZÌuÕZ//ŁZÌ¿ Ã|//‹Ö»Â]|Ì·Âe¹Â//‡Z§Á­€f//Œ»|//Ì·ÂeÁ  d//‡YÂ//Œ¯{ÖËYÂÅžËZÀcӐv»Öy€] ½Á|»ÁªÌ«{Â//—Ä]Ä»Z¿€]¾ËYįÖ//e{ žËZÀd§€ŒÌadŸ€‡Á|‹|‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁ ¾ÌÀr¼Å {Â]|ÅYÂy€Ì´¼//ŒqÂ//Œ¯{ÖËYÂÅ Äf//‹Y{€]YÖËYÂÅžËZÀÀÆ]c¾ËY€Ì£{ hŸZ]į{Â]|ÅYÂycY{YÁ–//¬§Zž̻Ze½|//‹ ÕZÅ\̇MºÅ{Âm»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{Â//‹Ö» |ÀÀÌ^]ՀË~aZ¿½Y€^m Ä°ÀËYZ]{Y{t̓Âe,|À¯¥€—€]YÖËYÂÅž//ËZÀ {€¯‰Â»Y€§|ËZ^¿Z»Yd//‡Yc|»ÃZe¯Ä»Z¿€]¾ËY Ä»Z¿€]¾f//‹Y{€œ¿{Z]|ËZ]Z//ŁZÌ¿¾ËYž§Ä//¯ |‹Z]ÖËYÂÅžËZÀ{½Y€ËYc|»|À¸] {ÂmÁÂ//Œ¯{¹‚Ÿ¾ËY½ÂÀ¯Y{Á‚§YÕÓZ//‡ žËZÀ{YÁÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿YZ]ZÅÖmZyį{Y{ |ËZ]ºÅc|»ÃZe¯ÕZŁZÌ¿ž§ÕY€]Á|¿Â‹½Y€ËY ½ÂÀ¯Y€³Y |//‹Z]Äf//‹Y{Y€«€œ¿{Â“»¾ËY ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÖÅZ´¿c|»ÃZe¯ÕZŁZÌ¿ž§ÕY€] €Ì//ˆ»d//‡Y¾°¼»|//‹Z]Äf//‹Y|¿{ÂmÁ€´Ë{ ʬ¿Ä]½|Ì//‡Y½Y€ËYÖËYÂÅžËZÀd§€//ŒÌa {‹kZyÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿Y ½Y€ËYÖËZ”§ÁÖ//ËYÂÅžËZÀÄ//Ë{ZveY†//ÌË Ã|//‹Á€//‹ZÅ|ˀyÖy€]½ÂÀ¯YÄ°ÀËY½ZÌ]Z//] Y{ÂyÕZ//ÅdÌ·Z §ÄÀÌ»¾//ËY{½Y€//´f ÀÁ ½ÂÀ¯YįÖËZÅ|ˀy{Y{t//̓Âe,|¿YÃ{€¯Z//£M ½Y€ËYd‡YY€«€³Y |‹Z]Ä¿Y|À¼‹ÂÅ|ËZ]{‹Ö» Ä]Y{ÂyYZ]YÖf¼//ˆ«ÖËYÂÅžËZÀÄÀÌ»{ {ÁMd//‡{Ä]YZÆ¿MÕÁZÀ§|ËZ],|Å{ZÅÖmZy ºÌ¿YÂf]c|//»|À¸]Ác|»½ZÌ»ÕZ//ÅÄ»Z¿€]{Z//e ½Z»{ÂyYÂ//Œ¯Šz]¾ËYZÌ¿{»cӐv» ºÌÀ¯¾Ì»Ze Â“»¾ËYÄ¿Zfz^//‹ÂyÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ,|//‹dËZŸ…Z]€ËYd¯€//‹Z]{Y{Y€«½Zˀm{ {Y{Y€«¾ËY½Z//ˀm{d¨³{Y{Y€//«¾ËYÃZ]{ ½Z//‡|ÀÆ»Ä]‰Â»MÁÕY|Æ´¿,€Ì¼ e€]ÃÁԟ |Ì·Âehv]Ã|//‹™Zv·įՀ´Ë{Â“»Ö¿Y€ËY Â“»¾ËYįd‡YŒ¯¶yY{{cZ ˜«Öy€] {Y{½Y€ËYÕY€]ÕZ̈]d̼ÅY ÖËYÂÅžËZÀÄ ‡ÂeÕZÅÖ³|ÌrÌa ‹ Ö¸¸¼·Y¾Ì]Š//ËZ¼Å€Ì]{,Â//aÖ·Ôm{Y{€//Æ» –ËY€‹ÃZ]{ÖÅZ³{Á€§ÁÖËYÂÅd ÀÄ //‡Âe –ËY€‹{Œ¯ÖËYÂŽZ³ÁZ¿ՁZ//‡Â¿ÁÄ ‡Âe |ËZ]Y|f]YÄ//ÀÌ»¾ËY{d¨³ Ä//]ºË€ve ºË€veÄÅ{YŠ//Ì]Z]½Y€ËYįd//‹Y{€œ¿{ |¿|»MÖ·‚¿Y|À]Ä]Õ|À¸Å½YY~³ÄËZ»€‡ |ËMÖ»[ZˆuÄ][ÂÀmÁµZ¼‹ dzfËZaÄ]Ö·‚¿Y|//À]Ö°Ë{‚¿Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {Á‚§Y,d‡YŒ¯Ö·Z¼//‹|À]¾ËYÕZÅd˂»ĸ¼mY Z̈]–ËY€//‹{ÖËZ̧Y€¤mdÌ «Â»™Zv·Ä]|À]¾ËY dzfËZaZe½MÄ//¸Z§įÕ—Ä//]{Y{Y€«Ö^//‡ZÀ» ÕY€]½Z//‡MÖ//‡€f‡{¾ÌÀr¼ÅÁÃ{Â]\//‡ZÀ»Z̈] ªË€—¾ËYY‚Ì¿Œ¯Ö]€£µZ¼‹Á[€£Ä]ÓZ¯µZ¬f¿Y į|À]¾ËYÕZÅd˂»€//´Ë{Y{Á‚§YÕÁ {Y{{Â//mÁ ¾ÅMÃYsZff§Y{€//¯ºÌÅYÂyY|Ìad//‡{½MÄ]Õ{ÁÄ] —Ä]Ã|ÀËM{¾ÅMÃY¾//ËYsZff§YZ] d//‡YÖ·‚¿Y|À] {Â]ºÌÅYÂy|À]¾ËYŠÌaYŠÌ]ª¿Á|ÅZ‹ž˜« dÌ·Z §ÕYÄf//ˆÅª§YÂeY|// ]{€¯Z//ƛYÖ//¼Ì ¿ ÕY€]ÖËZaÁYÁÖËZÌ//‡MÕZÅd¯€‹ÁÃ|‹€f//ŒÌ]|À] ¾ËY{¦¸fz»ÕZ//ÅÄÀÌ»{cZneÁÕY~³ÄËZ»€//‡ Ö·‚¿Y|À]¾ÌÀr¼Å |¿YÃ{€¯¹Ô//ŸYY{ÂyÖ³{Z»M|À] Á©Y€ŸÕZÅÂ//Œ¯Ä]Öf¨¿{Y»d˂¿Y€eÕY€]|À]ZÆÀe Õ|À¸Åd¯€‹Ã|ÀËZ¼¿dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ d‡YÄ̯€e ÕZÅdÌ·Z §Ö§€ »Ä]Y|Ë{¾ËYYÕ|À»īԟY€]Y¾¼“ Ä]ºÌ¬fˆ»{ÁÁÁÓZ¯¶¬¿Á¶¼uÄÀÌ»{{Âyd¯€‹ dyY{€a½Y€ËYYZ] ÃY€¼ÅÄ]|À¸ÅÖËZË{¶¬¿Á¶¼ud À½YY~³ÄËZ»€‡ ½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{Y½Z‡ZÀ‹Z¯Á¶¯€Ë|» ÁµZ¼//‹Á|ˀ¯{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÁÖ//‡€]Ä//]½Ô̳  |ÀfyY{€aZ°Ì‡Y€eÁ[ÂÀm ®Ë…Y{Õ|À¸Åd¯€‹¾ËYÃ|ÀËZ¼¿,Z¿Z»‰Y‚³Ä] Á{ZÀ]dˀË|»YÃ|ÀÀ¯d¯Z//Œ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€³ ®Ë½YÂÀŸÄ]į{€¯d‡YÂy{½Ô̳½Zf‡YÕ{¿ZË{ c{¾ÌÀr¼ÅÁ¶¬¿Á¶¼uÁÂu{Y~³ÄËZ»€//‡ ‚Ì¿|À]ÖfyZ//‡ÁÁÖfyZ‡€ËÕZÅdËZ//‡{½Z°»Y |ÀÀ¯ÕZ°¼Å ½Ô̳½Zf//‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»ÃZ//]¾ËY{ {ZÀ]ÕZÅdyZ//‡€ËÄ //‡Âe|//¿ÁÖ´¿Â´qY†//a ,Ö·‚¿YÄ]‚yÄ̋ZuYÓZ¯d˂¿Y€eÄËÁÄ]‚yÄÌ//‹Zu Ö¿Y|Ì»ÕZÅ|Ë{Z]Ä//]ÄmÂeZ]d¨³ZaÁYÁ…Z//^Ÿ|À] cZ¼Ì¼e¾ÌÀr¼ÅÁ|//À]Yd¯€//‹¾ËY½Z³|//ÀËZ¼¿ ÁÄWYYcY€œ¿,Ö//·‚¿Y|À]dˀË|»€f§{{Ã|//‹Äf§€³ {‹Ö»¹ÔŸYÖËZÆ¿cZ¼Ì¼e¹ÓÕZÅև€]Y†a {Ö·‚¿Y|À]ÄËÁÃZ´ËZmÁŠ¬¿Ä]ÃZ‹YZ]ּ̠¿Ö¸Ÿ |À]¾Ë€eÖ¼Ë|«Ö·‚¿Y|À]d¨³[ÂÀmÁµZ¼‹Á|ˀ¯ Á|ˀ¯Ö//ŒËZ»MĿ¼¿½YÂÀŸÄ]Á‚yÕZË{ÄÌ//‹Zu ¾Ë€eºÆ»YÖ//°Ë{Y{t̓Âe,|//‡€]ZÌ¿{Â//» Õ{Zf«YÕZŀf//ˆ]{ZnËY,ÄÀÌ»¾ËY{ZÅZ°ÅY Ã|ÀÅ{{ZÆÀŒÌa¾Ë€fÆ]Z]­€f//Œ»ÕZ°¼ÅÕY€] įÃ|//‹Ã|Ë{Ö¨¸fz»žËZÀ{½ÂÀ¯Ze d//‡Y ½ÓÂX//ˆ»Z]Á|¿YÃ|»M½Y€ËYÄ]ÖmZyÕZÅcZÌÅ  |¿YÄf//‹Y{ÖËZÅY|Ë{֏yÁÖ//f·Á{Šz] ¾ÌÀqÄ]‚//Ì¿½Y€ËYÖÅZ³{Á€§ÁÖ//ËYÂÅd// À ÁZÅd¯€//‹Ä°ÀËY€]ÃÁԟZe{Y{ZÌ¿Ö//ËZÅZ”§ {ZnËYÖËZ”§,|À‡ZÀŒ]Y€´Ë|°Ë½YY~³ÄËZ»€//‡ Ö¿Y€ËY½Y€´f ÀÄ]ՀfŒÌ]ÕZÅ{ZÆÀŒÌaZe{‹ įd//‡Yd·Zu¾ËY{ {Â//‹Ã{Y{ÄÀÌ»¾ËY{ YÕ{Zf«YcY{ZÆÀ//ŒÌa€eZ]d//‡{Z]½YÂ//eÖ» {€¯և€] Z]½Y€ËYÖËZ”§ÁÖ//ËYÂÅžËZÀÄË{ZveY†ÌË ŠÌ]½Y€ËYÖËZ”§ÁÖËYÂÅžËZÀÄ°ÀËYÄ]ÃZ//‹Y YÖ°Ë{Y{t̓Âe,d//‡YÃ{Â]ºË€veÄ//Å{Y ÕZÅ¥€—Z//]À¯Y~»Áhv]{Ä//¯Ö//ËZÅÂv» Ö·Z//‡{įd//‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁÖ//mZy YŠÌ]Ã{Â//]ºË€veÂ//Œ¯ÖËYÂÅž//ËZÀÄ//¯ ՁY|¿YÃYÖ//ËYÂÅžËZÀÄÀÌ»{d¯€//‹ ½Y€ËY|Ë|mÕ{Zf«Y–ËY€//‹{½ÂÀ¯Y |¿YÃ|//‹ {ÁÁÕY€]YÃYZÅd¯€//‹¾ËYYdËZ¼uZ]|//ËZ] |À¯Z]|Ë|m½YY~³ÄËZ»€‡ Z//ÅÖmZyÄ//¯Ö//ËZÅÃÁ€ad//¨³ÕÓZ//‡ ªË€—Y|//ËZ]|ÀÅ{¹Zn¿Y½Y€//ËY{|//ÀÅYÂyÖ» dÌ·Z §Á|¿Y{{ÂmÁ½Y€ËY{į|‹Z]ÖËZÅd¯€‹ Ä]Ä°ÀËY€]ÃÁԟZÅÕZ°¼Å¾ËY{Á‚§YÁ|ÀÀ¯Ö» YZÅÖmZyž§ZÀ»,d‡YŒ¯Ö¸yY{d Àž¨¿ ¾ËY{įÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ |Å{Ö»Š//‹ÂaºÅ Y½Y€ËYÕZÅḑ€›ÁYZ],|¿YÃ{€¯dÌ·Z §ÄÀÌ» {įÖËZÅdyZ‡€Ë¾ËY€]ÃÁԟÁ|À//‡ZÀ‹Ö» YÖÆmÂe¶]Z«Šz]|¿YÂeÖ»|¿YÃ{€¯{ZnËYŒ¯ {€^]ŠÌaŒ¯{YZÆ¿MZ¯ Ö¿ÂÀ¯–ËY€//‹{½Y€ËYÄ°ÀËYÄ//]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÖeZÌuÕZŁZÌ¿|ËZ]c|»ÃZe¯Ä»Z¿€]®Ë…Z‡Y€] žËZÀÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼ÅÁÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€] d̼ÅYY½Z//Œ¿ÃZ»Á{{Ö//ÅZ³{Á€§ÁÖ//ËYÂÅ ºË€veZˆa–ËY€‹{ºÅ{ZËd·Á{į{Y{ÕYÄËÁ ÁZÅY|Ë{ d//‡YÃ|//‹¶WZ«d// À¾ËYÕY€//] ÖmZy½ZËZf¼ÅZ]½Y€ËY֏yŠz]cY€¯Y~» žËZÀd§€ŒÌaÕY€]|¿YÂeÖ»ZÅÄ»Z¿€]¾ËY{{Ây ž§€]ÃÁԟ½Y€ËYį|‹Z]Ö¸aÂ//Œ¯{ÖËYÂÅ |Ì·ÂeÄ]ÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿YÁÖeZÌuÕZŁZÌ¿Õ§ |]ZËd‡{ºÅÃ|‹ՁZ‡Ö»Â] ÕY€]ªÌ«{Á½Á|//»Ä//»Z¿€]{ÂmÁ¾//ÌÀr¼Å ÖeZŸÂ“»ĸ¼mYŒ¯{d À¾ËY{€^//ŒÌa €ËÁ,Ã{Yd//¼ ¿Z“|¼v»…|//ÀÆ»įd//‡Y žËZÀÃZ´//ŒËZ¼¿{cZ//neÁ½|// »,d À ½M€],|//‹Y‚³€]ŠÌ]ÃZ»Á{{Á|uįÖ//ËYÂÅ d À¾ËY½Z‡ZÀ‹Z¯‚Ì¿½ÂÀ¯Y {Â]Ã{€¯|̯Ze ÖËYÂÅd ÀÕY€]ªÌ«{Ä//»Z¿€]½{Â]ÖeZÌu€] |ËZ]Ä»Z¿€]¾ËY|¿|¬f »Z//Æ¿M |¿Y{|̯ZeÂ//Œ¯ |ËZ]½Y€ËY…Z//‡Y¾ËY€] {Â//‹ÖuY€—Z§{ ÕY€]ZÌ¿{»cY‚ÌÆne¾Ì»ZeÄ]d//ˆz¿Z§{ ÁÖÀ§Š//¿Y{µZ¬f¿YÄ//]¹Á{Z//§{,cY€//̼ e |Ì·ÂeՁZ‡Ö»Â]Ä]¹Â‡Z§{Á­€f//Œ»|Ì·Âe ‰Y‚³,Ä»Y{Y{ {Y{€b]ÖËYÂÅžËZÀcӐv» Ö//´¿Â´qÁÖ//ËYÂÅž//ËZÀd//Ì “ÁY žËZÀ{ÖfyZ‡€ËcӐv»|Ì·ÂeÄ]Ö]ZÌf‡{ d‡YÃ|»MŒ¯{ÖËYÂÅ ÁÖËYÂÅžËZÀÄË{ZveY†ÌË,ÕÓZ//‡¾Ì»Y ”ud¨³ Ä]ÃZ]¾//ËY{½Y€ËYÖËZ”§ €ÌiZe|//¿YÂeÖ»½Y€//ËY{Ö//mZyÕZÅd¯€//‹ Œ¯ÖËZ”§ÁÖËYÂÅžËZÀd§€ŒÌa{ÕZ̈] Y‚³€]ŠÌaÕ|ÀqįÖ//ŒËZ¼Å |//‹Z]Äf//‹Y{ ÕZ°¼ÅÕZÅ{Ö¿Z» {Â]Zf‡Y¾ËY{ºÅ|//‹ Öfz//‡Ä]Z¯¾ËYÁ{Â]Äf//ˆ]ZÌ¿{Z]Õ{Zf«Y Ã|‹Ã{Œ³ZÅ{¾ËYį½ÂÀ¯YZ»Y|//‹Ö»¹Zn¿Y {€]½MYYÀÆ]¾Ë€fŒÌ]|ËZ]d‡Y ÁÖËYÂÅd// À{Ä//°ÀËYÄ//]ÃZ//‹YZ//]ÕÁ ,{Y{{ÂmÁÖ]Z¿Á€°]Z̈]YZ]½Y€ËYÖÅZ³{Á€§ €]ÃÁԟÂ//Œ¯{YZ]¾ËY½{Â]€°]{Y{t̓Âe •Z^eYÕY€«€]½ZÅYÂyZÌ¿{{Â//‹Ö»hŸZ]Ä°ÀËY Ä]d˂»ºÅ½Y€//ËYÕY€]|//‹Z]½Y€ËYZ]Õ{Zf«Y ՀeZ]d//‡{Z]įc¾ËYÄ],{ÁÖ»Z¼//‹ ¦¸fz»ÕZÅŒ¯Õ{Zf«YÕZÅ{ZÆÀŒÌa|¿YÂeÖ» |À¯և€]ZÌ¿{{Y ½Y€ËYÖËZ”§ÁÖ//ËYÂÅžËZÀÄ//Ë{ZveY†//ÌË d//‡Y¾ËYÄÀÌ»¾ËY{ºÆ»Â“»{€//¯½ZÌ] Ä]½ÂÀ¯Y½Y€ËYÕ{Zf«YÕZÅd˂»YÃ{Z¨f//‡Yį |¿YÂf]įd‡YÖ^‡ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]|À»ZÌ¿c|‹ {€^]ŠÌaºË€veZˆa–ËY€‹{YŒ¯ žËZÀ€°]YZ]|ËZ^¿Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÓZ//‡ d//‡{YÖfuYÄ]YÂ//Œ¯ÖÅZ³{Á€§ÁÖËYÂÅ ZÌ¿{ÕZÅÂ//Œ¯YÕZÌ//ˆ]į½ÂÀ¯Yd¨³,{Y{ ÕZÅÕZ°¼ÅÁÕ{Zf«Y•Z^eY½Y€ËYZ]|ÀÅYÂyÖ» YÖeYZÌf»Y|ËZ]ºÅ½Y€ËY,|À//‹Z]Äf‹Y{­€fŒ» {ÁMd‡{Ä]ZÅÕZ°¼Å¾ËY{{Y{¹Óį ½Y€ËY{Â//‹Ö»hŸZ]įÖËZÅZ°ÅYÃZ]{ÕÁ ÕZŁZÌf»YÄ//]|¿YÂf]Õ{Zf«Y|Ë|m–ËY€//‹{ dˆÌ¿Šz]€ iY[M½Y€v]dˀË|»ÕY€]|‡gY|uY Äf§ZËŠÅZ¯€f»ָ̻Ä]YŒ¯{Ö³|¿Z] d‡Y YÖ^‡ZÀ»–ËY€‹µZˆ»Yd//ˆz¿ÃZ»{d¨³ÕÁ ½Z»½M{Áº//Ë{Â]|ÅZ//‹Â//Œ¯{Ö³|¿Z]€œ¿Y {Â]µZˆ»Y{Ö³|¿Z]½Y‚Ì»ŠËY‚§YÕZ˳ZÅÖÀÌ]ŠÌa  d‡Y[¸˜»Z¿ZʼnZ]dÌ “Á½Zfˆ»{Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y |À¿Z»Â//Œ¯ª—ZÀ»Öy€]{µZu¾ËYZ],ÕÁÄf¨³Ä//] µZ//ˆ»YÕZÅÖ³|¿Z]Äy€¯Á½Z¼ŸÕZË{,…Z//§l̸y  d‡YÄf‹Y{Ö]¸˜»–ËY€//‹Äf‹~³µZ‡Ä]d^//ˆ¿ ÕZÅ[MÕ|{ŠÅZ¯Ä]ÃZ‹YZ]Á€Ì¿€ËÁÁZ//Œ» Y€Ë~a|Ë|neÕZÅ[Mºnud¨³Œ¯{€Ë~a|Ë|ne  d‡YÃ|̇Â//Œ¯{\ °»€f»{Z̸̻Ä] [MŠz]ÕÁŠÌaŠ·ZqÄ]ÃZ‹YZ]ZÅÖ·Â//‡kZu YÖ°Ë[MÕYÂ//‹cZˆ¸m½|Œ¿¶Ì°//Œe{€¯ZƛY dÌ]ÃZ‹½YÂÀŸÄ][Ô¬¿Yºœ »€^Åį{Â]ÖËZÅŠ·Zq ÕÁ |¿{€¯|̯Ze½M€//][M½Y€v]Z]ĸ]Z¬»ÕZ//ÅÄ»Z¿€] Âf//‡{Á|̯ZeZ]Ö·ZŸÕYÂ//‹cZ//ˆ¸m½|//‹µZ § Á{€¯½YÂÀŸÄÀÌ»¾//ËY{€i»cZ»Y|«YYYÄ//·ºœ » Ö·ZŸÕY‹Ä//ˆ¸m½ÂÀ¯ZeºÅ{ZËd·Á{{d¨³ d‡YÃ|‹Y‚³€]Œ¯{[M {[M½Y€v]dˀË|»½ÂÀ¯Yd¨³Á€Ì¿€ËÁÁZ//Œ» {ÁÄf§ZË€Ì̤eÕYÁZ‡€Ì£Ä]ÕYÁZ‡{€°ËÁYÂ//Œ¯ µZ^¿{ÖÀÌ»€ËÕZÅ[MÖ//Œz]µ{Z eÁZÌuYÄÀÌ»¾ËY {‹Ö» {€°ËÁ{Á‚§YZÅÖ·Â//‡kZu|¼v»,Z¿€ËY‰Y‚//³Ä] €´Ë{,Œ¯¦¸fz»ª—ZÀ»{|//‡gY|uYÁÕYÁZ//‡ |ËZ]Ád//ˆÌ¿Šz]€iYÂ//Œ¯[M½Y€v]dˀË|»ÕY€] {€Ì³Y€«€œ¿|»ÕYÁZ‡€Ì£ÕZÅZ°ÅY ÕYÁZ//‡€Ì£Ä]ÕYÁZ//‡{€°ËÁ€Ì̤e{€¯½ZÌ]ÕÁ ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅY‚]Y|À»ZÌ¿ÁÃ{Â]ÕY‹{|ÀËM€§ dˀË|»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡Y¹ÓcYZ^fŸYŽÌze |{YŠ//Ì]Äf//‹~³{{Á‚§YÂ//Œ¯[Mž]ZÀ» ÄÀ˂ÅZÅ|//‡gY|uYÕY€]ÕYÁZ//‡ÁÂu{cYZ//^fŸY ,ՁZ‡²Àŀ§|À¿Z»ÕYÁZ‡€Ì£huZ^»ºÆ//‡Á|‹Ö» ZÆÀeÖÀÌ»€ËÕZ//Å[MÕZ//ÌuYÁ[MÖ//Œz]µ{Z e ÕZÅՀ̴ÌaµZ^¿{Ä]d//¨³ZÅÖ·Â//‡kZu {Â]|{ ÕY€]ÕYÁZ‡€Ì£cYZ^fŸY€ÌyYÕZŵZ//‡{Ã|‹¹Zn¿Y d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{Ä]Y[M½Y€v]dˀË|» ½Y€v]dÌ “ÁÄ]ÃZ‹YZ]Š¿ZÀz‡YÖ//Œz]{ÕÁ ½Y‚Ì»Äf‹~³µZ//‡{{Á‚§YÂ//Œ¯{[M{Â^¼¯Á ‫‪28‬‬ ‫لزوم بهره مندی از مدال اوران در صنایع‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫س��یدجمیل احمدی‪ ،‬مدیرکل فنی و حرفه ای کردستان خواستار استفاده از‬ ‫توانمندی و ظرفیت مدال اوران مسابقات مهارتی کشور در بخش های صنایع شد‬ ‫و گفت‪ :‬فراهم کردن فرصت مناسب کار و کارافرینی و ایجاد زمینه مناسب برای‬ ‫مشارکت هرچه بیشتر بنگاه های اقتصادی‪ ،‬صنایع و صنوف با حوزه اموزش های‬ ‫فنی و حرفه ای از جمله اهداف برگزاری مسابقات مهارتی در کشور است‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫اجـرای قانون رفع موانع تـولید‬ ‫در رشت‬ ‫‪ :‬بیس��ت ودومین کارگروه تخصـص��ی اجـرای قانون‬ ‫رفع موانع تـولید با حضور نماینده ویژه اس��تاندار گیالن در‬ ‫اجرای این قانون در رشت برگزار شـد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن و رییس‬ ‫دبیرخان��ه مرک��زی کارگروه رف��ع موانع تولید با اش��اره به‬ ‫تش��کیل ‪ ۲۲‬جلس��ه تخصص��ی اج��رای قانون رف��ع موانع‬ ‫تولید در اس��تان از تش��کیل بیش از ‪ ۸۰‬جلسه فرعی خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬مصوبه ب��رای واحدهای فعال در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی و تولیدی‪،‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬خدمات و‪ ...‬به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫عل��ی منتظری تصری��ح ک��رد‪ :‬از این می��زان ‪۳۲‬درصد‬ ‫مصوب��ات اجرایی ش��ده و بقیه مصوبات در ح��ال پیگیری‬ ‫است‪ .‬وی بیشترین مش��کالت مطرح شده در کارگروه های‬ ‫رفع موان��ع تولی��د را در حوزه های مختل��ف بانکی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مناب��ع طبیعی‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی و گردش��گری‪ ،‬توزیع نیروی برق و‪ ...‬عنوان‬ ‫کرد‪ .‬منتظری تصریح کرد‪ :‬در بیست ودومین جلسه کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید اس��تان‪ ،‬مصوبات مربوط به رفع مش��کالت‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬واحد صنعتی و خدماتی در حوزه های بانکی و‬ ‫بیمه ای صادر شد‪.‬‬ ‫گفتنی است تمامی جلسه های کارگروه رفع موانع تولید با‬ ‫حضور محمدحسین اصغریان‪ ،‬نماینده ویژه استاندار گیالن‬ ‫برای اجرای این قانون در گیالن برگزار می شود‪.‬‬ ‫افتتاح پانزدهمین مرکز «اپا»‬ ‫کشور در سمنان‬ ‫‪ :‬پانزدهمی��ن مرک��ز «اپا»کش��ور (اگاهی رس��انی‪،‬‬ ‫پشتیبانی و امداد رایانه ای) در دانشگاه سمنان افتتاح شد و‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز اپا دانشگاه سمنان با حضور محمد تسلیمی‪،‬‬ ‫معاون مرکز ماهر س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران‪ ،‬عباس‬ ‫هنربخش‪ ،‬رییس دانشگاه سمنان‪ ،‬سیف اهلل شهاب‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اداره ارتباطات و فناوری اطالعات استان و دیگر مسئوالن و‬ ‫مقامات استانی در حوزه فناوری اطالعات برگزار شد‪ .‬معاون‬ ‫مرکز ماهر س��ازمان فناوری اطالعات ایران با تاکید بر توجه‬ ‫ب��ه دو مبحث فن��اوری اطالعات و امنیت س��ایبری در این‬ ‫مرکز گفت‪ :‬مراکز اپا در کش��ور به عنوان گروه های دریافت‪،‬‬ ‫مرور و پاس��خگویی و نیز واکنش س��ریع به رخداد است به‬ ‫همین منظور انتظار ما از این مراکز فقط مقابله نیست بلکه‬ ‫پیشگیری و مدیریت کیفیت امنیت نیز از وظایف این مراکز‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫محمد تس��لیمی مراکز دانشگاهی را دارای ظرفیت بسیار‬ ‫ب��اال در کمک به مرکز ماهر ایران دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫دنیای��ی که روزانه با ‪۴۵۰‬هزار تهدید رایانه ای مواجه اس��ت‬ ‫دانش��گاه ها از توانای��ی و دان��ش باالیی ب��رای مقابله با این‬ ‫تهدیدات برخوردارند که در این زمینه مراکز اپای دانشگاه ها‬ ‫می توانند با اگاهی رسانی و اموزش‪ ،‬تاثیر بسزایی در کاهش‬ ‫اسیب پذیری در حوزه های مختلف داشته باشند‪.