روزنامه صمت شماره 445 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 445

روزنامه صمت شماره 445

روزنامه صمت شماره 445

‫افزایش ‪ ۵‬درصدی سهم صنعت‬ ‫معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫براساس هدف گذاری برنامه ششم توسعه سهم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از تولی��د ناخالص داخل��ی باید ‪ ۵‬درصد افزایش پی��دا کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مطاب��ق اخرین ام��ار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت س��هم بخش های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی حدود ‪ ۳۳‬درصد اس��ت‬ ‫که این میزان در اخر برنامه شش��م توس��عه باید به ‪ ۳۸‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کند به همین منظور افزایش س��رمایه گذاری جدید در دستور کار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫؟‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 445‬پیاپی ‪ 32 1763‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫متولی صنایع تبدیلی کیست؟‬ ‫‪29‬‬ ‫بازگشت به کار نیروی انسانی‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫‪8‬‬ ‫کالف سردرگم حق انتفاع‬ ‫‪9‬‬ ‫کلید «برجام» قفل صادرات‬ ‫فرش را باز می کند‬ ‫‪11‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گواهی سپرده طال‪ ،‬جایگزین وثیقه بانکی‬ ‫پیش بینی صعود طالی جهانی به ‪ 1400‬دالر‬ ‫تخلفات «طالیی» بازار‬ ‫‪14‬و‪17‬و‪18‬‬ ‫دسترسی بریتانیا به بازار اتحادیه‬ ‫اروپا محدود می شود؟‬ ‫‪21‬‬ ‫مدیریت اندازه گیری‬ ‫شوک های اقتصادی ‬ ‫بخش خصوصی مترو می سازد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 7‬اسفند نمایشی از اتحاد‪ ،‬همبستگی و اقتدار ملت‬ ‫‪32‬‬ ‫برای چهارمین سال متوالی در پی دریافت تندیس سیمین‪:‬‬ ‫فوالد خوزستان برترین شرکت متعالی کشور شناخته شد‬ ‫شرح عکس‪ :‬گروهی به نمایندگی از کارکنان شرکت فوالد خوزستان در سیزدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی سال ‪ 94‬در تهران حاضر شدند‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان با دریافت تندیس‬ ‫س��یمین جای��زه ملی تعال��ی س��ازمانی برای‬ ‫چهارمین سال متوالی‪ ،‬برترین شرکت متعالی‬ ‫کشور و رکورددار ارتقای امتیاز تعالی در سطح‬ ‫تندیس شناخته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار روی��داد‪ ،‬مهن��دس‬ ‫محمدرض��ا م��درس خیابان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان روز سه شنبه چهارم‬ ‫اسفندماه در س��یزدهمین همایش جایزه ملی‬ ‫تعالی س��ازمانی تندیس سیمین این جایزه را‬ ‫ب��ه نمایندگی از تمامی کارکنان تالش��گر این‬ ‫شرکت دریافت کرد‪.‬‬ ‫این گ��زارش حاکی اس��ت‪ ،‬در این همایش‬ ‫اع�لام ش��د‪ ،‬از ‪ 69‬بن��گاه پذیرفته ش��ده در‬ ‫فرایندامس��ال ‪ 11‬س��ازمان در سطح تندیس‬ ‫ارزیابی شدند که ش��رکت فوالد خوزستان در‬ ‫جایگاه برترین ش��رکت متعالی ایرانی در صدر‬ ‫این فهرست جای گرفته است‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان فوالدس��از بزرگ‬ ‫کش��ور است که حرکت در مس��یر تعالی را از‬ ‫س��ال ‪ 1367‬همزم��ان با بهره برداری ش��روع‬ ‫کرده‪ ،‬این ش��رکت با اس��تقرار نظام مدیریتی‬ ‫اس��تاندارد توانسته اس��ت در این مدت ضمن‬ ‫حفظ روند رش��د و بهبود مستمر‪ ،‬طی ‪ 4‬سال‬ ‫گذشته رتبه های برتر تعالی را در فرایند جایزه‬ ‫ملی تعالی سازمانی به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در نقشه مسیر تعالی فوالد خوزستان تا سال‬ ‫‪ 1404‬همچنین ترس��یم و اج��رای پروژه های‬ ‫مهمی مانند اس��تقرار مدیریت فناوری‪ ،‬ریسک‬ ‫جام��ع و حاکمی��ت ش��رکتی و نی��ز اتص��ال‬ ‫اس��تراتژی به عملکرد‪ ،‬در دستور کار مدیران و‬ ‫کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی از سال ‪ 1382‬هر‬ ‫ساله در سه سطح تندیس‪ ،‬تقدیرنامه و گواهی‬ ‫تعهد به تعالی به متقاضیان حایز ش��رایط اهدا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تظاهرات گسترده علیه فساد در بغداد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هزاران تن از حامیان جریان صدر عراق برای مشارکت در تظاهراتی گسترده علیه فساد‬ ‫که مقتدی صدر‪ ،‬رهبر این جریان در روزهای اخیر خواس��تار ان ش��ده بود‪ ،‬خود را به‬ ‫میدان التحریر ش��هر بغداد رس��اندند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬صدر نیز در سخنانی ضمن اعالم‬ ‫برائت خود از تمامی مفسدان ـ چه چهره های نزدیک به خود و چه اعضای دیگر احزاب و‬ ‫جناح ها ـ تهدید کرد درصورتی که اصالحات اجرا نشود ‪ ،‬به منطقه سبز یورش خواهد برد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یادداشت شنبه ها‬ ‫مدیریت اندازه گیری‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫«در نزدیک��ی ده مال نصرالدین مکان مرتفعی بود که ش��ب ها باد‬ ‫می امد و فوق العاده سرد می شد‪.‬‬ ‫دوس��تان مال گفتند‪ :‬مال اگر بتوانی یک ش��ب تا صبح بدون انکه‬ ‫از اتش��ی استفاده کنی در ان تپه بمانی‪ ،‬ما یک سور به تو می دهیم‬ ‫وگرنه تو باید یک مهمانی مفصل به همه ما بدهی!‬ ‫مال قبول کرد‪.‬‬ ‫شب در انجا رفت و تا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد و‬ ‫صبح که امد‪ ،‬گفت‪ :‬من برنده شدم و باید به من سور دهید‪.‬‬ ‫گفتند‪ :‬مال از هیچ اتشی استفاده نکردی؟‬ ‫مال گفت‪ :‬نه‪ ،‬فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روش��ن بود‬ ‫و معلوم بود شمعی در انجا روشن است‪.‬‬ ‫دوس��تان گفتند‪ :‬همان اتش تو را گرم کرده و بنابراین ش��رط را‬ ‫باختی و باید مهمانی بدهی!‬ ‫مال قبول کرد و گفت‪ :‬فالن روز ناهار به منزل ما بیایید‪ .‬دوس��تان‬ ‫یکی یکی امدند‪ ،‬اما نشانی از ناهار نبود!‬ ‫گفتند‪ :‬مال‪ ،‬انگار ناهاری در کار نیست!‬ ‫مال گفت‪ :‬چرا ولی هنوز اماده نش��ده‪ ،‬دو س��ه س��اعت دیگر هم‬ ‫گذشت باز ناهار حاضر نبود!‬ ‫مال گفت‪ :‬اب هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم!‬ ‫دوستان به اشپزخانه رفتند ببینند چگونه اب به جوش نمی اید!‬ ‫دیدند مال یک دیگ بزرگ به طاق اویزان کرده و دو متر پایین تر‬ ‫یک شمع کوچک زیر دیگ نهاده!‬ ‫گفتند‪ :‬مال این ش��مع کوچک نمی تواند از فاصله دو متری‪ ،‬دیگ‬ ‫به این بزرگی را گرم کند!‬ ‫مال گفت‪ :‬چطور از فاصله چند کیلومتری می توانست مرا روی تپه‬ ‫گ��رم کند! حاال نمی تواند از دو متری این دیگ را گرم نماید‪ ،‬ش��ما‬ ‫بنشینید و کمی صبر کنید تا اب جوش بیاید و غذا اماده شود‪».‬‬ ‫(نکته‪ :‬با همان متری که دیگران را اندازه گیری می کنید‪ ،‬خودتان‬ ‫را هم اندازه گیری کنید‪).‬‬ ‫بدون ش��ک ه��ر روز در میانه صحبت های م��ان از این و ان حرف‬ ‫می زنیم و دیگران را مورد قضاوت های سطحی قرار می دهیم و گاهی‬ ‫حت��ی پای کالم را از حد و حدود انس��انی و ش��رعی و قانونی فراتر‬ ‫می گذاری��م و با یک زب��ان کوچک چهل پنجاه گرمی‪ ،‬یک انس��ان‬ ‫هفتاد‪ ،‬هشتاد کیلویی را به باد استهزا و تهمت و دروغ ورزی اگاهانه‬ ‫و نااگاهان��ه می گیریم‪ .‬این چه فرهن��گ و مذهب و قانون و عدالتی‬ ‫اس��ت که به ما اجازه می دهد هر کس��ی را بدون شناخت یا با کمی‬ ‫شناخت یا بر اساس شنیده ها قضاوت کنیم؟‬ ‫مگر میزان اندیش��ه انس��انی‪ ،‬متر و اندازه ای است که دست من و‬ ‫شما قرار گرفته است؟ تازه اگر میزان قضاوت درباره دیگری متر من‬ ‫و شما باشد‪ ،‬ایا با همان متر‪ ،‬خودمان را هم اندازه می گیریم؟ یا فقط‬ ‫این متر برای دیگران مورد اس��تفاده قرار می گیرد؟ یا همیشه با این‬ ‫متر‪ ،‬گرم شدن مال از راه دور امکانپذیر است‪ ،‬اما با همین متر پختن‬ ‫اش ما از راه نزدیک امکانپذیر نیست؟‬ ‫سال هاس��ت که سرنوشت همه ما در «مدیریت اندازه گیری»هایی‬ ‫قرار گرفته اس��ت که قبل از انکه بر مبنای قانون باش��د‪ ،‬از نظرهای‬ ‫س��طحی و دیدگاه های ش��خصی افرادی برمی خیزد که در بهترین‬ ‫حالت‪ ،‬مفتش هایی با دانش اندک و س��ن کم و نگاهی دگم و بدون‬ ‫داشتن متر و ابزار اندازه گیری یکسان بوده اند‪.‬‬ ‫اظهار نظر درباره انسان‪ ،‬این موجود پیچیده یک بعدی نیست‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل است که در جهان غرب هم رسانه ها را برای اندازه گیری‬ ‫افراد مش��هور‪ ،‬سیاس��تمداران‪ ،‬بازیگران‪ ،‬ورزش��کاران و امثالهم به‬ ‫یاری می گیرند تا در این میان «واترگیت»ها کش��ف ش��ود و دست‬ ‫خبرنگاران خبره را می فشارند تا به روشنی ذهن افکار عمومی کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تا سنگ محکی در اختیار طالفروش قرار نگیرد‪ ،‬نمی تواند تفاوت‬ ‫زر را از همدیگر تشخیص دهد‪ .‬تفاوت طالی ‪ 14‬عیار با طالی ‪ 18‬و‬ ‫‪ 24‬عیار را فقط طال فروش ان هم با س��نگ محک اصیل و ازمایش‬ ‫کردن‪ ،‬می تواند تعیین کند‪.‬‬ ‫هر کدام از ما موظف هستیم به پاس فرهنگ ایرانی‪ ،‬مذهب اسالمی‬ ‫و قانون اساسی کشوری که در ان زندگی می کنیم‪ ،‬به دیگری احترام‬ ‫بگذاری��م و از قضاوت های ناعادالنه دوری کنیم و دیگری را با همان‬ ‫س��نگ محکی ارزیابی کنیم که دوس��ت داریم خودم��ان را ارزیابی‬ ‫کنند‪ .‬ما اجازه نداریم با اس��تفاده از واژه های می گویند‪ ،‬ش��نیده ایم‪،‬‬ ‫فکر می کنیم‪ ،‬شاید و امثالهم افراد را در زندگی اجتماعی و خصوصی‬ ‫رد صالحیت کنیم و انها را دچار مخمصه های زندگی جمعی کنیم‪.‬‬ ‫ن ادم ها بهراسیم و نگران این گونه قضاوت‬ ‫از رد شدن و رفوزه شد ‬ ‫کردن ها باش��ی م که در طول زندگی‪ ،‬هیچکس بدون متر قانونی‪ ،‬به‬ ‫س�لامت از این گردنه عبور نخواهد ک��رد و زخمی بر دل همه باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫متر و اندازه گیری باید بر اس��اس قانون باشد‪ .‬سنگ محک مسائل‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و حتی خصوصی افراد باید برای همگان‬ ‫یکسان و تابع شرایط هم اندازه باشد‪.‬‬ ‫اگر قانون برای دادن یک مجوز س��اده صنفی تعاریف روشنی مثل‬ ‫کپی شناس��نامه‪ ،‬چند قطعه عکس‪ ،‬فالن مدرک تحصیلی و تجربه‬ ‫چند س��اله و تایید فالن ارگان و برگه سوء پیشینه را می طلبد‪ ،‬من‬ ‫مسئول تش��کیل پرونده یا من امضاکننده صدور مجور اجازه اظهار‬ ‫نظر شخصی ندارم‪ .‬قیافه ان شخص یا نحوه برخورد او نباید تاثیری‬ ‫در پرونده نامبرده داشته باشد‪ ،‬نباید به حرف این و ان توجهی کرد‪.‬‬ ‫مهر قانون با یک متر مشخص باید میزان اندازه گیری ما باشد‪.‬‬ ‫نتیجه حضور در انتخابات عزت و استقالل ملی است‬ ‫بازخوانی اظهارات مقام های مس��ئول پس از‬ ‫ش��رکت در انتخابات و در پای صندوق های رای‬ ‫از جه��ات گوناگون همواره قابل تامل و تفس��یر‬ ‫است‪ .‬حساسیت های گروه های سیاسی با توجه‬ ‫به ش��رایط سیاسی کش��ور و بین المللی در این‬ ‫م��کان به خوب��ی نمایان می ش��ود‪ .‬ب��ه هر حال‬ ‫انتخابات مجل��س خبرگان رهب��ری و دهمین‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی دی��روز برگزار ش��د؛‬ ‫انتخاباتی ک��ه نتیجه ان از دی��دگاه جناح های‬ ‫سیاس��ی برای اینده کش��ور با توجه به شرایط‬ ‫بین الملل��ی حائ��ز اهمیت خواهد ب��ود‪ .‬در این‬ ‫گزارش بخش هایی از س��خنان ش��خصیت ها با‬ ‫لحاظ این مضمون گزینش شده است‪:‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی مردم را به حض��ور در انتخابات با نیت‬ ‫خیر و با قصد ایجاد اعتبار فزاینده برای کش��ور‬ ‫و اس��تقالل کامل کشور و پاس��خ به عزت ملی‬ ‫فراخواندند و گفتند‪ :‬نتیجه حضور در انتخابات‪،‬‬ ‫عزت و استقالل ملی است و ما دشمنانی داریم‬ ‫که چش��م طم��ع دوخته ان��د و انتخاب��ات باید‬ ‫به گونه ای باش��د که دش��من را مایوس و ناامید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حسن روحانی رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫مجلس��ی با هر ترکیبی که با نظر مبارک مردم‬ ‫شکل گیرد برای دولت محترم است‪ :‬همه مردم‬ ‫به ارای اکثریت احترام خواهند گذاشت و اتکای‬ ‫م��ا به اکثریت ارا و نگاه م��ا نیز به صندوق های‬ ‫ارای امروز خواهد بود‪.‬‬ ‫سیدحسن خمینی پس از انداختن رای خود‬ ‫در پاس��خ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر‬ ‫اینکه نظرتان درباره مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫چیست گفت‪ :‬ان شاءاهلل که خوب باشد‪.‬‬ ‫دکت��ر علی الریجان��ی قب��ل از انداختن رای‬ ‫خود ب��ه صندوق‪ :‬مجلس خ��وب باعث افزایش‬ ‫کارامدی و توانمندی کش��ور در حل مشکالت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫املی الریجانی‪ ،‬رییس قوه قضاییه با تاکید بر‬ ‫اینکه صدای رس��ای ملت ای��ران در نه گفتن به‬ ‫اس��تکبار به گوش دنیا خواهد رسید‪ :‬کاخ سفید‬ ‫خواس��ته بود مردم ایران نظ��ر خود را به جهان‬ ‫اعالم کنند و این حضور پرشور مردم پاسخ ملت‬ ‫ایران به کاخ سفید است‪.‬‬ ‫ی اردبیل��ی‪ ،‬مرجع تقلید پس‬ ‫ایت اهلل موس��و ‬ ‫از ش��رکت در انتخاب��ات و انداخت��ن رای خود‬ ‫به صندوق انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و خب��رگان رهبری‪ :‬امیدواری��م نتایج خوب این‬ ‫حضور عموم��ی در عرصه ه��ای مختلف نمایان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موس��وی بجنوردی‪ ،‬عضو مجم��ع روحانیون‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫بر پایه توافق روز دوش��نبه رئیس��ان جمهوری روس��یه و‬ ‫امریکا از ‪ 27‬فوریه س��ال جاری (‪ 8‬اس��فند ‪ )94‬در س��وریه‬ ‫اتش بس برقرار می شود‪.‬‬ ‫در حالی که پیش نویس قطعنامه تحریمی به وسیله امریکا‬ ‫و چین به ش��ورای امنیت تسلیم شده است‪ ،‬چین به سرعت‬ ‫بخشی از تحریم ها علیه این کشور را اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارج��ه هن��د ب��ا رد اظهارات س��فیر‬ ‫امریکا درباره رعایت ازادی بیان در دانش��گاه های این کشور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شکی نیست که تنوع افکار و ازادی بیان در‬ ‫دانشگاه های این کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫مول��ود چاوش اوغل��و‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه ب��ا اعالم اینکه‬ ‫احم��د داود اوغلو‪ ،‬نخس��ت وزیر ترکیه به ایران س��فر خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از انجام این س��فر محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه ایران به ترکیه سفر می کند‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از یک منب��ع اگاه در وزارت‬ ‫خارجه روس��یه اعالم کرد‪ :‬مذاکرات صل��ح میان نمایندگان‬ ‫اعزامی دولت و مخالفان س��وریه به طور احتمالی ‪ 17‬اس��فند‬ ‫(‪ 7‬مارس) در ژنو برگزار می شود‪.‬‬ ‫«سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫دولت امریکا به تعه��دات خود در قبال برقراری اتش بس در‬ ‫سوریه عمل کرده و به ان پایبند باشد‪.‬‬ ‫«نبیه بری» رییس مجلس لبنان گفت‪ :‬معتقدم کلید حل‬ ‫مش��کالت در منطقه گفت وگوی سعودی – ایرانی است و به‬ ‫خاطر امت اسالمی و عربی این گفت وگو باید انجام شود‪.‬‬ ‫کره شمالی خشمگین از انتشار پیش نویس قطعنامه جدید‬ ‫تحریمی شورای امنیت که معتقد است این موضوع با هدایت‬ ‫و رهبری امریکا انجام ش��ده‪ ،‬این کش��ور را به نابودی تهدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مب��ارز با اش��اره ب��ه اهمیت مجل��س خبرگان‬ ‫رهبری‪ :‬درب��اره خبرگان باید کس��انی انتخاب‬ ‫شوند که در خط امام و اسالم باشند‪.‬‬ ‫ایت اهلل علوی گرگانی‪ ،‬مرجع تقلید‪ :‬مسئوالن‬ ‫نظام باید قدر ملت شریف ایران را بدانند چراکه‬ ‫انان باعث ابروی اسالم و نظام هستند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‪ :‬همین‬ ‫مش��ارکت مردم در انتخابات س��ال ‪ 92‬بود که‬ ‫منجر به مذاکرات هس��ته ای بین ایران و کشور‬ ‫بزرگ ش��د و ‪ 7‬اس��فند نی��ز ب��رگ زرینی در‬ ‫مشارکت هوشمندانه مردم در تعیین سرنوشت‬ ‫خود خواهد شد‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور‪ :‬امروز‬ ‫نی��ز بای��د از حق الن��اس صیانت و ب��ا ارامش و‬ ‫دق��ت‪ ،‬ارای ملت را اخذ کرده و این انتخابات را‬ ‫حماسه ساز و با شکوه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫معصوم��ه ابت��کار‪ ،‬رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ :‬بهترین تغییر و اصالح از طریق‬ ‫صندوق های رای امکانپذیر است‪.‬‬ ‫محمدباق��ر قالیباف‪ ،‬ش��هردار تهران‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی باید در س��طح ملی و جهانی‬ ‫روحیه استکبارستیزی و دفاع از مظلومان را در‬ ‫راس کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل امینی ‪ :‬از م��ردم ای��ران می خواهیم‬ ‫همانند گذش��ته به طور گس��ترده در انتخابات‬ ‫ش��رکت کنند و با بصیرت و شناخت به بهترین‬ ‫افراد رای مثب��ت دهند‪ .‬نماین��دگان مجلس و‬ ‫مسئوالن نظام هم مردم شریف ایران و مشکالت‬ ‫انها را فراموش نکنند‪ .‬مردم مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫معیش��تی و بی��کاری دارند‪ .‬منتخب��ان ملت با‬ ‫جدیت تمام کاری کنند که مردم را راضی کنند‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی همچنین به‬ ‫خواه��ران و برادران��ی ک��ه در سراس��ر کش��ور‬ ‫کاره��ای رای گیری از ثبت نام ت��ا نتیجه نهایی‬ ‫را انجام می دهند‪ ،‬توصیه کرد که توجه داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬این اقدام مسئله س��اده ای نیست و این‬ ‫را به عنوان ی��ک کار کارمندی نگاه نکنند‪ ،‬این‬ ‫امانت��داری اس��ت و بدترین گن��اه در اخالقیات‬ ‫اس�لامی این است که انس��ان در امانت خیانت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزی��ر اطالعات پس از حضور در پای صندوق‬ ‫رای در پاس��خ به این پرس��ش که ایا گروه های‬ ‫تروریس��تی برای س��لب امنیت در این دوره از‬ ‫انتخابات اقدامی انجام داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬سخنرانی‬ ‫ویژه ای شنبه در این زمینه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ایت اهلل محس��ن مجتهد شبس��تری‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در اذربایجان ش��رقی‪ ،‬با اشاره به تاکید‬ ‫ام��ام خمین��ی(ره) مبن��ی بر اهمی��ت مجلس‬ ‫خب��رگان رهبری‪ :‬بر اس��اس رهنموده��ای امام‬ ‫راحل‪ ،‬ترکیب مجلس خبرگان باید برای تقویت‬ ‫رهبری باش��د و نه تضعی��ف رهبری و مردم نیز‬ ‫در انتخاب خ��ود باید این موضوع را در نظر قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ایت اهلل مکارم ش��یرازی‪ :‬از خداوند خواس��تم‬ ‫انتخاب��ات به گون��ه ای برگزار ش��ود که س��بب‬ ‫خوشحالی دوس��تان و ناراحتی دشمنان شود و‬ ‫بعد از پایان کسانی که انتخاب می شوند‪ ،‬توفیق‬ ‫داش��ته باشند تا استین ها را باال بزنند و بهتر از‬ ‫گذشته به مردم خدمت کنند‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل احمد جنتی‪ ،‬دبیر ش��ورای نگهبان‪:‬‬ ‫ی ک��ه در این انتخابات‬ ‫بنده توصیه ام به کس��ان ‬ ‫موفق ش��دند این اس��ت ک��ه خودش��ان قانون‬ ‫را قبول داش��ته و ب��ه ان عمل کنن��د؛ به بنده‬ ‫گزارش ه��ای زیادی داده اند ک��ه برخی نامزد ها‬ ‫در خیابان ها به شکل غیرمجاز فعالیت تبلیغاتی‬ ‫دارند‪ ،‬اگر بنا باش��د که از اول کار که هنوز رای‬ ‫نیاورده اند قانون را زیرپا بگذارند‪ ،‬بعد در مجلس‬ ‫می خواهند چکار کنند؟‬ ‫عل��ی مطهری‪ ،‬نامزد انتخاب��ات دهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ :‬دهمین مجلس شورای‬ ‫اسالمی معتدل تر از مجالس گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫غالمعلی حداد عادل‪ ،‬انتخابات را یک جش��ن‬ ‫ملی می دانیم‪ .‬همه ملت در یک جشن سیاسی‬ ‫ش��رکت می کنند و این برای همبستگی ملی و‬ ‫افزای��ش عزت و اقتدار ملی‪ ،‬پیام بس��یار خوبی‬ ‫به دنیا دارد‪.‬‬ ‫عبداهلل نوری‪ ،‬وزیر پیشین کشور‪ :‬حضور ملی‬ ‫و ش��رکت گس��ترده در انتخابات پیامی روشن‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف‪ :‬امروز در برخی کش��ورهای‬ ‫منطقه درگیری ها و برادرکشی را شاهد هستیم‬ ‫و ش��رایط ایجاب می کند‪ ،‬جمهوری اسالمی که‬ ‫با ثبات ترین کش��ور منطقه است‪ ،‬نقش افرینی‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ .‬بنابراین با حضور گسترده‬ ‫مردم در انتخابات موضع ایران در منطقه دست‬ ‫باال باش��د و در جلوگیری از برادرکش��ی نقشی‬ ‫موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬افزایش بهره وری انرژی نیروگاه با فناوری پیشرفته‬ ‫‪ 29‬کیفیت‪ ،‬برگ برنده صنایع سوئیس‬ ‫‪ 30‬متولی صنایع تبدیلی کیست؟‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مطابق هدف گذاری برنامه ششم توسعه محقق می شود‬ ‫افزایش ‪ ۵‬درصدی سهم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی‬ ‫براساس هدف گذاری برنامه شش��م توسعه سهم صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از تولی��د ناخالص داخلی بای��د ‪ ۵‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کن��د‪ .‬درحال حاضر مطابق اخرین امار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سه��م بخش های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از تولید ناخال��ص داخلی حدود ‪ ۳۳‬درصد است که‬ ‫ای��ن میزان در اخر برنامه شش��م توسعه بای��د به ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کند به همین منظ��ور افزایش سرمایه گذاری‬ ‫جدی��د در دستور کار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬درحال حاضر سهم صنای��ع از تولید ناخالص‬ ‫داخلی حدود ‪ ۱۷‬درصد است که به گفته کارشناسان عمده‬ ‫این سهم توسط صنایع بزرگ تامین می ش��ود؛ این درحالی‬ ‫است که در کش��ور های توسعه یافته عم��ده سهم صنایع از‬ ‫تولی��د ناخالص داخل��ی توسط صنایع کوچ��ک و متوسط‬ ‫تامین می شود‪ .‬صنایع بزرگ به دلیل انکه برای اشتغالزایی‬ ‫نیاز ب��ه سرمایه گذاری ک�لان دارند گزین��ه مناسبی برای‬ ‫افزایش سهم تولید ناخالص داخلی نیس��تند بنابراین برای‬ ‫رش��د سهم صنای��ع از تولید ناخالص داخل��ی باید الگو های‬ ‫صنعتی را به صنایع کوچک و متوسط معطوف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۳۳‬درصدی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حسین ابویی مهریزی‪ ،‬معاون برنامه ریزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫درباره هدف گذاری‬ ‫برنامه شش��م توسعه برای افزایش سهم بخش های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در تولی��د ناخالص داخل��ی گفت‪ :‬سهم‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی‬ ‫حدود ‪ ۳۳‬درصد است که مطابق برنامه شش��م توسعه با در‬ ‫نظ��ر گرفتن رش��د ‪ ۵‬درصدی این سهم بای��د به ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کند‪ .‬معاون برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره به سهم صنای��ع از تولید ناخالص داخلی‬ ‫گفت‪ :‬مطاب��ق اخرین امار براساس قیم��ت ثابت سال ‪۸۳‬‬ ‫ص داخلی حدود ‪ ۱۷‬درصد است‪.‬‬ ‫سهم صنایع از تولید ناخال ‬ ‫ی درب��اره برنامه ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ‬ ‫ب��رای ارتقای سهم صنعت در تولی��د ناخالص داخلی گفت‪:‬‬ ‫اگر تمامی دستگاه ها‪ ،‬فع��االن اقتصادی و سیاسی افزایش‬ ‫سرمایه گذاری و بهبود فضای کس��ب و کار را در سال اینده‬ ‫مورد توجه قرار دهند به طور قطع سال اینده ش��اهد بهبود‬ ‫شاخص های صنعتی کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی با بیان اینکه صنعت ب��ه عنوان لکوموتیو‬ ‫اقتصاد کش��ور نقش اساسی در تحقق رش��د ‪ ۸‬درصدی در‬ ‫برنامه ششم توسعه خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش های پیشران‬ ‫اقتصاد کش��ور همچ��ون صنعت و معدن نق��ش اساسی در‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور دارند بنابراین برای تحقق رش��د ‪۸‬‬ ‫درصدی اقتصادی در برنامه ششم توسعه باید توجه تمامی‬ ‫دستگاه های تصمیم گیر به این بخش ها باشد تا در سال های‬ ‫ی متناسب با رشد ‪۸‬‬ ‫برنامه شش��م توسعه شاهد رشد صنعت ‬ ‫درصد اقتصادی باشیم‪.‬‬ ‫صنایع بزرگ است که یک نقص محس��وب می ش��ود چون‬ ‫صنایع بزرگ برای راه اندازی به سرمایه گذاری های باال نیاز‬ ‫دارند‪ .‬صنعت نفت و گاز برای ایجاد اشتغال نسبت به صنایع‬ ‫کوچک مقدار بسیار بیشتری به سرمایه گذاری نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صنایعی که بیشترین سهم از تولید ناخالص‬ ‫داخلی را دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬عمده سهم تولید ناخالص داخلی را‬ ‫صنایعی همچون خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬سیمان و‬ ‫معدنی و‪ ...‬تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش سهم صنعت با سرمایه گذاری‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬اولویت سال ‪۹۵‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ل اینده سرمایه گ��ذاری جدید در صنایع‬ ‫با بیان اینک��ه سا ‬ ‫در دست��ور ک��ار ق��رار دارد گف��ت‪ :‬خ��روج از رک��ود بدون‬ ‫سرمایه گذاری ممکن نیس��ت‪ .‬بنابراین ب��رای بهره برداری‬ ‫از سرمایه گذاری ه��ای موج��ود بای��د سرمایه گ��ذاری را‬ ‫در ای��ن صنای��ع افزایش داد ام��ا منابع داخل��ی کفاف نیاز‬ ‫صنای��ع را نخواهد داد و بای��د از منابع خارجی برای افزایش‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره وقفه چند ماهه در انتش��ار امار و اطالعات از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امار و اطالعات‬ ‫از بخ��ش خصوصی ب��ه وزارتخانه اعالم می ش��ود و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز وظیفه جمع اوری این امار ها را‬ ‫برعهده دارد که اکنون در حال جمع اوری داده ها هس��تیم‬ ‫ق منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫و امار مطابق مستندات و بسیار دقی ‬ ‫ابویی مهریزی با اش��اره به وضعیت صنعت در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬تالش های زیادی ب��رای بهبود وضعیت صنایع انجام‬ ‫ش��ده با این وجود باید وضعیت صنعت بهتر از حال باش��د‪.‬‬ ‫برای ارزیابی درست وضعیت صنایع باید تغییرات و اتفاقات‬ ‫را متناسب با اقتضائات زمانی در نظر بگیریم به همین دلیل‬ ‫با توجه به این شرایط‪ ،‬خروجی صنایع نزدیک به حد انتظار‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫است که به طور قطع در سال اینده ش��اهد وضعیت بهتری‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم صنایع بزرگ در اقتصاد‬ ‫نصراهلل محمدحس��ین فالح‪ ،‬عضو کنفدراسیون صنعت‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درباره دالی��ل کاهش سهم صنعت‬ ‫از تولی��د ناخالص داخل��ی در سال های گذش��ته گفت‪ :‬در‬ ‫سال های اخیر سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به دلیل‬ ‫سوء مدیریت های اقتصادی کاهش پیدا کرده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۱‬ب��ا سیاست های انقباضی که در کش��ور اجرا ش��د سهم‬ ‫صنعت از این انقباض بس��یار بیش��تر از سای��ر بخش ها بود‬ ‫در نتیجه ش��اهد کاهش ‪ ۲۲‬درصدی میزان تولید صنعتی‬ ‫کش��ور بودیم‪ .‬این موضوع باعث ش��د با تعطیلی واحد های‬ ‫صنعتی فعاالن اقتص��ادی در بخش خدمت سرمایه گذاری‬ ‫کنند؛ از انجایی که بخش خدمت نیز سربار ملی محس��وب‬ ‫می شود منبسط ش��دن ان باعث افزایش قیمت های تولید‬ ‫ش��د‪ .‬فالح با اش��اره به راهکارهای افزایش سهم صنایع در‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی گفت‪ :‬تمامی عوامل��ی که منجر به‬ ‫ازاد سازی اقتصاد می شود به طور طبیعی بر توسعه صنعتی‬ ‫و رون��ق تولید تاثیر خواهد گذاش��ت و موج��ب سهولت در‬ ‫کس��ب و کار و‪ ...‬می شود‪ .‬عضو کنفدراسیون صنعت با بیان‬ ‫اینکه رش��د سرمایه گذاری سهم صنع��ت از تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی را افزایش خواهد داد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬سهم صنعت از‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی بین سهم صنایع کوچک و متوسط و‬ ‫صنایع بزرگ تقس��یم بندی می شود‪ .‬در تمام کشورها سهم‬ ‫عم��ده صنعت از تولی��د ناخالص داخل��ی در اختیار صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوسط است اما در ای��ران سهم عمده در اختیار‬ ‫ف�لاح با بی��ان اینکه کاهش مجوز ه��ا و بروکراسی ادار ی‬ ‫بر سهولت کس��ب و ک��ار تاثیر خواهد گذاش��ت اظهارکرد‪:‬‬ ‫هزینه شکست خوردن در سرمایه گذاری را باید کاهش داد‬ ‫درحال حاضر رفتار بازار با کسب و کار های ورشکسته بسیار‬ ‫نامناس��ب است در حالی که شکس��ت جزئی از فعالیت های‬ ‫صنعت��ی است و عالوه بر رفتار ب��ازار در این زمینه خالهای‬ ‫قانونی بسیاری نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ عض��و کنفدراسی��ون صنعت یکی دیگ��ر از عوامل بهبود‬ ‫کسب و کار را کاهش هزینه های تبادالت غیررسمی عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬هزینه هایی که غیر از هزینه های رسمی برای‬ ‫مجوز های رنگارنگ غیرضروری صرف می شود باید کاهش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬به طور کلی هرچه هزینه های یک کس��ب و کار‬ ‫صنعت��ی کاهش پیدا کن��د جذابیت برای ج��ذب سرمایه‬ ‫بیشتر خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مسائل قانونی در نقل و انتقال‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬وجود خاله��ای قانونی برای تعطیل کردن‬ ‫واحد صنعتی و مس��ائلی از این دست ازجمله عواملی است‬ ‫که می تواند رونق صنعتی و سرمایه گذاری را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ بناب��ر این گزارش‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه هدف گذاری های انجام‬ ‫ش��ده و تعیی��ن اولویت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫سرمایه گذاری جدید س��ال ‪ ۹۵‬ساماندهی خال های قانونی‬ ‫در محیط کس��ب و کار‪ ،‬اجرای کامل قانون رفع موانع تولید‬ ‫و بهبود فضای کس��ب و کار و کاهش هزینه های تولید برای‬ ‫جذب سرمایه گذاری بیشتر از ضرو رت های سال ‪ ۹۵‬است تا‬ ‫هدف گذاری های تعیین شده محقق شود‪.‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫‪4‬‬ ‫تحقق رویای «اینترنت اشیاء» با کمک نانوسیم‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه هاروارد با استفاده از فناوری نانوسیم و بافت انه ا در حال ارائه‬ ‫سخت افزاری هس��تند که بتواند مش��کل تداخل ام��واج در اینترنت اش��یاء را حل کند‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نشان می دهد که اینترنت اشیاء (‪ )IoT‬تنها در بخش راه اهن تا سال ‪2025‬م‬ ‫گ��ردش مالی بیش از ‪14‬تریلیون دالر خواهد داش��ت‪ .‬برخی معتقدند برای جلوگیری از‬ ‫تداخل‪ ،‬بهتر است درباره برخی قوانین و سیاست ها تجدید نظر کرد‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫خنک کاری ژنراتور نیروگاه و‬ ‫الکتروموتورها‬ ‫افزایش بهره وری انرژی نیروگاه با فناوری پیشرفته‬ ‫محسن معصومی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ژنراتور وظیفه تبدی��ل انرژی مکانیکی از توربین به انرژی‬ ‫الکتریک��ی را برعهده دارد‪ .‬یکی از چالش های مهم ژنراتورها‬ ‫سیستم خنک کاری انهاست‪ .‬سیس��تم خنک کاری مناسب‬ ‫منجر به بهب��ود عملکرد ژنراتور و کاه��ش تلفات انرژی ان‬ ‫می ش��ود‪ .‬فناوری ه��ای نوین ازجمله نانو فن��اوری به کمک‬ ‫خنک کاری ژنراتور ها امده اند‪ .‬این فناوری روش های مختلفی‬ ‫برای طراحی مناسب و بهینه سیس��تم های خنک کننده در‬ ‫انواع نیروگاه ها پیشنهاد می کند‪ .‬یکی از این روش ها استفاده‬ ‫از نانو سیاالت اس��ت‪ .‬نانو سیاالت که از توزیع ذرات با ابعاد‬ ‫نانو در سیاالت معمولی مانند اب حاصل می ش��وند‪ ،‬نس��ل‬ ‫جدی��دی از سیاالت با ظرفیت بس��یار زی��اد در کاردبرهای‬ ‫صنعتی هس��تند‪ .‬اندازه ذرات مورداستف��اده در نانو سیاالت‬ ‫از ی��ک ت��ا ‪ ۱۰۰‬نانومتر اس��ت‪ .‬ای��ن ذرات از جنس ذرات‬ ‫فل��زی همچون م��س (‪ ، )Cu‬نقره (‪ )Ag‬یا اکس��ید فلزی‬ ‫همچون الومینیوم اکسید (‪ ،)Al2O3‬اکسید مس (‪)CuO‬‬ ‫و‪ ...‬هس��تند‪ .‬این مواد ب��ه دلیل قابلیت انتق��ال حرارت باال‬ ‫ب��رای افزایش خ��واص خنک کنندگی مانن��د فلوی گرمایی‬ ‫ب��اال و قابلیت ترش��وندگی در غلظت متوسط که مش��خصه‬ ‫مفیدی در نیروگاه هاست استفاده می ش��ود‪ .‬بنابراین طراحی‬ ‫سیس��تم های خنک کنندگی به کمک تزریق نانوسیال برای‬ ‫بهبود سیس��تم های مهندسی پیچیده امری ضروری به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬از س��وی دیگر یک��ی از روش ه��ای افزایش ایمنی‬ ‫نیروگاه ها افزایش قابلیت انتقال حرارت در انهاست‪ .‬بنابراین‬ ‫نانوسیال ها ب��ه خاطر قابلیت فزاین��ده در انتقال حرارت در‬ ‫نیروگاه ها بس��یار مورد توج��ه قرار می گیرن��د‪ .‬نانو سیاالت‪،‬‬ ‫سیس��تم خنک کنن��ده پربازدهی را فراه��م می کنند که به‬ ‫کمک ان تعداد ترانسفورماتورها نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫تولید نسل جدید ترانزیستورها‬ ‫با نانوسیم کواکسیال‬ ‫یک گروه پژوهش��ی بین المللی با استف��اده از ساختار‬ ‫هسته ای ‪-‬پوسته ای از جنس سیلیکون و ژرمانیوم موفق‬ ‫به تولید قطعه ای ش��دند که سرع��ت حرکت الکترون در‬ ‫ان باال بوده و می تواند به عنوان نسل جدید ترانزیستورها‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫یک گروه پژوهشی از موسسه ملی علوم مواد (‪)NIMS‬‬ ‫ژاپن با همکاری پژوهش��گران از موسسه فناوری جرجیا‬ ‫موفق ب��ه ساخت نانوسیم چند الیه ای ش��دند که دارای‬ ‫هسته ای از جنس ژرمانیوم و پوسته ای از جنس سیلیکون‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن ماده ب��ه منظور ساخ��ت ترانزیس��تورهای سریع‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این پژوهش��گران این پ��روژه الیه سیلیکونی‬ ‫و ژرمانیوم��ی را که دارای ناخالص��ی است تغییر ساختار‬ ‫داده اند تا عملکرد سیس��تم بهبود یابد‪ .‬با این کار مشکل‬ ‫پراش الکترون به دلیل وجود ناخالصی رفع می شود‪ .‬نتایج‬ ‫این پروژه گامی به سوی ساخت ترانزیستورهای پرسرعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساخت پیکسل نمایشگر‬ ‫با استفاده از اکسیدالومینیوم‬ ‫پژوهش��گران ب��ا استف��اده از نانوساختارهای اکس��ید‬ ‫الومینیوم موفق به ساخت پیکس��ل برای نمایش��گرهای‬ ‫«ال سی دی » ش��دند‪ .‬این کار موجب بهبود کیفیت رنگ‬ ‫در محصوالت می شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از زم��ان روزان��ه ه��ر ف��رد صرف تماش��ای‬ ‫نمایش��گرهای بلور مایع یا همان «ال سی دی» می ش��ود‪.‬‬ ‫کیفیت «ال سی دی» ها در ح��ال بهبود است اما در حال‬ ‫حاض��ر تم��ام محصوالت این ح��وزه به گون��ه ای ساخته‬ ‫می ش��ود که به مرور کمرنگ می شوند‪ .‬رنگ های رایج در‬ ‫نمایش��گرها به مرور زمان دچار زوال می ش��وند به همین‬ ‫دلیل پژوهش��گران سراغ استف��اده از نانوذرات الومینیوم‬ ‫رفتند که می تواند با استفاده از رزونانس پالسمونی رنگ‬ ‫زنده ایجاد کند‪ .‬برای تولید چنین رنگ هایی پژوهشگران‬ ‫با استفاده از نانوذرات اکس��یدالومینیوم پیکسل نمایشگر‬ ‫ساختند‪ .‬پراش نور از سطح این پیکسل ها منجر به تولید‬ ‫رنگ می شود که با تغییر ارائه ها می توان رنگ تولید شده‬ ‫را نیز تغییر داد‪ .‬استفاده از نانوساختارهای الومینیوم برای‬ ‫تولید پیکسل در صنعت الکترونیک مزیت دارد؛ دلیل این‬ ‫امر ارزان بودن این ماده و امکان تولید ساختارهای بسیار‬ ‫کوچک با استفاده از الومینیوم است‪.‬‬ ‫صنعت ب��رق به دلی��ل نقش زیر بنای��ی و ارتباط‬ ‫تنگاتنگ با عوامل موثر بر رش��د اقتصادی‪ ،‬صنعتی‬ ‫پوی��ا و تاثیرگذار است‪ .‬افزای��ش کارایی و بهره وری‬ ‫در ان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است‪ .‬بخش‬ ‫تولی��د برق مهم ترین و در عی��ن حال پرهزینه ترین‬ ‫بخ��ش در صنع��ت ب��رق اس��ت‪ .‬بنابراین ب��ا ورود‬ ‫رویکرده��ای جدید نس��بت به این صنع��ت‪ ،‬امروزه‬ ‫چالش ه��ای بزرگی در صنای��ع و حوزه های مختلف‬ ‫به وجود امده است‪ .‬رمــز موفقیت کش��ــورها و در‬ ‫مقیاس کوچکتر بنگاه های اقتصادی‪ ،‬تولید مبتنی بر‬ ‫فناوری های روز و پیش��رفته با بهره وری باال اســت‪.‬‬ ‫به عبارت ساده تر هــدف انها تولید محصول و ارائه‬ ‫خدم��ات با ارزش افزوده بیش��تر اســ��ت‪ .‬دستیابی‬ ‫ب��ه ای��ن هدف ب��دون تکیه ب��ر دان��ش روز‪ ،‬مواد و‬ ‫فناوری های نوین میس��ر نخواهد شــد‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫فناوری نانو که امروزه در بسیاری از صنایع نفوذ پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬در نیروگاه ه��ای برق نیز در حال ایفای نقش‬ ‫اس��ت‪ .‬موارد استفاده از این فناوری را می توان به دو‬ ‫قسمت مختلف تقسیم بندی کرد؛ نخست استفاده از‬ ‫ان برای مولدهای مقیاس کوچک و انرژی نو و مورد‬ ‫دوم بهب��ود چالش های نیروگاه ه��ای مقیاس بزرگ‬ ‫و سنت��ی است‪ .‬به طوری که بی��ش از ‪80‬درصد برق‬ ‫تولیدی کش��ور با استفاده از نیروگاه های با سوخت ‬ ‫فس��یلی است‪ .‬رف��ع چالش های موج��ود در نهایت‬ ‫منجر به افزایش کارایی و بهره وری انرژی نیروگاه ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی‬ ‫از دیگر ش��کل های ان مانند انرژی شیمیایی‪ ،‬انرژی‬ ‫ظرفیت گرانشی و‪ ...‬به انرژی الکتریکی است‪ .‬وظیفه‬ ‫اصلی در همه نیروگاه ها به طور تقریبی بر عهده مولد‬ ‫یا ژنراتور است؛ ماش��ینی دوار که انرژی مکانیکی را‬ ‫به ان��رژی الکتریکی تبدیل می کند‪ .‬انرژی مورد نیاز‬ ‫توربین ها انرژی جنبشی سیال متحرک را به انرژی مکانیکی‬ ‫تبدیل می کنند‪ .‬امروزه پره های توربین از جنس سوپرالیاژها‬ ‫و الیاژه��ای تیتانیوم و الومینیوم هس��تند‪ .‬هزینه تامین مواد‬ ‫اولیه از یک سو و پیچیدگی روش های تولید‪ ،‬ماش��ین کاری و‬ ‫کنت��رل کیفی از سوی دیگر سبب ش��ده است که این قبیل‬ ‫قطعات قیمت تمام ش��ده باالیی داشته باشند‪ .‬این قطعات در‬ ‫تماس مستقیم با گازهای داغ هستند و در اثر عوامل تخریبی‬ ‫مختلف��ی ازجمله سوخت مورد استفاده ش��وک های حرارتی‬ ‫و ش��رایط محیطی اسیب می بینند‪ .‬اسیب های واردش��ده به‬ ‫صورت کاهش ضخام��ت و تضعیف فلز پایه به دلیل خوردگی‬ ‫داغ‪ ،‬اکس��یداسیون‪ ،‬فرسای��ش و پوسته ش��دن یا افت خواص‬ ‫مکانیک��ی در اثر نفوذ عوامل مض��ر به داخل زمینه الیاژ‪ ،‬بروز‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬دهه گذش��ته تالش های زیادی برای افزایش مقاومت‬ ‫ای��ن الیاژها انجام ش��د ه است تا افزایش توام ب��ا استحکام و‬ ‫مقاوم��ت به اکس��یداسیون و خوردگ��ی و امکان ب��اال بردن‬ ‫دم��ا جهت افزایش ب��ازده توربین فراهم ش��ود و نیز بتوان از‬ ‫سوخت های ناخالص تر و ارزان ت��ر برای احتراق استفاده کرد‪.‬‬ ‫افزایش مقاومت به خوردگی الیاژ‪ ،‬با بهبود ترکیب شیمیایی‪،‬‬ ‫حرارتی و درنهایت افزایش طول عمر انها می ش��ود‪.‬‬ ‫نانوسیاالت در خنک کاری و روانکاری قس��مت های‬ ‫مختل��ف نیروگاه��ی استف��اده می ش��وند ؛ ازجمله‬ ‫ژنراتورها و بلبرینگ ها ی توربین و روتور‪ .‬این فناوری‬ ‫سب��ب افزایش میزان ن��رخ انتقال ح��رارت و بازده‬ ‫حرارتی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستیابی به هوای بهتر برای کمپرسورها‬ ‫برای چرخاندن یک ژنراتور از راه های مختلفی تامین‬ ‫می شود و عموما به میزان دسترسی به منابع مختلف‬ ‫ان��رژی در ان منطق��ه و دانش فنی گ��روه سازنده‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬در این بین نیروگاه ه��ای حرارتی از‬ ‫اهمیت بس��زایی برخوردارن��د و چالش های بزرگی‬ ‫نی��ز درپی دارند‪ .‬برخی قس��مت هایی ک��ه در انواع‬ ‫نیروگاه ه��ای حرارتی عموما موجود است و به وسیله‬ ‫فناوری های نوین از جمل��ه نانو می توان در عملکرد‬ ‫انها بهبود ایجاد کرد‪ ،‬عبارتند از‪ :‬مدخل هوا‪ ،‬توربین‬ ‫و کمپرسور‪ ،‬محفظه احتراق‪ ،‬ژنراتور‪ ،‬اگزوز و استک‪،‬‬ ‫میل��ه روتور و بلبرینگ‪ ،‬بویلر‪ ،‬کندانس��ور و فیدواتر‬ ‫افزایش بازده توربین ها‬ ‫اصالح ریزساختار‪ ،‬کنترل دمای کاری و کاهش عوامل خورنده‬ ‫در محیط کاری انجام می شود‪ .‬همچنین افزودن برخی عناصر‬ ‫مانن��د کروم و الومینیوم سبب افزایش مقاومت به خوردگی و‬ ‫اکسیداسیون می شود‪ .‬اما افزودن این عناصر سایر خواص الیاژ‬ ‫مانند استحکام و مقاومت به ضربه را به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫از طرفی کاهش دمای ک��اری توربین ها‪ ،‬بازده را کاهش داده‬ ‫و مقرون به صرفه نخواهد بود‪ .‬به منظورکاهش عوامل خورنده‬ ‫می ت��وان از حذف کردن سوخت‪ ،‬هوا و … استفاده کرد ولی‬ ‫ح��ذف کامل این عوام��ل امکان پذیر نیس��ت‪ .‬از این رو جهت‬ ‫برطرف ک��ردن معضالت مذکور‪ ،‬استفاده از پوش��ش‪ ،‬مطرح‬ ‫ش��ده که فلسفه ان طراحی سیستمی مش��تمل از یک الیاژ‬ ‫ب��ا استحکام باال برای تحمل تنش ها و یک پوش��ش سطحی‬ ‫ب��رای رسیدن ب��ه باالترین خواص حفاظت��ی در برابر محیط‬ ‫اس��ت‪ .‬از بین پوش��ش های مرسوم می توان به پوش��ش های‬ ‫سرامیکی و پوش��ش های کروم سخت اش��اره ک��رد‪ .‬اما همه‬ ‫این روش ها مش��کالت مهمی دارند ک��ه باعث محدودیت در‬ ‫استفاده از انها می ش��ود‪ .‬ابکاری ک��روم‪ ،‬همراه با مواد سمی‬ ‫و خطرناک است و رف ع انها هزینه بس��یار زیادی می طلبد‪ ،‬از‬ ‫طرف دیگر پوشش های پاش��ش پالسمایی سرامیکی‪ ،‬قیمت‬ ‫طراحی عایق های حرارتی پیشرفته برای محفظه های احتراق‬ ‫وظیفه اصل��ی محفظه احتراق دریافت هوای فش��رده‬ ‫از خروج��ی کمپرسور و انجام عم��ل احتراق کامل روی‬ ‫ن به شکل مداوم است‪ .‬هدر‬ ‫سوخت های وارد ش��ده به ا ‬ ‫رفتن ح��رارت در محفظ��ه احتراق یک��ی از چالش های‬ ‫همیشگی در صنعت نیروگاهی است‪ .‬این موضوع منجر‬ ‫به بازده پایین احتراق می ش��ود‪ .‬البت��ه در محفظه های‬ ‫احتراق با مشکالت دیگری نیز روبه رو هستیم که ازجمله‬ ‫انها می توان به ترک خوردن محفظه در اثر دماهای باال‪،‬‬ ‫احتراق ناپایدار ش��عله که معموال با تش��دیدهای صوتی‬ ‫هم��راه اس��ت‪ ،‬عملکرد نادرس��ت سیس��تم جرقه زن در‬ ‫زمستان و هوای سرد و تولید گازهای سمی و الوده کننده‬ ‫محیط زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫بنابراین راهکارهایی نیاز است تا در یک نیروگاه فسیلی‬ ‫حداکثر ح��رارت تولیدی در محفظه احتراق صرف تولید‬ ‫انرژی ش��ده و از اتالف ان جلوگیری ش��ود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ح��رارت ب��اال باعث ترک خ��وردن محفظه نش��ود‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از اتالف حرارت از مواد عایق در اطراف محفظه‬ ‫احتراق و لوله های انتقال حرارت استفاده می شود‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت ه��ای ای��روژل‪ ،‬مواد جدی��دی بوده که‬ ‫محاف��ظ و عایق حرارت��ی مناسبی در مقاب��ل هر ‪ 3‬نوع‬ ‫پمپ و برج خنک کننده‪.‬‬ ‫مهمتری��ن فناوری های مورد استف��اده در بخش‬ ‫نیروگاه��ی نانوالیاف ها‪ ،‬نانوپوش��ش ها و نانوسیاالت‬ ‫هس��تند‪ .‬کارب��رد نانوالیاف ه��ا در بهبود سیس��تم‬ ‫فیلتراسی��ون ه��وای ورودی نیروگاه ه��ای گازی و‬ ‫سی��کل ترکیب��ی است‪ .‬ای��ن فناوری سب��ب بهبود‬ ‫فیلتراسیون هوای ورودی در شرایط مختلف جوی و‬ ‫اب وهوایی می شود و در نهایت سبب بهبود بازدهی‬ ‫نیروگاه خواهد ش��د‪ .‬نانوپوشش ها برای پوشش دهی‬ ‫پره ه��ای توربین و کمپرسور استفاده می ش��وند که‬ ‫منجر ب��ه کاهش خوردگ��ی و فرسودگی و مقاومت‬ ‫انتقال گرما شامل تشعشع‪ ،‬جابه جایی و همرفتی هستند‪.‬‬ ‫خصوصی��ت ویژه این محص��ول‪ ،‬امکان ساخت به صورت‬ ‫مای��ع اس��ت که استف��اده از ان را روی سط��وح فلزی و‬ ‫غیرفلزی توسط پیستوله‪ ،‬برس و رول های نقاشی ممکن‬ ‫می کند‪ .‬همچنین نانویی بودن ذرات این پوشش ها باعث‬ ‫ی که‬ ‫می ش��ود بیش��ترین نف��وذ را در حفره ه��ای سطح ‬ ‫عملیات پوشش دهی روی ان انجام می شود داشته باشیم‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تراکم این الیه های نازک به حدی است که‬ ‫میزان تخلخل در ان بس��یار کم بوده و عواملی که سبب‬ ‫خوردگی می ش��وند نی��ز نمی توانند در ای��ن الیه ها نفوذ‬ ‫کنند‪ .‬در ضمن چسبندگی این نوع پوشش به ماده هدف‬ ‫بسیار مناسب بوده و استحکام پوشش بسیار باالست‪.‬‬ ‫این کامپوزیت ها عایق های بسیار خوب حرارت هستند‪.‬‬ ‫ای��ن مواد به دلیل خ��واص مناس��ب در پانل های عایق و‬ ‫بلوک های نس��وز در نیروگاه در محفظ��ه احتراق و سایر‬ ‫قسمت هایی که نیاز به جلوگیری از اتالف حرارت دارند‪،‬‬ ‫قاب��ل استفاده است‪ .‬همچنین این مواد نس��وز می توانند‬ ‫خاصی��ت ضداتش بودن را همراه ب��ا استحکام مکانیکی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬یک ش��رکت امریکایی‪ ،‬محصولی به نام‬ ‫‪ Nansulate‬تولید کرده است‪.‬‬ ‫کمتری نس��بت به کروم سخت دارند‪ ،‬اما تردند و چسبندگی‬ ‫خوب��ی با زمین��ه ایجاد نمی کنن��د‪ .‬از ای��ن رو جایگزینی این‬ ‫پوش��ش ها با پوشش هایی که این مش��کالت را نداشته باشند‬ ‫نیز بس��یار مورد توجه است‪ .‬از میان راه های مختلف‪ ،‬استفاده‬ ‫از پوش��ش های نانوساختار از بهترین و جدیدترین ش��یوه ها‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫با توجه به تاثیر بس��زای بکارگیری فن��اوری نانو در بهبود‬ ‫خواص پوش��ش ها‪ ،‬تاکنون خواص مختلفی از پوشش ها مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته است‪ .‬در این میان پوشش های سد حرارتی‬ ‫(‪ TBC (Thermal Barrier Coating‬از اهمیت بسزایی‬ ‫جهت ایزول��ه کردن حرارتی اج��زای داغ‪ ،‬برخوردارند چراکه‬ ‫این پوش��ش‪ ،‬فل��ز را ایزوله می کن��د و باعث می ش��ود که با‬ ‫باالت��ر رفتن دمای کاری‪ ،‬بازدهی موت��ور افزایش یابد‪ ،‬دمای‬ ‫اجزای فلزی پایین تر بیاید و در نتیجه خوردگی دیرتر صورت‬ ‫گی��رد و احتیاج کمتری به خنک کننده باش��د‪ .‬این موارد در‬ ‫مجموع منج��ر به بهبودکارایی‪ ،‬بازدهی و طول عمر بیش��تر‬ ‫اجزای موتور توربین های گازی می شود‪ .‬معموال برای ساخت‬ ‫این مواد از الیه های نانو متری اکس��ید الومینیوم (‪)Al2O3‬‬ ‫و اکس��ید سیلیس��یوم (‪ )SiO2‬استفاده می ش��ود‪ .‬مهم ترین‬ ‫هوای ورودی به کمپرسور نیروگاه گازی باید تمیز‬ ‫و خش��ک (عاری از هرگون��ه ذرات معلق در فضای‬ ‫اطراف خود) باش��د‪ .‬زیرا از طرفی رسوب گرد و غبار‬ ‫روی پ��ره کمپرسور و توربین ش��کل ایرودینامیکی‬ ‫پره ه��ای انه��ا را به ط��ور محس��وس تغیی��ر داده و‬ ‫باع��ث صدمه دی��دن انها می ش��ود و از طرف دیگر ‬ ‫باع��ث ایجاد احتراق نامناسب خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫تمامی توربین های گ��از‪ ،‬مجهز به سامانه های فیلتر‬ ‫متعددی برای تمیز کردن هوای ورودی هستند که‬ ‫در ای��ن سامانه ها چند ردی��ف فیلترهای مختلف به‬ ‫منظور جلوگی��ری از ورود قطعات بزرگ تا کوچک‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در ردی��ف اول سامان��ه ورودی ه��وا از‬ ‫توری هایی ب��ا مش بزرگ برای جلوگی��ری از ورود‬ ‫قطع��ات بزرگ مانند پرنده ها و مواردی از این دست‬ ‫استف��اده می ش��ود‪ .‬در ردی��ف دوم فیلترهای فلزی‬ ‫ق��رار می گیرند که در ان ذرات عبوری در اثر دوران‬ ‫داخل فیلترها به اطراف کانال عبور هوا منتقل شده‬ ‫و از مس��یر جریان خارج می شوند‪ .‬در ردیف سوم از‬ ‫فیلتر هایی استفاده می شود که از عبور ذرات با قطر‬ ‫بزرگتر از ‪ 50‬میکرون جلوگی��ری کنند‪ .‬استفاده از‬ ‫فیلترها ب��ا چالش هایی همراه است‪ .‬ازجمله بازدهی‬ ‫پایین برخی از انواع فیلتراسیون‪ ،‬یا کثیفی زودهنگام‬ ‫المان های سیس��تم فیلتراسیون استاتیکی که منجر‬ ‫به تعویض مکرر فیلترها می شود‪.‬‬ ‫اسیب های وارد ش��ده به پوش��ش های س��د حرارتی‪ ،‬پوسته‬ ‫شدن در فصل مشترک پوشش سرامیکی ـ فلز می باشد‪ .‬دلیل‬ ‫این اتفاق اکس��یداسیون پوشش اتصالی و تغییر سریع درجه‬ ‫حرارت در توربین گاز می باش��د‪ .‬این مشکل را نیز می توان با‬ ‫استف��اده از مواد نانو ساختار برای پوش��ش سد حرارتی بهبود‬ ‫بخشید‪ .‬در واقع فلزات نانوساختار با کاهش اندازه دانه‪ ،‬سختی‬ ‫و استحک��ام باالتری دارند‪ .‬همچنی��ن در نتیجه افزایش مرز‬ ‫دانه ها نفوذپذیری و ضریب انبساط حرارتی افزایش و هدایت‬ ‫حرارتی کاهش می یاب��د‪ .‬در نتیجه مواد نانو ساختار می توانند‬ ‫در پوش��ش های سد حرارتی کاربرد داشته باشند‪ .‬عمده ترین‬ ‫روش��ی که برای پوش��ش سد حرارتی در حال��ت نانوساختار‬ ‫به کار گرفته می شود‪ ،‬پوش��ش دهی پالسمایی است‪ .‬استفاده‬ ‫از پوش��ش های (‪ )TBC‬مزایای قاب��ل توجهی به همراه دارد‪.‬‬ ‫ازجمله این دستاورد ها می توان به افزایش استحکام و سختی‪،‬‬ ‫افزایش مقاومت به خوردگی‪ ،‬کاهش هدایت حرارتی و بهبود‬ ‫مقاومت به سایش اشاره کرد‪.‬‬ ‫در داخل کشور پژوهش های زیادی روی ساخت پوشش های‬ ‫مقاوم به حرارت ب��ا استحکام باال در حال انجام است و نتایج‬ ‫خوبی هم به دست امده است‪.‬‬ ‫تولید روان کننده های صنعتی پیشرفته‬ ‫روان کننده ه��ا در سیس��تم های مختل��ف الکتریک��ی‬ ‫و به وی��ژه در موتوره��ا و ژنراتوره��ای نیروگاه ه��ای برق‬ ‫کاربرد ه��ای فراوان��ی دارد‪ .‬ش��فت روتور وظیف��ه انتقال‬ ‫حرکت دوران��ی بین توربین‪ ،‬استات��ور و روتور ژنراتور را‬ ‫برعه��ده دارد‪ .‬از انجایی که سرعت دورانی هر یک از این‬ ‫‪ 3‬جزء یکس��ان نیست‪ ،‬استفاده از بلبرینگ الزامی است‪.‬‬ ‫یک��ی از چالش ها در این زمین��ه افزایش سختی موضعی‬ ‫ت ک��ه معموال در اثر‬ ‫در سط��ح روتورهای نیروگاهی اس ‬ ‫اصطکاک و سایش شدید به وجود می اید و گاهی عملکرد‬ ‫روت��ور را دچار اختالل می کند‪ .‬نان��و افزودنی های روغن‬ ‫ب��ازده موتور‬ ‫ ‬ ‫به ط��ور اساس��ی بر صرفه جوی��ی سوخت و‬ ‫تاثی��ر دارند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬خواصی که برای این افزودنی ها‬ ‫گفته ش��ده عبارتند از‪ :‬کاهش ضریب اصطکاک‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان ساییدگی در اجزای موتور‪ ،‬ترمیم سطوح درگیر و‬ ‫بهبود خواص سطحی‪ ،‬افزایش بازده موتور در اثر افزایش‬ ‫فش��ار در سیلندر‪ ،‬کاهش هزینه تعمی��رات و نگهداری‪،‬‬ ‫کاه��ش صدای موت��ور و گازهای االین��ده‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫اکس��یداسیون روغن‪ ،‬تمیز کردن سیستم سوخت رسانی‬ ‫و افزای��ش قدرت خروجی موتور و‪ ...‬دالیل استفاده از نانو‬ ‫ذرات در روانکارها در ‪ 3‬بخش تقسیم بندی می شود‪:‬‬ ‫* سایز بس��یار کوچک و در نتیجه امکان تماس اسان‬ ‫بین ذرات‬ ‫* بازده��ی در دمای باال‪ ،‬دستیابی به امکان حفاظت از‬ ‫سطح در مقابل دما‪ ،‬تغییر بار و سرعت‬ ‫* قابلی��ت انتخ��اب فناوری ه��ای مختل��ف و ظرفیت‬ ‫دستیابی به مشخصه های مفید نانو ذرات مختلف‪.‬‬ ‫روان کنن��دهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﺑﻪ روانﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮔﺎزی‪ ،‬روانﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ‪،‬‬ ‫روانﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ و روانﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ‬ ‫دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی کرد‪ .‬روان کننده های جامد معمولی‪ ،‬ترکیبات‬ ‫الی��ه ای مانن��د گرافی��ت‪ ،‬سولفید مولیب��دن (‪ )MoS‬و‬ ‫سولفید تنگس��تن (‪)WS‬هستند که لغزش الیه های انها‬ ‫روی یکدیگ��ر موجب کاهش اصطکاک می ش��ود‪ .‬اما لبه‬ ‫الیه ها به تدریج تجزیه ش��ده و در نتیجه باعث چسبیدن‬ ‫انه��ا به سط��ح فلز می ش��ود‪ .‬اندازه نس��بتا ب��زرگ این‬ ‫ی مان��ع از ورود انها به حفره های سطح‬ ‫پولک ه��ای الیه ا ‬ ‫فلز شده و درنتیجه این مواد روی سطح فلز انباشته شده‬ ‫و به سطح می چس��بند و کارای��ی روان کنندگی خود را‬ ‫از دست می دهند‪ .‬این کار درنهایت موجب فشرده ش��دن‬ ‫قطعه های فلزی به یکدیگر و فرسودگی انها می شود‪.‬‬ ‫پیگیری تامین امکانات زیربنایی‬ ‫حجت اله خلیل زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی گلستان گفت‪:‬‬ ‫تامی��ن امکانات زیربنایی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی این اس��تان به صورت‬ ‫جدی در حال پیگیری است‪ .‬نشست مشترک شورای معاونان و مدیران شرکت‬ ‫با مدیران واحدهای صنعتی به منظور شناسایی مشکالت انها برگزار می شود که‬ ‫اقدام مهمی در ارائه خدمت به صنعتگران به شمار می رود‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫استقرار ‪40‬درصد صنایع کوچک در شهرک های صنعتی‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور با فراهم کردن‬ ‫امکانات زیربنایی مناسب ترین محل برای توسعه‬ ‫فعالیت های صنعتی احداث شده است که تاکنون‬ ‫‪40‬درصد از صنایع کوچک کشور را در خود جای‬ ‫داده که به اعتقاد کارشناس��ان ش��رایط مناسبی‬ ‫را ب��رای جذب س��رمایه گذاران خارجی در فضای‬ ‫جدید کشور بعد از لغو تحریم ها فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت های اح��داث کارخانه ها در‬ ‫جهت کمک به توس��عه صنایع کوچ��ک و ایجاد‬ ‫محیط های اماده به نام شهرک های صنعتی برای‬ ‫تس��ریع در احداث صنایع اس��ت زیرا اشتغالزایی‬ ‫واقع��ی و توس��عه پای��دار به طور غیرمس��تقیم با‬ ‫شهرک سازی و کمک به احداث صنایع در صورتی‬ ‫محقق می شود که شرکت شهرک های صنعتی به‬ ‫درستی وظایف خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫به گفته برخی کارشناسان‪ ،‬در مدت پایانی قبل‬ ‫از لغ��و تحریم ها‪ ،‬برنامه ریزی برای تامین امکانات‬ ‫زیربنایی به منظور امادگی ش��هرک های صنعتی‬ ‫در جذب سرمایه های خارجی بعد از لغو تحریم ها‬ ‫و مدیری��ت متقاضی��ان س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫اغاز ش��ده بود تا در زم��ان حال‪ ،‬امادگی پذیرش‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در شهرک های‬ ‫صنعتی وجود داشته باشد‪ .‬این امکانات زیربنایی‬ ‫ش��امل برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات‪ ،‬اب‪ ،‬روشنایی معابر و‬ ‫شبکه داخلی توزیع برق است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص تعیین می�زان صنعتی بودن‬ ‫کشورها‬ ‫اذربایجان غربی یکی از محروم ترین استان های‬ ‫کش��ور در حوزه صنع��ت به ش��مار می اید؛ حال‬ ‫انکه حائز بهترین ش��رایط ب��رای انتقال تولیدات‬ ‫ب��ه کش��ور های خارج��ی و جذب س��رمایه های‬ ‫خارج��ی در بخش صنایع مادر اس��ت‪ .‬مس��عود‬ ‫مهدیزاده مقدم‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اذربایجان غرب��ی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مهم ترین ش��اخص های تعیین‬ ‫میزان صنعتی بودن کش��ورها‪ ،‬س��طح توس��عه و‬ ‫فعالیت ه��ای ش��هرک های صنعت��ی و پارک های‬ ‫فناوری است‪ ،‬زیرا صنایع کوچک در شهرک های‬ ‫صنعتی متمرکز شده و فعالیت می کنن د تا تاثیرات‬ ‫منفی بار صنعتی بر س��اکنان شهری را به حداقل‬ ‫رسانده‪ ،‬االیندگی را کم کرده و با دسترسی اسان‬ ‫به مس��یر حمل ونقل‪ ،‬کمترین ب��ار ترافیکی را در‬ ‫مناطق شهرنشین به بار اورد‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ :‬با اهمیت دادن به صنایع داخلی‬ ‫و تکیه بر تولیدات ایرانی‪ ،‬یکی از مهم ترین شرایط‬ ‫الزم ب��رای تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫فراهم ش��ده و کش��ور از اس��یب پذیری در برابر‬ ‫تالطمات بازار ارز و تبعات ناش��ی از تحریم ها در‬ ‫امان می ماند‪ .‬بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا‬ ‫با تقویت شهرک های صنعتی و سوق دادن صنایع‬ ‫موج��ود در خ��ارج از محدوده این ش��هرک ها به‬ ‫سمت شهرک های صنعتی به منظور ایجاد تمرکز‬ ‫و خدمت رسانی بهتر شاهد تاثیر مثبت توسعه این‬ ‫شهرک ها در استان باشیم‪.‬‬ ‫مهدیزاده مق��دم تاکید کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مسعود مهدیزاده مقدم‬ ‫اثرات توس��عه شهرک های صنعتی‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار اس��ت که در ش��رایط فعلی با برنامه ریزی‬ ‫دقیق و پیش بینی ش��رایط این��ده می توان از این‬ ‫فرصت ب��رای افزایش تبادالت اقتصادی با س��ایر‬ ‫کش��ورها بهره برد‪ .‬اما الزمه ان توس��عه امکانات‬ ‫زیربنایی و کیفی سازی شهرک های صنعتی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی تصریح کرد‪ :‬موقعیت استراتژیک‬ ‫اذربایجان غرب��ی و دارا ب��ودن گم��رکات فراوان‬ ‫می توان��د دروازه مهم ص��ادرات و واردات ایران به‬ ‫کشورهای همس��ایه و اروپا باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ب��رای کاهش هزینه های حم��ل و نقل که هزینه‬ ‫قابل مالحظه ای در فرایند تولید اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه ظرفی��ت منطق��ه‪ ،‬تجمیع‪ ،‬تجهیز و توس��عه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و تمرکز صنای��ع مختلف‬ ‫در اس��تان می تواند باعث افزایش س��هم صادرات‬ ‫غیرنفتی شود‪.‬‬ ‫به گفته مهدیزاده مقدم‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫الزم برای رس��یدن به این هدف گام مهمی است‬ ‫ک��ه در صورت نب��ود برنامه ریزی دقی��ق و اقدام‬ ‫بهن��گام در مراح��ل مختلف می توان��د از نیل به‬ ‫این ه��دف جلوگیری کند‪ .‬برنامه ری��زی و ایجاد‬ ‫بس��ترهای زیربنایی و نرم افزاری‪ ،‬جوانب مختلف‬ ‫امنیتی‪ ،‬قوانین گمرکی و ساختار اداری مشترک‬ ‫ازجمله مس��ائلی هستند که در نقشه راه مشترک‬ ‫باید لحاظ ش��وند‪ .‬همچنین باید اس��تانداردهای‬ ‫مش��ترک و م��ورد تایی��د دوطرف تدوین ش��ده‬ ‫و ب��ر همی��ن اس��اس قوانی��ن الزم تصوی��ب و‬ ‫دس��تورالعمل های اجرایی با نظ��ارت کمیته های‬ ‫مشترک اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�ق صنای�ع کوچ�ک‪ ،‬ره�اورد‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫قزوین یکی از اس��تان های دارای ظرفیت برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬عبدالقه��ار ناصح��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی قزوین در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫به س��رمایه گذاری ‪ 10‬کشور خارجی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی قزوین اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫قزوی��ن ب��ا دارا بودن چندین ش��هرک صنعتی از‬ ‫ظرفیت بس��یار مطلوبی در زمینه صنایع و تولید‬ ‫محص��والت صنعتی برخوردار اس��ت ک��ه از این‬ ‫ظرفیت باید در راستای رونق اقتصادی بهره برد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ج��ذب س��رمایه گذاری باید در‬ ‫اولوی��ت کاری مدی��ران واحده��ای صنعتی قرار‬ ‫بگی��رد و در این زمین��ه اهتمام ویژه ای داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬اما فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز س��رمایه گذاران یکی از عوامل مهم و اساسی‬ ‫در افزایش س��رمایه گذاری و رونق اقتصادی بوده‬ ‫ک��ه بای��د اقدام��ات الزم در این زمینه از س��وی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی انجام شود‪.‬‬ ‫ناصحی معتقد اس��ت که ایجاد فضای رقابتی و‬ ‫تبادل فناوری و تجربیات س��رمایه گذاران ازجمله‬ ‫مزای��ای س��رمایه گذاری کش��ورهای خارجی در‬ ‫نواحی صنعتی اس��ت که موجب رونق اقتصادی و‬ ‫گردش سرمایه در صنایع کوچک می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه کیفی صنایع و ش�هرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫بارها فهرست هایی از شهرک های قابل توسعه‬ ‫در سایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر‬ ‫شده تا با وجود محدودیت ها منابع کیفی سازی‬ ‫ش��هرک ها فراهم و ب��ه جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در کش��ور کمک ش��ود‪ .‬اکنون فرش��اد‬ ‫مقیم��ی‪ ،‬مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اشاره به استقرار ‪40‬درصد‬ ‫صنایع کوچک در ش��هرک های صنعتی کش��و ر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توس��عه کیفی شهرک های صنعتی‬ ‫در این فض��ای اقتصادی با لغ��و تحریم ها مورد‬ ‫توجه مدیران در بخش توس��عه صنایع کوچک‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به شناسایی‪ ۳۳۰‬طرح سرمایه پذیر‬ ‫ازادسازی ‪ 17‬هکتار از زمین های راکد صنعتی در اردبیل‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل گفت‪ :‬در پنجمین جلسه هیات‬ ‫حل اختالف و داوری برگزار ش��ده در س��ال جاری ‪ 17‬هکتار از زمین های راکد و‬ ‫بی اس��تفاده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فسخ و استرداد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اردبیل‪ ،‬ابراهیم فریدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پنجمین جلسه هیات حل اختالف و داوری سال جاری با حضور نماینده حقوقی‬ ‫و امور قراردادهای س��ازمان برای تعیین تکلیف قرارداد ‪ 20‬واحد صنعتی راکد و‬ ‫بی استفاده برگزار شد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل تصریح کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای اس��تفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های ایجاد شده در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان در صورت نبود ساخت وساز زمین واگذاری‪ ،‬با طرح موضوع‬ ‫در هیات های داوری زمین های مربوط فس��خ و باز پس گرفته می ش��ود‪ .‬فریدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با اس��ترداد زمین های راکد و بی اس��تفاده زمینه حضور سرمایه گذاران‬ ‫واقعی و به تبع اشتغال و توسعه اقتصادی در استان فراهم می شود‪.‬‬ ‫ن گفت‪ :‬توس��عه صنایع‬ ‫و قابل ارائ��ه به متقاضیا ‬ ‫کوچک و توس��عه کیفی ش��هرک های صنعتی با‬ ‫تولیدکنندگان داخلی امکان پذیر است‪ .‬در صورت‬ ‫ی تنها‬ ‫توس��عه کیفی صنایع و شهرک های صنعت ‬ ‫برخی شهرک ها می توانند به جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی کمک کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مقیم��ی‪ ،‬توس��عه کم��ی و کیفی‬ ‫ش��هرک های صنعتی و صنایع کوچک کش��ور در‬ ‫تهیه برنامه شش��م توس��عه نیز م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفته و به ان پرداخته شده است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬انتظار می رود س��رمایه هایی‬ ‫که در احداث شهرک های صنعتی هزینه می شود‪،‬‬ ‫بس��تری را برای توسعه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫به منظور ایجاد اش��تغال پایدار و ارزش افزوده باال‬ ‫فراه��م کند ام��ا اکنون با قرار گرفت��ن در فضای‬ ‫جدی��د بین المللی کش��ور فرصتی ب��رای هدایت‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به س��مت تولید و رونق‬ ‫صنعت فراهم ش��ده که بهره مندی از ان نیازمند‬ ‫دق��ت نظر مس��ئوالن در تصمیم گیری ها و ایجاد‬ ‫شرایط مناسب است‪.‬‬ ‫عبدالقهار ناصحی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫به گفته گودرز رضایی شهرک های صنعتی البرز به دلیل‬ ‫نقش مهمی ک��ه در ایجاد اش��تغال‪ ،‬ارتقای ظرفیت های‬ ‫صادرات��ی و اس��تفاده از توانمندی های اقتصادی اس��تان‬ ‫دارند مورد توجه بوده و هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان البرز‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫البرز افزود‪ :‬ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با تجمیع‬ ‫صنای��ع کوچ��ک در کنار هم توانس��ته اند ب��رای افزایش‬ ‫بهره وری اقتصادی استان گام موثری بردارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تان البرز دارای ‪3‬میلیون جمعیت است‬ ‫که فقط ‪ 7‬ش��هرک صنعتی را در خ��ود جای داده و باید‬ ‫پذیرفت که با وجود خروجی قابل قبول این ش��هرک ها‪،‬‬ ‫ظرفی��ت اقتصادی اس��تان الب��رز به قدری باالس��ت که‬ ‫واحدهای مس��تقر در این شهرک ها قادر به شکوفا کردن‬ ‫همه انها نیستند‪.‬‬ ‫رضایی خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد شهرک های صنعتی البرز‬ ‫پاس��خگوی جمعیت بیکاران این اس��تان نیست‪ ،‬زیرا هر‬ ‫یک از واحدهای مستقر در این شهرک ها ظرفیت اشتغال‬ ‫محدودی دارند و نمی توانند بیش از حد نیاز خود نیروی‬ ‫کار جذب کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫البرز تصریح کرد‪ :‬در ماه های اخیر تمهیداتی اندیش��یده‬ ‫ش��ده تا بس��یاری از موانع موجود در ساخت شهرک های‬ ‫صنعتی جدید برطرف شود و امیدواریم در اینده نزدیک‬ ‫شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی استان باشیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه رضای��ی به مش��کالت واحدهای مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫کمبود امکانات زیربنایی در برخی ش��هرک های صنعتی‬ ‫مشکل س��از ش��ده اس��ت به عنوان مثال بعضی با مشکل‬ ‫جدی کمبود برق مواجه هس��تند ک��ه این امر در فرایند‬ ‫تولید انان نوسان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دستگاه های خدمت رسان باید تالش بیشتری‬ ‫برای فراهم کردن زیرس��اخت های مورد نیاز فعالیت های‬ ‫واحدهای صنعتی داشته باشند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال وبختیاری‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد قطعه زمینی مطابق شرایط ذیل را از‬ ‫طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫ادرس و محل‬ ‫ملک‬ ‫متراژ‬ ‫(مترمربع)‬ ‫شهرکرد –‬ ‫بلوارحافظ شمالی‬ ‫– باالتر از مجتمع‬ ‫مسکونی نسیم‬ ‫‪2580‬‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫نوع کاربری‬ ‫قیمت پایه مزایده‬ ‫به ریال (بر اساس‬ ‫هر متر مربع)‬ ‫‪ 2283‬فرعی از‬ ‫‪ 11‬اصلی‬ ‫تجاری‬ ‫مسکونی و‬ ‫خدماتی‬ ‫‪11/000/000‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1/400/000/000‬‬ ‫توضیحات‬ ‫به صورت‬ ‫مفروز‬ ‫می باشد‬ ‫داوطلبان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و اخذ اطالعات تکمیلی از تاریخ ‪1394/12/8‬‬ ‫لغایت پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ‪ 1394/12/12‬اسناد مزایده را دریافت و پس از هماهنگی و بازدید ملک‬ ‫مورد مزایده‪ ،‬پیشنهاد قیمت خود را در دو پاکت جداگانه (الف و ب) به شرح اسناد مزایده تنظیم و ارائه نمایند‪.‬‬ ‫مح��ل دریافت اس��ناد‪ :‬دبیر خانه ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری به نش��انی ش��هرکرد –‬ ‫دروازه س��امان – مجتم��ع ادارات‪ ،‬پای��گاه مل��ی مناقصات به نش��انی‪ iets.mporg.ir :‬و س��ایت ش��رکت به‬ ‫نشانی‪www.chb-iec.ir :‬‬ ‫محل تحویل اسناد‪ :‬دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫مهلت ارائه پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪1394/12/19‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز پنج شنبه مورخ ‪1394/12/20‬‬ ‫«امکان بازدید ملک قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده امکان پذیر می باشد»‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت میکروسکوپ سه بعدی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫سهم ‪ 40‬درصدی صنایع مهندسی و الکترونیک از درامدهای صادراتی سوئیس‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫کیفیت‪ ،‬برگ برنده صنایع سوئیس‬ ‫موبایل خورشیدی در راه است‬ ‫موبایل خورش��یدی که برای شارژ از انرژی تجدیدپذیر‬ ‫خورش��ید استف��اده می کند ب��ه زودی ساخته می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمن��ا‪ ،‬بهره گیری از انرژی ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫همچ��ون ان��رژی خورش��یدی‪ ،‬ب��اد و… ب��ه یک��ی از‬ ‫محبوب ترین مس��ائل در فناوری ه��ای مختلف تبدیل و‬ ‫گجت های بسیاری با بهره مندی از این انرژی ها که اینده‬ ‫زمین وابس��ته به انهاست‪ ،‬طراحی شد ه است‪ .‬یکی از این‬ ‫گجت ها تلفن هوش��مندی است که سال گذشته شرکت‬ ‫‪ Kyocera‬ط��رح اولی��ه ان را در کنگ��ره جهانی موبایل‬ ‫‪2015‬م معرف��ی کرد‪ .‬پس از گذش��ت ی��ک سال اکنون‬ ‫این ش��رکت اعالم کرده که در ح��ال همکاری با کمپانی‬ ‫فرانسوی ‪ Sunpartner Technologies‬برای ساخت‬ ‫ای��ن موبایل است که به کمک انرژی خورش��یدی ش��ارژ‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این موبای��ل صفحات خورش��یدی به جای‬ ‫اینک��ه بیرون دستگاه قرار بگیرد‪ ،‬درون نمایش��گر و بین‬ ‫«ال سی دی» و پنل لمس��ی تعبی ه ش��ده است‪ .‬این تلفن‬ ‫همراه دارای نمایش��گر ‪ 5‬اینچی با سیستم عامل اندروید‬ ‫اس��ت و با ‪ 3‬دقیقه قرار گرفتن در مقابل خورش��ید کاربر‬ ‫ق��ادر است حدود یک دقیقه با ان مکالمه تلفنی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬همچنین قرار است این گوشی هوشمند خورشیدی‬ ‫مجهز به اپلیکیش��نی برای اطالع از وضعیت شارژ باشد؛‬ ‫اپلیکیش��نی که به کاربر نشان دهد ایا تلفن همراهش در‬ ‫معرض نور خورشید کافی برای شارژ قرار دارد و اینکه چه‬ ‫زمانی شارژ خواهد شد‪ .‬تولید این نوع تلفن هوشمند هنوز‬ ‫ن و خطا قرار دارد اما در صورت پژوهشگر‬ ‫در مرحله ازمو ‬ ‫ش��دن و رسیدن به استاندارد گوش��ی های هوشمند برتر‬ ‫می ت��وان به این��ده تولی��د موبایل هایی ب��ا بهره گیری از‬ ‫انرژی های تجدید پذیر امیدوار بود‪.‬‬ ‫ ساخت ویلچر هوشمند‬ ‫برای معلوالن خردسال‬ ‫امروزه بس��یاری از اف��راد دارای ناتوانی جس��می برای‬ ‫حرکت از صندلی چرخدار استفاده می کنند‪ .‬برخی از این‬ ‫صندلی ها دارای ابزاری مشابه دستگیره دستگاه های بازی‬ ‫رایانه ای هستند و فرد معلول می تواند با حرکت جزئی ان‬ ‫به یک سو‪ ،‬صندلی چرخدار را به ان جهت هدایت کند‪.‬‬ ‫به گزارش جام جم انالین‪ ،‬پژوهش��گران یک ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان اسپانیایی نوعی صندلی چرخدار هوش��مند‬ ‫طراح��ی کرده اند که می تواند تا حد زیادی از مش��کالت‬ ‫ای��ن افراد برای جابه جایی بکاهد‪ .‬نمونه اولیه این صندلی‬ ‫چرخ��دار دارای حس��گرهای وی��ژه سه بع��دی است که‬ ‫می تواند موانع مختلف موجود در مس��یر را ش��ناسایی و‬ ‫بهترین مسیر را برای حرکت انتخاب کند‪ .‬کودک معلول‬ ‫می تواند با فش��ار دادن هری��ک از بخش های بدن به یک‬ ‫دکم��ه ویژه‪ ،‬ای��ن صندلی چرخ��دار را به ک��ار بیندازد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه برای کودک��ان دارای معلولیت های پیش��رفته‪،‬‬ ‫امکان هدایت ان از طریق مکیدن دستگیره ای ویژه وجود‬ ‫دارد‪ .‬از ویژگی های متمایز این صندلی چرخدار این است‬ ‫که می توان قابلیت ه��ای ان را براساس نیازهای مختلف‬ ‫ذهن��ی‪ ،‬قد‪ ،‬وزن و نی��ز راحتی کودک کارب��ر تغییر داد‪.‬‬ ‫همچنین والدین می توانن��د از طریق نرم افزار ویژه ای که‬ ‫روی تبلت نصب می ش��ود‪ ،‬نحوه حرکت صندلی چرخدار‬ ‫را انتخ��اب کنن��د‪ .‬البت��ه در مرحله بعدی این ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان قرار است قابلیت اع�لام موقعیت صندلی را‬ ‫نی��ز به این نرم افزار بیفزاید‪ .‬این صندلی چرخدار به زودی‬ ‫با قیمتی حدود ‪ 400‬یورو (حدود یک میلیون و‪600‬هزار‬ ‫تومان) به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫رقابت سازندگان اسمارت فون‬ ‫ب��ه ظاهر «ه��واوی» در بخ��ش تلفن هم��راه فکرهای‬ ‫بزرگ��ی در سر می پروراند‪ .‬به گفته ریچارد یو‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫ه��واوی این کمپانی تا ‪ 3 ،2‬س��ال اینده فاصله خود را تا‬ ‫«اپل» کاهش داده و تبدی��ل به دومین تولید کننده برتر‬ ‫اسمارت فون می ش��ود‪ .‬هدف بعدی این کمپانی پشت سر‬ ‫گذاش��تن نخس��تین تولید کننده اسمارت فون دنیا یعنی‬ ‫«سامس��ونگ» است‪ .‬به گ��زارش ای تی رس��ان‪ ،‬هواوی‬ ‫هم اکنون جایگاه سومی��ن تولید کننده بزرگ تلفن همراه‬ ‫را در اختی��ار دارد و در نظر دارد سال ‪2016‬م رش��د ‪30‬‬ ‫درصدی را در فروش نسبت به سال ‪2015‬م داشته باشد‬ ‫که البته با توجه به رش��د مثبت این کمپانی در سال های‬ ‫گذشته چندان دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫ریچارد یو حضور در بازار امریکا (ان هم پس از انتش��ار‬ ‫موف��ق نکس��وس ‪ )6P‬را یکی از عوامل موفقیت بیش��تر‬ ‫هواوی در سال های اینده می داند‪ .‬هواوی در سال ‪2015‬م‬ ‫موفق به فروش بیش از ‪ 104‬میلیون اسمارت فون شد که‬ ‫حاکی از ‪ 53‬درصد رشد نسبت به ‪68‬میلیون دستگاه در‬ ‫سال ‪2014‬م است‪.‬‬ ‫اپل در سال ‪2015‬م توانس��ت ‪225/9‬میلیون دستگاه‬ ‫را ب��ه ف��روش برسان��د و سامس��ونگ با ف��روش بیش از‬ ‫‪320‬میلی��ون اسمارت ف��ون خ��ود را در ص��در مارک��ت‬ ‫اسمارت ف��ون ق��رار داده است‪ .‬سهم ف��روش کلی این ‪3‬‬ ‫کمپانی در ب��ازار تلفن همراه برای هواوی رقم ‪7/3‬درصد‪،‬‬ ‫اپل ‪15/9‬درصد و سامسونگ ‪ 22/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫پژوهشگران امریکایی موفق به ساخت یک میکروسکوپ سه بعدی با وضوح باال‬ ‫شده اند که مش��اهده سلول زنده درون بافت را امکان پذیر می کند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫دانشگاه تگزاس موفق به ساخت یک میکروسکوپ سه بعدی شده اند که عالوه بر‬ ‫امکان مش��اهده سلول های زنده و تعامل بین انها‪ ،‬ماتریس کالژن سلولی را نیز‬ ‫بررسی می کند و هیچ گونه اسیبی به محیط سلول وارد نمی کند‪.‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫درحال حاضر‬ ‫صنایعی‬ ‫مانند صنایع‬ ‫مهندسی‪،‬‬ ‫ فلزات‬ ‫و الکترونیک‬ ‫توانسته‬ ‫‪۴۰‬درصد از‬ ‫درامدهای‬ ‫صادراتی‬ ‫سوئیس را‬ ‫ تامین کند‬ ‫و عالوه بر ان‬ ‫زمینه اشتغال‬ ‫را برای ‪۹‬درصد‬ ‫از جمعیت‬ ‫این کشور‬ ‫کوچک اروپایی‬ ‫فراهم کند‬ ‫براساس امارها هزین��ه تولید در سوئیس ‪۳۵‬درصد‬ ‫از متوسط کش��ورهای پیش��رفته باالتر اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫کش��ور توانس��ته با افزایش کیفی��ت محصوالت خود‪،‬‬ ‫وجهه رقابتی خود را تا باالترین سطح ممکن باال برده و‬ ‫سهم اش را از بازارهای جهانی حفظ کند‪.‬‬ ‫در سراسر جهان سوئی��س را با نام صنعت بانکداری‬ ‫و صندوق بین المللی پول می ش��ناسند‪ .‬این کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی توانس��ت در میان فهرست «‪۲۰‬‬ ‫کش��ور با اقتص��اد برتر» قرار گیرد و ب��ه تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی به ارزش ‪۶۷۹‬میلی��ارد دالر دست یابد‪ .‬اما این‬ ‫کش��ور اروپایی در کن��ار صنعت بانک��داری در صنایع‬ ‫مختلفی ازجمله تولید مواد ش��یمیایی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ساعت س��ازی‪ ،‬داروسازی‪ ،‬صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫تولی��د تجهیزات سفارش��ی مانند ژنرات��ور و توربین‪،‬‬ ‫تولید کاالهای لوکس و تخصصی مانند شکالت و پنیر‪،‬‬ ‫منس��وجات و انرژی فعالیت های قاب��ل توجهی انجام‬ ‫داده است‪ .‬ب��ا نگاهی جزئی تر به ای��ن صنایع می توان‬ ‫دید که ‪ 3‬صنعت برت��ر سوئیس به ترتیب صنعت مواد‬ ‫شیمیایی‪ ،‬تولید ماش��ین االت صنعتی و ساعت سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به موقعیت جغرافیایی این کش��ور می توان‬ ‫گف��ت که با وج��ود محدود ب��ودن مواد خ��ام معدنی‬ ‫در سوئی��س این کش��ور در زمین��ه واردات مواد خام و‬ ‫صادرات محصوالت نهایی ب��ا ارزش افزوده باال به یکی‬ ‫از الگوه��ای اقتص��ادی برتر جهان تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫سوئیس از پایان ده��ه ‪ ۹۰‬میالدی به بازسازی صنایع‬ ‫خ��ود پرداخت و با ایج��اد تحول در خط��وط تولیدی‬ ‫توانس��ت به موقعیت رقابتی بهتری دست یابد‪ .‬یکی از‬ ‫سیاست ه��ای صنعتی سوئیس‪ ،‬متمرکز کردن صنایع‬ ‫در ش��هرهای کلیدی بود‪ .‬به عنوان نمونه در میان تمام‬ ‫ش��هرهای سوئیس‪ ،‬نام زوریخ به عنوان مهم ترین شهر‬ ‫صنعتی این کش��ور مطرح شده که از قرن ‪ ۱۹‬میالدی‬ ‫تاکنون مرکز اصلی صنعت و بازرگانی سوئیس به شمار‬ ‫می ای��د و درحال حاضر ع�لاوه بر مراکز مه��م بیمه و‬ ‫بانکداری‪ ،‬صنایع ماشین افزار‪ ،‬وسایل برقی‪ ،‬ابزار دقیق‪،‬‬ ‫دوربین ها و سایر وسایل چشمی‪ ،‬کاغذ سازی و کتان و‬ ‫جواهر سازی در این شهر مستقر شده اند‪.‬‬ ‫این کش��ور ب��ا روی اوردن به فناوری ه��ای جدید و‬ ‫ورود ب��ه صنایعی همچون تولی��د میکروالکترونیک و‬ ‫محص��والت مبتنی بر تحقیق و توسعه توانس��ته سهم‬ ‫خ��ود را از بازارهای جهانی افزایش دهد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صنایعی مانند صنایع مهندس��ی‪ ،‬فلزات و الکترونیک‬ ‫توانس��ته ‪۴۰‬درصد از درامده��ای صادراتی سوئیس‬ ‫را تامی��ن کن��د و عالوه ب��ر ان زمینه اش��تغال را برای‬ ‫‪۹‬درصد از جمعیت این کش��ور کوچک اروپایی فراهم‬ ‫کند‪ .‬درحال حاضر بیش از ‪۹۹‬درصد از صنایع تولیدی‬ ‫این کش��ور در قالب ش��رکت های تولی��دی کوچک و‬ ‫متوس��ط (‪ )SMEs‬فعالیت می کنند‪ .‬این ش��رکت ها‬ ‫زمینه ایجاد اش��تغال برای بی��ش از یک میلیون نفر را‬ ‫فراهم اورده است‪ .