روزنامه صمت شماره 446 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 446

روزنامه صمت شماره 446

روزنامه صمت شماره 446

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪32 + 16‬‬ ‫ویژه نامه های‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودرو‬ ‫و روز ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان منتشر شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫گشایش سوئیفت دست دالالن خودرو را بست‬ ‫تحریم س��وئیفت ایران در ‪ 4‬س��ال گذش��ته جوالن��گاه دیگری‬ ‫برای کاس��بان تحریم بود تا با نفوذ واس��طه ای خود در این کارزار‬ ‫یکه تازی کنن��د و قیمت کاالهایی نظیر خودرو را به نفع خود باال‬ ‫و باالتر ببرند اما اینک با برقراری سوئیفت عمر جوالن سودجویان‬ ‫به س��ر ا مده و احتمال می رود با اتصال بانک های ایرانی به ش��بکه‬ ‫سوئیفت هزینه های تولید کاهش یابد و قیمت خودرو پایین بیاید‪.‬‬ ‫در دوران تحری�� م که بانک ها هم از ترک��ش ان بی نصیب نبودند‪،‬‬ ‫برخی صرافی ها برای تس��هیل ارتباط خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫با ش��رکت های خارجی برای واردات و صادرات خودرو یا قطعات و‬ ‫همچنین خرید مواد اولیه وارد عرصه شدند‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 446‬پیاپی ‪ 32 1764‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫رشد سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫با کاهشگام به گام سود سپرده‬ ‫‪3‬‬ ‫راز استفاده از تخفیف های‬ ‫حقوق دولتی در معدن‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ 1600‬قانون مزاحم‪ ،‬سد راه رونق اقتصاد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24‬‬ ‫از خانه ملت‬ ‫تا بازسازی اقتصاد ایران‬ ‫‪15‬‬ ‫فرش قرمز اسکار‬ ‫برای سودهای میلیاردی‬ ‫کیفیت ‪ ،‬شاه کلید ورود‬ ‫به بازار های رقابتی‬ ‫نفرین سیاه «چراغ جادو»‬ ‫ساماندهی بازار لبنیات‬ ‫سفارش ‪ 50‬شناور در سال‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫حمایت همه جانبه سوئیس از پیوستن ایران به ‪WTO‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رییس جمهوری سوئیس در دیدار با نعمت زاده و بخش خصوصی اعالم کرد‬ ‫حمایت همه جانبه سوئیس از پیوستن ایران به ‪WTO‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از دعوت رس��می‬ ‫رییس جمهوری سوئیس برای سفر حسن روحانی‬ ‫به این کش��ور خبر داد و گف��ت‪ :‬نیروهای جوان‬ ‫ایران��ی می توانند در کنار افراد با تجربه و مس��ن‬ ‫سوئیس��ی‪ ،‬اقتص��اد ای��ران را هم اف��زا کنند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬مهندس محمدرض��ا نعمت زاده در‬ ‫نشس��ت تجاری ای��ران و س��وئیس تصریح کرد‪:‬‬ ‫س جمهوری‬ ‫رییس جمه��وری س��وئیس از ریی�� ‬ ‫اس�لامی ایران برای سفر به کش��ورش دعوت و‬ ‫درخواس��ت کرده اس��ت تا هیات��ی ‪ ۴۰۰‬نفره او‬ ‫را در این س��فر همراه��ی کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۴۰‬ش��رکت معتبر سوئیس��ی در ایران‬ ‫به س��ر می برند که امیدواریم بتوانیم زمینه های‬ ‫همکاری مناس��بی را میان دو کش��ور رقم زنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه نعم��ت زاده‪ ،‬ای��ران جمعیت��ی جوان‪،‬‬ ‫تحصیلکرده‪ ،‬فعال و بااس��تعداد دارد که در کنار‬ ‫نیروه��ای باتجربه و مس��ن سوئیس��ی می توانند‬ ‫هم افزایی باالیی را رقم زنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اظه��ار ک��رد‪ :‬تمام امید ما این اس��ت‬ ‫که بتوانیم در تعامل با ش��رکت های سوئیس��ی‪،‬‬ ‫زمینه س��از توسعه اقتصادی ایران شده و البته در‬ ‫این میان خواس��تار این هستیم که بتوانیم روابط‬ ‫بانکی دو کش��ور را تس��هیل کنیم‪ ،‬چراکه روابط‬ ‫بانکی یکی از پیش شرط های توسعه اقتصادی به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬نعمت زاده ادامه داد‪۳/۵ :‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی س��وئیس در حوزه پژوهش‬ ‫و توس��عه صرف می شود که یک ظرفیت مناسب‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانعی بر سر راه فاینانس‬ ‫رییس جمهور سوئیس با بیان اینکه از پیوستن‬ ‫ای��ران ب��ه س��ازمان تج��ارت جهان��ی‪ ،‬حمایت‬ ‫هم��ه جانبه می کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬درب��اره برقراری‬ ‫فاینانس های س��وئیس برای ایران و ایجاد روابط‬ ‫بانکی موانع سختی وجود دارد‪« .‬یوهان اشنایدر‬ ‫امان» نیز در این نشست افزود‪ :‬سوئیس حمایت‬ ‫الزم را از جمهوری اسالمی ایران برای پیوستن‬ ‫به س��ازمان جهانی تجارت به عمل خواهد اورد‬ ‫و بر همین اس��اس حمایت الزم انجام می ش��ود‬ ‫جناب اقای دکتر سیدمحمدعلی سیدابریشمی‬ ‫انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت هیات مدیره گروه‬ ‫خودروسازی سایپا تبریک عرض می نماییم‪.‬‬ ‫شرکت بهدام پروتئین پارسیان‬ ‫تا به زودی پیوس��تن ایران به ‪ WTO‬عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬روابط اقتصادی ایران و‬ ‫س��وئیس تاکنون بس��یار مطلوب بوده و اگرچه‬ ‫در دوران تحریم اندکی کمرنگ ش��ده است اما‬ ‫امیدواری��م دوباره بهتر ش��ده و روابط اقتصادی‬ ‫متقابل و البته اعتمادامیز میان دو کش��ور اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬اش��نایدر امان ادامه داد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫اعتم��اد متقابل میان دو کش��ور وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬س��رمایه گذاران عقب نش��ینی می کنند؛‬ ‫بنابراین وجود اعتماد متقاب��ل میان تاجران دو‬ ‫کشور حرف نخست را می زند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫وزی��ر اقتصاد س��وئیس معتقد اس��ت ایران باید‬ ‫وارد س��ازمان های بین الملل��ی اقتصادی ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته یکسری ش��رایط فنی و‬ ‫سیاسی پیش روی پیوس��تن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به س��ازمان جهانی تجارت وجود دارد من‬ ‫از طرف خ��ودم قول می دهم ک��ه حمایت های‬ ‫بین المللی از این پیوستن انجام شده و به زودی‬ ‫ایران‪ ،‬عضو سازمان جهانی تجارت شود‪.‬‬ ‫از اوییم و به سوی او بازمی گردیم‬ ‫همکار محترم جناب اقای قاسم امیری‬ ‫درگذش��ت پدرگرامی تان را تس��لیت می گوییم از درگاه خداوند متعال برای‬ ‫ان مرح��وم غفران الهی و ب��رای جنابعالی و خانواده محترم صبر و ش��کیبایی‬ ‫خواهانیم‪.‬‬ ‫همکاران روزنامه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪70‬میلیون رای در صندوق ها ریخته شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نفرین سیاه «چراغ جادو»‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر کشور اظهار کرد‪ :‬ریاست جمهوری و دولت تالش کردند‬ ‫انتخابات خوبی داشته باشیم و حضور بسیار مناسبی بود‪ .‬به گفته رحمانی فضلی‬ ‫بیش از ‪60‬درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و با توجه به اینکه‬ ‫دو انتخابات بوده نزدیک به ‪70‬میلیون رای در صندوق ها ریخته شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫اغازی نوین برای گسترش و تحکیم روابط ایران و سوئیس‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫از ان زمان که اندیش��مند بزرگ فرانسوی‪« ،‬الکسی دوتوکویل» مطرح‬ ‫کرده بود‪« :‬اندیش��ه های ی��ک عصر‪ ،‬همواره با پیوندهای نامحس��وس اما‬ ‫فوق العاده قدرتمندی به اندیش��ه های عصر پیش از خود مرتبط هستند»‬ ‫و در تبیی��ن ان توضیح داده بود ک��ه «نمی توان از یک ملت در یک دوره‬ ‫م‬ ‫تاریخی معینی سخن گفت‪ ،‬بی انکه در این باره کسب اطالع نکرد که نی ‬ ‫قرن پیش‪ ،‬این ملت چه وضعی داشته است؟!» گرچه سال های بیشماری‬ ‫می گذرد‪ ،‬اما به نظر می رس��د که این اندیش��ه هنوز دارای مصداق بوده و‬ ‫اعتبارش فراتر از زمان و مکان است‪.‬‬ ‫پیش تر بر این نکته تاکید ش��ده بود که انق�لاب اقتصادی‪ -‬و در پی ان‬ ‫انق�لاب صنعتی‪ -‬اروپا‪ ،‬ک��ه امروزه مهد تولد تح��والت نوین جهان تلقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فق��ط مرهون مکات��ب اقتصادی ی��ا فقط نتیجه ت�لاش و نگاه‬ ‫عملگرایانه کارشناس��ان‪ ،‬مهندس��ان و نخبگان علم مکانیک و ریاضی این‬ ‫قاره س��بز نبوده‪ ،‬بلکه مفاهیمی چون رشد‪ ،‬رقابت‪ ،‬بهره وری و حتی کار‪،‬‬ ‫تحول و فناوری نیز که امروزه در انحصار فرهنگ اقتصادی تعداد معدودی‬ ‫از کشورهای توسعه یافته است؛ در فلسفه ای عمیق تر و فرهنگی تاریخی تر‬ ‫ریشه دارند که به مکتب «قدیس اگوستین» و باور پیوریتن های معتقد به‬ ‫تحمل مکافات دنیوی با «کار» و تالش سخت و فرساینده‪ ،‬برای بخشایش‬ ‫نخس��تین گناه ادم و حو ا در بدو خلقت برمی گردد و بعدها با نوش��یدن از‬ ‫ابشخور فلس��فه «تنازع» کانت‪« ،‬دیالکتیک» هگل‪« ،‬اصل بقا» داروین و‬ ‫«خطرپذی��ری» نیچه به یک باور عموم��ی و فرهنگ غالب رقابتی تبدیل‬ ‫ش��ده که دنیای پیش روی را دگرگون کرده و مفاهیم تازه ای را به فضای‬ ‫کسب وکار جهان بخشیده اس��ت؛ همچنانکه توفیقات ناگهانی و انفجاری‬ ‫اس��یای شرقی در قرن بیس��تم که از ان با عنوان «معجزه» یاد شده نیز‬ ‫بی ارتباط با کلیدواژه های مکتب کنفوسیوس��ی و الئوتس��ه ای در چین و‬ ‫فرهنگ سختگیرانه حاکم بر معابد تبتی نیست!‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه این انقالب ها و تحوالت عظیم‪ ،‬اس��ان و ارزان و‬ ‫بی درد‪ ،‬حاصل نش��ده اند و پش��ت این بهش��تی که امروزه بسیاری ارزوی‬ ‫دس��تیابی ب��ه ان را دارند‪ ،‬تاریخ��ی از تلخکامی ها‪ ،‬تاریکی ه��ا‪ ،‬عذاب ها و‬ ‫شعله های جهنمی تلخ ترین حوادث و دردناک ترین تجربه ها نهفته است که‬ ‫نمی توان بی عبور از انها‪ ،‬به این الدورادوی طالخیز اقتصادی دست یافت‪.‬‬ ‫حتی ادام اس��میت نی��ز که پرچمدار انقالب اقتص��ادی اروپا و جهان و‬ ‫بنیانگذار مکتبی کالسیک و «پدر علم اقتصاد» نام گرفته نیز بیش از انکه‬ ‫اخالق» دانشگاه گالسکو بوده و بعد از‬ ‫یک اقتصاددان باشد‪ ،‬استاد «فلسفه‬ ‫ِ‬ ‫اوست که به تدریج اقتصاددانان صاحب نام جهان از عصر ویکتوریا گرفته تا‬ ‫برندگان جایزه نوبل امروز‪ ،‬سکان کشتی انقالب صنعتی را به دست گرفته‬ ‫و این جریان عظیم و جهانی را هدایت کرده اند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت نقطه اغاز تحوالت عمیق فکری و ش��یوه های نوین زندگی‬ ‫و تجدد و رهایی از قیود س��یاه هزار ساله کلیسا و سنت های کهنه مبتنی‬ ‫ب��ر پارادایم جهان مرکزی زمین (نگرش بطلمیوس��ی) در قاره س��بز اروپا‬ ‫را بای��د در قرون ‪ 15‬و ‪ 16‬میالدی جس��ت وجو ک��رد؛ عصری که نمادش‬ ‫نه پیش��ه وران و کش��اورزان و صنعتگران‪ ،‬بلکه ترکیبی از دانش��مندان و‬ ‫فیلسوفانی (از کپلر و گالیله و نیوتن گرفته تا ولتر و بیکن و هابز و‪ )...‬است‬ ‫که این مس��ئولیت خطیر را در ط��ول دوران تکوین تاریخ تحول‪ ،‬بر عهده‬ ‫گرفته و با قدرت ذهن و نیروی نبوغ و بینش استثنایی خود‪ ،‬نه فقط اینده‬ ‫اروپا‪ ،‬که نظامات حاکم بر دنیای قدیم را دگرگون کرده و اقتصاد را باالتر‬ ‫از سیاست‪ ،‬بر تخت امپراتوری جهانی نشاندند‪.‬‬ ‫این بازگشت به گذشته‪ ،‬امروز از ان جهت برای ما مهم است که بسیاری‬ ‫از ما به اشتباه برای رفع تمام مشکالت اقتصادی و نابهنجاری های تولید و‬ ‫خروج از بحران بیکاری موجود‪ ،‬بیش از حد معقول‪ ،‬متمرکز و وابس��ته بر‬ ‫توان و بلوغ فعاالن اقتصادی‪ ،‬صنعتگران و بازرگانانی هس��تیم که بی شک‬ ‫فرزن��دان همین جغرافیای فرهنگی بوده اند و بدون همراهی و همس��ویی‬ ‫دیگ��ر عناصر اجتماع ب��ه هیچ عنوان قادر به ب��راورده کردن حجم باالی‬ ‫انتظ��ارات عمومی نخواهند ب��ود و گرچه خواهان انیم ک��ه بی انکه خود‬ ‫ناگزی��ر به پرداخت هزینه یا زحمتی باش��یم‪ ،‬به یکباره از وضعیت موجود‬ ‫به وضعیت مطلوب جس��ته و نس��خه ای ش��فابخش برای بیماری تاریخی‬ ‫نظام اقتصادی مان بیابیم؛ اما تردیدی نیس��ت که فرایند رش��د و بلوغ به‬ ‫مولفه هایی بیش از اقتصاد وابسته است‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت؛ مادامی که قص��ه «چراغ جادو» الگ��وی فرهنگی‬ ‫ما و کس��ب «ثروت یک ش��به و بی زحم��ت»‪ ،‬ارزوی خیال انگیز و رویای‬ ‫همیش��گی ما باش��د و پارادایم «خام فروش��ی و پخته خری»‪ ،‬غالب بوده و‬ ‫داللی‪« ،‬تجارت» و ان هم ش��یرین ترین نوع و شیوه کسب وکار تلقی شود‬ ‫و «س��اختن»های امروزمان به تعبیر دکتر محمد علی همایون کاتوزیان‪،‬‬ ‫معطوف به انگاره «س��اختمان های کلنگی» و مبتنی بر نگرش کوتاه مدت‬ ‫(و نه احداث بناهای ابدی) باش��د و همواره منتظر باش��یم که هر تغییر و‬ ‫تحولی از «باال» و به ش��کل دستوری اعمال شود‪ ،‬دستیابی به ارمان هایی‬ ‫که مدام ارزوی ش��ان می کنیم‪ ،‬بسیار بعید خواهد بود و مشکالت فقط از‬ ‫شکلی به شکل دیگر تغییر خواهند کرد‪.‬‬ ‫اگر تاریخ گذشته به هزار و یک دلیل‪ ،‬مبتال به انحرافات و انحطاط های‬ ‫تحمیلی بیگانگان اس��ت‪ ،‬پس الاقل برای امروزی بکوش��یم که گذش��ته‬ ‫فردای فرزندان مان خواهد بود و سرنوشتش‪ ،‬امروز به دست خود ما سپرده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این گره ها که هر گروه‪ ،‬مستقل از دیگری – و فقط به خاطر‬ ‫زاویه نگاهی که درس��ت می پنداریم شان‪ -‬بر تاروپود توسعه می زند‪ ،‬کالف‬ ‫س��ردرگمی را میراث این��دگان خواهد کر د که به س��ادگی گره زدن های‬ ‫امروزمان‪ ،‬گش��وده نخواهند ش��د و ش��اید نت��وان در ان روزها به همین‬ ‫سادگی که امروز‪ ،‬تاریخ ناسزاوار گذشته را به دخالت های بیگانگان نسبت‬ ‫می دهیم‪ ،‬دوباره دست به فرافکنی بزنیم و خود را بی تقصیر جلوه دهیم!‬ ‫واقعیت تاریخی تمام ملت ها گواه ان اس��ت که «بهش��ت توس��عه را به‬ ‫بها دهند‪ ،‬نه به بهانه!» و این بها‪ ،‬هزینه ای اس��ت که همه در پرداخت ان‬ ‫سهیم و مجبور هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫س جمه��وری روابط‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬ریی�� ‬ ‫ایران و س��وئیس را دیرینه و صمیمانه برشمرد‬ ‫و بر توس��عه و تحکیم مناسبات همه جانبه دو‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ .‬حس��ن روحان��ی دیروز در‬ ‫نشست مشترک هیات های عالی رتبه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و سوئیس با بیان اینکه روابط دو‬ ‫کش��ور بسیار باسابقه‪ ،‬دوستانه و دارای قدمتی‬ ‫‪ ۱۴۰‬س��اله اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ام��روز در فض��ای‬ ‫پس��ابرجام و پس��اتحریم‪ ،‬فرصت خوبی برای‬ ‫توس��عه هم��ه جانب��ه رواب��ط و همکاری ها با‬ ‫یکدیگر داری��م که باید در این زمینه بیش��تر‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫س جمهوری ضم��ن اظهار امیدواری که‬ ‫ریی ‬ ‫این س��فر اغازی نوین برای گسترش و تحکیم‬ ‫روابط میان دو کش��ور باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از توس��عه مناس��بات و تقویت‬ ‫دوستی ها با سوئیس استقبال می کند‪.‬‬ ‫س جمه��وری با بیان اینک��ه امروز و در‬ ‫ریی ‬ ‫فضای پس��ابرجام فرصت ب��رای عضویت دائم‬ ‫ایران در س��ازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬به‬ ‫وجود امده‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ب��ا توجه به ظرفیت های بزرگ منطقه ای‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬می تواند نقش سازنده ای را در این‬ ‫سازمان ایفا کند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه دو کشور باید‬ ‫در زمین��ه به نتیجه رس��یدن توافقات تجاری‬ ‫مش��ترک تالش کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هموار شدن‬ ‫مسیر همکاری های بانکی میان بانک های ایران‬ ‫و س��وئیس‪ ،‬اقدام��ی جدی در زمینه توس��عه‬ ‫همکاری ها و مناسبات دو کشور خواهد بود که‬ ‫امیدواریم با فعال ش��دن همکاری های بانکی و‬ ‫بیمه های صادراتی حج��م مبادالت تجاری دو‬ ‫کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫س جمهوری با بیان اینکه ایران و سوئیس‬ ‫ریی ‬ ‫ظرفیت ه��ای فراوانی در بخش های گوناگون از‬ ‫جمله صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬حمل و نقل و راه اهن‬ ‫دارند که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه‬ ‫مناسبات و همکاری ها بهره برداری کنیم‪ ،‬خاطر‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬ایران و سوئیس از دیرباز در دیگر‬ ‫زمینه ه��ا از جمله داروس��ازی با ه��م مراودات‬ ‫خوبی داشتند که باید انها را نیز توسعه دهیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به ضرورت همکاری های‬ ‫علمی و فناوری میان ایران و سوئیس بر توسعه‬ ‫رواب��ط دانش��گاهی و نزدیک��ی مراک��ز علمی‪،‬‬ ‫دانشگاه ها و دانشجویان دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫س جمهوری با تاکید بر لزوم کمک های‬ ‫ریی ‬ ‫انسان دوس��تانه‪ ،‬دارویی و غذایی ب��ه اوارگان‬ ‫و م��ردم کش��ورهای منطقه ک��ه دچار معضل‬ ‫تروریسم ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و سوئیس باید‬ ‫راه های ارائه کمک های انسان دوستانه به مردم‬ ‫منطقه را بررسی کنند و در این زمینه گام های‬ ‫مثبتی بردارند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی ادامه داد‪ :‬امی��دوارم با تالش‬ ‫برای اجرای قطعنامه جهان عاری از خش��ونت‬ ‫و افراطی گ��ری مع��روف ب��ه ‪ wave‬بتوانی��م‬ ‫گام های مثبتی برای جلوگیری از خش��ونت و‬ ‫افراطی گری برداریم‪.‬‬ ‫س جمه��وری اظه��ار امی��دواری کرد‬ ‫ریی�� ‬ ‫ک��ه س��فر رییس جمهوری س��وئیس به تهران‬ ‫اغازی برای ایجاد تحرک در روابط دو کش��ور‬ ‫و مناسبات منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫«یوه��ان اش��نایدر ام��ان» رییس جمهوری‬ ‫س��وئیس نی��ز در ای��ن نشس��ت ضم��ن ابراز‬ ‫خرس��ندی از س��فر به کش��ورمان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ضرورت گسترش و توسعه همه جانبه مناسبات‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬ایران با فرهنگ بس��یار‬ ‫ ‬ ‫میان دو‬ ‫کهن و سوئیس با علم و دانش جدید می توانند ‬ ‫هدف و راه مش��ترکی را برای پیشرفت یکدیگر‬ ‫ترس��یم کنن��د و در این زمین��ه عالقه مند به‬ ‫توسعه همه جانبه مناسبات با ایران هستیم‪.‬‬ ‫س جمهوری سوئیس همچنین خواستار‬ ‫ریی ‬ ‫گسترش روابط دو کشور در بخش های علمی‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬دانشگاهی و گردشگری شد‪.‬‬ ‫اش��نایدر امان با بی��ان اینکه بای��د راه حلی‬ ‫مشترک برای رفع مسائل منطقه ای یافته و به‬ ‫دهیم گفت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ ‬ ‫تروریسم پایان‬ ‫ای��ران و س��وئیس می توانن��د در ای��ن زمینه‬ ‫همکاری های خوبی با یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫س جمه��وری س��وئیس همچنی��ن از‬ ‫ریی�� ‬ ‫عضوی��ت ای��ران در س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫استقبال و با بیان اینکه از این عضویت حمایت‬ ‫خواهی��م کرد‪ ،‬حض��ور ای��ران را موجب رونق‬ ‫گرفتن این سازمان دانست‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا در پ��ی برگزاری انتخابات در ای��ران برای اینده‬ ‫کشورمان ارزوی بهترین ها را کرد‪.‬‬ ‫ش��بکه تلویزیون��ی «س��ی‪.‬ان‪.‬ان» امری��کا موضوع‬ ‫انتخابات اخیر مجالس خبرگان و ش��ورای اس�لامی و‬ ‫به ویژه اغاز ش��مارش ارای این دو انتخابات را در صدر‬ ‫اخبار خود منتشر کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه گزارش کرد‪ :‬انتخابات پارلمانی و‬ ‫خبرگان رهبری در ایران با استقبال گسترده ای مواجه‬ ‫ش��د که در این میان جوانان ایرانی با ش��ور و هیجان‬ ‫بیشتری در این انتخابات شرکت کردند‪.‬‬ ‫«والدیمی��ر ورونک��وف» نماینده دائم روس��یه در‬ ‫س��ازمان های بین الملل��ی در وین از گزارش ش��ورای‬ ‫حکام اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی درب��اره ایران‬ ‫استقبال کرد و ان را مثبت خواند‪.‬‬ ‫ب��ا تصوی��ب پیش نویس قطعنامه روس��یه و امریکا‬ ‫درباره اتش بس در س��وریه از س��وی ش��ورای امنیت‪،‬‬ ‫اتش بس از نیمه شب جمعه وارد مرحله اجرایی شد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه عراق س��خنان مول��ود چاوش اوغلو‪،‬‬ ‫وزیر خارجه ترکیه درباره ازادس��ازی موصل از چنگ‬ ‫داعش را طایفه ای‪ ،‬اختالف برانگیز و مداخله اشکار در‬ ‫امور داخلی خود خواند‪.‬‬ ‫سرویس اطالعات خارجی المان موسوم به ‪،BND‬‬ ‫مکالمات تلفن��ی «کاترین اش��تون» هماهنگ کننده‬ ‫پیش��ین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «جان کری»‬ ‫وزیر خارجه امریکا را شنود کرده است‪.‬‬ ‫ی��ک دیپلمات ارش��د چی��ن گفت ک��ه توافقنامه‬ ‫اتش بس میان دولت و شورشیان سوریه که به تازگی‬ ‫حاصل شده است‪ ،‬باید با دقت و جدیت هر چه تمام تر‬ ‫به مرحله اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫وزارت خارجه عراق سفیر امارات را در بغداد به دلیل‬ ‫توهین به نیروهای بس��یج مردمی این کش��ور احضار‬ ‫عکس روز‬ ‫الکاسب حبیب اهلل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«عب��داهلل ب��ن زاید» وزی��ر خارجه امارات بس��یج‬ ‫مردمی را با داعش و جبهه النصره مقایسه کرد‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری اندونزی با ارس��ال نام��ه ای برای‬ ‫اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انها خواست‬ ‫در نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی درباره‬ ‫مسئله فلس��طین و قدس که در جاکارتا پایتخت این‬ ‫کشور جنوب شرق اسیا برگزار می شود‪ ،‬حضور یابند‪.‬‬ ‫رس��انه های لبنانی نوشتند که «جیانی اینفانتینو»‬ ‫که با کس��ب ‪ 115‬رای در مقابل ‪ 88‬رای شیخ سلمان‬ ‫بحرین��ی‪ ،‬در دور دوم انتخاب��ات فیف��ا برای ‪3‬س��ال‬ ‫به عنوان رییس فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب شد‪،‬‬ ‫داماد لبنانی ها است‪.‬‬ ‫پاریس از قطعنامه ‪ 2268‬ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫ملل متحد بر پایه توافق امریکا و روس��یه درباره اعالم‬ ‫«ترک مخاصمه» (اتش بس) در سوریه‪ ،‬حمایت کرد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزی��ر ع��راق با اش��اره تلویحی به گس��ترش‬ ‫مناسبات بین عراق و عربستان گفت که برخی به ما انتقاد‬ ‫کردن��د که چرا با برخی کش��ورهای منطقه مناس��بات را‬ ‫گسترش می دهیم‪ ،‬در حالی که ما دنبال گسترش روابط‬ ‫بین ملت های منطقه هس��تیم زی��را ان را عامل ثبات در‬ ‫منطقه می دانیم‪.‬‬ ‫درپ��ی تیراندازی یک مجرم س��ابقه دار در کانزاس‬ ‫که ‪ 3‬کشته در پی داشت‪ ،‬باراک اوباما رییس جمهوری‬ ‫امریکا خشم خود را از ناتوانی کنگره این کشور درباره‬ ‫مسئله خشونت های ناشی از کاربرد اسلحه ابراز کرد‪.‬‬ ‫مناظ��ره جنجال��ی نامزده��ای جمهوری خ��واه‬ ‫انتخاب��ات امری��کا در تک��زاس و انتخاب��ات مجل��س‬ ‫ای��ران س��رخط رس��انه های امریکای��ی در ‪ 7‬اس��فند ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫توافقنام��ه اتش ب��س میان حکومت و شورش��یان‬ ‫سوریه‪ ،‬به اجرا درامد‪.‬‬ ‫شورای حکام اژانس اقدامات هسته ای ایران را تایید کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی در‬ ‫بیانی��ه ای گزارش مدیر کل اژان��س را در زمینه‬ ‫راس��تی ازمایی برنامه هس��ته ای ای��ران در دوره‬ ‫پس��ابرجام منتش��ر و تایید کرد ک��ه برنامه های‬ ‫هس��ته ای کش��ورمان هماهن��گ ب��ا توافقنامه‬ ‫هسته ای ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در بیانیه شورای حکام اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی امده است‪:‬‬ ‫راس��تی ازمایی و نظارت در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در پرتو قطعنامه ‪ )2015( 2231‬ش��ورای‬ ‫امنیت‬ ‫مدیر کل در ‪ 2‬دسامبر ‪ 2015‬گزارشی درباره‬ ‫ارزیابی نهایی تمامی موضوعات باقیمانده گذشته‬ ‫و حال به ش��ورای حکام ارائه کرد‪ .‬شورای حکام‬ ‫در ‪ 15‬دس��امبر ‪ 2015‬قطعنام��ه ای به تصویب‬ ‫رس��اند که در ان از جمله «شورا» توجه کرد که‬ ‫تمامی فعالیت های مندرج در نقشه راه اجرا شده‬ ‫و اینکه بررسی این موضوع خاتمه یافته است‪.‬‬ ‫در فاصله میان روز تصویب و روز اجرای برجام؛‬ ‫ذیل راستی ازمایی و نظارت اژانس ایران اقداماتی‬ ‫به منظور اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود به‬ ‫انجام رساند‪.‬‬ ‫مدی��رکل در ‪ 16‬ژانوی��ه ‪ 2016‬تایید کرد که‬ ‫اژان��س راس��تی ازمایی کرده که ای��ران اقدامات‬ ‫مش��خص ش��ده در بنده��ای ‪ 15/1‬ت��ا ‪15/11‬‬ ‫ضمیمه پنج برجام را انجام داده است‪ .‬روز اجرای‬ ‫برجام در همان روز فرا رسید‪.‬‬ ‫اژان��س ب��ه نظ��ارت و راس��تی ازمایی درباره‬ ‫اقدامات مرتبط هس��ته ای مندرج در برنامه اقدام‬ ‫مشترک تا ‪ 16‬ژانویه ‪ 2016‬ادامه داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬سهم ‪23‬درصدی صنایع شیمیایی از درامدهای افریقای جنوبی‬ ‫‪ 29‬کیفیت ‪ ،‬شاه کلید ورود به بازار های رقابتی‬ ‫‪ 30‬تامین مواد اولیه باکیفیت‪ ،‬چالش دایکست ایران‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تاثیر سود سپرده بانکی بر بخش تولید مطرح شد‬ ‫رشد سرمایه گذاری صنعتی با کاهش گام به گام سود سپرده‬ ‫س��ود س��پرده بانک��ی یک��ی از چالش ه��ای مه��م‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع است‪ .‬در سال های گذشته به‬ ‫دلیل سود باالی سپرده بانکی سرمایه های مردم بیشتر‬ ‫جذب بانک ها ش��ده و صنایع با کمبود س��رمایه گذاری‬ ‫مواجه ش��ده اند به نحوی که در سال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬رشد‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش تولید به ‪ -۲۲‬درصد رسید‪ .‬به‬ ‫همین دلیل به تازگی ش��ورای پول و اعتبار کاهش سود‬ ‫سپرده بانکی را جزو سیاست های دولت در جهت رونق‬ ‫تولی��د کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬مطابق اخرین مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار نرخ سود س��پرده بانکی با کاهش‬ ‫‪۲‬درص��دی به ‪ ۱۸‬درصد رس��یده و عالوه بر این س��ود‬ ‫تس��هیالت و سود تس��هیالت مبادله ای نیز با ‪ ۲‬کاهش‬ ‫ب��ه ترتیب به ‪ ۲۲‬درصد و ‪ ۲۰‬درصد تنزل پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند سیاست کاهش سود سپرده یکی‬ ‫از الزامات رش��د سرمایه گذاری صنعتی است اما باید در‬ ‫نظر داش��ت که این سیاست الزم است اما کافی نیست‪،‬‬ ‫چراکه بدون ایجاد رونق در تولید‪ ،‬س��رمایه های خارج‬ ‫شده از بانک ها جذب سایر بخش های اقتصادی خواهد‬ ‫ش��د و ممکن اس��ت تبعات منفی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬به گفته کارشناس��ان میزان سود سپرده‬ ‫متعادل باید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد از میزان تورم بیشتر باشد که بر‬ ‫این اساس میزان سود سپرده مناسب برای بخش تولید‬ ‫و اقتصاد کشور درحال حاضر ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم مدیریت جذب سرمایه‬ ‫ محم��ود دودانگه‪ ،‬قائم مقام مع��اون امور اقتصادی و‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫درباره تاثیر کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی‬ ‫ب��ر صنعت گفت‪ :‬یکی از الزامات رش��د صنعت و معدن‬ ‫کاهش س��ود سپرده بانکی اس��ت ولی باید این موضوع‬ ‫مدیریت ش��ود تا سرمایه های خارج شده از بانک جذب‬ ‫تولید شود و س��رمایه گذاری صنعتی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مع��اون امور اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت‬ ‫س��پرده باید سیاست های دیگری در جهت رونق تولید‬ ‫اتخاذ شود تا برنامه ریزی به هدف مورد نظر برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر کاه�ش نرخ س�ود به ش�رط منابع‬ ‫کافی در بانک ها‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید ب��ر اینکه ‪ ۹۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه باید جذب‬ ‫بخش های واقعی از جمله صنعت و معدن ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در کنار کاهش نرخ س��ود بانکی باید یک کانال حمایتی‬ ‫برای رفع مشکالت بخش صنعت و معدن در نظر گرفته‬ ‫ش��ود و شاهد رشد س��رمایه گذاری باشیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه نرخ سود س��پرده باید براساس نرخ سود تولید‬ ‫تعریف شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی توان به طور دقیق درصدی‬ ‫برای سود سپرده بر مبنای تولید اعالم کرد اما باید در هر‬ ‫زمان بازده س��رمایه گذاری در بخش کسب وکار و تولید‬ ‫سنجیده و براساس سود س��پرده تعیین شود تا شکاف‬ ‫قابل توجهی میان س��ود تولید و س��ود سپرده بانکی به‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫وجود نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق مسکن‪ ،‬عامل رشد صنایع‬ ‫دودانگه با بیان اینکه از طریق مکانیزم های اقتصادی‬ ‫باید این دو ع��دد را به یکدیگر نزدیک کنیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در بان��ک مرکزی با اتخ��اذ مکانیزم های‬ ‫مختلف و سیاس��ت گذاری انجام ش��ده در شورای پول‬ ‫و اعتبار این دو عدد در حال نزدیک ش��دن هستند‪ .‬وی‬ ‫یک��ی از راهکار های رونق صنایع را ایجاد رونق در بخش‬ ‫مس��کن عنوان ک��رد و افزود‪ :‬ایج��اد جذابیت در بخش‬ ‫مسکن بس��یاری از بخش های مختلف صنعتی را رونق‬ ‫خواهد بخش��ید و به تبع س��رمایه های زیادی را جذب‬ ‫خود خواهد کرد بنابراین در کنار سیاس��ت کاهش سود‬ ‫محمدمهدی رییس زاده‪ ،‬مشاور بانکی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫درباره تاثیر نرخ س��پرده‬ ‫بانکی بر تولید گفت‪ :‬براساس مصوبه شورای پول و اعتبار‬ ‫نرخ س��ود س��پرده بانکی از‪ ۲۰‬به ‪ ۱۸‬کاهش یافته است‬ ‫به تبع ان نرخ س��ود تس��هیالت مشارکتی از ‪ ۲۴‬به ‪ ۲۲‬و‬ ‫سود تس��هیالت مبادله ای نیز از ‪ ۲۲‬به ‪ ۲۰‬کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس زاده با بیان اینک��ه کاهش ‪ ۲‬درصدی نرخ‬ ‫سود سپرده و س��ود تسهیالت در کوتاه مدت اثر چندان ‬ ‫ملموس��ی بر صنع��ت و تولید نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجایی ک��ه منابع بانکی مح��دود و عمده ترین بدهکار‬ ‫بانک��ی نیز دولت اس��ت وصول نش��دن مطالبات باعث‬ ‫می ش��ود تا اقدام چندان موثری از س��وی بانک ها برای‬ ‫ارائه تس��هیالت انجام نشود‪ .‬مشاور بانکی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اشاره به اینکه کاهش ‪ ۲‬درصدی سود تسهیالت‬ ‫بر کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه ها موثر خواهد‬ ‫بود افزود‪ :‬البته این در ش��رایطی اس��ت که بانک ها توان‬ ‫ارائه تسهیالت به بخش صنعت و تولید را داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه همکاری های صنعتی‬ ‫در دستور کار ایران و اسلواکی‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫محمود دودانگه‬ ‫‹ ‹کاهش سود سپرده مبتنی بر تورم‬ ‫رییس زاده با اش��اره به اینکه کاهش س��ود سپرده با‬ ‫توجه به کاهش تورم یک اقدام منطقی است افزود‪ :‬سود‬ ‫س��پرده به طور عادی باید ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد بیش از رقم تورم‬ ‫باش��د بنابراین با توجه به تورم ‪13‬درصدی سود سپرده‬ ‫بانک��ی نیز باید حدود ‪ ۱۵‬درصد باش��د اما از انجایی که‬ ‫فضای اقتصادی نیاز به ارامش دارد و تجربه نش��ان داده‬ ‫که وارد کردن ش��وک به بازار هم��واره نتیجه عکس به‬ ‫همراه داش��ته کاهش ‪ 2‬درصدی س��ود اقدام مناسبی‬ ‫است اما این روند باید در طول زمان ادامه داشته باشد تا‬ ‫به میزان منطقی برسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدمهدی رییس زاده‬ ‫مجتبی خس��روتاج‪ ،‬قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در دیدار ب��ا خوواندس ‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫اقتصاد اس��لواکی بر اهمیت توس��عه و تقویت همکاری های دو‬ ‫کش��ور در زمینه های صنعت خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی و انرژی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬خسروتاج که جمعه وارد اسلواکی شد‬ ‫ضمن دیدار با مقامات این کشور در سمیناری درباره چشم انداز‬ ‫رواب��ط اقتص��ادی ای��ران و اس��لواکی حضور یاف��ت و در زمینه‬ ‫توانمندی ه��ا و فرصت های صنعتی‪ ،‬تجاری و س��رمایه گذاری‬ ‫کش��ورمان و نیز زمینه های همکاری اقتصادی ایران و اسلواکی‬ ‫سخنرانی کرد و به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد‪.‬‬ ‫در این سمینار صاحبان صنایع و نمایندگان شرکت های مهم‬ ‫اس��لواکی نیز ضمن اس��تقبال از حضور قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ن خواس��تار سهولت در‬ ‫معدن و تجارت جمهوری اس�لامی ایرا ‬ ‫روابط تجاری تهران‪ -‬براتیسالوا شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران جمعه‬ ‫با کاژیمیر‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر و وزیر دارایی اسلواکی مالقات و‬ ‫زمینه همکاری های اقتصادی دو کشور تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫درباره ‬ ‫وزی��ر دارایی اس��لواکی در این دیدار ضمن اظه��ار رضایت از‬ ‫نتایج س��فر اخیر خود به تهران و مش��هد‪ ،‬اقتصاد ایران را بسیار‬ ‫قوی و در ردیف اقتصادهای برتر دنیا توصیف کرد و عالقه مندی‬ ‫کش��ورش را برای پیگیری و اجرای تفاهمات انجام شده در این‬ ‫س��فر یاداور ش��د‪ .‬وزیر دارایی اسلواکی قرار اس��ت در دهه اول‬ ‫م��ارس یا دهه اول اوری��ل در راس یک هیات تجاری و اقتصادی‬ ‫مهم عازم تهران شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های خاندان‬ ‫نمازی در بخش صنعت‬ ‫ارتقای پژوهش با اصالح هرم علمی‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫گزارش‬ ‫از جلسه «هم اندیشی ملی تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری»‬ ‫اولویت های علم و فناوری کشور در شورای عالی «عتف» نهایی شد‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫با اغاز تدوین‬ ‫برنامه ششم‬ ‫توسعه‪،‬‬ ‫کمیسیون های‬ ‫شورای‬ ‫عتف تدوین‬ ‫اولویت های‬ ‫پژوهش‬ ‫و فناوری کشور‬ ‫را در دستور کار‬ ‫خود قرار دادند‬ ‫دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های‬ ‫علم و فناوری ش��ورای علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫(عتف) از نهایی شدن تدوین فهرست اولویت های‬ ‫علم و فناوری کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬تهیه این‬ ‫فهرست از سوی کمیسیون های تخصصی شورای‬ ‫عتف پیگیری می شود‪.‬‬ ‫نشس��ت خب��ری هم اندیش��ی مل��ی تدوی��ن‬ ‫سیاس��ت های اجرای��ی و اولویت ه��ای پژوه��ش‬ ‫و فناوری کش��ور ‪ ۸‬اس��فند به هم��ت دبیرخانه‬ ‫ش��ورای عالی عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این نشست س��ید فرهنگ فصیحی‪ ،‬دبیر‬ ‫کمیس��یون تدوی��ن و هماهنگ��ی سیاس��ت ها و‬ ‫اولویت های علم و فناوری دبیرخانه ش��ورای عالی‬ ‫عتف با اعالم این خبر که ش��ورای عالی عتف از ‪5‬‬ ‫س��ال پیش که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا‬ ‫بود‪ ،‬دو بار نسبت به بازنگری اولویت های پژوهش‬ ‫و فناوری اقدام کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با اغاز تدوین‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬کمیسیون های شورای عتف‬ ‫تدوین اولویت های پژوهش و فناوری کشور را در‬ ‫دستور کار خود قرار دادند‪.‬‬ ‫به گفته فصیحی‪ ،‬ش��ورای عتف از سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫ب��ه موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری تش��کیل ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا ‪ ۱۱‬کمیس��یون تخصصی در شورای عالی‬ ‫عتف تش��کیل ش��د که هرکدام از انه��ا اقدام به‬ ‫شناسایی اولویت های پژوهش و فناوری در کشور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون تدوین و هماهنگی سیاست ها‬ ‫و اولویت های علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی‬ ‫عت��ف با اش��اره به اینکه متدل��وژی مفصلی برای‬ ‫فهرس��ت اولویت ه��ای پژوهش و فناوری کش��ور‬ ‫تدوین ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تدوین این متدلوژی‬ ‫برای علم و فناوری نیس��ت بلکه عل��م و فناوری‬ ‫اب��زاری برای مقابله و مواجه��ه با چالش ها و حل‬ ‫مسائل است از این رو براساس این روش شناسی‬ ‫مسائل را در سطح ملی مورد بررسی قرار می دهند‬ ‫و کار کارشناس��ی در دبیرخانه ش��روع ش��د و به‬ ‫مرحله نهایی رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تدوین فهرست اولویت ها‬ ‫دارای دو بخش متدلوژی و تعیین اولویت هاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخش متدلوژی ان کامل ش��ده و به تایید‬ ‫شورای عالی عتف رس��یده است و کمیسیون های‬ ‫تخصصی ش��ورای عالی عتف به طور مس��تمر در‬ ‫حال تعیین اولویت ها هستند‪.‬‬ ‫وی درباره هم اندیشی ملی تدوین سیاست های‬ ‫اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور نیز‬ ‫گفت‪ :‬این هم اندیشی امروز در محل کتابخانه ملی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫فصیح��ی از جمله موضوعات این هم اندیش��ی ‬ ‫ب��ه تبیین جایگاه ش��ورای عالی عت��ف در تدوین‬ ‫سیاس��ت ها و اولویت ه��ای پژوه��ش و فن��اوری‪،‬‬ ‫تدوین سیاس��ت ها و اولویت های عل��م و فناوری‬ ‫کش��ور و جایگاه قوه مقننه‪ ،‬جایگاه صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری خطرپذی��ر در پش��تیبانی از‬ ‫اولویت ه��ای علم و فناوری‪ ،‬جهت گیری و رویکرد‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫حف��ر ‪ 10‬حلقه چاه (پیش بینی ت��ا ‪ 16‬حلقه)‪ ،‬ایجاد‬ ‫تصفیه خانه بزرگ‪ ،‬دس��تگاه تلمبه زنی برای انتقال اب به‬ ‫مخ��زن‪ ،‬ایجاد کارخانه برق مس��تقل ب��رای تامین انرژی‬ ‫م��ورد نیاز تلمبه زنی و ایجاد ش��بکه لول�� ه اصلی و فرعی‬ ‫برای توزیع اب به خانه ها‪ ،‬بخش��ی از این پروژه بود‪ .‬چون‬ ‫ی کافی نبود‪ ،‬وی ‪10‬‬ ‫سرمایه شرکت برای هزینه لوله کش ‬ ‫میلی��ون ری��ال از درامد موقوفه بیمارس��تان نمازی را به‬ ‫ت تا امکان‬ ‫عنوان وام در اختیار بنگاه اب ش��یراز گذاش�� ‬ ‫لوله کش��ی فراهم ش��ود‪ .‬این طرح در ابتدا ساده می نمود‬ ‫و تصور می ش��د تنها به ساختمان های تصفیه خانه و یک‬ ‫ش��بکه اصلی لوله نیاز باش��د و در مجم��وع بیش از ‪20‬‬ ‫میلیون ریال هزینه نداشته باشد اما هزینه اجرای ان چند‬ ‫برابر براورد اولی ه تمام ش��د‪ .‬صاحبان خانه های شخصی‪،‬‬ ‫ق انشعاب‬ ‫هزینه لوله کش��ی فرعی را به وسیله پرداخت ح ‬ ‫تامین کردند‪ .‬در خرداد ‪ 1327‬لوله های اصلی نصب و در‬ ‫سال بعد‪ ،‬ساختمان تصفیه خانه و کارخانه برق احداث شد‬ ‫و س��رانجام این طرح پس از ‪ 5‬سال در شهریور ‪ 1329‬به‬ ‫نتیجه رس��ید‪ .‬در اغاز کار‪ ،‬مناطق جنوبی شهر از تامین‬ ‫ی ناتوان بودند؛ از این رو شیر عمومی نصب‬ ‫مخارج لوله کش ‬ ‫شد‪ .‬به روایتی مبالغه امیز تا پایان سال ‪ 1331‬حدود ‪12‬‬ ‫هزار خانه از لوله کش��ی اب برخوردار ش��دند‪ .‬لوله کش��ی‬ ‫ش��یراز‪ ،‬تقدم پیش گیری بر درمان را نشان می داد و این‬ ‫امکان را فراهم می کرد که از بیماری های گوناگون ناشی‬ ‫از اب غیربهداشتی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی در نظر داش��ت درامد ابرسانی را وقف بیمارستان‬ ‫کند‪ .‬به دلیل اینکه اب بها با موافقت ش��هرداری بس��یار‬ ‫اندک تعیین ش��د‪ ،‬مخارج ضروری ان را به سختی تامین‬ ‫می ک��رد‪ .‬پیش بینی وی در وقفنامه ان بود که ‪ 12‬درصد‬ ‫از سود این سرمایه گذاری و ‪4‬درصد از استهالک سرمایه ‬ ‫لوله کشی به س��ایر فعالیت های خیریه اختصاص یابد‪ .‬به‬ ‫دلیل عملی نش��دن این ایده‪ ،‬نم��ازی تصمیم گرفت کل‬ ‫دس��تگاه لوله کش��ی‪ ،‬تصفیه خانه و ‪ ...‬را وق��ف کند و در‬ ‫نهایت شرکت س��هامی اب منحل شد‪ .‬پس از ان‪ ،‬برخی‬ ‫ش��هرهای دیگر نیز با اس��تفاده از تجربه ش��یراز و تهران‬ ‫اقدام به لوله کش��ی کردند‪ .‬دومین اقدام خیریه‪ ،‬تاسیس‬ ‫بیمارس��تان نمازی در اواس��ط دهه ‪ 20‬خورش��یدی در‬ ‫ش��یراز بود‪ .‬برای انجام این کار‪ ،‬یک��ی از بهترین باغ های‬ ‫ش��یراز را به نام باغ کفشگر خرید و س��اختمانی در انجا‬ ‫تاسیس کرد‪ .‬برای استفاده از اخرین تحقیقات و فناوری‬ ‫پزشکی (و شاید اس��تفاده از معافیت های مالیاتی) ان را‬ ‫ب��ه نام بنیاد ایران در نیویورک به ثبت رس��اند و تعدادی‬ ‫از امریکاییان ایران دوست و خیر را به عنوان هیات امنا به‬ ‫عضویت این انجمن خیریه دراورد‪ .‬ساختمان بیمارستان‪،‬‬ ‫اموزشگاه پرس��تاری‪ ،‬خانه های پزشکان و ‪ 9‬پالک زمین‬ ‫به نام بیمارس��تان نمازی وقف ش��د‪ .‬انچه به عنوان حق‬ ‫درمان گرفته می شد‪ ،‬صرف بیماران نیازمند می شد؛ زیرا‬ ‫ان��ان از پرداخت هزینه درمان مع��اف بودند‪ .‬در وقفنامه‬ ‫امده است‪ :‬در صورت حضور نیافتن واقف‪ ،‬برادرش‪ ،‬علی‬ ‫نمازی و پسرعمویش ‪ ،‬مهدی و فرزندان مهدی به نام های‬ ‫ی موسسه ای را تشکیل دهند و پس‬ ‫حسین و شفیع نماز ‬ ‫از تنظیم اساس��نامه‪ ،‬مسئولیتش را به ان موسسه واگذار‬ ‫کنند‪ .‬به جای انکه در موسسه یک نفر یا تنها اعضای یک‬ ‫خانواده‪ ،‬مدیریت داشته باش��ند با ابتکاری تازه‪ ،‬اعضایی‬ ‫خ��ارج از خانواده اعم از ایرانی و غیرایرانی می توانس��تند‬ ‫در ان مسئولیت و مشارکت داشته باشند‪ .‬نظارت موقوفه‬ ‫برعهده هیات مدیره موسس��ه خیریه بنیاد ایران بود‪ .‬این‬ ‫بیمارس��تان در س��ال ‪ 1332‬ش به منظور ارائه خدمات‬ ‫اورژان��س داخلی‪ ،‬قلب‪ ،‬اطفال‪ ،‬نوزادان‪ ،‬جراحی و اعصاب‬ ‫تاسیس شد و در ‪ 7‬خرداد ‪ 1334‬شروع به کار کرد‪ .‬بعدها‬ ‫تع��داد کارکنان ان به ‪ 540‬نف��ر افزایش یافت‪ .‬نمازی در‬ ‫س��ال ‪ 1350‬قصد داشت با اضافه کردن ‪3‬بلوک به شکل‬ ‫حرف تی انگلیسی(‪ ،)T‬ساختمان قدیم را توسعه دهد اما‬ ‫پس از انجام کارهای مقدماتی و ش��روع به کار در س��ال‬ ‫‪ 75( 1351‬س��الگی) درگذشت‪ .‬در سال ‪ 1367‬تعداد ‪9‬‬ ‫بلوک به ‪ 5‬بلوک قبلی اضافه ش��د‪ .‬در سال های ‪ 1378‬ـ‬ ‫‪ 1377‬بیش از ‪ 1700‬دانش��جوی پزشکی و ‪ 600‬پرستار‪،‬‬ ‫دوره های مختلف را در این بیمارستان می گذراندند‪ .‬یکی‬ ‫از مراکز درمانی مجهز در استان فارس همین بیمارستان‬ ‫است که بیشتر بخش های مربوط به درمان را دارد‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫وحی��د احمدی‪ ،‬معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در‬ ‫جلسه شورای سیاس��ت گذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه ‪ ۷‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانش��گاه ها باید به ایجاد فرصت های ارتباط با صنعت اقدام کنند‪ .‬در این رابطه‬ ‫باید هرم علمی کش��ور به ویژه در بخش تحصیالت تکمیلی اصالح شود تا شاهد‬ ‫ارتقای پژوهش و فناوری در سطح دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور باشیم‪.‬‬ ‫کالن برنامه ششم توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی و ارائه کالن روندهای اینده جهان و اهم‬ ‫کالن روندهای بخشی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که چرا اختصاص‬ ‫‪ ۳‬درص��د از تولی��د ناخالص داخل��ی به پژوهش‬ ‫تحقق نیافته‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر س��هم پژوهش‬ ‫از تولی��د ناخالص داخلی بس��یار اندک اس��ت در‬ ‫صورتی که باید ‪ ۳‬درصد از تولید ناخالص داخلی‬ ‫به پژوهش اختص��اص می یافت‪ .‬این برنامه حدود‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال است که در سیاست های کالن تعبیه و‬ ‫در برنامه های س��وم‪ ،‬چهارم و پنجم توسعه لحاظ‬ ‫ش��ده و هنوز راهکار اساسی برای باال بردن سهم‬ ‫ان ارائه نشده است‬ ‫فصیح��ی علت این موضوع را ت��ا حدودی نبود‬ ‫سیاس��ت های علم و فناوری در کش��ور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬تصور بر این است که فهرست جدید بتواند‬ ‫به اختصاص این می��زان اعتبارات کمک کند‪ .‬اما‬ ‫مشکل ما تنها اختصاص دادن این سهم به بودجه‬ ‫نیست‪ ،‬چرا که باید برخی معیار ها را در نظر گرفت‬ ‫از جمل��ه اینکه اختصاص ‪ ۳‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی تا چه اندازه می تواند س��هم تولید ناخالص‬ ‫داخلی را باال ببرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما باید در این دوره بررسی کنیم که‬ ‫دستگاه ها تا چه اندازه اعتبار به پژوهش اختصاص‬ ‫داده اند و این موضوع چه اثراتی بر مس��ائل کالن‬ ‫کشور خواهد گذاشت‪ .‬در واقع با تعیین معیار های‬ ‫س��نجش اثر ان برای احاد جامعه بررسی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها‬ ‫و اولویت های علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی‬ ‫عتف در پاس��خ ب��ه‬ ‫درب��اره اهمیت ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی و انتقال فن��اوری برای‬ ‫ی گفت‪ :‬اقدامات خوبی برای‬ ‫رس��یدن به دانش فن ‬ ‫بحث پژوه��ش در مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی‬ ‫انجام ش��ده اما در مرحله تجاری سازی پژوهش ها‬ ‫بومی سازی ‪ ۲۰‬فناوری کلیدی سامانه های فضایی‬ ‫رییس پژوهشگاه فضایی ایران از بومی سازی حداقل ‪۲۰‬‬ ‫فناوری کلیدی س��امانه های فضایی به عنوان برنامه های‬ ‫مدنظر این پژوهشگاه برای سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ن حدادپور با اشاره به برنامه های‬ ‫در دس��ت انجام برای دس��تیابی به اهداف برنامه شش��م‬ ‫توسعه در بخش فضا گفت‪ :‬بر اساس برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫پژوهش��گاه فضای��ی ای��ران در زمینه طراحی و س��اخت‬ ‫ماه��واره مخابراتی م��دار ‪ GSO‬و س��اخت و پرتاب دو‬ ‫ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هدف گذاری انجام ش��ده در توس��عه ‬ ‫کش��ور متعلق به تمام بخش ها بوده و تمامی مس��ئوالن‬ ‫و متخصصان کش��ور باید در یک بس��یج همگانی تمامی‬ ‫تالش و توانمندی خود را به کار ببرند تا رش��د اقتصادی‬ ‫میانگین ‪ ۸‬درصد ساالنه برنامه ششم توسعه محقق شود‪.‬‬ ‫سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به نقش این‬ ‫پژوهش��گاه در توس��عه فناوری های فضایی تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫جمل��ه فعالیت های این پژوهش��گاه می ت��وان به طراحی‬ ‫و س��اخت ماه��واره ‪ ،SRI‬تکمی��ل و راه ان��دازی فاز اول‬ ‫ازمایش��گاه سیس��تمی فضایی‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و پرتاب‬ ‫کاوش��گر پیش��گام و پژوهش‪ ،‬طراحی و س��اخت ماکاپ‬ ‫سفینه سرنشین دار و نیز طراحی و ساخت مدل مهندسی‬ ‫ماهوار ه مخابراتی ناهید ‪ ۱‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه های اینده این پژوهش��گاه گفت‪ :‬این‬ ‫پژوهشگاه بنا دارد با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های‬ ‫بین المللی در چارچوب برنامه ششم توسعه و در راستای‬ ‫توسعه پرشتاب و پایدار کش��ور‪ ،‬برخی اهداف کلیدی را‬ ‫محقق کند‪ .‬در این راستا طراحی‪ ،‬ساخت و پرتاب ماهواره‬ ‫مخابراتی در مدار ‪ GSO‬و طراحی‪ ،‬س��اخت و پرتاب دو‬ ‫ماهواره مخابراتی سنجش��ی عملیاتی در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬ع�لاوه ب��ر ان در زمینه اجرای فاز دوم ازمایش��گاه‬ ‫سیستمی فضا اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫با مشکالت متعددی مواجه هستند‪ .‬از این رو باید‬ ‫در درجه نخس��ت اولویت ها را مش��خص کرد به‬ ‫عنوان مثال در حوزه فناوری نانو‪ ،‬انرژی های نو و‪...‬‬ ‫فعالیت های حوزه را مش��خص و بعد از شناسایی‬ ‫اولویت ها نقشه راهی برای ان ترسیم کرد‪.‬‬ ‫ی عال��ی عت��ف با تش��کیل‬ ‫او اف��زود‪ :‬ش��ورا ‬ ‫کمیس��یون های متعدد در صدد صدور نقشه راهی‬ ‫برای ورود سرمایه گذاران خارجی است که ارتباط‬ ‫خود را با مجموعه های مختلف برای تصمیم گیری‬ ‫نهای��ی و برنامه ری��زی به منظور توس��عه درون زا‬ ‫شروع کرده اس��ت‪ .‬البته این موضوع در کشور به‬ ‫صورت پراکنده در حال بررس��ی است که باید با‬ ‫هماهنگ کردن دس��تگاه ها نقشه راهی برای ان‬ ‫ترسیم کرد‪.‬‬ ‫سیاس��ت های عل��م و فن��اوری در برنامه ه��ای‬ ‫توس��ع ه برگرفت��ه از سیاس��ت های کل��ی علم و‬ ‫س��مت و‬ ‫ ‬ ‫فن��اوری ابالغ��ی رهب��ر معظم انقالب‪،‬‬ ‫مس��یر حرکت برنامه های توسعه علمی و فناوری‬ ‫را در طول دوره زمانی اجرای برنامه ها مش��خص‬ ‫می کند‪ .‬این جهت گیری از یک س��و به طور لزوم‬ ‫معطوف ب��ه تحقق اهداف اس��ناد باالدس��تی به‬ ‫ت که ایران ‪ ۱۴۰۴‬را‬ ‫ویژه س��ند چش��م انداز اس�� ‬ ‫کشوری توسعه یافته و از حیث علمی و اقتصادی‬ ‫در رتبه یک کش��ورهای منطقه اس��یای جنوب‬ ‫غربی تعریف می کند‪ .‬از س��وی دیگر باید نگاهی‬ ‫به گذش��ته داشته باش��د تا در امتداد برنامه های‬ ‫توس��عه قبلی حرکت کند‪ .‬تحقق این مهم ایجاب‬ ‫می کند که بیان سیاس��ت های عل��م و فناوری با‬ ‫ادبیاتی جریان ساز و تحول افرین و در قالب مدلی‬ ‫که پاس��خگوی تعه��دات نظام عل��م و فناوری به‬ ‫سیس��تم های احاطه کننده خود باشد‪ ،‬انجام شود‬ ‫و به باز کردن افق ها و چشم اندازهای جدید کمک‬ ‫کن��د و در عین ح��ال تاثیرگذاری بس��یار جد ی‬ ‫در برنامه شش��م توسعه داش��ته باشد‪ .‬با این نگاه‬ ‫طراحی مدل سیاس��ت گذاری نظام علم و فناوری‬ ‫در برنامه ه��ای توس��ع ه ب��ا توجه ب��ه مولفه هایی‬ ‫همچ��ون کیفیت‪ ،‬نظ��ام تدبیر‪ ،‬بی��داری علمی‪،‬‬ ‫روندهای جهانی و س��ایر زیرنظام ها انجام شده و‬ ‫اهم ارزش ه��ای حاکم بر نظام عل��م و فناوری را‬ ‫می توان در ‪4‬مولفه اصلی اعتقاد به غایت روش��ن‬ ‫جهانی ک��ه صالحان وارث ان خواهند بود‪ ،‬اعتقاد‬ ‫به اقتدارافرینی ملی و بین المللی از طریق توسعه‬ ‫علم‪ ،‬فناوری و نواوری‪ ،‬رعایت اصل ازاداندیشی و‬ ‫اختیار توام با مسئولیت اجتماعی در محیط های‬ ‫علم��ی و رعایت اصل منفعت عام در مقابل انتفاع‬ ‫شخصی خالصه کرد‪.‬‬ ‫تدوین سیاس��ت های علم و فن��اوری در برنامه‬ ‫ششم توسع ه با توجه به سرفصل های سیاست های‬ ‫انقالب در‬ ‫ ‬ ‫کل��ی علم و فناوری اب�لاغ رهبر معظم‬ ‫چارچ��وب محورهای ش��ش گانه انجام ش��ده که‬ ‫عبارتند از‪ :‬جهاد مس��تمر علمی با هدف کس��ب‬ ‫مرجعیت علمی و فناوری در جهان‪ ،‬بهینه س��ازی‬ ‫عملکرد و ساختار نظام اموزشی و تحقیقاتی کشور‬ ‫به منظور دس��تیابی به اهداف س��ند چشم انداز و‬ ‫شکوفایی علمی‪ ،‬حاکمیت مبانی‪ ،‬ارزش ها‪ ،‬اخالق‬ ‫و موازین اسالمی در نظام اموزش عالی‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری و تحقق دانش��گاه اسالمی‪ ،‬تقویت عزم‬ ‫ملی و افزایش درک اجتماعی نس��بت به اهمیت‬ ‫توسعه علم و فناوری‪ ،‬ایجاد تحول در ارتباط میان‬ ‫نظ��ام اموزش عالی‪ ،‬تحقیقات و فناوری با س��ایر‬ ‫بخش ها‪ ،‬گسترش همکاری و تعامل فعال‪ ،‬سازنده‬ ‫و الهام بخ��ش در ح��وزه عل��م و فناوری با س��ایر‬ ‫کش��ورها و مراکز علمی و فن��ی معتبر منطقه ای‬ ‫و جهان��ی به ویژه جهان اس�لام هم��راه با تحکیم‬ ‫استقالل کش��ور‪ ،‬سیاس��ت های علم و فناوری با‬ ‫توج��ه به ارزش های حاکم بر نظام علم و فناوری‪.‬‬ ‫عالوه بر این سرفصل های شش گانه سیاست های‬ ‫کل��ی علم و فناوری‪ ،‬سیاس��ت های ح��وزه علم و‬ ‫فناوری در برنامه شش��م توس��عه را می توان در ‪3‬‬ ‫سطح کالن‪ ،‬میانی و اجرایی برشمرد‪.‬‬ ‫تولید نانوذرات نقره برای رفع باکتری های مولد بوی بد پا‬ ‫پژوهش��گران کش��ورمان با تولید نانوذرات نق��ره و تقویت‬ ‫خاصی��ت انتی باکتری��ال ان‪ ،‬اس��پری ض��د بو ب��رای کفش‬ ‫عرض��ه کردند و موفق ب��ه دریافت مجوزه��ای الزم در زمینه‬ ‫حساس��یت نداش��تن و خاصیت انتی باکتری��ال این محصول‬ ‫روی باکتری های مولد بوی بد پا ش��دند‪ .‬سید مجتبی علیزاده‬ ‫دربندی‪ ،‬عضو گروه پژوهش ش��رکت دانش بنیان تولیدکننده‬ ‫این محصول با اش��اره به جزئیات ان به ایس��نا گفت‪ :‬مطالعات‬ ‫ما در زمینه تولید نانومواد پیش��رفته متمرکز اس��ت و از جمله‬ ‫نانوموادی که تولید کرده ایم و به تایید ستاد توسعه فناوری نانو‬ ‫رسیده‪ ،‬نانوذرات «نقره کلوئیدی» است‪ .‬این نانوذرات به دلیل‬ ‫خاصی��ت انتی باکتریال و هدایت ب��االی حرارتی و الکتریکی‬ ‫کاربردهای بس��یار متنوعی در صنایع موجود دارند‪ .‬عضو گروه‬ ‫پژوهش شرکت دانش بنیان تولیدکننده این محصول از جمله‬ ‫کاربرده��ای صنعت��ی این نان��وذرات را ایج��اد خاصیت انتی‬ ‫باکتریال در منس��وجات عنوان و تاکید کرد‪ :‬با اس��تفاده از این‬ ‫نانو ذرات می توان منسوجاتی با خاصیت ضد بو و انتی باکتریال‬ ‫تولید کرد‪ .‬این پژوهش��گر اس��پری ضد بو مخصوص کفش با‬ ‫اس��تفاده از این نانوذرات را از تولیدات این شرکت دانش بنیان‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬مواد اصلی و پایه این اس��پری‪ ،‬الکل و نانو‬ ‫ذرات نق��ره و مواد پایدار کننده اس��ت‪ .‬علیزاده دربندی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تولید محصوالتی مانند جوراب های نانویی با اس��تفاده از‬ ‫نانو ذرات نقره خطرات کمتری دارند‪ ،‬ولی از سوی دیگر دارای‬ ‫خاصیت ه��ای خوبی در زمینه از بین ب��ردن تمام باکتری ها و‬ ‫قارچ ها هس��تند‪ .‬وی در عین حال با تاکی��د بر اینکه نانوذرات‬ ‫مورد اس��تفاده در محصوالت باید از شرکت های معتبری تهیه‬ ‫شود که محصوالت انها دارای تاییدیه از سوی نهادهای مربوط‬ ‫باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نانو ذراتی که ما تولید کردیم‪ ،‬تمام مجوزهای‬ ‫الزم در زمینه حساس��یت نداشتن جلدی و پوستی و خاصیت‬ ‫انتی باکتری��ال روی باکتری ه��ای مول��د بوی ب��د پا همچون‬ ‫«س��ودوموناس» و «گزنوس��یس» را از س��وی س��تاد توسعه‬ ‫فناوری نانو دریافت کرده است‪.‬‬ ‫تامین برق ناحیه صنعتی شباب‬ ‫مرتضی دارایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم از تشکیل‬ ‫کارگروه ستاد تسهیل برای تامین برق ناحیه صنعتی شباب خبر داد و گفت‪2 :‬‬ ‫واحد تولیدی بزرگ در این ناحیه صنعتی در حال بهره برداری است اما تاکنون‬ ‫امکان برق رسانی به این واحدها فراهم نشده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫مشارکت تشکل ها در تقویت شهرک های صنعتی‬ ‫مش��ارکت با بخ��ش خصوصی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های تش��کل ها در شهرک های صنعتی‬ ‫برای بهره مندی حداکثری از فرصت های پیش‬ ‫رو در دس��تور کار مس��ئوالن برای سال اینده‬ ‫قرار گرفته است تا به اعتقاد برخی کارشناسان‬ ‫بتوان ش��هرک های صنعتی را رونق و بهره وری‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده را ارتقا داد‪.‬‬ ‫اکنون بیش از ‪ 940‬واحد و شهرک صنعتی در‬ ‫کشور وجود دارد و بیش از ‪ 750‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعت��ی نیز در مرحله واگذاری زمین قرار دارد‬ ‫و در مجم��وع این ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫حدود ‪ 120‬شهرک بیشترین واگذاری ها و حق‬ ‫انتفاع را دریافت می کن��د‪ .‬در حالی که حداقل‬ ‫امکانات زیربنایی در شهرک های صنعتی اماده‬ ‫واگذاری زمین برای جذب س��رمایه گذار وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دولت در پس��ابرجا م مصمم به خروج از رکود‪،‬‬ ‫ایجاد رونق‪ ،‬جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذار‬ ‫داخلی است که به گفته علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬این ام��ر از طریق مش��ارکت فعاالن‬ ‫اقتصادی با حمایت دولتمردان باید انجام شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید دولت و فع��االن بخش خصوصی‬ ‫تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانیم‬ ‫ش��هرک های صنعتی را رون��ق داده و بهره وری‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ ،‬در چارچوب اقتصاد مقاومتی‬ ‫اگر قرار اس��ت تحولی در کشور رخ دهد باید به‬ ‫هم��ت فعاالن اقتص��ادی و کارافرینان در قالب‬ ‫تش��کل ها اتفاق بیفتد‪ .‬بنابراین س��ال اینده در‬ ‫تعامل با فعاالن اقتصادی به دنبال این هس��تیم‬ ‫ت��ا از افزایش قیمت ه��ا جلوگی��ری کنیم زیرا‬ ‫معتقدی��م افزای��ش قیمت ها هی��چ نفعی برای‬ ‫توسعه کشور در شهرک های صنعتی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬نشس��ت ب��ا فعاالن‬ ‫اقتص��ادی می توان��د به عن��وان بازوانی قوی در‬ ‫کن��ار دولت ایفای نقش کن��د‪ .‬به همین منظور‬ ‫نشس��ت مش��ترک ش��ورای معاونین و مدیران‬ ‫ش��رکت ب��ا مدی��ران واحده��ای صنعت��ی در‬ ‫راستای تقویت نقش تش��کل ها برگزار می شود‬ ‫تا مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی شناسایی شده و گامی‬ ‫م در راس��تای ارائه خدم��ت به صنعتگران و‬ ‫مه ‬ ‫افزایش میزان رضایتمندی انها از سطح خدمات‬ ‫ارائه ش��ده شرکت شهرک های صنعتی برداشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درحقیق��ت‪ ،‬ش��رایط اقتص��ادی و صنعت��ی‬ ‫حاک��م بر هر کش��ور‪ ،‬معرف صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط ان اس��ت‪ .‬این دس��ته از صنایع فاقد‬ ‫بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬بازاریاب��ی در مقیاس‬ ‫ملی و فراملیتی هس��تند‪ .‬کارافرینان این گروه‬ ‫از واحده��ای تولیدی با س��رمایه اندک و با باور‬ ‫بررسی مشکالت صنعتگران‬ ‫در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولی د به منظور‬ ‫ی در س��الن کس��ب‬ ‫بررس��ی مش��کالت واحدهای تولید ‬ ‫و کار ش��هرک صنعتی الرس��تان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬مسائل‬ ‫و مش��کالت ‪ 18‬واحد تولیدی و صنعتی الرس��تان مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس در این‬ ‫جلسه اظهار کرد‪ :‬در الرستان ‪ 4‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫فعال وجود دارد و این شهرس��تان به لحاظ داشتن سرانه‬ ‫فضای شهرک های صنعتی از جایگاه باالیی در این استان‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬علی صداقت پور بر سیاست کیفی سازی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی این اس��تان تاکید کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با اجرای طرح های عمرانی زیرس��اختی و تکمیل‬ ‫امکان��ات ب��ه دنبال ایج��اد فرصت ه��ای مناس��ب برای‬ ‫سرمایه گذاران در ش��هرک های صنعتی هستیم تا شاهد‬ ‫توس��عه صنعتی و اشتغال پایدار در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��هرک صنعتی الر با ‪ 118‬هکتار مس��احت‬ ‫یکی از فعال ترین ش��هرک های صنعتی این اس��تان است‬ ‫ک��ه ظرفیت اس��تقرار ‪ 220‬واحد صنعتی با اش��تغالزایی‬ ‫یک ه��زار و ‪ 700‬نفر را دارد و هم اکنون ‪ 62‬واحد صنعتی‬ ‫فعال و ‪ 58‬واحد صنعتی نیز در مرحله س��اخت و ساز در‬ ‫این ش��هرک وجود دارد‪ .‬صداقت پ��ور با بیان اینکه ناحیه‬ ‫صنعتی بیرم با ‪ 42‬هکتار مس��احت نی��ز اماده واگذاری‬ ‫زمین به متقاضیان اس��ت اضافه کرد‪ :‬این ناحیه صنعتی‬ ‫ظرفی��ت اس��تقرار ‪ 60‬واحد صنعتی با اش��تغالزایی ‪800‬‬ ‫نفر را دارد‪ .‬این مس��ئول در ادامه با بیان اینکه ش��هرک‬ ‫صنعتی اوز اماده واگذاری زمین به س��رمایه گذاران شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این ش��هرک صنعتی ظرفیت اس��تقرار ‪40‬‬ ‫واحد صنعتی با ‪ 600‬نفر اش��تغالزایی را دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی فارس در ادامه گفت‪ :‬ناحیه‬ ‫صنعتی پشت سنگر و حسن لری الر نیز ظرفیت استقرار‬ ‫‪ 47‬واحد صنعتی با اش��تغالزایی ‪ 400‬نفر را دارد‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار فارس با‬ ‫اشاره به این مطلب که در حال حاضر یکی از مباحث در‬ ‫دس��تور کار مدیریت کالن استان پیگیری و رصد مسائل‬ ‫و مش��کالت واحدهای صنعتی و تولیدی اس��تان اس��ت‬ ‫گفت‪ :‬بدین منظور کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید و‬ ‫جلسات ان به صورت هفتگی در استان تشکیل می شود و‬ ‫مدیران ما در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشکالت را‬ ‫بررسی می کنند و در دستور کار قرار می دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شهرس��تان الرس��تان از مجموعه شهرس��تان هایی است‬ ‫ک��ه واحدهای تولیدی و صنعتی ان به دلیل تس��هیالت‬ ‫قابل توجهی ازجمله ‪ 2‬شهرک صنعتی‪ 190،‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعت��ی با بیش از ‪202‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫اولی��ه که بی��ش از ‪1500‬نف��ر درحال اش��تغال دارد‪ ،‬در‬ ‫اولوی��ت ق��رار گرفته و در این جلس��ه ح��دود ‪ 18‬واحد‬ ‫تولی��دی و صنعتی مش��کالت انها بررس��ی و تصمیماتی‬ ‫اتخاذ شد که همکاران ما در اداره صنعت و معدن و دفتر‬ ‫اتحادیه پیگیری می کنند تا این تصمیمات اجرایی شود و‬ ‫بتوانیم گره هایی از مشکالت صنعتگران بازکنیم‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫سیدمصطفی موسوی‬ ‫اینکه ماش��ین االت خط تولی��د متعلق به واحد‬ ‫تولیدی سال های سال کار خواهد کرد با سرمایه‬ ‫محدود اقدام به سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رف�ع مش�کالت صنعت�ی ب�ا ی�اری‬ ‫تشکل ها‬ ‫واضح ترین نقش تش��کل ها در ش��هرک های‬ ‫صنعتی را می توان اداره امور ش��هرک توس��ط‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی دانس��ت ب��ه طوری که‬ ‫تصدی های غیرحاکمیتی اداره امور شهرک های‬ ‫صنعتی ب��ه خود صاحب��ان و مدی��ران صنایع‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی واگذار می شود‪.