‬‬ ‫وی راه ان��دازی مرکز اپای دانش��گاه س��منان را به عنوان‬ ‫قطب بزرگ امنیت در اس��تان دانست و در ادامه از اقدامات‬ ‫مرک��ز ماهر در پایش‪۶۰‬درصد از ترافیک بین الملل کش��ور‬ ‫برای دفع مخاطرات رایانه ای خبر داد‪.‬‬ ‫عب��اس هنربخش‪ ،‬رییس دانش��گاه س��منان افتتاح این‬ ‫مرکز را موجب افتخار دانش��گاه سمنان دانست و با اشاره به‬ ‫حمالت سایبری فراوان و تهدیدات موجود در کشور افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه‪ ،‬این مرکز می تواند‬ ‫خدمات شایس��ته ای برای واکنش مناس��ب و پیشگیری از‬ ‫اس��یب به دس��تگاه های اجرایی‪ ،‬ش��رکت های خصوصی و‬ ‫همچنین اقشار مختلف در استان ارائه دهد‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم گواهینامه مرکز تخصصی اپا از طرف‬ ‫مرکز ماهر س��ازمان فناوری اطالعات ایران‪ ،‬از س��وی مدیر‬ ‫کل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان س��منان به رییس‬ ‫دانشگاه سمنان اعطا شد‪.‬‬ ‫توجه به بهبودیافتگان‬ ‫مواد مخدر در واحدهای تولیدی‬ ‫دبی��ر ش��ورای هماهنگی مبارزه ب��ا مواد مخدر اس��تان‬ ‫زنجان‪ ،‬به اش��تغال بهبودیافتگان م��واد مخدر در واحدهای‬ ‫تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬دستگاه های اجرایی در این زمینه‬ ‫با این ش��ورا همکاری کنند‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬تقی نصیری‬ ‫افزود‪ :‬مب��ارزه با مواد مخدر عزم همگانی را می طلبد و باید‬ ‫همه مش��ارکت کنند‪ .‬البته بخش��ی از اعتبارات س��ال ‪۹۵‬‬ ‫برای نگهداری معتادان خیابانی از س��وی شورا و شهرداری‬ ‫اختصاص یابد و اگر ش��وراها بخش��ی از اعتب��ارات را برای‬ ‫درمان و نگهداری معتادان خیابانی لحاظ کند کمک بزرگی‬ ‫ب��رای مبارزه با مواد مخدر خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬تعدادی از‬ ‫افراد بهبودیافته که ‪ ۲‬س��ال از بهبودی انان سپری ش��ده از‬ ‫سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی معرفی شوند‪ .‬این در حالی است که در موضوعات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی نیز ش��هرداری ها باید همکاری الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫با تالش ‪92‬درصد افراد کم توان جسمی شاغل در یک واحد تولیدی مواد شوینده و بهداشتی در قزوین محقق شد‬ ‫افزایش بهره وری؛ کسب رتبه نخست استاندارد در تولید‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کامران لشکری‬ ‫علی محمد زمانی‬ ‫سید محمد موسوی‬ ‫غفار رمضانی‬ ‫اس��تفاده از اف��راد کم ت��وان جس��می در یکی از‬ ‫واحدهای تولید لوازم شوینده و بهداشتی در قزوین‬ ‫که توانس��ته با گذر از مش��کالت دوران تحریم خط‬ ‫تولید خود را به دو نوبت کاری ارتقا دهد و با ایجاد‬ ‫طرح توس��عه ای در کارخانه عالوه بر ‪ ۴۰۰‬نفری که‬ ‫هم اکنون در این واحد مشغول به فعالیت هستند تا‬ ‫پایان امسال برای ‪ ۶۰‬نفر دیگر فرصت شغلی ایجاد‬ ‫کند از جذابیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫بکارگی��ری نیروهای ک��م ت��وان در فعالیت های‬ ‫صنعت��ی برای افزایش تولید یکی از موضوعات مهم‬ ‫بخ��ش صنعت اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫ب��ا کامران‬ ‫لش��کری‪ ،‬معاون امور برنامه ریزی و س��رمایه گذاری‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت قزوی��ن‪ ،‬علی‬ ‫محمد زمانی‪ ،‬ریی��س خانه صنعت و معدن قزوین‪،‬‬ ‫سید محمد موس��وی‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهداشتی‬ ‫فی��روز و رییس هیات مدیره کان��ون معلوالن توانا و‬ ‫غفار رمضانی‪ ،‬معاون مشارکت های مردمی سازمان‬ ‫بهزیس��تی قزوین به بررسی هرچه بیشتر این روند‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫معاون امور برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت قزوی��ن با بی��ان اینکه‬ ‫هم اکن��ون در ش��هرک صنعت��ی البرز ی��ک واحد‬ ‫تولیدی با اس��تفاده از توانمندی معلوالن جس��می‬ ‫در ح��ال فعالیت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن واحد در‬ ‫زمینه تولید محصوالت بهداشتی کودک با استفاده‬ ‫از مدیریت علمی و ارزش گذاری اس�لامی به نیروی‬ ‫انسانی و بدون توجه به توانایی های جسمی موفقیت‬ ‫چشمگیری را به دست اورده به گونه ای که توانسته‬ ‫حرکت اقتصادی موفقیت امیزی را انجام دهد‪.‬‬ ‫کامران لش��کری با اشاره به راه اندازی خط جدید‬ ‫تولی��د مواد بهداش��تی (صابون بچ��ه) در این واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬اف��زود‪ :‬به منظور انجام طرح توس��عه این‬ ‫کارخانه س��رمایه گذاری ‪۱۲‬میلی��ارد تومانی انجام‬ ‫شده تا با تولید محصول جدید عالوه بر ‪ ۳۰۰‬نفری‬ ‫ک��ه در خط تولید این کارخانه مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند‪ ،‬امکان اشتغال ‪ ۶۵‬نفر دیگر از افراد کم توان‬ ‫جسمی (معلوالن) فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از این واحد تولیدی به عنوان یکی از واحدهای‬ ‫موفق صنعتی در قزوی��ن نام برد و گفت‪ :‬اهمیت به‬ ‫حقوق اجتماعی معلوالن و همچنین رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان از مهم ترین ویژگی های این واحد‬ ‫تولیدی اس��ت‪ ،‬زی��را مدیریت این واحد به ش��عار‬ ‫«معلولیت‪ ،‬محدودیت نیست» به شکل کامل اعتقاد‬ ‫دارد به گونه ای که در خط بسته بندی محصول این‬ ‫کارخانه‪ ،‬اف��راد نابینا مس��ئولیت پذیرفته اند تا این‬ ‫ش��عار را تحقق بخش��ند و در ای��ن راه موفق عمل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫لش��کری تصریح ک��رد‪ :‬تاکنون برنامه ی��ا قانون‬ ‫مصوبی برای حمایت از این گونه واحدهای تولیدی‬ ‫به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها ابالغ‬ ‫نش��ده اما برخی قوانین تش��ویقی برای انها درنظر‬ ‫گرفته ش��ده ک��ه می ت��وان از ان به عن��وان جنبه‬ ‫حمایت نگاه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد انگیزه فعالیت‬ ‫ریی��س خانه صنعت و معدن قزوین با بیان اینکه‬ ‫واح��د تولیدی که در زمینه محصوالت ش��وینده و‬ ‫بهداش��تی کودک از افراد کم توان جس��می در خط‬ ‫تولید خود به��ره می برد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بکارگیری این‬ ‫اف��راد در یک واحد تولیدی باعث ایجاد انگیزه برای‬ ‫نشان دادن توانمندی های خود به سایر افراد شده به‬ ‫گون��ه ای که این فعل به خوبی در این واحد تولیدی‬ ‫صرف شده است‪.‬‬ ‫علی محمد زمانی با اشاره به اینکه یکی از دالیل‬ ‫موفقیت این واحد تولیدی در استان و حتی کشور‪،‬‬ ‫تالش نیروی های فعال در ان است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫مش��اهدات در خط تولید این واحد تولیدی به هیچ‬ ‫عنوان نش��انی از معلولیت به عنوان محدودیت دیده‬ ‫نش��د و تمام اف��رادی که در این کارخانه مش��غول‬ ‫به کار هس��تند بدون کمترین ک��م کاری در میزان‬ ‫کارایی با تمام توان در حال فعالیتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه معلولیت این افراد از‬ ‫ب��ازده کاری مفیدی که بای��د در کارخانه به انجام‬ ‫برس��د کم نکرده و می توان گفت؛ محصوالت تولید‬ ‫ش��ده از نظر کیفی مانند س��ایر واحدهای تولیدی‬ ‫که در این زمینه فعالیت می کنند از روند مناس��بی‬ ‫برخوردار بود‪.‬‬ ‫زمانی تصریح کرد‪ :‬این نوع فعالیت و انگیزه ای که‬ ‫در افراد کم توان جس��می وجود دارد باید س��رلوحه‬ ‫کار س��ایر افراد س��الم قرار گرفته شود‪ .‬البته وجود‬ ‫افراد کم توان جس��می در خط تولید این واحدهای‬ ‫تولی��دی باعث ایجاد انگیزه بیش��تری برای فعالیت‬ ‫افراد توانمند در سایر واحدهای تولیدی خواهد شد‬ ‫که توس��عه این امر می تواند کمک فراوانی به تولید‬ ‫کاالی باکیفیت ت��ر در واحده��ای تولیدی به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هم��واره در هر واح��د تولیدی‪،‬‬ ‫تولید کیفی در هر س��طحی مطرح بوده و هست و‬ ‫خوش��بختانه تاکنون تمام افراد کم توان جسمی که‬ ‫در هر بخش��ی از واحدهای تولی��دی به کار گرفته‬ ‫ش��ده اند از عه��ده وظیفه محول ش��ده ب��ه خوبی‬ ‫انتقاد استاندار لرستان از مدیرکل کار و اشتغال استان‬ ‫سند اشتغال سال ‪ ۹۵‬لرستان برای بار دوم از سوی‬ ‫مدیریت ارش��د استان در کارگروه اش��تغال رد شد تا‬ ‫هوش��نگ بازوند‪ ،‬اس��تاندار لرس��تان از عملکرد علی‬ ‫اش��تاب‪ ،‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این‬ ‫زمینه انتقاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیزدهمین جلسه کارگروه اشتغال‬ ‫لرس��تان برگزار ش��د که در ان ب��ه موضوعاتی چون‬ ‫برنامه اشتغال دس��تگاه های اجرایی استان برای سال‬ ‫اینده‪ ،‬وصول مطالبات بانک ها از س��وی فرمانداری ها‪،‬‬ ‫پرداخت تسهیالت از جانب بانک ها به مشتریان صنایع‬ ‫و بررسی مشکالت واحدهای کارافرین اشاره شد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه علی اشتاب‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی لرستان برنامه ای برای ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی در سال ‪ ۹۵‬ارائه داد که این برنامه مورد تایید‬ ‫استاندار لرستان قرار نگرفت‪.‬‬ ‫استاندار لرس��تان پس از مشاهده برنامه پیشنهادی‬ ‫اش��تاب عنوان ک��رد‪ :‬این برنامه قابل قب��ول نبوده به‬ ‫همی��ن منظور باید کارگروهی وی��ژه برای تهیه برنامه‬ ‫اش��تغال سال اینده استان تشکیل شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که پی��ش از این نیز در یکی دیگر از جلس��ات‬ ‫کارگروه اش��تغال استان برنامه پیش��نهادی اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی لرس��تان از سوی هوشنگ‬ ‫بازوند رد شده بود‪.‬‬ ‫هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه حتی مدیران استان‬ ‫نیز بخش خصوصی را به س��ختی می پذیرند ادامه داد‪:‬‬ ‫عبور از بدنه کارمندان دولت از سوی بخش خصوصی‬ ‫کار دشواری اس��ت و اگر این افراد بخش خصوصی را‬ ‫نپذیرند رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫باید جوابگو باشد‪.‬‬ ‫برامده ان��د و حضور این افراد در خط تولید عالوه بر‬ ‫تاثیر مثبت در کیفی��ت کاالی تولیدی و بهره وری‪،‬‬ ‫برای سایر افراد ایجاد انگیزه بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید با کم توانی جسمی‬ ‫ریی��س هیات مدیره کانون معل��والن توانا و مدیر‬ ‫عامل یک ش��رکت بهداش��تی ک��ه از توانایی افراد‬ ‫کم توان جس��می در تولید بهره گرفته با اش��اره به‬ ‫لزوم توجه به اش��تغال افراد کم توان جسمی گفت‪:‬‬ ‫این واحد تولیدی تنها کارخانه ای در کشور است که‬ ‫‪ ۹۲‬درصد از کارکنان خط تولید ان را افراد کم توان‬ ‫جسمی تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫س��ید محمد موسوی با تاکید بر اینکه کارافرینی‬ ‫با رویک��رد اجتماعی در تولید نوع��ی ارزش افرینی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در این مجموعه برخی کارکنان ناتوانی‬ ‫جس��می ش��دیدی دارند ولی از م��درک تحصیلی‬ ‫کارشناس��ی ارش��د برخوردار ب��وده و هم اکنون در‬ ‫خط تولید به عنوان محقق در حال فعالیتند که این‬ ‫امر نش��ان از ارزش افرینی ب��رای بکار گیری ذهنی‬ ‫توانمند‪ ،‬در خدمت صنعت و تولید است‪.‬‬ ‫موس��وی تصریح کرد‪ :‬این واحد تولیدی با توجه‬ ‫به اینکه بیش��تر کارکنان ان را افراد ناتوان جسمی‬ ‫تش��کیل می دهند اما چند س��ال متوال��ی به عنوان‬ ‫واحد نمونه اس��تاندارد ش��ناخته ش��د ک��ه این امر‬ ‫نشان از تحقق شعار «معلولیت‪ ،‬محدودیت نیست»‬ ‫دارد؛ به همین منظور س��عی شده با استفاده از این‬ ‫افراد اش��تغال پایدارتری را ایجاد کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این واحد تولیدی از رش��د ساالنه ‪۲۰‬درصدی‬ ‫برخوردار بوده اس��ت‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬در دوران تحریم‬ ‫ای��ن واحد با ارتقای میزان تولی��د‪ ،‬خط تولید خود‬ ‫را به ‪ ۲‬ش��یفت کاری افزایش داده به گونه ای که در‬ ‫کنار این روند توسعه‪ ،‬پروژه های جمعی در کارخانه‬ ‫ایجاد ش��ده که تا پایان امسال شاهد افتتاح یکی از‬ ‫انه��ا به عنوان خط تولید صاب��ون بچه خواهیم بود‬ ‫ت��ا عالوه بر ‪ ۴۰۰‬نفری ک��ه در کارخانه و مجموعه‬ ‫کارگاهی مش��غول به فعالیت هستند حدود ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫دیگر به این تعداد افزوده ش��ود‪ .‬موسوی ادامه داد‪:‬‬ ‫این واحد تولیدی با تولید پودر صابون‪ ،‬جعبه هدیه‪،‬‬ ‫پودر بچه‪ ،‬دس��تمال مرطوب کودک‪ ،‬روغن بدن و‪...‬‬ ‫برای بسیاری از افراد کم توان جسمی فرصت شغلی‬ ‫ایج��اد کرده ب��ه گونه ای که هم اکن��ون ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫فعالیت ه��ای مدیریت��ی و ‪۸۰‬درص��د اجرای��ی ب��ا‬ ‫بهره گیری از نیروهای کارامد معلول انجام می شود‪.‬‬ ‫این کارافرین نمونه با اش��اره به اینکه بکارگیری‬ ‫افراد کم توان جسمی در این واحد تولیدی می تواند‬ ‫الگوی��ی برای س��ایر واحدهای تولی��دی به منظور‬ ‫اس��تفاده از توانمندی های این اف��راد در خط تولید‬ ‫انها باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬متولیان صنعت و تولید (دولت و‬ ‫بخش خصوصی) باید اهتمام ویژه ای برای اس��تفاده‬ ‫از افراد کم توان جس��می داش��ته باشند چراکه این‬ ‫افراد از انگیزه بیشتری برای تولید برخوردارند‪.