‬بس��یاری از ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط سوئیس��ی در زمینه مهندسی برق و مکانیک‬ ‫فعالیت دارند و توانسته اند محصوالت خود ازجمله ابزار‬ ‫و ماشین االت دقیق یا ابزار مکانیکی را به سراسر جهان‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر سوئیس ح��دود نیم��ی از تولیدات‬ ‫صنایع ملی خود را به خارج از مرزهای این کشور صادر‬ ‫می کن��د‪ ،‬اما براساس امارها هزین��ه تولید در سوئیس‬ ‫‪۳۵‬درصد از متوسط کش��ورهای پیشرفته باالتر است‪،‬‬ ‫به همین دلیل این کش��ور ناچار ش��د تا سیاست های‬ ‫صنعت��ی تازه ای را در پیش بگی��رد و با افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت خود‪ ،‬وجهه رقابتی خود را تا باالترین سطح‬ ‫ممک��ن باال برده و به این ترتیب ص��ادرات اش را حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت پرزرق و برق سوئیسی ها‬ ‫ساعت سازی سوئیس به عنوان یکی از مشهورترین و‬ ‫پردرامدترین صنایع این کشور در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫ب��ه درامدی حدود ‪۲۲‬میلی��ارد فرانک سوئیس دست‬ ‫یافت‪ .‬اگرچ��ه کارگاه های ساعت س��ازی سوئیس در‬ ‫تمامی ش��هرهای این کش��ور کوچک اروپایی پراکنده‬ ‫ش��د ه اما ش��هرهای ژنو‪ ،‬بیل و گرانشان به عنوان مراکز‬ ‫اصلی ساعت سازی در سوئیس ش��ناخته شده اند‪ .‬بنابر‬ ‫امارهای منتش��ر ش��ده از سوی انجمن ساعت سازی‬ ‫سوئی��س بی��ش از ‪۹۵‬درصد ساعت ه��ای ساخت این‬ ‫کش��ور به سراسر جهان صادر می ش��ود‪ .‬ساعت سازان‬ ‫سوئیس��ی با تکی��ه بر ش��اخص هایی از جمل��ه تنوع‬ ‫در کیفی��ت‪ ،‬ساخ��ت و قیمت محصوالت تمام ش��ده‬ ‫توانس��ته اند موفقی��ت خود را در ای��ن صنعت تضمین‬ ‫کنن��د‪ .‬در حال حاضر ‪۵۳‬درصد از صادرات ساعت های‬ ‫سوئیس��ی در بازاره��ای اسی��ا‪۳۱ ،‬درص��د در اروپ��ا‪،‬‬ ‫‪۱۴‬درص��د در امریک��ا و ‪۲‬درصد باقیمان��ده در افریقا و‬ ‫اقیانوسی��ه به فروش می رسد‪ ،‬اما با این همه ‪ 3‬کش��ور‬ ‫هنگ کن��گ‪ ،‬امریک��ا و چین به عن��وان ‪ 3‬مقصد اصلی‬ ‫ساعت های سوئیسی مطرح شده اند‪ .‬اما در کنار صنعت‬ ‫پرزرق و برق ساعت سازی‪ ،‬سوئیس در بخش روباتیک‬ ‫نیز توانس��ته فعالیت های ت��ازه ای را به انج��ام رساند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬سوئیس با ه��دف حمایت از صنعت‬ ‫روباتی��ک و توسع��ه ان در صنایع مختل��ف خود اعالم‬ ‫ک��رده که در نوامب�� ر ‪ ۲۰۱۶‬میزب��ان کنفرانس ساالنه‬ ‫روباتی��ک با هدف بررس��ی فرصت های این��ده و ارائه‬ ‫فناوری های جدید در این زمینه خواهد بود‪.‬‬ ‫روند کاهشی تولید ایرباس افزایشی شد‬ ‫مجله معروف فورچون اعالم کرد در حالی سال گذشته‬ ‫ایرب��اس از تصمیم برای کاهش تولی��د برخی مدل های‬ ‫هواپیم��ا ازجمله مدل ‪ ۳۳۰‬خبر داد ک��ه سفارش ایران‬ ‫جان تازه ای به این ش��رکت بخش��ید و بعد از ان ایرباس‬ ‫اعالم کرد تولید خود را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانش��جو به نقل‬ ‫از فورچون سفارش ایران ب��ه رکود سفارش هواپیماهای‬ ‫‪ 380‬ایرب��اس پای��ان داد چراکه از اواخ��ر سال ‪2013‬م‬ ‫تاکن��ون هیچ سفارش��ی برای خرید این ن��وع هواپیما از‬ ‫سوی ش��رکت های خطوط هوایی به ایرباس ارائه نش��ده‬ ‫بود‪ .‬از سوی دیگر این ش��رکت قصد داشت به دلیل نبود‬ ‫سفارش کافی‪ ،‬تولید برخی از مدل های خود نظیر ایرباس‬ ‫‪ 330‬را کاه��ش دهد به همین دلیل تولید این مدل سال‬ ‫گذش��ته از ‪ 10‬فروند در ماه به ‪ 6‬فروند کاهش یافته بود‬ ‫اما با ورود سفارش ایران و اعالم قصد کش��ور برای خرید‬ ‫‪ 45‬فروند ایرب��اس ‪ 330‬به نظر می رسد ایرباس در حال‬ ‫افزای��ش نرخ تولید هواپیماهای خود است به گونه ای که‬ ‫اعالم کرده نرخ تولی��د ایرباس ‪ 330‬را از ‪ 6‬فروند در ماه‬ ‫به ‪ 7‬فروند در م��اه افزایش خواهد داد‪ .‬ایرباس همچنین‬ ‫تایید کرده که میزان سفارش��ات مدل ‪ 380‬این شرکت‬ ‫بسیار پایین بوده است‪ .‬در شرایط کنونی و با پایین بودن‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬خرید برخ��ی مدل های قدیمی هواپیماها با‬ ‫مصرف سوخت به نس��بت باالتر در مقایس��ه با نمونه های‬ ‫مدرن برای ایرالین ها منطقی به نظر می رسد و در نتیجه‬ ‫در حالی که تا سال گذشته به دلیل باال بودن قیمت نفت‬ ‫و نگرانی از مصرف باالی هواپیماهای کنونی‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫این تولیدات پایین بود هم اکنون تقاضا برای هواپیماهای‬ ‫معم��ول در بازار بدون ارتقای فن��اوری و کاهش مصرف‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬بنا ب��ه گفته روب استاالرد‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫اقتصادی موسسه ‪ RBC Capital market‬به دلیل‬ ‫اینک��ه این ش��رکت از تولید هر فرون��د ایرباس ‪ 330‬که‬ ‫ح��دود ‪230‬میلی��ون دالر قیمت دارن��د ‪20‬میلیون دالر‬ ‫سود می کند‪ ،‬سود این شرکت از تولید این مدل ‪5‬درصد‬ ‫افزای��ش می یابد‪ .‬پس از سال ه��ا تقاضای باال برای خرید‬ ‫هواپیم��ا در حال حاضر کارش��ناسان از ش��رایط کنونی‬ ‫به عنوان زمان گ��ذار از هواپیماهای قدیمی به مدرن یاد‬ ‫می کنند‪ .‬بنا به اعالم شرکت ایرباس‪ ،‬این شرکت در سال‬ ‫‪2015‬م با فروش حدود ‪64/45‬میلیارد دالر ‪4/13‬میلیارد‬ ‫دالر س��ود ک��رده که ‪2‬درصد نس��بت به س��ال ‪2014‬م‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹غول های غذا و دارو در سوئیس‬ ‫این کشور در بخش صنایع غذایی نیز با پیشرفت های‬ ‫چش��مگیری مواجه ش��ده است به طوری که امروزه از‬ ‫ش��کالت تا پنیر سوئیس��ی را می توان در سراسر جهان‬ ‫یاف��ت‪ .‬در ای��ن میان می ت��وان از غول صنای��ع غذایی‬ ‫سوئیس یعنی «نستله» نام برد که در قالب یک شرکت‬ ‫چند ملیتی توانسته است عنوان بزرگترین تولید کننده‬ ‫مواد غذایی و اشامیدنی جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫نستله که در سال ‪۲۰۱۱‬میالدی به عنوان سوداورترین‬ ‫ش��رکت جهان ش��ناخته ش��د در حال حاضر به تولید‬ ‫محصوالتی ازجمله غ��ذای کودک‪ ،‬قهوه‪ ،‬فراورده های‬ ‫لبنی‪ ،‬غالت صبحانه‪ ،‬شیرینی‪ ،‬بستنی و اب بسته بندی‬ ‫ش��ده می پردازد‪ .‬درامد این ش��رکت سوئیسی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی رقمی معادل ‪91‬میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون‬ ‫فرانک سوئیس براورد ش��ده و زمینه اشتغالزایی ‪۳۳۹‬‬ ‫هزار نفر را نی��ز فراهم کرده است‪ .‬در صنعت داروسازی‬ ‫نیز سوئی��س با تکیه بر دو غ��ول داروسازی خود یعنی‬ ‫نوارتیس و الروش توانس��ته نام خود را در جهان مطرح‬ ‫کند‪ .‬این دو ش��رکت چند ملیتی ع�لاوه بر سوئیس در‬ ‫خارج از مرزهای این کشور نیز مستقر شده اند و در قالب‬ ‫کارخانه و موسسه پژوهش��ی به تولید دارو در قاره های‬ ‫مختل��ف می پردازن��د‪ .‬در می��ان تمامی ش��رکت های‬ ‫داروسازی مطرح در سراسر جهان‪ ،‬نوارتیس توانس��ته‬ ‫از نظر میزان فروش در رتبه دوم بزرگترین شرکت های‬ ‫داروسازی جهان قرار گیرد‪ .‬این شرکت در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی ب��ه درامد خالص ‪۱۰‬میلی��ارد و ‪۹۹۸‬میلیون‬ ‫دالر دس��ت یافت و در حال حاضر نی��ز در زمینه تولید‬ ‫داروهایی مانند کلوزاپی��ن‪ ،‬دیکلوفناک‪ ،‬کاربامازپین‪،‬‬ ‫والزارت��ان‪ ،‬سیکلوسپورین‪ ،‬متیل فنی��دات (ریتالین)‪،‬‬ ‫تربینافی��ن و‪ ...‬فعالیت می کند‪ .‬دومین غول داروسازی‬ ‫سوئی��س «الروش» نام دارد که محصوالت تولیدی اش‬ ‫را از طریق دو شرکت زیرمجموعه خود به سراسر جهان‬ ‫عرضه می کند‪ .‬این ش��رکت سهام خود را از طریق یکی‬ ‫دیگر از نش��ان(برند)های زیرمجموعه اش به نام روش‬ ‫هلدینگ در بازار بورس سیکس سوئیس عرضه می کند‬ ‫و بنابر امار ارائه ش��ده درامد ان در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫به ‪۱۰‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین شبکه برق اروپای غربی‬ ‫سوئی��س در صنعت ب��رق و انرژی نیز توانس��ته به‬ ‫موفقیت های��ی دست یابد‪ .‬در ده��ه ‪۷۰‬میالدی این‬ ‫کش��ور توانس��ته بود با تکیه بر توان تولید برق خود‪،‬‬ ‫‪۹۰‬درص��د از برق مورد نی��از داخلی را تامین کند‪ ،‬اما‬ ‫با راه اندازی نیروگاه هس��ته ای در میانه های دهه ‪۸۰‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬این رقم به ‪۶۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬مقامات‬ ‫سوئیسی در کنار تولید برق از نیروگاه هسته ای سراغ‬ ‫راه های تازه تر رفتند و با توجه به ش��رایط جغرافیایی‬ ‫این کش��ور‪ ،‬زمینه تولید برق ابی را از هر نظر ایده ال‬ ‫دیدند‪ .‬درحال حاضر بازار برق ابی این کشور به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین بخش ه��ای صنایع انرژی سوئیس‬ ‫به ارزش��ی معادل ‪۲‬میلیارد فران��ک سوئیس رسیده‬ ‫و تج��ارت برق به یکی از زمینه های اصلی درامدزایی‬ ‫این کشور تبدیل شده است‪ .‬سوئیس توانسته بخشی‬ ‫از ب��رق تولی��دی خود را به سایر کش��ورهای اروپایی‬ ‫صادر کند و تامین بخش��ی از شبکه برق اروپای غربی‬ ‫را به عهده بگیرد‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی این کش��ور‬ ‫اعالم کرد ک��ه بیش از ‪۵۴‬میلی��ارد کیلووات ساعت‬ ‫ب��رق از این کش��ور صادر ش��ده اما با جدی تر ش��دن‬ ‫بحث ه��ای انرژی پ��اک‪ ،‬سوئیس تصمی��م گرفت تا‬ ‫تولی��د انرژی های تجدیدپذی��ر را در دستور کار خود‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش هرچن��د باال ب��ودن هزینه های‬ ‫تولیدی ازجمله دستمزد نیروی انس��انی باعث افزایش‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت سوئیس��ی ش��ده است‪،‬‬ ‫اما این کش��ور با تکیه بر ش��اخصه کیفیت محصوالت‬ ‫توانسته همچنان در مقام نخس��ت رقابت در تولیدات‬ ‫صنعتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Watch industry today‬‬ ‫‪Nestlé‬‬ ‫‪Swiss info‬‬ ‫ساخت باتری سدیمی قابل شارژ از برگ درخت‬ ‫دانش��مندان دانش��گاه مریلند و مرکز مل��ی علوم نانو و‬ ‫فن��اوری پکن موفق به ساخت باتری سدیمی قابل ش��ارژ‬ ‫ش��ده اند که از برگ پخته درخت بلوط درست شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش انا ب��ه نق��ل از گیزمگ‪ ،‬تاکن��ون باتری های‬ ‫ارگانیکی با استفاده از لیمو یا سیب زمینی ساخته شده و‬ ‫این بار نیز دانش��مندان با استفاده از برگ بلوط پخته شده‬ ‫باتری سدیمی ساخته اند‪ .‬سدیم از نظر تئوری نس��بت به‬ ‫باتری لیتیومی ش��ارژ بیش��تری نگه می دارد اما در عمل‬ ‫نمی ت��وان دفعات زیادی این باتری را ش��ارژ و خالی کرد‪.‬‬ ‫در واقع یکی از موانع اصلی ساخت باتری سدیمی‪ ،‬یافتن‬ ‫م��واد اندی است که با سدیم سازگار باش��د‪ .‬گرافیتی که‬ ‫در باتری ه��ای لیتیومی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬برای‬ ‫باتری سدیمی مطلوب نیس��ت زیرا سایز یون های سدیم‬ ‫بس��یار بزرگتر از سایز لیتیو م است‪ .‬استفاده از گرافین در‬ ‫باتری سدیمی نیز امکان پذیر است اما استفاده از این ماده‬ ‫ن تمام می شود‪.‬‬ ‫بسیار زمان بر است و برای تولید بسیار گرا ‬ ‫با این حال‪ ،‬دانش��مندان دانش��گاه مریلن��د و پکن برای‬ ‫ساخت باتری سدیمی خود ابتدا از منابع زیس��ت توده ای‬ ‫ت موز و پوست خربزه‬ ‫دیگری نظیر فضوالت گیاهی‪ ،‬پوس ‬ ‫استفاده کردند ولی متوجه شدند تمامی انها نیز به فرایند‬ ‫اضافی دیگر و همچنین الیه نش��انی نیازمند هستند‪ .‬فی‬ ‫شن‪ ،‬یکی از اعضای این گروه پژوهشی در مورد این ابداع‬ ‫می گوید‪« :‬ش��کل طبیعی یک ب��رگ نیازهای یک باتری‬ ‫را رفع می کند؛ مس��احت سط��ح کم که خطاها را کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬وجود ساختارهای ریز بسیاری که در نزدیکی هم‬ ‫ق��رار دارند و فضا را ب��ه حداکثر می رسانند و ساختارهای‬ ‫داخلی با ابعاد درست و ش��کلی که ب��ا الکترولیت سدیم‬ ‫م��ورد استف��اده قرار می گیرن��د‪ ».‬دانش��مندان ابتدا یک‬ ‫ب��رگ را از طری��ق تجزی��ه در اثر ح��رارت و پخت ان در‬ ‫هزار درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت در یک مخزن‬ ‫ن خشک کردند و برای حذف ناخالصی های‬ ‫بدون اکس��یژ ‬ ‫دیگر معدنی که ممکن است با فرایندهای الکتروشیمیایی‬ ‫تداخ��ل کند‪ ،‬ان را به مدت ‪ 6‬ساعت در کلرید هیدروژن‬ ‫ق��رار دادن��د‪ .‬نتیجه این ک��ا ر به وجود ام��دن یک برگ‬ ‫کربنی شد که هنوز منافذ زیرین ان به برگ اجازه جذب‬ ‫اب و رد و ب��دل ک��ردن گاز را می دهد‪ .‬این دانش��مندان‬ ‫معتقدند که برگ منب��ع تجدیدپذیر و وافری برای تولید‬ ‫این باتری هاست که هیچ تاثیر منفی روی محیط زیس��ت‬ ‫ندارد و با استفاده از برگ می توان ذخیره سازی در مقیاس‬ ‫بزرگ را به عنوان یک باتری انجام داد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫گزارش‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازگشت به کار نیروی انسانی در صنعت قطعه‬ ‫‪25‬‬ ‫بانک های اروپایی معامالت با ایران را تسهیل کنند‬ ‫‪ 26‬بخش خصوصی مترو می سازد‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از تعریف کالس خودرو در ایران و جهان‬ ‫کالسی که به خودرو قیمت می دهد‬ ‫کالس خ��ودرو ی��ا خ��ودرو ب��ا کالس (که‬ ‫تفاوت های��ی به مس��احت زمین تا اس��مان با‬ ‫یکدیگ��ر دارن��د) گاهی با هم ترکیب ش��ده و‬ ‫تعریف��ی متف��اوت از کالس ه��ای خودروی��ی‬ ‫ارائ��ه می دهند زی��را عده ای گم��ان می کنند‪،‬‬ ‫هراندازه ابعاد خودرو بزرگتر باش��د‪ ،‬با کالس تر‬ ‫و لوکس تر است و از ان طرف هرچه از مساحت‬ ‫خودرو کاسته می ش��ود‪ ،‬به همان اندازه خودرو‬ ‫ارازن تر و بی کالس تر خواهد شد!‬ ‫این تقس��یم بندی در ایران بسیار رایج است‬ ‫و هنگامی که س��خن از خ��ودرو ارزان به میان‬ ‫می اید‪ ،‬تصویری از خودرویی کوچک در ذهن‬ ‫نق��ش می بندد؛ خودروهایی ک��ه برخی از انها‬ ‫قیمتی معادل خودروهای لوکس دارند‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ابعاد پلتفرم روی قیمت اثر نمی گذارد‬ ‫ب��رای خ��ودرو کالس های مختلف��ی در نظر‬ ‫گرفت��ه می ش��ود ک��ه رایج تری��ن ان‪ ،‬کالس‬ ‫ابعادی اس��ت‪ .‬کالس��ی که عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه قزوین در گفت وگو با‬ ‫به تعریف‬ ‫ان پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ :‬در کالس ابعادی‬ ‫تقس��یم بندی بر مبن��ای پلتفرم ی��ک خودرو‬ ‫تعریف می شود که برای ان ‪ ۴‬رده ‪ A، B، C‬و‬ ‫‪ D‬را درنظ��ر می گیرند‪ .‬کالس ‪ ،A‬کوچکترین‬ ‫پلتفرم یک خودرو س��واری اس��ت که به طور‬ ‫معمول خودروه��ای هاچ بک نظیر پراید‪ ،‬ماتیز‬ ‫و پیکانت��و در این گروه ق��رار دارند‪ .‬طول این‬ ‫خودروها تا ‪ ۴‬متر مربع است‪.‬‬ ‫محم��د فرهانی��ان اضافه ک��رد‪ :‬خودروهای‬ ‫کالس ‪ B‬از کالس اول بزرگترن��د و بی��ن ‪۴‬‬ ‫متر و تا ‪ ۴‬متر و ‪ ۲۵‬س��انتیمتر طول دارند که‬ ‫‪ ۲۰۶‬هاچ بک در این سگمنت تعریف می شود‪ .‬‬ ‫خودروه��ای کالس ‪ C‬طولی مع��ادل ‪ ۴‬متر و‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۴‬متر و ‪ ۷۰‬س��انتیمتر دارند که در این‬ ‫کالس می توان به خودروهایی نظیر س��مند و‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬اش��اره کرد‪ .‬برای خودروهای کالس‬ ‫‪ D‬نی��ز طولی معادل ‪ ۴‬مت��ر و ‪ ۷۰‬تا ‪ ۵‬متر و‬ ‫‪ ۵۰‬سانتی متر در نظر گرفته شده که اپتیما از‬ ‫جمله خودروهای کالس ‪ D‬است‪ .‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه ب��رای کالس‬ ‫ابعادی‪ ،‬باز هم رده بندی های دیگر تعریف شده‬ ‫که متولی ان‪ ،‬بیش��تر رس��انه ها هستند‪ .‬برای‬ ‫مثال اس��تفاده از اصطالحاتی نظیر ‪ C‬متوسط‬ ‫یا ‪ C‬کوچک نیز به کار برده می ش��ود که این‬ ‫تقس��یم بندی در ایران رایج ب��وده و در تعریف‬ ‫خودروسازان خارجی گنجانده نشده است‪.‬‬ ‫فرهانیان در ادامه با بیان اینکه تقسیم بندی‬ ‫و کالس قیمتی با کالس ابعادی متفاوت است‪،‬‬ ‫ن بودن‬ ‫گفت‪ :‬کوچک بودن پلتفرم دلیل بر ارزا ‬ ‫یک خودرو نخواهد بود‪ .‬برای مثال مرس��دس‬ ‫بنز ‪ B ۲۰۰‬ب��ا اینکه روی پلتف��رم ‪ B‬به تولید‬ ‫می رس��د اما اگر به کش��ور وارد ش��ود‪ ،‬قیمتی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان خواهد داش��ت‪ .‬‬ ‫هنگامی که طول یک خ��ودرو افزایش می یابد‪،‬‬ ‫فاصله محوری و عرض ان نیز بیشتر می شود و‬ ‫به ابعاد خودرو می افزاید‪ .‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اگ��ر قیم��ت مدل ه��ای‬ ‫مختل��ف ی��ک نش��ان (برن��د) در کالس های‬ ‫مختلف موردبررس��ی قرار گیرد‪ ،‬هرچه کالس‬ ‫خ��ودرو باالتر رود‪ ،‬قیمت خ��ودرو نیز افزایش‬ ‫می یابد زیرا عالوه بر بیش��تر شدن حجم اتاق‪،‬‬ ‫مشخصات فنی و تعلیق یک خودرو هم بیشتر‬ ‫می ش��ود و در نتیجه روی قیمت اثر می گذارد‪ .‬‬ ‫بنابراین اگر قرار باش��د قیمت خودرو براساس‬ ‫کالس ابعادی تعیین ش��ود‪ ،‬تنه��ا باید قیمت‬ ‫ان را با توجه به مدل های مختلف یک نش��ان‬ ‫(برن��د) ثاب��ت در کالس های ابع��ادی مختلف‬ ‫موردبررسی قرار داد‪ .‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه قزوین معتقد‬ ‫اس��ت ب��رای قیمت گ��ذاری نش��ان (برند) های‬ ‫مختلف کالس قیمتی وجود ندارد اما براساس‬ ‫طبقه بندی می توان خودروه��ا را ارزان قیمت‪،‬‬ ‫متوسط‪ ،‬گران و لوکس قیمت گذاری کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹مقایس�ه خودروهایی همس�طح در‬ ‫کالسی مشخص‬ ‫ع�لاوه ب��ر کالس ابع��ادی‪ ،‬ب��رای خ��ودرو‬ ‫کالس های دیگری نیز درنظر گرفته می ش��ود؛‬ ‫کالس های��ی ک��ه ی��ک کارش��ناس صنع��ت‬ ‫خ��ودرو در گفت وگ��و با‬ ‫به انها اش��اره‬ ‫ک��رد و توضیح داد‪ :‬خ��ودرو از وجوه مختلفی‬ ‫کالس بندی می ش��ود‪ .‬در یک م��دل خودروها‬ ‫براساس نوع استفاده کالس بندی می شوند که‬ ‫خودروهای س��دان‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬شاس��ی بلند‪ ،‬کار‬ ‫(وان��ت و ون) و‪ ...‬در این ردیف قرار می گیرند‪ .‬‬ ‫در ایران یک ن��وع تقس��یم بندی برپایه قیمت‬ ‫خودرو و نوع خودرو رایج اس��ت‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫کالس ابعادی کمتر در نظر گرفته می شود‪ .‬‬ ‫عبداهلل بابایی اضاف��ه کرد‪ :‬در کالس قیمتی‬ ‫خودروه��ا ب��ر پایه قیمت��ی زی��ر ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ۲۵ ،‬تا ‪ ۴۰ ،۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰ ،۵۰‬تا ‪۷۵ ،۷۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬و از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به باال تعریف‬ ‫خواهند ش��د ‪ .‬در رده قیمتی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬خودروهای متعددی وجود دارند‪ .‬بازار‬ ‫خودروهای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۵‬میلیون تومان بیشتر در‬ ‫اختیار خودروهای چینی اس��ت‪ .‬در رده ‪ ۷۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان به جز تع��داد محدودی‬ ‫خ��ودرو داخلی‪ ،‬خودروه��ای وارداتی و چینی‬ ‫بیشتر دیده می شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ردی��ف قیمتی باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون توم��ان نیز بیش��تر خودروهای ‬ ‫شاس��ی بلند هس��تند که در چند سال گذشته‬ ‫برخی از خودروها در ایران به تولید رسیده اند‪ .‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن رده قیمت��ی خودروه��ای‬ ‫وارداتی سواری و شاسی بلند بیشترین سهم را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس صنعت خودرو مبنای‬ ‫کالس بندی براس��اس قیمت گذاری با توجه به‬ ‫ق��درت خرید و ن��وع خودرو تعیین می ش��ود‪ .‬‬ ‫برای مثال خودروه��ای زیر ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫ارزان قیمت هس��تند‪ .‬از ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان خودروهای متوس��ط‪ ،‬از ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون توم��ان خودروهای متوس��ط به باال و‬ ‫خودروهایی که در محدوده باالی ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان قرار دارند‪ ،‬با عن��وان لوکس از انها یاد‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫بابای��ی در ادامه با اش��اره ب��ه عامل هایی که‬ ‫روی قیم��ت یک خودرو ب��ر مبنای کالس اثر‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در دنیا ابعاد‪ ،‬ن��وع کاربری‬ ‫و مقایس��ه نش��ان (برند)ها در قیم��ت مبنای‬ ‫قیمت گذاری اس��ت‪ .‬عالوه بر این موارد نشان‬ ‫(برند) یک خودرو به اضافه اپش��ن هایی که به‬ ‫ان اضافه می ش��ود‪ ،‬در قیمت تاثیرگذار اس��ت‬ ‫و خودروها همس��طح با یکدیگر مورد بررس��ی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه ابعاد معیار قیمت نیس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ایران این اش��تباه وجود دارد‬ ‫اغاز مسابقه بزرگ اینستاگرامی ایران خودرو‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در اس��تانه نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنعت خودرو‪ ،‬مسابقه بزرگ اینستاگرامی‬ ‫با عنوان «ایکوگرام» را اغاز کرده است‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مدیری��ت ارتباط��ات گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو مس��ابقه «ایکوگرام» را در بس��تر‬ ‫شبکه اجتماعی اینس��تاگرام راه اندازی کرده تا مسیری‬ ‫دیگر ب��رای برقراری ارتب��اط هموطن��ان و مخاطبان با‬ ‫ایران خودرو ایجاد کند‪.‬‬ ‫کاربران ش��بکه اجتماعی اینستاگرام و عالقه مندان به‬ ‫حضور در نخستین دوره مسابقات ایکوگرام برای شرکت‬ ‫در این مس��ابقه کافی است یک عکس با سوژه مشخص‬ ‫ش��ده‪ ،‬تهیه کنند و در صفحه شخصی خود اپلود کرده‬ ‫و ان را با هش��تگ‪ #IKCOGRAM‬در صفحه رسمی‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در اینس��تاگرام به ادرس‬ ‫‪ IKCO_IR‬الص��اق (تگ) کنن��د‪ .‬در ادامه عکس هایی‬ ‫که بیشترین الیک را دریافت کنند‪ ،‬به بخش مسابقه راه‬ ‫پیدا کرده و در پایان به عکس های برگزیده توسط هیات‬ ‫داوران جوایزی اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬نخس��تین دوره مس��ابقه «ایکوگرام»‬ ‫همزم��ان با برگ��زاری نمایش��گاه توانمندی های صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران برگزار خواهد ش��د‪ .‬این نمایش��گاه از ‪۹‬‬ ‫تا ‪۱۲‬اس��فند امس��ال در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ته��ران برگ��زار می ش��ود و گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو نیز اخرین دستاوردهای خود را در حوزه های‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬تحقیق و توس��عه‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫ارتباطات و‪ ...‬در س��الن ش��ماره ‪ ۳۸‬به نمایش گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرص��ت ب��رای حض��ور در ای��ن دوره از مس��ابقات تا‬ ‫‪ ۲۰‬اسفند خواهد بود‪.‬‬ ‫دور دوم مس��ابقه ایکوگ��رام از ‪۲۸‬اس��فند ب��ا موضوع‬ ‫«نوروز ایرانی و ایران خودرو» برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫که ع��ده ای گمان می برند هران��دازه ابعاد یک‬ ‫خودرو کوچک باش��د‪ ،‬قیمت پایین تری دارد‪،‬‬ ‫در حالی که گاهی اگ��ر خودرویی کوچک وارد‬ ‫کش��ور ش��ود قیمت��ی باالت��ر از ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومان خواهد داش��ت‪ .‬مشتری برای خرید یک‬ ‫خ��ودرو ابتدا باید نش��ان (برند) های مختلف از‬ ‫یک کالس را مورد بررس��ی قرار دهد و سپس‬ ‫خودروی موردنظر را انتخاب کند‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو در ارتباط با دلیل ارائه‬ ‫تعریفی نادرس��ت از کالس خ��ودرو بین عامه‬ ‫م��ردم گفت‪ :‬هنگامی که یک محصول در ایران‬ ‫ب��ه تولید می رس��د از انجایی که بیش��تر روی‬ ‫خودروهای مش��خص و س��دان توجه می شود‬ ‫و خودروه��ای دیگر کمتر به تولید می رس��ند‪،‬‬ ‫بنابراین براس��اس عادتی قدیم��ی‪ ،‬مردم برای‬ ‫کالس خودروها تفکیک قائل نمی شوند‪ .‬‬ ‫براس��اس انچه در این گزارش موردبررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬برای خ��ودرو کالس های مختلفی‬ ‫درنظ��ر گرفت��ه می ش��ود ک��ه کالس قیمتی‬ ‫عمومیت بیش��تری دارد زیرا ب��ا قدرت خرید‬ ‫مردم گ��ره خورده اس��ت ‪ .‬از س��ویی دیگر در‬ ‫اش��تباهی رای��ج برخ��ی گم��ان می کنند هر‬ ‫اندازه از ابعاد خودرو کاس��ته ش��ود‪ ،‬به همان‬ ‫ان��دازه قیم��ت ان نی��ز کاهش پی��دا می کند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن معادل دانس��تن خ��ودرو کوچک با‬ ‫خ��ودرو ارزان ب��ه اش��تباه در جامعه مرس��وم‬ ‫است‪ .‬‬ ‫اگرچ��ه فع��االن صنع��ت خ��ودرو از ای��ن‬ ‫کالس بندی ه��ا اط�لاع دارن��د و ب��ر مبن��ای‬ ‫تعریف های جهانی خودروها را مورد مقایس��ه‬ ‫قرار می دهند اما با ارائه تعریفی روش��ن‪ ،‬مردم‬ ‫نیز باید از نوع کالس های خودرو مطلع ش��وند‬ ‫تا به ص��ورت ناخواس��ته انتظاری اش��تباه در‬ ‫ذه��ن انها برای خودریی کوچک و ارزان نقش‬ ‫نبندد‪.‬‬ ‫محمد فرهانیان‬ ‫برای خودرو‬ ‫کالس های‬ ‫مختلفی در نظر‬ ‫گرفته می شود‬ ‫که رایج ترین‬ ‫ان‪ ،‬کالس‬ ‫ابعادی است‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تالش المان برای حضور‬ ‫در صنعت خودرو ایران‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان از عالقه شدید‬ ‫المانی ها برای حضور در ب��ازار ایران و نقش افرینی ها در‬ ‫توسعه صنعتی کشور به ویژه صنعت خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش در گفت وگو ب��ا اقتصادنیوز‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای س��فر یک هفته ای بخش خصوصی ایران‬ ‫به الم��ان را امیدوارکننده اعالم ک��رد و گفت‪ :‬در دوران‬ ‫پس��اتحریم ‪ 4‬هیات از المان به ایران امده بودند و هیاتی‬ ‫که به تازگی راهی مونیخ ش��د‪ ،‬نخستین هیاتی بود که از‬ ‫ایران به المان سفر می کرد که میزبان المانی به گرمی از‬ ‫هیات ایرانی پذیرایی و امکان دیدارهایی در حد مالقات با‬ ‫وزیران را برای هیات فراهم کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬این دیدارها منجر به ش��کل گیری جلس��ات‬ ‫پرباری در مرکز مونیخ ش��د‪ ،‬ب��ه طوری که هیات اعزامی‬ ‫با مش��اوران انگال مرکل و بازدی��د از کارخانه های تولید‬ ‫خ��ودرو نی��ز مثمرثمر ب��ود‪ .‬در این س��فر می��ان برترام‬ ‫بروس��ارت‪ ،‬رییس اتحادیه صنع��ت باواریا و من به عنوان‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن قطعه س��ازان ای��ران قرارداد‬ ‫همکاری در ‪ 4‬بند به امضا رس��ید که شامل همکاری بین‬ ‫شرکت های ایالت باواریا و ایران در زمینه ساخت خودرو و‬ ‫قطعات‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایالت باواریا‬ ‫و همتایان ایرانی است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان خاطرنشان کرد‪ :‬هر دو کشور‬ ‫مایلند که همکاری هایی در زمینه صنعت خودرو داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬از این رو قرار ش��د در این زمینه همایش هایی در‬ ‫ایران و المان برگزار ش��ود تا خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫ایران��ی و المانی بتوانند فعالیت هایی در دوکش��ور انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫نجفی منش گفت‪ :‬انجام این مالقات ها در این حجم کم‬ ‫از زمان نش��ان می دهد‪ ،‬المانی ها ایران را به شدت جدی‬ ‫گرفته اند‪ .‬تنها برخی مش��کالت بانکی از دوران تحریم به‬ ‫جا مانده که با برطرف شدن انها امکان برقراری ارتباطات‬ ‫بیشتر فراهم است و انتظار می رود با افزایش حرکت های‬ ‫این چنینی صنعت قطعه سازی و خودرو در کشور با رشد‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫نیسان شریک ششم‬ ‫ایران خودرو می شود؟‬ ‫عبداهلل بابایی‬ ‫مبنای‬ ‫کالس بندی‬ ‫براساس‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫با توجه به‬ ‫قدرت خرید‬ ‫و نوع خودرو‬ ‫تعیین می شود‬ ‫الزام های جدید استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد‬ ‫گفت‪ :‬سازمان ملی اس��تاندارد در راستای برنامه های قبلی‬ ‫خود‪ ،‬اجرای اس��تاندارد ملی ‪ ۴۱۶۰‬با عنوان «خودروهای‬ ‫جاده ای‪ ،‬مش��خصات کلی خودروهای مس��افری عمومی‪،‬‬ ‫ویژگی ه��ا و روش ازمون» را از س��ال گذش��ته اغاز کرده‬ ‫و اجرای اس��تاندارد ملی ‪ ۷۴۹۹‬با عن��وان «خودرو‪ ،‬حفاظ‬ ‫عرضی زیر شاس��ی جل��و‪ ،‬ویژگی ه��ا و روش ازمون» را از‬ ‫اوایل س��ال اینده در دس��تور کار دارد‪ .‬وحید مرندی مقدم‬ ‫در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‪ ،‬درباره رعایت اس��تانداردهای‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی افزود‪ :‬از سال گذشته اقداماتی‬ ‫مبن��ی بر اجرای اس��تانداردهای جداگان��ه اجباری ایمنی‪،‬‬ ‫عملکردی و تایید نوع خودرو مستند به دایرکتیوهای الزامی‬ ‫اتحادیه اروپا در رابطه با خودرو به صورت ملی تدوین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به منظور افزایش پوش��ش استانداردهای‬ ‫خودرو نیز اقداماتی توس��ط این س��ازمان در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس رویکرد جدید‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا مبنی بر انتق��ال از دایرکتیوه��ای اروپایی‬ ‫(‪ )EC‬به رگولیش��ن های مورد تایید سازمان ملل با عنوان‬ ‫رگولیش��ن های ‪ UNECE‬حوزه جغرافیایی وسیع تری از‬ ‫جمله کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن را در بر می گیرند‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫و همچنی��ن با اضافه کردن رگولیش��ن های جدید‪ ،‬الزامات‬ ‫بیش��تری در رابطه با خودرو در نظ��ر گرفته و بدین ترتیب‬ ‫فرایند تایید نوع خودرو ارتقا داده شده است‪ .‬مرندی مقدم‬ ‫ادامه داد‪ :‬این سازمان فرایند مطالعه و امکان سنجی اجرای‬ ‫این رگولیش��ن ها را اغاز کرده تا نسبت به تدوین ملی انها‬ ‫اق��دام و در رابطه با اجرای انها نی��ز برنامه ریزی های الزم‬ ‫انجام شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه درباره اجرای‬ ‫الزامات استانداردهای جداگانه اجباری‪ ،‬ایمنی‪ ،‬عملکردی‬ ‫و تایی��د نوع خودرو به صورت منطقی برنامه ریزی ش��ده و‬ ‫حداقل زمان الزم برای سازگاری خودروهای تولیدی با این‬ ‫الزامات به خودروسازان ارائه شده بود‪.‬‬ ‫در حالی که چند هفته ای اس��ت خبر انتخاب ش��ریک‬ ‫ششم ایران خودرو از س��وی مدیرعامل این شرکت اعالم‬ ‫شده‪ ،‬شنیده ها حاکی از انتخاب نیسان به عنوان ششمین‬ ‫شریک بزرگترین خودروساز خاورمیانه است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬ش��نیده ها بیانگر ان اس��ت که‬ ‫ایران خودرو ش��رکت نیس��ان ژاپن را به عنوان شش��مین‬ ‫ش��ریک تجاری خود انتخاب کرده و مدیران این شرکت‬ ‫در حال مذاکره با این شرکت هستند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند که نیس��ان ج��زو معدود‬ ‫کشورهایی است که می تواند به ایران خودرو کمک کند تا‬ ‫خودروهای با فناوری باال و قیمت زیر ‪ ۴۰‬میلیون تومانی‬ ‫به تولید برس��اند و این کار از عهده کمتر خودروسازی در‬ ‫دنیا برمی اید‪.‬‬ ‫اما در این میان برخی منتقدان مونتاژ و سرمایه گذاری‬ ‫مشترک ( جوینت ونچر) بر این باورند که انتخاب شرکای‬ ‫متع��دد تجاری باعث خواهد ش��د صنعت خ��ودرو ایران‬ ‫وابس��ته به خارج ش��ده و نتواند برای بازار ایران محصول‬ ‫مناسبی را به تولید برساند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد انها بهتر اس��ت ایران مانند هن��د که از رنو‬ ‫خواس��ت خودرو کوئید را ب��ه تولید برس��اند‪ ،‬از بزرگان‬ ‫صنعت خودرو بخواهد با توجه به س��طح درامد و فرهنگ‬ ‫عمومی کش��ور‪ ،‬خودرویی را برای قشر متوسط به پایین‬ ‫به تولید برسانند‪.‬‬ ‫بومی سازی محور اصلی‬ ‫برنامه خودروسازان‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به ل��زوم توجه به برخ��ی از محورهای اصلی در‬ ‫صنع��ت خودرو ایران گفت‪ :‬انچ��ه امروز به عنوان یکی از‬ ‫محورهای اصلی باید در راس برنامه های خودروسازان قرار‬ ‫دهند‪ ،‬توجه به بومی س��ازی تولید خودرو در کشور است‬ ‫تا ضمن پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان داخلی‪ ،‬شاهد‬ ‫بازار پرتحرکی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫ابوذر ندیمی در گفت وگو با خبر خودرو همچنین تولید‬ ‫خودروها با قیمتی مناسب و موردانتظار متقاضیان داخلی‬ ‫را الزام دیگری در این راس��تا دانست و افزود‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه بخش زی��ادی از جامعه ب��ا افت توان مال��ی مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬خودروس��ازان باید تولیداتی به بازار عرضه کنند‬ ‫که به لحاظ قیمتی امکان خرید ان برای قش��ر متوسط و‬ ‫ضعیف جامعه نیز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در واقع باید برای اقش��ار متوس��ط و‬ ‫پایین تولیدات بیش��تری توسط خودروس��ازان تعریف و‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تولید تایرهای جدید در دستور کار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫بررسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید داخلی‬ ‫اولویت قرارداد با خارجی ها‬ ‫یک کارش��ناس صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬چنانچه در‬ ‫قرارداد ه��ای جدی��د ایران ب��ا خودروس��ازان جهانی‬ ‫موضوع «تولید داخلی» هم لحاظ ش��ود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫نفع بیشتری برای ایران درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مصطفی ممقانی اصل در گفت وگو با پرشین خودرو‪،‬‬ ‫ب��ا بیان این مطلب افزود‪ :‬اگر خودروس��ازان بتوانند از‬ ‫ی��ک خودرو الگ��و گرفته و به نوعی پلتف��رم ان را در‬ ‫داخل کش��ور طراحی و تولید کنند‪ ،‬قدر مسلم تولید‬ ‫ملی افزایش خواهد داش��ت و نیز به صورت محض به‬ ‫سمت مونتاژکاری سوق پیدا نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در یک قرارداد نفع بیشتر و به دست‬ ‫اوردن بازار مدنظر قرار می گیرد اما یک موضوع که در‬ ‫نهایت به نفع ش��رکت های خودروسازی تمام می شود‬ ‫این اس��ت که مفاد یک قرارداد‪ ،‬تنها برای «تولید یک‬ ‫خودرو» معطوف نباشد‪.‬‬ ‫ممقانی اص��ل با اش��اره ب��ه قرارداده��ای پیش روی‬ ‫ایران با دیگر خودروس��ازان مط��رح جهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه بس��یاری از خودروسازان کش��ور از ساخت‬ ‫یک خودرو جدید ترس دارند و همواره سعی می کنند‬ ‫بیش��تر به س��مت مونتاژ یک خودرو پی��ش بروند‪ ،‬در‬ ‫صورت��ی که اگ��ر حتی با دیده تردید به س��اخت یک‬ ‫خودرو جدید بنگرند می توانند جایگزین مناسبی برای‬ ‫ان پیدا کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو ادامه داد‪ :‬چنانچه خودروسازان‬ ‫توان طراح��ی و تولید یک خودرو را ندارند‪ ،‬می توانند‬ ‫دس��تکم از نمونه های خارجی‪ ،‬یک پلتفرم تهیه کنند‬ ‫ک��ه هزینه به مراتب کمت��ری از طراحی و تولید یک‬ ‫خودرو دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وضعیت تنوع خودروها در کش��ور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تنوع خودروهای کشور درحال حاضر‬ ‫محدود اس��ت که امید می رود با توجه به قراردادهایی‬ ‫که به تازگی با ش��رکت های خارجی بسته شده‪ ،‬تنوع‬ ‫خودروها در کشور نیز تا حدی بهبود یابد‪.‬‬ ‫از فرصت‪‎‬های ایجاد شده در صنعت قطعه‪‎‬سازی در دولت یازدهم‬ ‫بازگشت به کار نیروی انسانی در صنعت قطعه‬ ‫توسعه صنعت خودرو‬ ‫با دانش و فناوری‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر با‬ ‫توجه به رک��ودی که در صنعت خودرو به وجود امده‬ ‫س��رمایه گذاری‪‎‬هایی که در این صنعت انجام ش��ده با‬ ‫مشکالتی روبه رو شده است‪ .‬‬ ‫س��لمان ابراهیمی‪‎‬ن��ژاد در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫درباره توسعه صنعت خودرو داخلی در مقایسه با دنیا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به وضعی��ت کنونی این صنعت و‬ ‫بروز اتفاقات جدید در عرصه سیاس��ی و گشایش‪‎‬هایی‬ ‫که انجام ش��ده‪ ،‬با مدیریت صحی��ح در زمینه صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه س��ازی می ت��وان ب��ه پیش��رفت های‬ ‫خوبی دس��ت یافت و همچنین س��هم مناسبی از بازار‬ ‫خودروسازی را به دست اورد‪ .‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به عوامل موثر در پیش��رفت‬ ‫و توس��عه صنع��ت خودرو بی��ان کرد‪ :‬بخش��ی از این‬ ‫عوامل در گرو س��رمایه گذاری در حوزه قطعه‪‎‬س��ازی‪،‬‬ ‫دستگاه ها و فناوری قطعات است اما بخش عمده ای از‬ ‫توس��عه مربوط به حوزه دانش و فناوری خودروسازی‬ ‫است‪ .‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه این‬ ‫بحث تصریح کرد‪ :‬برای ایجاد توسعه در صنعت خودرو‬ ‫حوزه های دانش طراحی قطعه و سیستم های خودرو‪،‬‬ ‫برنام��ه مدیریت زنجیره تامین‪ ،‬فناوری دس��تگاه های‬ ‫تولید‪ ،‬کنترل کیفی مونتاژ خودرو و ساخت خودرو در‬ ‫عرصه های مختلف نیاز به سرمایه گذاری دارند‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه موانع موجود بر س��ر راه توس��عه‬ ‫خودرو‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬بح��ث تامین نقدینگ��ی و بازار‬ ‫داخلی مش��کالت عدیده ای را ایجاد کرده و همچنین‬ ‫تی��راژ تولی��د و هزینه های س��ربار و ضع��ف در دانش‬ ‫طراحی خودرو نیز از موانع اساس��ی پیش روی توسعه‬ ‫صنعت خودروسازی است‪ .‬‬ ‫ابراهیمی‪‎‬ن��ژاد اذعان کرد‪ :‬به طور قطع لغو تحریم ها‬ ‫و پس��ابرجام گش��ایش خوبی در زمینه توسعه صنعت‬ ‫است و باید از این فرصت استفاده کرد که این توسعه‬ ‫مستلزم مدیریت مطلوب است‪ .‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به ب��ازار واردات در‬ ‫ش��رایط پس��ابرجام باید به این موضوع توجه کرد که‬ ‫واردات قطع��ه و خودروی اماده منجر به عقب ماندگی‬ ‫و توقف صنعت خودروی داخلی نشود زیرا هزینه های‬ ‫باالیی به بار م��ی اورد و این امر به ضرر مصرف کننده‬ ‫خواهد بود‪ .‬‬ ‫ابراهیمی‪‎‬ن��ژاد اف��زود‪ :‬یکی از بحث ه��ای اصلی در‬ ‫صنعت خ��ودرو مدیریت زمان و منابع اس��ت که این‬ ‫موضوع در برنامه مدیریت زنجیره تامین بس��یار موثر‬ ‫اس��ت و به طور قطع در صنعت خودرو نقش بسزایی‬ ‫را ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت یزد تایر اع�لام کرد‪ :‬با توجه به رک��ود طوالنی مدت بازار تایر‬ ‫کشور‪ ،‬وضع تعرفه های خاص برای واردات تایر از سوی دولت یک امر اجتناب‪‎‬ناپذیر‬ ‫محسوب می شود‪ .‬اسکندر ستوده افزود‪ :‬شرکت یزد تایر که زمینه تولید تایرهای روز‬ ‫دنیا را دارد‪ ،‬از حدود دو سال قبل تایرهای سری ‪ V‬با تحمل سرعت ‪ ۲۴۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت را به بازار عرضه کرده که بسیار ارزان‪‎‬تر از تایرهای وارداتی است‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ارش محبی‪‎‬نژاد‬ ‫در بهترین شرایط‬ ‫در سال‪94‬‬ ‫میزان اشتغال‬ ‫صنعت خودرو و‬ ‫قطعه سازی‬ ‫معادل سال‬ ‫‪ 93‬بود‬ ‫سال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬سال های پر فراز و نشیبی‬ ‫برای صنعت قطعه‪‎‬س��ازی بود که سیر صعودی‬ ‫و نزول��ی ان ب��رای کارگاه‪‎‬ه��ای قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫بس��یار چش��م‪‎‬گیر بود اما با به فرجام رسیدن‬ ‫برج��ام از یک س��و و برنامه ریزی ها و تمهیدات‬ ‫دولت از س��وی دیگر ش��اهد افزایش تولید در‬ ‫ای��ن صنع��ت و به دنبال ان اش��تغال بیش��تر‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فراز و نشیب‪‎‬های قطعه‪‎‬سازی‬ ‫گلوردی گلستانی‬ ‫برداشتن‬ ‫تحریم‪‎‬ها باعث‬ ‫تغییر شرایط‬ ‫به نفع صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬سازی‬ ‫شد‬ ‫ارش محبی‪‎‬ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نی��رو محرکه و قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫کشور در گفت وگو با‬ ‫درباره فرصت‪‎‬های‬ ‫ش��غلی ایجاد ش��ده صنع��ت قطعه‪‎‬س��ازی در‬ ‫دول��ت یازدهم گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬تیراژ‬ ‫تولی��د در این صنعت به ش��کل چش��م‪‎‬گیری‬ ‫افزای��ش یاف��ت و کارخانه ه��ای نیمه تعطیل و‬ ‫تعطیل ش��ده در صنعت قطعه سازی جانی تازه‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نیروهای تعدیل ش��ده دوباره وارد‬ ‫چرخ��ه تولید ش��دند و حتی برخ��ی کارگاه‪‎‬ها‬ ‫نیز اق��دام به جذب و اس��تخدام نیروی جدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما این روند در س��ال ‪ ۹۴‬به‬ ‫دلیل مس��ائل جاری کش��ور به وی��ژه در بحث‬ ‫قوانی��ن و مقررات خاص تولی��د‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫خودرو و همچنین هجمه‪‎‬هایی که علیه صنعت‬ ‫خودرو داخلی رخ داد‪ ،‬نزولی شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه‪‎‬س��ازی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫نتیجه این عوامل و نیز کمبود شدید نقدینگی‬ ‫و بدهکاری خودروسازان به قطعه‪‎‬سازان‪ ،‬شاهد‬ ‫جهش چش��مگیری در س��ال ‪ ۹۴‬نبوده ایم‪ ،‬به‬ ‫طوری که در بهترین ش��رایط میزان اش��تغال‬ ‫صنعت خودرو و قطعه س��ازی معادل سال ‪۹۳‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫محبی‪‎‬ن��ژاد اف��زود‪ :‬در نیمه های س��ال ‪۹۴‬‬ ‫و در ش��هریور بر خالف ‪ 2‬ماه نخس��ت س��ال‪،‬‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان با وضعیت بغرنجی روبه‪‎‬رو شدند‬ ‫و تعدی��ل نیرو به ش��دت در ای��ن صنعت اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ام��ا در ماه‪‎‬های پایانی س��ال تی��راژ تولید تا‬ ‫ان��دازه قابل قبولی افزای��ش یافت به طوری که‬ ‫به میزان تولید سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرو محرکه و قطعه‪‎‬س��ازی با اش��اره به قوانین‬ ‫بنگاه‪‎‬ه��ای قطعه‪‎‬س��ازی گف��ت‪ :‬در صنع��ت‬ ‫قطعه س��ازی بر خالف صنعت خ��ودرو تعدیل‬ ‫نی��رو باید به وس��یله کارشناس��ان دولتی و بر‬ ‫اساس سود و زیان بنگاه صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنگاه ه��ای قطعه س��ازی‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی هس��تند و ب��ر اس��اس‬ ‫مصال��ح داخل��ی و س��ود و زی��ان ناگزی��ر به‬ ‫تصمیم‪‎‬گیری هایی می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن زمانی ک��ه تیراژ تولید به ش��دت‬ ‫کاهش پیدا می کند ش��اید چند ماهی مقاومت‬ ‫در ای��ن زمینه انجام و تعدی��ل نیرویی صورت‬ ‫نگیرد ام��ا وقتی این روند ادامه یابد و وضعیت‬ ‫وخیم ش��ود‪ ،‬صاحبان بنگاه های تولیدی دست‬ ‫به این کار خواهند زد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در صنع��ت قطعه‪‎‬س��ازی افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه ای��ن تعدیل نی��رو مقطعی بوده‬ ‫و صنع��ت قطعه س��ازی دوب��اره از نیروه��ای‬ ‫تعلیق ش��ده خود دع��وت به هم��کاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او به فراز و نش��یب‪‎‬های این صنعت در سال‬ ‫‪ ۹۴‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬صنعت قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫امس��ال ب��ا اف��ت و خیزهای زی��ادی در بحث‬ ‫اش��تغال مواجه بود که خوش��بختانه به دلیل‬ ‫برنامه ریزی ها و تمهیدات دولت از یک س��و و‬ ‫تاثیر به فرجام رس��یدن برجام‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫تولید در این صنعت بودیم‪.‬‬ ‫محبی‪‎‬نژاد با اش��اره به به رونق این صنعت و‬ ‫تاثیر ان در اقتصاد کالن کش��ور گفت‪ :‬صنعت‬ ‫قطعه سازی و خودروسازی بعد از صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی صنعت مادر و موتور محرک‬ ‫‪ ۶۴‬صنعت دیگر است و در این زمینه می‪‎‬تواند‬ ‫نقش موثری در اقتصاد کالن کش��ور داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�دن ش�رکای خارج�ی و ایجاد‬ ‫فرصت‪‎‬های شغلی‬ ‫گلوردی گلس��تانی‪ ،‬رییس پیش��ین انجمن‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور نیز در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬کمپین تحریم خرید خ��ودرو و عوامل‬ ‫دیگر باعث شد امسال تعداد خودروهای کشور‬ ‫به اندازه برنامه ریزی شده‪ ،‬تولید نشود که این‬ ‫روند تاثیر مس��تقیمی روی صنعت قطعه‪‎‬سازی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما اتفاق های دیگر نظیر برداشتن‬ ‫تحریم‪‎‬ها باعث تغییر ش��رایط ب��ه نفع صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی شد چراکه ش��رکت های بسیاری‬ ‫نظیر پژو وارد ایران شده و باعث تحول در بازار‬ ‫این صنایع شدند‪.‬‬ ‫این فعال در صنعت قطعه‪‎‬س��ازی ادامه داد‪:‬‬ ‫این اس��تقبال از س��وی ش��رکت های خارجی‬ ‫منجر به تولید خودروهای جدید در ایران و به‬ ‫دنبال ان فرصت‪‎‬های شغلی بسیاری در داخل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گلستانی همچنین تصریح کرد‪ :‬ممکن است‬ ‫فرصت های شغلی جدید در کنار این قراردادها‬ ‫در اینده ایجاد ش��ود اما برای امس��ال و سال‬ ‫گذشته چنین اتفاقی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫زیرا با عددی که برای ایجاد این فرصت‪‎‬های‬ ‫ش��غلی عنوان شده نمی توان این تعداد فرصت‬ ‫شغلی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫گل��وردی گلس��تانی اظهار ک��رد‪ :‬پیش‪‎‬بینی‬ ‫می ‪‎‬ش��ود با نزدیک ش��دن نظرات شرکت های‬ ‫خارج��ی و ایران��ی با ه��دف ارتق��ای صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی و اشتغال‪‎‬زایی س��ال اینده‪ ،‬سال‬ ‫خوبی برای تولید داخل باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‪‎‬بینی صادرات ‪۱۴۰۴‬‬ ‫همچنین محبی‪‎‬ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‪‎‬سازی کشور‬ ‫در ادام��ه به س��وداوری و ارقام ص��ادرات این‬ ‫صنعت اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر دولت و مجلس‬ ‫به احیا و اعتالی صنعت خودرو اهتمام داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬عدد صادرات مطابق با پیش‪‎‬بینی‪‎‬ها و‬ ‫حتی بیشتر از ان خواهد بود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ر اس��اس ام��ار و محاس��بات‪،‬‬ ‫پیش‪‎‬بینی می‪‎‬ش��ود برای س��ال ‪ ۱۴۰۴‬در این‬ ‫صنعت ‪ ۶‬میلیون دالر صادرات داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫اما اگر دولت و مجلس شورای اسالمی تصمیم‬ ‫به احیا داش��ته باش��ند‪ ،‬این رقم تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دالر نیز دست‪‎‬یافتنی است‪.‬‬ ‫محبی‪‎‬ن��ژاد در نهای��ت گف��ت‪ :‬ای��ن موضوع‬ ‫فرابنگاه��ی اس��ت و نمی توانی��م بگوییم بدنه‬ ‫خودروس��ازی اعم از قطعه‪‎‬س��از و خودروس��از‬ ‫می توانن��د ای��ن مه��م را محق��ق کنن��د زیرا‬ ‫ظرفی��ت صنعت قطعه س��ازی کش��ور بیش از‬ ‫ای��ن چیزی اس��ت ک��ه در برنامه دیده ش��ده‬ ‫است‪ .‬بنابر سخنان کارشناسان فعال در صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬سازی‪ ،‬توس��عه این صنعت با تبصره‪‎‬های‬ ‫بسیاری همراه است‪.‬‬ ‫همراهی ش��رکای خارجی‪ ،‬برنامه‪‎‬ریزی‪‎‬های‬ ‫دولت��ی و سیاس��ت‪‎‬گذاری‪‎‬های نهاده��ا و‬ ‫س��ازمان های مرتب��ط با این صنع��ت اگر روی‬ ‫غلت��ک حرکت کن��د‪ ،‬صنع��ت قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫اینده‪‎‬ای پربار خواهد داشت‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,900,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,400,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪180.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.000.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪228.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,500.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.600.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪130.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪105.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫صنایع معدنی با ابزار مالی‬ ‫‪23‬‬ ‫ضرورت همسویی منافع شرکت های معدنی و جامعه‬ ‫‪ 24‬چرا مواد معدنی‪ ،‬مشوق صادراتی نمی گیرند؟‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫درخواست بخش خصوصی برای حذف حقوق دولتی و حق انتفاع‪ ،‬غیرمنطقی است‬ ‫کالفی سردرگم به نام حق انتفاع‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کرباسیان خبر داد‬ ‫افزایش تعرفه واردات‬ ‫فوالد قطعی شد‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫توسعه در هر بخشی نیازمند اختصاص بودجه‬ ‫و صرف هزینه اس��ت‪ .‬در بخ��ش معدن گاه این‬ ‫نیاز از طریق بودجه های دولتی و گاه با پرداخت‬ ‫مالی��ات‪ ،‬حقوق دولتی‪ ،‬حق انتفاع و‪ ...‬از س��وی‬ ‫بخ��ش خصوصی و فعاالن بخ��ش معدن تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حال انتقاد بخش خصوصی نسبت به پرداخت‬ ‫برخی حقوق این س��وال را مط��رح می کند که‬ ‫در صورت پرداخت نش��دن ای��ن حقوق دولتی‪،‬‬ ‫سازمان هایی همچون سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ایران ( ایمیدرو) چگونه‬ ‫می توانند نقدینگی مورد نیاز خود برای توس��عه‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواستی برای حذف حق انتفاع‬ ‫در نشس��ت خبری که چندی پیش از س��وی‬ ‫خانه معدن ایران برگزار شد فعاالن بخش معدن‬ ‫خواهان حذف حق انتفاع شدند‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬ریی��س هیات مدیره خانه‬ ‫مع��دن ای��ران در نشس��ت اخی��ر خ��ود درباره‬ ‫پرداخ��ت حق انتفاع اظهار کرد‪ :‬در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ 95‬و برنامه ششم توسعه‪ ،‬حذف حق انتفاع‬ ‫پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫بیان این نکته مهم است که سازمان ایمیدرو با‬ ‫دارا بودن نقش توس��عه ای باید منابع مالی کافی‬ ‫را در اختیار داش��ته باش��د‪ ،‬بنابراین بهتر است‬ ‫حق انتف��اع دریافتی از معادن ب��زرگ در اختیار‬ ‫این سازمان قرار گرفته و در بودجه منظور نشود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��فر به ایتالیا و فرانسه‪ ،‬یافتن‬ ‫بازار برای محصوالت در دس��تور کار قرار داشت‬ ‫و حال گش��ایش س��وئیفت می تواند به ما برای‬ ‫رسیدن به اهداف مان کمک کند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره خان��ه معدن ای��ران با‬ ‫م به فناوری های‬ ‫اش��اره به اینکه در زم��ان تحری ‬ ‫خوبی دس��ت یافته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل اصلی رکود‬ ‫در کش��ور‪ ،‬نبود ب��ازار و نداش��تن کیفیت الزم‬ ‫تولی��دات بوده اس��ت‪ .‬همچنین نب��ود مدیریت‬ ‫مناس��ب و اصولی موضوعی است که باید مورد‬ ‫توج��ه قرار گی��رد چراکه در بس��یاری از موارد‪،‬‬ ‫به دلیل نداش��تن مدیریت صحیح‪ ،‬بازار برخی از‬ ‫مواد معدنی در کش��ورهای همسایه را از دست‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫این درحالی است که مهدی کرباسیان‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) در نشس��ت خبری خود درباره‬ ‫موض��وع حق انتفاع و حقوق دولت��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫حقوق دولتی باید امس��ال به طور جدی کاهش‬ ‫یابد ضمن اینکه مذاکراتی نیز برای این موضوع‬ ‫در بودجه سال ‪ ۹۵‬درحال انجام است‪.‬‬ ‫در واقع خواس��ته فعاالن معدنی این است که‬ ‫در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته‪،‬‬ ‫دولت نیز ب��رای حمایت از فعاالن این بخش در‬ ‫دریاف��ت برخ��ی حقوق ها از جمل��ه حق انتفاع و‬ ‫حق��وق دولتی بازنگری داش��ته تا حیات معادن‬ ‫به خطر نیفتد‪.‬‬ ‫ام��ا در چنین ش��رایطی این س��وال در ذهن‬ ‫نقش می بن��دد که س��ازمان های توس��عه ای از‬ ‫جمله ایمیدرو که بخش��ی از درامدهای شان از‬ ‫طریق دریاف��ت چنین مبالغی تامین می ش��ود‬ ‫چگون��ه باید ب��ا کاهش درامد به کار توس��عه ای‬ ‫ادامه دهند؟‬ ‫‹ ‹ کاه�ش ‪ 100‬میلی�ارد تومان�ی‬ ‫حق انتفاع در بودجه ‪95‬‬ ‫ میزان حق انتفاع در الیحه بودجه ‪ 95‬نس��بت‬ ‫به سال ‪ 100 ،94‬میلیارد تومان پایین تر در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫فری��د دهقان‪ ،‬مدی��ر بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی چندی پی��ش درباره ای��ن موضوع به‬ ‫مع��دن ‪ 24‬گفت‪ :‬حقوق دولتی پیش��نهادی در‬ ‫الیحه بودجه ‪ 95‬ح��دود ‪ 900‬میلیارد تومان و‬ ‫حق انتف��اع پروانه بهره ب��رداری ‪ 1200‬میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در واقع این اقدام نش��ان دهنده حمایت دولت‬ ‫از معدنکاران اس��ت تا در شرایط بحرانی بتوانند‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬حال فعاالن معدنی‬ ‫به دنبال حذف کامل حق��وق پرداختی خود به‬ ‫دولت هستند‪.‬‬ ‫فرید دهقان در ادامه این گفت و گو اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به کاهش قیم��ت جهانی مواد معدنی‪ ،‬‬ ‫تحقق دریافت رقم های پیشنهاد شده در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ 95‬درباره حقوق دولت��ی و حق انتفاع‬ ‫معادن بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫بیش��ترین رقم حقوق دولت��ی و حق انتفاع از‬ ‫ان معادن س��نگ اهن و مس است که متاسفانه‬ ‫قیمت جهانی این دو ماده معدنی به شدت افت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیاده خواه�ی‬ ‫خصوصی‬ ‫فع�االن‬ ‫بخ�ش‬ ‫ب��ا وجود حمایت های دول��ت از بخش معدن‪،‬‬ ‫تقاض��ای حذف کام��ل حقوق دولت��ی معادن و‬ ‫حق انتف��اع در حوزه اکتش��اف نش��ان می دهد‬ ‫بخش خصوصی تنها به دنبال افزایش سود خود‬ ‫در بخ��ش معدن اس��ت و در عین ح��ال دائم از‬ ‫دول��ت تقاضای حمایت از بخ��ش معدن دارند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در عمل قائل به پرداخت‬ ‫حقوق دولتی که از همان محل از معادن حمایت‬ ‫می ش��ود نیستند ‪ ،‬در صورتی که پرداخت برخی‬ ‫حقوق در تمام دنیا موضوعی حل شده است‪.‬‬ ‫برخی انتظار دارند دولت اکتش��اف را به دست‬ ‫گرفت��ه و کار را ام��اده و با کمترین ریس��ک به‬ ‫بخ��ش خصوصی تحوی��ل دهد‪ .‬متاس��فانه این‬ ‫موضوع در معادن بزرگ نیز به چش��م می خورد‪.‬‬ ‫به طور مثال فعاالن بخ��ش خصوصی معتقدند‬ ‫دولت باید بهره ب��رداری از معدن «مهدی اباد»را‬ ‫به بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخش خصوصی به دنب��ال حضور پررنگ‬ ‫در بخش معدن اس��ت باید هزینه این حضور را‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫ایمیدرو به عنوان س��ازمانی توسعه ای شانه به‬ ‫شانه بخش خصوصی در حرکت است؛ به طوری‬ ‫که مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در نشس��ت خبری اخیر خود به همکاری هرچه‬ ‫بیش��تر با بخش خصوصی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از اقداماتی که از اواخر س��ال ‪ ۹۲‬اغاز شد‬ ‫مش��ارکت با بخش خصوصی بود که در دستور‬ ‫کار ق��رار دادیم‪ .‬این موض��وع را ابتدا با ‪ ۷‬طرح‬ ‫فوالدی اغاز و س��پس معادن��ی مانند گل گهر ‪۵‬‬ ‫و ‪ ۶‬را ب��ا ذخای��ر وس��یع ‪ ۸۰‬و ‪ ۴۵‬میلیون تنی‬ ‫سنگ اهن به بخش خصوصی واگذار کردیم‪ .‬در‬ ‫طبس نی��ز تعدادی از معادن زغال س��نگ را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کرده ایم‪.‬‬ ‫در واقع این موضوع نش��ان می ده��د ایمیدرو‬ ‫خود را در کنار بخ��ش خصوصی می بیند نه در‬ ‫مقابل انها‪ ،‬در نتیجه بخش خصوصی می تواند با‬ ‫پرداخت حق انتفاع به ایمیدرو در اجرای طرح ها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫ ام��ا در حوزه س��نگ اهن مع��دن داران اظهار‬ ‫می کنن��د فوالدی ه��ا طل��ب انه��ا را پرداخت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬در نتیجه انها نیز پولی برای پرداخت‬ ‫حق انتفاع ندارند‪.‬‬ ‫با چنین حرکت دایره ای دس��ت اخر ایمیدرو‬ ‫با کمبود نقدینگی مواجه خواهد ش��د و این امر‬ ‫می توان��د تکمی��ل پروژه ها و اح��داث طرح های‬ ‫جدید و انجام اکتش��افات را ب��ه تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫حال بای��د منتظر ب��ود تا تصمی��م نهایی برای‬ ‫پرداخت حق انتفاع ‪ 95‬گرفته شود‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫فرید دهقان‬ ‫بازار فوالدهای ساختمانی و صنعتی ایران اشباع نشده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک معتقد است هرچند‬ ‫تولی��د فوالدهای الیاژی و فوالدهای مخص��وص ارزش افزوده باالیی دارد اما‬ ‫هنوز در کشور ما درباره فوالدهای ساختمانی و صنعتی در شرایط اشباع شده‬ ‫یا حد مطلوبی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬محمد ابکا اظهار کرد‪ :‬اگر در این ش��رایط تصمیم به‬ ‫تولید فوالدهای الیاژی و مخصوص بگیریم به این معنا است که فکر کرده ایم‬ ‫این رکود تا ابد ادامه خواهد یافت‪ ،‬در حالی که چنین موضوعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬رکود ش��کل گرفته به دلیل ش��رایط اقتصادی به معنای نبود‬ ‫نیاز نیست‪ .‬تقاضا در مسکن و زیرساخت های کشوری از جمله شبکه راه اهن‬ ‫ایران وجود دارد‪ .‬ش��بکه راه اهن کش��ور‪ ،‬شبکه بسیار ضعیفی است و باید به‬ ‫مقدار بسیار زیادی توسعه یابد‪.‬‬ ‫اب��کا درباره میزان مصرف فوالد نیز تصریح ک��رد‪ :‬اینکه مصرف فوالد باید‬ ‫چقدر باشد به رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده صنعت و ساختمان بستگی‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاضر با پیش بینی رش��د ‪ ۴‬درص��د میزان مصرف را در ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫‪۳۴‬میلیون تن اعالم کرده ایم در حالی که رش��د ‪۴‬درصد چندان رشد خوبی‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگر هدف گذاری ‪۸‬درصد رشد برنامه ششم توسعه را در نظر بگیریم‬ ‫میزان مصرف خیلی بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ال گذشته پیش بینی رش��د ‪۶‬درصد بود که به ‪۴۱‬میلیون‬ ‫تن مصرف داخلی دست پیدا کنیم اما در سال ‪ ۹۴‬و با پایش انجام شده‪ ،‬به‬ ‫محمد ابکا‬ ‫دلیل اتفاقات رخ داده در ‪ ،۹۴-۹۳‬رشد اقتصادی ‪ ۴‬درصد را پیش بینی کرده‬ ‫و به عدد مصرفی ‪۳۴‬میلیون تن رسیدیم‪.‬‬ ‫در واقع میزان مصرف کامال به رش��د اقتصادی وابسته است و اگر بخواهیم‬ ‫‪۳۴‬میلی��ون تن را مدنظر ق��رار دهیم به معنای ‪۲۱‬میلی��ون تن صادرات در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬خواهد بود که مطابق با هدف چشم انداز است‪ .‬اما با روش های‬ ‫دیگری که بررس��ی کردیم بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تن صادرات با ش��رایطی که‬ ‫درحال حاضر داریم‪ ،‬پیش بینی قابل توجهی است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت ف��والد درباره وض��ع تعرفه های فوالدی نی��ز بیان کرد‪:‬‬ ‫تعرفه موضوعی مقطعی اس��ت‪ .‬در کشورهای عضو س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫«‪ » WTO‬نی��ز در مقابل دامپینگ چین تعرفه وضع می ش��ود‪ .‬اما نمی توان‬ ‫ان را یک راهکار اصلی دانست بلکه مانند یک مسکن عملکردی مقطعی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه ایران مزیت هایی در تولید فوالد در خاورمیانه‬ ‫در اختیار دارد که کش��ورهای دیگر منطقه از داشتن انها بی نصیب هستند‪.‬‬ ‫داش��تن س��نگ اهن‪ ،‬انرژی ارزان و نیروی انس��انی از مزیت هایی هستند که‬ ‫صنع��ت فوالد ایران ان را در اختیار دارد‪ .‬ترکیه نه س��نگ اهن دارد نه انرژی‬ ‫اما برای تولید فوالد هر دو را وارد می کند و درحال حاضر بیش از ‪۳۵‬میلیون‬ ‫تن تولید فوالد داش��ته و با کشورهای زیادی در زمینه صادرات ارتباط دارد‪.‬‬ ‫حال چطور ما نمی توانیم با داشتن این همه مزیت تولید باالیی داشته باشیم‪،‬‬ ‫نیازمند بررسی و مطالعه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به طوالنی شدن برخی پروژه ها فوالدی تصریح کرد‪ :‬طوالنی‬ ‫ش��دن پروژه ه��ا دالیل مختلف��ی دارد اما تامی��ن منابع مال��ی را می توان از‬ ‫اصلی ترین دالیل ان دانست‪.‬‬ ‫وقتی یک پروژه ش��روع می ش��ود اما تامین منابع مالی با مش��کل مواجه‬ ‫می شود‪ ،‬بی شک پروژه نیز با مشکل مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫ابکا افزود‪ :‬طرح های استانی فوالد روزی که تعریف شد‪ ،‬قرار بود منابع مالی‬ ‫ان از مح��ل فروش کارخانه های دولتی به بخش خصوصی تامین ش��ود‪ ،‬اگر‬ ‫هزینه به دس��ت امده از فروش ‪ ۲‬کارخانه بزرگ دولتی به بخش خصوصی را‬ ‫به تامین مالی پروژه های استانی اختصاص می دادند‪ ،‬امروز شاهد راه اندازی ‪۸‬‬ ‫طرح استانی فوالد بودیم‪ .‬اما متاسفانه وقتی کارخانه ها به فروش رفت منابع‬ ‫مالی به بخش های دیگر تزریق شد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو از قطعی ش��دن افزایش‬ ‫تعرفه واردات فوالد برای سال ‪ ۱۳۹۵‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬مهدی کرباس��یان در پاسخ به‬ ‫این سوال که اخرین اقدامات انجام شده درباره افزایش‬ ‫تعرفه واردات فوالد به منظور حمایت از صنایع داخلی‬ ‫چه بوده اس��ت؟ گفت‪ :‬اوایل هفته جاری جلسه نهایی‬ ‫مربوط ب��ه تعیین تعرفه های واردات س��ال ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نمایندگان ویژه‬ ‫سایر وزارتخانه ها و سازمان های موجود در کمیسیون‬ ‫م��اده یک مانن��د رییس کل گمرک برگ��زار و جدول‬ ‫مربوط به تعرفه های واردات نیز نهایی شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچه می دانم‪ ،‬این اس��ت که در جلس��ه‬ ‫اینده دولت قرار اس��ت جدول نهایی شده تعرفه های‬ ‫واردات مطرح ش��ده و به تصویب برسد‪ .‬در این جدول‬ ‫پیش بین��ی اصالح تعرفه ه��ای واردات ف��والد مطرح‬ ‫ش��ده و بای��د منتظر ماند و دید ک��دام ارقام به عنوان‬ ‫تعرفه ه��ای واردات ف��والد تعیین ش��ده و به تصویب‬ ‫دولت نیز خواهد رسید‪.‬‬ ‫کرباس��یان در پاسخ به این سوال که ایا به طور قطع‬ ‫ش��اهد افزایش تعرفه های واردات فوالد خواهیم بود یا‬ ‫خبر؟ پاسخ مثبت داد‪.‬‬ ‫یکپارچه سازی سیستم های‬ ‫اطالعاتی ایمیدرو‬ ‫ایمیدرو برای واگذاری طرح یکپارچه و متمرکزسازی‬ ‫سیس��تم های اطالعاتی در این سازمان و شرکت های‬ ‫تابع به مشاور واجد شرایط‪ ،‬فراخوان داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬این سازمان در نظر دارد‬ ‫طرح یکپارچه و متمرکزسازی سیستم های اطالعاتی‬ ‫در حوزه های مختلف مانند مالی‪ ،‬منابع انسانی و‪ ...‬در‬ ‫این س��ازمان‪ ،‬مجتمع ها و طرح های زیرمجموعه را به‬ ‫مشاور واجد شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫براس��اس این فراخوان‪ ،‬از اش��خاص حقوقی دارای‬ ‫رتبه ه��ای ‪ 2 ،1‬و ‪ 3‬از ش��ورای عال��ی انفورماتیک در‬ ‫زمینه های «ارائه و پش��تیبانی بس��ته های نرم افزاری‬ ‫ی��ا بس��ته های نرم اف��زاری حامل محت��وا»‪« ،‬تولید و‬ ‫پش��تیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری» و «مشاوره‬ ‫و نظ��ارت بر اج��رای طرح های انفورماتی��ک فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباطات» و نیز دارای س��ابقه در زمینه‬ ‫تهیه کدینگ واحد برای سیس��تم ها و نیز راه اندازی و‬ ‫پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یکپارچه تحت وب‪،‬‬ ‫دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫عالقه من��دان می توانند مدارک مربوط به توانمندی‬ ‫اجرای طرح و س��وابق علمی و تجربی مربوط را همراه‬ ‫با مش��خصات فنی و کاربری سیس��تم های اطالعاتی‬ ‫خ��ود و مدارک مربوط به ارزیابی ش��اخص های کیفی‬ ‫را از زم��ان درج اگه��ی ت��ا ‪ 22‬اس��فند ‪ 94‬به ادرس‬ ‫‪ http://www.imidro.gov.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫نقش زمین شناسی مهندسی‬ ‫و معدنکاری در پروژه ها‬ ‫کان��ون مهندس��ان فارغ التحصی��ل دانش��کده فنی‬ ‫دانشگاه تهران گردهمایی نقش زمین شناسی مهندسی‬ ‫و معدنکاری در پروژه های بزرگ س��اختمانی و عمرانی‬ ‫را دهم اسفن د برگزار می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن‪ ،24‬این گردهمایی که از س��اعت‬ ‫‪ 17‬ت��ا ‪ 10 ،19‬اس��فند و در امف��ی تئاتر دانش��کده‬ ‫مهندسی معدن پردیس دانشگاه تهران واقع در تقاطع‬ ‫کارگر شمالی و جالل ال احمد برگزار می شود بیشتر با‬ ‫هدف اشنایی با متخصصان موفق در پروژه های بزرگ‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن توصیه ه��ا‪ ،‬تمهیدات عمل��ی و کاربردی‬ ‫زمین شناس��ی در کارهای ساختمانی‪ ،‬اشنایی با موارد‬ ‫بهره گی��ری از روش های معدن��کاری در طرح بزرگ و‬ ‫ایجاد انگیزه برای دانش��جویان و مهندس��ان جوان از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی است‪.‬‬ ‫س��خنران این گردهمایی مرتضی امینی‪ ،‬مدیر فنی‬ ‫و رییس پیش��ین دانش��کده فنی مت��روی تهران و نیز‬ ‫مش��اور ارشد یونسکو در س��ال ‪1985‬میالدی و مدیر‬ ‫ارش��د پیشین شرکت کیسون است‪ .‬وی دانش اموخته‬ ‫دانشکده فنی دانشگاه تهران در حوزه معدن است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رفع رکود از بازار اهن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان با اشاره به راهکارهای تامین منابع مالی در صنایع معدنی مطرح کردند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنایع معدنی با ابزار مالی‬ ‫افزایش تعرفه واردات فوالد‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد خبر افزایش تعرفه‬ ‫واردات فوالد از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۵‬را تایید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬بهرام س��بحانی با اش��اره به اینکه‬ ‫اطالع��ی از جزئی��ات دقیق افزایش تعرف��ه واردات فوالد‬ ‫ن��دارم‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش‬ ‫تعرف��ه واردات فوالد اعالم ش��ود در همین زمینه جدول‬ ‫تعرفه های انواع محصوالت فوالدی تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که متوسط افزایش تعرفه‬ ‫واردات محصوالت فوالدی برای سال اینده چقدر خواهد‬ ‫بود؟ اظهار کرد‪ :‬امیدواریم متوسط افزایش تعرفه ها کمتر‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصد نباشد‪.‬‬ ‫س��بحانی افزود‪ :‬به این ترتیب تعرفه فعلی از ‪ ۱۰‬به ‪۲۵‬‬ ‫درصد خواهد رس��ید و این حداقل انتظار ما است که در‬ ‫ش��رایط کنونی با افت ش��دید قیمت ها در بازار جهانی و‬ ‫دامپینگ محصوالت چینی در بازار ایران مواجه هستیم‪.‬‬ ‫محمد ازاد‪ ،‬رییس اتحادیه اهن فروش��ان با اشاره به خارج شدن بحران از بازار اهن‬ ‫در اوایل فصل پاییز سال اینده تصریح کرد‪ :‬شاید یکی از دالیل اصلی رکود فعلی این‬ ‫باشد که هنوز برنامه بودجه دولت به تصویب نرسیده و منتظر هستیم تا مجلس شورای‬ ‫اس�لامی جدید کار خود را ش��روع کند‪ .‬با به تصویب رسیدن بودجه دولت در مجلس‬ ‫دهم‪ ،‬امیدواریم در پایان تابستان ‪ 95‬طرح های عمرانی در حال اجرا داشته باشیم‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫فراخوان مزایده فروش «باتس»‬ ‫در الومینیوم المهدی‬ ‫ایمیدرو برای فروش ‪ 104‬هزار تن «باتس» موجود در‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی فراخوان داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬این س��ازمان با برگزاری‬ ‫مزای��ده بین المللی عمومی یک مرحل��ه ای‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫‪ 104‬هزار تن باتس موجود در شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫را به اشخاص حقوقی واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان ذی صالح و متمایل به شرکت در این مزایده‬ ‫می توانند پس از واریز ‪ 10‬میلیون ریال به حساب شماره‬ ‫‪( 0108257130004‬به نام س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران) بانک ملی ایران ش��عبه‬ ‫فردوس��ی‪ ،‬با در دست داشتن فیش واریزی و معرفی نامه‬ ‫کتبی‪ ،‬به دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مرجعه کنند‪.‬‬ ‫زم��ان «دریافت اس��ناد» از سه ش��نبه ‪ 11‬اس��فند ‪94‬‬ ‫ت��ا پایان وقت اداری چهارش��نبه ‪ 19‬اس��فند ‪ 94‬و زمان‬ ‫«تحویل اسناد» تا پایان وقت اداری دوشنبه ‪ 23‬فروردین‬ ‫‪ 95‬در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است‪ .‬مدت اعتبار‬ ‫پیشنهاد نیز ‪ 3‬ماه از تاریخ ارائه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پدرام عزیزی‬ ‫‹ ‹تامین مالی در کمتر از یک ماه‬ ‫احتمال بهبود بازار اهن و فوالد‬ ‫از تابستان ‪۹۵‬‬ ‫با تعطیلی ‪ 15‬کارخانه فوالدی در س��ال ‪94‬دپوی این‬ ‫محصول از ‪ 3‬میلیون تن گذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬رییس اتحادیه اهن فروشان درباره‬ ‫اخرین وضعیت بازار اهن و رکود ایجاد شده در این بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه وضعیت بازار تا پایان سال جاری و یا‬ ‫حتی تا بهار سال اینده تغییری نخواهد کرد‪ .‬امیدواریم از‬ ‫اواخر فصل تابس��تان یا اوایل پاییز از رکود ایجاد شده در‬ ‫بازار‪ ،‬خارج شویم‪.‬‬ ‫محمد ازاد با اش��اره به خارج شدن بحران از بازار اهن‬ ‫در اوایل فصل پاییز س��ال اینده تصریح کرد‪ :‬ش��اید یکی‬ ‫از دالیل اصلی این باش��د که هنوز برنامه بودجه دولت به‬ ‫تصویب نرسیده و منتظر هستیم تا مجلس شورای اسالمی‬ ‫جدید کار خود را شروع کند‪ .‬با به تصویب رسیدن بودجه‬ ‫دول��ت در مجلس دهم‪ ،‬امیدواریم در پایان تابس��تان و با‬ ‫بودجه ای که به تصویب رسیده طرح های عمرانی در حال‬ ‫اجرا داشته باش��یم‪ .‬ان موقع می توان اظهار کرد که بازار‬ ‫اهن و فوالد می تواند از رکود خارج شود‪.‬‬ ‫ازاد درب��اره میزان دپوی محص��والت در کارخانه های‬ ‫فوالدی نیز بیان کرد‪ :‬تا تاکنون بیش از ‪ 3‬میلیون تن دپو‬ ‫محصوالت را ش��اهد بودیم‪ .‬البته بخشی هم در واحدهای‬ ‫فروش اهن‪ ،‬دپو است اما واحدها به دلیل کاهش ناگهانی‬ ‫قیمت ها ترجیح می دهند دپوی محصول نداش��ته باشند‬ ‫در حالی که هر س��ال پیش از عید مق��داری از محصول‬ ‫خ��ود را دپ��و می کردند‪ .‬از س��وی دیگ��ر تولیدکنندگان‬ ‫نمی توانن��د تولی��د را متوقف کنند در نتیج��ه روز به روز‬ ‫دپو افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتحادیه اهن فروشان‪ 14 ،‬تا ‪ 15‬کارخانه‬ ‫در س��ال ‪ 1394‬تعطیل ش��دند ک��ه در افزایش بیکاری‬ ‫بی تاثی��ر نبوده اس��ت‪ .‬بیش از ‪ 5‬تا ‪ 6‬ه��زار نفر به دلیل‬ ‫تعطیلی این کارخانه ها که به طور عمده کارخانه های نورد‪،‬‬ ‫میلگ��رد و تیراهن بودند‪ ،‬بیکار ش��ده و در مابقی واحدها‬ ‫اغلب شاهد کم کردن شیفت کاری بودیم‪.‬‬ ‫ازاد تاکید کرد‪ :‬برای حفظ حیات این صنعت پیشنهاد‬ ‫می کنیم‪ ،‬دولت به نحوی تعرفه ها را وضع کند که واردات‬ ‫کاهش یافته و تولیدکنندگان تقویت شوند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫دول��ت با ارائه جوایز صادرات��ی می تواند تولیدکنندگان را‬ ‫برای ورود به بازارهای بین المللی تش��ویق کند‪ .‬درس��ت‬ ‫همانند اتفاقی که در چین افتاده است‪.‬‬ ‫اگر این حمایت ها از س��وی دولت ایجاد شود‪ ،‬بی شک‬ ‫صنع��ت فوالد ایران نیز احی ا ش��ده و تاثی��رات منفی ان‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تامین مناب��ع مالی از طریق بورس موضوعی‬ ‫اس��ت ک��ه ای��ن روزه��ا بس��یاری از صنای��ع‬ ‫معدن��ی از ان برای تامین نقدینگی اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫جذب نقدینگی از طریق انتشار اوراق سلف‪،‬‬ ‫راهکاری اس��ت که صنعت سیمان برای تامین‬ ‫مناب��ع مالی خود انتخاب کرده و کارشناس��ان‬ ‫معتقدند سایر بخش های معدنی نیز می توانند‬ ‫از طری��ق انتش��ار اوراق س��لف‪ ،‬اوراق مرابحه‪،‬‬ ‫اس��تصناع و فاینانس نقدینگ��ی موردنیاز خود‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫امیرحسین نادری‬ ‫علی اصغر بهرامی‬ ‫درباره این موضوع مدیر توس��عه بازار مشتقه‬ ‫بورس کاالی ایران با دعوت صنعتگران سیمان‬ ‫برای اس��تفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ،‬گفته اس��ت ابزارهای نوین‬ ‫مالی مانند اوراق س��لف موازی اس��تاندارد این‬ ‫قابلی��ت را دارند که در کمت��ر از یک ماه برای‬ ‫صنایع تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫پ��درام عزیزی ب��ا بیان اینکه ب��ورس کاالی‬ ‫ای��ران با س��ابقه در اختی��ار داش��تن دو بازار‬ ‫فیزیکی و مشتقه توانس��ته برای صنایع کشور‬ ‫تامین مالی کند‪ ،‬اظهار کرده در گذشته بورس‬ ‫کاال از طریق معامالت س��لف برای شرکت ها و‬ ‫صنایع تامین مالی کوتاه مدت انجام می داد اما‬ ‫در س��ال اخیر با استفاده از اوراق سلف موازی‬ ‫استاندارد تالش کرده تامین مالی بلند مدت را‬ ‫برای این شرکت ها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داده اس��ت در س��ال جاری بیش‬ ‫از ی��ک هزارمیلیارد تومان اوراق س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد منتش��ر شده و در س��ال اینده هم‬ ‫برنام��ه ب��ورس کاالی ایران برای انتش��ار این‬ ‫اوراق ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران‬ ‫تاکید کرده س��یمان نیز یکی از صنایعی است‬ ‫که در س��ال جاری تامین مالی از طریق اوراق‬ ‫سلف موازی اس��تاندارد را اغاز کرده و شرکت‬ ‫«سیمان سپاهان» با انتشار ‪۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫پیشرو در این حوزه است‪.‬‬ ‫کارشناس ارش��د تامین مالی شرکت تامین‬ ‫س��رمایه امی��ن نیز از جمل��ه روش های تامین‬ ‫مال��ی را انتش��ار اوراق به��ادار س��رمایه ای و‬ ‫اوراق بهادار بدهی معرفی کرده و گفته اس��ت‬ ‫اوراق س��لف م��وازی اس��تاندارد ازجمله اوراق‬ ‫بهادار بدهی اس��ت که ب��رای تامین نقدینگی‬ ‫شرکت های تولیدی استفاده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حس��ین س��عیدی قرارداد س��لف‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬قراردادی اس��ت که براس��اس ان‬ ‫عرضه کنن��ده‪ ،‬مقدار معین��ی از دارایی پایه را‬ ‫مطابق مش��خصات قرارداد سلف استاندارد در‬ ‫ازای بهای نقد به فروش می رس��اند تا در دوره‬ ‫تحویل به خریدار تسلیم کند‪.‬‬ ‫ای��ن قرارداد و اوراقی که بر پایه ان منتش��ر‬ ‫می ش��ود زمینه را ب��رای تامین مالی به منظور‬ ‫تامی��ن س��رمایه در گ��ردش یا تامی��ن منابع‬ ‫مورد نیاز برای طرح های توس��عه و بهس��ازی‬ ‫تولیدکنندگان کاالها فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی از طریق فاینانس‬ ‫در همی��ن ح��ال مع��اون اقتص��ادی و مالی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفه��ان در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬همانگونه که س��اختار‬ ‫س��رمایه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان نشان‬ ‫می دهد حدود ‪۵۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫کوتاه مدت و بلند مدت و س��رمایه در حال ثبت‬ ‫‪۷۵۰۰۰‬میلی��ارد ریال اصلی تری��ن منابع مالی‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین نادری تصریح کرد‪ :‬بخش عمده‬ ‫تامین مالی ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان‬ ‫از طری��ق تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش و‬ ‫کوتاه م��دت اس��ت‪ .‬البت��ه درحال حاضر فوالد‬ ‫دانش فنی تولید قطعات نسوز مجرای تخلیه کوره های قوس الکتریکی‬ ‫با دستیابی به دانش فنی تولید قطعات نسوز مخصوص‬ ‫مج��رای تخلی��ه کوره ه��ای ق��وس الکتریک��ی در فوالد‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬انحصار تولید اینگونه اقالم که پیش از این در‬ ‫دست شرکت های اروپایی بود‪ ،‬شکسته شد‪.‬‬ ‫ریی��س واحد نس��وز ف��والد هرم��زگان گف��ت‪ :‬فوالد‬ ‫هرمزگان با رویکرد قطع وابس��تگی در تجهیزات و مواد‬ ‫مصرف��ی مورد نیاز ش��رکت در گامی دیگر موفق ش��د‪،‬‬ ‫اقالم نس��وز مخص��وص مجرای تخلی��ه کوره های قوس‬ ‫الکتریکی شرکت را با همکاری شرکت های نسوز داخلی‬ ‫بومی سازی کند‪ ،‬به گونه ای که پس از کسب دانش فنی‬ ‫و تولی��د این قبیل محص��والت و بکار گیری انها در خط‬ ‫تولی��د‪ ،‬بنا بر اعالم بهره بردار نتایج حاصل ش��ده رضایت‬ ‫بخش و معادل تولیدات شرکت های نسوز مطرح اروپایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د مالبیک با اش��اره به چگونگی اج��رای فرایند‬ ‫ازمایش��ی این قطعات بومی سازی شده‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله‬ ‫ازمایشی این قطعات ویژه بومی سازی شده که روی کوره‬ ‫ش��ماره ‪ ۲‬مجتمع فوالدهرمزگان انجام شد‪ ،‬با بررسی و‬ ‫توپوگرافی های تهیه ش��ده از ن��وع خوردگی این قطعات‬ ‫ال شبیه به هم‬ ‫ویژه با مشابه خارجی ان‪ ،‬خوردگی ها کام ‬ ‫و در ح��د بس��یار مطلوب بود‪ .