‬‬ ‫س��ید مصطفی موس��وی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازن��دران در گفت وگو با‬ ‫چابک س��ازی دولت و کاهش حجم ان‪،‬‬ ‫سیاس��ت توجه و س��پردن نقش به تشکل ها را‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه از اداره امور راهبردی‬ ‫نظام دانست و اظهار کرد‪ :‬تشکل ها نقش بسیار‬ ‫ارزنده ای در اقتصاد و صنعت دارند و با توجه به‬ ‫ی باید با همدلی‬ ‫شرایط سخت واحدهای تولید ‬ ‫و دس��ت به دس��ت هم دادن مش��کالت بخش‬ ‫صنعت و تولید را کم کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫مازندران تصریح کرد‪ :‬اداره ش��هرک ها توس��ط‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی نمونه برای اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای بخش خصوصی و تشکل هاس��ت‪.‬‬ ‫اساسنامه ش��رکت های خدماتی ش��هرک ها بر‬ ‫این مبنا تنظیم ش��د که کار نگهداری ش��هرک‬ ‫به مالکین ان س��پرده ش��ود‪ .‬پایه کار ش��رکت‬ ‫خدماتی در ش��هرک‪ ،‬اساس��نامه ب��وده و طبق‬ ‫اساسنامه باید سال مالی برای شرکت خدماتی‬ ‫تش��کیل و پس از پایان س��ال نیز حساب مالی‬ ‫ان بسته شود‪.‬‬ ‫به گفته موس��وی‪ ،‬خانه های صنعت و معدن‬ ‫به عنوان یک تشکل موثر دارای امکاناتی براورده‬ ‫از بخ��ش خصوص��ی بوده ک��ه درح��ال ایفای‬ ‫نقش در بخش صنعت اس��ت‪ .‬اعض��ای ان نیز‬ ‫در کمیس��یون ها و کارگاه های مرتبط با بخش‬ ‫صنعت فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم پوشانی صنایع در واسپاری امور‬ ‫به تشکل ها‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی به لح��اظ تامی��ن س��ریع تر امکانات‬ ‫زیربنای��ی اهمیت دارد هر چن��د وظیفه ایجاد‬ ‫امکان��ات زیربنای��ی الزم ب��رای متقاضی��ان‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی با متولی‬ ‫واحد اس��ت تا س��رمایه گذار از ه��ر جهت برای‬ ‫تامی��ن حداقل امکانات دغدغ��ه فکری و کاری‬ ‫نداشته باش��د اما می توان از ظرفیت های بخش‬ ‫خصوص��ی و تش��کل ها در کاه��ش هزینه ها و‬ ‫سرعت در تامین این حداقل ها بهره برد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اذربایجان ش��رقی در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مکلف به‬ ‫مکان یابی و جانمایی صنایع مناسب با موقعیت‬ ‫مطلوب به منظور دسترسی اسان به بزرگراه ها‪،‬‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬اب‪ ،‬برق فش��ار ق��وی‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات‬ ‫و ب��ا امکان��ات جم��ع اوری فاض�لاب صنعتی‪،‬‬ ‫ایجاد فضای س��بز و دیگ��ر نیازمندی های اولیه‬ ‫صنعتگران ش��ده است تا س��رمایه گذار با تقبل‬ ‫هزینه اندکی زمین موردنظر را با امکانات گفته‬ ‫شده در قالب پرداخت حق انتفاع تامین کند‪.‬‬ ‫محمدعلی عس��گری با اش��اره به مشارکت با‬ ‫بخش خصوص��ی در تامین امکان��ات زیربنایی‬ ‫ی گف��ت‪ :‬هم پوش��انی‬ ‫ش��هرک های صنعت�� ‬ ‫صنای��ع مهم تری��ن مزی��ت در واس��پاری امور‬ ‫به تشکل هاس��ت‪ .‬صنعتگ��ران عالق��ه دارند با‬ ‫تجمی��ع صنای��ع همگ��ن در کن��ار یکدیگر از‬ ‫سرمایه گذاری های موازی پرهیز کرده و توسعه‬ ‫صنعت خود را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اس��تفاده از توان تش��کل ها و‬ ‫بخ��ش خصوصی تاثی��ر مثبتی ب��ر تامین مواد‬ ‫اولیه واحدها از نزدیک ترین محل ممکن خواهد‬ ‫داشت‪ .‬همانطور که استفاده از این ظرفیت های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در راه اندازی ش��هرک های‬ ‫صنعتی تخصصی به عنوان یک تجربه موفق در‬ ‫دنیا مطرح است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬توس��عه خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی ک��ه هم��راه با اح��داث ش��هرک های‬ ‫تخصص��ی انج��ام می ش��ود نمون��ه ای دیگر از‬ ‫مشارکت تشکل ها در شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫این ام��ر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫و افزای��ش بازده و میزان به��ره وری انها بوده و‬ ‫ن زمینه اشتغال و‬ ‫تالش می ش��ود با توس��عه ا ‬ ‫ارتقای بازده کاری رش��ته های مختلف صنعتی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫عس��گری ادام��ه داد‪ :‬انتظ��ار م��ی رود همه‬ ‫تش��کل های مرتب��ط در جهت توس��عه تنها به‬ ‫س��خن گفتن و انتق��اد اکتفا نک��رده و در رفع‬ ‫مش��کالت و انجام امور مش��ارکت فعال داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫در فعالیت های اقتصادی در حالی می تواند نتایج‬ ‫موفقی به همراه داش��ته باش��د که دولت نقش‬ ‫نهاد نظارتی داشته و تشکل ها از قدرت اجرایی‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫محمدعلی عسگری‬ ‫اگهی دادخواست و وقت رسیدگی به خانم پری ظفری‬ ‫فعال مجهول المکان‪ ،‬اقای کوروش میرزایی دادخواستی به خواسته مطالبه بطرفیت شما به شورای حل اختالف‬ ‫مجتمع امام (ره) کرمانشاه تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و به کالسه ‪ 786/94‬ثبت و جهت رسیدگی مورخه‬ ‫‪ 95/01/28‬ساعت ‪ 9: 30‬صبح تعیین وقت گردیده چون اقامتگاه شما نامعلوم است علیهذا حسب تقاضای خواهان و‬ ‫دستور شورا مستندا به ماده ‪ 73‬قانون ایین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت روزنامه کثیراالنتشار اگهی و از شما‬ ‫دعوت می شود جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر برای رسیدگی‬ ‫در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید‪.‬‬ ‫اتصال شهرک صنعتی شماره ‪2‬‬ ‫زنجان به اتوبان زنجان ‪ -‬تبریز‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��هرک صنعت��ی ش��ماره دو زنجان ب��ه اتوبان‬ ‫زنجان ‪ -‬تبریز متصل و مس��یر دسترس��ی به ان کوتاه تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان زنجان‪ ،‬ناصر صیدی افزود‪ :‬تمام کارهای‬ ‫اداری اح��داث این راه انجام و دس��تورات الزم از س��وی‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی صادر شده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی این پ��روژه با واگذاری ان به پیمانکار از‬ ‫دو ماه قبل اغاز ش��ده است‪ .‬صیدی اظهار کرد‪ :‬عملیات‬ ‫خاکبرداری و احداث حاشیه های خاکی این مسیر انجام‬ ‫شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬با افزایش دمای هوا عملیات اس��فالت ریزی‬ ‫ای��ن راه ارتباطی نیز اغاز می ش��ود‪ .‬در صورتی که تمام‬ ‫عملیات اجرایی بدون مش��کل پی��ش برود می توان در ‪3‬‬ ‫خرداد سال اینده از این پروژه بهره برداری کرد‪ .‬هم اکنون‬ ‫راه ارتباط��ی ش��هرک صنعتی ش��ماره دو از راه فرعی از‬ ‫حاشیه راه ارتباطی زنجان ‪ -‬ایجرود جدا می شود‪ .‬صیدی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اس��تاندار زنجان دس��تور اضافه ش��دن ‪200‬‬ ‫هکتار به ش��هرک صنعتی شماره دو را صادر کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬با اضافه ش��دن این ‪ 200‬هکتار‪ ،‬مس��احت شهرک‬ ‫صنعتی شماره دو زنجان به ‪ 500‬هکتار می رسد و فضای‬ ‫جدیدی برای ورود سرمایه گذاران فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف‬ ‫مجتمع امام خمینی(ره)‬ ‫‪/12790‬م الف‪12/‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پگاه ش��البافان فرزند عبدالکریم به ش��ماره شناس��نامه‬ ‫‪ 1518‬ص��ادره از اه��واز در مقط��ع رش��ته فیزیک ص��ادره از واح��د دانش��گاهی اهواز با‬ ‫ش��ماره‪ 128710602895‬مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه ازاد اسالمی واحد اهواز به نش��انی اهواز فلکه کارگر‬ ‫(فرهنگ شهر) خیابان کارگر جنوبی کد پستی ‪ 68875‬ـ ‪ 61349‬و صندوق پستی ‪1915‬‬ ‫ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫م��درک فارغ التحصیل��ی اینجان��ب ف��واد غزل��ی فرزن��د علی به ش��ماره شناس��نامه‬ ‫‪ 1820085163‬صادره از خرمش��هر در مقطع فوق دیپلم رش��ته صنایع شیمیایی صادره‬ ‫از واحد دانشگاهی اهواز با شماره ‪ ................‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از‬ ‫یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه ازاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز‬ ‫فلکه کارگر (فرهنگ ش��هر) خیابان کارگر جنوبی کد پستی ‪ 68875‬ـ ‪ 61349‬و صندوق‬ ‫پستی ‪ 1915‬ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139460324009011869‬ـ ‪ 94/10/30‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی یداله اعتمادی‪ ،‬فرزند سهراب بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 168‬صادره از دشتس��تان به ش��ماره ملی ‪ 3520748177‬در شش��دانگ‪ ،‬یکبابخانه به مساحت ‪ 278/4‬مترمربع پالک ‪ 13‬فرعی‬ ‫از ‪ 3395‬اصل��ی مف��روز و مجزی ش��ده از پالک ‪ 3395‬اصلی واقع در بخش دو بوش��هر خریداری از مالک رس��می اقای محمود‬ ‫رستمیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪457212 .‬‬ ‫م الف‪3396:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/11/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/12/9 :‬‬ ‫سهراب خواجه‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ نخستین سفارش‬ ‫ساخت کشتی برای هیوندا‬ ‫کشتی س��ازی کره جنوبی سفارش س��اخت دو کشتی‬ ‫س��وئر ماکس را از یک کش��تیرانی ترک دریافت کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش مانا‪ ،‬ش��رکت کش��تیرانی دیتاس ترکیه سفارش‬ ‫س��اخت دو کشتی تانکرسوئزماکس به ظرفیت ‪ ۱۵۸‬هزار‬ ‫‪ DWT‬را به ش��رکت کشتی سازی هیوندای داد‪ .‬قرارداد‬ ‫ساخت این کشتی ها به ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر می رسد‬ ‫و زمان تحویل انها سال ‪۲۰۱۸‬م تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کشتی س��ازی در ژانوی��ه موفق ب��ه دریافت هیچ‬ ‫گونه س��فارش س��اختی نش��د و این نخس��تین سفارش‬ ‫برای کشتی س��ازی هیوندایی در س��ال ‪۲۰۱۶‬م محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مجموع ‪ 3‬کشتی س��از برت��ر کره جنوبی از‬ ‫کاهش چشمگیر درامدهای خود خبر دادند به طوری که‬ ‫کشتی سازی ‪ HHI‬از ضرر ‪ 1/13‬میلیارد دالری خود در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۵‬م خبر داد‪ .‬این میزان در سال ‪۲۰۱۴‬م برای‬ ‫این ش��رکت به ‪ 1/84‬میلیارد دالر رسید‪ .‬فروش شرکت‬ ‫هیوندایی در مقایسه با سال ‪۲۰۱۴‬م‪ 12/1 ،‬درصد و ضرر‬ ‫ناشی از هزینه های عملیاتی این شرکت نیز ‪ 52/6‬درصد‬ ‫کاهش داشت‪ .‬سال ‪۲۰۱۵‬م به گفته مقامات این شرکت‬ ‫سال سختی برای شرکت هیوندایی محسوب شد که دلیل‬ ‫اصل��ی ان بهای پایین نفت و رش��د پایین اقتصاد جهانی‬ ‫عنوان می شود‪.‬‬ ‫فعالیت های مغز رصد می شود‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫سهم ‪23‬درصدی صنایع شیمیایی از درامدهای افریقای جنوبی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ نخستین فناوری‬ ‫نمایشگر کالم شفاهی‬ ‫یک ش��رکت ژاپنی نخس��تین فن��اوری جه��ان را که به‬ ‫کارب��ران اجازه می دهد کلمات شفاهی ش��ان را با کش��یدن‬ ‫انگشت ش��ان روی نمایش��گر ی��ک تبل��ت یا تلف��ن همراه‬ ‫هوش��مند نمایش دهند‪ ،‬تولید کرده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫شرکت میتسوبیشی الکتریک مدعی شده که فناوری لمس‬ ‫و شناس��ایی صدا را برای ساخت نرم افزاری ترکیب کرده که‬ ‫امیدوار است بر معلولیت های شنوایی و موانع زبانی غلبه کند‪.‬‬ ‫کاربران برای اس��تفاده از این فناوری که توسط پلتفرم های‬ ‫اندروید پش��تیبانی می ش��ود باید برای مدتی مشخص روی‬ ‫نمایشگر فشار وارد کرده و سپس انگشت را در زمان صحبت‬ ‫کردن روی س��طح حرکت دهند‪ .‬کلمات ش��فاهی در پشت‬ ‫انگشت در حال حرکت روی نمایشگر ظاهر شده و از همان‬ ‫مسیر – چه به ش��کل صاف چه منحنی – تبعیت می کند‪.‬‬ ‫زمانی که صفحه دو بار فشار داده شود‪ ،‬سیستم متن نوشته‬ ‫ش��ده را تحلیل ک��رده و حتی ان را بلن��د خوانده یا به ‪10‬‬ ‫زبان مختلف ژاپنی‪ ،‬انگلیس��ی‪ ،‬اس��پانیایی‪ ،‬چینی‪ ،‬کره ای‪،‬‬ ‫المانی‪ ،‬س��وئدی‪ ،‬فرانس��وی‪ ،‬ایتالیایی و لهس��تانی ترجمه‬ ‫می کند‪ .‬این ش��رکت انتظار دارد فناوری نوظهورش به افراد‬ ‫دارای مشکالت شنوایی و همچنین گردشگران کمک کند‪.‬‬ ‫ش��رکت میتسوبیشی که هنوز درباره زمان ارائه این فناوری‬ ‫به بازار تصمی م نگرفته به دنبال ش��راکت با موسسات خاص‬ ‫از جمله دانش��گاه ها برای ازمایش این نرم افزار اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت قصد دارد تا پایان سال مالی اینده که مصادف با ‪31‬‬ ‫مارس ‪ 2017‬در ژاپن اس��ت‪ ،‬کار ازمایش این فناوری را به‬ ‫پایان رسانده و ان را به زودی تجاری سازی کند‪.‬‬ ‫ «سامسونگ»‬ ‫کفش هوشمند ساخت‬ ‫شرکت سامسونگ نوعی کفش هوشمند تولید کرد ه که‬ ‫با توجه به سیس��تم هوشمندی که داخل ان به کار رفته‬ ‫است‪ ،‬تعادل هوشمندی را برای ورزشکاران برقرار می کند‬ ‫و ف��رد می تواند حرکات پای خود را با قهرمانان مقایس��ه‬ ‫کند‪ .‬به گزارش انا‪ ،‬موج استفاده از فناوری های پوشیدنی‬ ‫از قبیل ساعت ها و دستبندهای هوشمند بازار فناوری های‬ ‫مدرن و هوش��مند را در س��ال های اخیر رونق داده است‪.‬‬ ‫این کفش در «ازمایشگاه خالقانه» سامسونگ تولید شده‬ ‫و به عنوان یک محصول موفق شناخته می شود‪ .‬هر لنگه از‬ ‫این کفش مجهز به حسگرهای فشاری‪ ،‬انتقال دهنده های‬ ‫بلوتوثی و باتری هایی اس��ت که داخل کفی خارجی کفش‬ ‫تعبیه شده اند‪ .‬به این طریق‪ ،‬کفش می تواند نیروی وارد بر‬ ‫هر نقطه از پا را اندازه گیری و تعادل راس��ت و چپ و جلو‬ ‫عقب پا و نیز تماس با زمین را مش��خص کند‪ .‬اندازه گیری‬ ‫تمام این معیارها‪ ،‬شاخص مهمی در عملکرد بهتر بدن به‬ ‫ویژه در ورزش گلف به شمار می رود‪ .‬اطالعات جمع اوری‬ ‫ش از طریق نرم افزاری مش��خص به گوش��ی‬ ‫ش��ده از کف ‬ ‫هوشمند یا تبلت انتقال می یابد‪ .‬نرم افزار مخصوص مجهز‬ ‫ب��ه پلتفرم و ابزار هدایتگر یکپارچه اس��ت که با داش��تن‬ ‫قابلی��ت ضبط تصاویر‪ ،‬لحظ��ه به لحظه عملک��رد پاها را‬ ‫ارزیاب��ی می کند و اطالعات واقعی و مربوط را روی صفحه‬ ‫نمایشگر نشان می دهد‪ .‬کاربر می تواند اطالعات ضبط شده‬ ‫از طری��ق نرم افزار را به طور جداگان��ه و برای ورزش های‬ ‫ل در ورزش گلف که‬ ‫مختلف تفس��یر کند‪ .‬به عنوان مث��ا ‬ ‫تغییر وزن از پایی به پای دیگر از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تغییر وزن به طور طبیعی و با یک چرخش موزون‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این نرم افزار به ورزشکار اجازه می دهد که‬ ‫اطالعات عملکرد خود را با ورزش��کاران حرفه ای مقایسه‬ ‫کند و به نوعی مربی خودش باشد‪.‬‬ ‫پژوهش��گران امریکایی موفق ش��دند با اس��تفاده از گرافن روش��ی را برای ساخت‬ ‫حسگرهای مغزی ارائه کنند‪ .‬با این روش می توان حسگرهایی با قابلیت رصد عملکرد‬ ‫مغز ساخت و در نهایت امکان شناسایی و درمان بیماری هایی نظیر افسردگی را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬با استفاده از این روش می توان حسگرهای بسیار کوچکی ساخت که ابعاد انها به‬ ‫حدی است که می تواند سیگنال های مغز را رصد کند‪.‬‬ ‫در سال ‪2015‬‬ ‫میالدی کشور‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫‪ 490‬میلیارد‬ ‫دالر تولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫داشت که ‪32‬‬ ‫درصد ان سهم‬ ‫صنعت بود‬ ‫صنایع پتروش��یمی در س��ال ‪ 2011‬میالدی‬ ‫توانس��ت ‪23‬درص��د از درامده��ای حاصل از‬ ‫صنعت را در افریقای جنوبی به خود اختصاص‬ ‫دهد و زمینه اش��تغال را ب��رای ‪ 200‬هزار نفر‬ ‫فراه��م کن��د‪ .‬در حال حاضر صنایع باالدس��تی‬ ‫پتروشیمی این کشور توانسته به سرعت مراحل‬ ‫توس��عه یافتگی را پشت س��ر بگذارد و به قدرت‬ ‫صادراتی در این زمینه دست یابد‪ ،‬با این حال با‬ ‫وجود تنوع در صنایع پایین دستی‪ ،‬هنوز در این‬ ‫بخش از صنایع پتروش��یمی به توسعه نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتص��اد افریق��ای جنوبی پ��س از نیجریه به‬ ‫عنوان دومین اقتصاد بزرگ قاره افریقا شناخته‬ ‫می شود‪ .‬این کشور با جمعیت ‪ 44‬میلیون نفری‬ ‫خود به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای قاره‬ ‫افریقا در س��ال ‪ 2015‬میالدی توانست به رقم‬ ‫تولی��د ناخالص داخل��ی ح��دود ‪ 490‬میلیارد‬ ‫دالر دس��ت یابد‪ .‬در این میان صنعت با س��هم‬ ‫‪ 32‬درص��دی خ��ود‪ ،‬نقش قاب��ل توجهی را در‬ ‫دستیابی به این رقم ایفا کرده است‪.‬‬ ‫ن��ام افریق��ای جنوبی ب��ه عن��وان بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��ده پالتی��ن‪ ،‬طال و ک��روم در جهان‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت؛ این کش��ور عالوه بر این‬ ‫در صنایعی همچون مونت��اژ خودرو‪ ،‬فلزکاری‪،‬‬ ‫تولید ماش��ین االت‪ ،‬منس��وجات‪ ،‬صنایع اهن‬ ‫و ف��والد‪ ،‬مواد ش��یمیایی‪ ،‬تولید ک��ود‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی و تعمیر کشتی های تجاری فعالیت های‬ ‫قابل توجهی انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم صنایع در افزایش درامد‬ ‫در حال حاضر طالی این کش��ور توانسته ‪40‬‬ ‫درص��د از صادرات افریقای جنوب��ی را به خود‬ ‫اختص��اص دهد‪ .‬بیش��تر محص��والت صادراتی‬ ‫افریقای جنوب��ی از مواردی مانند طال‪ ،‬پالتین‪،‬‬ ‫ک��روم‪ ،‬فلزات و م��واد معدنی‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات تش��کیل ش��ده که بی��ش از همه به‬ ‫کشورهای المان‪ ،‬چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬ژاپن و عربستان‬ ‫صادر می ش��وند‪ .‬از س��وی دیگر این کش��ور با‬ ‫ف همچنان مواردی‬ ‫وجود ورود به صنایع مختل ‬ ‫ازجمله فراورده های نفتی‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬مواد‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬دارو و مواد غذایی را از کش��ورهای‬ ‫ژاپن‪ ،‬امریکا‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬چین و هلند وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫افریقای جنوبی به عنوان یکی از ‪ 5‬عضو گروه‬ ‫بریکس توانسته نظر بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫خارجی را به سوی صنایع خود جلب کند‪ .‬بنابر‬ ‫اماری که از درامد صنایع این کش��ور به دست‬ ‫امده‪ ،‬مشخص شده اس��ت که در سال ‪2013‬‬ ‫می�لادی صنایع تولیدی ب��ا ‪ 300‬میلیارد دالر‬ ‫بیشترین س��هم و شیالت و کش��اورزی با ‪97‬‬ ‫میلیارد دالر کمترین سهم را در تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی افریق��ای جنوب��ی به خ��ود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬بخش کشاورزی در افریقای جنوبی سهم‬ ‫عم��ده ای از درامده��ای این کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬به طور تقریبی می توان‬ ‫گفت یک هزار تعاونی کش��اورزی در سراس��ر‬ ‫افریقای جنوبی وجود دارد و صادرات کشاورزی‬ ‫‪ ۸‬درص��د از ص��ادرات کل این کش��ور را در ‪۵‬‬ ‫سال گذشته به خود اختصاص داده است‪ .‬اما با‬ ‫وجود درامد باالی صنعت و س��هم ان در تولید‬ ‫ناخالص داخلی افریق��ای جنوبی‪ ،‬این بخش از‬ ‫اقتصا د س��هم ناچیزی در اش��تغالزایی افریقای‬ ‫جنوبی ایفا کرده اس��ت‪ .‬ب��ا وجود هزینه پایین‬ ‫انس��انی در حال حاضر تنها ‪ 13‬درصد از‬ ‫ ‬ ‫نیروی‬ ‫نیروی انس��انی این کش��ور در صنایع افریقای‬ ‫جنوبی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع زیر س�اختی‪ ،‬راه دستیابی به‬ ‫توسعه‬ ‫جفری ساکس‪ ،‬استاد اقتصاد افریقایی درباره‬ ‫صنایع افریقای جنوبی معتقد اس��ت که توجه‬ ‫به صنایع زیرس��اختی و پر کردن ش��کاف های‬ ‫موجود تنها راه توسعه صنعتی افریقای جنوبی‬ ‫و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به شمار‬ ‫می اید و می گوید‪ :‬افریقای جنوبی برای رسیدن‬ ‫به توس��عه نیازمند رشد اقتصادی ‪ 10‬درصدی‬ ‫اس��ت که باید در بازه زمانی ‪ 15‬سال اینده به‬ ‫ان دست یابد‪ .‬تنها راه این کشور برای دستیابی‬ ‫م تمرک��ز بر پروژه ه��ای زیربنایی و‬ ‫ب��ه این رق ‬ ‫زیرساختی است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو یک��ی از مهم ترین بخش های‬ ‫صنای��ع افریق��ای جنوبی به ش��مار می اید که‬ ‫توانس��ته اس��ت ‪ 10‬درصد از صادرات صنعتی‬ ‫و ح��دود ‪ 8‬درص��د از س��هم تولی��د ناخالص‬ ‫داخل��ی ای��ن کش��ور را ب��ه خ��ود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر بیش از ‪ 36‬هزار نفر در صنایع‬ ‫خودرو افریقای جنوبی مشغول به کار هستند و‬ ‫توانس��ته اند به تولید جهانی ‪ 73‬میلیون خودرو‬ ‫در س��ال دس��ت یابند‪ .‬در سال ‪ 2007‬میالدی‬ ‫اعالم ش��د از میان خودرو های صادراتی تولید‬ ‫افریق��ای جنوبی ‪ 29‬درصد به ژاپن‪ 20 ،‬درصد‬ ‫تولید پالستیک سازگار با محیط زیست‬ ‫اسید پلی الکتیک یک جایگزین برای مواد پتروشیمی‬ ‫در تولید پالس��تیک اس��ت‪ .‬روش های فعل��ی تولید این‬ ‫ماده پرهزینه بوده و با ضایعات زیادی همراه اس��ت‪ .‬حال‬ ‫پژوهش��گران در دانش��گاه «لوون» بلژیک روشی جدید‬ ‫برای ساده س��ازی تولید پالستیک از اسید پلی الکتیک و‬ ‫کاهش ضایعات ناشی از ان ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش انا ب��ه نقل از رویترز‪ ،‬میش��ل دوس��یلیه‪،‬‬ ‫لوون می گوید‪« :‬به‬ ‫سرپرس��ت گروه پژوهشی دانش��گاه ‬ ‫ج��ای اس��تفاده از فراین��د دو مرحل��ه ای از فرایند یک‬ ‫مرحله ای اس��تفاده می شود‪ .‬فرایند جدید در ‪ 100‬درجه‬ ‫سانتی گراد پایین تر عمل می کند‪ .‬میزان بهره وری بسیار‬ ‫باالت��ر و محصول نیز بس��یار پاک تر اس��ت ب ه طوری که‬ ‫محصوالت جانبی تولید نمی شود زیرا دما بسیار پایین تر‬ ‫اس��ت»‪ .‬اس��ید پلی الکتیک از منابع تجدیدپذیر ش��امل‬ ‫ش��کر موجود در ذرت و نیشکر به دس��ت می اید‪ .‬فرایند‬ ‫تخمیر‪ ،‬ش��کر را به اسید الکتیک تبدیل می کند که ماده‬ ‫اولیه برای اس��ید پلی الکتیک اس��ت‪ .‬فرایند تولید اسید‬ ‫پلی الکتی��ک به دلی��ل مراحل میانی پرهزینه اس��ت اما‬ ‫دوسیلیه می گوید که این مراحل را حذف کرده است‪ .‬در‬ ‫روش سنتی تولید‪ ،‬اس��ید الکتیک به داخل یک راکتور‬ ‫تزریق و در دمای زیاد و در ش��رایط خ�لا به نوعی ماده‬ ‫تبدیل می شود که بلوک های تشکیل دهنده پالستیک از‬ ‫اسید پلی الکتیک هستند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دریافته ان��د با اس��تفاده از زئولیت تولید‬ ‫اس��ید پلی الکتی��ک ب��ا کیفیت و س��رعت ب��اال و صرف‬ ‫هزینه به مرات��ب کمتری انجام می ش��ود‪ .‬زئولیت نوعی‬ ‫کاتالیست پرکاربرد است که پر از خلل و فرج است‪ .‬اسید‬ ‫پلی الکتیک در محیط های خاص پس از چند سال از بین‬ ‫می رود در حالی که می توان ان را در صنایع بازیابی کرد‪.‬‬ ‫بنابراین برای مصارف پزش��کی مناس��ب است‪ .‬در ضمن‬ ‫یکی از چند نوع پالس��تیک مناس��ب ب��رای چاپگرهای‬ ‫سه بعدی است‪ .‬دوس��یلیه می گوید‪ :‬بازده این فرایند ‪۸۵‬‬ ‫درصد است درحالی که این رقم برای دیگر انواع مواد بین‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد است‪ .‬به گفته او‪ ،‬مواد باقیمانده در روش‬ ‫سنتی ضایعات محسوب می شو د در حالی که روش جدید‬ ‫می توان��د ‪ ۱۵‬درصد ضایعات را بازیافت کرده و دوباره به‬ ‫راکتور بازگرداند‪.‬‬ ‫امتیاز اس��تفاده از این روش به تازگی به یک ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی فروخته ش��ده ت��ا ان را در مقیاس صنعتی‬ ‫به کار ببرد‪.‬‬ ‫به استرالیا‪12 ،‬درصد به انگلیس و ‪ 11‬درصد به‬ ‫امریکا صادر می شود‪.‬‬ ‫صنایع ش��یمیایی را نیز می ت��وان یکی دیگر‬ ‫از صنای��ع مهم این کش��ور افریقایی دانس��ت‬ ‫که در طیف وس��یعی از تولید س��وخت تا مواد‬ ‫پالس��تیکی و دارویی گس��ترده ش��ده است به‬ ‫همی��ن دلیل ای��ن صنعت را می ت��وان یکی از‬ ‫صنایع کلی��دی و پای��ه ای در افریقای جنوبی‬ ‫نامی��د‪ .‬در س��ال ‪ 2011‬می�لادی این صنعت‬ ‫توانس��ت ‪ 23‬درص��د از درامده��ای حاصل از‬ ‫صنعت را در افریقای جنوبی به خود اختصاص‬ ‫دهد و زمینه ایجاد اش��تغال را برای ‪ 200‬هزار‬ ‫نف��ر فراهم کن��د‪ .‬این کش��ور در بخش صنایع‬ ‫باالدستی پتروشیمی توانسته به سرعت مراحل‬ ‫توس��عه یافتگی را پشت س��ر بگذارد و به قدرت‬ ‫صادراتی در این زمینه دست یابد‪ ،‬با این حال با‬ ‫وجود تنوع در صنایع پایین دستی‪ ،‬هنوز در این‬ ‫بخش از صنایع پتروش��یمی به توسعه نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر دومین اقتص��اد بزرگ‬ ‫افریقا به لطف دسترس��ی فراوان به زغال سنگ‬ ‫و همچنین دسترسی به فرایند پیشرو توانسته‬ ‫است به راحتی در زمینه تولید اتیلن و پروپیلن‬ ‫به موفقیت برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنایع پالستیک‬ ‫در بخ��ش صنایع پالس��تیکی نی��ز افریقای‬ ‫جنوبی با تکیه بر ش��رکت های کوچک توانسته‬ ‫اس��ت ب��ه فعالیت های خود توس��عه ببخش��د‪.‬‬ ‫در حال حاضر صنعت پالس��تیک ‪ 0/6‬درصد از‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی و ‪ 3‬درصد از درامدهای‬ ‫صنعتی این کش��ور را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫و توانس��ته موجب��ات ایجاد اش��تغال برای ‪33‬‬ ‫هزار نفر از ش��هروندان افریقایی را فراهم کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر صنایع پالستیک افریقای جنوبی‬ ‫در بخش هایی از جمله تولید تجهیزات خودرو‪،‬‬ ‫تجهی��زات پزش��کی و بس��ته بندی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫س��اختمانی از جمله لوله‪ ،‬کفپ��وش‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ب��رق و الکترونیک فعال اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫صنای��ع فناوری اطالع��ات و ارتباطات افریقای‬ ‫جنوبی (ای س��ی تی) نیز به ثبات رس��یده و به‬ ‫یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین صنایع در این‬ ‫کشور افریقایی تبدیل شده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫این کش��ور با تکیه بر توسعه فناوری اطالعات‬ ‫توانسته است در خدمات بانکداری الکترونیکی‬ ‫و تولی��د نرم افزاره��ای تلف��ن همراه توس��عه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫مقامات افریق��ای جنوبی با ایجاد و توس��عه‬ ‫ش��هرک های «ای سی تی» در شهرهای کلیدی‬ ‫ن توانس��ته اند‬ ‫افریقای جنوبی از جمله کیپ تاو ‬ ‫دروازه جهان��ی دنی��ای دیجیت��ال را ب��ه روی‬ ‫کشور خود بگش��ایند‪ .‬بنابر امار و ارقام‪ ،‬توسعه‬ ‫نرم اف��زاری در کیپ تاون توانس��ته چش��م انداز‬ ‫اقتص��ادی خوب��ی را برای افریق��ای جنوبی به‬ ‫هم��راه اورد ب ه ط��وری که در ب��ازه زمانی ‪ 10‬‬ ‫سال گذشته سرمایه گذاری های بخش فناوری‬ ‫اطالعات در این کش��ور به بی��ش از ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالر افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬انچ��ه در این میان‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬این اس��ت ک��ه در بخش فناوری‬ ‫اطالع��ات افریق��ای جنوب��ی س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی از کش��ورهای امریکا‪ ،‬الم��ان‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫بلژیک و انگلیس حضور دارند‪.‬‬ ‫با توجه به این گزارش به نظر می رسد افریقای‬ ‫جنوب��ی به عنوان یکی از اعضای بریکس عالوه‬ ‫بر صنایع پتروش��یمی توانسته است در صنایع‬ ‫فن��اوری اطالعات نیز به خوبی قدرتنمایی کند‬ ‫و با جذب سرمایه گذاران خارجی از کشورهای‬ ‫امریکایی و اروپایی به پایگاهی محکم در زمینه‬ ‫فناوری های دیجیتال در افریقا تبدیل شود‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Southafrica‬‬ ‫‪MBendi‬‬ ‫تولید ماده شیشه ای برای ترمیم دندان‬ ‫گروهی از پژوهشگران دانشگاه اورگان در ایاالت متحده‬ ‫موفق به اس��تفاده از نوعی شیش��ه بیواکتیو ش��دند که در‬ ‫نهای��ت ب��ه افزایش عمر م��اده کامپوزیتی وی��ژه پر کردن‬ ‫دن��دان می انجامد‪ .‬به گزارش جام جم انالین‪ ،‬افزایش عمر‬ ‫مواد کامپوزیتی وی��ژه پرکردن دندان از مهم ترین اقدامات‬ ‫برای افزایش کیفیت درمان دندانپزش��کی اس��ت‪ .‬هر سال‬ ‫فق��ط در ایاالت متح��ده بیش از ‪ 122‬میلی��ون دندان پر‬ ‫می ش��ود‪ .‬از انجا که هر دندان در س��ال بیش از ‪ 600‬هزار‬ ‫بار عم��ل جویدن را انجام می دهد‪ ،‬عمر مفید بس��یاری از‬ ‫مواد کامپوزیتی ویژه پرکردن دندان فقط ‪6‬س��ال است‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬یافته جدید این دانشمندان در استفاده از نوعی‬ ‫شیش��ه که تعاملی سازنده با بدن دارد‪ ،‬می تواند اینده این‬ ‫حوزه از پزش��کی را متحول کند‪ .‬چند دهه است که از این‬ ‫نوع شیش��ه در درمان برخی مشکالت مربوط به استخوان‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬باکتری های موجود در دهان که سبب‬ ‫ایجاد پوس��یدگی دندان می ش��و د روی این ماده شیشه ای‬ ‫تاثی��ری نداش��ته و احتم��ال اینکه روی این م��اده کلونی‬ ‫تش��کیل داده و تکثیر شود نیز بسیار اندک است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل عمر این ماده به مراتب بیش��تر از م��واد کامپوزیتی‬ ‫رایج برای پرکردن دندان است‪ .‬شیشه بیواکتیو که ماده ای‬ ‫ت از ترکیباتی نظیر اکس��ید سیلیس��یوم‪،‬‬ ‫پودر مانند اس�� ‬ ‫اکس��ید کلسیم و نیز اکسید گوگرد س��اخته می شود‪ .‬این‬ ‫م��اده به گونه ای اس��ت که بدن متوجه حضور ان ش��ده و‬ ‫می تواند نس��بت ب��ه حضورش واکنش ده��د‪ .‬در حالی که‬ ‫مواد دیگر کامپوزیتی اینگونه نبوده و بدن واکنشی به انها‬ ‫ندارد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬شیش��ه بیواکتیو بسیار سخت است و‬ ‫می تواند جایگزین مواد شیش��ه ای شود که در حال حاضر‬ ‫در برخی پلیمرهای ویژه پرکردن دندان موجود است‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالت رایج در زمینه پرکردن دندان‪ ،‬ادامه پوسیدگی‬ ‫پ��س از پرش��دن دندان اس��ت‪ .‬در واقع ادامه پوس��یدگی‬ ‫از نقط��ه اتصال م��اده پرکننده ب��ا دن��دان را در اصطالح‬ ‫«پوسیدگی ثانویه» می نامند‪ .‬با وجود این‪ ،‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد عم��ق نفوذ باکتری ها در س��طح رابط بین دندان‬ ‫و م��اده پرکننده دارای شیش��ه بیواکتیو به مراتب کمتر از‬ ‫س��ایر مواد کامپوزیتی دیگر است‪ .‬به کالمی دیگر‪ ،‬اینگونه‬ ‫می توان نتیجه گیری کرد که اس��تفاده از شیش��ه بیواکتیو‬ ‫در س��اخت مواد کامپوزیتی ویژه پرک��ردن دندان می تواند‬ ‫سرعت روند پوسیدگی ثانویه را به طور قابل توجهی کاهش‬ ‫دهد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬اس��تحکام این ماده به گونه ای است که‬ ‫عمر ماده قرار گرفته در دندان نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قطعه سازان بر اساس ارزیابی خودروسازان رتبه بندی می شوند‬ ‫‪25‬‬ ‫مشارکت «ویزا»‪« ،‬هوندا» و «پارک ویز» به درون خودرو ها می اید‬ ‫‪« 26‬تراکم فروشی» کاهش می یابد‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫با برداشته شدن تحریم های بانکی در صنعت خودرو رخ داد‬ ‫گشایش سوئیفت دست کاسبان تحریم را بست‬ ‫تحری��م س��وئیفت ایران در ‪ 4‬س��ال گذش��ته‬ ‫جوالنگاه دیگری برای کاس��بان تحریم بود تا با‬ ‫نفوذ واسطه ای خود در این کارزار یکه تازی کنند‬ ‫و قیمت کاالهایی نظیر خودرو را به نفع خود باال‬ ‫و باالتر ببرند اما اینک با برقراری س��وئیفت عمر‬ ‫جوالن س��ودجویان به سر ا مده و احتمال می رود‬ ‫ب��ا اتصال بانک های ایرانی به ش��بکه س��وئیفت‬ ‫هزینه ه��ای تولید کاهش یاب��د و قیمت خودرو‬ ‫پایین بیاید‪.‬‬ ‫در دوران تحری��م که بانک ها هم از ترکش ان‬ ‫بی نصیب نبودند‪ ،‬برخی صرافی ها برای تس��هیل‬ ‫ارتباط خودروسازان و قطعه سازان با شرکت های‬ ‫خارجی برای واردات و صادرات خودرو یا قطعات‬ ‫و همچنی��ن خرید مواد اولیه وارد عرصه ش��دند‬ ‫و ب��ه گفته فع��االن این صنع��ت از اب گل الود‪،‬‬ ‫ماهی صید کردند؛ صیادان��ی که برای پر کردن‬ ‫جیب جامعه اقلیت خود‪ ،‬چش��م به خالی کردن‬ ‫جیب اکثریت مردم ای��ران دوختند و با دریافت‬ ‫حق الزحمه های باال‪ ،‬بازار سیاه را سیاه تر کردند‪.‬‬ ‫حال که تحریم ها برداشته و ایران به سوئیفت‬ ‫(جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) وصل‬ ‫ش��ده‪ ،‬تولیدکنن��دگان و وارد کنن��دگان خودرو‬ ‫عالوه بر کاهش هزینه های خود با اطمینان خاطر‬ ‫سرمایه گذاری می کنند زیرا سرمایه شان دیگر در‬ ‫کمین سودجویان نیس��ت و به راحتی می توانند‬ ‫به دایره ارتباطات جهانی خود وسعت بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه های تولید‬ ‫در همین حال استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی در گفت وگو با‬ ‫به برخی‬ ‫زوایای تاریک و روش��ن تحریم س��وئیفت اشاره‬ ‫ک��رد و توضی��ح داد‪ :‬هرگون��ه خری��د و فروش‪،‬‬ ‫انتق��ال وجه و ‪ ...‬باید توس��ط س��وئیفت (جامعه‬ ‫جهان��ی ارتباطات مالی بین بانکی) انجام ش��ود‬ ‫که متاس��فانه در دوران تحریم این ارتباط قطع‬ ‫ش��د و ب��رای بانک ها تعام��ل مال��ی بین المللی‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬حال در ش��رایط فعل��ی و اتصال‬ ‫به س��وئیفت‪ ،‬جریان جدیدی برای بانک ها ایجاد‬ ‫می شود و تجارت خارجی که مجرای اصلی ان از‬ ‫ط بانک های کشور با این مرکز است‪،‬‬ ‫طریق ارتبا ‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫امراهلل امینی نقش صرافی ها را در زمان تحریم‬ ‫س��وئیفت پررنگ توصیف کرد و گفت‪ :‬در دوران‬ ‫تحریم به دلیل محدود ش��دن بانک ها‪ ،‬صرافی ها‬ ‫وارد عرصه ش��دند و با دریافت حدود ‪ 30‬درصد‬ ‫بهره تعامالت مالی بین المللی را برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫درص��د کارمزد و به��ره بانک ها بس��یار ناچیز و‬ ‫کم اس��ت‪ ،‬به گونه ای که نمی ت��وان ان را با بهره‬ ‫دریافتی از سوی صرافی ها مقایسه کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با باز ش��دن س��وئیفت‪ ،‬عالوه‬ ‫بر کاهش هزینه ها‪ ،‬حق��وق مصرف کنندگان نیز‬ ‫رعایت می ش��ود زی��را زمان تحری��م واردکننده‬ ‫در تعامل با صرافی ه��ا ناگزیر به پرداخت نقدی‬ ‫مبالغ بود اما در ش��رایط فعل��ی بانک ها با توجه‬ ‫ب��ه ضمانت هایی که در دس��ت دارن��د‪ ،‬خدماتی‬ ‫ارائه می دهند‪ .‬به باور این استاد دانشگاه‪ ،‬بیشتر‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫بانک های کش��ور با سوئیفت در ارتباط هستند و‬ ‫اکنون می توانند بدون واسطه به صورت مستقیم‬ ‫تعام��ل با ای��ن مرک��ز را از س��ر بگیرند که این‬ ‫مس��ئله در تسهیل بخش��ی به واردات و صادرات‬ ‫و همچنین کاهش قیمت تمام شده یک محصول‬ ‫حتی خودرو تاثیر مستقیم خواهد داشت‪.‬‬ ‫امین��ی ب��ا بی��ان اینکه گش��ایش س��وئیفت‬ ‫امنیت خاط��ر ب��رای صنعتگران و تاج��ران را به‬ ‫هم��راه دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در تعامل ب��ا صرافی ها‬ ‫احتمال از دست دادن تمام مبلغ پرداختی وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬در حالی که با ورود بانک ها این مش��کل‬ ‫از میان برداش��ته می شود‪ .‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫محدودیت های مال��ی بین المللی وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫هزینه های واردات خودرو نیز کاهش می یابد‪ .‬در‬ ‫صنع��ت خودرو واردات به کش��ور در زمینه های‬ ‫مختلفی نظیر خودرو کام��ل‪ ،‬قطعات منفصل و‬ ‫مواد اولیه انجام می ش��ود ک��ه اکنون با ارتباطی‬ ‫که دوباره بین بانک های کشور و سوئیفت برقرار‬ ‫ش��ده‪ ،‬نی��از خودروس��ازان در بخ��ش واردات با‬ ‫دسترس��ی راحت تر برطرف خواهد ش��د که این‬ ‫موضوع عالوه بر کاهش هزینه های تمام شده به‬ ‫صنعتگران این حوزه اطمینان خاطر می دهد که‬ ‫سرمایه شان از بین نمی رود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگرچه با گش��ایش س��وئیفت‬ ‫و کاه��ش هزینه های بانکی انتظ��ار پایین امدن‬ ‫قیمت تمام شده خودرو وجود دارد اما از انجایی‬ ‫ک��ه عناص��ر مختلفی قیم��ت خ��ودرو را تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬با باز ش��دن س��وئیفت نمی توان انتظار‬ ‫داشت قیمت خودرو به سرعت کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹دست دالالن کوتاه می شود‬ ‫کاهش قیمت خ��ودرو به دلی��ل پایین امدن‬ ‫هزینه تمام ش��ده تولید امری است که مردم به‬ ‫دلیل گشایش س��وئیفت‪ ،‬انتظارش را می کشند‪.‬‬ ‫موضوعی که یک کارش��ناس اقتص��ادی نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به ان اشاره و اظهار کرد‪ :‬قطع‬ ‫سوئیفت و ارتباط بانک های کشور با این مرکز به‬ ‫همان اندازه که قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات‬ ‫را افزایش داده‪ ،‬این انتظ��ار را به وجود می اورد‬ ‫که هزینه ها به هم��ان میزان کاهش پیدا کند و‬ ‫خودروسازان نیز قیمت محصوالت خود را پایین‬ ‫بیاورن��د زیرا پایی��ن اوردن قیمت فضای رقابتی‬ ‫را برای خودروس��ازان کش��ور در عرصه داخلی و‬ ‫خارجی رقابتی تر می کند‪.‬‬ ‫بهن��ام ملک��ی اضافه ک��رد‪ :‬برقرای س��وئیفت‬ ‫و تعام��ل بانک های کش��ور با ای��ن مرکز به طور‬ ‫طبیع��ی هزینه های قطع تعامل ه��ای بانکی که‬ ‫هزینه های مبادله پول برای خرید کاال و خدمات‬ ‫را افزایش می داد‪ ،‬کمتر می کند‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫خودروسازانی که در دوران تحریم یکی از دالیل‬ ‫گران ش��دن قیمت خودروهای داخلی را وابسته‬ ‫به بس��تن سوئیفت می دانستند اکنون باید اعالم‬ ‫کنند که چن��د درصد از گرانی ب��ه این موضوع‬ ‫اختصاص داشته و به همان میزان قیمت خودرو‬ ‫را پایی��ن بیاورند‪ .‬وی در ادامه به نقش برقراری‬ ‫سوئیفت بر قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬باز ش��دن سوئیفت به همان اندازه که بر‬ ‫کاهش هزینه های تمام شده خودروهای داخلی‬ ‫اثر می گذارد‪ ،‬به همان نسبت روی قیمت واردات‬ ‫خودرو نیز نقش دارد‪ .‬اگرچه کشورهای خارجی‬ ‫برای فروش محصوالت مصرفی خود تس��هیالتی‬ ‫درنظ��ر می گیرند تا هزینه ها را پوش��ش دهند و‬ ‫بازار خود را از دس��ت ندهن��د‪ ،‬به گونه ای که در‬ ‫دوران تحریم نیز به این موضوع توجه داش��تند‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د این گش��ایش روی قیمت‬ ‫خودروهای وارداتی نیز اثر می گذارد‪.‬‬ ‫به باور ملکی در دوران تحریم‪ ،‬دالل های داخلی‬ ‫و خارجی و همچنین انتقال دهندگان بازار را در‬ ‫دست گرفتند که اکنون دست انها کوتاه می شود‬ ‫و بانک هایی که وظیفه نقل و انتقال پول در عرصه‬ ‫بین الملل��ی را دارند‪ ،‬از وضعیت بهتری برخوردار‬ ‫تسهیالت بانکی و لیزینگ در دستور کار صنعت خودرو‬ ‫خودروس��ازهای داخل��ی امس��ال باید ب��ه روایتی یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار دس��تگاه و به روایت��ی دیگر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو تولید می کردند اما سخنگوی‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو اعالم کرد ک��ه تا پایان‬ ‫امس��ال تولید خودرو به یک میلیون دس��تگاه نمی رسد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان داخلی سال گذش��ته حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو تولید کردند و بر اس��اس چشم اندازی‬ ‫که برای این صنعت تدوین شده است‪ ،‬باید تولید خودرو‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده ب��ه ‪ ۳‬میلیون دس��تگاه افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬ساس��ان قربانی در گفت وگو با ایرنا به دالیل تحقق‬ ‫نیافت��ن برنامه تولید در س��ال ‪ ۹۴‬پرداخت و گفت‪ :‬چند‬ ‫عامل دس��ت به دست هم داد که این موضوع تحقق نیابد‬ ‫ک��ه یکی از ای��ن عوامل‪ ،‬تحریم ها و عامل دیگر ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی نامناس��ب بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امس��ال از یک‬ ‫س��مت با نرخ سود بانکی سنگین روبه رو بودیم و از سوی‬ ‫دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوبی داشتیم؛ عامل دیگری‬ ‫ک��ه البته تاثیر محدودی داش��ت نی��ز راه اندازی کمپین‬ ‫(نخریدن خ��ودرو) بود‪ .‬قربانی‪ ،‬ش��رایط عمومی تولید و‬ ‫بروز نبودن محصوالت را از دیگر عوامل تاثیرگذار در این‬ ‫بخش برش��مرد و افزود‪ :‬این عوامل ه��ر کدام به میزانی‬ ‫در کاهش تولید خودرو تاثیر داش��تند‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری خودرو پیش بینی کرد که در سال اینده‬ ‫بخش��ی از این موانع برطرف می شود اما بخشی از ان به‬ ‫تصمیم گیری های کالن اقتصادی بستگی دارد؛ به عنوان‬ ‫نمون��ه اعطای تس��هیالت بانکی بر میزان تقاضا بس��یار‬ ‫تاثیرگذار است؛ زیرا بیشتر مردم در نظر دارند خودرو را از‬ ‫محل درامدهای اینده خریداری کنند‪.‬‬ ‫قربانی افزود‪ :‬در سال اینده توجه به چند نکته ضروری‬ ‫اس��ت که یکی از این اقدامات تسهیالت بانکی و لیزینگ‬ ‫خودرو است که باید فعال شود‪ ،‬در همین حال الزم است‬ ‫بهره بانکی نیز متعادل شود‪.‬‬ ‫خواهند شد و نقش دالل های غیررسمی بی رنگ‬ ‫می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی که همچون‬ ‫دیگر صاحب نظران به امنیت خاطر خودروسازان‬ ‫برای س��رمایه گذاری با گشایش سوئیفت اعتقاد‬ ‫دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رفع تحریم ها و برداشته شدن‬ ‫بس��یاری از محدودیت های تجارت جهانی نظیر‬ ‫س��وئیفت و اعتبار اسنادی‪ ،‬به بازار نقل و انتقال‬ ‫پول امنیت و ثبات بیش��تری می بخشد‪ .‬در زمان‬ ‫تحریم یکی از قطعه س��ازان نق��ل می کرد برای‬ ‫واردات مواد اولیه از فرانس��ه مبلغ هنگفتی را به‬ ‫یک واسطه پرداخت می کند اما ان دالل متواری‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این شرایط امکان یافتن ان واسطه‬ ‫برای قطعه ساز وجود نداشته و بخشی از سرمایه‬ ‫خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بس��تن سوئیفت عالوه بر باال‬ ‫ب��ردن هزینه ها‪ ،‬ناامن��ی ایجاد می ک��رد‪ .‬اکنون‬ ‫ک��ه ش��بکه های رس��می بانک ه��ا وارد عرص��ه‬ ‫می شوند‪ ،‬جلوی بخشی از سوءاستفاده ها‪ ،‬فساد‪،‬‬ ‫کالهب��ردای و حتی رانت گرفته خواهد ش��د و‬ ‫به گونه ای فضایی شفاف به وجود می اید‪ .‬اگرچه‬ ‫با رفع تحریم ها بخش��ی از گشایش ها ایجاد شده‬ ‫اما رفع بخش دیگری از مش��کالت نیاز به عزمی‬ ‫داخلی از س��وی دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ق��وه قضاییه و دیگر نهاده��ای مرتبط دارد تا به‬ ‫دنب��ال ان رونق و بالندگی اقتصادی در کش��ور‬ ‫شکل گیرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس انچ��ه در این گزارش به ان اش��اره‬ ‫شده با اتصال بانک های کشور به سوئیفت اگرچه‬ ‫هزینه های نقل و انتقال پول توسط خودروسازان‪،‬‬ ‫قطعه سازان و واردکنندگان به شدت کاهش پیدا‬ ‫می کند اما مصرف کنندگان نباید انتظار داش��ته‬ ‫باشند قیمت خودرو یکباره ارزان شود زیرا عالوه‬ ‫بر س��وئیفت‪ ،‬عوام��ل تاثیرگ��ذار دیگری قیمت‬ ‫خ��ودرو را ب��اال برده اند که س��وئیفت به تنهایی‬ ‫نمی تواند از قیمت خودرو بکاهد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫که محدودیت های‬ ‫مالیبین المللی‬ ‫وجود ندارد‪،‬‬ ‫هزینه های‬ ‫واردات خودرو‬ ‫نیز کاهش می یابد‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ استقبال خارجی ها‬ ‫برای حضور در رویدادی ایرانی‬ ‫‪ :‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان از اس��تقبال‬ ‫چش��مگیر ش��رکت های خارجی ب��رای حضور در س��ومین‬ ‫همایش بین المللی صنعت خودرو ایران خبر داد‪ .‬محمدرضا‬ ‫نجفی منش اظهار کرد‪ :‬در سومین همایش بین المللی صنعت‬ ‫خودرو ایران نزدیک به ‪ 16‬شرکت خارجی شرکت می کنند‪.‬‬ ‫پس از ارس��ال دعوتنام��ه به ش��رکت های مختلف خارجی‪،‬‬ ‫ی کرده اند‪ ،‬ب��ا برنامه ریزی به‬ ‫ش��رکت هایی که اع�لام امادگ ‬ ‫ای��ن همایش می ایند‪ .‬وی با اش��اره به تاثی��ر لغو تحریم ها‬ ‫بر تمایل ش��رکت های خارجی ب��رای حضور در این همایش ‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجای��ی که در ‪ 2‬دوره گذش��ته برگزاری همایش‬ ‫بین المللی صنعت خودرو کشور در تحریم به سر می برد‪ ،‬در‬ ‫سومین دوره شرکت ها و کشورهای مختلف با اطمینان خاطر‬ ‫حاضر می ش��وند‪ ،‬به گونه ای که برخ��ی از انها با هواپیماهای‬ ‫ش��خصی خود به ایران می ایند‪ .‬این مس��ئله نشان می دهد‬ ‫این همای��ش برای انه��ا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان در ادام��ه از برنامه‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان داخلی برای حضور در نخستین‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های صنعت خودروی ایران س��خن به‬ ‫می��ان اورد و توضی��ح داد‪ :‬همانطور که از ن��ام ان برمی اید‪،‬‬ ‫این نمایشگاه با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی های این‬ ‫صنع��ت در معرض دید مردم و ش��رکت های خارجی که به‬ ‫کشور می ایند‪ ،‬برگزار می شود و این رویداد بازدیدکنندگان‬ ‫را در جری��ان اخری��ن وضعی��ت صنعت خودرو کش��ور قرار‬ ‫می دهد‪ .‬نجفی منش تصریح کرد‪ :‬عالوه بر ان خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان در این نمایشگاه به ارائه برنامه هایی که برای‬ ‫اینده فعالیت خود در نظر گرفته اند می پردازند و مخاطبان را‬ ‫ی خود اشنا خواهند کرد‪ .‬یکی از نکته های‬ ‫با هدف گذاری ها ‬ ‫مثبت این همایش و نمایشگاه‪ ،‬استقبال بیشتر خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان ب��رای حضور در این روی��داد مهم خودرویی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه ای که با تمام قوا به نمایش دستاوردهای خود‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫ تولید کامیون های سنگین‬ ‫هدف قرارداد با بنز‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫بستن سوئیفت‬ ‫عالوه بر باال بردن‬ ‫هزینه ها‪ ،‬ناامنی‬ ‫ایجاد می کرد‬ ‫تعرفه بهترین ابزار حمایت از صنعت خودرو‬ ‫مشاور انجمن قطعه س��ازان درباره میزان تعرفه واردات‬ ‫خودرو گفت‪ :‬تعرفه بهترین ابزار حمایت از صنعت خودرو‬ ‫داخلی است‪ .‬محس��ن رزم خواه در گفت وگو با خبرخودرو ‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در دنیا برنامه ه��ای حمایتی دولت از صنعت‬ ‫خودروس��ازی همراه با نظام تعرفه هدفمند اس��ت که این‬ ‫تعرفه مدت زمان مش��خصی دارد و ب��ه مرور زمان کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اگر قرار باش��د میزان تعرفه بر‬ ‫مبنای س��ال گذشته باش��د‪ ،‬این امر راهگشا نیست و این‬ ‫موضوع مستلزم برنامه مشخص و بلند مدت از سوی دولت‬ ‫خواهد بود‪ .‬رزم خواه تصریح کرد‪ :‬کشوری نظیر کره بر پایه‬ ‫برنامه هدفمند از س��وی دولت ان کش��ور برقرار است و با‬ ‫اجرای برنامه مشخص در مدت زمان تعیین شده موظف اند‬ ‫تعرفه را از ‪ 100‬به صفر برسانند و این امر موجب افزایش‬ ‫کیفیت و رقابت در صنعت خودرو این کش��ور شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه میزان تعرف��ه در صنعت خودرو داخلی‬ ‫ایران س��لیقه ای عمل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این امر باعث کاهش‬ ‫واردات می ش��ود و هی��چ تحول��ی در صنع��ت داخلی رخ‬ ‫نمی دهد و این به معنی بی هدفی در وضع قوانین تعرفه ای‬ ‫اس��ت که متاس��فانه گریبانگیر صنعت خودرو کشور شده‬ ‫است‪ .‬رزم خواه با بیان اینکه درحال حاضر نرخ تعرفه ای در‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫کش��ور در راس��تای حمایت از صنعت خودرو است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وجود نرخ های تعرفه ای فعلی چنانچه خودروسازان‬ ‫خارج��ی فعال در عرص��ه صنعت خودروس��ازی در ایران‬ ‫حضور یابند‪ ،‬وضع خودروسازان داخلی رو به افول خواهد‬ ‫ب��ود و به هیچ وج��ه امکان رقابت وجود نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫مشاور انجمن قطعه س��ازان اضافه کرد‪ :‬اگر برنامه اجرایی‬ ‫تعرفه ها متناس��ب با برنامه ه��ای حمایتی دولت از صنعت‬ ‫خودرو به صورت دقیق و مناس��ب اجرا ش��ود‪ ،‬این صنعت‬ ‫می توان��د در تراز جهانی ق��رار گیرد و رقابت کند که البته‬ ‫این امر درحالتی اتف��اق می افتد که خودروهای داخلی از‬ ‫نظر کیفیت و قیمت به حد مطلوبی رسیده باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو دیزل گف��ت‪ :‬همکاری های جدید‬ ‫ایران خ��ودرو با بن��ز در ‪ 2‬محور خودروه��ای تجاری و باری‬ ‫و خودروهای س��واری‪ ،‬در چارچ��وب راه اندازی مرکز فروش‬ ‫شرکت س��تاره ایران دنبال می شود‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪،‬‬ ‫غالمرض��ا رزازی با بیان اینکه با این روند‪ ،‬قراردادهای جدید‬ ‫هم��کاری ایران خ��ودرو دیزل با بنز ب��رای تولید محصوالت‬ ‫مختلف تا پایان امسال به امضا می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬برای تشکیل‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر) در حال‬ ‫انعقاد قرارداد هستیم‪ .‬وی همچنین با اشاره به اینکه بیشتر‬ ‫ای��ن قراردادها برای تولید کامیون های س��نگین و کش��نده‬ ‫خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬البته در زمینه خودروهای س��بک نیز در‬ ‫حال بررسی هستیم و تولید کامیون های اکتروس سبک بنز‬ ‫و کش��نده و انواع کامیون را در برنام��ه داریم ‪ .‬رزازی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬کش��نده اکتروس که از موتور قوی تر برخوردار است‪،‬‬ ‫جای اکس��ور را خواهد گرفت و این کشنده در اینده نزدیک‬ ‫از م��دار تولید خارج خواهد ش��د‪ .‬در همی��ن حال طراحی‬ ‫مینی بوس ‪ 7‬متری ‪ 2‬در جدید با ظرفیت بیش��تر و اتوبوس‬ ‫ش��هری ‪ 12‬مت��ری و ‪ 18‬متری نیز طراحی و نمونه س��ازی‬ ‫ش��ده و در مرحله ازمون ق��رار دارد‪ .‬رزای در انتها نیز گفت‪:‬‬ ‫قراردادهای تش��کیل شرکت های س��رمایه گذاری (جوینت‬ ‫وینچر) برای تولید مشترک تا پایان امسال به امضای نهایی‬ ‫رس��یده و از خرداد سال اینده عملیاتی شده و بعد از ان به‬ ‫اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫ حمایت سازمان محیط زیست‬ ‫از سیستم های برقی و هیبریدی‬ ‫معاون محیط زیست انس��انی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اهمیت هوای پاک و س��الم‪ ،‬این سازمان از ورود‬ ‫سیس��تم های حمل ونق��ل برقی و هیبریدی به ناوگان ش��هری‬ ‫حمایت می کند‪ .‬سعید متصدی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون‬ ‫شرایط خوبی برای ورود سیستم های برقی و هیبریدی به کشور‬ ‫فراهم ش��ده که حذف سود بازرگانی مربوط به ورود این فناوری‬ ‫در زمین��ه خ��ودرو و موتورس��یلکت و قطعات انه��ا یکی از این‬ ‫اقدامات است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امروزه خودروهایی تولید شده اند‬ ‫که با یک بار شارژ باتری می توانند مسافتی حدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫را ط��ی کنند که توس��عه این فناوری می توان��د کمک بزرگی به‬ ‫داشتن هوای سالم در کالنشهرهای دنیا و ایران باشد‪.‬‬ ‫فقدان پروانه تردد خودرو‬ ‫پروان��ه ت��ردد هیون��دا النترا س��فیدرنگ با ش��ماره پ�لاک ‪26124‬‬ ‫و ش��ماره شاس��ی ‪ KMHDH 977311411EBEU‬و ش��ماره‬ ‫موتور ‪ G 4 NBDU 818017‬به نام ناصر ش��هبازی فرزند س��هراب‬ ‫ط ب��ه منطقه ازاد اروند مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط‬ ‫مرب��و ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رنگ و بوی جدید بازار خودرو در اسفند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارتقای کیفیت صنعت خودرو‬ ‫در گرو اصالح ساختار قطعه‪‎‬سازی‬ ‫پیش بینی بازگشت رونق‬ ‫به بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫نای��ب ریی��س اتحادی��ه صن��ف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و‬ ‫ماشین االت گفت‪ :‬همچنان رکود بر‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو حاکم است‬ ‫اما انتظار می رود در روزهای اینده‬ ‫تا حدودی رونق به بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو بازگردد‪ .‬سیدمهدی کاظمی‬ ‫در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬متاسفانه درحال حاضر به‬ ‫دلیل رکود حاکم بر بازار بیشتر فروشندگان لوازم یدکی در‬ ‫شرایط بد مالی قرار دارند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امید است مانند‬ ‫سال های گذشته در استانه س��ال جدید بازار لوازم یدکی‬ ‫از رکود فعلی خارج ش��ده و با افزایش مراجعه مشتریان با‬ ‫رونق مواجه شود‪ .‬کاظمی تصریح کرد‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫در روزهای اینده‪ ،‬بازار ل��وازم یدکی با تغییر ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫روبه رو ش��ود و ش��اهد رش��د فروش در بازار باشیم‪ .‬البته‬ ‫ای��ن تغییر در بازار و رونق در ف��روش تاثیری در قیمت ها‬ ‫نخواهد داشت چراکه کنترل و نظارت زیادی بر بازار وجود‬ ‫دارد ت��ا چنین اتفاقی رخ ندهد‪ .‬نایب رییس اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین االت اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون میزان عرضه لوازم یدکی به بازار بسیار زیاد است‬ ‫ام��ا تقاضا همچنان محدود و در ح��دود ‪ ۳۰‬درصد میزان‬ ‫عرضه است‪.‬‬ ‫کاظم��ی افزود‪ :‬در صورت چرخ��ش و رونق اقتصادی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬نه تنها این صنف بلکه س��ایر اصناف از این شرایط‬ ‫خارج شده و بازار داخل به رونق گذشته خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره مقابله با قطعات بی کیفیت و تقلبی‬ ‫در بازار گفت‪ :‬درحال حاضر مش��کل اصل��ی درباره کیفیت‬ ‫لوازم یدکی ابتدا گمرک و بعد سازمان ملی استاندارد است‪.‬‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬امروز کیفی��ت قطعات داخلی اگر باالتر از‬ ‫قطعات خارجی نباشد به طور قطع کمتر نیست‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫از ضرورت ارتقای کیفیت و دستیابی قطعه‪‎‬سازان داخل به «گرید ‪»A‬‬ ‫گزارش‬ ‫قطعه سازان بر اساس ارزیابی خودروسازان رتبه بندی می شوند‬ ‫گروه خودرو‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫همه قطعات‬ ‫تولیدی‪ ،‬باکیفیت‬ ‫مطلوب تولید‬ ‫می شوند‪،‬چرا که‬ ‫بخشیازکیفیت‪،‬‬ ‫بستهبهمشتریو‬ ‫سفارشمشتری‬ ‫و برخی به طراحی‬ ‫اولیهقطعهو‬ ‫خودروی موردنظر‬ ‫بستگی دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مش��اور انجمن خودروس��ازان با‬ ‫توجه به طرح برخی مباحث درباره‬ ‫ارتقای کیفی خودروه��ای داخلی‪،‬‬ ‫دس��تیابی به این مهم را مس��تلزم‬ ‫اصالح س��اختار قطعه س��ازی ایران‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬ارتق��ای کیفیت‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو متضمن نه تنها‬ ‫س��رمایه گذاری برای خ��روج ماش��ین االت قدیمی و خرید‬ ‫و ورود ماش��ین االت جدی��د بلکه نیازمند اصالح س��اختار‬ ‫قطعه سازی در کشور اس��ت که متعلق به ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫است‪ .‬داود میرخانی‪‎‬رشتی در گفت وگو با خبرخودرو با اشاره‬ ‫به عوامل موثر در ناکارامدی شبکه قطعه سازی ایران افزود‪:‬‬ ‫تغییر و اصالح س��اختار تولید قطعه‪‎‬سازان‪ ،‬سرمایه گذاری و‬ ‫تغییر ماش��ین االت تولید و از سویی همکاری و پیوستن به‬ ‫ش��رکت های خارجی به منظ��ور ورود فناوری های جدید از‬ ‫اقداماتی اس��ت که باید در رابطه با دس��تیابی به کیفیت در‬ ‫صنعت خودروی ایران انجام شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ادغ��ام قطعه‪‎‬س��ازان کوچک و تش��کیل‬ ‫مجموعه‪‎‬س��ازان بزرگ را در جریان کیفی سازی این صنعت‬ ‫و کاه��ش هزینه تولید خودرو موثر دانس��ت و گفت‪ :‬از ‪۵۰‬‬ ‫سال قبل دنیا به سمت ایجاد مجموعه‪‎‬سازان بزرگ در حوزه‬ ‫قطعه سازی حرکت کردند چرا که بررسی ها حاکی از ان است‬ ‫که ایجاد مجموعه‪‎‬سازان بزرگ در کاهش حداقل ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫هزین��ه تولید و در نهایت قیمت خودرو تاثیر بس��زایی دارد‪.‬‬ ‫میرخانی رشتی ضمن اشاره به فرسودگی ماشین االت تولید‬ ‫در صنعت قطعه س��ازی ایران گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل وجود‬ ‫ماش��ین االت و فناوری قدیمی در واحدهای قطعه سازی در‬ ‫ایران‪ ،‬هزینه تولید قطعات بس��یار گران‪‎‬تر از هزینه تولید در‬ ‫سایر کشورهاست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هنگامی که فناوری تولید بروز نیس��ت و‬ ‫ماشین االت قدیمی است به طور قطع هزینه تولید افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬از این رو چنانچه س��اختار قطعه سازی ایران اصالح‬ ‫ش��ده و ماش��ین االت قدیمی نوس��ازی ش��وند و همزمان‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترکی با مجموعه س��ازان و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫بزرگ ش��ود‪ ،‬هزینه تولید خودرو کاهش یافته و کیفیت نیز‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫میرخانی‪‎‬رش��تی با اش��اره به اینکه در ‪ ۵۰‬س��ال گذشته‬ ‫به نخس��تین اصل اقتصادی یعنی رعایت مقیاس اقتصادی‬ ‫تولید توجهی نش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬فعالیت تع��داد زیادی‬ ‫قطعه‪‎‬ساز کوچک در کشور موجب شده تیراژ تولید هر یک‬ ‫از شرکت ها به میزانی نباشد که هزینه سربار انها را بپوشاند‬ ‫در نتیجه هزینه تولید در ایران بسیار باالست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که بسیاری از شرکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی در ‪ ۵۰ ،۴۰‬س��ال گذش��ته س��اختار‬ ‫قطعه سازی خود را تغییر داده اند اما متاسفانه هیچ حرکتی‬ ‫در این زمینه در ایران نش��ده است مسلم است که تغییر در‬ ‫ساختار قطعه سازی ش��رکت های بزرگ خودروساز با هدف‬ ‫کاهش قیمت‪ ،‬افزایش کیفیت و س��رعت عمل بیشتر بوده‪،‬‬ ‫در حالی که در ایران به این مسائل کمتر توجه شده است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران خودرو تهران اظهار کرد‪ :‬با وجود انتظاری‬ ‫که از بازار ش��ب عید می رود‪ ،‬بازار خودرو امسال در مقایسه با سال های گذشته‬ ‫تحرک چندانی نداشته است‪ .‬غالمحسین قاسمیان افزود‪ :‬البته مراجعه مشتریان‬ ‫برای خرید خودرو افزایش یافته است از این رو پیش بینی می شود بازار خودرو در‬ ‫هفته دوم اسفند با رونق بیشتر مواجه شود‪.‬‬ ‫پ��س از انکه وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر‬ ‫لزوم ارتقای صنعت قطعه س��ازی کشور و دستیابی‬ ‫فع��االن این حوزه به رتب��ه ‪( A‬کیفیت باال) تاکید‬ ‫کرد‪ ،‬رییس انجمن قطعه‪‎‬سازان ایران از نبود نظارت‬ ‫ش��رکت‪‎‬ها‪ ،‬بر رتبه کیفی زنجیره تامین خود خبر‬ ‫داد‪ .‬به گفت��ه محمدباقر رجال‪ ،‬در س��ال هایی که‬ ‫نظارت ها بیشتر اعمال می شد‪ ،‬به قطعه‪‎‬سازانی که از‬ ‫رتبه پایینی برخوردار بودند‪ ،‬فرصت داده شد نسبت‬ ‫به رفع مش��کالت و ارتقای رتبه اقدام کنند‪ ،‬با این‬ ‫وجود چند سالی است که موضوع رتبه بندی کیفی‬ ‫قطعه‪‎‬سازان فراموش شده و شرکت های خودروساز‬ ‫در عم��ل نظارت��ی بر رتب��ه کیفی زنجی��ره تامین‬ ‫خ��ود ندارن د اما انچه قطعه‪‎‬س��ازان و کارشناس��ان‬ ‫شرکت های خودروسازی در این باره بیان می کنند‪،‬‬ ‫حکایت دیگری است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ان دس��ته از قطعه‪‎‬سازانی که قطعات‬ ‫خطوط ‪ OE‬را تامین می کنند‪ ،‬دارندگان گرید ‪A‬‬ ‫و ‪ B‬هستند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه‪‎‬سازی عنوان کرد‪ :‬منظور‬ ‫از عن��وان ای��ن نکته ان اس��ت که هم��ه قطعات‬ ‫تولیدی‪ ،‬با کیفیت مطلوب تولید می ش��وند‪ ،‬چرا که‬ ‫بخش��ی از کیفیت‪ ،‬بس��ته به مش��تری و سفارش‬ ‫مشتری و برخی به طراحی اولیه قطعه و خودروی‬ ‫موردنظر بستگی دارد‪.‬‬ ‫ش��هریاری در نهای��ت گفت‪ :‬به ج��رات می توان‬ ‫گفت درحال حاضر اف��ت کیفی قطعات مصرفی در‬ ‫خودروها‪ ،‬قطعات چینی اس��ت که بدون هیچگونه‬ ‫بازرس��ی وارد خط تولید می شوند که این ناشی از‬ ‫عملکرد دسته ای قطعه‪‎‬سازان سودجو است‪.‬‬ ‫به��رام ش��هریاری‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫در زمین��ه رتبه بندی قطعات‬ ‫تولی��د داخل گفت‪ :‬کیفیت ش��رط الزم اس��ت اما‬ ‫به ط��ور قطع کافی نیس��ت و الزامات دریافت گرید‬ ‫‪ A‬تنه��ا کیفی��ت نیس��ت‪ ،‬چراک��ه کیفی��ت جزء‬ ‫جدایی ناپذیر س��ازندگان گرید ‪ A‬اس��ت اما س��ایر‬ ‫الزامات چون شبکه انالین‪ ،‬سیستم‪‎‬های مدیریتی‪،‬‬ ‫سیس��تم‪‎‬های کنترل��ی‪ ،‬سیس��تم‪‎‬های تضمین��ی‪،‬‬ ‫فرایندهای تولی��د‪ ،‬اموزش‪‎‬های هنگام کار و موارد‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬از الزام��ات دریافت این رتبه هس��تند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنابراین امکان دارد سازندگانی باشند‬ ‫که قطع��ات انها درحال حاض��ر از کیفیت مطلوبی‬ ‫برخوردار باشد اما با گرید ‪ B‬مشغول به کار هستند‬ ‫و ب��ا تغییرات نرم افزاری ی��ا ایجاد بعضی از الزامات‬ ‫یاد شده همانند یکپارچه سازی لجستیک و امکانات‬ ‫نرم اف��زاری و توال��ی تولید قادر ب��ه دریافت گرید‬ ‫‪ A‬باش��ند‪ .