‬‬ ‫وی که عالوه بر مدیرعاملی ش��رکت بهداش��تی‪،‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره «کان��ون معل��والن توانا» در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نگرش نادرست جامعه به‬ ‫محدودیت جسمی معلوالن باید تغییر کند چرا که‬ ‫انان بر این باورند که معلولیت‪ ،‬ناتوانی و محرومیت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه دوبسته تشویقی‬ ‫معاون مشارکت های مردمی س��ازمان بهزیستی‬ ‫قزوی��ن با بیان اینکه س��ازمان بهزیس��تی اس��تان‬ ‫ب��ا ارائه دو بس��ته تش��ویقی اق��دام ب��ه حمایت از‬ ‫واحده��ای تولی��دی ک��ه از افراد کم توان جس��می‬ ‫در واح��د تولیدی بهره می برند‪ ،‬کرده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سازمان بهزیستی در صورت وجود اعتبار حق‬ ‫بیمه مددجویان و معلوالن(پرداخت ‪ ۲۳‬درصد حق‬ ‫بیم��ه ای کارفرمایان به بیمه تامین اجتماعی) برای‬ ‫بکارگیری افراد کم توان جس��می به جای صاحبان‬ ‫صنای��ع به بیمه‪ ،‬حق بیم��ه پرداخت می کند که از‬ ‫جمله مشوق های حمایتی این سازمان است‪.‬‬ ‫غف��ار رمضانی با اش��اره به اینکه در بس��ته دوم‬ ‫مشوق ها به واحدهای تولیدی یارانه ارتقای کارایی‬ ‫افراد کم توان جس��می پرداخت می شود‪ ،‬افزود‪ :‬ان‬ ‫دس��ته واحدهای تولی��دی که به بکارگی��ری افراد‬ ‫کم توان جس��می که شدت معلولیت بیشتری دارند‬ ‫اق��دام می کنن��د از یارانه ارتقای کارای��ی بهره مند‬ ‫می ش��وند که ای��ن امر از دیگر بس��ته های حمایتی‬ ‫س��ازمان بهزیستی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته الزام‬ ‫ارائه مش��وق های یاد شده به منظور بکارگیری افراد‬ ‫کم ت��وان جس��می در واحدهای تولی��دی منوط به‬ ‫رعایت و اجرای ضوابط قانون کار(حقوق‪ ،‬دس��تمزد‬ ‫و‪ )...‬اس��ت‪ .‬رمضانی بر نیاز س��ازمان بهزیس��تی به‬ ‫هم افزایی اشتغال مددجویان و افراد کم توان جسمی‬ ‫از سوی سازمان ها‪ ،‬دستگاه های اجرایی و واحدهای‬ ‫تولی��دی تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر ‪ ۳‬ضلع (اش��تغال‪،‬‬ ‫مسکن و ازدواج) برای یک فرد عادی درنظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬یک فرد کم توان جسمی با مشکالت بیشتری‬ ‫در ای��ن زمینه مواجه اس��ت و با توج��ه به کمبود‬ ‫اعتب��ارات الزم در س��ازمان بهزیس��تی تحقق این‬ ‫امر نیازمند حمایت های بیش��تر از سوی واحدهای‬ ‫تولیدی به منظور ایجاد اش��تغال و س��ایر مسئوالن‬ ‫برای برطرف کردن سایر نیازهای این افراد است‪.‬‬ ‫ضعف بازاریابی به ضرر شرکت های دانش بنیان همدان است‬ ‫سرپرس��ت پارک علم و فناوری استان همدان گفت‪:‬‬ ‫ضعف ش��رکت های بازاریابی در استان همدان به ضرر‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مجید کزازی در شورای برنامه ریزی‬ ‫و توسعه استان همدان با بیان اینکه درحال حاضر ‪۳۵‬‬ ‫شرکت دانش بنیان در استان همدان فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬عوام��ل مختلف��ی در تعداد ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان س��وداور اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان استان همدان در ‪6‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری ‪۱۶‬میلیارد تومان فروش داشتند در حالی‬ ‫که میزان تسهیالتی که از پارک علم و فناوری دریافت‬ ‫کردند کمتر از یک میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫کزازی درباره س��اختمان جدید پارک علم و فناوری‬ ‫اس��تان همدان نی��ز گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی ها این‬ ‫ساختمان اواسط سال ‪ ۹۶‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت پارک علم و فناوری همدان با بیان اینکه‬ ‫پارک علم و فناوری استان نوپا است‪ ،‬گفت‪ :‬این پارک‬ ‫از س��ال ‪ ۸۸‬ش��روع به کار کرده و کمبودهای زیادی‬ ‫دارد که از ان جمله می توان به مناس��ب نبودن فضای‬ ‫فیزیکی پارک علم و فناوری استان اشاره کرد‪.‬‬ ‫ک��زازی به مش��کل کمبود بودجه نیز اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬پارک علم و فناوری شهرس��تان های اس��تان در‬ ‫ساختمان های استیجاری هستند و مشکل مکان دارند‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه تهدیده��ا نی��ز اظهارک��رد‪ :‬وج��ود‬ ‫پژوهش ه��ای غیرکارب��ردی‪ ،‬مهاج��رت نخب��گان و‬ ‫خشکس��الی و ضعف فرهنگ نواوری ازجمله تهدید ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫افت و خیز صنایع غذایی‬ ‫عل��ی موحد‪ ،‬عضو کان��ون انجمن ه��ای صنایع غذایی ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته هر چند صنایع غذای��ی در تحریم نبود‪ ،‬ب��ا این حال‬ ‫اگر گش��ایش اعتبار یا ال س��ی در زمینه غذا صادر نمی شد این مشکل به‬ ‫دلی��ل نبود همکاری بانک های داخلی به وجود امده بود و گرنه سیس��تم‬ ‫بین المللی هیچگاه سیستم غذایی را تحریم نکرد‪ .‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫توصیه های اقتصادی برای رونق کوتاه مدت صنایع سبک‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫محمد حسن اعتضادی‬ ‫رحیم ادریسی‬ ‫داود فدایی‬ ‫مسعود شنتایی‬ ‫حسین درودیان‬ ‫فرهاد رهنما‬ ‫مهدی باستان فر‬ ‫مهدی ناظمیان‬ ‫کارشناس��ان معتقدند هر دو دسته صنایع‬ ‫انس��ان محور و دس��تگاه محور ب��رای رونق و‬ ‫پیش��رفت کوتاه مدت در دوران پسابرجام باید‬ ‫به نقش اموزش نیروی کار‪ ،‬بروز رسانی دانش‬ ‫فنی‪ ،‬و سرمایه گذاری توجه داشته باشند‪ .‬در‬ ‫مقابل تولیدکنندگان به نقش حمایتی دولت‬ ‫بیشتر تاکید می کنند‪ .‬‬ ‫درباره می��زان رونق و پیش��رفت در دوران‬ ‫پس��ابرجام تحلیل های متفاوتی ارائه می شود‪ .‬‬ ‫صاحب��ان صنعت ب��ه ویژه در بخ��ش صنایع‬ ‫کوچک و س��بک ب��ا اینکه دره��ای اقتصادی‬ ‫را در دوران پس��ابرجام بازت��ر می بینن��د اما‬ ‫تولیدکنن��دگان ش��رایط را از حمای��ت دولت‬ ‫تا ایجاد بس��ترهای صادرات��ی قوی برای خود‬ ‫ترس��یم می کنن��د‪ .‬همچنی��ن ای��ن رونق و‬ ‫پیش��رفت در دوره های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫و بلندمدت قابل پیش بینی اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫دستورالعمل های متفاوتی برای صنایع در این‬ ‫دوران داده می ش��ود؛ از توصیه های اقتصادی‬ ‫که در قال��ب بازنگری سیاس��ت های صنعتی‬ ‫و تجاری است تا انس��جام سیاست گذاری در‬ ‫حوزه اقتصاد‪ ،‬صنعت و تجارت‪ .‬‬ ‫با ای��ن حال باید دی��د که کدام دس��ته از‬ ‫صنایع در دوران پس��ابرجام و در مدت کوتاه‬ ‫می توانند با رونق نس��بی مواجه ش��وند و این‬ ‫رونق نس��بی به چ��ه ملزوماتی نی��از دارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر چه پیش نیازهایی برای دو دسته‬ ‫صنایع س��رمایه بر و کارگر بر در صنایع سبک‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود؟ در مجم��وع کدام یک‬ ‫از این دو دس��ته صنایع کارگر بر و س��رمایه بر‬ ‫زودتر از دیگری با رونق در دوران پس��ابرجام‬ ‫رو به رو خواهد ش��د؟ علی اصغ��ر پورمتین‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتص��ادی و اس��تاد دانش��گاه در‬ ‫پاس��خ به این فرضیه ها و پرسش های‬ ‫گفت‪ :‬واحده��ا و کارخانه های تولیدی که در‬ ‫دوران پس��ابرجام وارد یا راه اندازی می ش��وند‬ ‫باید بیشتر فناوری بر و دستگاه محور باشند‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه زمینه اشتغال برای نیروی انسانی‬ ‫را فراهم کنند‪ .‬از این رو باید بیش��ترین حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع پایین دستی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬صنایع دیگر مانند داروس��ازی بس��یار‬ ‫فناوری بر هستند و در صورت باال رفتن دانش‬ ‫فنی سطح وابستگی ما به کشورهای دیگر کم‬ ‫می شود‪ .‬در برخی صنایع سبک دیگر همچون‬ ‫صنع��ت کف��ش نیز بای��د زمینه س��ازی برای‬ ‫محدودیت واردات بی رویه ایجاد ش��ود‪ .‬روی‬ ‫هم رفته می توان گفت ک��ه باید رویکردهای‬ ‫تولی��دی در صنایع کوچک و س��بک اصالح‬ ‫شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹ارتق�ای ظرفی�ت تولی�د‪ ،‬نیازمن�د‬ ‫هماهنگی سازمان ها‬ ‫عبدالرض��ا امیرتاش‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬صنایع‬ ‫و استاد دانش��گاه نیز به‬ ‫کش��ور ظرفیت زی��ادی در دوران پس��ابرجام‬ ‫دارند و نقش پیش��رو را ایف��ا می کنند‪ .‬بعد از‬ ‫بخش صنعت؛کشاورزی‪ ،‬خدمات و گردشگری‬ ‫نقش مهمی دارند ‪ .‬با این حال باید هماهنگی‬ ‫و پیوستگی بین همه سازمان ها برقرار باشد‪ .‬‬ ‫امیرتاش درباره رونق صنایع س��بک افزود‪:‬‬ ‫شاه بیت رسیدن به این هدف‪ ،‬صادرات است‪ .‬‬ ‫باید ارتباطات سیاس��ی‪ ،‬تج��اری و اقتصادی ‬ ‫برقرار باش��د تا جهش��ی در واحده��ای تولید‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬همچنین نمایش��گاه هایی برای‬ ‫عرضه محصوالت صنعت��ی در داخل و خارج‬ ‫کش��ور ایجاد کنیم ت��ا پیش��رفت واحدهای‬ ‫تولیدی در کوتاه مدت حاصل ش��ده‪ ،‬به عالوه‬ ‫اینک��ه در صنایع بزرگ س��رمایه گذاری های‬ ‫مشترک انجام شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹‪ 7‬فاکتور پیشرفت صنعت‬ ‫محمد حسن اعتضادی‪ ،‬کارشناس اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬صنایع به دو‬ ‫و استاد دانشگاه به‬ ‫دسته کارگربر و س��رمایه بر تقسیم می شوند‪ .‬‬ ‫ب��رای اینکه در صنایع س��بک با پیش��رفت و‬ ‫رون��ق در دوره های م��ورد پیش بینی روبه رو‬ ‫ش��ویم باید عوامل اساس��ی همچ��ون نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬فناوری‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬پول و س��رمایه‪،‬‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬دانش فنی و ان��رژی را مهیا کنیم‪ .‬‬ ‫این ‪ 7‬فاکتور برای پیشرفت صنعت الزم است‪ .‬‬ ‫اعتضادی افزود‪ :‬س��رمایه ای که برای رونق‬ ‫صنعت نیاز است باید با عنوان سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی وارد تولی��د ش��ود‪ .‬به ع�لاوه اینکه‬ ‫ماش��ین االت تولی��د باید تجهیز و نوس��ازی‬ ‫شوند؛ چرا که در کیفیت تولید اثر می گذارند‪ .‬‬ ‫به عالوه اینکه باید کاالهای ضروری بیش��تر‬ ‫در کش��ور تولید شود تا بتوانیم جلوی واردات‬ ‫را بگیریم؛ چرا ک��ه در حال حاضر ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫صنعت در عمل تعطیل و در بقیه موارد نیاز به‬ ‫نوسازی و تجهیز ماشین االت دارند‪ .‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به لزوم‬ ‫ام��وزش نی��روی کار در صنای��ع کوچ��ک‬ ‫و متوس��ط بی��ان ک��رد‪ :‬بای��د اموزش ه��ای‬ ‫صنعت��ی مورد کاربرد در صنایع داده ش��ود و‬ ‫مدیریت های جدید این نکته را اهمیت دهند؛‬ ‫چرا که دیده می ش��ود بخش های اموزشی ما‬ ‫هیچ گونه ارتباطی در صنایع ندارد‪ .‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی صنعت م��ا بای��د در ارتباط با‬ ‫دانش��گاه باش��د‪ .‬از این رو بخش های مختلف‬ ‫صنعتی باید تکنس��ین تربی��ت کنند‪ .‬صنایع‬ ‫م��ا باید بخش های فنی و حرفه ای بس��ازند و‬ ‫اموزش دی��دگان ب��ه معنای واقع��ی صنعتگر‬ ‫ش��وند ن��ه مهندس های��ی که با ش��رایط کار‬ ‫اش��نایی ندارند‪ .‬از این رو بای��د کارخانه های‬ ‫صنعت��ی اموزش ه��ای مرتب��ط ب��ا صنعت را‬ ‫بگذارن��د ن��ه کالس ه��ای اموزش��ی که هیچ‬ ‫ارتباطی ب��ا هم ندارند‪ .‬به عن��وان نمونه باید‬ ‫واحدهای تولیدی مانند دانشگاه برای نیروی‬ ‫کار خ��ود برنامه ری��زی کنن��د؛ چراکه بخش‬ ‫صنع��ت خ��ود باید بخ��ش اموزش��ی نیروی‬ ‫کار را فراه��م کنند تا زم��ان کوتاه تری برای‬ ‫پیش��رفت و رونق صرف شود ‪ .‬متاسفانه ما در‬ ‫کشور نیروی انس��انی زیاد داریم اما با ادبیات‬ ‫کار اشنایی ندارند‪ .‬این موضوع یکی از دالیل‬ ‫نبود رونق نسبی برای صنایع کوچک می شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹ارتقای تراز کیفی صنعت‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫نگاه تولیدکنندگان به مقوله رونق در صنایع‬ ‫کارگربر و سرمایه بر متفاوت است ‪ .‬انها این دو‬ ‫ویژگی را در ارتباط با هم می بینند و ش��رایط‬ ‫پیرامونی و سیاست گذاری دولتی را بیشتر از‬ ‫اصالح س��اختاری و سازمانی برای پیشرفت و‬ ‫رون��ق پر اهمیت می بینند ‪ .‬عل��ی موحد‪ ،‬عضو‬ ‫کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره‬ ‫به چشم انداز پیشرفت در پسابرجام به‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعت غذا دچار افت و خیز می ش��ود‬ ‫اما هرگز تعطیل نمی ش��ود ‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫رف��ع تحریم ها ب��رای صنایع غذای��ی مزایایی‬ ‫که داشت از جمله اینکه واردات مواد اولیه را‬ ‫اس��ان تر کرد‪ .‬هر چند صنایع غذایی در ردیف‬ ‫تحریم ها قرار نداش��ت‪ ،‬اگر گشایش اعتبار یا‬ ‫ال سی در زمینه غذا صادر نمی شد این مشکل‬ ‫را بانک ه��ای داخلی به وج��ود اوردند و گرنه‬ ‫سیستم بین المللی هیچگاه سیستم غذایی را‬ ‫تحریم نک��رد‪ .‬با این همه می ت��وان گفت که‬ ‫صنعت غ��ذا اماده ترین صنعت برای توس��عه‬ ‫مجدد اس��ت‪ .‬البته معنای ان نیس��ت که در‬ ‫دوران تحریم اس��یب ندید‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که صنعت غذا در دوران تحریم کمتر اس��یب‬ ‫دید چون مجبور بود خود را سرپا نگه دارد‪ .‬با‬ ‫این حال رکود اقتصادی گریبانگیر بخش های‬ ‫صنایع غذایی نیز هست اما کمتر اسیب دیده‬ ‫و می بین��د‪ .‬به همین دلیل بع��د از برجام اگر‬ ‫برخی مقررات داخل��ی گریبان صنعت غذا را‬ ‫نگیرد این صنعت می تواند نقش موتور محرک‬ ‫بخش های مهمی از اقتصاد را بر عهده بگیرد‪ .