‬وی گفت‪ :‬دانش س��اخت‬ ‫قطعات ویژه نس��وز در اختیار شرکت های نسوز خارجی‬ ‫بود و با تولید این محصول در داخل کشور با هزینه بسیار‬ ‫پایین تر و با رکورد مشابه با همتای خارجی‪ ،‬مرتفع شدن‬ ‫وابستگی خارجی در این اقالم را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫مالبیک با بیان این مطلب که مجموعه نس��وز مجرای‬ ‫تخلیه ذوب‪ ،‬یکی از حساس ترین قسمت های کوره است‬ ‫ب��ه بیان مزایای کس��ب این دانش فن��ی و توانمندی در‬ ‫تولید ان پرداخت و افزود‪ :‬از منظر اقتصادی‪ ،‬مبلغی که‬ ‫بابت خرید این اقالم پرداخت می ش��د‪ ،‬به دلیل فناوری‬ ‫خاص تولید ان بود که این امر در هر س��ال باعث خروج‬ ‫مبالغ بسیار زیادی ارز از کشور می شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬باید در نظر داش��ت‪ ،‬عالوه بر‬ ‫این مزایا در جریان اجرای طرح های توس��عه جدید نیز‬ ‫ساخت قطعات ویژه نسوز ریخته گری که در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬راهگشای س��اخت هر چه س��ریع تر اقالم نسوز‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت س��اده تر هزینه ای که در قبال دانش‬ ‫بومی پرداخت می ش��ود‪ ،‬به مصرف بومی سازی دانش و‬ ‫ساخت دیگر اقالم استراتژیک نسوز در شرکت سازنده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مبارکه روی تامین مالی از طریق سلف موازی‬ ‫و اوراق مرابح��ه کار می کن��د ام��ا مبلغ ان در‬ ‫مقایسه با حجم تامین منابع مالی شرکت قابل‬ ‫توجه نیست‪.‬‬ ‫نادری ادامه داد‪ :‬شرکت درصدد تامین مالی‬ ‫از طری��ق فاینانس خارجی با ن��رخ بهره پایین‬ ‫است زیرا وام های ارزی نرخ بهره پایینی دارند‬ ‫و تنها ریس��کی که برای این وام ها وجود دارد‬ ‫ریسک نوسان نرخ ارز است‪.‬‬ ‫ وی افزود‪ :‬ش��رکت هایی مانند فوالد مبارکه‬ ‫ک��ه در حوزه ص��ادرات فع��ال و از منابع ارزی‬ ‫خوبی برخوردار هستند‪ ،‬می توانند از این وام ها‬ ‫استفاده کنند که در این صورت ریسک نوسان‬ ‫ارز به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی و مال��ی ف��والد مبارک��ه‬ ‫اصفهان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر نرخ‬ ‫تسهیالت داخلی باالس��ت‪ .‬همچنین ابزارهای‬ ‫جدید تامین مالی همچون اوراق مرابحه‪ ،‬سلف‬ ‫موازی و استصناع به دلیل اضافه شدن کارمزد‬ ‫موسس��ات تامین س��رمایه به نرخ تامین مالی‪،‬‬ ‫درنهایت نرخ موثر ان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫نادری معتقد اس��ت درحال حاضر نرخ بازده‬ ‫صنعت بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد اما نرخ تامین مالی‬ ‫نزدیک به ‪۲۵‬درصد اس��ت که توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد مگر اینکه در اینده نرخ تسهیالت کاهش‬ ‫پیدا کند و متناسب با نرخ بازده صنعت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی با اس�تفاده از اوراق‬ ‫سلف‬ ‫در همین زمین��ه مدیر بخش فلزی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدنی کارگزاری مفید در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اس��تفاده از اوراق س��لف موازی‬ ‫استاندارد برای هر کاالیی که استاندارد پذیری‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار می گیرد به‬ ‫عنوان مثال منابع مالی س��نگ اهن گل گهر از‬ ‫طریق اوراق سلف موازی استاندارد تامین شده‬ ‫همچنین صنعت س��یمان نیز از جمله صنایعی‬ ‫است که از این طریق منابع مالی خود را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر بهرامی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امکان‬ ‫ج��ذب مناب��ع مال��ی از طری��ق اوراق س��لف‬ ‫اس��تاندارد ب��رای کاالهای دیگ��ر مانند کک و‬ ‫زغال س��نگ وج��ود دارد‪ ،‬صنایع دیگ��ر مانند‬ ‫الومینیوم‪ ،‬ف��والد‪ ،‬مس نی��ز می توانند از این‬ ‫طریق منابع مالی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫بهرامی عنوان کرد‪ :‬شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫برای تامین نقدینگی سلف پیش فروش را ارائه‬ ‫کرده ک��ه ابتدا ‪3‬ماهه بوده اما درحال حاضر به‬ ‫ص��ورت ‪ 6‬ماهه با اس��تفاده از این روش اقدام‬ ‫به ف��روش تیراه��ن و میلگرد کرده اس��ت؛ با‬ ‫استفاده از این روش می تواند نخست پول خود‬ ‫را دریاف��ت کند و تا ‪ 6‬ماه اینده کاالهای خود‬ ‫را تحویل دهد‪.‬‬ ‫مدیر بخش فلزی‪ ،‬صنعتی و معدنی کارگزاری‬ ‫مفید خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت الومینیوم نیز به‬ ‫صورت «ال س��ی» ‪3‬ماهه محصوالت خود را به‬ ‫فروش می رس��اند و از این طری��ق منابع مالی‬ ‫خود را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان تعرفه فوالد قرار اس��ت ‪۲۰‬‬ ‫یا ‪ ۳۰‬درصد افزایش پیدا کند اما هنوز اجرایی‬ ‫نشده است‪ ،‬همچنین حرکت نقدینگی از بازار‬ ‫ارز به سمت فوالد باعث ایجاد نوساناتی در این‬ ‫بخش می ش��ود و این امر میزان خرید و فروش‬ ‫را افزایش می دهد و باعث می ش��ود به صورت‬ ‫مقطع��ی ای��ن صنع��ت از حالت رک��ود خارج‬ ‫ش��ود اما این امر تاثیر چندان��ی در بازار فوالد‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گفته بهرامی مازاد فوالد در انبار باید بازار‬ ‫مصرف خود را پیدا کند این درحالی اس��ت که‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۵‬تصمیمی برای به مصرف‬ ‫رساندن این میزان فوالد گرفته نشده است‪.‬‬ ‫شرکت زغال سنگ کرمان در استانه ورشکستگی‬ ‫در حالی این روزه��ا بدهی کارخانه ذوب اهن اصفهان‬ ‫به شرکت زغال سنگ کرمان بحث داغی در بخش معدن‬ ‫شده که این کارخانه تنها ‪5‬میلیارد تومان به این شرکت‬ ‫بدهکار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬بده��ی فوالدی ه��ا ب��ه‬ ‫زغال س��نگی ها یکی از دالیلی اس��ت که همیش��ه برای‬ ‫گ کشور عنوان می شود‪ .‬رکود‬ ‫تعطیلی معادن زغال س��ن ‬ ‫بازار مواد معدنی و کاهش قیمت جهانی فوالد باعث شده‬ ‫درامد کارخانه ه��ای فوالدی کاهش پیدا کند و در حال‬ ‫روزهای بحرانی خود را با دپوی تولیدات ش��ان در انبارها‬ ‫سپری کنند‪.‬‬ ‫ام��ا طی این مدت ه��ر بار که از بده��ی فوالدی ها به‬ ‫شرکت زغال س��نگ کرمان صحبت می شد‪ ،‬نام کارخانه‬ ‫فوالد ذوب اهن اصفهان به میان می امد و این تولیدکننده‬ ‫دولتی مقصر اصلی این بدهی ش��ناخته می شد در حالی‬ ‫که بررسی ها نش��ان می دهد مجموع مطالبه این شرکت‬ ‫تنها به ش��رکت ذوب اهن اصفهان مربوط نمی شود و دو‬ ‫ش��رکت تولیدکنن��ده دیگر نیز بدهی خ��ود را با معادن‬ ‫زغال س��نگ کرمان تسویه نکرده اند‪ .‬همانطور که چندی‬ ‫پیش هم ذوب اهن اصفهان با ارسال جوابیه ای اعالم کرد‬ ‫ک��ه ذوب اهن ب��ه معادن زغال کرمان بدهکار نیس��ت و‬ ‫در گزارش��ی با عنوان تعطیلی معادن زغال سنگ به دلیل‬ ‫بدهی ذوب اهن به نوعی تحریف حقیقت شده است‪.‬‬ ‫با این حال بررس��ی ها حاکی از ان اس��ت که مجموع‬ ‫بدهی ه��ای کارخان��ه ذوب اه��ن اصفه��ان به ش��رکت‬ ‫زغال س��نگ کرمان تا ‪6‬ماه نخست سال ‪40 ،94‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که مسئوالن کارخانه‬ ‫ذوب اهن به صراحت گفته اند که باقی مطالبات ش��رکت‬ ‫ک��ه ح��دود ‪35‬میلی��ارد تومان اس��ت متعلق ب��ه واحد‬ ‫کک س��ازی و پاالیش قطران زرند و ش��رکت فوالد زرند‬ ‫ایرانیان است‪.‬‬ ‫گرچه کل مطالبات ش��رکت زغال سنگ کرمان متعلق‬ ‫به ذوب اهن اصفهان نیس��ت اما قرار اس��ت تس��هیالت‬ ‫‪100‬میلی��ارد تومانی دولت به ذوب اه��ن اصفهان باعث‬ ‫شود مش��کل فوالدی ها را با زغال س��نگی ها حل کند و‬ ‫این بدهی تا حدودی تسویه شود‪ .‬در این صورت شاید از‬ ‫تعطیلی معادن بزرگ زغال سنگ کرمان بتوان جلوگیری‬ ‫کرد زیرا این روزها معادن زغال سنگ کرمان به دلیل باال‬ ‫بودن قیمت تمام ش��ده تولید با مش��کالت مالی بسیاری‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬نظارت و مدیریت رمز ارامش بازار میوه عید‬ ‫‪ 21‬تخلفات «طالیی» بازار‬ ‫‪ 22‬دسترسی بریتانیا به بازار اتحادیه اروپا محدود می شود؟‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫کلید «برجام» قفل صادرات فرش را باز می کند‬ ‫هنوز صادرات فرش دس��تباف رونق م��ورد انتظار را‬ ‫تجربه نکرده اس��ت‪ .‬اگرچه پس از لغ��و تحریم ها یکی‬ ‫از خبره��ای خوش‪ ،‬لغو تحریم فرش دس��تباف ایرانی‬ ‫توس��ط امری��کا ب��ود اما هنوز جهش��ی چش��مگیر در‬ ‫ص��ادرات این محص��ول ایرانی رخ نداده اس��ت‪ .‬فعاالن‬ ‫و دس��ت اندرکاران این حوزه معتقد هستند که اگرچه‬ ‫تحریم ها یکی از موانع صادرات فرش دس��تباف ایرانی‬ ‫ب��ود اما هن��وز چالش ه��ای فراوانی بر س��ر راه تولید و‬ ‫ص��ادرات ان وج��ود دارد که در صورت برطرف ش��دن‬ ‫این حوزه می تواند رش��د و توسعه صادرات را در ماه های‬ ‫اتی تجربه کند‪.‬‬ ‫حمید کارگر‪ ،‬رییس مرکز مل��ی فرش ایران چندی‬ ‫پی��ش در گفت وگو ب��ا‬ ‫در این باره گفته اس��ت‪ :‬‬ ‫فرش ایرانی در سال های اخیر به دالیل متعدد داخلی و‬ ‫خارجی دچار تنگناهای صادراتی شده و اعداد مناسبی‬ ‫را در حوزه ص��ادرات تجربه نمی کند‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫عوامل کاهش صادرات فرش دس��تباف؛ تحریم امریکا‬ ‫ب��رای ورود فرش ایرانی به بازار خود بود‪ .‬در س��ال هایی‬ ‫که فرش دس��تباف ایرانی در بازار امریکا حضور نداشت‬ ‫رقبای ما ازجمله هندوستان و پاکستان توانستند سهم‬ ‫ای��ران در بازار فرش امریکا را از ان خ��ود کنند‪ .‬البته از‬ ‫س��وی دیگر در س��ال های اخیر نیز ش��اهد تغییر ذائقه‬ ‫مصرف کنن��دگان فرش هس��تیم بنابراین ب��رای ورود‬ ‫قدرتمند و پایدار به این بازار بزرگ باید به س��لیقه و نیاز‬ ‫مصرف کنندگان توجه و فعالیت رقبا را بررسی کرده و با‬ ‫تولید هدفمند و هوشمندانه به بازار امریکا ورود کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار امریکا در دست رقبا‬ ‫محمدرضا عابد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��هامی فرش‬ ‫ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه امریکا تنها‬ ‫کشوری بود که به صورت مستقیم فرش ایران را تحریم‬ ‫ک��رد‪ ،‬می افزاید‪ :‬پس از لغو تحریم ه��ا تاکنون حدود ‪۲‬‬ ‫محموله به امریکا صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در ‪ ۲‬م��اه اخیر تحرکی در بازار‬ ‫به منظور جمع اوری فرش و اماده سازی برای صادرات‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬به دلیل ص��ادرات؛ بازار‬ ‫فرش رونق بیشتری گرفته است و امیدوار هستیم ظرف‬ ‫ماه های اتی صادرات رشد بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫عابد در ادامه با بیان اینکه برقراری ارتباطات بانکی و‬ ‫امکان گشایش ال سی‪ ،‬نقل و انتقال پول را برای تاجران‬ ‫فرش اس��ان تر کرده است‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬پیش از این از‬ ‫طریق صرافی ها پول را انتقال می دادند اما درحال حاضر‬ ‫این کار توسط بانک ها انجام می شود و هزینه کمتری نیز‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬نیاز است فرهنگ سازی و تبلیغات گسترده ای‬ ‫انجام ش��ود ت��ا بتوان بازار امریکا را از دس��ت رقبا خارج‬ ‫کرد و دوباره سهم گذشته را در این بازار به دست اورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬هم اکنون هند و پاکستان‬ ‫بیش��ترین س��هم بازار فرش امریکا را در دس��ت دارند‪،‬‬ ‫البته این کش��ورها به شیوه تجاری به تولید فرش اقدام‬ ‫می کنن��د و کیفیت تولی��دات انها با دس��ت بافته های‬ ‫ایرانی قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر سلیقه بازار فرش در غرب‬ ‫ناصر نیش��ابوری‪ ،‬عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش‬ ‫دس��تباف با بیان اینکه ص��ادرات در حجم ناچیزی در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬اما ان جهش مورد‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمدرضا عابد‬ ‫انتظار در صادرات رخ نداده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫لغو تحریم ه��ا اثر خود را در کوتاه مدت نش��ان نخواهد‬ ‫داد‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪ :‬مسلم است که بازار امریکا را‬ ‫از دس��ت داده ایم و دوباره بای��د برای تحقیق و بازاریابی‬ ‫ش��روع به فعالیت کرده و مش��تریان خود را از رقبا پس‬ ‫بگیریم که این اتفاق نیاز به زمان دارد‪ .‬نیشابوری با بیان‬ ‫اینکه س��لیقه و تقاضای بازار فرش در طول این سال ها‬ ‫تغییر کرده اس��ت‪ ،‬بیان می کند‪ :‬فرش هایی که امروزه‬ ‫کش��ورهای غربی متقاضی ان هستند‪ ،‬دارای طرح ها و‬ ‫رنگ های جدیدی اس��ت که ب��ا طراحی مبلمان جدید‬ ‫انطباق داش��ته باشد‪ ،‬سلیقه جامعه بیشتر تابع مد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نسل قدیمی در کش��ورهای غربی به فرش های‬ ‫کهنه ایرانی عالقه داش��تند و ب��رای ان اهمیت فراوانی‬ ‫قائل بودند‪ ،‬این نوع فرش ه��ا را خریداری و جمع اوری‬ ‫می کردند اما نس��ل امروزی برای خرید این نوع فرش ها‬ ‫در بازار نیس��تند و برای به دس��ت اوردن نس��ل جدید‬ ‫خریداره��ا که با فرش های هندی و پاکس��تانی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬ت�لاش فراوانی م��ورد نیاز اس��ت‪ ،‬عضو اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران و چین این مطلب را گفت��ه و در ادامه‬ ‫ابراز می کند‪ :‬انواعی از فرش های قدیمی که مورد پسند‬ ‫نس��ل قدیمی غرب بودند االن بسیار کمیاب هستند و‬ ‫قیمت بسیار باالیی در بازار امریکا دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��ازار فروش در امریکا هس��ت اما‬ ‫ام��کان پذیرش به منظ��ور ارس��ال کاال در مدت زمان‬ ‫کوتاه هنوز به وج��ود نیامده‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬دوباره باید‬ ‫روند تولید متوقف ش��ده برای فرش هایی که در گذشته‬ ‫بافته ش��ده و مناسب بازار امریکا بوده اغاز شود‪ .‬این امر‬ ‫نیز مس��تلزم صرف وقت‪ ،‬انرژی و س��رمایه است‪ ،‬بازده‬ ‫س��رمایه در این بخش مانند س��پرده گذاری در بانک و‬ ‫سایر روش ها با بازگشت سریع و باال نیست و افراد عاشق‬ ‫این کار را نیاز دارد‪.‬‬ ‫نیشابوری همچنین معتقد است؛ تعداد کمی از افراد‬ ‫هستند که در این شرایط که به دنبال تولید فرش بروند‬ ‫با وجود اینکه اینده هم کامال روش��ن نیست و تضمینی‬ ‫وجود ن��دارد که رفع تحریم ها دائمی اس��ت و دیگر باز‬ ‫نخواهد گش��ت‪ .‬ممکن اس��ت با تغییر رییس جمهوری‬ ‫در امری��کا و ی��ا اتفاق دیگری تعادل ها ب��ه هم خورده و‬ ‫تحریم ها برگردد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کس��انی ک��ه درحال حاضر توانایی‬ ‫فعالیت در صادرات فرش را دارند به ش��یوه های جدید‬ ‫و م��درن صادرات انجام می دهند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬پیش از‬ ‫تحریم ها در برخی از س��ال ها بی��ش از یک میلیارد دالر‬ ‫صادرات فرش انجام می شد‪ ،‬اما سال گذشته این میزان‬ ‫به حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫نیش��ابوری ادامه می دهد‪ :‬افرادی توانسته اند با وجود‬ ‫تحریم ها و تمام محدودیت های کمرشکن صادرات در‬ ‫همین می��زان کم را نیز زنده و جاری نگه دارند زیرا این‬ ‫افراد به بازاریابی (مارکتینگ)‪ ،‬نشان سازی(برندینگ)‬ ‫و بازاریابی مدرن اگاه هستند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو اتحادی��ه صادرکنندگان فرش دس��تباف‬ ‫با اش��اره به اینک��ه بازارهای جدید ب��رای فرش در دنیا‬ ‫به وجود امده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬س��ال پیش‬ ‫بازار ص��ادرات فرش منحصر به چند کش��ور اروپایی و‬ ‫امریکایی بود اما امروز در صورت انجام فعالیت مناس��ب‬ ‫در هم��ه کش��ورهای دنیا می توان ف��رش فروخت‪ .‬وی‬ ‫درب��اره بازار چی��ن نیز اینطور ادام��ه می دهد‪ :‬ظرفیت‬ ‫فوق العاده خوبی در این کشور برای به وجود امدن بازار‬ ‫فرش مهیا اس��ت‪ ،‬بنابراین باید فعالیت های مناس��ب و‬ ‫زیادی برای س��اختن بازار در این کشور انجام شود‪ ،‬در‬ ‫این صورت است که مش��تریان بالقوه به بالفعل تبدیل‬ ‫می شوند‪ ،‬فرش ایرانی باید در چین شناسانده شده و به‬ ‫صورت صحیح عرضه و ارائه شود‪.‬‬ ‫نیش��ابوری به ثابت نگه داشته ش��دن نرخ ارز توسط‬ ‫دولت به عن��وان یکی از مهم ترین مش��کالت صادرات‬ ‫اشاره کرده و می افزاید‪ :‬تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود‬ ‫در واقع کش��ور ب��ه واردات‪ ،‬یاران��ه داده و علیه تولید و‬ ‫ص��ادرات عمل می کند‪ ،‬همچنین ب��ا وجود بهره باالی‬ ‫بانکی‪ ،‬به دنب��ال تولید رفتن و فعالیت کردن مقرون به‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫به گفته این عض��و اتاق بازرگانی ایران و چین‪ ،‬زمانی‬ ‫رییس کمیس��یون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی و نظارت‬ ‫ستاد مبارزه قاچاق کاال و ارز استان تهران گفت‪ :‬یکی‬ ‫از موضوع��ات مهم در رابطه با قاچ��اق میوه‪ ،‬تخلفاتی‬ ‫است که در اطراف میدان میوه و تره بار شاهد هستیم‬ ‫ک��ه در این زمین��ه طرحی را با پلی��س اگاهی تهران‬ ‫اغاز کردیم و ش��ب هنگام سیستم ناوبری اتوبوسی و‬ ‫خودروهایی که مبادرت به فروش میوه در این مکان ها‬ ‫می کنند را رصد می کنیم‪.‬‬ ‫علی اکب��ر پوراحمدنژاد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام��ی اقداماتی ک��ه در میادی��ن و اطراف ان‬ ‫توس��ط خودروها و وانت باره��ا در رابطه با عرضه میوه‬ ‫قاچاق انجام می شود را رصد می کنیم ولی هنوز اقدام‬ ‫برخوردی در این زمینه را اغاز نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتفاقات��ی که در اطراف میادین توس��ط‬ ‫برخ��ی بازاریاب��ان می��وه رخ می ده��د را فیلمبرداری‬ ‫می کنی��م و بدون ش��ک در زمان برخ��ورد با توجه به‬ ‫مس��تنداتی که در زمینه این نوع تخلفات تهیه کردیم‬ ‫مرجع قضای��ی ورود کرده و عملیات برخوردی را اغاز‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫پوراحمدنژاد با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سفر‪70‬هیات تجاری ایرانی‬ ‫به کشور های دنیا‬ ‫برنامه اعزام هیات های تجاری ایرانی در سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران از ثبت بی��ش از ‪ ۷۰‬موافقت اولیه اعزام به‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬کشور جهان در سال ‪ ۹۴‬خبر می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس فهرس��ت موافقت های‬ ‫اولیه اعزام هیات های تجاری‪ ،‬بازاریابی و س��رمایه گذاری‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪،۱۳۹۴‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬هیات از ‪ ۳۰‬اس��تان کشور موافقت های اولیه‬ ‫خود را برای سفر به کشور های هدف دریافت کردند‪.‬‬ ‫ای��ن هیات ها که با اهداف توس��عه‪ ،‬تجارت‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫معرفی توانمندی های صنعتی و اقتصادی کش��ور به سایر‬ ‫کشور های منطقه ای و فرا منطقه ای اعزام شده و می شوند‪،‬‬ ‫یکی از ابزارهای کارامد تجارت خارجی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم مس��ئوالن سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫بخش��ی از ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی که به عنوان مش��وق های‬ ‫صادرات��ی غیرنقدی به س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫اختصاص یافته اس��ت به تامین هزینه های ش��رکت های‬ ‫مش��ارکت کننده در نمایش��گاه ها و س��فرهای ترویج��ی‬ ‫خارجی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫توقیف ‪ ۴۱‬کیلوگرم‬ ‫طالی قاچاق در گمرک‬ ‫ک��ه نرخ ارز واقعی باش��د و بهره های بانکی کاهش یابد‪،‬‬ ‫افراد وادار می شوند با فکر و خالقیت و نواوری به رقابت‬ ‫پرداخته و تولید انها می تواند با اجناس مرغوب خارجی‬ ‫رقابت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده باال‪ ،‬بازاریابی سنتی‬ ‫عبدال��ه بهرام��ی‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری‬ ‫تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف ایران نیز در‬ ‫ادامه با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها از نظر انتقال پول‬ ‫و روابط بین بانکی فرصتی ایجاد ش��ده است اما مشکل‬ ‫اصل��ی فرش تحریم ها نبود‪ ،‬ب��ه‬ ‫اظهار می کند‪:‬‬ ‫مشکالت اصلی قیمت تمام شده‪ ،‬نبود بازاریابی صحیح‬ ‫و هماهنگ نبودن با بازار مصرف کننده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪ :‬تبلیغات و بازاریابی در س��طح‬ ‫بس��یار پایین انجام ش��ده و حدود ‪ ۵‬سال است که بازار‬ ‫امریکا که ‪۳۵‬درصد صادرات فرش به ان انجام می ش��د‬ ‫از دس��ت رفته و کش��ورهای رقیب محصوالت خود را با‬ ‫قیمت پایین تر صادر می کنند‪.‬‬ ‫بهگفتهبهرامیتصاحبدوبارهبازارامریکاکارساده ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬نیاز به تبلیغات باال دارد و قیمت تمام شده باید‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬قیمت تمام ش��ده در ایران بس��یار باالتر از‬ ‫قیمتی اس��ت که فرش باید در بازار عرضه ش��ود‪ .‬بهره‬ ‫بانکی باال‪ ،‬افزایش تورم و دستمزدها در طول سال های‬ ‫گذش��ته تولید را پرهزینه کرده و قیمت تمام شده را باال‬ ‫برده و رقابت پذی��ری را کاهش می دهد‪ ،‬در مدت زمان‬ ‫پس از تحریم ها ش��اهد حرک��ت و پویایی قابل توجهی‬ ‫در صادرات فرش نبوده ایم‪ ،‬ای��ن را مدیرعامل اتحادیه‬ ‫سراس��ری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف‬ ‫ایران گفته و در ادامه بیان می کند‪ :‬یک مش��کل اساسی‬ ‫دیگر نیز نداش��تن شناس��نامه متحدالشکل و خدمات‬ ‫پ��س از فروش ب��رای فرش ایرانی اس��ت‪ ،‬اگر چه فرش‬ ‫یک کاالی هنری است اما مصرف کننده به ان نیز مانند‬ ‫هر کاالی دیگری می نگرد و نیازمند تضمین است‪ .‬وی‬ ‫همچنین می گوید ‪ :‬بازاریابی و حضور در نمایشگاه های‬ ‫خارجی نیز به شکل سنتی انجام می شود اما رقبا در این‬ ‫امور به شکل کامال حرفه ای عمل می کنند‪.‬‬ ‫ناصر نیشابوری‬ ‫عبداله بهرامی‬ ‫اقدامات جدید برای برخورد با قاچاق میوه‬ ‫کمیسیون مبارزه با قاچاق یک ساختار هماهنگ کننده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ 18‬دس��تگاه در این زمینه دخیل‬ ‫هستند و همه انها با توجه به اینکه این موضوع دغدغه‬ ‫عالی ترین مقام نظام اس��ت وارد عمل شده و بر حسب‬ ‫تکلیف‪ ،‬اقدامات قانونی الزم را انجام می دهند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی و نظارت‬ ‫س��تاد مبارزه قاچاق کاال و ارز استان تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫در چند روز گذش��ته نیز گش��ت هایی توس��ط پلیس‪،‬‬ ‫سازمان بازرس��ی‪ ،‬سازمان حمایت‪ ،‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران و کمیس��یون و س��تاد‬ ‫مبارزه با قاچاق اقدامات الزم را انجام دادند‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه نگاه ما بهره برداری خبری‬ ‫یا سیاسی نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سعی می کنیم بعد از‬ ‫جمع اوری اسناد و مدارک به گونه ای برخور د کنیم که‬ ‫هیچ راه فراری برای متخلفان وجود نداشته باشد و در‬ ‫هفته اینده نتایج اقدامات ما کامال اشکار خواهد شد‪.‬‬ ‫پوراحمدن��ژاد با بیان اینکه بخش عمده ای از مبادی‬ ‫ورودی میادین تهران توس��ط تیم مستقر در تهران و‬ ‫مدیریت میادین کنترل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در اصلی میدان‬ ‫محل ورود کامیون های س��نگین اس��ت ک��ه در انجا‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫اطالع��ات کامیون ها ثبت می ش��ود و در درهای فرعی‬ ‫ک��ه برای ورود عموم مردم‪ ،‬خودروی س��واری و وانت‬ ‫است نیز مطابق جلسه ای که ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫با همکاران داشت قرار بر این شد که مراقبت ها تشدید‬ ‫ش��ود و تمامی ورودی ها و خروجی های میدان توسط‬ ‫مدیریت میادین و تیم بازرسی اصناف چک شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با بی��ان اینکه ما به دنب��ال رهگیری‬ ‫مبداه��ای تغذیه ای قاچاق میوه هس��تیم و یکس��ری‬ ‫اطالع��ات را ب��ه دس��ت اورده و مبادی را شناس��ایی‬ ‫کردیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دوست نداریم فرد یا افرادی از این‬ ‫نظام دچار چالش ش��وند و همه این صحبت ها نهیبی‬ ‫برای اصالح روش اس��ت و از همه صنوف درخواس��ت‬ ‫می ش��ود در این زمینه مراقبت و سختگیری های الزم‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫پوراحمدن��ژاد در عین حال بیان کرد‪ :‬جلس��ه ای با‬ ‫شهرداری که متولی میدان بزرگ تهران است گذاشته‬ ‫و روندی را با این دوس��تان تعریف کردیم که بر اساس‬ ‫ان کلی��ت ورودی ه��ا و خروجی های می��دان مرکزی‬ ‫تهران توس��ط همین دوستان و بازرسی اصناف که در‬ ‫محل میدان حاضر هس��تند رصد می ش��ود و مراقبت‬ ‫مضاعف در این زمینه انجام می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال‬ ‫افزود‪ :‬ش��هرداری تم��ام ورودی های میادی��ن میوه را‬ ‫توس��ط سامانه ای ثبت می کند و همین اطالعات را در‬ ‫اختیار تی��م اصناف قرار می دهد و تیم اصناف نیز این‬ ‫اطالعات را با محموله ای که در حال تخلیه در میادین‬ ‫اس��ت مطابقت می دهد و اگر مغایرت��ی در این زمینه‬ ‫وجود داش��ته باشد اعمال قانون کرده و بالفاصله ورود‬ ‫می کند‪ .‬درعین حال تعزیرات هم برای اعمال قانون در‬ ‫میدان میوه وتره بار مستقر شده است‪.‬‬ ‫ماموران گمر یک محموله ‪ ۴۱‬کیلوگرمی طالی قاچاق‬ ‫را که در اتوبوس جاس��ازی ش��ده بود‪ ،‬به کمک دستگاه‬ ‫ایکس ری کش��ف و توقی��ف کردند‪ .‬به گ��زارش گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬این میزان طالی قاچاق کشف‬ ‫ش��ده در یک اتوبوس به صورت ماهرانه و در قسمت های‬ ‫مختلف جاس��ازی شده بود که ماموران گمرک با استفاده‬ ‫از دس��تگاه کنترلی ایکس ری در گمرک بازرگان کشف‬ ‫کردن��د‪ .‬حامل این محموله تالش داش��ت با اس��تفاده از‬ ‫ازدحام و ترافیک در س��اعت شلوغی این گمرک اقدام به‬ ‫خروج طالها از گمرک کند که با درایت کارکنان گمرک‬ ‫بازرگان متوقف ش��د‪.‬گفتنی اس��ت؛ پرونده کشف طالی‬ ‫قاچاق در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و یک نفر‬ ‫دستگیر شده است‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬گمرک بازرگان در‬ ‫شمال استان اذربایجان غربی به عنوان بزرگترین گمرک‬ ‫استان نقش موثری در امر واردات و صادرات کاال و مسافر‬ ‫بین ایران و ترکیه دارد‪ .‬مرزهای اس��تان اذربایجان غربی‬ ‫ش��امل مرز زمینی پلدش��ت و بازرگان در شمال‪ ،‬رازی و‬ ‫س��رو در مرکز و مرز تمرچین در جنوب استان است که‬ ‫تمرچین با کشور عراق و پلدشت با جمهوری خودمختار‬ ‫نخجوان جمهوری اذربایجان هم مرز بوده و ‪ 3‬مرز بازرگان‪،‬‬ ‫سرو و رازی دروازه عبور و مرور به کشور ترکیه است‪.‬‬ ‫ثبات درصادرات‬ ‫دام زنده‬ ‫امارهای رس��می منتش��ر شده از س��وی گمرک نشان‬ ‫می ده��د از نیم��ه دی تاکن��ون هیچ محموله ای ش��امل‬ ‫حیوانات زنده از جمله گوسفند و بز به کشورهای مشتری‬ ‫ای��ن محصول از جمله کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬قطر و عمان‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در س��ال گذش��ته ‪ 24‬هزار و ‪589‬‬ ‫تن دام زنده س��بک (گوس��فند و بز) به کشورهایی مانند‬ ‫امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬عراق‪ ،‬قطر و کویت به ارزش بیش از ‪121‬‬ ‫میلیون و ‪ 300‬هزار دالر صادر شده که امسال و تا اخرین‬ ‫روزی که صادرات دام زنده س��بک ادامه داشته (‪ 14‬دی)‬ ‫ای��ن عدد به بیش از ‪ 27‬ه��زار تن به ارزش ‪ 131‬میلیون‬ ‫و ‪ 439‬هزار دالر رس��یده که این امارها نشان دهنده تاثیر‬ ‫قطع رابطه با عربس��تان و کویت بر ص��ادرات دام زنده از‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬کویت بزرگترین مشتری دام زنده سبک‬ ‫ایران��ی بوده و طی ‪ 10‬ماهه امس��ال بیش از ‪ 12‬هزار تن‬ ‫گوس��فند و بز زنده به ارزش بی��ش از ‪ 60‬میلیون دالر از‬ ‫ایران خریداری کرده است‪.‬‬ ‫البته تعرف ه دیگری برای صادرات گوس��فند زنده از نوع‬ ‫مول��د و نژاد خال��ص وجود دارد که ح��دود ‪ 11‬هزار تن‬ ‫نیز با این کد تعرفه صادر ش��ده ام��ا از انجا که دام مولد‬ ‫در بازار مصرف نقش��ی ندارد به نظ��ر نمی تواند جزو امار‬ ‫صادرات دام زنده به ش��مار اید اما حتی اگر این میزان را‬ ‫به صادرات گوسفند زنده اضافه کنیم باز هم کمتر از ‪45‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬تن اعالم شده از سوی معاون سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫واگذاری دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نظارت و مدیریت رمز ارامش بازار میوه عید‬ ‫افزایش جذب سرمایه گذاری‬ ‫صنایع تبدیلی کشاورزی اردبیل‬ ‫ریی��س س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��تان اردبی��ل از وضعیت مطلوب‬ ‫جذب سرمایه گذاری صنایع تبدیلی‬ ‫کش��اورزی این اس��تان در طول دو‬ ‫سال گذشته و افزایش ان خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬عدیل سروی با تاکید بر‬ ‫ضرورت توس��عه صنای��ع تبدیلی در‬ ‫بخش کشاورزی افزود‪ :‬این مهم از اهداف برنامه توسعه استان‬ ‫و نظریه پایه توسعه است و به جد در سال جاری پیگیری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در‬ ‫سال های اخیر نسبت به جذب و توسعه صنایع تبدیلی غفلت‬ ‫شده‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این موضوع موجب شده کشاورزی استان‬ ‫انچنان که باید ارزش افزوده نداش��ته باشد‪ .‬سروی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۱‬میزان تولید مواد خام کشاورزی ‪3/5‬میلیون تن‬ ‫بود درحالی که میزان جذب صنایع تبدیلی ‪۵۲۳‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دو س��ال اخیر اقدام��ات قابل توجهی در زمینه‬ ‫بهب��ود تولیدات و توس��عه صنای��ع تبدیلی انجام ش��ده و در‬ ‫س��ال جاری می��زان تولی��دات محص��والت کش��اورزی به‬ ‫‪3/9‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل میزان‬ ‫جذب صنایع تبدیلی فقط در ‪ 3‬ما ه نخست امسال ‪۷۳۰‬هزار تن‬ ‫بود و روند توس��عه صنایع تبدیل��ی ادامه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دورریز محصوالت کشاورزی به دلیل نبود صنایع تبدیلی یکی‬ ‫از معضالت این حوزه اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در این زمینه مطالعه و‬ ‫ساماندهی احداث انبار س��رد و مکانیزه و سردخانه به ظرفیت‬ ‫‪۱۱۰‬هزار تن انجام شده است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫سایه سنگین تیالپیا‬ ‫بر سر ماهیان گرمابی‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه ماهی��ان گرمابی کش��ور گفت‪ :‬قیمت‬ ‫ماهیان گرمابی به س��بب اقب��ال مردم به اس��تفاده از ماهیان‬ ‫تیالپیا نس��بت به سال گذش��ته کاهش یافته است‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬حسن اقازاده درباره تولید و صادرات‬ ‫ماهیان گرمابی اظهارکرد‪ :‬س��ال گذش��ته ‪۱۴۵‬هزار تن ماهی‬ ‫در کش��ور تولید شده که در س��ال جاری با توجه به ایام پایانی‬ ‫فصل برداشت براساس پیش بینی ها کاهش ‪۱۰‬درصدی تولید‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬سال گذش��ته صادرات ماهیان گرمابی‬ ‫ح��دود ‪۱۸‬هزار ت��ن بوده که این رقم با توج��ه به اوج تحریم ها‬ ‫رقم قابل مالحظه ای بوده اما متاس��فانه در س��ال جاری مقدار‬ ‫و قیمت صادراتی افت پیدا کرده اس��ت‪ .‬اقازاده در ادامه یاداور‬ ‫شد‪ :‬قیمت ماهیان گرمابی به سبب کمبود نقدینگی و نیز اقبال‬ ‫مردم به استفاده از ماهیان تیالپیا نسبت به سال گذشته کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل اتحادیه ماهیان گرمابی با اش��اره به‬ ‫حمایت دولت از تولیدکنندگان بیان کرد‪ :‬از سال های گذشته‬ ‫تاکنون بحث یارانه تولید مطرح بوده اما متاس��فانه در عمل به‬ ‫تولیدکنندگان پرداخت نش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی به دولت پیش��نهادهایی مبنی بر واگذاری بخشی از‬ ‫بودجه ش��یالت به صنعت ابزی پروری کشور و تولیدکنندگان‬ ‫داده که تاکنون این امر محقق نشده است؛ در حالی که با تحقق‬ ‫این امر می توانیم تا پایان برنامه شش��م توسعه تولید را به سقف‬ ‫‪۳‬میلیون تن در سال برسانیم‪.‬‬ ‫واکنش به واردات‬ ‫گوشت قرمز روسی‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫گاوداران با بیان اینکه ما خواستار این‬ ‫موضوع شدیم که مس��ئوالن دولتی‬ ‫مانع واردات گوش��ت قرمز از روس��یه‬ ‫ش��وند گفت‪ :‬کمبودی در این زمینه‬ ‫نداریم و حتی دامداران با مازاد تولید‬ ‫مواجه هس��تند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سید‬ ‫احمد مقدس��ی در واکنش ب��ه مباحث مطرح ش��ده مبنی بر‬ ‫احتمال واردات گوش��ت قرمز از روسیه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این مسئله‬ ‫بسیار نگران کننده است و ما به ان اعتراض کرده ایم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه قرار بود ایران به روس��یه لبنی��ات صادر کند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که بحث واردات گوشت قرمز‬ ‫از این کشور مطرح شده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اش��اره به اینکه‬ ‫هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و وارداتی انجام نشده‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون‬ ‫همه چیز در حد حرف اس��ت اما ما اعتراض کرده و خواستار ان‬ ‫شدیم که مس��ئوالن دولتی مانع این کار شوند‪ .‬مقدسی افزود‪:‬‬ ‫م��ا نه تنها کمبودی در این زمینه نداریم‪ ،‬بلکه دامداران با مازاد‬ ‫تولید هم مواجه هس��تند و گوشت روی دست انان مانده است‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه درحال حاض��ر صادرات هم انجام می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۳‬هفته اخیر با کاهش قیمت خرید از دامداران‬ ‫هم مواجه بوده ایم و قیمت گوش��ت گوساله نر از حدود ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومان به ‪۱۰‬هزار تومان کاهش یافته اس��ت‪ .‬مقدس��ی با بیان‬ ‫اینکه با وجود کاهش قیمت برای تولیدکننده‪ ،‬شاهد باال رفتن‬ ‫نرخ گوشت در مراکز عرضه به مصرف کنندگان هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما نمی دانیم شکاف قیمت بین تولید تا مصرف را چه کسی باید‬ ‫کنترل و پیگیری کند که این اتفاقات رخ ندهد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت‪ ۱۳۰ :‬مورد‬ ‫دانش فنی در زمینه های مختلف حوزه کشاورزی‪ ،‬باغی و دامی برای تولید انبوه‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شده است‪ .‬اسکندر زند افزود‪ :‬دانش فنی واگذار شده‬ ‫به بخش خصوصی در زمینه های مختلف واکسن سازی‪ ،‬تولید انواع بذر‪ ،‬شیالت‪،‬‬ ‫کود‪ ،‬مواد بیولوژیکی و مبارزه با افات است‪.‬‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫ با توجه به حضور‬ ‫سودجویان‬ ‫و واسطه ها‬ ‫در بازار‪،‬‬ ‫پیش بینی های‬ ‫الزم انجام‬ ‫شده تا در شب‬ ‫عید مردم با‬ ‫کمبود میوه‬ ‫مواجه نشوند‬ ‫تنظیم بازار میوه ش��ب عی��د یکی از مهم ترین‬ ‫اقداماتی اس��ت که هر سال در دستور کار دولت‬ ‫و دس��تگاه های ذی رب��ط از جمل��ه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫اصن��اف قرار می گیرد زی��را مصرف کنندگان باید‬ ‫بخشی از درامد خانوار را صرف تامین میوه شب‬ ‫عی��د کنند و اگر قیمت ه��ا در این حوزه افزایش‬ ‫بی رویه پیدا کند‪ ،‬اجحاف بس��یاری در حق مردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اهمی��ت تنظیم بازار میوه ش��ب عید تا حدی‬ ‫اس��ت که محمدباقر نوبخت‪ ،‬سخنگوی دولت در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬با ه��دف جلوگیری از افزایش‬ ‫قیم��ت می��وه در نوروز ‪۳۲‬ه��زار ت��ن پرتقال و‬ ‫‪۱۲‬هزار تن س��یب درختی ب��رای عرضه به بازار‬ ‫خریداری و انبار شده است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬تامی��ن ‪۱۰‬هزار ت��ن پرتقال و‬ ‫‪۶‬هزار تن س��یب دیگ��ر هم برای ذخیره س��ازی‬ ‫در دس��تور کار دولت اس��ت و امیدواریم یکی از‬ ‫تلخی های همیش��گی ن��وروز که همان��ا افزایش‬ ‫قیمت میوه اس��ت‪ ،‬این بار با اقدام مناسب دولت‬ ‫در کام مردم شیرین شود‪.‬‬ ‫عنای��ت اهلل بیابان��ی‪ ،‬قائم مق��ام دبی��رکل خانه‬ ‫کش��اورز درباره تنظیم بازار میوه برای نوروز ‪۹۵‬‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار می کند‪ :‬برای تنظیم‬ ‫بازار شب عید پیش بینی های الزم انجام شده اما‬ ‫همواره سیاست ها به نحوی بوده که موجب شده‬ ‫سایه دالل بازی از سر بازار میوه برداشته نشود‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬البته تغییرات جوی و ش��رایط‬ ‫حمل ونقلی نیز می تواند روی بازار میوه شب عید‬ ‫تاثیر بگذارد و افراد سودجو از این فرصت ها برای‬ ‫افزایش تصنعی قیمت ها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز ادامه می دهد‪ :‬با‬ ‫توجه به حضور س��ودجویان و واسطه ها در بازار‪،‬‬ ‫پیش بینی های الزم انجام ش��ده تا در ش��ب عید‬ ‫مردم با کمبود میوه مواجه نشوند و کسری میوه‬ ‫زمینه سوءاس��تفاده را برای افراد س��ودجو مهیا‬ ‫نکند‪ .‬بیابانی خاطرنش��ان می کند‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برای تامین سیب مش��کلی وجود ندارد تا جایی‬ ‫که س��یب مورد نیاز ایام عی��د از ارومیه و اردبیل‬ ‫تهیه و ذخیره س��ازی به اندازه کافی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ذخیره س��ازی مرکبات اظهار‬ ‫می کند‪ :‬مرکبات ش��ب عید نیز ب��ه اندازه کافی‬ ‫ذخیره و سهمیه اس��تان ها نیز توزیع شده است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن براس��اس روال تنظیم��ی ب��ازار نباید‬ ‫دغدغ��ه ای برای وضعی��ت بازار میوه ش��ب عید‬ ‫داشته باش��یم مگر اینکه نبود مدیریت و نظارت‬ ‫بازار میوه شب عید را با چالشی مواجه کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام دبیرکل خانه کش��اورز با اش��اره به‬ ‫برخ��ی ابراز نگرانی ه��ا درباره تنظیم بازار ش��ب‬ ‫عی��د می گوی��د‪ :‬برخی ب��ا این گون��ه صحبت ها‬ ‫و ایج��اد دغدغه ه��ای کاذب موج��ب ش��ده اند‬ ‫زمین��ه ورود می��وه قاچاق ب��ه بازار مهیا ش��ود‪،‬‬ ‫در حالی ک��ه میوه ه��ای قاچاق نه تنه��ا به بهبود‬ ‫وضعی��ت بازار کمکی نمی کند بلکه منجر به بروز‬ ‫سوءاستفاده های جدی نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫بیابانی خاطرنش��ان می کند‪ :‬باید با برنامه ریزی‬ ‫و نظ��ارت و مدیریت دقیق بازار میوه ش��ب عید‬ ‫را کنت��رل کنی��م زیرا اگ��ر نظ��ارت کافی روی‬ ‫بازار نداش��ته باش��یم در تنظیم بازار در این ایام‬ ‫ب��ا چالش های جدی روب��ه رو می ش��ویم اما اگر‬ ‫مدیریت صحیحی داش��ته باشیم به طور قطع در‬ ‫تنطی��م بازار میوه ش��ب عید معضل��ی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پرتقال شب عید تامین است‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغداران اس��تان مازندران‬ ‫با بی��ان اینکه ح��دود ‪۲۰۰‬هزار ت��ن پرتقال در‬ ‫انبارهای کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬غیر از‬ ‫پرتقال‪ ،‬س��یب و کیوی به اندازه کافی در انبارها‬ ‫موجود است و هیچ نیازی به واردات میوه نیست‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه بهاره در قزوین‬ ‫معاون س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه به��اره عرضه مس��تقیم کا ال در نیمه دوم‬ ‫اس��فن د با رویکردی متفاوت در مقایسه با سال های گذشته‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫علی اکبر کبیری در هفتمین جلس��ه‬ ‫کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان قزوین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کا ال به لحاظ اقالم مورد‬ ‫عرضه با سال های گذش��ته متفاوت خواهد بود‪ ،‬به طوری که‬ ‫کاال هایی مانند اجیل‪ ،‬خشکبار‪ ،‬مواد غذایی و شیرینی جات‬ ‫در ان عرضه خواهد ش��د و از عرضه پوشاک‪ ،‬کیف و کفش‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مکاتبه انجام ش��ده با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و با تاکیدات اس��تاندار این نمایشگاه در نیمه دوم‬ ‫اسفند در مرکز استان و شهر های تاب ع بر پا خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین با‬ ‫اش��اره به بح��ث نظارت بر عرضه کاال در س��طح بازار گفت‪:‬‬ ‫برگزاری گشت های مش��ترک با حضور دستگاه های اجرایی‬ ‫و نظارتی اس��تان یکی از برنامه های نظارتی این سازمان در‬ ‫ایام پایانی س��ال خواهد بود‪ .‬کبیری تاکید کرد‪ :‬فعال سازی‬ ‫تیم های بازرس��ی و نظارت در س��طح بازار سراسر استان از‬ ‫دیگر اقدامات نظارتی این س��ازمان برای کنترل قیمت ها و‬ ‫نظارت بر عرضه کاال در واحد های صنفی است‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت الکترونیک سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوی��ن تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫تامین کاال های اساس��ی و مورد نیاز جلساتی با دستگاه های‬ ‫اجرایی استان برگزار و هماهنگی های الزم انجام شده و هیچ‬ ‫مشکلی در تامین کاال های اساسی در استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت ساماندهی واحد های صنفی بدون‬ ‫پروانه کسب گفت‪ :‬ساماندهی واحد های صنفی بدون پروانه‬ ‫کسب یکی از سیاست های مهم دولت در حوزه اصناف است‬ ‫ط تقاضا داریم نهایت همکاری‬ ‫که از همه دس��تگاه های مربو ‬ ‫را در این زمینه با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫محمدرضا شعبانی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه باغداران‬ ‫مازندران در گفت وگو با فارس‪ ،‬با اش��اره به تولید‬ ‫خوب مرکبات در س��ال جاری‪ ،‬می گوید‪ :‬بیش از‬ ‫نیاز مصرفی‪ ،‬پرتقال در انبارهای استان مازندران‬ ‫و س��ایر اس��تان ها موجود اس��ت و امس��ال هیچ‬ ‫مشکلی برای تامین پرتقال شب عید وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینک��ه پرتقال والنس��یای جنوب‬ ‫ب��ه زودی به ب��ازار می اید‪ ،‬می افزاید‪ :‬با برداش��ت‬ ‫پرتق��ال جن��وب‪ ،‬در اواخر اس��فند و اوایل بهار‪،‬‬ ‫بخش دیگری پرتقال وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫ش��عبانی تصریح می کند‪ :‬با توجه ب��ه فراوانی‬ ‫پرتقال ‪ ،‬امس��ال ای��ن محصول ب��ا قیمت حدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ت��ا ‪ ۳۵۰۰‬تومان ب��ه مصرف کننده عرضه‬ ‫شده و پیش بینی می شود شب عید هم این میوه‬ ‫با همین قیمت عرضه شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغداران مازن��دران بابیان‬ ‫اینکه نیاز مصرفی پرتقال کش��ور در ش��ب عید‬ ‫ح��دود ‪۱۳۰‬ه��زار تن اس��ت‪ ،‬تصری��ح می کند‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ح��دود ‪۲۰۰‬هزار ت��ن پرتقال در‬ ‫سردخانه های کش��ور موجود است و ‪۳۰‬هزار تن‬ ‫پرتقال هم از س��وی وزارت جهاد کشاورزی برای‬ ‫تنظیم بازار ش��ب عید ذخیره شده که در صورت‬ ‫نیاز وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬با توج��ه به ذخیره کافی‬ ‫س��یب‪ ،‬پرتقال و کیوی‪ ،‬هیچ نی��ازی به واردات‬ ‫میوه نیست‪.‬‬ ‫ش��عبانی بابیان اینکه فصل برداشت نارنگی به‬ ‫پایان رس��یده‪ ،‬ابراز می کند‪ :‬ای��ن موضوع دلیلی‬ ‫برای واردات نارنگی نیس��ت؛ چراکه سایر میوه ها‬ ‫به حد کافی موجود اس��ت و می توان س��بد میوه‬ ‫ش��ب عید را با س��ایر مرکبات که بس��یار فراوان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغداران مازن��دران بابیان‬ ‫اینک��ه از واردات مرکب��ات بای��د به صورت جدی‬ ‫خودداری ش��ود‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬واردات‪ ،‬ضربه به‬ ‫تولید داخلی و اش��تغال اس��ت‪ ،‬عالوه بر ان انواع‬ ‫افت همراه میوه وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬تولی��د مرکب��ات‬ ‫کش��ور امس��ال ‪۵۰‬درصد نس��بت به س��ال ‪،۹۳‬‬ ‫افزایش داش��ت؛ به طوری که سال گذشته حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تن پرتقال تولید ش��د و‬ ‫امسال تولید این میوه به حدود ‪۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تامین میوه نداریم‬ ‫گفتنی است ؛ رییس س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان تهران نیز بر این باوراست که هیچ مشکلی‬ ‫برای تامین میوه شب عید وجود ندارد و به اندازه‬ ‫کافی ذخیره س��ازی دو محصول س��یب و پرتقال‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫علی اش��رف منصوری‪ ،‬رییس سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی اس��تان تهران در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان با اشاره به قاچاق میوه و تاثیر‬ ‫ان بر بازار ش��ب عید‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬واردات‬ ‫هرگونه میوه غیر از میوه های گرمسیری قاچاق‬ ‫اس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی به سبب انکه‬ ‫ای��ن میوه ها منش��اء افت و الودگی هس��تند و‬ ‫از طرف��ی ب��ه تولیدکنندگان نیز اس��یب وارد‬ ‫می کنند‪ ،‬هیچ مجوزی برای واردات شان صادر‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫منصوری در ادامه یاداور می شود‪ :‬تنها واردات‬ ‫میوه هایی مانند موز‪ ،‬اناناس‪ ،‬نارگیل و انبه مجاز‬ ‫اس��ت که باید از مبادی رس��می و قرنطینه ای با‬ ‫نظارت سازمان حفظ نباتات وارد کشور شوند‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کش��اورزی استان تهران‬ ‫تصری��ح می کن��د‪ :‬در زمین��ه میوه ه��ای قاچاق‬ ‫جلس��ات متعددی برگزار شده‪ ،‬چرا که با واردات‬ ‫این میوه ها به س��بب اینکه منشاء افت و الودگی‬ ‫هس��تند‪ ،‬مخال��ف هس��تیم‪ ،‬به همی��ن دلیل به‬ ‫دستگاه های متولی ابالغ کردیم که محموله های‬ ‫ضبط شده معدوم و با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست فرصت های تجاری اصفهان و «برمن» المان‬ ‫نشس��ت بررسی فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری در‬ ‫اصفهان و ایالت برمن المان‪ ،‬در محل اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این نشست که با حضور هیات تجاری‬ ‫از ایال��ت برمن المان‪ ،‬مس��ئوالن اتاق بازرگان��ی اصفهان و‬ ‫جمعی از فعاالن تجاری و اقتصادی این اس��تان برگزار شد‪،‬‬ ‫دو ط��رف به معرفی موقعیت و امکانات صنعتی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫علمی خود پرداختند‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با اشاره به‬ ‫همکاری دیرینه ایران و المان در زمینه اقتصادی و اموزشی‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران ب��ا جمعیتی حدود ‪80‬میلی��ون نفر و موقعیت‬ ‫جغرافیایی مناسب در قاره اسیا و داشتن نیروهای متخصص‬ ‫و تحصیلک��رده فراوان‪ ،‬امادگی زیادی برای س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک دارد‪.‬‬ ‫مصطفی رناس��ی افزود‪ :‬اصفهان نیز با تولید بیش از نیمی‬ ‫از فوالد کش��ور‪ ،‬جمعی��ت ‪ 4‬میلیون نفری‪ ،‬تع��داد زیادی‬ ‫دانش��گاه و رتبه مناسب علمی‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪ ،‬معادن و‬ ‫جایگاه خاص کشاورزی‪ ،‬بستر مناسبی برای سرمایه گذاری‬ ‫خارجی به ش��مار می رود و منتظر ارائه پیشنهادهای تجاری‬ ‫و اقتصادی خوب از طرف مهمانان المانی است‪.‬‬ ‫وی در باره همکاری مش��ترک دریایی بین دو اس��تان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود جایگاه مرکزی اس��تان اصفهان و دوری ان‬ ‫از مناطق ساحلی کش��ور‪ ،‬فعالیت زیادی در عرصه خدمات‬ ‫دریایی و س��احلی در این اس��تان انجام و به عنوان واسط به‬ ‫شمال و جنوب کشور وصل شده است‪.‬‬ ‫نای��ب رییس اتاق بازرگانی ایال��ت برمن المان نیز در این‬ ‫دی��دار گفت‪ :‬برمن از کوچکترین ایالت های المان به ش��مار‬ ‫می ای�� د ام��ا یکی از قطب های اقتصادی این کش��ور اس��ت‬ ‫که بیش از صد س��ال س��ابقه فعالیت در زمینه کشتیرانی و‬ ‫فعالیت های دریایی دارد‪« .‬ادوارد دوبرس البرشت» افزود‪ :‬این‬ ‫استان با داش��تن صنایعی از جمله خودروسازی‪ ،‬هوا و فضا‪،‬‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬مکانیکی و‪ ،...‬اماده همکاری و سرمایه گذاری‬ ‫مشترک در زمینه اقتصادی و علمی با استان اصفهان است‪.‬‬ ‫باز هم مالیات‬ ‫اله��ام امین زاده‪ ،‬ریی��س کمیته ماده ‪ ۷۶‬با تاکید بر تفکی��ک مودیان درفرایند‬ ‫معامله با شرکت کاغذی گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از این تخلفات‬ ‫باید ابزار های تش��خیص را در اختیار مودیان قرار دهد‪ .‬ابهام در اجرای ماده ‪۱۶۹‬‬ ‫درباره معامالت غیرواقعی اعالم ش��ده به صورت عمدی یا سهوی از سوی شخص‬ ‫ثالث به دلیل کمرنگ بودن نقش حاکمیت و نبود راهکار قانونی است‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫محسن بهرامی ارض اقدس‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۵‬هن��وز روی میز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اس��ت و خبری از تصویب ان نیس��ت‪.‬‬ ‫بودجه ای ک��ه به اعتقاد برخ��ی از فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬بخش صادرات را انچن��ان که باید و‬ ‫شاید مورد توجه قرار نداده و توقع صادرکنندگان‬ ‫بیشتر از این اس��ت‪ .‬اما برخی دیگر نیز معتقدند‬ ‫باید شرایط حساس و سخت دولت را نیز در نظر‬ ‫گرفت و براساس توان و امکانات متوقع بود‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش س��خنگوی دولت در نشس��ت‬ ‫خبری خ��ود به تاکی��دات رهبر معظ��م انقالب‬ ‫بر تحق��ق اقتص��اد مقاومتی و توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت در بودجه‬ ‫‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان منابع برای توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی پیش بینی کرده که ‪ ۲ ۰۰‬میلیارد ان از‬ ‫بودج��ه و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد ان از منابع هدفمندی‬ ‫یارانه ها تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��داله عس��گراوالدی نیز هفته گذش��ته در‬ ‫کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران با انتقاد از توجه نش��دن به‬ ‫صادرات و اشتغال در بودجه ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صادرات‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ .‬برنامه عمرانی دولت نیز درحالی‬ ‫که دغدغه اش��تغال وجود دارد‪ ،‬ضعیف است‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬جهت گیری دولت در الیحه بودجه به‬ ‫گونه ای اس��ت که صادرکنندگان نمی توانند برای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬و حتی ‪ 6‬ماه اینده خود برنامه ریزی‬ ‫کنند‪ .‬اگر دولت نگوید نرخ ارز در س��ال اینده در‬ ‫کدام نقطه خواهد ایس��تاد‪ ،‬صادرات دچار مشکل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴‬نکته مهم در بودجه‬ ‫ریی��س کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه‬ ‫صادرات اتاق بازرگانی تهران اما تک نرخی ش��دن‬ ‫ارز را از مهم تری��ن دغدغه ه��ای صادرکنن��دگان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این مهم در برنامه های دولت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما نگرانی که برای فعاالن تجاری ایجاد شده‪،‬‬ ‫پیش بینی نرخ ‪ ۲۹۹۷‬تومانی برای ارز است‪.‬‬ ‫محس��ن بهرامی ارض اق��دس در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صادرکنندگان فکر می کنند‬ ‫قرار اس��ت ن��رخ ارز کاهش پیدا کن��د که با این‬ ‫تحلی��ل مخالفم و معتقدم نرخ��ی که در بودجه‬ ‫پیشنهاد شده‪ ،‬نرخ محاسبه شده برای تبدیل ارز‬ ‫نفت به ریال برای تامین بودجه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬دولت تصمیم ن��دارد نرخ ارز را‬ ‫پایین نگه دارد بلکه باید با اطمینان این را بگویم‬ ‫ک��ه ارز تک نرخی خواهد ش��د و پیش بینی این‬ ‫اس��ت که ن��رخ ارز بین ‪ ۳۵۰۰‬توم��ان تا ‪۳۸۰۰‬‬ ‫تومان خواهد بود‪ .‬امیدواریم تا نیمه نخست سال‬ ‫‪ ۹۵‬به این رویداد مهم در اقتصاد کش��ور دس��ت‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه‬ ‫ص��ادرات ات��اق بازرگان��ی تهران گف��ت‪ :‬دولت‬ ‫می توان��د با تک نرخی ش��دن ارز این امید را به‬ ‫صادرکنندگان بده��د که نرخ ارز برای مدتی در‬ ‫همین مقدار خواهد ماند؛ حتی با نوس��ان کمی‬ ‫ک��ه دولت باید به صورت ش��ناور ان را مدیریت‬ ‫کن��د‪ .‬بهرام��ی ارض اق��دس ادام��ه داد‪ :‬تامین‬ ‫نقدینگی مورد نیاز صادرات از دیگر مسائل مهم‬ ‫برای صادرکنندگان اس��ت که این مهم از طریق‬ ‫افزایش س��رمایه بانک های تج��اری مانند بانک‬ ‫توس��عه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که‬ ‫در بودجه ‪ ۹۵‬پیش بینی ش��ده‪ ،‬تسهیل می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت ه��م قدرت بیمه گ��ری صندوق‬ ‫ضمان��ت صادرات و هم قدرت تامین تس��هیالت‬ ‫مورد نیاز صادرکنندگان از س��وی بانک توس��عه‬ ‫صادرات فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دغدغ��ه س��ومی ک��ه ب��رای‬ ‫صادرکنندگان مه��م و در بودجه ‪ ۹۵‬پیش بینی‬ ‫ش��ده نیز‪ ،‬کاهش نرخ س��ود تس��هیالت‪ ،‬تامین‬ ‫بخش��ی از س��ود تس��هیالت از طری��ق یارانه و‬ ‫همچنی��ن تامین مالی ارزان قیمت برای صادرات‬ ‫اس��ت که دولت تصمیم دارد با پیش بینی دوباره‬ ‫مش��وق های صادرات��ی بخش��ی از ای��ن یارانه را‬ ‫در قالب س��ود تس��هیالت پرداخت کند‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران تاکید کرد‪ :‬با اجرای این برنامه‪،‬‬ ‫صادرکنندگان می توانند منابع مورد نیاز خود را‬ ‫ارزان و از طری��ق تس��هیالت بانکی تامین کنند‪.‬‬ ‫اگرچه میزان تعیین شده اندک است اما می تواند‬ ‫برای کشف بازارهای جدید استفاده شود‪.‬‬ ‫بهرام��ی ارض اق��دس ادام��ه داد‪ :‬بودج��ه ای‬ ‫خاص ب��رای تبلیغ��ات محص��والت صادراتی به‬ ‫منظور حضور صادرکنندگان در نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی و پرداخ��ت بخش��ی از هزینه ه��ای‬ ‫مربوط به حمل ونقل و زیرس��اخت در نظر گرفته‬ ‫شده که در بودجه ‪ ۹۵‬پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تمام این موارد به توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی کمک می کن��د چون دول��ت یازدهم‬ ‫صادرات غیرنفتی را به عنوان پیش��ران اقتصاد و‬ ‫خ��روج از رکود هدف گذاری کرده و توس��عه ان‬ ‫را در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬هرچند شاید‬ ‫پیش بینی هایی که در بودجه ‪ ۹۵‬شده در سطح‬ ‫توقع صادرکنندگان نباش��د ام��ا باید مقدورات و‬ ‫امکان��ات دولت را نیز در نظر داش��ت چرا که در‬ ‫شرایط سختی قرار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت بای�د از بخ�ش خصوص�ی‬ ‫مطالبه داشته باشد‬ ‫ریی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ایران درباره اینکه برخی فعاالن بخش‬ ‫خصوصی معتقدند انچنان ک��ه باید به صادرات‬ ‫در بودجه ‪ ۹۵‬پرداخته نشده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع‬ ‫این نیست که ما موردی را از دولت مطالبه کنیم‬ ‫بلکه دولت اگر می خواهد مس��یر توس��عه را طی‬ ‫کند خودش باید به فکر صادرات غیرنفتی باشد‪.‬‬ ‫رض��ی حاجی اقامی��ری در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬دولت بای��د از بخ��ش خصوصی‬ ‫مطالبه فعال ش��دن را داشته باشد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بودجه نیز باید براساس مطالعه دقیق‪،‬‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬حرفه ای و صحیح تنظیم و تدوین‬ ‫نجات سنگی‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رش��د ‪۸‬درصدی اقتصاد که‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه پیش بینی شده بدون‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی محقق نخواهد ش��د‪ ،‬به ویژه‬ ‫زمان��ی که قیم��ت نفت ه��رروز در حال کاهش‬ ‫است؛ بنابراین تنها بخش��ی که می تواند اقتصاد‬ ‫کش��ور را از رکود خارج کند‪ ،‬صادرات غیرنفتی‬ ‫اس��ت که تا ورود ما به س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫محقق نمی ش��ود‪ .‬براس��اس ضوابط این سازمان‬ ‫جهان��ی نباید برای چی��زی یارانه بدهیم و از ان‬ ‫حمای��ت کنی��م‪ .‬حاجی اقامیری گفت‪۸ :‬س��ال‬ ‫بیش��تر وقت نداریم که ص��ادرات غیرنفتی را به‬ ‫جایی برس��انیم ک��ه روی پای خود بایس��تد که‬ ‫دول��ت باید این کار را انجام دهد و این بودجه ای‬ ‫که برای س��ال ‪ ۹۵‬نوش��ته ش��ده هم جوابگوی‬ ‫چنین نیازی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�وق های صادرات�ی بای�د نق�دی‬ ‫باشد‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون بازرگان��ی ات��اق‬ ‫بازرگانی ارومیه معتقد اس��ت‪ :‬سال هاست که با‬ ‫پیش بینی ه��ای بودجه ب��ه صادرکنندگان ظلم‬ ‫شده است‪ .‬نجات س��نگی به‬ ‫گفت‪ :‬جوایز‬ ‫صادراتی نقدی قطع ش��د که همین امر کاهش‬ ‫ش��دید صادرات را ب��ه همراه داش��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۹۵‬نی��ز مبلغی را به عنوان‬ ‫مش��وق های صادرات��ی در قال��ب تس��هیالت در‬ ‫نظرگرفته ان��د اما ای��ن تس��هیالت راضی کننده‬ ‫نیس��ت‪ .‬نایب ریی��س کمیس��یون بازرگانی اتاق‬ ‫بازرگانی ارومیه اظهار کرد‪ :‬بیشتر فعاالن تجاری‬ ‫در بازارچه ه��ای مرزی ارومیه س��نی بوده و این‬ ‫افراد برای دریافت تس��هیالت با مش��کل مواجه‬ ‫هس��تند‪ .‬به گفته عضو کمیسیون صادرات اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران‪ ،‬پرداخت جوای��ز صادراتی باید‬ ‫به ص��ورت نقدی باش��د نه در قالب تس��هیالت‬ ‫چ��ون به عن��وان نمونه بیش��تر تاج��ران منطقه‬ ‫م��ا وام نمی گیرند‪ .‬ضمن اینکه ب��ا جوایز نقدی‬ ‫صادرکنندگان انگیزه بیشتری نیز پیدا می کنند‪.‬‬ ‫بودجه‪ ۹۵‬هنوز‬ ‫رویمیزمجلس‬ ‫شورایاسالمی‬ ‫است و خبری‬ ‫از تصویب ان‬ ‫نیست‪.‬بودجه ای‬ ‫کهبهاعتقاد‬ ‫برخی از فعاالن‬ ‫بخشخصوصی‪،‬‬ ‫بخش صادرات را‬ ‫انچنان که باید و‬ ‫شایدموردتوجه‬ ‫قرار نداده و توقع‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫بیشتراز‬ ‫این است‬ ‫هیات تجاری ایران به المان می رود‬ ‫نای��ب رییس اتاق بازرگانی ایران جزئیات و برنامه های س��فر هیات تجاری‬ ‫ایران به المان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی در گفت وگو با اقتصادنیوز‪ ،‬از س��فر هی��ات تجاری ایران به‬ ‫المان خبر داد و گفت‪ :‬این س��فر در پاس��خ به دعوت اقای دکتر «شوایتزر»‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع المان‪ ،‬انجام می شود‪ .‬ایشان زمانی‬ ‫که بعد از تفاهم لوزان‪ ،‬به همراه قائم مقام صدر اعظم المان به ایران امدند‪ ،‬از‬ ‫ما دعوت کردند که هیاتی را به المان اعزام کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬المانی ها در چند ماه گذش��ته و پ��س از تفاهم لوزان‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هی��ات تج��اری و اقتصادی به ایران اعزام کرده ان��د‪ .‬از جانب ایران نیز‬ ‫هفت��ه پیش یک هی��ات از اتاق بازرگان��ی تهران به المان رفت��ه بود و هفته‬ ‫اینده هم هیاتی از اتاق بازرگانی ایران به المان اعزام می ش��ود که این هیات‬ ‫در واقع نخس��تین هیات ملی اس��ت که بعد از تفاهم ها‪ ،‬به کشور المان اعزام‬ ‫می شود‪ .‬حدود ‪ ۸۰‬ش��رکت از بخش های مختلف در این هیات حضور دارند؛‬ ‫تعداد زیادی از بانک ها و موسس��ات مالی و بیمه ای در این هیات هس��تند‪ ،‬از‬ ‫ش��رکت های صنعتی و خدماتی‪ ،‬صادرکنندگان و فعاالن حوزه هایی که ما در‬ ‫انها بیشتر امکان کار با المان را داریم‪ ،‬در این هیات حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران س��پس درباره تاریخ و برنامه های این سفر‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬هیات تجاری ایران از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬اس��فند در برلین و فرانکفورت‬ ‫خواه��د بود و در هر دو این ش��هرها دو همایش بزرگ ب��ا حضور نمایندگان‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬ش��رکت المانی برگزار خواهد ش��د‪ .‬در این همایش ها به معرفی‬ ‫ظرفیت های ایران و ارائه امار و اطالعات بروز درباره اقتصاد ایران و نحوه کار‬ ‫ب��ا ایران پرداخته خواهد ش��د‪ .‬همچنین در انجا در ح��وزه پولی‪ ،‬بانکی و در‬ ‫ح��وزه صنعت ایران گزارش هایی ارائه خواهد ش��د‪ .‬در مقابل المانی ها هم در‬ ‫این همایش ها س��خنرانی هایی درباره برنامه ها و دیدگاه ش��ان نسبت به کار با‬ ‫ایران خواهند داشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در کنار اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع المان‪ ،‬چندین تش��کل‬ ‫س��طح عالی از المان نی��ز در جمع میزبان��ان ایران حضور خواهند داش��ت؛‬ ‫تش��کل هایی که عالی ترین سطح تشکل های یک کش��ور به شمار می روند‪ .‬از‬ ‫جمله این تش��کل ها‪ ،‬اتحادیه صنایع المان‪ ،‬اتحادیه کارفرمایان المان‪ ،‬انجمن‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ات پولی و بانکی المان‪ ،‬انجمن خ��اور نزدیک و خاورمیانه‬ ‫هس��تند که همه اینها در کنفرانس برلین حضور خواهند داش��ت و در جمع‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار ‪ ٣٣‬میلیارد دالری اجیل‬ ‫در جهان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اسداله عسگراوالدی‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫دغدغه صادراتی «خصوصی» ها در بودجه ‪۹۵‬‬ ‫رضی حاجی اقامیری‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫میزبانان هیات ایرانی خواهند بود‪.‬‬ ‫س��لطانی در پاسخ به این پرس��ش که ایا مسئوالن دولتی ایران هم در این‬ ‫س��فر حضور دارند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر؛ این س��فر تنها س��فر بخش خصوصی‬ ‫است‪ .‬البته در برلین معاون اقای «اشتاین مایر» از وزارت امور خارجه المان‪،‬‬ ‫در جمع س��خنرانان و مهمانان خواهد بود‪ ،‬همین طور در سفر به فرانکفورت‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد ایالت هس��ن‪ ،‬ایالتی که ش��هر فرانکفورت در ان قرار دارد‪ ،‬در‬ ‫جم��ع میزبانان و س��خنرانان خواهند بود‪ ،‬اما از ط��رف ایرانی‪ ،‬هیات اعزامی‬ ‫به طور کامل از بخش خصوصی اس��ت‪ .‬این س��فر ب��ا هماهنگی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران و البته با کمک اتاق بازرگانی ایران و المان که کار هماهنگی و اجرای‬ ‫این سفر را به انها سپرده ایم‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫او درباره تفاهمنامه هایی که قرار اس��ت در این س��فر منعقد ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور احتمال��ی در المان چند تفاهمنامه امضا می ش��ود‪ ،‬اما به طور معمول‬ ‫این موضوعات در روزهای پایانی نهایی می ش��ود و هنوز مش��خص نیست که‬ ‫بت��وان درباره انها دقیق صحبت کرد‪ .‬درحال حاضر در زمینه اموزش صادرات‬ ‫و انتق��ال تج��ارب المان در این زمینه به ای��ران و همین طور درباره همکاری‬ ‫مجموعه های پولی و بانکی دو کش��ور مذاکراتی در جریان است که اگر تا ان‬ ‫زمان این مذاکرات نهایی ش��ود‪ ،‬تفاهمنامه های مربوط را امضا می کنیم‪ .‬البته‬ ‫ع�لاوه بر این موارد‪ ،‬مذاکرات دیگری هم در جری��ان داریم‪ ،‬اما تا این لحظه‬ ‫خبری از اینکه این مذاکرات به مرحله ای رس��یده اند که بتوانند در این هیات‬ ‫عقد تفاهمنامه داشته باشند‪ ،‬به من داده نشده است‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در ش��بکه‬ ‫تلگرام خود نوش��ت‪ :‬روز دوم همایش پس��ته ه��م به پایان‬ ‫رس��ید‪ .‬در نشست اقایان مسعود کرباسیان‪ ،‬ولی اهلل افخمی‪،‬‬ ‫«پینوکالگان��ی» از ‪ INC‬و خانم «چن ین��گ» از اتاق چین‬ ‫سخنرانی کردند و بعد از ان پنل تخصصی باحضور نامبردگان‬ ‫و حسین محمدحسنی و محسن خندان برگزارشد‪.‬‬ ‫در مجموع خالصه مطالب مطرح شده به این قرار بود‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ گمرک های کش��وردر حال وصل شدن به گمرک دیگر‬ ‫کش��ورها وایجاد دروازه مشترک هس��تند که کارگمرکی به‬ ‫صورت مشترک انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ گم��رک امادگ��ی دارد در زمینه ص��ادرات محصوالت‬ ‫به ویژه صادرات پس��ته همه نوع تس��هیالتی را لحاظ کند و‬ ‫چنانچ��ه درامرصادرات‪ ،‬دیگرکش��ورها مش��کلی پیش روی‬ ‫پس��ته گذاشته باش��ند‪ ،‬رایزنی الزم برای رفع ان را به عمل‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ارزش کل معامالت اجیل در دنیا‪٣٣‬میلیارد دالر است‬ ‫که بادام با‪ ٨‬میلیارد دالر در رتبه اول و پسته با‪٥‬میلیارد دالر‬ ‫مقام دوم را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ س��رانه جهانی مصرف پس��ته ‪١٦٤‬گرم اس��ت که این‬ ‫میزان برای بادام ‪٧٠٠‬گرم براورد ش��ده و می توان این سرانه‬ ‫رابرای پسته تا دو برابر افزایش داد‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ میزان صادرات غیرنفتی در ‪ ١١‬ماه گذشته ‪٣٩‬میلیارد‬ ‫دالرب��وده که ‪ ٢٦‬درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش‬ ‫پیداکرده اس��ت‪ .‬البته عمده دلیل ان کاهش قیمت میعانات‬ ‫بوده که در ردیف کاالهای غیرنفتی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ تراز تجاری ‪١١‬ماهه امس��ال به میزان ‪٧/١‬میلیارد دالر‬ ‫مثبت بوده است‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ س��ازمان توس��عه تج��ارت پرداخ��ت مش��وق های‬ ‫هدفمندرابرای سال اینده در برنامه دارد‪.‬‬ ‫‪۸‬ـ خری��داران پس��ته درحال حاض��ر اصلی تری��ن فاکتور‬ ‫تصمیم گیری خودرا در کیفیت و سالمت پسته می بینند‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ کش��ورهای متعدی ازجمله ترکیه‪ ،‬استرالیا‪ ،‬ارژانتین‪،‬‬ ‫شیلی وچین امکان کشت پسته رابررسی می کنند‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ بازار روس��یه باش��رایط ب��ه وجود امده‪ ،‬بازار بس��یار‬ ‫مناسبی برای فروش همه کاالهای ایرانی به ویژه مواد غذایی‬ ‫وپس��ته اس��ت که باید موانع تعرف��ه ای و ارزش گذاری این‬ ‫محصول رفع شود‪.‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫در مرز ایران و پاکستان‬ ‫فرهاد ش��ریف معاون اموربین الملل اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی با نورمحمد جادمانی‪ ،‬سفیر پاکستان در‬ ‫اتاق بازرگانی ایران دیدار کرد و طرفین پیرامون س��فر سال‬ ‫این��ده هیات اقتصادی به هم��راه رییس جمهوری روحانی و‬ ‫راهکارهای توس��عه مناس��بات تجاری و اقتصادی دو کشور‬ ‫گفت وگو کردند‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫در این دیدار ش��ریف‪ ،‬بر هم افزایی بخش های خصوصی دو‬ ‫کشور برای کاستن نرخ بیکاری و کنترل افراط گرایی در دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬با ایجاد تولید مشترک و تحرک واحد های صنعتی‪،‬‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به اهداف دولتمردان برای توسعه‬ ‫مناسبات اقتصادی با همسایگان‪ ،‬اتاق بازرگانی ایران در نظر‬ ‫دارد هیاتی از فعاالن بخ��ش خصوصی را در اوایل فروردین‬ ‫همراه رییس جمهوری به اسالم اباد اعزام کند تا ظرفیت های‬ ‫اقتصادی دو کشور را بررسی و با ایجاد ارتباطات موثر‪ ،‬حجم‬ ‫همکاری های تجاری و مناس��بات اقتصادی بین دو کشور را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬شریف به حجم پایین مناسبات اقتصادی بین‬ ‫بخش های خصوصی دو کش��ور اش��اره کرد و افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش��ترین اخبار درباره امضای تفاهم ه��ا در زمینه خط لوله‬ ‫انتق��ال گاز و همکاری های اقتصادی بی��ن دو دولت بوده و‬ ‫طرح ه��ای اش��تغالزایی و همکاری های مش��ترک از س��وی‬ ‫بخش های خصوصی مغفول مانده اس��ت‪ .‬امیدواریم در سفر‬ ‫اینده در حوزه های مختلف صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و فناوری اطالعات همکاری های اش��تراکی و سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک برای توس��عه ش��هرک های صنعت��ی در مرزهای‬ ‫مش��ترک ش��کل گیرد‪ .‬در ادامه نورمحمد جادمانی س��فیر‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬اهداف دولتمردان دو کش��ور را با یکدیگر همسو‬ ‫توصیف کرد‪ .‬وی حجم مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان‬ ‫را ‪ ۱/۲‬میلی��ارد دالر ارزیابی کرد و گفت‪ :‬انرژی و محصوالت‬ ‫پتروش��یمی از ایران به پاکس��تان صادر ش��ده و محصوالت‬ ‫کش��اورزی و منسوجات از پاکس��تان به ایران صادر شده که‬ ‫به دلیل شرایط تحریمی و توقف ارتباطات بین بانکی‪ ،‬حجم‬ ‫مناسبات بین دو کشور کاهش یافت‪ .‬جادمانی به ارتباط بین‬ ‫بندر گوادر در پاکستان و چابهار در جنوب شرق ایران‪ ،‬برای‬ ‫دسترسی بیشتر به کریدور شمال و جنوب و ارسال کاالهای‬ ‫تولید شده از طریق ایران به اسیای میانه و ترانزیت به اروپا‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬اکنون ارتباط بین تاجران دو کش��ور و‬ ‫انتقال محصوالت از دو مرز زمینی تفتان و میرجاوه در کنار‬ ‫خطوط هوایی انجام می ش��ود که بای��د تعداد پرواز های بین‬ ‫کراچی و الهور به تهران و دیگر شهرهای ایران افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫توقیف ظروف تفلون غیراستاندارد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫نگاهی به نحوه خرید‪ ،‬فروش و محاسبه قیمت طال‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخلفات «طالیی» بازار‬ ‫کشف و جمع اوری میوه قاچاق‬ ‫از میدان ها‬ ‫عض��و هی��ات رییس��ه و مع��اون‬ ‫هماهنگی امور بازرسی اتاق اصناف‬ ‫تهران با اش��اره به ‪ 4‬ه��زارو ‪176‬‬ ‫م��ورد گش��ت و بازرس��ی از مه��ر ‬ ‫س��ال جاری تاکنون در میدان های‬ ‫می��وه و تره بار از کش��ف و ضبط ‪6‬‬ ‫ه��زار و ‪ 75‬کیلوگرم میوه خارجی‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ین درودی��ان در گفت وگ��و باخبرگ��زاری ص��دا و‬ ‫س��یما اعالم کرد‪ 25 :‬بهمن حدود ه��زار و ‪ 105‬کیلوگرم‬ ‫س��یب خارجی‪ ،‬ه��زار و ‪ 113‬کیلوگرم نارنگی پاکس��تانی‬ ‫و ‪ 29‬بهم��ن بیش از ‪ 156‬کیلوگرم س��یب فرانس��ه‪544 ،‬‬ ‫کیلوگرم نارنگی پاکس��تانی‪ ،‬بیش از ‪ 87‬کیلوگرم الو زرد‬ ‫و س��یاه‪ 514 ،‬کیلوگرم بلوط‪ 65 ،‬کیلوگرم انگور ش��یلی‪،‬‬ ‫‪ 380‬کیلوگرم لیمو ترش‪ 80 ،‬کیلوگرم پابلو و ‪ 40‬کیلوگرم‬ ‫گالبی کش��ف ش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪ 30 :‬بهمن هم‬ ‫بیش از ‪ 93‬کیلوگرم بادام هندی‪ ،‬اول اس��فند حدود ‪147‬‬ ‫کیلوگرم بلوط‪ 250 ،‬کیلوگرم سیب خشک و ‪ 70‬کیلوگرم‬ ‫ی کشف و ضبط شده است‪ .‬درودیان با اشاره به‬ ‫انگور ش��یل ‬ ‫کش��ف ‪ 22‬هزار و ‪ 561‬کیلوگرم نارنگی پاکستانی قاچاق‬ ‫در ‪ 3‬اس��فند در ته��ران ادامه داد‪ :‬روز گذش��ته هم بیش‬ ‫از ‪ 500‬ع��دد اواکادو‪ 250 ،‬کیلوگ��رم نارنگی پاکس��تانی‪،‬‬ ‫‪ 234‬کیلوگ��رم لیموت��رش‪ 90 ،‬کیلوگرم انب��ه افریقایی و‬ ‫‪ 60‬کیلوگرم الو قرمز افریقایی کش��ف و به س��ازمان اموال‬ ‫تملیکی تحویل داده شده است‪ .‬‬ ‫معاون هماهنگی امور بازرسی اتاق اصناف تهران با بیان‬ ‫اینکه بخشی از میوه های کشف شده که بدون صاحب بود‪،‬‬ ‫نابود شده‪ ،‬گفت ‪ :‬صاحبان میوه هایی که مشخص شدند به‬ ‫تعزیرات معرفی و موظف ب��ه پرداخت جریمه ای معادل‪3‬‬ ‫برابر ارزش میوه کشف شده به همراه توقیف جنس و درج‬ ‫ن صاحبان کاالها با قیمت باالی‬ ‫در پرونده ش��دند ‪ .‬درودیا ‬ ‫‪ 10‬میلیون تومان را مشمول حبس اعالم و اظهار کرد ‪ :‬در‬ ‫‪ 5‬ناحیه تهران گش��ت و بازرس��ی با تیم های ‪ 3‬نفره وجود‬ ‫دارد که در میدان های مرکزی‪ ،‬ش��مال غرب‪ ،‬شمال شرق‪،‬‬ ‫جنوب غرب و جنوب شرق تهران مستقر هستند‪.‬‬ ‫احتمال کمبود نارنگی‬ ‫برای شب عید‬ ‫رییس اتحادیه بارفروشان از کمبود‬ ‫نارنگی در بازار خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫س��ایر اقالم میوه ب��ا کمبود مواجه‬ ‫نیستیم ‪ .‬سید محسن محمودی در‬ ‫گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی اتاق‬ ‫اصن��اف ایران گفت‪ :‬ب��ه مردم قول‬ ‫می دهیم که هیچ نوع کمبودی در‬ ‫ارقام میوه های ش��ب عید نداریم‪ ،‬ضمن انکه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی نیز در نظر دارد پرتقال و سیب را برای تنظیم‬ ‫بازار توزیع کند‪ .‬وی در عین حال به این نکته اش��اره کرد‪:‬‬ ‫تنه��ا در میوه نارنگی با کمبود مواجه هس��تیم که نیاز به‬ ‫واردات ان از مب��ادی قانون��ی داری��م ‪ .‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫بارفروش��ان درباره گران فروش��ی برخی واحدهای صنفی‬ ‫میوه و تره بار در استانه شب عید اعالم کرد‪ :‬قیمت تمامی‬ ‫اق�لام از کف و س��قف برخوردار اس��ت‪ ،‬بنابراین مردم در‬ ‫مواجهه با هر گونه گران فروشی از سوی واحدهای صنفی با‬ ‫شماره ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫تصاحب بازار پسته انگلیس‬ ‫و کانادا با اجیل ایران‬ ‫ریی��س اتحادیه اجیل و خش��کبار‬ ‫خراس��ان رض��وی گف��ت‪ :‬ب��ا یک‬ ‫برنامه ریزی مناس��ب می توان بازار‬ ‫پس��ته کش��ورهایی مانند انگلیس‪،‬‬ ‫دانمارک و کانادا را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ارزانی ممقان��ی در‬ ‫گفت وگ��و با تس��نیم اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫فعاالن حوزه اجیل و خش��کبار انتظار داش��تند که امریکا‬ ‫برای واردات پسته تعرفه سنگین در نظر بگیرد‪ ،‬این اقدام‬ ‫امریکایی ها در واقع یک امر پیش بینی ش��ده بود و باید در‬ ‫نظر داش��ت که این کش��ور یکی از بهترین تولیدکنندگان‬ ‫پس��ته و بزرگترین انها در س��طح جهان است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه پس��ته ایرانی به لحاظ عطر و طعم‪ ،‬کیفیت باالتری‬ ‫نس��بت به پس��ته امریکایی دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با این‬ ‫حال این تفاوت در حدی نیس��ت که کشوری مانند امریکا‬ ‫بخواهد ورود این محصول را به کش��ور خود ازاد کند‪ ،‬کما‬ ‫اینکه تولیدات این کش��ور از نظر فرم و شکل برتری بسیار‬ ‫زیادی نسبت به تولیدات ایرانی دارد‪ .‬رییس اتحادیه اجیل‬ ‫و خش��کبار خراسان رضوی افزود‪ :‬وضعیت کلی اقتصاد در‬ ‫کشورهای اروپایی بهتر از امریکا است و اگر بتوان ان بازارها‬ ‫را با استفاده از روش های بازاریابی بین المللی به دست اورد‬ ‫یک برد بزرگ برای تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان این‬ ‫محصول به دست امده است‪.‬‬ ‫مس��لم بیات‪ ،‬مدیر کل اس��تاندارد تهران از توقیف و جم��ع اوری ظروف تفلون‬ ‫غیراس��تاندارد با نام های تجارتی پردیس‪ ،‬اریا‪ ،‬عرفان‪ ،‬ارمان ش��کیل و ‪Mayer‬‬ ‫خبر داد ‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در جریان بازرس��ی های کارشناسان استاندارد از واحدهای‬ ‫تولیدی کاالهای مشمول استاندارد اجباری‪ ،‬در اواخر دی امسال‪ 1200 ،‬تکه ظرف‬ ‫تفلون با نشان(برند)های یادشده‪ ،‬به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف شد‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫برای تعیین‬ ‫قیمت طال باید‬ ‫نرخ طالی خام‪،‬‬ ‫دستمزد‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫و ‪ 7‬درصد‬ ‫سود فروشنده‬ ‫محاسبه شود‬ ‫اجرت ساخت طال‪ ،‬چگونگی محاسبه ان و باال و‬ ‫پایین بودن قیمت این کاال همواره یک سوال مهم‬ ‫و شاید بتوان گفت یک نکته مبهم برای بسیاری از‬ ‫خریدارانی است که اطالعات اندکی در این زمینه‬ ‫دارند؛ موضوعی که گاهی اوقات می تواند خریداران‬ ‫این کاالی پرزرق و برق را با سردرگمی مواجه کند‪.‬‬ ‫جدا از نوس��ان قیمت طال که طالسازان بازار را‬ ‫ازار می دهد‪ ،‬تفاوت های فاحش قیمت گذاری یک‬ ‫قطع��ه طال در ی��ک زمان مش��خص در مغازه های‬ ‫مختلف طال فروشی با عنوان «اجرت» هم داستان‬ ‫دیگری است‪ .‬این در حالی است که قیمت طالی‬ ‫خ��ام در هم��ه جای ایران زمین یکی اس��ت و اگر‬ ‫قیمت در منطقه ای نوس��ان داش��ته باشد به تمام‬ ‫کش��ور بسط داده می ش��ود‪ .‬البته اجرت طال بسته‬ ‫به ن��وع کار و س��ازنده ان متغیر اس��ت و زرگران‬ ‫گاهی اوقات به بهانه اینکه کار مورد نظر نسبت به‬ ‫قطعات دیگر تک به شمار می رود‪ ،‬اجرت بیشتری‬ ‫از مشتری طلب می کنند‪.‬‬ ‫گرچه میزان مالی��ات ارزش افزوده در فروش هر‬ ‫نوع طال و نرخ اجرت س��اخت ان مشخص است و‬ ‫بر این اس��اس نباید قیمت طال در مناطق مختلف‬ ‫تفاوت داش��ته باشد‪ ،‬اما بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫برخی از طالفروش��ان گران فروش��ی کرده و درصد‬ ‫س��ود بیش��تری دریافت می کنند‪ .