‬ش��هریاری افزود‪ :‬در گذشته سازندگان‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬گریدهای ‪ C‬و ‪ D‬نیز داش��تند اما‬ ‫نادر فرخ‪ ،‬مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور نیز در همین رابطه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬رتبه ها براساس منابع (سورس ها)‬ ‫خودروساز دسته‪‎‬بندی می‪‎‬شوند و این روند از لحاظ‬ ‫کیفی��ت و میزان برگش��تی و حوزه ه��ای مختلف‬ ‫ارزیابی و دسته‪‎‬بندی می شوند‪.‬‬ ‫فرخ ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر فرمول‪‎‬ها و روش‬ ‫محاسبه بین تامین‪‎‬کنندگان و خودروسازان متفاوت‬ ‫اس��ت و هر خودروسازی براس��اس نیازمندی‪‎‬های‬ ‫خود روش ارزیابی انها را طراحی می‪‎‬کند و براساس‬ ‫روش طراح��ی انجام ش��ده‪ ،‬ارزیابی خ��ود را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬بر این اس��اس درجه‪‎‬بندی قطعات از گرید‬ ‫‪ A‬تا ‪ B‬و ‪ C‬انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات دریافت گرید ‪A‬‬ ‫میرحسین صدر‬ ‫بیشتر‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در‬ ‫رتبه های ‪B‬‬ ‫ منفی و مثبت‬ ‫قرار دارند اما‬ ‫تمرکز مگاموتور‬ ‫بر سازندگان ‪B‬‬ ‫ مثبت به باالست‬ ‫‹ ‹گریدها براس�اس نظر تامین کنندگان‬ ‫خودروساز‬ ‫‹ ‹امتیازدهی خودروسازان به سازندگان‬ ‫قطعه‬ ‫اما میرحس��ین صدر‪ ،‬مدیر کیفی��ت موتور در‬ ‫ش��رکت مگاموت��ور نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��یوه ارزیابی در تایید قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫و رتبه بن��دی انه��ا در مگاموت��ور بس��یار دقی��ق‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین گونه که ابتدا تامین‪‎‬کنندگان قطعات‬ ‫شناسایی و به واحدهای مرتبط (واحدهای زنجیره‬ ‫تامین و واحد بازرگانی) معرفی می شوند‪.‬‬ ‫س��پس ای��ن واحده��ا بع��د از ارزیاب��ی اولیه‪،‬‬ ‫سازندگان را به واحد کیفیت معرفی می کنند‪ .‬کار‬ ‫واحد کیفیت نیز این اس��ت که اطالعات اولیه را‬ ‫از س��ازندگان جمع‪‎‬اوری کنند و سپس یک فرم‬ ‫ارزیابی تهیه شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن بخش س��ازنده براس��اس‬ ‫توانمن��دی الزم در محیط کار و فن��اوری تولید‪،‬‬ ‫موردبررس��ی ق��رار می گیرد و در ص��ورت مثبت‬ ‫بودن ارزیابی‪ ،‬در قالب گرید اولیه که حداقل باید‬ ‫‪ B‬مثبت باشد‪ ،‬به او رتبه داده می شود‪.‬‬ ‫ص��در ادامه داد‪ :‬با تکمیل مراحل اولیه‪ ،‬مذاکره‬ ‫انج��ام و س��پس بع��د از ارزیابی و تایی��د‪ ،‬نمونه‬ ‫به وس��یله قطعه‪‎‬س��از تولید می ش��ود و در ادامه‬ ‫فرایندها نظیر نقش��ه کلی اجزا موردبررسی قرار‬ ‫می گیرد تا مش��خص شود نقشه‪‎‬ها با انچه شرکت‬ ‫س��ازنده اصلی در اختیار دارد‪ ،‬همخوانی داشته و‬ ‫توالی تولید درست انجام داده شده یا خیر‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خ��ودرو افزود‪ :‬پس از ارزیابی‬ ‫در ای��ن دو بخش «امکان س��نجی قطعه‪‎‬س��از» و‬ ‫«توانایی تولید قطعات مورد ادعا» ‪ 2‬امتیازی است‬ ‫که به وی داده می شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه ازمایش‪‎‬ه��ای الزم روی قطعه‬ ‫نمونه اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر پاسخ ازمایش های‬ ‫الزم روی قطع��ه مورد نظر مثبت باش��د‪ ،‬الزامات‬ ‫مورد نیاز تایید شده و سازنده مورد تایید می‪‎‬تواند‬ ‫نیازهای شرکت خودروساز را پوشش دهد‪.‬‬ ‫صدر به ارزیابی‪‎‬های شرکت خودروساز در هنگام‬ ‫تولید قطعه اشاره کرد و گفت‪ :‬چیدمان خط تولید‬ ‫برای تولید (ب��رای مثال هزار قطعه) به طور کامل‬ ‫از این موارد اس��ت همچنین در صورت تایید این‬ ‫مربوط قطعه‪‎‬ساز فعال در شرکت‬ ‫ ‬ ‫ارزیابی‪ ،‬سازنده‬ ‫مگاموتور خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرید سازندگان قطعات داخل‬ ‫مدیر کیفیت موتور در شرکت مگاموتور در ادامه‬ ‫به مرحله گریدبندی س��ازندگان پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫پس از طی این مراحل و با توجه به نتایج کس��ب‬ ‫ش��ده گرید ‪ A، B، C‬و ‪ D‬به سازنده داده خواهد‬ ‫ش��د که این امتیازدهی از یک تا هزار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ازندگان با کسب‪ ۹۰۰‬تا هزار امتیاز‬ ‫موف��ق به اخذ رتبه ‪ A‬می ش��وند‪ ،‬در همین حال‬ ‫دارن��دگان امتیاز ‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪ ،۹۰۰‬موفق به دریافت‬ ‫رتب��ه ‪ B‬مثب��ت و ‪ B‬منفی نیز ش��امل دارندگان‬ ‫امتی��از ‪ ۷۰۰‬ت��ا ‪ ۸۰۰‬اس��ت‪ .‬تولیدکنندگانی که‬ ‫موفق به کسب امتیاز ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬شوند نیز رتبه‬ ‫‪ C‬مثبت و دارندگان امتیاز ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬نیز گرید‬ ‫‪ C‬منفی را دریاف��ت خواهند کرد‪ .‬در همین حال‬ ‫به امتیاز زیر ‪ ۵۰۰‬نیز گرید ‪ D‬تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت های خودروس��از ب��ا س��ازندگان رتبه ‪D‬‬ ‫همکاری نمی‪‎‬کنند‪ ،‬همچنی��ن دارندگان رتبه ‪C‬‬ ‫نیز منفی مرز همکاری به شمار می روند که بر این‬ ‫اساس به این سازندگان ‪ ۵‬ماه مهلت داده می شود‬ ‫تا نسبت به ارتقای گرید خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫صدر افزود‪ :‬بیش��تر تولیدکنن��دگان داخلی در‬ ‫رتبه ه��ای ‪ B‬منفی و مثبت ق��رار دارند اما تمرکز‬ ‫مگاموتور بر سازندگان ‪ B‬مثبت به باالست‪.‬‬ ‫ص��در در پایان اظه��ار کرد‪ :‬هم اکن��ون برخی‬ ‫ش��رکت ها در اختص��اص رتبه ‪ A‬به س��ازندگان‬ ‫قطعه‪ ،‬سخت نمی‪‎‬گیرند اما مگاموتور در این زمینه‬ ‫به راحتی عمل نمی‪‎‬کند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬اظهارات مطرح ش��ده در این‬ ‫زمینه نشان می دهد درحال حاضر سیستم یکسانی‬ ‫برای رتبه بندی س��ازندگان قطع��ات داخل وجود‬ ‫ندارد و زنجیره تامین هر ش��رکت خودروس��ازی‪،‬‬ ‫براس��اس مولفه‪‎‬ها و ش��اخص‪‎‬هایی که برای نمونه‬ ‫تعیین کرده است‪ ،‬نسبت به رتبه بندی سازندگان‬ ‫قطعه اقدام می کند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,900,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.400.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,400,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪184.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.200.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪228.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,500.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.600.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪130.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪105.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فوالدی ها‪ ،‬نوسازی خطوط تولید فرسوده را در اولویت قرار دهند‬ ‫‪23‬‬ ‫شیپور جنگ «لیتیوم» نواخته شد‬ ‫‪ 24‬راز استفاده از تخفیف های حقوق دولتی در معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫واگذاری بخشی از مسئولیت ها به تشکل های معدنی‬ ‫تغییر مسیر تصمیم گیری های معدنی دولت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتشار نتایج اکتشافات‬ ‫ایمپاسکو در اینده نزدیک‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تغییر مسیر‬ ‫تصمیم گیری های معدنی برخی مسئولیت ها را‬ ‫به سازمان های استانی واگذار کرده است‪.‬‬ ‫بی ش��ک این اقدام می تواند در توسعه بخش‬ ‫معدن و رفع برخی مش��کالت موثر واقع ش��ود‬ ‫اما بخش خصوصی معتقد است بخشی دیگری‬ ‫از مس��ئولیت ها نیز باید به تش��کل های بخش‬ ‫خصوصی معدن واگذار شود تا بتوان راه توسعه‬ ‫در این حوزه را با سرعت بیشتری طی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی میدان دار شود‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رییس هیات مدیره خانه‬ ‫معدن ای��ران در گفت وگو با‬ ‫درباره نامه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��ازمان های‬ ‫اس��تانی و دادن برخی اختیارات به انها اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این اق��دام راهکاری مناس��ب برای رفع‬ ‫برخی مشکالت و کاهش بروکراسی های اداری‬ ‫اس��ت اما ما به عنوان فعاالن بخش معدن این‬ ‫پیشنهاد را داریم که این تفویض اختیار درباره‬ ‫تشکل های معدنی نیز انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه با این پیش��نهاد‬ ‫موافقت شده است‪.‬‬ ‫به اعتقاد من بخش��ی از مس��ائل و نظارت ها‬ ‫باید به تشکل ها واگذار شود‪.‬‬ ‫به گفته بهرامن‪ ،‬واگذاری بخش��ی از مسائل‬ ‫و نظارت ها به تش��کل ها می تواند قس��متی از‬ ‫هزینه های دولت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر اقدام��ات و نظارت ها با دقت‬ ‫بیش��تری انجام خواهد ش��د که ب��ه دنبال ان‬ ‫می تواند از بروز برخی مشکالت جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره خانه مع��دن ایران در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که تفوی��ض اختیارات تا‬ ‫چه اندازه در حل مش��کالت موثر خواهد بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باتوجه به اینکه همیشه خودشان‬ ‫ذی نفع هستند بخشی از مشکالتی که می توان‬ ‫رفع کرد ب��ا این تصمیم ب��ه راحتی قابل حل‬ ‫خواهد بود‪ .‬زمانی که یک تش��کل مورد اعتماد‬ ‫دولت باش��د می تواند مس��ائل و مشکالت را با‬ ‫نگاهی کارشناسی از مسیر توسعه بخش معدن‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬تشکل های تخصصی‬ ‫بخش معدن با در اختیار داش��تن مس��ئولیت‬ ‫می توانند مشکالت را با نگاه تخصصی برطرف‬ ‫ک��رده و برای انها برنامه های عملی و راهبردی‬ ‫در جهت توسعه و پیشبرد اهداف ارائه دهند‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن اضافه ک��رد‪ :‬امروز بخش‬ ‫معدن نیازمند ان اس��ت تا بخش��ی از مسائل‬ ‫خود را برون س��پاری کند تا در نخس��تین گام‬ ‫بتواند هزینه های دولتی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﻭ ﻫﺎﺩﻯ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺟﻼﻝ ﻋﺰﺕ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980242100991‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/22‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪ 110/126050‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980228800442‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970228801103‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ –ﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺩﻣﻴﺮﭼﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍ ﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎ ﻳﺎﺭﻟﻮ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺩﻣﻴﺮﭼﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 29060000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 94-338‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/4/21‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻣﻮﺟﻬﻰ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻼﺋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﻜﻦ ﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 506-504-502‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻤﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/126049‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪28‬‬ ‫‹ ‹تغییر مس�یر تصمیم گیری های معدنی‬ ‫دولت‬ ‫چن��دی پیش اختیارات معدنی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به س��ازمان اس��تان ها طی‬ ‫نامه ای اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی تشکل های تخصصی‬ ‫به گ��زارش مع��دن‪ ،۲۴‬در نام��ه محمدرضا‬ ‫تشکل های معدنی که این روزها در این حوزه‬ ‫نعم��ت زاده وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تش��کیل و برای بهبود وضعیت خود در شرایط‬ ‫صدور پروانه ه��ای بهره ب��رداری معادن بزرگ‬ ‫فعلی فعالی��ت می کنند‪ ،‬گروهی برخاس��ته از‬ ‫در چارچوب سیاس��ت های ابالغی شورای عالی‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞرا به‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ معدن‬ ‫قلب معدن هستند که کار در‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩن نامه‬ ‫مع��ادن و ایی‬ ‫قانون‬ ‫رعایت‬ ‫ب��ا‬ ‫و‬ ‫مع��ادن‬ ‫طورﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﻭ ﻫﺎﺩﻯ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﺟﻼﻝ ﻋﺰﺕ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫کامل لمس کرده اند‪.‬‬ ‫مهر ‪،۹۳‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫مورخ‬ ‫مصوبه‬ ‫براساس‬ ‫ان‬ ‫اجرایی‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ ها ﺑﺎﻫﻨﺮ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ‬ ‫ﺑﺎﻫﻨﺮ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥم گیر‬ ‫تصمی‬ ‫ﺷﻬﻴﺪدر‬ ‫درنتیجه حضور این افراد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫استان‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊبه‬ ‫معادن‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡی عالی‬ ‫ﻭﺍﻗﻊیﺩﺭ هاﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪشورا‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980242100991‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/22‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ تغییر‬ ‫اصالح‬ ‫همچنین‬ ‫ای��ن‬ ‫درب��ارهﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫نامهﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫درﺑﻮﺩﻥ‬ ‫‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫صنع��ت‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اینکه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ پروانه‬ ‫مندرجﺍﺯ در‬ ‫معدنی‬ ‫ماده‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫شدهﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫گرفته ﺿﻤﻦ‬ ‫نظرﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫درﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫اهداف ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫تجارت در راس��تای‬ ‫تقاضای‬ ‫ ای به‬ ‫غیرمزای��ده‬ ‫معادن‬ ‫ ب��رداری‬ ‫بهره‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫بخش��ی از اختیارات را به سازمان‬ ‫فق��ط برای‬ ‫تغیی��رات‬ ‫اعم��ال‬ ‫ ب��رداران و‬ ‫استانی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ بهر‬ ‫ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫‪124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰه ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ هایﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫‪110/126050‬‬ ‫واگذار کرده‪ ،‬این تصمیم بی شک در رفع برخی‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊاست‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰشده‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰاشاره‬ ‫ برداری‬ ‫سال های اینده بهره‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980228800442‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥاین‬ ‫ﻣﺪﻧﻰکنار‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ در‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰام��ا‬ ‫مش��کالت موثر خواه��د بود ‬ ‫دولتی نیز‬ ‫حق��وق‬ ‫س��ویی دیگ��ر‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ از‬ ‫–ﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎ‬ ‫درب��اره ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫‪9409970228801103‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫حق��وقﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫بدهیﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫تقس��یط –ﺍﻋﺴﺎﺭ‬ ‫ﺩﻣﻴﺮﭼﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﻣﺠﺘﺒﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫موضوع نکته قابل تامل‪ ،‬ﻳﺎﺭﻟﻮ‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫قدرت‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰرعایت‬ ‫دولتی با‬ ‫امده‪:‬‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫برعهده‬ ‫و تش��کل های معدنی برای‬ ‫مقررات‬ ‫س��ایر‬ ‫و‬ ‫ابالغ��ی‬ ‫دس��تورالعمل‬ ‫مف��اد‬ ‫ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫اختیارات است‪.‬‬ ‫محدوده ‬ ‫حذفﺫﻳﻞی��ا‬ ‫مرب��و‬ ‫تم��امﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫کردن ﺭﺍﻯ ﻣﻰ‬ ‫ازادﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ ‪ ،‬ﺑﺸﺮﺡ‬ ‫طﻭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﺍ ﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎ ﻳﺎﺭﻟﻮ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺩﻣﻴﺮﭼﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫بخش خصوصی اظهار می کند باید بخشی از‬ ‫ﺣﻜﻢ قانون‬ ‫اجرایی‬ ‫موض��وع م��اده ( ‪ )۲۶‬ایین نام��ه‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 29060000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫اختیارات به ان واگذار ش��ود‪ ،‬اما ایا این بخش‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖمزایده‬ ‫یکﺑﺎب��ار‬ ‫مع��ادن از روی کال��ک بعد از‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 94-338‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/4/21‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ‬ ‫ب��ا ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﻳﺢ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫اینﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ‬ ‫توانای��ی برعهده گرفتن ﺑﻪ‬ ‫مس��ئولیت را‬ ‫رعایت مفاد‬ ‫دولتی‬ ‫پروژﻭه های‬ ‫اس��تثنای‬ ‫داردﭘﺮﻭﻧﺪﻩ به‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻣﻮﺟﻬﻰ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻼﺋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﻜﻦ ﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫انهم در ش��رایطی که بخ��ش معدن در خواب‬ ‫استان ها‬ ‫دس��تور العمل ابالغی نیز به س��ازمان‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫عمیق رکود فرورفته است‪.‬‬ ‫م��واردﺣﻜﻢتصمیم‬ ‫درﺩﺭاین‬ ‫راس��ا‬ ‫ش��دهﻭ تا‬ ‫‪ 506-504-502‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰواگ��ذار‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻤﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫بی شک افزایش قدرت ﺑﻪبخش‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/126049‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫عهده دار ش��دن مس��ئولیت ها ام��ری ضروری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه با توج��ه ب��ه اهمیت اجرایی ش��دن‬ ‫اصل‪ ،۴۴‬واگذاری برخی مسئولیت ها به بخش‬ ‫خصوص��ی می توان��د توس��عه هرچه س��ریع تر‬ ‫بخش معدن را به همراه داش��ته باشد اما نباید‬ ‫فراموش کرد این موضوع نیازمند تعامل هرچه‬ ‫بیشتر بخش دولتی و خصوصی خواهد بود‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980228800387‬ﻭ ‪9309980228800879‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970228801182‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪-‬ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻛﻔﺸﺪﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ –ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ –ﺯﻳﻨﺐ ﻳﺎﺭﻯ –‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻩ –ﺧﺴﺮﻭ –ﻳﻴﻼ –ﻟﻴﻼ –ژﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ‪ 3‬ﺍﻟﻰ ‪ 7‬ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﻰ –ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻨﻴﺮﻳﻪ –ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﻴﻨﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ –ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980228800387‬ﻭ ‪9309980228800879‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970228801182‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪-‬ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻛﻔﺸﺪﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ –ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ –ﺯﻳﻨﺐ ﻳﺎﺭﻯ –‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻩ –ﺧﺴﺮﻭ –ﻳﻴﻼ –ﻟﻴﻼ –ژﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ‪ 3‬ﺍﻟﻰ ‪ 7‬ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﻰ –ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻨﻴﺮﻳﻪ –ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﻴﻨﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ –ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻛﻔﺶ ﺩﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﺻﺎﻯ ﻭ ﻃﺎﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻴﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ –ﺯﻳﻨﺐ ﻳﺎﺭﻯ –ﻓﺮﻳﺪﻩ –ﺧﺴﺮﻭ‪-‬ژﻳﻼ –ﻟﻴﻼ‬ ‫– ژﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ‪ 3‬ﺍﻟﻰ ‪ 7‬ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻭ ‪ 8‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ –ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ –ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪ 51‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ –ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪ 51‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ –ﻓﻚ‬ ‫ﭘﻼﻙ ‪ 1976‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 22-21‬ﺍﺻﻠﻰ ﺭﻫﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ‪ 8‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 90/10/15‬ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 91/11/15‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 92/2/15‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻭﻻ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 220-219-10‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻚ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 69036‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 90/11/26‬ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 282‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺮ‬ ‫ﻓﻚ ﻣﻠﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 22‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺭﺍﺟﻊ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺍﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺭﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﺑﻌﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 519-515‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ‪ 4‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 84‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺁﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫‪110/126048‬‬ ‫ب��ا این اقدام که در راس��تای تفویض اختیار‬ ‫به س��ازمان استان ها و کاهش بروکراسی انجام‬ ‫ش��ده موارد دیگری مانند تمدی��د پروانه های‬ ‫اکتشاف با رعایت دستورالعمل ابالغی‪ ،‬موافقت‬ ‫با تعطیلی موقت معادن ( تا یک سال) برای یک‬ ‫بار با رعایت مفاد دستور العمل ابالغی‪ ،‬واگذاری‬ ‫محدوده های مزایده به سرمایه گذاران واقعی در‬ ‫چارچوب انجام مزایده محدود‪ ،‬معافیت حقوق‬ ‫ورودی بن��د (غ) ماده (‪ )۱۱۹‬قان��ون گمرکی‪،‬‬ ‫تخفیف��ات گمرکی موضوع ماده ( ‪ )۱۲۱‬قانون‬ ‫امور گمرکی و صدور مجوز ورود ماش��ین االت‬ ‫مستعمل بند(‪ )۲‬ماده (‪ )۴۲‬ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون مق��ررات و ص��ادرات و واردات را نیز به‬ ‫استان ها واگذار شده است‪.‬‬ ‫در مف��اد ای��ن نام��ه ام��ده اس��ت‪ :‬معرفی‬ ‫واحد های تولید به ش��رکت ب��ورس کاال برای‬ ‫خرید مواد اولیه پتروشیمیایی از طریق سامانه‬ ‫هماهنگ‪ ،‬معرفی واحدهای تولیدی به شرکت‬ ‫بورس کاال ب��رای خرید مواد اولیه کاتد مس و‬ ‫مفتول مسی از طریق سامانه هماهنگ‪ ،‬معرفی‬ ‫واحدهای تولیدی به ش��رکت بورس کاال برای‬ ‫خرید مواد اولیه ش��مش الومینی��وم از طریق‬ ‫سامانه هماهنگ انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین در مفاد این نامه امده است‪ :‬صدور‬ ‫مجوز ه��ای صنعتی برای ده رش��ته فعالیت با‬ ‫رعایت چارچوب مقررات و ضوابط جاری وزارت‬ ‫متبوع‪ ،‬صدور گواهی ایجاد واحدهای تحقیق و‬ ‫توس��عه در بنگاه های صنعتی و معدنی‪ ،‬صدور‬ ‫مجوز های فنی و مهندسی شامل جواز تاسیس‬ ‫و پروانه فنی و مهندسی براساس دستور العمل‬ ‫ش��ماره ‪ ۸۰۰۸/۳‬م��ورخ ‪ ،۱۳۸۷/۲/۲‬ص��دور‬ ‫پروان��ه بهره برداری تولی��دی فناوری اطالعات‬ ‫(نرم اف��زار) و ارائ��ه مج��وز پخش اس��تانی در‬ ‫ح��وزه اختی��ارات واحده��ای اس��تانی ق��رار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫زمانی که یک‬ ‫تشکل مورد‬ ‫اعتماد دولت‬ ‫باشد می تواند‬ ‫مسائل و‬ ‫مشکالت را با‬ ‫نگاهیکارشناسی‬ ‫از مسیر‬ ‫توسعه بخش‬ ‫معدن بردارد‬ ‫رونمایی از محصوالت عناصر نادر خاکی‬ ‫محص��ول جدید فراوری ش��ده معدنی‬ ‫حاوی ‪ 4‬عنصر نادر خاکی امروز یکش��نبه‬ ‫‪ 9‬اس��فند با حض��ور مقامات رس��می در‬ ‫مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی کرج‬ ‫رونمایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪،‬‬ ‫این محصول با عنوان شمش میش متال‪،‬‬ ‫از ‪ 4‬عنصر نادر خاکی ش��امل س��ریم‪ ،‬النتانیوم‪ ،‬نئودینیوم و ایتریم با بیش��ترین‬ ‫میزان تش��کیل ش��ده که مرکز تحقیقات فراوری مواد معدن��ی ایران با همکاری‬ ‫مس��ئوالن طرح عناصر نادر خاکی (وابس��ته ب��ه ایمیدرو)‪ ،‬پ��س از ‪ 6‬ماه تالش‪،‬‬ ‫موفق به دس��تیابی دانش فنی استحصال عناصر نادر خاکی شد و توانست از مواد‬ ‫معدنی اس��تخراج ش��ده از معادن منطقه ایران مرکزی‪ ،‬نخستین شمش از عناصر‬ ‫نادر خاکی را با عیار ‪ 99‬درصد تولید کند‪ .‬نکته قابل توجه اینکه نمونه ازمایش��ی‬ ‫نیمه صنعتی استحصال این شمش در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران به‬ ‫گونه ای است که مراحل فراوری ان (سنگ شکن‪ ،‬تولید کنسانتره و تولید شمش)‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬قرار اس��ت نخستین واحد نیمه صنعتی استحصال شمش عناصر نادر‬ ‫خاکی نیز در سال اینده در منطقه ایران مرکزی احداث شود‪.‬‬ ‫ش��مش عناصر نادر خاکی اغلب در صنایع پیش��رفته (های تک)‪ ،‬کاتالیست های‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬شیشه و باتری های هیبریدی استفاده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‬ ‫(ایمپاس��کو) گفت‪ :‬این ش��رکت فعالیت های اکتشافی‬ ‫خود را براس��اس برنامه پیش بینی شده برای سال ‪94‬‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬وجیه اله جعف��ری اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ح��وزه س��نگ اهن اکتش��افات تکمیل��ی در تمام‬ ‫محدوده ه��ای قدیم��ی انجام ش��د ک��ه در جالل اباد‪،‬‬ ‫گل گهر افزایش ذخایر جدید را به همراه داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره اخرین اقدامات اکتش��افی این ش��رکت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکتشافات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫در دو بخش انجام می شود‪ .‬در بخشی به عنوان نماینده‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران در محدوده های مربوط به ایمی��درو و به عنوان‬ ‫ب��ازوی اجرایی فعالیت می کند و در بخش��ی دیگر در‬ ‫محدوده های خود ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫مشغول به کار هستیم‪ .‬امسال در هر دو بخش یادشده‬ ‫ش��اخص های عملیاتی برای اکتش��اف (نمونه برداری‪،‬‬ ‫ف هوایی‪ ،‬چاه پیمایی) را تقریبا براساس برنامه‬ ‫اکتش��ا ‬ ‫پیش بینی ش��ده انجام داده اس��ت‪ .‬البته گفتنی است‬ ‫که س��ال جاری‪ ،‬سالی س��خت از نظر تامین مالی بود‬ ‫اما عمده حفاری ها انجام ش��د و بخش��ی از محدوده ها‬ ‫را شناسایی کردیم‪ .‬به طور قطع تا پایان سال یا ابتدای‬ ‫سال اینده گزارش نتایج ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬بیش��تر محدوده ه��ای پلی متال‬ ‫مط��رح بودند‪ .‬بخش هایی از اکتش��افات اردس��تان در‬ ‫طالی ک��وه دم را تکمی��ل کردیم که ش��اهد افزایش‬ ‫ذخیره در ان محدوده بودیم‪ .‬همچنین امیدوار هستیم‬ ‫مطالعات پژوهش��ی و شناسایی محدوده های سیستان‬ ‫و بلوچستان و خراس��ان جنوبی تا پایان سال به اتمام‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت های انجام شده در حوزه انتیموان‬ ‫اف��زود‪ :‬در بحث انتیم��وان نی��ز فعالیت هایی در چند‬ ‫محدوده سیستان و بلوچستان انجام شد که در یک تا‬ ‫دو محدوده جواب گرفته و در حال حاضر روی تکمیل‬ ‫اکتشافات ان کار می کنیم‪ .‬بخشی از این فعالیت ها در‬ ‫اطراف س��فید ابه و بخش��ی دیگر نیز در داخل زاهدان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫جعفری با اش��اره به بودجه اکتش��افی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کرباسیان اکتشاف را به عنوان یکی از محورهای اصلی‬ ‫سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫می داند در نتیجه احساس ما این است که به طور قطع‬ ‫اگر اعتباری باش��د‪ ،‬اولویت با بخش اکتش��اف خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬توجه ب��ه بحث کاه��ش قیمت تمام‬ ‫ش��ده تولید در اولویت خواهد بود‪ .‬در حقیقت یکی از‬ ‫سیاست های ایمپاسکو واگذاری امور به بخش خصوصی‬ ‫و اس��تفاده از توان این بخش است‪ .‬البته بخشی از این‬ ‫کار در سال های قبل پیگیری و چند محدوده زغالی به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شد و در حال حاضر با نظارت و‬ ‫مدیریت ما بخش خصوصی در این محدوده ها مشغول‬ ‫به کار است‪.‬‬ ‫جعفری تصریح ک��رد‪ :‬همچنین در برخی از واحدها‬ ‫نی��ز در ای��ن زمینه تالش کرده ای��م‪ .‬امیدواریم پس از‬ ‫اتفاقات رخ داده در فضای سیاس��ی کش��ور و موضوع‬ ‫برجام‪ ،‬بتوانیم هم س��رمایه گذاران خارجی و هم بخش‬ ‫خصوصی را برای حضور در برخی از واحدها با مدیریت‬ ‫اجرایی بخش خصوصی فعال کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال پتاس خور و بیابانک ‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫قط��ران زرن��د و انتیم��وان را در برنامه داش��تیم که‬ ‫خوش��بختانه انج��ام ش��د‪ .‬طرح های جدی��د را باید با‬ ‫بخش خصوصی راه اندازی کنیم‪ .‬فقط در سال اینده به‬ ‫احتمال بخش��ی از طرح خمرود را که واگذار کرده ایم‪،‬‬ ‫فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫در حوزه س��نگ اهن هم بخشی از فعالیت ها از سوی‬ ‫بخش خصوصی انجام می شود و این اقدامات به منظور‬ ‫افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام ش��ده است زیرا‬ ‫مس��ئولیت هزینه های انجام ش��ده با ایمیدرو نبوده و‬ ‫بخش خصوصی ان را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه راهبردی این ش��رکت نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برنام��ه راهبردی در ایمیدرو مصوب ش��ده و در‬ ‫ح��ال حاضر روی برنام��ه عملیات��ی ان کار می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین استراتژی بلندمدت را در هیات مدیره شرکت‬ ‫به تصویب رس��انده و بازنگری س��االنه روی ان انجام‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر قرار است تغییراتی در اساسنامه‬ ‫شرکت نیز انجام شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اخرین وضعیت پروژه های اتوتک در ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫هومان خواجه نصیری‪ ،‬مدیر ارشد بازاریابی پروژه های گروه صنعتی بازرگانی‬ ‫ایران اروپا‪ ،‬نماینده رس��می شرکت فنالندی اتوتک در ایران گفت‪ :‬در زنجیره‬ ‫تولید فوالد تمرکز اتوتک روی حوزه های باالدس��تی یعنی کنسانتره و گندله‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه کنسانتره سازی‪ ،‬پروژه کنسانتره س��ازی فوالد خراسان را به‬ ‫ظرفیت ‪2/5‬میلیون تن در سال در حال اجرا داریم‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پیش نیازهای الزم برای توسعه صنعت فوالد کشور‬ ‫خبر‬ ‫تامین زیرساخت های الزم‬ ‫برای تولید ‪ 55‬میلیون تنی فوالد‬ ‫فوالدی ها‪ ،‬نوسازی خطوط تولید فرسوده را در اولویت قرار دهند‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندس��ی بین المللی فوالد تکنیک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هرچند تولید فوالده��ای الیاژی و فوالدهای‬ ‫خاص ارزش افزوده باالیی دارد اما هنوز در کش��ور درباره‬ ‫فوالدهای س��اختمانی و صنعتی در شرایط اشباع شده یا‬ ‫حد مطلوبی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫محم��د اب��کا اف��زود‪ :‬بس��یاری از مص��ارف و پروژه ها‬ ‫انجام نش��ده که از می��ان ان می توان به موضوع مس��کن‬ ‫و رک��ود موج��ود در این بخش اش��اره ک��رد‪ .‬البته رکود‬ ‫ش��کل گرفته به دلیل ش��رایط اقتصادی ب��ه معنای نبود‬ ‫نیاز نیس��ت‪ ،‬تقاضا در مس��کن و زیرساخت های کشوری‬ ‫از جمله ش��بکه راه اهن ایران وجود دارد‪ ،‬ش��بکه راه اهن‬ ‫کشور‪ ،‬شبکه بس��یار ضعیفی است و باید به مقدار بسیار‬ ‫زیادی توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫ل حاضر ‪۲۰‬میلیون تن بار‬ ‫به گفته ابکا راه اه��ن در حا ‬ ‫را جابه جا می کند که در افق ‪ ۱۴۰۴‬و با تولید ‪۵۵‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد این می��زان به ‪۱۰۰‬میلیون تن خواهد رس��ید‬ ‫اما ایا این زیرس��اخت ها اماده خواهد ش��د؟ کشوری که‬ ‫به دنبال پیش��رفت اس��ت باید ش��بکه ریلی را در تمامی‬ ‫زمینه ها با کش��ورهای دیگر مقایس��ه کند عالوه بر اینکه‬ ‫ت جاده ها نیز بس��یار کم اس��ت اما در حد اشباع و‬ ‫ظرفی ‬ ‫غیراستانداردی از انها استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اس��تهالکی که از نظ��ر نیروی انس��انی در‬ ‫تصادف ه��ا‪ ،‬اس��تهالک در انرژی و اس��تهالک موجود در‬ ‫تجهیزات و قطعات استفاده شده در ماشین ها زیاد است‪،‬‬ ‫اگر روزی هم جاده های ما اس��تاندارد و مطابق استاندارد‬ ‫اشباع شود و در کنار ان شبکه ریلی داشته باشیم‪ ،‬حذف‬ ‫خس��ارات وارد ش��ده یک ارزش افزوده ایجاد می کند‪ .‬در‬ ‫واقع خیلی از زیرس��اخت های کش��ور کامل نشده و برای‬ ‫کامل شدن انها به حجم باالیی از فوالد نیاز است‪.‬‬ ‫ابکا معتقد اس��ت م��ا در حوزه فوالده��ای معمولی به‬ ‫ل حاضر‬ ‫حد اش��باع نرس��یده ایم با توجه به اینک��ه در حا ‬ ‫رش��د اقتصادی نداش��ته و در رکود ق��رار داریم و اگر در‬ ‫این شرایط تصمیم به تولید فوالدهای الیاژی و مخصوص‬ ‫بگیریم به این معنا است که فکر کرده ایم این رکود تا ابد‬ ‫ادام��ه خواهد یافت‪ ،‬در حالی ک��ه چنین موضوعی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندس��ی بین المللی فوالد تکنیک‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه چین در زمینه فوالد‬ ‫بزرگترین تولید کننده ف��والد بوده و نزدیک به ‪۵۰‬درصد‬ ‫از تولید فوالد جهان در چین انجام می ش��ود‪ ،‬تصمیمات‬ ‫ان در زمینه فوالد بر تمامی کشورها اثر گذار خواهد بود‪،‬‬ ‫اما در کش��ور‪ ،‬ما به غیراز تصمیمات چین‪ ،‬شرایط خاص‬ ‫خود را داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابکا قیمت نفت‪ ،‬قیمت س��نگ اهن و مصرف‬ ‫فوالد مولفه هایی است که رشد اقتصادی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫در نتیجه نمی توانیم فوالد را به عنوان یک تابع مس��تقل‬ ‫تحلیل کنیم زیرا فوالد یک تابع وابس��ته به قیمت نفت و‬ ‫سنگ اهن است‪ .‬از سوی دیگر قیمت نفت سنگ اهن نیز‬ ‫خود وابسته به رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫ل حاضر ش��رکت فوالد تکنیک‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬در حا ‬ ‫تع��دادی پروژه های مطالعاتی در زمین��ه فوالد در اختیار‬ ‫دارد و چن��د پ��روژه در ح��ال احداث را م��ورد مطالعه و‬ ‫بررس��ی قرار داده اس��ت همچنین برخی مطالعات بانکی‬ ‫انجام داده و برخی کارهای بازرس��ی نیز در دس��ت انجام‬ ‫داریم‪ ،‬اما عمده فعالیت های فوالد تکنیک روی پروژه های‬ ‫«ای پی سی» است‪.‬‬ ‫ل حاضر یک واحد احیا‬ ‫ابکا بیان کرد‪ :‬این شرکت در حا ‬ ‫مستقیم در بردسیر برای هلدینگ میدکو به ظرفیت یک‬ ‫میلیون تن را به اتمام رسانده و در حال بهره برداری است‪.‬‬ ‫همچنین یک پروژه گندله س��ازی به ظرفیت ‪2/5‬میلیون‬ ‫ت��ن با یک ش��ریک خارج��ی در س��یرجان ان هم برای‬ ‫هلدینگ میدکو در حال انجام است و اوایل سال اینده به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬از س��وی دیگر برای گل گهر پروژه‬ ‫خ��ط انتقال مواد را در دس��ت داریم ک��ه ان هم احتماال‬ ‫ابتدای سال اینده تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫ابکا اذع��ان کرد‪ :‬پروژه نورد ب��رای بخش خصوصی در‬ ‫کویر کاشان با ظرفیت ‪۵۰۰‬هزار تن و با تجهیزات دانیلی‬ ‫انجام ش��د که به تازگی مورد بهره ب��رداری قرار گرفت‪ .‬از‬ ‫دیگر پروژه ه��ا‪ ،‬پروژه نورد برای جه��ان فوالد با ظرفیت‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تنی است‪ .‬یکی از طرح های استانی فوالد به نام‬ ‫فوالد نی ریز نیز در دس��ت ما است و سال هاست مشغول‬ ‫اجرای فعالیت های ان هستیم‪.‬‬ ‫عبد المجید شریفی‬ ‫باید تعداد خطوط‬ ‫تولید فرسوده‬ ‫و با فناوری پایین‬ ‫به حداقل برسد‬ ‫تا میزان تولید‬ ‫محصوالت با‬ ‫کیفیت پایین نیز‬ ‫کاهش پیدا کند‬ ‫کاهش هزینه تولی��د در کارخانه های فوالد یکی از‬ ‫پیش نیازهای الزم برای توس��عه صنعت فوالد کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه رقابت واحدهای فوالدس��ازی در‬ ‫رقابتی شدن‬ ‫ ‬ ‫سراسر جهان‪ ،‬تحقق عواملی که منج ر به‬ ‫تولیدکنندگان فوالد کشور می شود‪ ،‬اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد و بی ش��ک یکی از این عوامل کاهش هزینه تولید‬ ‫است‪ .‬احداث کارخانه های تولیدکننده فوالد در مکان‬ ‫مناسب‪ ،‬اس��تفاده از جدیدترین فناوری ها ب ه منظور‬ ‫تولی��د محصوالت کیفی و رقابتی‪ ،‬مدیریت مناس��ب‬ ‫منابع مالی و منابع انس��انی از جمله عواملی اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان فوالدی برای کاه��ش هزینه تولید و در‬ ‫نهایت کاهش قیمت تمام شده محصوالت فوالدی بر‬ ‫ان تاکید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت منابع انسانی‬ ‫رضا زائرحیدری‬ ‫سختی محیط‬ ‫کار باعث شده‬ ‫تا کارخانه های‬ ‫جدید فوالد‬ ‫کمیت‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫را با کیفیت ان‬ ‫جایگزینکنند‬ ‫در همین زمینه مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای کاهش هزینه‬ ‫تولید در کارخانه های تولیدکنن��ده فوالد باید تعداد‬ ‫خطوط تولید فرس��وده و با فن��اوری پایین به حداقل‬ ‫برس��د تا میزان تولی��د محصوالت ب��ا کیفیت پایین‬ ‫نی��ز کاهش پیدا کند در واقع تولی��دات کارخانه های‬ ‫فوالدی باید براساس استانداردهای روز دنیا باشد‪.‬‬ ‫عبدالمجید ش��ریفی تصریح کرد‪ :‬به منظور کاهش‬ ‫هزین��ه تولید در واحدهای تولیدکننده فوالد کش��ور‬ ‫بحث اموزش نیروی انسانی مهم است‪ ،‬درصورتی که‬ ‫نیروی انس��انی ماهر و ورزی��ده در کارخانه های فوالد ‬ ‫فعالیت کنند هزینه های تولید نیز کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��ریفی با بی��ان اینکه وج��ود مدی��ران توانمند و‬ ‫کارازموده در صنعت فوالد اهمیت زیادی دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بحث مدیریت در کارخانه های فوالدسازی بسیار‬ ‫مهم اس��ت ؛ منابع انس��انی و منابع مالی سرمایه هایی‬ ‫هستند که باید مدیریت شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران توانمند در ش��رایط س��خت هم‬ ‫کارایی دارند البته حمایت های دولت نیز باید در کنار‬ ‫ان قرار گیرد و برای نوس��ازی فناوری تولید وام های با‬ ‫بهره کم در اختیار انها قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مل��ی فوالد ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬ام��کان ارتباطات و‬ ‫بروزرس��انی فناوری ه��ا‪ ،‬فراهم ش��ده و کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی با اس��تفاده از این امکانات ب��رای تولید‬ ‫محصوالت کیف��ی می توانن��د در عرصه های جهانی‬ ‫حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث کارخانه در مکان مناسب‬ ‫یک کارشناس صنعت فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به دلیل وجود مازاد تولید در ایران و دیگر‬ ‫کش��ور ها واحد هایی که هزینه تولید باالیی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬متوقف خواهند شد و این روند اکنون نیز اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رض��ا زائرحیدری تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫تولید فوالد فرایند مش��کلی نیست و افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د مانند ‪۴۰‬یا ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته نیس��ت که به‬ ‫سرمایه گذاری زیادی نیاز داشته باشد؛ فناوری تولید‬ ‫فوالد های معمولی دیگر انحصاری نیس��ت و بیش��تر‬ ‫کش��ور های درحال توس��عه می توانند ظرفیت جدید‬ ‫ف��والد ایجاد کنند ی��ا ظرفیت های فعل��ی را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫زائرحی��دری ادامه داد‪ :‬موضوعی که اکنون اهمیت‬ ‫دارد هزین��ه تولید فوالد‪ ،‬میزان الودگی ناش��ی از ان‬ ‫به طور مشخص تولید ‪ Co۲‬و همچنین کیفیت فوالد‬ ‫تولیدی است و برای رسیدن به بهترین ترکیب ممکن‬ ‫یعن��ی کمترین الودگی‪ ،‬بهتری��ن کیفیت و کمترین‬ ‫به��ای تمام ش��ده باید محص��ول مرغ��وب‪ ،‬در محل‬ ‫مناس��ب و با فناوری جدید تولید شود از این رو رعایت‬ ‫نکردن ه��ر یک از این ‪3‬عامل تولی��د را غیراقتصادی‬ ‫خواه��د کرد یا ب��ه دالئل دیگر منجر ب��ه توقف تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس صنعت فوالد درحال حاضر‬ ‫ظرفیت واحد های تولیدکننده فوالد از لحاظ اقتصادی‬ ‫بای��د از حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن اغاز ش��ده و از این مقدار‬ ‫کمتر نباشد این درحالی است که درحال حاضر هنوز‬ ‫هم یک واحد ‪۱۰‬میلیون تنی نداریم‪.‬‬ ‫زائرحیدری درباره نقش نیروی انس��انی در کاهش‬ ‫هزینه تولید در کارخانه های فوالدی گفت‪ :‬واحد های‬ ‫تولید فوالد س��عی می کنند از نیروی انسانی کمتری‬ ‫استفاده کنند ؛ به دلیل نوع شغل نیروی انسانی در یک‬ ‫کارخانه فوالد هزینه باالتری نس��بت به صنایع دیگر‬ ‫دارد‪ ،‬س��ختی محیط کار و مشکالت ناشی از ان مانند‬ ‫حوادث احتمالی باعث ش��ده ت��ا کارخانه های جدید‬ ‫فوالد کمیت نیروی انسانی را با کیفیت ان و همچنین‬ ‫فناوری های جدید جایگزین کنند‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬در ایران بر اس��اس یک سیاس��ت‬ ‫ک مو بی��ش قدیمی کارخانه های ب��زرگ فوالد بیش از‬ ‫انکه با هدف تولید اقتصادی س��اخته ش��ود‪ ،‬با اهداف‬ ‫اجتماعی مانند کاهش بیکاری یا گس��ترش فرهنگ‬ ‫صنعتی به جای کشاورزی ایجاد شده و به همین دلیل‬ ‫تعداد نیروی کار بیش از حد نیاز تعریف شده است‪.‬‬ ‫زائرحیدری خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مقطعی مدیران‬ ‫وق��ت تصمیم به کاهش نیروی انس��انی برای نزدیک‬ ‫ش��دن به اس��تاندارد های بین المللی در کشورهایی‬ ‫مانند هن��د و برزیل گرفتند اما ب��ه دالیل مختلف در‬ ‫سال های بعد در این سیاست عقبگردی مشاهده شد و‬ ‫دوباره نیروی های زیادی به نیرو های قبلی اضافه شد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت فوالد ادامه داد‪ :‬البته بخشی‬ ‫از هزینه تولید فوالد مربوط به نیروی انس��انی اس��ت‬ ‫و بیش��ترین هزین��ه مربوط به مواد اولیه‪ ،‬لجس��تیک‬ ‫(به دلیل حمل ونقل بس��یار س��نگین) و انرژی است‬ ‫همچنین تولید در مقیاس کوچک یا محل نامناس��ب‬ ‫کارخانه ها موجب افزایش بیش از حد تولید می شود‪.‬‬ ‫وی اذع��ان کرد‪ :‬در س��اخت کارخانه های ایرانی به‬ ‫دلی��ل ارزان ب��ودن انرژی کاهش مص��رف ان مد نظر‬ ‫نب��وده و این موضوع عالوه بر اینک��ه منجر به افزایش‬ ‫هزینه های تولید (اکنون که بهای انرژی افزایش یافته‬ ‫است) می شود‪ ،‬باعث باالتر رفتن تولید ‪ Co۲‬به ازای‬ ‫تولید هر تن فوالد می شود‪.‬‬ ‫زائ��ر حی��دری درب��اره نق��ش دول��ت در کاهش‬ ‫هزینه های تولید گفت‪ :‬وظیفه دولت س��رمایه گذاری‬ ‫نیس��ت بلکه سیاست گذاری اس��ت‪ ،‬دولت الزم است‬ ‫از س��اخت واحد هایی که مقیاس اقتصادی یا فناوری‬ ‫درس��ت را ب��ه دلی��ل پایین ب��ودن س��رمایه گذاری‬ ‫رعایت نمی کنند جلوگیری کند عالوه بر ان توس��عه‬ ‫صنعت فوالد باید در مکان مناس��بی انجام شود البته‬ ‫ای��ن اقدامات اکنون درحال انجام اس��ت ام��ا درباره‬ ‫کارخانه های قدیمی تر نیز باید سیاس��ت های مشابه‬ ‫اتخاذ ش��ود و این کارخانه ها باید مدرن شوند که این‬ ‫اقدام نیز به سرمایه گذاری نیاز دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت فوالد ادامه داد‪ :‬مدیران فوالد‬ ‫ای��ران از باالتری��ن تجربه و توانای��ی ممکن برخوردار‬ ‫هس��تند و بر خ�لاف صنای��ع دیگر بیش��تر مدیران‬ ‫فوالد ه��ای ایرانی تجربه و س��ابقه طوالنی در صنعت‬ ‫ف��والد دارند و از بهترین دانش��گاه های داخل یا خارج‬ ‫از کش��ور فارغ التحصیل ش��ده اند و ق��ادر به مدیریت‬ ‫هزینه های تولید هس��تند اما این مدیران همیشه در‬ ‫فضای بسیار چالشی کار می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کاهش هزینه تولید در کارخانه های تولیدکننده‬ ‫ف��والد به عوام��ل مختلفی بس��تگی دارد‪ .‬ازجمله‬ ‫ای��ن عوامل می ت��وان به نح��وه مدیری��ت‪ ،‬منابع‬ ‫انس��انی و فناوری های مورد استفاده در واحدهای‬ ‫تولیدکننده فوالد اشاره کرد‪ .‬بدون شک بهره گیری‬ ‫از فناوری های جدید موضوعی است که در شرایط‬ ‫کنون��ی و به منظور رقابت با کش��ورهای جهان در‬ ‫عرصه فوالد اهمیت زیادی دارد زیرا این امر منجر‬ ‫به کاهش هزینه تولید خواهد شد و از سویی نیز با‬ ‫توجه به فراهم شدن بسترهای الزم برای همکاری‬ ‫با کش��ورهای صاح��ب فن��اوری تحقق ای��ن امر‬ ‫امکانپذیر است‪ .‬از س��ویی مدیریت نیروی انسانی‬ ‫و بکارگی��ری افراد ماه��ر در کارخانه ه��ای فوالد‬ ‫باعث می ش��ود هزینه های به می��زان قابل توجهی‬ ‫کاهش پی��دا کند که تحقق این امر نیازمند وجود‬ ‫مدیران توانمند و باتجربه در واحدهای تولیدکننده‬ ‫فوالداست‪.‬‬ ‫مجری پروژه های اتوتک در زنجیره تولید فوالد ایران عنوان کرد‬ ‫برای پروژه‪‎‬های ابی در سنگان فاینانس هم می اوریم‬ ‫مدیر ارش��د بازاریابی پروژه های گروه صنعتی بازرگانی‬ ‫ایران اروپ��ا در ایران اخرین وضعیت اج��رای پروژه های‬ ‫ش��رکت «اتوتک» را در ایران در زنجی��ره تولید فوالد و‬ ‫حوزه محیط زیست تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬اتوتک که در زم��ان تحریم ها‬ ‫یکی از ش��رکت های فعال در ایران ب��ود و با وجود تمام‬ ‫دشواری ها و محدودیت ها‪ ،‬خدمات به ایران را قطع نکرد‬ ‫بعد از اجرای برجام و رفع تحریم ها نیز فعالیت های خود‬ ‫را در ایران توس��عه داده و حوزه های کاری جدیدی را نیز‬ ‫پیش روی بازار ایران قرار داده که ش��اید مهم ترین بخش‬ ‫ان پروژه های محیط زیستی و مدیریت اب باشد‪.‬‬ ‫اتوت��ک عالوه بر ‪ 3‬حوزه فعلی کار خود در ایران یعنی‬ ‫صنایع باالدستی فوالد‪ ،‬انواع فناوری های فراوری مس و‬ ‫تولید الومینا از فیلین س��ینیت‪ ،‬اقداماتی را برای افزایش‬ ‫حض��ورش در صنعت الومینیوم و تیتانیوم ایران هم اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د بازاریابی پروژه های گروه صنعتی بازرگانی‬ ‫ایران اروپا‪ ،‬نماینده رس��می ش��رکت فنالندی اتوتک در‬ ‫ایران درباره اخرین وضعی��ت پروژه های اتوتک در ایران‬ ‫در ح��وزه زنجیره تولی��د فوالد گف��ت‪ :‬در زنجیره تولید‬ ‫فوالد تمرک��ز اتوت��ک روی حوزه های باالدس��تی یعنی‬ ‫کنسانتره و گندله است‪ .‬در زمینه کنسانتره سازی‪ ،‬پروژه‬ ‫کنسانتره س��ازی فوالد خراسان را به ظرفیت ‪2/5‬میلیون‬ ‫تن در سال در حال اجرا داریم‪.‬‬ ‫هوم��ان خواجه نصیری‪ ،‬افزود‪ :‬انتظ��ار می رود با توجه‬ ‫به تغییراتی که در فضای سیاس��ی کس��ب وکار رخ داده‪،‬‬ ‫تمهی��دات و تس��هیالتی در تامی��ن مناب��ع و روش های‬ ‫پرداخ��ت انجام ش��ود ت��ا روند اج��رای پروژه س��رعت‬ ‫بیش��تری به خود بگی��رد‪ .‬در حال حاضر پ��روژه احداث‬ ‫کنسانتره س��ازی ف��والد خراس��ان در مرحل��ه اغازی��ن‬ ‫س��فارش گذاری تجهی��زات تحوی��ل بلندم��دت اس��ت‪.‬‬ ‫پیمانکار ما در این پروژه کنسرس��یوم ایریتک و کیسون‬ ‫هستند که در بخش فعالیت های کارگاهی‪ ،‬جانمایی ها و‬ ‫فونداسیون ها پیشرفت مناسبی داشته اند و نهایت تالش‬ ‫و تمهیدات خود را به کار گرفته ایم تا س��رعت اجرای این‬ ‫پروژه بهبود مستمر داشته باشد‪.‬‬ ‫وی مبل��غ بس��ته تجهی��زات خارج��ی این پ��روژه را‬ ‫ح��دود ‪75‬میلیون ی��ورو دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬پروژه‬ ‫بع��دی در بخ��ش کنسانتره س��ازی س��نگ اهن‪ ،‬پروژه‬ ‫کنس��انتره مادش��یمی ‪2/5‬میلیون تن��ی در منطقه ویژه‬ ‫بندرعباس اس��ت ک��ه منتظریم برنده نهای��ی مناقصه از‬ ‫س��وی کارفرما تا قبل از پایان س��ال جاری اعالم ش��ود‪.‬‬ ‫در این مناقصه بهترین پیش��نهاد فنی را ارائه کردیم که‬ ‫می تواند دوم بودن پیش��نهاد مالی ما (حدود ‪80‬میلیون‬ ‫ی��ورو) را جبران کند‪ ،‬بنابراین ش��انس باالیی برای برنده‬ ‫ش��دن در این مناقصه برای خود قائل هس��تیم‪ .‬در پروژه‬ ‫کنسانتره س��ازی ‪5‬میلیون تنی ف��والد مبارکه در منطقه‬ ‫سنگان‪ ،‬یک ش��رکت چینی با قیمت بسیار پایین برنده‬ ‫مناقصه شد ولی ما در حال متقاعدکردن کارفرما هستیم‬ ‫که از اسیاب ها‪ ،‬سیستم فیلتراسیون و تیکنرهای اتوتک‬ ‫اس��تفاده کند که درباره سیس��تم فیلتراس��یون و تیکنر‬ ‫به توافق رس��یدیم و امیدواریم که ب��ا ارائه جزئیات فنی‬ ‫بیش��تر و بحث ه��ای کام��ل‪ ،‬کارفرما ب��ا اطمینان کافی‬ ‫اس��یاب های اتوت��ک را انتخ��اب کن��د‪ .‬در زمینه اصالح‬ ‫خطوط قدیمی کنسانتره س��ازی گل گهر نیز بعد از اتمام‬ ‫فاز مهندس��ی از س��وی اتوتک‪ ،‬به دالیل��ی ازجمله افت‬ ‫قیمت س��نگ اهن‪،‬پروژه متوقف ش��ده و فاز اجرایی ان‬ ‫تعیین تکلیف نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال جاری‬ ‫بتوانیم گندله سازی ‪5‬میلیون تنی شماره ‪ 2‬گل گهر را به‬ ‫مرحله راه اندازی برسانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پروژه گندله سازی‬ ‫‪5‬میلی��ون تنی گه��ر زمین را هم در حال اج��را داریم و‬ ‫تحویل تجهیزات در حال تکمیل اس��ت‪ .‬فکر می کنم این‬ ‫پروژه هم حدود ‪1/5‬س��ال دیگر به بهره برداری برسد‪ .‬در‬ ‫پروژه گندله س��ازی ‪5‬میلیون تنی مجتمع معدنی و ذوب‬ ‫ف��والد بافق نیز حض��ور داریم که اجرای ای��ن پروژه در‬ ‫برخی پرداخت ها با تاخیراتی مواجه شده که امیدواریم با‬ ‫رفع محدودیت های بانکی و وحدت نظر بیش��تر‪ ،‬کارفرما‬ ‫شرایط تسریع اجرای پروژه را فراهم کند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬بازار داخل زیر سلطه شوینده های بومی‬ ‫‪ 21‬بازگشت رونق به بازار‬ ‫‪ 22‬ارزش صادرات ‪ 6‬استان به ‪ 8/5‬میلیارد دالر رسید‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 1600‬قانون مزاحم اقتصاد شناسایی شد‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمد رضا مودودی‬ ‫قانونگ��ذاری و تدوی��ن سیاس��ت ها بای��د در‬ ‫راس��تای تس��هیل امور در بخش های گوناگون‬ ‫باش��د‪ .‬توسعه تجارت داخلی و خارجی نیز یکی‬ ‫از عرصه هایی اس��ت که نیازمند تسهیل قوانین‬ ‫است اما در شرایط کنونی حذف قوانین مزاحم‬ ‫برای بهبود ش��رایط تجارت کش��ور امری کامال‬ ‫ض��روری ب��ه نظر می رس��د زیرا وج��ود قوانین‬ ‫مزاحم و مخل فضای کس��ب و کار موجب ش��ده‬ ‫ت��ا تجارت ایران در بخ��ش داخلی و خارجی با‬ ‫مشکالت جدی مواجه شود‪.‬‬ ‫محمد رضا مودودی معاون کل سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫ در ش��رایط فعل��ی با حجم عظیم��ی از قوانین‪،‬‬ ‫ ایین نامه و بخش��نامه مواجه هستیم که تعداد‬ ‫انها به حدود ‪ ۱۹۰‬هزار مورد می رسد‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ای��ن حج��م از ایین نام��ه و‬ ‫قوانین نش��ان می دهد که ما با تعداد انبوهی از‬ ‫دستورالعمل ها روبه رو هس��تیم که می توانند با‬ ‫یکدیگر تداخل داشته باشند یا اینکه یکدیگر را‬ ‫نقض کنند‪ .‬با توجه به تعداد بسیار زیاد قوانین‬ ‫و ایین نامه ها به وجود امدن این مش��کالت نیز‬ ‫امری طبیعی است‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬اگر به دنبال تس��هیل تجارت هس��تیم‬ ‫باید ابت��دا به پاالیش مق��ررات و ایین نامه های‬ ‫کش��ور بپردازی��م و قواع��دی که همراس��تایی‬ ‫و همپوش��انی دارن��د را یکسان س��ازی کرده و‬ ‫قواعدی که به زیان بخش تولید و تجارت است‬ ‫را نیز حذف کرد‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بخ��ش خصوصی در کمیته م��اده ‪ ۷۶‬به‬ ‫بو کار پرداخته و بیش‬ ‫بررسی قواعد مزاحم کس ‬ ‫از ‪ ۱۶۰۰‬مورد قانون مزاحم را شناس��ایی کرده‬ ‫است‪ .‬البته ما در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز به دنبال شناس��ایی قوانین مزاحم هستیم‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫م��ا کمیته ای در وزارتخانه برای شناس��ایی این‬ ‫قوانین تش��کیل داده ایم‪ .‬مودودی ب��ا تاکید بر‬ ‫ض��رورت شناس��ایی قوانین مخل کس��ب و کار‬ ‫اظهار می کند‪ :‬شناسایی قوانین مزاحم می تواند‬ ‫زمینه حذف و تغییرات انها را از طریق مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و در برنامه ششم توسعه مهیا‬ ‫ کن��د‪ .‬همچنین باید تغیی��رات قوانین مزاحم را‬ ‫از طریق مجلس شورای اسالمی پیگیری کرد‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تج��ارت تاکید‬ ‫می کند‪ :‬شناسایی قوانین مزاحم باید با همراهی‬ ‫بخش خصوص��ی که تاثیرات این قوانین مزاحم‬ ‫را با پوس��ت و گوش��ت و اس��تخوان خود لمس‬ ‫می کند انجام ش��ود و البته دول��ت باید در این‬ ‫مسیر با بخش خصوصی همراهی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ 1600‬قانون مزاحم‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رییس کنفدراس��یون صادرات‬ ‫با اش��اره به اینکه در حال حاضر بیش از ‪۱۶۰۰‬‬ ‫قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬به نظر می رس��د با توج��ه به مجموعه‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬اولویت اصلی مجلس‬ ‫اینده اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬وجود بی��ش از ‪ ۱۶۰۰‬قانون‬ ‫مزاحم در تجارت کش��ور نشان می دهد که ما با‬ ‫تورم قوانین مواجه هس��تیم؛ قوانینی که گاهی‬ ‫در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند‪.‬‬ ‫الهوت��ی عن��وان می کند‪ :‬با توج��ه به تکلیف‬ ‫برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای‬ ‫ان س��اماندهی قوانی��ن تجاری ب��وده و اینکه‬ ‫هیچ کدام از دولت ها ای��ن بند را اجرا نکرده اند‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د که مجلس می تواند دوباره این‬ ‫کار را مد نظر ق��رار دهد و از دولت بخواهد که‬ ‫ان را اجرا کند ت��ا حداقل قوانین تجاری مان با‬ ‫کشور های پیرامون مساوی باشد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران با بیان اینکه درحال حاضر شرایط سختی‬ ‫از جنبه قوانین برای س��رمایه گذاری خارجی و‬ ‫ثبت یک ش��رکت وج��ود دارد‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫همان گون��ه که توج��ه به مباحث سیاس��ی در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی ضروری است مجلس‬ ‫باید مباحث اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی را‬ ‫هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظایف حاکمیتی‬ ‫که در اختیار دارد توجه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور به نظر می رسد اولویت اول برای مجلس‬ ‫ده��م باید اولویت اقتصادی باش��د‪ .‬به طور قطع‬ ‫اف��رادی که به لحاظ تئ��وری و عملی با اقتصاد‬ ‫اش��نایی دارند می توانند بهت��ر از دیگران برای‬ ‫رفع مشکالت اقتصادی پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به یکی‬ ‫از مطالب��ات اصلی بخش خصوص��ی از مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی می گوید‪ :‬انتظار ما به عنوان‬ ‫بخ��ش خصوصی از مجلس دهم این اس��ت که‬ ‫مجل��س فقط معطوف به تقنین و مصوب کردن‬ ‫قانون نش��ود و بُعد نظارت��ی مجلس را نیز احیا‬ ‫کن��د و از دولتمردان چه در دولت کنونی و چه‬ ‫در دولت اینده مطالبه کند که قوانین مصوب تا‬ ‫کجا و به چه صورت اجرا می شود و از اغاز روند‬ ‫قانون گذاری از زمانی که قانون وضع می شود تا‬ ‫مرحله ای که ابالغ می شود نقش نظارتی خود را‬ ‫به طور جدی ایفا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ذف مق�ررات مزاح�م ت�ا پای�ان‬ ‫برنامه پنجم‬ ‫مجید رضا حری��ری‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران و چی��ن می گوید‪ :‬براس��اس م��اده ‪۷۶‬‬ ‫برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬بخ��ش خصوصی موظف‬ ‫به شناس��ایی قوانین مزاحم و رفع انها با کمک‬ ‫دولت و مجلس ش��ده اس��ت‪ .‬طب��ق قانون این‬ ‫وظیفه به بخش خصوصی محول ش��ده و قوای‬ ‫مجری��ه و مقنن��ه نیز مکلف ب��ه برطرف کردن‬ ‫قوانی��ن مزاحم تا پای��ان برنامه پنجم توس��عه‬ ‫مجید رضا حریری‬ ‫ش��ده اند اما تاکنون اقدامی در راس��تای حذف‬ ‫قوانی��ن مزاحم انجام نش��ده اس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫اقتص��ادی اظه��ار می کند‪ :‬مکلف ش��دن بخش‬ ‫خصوصی برای شناس��ایی و مکلف شدن دولت‬ ‫و مجلس برای رفع قوانین مزاحم با هدف بهبود‬ ‫رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار است‪.‬‬ ‫حریری تصری��ح می کند‪ :‬متاس��فانه به جای‬ ‫اینکه قوه مقننه با وضع قوانین مناسب به کمک‬ ‫اقتصاد بیاید ش��اهد این مس��ئله هستیم که در‬ ‫مجلس فقط به وضع قوانین پرداخته می ش��ود‬ ‫در حالی ک��ه مقررات زدایی یک��ی از وظایف قوه‬ ‫مقننه است‪.