‬‬ ‫موحد افزود‪ :‬صنایع غذایی کمترین س��هم‬ ‫دولتی را دارند و بیشتر دست بخش خصوصی‬ ‫هس��تند‪ .‬از ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته در بخش غذا‬ ‫س��رمایه گذاری قاب��ل توجهی داش��تیم و به‬ ‫همی��ن دلیل توانس��تیم تراز کیف��ی خود را‬ ‫هم سطح جهانی قرار دهیم‪ .‬به ویژه اینکه این‬ ‫صنعت از پراکندگی برخوردار است و می توان‬ ‫گفت در سراس��ر کش��ور کارخانه های صنایع‬ ‫غذایی حضور دارند‪ .‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره پیش نیازهای‬ ‫رون��ق در صنایع تبدیلی گف��ت‪ :‬رونق از چند‬ ‫ناحی��ه می تواند مجموع��ه ای را متاثر کند‪ .‬از‬ ‫نظر دان��ش فنی و فناوری کش��ور ما در تراز‬ ‫جهانی قرار گرفته اس��ت‪ .‬درست است که در‬ ‫سال های گذشته دچار رکود شدیم اما صنایع‬ ‫تبدیل��ی ما ج��زو صنای��ع پیش��رفته در دنیا‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از محصوالت ما به کشورهای‬ ‫غربی که اس��تانداردهای غذایی باالیی دارند‬ ‫نیز صادر می شود ‪ .‬متاس��فانه انچه گریبانگیر‬ ‫محص��والت تولید داخلی اس��ت نب��ود امکان‬ ‫رقاب��ت با تولیدات مش��ابه خارج��ی به دلیل‬ ‫وجود نرخ بهره بانکی زیاد (‪ ۳۰‬درصد) اس��ت‪ .‬‬ ‫کاالی��ی که با این ش��رایط به مرحل��ه تولید‬ ‫در می ای��د امکان رقابت ب��ا محصوالت را دنیا‬ ‫ن��دارد‪ .‬از این رو باید ابتدا مش��کالت داخلی و‬ ‫بانکی حل و فصل شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹نظرات و دیدگاه های دیگر‬ ‫داود فدایی‪ ،‬عضو انجمن صنایع خورشیدی‬ ‫گفت‪ :‬صنایع کوچک باید در‬ ‫ای��ران به‬ ‫یک ش��بکه‪ ،‬از خدمات نواوری استفاده کنند‬ ‫ت��ا از مش��کالت تولیدی نجات پی��دا کنند و‬ ‫تولیدکنن��دگان بتوانن��د با هزین��ه کمتر و با‬ ‫کیفیت باالتر کاالهای خود را ارائه دهند‪ .‬این‬ ‫نواوری در فرایند تولید‪ ،‬س��اختار‪ ،‬محصول‪،‬‬ ‫خدمات و نوع فروش وجود دارد‪ .‬‬ ‫‹ ‹تغییر روش های تولیدی‬ ‫مس��عود ش��نتایی‪ ،‬ریی��س س��ندیکای‬ ‫تولیدکنن��دگان تجهیزات فن��اوری اطالعات‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجا ک��ه اهداف‬ ‫ای��ران ب��ه‬ ‫صنعتگران در زمینه تولیدات صنعتی‪ ،‬رقابت‬ ‫و صادرات است باید محصول و روش تولیدی‬ ‫خود را تغییر دهند‪ .‬‬ ‫‹ ‹تولی�د المپ «ال ای دی» متکی به‬ ‫حمایت دولتی‬ ‫حس��ین درودی��ان‪ ،‬ریی��س اتحادیه صنف‬ ‫گفت‪ :‬برخی‬ ‫لوازم الکتری��ک تهران به‬ ‫تولی��دات الکترونی��ک همچ��ون تولید المپ‬ ‫ال ای دی نوین و نو پا اس��ت و نیاز به حمایت‬ ‫دولت دارد‪ .‬امید اس��ت که در پسابرجام روند‬ ‫تولید و راه اندازی تمامی محصوالت و قطعات‬ ‫ایجاد شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹یخچال سازی نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫خارجی‬ ‫فره��اد رهنما‪ ،‬عض��و انجمن صنای��ع لوازم‬ ‫خانگ��ی ایران ب��ا بیان اینکه س��رمایه گذاران‬ ‫باید در صنعت یخچال س��ازی سرمایه گذاری‬ ‫گفت‪ :‬اگر مس��ئوالن حمایت‬ ‫کنند به‬ ‫نکنند فرصت های خوبی را از دست می دهیم‪ .‬‬ ‫سرمایه گذاری و تعامل با شرکت های خارجی‬ ‫نیاز به نگاه مس��ئوالن دارد‪ .‬ب��ه عالوه اینکه‬ ‫انتقال فناوری باید در این صنعت انجام شود‪ .‬‬ ‫واحدها‬ ‫و کارخانه های‬ ‫تولیدی که‬ ‫در دوران‬ ‫پسابرجام وارد‬ ‫یا راه اندازی‬ ‫می شوند باید‬ ‫بیشتر فناوری بر‬ ‫و دستگاه محور‬ ‫باشند‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی مبتنی بر تولید باال‬ ‫رحی��م ادریس��ی‪ ،‬نایب رییس س��ندیکای‬ ‫اسانس��ور و پله برقی با اش��اره به دوران پس‬ ‫گفت‪ :‬تولید پله برقی تنها‬ ‫از برج��ام به‬ ‫ب��رای مصارف داخل کش��ور توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد؛ چراکه حداقل باید ‪ ۱۰۰۰‬دس��تگاه پله‬ ‫برقی تولید ش��ود تا صرفه اقتصادی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬از این رو دولت باید زمینه های صادراتی‬ ‫را مهیا کنن��د‪ .‬به عالوه اینکه ص��ادرات باید‬ ‫دارای مولفه رقابت پذیری باشد‪ .‬‬ ‫‹ ‹رونق برای اشتغالزایی‬ ‫مه��دی باس��تان فر‪ ،‬ریی��س کمیس��یون‬ ‫صادراتی اتحادیه سراسری تعاونی های تامین‬ ‫گفت‪ :‬با ورود فناوری‬ ‫نیاز کشور نیز به‬ ‫و تجهیز دستگاه های فرسوده به دستگاه های‬ ‫جدید به طور قطع ظرفیت اش��تغالزایی باالتر‬ ‫ه��م می رود‪ .‬البته صنعت پلیمر و پالس��تیک‬ ‫تنه��ا در ای��ران صنعتی اش��تغالزا به ش��مار‬ ‫نم��ی رود بلکه این ویژگی این صنعت در تمام‬ ‫کشورهای جهان دیده می شود‪ .‬امید است که‬ ‫بع��د از خروج از رکود‪ ،‬این صنعت پیش��رفت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ .‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد هماهنگ�ی بی�ن تولی�د و‬ ‫پژوهش ها‬ ‫مه��دی ناظمی��ان‪ ،‬تولیدکنن��ده باتری به‬ ‫گف��ت‪ :‬باید ارتباط وی��ژه ای بین توان‬ ‫پژوهش��ی و اقتصاد برگزار ش��ود‪ .‬شرکت های‬ ‫تولیدی همیشه درگیر تولید هستند ولی هیچ‬ ‫هماهنگی بین بخش تولید کننده و تحقیقات‬ ‫برقرار نمی شود‪ .‬این هماهنگی و پیوند وظیفه‬ ‫دولت است‪ .‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬نگاه بیش��تر تولیدکنندگان این‬ ‫اس��ت که اگر زمینه تولید فراهم باش��د فضا‬ ‫برای اشتغال نیز بیشتر می شود‪ .‬‬ ‫به عبارتی اگر بس��تر تولید و صادرات مهیا‬ ‫شود فضای رونق و پیشرفت برای هر دو دسته‬ ‫صنایع کارگر بر و س��رمایه بر به وجود می اید‪ .‬‬ ‫برخالف نظر کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫تولیدکنن��دگان ملزوم��ات تولی��د را از دولت‬ ‫می خواهند‪.‬‬ ‫سرمایه ای‬ ‫که برای‬ ‫رونق صنعت‬ ‫نیاز است‬ ‫باید با عنوان‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خارجی وارد‬ ‫تولید شود‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫‪ ۷‬عامل سمی برای صنایع‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫جوزف ش��ومپیتر (یکی از ‪ 3‬اقتص��اددان نامی جهان) گفته‬ ‫اس��ت که رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تالش کارافرینان‬ ‫اس��ت و غفل��ت از س��رمایه های اجتماعی و اتکا به س��رمایه و‬ ‫ماش��ین االت باعث عقب ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه‬ ‫می ش��ود‪ .‬او بر این باور ب��ود که ابتکار عمل ه��ای کارافرینان‬ ‫موجبات س��رمایه گذاری ها و اش��تغال جدید‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫رونق اقتصادی را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫عص��ر صنایع بزرگ (به اصطالح دودکش��ی) که یک مرحله‬ ‫پس از خام فروش��ی به شمار می رود‪ ،‬به سر امده و اکنون دوران‬ ‫تولی��د و مش��ارکت در اقتص��اد جهانی با ص��ادرات کاالهای با‬ ‫ارزش اف��زوده باال و متک��ی به نیروی کار و خالقه اس��ت‪ .‬البته‬ ‫بو کار و تقویت بخش‬ ‫تاکید بر لزوم عادالنه س��ازی فضای کس ‬ ‫خصوصی واقعی ش��امل صنایع کوچک و متوسط پایین دستی‬ ‫که ایجادکننده اش��تغال و ارزش افزوده و دارای توان صادراتی‬ ‫مزیتی هس��تند منافاتی با توسعه پایدار و رقابتی صنایع بزرگ‬ ‫ندارد اما بی تردید تا هنگامی که دولت و بخش های شبه دولتی‬ ‫و عمومی عالوه بر اداره امور کش��ور با تکیه بر گس��ترش صنایع‬ ‫بزرگ خ��ود نیز بن��گاه داری کنند‪ ،‬رقیب و مانع بزرگ رش��د‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی و کارافرینان به ش��مار خواهند امد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬دیده می ش��ود که همواره بخش مهم بنگاه های کوچک‬ ‫و متوسط در حاشیه سیاست گذاری های کشور قرار می گیرد‪،‬‬ ‫ان هم در حالی که بنگاه های کوچک و متوسط عهده دار بیش از‬ ‫نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند‪ .‬بررسی‬ ‫داده های رش��د صنعتی دهه‪ ۸۰‬نش��ان می دهد‪ ،‬روند توسعه‬ ‫صنعتی کشور براس��اس گسترش صنایع بزرگ شکل گرفته و‬ ‫نظر به ماهیت و کارکرد صنایع کوچک و متوسط پایین دستی‪،‬‬ ‫انها باید ارزش افزوده بیش��تری نس��بت به صنایع بزرگ ایجاد‬ ‫کرده باش��ند‪ ،‬رش��د ارزش اف��زوده ناچیز یا منفی داش��ته اند‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش های رسمی‪ ۹۲ ،‬درصد صنایع کشور‬ ‫ش��امل صنایع کوچک و متوسط می شود که در حال حاضر ‪۸۰‬‬ ‫هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی حدود یک میلیون نفر جایگاه‬ ‫خود را به خوبی نش��ان داده اند‪ .‬میزان سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫کوچ��ک معادل ‪ ۲۴‬درصد اما اش��تغالزایی ای��ن صنایع ‪ 2‬برابر‬ ‫اس��ت‪ .‬تا پایان شهریور س��ال جاری ‪ ۸۸‬هزار واحد صنعتی در‬ ‫کش��ور به بهره برداری رسیده که ‪ ۸۱‬هزار واحد جزو واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک بوده است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط بخ��ش خصوصی‬ ‫زیر فش��ارهای خردکننده ناعادالنه و ضدرقابتی قرار دارند که‬ ‫مهم تری��ن انها عبارتند از‪ :‬کاهش مس��تمر نرخ حقیقی تبدیل‬ ‫ارز و درنتیجه ارزان تر ش��دن کاالی وارداتی نس��بت به کاالی‬ ‫داخلی‪ ،‬نبود دسترس��ی و هزین��ه باالی تامین مال��ی‪ ،‬انتقال‬ ‫فش��ار بار مالیاتی به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی‪،‬‬ ‫تسهیل واردات و تمرکز بار وارداتی بر صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بدون حمایت از تولید‪ ،‬معوقات‬ ‫بانکی و بدهی های انباشته ناشی از زیاندهی به علت فعالیت در‬ ‫بو کار‪.‬‬ ‫زیر ظرفیت اقتصادی و افزایش عمومی هزینه های کس ‬ ‫نبود تامین نقدینگی‪ ،‬افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده‪ ،‬فشار‬ ‫واردات با ارز ارزان و شرایط رکودی بازار فروش منجر به کاهش‬ ‫توان تولیدی انها شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین راهکار برون رفت اقتصاد از رکود‪ ،‬تسهیل فعالیت و‬ ‫رفع سختگیری ها و تحمیالت کنونی روی بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط به عنوان نیروی پیشران است تا ضمن باز شدن گلوگاه‬ ‫اقتصاد کش��ور با ایجاد مشاغل جدید ارزش افزوده مولد و توان‬ ‫مصرف نیز افزایش یابد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط‬ ‫از این مزای ا برای به حرکت دراوردن کل اقتصاد نیز برخوردارند‪:‬‬ ‫سرعت باالی عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط (حلقه های نهایی صنعت��ی) روی صنایع‬ ‫باالدس��تی و جنب��ی و بازار مص��رف‪ ،‬توان ایجاد اش��تغال باال‪،‬‬ ‫کاه��ش قیمت تمام ش��ده و قیمت فروش باتوج��ه به افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش‬ ‫و س��وددهی‪ ،‬انتقال سریع منابع دریافتی به بخش های دیگر و‬ ‫تحریک انها‪ ،‬تاثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه های زنجیره‬ ‫تامین و افزایش مستقیم توان مصرف مردم‪.‬‬ ‫بخش پیش��ران حقیقی و واقعی هر اقتص��ادی نیروی کار و‬ ‫خالقه و کارافرینان هستند و صنایع بزرگ نیز در صورت ارتباط‬ ‫تنگاتنگ با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی که به صورت‬ ‫زنجیره ه��ای عرض��ه‪ ،‬ش��بکه های پیمانکاری یا خوش��ه های‬ ‫صنعتی تعریف می شود‪ ،‬می توانند به عنوان پشتیبان و مکمل و‬ ‫حلقه اولیه یا نهایی این بخش به شمار روند‪ .‬در بیشتر کشورها‬ ‫و به ویژه اقتصادهای توسعه یافته‪ ،‬به صورت متمرکز‪ ،‬مشخص‬ ‫و روشن از صنایع کوچک و متوسط و به صورت عام تر بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬پشتیبانی می ش��ود‪ ،‬اما در ایران‬ ‫به صورت ناقص و منفصل‪ ،‬امر راهبری و تسهیل فعالیت صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط هدایت می ش��ود‪ .‬با وجود همه مشکالت و‬ ‫معضالت موجود و پیش رو‪ ،‬در صورتی که از تس��لط درامدهای‬ ‫نفت��ی بر بدن��ه اقتصاد جلوگیری ش��ده و تبعیضی بین صنایع‬ ‫ب��زرگ دولت��ی و عموم��ی و صنایع کوچک و متوس��ط بخش‬ ‫خصوصی انجام نش��ود‪ ،‬اقتصاد و بخش ه��ای مولد و کارافرین‬ ‫کش��ور قادر به گذار از دوران رک��ود کنونی خواهند بود‪ .‬به امید‬ ‫روزی ک��ه دس��ت اندرکاران راه توس��عه و نجات کش��ور را در‬ ‫پش��تیبانی از کارافرینی و رشد بخش خصوصی مولد و تکیه بر‬ ‫خالقیت و نیروی کار ایرانی ببینند‪ .‬فردا دیر است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اقتصاد انالین‬ ‫‪30‬‬ ‫سعودی ها تولید نفت را کاهش نمی دهند‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫تحلیل روز‬ ‫کش��ورهای مصرف کننده انرژی درحالی برای بازگش��ت‬ ‫ب��ه بازار ای��ران پس از لغو تحریم ها به صف ایس��تاده اند که‬ ‫ایران نیز خود در اس��تانه انتخاب های مهمی در این صنعت‬ ‫استراتژیک قرار دارد‪.‬‬ ‫ایران با دراختیار داشتن ذخایر نفتی عظیم ‪158‬میلیارد‬ ‫بشکه‪ ،‬توس��عه صنعت نفت خود و جذب شرکت های نفتی‬ ‫خارجی را در اولویت قرار داده است‪.‬‬ ‫اسمرت اسقدوم‪ ،‬کارشناس سازمان اطالعات انرژی امریکا‬ ‫معتقد اس��ت ک��ه صنعت نفت ایران هم برای ش��رکت های‬ ‫نفتی اروپایی و هم اسیایی جذاب است‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر یکسری ش��رکت های بین المللی قرار دادهایی را برای‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و از سرگیری خرید‬ ‫نفت این کشور امضا کرده اند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش در اواخر ژانویه و پ��س از اجرایی‬ ‫شدن توافق هسته ای‪ ،‬ایران قرار دادهای انرژی و غیرانرژی با‬ ‫شرکت های فرانسوی و ایتالیایی امضا کرد‪.‬‬ ‫در زمینه قرار دادهای انرژی‪ ،‬ش��رکت ایتالیایی «سایپم»‬ ‫یادداش��ت تفاهمی را برای احداث یک خ��ط لوله در ایران‬ ‫و بروزرس��انی دو پاالیشگاه ش��یراز و تبریز به امضا رساند و‬ ‫شرکت «توتال» فرانسه نیز یادداشت تفاهمی را برای واردات‬ ‫روزانه ‪200‬هزار بش��که نفت از ایران امض��ا کرد‪ .