‬به طور نمونه در‬ ‫خری��د طالی س��اده‪ ،‬طالفروش اج��ازه دارد تنها‬ ‫‪۷‬درص��د س��ود و ‪۹‬درص��د مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫دریافت کند و گرفتن ‪۷‬درصد سود برای جواهر هم‬ ‫قانونی است اما اگر یک طالفروش گران تر حساب‬ ‫کند و به طور مثال س��ود و ارزش افزوده ‪۱۶‬درصد‬ ‫را ‪۳۰‬درصد بگیرد‪ ،‬به طور قطع تخلف کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه حمزه س��وری فعال ب��ازار طال و‬ ‫جواهر قیمت اون��س جهانی طال و دالر را بر نحوه‬ ‫محاسبه قیمت طال در بخش بنکداری موثر می داند‬ ‫و توضیح می دهد‪ :‬در بخش خرده فروشی عالوه بر‬ ‫قیم��ت اونس جهانی ط�لا و دالر‪ ،‬مبلغی به عنوان‬ ‫ارزش افزوده و س��ود مغ��ازه نیز به مبلغ طال اضافه‬ ‫می ش��ود؛ به عبارتی ما قیمت را ب��ه خرده فروش‬ ‫اعالم می کنیم و انها براس��اس ان‪ ،‬سود و مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده را اضافه کرده و نرخ طالیی را که به‬ ‫خریدار می فروشند محاسبه می کنند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬اصوال در صنف ما امکان گران فروشی‬ ‫وجود ندارد چون خرده فروش��ان ‪ ،‬خودشان به بازار‬ ‫و صنف اش��نا هس��تند و اگر گران بفروشیم از ما‬ ‫نمی خرند؛ در اینجا رقابت بس��یار زیاد است اما در‬ ‫خرده فروشی امکان گران تر فروختن هست چرا که‬ ‫مردم برای خرید طال اطالع چندانی از بازار ندارند‪.‬‬ ‫س��وری می گوید‪ :‬بیش��ترین موردی که ممکن‬ ‫اس��ت خری��داران ط�لا را متضرر کند به واس��طه‬ ‫اجرت س��اختی اس��ت که طالفروش از مش��تری‬ ‫دریاف��ت می کند‪ .‬به عنوان نمون ه ما قطعه ای طال را‬ ‫به خرده فروش گرمی ‪۲‬هزار تومان می فروشیم اما‬ ‫خرده فروش همان طال را به مشتری‪ ،‬گرمی ‪۵‬هزار‬ ‫تومان می فروشد‪ ،‬درحالی که حتی با اضافه کردن‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده و‪ ...‬نباید تا این اندازه قیمت‬ ‫طال باال برود و اینجاست که چون مشتری اطالعی‬ ‫ن��دارد طالی مورد نظ��ر خود را می خ��رد و ضرر‬ ‫می کند‪ .‬وی با بیان اینکه اجرت ساخت باید به طور‬ ‫حت��م در صورتحس��اب ثبت ش��ود تاکید می کند‪:‬‬ ‫خ��رده فروش می توان��د تا ‪۷‬درصد س��ود بگیرد و‬ ‫اگر متوجه ش��دید که فروش��نده ای سود بیشتری‬ ‫دریافت کرده ابتدا به مغازه دار مراجعه کنید چون‬ ‫متوجه می شود که قیمت واقعی را می دانید‪ ،‬مبلغ‬ ‫اضافی را بر می گرداند‪.‬‬ ‫ام��ا محمد کش��تی ارای‪ ،‬ریی��س اتحادیه طال و‬ ‫جواه��ر درباره نحوه محاس��به قیمت طال و جواهر‬ ‫به‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬این محاس��به براساس‬ ‫فرمول مش��خصی انجام می ش��ود‪ .‬ب��ه این طریق‬ ‫هریک گرم طالی ‪۱۸‬عیار که نرخ ان دررسانه های‬ ‫مختلف اعالم می ش��ود به اضافه دس��تمزد ساخت‬ ‫مصوب ش��ورای عالی نظارت یا اتحادیه ها به اضافه‬ ‫‪۷‬درصد س��ود فروش��نده و مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫قیمت گذاری می ش��ود‪ .‬وی درب��اره دلیل متناوب‬ ‫ب��ودن نرخ اجرت س��اخت می گوید‪ :‬ب��رای اجرت‬ ‫ساخت هزینه ثابتی در نظر گرفته شده که هرسال‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫این رقم س��االنه تغییر می کند‪ .‬ازسوی دیگر در‬ ‫این فهرست ساالنه اجرت ساخت دستبند ها‪ ،‬النگو‪،‬‬ ‫انگش��تر و‪ ...‬با جزئیات اعالم شده است‪ .‬نرخ اجرت‬ ‫ساخت باید روی تابلوی طالفروشی ها قید شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ود فروش��نده نیز حداکثر باید‬ ‫‪۷‬درصد باش��د‪ .‬البته ممکن است فروشنده ای سود‬ ‫پایین تری روی اجناس��ش محاسبه کند اما به هر‬ ‫ترتیب این سود نباید از ‪۷‬درصد بیشتر شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه کش��وری طال وجواه��ر اضافه‬ ‫می کن��د‪ :‬فروش��ندگان بای��د هم��ه هزینه ها اعم‬ ‫از قیم��ت ط�لا‪ ،‬اجرت س��اخت‪ ،‬س��ود و مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده را روی فاکتور قید کنند‪ .‬در صورت‬ ‫وج��ود اعتراضی در این ب��اره خریداران می توانند‬ ‫ب��ا فاکتور خری��د ب��ه اتحادیه ط�لا و جواهر در‬ ‫شهرستان ها مراجعه کرده و شکایت خود را اعالم‬ ‫کنند تا بررسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای کسب اعتماد بیشتر‬ ‫به هر ترتیب الزم اس��ت در زمان خرید طال به‬ ‫مغازه دار اطمینان داش��ته باش��ید با این همه اگر‬ ‫این اعتماد و اطمینان وجود نداش��ت و احس��اس‬ ‫کردید تخلفی روی داده‪ ،‬می توانید به بازرس��انی‬ ‫مراجعه کنی��د که از طرف اتحادیه طالفروش��ان‬ ‫ب��رای ه��ر محدوده طالفروش��ی در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬این بازرسان می توانند درباره طالیی که‬ ‫خریده اید نظر بدهند‪ .‬حضور دائمی بازرس��ان در‬ ‫مغازه های طالفروش��ی هم از جمل��ه راهکارهایی‬ ‫است که اتحادیه طال و جواهر برای رفع مشکالت‬ ‫مشتریان در نظر گرفته است‪ .‬گاهی که فروشنده ‬ ‫طال را گران می فروش��د اما نمی توانی کاری انجام‬ ‫دهی؛ اس��تقرار بازرس��انی که از اتحادیه در بین‬ ‫طالفروش��ان حضور دارند به نظر راهکار مناسبی‬ ‫برای پیش��گیری از این مش��کل به شمار می رود؛‬ ‫اما اینکه کدام یک از طالفروشان بازرس اتحادیه‬ ‫هس��تند؟ س��والی اس��ت که با کمی پرس وجو از‬ ‫مغازه ه��ای دیگ��ر می ت��وان پاس��خ ان را گرفت‪،‬‬ ‫می توانید از دیگر طالفروشی ها بپرسید‪.‬‬ ‫اصوال همه مغازه داران می دانند نماینده اتحادیه‬ ‫در ک��دام مغ��ازه مش��غول به کار اس��ت‪ ،‬ان وقت‬ ‫می توانی��د با نش��ان دادن طالی خریداری ش��ده‬ ‫و مش��خصات و قیمت ان‪ ،‬اگر گران فروش��ی شده‬ ‫باشد به حقتان برسید‪ .‬در چنین شرایطی نماینده‬ ‫اتحادی��ه به مغازه دار خاط��ی زنگ می زند و اخطار‬ ‫می دهد که یا جنس را از مشتری پس بگیرد یا رقم‬ ‫اضاف��ه ای را که دریافت ک��رده‪ ،‬پس بدهد‪ .‬تمامی‬ ‫مغ��ازه داران می دانند کدام یک از طالفروش��ی ها‬ ‫نماینده اتحادیه هس��تند که می توانند مشتری را‬ ‫راهنمایی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعی�ت خری�د و ف�روش طلای‬ ‫دست دوم‬ ‫گرچ��ه دقت ش��رط اصلی یک خری��د خوب به‬ ‫شمار می اید اما بهتر است بدانید اگر به طالفروشی‬ ‫مراجعه و جنس��ی را خری��داری کرده اید و فردای‬ ‫همان روز پشیمان از خرید‪ ،‬حتی بدون استفاده از‬ ‫طال‪ ،‬ان را به فروش��نده برگردانید‪ ،‬اجرت پرداخت‬ ‫و س��ودی که طال فروش برده اس��ت از جنس طال‬ ‫کس��ر می شود و طالی شما‪ ،‬به قیمت طالی کهنه‬ ‫از ش��ما خریداری خواهد شد بی ان که طال فروش‬ ‫تخلفی کرده باشد‪.‬‬ ‫ش هم حق ندارد طالی نویی را که‬ ‫البته طال فرو ‬ ‫به قیمت طالی کهنه می خرد‪ ،‬دوباره به فرد دیگر‬ ‫بفروشد و این عمل خالف قانون است‪.‬‬ ‫کش��تی ارای می گوی��د‪ :‬خری��د و فروش طالی‬ ‫کهنه قانونی نیست و اگر در مغازه ای این کار انجام‬ ‫شود جرم است‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬در برخی موارد‬ ‫امکان تش��خیص طالی کهنه از نو ب��رای خریدار‬ ‫وج��ود ندارد و برخی از فروش��ندگان طالیی را که‬ ‫می خرند همان گونه می فروش��ند و ممکن اس��ت‬ ‫طالی دست دوم از سوی مغازه دار دوباره به فروش‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫تعرفه ابزار افزایش فروش و صادرات نیست‬ ‫نای��ب رییس انجمن صنایع نس��اجی ای��ران گفت‪ :‬هیچ‬ ‫جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمی دهند اما در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬مالیات افزایش پیدا کرده که منطقی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫علیمردان ش��یبانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫م��ا نباید از اهرم تعرف��ه در جهت امکان فروش‪ ،‬صادرات و‬ ‫بازاریابی کاالهای نس��اجی اس��تفاده کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫عضو س��ازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم‬ ‫ش��د‪ ،‬موض��وع تعرفه منتفی خواهد ش��د و باید به س��وی‬ ‫بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نحو ه برخورد صنعتگران با موضوع تولید‬ ‫در کش��ور تصریح کرد‪ :‬باید موانع دس��ت و پاگیر س��ر راه‬ ‫صنعت شناس��ایی شود‪ ،‬چرا که اگر کاال با قیمت تمام شده‬ ‫پایین و کیفیت مطلوب و متنوع تولید شود دیگر نیازی به‬ ‫استفاده از اهرم تعرفه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع نس��اجی با بیان اینکه باید به‬ ‫جای بازی ب��ا تعرفه ها اصل قضیه تولی��د را اصالح کنیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید تا حدی کیفیت تولیدات را افزایش و قیمت‬ ‫تم��ام ش��ده را کاهش دهیم ک��ه همه کش��ورها رقبت به‬ ‫خرید محصول ما داش��ته باش��ند و ما نیز نسبت به خرید‬ ‫محصوالتی که تولید داخل ندارند‬ ‫مقاوم��ت نکنیم‪ .‬ش��یبانی با بیان‬ ‫اینک��ه قرار داد تعرف��ه ترجیحی با‬ ‫ترکی��ه در ‪ 2‬تا ‪ 3‬م��ورد در بخش‬ ‫منس��وجات م��ورد بازبین��ی قرار‬ ‫گرفت و معقول تر شد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫اعتقاد داری��م که مواد اولیه ای که‬ ‫در داخل کش��ور تولید نمی ش��ود‬ ‫باید با تعرفه صفر وارد کشور شود‪،‬‬ ‫چراک��ه در حال حاضر میزان تولید ما در بس��یاری از مواد‬ ‫اولی��ه مانند پنبه به مراتب کمتر از نیاز اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در س��ال های اخیر در بهترین حالت ایران ساالنه ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬هزار تن برداش��ت پنبه داش��ته‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که میزان نیاز ما در سال حدود ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫است و گذاشتن تعرفه روی واردات برخی مواد اولیه مانند‬ ‫پنبه تنها قیمت تمام شده را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع نس��اجی ایران اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر س��ود بازرگانی واردات مواد اولیه پنبه حداقل‬ ‫‪ 4‬درصد اس��ت که شنیده ام ان هم به ‪ 5‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده که امیدوارم درس��ت نباش��د‪ .‬ش��یبانی وضع هرگونه‬ ‫تعرف��ه روی مواد اولیه را اش��تباه‬ ‫دانست و ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قاچاقچی��ان نه تعرف��ه‪ ،‬نه مالیات‬ ‫ارزش افزوده و نه ع��وارض قانونی‬ ‫دیگ��ری را پرداخ��ت می کنن��د‬ ‫و دولتم��ردان اگ��ر بگوین��د ک��ه‬ ‫نمی دانیم چگونه کاالها به کش��ور‬ ‫قاچاق می ش��ود قابل قبول نیست‪،‬‬ ‫چرا که ما سیستم اطالعاتی بسیار‬ ‫کامل و قدرتمندی داریم‪ .‬وی در ادامه دربار ه کاهش سقف‬ ‫تعرف��ه کاالهای وارداتی به ‪ ۵۵‬درصد نیز اظهار کرد‪ :‬حتی‬ ‫اگر تعرفه واردات به ‪ ۵۵‬درصد و با تعرفه ترجیحی ترکیه به‬ ‫‪ ۳۰‬درصد هم برس��د باز هم سود قاچاقچیان کاربلد همین‬ ‫مقدار از ما جلوتر اس��ت؛ بنابراین ما باید امکاناتی را فراهم‬ ‫کنیم که تولید در کشور از پایه درست شود تا محلی برای‬ ‫حرکت و سود قاچاقچیان وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫نای��ب ریی��س انجم��ن صنایع نس��اجی ای��ران درباره ‬ ‫راهکاره��ای بهبود وضعیت تولید نس��اجی و پوش��اک در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در ابتدا باید بهره بانکی معقول شود‪ ،‬چراکه‬ ‫صنعتی که سودش در بهترین حالت حتی به درصد تعداد‬ ‫انگشتان یک دست هم نمی رسد توان پرداخت ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫بهره بانکی را ندارد‪ .‬شیبانی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر نباید‬ ‫انتظار داش��ته باش��یم که تولید کننده ‪ ۲۳‬درصد از حقوق‬ ‫کارگ��ر خود را هر ماه به تامین اجتماعی پرداخت کند در‬ ‫حالی که این رقم در کش��ورهای رقیب تک رقمی اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید اشاره به قانون س��خت کار و نیز اضافه شدن قانون‬ ‫کارهای سخت وزیان اور نیز در باال بردن قیمت تمام شده‬ ‫بی تاثیر نباشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در حال حاضر قان��ون مترقی مالیات‬ ‫ارزش افزوده که می تواند بس��یار تاثیر گذار باشد‪ ،‬بیشترین‬ ‫لطمه را ب��ه صنعت و صنعتگر می زند‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون باید مصرف کننده نهایی یک بار برای خرید‬ ‫یک کاال مالیات ارزش افزوده بپردازد‪ ،‬اما در حال حاضر به‬ ‫تولید کننده گفته می ش��ود که موظف است به هر شکل ‪۹‬‬ ‫درصد از مبلغ فروش خود را در مدت ‪ 3‬ماه به سازمان امور‬ ‫مالیاتی پرداخت کند و در غیراین صورت با صدها مش��کل‬ ‫مواجه خواهد ش��د؛ به طور مس��لم در ش��رایطی که امکان‬ ‫دریافت وجه کاالی فروخته ش��ده به دلیل رکود حتی ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬ماهه هم امکان ندارد‪ ،‬چطور و از چه محل تولید کننده‬ ‫ان را حداکثر ‪ 3‬ماهه پرداخت کند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تولید به منابع بیشتری نیاز دارد‬ ‫‪17‬‬ ‫گواهی سپرده طال‪ ،‬جایگزین وثیقه بانکی‬ ‫‪ 18‬پیش بینی صعود طالی جهانی به ‪ 1400‬دالر‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫فرصتی برای رهایی از اقتصاد نفتی در پیش روست‬ ‫یادداشت‬ ‫شوک های اقتصادی ‬ ‫چالش اقتصاد ما‬ ‫بایدهای نقشه راه اقتصاد دولت در پسابرجام‬ ‫محمود جامساز‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫تم��ام توان دول��ت تدبیر و امید در دوس��ال ونیم‬ ‫گذشته در جهت به سرانجام رساندن نتایج مذاکرات‬ ‫هس��ته ای بوده است‪ ،‬حال با اجرایی شدن برجام‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد بیش از هر امر دیگری باید به فکر نقشه‬ ‫راه اقتصادی برای کشور بود‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از ضرورت های‬ ‫دوران پس��ابرجام اتخاذ سیاس��ت ها و اس��تراتژهای‬ ‫مناسبی اس��ت که بتواند دس��تیابی به یک اقتصاد‬ ‫متوازن برای کش��ور را ممکن کند؛ سیاست هایی که‬ ‫از یک سو بتواند اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت‬ ‫برهاند و از دیگر س��و‪ ،‬زمینه های گردش س��رمایه‪،‬‬ ‫افزایش تولید و اشتغال پایدار را فراهم کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫اقتصاد نفتی که به ص��ورت طبیعی رانت را در درون خود‬ ‫می پروراند‪ ،‬نیازمند تغییرات اساسی است‪ .‬شوک های حاصل‬ ‫از قیمت نفت همواره یکی از چالش های اساسی برای اقتصاد‬ ‫ما به وجود اورده اس��ت‪ .‬در حال حاضر که اقتصاد کش��ور با‬ ‫تنگناهای مالی بس��یاری روبه رو اس��ت‪ ،‬برنامه های دولت در‬ ‫کاهش ش��یب تورم و از بین بردن رکود ممتد و دس��تیابی‬ ‫به رونق اقتصادی و رش��د اقتصادی که اشتغال به دنبال خود‬ ‫دارد‪ ،‬نیازمند منابعی است که بتواند پروژه های بی شماری را‬ ‫در زمینه صنعت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬خدمات‪ ،‬ابرسانی‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬بهداشت همگانی‪ ،‬بیمه های‬ ‫درمانی و‪ ...‬به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫البته دیپلماس��ی دولت در زمینه توافق هس��ته ای به ثمر‬ ‫نشس��ته و مراحل پسابرجام اغاز ش��ده و دولت فرصت های‬ ‫قابل توجه��ی از نظر گش��ایش ها و ارتباط��ات پولی و مالی و‬ ‫بازگشایی س��وئیفت و بیمه ها و رفع ممنوعیت نفتکش ها و‬ ‫ف��روش ازادانه نف��ت در پیش رو دارد که بای��د از ان نهایت‬ ‫استفاده را ببرد‪ .‬باوجود کاهش قیمت نفت به کانال‪ 20‬دالر‪ ،‬‬ ‫دولت باید به فکر منابع جدید دیگری باش��د تا در موقعیت‬ ‫پس��ابرجام از ان اس��تفاده کند‪ .‬متاس��فانه منابع داخلی که‬ ‫مهم ترین ان مالیات ها هس��تند می توانند جایگزین مناسبی‬ ‫برای نفت باشند اما به س��بب اقتصاد چندقطبی که اسباب‬ ‫فرار مالیاتی بس��یاری از موسس��ه ها و نهادهای فرادولتی را‬ ‫فراه��م اورده‪ ،‬وص��ل نمی ش��ود‪ .‬در زمینه گردش��گری نیز‬ ‫زیرس��اخت های گردش��گری هم از نظر اس��ایش و پذیرش‬ ‫گردشگران و هم به سبب مسائل فرهنگی هنوز اماده نشده‬ ‫است‪ .‬از همه مهم تر حجم باالی نقدینگی ‪880‬هزار تومانی‬ ‫نیز قابل رصد نیس��ت و دول��ت نمی تواند ای��ن نقدینگی را‬ ‫از بخ��ش غیرواقعی اقتصاد به بخش واقع��ی منتقل کند تا‬ ‫ش��وک مثبت به تولید وارد ش��ود و موجبات افزایش رش��د‬ ‫اقتصادی و اش��تغال و رفع بیکاری ک��ه در حال حاضر یکی‬ ‫از مهم ترین ناهنجاری کش��ور اس��ت را فراهم اورد‪ .‬از این رو‬ ‫انچه می ماند کمک های خارجی ‪ ،‬جذب سرمایه های خارجی‬ ‫اعم از س��رمایه گذاری مستقیم و استفاده از فاینانس و انواع‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی است که چشم انداز ان در ظاهر‬ ‫ب��ا توجه به س��فرهای متعدد هیات های تجاری و سیاس��ی‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته به کش��ور و بالعکس انجام می شود‪،‬‬ ‫نوی��د بهب��ود در تامین منابع مورد نی��از را می دهد‪ .‬اما همه‬ ‫این س��رما یه گذاران خارجی که به ایران س��فر می کنند در‬ ‫حال حاضر درصدد کش��ف س��رمایه گذاری در ایران هستند‬ ‫و توجه انها به ش��اخص های کالن مطل��وب اقتصادی که از‬ ‫سوی موسسه های اعتبارسنجی و بین المللی اعالم می شود‪ ،‬‬ ‫جلب می شود که به طور مسلم بهبود این شاخص ها مستلزم‬ ‫پیش زمینه هایی اس��ت که معیارهای اندازه گیری الزم برای‬ ‫یک اقتص��اد پویا را در اختیار موسس��ه های اعتبارس��نجی‬ ‫بین الملل��ی قرار دهد‪ .‬با این وجود بیش��تر صنایع ما از نفتی‬ ‫و پتروش��یمی و معادن ‪ ،‬کش��اورزی و خودروسازی و‪ ...‬همه‬ ‫نیازمند سرمایه های خارجی هستند تا با ورود این سرمایه ها‬ ‫همراه با فناوری پیشرفته و مدیریت های دانش بنیان بتوانند‬ ‫متحول ش��ده و محصوالت خود را با نشان(برند)های مشهور‬ ‫جه��ان از طریق ایج��اد س��رمایه گذاری مش��ترک تولید و‬ ‫صادرات کش��ور و اقتص��اد را وارد بازار رقابت جهانی کنند و‬ ‫این امر ممکن نیست مگر انکه دولت بسیاری از فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر یک صنعت خاص‬ ‫یکی از زمینه های رش��د اقتصادی توجه و تمرکز‬ ‫ب��ر صنعت و تولید در دوران پس��ابرجام اس��ت‪ .‬در‬ ‫این باره حمیدرضا برداران ش��رکا تحلیلگر اقتصادی‬ ‫و اقتص��اددان در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬‬ ‫ت کش��ور بس��یار‬ ‫به نظر می رس��د ما در بخش صنع ‬ ‫گس��ترد ه عم��ل کردیم و توج��ه و تمرکز بر صنعت‬ ‫خ��اص نداش��ته ایم‪ .‬ه��ر محصول��ی در دنی��ا تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به نحوی ما نی��ز تولید می کنیم‪ ،‬حتی در‬ ‫صنایع ب��زرگ مانند هواپیماس��ازی نیز به نوعی در‬ ‫حال ورود هستیم‪ ،‬در حالی که در دنیا کشورهای در‬ ‫حال توس��عه ای مانند ما بیش از این تالش می کنند‬ ‫ک��ه در جهت بازدهی بیش��تر بر یک یا چند صنعت‬ ‫تمرکز داشته باش��ند‪ .‬برداران شرکا خاطرنشان کرد‪ :‬‬ ‫برای مثال م��ا می توانیم روی ‪ 5‬صنعت که به عنوان‬ ‫مزیت ه��ای مطلق‪ ،‬نس��بی و رقابتی در کش��ورمان‬ ‫تلق��ی می ش��ود‪ ،‬تمرک��ز کنیم ت��ا بتوانی��م در این‬ ‫زمینه ها صاحب تخصص ش��ویم که از طریق تولید‬ ‫انبوه محصوالت ان ‪ ،‬هزینه تمام ش��ده انها را کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬از این رو در بخش صنعت به نظر می رسد باید‬ ‫به دنبال چنین تمرکزی باشیم‪ .‬اما به نظر می رسد ما‬ ‫بیش��ترین تمرکزمان را باید بر بخش های کشاورزی‬ ‫و خدمات معطوف کنیم‪ ،‬چراکه در بخش کشاورزی‬ ‫می توانیم با محصوالت مش��ابهی ک��ه در دنیا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬رقابت کنیم‪ .‬در حقیقت می توانیم از یک مزیت‬ ‫رقابتی استفاده کنیم‪ .‬از س��وی دیگر می توانیم هم‬ ‫ش��غل و ارزش افزوده و ه��م بازارهای صادراتی برای‬ ‫محصوالت کشاورزی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه موض��وع در بخش خدمات‬ ‫مفصل تر اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬خوش��بختانه به دلیل اینکه‬ ‫نی��روی تحصیلک��رده م��ا در بخش ه��ای مختل��ف‬ ‫می توانند فعالیت داش��ته باشند ‪ ،‬این بخش نیز یکی‬ ‫از مزیت های کشور ما به شمار رود‪ ،‬چراکه وابستگی‬ ‫کمتری به فناوری روز دارد و خودکفا است‪ ،‬از این رو‬ ‫در این زمینه فرصت های بس��یاری می تواند فرا روی‬ ‫ما بگذارد‪ .‬در حال حاضر در دنیا بیش��تر کش��ورها‬ ‫برای رفع مش��کل بیکاری از طریق نیروی انس��انی‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬در بس��یاری از کش��ورهای پیشرفته‬ ‫حدود ‪70‬درصد تولید ناخالص داخلی شان از طریق‬ ‫خدمات پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان افزود‪ :‬در بخ��ش صنعت نیز باید‬ ‫در صنایع��ی که اولوی��ت داریم‪ ،‬متمرکز ش��ویم‪ .‬با‬ ‫این اقبال که از س��وی سرمایه گذاران خارجی وجود‬ ‫‪15‬‬ ‫برداران شرکا‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د از این فرصت ها اس��تفاده ک��رد‪ .‬صنایع‬ ‫را بای��د با توجه ب��ه مزیت ها و مزیت ه��ا را نیز باید‬ ‫ب��ا توجه به مواد اولیه‪ ،‬ان��رژی و نیاز داخلی‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی و تجربه اولویت بندی کرد‪ .‬برای مثال صنعت‬ ‫پتروش��یمی در کشور ما دارای مزیت است‪ ،‬بنابراین‬ ‫در این زمینه باید بیشتر سرمایه گذاری کرد‪ .‬صنعت‬ ‫فوالد نیز می تواند زمینه رش��د خوبی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫یا در زمینه صنعت داروس��ازی هم می توانیم رش��د‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬اما صنعت خودرو ما به تجدیدنظر‬ ‫اساسی نیازمند است‪ ،‬چراکه وابستگی بیشتر نسبت‬ ‫به صنایع مونتاژ اس��ت‪ .‬یا صنعت الکترونیک و انچه‬ ‫مربوط به حوزه (ای تی) اس��ت‪ ،‬این ظرفیت را دارند‬ ‫که روی انها بتوانیم تمرکز داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه های ورود س�رمایه گذار خارجی‬ ‫را مهیا کنیم‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی یکی از زمینه هایی‬ ‫اس��ت که در دوران پس��ابرجام می توان��د به اقتصاد‬ ‫کشور کمک کند‪ .‬البته قوانین و جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی و همچنین بس��ترهای ای��ن زمینه نیازمند‬ ‫تغییرات اساس��ی اس��ت‪ .‬در این باره بهمن ارمان به‬ ‫عن��وان اقتصاددان و کارش��ناس مس��ائل اقتصادی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬همان گونه که‬ ‫رییس جمهور در سخنان خود عنوان کردند‪ ،‬پس از‬ ‫برجام سیاس��ی به یک برجام داخلی نیز نیازمندیم‪.‬‬ ‫مهم ترین مسئله اقتصادی در کشور این است که ما‬ ‫به جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمندیم‪ .‬اما به طور‬ ‫مش��خص باید به این مسئله اعتراف کنیم که قانون‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی ما که ب��ه نیمه های‬ ‫دهه ‪ 40‬خورش��یدی برمی گ��ردد‪ ،‬از جذابیت الزم‬ ‫برای سرمایه گذاران برخوردار نبوده است و در عمل‬ ‫ای��ران در منطقه خاورمیانه و ش��مال افریقا حتی از‬ ‫امیرنشین کویت هم که شاید جمعیت ان برابر یکی‬ ‫از محله ه��ای تهران هم نباش��د‪ ،‬از جذابیت کمتری‬ ‫برخوردار باشد‪ .‬این نشان دهنده قدیمی بودن قوانین‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت که باید مورد بازنگری جدی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬ارمان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫قانون مالیات ها نیز باید تغییرات اساس��ی رخ دهد‪،‬‬ ‫چراک��ه قانون مالیات های فعلی ما در زمینه حمایت‬ ‫از تولید و سرمایه گذاری خارجی نیست‪ .‬به طوری که‬ ‫مالی��ات ش��رکت ها در ایران ‪25‬درصد اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫کاهش مالیاتی برای ش��رکت های پذیرفته ش��ده در‬ ‫بورس در نظر گرفته شده که مالیات این شرکت های‬ ‫پذیرفته ش��ده در ب��ورس به ‪22/5‬درصد می رس��د‪.‬‬ ‫درحالی که مالیات کشور پیشرفته ای مانند انگلستان‬ ‫حدود ‪20‬درصد اس��ت‪ .‬یعنی کشور در حال رشد ما‬ ‫به جای اینکه انگیزه برای سرمایه گذارها ایجاد کند‪،‬‬ ‫مانع تشویق س��رمایه گذاران در زمینه های تولیدی‬ ‫می شوند و هیچ کجای دنیا سود اختصاص داده شده‬ ‫به س��رمایه گذاری مجدد یا افزایش سرمایه مشمول‬ ‫مالیات نیس��ت‪ ،‬چراکه با ای��ن معافیت های مالیاتی‬ ‫می خواهند ش��رکت ها را به طرح های توسعه تشویق‬ ‫کنند‪ .‬طبیعی است با این قوانین مالیاتی که ما داریم‬ ‫نمی توانیم کاری برای تولید انجام دهیم‪.‬‬ ‫ساختار بورس تهران بسیار قدیمی است و قوانین‬ ‫و دستوالعمل های ان با بورس های جهان همخوانی‬ ‫ندارد‪ ،‬به طوری که در رس��انه های اقتصادی جهان به‬ ‫ش��اخص های بورس دوبی‪ ،‬ابوظبی و کویت اش��اره‬ ‫می شود‪ ،‬ولی ش��اخص بورس تهران از درجه اعتبار‬ ‫الزم برخ��وردار نیس��ت‪ .‬ضمن اینکه بورس بس��یار‬ ‫کوچکی اس��ت و به طور تقریبی یک شش��م بورس‬ ‫عربستان است‪ .‬این بورس با این شرایط نمی تواند با‬ ‫بورس های دوبی‪ ،‬عربستان و ترکیه به رقابت بپردازد‬ ‫و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اگ��ر کمی به گذش��ته‬ ‫برگردی��م‪ ،‬در نیمه های‪40‬خورش��یدی تصمی��م‬ ‫گرفته ش��د که ایران به یک کش��ور صنعتی تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬ی��اداور ش��د‪ :‬در ان زم��ان دگرگونی ه��ای‬ ‫عم��ده ای که پیش نی��از چنین فراین��دی بودند در‬ ‫بهمن ارمان‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم و سرمایه گذاری اصالح‬ ‫ش��د‪ .‬قانون جذب س��رمایه خارجی به مجلس وقت‬ ‫رس��ید‪ .‬در س��ال ‪ 1345‬قانون بورس اوراق بهادار با‬ ‫همکاری بورس بلژیک تهیه ش��ده بود و برای اینکه‬ ‫بتوان��د منابع مالی بنگاه های تولیدی را تامین کنند‬ ‫به تصویب مجلس رس��ید‪ .‬کارشناس��ان ایرانی برای‬ ‫اموزش س��رمایه گذاری به ملرینیگ به شعبه لندن‬ ‫اعزام می ش��دند‪ ،‬در حالی که هیچ یک از کارگزاران‬ ‫و دس��ت اندرکاران ایران دارای دانش بین المللی این‬ ‫کار نیستند‪ .‬در همان زمان اصالح ساختاری دیگری‬ ‫به ص��ورت ایجاد بانک توس��عه صنعت��ی و معدنی با‬ ‫مش��ارکت بانک های معتبر خارجی تاس��یس شد تا‬ ‫بتواند وام های یارانه ای به بخش تولید پرداخت کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هیچ یک از این ابزارها در ایران وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬این اقتصاددان تاکید ک��رد‪ :‬اما اگر بخواهیم‬ ‫دوره پس��ابرجام موفقی داشته باش��یم‪ ،‬بدون شک‬ ‫در ای��ن ‪ 4‬ضلع باید تغییرات اساس��ی انجام ش��ود‬ ‫که بخش��ی از ای��ن اصالحات به ص��ورت زمزمه های‬ ‫دال بر بازبینی قانون س��رمایه در رسانه های گروهی‬ ‫عنوان می ش��ود‪ .‬رییس س��ازمان مالیاتی کش��ور به‬ ‫تازگی اعالم کرده که س��ود اختصاص داده ش��ده به‬ ‫افزایش س��رمایه‪ ،‬مش��مول مالیات نخواهد شد‪ .‬اما‬ ‫کماکان قانون جذب س��رمایه گذاری ما بروز نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ارمان با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن تغییرات از‬ ‫طریق کارشناسان ذی ربط مستقل و نه کارشناسان‬ ‫دس��توری چون از این کارشناسان دستوری چیزی‬ ‫بی��رون نیامده اس��ت‪ ،‬انجام ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬بنابراین‬ ‫باید این تغییرات به دس��ت متخصصان��ی به دور از‬ ‫مس��ائل و مناف��ع جناحی انجام ش��ود‪ .‬از این رو من‬ ‫به دولت پیش��نهاد می کنم‪ ،‬همانند انچه در دوران‬ ‫سازندگی اتفاق افتاد‪ ،‬فضای همکاری باز شود و پای‬ ‫اقتصاددان ها و مدیران ارشد و با تجربه ها که هزاران‬ ‫میلیارد برای کش��ور هزینه داشته‪ ،‬به عرصه حداقل‬ ‫این گونه تصمیم گیری ها باز شود‪.‬‬ ‫برداران شرکا‪:‬‬ ‫صنایع را باید با‬ ‫توجه به مزیت ها‬ ‫و مزیت ها را‬ ‫نیز باید با توجه‬ ‫به مواد اولیه‪،‬‬ ‫انرژی و نیاز‬ ‫داخلی‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی و تجربه‬ ‫اولویت بندی‬ ‫کرد‬ ‫بهمن ارمان‪:‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫مسئله‬ ‫اقتصادی‬ ‫در کشور‬ ‫این است که‬ ‫ما به جذب‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫خارجی‬ ‫نیازمندیم‬ ‫نبض بازار‬ ‫نگاه بازارها به انتخابات‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬ب��ازار ازاد ارز یک روز قبل از انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی روندی صعودی داش��ت‪ .‬در ب��ازار روز پنجش��نبه دالر روندی‬ ‫صعودی داشت و در معامالت این روز با نرخی در محدوده ‪3‬هزار و ‪507‬‬ ‫تومان گزارش شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در نگاه��ی به روند قیمتی دالر در هفته گذش��ته‬ ‫می بینیم که نرخ دالر در اول اسفند ‪ ،‬معادل ‪3‬هزار و ‪ 459‬تومان گزارش‬ ‫ل ‪3‬هزار و‬ ‫اسفند روندی صعودی داشت و به نرخی معاد ‬ ‫ ‬ ‫شد که تا ششم‬ ‫‪ 507‬تومان رس��ید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نرخ دالر از اول اسفند تا ششم اسفند ‬ ‫‪1/22‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به این ترتیب ارزش دالر امریکا بعد از چند روز ماندگاری و نوسان در‬ ‫کانال ‪3‬هزار و ‪ 400‬با افزایش ارزش در روز پنجش��نبه توانست به کانال‬ ‫ارزشی ‪ 3500‬تومان وارد شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در معامالت روز پنجشنبه ارزش انواع ارز به ویژه ارزهای‬ ‫پرمصرف در بازار ازاد روند صعودی به خود گرفتند‪.‬‬ ‫دربزار طال و س��که نیز در حالی که ارزش اونس جهانی روند صعودی‬ ‫و ارزش دالر به ‪ 3500‬تومان رسیده‪ ،‬ارزش طال اندکی کاهش یافت‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش ارزش طال در بازار داخلی در حالی اندکی کاهش‬ ‫را در روز پنجشنبه به ثبت رسانده که ارزش اونس جهانی و دالر در بازار‬ ‫ازاد روند صعودی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ارزش هر گرم طالی خ��ام ‪ 18‬عیار با کاهش اندک به‬ ‫‪101‬هزار و ‪ 720‬تومان رس��ید‪ .‬س��که تمام بهار نیز روند نزولی به خود‬ ‫گرفت و ارزش مابقی انواع سکه روند صعودی به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫همچنی��ن روند صعودی اون��س طال در بازارهای جهانی و رش��د نرخ‬ ‫ارز در ب��ازار ازاد موج��ب افزایش قیمت س��که اتی ش��د ب��ه طوری که‬ ‫قیمت س��که اتی در تمامی سررس��یدها به بیش از ی��ک میلیون تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به این ترتیب با افزایش پیداکردن قیمت دالر‪ ،‬معامالت س��که تحویل‬ ‫اسفند رشد کرد و به محدوده یک میلیون و ‪ 17‬هزار تومان رسید‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سکه سررسید اردیبهشت به قیمت یک میلیون و ‪49‬هزار‬ ‫تومان به فروش رسید و رشد ‪0/29‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫س��که تحوی��ل تیر ‪ ۹۵‬نی��ز به قیمت ی��ک میلیون و ‪83‬ه��زار تومان‬ ‫معامله ش��د و همچنین س��ک ه تحویل ش��هریور نیز با قیمت یک میلیون‬ ‫و ‪ 115‬ه��زار توم��ان معامل��ه ش��د و ب��ا رش��د ‪1/7‬درص��دی مواج��ه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫‪2,740,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38750‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪49270‬‬ ‫‪49630‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,050,000‬‬ ‫‪10,070,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪9,960,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪35050‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪12060‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪5180‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,960,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪1,017,200‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34970‬‬ ‫‪35070‬‬ ‫‪38850‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تورم تولید کننده ‪ 5/5‬درصد افزایش یافت‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫رشد صنعت با افزایش ‪10‬درصدی تسهیالت بانکی چشمگیر نخواهد بود‬ ‫اخبار بانکی‬ ‫تولید به منابع بیشتری نیاز دارد‬ ‫اغاز فعالیت مجدد بانک ملت‬ ‫ایران در کره جنوبی‬ ‫خبرگ��زاری رس��می کره جنوبی از اغ��از مجدد فعالیت‬ ‫«بان��ک ملت» ای��ران در س��ئول پایتخت ان کش��ور در‬ ‫ماه این��ده میالدی خبر داد‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری اریا‪،‬‬ ‫بازسازی سیستم پردازش اطالعات و داده های بانک در ماه‬ ‫جاری انجام شده و این بانک فعالیت خود را از اوایل مارس‬ ‫‪2016‬م از س��ر خواه��د گرفت‪ .‬فعالیت بان��ک ملت ایران‬ ‫شعبه سئول از س��ال ‪2010‬م به دلیل اعمال تحریم های‬ ‫ناعادالنه غرب متوقف شده بود‪ .‬مسئوالن بانک ملت ایران‪،‬‬ ‫شعبه س��ئول را در ژوئن سال ‪2001‬م با هدف حمایت از‬ ‫تج��ارت دوجانبه ایران و کره افتت��اح کردند‪ .‬این بانک در‬ ‫مدت فعالیت خود عالوه بر انجام معامالت مستقیم ارزی و‬ ‫امور مربوط‪ ،‬از مبادالت ارزی خارجی‪ ،‬انتقال پول ایرانیان‬ ‫مقیم کره و همچنین تجارت دوجانبه حمایت می کرد‪.‬‬ ‫در شرایطی که کشورهای اسیایی ازجمله چین و ژاپن‬ ‫به نوعی رقاب��ت برای بهره گی��ری از ظرفیت های تجاری‬ ‫هم��کاری با ای��ران روی اورده ان��د‪ ،‬کره جنوب��ی ازجمله‬ ‫کش��ورهایی است که برای توس��عه روابط با ایران همواره‬ ‫تالش زیادی کرده است‪.‬‬ ‫جلسه هماهنگی شبکه بانکی‬ ‫با مدیر منطقه ای سوئیفت‬ ‫پ��س از تحقق برجام و با هدف اتصال سیس��تم بانکی‬ ‫کش��ور به ش��بکه های جهان��ی‪ ،‬بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ب��ه عنوان متول��ی و سیاس��تگذار پولی و‬ ‫اعتباری کش��ور‪ ،‬جلس��ه های اگاهی کاربران شبکه بانکی‬ ‫با سیس��تم س��وئیفت و نحوه کار با این سیستم را برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی در نخس��تین‬ ‫جلس��ه هماهنگی کاربران شبکه س��وئیفت در بانک های‬ ‫کش��ور با اون��ور اوزان‪ ،‬مدیر منطقه ای این ش��بکه که به‬ ‫ریاس��ت حس��ین یعقوبی‪ ،‬رییس کاربران سوئیفت کشور‬ ‫برگزار شد درباره چالش های عملیاتی بانک های کشور بعد‬ ‫از اتصال به شبکه س��وئیفت‪ ،‬نحوه استفاده از قابلیت های‬ ‫نرم اف��زار جدید ان‪ ،‬اس��تفاده از قابلی��ت نظارت و کنترل‬ ‫و شناس��ایی مشتریان (کی وای س��ی) و نیازهای اموزشی‬ ‫سیستم بانکی بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ای س��وئیفت با تش��ریح قابلیت های جدید‬ ‫این ش��بکه‪ ،‬گف��ت‪ :‬نرم اف��زار جدید س��وئیفت مجهز به‬ ‫سیستم رایانش ابری اس��ت و بر این اساس بانک ها دیگر‬ ‫نیازی به اس��تفاده از برنامه های کارب��ردی خاص داخلی‬ ‫ب��رای حمایت نرم اف��زاری نخواهند داش��ت‪ .‬اوزان درباره‬ ‫مجهز بودن س��وئیفت به سیستم هش��داردهی و نیز اعالم‬ ‫فهرست اش��خاص و نهادهای تحریم شده‪ ،‬گفت‪ :‬سوئیفت‬ ‫تراکنش های بین بانکی میان مشتریانی که در فهرست های‬ ‫غیرمج��از بین الملل��ی قرار دارن��د را از راه های مختلف به‬ ‫سیستم های بانکی اطالع می دهد‪ .‬این قابلیت جدید‪ ،‬بانک‬ ‫مبدا را در برابر ریس��ک های خط��ا در تراکنش های انجام‬ ‫شده ایمن کرده و مشتریانی که در لیست های تحریم قرار‬ ‫دارند را برای بانک ها مشخص می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر منطق��ه ای س��وئیفت همچنی��ن موافقت خود‬ ‫را ب��ا درخواس��ت رییس کاربران س��وئیفت ای��ران مبنی‬ ‫ب��ر برگ��زاری دوره های اموزش��ی برای بانک ه��ای ایران‬ ‫درباره مس��ائل فنی و کاربری سیس��تم اعالم کرد و مقرر‬ ‫ش��د این دوره ها با حضور اس��تادان این موسسه و نیز با‬ ‫هم��کاری بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران تا پایان‬ ‫امس��ال برگزار ش��ود‪ .‬در این جلس��ه که روز سه شنبه ‪4‬‬ ‫اس��فند در بانک مرکزی برگزار شد عالوه بر بررسی تمام‬ ‫چالش های بانک های ایرانی‪ ،‬مسائل و مشکالت شعب انها‬ ‫در کشورهای خارجی با شبکه سوئیفت نیز مورد بحث و‬ ‫واکاوی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مشتریان می توانند اینترنتی‬ ‫تسهیالت خود را مدیریت کنند‬ ‫بان��ک صادرات ایران به منظ��ور صرفه جویی در زمان و‬ ‫هزینه های مشتریان خدمت جدید «مدیریت تسهیالت و‬ ‫تعهدات مش��تری» را در س��امانه اینترنت بانک راه اندازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬این بانک‬ ‫در جهت پاس��خگویی بیش��تر به نیاز مش��تریان‪ ،‬توسعه‬ ‫خدمات نوین بر پایه اینترنت و تلفن همراه را در دس��تور‬ ‫کار ق��رار داده و در ای��ن زمینه خدم��ت جدید «مدیریت‬ ‫تس��هیالت و تعهدات مش��تری» از طریق سامانه اینترنت‬ ‫بانک را راه اندازی کرده که در ان مشترکان سامانه یادشده‬ ‫می توانند از وضعیت تسهیالتی که از بانک متبوع دریافت‬ ‫کرده اند و یا وضعیت تسهیالتی که ضمانت ان را عهده دار‬ ‫شده اند اگاهی یابند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مش��تریان در این خدمت جدید امکان‬ ‫مش��اهده صورتحس��اب تس��هیالت‪ ،‬گ��زارش تعه��دات‬ ‫غیرمس��تقیم‪ ،‬گ��زارش اخطاریه ه��ای تس��هیالت خود و‬ ‫اخطاریه های تعهدات غیرمستقیم‪ ،‬لیست ضمانتنامه ها و‬ ‫‪ ...‬را پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫براساس اعالم بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ‪ 12‬ماه منتهی‬ ‫به بهمن ‪ ۱۳۹۴‬نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ‪ ۱۳۹۳‬به میزان ‪ 5/5‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪ .‬شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بهمن ‪ 1394‬به ‪214/4‬‬ ‫رس��ید که نس��بت به ماه قبل ‪ 0/2‬درصد کاهش داشته است‪ .‬این شاخص در بهمن‬ ‫‪ 1394‬نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ 3/4‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بدون تردید ‪ ،‬توانمند س��ازی تولید و صنعت کش��ور‬ ‫در این برهه از زمان‪ ،‬از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫دلیل ان هم ارزش افزوده باالیی اس��ت که از بابت رشد‬ ‫و توس��عه این بخش برای اقتصاد حاصل می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫ب��ه طور حتم تحق��ق این هدف‪ ،‬ب��دون فراهم اوردن‬ ‫شرایط مس��اعد برای فعالیت این بخش غیرممکن به‬ ‫نظر می رس��د ‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬حمایت های مالی‬ ‫به عن��وان یک��ی از مهم ترین مش��کالت ای��ن حوزه از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار بوده و نقش بانک ها هم در این‬ ‫زمینه غیرقابل انکار اس��ت‪ .‬درهمی��ن رابطه هم بانک‬ ‫مرک��زی با توجه به رویکردی که برای حمایت از تولید‬ ‫و صنعت اتخاذ کرده‪ ،‬در تالش است تا انگیزه فعالیت را‬ ‫برای فعاالن این عرصه افزایش دهد که البته براس��اس‬ ‫امارهای منتشرشده از این نهاد‪ ،‬تاحدودی هم در این‬ ‫زمینه توانسته موفق عمل کند ‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹تسهیالت پرداختی از نگاه اماری‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫با رشد‬ ‫‪10‬درصدی‬ ‫منابع پرداختی‬ ‫نمی توان انتظار‬ ‫داشت تولید‬ ‫و صنعت کشور‬ ‫جهش زیادی‬ ‫داشته باشد‬ ‫احسان سلطانی‬ ‫میزان پرداختی‬ ‫بانک ها فقط‬ ‫می تواند‬ ‫جایگزینی برای‬ ‫وام های قبلی‬ ‫بخش تولید‬ ‫و صنعت باشد‬ ‫براس��اس ا مارهای بانک مرکزی از عملکرد بانک ها‬ ‫در حوزه تس��هیالت پرداختی در ‪ 10‬ماهه سال ‪1394‬‬ ‫و مقایس��ه ان با ‪ 10‬ماهه س��ال ‪ ،1393‬این امر نشان‬ ‫می دهد تس��هیالت پرداختی بانک ها در این مدت در‬ ‫بخش های اقتصادی ‪ 2984/2‬هزار میلیارد ریال است‬ ‫که در مقایس��ه با ‪ 10‬ماهه س��ال گذشته ‪282/1‬هزار‬ ‫میلیارد ری��ال (معادل ‪10/4‬درصد) افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بین سهم تس��هیالت پرداختی بانک ها‬ ‫ب��ه بخ��ش صنعت و مع��دن در ‪ 10‬ماهه س��ال جاری‬ ‫‪856/2‬هزار میلیارد ری��ال (معادل ‪28/7‬درصد) بوده‬ ‫که نسبت به ‪ 10‬ماهه سال گذشته ‪19/1‬هزار میلیارد‬ ‫ریال (معادل ‪2/3‬درصد) افزایش داش��ته است‪ .‬هدف‬ ‫از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی‬ ‫در ‪ 10‬ماهه سال جاری براساس امارهای بانک مرکزی‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬س��هم تس��هیالت پرداختی در قالب‬ ‫س��رمایه در گ��ردش در تمامی بخش ه��ای اقتصادی‬ ‫در ‪ 10‬ماهه س��ال جاری ‪1867/2‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫مع��ادل ‪62/6‬درصد کل تس��هیالت پرداختی اس��ت‬ ‫که در مقایس��ه با ‪10‬ماهه سال گذش��ته ‪249/9‬هزار‬ ‫میلیارد ریال معادل ‪15/5‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫براساس این امارها‪ ،‬سهم تسهیالت پرداختی بابت‬ ‫تامین س��رمایه در گردش بخش صنع��ت و معدن در‬ ‫‪ 10‬ماهه س��ال جاری مع��ادل ‪ 705/9‬ه��زار میلیارد‬ ‫ری��ال بوده که حاکی از تخصیص ‪ 37/8‬درصد از منابع‬ ‫تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش های‬ ‫اقتصادی (مبلغ ‪ 1867/2‬هزار میلیارد ریال) است‪.‬‬ ‫هرچن��د اماره��ای بانک مرکزی نش��ان از رش��د‬ ‫تس��هیالت دهی بانک ه��ا در ‪ 10‬ماه��ه س��ال جاری‬ ‫دارد‪ ،‬اما پرسش��ی که در این بین مطرح می ش��ود این‬ ‫اس��ت که ایا این اقدامات توانسته گره ای از مشکالت‬ ‫بخش های مه��م اقتصادی باز کند و یا اینکه ایا تزریق‬ ‫منابع توانسته در حوزه تولید و صنعت کارامد باشد؟‬ ‫‹ ‹میزان وام های فعلی باعث رش�د تولید‬ ‫نمی شود‬ ‫محمد وطن پور یکی از کارشناس��ان حوزه بانکی در‬ ‫ای��ن رابطه در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه بانک‬ ‫مرک��زی به عنوان مرکز اماری کش��ور‪ ،‬ای��ن توانایی‬ ‫را دارد ک��ه ب��ا رصد عملکرد نظام پول��ی و جمع اوری‬ ‫ت و ب��رای اینک��ه بتواند زمین��ه پیش بینی و‬ ‫اطالع��ا ‬ ‫برنامه ریزی درست را برای فعاالن بخش های مختلف‬ ‫فراهم کند‪ ،‬امار های الزم را در اختیار جامعه و فعاالن‬ ‫این بخش ها قرار ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه هم بانک‬ ‫مرکزی تالش می کند به شکل مستمر امارهای مبنی‬ ‫بر عملک��رد بانک ها در حوزه های مختلف را منتش��ر‬ ‫کن��د ک��ه در جدیدترین اماری که از س��وی این نهاد‬ ‫منتشر ش��ده‪ ،‬نش��ان می دهد میزان تسهیالت دهی‬ ‫بانک ه��ا به بخش ه��ای مختلف‪10 ،‬درص��د افزایش‬ ‫یافته است ‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه‪ ،‬هرچن��د افزای��ش میزان‬ ‫تس��هیالت دهی بانک ها ‪ ،‬می توان��د اتفاق خوبی برای‬ ‫فعاالن اقتصادی باشد‪ ،‬اما به نظر می رسد این افزایش‬ ‫‪10‬درصدی در مقایس��ه با نیاز ب��ازار و کمبود منابعی‬ ‫که در بخش های تولیدی و صنعتی کش��ور احس��اس‬ ‫می ش��ود ع��دد قابل توجه��ی نباش��د و در این رابطه‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر بخش ه��ای اقتصادی در رکود‬ ‫به س��ر می برند و واحد های تولیدی نیاز به سرمایه در‬ ‫گردش و افزایش س��رمایه گذاری دارند و با این میزان‬ ‫تس��هیالت که از سوی بانک ها پرداخت می شود توان‬ ‫احیای واحدهای تولیدی ش��ان وج��ود ندارند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه میزان تس��هیالت پرداختی بانک ها در این‬ ‫برهه از زمان‪ ،‬باعث رش��د چشمگیر تولید نمی شود و‬ ‫فقط می تواند بدهی موجود و وضع واحدهای تولیدی‬ ‫را پای��دار کند و دیون انها را کاهش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬بدون‬ ‫تردید‪ ،‬در کوتاه مدت‪ ،‬با رش��د ‪10‬درصدی تسهیالت‬ ‫پرداختی بانک ها‪ ،‬نمی توان انتظار داشت بخش تولید‬ ‫و صنعت کش��ور از رکود خارج شوند و بتوانند جهش‬ ‫زیادی داشت باشند‪.‬‬ ‫وطن پ��ور با اش��اره به این موضوع ک��ه البته باید به‬ ‫این موضوع هم توجه داش��ت که نظام پولی کشور در‬ ‫حال حاضر با محدودیت منابع مواجه اس��ت و در این‬ ‫رابطه‪ ،‬برای اینکه پرداختی های بانک ها افزایش یافته‬ ‫و به شکل مس��تمر ادامه یابد‪ ،‬باید اقداماتی در جهت‬ ‫افزای��ش توان اعتبارده��ی بانک ها رخ ده��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش توان خلق پول در بانک ها باید از راه پرداخت‬ ‫برنامه و اقدامات بانک پارسیان در پساتحریم‬ ‫معاون امور بین الملل بانک پارس��یان گفت‪ :‬افزایش تنوع‬ ‫کارت ه��ا و خدم��ات گوناگ��ون ارزی و کاه��ش هزینه های‬ ‫عملیات بین المللی در تبادالت مالی ازجمله برنامه های بانک‬ ‫پارسیان در پسابرجام است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان‪ ،‬منصور تفضلی‬ ‫در این رابطه گفت‪ :‬به دلیل نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی‬ ‫بیشتر‪ ،‬به زودی منابع ریالی بیشتری را در اختیار مشتریان‬ ‫خود ق��رار خواهیم داد و قصد داریم در گش��ایش اعتبارات‬ ‫اس��نادی درص��د کمت��ری را به عن��وان پیش پرداخ��ت از‬ ‫متقاضی��ان دریافت کنیم‪ ،‬همچنین در بحث وثایق دریافتی‬ ‫به منظور ارائه جواز س��بز گمرکی امکانات بیش��تری را در‬ ‫اختیار مشتریان قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫تفضلی افزود‪ :‬به زودی قرار اس��ت برای مشتریان خدمات‬ ‫مختلف ازجمله هجینگ و پوشش ریسک نرخ ارز و نرخ بهره‬ ‫از طریق شرکت های کارگزار در ارتباط با بازارهای بین المللی‬ ‫را فراهم کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تامین مالی پروژه های داخل‬ ‫کش��ور از طریق خطوط اعتباری کوتاه و میان مدت از سوی‬ ‫بانک ه��ای خارجی یکی دیگر از برنامه های بانک پارس��یان‬ ‫اس��ت که ب��ه زودی در قال��ب توافقنامه هایی ب��ا بانک های‬ ‫خارج��ی به امضا خواهد رس��ید‪ .‬در ضمن خ��ط اعتباری ‪5‬‬ ‫میلی��ارد یورویی نیز برای اجرای پروژه های داخل کش��ور و‬ ‫خریدهای خارجی از کش��ور های اروپایی به بانک های ایرانی‬ ‫ازجمله بانک پارسیان تخصیص داده خواهد شد‪.‬‬ ‫و ی با اش��اره به قرار داد اخیر بیمه س��اچه ایتالیا با ایران‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬این ش��رکت اع�لام امادگی کرده ک��ه برای‬ ‫پروژه های در دست اجرا و خرید از کشورهای اروپایی اماده‬ ‫پوشش بیمه ای و تامین مالی است و در یک مورد خاص که‬ ‫پروژه متعلق به بانک پارس��یان اس��ت‪ ،‬ساچه اعالم امادگی‬ ‫خ��ود را برای تامین مالی در مقابل ضمانت نامه صادرش��ده‬ ‫از س��وی بانک پارس��یان نیز اعالم کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه در س��ال های اخیر به واسطه تحریم ها‪ ،‬شبکه‬ ‫بانکی کش��ور از ب��ازار بین المللی دور ب��وده باید برای نوین‬ ‫ش��دن و هماهنگی با تغییرات و مقررات جدید ایجاد ش��ده‬ ‫در س��ال های گذش��ته به ویژه در بخش مبارزه با پو ش��ویی‪،‬‬ ‫مقررات تطبیق و مدیریت ریس��ک گام های اساسی برداشته‬ ‫شود و الزمه ان‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی کاربردی است‪،‬‬ ‫تاکنون چند دوره اموزش��ی در بانک پارسیان برگزار شده یا‬ ‫کارکنان برای اموزش به دوره های خارجی اعزام ش��ده اند و‬ ‫به زودی دوره های اموزش��ی تخصصی با دعوت از اس��تادان‬ ‫بین المللی به داخل کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها باشد‬ ‫ک��ه البته اقدامات مثبت��ی در این رابطه در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارشناس حوزه بانکی در بخش دیگری از‬ ‫صحبت هایش به نرخ های موجود نظام بانکی اش��اره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬اگر بخواهی��م در کنار موض��وع میزان‬ ‫تس��هیالت دهی بانک ها‪ ،‬موضوع نرخ سود تسهیالت‬ ‫بانک ه��ا را ه��م مورد توجه قرار دهی��م‪ ،‬به این نتیجه‬ ‫می رس��یم که اگر بانک ها میزان تسهیالت پرداختی‬ ‫خ��ود را ه��م افزایش دهند‪ ،‬تا زمانی که نرخ س��ود در‬ ‫این بخش کاهش نیابد‪ ،‬ای��ن امر نمی تواند دوای درد‬ ‫فعاالن این بخش باشد‪ ،‬چراکه نرخ های سود باال برای‬ ‫تولید کنندگان و صنعتگران توجیه نخواهد داشت‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬نرخ پول گران برای واحدهای تولیدی س��هم‬ ‫مهلکی است که ریسک پذیری انها را افزایش می دهد‬ ‫که در این رابطه الزم است با توجه به کاهش نرخ تورم‬ ‫و نرخ های س��ود بانکی‪ ،‬بانک ها متعهد شوند نرخ سود‬ ‫تس��هیالت را هم کاهش دهن��د و در این زمینه اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به عبارتی باید رویکرد بانک ها به گونه ای باش��د‬ ‫که نرخ های سود تسهیالت کاهنده و حجم تسهیالت‬ ‫فزاینده ش��ود تا این امر به نفع تولید و صنعت کش��ور‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬وطن پور در همی��ن رابطه به نظارت بانک‬ ‫مرکزی نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬از انجایی که با کاهش‬ ‫نرخ سود بانک ها‪ ،‬ممکن است تقاضا برای پول افزایش‬ ‫یابد و منابع به مس��یر غیرتولید هدایت شود‪ ،‬از این رو‬ ‫بانک مرکزی باید نظارت خود را در این بخش بیش��تر‬ ‫کند تا بلکه منابع بانکی به ش��کل درس��ت و هدفمند‬ ‫به س��مت تولید واقعی هدایت ش��ود و درنهایت باعث‬ ‫توسعه این بخش و اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹با نظ�ارت بانک مرکزی‪ ،‬منابع در جای‬ ‫خودش صرف شود‬ ‫احس��ان س��لطانی‪ ،‬پژوهش��گر و صاحبنظر حوزه‬ ‫اقتص��ادی نیز در ای��ن رابط��ه در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد ‪ :‬با توجه به امارهای بانک مرکزی درباره‬ ‫میزان تس��هیالت دهی بانک ها در بخش های مختلف‬ ‫به ویژه حوزه تولید و صنعت که نش��ان از رشد وام دهی‬ ‫بانک ها دارد‪ ،‬اما چیزی که در عمل دیده می شود‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که مش��کالت مالی فعاالن این بخش همچنان‬ ‫به ق��وت خود باقی اس��ت‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه این‬ ‫میزان مناب��ع پرداختی فق��ط می توان��د جایگزینی‬ ‫ب��رای وام های قبل��ی این بخش ها باش��د و دیون انها‬ ‫را ب��ه بانک ها کم کند‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر نمی رس��د منابع‬ ‫تزریق شده به بخش تولید و صنعت که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته نیز با رش��د همراه بوده است‪ ،‬توانسته باشند‬ ‫گره ای از مشکالت این بخش ها باز کنند‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫اقتص��ادی با بیان اینکه بخش های تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫در حال حاضر با مشکالت مالی زیادی مواجه هستند‬ ‫و این موضوع‪ ،‬باعث شده در فعالیت شان دچار مشکل‬ ‫ش��وند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬البته در این بی��ن می توان این‬ ‫احتمال را هم داد که شاید بخشی از این منابع به جای‬ ‫اینک��ه در جای خودش یعنی بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫کشور صرف شود‪ ،‬به سمت فعالیت هایی به غیر از این‬ ‫بخش ها س��وق داده شده باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشکلی‬ ‫که در ای��ن بین وجود دارد این اس��ت که در برخی از‬ ‫مواقع ما ش��اهد این موضوع هس��تیم که بس��یاری از‬ ‫تس��هیالت پرداختی به ج��ای اینکه در جای خودش‬ ‫صرف شود‪ ،‬سر از بخش دیگری که غیرمولد هم است‬ ‫در می اورد که همین ام��ر‪ ،‬عملکرد بانک ها در زمینه‬ ‫پرداخت تسهیالت را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫س��لطانی در این رابط��ه به ضرورت نظ��ارت بانک‬ ‫مرکزی در این بخش اشاره کرد و گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫باید در این رابطه نظارت کافی داش��ته باشد که منابع‬ ‫پرداخت ش��ده در جای خودش صرف ش��ود تا نتیجه‬ ‫ای��ن امر در اقتصاد نمایان ش��ود‪ .‬به گفته س��لطانی‪،‬‬ ‫البته ب��رای رونق بخش تولید و صنعت کش��ور‪ ،‬فقط‬ ‫نمی ت��وان از بانک ها که با محدودیت منابع هم مواجه‬ ‫هستند انتظار داشت‪ .‬به نظر می رسد در کنار بانک ها‪،‬‬ ‫صندوق ه��ای حمایتی از حوزه تولی��د و صنعت باید‬ ‫رون��ق بگیرن��د و بانک های تخصص��ی همچون بانک‬ ‫ط نیز افزای��ش یابند تا از این‬ ‫صنایع کوچک و متوس�� ‬ ‫بابت‪ ،‬این بخش ها با توجه به بازدهی و ارزش افزوده ای‬ ‫که می توانند در اقتصاد ایجاد کنند‪ ،‬توس��عه یابند‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس‪ ،‬یکی دیگر از مشکالت موجود‬ ‫در این بخش‪ ،‬تهیه وثایق و ضمانتنامه هایی اس��ت که‬ ‫بانک ه��ا در ازای وام طلب می کنن��د‪ ،‬که به طور حتم‬ ‫توسعه این صندوق ها و راه اندازی بانک های تخصصی‬ ‫می تواند زمینه ارائه تسهیالت در این زمینه را تسهیل‬ ‫کن��د‪ .‬س��لطانی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬البته بانک ها‬ ‫باید به این موضوع هم توجه داش��ته باشند که بخش‬ ‫صنعت و تولید کشور‪ ،‬ازجمله بخش هایی هستند که‬ ‫در مقایسه با سایر بخش ها و استانداردهای بین المللی‬ ‫از نسبت معوقات بسیار پایینی برخوردارند که همین‬ ‫امر می تواند به عنوان یک ویژگی تلقی شود تا بانک ها‬ ‫بتوانن��د با اطمینان بیش��تری به فع��االن این بخش‬ ‫تس��هیالت دهند‪ .‬به گفت��ه او معوقاتی هم که در این‬ ‫بخ��ش در حال حاضر وجود دارد‪ ،‬به دلیل مش��کالت‬ ‫ناش��ی از تحریم ها و رکود حاکم بر بخش اقتصاد بوده‬ ‫ک��ه صنایع تقصی��ری در به وجود ام��دن ان ندارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بانک ها اگر حمایت ه��ای الزم از این بخش‬ ‫را افزایش دهند می توانیم‪ ،‬در بلندمدت شاهد رشد و‬ ‫کاهش مشکالت این بخش باشیم‪.‬‬ ‫منابع بانکی صرف شغل های پایدار می شود‬ ‫معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزیر تعاون از‬ ‫پیش بین��ی اعزام نی��روی کار ایرانی به خارج کش��ور‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه خبر داد و گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫منابعی که در حال حاضر در کش��ور وجود دارد تالش‬ ‫این اس��ت که این منابع به س��مت ایجاد ش��غل های‬ ‫پای��دار هدایت ش��ود ت��ا بتوانیم بی��کاری را کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫عیس��ی منص��وری ضم��ن بی��ان ای��ن مطل��ب در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬ایج��اد دفاتر کاریابی ش��غلی در‬ ‫خ��ارج کش��ور را در تس��هیل اع��زام نیروه��ای کار و‬ ‫شناس��ایی نیازهای ش��غلی کش��ورهای مقص��د موثر‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از انج��ا که نی��روی کار ایرانی امادگی‬ ‫حضور در بازاره��ای کار جهانی را به طور کامل ندارد‬ ‫بنابراین باید اس��تانداردهای مورد نیاز دانشجویان در‬ ‫زمان تحصیل تدوین و تعریف شود تا نیروی کار بتواند‬ ‫خود را با ش��رایط ب��ازار کار کش��ورهای دیگر تطبیق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه صحب��ت های��ش اب��راز امی��دواری‬ ‫ک��رد‪ :‬در دوران پس��ابرجام ک��ه ش��رایط جدید برای‬ ‫اقتص��اد ای��ران ایج��اد خواه��د ش��د ‪ ،‬ب��ا بهب��ود و‬ ‫گس��ترش روابط میان ایران و کش��ورهای دیگر‪ ،‬دفاتر‬ ‫کاریاب��ی ش��غلی در کش��ورهایی که حداق��ل ‪1500‬‬ ‫نی��روی کار ایران��ی در انها حض��ور دارن��د راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منصوری در ادامه به ایجاد ‪ 700‬هزار شغل در سال‬ ‫گذش��ته نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬بخشی از این شغل ها‬ ‫ریزش داش��ته و از این میزان تنها ‪ 380‬هزار شغل به‬ ‫طور خالص پایداری خود را حفظ کردند‪.‬‬ ‫به گفته معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزیر‬ ‫تعاون با پیش بینی های انجام شده در سال جاری ‪400‬‬ ‫هزار شغل در کشور ایجاد شده و اقدامات الزم در این‬ ‫زمینه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزارت کار در‬ ‫پایان رویکرد وزارت کار را به س��مت ایجاد اشتغال در‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط دانست و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر جهت گیری اعطای مناب��ع را تغییر داده و ان‬ ‫را به سمت ایجاد ش��غل های پایدار برده ایم تا بتوانیم‬ ‫درای��ن عرصه به موفقیت ه��ا و اهدافی که مدنظر این‬ ‫وزارتخانه است دست یابیم‪.‬‬ ‫اخرین قیمت اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن که هفته گذش��ته تا ‪ 90‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته بود‪ ،‬از ابتدای اسفند از روند پرشتاب خود کاست و نزولی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬قیمت اوراق تسهیالت مسکن که در بهمن روند صعودی به خود گرفت‬ ‫و با افزایش تقاضا تا س��طح ‪90‬هزار تومان رش��د کرد‪ ،‬در اسفند نزولی شد و به‬ ‫محدوده ‪ 87‬هزار تومان برگشت‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫اقدامات بورس کاال برای افزایش ضریب امنیت معامالت طال و سپردن سکه های انبار شده در خانه به بانک‬ ‫رضا مناجاتی‬ ‫ب��ازار معامالت گواهی س��پرده س��که طالی‬ ‫تمام بهار ازادی از هفته گذشته در بورس کاالی‬ ‫ایران اغاز به کار کرد‪ .‬ایجاد ساختاری نظام مند‪،‬‬ ‫ش��فاف و با امنیت برای معامالت نقدی سکه‪ ،‬از‬ ‫اهداف اولیه این بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ انبار سکه ها‬ ‫خزان��ه داری پردیس بانک رف��اه به عنوان انبار‬ ‫بورس کاالی ایران برای معامالت گواهی س��پرده‬ ‫س��که طال‪ ،‬معرفی شده اس��ت‪ .‬این مرکز پس از‬ ‫پذیرش س��که بهار ازادی طرح ام��ام(ره) ضرب‬ ‫سال ‪ ۸۶‬با عیار ‪ ۹۰۰‬در هزار و وزن ‪ ۸/۱۳۳‬گرم‪،‬‬ ‫اقدام به اصالت س��نجی و صدور گواهی س��پرده‬ ‫می کند‪ .‬این نوع س��که‪ ،‬همان س��که اس��تاندارد‬ ‫تحویلی در بازار اینده سکه بورس کاالست و قرار‬ ‫اس��ت در بلندمدت امکان تس��ویه معامالت اتی‬ ‫سکه با گواهی سپرده طال هم ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چگون�ه س�که ها تبدیل ب�ه گواهی‬ ‫سپرده طال می شود؟‬ ‫س��پرده گذار سکه ملزم اس��ت قبل از مراجعه‬ ‫به انب��ار‪ ،‬از طریق یکی از کارگزاران مجاز بورس‬ ‫کاال‪ ،‬کد معامالتی (اوراق به��ادار) دریافت کند‪.‬‬ ‫هزینه های ارزیابی و کارشناسی سکه ‪۵۰۰۰‬ریال‬ ‫به ازای هر قطعه در زمان تحویل س��که به انبار‬ ‫است‪ .‬البته درصورتی که سکه به وسیله کارشناس‬ ‫بانک‪ ،‬استاندارد تشخیص داده نشود‪ ،‬هزینه های‬ ‫ارزیابی و کارشناسی مربوط به سپرده گذار عودت‬ ‫داده نخواهد ش��د‪ .‬ضمن انکه ارائه مدارک احراز‬ ‫هویت برای تحویل سکه از انبار به وسیله خریدار‬ ‫یا نماینده قانونی او الزامی است‪ .‬هزینه انبارداری‬ ‫هر قطعه س��که به صورت روزانه ‪۵۰‬ریال تعیین‬ ‫شده که به این ترتیب هزینه انبارداری یک سکه‬ ‫برای یک سال ‪۱۸۰۰‬تومان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت در معامالت گواهی سپرده طال‬ ‫یکی از مزیت های خرید گواهی س��پرده طال‪،‬‬ ‫افزایش امنی��ت در معامالت و نگهداری س��که‬ ‫طالس��ت‪ .‬هر فردی که در منزل خود سکه دارد‬ ‫یا صرافان و معامله گرانی که هر روز سکه معامله‬ ‫می کنن��د‪ ،‬می توانند با تبدیل کردن دارایی خود‬ ‫به اوراق گواهی‪ ،‬بدون هیچ دغدغه ای به معامله‬ ‫یا نگهداری سکه بپردازند‪ ،‬چراکه گواهی سپرده‬ ‫طال با نام اس��ت و حتی درصورت س��رقت این‬ ‫گواه��ی‪ ،‬دریافت س��که ها فقط ب��ا ارائه مدارک‬ ‫شناسایی معتبر امکانپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های گواهی سپرده طال‬ ‫در این ب��اره رض��ا مناجاتی‪ ،‬مدی��ر معامالت‬ ‫کارگ��زاری بانک صنعت و مع��دن در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫مهم ترین مزیت گواهی س��پرده طال‬ ‫را ضری��ب امنی��ت ب��االی ان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران به جای انکه س��که را در منزل‬ ‫نگه��داری کنند‪ ،‬به صورت س��پرده بانکی ان را‬ ‫نزد بانک ها می گذارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید معادل گواهی سپرده‬ ‫طال‪ ،‬در بانک ها س��که وجود داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به مرور زمان بس��یاری از خانواده هایی که سکه‬ ‫را به عنوان یک س��رمایه گذاری تلقی می کنند‪،‬‬ ‫به گواهی س��پرده ورود پیدا خواهند کرد که به‬ ‫مراتب هزینه های نگهداری س��که نیز برای این‬ ‫افراد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مدیر معامالت کارگزاری بانک صنعت و معدن‬ ‫با اش��اره به اینکه در ای��ن روش نحوه نگهداری‬ ‫و مدیریت س��که تاحدودی تغییر می کند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬هنگامی که س��که ها در بانک ها نگهداری‬ ‫شوند‪ ،‬مانند سپرده قلمداد می شود و به صورت‬ ‫ذخیره ط�لا برای انها به ش��مار می اید‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب بانک ه��ا نی��ز می توانند از ای��ن امکان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫مناجاتی با اش��اره به اینکه گواهی سپرده طال‬ ‫می تواند معامالت سفته بازی سکه را تا حدودی‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است با این گواهی ها‬ ‫سفته بازی کمتر شود اما روی قیمت سکه تاثیر‬ ‫‹ ‹پوشش ریسک مناسب‬ ‫علی اصغر بهرام��ی‪ ،‬مدیر کاالی بخش فلزات‪،‬‬ ‫صنع��ت و مع��دن کارگزاری مفید نیز با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه گواهی س��پرده ط�لا نمی تواند داللی‬ ‫را در ب��ازار س��که حذف کند‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬نباید‬ ‫دالل��ی در بازارها به صورت کامل از میان برود و‬ ‫اقتصاددانان نیز اذعان دارند که داللی بد نیست‬ ‫و اگر نباشد رکود در جامعه حاکم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برای هر قرارداد اتی که‬ ‫در بورس معامله می ش��ود باید یک مرجع نقدی‬ ‫وجود داشته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با انتظار این گواهی‪،‬‬ ‫مرجع نقدی بازار اتی به صورت گواهی س��پرده‬ ‫کاالیی خواهد بود و س��که ها به صورت فیزیکی‬ ‫در بانک ها نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫بهرامی با اش��اره به اینک��ه این گواهی موجب‬ ‫انس��جام بازار س��که و ط�لا خواهد ش��د‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬قرار اس��ت اگر س��که ای در ب��ازار نقدی‬ ‫معامله می ش��ود‪ ،‬س��رمایه گذاران در ب��ازار اتی‬ ‫س��که قرارداده��ای خود را بر مبن��ای معامالت‬ ‫در بازار گواهی س��پرده ط�لا «هج» کنند و اگر‬ ‫س��رمایه گذاری گواهی سپرده سکه را در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬معامالت خود را در بازار اتی ان پوش��ش‬ ‫ده��د‪ .‬ب��ه عبارت دیگ��ر معامالت اتی س��که و‬ ‫گواه��ی ان‪ ،‬الزم و مل��زوم و مکم��ل یکدیگ��ر‬ ‫ظرفیت های بورس تهران در پسابرجام‬ ‫مدیرعامل بورس اوراق بهادار با اش��اره به اینکه کشور‬ ‫ما در سال های گذشته در تحریم بود‪ ،‬گفت‪ :‬ولی بازار در‬ ‫ان ش��رایط رشد کمی و کیفی مناس��بی داشت و بدون‬ ‫شک در شرایط بدون تحریم نیز ظرفیت های رشد بیشتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بورس تهران‪ ،‬حسن قالیباف‬ ‫اصل‪ ،‬در حاشیه نشست چگونگی سرمایه گذاری در ایران‬ ‫در شهر مسقط عمان با اعالم این خبر به گزارشگر ارشد‬ ‫نش��ریه عربین بیزنس‪ ،‬به معرفی بورس تهران پرداخت و‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش بازار بورس تهران بیش از ‪100‬میلیارد دالر‬ ‫است و با توجه به تنوع اقتصاد ایران‪ ،‬صنایع مختلفی در‬ ‫بورس پذیرفته ش��ده که بیانگ��ر ظرفیت ها و قابلیت های‬ ‫سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است‪.‬‬ ‫وی به ظرفیت های رش��د بازار سرمایه ایران اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬کش��ور ما در س��ال های گذش��ته در تحریم های‬ ‫س��خت بود ولی بازار در ان ش��رایط رشد کمی و کیفی‬ ‫مناس��بی داشت و بدون شک در شرایط بدون تحریم نیز‬ ‫ظرفیت های رشد کمی و کیفی بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ب��ورس تهران به عرضه یک ش��رکت ‪800‬‬ ‫میلیون دالری در چهارش��نبه گذشته اشاره و اعالم کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های هلدینگ شفادارو و صنعتی مینو در اخرین‬ ‫جلسه هیات پذیرش طرح و پذیرش شدند‪.‬‬ ‫قالیباف اصل به منافع س��رمایه گذاری خارجی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬تاکن��ون بازار م��ا از منافع س��رمایه گذار‬ ‫خارجی بهره نبرده و افزایش حضور سرمایه گذار خارجی‬ ‫ب��ه بازار ما عمق بیش��تری می دهد‪ .‬همچنین بررس��ی‬ ‫فعالیت سرمایه گذاری خارجی قبل و بعد از برجام نشان‬ ‫می دهد نس��بت فعالیت در همین م��دت کوتاه ‪10‬برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت نشریه عربین بیزنس در کشورهای‬ ‫عربی منطقه به زبان انگلیسی و عربی منتشر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گواهی سکه؛ وثیقه معتبر بانکی‬ ‫به گفته مس��ئوالن بورس کاال‪ ،‬پذیرش اوراق‬ ‫گواهی سپرده سکه طال به عنوان وثیقه برای اخذ‬ ‫تس��هیالت از سیس��تم بانکی یکی از مزیت های‬ ‫این بازار است‪ .‬ضمن اینکه معامله اوراق گواهی‬ ‫سکه از معافیت مالیاتی برخوردار است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر براس��اس اعالم بورس کاال‪ ،‬گواهی سپرده‬ ‫طال می توان��د در اینده جایگزین وجه تضمینی‬ ‫اولیه معامالت در بازار اتی سکه شود‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود اوراق گواهی سکه رفته رفته جایگزین‬ ‫بازار فیزیکی و پر ریس��ک مبادالت س��که شود‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش بازیگ��ران و عمق این بازار‪ ،‬کش��ف‬ ‫ن��رخ لحظه ای و واقعی س��که در این بازار اتفاق‬ ‫می افت��د‪ .‬در بلندمدت هم قیم��ت پایه گواهی‬ ‫سپرده س��که‪ ،‬حکم قیمت نقدی س��که را پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهمترین مزیت‬ ‫گواهی سپرده‬ ‫طال‪ ،‬ضریب‬ ‫امنیت باالی ان‬ ‫است‬ ‫علی اصغر بهرامی‬ ‫گواهی سپرده‬ ‫طال به دنبال‬ ‫شفاف‬ ‫و قانونی کردن‬ ‫خرید و فروش‬ ‫ت و افراد‬ ‫اس ‬ ‫مختلف‬ ‫می توانند این‬ ‫گواهی سپرده‬ ‫را با مراجعه به‬ ‫کارگزار‬ ‫خریداری کنند‬ ‫امکان افزایش ضریب ‪ P/E‬تا رسیدن به میانگین جهانی‬ ‫برجام در تابس��تان اعالم و چندی پیش عملیاتی شد؛ اما‬ ‫تعجب همه فعاالن بازار سرمایه در این بود که همگی انتظار‬ ‫رش��د بازار را از اغاز توافق و برجام داشتند اما بازیگران بازار‬ ‫س��رمایه واکنش شان را به بعد از اجرایی شدن برجام موکول‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬مدیرعامل گروه مالی فیروزه‪ ،‬با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬همه فعاالن بازار س��رمایه انتظار داش��تند‬ ‫افول بورس امس��ال به پایان برس��د و رش��د بازار سرمایه از‬ ‫تابس��تان اغاز ش��ود‪ ،‬اما رش��د در ی��ک دوره ‪ ۶‬ماهه تا یک‬ ‫س��اله و در بازه کوتاه مدت یک ماه��ه برای همه عجیب بود‪.‬‬ ‫رامین ربیعی با بی��ان اینکه با رفع تحریم ها ‪3‬اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با رفع تحریم ها امکان اینکه ش��رکت ها س��طح تولید‬ ‫را به ظرفیت اس��می برس��انند‪ ،‬افزایش پیدا می کند که این‬ ‫امر باعث رش��د سوداوری انها می شود‪ .‬ربیعی به رویدادهای‬ ‫دوم و س��وم پسابرجام اشاره کرد و گفت‪ :‬پروژه های جدید و‬ ‫توسعه محور با کمک فاینانس و فناوری خارجی در بلندمدت‬ ‫در س��وداوری ش��رکت ها تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬همچنین وقتی‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی بتواند ب��ه راحتی نق��ل و انتقال پول‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ش��اهد رشد در بازار اولیه و ثانویه خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه مالی فیروزه بیان کرد‪ :‬اگر به ایران به عنوان‬ ‫یک کشور در حال توسعه عادی نگاه شود‪ ،‬ضریب ‪ P/E‬بازار‪،‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫استراحت بورس‬ ‫در هفته ای که گذشت‬ ‫کیمیا بامدادیان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫چندانی نخواهد داش��ت زیرا قیمت واقعی سکه‬ ‫تحت تاثیر دالر و انس جهانی تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫مناجاتی با اش��اره به اینکه باید فرهنگ سازی‬ ‫مناس��بی در این زمینه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫س��رمایه گذاران از ریس��ک های بازارسهام و کاال‬ ‫می گریزن��د و حاضر ب��ه حضور در ای��ن بازارها‬ ‫نیستند که درباره این گروه ها باید فرهنگ سازی‬ ‫و اطالع رسانی گسترده ای شود تا اطمینان پیدا‬ ‫کنند که گواهی های س��پرده طال ریسکی برای‬ ‫س��رمایه های انه��ا ندارد و طالی ای��ن گروه در‬ ‫محلی امن نزد بانک ها نگهداری می شود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تاالر شیشه ای‬ ‫گواهی سپرده طال‪ ،‬جایگزین وثیقه بانکی‬ ‫هستند‪( .‬هجینگ‪ :‬پوشش ریسک)‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه گواه��ی س��که از‬ ‫امنی��ت زیادی برخوردار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬اگر‬ ‫سرمایه گذاران سکه را در منزل نگهداری کنند‪،‬‬ ‫ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشد اما با‬ ‫توجه به انکه گواهی سپرده طال با نام است‪ ،‬در‬ ‫نتیجه امکان سرقت و استفاده از ان نیز کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬گواهی س��پرده طال به‬ ‫دنبال شفاف و قانونی کردن خرید و فروش است ‬ ‫و افراد مختلف می توانند این گواهی سپرده را با‬ ‫مراجعه به کارگزار خریداری کنند‪.‬‬ ‫بهرامی با اش��اره به اینکه گواهی س��پرده طال‬ ‫روی قیمت سکه چندان تاثیرگذار نیست‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که این گواهی ها به درس��تی و‬ ‫مناس��ب مورد معامله قرار بگیرند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ش��رایطی را فراهم کند تا قیمت س��که از ثبات‬ ‫بیش��تری برخوردار شود و حتی در برخی مواقع‬ ‫قیمت ان اندکی نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫همگون با میانگین کش��ورهای در حال توسعه که هم اکنون‬ ‫بین ‪ ۱۲-۱۰‬اس��ت‪ ،‬نزدیک می ش��ود‪ .‬ربیعی با بیان اینکه از‬ ‫این سه منبع مختلف‪ ،‬بورس ایران در میان مدت و بلندمدت‬ ‫رش��د خوبی خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫لو نیم گذش��ته به بورس ایران اقبال نشان دادند‪ ،‬به‬ ‫یک س��ا ‬ ‫طوری ک��ه تعداد هیات هایی که از طریق ش��رکت فیروزه در‬ ‫‪۱۸‬ماه گذش��ته از بورس ته��ران بازدید کردند به ‪۱۵۰‬هیات‬ ‫خارجی رس��ید‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫یک سال نخس��ت با هدف اشنایی‪ ،‬تست کردن و مظنه کردن‬ ‫بازار سرمایه به ایران سفر می کردند که در ‪۶‬ماه اخیر تبدیل‬ ‫به سرمایه گذاری و باز کردن حساب و اوردن پول شده است‪.‬‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بورس تهران ک��ه از دی روند صعودی خود‬ ‫را اغاز کرده و با افزایش ش��دید تقاضا و رش��د قیمت سهام‬ ‫شرکت ها مواجه شده اس��ت‪ ،‬بعد از تجربه یک دوره صعود‪،‬‬ ‫به فاز استراحت رفت و نخستین کاهش هفتگی خود را بعد‬ ‫از ‪۲‬ماه رشد مداوم تجربه کرد‪ .‬به این ترتیب کاهش هیجان‬ ‫معامله گران در بازار س��رمایه و فعالیت نوسان گیران موجب‬ ‫روند اصالحی بازار سرمایه و افت ‪۰/۰۶‬درصدی شاخص شد‬ ‫به طوری که شاخص بورس تهران که تا کانال ‪۷۸‬هزار واحد‬ ‫پیش رفته بود‪ ،‬در محدوده ‪۷۷‬هزار و ‪۸۴۰‬واحد متوقف شد‬ ‫و بازدهی شاخص به ‪۲۴/۵‬درصد رسید‪ .‬روند اصالحی بورس‬ ‫در حالی در هفته گذشته مشاهده شد که بیشتر کارشناسان‬ ‫این روند را با توجه به رش��دهای خیره کننده دو ماه گذشته‬ ‫الزم و ضروری دانسته و معتقدند بورس تهران بعد از پشت سر‬ ‫گذاشتن این مس��یر به اصالح حرکتی و قیمتی نیاز دارد تا‬ ‫بتواند رش��د پایداری در اینده داشته باشد و ورود نقدینگی‬ ‫جدید را تجربه کند‪ .‬به این ترتیب احتیاط س��هامداران برای‬ ‫داد و س��تد سهم در کنار در پیش رو بودن انتخابات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و انتظار س��هامداران برای مشخص شدن‬ ‫نتیجه انتخابات و نیز انتشار نخستین گزارش های پیش بینی‬ ‫سود شرکت ها موجب فروکش کردن روند هیجانی بورس و‬ ‫از بی��ن رفتن صف های طوالنی خرید و حاکم ش��دن فضای‬ ‫احتی��اط و منط��ق در ب��ورس تهران ش��د‪ .‬با ای��ن حال در‬ ‫هفته ابتدایی اس��فند حجم و ارزش معامالت رش��د ‪ ۱۱/۹‬و‬ ‫‪۱۶/۵‬درص��دی را تجربه کرد و در مجم��وع بیش از ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪۷۶‬میلیون س��هم به ارزش ‪۳۰‬هزار و ‪۹۲۹‬میلیارد ریال داد‬ ‫و س��تد شد‪ .‬البته در هفته گذش��ته به دلیل فروکش کردن‬ ‫هیجانات بورس و حاکم ش��دن فضای احتیاط دفعات معامله‬ ‫و تع��داد خریداران افت کرد به ط��وری که دفعات معامالت‬ ‫با کاهش ‪۱۵/۸‬درصدی مواجه ش��د و ب��ه بیش از ‪۵۷۷‬هزار‬ ‫دفعه رس��ید و تعداد خریداران نیز با افت ‪۳۰‬درصدی مواجه‬ ‫شد و تا س��طح ‪ ۱۷۱‬هزار نفر کاهش یافت‪ .‬شاخص صنعت‬ ‫نیز در هفته گذشته با رش��د ‪۰/۲۱‬درصدی روبه رو شد و به‬ ‫‪۶۴‬هزار و ‪۶۵۱‬واحد رس��ید‪ .‬همچنین ارزش معامالت نرمال‬ ‫به ‪ ۲۵۷۷۸‬میلیارد ریال رس��ید و حج��م معامالت نرمال با‬ ‫‪ ۱۰۲۳۴‬میلیون سهم به ترتیب با ‪۳‬درصد و ‪۵‬درصد کاهش‬ ‫نسبت به هفته گذشته همراه شدند‪ .‬بر این اساس ‪۵۴۲۸۱۳‬‬ ‫برگه اوراق مشارکت به ارزش ‪ ۵۴۵‬میلیارد ریال معامله شد‬ ‫که به ترتی��ب ‪۱۱ / ۵‬درصد و ‪۱۱ / ۶‬درصد کاهش نس��بت به‬ ‫هفته گذش��ته را نشان می دهد‪ .‬در هفته گذشته عرضه برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬بخ��ار و اب گ��رم با ‪۱۴ / ۸۲‬درص��د‪ ،‬فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫کک و س��وخت هس��ته ای با ‪ ۱۱ / ۰۹‬درصد‪ ،‬استخراج سایر‬ ‫معادن با ‪۱۰ / ۹۴‬درصد‪ ،‬ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی‬ ‫با ‪۴ / ۰۹‬درص��د‪ ،‬محصوالت غذایی و اش��امیدنی به جز قند‬ ‫و ش��کر با ‪۳ / ۶۱‬درصد و محصوالت کاغ��ذی با ‪۳ / ۳۱‬درصد‬ ‫بیشترین تغییر مثبت در ش��اخص صنایع را نسبت به سایر‬ ‫گروه ها به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫نخستین قرارداد بلندمدت‬ ‫سلف موازی استاندارد برق‬ ‫معامالت ثانویه قراردادهای س��لف موازی استاندارد برق‬ ‫ش��رکت تولید نیروی ب��رق ارین ماهتاب گس��تر در نماد‬ ‫س��ماه ‪ ،۹۵۱‬از ام��روز اغاز خواهد ش��د‪ .‬به گزارش س��نا‪،‬‬ ‫در جلسه معامالتی نخس��تین روز هفته در کنار معامالت‬ ‫مستمر قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره‬ ‫در بازار مش��تقه‪ ،‬در بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران نیز‬ ‫کاالهای ایزوریس��ایکل پاالیش نفت شیراز و پاالیش نفت‬ ‫بندرعباس‪ ،‬ایزوفید‪ ،‬ایزوریس��ایکل‪ ،‬ح�لال ‪ ۴۰۲‬و ‪۴۰۴‬‬ ‫پاالیش نف��ت تبریز‪ ،‬متانول پتروش��یمی زاگرس و بنزول‬ ‫خ��ام فوالدزرند ایرانیان در رین��گ داخلی عرضه خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬در جریان معامالت روز چهارش��نب ه بازار برق بورس‬ ‫انرژی ش��اهد معامله ‪ ۸۳۰‬قرارداد معادل ‪ ۶۲۰ ،۱‬مگاوات‬ ‫س��اعت به ارزش��ی نزدیک به ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۸۸۲‬میلیون‬ ‫ریال بود‪ .‬در اغاز جلس��ه معامالتی ای��ن روز نمادهای بار ‬ ‫پیک‪ ،‬کم باری‪ ،‬میان ب��اری و بارپایه روزانه ‪ ۶‬فروردین ‪۹۵‬‬ ‫گش��ایش یافته و در پای��ان نمادهای بار پی��ک‪ ،‬کم باری‪،‬‬ ‫میان ب��اری و بارپایه روزانه ‪ ۹‬اس��فند ‪ ۱۰ ،۹۴‬اس��فند ‪۹۴‬‬ ‫و ‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۹۴‬متوقف ش��دند‪ .‬در اخرین روز هفته در‬ ‫بازار فیزیکی بورس انرژی ایران نیز کاالهای ایزوریسایکل‬ ‫پاالیش نفت ش��یراز‪ ،‬برش سنگین‪ ،‬گاز بوتان صنعتی‪ ،‬گاز‬ ‫پروپ��ان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروش��یمی بندرامام‬ ‫در رینگ داخلی و نفت کوره ‪ ۲۸۰‬و ‪ ۳۸۰‬سانتی اس��توک‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران در رین��گ بین الملل مورد عرضه‬ ‫قرار گرفت ک��ه کل معامالت در این عرضه ها معادل ‪۲۴۷‬‬ ‫تن به ارزش��ی بیش��تر از یک میلی��ارد و ‪ ۵۶‬میلیون ریال‬ ‫بود‪ .‬در این روز معامالتی همچنین در تابلوی سلف موازی‬ ‫استاندارد برای قراردادهای با سررسید یک سال و بیشتر در‬ ‫ن در تمامی نمادهای فعال‪،‬‬ ‫بازار مش��تقه بورس انرژی ایرا ‬ ‫‪ ۴‬ق��رارداد ب��ه ارزش ‪ ۴۵‬میلیون ریال م��ورد معامله قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بخش خصوصی فرانسه وارد رکود شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیش بینی صعود طالی جهانی به ‪ 1400‬دالر‬ ‫تورم ‪ ۳۸۴‬درصدی ونزوئال‬ ‫بانک مرک��زی ونزوئال تورم این کش��ور را ‪ ۱۸۰‬درصد‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬این درحالی است که یک اقتصاددان امریکایی‬ ‫معتقد اس��ت تورم این کش��ور عددی فراتر از انچه بانک‬ ‫مرکزی این کشور اعالم کرده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرانالی��ن‪ ،‬اس��تیو هانک��ی اقتصاددان‬ ‫امریکایی گفته نرخ تورمی که بانک مرکزی ونزوئال منتشر‬ ‫کرده است‪ ،‬واقعی نیس��ت‪ ،‬این کشور اعالم کرده ونزوئال‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م تورمی به میزان ‪ 180/9‬درصد داش��ته‪،‬‬ ‫این درحالی است که متاسفانه این عدد بسیار باال به نظر‬ ‫می رسد ولی کمتر از تورم واقعی این کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل فس��اد گس��ترده ای که در این کش��ور وجود‬ ‫دارد بان��ک مرکزی ونزوئال نش��ان داده امارهای منتش��ر‬ ‫ش��ده کیفیت الزم را ندارد و نمی تواند قابل اعتماد باشد‪،‬‬ ‫بنابراین امار تورم ساختگی بوده و اتفاق جدیدی در این‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫تنها عدد قابل اعتمادی که در این کشور برای محاسبه‬ ‫تورم وجود دارد‪ ،‬باال بودن نرخ ها اس��ت‪ .