‬‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران و چین‬ ‫می گوید‪ :‬ما حق ایجاد مانع غیرتعرفه ای بر س��ر‬ ‫راه واردات نداری��م اما امروزه ممنوعیت واردات‬ ‫با صدور یک بخش��نامه و یا دستورالعمل انجام‬ ‫می ش��ود و این در حالی است که قانون چنین‬ ‫اجازه ای نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬البته از این موارد در سایر‬ ‫زمینه ها داریم از جمله استانداردهای دو گانه ای‬ ‫که برا ی مواد خوراکی و ارایش��ی و بهداش��تی‬ ‫صادر می ش��ود و وزارت بهداش��ت و س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد این نظارت ها را اعم��ال می کند در‬ ‫حالی که طبق قان��ون نباید نظارت ها به صورت‬ ‫دوگانه باشد و فقط باید یک دستگاه بر واردات‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی نظارت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی می افزای��د‪ :‬وجود قوانین‬ ‫و بخش��نامه های مزاحم موج��ب کندی گردش‬ ‫فعالیت های تجاری می شود‪ ،‬بنابراین الزم است‬ ‫تا قوانی��ن مزاحم را شناس��ایی و احصا کرده و‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در اسرع‬ ‫وقت نس��بت به رفع انها اقدام کنند زیرا وجود‬ ‫قوانین مزاحم در اقتصاد ایران موجب ش��ده تا‬ ‫رتبه ما در فضای کسب و کار نامناسب باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه بازار ش��یر بس��یار حساس‬ ‫اس��ت چراکه در صورت جمع اوری نشدن شیر‪ ،‬دامداران لطمه جدی خواهند‬ ‫دی��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید واحد ه��ای لبنی و واحد های دام��داری را با هم درنظر‬ ‫می گرفتیم و اگر دولت امکاناتی داش��ت و می توانست یارانه بدهد‪ ،‬نیاز به طی‬ ‫این مراحل نداشتیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فهرست کاالهای تجارت‬ ‫ترجیحی ایران با ‪ ۶‬شریک‬ ‫بر اس��اس اطالعات سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬ترجیحات‬ ‫تعرفه ای ایران با ‪ 6‬کشور برقرار است که شامل کشورهای‬ ‫ترکیه‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬کوبا‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬بالروس و بوسنی‬ ‫و هرزگوی��ن می ش��ود و عم��ده کاالهای ش��امل تجارت‬ ‫ترجیحی نیز محصوالت کش��اورزی‪ ،‬دارویی و پتروشیمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ران تعرفه ترجیح��ی در زمینه‬ ‫برخ��ی از کااله��ا با این ‪ 6‬کش��ور دارد؛ به ای��ن معنا که‬ ‫در مبادالت تج��اری کاالهایی که در فهرس��ت ترجیحات‬ ‫تعرف��ه ای قرار دارن��د با عوارض گمرک��ی پایین تر از حد‬ ‫معمول اجازه واردات به کشور مقصد را دارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس فهرس��ت تعرفه ه��ای ترجیح��ی ای��ران ب��ا‬ ‫دیگر کش��ورها‪ ،‬عمده کاالهای��ی که ایران ب��رای انها از‬ ‫کش��ورهای مقصد درخواست تعرفه ترجیحی کرده است‬ ‫ش��امل محصوالت باغی‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬محصوالت شیالتی‪،‬‬ ‫س��ایر محصوالت غذایی‪ ،‬برخی محصوالت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬مواد دارویی‪ ،‬محصوالت بهداش��تی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬فرش و ان��واع کفپوش ها‪ ،‬ش��یراالت‬ ‫صنعتی و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نیز متناس��ب با کش��ورهای مبدا فهرس��ت‬ ‫کاالهایی که درخواس��ت تعرفه ه��ای ترجیحی انها برای‬ ‫ایران ارس��ال ش��ده اس��ت‪ ،‬به طور عمده ش��امل برخی‬ ‫محص��والت باغی و میو ه‪ ،‬محصوالت نس��اجی‪ ،‬پوش��اک‪،‬‬ ‫پارچ��ه‪ ،‬فراورده های ارایش��ی و بهداش��تی‪ ،‬کاغذ‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬مبلمان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫قیمت گندم وارداتی اعالم شد‬ ‫قانونگذاری و‬ ‫تدوین سیاست ها‬ ‫باید در راستای‬ ‫تسهیل امور‬ ‫در بخش های‬ ‫گوناگون باشد‪.‬‬ ‫توسعه تجارت‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫نیز یکی از‬ ‫عرصه هایی است‬ ‫که نیازمند تسهیل‬ ‫قوانین است‬ ‫تدوین طرح جامع ساماندهی بازار لبنیات‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تهیه طرح جامع‬ ‫برای س��اماندهی بازار لبنیات خبر داد و گف��ت‪ :‬پروند ه واحد های لبنی که به‬ ‫مصوبه افزایش ‪ ۱۰۰‬تومانی نرخ خرید ش��یر خام تمکی��ن نکرد ه بودند اماده‬ ‫ارسال به س��ازمان تعزیرات حکومتی بود که مراجعه و اعالم کردند «حاضرند‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان نرخ خرید خود را افزایش دهند» و بیش��تر انها واحد هایی هستند‬ ‫که می توانند بازار شیر خام را تکان دهند‪.‬‬ ‫سید محمود نوابی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫از ط��رح جامعی در حوزه مواد لبنی خبر داد و اعالم کرد‪ :‬قرار اس��ت زنجیره‬ ‫تامی��ن و تولید مواد لبنی از ابتدا تا انتها در قالب طرحی جامع تدون ش��ده و‬ ‫تکلیف دستگاه ها در ان مشخص شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬این مسئولیت به سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی واگذار شده و ما هم از باب کارشناسی‪ ،‬همکاری کردیم و امیدواریم‬ ‫با نگاه کامل به این طرح‪ ،‬ان ش��ا ءاهلل در س��ال اینده شاهد این کشمکش ها و‬ ‫تضاد های بی حاصل در این بخش نباشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت در س��ال های ‪ ۱۳۹۲‬و ‪ ۱۳۹۳‬س��ه ماه به دامداران‬ ‫یارانه داد و به تازگی نیز جلسه ای گذاشتیم که قرار شد واحدهای لبنی‪ ،‬قیمت‬ ‫خرید ش��یر را ‪ ۱۰۰‬تومان افزایش دهند‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود این کار از ابتدای دی ‬ ‫امسال اجرایی شود؛ به گونه ای که مقرر شد به ازای افزایش ‪ ۱۰۰‬تومانی نرخ‬ ‫خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران‪ ،‬صنایع لبنی اجازه داشته باشند قیمت‬ ‫محصوالت پرمصرف را حدود ‪ 6‬درصد افزایش دهند که این کار انجام نشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫ما حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اس��ت که خود واحد های لبنی‬ ‫نیز به نوعی مصرف کننده هس��تند و باید مالحظات انها را هم در نظر داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نوابی خاطرنش��ان کرد‪ :‬واحدهای لبنی بخش��ی از شیر کیفی که خریداری‬ ‫می کنند را به شیر خشک تبدیل کردند و امروز بین شیر خشک تولیدی ما و‬ ‫شیرخش��کی که در خارج از مرزهای ما تولید می شود فاصله معناداری وجود‬ ‫دارد و انها نمی توانند ش��یری را که خشک کردند با قیمت مناسب بفروشند و‬ ‫انتظار دارند وزارت جهاد کش��اورزی یا س��ازمان تعاون روستایی به انها کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش؛ در ادامه کش��مکش های صنایع لبنی ب��ا دامداران و‬ ‫مسئوالن دولتی‪ ،‬امسال صنایع لبنی درخواست افزایش قیمت محصوالت شان‬ ‫را داشتند که دولت این درخواست را در صورتی قبول می کرد که صنایع‪ ،‬نرخ‬ ‫خرید شیر خام را افزایش دهند؛ به گونه ای که مقرر شد به ازای افزایش ‪۱۰۰‬‬ ‫تومانی نرخ خرید هر کیلوگرم ش��یرخام از دامداران صنایع لبنی اجازه داشته‬ ‫باشند قیمت محصوالت پرمصرف را حدود ‪ 6‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫این در حالی بود که صنایع لبنی نه تنها قیمت خرید ش��یر خام از دامداران‬ ‫را افزایش ندادند بلکه قیمت محصوالت شان را در بازار بر خالف قانون‪ ،‬افزایش‬ ‫دادند و پس از ان س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬برخورد‬ ‫با صنایع لبنی متخلف را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتش��ار نامه ای درباره‬ ‫گران فروش��ی گن��دم وارداتی هش��دار و وع��ده برخورد‬ ‫تعزیرات��ی با ش��رکت های متخل��ف داد و قیمت متعارف‬ ‫هرکیلوگرم از این محصول را با درنظر گرفتن نرخ جهانی‬ ‫‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪ ۸۵۰‬تومان دانس��ت‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬وحید‬ ‫منایی با ارس��ال نامه ای به ش��رکت های وارداتی‪ ،‬به انها‬ ‫درب��اره باال رفتن قیمت گندم واردات��ی در بازار‪ ،‬اخطار و‬ ‫وعده برخ��ورد تعزیراتی داد‪ .‬بنا بر ای��ن گزارش در متن‬ ‫این نامه امده است ک ه «قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی‬ ‫باید ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۸۵۰‬تومان براس��اس قیمت جهانی باش��د»‬ ‫ درحالی ک��ه این محصول درحال حاضر در بازار مصرف با‬ ‫توجه به ممنوعیت ثبت سفارش تا هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬این ممنوعیت باعث ش��ده که برخی از‬ ‫سودجویان از شرایط ایجاد شده سوء استفاده کرده و ثبت‬ ‫ت هر کیلوگرم در حدود ‪۵۰‬‬ ‫س��فارش های خود را با قیم ‬ ‫تومان به غیر بفروشند و قیمت این محصول افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت تجاری ایران‬ ‫راهی کابل می شوند‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان گفت‪ :‬در س��ومین‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در افغانس��تان حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت در قالب ‪ ۱۲‬گروه کاالیی و خدماتی مش��ارکت‬ ‫دارند که تعداد شرکت ها ‪ ۲۰‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا کری��م زاده اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی پارس��ال ‪ ۸۱‬بنگاه ایرانی مشارکت‬ ‫داشتند‪ ،‬اما امسال این تعداد به ‪ ۱۰۰‬رسیده است‪ ،‬از طرف‬ ‫دیگر فضای نمایش��گاه امسال نیز با افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫به ‪ 2‬هزار و ‪ ۲۰۰‬متر مربع رسیده است‪ .‬کریم زاده یاداور‬ ‫شد‪ :‬نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان سال گذشته‬ ‫با اس��تقبال ب��االی مردم‪ ،‬تاج��ران و صنعتگ��ران همراه‬ ‫ش��د و فضای مس��اعدی را برای معرفی نشان(برند)های‬ ‫ایرانی فراهم کرد و در دور جدید نمایش��گاه الزم اس��ت‬ ‫ش��رکت های حاضر با بهره گیری از تجربه های پیش��ین‪،‬‬ ‫به ص��ورت هدفمند به برقراری ارتباط موثر‪ ،‬بازارس��ازی‬ ‫و تثبیت نش��ان(برند) ایرانی مبادرت ورزند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه تثبیت نشان(برند) ایرانی‪ ،‬هدف اصلی نمایشگاه‬ ‫امسال اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای بازاریابی کاالهای‬ ‫صادراتی الزم اس��ت که کیفیت کاالها و توجه به تقاضای‬ ‫بازار از منظر مصرف کننده افغانی مورد توجه قرار بگیرد؛‬ ‫به همین دلیل ما پیش��نهاد می کنیم که زمینه مشارکت‬ ‫طرف ه��ای افغان در فرایند تولید و تجارت فراهم و برای‬ ‫اثربخشی بیشتر از ظرفیت های خوب بازرگانان افغانی در‬ ‫صادرات مجدد کاال به دیگر کشورها استفاده شود‪.‬‬ ‫رایزی��ن بازرگانی ایران در افغانس��تان از همکاری های‬ ‫تجاری بین فعاالن اقتصادی دو کشور‪ ،‬حضور نشان(برند)‬ ‫های مطرح کشور در بازار افغانستان‪ ،‬شناخت خوب مردم‬ ‫افغانستان از نش��ان(برند)های ایرانی و اعتماد به کیفیت‬ ‫کااله��ای تولیدی ای��ران به عنوان نقاط ق��وت تجارت با‬ ‫افغانستان یاد کرد‪ .‬وی ایجاد شرکت ها و نشان(برند)های‬ ‫مش��ترک و مدیریت قیمت تمام ش��ده کاالها و خدمات‬ ‫را بس��یار حائز اهمیت دانس��ت و افزود‪ :‬انتقال بخشی از‬ ‫خط تولید‪ ،‬سرمایه گذاری مش��ترک و انتقال دانش فنی‬ ‫می تواند به حضور بیش��تر نشان(برند)های ایرانی در بازار‬ ‫افغانستان کمک کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کمبو د میوه و محصوالت پروتئینی نداریم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار داخل زیر سلطه شوینده های بومی‬ ‫خرید‪ ۱۷۰۰‬تن میوه شب عید‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی‬ ‫جهاد کش��اورزی اس��تان اردبیل از‬ ‫خرید هزار و ‪ ۷۰۰‬تن میوه شب عید‬ ‫برای این استان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬اصغر پرتوی با بیان اینکه از این‬ ‫میزان ‪ ۵۰۰‬تن س��یب قرمز اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��یب قرم��ز از داخل‬ ‫استان‪ ،‬شهرس��تان مشگین ش��هر و مراغه تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قرارداد خرید به ش��کل ‪ ۲۵‬درصد کاهش‬ ‫یا افزایش میزان س��یب خریداری شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که تقاضا در بازار وجود داش��ته باش��د مقدار مازاد‬ ‫خریداری خواهد ش��د‪ .‬معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی‬ ‫جهاد کش��اورزی اس��تان درعین حال به خرید هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تن پرتقال از اس��تان مازندران اش��اره کرد و گفت‪ :‬هزار تن‬ ‫از پرتقال خریداری شده به استان انتقال یافته است‪ .‬پرتوی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دلیل اینکه امس��ال صادرات پرتقال نداشتیم‬ ‫و این احتمال وجود دارد که مباش��ر نتواند پرتقال خریداری‬ ‫شده را به فروش برساند‪ ۲۰۰ ،‬تن دیگر را انتقال ندادیم و در‬ ‫صورت نیاز انتقال خواهیم داد‪.‬‬ ‫افزایش صادرات میگو‬ ‫به روسیه‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه صادرکنن��دگان ابزی��ان ای��ران درب��اره‬ ‫فعالیت های تجاری ایران و روسیه در زمینه ابزیان گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذشته حتی یک کیلوگرم نیز صادرات به کشور‬ ‫روسیه نداشته ایم اما اکنون حدود ‪ 600‬تن ماهی و میگو به‬ ‫این کشور صادر شد ه است‪ .‬به گزارش انا‪ ،‬علی اکبر خدایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با وجود اینکه س��ال های زیادی با این کش��ور‬ ‫ط نداش��ته ایم و توجهی به ب��ازار ان نکرده ایم‪ ،‬اکنون‬ ‫ارتبا ‬ ‫س��رعت ارتباط تجاری ما با کش��ور روسیه در حوزه ابزیان‬ ‫خوب اس��ت و امیدواریم حجم صادرات ما به این کشور به‬ ‫سرعت افزایش پیدا کند‪ .‬وی درباره تعامالت این اتحادیه با‬ ‫کشورهای خارجی نیز اظهار کرد‪ :‬ما با تمام هیات هایی که‬ ‫در ایران حضور داش��تند‪ ،‬مذاکره کرده ایم که از جمله انها‬ ‫ایتالیایی ها و روس ها بودند و مذاکرات زیادی میان ما انجام‬ ‫ش��د که امیدواریم نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت با هیات دانمارکی که ای��ن هفته به ایران می اید نیز‬ ‫مذاکراتی داشته باشیم‪ .‬خدایی با بیان اینکه دانمارکی ها از‬ ‫س��ال های دور در زمینه ماشین االت بسته بندی و فراوری‬ ‫صاحب تجربه هستند‪ ،‬افزود‪ :‬از این رو بروزرسانی تاسیسات‬ ‫و ماش��ین االت بخش فراوری از طریق دانمارکی ها در حال‬ ‫پیگیری است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با ایتالیا و روسیه نیز مذاکراتی‬ ‫انجام ش��ده تا در تامین نقدینگی و سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫ابزیان مشارکت کنند‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه صادرکنندگان ابزیان ایران ادامه داد‪ :‬درباره‬ ‫دانش فنی نیز با چینی ها گفت وگویی داش��ته ایم و در این‬ ‫راس��تا یک گروه چینی در زمینه میگ��و ورود پیدا کرد ه و‬ ‫امسال نیز یک کار ازمایشی در این حوزه انجام شده است‪.‬‬ ‫وی درباره میزان سرمایه گذاری در بخش ابزیان نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��رمایه گذاری ثاب��ت به معنای س��رمایه گذاری های‬ ‫بخش زیربنایی‪ ،‬رقم های س��نگینی بوده و از عهده فعاالن‬ ‫این حوزه خارج است‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫بختیار علم بیگی‬ ‫علی نقیب‬ ‫پرداخت ‪ 8‬هزار میلیارد ریال‬ ‫از طلب کشاورزان‬ ‫قائم مقام صندوق بیمه محصوالت‬ ‫کش��اورزی گفت‪ :‬بی��ش از ‪ 8‬هزار‬ ‫میلیارد ریال از خس��ارت ‪ 10‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی کش��اورزان پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و‬ ‫س��یما‪ ،‬محمد ابراهیم حسن نژاد با‬ ‫اش��اره به اینکه خسارات کشاورزان‬ ‫ب��ا پیگی��ری و حمایت وزی��ر جهاد کش��اورزی و همکاری‬ ‫وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تامین و پرداخت شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ 1500‬تا ‪ 2‬هزار میلیارد ریال باقی مانده طلب کش��اورزان‬ ‫نیز ت��ا پایان س��ال و در ‪ 20‬روز اینده پرداخت و تس��ویه‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫دول��ت ‪10‬هزار و ‪ 300‬میلیارد ری��ال برای تامین اعتبارات‬ ‫صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص می دهد‪ .‬قائم‬ ‫مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی افزود‪ :‬برای جبران‬ ‫خسارات احتمالی س��رمازدگی که به طور معمول در فصل‬ ‫بهار اتفاق می افت��د نیز حدود ‪ 10‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬حس��ن نژاد گفت ‪ :‬هم اکنون ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار هکت��ار از اراضی زراعی‪،‬‬ ‫‪ 520‬هزار هکتار باغ‪ 700 ،‬میلیون قطعه طیور و ‪ 9‬میلیون‬ ‫واحد دامی زیر پوش��ش بیمه قرار دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال‬ ‫سطح پوشش بیمه کش��اورزی در بخش زراعت ‪ 400‬هزار‬ ‫هکتار افزایش یافته و تعداد بیمه گذاران نیز به بیش از ‪120‬‬ ‫هزار نفر رسیده اس��ت‪ .‬قائم مقام صندوق بیمه محصوالت‬ ‫کش��اورزی گفت‪ :‬تالش داریم با مشارکت کشاورزان برای‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات و توس��عه گزینه های بیمه ای اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی از ذخیره سازی و تامین‬ ‫میوه و محصوالت پروتئینی ش��ب عید خبرداد و گف��ت‪ :‬هیچ کمبودی در این‬ ‫زمینه نداریم‪ .‬مهدی کاظم نژاد اظهارکرد‪ :‬باتوجه به تجربه س��ال های گذشته و‬ ‫اسیب شناس��ی نظام توزیع‪ ،‬امسال ذخیره س��ازی میوه شب عید در استان های‬ ‫مسافرپذیر و در بازارهای هدف در سراسر کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫رضا صحرایی‬ ‫ دانش تولید محصوالت ش��وینده و بهداشتی‬ ‫در کش��ور بومی ش��ده اس��ت‪ .‬ص��ادرات این‬ ‫محص��والت نیز ب��ا قیمت و کیفیت مناس��ب‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه انجام می شود‪ .‬اگرچه‬ ‫تحریم ها س��بب ش��ده میزان ص��ادرات مواد‬ ‫ش��وینده کاهش یابد اما فعاالن این عرصه ابراز‬ ‫امی��دواری می کنند که پس از لغ��و تحریم ها‬ ‫روند صادرات انها رش��د و توسعه چشمگیری‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫بختی��ار عل��م بیگ��ی‪ ،‬رییس هی��ات مدیره‬ ‫انجمن صنایع ش��وینده‪ ،‬بهداش��تی و ارایشی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه دانش‬ ‫تولید محصوالت شوینده در ایران بومی شده‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬کیفیت این محص��والت در ردیف‬ ‫محص��والت خارجی قرار دارد و ب��ه این دلیل‬ ‫که ش��رکت های بس��یاری در زمینه تولید این‬ ‫نوع محص��والت فعالیت می کنن��د‪ ،‬تولید انها‬ ‫انحص��اری نب��وده و اس��تانداردهای داخلی و‬ ‫خارجی را داراست‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه محصوالتی‬ ‫مانند مایع ظرفشویی‪ ،‬شامپو‪ ،‬مایع دستشویی‬ ‫و پ��ودر رختش��ویی به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫صادر می ش��و د‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در این شرایط‬ ‫اگر محصوالت خارجی نیز وارد کش��ور ش��وند‬ ‫نمی توانند با تولیدات داخل رقابت کنند‪.‬‬ ‫علم بیگی با اش��اره به اینکه در دوران تحریم‬ ‫میزان صادرات کم بوده‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫امیدواریم با اجرایی شدن برجام‪ ،‬صادرات این‬ ‫محصوالت در سال اینده رونق بگیرد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت غیر از تحریم ها مش��کل‬ ‫خاص دیگری بر سر راه صادرات وجود نداشته‬ ‫و ادامه می دهد‪ :‬بیش��تر م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫کارخانه ه��ا در داخ��ل از س��وی ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی و زیر مجموعه ه��ای انه��ا تامین‬ ‫می ش��ود و اگر ش��رکتی هم مشکلی داشته در‬ ‫زمینه تامین نقدینگی بوده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنایع ش��وینده‪،‬‬ ‫بهداشتی و ارایش��ی کشورهای هدف صادرات‬ ‫را عراق‪ ،‬افغانس��تان و کشورهای اسیای میانه‬ ‫برشمرده وابراز می کند‪ :‬رقیب اصلی ما در این‬ ‫کشورها ترکیه است‪.‬‬ ‫علم بیگ��ی درباره حض��ور کاالهای خارجی‬ ‫قاچاق در بازار می گوید‪ :‬فقط برخی محصوالت‬ ‫شوینده مانند پودر یا قرص ماشین ظرفشویی‬ ‫ک��ه در ب��ازار به فروش می رس��د‪ ،‬تولید داخل‬ ‫نیس��تند ان هم به دلیل اینکه در ایران تولید‬ ‫این ن��وع محصول به تازگی ش��روع ش��ده اما ‬ ‫فروش سایر محصوالت خارجی به دلیل حجم‬ ‫زی��اد و قیمت ب��اال مقرون به صرفه نیس��ت و‬ ‫میزان انها در بازار اندک است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تولی��د محص��والت ب��ا برخ��ی‬ ‫نشان(برند)های خارجی در ایران ابراز می کند‪:‬‬ ‫برخی از این نش��ان(برند)ها به صورت حقیقی‬ ‫با لیسانس نشان(برند) اصلی تولید می شوند و‬ ‫برخی دیگر این ویژگی را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند مستمر صادرات‬ ‫عل��ی نقی��ب‪ ،‬رییس پیش��ین هی��ات مدیره‬ ‫ی نیز‬ ‫انجمن صنایع ش��وینده‪ ،‬بهداشتی و ارایش ‬ ‫با بیان اینکه ایران در زمینه صنایع بهداشتی و‬ ‫ش��وینده در خاورمیانه و دنیا از لحاظ تکنیک و‬ ‫دان��ش فنی حرف برای گفت��ن دارد‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬همواره س��هم باالیی از بازار داخلی در‬ ‫اختی��ار این صنعت ب��وده و در برخی دوره های‬ ‫زمانی صادرات باالیی نیز داشته ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تحریم هایی که کش��ور‬ ‫با ان مواجه ش��ده در بس��یاری از م��وارد مانع‬ ‫صادرات به موقع محصوالت شوینده و بهداشتی‬ ‫ب��ود‪ ،‬اظه��ار می کن��د‪ :‬تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫بیشترین سهم را از بازار دارند و محصوالت انها‬ ‫همواره با کنترل ها و ترمزهای بسیاری از طرف‬ ‫وزارتخانه ه��ای مختل��ف و همین طور س��ازمان‬ ‫استاندارد روبه رو هس��تند اما وارد کنندگان این‬ ‫محدودیت ها و کنترل ها را تجربه نمی کنند؛ به‬ ‫طور مث��ال در قیمت گذاری محصول‪ ،‬داخلی ها‬ ‫زیر فش��ار هس��تند اما وارد کنن��دگان به راحتی‬ ‫محص��ول با کیفی��ت پایین و قیمت ب��اال را در‬ ‫بازار عرضه می کنن��د و کنترلی روی انها انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫نقیب با بی��ان اینکه امار صادراتی محصوالت‬ ‫ش��وینده و بهداشتی بیش از میزانی است که از‬ ‫سوی گمرک اعالم می شود‪ ،‬می افزاید‪ :‬بسیاری‬ ‫از محص��والت ش��وینده و بهداش��تی از طریق‬ ‫مرزها به صورت مسافری به کشورهای همسایه‬ ‫مانند ترکمنستان‪ ،‬افغانستان و عراق می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس پیش��ین هیات مدیره انجمن‬ ‫صنایع شوینده‪ ،‬بهداش��تی و ارایشی‪ ،‬صادرات‬ ‫در ای��ن حوزه از پیش از انقالب به کش��ورهای‬ ‫اس��یای میانه (شوروی س��ابق) جریان داشته و‬ ‫پس از انقالب نیز روند صادرات به این کشورها‬ ‫و دیگر کش��ورهای همس��ایه ادامه یافته اما در‬ ‫دوره هایی ب��ه دالیلی مانند کمب��ود مواد اولیه‬ ‫و نوس��ان ش��دید قیمت ه��ای ان و مس��ائل و‬ ‫ارتباط��ات بانکی که در زم��ان تحریم ها وجود‬ ‫داشت‪ ،‬میزان صادرات کاهش یافته اما روند ان‬ ‫قطع نشده است‪.‬‬ ‫وی مقاصد اصلی صادراتی محصوالت شوینده‬ ‫و بهداش��تی را عراق‪ ،‬افغانس��تان و کش��ورهای‬ ‫اس��یای میانه می داند و ادام��ه می دهد‪ :‬صنعت‬ ‫مواد شوینده از قابلیت رقابت در بازار بین المللی‬ ‫به وی��ژه در کش��ورهای همس��ایه ک��ه دانش و‬ ‫فناوری تولید این محصوالت را در اختیار ندارند‪،‬‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان همیشه امادگی‬ ‫صادرات و حضور در این کشورها را دارند‪.‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از قیمت تمام ش��ده تابع‬ ‫مواد اولیه است‪ ،‬بسیاری از تولید کنندگان برای‬ ‫تامین نقدینگی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه از‬ ‫وام های بانکی با بهره های باال اس��تفاده می کنند‬ ‫که این امر هزینه را به ش��دت باال می برد؛ نقیب‬ ‫ای��ن را گفت��ه و در ادامه خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫در کش��ورهای همس��ایه بهره ه��ای تس��هیالت‬ ‫بانکی مورد اس��تفاده در تولی��د یک رقمی بوده‬ ‫و بهره ه��ای باال مخت��ص خدم��ات و واردات و‬ ‫فعالیت های داللی است‪.‬‬ ‫نقیب در ادامه اب��راز امیدواری می کند که در‬ ‫ش��رایط به وجود امده پ��س از لغو تحریم ها‪ ،‬با‬ ‫حل مش��کالتی مانند بهره های باالی بانکی که‬ ‫اجازه نمی دهد قیمت تمام شده محصول واقعی‬ ‫باشد‪ ،‬اختصاص مشوق ها و تسهیالت صادراتی و‬ ‫تس��هیل ضوابط و قوانین‪ ،‬صادرات مواد شوینده‬ ‫و بهداش��تی تسهیل ش��ده و جهش و رشد قابل‬ ‫توجهی را تجربه کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت مواد ش��وینده و بهداش��تی‬ ‫با بیان اینکه متاس��فانه بس��یاری از محصوالت‬ ‫ش��وینده و بهداش��تی خارجی که درحال حاضر‬ ‫در بازار به فروش می رس��ند‪ ،‬برگ سبز گمرکی‬ ‫نداشته و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند‪،‬‬ ‫بی��ان می کند‪ :‬نکت��ه حائز اهمیت درب��اره این‬ ‫کاالهای قاچاق تقلبی بودن انهاست و اینکه این‬ ‫محص��والت تنها نام یک نش��ان(برند) را بر خود‬ ‫دارند و وظیفه دولت اس��ت که با نظارت جلوی‬ ‫ورود کاالهایی با نام نش��ان(برند) ثبت نشده را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫نقیب درباره برخی نشان(برند)های داخلی که‬ ‫اظه��ار می کنند با لیس��انس و زیرمجموعه یک‬ ‫نش��ان(برند) در خارج از کشور تولید می شوند‪،‬‬ ‫عنوان می کند‪ :‬برخ��ی از این محصوالت به طور‬ ‫واقعی با لیس��انس نش��ان(برند) اصلی خارجی‬ ‫فعالیت می کنند و بسیاری از انها خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹اثر روانی تحریم ها در بازارهای هدف‬ ‫رض��ا صحرایی‪ ،‬فعال صنعت مواد ش��وینده و‬ ‫مش��اور صادراتی ش��رکت های تولی��دی مرتبط‬ ‫نیز در ای��ن باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه در زمینه صادرات انواع پودر رختشویی به‬ ‫کشورهای همجوار بس��یار خوب عمل کرده ایم‪ ،‬‬ ‫می گوید‪ :‬حدود ‪ 20‬درصد تولیدات این محصول‬ ‫صادر می ش��ود ام��ا درباره س��ایر محصوالت که‬ ‫به ص��ورت مایع هس��تند به دلی��ل هزینه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬حجم صادرات ناچیز است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬تحریم ها سبب شد در تولید‬ ‫محص��ول مرغوب و با کیفیت در داخل کش��ور‬ ‫خلل ایجاد شده و هزینه های تولید گران تر شود‬ ‫و نتوان همه مواد اولیه مرغوب را از منابع اصلی‬ ‫تامین کرد‪ ،‬از این منظر تحریم ها روی صادرات‬ ‫اثر منفی داش��ت‪ .‬نکته حائز اهمیت دیگری که‬ ‫کمت��ر به ان پرداخته ش��ده اث��ر روانی و ذهنی‬ ‫بود که در اثر تحریم ها در کش��ورهای همس��ایه‬ ‫به وجود امد و سبب ش��د مردم این کشورها با‬ ‫وجود کیفیت و قیمت مناس��ب به خرید کاالی‬ ‫ایرانی واکنش نشان داده و تمایل کمتری به ان‬ ‫داشته باشند‪ .‬‬ ‫تحرکات تازه برای واردات میوه در استانه نوروز‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغ��داران مازن��دران بابیان اینکه‬ ‫عده ای به ش��دت به دنبال واردات میوه دراس��تانه نوروز‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬نمی دانم واردکنندگان چه توان ومنافعی‬ ‫دارندکه می توانند به هر طریقی میوه وارد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا شعبانی اظهارکرد‪ :‬کسانی که‬ ‫به واردات نارنگی اصرار دارند‪ ،‬عده ای هس��تند که منافع‬ ‫انان در این کار اس��ت و خواهان تخریب زیرساخت های‬ ‫تولید کشور هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ما عالوه بر نارنگی و پرتقال‪ ،‬ش��اهد‬ ‫واردات ان��واع می��وه از جمله گالبی و س��یب درختی به‬ ‫کشور هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬این نشان می دهد که واردکنندگان‬ ‫تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند‪ ،‬چرا که خواسته‬ ‫همه مردم و مسئوالن این است که واردات میوه به کشور‬ ‫انجام نشود و ممنوع باشد‪ ،‬ضمن اینکه چنین قانونی هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬بنده نمی دانم واردکنندگان چه توان و‬ ‫منافعی دارند که می توانند به هر طریقی میوه وارد کنند‪.‬‬ ‫شعبانی با اشاره به اینکه فصل مصرف میوه نارنگی در‬ ‫کش��ور تمام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬زمان مصرف این میوه از‬ ‫ش��هریور تا دی ماه است اما پرتقال تا اردیبهشت ماه در‬ ‫کش��ور تولید و مصرف می شود‪ .‬وی‪ ،‬میزان تولید پرتقال‬ ‫در اس��تان مازندران را یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این فقط تولید مازندران اس��ت که می تواند‬ ‫به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه برای‬ ‫ایام پایانی سال ذخیره سازی انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫سبد میوه تولیدی ایران‪ ،‬سبدی پر و کامل است‪ .‬با وجود‬ ‫ای��ن‪ ،‬باز هم عده ای اصرار به واردات نارنگی از پاکس��تان‬ ‫دارند که باید از انها سوال شود در ازای این همه نارنگی‬ ‫پاکس��تانی‪ ،‬چند کیلوگرم پرتقال به انجا صادر کردید؛ با‬ ‫توجه به اینکه پاکستان اصال تولید پرتقال ندارد؟‬ ‫شعبانی تصریح کرد‪ :‬با این اقدامات‪ ،‬باغ های میوه ما از‬ ‫بین خواهد رفت و به طور حتم در استانی مانند مازندران‪،‬‬ ‫ساختمان و ویال به جای انها ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه امس��ال هیچ کمبودی در زمینه‬ ‫تولید نارنگی نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قیمت محصولی بین‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬یعنی کمبودی نیس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه امسال فقط در مازندران ‪ ۶۵۰‬هزار تن نارنگی تولید‬ ‫ش��ده اس��ت و حتی با وجود اینکه فص��ل این میوه تمام‬ ‫شده‪ ،‬درحال حاضر نیز در بازار مصرف وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغداران مازن��دران در واکنش به‬ ‫مباحث مطرح ش��ده مبن��ی بر اینک��ه هم اکنون قیمت‬ ‫نارنگ��ی بندرعب��اس در بازار گران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت محصولی که خارج از فصل تولید ش��ده‪ ،‬مقداری‬ ‫گران تر باش��د‪ ،‬ضمن اینکه مگر قیمت میوه های وارداتی‬ ‫ارزان است؟‬ ‫ش��عبانی با اشاره به اینکه عده ای به اسم مردم واردات‬ ‫انج��ام می دهن��د و قص��د دارند تیش��ه به ریش��ه تولید‬ ‫و کش��اورزان بزنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬هم��ه میوه های وارد ش��ده‬ ‫فصل ش��ان در کش��ور ما تمام شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫در بازار داخل انواع میوه از جمله کیوی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬س��یب‬ ‫درختی‪ ،‬خی��ار‪ ،‬موز و‪ ...‬موجود اس��ت‪ .‬مگر مردم چقدر‬ ‫میوه مصرف می کنند که با وجود این همه تولید‪ ،‬باز هم‬ ‫اصرار به واردات دارند؟‬ ‫مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد‪ :‬عده ای‬ ‫به ش��دت اص��رار می کنند که م��ردم نیاز ب��ه میوه های‬ ‫وارداتی دارند در حالی که چنین چیزی درست نیست و‬ ‫مصرف کنندگان پول خرید این میوه ها را ندارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه عده ای می گویند واردات این میوه ها‬ ‫به ش��کل قاچاق انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امکان‬ ‫ندارد این واردات به صورت قاچاق انجام ش��ده باشد‪ .‬مگر‬ ‫می شود میوه ای مثل گیالس را به این شکل وارد کرد؟‬ ‫ش��عبانی افزود‪ :‬به فهم ما برمی خورد که مسئوالن در‬ ‫رس��انه ها اعالم کنند این محصوالت به شکل قاچاق وارد‬ ‫شده است؛ حداقل بگویند واردات انجام شده است‪ .‬چطور‬ ‫ممکن اس��ت گالبی از چین تا ایران به این صورت بیاید؛‬ ‫فاصله بین ما و کشورهای مبدا بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد‪ :‬حتی‬ ‫اگر این واردات به ش��کل قاچاق انجام ش��ده‪ ،‬باید با ان‬ ‫مبارزه شود‪ ،‬چرا که عرضه انها به شکل اشکار در مغازه ها‬ ‫انجام می ش��ود اما متاسفانه عده ای دوست دارند این کار‬ ‫انجام و تولید و کشاورزان داخلی نابود شوند‪.‬‬ ‫پوشش بیمه ای گواهی حالل‬ ‫محمدرضا کرباسی‪ ،‬مدیرکل مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق های اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پوشش بیمه ای گواهی حالل‪ ،‬برای نخستین بار در ایران برقرار شد‪ .‬وی به‬ ‫شرکت های تولیدی صنایع غذایی توصیه کرد با بهره گیری از تسهیالت موسسه‬ ‫جهانی حالل در جهت پوش��ش بیمه ای‪ ،‬واحد های تولیدی زیر پوش��ش خود را‬ ‫برای استفاده از این فرصت به این مرکز معرفی کنند‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫دستور نخست وزیر کشور همسایه برای برقراری مناسبات بانکی‬ ‫نخست وزیر پاکستان دستور داد مناسبت بانکی‬ ‫این کش��ور با ایران برقرار ش��ود‪ .‬این خبر را سفیر‬ ‫پاکس��تان در دیدار با رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫مطرح کرد و گفت‪ :‬در س��فر اقای نواز ش��ریف به‬ ‫ته��ران توافقاتی میان مقامات دو کش��ور بر س��ر‬ ‫بازگش��ایی کانال های بانکی میان دو طرف انجام‬ ‫و پس از بازگشت وی به پاکستان‪ ،‬دستورات الزم‬ ‫برای تسریع مناسبات بانکی بالفاصله صادر شد‪.‬‬ ‫نورمحم��د جادمانی ک��ه در راس هیات تجاری‬ ‫این کش��ور‪ ،‬مهم��ان اتاق بازرگانی ته��ران بود‪ ،‬با‬ ‫مس��عود خوانس��اری رییس این اتاق‪ ،‬مالقات و بر‬ ‫ظرفیت های همکاری و مش��کالتی که بر س��ر راه‬ ‫توس��عه مناسبات اقتصادی وجود دارد تاکید کرد‪.‬‬ ‫خوانساری از اقدامات دو کشور برای تاسیس بانک‬ ‫مش��ترک خبر داد و تصریح کرد‪ :‬توسعه مناسبات‬ ‫اقتصادی دو طرف در گرو رفع مش��کالت و موانع‬ ‫بانکی است‪ .‬وی از حجم اندک روابط بازرگانی دو‬ ‫کش��ور انتقاد کرد و افزود‪ :‬حجم مناسبات تجاری‬ ‫دو کشور درحال حاضر ساالنه کمتر از یک میلیارد‬ ‫دالر اس��ت که در توافق مقام��ات دو طرف‪ ،‬بنابر‬ ‫این اس��ت که این حجم هر س��ال ت��ا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یاب��د‪ .‬رییس اتاق بازرگان��ی تهران افزود‪:‬‬ ‫رییس جمه��وری ای��ران در دیدار با نخس��ت وزیر‬ ‫پاکس��تان از تالش دو کش��ور برای افزایش حجم‬ ‫تجارت ساالنه دوطرف به رقم ‪ ۵‬میلیارد دالر خبر‬ ‫داد که قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫خوانس��اری زمینه ه��ای هم��کاری اقتصادی و‬ ‫تجاری دو کشور را در بخش های گاز‪ ،‬صنایع برق‪،‬‬ ‫لو نقل و ترانزیت‪ ،‬راه اهن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬سالمت‬ ‫حم ‬ ‫و بهداشت و صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با برقراری مناسبات بانکی و پولی میان دو کشور‪،‬‬ ‫وزن تجارت غیررس��می و قاچاق که درحال حاضر‬ ‫پر رنگ است‪ ،‬کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سفیر پاکستان نیز با تایید رونق قاچاق و تجارت‬ ‫غیررسمی میان دو کش��ور‪ ،‬نبود مناسبات بانکی‬ ‫را یک��ی از دالیل بارز پیدایش ای��ن پدیده عنوان‬ ‫و اظه��ار امیدواری کرد که ب��ه زودی کانال بانکی‬ ‫میان دو طرف گش��ایش یابد‪ .‬جادمان��ی افزود‪ :‬در‬ ‫دوره تحریم ایران‪ ،‬کش��ورهایی مانند چین و هند‬ ‫به دلیل انکه بخش��ی از پول ایران در این کشورها‬ ‫وجود داشت‪ ،‬توانس��تند مناسبات خود با ایران را‬ ‫حفظ کنند‪ ،‬اما پاکس��تان در این زمینه عقب ماند‬ ‫ک��ه امیدواریم با برقراری روابط بانکی دو کش��ور‪،‬‬ ‫این عقب ماندگی هر چه سریع تر جبران شود‪.‬‬ ‫س��فیر پاکس��تان در تهران یک��ی از زمینه های‬ ‫همکاری میان دو کش��ور را صادرات برق از ایران‬ ‫به پاکس��تان عنوان کرد و اف��زود‪ :‬در زمینه انرژی‬ ‫به ویژه برق‪ ،‬پاکس��تان دچار کمبود اس��ت که این‬ ‫نقص را با کمک ایران جبران خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی و‬ ‫صنعت اله��ور نیز از نیاز ‪ ۵‬هزار مگاواتی کش��ور‬ ‫پاکس��تان به برق خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه ‪ ۱/۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬الماس حی��در پیش��نهاد برگزاری‬ ‫نمایش��گاه تخصصی پاکس��تان در تهران را مطرح‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬پی��ش از ای��ن‪ ،‬موافقتنامه تجارت‬ ‫ترجیحی میان دو کش��ور به امضا رس��یده بود اما‬ ‫به مرحله اجرا نرس��ید‪ .‬وی از اعطای بورسیه های‬ ‫تحصیل��ی دول��ت محل��ی پنجاب ب��رای پذیرش‬ ‫دانش��جویان ایرانی در دانش��گاه های پزش��کی و‬ ‫مهندسی این ایالت خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم دو کشور برای تجارت ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالری‬ ‫مه��دی جهانگیری‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران در نشس��ت با هی��ات تجاری پاکس��تان‪،‬‬ ‫با اش��اره به اش��تراکات فراوان فرهنگ��ی‪ ،‬قومی‪،‬‬ ‫مذهبی و تاریخی ایران و پاکستان گفت‪ :‬دو کشور‬ ‫دارای موقعیت بس��یار مناسبی برای توسعه روابط‬ ‫همه جانبه به وی��ژه در زمینه های اقتصادی‪ ،‬فنی و‬ ‫تجاری هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ساالنه ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫نایب ریی��س اتاق بازرگانی ته��ران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو کشور‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫شده حجم روابط تجاری در ‪ ۵‬سال اینده هر سال ‬ ‫ب��ه می��زان ‪ ۲۰‬درصد افزایش یابد ک��ه به راحتی‬ ‫امکان پذیر اس��ت و می تواند بیش از اینها افزایش‬ ‫یابد و یک��ی از راهکاره ا افزایش تبادل هیات های‬ ‫تجاری و اقتصادی اس��ت که امروز شما این کار را‬ ‫دنبال می کنید‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همانط��ور ک��ه بیان ش��د زمینه های‬ ‫بس��یاری برای همکاری های دوطرف وجود دارد‪،‬‬ ‫یک��ی از این حوزه ها که باید م��ورد توجه و تاکید‬ ‫قرار گیرد بخش انرژی اس��ت‪ .‬پ��روژه خط لوله از‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۰‬م در دستور کار دو کشور قرار گرفت‬ ‫ک��ه هرچند هنوز به اتمام نرس��یده اس��ت اما ما‬ ‫می توانیم به سهم خود در تسریع ان کمک کنیم‪.‬‬ ‫انتقال برق از ایران به پاکس��تان در جریان اس��ت‬ ‫‹ ‹تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫نور محمد جادمانی‪ ،‬س��فیر پاکس��تان در ایران‬ ‫نیز با اش��اره به اینک��ه‪ ،‬تبادل هیات ه��ا میان دو‬ ‫کشور نقطه اغاز خوبی برای توسعه روابط قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬حج��م مبادالت تج��اری ایران و‬ ‫پاکس��تان در س��طح قابل قبولی قرار ندارد‪ .‬دولت‬ ‫نواز ش��ریف نیز دیدگاهی ش��بیه دی��دگاه دولت‬ ‫ایران دارد و در پی توس��عه روابط با همس��ایگان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به ایجاد کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی ایران و پاکستان در اسالم اباد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کمیسیون می تواند راهگشای همکاری های مالی و‬ ‫اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫لذت رای ریزان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫او اف��زود‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران همواره در‬ ‫توس��عه مناس��بات خارجی خود برای کشورهای‬ ‫همس��ایه و مس��لمان جایگاه و موقعی��ت ویژه ای‬ ‫قایل شده و جمهوری اسالمی پاکستان را که یکی‬ ‫از مهم ترین همس��ایگان ماس��ت همواره به عنوان‬ ‫شریکی قابل اتک ا و مهم تلقی کرده است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ادام��ه داد‪ :‬ای��ران و پاکس��تان ب��ا‬ ‫جمعیت��ی به می��زان بی��ش از ‪ ۲۷۰‬میلیون نفر و‬ ‫مرز مش��ترک ‪ ۹۰۹‬کیلومت��ری‪ ،‬جمعیت جوان و‬ ‫تحصیلکرده‪ ،‬نیروی کار ماهر و ارزان‪ ،‬منابع عظیم‬ ‫طبیع��ی و اقتصادی که تا حدودی مکمل یکدیگر‬ ‫اس��ت و بس��یاری از مزایای دیگ��ر از قابلیت ها و‬ ‫ظرفیت های زیادی برای همکاری های مش��ترک‬ ‫برخوردار هستند اما متاسفانه از این ظرفیت ها به‬ ‫نحو مطلوب و شایس��ته اس��تفاده نشده و با وجود‬ ‫تمامی این مشترکات‪ ،‬حجم روابط تجاری بین دو‬ ‫کشور و مبادالت مالی و س��رمایه گذاری شایسته‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های دو کشور نیست‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫تجارت ایران – پاکستان به ‪5‬میلیارد دالر می رسد‬ ‫اما با توجه به نیاز دوس��تان پاکستانی و همچنین‬ ‫توانمندی های بخش خصوصی ایران در این زمینه‬ ‫امکان همکاری های بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬مسئله حمل ونقل و ارتباطات‬ ‫نی��ز از جمل��ه موضوعات مه��م در روابط دوطرف‬ ‫اس��ت‪ .‬ایجاد خطوط پ��روازی‪ ،‬برق��راری خطوط‬ ‫حمل ونقل دریایی و احداث و بهس��ازی مسیرهای‬ ‫ریلی و جاده ای می تواند باعث تس��هیل و افزایش‬ ‫حج��م روابط ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬یک��ی از زمینه هایی‬ ‫که برای افزایش روابط تجاری و تس��هیل تجارت‬ ‫دوط��رف بای��د م��ورد توجه ق��رار گی��رد کاهش‬ ‫تعرفه های تجاری است‪.‬‬ ‫او با اشاره به سفر نخست وزیر پاکستان به ایران‬ ‫گفت‪ :‬رییس جمهوری کش��ورمان‪ ،‬در دیدار اخیر‬ ‫با جناب اقای نواز ش��ریف‪ ،‬نخست وزیر پاکستان‬ ‫اعالم کردند امیدواریم در فضای پساتحریم شاهد‬ ‫توسعه مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان باشیم‬ ‫و بتوانیم س��طح مبادالت تجاری دو کش��ور را به‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر برس��انیم‪ .‬انچه برای اقتصاد ایران‬ ‫در س��ال پیش رو هدف گذاری شده‪ ،‬رشد ‪ ۸‬درصد‬ ‫اس��ت و براس��اس پیش بینی ها‪ ،‬تحقق رش��د ‪۸‬‬ ‫درص��دی‪ ،‬مس��تلزم س��رمایه گذاری ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالری است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫پیشنهاد شده‬ ‫حجم روابط‬ ‫تجاری در ‪۵‬‬ ‫سال اینده هر‬ ‫ل به میزان‬ ‫سا ‬ ‫‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد‬ ‫که به راحتی‬ ‫امکان پذیر‬ ‫است و می تواند‬ ‫بیش از اینها‬ ‫افزایش یابد‬ ‫محس��ن جالل پور رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه‬ ‫تلگرام خود نوشت‪ :‬در حالی که به سمت فرودگاه حرکت‬ ‫می کردم تا به پروازم برسم(از کرمان به تهران)‪ ،‬در جریان‬ ‫مشارکت گسترده مردم در انتخابات قرار گرفتم‪ .‬مردم از‬ ‫انتخابات استقبال کرده اند و این خیلی خوب است‪.‬‬ ‫وقتی پشت صندلی ام در هواپیما قرار گرفتم‪ ،‬چند دوره‬ ‫انتخابات گذشته را مرور کردم‪ .‬در یکی‪ ،‬دو انتخابات دهه‬ ‫‪ ٦٠‬با وجود جوانی‪ ،‬از اعضای اجرایی رای ریزان مس��جد‬ ‫طباطبایی کرمان بودم و افتخار داش��تم که در ان روزها‬ ‫به اخذ وش��مارش ارای مردم بپردازم‪ .‬یاد نخس��تین روز‬ ‫حضور در حوزه رای گیری افتادم‪ .‬وقتی وارد حوزه ش��دم‬ ‫بقیه اعضای حوزه که همه از افراد قابل احترام و سرشناس‬ ‫منطق��ه بودند با تعجب به من می نگریس��تند که چگونه‬ ‫جوانی بیست ساله میان انها حضور دارد‪.‬‬ ‫ریی��س حوزه مرح��وم حاج اق��ا نکویی بودن��د که در‬ ‫همسایگی مسجد‪ ،‬کارگاه درودگری بزرگی داشتند‪ .‬دیگر‬ ‫بزرگان هم بیش از ‪ 50‬س��ال س��ن داش��تند‪ .‬به هرحال‬ ‫ان روز بع��د از پلمب صندوق و اماده ش��دن حوزه برای‬ ‫اخذ رای‪ ،‬راس س��اعت ‪٨‬صبح در مسجد برای رای گیری‬ ‫باز ش��د‪ .‬تا نزدیک��ی ظهرتعداد زیادی از دوس��تان و هم‬ ‫محله ای ه��ا رای دادند‪ .‬در این بین صحبت های متعددی‬ ‫هم بین اعضای مسئول درحوزه رد و بدل می شد‪.‬‬ ‫یکی ازاین مباحث درمورد تغییر ذائقه مردم و تش��دید‬ ‫عالقه انها به خوردن غذاهای عجیب بود‪ .‬مرحوم حاج اقا‬ ‫نکویی به ش��دت نسبت به طعم و مزه برخی مواد غذایی‬ ‫انتقاد داشتند و به عنوان مثال ازکالباس به عنوان یکی از‬ ‫غذاهای بد مزه و چندش اور یاد کردند‪ .‬ظهرکه شد‪ ،‬یکی‬ ‫یکی نماز خواندیم و دوباره پای صندوق رای ایستادیم‪.‬‬ ‫س��اعت حدود یک بعد از ظهر بودکه ازس��تاد انتخابات‬ ‫برایمان ناهار فرستادند‪.‬‬ ‫وقت��ی بس��ته را بازکردی��م‪ ،‬بوی��ی در ه��وا پیچید که‬ ‫نا خ��وداگاه به س��مت حاج اقا نکویی برگش��تیم‪ .‬متوجه‬ ‫شدیم برای ناهارمان‪ ،‬نان و کالباس فرستاده اند با تعدادی‬ ‫گوج��ه فرنگی و مقداری خیارش��ور‪ .‬چهره مرحوم نکویی‬ ‫دیدنی بود‪ .‬عصبانی ش��د و بسته را به ستاد برگرداند‪ .‬به‬ ‫همه گفت امروز مهمان من هستید‪.‬‬ ‫ش��ماره منزل را گرف��ت و هماهنگی های الزم به عمل‬ ‫امد تا اینکه نیم ساعت بعد‪ ،‬غذا از راه رسید‪ .‬نمی دانم در‬ ‫منزل حاج اقا نکویی تهیه ش��ده بود یا از بیرون سفارش‬ ‫دادند‪ .‬به هرحال‪ ،‬بسیار خوشمزه بود و چسبید‪.‬‬ ‫بعد از ناهار تا س��اعت ‪ 6‬رای گیری ادامه یافت و دوباره‬ ‫تا ساعت ‪ ۸‬شب تمدید شد‪.‬‬ ‫پس از ان نشس��تیم و با دقت‪ ،‬ارا را شمردیم‪ .‬تا ساعت‬ ‫‪ ۴‬صب��ح روز بعد ش��مارش ارا ادامه داش��ت و در نهایت‪،‬‬ ‫صورتجلس��ه را تنظی��م و امض��ا کردیم و ب��ه فرمانداری‬ ‫فرستادیم‪ .‬از ان سال شاید در بیش از ‪ ۱۰‬انتخابات دیگر‪،‬‬ ‫به عنوان عضو اجرایی فعالیت کرده ام‪.‬‬ ‫در هواپیما هم بس��یار مشتاق بودم که زودتر به تهران‬ ‫برسم تا بتوانم رای بدهم‪.‬‬ ‫پ��س از پ��رواز‪ ،‬به مح��ض اینکه پیاده ش��دم به محل‬ ‫رای گیری فرودگاه رفتم و رای خود را به صندوق ریختم‪.‬‬ ‫رای دادن لذتی وصف ناپذیر دارد‪.‬‬ ‫به وی��ژه در مقاطعی ک��ه بدانی رای تو در سرنوش��ت‬ ‫کشورت بسیار اثر گذار است‪ .‬فکر می کنم امروز‪ ،‬همه این‬ ‫گونه فکر و انتخاب کرده ایم‪.‬‬ ‫اتاق خبر‬ ‫فاینانس سرمایه گذاری نیست‬ ‫رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی‬ ‫ایران نس��بت به برخ��ی از قرارداده��ای خارجی‬ ‫جدی د که بسته شده و در انها به صورت انحصاری‬ ‫عمل شده هشدار می دهد‪.‬‬ ‫ فری��ال مس��توفی درگفت وگو با س��ایت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران می گوید‪ :‬من نگران هستم؛ وقتی‬ ‫در ی��ک زمینه به ویژه چندین ش��رکت معتبر در‬ ‫کشورهای مختلف وجود دارد که اینها می توانند با یکدیگر‬ ‫رقابت کنند و همه می توانند از خط اعتباری استفاده کنند؛‬ ‫امضای قرارداد و بستن تفاهمنامه با یک شرکت خاص چه‬ ‫معنی دارد؟ این عملکرد اش��تباه اس��ت‪ ،‬باید رقابت ایجاد‬ ‫کنیم‪ ،‬بهترین را از نظر فنی و مالی بسنجیم و بعد قرارداد‬ ‫و تفاهمنامه امضا کنیم‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید برای پروژه های ویژه مناقصه و مزایده‬ ‫برگزار کنیم تا ش��رکت های بین المللی برای حضور رقابت‬ ‫کنن��د و بعد پروژه به بهترین گزینه واگذار ش��ود نه اینکه‬ ‫ب��دون جمع بندی و ایجاد رقابت قراردادی را امضا کرده و‬ ‫انحصار ایجاد کنیم ‪.‬‬ ‫وی با نام نبردن از این ش��رکت ها و قراردادها گفت‪ :‬باید‬ ‫در رویه ش��کل گرفته تجدیدنظر ش��ود و در زمان امضای‬ ‫ق��رارداد حواس مان به امتیازهای��ی که می دهیم‬ ‫و می گیریم باش��د و تنها به فکر بس��تن قرارداد‬ ‫نباش��یم ‪ .‬اهمیت ی��ک قرارداد خارج��ی فقط به‬ ‫بستن ان نیس��ت بلکه جزئیات قرارداد است که‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬‬ ‫مستوفی در ادامه با اشاره به اشتیاق بسیاری از‬ ‫کشورهای خارجی از جمله اروپایی ها و اسیایی ها‬ ‫برای حضور و سرمایه گذاری در ایران می گوید‪ :‬شرکت های‬ ‫خارجی باید به س��رمایه گذاری مستقیم در کشور تشویق‬ ‫شوند‪ ،‬نه فاینانس ‪ .‬اکنون متاسفانه ما به غلط اسم فاینانس‬ ‫را گذاش��ته ایم س��رمایه گذاری در حالی که فاینانس یعنی‬ ‫وام گیری و این س��رمایه گذاری نیس��ت‪ ،‬بنابرای��ن ما باید‬ ‫اروپایی ها‪ ،‬چینی ها و‪ . ..‬را به سرمایه گذاری مستقیم تشویق‬ ‫کنیم نه اینکه به ما وام بدهند‪ ،‬توجه داش��ته باشید وقتی‬ ‫فاینانس انجام می شود یعنی به ما جنس می فروشند‪.‬‬ ‫به گفته او باید در کش��ور ش��رایطی به وجود بیایید که‬ ‫س��رمایه گذاری مستقیم تس��هیل شود و س��رمایه گذاران‬ ‫درحال حاض��ر تش��ویق به س��رمایه گذاری ش��وند و ایران‬ ‫را به عن��وان مقصد خود انتخاب کنن��د زیرا درحال حاضر‬ ‫سرمایه گذاری وجذب ان خود یک صنعت است‪.‬‬ ‫پیشتازی کرمان در اجرای پروژه های سرمایه گذاری‬ ‫نای��ب ریی��س ات��اق بازرگان��ی کرم��ان هفته‬ ‫گذش��ته در دیدار با هی��ات المانی فعال در زمینه‬ ‫سیس��تم های ان��رژی گف��ت‪ :‬کرم��ان در اجرای‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری پیشتاز است و اکنون به‬ ‫سرمایه گذاری در زمینه انرژی الکتریکی نیاز مبرم‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫س��ید مهدی طبیب زاده در این نشست با اشاره به‬ ‫اینکه المانی ها جزو نخس��تین هیات های تجاری هس��تند‬ ‫ک��ه بعد از اجرای برجام به اس��تان ها س��فر کرده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چشم انداز استان تامین ‪ 5‬هزار مگاوات انرژی الکتریکی است‬ ‫که اکنون پروژه های بزرگی در این زمینه در دست اجراست‪ .‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه راه ان��دازی نیروگاه های‬ ‫کوچک جزو سیاس��ت های دولت به شمار می رود‪ ،‬این مهم‬ ‫می تواند همه گیر ش��ود و بازار وس��یعی در این زمینه شکل‬ ‫گیرد‪ ،‬ضمن اینکه مش��وق هایی در زمین��ه مصرف گاز این‬ ‫نیروگاه ها نیز وجود خواهد داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهتر است‬ ‫ژنراتوره��ا و همچنی��ن دانش فنی مربوط به سیس��تم های‬ ‫ان��رژی مختلف به کرم��ان بیاید و از نی��روی کار متخصص‬ ‫و توانمن��د و کارخانه ه��ای قوی داخل اس��تان اس��تفاده و‬ ‫محصوالت تولیدی در بازار وسیع داخل و همچنین صادرات‬ ‫به عراق و کشورهای اس��یای میانه‪ ،‬مصرف شود‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان از امادگی استان‬ ‫ب��رای همکاری با ای��ن هیات المان��ی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های کرمانی سابقه همکاری خوب‬ ‫و دیرینه ای با ش��رکت های بزرگ المانی دارند و با‬ ‫توجه به اینکه اتاق در زمینه توس��عه کسب و کار‬ ‫و جذب س��رمایه گذار و همچنین به عنوان مشاور‬ ‫اس��تاندار فعالیت می کند‪ ،‬می تواند ب��ا این هیات المانی نیز‬ ‫ی الزم را داش��ته باش��د‪ .‬طبیب زاده با اشاره به اینکه‬ ‫همکار ‬ ‫نقش��ه راه انرژی اس��تان در دست تدوین اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫انرژی یک حوزه وس��یع برای تجارت به شمار می رود که در‬ ‫زمینه انرژی های خورش��یدی نیز پروژه هایی در کرمان اغاز‬ ‫ش��ده و از سرمایه گذاران در این زمینه نیز استقبال خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه این نشست نماینده شرکت سیستم های انرژی‬ ‫مک گفت‪ :‬این ش��رکت اجرای پروژه های کوچک و سریع را‬ ‫برعهده دارد که برای توس��عه این کار در کرمان به یک تیم‬ ‫فنی نیاز است ‪« .‬کریستین کوچمار» افزود‪ :‬اگر بتوانیم چند‬ ‫نیروگا ه که با موتورهای گازی کار می کنند در استان کرمان‬ ‫احداث کنیم‪ ،‬اش��تغالزایی بس��یاری خواهد شد و همچنین‬ ‫زمینه ایجاد و سرمایه گذاری کارهای بزرگ تر فراهم می شود‪.‬‬ ‫صنعت دارو اماده جذب‬ ‫سرمایه خارجی نیست‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬هیچ س��رمایه گذار خارجی تمایل به بخش دولتی‬ ‫ن��دارد و بخش خصوص��ی را برای کار مش��ترک ترجیح‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی حتی عالقه ای به مشارکت با‬ ‫ش��رکت های خصولتی یا ش��به دولتی هم ندارند و بیشتر‬ ‫متمایل به بخش خصوصی واقعی ایرانند اما شرایط جذب‬ ‫سرمایه در کشور برای بخش خصوصی اماده نیست و من‬ ‫نس��بت به تامین منابع مالی برای تولید به این شکل در‬ ‫سال اینده خوش بین نیستم‪.‬‬ ‫محم��ود نجفی عرب در گفت وگو با وب س��ایت خبری‬ ‫ات��اق بازرگانی افزود‪ :‬پیش بینی در این باره که در صنعت‬ ‫دارو قادر به جذب سرمایه خارجی با توجه به براوردهای‬ ‫انجام ش��ده از سوی دولت باش��یم‪ ،‬ندارم‪ .‬فکر می کنم ما‬ ‫تنها در بعضی از حوزه ها امادگی جذب س��رمایه خارجی‬ ‫و داخلی داریم و صنعت دارو این امادگی را ندارد‪ .‬قوانین‬ ‫نامناس��ب در جذب سرمایه خارجی و رکودی که سال ها‬ ‫اقتصاد را درگیر کرده از مش��کالت اقتصاد ایران در جلب‬ ‫سرمایه خارجی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫صادرات فله کام خرما را تلخ کرد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫بازاریان از نمایندگان مجلس شورای اسالمی چه می خواهند؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازگشت رونق به بازار‬ ‫ثبات قیمت گوشت گوساله‬ ‫در ایام نوروز‬ ‫رییس اتحادیه گوش��ت گاوی از‬ ‫ثبات قیمت گوشت گاوی در استانه‬ ‫ش��ب عید خبر داد‪ .‬به گزارش صدا‬ ‫و س��یما‪ ،‬عل��ی خن��دان روی جوان‬ ‫گفت‪ :‬قیمت گوش��ت گاوی افزایش‬ ‫نخواهد داشت و هر کیلوگرم گوشت‬ ‫گاوی ب��ا نرخ ‪ ۳۲‬هزار تومان عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ‪ 8‬ماه گذش��ته هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمتی روی گوش��ت گاوی اعمال نش��ده و در استانه شب‬ ‫عید نیز همین طور اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه گوش��ت گاوی با‬ ‫بیان اینکه هیچ کمبودی در بازار نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گوشت‬ ‫گاوی در بازار فراوان و قیمت ان هم مناس��ب است‪ .‬خندان‬ ‫روی ج��وان افزود‪ :‬در ماه های اخیر هیچ گونه افزایش قیمتی‬ ‫نداش��تیم و قیمت گوشت گاوی ثابت بوده است‪ .‬وی درباره‬ ‫حضور اعضای این اتحادیه در نمایشگاه های بهاره نیز گفت‪:‬‬ ‫گوش��ت گاوی به شکل فله ای در نمایشگاه های بهاره عرضه‬ ‫نخواهد ش��د اما امکان ان وجود دارد که گوشت به صورت‬ ‫بسته بندی در نمایشگاه های بهاره عرضه شود‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ علی فاضلی‬ ‫فروشندگان میوه و سبزی‬ ‫اخطار گرفتند‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان میوه‬ ‫و س��بزی گف��ت‪ :‬کنت��رل دو م��رز‬ ‫چابه��ار و بندر ش��هید رجایی برای‬ ‫جلوگیری از قاچاق میوه و س��بزی‬ ‫کفایت می کند‪ .‬حسین مهاجران در‬ ‫گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی اتاق‬ ‫اصناف ایران درباره تشدید برخورد‬ ‫با صن��وف متخلف و دخیل در امر قاچاق از س��وی س��تاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬اتحادیه فروشندگان میوه و‬ ‫سبزی به تمامی واحدهای صنفی در این زمینه اطالع رسانی‬ ‫کرده و اخطارهای الزم را داده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به جلسه‬ ‫اخی��ر در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این باره گفت‪:‬‬ ‫در جلس��ه ای که چند روز پی��ش در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت داش��تیم‪ ،‬به ما اعالم شد که دستورالعمل مربوط ‬ ‫از سوی خود مس��ئوالن به واحدهای صنفی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی درباره چگونگی‬ ‫تش��خیص کاالهای قاچاق از سوی صنف فروشندگان میوه‬ ‫و س��بزی اظهار ک��رد‪ :‬کااله��ای وارداتی و قاچ��اق از نظر‬ ‫بس��ته بندی و رنگ امیزی با کاالهای داخلی متفاوت است‪،‬‬ ‫بنابراین تش��خیص کاالهای قاچاق سخت نیست و می توان‬ ‫میوه ه��ای قاچاق را تش��خیص داد‪ .‬هم اکنون می توان گفت‬ ‫لیموترش های پاکس��تانی‪ ،‬انگورهای سیاه و شاه بلوط هایی ‬ ‫که در بازار وجود دارد‪ ،‬همگی به صورت قاچاق وارد کش��ور‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬میوه های قاچاق را در س��ردخانه باغ های‬ ‫تهران قرار می دهند و س��پس ب��ا وانت به میدان می اورند و‬ ‫پس از معامله خریدار و فروشنده‪ ،‬در مغازه ها رویت می شود‪.‬‬ ‫مهاج��ران درباره برخورد با صن��وف متخلف و دخیل در امر‬ ‫قاچاق گفت‪ :‬اگر دلس��وز این مملکت هس��تیم نباید اجازه‬ ‫خ��روج ارز از مملکت را بدهی��م‪ .‬وی ضمن بیان این مطلب‬ ‫که واردات کاالهای قاچاق به کش��ور وس��عت قابل توجهی‬ ‫گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬درست است که موز داخلی ما در حد ابگیری‬ ‫اس��ت اما مگر چه می ش��ود که موز نخوریم! رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان میوه و سبزی با تاکید بر جلوگیری از واردات‬ ‫کاالی قاچ��اق به کش��ور گفت‪ :‬هر کس��ی کاالهای قاچاق‬ ‫وارد یا عرض��ه می کند‪ ،‬به این مملکت خیانت می کند حاال‬ ‫دیگر فرقی ندارد که خریدار یا عرضه کننده باش��د یا اینکه‬ ‫حمل کنن��ده و واردکننده یا کش��اورز‪ .‬وی با بیان این نکته‬ ‫ک��ه کنترل دو مرز برای جلوگیری از قاچاق میوه و س��بزی‬ ‫کفای��ت می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میوه و س��بزی های قاچاق با‬ ‫تریلی از بازارچه های مرزی در چابهار و ش��هید رجایی وارد‬ ‫کشور شده و در سراسر کشور پخش می شود‪.‬‬ ‫غیراستاندارد بودن یک درصد‬ ‫نازل های سوخت مایع در تهران‬ ‫مدیرکل استاندارد استان تهران از مردود شدن حدود یک‬ ‫درصد کل نازل های سوخت مایع در تهران در مدت ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫امس��ال خبرداد‪ .‬مسلم بیات در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه در طول ‪ 11‬ماه امس��ال ح��دود ‪ 16‬هزار و ‪166‬‬ ‫ازمون از نازل های س��وخت مایع در استان های تهران انجام‬ ‫شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از میان این بازرسی ها ‪ 16‬هزار و ‪ 28‬مورد‬ ‫مطابق استانداردها بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه در روند این‬ ‫بازرس��ی ها ‪ 138‬نازل سوخت برابر با ‪ 0/85‬درصد نیز مردود‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر در بازرسی ها نازل هایی امکان تعمیر داشتند‬ ‫در همان مکان این کار انجام و اگر امکان تعمیر شدن وجود‬ ‫نداشت نازل ها پلمب شدند‪.‬‬ ‫مدیر کل اس��تاندارد اس��تان تهران اضافه کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫روش اجرای��ی س��ازمان اس��تاندارد نازل های س��وخت در‬ ‫اس��تان ها سالی ‪ 2‬بار بازرسی می شوند اما در تهران به دلیل‬ ‫کثرت نازل ها بازرسی ها ‪ 4‬بار در سال انجام می شود‪.‬‬ ‫هدایت اهلل میرمراد زهی‪ ،‬عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬طالی ش��یرین سیاه ایرانی به سبب صادرات فله در بازارهای هدف به نام‬ ‫دیگر کش��ورها به ثبت می رس��د‪ .‬وی درباره وضعیت صادرات خرما اظهار کرد‪:‬‬ ‫خرما‪ ،‬طالی ش��یرین سیاه اگر با بسته بندی مناسب وارد بازار صادراتی شود به‬ ‫طور حتم ارزش افزوده باالیی را برای کشورمان به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫علی فاضلی‪:‬‬ ‫وضع قوانین‬ ‫منسجم و‬ ‫تغییر قوانین‬ ‫جاری اصناف‬ ‫از خواسته های‬ ‫بازاریان از‬ ‫مجلس دهم‬ ‫است‬ ‫محمد ازاد‬ ‫دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی بهانه‬ ‫مناس��بی است تا گروه های مختلف اقتصادی دور‬ ‫هم جمع ش��وند و مش��کالت و خاله��ای قانونی‬ ‫موج��ود را ب��ا نمایندگان مجلس ده��م در میان‬ ‫بگذارند‪ .‬مس��ائل و مش��کالتی مانند رکود فعلی‬ ‫بازار و راه خروج از بن بس��ت های اقتصادی‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬همراهی بانک ها با صنعتگران‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ سود و حذف قوانین دست و پاگیر‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن گرچه دول��ت همواره به دس��ت‬ ‫ان��درکاران ب��ازار وعده اصالح ش��رایط موجود را‬ ‫می ده��د اما تاکنون خواس��ته های فع��االن بازار‬ ‫ان گون��ه ک��ه باید م��ورد توج��ه ق��رار نگرفته و‬ ‫دولتمردان اذعان داش��تند که برای محقق شدن‬ ‫اقتصاد مقاومتی می خواهند به صنعت و بازار نگاه‬ ‫ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ض�رورت تدوی�ن و ادغ�ام قوانی�ن‬ ‫هم عرض‬ ‫ عل��ی فاضل��ی‪ ،‬رییس ات��اق اصناف ای��ران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫بزرگترین درخواست مجموعه‬ ‫اصناف از وکالی اینده م��ردم در مجلس دهم را‬ ‫وض��ع قوانین قوی و منس��جم در حوزه اقتصادی‬ ‫و کس��ب وکار عن��وان می کند و می گوی��د‪ :‬تغییر‬ ‫قوانین جاری اصناف نیز بخش دیگری از توقعات‬ ‫مجموع��ه اصناف کش��ور از نماین��دگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه درحال حاضر بس��یاری از‬ ‫قوانین نظام صنفی مخل کار و فعالیت اقتصادی‬ ‫اس��ت توضیح می دهد‪ :‬به نظر می رس��د وقت ان‬ ‫رسیده که بسیاری از قوانین هم عرض بایکدیگر‬ ‫ادغ��ام ش��وند و قوانین جدیدی تدوین ش��ود تا‬ ‫مشکالتی که مخل کار بنگاه های کوچک و بزرگ‬ ‫تولید و توزیعی است از پیش پای سرمایه گذاران‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ .‬امری که به گفت��ه رییس اتاق‬ ‫اصن��اف ایران با تعریف درس��ت و جامع قوانین‪،‬‬ ‫حمای��ت از کارفرم��ا و س��رمایه گذار و تقوی��ت‬ ‫بنگاه ه��ای کوچ��ک و بزرگ به عن��وان کارافرین‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫ حمید ثابت قدم ‬ ‫محمد اقاطاهر‬ ‫‹ ‹ ضرورت اصالح قوانین‬ ‫اما محمد ازاد‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان اهن‪،‬‬ ‫ف��والد و فلزات در گفت وگو با‬ ‫راهکار خروج‬ ‫از رک��ود را گ��ردش و تامین مال��ی‪ ،‬اصالح قوانین‬ ‫و مق��ررات مخل تولید و توس��عه س��رمایه گذاری‬ ‫عن��وان می کن��د و می گوی��د‪ :‬امی��دوارم در دوره‬ ‫فعالیت مجلس دهم ش��ورای اسالمی شاهد حضور‬ ‫نمایندگان اقتصاددانی باش��یم که رفع مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی و خروج ب��ازار از رک��ود را که مهم ترین‬ ‫خواس��ت صنفی فعاالن بازار و به ط��ور کلی مردم‬ ‫ایران است درصدر برنامه ها و فعالیت های خود قرار‬ ‫دهند‪ .‬او ابراز امیدواری می کند‪ :‬با برداش��ته شدن‬ ‫تحریم ها از میزان رکود حاکم بر بازار کاس��ته شود‪.‬‬ ‫به گفته وی اقتصاد یک کش��ور زمانی رش��د پیدا‬ ‫می کند که دولت به بخش خصوصی واقعی بها دهد‬ ‫و شبه دولتی ها تعیین کننده شرایط نباشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر رفع رکود‬ ‫محم��د اقاطاهر‪ ،‬رییس اتحادی��ه بنکداران مواد‬ ‫غذایی نیز با اشاره به اینکه نمایندگان اینده مجلس‬ ‫شورای اسالمی منتخبانی هستند که مردم به انها‬ ‫رای داده ان��د به‬ ‫می گوید‪ :‬نقش مردم هرگز‬ ‫نباید از سوی مسئوالن فراموش شود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫رکودی که درحال حاضر در اقتصاد کشور مالحظه‬ ‫می ش��ود توضیح می دهد‪ :‬کمک به خ��روج بازار از‬ ‫رکود بخش دیگ��ری از درخواس��ت مجموعه های‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید کنندگان داخلی‬ ‫اما حمی��د ثابت قدم ‪ ،‬رییس اتحادیه س��ازندگان‬ ‫و فروش��ندگان عین��ک در گفت وگ��و با‬ ‫از‬ ‫نمایندگان مجلس دهم خواس��ت تا با فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای بخ��ش تولید و تصویب‬ ‫قوانین کارامد اقتصادی ب��ه تولید کنندگان کمک‬ ‫کنند‪ .