‬بزرگترین‬ ‫پاالیش��گاه یونان به نام «هلنیک پترولیوم» نیز با خرید نفت‬ ‫از ای��ران موافقت کرد‪ .‬همچنین افریقای جنوبی اعالم کرده‬ ‫که خرید نفت خام از ایران را از سر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس انرژی گفت‪ :‬چین و هند نیز برای ورود به‬ ‫بازار انرژی ایران عجله دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت هندی ‪ ONGC‬برنامه های خود برای توس��عه‬ ‫می��دان گازی «فرزاد» را ارائه داده اما این برنامه هنوز مورد‬ ‫موافقت ایران واقع نشده است‪ .‬ایران همچنین به همکاری با‬ ‫شرکت «ساینوپک» چین برای توسعه میدان نفتی یاداوران‬ ‫و همکاری با ش��رکت ‪ CNPC‬برای توس��عه میدان نفتی‬ ‫ازادگان شمالی ادامه می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن برخ��ی کارشناس��ان درب��اره احتم��ال‬ ‫سرمایه گذاری ش��رکت های امریکایی در ایران معتقدند که‬ ‫این ش��رکت ها از سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران منع‬ ‫هستند‪ ،‬زیرا تحریم های اصلی امریکا علیه ایران هنوز پابرجا‬ ‫است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ایران با توجه به رهایی از تحریم ها‬ ‫قص��د دارد ص��ادرات نفت خ��ود را در فاز نخس��ت‪ ،‬روزانه‬ ‫‪500‬ه��زار بش��که و در مرحل ه بعدی در م��دت ‪6‬ماه اینده‬ ‫‪500‬هزار تا ‪2‬میلیون بشکه در روز افزایش دهد‪ .‬بیژن زنگنه‪،‬‬ ‫وزی��ر نفت به تازگی خواس��تار س��رمایه گذاری ‪200‬میلیارد‬ ‫دالری برای توس��عه صنعت نفت ایران که چهارمین ذخایر‬ ‫بزرگ اثبات ش��ده نفت جهان را در اختیار دارد‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫در دوران��ی که بازار با اش��باع عرضه جهان��ی و قیمت های‬ ‫پرنوسان نفت مواجه اس��ت‪ ،‬ایران مایل به بازگشت به بازار‬ ‫جهانی با قدم های بلند اس��ت‪ .‬این بار این کش��ور قصد دارد‬ ‫به وس��یله قرار دادهای جدید نفتی ش��رکت های خارجی را‬ ‫به صنعت نفت خود جذب کند‪ .‬اس��قدوم معتقد اس��ت که‬ ‫جذب چنین س��رمایه هایی در صنع��ت نفت ایران به عوامل‬ ‫متعددی همچون زمان مناقص��ه قرار دادهای جدید و طول‬ ‫مدت مناقصه و روند تایید انها بس��تگی دارد‪ .‬ش��رکت های‬ ‫نفتی بین المللی همچنین باید یک روند طوالنی را در هنگام‬ ‫انتخاب ش��رکت های خدماتی ایرانی برای همکاری س��پری‬ ‫کن��د‪ .‬از انجا که تحریم های اصلی امری��کا همچنان پابرجا‬ ‫است شرکت های نفتی نمی توانند با افراد و شرکت هایی که‬ ‫در فهرست تحریم امریکا هستند معامله کنند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر گف��ت ک��ه مطمئن اس��ت م��دل جدید‬ ‫قرار داده��ای جدی��د نفت��ی پیش��نهاد ش��ده جذاب ت��ر از‬ ‫قرار داده��ای بیع متقابل هس��تند‪ ،‬زی��را قرار دادهای جدید‬ ‫نفتی به ش��رکت های انرژی اجازه مش��ارکت در پروژه های‬ ‫تولی��د نفت را می دهند و هزینه ه��ای این پروژه ها برخالف‬ ‫قرار داده��ای بیع متقاب��ل ثابت خواهد بود‪ .‬ام��ا هر قرار داد‬ ‫جدی��د برای هر پروژ ه باید مورد مذاکره قرار بگیرد بنابراین‬ ‫جذابیت و سوددهی هر پروژه ممکن است برای شرکت های‬ ‫نفتی بین المللی متفاوت باشد‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪30/51‬‬ ‫‪0/26‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪34/10‬‬ ‫‪0/18‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪29/35‬‬ ‫‪2/61‬‬ ‫تغییرات‬ ‫از راهبرد ایران در مقابل سیاست تثبیت سطح تولیدنفت‬ ‫اولویت ایران منافع ملی است نه همگرایی‬ ‫ایران؛ چشم انداز شرکت های‬ ‫اسیایی و اروپایی‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه از عادل الجبیر‪ ،‬وزیر امورخارجه عربس��تان نقل کرد که‬ ‫س��عودی ها حاضر به کاهش تولید نفت خود نیس��تند‪ .‬جبیر گفته است که اگر‬ ‫دیگر تولید کنندگان خواس��تار محدود کردن تولید هس��تند ی��ا از لحاظ تولید‬ ‫مضاع��ف با یک توقف در این زمینه موافقند این امر ممکن اس��ت بر بازار تاثیر‬ ‫بگذارد ولی عربستان سعودی حاضر به کاهش تولید نیست‪.‬‬ ‫حامدشایگان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫اگر کشورهای‬ ‫اوپکی و روسیه‬ ‫با تثبیت عرضه‬ ‫با احتساب‬ ‫افزایش یک‬ ‫میلیون بشکه‬ ‫نفت ایران‬ ‫موافقت کنند‬ ‫در نیمه دوم‬ ‫سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی افزایش‬ ‫قیمت نفت تا‬ ‫بیش از ‪۵۰‬‬ ‫دالر در هر‬ ‫بشکه می رسد‬ ‫تداوم روند کاهش��ی قیمت نفت به مذاکرات‬ ‫قدرت های نفتی دنیا و توافق برای تثبیت تولید‬ ‫براس��اس میانگین تولید در ژانویه امسال ختم‬ ‫ش��د؛ هر چند این تصمیم به رهبری روسیه و‬ ‫عربستان اتخاذ شده و کشورهایی همچون قطر‪،‬‬ ‫ونزوئال و کویت موافق اجرای ان هستند با این‬ ‫حال این طرح مغایر برنامه ایران برای بازگشت‬ ‫به جایگاه پیش از تحریم هاس��ت و کارشناسان‬ ‫معتقدند منافع ایران در شرایط کنونی پافشاری‬ ‫بر افزایش عرضه برای بازگش��ت به جایگاه قبل‬ ‫از تحریم است‪.‬‬ ‫ب��ا اع�لام توافق ریاض و مس��کو ب��ه عنوان‬ ‫بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان برای‬ ‫تثبیت می��زان تولید براس��اس میانگین ژانویه‬ ‫امس��ال‪ ،‬خبرگزاری فرانس��ه از افزایش قیمت‬ ‫نفت خام در بازارهای اسیا خبر داد‪ .‬این تغییر‬ ‫قیم��ت هر چند جزئی و در محصوالت مختلف‬ ‫کمتر از نیم س��نت بوده بلکه ناش��ی از فضای‬ ‫روانی هم��کاری تولیدکنن��دگان غیراوپکی به‬ ‫رهبری روس��یه بعد از دو س��ال با اوپک است‬ ‫ت��ا بتوانند مانع از تدوام روند نزولی قیمت نفت‬ ‫ش��وند‪ .‬هرچند ک��ه اجرای تصمیم سه ش��نبه‬ ‫هفته گذش��ته کشورهای عربس��تان سعودی‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬قط��ر و ونزوئال برای تثبی��ت تولید به‬ ‫اندازه میانگین س��طح تولید ژانویه مشروط به‬ ‫پذیرش ان از س��وی س��ایر اعضا شده است‪ ،‬با‬ ‫این حال تحلیلگ��ران معتقدند نزدیکی اعضای‬ ‫اوپک با کش��ورهای غیراوپکی اث��ر مثبتی هر‬ ‫چن��د در کوتاه مدت روی قیم��ت نفت خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نوبت تعامل اوپک است‬ ‫راهبرد دیگر کشورهای بزرگ نفتی در مقابل‬ ‫اجرای برنامه تثبیت تولید نفت قابل پیش بینی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه کش��وری مانند ایران سال ه ا به‬ ‫دلی��ل تحریم ها با کمترین تولی��د در بازارهای‬ ‫جهانی حضور داش��ته و پس از اجرای برجام و‬ ‫توافق با کشورهای ‪ ۵+۱‬اعالم کرد که بازگشت‬ ‫به می��زان عرضه پیش از تحریم ه ا حق طبیعی‬ ‫ماست و هیچ سیاستی نمی تواند در اجرای این‬ ‫برنامه خلل ایجاد کند‪ ،‬با این حال ایران همواره‬ ‫سیاست تعامل با اوپک را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫به گونه ای که نظر «ریچارد گوری» کارشناسان‬ ‫موسس��ه نفتی « جی بی سی انرژی» اسی ا مبنی‬ ‫بر اینکه «عراق و ایران‪ ،‬دو کشوری هستند که‬ ‫امسال کمک قابل توجهی به رشد تولید اوپک‬ ‫کرده اند» تاییدی بر این موضوع است‪.‬‬ ‫نماینده پیش��ین ای��ران در اوپ��ک با نگاهی‬ ‫به اثرات توافق تصمیم روس��یه و عربس��تان بر‬ ‫بازار نفت درباره رویکرد ایران نسبت به تثبیت‬ ‫س��طح تولید ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش جزئی‬ ‫قیمت نفت پس از توافق روس��یه و عربس��تان‬ ‫برای تثبیت تولید تنها اث��رات روانی مذاکرات‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه در ‪ 2‬س��ال اخیر هم��واره اوپک‬ ‫به دنب��ال مذاک��ره و توافق ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫غیراوپکی ب��ود که انها نیز تمای��ل چندانی به‬ ‫سید محمد علی خطیبی‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫این موضوع نش��ان نمی دادند‪ .‬حال در شرایطی‬ ‫که ایران به دنبال افزایش تولید برای رس��یدن‬ ‫ب��ه میزان عرضه خود پیش از تحریم هاس��ت و‬ ‫از طرف دیگر کش��ورهایی همچون عربس��تان‪،‬‬ ‫قط��ر و کویت در یک س��ال اخیر تولید خود را‬ ‫به میزان قاب��ل توجهی افزایش داده اند تصمیم‬ ‫برای تثبیت تولید چندان سازنده نیست‪ .‬البته‬ ‫حضور روسیه در کنار این کشور به دلیل بحران‬ ‫اقتصادی این کشور و اتکای بیش از حد ان به‬ ‫درامدهای نفتی است‪.‬‬ ‫س��ید محمد علی خطیبی با اش��اره به اینکه‬ ‫هم اکن��ون نزدیک به ‪ ۱/۵‬میلیون بش��که مازاد‬ ‫عرضه در بازارهای جهانی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ژانویه امسال ‪ ۳۲‬میلیون بشکه نفت به بازارهای‬ ‫جهانی عرضه ش��ده که بیش از تقاضا اس��ت و‬ ‫ای��ن تصمیم گیری برای تثبیت تولید نمی تواند‬ ‫بر افزایش قیمت نفت اثرگذار باش��د‪ .‬حال اگر‬ ‫کش��ورهای اوپکی و روسیه با تثبیت عرضه به‬ ‫همی��ن میزان با احتس��اب افزای��ش ‪ ۱‬میلیون‬ ‫بش��که نفت ایران موافقت کنن��د در نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی می توان��د افزایش قیمت‬ ‫نف��ت حتی تا بی��ش از ‪ ۵۰‬دالر در هر بش��که‬ ‫را فراه��م کند زیرا در نیمه دوم س��ال به طور‬ ‫طبیعی بیش از ‪ ۱‬میلیون بشکه تقاضا افزایش‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫او درباره رویکرد دیگر کشورهای تولیدکننده‬ ‫نف��ت منطقه نیز افزود‪ :‬یک ماه پیش وزیر نفت‬ ‫عربس��تان در مصاحبه ای اع�لام کرده بود تنها‬ ‫به ش��رطی با محدود کردن تولید نفت موافقت‬ ‫می کن��د که ای��ران و عراق نیز همی��ن اقدام را‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬ای��ن موضوع نش��ان دهنده نقش‬ ‫اس��تراتژیک این دو کش��ور در ش��رایط کنونی‬ ‫بازار نفت اس��ت زیرا ایران پیش از این به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا به ص��ورت محدود در ب��ازار جهانی‬ ‫حضور داشت و عراق نیز به دلیل سرمایه گذاری‬ ‫حمایت ایران از طرح افزایش نیافتن تولید‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه ایران از تثبیت س��قف تولید نفت‬ ‫اوپک حمایت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر اوپک‪ ،‬تاکنون روسیه‬ ‫و عمان از تثبیت سقف تولید نفت کشورها حمایت خود را‬ ‫اعالم کرده اند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بیژن زنگنه پس از نشس��ت‬ ‫مشترک با وزیران نفت ‪ 3‬کش��ور عضو سازمان کشورهای‬ ‫صادرکننده (اوپک) گفت‪ :‬پیرو جلس��ه ای که روز گذش��ته‬ ‫میان وزیران نفت عربس��تان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬قط��ر و ونزوئال در‬ ‫دوحه برگزار ش��ده بود‪ ،‬جلس��ه ای در تهران و به میزبانی‬ ‫وزارت نف��ت ایران برگزار ش��د و وزیر صنعت و انرژی قطر‪،‬‬ ‫به عنوان رییس دوره ای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نف��ت (اوپک)‪ ،‬وزیر نفت عراق و وزیر نفت ونزوئال در تهران‬ ‫حضور یافتند‪ .‬وزیر نفت با اعالم اینکه جلسه خوبی داشتیم‬ ‫و گزارش جلس��ه قبل ب��ه ما داده ش��د‪ ،‬از همکاری میان‬ ‫اوپک و غیراوپک استقبال می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تصمیمی‬ ‫که گرفته ش��د برای اینکه اعضای اوپک و غیراوپک سقف‬ ‫تولید خود را به منظور تثبیت بازار و بهبود قیمت ها به نفع‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده‪ ،‬نگه دارند‪ ،‬مورد حمایت ایران‬ ‫هم هس��ت‪ .‬این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه اگرچه‬ ‫این گام نخس��ت اس��ت و گام های بعدی نیز باید برداشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬در عین حال بیان ک��رد‪ :‬این اغاز هم��کاری میان‬ ‫کش��ورهای عضو و غیرعضو برای بهبود وضعیت بازار جای‬ ‫خوش��حالی دارد و ایران هم از هر اقدامی برای تثبیت بازار‬ ‫و بهبود قیم��ت نفت حمایت می کند‪ .‬زنگن��ه درباره تاثیر‬ ‫نشس��ت اخیر اعضای اوپ��ک و غیراوپک بر قیمت ها گفت‪:‬‬ ‫ب��رای دیدن تاثیر ان بر قیمت ه��ا باید صبر کرد‪ .‬این عضو‬ ‫کابینه دولت با اش��اره به اعالم امادگی برخی کش��ورهای‬ ‫غیرعضو اوپک برای هم��کاری تاکید کرد‪ :‬همانطور که به‬ ‫من گفته ش��د‪ ،‬روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت‬ ‫جهان‪ ،‬عمان و دیگر کش��ورها اعالم پیوستگی کرده اند که‬ ‫این گام مثبتی به ش��مار می ای��د و ما با ان برخورد مثبتی‬ ‫داریم و این اغاز خوبی است‪.‬‬ ‫ارش نجفی‬ ‫خارجی گس��ترده ای که در چند سال پیش در‬ ‫بخ��ش نفت خود جذب کرده اس��ت هم اکنون‬ ‫شرایط بهره برداری و افزایش تولید حتی ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار بشکه نفت در روز را دارد و به دنبال عرضه‬ ‫بیش��تر است‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد عراق نیز‬ ‫همچون ای��ران با تثبیت س��طح تولید مخالف‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرچه ایران به دلی��ل کاهش عرضه در‬ ‫سال های تحریم شرایط ویژه ای نسبت به عراق‬ ‫دارد و اعض��ای اوپ��ک نیز باید ای��ن منطق را‬ ‫بپذیر ند که ایران به دنبال بازگش��ت به شرایط‬ ‫گذشته است نه افزایش تولید‪.‬‬ ‫خطیب��ی با تاکید بر اینک��ه قیمت نفت برای‬ ‫کش��ورهایی مانند روس��یه و ونزوئ�لا به دلیل‬ ‫بحران اقتصادی نیز بس��یار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قیمت نفت برای کش��ور روسیه به‬ ‫اندازه ای تاثیر گذار است که این کشور را بعد از‬ ‫دو س��ال پای میز مذاکره کشانده است‪ .