‬با بررس��ی که از‬ ‫قدرت خرید این کش��ور محاس��به کردم ب��ه این نتیجه‬ ‫رسیدم که تورم این کشور در سال ‪۲۰۱۵‬م‪384/7 ،‬درصد‬ ‫بوده و تورمی فراتر از اماری اس��ت که بانک مرکزی این‬ ‫کشور اعالم کرده است‪.‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی‬ ‫سنگاپور در سال ‪2015‬‬ ‫انتش��ار داده های رس��می از س��نگاپور نش��ان می دهد‬ ‫اقتصاد این کش��ور سال گذش��ته با سرعت کندتری رشد‬ ‫ک��رده و حتی بهبود مبادالت تج��اری و تامین اعتبار هم‬ ‫نتوانسته این کاهش را جبران کند‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬به نقل از ش��بکه سی ان بی س��ی‪،‬‬ ‫داده های رس��می اصالح ش��ده سنگاپور نش��ان می دهد‬ ‫سرعت رشد اقتصادی این کشور در سال ‪2015‬م‪ ،‬کندتر‬ ‫از براوردها بوده و حت��ی بهبود مبادالت تجاری و تامین‬ ‫اعتبار هم نتوانسته افت جدی تولید صنایع را جبران کند‪.‬‬ ‫بنابر امارهای اعالم شده ازسوی وزارت صنعت و تجارت‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته‬ ‫میالدی‪ 2 ،‬درصد رشد داشته که این رقم نسبت به سال‬ ‫قبل ت��ر از ان یعن��ی ‪ 2014‬می�لادی‪ 1/1 ،‬درصد کاهش‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬این وزارتخانه پیش ت��ر نرخ ‪2/1‬درصدی‬ ‫را ب��رای تولید ناخالص داخلی س��ال ‪2015‬م س��نگاپور‬ ‫پیش بینی کرده بود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬فعالیت های بخش تولید سنگاپور در‬ ‫سال ‪ 2015‬میالدی‪5/2 ،‬درصد افت کرده درحالی که در‬ ‫سال قبل تر یعنی ‪ 2014‬میالدی‪2/7 ،‬درصد رشد داشته‬ ‫ساختو ساز نیز تنها ‪ 2/5‬درصد رشد داشته‬ ‫ ‬ ‫است‪ .‬بخش‬ ‫درحالی که نس��بت به رش��د ‪3/5‬درصدی سال قبل‪ ،‬یک‬ ‫درصد افت نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد دو درصدی تولید ناخالص داخلی سنگاپور به شکل‬ ‫عمده متاثر از فعالیت های خرده فروش��ی و کلی فروشی و‬ ‫همین طور رشد بخش بیمه و تامین اعتبارات بوده که این‬ ‫بخش ها به ترتیب ‪ 6/1‬و ‪5/3‬درصد رشد داشته اند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت و تجارت س��نگاپور‪ ،‬رش��د اقتصادی این‬ ‫کشور را در سال ‪ 2016‬میالدی رقمی بین ‪ 1‬تا ‪ 3‬درصد‬ ‫پیش بین��ی کرد که این رقم منعکس کننده کندی رش��د‬ ‫اقتصادی جهان و افت قیمت نفت است‪.‬‬ ‫حفظ رشد اقتصادی چین‬ ‫در محدوده منطقی‬ ‫مقامات عالی رتبه چین در جلسه با «شی جین پینگ»‪،‬‬ ‫رییس جمه��ور این کش��ور تاکید کردند در س��ال ‪2016‬‬ ‫میالدی‪ ،‬رش��د اقتصادی این کش��ور در محدوده منطقی‬ ‫حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اکونومیک تایم��ز‪ ،‬در جلس��ه کمیته احزاب‬ ‫کمونیس��ت چین ک��ه به ریاس��ت «ش��ی جین پینگ»‪،‬‬ ‫رییس جمهور این کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬رهبران عالی رتبه‬ ‫چین متعهد ش��دند رش��د اقتصادی این کش��ور در سال‬ ‫‪2016‬م در سطح قابل قبولی نگاه داشته شود‪.‬‬ ‫رادی��و دولتی چین به نقل از این کمیته که از بدنه های‬ ‫اصل��ی سیاس��ت گذاری حزب کمونیس��ت چین اس��ت‪،‬‬ ‫گزارش داد‪ :‬چین سیاس��ت مالی پیشرفته و سیاست های‬ ‫پولی محتاطان ه خود را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک منب��ع مطلع خبر داد‪ :‬رهبران چی��ن انتظار دارند‬ ‫لو حوش‬ ‫رش��د اقتصادی چین در سال جاری میالدی حو ‬ ‫‪ 6/5‬تا ‪ 7‬درصد باش��د که به دلیل اینکه سیاس��ت گذاران‬ ‫این کشور نس��بت به چش��م انداز اقتصادی جهان تردید‬ ‫دارند‪ ،‬ب��رای نخس��تین بار این محدوده رش��د اقتصادی‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫دومین اقتصاد قدرتمند جهان در سال ‪ 2015‬میالدی‪،‬‬ ‫‪6/9‬درصد رش��د داش��ته که این ضعیف ترین نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی این کشور در ‪ 25‬سال گذشته تاکنون محسوب‬ ‫می شود؛ با این حال برخی از اقتصاددانان بر این باورند که‬ ‫رش��د واقعی اقتصادی چین از رقم اعالمی ازسوی دولت‬ ‫چین پایین تر است‪.‬‬ ‫امارهای اولیه از موسس��ه مالی مارکیت نش��ان می ده��د فعالیت های بخش‬ ‫خصوصی در فرانسه‪ ،‬برای نخستین بار در یک سال اخیر وارد رکود شده است‪.‬‬ ‫ش��اخص کامپوزیت تولید در فرانس��ه از ‪ 50/2‬در ژانویه ب��ه ‪ 49/8‬در فوریه‬ ‫افت کرد که این پایین ترین س��طح این شاخص در طول ‪ 13‬ماه اخیر محسوب‬ ‫می شود‪ .‬قرائت پایین ‪ 50‬از این شاخص نشان دهنده رکود در بخش تولید است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫افزایش‬ ‫ذخایر طالی‬ ‫صندوق های‬ ‫بزرگ‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫جهان تاثیر‬ ‫زیادی بر‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫این فلز زرد‬ ‫داشته است‬ ‫طال در بازار جهانی در پی افت بازارهای سهام و‬ ‫بازگشت سرمایه گذاران به سوی دارایی های امن‬ ‫به سطح باالتری صعود کرد‪.‬‬ ‫هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در معامالت‬ ‫روز چهارش��نبه بازار س��نگاپور ‪0/2‬درصد صعود‬ ‫ک��رد و به ‪1229/30‬دالر رس��ید‪ .‬بهای معامالت‬ ‫ای��ن بازار روز سه ش��نبه ‪1/4‬درصد افزایش یافته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار نیویورک هر اون��س طال برای تحویل‬ ‫در اوریل ‪0/3‬درص��د یا ‪ 4/80‬دالر افزایش یافت‬ ‫و به ‪ 1227/40‬دالر رس��ید‪ .‬به��ای طال تا پایان‬ ‫معامالت روز سه شنبه یک درصد یا ‪ 12/50‬دالر‬ ‫افزایش یافته و به ‪1222/60‬دالر صعود کرده بود‪.‬‬ ‫قیمت طال روز دوش��نبه که خوش بینی باالیی‬ ‫در بازاره��ای مال��ی وجود داش��ت و ب��ه صعود‬ ‫دارایی های پرریس��ک مانند س��هام و نفت منجر‬ ‫شد‪ 1/7 ،‬درصد از ارزش خود را از دست داده بود‬ ‫اما با این همه روز سه ش��نبه که بازارهای س��هام‬ ‫جهان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت‪ ،‬روند نزولی‬ ‫را از س��ر گرفتند‪ ،‬ریس��ک پذیری سرمایه گذاران‬ ‫کمتر شد و تقاضا برای طال افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬ضع��ف بازارهای‬ ‫س��هام جه��ان ب��ه هم��راه دورنم��ای تاخیر در‬ ‫افزای��ش نرخ های بهره امریکا‪ ،‬س��رمایه گذاران را‬ ‫به س��وی طال جذب کرده اس��ت‪ .‬ورود س��رمایه‬ ‫به صندوق های س��رمایه گذاری در پشتوانه فلزات‬ ‫ارزش��مند در امریکا به س��وی بزرگترین افزایش‬ ‫ماهانه از سال ‪ 2011‬پیش می رود‪ .‬کومرس بانک‬ ‫اع�لام کرد ذخای��ر صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫طالی جهان در مدت دو روز گذش��ته ‪ 49/8‬تن‬ ‫افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش دو روزه‬ ‫از ماه مه س��ال ‪2010‬م بوده و برابر با یک هفته‬ ‫تولید معدنی این فلز زرد است‪.‬‬ ‫طال که در دس��امبر به پایین ترین قیمت در ‪5‬‬ ‫سال گذش��ته نزول کرده بود امسال از اشفتگی‬ ‫بازاره��ای مالی جهان و سیاس��ت نرخ های بهره‬ ‫پایین س��ود ب��رده و با ‪16‬درصد رش��د قیمت تا‬ ‫این لحظه بهترین عملک��رد را در میان کاالهای‬ ‫دیگر داشته است‪ .‬بارناباس گان‪ ،‬اقتصاددان بانک‬ ‫او سی بی سی که یکی از صحیح ترین پیش بینی ها‬ ‫را برای قیمت طال داشته در ایمیلی به بلومبرگ‬ ‫نوش��ت‪ :‬طال در صورت تش��دید ریس��ک گریزی‬ ‫س��رمایه گذاران ممکن اس��ت به ‪ 1400‬دالر در‬ ‫ه��ر اونس صع��ود کند‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬این‬ ‫فلز زرد ممکن اس��ت در س��ه ماهه ج��اری و به‬ ‫احتمال در سه ماهه بعدی که تقاضا برای پناهگاه‬ ‫مطمئن س��رمایه قوی خواهد ماند‪ ،‬باالی ‪1200‬‬ ‫دالر باق��ی بماند‪ .‬ای��ن اقتصاددان پی��ش از این‬ ‫پیش بینی کرده بود هر اونس طال تا پایان امسال‬ ‫به ‪ 950‬دالر سقوط خواهد کرد اما اکنون قیمت‬ ‫بین ‪ 1000‬ت��ا ‪ 1150‬را تا پایان س��ال ‪2016‬م‬ ‫پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫جیمز اس��تیل تحلیلگر ارش��د موسس��ه مالی‬ ‫اچ اس بی س��ی نیز در این باره تاکید کرد‪ :‬توانایی‬ ‫ط�لا در حفظ قیمت باالتر از ‪ ۱۲۰۰‬دالر بس��یار‬ ‫امیدوار کننده است‪ .‬هر چه طال بتواند مدت زمان‬ ‫بیش��تری این سطح حمایتی را حفظ کند‪ ،‬پایه و‬ ‫اساس مستحکم تری ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬افزایش ذخایر طالی‬ ‫صندوق ه��ای بزرگ س��رمایه گذاری جهان تاثیر‬ ‫زیادی بر افزایش قیمت این فلز زرد داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬با توجه به کاهش شاخص‬ ‫سهام در بازارهای بین المللی و نگرانی های مربوط‬ ‫به اوضاع اقتصادی جهان‪ ،‬به نظر می رس��د تقاضا‬ ‫ب��رای طال با افزایش چش��مگیری روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت ط�لا از ابت��دای امس��ال تاکنون‬ ‫بیش از ‪۱۶‬درصد رشد داش��ته است‪ .‬قیمت این‬ ‫فلز گرانبها در ‪ 3‬س��ال گذشته با کاهش متوالی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه نفت بر سر بازارهای سهام‬ ‫از س��ویی دیگر رون��د نزولی بازارهای س��هام‬ ‫جهان در پی افت قیمت نفت که ریس��ک پذیری‬ ‫س��رمایه گذاران را کمتر کرده و انها را به س��وی‬ ‫دارایی های مطمئن هدایت کرد‪ ،‬عمیق تر شد‪.‬‬ ‫بازارهای س��هام اسیا در پی کاهش ارزش سهام‬ ‫تولیدکنن��دگان م��واد خام بیش��ترین کاهش یک‬ ‫هفته گذش��ته را داشتند‪ .‬نفت خام پس از کاهشی‬ ‫که در میانه هفته گذش��ته ثبت شد‪ ،‬در واکنش به‬ ‫اظهارات وزیر نفت ایران که طرح عربستان سعودی‬ ‫و روسیه برای متوقف کردن تولید در سطح ژانویه‬ ‫را مضح��ک خواند‪ ،‬در معام�لات نیویورک به ‪31‬‬ ‫دالر اف��ت ک��رد‪ .‬ارزش روب��ل روس��یه و رینگیت‬ ‫مال��زی افت کرد در حالی که پون��د انگلیس برای‬ ‫نخس��تین بار از س��ال ‪2009‬م از سطح ‪1/40‬دالر‬ ‫پایین تر رفت‪ .‬این ریسک که شهروندان انگلیس در‬ ‫همه پرس��ی ژوئن به ترک اتحادیه اروپا رای دهند‬ ‫ارزش پوند را در فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫افت قیمت نفت به همراه نگرانی ها نس��بت به‬ ‫کندی رش��د اقتصادی چین ک��ه دومین اقتصاد‬ ‫ب��زرگ جهان اس��ت ب��ر بازارهای س��هام جهان‬ ‫از سرگیری روابط بانک های پاکستانی با ایران‬ ‫یک مقام پاکستانی گفت بانک مرکزی پاکستان در اینده‬ ‫نزدیک به بانک های این کش��ور اجازه خواهد داد تا روابط با‬ ‫همتایان ایرانی شان را از سر بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از پای��گاه خبری پی کی کی اچ‪،‬‬ ‫یک مقام پاکستانی گفت‪ ،‬پس از لغو تحریم های ایران‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی پاکس��تان در اینده نزدیک به بانک های این کش��ور‬ ‫اجازه خواهد داد تا روابط با همتایان ایرانی ش��ان را از س��ر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫عبید قمر‪ ،‬سخنگوی بانک مرکزی پاکستان گفت‪« :‬بانک‬ ‫مرکزی به زودی دس��تورالعملی را در این باره برای بانک ها‬ ‫ارس��ال خواهد کرد‪ ...‬پ��س از ابالغ این دس��تورالعمل ها به‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬تمام تراکنش ه��ای احتمالی با ای��ران امکان پذیر‬ ‫خواه��د ش��د‪ ».‬قم��ر گف��ت‪ ،‬در ح��ال حاضر ارتب��اط بین‬ ‫بانک های مرکزی دو کش��ور ضرورتی ندارد‪« .‬تصمیم دولت‬ ‫(پاکس��تان) به اطالع بانک مرکزی ایران خواهد رسید‪ ».‬در‬ ‫فوریه‪ ،‬پاکس��تان تحریم ها علیه ایران را بعد از اجرایی شدن‬ ‫قطعنامه ‪ 2231‬شورای امنیت سازمان ملل درباره برجام لغو‬ ‫ک��رد‪ .‬جزئیات لغو تحریم ها در نشس��ت بین چند وزارتخانه‬ ‫و به ریاس��ت اس��حاق دار وزیر دارایی نهایی شد‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارجه پس از این نشس��ت اطالعیه ای رسمی صادر کرد که‬ ‫موجب احیای روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و پاکستان‬ ‫از جمله در حوزه ه��ای تجارت‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫بانک��داری‪ ،‬مالیه و انرژی خواهد ش��د‪ .‬در بیانیه وزارت امور‬ ‫خارجه پاکس��تان امده اس��ت‪ ،‬لغو تحریم ها ‪ 2‬کشور را قادر‬ ‫می کند مناسبات خود را در حوزه های دو جانبه و چند جانبه‬ ‫تقویت کنند و س��رمایه گذاری ها و همکاری ها را گس��ترش‬ ‫دهن��د‪ .‬در گذش��ته‪ ،‬جامعه تاجران پاکس��تان از دولت این‬ ‫کشور می خواستند تا کانال های بانکی رسمی با ایران را برای‬ ‫انجام مبادالت تجاری بازگش��ایی کند‪ ،‬اما به دلیل تحریم ها‬ ‫دولت پاکستان قادر به انجام این کار نبود‪ .‬از سرگیری روابط‬ ‫بانکی وارد کنندگان پاکستانی را قادر خواهد کرد تا اعتبارات‬ ‫اس��نادی برای تجارت با ایران بگشایند‪ .‬مقامات نهاد توسعه‬ ‫تجارت پاکستان ابراز امیدواری کردند که صادرات پاکستان‬ ‫ب��ه ایران در دوره بع��د از تحریم ها افزایش یابد‪ .‬انها گفتند‪،‬‬ ‫ای��ران‪ ،‬دومین وارد کننده بزرگ برنج و بزرگترین وارد کننده‬ ‫برنج باس��ماتی در دنیاس��ت‪ .‬ایران بزرگترین مصرف کننده‬ ‫برنج اروماتیک پاکس��تان ب��ود و ‪65‬درصد ص��ادرات برنج‬ ‫باس��ماتی پاکس��تان را به خود اختصاص م��ی داد‪« .‬اما پس‬ ‫از وضع تحریم های اقتصادی‪ ،‬پاکس��تان این بازار را به هند‬ ‫واگذار کرده است‪».‬‬ ‫س��نگینی می کند‪ .‬شاخص س��نجش نوسان در‬ ‫بازارهای س��هام امریکا روز سه ش��نبه به باالترین‬ ‫سطح در دو هفته گذش��ته صعود کرد که نشانه‬ ‫شکننده ماندن اعتماد سرمایه گذاران در بحبوحه‬ ‫استمرار اشفتگی بازارهای مالی جهانی از ابتدای‬ ‫سال ‪2016‬م تا مقطع کنونی است‪.‬‬ ‫کری ک��رگ‪ ،‬استراتژیس��ت بازار در ش��رکت‬ ‫مدیری��ت س��رمایه جی پی مورگان ب��ه تلویزیون‬ ‫بلومب��رگ گف��ت‪ :‬اندکی طول خواهد کش��ید تا‬ ‫احس��اس بازار تغیی��ر کند اما اکنون که بیش��تر‬ ‫س��رمایه گذاران به ش��دت ریس��ک گریز شده اند‬ ‫بسیار بدبینانه است‪.‬‬ ‫شاخص ام اس سی ای بازارهای سهام جهان برای‬ ‫دومی��ن روز افت کرد و ‪ 0/4‬درصد از ارزش خود را‬ ‫از دست داد‪ .‬شاخص استاکس اروپا ‪ 600‬به میزان‬ ‫‪ 0/6‬درصد عقب نشس��ت در حالی که معامالت در‬ ‫شاخص استاندارد اند پورز ‪ 500‬تغییری نداشتند‪.‬‬ ‫ش��اخص ام اس سی ای اس��یا اقیانوسیه ‪0/9‬درصد‬ ‫افت کرد‪ .‬ش��اخص اس ان��د پی‪/‬ای اس ایکس ‪200‬‬ ‫اس��ترالیا با سقوط ‪ 8/2‬درصدی سهام غول معدنی‬ ‫ب��ی اچ پی بیلیتون‪2/1 ،‬درصد افت کرد‪ .‬ش��اخص‬ ‫هانگ س��نگ هنگ کنگ با س��قوط ‪2/1‬درصدی‬ ‫ارزش س��هام ش��رکت نف��ت و گاز پتروچاین��ا‪،‬‬ ‫‪1/2‬درص��د افت کرد‪ .‬ب��ازار توکی��و در پی صعود‬ ‫ارزش ی��ن که ب��ه رقابت پذی��ری صادرکنندگان‬ ‫ژاپن��ی لطمه می زن��د ‪0/65‬درص��د کاهش یافت‪.‬‬ ‫اکنون س��رمایه گذاران به نظاره نشستند تا ببینند‬ ‫ایا بانک مرکزی ژاپن قادر خواهد بود ارزش ین را‬ ‫به میزان بیشتری کاهش دهد؟‬ ‫نفت برنت رش��د ابتدای معامالت اس��یایی را‬ ‫واگذار ک��رد و با یک درصد کاه��ش‪ ،‬به ‪32/95‬‬ ‫دالر در هر بش��که رس��ید‪ .‬نفت خام امریکا شب‬ ‫گذش��ته ‪4/6‬درصد سقوط کرد و به ‪ 31/87‬دالر‬ ‫در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای دارایی های‬ ‫مطمئن باعث ش��د بازده اوراق خزانه ‪ 10‬س��اله‬ ‫امریکا به ‪1/714‬درص��د افت کند که پایین ترین‬ ‫سطح در دو هفته گذشته بود‪.‬‬ ‫ریسک گریزی همچنین کمک کرد طال کاهش‬ ‫قیمت ابتدای هفته را جبران کند و هر اونس این‬ ‫فلز زرد ‪ 1225/95‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫در بازارهای ارزی‪ ،‬ارزهایی که همواره به عنوان‬ ‫ارزهای مطمئن شناخته می شوند مانند ین ژاپن‬ ‫و فرانک سوییس صعود کردند‪ .‬نرخ مبادله ین در‬ ‫برابر دالر به ‪ 111/84‬ی��ن افزایش یافت‪ .‬فرانک‬ ‫س��وییس هم به باالترین س��طح یک ماه گذشته‬ ‫در براب��ر یورو صع��ود ک��رد و ‪ 1/09165‬فرانک‬ ‫در براب��ر هر یورو معامله ش��د‪ .‬در مقابل انتش��ار‬ ‫ش��اخص رضایت تجاری المان در ماه گذشته که‬ ‫افت چشمگیری را نشان داد به ارزش یورو لطمه‬ ‫زد و ارز مش��ترک اروپایی به پایین ترین س��طح‬ ‫س��ه هفته گذش��ته در برابر دالر امریکا رسید و‬ ‫‪ 1/0990‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫جیس��ون کریس��وال تحلیلگر ارش��د موسس��ه‬ ‫ام کی اس س��وییس تاکید ک��رد‪ :‬از نظر تکنیکال‪،‬‬ ‫س��طح مقاومتی قیمت طال در کوتاه مدت ‪۱۲۴۰‬‬ ‫دالر اس��ت که اگر این سطح شکسته شود قیمت‬ ‫طال تا ‪ ۱۲۶۰‬دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫از س��ویی گمانه زنی ه��ای مرب��وط ب��ه تاخیر‬ ‫افزای��ش نرخ به��ره فدرال رزرو امری��کا نیز تاثیر‬ ‫زی��ادی بر اف��ت ارزش دالر و افزایش قیمت طال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در حالی که برخی تحلیلگران اقتصادی بر این‬ ‫باورن��د که فدرال رزرو امریکا در ش��رایط کنونی‬ ‫تصمیمی برای افزایش نرخ بهره ندارد ولی برخی‬ ‫مقام ه��ای فدرال رزرو بر ای��ن باورند که احتمال‬ ‫افزایش نرخ بهره در نشس��ت مارس وجود دارد‪.‬‬ ‫انتشار امارهای مهم اقتصادی امریکا منطقه یورو‬ ‫و چین نیز در روزهای اتی تاثیر زیادی بر قیمت‬ ‫طال خواهد داشت‪.‬‬ ‫تمرکز دومین و سومین اقتصاد جهان به شرکت های خارجی‬ ‫اشتیاق چین برای بروز کردن اقتصاد اهسته اش از طریق‬ ‫خرید شرکت های خارجی می تواند این کشور را به درگیری‬ ‫با شرکت های ژاپنی دچار کند؛ شرکت هایی که به شدت در‬ ‫حال خرید از خارج برای کاهش رکود در داخل هستند‪.‬‬ ‫خری��داران ش��رکت های خارج��ی از دو کش��ور چی��ن و‬ ‫ژاپن همین حاال هم بر س��ر ش��رکت راه اهن ایتالیایی وارد‬ ‫منازعه ای شده اند که از سال قبل شروع شده و منابع خبری‬ ‫می گویند که به زودی انها پولهای خود را برای رقابت بر سر‬ ‫خری��د «تای بانک» به کار بگیرند‪ .‬خرید ‪ 43‬میلیارد دالری‬ ‫ش��رکت سوئیسی سینگنتا تولیدکننده بذر و مواد شیمیایی‬ ‫کشاورزی از سوی ش��رکت چینی کم چاینا ‪ ،‬فناوری صنایع‬ ‫غذایی در چین را به انقالب سوق داده است و گفته شده که‬ ‫این شرکت هلدینگ در محصوالت شیمیایی چینی در اوایل‬ ‫امس��ال حدود ‪ 65‬میلیارد دالر در زمینه تملک شرکت های‬ ‫خارجی س��رمایه گذاری کرده اس��ت‪ .‬خرید شرکت سوئیس‬ ‫فعال در فناوری های کشاورزی به وسیله یک شرکت چینی‬ ‫بزرگتری��ن خرید ش��رکت های خارج��ی در تاریخ اقتصادی‬ ‫چین بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا ش��رکت های ژاپنی خیل��ی کمتر از چینی ه��ا برنامه‬ ‫دارند که ش��رکت بخرند و برای نمونه‪ ،‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫شرکت اس��اهی در سال ‪2016‬م برای تملک شرکت ها تنها‬ ‫‪ 3/5‬میلیارد دالر تخمین زده شده است ؛ گروه سرمایه گذاری‬ ‫اس��اهی با این مبلغ دو ش��رکت پرن��ی و گرولش را خریده‬ ‫اس��ت‪ .‬موسسه تحقیقاتی استنفورد و برنشتاین تخمین زده‬ ‫اس��ت که ش��رکت های ژاپنی در مجموع ‪ 3‬هزار میلیار دالر‬ ‫نقدینگی داشته باش��ند که مقداری از ان انتظار می رود در‬ ‫حوزه تحقیق و توسعه صرف شود‪.‬‬ ‫خری��داران ش��رکت های خارج��ی از دو کش��ور چی��ن و‬ ‫ژاپن همین حاال هم بر س��ر ش��رکت راه اهن ایتالیایی وارد‬ ‫منازعه ای شده اند که از سال قبل شروع شده و منابع خبری‬ ‫می گویند که ب��ه زودی انها پول های خود را برای رقابت بر‬ ‫سر خرید «تای بانک» به کار بگیرند‪.‬‬ ‫ش��رکت های چینی خریدار ش��رکت های خارجی بیشتر‬ ‫دولتی هس��تند یا ب��ا دولت رابطه دارند و ه��دف انها اغلب‬ ‫با سیاست های صنعتی پکن درگیر است بنابراین سوداوری‬ ‫همیش��ه اولوی��ت اول انها نیس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ش��رکت های ژاپنی خریدار ش��رکت های خارجی به وسیله‬ ‫بخ��ش خصوص��ی مدیریت می ش��وند و به خارج از کش��ور‬ ‫به عنوان وس��یله ای برای جبران تورم منفی داخلی‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادی ثابت و کاهش جمعیت در خانه نگاه می کنند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت اجیل و خشکبار‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار از کاهش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت ها در بازار نسبت به‬ ‫مدت مشابه پارسال خبر داد‪ .‬مصطفی احمدی گفت‪ :‬بازار اجیل و خشکبار هم مانند‬ ‫دیگر بازارهای اقتصادی با رکود مواجه است و دوره پرنشاط خرید سال های گذشته‬ ‫به ویژه در دوره بازار ش��ب عید دیده نمی ش��ود‪ .‬بی��ش از ‪ ۷۰‬قلم کاال در ترکیبات‬ ‫اجیل و خشکبار دیده می شود که قمیت انها براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫حال و هوای بازار فرش ماشینی بررسی می شود‬ ‫‹ ‹انتظار بیهوده و غیرکارشناسی‬ ‫‪ ...‬هنوز گره کور ابروهایش را باز نکرده و حتی‬ ‫نام خ��ود را نیز به ما نگفته اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫دست رد به س��ینه مصاحبه با خبرنگار‬ ‫نمی زن��د و درد دل خود را اینگونه اغاز می کند‪:‬‬ ‫شما خبرنگاران خبر ندارید که چرا مردم در این‬ ‫شب عیدی؛ دست و دل شان به خرید نمی رود؟‬ ‫من به عنوان کاس��ب بازار به شما می گویم که‬ ‫دلیل خرید نکردن مردم؛ فقط بی پولی نیس��ت‪.‬‬ ‫مردم ما‪ ،‬همان مردم س��ال گذش��ته هستند‪ .‬با‬ ‫همان میزان حقوق و دس��تمزد و عیدی‪ .‬میزان‬ ‫تورم هم که انقدر نبوده است‪.‬‬ ‫سال گذشته بازار همین فرش ماشینی؛ پر بود‬ ‫از مشتری‪ .‬ولی امسال با اینکه بیشتر همکاران‬ ‫ما جشنواره فروش قسطی هم به راه انداخته اند‬ ‫و حتی نس��بت به فروش مدت دار و بدون چک‬ ‫و ضامن اقدام کرده اند! اما باز هم بیش��تر مردم‬ ‫و مشتریان بازار؛ وقت خود را فقط صرف تماشا‬ ‫می کنند و ترجیح می دهند که دست نگه دارند‪.‬‬ ‫این فروش��نده که تا این لحظه نیز نام خود‬ ‫را به ما نگفته اس��ت؛ در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که چ��را با وجود قیمت مناس��ب فرش‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به تاریخچه فرش در ایران‬ ‫با نگاه��ی ب��ه تاریخچه ف��رش می بینیم که‬ ‫این هنر دس��تی در ایران از س��ابقه ای طوالنی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اثاری که در رابطه با فرش در‬ ‫تاریخ وجود دارد؛ گواه این موضوع اس��ت‪ .‬مانند‬ ‫ف��رش پازیریک که توس��ط رودنکو‪ ،‬پروفس��ور‬ ‫روس��ی کشف شد و با توجه به نقش و نگار های‬ ‫س��تون های تخت جمشید در ان ؛ تایید شد که‬ ‫به وس��یله مردم ایران بافته شده است‪ .‬در زمان‬ ‫صفوی��ان؛ هنر فرش بافی در بی��ن مردم به اوج‬ ‫خود رس��ید و در حد زیادی ش��کوفا ش��د و تا‬ ‫ام��روزه که تعداد زیادی کارگاه فرش ماش��ینی‬ ‫و فرش دستباف در اس��تان های مختلف کشور‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫این فروشنده که حاال دیگر کمی ارام شده و‬ ‫خودش را فریدون��ی معرفی می کند؛ پیش بینی‬ ‫خود را از وضعیت پیش روی بازار فرش ماشینی‬ ‫در روزهای پایانی سال؛ اینگونه مطرح می کند‪:‬‬ ‫من ش��رایط ب��ازار را در روزهای پایانی س��ال؛‬ ‫مثب��ت ارزیاب��ی می کنم‪ .‬به دلی��ل اینکه مردم‬ ‫به هر حال ش��اهد و ناظر ش��رایط بازار هستند‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از دوستان و همکاران‬ ‫تولید کننده ما در اس��تان های خراسان و یزد و‬ ‫اصفهان؛ به دلیل نوس��انات بازار‪ ،‬تولید کارخانه‬ ‫خود را نص��ف کرده اند و فقط در یک نوبت کار‬ ‫می کنند‪ .‬اگر وضعیت بازار همین طور ادامه پیدا‬ ‫کند مجبور خواهند ش��د همان یک نوبت را هم‬ ‫تعطیل کنند!‬ ‫‹ ‹تحلیل بازار فرش ماشینی‬ ‫تا چند س��ال پیش چ��رخ کارخانه های فرش‬ ‫ماش��ینی خ��وب می چرخید‪ .‬انق��در خوب که‬ ‫خیلی ها دست از کشاورزی کشیده و برای کار؛‬ ‫جذب این کارخانه ها شده بودند‪ .‬ولی در شرایط‬ ‫فعلی اقتصاد کشور‪ ،‬رکود بی سابقه ای روی بازار‬ ‫فرش ماشینی سایه انداخته است‪ .‬حتی بسیاری‬ ‫از سرمایه گذاران در حوزه تولید فرش ماشینی؛‬ ‫به دلیل افت بی س��ابقه بازار؛ سرمایه خود را از‬ ‫این صنعت پس گرفته و برای رس��یدن به بازده‬ ‫و س��ود مطمئن ت��ر؛ در بانک ها س��پرده گذاری‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ای��ن فروش��نده ادامه می ده��د‪ :‬این‬ ‫رفتار یعنی اینکه صنع��ت و کارخانه های فرش‬ ‫ماش��ینی؛ دچار افول در تولید و عرضه شده اند‬ ‫و جاذب��ه ای برای جذب س��رمایه گذاران ندارند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بای��د اعت��راف کنیم که ب��ازار فرش‬ ‫ماش��ینی ایران؛ به س��مت نخ نما شدن حرکت‬ ‫می کند‪ .‬برای اینکه گردش مالی در این بازار؛ به‬ ‫شدت پایین امده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫قیمت مواد‬ ‫اولیه از جمله‬ ‫رنگ‪ ،‬پشم و‬ ‫کرک تغییری‬ ‫نکرده‬ ‫بنابراین‬ ‫دلیلی برای‬ ‫کاهش‬ ‫قیمت فرش‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‹ ‹چه شد که اینگونه شد؟‬ ‫گنجعلیخانی در باره روند بی نقش و نگار شدن‬ ‫بازار فرش ماش��ینی ؛ به این موارد اش��اره کرد‪:‬‬ ‫گران��ی قیمت م��واد اولیه‪ ،‬باال رفتن دس��تمزد‬ ‫کارگر و کارش��ناس‪ ،‬مستهلک شدن دستگاه ها‬ ‫و نبود لوازم یدکی این دس��تگاه ها ی میلیاردی‬ ‫به دلیل تحریم ها‪ ،‬و البته س��ردرگمی مشتریان‬ ‫بازار به دلیل توافق هسته ای و انتظار برای تغییر‬ ‫در روند اقتصادی‪ .‬همه اینها دست به دست هم‬ ‫داده اند تا جریان رکود؛ سایه خود را بر سر بازار‬ ‫فرش ماش��ینی بیندازد‪ .‬اما اهال��ی این بازار؛ از‬ ‫تولید کننده تا فروش��نده؛ امیدوار هستند که با‬ ‫روشن شدن شرایط بازار و اقتصاد در پسابرجام‬ ‫و احس��اس تاثیره��ای مثبت توافق هس��ته ای؛‬ ‫سکان بازار؛ به دس��ت ناخدایان با تدبیر و امید؛‬ ‫به س��مت ساحل گسترش و رونق؛ حرکت کند‪.‬‬ ‫ما نیز بر این امید هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی اقتصادی‬ ‫تشدید برخورد با کاالهای قاچاق در بازار‬ ‫براساس اعالم مسئوالن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛‬ ‫بازار همدان مملو از کاالهای قاچاق بوده و برای مقابله با این‬ ‫وضعیت بازرسی ها در سطح بازار همدان تشدید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم در هفته های گذشته رییس اداره نظارت‬ ‫و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان اعالم‬ ‫کرده بود که کاالهای قاچاق زیادی در س��طح بازار همدان‬ ‫وج��ود دارد ولی در تالش هس��تیم تا ای��ن موضوع کمرنگ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وج��ود کاالی قاچاق در بازار به س��بب تقاضای مردم‪ ،‬باال‬ ‫بودن تعرفه های گمرکی‪ ،‬پرداخت نکردن هزینه های مالیاتی‬ ‫و مابق��ی دالی��ل به صرفه و به س��ود قاچاقچیان و برخی از‬ ‫واحدهای صنفی فعال در بازار است که سبب شده تا در این‬ ‫راستا اقداماتی نیز انجام شود‪.‬‬ ‫وجود کاالی قاچاق در بازار س��بب تضعیف تولید داخل و‬ ‫تحت ش��عاع قرار گرفتن واردات قانونی کاالست که این امر‬ ‫می طلبد برخورد جدی و به دور از شعار با متخلفان در سطح‬ ‫بازار شود اما از سوی دیگر نیاز است تا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫کیفی��ت کاالهای خود را افزایش دهند تا مردم نیز از خرید‬ ‫کاالهای خارجی روی برگردانند‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫علیرضا شجاعی‬ ‫تجارت اس��تان همدان از اغاز طرح تش��دید مبارزه با اقالم‬ ‫غذایی قاچاق از ابتدای اس��فند در سراس��ر استان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در ش��رایطی که قانون‪ ،‬عرضه کاالی قاچاق در بازار‬ ‫را ممنوع کرده اما متاس��فانه شاهد وجود این کاالها در بازار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫علیرضا ش��جاعی با اش��اره به اینکه انبوه��ی از کاالهای‬ ‫قاچاق تاریخ مصرف گذش��ته در قفسه برخی فروشگاه ها به‬ ‫چش��م می خورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روغ��ن زیتون‪ ،‬کمپوت میوه‪،‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش نرخ موز‬ ‫بع��د از ظه��ر ی��ک روز از روزهای اس��فند‪...‬‬ ‫هیاه��وی س��اکت مش��تریان در کوچ��ه پ��س‬ ‫کوچه های بازار‪ ...‬بازار تماش��ا گرم است و دکان‬ ‫خری��د و فروش؛ بی مش��تری‪ .‬انگار که بیش��تر‬ ‫کاسب های بازار؛ دس��ت به دست هم داده اند تا‬ ‫فقط‪ ،‬چراغ مغازه و فروشگاه شان‪ ،‬روشن بماند‪.‬‬ ‫ان ه��م در هنگامه ای که وقت؛ وقت فروختن و‬ ‫کاس��بی کردن است‪ .‬بازار فرش ماشینی نیز؛ از‬ ‫ان دست بازار هایی است که به طور طبیعی؛ در‬ ‫این فصل و ماه از سال؛ باید از رونق چشمگیری‬ ‫برخوردار باشد‪ .‬با اینکه مردم ما در هر شرایطی؛‬ ‫حتی در شرایط بد مالی و اقتصادی؛ بازار را تنها‬ ‫نگذاش��ته و نمی گذارند؛ اما ج��ای هیچ انکاری‬ ‫باقی نمانده اس��ت که در اسفند ‪۱۳۹۴‬؛ بیشتر‬ ‫صنوف بازار‪ ،‬در انتظار مش��تری به سر می برند‪.‬‬ ‫در این نوشته؛ حال و هوای بازار فرش ماشینی؛‬ ‫و چگونگ��ی برون رفت ان از رک��ود را برای تان‬ ‫گ��زارش می کنیم‪ .‬اگر فرص��ت دارید؛ همراه ما‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫ماشینی و ش��رایط فروش قس��طی مدت دار و‬ ‫بدون چک و ضامن؛ باز هم باید شاهد کسادی‪،‬‬ ‫در بازار این کاال باشیم؛ می گوید‪ :‬من نمی دانم‬ ‫شما برای کجا مصاحبه می کنید اما باید بدانید‬ ‫که هنوز تکلیف اقتصادی مردم روش��ن نیست‪.‬‬ ‫مشتری چندین و چندس��اله فروشگاه خود ما‬ ‫که از ش��رایط مالی خوبی نیز برخوردار اس��ت‬ ‫و خری��دن انواع ف��رش ماش��ینی برایش مانند‬ ‫خری��دن نقل و نبات اس��ان و بدون مش��کل و‬ ‫دردس��ر مالی و اقتصادی است؛ چند روز پیش‬ ‫ب��ه من زن��گ زد و پرس��ید که قیم��ت فرش‬ ‫ماشینی پایین نیامده است؟! این پرسش یعنی‬ ‫اینکه سکان داران بازار؛ هم بازار و هم مشتریان‬ ‫ب��ازار را گیج کرده اند و در س��ر انها این خیال‬ ‫را انداخته ان��د ک��ه تا زمانی ک��ه نتایج و اثرات‬ ‫پس��ابرجامی رخ نش��ان ندهد؛ هر خریدی‪ ،‬به‬ ‫منزل��ه به باد دادن پول اس��ت و حکم یک کار‬ ‫اشتباه را دارد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بیشتر مشتریانی که قصد خرید فرش ماشینی‬ ‫دارند نیز؛ برخالف نیازی که به این خرید دارند؛‬ ‫اما تا روزهای پایانی س��ال دست نگه می دارند‪.‬‬ ‫عصبانی��ت من؛ ب��ه خاطر این اس��ت که هیچ‬ ‫کارشناس��ی در رس��انه ملی؛ با دادن اطالعات‬ ‫درست و منطبق با واقعیات بازار؛ ذهن مردم را‬ ‫از این انتظار بیهوده و غیرکارشناسی؛ و گیجی‬ ‫مفرطی که دامنگیر مش��تریان شده است‪ ،‬رها‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط بازار‬ ‫در انتظار مشتری‬ ‫و می بینن��د که تغییری در قیم��ت کاالها و به‬ ‫ویژه فرش ماش��ینی که صنف خودمان اس��ت‬ ‫نمی افتد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬دلیلی هم ندارد که‬ ‫کاهش قیمت ها در این زمان روی دهد‪ .‬مگر نه‬ ‫اینکه تولید فرش ماش��ینی؛ همان فرایند قبلی‬ ‫را ط��ی می کند و تغییری نی��ز در فرایند تهیه‬ ‫م��واد اولیه مانند نخ و پش��م و کرک و رنگ و‪...‬‬ ‫روی نداده اس��ت؟ حت��ی در زمینه توزیع نیز با‬ ‫تغییری روبه رو نیستیم و همان هزینه های قبل‬ ‫از برجام؛ به بازار فرش ماش��ینی حاکم اس��ت‪.‬‬ ‫حمل ونقل و انتقال تولیدات فرش ماش��ینی از‬ ‫اس��تان ها و شهرهای تولید کننده مانند فارس و‬ ‫کاش��ان و یزد‪ ،‬به تهران؛ حتی گران تر هم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از جریمه راهنمایی و رانندگی گرفته! تا‬ ‫دستمزد کارگر و قیمت سوخت‪ .‬مهم تر از همه؛‬ ‫نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت ارز است که‬ ‫به ط��ور عجیبی روی ش��اکله کلی ب��ازار و بازار‬ ‫فرش ماشینی تاثیر گذار بوده و اکنون نیز شاهد‬ ‫تاثیر این پدی��ده روی جریان معامالت در بازار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به این بخش از گفت وگوی مان با فریدونی که‬ ‫رس��یدیم او را راضی کردیم که عکس��ی نیز با‬ ‫او بیندازیم‪ .‬رضا گنجعلیخانی؛ از کارکشته های‬ ‫بازار فرش ماش��ینی است‪ .‬با او نیز در فروشگاه‬ ‫فریدونی؛ درباره حال و هوای اقتصادی این کاال‬ ‫به گفت وگو نشستیم‪ .‬صحبت های او؛ قابل تامل‬ ‫است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫ش��کالت های خارجی‪ ،‬ادامس ها و پاس��تیل های رنگارنگ‪،‬‬ ‫قهوه های امریکایی و بیسکویت های مختلف عمده کاالهایی‬ ‫است که این روزها به نمادی برای شیک ترشدن فروشگاه ها‬ ‫تبدیل ش��ده و بیشتر به صورت قاچاق وارد کشور می شود و‬ ‫روی انها هیچ اثری از تایید س��ازمان غذا و دارو و استاندارد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬انواع نوش��یدنی ها در صدر مواد غذایی‬ ‫قاچاق هس��تند که از گذش��ته نیز از مرزهای جنوبی کشور‬ ‫وارد می شدند‪ .‬ضمن اینکه در سال های اخیر قاچاق خشکبار‬ ‫همچون گ��ردو و بادام به علت افزایش قیمت داخلی رکورد‬ ‫زده و بعد از این دو کنسروها‪ ،‬سپس شکالت و شیرینی و در‬ ‫نهایت برنج و چای از مواد غذایی اصلی هستند که بیشترین‬ ‫واردات قاچاق را دارند‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همدان بیان کرد‪ :‬در این زمینه بازرس��ان س��ازمان‬ ‫تاکنون افزون بر ‪ ۷۰۰‬کیلوگرم انواع ش��کالت و قهوه‪ ،‬روغن‬ ‫خوراکی‪ ،‬چای و انواع کنسر و از سطح بازار جمع اوری کرده‬ ‫و برای طی مراحل قانونی تحویل اداره اموال تملیکی استان‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ش��جاعی اظهارکرد‪ :‬با توجه به ایام پایانی سال و افزایش‬ ‫حجم عرضه محصوالت غذایی قاچاق مردم همدان در خرید‬ ‫محص��والت غذایی خارج��ی دقت کرده و حتما نس��بت به‬ ‫کنترل تاریخ انقضا این محصوالت دقت کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بازرسان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و اتاق اصناف به صورت ویژه در س��طح بازار حضور‬ ‫داش��ته و وضعیت را رصد می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مردم اس��تان‬ ‫همدان می توانند در صورت مشاهده اقالم قاچاق و تخلف با‬ ‫شماره ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه میوه و سبزی گفت‪:‬‬ ‫قیمت نارنگی و موز به سبب کاهش‬ ‫تولید در بازار با افزایش چش��مگیر‬ ‫مواجه ش��ده‪ ،‬به ط��وری که قیمت‬ ‫هر کیلو موز به م��رز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫و نارنگی به ‪ ۱۲‬هزار تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬حسین مهاجران در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درب��اره افزایش قیمت نارنگی‬ ‫و م��وز اظهار کرد‪ :‬مانند س��ال های گذش��ته قیمت موز در‬ ‫ایام عید گران می ش��ود و الزم اس��ت که س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده همانند س��ال های گذش��ته با‬ ‫واردکنندگان مذاکره ای داش��ته باش��ند تا با افزایش عرضه‬ ‫شاهد افزایش بیش از پیش قیمت در بازار نباشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه قیمت نارنگ��ی پاکس��تانی ارزان تر‬ ‫از نارنگی تولید داخل اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬قیمت نارنگی‬ ‫بندرعب��اس به س��بب کمی تولید در مقایس��ه ب��ا نارنگی‬ ‫پاکس��تانی قاچاق ب��اال بوده‪ ،‬اما نبای��د فراموش کرد که به‬ ‫س��بب کیفیت بی نظیر نارنگی بندرعب��اس در دنیا افرادی‬ ‫که خواهان این نارنگی هس��تند‪ ،‬به س��مت و سوی نارنگی‬ ‫پاکستانی نخواهند رفت‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه می��وه و س��بزی بیان ک��رد‪ :‬قیمت هر‬ ‫کیلوگرم پرتقال تامسون با ‪ ۵۰۰‬تومان کاهش بین ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰۰‬تومان‪ ،‬س��یب درختی قرمز و س��فید ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬خیار گلخان��ه ‪ ۲۵۰۰‬تومان‪ ،‬خیار بوته ای ‪ ۱۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬توم��ان‪ ،‬گوجه فرنگی گلخان��ه ‪ ۳۰۰۰‬تومان‪ ،‬گوجه‬ ‫فرنگ��ی (بوته رس) ‪ ۲۰۰۰‬تومان‪ ،‬نارنگی بندرعباس ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫حباب کاذب قیمت زعفران‬ ‫عضو شورای ملی زعفران گفت‪ :‬در چند روز گذشته قیمت‬ ‫زعفران با دالل بازی عده ای فرصت طلب به مرز ‪ 5‬میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار تومان رسید‪ .‬علی حسینی در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬در باره وضعی��ت قیمت ها اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫چن��د روز گذش��ته قیمت زعفران به ثبات رس��یده بود که‬ ‫متاس��فانه عده ای فرصت طلب با دالل ب��ازی بازار را ملتهب‬ ‫کردند که امید اس��ت ثبات نس��بی بر بازار حاکم ش��ود تا‬ ‫صادرات رونق گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در چند روز گذش��ته قیمت‬ ‫زعفران با ‪ 200‬هزار تومان افزایش به مرز کیلویی ‪ 5‬میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار تومان رس��ید و گفتنی اس��ت که حداقل باید‬ ‫‪ 500‬ه��زار تومان از حباب کاذب قیم��ت که روی زعفران‬ ‫نشس��ته‪ ،‬شکسته شود‪ .‬عضو ش��ورای ملی زعفران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورت شکس��ته شدن حباب کاذب قیمت و دست‬ ‫برداش��تن فرصت طلبان از ایجاد تنش در ب��ازار می توانیم‬ ‫کاهش صادرات ماه های گذشته را با توجه به افزایش تولید‬ ‫در سال جاری جبران کنیم‪.‬‬ ‫مخابرات به کمک قالی شویان‬ ‫بیاید‬ ‫با توجه به اینکه در ایام پایانی س��ال بازار قالی شویی رونق‬ ‫می گیرد‪ ،‬سودجویان و فعاالن غیرقانونی از این بازار پررونق‬ ‫بی نصیب نمی مانند و به گفته رییس اتحادیه قالی ش��ویان‬ ‫تهران‪ ،‬اه��رم اجرایی برای برخورد ب��ا این متخلفان وجود‬ ‫ن��دارد و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه احتمال س��رقت فرش‬ ‫نیز توس��ط این س��ودجویان وج��ود دارد‪ .‬ریی��س اتحادیه‬ ‫قالی ش��ویان تهران در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ماه‬ ‫اس��فند که ایام پرترافیک سال است‪ ،‬شاهد پررنگ تر شدن‬ ‫فعالیت های غیرقانونی و بدون پروانه در صنف فرش فروشان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫حمی��د محمدی افزود‪ :‬این افراد فقط از طریق یک تلفن‬ ‫همراه و با وانت در این حوزه فعالیت می کنند که در برخی‬ ‫مواقع شاهد بروز مشکالتی نیز توسط این افراد هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مخابرات یکی از ش��رکت هایی اس��ت که‬ ‫می توان��د برای قطع موبایل این افراد که فقط از طریق یک‬ ‫ش��ماره تلفن همراه کار می کنن��د با ما همکاری کند که تا‬ ‫به امروز به نتیجه نرس��یده ایم‪ .‬محمدی در عین حال بیان‬ ‫کرد‪ :‬اهرم اجرایی برای برخورد با این متخلفان نداریم و در‬ ‫برخی موارد ش��اهد بودیم که برخی از این افراد فرش ها را‬ ‫نیز به سرقت می برند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه قالی ش��ویان ته��ران ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫مخاب��رات می توان��د در زمینه قطع خطوط اف��راد متخلف‬ ‫در ای��ن زمین��ه ب��ه م��ا کم��ک کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬می توانیم‬ ‫ای��ن ش��ماره ها را در اختی��ار مخاب��رات قرار دهی��م که با‬ ‫ای��ن اق��دام از فعالی��ت بس��یاری از متخلف��ان جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه حدود ‪ ۳۳۰‬واحد مجوزدار در این‬ ‫حوزه داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از طریق اتاق اصناف برای برخورد‬ ‫با قالی ش��ویان غیرفعال بارها پی گیری کردیم ولی هنوز به‬ ‫نتیجه نرس��یده ایم‪ .‬محمدی همچنین درباره اخرین تعرفه‬ ‫شست وشوی فرش نیز گفت‪ :‬نرخ شست وشوی هر مترمربع‬ ‫فرش ماشینی ‪ 4‬هزار تومان و فرش دستباف ‪ 6‬هزار و ‪900‬‬ ‫تا ‪۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان اس��ت که در فرش های دس��تباف‬ ‫با توجه به ن��وع‪ ،‬قیمت‪ ،‬کیفیت و یا موارد دیگر این تعرفه‬ ‫متغیر اس��ت و خدم��ات اضافی مثل لکه ب��رداری با توافق‬ ‫طرفین قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اغاز برداشت کنار پیوندی در «دشتی»‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫تفاهمنامه اقتصادی – تجاری زنجان و دانمارک امضا شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شناختن بازار‬ ‫مهم ترین مشکل صادرات‬ ‫از تولید مشترک تا توسعه همکاری های فناوری اطالعات‬ ‫تفاهمنامه ای با هدف گس��ترش روابط تجاری‬ ‫میان ات��اق بازرگانی زنجان و س��فیر دانمارک به‬ ‫امضا رسید که به گفته کارشناسان فرصت خوبی‬ ‫را ب��رای این اس��تان ایج��اد خواهد ک��رد‪ .‬توافق‬ ‫هسته ای و لغو تحریم ها باعث شد نگاه کشورهای‬ ‫اروپایی به سمت بازار ایران و همچنین نگاه ایران‬ ‫در جذب و انتخاب طرف های خارجی تغییر کند و‬ ‫در همین زمینه با بررسی ها و مطالعات انجام شده‬ ‫مش��خص ش��د که دانمارک با توجه به توانایی ها‪،‬‬ ‫اس��تعدادها و قابلیت های��ی ک��ه دارد‪ ،‬می توان��د‬ ‫تامین کنن��ده نیازه��ای این��ده اس��تان زنجان و‬ ‫همچنین تولید مشترک برای عرضه در بازارهای‬ ‫اروپایی باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براس��اس مصوبه هیات‬ ‫دولت ‪ ،‬زنجان قرار است به قطب فناوری اطالعات‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ود و این امر زمین��ه همکاری‬ ‫مناسبی را با دانمارک که پنجمین کشور دنیا در‬ ‫این بخش است ‪ ،‬فراهم می کند‪.‬‬ ‫فهیمهملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹سفیر دانمارک میهمان اتاق زنجان‬ ‫احیای دشت قزوین‬ ‫در دستور کار‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫براس��اس امارهای به دس��ت امده س��االنه بیش از ‪۷‬‬ ‫میلیون تن محصوالت دامی و کش��اورزی در اس��تان‬ ‫قزوین تولید می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬نیازعلی‬ ‫ابراهیمی پ��اک در جلس��ه ش��ورای فرهنگ��ی که در‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان قزوین برگزار شد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ظرفی��ت مطلوب اس��تان در زمین��ه تولیدات‬ ‫کش��اورزی و دام��ی را می ت��وان با تروی��ج‪ ،‬اموزش و‬ ‫همچنین اس��تفاده از فناوری و دان��ش روز ارتقا داده‬ ‫و بازدهی تولید در س��طح را افزای��ش داد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تاکی��دات و منویات رهبر معظ��م انقالب درباره‬ ‫دشت قزوین باید در دستور کار قرار گیرند و در جهت‬ ‫صیانت و حفظ ظرفیت های دش��ت قزوی��ن اقدامات‬ ‫جدی و ویژه ای انجام شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی پ��اک با اش��اره به اینکه جهاد س��ازندگی‬ ‫باید هم��واره در انجام امور در دس��تور کار قرار گیرد‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬جهاد س��ازندگی در دوران دفاع مقدس‬ ‫نقش بس��زایی داشته که متاس��فانه در جامعه کنونی‬ ‫کمتر به ان توجه ش��ده و ابعاد مختلف ان برای مردم‬ ‫و مسئوالن تبیین می ش��ود ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کشاورزی‬ ‫پایه و مولفه اصل��ی اقتصاد مقاومتی بوده و در تحقق‬ ‫سیاست ها و اهداف تعیین شده نقش بسزایی دارد که‬ ‫باید با حرکت جهادی مسئوالن اقدامات جدی در این‬ ‫زمینه انجام شود‪ .‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اموزش کش��اورزان در بازدهی تولید محصوالت‬ ‫نقش داش��ته که باید مورد توجه مدیران و مس��ئوالن‬ ‫مربوط قرار بگیرد تا این اقدام را در اولویت قرار دهند‪ .‬‬ ‫رتبه نخست تولید گل نرگس‬ ‫برای «دره شهر»‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان دره ش��هر گفت‪:‬‬ ‫دره شهر دارای رتبه نخست تولید گل نرگس در استان‬ ‫ایالم است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬علی غالمی با بیان اینکه‬ ‫کار برداش��ت گل نرگ��س در نرگس زارهای دره ش��هر‬ ‫اغاز شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان دره شهر یکی‬ ‫از معدود شهرستان های استان ایالم بوده که به تولید‬ ‫گل نرگس می پردازد‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کار برداشت گل نرگس در سطح ‪۱۳۰‬‬ ‫هکتار از نرگس زارهای شهرس��تان دره شهر طی هفته‬ ‫جاری اغاز ش��ده اس��ت و پیش بینی می ش��ود امسال‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون ش��اخه گل به طور عم��ده از نوع‬ ‫نرگس ش��هالیی به ارزش اقتصادی ‪ ۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫برداشت شود‪ .‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر با تاکید بر‬ ‫اینکه ش��رایط اقلیمی خاص شهرستان دره شهر سبب‬ ‫مرغوبیت و ماندگاری طوالنی این گل ش��ده است که‬ ‫طرفداران زیادی از شهرستان های کشور به ویژه استان‬ ‫ته��ران دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل نبود صنایع تبدیلی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد گل تولیدی به بازارهای گل در استان های‬ ‫اراک‪ ،‬اصفهان و به ویژه بازار گل تهران منتقل شده و‬ ‫در انجا مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬‬ ‫گنبد سلطانیه زنجان‪ ،‬دومین گنبد بلند جهان‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی قم با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه جریمه های ارزش اف��زوده در بخش صادرات‬ ‫بیداد می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی از بدو تولید‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫دریافت ش��ود‪ ،‬ای��ن ارزش ‪ ۹‬درصد باق��ی نمی ماند و‬ ‫هزینه ه��ای جانبی به ان اضاف��ه و در نهایت منجر به‬ ‫گرانی می شود‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬حس��ن اقاجانی نب��ود بازار و‬ ‫مش��تری را از مهم تری��ن مش��کالت ب��ازار ص��ادرات‬ ‫محصوالت اس��تان دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬اگر فکری‬ ‫برای ارزان ش��دن محصوالت نکنی��م در زمینه تولید‬ ‫سقوط می کنیم‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان قم با بیان اینکه‬ ‫در بررس��ی های انجام شده از کاالهای موجود در بازار‬ ‫استان ‪ ۸۷‬درصد کاالها چینی و خارجی است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همی��ن کاالهای خارجی ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد زیر‬ ‫قیمت ایران است‪ .‬‬ ‫وی تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی را فاجعه‬ ‫توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬در بررس��ی های انجام ش��ده‬ ‫متوجه شدیم که ‪ ۲۹‬درصد فروش تولیدات استان به‬ ‫عراق کاهش یافته اس��ت‪ ،‬بنابراین برنامه های جبرانی‬ ‫در نظ��ر گرفتیم‪ ،‬یکی از این اقدامات این بود که اقالم‬ ‫را با قیمت تمام شده عرضه کردیم‪ ،‬اما این روند موقت‬ ‫است‪ .‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی استان قم ارزش افزوده را موضوعی قابل‬ ‫تامل دانست‪.‬‬ ‫امراهلل احمدی‪ ،‬مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان دشتی بوشهر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به برداشت میانگین ‪۸‬تن میوه از هر هکتار باغ کنار پیوندی پیش بینی می شود‬ ‫تا پایان فصل برداش��ت بیش از ‪ ۶۷۲‬تن کنار پیوندی برداش��ت و به بازار عرضه‬ ‫شود ‪ ۸۴ .‬هکتار باغ بارور کنار پیوندی در دشتی وجود دارد و این شهرستان به‬ ‫عنوان قطب نخست تولید کنار پیوندی در استان بوشهر مطرح است‪ .‬‬ ‫غالمحسین جمیلی‬ ‫بسیاری از‬ ‫محصوالت‬ ‫دامی در زنجان‬ ‫تولید می شود‬ ‫که به دلیل‬ ‫نبود واحدهای‬ ‫فراوری این‬ ‫محصوالت را به‬ ‫دیگر استان ها‬ ‫ارسال می کنیم‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان زنجان با اشاره به‬ ‫س��فر سفیر دانمارک به زنجان می گوید‪ :‬دستاورد‬ ‫جلس��ه مش��ترک اتاق بازرگانی اس��تان زنجان و‬ ‫س��فیر دانمارک که در محل اتاق بازرگانی زنجان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬امضای تفاهمنامه ای برای گسترش‬ ‫روابط تجاری و اقتصادی بود‪.‬‬ ‫غالمحس��ین جمیل��ی در گفت وگ��و با‬ ‫می افزاید‪ :‬دانمارک رتبه نخست تولید فراورده ای‬ ‫لبن��ی را در دنیا دارد‪ ،‬همچنین در حوزه فراوری‬ ‫محصوالت کش��اورزی قابلیت های بس��یار باالیی‬ ‫دارد که س��ال های س��ال توانس��ته اند برای ذائقه‬ ‫اروپاییان تولید داشته باشند‪ .‬وی با تاکید براینکه‬ ‫زنجان هم حدود ‪۲/۵‬میلیون تن در س��ال‪ ،‬تولید‬ ‫مازاد محصوالت کشاورزی دارد‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بس��یاری از محص��والت دامی در‬ ‫زنجان تولید می ش��ود که به دلیل نبود واحدهای‬ ‫فراوری این محصوالت را به دیگر استان ها ارسال‬ ‫می کنی��م‪ .‬رییس ات��اق بازرگانی اس��تان زنجان‬ ‫با اش��اره به تمرکز بر بازارهای پیرامون ش��مال و‬ ‫غرب کش��ور‪ ،‬می گوید‪ :‬به عنوان نمونه بازار عراق‬ ‫که مراودات بس��یار خوب و مطلوبی با استان دارد‬ ‫یا بازار روسیه که به تازگی فرصت ها و مزیت های‬ ‫جدیدی را برای تاجران ایران فراهم کرده اس��ت‪،‬‬ ‫می تواند مورد توجه باشد‪ .‬جمیلی اظهار می کند‪:‬‬ ‫ب��رای شناس��ایی و معرفی واحده��ای توانمند و‬ ‫شرکت های تعیین کننده مالی و شرکت هایی که‬ ‫بتوانند در انتقال فناوری به این حوزه موثر باشند‪،‬‬ ‫مذاکراتی با س��فیر دانمارک انجام شد که یکی از‬ ‫موضوعات مطرح ش��ده‪ ،‬انتقال تجربیات در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ای تی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطب فناوری اطالعات در کشور‬ ‫وی با بیان اینکه استان زنجان در حال تبدیل‬ ‫شدن به قطب فناوری اطالعات در کشور است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تبدیل ش��دن زنجان به قطب فناوری‬ ‫اطالعات در کش��ور براساس مصوبه هیات دولت‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬در نتیجه قابلیت های دانمارک‬ ‫به عن��وان پنجمی��ن کش��ور در زمین��ه صنعت‬ ‫فناوری اطالعات می تواند به تحقق این هدف در‬ ‫زنجان کمک کند‪ .‬به گفته رییس اتاق بازرگانی‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬به همین منظ��ور در محل اتاق‬ ‫بازرگانی زنجان تفاهمنامه ای امضا و مقرر ش��د‬ ‫تس��هیالتی برای تاجران دو کش��ور فراهم شود‪.‬‬ ‫در زمینه اعزام و پذیرش هیات ها نیز به صورت‬ ‫تخصصی و با دقت و هماهنگی بیش��تر برخورد‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬ضم��ن اینکه ظرفیت های تجاری‬ ‫اس��تان را برای برگ��زاری و حض��ور هیات های‬ ‫خارجی تقوی��ت می کنیم‪ .‬وی اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫بعد از اتمام جلس��ه‪ ،‬س��فیر دانمارک از یکی از‬ ‫دانش��گاه های بین المللی اس��تان بازدید کرد که‬ ‫ظرفیت ه��ای علم��ی و ت��وان فارغ التحصیالن‬ ‫را از نزدی��ک مش��اهده کنند‪ .‬قرار ش��د باتوجه‬ ‫به اس��تعدادهای دانش��جویان و نیروی انسانی‪،‬‬ ‫همکاری های خود را بین دو کشور توسعه و ارتقا‬ ‫دهیم‪ .‬جمیلی می افزاید‪ :‬سفیر دانمارک سفر به‬ ‫زنج��ان را موفقیت امیز و مثب��ت ارزیابی کرد و‬ ‫معتق��د بود که از ظرفیت و قابلیت های اس��تان‬ ‫اگاه نبودند‪ ،‬بنابرای��ن این توانمندی ها می تواند‬ ‫برای حضور س��رمایه گذاران و تاجران دانمارک‬ ‫و ظرفیت های جدید برای زنجان نیز موثر باشد‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم با سلس��له اقدامات پیش بینی‬ ‫شده این اهداف مهم را محقق کنیم‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه‬ ‫ت تجاری جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫تراز مبادال ‬ ‫دانمارک‪ ،‬نامطلوب است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬حجم‬ ‫ص��ادرات ای��ران ب��ه دانم��ارک در مقابل حجم‬ ‫واردات��ی که از این کش��ور داریم‪ ،‬بس��یار ناچیز‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته کش��ور ما به بحث بازار مصرف در‬ ‫دانمارک توجهی ندارد‪ ،‬دانمارک کش��وری است‬ ‫ک��ه حدود ‪۷‬میلیون جمعیت دارد و از این لحاظ‬ ‫برای کش��ور ما جذابیتی ندارد که بتوانیم در این‬ ‫کشور صادراتی داشته باشیم‪ .‬وی بیان می کند‪:‬‬ ‫دانمارکی ه��ا توانس��ته اند محصوالت��ی مطابق با‬ ‫ذائقه اروپا و اسیا تولید کنند که برهمین اساس‬ ‫می توان به عنوان یک کار مش��ترک این برنامه را‬ ‫دنبال کرد که دستاورد فراوانی برای هر دو کشور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‪ ،‬ماشین االت مدرن می خواهد‬ ‫همچنین عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫زنجان با اش��اره به دیدار س��فیر دانم��ارک در اتاق‬ ‫بازرگانی زنجان می گوید‪ :‬در این جلسه که به دعوت‬ ‫اتاق بازرگانی زنجان از س��فیر دانمارک برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬جمعی از مس��ئوالن اس��تانی و فع��االن حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی و سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬محس��ن عطائی��ان در گفت وگو با‬ ‫با تاکید براینکه برای صادرات ش��یر خام به‬ ‫ماش��ین االت و فناوری مدرن نیاز داریم‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫تولی��د مواد غذای��ی به ویژه صنایع لبنی در اس��تان‬ ‫زنجان یکی از مهم ترین محورهای توس��عه به شمار‬ ‫می ای��د‪ ،‬به طوری که س��االنه ح��دود ‪۲۰۰‬هزار تن‬ ‫شیرخام در زنجان تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫هرچن��د دانم��ارک نمی توان��د بازار خوب��ی برای‬ ‫محصوالت ایرانی باش��د‪ ،‬اما می توان تولید مشترک‬ ‫ب��ا ه��دف بازاره��ای اروپای��ی و اس��یایی را به طور‬ ‫ج��دی در دس��تور کار ق��رار داد‪ .‬در همی��ن زمینه‬ ‫اس��تان زنجان با توجه به ت��وان باالیی که در تولید‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪ ،‬لبنی��ات و همچنین بخش‬ ‫فن��اوری اطالعات دارد‪ ،‬یکی از گزینه های مناس��ب‬ ‫برای همکاری با دانمارک اس��ت تا در فضای جدید‬ ‫اقتصادی و ب��دون هیچ محدودیت��ی بتواند بهترین‬ ‫فرصت را برای خود و البته منافع ملی رقم بزند‪.‬‬ ‫صادرات فرش زنجان ‪ ۷‬درصد کاهش داشته است‬ ‫ریی��س اداره فرش س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان زنجان از ص��ادرات ‪ ۹‬میلی��ون و ‪ ۶۸۸‬هزار دالر‬ ‫فرش این اس��تان طی ‪ ۱۱‬ماه س��ال ج��اری خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬صادرات ف��رش زنج��ان ‪ ۷‬درصد کاه��ش دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محس��ن جعفری از کاه��ش بیش از ‪۷‬‬ ‫درصدی صادرات فرش طی ‪ ۱۱‬ماه سال جاری در استان‬ ‫زنج��ان خبر داد و افزود‪ :‬طی این بازه زمانی ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۸۸‬هزار دالر صادرات فرش اس��تان بوده که در س��ال‬ ‫گذش��ته در همین بازه زمانی صادرات فرش بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۲۵‬هزار دالر بود‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه‬ ‫کش��ورهای خلیج فارس‪ ،‬المان‪ ،‬کانادا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬لبنان و‬ ‫ایتالی��ا مقصد فرش های زنجان بوده ان��د‪ ،‬تاکید کرد‪۹۰ :‬‬ ‫مرز «پرویزخان» و «خسروی» فعال است‬ ‫مرزهای رسمی خسروی و پرویزخان که پیش تر قرار بود‬ ‫به مدت ‪ 3‬روز تعطیل ش��ود کماکان ب��رای انجام واردات و‬ ‫صادرات کاال از این معبرهای رس��می فعال است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬سرپرس��ت فرمانداری قصرش��یرین افزود‪ :‬در چند روز‬ ‫گذش��ته اعالم ش��د که با توجه به برگ��زاری دهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی و پنجمین دوره مجلس‬ ‫خب��رگان رهب��ری مرزهای رس��می خس��روی و پرویزخان‬ ‫قصرش��یرین در روزهای ششم‪ ،‬هفتم و هشتم اسفند جاری‬ ‫به مدت ‪ 3‬روز تعطیل می ش��ود‪ .‬مرادعلی تاتار تصریح کرد‪:‬‬ ‫دس��تور لغو تعطیلی ای��ن مرزها با توجه ب��ه اهمیت انجام‬ ‫فعالیت و مبادالت مرزی از س��وی اس��تاندار کرمانش��اه به‬ ‫ای��ن فرمانداری ابالغ ش��د و بر این اس��اس رون��د واردات و‬ ‫صادرات کاال از مرزهای پرویزخان و خس��روی قصرشیرین‬ ‫مانند گذش��ته ادامه دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫برگزاری رویداد سیاس��ی پیش رو در هفتم اسفند و با هدف‬ ‫حضور و مش��ارکت گس��ترده مردم به ویژه فعاالن مس��تقر‬ ‫در مرز ش��امل کارکنان مجموع��ه اداری‪ ،‬گمرک‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫تاج��ران و رانن��دگان تمهیدات الزم برای اس��تقرار ش��عبه‬ ‫س��یار اخذ رای در این مرزهای رس��می اتخاذ ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همچنین تردد مس��افر و ترانزیت س��وخت‬ ‫از مرزهای رس��می خس��روی و پرویزخان قصرش��یرین نیز‬ ‫از این معبرهای رس��می همانند گذش��ته انجام می شود‪ .‬در‬ ‫مرزهای رسمی پرویزخان و خسروی به طور میانگین ‪ 5‬هزار‬ ‫نفر ش��امل کارگر‪ ،‬پیله ور‪ ،‬تاجر‪ ،‬رانن��ده‪ ،‬نیروهای خدماتی‬ ‫و انتظام��ی فعالیت می کنند‪ .‬هم اکن��ون ‪ ۵۴‬درصد صادرات‬ ‫کاالهای غیرنفتی کش��ورمان به عراق از طریق مرز رسمی و‬ ‫بین المللی پرویزخان قصرشیرین انجام می شود‪ .‬تاتار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬روزانه به طور میانگین شاهد تردد ‪ ۲۵۰‬مسافر به اقلیم‬ ‫کردس��تان عراق از طریق مرز رس��می پرویزخان هستیم و‬ ‫همچنی��ن روزانه بیش از یک ه��زار کامیون حامل کاالهای‬ ‫صادرات��ی از مرز بین المللی پرویزخان و ‪ ۵۰۰‬کامیون نیز از‬ ‫مرز خسروی به کشور عراق صادر می شود‪.‬‬ ‫درصد فرش دستباف تولیدی زنجان به نام سایر استان ها‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬رییس اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت زنجان با بیان اینکه‪ ،‬کیفیت فرش دستباف این‬ ‫استان بسیار ارزشمند و بی نظیر است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬طبیعی‬ ‫بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورداستفاده در تولیدات‬ ‫فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش ها می ش��ود‪.‬‬ ‫جعفری اظه��ار کرد‪ :‬اعمال تحریم های اقتصادی‪ ،‬کاهش‬ ‫قدرت خری��د مصرف کنندگان در کش��ورهای خارجی و‬ ‫قیمت باالی تمام ش��ده فرش ازجمله علل کاهش میزان‬ ‫صادرات فرش دس��تباف اس��تان زنجان است‪ .‬طی بهمن ‬ ‫س��ال جاری صادرات فرش اس��تان زنجان یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫حضور سرمایه گذاران ایتالیایی در مازنداران‬ ‫ش��ماری از س��رمایه گذاران ایتالیای��ی ب��ا اس��تاندار‬ ‫مازندران در محل س��الن اس��تانداری دی��دار کردند و با‬ ‫ظرفیت های س��رمایه گذاری این استان اش��نا شدند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬ربیع فالح در این نشس��ت ضمن قدردانی‬ ‫از حضور س��رمایه گذاران ایتالیای��ی گفت‪ :‬مازندران یکی‬ ‫از اس��تان های بی نظیر با اب و هوایی استثنایی در ایران‬ ‫است و ظرفیت های بزرگی برای سرمایه گذاری دارد‪ .‬وی‬ ‫به س��فر رییس جمهوری ایران به اروپا و حضور در کشور‬ ‫ایتالیا اشاره و ابراز امیدواری کرد که با لغو کامل تحریم ها‬ ‫و تحقق برجام ش��اهد گسترش مبادالت تجاری و توسعه‬ ‫سرمایه گذاری در دو کشور باشد‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازن��دران وج��ود ‪ 3‬بندر مهم تج��اری و ‪3‬‬ ‫فرودگاه را در استان زمینه س��از تحقق کریدور شمال –‬ ‫جنوب دانس��ت و افزود‪ :‬ساالنه ش��اهد حضور میلیون ها‬ ‫مس��افر و گردش��گر در مازن��دران هس��تیم و در ح��وزه‬ ‫گردشگری س�لامت‪ ،‬طبیعت گردی و گردشگری استان‬ ‫قابلیت های ارزشمندی دارد‪ .‬وی توسعه همکاری با کشور‬ ‫روسیه و استفاده بیشتر از بازار بزرگ روسیه و کشورهای‬ ‫همس��ایه را از جمله برنامه های مح��وری مازندران اعالم‬ ‫ک��رد و ادامه داد‪ :‬این اس��تان می تواند در زمینه ترانزیت‬ ‫بس��یاری از محصوالت و کااله��ا نقش افرینی کند‪ .‬فالح‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در تمام زمینه ها بخش خصوصی مازندران‬ ‫امادگی کامل دارد و اس��تانداری نیز ب��ا اختیار کامل بر‬ ‫اساس قانون از س��رمایه گذاری خارجی حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی وجود دریای خ��زر‪ ،‬جنگل های هیرکانی و پهن برگ‬ ‫و تولی��دات کش��اورزی را از فرصت ه��ای مناس��ب برای‬ ‫سرمایه گذاری در استان خواند و اظهار کرد‪ :‬مازندران در‬ ‫تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی کشور رتبه نخست‬ ‫را دارد و س��رمایه گذاری در حوزه شیالت‪ ،‬زراعت چوب‪،‬‬ ‫ترانزی��ت کاال‪ ،‬ایجاد نیروگاه های ب��رق‪ ،‬پروژه های بزرگ‬ ‫نفتی و انرژی از جمله محورهای مهمی است که می تواند‬ ‫در حوزه سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رقابت نشان(برند)های تلفن همراه‬ ‫ش��رکت چینی هواوی‪ ،‬سومین شرکت بزرگ تولیدکننده تلفن های همراه با‬ ‫عرضه کاال با قیمت مناس��ب در مقایسه با کیفیت و نواوری در رقابت سختی با‬ ‫ش��رکت های بزرگ این بخش یعنی سامسونگ و اپل قرار دارد‪ .‬شرکت هواوی‬ ‫‪7/3‬درص��د بازار تلفن های همراه را در اختیار دارد‪ .‬حجم فروش این کمپانی در‬ ‫‪ 3‬ماهه اخر سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۵۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫انگلیس در انتظار همه پرسی برای جدایی از اروپا‬ ‫دسترسی بریتانیا به بازار اتحادیه اروپا محدود می شود؟‬ ‫اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی‪-‬سیاسی است‬ ‫که با حضور ‪ ۲۸‬کش��ور اروپایی تش��کیل شده است‪ .‬‬ ‫منش��ا اتحادیه اروپا به جامعه اقتص��ادی اروپا که در‬ ‫س��ال ‪۱۹۵۷‬م ب��ا توافقنامه رم بین ‪ ۶‬کش��ور اروپایی‬ ‫شکل گرفت و یک اتحادیه اقتصادی بود باز می گردد‪ .‬‬ ‫انگلس��تان یکی از اعض��ای این اتحادیه اس��ت اما در‬ ‫ش��رایط اکنونی به دلی��ل وجود مخالفان بس��یار در‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬اختالفات این کش��ور با اتحادیه اروپا بر‬ ‫س��ر برخی از قوانین این اتحادی��ه و اختالفات کابینه‬ ‫دولت انگلستان‪ ،‬مقامات دولتی این کشور قصد دارند‬ ‫همه پرسی بر سر باقی ماندن و یا جدایی از این اتحادیه‬ ‫را بر گزار کنند ‪ .‬به گزارش اسکای نیوز‪ ،‬دیوید کامرون‬ ‫نخس��ت وزیر انگلس��تان در جمع نمایندگان پارلمان‬ ‫این کش��ور گفت که اگر نتیجه همه پرسی جدایی این‬ ‫کش��ور از اتحادیه اروپا منفی باشد‪ ،‬همه پرسی دومی‬ ‫برگزار نخواهد ش��د ‪ .‬ما بر این باوریم که اتحادیه اروپا‬ ‫مش��اغل‪ ،‬س��رمایه و امنیت برای کارگران‪ ،‬مشتریان‬ ‫و محیط می اورد و قانع ش��دیم ک��ه رای به ماندن در‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا بهترین مزایا را برای م��ردم به ارمغان‬ ‫م��ی اورد ‪ .‬همه پرس��ی ب��رای ماندن یا جداش��دن از‬ ‫اتحادیه اروپا در انگلستان ‪ 4‬ماه اینده برگزار می شود‪ .‬‬ ‫دیوید کامرون‪ ،‬نخست وزیر بریتانیا نسبت به محدود‬ ‫ش��دن دسترس��ی بریتانیا به ب��ازار اتحادی��ه اروپا در‬ ‫ص��ورت خ��روج از این نهاد هش��دار داده اس��ت ‪ .‬این‬ ‫همه پرس��ی در ‪ 23‬ژوئن س��ال جاری میالدی (‪ 3‬تیر‬ ‫‪ )1395‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره گف��ت‪3 :‬میلیون فرصت ش��غلی‬ ‫ب��ه مبادالت م��ا با اروپا وابس��ته اند ‪ .‬البت��ه در صورت‬ ‫خارج ش��دن از اتحادیه قرار نیس��ت همه این شغل ها‬ ‫موجودی��ت خ��ود را از دس��ت بدهند ب��ا اینکه در ان‬ ‫صورت هم باید با اروپا تجارت داش��ته باش��یم ‪ .‬اما اگر‬ ‫اروپا را ترک کنیم ایا می توانیم بگوییم که اینده همه‬ ‫این مش��اغل تامین خواهد بود؟ ای��ا ضررهای خارج‬ ‫ش��دن ما از اروپا بیش��تر از فایده های ان نخواهد بود؟‬ ‫من که معتقد نیستم بتوانیم موفق شویم‪.‬‬ ‫نخست وزیر انگلستان و سران ‪ ۲۷‬کشور دیگر عضو‬ ‫اتحادیه اروپا طی روزهای ‪ 18‬و ‪ 19‬فوریه سال جاری‬ ‫میالدی در بروکسل برای طرح اصالح قواعد روابط این‬ ‫کش��ور و این اتحادیه به گفت وگو نشستند ‪ .‬درنهایت‬ ‫توافقی حاصل شد که به موجب ان کامرون اعالم کرد‬ ‫‪ ۲۳‬ژوئن س��ال جاری یک همه پرسی جدایی برگزار‬ ‫خواهد ش��د ‪ .‬کام��رون تاکید دارد که انگلس��تان باید‬ ‫در اتحادی��ه اروپا باقی بماند ام��ا برخی اعضای حزب‬ ‫وی مخالف این نظر و با پیوس��تن به کمپین مخالفان‪،‬‬ ‫خواستار جدایی از اتحادیه اروپا هستند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ‪ 44‬درصد از ص��ادرات‬ ‫انگلستان در سال ‪ 2014‬میالدی به اتحادیه اروپا بوده‬ ‫و ‪ 56‬درصد از واردات این کش��ور در حوزه محصوالت‬ ‫و خدمات نیز از این اتحادیه بوده اس��ت ‪ .‬گفتنی است‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬م ‪ 61/6‬میلی��ارد دالر ارزش تجارت‬ ‫انگلس��تان و اتحادیه اروپا بوده و تجارت انگلس��تان با‬ ‫اتحادیه اروپا از س��ال ‪ 1999‬تا ‪ 2014‬م س��االنه ‪2/5‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫بازار با تاثیر گرفتن از مس��ئله خروج انگلس��تان از‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬پوند انگلس��تان را زیر فشار فروش قرار‬ ‫داده اس��ت ‪ .‬بر اس��اس گزارش «ک��ردی اگریکول»‬ ‫فرانس��ه؛ ‪ 42‬درصد س��رمایه گذاران انتظار دارند که‬ ‫انگلس��تان از اتحادیه اروپا خارج شود ‪ .‬بانک انگلستان‬ ‫برای چنین س��ناریویی اماده می ش��ود ‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫سخنان رییس بانک مرکزی انگلستان‪ ،‬مارک کرنی‪،‬‬ ‫در ص��ورت نی��از‪ ،‬بانک مرک��زی از تس��هیالت پولی‬ ‫بیشتری استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ اتحادیه اروپا و انگلس��تان با یکدیگر‬ ‫مش��کالتی در طول تاریخ داش��ته اند ‪ .‬بریتانیا نخست‬ ‫از مش��ارکت در مذاک��رات ایجاد جوام��ع اروپایی در‬ ‫ده��ه ‪ 1950‬میالدی خودداری کرد‪ ،‬س��پس در دهه‬ ‫‪ 1960‬م خواهان پیوس��تن به ان شد که در دو نوبت با‬ ‫درخواست ان مخالفت کرد ‪ .‬این کشور در سال ‪1971‬‬ ‫م مذاکرات خوبی را انجام داده و در س��ال ‪ 1973‬م به‬ ‫عضویت کام��ل جامعه اروپایی درام��د ‪ .‬به هرحال از‬ ‫س��ال ‪ 1973‬م رابطه میان بریتانیا و دیگر کشورهای‬ ‫اروپایی با نبود اعتماد و تضاد همراه بود و عضویت این‬ ‫کشور در اتحادیه اروپا‪ ،‬همچنان مناقشه برانگیز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضررهای انگلستان در صورت جدایی‬ ‫به عقیده کارشناس��ان در صورت جدایی انگلستان‬ ‫از اتحادیه اروپا این کش��ور متحمل ضررهای بسیاری‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫حس��ام الدین واعظ زاده‪ ،‬استاد دانش��گاه تهران به‬ ‫می گوید‪ :‬دع��وای انگلس��تان و اتحادیه اروپا‬ ‫داس��تان بس��یار طوالنی دارد و مربوط به ‪ 15‬س��ال‬ ‫گذش��ته اس��ت ‪ .‬به تازگی دولت محافظ��ه کار که در‬ ‫انگلس��تان بر س��ر کار امده زیر فش��ار قرار گرفته که‬ ‫موضع خود را درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا‬ ‫روشن کند‪ .‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬کامرون به این نتیجه رس��ید که فعال‬ ‫در اتحادی��ه اروپا باقی بماند اما ‪ 6‬نفر از اعضای کابینه‬ ‫دولت انگلستان با این تصمیم مخالفت کردند‪.‬‬ ‫واعظ زاده عنوان می کند‪ :‬اگر انگلس��تان از اتحادیه‬ ‫اروپا بیرون بیاید متحمل ضررهای بسیاری می شود‪ .‬‬ ‫اتحادیه اروپ��ا و اعضای ان موجب ش��ده اند بازار کار‬ ‫انگلس��تان رون��ق یابد ‪ .‬همچنین اتحادی��ه اروپا و ‪27‬‬ ‫عضو ای��ن اتحادیه ارتباط تج��اری و اقتصادی خوبی‬ ‫با انگلس��تان دارند که در صورت جدایی انگلس��تان از‬ ‫اتحادیه اروپا این فرصت ها و روابط مناس��ب از دست‬ ‫می رود ‪ .‬اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود ارتباط‬ ‫این کش��ور با اعض��ای اتحادیه اروپ��ا کاهش می یابد‬ ‫بنابراین این کش��ور اگر بخواه��د ارتباطات اقتصادی‬ ‫و تجاری خود را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ‬ ‫کند باید تعرفه ه��ا و مالیات های س��نگینی بپردازد ‪.‬‬ ‫انگلس��تان اکن��ون ب��دون پرداخت تعرف��ه و حقوق‬ ‫و ع��وارض گمرک��ی ارتباط��ات اقتص��ادی و تجاری‬ ‫مناسبی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد و به طور‬ ‫حتم باقی ماندن در اتحادیه اروپا از نظر تجاری به نفع‬ ‫انگلستان است‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬انگلس��تان اگر از اتحادیه اروپا جدا‬ ‫شود در حوزه اقتصادی و تجاری ضرر خواهد کرد‪ .‬‬ ‫واعظ زاده اظهار می کند‪ :‬همچنین اس��کاتلندی ها‬ ‫نیز تمایل دارند در اتحادیه اروپا باقی بمانند ‪ .‬اسکاتلند‬ ‫‪ 2‬س��ال پیش رفراندومی برگزار ک��رد به منظور جدا‬ ‫ش��دن از انگلستان‪ ،‬اگر انگلستان از اتحادیه اروپا جدا‬ ‫شود‪ ،‬موجب تش��دید جدایی طلبی اس��کاتلندی ها‬ ‫می شود و ممکن است رفراندوم دیگری برگزار کنند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬مس��ائل بس��یار پیچیده ای بر س��ر راه‬ ‫جدای��ی انگلس��تان از اتحادیه اروپا وج��ود دارند ‪ .‬در‬ ‫همین حال اگر انگلس��تان در اتحادیه اروپا باقی بماند‬ ‫بای��د ش��رایط خود را تغیی��ر دهد چراکه این کش��ور‬ ‫قوانی��ن اقتصادی و قوانین پارلمان��ی اتحادیه اروپا را‬ ‫قبول ندار د ‪ .‬انگلستان خود را از تمامی کشورهای عضو‬ ‫اتحادیه اروپا باالتر می داند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ته��ران درباره تاثی��ر جدایی‬ ‫انگلس��تان از اتحادیه اروپا عنوان می کند‪ :‬انگلس��تان‬ ‫قوی تری��ن اقتص��اد را در اروپ��ا دارد و ثبات اقتصادی‬ ‫انگلس��تان ثبات دراز مدتی در حوزه ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی ب��وده و بازوی بس��یار قوی‬ ‫اقتصادی برای اتحادیه اروپا به ش��مار می رود ‪ .‬با توجه‬ ‫مزایای کانال سوئز برای ایران و جاده ابریشم‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی برایم��ار انگلیس افتت��اح کانال‬ ‫س��وئز را واقعه پرس��ودی برای پروژه جاده ابریش��م به‬ ‫عن��وان خط ارتباطی میان ‪ 60‬کش��ور دنی��ا و به ویژه‬ ‫ایران دانست‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬موسسه پژوهشی برایمار‬ ‫انگلیس افتتاح کانال سوئز را واقعه پرسودی برای پروژه‬ ‫جاده ابریش��م به عنوان خط ارتباطی میان ‪ 60‬کش��ور‬ ‫دنی��ا و به ویژه ایران دانس��ت و تاکید ک��رد‪ :‬پروژه راه‬ ‫ابریشم‪ ،‬ایران و بازار پاالیشگاه های در حال رشد هندی‬ ‫از جمله بزرگترین ذی نفع��ان اغاز به کار کانال جدید‬ ‫سوئز هستند‪.‬‬ ‫این موسس��ه یاداور ش��د‪ :‬این مهم به ویژه در بخش‬ ‫انرژی و با توجه به نیاز روزافزون به این بخش در همه‬ ‫جای جهان اهمیت ویژه ای دارد و در این میان ایران به‬ ‫عنوان صادر کننده مهم انرژی عالوه بر حفظ مشتریان‬ ‫اس��یایی خود پس از لغ��و تحریم ها راه های جدیدی را‬ ‫ب��رای ص��ادرات پیش روی خود دارد ک��ه از ان جمله‬ ‫می توان به فعالیت دوباره مش��تریان قدیمی این کشور‬ ‫در اروپای جنوبی برای نفت خام ایران اش��اره کرد که‬ ‫انتقال ان از طریق کانال سوئز با سهولت بیشتری انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی ای��ن موسس��ه پژوهش��ی در نخس��تین‬ ‫کنفرانس جهانی کانال س��وئز در کایرو اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫دهه های ‪ 70‬و‪ 80‬می�لادی نفت خام خاورمیانه راهی‬ ‫غرب می ش��د اما این رون��د در قرن کنونی تغییر کرده‬ ‫و محصوالت پاالیش��گاهی خاورمیان��ه در حال حاضر‬ ‫پاسخگوی شرق هستند‪ .‬پاالیشگاه های خاورمیانه ای نه‬ ‫تنها نیاز کشورهای اطراف خود را تامین می کنند بلکه‬ ‫پ��ا را فراتر نهاده و به صادرات محصوالت نفتی به همه‬ ‫جای جهان اقدام کرده اند که تجارت پرسودی برای این‬ ‫کشورها به شمار می رود‪.‬‬ ‫پتروپولس اظهار کرد‪ :‬کش��ورهای شمال شرق اسیا‬ ‫در ح��ال حاضر در حال تولید گازوئیل هس��تند که به‬ ‫زودی راهی غرب می ش��ود‪ .‬بازیگران اصلی این صحنه‬ ‫در حال حاضر اقدام به س��فارش س��اخت افراماکس و‬ ‫سوئزماکس های جدید کردند که با گذر از کانال سوئز‬ ‫گازوئیل تولیدی را از پاالیشگاه ها در ژاپن و کره جنوبی‬ ‫به غرب می رس��انند‪ .‬وی در پایان از رش��د چش��مگیر‬ ‫صنع��ت ال ان ج��ی س��خن به می��ان اورد ک��ه بخش‬ ‫خصوصی هند با تکمیل پروژه های پاالیش��گاهی خود‬ ‫نقش بسزایی در این امر ایفا می کند‪.‬‬ ‫به همه این موارد با این حال اگر انگلس��تان از اتحادیه‬ ‫اروپا جدا شود این اتحادیه نیز متضرر می شود‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬نکته دیگر رابطه امریکا با اتحادیه اروپا‬ ‫اس��ت؛ اگر انگلس��تان از اتحادیه اروپا جدا شود نفوذ‬ ‫امریکا در اتحادیه اروپا کم می شود ‪ .‬انگلستان به دلیل‬ ‫رابطه و فرهنگ انگلوساکسون جای پایی برای امریکا‬ ‫به شمار می رود که بتواند در اتحادیه اروپا نفوذ داشته‬ ‫باشد‪ .‬‬ ‫واعظ زاده درباره باقی ماندن انگلس��تان در اتحادیه‬ ‫اروپا اظه��ار می کند‪ :‬انگلس��تان بس��یاری از قوانین‬ ‫اتحادی��ه اروپا را قبول ندارد ‪ .‬به عن��وان نمونه مالیات‬ ‫محص��والت کش��اورزی در اتحادیه اروپا باالس��ت و‬ ‫انگلس��تان می خواهد مالیات محصوالت کشاورزی را‬ ‫در کشور خود به دلیل شرایط اب و هوایی و مشکالت‬ ‫کشاورزی کاهش دهد‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬از طرفی کمک های انگلس��تان به‬ ‫اتحادیه اروپا بس��یار کم اس��ت و این کشور نیز باید به‬ ‫اندازه فرانس��ه و المان در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری‬ ‫ک��رده و وام های��ی را ب��ه اتحادیه اروپا اعط��ا کند‪ .‬اگر‬ ‫انگلیس بخواه��د در اتحادیه اروپا باقی بماند باید این‬ ‫مش��کالت را حل و فص��ل کند ام��ا در مقابل اتحادیه‬ ‫اروپا مقاومت می کند و به نظر نمی رس��د به نتیجه ای‬ ‫برسند ‪.‬‬ ‫واعظ زاده در ادامه می گوید‪ :‬اکنون مخالفان حضور‬ ‫انگلس��تان در اتحادیه اروپا نسبت به ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫افزایش یافته و به ‪ 2‬برابر گذشته رسیده است ‪ .‬در میان‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬مردم و سیاست مداران‪ ،‬افراد بسیاری‬ ‫مخالف حضور انگلستان در اتحادیه اروپا هستند‪ .‬‬ ‫‹ ‹ارزش ارز تعیین کننده است‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که ضرر یا سود انگلستان در‬ ‫صورت جدایی از اتحادیه اروپا پس از تعیین ارزش ارز‬ ‫این کشور در بازارهای جهانی تعیین می شود‪ .‬‬ ‫علینقی خاموش��ی‪ ،‬رییس اتاق ایران و انگلیس نیز‬ ‫ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬در انگلس��تان عده ای با عضویت‬ ‫انگلس��تان در اتحادی��ه اروپا مخالف هس��تند چراکه‬ ‫معتقدند این کش��ور از اتحادیه اروپا برتر و باالتر است‪ .‬‬ ‫انگلس��تان کش��ور ازادی اس��ت و برای رفع اختالف‬ ‫نظرها همه پرسی برگزار می کنند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬اگر انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شود‬ ‫تبادالت مالی و اقتصادی انگلس��تان ب��ا اتحادیه اروپا‬ ‫و کش��ورهای عضو این اتحادیه نی��ز کاهش می یابد‪ .‬‬ ‫به ه��ر روی ضرر یا نفع جدایی انگلس��تان از اتحادیه‬ ‫اروپا زمانی تعیین می ش��ود که مش��خص شود ارزش‬ ‫ارزی انگلس��تان در دنیا چه میزان است‪ .‬به طور قطع‬ ‫اگر ارزش پوند کاهش یابد انگلس��تان متضرر ش��ده‬ ‫و اگ��ر ارزش ان در مبادالت تج��اری جهانی افزایش‬ ‫یابد این کش��ور متنفع خواهد ش��د‪ .‬خاموشی عنوان‬ ‫می کند‪ :‬اکنون اتحادیه اروپا با رکود ش��دید اقتصادی‬ ‫مواجه است ‪ .‬اگر انگلس��تان از اتحادیه اروپا جدا شود‬ ‫ش��رایط تجارت اتحادیه اروپا با انگلس��تان بر مبنای‬ ‫نیاز کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا خواه��د بود؛ اگر‬ ‫محصولی که نیاز دارند در انگلس��تان به فروش برسد‬ ‫ان را از انگلس��تان خریداری می کنند و روابط تجاری‬ ‫تنه��ا بر مبنای صادرات و واردات محصوالت مورد نیاز‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا از انگلستان خواهد بود‪ .‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫علینقی خاموشی‬ ‫در انگلستان‬ ‫عده ای با‬ ‫عضویت‬ ‫انگلستان در‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫مخالف هستند‬ ‫چراکه معتقدند‬ ‫این کشور از‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫برتر و باالتر‬ ‫است‬ ‫چرا پول های ایرفرانس در مصر بلوکه شد؟