‬او در ادامه یاداور می ش��ود‪ :‬دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی باید با حمایت از تولید داخلی سعی‬ ‫کنند‪ ،‬زمینه برای افزایش کیفیت محصول داخلی و‬ ‫رفع رکود فراهم ش��ود‪ ،‬بنابراین باید توجه بیشتری‬ ‫به صنعتگران و سرمایه گذاران داخلی شود‪.‬‬ ‫نورالدین مهری‬ ‫سید مجتبی عراقچی‬ ‫‹ ‹معافیت مالیاتی فروشندگان فرش‬ ‫سید مجتبی عراقچی‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫فرش دس��تباف نیز در گفت وگو با‬ ‫مهم ترین‬ ‫خواست اعضای این اتحادیه را معافیت فروشندگان‬ ‫فرش از پرداخ��ت مالیات عنوان می کند و می گوید‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪۹۰‬درص��د فرش تولید داخل به خارج‬ ‫صادر می شود و بخش اعظم هزینه فرش نیز مربوط‬ ‫به دستمزد بافندگان است؛ امری که به لحاظ قانونی‬ ‫مجلس شورای اسالمی نمی تواند هزینه ان را کاهش‬ ‫دهد اما به یقین می تواند برای رفع مشکالتی که در‬ ‫صادرات فرش وج��ود دارد و کاهش هزینه ان برای‬ ‫فروش��ندگان گام های موثری بردارد‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫اینکه درحال حاضر ص��ادرات فرش به دلیل افزایش‬ ‫دس��تمزد کارگران به صرفه نیس��ت عنوان می کند‪:‬‬ ‫م��ا نمی توانیم با رقبای��ی مانند افغانس��تان‪ ،‬هند و‬ ‫پاکس��تان که با هزینه کمتری اقدام به تولید فرش‬ ‫می کنند رقاب��ت کنیم‪ .‬عراقچی ادام��ه می دهد‪ :‬اما‬ ‫نماین��دگان می توانن��د با تصویب قوانی��ن حمایتی‬ ‫کاری انجام دهند که این هنر ایرانی بتواند به حیات‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز روی خواسته های مردمی‬ ‫نورالدین مهری ‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان پیچ و‬ ‫مهر ه نیز با انتقاد از افزایش بی حساب و کتاب مالیات‬ ‫به‬ ‫می گوید‪ :‬رفع مشکالتی مانند تعیین علی‬ ‫ال��راس مالیات با توجه به ناتوانی اصناف در پرداخت‬ ‫مالیات های اینچنینی مهم ترین درخواس��ت اعضای‬ ‫این صن��ف از نمایندگان دور دهم مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه متاسفانه مسئوالن چندان با‬ ‫دغدغه های صنفی اشنا نیس��تند اظهار می کند‪ :‬در‬ ‫س��ال های اخیر با افزایش رکودی که بر بازار س��ایه‬ ‫افکن��ده‪ ،‬کمتر صنفی قادر ب��ه پرداخت مالیات های‬ ‫خود بوده اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان پیچ‬ ‫مه��ره در ادام��ه توجه ب��ه خواس��ته های مردم را‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫مهم ترین وظیفه قانونگذاران اینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی برش��مرد‪ .‬وی با بیان اینکه جامعه کنونی‬ ‫ما بیش از ‪۳‬میلی��ون واحد صنفی دارد که عوامل و‬ ‫ قاسم نوده فراهانی‬ ‫شرکت ها جمعیت ‪۲۵‬میلیونی این بخش را تشکیل‬ ‫می دهن��د‪ ،‬افزود‪ :‬ش��عار همدل��ی و همزبانی جدی‬ ‫گرفته نمی ش��ود و مش��کالت اقتصادی و مالیاتی نه‬ ‫تنه��ا در تهران بلکه در دیگر نقاط کش��ورهم وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی همچنین قانون کار را دارای نقص می داند‬ ‫و می افزای��د‪ :‬ای��ن قانون با تفکر حاک��م در دهه ‪۶۰‬‬ ‫کش��ور ش��کل گرفته و برطرف کننده نیازهای امروز‬ ‫جامعه ما نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ مشاوره با افراد باسابقه صنفی‬ ‫اما قاس��م نوده فراهان��ی‪ ،‬رییس اتحادی��ه تهیه و‬ ‫توزیع کنندگان تجهیزات‪ ،‬لوازم پزشکی و ازمایشگاهی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان می کند‪ :‬نخس��تین‬ ‫خواس��ت مردم و گروه های صنفی ورود افراد صاحب‬ ‫صالحیت و اشنا به قانون به مجلس شورای اسالمی‬ ‫است‪ .‬حضور افراد صنفی در کمیسیون های تخصصی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی موضوع دیگری است که‬ ‫فراهانی به ان اش��اره می کند و می گوی��د‪ :‬امیدوارم‬ ‫این باراگر قرار است قانونی درباره اصناف به تصویب‬ ‫برس��د پیش از ان با نمایندگان��ی از اعضای صنفی‬ ‫مشاوره های الزم انجام شده باشد تا قانون پراشکالی‬ ‫تصویب نشود که در اجرا با مشکل مواجه شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر اینکه‬ ‫خواس��ته های دس��ت اندرکاران صنفی کش��ور از‬ ‫نمایندگان دهمی��ن پارلمان کش��ور در حالی بیان‬ ‫می ش��ود که خروج اقتصاد کش��ور از رکود‪ ،‬تدوین‬ ‫و تصویب قانون نظ��ام صنفی جدید و تعیین قواعد‬ ‫و ضوابط مناس��ب برای تعیی��ن مالیات و جلوگیری‬ ‫از وضع مالیات های س��نگین و علی الراس از س��وی‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی همه و هم��ه نیازمند تعامل‬ ‫با نمایندگان صنفی اتحادیه ها اس��ت‪ .‬بدون ش��ک‬ ‫اصن��اف‪ ،‬عالوه بر ایجاد اش��تغال‪ ،‬س��هم مهمی در‬ ‫نظ��ام توزی��ع دارند و همه ش��بکه خرده فروش��ی و‬ ‫بخ��ش عمده ای از ش��بکه عمده فروش��ی جزو نظام‬ ‫صنفی هستند‪ .‬رابطه تولیدکنندگان اعم از صنعتی و‬ ‫کشاورزی با مصرف کنندگان به واسطه اصناف برقرار‬ ‫می ش��ود از همین رو ش��ناخت این تشکل بزرگ در‬ ‫فهم اقتصاد ایران موثر است‪.‬‬ ‫تقاضا عامل ورود میوه های خارجی به بازار‬ ‫نایب رییس اتحادیه باغداران گفت‪ :‬ورود میوه های خارجی‬ ‫به بازار و مغازه ها به سبب افزایش تقاضای مردم بوده است‪.‬‬ ‫مجتبی ش��ادلو در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫در باره وضعیت قیم��ت میوه های قاچاق در بازار عنوان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر هر کیلو گرم میوه های نوبرانه قاچاق همچون‬ ‫گیالس ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‪ ،‬انگور شیلی ‪ ۳۵‬هزار تومان‪ ،‬سیب‬ ‫فرانس��وی ‪ ۱۸‬هز ار تومان‪ ،‬شبرنگ و هلو ‪ ۲۵‬هزارتومان در‬ ‫میدان ه��ای میوه و تره ب��ار به فروش می رس��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه ورود میوه های خارجی به بازار و مغازه ها به سبب‬ ‫افزای��ش تقاضای مردم بوده‪ ،‬این در حالی اس��ت که قیمت‬ ‫واردات میوه قاچاق به کشور با تریلی ‪ ۱۸‬چرخ‬ ‫رییس اتحادیه بارفروش��ان ب��ا اعالم اینکه‬ ‫قیم��ت میوه های قاچاق ‪ 3‬برابر قیمت واقعی‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬میوه ها را با تریلی ‪ ۱۸‬چرخ ‬ ‫و از مبادی اسفالته به کشور وارد می کنند‪.‬‬ ‫س��ید محس��ن محم��ودی در گفت وگو با‬ ‫ات��اق اصناف ایران در باره تش��دید برخورد با‬ ‫صنوف متخلف و دخی��ل در امرقاچاق اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اتحادیه بارفروش��ان پیش از این اطالعیه ای را به‬ ‫واحده��ای صنفی مبنی بر تش��دید برخورد با صنوف‬ ‫متخل��ف و دخیل در ام��ر قاچاق صادر ک��رده اما در‬ ‫جلس��ه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار بر‬ ‫این ش��د که اطالعیه ای دیگری نیز از سوی مسئوالن‬ ‫مربوط تنظیم ش��ود و در اختیار اتحادیه برای ابالغ به‬ ‫واحدهای صنفی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان میوه های قاچ��اق در بازار گفت‪:‬‬ ‫در حال حاض��ر به جز موز‪ ،‬نارگیل‪ ،‬اناناس و زنجبیل‬ ‫که به صورت قانونی وارد کشور می شود‪ ،‬واردات بقیه‬ ‫اقالم میوه‪ ،‬ممنوع است و قاچاق به شمار می رود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه بارفروش��ان درب��اره برخ��ورد با‬ ‫قاچاقچیان می��وه و تره بار اظهار کرد‪ :‬می توان جلوی‬ ‫قاچاق میوه را گرفت چون میوه ها از راه کوه‬ ‫و کم��ر و غار وارد کش��ور نمی ش��وند بلکه با‬ ‫تریلی ‪ ۱۸‬چرخ و از مبادی اسفالته به کشور‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزی��ر جهاد کش��اورزی که‬ ‫فهرس��ت ارقام ممنوعه میوه را اعالم کردند‪،‬‬ ‫خودش��ان باید پیگیر و معترض به واردات و‬ ‫قاچاق میوه های ممنوعه باشند‪.‬‬ ‫محمودی ب��ا تاکید بر جلوگیری از واردات کاالهای‬ ‫قاچ��اق در مبادی ورودی کاال تصریح کرد‪ :‬اگر نیاز به‬ ‫واردات کاال داریم و کمبودی احس��اس می شود‪ ،‬باید‬ ‫واردات ان کاالها از مبادی قانونی انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن نکته که قیم��ت میوه های قاچاق‬ ‫بی��ش از ‪ 3‬برابر قیمت واقعی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر س��ال‬ ‫گذشته اجازه داده بودند که پرتقال ها از مبادی قانونی‬ ‫وارد کشور شود‪ ،‬قیمت پرتقال ها در میدان بیشتر از ‪۴‬‬ ‫هزار توم��ان نبود اما چون پرتقال ها از راه قاچاق وارد‬ ‫کش��ور شد‪ ،‬از اول تا اخر فصل این محصول را با نرخ‬ ‫‪ ۹‬ه��زار تومان فروختند و مصرف کنندگان گران تر از‬ ‫همیشه خریدند‪.‬‬ ‫انواع پرتقال و سیب ایرانی را باال می دادند و به سبب شرایط‬ ‫رکود حاکم بر اقتصاد کشور قدرت خرید ان را ندارند‪.‬شادلو‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬سیب فرانسوی با سیب قرمز و زرد داخلی قابل‬ ‫مقایسه نیست چراکه س��یب هایی که در داخل کشورتولید‬ ‫می ش��ود مانن��د ان در هیچ جای دنیا وج��ود ندارد‪ .‬رییس‬ ‫اتحادی��ه باغداران تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به فراوانی س��یب‪،‬‬ ‫پرتقال و کیوی که اصلی ترین میوه های ش��ب عید هستند‬ ‫بای��د گفت هی��چ افزایش قیمت��ی در بازار میوه ش��ب عید‬ ‫نخواهیم داشت مگر اینکه عده ای دالل و سودجو بخواهند از‬ ‫شرایط سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫هشدار نسبت به رکود بی سابقه مسکن‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک معتقد است که‬ ‫رکود فعلی مس��کن در ‪۳۰‬س��ال گذشته بی سابقه‬ ‫بوده و اگر ادامه یابد‪ ،‬به س��مت ورشکستگی بازار‬ ‫مس��کن و اضمحالل این صنعت و از دس��ت رفتن‬ ‫‪۱۲۰۰‬نوع شغل می رود‪ .‬حسام عقبایی در گفت وگو‬ ‫ب��ا فارس با اش��اره به کاه��ش ‪ ۵۴‬درصدی صدور‬ ‫پروانه های ساختمانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این امر حاکی از‬ ‫نبود تعادل عرضه و تقاضا اس��ت‪ .‬صنعت مسکن جزو صنایع‬ ‫مادر اس��ت و ‪۳۰۰‬صنعت را زیرپوشش خود دارد و به نوعی‬ ‫لکوموتیو اقتصاد اس��ت‪ ،‬بنابراین باید اذع��ان کرد اگر رکود‬ ‫فعلی که در ‪۳۰‬سال گذشته در مسکن بی سابقه بوده‪ ،‬ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬به سمت ورشکستگی صنعت مسکن خواهیم رفت‪.‬‬ ‫عقبای��ی ادام��ه داد‪ :‬ورشکس��تگی بازار مس��کن باعث‬ ‫اضمحالل صنعت مس��کن و از دس��ت رفت��ن ‪ ۱۲۰۰‬نوع‬ ‫ش��غل در این صنف خواهد ش��د‪ .‬رییس اتحادیه مشاوران‬ ‫امالک تاکید کرد‪ :‬وضعیت بازار مس��کن در شرایط فعلی با‬ ‫توجه به نیاز س��االنه یک میلیون خانه در کشور و از طرفی‬ ‫کاهش ‪ ۵۴‬درصدی پروان ه ساختمانی‪ ،‬به گونه ای است که‬ ‫عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در س��ال های گذشته متاسفانه زیر س��اخت ها و برنامه های‬ ‫جامعی در بخش مس��کن وجود نداشته‪ ،‬بنابراین‬ ‫راه��کاری جز این نیس��ت که طرح های��ی مانند‬ ‫مس��کن اجتماعی به تولیدکنندگان مسکن داده‬ ‫ش��ود‪ .‬عقبایی ادامه داد‪ :‬به طور قطع با این اقدام‬ ‫و با کنترل سیاس��ت های پول و ارائه تس��هیالت‬ ‫به متقاضیان مسکن‪ ،‬فرصتی برای خانه دار شدن‬ ‫افراد فراهم خواهد ش��د‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬به هر‬ ‫حال باید مجلس ش��ورای اسالمی و دولت به کمک بخش‬ ‫خصوصی فرصتی را فراهم کنند تا از رکود مس��کن خارج‬ ‫شویم‪ ،‬چرا که نمی شود هم تورم را کنترل کرد و هم رونق‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬عقبای��ی تصریح کرد‪ :‬در مهر امس��ال در کل‬ ‫کش��ور ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۴۵۳‬ق��رارداد‪ ،‬در ابان ‪ ۸۱‬هزار قرارداد‪،‬‬ ‫در اذر ‪ ۸۵‬ه��زار قرارداد‪ ،‬دی ‪ ۱۰۷‬هزار قرارداد و در بهمن‬ ‫‪ ۱۰۶‬هزار قرارداد به ثبت رس��ید که سیر صعودی را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬اما باز هم به مفهوم شکست وضعیت رکود نیست‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک روند معامالت مس��کن‬ ‫شهر تهران را صعودی دانست و گفت‪ :‬وضعیت بازار مسکن‬ ‫تا پایان س��ال تغییری ندارد و در نیمه نخست سال اینده‬ ‫هم ش��اهد تغییر خاص��ی نخواهیم بود‪ ،‬اما ممکن اس��ت‪،‬‬ ‫افزایش معامالت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬پلی برای ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫‪17‬‬ ‫بازار اوراق بهادار ایران بزرگترین بازار بکر دنیا‬ ‫‪ 7 18‬بورس بین المللی زیر ذره بین‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در همراهی مجلس نشینان با دولت روی می دهد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از خانه ملت تا بازسازی اقتصاد ایران‬ ‫همراهی و همگام��ی منتخبان مردم در خانه‬ ‫ملت با دولت تدبیر و امید می توان د راهگش��ای‬ ‫رونق و رش��د اقتصادی در کشور شود؛ مجلسی‬ ‫که هدایتگر دولت به مس��یر درس��ت اقتصادی‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون گ�ذاری‬ ‫اشتغال افرینی‬ ‫در‬ ‫تصمیم های جدید درباره دستمزد ‪۹۵‬‬ ‫پایان محاسبه هزینه خانوار‬ ‫پس از چند روز وقفه‪ ،‬ش��ورای عالی کار دیروز جمع بندی‬ ‫نهایی محاس��به های کارگران‪ ،‬کارفرمای��ان و دولت از اوضاع‬ ‫معیش��ت خانوار را انج��ام داده و وارد مراحل تصمیم گیری‬ ‫ش جدید حقوق سال ‪ ۹۵‬می شود‪.‬‬ ‫درباره میزان افزای ‬ ‫به گزارش مهر ‪ ۱۰‬روز پیش اخرین نشس��ت شورای عالی‬ ‫کار درباره بحث و بررسی پیرامون افزایش حقوق سال اینده‬ ‫بیش از ‪۱۳‬میلیون مش��مول قانون کار برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬نمایندگان کارگران ارقام محاس��باتی خود درباره‬ ‫اوضاع معیش��ت خانواره��ای کارگری را ارائ��ه کردند‪ .‬با این‬ ‫وج��ود‪ ،‬نمایندگان کارفرمای��ی نیز قرار ب��ود در این زمینه‬ ‫گزارش��ی تهیه و ارائه کنند که موفق به این کار نشدند و از‬ ‫س��وی دولت نیز برخی نظرات در این زمینه ارائه شده است‪.‬‬ ‫حاال قرار است در جلسه امروز یکشنبه شورای عالی کار‪ ،‬دور‬ ‫جدید گفت وگوه��ا در زمینه چگونگی اعم��ال افزایش های‬ ‫جدید در بس��ته مزد ‪ ۹۵‬کارگران انجام ش��ده و پیرامون ان‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫تا اینجای کار‪ ،‬نمایندگان کارگران اعالم کرده اند محاسبات‬ ‫معیشتی فاصله بسیار زیادی با ارقام فعلی دریافتی کارگران‬ ‫و مشموالن قانون کار دارد و انها از دولت تدبیر و امید انتظار‬ ‫دارند‪ ،‬دست کم برای سال اینده و به منظور حرکت در مسیر‬ ‫اصالح و بهبود درامد و معیش��ت خانوارهای کارگری کشور‪،‬‬ ‫گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫انها همچنین انتظار دارند دولت در قالب برنامه ای منسجم‬ ‫و چندس��اله تدابیر موث��ری را برای خروج معیش��ت خانوار‬ ‫کارگری از بحران بیندیشد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬نمایندگان کارگران‬ ‫عقیده دارند‪ ،‬سال ها مصلحت اندیشی و نادیده گرفتن ماده‪۴۱‬‬ ‫قان��ون کار در زمین��ه تعیین حقوق و دس��تمزد نیروی کار‪،‬‬ ‫باع��ث بروز ش��کاف جدی در می��زان دریافتی انها نس��بت‬ ‫ب��ه هزینه ها ش��ده اس��ت‪ .‬به عقی��ده نماین��دگان کارگری‬ ‫کشور‪ ،‬اوضاع معیش��تی خانوارهای کارگری به نحوی است‬ ‫که ب��ا دریافتی ه��ای فعلی کارگ��ران‪ ،‬حتی ام��کان تامین‬ ‫هزینه ه��ای ‪ ۱۰‬روز نخس��ت م��اه نیز وجود ن��دارد و از این‬ ‫بابت انها در تنگناها و دش��واری های معیش��تی فراوانی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حداقل دستمزد تعیین شده امس��ال از سوی شورای عالی‬ ‫کار‪۷۱۲ ،‬هزارتومان اس��ت که ای��ن رقم ناچیز‪ ،‬کل دریافتی‬ ‫دستکم ‪۳‬میلیون مشمول قانون کار کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫از سویی‪ ،‬متوسط دریافتی بیشتر شاغالن مشمول قانون کار‬ ‫کش��ور در س��ال جاری ماهانه یک تا یک میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬درحالی که هزینه ها در خوش بیانه ترین حالت‪،‬‬ ‫‪۲‬برابر ارقام یادش��ده و درباره حداقل بگیران تا ‪۳‬برابر میزان‬ ‫دریافتی انها خواهد بود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫جه�ت‬ ‫مجلس شورای اس�لامی چه تاثیری می تواند‬ ‫بر بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد؟ در‬ ‫این باره پویا جبل عاملی کارشناس اقتصادی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بیشترین تاثیر ی که می تواند در حوزه‬ ‫اقتصاد داشته باش��د‪ ،‬مربوط به بودجه ای است‬ ‫که دولت ساالنه برای تصویب به مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تقدی��م می کند ‪ .‬از ای��ن رو مجلس در‬ ‫ی دولت‪ ،‬نقش بسزایی دارد‪ .‬‬ ‫تعیین هزینه ها ‬ ‫ س��لطانی با اشاره به نقش فراتری که مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در تدوین برنامه های توسعه‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬البت��ه چون اخت�لاف زیادی بین‬ ‫تصمیم گی��ری و عمل وجود دارد‪ ،‬نقش مجلس‬ ‫شورای اسالمی کمرنگ تر به نظر می رسد‪ ،‬اما در‬ ‫هر ص��ورت می تواند در این حوزه نیز تاثیرگذار‬ ‫باشد ‪ .‬وی در بعد وظایف نظارتی نیز خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬درباره وزرا نی��ز مجلس بر عملکرد وزرای‬ ‫اقتص��ادی نظ��ارت دارد‪ ،‬بنابراین در این بخش‬ ‫هم مجلس ش��ورای اس�لامی می تواند بس��یار‬ ‫تاثیرگذار باشد ‪ .‬از سوی دیگر نیز رویکردی که‬ ‫در جهت منافع ملی و توسعه اقتصادی است را‬ ‫باید تشویق کند و در برابر رویکردهای توسعه ای‬ ‫مانع تراشی نکند ‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی درب��اره همراهی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی دهم با دولت یازدهم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬دولت فعلی توانسته ارتباطات‬ ‫ق��وی ب��ا اقتصاددان ها برقرار کن��د‪ ،‬از این نظر‬ ‫راهی ک��ه دولت در پیش گرفته‪ ،‬راه مناس��بی‬ ‫است‪ ،‬البته در مرحله اجرا باید بتواند این قدرت‬ ‫را داش��ته باش��د که در براب��ر نهادهای مختلف‬ ‫که به صورت ریش��ه دار در اقتص��اد وجود دارند‬ ‫و تاثیرگذاری مناس��بی در اقتصاد نداشته اند و‬ ‫تنها هزینه تراشی کرده اند‪ ،‬بایستد ‪ .‬از نظر عملی‬ ‫باید این جرات را داش��ته باشد که بتواند انها را‬ ‫محدود کرده یا تغییر دهد که نهادهای مناسبی‬ ‫برای اقتصاد باشند‪ .‬‬ ‫جبل عاملی با اش��اره به اینکه دولت در حوزه‬ ‫اقتصاد رویکرد مناس��بی داشته‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫این شرایط اگر مجلس شورای اسالمی بتواند با‬ ‫دولت همراهی کند‪ ،‬می توانیم ‪ 4‬سال موفق تری‬ ‫را نس��بت به گذش��ته در حوزه اقتصاد داش��ته‬ ‫باشیم ‪ .‬ش��اهد بودیم که تورم کاهش پیدا کرد‪،‬‬ ‫شاهد افزایش رشد اقتصادی نیز خواهیم بود که‬ ‫در نهایت منجر به کاهش بیکاری خواهد شد‪ .‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��ا وجود‬ ‫بیکاری گس��ترده در کش��ور‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در این زمینه چگونه می تواند تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬بیکاری متغیری است که به عوامل‬ ‫احسان سلطانی‬ ‫متعددی وابسته است‪ ،‬از این رو نیازمند تغییرات‬ ‫در عوامل مختلفی اس��ت ‪ .‬اگر رشد اقتصادی ‪6‬‬ ‫تا ‪7‬درصدی داش��ته باشیم به طور قطع بیکاری‬ ‫کاه��ش پیدا می کند ‪ .‬در ضم��ن اگر قوانین کار‬ ‫در کش��ور ما تغییر کنند‪ ،‬انعطاف پذیری نیروی‬ ‫کار بیشتر می ش��ود و این انعطاف پذیری الزمه‬ ‫اش��تغال پایدار و بلندم��دت خواهد بود ‪ .‬در این‬ ‫صورت دیگر شاهد این نخواهیم بود که به صرف‬ ‫هزینه و خرج کردن دولت‪ ،‬اشتغال ایجاد شود‪ .‬‬ ‫اقتص��اد باید خودجوش باش��د‪ ،‬خالقیت در ان‬ ‫دیده ش��ود‪ ،‬موسسه ها رونق بگیرند و در نتیجه‬ ‫اشتغال ایجاد شود ‪ .‬در این زمینه‪ ،‬قانون گذاری‬ ‫و نظارت مجلس شورای اسالمی می تواند نقش‬ ‫قابل توجهی داشته باشد ‪.‬‬ ‫‹ ‹منتخب�ان مل�ت ب�ه دنب�ال مطالب�ات‬ ‫صنعت‬ ‫احس��ان س��لطانی پژوهش��گر اقتص��ادی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی به این دلیل که منتخبان‬ ‫مستقیم مردم هس��تند‪ ،‬وظیفه شان سنگین تر‬ ‫است‪ ،‬چون وزرا از سوی رییس جمهور پیشنهاد‬ ‫می ش��وند ‪ .‬از این رو مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫توجه به نقشی که دار د باید خیلی موثرتر عمل‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا اش��اره ب��ه تاثیرگ��ذاری بع��د‬ ‫قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫حوزه اقتصاد عنوان کرد‪ :‬یکی از مسائل عمده ما‬ ‫این است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫چندان با حوزه اقتصاد و صنعت اشنایی ندارند‪ .‬‬ ‫مش��کل دیگر این است که شهرها و بخش های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تشکل ها و انجمن ها و نهادهای بخش‬ ‫خصوصی در مطالبات از مجلس شورای اسالمی‬ ‫منفعل عمل می کنند‪ ،‬در حالی که این بخش ها‬ ‫می توانند البی کنند و خواس��تار مطالبات خود‬ ‫از مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت باشند ‪ .‬در‬ ‫سراسر جهان صنعتگران قدرت البیگری باالیی‬ ‫ش عمده ای از این‬ ‫در صنعت و اقتصاد دارند ‪ .‬بخ ‬ ‫البی ها به مجلس ش��ورای اسالمی بر می گردد‪،‬‬ ‫ب��رای مث��ال نماین��دگان در امریکا به ش��دت‬ ‫پیگیر مطالبات بخش ه��ای صنعتی حوزه های‬ ‫انتخابی شان هس��تند ‪ .‬دغدغ ه انها این است که‬ ‫در حوزه انتخابیه خود مطالبات تولیدکنندگان‬ ‫را به ش��دت پیگیری کنند ‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که در کش��ور م��ا حتی خود بخ��ش خصوصی‬ ‫پیگیر مطالبات خود از مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫نیس��ت ‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به اینکه مشکل‬ ‫دیگر این مس��ئله اس��ت که نماینده ها کمتر به‬ ‫توس��عه صنعتی و اقتصادی اهمیت می دهند و‬ ‫بیشتر رویکردشان سیاسی است‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫و صنع��ت نگاه میان م��دت و بلندمدت باالی ‪5‬‬ ‫سال را می طلبد‪ .‬‬ ‫س��لطانی با اش��اره به اینکه مشکالت عدیده‬ ‫در ه��م تنی��ده ای در اقتصاد وج��ود دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬رانت جویی و منفعت طلبی ها س��بب ایجاد‬ ‫مشکالتی در اقتصاد ما شده است ‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که مجلس شورای اس�لامی بیش از این‬ ‫بای��د مصرانه پیگی��ر مطالبات بخ��ش اقتصاد‬ ‫باش��د ‪ ،‬چراکه اگر مجلس شورای اسالمی مصر‬ ‫باش��د حتی می تواند خواست خودش را به وزیر‬ ‫تحمی��ل کن��د ‪ .‬در حالی که وزیر ای��ن قدرت را‬ ‫ندارد که خواس��تش را به مجلس تحمیل کند ‪.‬‬ ‫موض��وع این اس��ت ک��ه در یک دهه گذش��ته‬ ‫مجلس��ی ها مصران��ه پیگیر موضوع اش��تغال و‬ ‫معضل بیکاری در کش��ور نشدند ‪ .‬از سال ‪ 82‬تا‬ ‫‪ 90‬حدود ‪5000‬هزار ریزش ش��غل داش��ته ایم‪ .‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی باید بتوانند‬ ‫راهکاره��ای مش��خص را برای اش��تغال فراهم‬ ‫کنن��د ‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در بخش صنعت نیز‬ ‫بای��د به نیروی مولد توجه خاص ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫در ‪ 15‬س��ال اخیر که سهم قیمت نفت افزایش‬ ‫یافت سهم نیروهای مولد به شدت کاهش یافت‬ ‫و ش��رایط برای انها بسیار دشوارتر شد ‪ .‬در سال‬ ‫‪ 80‬براس��اس امار بانک مرکزی س��هم صنعت‬ ‫و کش��اورزی ‪51‬درصد بوده‪ ،‬درحالی که س��هم‬ ‫بخش مس��کن و خدم��ات و بازرگانی ‪45‬درصد‬ ‫بوده است ‪ .‬از سال ‪ 82‬به بعد این روند معکوس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به عبارت دقیق تر سهم صنعت از‬ ‫ب��االی ‪51‬درصد به ‪30‬درصد رس��ید و س��هم‬ ‫بخش مس��کن‪ ،‬بازرگانی و خدمات به ‪68‬درصد‬ ‫می رس��د ‪ .‬درحقیقت این وظیفه مجلس شورای‬ ‫اسالمی است که این مسئله را پیگیری کند‪ ،‬اما‬ ‫مجلس این موضوع را مطالبه نکرد که چرا رشد‬ ‫م این بخش ها که نقش مهمی در توس��عه‬ ‫س��ه ‬ ‫دارند‪ ،‬معکوس شده است‪ .‬‬ ‫بخش های‬ ‫صنعتی‪،‬‬ ‫تشکل ها‬ ‫و نهادهای‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در مطالبات از‬ ‫مجلس منفعل‬ ‫عمل می کنند‬ ‫‹ ‹مجلس�ی می خواهی�م ک�ه حام�ی‬ ‫دولت باشد‬ ‫همچنین س��عید لیالز کار ش��ناس اقتصادی‬ ‫درباره همراهی مجلس شورای اسالمی با دولت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مجلسی می خواهیم که دولت‬ ‫را بیش��تر حمایت کند و در عی��ن حال با نگاه‬ ‫کار شناس��ی به دولت نظارت داشته باشد البته‬ ‫مجلس دربس��ت در اختیار دولت نمی خواهیم‪،‬‬ ‫مجلس��ی نمی خواهی��م ک��ه ته مان��ده لی��وان‬ ‫رییس جمهور را به عنوان تبرک س��ر بکشد و از‬ ‫شکل گیری چنین مجلسی بیزاریم‪.‬‬ ‫به گفته س��عید لیالز ما مجلسی می خواهیم‬ ‫ک��ه دولت را در کار درس��ت حمایت کند و در‬ ‫کارهای ش��بهه انگیز نظارت داش��ته باشد و در‬ ‫اش��تباه ها نی��ز بتواند دول��ت را هدایت کند که‬ ‫در این صورت دس��تاوردهای بزرگتری خواهیم‬ ‫داش��ت و چنین مجلس��ی می تواند نقطه شروع‬ ‫عصر جدید ایران بعد از توافق هسته ای باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وصول ‪ 56‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامد مالیاتی در ‪ 11‬ماهه‬ ‫پویا جبل عاملی‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬درامد ‪ 11‬ماهه مالیاتی‬ ‫امسال ‪56‬هزار میلیارد تومان وصول شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬س��یدکامل تقوی ن��ژاد درباره وضعیت‬ ‫درامد مالیاتی ‪ 11‬ماهه امس��ال اظهار داشت‪ :‬درامد مالیاتی‬ ‫امسال در این مدت ‪83‬درصد نسبت به درامد مصوب بودجه‬ ‫سال جاری محقق شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وصول درامده��ای مالیاتی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر حدود ‪ 55‬تا ‪56‬هزار میلیارد توم��ان از این درامدها‬ ‫وصول ش��ده اس��ت‪ .‬تقوی نژاد افزود‪ :‬همچنی��ن درامدهای‬ ‫مالیات��ی امس��ال نس��بت به درامد س��ال گذش��ته بیش از‬ ‫‪10‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫اگر مجلس‬ ‫بتواند با دولت‬ ‫همراهی کند‪،‬‬ ‫می توانیم‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫موفق تری را در‬ ‫حوزه اقتصاد‬ ‫داشته باشیم‬ ‫نبض بازار‬ ‫تکیه سکه به اونس‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪،‬‬ ‫نرخ هر دالر امریکا را ‪3‬هزار و ‪ 515‬تومان و هر قطعه سکه تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید را ‪997‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذشته ‪3‬هزار و ‪ 869‬تومان‬ ‫و هر پوند ‪4‬هزار و ‪ 921‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام به��ار ازادی طرح جدید‬ ‫‪997‬هزار تومان و یک قطعه س��که تمام بهار طرح قدیم نیز کمی بیش از‬ ‫یک میلیون تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم س��که بهار ازادی نی��ز ‪ 505‬هزار تومان و هر ربع‬ ‫سکه نیز ‪ 275‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه یک گرمی در بازار روز گذشته ‪ 186‬هزار تومان و یک گرم‬ ‫طالی ‪18‬عیار نیز ‪101‬هزار و ‪ 370‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫در یک س��ال گذش��ته ارزش اونس جهانی و ارزش ط�لای خام در کنار‬ ‫ارزش سکه تمام بهار کمتر از مرز روانی خود بود به گونه ای که هیچ کسی‬ ‫پیش بینی رشد ارزش اونس جهانی به بیش از نرخ ‪ 1200‬دالر‪ ،‬طالی خام‬ ‫‪ 18‬عیار به بیش از ‪ 100‬هزار تومان و س��که تمام به بیش از یک میلیون‬ ‫توم��ان را نمی کرد‪ ،‬ام��ا در دو هفته اخیر ارزش اونس جهانی با جهش های‬ ‫لحظه ای به نرخ ‪ 1250‬دالر رسید که این موضوع عاملی شد تا طالی خام‬ ‫‪ 18‬عیار و سکه تمام بهار مرز روانی نرخ خود را بشکنند‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق بار دیگر در معامالت روز گذش��ته رخ داد‪ .‬ارزش س��که تمام‬ ‫مرزش��کنی ک��رد و با تکیه بر رش��د ارزش اونس جهانی م��رز یک میلیون‬ ‫تومان را شکست‪.‬‬ ‫مش��ابه این اتفاق ‪ 12‬ماه پیش رخ داد‪ ،‬بزرگترین س��وال ان است که ایا‬ ‫بازار طال و س��که ایران همچون دیگ��ر بازارها در دنیا از یک قاعده و قانون‬ ‫منظم و خاص پیروی می کند یا در هر زمان یک رویه را برای خود انتخاب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در این رابطه یک کارش��ناس طال و ارز با بیان اینکه س��قف باالیی برای‬ ‫اونس جهانی قابل تصور نیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در صورتی که ارزش دالر کاهش‬ ‫قابل توجهی به ثبت برس��اند‪ ،‬ارزش سکه به کلی همسو با ان عمل نکرده‬ ‫و این موضوع به دلیل پیش خور شدن کاهش قیمت سکه در گذشته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیرمحمد خدیوی اظهار کرد‪ :‬طال از گذش��ته و به صورت سنتی کاالیی‬ ‫بوده که مردم با نگاه س��رمایه گذاری و ذخیره سازی به عنوان یک پناهگاه‬ ‫امن برای زمان های بحرانی خریداری می کردند‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38550‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48970‬‬ ‫‪49210‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,995,000‬‬ ‫‪10,015,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪9620‬‬ ‫‪9,930,000‬‬ ‫‪9,970,000‬‬ ‫‪35150‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11890‬‬ ‫‪11980‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5070‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,930,000‬‬ ‫‪9,970,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,004,500‬‬ ‫‪1,013,700‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪35030‬‬ ‫‪35130‬‬ ‫‪38690‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اعالم رشد اقتصادی ‪ ۹‬ماهه در هفته پایان اسفند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫اقداماتی که باید در جهت افزایش تعامل بین صنعت بیمه با بخش های اقتصادی انجام شود‬ ‫باجه خبر‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬پلی برای ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫افتتاح ‪ ٨‬طرح صنعتی در کشور‬ ‫از ابتدای سال تاکنون‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ٨‬طرح صنعتی‬ ‫با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی و‬ ‫با عاملیت بانک صنعت و معدن به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫طرح های یاد ش��ده از ‪٤١‬میلیون یورو‪٣ ،‬میلیون و‪٥٠٠‬هزار‬ ‫دالر و ‪ ٧٨‬میلی��ون دره��م ام��ارات مناب��ع ارزی صندوق‬ ‫بهره من��د ش��ده و برای بی��ش از ‪ ٥٤٠‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬ب��رای بهره برداری از این طرح ه��ا عالوه بر منابع‬ ‫ارزی از ‪ ٢٣٢‬میلیارد ریال تسهیالت ریالی نیز استفاده شده‬ ‫که محل تامین ‪ ٥٠‬میلی��ارد ریال ان منابع ریالی صندوق‬ ‫توسعه ملی و ‪ ١٨٢‬میلیارد ریال نیز منابع داخلی بانک بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح های یادش��ده را فاز‪ ٢‬فومن شیمی گستر در استان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬نگی��ن زره پارس در قزوین‪ ،‬صنایع تولیدی پلی‬ ‫استایرن انبساطی سهند در مازندران‪ ،‬کاشی پردیس اباده‬ ‫در فارس‪ ،‬الیه س��بحان شرق در خراس��ان شمالی‪ ،‬ارمان‬ ‫پلیم��ر پردیس در اصفهان و طرح های صدرا الکترو مهبد و‬ ‫توسعه بین المللی راد صانع هیدج در قم تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫طرح تغییر نحوه فروش بانک ها‬ ‫به شورای پول و اعتبار رفت‬ ‫مشاور امور بانکی اتاق ایران از ارائه پیشنهاد اصالح خرید‬ ‫س��هام بانک ها به ش��ورای پول و اعتبار خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫س��قف مجاز خرید س��هام بانک ها از س��وی خارجی ها ‪۴۰‬‬ ‫درصد و ایرانی ها ‪ ۵‬درصد اس��ت‪ .‬به گ��زارش «خبرگزاری‬ ‫دانش��جو»‪ ،‬محمدمهدی رییس زاده درباره پیشنهاد تاجران‬ ‫به ش��ورای پول و اعتبار برای ایج��اد اصالحاتی در فروش‬ ‫س��هام بانک های ایرانی گفت‪ :‬پیش��نهادهایی برای اصالح‬ ‫س��هم س��هامداران ایرانی در خرید و راه ان��دازی بانک ها به‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه شده که براساس‬ ‫ان‪ ،‬تبعیض میان خرید س��هم از سوی متقاضیان ایرانی و‬ ‫خارجی اصالح شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬براس��اس قان��ون بانک های خارج��ی‪ ،‬یک فرد‬ ‫خارج��ی می تواند تا ‪ ۴۰‬درصد س��هام بان��ک ایرانی را در‬ ‫اختیار داشته باشد در حالی که یک فرد ایرانی اگر شخص‬ ‫حقیقی باشد‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬درصد نمی تواند سهم داشته باشد‬ ‫و اگر ش��خص حقوقی و ش��رکت های س��هامی عام باشد‪،‬‬ ‫حداکثر تا ‪ ۱۰‬درصد می تواند در بانک های خارجی س��هام‬ ‫داشته باشد؛ بر این اساس درخواست ما رفع تبعیض خرید‬ ‫س��هام بانک های ایرانی از سوی ایرانی ها و خارجی ها است‬ ‫به نحوی که هر چیزی که برای خارجی ها مجاز است‪ ،‬برای‬ ‫ایرانی ها هم اعمال شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بان��ک مرک��زی البت��ه در این ب��اره‬ ‫استدالل هایی دارد اما با کلیات اصالح ان مخالف است و ان‬ ‫را قبول ندارد‪ .‬اگرچه از یک س��و‪ ،‬بخش هایی از استدالل ها‬ ‫درست است‪ ،‬همچنین با یکسری استدالل ها و البته مصوبه‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتبار‪ ،‬برخی بخش ها مس��تثنی از اجرای‬ ‫ایین نامه ش��ده اند در حالی که نظر ما این است که اگر این‬ ‫ایین نامه خوب اس��ت‪ ،‬برای همه باید خوب باشد و اگر بد‬ ‫است‪ ،‬باید همه با یک دید نگاه شوند‪.‬‬ ‫گواهی نامه تعهد به تعالی‬ ‫بانک اینده در «سیزدهمین دوره جایزه ملی‬ ‫تعالی سازمانی»‪ ،‬موفق به دریافت «گواهی نامه‬ ‫تعهد به تعالی» ش��د‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫اریا‪ ،‬بانک اینده در همایش ملی تعالی سازمانی که چهارم‬ ‫اس��فند ‪ 1394‬ب��ا حضور مدی��ران دولتی و س��ازمان های‬ ‫مختل��ف برگزار ش��د‪ ،‬در فرایند س��نجش و ارزیابی تعالی‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬موف��ق به اخ��ذ «گواهی نام��ه تعهد ب��ه تعالی‬ ‫س��ازمانی» ش��د‪ .‬جایزه تعالی سازمانی‪ ،‬س��االنه‪ ،‬از سوی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و مرکز تعالی سازمانی‪ ،‬بر اساس‬ ‫ارزیاب��ی عملک��رد و با توجه ب��ه میزان اس��تقرار نظام های‬ ‫مدیریتی و نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت هایی که‬ ‫یک بنگاه داش��ته‪ ،‬به مجموعه های برتر که ش��رایط الزم را‬ ‫احراز کرده باشند‪ ،‬اعطا می شود‪.‬‬ ‫صدور بیش از ‪ ٥٥‬میلیون‬ ‫کارت‬ ‫تع��داد کارت ه��ای الکترونیک��ی صادرش��ده‬ ‫به وس��یله بان��ک ص��ادرات ایران ب��ه دنبال‬ ‫اس��تقبال هموطنان از خدم��ات این بانک تا‬ ‫پایان دی امس��ال از م��رز ‪ ٥٥‬میلی��ون کارت الکترونیکی‬ ‫گذشت‪ .‬این بانک در جهت جلب رضایت مشتریان‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفی خدمات‪ ،‬تنوع بخشی به محصوالت و توسعه بانکداری‬ ‫الکترونیک‪ ،‬نس��بت به صدور و تحویل انواع کارت بانکی به‬ ‫مش��تریان و متقاضیان در اسرع وقت اقدام می کند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس تا پایان مهر امس��ال ‪٥٥‬میلیون و ‪٤٠٢‬هزار کارت‬ ‫الکترونیکی بانکی صادر و تحویل مش��تریان کرده است که‬ ‫از ای��ن تع��داد‪ ،‬بی��ش از ‪٣٨‬میلی��ون کارت مرب��وط ب��ه‬ ‫سپهرکارت های صادرشده است‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی ‪ ۹‬ماهه امسال از جمله‬ ‫رش��د اقتصادی در هفته پایانی اس��فند خبر داد‪ .‬اکبر کمیجان��ی اظهار کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی در زمین��ه امار به تعهدات خود عمل کرده و هم��ه امارها به محض تولید‬ ‫ارائه می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬امار مربوط به رشد اقتصادی هم از سوی مرکز امار ایران‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫علیرضا بیانیان‬ ‫نق��ش مه��م صنعت بیم��ه در بهب��ود و ثبات‬ ‫وضعیت اقتصادی یک کشور غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫از انجای��ی که ریس��ک‪ ،‬می توان��د باعث کاهش‬ ‫ی و کارامدی فعالیت های اقتصادی‬ ‫س��رمایه گذار ‬ ‫شود و فعاالن این بخش ها را دست به عصا کند‪ ،‬از‬ ‫این رو یکی از راه های رونق تولید و صنعت کشور‬ ‫و افزایش سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫پوشش همین ریسک هاس��ت‪ .‬باتوجه به اهمیت‬ ‫همی��ن موضوع و با در نظ��ر گرفتن اینکه صنعت‬ ‫بیمه این قابلیت را دارد تا با زیر پوشش قرار دادن‬ ‫خطر های احتمالی‪ ،‬زمینه توسعه اقتصاد کشور را‬ ‫فراهم کند‪ ،‬از این رو به نظر می رسد باید سازوکار‬ ‫الزم ب��رای ارتقای صنعت بیمه و تعامل بیش��تر‬ ‫ش��رکت های بیمه با فعاالن بخش های اقتصادی‬ ‫و س��رمایه گذاران فراهم شود‪ .‬اما اینکه این زمینه‬ ‫چگونه باید فراهم ش��ود و موان��ع موجود در این‬ ‫مس��یر چگونه باید رفع ش��ود‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫کارشناسان حوزه بیمه به ان پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره گیری از خدمات جدید بیمه ای‬ ‫محمد قاسم سوهانی‬ ‫توس��عه خدمات جدید بیمه ای و بهره گیری از‬ ‫ای��ن خدم��ات در فعالیت های اقتص��ادی و حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری و همچنین افزایش اگاهی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی از انواع پوش��ش های بیمه ای که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از جمله موضوعاتی است که به نظر می رسد‬ ‫بای��د در زمینه رونق صنعت بیمه مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این موضوعی اس��ت ک��ه علیرضا بیانیان از‬ ‫کارشناسان حوزه بیمه بر ان تاکید دارد‪.‬‬ ‫ وی در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان این موضوع‬ ‫که نق��ش بیمه در ح��وزه اقتصادی ب��ا توجه به‬ ‫ریس��ک هایی که در این بخش وجود دارد بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪ ،‬گفت‪ :‬وجود بیمه باعث ارامش‬ ‫و اطمینان برای هرگونه فعالیت اقتصادی می شود‬ ‫و می تواند زمینه ورود س��رمایه گذاران به کشور را‬ ‫تا حد زیادی تسهیل کند‪ .‬اما موضوعی که در این‬ ‫بین وجود دارد‪ ،‬این است که ارائه خدمات بیمه ای‬ ‫از س��وی ش��رکت های بیمه ای و دریافت خدمات‬ ‫بیم��ه ای از س��وی فعاالن اقتص��ادی کامل انجام‬ ‫نمی ش��ود و این خالیی است که در حال حاضر در‬ ‫کشور ما وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره ب��ه عن��وان نمونه به پوش��ش‬ ‫بیمه عدم النفع که شاخه ای(پوش��ش اضافه) در‬ ‫بیمه های اتش س��وزی است اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن بیمه نامه ب��ا توجه به مزایایی ک��ه می تواند‬ ‫برای فع��االن عرصه اقتصادی و س��رمایه گذاران‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬اما در این س��ال ها‪ ،‬از استقبال کافی‬ ‫برخ��وردار نبوده و هن��وز جای خ��ود را در بین‬ ‫فعالیت های اقتصادی باز نکرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه این پوش��ش بیمه ای‬ ‫می تواند ش��رکت های بیم��ه ای را متعهد کند که‬ ‫در ص��ورت ب��روز حادثه و در صورت��ی که تولید‬ ‫کارخانه ای متوقف ش��د‪ ،‬اقدام ب��ه پرداخت زیان‬ ‫ناشی از توقف تولید و پرداخت تعهدات ان بنگاه‬ ‫اقتصادی کند‪ ،‬افزود‪ :‬اما این درحالی است که نه‬ ‫ش��رکت های بیمه ای تمایلی به ارائه این خدمت‬ ‫دارن��د و نه فعاالن بنگاه های اقتص��ادی اقدام به‬ ‫خری��د این بیمه نامه می کنن��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ای��ن نوع خدمات در س��ایر کش��ور ها به ش��کل‬ ‫مطلوب ارائه ش��ده و از استقبال بسیار خوبی نیز‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اما این درحالی است که‬ ‫در کشور ما کمترین استقبال از این گونه خدمات‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬البته این در ش��رایطی است که‬ ‫ش��رکت های بیم��ه ای حتی می توانن��د در قالب‬ ‫پوشش اتکایی اقدام به ارائه این نوع پوشش های‬ ‫بیمه ای کنند تا در زمان بروز ریسک های بزرگ‪،‬‬ ‫ت��وان پرداخت خس��ارت را داش��ته باش��ند‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت بیم��ه‪ ،‬اگاه نبودن فعاالن اقتصادی‬ ‫الع رس��انی‬ ‫به مزای��ای این گونه بیمه نامه ها و اط ‬ ‫ک��م ش��رکت های بیم��ه در این زمین��ه را عامل‬ ‫توسعه نیافتگی بس��یاری از رشته های بیمه ای در‬ ‫کش��ور دانس��ت و در این باره گفت‪ :‬بیمه کیفیت‬ ‫محصول(تولید) هم از این دسته خدمات است که‬ ‫با توجه به مزایایی که می تواند در بخش صنعت‪،‬‬ ‫تولید و به ویژه بخش ساخت وس��از کشور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما از توسعه الزم برخوردار نیست‪.‬‬ ‫او در ادامه هرچند تنوع بخش��ی به محصوالت‬ ‫بیمه ای را بس��یار مهم دانست اما تاکید کرد که‬ ‫اگر محصول جدیدی ارائه ش��ود ام��ا از ان بهره‬ ‫کافی برده نشود‪ ،‬این موضوع نمی تواند اثار مثبت‬ ‫خ��ود را در صنعت بیمه و بخش اقتصاد کش��ور‬ ‫داش��ته باش��د که در این رابطه الزم است‪ ،‬ابتدا‬ ‫تعام��ل بین صنع��ت بیمه و فع��االن بخش های‬ ‫اقتص��ادی افزای��ش یاب��د و در نهای��ت اگاهی و‬ ‫اطالع رسانی الزم در رابطه با بیمه نامه های جدید‬ ‫در اختی��ار فعاالن بخش ه��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫و س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫بیانیان بر این باور اس��ت‪ ،‬درصورتی که خدمات‬ ‫بیمه ای از توس��عه الزم برخوردار ش��ود و در بین‬ ‫فعاالن اقتص��ادی اهمیت پیدا کند‪ ،‬به طور حتم‬ ‫این نفع ش��امل همه جامعه خواهد ش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫در چنین شرایطی وقتی فعالیت های اقتصادی در‬ ‫فضایی ارام و مطمئن انجام ش��ود‪ ،‬کیفیت تولید‬ ‫افزایش می یابد و به تبع ان نیز قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاال نیز ارزان تر می شود که درنهایت نفع ان هم‬ ‫به جامعه و هم به تولیدکننده خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه خدمات بیمه ای بین المللی‬ ‫همگام شدن صنعت بیمه کشور با سایر کشور ها‬ ‫و ارائ��ه خدمات بین الملل��ی و پر کردن خالهایی‬ ‫که در بحث پوش��ش های ریسک سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی و داخل��ی وجود دارد‪ ،‬موضوعی اس��ت‬ ‫که یکی دیگر از کارشناس��ان صنعت بیمه بر ان‬ ‫تاکید می کند‪ .‬محمد قاسم سوهانی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با بی��ان اینکه زمانی که س��رمایه گذار‬ ‫اراده می کن��د س��رمایه اش را وارد ای��ران کن��د‪،‬‬ ‫درگام نخس��ت می خواهد از بازگش��ت س��رمایه‬ ‫خود اطمینان حاصل کند که در این رابطه نقش‬ ‫مهم بیمه بسیار پررنگ خواهد بود و باید صنعت‬ ‫بیمه دراین زمینه طرحی نو داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرچند تضامین مختلفی از س��وی دولت و بانک‬ ‫مرکزی در جهت کاهش ریس��ک سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران خارجی و داخل��ی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما در س��ایر کش��ور ها‪ ،‬این ش��یوه به‬ ‫این ش��کل اس��ت که بیمه ها نقش مهمی در این‬ ‫رابطه ایف��ا می کنند و این وظیفه برعهده صنعت‬ ‫ی از انجایی که بیمه ها‬ ‫بیمه اس��ت‪ .‬به گفت��ه و ‬ ‫می توانند ریس��ک های مختلف را پوش��ش دهند‬ ‫و ای��ن امنیت را در بخش س��رمایه گذاری ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬باید شرایطی ایجاد شود که این موضوع در‬ ‫کشور ما گس��ترش یابد و صنعت بیمه خالهایی‬ ‫که در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری وجود‬ ‫دارد ‪ ،‬همچون ش��رکت های بیم��ه ای خارجی‪ ،‬به‬ ‫ش��کل یک بسته کامل‪ ،‬در اختیار سرمایه گذاران‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬وی بر این باور اس��ت که صنعت بیمه‬ ‫می تواند در ترغیب س��رمایه گذاران برای ورود به‬ ‫کش��ور نقش بس��یار مهمی ایفا کنند‪ ،‬به عبارتی‬ ‫صنعت بیمه می تواند پلی باشد برای تسهیل ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به کشور‪.‬‬ ‫س��وهانی معتقد اس��ت صنعت بیمه می تواند‬ ‫ب��ا ارائه خدمات متنوع هم راس��تا ب��ا نیاز فعاالن‬ ‫بخش های اقتصادی و سرمایه گذاران‪ ،‬این تضمین‬ ‫و اطمین��ان را به انها بدهد که سرمایه ش��ان در‬ ‫خط��ر نیس��ت و پوش��ش های الزم در این حوزه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت بیم ه ب��ا تاکید بر این‬ ‫موضوع که در حوزه تنوع خدمات بیمه ای نسبت‬ ‫به س��ایر کشورها عقب هس��تیم و در این زمینه‬ ‫شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی‪ ،‬باید اقدامات‬ ‫اساس��ی انجام دهند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬خدماتی که از‬ ‫س��وی ش��رکت های بیمه ای ارائه کشور می شود‪،‬‬ ‫باید بین المللی باش��د تا زمانی که سرمایه گذاری‬ ‫وارد کش��ور می ش��ود‪ ،‬بتواند این خدمات را ارائه‬ ‫کند‪ .‬در چنین ش��رایط به ط��ور حتم هم صنعت‬ ‫بیم��ه از پویایی الزم برخوردار خواهد ش��د و هم‬ ‫س��رمایه گذار تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های اقتصادی کش��ور خواهد داشت که‬ ‫تمامی این اقدام��ات درنهایت به نفع کل اقتصاد‬ ‫تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه اینکه ‪...‬‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایطی که پی��ش روی اقتصاد‬ ‫ای��ران در دوره پس��ابرجام ق��رار گرفت��ه‪ ،‬ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ب��ه بخش های اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬ممکن شده است ‪،‬از این رو به نظر می رسد‬ ‫نق��ش صنعت بیم��ه در این دوران‪ ،‬ب��رای ایجاد‬ ‫اطمین��ان و ارام��ش در حوزه ه��ای اقتصادی و‬ ‫ی بسیار‬ ‫بخش سرمایه گذاری های داخلی و خارج ‬ ‫حائز اهمیت تر از گذشته باشد که به نظر می رسد‬ ‫با توجه به این ش��رایط‪ ،‬زمینه باید برای رش��د و‬ ‫توسعه این صنعت فراهم شود و از توانمندی هایی‬ ‫که در ای��ن صنعت وجود دارد به��ره کافی برده‬ ‫ش��ده و در نهایت زمینه توسعه سرمایه گذاری در‬ ‫کشور و رونق تولید و صنعت کشور فراهم شود ‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫امادگی سوئیس برای انتشار اوراق سرمایه گذاری در بخش مسکن‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬هیات سوئیسی برای‬ ‫انتش��ار اوراق س��رمایه گذاری در بخش مسکن ایران‬ ‫اظهار امادگی کردند‪.‬‬ ‫ولی اهلل س��یف در حاش��یه دیدار با وزیر امور مالی و‬ ‫اقتصادی سوئیس ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬هیات‬ ‫اقتصادی س��وئیس اعالم امادگی کردن��د زمینه های‬ ‫همکاری را در اینده فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن ط��رف س��وئیس اعالم‬ ‫امادگ��ی کرد ب��رای افزایش س��طح اس��تانداردهای‬ ‫بانک های ایرانی به ما کمک کند و نشس��ت مشترک‬ ‫بانکداران ایرانی و سوئیسی برگزار شود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه جلس��ه‬ ‫برگزارشده با هیات سوئیسی جلسه مثبتی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلس��ات ذکر ش��ده ابهام های موجود را در طرف های‬ ‫ایران��ی و سوئیس��ی بع��د از اج��رای برج��ام برطرف‬ ‫می کن��د و با روش��ن و شفاف ش��دن موضوعات طرف‬ ‫همکاری بین دو کش��ور ارتباطات به س��رعت برقرار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به عالقه مندی طرف سوئیس��ی‬ ‫امیدواریم به شرایط مطلوب گذشته برگردیم‪.‬‬ ‫س��یف با بیان اینکه طرف سوئیس��ی پرسش هایی‬ ‫درباره ش��رایط اقتص��ادی ایران‪ ،‬سیاس��ت های پولی‬ ‫کش��ور ما و همچنین نرخ ارز و تفاهم نامه های برجام‬ ‫داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬توضیحات��ی درباره موارد ذکرش��ده‬ ‫ارائ��ه ش��د و ب��رای رفع ابهام ه��ای بانکی جلس��ه ای‬ ‫فردا ب��ا هم��کاران ذ ی ربط ب��ه ص��ورت تخصصی تر‬ ‫برگزار می ش��ود تا ارتباطات بین دو کش��ور گسترش‬ ‫یابد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی درباره حضور بانک های‬ ‫خارجی در ایران گفت‪ :‬بانک ه��ای خارجی می توانند‬ ‫در شکل های متفاوتی مانند تاسیس دفتر نمایندگی‪،‬‬ ‫مستقل و همچنین به صورت سهام دار بانک ایرانی در‬ ‫کشور ما حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شرایطی که در ایران وجود دارد‬ ‫امکان حضور این بانک های خارجی در کش��ور فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��یف درب��اره افزایش حق رای ای��ران در صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول گف��ت‪ :‬ای��ران عض��و هیات مدیره‬ ‫(ای ام اف) اس��ت و این حق رای را به صورت طبیعی‬ ‫از قب��ل داش��ته اس��ت و ما اج��ازه کاه��ش این حق‬ ‫رای را نمی دهی��م بلک��ه در فرصت های��ی ک��ه ایجاد‬ ‫می ش��ود امکان افزایش س��هم حق رای خود را ایجاد‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این امر جایگاه و تاثیر رای‬ ‫ایران را پررن��گ می کنیم و با توجه به اینکه ایران در‬ ‫(ای ام اف) حضور فعال دارد‪ ،‬از خدمات انها اس��تفاده‬ ‫بهینه می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه پول نو بدون محدودیت‬ ‫ریی��س بان��ک مرک��زی همچنی��ن در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری صدا و س��یما در این رابطه که برای عرضه‬ ‫اس��کناس های نو در استانه عید نوروز کمبودی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬عرضه اس��کناس بهتر از س��ال گذش��ته‬ ‫اس��ت و اس��کناس نو در ش��عب مختل��ف بانک ها در‬ ‫دس��ترس عموم مردم قرار می گی��رد و تمام نیازهای‬ ‫ان��ان تامین می ش��ود‪ .‬وی درب��اره اینکه ای��ا تعداد‬ ‫بانک های عرضه کننده پول نو محدود اس��ت یا پول نو‬ ‫با کارت ملی و به تعداد محدود عرضه می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و همه نیازهای‬ ‫مردم را در این باره برطرف می کنیم‪ .‬سیف درباره ارائه‬ ‫خدمات بانکی در ایام تعطی�لات نوروزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫به بانک ها اعالم ش��ده امادگی الزم را داشته باشند و‬ ‫شعب کشیک را معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه هموطنان از فضای‬ ‫نوروز برای مس��افرت استفاده می کنند با اگاهی قبلی‬ ‫از بانک های��ی که در ایام نوروز خدمات ارائه می کنند‪،‬‬ ‫می توانن��د در دوره نوروز از خدمات و س��رویس های‬ ‫بانک ها اس��تفاده کنند‪ .‬س��یف ادام��ه داد‪ :‬اطالعات‬ ‫تکمیل��ی در این ب��اره از طریق بانک ه��ا اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عرضه محصوالت ذوب اهن در بورس کاال‬ ‫تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز گذشته شاهد عرضه‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۴‬هزار تن سبد میلگرد و تیراهن و نبشی شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫بود‪ .‬در این روز شرکت ذوب اهن اصفهان ‪ ۱۰۰‬هزار تن سبد میلگرد و تیراهن‬ ‫و نبش��ی تولیدی خود را به صورت سلف و ‪4‬هزار و ‪ ۱۳۳‬تن سبد میلگرد ‪-A۳‬‬ ‫‪ ۲۵-۱۲‬را به صورت نقدی روانه تاالر محصوالت صنعتی و معدنی کرد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫در سمینار «چگونگی سرمایه گذاری در ایران» مطرح شد‬ ‫س��میناری با محوریت «چگونگی سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ران» در ش��هر مس��قط عم��ان برگ��زار و با‬ ‫مشارکت قابل توجه س��رمایه گذارانی از انگلستان‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬لبنان‪ ،‬هلند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان و دیگر‬ ‫کش��ورها روبه رو شد؛ در این س��مینار مدیرعامل‬ ‫بورس اوراق بهادار و همچنین مدیرعامل فرابورس‬ ‫ایران ش��رایط س��رمایه گذاری در ب��ورس ایران را‬ ‫تشریح کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تابلوی ارزی‬ ‫حسن قالیباف اصل‬ ‫امیرهامونی‬ ‫دسترسی دارند و اطالعات خود را در سطح کیفی و‬ ‫زمان های تعیین شده بدون واسطه منتشر می کنند‪.‬‬ ‫تاکنون این گزارش ها فقط به زبان فارس��ی منتشر‬ ‫می ش��د ولی در این��ده نزدی��ک صورت های مالی‬ ‫اصلی به انگلیسی هم ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫قالیباف اصل به موضوع راهبری شرکتی در ایران‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬از ‪5‬س��ال گذش��ته به منظور‬ ‫اس��تقرار نظام راهبری ش��رکتی در بازار س��رمایه‬ ‫کاره��ای خوب��ی انجام ش��ده و از انجا ک��ه برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی اهمیت دارد این موضوع را‬ ‫به طور جدی پیگیری می کنیم‪ .‬همچنین کارهای‬ ‫مربوط ب��ه رتبه بندی ش��رکت ها در مرحله پایانی‬ ‫اس��ت و پس از تایید از س��وی مق��ام ناظر برنامه‬ ‫محاس��به و انتشار ش��اخص راهبری ش��رکتی در‬ ‫دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ب��ورس تهران توجه س��رمایه گذاران‬ ‫حاض��ر در نشس��ت را ب��ه تن��وع در ابزاره��ای‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس تهران جلب کرد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��هام ‪ ۳۱۹‬شرکت و حق تقدم انها‪،‬‬ ‫انواع اوراق بدهی مانند اوراق مش��ارکت‪ ،‬استصناع‪،‬‬ ‫صکوک‪ ،‬مرابحه‪ ،‬اوراق مش��ارکت ش��هرداری ها‪،‬‬ ‫قرارداد اتی سهام دادوستد می شود‪.‬‬ ‫وی به ایجاد تابلوی ارزی برای اوراق مش��ارکت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در اینده نزدیک اوراق مشارکت‬ ‫قاب��ل تبدیل به س��هام نیز قابلیت دادوس��تد پیدا‬ ‫می کند‪ .‬همچنین به دنبال ان هس��تیم تا تابلوی‬ ‫ارزی ب��رای اوراق مش��ارکت ایجاد کنی��م‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د تابلوی ارزی برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫گزینه خوب و جذابی باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی بورس تهران به عرضه های اولیه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بازار سرمایه ایران به طور متوسط هر‬ ‫م��اه یک عرضه اولیه دارد‪ .‬عرضه اولیه س��هام یک‬ ‫جذابیت بزرگ برای سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫قالیباف اصل بازار اوراق بهادار ایران را بزرگترین‬ ‫بازار بکر دنی��ا عنوان کرد و افزود‪ :‬نس��بت قیمت‬ ‫به س��ود در بورس تهران بسیار پایین است و بازار‬ ‫امادگی جذب س��رمایه را دارد‪ .‬وی بازار س��رمایه‬ ‫ای��ران را دارای فرصت ه��ای زیادی دانس��ت و به‬ ‫س��رمایه گذاران توصی��ه کرد به ای��ران بیایند و از‬ ‫نزدیک فضای مناسب س��رمایه گذاری را مشاهده‬ ‫کنند‪ .‬قالیباف اصل تاکید کرد بازار س��رمایه ایران‬ ‫شایسته س��رمایه گذاری بلندمدت سرمایه گذاران‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابیت های اسناد خزانه اسالمی‬ ‫بازار اوراق ب��ا درامد ثابت فرابورس ایران از نظر‬ ‫جایگاه پ��س از ترکیه و مص��ر در منطقه منا قرار‬ ‫دارد و از ای��ن منظ��ر ظرفیت باالی��ی برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران خارجی از بسیاری از کشورها دارد‪.‬‬ ‫امیرهامون��ی نی��ز در ای��ن کنفران��س ب��ا بیان‬ ‫ای��ن مطل��ب گف��ت‪ :‬فرابورس ای��ران ب��ه عنوان‬ ‫یکی از نهاده��ای مالی توس��عه یافته‪ ،‬فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری زیادی را برای سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی در پسابرجام فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دلی��ل عم��ده بنگاه های‬ ‫اقتصادی برای حضور در بازار س��رمایه‪ ،‬دسترسی‬ ‫به تامی��ن مالی راحت تر برای پیش��برد طرح های‬ ‫توس��عه ای است‪ ،‬هدف از تش��کیل فرابورس ایران‬ ‫را فراهم کردن بس��تر و س��ازوکاری س��اده تر برای‬ ‫پذی��رش ش��رکت هایی عنوان کرد که به واس��طه‬ ‫نداش��تن برخی ویژگی ها و ش��رایط الزم‪ ،‬قادر به‬ ‫پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نیستند‪.‬‬ ‫هامون��ی ب��ه معرف��ی بازارهای فراب��ورس ایران‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬بازار اول‪ ،‬دوم‪ ،‬سوم‪ ،‬بازار ابزارهای‬ ‫نوین مال��ی و بازار پایه‪ 5 ،‬بازار ای��ن نهاد مالی به‬ ‫ش��مار می روند ک��ه در انه��ا امکان معامل��ه انواع‬ ‫اوراق بهادار فراهم ش��ده است‪ .‬در بازار اول و دوم‬ ‫سهام ش��رکت هایی که درحال حاضر امکان پذیرش‬ ‫در ب��ورس اوراق به��ادار تهران را ندارن��د‪ ،‬معامله‬ ‫می ش��ود و ب��ازار پایه محل��ی برای نق��ل و انتقال‬ ‫س��هام سایر شرکت های س��هامی عام است که در‬ ‫یکی از بازارهای بورس یا فرابورس قادر به پذیرش‬ ‫نبوده اند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 388‬واحدی شاخص کل در روز گذشته‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در نخس��تین روز هفته رشد‬ ‫صع��ودی را تجرب��ه کرد و به این ترتیب ش��اخص با رش��د‬ ‫‪388‬واحدی روبه رو ش��د و به ‪78‬هزار و ‪228‬واحد رس��ید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫از ت��االر حافظ در معامالت روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در ای��ن روز‪ ،‬بی��ش از یک هزار و‬ ‫‪57‬میلی��ون برگه و حق تقدم در بازار دست به دس��ت کردند‬ ‫ک��ه ارزش این مبادالت بیش از ‪ 2‬ه��زار و ‪869‬میلیارد ریال‬ ‫بود و در ‪80‬هزار نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬در روز گذشته‬ ‫پاالیش نفت اصفهان ‪ ،‬پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬ایران خودرو‪،‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران ‪ ،‬صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی‬ ‫فجر دارای بیش��ترین تاثی��ر مثبت بر ش��اخص کل بودند‪.‬‬ ‫همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس دی دارای بیشترین‬ ‫تاثی��ر منفی بر مهم ترین متغیر بورس��ی بود‪ .‬در نخس��تین‬ ‫روز معامالت��ی هفته صنایع ش��یمیایی ایران‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫فجر ‪ ،‬تولیدی مهرام‪ ،‬محورس��ازان ایران خ��ودرو ‪ ،‬ایرکا پارت‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬پارس خ��زر و گلتاش بیش��ترین افزایش قیمت را‬ ‫تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق‬ ‫به مهندسی نصیر ماش��ین‪ ،‬پلی اکریل ‪ ،‬تراکتورسازی ایران‪ ،‬‬ ‫تولید م��واد اولیه الیاف مصنوعی ‪ ،‬مارگاری��ن‪ ،‬فراوری مواد‬ ‫معدنی ایران و موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران بود و این‬ ‫نماده��ا در انتهای جدول معامالت ق��رار گرفتند‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین صف های خرید را‬ ‫برای پتروش��یمی فجر‪ ،‬پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫شهرداری س��بزوار‪ ،‬پارس خزر‪ ،‬سایپا دیزل‪ ،‬شکر شاهرود و‬ ‫سرمایه گذاری صنعت نفت تشکیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای‬ ‫سایپا‪ ،‬پلی اکریل‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬بانک پاسارگاد‪،‬‬ ‫پتروشیمی فجر‪ ،‬ح‪.‬سرمایه گذاری بوعلی و مس شهید باهنر‬ ‫با س��نگین ترین صف های فروش به کار خ��ود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است در روز گذشته ایران خودرو با ‪129‬میلیون سهم‬ ‫به ارزش ‪460‬میلیارد ریال در صدر بیش��ترین حجم ارزش‬ ‫معام�لات قرار گرف��ت و پس از ان س��رمایه گذاری غدیر با‬ ‫معامالتی به حجم ‪102‬میلیون سهم به ارزش ‪ 264‬میلیارد‬ ‫ریال در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی درباره ویژگی های بازار س��وم موسوم به بازار‬ ‫عرض��ه و بازار ابزارهای نوین مال��ی نیز افزود‪ :‬بازار‬ ‫سوم بستری برای معامله سهام شرکت های دولتی‬ ‫است که این ش��رکت ها در فرایند خصوصی سازی‬ ‫از دولتی ب��ه خصوصی تبدیل می ش��وند‪ .‬در بازار‬ ‫جدی��د ما یا هم��ان بازار ابزاره��ای مالی نوین نیز‬ ‫انواع صکوک‪ ،‬اوراق قرضه و مش��ارکت داد و ستد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران اظه��ار ک��رد‪ :‬در‬ ‫نظر داریم صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫(‪ )mutual fund‬موج��ود در بازار س��رمایه را با‬ ‫ساز و کاری متفاوت پذیرش کنیم‪.‬‬ ‫هامون��ی با بیان اینکه ارزش ب��ازار ما حدود ‪۳۳‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما تنها در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی‪۱۲ ،‬میلیارد دالر دادوس��تد انواع‬ ‫اوراق بهادار داش��ته ایم و حدود ‪۲‬ماهی که از سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م می گ��ذرد‪ ،‬ارزش معام�لات اوراق بهادار‬ ‫م��ا در بازارهای پنج گانه فراب��ورس ایران به حدود‬ ‫‪۲‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فرابورس ایران عنوان کرد‪ :‬ما بعد از‬ ‫ترکیه و بازار س��هام قاه��ره‪ ،‬از نظر حجم معامالت‬ ‫ثانویه اوراق ب��ا درامد ثابت رتبه بعدی را در میان‬ ‫کشورهای منطقه منا (کش��ورهای شمال افریقا و‬ ‫خاورمیانه) دارا هس��تیم و از این منظر در جایگاه‬ ‫خوبی قرار داریم‪.