‬با این‬ ‫حال شرایط متفاوتی نس��بت به ونزوئال تجربه‬ ‫می کند زیرا این کشور با وجود بحران اقتصادی‬ ‫همواره از دیپلماسی فعالی در اوپک و بازار نفت‬ ‫برخوردار بوده اس��ت‪ ،‬از این رو رویکرد تعاملی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصاحب بازار از دست رفته‬ ‫هر چند در ماه های گذشته کشورهایی مانند‬ ‫عربستان با اتخاذ سیاست افزایش عرضه نفت به‬ ‫دنبال تحت تاثیر قراردادن بازگشت قوی ایران‬ ‫ب��ه بازار بودند اما ش��رایط نش��ان داد که بازی‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اقتصادی این کش��ور تنها به صورت‬ ‫وضعی��ت باخت – باخت برای خود و س��ایر ان‬ ‫خواهد بود با این حال ایران در ان زمان همواره‬ ‫سیاس��ت همگرایی در اوپک مبتنی بر سیاست‬ ‫برد‪ -‬برد را دنبال کرده است‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره رویکرد‬ ‫ایران در صورتی که بیشتر اعضای اوپک موافق‬ ‫تثبیت سطح تولید به اندازه میانگین ماه ژانویه‬ ‫باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ایران با کاهش‬ ‫قیم��ت نفت مواجه بوده و از س��وی دیگر برای‬ ‫فروش نفت خود در بازار با مشکل مواجه است‬ ‫و نباید به سیاست تثبیت تولید نفت تن داد‪ .‬در‬ ‫واقع ایران باید همواره به دنبال بازیابی جایگاه‬ ‫خود باش��د‪ .‬حتی اگر کاهش قیمت نفت ادامه‬ ‫داشته باش��د همان گونه که ما در دوران جنگ‬ ‫ف��روش نفت به قیم��ت ‪ ۲‬دالر نیز داش��تیم و‬ ‫دولت هفتم نیز نفت را با بشکه ای ‪ ۷‬دالر عرضه‬ ‫ت بنابراین تنها اولویت ما در شرایط‬ ‫کرده اس�� ‬ ‫کنونی باید تصاحب بازار از دست رفته باشد‪.‬‬ ‫ارش نجف��ی با تاکی��د بر اینکه دیپلماس��ی‬ ‫نفت ایران بس��یار قوی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫طور قطع نپذیرفتن تثبیت تولید نفت از سوی‬ ‫ایران منجر به منزوی شدن ایران نخواهد شد‪،‬‬ ‫چراکه وزیر نفت ای��ران از جایگاه کاریزماتیک‬ ‫در اوپک برخوردار است و به دلیل اثرگذاری که‬ ‫در تصمیمات این سازمان دارد می تواند شرایط‬ ‫کنونی را تغییر دهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تقویت حضور ایران در بازارها‬ ‫حتی در ش��رایط کاهش قیمت نفت متناس��ب‬ ‫با سیاست اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬افزود‪ :‬حضور‬ ‫پررنگ ایران به دلیل تثبیت جایگاه جهانی در‬ ‫بازار نفت می تواند اثر س��ازنده ای داش��ته باشد‬ ‫و مبتن��ی بر اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬بر همین‬ ‫اس��اس دغدغه کش��ور در ش��رایط کنونی باید‬ ‫افزایش تولید و عرضه باش��د‪ .‬هرچند در چنین‬ ‫شرایطی ممکن است سود چندانی برای کشور‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬زیرا در زمانی که قیمت نفت برای‬ ‫هر بشکه ‪ ۱۴۰‬دالر بود هزینه استخراج ان ‪۵۰‬‬ ‫دالر ب��ود و با کاهش قیمت نفت به ‪ ۳۰‬دالر در‬ ‫هر بش��که هزینه اس��تخراج به ‪ ۴۰‬تا ‪ ۳۸‬دالر‬ ‫رسیده و س��وداوری صنعت نفت را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫حمایت عراق از اقدامات مثبت برای تثبیت بازار نفت‬ ‫وزیر نفت عراق در نخستین اظهار نظر خود پس از نشست‬ ‫چهارجانبه نفتی تهران اعالم کرد که از هر اقدامی برای ثبات‬ ‫بازار و قیمت های جهانی نفت خام حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا از روزنامه وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫ع��راق یک روز پس از نشس��ت چهارجانب��ه نفتی تهران که با‬ ‫حضور بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران‪ ،‬الوجیو دل پینو‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫ونزوئ�لا و محمد بن صالح الس��اده‪ ،‬وزیر صنعت و انرژی قطر‬ ‫و رییس دوره ای س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اشاره ای به کاهش تولید نفت خود برای کمک به‬ ‫بهبود قیمت نفت خام نکرد‪ .‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬وزیر نفت عراق‬ ‫اعالم کرد که مذاکرات میان کش��ورهای عضو اوپک همچنان‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬عراق از هر تصمیم و اقدامی‬ ‫که به بهبود قیمت ها و ثبات بازارهای جهانی نفت خام کمک‬ ‫کند‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬وزیر نفت عراق به طور صریح اش��اره ای‬ ‫ب��ه اینکه ایا تولید نفت خود را کاهش می دهد‪ ،‬نکرد اما اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تالش کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای تثبیت تولید‬ ‫نف��ت خام یک گام مثبت به ش��مار می ای��د‪ .‬وزیر نفت عراق‬ ‫ای��ن س��خنان را در حالی مطرح می کند ک��ه وزیر نفت ایران‬ ‫در نشس��ت چهارجانبه در تهران تعه��دی برای کاهش تولید‬ ‫نفت خام خود نداد و در چنین شرایطی این پرسش را مطرح‬ ‫می کند که سرانجام توافق نفتی روسیه و عربستان در نشست‬ ‫چهارجانب��ه دوحه که یک روز پیش از نشس��ت تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬چه خواهد بود؟ عبدالمهدی در بیانیه ای اعالم کرد که‬ ‫تضعیف قیمت نفت تاثیر مس��تقیمی بر اقتصاد جهانی داشته‬ ‫و یک مس��ئولیت تاریخی بر دوش تولیدکنندگان برای یافتن‬ ‫راه حلی مثبت با هدف بهبود قیمت نفت و بازگرداندن بازار به‬ ‫حال عادی‪ ،‬گذاشته شده است‪ .‬قیمت نفت از ژوئن ‪ ٢٠١٤‬دو‬ ‫س��وم کاهش یافته و بازارهای جهانی را با چالش هایی روبه رو‬ ‫ک��رده اس��ت و اقتصاد برخی اعضای اوپ��ک ازجمله ونزوئال و‬ ‫نیجریه و حتی کش��ورهای غیرعضو این سازمان مانند روسیه‬ ‫را به شدت تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫پوران درخشنده‪ ،‬پیگیر «طالق عاطفی»‬ ‫پ��وران درخش��نده از نگارش فیلمنامه ای درباره «ط�لاق عاطفی» خبر داد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مدتی اس��ت مش��غول تحقیق درباره طالق عاطفی هس��تم‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ 4‬ورژن از فیلمنامه نوش��ته ش��ده اما هیچ کدام راضی کننده نبوده اس��ت‪ .‬فکر‬ ‫می کنم به زودی به نتیجه برسم و بتوانم نگارش فیلمنامه را اغاز کنم و امیدوارم‬ ‫اردیبهشت بتوانیم وارد مراحل بعدی شویم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫نسبت جشنواره موسیقی فجر و موسیقی پاپ‬ ‫ایین پایانی جش��نواره موسیقی فجر در حالی‬ ‫برگ��زار می ش��ود ک��ه اتفاق های ریز و درش��ت‬ ‫جشنواره س��ی ویکم‪ ،‬این دوره از جشنواره را به‬ ‫یکی از جشنواره های مهم موسیقی در چند سال‬ ‫اخیر تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫از تفاوت های جشنواره موسیقی فجر امسال با‬ ‫سال های گذش��ته‪ ،‬انتقال تصدی امور جشنواره‬ ‫از دفت��ر خانه موس��یقی به مدیریت جش��نواره‬ ‫موسیقی فجر بود‪ .‬امسال علی مرادخانی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫حمیدرضا نوربخش را به عنوان مدیر جش��نواره‬ ‫موس��یقی منص��وب کرد ت��ا در س��ی و یکمین‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر‪ ،‬دفتر خانه موسیقی‬ ‫دیگر نقشی در اجرای جش��نواره نداشته باشد؛‬ ‫تمرکززدایى از روندى که باید قدم به قدم شکل‬ ‫گیرد‪ .‬بدیهی اس��ت که یک جش��نواره موفق به‬ ‫یک گروه مدیریتی با س��ابقه و خیرخواه نیازمند‬ ‫اس��ت و با در کنار هم قرار گرفت��ن افرادی که‬ ‫ه��ر یک پیش��ینه موفقی در عرص��ه مدیریت و‬ ‫موس��یقی داش��ته اند‪ ،‬این امی��دواری در جامعه‬ ‫موس��یقی ب��ه وجود امد که س��طح جش��نواره‬ ‫موسیقی فجر نسبت به گذشته با پیشرفت هایی‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت پاپ و جشنواره‬ ‫چند ماه اس��ت که برج می�لاد در ایام معمول‬ ‫به اج��رای کنس��رت های پاپ اختص��اص داده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬اما در جشنواره امسال‪ ،‬کنسرت های‬ ‫موس��یقی پاپ در ب��رج میالد برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫اتفاق بس��یار خوبی برای موس��یقی و جشنواره‬ ‫بود زیرا درامد بخش موس��یقی پاپ‪ ،‬بیشترین‬ ‫درامد جشنواره موسیقی فجر را شامل می شود‬ ‫و از طرفی خوانندگان موس��یقی پاپ عالقه مند‬ ‫هس��تند که در س��الن ب��رج میالد نی��ز به اجرا‬ ‫بپردازند‪ .‬در جش��نواره امسال جدا از برج میالد‬ ‫که به موس��یقی پاپ اختصاص یافت‪ 6 ،‬س��الن‬ ‫‹ ‹هدررفت انرژى و بودجه‬ ‫حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی‬ ‫مدتی پیش با بی��ان اینکه در دوره های مختلف‬ ‫جشنواره موسیقی‪ ،‬بودجه های هنگفتی به هدر‬ ‫رفته ‪-‬ب��دون انکه بازخورد بلندمدت مناس��بی‬ ‫داشته باشد‪ -‬عنوان کرد که اگر برای امسال نیز‬ ‫بودجه ای به اندازه بودجه جشنواره سال گذشته‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬کاف��ی خواهد بود و برخی‬ ‫از مش��کالت را حل خواهد کرد‪ .‬در چند س��ال‬ ‫اخیر مس��ئله تخصیص و تامین اعتبار بودجه از‬ ‫مش��کالت اساس��ی حوزه های مختلف موسیقی‬ ‫کشور بوده است‪ .‬بدیهی است اگر متصدیان امر‬ ‫دغدغه بودجه محدود نداشته باشند‪ ،‬تصمیم ها‬ ‫و اه��داف بلندپروازان��ه ای خواهن��د گرفت و به‬ ‫حداقل ه��ا تکی��ه نخواهن��د کرد‪ .‬بدون ش��ک‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر با تمام کسری هایش‪،‬‬ ‫هر س��اله مهم ترین رویداد موسیقی کشور بوده‬ ‫و عادالن��ه نیس��ت اگر ب��رای برگ��زاری چنین‬ ‫روی��دادی‪ ،‬عوامل ان در مضیق��ه اقتصادی قرار‬ ‫گرفته باشند‪.‬‬ ‫ف��ارغ از چگونگی اجراهای بخش های مختلف‬ ‫در جشنواره امسال؛ موسیقی پاپ با وجود انکه‬ ‫در چند دوره گذشته در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫احیا ش��ده در ای��ن دوره با رویک��ردی متفاوت‬ ‫برگزار ش��د و خوانندگان موسیقی پاپ ‪ 10‬شب‬ ‫پرمخاطب را تجربه کردند‪.‬‬ ‫احسان خواجه امیری در حالی در سی ویکمین‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر روی صحنه رفت که‬ ‫در ابتدای اجرایش گفت‪ :‬قصد نداش��تم امسال‬ ‫کنس��رت برگزار کنم اما اجرا در جشنواره برایم‬ ‫یک جور توفیق اجباری شد‪.‬‬ ‫خواجه امی��ری در الب��ه الی صحبت های��ش‬ ‫درب��اره س��طح کیف��ی جش��نواره امس��ال نیز‬ ‫گفت‪« :‬جش��نواره امس��ال با دوره های گذشته‬ ‫تفاوت های��ی دارد و بهتر ش��ده اس��ت‪ .‬گویا بنا‬ ‫گذاش��ته اند که بیش��تر به مردم خ��وش بگذرد‪.‬‬ ‫هر مس��ئولی که جش��نواره را بنا بر خوشحالی‬ ‫مردم بگذارد‪ ،‬خدا خیرش بدهد‪ .‬به همه‪ ،‬به ویژه‬ ‫دفتر موسیقی خسته نباشید می گویم و از اقای‬ ‫جلیل پور‪ ،‬مدیریت اوای هنر تشکر می کنم‪».‬‬ ‫رضا خانزاده‪ ،‬تهیه کننده موسیقی که این روزها‬ ‫با ‪ 3‬تن از خوانندگان مطرح پاپ ازجمله شهرام‬ ‫ش��کوهی همکاری می کند با اشاره به جشنواره‬ ‫موس��یقی فج��ر و تاثیر ان ب��ر بازار موس��یقی‬ ‫می گوید‪ :‬متاسفانه با برگزار شدن مقطعی بخش‬ ‫پاپ در جشنواره موسیقی فجر این بخش درون‬ ‫جش��نواره جا نیفتاده و در عمل تبدیل به نوعی‬ ‫ویترین برای جشنواره فجر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نبود س��ازوکار مناس��ب در‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر گفت‪ :‬به همین دلیل‬ ‫نمی ت��وان به ط��ور قط��ع گف��ت که جش��نواره‬ ‫موسیقی فجر روی بازار موسیقی پاپ تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬این نبود رابطه میان تولیدات موس��یقی‬ ‫پاپ و جش��نواره موس��یقی فجر باعث شده که‬ ‫معدود اجراهای جش��نواره ای بیشتر یک فرصت‬ ‫اجرا برای خوانندگانی باش��د ک��ه نمی توانند در‬ ‫طول سال کنسرت برگزار کنند‪.‬‬ ‫خانزاده با اش��اره به سختی های دریافت مجوز‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود همکاری های مناس��بی که دفتر‬ ‫موس��یقی وزارت ارش��اد در چند س��ال اخیر با‬ ‫موس��یقی پاپ کرده‪ ،‬باز هم ش��اهد هستیم که‬ ‫برخی شهر های کش��ور به دلیل بافت فرهنگی و‬ ‫وج��ود نهاد های موازی ام��کان اجرای زنده را از‬ ‫خوانن��دگان و مخاطبان انها می گیرند‪ .‬امیدوارم‬ ‫روزی موس��یقی به فهم عمومی جامعه برسد و‬ ‫مردم برای سرگرمی خود وقت بگذارند‪.‬‬ ‫باب��ک صحرایی‪ ،‬ترانه س��رایی ک��ه می توان او‬ ‫را یک��ی از پرکارترین ترانه س��راهای پاپ بعد از‬ ‫اکران‬ ‫درامد بخش‬ ‫موسیقی پاپ‪،‬‬ ‫بیشترین‬ ‫درامد جشنواره‬ ‫موسیقی فجر را‬ ‫شامل می شود‬ ‫و از طرفی‬ ‫خوانندگان‬ ‫موسیقی پاپ‬ ‫عالقه مند‬ ‫هستند که در‬ ‫سالن برج میالد‬ ‫نیز به اجرا‬ ‫بپردازند‬ ‫زیرساخت‬ ‫رکود سینماها در اخرین ماه سال‬ ‫سالن های س��ینما در روزهای جشنواره پررفت وامد‬ ‫بودن��د و ب��ا مخاطب بی��ش از ‪ 500‬هزار ت��ن رکورد‬ ‫تماش��اگر در م��دت ‪ 10‬روز جش��نواره زده ش��د اما‬ ‫برخالف روزهای ش��لوغ جشنواره؛ س��ینما این روزها‬ ‫رون��ق چندانی ن��دارد و فیلم ه��ا با ف��روش حداقلی‬ ‫روزهای پایانی س��ال را می گذرانند‪ .‬ب��ه گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫بع��د از روزهای جش��نواره دیگر خب��ری از صف های‬ ‫طوالنی نیس��ت‪ .‬ای��ن کرختی ت��ا یک هفت��ه بعد از‬ ‫پایان جش��نواره نیز همچنان ادام��ه دارد و فیلم ها به‬ ‫اهس��تگی روزهای پایانی سال را می گذرانند‪« .‬کوچه‬ ‫بی نام» س��اخته هاتف علیمردانی با پایان جش��نواره‬ ‫امس��ال و در بیس��ت ودوم بهمن در بیشتر سینماهای‬ ‫ته��ران روی پرده رفت و بعد از یک هفته فروش خود‬ ‫را به ‪ 25‬میلیون تومان رس��اند‪« .‬ازادی مش��روط» به‬ ‫کارگردانی حس��ین مهکام و «تا امدن احمد» ساخته‬ ‫صادق دقیقی نیز دیگر فیلم های باقیمانده از جشنواره‬ ‫سی وس��وم بودند که به همراه «پایان خدمت» ساخته‬ ‫حمید زرگرنژاد از چهارشنبه اکران شدند‪.‬‬ ‫فیلم ف��رزاد اژدری با نام «وروجک ه��ا» که در ژانر‬ ‫کودک و نوجوان س��اخته و از سی ا م دی اکرانش اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬بعد از حدود یک ماه فروش��ی در حدود ‪170‬‬ ‫میلیون تومان داش��ته اس��ت‪« .