‬ ‫ش��رکت هواپیمای��ی ایرفرانس‪ ،‬خواهان اس��ترداد‬ ‫‪ 13‬میلی��ون دالر از درامدهای بلوکه ش��ده خود در‬ ‫بانک های مصر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تین نی��وز به نق��ل از رویت��رز‪ ،‬کیس‬ ‫اورس��م‪ ،‬مدیر اجرایی ش��رکت فرانس��وی – هلندی ‬ ‫ایر فران��س کِ��ی ال ام‪ ،‬در مص��ر گفت‪ :‬این ش��رکت از‬ ‫م��اه اکتبر به بعد نتوانس��ته درامدهای خود را از این‬ ‫کش��ور خارج کند و به همین علت هفته گذش��ته از‬ ‫وزارت گردش��گری مصر و رییس بان��ک مرکزی این‬ ‫کش��ور برای حل این مش��کل درخواست کمک کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هم��ه ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی در مصر با این مش��کل مواجه هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم��ه درامدهای ما در بانک مرکزی مصر س��رگردان‬ ‫اس��ت و در عی��ن حال هزینه ه��ای ما مانن��د هزینه‬ ‫اج��اره هواپیما‪ ،‬خرید س��وخت‪ ،‬حق��وق کارکنان و‪...‬‬ ‫هی��چ تغییری نکرده و همه ای��ن هزینه ها باید با دالر‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬از این رو این امر ادامه فعالیت ما را با‬ ‫مشکل جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫اورسم با اش��اره به اینکه ایرفرانس به شدت از نظر‬ ‫مالی تحت فش��ار است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 5‬سال اخیر همواره‬ ‫با وجود تمام مش��کالت از مصر حمایت کرده ایم‪ ،‬اما‬ ‫نمی توانیم اموال خود را تحویل بگیریم و این عادالنه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مصر از انقالب ژانویه ‪ 2011‬تاکنون به علت ناارامی‬ ‫و تن��ش سیاس��ی و در نهای��ت بی میلی و احس��اس‬ ‫ناامنی گردش��گران و س��رمایه گذاران خارجی در این‬ ‫کش��ور‪ ،‬با کاه��ش ش��دید درامده��ای ارزی مواجه‬ ‫شده‪ .‬این درحالی است که گردشگری و سرمایه گذاری‬ ‫خارجی دو منبع اصلی تامین ارز موردنیاز این کش��ور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ذخایر ارزی این کش��ور ب��ا کاهش بیش‬ ‫از ‪ 50‬درص��د تنه��ا ب��ه ‪ 16/4‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با انفجار تروریستی هواپیمای روسی‬ ‫در صحرای س��ینا در اواخر اکتبر گذش��ته و کش��ته‬ ‫ش��دن ‪ 224‬سرنشین ان‪ ،‬صنعت گردشگری در مصر‬ ‫بازهم تح��ت تاثیر قرار گرفت و مس��کو نیز به دنبال‬ ‫ای��ن حادثه‪ ،‬تصمیم به توقف اعزام گردش��گر به مصر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 150‬میلیون‬ ‫دالری هند در چابهار‬ ‫هن��د تصویب کرد که به زودی ‪ 150‬میلیون دالر برای‬ ‫توسعه بندر چابهار در ایران سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از اسوش��یتدپرس‪ ،‬هند برای‬ ‫سرمایه گذاری در چابهار ‪150‬میلیون دالر سرمایه گذاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫توس��عه بندر چابهار شامل انتقال کاال به افغانستان که‬ ‫در همسایگی پاکستان قرار دارد نیز می شود‪.‬‬ ‫دهلی نو تفاهمنامه چندی��ن میلیون دالری را با تهران‬ ‫در ماه مه گذش��ته امضا کرد تا بندر ساحلی جنوب شرق‬ ‫ایران را توس��عه دهد اما هنوز این قرارداد اجرایی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت ؛ ناندرا مودی نخست وزیر این‬ ‫کشور این مبلغ را تایید کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش؛ اجرای این پروژه فرصت بس��یار‬ ‫مناسبی را برای کش��ورهای هندی‪ ،‬برای نفوذ بیشتر در‬ ‫منطق��ه ایجاد خواهد کرد‪ .‬این بیانی��ه تاکید می کند که‬ ‫هندوس��تان در حال مذاکره برای اجرای این پروژه است‬ ‫که باعث افزایش س��رمایه گذاری و تجارت با ایران و دیگر‬ ‫کشورها به ویژه افغانستان خواهد شد‪.‬‬ ‫توس��عه این بندر همچنین باعث رقابت بیشتر با چین‬ ‫می ش��ود که این کش��ور در حال حاضر س��رمایه گذاری‬ ‫سنگینی در بندر گوادر در پاکستان انجام می دهد‪ .‬چین‬ ‫می خواهد منافع تجاری بیشتری را در منطقه کسب کند‪.‬‬ ‫عبداله عبداله‪ ،‬مدیر اجرایی در افغانستان ابراز امیدواری‬ ‫کرده بود که طرح اولیه بندر چابهار به زودی تایید شود‪.‬‬ ‫عبداله همچنین گفت‪ :‬توس��عه بن��در چابهار در ایران‬ ‫کلید تجارت توس��عه هند و افغانستان خواهد بود‪ .‬توسعه‬ ‫این بندر می تواند دروازه ای به سوی انرژی جدید و مسیر‬ ‫تجارت نه تنها در افغانس��تان بلکه در اسیای مرکزی نیز‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫حذف تجارت با دالر از ‪ 7‬بخش‬ ‫اقتصادی روسیه و هند‬ ‫روس��یه و هند س��از و کار حذف دالر از روابط تجاری‬ ‫دو کش��ور را ام��اده می کنن��د و ‪ ۷‬بخش مه��م از جمله‬ ‫کشاورزی‪ ،‬داروس��ازی‪ ،‬طال و جواهرات‪ ،‬تجهیزات فنی و‬ ‫ماشینی‪ ،‬نفت و گاز و منس��وجات در اولویت حذف دالر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راش��ا تودی‪ ،‬س��فیر هند در‬ ‫روسیه اعالم کرد‪ :‬دو کشور نقشه راهی را اماده می کنند‬ ‫ت��ا روابط تجاری انها در غیاب دالر و توس��ط ارز ملی دو‬ ‫کش��ور انجام شود‪ .‬ش��رکت های دو کش��ور عالقه مند به‬ ‫استفاده از ارزهای ملی در تجارت دو کشور هستند‪.‬‬ ‫پانکاج س��اران‪ ،‬س��فیر هند در روسیه گفت‪ :‬دهلی نو و‬ ‫مس��کو با هدف توس��عه اقتصادی و همکاری تجاری این‬ ‫کار را انج��ام می دهند‪ .‬انها همچنین ‪ 7‬بخش مهم مانند‬ ‫کشاورزی‪ ،‬داروس��ازی‪ ،‬طال و جواهرات‪ ،‬تجهیزات فنی و‬ ‫ماش��ینی‪ ،‬نفت و گاز و منس��وجات را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اند‪.‬‬ ‫حذف س��لطه دالر در تجارت بین المللی مدت هاس��ت‬ ‫کلید خورده و بس��یاری از کشورها توافق های دوجانبه و‬ ‫چند جانب��ه در این زمینه انجام داده اند‪ ،‬روس��یه به ایران‬ ‫پیشنهاد داده که توافق دوجانبه ای برای حذف دالر انجام‬ ‫دهند‪ ،‬اما تاکنون اقدام جدی از س��وی ایران انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ افزایش بودجه پنتاگون‬ ‫برای خرید سالح ‬ ‫بودجه پیشنهادی ‪ 583‬میلیارد دالری پنتاگون‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع امریکا‪ ،‬برای س��ال ‪ 2017‬میالدی که توس��ط این‬ ‫نهاد ارائه شده سرمایه مورد نیاز برای هواپیماهای جنگی‪،‬‬ ‫هلی کوپت��ر ‪ ،‬کش��تی های جنگی و وس��ایل حمل و نقل‬ ‫نظامی را کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ص��دای اقتصاد‪ ،‬مدی��ران نظام��ی امریکا‬ ‫می گوین��د کاهش این تجهیزات که ب��ه ارزش میلیاردها‬ ‫دالر اس��ت‪ ،‬می تواند ب��ه هزینه کردن پول بیش��تر برای‬ ‫جنگ در سوریه‪ ،‬عراق و افغانستان کمک کند‪ .‬این پول ها‬ ‫همچنین ص��رف به خدمت گرفتن نیروه��ای نظامی در‬ ‫غرب اقیانوس ارام و اروپا می ش��ود که در نتیجه افزایش‬ ‫درگیری ها در روس��یه و چین نیاز به انها احس��اس شده‬ ‫است‪ .‬اما ش��واهد نشان می دهد که پنتاگون بودجه مورد‬ ‫نیاز برای یک س�لاح را کاهش ن��داده و در عوض با ده ها‬ ‫میلیون دالر سرمایه گذاری اضافی ان را دو برابر نیز کرده‬ ‫اس��ت؛ موشک های ضد کشتی‪ .‬به نظر می رسد که خیلی‬ ‫ناگهانی‪ ،‬تخریب کردن کشتی های جنگی دشمن به یکی‬ ‫از اولویت های پنتاگون تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع امریکا گفته اس��ت‪ :‬ما ب��ا رقبای خود که در‬ ‫اقیانوس های ب��از با ما چالش ایج��اد می کنند مواجهیم‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز داریم سرمایه گذاری های خود را برای مقابله‬ ‫با قابلیت های پیشرفته انها متعادل کنیم ؛ با روشی که ما‬ ‫برای مدت ها ان را کنار گذاشته بودیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه کتاب پاریس‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه کتاب پاریس از ‪ 27‬اسفند جاری تا اول فروردین سال اینده برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬موسسه نمایش��گاه های فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه ‪600‬‬ ‫عنوان کتاب در زمینه های ایران شناسی‪ ،‬ادبیات کهن و مدرن‪ ،‬هنر‪ ،‬اموزش زبان‬ ‫فارس��ی و ‪ ...‬را در غرفه ای به مس��احت ‪ 40‬مترمربع به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از بزرگترین گردهمایی موبایلی دنیا گزارش می دهد‬ ‫زلزله فناورانه در بارسلونا‬ ‫دس��تکم ‪ ۱۵‬س��ال از ان زمان می گذرد که خرید‬ ‫تلفن هم��راه تنها برای افراد مرفه جامعه میس��ر بود‬ ‫و در طول این س��ال ها پیش��رفت فن��اوری به قدری‬ ‫بوده که حاال ش��اهد حضور گس��ترده تلفن همراه در‬ ‫زندگی ش��خصی خود هستیم‪ .‬این روزها تلفن همراه‬ ‫را می توان بخشی از وجود هرکس دانست و تصور یک‬ ‫روز بدون ان می تواند بس��یار سخت باشد‪ .‬گسترش‬ ‫اس��تفاده از تلف��ن همراه باعث ش��ده ش��رکت های‬ ‫مختلف��ی پا به عرصه ظهور گذاش��ته و ب��ه رقابت با‬ ‫یکدیگر بپردازند‪ ،‬رقابتی که س��االنه میلیاردها دالر‬ ‫گردش مالی را رقم می زند و باعث ش��ده شرکت هایی‬ ‫مانند اپل و سامسونگ تبدیل به قطب های اقتصادی‬ ‫کشورهای خود شوند‪.‬‬ ‫زمان��ی که ش��رکت های بزرگی در ی��ک صنعت یا‬ ‫حوزه تجاری حضور دارن��د برای رقابت با یکدیگر در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی شرکت می کنند‪ .‬در دنیای‬ ‫فن��اوری و تلفن هم��راه نیز به همین صورت اس��ت و‬ ‫یک نمایشگاه حرفه ای برای این حوزه هر سال برگزار‬ ‫می ش��ود‪« .‬کنگره جهانی موبایل» هر سال در فوریه‬ ‫و گاهی اوقات ابتدای مارس در ش��هر بارسلونا برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه محلی برای رقابت و رونمایی‬ ‫از اخری��ن دس��تاوردهای فناوری��ک در زمینه تلفن‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬همچنین در حاش��یه ان شرکت های‬ ‫ب��زرگ مانند سامس��ونگ‪ ،‬اچ تی س��ی‪ ،‬ال ج��ی و‪...‬‬ ‫کنفرانس ه��ای خبری مختل��ف برگ��زار می کنند‪.‬‬ ‫کنگره جهان��ی موبایل که به صورت مخفف با نام «ام‬ ‫دبلیو س��ی» شناخته می ش��ود برای نخستین بار در‬ ‫س��ال ‪1987‬م اغاز به کار کرد اما در ‪ ۸‬سال گذشته به‬ ‫جایگاه باالیی رسیده و به عنوان بزرگترین نمایشگاه‬ ‫صنع��ت تلفن همراه در دنیا ش��ناخته می ش��ود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه هر سال به همت انجمن ‪ GSMA‬برگزار‬ ‫می شود و از س��ال ‪2015‬م یک شعبه جدید از ان در‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در کنگره جهانی‬ ‫موبایل به طور‬ ‫معمول از‬ ‫اخرین تلفن های‬ ‫همراه که همه‬ ‫دنیا منتظر‬ ‫دیدن شان‬ ‫هستند رونمایی‬ ‫می شود و هر‬ ‫سال لرزه به‬ ‫اندام فناوری‬ ‫موبایلی‬ ‫می اندازد‬ ‫ش��انگهای نیز به همین نام اغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ابتدای افتتاح این نمایش��گاه تا س��ال ‪2006‬م محل‬ ‫برگزاری ان ش��هر کن فرانس��ه بود اما پ��س از ان به‬ ‫بارس��لونا انتقال پیدا کرد‪ .‬در س��ال ‪2011‬م انجمن‬ ‫‪ GSMA‬ای��ن ش��هر را به عنوان پایتخ��ت برگزاری‬ ‫کنگره جهانی موبایل انتخاب کرد و مقرر ش��د تا سال‬ ‫‪2023‬م این نمایشگاه در بارسلونا و مرکز نمایشگاهی‬ ‫‪ GranVia‬برگزار شود‪ .‬سال گذشته این نمایشگاه‬ ‫با ش��عار «لب��ه خالقیت» از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬م��ارس (‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬‬ ‫اسفند) برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تلفن همراه همه چیز است‬ ‫کنگره جهانی موبایل سال ‪ ۲۰۱۶‬از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬فوریه‬ ‫(‪ ۳‬تا ‪ ۶‬اس��فند) برگزار شد و در ان شرکت های بزرگ‬ ‫دنی��ا با رونمایی از اخرین دس��تاوردهای خود دنیای‬ ‫تلفن همراه را بار دیگر به چالش کش��یدند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫امسال با ش��عار «موبایل همه چیز است» کار خود را‬ ‫اغاز کرد تا نشان دهد این روزها تلفن همراه به بخشی‬ ‫از وجود هر انسان تبدیل شده و دل کندن از ان بسیار‬ ‫سخت اس��ت‪ .‬پیشرفت های س��ریع فناوری در چند‬ ‫س��ال اخیر و افزایش کیفیت سخت افزاری تلفن های‬ ‫هم��راه به صورت روزافزون نیز از دیگر دالیل انتخاب‬ ‫چنین ش��عاری برای این نمایش��گاه است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫امسال با حضور بیش از ‪ ۲۰۰۰‬شرکت بزرگ فناوری‬ ‫تلفن همراه در زمینه های مختلف مانند سخت افزار‪،‬‬ ‫نرم افزار‪ ،‬اپراتور و‪ ...‬برگزار شد و بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫نیز از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کنگ��ره جهانی موبای��ل ‪ ۲۰۱۶‬میزبان‬ ‫خودروس��ازان بزرگی ب��ود که قصد دارن��د در اینده‬ ‫خودروهای خود را به ص��ورت موبایلی و کنترل از راه‬ ‫دور بس��ازند‪ .‬حضور این شرکت ها در نمایشگاه جلوه‬ ‫خاصی به ان بخشیده بود ‪ .‬در نمایشگاه امسال «کنگره‬ ‫جهانی موبایل» ش��رکت فورد موتور از یک خودروی‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫«سهامی خاص»‬ ‫‹ ‹کنفرانس های لرزه افکن‬ ‫همانطور که اش��اره کردی��م بخش مهمی از کنگره‬ ‫جهانی موبایل مربوط به کنفرانس های مختلف است‬ ‫که شرکت های بزرگ برگزار می کنند‪ .‬در کنفرانس ها‬ ‫به طور معم��ول اخرین تلفن های همراه که همه دنیا‬ ‫منتظر دیدن ش��ان هس��تند رونمایی می ش��ود و هر‬ ‫س��ال لرزه به ان��دام فناوری موبایل��ی می اندازد‪ .‬این‬ ‫کنفرانس ها به قدری مهم هس��تند که پوش��ش های‬ ‫زن��ده از تم��ام دنیا ب��رای ان مهیا می ش��ود و تعداد‬ ‫ش��رکت کنندگان در بقیه بخش های نمایشگاه نیز به‬ ‫ش��دت کاهش پیدا می کند‪ .‬امس��ال هم شرکت های‬ ‫بزرگ��ی مانن��د سامس��ونگ و ال ج��ی توانس��تند با‬ ‫کنفرانس های خود جو خاصی به نمایشگاه بدهند‪.‬‬ ‫شماره مجوز‪1394.6161 :‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله شماره ‪ 445/048/94‬انجام خدمات تامین خودروهای‬ ‫امبوالنس تیپ ‪ A‬و ‪ B‬مورد نیاز اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد انجام خدمات فوق را طبق شرح خدمات تدوین شده پس از ارزیابی کیفی از طریق‬ ‫مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار و تلفن های‬ ‫تماس‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫تلفن پاسخگویی‪ 319121422 :‬و ‪ 074-32220552‬نمابر‪074-32220503 :‬‬ ‫شرح مختصر خدمات‬ ‫انجام خدمات تامین سه دستگاه امبوالنس تیپ ‪ A‬و سه دستگاه امبوالنس تیپ ‪ B‬با کادر اورژانس و تجهیزات‬ ‫کمک های اولیه مورد نیاز اداره ترابری‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫عمومی‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪( 494/000/000/-‬چهارصد و نود و چهارمیلیون) ریال به صورت‬ ‫ضمانت نامه بانکی‬ ‫مدت اجرای خدمات و محل انجام‬ ‫خدمات‬ ‫مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابالغ کارفرما یکسال شمسی و محل اجرای خدمات در تاسیسات و حوزه عملیاتی‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و سراسر کشور به صورت ماموریتی می باشد‪.‬‬ ‫حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫ساده‬ ‫چگونگی دریافت استعالم ارزیابی‬ ‫کیفی و اسناد مناقصه‬ ‫مناقصه گران می توانند حداکثر ظرف مدت ‪ 14‬روز پس از انتشار این اگهی با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر‬ ‫پوشه ارزیابی کیفی مناقص ه مذکور را دریافت و طی زمان تعیین شده نسبت به تحویل فرم ارزیابی کیفی تکمیل‬ ‫شده به همراه مستندات مربوطه به ادرس ذیل اقدام نمایند‪ .‬ضمنا پوشه اسناد مناقصه نیز از طریق همین ادرس‬ ‫(پس از ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه به نشانی‪ /‬نمابر ارائه شده توسط پیمانکاران) قابل دریافت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪http://gsogpc.nisoc.ir‬‬ ‫تاریخ و محل ارائه استعالم ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫اخرین مهلت ارائه استعالم ارزیابی کیفی روز چهارشنبه تاریخ ‪ 94/12/26‬تا ساعت ‪ 14:00‬بعدازظهر به دفتر‬ ‫دبیر کمیته فنی بازرگانی مناقصات واقع در اتاق ‪ 25‬اداره مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد‪.‬‬ ‫ضمنا ارائه فرم ارزیابی و پیوست های مربوطه در پاکت مهر و موم شده الزامی است‪.‬‬ ‫صندوق پستی‪ 191 :‬کد ‪ 7581873849‬تلفن پاسخگویی‪ 074-319121403 :‬و نمابر ‪074-32230128‬‬ ‫شرایط مناقصه گران متقاضی‪:‬‬ ‫ دارا بودن مجوز الزم مبنی بر فعالیت خدمات اورژانس درمانی و تامین امبوالنس از سازمان اورژانس و علوم پزشکی کشور‬‫ داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات موضوع مناقصه‬‫ تهیه تضمین انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) به میزان ‪ %10‬بار مالی پیمان براساس نرخ پیشنهادی‬‫ ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت ‪ HSE‬متناسب با موضوع پیمان‬‫ ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده مناقصه گر توسط سازمان حسابرس��ی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ‪2‬‬‫ایین نامه اجرایی تبصره ‪ 4‬قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح‬ ‫ ارائه فرم ارزیابی تکمیل شده به همراه مدارک برابر اصل شده مشروحه ذیل‪:‬‬‫ تصویر مدارک ثبتی شرکت و اخرین تغییرات مربوطه‬‫ فهرست سوابق کاری معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه (با ذکر مبلغ پیمان های منعقده به همراه تصویر پیمان های مربوطه)‬‫ تصویر مصدق رتبه بندی و کد اقتصادی و شناسه ملی‬‫ تاکید می گردد ارائه مدارک مزبور هیچگونه حقی را جهت ش��رکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪ ،‬ضمنا گش��ایش پاکت مالی مناقصه گران منوط به‬‫تکمیل بودن استعالم ارزیابی کیفی و مدارک الصاقی و همچنین کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی می باشد‪.‬‬ ‫ زمان برگزاری جلسه توجیهی پیش از اعالم نرخ‪ ،‬تحویل و گشایش پاکات و میزان سپرده شرکت در مناقصه متعاقبا به مناقصه گران که امتیاز الزم‬‫در ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫جدید ب��رای اروپا و همچنین فن��اوری داخل خودرو‬ ‫رونمایی کرد‪ ،‬همچنین ولوو یک خودروی بدون کلید‬ ‫را نمایش داد‪« .‬لوییس همیلتون»‪ ،‬راننده فرمول یک‬ ‫مرس��دس بنز به همراه رییس ش��رکت تراشه سازی‬ ‫«کوالکام» در این نمایش��گاه حاضر ش��د که به نوعی‬ ‫نش��ان(برند) تبلیغاتی برای این ش��رکت نیز به شمار‬ ‫امد‪ .‬خودروس��ازان تالش می کنند برای جذب نسل‬ ‫جدید مصرف کنندگان که به جدید ترین مدل گوشی‬ ‫اپل بیش��تر از مدل بازطراحی شده موستانگ اهمیت‬ ‫می دهند دانش فناوری خود را باالتر برده و وجهه خود‬ ‫را به عنوان تولیدکنندگان مدرن بهبود بخشند‪ .‬نباید‬ ‫فراموش کنیم که این روزها شرکت های خودروسازی‬ ‫توس��ط بزرگترین شرکت های موبایلی مانند گوگل و‬ ‫اپ��ل تهدید می ش��وند‪ .‬گوگل با «اندروی��د اتو» و اپل‬ ‫ب��ا «کار پلی» در حال حاضر سیس��تم های اطالعات‬ ‫س��رگرمی داخل خودرو عرضه می کنند‪ .‬پس حضور‬ ‫چنی��ن ش��رکت هایی در ای��ن نمایش��گاه خیلی هم‬ ‫بی هدف و انگی��زه نبوده و حت��ی می تواند جایگاهی‬ ‫برای پرش صنعت خودروسازی در دنیا باشد‪.‬‬ ‫سامس��ونگ در روزه��ای ابتدای��ی از دو گوش��ی‬ ‫پرچم��دار خ��ود ب��ه نام ه��ای «گلکس��ی اس ‪ »۷‬و‬ ‫«گلکس��ی اس ‪ ۷‬اج» رونمای��ی کرد‪ .‬این دو گوش��ی‬ ‫که به دنبال س��ری «گلکسی اس» سامسونگ ساخته‬ ‫ش��ده اند بار دیگر برای رقابت با رقی��ب دیرینه یعنی‬ ‫اپل وارد میدان ش��دند‪ .‬سخت افزار قدرتمند به همراه‬ ‫طراحی ش��گفت انگیز این گوش��ی ها انها را از هر نظر‬ ‫تبدیل به بهترین گوش��ی اندرویدی حال حاضر دنیا‬ ‫می کند‪ .‬گلکسی اس‪ ۷‬تمام نکات مثبت گوشی قبلی‬ ‫که در نمایش��گاه سال ‪2015‬م رونمایی شده بود را در‬ ‫اختیار دارد و برخی از مش��کالت ان مانند نبود درگاه‬ ‫حافظه یا ضد اب نبودن گوشی نیز برطرف شده است‪.‬‬ ‫در کنار این شرکت ال جی بود که امسال با رونمایی از‬ ‫پرچمدار خود یعنی مدل «جی ‪ »۵‬همه را شگفت زده‬ ‫کرد‪ .‬ال جی با تصمیمی خاص طراحی گوشی خود را‬ ‫از حالت ساده خارج و حاال نخستین پرچمدار ماژوالر‬ ‫را معرفی کرده اس��ت‪ .‬طراحی این گوش��ی به گونه ای‬ ‫اس��ت که برخی از اجزای ان جدا شده و وسایل جانبی‬ ‫به جای انها به گوش��ی متصل می ش��ود‪ .‬این طراحی‬ ‫اجازه می دهد دستگاه شما تنها یک تلفن همراه ساده‬ ‫با دوربین یا وس��ایل کاربردی کوچک نباش��د بلکه با‬ ‫خرید چند وس��یله جانبی می توانی��د موبایل خود را‬ ‫تبدیل به دوربین عکاسی حرفه ای‪ ،‬استودیو موسیقی‬ ‫یا ه��ر چیز دیگری کنی��د‪ .‬ش��رکت های دیگر مانند‬ ‫اچ پی‪ ،‬مایکروسافت و الکاتل نیز از گوشی های جدید‬ ‫و پرچم��دار خ��ود رونمایی کردند‪ ،‬اما اچ تی س��ی که‬ ‫انتظار می رفت پرچمدار خود را در همین نمایش��گاه‬ ‫معرفی کند از این کار امتناع کرد‪ .‬این ش��رکت تنها از‬ ‫دو گوش��ی میان رده رونمایی ک��رد و قصد دارد چند‬ ‫هفته دیگر در مراس��می جداگانه مهم ترین گوش��ی‬ ‫خود را معرفی کند‪ .‬یکی از نکات منفی این نمایش��گاه‬ ‫حضور نداش��تن غول صنعت تلفن هم��راه دنیا یعنی‬ ‫ش��رکت اپل بود که به دالیل مختلف از حضور در این‬ ‫نمایش��گاه امتناع ورزید‪ .‬البته این موضوع تنها به این‬ ‫دوره محدود نمی شود چراکه این شرکت تا به حال در‬ ‫کنگره جهانی موبایل حضور نداشته است‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫(مناقصه شماره ‪)94/03/AA‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394.6180 :‬‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد ‪ 22‬قلم قطعات پمپ ‪ NIJHUIS‬را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 22‬قلم قطعات پمپ ‪ NIJHUIS‬که شرح کامل و مشخصات فنی ان در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی مناقصه گزار‪( :‬شرکت پایانه های نفتی ایران) به نشانی تهران‪ -‬میدان ارژانتین‪ -‬ابتدای خیابان بیهقی‪ -‬روبروی بانک سامان – پالک ‪ -28‬ساختمان‬ ‫شماره ‪ 11‬شرکت ملی نفت ایران‪ -‬طبقه همکف‪ -‬دفتر هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران‪ -‬کمیسیون مناقصات‬ ‫‪ -3‬معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫‪ -1‬توان مالی‪ 30 :‬امتیاز‬ ‫‪ -4‬استانداردهای تولید‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -2‬ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ -5‬داشتن تجربه و دانش مورد نظر‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -3‬تضمین کیفیت خدمات و محصوالت‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ -6‬حسن سابقه‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ها و مدارک ارزشیابی‬ ‫‪ -4-1‬مناقصه گران می توانند با مراجعه به سایت ‪ www.iotco.ir‬فرم های استعالم ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به نشانی مناقصه گزار‬ ‫در بند «‪ »2‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬مناقصه گران می توانند پس از انتشار نوبت دوم اگهی حداکثر به مدت ‪ 14‬روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬پس از بررسی فرم های ارزشیابی و مدارک دریافتی‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (‪ )CD‬ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران‬ ‫‪ -5-1‬داشتن تجربه‪ ،‬سابقه کار مفید‪ ،‬داشتن تجهیزات‪ ،‬امکانات‪ ،‬تخصص الزم‪ ،‬توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه‬ ‫‪ -5-2‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪( 85.000.000‬هشتاد و پنج میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن‬ ‫به میزان ‪ %10‬نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یک سال خورشیدی‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬مدیریتی‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -5-5‬ارائه شناسه ملی حسب ماده ‪ 16‬ایین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی‪.‬‬ ‫‪ -5-6‬ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضا مجاز‬ ‫‪ -5-7‬تکمیل فرم پرسش��نامه ارزیابی صالحیت (خوداظهاری) در س��امانه تامین کاالی وزارت نفت به ادرس ‪ http://ep.mop.ir‬و ارائه کد پنج رقمی شناس��ه‬ ‫ثبت نام در سامانه مذکور‪.‬‬ ‫مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایتهای ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ www.nioc-iotc.com‬و ‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫کاهش ‪ ۵۸‬درصدی حقوق دولتی معادن برزیل‬ ‫براس��اس گزارش مالی ‪2015‬میالدی ش��رکت واله‪ ،‬حقوق دولتی (رویالتی)‬ ‫ه��ر ت��ن س��نگ اهن در ‪3‬ماه چه��ارم ‪ 4/6‬دالر در ت��ن بوده اس��ت‪.‬به گزارش‬ ‫ماین نی��وز‪ ،‬ای��ن رقم در س��ال ‪2014‬م معادل ‪ 11‬دالر در تن بود که نش��ان از‬ ‫کاه��ش ‪58/2‬درص��دی حقوق دولتی معادن در برزیل اس��ت‪« .‬واله» یکی از ‪4‬‬ ‫غول تولیدکننده سنگ اهن در جهان است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجربه موفق کانادا در همکاری های معدنی نشان می دهد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ضرورت همسویی منافع شرکت های معدنی و جامعه‬ ‫ گزارشی جالب درباره‬ ‫هزینه معدنکاری افریقا‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫موسس��ه « ‪ » NSL Metals and Minings‬گزارش��ی‬ ‫درباره بخش اکتش��اف و معدنکاری در افریقا منتش��ر کرده که‬ ‫بس��یار جالب اس��ت‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬خالص��ه نتایج این‬ ‫گزارش به این شرح است؛ ‬ ‫‪1‬ـ اکتش��اف‪ :‬افریقا با ‪ 1/2‬میلیارد دالر هزینه کرد اکتشافی‪،‬‬ ‫سهم ‪13/5‬درصدی در اکتشافات دنیا دارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ بیش��ترین اکتشافات در کنگو (سهم ‪ 18‬درصد)‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی (‪ 10‬درصد) و بورکینافاسو (‪ 9‬درصد) انجام می شود‪.‬‬ ‫‪3‬ـ عمده اهداف اکتشافی در افریقا متوجه طال و مس است‪.‬‬ ‫‪4‬ـ درام��د بخش مع��دن افریقای جنوبی در س��ال ‪2015‬م‬ ‫حدود ‪ 17‬میلیارد دالری بود‪ .‬بعد از ان کشورهای کنگو‪ ،‬زامبیا‬ ‫و غنا در رتبه ه��ای بعدی درامدزایی بخش مع��دن افریقا قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ از نظر ارزش دارایی های معدنی‪ ،‬افریقای جنوبی (‪9000‬‬ ‫میلیارد دالر)‪ ،‬کنگ��و (‪ 3600‬میلیارد دالر) و مراکش (کمتر از‬ ‫‪ 3000‬میلی��ارد دالر) دارای رتبه های برت��ر این قاره در معدن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بهای تمام شده سنگ اهن‬ ‫فورتسکیو ‪ ۱۶‬دالر شد‬ ‫خاطرات کودکی بس��یاری از م��ا با نام «هاکلبری‬ ‫فی��ن» و ماجراهایش غنا یافته اس��ت‪ .‬حتی امروز و‬ ‫با گذش��تن چندین سال از اخرین پخش تلویزیونی‬ ‫این برنامه جذاب‪ ،‬کمتری کسی را می توان یافت که‬ ‫نامی از این کارتون تلویزیونی یا کتاب ان نش��نیده‬ ‫باش��د؛ کتابی که داستان نوجوانی را ترسیم می کند‬ ‫ک��ه از پدری الکلی متولد می ش��ود‪ .‬او درپی دعوا با‬ ‫پ��درش از خانه فرار می کند و در راه این فرار با برده‬ ‫سیاه پوستی به نام جیم اشنا می شود‪ .‬انها با کلکی‬ ‫که می سازند رودخانه می سی سی پی را طی می کنند‪.‬‬ ‫«ماجراهای هاکلبری فین» که مارک تواین ان را با‬ ‫قلم جذاب خود نگاش��ته است‪ ،‬به حوادثی که برای‬ ‫‪ 2‬قهرمان داستان رخ می دهد‪ ،‬می پردازد‪ .‬این کتاب‬ ‫و داس��تان های ان نه تنها در امریکای شمالی‪ ،‬بلکه‬ ‫در بس��یاری از کشورهای جهان ش��رق هم شنیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬کمتر کس��ی می داند که‬ ‫«هاکلبری»‪ ،‬نام یک معدن در کانادا هم هس��ت که‬ ‫از اکتبر ‪1997‬م در ایالت بریتیش کلمبیا به فعالیت‬ ‫مش��غول اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از مجله‬ ‫تخصصی «کانادین ماینینگ ژورنال»‪ ،‬شرکت معادن‬ ‫هاکلبری‪ ،‬یک معدن فعال روباز اس��ت که در ‪100‬‬ ‫کیلومتری جنوب شهر هوس��تون کانادا قرار گرفته‬ ‫و ب��ه تولید مس و مولیبدن مش��غول اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫تولی��د این معدن در س��ال ‪2014‬م‪ ،‬به ‪ 34‬میلیون‬ ‫پون��د مس (‪ 15‬هزار و ‪ 422‬هزار تن)‪ 2200 ،‬اونس‬ ‫ط�لا و ‪183‬هزار و ‪ 218‬اونس نقره رس��ید‪ .‬مالکیت‬ ‫این معدن هم مانند بس��یاری از معادن دیگر کنونی‬ ‫جهان در اختیار یک کنسرس��یوم از شرکت ها به نام‬ ‫«شرکت مسئولیت محدود معادن هاکلبری ونکوور»‬ ‫اس��ت‪50 .‬درصد از سهام این کنسرسیوم در اختیار‬ ‫ش��رکت فلزات سلطنتی ونکوور اس��ت و ‪50‬درصد‬ ‫ان متعلق به یک کنسرس��یوم دیگر ژاپنی است که‬ ‫شرکت های میتسوبیش��ی متریالز‪ ،‬دووا ماینینگ و‬ ‫فوروکاوا در ان سهیم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با جوامع محلی‬ ‫هاکلب��ری‪ ،‬رابطه س��ازنده ای با جوام��ع محلی و‬ ‫شهروندان انها دارد و همین موضوع‪ ،‬زمینه رسیدن‬ ‫ب��ه اه��داف این ش��رکت را فراهم کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫وضعیت در س��ال های اخیر‪ ،‬از سرعت بیشتری هم‬ ‫برخوردار شده است‪ .‬به عنوان مثال از سال ‪2013‬م‪،‬‬ ‫شرکت معادن هاکلبری‪ ،‬با ‪ 5‬سازمان محلی مختلف‬ ‫(از جمل��ه دول��ت محل��ی‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬خزانه داری‬ ‫دول��ت محل��ی و س��ازمان های زیس��ت محیطی )‪،‬‬ ‫توافقنام��ه ارتباط��ات و همکاری امضا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مارک وانگ‪ ،‬مدیر امور زیس��ت محیطی و اجتماعی‬ ‫مع��ادن هاکلبری می گوید‪ :‬این ن��وع از توافقنامه ها‪،‬‬ ‫ابزاری موثر در موفقیت شرکت ما به شمار می روند‪.‬‬ ‫به وس��یله این توافق ها و افزایش همکاری با جوامع‬ ‫محلی است که بین شرکت ما و تمامی ذی نفعان ان‪،‬‬ ‫درک بهتری به وجود می اید‪.‬‬ ‫افزایش درک عمومی بین شرکت و جوامع محلی‬ ‫هم باعث ش��ده که این جوامع دسترس��ی بیشتری‬ ‫به فرصت های اقتصادی مانند اموزش های ش��غلی‪،‬‬ ‫اش��تغال و قراردادهای خدمات ارائه ش��ده از سوی‬ ‫هاکلبری داش��ته باش��ند‪ .‬در طرف مقابل هم‪ ،‬برای‬ ‫شرکت‪ ،‬نیروهای کار و پیمانکاران قابل اتکایی فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬وانگ عنوان می کند که هاکلبری‬ ‫به ط��ور مس��تقیم ب��ا ب��ازوان توس��عه اقتص��ادی‬ ‫س��ازمان های محل��ی هم��کاری می کند ت��ا زمینه‬ ‫اموزش بهتر نیروهای انس��انی خود‪ ،‬توسعه شغلی‬ ‫و فراه��م اوردن قرارداده��ای کارگری به نحوی که‬ ‫هیچگاه کمبود نیروی انس��انی احس��اس نشود‪ ،‬را‬ ‫فراهم کند‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬ش��رکت معدنی فعال‬ ‫در بریتیش کلمبیا در س��ال های ‪ 2014‬و ‪2015‬م‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 1200‬ساعت‪ ،‬کالس های اموزش شغلی را‬ ‫برای فارغ التحصیالن ‪ 2‬دانش��گاهی برگزار کرد که‬ ‫با این ش��رکت قرارداد همکاری دارند‪ .‬این افراد در‬ ‫برنامه های اکتشافی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کنترل زیست محیطی‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای همیاری و س��ایر برنامه های اموزش��ی‬ ‫ش��رکت کردند تا ام��اده ورود به بازار کار ش��ده و‬ ‫هالکب��ری هم بتوان��د از زنجیره ای ناگسس��تنی از‬ ‫نیروهای اماده به کار بهره مند شود‪.‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬همچنین برای حفظ مشارکت خود با‬ ‫جامعه محلی‪ ،‬از برنامه اموزشی «دستیاران فراوری‬ ‫معدنی دانش��کده نیو کالدونیا» حمایت کرده است؛‬ ‫حمایتی که به وس��یله در اختیار گذاش��تن مدرس‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ارائه تورهای بازدی�� د از محل معدنکاری و‬ ‫فراه��م کردن فرصت های ش��غلی در مع��دن انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تعدادی از اعضای یک��ی از گروه های‬ ‫موس��یقی معروف این ایالت به نام «نی تاهی بون»‬ ‫ه��م در حالت اماده ب��اش برای پس��ت های نظارتی‬ ‫زیس��ت محیطی این معدنی به س��ر می برن��د تا به‬ ‫حفظ محیط زیست این منطقه کمک کنند‪ .‬فرهنگ‬ ‫مشارکت هاکلبری در جوامع محلی به خوبی در بین‬ ‫نیروهای انسانی ان هم نهادینه شده و کارکنان این‬ ‫شرکت به طور منظم در واکنش به دعوت نهادهای‬ ‫محلی‪ ،‬در رویدادهای مختلفی مانند مناس��بت های‬ ‫وی��ژه کاری‪ ،‬جلس��ات س��االنه‪ ،‬توره��ای معدنی و‬ ‫گردهمایی های جوامع س��نتی حضور یافته و اقدام‬ ‫به سخنرانی و حمایت مالی از این برنامه ها می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه برد‪-‬برد‬ ‫وانگ معتقد اس��ت برنامه ریزی های موفق معدنی‬ ‫و رس��یدن به اهداف تعیین شده‪ ،‬تنها به توانایی ها‬ ‫و هوش��یاری فنی بس��تگی ندارد‪ ،‬بلکه این موضوع‬ ‫از طری��ق روابط خوب‪ ،‬اش��تی و همکاری متقابل و‬ ‫همسو کردن منافع شرکت و جامعه محقق می شود‪.‬‬ ‫در صورتی که اهداف و منافع یک شرکت معدنی با‬ ‫جامعه محلی ان در تناقض باشد‪ ،‬رسیدن به اهداف‬ ‫تعیین شده بسیار دشوار می شود و همواره مشکالت‬ ‫فراوانی ایجاد می ش��ود‪ .‬از چن��د مثال باال به وضوح‬ ‫مشخص اس��ت که رس��یدن به این درک و احترام‬ ‫شباهت ایران و اندونزی در سیاست گذاری معدنی‬ ‫سال ‪2013‬میالدی اندونزی با صادرات ‪ 6‬میلیون تنی‬ ‫کنس��انتره نیکل‪ ،‬نخس��تین صادرکننده به چین با سهم‬ ‫‪ 58‬درصد بود‪.‬‬ ‫دولت این کش��ور با هدف ایج��اد ارزش افزوده و مقابله‬ ‫با خام فروش��ی اقدام به ممنوعیت ‪ 100‬درصدی صادرات‬ ‫همه گونه ماده معدنی خام کرد‪.‬‬ ‫اندون��زی که در زمان ممنوعیت‪ ،‬س��هم ‪ 58‬درصدی‬ ‫ص��ادرات نیکل را داش��ت‪ ،‬بازار را به رقی��ب خود یعنی‬ ‫فیلیپین واگذار کرد و بخش معدن اندونزی اسیب فراوان‬ ‫دید‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬حاال با گذش��ت زمان ‪ 3‬س��ال از‬ ‫ای��ن اقدام‪ ،‬ام��روز وزیر اقتصاد اندون��زی گفته که مجوز‬ ‫صادرات کنس��انتره نی��کل را برای معادنی ک��ه اقدام به‬ ‫احداث کارخانه تولید شمش کرده اند‪ ،‬به صورت محدود‬ ‫برقرار می کند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د محدودیت صادرات دولت اندونزی را‬ ‫چندان به مقصود نرسانده و تنها فرصت قیمت های بسیار‬ ‫باالی سال ‪ 2013‬و ‪2014‬میالدی را برای تولیدکنندگان‬ ‫نیکل گرفته است‪.‬‬ ‫اندونزی در س��ال ‪2013‬م دارای ذخایر جهانی نیکل با‬ ‫س��هم تولید ‪ 32‬درصد بود که اصال با سهم یک درصدی‬ ‫ای��ران از ب��ازار تولید س��نگ اهن دنیا براب��ری نمی کند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر به دنبال سیاس��ت محدودیت خام فروشی و‬ ‫اعمال تعرفه س��نگین روی سنگ اهن هستیم‪ ،‬بدانیم که‬ ‫ای��ن فقط با محدودیت در صادرات محقق نش��ده و باید‬ ‫در کنار فش��ار‪ ،‬مشوق های س��رمایه گذاری و منابع مالی‬ ‫ط را داشت‪.‬‬ ‫مربو ‬ ‫متقابل برای هاکلبری‪ ،‬بسیار مهم است اما اقدامات‬ ‫این شرکت به همین چند مورد محدود نمی شود‪.‬‬ ‫مای��ک رابرتس��ون‪ ،‬ریی��س بخ��ش مش��اوره‬ ‫سیاس��تگذاری شهرداری هوس��تون که با هاکلبری‬ ‫توافقنام��ه هم��کاری دارد و در زمین��ه حمل ونقل‬ ‫فعال اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬در سال ‪2005‬م‪ ،‬سازمان ما‪،‬‬ ‫ش��رکت معدنی هاکلبری را به چالش کش��ید تا به‬ ‫اقدامات مدیریت زیست محیطی قابل اتکایی خود را‬ ‫متعهد کند‪ .‬پس از ان و در ‪ 10‬سال اخیر‪ ،‬مدیریت‬ ‫و کارکن��ان هاکلب��ری خود را متعه��د به همکاری‬ ‫مش��ترک با کارکنان و نیروهای انس��انی س��ازمان‬ ‫ما کرده اس��ت‪ .‬از ای��ن طریق‪ ،‬برنامه ه��ای متوالی‬ ‫مختلفی برای احیا و بازس��ازی محدوده های معدنی‬ ‫قدیم��ی و متروک طراحی و پیاده ش��ده تا احتمال‬ ‫حوادث زیس��ت محیطی را از بین بب��رد‪ .‬در همین‬ ‫زمان‪ ،‬برای توس��عه محدوده های معدنی جدید هم‬ ‫برنامه هایی اصولی طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬رابرتسون‬ ‫می گوید‪ :‬همانطور که گیاه��ان و درختان جدیدی‬ ‫روی سدهای باطله و بازمانده های معدنی شروع به‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬روابط زیست محیطی ما هم شکوفا‬ ‫می شود‪ .‬رنه اسکین‪ ،‬رییس خزانه داری دولت محلی‬ ‫هوس��تون هم با تجلی��ل از همکاری های ش��رکت‬ ‫هاکلبری س��خن می گوید‪ :‬مارک وانگ از هاکلبری‪،‬‬ ‫همواره در گردهمایی های ساالنه ما شرکت کرده و‬ ‫زمینه موفقیت در طرح های مدیریت زیست محیطی‬ ‫را فراهم کرده اس��ت‪ .‬او در ‪ 2‬س��ال گذشته با افراد‬ ‫پیر و جوان ما به همفکری و مشورت پرداخته است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن همواره پیگیر این موضوع بود که تمام‬ ‫تغییرات در برنامه های معدنی پیش رو اطالع رسانی‬ ‫شده و شهروندان ما از فرصت های شغلی و اقتصادی‬ ‫موجود اطالع پی��دا کنند‪ .‬این م��راودات‪ ،‬دوجانبه‬ ‫اس��ت و مردم هم برای پیشبرد اهداف هاکلبری که‬ ‫یکی از مهم ترین اجزای اقتصاد انها اس��ت‪ ،‬از هیچ‬ ‫کاری‪ ،‬فروگذار نمی کنند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی های‬ ‫موفق معدنی‬ ‫و رسیدن به‬ ‫اهداف تعیین‬ ‫شده‪ ،‬تنها به‬ ‫ توانایی ها‬ ‫و هوشیاری‬ ‫فنی بستگی‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه این‬ ‫موضوع از طریق‬ ‫روابط خوب‪،‬‬ ‫اشتی و همکاری‬ ‫متقابل و همسو‬ ‫کردن منافع‬ ‫شرکت و جامعه‬ ‫محقق می شود‬ ‫هشدار فوالدی چین به جهان‬ ‫وزی��ر بازرگانی چین درباره احتم��ال افزایش تعرفه‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا روی واردات ف��والد از چین گفته که‬ ‫م��ازاد ظرفی��ت فوالد یک مس��ئله جهانی اس��ت که‬ ‫باید با هماهنگی تمامی کش��ورها این معضل برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬هوچنگ گفته است در صورت‬ ‫اقدام اتحادیه اروپا‪ ،‬چین به اقدام تالفی جویانه مشابه‬ ‫در قالب قوانین س��ازمان تجارت جهانی دست خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی چی��ن باعث کاهش مصرف‬ ‫فوالد این کش��ور و هجوم فوالدسازان ان به بازارهای‬ ‫جهانی از طریق کاهش ش��دید قیمت شده است‪ .‬در‬ ‫این بین انگلستان در اتحادیه اروپا بیشترین اسیب را‬ ‫از این ناحیه دیده است‪.‬‬ ‫این موضع جدید و سختگیرانه چین نشان می دهد‬ ‫که قرار نیس��ت مش��کل فوالد دنیا از سوی ان کشور‬ ‫مدیری��ت ش��ود و باقی کش��ورها هم باید نس��بت به‬ ‫کاهش ظرفیت مازاد اقدام کنند‪.‬‬ ‫البته دس��تیابی به یک اتحاد جهانی درباره کاهش‬ ‫ظرفیت مازاد فوالد بسیار پیچیده و زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین در گزارش عملکرد سال ‪2015‬م شرکت فورتسکیو‬ ‫متالز امده بهای تمام ش��ده س��نگ اهن فورتسکیو به ‪ ۱۶‬دالر‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬نکات کلیدی گزارش عملکرد سال‬ ‫‪2015‬م شرکت فورتسکیو متالز به عنوان چهارمین تولیدکننده‬ ‫بزرگ سنگ اهن در دنیا به این شرح است‪:‬‬ ‫‪1‬ـ حقوق دولتی سنگ اهن استرالیا ‪ 1/4‬دالر در تن‬ ‫‪2‬ـ ذخی��ره معدنی س��نگ اهن ‪ 12‬میلیارد تن س��نگ اهن‬ ‫(بیش از ‪ 4‬برابر کل ذخابر سنگ اهن ایران)‬ ‫‪3‬ـ تولید س��نگ اهن معادل ‪ 165‬میلی��ون تن (بیش از‪4/3‬‬ ‫برابر کل ایران)‬ ‫‪4‬ـ بهای تمام شده هر تن سنگ اهن سال ‪2016‬م = ‪ 13‬دالر‬ ‫در تن (شامل حمل ریلی و هزینه بندری در استرالیا)‬ ‫ اشنایی با فوالدسازی‬ ‫غول پتروشیمی عربستان‬ ‫شرکت سابیک عربس��تان در سال ‪1976‬م تاسیس شده و با‬ ‫فروش ‪ 39/7‬میلیارد دالر در ‪2015‬م و س��ود ‪ 5‬میلیارد دالری‬ ‫بعد از زکات‪ ،‬یکی از بزرگترین شرکت های این کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ 70 ،‬درصد سهام سابیک در اختیار دولت‬ ‫عربس��تان و ‪ 30‬درصد مابقی در بورس ریاض عرضه شده که به‬ ‫قیمت امروز ‪ 57‬میلیارد دالر ارزش دارد‪.‬‬ ‫غول پتروشیمی سابیک‪ ،‬مالک شرکت فوالد عربستان به نام‬ ‫«حدید» نیز اس��ت که به تازگی عملکرد ان در س��ال ‪2015‬م‬ ‫نیز منتش��ر شده و نتایج ان نش��ان از زیان ‪ 203‬میلیون دالری‬ ‫به دلی��ل کاهش تولید و قیمت ف��والد دارد‪ .‬تولید فوالد حدید‬ ‫نیز با ‪ 10‬درصد کاهش در س��ال ‪2015‬م ب��ه ‪5/66‬میلیون تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بهای تمام شده سنگ اهن واله‬ ‫به ‪11/9‬دالر رسید‬ ‫شرکت «واله» برزیل گزارش عملکرد خود را در سال ‪2015‬م‬ ‫منتش��ر کرد‪ .‬به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬مهم ترین ن��کات گزارش‬ ‫عملکرد س��ال ‪2015‬م شرکت «واله» برزیل به این شرح است؛‬ ‫زی��ان ‪ 8/57‬میلیارد دالری در ‪ 3‬ما ه چهارم ‪2015‬م‪ .‬با این حال‬ ‫بهای تمام ش��ده س��نگ اهن این ش��رکت به ‪ 11/9‬دالر در تن‬ ‫شامل حمل تا بندر کاهش یافته است (کمترین هزینه در دنیا)‪.‬‬ ‫واله به ازای هر تن سنگ اهن صادراتی به چین ‪4/6‬دالر رویالتی‬ ‫ب��ه دولت برزی��ل می دهد‪ .‬در ضمن با توجه ب��ه هزینه حمل به‬ ‫چین (‪ 14/1‬دالر در تن)‪ ،‬قیمت تمام ش��ده س��نگ اهن واله در‬ ‫چین حداکثر ‪ 32‬دالر در تن اس��ت و این شرکت با قیمت فعلی‬ ‫س��نگ اهن در چی��ن (‪ 51/6‬دالر در تن) س��ود ‪ 61‬درصدی از‬ ‫صادرات سنگ اهن به چین می کند‪.‬‬ ‫معدن ‪ S11D‬شرکت واله با س��رمایه گذاری ‪ 14/5‬میلیارد‬ ‫دالر و تولی��د س��االنه ‪ 90‬میلیون تن س��نگ اهن که امس��ال‬ ‫وارد تولی��د می ش��ود‪ ،‬جایگاه واله را ب��ه بزرگترین تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن دنیا تبدیل کرده و بهای تمام ش��ده این ش��رکت را‬ ‫بیش از پیش کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالصه عملکرد‪:‬‬ ‫ام��روز حت��ی ایران نی��ز دارای بی��ش از ‪ 30‬درصد‬ ‫ظرفی��ت مازاد در فوالد خود اس��ت که البته با رش��د‬ ‫اقتصادی بخش عمده ای از ان مصرف می ش��ود اما با‬ ‫شروع تولید طرح های جدید (‪ 7‬طرح استانی‪ ،‬توسعه‬ ‫فوالد هرمزگان ‪ 2‬و‪ )...‬الزم اس��ت موضوع به سخت تر‬ ‫شدن دسترسی به بازارهای صادراتی برای فوالد ایران‬ ‫مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ زی��ان ‪ 8/57‬میلی��ارد دالر در ‪ 3‬ماه چهارم و ‪12/1‬میلیارد‬ ‫دالر برای کل ‪2015‬م (زیان به طور عمده ناش��ی از افت ش��دید‬ ‫قیمت م��واد معدنی افزایش هزینه های مالی ش��رکت به دلیل‬ ‫بدهی دالری س��نگین شرکت‪ +‬اختالل در معادن زغال سنگ و‬ ‫نیکل شرکت است)‬ ‫‪2‬ـ کاه��ش قیم��ت تولید هر تن س��نگ اهن ب��ه ‪ 11/9‬دالر‬ ‫(شامل حمل ‪...‬شامل رویالتی دولت نمی شود)‬ ‫‪3‬ـ درام��د قبل از کس��ر مالیات و بهره و اس��تهالک نیز با ‪36‬‬ ‫درصد کاهش نسبت به س��ال قبل به ‪ 1/39‬میلیارد دالر رسید‬ ‫که بیش از رقم پیش بینی تحلیلگران بود‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تولی��د واله در ‪ 3‬م��اه چهارم حدود ‪ 88/4‬و در کل س��ال‬ ‫‪ 345/9‬میلیون تن است‪ .‬در سال ‪2015‬م تولید مس ‪ 423‬هزار‬ ‫تن و نیکل ‪ 291‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سنگ اهن ایران در استانه ‪ 50‬دالر ی شدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫متال بولتن ش��اخص قیمت سنگ اهن ایران را با ‪۴/۳۳‬دالر افزایش ‪ ۴۷/۱۷‬دالر اعالم‬ ‫کرد‪ .‬پس از صعود قیمت س��نگ اهن به محدوده ‪ ۴۲‬دالر متال بولتن شاخص سنگ اهن ‬ ‫ریزدانه با عیار ‪ ۶۰‬درصد ایران برای تحویل در بندر کینگ دائو چین را ‪۴۷/۱۷‬دالر اعالم‬ ‫کرد در حالی که شاخص هفته گذشته ‪ ۴۲/۸۴‬دالر بود و این نشان از صعود ‪ ۴/۳۳‬دالری‬ ‫قیمت سنگ اهن ایران است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در راستای جهت دهی مواد خام به سوی فراوری‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫افزایش کیفیت تولید کاتد‬ ‫با تغییر فناوری‬ ‫با راه اندازی ماش��ین تولید س��ی اس ام در پاالیشگاه مس‬ ‫سرچشمه فناوری تولید پاالیشگاه از روش سنتی ورق اولیه‬ ‫به کاتد دائمی استنلس استیل تغییر پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زازش م��س پ��رس‪ ،‬علی ن��وروزی بهج��ت معاون‬ ‫ذوب و پاالی��ش سرچش��مه با بیان این مطل��ب گفت‪ :‬یکی‬ ‫از پروژه های��ی بس��یار مهمی که ب��ا نصب و راه ان��دازی ان‬ ‫صرفه جوی��ی و بهره وری انرژی به طور چش��مگیری افزایش‬ ‫خواهد یافت نصب و راه اندازی ماشین سی اس ام برای تولید‬ ‫کاتد دائمی استنلس استیل است‪.‬‬ ‫نوروزی با بیان اینکه این پروژه دو ساله است و برای سال‬ ‫‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬تعریف ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این پروژه از نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬کلید خورد و تاکنون پیشرفت ‪ 30‬درصدی داشته‬ ‫و بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده در حوزه تولید قرار‬ ‫اس��ت عمده کارش در سال بعد انجام ش��ود و تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۵‬به اتمام برسد‪.‬‬ ‫معاون ذوب و پاالیش سرچشمه در تشریح اهداف و رئوس‬ ‫اصل��ی این پروژه اظهار کرد‪ :‬ه��دف اصلی این طرح افزایش‬ ‫کیفیت کاتد‪ ،‬کاهش هزینه های نیروی انس��انی و باال بردن‬ ‫سرعت تولید است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با ام��دن این ماش��ین عمده کار پاالیش��گاه‬ ‫اتوماتیک ش��ده و برخالف ش��رایط فعلی که بیشتر کارها به‬ ‫صورت دستی و مکانیکی انجام می شود با نصب این ماشین‬ ‫در حدود ‪ ۷۰‬نفر از نیروی انسانی واحد پاالیشگاه سرچشمه‬ ‫ذخیره می شود و می توان در قسمت های دیگر از این نیروها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫مع��اون ذوب و پاالی��ش سرچش��مه در ادام��ه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با نصب این ماش��ین از یک سو صرفه جویی و کاهش‬ ‫چش��مگیری در هزینه ه��ای مربوط به نیروی انس��انی به‬ ‫وج��ود می اید و از س��وی دیگر به��ره وری انرژی افزایش‬ ‫خوبی پیدا می کند‪.‬‬ ‫نوروزی در پایان با تاکی��د بر اینکه برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده برای واحد ذوب و پاالیش��گاه در س��ال ‪ ۹۴‬مبتنی بر‬ ‫کاهش هزین��ه و افرایش بهره وری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ 500‬اقدام��ی که در منطقه مس کرمان انجام ش��د‪ ،‬بخش‬ ‫عمده ای از ان در ذوب و پاالیش سرچش��مه تعریف شد که‬ ‫رویک��رد اصلی همه این طرح ها بر پایه صرفه جویی و کاهش‬ ‫هزینه های مرب��وط به انرژی و افزایش به��ره وری و کیفیت‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫چرا مواد معدنی‪ ،‬مشوق صادراتی نمی گیرند؟‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫برداشتن‬ ‫مشوق‬ ‫صادراتی‬ ‫موادمعدنی به‬ ‫ویژه سنگ اهن‪،‬‬ ‫بدین معنا‬ ‫است که امکان‬ ‫استفاده از این‬ ‫ماده معدنی‬ ‫در کشور‬ ‫وجود دارد‬ ‫جلوگیری از برداشت مواد‬ ‫معدنی از حریم دریاچه ارومیه‬ ‫یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه از هرگونه برداشت‬ ‫غیرمج��از مواد معدن��ی از حریم پارک مل��ی دریاچه ارومیه‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬بهزاد ش��یرپنجه‪،‬‬ ‫رییس اداره پ��ارک ملی دریاچه ارومیه گفت‪ :‬یگان حفاظت‬ ‫این اداره با انجام گشت و کنترل هایی در محدوده پارک ملی‬ ‫دریاچه ارومیه با انجام هر گونه عملیات غیرمجاز برداش��ت‬ ‫موادمعدنی از جمله ش��ن و ماسه و نمک برخورد کرده و به‬ ‫مقابله با افراد سودجو می پردازد‪.‬‬ ‫شیرپنجه افزود‪ :‬در این زمینه دو پرونده برداشت غیرمجاز‬ ‫ش��ن و ماسه و یک برداش��ت غیرمجاز نمک تشکیل و برای‬ ‫رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است‪.‬‬ ‫پارک های ملی کش��ور از جمل��ه مناطق ‪۴‬گانه با مدیریت‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور هستند که برداشت و‬ ‫بهره برداری از مواد معدنی ان غیرقانونی است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ‪ ۴‬دالری‬ ‫سنگ اهن ایران‬ ‫متال بولتن شاخص قیمت سنگ اهن ایران را با ‪۴/۳۳‬دالر‬ ‫افزایش ‪ ۴۷/۱۷‬دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬پس از صعود قیمت س��نگ اهن به‬ ‫ن ریزدانه با‬ ‫محدوده ‪ ۴۲‬دالر متال بولتن ش��اخص سنگ اه ‬ ‫عی��ار ‪ ۶۰‬درصد ایران برای تحویل در بندر کینگ دائو چین‬ ‫را ‪۴۷/۱۷‬دالر اعالم کرد در حالی که ش��اخص هفته گذشته‬ ‫‪ ۴۲/۸۴‬دالر ب��ود و این نش��ان از صعود ‪ ۴/۳۳‬دالری قیمت‬ ‫سنگ اهن ایران است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ومین هفته ای است که قیمت ‬ ‫س��نگ اهن ایران پس از ماه ها نزول قیمت‪ ،‬صعود را تجربه‬ ‫می کند و حال با رس��یدن به قیمت ‪ ۴۷‬دالر در اس��تانه ‪۵۰‬‬ ‫دالر ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که ب��ه تازگی قیمت‬ ‫معامالت اس��ترالیایی س��نگ اهن ب��رای تحویل ف��وری به‬ ‫چی��ن هم افزایش یافته و به ‪ ۵۰/۳۰‬دالر در هر تن رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صع��ود قیمت س��نگ اهن چین پ��س از عید ش��کوفه ها‬ ‫امی��دواری را به عرصه کس��ب و کار بازگردانده تا جایی که‬ ‫برخی ها بر این باورند س��نگ اهن در اینده ای نزدیک به ‪۵۰‬‬ ‫دالر هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ازار این مواد معدنی مدت ها در انتظار رش��د قیمت به‬ ‫سر می برد و عمده پیش بینی ها حاکی از ان است که قیمت‬ ‫سنگ اهن با افزایش قیمت نفت باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫قدیر قیافه‬ ‫عده ای مواد‬ ‫معدنی که حتی‬ ‫دانه بندی شده‬ ‫یا از کلوخه به‬ ‫مرحله پودر‬ ‫رسیده را‬ ‫همچنان خام به‬ ‫شمار می اورند‬ ‫به تازگی خبری درباره حذف مشوق های صادراتی‬ ‫برای مواد معدنی خام از س��وی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت اعالم ش��د که بازخوردهای فراوانی از سوی‬ ‫تولیدکنندگان داش��ت‪ .‬چرا که معتقدند در شرایط‬ ‫رکود حاکم بر کش��ور صادر کردن محصوالت ش��ان‬ ‫می تواند زمینه را برای ادامه فعالیت انها فراهم کند‪.‬‬ ‫اما در مقابل دولتی ها می گویند حذف مش��وق های‬ ‫صادراتی به معنی جهت دهی فعالیت های معدنکاران‬ ‫و تولیدکنندگان موادمعدنی است‪.‬‬ ‫به این دلیل در ش��رایط کنونی نیاز به مواد اولیه‬ ‫معدنی همچون س��نگ اهن برای رسیدن به اهداف‬ ‫چش��م انداز ‪ 1404‬برای تولید ‪ 55‬میلیون تن فوالد‬ ‫احساس می شود‪ .‬بنابراین تولیدکنندگان این دست‬ ‫از مواد معدن��ی می توانند با فروش محصوالت خود‬ ‫به واحدهای فراوری‪ ،‬نی��از صنایع معدنی را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ذف معدنی ه�ا‬ ‫صادرکنندگان نمونه کشور‬ ‫از‬ ‫فهرس�ت‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت معدن��ی همچ��ون‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬امکان صادرات محصوالت خود را دارند‬ ‫اما مش��مول مشوق های صادراتی نمی شوند‪ .‬در این‬ ‫می��ان تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ اهن‬ ‫معتقدند در ش��رایط رک��ود‪ ،‬نیازمند حمایت دولت‬ ‫هس��تند و استفاده از مش��وق های صادراتی یکی از‬ ‫مواردی است که انگیزه انها را برای ادامه کار بیشتر‬ ‫می کند‪ .‬مهم تامین نیاز صنایع داخلی است که باید‬ ‫در اولویت قرار گرفته و س��پس می توانند نسبت به‬ ‫صادرات محصوالت مازاد خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن نس��بت به اقدام اخیر س��ازمان توسعه‬ ‫ق برای صادرات مواد خام‬ ‫تجارت درباره حذف مشو ‬ ‫معدنی واکنش نش��ان داد و ب��ه اقتصاد نیوز گفت‪:‬‬ ‫دول��ت نباید در دوران رکود معدن��ی انگیزه فعاالن‬ ‫این حوزه را برای صادرات مواد معدنی از بین ببرد‪.‬‬ ‫قدیر قیافه با بیان اینکه برخی درباره تعریف مواد‬ ‫خ��ام معدنی نظر های متفاوتی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال جاری سازمان توس��عه تجارت صادرکنندگان‬ ‫م��واد معدنی را از فهرس��ت صادرکنن��دگان نمونه‬ ‫ح��ذف کرده و حذف گروه معدنی از صادرکنندگان‬ ‫نمونه کش��ور به این معناست که این سازمان هنوز‬ ‫اگاهی الزم را نسبت به مواد معدنی کشور ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دو نگاه نس��بت به م��واد خام معدنی‬ ‫وج��ود دارد که برخ��ی کلوخه های معدن��ی را که‬ ‫هی��چ تغییرات ف��راوری و ش��یمیایی در انها انجام‬ ‫نشده‪ ،‬خام می دانند و عده ای مواد معدنی که حتی‬ ‫دانه بندی شده یا از کلوخه به مرحله پودر رسیده را‬ ‫همچنان خام به شمار می اورند‪ ،‬در حالی که نباید به‬ ‫م��واد معدنی که حتی یک مرحله فراوری برای انها‬ ‫انجام شده‪ ،‬ماده خام اطالق شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن ب��ر این باور اس��ت ک��ه دول��ت باید از‬ ‫صادرکنندگان مواد معدنی همچون تولیدکنندگان‬ ‫م��واد خام معدنی حمایت کن��د‪ .‬زیرا معدنکاران در‬ ‫محروم تری��ن نقاط کش��ور از دل ک��وه مواد معدنی‬ ‫ارزشمند اس��تخراج می کنند‪ ،‬به همین دلیل باعث‬ ‫تعداد معادن اس��تان قم در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اع��م از فعال‪،‬‬ ‫غیرفعال و درحال تجهیز ‪ ۱۵۲‬معدن بوده که در این میان‬ ‫‪ ۹۹‬معدن فعال‪ ۵۲ ،‬مع��دن غیرفعال و یک معدن درحال‬ ‫تجهیز اس��ت که به طور عمده شامل مواد معدنی غیرفلزی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مطابق امار رسمی منتشر ش��د از سوی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم اعالم کرده تعداد معادن‬ ‫استان قم در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اعم از فعال‪ ،‬غیرفعال و درحال‬ ‫تجهی��ز ‪ ۱۵۲‬معدن بوده که در این میان ‪ ۹۹‬معدن فعال‪،‬‬ ‫‪ ۵۲‬مع��دن غیرفعال و یک معدن درحال تجهیز اس��ت که‬ ‫به طور عمده شامل مواد معدنی غیرفلزی است‪.‬‬ ‫بیشترین فراوانی معادن اس��تان قم به ترتیب مربوط به‬ ‫س��نگ الشه‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬نمک ابی‪ ،‬سنگ اهک و مرمریت‬ ‫با تعداد ‪ ۲۴ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۱‬و ‪ ۷‬معدن فعال برای هرکدام از‬ ‫انهاست‪ .‬تنها ظرفیت فلزی استان مربوط به‪ 2‬معدن مس‬ ‫بوده که در حال حاضر یکی از انها فعال است‪.‬‬ ‫یک��ی از فرصت های س��رمایه گذاری این اس��تان توجه‬ ‫به ش��ورابه های دریاچه نمک قم اس��ت‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫که ش��ورابه ها با برخورداری از عناصر بس��یار حائز اهمیتی‬ ‫همچون پتاس‪ ،‬منیزیم‪ ،‬س��دیم‪ ،‬لیتیم‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬کلسیم‪،‬‬ ‫عناص��ر نادر خاکی و چند نوع دیگر از منابع معدنی‪ ،‬مزیت‬ ‫سرشاری برای انجام فعالیت های سودده اقتصادی محسوب‬ ‫تاس��ف اس��ت که دولت و سازمان توس��عه تجارت‬ ‫بخش معدن و فعاالن ان را به جای تشویق‪ ،‬تهدید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به مواد خام معدنی برای دستیابی‬ ‫به اهداف چشم انداز‬ ‫اینکه صادرکنن��دگان مواد خام معدنی می گویند‬ ‫حذف مش��وق صادراتی باعث از بی��ن رفتن انگیزه‬ ‫انها برای ادامه فعالیت می شود‪ ،‬از دیدگاه دولتی ها‬ ‫مورد تایید نیس��ت؛ زیرا در ش��رایط کنونی و برای‬ ‫تولید محصوالت معدنی همچون فوالد‪ ،‬نیاز به مواد‬ ‫اولیه برای صنایع داخلی کشور در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫بنابراین حذف مش��وق های صادراتی حرکتی است‬ ‫برای جهت دهی به فعالیت تولیدکنندگان مواد خام‬ ‫ی تا ب��ا ایجاد ارتباط بی��ن واحدهای فراوری‬ ‫معدن ‬ ‫ضمن فروش محصوالت خود‪ ،‬زمینه را برای تامین‬ ‫نیاز صنایع داخلی فراهم کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظ��ارت بر امور مع��ادن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره حذف مش��وق برای صادرات‬ ‫م��واد خام معدنی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بح��ث مواد خ��ام معدنی و حذف مش��وق صادرات‬ ‫مدتی اس��ت اغاز ش��ده و نمی توان درباره مثبت یا‬ ‫منفی بودن ان اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه عباس��علی ایروانی زمانی که مش��وق‬ ‫صادرات��ی برای برخی از محص��والت همچون مواد‬ ‫خام معدنی برداش��ته می ش��ود به این معنی است‬ ‫ک��ه در اولویت دولت برای ص��ادرات قرار ندارد و با‬ ‫این کار قصد جهت دهی به نوع فعالیت این دس��ت‬ ‫از م��واد را دارند‪ .‬به عنوان مثال برداش��تن مش��وق‬ ‫صادراتی موادمعدنی به ویژه سنگ اهن‪ ،‬بدین معنا‬ ‫است که امکان استفاده از این ماده معدنی در کشور‬ ‫وجود دارد‪ .‬برای دستیابی به اهداف افق چشم انداز‬ ‫‪ 1404‬برای تولی��د ‪ 55‬میلیون تن فوالد‪ ،‬به میزان‬ ‫زیادی سنگ اهن نیاز است که باید از منابع داخلی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫اوادامه داد‪ :‬از طرفی باید برای سال های اینده نیز‬ ‫میزان نیاز به س��نگ اهن را در نظر گرفت‪ .‬بنابراین‬ ‫با وجود نبود ممنوعیت ص��ادرات مواد معدنی خام‬ ‫همچون س��نگ اهن‪ ،‬دولت قصد دارد به تولید مواد‬ ‫معدنی جهت داده و انها را در صنایع مختلف معدنی‬ ‫همچون فوالد مورد استفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظارت بر امور معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر این باور اس��ت که مواد معدنی‬ ‫به عنوان مواد اولیه برای واحدهای فراوری‪ ،‬صنایع‬ ‫تو س��از و واحدهای تولیدی استفاده‬ ‫معدنی‪ ،‬ساخ ‬ ‫می شود و مورد نیاز کش��ور است‪ .‬بنابراین باید این‬ ‫مواد در ابتدا فراوری ش��ده و بعد از حذف باطله ها‬ ‫و تولی��د محص��ول نهایی در صنای��ع مختلف مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایروان��ی افزود‪ :‬اس��تفاده از مواد خ��ام معدنی در‬ ‫کشور س��بب می ش��ود تا واحدهای جدید فراوری‬ ‫ایجاد شده و منجر به اشتغالزایی در منطقه شود‪ .‬از‬ ‫طرفی با توجه به ش��رایط فعلی کشور و نیاز به مواد‬ ‫اولیه برای صنایع معدنی‪ ،‬در صورتی که مواد معدنی‬ ‫فراوری ش��ده و در اختیار این واحدها قرار گیرد و‬ ‫اقدام مناسب تر این است که محصول فراوری شده‪،‬‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مازاد نیاز صادر شود‬ ‫ب��ه گفته مدیرکل نظارت ب��ر امور معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در صورتی که مواد معدنی‬ ‫موجود در کش��ور مازاد نیاز باش��د یا اینکه امکان‬ ‫ف��راوری و مص��رف انها در کش��ور فراهم نباش��د‪،‬‬ ‫می ت��وان زمینه ص��ادرات انها را فراه��م کرد‪ .‬زیرا‬ ‫هم اکنون برخی از مواد معدنی همچون سنگ های‬ ‫تزئین��ی هس��تند ک��ه به دلی��ل نبود تجهی��زات و‬ ‫دس��تگاه هایی با فناوری روز امکان فراوری انها در‬ ‫کش��ور وجود ندارد و تولیدکنندگان این دس��ت از‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬با صادرات بخش��ی از محصوالت خود‬ ‫می توانند زمینه فراوری باقی مواد معدنی را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعریفی که از مواد معدنی خام وجود‬ ‫قم چند معدن فعال دارد؟‬ ‫می شوند‪ .‬ازاین رو تمرکز و توجه بیش از پیش به این منابع‬ ‫عظیم معدنی غیرقابل اجتناب است‪ .‬بنابراین فراهم کردن‬ ‫ش��رایطی مناسب برای اس��تحصال و ایجاد صنایع فراوری‬ ‫از ای��ن دریاچه تحول عظیمی در س��طح اس��تان به وجود‬ ‫خواهد اورده است‪.‬‬ ‫از مزیت های س��رمایه گذاری در ظرفیت های اس��تان قم‬ ‫وجود صنایع بومی ش��ده در این اس��تان است که می توان‬ ‫به صنایعی مانند س��نگ های س��اختمانی اش��اره کرد و به‬ ‫دلیل وجود تعداد بس��یار زیاد این صنایع ایجاد خوشه های‬ ‫صنعتی در امر گس��ترش و توس��عه صنایع دور از دسترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫همچنین گردش��گری معدنی یکی دیگ��ر از مزیت هایی‬ ‫اس��ت که ظرفیت های زیادی در این استان دارد و می تواند‬ ‫برای سرمایه گذاران در این حوزه قابل تامل باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 11‬ویژگی معادن استان قم‬ ‫‪ -1‬س��رمایه گذاری در صنعت تولید گ��چ (وجود ذخایر‬ ‫معدن��ی فراوان س��نگ گچ‪ ،‬اس��تان را به عن��وان یکی از‬ ‫قطب های تولید گچ در کشور مطرح کرده است‪).‬‬ ‫‪ -2‬س��رمایه گذاری در صنایع مس (وجود ذخایر معدنی‬ ‫م��ش در اس��تان و نی��از فراوان کش��ور به ش��مش مس و‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬موادی که از معدن اس��تحصال‬ ‫می ش��وند جزو مواد اولیه و خام معدنی به ش��مار‬ ‫می این��د‪ .‬اما در ادامه کار و بع��د از فراوری باز هم‬ ‫می ت��وان به انها ماده خ��ام را اطالق کر د چرا که به‬ ‫نس��بت مرحله بعدی فراوری‪ ،‬خام به شمار می رود‬ ‫و تا تبدیل ش��دن به محصول نهایی راه طوالنی در‬ ‫پیش دارند‪.‬‬ ‫ایروانی بر این باور است که در شرایط فعلی مواد‬ ‫معدنی که از معادن اس��تخراج می ش��وند در درجه‬ ‫نخس��ت اگر امکان ف��راوری انها در داخل کش��ور‬ ‫میسر باشد و تامین کننده نیاز صنایع کشور شوند‪،‬‬ ‫بهترین راه استفاده از انها در داخل کشور است‪ .‬اما‬ ‫اگ��ر امکان فراوری و مصرف بهین��ه انها در داخل‬ ‫کش��ور وجود نداش��ت‪ ،‬حال چه به صورت خام یا‬ ‫فراوری شده‪ ،‬می توان زمینه صادرات انها را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایروان��ی در ادامه درباره اینکه دولت در ش��رایط‬ ‫کنون��ی که رکود بر بخش معدن حاکم اس��ت چه‬ ‫حمایتی از تولیدکنندگان محصوالت معدنی دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬صادرات برخی از مواد معدنی به صرفه‬ ‫اس��ت اما در مقابل صادرات برخ��ی از انها در روند‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی زی��اد تاثیرگذار نیس��ت‪ .‬در‬ ‫این می��ان دولت برای جهت دهی ب��ه فعالیت های‬ ‫اقتصادی مش��وق هایی را در نظر می گیرد‪ .‬در نظر‬ ‫گرفتن تس��هیالت و اولویت بن��دی معادن و صنایع‬ ‫معدنی بر اس��اس نیازهای انها یکی از مشوق های‬ ‫دولتی است‪.‬‬ ‫حال اینکه کدام دس��ته از مواد معدنی مش��مول‬ ‫دریافت مش��وق های صادراتی می ش��وند بر اساس‬ ‫اولویت انها مش��خص می شود؛ چنانچه شاهدیم در‬ ‫دیگر کشورها نیز این قانون وجود دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل نظارت بر امور معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در ادامه گف��ت‪ :‬تغییر تعرفه ها و‬ ‫ع��وارض صادرات��ی می تواند به عن��وان یک عامل‬ ‫تشویقی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫محصوالت ساخته شده از ان ایجاب می کند سرمایه گذاری‬ ‫در این صنعت دارای اولویت باشد‪).‬‬ ‫‪ -3‬استخراج و فراوری ماده معدنی دولومیت (دولومیت‬ ‫با توجه به داش��تن مقادیر زیادی اکسید منیزیم (‪)MgO‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین مواد خام دیرگداز به ش��مار می اید و در‬ ‫صنعت ف��والد‪ ،‬اهن و تولید فراورده ه��ای دیرگداز قلیایی‬ ‫جایگا ویژه ای دارد‪).‬‬ ‫‪ -4‬استخراج و فراوری ماده معدنی منگنز (سرمایه گذاری‬ ‫در استخراج و فراوری بیشتر از معادن منگنز استان به دلیل‬ ‫قیمت بس��یار باالی محصول فراوری شده و کاربرد فراوان‬ ‫در صنایع فوالد و ذوب اهن‪ ،‬تولید فروالیاژ‪ ،‬باتری س��ازی‪،‬‬ ‫صنایع شیمیایی‪ ،‬رنگ س��ازی‪ ،‬دارای ارزش افزوده و درامد‬ ‫باالیی برای استان است‪).‬‬ ‫‪ -5‬استخراج و فراوری ماد معدنی زئولیت‬ ‫‪ -6‬تولید س��نگ های س��اختمانی‪ ،‬ب��ا کیفیت مطلوب و‬ ‫پیشرفته‬ ‫‪ -7‬سرمایه گذاری در سنگ های تزئینی و انتیک‬ ‫‪ -8‬ایجاد کارخانه های جدید سیمان‬ ‫‪ -9‬ایج��اد کارخانه ه��ای جدید ظ��روف چینی و چینی‬ ‫بهداشتی‬ ‫‪ -10‬س��رمایه گذاری در صنای��ع معدنی در حوزه منطقه‬ ‫ازاد و ویژه سلفچگان‬ ‫‪ -11‬سرمایه گذاری در عناصر نادر خاکی‪.‬‬ ‫مدیر المبورگینی به ائودی امد‬ ‫اس��تفان وینکلمن‪ ،‬مدیر المبورگینی از این پس ریاس��ت واحد تولید خودروهای‬ ‫قدرتمند ائودی را در اختیار خواهد گرفت و استفانو دومنیکالی جایگزین وی خواهد‬ ‫شد‪ .‬نخستین ش��ایعات انتقال وینکلمن از المبورگینی به کواترو برای نخستین بار‬ ‫حدود ‪ 2‬ماه پیش مطرح شد اما حاال ائودی اقدام به تایید رسمی ان کرده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫با وجود لغو تحریم ها‪ ،‬هنوز همکاری برخی بانک های اروپایی با ایران اغاز نشده است‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار یبن الملل‬ ‫بانک های اروپایی معامالت با ایران را تسهیل کنند‬ ‫در پ��ی ابراز تردید برخی از بانک های اروپایی‬ ‫ب��رای برقراری دوباره خط��وط ارتباطی پولی و‬ ‫بانک��ی با ایران که در روزهای اخیر اخبار ضد و‬ ‫نقیضی درباره ان منتش��ر و شنیده شده است‪،‬‬ ‫مدیران ارش��د ش��رکت هواپیما س��ازی ایرباس‬ ‫فرانس��ه از بانک ه��ای اروپایی خواس��ته اند که‬ ‫دغدغ��ه ای ب��رای اعمال جریمه ه��ای احتمالی‬ ‫امری��کا ب��ه خاطر نق��ض تحریم ها علی��ه ایران‬ ‫نداش��ته و تعامالت مالی با این کشور را تسهیل‬ ‫کنند‪ .‬همانطور که در اخب��ار گوناگون یک ماه‬ ‫اخیر اشاره شده‪ ،‬شرکت ایرباس به تازگی ‪۱۱۸‬‬ ‫هواپیم��ای جت مس��افربری به ای��ران فروخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با انکه دوره پس��اتحریم ایران اغاز و بسیاری‬ ‫از تحریم های اقتصادی و بانکی این کش��ور لغو‬ ‫ش��ده اند اما هنوز ت��رس تع��دادی از بانک ها و‬ ‫موسس��ات مالی اروپا از احتمال جریمه ش��دن‬ ‫ب��ه وس��یله امریکا ب��ه قوت خود باقی اس��ت و‬ ‫بانک های یادش��ده از انجام م��راودات مالی ازاد‬ ‫با ایران خودداری می کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل بود که یکی از مدیران شرکت‬ ‫ایرباس‪ ،‬سه شنبه گذشته از بانک های اروپایی به‬ ‫طور جدی درخواس��ت کرد احتیاط و نگرانی ها‬ ‫نسبت به تعامل تجاری با ایران را کنار گذاشته‬ ‫و تراکنش ه��ای مالی با این کش��ور را تس��هیل‬ ‫کنند تا صادرات کمپانی ه��ای اروپایی به ایران‬ ‫نیز روان تر شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویت��رز‪ ،‬جریمه ‪ ۹‬میلیارد دالری‬ ‫گروه بانکی «بی ان پی پاریبا» فرانس��ه در سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م از س��وی امری��کا ک��ه به اته��ام نقض‬ ‫تحریم ه��ای ایران اعمال ش��د‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫سایر بانک های فرانسوی را نیز همچنان نسبت‬ ‫ب��ه تعامل ب��ا ایران دچ��ار تردیده��ای زیادی‬ ‫کرده و این در حالی اس��ت که مراحل اجرایی‬ ‫توافقنامه برجام از مدتی پیش اغاز و بس��یاری‬ ‫از تحریم ه��ای بین المللی علیه ایران لغو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمپانی هواپیماس��ازی ایرباس ک��ه کمتر از‬ ‫‪ ۲‬م��اه قبل و در جریان س��فر حس��ن روحانی‬ ‫رییس جمه��وری ایران‪ ،‬به فرانس��ه ق��راردادی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۷‬میلی��ارد دالر را ب��رای ف��روش‬ ‫هواپیماهای مسافربری اشاره شده با ایران امضا‬ ‫کرد‪ ،‬اما بی میلی تع��دادی از بانک های اروپایی‬ ‫برای تعامل با ایران‪ ،‬دشواری های متعددی برای‬ ‫ایران و مشتریانش نظیر ایرباس به وجود اورده‬ ‫اس��ت و اکنون مدیران این کمپانی قصد دارند‬ ‫با ترغی��ب این بانک ها و اگاهی بخش��ی به انها‬ ‫درباره شرایط پساتحریم‪ ،‬این موانع را از پیش رو‬ ‫بردارن��د‪ .‬نایجل تیل��ور‪ ،‬معاون مدی��ر فروش و‬ ‫تامین مالی ایرباس‪ ،‬در گفت وگو با رویترز گفت‬ ‫که دولت های اروپایی و موسس��ات تامین کننده‬ ‫اعتبارات صادراتی از لغو تحریم ها و برقرار شدن‬ ‫دوباره روابط تجاری با ایران حمایت می کنند و‬ ‫در چنین ش��رایطی «نمی ت��وان فهمید که چرا‬ ‫بانک ها به ما پشت کرده اند‪».‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫«اوبر» به دنبال ساخت خودران‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫شرکت اتومبیل کرایه موبایلی انالین «اوبر» اعالم کرد‬ ‫به زودی خودروهای خودران را در پیترزبورگ پنسیلوانیا‬ ‫ازمای��ش خواه��د کرد‪.‬به گزارش عصر خ��ودر و به نقل از‬ ‫لفتلین نیوز‪ ،‬برنامه خودروهای خودران اوبر اگرچه ممکن‬ ‫اس��ت به اندازه فناوری گوگل یا اپل پیشرفت نکرده باشد‬ ‫اما این ش��رکت قرارداد جدیدی را برای توس��عه فناوری‬ ‫خودروهای خودران امضا کرده است‪ .‬هنوز جزئیات دقیق‬ ‫برنامه اوبر در زمینه خودروهای خودران اعالم نشده است‪.‬‬ ‫برخی خودروس��ازان س��ال ‪۲۰۲۰‬م را سال شروع عرضه‬ ‫فناوری خودروهای خودران اع�لام کرده اند اما اوبر هنوز‬ ‫جدول زمانی در این زمینه ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫پژو به سوداوری رسید‬ ‫‹ ‹تحریم های امریکا‪ ،‬منشا نگرانی ها‬ ‫م��اری ان بربت لیان��ی‪ ،‬دبی��رکل فدراس��یون‬ ‫بانک داران فرانس��ه که در ای��ن مصاحبه رویترز‬ ‫درکنار نایجل تیلور حضور داش��ت‪ ،‬در واکنش‬ ‫به س��خنان این مق��ام کمپانی ایرب��اس گفت‪:‬‬ ‫«چارچوب قانون��ی امریکا درباره تحریم ها علیه‬ ‫ایران هنوز مبهم اس��ت و بانک ها برای برقراری‬ ‫ارتباط و تعامل نیاز به شفافیت و امنیت قانونی‬ ‫دارند و این تغییرات مهم هنوز رخ نداده اس��ت‬ ‫تا در پی ان معامالت با ایران تس��هیل ش��ود‪».‬‬ ‫برخی از بانک داران فرانسوی نیز گفته اند خاطره‬ ‫جریمه ‪ ۹‬میلیارد دالری «بی ان پی پاریبا» هنوز‬ ‫زنده است و چارچوب قوانین کنونی با توجه به‬ ‫احتمال بازگش��ت انی تحریم ها درصورت نقض‬ ‫برجام‪ ،‬تردیدهای بسیاری را موجب شده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬یکی از اقدامات شرکت های اروپایی‬ ‫برای گریز از جریمه های احتمالی امریکا‪ ،‬صدور‬ ‫صورتحس��اب های فروش به ی��ورو به جای دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئی�ات تامی�ن مال�ی و قیم�ت‬ ‫ایرباس ها‬ ‫خرید این هواپیماه��ای جدید با واکنش های‬ ‫انتق��ادی و منف��ی متعددی از س��وی منتقدان‬ ‫دولت مواجه ش��ده است‪ ،‬مسئوالن و رسانه های‬ ‫نزدیک به دولت نیز به بس��یاری از این ابهام ها‬ ‫پاسخ داده اند‪.‬‬ ‫چندم��اه قبل (در ابان) عباس اخوندی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی گفته بود ایران پول الزم برای‬ ‫خری��د هواپیماه��ای مورد نیاز ن��دارد و باید از‬ ‫امکان��ات و راهکارهای دیگ��ری مانند اجاره به‬ ‫ش��رط تملیک (لیزیگ) استفاده کند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور‬ ‫نیز اواس��ط بهمن ‪ -‬در نشست شورای مدیران‬ ‫ارشد بانک مرکزی ‪ -‬بدون نام بردن از کسی به‬ ‫انتقادهای انها پاس��خ داد و در تایید گفته های‬ ‫اخوندی تاکید کرد ک��ه خرید ‪ ۱۱۸‬هواپیما از‬ ‫ایرباس به روش لیزینگ انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سود کالن داللی هواپیمای کهنه‬ ‫اما درباره ارزش دقیق و قطعی قرارداد ایران و‬ ‫ایرباس هنوز خبر واحد و روشنی که مورد تایید‬ ‫همگان باش��د اعالم نشده اس��ت‪ ،‬چنانکه اصغر‬ ‫فخریه کاش��ان‪ ،‬قائم مقام وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در امور بین الملل نیز در این باره گفته اس��ت که‬ ‫ارقام مطرح ش��ده در رس��انه ها نادرست است و‬ ‫مبلغ کل قرارداد خرید ‪ ۱۱۸‬هواپیمای ایرباس‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بیش��تر نیست‪.‬‬ ‫فخریه می گوید‪ « :‬در دوران تحریم ‪ ،‬شرکت های‬ ‫هوایی مجبور بودند برای خرید هواپیمای دست‬ ‫دوم حدود ‪۶۰‬میلیون ی��ورو پرداخت کنند‪ ،‬اما‬ ‫اکنون می توانی��م هواپیمای نو را با ‪ ۴۴‬میلیون‬ ‫دالر بخریم‪ ».‬اس��حاق جهانگیری نیز در واکنش‬ ‫به انتقادهای نقدی با بیان اینکه در دولت قبلی‬ ‫وقتی «یک کش��ور دس��ت چندم» پیدا می شد‬ ‫ک��ه هواپیم��ای دس��ت دوم به ایران بفروش��د‬ ‫خیلی خوش��حال می ش��دند‪ ،‬گفته بود‪« :‬اینکه‬ ‫در پرداخ��ت پول به انه��ا چه اتفاقات��ی افتاد‪،‬‬ ‫اینها مس��ائلی اس��ت که چندان ه��م نمی توان‬ ‫بی��ان کرد‪ ».‬قائم مقام وزیر راه نیز با اش��اره به‬ ‫تف��اوت هنگفت به��ای هواپیماه��ای کهنه در‬ ‫دوران تحری��م و هواپیم��ای ن��و می گوید‪ ،‬این‬ ‫مسئله نشان می دهد در دوران تحریم دالالن و‬ ‫واسطه ها چقدر در این معامالت سود می بردند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید ‪ ۲۰‬هواپیمای سبک‬ ‫وزی��ر راه درب��اره رق��م ‪ ۲۵‬میلی��ارد دالر در‬ ‫برخی گزارش ه��ا گفته اس��ت‪« :‬این یک مدل‬ ‫قیمتی برای ایرباس اس��ت‪ ،‬ب��ه طوری که یک‬ ‫قیمت اسمی (قیمت کاتالوگ) برای محصوالت‬ ‫خ��ود دارند که بر اس��اس ان هزینه محصوالت‬ ‫خری��داری ش��ده ای��ران از ایرباس ح��دود ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ ».‬او بهای کل سفارش های‬ ‫خودروهای هیبریدی در قلب پروژه برقی سازی هوندا‬ ‫ب��ا افزایش س��خت گیری رگوالتورها برای س��بز ش��دن‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬هوندا موتور اعالم کرد دو س��وم از مدل های این‬ ‫شرکت تا سال ‪۲۰۳۰‬م خودروهایی خواهند بود که با انرژی‬ ‫پاک کار می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هوندا که س��ومین خودروس��از بزرگ‬ ‫ژاپن از نظر میزان فروش اس��ت‪ ،‬در بروزرس��انی استراتژی‬ ‫خود اعالم کرد تا ‪ ۱۵‬س��ال اینده خودروهای دو گانه س��وز‬ ‫بنزین��ی برقی‪ ،‬پالگی��ن هیبریدی‪ ،‬برق��ی و هیدروژنی این‬ ‫شرکت در مجموع بیش��تر از مدل های بنزینی خواهند بود‪.‬‬ ‫س��هم خودروهای پ��اک در مدل های هون��دا درحال حاضر‬ ‫‪ ۵‬درصد اس��ت‪ .‬تاکاهیرو هاچیگ��و‪ ،‬مدیرعامل هوندا اظهار‬ ‫کرد که مدل های پالگی��ن هیبریدی که می توانند از طریق‬ ‫سوکت های دیوار خانه شارژ شوند‪ ،‬در قلب برقی سازی اینده‬ ‫این شرکت خواهند بود‪.‬‬ ‫هون��دا تا س��ال ‪۲۰۱۸‬م یک مدل پالگی��ن هیبریدی در‬ ‫امریکای ش��مالی عرضه خواهد کرد که با استفاده از پلتفرم‬ ‫تولید کالریتی اف سی وی ساخته می شود‪ .‬این شرکت سپس‬ ‫به س��اخت انواع پالگی��ن معروف تری��ن مدل هایش خواهد‬ ‫پرداخت و شمار مدل ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هوندا جدیدترین خودروس��ازی است که به تبیین اهداف‬ ‫بلندمدت مربوط به کاهش االیندگی پرداخته اس��ت‪ .‬تویوتا‬ ‫موت��ور در اکتبر اعالم کرد‪ ،‬متوس��ط می��زان االیندگی دی‬ ‫اکسید کربن مدل هایش را از سال ‪ ۲۰۱۰‬تا سال ‪۲۰۵۰‬م به‬ ‫میزان ‪ ۹۰‬درصد کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬پشت پرد ه این اقدامات دولت ها‬ ‫ق��رار دارند که اس��تانداردهای االیندگی را به س��رعت ارتقا‬ ‫می دهند اما زیرس��اخت محدود مانند کمب��ود جایگاه های‬ ‫ش��ار ژ فروش بعضی از خودروهای سبز را دشوار کرده است‪،‬‬ ‫در حالی که قیمت ه��ای پایین نفت کمک کرده تقاضا برای‬ ‫شاسی بلندها و سایر خودروهای بنزین خور افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مهندس��ان هون��دا اظهار کرده اند این ش��رکت در س��ال‬ ‫گذش��ته س��رگرم براورده کردن اهداف فروش کوتاه مدت‬ ‫و ح��ل فراخوان ها بود‪ .‬هوندا با یکس��ری فراخوان مربوط به‬ ‫مدل ساب کامپکت هیبریدی فیت به دلیل مشکالت کنترل‬ ‫نرم افزار موتور و سایر مشکالت مواجه شد‪.‬‬ ‫این خودروساز ژاپنی سال گذش��ته دپارتمان جدیدی را‬ ‫تش��کیل داد که همه مهندس��ان نرم اف��زاری را یکجا جمع‬ ‫کرد‪ .‬مدی��ران هوندا اظهار کرده اند این ش��رکت یک ماه به‬ ‫مدت زم��ان طراحی مدل ه��ای جدید اضافه کرده اس��ت تا‬ ‫مطمئن شود همه مهندسان نظر مشابه دارند‪.‬‬ ‫ایران از ش��رکت ایرب��اس را همان رقمی عنوان‬ ‫کرد که اصغر فخریه کاش��ان در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت هواپیمایی ایران (هما) که در س��فر‬ ‫رییس جمهور به ایتالیا تفاهمنامه ای برای خرید‬ ‫هواپیما از شرکت ایتالیایی فرانسوی «ای تی ار»‬ ‫امضا ک��رده بود‪ ،‬چند روز پی��ش قرارداد خرید‬ ‫‪ ۲۰‬هواپیمای س��بک ‪ ۷۰‬نفره را با این شرکت‬ ‫نهایی ک��رد‪ .‬با حض��ور مدیرعام��ل ایرباس در‬ ‫ته��ران و دیدار و گفت وگو ب��ا اخوندی وزیر راه‬ ‫و شهرسازی و فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫هواپیمایی ایران نیز قراردادها با این شرکت در‬ ‫حال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬ایرباس تا پایان سال‬ ‫به گفته پرورش‪ ،‬ایرباس تا پایان س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ۵ ،‬تا ‪ ۸‬فروند از هواپیماهای خریداری‬ ‫ش��ده را تحویل ای��ران می ده��د‪ .‬گزارش های‬ ‫کارشناسی از شرایط و کیفیت ناوگان هواپیمایی‬ ‫ای��ران تا امروز حاکی از ان اس��ت ک��ه ناوگان‬ ‫موردنظ��ر در مجموع از ‪ ۲۵۰‬هواپیما تش��کیل‬ ‫ش��ده که به روایت��ی ‪ ۱۰۰‬فروند و ب��ه روایتی‬ ‫دیگ��ر نیمی از انها زمین گیرند و عمر متوس��ط‬ ‫باق��ی ح��دود ‪ ۲۲‬س��ال اس��ت‪ .‬همچنین خبر‬ ‫دیگ��ر در رابطه با خرید ایران از فرانس��ه بیانگر‬ ‫ان اس��ت که ایران برای دریاف��ت هواپیماهای‬ ‫ایرباس خود باید حداکث��ر معادل ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫مبلغ ق��رارداد را تامین کند‪ .‬اس��تفاده از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی به عن��وان یکی از راه های‬ ‫تامین این س��رمایه عنوان می ش��ود‪ .‬براس��اس‬ ‫برنامه های توسعه‪ ،‬ناوگان هواپیمایی ایران باید‬ ‫تا افق ‪ ۱۴۰۴‬حدود ‪ ۵۰۰‬هواپیما داش��ته باشد‪.