‬‬ ‫وی ابزاره��ای مال��ی فرابورس ای��ران را در بازار‬ ‫ابزارهای نوین مالی شامل صکوک‪ ،‬اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫صکوک اجاره‪ ،‬مرابحه و اوراق استصناع عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬از طرف دیگر چند ماهی اس��ت معامالت‬ ‫اس��ناد خزانه اس�لامی را در این ب��ازار راه اندازی‬ ‫کرده ایم که گامی در جهت تشکیل یک بازار بدهی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫هامونی درباره ویژگی های اس��ناد خزانه اسالمی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬این اس��ناد دارای ضمان��ت از دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران هستند و خزانه داری کل‬ ‫کشور متعهد ش��ده مبلغ اسمی را در سررسید به‬ ‫دارندگان این اس��ناد پرداخت کند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در واقع این ابزار تنها ابزار مالی محس��وب می شود‬ ‫ک��ه در بازار س��رمایه کش��ورمان دارای ضمانت از‬ ‫طرف دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اس��ت‬ ‫و از این نظر جذابیت زیادی برای س��رمایه گذاران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در تاریخ ‪ ۲۳‬اس��فن د نخس��تین‬ ‫مرحل��ه از این اس��ناد سررس��ید خواهند ش��د و‬ ‫سررس��ید باقی اس��ناد در نمادهای اخزا ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬در‬ ‫س��ال اینده انجام خواهند ش��د‪ .‬م��ا درحال حاضر‬ ‫همچنین ‪1/5‬میلیارد دالر اس��ناد خزانه اسالمی را‬ ‫پذیرش کرده ایم و منتظریم سال اینده ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫دالر دیگر اس��ناد خزانه اس�لامی از س��وی دولت‬ ‫منتش��ر شود تا در فهرست پذیرش فرابورس ایران‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫هامونی با اش��اره به اینک��ه تامین مالی دولت به‬ ‫کمک اسناد خزانه اسالمی براساس استانداردهای‬ ‫جهانی اس��ت‪ ،‬ای��ن مهم را عامل جلب مش��ارکت‬ ‫سرمایه گذاران خارجی دانست‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پایان معضالت مبادالت سنتی‬ ‫کاالها با «اوراق بهادارسازی»‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫نقدشوندگی‬ ‫از مهم ترین‬ ‫چالش های‬ ‫بورس های‬ ‫نوظهور‬ ‫و بورس های‬ ‫منطقه است‪،‬‬ ‫اما نقدشوندگی‬ ‫سهام در بورس‬ ‫تهران وضعیت‬ ‫خوبی را نسبت‬ ‫به ان بورس ها‬ ‫نشان می دهد‬ ‫خانه دار شدن ‪ ۵۸۲۰‬نفر از طریق بازار سرمایه‬ ‫در معامالت هفته گذشته فرابورس‪۵۸۲۰ ،‬نفر با استفاده‬ ‫از ‪۲۴۹‬هزار و ‪ ۹۰۸‬اوراق حق تقدم تس��هیالت مسکن وارد‬ ‫فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��مات‪ ،‬حجم معامالت حق‬ ‫تقدم تس��هیالت مس��کن در هفت��ه منتهی به ‪ ۷‬اس��فند‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۳‬ه��زار و ‪۵۳۸‬و ارزش معام�لات این اوراق در مجموع‬ ‫‪۲۴۰‬میلیارد ریال بود‪ .‬معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن‬ ‫از س��ال ‪ ۸۹‬در ش��رکت فرابورس ایران اغاز شده است که‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۲۰‬نماد حق تقدم تس��هیالت مسکن در‬ ‫این شرکت معامله می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس مصوبه جدید ش��ورای پول و اعتبار از اول دی‬ ‫سال جاری سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن از محل‬ ‫گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫شرکت فرابورس ایران اعالم کرد‪ :‬بر این اساس تسهیالت‬ ‫حق تقدم مس��کن در ته��ران ‪ ۶۰۰‬میلیون ری��ال‪ ،‬مراکز‬ ‫استان ها و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫و س��ایر مناطق ش��هری ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال است‪ .‬استفاده‬ ‫از س��قف های تسهیالتی یادشده از محل گواهی حق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن صادره در نمادهای «تسه‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫بازار اوراق بهادار ایران بزرگترین بازار بکر دنیا‬ ‫مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در نشستی‬ ‫در مس��قط و با حضور بیش از یکصد سرمایه گذار‬ ‫خارجی از کشورهای مختلف‪ ،‬شرایط سرمایه گذاری‬ ‫در ب��ازار اوراق بهادار ایران را تش��ریح کرد و گفت‪:‬‬ ‫درص��دد ایجاد تابلوی ارزی برای اوراق مش��ارکت‬ ‫هس��تیم‪ ،‬زیرا تابل��وی ارزی برای س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی گزینه جذابی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ن قالیباف اصل در پنل‬ ‫بازار س��رمایه ایران به جذابیت های این بازار اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ارزش بازار بورس تهران درحال حاضر‬ ‫بیش از ‪۱۰۰‬میلیارد دالر است و بازار بدهی بورس‬ ‫تهران ظرفیت رشد بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی دلیل تنوع صنایع در بورس تهران را متنوع‬ ‫بودن فعالیت ها در اقتصاد ایران دانس��ت و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بورس تهران با س��ابقه ‪۵۰‬س��اله و با حضور‬ ‫ش��رکت هایی از ‪37‬صنعت جزو بورس های با سابقه‬ ‫و متنوع منطقه محس��وب می ش��ود‪ .‬هم اکنون نیز‬ ‫صنعت پتروش��یمی بزرگترین صنع��ت حاضر در‬ ‫بورس تهران اس��ت و صنایع بانک و فلزات اساسی‬ ‫نیز از صنایع مهم هستند‪.‬‬ ‫قالیباف اص��ل وضعی��ت نقدش��وندگی در بورس‬ ‫تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬نقدشوندگی‬ ‫از مهم تری��ن چالش ه��ای بورس ه��ای نوظهور و‬ ‫بورس های منطقه اس��ت‪ ،‬اما نقدش��وندگی سهام‬ ‫در ب��ورس تهران وضعیت خوبی را نس��بت به ان‬ ‫بورس ها نش��ان می دهد‪ .‬همچنین ارزش معامالت‬ ‫در بورس تهران همواره س��یر صعودی پیموده‪ ،‬به‬ ‫طوری که در یک دهه گذش��ته به طور متوسط هر‬ ‫سال حدود ‪30‬درصد رشد را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬حض��ور س��رمایه گذا ر خارجی‬ ‫ب��ه افزایش نقدش��وندگی ب��ازار و افزایش گردش‬ ‫معامالت کم��ک می کند‪ ،‬در حالی که به واس��طه‬ ‫تحریم ها ما فقط س��رمایه گذاری داخلی داش��تیم‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که با س��رمایه گذاری فعاالن‬ ‫داخلی‪ ،‬گردش معامالت هر س��اله رو به رشد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬از منظر س��رمایه‪‎‬گذاری نهادی‬ ‫یا ش��رکت ها‪ ،‬بازار س��رمایه ایران در اینده شاهد‬ ‫حضور صندوق های س��رمایه گذاری و صندوق های‬ ‫بازنشستگی بزرگ خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫قالیباف اصل به موضوع ش��فاف بودن شرکت های‬ ‫بورس��ی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬مق��ررات در حوزه‬ ‫شفاف س��ازی‪ ،‬چه موضوع گزارش��گری از س��وی‬ ‫شرکت ها و یا انتش��ار اطالعات معامالت به وسیله‬ ‫بورس ها‪ ،‬مانند مقررات سایر بورس ها تدوین شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این معنی که شرکت ها به سامانه کدال‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪ »۹۴۰۸‬و نمادهای بعدی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫همچنین پرداخت تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق‬ ‫تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن صادر شده در نمادهای‬ ‫«تسه ‪ »۹۴۰۷‬و قبل ان‪ ،‬تنها تا سقف های تسهیالت قبلی‬ ‫(‪ ۵۰۰‬میلی��ون ریال برای زوج ها و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال برای‬ ‫سایر اقشار) امکان پذیر است‪.‬‬ ‫متقاضیان اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن با سقف های‬ ‫جدید می توانند به دو روش (خرید اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫استفاده از تسهیالت مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای‬ ‫«تسه ‪ »۹۴۰۸‬به بعد یا استفاده از اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫استفاده از تس��هیالت مسکن قبلی تا سقف های تسهیالت‬ ‫قبلی و خرید مابه تف��اوت‪ ،‬از محل اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫استفاده از تسهیالت مسکن جدید) از این مزایا بهره ببرند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران در‬ ‫چهارمین کنفرانس ملی مهندس��ی‬ ‫مالی که با موضوع مدیریت دارایی و‬ ‫بدهی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬اوراق بهادار‬ ‫ک��ردن معام�لات کاالها و توس��عه‬ ‫بازارهای مالی به معضالت مبادالت‬ ‫سنتی پایان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاالی ایران‪ ،‬حامد سلطانی نژاد‪ ،‬با اشاره‬ ‫به ابزاره��ای مالی خرید دین و فورفیتینگ در بورس کاالی‬ ‫ای��ران مبتنی بر رویکرد مهندس��ی مالی و نتیجه اثار ان در‬ ‫ترازنامه شرکت ها گفت‪ :‬معامالت اعتباری در شرایط رکودی‬ ‫می تواند برای خریداران در بازار جذاب باش��د اما مسئله این‬ ‫است که فروشندگان خود با مشکل مالی مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی راهکار این مش��کل را تامین مالی فروش��نده از طریق‬ ‫انتش��ار اوراق خرید دین دانس��ت و سابقه این اوراق را اوراق‬ ‫خزان��ه اس�لامی و اوراق با پش��توانه وام رهن��ی اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس کاال ‪۶‬عامل را در فروش اعتباری بر‬ ‫ترازنامه موثر دانس��ت و گفت‪ :‬کاهش حساب موجودی کاال‪،‬‬ ‫افزایش حساب ها یا اسناد دریافتی به مقدار بیشتر از کاهش‬ ‫موج��ودی کاال‪ ،‬افزایش در اق�لام دارایی ه��ای کوتاه مدت‪،‬‬ ‫وجود اقالم با نقدش��وندگی پایین در ترازنامه‪ ،‬ایجاد تنگنای‬ ‫نقدینگی برای شرکت های تولیدکننده و نیاز به تامین مالی‬ ‫با هزینه ه��ای باال ازجمله عوامل اصل��ی در فروش اعتباری‬ ‫در ترازنام��ه اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه معام�لات اعتباری و‬ ‫خرید دین در ‪۳‬مدل قابلیت اجرا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مدل نخس��ت‬ ‫همانند انتش��ار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کاال و‬ ‫اوراق خزانه اسالمی و مدل دوم هم مانند مدل پیشنهاد شده‬ ‫برای اوراق بهادار با پش��توانه رهنی اس��ت‪ .‬اخرین مدل نیز‬ ‫شامل تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک و تنزیل اعتبار‬ ‫اسنادی ریالی یا ارزی از سوی صندوق است‪ .‬وی با برشمردن‬ ‫مزایای انتش��ار اوراق خرید دین گف��ت‪ :‬بازارمحور بودن این‬ ‫اوراق در ش��رایط تنگن��ای مال��ی بانک ها‪ ،‬کاه��ش احتمال‬ ‫صوری ب��ودن دین با توجه ب��ه تاکید فقه ب��ر صوری نبودن‬ ‫دین به دلیل ش��فافیت معامالت در بورس کاال‪ ،‬تامین مالی‬ ‫تولیدکنندگان به دلیل انتش��ار اوراق از سوی تولیدکنندگان‬ ‫عرضه کننده کاالهای اساس��ی در بورس کاال و سازوکارهای‬ ‫کم هزینه مدیریت ریس��ک اعتباری اوراق براساس رویه های‬ ‫موجود در بورس کاال از جمله مزایای انتشار اوراق خرید دین‬ ‫اس��ت‪ .‬سلطانی نژاد با اشاره به س��ابقه موفق اوراق خزانه در‬ ‫انتش��ار اوراق دین گفت‪ :‬این اوراق بهادار با پش��توانه رهنی‬ ‫هستند‪ ،‬اما ش��رکت های تولیدی هم می توانند این اوراق را‬ ‫منتش��ر کنند‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران درباره معامالت‬ ‫اعتب��اری و خرید دین افزود‪ :‬این معام�لات به دو صورت با‬ ‫حضور یا حضور نیافتن نهاد واسط می توانند انجام شود‪ .‬وی‬ ‫به مدل سومی برای معامالت اعتباری و خرید دین نیز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در رینگ صادراتی فروش��ندگانی هس��تند که‬ ‫فروش نقدی ندارند و بیش��تر محص��والت خود را با خدمات‬ ‫مال��ی به فروش می رس��انند‪ ،‬در این مواقع ب��ه تامین منابع‬ ‫مال��ی برای خریدار نیز فکر می ش��ود‪ ،‬به طوری که عملیات‬ ‫تنزیل اسناد مربوط به خرید کاال به صورت اعتباری به وسیله‬ ‫بانک ها انجام می ش��ود‪ ،‬اما می توان صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫وجود داش��ته باش��د و با جمع اوری ارز و مناب��ع از مردم و‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی‪ ،‬اقدام به انتش��ار اوراق با عملیاتی‬ ‫سوداور کند‪.‬‬ ‫به گفته س��لطانی نژاد‪ ،‬هر س��ه مدل انتش��ار اوراق‪ ،‬عالوه‬ ‫بر افزایش وجوه نقد و مدیریت ریس��ک فروش��ندگان‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکنندگان تامین مالی کرده و احتمال صوری بودن دین‬ ‫را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بازدهی بیش از ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫‪ ۱۱‬صنعت بورسی در سال جاری‬ ‫در می��ان ‪ ۳۷‬صنعت حاضر در ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون‪ ۱۱ ،‬صنعت ابزارپزش��کی‪ ،‬اپتیکی و‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬اس��تخراج س��ایر معادن‪ ،‬رایان��ه و فعالیت های‬ ‫وابس��ته ب��ه ان‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬انب��ارداری و ارتباط��ات‪ ،‬قند و‬ ‫ش��کر‪ ،‬مواد و محصوالت دارویی‪ ،‬س��اخت محصوالت فلزی‪،‬‬ ‫عرض��ه ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخ��ار و اب گرم‪ ،‬س��اخت دس��تگاه ها و‬ ‫وسایل ارتباطی‪ ،‬ماش��ین االت و دستگاه های برقی و خودرو‬ ‫و س��اخت قطع��ات بازدهی بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۵۴‬درصدی را به‬ ‫خ��ود اختصاص داده ان��د‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬تنه��ا ‪۴‬صنعت‬ ‫الس��تیک و پالس��تیک‪ ،‬اس��تخراج کانه های فل��زی‪ ،‬فلزات‬ ‫اساس��ی و س��یمان‪ ،‬اه��ک و گچ با کاهش ش��اخص مواجه‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش هفتگی بررس��ی بازارها که به بررسی‬ ‫عملک��رد بورس ته��ران‪ ،‬فرابورس ای��ران‪ ۱۷ ،‬بورس معتبر‬ ‫خارج��ی‪ ،‬قیمت جهانی فلزات اساس��ی و نف��ت پرداخته‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال تا پایان پنجم اسفند‪ ،‬شاخص کل بورس (ارزش‬ ‫وزنی) تعدیل ش��ده ب��ر حس��ب دالر ازاد ‪۲۰‬درصد‪ ،‬تعدیل‬ ‫ش��ده بر حس��ب یورو ازاد ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬شاخص کل فرابورس‬ ‫‪ ۲۴‬درصد و قیمت س��که بهار ازادی ‪ ۹‬درصد رش��د داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت دالر ازاد نیز ‪۴‬درصد و یورو ازاد رشدی‬ ‫‪۶‬درصدی را سپری کرده اند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اونس به ‪ 1231‬دالر رسید‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫هر اونس طال در طول هفته گذش��ته بدون تغییر مش��خصی نسبت به هفته ماقبل در‬ ‫پایان در قیمت یکهزار و ‪ 231‬دالر و ‪ 80‬سنتی بسته شد‪ .‬در پی نشست رهبران مالی گروه‬ ‫‪ 20‬در ش��انگهای برای مقابله با بدتر شدن ش��رایط اقتصاد جهانی و کمبود اگاهی درباره‬ ‫چگونگی حل مش��کالت‪ ،‬دالر در پایان هفته با رش��د ‪0/1‬درصدی در برابر س��بد ارزهای‬ ‫اصلی مواجه شد و سهام اروپایی به باالترین سطح سه هفته اخیر خود رسیدند‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تجربیات کشورهای منتخب در ابزارهای مالی برای پوشش ریسک‬ ‫دریچه‬ ‫‪ 7‬بورس بین المللی زیر ذره بین‬ ‫کاهش ‪9‬درصدی درامد‬ ‫مبادالتی بانک های سرمایه گذاری‬ ‫نتای��ج یک بررس��ی نش��ان می دهد در س��ال ‪2015‬‬ ‫میالدی‪ ،‬درام��د حاصل از مبادالت تج��اری بانک های‬ ‫سرمایه گذاری ‪9‬درصد افت کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬به نقل از رویت��رز‪ ،‬نتایج یک‬ ‫بررسی که امروز منتشر شده نشان می دهد درامد ثابت‪،‬‬ ‫ارزها و کاالهای بانک های سرمایه گذاری (اف ای سی سی)‬ ‫در س��ال ‪ 2015‬میالدی در مقایس��ه با سال قبل از ان‬ ‫‪9‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫با گذش��ت ‪ 8‬س��ال از بحران مالی در جهان‪ ،‬بانک ها‬ ‫همچنان در اعمال اصالحات س��اختاری که انها را وادار‬ ‫به نگهداری بیش��تر س��رمایه و نقدینگی می کند‪ ،‬ناتوان‬ ‫بوده ان��د؛ درحالی که هزینه های ناش��ی از اقامه دعوی و‬ ‫نوس��انات بازار انها را مجبور به اصالحات دوباره‪ ،‬ریزش‬ ‫کارکن��ان و خ��روج از برخی فعالیت ه��ای تجاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د‪ ،‬فعالیت های (اف ای سی س��ی) که یکی از‬ ‫درامدزاترین فعالیت های کسب وکار انها بوده را کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬براس��اس این بررس��ی که ازس��وی شرکت‬ ‫تحلیلی صنای��ع ‪ Coalition‬انجام ش��ده‪ ،‬درامدهای‬ ‫حاص��ل از فعالیت ه��ای ‪ 12 FICC‬بانک بزرگ جهان‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 69‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون دالر بوده که‬ ‫این رقم نس��بت به درامد ‪109‬میلی��ارد و ‪100‬میلیون‬ ‫دالری انها در ‪ 5‬سال پیش‪ ،‬بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ ،Coalition‬در این بررس��ی بانک او امریکا‬ ‫مریل لین��چ‪ ،‬بارکلیز‪ ،‬بی ان پی پاریباس‪ ،‬س��یتی گروپ‪،‬‬ ‫کردی��ت س��وئیس‪ ،‬دویچ��ه بان��ک‪ ،‬گلدمن س��اکس‪،‬‬ ‫اچ اس بی س��ی‪ ،‬جی پ��ی م��ورگان‪ ،‬م��ورگان اس��تنلی‪،‬‬ ‫ل و یو بی اس را م��ورد ارزیابی و مطالعه‬ ‫سوس��یته جنرا ‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫نتایج ضعیف مبادالت تج��اری و فعالیت های محدود‬ ‫مشتریان در سه نیمه دوم سال ‪2015‬م به تنهایی منجر‬ ‫به افت ‪3‬درصدی درامدهای انها نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل شده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش مبادالت مواد خ��ام‪ ،‬درامد این بانک ها ‪18‬‬ ‫درصد افت کرده که بخش بیش��تر ان به دنبال کاهش و‬ ‫رکود در معامالت بازار فلزات رخ داده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬درامده��ای بانک ها از راه مب��ادالت مواد‬ ‫اولیه خام و فروش اوراق مش��تقه به سرمایه داران و سایر‬ ‫فعالیت ها در این بخش از ‪ 5‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر‬ ‫در سال ‪ ،2015‬به ‪ 4‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر در سال‬ ‫‪2015‬م افت کرده است‪.‬‬ ‫«حالل» وارد بورس لندن شد‬ ‫نش��ان(برند) مالزی «حالل» به دنبال پذیرش سهام‬ ‫خود در بورس ‪ AIM‬لندن است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬ش��رکت خدماتی «ح�لال» مالک‬ ‫نش��ان(برند) «حالل» در مالزی مراح��ل اداری را برای‬ ‫پذیرش سهام خود در بورس (ای ای ام) لندن اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت داگان��گ حالل که‬ ‫خود را نخس��تین مرکز انالین تش��خیص حالل بودن‬ ‫م��واد خوراکی و مصرفی می داند‪ ،‬برای پذیرش س��هام‬ ‫در بورس (ای ای ام) از دو کارگزار انگلیس��ی «اردن» و‬ ‫«اوپتیوا» مشاوره اخذ کرده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد شرکت داگانگ حالل با پذیرش سهام‬ ‫خ��ود در نظر دارد ت��ا ‪4‬میلیون پوند تامی��ن مالی را از‬ ‫طری��ق فروش س��هام در مالزی و لن��دن انجام دهد که‬ ‫ارزش ب��ازار کل خ��ود را به ‪12/5‬میلی��ون پوند خواهد‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫این ش��رکت با انتش��ار گزارش عملکرد سال ‪2014‬م‬ ‫خود درامد س��االنه سال گذشته میالدی را ‪3/4‬میلیون‬ ‫رینگت مالزی برابر با ‪572‬هزار پوند اعالم کرد و س��ود‬ ‫حاصل از س��ال گذشته خود را معادل ‪730‬هزار رینگت‬ ‫براورد کرد‪.‬‬ ‫این شرکت به عنوان یکی از پرطرفدارترین شرکت های‬ ‫اعتباری مواد غذایی در اس��یا محس��وب می شود که به‬ ‫منظور بررس��ی اصول شرعی مواد خوراکی‪ ،‬کالس های‬ ‫اموزشی و مشاوره را برای مشتریان خود در کشورهای‬ ‫مختل��ف برگزار کرده اس��ت تا با اموزش ب��ه انها نحوه‬ ‫تش��خیص حالل ب��ودن م��واد خوراک��ی و اس��تفاده از‬ ‫نشان(برند) حالل را به انها اموزش دهد ‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن ش��رکت با بررس��ی م��واد دارویی و‬ ‫س��ایت های سرگرمی و تفریحی‪ ،‬تطبیق انها را با اصول‬ ‫شریعت مورد تایید قرار می دهد ‪.‬‬ ‫این ش��رکت قصد دارد با گس��ترش و توسعه تجارت‬ ‫خود از اس��یا به بازاره��ای اروپا‪ ،‬گواهی های مختلفی را‬ ‫عالوه بر گواهی های قبلی صادر کند‪.‬‬ ‫محمد حزلی محمدحسین‪ ،‬مدیر عامل این شرکت در‬ ‫این باره بیان داش��ت‪ :‬با تکنولوژی های جدید و استفاده‬ ‫از گوشی های هوشمند شرکت حالل به این فکر افتاده‬ ‫اس��ت تا با استفاده از اپلیکیش��ن های مختلف در اسرع‬ ‫وقت حالل بودن غذاها و مواد خوراکی سنجیده شود‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫بررسی تجربیات‬ ‫جهانی حکایت‬ ‫از ان دارد که‬ ‫ابزار مالی کنترل‬ ‫ریسک نوسانات‬ ‫ارز در بازارهای‬ ‫خارج از بورس‬ ‫شامل پیمان های‬ ‫اتی و سواپ و در‬ ‫بورس های اوراق‬ ‫ بهادار شامل‬ ‫قراردادهای اتی‬ ‫و اختیار معامله ‬ ‫ارز هستند‬ ‫بررس��ی بورس هایی که معامالت ابزار مشتقه ارز‬ ‫در انها انجام می ش��ود‪ ،‬نش��ان می دهد قراردادهای‬ ‫مش��تقه ارز ی��ا در بورس ه��ای اوراق به��ادار یا در‬ ‫بورس های تخصصی قراردادهای مش��تقه دادوستد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از مدیریت تحقیق و‬ ‫توسعه شرکت بورس‪ ،‬ابزار مشتق ارز به عنوان یکی‬ ‫از ابزارهای بااهمیت پوش��ش ریسک نوسان نرخ ارز‬ ‫سال های متمادی است در سطح وسیع در بازارهای‬ ‫س��رمایه کش��ورهای پیش��رو و توس��عه یافته ارائه‬ ‫می شود‪ .‬در سال های اخیر نیز بسیاری از کشورهای‬ ‫در حال توس��عه با راه اندازی معامالت ابزار مش��تق‬ ‫ارز به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی و کاهش‬ ‫ریسک سرمایه گذاری انها هستند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس بررس��ی تجربیات جهانی حکایت‬ ‫از ان دارد که ابزار مالی کنترل ریس��ک نوس��انات‬ ‫ارز در بازاره��ای خارج از بورس ش��امل پیمان های‬ ‫اتی و س��واپ و در بورس های اوراق بهادار ش��امل‬ ‫قرارداده��ای ات��ی و اختی��ار معامل ه ارز هس��تند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه‪ ،‬بررس��ی بورس های��ی که معام�لات ابزار‬ ‫مش��تقه ارز در انها انجام می ش��ود‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫قرارداده��ای مش��تقه ارز ی��ا در بورس ه��ای اوراق‬ ‫بهادار یا در بورس های تخصصی قراردادهای مشتقه‬ ‫دادوستد می شوند‪ .‬در ادامه برای درک این موضوع‬ ‫که ابزارهای مش��تق ارز در چه بورس��ی دادوس��تد‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بورس ه��ا و محص��والت قابل معامله در‬ ‫کش��ورهای منتخب شامل هند‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬س��نگاپور و ای��االت متحد ه امریکا‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هند‬ ‫بررس��ی بورس های فعال در کشور هند اعم از‬ ‫معامله‬ ‫ ‬ ‫کاالیی‪ ،‬مش��تقات و سهام نش��ان می دهد‬ ‫مش��تقات ارز در کش��ور هند فقط در بورس های‬ ‫اوراق به��ادار ان یعنی بورس س��هام ملی‪ ،‬بورس‬ ‫س��هام متروپولیت��ن و ب��ورس س��هام بمبئ��ی‬ ‫(بی اس ئی) معامله می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چین‬ ‫بررس��ی بورس های کش��ور چین نش��ان می دهد‬ ‫تاکن��ون در این کش��ور معام�لات مش��تق ارز در‬ ‫هیچ ک��دام از بورس ه��ا راه اندازی نش��ده و در حال‬ ‫حاضر معامالت مش��تق ارز به وسیله سرمایه گذاران‬ ‫از طریق بازار فارکس انجام می شود‪ .‬در کشور چین‬ ‫بورس های زیادی اعم از س��هام‪ ،‬مشتقات و کاالیی‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ .‬بنابراین در چین مشاهده‬ ‫می شود که علی رغم فعالیت چندین بورس کاالیی‪،‬‬ ‫مش��تقات مربوط به ارز در انها معامله نمی ش��ود و‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای راه اندازی پلتف��رم معامالتی در‬ ‫بورس سهام ش��انگهای و بورس اتی مالی چین در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیه‬ ‫بورس اس��تانبول (‪ )BIST‬به عن��وان تنها بورس‬ ‫فعال در ترکیه (پس از تصویب قانون بازار س��رمایه‬ ‫ترکیه در س��ال ‪ ،)2012‬حاصل ادغام بورس سهام‬ ‫استانبول‪ ،‬بورس طالی استانبول و بورس مشتقات‬ ‫ترکی��ه در س��ال ‪2013‬م اس��ت‪ .‬قب��ل از ادغ��ام‪،‬‬ ‫مختلف ش��امل محصوالت کشاورزی‪ ،‬فلزات (مس‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬نقره و پالتین)‪ ،‬انرژی (نفت خام و گازوئیل) و‬ ‫محصوالت گوشتی معامله می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگاپور‬ ‫بورس اوراق بهادار سنگاپور که ‪ 40‬درصد از سهام‬ ‫پذیرفته ش��ده و ‪90‬درصد از اوراق قرضه ان منشاء‬ ‫خارجی دارند‪ ،‬عالوه بر سهام‪ ،‬وارانت ها‪ ،‬تراست های‬ ‫تجاری و زمین و س��اختمان‪ ،‬اوراق قرضه و س��ایر‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬انواع ابزار مشتقه شامل شاخص سهام‪،‬‬ ‫ش��اخص س��ود نقدی‪ ،‬نرخ های بهره و قراردادهای‬ ‫مش��تق بر روی ارزهای متفاوت را به سرمایه گذاران‬ ‫ارائ��ه می ده��د‪ .‬همچنین در این بورس مش��تقات‬ ‫کاالیی ش��امل نفت‪ ،‬ب��رق‪ ،‬زغال س��نگ و غیره به‬ ‫صورت قراردادهای اتی و معاوضه معامله می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایاالت متحد ه امریکا‬ ‫محصوالت قابل معامله در بورس س��هام اس��تانبول‬ ‫شامل س��هام‪ ،‬اوراق قرضه‪ ،‬گواهی های سود سهام‪،‬‬ ‫اوراق قرض��ه بخش خصوص��ی‪ ،‬اوراق بهادار خارجی‬ ‫و گواهی امالک و مس��تغالت بود‪ .‬در فرایند ادغام‪،‬‬ ‫بورس مش��تقات ترکیه با پلت فرم بازار قراردادهای‬ ‫ات��ی و اختیار معامله بورس اس��تانبول ادغام ش��د‪.‬‬ ‫قراردادهای��ی که قبل از ادغام در بورس مش��تقات‬ ‫ترکی��ه معامل��ه می ش��دند نظی��ر قراردادهای اتی‬ ‫ش��اخص ‪ ،BIST30‬اتی ارز‪ ،‬ات��ی طال و اتی برق ‬ ‫به سیس��تم معامالت بازار مشتقات بورس استانبول‬ ‫منتقل ش��دند‪ .‬اکنون بورس استانبول دارای ‪ 4‬بازار‬ ‫اصلی ش��امل بازار س��هام‪ ،‬اوراق بدهی‪ ،‬مشتقات و‬ ‫فلزات و س��نگ های گران بها اس��ت‪ .‬در بازار سهام‪،‬‬ ‫س��هام ش��رکت های پذیرفته ش��ده‪ ،‬تراس��ت های‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬امالک و مس��تغالت و صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری قابل معامله ؛ در ب��ازار اوراق بدهی‬ ‫انواع اوراق بهادار با درامد ثابت و ریپو؛ در بازار فلزات‬ ‫گران به��ا و الماس نیز طال‪ ،‬نق��ره‪ ،‬پاالدیوم‪ ،‬پالتین‪،‬‬ ‫الم��اس و امثال ان و در بازار مش��تقات این بورس‬ ‫قراردادهای اتی و اختیار معامالت انواع نرخ های ارز‪،‬‬ ‫سهام‪ ،‬ش��اخص‪ ،‬کاال‪ ،‬فلزات اساسی‪ ،‬انرژی و غیره‬ ‫معامله می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژاپن‬ ‫گروه ب��ورس ژاپن‪ ،‬از ترکیب تج��اری دو بورس‬ ‫گروه بورس سهام توکیو و بورس اوراق بهادار اوزاکا‬ ‫در ژانویه ‪ 2013‬تش��کیل شده اس��ت‪ .‬هم اینک در‬ ‫گروه بورس ژاپن معامالت سهام‪ ،‬اوراق قرضه و انواع‬ ‫اب��زار مال��ی مبتنی بر انها معامله می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫گروه معامالت اتی ارز انجام نمی شود‪.‬‬ ‫در ژاپن معامالت نق��دی کاال و انواع قراردادهای‬ ‫اتی و اختیار معامالت کاال از جمله نفت و مشتقات‬ ‫ان‪ ،‬طال‪ ،‬فلزات اساس��ی‪ ،‬محصوالت کش��اورزی و‬ ‫امثال ان در بورس کاالی توکیو که در سال ‪1951‬‬ ‫تاسیس شد‪ ،‬انجام می شود‪ .‬در بورس کاالی توکیو‬ ‫ک��ه می توان ان را به عنوان بورس تخصصی کاال در‬ ‫اقتصاد چین منعطف و قدرتمند‬ ‫تحلیلگ��ران و اقتصاددانان جهان معتقدند امارهای جدید‬ ‫از چین نش��ان می دهد وضع اقتصادی این کش��ور ان قدرها‬ ‫هم که گفته می ش��ود بد نیست و در بسیاری از بخش های‬ ‫اقتصادی ان شاهد رونق و پویایی هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد نی��وز به نقل از روزنام��ه چاینادیلی‪ ،‬در‬ ‫بحبوح��ه افزایش نگرانی ها نس��بت به وض��ع جدید اقتصاد‬ ‫جهان‪ ،‬انتش��ار امارهای جدید از اقتص��اد چین تصویری از‬ ‫دومی��ن اقتص��اد قدرتمند جهان ارائه ک��رده که این تصویر‬ ‫از انعطاف‪ ،‬قدرت‪ ،‬نش��اط و پویایی دومین اقتصاد قدرتمند‬ ‫جهان حکایت دارد‪ .‬اداره ملی امار چین اعالم کرد‪ :‬شاخص‬ ‫قیمت مصرف کننده در این کشور(سی پی ای) که مهم ترین‬ ‫شاخص سنجش تورم است‪ ،‬در ژانویه‪ ،‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل‪1/8 ،‬درصد رش��د داشته که نس��بت به دسامبر‬ ‫گذشته‪0/2 ،‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫شاخص قیمت تولیدکننده (پی پی ای) که تورم کلی فروشی‬ ‫لو هفتمین ماه پیاپی‪،‬‬ ‫را مورد سنجش قرار می دهد‪ ،‬برای چه ‬ ‫در ژانویه نیز کاهش یافت و به ‪5/3‬درصد رس��ید اما نسبت‬ ‫به افت ‪5/9‬درصدی در اوت تا دس��امبر گذشته‪ ،‬بهبود نشان‬ ‫می دهد‪ .‬بس��یاری از اقتصاددانان خارج چی��ن به این نکته‬ ‫اش��اره می کنند که به رغم وجود برخی مشکالت‪ ،‬همچنان‬ ‫ق��درت مانور ناظران اقتصاد خرد برای سیاس��تگذاران پولی‬ ‫چین وجود دارد‪ .‬انها همچنین دریافته اند که تولید ضعیف تر‬ ‫برخی صنایع چینی ناش��ی از تغییرات ضروری و همه جانبه‬ ‫اقتصاد این کش��ور بوده است‪« .‬جان ادواردز»‪ ،‬محقق ارشد‬ ‫انس��تیتو سیاس��ت های جهانی لووی در اس��ترالیا می گوید‪:‬‬ ‫بخش تولید چین جایی اس��ت ک��ه می توانیم در ان ضعف‬ ‫را مش��اهده کنیم چراکه دولت این کش��ور با تغییر رویکرد‬ ‫اقتصادی خ��ود‪ ،‬از اقتص��ادی مبتنی بر تولی��د و صادرات‪،‬‬ ‫درحال تغییر به سمت اقتصاد خدمات محور‪ ،‬با رشدی پایدار‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه این تغییر س��اختاری اقتصاد چین‪ ،‬در برخی‬ ‫صنایع مشکالتی ایجاد کرده اما امارهای منتشرشده از نرخ‬ ‫اشتغال این کش��ور نشان می دهد اقتصاد چین همچنان در‬ ‫زمره یکی از سالم ترین اقتصادهای جهان است‪.‬‬ ‫همانطور که بس��یاری از اقتصاددانان هم عقیده هس��تند‪،‬‬ ‫به وی��ژه با در نظ��ر گرفتن ش��رایط کنونی اقتص��اد جهان‪،‬‬ ‫این امارها برای کش��وری با جمعیت بی��ش از یک میلیارد‬ ‫و ‪300‬میلی��ون نفر بس��یار خیره کننده اس��ت‪ .‬عالوه بر بازار‬ ‫اش��تغال پررونق‪ ،‬قدرت اقتصادی چین نش��ان دهنده بخش‬ ‫پوی��ای خدمات‪ ،‬افزایش رش��د مصرف و رش��د قابل توجه و‬ ‫بی سابقه ثبت شرکت ها و موسسه های اقتصادی جدید است‪.‬‬ ‫ژاپن ش��ناخت‪ ،‬با وجود ان��واع متفاوتی از معامالت‬ ‫نقد و مشتق کاالهای گوناگون‪ ،‬معامالت مشتق ارز‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬ژاپن دارای ب��ورس دیگری به نام‬ ‫بورس مالی توکیو است که در سال ‪ 1989‬تاسیس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نام این بورس در بدو تاسیس بورس‬ ‫اتی توکیو بوده که در س��ال ‪2007‬م به بورس مالی‬ ‫توکیو تبدیل ش��د‪ .‬در حال حاضر در این بورس که‬ ‫بورس��ی مستقل از گروه بورس ژاپن و بورس کاالی‬ ‫ژاپن اس��ت‪ ،‬قراردادها ی اتی و اختیار معامالت ارز‪،‬‬ ‫قراردادهای اتی نرخ بهره ش��بانه‪ ،‬قراردادهای بازار‬ ‫فارک��س‪ ،‬قراردادهای ش��اخص بازار س��هام و غیره‬ ‫معامله می ش��وند‪ .‬بدین ترتیب در ژاپن بورس های‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬کاال و تخصصی مشتقات فعال هستند‬ ‫و معام�لات مش��تق ارز در ای��ن کش��ور در بورس‬ ‫تخصصی مشتقات انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افریقای جنوبی‬ ‫بورس سهام ژوهانسبورگ نیز به عنوان نوزدهمین‬ ‫بورس بزرگ دنیا در سال ‪2001‬م‪ ،‬بورس مشتقات‬ ‫افریقای جنوبی و در سال ‪ 2009‬بورس اوراق قرضه‬ ‫افریقای جنوبی را تملک کرد‪.‬‬ ‫بورس مشتقات (‪ )Safex‬در سال ‪ 1988‬میالدی‬ ‫با مش��ارکت ‪ 21‬بانک و موسسه مالی برای معامله ‬ ‫قرارداده��ای ات��ی بر روی ش��اخص س��هام‪ ،‬قرضه ‬ ‫بلندمدت و محصوالت بازار پول ش��کل گرفت و در‬ ‫س��ال ‪ 1990‬به طور رس��می به عنوان بازار مشتقات‬ ‫افریقای جنوبی معرفی شد‪ .‬در سال ‪ 2007‬میالدی‪،‬‬ ‫بورس سهام ژوهانسبورگ برای پوشش ریسک نرخ‬ ‫ارز سرمایه گذاران‪ ،‬مش��تقات ارز شامل قراردادهای‬ ‫اتی و اختیار معامله را در بازار معرفی کرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر طیف وس��یعی از مش��تقات ارز ش��امل دالر‬ ‫ای��االت متحده امریکا‪ ،‬یورو‪ ،‬پون��د انگلیس‪ ،‬فرانک‬ ‫س��وئیس و ین ژاپن در بورس س��هام ژوهانسبورگ‬ ‫معامله می شود‪ .‬در این بورس عالوه بر مشتقات ارز‪،‬‬ ‫قراردادهای اتی و اختیار معامله سهام‪ ،‬شاخص های‬ ‫س��هام‪ ،‬س��ود تقس��یمی‪ ،‬اوراق قرض��ه و کاالهای‬ ‫در ایاالت متحده امریکا معامالت مش��تق ارز در‬ ‫گروه بورس تجاری ش��یکاگو و همچنین در بورس‬ ‫بین ق��اره ای انج��ام می ش��ود‪ .‬گروه ب��ورس تجاری‬ ‫ش��یکاگو به عن��وان بزرگترین ب��ازار معامالت اتی‬ ‫و اختی��ار معامله دنیا در س��ال ‪ 1874‬با نام بورس‬ ‫کاالی ش��یکاگو تاسیس ش��د‪ .‬در این بورس ساالنه‬ ‫به ط��ور تقریبی ‪3‬میلیارد قرارداد ب��ا ارزش تقریبی‬ ‫‪ 1000‬تریلیون دالر معامله می ش��ود‪ .‬در این گروه‬ ‫ان��واع قراردادهای اتی و اختی��ار معامله محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬ارز‪ ،‬شاخص س��هام‪ ،‬نرخ بهره‪ ،‬وضعیت‬ ‫هوا‪ ،‬فلزات اساس��ی‪ ،‬انرژی و غیره معامله می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬با توجه به نیاز فعاالن بازار در س��ال‬ ‫‪ 1972‬بازار فارک��س با امکان معامالت الکترونیکی‬ ‫انواع مختلف ارز در بورس تجاری شیکاگو راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س بزرگ و مشهور ایاالت متحده امریکا‬ ‫دیگر بور ‬ ‫ک��ه در معامله مش��تقات ارزی فعال اس��ت‪ ،‬بورس‬ ‫بین ق��اره ای ن��ام دارد که در س��ال ‪ 2000‬میالدی‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬در س��ال های بعد با توج��ه به نیاز‬ ‫س اق��دام به ارائ��ه خدمات‬ ‫فع��االن ب��ازار‪ ،‬این بور ‬ ‫جدی��د و محصوالت مختلف کرد‪ .‬بورس بین قاره ای‬ ‫به منظور ارائه خدمات یادشده‪ ،‬طرح های توسعه ای‬ ‫گس��ترده ای را اجرا کرد ک��ه در نتیجه انها در حال‬ ‫س را در سراسر دنیا تملک‬ ‫حاضر این بورس‪ 11 ،‬بور ‬ ‫کرده اس��ت که می ت��وان به بورس هی��ات تجاری‬ ‫نیویورک (به عن��وان ب��ورس کاال فعالیت می کرد)‪،‬‬ ‫ب��ورس کاالی وینی پگ (این ب��ورس به عنوان یک‬ ‫ب��ورس کاال در کان��ادا فعال ب��ود)‪ ،‬بورس ‪NYSE‬‬ ‫یورنکست‪ ،‬بورس کاالی سنگاپور و بورس اب وهوای‬ ‫ش��یکاگو اش��اره کرد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬هم اکنون بورس‬ ‫بین ق��اره ای دارای ‪ 7‬اتاق تس��ویه و پایاپای و بیش‬ ‫از ‪ 12000‬ن��وع قرارداد ات��ی و اختیار معامالت بر‬ ‫روی دارایی ه��ای مختل��ف ش��امل انواع ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫کاالها‪ ،‬محصوالت کش��اورزی‪ ،‬فلزات اساسی‪ ،‬انواع‬ ‫شاخص ها‪ ،‬س��هام‪ ،‬انرژی‪ ،‬مش��تقه های اعتباری و‬ ‫امثال ان اس��ت‪ .‬بدین ترتیب بورس بین قاره ای که‬ ‫در ابتدا به عنوان یک ب��ورس انرژی فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده بود‪ ،‬اینک به بورس��ی جامع و دربردارنده ‬ ‫انواع ابزارها و محصوالت مالی ازجمله مشتقات ارز‪،‬‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫فرار سرمایه ها‪ ،‬نگرانی اصلی اقتصادهای نوظهور‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه امس��ال با کاهش شدید رشد‬ ‫اقتصادی مواجه می ش��وند‪ .‬بر اس��اس گزارش های به دست‬ ‫امده از س��ازمان مل��ل درباره چش��م انداز اقتصاد جهانی در‬ ‫س��ال ‪2016‬م‪ ،‬رش��د اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫برای سال جاری به طور متوس��ط ‪3/8‬درصد خواهد بود‪ .‬این‬ ‫کمترین میزان رشد اقتصادی از بحران بزرگ مالی در سال‬ ‫‪2009‬م تاکنون است‪.‬‬ ‫نکته ای که نباید از نظر دور داش��ت این است که کاهش‬ ‫رشد اقتصادی چین و رکودی که در روسیه ایجاد شده است‬ ‫به عالوه مش��کالت بزرگ برزیل‪ ،‬بخش��ی از دالیل مهم این‬ ‫سقوط در متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‬ ‫هس��تند‪ .‬کاهش سرمایه ها می تواند اثار منفی بسیاری روی‬ ‫اقتصاد بگذارد و همراه با خود چشم انداز اقتصادهای نوظهور‬ ‫را نی��ز برای این��ده به خطر می اندازد‪ .‬یک��ی از واقعیت های‬ ‫مهم این اس��ت که کاهش تقاضا ب��رای منابع در چین –در‬ ‫حالی که این کشور یکی از متقاضیان اصلی فلزات در جهان‬ ‫اس��ت‪ -‬تاثیر بس��یاری روی کاهش قیمت کاال داش��ته و به‬ ‫دنبال ان به اقتصادهای نوظه��ور به ویژه در امریکای التین‬ ‫و افریقا اس��یب جدی وارد کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش صدای‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بر اس��اس گزارش های س��ازمان ملل‪ 29 ،‬کشور در‬ ‫میان کش��ورهای جهان بیشترین اس��یب را از کاهش رشد‬ ‫اقتص��ادی چین می بینند‪ .‬عالوه بر ان به��ای نفت از ژوئیه‬ ‫‪ 2014‬تاکنون س��قوط بی س��ابقه ای را تجرب��ه کرده و ضرر‬ ‫هنگفتی را به کش��ورهای صادرکننده نفت وارد کرده است‪.‬‬ ‫اما انچه منش��ا اصلی نگرانی هاس��ت‪ ،‬کاهش قیمت کاالها‬ ‫نیس��ت بلکه خروج بی رویه سرمایه هاس��ت‪ .‬کش��ورهای در‬ ‫حال توسعه در فاصله س��ال های ‪ 2009‬تا ‪2014‬م روی هم‬ ‫رفته سرمایه ای معادل ‪2/2‬تریلیون دالر دریافت کرده اند که‬ ‫بخش��ی از ان نیز به دلیل سیاست های پولی بانک ها و نرخ‬ ‫بهره نزدیک به صفر است‪ .‬کشورهای در حال توسعه به محل‬ ‫خوبی برای س��رمایه گذاران تبدیل ش��ده بودند اما به دنبال‬ ‫رخدادهای اخیر‪ ،‬سرمایه گذاران از این کشورها فراری شدند‬ ‫و س��رمایه های خود را نیز با خود بردند‪ .‬کاهش س��رمایه ها‬ ‫می تواند اثار منفی بس��یاری روی اقتصاد بگذارد و همراه با‬ ‫خود چشم انداز اقتصادهای نوظهور را نیز برای اینده به خطر‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫البته کش��ورهای در حال توس��عه پیش تر هم با چالش��ی‬ ‫شبیه به این مواجه بودند اما موفق شدند دوباره مشوق های‬ ‫الزم برای جذب سرمایه ایجاد کنند‪ .‬اکنون نیز باید به دنبال‬ ‫راهی برای جذب مجدد سرمایه گذاران باشند‪.‬‬ ‫قیمت تخم مرغ منطقی است‬ ‫مهدی یوس��فخانی‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه‬ ‫کاه��ش قیمت تخم م��رغ در دو هفته اخیر به دلیل کاهش صادرات ان به عراق‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته قیمت این محص��ول درحال حاضر منطقی اس��ت چون در‬ ‫مقطعی به دلیل افزایش صادرات‪ ،‬قیمتش به صورت کاذب باال رفته بود‪.‬‬ ‫ نگاه‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫به روال گران شدن قیمت گوشت قرمز‬ ‫روز ‪ ۱۷‬بهمن ؛ صدای پای گرانی گوش��ت قرمز‬ ‫و به ویژه گوش��ت گوس��فند؛ به گوش رس��انه ها‬ ‫رس��ید و بخش های اقتصادی رسانه های دیداری؛‬ ‫شنیداری و نوش��تاری؛ افزایش نسبی قیمت این‬ ‫نوع گوش��ت را مورد اش��اره قرار دادن��د و عنوان‬ ‫کردند که قیمت انواع گوش��ت قرمز‪ ،‬نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه ماه گذش��ته(دی )؛ روندی افزایشی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به طوری که هر کیلوگرم گوشت‬ ‫گوساله درجه یک به طور متوسط کیلویی ‪۳۴‬هزار‬ ‫تومان در مغازه های س��طح شهر عرضه می شود و‬ ‫گوش��ت گوسفندی درجه یک نیز به طور متوسط‬ ‫‪۳۵‬هزار تومان به فروش می رس��د که در برخی از‬ ‫نقاط ش��هر؛ تا کیلویی ‪۳۸‬هزار تومان نیز افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫گوش��ت قرمز و به ویژه گوشت گوسفندی؛ یکی‬ ‫از این اقالم مصرفی است که قد قیمت ان‪ ،‬مدتی‬ ‫اس��ت بلند و بلندتر شده اس��ت! کارشناسان بازار‬ ‫و دس��ت اندرکاران پ��رورش و فروش گوس��فند و‬ ‫گوشت گوسفندی؛ در مصاحبه ها و اظهارنظرهای‬ ‫خود؛ دالیل قد کشیدن قیمت این کاالی خوراکی‬ ‫را بررس��ی کرده و تحلیل خ��ود را از این جریان‬ ‫قیمت��ی‪ ،‬ارائ��ه کرده اند‪ .‬در این گ��زارش؛ نگاهی‬ ‫می اندازیم به روال گرانی گوشت قرمز در روزهای‬ ‫اخیر‪ .‬همراه ما باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان گوشتی که گران شد‬ ‫بهمن س��ال جاری؛ علی اصغر‬ ‫ ‬ ‫در تاریخ پنج��م‬ ‫ملکی‪ ،‬رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی؛ علت‬ ‫افزای��ش قیمت گوش��ت گوس��فندی را؛ اینگونه‬ ‫گ��زارش کرد‪ :‬درحال حاضر نمی ت��وان پیش بینی‬ ‫کرد که قیمت ها تا پایان س��ال ب��ا چه تغییراتی‬ ‫روبه رو خواهند ش��د‪ .‬وی دلیل دوم گرانی گوشت‬ ‫گوس��فند را؛ کمبود دام زنده اعالم و تاکید کرده‬ ‫که این کمبود؛ در روزهای پایانی س��ال‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬ملکی؛ از صادرات دام‪ ،‬به عنوان دلیل دیگر‬ ‫گرانی گوشت گوسفند نام برده و گفته است‪ :‬البته‬ ‫‹ ‹واردات گوسفند از سرزمین تزارها‬ ‫خبر افزایش قیمت گوش��ت در بازار منتشر شد‬ ‫اما پی��ش از اینکه تاثیر این خب��ر بر روی عرضه‬ ‫و تقاضا خود را نش��ان دهد شاهد رسانه ای شدن‬ ‫خب��ری مبنی بر واردات گوش��ت قرمز از کش��ور‬ ‫روس��یه بودی��م‪ .‬انچه طبیعی به نظر می رس��ید؛‬ ‫این موضوع بود ک��ه کلید خوردن فرایند واردات‬ ‫گوشت به ایران؛ مانند چراغ قرمز؛ جلوی حرکت‬ ‫ش��تابان قیمت ای��ن کاال را بگیرد و از رجزخوانی‬ ‫قیمت در بازار گوش��ت؛ جلوگی��ری کند‪ .‬اما این‬ ‫اتف��اق نیفتاد و قد قیمت گوش��ت؛ بلند و بلندتر‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫یکی از قصابان محل��ه زعفرانیه؛ در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬ما هم این موضوع را ش��نیدیم و‬ ‫منتظر یک اتفاق خوب در بازار بودیم‪ .‬با اینکه در‬ ‫محله ما؛ مردم چندان مش��کلی با پرداخت چند‬ ‫هزار تومان بیش��تر بابت خرید گوشت ندارند؛ اما‬ ‫مسئله گوشت‪ ،‬فقط به فروش ما مربوط نمی شود‪.‬‬ ‫برای اینکه ما قصاب ها؛ خودمان هم باید گوشت را‬ ‫از کشتارگاه خریداری کنیم‪ .‬اگر به طور واقعی در‬ ‫کشور با کمبود گوشت روبه رو هستیم؛ شاید بهتر‬ ‫باشد که با واردات گوشت از هرجا که دولت صالح‬ ‫بداند؛ هم از کمبود این کاال جلوگیری کرده و هم‬ ‫اینکه جلوی رشد قیمت ان گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار‬ ‫فرخی‪ ،‬قصاب یک��ی از خیابان های لواس��انات‬ ‫ب��ه خبرن��گار‬ ‫می گوید‪ :‬م��ا خودمان هم‬ ‫نفهمیدیم که چرا یک دفعه قیمت گوسفندان مان‬ ‫باال رفت! حتم��ا می دانید که منطقه لواس��انات؛‬ ‫یک��ی از قطب ه��ای پرورش دام و تولید گوش��ت‬ ‫گوس��فندی در اس��تان تهران به ش��مار می اید و‬ ‫بیش��تر قصاب های این منطقه؛ خودش��ان دامدار‬ ‫هستند و طبیعی است که اگر اتفاق ویژه ای روی‬ ‫داده بود که موجب گرانی گوسفند می شد؛ ما باید‬ ‫در جریان ق��رار می گرفتیم‪ .‬ام��ا اینکه می گویند‬ ‫قیمت پوس��ت گوس��فند پایی��ن امده ی��ا اینکه‬ ‫دامداران گوسفندان ش��ان را بی��ش از اندازه یا به‬ ‫طور قاچاقی به خارج صادر می کنند؛ اشتباه است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش عرضه یا افزایش داللی؟‬ ‫صادق��ی؛ دبی��ر ریاض��ی دبیرس��تان امی��د‬ ‫تهران(منطقه ‪ )۴‬درباره تاثیر دالالن بر روال بازار‬ ‫گوش��ت به خبرنگار‬ ‫می گوی��د‪ :‬از دیر باز؛‬ ‫مقوله ای به نام داللی؛ بالی جان امنیت بازار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقوله؛ یکی از تاثیر گذارترین مواردی‬ ‫بوده و هس��ت که شاکله نظام بازار و به ویژه نظام‬ ‫قیمت گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫دامن��ه تاثیر این عام��ل مخرب برای ب��ازار؛ تا‬ ‫جی��ب مصرف کننده گس��ترش دارد و در نهایت؛‬ ‫این مصرف کننده ها هس��تند که باید تاوان وجود‬ ‫دالالن و تالش انان برای رس��یدن به سود بیشتر‬ ‫را بدهند‪ .‬در مورد گرانی گوشت قرمز هم شرایط‬ ‫به همین روال است‪.‬‬ ‫من معتقدم که عامل داللی؛ بیشتر از هر عامل‬ ‫دیگری مانند پایین امدن کشتار و عرضه گوشت‬ ‫به بازار؛ روی باال رفتن قیمت گوش��ت گوس��فند‬ ‫تاثیر گذار بوده است‪...‬‬ ‫در گفت وگ��وی‬ ‫با تنی چن��د از مردم و‬ ‫مش��تریان بازار گوشت؛ حضور دالالن و تاثیر انها‬ ‫بر رش��د و افزایش قیمت گوشت؛ بیش از کاهش‬ ‫عرضه ان مورد اش��اره قرار گرفت‪ .‬بیشتر مردم بر‬ ‫ای��ن باورند ک��ه دالالن در همه روزها و ماه ها؛ در‬ ‫باال بردن قیمت و بر هم زدن نظم بازار تاثیر دارند‬ ‫و اگر عامل دیگری ه��م در کنار دالالن به ایفای‬ ‫نقش بپردازد؛ انگاه است که وضعیت بازار‪ ،‬اشفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل روند افزایشی قیمت‬ ‫‹ ‹رکود‪ ،‬به بازار گوشت قرمز رسید‬ ‫ گوش��ت هم مانند هر کاالی دیگر؛ از نوسانات‬ ‫اقتص��ادی کش��ور تاثی��ر می گیرد‪ .‬ای��ن جمله را‬ ‫قاس��می؛ یکی از دبیران اموزش و پرورش منطقه‬ ‫‪ ۴‬ته��ران؛ به خبرن��گار‬ ‫می گوید و چنین‬ ‫می افزای��د‪ :‬مردم ما از مدت ها پیش؛ ش��اهد بروز‬ ‫و ظهور رکود در ش��اکله بازار ای��ران بوده اند‪ .‬فکر‬ ‫می کن��م امروزه م��ردم ما به س��طحی از دانش و‬ ‫اگاهی اقتصادی رس��یده باش��ند که بتوانند تاثیر‬ ‫زنجیره وار هر رویدادی را در گس��تره بازار تحلیل‬ ‫کنن��د‪ .‬می خواهم بگویم که س��ایه رکودی که بر‬ ‫س��ر تمام بازار پهن شده؛ بازار گوشت قرمز را نیز‬ ‫بی نصیب نگذاش��ته؛ و باال رفتن قیمت گوشت در‬ ‫روزهای اخیر؛ نش��ان دهنده این اس��ت که تعادل‬ ‫بین عرضه و تقاضای این کاال به هم خورده است‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬مصرف کننده؛ هیچ نقشی در‬ ‫تعیین قیمت و فرایند گرانی گوشت ندارد‪ .‬به جز‬ ‫اینکه با باال رفتن هزینه های متعدد زندگی؛ قدرت‬ ‫خرید مردم عادی نیز؛ به شدت پایین امده است‪...‬‬ ‫حال بای��د منتظر ماند تا با دمیده ش��دن روح‬ ‫بهبود در پیکره بازار و به ویژه بازار گوش��ت قرمز؛‬ ‫ش��اهد س��رو س��امان یافتن نظ��ام قیمت گذاری‬ ‫کاالهای مورد مصرف مردم باشیم‪.‬‬ ‫اگر به طور‬ ‫واقعی در‬ ‫کشور با کمبود‬ ‫گوشت روبه رو‬ ‫هستیم؛ شاید‬ ‫بهتر باشد‬ ‫که با واردات‬ ‫گوشت از هرجا‬ ‫که دولت صالح‬ ‫بداند؛ هم از‬ ‫کمبود این کاال‬ ‫جلوگیری کرده‬ ‫و هم اینکه‬ ‫جلوی رشد‬ ‫قیمت ان گرفته‬ ‫شود‬ ‫افزایش ناچیز صادرات دام‬ ‫ه��ر چند برخی ؛ صادرات را عامل گرانی گوش��ت اعالم ک��رده و بر ا ین باور‬ ‫هستند که با واردات این محصول از سایر کشورها می توان روند افزایش قیمت‬ ‫گوشت قرمز را کنترل کرد اما نگاهی به امارهای رسمی منتشر شده از سوی‬ ‫گمرک نش��ان می ده��د از نیمه دی تاکنون هیچ محموله ای ش��امل حیوانات‬ ‫زنده از جمله گوسفند و بز به کشورهای مشتری این محصول از جمله کویت‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬قطر و عمان صادر نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس این امار رسمی‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۲۴‬هزار و ‪۵۸۹‬‬ ‫هزار تن دام زنده س��بک (گوس��فند و بز) به کش��ورهایی مانند امارات‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬قطر و کویت به ارزش بیش از ‪ ۱۲۱‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دالر صادر شده‬ ‫که امسال و تا اخرین روزی که صادرات دام زنده سبک ادامه داشته (‪ ۱۴‬دی)‬ ‫ای��ن عدد ب��ه بیش از ‪ ۲۷‬هزار تن ب��ه ارزش ‪ ۱۳۱‬میلی��ون و ‪ ۴۳۹‬هزار دالر‬ ‫رسیده اما دقیقا از نیمه دی تا امروز حتی یک کیلوگرم هم صادرات دام زنده‬ ‫در امارهای روزانه و ماهانه گمرک به ثبت نرسیده و این نشان می دهد که قطع‬ ‫رابطه عربستان و کویت در این زمینه نقش اساسی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ انواع گوشت قرمز در بازار‬ ‫قیمت گوش��ت در بازار روند افزایش��ی دارد‪ .‬هر چند تالش های الزم انجام‬ ‫می شود تا در استانه شروع سال نو‪ ،‬این روند دیگر تداوم پیدا نکند اما مقایسه‬ ‫اخرین قیمت ها از بازار گوش��ت قرمز در س��طح شهر حاکی از افزایش قیمت‬ ‫گوش��ت قرمز در مقایس��ه با ماه گذشته اس��ت؛ به طوری که درحال حاضر هر‬ ‫کیلوگرم گوشت گوس��اله حدود ‪ ۳۷‬هزار تومان و ماهیچه گوسفندی کیلویی‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان عرضه می شود که کیلویی ‪ ۵۰۰۰‬تومان افزایش قیمت دارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬قیمت انواع گوش��ت قرمز در روزه��ای اخیر روند‬ ‫ت هفته ها و ماه های گذشته نشان دهنده‬ ‫افزایشی گرفته و مقایس��ه ان با قیم ‬ ‫افزایش ‪ ۳۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬هزار تومانی در مغازه های سطح شهر است‪.‬‬ ‫هر کیلوگرم گوش��ت گوس��اله درجه یک که در اواسط بهمن بین ‪ ۳۲‬تا ‪۳۴‬‬ ‫هزار تومان در مغازه های س��طح شهر فروخته می شد درحال حاضر ‪ ۳۶‬و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ حرکت معکوس اجاره بها‬ ‫با خرید و فروش مسکن‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫یکی از مش��تریان قصابی در خیابان یوس��فیان‬ ‫تهران؛ درباره دالیل گرانی گوشت قرمز و به ویژه‬ ‫گوشت گوس��فندی به خبرنگار‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫چو قت در جریان دلیل واقعی یک اتفاق‬ ‫م��ردم هی ‬ ‫اقتصادی قرار نمی گیرند‪ .‬تحلیل رسانه ها نیز مانند‬ ‫همدیگر اس��ت و حرف تازه ای برای گفتن ندارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال؛ بیشتر روزنامه ها و سایت ها؛ دلیل‬ ‫افزای��ش قیمت گوش��ت را؛ کاهش قیمت جهانی‬ ‫پوس��ت گوس��فندی‪ ،‬عنوان ک��رده و گفته اند که‬ ‫فروش پوس��ت گوسفند با قیمت مناسب؛ موجب‬ ‫کاهش قیمت گوشت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دریچه‬ ‫ارزان شدن پوست علت گرانی گوشت!‬ ‫ت پوس��ت و دنبه گوس��فندی نیز؛ در‬ ‫کاهش قیم ‬ ‫افزایش قیمت این نوع گوش��ت موثر بوده اس��ت!‬ ‫ب��رای اینکه قیمت هرجلد پوس��ت گوس��فندی‬ ‫‪۲۵‬هزار تومان؛ و هرکیلوگ��رم دنبه ‪۵‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫همچنین ماهیچه گوس��فندی که تا کمتر از یک ماه پیش هر کیلوگرم ان‬ ‫‪ ۳۵‬ه��زار تومان قیمت داش��ت با افزایش ‪ ۵۰۰۰‬تومانی ب��ه کیلویی ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫س��ایر اقالم گوش��ت قرمز نیز با افزایش قیمت روبه رو شده اند‪ .‬در این میان‬ ‫گوشت گوسفندی شقه با گردن کیلویی ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬گوشت گردن‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬مخلوط گوساله ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬ران گوساله ‪۳۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬راسته گوسفندی ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و گوشت استیکی‬ ‫‪ ۴۸‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫جگر گوسفندی نیز کیلویی ‪ ۴۰‬هزار تومان و فیله گوسفندی ‪ ۴۵‬هزار تومان‬ ‫عرضه می شود که به ترتیب نشان دهنده افزایش ‪ ۵۰۰۰‬و ‪ ۳۰۰۰‬تومانی نسبت‬ ‫به ماه گذش��ته است‪ .‬همچنین گوش��ت چرخ کرده گوسفندی از کیلویی ‪۳۲‬‬ ‫هزار تومان به کیلویی ‪ ۳۶‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر گوس��فند زن��ده نی��ز کیلوی��ی ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان به‬ ‫مصرف کنندگان فروخته می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته برخی از فروش��ندگان محصوالت پروتئینی‪ ،‬دلی��ل اصلی افزایش‬ ‫قیمت گوش��ت قرمز صادرات ان به س��ایر کشورها اس��ت و در غیراین صورت‬ ‫گوشت قرمز کمبودی ندارد‪.‬‬ ‫برخی دیگر از فروش��ندگان درباره دلیل افزایش قیمت گوش��ت قرمز اظهار‬ ‫بی اطالعی می کنند و می گویند که مشخص نیست به چه دلیلی شاهد افزایش‬ ‫قیمت ها در بازار هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا وجود کاهش قیمت ها در بازار مس��کن‪ ،‬اجاره بها‬ ‫س��یر صعودی هرس��اله خود را طی کرده و با افزایش‬ ‫قیمت نسبت به سال های گذشته تعیین می شود‪.‬‬ ‫هرچند که قیمت مس��کن در دو سال اخیر افزایشی‬ ‫نداش��ته و حت��ی با کاه��ش مواجه بوده ام��ا اجاره بها‬ ‫همچنان سیر صعودی داشته و مالکان حاضر به کاهش‬ ‫قیمت ها در این بخش نشده اند‪ .‬در واقع باوجود تثبیت‬ ‫تورم و قیمت مسکن اما همچنان اجاره بها روند خود را‬ ‫طی کرده و هرساله افزایش قیمت داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬در گذش��ته که قیمت مس��کن‬ ‫سرس��ام اور باال می رفت‪ ،‬مالکان ب��ه بهانه ارزش باالی‬ ‫ملک خ��ود اجاره به��ا را افزای��ش می دادند ام��ا روند‬ ‫افزایش��ی اجاره به��ا در دوس��ال گذش��ته را ناش��ی از‬ ‫قیمت مسکن نمی دانند بلکه معتقدند نرخ سود باالی‬ ‫س��پرده های بانکی موجب ش��ده که مالکان به دنبال‬ ‫اجاره بهای بیشتر باشند‪ ،‬زیرا اجاره بها را با نرخ سودی‬ ‫که بانک می دهد‪ ،‬مقایسه می کنند‪.‬‬ ‫در واقع یک مالک محاسبه می کند که اگر ملک خود‬ ‫را فروخت��ه و در بانک بگذارد چه مقدار س��ود دریافت‬ ‫می کند‪ ،‬بنابراین به دنبال این است که همین مقدار و‬ ‫یا نزدیک به ان را از مس��تاجران دریافت کند؛ هرچند‬ ‫که سود سپرده های بانکی به تازگی کاهش یافته اما تا‬ ‫فصل اجاره بها در ماه خرداد نمی توان نس��بت به تاثیر‬ ‫ان در بازار اجاره‪ ،‬نظری داشت‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان امالک‪ ،‬رش��د قیمت اجاره به‬ ‫دلیل ش��اخص قیمت مس��کن نبوده‪ ،‬زیرا از سال ‪۹۲‬‬ ‫تاکن��ون افزای��ش قیمتی نداش��ته ایم؛ بنابراین رش��د‬ ‫اجاره بها به دلیل مقایس��ه مردم با منافع س��پرده های‬ ‫بانکی بوده اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه‬ ‫مال��کان به دنبال س��ود بیش��تر در اجاره بها هس��تند‪،‬‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی را بر بازار اجاره بها موثر دانست‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬یکی از مشاوران امالک در شهر‬ ‫تهران در این باره به خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬رکود اقتصادی‬ ‫موجب شده‪ ،‬انهایی که امکان اجاره واحدهای خود را‬ ‫دارند‪ ،‬اجاره بهای بیش��تری را ب��رای ملک خود تعیین‬ ‫کنن��د‪ .‬البته در برخی محله ها که مردم توان اقتصادی‬ ‫باالی��ی ندارند‪ ،‬مالکان نمی توانند خیلی افزایش قیمت‬ ‫داش��ته باش��ند اما در برخی از محله ه��ا می بینیم که‬ ‫قیمت ها باال است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬دریافت اجاره بها برای برخی به عنوان‬ ‫تنها منبع درام د به ش��مار م��ی رود‪ ،‬بنابراین به دنبال‬ ‫این هس��تند که نرخ بیش��تری را تعیی��ن کنند‪ .‬البته‬ ‫درحال حاضر فصل اجاره بها نیس��ت و ممکن است که‬ ‫مالکان بیش��تر با مس��تاجران کنار بیایند و قیمت ها را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره بهای خانه در برخی محله های تهران‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬واح د ‪ ۵۶‬متری ب��ا تمامی‬ ‫امکانات عمر ‪ ۶‬س��اله در جنت اباد‪ ۵۶ ،‬میلیون تومان‬ ‫ره��ن داده می ش��ود و در کارون‪ ،‬باالت��ر از توس برای‬ ‫واحد ‪ ۶۰‬متری ‪ ۵‬ساله طبقه دوم با پارکینگ و انباری‬ ‫ ‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تو مان رهن تعیین شده است‪.‬‬ ‫در خیابان هاشمی ‪۲۱ -‬متری جی برای واح د نوساز‬ ‫‪ ۶۰‬مت��ری طبقه ‪ ۴‬با پارکین��گ و انباری‪ ۳۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان رهن و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان اجاره دریافت می ش��ود‬ ‫و در نارمک ‪ -‬س��ه راه گلس��تان برای واح د ‪ ۶۰‬متری‬ ‫و یک خواب��ه طبق��ه‪ ۱۰ ،۲‬میلیون توم��ان رهن و یک‬ ‫میلیون تومان اجاره تعیین شده است‪.‬‬ ‫واح د ‪ ۵۶‬متری نوساز و لوکس در سعادت اباد با نرخ‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون تومان رهن داده می شود و در مرتضوی‪-‬‬ ‫خوش برای اپارتمان ‪ ۶۰‬متری طبقه اول‪ ،‬تک واحدی‬ ‫‪ ۲‬خواب��ه با انباری و پارکینگ‪ ۲۰ ،‬میلیون تومان رهن‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان اجاره تعیین شده است‪.‬‬ ‫واح��د ‪ ۶۰‬متری ب��ا تمامی امکان��ات در جنت اباد ـ‬ ‫ ‬ ‫شاهین شمالی با ‪ ۲۰‬میلیون تومان رهن و یک میلیون‬ ‫تومان ماهانه‪ ،‬اجاره داده می شود و در خیابان پیروزی‬ ‫ـ ابتدای ش��کوفه برای اپارتم��ان ‪ ۵۶‬متری طبقه دوم‬ ‫دوخواب��ه‪ ۱۵ ،‬میلیون توم��ان رهن و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان ‬ ‫اجاره تعیین شده است‪.‬‬ ‫در یوس��ف اباد ـ کاج شمالی برای واح د ‪ ۶۰‬متری و‬ ‫یک خوابه ‪ ۲۵‬میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان‬ ‫اجاره‪ ،‬دریافت می ش��ود‪ .‬همچنین در دیباجی جنوبی‬ ‫برای اپارتم��ان ‪ ۶۰‬متری و دوخوابه‪ ۵ ،‬پله به زیر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون توم��ان رهن و یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫اجاره تعیین شده است‪.‬‬ ‫در خیاب��ان م��رزداران ـ ایث��ار واح��د ‪ ۶۰‬مت��ری و‬ ‫یک خوابه ‪ ۱۰‬س��اله ب��ا امکانات‪ ۲۵ ،‬میلی��ون تومان‬ ‫ره��ن و یک میلیون و ‪ ۱۵۰‬ه��زار تومان اجاره تعیین‬ ‫ن ‪ ۶۰‬متری و‬ ‫ش��ده و در کاشانی ـ پیامبر برای اپارتما ‬ ‫یک خوابه طبقه سوم با امکانات ‪ ۵۰‬میلیون تومان رهن‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تولید ‪ ۶۰۰‬تن زیتون در خرم اباد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫بررسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش تولید سیب‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫مدی��ر باغبان��ی س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬امسال میزان سیب تولیدی استان‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۳۲۶‬هزار تن رسیده که این رقم نسبت‬ ‫به سال گذشته افزایش ‪ ۳۲‬درصدی داشته است‪ .‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬عزیز امانی افزود‪ :‬سال گذشته میزان‬ ‫سیب تولیدی استان ‪ ۹۱۷‬هزار تن بوده اما امسال میزان‬ ‫س��یب تولیدی اس��تان به یک میلی��ون و ‪ ۳۲۶‬هزار تن‬ ‫رسیده است ‪ .‬مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫اذربایجان غربی با اشاره به میزان مصرف سیب تازه خوری‬ ‫داخل اس��تان ادامه داد‪ :‬این میزان ساالنه نزدیک به ‪۷۵‬‬ ‫هزار تن است ‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫تن سیب در سردخانه های استان انبار شده است ‪ .‬امسال‬ ‫میزان سیب مازاد بر مصرف استان نیز بیش از ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫تن بوده است‪ .‬‬ ‫مدی��ر باغبان��ی س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان‬ ‫اذربایجان غربی با تاکید بر صادرات س��یب استان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اس��تان اذربایجان غربی بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار تن سیب‬ ‫مازاد بر مصرف دارد که باید صادر شود ‪ .‬امانی با اشاره به‬ ‫امار س��ردخانه ای ارومیه اظهار کرد‪ :‬هم اکنون بیشترین‬ ‫س��ردخانه های اس��تان در ارومیه با ظرفی��ت ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت ‪ .‬مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫اذربایجان غربی بیان کرد‪ :‬تعداد س��ردخانه های استان در‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬واحد با ظرفیت نزدیک به ‪ ۸۰۰‬هزار تن است‬ ‫که تعدادی از انها تاکنون به بهره برداری نرسیده اند‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫رتبه نخست تولید ماهی گرمابی‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫جهاد کشاورزی اصفهان‪ ،‬اغاز دوره‬ ‫پ��رورش ماهیان کپ��ور گرمابی با‬ ‫ماهی دار کردن استخرهای ذخیره‬ ‫اب کشاورزی توسط عالقه مندان‪،‬‬ ‫کش��اورزان و مزرعه داران اس��تان‬ ‫نیز اغاز می شود ‪ .‬مدیرامور ابزیان‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت‪ :‬استان‬ ‫اصفهان رتبه نخست کشور را در بخش ماهی دار کردن و‬ ‫تولید ماهی گرمابی در اس��تخرهای ذخیره اب کشاورزی‬ ‫در سطح کشور دارا است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این طرح از دو دهه قبل‪ ،‬به طور مداوم و‬ ‫مستمر توسط شیالت استان و با همکاری بخش خصوصی‬ ‫ب��ه اج��را درمی اید ‪ .‬محمدرضا عباس��ی افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۸۰۰‬هزار قطعه انواع کپور ماهی در استخرهای‬ ‫ذخیره اب کش��اورزی در سطح استان رها سازی شده که‬ ‫تولید بیش از ‪ ۸۵۰‬تن انواع کپور ماهی از این منابع قابل‬ ‫پیش بینی است ‪ .‬مدیرامور ابزیان سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬بیشتر کپور ماهیان که در این‬ ‫منابع پرورش داده می شوند‪ ،‬از نوع کپور علفخوار (ماهی‬ ‫امور) وکپور معمولی هستند‪ .‬از مهم ترین مزایای پرورش‬ ‫ماهی در اس��تخرهای ذخیره اب کش��اورزی می توان به‬ ‫اس��تفاده بهینه از منابع ابی خرد کش��اورزی و اس��تفاده‬ ‫دو منظوره از این منابع‪ ،‬تولید پروتئین ارزش��مند گوشت‬ ‫س��فید‪ ،‬ترویج افزایش س��رانه مصرف ابزی��ان در مناطق‬ ‫روس��تایی‪ ،‬ترویج پ��رورش ماهی در اس��تخرهای ذخیره‬ ‫اب کش��اورزی موجود در مناطق مستعد‪ ،‬افزایش درامد‪،‬‬ ‫افزایش تولید محصوالت زراعی وکاهش مصرف کود های‬ ‫شیمیایی اشاره کرد‪ .‬‬ ‫تجهیز ‪ 24‬کشتی باری‬ ‫برای صادرات در خزر‬ ‫مدیر کش��تیرانی دریای خزر گفت‪ ۲۴ :‬کش��تی باری‬ ‫برای جابه جایی کاالهای صادراتی به روسیه و کشورهای‬ ‫سی ای اس سازماندهی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی محمدی ظرفیت این کش��تی های‬ ‫کانتینربر را حدود ‪ 6‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن عنوان کرد ‪ .‬محمدی‪،‬‬ ‫ظرفیت هر کش��تی باربری مس��تقر در بندر امیراباد را ‪4‬‬ ‫کانتینر یخچال دار برای حمل مواد غذایی فاس��د ش��دنی‬ ‫براورد کرد ‪ .