‬بیداری» ساخته فرزاد‬ ‫موتم��ن با وجود بهره ب��ردن از بازیگرانی مانند نیکی‬ ‫کریم��ی‪ ،‬حامد بهداد و ش��قایق فراهان��ی پس از یک‬ ‫م��اه فروش ‪ 70‬میلیون تومانی داش��ته اس��ت‪« .‬نقش‬ ‫نگار» علی عطشانی نیز که قرار بود در جشنواره سال‬ ‫گذشته شرکت کند اما س��ازندگانش منصرف شدند‪،‬‬ ‫از ‪ 23‬دی اکران ش��ده و پس از ‪ 5‬هفته ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومان فروخته اس��ت‪« .‬در مدت معلوم» ساخته وحید‬ ‫امیرخانی‪ ،‬قدیمی تری��ن و پرفروش ترین فیلم درحال‬ ‫اکران است که از ‪ 25‬اذر نمایش داده شده و ‪ 2‬میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیون تومان فروخته است‪.‬‬ ‫کمبود‪ 2600‬سالن سینما درکشور‬ ‫رییس س��ازمان سینمایی کش��ور از کمبود ‪2600‬‬ ‫س��الن س��ینما در کش��ور خبر داد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫حج��ت اهلل ایوبی پنجش��نبه ش��ب در مراس��م پایانی‬ ‫سیزدهمین جش��نواره فیلم فجر مشهد با بیان اینکه‬ ‫تا ‪ 2‬سال گذش��ته ‪ 300‬سالن سینما در کشور وجود‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 2‬سال گذشته ‪ 100‬سالن سینما به‬ ‫این تعداد اضافه ش��ده و مجموع انها به ‪ 400‬س��الن‬ ‫رس��یده اما این تعداد در شان مردم ما نیست و دست‬ ‫کم باید ‪ 3000‬س��الن در کشور داشته باشیم تا مردم‬ ‫بتوانند تولیدات س��ینمایی را روی پرده تماش��ا کنند‪.‬‬ ‫وی وضعیت اس��تان ها را از نظر تعداد سینما نامطلوب‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬هم اکنون ‪ 100‬س��الن س��ینما در‬ ‫کش��ور در دست ساخت است و ورود بخش خصوصی‬ ‫مهم‪‎‬ترین اتفاق در این حوزه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در ب��اره برنام ‪‎‬ه های این س��ازمان برای برگزاری‬ ‫ن‪‎‬ها و اکران فیلم‪‎‬های ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫جشنواره در استا ‬ ‫بخش��ی از این مسئله به ش��ورای عالی تهی ‪‎‬ه کنندگان‬ ‫برمی‪‎‬گردد زیرا فیلم ها در اختیار س��ازمان س��ینمایی‬ ‫نیس��ت بلکه اموال صاحبان فیلم به ش��مار می رود و‬ ‫رضایت انها باید جلب شود و برای این امر باید هزینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 40‬هزار فریم‬ ‫به جشن تصویر رسید‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫انقالب دانست‪ ،‬با اش��اره به اینکه موسیقی پاپ‬ ‫در ایران نیازمند اسیب شناس��ی جدی و اساسی‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬با وجودی که بی��ش از یک دهه از‬ ‫سن موس��یقی پاپ بعد از انقالب می گذرد‪ ،‬این‬ ‫موس��یقی همچن��ان بالتکلیف اس��ت‪ ،‬انقدر که‬ ‫هن��وز تعریف مش��خصی از ان ارائه نش��ده و در‬ ‫ای��ن تعریف اخت�لاف نظر بس��یاری وجود دارد‪.‬‬ ‫موس��یقی پاپ نقش عمده ای در فرهنگس��ازی‬ ‫مناسب یا تخریب معیارهای فرهنگی مورد توجه‬ ‫جامعه دارد که هنوز این ظرفیت باال مورد توجه‬ ‫مناس��ب قرار نگرفته اس��ت‪ .‬از طرف دیگر هنوز‬ ‫موس��یقی پاپ به ظاهر از سوی بسیاری از اهالی‬ ‫موسیقی کالس��یک و سنتی که دست بر قضا از‬ ‫تصمیم گیرن��دگان اصلی ش��وراهای راهبردی و‬ ‫کاربردی و نظارتی صداوس��یما و دفتر موسیقی‬ ‫هستند به رسمیت ش��ناخته نمی شود اما بخش‬ ‫قاب��ل توجهی از موس��یقی های پخش ش��ده در‬ ‫طول شبانه روز از تلویزیون و رادیو به اهنگ های‬ ‫پاپ تعلق دارد و البوم های پاپ بیشماری نیز هر‬ ‫ساله به طور رسمی مجوز انتشار می گیرند‪.‬‬ ‫متاسفانه موسیقی پاپ در ‪5 ،4‬سال گذشته از‬ ‫مس��یر اصلی و صحیحی که یک دهه پیش اغاز‬ ‫ش��ده بود خارج ش��ده و تبعات منفی ان جدا از‬ ‫ضرب��ه زدن به پیکره اصلی پ��اپ‪ ،‬اثار نامطلوب‬ ‫بس��یاری‪ ،‬از نظر فرهنگی و حت��ی اقتصادی بر‬ ‫بخش بزرگی از جامعه گذاشته است‪ .‬بی توجهی‬ ‫به پاپ و س��ختی مراحل صدور مجوز باعث شد‬ ‫رفته رفته نوعی از موس��یقی پاپ به نام موسیقی‬ ‫زیرزمینی یا به اصطالح غیرمجاز متولد شود که‬ ‫اثار تولید شده در این فضا‪ ،‬هم باعث ضعف کلی‬ ‫س��اختار پاپ داخل کشور شده و هم اثار منفی‬ ‫بس��یاری بر فرهنگ و سلیقه ش��نیداری جامعه‬ ‫گذاشته است‪ .‬جشنواره موسیقی فجر با اهمیت‬ ‫دادن به موس��یقی پاپ می تواند راه تازه ای را در‬ ‫مسیر حرفه ای این گونه از موسیقی باز کند‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گردش اقتصادی پاپ از زیرزمین به مدار اصلی‬ ‫دیگر به اجراهای مختلف بخش های موس��یقی‬ ‫داخلی و بین المللی پرداختند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫فیلم ه��ا پرداخت ش��ود‪ .‬ایوبی با بیان اینکه س��ازمان‬ ‫سینمایی توان پرداخت این هزینه را ندارد افزود‪ :‬برای‬ ‫برگزاری جش��نواره سال اینده در مشهد باید از مردم‬ ‫کمک بگیریم‪ .‬وی گفت‪ :‬باید سیس��تم فروش اصالح‬ ‫شود و تصور می کنم مردم حاضر هستند هزینه اکران‬ ‫فیل م‪‎‬ها را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ایوبی ضمن ابراز امیدواری برای رونمایی از فناوری‬ ‫‪ VOD‬در این��ده نزدیک اظهار کرد‪ :‬ب��ا این فناوری‬ ‫ب��ه راحتی می توانیم فیل ‪‎‬م ها را ب��ه منازل مردم ببریم‬ ‫که این ام��ر بعد از عبور از نگاتیو و دیجیتالی ش��دن‬ ‫هنر هفتم در اقتصاد هنر و س��ینما اثر شگرفی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دبیر س��یزدهمین جشن تصویر س��ال و جشنواره فیلم‬ ‫تصویر از شرکت ‪ 40‬هزار فریم تصویر از بیش از ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 500‬عکاس در این جشن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یف اهلل صمدیان در نشس��ت خبری‬ ‫ب��ا اصحاب رس��انه اظهار کرد‪ :‬امس��ال در س��یزدهمین‬ ‫دوره جشن تصویر سال س��عی شده با نگاهی جامع تر به‬ ‫تصویرسازی در ایران پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جشن تصویر امسال در ‪ 2‬بخش نمایشگاهی‬ ‫و جشنواره فیلم تصویر برگزار خواهد شد به گونه ای که‬ ‫در بخش نخس��ت اثاری در زمینه های برگزیده عکاسی‬ ‫در ‪ 5‬رشته گرافیکی در شاخه پوستر و کاریکاتور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دبیر س��یزدهمین جشن تصویر س��ال و جشنواره فیلم‬ ‫تصوی��ر تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ 500‬تابلو ش��امل تک عکس‬ ‫و مجموع��ه تصاوی��ر در اندازه های ‪ 90×60‬س��انتی متر و‬ ‫‪ 70×50‬سانتی متر در این نمایشگاه عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنی��ن ‪ 65‬اث��ر گرافیک��ی‪57 ،‬‬ ‫کاریکاتور‪ 56 ،‬فیلم در بخش جوان و ‪ 148‬فیلم در بخش‬ ‫ازاد به غیر از اثار برگزیده جشنواره ها در این جشنواره به‬ ‫نمایش درخواهد امد‪.‬‬ ‫صمدیان ب��ا بیان اینک��ه روز ایین پایانی ‪ 14‬اس��فند ‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در یکی از ش��ب ها مراس��می را به‬ ‫شهیدان عکاس جاویداالثر همچون کاظم اخوان‪ ،‬داریوش‬ ‫گودرزی کیا‪ ،‬بزرگ نیا‪ ،‬حس��ین قشقایی‪ ،‬حسین اذرنیا و‬ ‫حسین عبدالمناف معراجی نیا اختصاص خواهیم داد‪.‬‬ ‫حضور ‪ 6‬فیلم‬ ‫در شبکه نمایش خانگی‬ ‫ش��ورای صدور پروانه نمای��ش خانگی با عرضه ‪6‬عنوان‬ ‫فیلم موافقت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در جلس��ه ‪ 25‬بهمن شورای پروانه‬ ‫نمای��ش خانگی که ب��ا حضور اکثریت اعض ا برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ب��ا عرضه فیلم ه��ای «اعترافات ذهن خطرن��اک من» به‬ ‫کارگردانی هومن س��یدی‪« ،‬روباه» ب��ه کارگردانی بهروز‬ ‫افخمی‪« ،‬پدر ان دیگ��ری» به کارگردانی یداهلل صمدی‪،‬‬ ‫«دلتنگی ه��ای عاش��قانه» به کارگردانی رض��ا اعظمیان‪،‬‬ ‫«یاس��ین» به کارگردانی حامد امرایی و «نعل وارونه» به‬ ‫کارگردانی افشین صادقی موافقت شد‪.‬‬ ‫«هفت» زنده شد‬ ‫«هفت» که در مدت برگزاری سی و چهارمین جشنواره‬ ‫فیل��م فجر هرش��ب ب��ا اجرای به��روز افخمی و رس��ول‬ ‫صدرعاملی به ش��کل زنده روی انتن شبکه ‪ 3‬سیما رفت‪،‬‬ ‫دوباره براساس روال گذشته خود هر هفته جمعه شب ها‬ ‫پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬برنامه «هفت» پ��س از ویژه برنامه‬ ‫جشنواره فیلم فجر از این هفته به شکل زنده از سر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برنامه «هفت» با اجرا‪ ،‬سردبیری و تهیه کنندگی بهروز‬ ‫افخمی و با حضور رسول صدرعاملی و مسعود فراستی به‬ ‫عنوان میزبان‪ ،‬هر هفته جمعه ش��ب ها از شبکه ‪ 3‬سیما‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این افخمی با تاکید بر کیفیت برنامه تولیدی‬ ‫گفته بود با وجود نظر تلویزیون خواست من تولیدی بودن‬ ‫برنامه است‪.‬‬ ‫فهرست نامزدهای بوکر عربی‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬م اعالم شد‬ ‫منابع خبری اعالم کردند که فهرس��ت نامزدهای بوکر‬ ‫عربی ‪ ۲۰۱۶‬که مربوط به اثاری از ‪ 8‬کش��ور عربی است‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از ش��بکه اس��کای نیوز عربی‪،‬‬ ‫مناب��ع خبری از اعالم فهرس��ت اثار نامزد دس��تیابی به‬ ‫جایزه جهانی بوکر عربی خبر دادند‪ .‬این فهرس��ت شامل‬ ‫‪ ۱۵۹‬اثر س��ال گذشته اس��ت که متعلق به ‪ 8‬کشور بوده‬ ‫و مصر و فلس��طین بیشترین س��هم را (هر یک ‪ 3‬اثر) به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪ .‬این نهمین دوره جایزه بوکر عربی‬ ‫است ‪ .‬هدف از جایزه ترویج روایت عربی در سطح جهانی‬ ‫از طریق ترجمه اثار برتر به زبان انگلیس��ی اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازیگر «معمای شاه» درگذشت‬ ‫سیروس تقی نژاد؛ بازیگر نقش قوام شیرازی در سریال‬ ‫معمای ش��اه؛ ‪ 28‬بهمن بر اثر تص��ادف در اتوبان تهران ـ‬ ‫کرج جانش را از دست داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬علی لدنی (تهیه کننده معمای ش��اه)‬ ‫با اش��اره به فوت سیروس تقی نژاد اعالم کرد‪ :‬تقی نژاد در‬ ‫سریال معمای شاه ایفاگر نقش قوام شیرازی بود که تنها‬ ‫در قسمت های اول و دوم این سریال حضور داشت‪.‬‬ ‫شنبه اول اسفند ‪ 11 - 1394‬جمادی االول‪ 20 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -439‬پیاپی ‪1757‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫نقطه چین‬ ‫چرا پرندگان را دوست نداریم؟‬ ‫محمدعل�ی عرفی نژاد‪ :‬اقای به اصط�لاح کارگردان جوان‬ ‫برای اینک��ه همه گروه های تحت نظرش را به اطاعت دراورد‬ ‫و به قولی زهر چش��م بگیرد‪ ،‬تصمیم گرفت گربه را دم حجله‬ ‫بکشد‪ .‬او فرمان داد‪:‬‬ ‫این دو قناری خوش��گل درون قفس که همه تان دوستش‬ ‫دارید باید در س��کانس اغازین فردا مرده و خشک شده شان‬ ‫کف قفس افتاده باشد‪ ،‬حاال هر کاری می توانید بکنید‪.‬‬ ‫مدیر تولید به مدیر تهیه گفت‪:‬‬ ‫ فورا دو تا قناری که با نخ همرنگ بافته شده باشند اماده‬‫کنی��د و بگذارید کف قفس تا به ای��ن دو قناری که همه تان‬ ‫دوست شان دارید صدمه ای نرسد‪.‬‬ ‫خانم های گروه لباس و گریم با نخ های همرنگ مشغول کار‬ ‫شدند و تا اخر شب مثل دو قناری را اماده کردند و انجاهایی‬ ‫را هم که الزم بود با ماژیک پوش��اندند‪ .‬همه قبول کردند که‬ ‫هیچ فرقی با قناری های توی قفس ندارند‪ ،‬بنابراین دو قناری‬ ‫را در قفس دیگر گذاش��تند و دو پرنده س��اخته شده را کف‬ ‫قفس اصلی قرار دادند‪ ،‬یکی دو تن از بازیگران حتی گریه هم‬ ‫کردند و خوشحال از اینکه قضیه بدون مشکل حل شده همه‬ ‫به خانه های ش��ان رفتند‪ .‬فردا صبح‪ ،‬دستیارها صحنه را اماده‬ ‫کردند و قف��س قناری های مثال خشک ش��ده را هم به دیوار‬ ‫اویختند‪ .‬اقای کارگردان قبل از اغاز کار همه چیز را بررسی‬ ‫کرد و بعد باخنده به دستیارش گفت‪:‬‬ ‫ چه جوری فکر کردی اینها همان قناری ها هستن؟‬‫دستیار گفت‪:‬‬ ‫ اقا‪ 3 ،‬نفر تا ‪ 12‬شب چند تا قناری بافتند و چسب زدند ‪.‬‬‫بع��د هم ما صحن��ه را از چند قدمی داری��م‪ ،‬انقدر حرکت و‬ ‫دیالوگ داریم که کسی به این موضوع فکر نمی کند‪.‬‬ ‫کارگردان جوان نگاهی به اطراف انداخت و گفت‪:‬‬ ‫ نه ‪ ...‬این قفس جواب نمی ده‪ ،‬همون قناری ها رو می تونیم‬‫بیهوش کنیم‪ .‬مسئول ابدارخانه با احترام گفت‪:‬‬ ‫ اقاجونم‪ ،‬این حیوونا مگه چقدر جون دارن که بیهوش��ی‬‫رو تحمل کنن؟ بگذرید و بگذارید زبون بسته ها زندگی کنن‪.‬‬ ‫کارگردان زد زیر خنده و هر دو قناری زنده را در دو مش��ت‬ ‫گرفت و گفت تنها راه همینه‪...‬‬ ‫در مقابل چش��مان متعجب و وحشت زده همه ادم ها رفت‬ ‫طرف حوض پر از اب و با سنگدلی تمام هر دو را در اب خفه‬ ‫کرد و اورد گذاشت کف قفس و با خنده گفت‪:‬‬ ‫ حاال با یه حوله خشک شون کنین‪ ،‬صحن ه رو می گیریم‪...‬‬‫او حتی نگاهی هم به دختر جوان گروه گریم که از وحشت‬ ‫روی زمین افتاده و بیهوش مانده بود نینداخت‪...‬‬ ‫س��ریال پخش ش��د‪ ،‬ان صحنه مربوط به قناری ها به ‪30‬‬ ‫ثانیه هم نرسید‪.‬‬ ‫و خدا هم شاهد بود‪!...‬‬ ‫برای تهیه یک فیلم روش��نفکرانه ک��ه البد فکر می کردند‪،‬‬ ‫اس��کار همین بغل دس��ت اس��ت‪ ،‬اقای کارگردان سرشناس‬ ‫می خواس��ت هم��ه را به وحش��ت بیندازد و ف��روش را باال و‬ ‫باالتر ببرد‪ .‬ایش��ان دس��تور دادند چند راس گوسفند را روی‬ ‫تپه ای ببرند و با گذاشتن چاشنی انفجاری زیر شکم شان و در‬ ‫لحظه ای که ایشان عالمت می دهند حیوان های بی گناه را به‬ ‫ترتیب منفجر کنند تا صحنه مورد نظر تهیه ش��ود‪ .‬بعضی ها‬ ‫که تماشاگر صحنه بودند قلب شان درد گرفت و از این جنایت‬ ‫دردناک انس��انی‪ /‬حیوانی به ش��دت منزجر ش��دند‪ ،‬راستی‬ ‫گوسفندها بیشتر زجر کشیدند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امیر مومنان علی(ع) می فرمایند‪ :‬اگر قصد کردی به اصالح مردم بپردازی‪ ،‬اصل‬ ‫مشهد‪،‬پایتختفرهنگیجهاناسالمدرسال‪2017‬‬ ‫وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫رویداد مشهد‬ ‫‪ 2017‬فرصتی‬ ‫مناسب است‬ ‫که توجه جهان‬ ‫اسالم به مشهد‬ ‫و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫جلب شود‬ ‫از ورای شیش��ه های بلن��د اتاق هت��ل‪ ،‬گنبد‬ ‫طالیی حرم با ش��کوه حض��رت امام رض��ا(ع) با‬ ‫گلدس��ته های بلندش پیداس��ت و عظمت این‬ ‫گنبد تو را در نیمه ش��ب س��تاره باران مش��هد‬ ‫مقدس به س��وی خویش می کشاند‪ .