‬‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری پیش بینی کرده در‬ ‫یک دهه اینده هر سال ‪ ۵۰‬هواپیما خریداری و‬ ‫به ناوگان هوایی کشور اضافه کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬دویچه وله‬ ‫معاون ایرباس‪:‬‬ ‫دولت های‬ ‫اروپایی و‬ ‫موسسات‬ ‫تامین کننده‬ ‫اعتبارات‬ ‫صادراتی از‬ ‫لغو تحریم ها و‬ ‫برقرار شدن‬ ‫دوباره روابط‬ ‫تجاری با‬ ‫ایران حمایت‬ ‫می کنند و در‬ ‫چنین شرایطی‬ ‫«نمی توان‬ ‫فهمید که چرا‬ ‫بانک ها به ما‬ ‫پشت کرده اند»‬ ‫معرفی بهترین و بدترین برند های خودرویی ‪۲۰۱۶‬‬ ‫در رتبه بندی سال ‪۲۰۱۶‬م یک مجله‪ ،‬نشان(برند) لوکس‬ ‫ائ��ودی فولکس واگن و س��وباروی فوجی هوی اینداس��تریز‬ ‫برترین نش��ان(برند)های خودرو شناخته شدند و این نشریه‬ ‫همه مدل های این نش��ان(برند)ها را که ازمایش کرده بود‪،‬‬ ‫به خوانندگانش توصیه کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نشان(برند)‬ ‫های لوکس لکس��وس تویوتا موتور و پورش��ه فولکس واگن‬ ‫و ب ام و در رتبه ه��ای برت��ر بع��دی نش��ریه ‪Consumer‬‬ ‫‪ Reports‬قرار گرفتند‪ .‬مزدا که یک نشان(برند) غیرلوکس‬ ‫و مستقل است در رتبه ششم جای گرفت‪ .‬بوییک به عنوان‬ ‫تنها نش��ان(برند) امریکایی برتر در رتبه هفتم قرار گرفت و‬ ‫م��زدا‪ ،‬تویوتا‪ ،‬کیا و هوندا فهرس��ت ‪ ۱۰‬نش��ان(برند) برتر را‬ ‫کامل کردند‪ .‬این مجله خاطرنش��ان کرد مدل های ائودی و‬ ‫فولکس واگن که به دنبال رسوایی االیندگی فولکس واگن و‬ ‫فراخوان گسترده این شرکت از نمایندگی های فروش جمع‬ ‫شدند‪ ،‬در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫همچنین نشان(برند)هایی که کمتر از ‪ 2‬خودروی ازمایش‬ ‫ش��ده داشتند در این رتبه بندی قرار نگرفتند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫خودروهای تسال موتور و نشان(برند)های فوق لوکسی مانند‬ ‫جگوار به فهرس��ت این نش��ریه راه پیدا نکردند‪ .‬الفا رومئو‪،‬‬ ‫مازراتی‪ ،‬رم و اسمارت از دیگر نشان(برند)هایی بودند که به‬ ‫فهرست این مجله راه نیافتند‪.‬‬ ‫نش��ان(برند) فیات ش��رکت فی��ات کرایس��لر اتومبیل در‬ ‫اخرین رتبه قرار گرفت و بدترین نش��ان(برند) در میان همه‬ ‫نش��ان(برند)ها شناخته شد‪ .‬همه مدل های مورد بررسی این‬ ‫شرکت در ‪ 3‬رتبه انتهایی فهرست قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در میان نشان(برند)های امریکایی هم به جز نشان(برند)‬ ‫گران قیم��ت بویی��ک جن��رال موتورز‪ ،‬س��ایر نش��ان(برند)‬ ‫ه��ا عملک��رد خوبی نداش��تند‪ .‬لینکل��ن فورد و ش��ورولت‬ ‫جنرال موتورز به دلیل امتیازهای پایینی که در زمینه قابلیت‬ ‫اطمینان به دست اوردند‪ ،‬در رتبه های میانی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش مارک��ت واچ‪ ،‬مجل��ه ‪Consumer‬‬ ‫‪ Reports‬فهرس��ت ‪ ۱۰‬خودروی برگزیده س��ال را منتشر‬ ‫ک��رد که از میان انها تویوتا کمری برای پنجمین بار بهترین‬ ‫سدان اندازه متوس��ط‪ ،‬اکورد هوندا موتور بهترین خودروی‬ ‫س��دان‪ ،‬هوندا فیت بهترین خودروی ساب کامپکت‪ ،‬سوبارو‬ ‫ایمپ��رزا بهتری��ن مدل کامپکت‪ ،‬س��وبارو فارس��تر بهترین‬ ‫شاسی بلند کوچک‪ ،‬کیا سورنتو بهترین شاسی بلند متوسط‪،‬‬ ‫لکسوس ارایکس بهترین شاس��ی بلند لوکس‪ ،‬تویوتا سیه نا‬ ‫بهترین مین��ی ون و اف ‪ ۱۵۰‬فورد بهترین در بخش پیکاپ‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫خودروس��از فرانسوی پژوس��یتروئن با تعدیل هزینه ها‪،‬‬ ‫به��ره وری فزاین��ده و کاه��ش تخفیف قیم��ت خودروها‬ ‫‪ ۸۹۹‬میلی��ون ی��ورو (‪ ۸۱۶/۰۹‬میلی��ون دالر) برای کل‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬س��ود خالص گزارش کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫دومین خودروس��از بزرگ اروپا از نظر میزان فروش سال‬ ‫گذشته در حالی به سوداوری رسید که در سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫‪ ۷۰۶‬میلی��ون ی��ورو ضرر کرده بود‪ .‬پژو س��یتروئن اعالم‬ ‫ک��رد میزان درامدش در س��ال گذش��ته ‪ ۶‬درصد رش��د‬ ‫کرده و به ‪ ۵۴/۶۸‬میلیارد یورو رس��یده است‪ .‬این شرکت‬ ‫در حال��ی س��ود و درامد باالتر گزارش ک��رده که فروش‬ ‫جهانی نشان(برند)های پژو‪ ،‬سیتروئن و دی اس تنها ‪۱/۲‬‬ ‫درصد رش��د کرد و ب��ه ‪۲/۹‬میلیون خودرو رس��ید که به‬ ‫معنای موفقیت این خودروساز در تعدیل هزینه ها‪ ،‬بهبود‬ ‫بهره وری و حفظ قیمتهاست‪.‬‬ ‫فراخوان کیا برای فورته‬ ‫کیاموت��ورز برنامه فراخوان خودروهای س��دان قدیمی‬ ‫فورته را به منظور رفع نق��ص فنی گیربکس اغاز کرد‪.‬به‬ ‫گزارش عصر خودر و به نق��ل از لفتلین نیوز‪ ،‬این فراخوان‬ ‫ش��امل ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۴۰‬فورته م��دل ‪ ۲۰۱۱‬که از اوت تا‬ ‫نوامبر ‪ ۲۰۱۰‬ساخته شده اند می شود‪ ،‬خودروهای فراخوان‬ ‫شده دچار نقص‪ ،‬گیربکس و شلنگ خنک کننده گیربکس‬ ‫انها ممکن اس��ت نشت کند‪ .‬در اسناد این فراخوان امده‬ ‫است‪ :‬اگر مایع گیربکس نشت کند‪ ،‬ممکن است عملکرد‬ ‫درستی نداشته و خودرو متوقف شود و خطر بروز تصادف‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬در این فراخوان نمایندگی های کیا یک‬ ‫ش��لنگ خنک کننده گیربکس جدی��د را برای اجتناب از‬ ‫نشت احتمالی روی خودروهای معیوب نصب می کنند‪.‬‬ ‫جمع اوری محصوالت مزدا‬ ‫ش��رکت ژاپن��ی مزدا ناگزی��ر به فراخ��وان حدود ‪۱/۹‬‬ ‫میلی��ون دس��تگاه از محصوالت��ش به دلیل اس��تفاده از‬ ‫کیس��ه های هوای تاکاتا ش��د‪.‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬مزدا‬ ‫موتور روز گذش��ته از اجرای برنامه گس��ترش جمع اوری‬ ‫محصوالتش به دلیل اس��تفاده از کیسه های هوای تاکاتا‬ ‫خب��ر داد و تع��داد انه��ا در بازارهای ژاپ��ن‪ ،‬اروپا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اس��ترالیا و اس��یا را ‪ ۱/۵‬میلیون دس��تگاه اعالم کرد‪ .‬ون‬ ‫بونگ��و‪ ،‬پیکاپ های تجاری انت��زا‪ ،‬تایتان جزو محصوالت‬ ‫دردست فراخوان هس��تند‪ .‬عالوه بر این تعداد ‪ ۱۷۶‬هزار‬ ‫خ��ودرو که در ژاپن تولید ش��ده و اماده ص��ادرات بودند‬ ‫نیز مش��مول این طرح فراخوان ش��ده و با ارسال انها به‬ ‫بازارهای دیگر مخالفت شده است‪.‬‬ ‫تب «برکسیت»‬ ‫به خودروسازان رسید‬ ‫خودروس��ازان بین المللی موافق موضع دیوید کامرون‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر انگلی��س برای ادامه عضویت این کش��ور در‬ ‫اتحادی��ه اروپا هس��تند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬کارلوس گون‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل نیس��ان موتور درباره طرح خ��روج انگلیس از‬ ‫اتحادیه اروپا که به «برکس��یت» معروف شده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ترجیح ما به عنوان یک ش��رکت این است که انگلیس در‬ ‫اروپا بماند زیرا از نظر مش��اغل‪ ،‬تجربه و هزینه ها برای ما‬ ‫به صرفه خواهد بود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬از نظر این شرکت‬ ‫ثبات بسیار مثبت تر از شرایط نامعلوم اینده است‪ .‬مخالفت‬ ‫مدیران صنعت خودرو با ط��رح خروج انگلیس از اتحادیه‬ ‫اروپا با حمایت مدیران ‪ ۳۶‬ش��رکت از ‪ ۱۰۰‬شرکت بزرگ‬ ‫انگلیس��ی از مواضع کامرون همزمان ش��د‪ .‬خودروسازان‬ ‫خارجی در بحث برکس��یت منافع دارند زیرا این کش��ور‬ ‫به بازار واحد ‪ ۲۸‬کش��ور عضو این بلوک دسترس��ی دارد‬ ‫که بسیاری از خودروسازان در انجا کارخانه دارند‪.‬کامرون‬ ‫در یک س��خنرانی اظه��ار کرد‪ :‬به دلی��ل موفقیت بزرگ‬ ‫نیس��ان درحال حاضر خودروهایی که در ش��مال انگلیس‬ ‫تولید می شوند‪ ،‬بیش��تر از کل تولید خودروی ایتالیاست‪.‬‬ ‫اظه��ارات مدی��ران نیس��ان و دایملر در حمای��ت از ادامه‬ ‫عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا یک روز پس از اظهارات‬ ‫م��ارک فیلدز‪ ،‬مدیرعامل فورد موتور مطرح ش��د‪ .‬فیلدز به‬ ‫تلویزیون بلومبرگ گفت‪ :‬برای این خودروس��از امریکایی‬ ‫ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اعمال جریمه های جدید از ‪ ۱۶‬اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫تاکید برنامه بودجه شهرداری تهران بر استفاده از سرمایه غیردولتی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بخش خصوصی مترو می سازد‬ ‫بلندمرتبه سازی متوقف نشد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکه بلندمرتبه سازی هنوز متوقف‬ ‫نش��ده و منتظ��ر تصوی��ب ضوابط‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرداری همچنان‬ ‫معتقد اس��ت س��اختمان های بلند‬ ‫تاثی��ری در ایج��اد الودگ��ی ه��وا‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫پیروز حناچی در گفت وگو با ایس��نا درباره همکاری‬ ‫شهرداری برای کنترل ساخت وساز بلندمرتبه در تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرداری در ابتدا معتقد بود بلندمرتبه سازی‬ ‫تاثی��ری در الودگ��ی هوا ندارد و اکن��ون نیز به راحتی‬ ‫این مس��ئله را نمی پذی��رد اما نقش بلندمرتبه س��ازی‬ ‫در الودگ��ی هوا‪ ،‬علمی و قابل اثبات اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ساختمان های بلند به طور قطع روی جریان هوا در زیر‬ ‫‪ 10‬مت��ر که بیش��ترین نقش را در الودگ��ی هوا دارد‪،‬‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬البت��ه هنوز بلندمرتبه س��ازی به طور‬ ‫کامل متوقف نشده و منتظر تصویب ضوابط است؛ البته‬ ‫ضوابط بازدارنده و کاهنده خواهد بود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫اختصاص ‪۱۹‬هزار پرواز‬ ‫برای نوروز‬ ‫مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از‬ ‫اختصاص ‪ ۱۹۵۰۰‬پرواز برای ایام نوروز خبرداد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬رضا جعف��رزاده گف��ت‪ :‬پروازهای‬ ‫نوروزی از ‪ ۲۵‬اس��فند ‪ ۹۴‬اغاز ش��ده و تا ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫‪ ۹۵‬ادامه دارد‪ .‬جعف��رزاده تصریح کرد‪ :‬دفتر نظارت بر‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬ش��رکت ها و موسس��ات هوانوردی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری برای ایام نورز حدود ‪ ۱۹۵۰۰‬پرواز‬ ‫برنام��ه ای و فوق العاده اختصاص داده که حدود ‪ ۶‬هزار‬ ‫پرواز خارجی و باقی داخلی است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫تقاضای ش��رکت های هواپیمایی ب��رای دریافت مجوز‬ ‫پروازه��ای فوق العاده همچنان ادام��ه دارد‪ ،‬پیش بینی‬ ‫کرد‪ :‬تعداد پروازهای نوروزی سال جاری نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۱۳‬تا ‪۱۴‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫پرداخت نشدن سهم شهرداری‬ ‫از محل جرایم رانندگی‬ ‫معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران از ورود دیوان‬ ‫محاس��بات کش��ور ب��رای ح��ل‬ ‫مش��کل واری��ز نش��دن س��هم‬ ‫ش��هرداری از مح��ل جرای��م‬ ‫راهنمایی و رانندگی خبرداد‪.‬‬ ‫س��یدجعفر تشکری هاشمی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره سرانجام واریز سهم شهرداری‬ ‫تهران از مح��ل جرایم راهنمای��ی و رانندگی گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس قانون باید ‪60‬درصد درامدهای ناشی از دریافت‬ ‫جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار ش��هرداری باشد‬ ‫اما متاس��فانه این امر محقق نش��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫ش��نیده می ش��ود در اینده نزدیک ‪20‬میلیارد تومان از‬ ‫این محل پرداخت می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا پایان س��ال‬ ‫گذشته بیش از ‪900‬میلیارد تومان طلب از دولت داریم‬ ‫و پیش بینی می شود‪ ،‬ساالنه ‪200‬میلیارد تومان از این‬ ‫محل کس��ب ش��ودوی با بیان اینکه این درامد صرف‬ ‫بهبود ترافیک شهر خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬دیوان محاسبات‬ ‫در حال پیگیری اس��ت تا این مشکل به زودی برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ 800‬میلیارد ریال‬ ‫سهم ایمنی راه ها‬ ‫مدیرکل ایمنی و حریم راه های س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای کش��ور گف��ت‪800 :‬میلیارد ریال‬ ‫ب��ه منظور افزایش ایمن��ی راه ها در ن��وروز ‪ 95‬به این‬ ‫سازمان اختصاص یافته است که از این رقم به طور ویژه‬ ‫‪500‬میلیارد ریال عالوه ب��ر اعتباراتی که پیش تر ابالغ‬ ‫شده بود‪ ،‬به منظور احیای خط کشی عالیم به این اداره‬ ‫کل اختصاص یافت‪.‬‬ ‫مهن��دس مهران قربان��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار‬ ‫کرد‪300 :‬میلیارد ریال نیز به منظور اصالح حفاظ های‬ ‫ایمن��ی و ارتق��ای وضعیت انها اختصاص یافته اس��ت‪.‬‬ ‫قربانی گف��ت‪ :‬این اعتبارها که به تازگی تخصیص یافته‬ ‫اس��ت تا ابتدای هفته اینده به این اداره کل اختصاص‬ ‫می یابد تا در جای خود هزینه شود‪ .‬قربانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تدابی��ر الزم به منظ��ور اماده س��ازی راهدارخانه برای‬ ‫اس��کان مس��افران جاده ای در مواقع ضروری نوروز ‪95‬‬ ‫نی��ز در حال انجام اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ه همین منظور‬ ‫نص��ب عالئ��م و تجهی��زات‪ ،‬بازنگ��ری در حفاظ ه��ای‬ ‫ایمن��ی و شست وش��وی عالئم و نصب مس��یرنماها نیز‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬قربانی گف��ت‪ :‬حداقل ‪5‬هزار تابلو و بنر‬ ‫هش��داردهنده راه و اگاه س��از در زمین��ه ایمنی نیز در‬ ‫جاده ها نصب می شود‪.‬‬ ‫سردار تقی مهری‪ ،‬فرمانده پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬نرخ های جدید جرایم رانندگی‬ ‫را از نیم��ه دوم اس��فند اعمال می کنی��م‪ .‬وی مخالفت رییس جمه��وری با افزایش‬ ‫صد درصدی نرخ های قبل��ی را تکذیب کرد و افزود‪ ۱۲ :‬تخلف افزایش صددرصدی‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬تخل��ف افزایش ‪ ۵۰‬درصدی و جریمه حرکت با س��رعت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬کیلومتر در‬ ‫بزرگراه ها افزایش ‪ ۴۰۰‬درصدی دارد و سایر جرایم تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل قناعتی‬ ‫تبصره ‪ 23‬قانون‬ ‫بودجه شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬فرصت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در مترو را برای‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫فراهم کرده‬ ‫است‬ ‫روزان��ه ‪ 3‬میلیون نفر در پایتخت با مترو جابه جا‬ ‫می ش��وند و افق ش��هرداری ب��رای توس��عه مترو‪،‬‬ ‫جابه جایی ‪10‬میلیون مس��افر در روز است‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که کمبود بودجه همواره یکی از موانع‬ ‫جدی توسعه مترو در تهران و دیگر کالنشهرها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت توس��عه این شیوه حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬در یکی از جلسات اخیر شورای شهر تهران‬ ‫که به صورت فوق العاده برگزار ش��د‪ ،‬برای سال ‪95‬‬ ‫تبص��ره ای به قانون بودجه ش��هرداری اضافه ش��د‬ ‫که تالش می کند بخش��ی از بار کمب��ود بودجه را‬ ‫از دوش دولت و ش��هرداری برداش��ته و راه را برای‬ ‫حضور بخش خصوصی در مترو باز کند‪.‬‬ ‫انظ��ور که در این جلس��ه بیان ش��د‪ ،‬در الیحه‬ ‫پیشنهادی شهرداری برای بودجه سال ‪ ،95‬بودجه‬ ‫س��اخت مترو ه��زار و ‪ ۹۹۰‬میلی��ارد تومان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده بود اما کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫ش��ورای شهر‪ ،‬این رقم را به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش داد‪ .‬از س��وی دیگر برای اینکه رصد‬ ‫بودجه مترو دقیق تر باشد‪ ،‬برای هر خط مترو ردیف‬ ‫اعتباری جداگانه در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬تبصره‬ ‫‪ 23‬نیز به ش��هرداری اجازه می ده��د هزار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه بخش خصوصی را برای احداث یک‬ ‫خط مترو (از فاطمی تا تجریش) استفاده کند‪.‬‬ ‫تاکید تبصره ‪ 23‬بر اس��تفاده از س��رمایه بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬گام جدیدی در اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫ملی برای توس��عه مترو اس��ت و مقرر می کند پس‬ ‫از تایی��د مراجع دارای صالحیت همچون ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی ترافیک کل کش��ور ‪ ،‬در صورت تصویب‬ ‫ایجاد خط جدید مترو‪ ،‬برای احداث ان از مشارکت‬ ‫بخش خصوصی بهره گرفته ش��ود‪ .‬بر اساس قانون‬ ‫بودجه شهرداری تهران برای سال ‪ ،95‬اعتباراتی که‬ ‫در حال حاضر برای مترو در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫خطوطی اس��ت که پیش تر تعریف ش��ده و خطوط‬ ‫جدید باید با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل قناعتی‪ ،‬عض��و هیات رییس��ه و عضو‬ ‫کمیس��یون عم��ران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران در این زمینه به پرس��ش های‬ ‫پاسخ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬او با بی��ان اینکه نمی ت��وان همه امور‬ ‫پیمان��کاری را به دس��تگاه های اجرایی ش��هرداری‬ ‫سپرد‪ ،‬می افزاید‪ :‬برخی شرکت ها بنیه مالی مناسب‬ ‫و تخصص الزم را دارند‪ ،‬برخی از انها دس��تگاه ها و‬ ‫تجهیزات خوبی دارند که شاید شهرداری تخصص‬ ‫و امکانات انها را نداشته باشد‪ ،‬بنابراین واگذاری کار‬ ‫به بخش خصوصی اقدام مناسبی محسوب می شود‪.‬‬ ‫اگر ب��ه تجربه کش��ورهای توس��عه یافته نگاهی‬ ‫بیندازیم‪ ،‬مشاهده می کنیم این کشورها از سرمایه‬ ‫مل��ی تنها در بخش هایی اس��تفاده می کنند که به‬ ‫س��ختی می توان ان را به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫کرد و ب��رای دیگر بخش ه��ا از ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫انط��ور که قناعت��ی توضیح می ده��د‪ ،‬در برنامه‬ ‫ش��ورای عالی ترافیک‪ ،‬راه ان��دازی چند خط مترو‬ ‫جدید دیده ش��ده ک��ه باید تا س��ال ‪ 1404‬به ان‬ ‫اهداف رسید‪ .‬به گفته قناعتی‪ ،‬اگر مدیریت شهری‬ ‫ته��ران بخواهد تنها با تکیه بر بودجه کنونی دولت‬ ‫توس��عه و س��اخت مترو را ادامه ده��د‪ ،‬به این افق‬ ‫دست نخواهد یافت‪ ،‬بنابراین برای رسیدن به نقطه‬ ‫مطل��وب‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت های موج��ود الزم و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬در برنامه ‪ 5‬ساله شهرداری تهران‬ ‫مقرر ش��ده است که س��رمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫می تواند به ش��کل بی او تی در مترو س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬ای��ن بدان معناس��ت که س��رمایه گذار مترو‬ ‫را بس��ازد و مدتی پ��روژه در اختیار او باش��د تا به‬ ‫درامدزایی و سود رسد و بعد از ان به دولت واگذار‬ ‫شود‪ .‬این عضو شورای ش��هر تهران معتقد است با‬ ‫این روش می توان هرچه زودتر حمل و نقل عمومی‬ ‫را به اهداف توس��عه نزدیک کرد که مزایایی مانند‬ ‫افزایش حجم جابه جایی با مترو‪ ،‬کاهش ترافیک و‬ ‫الودگی هوا را به دنبال خواهد داشت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در زمان ساخت و نیز بهره برداری‪ ،‬اشتغالزایی بخش‬ ‫خصوصی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫انطور که عضو ش��ورای ش��هر ته��ران می گوید‪،‬‬ ‫تبصره ‪ 23‬قانون بودجه ش��هرداری تهران‪ ،‬فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری در مترو را ب��رای بخش خصوصی‬ ‫داخل��ی و خارج��ی فراهم کرده اس��ت؛ ب��ه گفته‬ ‫قناعت��ی اعالم این مس��ئله در تبص��ره قانونی یک‬ ‫اعالم رس��می اس��ت و اگر تضمین ه��ای دو طرف‬ ‫مشکلی نداش��ته باش��د‪ ،‬محدودیتی در این مسیر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی معتقد اس��ت این مس��ئله درباره‬ ‫برخ��ی پروژه های دیگر ش��هرداری مانند س��اخت‬ ‫بزرگراه صیاد شیرازی‪ ،‬از میدان سپاه تا ازادگان که‬ ‫قرار اس��ت یک تونل ایجاد شود نیز قابل اجراست‬ ‫و می ت��وان احداث این تون��ل را به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار ک��رد‪ .‬او تاکید می کند که ب��ا تکیه بر این‬ ‫تبصره‪ ،‬س��رمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند‬ ‫وارد پروژه های شهری شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه ش��ورای شهر تهران یاداوری‬ ‫می کن��د‪ :‬در توس��عه حمل و نقل عموم��ی باید از‬ ‫همه ظرفیت ها اس��تفاده کنیم زی��را اگر بخواهیم‬ ‫منتظر استفاده از بودجه دولتی یا عوارض و مالیات‬ ‫مردم بمانیم‪ ،‬زمان زیادی برای رس��یدن به س��طح‬ ‫کش��ورهای همسایه الزم است‪ .‬بررسی های‬ ‫نشان می دهد در س��ال های گذشته‪ ،‬کمبود اعتبار‬ ‫در بخش س��اخت پروژه های مترو در تهران و دیگر‬ ‫کالن شهرها‪ ،‬یکی از مشکالت اصلی متولیان حوزه‬ ‫ش��هری در راه اندازی و توس��عه این شیوه حمل و‬ ‫نقل بوده اس��ت‪ .‬اکنون به نظر می رس��د با تصویب‬ ‫تبص��ره ‪ 23‬در قانون بودجه ش��هرداری تهران‪ ،‬راه‬ ‫برای سرعت بخشیدن به توسعه مترو باز شده است‪.‬‬ ‫ب��ا واگ��ذاری مترو به بخش خصوص��ی‪ ،‬این بخش‬ ‫می تواند از سرمایه گذاران خارجی نیز استفاده کرده‬ ‫و از طریق اقداماتی مانند تبلیغات‪ ،‬فروش بلیت و‪...‬‬ ‫به سوددهی برسد‪.‬‬ ‫تجربه دیگر کشورها نیز در این زمینه قابل تامل‬ ‫اس��ت و ترکیه در همس��ایگی ما و در اس��یا‪ ،‬ژاپن‬ ‫تجربه هایی از این دست دارند‪ .‬همین حاال در مترو‬ ‫توکیو‪ ،‬دو شرکت خصوصی سرمایه گذاری کرده اند‬ ‫که یکی از این شرکت ها‪ ،‬شرکت اتوبوسرانی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت به این نتیجه رس��یده که برخی نقاط‬ ‫کور شهری را نمی توان با اتوبوس پوشش داد و بهتر‬ ‫است در ان مناطق از مترو استفاده شود‪ .‬این مسئله‬ ‫اهمیت توسعه مترو و استفاده از همه ظرفیت های‬ ‫موجود برای ان را بیشتر اشکار می کند‪.‬‬ ‫رشد جابه جایی بار و مسافر راه اهن در سال ‪99‬‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه راه اهن در اس��تانه تغییر و تحول جدید قرار دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬راه اهن توس��عه یافته متمایز از گذش��ته خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محس��ن‬ ‫پورسیداقایی با اشاره به اهمیت جایگاه راه اهن از نظر رهبر‬ ‫معظ��م انقالب گفت‪ :‬در مالقاتی که ب��ا رهبر معظم انقالب‬ ‫داشتم ایشان بر جایگاه راه اهن در احکام برنامه ششم توسعه‬ ‫تاکید کردند‪ 2 .‬بند از ‪ ۴۰‬بند قید ش��ده در سیاس��ت های‬ ‫کلی برنامه شش��م توس��عه مختص راه اهن ب��ود‪ .‬همچنین‬ ‫رییس جمهور نیز در هر س��خنرانی و اعالم برنامه های خود‬ ‫راه اه��ن را یکی از ارکان توس��عه کش��ور خوان��ده و به این‬ ‫موضوع توجه ویژه ای دارد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی نیز وزیری‬ ‫راه اهنی است و اعتقاد دارد راه حل نجات مردم برای رسیدن‬ ‫به یک زندگی کیفی‪ ،‬اس��تفاده از حمل و نقل ریلی اس��ت‪.‬‬ ‫جزئیات پرداخت عوارض طرح ترافیک ‪۹۵‬‬ ‫مدیر واح��د صدور ارم س��ازمان ترافیک گفت‪:‬‬ ‫از هفته قبل تاکنون واجدان ش��رایط دریافت ارم‬ ‫ط��رح ترافیک س��ال ‪ ۹۵‬می توانند ب��ا مراجعه به‬ ‫سایت شهرداری تهران به نشانی ‪www.tehran.‬‬ ‫‪ ir‬نس��بت به تکمی��ل فرایند ثبت ن��ام و پرداخت‬ ‫الکترونیکی عوارض طرح ساالن ه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬مصطفی قنبرنژاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫نرخ تعرفه ارم س��االنه در ش��ورای اسالمی ش��هر تهران به‬ ‫تصویب رس��یده است‪ .‬بر این اساس در س��ال جاری تعرفه‬ ‫پرداخت عوارض س��االنه به صورت روزانه تفکیک ش��ده تا‬ ‫موج��ب کاهش تقاضا برای ورود ب��ه محدوده طرح ترافیک‬ ‫باش��د‪ ،‬به طوری که متقاضیان طرح به ‪ 3‬دس��ته تقس��یم‬ ‫می ش��وند که عبارتند از متقاضی��ان ‪ ۹۰‬روزه‪ ۱۹۰ ،‬روزه و‬ ‫‪ ۲۹۰‬روزه که همان طرح ساالنه است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��هروندان می توانند با انتخاب روزهایی‬ ‫که در محدوده ط��رح ترافیک تردد دارند‪ ،‬اقدام به پرداخت‬ ‫ع��وارض کنند‪ .‬بر این اس��اس ن��رخ عوارض س��االنه درباره‬ ‫تقاضاها از یک تا ‪ 90‬روز عبارت اس��ت از حاصل ضرب نرخ‬ ‫پای��ه (حقیقی و حقوقی) در تعداد روزهای درخواس��تی در‬ ‫ضریب ‪ .1/6‬همچنین ب��رای تقاضاها از یک تا ‪ ۱۹۰‬روز نیز‬ ‫حاص��ل ضرب تعداد روزهای درخواس��تی در نرخ‬ ‫پایه و ضریب ‪ 1/8‬تعیین شده است‪.‬‬ ‫قنبرن��ژاد در ادامه تصریح کرد‪ :‬ش��هروندانی که‬ ‫از ی��ک ت��ا ‪ ۲۹۰‬روز کاری را انتخاب می کنند نیز‬ ‫باید حاصل ضرب تعداد روزهای درخواستی در نرخ‬ ‫پای��ه و ضری��ب ‪ ۲‬را پرداخت کنن��د‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه به این مبالغ‪۲۰ ،‬درصد دیگر در راس��تای‬ ‫لو نقل ریلی افزوده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫توس��عه حم ‬ ‫جاری تالش کردیم نرخ پایه عوارض تردد در محدوده طرح‬ ‫ترافیک حقیقی و حقوقی نسبت به سال گذشته تغییر نکند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال ضریبی درنظر گرفته ش��ده تا ش��هروندان بر‬ ‫اساس میزان تردد در محدوده‪ ،‬عوارض پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هروندان می توانند از طرح های روزانه‬ ‫و هفتگی هم برای تردد اضطراری خود در محدوده استفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای طرح روزانه بدون محدودیت زمانی‬ ‫لو نقل ریلی بهای ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫با احتساب ‪ ۲۰‬درصد توسعه حم ‬ ‫و‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۱۴‬بهای ‪ ۲۸‬هزار تومان‬ ‫و از ساعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬بهای ‪ ۱۸‬هزار تومان درنظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬همچنین برای طرح هفتگی نیز نرخ ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر سیس��تم حمل و نقل حومه ای س��ریع و‬ ‫راحت در حاشیه شهرها وجود داشت‪ ،‬این همه معضل برای‬ ‫حومه های کالنشهرها به وجود نمی امد و مردم می توانستند‬ ‫به راحتی در فاصله ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬و حتی ‪ ۱۰۰‬کیلومتری شهرها‬ ‫لو نقل ریلی سریع‬ ‫به دور از هر گونه ترافیک و الودگی با حم ‬ ‫تو امد داشته باشند‪ .‬به همین منظور راه اهن برنامه های‬ ‫رف ‬ ‫وی��ژه ای در بخش های مختلف برای تغییر و تحول اساس��ی‬ ‫شبکه ریلی درنظر دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس برنامه ششم‬ ‫توس��عه میزان جابه جایی بار در راه اهن باید در مدت‪ ۵‬سال‬ ‫از ‪ ۳۵‬میلی��ون تن ب��ه ‪ ۹۱‬میلیون تن و می��زان جابه جایی‬ ‫مسافر نیز از ‪ ۲۵‬میلیون مسافر فعلی در بخش بین شهری به‬ ‫‪۴۲‬میلیون و در بخش حومه به ‪ ۲۰‬میلیون یعنی در مجموع‬ ‫به ‪ ۶۲‬میلیون مسافر در سال برسد و همه این اقدامات باید‬ ‫تا سال ‪ ۱۳۹۹‬تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد درامد شهرداری ها از تراکم فروشی است‬ ‫ریی��س س��ازمان همی��اری ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری های کش��ور از توزیع نامناسب جمعیت‬ ‫ش��هری که س��بب تمرکز ‪ ۵۵‬درصد جمعیت‬ ‫کش��ور در تهران و ‪ 7‬کالنشهر دیگر شده است‪،‬‬ ‫انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬هوش��نگ خندان دل ادام��ه داد‪:‬‬ ‫کل بودج��ه عمرانی کش��ور در س��ال ج��اری در بخش‬ ‫زیرس��اخت های راه و شهرس��ازی ‪۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت اما رقم پروژه های عمرانی خرد شهری که توسط‬ ‫ش��هرداری ها اجرا ش��د‪ ،‬بیش از ‪۵۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که اهمی��ت توجه به مدیریت ش��هری را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزارت کشور با انتقاد از توزیع نامناسب‬ ‫جمعیت ش��هری که س��بب تمرک��ز ‪۱۵‬درصد جمعیت‬ ‫کش��ور در تهران‪۴۱ ،‬درصد در ‪ ۷‬کالنشهر غیر از تهران‬ ‫و بقیه در حدود ‪ ۱۲۰۰‬ش��هر دیگر ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن پراکندگ��ی غیرقابل پذی��رش به دلیل نظ��ام بیمار‬ ‫ش��هری اس��ت‪ ،‬به گونه ای که در ح��ال حاضر در برخی‬ ‫کالنش��هرها‪ ،‬جمعیت حاشیه نش��ین میلیونی داریم که‬ ‫مخاطرات سیاسی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی را درپی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪۴۰‬درص��د کل پ��ول‬ ‫ش��هرداری ها در ته��ران و ‪۲۷‬درص��د هم در ‪۷‬‬ ‫کالنشهر غیر تهران متمرکز است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن یعنی حدود ‪۷۰‬درصد پول های در گردش‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬در کالنش��هرها در جریان است و‬ ‫بقیه ش��هروندان تنها از ‪۳۰‬درصد مناب��ع مالی مدیریت‬ ‫شهری بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ه کمک مالی دول��ت به ش��هرداری ها از طریق‬ ‫اختصاص بخش��ی از درامدهای مالی��ات بر ارزش افزوده‬ ‫اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت یک س��وم این پول را‬ ‫ب��ه ش��هرداری تهران می ده��د‪ .‬بنابراین بای��د با اصالح‬ ‫قوانی��ن نامناس��ب موجود با اس��تفاده از اح��کام برنامه‬ ‫شش��م‪ ،‬چارچوب ه��ای فعل��ی مدیریت ش��هری بهبود‬ ‫یاب��د‪ .‬خن��دان دل از درامده��ای ناپایدار ش��هرداری ها‬ ‫(تراکم فروش��ی) انتق��اد ک��رد و گف��ت‪ :‬ای��ن بخ��ش از‬ ‫درامده��ای س��اختمانی ش��هرداری ها ‪۲۵‬درص��د کل‬ ‫درامدهای انها را تشکیل می دهد که موجب شده شاهد‬ ‫ناهنجاری های ساخت و ساز در شهرها باشیم‪.‬‬ ‫راه اندازی پارک های هوانوردی‬ ‫دبیر کمیته هوانوردی عمومی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی‬ ‫و هوان��وردی از راه ان��دازی پارک های هوانوردی در اینده ای نزدیک در کش��ور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬یعقوب انتصاری ب��ا بیان اینکه بنا داریم پارک ه��ای هوانوردی را در‬ ‫سراس��ر کش��ور راه اندازی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع این پارک ه��ای هوانوردی همان‬ ‫نمایشگاه های هوایی و هوانوردی هستند‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫امین ساالری‬ ‫بپیوندند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬راه گسترش همکاری ها این‬ ‫است که با خرید از این شرکت ها بتوانیم پیوندی‬ ‫میان صنای��ع داخلی و صنایع بزرگ جهان برقرار‬ ‫کنیم تا در اینده با جذب سرمایه گذاران بزرگ و‬ ‫استفاده از فناوری های انها ضمن ایجاد اشتغال از‬ ‫وابستگی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر تک نرخی ش��دن ارز بر تامین‬ ‫تجهی��زات ناوگان هوای��ی گفت‪ :‬ب��ا توجه اینکه‬ ‫قیم��ت ارز تک نرخی بیش از ارز مبادله ای خواهد‬ ‫بود به طور طبیعی مش��کالتی برای ش��رکت های‬ ‫داخلی به وج��ود خواهد امد اما با توجه به اینکه‬ ‫این امر ش��فافیت اقتصادی در پی خواهد داشت‬ ‫منافع ان بیش از مشکالت به وجود امده خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با‬ ‫تاکی��د بر اینکه فرایند تامی��ن و خرید تجهیزات‬ ‫و نیز برنامه ریزی های اینده صنعت زمانبر اس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬بح��ث تک نرخی ش��دن ارز یکی از‬ ‫عوامل تاثیر گ��ذار و مهم بر تصمیم مجموعه های‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر‬ ‫ثب��ات اقتصادی یکی از عوام��ل مهم برای حضور‬ ‫سرمایه گذاران خارجی در ان کشور است‪ .‬بنابراین‬ ‫فراه��م کردن فضای امن و ب��ا ثبات در اقتصاد به‬ ‫نف��ع تم��ام ارکان صنعت خواهد ب��ود‪ .‬تک نرخی‬ ‫ش��دن نیز در ایجاد این فضا نقش بسیار پررنگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��االری ب��ا بیان اینک��ه تک نرخی ش��دن ارز‬ ‫هرچه سریع تر باید اجرایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با اجرای این طرح در س��ال اینده ش��اهد جذب‬ ‫س��رمایه گذاران بیش��تری در حوزه هوایی کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این امر بر س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی نیز برای همکاری مشترک بسیار تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ثبات اقتصادی برای سرمایه گذاران‬ ‫داخل��ی بس��یار اهمیت دارد و به ط��ور قطع این‬ ‫موض��وع ب��ه همکاری ه��ای مش��ترک نیز کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��االری‪ ،‬درباره ظرفیت های همکاری درحوزه‬ ‫ناوگان هوایی نیزگفت‪ :‬با توجه به تعامالتی که در‬ ‫عرصه جهانی برای کشور رخ داده‪ ،‬شاهد اتفاقات‬ ‫خوبی هستیم و کش��ورهایی مانند المان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬اردن و ترکیه از جمله‬ ‫کشورهایی هس��تند که امکان همکاری ایران در‬ ‫زمینه ناوگان هواپیمایی با انها باالست‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با‬ ‫اشاره به اینکه در حوزه ناوگان هوایی حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫شرکت درحال فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫داخلی در دیدارهای خود با ش��رکت های خارجی‬ ‫توانمندی های خ��ود را به نمای��ش می گذارند تا‬ ‫همکاری میان بخش داخلی و خارجی برقرار شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در صنعت ه��وا فضای ایران‬ ‫به دو بخش تقس��یم بندی می شود‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت‬ ‫هوایی ای��ران به دو بخش ش��رکت های دولتی و‬ ‫شرکت های خصوصی تقس��یم بندی می شوند که‬ ‫بررس��ی در هر دو حوزه نشان از توان قابل توجه‬ ‫کشور در این صنعت دارد‪.‬‬ ‫مه��رداد جاللی پور‪ ،‬کارش��ناس صنایع هوایی‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره انتقال دانش فنی‬ ‫قطعات هواپیما به کش��ور گفت‪ :‬در گام نخست‬ ‫در کن��ار نگاه��ی که به تامی��ن نیاز های صنایع‬ ‫هوایی داری��م باید نگاهی نیز به تولیدکنندگانی‬ ‫داش��ته باشیم که تاکنون نیاز های صنایع هوایی‬ ‫را در داخ��ل تامین می کردن��د و در کنار خرید‬ ‫محص��والت صنای��ع هوایی ارتباط��ی نیز میان‬ ‫ش��رکت داخلی با تولیدکنندگان خارجی برقرار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع هوایی با تاکید بر اینکه‬ ‫باید بر ‪3‬محور شرکت های خارجی‪ ،‬شرکت های‬ ‫تولید کننده و دانش بنیان داخلی و ش��رکت های‬ ‫دولتی تمکز کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬با برگزاری همایش ها‬ ‫این بار همکاری برای ساخت هواپیما‬ ‫ریی��س جمه��ور که چن��د روز قبل به اش��یانه انقالب‬ ‫ایران ایر رفته بود تا پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس این‬ ‫شرکت هواپیمایی را در کنار مسئوالن این شرکت گرامی‬ ‫ب��دارد‪ ،‬خبری را اعالم کرد که در صورت نهایی ش��دنش‬ ‫می توان��د جایگاه ای��ران را در صنعت هواپیمایی جهان به‬ ‫طور کامل تغییر دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از انکه وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی توانست با شرکت ایرباس فرانسه بر سر‬ ‫خرید ‪ 118‬هواپیمای جدید به توافق برس��د‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫کارشناسان صنعت نس��بت به این موضوع واکنش مثبت‬ ‫نش��ان داده و این خرید را ام��ری غیرقابل اجتناب اعالم‬ ‫کردند‪ .‬هرچند در این بین بودند کسانی که نسبت به این‬ ‫موضوع شک و تردیدهایی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوری که خود در جریان س��فر اخیرش به‬ ‫اروپا قرارداد مربوط به این ایرباس ها را نهایی کرده بود‪ ،‬در‬ ‫س��خنرانی اش بار دیگر به اهمیت انعقاد این قرارداد اشاره‬ ‫کرد و صحبت های منتقدان را با توجه به نیاز جدی کشور‬ ‫به واردات این هواپیماها غیرمنصفانه دانست‪.‬‬ ‫اما انچه در صحبت های روحانی اهمیت بسیاری داشت‪،‬‬ ‫صحب��ت وی مبنی بر به وجود اوردن توافقی قابل تامل با‬ ‫ش��رکت ایرباس بود‪ .‬قراردادی که بر اس��اس ان ایران نه‬ ‫تنها از این شرکت فرانسوی هواپیما خریداری می کند که‬ ‫حتی می تواند در جریان س��اخت هواپیماهای ایرباس نیز‬ ‫مشارکتی جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس صحبت ه��ای رییس جمه��وری مدیرعامل‬ ‫ایرباس به طور رسمی موافقت کرده که ایران را در جریان‬ ‫س��اخت هواپیماهای جدید س��هیم کند و حتی بنا شده‬ ‫تجهی��زات فنی ایران در حوزه ب��ال و بدنه هواپیما نیز از‬ ‫سوی شرکت ایرباس مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫این موضوع مهم که می تواند جهشی جدی برای صنعت‬ ‫هوایی ایران پس از س��ال ها به وج��ود اید در حالی اتفاق‬ ‫می افت��د که به دلی��ل محدودیت های تج��اری جدی در‬ ‫سال های قبل کارشناس��ان ایرانی نتوانستند ظرفیت های‬ ‫بالقوه موجود در این حوزه را به طور کامل نمایان کنند‪ .‬از‬ ‫این رو در صورتی که قرارداد اخیر ایران با شرکت ایرباس‬ ‫به طور کامل اجرایی شود‪ ،‬می توان امید این را داشت که‬ ‫محصوالت کش��ور در بازارهای جهانی مطرح شده و ایران‬ ‫نی��ز در صنعت هوایی نامی خوش برای خود دس��ت و پا‬ ‫کند‪ .‬صحبتی ک��ه رییس جمهوری از نظر قرارداد ابتدایی‬ ‫درباره ان ابراز اطمینان کرده و باید دید کارشناسان فنی‬ ‫چگونه مقدمات اجرای ان را به وجود می اورند‪.‬‬ ‫بحث تک نرخی‬ ‫شدن ارز‬ ‫یکی از عوامل‬ ‫تاثیر گذار‬ ‫و مهم بر تصمیم‬ ‫مجموعه های‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫خارجی است‬ ‫مهرداد جاللی پور‬ ‫ارز تک نرخی‬ ‫باعثمی شود‬ ‫برخیشرکت ها‬ ‫نتوانندبااستفاده‬ ‫از ارز مبادله ای‬ ‫رقابتیناسالم ‬ ‫درصنایعهوایی‬ ‫ایجادکنند‬ ‫انتقال اب خزر به کویر مرکزی از سوی بخش خصوصی‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزی��ر نیرو گفت‪ :‬انتقال‬ ‫اب خزر به کویر مترصد دریافت مجوز محیط زیست است‬ ‫و طراحی ه��ای ان از س��وی بخش خصوصی انجام ش��ده‬ ‫و مناب��ع مال��ی ان را نیز این بخش تامی��ن خواهد کرد و‬ ‫هیچ ب��ار اعتباری برای دولت نخواهد داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬علیرض��ا دائمی افزود‪ :‬چ��ون این ط��رح از نواحی‬ ‫جنگلی و کوهس��تانی عبور می کند‪ ،‬نیاز به مجوز سازمان‬ ‫محیط زیس��ت دارد‪ .‬وی با بیان اینک��ه این طرح حدود ‪6‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اب بخش��ی‬ ‫از ای��ن طرح را که مربوط به اب ش��رب مورد نیاز منطقه‬ ‫داخلی فالت مرکزی اس��ت وزارت نیرو از بخش خصوصی‬ ‫خریداری خواهد کرد‪ .‬دائم��ی درباره طرح تولید همزمان‬ ‫اب و برق گفت‪ :‬در ‪ 2‬هزار کیلومتر از س��واحل کشورمان‬ ‫در خلیج ف��ارس و دریای عمان که ظرفیت بس��یار باالی‬ ‫تولید اب و برق را دارد‪ ،‬از جمله در جزایر قش��م و کیش‪،‬‬ ‫این ط��رح را اجرایی کردیم و امیدواری��م در نواحی دیگر‬ ‫نی��ز بتوانیم به زودی این ط��رح را اجرای��ی کنیم‪ .‬معاون‬ ‫وزیر نی��رو در امور برنامه ریزی و اقتص��ادی گفت‪ :‬اولویت‬ ‫وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه در بخش اب‪ ،‬بهره وری‪،‬‬ ‫حفاظت و نگهداری از اب های زیرزمینی و ایجاد نظام های‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫رفع مشکالت ‪ ۳‬سد در سمنان‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫و جلساتی باید این ‪ 3‬محور را به یکدیگر نزدیک‬ ‫کنی��م ت��ا انتقال دان��ش فنی و تقوی��ت صنایع‬ ‫داخلی شکل گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در خرید ها باید دقت ش��ود‬ ‫تا فرودگاه ها‪ ،‬س��ازمان هواپیمای��ی و‪ ...‬نیازهای‬ ‫فوری خود را از ای��ن طریق تامین کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای نیازهای بلند مدت نیز باید از طریق پیوند‬ ‫‪ 3‬مثل��ث تولیدکنن��دگان داخلی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫خارج��ی و مصرف کننده ها نیاز های کش��ور رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جاللی پور با اشاره به تاثیر تک نرخی شدن ارز‬ ‫بر تامین قعطع��ات هواپیما گفت‪ :‬ارز تک نرخی‬ ‫باعث می شود برخی شرکت ها نتوانند با استفاده‬ ‫م در صنایع هوایی‬ ‫از ارز مبادله ای رقابتی ناس��ال ‬ ‫ایجاد کنند و به این دلیل نخستین اثر تک نرخی‬ ‫ش��دن ارز ایجاد فضای رقابتی س��الم در صنایع‬ ‫هوایی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنایع هوایی با بیان اینکه ارز‬ ‫تک نرخی به ش��رکت های داخلی کمک می کند‬ ‫تا برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت‬ ‫تنظیم کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر موجب می ش��ود تا‬ ‫ش��رکت های داخلی بتوانند برای کوتاه مدت نیز‬ ‫وارد همکاری مش��ترک ش��وند‪ .‬وقت��ی نرخ ارز‬ ‫مشخص نباش��د قاعدتا هیچ برنامه ریزی توجیه‬ ‫اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره اثار منفی این امر گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫نرخ ارز تک نرخی از ارز مبادله ای بیش��تر خواهد‬ ‫ب��ود در کوتاه مدت ممکن اس��ت برخی واحدها‬ ‫به دلی��ل افزایش هزینه ها با مش��کالتی رو به رو‬ ‫ش��وند‪ .‬البته در برنامه ریزی های انجام ش��ده به‬ ‫طور معمول سیستم های تصمیم گیرنده همچون‬ ‫بانک مرک��زی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این موضوعات را پیش بینی می کنند و با در نظر‬ ‫گرفت��ن برخی مش��وق ها یا تس��هیالت از بروز‬ ‫اسیب های شدید به صنایع جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رقابت سالم درصنایع هوایی با ارز تک نرخی‬ ‫توسعه و نوسازی زیرساخت های صنایع هوایی‬ ‫و وعده های تک نرخی ش��دن قیمت ارز این روزها‬ ‫عالوه بر تاثیرات مثبتی که می توانند در نوسازی و‬ ‫توسعه زیرساخت های صنایع هوایی کشور داشته‬ ‫باش��ند این رش��د را به پیچیدگی های خاصی نیز‬ ‫رسانده اند‪.‬‬ ‫در ش��رایط پس��اتحریم با اینکه درهای اقتصاد‬ ‫جهانی را به روی ایران باز کرده و ش��واهد گویای‬ ‫ان اس��ت که کشورهای توس��عه یافته نیز تمایل‬ ‫زیادی ب��ه برقراری ارتباط اقتص��ادی و همکاری‬ ‫مش��ترک در پروژه ه��ای زیرس��اختی و صنعتی‬ ‫دارن��د اما پیچیدگی های خاصی نیز ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از موضوعاتی که در چند ماه گذشته‬ ‫مسئوالن درباره ان وعده داده اند‪ ،‬تک نرخی شدن‬ ‫قیمت ارز است‪ .‬کارشناسان در این زمینه معتقدند‬ ‫ارز تک نرخی تا حد بسیاری می تواند اقتصاد ایران‬ ‫را ش��فاف و رقابت پذیری بین محصوالت داخلی‬ ‫را مبتن��ی ب��ر ش��اخص های تولیدی کن��د‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه اکنون بخش��ی از تولیدات و‬ ‫پروژه های زیرس��اختی با استفاده از ارز مبادله ای‬ ‫انجام می شود و در صورت تک نرخی شدن قیمت‬ ‫ارز‪ ،‬به طور قط��ع قیمت ثابت از قیمت ارز مبادله‬ ‫بیشتر خواهد بود و این موضوع می تواند به برخی‬ ‫پروژه ها و واحدها اسیب هایی وارد کند‪.‬‬ ‫در شرایط پساتحریم یکی از صنایعی که دولت‬ ‫به ان توجه بس��یاری داشته‪ ،‬صنایع هوایی کشور‬ ‫بوده که خرید ایرباس ه��ا نیز مهر تاییدی بر این‬ ‫گفته است‪ .‬این خریدها در حالی انجام شد که به‬ ‫گفته مس��ئوالن‪ ،‬ایران را به طرف ساخت قطعات‬ ‫هواپیما و توس��عه زیرساخت های تولیدی حرکت‬ ‫می ده��د‪ .‬اکن��ون در حالی که خریده��ای انجام‬ ‫ش��ده در حوزه صنایع هوایی می تواند به توس��عه‬ ‫زیرس��اخت ها کمک کند موضوع تک نرخی شدن‬ ‫قیمت ارز می تواند برای این صنعت اس��یب هایی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اس��یب هایی که هر چن��د دولت‬ ‫می تواند تا حد بسیاری ان ها را مهار کند اما وجود‬ ‫برنامه ری��زی برای چگونگی مقابله با اس��یب های‬ ‫احتمالی از سوی تک نخی شدن قیمت ارز امروزه‬ ‫یکی از نیازهای صنایع هوایی کشور است‪.‬‬ ‫امین س��االری‪ ،‬رییس اتحادیه صنایع هوایی و‬ ‫فضایی ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره سازوکار‬ ‫انتق��ال دانش فنی درح��وزه هواپیمایی گفت‪ :‬در‬ ‫خری��د هواپیما باید انتقال فناوری نیز مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد و خرید های هوش��مندانه انجام شود تا‬ ‫با دراختیار دادن بخشی از بازار ایران به خارجی ها‬ ‫دانش فنی و فناوری های بروز در قبال ان دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬خوشبختانه ان طور که مقامات عالی کشور‬ ‫اذعان می کنند این ام��ر در قرارداد ها مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬به طور مثال در قرارداد خرید‬ ‫ایرباس بحث تعمیر و نگهداری‪ ،‬اموزش و ساخت‬ ‫برخی قطعات مطرح ش��ده اس��ت تا در اینده در‬ ‫متن قرار داد این موضوعات نیز قید شود‪.‬‬ ‫ساالری با بیان اینکه امیدواریم در اینده برخی‬ ‫از س��ازندگان قطع��ات داخلی ب��ه زنجیره تامین‬ ‫هواپیماسازان بزرگی همچون ایرباس و « ای تی ار»‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫اندازه گی��ری و توزی��ع درس��ت اب و اقتص��اد اب خواهد‬ ‫بود‪ .‬دائمی گفت‪ :‬س��اختار اقتصادی اب باید اصالح ش��ود‬ ‫و قرار اس��ت تا پایان برنامه توس��عه شش��م ‪ ،‬ارزش واقعی‬ ‫اب را تعیی��ن کرده و بتوانیم مابه تفاوت ها را تعریف کنیم‪.‬‬ ‫دائمی ادامه داد‪ :‬در مناب��ع اب زیرزمینی نیز ‪ 11‬میلیارد‬ ‫مترمکعب باید صرفه جویی داش��ته باش��یم ت��ا بتوانیم به‬ ‫ش��رایط تعادلی نزدیک ش��ویم‪ .‬معاون وزیر نیرو گفت‪ :‬در‬ ‫بخش اب چالش های بس��یار بزرگی پیش روی ما اس��ت‬ ‫که شرایط اس��تفاده از اب و بهره وری اب به صورت کامل‬ ‫تغییر کند و این امر در برنامه ششم هدف گیری شده و به‬ ‫ایجاد توازن بین مصارف و منابع کمک خواهد کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در برنامه شش��م توسعه هماهنگی و ارتباطات‬ ‫بیش��تری بین بخش های مختلف از جمله کشاورزی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫صنع��ت و ‪ ...‬ایجاد می ش��ود ‪ ،‬افزود‪ :‬ش��روع بحث اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬به طور تقریبی با برنامه توسعه ششم همراه است‬ ‫و تاب اوری استفاده از منابع‪ ،‬مهم ترین بحث برنامه ششم‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬دائمی افزود‪ :‬در ت��اب اوری منابع نمی توانیم‬ ‫اب را ب��ه گونه ای مصرف کنیم که پای��داری منابع اب را‬ ‫ب��ه مخاطره بیندازیم و باید مناب��ع اب را به صورت پایدار‬ ‫استفاده کنیم تا این منابع از دست نرود‪.‬‬ ‫بر مبنای برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬تا ابتدای تابستان سال‬ ‫‪ ۹۵‬مش��کالت اب اش��امیدنی مرکز این استان‪ ،‬مهدیشهر‪،‬‬ ‫س��رخه‪ ،‬دامغان و ش��اهرود حل می ش��ود‪ .‬استاندار سمنان‬ ‫گفت‪ :‬یکی از ضروری ترین و مهم ترین مس��ائل در اس��تان‬ ‫س��منان‪ ،‬مس��ئله اب بوده و اب عامل حیاتی و کلیدی در‬ ‫توسعه و پیشرفت سمنان است‪ .‬محمدرضا خباز گفت‪ :‬در‬ ‫ط��رح امایش س��رزمین در حوزه اب ای��ن برنامه ریزی در‬ ‫‪ 3‬بخ��ش کوتاه م��دت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت تنظیم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر مبنای برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬تا ابتدای تابستان‬ ‫سال ‪ ۹۵‬مشکالت اب اشامیدنی حل می شود‪ .‬وی یکی از‬ ‫اصلی ترین و مهم ترین رویکردهای سال ‪ ۹۵‬را حل مشکل‬ ‫اب دانس��ت و گفت‪ :‬با راه حل های ارائه ش��ده‪ ،‬به دنبال این‬ ‫هستیم که مردم استان در تابستان مشکل اب شرب نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬استاندار سمنان برنامه میان مدت را حل مشکالت‬ ‫س��د چاش��م‪ ،‬فینس��ک و کالپوش اعالم و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اعتبار مناسب برای حل این مشکالت در بودجه سال ‪۹۵‬‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬اکنون این برنامه در مس��یر قانونی‬ ‫قرار گرفته و برنامه های ان به صورت مدون ارائه شده است‪.‬‬ ‫خباز برنامه بلندمدت را انتقال اب دریای خزر به س��منان‬ ‫بی��ان ک��رد و افزود‪ :‬انتقال اب دریای خزر به عنوان طرحی‬ ‫کشوری در دستور کار قرار گرفته است و ما پیگیر این طرح‬ ‫هستیم‪ .‬وی با اشاره به وضعیت کم ابی به ویژه در تابستان‬ ‫در استان سمنان تصریح کرد‪ :‬باید از منابع ابی موجود نیز‬ ‫درست استفاده کنیم‪.‬‬ ‫زیرساخت های مناسب در قم‬ ‫با وجود کمبود منابع مالی‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب در قم با وجود تحریم و کمبود‬ ‫منابع مالی در راس��تای خدم��ات بهتر به مردم ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون هماهنگی و پشتیبانی ش��رکت مهندسی اب‬ ‫و فاضالب کش��ور گفت‪ :‬تحریم و کمبود مناب��ع مالی باعث‬ ‫نشده که ش��رکت اب و فاضالب قم از اهداف خود دور شود‬ ‫و زیرساخت های مناسبی را اجرا کرده است‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫ش��اهین پاکروح از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب قم‪ ،‬مرکز‬ ‫کنترل کیفیت و بهداشت و مرکز پایش و راهبری تاسیسات‬ ‫اب و فاضالب قم بازدید کرد و گف��ت‪ :‬در این تصفیه خانه از‬ ‫باکیفیت ترین و مدرن ترین تجهیزات روز دنیا استفاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تصفیه خانه به دس��ت متخصصان ایرانی ساخته‬ ‫ش��د و در تراز تصفیه خانه های پیش��رفته دنیا ق��رار گرفته‬ ‫است‪ .‬معاون هماهنگی و پش��تیبانی شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کش��ور پس از بازدید از بخش های مختلف سومین‬ ‫تصفیه خانه فاض�لاب قم‪ ،‬از نح��وه اجرا و اقدام ه��ای انجام‬ ‫ش��ده ابراز رضایت کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه این تصفیه خانه‬ ‫مطابق با روش های پیشرفته تصفیه خانه های فاضالب اروپا‬ ‫اجرا ش��ده و به بهره برداری رسیده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کار بی نظیری در اجرا و راه ان��دازی تصفیه خانه فاضالب قم‬ ‫شده است‪ ،‬خواستار اس��تفاده بهینه از پس��اب تولیدی این‬ ‫تصفیه خانه ش��د‪ .‬پاکروح در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫با اش��اره به اجرای زیرساخت های مناس��ب در بخش اب و‬ ‫فاضالب در قم گف��ت‪ :‬تحری��م و کمبود مناب��ع مالی باعث‬ ‫نش��ده که ش��رکت اب و فاضالب قم از اهداف دور ش��ود و‬ ‫زیرساخت های مناسبی را اجرا کرده است‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫و پشتیبانی شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور پروژه های‬ ‫تصفیه خانه فاض�لاب‪ ،‬مراکز کنت��رل کیفیت و بهداش��ت‬ ‫و پایش و راهب��ری اب قم را از زیرس��اخت های بهره برداری‬ ‫عنوان و ابراز ک��رد‪ :‬هر چ��ه ابزارهای بهره برداری مناس��ب‬ ‫تامین ش��ود ما را برای ارائه خدمات بهتر به مردم توانمندتر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬پاکروح با اش��اره به چالش ه��ای تامین اب در‬ ‫اس��تان قم گفت‪ :‬ابفای ق��م باید به موضوع��ات اقتصاد اب‪،‬‬ ‫مدیریت مص��رف و نظارت بیش��تر درباره پای��داری در ارائه‬ ‫خدمات توجه بیشتری کند‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدواریم با توجه به‬ ‫برنامه ریزی مناسبی که برای س��ال ‪ 95‬و در برنامه ششم در‬ ‫صنعت اب و فاضالب کشور انجام ش��ده است‪ ،‬قم هم سهم‬ ‫مناسبی از این توسعه داشته باشد و شاهد عملکرد و رویکرد‬ ‫بهتری در این استان باشیم‪.‬‬ ‫افزایش بارندگی‬ ‫استان گلستان در بهمن ماه‬ ‫جری��ان رودخانه ه��ا از اول مهر تا پایان بهمن امس��ال‪،‬‬ ‫نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو حدود ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫و در حوضه گرگان رود بیش از ‪ ۸۸‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫است‪ .‬میانگین بارندگی استان گلستان در بهمن امسال در‬ ‫مقایسه با سال گذش��ته بیش از ‪ ۵۴‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرعامل اب منطقه ای گلستان‬ ‫گف��ت‪ :‬میزان بارش های اس��تان گلس��تان از ابتدای مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تا پایان بهمن در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۶۲‬درصد و نس��بت به دوره درازمدت ‪ ۲۹‬درصد افزایش‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬علی نظری اظهار کرد‪ :‬بیشترین بارش‬ ‫بهمن در محدوده شهرس��تان گالیک��ش ‪ ۱۰۶‬میلی متر و‬ ‫کمترین بارش در محدوده شهرستان اق قال ‪ ۴۵‬میلی متر‬ ‫اس��ت و میزان بارندگی در محدوده شهرستان گرگان در‬ ‫این ماه بیش از ‪ ۷۴‬میلی متر به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫راه اندازیکارخانهاسیدسیتریکدرکرمانشاه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫محسن رستمی‪ ،‬قائم مقام سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه با‬ ‫بیان اینکه کارخانه اس��ی د سیتریک کرمانشاه برای اغاز به کار دوباره نیاز به ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام خطوط و زیرساخت های‬ ‫کارخانه مهیا ش��ده و اماده راه اندازی است‪ .‬این کارخانه با ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تن اسید سیتریک برای حدود ‪ ۱۵۰‬نفر اشتغالزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری کارگروه تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید در هرمزگان‬ ‫ ‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت هرم��زگان‪،‬‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی برت��ر در‬ ‫پیگی��ری مصوبات را بانک س��په‪،‬‬ ‫اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بانک مل��ت‪ ،‬اداره کل‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ش��رکت ب��رق منطقه ای و ش��رکت گاز اس��تان‬ ‫هرمزگان اعالم کرد‪.‬‬ ‫خلیل قاس��می در دوازدهمین جلس��ه کارگروه تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید اس��تان که در محل اس��تانداری هرمزگان‬ ‫برگزار ش��د با اش��اره به عملکرد دبیرخانه کارگروه تسهیل‬ ‫و رف��ع موانع تولید اس��تان گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۴۹‬جلس��ه‬ ‫کمیته کارشناس��ی و کارگروه اصلی تشکیل شده که ‪۵۱۸‬‬ ‫مصوبه در بر داش��ته و از این تعداد‪ ۳۸۷ ،‬مصوبه ان با رشد‬ ‫‪ ۷۵‬درصدی تعیین تکلیف و اجرایی و ‪ ۱۳۱‬مصوبه در حال‬ ‫پیگیری است‪ .‬استاندار هرمزگان در ادامه این جلسه با بیان‬ ‫اینکه هدف ما افزایش تولید و رفع موانع اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن کارگروه باید تصمیمات نهایی کمیته های تخصصی‬ ‫مصوب ش��ده تا مباحث در کمیته ها بررس��ی و دسته بندی‬ ‫ش��ود‪ .‬جاس��م جادری افزود‪ :‬بخشی از مش��کالت تولید‪ ،‬به‬ ‫دلیل اماده نبودن زیرس��اخت ها و نب��ود امکاناتی همچون‬ ‫اب و برق برای کارهای تولیدی اس��ت که این مش��کالت با‬ ‫تصمیمات این کارگروه رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به هدف گذاری های افق توس��عه ‪ ۲۰‬س��اله‬ ‫کشور ابراز کرد‪ :‬باید به شکلی کار کنیم تا این هدف گذاری‬ ‫در بخ��ش تولید تحق��ق یابد و نیاز اس��ت ت��ا موانع تولید‬ ‫پیش بینی و رفع شود‪.‬‬ ‫جادری با بیان اینکه اس��تان هرمزگان رتبه نخست کشور‬ ‫در اج��رای مصوبات کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در‬ ‫س��ال جاری را کس��ب ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬این موفقی��ت با تالش‬ ‫اعض��ای کارگروه به دس��ت ام��د و باید ت�لاش کنیم تا این‬ ‫جایگاه را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫در پایان از ‪ ۷‬دستگاه اجرایی استان که بیشترین پیگیری‬ ‫در اجرای مصوبات این کارگروه را داشتند قدردانی شد‪.‬‬ ‫در همایش ملی بررسی جایگاه صنایع نساجی در پساتحریم مطرح شد‬ ‫ظرفیت افزایش صادرات نساجی با تقویت زنجیره پوشاک‬ ‫بهروز راعی‬ ‫نماینده‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫محسن صالح نیا‬ ‫گلناز نصراللهی‬ ‫رشد صدور پروانه بهره برداری‬ ‫صنعتی در خراسان جنوبی‬ ‫مع��اون ام��ور صنایع س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خراس��ان جنوبی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫از ابت��دای س��ال ج��اری ‪۵۸‬‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری صنعت��ی در‬ ‫خراس��ان جنوبی صادر ش��د که از‬ ‫لحاظ اش��تغال و س��رمایه گذاری‬ ‫به ترتیب رش��د بیش از ‪ ۳‬و‪ ۱۲‬برابری داش��ته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با نظارت و پیگیری مس��تمر‪ ۵۸ ،‬پروانه بهره برداری با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۳‬هزار و‪ ۳۳۲‬میلیارد ریال با اش��تغال ‪۸۷۰‬‬ ‫نفر در ‪ ۱۱‬ماه نخست سال ‪ ۹۴‬در استان صادر شده است‪.‬‬ ‫عبدالعزی��ز کریمی اف��زود‪ :‬پروانه های صادرش��ده از نظر‬ ‫تع��داد ‪ ۱۱۵‬درصد‪ ،‬از نظرس��رمایه گذاری بیش از ‪ ۱۲‬برابر‬ ‫و از نظر اش��تغال ‪ ۲۲۵‬درصد رشد را نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬نش��ان می دهد‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬در این مدت ‪۱۱۴‬‬ ‫جواز تاس��یس با پیش بینی س��رمایه گذاری ‪ ۲‬هزار و ‪۷۹۷‬‬ ‫میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال هزار و ‪ ۶۰۳‬نفر صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫مرتضی شاه کرمی‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫پیشرفته تحقیق و توسعه‬ ‫ ‪ :‬ریی��س اداره اموزش‪ ،‬پژ‍وهش و فناوری س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان شرقی در حاشیه‬ ‫کارگاه اموزش��ی ص��ادرات و واردات در تجارت فرا مرزی از‬ ‫برگزاری دوره و کارگاه های اموزش��ی متعدد در طول سال‬ ‫‪ ۹۴‬خبرداد و افزود‪ :‬از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‪۱۵ ،‬‬ ‫کارگاه اموزشی با موضوعات مختلف و با حضور کارشناسان‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی استان برگزار شده است‪ .‬پریوش‬ ‫متولی ادامه داد‪ :‬دوره های اموزش��ی مقدماتی و پیش��رفته‬ ‫تحقی��ق و توس��عه‪ ،‬کنفرانس ملی ریاضی��ات صنعتی‪ ،‬ثبت‬ ‫س��فارش کاال‪ ،‬امنیت در تج��ارت الکترونیکی‪ ،‬ارتقای گرید‬ ‫بخاری های گازس��وز دودکش دار به گرید ‪ ،D‬منش��ی گری‬ ‫حرف��ه ای‪ ،‬اداب پذیرایی و تش��ریفات‪ ،‬صنعت بس��ته بندی‬ ‫صادراتی و اش��نایی با دان��ش و رموز ص��ادرات و بازاریابی‬ ‫از جمل��ه کارگاه های اموزش��ی برگزار ش��ده در این مدت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬این دوره های اموزش��ی با همکاری‬ ‫انجمن ه��ای فنی و مهندس��ی‪ ،‬ات��اق بازرگانی و س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار و به ش��رکت کنندگان گواهی معتبر‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫جمشید بصیری‬ ‫عبدالحسین ساسان‬ ‫همایش ملی بررس��ی جایگاه صنایع نساجی‬ ‫در پس��اتحریم با حضور مسئوالن و کارشناسان‬ ‫در اس��تان اصفه��ان برگزار ش��د و ضمن تاکید‬ ‫ب��ر اهمیت نوس��ازی تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫م��ورد نیاز ای��ن صنعت اعالم ش��د که صادرات‬ ‫نس��اجی ایران تنه��ا ‪ 0/91‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫که ح��دود ‪2/6‬درصد از کل صادرات کش��ور را‬ ‫شامل می شود و با توجه به نیاز منطقه ای امکان‬ ‫افزایش ان تا ‪12‬میلیارد دالر نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫همایش ملی بررس��ی جایگاه صنایع نساجی‬ ‫در پس��اتحریم و نقش اس��تان اصفهان به عنوان‬ ‫قطب نساجی کشور چهارشنبه هفته گذشته با‬ ‫تالش کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی استان و‬ ‫با حضور محس��ن صالح نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬گلن��از نصرالله��ی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر نس��اجی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اعضای انجمن های نس��اجی کشور‪ ،‬عبدالوهاب‬ ‫س��هل ابادی‪ ،‬ریی��س خان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران و جمعی از مدیران‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫و متخصصان این صنعت در سالن همایش های‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫همایش با بیان اینکه وضعیت صنعت نس��اجی‬ ‫از لحاظ صادرات نسبت به صنایع دیگر مناسب‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از صنعتگران دعوت شد که برای‬ ‫اجرای طرح های نوس��ازی و بازسازی واحدهای‬ ‫صنعتی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫محس��ن صالح نیا افزود‪ :‬شرایط عمومی کشور‬ ‫به لحاظ اقتصادی بر کس��ی پوش��یده نیست و‬ ‫صنعت نساجی به طور حتم یک صنعت بالنده‪،‬‬ ‫دارای ارزش افزوده باال‪ ،‬فناوری مناسب و قدمت‬ ‫طوالنی است‪ .‬حال باید برای ایجاد ارزش افزوده‬ ‫در صنعت نس��اجی مزیت هایی ایجاد کنیم‪ .‬این‬ ‫صنعت وابس��تگی زیادی به دولت ندارد و حتی‬ ‫می توان گفت؛ وابستگی ان به صورت تقریبی به‬ ‫دولت در حد صفر است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به‬ ‫استفاده از فناوری های روز در این صنعت اشاره‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬در زمینه نوس��ازی این واحدها‬ ‫اقدامات اساس��ی انجام شد‪ ،‬اما به دلیل مسائل‬ ‫تحریم به س��رانجام نرس��یده اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلیل از صنعتگران دعوت شده که برای اجرای‬ ‫طرح های نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬دولت نیز پیرامون این قضیه از‬ ‫هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫صالح نی��ا ب��ه حض��ور هیات های تج��اری و‬ ‫بازرگانی در کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬در میان‬ ‫هیات های تجاری که به کش��ور می ایند‪ ،‬کمتر‬ ‫هیاتی وجود دارد که به صنعت نس��اجی ایران‬ ‫ابراز عالقه نکن��د‪ .‬وضعیت صادرات این صنعت‬ ‫نس��بت به صنایع دیگر مناس��ب اس��ت با این‬ ‫ح��ال به دلی��ل نبود امکان نق��ل و انتقال پول‪،‬‬ ‫نبود امکان ارتباط با برخی کش��ورها و به دلیل‬ ‫نابس��امانی های کشورهای همس��ایه نتوانستیم‬ ‫ان گونه که باید و ش��اید ص��ادرات را در بخش‬ ‫نس��اجی انجام دهیم که برای برطرف شدن این‬ ‫مش��کالت برنامه ریزی اساس��ی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه کمبود‬ ‫نقدینگی بس��یاری از واحدهای صنعتی را دچار‬ ‫چالش کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫به دلیل رکود جهانی واردات در بعضی بخش ها‬ ‫افزای��ش و در برخ��ی بخش ه��ای دیگر کاهش‬ ‫یافت که این امر در صنعت کش��ور تاثیر منفی‬ ‫گذاش��ت اما در مجموع ش��اهد کاهش واردات‬ ‫در بخش کاال هس��تیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اصفهان‬ ‫قطب تولید الیاف و تولید نس��اجی و پوش��اک‬ ‫است که به طور ویژه به ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسندگی بدون مد و طراحی‬ ‫در ادامه این همایش اس��تاد دانشگاه اصفهان‬ ‫در سخنانی به قدمت و پیشینه صنعت نساجی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از پش��توانه های اصلی‬ ‫رونق صنعت نساجی‪ ،‬مد و طراحی است که اگر‬ ‫طراحی از صنعت ریسندگی برداشته شود‪ ،‬این‬ ‫صنعت محکوم به فناست‪.‬‬ ‫عبدالحس��ین ساس��ان همچنی��ن ب��ه اینده‬ ‫صنعت نساجی و پوشاک در پسابرجام پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬صنایع ریس��ندگی از نظر سخت افزاری‬ ‫مشکلی ندارند بلکه مش��کل این صنایع از نظر‬ ‫نرم افزاری اس��ت‪ .‬صنعت نساجی در کشورهای‬ ‫ب��زرگ دنیا از بین رفته و به کش��ورهای جهان‬ ‫سوم انتقال یافته اس��ت‪ .‬صنعت ریسندگی اگر‬ ‫وابس��ته به کش��اورزی و مواد خام پتروش��یمی‬ ‫باش��د‪ ،‬صنعتی اس��ت که ج��زو صنایع مقیاس‬ ‫پایی��ن به ش��مار می رود ب��ه این معن��ا که هر‬ ‫چه این صنایع بزرگتر باش��ند‪ ،‬سود کمتری را‬ ‫حاصل خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدار گمشده صنعت نساجی‬ ‫فقط دولت نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت ریس��ندگی‬ ‫و بافندگ��ی در دنیا پش��توانه ای ب��ه نام صنعت‬ ‫دوزندگی دارد که پش��توانه دوزندگی نیز مد و‬ ‫طراحی اس��ت‪ .‬اگر طراحی از صنعت ریسندگی‬ ‫برداشته شود‪ ،‬این صنعت محکوم به فناست‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان ب��ا بیان اینک��ه صنایع برای‬ ‫بخ��ش نرم افزاری خ��ود فعالی��ت خاصی انجام‬ ‫نداده ان��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برخی عقی��ده دارند که‬ ‫پس��ابرجام باع��ث ایج��اد مش��کل در صنع��ت‬ ‫ریس��ندگی‪ ،‬بافندگی و دوزندگی می ش��ود چرا‬ ‫که نشان(برند)های خارجی وارد کشور خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬اما مگر می توان جلوی نش��ان(برند)ها را‬ ‫گرفت؟‬ ‫‹ ‹حمای�ت همه جانب�ه از صنع�ت و‬ ‫اقتصاد‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫در ای��ن همایش با بیان اینکه ام��روزه دریافت‬ ‫مالیات بر ارزش اف��زوده کمر واحدهای صنفی‬ ‫را شکسته است‪ ،‬گفت‪ :‬همان گونه که تمام قوا‪،‬‬ ‫پش��ت مذاکرات هسته ای ایس��تادند‪ ،‬حاال باید‬ ‫پشت صنعت و اقتصاد کشور بایستند‪.‬‬ ‫عبدالوه��اب س��هل ابادی گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫فش��ارهای ‪۱۲‬س��اله اقتص��ادی ب��ر واحدهای‬ ‫صنعتی امروز صاحب��ان این واحدها حتی توان‬ ‫گرفتن یک دس��ته چک را از نظر قانونی ندارند‪،‬‬ ‫ام��ا با این ح��ال انتظار نداریم ک��ه فقط دولت‬ ‫کنار صنایع باش��ند و دس��ت صنای��ع را بگیرد‬ ‫ولی اتفاقاتی که افتاد صنعتگران نقش��ی در ان‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ام��روز واحدهای صنعتی‬ ‫با چند هزار نفر کارکنان درگیر مس��ائل بانکی‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دنبال بازشدن بانک های‬ ‫خارجی بودیم‪ ،‬اما متاس��فانه اکنون برای اینکه‬ ‫بتوانیم با ان بانک ها کار کنیم‪ ،‬درگیر مشکالت‬ ‫بانک های داخلی هستیم‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی اصفهان با بیان اینکه ریالی از سهم‬ ‫درامدی هدفمند کردن یارانه ها به بخش صنعت‬ ‫و معدن کش��ور نرسید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ب��رای گرفت��ن ضمانت نام��ه بانکی‪ ،‬ب��از کردن‬ ‫«ال سی» و رفع مش��کالت ‪۱۲‬ساله راهی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق فراورده ای نساجی‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این همایش با بیان‬ ‫اینکه صنعت نس��اجی ایران یک اش��کال عمده‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ایر کش��ورها صنعت نساجی‬ ‫از صنعت پوش��اک اغاز می ش��ود ولی در ایران‬ ‫از ریس��ندگی و بافندگی ش��کل گرفته است‪ .‬به‬ ‫همین منظور توس��عه صنعت پوش��اک منجر به‬ ‫توسعه نس��اجی در بخش ریسندگی و بافندگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گلن��از نصراللهی می��زان قاچاق ف��راورده ای‬ ‫نس��اجی به ایران را ‪ ۱/۵‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫برش��مرد و گف��ت‪ :‬این حج��م کاالی قاچاق در‬ ‫حالی به کشور وارد می شود که فقط ‪۱۰‬میلیون‬ ‫دالر واردات رسمی محصوالت نساجی به کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫نصراللهی افزود‪ :‬بس��یاری از تولیدات داخل با‬ ‫نشان (برند) های خارجی در بازار عرضه می شود‬ ‫و این موضوع برای نشان(برند)س��ازی کاالهای‬ ‫تولید داخل مانع ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی از تش��کیل کمیت��ه ای وی��ژه به دس��تور‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا تش��کل های نس��اجی در‬ ‫زمین��ه تهیه س��ند راهبردی پوش��اک خبر داد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬برای نشان(برند) س��ازی پوش��اک‬ ‫ایران اقداماتی درنظر گرفته ش��ده که راه اندازی‬ ‫شهرک های پوشاک ازجمله ان است که کلنگ‬ ‫ساخت ان در تهران زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری ‪ ۱۲‬برابری نساجی‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫اصفه��ان در ادامه ای��ن همایش گف��ت‪ :‬میزان‬ ‫ارزاوری در صنعت نساجی ‪ ۹‬برابر متوسط سایر‬ ‫محصوالت صنعتی و ‪ ۱۲‬برابر صادرات غیرنفتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتض��ی ش��اه کرمی افزود‪ :‬واحده��ای دارای‬ ‫پروان��ه بهره برداری کش��ور در بخش نس��اجی‪،‬‬ ‫‪۹‬ه��زار و ‪ ۸۱۸‬واح��د‪ ،‬مع��ادل ‪ ۱۲‬درص��د از‬ ‫واحدهای فعال صنعتی کشور است‪ .‬این واحدها‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪۷۸‬هزار میلیارد ریالی معادل‬ ‫‪5‬درص��د از کل س��رمایه گذاری انجام ش��ده در‬ ‫صنع��ت کش��ور اس��ت‪ .‬ای��ن تع��داد واحدها با‬ ‫ایجاد ‪۲۹۷‬هزار ش��غل صنعتی مس��تقیم حدود‬ ‫‪۱۳‬درصد از کل اش��تغال کشور را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫میزان ش��اغالن در صنعت نس��اجی‪ ،‬پوش��اک‬ ‫و چ��رم کش��ور ‪۶۴۷‬هزار نفر مع��ادل ‪۲۱‬درصد‬ ‫اشتغال کشور است‪.‬‬ ‫ش��اه کرمی به مقایس��ه می��ان ایران با س��ایر‬ ‫کش��ورها براس��اس ارزش ص��ادرات نس��اجی و‬ ‫پوش��اک پرداخت و اب��راز کرد‪ :‬چی��ن با ارزش‬ ‫ص��ادرات صنعت نس��اجی ح��دود ‪۲۵۵‬میلیارد‬ ‫دالر‪12/5 ،‬درص��د از کل صادرات کش��ور را به‬ ‫صنعت نساجی اختصاص داده اما ارزش صادرات‬ ‫نساجی کشور حدود ‪ 0/91‬میلیارد دالر است که‬ ‫حدود ‪ 2/6‬درصد از کل صادرات کشور را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حجم واردات پوش��اک‬ ‫خاورمیانه و همس��ایگان ای��ران ‪۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت و واردکنندگان عمده این منطقه روسیه‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬عربس��تان و ترکیه به ش��مار می ایند که‬ ‫می توان از این فرصت استفاده کرد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬هم اکن��ون و با توجه به وضعیت‬ ‫جهان��ی صنایع نس��اجی و پوش��اک و وضعیت‬ ‫نی��روی کار و ش��رایط کش��ور‪ ،‬ای��ران ظرفیت‬ ‫ص��ادرات بی��ش از ‪۱۲‬میلیارد دالر منس��وجات‬ ‫پوشاک‪ ،‬کفش و چرم را در سال دارد‪.‬‬ ‫ش��اه کرمی ادام��ه داد‪۸ :‬ه��زار و ‪ ۲۵۲‬واح��د‬ ‫صنعت��ی در اصفهان وجود دارد که از این تعداد‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۱۲۱‬واحد نس��اجی و معادل ‪۲۵‬درصد‬ ‫از صنعت اس��تان اس��ت‪ .‬حدود ‪۱۸‬میلیارد ریال‬ ‫معادل ‪۱۰‬درصد از س��رمایه گذاری استان برای‬ ‫بخش نساجی سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫اصفهان به بخشی از تولیدات محصوالت نساجی‬ ‫اس��تان اش��اره کرد و گفت‪۹۰ :‬درص��د باند گاز‬ ‫کشور‪۹۰ ،‬درصد شال و روسری‪۷۵ ،‬درصد فرش‬ ‫ماش��ینی‪۵۰ ،‬درصد الیاف مصنوعی و ‪۵۰‬درصد‬ ‫پارچه چاپ شده کشور در استان اصفهان تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شاه کرمی افزود‪ :‬براس��اس گزارش مرکز امار‬ ‫ایران در پاییز امس��ال نرخ بیکاری ‪10/7‬درصد‬ ‫اع�لام ش��د در حالی که ن��رخ بیکاری اس��تان‬ ‫در همین ب��ازه زمانی ‪13/2‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه با وج��ود قطب صنعت نس��اجی در‬ ‫استان اصفهان نرخ بیکاری این استان ‪2/5‬درصد‬ ‫از میانگین کشور بیشتر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت پوش��اک باعث ایجاد‬ ‫عدال��ت اجتماعی می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صنعت‬ ‫نساجی به نسبت ایجاد هر شغل سرمایه گذاری‬ ‫کمی نیاز اس��ت به این صورت که ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫ریال برای ایجاد هر ش��غل در صنعت نساجی و‬ ‫‪۲۱۰‬میلیون ریال برای ایجاد ش��غل در پوشاک‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫ش��اه کرمی ب��ه قاچ��اق گس��ترده صنع��ت‬ ‫نس��اجی اش��اره کرد و گفت‪ :‬قاچاق منسوجات‬ ‫بزرگتری��ن تهدید واحدهای نس��اجی به ش��مار‬ ‫می ای��د‪ .‬ب��راورد قاچ��اق‪ ،‬بر پای��ه مغایرت بین‬ ‫ارقام کش��ورهای صادرکننده ب��ه ایران و مقادیر‬ ‫اعالمی گمرکات کشور انجام می شود‪ .‬با مقایسه‬ ‫داده های صادراتی پوش��اک و کفش کشور چین‬ ‫ب��ا داده ه��ای واردات��ی گمرک ایران مش��خص‬ ‫می شود که در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته ‪۳‬میلیارد دالر‬ ‫کم اظه��اری‪ ،‬بد اظهاری یا تخلف��ات دیگر وجود‬ ‫داش��ته که تنها بیش از ‪۳۰‬درصد ان مربوط به‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد انگیزه برای صنعتگران نساجی‬ ‫جمش��ید بصی��ری‪ ،‬ریی��س انجمن نس��اجی‬ ‫ایران نی��ز در این همایش با اش��اره به اینکه از‬ ‫قاچاقچیان پوش��اک ترکیه تش��کر می کنیم که‬ ‫ب��ا فعالیت خ��ود باالخ��ره مس��ئوالن دولتی را‬ ‫متوجه وخام��ت اوضاع کردند‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزایش‬ ‫قاچاق پوشاک به ایران باعث تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی نساجی شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی مشکالت صنعت نساجی‬ ‫مانن��د قاچاق‪ ،‬مالیات‪ ،‬قوانی��ن ضدتولید و بیمه‬ ‫گفت‪ :‬باید با رفع این مشکالت‪ ،‬برای کارافرینان‬ ‫و صنعتگران این بخش انگیزه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫لزوم افزایش کیفیت تولیدات لوازم خانگی‬ ‫محم��د طحان پور‪ ،‬رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی از فضای پس��ابرجام ناراحت ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد توقع دارند دور کشور را‬ ‫دی��وار بکش��یم تا هیچ کس کاالی��ی وارد نکند‪ ،‬زیرا این گروه ت��وان رقابت با اجناس‬ ‫خارج��ی را ندارند‪ ،‬اما به هر حال کش��ور نمی تواند به این وضعی��ت ادامه بدهد بلکه‬ ‫باید تولید‪ ،‬خدمات و کیفیت را به نفع مردم بهبود بخشد و مردم حق انتخاب دارند‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫متولی صنایع تبدیلی کیست؟‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫کشاورز و صنعتگر را‬ ‫با یک چشم ببینیم‬ ‫محمدرضا جمشیدی‬ ‫کارشناس صنایع غذایی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫بالتکلیفی صنایع تبدیلی در قانون انتزاع وظایف‬ ‫و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و الح��اق ان به وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫باعث ش��ده اخت�لاف نظرهای سازمان��ی به وجود‬ ‫بیای��د ‪ .‬اختالف نظرهایی که باعث اسیب به صنایع‬ ‫تبدیلی ش��ده است ‪ .‬از این رو کارشناسان راه حل را‬ ‫یکپارچگی مدیریت ان و ایجاد یک سازمان جدید‬ ‫برای مدیریت صنایع تبدیلی می دانند ‪.‬‬ ‫ب��ا تصوی��ب قان��ون انت��زاع در بهم��ن ‪ ۱۳۹۱‬و‬ ‫الحاق بخش��ی از اختیارات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به وزارت جهاد کش��اورزی اختالف نظرها و‬ ‫چالش ها دامنه دار ش��د و تا امروز نیز این مشکالت‬ ‫ادام��ه داش��ته است ‪ .‬براس��اس این قان��ون تمامی‬ ‫اختیارات‪ ،‬وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬نظارت و انج��ام اقدامات الزم صنایع‬ ‫تبدیلی با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی سپرده شد ‪ .‬اما مشکل این‬ ‫امر در دسته بندی این صنایع با توجه به تعریف یک‬ ‫مرحله تبدیل است که مش��کالت و سردرگمی های‬ ‫زیادی را ب��رای صنایع تبدیلی ایج��اد کرده است‪ .‬‬ ‫این تعریف نامش��خص باعث شده تا بخش هایی از‬ ‫زنجیره تولید به وزارت جهاد کش��اورزی برگردد و‬ ‫بخش هایی دیگر به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ .‬‬ ‫برای تصمیم گیری مربوط به هر وزارتخانه نیز هنوز‬ ‫بحث های��ی مط��رح است و به تواف��ق نهایی دست‬ ‫نیافته اند؛ گذش��ته از ان بس��یاری از صاحب نظران‬ ‫معتقدن��د ک��ه ب��رای پیش��گیری از دوگانگ��ی و‬ ‫تعمیق یکپارچگی در مدیری��ت و اجرا باید تمامی‬ ‫بخش ه��ای صنعت در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باش��د؛ چرا که دوگانگی در اجرای امور به‬ ‫سردرگمی صنایع تبدیلی می انجامد ‪ .‬این در حالی‬ ‫است که مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است هر‬ ‫چند قانون انتزاع به تصویب و اجرا رسیده اما هنوز‬ ‫بازدهی موثری از ان به کمیس��یون مربوط گزارش‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محمدتوکلی‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی مجلس نهم در این زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته سیاست گذاری بر ای��ن اساس بود که‬ ‫صنای��ع تبدیلی کوچ��ک در اختی��ار وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و صنایع بزرگ در اختیار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت باش��د ‪ .‬از انجا ک��ه در روستاهای‬ ‫کش��ور بیش��تر صنایع تبدیلی کوچک قرار دارند و‬ ‫در ان بخش ها فعالیت می کنن��د‪ ،‬بهتر است برای‬ ‫استفاده بهینه و بهتر کش��اورزان از صنایع کوچک‬ ‫و تولی��د ارزش افزوده در بخش کش��اورزی‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی متولی و مس��ئول باشد ‪ .‬هر چند‬ ‫در گذش��ته واحدی در وزارت جهاد کش��اورزی با‬ ‫عنوان صنایع تبدیلی وجود داشته است ‪ .‬این قاعده‬ ‫در قان��ون انتزاع تایید و تکرار ش��د ‪ .