‬مدیر کش��تیرانی دریای خزر تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫استقبال تاجران برای حمل بار با کشتی ها امکان افزایش‬ ‫ظرفیت ها نیز با نصب ژنراتور روی عرش��ه کش��تی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ت کاالهای تولیدی استان مازندران به کشورهای‬ ‫صادرا ‬ ‫اس��یای میانه از بندرامیراباد انجام می شود و در ‪10‬ماهه‬ ‫امسال افزون بر ‪2‬میلیون تن کاال از این بندر به کشورهای‬ ‫اسیای میانه و روس��یه صادر شد ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به زودی‬ ‫نخستین محموله لبنیات تولیدی کاله مازندران به عنوان‬ ‫تنها واحد دارای مجوز صادرات لبنیات به روس��یه از این‬ ‫بندر صادر می ش��ود ‪ .‬پیش از این به دلیل نبود زیرساخت‬ ‫مناس��ب برای صادرات مرکبات از بنادر سه گانه مازندران‬ ‫به کش��ورهای اسیای میانه این صادرات از بندراستارا در‬ ‫گیالن انجام می ش��د که با تجهیز امکانات زیرساختی در‬ ‫بندرامیراباد این مشکل رفع شد‪ .‬‬ ‫مراد بیرانوند‪ ،‬مدیر جهاد کش��اورزی خرم اباد از تولید س��االنه ‪ ۶۰۰‬تن زیتون‬ ‫در این شهرس��تان خب��ر داد و افزود ‪ ۴۰۰ :‬هکتار از باغ ه��ای خرم اباد به باردهی‬ ‫اقتصادی رسیده اند و شرایط خوبی دارند ‪ ۶۰۰ .‬تن تولید ساالنه زیتون در خرم اباد‬ ‫بوده که از نظر کیفیت با استان های صاحبنام قابل رقابت است ‪ .‬زیتون تولیدی به‬ ‫دلیل استفاده نکردن از سموم گیاهی جزو محصوالت ارگانیک به شمار می رود‪ .‬‬ ‫از صادرات غیرنفتی سیستان و بلوچستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان و کرمانشاه‬ ‫ارزش صادرات ‪ 6‬استان به ‪ 8/5‬میلیارد دالر رسید‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد‬ ‫کش�ور به نفت در دستور کار بخش دولتی و خصوصی کشور‬ ‫قرار گرفته اس�ت‪ ،‬به همین دلیل در تمامی اس�تان ها تالش‬ ‫ش�ده تا با کاهش موان�ع صادراتی ام�کان افزایش صادرات‬ ‫غیرنفت�ی را با توجه به ظرفیت اس�تان ها مهی�ا کنند‪ .‬حال‬ ‫باید عملکردها در راس�تای تحقق جه�ش اهداف صادراتی‬ ‫‹ ‹‪ ۳۶۰‬میلیون دالر صادرات سیس�تان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫کیوان کاشفی‪:‬‬ ‫پیش بینی‬ ‫می کنیم تا‬ ‫پایان سال‬ ‫میزان صادرات‬ ‫کرمانشاه به‬ ‫‪۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬دالر‬ ‫افزایش پیدا‬ ‫کند‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سیستان و بلوچستان می گوید‪ :‬استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان در ‪ ۱۰‬ماه��ه س��ال جاری حدود‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیون دالر صادرات داشته که عمده این‬ ‫صادرات به کش��ورهای پاکس��تان و افغانستان‪،‬‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫نادر میرش��کار در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه در تحقق اهداف صادراتی اس��تان حدود‬ ‫‪ ۲۲‬درص��د از پیش بینی برنامه جلوتر هس��تیم‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬با توجه ب��ه لغو تحریم ه��ا و فضای‬ ‫جدیدی ک��ه در فضای اقتصادی کش��ور ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری ش��اهد حدود ‪۶‬‬ ‫درصد افزایش صادرات در سیستان و بلوچستان‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه سیس��تان و بلوچستان حدود‬ ‫‪۲۰۰‬کیلومتر با کشورهای افغانستان و پاکستان‬ ‫مرز خاک��ی دارد‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬افزایش معابر‬ ‫و گذرگاه های رس��می با پاکس��تان از مهم ترین‬ ‫برنامه های در دس��تور کار اس��ت‪ .‬البته افزایش‬ ‫معابر و بازارچه ها حضور دو طرف (سیس��تان و‬ ‫بلوچستان ـ پاکس��تان) را می طلبد‪ .‬البته برای‬ ‫رفع این مشکالت جلساتی را با طرف پاکستانی‬ ‫داش��تیم و تالش شده تا امکان تجارت پیله وری‬ ‫به ص��ورت رس��می و قانونی برای مرزنش��ینان‬ ‫‹ ‹صادرات کردستان بیش از ‪ ۳۲۳‬میلیون‬ ‫دالر‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان اظهار می کند‪ :‬با‬ ‫توجه به برداش��ته شدن تحریم ها‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫مبادله پول راحت تر انجام می ش��ود و پیش بینی‬ ‫می کنیم س��ال اینده شاهد افزایش صادرات در‬ ‫استان باشیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه میرش��کار‪ ،‬درحال حاض��ر ظرفیت‬ ‫افزای��ش صادرات ب��ا افغانس��تان را داریم‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت روی روخانه مشترک هیرمند‪ ،‬پل ابریشم‬ ‫شود‪ ،‬این پل از لحاظ صادرات و واردات به ویژه‬ ‫محموله ه��ای ترانزیت می تواند ظرفیت بس��یار‬ ‫مناس��بی را برای مبادله کاال ایجاد کند‪ .‬این پل‬ ‫باید در دو نوبت کار کند‪ .‬همچنین قرار است به‬ ‫زودی ش��بانه روزی شود که به طور حتم اجرای‬ ‫این برنامه در امر افزایش صادرات می تواند بسیار‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴۵‬میلی�ون دالر صادرات خراس�ان‬ ‫شمالی‬ ‫یونس‬ ‫حسین نژادیان‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫سال جاری‪،‬‬ ‫ بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیون تن‬ ‫کاالی خوزستان‬ ‫به ارزش یک‬ ‫میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫از گمرک سایر‬ ‫استان ها صادر‬ ‫شده است‬ ‫در این گزارش وضعیت صادرات‬ ‫استان ها بررسی شود‪.‬‬ ‫غیرنفتی سیستان و بلوچستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬خوزستان و فارس را بررسی می کند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫س��نندج می گوی��د‪ :‬عمده تری��ن ص��ادرات اس��تان‬ ‫کردستان به عراق انجام می شود ولی متاسفانه بازار‬ ‫عراق به دلیل مشکالت مالی و جنگ با داعش راکد‬ ‫و وضعیت اقتصادی این کش��ور متزلزل ش��ده است‬ ‫به طوری که عراق نسبت به سال گذشته با ‪۱۵‬درصد‬ ‫رکود اقتصادی مواجه شده است‪.‬‬ ‫کمال حسینی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬در‬ ‫‪۹‬ماهه سال جاری‪ ،‬ارزش صادرات استان کردستان‬ ‫‪ ۳۲۳‬میلی��ون و ‪ ۶۸۴‬هزار و ‪ ۹۶۰‬دالر بوده که این‬ ‫رقم در مقایسه با صادرات همین بازه زمانی در سال‬ ‫گذش��ته از لحاظ ارزشی ‪۲‬درصد افزایش و از لحاظ‬ ‫وزنی ‪۲۷‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫سنندج با اشاره به اینکه بیشترین توت فرنگی کشور‬ ‫در استان کردس��تان تولید می شود‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫کردس��تان در زمینه تولید سیب زمینی رتبه سوم را‬ ‫دارد‪ .‬حس��ینی تاکید می کند‪ :‬عمده ترین محصولی‬ ‫که از اس��تان کردس��تان صادر می شود مواد غذایی‪،‬‬ ‫میوه‪ ،‬س��بزی‪ ،‬محصوالت کش��اورزی‪ ،‬سیب زمینی‪،‬‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬مرغ و مصالح س��اختمانی (س��یمان‪ ،‬گچ‪،‬‬ ‫کاش��ی)‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬اب گرمکن‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬لوازم‬ ‫ارایشی بهداش��تی و مواد معدنی است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مشکالت صادرکنندگان اس��تان کردستان ادامه‬ ‫‹ ‹رشد صادرات کرمانشاه‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫ش��مالی می گوید‪ :‬استان خراس��ان شمالی در سال‬ ‫‪ ۹۴‬ح��دود ‪ ۱۷۰‬میلی��ون دالر پیش بینی صادرات‬ ‫داش��ت که تا ‪ ۱۰‬ماهه س��ال حدود ‪ ۱۴۵‬میلیون‬ ‫دالر ( ‪۸۴‬درصد) از برنامه صادرات محقق شده است‬ ‫اما مقایس��ه امارها نشان می دهد که شاهد کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی صادارت استان نسبت به سال گذشته‬ ‫بوده ای��م‪ .‬یحی��ی نیک��دل در گفت وگ��و با‬ ‫می افزاید‪ :‬کاهش صادرات استان خراسان شمالی به‬ ‫دلیل این است که کارخانه الومینیوم «جا جرم» که‬ ‫پودر الومینا تولید و به تاجیکس��تان صادر می کند ‬ ‫و تنه��ا ‪ ۳۰‬درصد از نیاز کش��ور را تامین می کند‪،‬‬ ‫امسال به دلیل نیاز داخلی صادراتش را قطع کرده‬ ‫که این امر منجر به کاهش صادرات اس��تان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه برای صادرکننده هایی که‬ ‫در حوزه ه��ای مختلف کار می کنند افتی را ش��اهد‬ ‫نبوده ایم‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬عمده ترین مش��کلی که‬ ‫تاجران و بازرگانان با ان مواجه هس��تند در ارتباط‬ ‫با س��ختگیری هایی است که در زمینه نقل و انتقال‬ ‫پول در ترکمنس��تان وجود دارد‪ .‬نیکدل با اش��اره‬ ‫به صادرات محصوالت اس��تان به پاکس��تان‪ ،‬ادامه‬ ‫ی که انگور خاص‬ ‫داد‪ :‬سال گذش��ته انگور کالهدار ‬ ‫منطقه است به پاکستان صادر شده و این در حالی‬ ‫اس��ت که پیش از این توج��ه کمی به صادرات این‬ ‫محصول شده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه می گوید‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬م��اه امس��ال کل صادرات اس��تان حدود‬ ‫‪۲‬میلیارد دالر بود ه که این میزان صادرات نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته حدود ‪ ۲۱‬درصد از‬ ‫لحاظ ارزشی و ‪ ۱۳‬درصد از لحاظ وزنی افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کیوان کاشفی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫پیش بینی می کنیم تا پایان سال میزان صادرات‬ ‫کرمانش��اه به ‪۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬دالر افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬امیدواریم با اجرای یک برنامه راهبردی تا‬ ‫دو س��ال اینده به میزان ‪۴‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫از مرزهای اس��تان دس��ت پیدا کنی��م که برای‬ ‫محقق ش��دن این هدف برنامه های��ی را در نظر‬ ‫گرفته ایم که خوش��بختانه در حال اجرا اس��ت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد صادرات کرمانش��اه‬ ‫به کش��ور عراق انجام می ش��ود‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫عمده محص��والت صادراتی اس��تان به ‪ ۳‬بخش‬ ‫عضو هیات رییسه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ف��ارس می گوید‪ :‬س��ال ج��اری وضعیت‬ ‫صادرات اس��تان فارس نوس��ان بس��یاری داشت‪،‬‬ ‫اما خوش��بختانه با لغو تحریم ها صادرات اس��تان‬ ‫روند صعودی خواهد داش��ت‪ .‬س��هراب شرفی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬همچنین با ارتباطات‬ ‫و رایزنی هایی که با کشورهای هدف در حال شکل‬ ‫گرفتن اس��ت‪ ،‬پیش بینی می شود صادرات استان‬ ‫نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬سال های گذش��ته همسایگان استان در‬ ‫زمینه ص��ادرات نگاه ویژه ای به فارس داش��تند‪،‬‬ ‫بنابراین با ای��ن روند امیدواریم صادرات اس��تان‬ ‫افزایش پیدا کند ‪ .‬عضو هیات رییسه خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان ف��ارس تصریح می کند‪:‬‬ ‫اس��تان فارس در ‪ ۹‬ماهه سال جاری حدود ‪۷۵۸‬‬ ‫تن کاالهای تولیدی به ارزش ‪ ۲۱۸‬میلیون دالر به‬ ‫خارج از کشور صادر کرده که این میزان صادرات‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته از نظر وزنی‬ ‫‪ ۸‬درصد و از نظر ارزش��ی یک درصد رشد داشته‬ ‫است‪ ۶۳ .‬درصد این محصوالت در بخش صنعت‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬درصد مربوط به بخش کش��اورزی‪ ۱۱ ،‬درصد‬ ‫در بخش معدن و ‪ ۳‬درصد نیز در بخش های دیگر‬ ‫بوده است‪ .‬وی با اشاره به عمده کاالهای صادراتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬محصوالت ش��یمیایی و‬ ‫محصوالت کش��اورزی ش��امل گیاه��ان دارویی‪،‬‬ ‫خش��کبار‪ ،‬هندوانه‪ ،‬انجیر‪ ،‬خرما‪ ،‬کشمش‪ ،‬ریشه‬ ‫و عصاره ش��یرین بیان‪ ،‬پسته و محصوالت لبنی و‬ ‫رب گوجه فرنگی و انواع محصوالت صنعتی شامل‬ ‫س��یمان‪ ،‬کلینکر و مصالح ساختمانی‪ ،‬از کاالهای‬ ‫صادراتی اس��تان است‪ .‬شرفی اظهار می کند‪ :‬یک‬ ‫مش��کل برای افزایش صادرات وج��ود دارد و ان‬ ‫ت که تا به امروز متاسفانه‬ ‫هم نبود زیر ساخت هاس ‬ ‫هیچ اقدام حمایتی از س��وی دولت در این زمینه‬ ‫انجام نش��ده اس��ت ‪ ،‬به همین منظ��ور از دولت و‬ ‫مس��ئوالن خواهش��مندیم برای رفع این مشکل‬ ‫چ��اره ای بیندیش��ند‪ .‬عض��و هیات رییس��ه خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس خاطرنشان‬ ‫ن هزینه حمل ونق��ل هوایی در‬ ‫می کن��د‪ :‬همچنی ‬ ‫اس��تان بسیار باال اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه بیشتر‬ ‫کاالهای صادراتی اس��تان محصوالت کشاورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی هس��تند بنابراین نی��از به امکانات‬ ‫حمل ونقل بسیار احساس می ش��ود‪ .‬به طورقطع‬ ‫اگر امکانات حمل ونقل هوایی ایجاد ش��ود شاهد‬ ‫جهش صادراتی اس��تان در سال ‪ ۹۵‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تج��ارت اس��تان خوزس��تان می گوید‪:‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬توانمندی و ظرفیت های خاص خود را‬ ‫دارد که اگر به این توانمندی ها از سوی مسئوالن‬ ‫کشوری توجه ش��ود و مورد رسیدگی قرار بگیرد‬ ‫به طورقطع این اس��تان می تواند سهم بیشتری از‬ ‫درامدهای ارزی کشور را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫یون��س حس��ین نژادیان در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬خوزس��تان رتبه دوم صادراتی کش��ور‬ ‫به لحاظ ارزش��ی را دارد‪ .‬اس��تانی که توانس��ته‬ ‫چنی��ن جایگاهی را در صادرات به دس��ت بیاورد‬ ‫دارای توانمندی بس��یاری اس��ت و باید به اندازه‬ ‫س��همی که در صادرات دارد به ان توجه ش��ود‪.‬‬ ‫معاون توس��عه تجارت خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت خوزس��تان ادام��ه می دهد‪ :‬برای‬ ‫افزای��ش ص��ادرات خوزس��تان بای��د مس��ئوالن‬ ‫در زمینه ه��ای ایج��اد زیرس��اخت ها و اعط��ای‬ ‫تس��هیالت ب��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫اقدامات حمایتی ویژه ای انجام دهند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬چی��ن‪ ،‬کویت‪ ،‬هند‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫اس��پانیا و بلژیک مهم ترین بازارهای هدف استان‬ ‫خوزستان هس��تند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬خوزستان در‬ ‫‪ ۱۰‬ماهه س��ال جاری حدود ‪ ۱۴‬میلیون تن کاال‬ ‫ب��ه ارزش بیش از ‪ ۵/۵‬میلی��ارد دالر صادر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حس��ین نژاد تصریح می کند‪ :‬عمده ترین‬ ‫محص��والت صادراتی اس��تان ش��امل محصوالت‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬س��یمان‪ ،‬مصالح ساختمانی و‬ ‫میوه و تره بار می شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان خاطرنش��ان‬ ‫می کن��د‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماهه س��ال ج��اری‪ ،‬بیش از ‪۴‬‬ ‫میلی��ون ت��ن کاالی خوزس��تان ب��ه ارزش یک‬ ‫‹ ‹‪ ۲۱۸‬میلیون دالر صادرات فارس‬ ‫‹ ‹‪ ۵/۵‬میلیارد دالر صادرات خوزستان‬ ‫کمال حسینی‬ ‫داد‪ :‬یک��ی از مش��کالتی که در زمینه ص��ادرات در‬ ‫این استان وجود دارد این است که قیمت تمام شده‬ ‫کااله��ای داخلی نس��بت به قیمت کاالهای کش��ور‬ ‫رقیب و همس��ایه (ترکیه) بس��یار باالس��ت‪ .‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی س��نندج‬ ‫بی��ان می کند‪ :‬تولیدکنندگان اس��تان از لحاظ مالی‬ ‫مش��کالتی دارند زیرا وام هایی ک��ه به منظور تامین‬ ‫مال��ی‪ ،‬دریاف��ت می کنند ن��رخ بهره بس��یار باالیی‬ ‫دارد‪ .‬همچنی��ن مالی��ات و هزینه ه��ای جانب��ی که‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت نهایی انها‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬کردستان عراق یکی‬ ‫از مسیرهای تامین کاالهای مورد نیاز عراق است اما‬ ‫به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی ارزش صادرات ان‬ ‫به عراق کاهش یافته اس��ت‪ .‬به همین منظور تالش‬ ‫می کنی��م از موقعیت ها اس��تفاده کنی��م و صادرات‬ ‫استان کردستان به عراق را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫یحیی نیکدل‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫مصالح ساختمانی (کاش��ی‪ ،‬گچ‪ ،‬سیمان‪ ،‬لوله)‪،‬‬ ‫مواد غذایی (لبنیات‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬شیرینی) و میوه‬ ‫و تره بار تقس��یم می ش��ود‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫اس��تان کرمانش��اه ادام��ه داد‪ :‬کرمانش��اه به جز‬ ‫عراق به ‪ ۲۸‬کش��ور مانند اسیای میانه‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫افغانس��تان و هن�� د ص��ادرات دارد‪ .‬لغو تحریم ها‬ ‫هزینه ها را کم می کند و می تواند صادرات استان‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬امیدواریم هر چه س��ریع تر شاهد‬ ‫یک فضای مطلوب در حوزه صادرات باشیم‪.‬‬ ‫سهراب شرفی‬ ‫شرفی خاطرنشان می کند‪ :‬به دلیل وجود مرزهای‬ ‫ورودی در اس��تان بوش��هر و هرمزگان‪ ،‬بخشی از‬ ‫کااله��ای تولید اس��تان ف��ارس از این اس��تان ها‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬درحال حاضر ‪ ۶۵‬درصد کاالهای‬ ‫صادراتی اس��تان فارس از مبادی صادراتی س��ایر‬ ‫استان ها روانه بازارهای هدف می شود‪.‬‬ ‫یونس حسین نژادیان‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر از گمرک س��ایر‬ ‫استان ها صادر شده است‪.‬‬ ‫رشد سود خطوط هوایی بین المللی‬ ‫یاِی جی (‪ )IAG‬در کل سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به‬ ‫گروه خطوط هوایی بین المللی‪ ،‬ا ‬ ‫سود عملیاتی معادل ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو دست یافته که این میزان از سود‬ ‫ایاِی جی صاحب شرکت های هواپیمایی بریتیش ایرویز‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصد رشد دارد‪ .‬گرو ه ‬ ‫ایبری��ا‪ ،‬ووئلینگ و ایرلین��گاس پیش بینی می کند با کارایی ب��االی این کمپانی ها‪،‬‬ ‫امسال سود خود را به رشد ‪ ۴۰‬درصدی برابر با ‪ ۹۰۰‬میلیون یورو برساند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‹ ‹کاهش جابه جایی کاال در هنگ کنگ‬ ‫صادرات مجدد بیش��ترین صادرات هنگ کنگ‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده و بندر این ش��هر به‬ ‫دلی��ل برخورداری از مهم تری��ن و کارا ترین بندر‬ ‫کانتین��ری و بزرگتری��ن فرودگاه دنیا‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬م‪ ،‬دومی��ن م��کان لجس��تیکی دنیا پس‬ ‫از س��نگاپور و باالتر از المان و هلند بوده اس��ت‪.‬‬ ‫هنگ کنگ در س��ال ‪۲۰۱۴‬م با جابه جایی حدود‬ ‫‪ ۲۹‬میلی��ون تی ای ی��و کانتین��ر چهارمی��ن بندر‬ ‫کانتینری دنیا شناخته شده است‪.‬‬ ‫اما در ‪ ۳‬ماهه دوم س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی حجم‬ ‫محصوالت جابه جا ش��ده در بن��در هنگ کنگ با‬ ‫‪ ۱۱‬درصد کاهش به به ‪ ۶۴/۴‬میلیون تن رس��ید‪.‬‬ ‫حجم کاالهای وارد ش��ده به این بندر ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫کاهش داش��ت و ‪ ۴۰/۵‬میلیون تن کاال ثبت شد‪.‬‬ ‫حجم کاالهای خارج شده از بندر هنگ کنگ نیز‬ ‫‪ ۲۷/۸‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬به طور کلی حجم‬ ‫کل جابه جای��ی کانتینرها با ‪ ۱۰‬درصد کاهش به‬ ‫‪ ۵/۳‬میلیون تی ای یو در ‪ ۳‬ماهه دوم س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز کشاورزی با واردات‬ ‫بس��یاری از محصوالت��ی ک��ه در چی��ن تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬از طری��ق هنگ کنگ در دنی��ا توزیع‬ ‫می ش��ود و این در حالی است که بخش خدمات‬ ‫هنگ کن��گ بیش از ‪ ۹۰‬درص��د از تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی این کش��ور را تش��کیل می ده��د‪ .‬بخش‬ ‫کشاورزی این کش��ور نیز به طور تقریبی در حد‬ ‫صفر اس��ت و بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د از مواد غذایی‬ ‫م��ورد نیازش را از طری��ق واردات تامین می کند‪.‬‬ ‫یکی از مزیت های اصلی این بندر نس��بت به سایر‬ ‫بنادر همس��ایه‪ ،‬عمق زیاد اب در ان اس��ت و این‬ ‫امر باعث ش��ده این بندر به یک مرکز حمل ونقل‬ ‫دریایی در منطقه تبدیل شود‪.‬‬ ‫سیستم اتوبوسرانی این شه ر بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫مس��افر‪ ،‬مینی بوس به طور متوسط ‪ ۱/۸۶‬میلیون‬ ‫مسافر‪ ،‬تاکسی حدود یک میلیون مسافر‪ ،‬تراموای‬ ‫افزون بر ‪ ۱۹۸‬هزار مس��افر و کشتی های مسافری‬ ‫‪ ۱۳۶‬هزار نفر را روزانه جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫مت��رو‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬تاکس��ی‪ ،‬تراموای‪،‬‬ ‫کش��تی های مس��افری و پله برق��ی را از ان��واع‬ ‫روش ه��ای حمل ونق��ل عموم��ی هنگ کن��گ‬ ‫می دانن��د‪ .‬نرخ جابه جایی مس��افر نی��ز از طریق‬ ‫سیستم حمل ونقل عمومی این شهر افزون بر ‪۹۰‬‬ ‫درصد اس��ت (بیش از ‪ ۱۲/۴‬میلیون سفر در روز)‬ ‫که باالترین میزان پوشش حمل ونقل عمومی در‬ ‫دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به تولید صادرات گرا‬ ‫هنگ کنگ ش��هری است جزیره ای در چین که‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۹۹۷‬م مس��تعمره بریتانیا بود‪ .‬منطقه‬ ‫هنگ کنگ یکی از دو منطقه تقس��یماتی ویژه در‬ ‫جمهوری خلق چین اس��ت‪ .‬منطق��ه دیگر ماکائو‬ ‫است‪ .‬منطقه هنگ کنگ در شرق دلتای رودخانه‬ ‫مروارید قرار گرفته و از س��وی ش��مال با اس��تان‬ ‫گوانگ دونگ و از س��وی جنوب ب��ا دریای چین‬ ‫جنوبی هم مرز است‪.‬‬ ‫ش��هر هنگ کنگ که در س��ده نوزدهم میالدی‬ ‫همچون یک بن��در بازرگانی عمل می کرد امروزه‬ ‫به ص��ورت یک مرکز اصلی ام��ور مالی در جهان‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫هنگ کن��گ از س��ال ‪ ۱۸۴۲‬ت��ا ‪ ۱۹۹۷‬م جزو‬ ‫مس��تعمرات پادش��اهی بریتانی��ا بود و در س��ال‬ ‫‪۱۹۹۷‬م ب��ه خاط��ر انقض��ای پیم��ان قبل��ی به‬ ‫جمه��وری خل��ق چین پیوس��ت‪ .‬بر پای��ه توافق‬ ‫رس��می‪ ،‬قرار است هنگ کنگ تا سال ‪ ۲۰۴۷‬م از‬ ‫درجه باالیی از خودمختاری برخوردار باشد‪ .‬بندر‬ ‫هنگ کن��گ پس از جنگ جهانی دوم به س��رعت‬ ‫به سمت صنعتی ش��دن پیش رفت و به کشوری‬ ‫تولیدی و صادرات گرا تبدیل شد ‪ .‬بندر هنگ کنگ‬ ‫از اواس��ط دهه ‪ ۱۹۸۰‬میالدی رویکرد خود را به‬ ‫اقتصاد خدمات محور تغییر داده است‪ .‬به طوری که‬ ‫درحال حاضر در حوزه های خدمات مدیریت مالی‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مش��اوره کس��ب وکار و به طور‬ ‫خاص خدمات لجستیکی رشد چشمگیری یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬کنترل و اداره سیستم حمل ونقل عمومی‬ ‫این ش��هر برعهده دولت است و بیشتر جابه جایی‬ ‫بار درون ش��هری هنگ کنگ توس��ط دو ش��رکت‬ ‫لجس��تیکی معروف با نام های دی اچ ال و یوپی اس‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫از اصلی ترین مش��کالت این بن��در کمبود فضا‬ ‫اس��ت و این مش��کل از طریق افزای��ش کارایی و‬ ‫بکارگیری فناوری های برتر جبران ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گونه ای ک��ه برخی از فناوری های برتر بارگیری و‬ ‫یا بارانداز بندری در این ش��هر توسعه یافته است‪.‬‬ ‫با وجود کمبود فضا این بندر به دلیل برخورداری‬ ‫از سیس��تم پیشرفته و مکانیزه‪ ،‬نقش انبار ذخیره‬ ‫برای بندر ش��ن ژن (که در نزدیکی این بندر است‬ ‫و خود س��ومین بندر بزرگ کانتینری دنیا است)‬ ‫را ب��ازی می کند‪.‬هرچند جابه جای��ی بار از طریق‬ ‫اسمان و حمل و نقل تنها یک درصد از حجم کل‬ ‫بار جابه جا شده بین المللی را شکل می دهد؛ اما به‬ ‫لحاظ ارزش کاالیی‪ ،‬این سهم به ‪ ۳۵‬درصد از کل‬ ‫ارزش کاالهای جابه جا ش��ده بین المللی می رسد‬ ‫که س��االنه افزون بر ‪ ۶۰‬میلی��ارد دالر تجارت این‬ ‫کسب و کار است‪.‬‬ ‫در هنگ کنگ هیچ محصول کش��اورزی کشت‬ ‫نمی ش��ود اما میوه ه��ای فصل و لبنی��ات از همه‬ ‫جای جهان مانند امریکا‪ ،‬اروپا و استرالیا وارد و در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود‪.‬‬ ‫تالش تاجران پاکستان برای یادگیری زبان فارسی‬ ‫عضو ارش��د اتحادی��ه بازرگانان پاکس��تان گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت گس��ترش تجارت ب��ا ایران‪ ،‬نداش��تن زبان‬ ‫مش��ترک اس��ت و چون زبان انگلیس��ی عمومیت ندارد‬ ‫س��عی در فراگیری زبان فارسی داریم‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫بعد از اجرایی ش��دن برجام و برداشته شدن تحریم های‬ ‫بین الملل��ی علیه ایران بس��یاری از بازرگانان پاکس��تان‬ ‫عالقه مند به گسترش روابط تجاری با این کشور هستند‪.‬‬ ‫«غالم نبی ملک» عضو ارش��د اتحادیه بازرگانان پاکستان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت برای گس��ترش تجارت با‬ ‫ایران‪ ،‬نداشتن زبان مشترک است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاجران پاکس��تانی عالق��ه زیادی دارند تا با‬ ‫بازار کار در ایران اش��نا شوند اما چون زبان انگلیسی در‬ ‫این کش��ور عمومیت ندارد این بازرگان��ان به یاد گرفتن‬ ‫زبان فارس��ی روی اورده اند‪ .‬بازرگانان به س��رعت درحال‬ ‫فراگیری زبان فارس��ی هستند و در این زمینه با تاجران‬ ‫دیگر که انها نیز تالش هایی برای فراگیری زبان فارس��ی‬ ‫انجام داده اند تمرین می کنند‪.‬‬ ‫مل��ک‪ ،‬نداش��تن بانک مش��ترک را یکی از مش��کالت‬ ‫گس��ترش روابط تجاری بین ایران و پاکس��تان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اگر با تعیی��ن قیمت روپیه و ریال یک نرخ باثبات‬ ‫را ب��رای مب��ادالت بازرگان��ی در نظر بگیری��م این اقدام‬ ‫کمک زی��ادی به باال بردن حجم تجارت بین دو کش��ور‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬می توان یک ارز مش��ترک را برای مبادالت‬ ‫بازرگانی بین دو کشور در نظر گرفت تا از دردسر تعیین‬ ‫قیمت ریال و روپیه راحت ش��ویم زیرا تاجران پاکستانی‬ ‫اطالع��ی از قیم��ت واحد پ��ول ایران ندارن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ایران نزدیک ترین مس��یر برای واردات و صادرات است و‬ ‫هزینه های جابه جایی کاال را تا حد زیادی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫تاجران پاکستانی عالقه زیادی به گسترش روابط با ایران‬ ‫دارند و خواهان تش��کیل بنگاه ها و ش��رکت های تجاری‬ ‫مشترک در این زمینه هستند‪.‬‬ ‫بندر هنگ کنگ‬ ‫از نظر ظرفیت‬ ‫سومین بندر‬ ‫کانتینری بزرگ‬ ‫جهان و دارای‬ ‫‪۹‬پایانهکانتینری‬ ‫با ‪ ۲۴‬اسکله و‬ ‫‪۲‬هزار و ‪۹‬کیلومتر‬ ‫جاده اسفالت‬ ‫است‪ .‬کارشناسان‬ ‫پیش بینی‬ ‫می کنند در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی ‪۶‬‬ ‫پایانه دیگر نیز به‬ ‫پایانه هایعملیاتی‬ ‫افزوده شود‬ ‫‪www.pdc.gov.hk‬‬ ‫‪www.mardep.gov.hk‬‬ ‫بازار گوشت خاورمیانه از دست استرالیا خارج شده است‬ ‫لغو تحریم هایی که باعث ش��ده ب��ود صادرات یک میلیارد‬ ‫دالری اس��ترالیا به ایران با کاهش جدی مواجه شود‪ ،‬اکنون‬ ‫اس��ترالیایی ها را امیدوار به بازار پرس��ود محصوالت غذایی‬ ‫ایران کرده اس��ت‪ .‬مانند دیگر کش��ورهایی که مش��تاقانه به‬ ‫همکاری های مش��ترک با ایران می اندیشند چرا که سال ها‬ ‫محدودی��ت و تحریم پیش روی روابط متقابل بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬تارنمای «فارم انالین» نوش��ت‪ :‬در حالی که صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی استرالیا به ایران حدود ‪ ۲۰‬سال پیش‪،‬‬ ‫یک میلیارد دالر بود‪ ،‬این میزان سال گذشته به ‪ ۳۶۰‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید و در برخ��ی از بازه های زمانی صادرات گوش��ت‬ ‫قرم��ز به ای��ران انجام نش��د‪ .‬اگرچه فروش م��واد غذایی جز‬ ‫تحریم ه��ای س��ازمان ملل علیه ایران نبود و این کش��ور نیز‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۳۷‬هزار تن گوشت قرمز از کشورهای مختلف‬ ‫وارد کرد‪ ،‬اما لغو تحریم ه��ای یک دهه ای امریکا باعث رونق‬ ‫فعالیت های اقتص��ادی و افزایش فرصت های فروش در بازار‬ ‫ایران می شود‪ .‬تاجران استرالیایی با این هدف‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫را در تهران به س��ر بردند تا بتوانند با شناس��ایی فرصت های‬ ‫تجاری‪ ،‬ورود خود را به ب��ازار ایران تضمین کنند‪ .‬این تارنما‬ ‫نوشت‪ :‬خاورمیانه از جمله بازارهایی است که اقتصاد استرالیا‬ ‫تا حدو د زیادی به ان وابس��ته است‪ .‬برای مثال‪ ،‬سال گذشته‬ ‫مقامات ش��رکت بن��دری «دی پی ورلد» از توس��عه‬ ‫بن��در جب��ل علی خب��ر دادند‪ .‬ب��ه گزارش مان��ا‪ ،‬طبق‬ ‫تصمی��م ش��رکت دی پی ورل��د مبنی بر توس��عه بندر‬ ‫جبل علی ام��ارات میزان ‪ ۳/۱‬میلیون تی ای یو به حجم‬ ‫جابه جایی های این بندر افزوده می ش��ود که حجم کل‬ ‫جابه جایی ه��ا در این بندر را تا س��ال ‪ ۲۰۱۸‬م به ‪۲۲/۱‬‬ ‫میلیون تی ای یو افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬این ش��رکت در نظر دارد تا‬ ‫اح��داث پایانه ‪ ۴‬بندر جبل علی را تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬م به‬ ‫پایان برس��اند و مقامات این ش��رکت ش��روع به کار این‬ ‫پایانه با بهره گیری از پیش��رفته ترین سیس��تم اپراتوری‬ ‫بن��دری را فص��ل جدیدی در ن��وع کار در بن��ادر دنیا‬ ‫دانسته اند‪.‬‬ ‫ش��رکت «دی پی ورلد» در همین راس��تا با ش��رکت‬ ‫«داتکو بالف��ور بیت��ی» (‪) Dutco Balfour Beaty‬‬ ‫برای س��اخت اس��کله با هزار و ‪ ۲۰۰‬متر طول و شرکت‬ ‫بم ( ‪ ) BAM‬برای س��اخت یک پل به طول ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫و یک اس��کله برای پهلوگی��ری کانتینربرهای غول پیکر‬ ‫قراردادهایی را امضا کرده است و این تنها فاز نخست از‬ ‫پایانه ‪ ۴‬به شمار می رود و انتظار می رود حجم جابه جایی‬ ‫در این پایانه در اینده به ‪ ۷/۸‬میلیون افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ سرمایه گذاری مصر‬ ‫در گردشگری دریای خزر‬ ‫‹ ‹حمل ونقل هوایی‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بندر جبل علی توسعه می یابد‬ ‫ترجمه و تدوین‪:‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫درحال حاض��ر‪ 3 ،‬اپرات��ور فع��ال‪ ،‬در ف��رودگاه‬ ‫هنگ کن��گ در حال ارائ��ه خدم��ات جابه جایی بار‬ ‫هوایی هستند که ش��رکت «هکتل» بزرگترین انها‬ ‫است‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬م بیش از ‪ ۴/۳‬میلیون تن بار‬ ‫از فرودگاه هنگ کنگ جابه جا ش��د که سهم شرکت‬ ‫هکت��ل حدود ‪۳/۵‬میلیون تن ب��ود‪ .‬اپراتور هکتل از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۷۶‬می�لادی فعالیت خود را اغ��از کرد و‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درص��د از جابه جایی بار هوایی فرودگاه‬ ‫هنگ کن��گ و بیش از ‪ ۷۰‬درص��د از کل جابه جایی‬ ‫بار هوایی چین توس��ط این اپراتور انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫این اپراتور ش��امل بیش از ‪ ۳۰۰‬ایستگاه کاری برای‬ ‫بارگیری‪ ۲۸ ،‬سطح باالبر و کشنده بین خط بارگیری‬ ‫و ایس��تگاه های کاری‪ ،‬سیس��تم حفاظتی پیشرفته‪،‬‬ ‫ انبار هسته ای برای نگهداری محموله های کانتینری‬ ‫کامال مکانیزه و یک انبار پوس��ته ای برای نگهداری‬ ‫محموله ه��ای فل��ه و غیرکانتینری مکانیزه اس��ت‪.‬‬ ‫انبارهای پایان��ه بار هکتل به دلیل کمبود فضا در ‪۶‬‬ ‫طبقه ساخته شده که با بکارگیری فناوری پیشرفته‬ ‫حتی کارایی بیش��تری نس��بت به انبارهای مسطح‬ ‫دارد‪ .‬مهم ترین خدمات اپراتور هکتل به مش��تریان‬ ‫مستندسازی های الزم برای خدمات محوطه فرودگاه‬ ‫(‪ ،)Ramp Handling‬مستندس��ازی های الزم‬ ‫ب��رای امور گمرکی و ص��ادرات و واردات کاال‪ ،‬انجام‬ ‫امور ترخیص از گمرک قبل از رسیدن بار به گمرک‪،‬‬ ‫مرتب س��ازی و تفکیک محموله ها ب��رای فورواردرها‬ ‫طب��ق زمان بندی معل��وم و در نتیج��ه صرفه جویی‬ ‫زمانی و کاهش هزینه ش��رکت ف��ورواردر‪ ،‬خدمات‬ ‫کنترل کیفی و امنیتی (اعم از اش��عه ایکس و چک‬ ‫کردن فیزیکی) محموله ها‪ ،‬دسته بندی و یکی کردن‬ ‫محموله های فله ای و برچس��ب گذاری و بسته بندی‬ ‫دوباره هستند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫هنگ کنگ هیچ محصولی کشت نمی کند‬ ‫بندر هنگ کنگ یکی از بندرهای شناخته شده‬ ‫و از برترین بنادر جهان به شمار می رود‪ .‬این بندر‬ ‫نقش مهمی در ترانزیت کاال بر عهده داشته و در‬ ‫طول زمان به پیش��رفت چشمگیری دست یافته‬ ‫است و هرچند پس از جنگ جهانی دوم به سمت‬ ‫تولی��د صادرات گرا پیش رفت اما از س��ویی دیگر‬ ‫هیچ محصول کشاورزی نیز در ان کشت نمی شود‬ ‫و بی��ش از ‪ 90‬درصد نیاز خود در این بخش را از‬ ‫طریق واردات تامین می کند‪.‬‬ ‫بن��در هنگ کنگ از نظر ظرفیت س��ومین بندر‬ ‫کانتینری بزرگ جهان و دارای ‪ ۹‬پایانه کانتینری‬ ‫با ‪ ۲۴‬اس��کله و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹‬کیلومتر جاده اسفالت‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناس��ان پیش بینی می کنند در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬می�لادی ‪ ۶‬پایانه دیگر نی��ز به پایانه های‬ ‫عملیاتی افزوده شود‪.‬‬ ‫پایانه ه��ای کانتینری بندر هنگ کنگ توس��ط‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت عملیات��ی اداره می ش��وند که ش��امل‬ ‫ش��رکت پایانه ه��ای م��درن‪ ،‬ش��رکت پایانه های‬ ‫بین الملل��ی هنگ کن��گ (‪ ،)HIT‬ش��رکت‬ ‫ی پ��ی ورد و‬ ‫پایانه ه��ای ‪ ،COSCO-HIT‬د ‬ ‫ش��رکت پایانه های کانتینری اس��یا هستند‪ .‬این‬ ‫بندر عالوه بر کانتینر‪ ،‬به حمل ونقل فله ای سوخت‬ ‫مایع و زغال س��نگ نیز می پردازد‪ .‬همچنین بندر‬ ‫هنگ کنگ دارای کشتی های مسافربری تفریحی‬ ‫اس��ت‪ .‬بندر هنگ کنگ یک بن��در عمیق بوده و‬ ‫عمق اب ان در کانال ورودی و کنار اسکله ‪۱۵/۵‬‬ ‫متر است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪ ۳۱‬درصد از گوش��ت گوس��فند و ‪ ۲۹‬درصد از گوش��ت بره ‬ ‫اس��ترالیا به خاورمیانه صادر ش��د و این منطقه سال گذشته‬ ‫می�لادی ح��دود ‪ 2‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار گوس��فند زنده از‬ ‫اس��ترالیا وارد کرد‪ .‬اگرچه کاهش تعداد گله های گوس��فند‬ ‫اس��ترالیا به ‪ ۷۰‬میلیون راس‪ ،‬صادرات گوشت را به بازارهای‬ ‫سنتی با محدودیت مواجه کرده است‪ ،‬اما مقامات استرالیایی‬ ‫همچن��ان‪ ،‬ب��ازار خاورمیانه را محل مناس��بی ب��رای عرضه‬ ‫گوشت گوس��فند می دانند‪ .‬تارنمای «فارم انالین» در پایان‬ ‫نوش��ت‪ :‬بازار گوش��ت گاو خاورمیانه به دلیل کمبود عرضه‬ ‫توس��ط استرالیا و قیمت رقابتی برزیل به طور نسبی از دست‬ ‫«کانبرا» (پایتخت استرلیا) خارج شده است‪.‬‬ ‫بازرگانان مصری در حال بررس��ی س��رمایه گذاری در‬ ‫گردشگاه‪‎‬های ساحلی قزاقستان در دریای خزر هستند‪.‬‬ ‫نور س��لطان نظربایف‪ ،‬رییس جمهوری قزاقستان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬سرمایه گذاران مصری قصد دارند در گردشگاه های‬ ‫ساحلی دریای خزر سرمایه‪‎‬گذاری کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مارین تایم��ز‪ ،‬نظربایف بع��د از دیدار با‬ ‫عبدالفتاح السیسی‪ ،‬رییس جمهوری مصر که در سفری‬ ‫رس��می عازم قزاقستان شده اس��ت‪ ،‬با اشاره به ضرورت‬ ‫تحول در روابط اقتصادی دو کش��ور‪ ،‬از مش��ارکت مصر‬ ‫در تعدادی از طرح های توس��عه ای کش��ورش خبر داد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بازرگان��ان مصری در حال بررس��ی‬ ‫س��رمایه گذاری در گردشگاه‪‎‬های س��احلی دریای خزر‬ ‫و نی��ز ایج��اد مراکز پ��رورش طیور در منطق��ه الماتی‬ ‫(پایتخت قبلی قزاقس��تان) هستند‪ .‬عبدالفتاح السیسی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری مصر در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی‬ ‫در قزاقستان به سر می‪‎‬برد‪.‬‬ ‫ رکوردزنی بندر بارسلونا‬ ‫در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ترافی��ک کانتین��ری بندر بارس��لونا در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی به ‪ 2‬میلیون تی ای یو رس��ید که در مقایس��ه با‬ ‫س��ال پیش از ان ‪۴‬درصد افزایش نش��ان می‪‎‬دهد‪ .‬بندر‬ ‫بارسلونا اعالم کرد که شاخص‪‎‬های ترافیک کلیدی این‬ ‫بن��در در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م مثبت بوده‪‎‬ان��د و این بندر در‬ ‫بخ��ش تجارت خارجی و محموله‪‎‬ه��ای راهبردی مانند‬ ‫خودرو و شناور حد نصاب جدیدی ثبت کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مارین تایمز‪ ،‬ترافیک کانتینری این بندر‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م به ‪ 2‬میلیون تی ای یو رس��ید که در‬ ‫مقایس��ه با س��ال پی��ش از ان ‪ ۴‬درصد افزایش نش��ان‬ ‫می‪‎‬دهد‪ .‬ترافیک کانتینری یکی از شاخص‪‎‬های سنجش‬ ‫ش��رایط اقتصادی است‪ .‬رش��د کانتینری در صورتی که‬ ‫تنه��ا تج��ارت خارجی را مالک محاس��به ق��رار دهیم‪،‬‬ ‫در بندر بارس��لونا بیش��تر هم بوده ب��ه طوری‪‎‬که حجم‬ ‫کانتینره��ای صادراتی ‪۶/۵‬درصد و حج��م کانتینرهای‬ ‫وارداتی این بندر ‪ ۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫با توجه به این نتایج می توان مش��اهده کرد که حجم‬ ‫کانتینرهای صادراتی بندر بارس��لونا در مقایس��ه با اغاز‬ ‫بحران اقتصادی س��ال ‪ ۲۰۰۸‬م نزدی��ک به ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫رشد داش��ته اس��ت‪ .‬نس��بت صادرات و واردات نیز در‬ ‫مقایسه با سال ‪ ۲۰۰۸‬تغییر کرده است‪ .‬در حالی‪‎‬که در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی واردات کانتینری بندر بارسلونا ‪۵۴‬‬ ‫درصد و صادرات کانتینری ‪ ۴۶‬درصد بود‪ ،‬این نس��بت‬ ‫در سال گذشته به ترتیب به ‪ ۴۲‬و ‪ ۵۸‬درصد رسید‪.‬‬ ‫مجموع کل ترافیک جابه جا شده در بندر بارسلونا در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به ‪ ۴۷‬میلیون تن رسید که ‪۱/۵‬‬ ‫درصد در مقایسه با سال پیش از ان رشد داشت‪.‬‬ ‫جابه جای��ی خودروی��ی در بندر بارس��لونا در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی بس��یار باال بود به طوری‪‎‬که نسبت به‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬م نزدیک به ‪ ۱۸‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن بندر در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م نزدیک ب��ه ‪ ۸۸۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۹۳‬خ��ودرو جابه ج��ا کرد و حد نص��اب جدیدی در‬ ‫ای��ن بخش از تاریخ بندر بارس��لونا رقم خورد‪ .‬در بخش‬ ‫خ��ودرو نیز تج��ارت خارجی نقش عم��ده‪‎‬ای بازی کرد‬ ‫و بندر بارس��لونا ‪ ۴۵۳‬هزار و ‪ ۳۵۷‬خ��ودرو (با ‪5‬درصد‬ ‫افزایش) به سراسر دنیا صادر کرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫امسال ‪5000‬‬ ‫غرفه دار در‬ ‫قالب ‪۱۲۰‬‬ ‫پاویون ملی‬ ‫شرکت کرده اند‬ ‫و فضایی که‬ ‫برای این‬ ‫رویداد جهانی‬ ‫در نظر گرفته‬ ‫شده بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫مترمربع است‬ ‫نمایشگاه مشاغل خانگی در مشهد‬ ‫نمایشگاه ملی مشاغل خانگی و تعاونی ها چهارشنبه هفته گذشته با حضور مشاور‬ ‫اقتصادی استاندار و مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در نمایشگاه‬ ‫بین المللی مشهد برپا شد‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 98‬غرفه متعلق به فعاالن مشاغل خانگی‬ ‫و تعاونی ها در گس��تره ‪ 4‬هزار متر مربع‪ ،‬محصوالت و دستاوردهای خود را در معرض‬ ‫نمایش و فروش قرار دادند‪ .‬این رویداد تا ‪ 10‬اسفند دایر است‪.‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫غ��ذا و نوش��یدنی گزینه های جدا نش��دنی از زندگی‬ ‫انس��ان ها هستند و در طول روز هر فرد بیش از هر چیز‬ ‫دیگری سعی دارد برای سیر کردن شکمش هزینه کند‪.‬‬ ‫تعداد بس��یار زیاد رستوران و فست فودها دلیل محکمی‬ ‫است که نشان می دهد‪ ،‬مردم برای پول خرج کردن هیچ‬ ‫اولویتی را بر غذا خوردن ترجیح نمی دهند‪ .‬همین خرید‬ ‫و ف��روش در دنیای مواد غذایی باعث ش��ده این صنعت‬ ‫تبدی��ل به یکی از پرس��ودترین تجارت های دنیا ش��ود‪.‬‬ ‫تجارتی عظیم که در طول چندده سال اخیر به پیدایش‬ ‫سازمان های بین المللی غذا و دارو‪ ،‬همایش های مرتبط با‬ ‫صنعت غذا و البته برگزاری نمایشگاه های مختلف منجر‬ ‫ش��ده است‪ .‬چند روز پیش درباره نمایشگاه بزرگ سیال‬ ‫فرانس��ه صحبت کردیم که به نوعی بزرگترین نمایشگاه‬ ‫موادغذایی دنیا در س��ال های زوج اس��ت و اشاره کردیم‬ ‫این نمایش��گاه چندین شعبه در کشورهای مختلف دارد‬ ‫ک��ه یکی از انها نیز در دوبی کلی��د می خورد‪ .‬اماراتی ها‬ ‫تو حسابی‬ ‫البته غیراز شعبه فرعی سیال یک رویداد درس ‬ ‫در ای��ن زمینه برای خو د دارند که مخاطبانش ش��اید از‬ ‫سیال هم بیش��تر باشد‪ .‬در این گزارش قرار است درباره‬ ‫یکی دیگر از نمایشگاه های موادغذایی که به نوعی رقیب‬ ‫سرسختی برای شعبه اسیایی سیال هم شناخته می شود‬ ‫صحبت کنی��م‪« .‬گلفود» عنوان رویداد بزرگ تجاری در‬ ‫دوبی است که سال های زیادی از برگزاری ان می گذرد و‬ ‫البته مهم ترین اتفاقات تجاری سال در زمینه مواد غذایی‬ ‫را با خو د به همراه دارد‪ .‬به جرات می توان این نمایشگاه‬ ‫را یک��ی از بزرگترین نمایش��گاه های مرتب��ط با صنعت‬ ‫موادغذای��ی در جهان نامید؛ نمایش��گاهی که از س��ال‬ ‫‪1995‬م اغاز به کار کرده و به طور مداوم در حال پیشرفت‬ ‫س��طح برگزاری‪ ،‬تنوع و کیفیت است ‪ .‬این نمایشگاه هر‬ ‫ل در ماه فوریه ی��ا ابتدای مارس برگزار می ش��ود و‬ ‫س��ا ‬ ‫ح��اال به محلی برای گردهمای��ی جهانی تولید کنندگان‬ ‫ان��واع مواد غذایی‪ ،‬نوش��یدنی های غیرالکلی‪ ،‬دس��رها و‬ ‫مواد ارگانیک تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در سال ‪۲۰۱۵‬م این‬ ‫نمایش��گاه ش��اهد حضور ‪ ۴۸۰۰‬غرفه دار از سراسر دنیا‬ ‫بوده که با بازدید ‪ ۸۵‬هزار نفر نیز همراه ش��د‪ .‬نمایشگاه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬را یکی از بزرگترین نمایش��گاه های برگزار‬ ‫ش��ده می دانند با این حال رویداد امسال با افزایش فضا‬ ‫و باال بردن تعداد غرفه ها قرار اس��ت رکورد سال گذشته‬ ‫را شکسته و اماری خیره کننده از خود به جای بگذارد‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ(‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982150900747‬ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 1395/1/30‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗــﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻋــﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1082‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫‪ /175770‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ) ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1082‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ(‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪941050‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982149500360‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪1395/1/24‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:30‬ﻳﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ /175771‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ‪2‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1085‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980296901365‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1135‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ) ‪ 1149‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970214201175‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴــﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﺮﺏ‬ ‫ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴــﻦ‬ ‫ﭘــﻮﺭ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/9/4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪18‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﻻﻳﺤﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 610‬ﻭ ‪614‬‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ‬ ‫ﻭ ﻧﻴﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺬﺏ ﻗﺴــﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺧﻠﻒ‬ ‫ﺭﺍﻥ ﭼــﭗ ﻭ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴــﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒــﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﻗــﺪﺍﻡ ﺭﺍﻥ ﭼﭗ ﻧﻴﻢ ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﻛﻒ ﺩﺳــﺖ ﺭﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺳــﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒﻮﺩﻱ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 406‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1135‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪/175777‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬــﺮﻱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪ 1149‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی دوبی گزارش می دهد‬ ‫«گلفود» به شعبه نیز اراسته شد‬ ‫‹ ‹در گلفود ‪ ۲۰۱۶‬چه می گذرد؟‬ ‫تو یکمین دوره اس��ت که این‬ ‫س��ال ‪2016‬م بیس�� ‬ ‫نمایش��گاه برپ��ا می ش��ود و از روز جمع��ه ‪ ۲۶‬فوری��ه‬ ‫( ‪ ۷‬اس��فند) کار خ��ود را اغ��از ک��رده و ت��ا ‪ ۲‬مارس‬ ‫(‪12‬اس��فند) ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در نمایشگاه امسال‬ ‫‪ 5000‬غرف��ه دار در قال��ب ‪ ۱۲۰‬پاویون ملی ش��رکت‬ ‫کرده اند که جلوه خاصی به نمایشگاه داده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است فضایی که برای این رویداد جهانی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار مترمربع ب��وده و محل اصلی‬ ‫برگ��زاری ان نیز «مرکز تجارت جهانی دوبی» اس��ت‪.‬‬ ‫از انجای��ی که تنه��ا دو روز از برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫می گذرد اماری از بازدید ان هنوز در دس��ترس نیست‬ ‫اما براس��اس پیش بینی ها بازدیدکنندگان امسال بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬هزار نفر از ‪ ۱۵۶‬کش��ور دنیا خواهند بود‪ ،‬چراکه‬ ‫فضای نمایش��گاهی و تعداد غرفه ها نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته افزایش خاصی داش��ته که همین امر می تواند‬ ‫انگیزه بازدی د از این رویداد را افزایش دهد‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫گلف��ود دوبی تنها ب��ه غرفه ه��ای موادغذایی و حضور‬ ‫ش��رکت های مختلف و ب��زرگ دنیا محدود نمی ش��ود‬ ‫چ��را که از دیگ��ر نقاط مثبت این نمایش��گاه برگزاری‬ ‫کنفرانس ه��ای جانبی از جمله س��رمایه گذاری و تولید‬ ‫محص��والت ح�لال‪ ،‬گردهمای��ی امنیت جهان��ی غذا‪،‬‬ ‫سمینار فرانشیز محصوالت غذایی و همچنین جشنواره‬ ‫جهانی غذا اس��ت‪ .‬بسیاری از کارشناس��ان حوزه مواد‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980298601136‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1138‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬــﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪1152‬‬ ‫ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪9409970214501354‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴــﻦ ﻫﻤﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻳﺎﺳــﻤﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ) ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ‪ -1‬ﺩﻳﻨﺎﻡ ‪ -2‬ﺩﻳﻨﺎﻡ‬ ‫ﻫﻮﺍﺳــﺎﺯ ﻛﭙﺴــﻮﻝ ﺁﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ‪ -3‬ﭘﻤﭗ ﻫﻮﺍﺳــﺎﺯ ‪ -4‬ﭘﻤﭙﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ‪ -5‬ﺷــﻴﺮﺁﻻﺕ ﻣﺨﻠﻮﻁ ‪ -6‬ﻻﻣﭗ ‪ 105‬ﻭﺍﺕ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫‪ 7‬ﺳــﻴﻠﻨﺪﺭ ﺗﻮﻛﺎﺭ ﺳــﻘﻔﻲ ‪ -8‬ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﭼﺎﺭ ‪ -9‬ﭘﺮﻭژﻛﺘﻮﺭ ‪LED10‬‬ ‫ﻛﭙﻮﺱ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ‪ -11‬ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺑﻄﻮﻝ ‪ 10‬ﻣﺘﺮ ‪ -12‬ﻓﻼﺵ ﺗﺎﻧﻚ‬ ‫‪ -13‬ﻻﻣﭙﻬﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ ‪ -14‬ﺗﺮﺍﻧﺲ ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴــﻦ‬ ‫ﻫﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻨﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 674‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷــﺶ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺣﺒــﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1138‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /175778‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻣﻄﻬــﺮﻱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ )‪ 1152‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980283301640‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1171‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972181103040‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺳﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻛﺸــﻲ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻴﮓ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ – ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻋﺐ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ »ﺭﺍﻱ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻴﮓ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻴﺸــﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺟﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻲ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺳــﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻨﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ‪،‬‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 641‬ﻭ ‪ 677‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 7‬ﻣــﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤــﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷــﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﻫﻴــﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ‬ ‫ﻓــﻮﻕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻟﺬﺍ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /175779‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ )‪ 1171‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫غذایی این کنفرانس ها را بهترین مکان برای پیش��برد‬ ‫اهداف این صنعت در دنیا در سال های اینده می دانند‪.‬‬ ‫برخی رس��انه ها به صورت غیررسمی از احتمال برپایی‬ ‫ش��عبه های دیگری از این رویداد در کشورهای مختلف‬ ‫جهان خبر داده اند‪ .‬هنوز مشخص نیست کدام کشورها‬ ‫به عنوان میزبان این رویداد انتخاب می شوند اما به طور‬ ‫مس��لم گلفود برنامه ه��ای مهمی برای هرچه بیش��تر‬ ‫بین المللی شدن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران در گلفود‬ ‫تو یکمین دوره نمایش��گاه گلف��ود در حال��ی‬ ‫بیس�� ‬ ‫برگزار ش��د ک��ه بیش از ‪ ۵۰‬نش��ان(برند) برت��ر ایرانی‬ ‫در قال��ب پاویون ایران‪ ،‬حض��ور قدرتمند و یکپارچه ای‬ ‫را در ای��ن روی��داد تجربه ک��رده و تنوعی از محصوالت‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬ارگانیک‪ ،‬س��الم‪ ،‬حالل و با کیفی��ت ایرانی را‬ ‫ب��ه بازدید کنندگان و خریدارانی از ‪ ۱۵۶‬کش��ور عرضه‬ ‫می کنند‪ .‬خوش��بختانه به دلیل ش��رایط پس از برجام‪،‬‬ ‫در دو روز نخس��ت نمایش��گاه پاویون ای��ران در گلفود‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬شاهد حضور بیش از پیش تاجران و بازرگانان از‬ ‫کشورهای اروپایی و منطق ه بوده است و این اتفاق مهم‬ ‫نوید شروع همکاری های بیشتر و توسعه فعالیت بخش‬ ‫خصوصی ایران را خواهد داد‪.‬‬ ‫پاوی��ون ایران در س��الن ‪ ۹‬با طراح��ی منحصر به فرد‪،‬‬ ‫همراه با تصاویری از طبیعت کشور زیبای مان برپا شده‬ ‫و بزرگترین نشان(برند)های شناخته شده صنایع غذایی‬ ‫ایرانی‪ ،‬گروه کاالیی متنوعی اعم از پس��ته و خش��کبار‪،‬‬ ‫زعف��ران‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬ابمیوه طبیعی‪ ،‬س��رکه و‬ ‫ابلیمو و انواع ش��ور‪ ،‬کیک و کلوچه‪ ،‬لواشک و ترشی ها‪،‬‬ ‫چیپس و اسنک‪ ،‬پشمک‪ ،‬شیرینی و شکالت‪ ،‬ماکارونی‪،‬‬ ‫لبنیات‪ ،‬بستنی و غذاهای فوری را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫نشان(برند) س��ازی و تبلیغات محیط��ی برای معرفی‬ ‫نش��ان(برند)های معتبر ایرانی در نقاط مهم نمایش��گاه‬ ‫گلفود و همچنین توزیع کتابچه پاویون ایران در س��طح‬ ‫نمایش��گاه و در میان بازدیدکنندگان‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫فعالیت ه��ای پاوی��ون ایران ب��وده که منج��ر به جذب‬ ‫خریداران بین المللی بیش��تر برای بازدید ازپاویون ایران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگرچه در س��ال های گذش��ته تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫به صورت پراکنده در این نمایش��گاه حضور داش��تند اما‬ ‫ایران از س��ال ‪ 2010‬می�لادی به صورت ی��ک پاویون‬ ‫اختصاص��ی ب��ا مت��راژ ‪ 110‬متر ب ه طور ج��دی در این‬ ‫نمایش��گاه مشارکت داشته و به س��رعت تبدیل به یک‬ ‫پاویون بزرگ و توانمند در سال ‪ 2016‬با متراژی برابر با‬ ‫‪ 1100‬متر مربع شده که نشان از اهمیت این نمایشگاه‬ ‫و جای��گاه ویژه ان برای تولید کنندگان ایرانی وموفقیت‬ ‫در دوره ه��ای گذش��ته دارد‪ .‬پاوی��ون اختصاصی ایران‬ ‫در این نمایش��گاه سال های گذش��ته با درخواست های‬ ‫متعددی برای حضور شرکت ها روبه رو بوده که به دلیل‬ ‫نبود فضای بزرگتر برای تمامی ش��رکت ها امکان حضور‬ ‫در این رویداد بزرگ وحرفه ای فراهم نشده است‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬مهدیه علی احمدی پور‪ -‬مدیرعامل شرکت‬ ‫هفتواد نماینده ایران در گلفود‬ ‫‪ 26‬گمشده در حادثه معدنی روسیه‬ ‫پنجش��نبه گذش��ته‪ ،‬روز تلخی برای معدنکاری روسیه بود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این روز‪ ،‬یک حادثه معدنی در نوار قطب ش��مال باعث ش��د که ‪ 4‬معدنکار‬ ‫کشته شده و ‪ 26‬تن دیگر هم ناپدید شوند‪ .‬تالش برای یافتن گمشدگان تاکنون‬ ‫به نتیجه نرسیده و نیروهای نجات توان برقراری ارتباط و یافتن انها را ندارند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫به دنبال رقابت شدید تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی‬ ‫‹ ‹نبرد خونین‬ ‫رش��د یک ش��به قیم��ت لیتی��وم در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬تنها نش��انه ای از اغاز یک نبرد تمام عیار‬ ‫اس��ت؛ نبردی که به سرعت گس��ترش می یابد و‬ ‫نام های بزرگی مانند «اپل»‪« ،‬گوگل» و «فارادی‬ ‫فیوچ��ر» را درگی��ر می کن��د‪ .‬ه��ر ک��دام از این‬ ‫ش��رکت ها به دنبال ان هستند که سهم بیشتری‬ ‫از ب��ازار خودروهای الکتریک و حتی صنعت بازی‬ ‫به دس��ت اورند و برای این منظ��ور باید بهترین‬ ‫مهندسان جهان را به چنگ خود دراورند‪.‬‬ ‫شرکت اپل‪ ،‬هم اکنون یک قدم به افزایش سهم‬ ‫خود در بازار نزدیک تر ش��ده اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫قصد دارد تا س��ال ‪2019‬م خ��ودروی الکتریکی‬ ‫خ��ود را به ب��ازار عرضه کرده و به طور مس��تقیم‬ ‫در مقابل تس�لا قرار بگیرد؛ در مقابل شرکتی که‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫«پایگاه های داده»‪ ،‬پیونددهنده‬ ‫معدن و محیط زیست‬ ‫قیمت کربنات لیتیوم صادراتی به چین با خلوص ‪ 99‬درصد‪ ،‬در مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬بیش از ‪ 2‬برابر شده است‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫مقام های رس��می ایال��ت اریزونای امری��کا خبر دادند‬ ‫ح��دود ‪ 100‬هزار مع��دن متروک در ای��ن منطقه وجود‬ ‫دارد؛ معادن��ی که احتمال وقوع حوادث زیس��ت محیطی‬ ‫و س��می کردن محی��ط در انها وج��ود دارد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫انه��ا خبر دادند که برای کنترل ش��رایط و نظارت بر این‬ ‫معادن‪ ،‬تدبیری اندیش��یده اند‪« :‬تهیه ی��ک پایگاه داده از‬ ‫تم��ام معادن موجود و مت��روک»‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این‬ ‫اقدام باعث می ش��ود که کارشناس��ان و سیاس��تگذاران‬ ‫مختلف از وضعیت تمام معادن‪ ،‬سن انها‪ ،‬محل قرارگیری‬ ‫و س��ایر ویژگی های کنونی و گذشته انها باخبر بوده و با‬ ‫دید بازتری مانع از وقوع حوادث زیست محیطی شوند‪.‬‬ ‫این دس��ته از تالش های زیس��ت محیطی و مدیریتی از‬ ‫‪6‬م��اه پیش در ایاالت متحده افزایش یافت که باطله های‬ ‫یک معدن متروک طال در کلرادو وارد اب های جاری شد‬ ‫و تا صده��ا کیلومتر از رودخانه ه��ای ان منطقه را الوده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کاهش صادرات جهانی منگنز‬ ‫تاکن��ون رقیبی جدی در بازار نوظهور خودروهای‬ ‫الکتریکی نداش��ته اما گوگل هم بیکار ننشس��ته‬ ‫است‪ .‬این شرکت با سرمایه گذاری بر خودروهای‬ ‫بدون راننده به س��رعت در ح��ال ورود به عرصه‬ ‫س��نگین رقابت است‪ .‬پروژه پژوهشی این شرکت‬ ‫به وسیله شرکت مادر تخصصی «الفابت» به پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در کنار این شرکت ها‪ ،‬فارادی فیوچر قرار دارد‬ ‫که با س��رمایه گذاری «ژی��ا یوئیتینگ»‪ ،‬میلیاردر‬ ‫چینی برنامه های توسعه محصول خود را با قدرت‬ ‫ب��ه پیش می برد‪ .‬این ش��رکت با س��رمایه گذاری‬ ‫یک میلیاردی خود‪ ،‬یک کارخانه جدید در ش��هر‬ ‫الس وگاس امریکا ساخته و امیدوار است نخستین‬ ‫خودروی الکتریکی خود را سال اینده عرضه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رواج دزدی کارکنان‬ ‫دسترس��ی و در اختیار داشتن مهندسان درجه‬ ‫نخست برای این پروژه های رقابتی باعث می شود‬ ‫که جبهه دومی در جنگ موجود ایجاد شود‪ .‬همه‬ ‫انها در ماه های گذش��ته تالش کرده اند که ضمن‬ ‫حفظ ک��ردن مهم ترین کارکنان خ��ود‪ ،‬نیروهای‬ ‫انسانی ارزشمند طرف مقابل را به نحوی بدزدند‪.‬‬ ‫می توان انتظار داشت که با به سرانجام رسیدن‬ ‫ای��ن پروژه ها و ش��روع ب��ه تولی��د کارخانه های‬ ‫باتری س��ازی (تولی��دات نخس��تین کارخان��ه‬ ‫باتری سازی اس��تفاده کننده از فناوری های جدید‬ ‫از سال اینده به بازار عرضه می شود) ‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫لیتیوم به ش��دت افزای��ش یابد‪ .‬براوردها نش��ان‬ ‫می دهد ک��ه تقاضا برای کربنات لیتیوم تا س��ال‬ ‫‪2021‬م ت��ا حدود ‪ 100‬هزار ت��ن افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت؛ رقمی که در حال حاضر تولید نمی ش��ود‬ ‫و ب��رای تامی��ن ان نیاز به افزای��ش غیرقابل باور‬ ‫تولی��د خواه��د بود‪ .‬براس��اس امارهای س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی امریکا‪ ،‬تولید کنونی لیتیوم جهان‬ ‫در س��ال ‪2014‬م تنها حدود ‪ 36‬هزار تن بوده و‬ ‫در س��ال پیش از ان‪ 34 ،‬هزار تن‪ .‬در صورتی که‬ ‫تولید لیتیوم در سال گذشته میالدی (‪ )2015‬را‬ ‫‪ 39‬هزار تن هم فرض کنیم‪ ،‬تا سال ‪2021‬م باید‬ ‫‪ 150‬درصد به ظرفیت تولید کنونی لیتیوم جهان‬ ‫اضافه ش��ود (یعنی در هر سال ‪ 25‬درصد افزایش‬ ‫تولید یا ‪ 10‬هزار تن تولید بیشتر نیاز خواهد بود‪).‬‬ ‫ب��ا ای��ن وضعیت‪ ،‬محال اس��ت که بت��وان این‬ ‫مقدار لیتیوم را در س��ال های پیش رو تولید کرد‬ ‫و باید انتظار ش��روع شدن جنگی تمام عیار برای‬ ‫تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده خودرو‬ ‫و باتری ه��ای نس��ل جدید بود‪ .‬ام��ا یک موضوع‬ ‫قطعی اس��ت؛ قیمت لیتیوم س��ر به فلک خواهد‬ ‫کش��ید و کش��ورهای تولیدکننده این محصول با‬ ‫ارزش بهترین نفع را از ش��رایط بازار خواهند برد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان زمین شناسی امریکا‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر این کش��ور به همراه‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬شیلی‪ ،‬چین‪ ،‬پرتغال و زیمبابوه‪ ،‬بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان لیتیوم جهان هس��تند (‪ 70‬درصد‬ ‫لیتیوم جهان را ‪ 2‬کش��ور استرالیا و شیلی تولید‬ ‫می کنن��د)‪ .‬ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬وضعیت ذخای��ر این‬ ‫محص��ول اندکی تفاوت دارد و بولیوی‪ ،‬ش��یلی و‬ ‫ارژانتین بیشترین شانس را برای افزایش تولیدات‬ ‫خود دارند‪ .‬پس از این ‪ 3‬کشور هم‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین‬ ‫و استرالیا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحص�ار چن�د قطب�ی لیتی�وم در‬ ‫ایستگاه اخر؟‬ ‫ظرفیت شناس��ایی شده لیتیوم در کشورهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬تضمین کنن��ده این��ده انه��ا نیس��ت‪.