‬شهر بزرگ‪،‬‬ ‫بیدار اس��ت و ش��ب بازار از هتل تا نزدیک حرم‬ ‫گسترده اس��ت‪ .‬به خود می گویی یا امام رضا(ع)‬ ‫زائرانت هیچگاه خواب ندارند و مردم این ش��هر‬ ‫چقدر سعادتمند هس��تند که از وجود نورانی ات‬ ‫فیض می برند‪ .‬اینک چقدر افتخارامیز اس��ت که‬ ‫بخوانی و بش��نوی که کالنش��هر مذهبی مشهد‬ ‫ب��رای س��ال ‪ 2017(1396‬می�لادی) به عنوان‬ ‫پایتخت فرهنگی جهان اس�لام در اسیا انتخاب‬ ‫شده و از این رویداد به عنوان «مشهد‪ »2017‬نام‬ ‫برده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشهد دروازه ای به جهان‬ ‫ایرنا از ق��ول وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫نوش��ته اس��ت‪ :‬رویداد مش��هد ‪ 2017‬فرصتی‬ ‫مناسب اس��ت که توجه جهان اسالم به مشهد و‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران جلب شود‪ .‬علی جنتی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه فعالیت های��ی که انجام‬ ‫می شود براس��اس یک تکلیف اداری نیست بلکه‬ ‫موضوع‪ ،‬خدمت رس��انی به مردم مش��هد و حرم‬ ‫مطهر حضرت امام رضا(ع) اس��ت‪ .‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی اظهار کرد‪ :‬همه افرادی که در‬ ‫این مسیر دخیلند با انگیزه کافی مشغول فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مش��هد ‪ 2017‬می تواند‬ ‫توجه فرهیختگان جهان را به ایران و مشهد جلب‬ ‫کند بر همین اساس باید فرهنگ ایرانی اسالمی‬ ‫خود را در این زمان ترویج دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪27‬میلیون زائر مشهد‬ ‫مش��هد دومین ش��هر پرجمعیت ای��ران پس‬ ‫از ته��ران و همه س��اله پذی��رای ‪27‬میلیون زائر‬ ‫از داخل و ‪2‬میلیون زائر از خارج کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��هر در ش��مال ش��رقی ایران قرار گرفته و‬ ‫مرکز استان خراس��ان رضوی اس��ت و در زمان‬ ‫سلسله افش��اریه پایتخت ایران بود‪ .‬در تاریخچه‬ ‫ش��کل گیری مش��هد می خوانی��م ک��ه پیش از‬ ‫شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ‪203‬‬ ‫ه‪.‬ق و بنای حرم مطهر ایش��ان در کاخ حمید بن‬ ‫قحطبه درس��ناباد نوغان نامی از مشهد نبود‪ .‬در‬ ‫س��ده س��وم هجری‪ ،‬ابن بابویه قمی در « عیون‬ ‫اخبار الرضا» فصلی را به مش��هد اختصاص داده‬ ‫و در تمامی اخبار و مطالب‪ ،‬همه جا واژه «مشهد»‬ ‫و «مشهد رضوی» را اورده اس��ت‪ .‬ابن حوقل در‬ ‫سده ‪ 4‬هجری این مکان را مشهد نامیده؛ یاقوت‬ ‫َح َموی‪ ،‬در بیانی صریح تر‪ ،‬ان را «مشهد رضوی‬ ‫حرم رضا» نام نهاده اس��ت‪ .‬مش��هد به عنوان نام‬ ‫یک مکان‪ ،‬نخستین بار در «احسن التّقاسیم فی‬ ‫مقدسی و اواخر دهه سوم‬ ‫معرفه االقالیم» محمد ّ‬ ‫قرن ‪ 4‬هجری پدیدار شده است‪ .‬در نیمه قرن ‪8‬‬ ‫هجری‪ ،‬ابن بطوطه در سفرنامه خود‪ ،‬از نام «شهر‬ ‫مشهد الرضا» استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عصر شکوفایی فرهنگ ایران‬ ‫انگونه که مورخ��ان نوش��ته اند در ابتدای‬ ‫سده ‪ 4‬هجری‪ ،‬عصر شکوفایی فرهنگ ایرانی‬ ‫تشکیل مجلس معتدل و بهبود وضع زنان‬ ‫مع��اون رییس جمه��ور در ام��ور زنان و‬ ‫خان��واده گفت‪ :‬تش��کیل مجل��س معتدل‬ ‫می توان��د موجب بهب��ود وضعی��ت زنان و‬ ‫خانواده های ایرانی ش��ود چراک��ه تنش و‬ ‫درگیری م��داوم می��ان دول��ت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬کاهش تمرکز در پرداختن‬ ‫به اسیب های زنان و خانواده را در پی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��هیندخت موالوردی‬ ‫اف��زود‪ :‬کاه��ش تمرک��ز در پرداخت��ن به‬ ‫اس��یب های زنان و خانواده می تواند بسیار‬ ‫خطرناک و نگران کننده باش��د و ما را دچار‬ ‫چالش ه��ای جدی کن��د‪ .‬نتیج��ه چنین‬ ‫وضعیتی به س��ود جامعه‪ ،‬زن��ان‪ ،‬مجلس و‬ ‫دول��ت نیس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬در حوزه‬ ‫زنان و خانواده می توانی��م از طریق تعامل‬ ‫و گفت وگ��و از ظرفیت ه��ای ق��وه مقننه و‬ ‫مجریه برای بهب��ود وضعیت زنان و تقویت‬ ‫کارکرد و پایداری خانواده بهره ببریم‪ .‬فقط‬ ‫گفت وگو می تواند منجر به رفع بسیاری از‬ ‫سوءتفاهم ها در حوزه زنان و خانواده شود و‬ ‫به پیشبرد برنامه های حوزه زنان و خانواده‬ ‫بینجام��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬مجلس��ی می تواند‬ ‫کارامد باش��د و در راس ام��ور ایفای نقش‬ ‫کند ک��ه برایندی از مجموع��ه گرایش ها‪،‬‬ ‫تفکرها‪ ،‬نگرش ها و کنش��گران سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی جامعه باشد‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬حکم حبس برای مدیران صنایع االینده‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫که با روی کار امدن نصر بن احمد س��امانی‬‫(‪ ۳۰۰‬ه‪ .‬ق) رونق��ی یافته بود ‪ -‬در س��رزمین‬ ‫توس و مشهد نیز به بار نشس��ت‪ .‬البته مشهد‬ ‫نیز همچون تمام��ی ش��هرهای بزرگتر ایران‬ ‫بارها ش��اهد افزایش جنگ و وحش��ت درون‬ ‫حصار ه��ای خود ب��ود‪ .‬در زمان س��لجوقیان‪،‬‬ ‫توس در عین حال که از رونق درونی برخوردار‬ ‫بود‪ ،‬با بی مهری س�لاطین رو به رو شد؛ ولی در‬ ‫این ای��ام خواجه نظام الملک وزیر ش��هیر الب‬ ‫ارسالن و ملکش��اه س��لجوقی در زمان وزارت‬ ‫‪ ۳۰‬ساله اش توجهی به توس داشت‪ .‬در خالل‬ ‫س��ده های ‪ 4‬تا ‪ 6‬هجری‪ ،‬در عصر ش��کوفایی‬ ‫فرهنگ ایرانی‪-‬اس�لامی‪ ،‬دانشمندان و رجال‬ ‫برجس��ته ای از مش��هد و توس برخاست ه و در‬ ‫ی و به طور عمده در ش��هرهایی که‬ ‫دیگر نواح ‬ ‫بیش��تر کانون توجه بود‪ ،‬شکوفا شدند‪ .‬خواجه‬ ‫نظام الملک (‪ ۴۰۸‬ت��ا ‪ ۴۸۵‬ه‪ .‬ق)‪ ،‬امام محمد‬ ‫غزالی (‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۵۰۵‬ه‪ .‬ق)‪ ،‬احمد غزالی (‪۴۵۴‬‬ ‫تا ‪ ۵۲۰‬ه‪ .‬ق)‪ ،‬ابوالقاس��م فردوس��ی (‪ ۳۲۹‬تا‬ ‫‪ ۴۱۱‬ه‪ .‬ق)‪ ،‬اسدی توس��ی (متوفی ‪ ۴۶۵‬ه‪ .‬ق)‬ ‫و شیخ توس��ی (‪ ۳۸۵‬تا ‪ ۴۶۰‬ه‪ .‬ق) از این گروه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫توجه به دیپلماسی علمی‬ ‫ایرنا‪ :‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از‬ ‫تصوی��ب طرح امایش اموزش عالی در‬ ‫جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع‬ ‫علمی کشور خبر داد و گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫طرح امایش ام��وزش عالی‪ ،‬این حوزه‬ ‫ساماندهی می ش��ود و کیفیت اموزش‬ ‫عال��ی ارتق��ا می یابد‪ .‬محم��د فرهادی‬ ‫اف��زود‪ :‬طرح امایش ام��وزش عالی در‬ ‫جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع‬ ‫علمی کشور‪ ،‬مطرح و کلیات ان با رای‬ ‫مثبت اعضا تصویب شد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این طرح قرار اس��ت در صحن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بررسی ش��ود‪ .‬وزیر‬ ‫عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری اطالعات‬ ‫ادامه داد‪ :‬توجه به دیپلماس��ی علمی‪،‬‬ ‫منطقه بندی اموزش عالی و ساماندهی‬ ‫اموزش عال��ی دولت��ی و غیردولتی از‬ ‫دیگر اهداف این طرح است‪ .‬در بخشی‬ ‫از ط��رح امایش ام��وزش عالی ضمن‬ ‫تاکید بر لزوم تجمیع و ادغام موسسات‬ ‫اموزش��ی عالی که تعداد دانش��جویان‬ ‫این موسس��ات به حد نص��اب معینی‬ ‫نمی رسد‪ ،‬ایجاد روند یکسان در جذب‬ ‫دانشجو و توجه به اموزش های مهارتی‬ ‫هم مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کتاب عیدی بدهید‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫ ایلن�ا‪ :‬در ایام نوروز کت��اب به همراه عیدی‬ ‫نقدی داخل ان بهترین هدیه برای کودکان‬ ‫و نوجوانان است‪.‬‬ ‫یک ش��اعر و منتقد ادبی با بیان اینکه به‬ ‫بچه ها و جوان های فامیل متناس��ب با سن‬ ‫انها کتاب و مجله هدیه می دهم‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫م بلکه‬ ‫پ��ول را به عنوان عیدی حذف نمی کن ‬ ‫ان را در مجل��ه یا کتاب��ی که به عنوان هدیه‬ ‫درنظر گرفته ا م قرار می دهم‪ .‬ممکن است اگر‬ ‫به جوانان یا کودکان کتاب بدهید در درجه اول برای انها خوشحال کننده‬ ‫نباش د بنابراین می توانید کتاب و پول را با هم به انها دهید‪ .‬در این شرایط‬ ‫می توانند عیدی خود را از داخل کتاب بگیرند‪.‬‬ ‫جواد محقق ادامه داد‪ :‬می توانیم وجه اشتراک مجله ای را به عنوان هدیه‬ ‫برای نوجوانان و جوانان با نام خودش��ان خریداری کنیم‪ .‬این کار بس��یار‬ ‫موثر اس��ت چراکه وقتی انها ببینند پست‪ ،‬کتاب و مجله ای را به نام انها‬ ‫اورده اس��ت؛ خوشحال می ش��وند‪ .‬جوانان ما دوست دارند حس استقالل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این داستان نویس سپس درنظر گرفتن تنوع روحیات و سلیقه کودکان‬ ‫و نوجوانان در انتخاب کتاب را مهم ارزیابی کرد و افزود‪ :‬برای کتاب هدیه‬ ‫دادن باید از روحیات و س��لیقه های کودکان و نوجوانان ش��ناخت داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬در غیر این صورت ممکن اس��ت کتاب به شیئی تبدیل شود که‬ ‫برای انها جذاب نبوده و به مس��ائل و دغدغه های ذهنی انها جواب داده‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫یاری و همدلی‬ ‫رسد ادمی به جایی که‪...‬‬ ‫تن��ت به ناز طبیبان نیاز مب��اد اما بیماری هیچگاه خبر‬ ‫نمی کند‪ .‬لحظاتی در زندگی همه ما انس��ان ها وجود دارد‬ ‫که ش��اید همه حیات ما به رشته مویی بند باشد و حضور‬ ‫یک پزش��ک در لحظه های حیاتی و حرکت انسان دوستانه‬ ‫و مس��ئوالنه او در همان دقایق‪ ،‬حتی ممکن است زندگی‬ ‫را به ما برگرداند‪ .‬این حرفی گزافه نیست‪ .‬چقدر متعهدانه‪،‬‬ ‫مس��ئوالنه و انسان دوس��تانه اس��ت که پزش��کی بی هیچ‬ ‫چشمداش��ت م��ادی در جای��ی حضور داش��ته باش��د که‬ ‫حضورش به بازگش��ت یک انس��ان بیمار به زندگی کمک‬ ‫کن��د اما از همه اینها گذش��ته ش��اید در دقایق و لحظاتی‬ ‫هم که ش��رایط عادی داریم پزش��ک یا طبیبی از سر درد‪،‬‬ ‫مسئولیت و تعهد‪ ،‬ما را به رایگان معاینه کرده و بیماری ما‬ ‫را تشخیص دهد و برای مان دوره درمان تعیین و ما را مداوا‬ ‫کند‪ .‬پزشکانی از این دست بسیار زیاد هستند که در جامعه‬ ‫ما بیش��تر به شکل ناش��ناس به این کار مبادرت می ورزند‪.‬‬ ‫درود بر این انس��ان های متخصص و مس��ئول که تخصص‬ ‫علم��ی خود را به رایگان در اختیار بیماران قرار می دهند و‬ ‫به انان فخر نمی فروشند‪ .‬چندی قبل یک پزشک متخصص‬ ‫قلب در زمان انتظار برای پرواز هواپیما در فرودگاه‪ ،‬از وقت‬ ‫و دانش خود به ش��کل بهینه و شایسته ای استفاده کرد‪ .‬او‬ ‫در این انتظار به شایس��تگی هرچه تمام تر دانش و تخصص‬ ‫خود را در اختیار مسافران قرار داد و به معاینه انان به شکل‬ ‫رایگان در فرودگاه یزد پرداخت‪ .‬او ثابت کرد که هیچ چیزی‬ ‫جایگزین مقام واالی انس��انیت‪ ،‬ش��رافت‪ ،‬احس��ان‪ ،‬یاری‪،‬‬ ‫یاوری‪ ،‬همدردی و‪ ...‬نمی شود‪ .‬او به شکل عملی اشکار کرد‬ ‫رابطه بین پزشک و بیمار‪« ،‬دسته های اسکناس» و «پول»‬ ‫نیست‪ .‬هر پزشکی می تواند حکیم عالیقدری باشد که تنها‬ ‫به حفظ جان انس��ان ها اهمیت می دهد و این اس��ت معنا‬ ‫و مفهوم قس��م نامه «بقراط»‪ .‬هر پزش��کی در دنیای امروز‬ ‫حتی می تواند به مقام حضرت مس��یح پیامبر(ع) برس��د و‬ ‫احیا کننده زندگی باشد به شرطی که مسائل مادی و مالی‬ ‫برایش در درجه دوم اهمیت باش��د‪ .‬شاعر شیرین سخن ما‬ ‫سعدی چه زیبا سروده است‪:‬‬ ‫به حقیقت ادمی باش وگرنه مرغ باشد‬ ‫که همین سخن بگوید به زبان ادمیت‬ ‫مگر ادمی نبودی که اسیر دیو ماندی‬ ‫که فرشته ره ندارد به مقام ادمیت‬ ‫اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد‬ ‫همه عمر زنده باشی به روان ادمیت‬ ‫رسد ادمی به جایی که به جز خدا نبیند‬ ‫بنگر که تا چه حد است مکان ادمیت‬ ‫تازه های پزشکی‬ ‫سرطان دستگاه گوارش‬ ‫ایرن�ا‪ :‬دبیر علمی همایش تومور اس��ترومال دس��تگاه گوارش‬ ‫گف��ت‪ :‬س��االنه حدود هزار تا ‪ 1500‬نفر در کش��ور به س��رطان‬ ‫اس��ترومال گوارش مبتال می شوند که دس��ت کم در ‪50‬درصد‬ ‫بیماران به درمان قطعی رس��یده ایم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬شانس عود‬ ‫بیماری و درمان های کمکی قبل و بعد از جراحی از مسائل بسیار‬ ‫مهم در بیماری تومور استرومال دستگاه گوارش به شمار می اید‪.‬‬ ‫گران بودن امپول گلوکاگون‬ ‫ایلنا‪ :‬رییس انجمن دیابت ایران با اش��اره ب��ه باال بودن قیمت‬ ‫امپول گلوکاگ��ون‪ ،‬داروی حیات��ی بیماران دیابت��ی گفت‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه این امپول زیر پوش��ش بیمه است‪ ،‬اما به دلیل باال‬ ‫بودن قیمت ‪ ،‬هزینه زیادی را برای بیماران دربردارد‪ .‬اس��داهلل‬ ‫رجب گفت‪ :‬امپول گلوکاگون برای کسانی که انسولین تزریق‬ ‫می کنند و بعض��ی اوقات ممکن اس��ت دچار اف��ت قند خون‬ ‫شدیدی شوند‪ ،‬مورد نیاز است‪.‬‬ ‫مغز متفاوت افراد دو زبانه‬ ‫ایس�نا‪ :‬یک پژوهش جدید نشان می دهد که مغز افراد دو‬ ‫ت از مغز افراد دیگر عمل می کند‪ .‬یک دانشمند‬ ‫زبانه متفاو ‬ ‫علوم ش��ناختی اظهار کرد‪ :‬اف��راد دوزبانه‪ ،‬به نحوی از زبان‬ ‫اس��تفاده کرده و ان را یاد می گیرند که ذهن و مغز انها را‬ ‫تغییر داده و پیامدهای مثبتی برای انها به ارمغان می اورد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!