‬به این صورت‬ ‫که تولید محصوالت کش��اورزی به محصوالت اولیه‬ ‫در اختی��ار وزارت جهاد کش��اورزی باش��د و تولید‬ ‫محصوالت ثانوی��ه در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چارچوب قانون انتزاع صحیح‬ ‫تدوین ش��ده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در زمینه این قانون‬ ‫بسیار کار شده اما توزیع مکانی ان به درستی انجام‬ ‫نش��ده است ‪ .‬به عنوان نمونه در محلی که ش��رایط‬ ‫اقلیمی مس��اعد نیس��ت صنایع تبدیلی و فراوری‬ ‫ایجاد ش��ده ک��ه باید محص��ول اولی��ه را از استان‬ ‫دیگ��ری وارد کن��د ‪ .‬از این رو بر اج��رای این قانون‬ ‫ایراد وارد می ش��ود ‪ .‬اگر ما بتوانیم صنایع تبدیلی را‬ ‫در مناطقی ایجاد کنیم که محصوالت کشاورزی در‬ ‫انجا تولید می شوند بهتر و صحیح تر است ‪.‬‬ ‫توکل��ی با بیان اینکه قانون انت��زاع باید با اصالح‬ ‫رون��د اجرایی ان ادامه پیدا کند گفت‪ :‬برگش��ت و‬ ‫تعلیق قانون انت��زاع‪ ،‬هزینه های زی��ادی به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی و مناب��ع طبیعی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این سوال که‬ ‫بازده��ی قانون انتزاع تا به ح��ال چقدر بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ت��ا به حال گزارش��ی از بازدهی و ثم��ره خاصی از‬ ‫اجرای این قانون در بخش کشاورزی ندیده است‪ .‬‬ ‫توکلی با اش��اره به اینکه صنای��ع تبدیلی نیاز به‬ ‫سرمایه گ��ذاری بیش��تری دارند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬البته‬ ‫نباید از این امر غافل ش��د که مشکالت اصلی این‬ ‫بخ��ش به تامین سرمایه برمی گردد و فارغ از اینکه‬ ‫کدام بخش متول��ی این صنعت است دولت اگر در‬ ‫بخش سرمایه گذاری حمایت هایی را از این صنعت‬ ‫انجام دهد به طور حتم می توان شاهد رونق در این‬ ‫صنعت بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اکنون واحدهای بس��یاری در‬ ‫صنایع تبدیلی احداث ش��ده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در برخی‬ ‫بخش ها نیازی به تاسیس واحدهای جدید نیس��ت‬ ‫به طور مثال در بخش قندوشکر از نظر تعداد واحد‬ ‫صنعتی اش��باع هس��تیم اما این واحدها یا تعطیل‬ ‫هستند یا با ظرفیت پایین تولید می کنند که باید با‬ ‫حمایت از انها زمینه فعالیت دوباره را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫توکلی با اش��اره به اختالف نظر های سازمانی بر‬ ‫سر قانون انتزاع اظهار کرد‪ :‬این اختالف نظرها باید‬ ‫در کمیسیون های صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی حل و‬ ‫فصل شود و بعد از بررسی تمام این اختالف نظرها‬ ‫از بین برود‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صنایعی را در اختیار دارد که کالن و بزرگ هستند‬ ‫و نیاز به توجه بسیار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر صنایع تبدیلی‬ ‫کوچک به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده شود‬ ‫انها از توجه دور می مانند و به سرانجام نمی رسند‪ .‬‬ ‫بهت��ر است که ارتباط صنای��ع تبدیلی و فراوری با‬ ‫تولیدات اولیه خود تنگاتنگ ش��ود ‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی برای این گونه صنایع تجربه‬ ‫بیش��تری دارد و در برخی موارد موفق عمل کرده‬ ‫است ‪ .‬به عنوان نمونه در بسته بندی گوشت‪ ،‬تولید‬ ‫ی و تولید کود‬ ‫خوراک دام‪ ،‬ارد‪ ،‬غذاهای فاسدش��دن ‬ ‫شیمیایی موفق عمل کرده است‪ .‬‬ ‫حسین گروسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس نهم درباره سردرگمی و مشکالت به وجود‬ ‫ام��ده از قانون انتزاع وظای��ف در صنایع تبدیلی به‬ ‫گفت‪ :‬تمامی صنایع و ش��هرک های صنایع‬ ‫تبدیلی زی��ر نظر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هستند ‪ .‬برای یکپارچگی باید تمامی صنایع زیر نظر‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��ند ‪ .‬در مجموع‬ ‫ه��ر چه در ارتباط با تولید اس��ت باید زیر نظر این‬ ‫وزارتخانه باش��د ‪ .‬حاال اگر وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫تمای��ل دارد که در صنایع تبدیلی فعال باش��د باید‬ ‫م��ورد بررسی قرار گیرد ‪ .‬بای��د در این زمینه توجه‬ ‫شود که دوگانگی در هر موضوعی بالتکلیفی ایجاد‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫گروسی با اشاره به اینکه رتبه کشور ما در کسب‬ ‫و کار ‪ ۱۱۸‬است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه ما در کش��ور‬ ‫مش��کالت و الیح��ه زیاد داری��م ‪ .‬از ای��ن رو فرقی‬ ‫نمی کند که یک بخش زیر نظر کدام سازمان باشد‬ ‫بلکه ه��دف ما تولید است ‪ .‬و بای��د کاری کنیم که‬ ‫رتبه کشور در کسب و کار به زیر ‪ ۱۰‬برسد‪ .‬‬ ‫‹ ‹همان سازوکار سنتی بهتر بود‬ ‫سید محمدرضا مرتضوی‪ ،‬دبیرکل خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی خود را مکلف‬ ‫به حمای��ت از زراعت می داند و ما مش��کلی با این‬ ‫موض��وع نداریم ‪ .‬مش��کل بزرگ ای��ن است برخی‬ ‫کاالهای تولید ش��ده در صنایع تبدیلی با توجه به‬ ‫قیمت های خرید تضمینی غیرقابل رقابتی می شوند‪ .‬‬ ‫در گذش��ته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خود را‬ ‫موظف به حمایت از صنایع تبدیلی می دانست ‪ .‬اگر‬ ‫قرار است این وظیفه را ب��ه وزارتخانه دیگر محول‬ ‫کنی��م ان وزارتخانه باید سازوکار حمایت از صنایع‬ ‫تبدیلی را داش��ته باشد ‪ .‬این در حالی است که بعد‬ ‫از مدت ه��ا که از تصوی��ب قانون انت��زاع می گذرد‬ ‫احس��اس نکرده ایم که در وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫سازوک��ار حمایت از صنای��ع تبدیلی به وجود امده‬ ‫باشد ‪ .‬به عبارتی ان دفاعی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در گذشته از صنایع تبدیلی داشت وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی این حمایت را نداش��ته است ‪ .‬به‬ ‫عن��وان نمونه قیمت خری��د تضمینی گندم ‪۱۲۵۰‬‬ ‫تومان و قیمت جهانی ان ‪ ۷۰۰‬تومان است‪ .‬ممکن‬ ‫است وزارت جهاد کش��اورزی ‪ 2‬برابر قیمت جهانی‬ ‫محصولی داخلی را بخرد اما باید سازوکاری داشته‬ ‫باش��د که صنایع تبدیلی را که م��اده اولیه انها ارد‬ ‫و گندم است نی��ز رقابتی کند ‪ .‬این موضوع مغفول‬ ‫مان��ده و اخت�لاف نظره��ای دو وزارتخانه منجر به‬ ‫رسیدگ��ی نک��ردن در بخش ه��ای مختلف صنعت‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت جه��اد کش��اورزی هنوز فهم‬ ‫درستی از مش��کالت صنایع تبدیلی ن��دارد ‪ .‬از این‬ ‫رو هر دو وزارتخانه باید امکانات و کارشناسان خود‬ ‫را در اختیار صنایع تبدیلی بگذارند و سازوکارهای‬ ‫الزم را ب��رای حمای��ت از صنای��ع تبدیلی به وجود‬ ‫بیاورند ‪ .‬ب��رای تولیدکنندگان بخش صنایع تبدیلی‬ ‫تفاوتی ن��دارد که کدام سازمان به مشکالت ش��ان‬ ‫رسیدگ��ی کند ‪ .‬ما خود را مکلف به قانون می دانیم‬ ‫ام��ا دوست نداریم که در رقاب��ت بین دو وزارتخانه‬ ‫حقوق صنایع تبدیلی پایمال شود‪ .‬‬ ‫مرتض��وی با بیان اینکه صنای��ع تبدیلی هیچگاه‬ ‫نمی توانن��د خود را غیرصنعتی تلق��ی کنند افزود‪:‬‬ ‫اگر وزارت جهاد کشاورزی می خواهد این بخش از‬ ‫صنع��ت را مدیریت کند باید سازوک��ار مدیریت را‬ ‫داشته باشد ‪ .‬متاسفانه تعاملی که با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در گذش��ته داش��ته ایم با وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی نداریم ‪ .‬اصرار م��ا این است که یا‬ ‫مسئولیت دوباره به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محول ش��ود یا سازوکار حمایت��ی در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی به وجود بیاید‪ .‬‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬متاسفانه نگاه مدیریتی کشور به‬ ‫گونه ای است که گمان می کنیم مشکل بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد به فالن شخصیت بازمی گردد و یک‬ ‫شخصیت دیگر در وزارتخانه ای دیگر بهتر می تواند‬ ‫این موضوع را اداره کند درحالی که تصمیم گیری ها‬ ‫و سیاست گذاری ها براساس افراد تعیین نمی ش��ود‬ ‫بلکه براساس اختیارات و چارچوب سیاست گذاری‬ ‫دولت ه��ا انجام می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بای��د به وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫کمک کند تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند از عهده‬ ‫ای��ن مس��ئولیت براید‪ .‬وزارت جهاد کش��اورزی به‬ ‫تنهای��ی توان عمل کردن به ای��ن ماموریت خطیر‬ ‫را ندارد و زیرساخت های ان برای حمایت از بخش‬ ‫زراعت طراحی ش��ده و ب��ا ادامه ای��ن روند منافع‬ ‫تولیدی وابس��ته به صنای��ع غذایی بر سر راه منافع‬ ‫کوتاه مدت زراعت قربانی خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد توکلی‬ ‫‹ ‹ایجاد س�ازمانی جدی�د با مدیریت دو‬ ‫وزارتخانه‬ ‫بی��ژن پناه��ی زاده‪ ،‬عض��و خانه صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز با اش��اره به بح��ث و جدل ها بر سر‬ ‫قان��ون انتزاع به‬ ‫گفت‪ :‬ه��ر بخش باید یک‬ ‫متولی داشته باشد ‪ .‬صنایع تبدیلی یا باید در اختیار‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی باشد و به همراه ان تامین‬ ‫ب��ازار را نی��ز بپذیرد ی��ا در اختی��ار وزارت صنعت‬ ‫باش��د ‪ .‬تنظیم بازار صنایع تبدیل��ی بر عهده وزارت‬ ‫صنعت است اما ام��ور دیگر مربوط به وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی است ‪ .‬یک بار برای همیشه که شده باید‬ ‫این تداخ��ل وظیفه را حل کنیم ‪ .‬باید کش��ورهای‬ ‫مختل��ف را بررسی کنیم و ببینم چگونه مدیریت و‬ ‫سیاست گذاری در این موارد انجام می دهند؛ چراکه‬ ‫جزیره ای فکر و عمل کردن مشکل ساز است‪ .‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه صنای��ع تبدیلی باید برای‬ ‫مدیریت یک متولی داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬نا هماهنگی‬ ‫سازمانی باعث بالتکلیفی می ش��ود ‪ .‬برای راحتی و‬ ‫سهول��ت کار و کم��ک به واحده��ای تولیدی بهتر‬ ‫است یک متولی برای تولید و تامین بازار در بخش‬ ‫صنایع تبدیلی وجود داشته باشد‪ .‬‬ ‫پناهی زاده با اش��اره به اختالف نظرهای سازمانی‬ ‫ب��ر س��ر قانون انت��زاع گف��ت‪ :‬در ابتدای ام��ر باید‬ ‫اختالف نظره��ا حل و فصل ش��ود ‪ .‬اگ��ر امکان پذیر‬ ‫نیس��ت باید سازمانی تش��کیل ش��ود ک��ه متولی‬ ‫صنایع تبدیلی باشد ‪ .‬به این صورت که این سازمان‬ ‫زیرمجموعه یک��ی از دو وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و وزارت جهاد کش��اورزی بوده و اعضای ان‬ ‫از نمایندگان هر دو وزارتخانه تش��کیل شده باشد‪ .‬‬ ‫ش��اید بهتر است سازمانی جدید تش��کیل ش��ود؛‬ ‫چراک��ه صنایع تبدیلی حس��اسیت خ��اص خود را‬ ‫دارد ‪ .‬دو وزارتخان��ه نمی توانند به تنهایی خدمات و‬ ‫وظایف را به طور کامل انجام دهند‪ .‬‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫نقش پررن��گ بخش خصوصی در کمک رسانی به‬ ‫ام��ور دولتی گف��ت‪ :‬خصوصی سازی ب��ه حل این‬ ‫اختالف نظره��ا کم��ک می کن��د ‪ .‬از ای��ن نظر که‬ ‫تش��کل ها و بخش خصوصی نیز می توانند برخی‬ ‫ام��ور را در دس��ت گیرن��د ؛ البت��ه در صورتی که‬ ‫تفوی��ض اختیار برای انها انجام ش��ود ‪ .‬به عبارتی‬ ‫دو وزارتخانه جهاد کش��اورزی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این زمینه باید بیشتر به سمت وظایف‬ ‫نظارتی و حاکمیتی خود بروند تا وظایف اجرایی‪ .‬‬ ‫این ش��رایط باعث می شود شائبه های رانت نیز در‬ ‫این مس��ائل کمتر و شفافیت امور بیشتر می شود‪ .‬‬ ‫به یاد داش��ته باش��یم ک��ه وج��ود اختالف نظر و‬ ‫گذش��ت زمان ضربه تولید در صنایع تبدیلی وارد‬ ‫می کند‪ .‬‬ ‫تالش کرد ت��ا نظر دو‬ ‫در ای��ن گ��زارش‬ ‫وزارتخانه را درباره گفت وگوهای انجام شده پیرامون‬ ‫این قانون‪ ،‬چالش ها و راهکارها برای تقویت صنایع‬ ‫تبدیلی کش��ور را داشته باشد اما بخش های مربوط‬ ‫در این دو وزارتخانه تمایلی به اظهارنظر در این باره‬ ‫نداش��تند ‪ .‬گویا حس��اسیت بر سر این قانون باعث‬ ‫می ش��ود هر کارش��ناس و مس��ئولی از نظر دادن‬ ‫درباره ان امتناع کند‪.‬‬ ‫حسین گروسی‬ ‫سیدمحمدرضا مرتضوی‬ ‫بیژن پناهی زاده‬ ‫عبدالمهدی بخشنده‪ ،‬معاون وزیر جهادکشاورزی چند‬ ‫روز پیش با بیان اینکه امسال بیش از ‪ ۸‬میلیون تن گندم‬ ‫در قالب خرید تضمینی از کش��اورزان خریداری ش��ده و‬ ‫هم اکنون کش��ور برای بیش از ‪ ۶‬م��اه ذخیره گندم دارد‪،‬‬ ‫در دف��اع از ممنوعی��ت واردات گندم سخ��ن گفت و به‬ ‫نوع��ی خودکفایی در تولید گن��دم را دلیل منطقی برای‬ ‫این تصمیم برشمرد‪ .‬در اینکه خودکفایی در هر محصولی‬ ‫به ویژه گندم باید مایه مباهات هر ایرانی دلس��وزی باشد‬ ‫هیچ شبهه ای وجود ندارد‪ ،‬باوجود اینکه باید به هر طریق‬ ‫ممکن راه های سودجوی��ی فرصت طلبان از محل واردات‬ ‫را که هم تیش��ه به ریش��ه اقتصاد می زنند و هم به تولید‬ ‫داخلی لطمه وارد می کنند را مسدود کرد تا با جلوگیری‬ ‫از عرض اندام انها اقتص��اد را به ریل اصلی اش بازگرداند‪.‬‬ ‫اما باید قبول ک��رد سیاست گذاری در عرصه واردات باید‬ ‫فرابخش��ی بوده و برای تصمیم گیری در این راستا نگاهی‬ ‫همه جانبه وجود داش��ته باش��د‪ .‬به خوبی به ی��اد می اورم‬ ‫ح��دود دو سال پیش‪ ،‬قب��ل از تصویب قان��ون انتزاع در‬ ‫نوشتاری با عنوان «عینک بخش��ی نگری افت انتزاع» بر‬ ‫نکته ای تاکید ش��د که به نظر می رسد امروز به شکل قابل‬ ‫لمس تری هویدا شده است‪ .‬دیدگاهی که بر این باور است‬ ‫که سیاست گذاران بخش کش��اورزی دای��ره تولیدکننده‬ ‫را تنه��ا در بطن کش��اورزی خالصه می کنند و حلقه های‬ ‫پ��س از تولید محصول نظیر صنایع تبدیلی که به عبارتی‬ ‫تکمیل کننده فرایند تولید کشاورزی بوده و نقش بسزایی‬ ‫در ارتقای ارزش افزوده ای��ن بخش دارد را عموما نادیده‬ ‫می گیرند‪ ،‬مس��ئله ای است که امروز به خوبی قابل لمس‬ ‫ش��ده است‪ .‬ممنوعیت واردات گندم اگرچه ممکن است‬ ‫به سود کش��اورز و حتی اهرمی در راستای اغشت ه نشدن‬ ‫فراین��د خری��د تضمین��ی گندم ب��ا گندم ه��ای وارداتی‬ ‫به دلی��ل ضعف های نظارتی و‪ ...‬ش��ود‪ ،‬اما بخش زیادی از‬ ‫تولیدکنندگان صنایع تبدیلی را دچار معضالت بس��یاری‬ ‫کرده است‪ .‬با کدام توجیه صنعت ش��یرینی و شکالت را‬ ‫که با وجود معضالت بس��یار سال گذش��ته افزون بر ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالر ارزاوری برای کش��ور داش��ته را می خواهیم‬ ‫دچار بح��ران کنیم؟ ای��ا متولیان بخش کش��اورزی که‬ ‫ن واردات م��واد اولیه این صنعت را به دست‬ ‫کنترل ش��ریا ‬ ‫گرفته اند متوجه تبعات تصمیم گیری های خود هس��تند؟‬ ‫ایا ترازویی میزان اش��تغالزایی صنای��ع تبدیلی‪ ،‬ارزاوری‬ ‫و ب��روز بودن این صنعت را سنجی��ده است که به راحتی‬ ‫حی��ات ان را با تصمیم های نس��نجیده تهدید می کنیم؟‬ ‫به راستی ایا مالیات ضعف های تاریخی بخش کش��اورزی‬ ‫نظی��ر خردبودن اراض��ی‪ ،‬توسعه نیافتگ��ی مکانیزاسیون‪،‬‬ ‫محدودیت ه��ای منابع ابی‪ ،‬فقدان اموزش و ترویج کافی‪،‬‬ ‫نبود الگوی کشت فراگیر‪ ،‬اجرایی نشدن تناوب زراعی و‪...‬‬ ‫را یکجا باید از تولیدکننده صنایع غذایی گرفت؟‬ ‫اگر کش��اورز زحمتکش م��ا به دالیل مختل��ف قادر به‬ ‫تولی��د گن��دم مطابق ب��ا قیمت های روز جهانی نیس��ت‬ ‫و به دلی��ل به��ره وری پایین هن��وز هم قادر ب��ه خروج از‬ ‫کشاورزی معیشتی نیس��ت باید صنعتگران غذایی کشور‬ ‫را ک��ه از فن��اوری روز به��ره می گیرن��د ب��ا تصمیم های‬ ‫خلق الساعه دچار بحران و زیان سازیم‪ .‬اگر چند روز پیش‬ ‫تولیدکنندگان گلوکز و نش��استه به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت رفتند یا تولیدکنندگان ش��یرینی و ش��کالت و‬ ‫صنایع ارد دس��ت به دامان دولتمردان ش��ده اند‪ ،‬فقط و‬ ‫فقط به این دلیل است که متولیان جهادکش��اورزی خود‬ ‫را تنها متولی کشاورزی می دانند و به فکر صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیلی نیس��تند‪ .‬اگرچه نحوه حمایت از کش��اورز در‬ ‫دوران حجتی دگرگون ش��ده و توزی��ع به موقع نهاده ها‪،‬‬ ‫رعایت الگوی کش��ت و به طور کلی برنامه ریزی بهتری را‬ ‫در راستای حمایت از کش��اورز شاهد هستیم‪ ،‬اما نکته ای‬ ‫که هیچگاه نباید فراموش شود اینکه راه حمایت فوری از‬ ‫کش��اورز تنها افزایش بهای خرید تضمینی نیست و برای‬ ‫انکه از کش��اورز حمایت ش��ود نمی توان و نباید از حلقه‬ ‫بعدی مالیات گرفت یا ان بخش را برای حمایت از تولید‬ ‫داخلی مجبور به خرید ماده اولیه گرانتر کرد‪ ،‬چراکه این‬ ‫دو روش در دنیای تجاری امروز مطرود است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید راه حلی مد نظر باش��د که این اختالف‬ ‫نظر و ناهمس��ویی در سیاست گذاری ها حل و فصل شود؛‬ ‫چراک��ه در صورت چشم پوش��ی و بی توجهی ی��ا اجرای‬ ‫ناهماهن��گ سیاست ها در این زمین��ه صنعتگران صنایع‬ ‫غذای��ی ضرر می کنن��د‪ .‬به عالوه اینکه خری��د ماده اولیه‬ ‫گران برای تولیدات هزینه تمام ش��ده انه��ا را باال می برد‬ ‫و این ش��رایط به طور قط��ع در قیمت نهایی محصول که‬ ‫قرار است به دست مصرف کننده برسد نیز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫در مجموع باید راه حلی اتخاذ ش��ود که نه صنعتگر دچار‬ ‫زیان ش��ود و نه کش��اورز مورد بی مهری قرار گیرد‪ .‬امید‬ ‫اس��ت اقدام به موقع در سیاست گذاری ها این مس��ائل را‬ ‫حل و فصل کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬فودپرس‬ ‫‪30‬‬ ‫امضای ‪۲۰‬میلیارد دالر قرارداد نفتی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫س��عید حافظ��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نفت فالت ق��اره ایران در تش��ریح فرصت های‬ ‫س گفت‪ :‬هم اکن��ون مذاکرات متعددی با‬ ‫س��رمایه گذاری نفت و گاز در حوزه خلیج فار ‬ ‫شرکت های انی ایتالیا‪ ،‬توتال فرانسه و یک شرکت اتریشی انجام شده‪ ،‬اما با وجود مذاکره‪،‬‬ ‫قراردادی با هیچ شرکت اروپایی و اسیایی امضا نشده است‪ .‬به گفته وی‪۲۰ ،‬میلیارد دالر‬ ‫فرصت سرمایه گذاری نفت برای اجرای طرح های نفتی خلیج فارس وجود دارد‪.‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اتن‪ ،‬دروازه ورود گاز ایران‬ ‫به اروپا‬ ‫وزیر انرژی یونان اعالم کرده است‪ :‬این کشور می تواند‬ ‫دروازه ای برای ورود گاز ایران به اروپا باشد‪.‬‬ ‫پانوس اسکورلتیس به ش��بکه خبری بلومبرگ گفت‪:‬‬ ‫یون��ان در ح��ال گفت وگوه��ای مقدماتی با ای��ران برای‬ ‫تامین نی��از داخلی خود به گاز طبیعی و ایجاد دروازه ای‬ ‫به منظور عرضه این س��وخت پاک ب��ه دیگر بخش های‬ ‫اروپاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ایران و یون��ان در ژانویه ‪ ٢٠١٦‬با عرضه‬ ‫نف��ت خام ب��ه ش��رکت «هلنی��ک پترولی��وم» و خرید‬ ‫فراورده های نفتی از این پاالیش��گاه موافقت کرده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش بلومبرگ‪ ،‬این توافق که ممکن اس��ت نخس��تین‬ ‫توافق از این نوع برای ایران با یک ش��رکت اروپایی پس‬ ‫از لغو تحریم ها باش��د‪ ،‬راه را ب��رای همکاری در بازار گاز‬ ‫نیز هموار می کند‪.‬‬ ‫بلومبرگ در ادامه گزارش خود اورده است‪ :‬تولید نفت‬ ‫یونان اندک است‪ ،‬اما تولید گاز ندارد‪ ،‬در حالی که ایران‬ ‫بن��ا بر براورد «بی پی» بزرگتری��ن ذخایر گازی جهان را‬ ‫دراختیار دارد‪ .‬اسکورلتیس با بیان اینکه انچه مطمئنیم‬ ‫این اس��ت که ایران می خواهد ف��روش گاز طبیعی مایع‬ ‫ش��ده (ال ان جی) را از طریق کش��تی اغ��از کند و یونان‬ ‫عالقه مند دریافت این محموله هاست‪ ،‬افزوده است‪ :‬پایانه‬ ‫رویتوس��ا در نزدیک��ی اتن یکی از نق��اط احتمالی ورود‬ ‫گاز ایران به یونان اس��ت و تس��هیالت برنامه ریزی شده‬ ‫در الکس��اندروپلیس واقع در ش��مال این کشور نیز نقطه‬ ‫احتمالی دیگر است‪.‬‬ ‫انرژی‪ ،‬در جمع محورهای‬ ‫همکاری ایران و کره جنوبی‬ ‫هی��ات بلندپایه ای از مقام��ات کره جنوبی برای حضور‬ ‫در یازدهمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک ایران‬ ‫و کره‪ ،‬به تهران س��فر می کنند‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬وزارت‬ ‫صنایع‪ ،‬تجارت و انرژی کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫تهران و س��ئول یازدهمین نشس��ت کمیسیون اقتصادی‬ ‫مش��ترک را در چارچوب نشس��ت کمیته همکاری های‬ ‫اقتصادی دو کشور با حضور مقامات و بازرگانان در تهران‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬بر اس��اس اعالم این وزارتخانه‪ ،‬برگزاری‬ ‫همای��ش بزرگ تجاری ش��رکت های ک��ره ای و ایران در‬ ‫هفته این��ده‪ ،‬به منزله پای��ان دوران کاهش و قطع یک‬ ‫دهه کم کاری اقتصادی با کش��وری است که منبع بزرگ‬ ‫انرژی دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اس��ت‪ :‬نشست این کمیته با حضور‬ ‫مقامات ارش��د دولت ه��ای کره جنوبی و ای��ران‪ 9 ،‬و ‪10‬‬ ‫اسفند در تهران اغاز می شود‪.‬‬ ‫این وزارتخانه در بیانیه خود با اشاره به اینکه کره جزو‬ ‫نخس��تین کشورهایی است که فوری به گروه همکاری با‬ ‫ایران پس از برجام و لغو تحریم ها ملحق شد‪ ،‬تصریح کرده‬ ‫اس��ت‪ :‬بازار بزرگ ایران باید به روی شرکت های کره ای‬ ‫باز شود و نشست کمیته همکاری اقتصادی دوجانبه که‬ ‫ب��ه یک دهه کم کاری اقتصادی پای��ان می دهد‪ ،‬حرکتی‬ ‫بی نظیر در راس��تای کمک به ش��رکت های کره ای برای‬ ‫ورود به ایران اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬جو هیونگ‬ ‫هوان‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و انرژی کره جنوبی ریاس��ت‬ ‫ی��ک هیات ‪ ٢٠‬نفره متش��کل از مدی��ران وزارتخانه های‬ ‫مختل��ف ای��ن کش��ور را برای س��فر ب��ه ای��ران برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت کمیت��ه همکاری های اقتصادی دو کش��ور‬ ‫در جریان برگزاری نشس��ت بر ‪ ٦‬عرصه همکاری انرژی‪،‬‬ ‫مال��ی‪ ،‬بانک��ی‪ ،‬تجارت‪ ،‬فرهن��گ و همچنین بهداش��ت‬ ‫عمومی متمرکز شود‪.‬‬ ‫افزون بر این نشس��ت‪ ،‬قرار است هیاتی متشکل از ‪٩٥‬‬ ‫نف��ر از بخش های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و‬ ‫مسئوالن شرکت ها و موسس��ه های بازرگانی کره جنوبی‬ ‫نیز در تهران با همتای��ان ایرانی خود وارد گفت وگوهای‬ ‫تجاری شوند‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪33/78‬‬ ‫‪0/71‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪36/01‬‬ ‫‪0/72‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪28/94‬‬ ‫‪0/54‬‬ ‫تغییرات‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫کارشناسان انرژی سیاست «فریز تولید نفت» را بررسی می کنند‬ ‫عربستان افزایش تولید نفت ایران را نشانه رفته است‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫هرمز جعفری‬ ‫اتخاذ سیاست‬ ‫اعمال فریز که‬ ‫تولیدعربستان‬ ‫را منوط به فریز‬ ‫تولید ایران کرده‪،‬‬ ‫در جهت کاستن از‬ ‫قدرت ایران است‬ ‫محمد صادق جوکار‬ ‫عربستانسیاست‬ ‫اخیر را به عنوان‬ ‫استفاده از‬ ‫اهرم انرژی در‬ ‫ایجاد شکاف در‬ ‫همکاری های‬ ‫راهبردی ایران‬ ‫و روسیه و ایجاد‬ ‫اسیب اقتصادی‬ ‫بیشتر به روسیه‬ ‫اتخاذ کرده است‬ ‫از س��ال گذش��ته تاکنون‪ ،‬عربس��تان ب��ا اتخاذ‬ ‫دیپلماسی چندگانه خود سعی در پیشبرد سیاست‬ ‫افزایش تولید با کاهش قیمت نفت داشته و به نظر‬ ‫نمی رسد در کوتاه مدت قصد تغییر سیاست خود را‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬برای توضیح این مطلب می توان به‬ ‫گفته وزیر امور خارجه عربس��تان در سال گذشته‬ ‫اش��اره کرد؛ وی گفته بود‪ :‬عربس��تان میزان تولید‬ ‫خود را در صورتی کاهش خواهد داد که روس��یه و‬ ‫عراق نیز از این سیاس��ت پیروی کنند‪ .‬اما در سال‬ ‫جاری میالدی و بعد از نشس��ت چندجانبه تهران‪-‬‬ ‫دوحه و انج��ام توافقات مقتضی برای کاهش تولید‬ ‫نفت همه این کش��ور ها؛ عربستان ‪ ،‬این بار با کاهش‬ ‫تولید این کشور افزایش تولید ایران را نشانه رفته به‬ ‫گونه ای که فریز تولید نفت خود را منوط به افزایش‬ ‫ت اما ایران در‬ ‫نیافتن تولید نفت ایران س��اخته اس ‬ ‫ش��رایطی که قیمت نفت کاهش یافته و به تازگی‬ ‫از پیله تحریم رها ش��ده است نمی تواند مسئولیت‬ ‫افزایش قیمت نفت را به بهای از دست دادن منافع‬ ‫مل��ی خود تضمین کند‪ .‬از طرفی به نظر می رس��د‬ ‫که این مسئولیت بیش��تر متوجه کشور هایی است‬ ‫که از کمرنگ ش��دن حضور ای��ران در زمان تحریم‬ ‫اس��تفاده کرده و ب��ه افزایش تولی��د پرداخته اند‪ .‬با‬ ‫مروری بر امار جهانی می توان گفت اگر کشورهای‬ ‫تولیدکننده نفت جهان تا ‪ 3‬ماه سوم سال ‪٢٠١٦‬م‬ ‫به «فریز تولی��د نفت» ادامه دهند بازگش��ت ‪1/5‬‬ ‫میلیون بش��که نفت ایران تغیی��ری در قیمت های‬ ‫جهانی ایجاد نخواهد کرد و در این شرایط است که‬ ‫بیش از پیش مسئولیت همکاری همه جانبه اعضای‬ ‫اوپ��ک در این زمینه اش��کار می ش��ود‪ .‬ب��ه اعتقاد‬ ‫بس��یاری از کارشناسان روند کاهشی قیمت نفت با‬ ‫یک ش��یب ارام از س��ال ‪ 2011‬میالدی و با بر هم‬ ‫خوردن موازنه عرضه به تقاضا ش��روع ش��ده که در‬ ‫سال گذش��ته میالدی به اوج خود رسید‪ .‬از طرفی‬ ‫رفع تحریم های ایران‪ ،‬این کشور را برای حضور در‬ ‫حوزه سیاس��ت بین الملل ناگزی��ر از افزایش تولید‬ ‫نفت خود کرده اس��ت‪ .‬بر این اساس پس از گذشت‬ ‫‪ 4‬س��ال از اعمال تحریم های غرب علیه ایران و لغو‬ ‫نس��بی تحریم ها در ژانویه س��ال جاری میالدی که‬ ‫منجر به افزایش چش��مگیر تولید این کشور شده؛‬ ‫حاال با سیاست چند گانه اعضای اوپک روبه رو شده‬ ‫اس��ت به گونه ای که کش��وری چون عراق با موضع‬ ‫ممتنع و عربس��تان با سیاست تهاجمی راه را برای‬ ‫ایجاد یک دیپلماس��ی فعال در اوپک بس��ته است‪.‬‬ ‫برای بررسی علت این موضوع و اینکه چرا عربستان‬ ‫سیاس��ت تهاجمی خود را نس��بت به ای��ران تغییر‬ ‫نمی دهد ب��ا نگاهی به تاریخ و رویکرد کش��ور های‬ ‫عربستان و روسیه و ایران‪ ،‬نوع سیاست این کشور ها‬ ‫را در قبال یکدیگر می توان دریافت‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست کالن عربستان در قبال ایران‬ ‫ هرم��ز جعف��ری‪ ،‬تحلیلگ��ر دیپلماس��ی ان��رژی‬ ‫درباره دالیل اتخاذ دیپلماس��ی غیرفعال از س��وی‬ ‫عربس��تان به‬ ‫گفت‪ :‬با بررس��ی دیپلماس��ی‬ ‫کالن عربس��تان به اس��انی می توان سیاست نفتی‬ ‫عربس��تان و اه��داف پش��ت پ��رده ان را دریافت‪.‬‬ ‫برای بررس��ی سیاس��ت عربستان نس��بت به ایران‬ ‫شکاف در همکاری های راهبردی ایران و روسیه به‬ ‫دلیل عدم پذیرش همکاری ایران در کنترل کاهش‬ ‫قیمت نفت با سیاست های کسب مجدد سهم بازار‬ ‫و ایجاد اسیب اقتصادی بیش��تر به روسیه که نیاز‬ ‫ش��دیدی به درامدهای ص��ادرات انرژی خود دارد‪،‬‬ ‫اتخاذ کرده است مانع استفاده ایران از فرصت های‬ ‫پس��اتحریمی برای افزایش حضور در ب��ازار انرژی‬ ‫و تقویت وابس��تگی متقابلی ان��رژی ایران و جامعه‬ ‫جهانی ش��ود که این ام��ر می تواند عامل مهمی در‬ ‫شکس��ت پروژه عربستان در بازگش��ت تحریم ها با‬ ‫امی��د به تغییر احتمالی قدرت و اراده سیاس��ی در‬ ‫ایاالت متحده بع��د از انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائتالف سازی تقابلی با ایران‬ ‫باید کمی به عقب برگش��ت‪ .‬ایران کش��ور محصور‬ ‫شده ای است که در بین طالبان افغانستان و صدام‬ ‫عراق محدود ش��ده بود‪ .‬پس از حادثه ‪ 11‬سپتامبر‬ ‫و حذف این دو قط��ب از اطراف ایران رقیب جدی‬ ‫جغرافیای عربستان در منطقه شد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫حذف صدام و طالبان به خودی خود سبب تقویت‬ ‫موقعی��ت ایران در منطقه ش��د و ایران را در منظر‬ ‫ی ایران به‬ ‫قدرت قرار داد؛ بدون اینکه هزینه ای برا ‬ ‫وجود امده باشد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ان��رژی افزود‪ :‬مبح��ث مهم دیگر‬ ‫منطقه‪ ،‬حضور عربستان و ایران به همراه کشورهای‬ ‫پیرو این دو در منطقه اس��ت‪ .‬با رفتن صدام و نفوذ‬ ‫شیعیان در سیاست گذاری عراق‪ ،‬گرایش این کشور‬ ‫برخالف گذش��ته به ای��ران افزایش یاف��ت‪ .‬به این‬ ‫صورت ایران کنونی ایران س��ابق نبود و عراق را به‬ ‫عنوان هم پیمان به همراه داشت‪ .‬از طرفی به نتیجه‬ ‫رسیدن پرونده اتمی ایران هشداری برای عربستان‬ ‫ب��ود که ای��ران به قدرتی بی��ش از انچه پیش تر به‬ ‫لحاظ سیاس��ی‪ ،‬نظامی و اقتصادی تصور می ش��د‪،‬‬ ‫دس��ت خواهد یافت‪ .‬مجموع این عوامل باعث شد‬ ‫موقعیت ایران وارد فاز تهدید از نگاه عربس��تان در‬ ‫منطقه شود‪.‬‬ ‫وی ح��ل موض��وع پرونده هس��ته ای ای��ران را‬ ‫تهدی��دی ب��ر موضع غرب با عربس��تان دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬با تعدیل حضور امریکایی ها در بحران منطقه‬ ‫به صورت مس��تقیم که رویکرد اخی��ر امریکا را در‬ ‫مناقش��ات یمن‪ ،‬سوریه‪ ،‬مصر و‪ ...‬به وضوح می توان‬ ‫دید‪ ،‬عربس��تان را با ایرانی روبه رو کرده که از پیله‬ ‫تحریم رها ش��ده است و قدرت های شرق و غرب با‬ ‫تغییر موضع خود نسبت به این کشور‪ ،‬در موضعی‬ ‫هم راستا با ایران قرار گرفته اند‪ .‬این موقعیت تهدید‬ ‫بزرگی برای عربس��تان به ش��مار می رود‪ .‬بنابراین‬ ‫بدیه��ی اس��ت ک��ه این کش��ور با اتخاذ سیاس��ت‬ ‫محدود س��ازی سیاسی‪ -‬اقتصادی به مقابله با ایران‬ ‫برخیزد به این معنی که اتخاذ سیاست اعمال فریز‬ ‫کاهش قیمت نفت تا ‪ 20‬دالر‬ ‫وزیر نفت عربستان گفت؛ این کشور اماده است قیمت‬ ‫نفت را به ‪ 20‬دالر در هر بشکه برساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬علی‬ ‫النعیم��ی‪ ،‬وزی��ر نفت عربس��تان در س��خنانی که تعجب‬ ‫اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) را‬ ‫برانگیخت‪ ،‬گفت‪ :‬عربس��تان این امادگی را دارد که اجازه‬ ‫ده��د قیمت نفت به ‪ 20‬دالر در هر بش��که س��قوط کند؛‬ ‫قیمت��ی که باعث فش��ار روی برخی اعض��ای خود اوپک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫النعیمی در کنفرانس��ی در هوس��تون امری��کا با حضور‬ ‫مقام��ات ش��رکت های نفت��ی و کش��ورهای تولیدکننده‬ ‫نف��ت‪ ،‬کاهش تولی��د هماهنگ نف��ت از س��وی اوپک و‬ ‫تولیدکنن��دگان بی��رون اوپک برای برط��رف کردن مازاد‬ ‫عرض��ه را رد کرد‪ .‬مازاد عرضه در ب��ازار‪ ،‬قیمت نفت را از‬ ‫سال ‪2014‬م حدود ‪70‬درصد کاهش داده است‪.‬‬ ‫عرض��ه نفت در بازار جهانی در حال حاضر یک میلیون‬ ‫بشکه در روز بیشتر از تقاضا است‪.‬‬ ‫وزیر نفت عربس��تان گفت‪ :‬نیروهای بازار عرضه و تقاضا‬ ‫را متعادل خواهند کرد و قیمت ها را انقدر پایین خواهند‬ ‫اورد که باعث کاهش تولید بیرون خاورمیانه خواهد شد‪،‬‬ ‫جایی که برخی پروژه ها برای س��وددهی به نفت بشکه ای‬ ‫‪ 60‬دالر یا بیشتر نیاز دارند‪ .‬النعیمی گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫فاقد بهره وری و غیراقتصادی باید از بازار بیرون بروند‪ .‬این‬ ‫یک حقیقت اس��ت‪ .‬ما می توانیم نفت ‪ 20‬دالری را تحمل‬ ‫کنیم‪ .‬خواسته ما این نیس��ت ولی اگر مجبور شویم‪ ،‬این‬ ‫کار را خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تی��م ولر‪ ،‬مدیر مالی ش��رکت خدمات نفتی «پتروفک»‬ ‫مس��تقر در انگلی��س در کنفران��س جداگان��ه ای گف��ت‪:‬‬ ‫کش��ورهای عرب حاش��یه خلیج فارس همچون عربستان‪،‬‬ ‫ام��ارات و کویت می توانند با نف��ت ‪ 20‬تا ‪ 30‬دالری پول‬ ‫زیادی به دست اورند‪.‬‬ ‫که تولید عربس��تان را منوط به فری��ز تولید ایران‬ ‫کرده‪ ،‬در جهت کاستن از قدرت ایران است چراکه‬ ‫با فریز ش��دن درامدهای نفتی‪ ،‬در وضعیت کنونی‬ ‫راه رش��د ایران را چه به لحاظ سیاسی ـ امنیتی و‬ ‫ت به این معنی که با‬ ‫چه از نظر اقتصادی خواهد بس ‬ ‫فریز شدن تولید نفت ایران و محدود شدن درامدها‬ ‫و بازار ای��ران در میزان کنون��ی از قدرت چانه زنی‬ ‫این کشور کاسته خواهد شد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫خوشبختانه تاکنون سیاس��ت نظام بر پذیرش این‬ ‫موضوع نبوده است‪ .‬به گفته این تحلیلگر انرژی‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگ ر برخی کار شناسان معتقدند که سیاست‬ ‫اتخاذ شده از سوی عربستان تنها برای حفظ قدرت‬ ‫این کش��ور در خاورمیانه است‪ .‬ب ه طوری که مطرح‬ ‫شدن بی پرده این موضوع که عربستان نیز با کاهش‬ ‫تولید موافق است این کشور را در موضع ضعف قرار‬ ‫می دهد؛ مسئله ای که به صالح منافع ژئوپلتیک این‬ ‫کشور نیست اما رویکرد تهاجمی این کشور در قبال‬ ‫ایران بر هیچ کس پوش��یده نیست‪ .‬به طوری که در‬ ‫زمان تحریم با ایجاد ائتالف زیاده خواه س��هم بازار‬ ‫ایران را در دوره تحریم تصاحب کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتراک نانوشته منافع‬ ‫به گفته محمد صادق جوکار‪ ،‬تحلیلگر دیپلماسی‬ ‫ان��رژی‪ ،‬کش��ورهای روس��یه و ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج ف��ارس و ع��راق مهم تری��ن عرضه کنندگان‬ ‫جایگزین کننده نفت ایران در بازارهای ش��رق اسیا‬ ‫به عنوان مهم ترین بازار روبه رش��د تقاضای جهانی‬ ‫هس��تند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬تفاهم نانوشته منافع بین‬ ‫این کش��ورها در مخالفت با بازگشت ایران به بازار‬ ‫جهانی نفت وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست ایجاد شکاف راهبردی با اهرم‬ ‫انرژی‬ ‫با اش��اره به موضع‬ ‫جوکار در گفت وگو با‬ ‫رویک��رد اخیر عربس��تان در مقابل ایران و روس��یه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د عربس��تان سیاس��ت‬ ‫اخی��ر را به عنوان اس��تفاده از اهرم انرژی در ایجاد‬ ‫جوکار رفتار عربس��تان س��عودی ب��رای امادگی‬ ‫پذیرش ط��رح توقف افزایش تولی��د را بر ‪ 3‬مولفه‬ ‫اس��توار دانس��ت و گفت‪ :‬به نظر می رس��د که نبود‬ ‫پیش بین��ی عمق گس��ترده تاثیرگ��ذاری تحوالت‬ ‫فن��اوری بر ظه��ور اقتص��اد نوین نف��ت در جهان‬ ‫منجر به پیش بینی نادرست خروج سریع نفت های‬ ‫پرهزینه از بازار در ش��رایط کاهش قیمت شده که‬ ‫در عمل اتفاق نیفتاد و عربستان و سایر کشورهای‬ ‫س��نتی طرفدار استراتژی س��هم بازار را مجبور به‬ ‫پذیرش اس��یب های بیش��تر اقتصادی برای بیرون‬ ‫راندن نفت های پرهزینه از بازار س��اخته است‪ .‬وی‬ ‫همچنین اف��زود‪ :‬ایده کنترل رون��د فزاینده تولید‬ ‫نفت ایران در بازار و سیاست «ائتالف سازی تقابلی‬ ‫با ایران» از طریق بس��یج کش��ورهای عرضه کننده‬ ‫س��نتی اوپک و غیراوپک علیه ایران تهدیدی برای‬ ‫بازیابی قیمت در س��ال های اینده است و درنهایت‪،‬‬ ‫علت س��وم‪ ،‬استفاده از مش��وق اقتصادی همراهی‬ ‫با روس��یه در کنترل کاهش قیم��ت نفت که برای‬ ‫روس��یه اهمیت حیاتی دارد‪ ،‬به منظور تاثیرگذاری‬ ‫بر اراده سیاس��ی روس��یه در روند تحوالت منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر کنش های سیاسی کشورها‬ ‫جوکار در پاس��خ به این س��وال که جایگاه ایران‬ ‫به ویژه در دوره پس��ا تحریم چیست؟ افزود‪ :‬تحلیل‬ ‫رفتار ای��ران پس��ا تحریم در پرتو توافق هس��ته ای‬ ‫ای��ران و ‪ 5+1‬به عنوان یک��ی از مهم ترین بازیگران‬ ‫مه��م مورد تحلیل��ی در کنفران��س امنیتی مونیخ‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ب��ود‪ .‬جمع بندی نهایی گزارش کنفرانس��ی‬ ‫گویای این بود که چش��م انداز تعامالت بین المللی‬ ‫ای��ران به ویژه در حوزه انرژی‪ ،‬بس��تگی محوری به‬ ‫اراده سیاس��ی و اقتصادی کشور برای حذف موانع‬ ‫داخلی و بین المللی هم��کاری به ویژه با قدرت های‬ ‫بزرگ دارد‪ .‬به طبع افزای��ش تعامالت انرژی ایران‬ ‫با کش��ورهای دیگر نیز منوط به این اراده سیاسی‬ ‫و اقتص��ادی اس��ت‪ .‬به ویژه در وضعی��ت کنونی که‬ ‫تعامالت حوزه انرژی به شدت تحت تاثیر کنش های‬ ‫سیاس��ی کش��ورها قرار دارد‪ .‬به نظر می رسد ایران‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه اهداف خود ناگزی��ر از افزایش‬ ‫تولید نفت برخالف انچه در اوپک می گذرد‪ ،‬بوده و‬ ‫در این بین همراهی کش��ور های اوپک برای حضور‬ ‫دوباره ایران ضروری است‪.‬‬ ‫شیل یا اوپک؛ مسئله این است‬ ‫دبیرکل اوپک تاکید کرد س��ازمان کشورهای اوپک نمرده‬ ‫و هنوز زنده است و سال های سال به بقا ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬عبداهلل البدری‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اوپک خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما نمرده ایم‪ .‬ما زنده هستیم و برای‬ ‫س��ال های س��ال زنده خواهیم ماند‪ .‬البدری گفت‪ :‬مطمئن‬ ‫هس��تم که اوپک هنوز نقش حیاتی در بازار جهانی نفت ایفا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫الب��دری درباره صنعت نفت ش��یل افزود‪ :‬م��ن نمی دانم‬ ‫ما(اوپک) و صنعت نفت ش��یل چطور ه��ر دو زنده خواهیم‬ ‫ماند‪ .‬اگر قیمت ها در س��ال ‪ 2017‬ی��ا ‪2018‬م افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬افزایش قیمت به وس��یله نفت ش��یل امری��کا محدود‬ ‫خواهد شد‪ .‬چیزی که این بار با دفعات قبل متفاوت است‪.‬‬ ‫دبیرکل اوپک می گوید‪ :‬اگر توافق اخیر برای متوقف کردن‬ ‫س��طح کنونی تولی��د نفت در چند ماه این��ده جواب ندهد‪،‬‬ ‫بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان ممکن اس��ت اقدامات‬ ‫دیگ��ری را برای حذف عرضه مازاد جهانی نفت اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫الب��دری افزود‪ :‬توافق ازمایش��ی برای متوقف کردن س��طح‬ ‫تولی��د نفت در س��طوح م��اه ژانویه که هفته گذش��ته بین‬ ‫عربستان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ونزوئال و قطر حاصل شد‪ ،‬فقط اغاز کار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬دیبرکل اوپک اذعان کرد‪ :‬اوپک انتظار نداش��ته‬ ‫که پس از تصمیم سال ‪2014‬م این سازمان مبنی بر کاهش‬ ‫ندادن تولید در مواجهه با افزایش عرضه جهانی نفت ش��یل‪،‬‬ ‫قیمت ها تا این حد پایین بیاید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اوپک همچنین درب��اره توقف احتمالی عرضه‪،‬‬ ‫گفت وگوهایی را با دیگر تولیدکنندگان ازجمله برزیل‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫عمان و مکزیک داش��ته است‪ .‬دیگر اقدامات برای باال بردن‬ ‫قیمت ممکن اس��ت کاهش تولید باش��د‪ .‬وی در عین حال‬ ‫هشدار داد که وقتی قیمت نفت از سطوح کنونی حدود ‪35‬‬ ‫دالر ب��ه حدود ‪ 60‬دالر بازگردد‪ ،‬تولیدکنندگان نفت ش��یل‬ ‫به س��رعت حفاری های خود را دوباره شروع خواهند کرد و‬ ‫هرگونه افزایش قیمت دوباره روند کاهشی پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫فیلم فرهادی به سرانجام رسید‬ ‫فیلمب��رداری فیلم «فروش��نده » به کارگردانی اصغر فرهادی به پایان رس��ید‬ ‫و تدوین ان از س��وی هایده صفی یاری در حال انجام اس��ت‪ .‬این فیلم‪ 8 ،‬اذر ‬ ‫کلید خورده بود و پس از ‪ 3‬ماه فیلمبرداری‪ 6 ،‬اسفند به اتمام رسید‪ .‬فروشنده‪،‬‬ ‫هفتمین فیلم سینمایی اصغر فرهادی‪ ،‬روایتگر داستان زوج جوانی ا ست که در‬ ‫حال اجرای نمایشنامه «مرگ فروشنده» ارتور میلر هستند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گفت وگو با معصومه جوادی نسب نویسنده کتاب «سلسبیل»‬ ‫طهران روزگار نو‬ ‫عکس‪ :‬حامد عطایی‬ ‫ی در شکل گیری کتاب‬ ‫€ €چه المان ها و عوامل ‬ ‫شما تاثیرگذار بود؟‬ ‫وقت��ی ه��ر روز به ط��ور معم��ول در کوچه ه��ا و‬ ‫خیابان های ش��هرمان راه می روی��م‪ ،‬خبر نداریم که‬ ‫دی��وار اجری قدیم��ی که از کنار ان رد می ش��ویم‬ ‫متعل��ق به خانه چ��ه افراد مش��هوری ب��وده و چه‬ ‫خاطرات��ی را در پ��س خود ذخیره ک��رده یا پیرمرد‬ ‫صاح��ب مغازه قدیمی در محل که کس��ب و کارش‬ ‫ِ‬ ‫رونق زی��ادی ن��دارد و بیش��تر روی صندلی مقابل‬ ‫مغازه نشس��ته و چان��ه اش را به عصایش تکیه زده و‬ ‫عبور رهگذران را نگاه می کند و به س�لام انها پاسخ‬ ‫می دهد‪ ،‬چه س��خنانی را در دل نهفته دارد؛ حرف ها‬ ‫و خاطرات��ی که با رفتن انها برای همیش��ه می روند‬ ‫بی انکه درس��ت ش��نیده و حفظ شده باشند‪ .‬همین‬ ‫نگفته ه��ا و نش��نیده ها و زندگی همی��ن ادم ها که‬ ‫هنوز در کنار هم نفس می کشیم و زندگی می کنیم‬ ‫انگیزه مهمی برای دریاف��ت و حفظ انها بود‪ .‬خودم‬ ‫به تاریخ‪ ،‬خاطرات و تجربه های زندگی ادم ها بسیار‬ ‫عالقه دارم و مردم نگاری را همیش��ه دنبال کرده ام‪.‬‬ ‫دل��م می خواهد که روزگار رفته بر مردمی که با انها‬ ‫زندگی می کنم را برای نس��ل های بعد ثبت و ضبط‬ ‫کنم تا برای همیشه بماند و خوانده شود‪ .‬جمع اوری‬ ‫عکس های قدیمی که خودشان یک دنیا حرف دارند‬ ‫هم بخشی از انگیزه ام برای این کار بود و سعی کردم‬ ‫تا جایی که می توانم بخش��ی از انها را در این کتاب‬ ‫منعکس کنم‪ .‬کس��ی چه می داند که با این س��رعت‬ ‫پیشرفت و تغییر در زندگی‪ ،‬در مدت چند سال همه‬ ‫نش��انه های همین زندگی امروز م��ا به طور کامل از‬ ‫بین برود و تنها به کمک عکس ها و نوش��ته ها بتوان‬ ‫گریزی به انها زد‪ .‬تاریخ زیس��ته مردم را باید نوشت‬ ‫و به امانت سپرد‪.‬‬ ‫€ €مبنای تحقیقی شما در کتاب سلسبیل چه‬ ‫مولفه هایی بود؟‬ ‫مبنای نوش��ته ها و عکس ه��ای این کتاب مردمی‬ ‫هس��تند که در این محله ها زندگ��ی می کنند یا در‬ ‫سینما‬ ‫و پژوهش ه��ای خوبی درباره ته��ران دارند در ایین‬ ‫رونمای��ی‪ ،‬از این کتاب تقدی��ر کردند و این حرکت‬ ‫نو را تایید و تش��ویق کردند‪ .‬جناب رضا کیانیان هم‬ ‫که در برخی نوش��ته ها و مصاحبه ها از دغدغه خود‬ ‫برای حفظ میراث گذشته و شناسنامه شهری تهران‬ ‫س��خن گفته اند‪ ،‬وقتی از محت��وای این کتاب مطلع‬ ‫شدند افتخار دادند تا مقدمه ای درباره ان بنویسند‪.‬‬ ‫€ €دلیل اینکه کتاب تان را به امام موسی صدر‬ ‫و دکتر انوار تقدیم کردید چه بود؟‬ ‫امام موس��ی صدر‪ ،‬اندیشمند بزرگ ایرانی که ‪36‬‬ ‫سال پیش ربوده ش��ده‪ ،‬برای من نماد همزیستی و‬ ‫گفت وگو و تعامل است‪ .‬او همواره از زندگی و زیست‬ ‫همدالنه و انسانی در کنار یکدیگر سخن می گفت و‬ ‫برای ان تالش می کرد‪ .‬این کتاب هم روایت زندگی‬ ‫و برخی روزهای با هم بودن همدالنه مردم است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل کتاب را به ایشان تقدیم کردم تا اندیشه‬ ‫متعالی همزیس��تی مسالمت امیز در کنار یکدیگر را‬ ‫دوباره به یاد اورم و بر ان تاکید کنم‪ .‬اس��تاد عبداهلل‬ ‫انوار نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین پژوهش��گران‬ ‫و نویس��ندگان درب��اره تهران که خ��ودش خاطرات‬ ‫بس��یاری در گنجینه سینه اش دارد و هنوز در میان‬ ‫ما حضور دارد برایم بس��یار محترم و ارزش��مند بود‬ ‫که خواس��تم این کتاب را به ایش��ان هم تقدیم کنم‬ ‫و حضور چنین اس��تاد پیشکسوتی را به همه یاداور‬ ‫شوم‪.‬‬ ‫€ €سلس�بیل جلد دوم هم خواهد داش�ت یا‬ ‫قص�ه م�ردم روزگار دور و نزدی�ک ته�ران در‬ ‫همین کتاب تمام می شود؟‬ ‫سلس��بیل‪ ،‬جلد نخست از مجموعه تاریخ شفاهی‬ ‫ته��ران ب��وده و قرار اس��ت در مجلده��ای دیگر به‬ ‫س��راغ محله ه��ای دیگر ته��ران بروی��م و به همین‬ ‫شکل خاطرات و گذش��ته مردم را روایت کنیم‪ .‬باغ‬ ‫نگارستان‪ ،‬فرحزاد و شمیران اسامی جلدهای بعدی‬ ‫هستند که در مرحله پژوهش و نگارش قرار دارند‪.‬‬ ‫* نام فیلمی به کارگردانی علی حاتمی‬ ‫کسبه محله‬ ‫سهم عمده ای‬ ‫در نوشته های‬ ‫این کتاب‬ ‫دارند‪ ،‬به ویژه‬ ‫کسب وکارهایی‬ ‫که امروز در‬ ‫حال فراموشی‬ ‫و تبدیل شدن‬ ‫به فعالیت های‬ ‫دیگر هستند‪،‬‬ ‫مانند نجاری‬ ‫و خیاطی‬ ‫و سیم پیچی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫هشداری نسبت به پولشویی در سینما‬ ‫سیدغالمرضا موسوی بزرگترین ُحسن سیستم نمایش‬ ‫درخواس��تی فیل��م (‪ )VOD‬را دگرگون��ی ارائه نمایش‬ ‫خانگی دانس��ت اما نسبت به پولش��ویی های احتمالی از‬ ‫این پروژه هش��دار داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬موسوی گفت‪:‬‬ ‫‪ VOD‬پیش از اینکه راه مقابله با قاچاق باشد یا مسائلی‬ ‫مشابه را پوشش بدهد‪ ،‬بزرگترین ُحسنش دگرگونی ارائه‬ ‫نمایش خانگی فیلم هاس��ت‪ .‬موس��وی پیوستن به قانون‬ ‫کپی رای��ت جهان��ی را یکی از مهم تری��ن الزامات اجرای‬ ‫پروژه ‪ VOD‬دانس��ت و توضیح داد‪ :‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫جلوی قاچاق فیلم های مان را در داخل و خارج از کشور‬ ‫بگیریم‪ ،‬الزم اس��ت به قانون کپی رایت جهانی بپیوندیم‬ ‫زیرا در حال حاضر مش��کل قاچ��اق فیلم فقط به داخل‬ ‫کشور محدود نمی شود بلکه ش��بکه های ماهواره ای نیز‬ ‫فیلم ها را بدون مجوز و در واقع به ش��کل دزدی نمایش‬ ‫می دهند‪ .‬تهیه کننده فیلم های «چهارش��نبه خون به پا‬ ‫می شود» و «خشکسالی و دروغ» بزرگترین ایراد ‪VOD‬‬ ‫را ورود پول های کالن به صنعت ویدیو دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با راه اندازی این صنعت می توان درامد فوق العاده ای‬ ‫به دست اورد و پول های کالنی به صنعت سینما تزریق‬ ‫می ش��ود که بخش��ی از ان پاک و س��الم و بخشی دیگر‬ ‫ی اس��ت‪ .‬موس��وی خاطر‬ ‫به طور احتمالی برای پولش��وی ‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬نتیجه ورود پول های کالن به س��ینما‪ ،‬باال‬ ‫رفت��ن هزینه تولید خواهد بود که زیان های ویژه خود را‬ ‫دارد‪ .‬در این وضعیت دس��تمزد بعضی افراد دو‪ ،‬سه برابر‬ ‫افزایش پیدا می کند اما تعداد دیگری دستمزدش��ان به‬ ‫یک س��وم می رسد و انها ناچارند به این شیوه تن بدهند‬ ‫تا بتوانند کار کنند‪ .‬رییس ش��ورای عالی تهیه کنندگان‬ ‫س��ینما یکی از راه های حل این مشکل را ورود این شورا‬ ‫به برخی از تصمیم گیری ها دانست و افزود‪ :‬شورای عالی‬ ‫می تواند اقداماتی را در این زمینه انجام دهد به این معنا‬ ‫که تولید فیلم از طریق مراجع ذی ربط و با کنترل انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫انتشار جلد شانزدهم‬ ‫فرهنگنامه کودک و نوجوان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گذش��ته زندگی می کرده اند‪ .‬به سراغ خود انها رفتم‬ ‫و حرف های ش��ان را ش��نیدم؛ از گذشته پرسیدم‪ ،‬از‬ ‫مغازه ها‪ ،‬س��ینماها و تفریح های شان‪ .‬تاریخ شفاهی‬ ‫به گفته های ش��فاهی مردم مس��تند بوده و در واقع‬ ‫این کار به نوعی مردم نگاری و نوش��تن خاطرات به‬ ‫روایت انها اس��ت‪ .‬ش��اید در برخی جاها با حقیقت‬ ‫کمی اختالف داش��ته باشد‪ ،‬چرا که از زاویه دید انها‬ ‫نقل شده اس��ت اما به طور کلی زندگی خود انها را‬ ‫روایت می کند‪.‬‬ ‫€ €از انجای�ی که محله سلس�بیل ی�ک بازار‬ ‫پر رونق در تهران امروز اس�ت‪ ،‬برای ش�ناخت‬ ‫مردم ته�ران چقدر از بازار و کسب وکارش�ان‬ ‫الهام گرفتید؟‬ ‫اتفاقا کسبه این محله سهم عمده ای در نوشته های‬ ‫این کتاب دارند‪ ،‬به ویژه کسب وکارهایی که امروز در‬ ‫حال فراموش��ی و تبدیل شدن به فعالیت های دیگر‬ ‫هس��تند‪ ،‬مانن��د نج��اری و خیاطی و س��یم پیچی‬ ‫الکترونیک��ی‪ .‬همچنی��ن به راس��ته مع��روف کفش‬ ‫فروش های سلسبیل هم در این کتاب پرداخته شده‬ ‫و قدیمی ه��ای این کار و وضعی��ت فعلی ان معرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €از اس�تقبال چهره ه�ای مه�م فرهنگی و‬ ‫هنری از کتاب بگویید؟ چطور ش�د هنرمندی‬ ‫همچون کیانیان برای کتاب مقدمه ای نوشتند؟‬ ‫برای تهران قدیم و تاریخ ان‪ ،‬نوشته ها و مجموعه‬ ‫عکس های متعددی چاپ ش��ده‪ ،‬اما بیش��تر انها با‬ ‫محوریت بخش های ویژه از تهران قدیم و محله های‬ ‫معروفی مانند بهارستان‪ ،‬بازار تهران و ‪ ...‬تدوین شده‬ ‫و کمتر به گذش��ته دیگر محله ها پرداخته است‪ .‬این‬ ‫کتاب‪ ،‬هم به دلیل پرداختن به محله ای دیگر به نام‬ ‫ل و هم به دلیل به ن��گارش دراوردن تاریخ‬ ‫سلس��بی ‬ ‫شفاهی مردم تهران برای نخس��تین بار‪ ،‬مورد توجه‬ ‫چهره های فرهنگی قرار گرفت‪ .‬احمد مسجد جامعی‬ ‫و اس��تاد عبداهلل انوار که هر دو در تهران شناسی ید‬ ‫طوالیی دارند و همچنین نصراهلل حدادی که نوشته ها‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫*‬ ‫این روزها در بازار کتاب اثری منتش��ر ش��ده‬ ‫ک��ه رنگ و ب��وی م��ردم‪ ،‬گذش��ته و زندگی را‬ ‫دارد‪ .‬روزگار م��ردم تهران قدیم دس��تاویز کتاب‬ ‫«سلس��بیل» نوش��ته معصوم��ه جوادی نس��ب‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کتابی درباره کس��ب و کار و سبک‬ ‫زندگ��ی مردم در ط��ول تاریخ ته��ران‪ .‬معصومه‬ ‫جوادی نس��ب‪ ،‬نویس��نده و ع��کاس‪ ،‬نخس��تین‬ ‫کتاب��ش با عن��وان «هلیوپولیس» ک��ه مجموعه‬ ‫عکس هایی درب��اره یکی از مراکز قدیمی تمدنی‬ ‫جهان در لبنان به همراه یادداشت هایی از بزرگان‬ ‫عرصه فرهنگ را در برمی گیرد‪ ،‬در س��ال ‪1392‬‬ ‫منتشر ش��د‪ .‬وی تاکنون چند نمایشگاه انفرادی‬ ‫موضوع «س��نت و مدرنیته در چین»‪« ،‬تاریخ‬ ‫ ‬ ‫با‬ ‫تمدن جهان در لبنان» و «هلیوپولیس» را برگزار‬ ‫کرده و در نمایش��گاه گروه��ی «صد عکس برتر‬ ‫خبری» در س��ال ‪ 1390‬شرکت داشته است‪ .‬با‬ ‫او درباره کتاب ت��ازه اش گفت وگو کردیم که در‬ ‫ادامه می خوانیم‪:‬‬ ‫€ €انگیزه نگارش کتاب سلسبیل از کجا در‬ ‫ذهن ش�ما شروع به رش�د کرد و تصمیم به‬ ‫نگارش این کتاب گرفتید؟‬ ‫از س��ال ‪ 1387‬ب��ه دلیل تولید رس��انه ای در‬ ‫ح��وزه محلی‪ ،‬ارتباط زیادی با مردم و ماجراها و‬ ‫اتفاقات زندگی انها داش��تم‪ .‬حرف هایی را از انها‬ ‫درب��اره ادم ها‪ ،‬تاریخ و وقایع محل زندگی ش��ان‬ ‫می شنیدم که کمتر جایی شنیده یا خوانده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به فکر افتادم که این ش��نیده ها را جایی‬ ‫م چرا که ما تاریخ مدون ش��ده شفاهی‬ ‫مدون کن ‬ ‫و از زبان مردم کم داریم و در بس��یاری از موارد‬ ‫اص�لا نداری��م‪ .‬قدیمی های هر محل��ه چیزهایی‬ ‫را از تاری��خ ان می دانند که ش��اید هیچ مورخی‬ ‫نتوانس��ته به انها دست پیدا کند و بنویسد‪ .‬یکی‬ ‫از ابعاد تاریخ شفاهی مردم نگاری است‪ ،‬بنابراین‬ ‫همان نوشته ها و شنیده ها را تدوین کردم و برای‬ ‫تکمی��ل انها بعد از چند س��ال دوباره به س��راغ‬ ‫م ک��ه البته برخی دیگر در قید‬ ‫همان ادم ها رفت ‬ ‫حیات نبودند‪ .‬همین از دس��ت رفت��ن ادم ها یا‬ ‫تخری��ب و از بین رفت��ن مکان ها هم جمع اوری‬ ‫ای��ن خاطرات و گفته ها و منتش��ر کردن انها را‬ ‫بیشتر تایید می کرد‪.‬‬ ‫€ €در اثر ش�ما سلس�بیل نش�انه یکی از‬ ‫محله ه�ای تهران اس�ت ی�ا بهان�ه ای برای‬ ‫سرک کشیدن به گذشته تهران قدیم؟‬ ‫سلس��بیل نام قدیم خیاب��ان رودکی در منطقه‬ ‫‪ 10‬تهران اس��ت که جزو محله های شناخته شده‬ ‫بین قدیمی ه��ای تهران بوده و ام��روز هم محله‬ ‫پرتراکمی از نظر جمعیتی و بازار خرید است‪ .‬برای‬ ‫شروع تدوین تاریخ شفاهی و مردم نگاری‪ ،‬از این‬ ‫محله و محله های اطراف ان ش��روع کردم و چون‬ ‫س��هم مطالب مربوط به سلس��بیل در این کتاب‬ ‫بیشتر بود نام ان را «سلسبیل» گذاشتم‪ .‬در واقع‬ ‫سعی کردم نکات بس��یاری از گذشته این محله‪،‬‬ ‫اتفاق ها و افراد شاخصی که در ان زندگی کرده اند‬ ‫را بیرون بکش��م و این اغازی باشد برای پرداختن‬ ‫به محله های دیگر تهران به همین سبک و سیاق‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫معرفیبرگزیدگانجایزهکتابسالسینما‬ ‫پنجمین جش��ن جایزه کتاب سال سینما با معرفی‬ ‫اثار برگزیده در موزه س��ینما برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬حج��ت اهلل ایوبی (رییس س��ازمان س��ینمایی)‬ ‫در ای��ن ایی��ن با اش��اره ب��ه اهمیت نویس��ندگی در‬ ‫س��ینما گفت‪ :‬نویس��ندگان در ایران افراد زحمتکش‬ ‫و بی حاش��یه ای هس��تند و من به انه��ا عالقه مندم و‬ ‫ارزو می کن��م ای کاش برای نویس��ندگان س��ازمانی‬ ‫به جای س��ازمان س��ینمایی در کش��ور ایجاد می شد‬ ‫و من می توانس��تم در ان س��ازمان رییس باشم‪ .‬رضا‬ ‫میرکریمی‪ ،‬مدیرعامل خانه سینما با اشاره به مخالفت‬ ‫مس��ئوالن وقت با برگ��زاری چنین مراس��می گفت‪:‬‬ ‫گروهی معتقد بودند که برگزاری این مراس��م از سوی‬ ‫یک صنف ش��اید دارای ایراد باش��د و خطرناک است‬ ‫اما من معتقدم صنفی مانند خانه سینما می تواند این‬ ‫جش��ن و کارهایی از این دست را که روی زمین مانده‬ ‫اس��ت؛ انجام دهد‪ .‬در این مراس��م در بخش ترجمه از‬ ‫محمد همتی و احمد الس��تی‪ ،‬مولف کتاب هنر دقت‬ ‫(کالم و تصویر در مردم نگاری) با اهدای دیپلم افتخار‬ ‫تقدیر شد و تندیس بخش ترجمه به محمد شهبا برای‬ ‫ترجمه کتاب تاریخ اجتماعی س��ینمای ایران نوش��ته‬ ‫دبیر ش��ورای کت��اب ک��ودک گفت‪:‬‬ ‫شانزدهمین جلد از فرهنگنامه کودک‬ ‫و نوجوان تا ‪ ۲۰‬اسفند منتشر می شود‬ ‫و عالقه مندان می توانند این جلد از این‬ ‫دایره المعارف عموم��ی را پیش خرید‬ ‫کنن��د‪ .‬به گ��زارش مه��ر نوش افرین‬ ‫انص��اری از انتش��ار جل��د ش��انزدهم‬ ‫فرهنگنامه کودک و نوجوان خبر داد و گفت‪ :‬فرهنگنامه کودکان‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬نخس��تین دایره المعارف عمومی مصور ایرانی است‬ ‫ی– پژوهشی و با تکیه‬ ‫که از سال ‪ ۱۳۵۸‬تاکنون با دیدگاهی علم ‬ ‫بر فرهنگ ایران و جهان متناسب با دانش پایه و زبان و بیان گروه‬ ‫سنی ‪ ۱۰-۱۶‬تهیه می شود‪ .‬تاکنون جوایز کتاب سال جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران (‪ ،)۱۳۷۷‬ترویج علم ای��ران (‪ )۱۳۷۹‬و بهترین‬ ‫مقاله ه��ای دین��ی در دایره المعارف ه��ا (‪ )۱۳۸۳‬به فرهنگنامه‬ ‫کودکان و نوجوانان اعطا شده است‪.‬‬ ‫فشارهای سیاسی باعث شکست‬ ‫مزایده اگهی ها شد‬ ‫ریی��س س��ازمان صداوس��یما در‬ ‫نشس��تی درب��اره مزای��ده اگهی ها و‬ ‫اینکه این س��ازمان ضوابط پخش دارد‬ ‫توضیحات��ی را ارائه کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬محمد س��رافراز‪ ،‬رییس رس��انه‬ ‫ملی درباره فش��ارهای وارد بر سازمان‬ ‫ب��رای مزای��ده اگهی ه��ای بازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬سازمان برای افزایش درامد و براساس راهکارهای قانونی‬ ‫تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری اگهی های بازرگانی گرفت‬ ‫ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬مانع عملیاتی ش��دن ان ش��د؛ به طوری که با توس��ل به‬ ‫راه های غیرقانونی و گاهی سیاس��ی به این گروه فش��ار اوردند تا‬ ‫خود را کنار بکش��د و مزایده شکست بخورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حتی‬ ‫وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده‬ ‫کنار بکش��د‪ .‬همزمان با این فش��ارها به دنبال برگزاری مزایده‪،‬‬ ‫برخی س��ازمان را به انتن فروش��ی متهم می کردند در حالی که‬ ‫رس��انه ملی ضوابط پخ��ش دارد و این ضوابط نه تنها نس��بت به‬ ‫گذشته تغییری نکرده بلکه دقیق تر شده است‪.‬‬ ‫حمایت از «مسترکالس اواز»‬ ‫خوانن��ده پ��اپ قص��د دارد در‬ ‫ ‬ ‫یک‬ ‫ت��االر رودک��ی مس��ترکالس اواز‬ ‫برگزار کرده و از ‪ 5‬نف��ر برگزید ه این‬ ‫مسترکالس حمایت کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬حمید حامی دربار ه برگزاری‬ ‫س گفت‪ :‬قرار است برای‬ ‫مس��ترکال ‬ ‫ثبت ن��ام در ای��ن کالس‪ ،‬از یک��ی از‬ ‫سایت های بلیت فروشی کمک بگیریم و متقاضیان می توانند‬ ‫از ان طریق ثبت نام کنند‪ .‬اگر اس��تقبال از این کالس بیش از‬ ‫‪ 100‬نفر باش��د‪ ،‬به طور قطع چندماه بع��د‪ ،‬کالس دیگری را‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪ .‬این مس��ترکالس یک روزه ‪ 14‬اسفن د در‬ ‫تاالر رودکی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«شنیدن» کوهستانی‬ ‫به برلین دعوت شد‬ ‫نمای��ش «ش��نیدن» به نویس��ندگی و کارگردان��ی امیررضا‬ ‫کوهس��تانی که مرداد امس��ال در تئاترشهر روی صحنه رفت در‬ ‫فروردین ‪ ٩٥‬در فس��تیوال تئاتر شابون ه برلین با نام (‪Festival‬‬ ‫‪ )International New Drama FIND‬اج��را خواه��د‬ ‫داش��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در این فس��تیوال ک��ه از ‪ ١٩‬تا ‪٢٩‬‬ ‫فروردین برگزار می ش��ود‪ ،‬نمایش امیررضا کوهس��تانی از ایران‬ ‫در کن��ار نمایش هایی از کش��ورهای مصر‪ ،‬صربس��تان‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬فلسطین‪ ،‬سوئد و س��وئیس اجرا خواهد داشت‪ .‬نمایش‬ ‫«شنیدن» از ‪ ٢٥‬تا ‪ ٢٩‬اسفند ‪ ٩٤‬در نروژ و فستیوال بین المللی‬ ‫اسلو روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫جنیفر الرنس پردرامدترین‬ ‫نامزد اسکار امسال‬ ‫حمی��د لطیفی اهدا ش��د‪ .‬در بخش تالی��ف نیز دیپلم‬ ‫افتخ��ار به احمد ضابطی جهرم��ی برای نگارش کتاب‬ ‫شکل شناسی و گونه شناس��ی فیلم مستند اهدا شد و‬ ‫تندی��س این بخش به محمد گذراب��ادی برای تالیف‬ ‫فرهنگ فیلمنامه اهدا ش��د‪ .‬محم��د گذرابادی بعد از‬ ‫دریافت جایزه اش گفت‪ :‬خوش��حالم که خانه س��ینما‬ ‫ش��رایطی را برای معرفی نویس��ندگان حوزه س��ینما‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬تا امروز بیش از ‪ ۸‬هزار نس��خه از‬ ‫کتاب های من فروخته ش��ده که می تواند یک رکورد و‬ ‫اتفاق در حوزه کتابخوانی باشد‪ .‬در واقع می توان گفت‬ ‫جشن کتاب سال سینما بازار مناسبی برای کتاب های‬ ‫سینمایی به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در حال��ی جنیفر الرن��س به عن��وان پردرامدتری��ن نامزد‬ ‫اس��کار امس��ال انتخاب ش��ده که حتی یک نامزد زن دیگر در‬ ‫بخ��ش بهترین بازیگ��ر‪ ،‬حداقل درامد برای ورود به فهرس��ت‬ ‫پردرامدتری��ن بازیگران را نداش��ت‪ .‬به گ��زارش مهر در جوایز‬ ‫اس��کار امس��ال یک ستاره هس��ت که روش��ن تر از چند سال‬ ‫اخیر می درخش��د‪ :‬جنیفر الرنس ‪۲۵‬ساله برای فیلم «جوی»‬ ‫چهارمی��ن نامزدی جایزه اس��کار خود را گرفت��ه و جوان ترین‬ ‫فردی اس��ت که توانس��ته ‪ 4‬بار نامزد اسکار بشود‪ .‬با این حال بر‬ ‫خالف دیگر نامزدهای بازیگری اسکار‪ ،‬جنیفر الرنس توانسته‬ ‫در صدر فهرس��ت پردرامدترین بازیگ��ران زن قرار بگیرد‪ .‬بین‬ ‫ماه ژوئن ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪۲۰۱۵‬م که بازه زمانی جدیدترین رده بندی‬ ‫فوربز اس��ت‪ ،‬او توانست به طور تقریبی ‪۵۲‬میلیون دالر پیش از‬ ‫کسر مالیات کسب کند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬اسفند ‪ 18 - 1394‬جمادی االول‪ 27 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -445‬پیاپی ‪1763‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫رودررو‬ ‫بسیار سفر باید‪...‬‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪« :‬س��فر چیز بس��یار خوبی است‪ ،‬ادم را‬ ‫پخته می کند‪ ».‬این بخش��ی از دیالوگ اقای «هالو» است که پس‬ ‫از گش��تی در ته��ران دهه ‪ 40‬تازه می فهمد جایش در این ش��هر‬ ‫بی رحم و بی عاطفه نیس��ت‪ .‬او به هنگام ورود به تهران ‪ ،‬در همان‬ ‫گاراژی که از اتوبوس پیاده می شود‪ ،‬نخستین برخوردش با اداب‬ ‫و رسوم و مردی و نامردی مردم ان روزگار انجام می شود‪ ،‬به هنگام‬ ‫تماشای ویترین فروش��گاه لباس عروس‪ ،‬دومین دیدارش اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬ان ه��م با دیدار زنی که از تیر و طایفه او نیس��ت و غلط‬ ‫می پندارد انچه را که در باورش هست‪ .‬در تماس و اشنایی با یک‬ ‫بن��گاه دار برعکس انچه در تصور دارد‪ ،‬این دوس��ت که به قول او‬ ‫مدتی در والیت مورد احترام��ش قرار گرفته‪ ،‬تصمیم دارد از این‬ ‫هم والیتی کالهبرداری کند‪ .‬اقای هالو‪ ،‬نماد یک ادم دورافتاده و‬ ‫غریب است که وقتی وارد جامعه جدید می شود‪ ،‬به خاطر رنگ ها‬ ‫و حرف ها و ادم های دور و برش‪ ،‬گذشته را از دست داده و تا جایی‬ ‫پیش می رود که از ان زن خواس��تگاری کرده و هر چه در جیب و‬ ‫کی��ف دارد به پایش می ریزد و س��رانجام کتک خورده و مغموم و‬ ‫دلشکس��ته راهی والیت می شود‪ .‬در بازگشت به سوی خانه است‬ ‫که به مسافر کناردستی اش می گوید‪:‬‬ ‫ـ سفر چیز بسیار خوبی است‪ ،‬ادم را پخته می کند‪.‬‬ ‫مهرجوی��ی زمانی این فیلم را س��اخت که خود یک مس��افر از‬ ‫فرنگ برگش��ته بود‪ ،‬پس از یکی دو تجربه موفق و ناموفق «گاو»‬ ‫و «الماس‪ »33‬تازه می خواس��ت با قص��ه ای از «علی نصیریان»‬ ‫به تجربه س��وم برس��د؛ فیلم خوب اما نفروش‪ .‬ب��ا این همه هنوز‬ ‫جامعه پیرامونش را نش��ناخته بود؛ جامعه ای که جلوی پای یک‬ ‫دختر و پسر که می خواستند زیر سایه پدر و مادرهای شان زندگی‬ ‫زناشویی شان را بسازند هیچ سنگی قرار نداشت‪ ،‬هر دو به یک اتاق‬ ‫در خانه پدر و مادر قانع بودند و پرده ای و میز سماوری و تنها یک‬ ‫قالی زمینه الکی ب��رای زیر پا و کاری که مرد بتواند نان حاللی را‬ ‫ب��ه خانه بیاورد‪ .‬نگاه بیرونی هم ی��ک باغچه کوچک بود و حوض‬ ‫اب و تلمبه ای که اب را از اب انبار به حوض بریزد‪ .‬همین و همین‬ ‫و کارگردان ها و سناریس��ت ها هم با همین نگاه و بر همین مسیر‬ ‫قصدش��ان را تبدیل به نگاتیو و پزوتیو می کردند‪ .‬زیاده خواهی در‬ ‫این زندگی ها جایی نداش��ت چون جامعه اجازه نمی داد‪ .‬بنابراین‬ ‫زندگی زناش��ویی زود جا می افتاد‪ .‬بعد از یکی دو سالی هم بچه ها‬ ‫می امدن��د و زندگی رنگ می گرفت‪ ،‬س��الی یکی دو س��فر پیش‬ ‫می امد‪ ،‬سفر به مشهد مقدس و بوسه بر ضریح امام هشتم و سفری‬ ‫به ش��مال‪ ،‬زندگی در یک االچیق حصی��ری جلوی دریا‪ ،‬غذایی‬ ‫که عروس خانم می پخت و هر س��ه چهار نفر می خوردند و با یک‬ ‫اتوبوس راهی ش��هر محل زندگی می شدند‪ .‬و‪ ...‬ازدواج های امروز‬ ‫خود یک س��فر است‪ ،‬سفری نه چندان پرخاطره‪ ،‬سفری به کیش‬ ‫و اگر زیاد گران از کار دربیاید‪ ،‬ترکیه که هس��ت‪ ،‬بغل گوش مان‪،‬‬ ‫ریال می دهیم‪ ،‬یورو می گیریم و اینجا و انجا در ش��هرهای ترکیه‬ ‫خرج می کنیم‪ .‬س��فر‪ ...‬به هر حال سفر است و سفر‪ ،‬زندگی و کار‬ ‫و ازدواج و تولد بچه ها امیدواری هایی اس��ت که اینده را می سازد؛‬ ‫امیدواری های��ی که اگر مخارج دور و برش هم تامین ش��ود دیگر‬ ‫می ش��ود نور علی نور و زندگی راه و چاره اش پیدا می ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫اگ��ر دنبال اپارتم��ان لوکس باالی ش��هر و «پنت هاوس» طبقه‬ ‫بیست وس��وم به باالی برج های مس��کونی نباشیم‪ ،‬زندگی وقتی‬ ‫ش��یرین می ش��ود که یک خانواده‪ ،‬بدون بدهکاری و قسط های‬ ‫ماهانه و اجاره خانه های باالی یک میلیون تومان ناقابل با نیم نگاه‬ ‫حاکی از همکاری و تعامل بخش دولتی‪ ،‬زیر س��قفی به سر ارند و‬ ‫خوشبختی را هجی کنند و به اینده بهتر چشم بدوزند‪.‬‬ ‫سفر واقعا چیز بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫مطبوعات‪ :‬پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارگران‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امیر مومنان علی (ع) فرمودند‪ :‬بهترین شیوه عدل یاری مظلوم است‪.‬‬ ‫نمایشی از اتحاد‪ ،‬همبستگی و اقتدار ملت‬ ‫در نخستین‬ ‫ساعات بامداد‬ ‫دیروز که‬ ‫از خانه به‬ ‫بیرون قدم‬ ‫می گذاشتی‬ ‫کسانی را‬ ‫می دیدی که در‬ ‫گام های شان‬ ‫شتاب بود‬ ‫و کسان‬ ‫دیگری که با‬ ‫انگشت های‬ ‫مهر خورده‬ ‫لبخند بر لب‬ ‫باز می گشتند‬ ‫دیروز‪ ،‬شهرها و روس��تاهای کشور در اذین‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬نمایش اتحاد‪ ،‬همبس��تگی و اقتدار‬ ‫ملت��ی که��ن را روی صحن��ه اوردن��د که بار‬ ‫دیگر تصویری از حماس��ه بود‪ .‬دیروز شهرها و‬ ‫روستاها در التهابی گنگ می سوختند؛ التهابی‬ ‫که هوای هرچه زودتر رسیدن به صندوق های‬ ‫رای را داشت‪ .‬مردم می خواستند با حضور موثر‬ ‫خود در انتخابات سرنوشت تاریخی کشورشان‬ ‫را به نحو احس��ن رق��م بزنن��د‪ .‬اری دیروز در‬ ‫ایران زمین غوغایی بود‪.‬‬ ‫در نخستین ساعات بامداد دیروز که از خانه‬ ‫به بیرون قدم می گذاشتی کسانی را می دیدی‬ ‫که در گام های شان شتاب بود و کسان دیگری‬ ‫که با انگش��ت های مهر خورده لبخند بر لب باز‬ ‫می گش��تند‪ .‬بار دیگر ش��ور و ش��وقی در قلب‬ ‫میلیون ه��ا نفر انگار جوان��ه زده بود اما از همه‬ ‫بی طاقت ت��ر رای اولی ها بودند ک��ه جوان تر و‬ ‫س��رحال تر از هم��ه به پ��ای صندوق های رای‬ ‫می رفتند تا به پدره��ا و مادرهای خود و همه‬ ‫مردم سرزمین ش��ان نش��ان دهند ک��ه دوران‬ ‫کودکی و نوجوانی به س��ر ام��ده و عصر تعهد‬ ‫و مسئولیت فرا رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3/5‬میلیون رای اولی‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا حض��ور هوش��مندانه‬ ‫دانش اموزان در انتخاب��ات نمایندگان دهمین‬ ‫دوره مجل��س ش��ورای اس�لامی و پنجمی��ن‬ ‫دوره مجل��س خبرگان رهب��ری‪ ،‬برای انتخاب‬ ‫افراد اصلح با بینش سیاس��ی ثابت می کند که‬ ‫این قش��ر اینده س��از در تعیین سرنوشت شهر‬ ‫و کش��ور خود چه میزان س��هیم خواهند بود‪.‬‬ ‫براساس قانون اساسی کسانی که به ‪18‬سالگی‬ ‫تمام رس��یده باش��ند می توانن��د در انتخابات‬ ‫ش��رکت کنند‪ .‬بدون تردید حضور ‪3/5‬میلیون‬ ‫رای اول��ی در انتخاب��ات ای��ن دوره بس��یار در‬ ‫افزایش نش��اط و ش��ور فض��ای انتخابات موثر‬ ‫بود‪ .‬این جوانان به اضافه همه افراد دیگری که‬ ‫تنور انتخابات را دیروز گرم نگهداش��تند نقش‬ ‫تاریخی را به منصه ظهور رس��اندند‪ .‬یک بانوی‬ ‫جوان که دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د در‬ ‫رشته کامپیوتر است می گفت‪ :‬انتخابات مجلس‬ ‫به معنای حضور سیاس��ی م��ن و امثال من در‬ ‫ش��کل گیری دموکراس��ی و ازادیخواهی است‪.‬‬ ‫همه ما با انتخاب خودم��ان به پای صندوق ها‬ ‫می روی��م و ب��ه نامزد های م��ورد نظرمان رای‬ ‫می دهیم‪ .‬این عین یک حرک��ت ازادیخواهانه‬ ‫اس��ت چون نه فردی مجبورم��ان می کند و نه‬ ‫اینکه خود ما اجباری برای رای دادن داریم‪.‬‬ ‫ی��ک پس��ر ج��وان ‪18‬س��اله نیز ک��ه برای‬ ‫نخستین بار در انتخابات شرکت می کرد معتقد‬ ‫بود‪ :‬ح��ق رای یکی از اصول ازادی اس��ت که‬ ‫در کش��ور ما وجود دارد‪ .‬ای��ن را من در کتاب‬ ‫درسی مان خوانده ام‪.‬‬ ‫وقت��ی از این جوان می پرس��م‪ :‬برای چه در‬ ‫انتخابات شرکت کردی؟‬ ‫ج��واب می دهد ب��رای اینکه در سرنوش��ت‬ ‫کشورم حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫‪ 450‬کاروان سال ‪ 95‬به حج تمتع می روند‬ ‫رییس س��ازمان حج و زی��ارت با اعالم‬ ‫اینک��ه ام��اده خی ِز ج��دی ب��رای اعزام‬ ‫زائ��ران به عتبات هس��تیم‪ ،‬از برخورد با‬ ‫مجموعه ه��ا و دفا تر غیرمج��از در زمینه‬ ‫اعزام زائران ب��ه عتبات خبر داد و عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬عمل نکردن به قان��ون را تجاوز به‬ ‫حقوق مردم و تج��اوز به حقوق مردم را‬ ‫حق الن��اس می دانیم و از ق��وه قضاییه و‬ ‫نیروی انتظامی درخواس��ت داریم که با‬ ‫مجموعه های غیرمج��از برخورد کنند‪.‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬س��عید اوحدی با اش��اره به‬ ‫اینکه امسال ‪ ۱۲۰۰‬نفر در سامانه سماح‬ ‫حج و زیارت برای سفر به عتبات ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای تمامی این افراد‬ ‫ویزا صادر ش��د و البت��ه هماهنگی هایی‬ ‫برای س��ال اینده در زمینه صدور ویزای‬ ‫زودهنگام با دولت عراق باید انجام ش��ود‬ ‫تا حداقل ‪ ۲‬ماه قب��ل از اربعین کار اغاز‬ ‫شود‪.‬اوحدی به انصرافی های حج تمتع و‬ ‫عمره اش��اره کرد و افزود‪ :‬تا این لحظه از‬ ‫مجموع ‪ ۶‬و نیم میلیون نفر که برای حج‬ ‫عمره ثبت نام کرده بودند؛ حدود ‪۱۸‬هزار‬ ‫نفر انصراف دادند‪ ،‬اما از مجموع ‪ ۱‬و نیم‬ ‫میلیون نفری که برای حج تمتع ثبت نام‬ ‫کرده بودن��د‪ ،‬تاکنون یک نفر هم انصراف‬ ‫نداد ه است‪.‬‬ ‫گرد و غبار «عربی» می اید‬ ‫‹ ‹مجلس‪ ،‬نهاد قانون گذاری‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی رک��ن اصلی نهاد‬ ‫قانون گذاری در کش��ور اس��ت که از نمایندگان‬ ‫منتخب مردم تش��کیل می ش��ود‪ .‬نظام سیاسی‬ ‫کشور مبتنی بر ‪ 3‬قوه قضاییه‪ ،‬مجریه و مقننه‬ ‫است که هر کدام از این ‪ 3‬قوه دارای اختیارات‬ ‫و مسئولیت های الزم هستند‪ .‬مجلس هم از سایر‬ ‫قوا مستقل است و به لحاظ قانونی هیچ اثر گذاری‬ ‫از بیرون در تصمیمات مجلس وجود ندارد‪ .‬تعداد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ‪ 290‬نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬اکن��ون دهمی��ن دوره انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی است که میزان مشارکت مردم‬ ‫در انتخابات نخس��تین دوره مجلس ‪52‬درصد‪،‬‬ ‫در دومین دوره بیش از ‪64‬درصد و در سومین‬ ‫دوره بیش از ‪59‬درصد بوده است‪ .‬در انتخابات‬ ‫چهارمین دوره نیز ‪58‬درصد واجدان ش��رایط‪،‬‬ ‫در انتخاب��ات پنجمی��ن دوره بیش از ‪71‬درصد‬ ‫و در انتخابات شش��مین دوره ‪67‬درصد شرکت‬ ‫کردند‪ .‬انتخابات هفتمین دوره هم با حضور بیش‬ ‫ن و نهمی��ن دوره به‬ ‫از ‪51‬درص��د و در هش��تمی ‬ ‫ترتیب ‪51‬درصد و بیش از ‪64‬درصد از واجدان‬ ‫شرایط حضور داشتند‪.‬‬ ‫پیگیری درمان دختران شین ابادی‬ ‫ مه�ر‪ :‬وزیر بهداش��ت پ��س از دیدار با‬ ‫دختران ش��ین ابادی گفت‪ :‬اگر دولت و‬ ‫بیمه ها هم مساعدت نکنند‪ ،‬به شخصه‬ ‫موضوع درمان دختران ش��ین ابادی را‬ ‫تقبل کرده و برای درمان انها هر کاری‬ ‫می کنم‪ .‬دکتر سیدحسن هاشمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر الزم باشد و تشخیص پزشکی‬ ‫ایج��اب کند ک��ه دختران ب��ه خارج از‬ ‫کشور اعزام ش��وند‪ ،‬این کار را به حتم‬ ‫انجام خواهیم داد و اگر ضرورت داشته‬ ‫باشد‪ ،‬مش��اوران یا پزش��کانی از خارج‬ ‫کشور برای معاینه انها دعوت می کنیم‬ ‫ت��ا انها بتوانند رون��د درمانی خود را با‬ ‫خاطری اس��وده انجام دهن��د و دوباره‬ ‫سالمتی خود را به دست اورند‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش س��یما مرادی یکی‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدی��ر طرح مل��ی مقابله با‬ ‫پدیده گرد و غبار س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت از احتمال وقوع گرد‬ ‫و خاک ش��دید در کش��ور با منش��ا‬ ‫خارجی از کش��ورهای عربس��تان و‬ ‫عراق خبر داد‪ .‬ضیاء الدین شعاعی با‬ ‫اش��اره به اینکه «امسال رطوبت استان خوزس��تان ـ حتی جنوب ان ـ باال است‬ ‫و گ��رد و خاک بهم��ن ‪ 93‬در اهواز را تجربه نخواهیم ک��رد»‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بادهای‬ ‫جنوبی از عربس��تان هم وارد ایران شود‪ ،‬نمی تواند حادثه ای با شدت گردوخاک‬ ‫س��ال گذش��ته ایجاد کند‪ .‬وی با بیان اینکه دو هفته گذشته گرد و غبار سریع و‬ ‫کوتاه مدتی در اهواز به خاطر توفان عراق به وقوع پیوس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫رطوبت کش��ورهای عراق و عربس��تان بر خالف ایران مساعد ارزیابی نمی شود و‬ ‫احتمال وقوع گرد و غبار در کش��ور ما با منشا خارجی عراق و عربستان در سال‬ ‫ ج��اری وجود دارد‪ .‬مدیر طرح ملی مقابله با گردوغب��ار پیش بینی کرد‪ :‬احتمال‬ ‫وقوع گردوغبار در نیمه نخس��ت اسفند در کشور وجود دارد که شرایط نامساعد‬ ‫عراق به لحاظ رطوبت در وقوع این پدیده تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬در این مقطع باد‬ ‫جنوبی عربستان نیز وارد کشور می شود و در امتداد خلیج فارس حرکت و از منشا‬ ‫بین النهرین بارگیری می کند‪ ،‬به طور کلی بادهای غربی به س��مت ایران حرکت‬ ‫می کنن��د ک��ه موقتی خواهد ب��ود و در مدت یک یا دو روز اصالح خواهد ش��د‪.‬‬ ‫شعاعی با تاکید بر اینکه نگرانی وقوع گرد و خاک پررنگ است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫دقیق وضعیت گرد و غبار کشور در سال جاری زود است و هنوز امکان پیش بینی‬ ‫ان وجود ندارد‪ .‬تنها نکته روش��ن و گفتنی ان است که وضعیت رطوبت عراق و‬ ‫عربستان مناسب نیست و احتمال وقوع گرد و غبارعربی وجود دارد‪.‬‬ ‫از دختران ش��ین ابادی خطاب به وزیر‬ ‫گف��ت‪« :‬اگر دختر خودت��ان بود تالش‬ ‫نمی کردی��د به خ��ارج از کش��ور اعزام‬ ‫ش��ود؟» که وزیر در پاس��خ تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر دخت��ر خ��ودم هم بود به دس��ت‬ ‫پزش��کان حاذق ایرانی می س��پردمش‬ ‫چون می دانم در ای��ن زمینه چیزی از‬ ‫دنیا کم نداریم اما اگر نیاز به اعزام شما‬ ‫به خارج از کش��ور باشد مطمئن باشید‬ ‫این کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اموزش ساخت زیوراالت‬ ‫ ایسنا‪ :‬مدیر ستاد‬ ‫تو ا نمند س��ا ز ی‬ ‫زن��ان سرپرس��ت‬ ‫خانوار زیر پوشش‬ ‫ش��هرداری تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬قص��د‬ ‫داری��م مراکز مهارت اموزی کوثر فع��ال در حوزه زیوراالت و‬ ‫تولیدکنندگان کوچک ش��رکت کننده در هشتمین نمایشگاه‬ ‫زنان و تولید ملی را به شبکه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫فهیمه فیروزفر اظهار کرد‪ :‬یک مرکز اموزش زیوراالت در‬ ‫خیابان ‪ 17‬ش��هریور راه اندازی کرده ایم تا تولیدکنندگان به‬ ‫این اموزشگاه جلب شوند و کیفیت ساخت زیوراالت افزایش‬ ‫یابد‪ .‬همچنین بهترین اموزش ها را در این مرکز ارائه می دهیم‬ ‫تا به اموزش نشان(برند) دست یابیم و تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫با بهره گیری از این اموزش ها محصوالت نش��ان(برند) تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اموزش ه��ای ارائ��ه ش��ده در مرک��ز اموزش‬ ‫زی��وراالت گفت‪ :‬در حال حاضر به فرزندان زنان سرپرس��ت‬ ‫خان��وار اموزش می دهی��م‪ .‬این اموزش ها کاربردی اس��ت و‬ ‫شرکت کنندگان مهارت ساخت زیوراالت را می اموزند‪.‬‬ ‫فیروزفر اظهار کرد‪ :‬در حال شناس��ایی اس��تادان س��اخت‬ ‫زیوراالت هس��تیم که توانایی اموزش در حد نشان(برند) را‬ ‫دارند تا بتوانیم از مهارت و دانش انها بهره ببریم‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫پیر پرنیان اندیش‬ ‫ای عشق همه بهانه از توست‬ ‫من خامشم وین ترانه از توست‬ ‫هوش��نگ ابتهاج «ه‪ -‬ا‪ .‬سایه» ش��اعر معاصر ایرانی‬ ‫و پی��ر پرنیان اندیش از مرز ‪ 88‬س��الگی گذش��ت‪ .‬او‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 1306‬در رش��ت متولد شد‪ .‬پدرش اقاخان‬ ‫ابته��اج از م��ردان سرش��ناس رش��ت و مدتی رییس‬ ‫بیمارستان پورس��ینای این شهر بود‪ .‬هوشنگ ابتهاج‬ ‫دوره تحصیالت دبس��تان را در رش��ت و دبیرستان را‬ ‫در ته��ران گذراند و در همین دوران نخس��تین دفتر‬ ‫شعر خود را به نام نخستین نغمه ها منتشر کرد‪ .‬او در‬ ‫س��ال ‪ 1346‬بر مزار حافظ به شعرخوانی می پردازد و‬ ‫انبوه مردمی که انجا حضور دارند به هیجان می ایند‪.‬‬ ‫این امر نش��ان می دهد که ش��عر این ش��اعر معاصر با‬ ‫توده های مردم بسیار ارتباط پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ابته��اج از س��ال ‪ ۱۳۵۰‬تا ‪ ۱۳۵۶‬سرپرس��ت برنامه‬ ‫گل ه��ا در رادیوی ای��ران (پ��س از کناره گیری داوود‬ ‫پیرنیا) و پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود‪.‬‬ ‫تع��دادی از غزل ه��ا‪ ،‬تصنیف ها و اش��عار نیمایی او به‬ ‫وسیله موس��یقیدانان ایرانی مانند شجریان‪ ،‬ناظری و‬ ‫حس��ین قوامی اجرا شده اس��ت‪ .‬تصنیف خاطره انگیز‬ ‫«تو ای پری کجایی» و تصنیف «س��پیده» (ایران ای‬ ‫س��رای امید) از اشعار س��ایه است‪ .‬سایه بعد از حادثه‬ ‫جمعه سیاه میدان شهدا (ژاله) در ‪ ۱۷‬شهریور ‪۱۳۵۷‬‬ ‫ب��ه همراه محمدرض��ا لطفی‪ ،‬محمدرضا ش��جریان و‬ ‫حسین علیزاده‪ ،‬به نشانه اعتراض از رادیو استعف ا داد‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن اث��ار هوش��نگ ابتهاج تصحی��ح او از‬ ‫غزل های حافظ اس��ت که با عنوان «حافظ به س��عی‬ ‫س��ایه» نخستین بار در ‪ ۱۳۷۲‬به وس��یله نشر کارنامه‬ ‫به چاپ رس��ید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیح تازه‬ ‫منتشر ش��د‪ .‬سایه سال های زیادی را صرف پژوهش و‬ ‫حافظ شناس��ی کرد ‪ .‬او بعد از اش��نایی با نیما یوشیج‬ ‫س��عی کرد که به س��بک مدرن ش��عر بنویس��د اما از‬ ‫قالب و س��بک اشعار کالس��یک خارج نشد‪« .‬سراب»‬ ‫نخس��تین مجموعه او به اسلوب جدید است‪ ،‬اما قالب‬ ‫همان چهارپاره اس��ت با مضمونی از نوع تغزل و بیان‬ ‫احساس��ات و عواطف فردی؛ عواطفی واقعی و طبیعی‪.‬‬ ‫مجموعه «س��یاه مش��ق»‪ ،‬ب��ا انکه پس از «س��راب»‬ ‫منتش��ر شد‪ ،‬ش��عرهای س��ال های ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬شاعر را‬ ‫دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫س��ایه در مجموعه های بعدی‪ ،‬اشعار عاشقانه را رها‬ ‫کرد و با کتاب شبگیر خود که حاصل سال های پر تب‬ ‫و تاب پیش از سال ‪ ۱۳۳۲‬است به شعر اجتماعی روی‬ ‫اورد‪ .‬مجموعه «چند برگ از یلدا» راه روشن و تازه ای‬ ‫در ش��عر معاصر گش��ود و پس از ان هوش��نگ ابتهاج‬ ‫همچنان به سرودن غزل و شعر اجتماعی ادامه داد‪.‬‬ ‫شعر‬ ‫‹ ‹ایران ای سرای امید‬ ‫ایران ای سرای امید بر بامت سپیده دمید‬ ‫بنگـر کزین ره پر خون خـورشیـدی خجسته رسید‬ ‫اگرچـه دل هـا پر خـون اسـت شکوه شادی افزون است‬ ‫سپیده ما گلگون است که دست دشمن در خون است‬ ‫ای ایــــران! غمــت مـرســاد!‬ ‫جاویدان شکوه تــــو بـــــاد‬ ‫راه ما‪ ،‬راه حق‪ ،‬راه بهروزیست‬ ‫اتحــــاد اتحــاد رمــز پیروزیسـت‬ ‫صلح و ازادی جاودانه در همه جهان‪ ،‬خوش باد!‬ ‫یادگار خون عاش��قان! ای بهـار ت��ازه جــاودان در ایــن‬ ‫چمــن شکفته باش‬ ‫هوشنگ ابتهاج (ه‪ -‬الف – سایه)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!