‬‬ ‫دس��ت کم‪ ،‬تاکنون به جز ای��االت متحده‪ ،‬هنوز‬ ‫کشور دیگری پروژه های معدنی خاصی را برای‬ ‫تولی��د و افزایش لیتیوم ش��روع نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��االت نوادا امریکا‪ ،‬جایی اس��ت ک��ه از ان با‬ ‫نام پایان دهنده انحص��ار چندقطبی لیتیوم یاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬در این ایالت‪ ،‬چندین تولیدکننده در‬ ‫حال انجام پروژه های توس��عه ای خود هس��تند‬ ‫ت��ا ب��ا ق��درت وارد اینده ای س��وداور ش��وند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬حت��ی لیتیوم ب��ه عنوان یک‬ ‫محص��ول معدنی هم مبادله نمی ش��ود و محل‬ ‫خرید و فروش ان در بازارهای جهانی نیس��ت‪.‬‬ ‫چن��د تولیدکننده مح��دود این م��اده معدنی‪،‬‬ ‫قراردادهایی بلند مدت با مصرف کنندگان لیتیوم‬ ‫منعقد کرده اند و محص��والت خود را در همین‬ ‫چارچوب به فروش می رس��انند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اس��ت که قیمت کنونی لیتیوم بر پایه قراردادها‬ ‫است و نوس��انات ان تا حد زیادی کنترل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما س��ال ج��اری می تواند‪ ،‬س��ال تغییر‬ ‫این وضعیت باش��د و قیمت لیتیوم به س��طوح‬ ‫بی سابقه ای برسد‪.‬‬ ‫تا سال ‪2021‬م ‬ ‫باید ‪150‬‬ ‫درصد به‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫کنونی لیتیوم‬ ‫جهان اضافه‬ ‫شود یعنی در‬ ‫هر سال ‪25‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫تولید یا ‪10‬‬ ‫هزار تن تولید‬ ‫بیشتر نیاز‬ ‫خواهد بود‬ ‫ای�ران هم ب�ا انکه در حال حاض�ر‪ ،‬نه در بین‬ ‫‪ 10‬تولیدکننده برتر لیتیوم جهان قرار دارد و نه‬ ‫ذخیره قابل توجهی برای ان کش�ف شده است‪،‬‬ ‫ممکن اس�ت بتواند با توسعه اکتشاف ها و جذب‬ ‫اصولی س�رمایه گذاران خارجی‪ ،‬تبدیل به یکی‬ ‫از بازیگ�ران این عرصه ش�ود‪ .‬معاون اکتش�اف‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫چن�دی پیش‪ ،‬از کش�ف ذخایر غن�ی لیتیوم در‬ ‫دریاچه نمک قم خبر داده بود‪ .‬بهروز برنا با بیان‬ ‫ب�ه اینکه در دریاچه نمک توانس�ته ایم در ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬نمونه گرفته ش�ده؛ لیتیوم باالی ‪ ۲۰۰‬گرم در‬ ‫هر تن را به دس�ت اوریم‪ ،‬عن�وان کرده بود‪ :‬در‬ ‫دنیا لیتیوم ‪ ۴۰‬گرم در هر تن اقتصادی اس�ت و‬ ‫این نش�ان می دهد که کشور در زمینه ماده نادر‬ ‫لیتی�وم نیز مزیت های اقتص�ادی زیادی دارد‪ .‬با‬ ‫این حال ب�رای بهره برداری از این ذخایر معدود‬ ‫اما بس�یار سوداور‪ ،‬نیاز به جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارج�ی وج�ود دارد که با توجه ب�ه فضای پس‬ ‫از رف�ع تحریم ه�ا‪ ،‬ام�کان ان محتمل تر به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫بهای جهانی فلز سرخ اوج می گیرد‬ ‫به��ای مس طی معام�لات روزهای گذش��ته در بازارهای‬ ‫جهانی پس از تحمل افت شدید روز پنج شنبه یازدهم فوریه‬ ‫ک��ه موجب ریزش حدود ‪ 3 /5‬درصدی قیمت این محصول‬ ‫ش��د‪ ،‬در مس��یری رو به باال و به نس��بت ثابت و کم نوسان‬ ‫حرکت کرد‪ .‬در اخرین معامالت انجام شده‪ ،‬بهای فلز سرخ‬ ‫با اندکی رش��د نس��بت به روز قبل تا س��طح ‪ 4‬هزار و ‪665‬‬ ‫دالر ب��ر ه��ر تن باال رف��ت‪ .‬به گزارش مس پ��رس به نقل از‬ ‫موسسه «سیکینگ الفا»‪ ،‬در این میان بسیاری از تحلیلگران‬ ‫‪ 4‬دلیل عمده را برای ریزش های مکرر بازار مس که همگی‬ ‫در ص��در اهمیت در میان تمام عوامل موث��ر قرار دارند‪ ،‬در‬ ‫نظر می گیرند‪ .‬نخس��تین عامل‪ ،‬رفتار سایر بازارهای کاالیی‬ ‫به موازات مس و تاثیرات متقابل انها بر یکدیگر اس��ت‪ .‬این‬ ‫عام��ل‪ ،‬به قابلیت و ظرفیت س��ایر بازارها به عنوان گزینه ای‬ ‫برای رقابت با مس اش��اره دارد ک��ه از ان جمله می توان به‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری‪ ،‬طال و بازار نفت اشاره کرد‪.‬‬ ‫دلیل دوم‪ ،‬دیدگاه ه��ای تکنیکال کوتاه مدت و میان مدت‬ ‫متفاوتی اس��ت که از س��وی تحلیلگران مطرح می شود و به‬ ‫تاثی��ر این تحلیل ه��ا بر چگونگی و حجم س��رمایه گذاری ها‬ ‫و معامالت اش��اره دارد‪ .‬پس از ای��ن دو عامل‪ ،‬موضوع مهم‬ ‫رون��د فصلی بازار مس‪ ،‬نوس��ان میزان تولی��دات و در کنار‬ ‫ان افت وخیزهای تقاض��ا قرار می گیرد‪ .‬در بازارهای کاالیی‪،‬‬ ‫میزان تقاضای فصلی بیشتر نقش مهمی در عملکرد قیمتی‬ ‫محص��والت ایفا می کند‪ .‬در این میان‪ ،‬مس معموال در اواخر‬ ‫هر سال و بیشتر در ماه دسامبر‪ ،‬تمایل به حرکت روبه پایین‬ ‫دارد‪ ،‬چرا که تقاضا برای ان کاسته می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ط��رف مقابل‪ ،‬در ط��ول ماه اوری��ل یا مه‬ ‫هر س��ال ش��اهد افزای��ش تمایل فلز س��رخ ب��ه اوج گیری‬ ‫قیمت ان هس��تیم‪ ،‬چرا که این زم��ان‪ ،‬فعالیت ها در بخش‬ ‫ساختمان س��ازی در ش��رایط صعودی قرار می گیرد‪ .‬اخرین‬ ‫و البت��ه ن��ه کم اهمیت ترین عامل‪ ،‬نرخ به��ره و نیز وضعیت‬ ‫فعلی اقتصاد چین است که طی مدت اخیر بیشتر بازارهای‬ ‫کاالیی را تحت شعاع قرار داده اند‪ .‬با توجه به چشم اندازهای‬ ‫متناقضی که درباره این دو عامل مطرح می شود‪ ،‬با قاطعیت‬ ‫محض نمی ت��وان درباره روند اتی بازاره��ای کاالیی به ویژه‬ ‫فلزات با محوریت مس س��خن گفت‪ .‬به گزارش س��یکینگ‬ ‫ن ش��اخص فعال‬ ‫الف��ا؛ از اغاز س��ال جاری می�لادی تا کنو ‬ ‫معام�لات اتی مس ب��رای تحویل در ماه م��ارس در بورس‬ ‫«کامک��س»‪ ،‬در محدوده ‪ 1/9‬تا حدود ‪ 2/1‬دالر در هر پوند‬ ‫مورد معامله قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬مس این فلز سرخ که‬ ‫اغلب با عنوان «فشارسنج اقتصاد جهانی» شناخته می شود‪،‬‬ ‫طی هفته اخیر روند ارام تری را در مقایسه با سایر بازارهای‬ ‫کاالهایی در پیش گرفته اس��ت‪ .‬در حال��ی که مس در ‪19‬‬ ‫ژانویه س��ال جاری میالدی در پایین ترین سطوح ثبت شده‬ ‫از م��اه اوری��ل س��ال ‪2009‬م تا کنون مورد دادوس��تد قرار‬ ‫می گرف��ت‪ ،‬به تازگی در بیش��تر اوقات باالی س��طح ‪ 2‬دالر‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫شیپور جنگ «لیتیوم» نواخته شد‬ ‫هم��راه با افزایش فرات��ر از انتظار قیمت لیتیوم‬ ‫و رقاب��ت گرم بی��ن تولیدکنن��دگان خودروهای‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬ج��ای تعج��ب نیس��ت ک��ه تم��ام‬ ‫کارشناسان نسبت به اینده این محصول معدنی‪،‬‬ ‫خوشبین هستند‪ .‬اما اینده درخشان لیتیوم‪ ،‬تنها‬ ‫به دلیل افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی‬ ‫نخواه��د بود و انتظار وقوع ی��ک انقالب در حوزه‬ ‫س��وخت و معرفی یک منبع ان��رژی جدید‪ ،‬هیچ‬ ‫تردیدی ب��رای ادامه روند صع��ودی کنونی برای‬ ‫لیتیوم باقی نمی گذارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وب س��ایت تخصص��ی‬ ‫«ماینینگ» ضمن انتش��ار گزارشی که اینده بازار‬ ‫لیتیوم را پیش بینی می کن��د‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬برای‬ ‫نخس��تین بار اس��ت که بین کارشناسان مختلف‬ ‫موسسه ما‪ ،‬درباره یک محصول معدنی‪ ،‬اتفاق نظر‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬تقاض��ا برای لیتیوم در س��ال جاری‬ ‫میالدی همچنان افزای��ش خواهد یافت و پس از‬ ‫ان هم به دلیل تکامل فناوری های باتری س��ازی‬ ‫(و حرکت به س��مت باتری ه��ای لیتیوم‪-‬یون) و‬ ‫ذخی��ره ان��رژی و صنعت در حال ش��کوفایی ان‪،‬‬ ‫این وضعیت حفظ خواهد شد‪ ».‬به این صورت‪ ،‬نه‬ ‫تنها فناوری های نوین‪ ،‬زندگی ما را عوض خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬بلکه موجب تحول ب��ازار جهانی لیتیوم هم‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ش��اید به همین دلیل است که شرکت خدمات‬ ‫مالی و بانکداری امریکایی گلدمن ساکس‪ ،‬لیتیوم‬ ‫را «بنزی��ن جدید» می نامد و اکونومیس��ت مجله‬ ‫اقتص��ادی بریتانیای��ی ه��م ان را «جنجالی ترین‬ ‫محصول معدنی جهان» معرفی می کند‪ .‬این مجله‬ ‫همچنی��ن اینگونه تحلیل می کند ک��ه لیتیوم تا‬ ‫حدی اهمیت استراتژیک می یابد که در سال های‬ ‫این��ده‪ ،‬جه��ان ش��اهد تق�لای تولیدکنن��دگان‬ ‫محصوالت با فناوری باال برای تامین لیتیوم مورد‬ ‫نیاز خود خواهند بود‪ .‬یکی از مهم ترین گروه های‬ ‫این تولیدکنندگان‪ ،‬خودروسازان هستند‪.‬‬ ‫اکونومیس��ت‪ ،‬همچنی��ن ب��ه این نکته اش��اره‬ ‫می کن��د که قیم��ت کربنات لیتی��وم صادراتی به‬ ‫چین با خلوص ‪ 99‬درصد‪ ،‬در ‪ 2‬ماه انتهایی سال‬ ‫‪2015‬م‪ ،‬بیش از ‪ 2‬برابر شده است‪ .‬با این جهش‪،‬‬ ‫قیمت ان در هر تن به ‪ 13‬هزار دالر رسید‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫نوس��ان داشته است‪ .‬به ندرت پیش می اید بازار در یک خط‬ ‫مس��تقیم حرکت کند‪ ،‬حتی در بسیاری از بازارهای خرسی‬ ‫(نزول��ی)‪ ،‬تظاهر به بهبودی و امیدواری برای رش��د بازارها‬ ‫همچنان مش��اهده می شو د اما درست زمانی که پای مس و‬ ‫بازار فلزات پایه به میان می اید‪ ،‬شدت بازار نزولی می شود‪.‬‬ ‫براساس امارهای موجود ؛ در سال گذشته میالدی‪ ،‬بخش‬ ‫فل��زات پایه یک��ی از نزولی ترین بازارها در می��ان بازارهای‬ ‫کاالی��ی بود ت��ا جایی که کاهش��ی به بزرگی بی��ش از ‪23‬‬ ‫درصد را متحمل شد که در این میان بهای مس حدود یک‬ ‫چهارم از ارزش خود را از دست داد و تا سطوح نگران کننده‬ ‫افت کرد‪ .‬براس��اس این گزارش؛ به عقیده «اندرو هِـچت»‪،‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د س��یکینگ الفا‪ ،‬در حال حاضر ‪ 4‬دلیل مهم‬ ‫وج��ود دارد ک��ه اثبات می کند زم��ان موعود ب��رای انتظار‬ ‫بهبودی از بازار مس فرارس��یده اس��ت‪ .‬در حالی که ممکن‬ ‫است بسیاری بر این باور باشند که احتمال تداوم روند نزولی‬ ‫در بازارهای کاالیی در طول سال ‪ 2016‬میالدی وجود دارد‬ ‫که به افت هرچه بیش��تر قیمت ها دام��ن خواهد زد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود بازار مس درصدد گام برداش��تن در مس��یر صعودی‬ ‫باشد و در همین زمینه ظرفیت ها و فضاهای کافی را نیز در‬ ‫اختیار خواهد داشت‪.‬‬ ‫در بازارهای جهانی‪ ،‬در ماه ژانویه عالوه بر کاهش شدید‬ ‫صادرات س��نگ اهن از بندر هدلند استرالیا‪ ،‬اینبار شاهد‬ ‫کاهش حجم صادرات منگنز از این بندر بودیم‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬براس��اس اطالعات منتشر شده از‬ ‫س��وی مقامات اس��ترالیایی‪ ،‬در ژانویه ‪ ۲۰۱۶‬افزون بر ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۹۷‬تن منگنز از بندر هدلند صادر ش��د که افت‬ ‫‪64/5‬درصدی نسبت به دسامبر ‪ ۲۰۱۵‬داشته است‪.‬‬ ‫این رقم پایین ترین حجم صادرات از این بندر از س��ال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م تاکنون بوده است‪ .‬معدنکاران هنوز هیچ برنامه ای‬ ‫برای بازگش��ت به بازار پی��ش از بهبود قیمت های منگنز‬ ‫ندارن��د از اینرو پیش بینی می ش��ود حجم صادرات از این‬ ‫بن��در در ماه های اینده نی��ز پایین باقی بمان��د‪ .‬مدیران‬ ‫بخش ه��ای معدنی افریقا نیز معتقدن��د معدن در صورت‬ ‫پایداری مفید است‪.‬‬ ‫در دنی��ای امروز افزایش بی��ش از اندازه عرضه و وجود‬ ‫عرضه مازاد به یکی از چالش های معدنکاری تبدیل شده‬ ‫و می تواند پایداری صنعت معدن را در بلندمدت به خطر‬ ‫بیندازد‪ .‬این موضوع از انجا نش��ات می گیرد که به دلیل‬ ‫برخ��ی بی نظمی ها در صنعت‪ ،‬ش��اهد وجود عرضه مازاد‬ ‫در تولیدات معدنی هس��تیم‪ .‬رشد عرضه منگنز در افریقا‬ ‫بی��ش از تقاضا بوده در حالی که صنعت فوالد روز به روز‬ ‫تضعیف می ش��ود از اینرو نیاز است عرضه جهانی تنظیم‬ ‫شود‪ .‬افریقا زمانی که تقاضا رو به بهبود بود‪ ،‬افزایش هایی‬ ‫را در ظرفیت های تولید خود اعمال کرد‪.‬‬ ‫اصلی ترین دلیل افت تقاضای منگنز‪ ،‬صنعت فوالد است‬ ‫که درحال حاضر به دلیل کند شدن رشد در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫تقاضای منگنز نیز رو به کاهش است و تا زمانی که اصول‬ ‫کل��ی در بازار تغییر نکند نمی توان به بهبود س��ریع بازار‬ ‫منگنز نیز امیدوار بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بس��یاری از کش��ورها اقدام به بهینه س��ازی‬ ‫عملیات معدنی در الومینیوم‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬منگنز‪ ،‬نیکل‬ ‫و نق��ره می کنند تا در زمان بهب��ود بازارها از ان بهترین‬ ‫استفاده را داشته باشند‪.‬‬ ‫در حالی به دلیل رکود بازار فوالد که در ماه های پایانی‬ ‫سال ‪۲۰۱۵‬م تش��دید و در ماه ژانویه ‪ ۲۰۱۶‬ادامه یافت‪،‬‬ ‫پیش بینی می شد قیمت های منگنز بهبودی را تجربه نکند‬ ‫ک��ه در ماه فوریه و اقدام به خری��د کارخانه های فوالدی‪،‬‬ ‫به��ای خرید محصوالت س��یلیکومنگنز افزایشی ش��ده و‬ ‫تولیدکنندگان نسبت به چشم انداز بازار خوشبین هستند‪.‬‬ ‫پ��س از تعطی�لات عی��د ش��کوفه های چی��ن‪ ،‬ب��ازار‬ ‫س��یلیکومنگنز فعال ش��ده درحالی که عرضه ان محدود‬ ‫ش��ده است چراکه ش��اهد تعطیلی یا کاهش تولید و گاه‬ ‫ش��روع نشدن تولید در اغاز سال جدید چینی ها از سوی‬ ‫بس��یاری از کارخانه ه��ای تولیدکننده در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫بودیم‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬عرضه نیز در انتهای سال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬این موضوع می تواند س��بب افزایش‬ ‫تقاض��ا برای منگنز و در نتیجه افزایش قیمت های فروش‬ ‫این ماده معدنی شود که البته بهای تمام شده شرکت های‬ ‫س��یلیکومنگنز را نی��ز افزایش خواه��د داد‪ .‬در ماه فوریه‬ ‫برخ��ی کارخانه ه��ای ب��زرگ فوالدی قیمت ه��ای خرید‬ ‫الیاژهای منگنز خود را افزایش دادند به طوری که تاجران‬ ‫منگنز نیز ش��اهد افزایش پیشنهادات خرید خواهند بود‪.‬‬ ‫البت��ه این نکت��ه را نیز نباید فراموش ک��رد که موجودی‬ ‫منگنز در انبارهای بنادر چین کم اس��ت اما کارخانه های‬ ‫تولیدکنن��ده الیاژه��ای منگنز نیز تمایل��ی به خریدهای‬ ‫گس��ترده ندارند‪ .‬انتظار می رود به دلیل حمایت های الزم‬ ‫از سوی صنعت سیلیکومنگنز و نیز کاهش عرضه از سوی‬ ‫معدنداران و تمایل نداش��تن انها به فروش با قیمت های‬ ‫فعلی‪ ،‬ش��اهد روند رو به رشدی در بازار منگنز باشیم‪ .‬در‬ ‫اخرین روز از هفته گذش��ته بهای منگنز وارداتی استرالیا‬ ‫ب��ه چین ب��ا عیار ‪ ۴۵‬ت��ا ‪ ۴۶‬درصد در بن��ادر چین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪2/05‬دالر در هر عیار ت��ن بود‪ .‬همچنین عیار ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫منگنز برزیل با میزان اهن کمتر از ‪ ۵‬درصد ‪ 1/6‬تا ‪1/65‬‬ ‫دالر در هر عیار تن بوده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫قیمت سنگ اهن افزایشی شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫قیمت کرومیت در ایران‬ ‫کاهشی است‬ ‫کاه��ش ارزش دالر در ب��ازار ای��ران‪ ،‬س��بب کاهش‬ ‫قیمت های کرومیت داخلی شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬فضای حاکم بر بازار کرومیت با‬ ‫پایان تعطیالت چین و بازگشت بازرگانان چینی تغییر‬ ‫خاصی نداش��ته و قیمت های جهانی بدون تغییر باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫البته در ایران به دلیل کاهش قیمت دالر نس��بت به‬ ‫اواسط بهمن (که به باالترین سطح طی چند ماه اخیر‬ ‫بود) شاهد کاهش ‪ 10‬هزار تومانی قیمت های‬ ‫رس��یده ‬ ‫کروم داخلی بودیم‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزاید‪ ،‬هر تن کرومیت ایران با عیار‬ ‫‪ 42‬درص��د در انبارهای بندرعب��اس ‪ 320‬هزار تومان‬ ‫دادوستد می شود‪.‬‬ ‫براس��اس امار گمرک چی��ن‪ ،‬این کش��ور در ژانویه‬ ‫‪ 2016‬ح��دود ‪ 935‬ه��زار و ‪ 500‬ت��ن کرومیت وارد‬ ‫کرد که نسبت به دسامبر ‪ 2015‬رشد ‪21/24‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همچنین این میزان واردات کروم چین نشان دهنده‬ ‫رش��د ‪ 29/48‬درص��دی واردات ای��ن م��اده معدن��ی‬ ‫درمقایسه با ژانویه ‪ 2015‬است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬باوجود افزایش حج��م واردات کروم‬ ‫چی��ن‪ ،‬معام�لات مح��دودی در بخش ک��روم ترکیه‬ ‫مشاهده و ثبت شده است‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته و با بازگشت تاجران به بازارهای‬ ‫کاالی��ی بع��د از تعطیالت س��ال نو چین��ی هیچ گونه‬ ‫تغییراتی در قیمت ها رخ نداده است‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه معام�لات در هفت��ه‬ ‫دوم بع��د از تعطی�لات چی��ن تاح��دودی فع��ال‬ ‫ش��ده هرچن��د خریده��ا به ص��ورت گس��ترده انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ای فروالیاژ همچنان ن��رخ تولید را حفظ‬ ‫کرده ان��د و اگرچه موجودی کروم در انبارهای بنادر به‬ ‫حداقل رسیده اما تقاضا در بخش صنایع فروکروم هنوز‬ ‫بهبودی را به خود ندیده و این موضوع س��بب محدود‬ ‫ماندن حجم معامالت شده است‪.‬‬ ‫باوجود ثبات در معامالت کروم ترکیه‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ک��روم افریقای جنوبی امیدوارند پیش��نهادهای خرید‬ ‫افزای��ش یافت��ه و درنتیجه ش��اهد افزایش قیمت های‬ ‫فروش باشند‪.‬‬ ‫برخی دالیل مطرح ش��ده درب��اره این دیدگاه‪ ،‬ثبات‬ ‫حاکم بر ارزش پول افریقای جنوبی در دوره اخیر است‪.‬‬ ‫س��قوط «رند» یا همان واحد پ��ول افریقای جنوبی‬ ‫چندی اس��ت که متوقف ش��ده و حت��ی کمی افزایش‬ ‫یافته اس��ت؛ از اینرو تولیدکنندگان س��رعت تغییرات‬ ‫قیمت را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫دومی��ن عامل این اس��ت ک��ه معادن ب��زرگ کروم‬ ‫افریقای جنوبی و نیز تولیدکنندگان بزرگ برنامه هایی‬ ‫برای کاهش تولیدات خود دارند‪.‬‬ ‫انه��ا می دانند ن��رخ تولی��د کارخانه ه��ای فروکروم‬ ‫جنوب چین در حال کم ش��دن اس��ت اما در ش��مال‬ ‫چین کارخانه ها‪ ،‬وضعیت مناس��ب تری دارند‪ .‬از این رو‬ ‫تولیدکنندگان فروکروم‪ ،‬نشانه هایی از کاهش تولید در‬ ‫چی��ن را پیش بینی نمی کنند و تقاضا در س��طوح باال‬ ‫باق��ی خواه��د ماند و این موض��وع از قیمت های کروم‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫در کنار این دیدگاه خوش بینانه برخی کارشناس��ان‬ ‫و تحلیلگ��ران می گوین��د ب��ازار کرومی��ت از این پس‬ ‫ش��اهد محدود ش��دن معام�لات خواهد ب��ود و تغییر‬ ‫مثب��ت حداقل تا چن��د هفته اینده غیرممکن اس��ت‬ ‫چراک��ه خریداران طرح جدیدی ب��رای خرید ندارند و‬ ‫درص��ورت خرید نیز منتظرند و ش��رایط بازار را نظاره‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫معرفی مدیرعامل شرکت‬ ‫زغال سنگ البرز شرقی‬ ‫مراسم تودیع و معارفه حس��ین ربیع نژاد مدیرعامل‬ ‫پیشین شرکت زغال سنگ البرز شرقی و فرود احمدی‬ ‫مدیرعامل جدید این شرکت در شاهرود برگزار شد ‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن نی��وز‪ ،‬مجی��د طالی��ی رییس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت زغال سنگ البرز ش��رقی با بیان‬ ‫این خبر گفت‪ :‬هیات مدیره این ش��رکت‪ ،‬فرود احمدی‬ ‫را به عنوان مدیرعامل ش��رکت زغال سنگ البرز شرقی‬ ‫معرفی کردند‪.‬‬ ‫مع��اون مال��ی و اقتصادی ش��رکت ضم��ن قدردانی‬ ‫از فعالیت ه��ای مدیرعامل پیش��ین‪ ،‬برنامه های اینده‬ ‫ش��رکت زغال س��نگ البرز ش��رقی را افزایش تولید و‬ ‫توس��عه‪ ،‬فعالیت ب��ه منظور افزایش ایمن��ی کارکنان‪،‬‬ ‫رس��یدگی به امور معیش��تی انها و تالش برای تامین‬ ‫منابع مالی اعالم کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی که پیش بینی می ش��د وضعیت س��نگ اهن تا دو س��ال اینده چندان‬ ‫روش��ن نباشد‪ ،‬هفته های ابتدایی س��ال ‪۲۰۱۶‬م برای این تولیدکنندگان سنگ اهن‬ ‫امیدوار کننده بوده اس��ت‪ .‬گفته می ش��ود که افزایش قیمت سنگ اهن در راستای‬ ‫افزایش قیمت و تقاضای فوالد چین در هفته های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫ارتباط بین دانشگاه و معدن حلقه گمشده پژوهش های مشترک‬ ‫راز استفاده از تخفیف های حقوق دولتی در معدن‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫احمد مرادعیلزاده‬ ‫در صورت همکاری مش��ترک بی��ن واحدهای‬ ‫معدنی با دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی‪ ،‬معدنی ها‬ ‫می توانن��د از تخفیف های خوبی در حقوق دولتی‬ ‫برخ��وردار ش��وند‪ .‬در تبصره ‪ ۱۰‬م��اده ‪ ۳۵‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی‬ ‫امده اس��ت؛ بهره برداران معدنی می توانند بخشی‬ ‫از حق��وق دولت��ی خ��ود را به می��زان ‪۱۰‬درصد‬ ‫حق��وق دولتی و حداکثر تا ‪۵‬میلیارد تومان صرف‬ ‫بستن قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها کنند و برای‬ ‫معادن فعالیت های پژوهشی و علمی انجام دهند‪.‬‬ ‫حال اینکه معادن و واحدهای دانش��گاهی تا چه‬ ‫ان��دازه با یکدیگر در ارتباط هس��تند و پروژه های‬ ‫مش��ترک اجرا می کنند‪ ،‬موضوعی اس��ت که باید‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬نبود اطالع از این قانون‬ ‫در بی��ن معدنکاران از یکس��و و ک��م بودن میزان‬ ‫تمایل دانش��گاهیان برای ارتب��اط با بخش معدن‬ ‫سبب شده تا تعداد انگشت شماری طرح و پروژه‬ ‫مش��ترک بین این دو بخش داش��ته باش��یم‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که اجرای پروژه مش��ترک عالوه‬ ‫بر افزایش س��طح توانمندی دانش��جویان رش��ته‬ ‫معدن‪ ،‬می تواند بهره وری و رش��د در بخش معدن‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی تمایلی دانشگاه ها‬ ‫کامران کاوه فیروز‬ ‫فرزاد طاهری‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د واحده��ای ب��زرگ معدنی‬ ‫بیش��ترین توانایی و رغب��ت را برای اس��تفاده از‬ ‫این تخفیفات داش��ته باشند؛ به همین دلیل ابتدا‬ ‫به س��راغ ش��رکت ملی مس رفتیم تا ببینیم این‬ ‫مجتمع بزرگ معدنی و صنایع معدنی در این باره‬ ‫چه اقداماتی را انجام داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس ایران‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫ب��ه اینکه ش��رکت ملی مس ب��رای اس��تفاده از‬ ‫تخفیف ه��ای درنظر گرفته ش��ده در قانون برای‬ ‫معادن در صورت همکاری مشترک بین دانشگاه ها‬ ‫و ش��رکت ها برای اجرای پروژه های پژوهشی چه‬ ‫اقدامی انجام داده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬از این مصوبه‬ ‫اطالع��ی ندارم‪ ،‬فکر می کنم یک ایین نامه اس��ت‬ ‫که بیشتر برای اس��تفاده شرکت های دانش بنیان‬ ‫تدوین شده تا از یک س��ری معافیت های مالی و‬ ‫حقوقی اس��تفاده کنند‪ .‬تاکنون با این موضوع به‬ ‫صورت اجرایی دست و پنجه نرم نکرده ایم‪.‬‬ ‫احم��د مراد علی��زاده افزود‪ :‬به ط��ور عادی یک‬ ‫واحد «ا ر اند دی» یا پژوهش و توس��عه در محل‬ ‫اس��تخراج مس سرچش��مه داریم که حدود ‪300‬‬ ‫پروژه با دانشگاه های مختلف از دانشگاه های اصلی‬ ‫مهندس��ی کش��ور گرفته تا دانشگاه های بومی در‬ ‫دس��تور کار دارند؛ از جمله دانشگاه سهند و تبریز‪.‬‬ ‫به ط��ور عم��ده موض��وع پژوهش ه��ا اصالحات و‬ ‫نوسازی کاربردی است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که با دانش اموخته های‬ ‫معدن دانشگاه ها به چه صورت همکاری می کنید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ه��م به صورت انفرادی و هم به عنوان‬ ‫یک ش��رکت حقوق��ی ب��ا دانش��گاه ها همکاری‬ ‫می کنی��م اما ترجی��ح می دهیم ش��رکت مس و‬ ‫دانشگاه به صورت دو شخصیت حقوقی با هم کار‬ ‫کنند تا با دانش��جویان به صورت انفرادی‪ ،‬تا افراد‬ ‫در قبال مسئولیتی که می پذیرند‪ ،‬پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫زیرا یکس��ری بدقولی ها یا رها کردن کار در حین‬ ‫پژوه��ش اتفاق افتاده که به ما ض��رر و زیان وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که در بخش های مختلف‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬یک��ی از دالی��ل اس��تفاده نک��ردن از‬ ‫پژوهش ها پاسخگو نبودن پژوهشگران و نداشتن‬ ‫تمایل واحدهای پژوهشی برای همکاری مشترک‬ ‫با واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط ضعیف بین معدن و دانشگاه‬ ‫مدیرعامل شرکت «زرسا سنگ زاگرس» و فعال‬ ‫در ح��وزه معدن درباره ارتباط بین دانش��گاه ها و‬ ‫واحده��ای معدنی در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر ارتباط بین دانش��گاه و معدن‬ ‫بس��یار ضعیف بوده و به صفر نزدیک اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که نیاز مبرم دانش اموختگان به‬ ‫حض��ور در محیط های عمل��ی و معدنکاری کامال‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ف��رزاد طاه��ری‪ ،‬دانش��جویان و‬ ‫فارغ التحصی�لان رش��ته های مرتبط ب��ا معدن به‬ ‫طور عم��وم با خال تجربه عملی مواجه هس��تند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به طور قط��ع‪ ،‬کاراموزی مس��تقیم در‬ ‫مع��ادن از نیاز های ضروری بخش اموزش اس��ت‪.‬‬ ‫در این می��ان واحدهای معدنی نی��ز می توانند با‬ ‫همکاری مش��ترک با واحدهای اموزشی عالوه بر‬ ‫پیشرفت در حوزه کاری خود‪ ،‬از تخفیفاتی که در‬ ‫قانون معادن برای معدنکاران در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬معادن کوچک مقیاس بیش��تر‪،‬‬ ‫به وس��یله اش��خاصی که تخصص کاف��ی به علم‬ ‫روز مع��دن ندارن��د‪ ،‬مدیریت می ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫دانش اموختگان و کسانی که عطش فناوری های‬ ‫نوی��ن و دانش روز در خ��ارج از مرزهای ایران را‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند با یادگیری علوم در دانشگاه های‬ ‫مطرح دنیا‪ ،‬به کش��ور بازگشته و با شروع فعالیت‬ ‫در محیط س��نتی معادن ایران‪ ،‬معدن��کاران را با‬ ‫روش های بهینه اشنا کنند‪.‬‬ ‫طاهری اف��زود‪ :‬در مع��ادن ب��زرگ نیز حضور‬ ‫کارام��وزان باع��ث امادگ��ی ذهنی دانش��جو در‬ ‫کالس های درس برای فراگی��ری مطالب مرتبط‬ ‫ب��ا فعالیت های خاص می ش��ود و انه��ا در نهایت‬ ‫می توانن��د در معادن مش��غول به کار ش��وند‪ .‬در‬ ‫هرحال با حضور مستمر دانشجو در محیط معدن‬ ‫کمی ها و کاستی ها ش��ناخته می شود‪ .‬در محیط‬ ‫دانشگاه بیشتر به دنبال راه حل ها می روند و برای‬ ‫هر دو طرف مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح خوبی است‬ ‫یک کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی نیز‬ ‫درباره ارتباط بین دانش��گاه ها و واحدهای معدنی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫بیشتر حوزه های اجرایی‪ ،‬همکاری بین دانشگاه ها‪،‬‬ ‫مراکز عالی و مجموعه های معدنی درگیر‪ ،‬بس��یار‬ ‫کم اس��ت و بخ��ش معدن نیز از ای��ن بی توجهی‬ ‫بی نصیب نیست‪.‬‬ ‫کامران کاوه فیروز در ادامه گفت‪ :‬طرح تخفیف‬ ‫در حق��وق دولت��ی مع��ادن به ش��رط همکاری‬ ‫مش��ترک بین ش��رکت های معدنی با دانشگاه ها و‬ ‫مراکز عالی‪ ،‬طرحی قابل تحسین بوده و برای هر‬ ‫دو حوزه یعنی ش��رکت های معدنی و دانش��گاه ها‬ ‫مناس��ب است و منجر به پیش��رفت هر دو بخش‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بررسی ها و مشاهده های‬ ‫مرتبط ب��ا این بخش حاکی از ان اس��ت که این‬ ‫ط��رح در اجرا موفق نبوده و تنها مورد اس��تقبال‬ ‫تعداد انگشت شماری از دانشگاه ها و شرکت های‬ ‫معدنی قرار گرفته اس��ت‪ .‬از دالیل توجه نداشتن‬ ‫به این موضوع و موفق نشدن طرح می توان موارد‬ ‫متعددی را برش��مرد‪ .‬نبود اطالع رس��انی مناسب‬ ‫درباره جزئیات این طرح برای هر ‪۲‬حوزه دانشگاه‬ ‫و ش��رکت های معدنی و همچنین بی اطالع بودن‬ ‫از این طرح‪ ،‬ازجمله دالیل اس��تفاده نشدن از این‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫او ب��ر این باور اس��ت ک��ه همکاری مش��ترک‬ ‫بی��ن این دو حوزه‪ ،‬نیازمن��د ارتباط نزدیک میان‬ ‫انهاس��ت‪ .‬ش��رکت های معدنی از سیستم مراکز‬ ‫عال��ی دور هس��تند و الزم اس��ت ب��ا دانش بنیان‬ ‫شدن این شرکت ها ارتباط نزدیکتری بین این دو‬ ‫حوزه به وجود اید‪ .‬شرکت های معدنی با توجه به‬ ‫درگیر بودن در کارهای اجرایی زمان زیادی برای‬ ‫ارتباط با دانش��گاه ندارند و ش��اید این طرز تفکر‬ ‫که اطالعات اکادمی��ک در اجرا انچنان کاربردی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬باعث ش��ده تا توجه کمتری به دانشگاه‪،‬‬ ‫مراکز عالی و دانشجویان داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته کاوه فیروز در محیط های دانش��گاهی‬ ‫و مراک��ز عال��ی نی��ز تمای��ل کم��ی در ارتباط با‬ ‫ش��رکت های معدنی و بخش ه��ای اجرایی دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��اید یکی از دالیل ان مسئولیت باال‬ ‫برای پروژه هاس��ت که بر عهده استادان دانشگاهی‬ ‫اس��ت و بروکراسی اداری در مراکز عالی نیز یکی‬ ‫دیگر از عواملی اس��ت که موجب شده تمایل انها‬ ‫برای این کار کم شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد زمین شناس��ی اقتصادی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مراکز عالی و دانش��گاه ها به وس��یله‬ ‫دانش��جویان و ب��ا هم��کاری اس��تادان می توانند‬ ‫طرح ه��ای معدنی و اجرای��ی خالقانه و بروز خود‬ ‫را به اطالع ش��رکت های معدنی برس��انند و بستر‬ ‫همکاری های الزم را فراهم اورند که متاسفانه این‬ ‫مورد در دانشگاه ها به ندرت دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری مشترک در معدنکاری‬ ‫کاوه فی��روز معتق��د اس��ت زمین��ه هم��کاری‬ ‫بی��ن ش��رکت های معدنی و دانش��گاه ها می تواند‬ ‫در تم��ام بخش ه��ا از اکتش��اف تا ف��راوری مواد‬ ‫معدنی فراهم باش��د‪ .‬به ط��ور مثال در بخش های‬ ‫اکتشاف شناس��ایی کانس��ارها نیازمند مطالعات‬ ‫و پژوهش ه��ای دانش��گاهی از قبی��ل مکانی��ک‬ ‫س��یاالت و‪ ...‬اس��ت‪ .‬یا روش های نوین اکتشافی‬ ‫مانند ژئوش��یمی «ام ام ای» که در جهان در حال‬ ‫اجراست‪ ،‬می تواند از طریق دانشگاه ها به سیستم‬ ‫ش��رکت های معدنی معرفی‪ ،‬ارائه و اجرا ش��ود‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬همکاری در بخش اس��تخراج با معرفی‬ ‫روش های نوین اس��تخراجی ک��ه در نهایت باعث‬ ‫کاهش هزینه تولید می ش��ود در قالب طرح های‬ ‫ش و مطالعاتی می تواند قابل ارائه باش��د‪ .‬در‬ ‫پژوه ‬ ‫نهایت در بخش فراوری و کانه ارایی فناوری های‬ ‫بس��یار نوینی در دنیا ارائه ش��ده که شرکت های‬ ‫معدن��ی ما از ان محروم هس��تند‪ .‬ح��ال می توان‬ ‫م��وارد یادش��ده را در ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫به ص��ورت ازمایش��گاهی بررس��ی و در مقی��اس‬ ‫صنعتی مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫کاوه فی��روز ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت در مجموع‬ ‫زمینه ه��ای هم��کاری بین ش��رکت های معدنی‬ ‫و دانش��گاه ها و مراک��ز عال��ی‪ ،‬ب��ه وی��ژه بخش‬ ‫معدنی بس��یار زیاد اس��ت‪ ،‬حتی می توان نتیجه‬ ‫این همکاری ه��ا را با ارائه مقاله های مش��ترک و‬ ‫نمایش��گاه هایی از دستاورد های همکاری بین این‬ ‫دو بخش نشان داد‪.‬‬ ‫روزهای خوش سنگ اهن برگشت‬ ‫در حالی که پیش بینی می ش��د وضعیت سنگ اهن تا دو سال اینده چندان‬ ‫روش��ن نباش��د‪ ،‬هفته ه��ای ابتدایی س��ال ‪۲۰۱۶‬م برای ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫سنگ اهن امیدوار کننده بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بازار س��نگ اهن در س��ال ‪۲۰۱۵‬م درگیر رکود شدیدی‬ ‫ش��د و همین امر قیمت این ماده معدنی را تا حد زیادی کاهش داد و قیمت‬ ‫س��نگ اهن ایران که یکی از تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان این محصول در‬ ‫دنیا به شمار می رود‪ ،‬رو به کاهش رفت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان دلیل اصلی کاهش قیمت سنگ اهن در سال گذشته میالدی‬ ‫را کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده سنگ اهن در‬ ‫دنیا و به تبع ان کاهش میزان تقاضا در بازار می دانستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر س��نگ اهن اصلی ترین ماده اولیه تولید فوالد است و کاهش‬ ‫قیم��ت این ماده در حالی اتفاق افتاد که بازار فوالد نیز درگیر رکود ش��د و به‬ ‫همین دلیل تقاضای چین برای س��نگ اهن کاهش پیدا کرده بود تا جایی که‬ ‫چین تصمیم گرفت تا حدودی طرفیت تولید فوالد خود را کاهش دهد‪.‬‬ ‫اما قیمت س��نگ اهن از هفته ه��ای انتهایی ‪۲۰۱۵‬م رو ب��ه افزایش رفت و‬ ‫تاکنون روند خوبی را طی کرده‪ ،‬به طوری که قیمت سنگ اهن در هفته گذشته‬ ‫به باالی ‪ ۵۰‬دالر به ازای هر تن رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬طبق امار استیل ایندکس‪ ،‬قیمت معامالت استرالیایی‬ ‫س��نگ اهن برای تحویل فوری به چین روز دوشنبه هفته گذشته‪ 3/30 ،‬دالر‬ ‫افزایش یافت و به ‪ 50/30‬دالر در هر تن رسید‪.‬‬ ‫قیمت س��نگ اهن از ابتدای س��ال جاری تاکنون که فوالدس��ازان چینی به‬ ‫ذخیره س��ازی دوباره مب��ادرت کرده اند‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷‬درص��د و از رکورد پایین‬ ‫دس��امبر ‪ ۳۵‬درص��د بهبود یافته اس��ت‪ .‬بهب��ود قیمت س��نگ اهن برخالف‬ ‫پیش بینی بس��یاری از تحلیلگران و معامله گران اس��ت که انتظار داشتند این‬ ‫کاال در کوت��اه مدت به دلی��ل عرضه فراوان و کمتر ش��دن تقاضای چین که‬ ‫بزرگترین فوالدس��از و مصرف کننده سنگ اهن در جهان است‪ ،‬کمتر ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫در هر تن باقی بماند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که این افزایش قیمت در راس��تای افزایش قیمت و تقاضای‬ ‫فوالد چین در هفته های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬شاخص قیمت س��نگ اهن ایران که در هفته های انتهایی‬ ‫سال گذشته میالدی به حدود ‪ ۳۵‬دالر هم رسیده بود و کارشناسان ایرانی هم‬ ‫پیش بینی می کردند که در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬م این شاخص از ‪ ۴۰‬دالر باالتر نرود‪،‬‬ ‫در هفته گذشته به بیش از ‪ ۴۷‬دالر رسید‪.‬‬ ‫بر پایه امار اعالم ش��ده از س��وی موسس��ه بین المللی متال بولتن‪ ،‬شاخص‬ ‫قیمت س��نگ اهن ایران در ‪ ۲۴‬فوریه ‪ ۲۰۱۶‬به ‪ ۴۷‬دالر و ‪ ۱۷‬س��نت به ازای‬ ‫هر دالر رسید‪.‬‬ ‫این در حالی است که متال بولتن این شاخص را در هفته پیش از ان یعنی‬ ‫‪ ۱۷‬فوریه برابر ‪ ۴۲‬دالر و ‪ ۸۴‬سنت اعالم کرده بود و به این ترتیب در راستای‬ ‫افزایش قیمت جهانی سنگ اهن‪ ،‬سنگ اهن ایران نیز افزایش قیمت ‪ ۴‬دالر و‬ ‫‪ ۳۳‬سنتی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫در عین حال گفته می ش��ود که طی س��ال های اینده‪ ،‬کشور هند به عنوان‬ ‫یکی از بزرگترین مصرف کنندگان س��نگ اهن ش��ناخته شده و جای چین را‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب باید دید که افزایش قیمت سنگ اهن در بازار جهانی مقطعی‬ ‫بوده و در ماه های اینده با کاهش همراه می شود یا اینکه با همین روند مثبت‬ ‫به مسیر خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫البته گفته می ش��ود که تا ‪ ۱۰‬سال اینده با توجه به برنامه ایران برای تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد‪ ،‬ایران به س��نگ اهن زیادی نیاز خواهد داش��ت و تمام‬ ‫سنگ اهن استخراج شده در کشور مصرف می شود‪.‬‬ ‫هشدار قاضی فدرال امریکا به فولکس واگن‬ ‫یک قاضی فدرال امریکا با لحنی تند خطاب به مدیران شرکت فولکس واگن هشدار‬ ‫داد که مهلت نهایی این خودروس��از المانی برای پیدا کردن و ارائه راه حل مش��کل‬ ‫االینده زایی ‪ 600‬هزار خودروی دیزل رو به پایان است‪ .‬چارلز بره یر‪ ،‬تاکید کرده است‪:‬‬ ‫به دنبال یک پاسخ قطعی و روشن هستیم و ‪ 6‬ماه فرصت برای اینکه مشخص شود‬ ‫مشکل این خودروساز قابل حل شدن است یا نه‪ ،‬به اندازه کافی طوالنی بوده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫مشارکت «ویزا»‪« ،‬هوندا» و «پارک ویز» به درون خودرو ها می اید‬ ‫گروه خودرو‬ ‫در نخستین روز از هفته کاری جاری و همزمان‬ ‫با برگزاری کنفرانس جهانی موبایل (دوش��نبه ‪22‬‬ ‫تا ‪25‬فوریه) در بارس��لونای اسپانیا خبری منتشر‬ ‫شد مبنی بر اینکه شرکت خدمات مالی بین المللی‬ ‫«وی��زا» (صادرکنن��ده ویزا کارت ه��ای اعتباری)‬ ‫نوع��ی جدید از خدمات مالی ویزا را طراحی کرده‬ ‫اس��ت که با عنوان «‪»Visa Token Service‬‬ ‫یا خدمات (ش��ماره) رمزی ویزا نامگذاری ش��ده و‬ ‫کاربرد ان به ص��ورت اختصاصی در اتومبیل های‬ ‫جدی��د و پیش��رفته امروزی اس��ت که ب��ا عنوان‬ ‫«‪ »Connected Cars‬اتومبیل ه��ای انالین یا‬ ‫متصل شده (به اینترنت) شناخته می شوند‪.‬‬ ‫س مالی‬ ‫انگونه که در اخبار مربوط به این سروی ‬ ‫جدید توضیح داده ش��ده‪« ،‬س��رویس شماره رمز‬ ‫ویزا» که به مرحله تولید تجاری رس��یده و اماده‬ ‫عرضه به تولیدکنندگان خودرو در سراس��ر جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور س��اده خدمتی مالی و البته مجازی‬ ‫است که مس��یر انجام داد و ستد و تجارت با دنیا‬ ‫را از درون ه��ر نوع وس��یله نقلیه ـ که البته دارای‬ ‫تجهیزات اتصال به دنیای مجازی اینترنت باش��ند‬ ‫ـ فراه��م و هم��وار می کند‪ ،‬به گون��ه ای که بتوان‬ ‫از درون اتومبی��ل ـ مانن��د دفت��ر کاری و اداری ـ‬ ‫فعالیت های اقتصادی و کس��ب وکار را به اسانی و‬ ‫با امنیت کامل سروس��امان داده و مدیریت کرده‪،‬‬ ‫برای پیش��برد هرچ��ه بهتر فعالیت ه��ای تجاری‬ ‫«خودرو ـ محور»‪ ،‬ش��رکت وی��زا همچنین اقدام‬ ‫ب��ه عرضه طیف وس��یعی از امکانات و راه حل های‬ ‫پرداخت دیجیتال کرده اس��ت که شامل خدماتی‬ ‫همچ��ون خدمات ب��ا اس��تاندارد های جدید برای‬ ‫س��رویس های بلوت��وث (‪ )BLE‬و کد ه��ای ‪QR‬‬ ‫می شوند‪ .‬این س��رویس های جدید کمک می کند‬ ‫توانایی ها و انواع قابلیت های پرداخت الکترونیکی‬ ‫از طری��ق تلفن ه��ای هم��راه تا ح��د قابل توجهی‬ ‫گس��ترش پیدا کرده و امکان هر ن��وع پرداخت و‬ ‫تبادل پ��ول و اعتبار برای هر دو س��وی معامالت‬ ‫تج��اری یعنی فروش��ندگان و تاجران و همچنین‬ ‫مصرف کنندگان و مش��تری های ریز و درشت‪ ،‬به‬ ‫اسانی فراهم می شود‪ ،‬انهم در هر محیط و مکانی‬ ‫که حضور داشته باشید‪.‬‬ ‫به عنوان نشانه ای برای تغییر ماهیت پرداخت ها‬ ‫از کارت های پالستیکی به پرداخت های دیجیتال‬ ‫در دنی��ای مج��ازی‪ ،‬فناوری های��ی که به وس��یله‬ ‫«سرویس ش��ماره رمز ویزا» به وجود امده‪ ،‬نوعی‬ ‫اکوسیستم متشکل از طرف های تجاری و شرکای‬ ‫کسب وکار که بین انها انواع نقل وانتقال نقدینگی‬ ‫به صورت پرداخت های الکترونیکی انجام می شود‪،‬‬ ‫تشکیل خواهد شد‪ .‬این سیستم از تولیدکنندگان‬ ‫خودرو اغاز ش��ده و تا نقاط فروش (‪ )POS‬ادامه‬ ‫پیدا می کن��د‪ ،‬حتی فراتر از ان‪ ،‬یک مس��یر ازاد‬ ‫رفت وام��دی را ب��رای عرضه و ارائ��ه فعالیت های‬ ‫تجاری و تسویه حس��اب ها و پرداخت های مجازی‬ ‫در ه��ر گوش��ه ای از جه��ان که نقط��ه اتصال به‬ ‫اینترنت داشته باشد فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت خودرومحور‬ ‫در قال��ب انجام یک پروژه همکاری مش��ترک با‬ ‫ش��رکت خودروسازی هوندا و ش��رکت پارک ویز‬ ‫‪ -Parkwhiz‬شرکت شناخته شده و ارائه دهنده‬ ‫خدمات پارکینگ الکترونیکی است ـ شرکت ویزا‬ ‫برنام��ه نرم افزاری (اپلیکیش��ن) «وی��ژه مدیریت‬ ‫مصرف سوخت و پارکینگ خودرو» با ویژگی هایی‬ ‫جدی��د را که محص��ول همکاری مش��ترک هر ‪3‬‬ ‫شرکت بوده اس��ت‪ ،‬در جریان برگزاری نمایشگاه‬ ‫و کنگ��ره جهانی موبایل که در روز های ‪ 22‬تا ‪25‬‬ ‫فوریه در ش��هر بارسلونای اس��پانیا برپا شده بود‪،‬‬ ‫به طور رسمی معرفی کرد‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تفاده از اس��تودیوی توس��عه دهنده‬ ‫هون��دا و در هماهنگ��ی و همخوان��ی کام��ل ب��ا‬ ‫هدیونی��ت ش��رکت هون��دا‪ ،‬سیس��تم نرم افزاری‬ ‫«‪ of-conceps‬ـ‪»Fuel and parking proof‬‬ ‫(که به تعبیری می توان ان را سیستم اثبات مفهوم‬ ‫پر داخ��ت هزینه ها س��وخت مصرف��ی و پارکینگ‬ ‫خودرو معرفی کرد) به عنوان بخش��ی از تجهیزات‬ ‫و خدمات قابل اس��تفاده در «سرویس شماره رمز‬ ‫ویزا» معرفی شده است‪ ،‬به گفته سازندگان ان‪ ،‬با‬ ‫این هدف طراحی و س��اخته شده که بتواند تا حد‬ ‫چشمگیری بر میزان س��ادگی و سهولت خدمات‬ ‫مورداستفاده روزانه مردم و مشتریان (ویزا کارت)‬ ‫اضافه کرده و از ات�لاف وقت که هر روز گریبانگر‬ ‫مردم می شود‪ ،‬به مقدار زیادی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی ه�ا و کاربرد ه�ای سیس�تم‬ ‫پرداخت ویزا‬ ‫مجموع��ه کامل خدمات و امکانات عرضه ش��ده‬ ‫توسط ویزا با عنوان «خدمات پرداخت انالین ویزا»‬ ‫در حقیقت بسته ای متشکل از سیست م اطالع رسانی‬ ‫وضعیت خودرو و خدمات موردنیاز خودرو و راننده‬ ‫ب��ه عالوه امکانات جدیدی برای دسترس��ی هرچه‬ ‫اسان تر به خدمات روزانه مورد استفاده عموم مردم‬ ‫است که در قالب یک دستگاه کوچک و جمع وجور‬ ‫روی داشبورد مقابل راننده نصب می شود‪ .‬در رابطه‬ ‫با سوخت مصرفی خودرو‪ ،‬این دستگاه ابتدا راننده‬ ‫را از وضعیت س��وخت مصرفی وسیله نقلیه مطلع‬ ‫ک��رده و در صورت نیاز خودرو به س��وخت‪ ،‬ادرس‬ ‫و موقعیت نزدیک ترین جایگاه س��وخت گیری را به‬ ‫اطالع راننده رسانده و با نمایش نزدیک ترین مسیر‪،‬‬ ‫وی را به س��مت پمپ بنزی��ن موردنظر راهنمایی‬ ‫می کن��د‪ .‬در بخ��ش مفهومی مربوط به س��وخت‬ ‫خودرو که در سیس��تم ارائه ش��ده ویزا تعبیه شده‬ ‫همچنین این قابلیت نیز فراهم شده است که پس‬ ‫از رس��یدن به پمپ بنزین و پرکردن باک خودرو‪،‬‬ ‫هزینه قابل پرداخت را به صورت دقیق و بدون نیاز‬ ‫به خروج از خودرو به وس��یله این دستگاه و تنها با‬ ‫یک کلیک پرداخت کرد‪ .‬عالوه بر این می توان اقالم‬ ‫مصرف��ی موردنیاز را هم از فروش��گاه های واقع در‬ ‫پمپ بنزین ها خریداری کرده و از مجموعه ترکیبی‬ ‫تخفیف ها و پاداش های وی��ژه اینگونه خرید ها نیز‬ ‫توقف امکانات هوشمند نیسان برای جلوگیری از نفوذ هکرها‬ ‫با شناس��ایی ی��ک نقطه ضع��ف جدی��د در برنامه‬ ‫‪ NissanConnect‬ش��رکت نیسان تصمیم گرفت‬ ‫دسترس��ی ب��ه برخ��ی امکان��ات جدی��د فناورانه در‬ ‫خودروی لیف خود را متوقف کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬این نخس��تین بار نیس��ت که‬ ‫در برنامه ه��ای رایان��ه ای تولیدات نیس��ان حفره ها و‬ ‫اسیب پذیری های امنیتی شناسایی می شود‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن در تابس��تان گذش��ته در سیس��تم‬ ‫یوکانکت کرایسلر نیز برخی مشکالت امنیتی گزارش‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫نخس��تین بار تروی هانت‪ ،‬موفق به شناسایی حفره‬ ‫امنیتی جدید در خودروی نیس��ان لیف شد که به هر‬ ‫ک��س امکان می دهد پیش��ینه س��فرهای رانندگان را‬ ‫به دس��ت اورد و همین طور سیستم گرمایش و تهویه‬ ‫مطبوع خودرو را دستکاری کند‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که برای هک کردن خودروهای‬ ‫نیس��ان هکر نباید در نزدیک انها حضور داشته باشد‪،‬‬ ‫البته برای موفق بودن عملیات هکری دانستن شماره‬ ‫شناسایی خودرو ضروری است‪.‬‬ ‫این برنام��ه نرم افزاری به رانن��دگان امکان می دهد‬ ‫ت��ا از راه دور برخ��ی قابلیت ه��ای خودروهای خود را‬ ‫فع��ال کنند ک��ه از جمله انها می ت��وان به خاموش و‬ ‫روش��ن کردن سیستم گرمایش و تهویه مطبوع اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هک ش��دن سیس��تم های خودروی نیس��ان منجر‬ ‫ب��ه افش��ای اطالعات هویت��ی یا خالی ک��ردن باتری‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬اما نیس��ان ب��رای جلوگی��ری از هرگونه‬ ‫سوءاس��تفاده احتمالی این سیس��تم را غیرفعال کرده‬ ‫تا به مش��کالت ان رس��یدگی کند‪ .‬بررس��ی ها برای‬ ‫رف��ع هم��ه مش��کالت موج��ود در این زمین��ه ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به طور کامل استفاده کرد‪ .‬برای استفاده از سیستم‬ ‫مفهومی ویژه پارکینگ خودرو هم تنها کافی است‬ ‫محل پارک خودرو را با اس��تفاده از راهنمایی های‬ ‫سیس��تم ویزا پیدا کرده‪ ،‬خ��ودرو را پارک کنید و‬ ‫دکمه «پارک» را در اپلیکیشن موجود در سیستم‬ ‫ویزا فش��ار دهید‪ .‬از انجا که بخش های نرم افزاری‬ ‫این قس��مت با همکاری شرکت خدمات پارکینگ‬ ‫الکترونیکی ‪ park whiz‬طراحی و س��اخته شده‪،‬‬ ‫هماهنگی کامل با ش��بکه گس��ترده ان در سراسر‬ ‫امری��کا دارد‪ .‬هنگام خارج ش��دن از محل پارک و‬ ‫ترک انجا هم فقط با یک اشاره انگشت‪ ،‬مبلغ دقیق‬ ‫هزینه پارک خودرو با توجه به شرایط مختلفی که‬ ‫در تعیین این مبلغ موثر است‪ ،‬محاسبه و پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معرف��ی این سیس��تم جدید در کنگ��ره جهانی‬ ‫موبایل در باسلونای اسپانیا توجه همگان را به خود‬ ‫جل��ب کرده و جیم مک کارت��ی‪ ،‬معاونت نواوری و‬ ‫اس��تراتژی های مش��ارکت در ش��رکت ویزا نیز با‬ ‫گفته های خود س��عی در هر چه بیشتر کردن این‬ ‫توجه عموم به سیستم ابداعی شرکتش دارد‪« :‬ایده‬ ‫متحول ش��دن اتومبیل ها به گونه ای که تبدیل به‬ ‫یک پایانه خری��د و فروش با قابلیت پرداخت انواع‬ ‫هزینه های روزان��ه‪ ،‬برخالف تصور برخی افراد یک‬ ‫ایده بلندپروازانه و رویایی محس��وب نمی ش��ود و‬ ‫ما اکنون نمونه کاربردی دس��تگاهی را که س��ال‬ ‫گذش��ته وعده عملی شدن طرح و ایده ان را داده‬ ‫بودیم‪ ،‬به عنوان یک مدرک مس��تدل در نمایشگاه‬ ‫بارس��لونا ‪ 2016‬به همگان معرفی کرده ایم و البته‬ ‫در مس��یر عملی ش��دن این طرح‪ ،‬ش��رکت هوندا‬ ‫کمک بس��یاری به ما کرد تا بتوانیم تولید ان را به‬ ‫صورت تجاری س��ازی و پروژه ای با صرفه اقتصادی‬ ‫تحقق بخشیم‪».‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪cnbc.com‬‬ ‫‪businesswire.com‬‬ ‫«سرویس‬ ‫شماره رمز ویزا»‬ ‫خدمتی مالی‬ ‫و البته مجازی‬ ‫است که مسیر‬ ‫انجام داد و‬ ‫ستد و تجارت با‬ ‫دنیا را از درون‬ ‫هر نوع وسیله‬ ‫نقلیه ـ که البته‬ ‫دارای تجهیزات‬ ‫اتصال به دنیای‬ ‫مجازی اینترنت‬ ‫باشند ـ فراهم‬ ‫و هموار می کند‬ ‫تجهیز خودرو ها به سوئیچ های جدید‬ ‫برقراری ارتباط میان خودروها و صاحبان انها از طریق‬ ‫برنامه ه��ای کاربردی تلفن ه��ای همراه هوش��مند موج‬ ‫جدیدی در اینده صنعت خودرو خواهد بود و «س��ئات»‬ ‫نیز در این ش��رایط به فکر ن��واوری در این زمینه افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬پس از انکه ولوو از تمایل خود‬ ‫برای عرضه س��وئیچ دیجیتال با قابلیت اش��تراک گذاری‬ ‫میان رانندگان خبر داد‪ ،‬س��ئات نیز برنامه مشابه معرفی‬ ‫اپلیکیشن تلفن های هوشمند خود را معرفی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فن��اوری در کنگره بین الملل��ی موبایل ‪ ۲۰۱۶‬در‬ ‫ش��هر بارس��لون معرفی ش��د‪ .‬سال گذش��ته نیز شرکت‬ ‫سامس��ونگ با امضای ی��ک قرارداد مش��ترک همکاری‪،‬‬ ‫توس��عه فناوری های موجود روی خودروهای سئات را در‬ ‫دستور کار خود قرار دادند‪.‬‬ ‫ه��دف از ای��ن همکاری ایج��اد ارتباط می��ان کاربران‬ ‫جاده ای اس��ت که برای این منظور نواوری های بسیاری‬ ‫توسط سئات‪ ،‬سامسونگ و یک شرکت دیگر مثل ‪SAP‬‬ ‫پدید امده است‪.‬‬ ‫در اپلیکیشن طراحی شده توسط این ‪ 3‬شرکت امکان‬ ‫رزرو ج��ای پارک و پرداخت انالین به یک بس��تر جدید‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ بروزرسانی اونتادور‬ ‫توسط منصوری‬ ‫کارشناس��ان ش��رکت مش��هور منص��وری از اخرین‬ ‫دس��تاورد خود یعنی نسخه‪ .J.S ۱‬از اونتادور ‪۴ – ۷۵۰‬‬ ‫‪ Super Veloce‬رونمایی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبارخودرو‪ ،‬این نس��خه که‪ .J.S ۱‬نامیده‬ ‫می ش��ود به سفارش جیمز استانت میلیاردر مشهور و با‬ ‫الهام از نسخه ویژه المبورگنی ‪ Veneno‬ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بروزرسانی های انجام ش��ده روی این ابر خودرو‪،‬‬ ‫ظاه��ر جلویی و عقب��ی ان را متمایز کرده به طوری که‬ ‫یک کاپوت جدید با ورودی هوا‪ ،‬گلگیرهای فیبر کربنی‪،‬‬ ‫دیفیوزر عقب و ورودی هوای سقف روی ان نصب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تفاده از قطعات فیبر کربنی باعث شده وزن‬ ‫این ‪ Super Veloce‬در مجموع ‪ ۱۱۰‬پوند در مقایسه‬ ‫با نمونه استاندارد خود کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن منصوری ب��ا بهینه س��ازی ‪ ECU‬خودرو‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فیلترهای هوای بهتر و سامانه اگزوز اسپرت‬ ‫جدی��د توان موتور ‪ ۶/۵‬لیت��ری‪ V ۱۲‬این محصول را با‬ ‫‪ ۷۸‬اس��ب بخار به ‪ ۸۱۸‬اس��ب بخار رس��انده است‪ .‬این‬ ‫خودرو قادر اس��ت ضمن دستیابی به س��رعت بیشینه‬ ‫‪ ۲۲۰‬مایل بر ساعت در مدت تنها ‪ ۲/۷‬ثانیه سرعتش را‬ ‫از صفر به ‪ ۶۰‬مایل بر ساعت برساند‪.‬‬ ‫«جی ام» در برزیل‬ ‫سرمایه گذاری نمی کند‬ ‫ش��رایط فعلی بازار برزیل شرکت جنرال موتورز را به‬ ‫فکر بازنگری در س��رمایه گذاری در این کش��ور انداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬درحال حاض��ر برزیل در یک‬ ‫بحران اقتصادی شدید قرار دارد که کشور را وارد رکود ‬ ‫شدید و شرایط تجارتی نامناسبی کرده است‪.‬‬ ‫البته به تازگی بازارهای خودروی ان توانسته به یکی‬ ‫از ‪ ۵‬ب��ازار بزرگ جهانی تبدیل ش��ود‪ .‬با این وجود این‬ ‫بازار نی��ز با افت قابل توجهی روب��ه رو و باعث ضرردهی‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان ش��ده اس��ت‪ .‬به طوری که‬ ‫بسیاری از شرکت ها ترجیح داده اند برزیل را ترک یا در‬ ‫برنامه های خود بازنگری کنند‪.‬‬ ‫این ش��رکت اعالم کرده که در صورت ادامه ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصادی و سیاس��ی برنامه هایش را موردبازنگری‬ ‫ق��رار خواهد داد‪ .‬ون امان‪ ،‬مدیر جی ام گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در مدت ‪ ۱۲‬ماه پیش رو شاهد پیشرفت های اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی که بتواند به برنامه س��رمایه گذاری ما کمک‬ ‫کند‪ ،‬باش��یم‪ .‬اگر روزهای خوب ش��روع نش��وند‪ ،‬جی ام‬ ‫مجب��ور به ارزیابی دوباره حض��ور خود در برزیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت س��ال گذش��ته از برنامه ‪ 1/62‬میلیارد‬ ‫دالری س��رمایه گذاری خود تا س��ال ‪۲۰۱۹‬م و توسعه‬ ‫محصوالت جدید در کنار اس��تفاده از قطعات س��اخت‬ ‫برزیل خب��ر داده بود‪.‬این خودرو س��از دیترویتی دارای‬ ‫‪ 5‬تاسیس��ات در برزیل اس��ت ‪ 2‬می گشاید واحد از انها‬ ‫قطعات مورد نیازش را تولید می کند‪.‬‬ ‫ازمایش «کیا کارنیوال» جدید‬ ‫«کی��ا کارنی��وال» جدید در حال ازمای��ش در مالزی‬ ‫دیده ش��ده و این امر تایید می کند که کیا تصمیم دارد‬ ‫این چندمنظوره را دوباره در بازار این کشور عرضه کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬ابعاد بدن��ه جدیدترین مدل‬ ‫کارنیوال حدود ‪ 40‬میلیمتر طول بیشتری را در مقایسه‬ ‫ب��ا مدل قبلی این خودرو نش��ان می دهد‪ .‬به لطف ابعاد‬ ‫بزرگتر این خودرو‪ ،‬کارنیوال دارای فضای داخلی بیشتر‬ ‫برای جای پا در تمام ردیف ها و خط ش��انه در قس��مت‬ ‫جلو است‪.‬‬ ‫این خودروی ان��دازه بزرگتر دارای رینگ های الیاژی‬ ‫‪ 19‬اینچ��ی اس��ت‪ .‬ای��ن خ��ودروی فاش ش��ده که در‬ ‫بازارهای دیگر با نام «س��دونا» شناخته می شود‪ ،‬دارای‬ ‫ساختار فرمان سمت چپ است‪ .‬این چندمنظوره بزرگ‬ ‫در س��اختارهای ‪ 8 ،7‬و ‪ 11‬سرنش��ین در بازار موجود‬ ‫است و با ‪ 2‬گزینه موتور نیز عرضه می شود‪.‬‬ ‫معرفی ب ام و و «قرمز پروتونی»‬ ‫‪ Samsung Pay‬ک��ه قاب��ل اس��تفاده در کره جنوبی و‬ ‫امریکاست‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه پس از شناس��ایی رانن��ده از طریق اثر‬ ‫انگشت جای پارک مش��خص شده رزرو و هزینه های ان‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬همچنین با قرارگیری خودرو در محل‬ ‫پارک در یا موانع برداش��ته ش��ده و خودرو در جای مقرر‬ ‫می ایستد‪.‬‬ ‫از این فناوری همچنین می توان برای کنترل از راه دور‬ ‫برخی امکاناتش نظیر باز کردن درها‪ ،‬روش��ن و خاموش‬ ‫کردن س��امانه تهویه و تغییر وضعیت شیش��ه ها استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب ام و س��ری محدودی از ‪ i 8‬با ن��ام قرمز پروتونی را‬ ‫در نمایش��گاه خودروی ژنو که ماه اینده درهای خود را‬ ‫می گشاید‪ ،‬معرفی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬همانطور که اس��م ان نش��ان‬ ‫می دهد قرمز پروتونی با س��ایه چش��م نوازی از قرمز که‬ ‫تنها برای این مدل سری محدود تولید شده رنگ امیزی‬ ‫ش��ده است لبه هایی از خاکستری تمایز خوبی را نمایش‬ ‫می دهند و این‪ i 8‬وی��ژه با چرخ های الیاژ ‪W-spoke‬‬ ‫ک��ه برای‪ i 8‬معمولی با هزینه اضافی نس��ب می ش��ود‪،‬‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬در داخل مس��افران دوخت قرمز متمایزی‬ ‫روی فرش های زیرپا و صندلی ها خواهند دید‪ ،‬همچنین‬ ‫در لبه ه ا س��رامیک مش��کی روی دنده و دسته ها وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫افزایش نرخ کرایه تاکسی‪ ،‬اتوبوس و مترو‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫با انتقاد از «بی انضباطی های شهری» و اشاره به فرایند ‪ 300‬روزه صدور پروانه ساختمان عنوان شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«تراکم فروشی» کاهش می یابد‬ ‫سهم موتورسیکلت‬ ‫در سوانح رانندگی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬با‬ ‫هماهنگی دبیرخانه کمیس��یون‬ ‫ایمنی راه ها‪ ،‬دستگاه های مسئول‬ ‫در ایمنی مانند سازمان راهداری‬ ‫و راهنمای��ی و رانندگ��ی بای��د‬ ‫نمایندگان خود را به اس��تان های‬ ‫مختل��ف اع��زام کنند ت��ا قبل از‬ ‫اغاز س��فرهای نوروزی‪ ،‬دالیل افزایش س��وانح رانندگی‬ ‫در محوره��ای پرترافی��ک اس��تان ها ارزیاب��ی و تحلیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬عباس‬ ‫اخوندی در ش��صت و نهمین جلس��ه کمیسیون ایمنی‬ ‫راه ها به تدوین ضوابطی برای موتورس��یکلت اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در کمیس��یون زیربنایی دولت تدوین ضوابطی‬ ‫ب��رای این وس��یله نقلیه در حال اقدام اس��ت؛ عالوه بر‬ ‫این می توانیم با بررس��ی های الزم در کمیسیون ایمنی‬ ‫راه ه��ای وزارت راه و شهرس��ازی ضوابط��ی برای موتور‬ ‫تهیه کنیم و س��ن فرس��ودگی موتور را از ‪ ۱۰‬سال به ‪۵‬‬ ‫ی راه ها گفت‪:‬‬ ‫سال کاهش دهیم‪ .‬رییس کمیسیون ایمن ‬ ‫پیشنهاد من این است که برای موتور ایین نامه ای خاص‬ ‫تهی��ه کنیم زی��را موتور حدود ‪ ۲۴‬درصد س��هم تلفات‬ ‫رانندگی در کل کشور را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ورود ‪ 57‬واگن جدید‬ ‫به ناوگان مترو‬ ‫معاون حم��ل و نقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری ته��ران از ورود ‪57‬‬ ‫دس��تگاه واگن جدید به خطوط‬ ‫مت��روی تهران خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ورود این تع��داد واگن جدید‪،‬‬ ‫ن��اوگان ریلی تهران در اس��تانه‬ ‫سال نو تا حدی نونوار خواهد شد‬ ‫و میزان جابه جایی روزانه مترو تهران‪ ،‬بیش از ‪ 200‬هزار‬ ‫نفر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدجعفر تش��کری هاشمی افزود‪:‬‬ ‫بخش��ی از واگن هایی که وارد ناوگان ریلی می شوند‪ ،‬در‬ ‫کارخانه واگن سازی متروی تهران تولید شده اند و بخش‬ ‫دیگری از ای��ن واگن ها نیز در ای��ن کارخانه به صورت‬ ‫کامل بازس��ازی و نوسازی شده اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫با اضافه شدن این ‪ 57‬واگن‪ ،‬سرفاصله حرکت قطارهای‬ ‫مترو کوتاه می ش��ود‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬س��اخت ایستگاه ها‬ ‫و خط��وط و تولید واگن های مت��رو در داخل‪ ،‬محصول‬ ‫تخصص مهندس��ان ایرانی و توان کارگران کش��ورمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش فوری‬ ‫زمین خواری های سازمان یافته‬ ‫معاون عمران روس��تایی بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اس�لامی با تاکید‬ ‫ب��ر تفکیک س��اخت و س��ازهای‬ ‫غیرمج��از نااگاهان��ه از تخلفات‬ ‫س��ازمان یافته و گس��ترده گفت‪:‬‬ ‫یکی از کارهای��ی که می تواند در‬ ‫رابطه با زمین خ��واری و تخلفات‬ ‫س��اختمانی اثرگذار باش��د‪ ،‬تهیه طرح هادی برای همه‬ ‫روس��تاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار است که ‪ ۹۰‬درصد از انها‬ ‫تهیه شد و ‪ ۵‬درصد نیز توسط کارگروه های مختلف در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��املو در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی درباره برنامه های بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اس�لامی برای پیگیری و کاه��ش تخلفات زمین خواری‬ ‫در روس��تاها افزود‪ :‬با تهیه طرح هادی برای روستاهای‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانوار زمینه ای فراهم می ش��ود تا اگر فردی‬ ‫تو ساز کرد‪ ،‬به سرعت‬ ‫خالف طرح هادی اقدام به ساخ ‬ ‫مشخص و با این شخص خاطی برخورد شود‪.‬‬ ‫تو سازهای غیرمجاز‪ ،‬افراد‬ ‫ش��املو ادامه داد‪ :‬در ساخ ‬ ‫به دلیل نااگاهی از قوانین‪ ،‬در قطعه زمینی که در اختیار‬ ‫تو س��از خالف مقررات می کنند که‬ ‫دارند اقدام به ساخ ‬ ‫معم��وال با انها برخورد می ش��ود‪ ،‬ام��ا در مقابل افرادی‬ ‫هستند که اراضی شخصی و گاه اراضی ملی را به صورت‬ ‫غیرقانون��ی و اگاهان��ه تصرف کرده و ب��ه صورت کامال‬ ‫غیرمجاز تفکیک و به افراد دیگر واگذار می کنند که این‬ ‫اقدام باعث می ش��ود دستگاه های مس��ئول با انبوهی از‬ ‫تو سازهای خالف که گسترش یافته است‪ ،‬مواجه‬ ‫ساخ ‬ ‫باش��ند که با ای��ن تخلفات باید به ط��ور جدی برخورد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬در رابطه ب��ا زمین خواری های‬ ‫س��ازمان یافته‪ ،‬بنیاد مس��کن انقالب اسالمی مسئولیت‬ ‫رسمی ندارد اما هرجا با ساخت و ساز غیرمجازی مواجه‬ ‫شود به سرعت به دستگاه های مسئول گزارش می شود‬ ‫تا جلوی ادامه کار گرفته شود‪.‬‬ ‫اقبال ش��اکری‪ ،‬عضو ش��ورای ش��هر ته��ران از موافقت اعضای کمیس��یون‬ ‫حمل ونقل شورا با افزایش حدود ‪12‬درصدی کرایه ها در سال ‪ 95‬خبر داد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند نرخ کرایه تاکسی ‪15‬درصد و نرخ کرایه‬ ‫مترو و اتوبوس به طور متوسط ‪ 12‬درصد افزایش یابد‪ .‬به گفته وی این افزایش‬ ‫نرخ باید در صحن علنی شورای شهر به تصویب برسد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫حامدمظاهریان‪:‬‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫با وام تا سقف‬ ‫‪100‬میلیون‬ ‫تومان به‬ ‫صورت اصولی‬ ‫موافق است‬ ‫اما ترجیح داده‬ ‫این موضوع تا‬ ‫پایان سال جاری‬ ‫متوقف شود‬ ‫که قرار است‬ ‫این موضوع‬ ‫در سال اینده‬ ‫بررسی شود‬ ‫روند طوالنی صدور پروانه ساخت وساز در کشور‪،‬‬ ‫تراکم فروش��ی و دیگر بی انضباطی های ش��هری و‬ ‫ل وظایف شهرداری ها‬ ‫مش��کالت ناش��ی از تداخ ‬ ‫با وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬از مش��کالتی اس��ت‬ ‫که این وزارتخانه ت�لاش دارد با تدوین ایین نامه‬ ‫مقررات ملی ساختمان به انها پاسخ مطلوب دهد‪.‬‬ ‫در راس��تای تبیین اقدامات انجام شده به منظور‬ ‫برطرف کردن این مشکالت و در استانه برگزاری‬ ‫هفتمی��ن همایش «مقررات ملی س��اختمان» با‬ ‫موضوع «س��ازه های بتنی‪ ،‬ضرورت ها و الزامات»‬ ‫که ق��رار اس��ت ‪ 11‬و ‪ 12‬اس��فند در بندرعباس‬ ‫برگزار شود‪ ،‬معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه‬ ‫و شهرسازی روز گذشته در یک نشست خبری به‬ ‫پرسش های خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫حام��د مظاهریان در این نشس��ت رتبه ایران از‬ ‫نظر مدت زمان صدور پروانه س��اخت را نامطلوب‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬این روند طوالنی اس��ت و در‬ ‫ایران حدود ‪ 300‬روز طول می کش��د‪ .‬بر اس��اس‬ ‫نتایج اعالم شده توس��ط بانک جهانی‪ ،‬رتبه ما از‬ ‫این نظر در س��ال گذش��ته در میان ‪ 188‬کش��ور‬ ‫ی ش��رایط اندکی‬ ‫‪ 130‬بود‪ ،‬هرچند در س��ال جار ‬ ‫بهتر ش��ده اما باز هم به دلی��ل دخالت نهادهای‬ ‫مختلف‪ ،‬این روند بس��یار طوالنی است‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت برای برطرف کردن این مشکل باید فرایند‬ ‫صدور پروانه س��اخت از طریق ی��ک پنجره واحد‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬انطور ک��ه مظاهری��ان می گوید در‬ ‫اصالح ایین نامه کنترل مقررات ملی س��اختمان‬ ‫قرار اس��ت بخش زیادی از بروکراس��ی موجود در‬ ‫روند صدور پروانه ساخت حذف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت وساز با ‪ 2‬نقشه‬ ‫ساخت وسازهای غیرقانونی یا به گفته مظاهریان‬ ‫«بی انضباطی های شهری» مسئله دیگری بود که‬ ‫او در نشست خبری روز گذشته به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با ازاردهنده دانستن این ساخت وسازها گفت‪:‬‬ ‫در برخی موارد‪ ،‬ش��روع ساخت وس��از با ‪ 2‬نقش��ه‬ ‫انجام می ش��ود؛ افراد با یک نقشه مجوز می گیرند‬ ‫اما نقش��ه دیگری را پیاده می کنند که در بیشتر‬ ‫موارد مدیریت شهری از ان اگاه است اما به دلیل‬ ‫بحث های مالی‪ ،‬از ان جلوگیری نمی ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫در برخی ش��هر ها‪ ،‬شهرداری ها تمایلی به برخورد‬ ‫با این ساخت وس��ازها ندارن��د و ترجیح می دهند‬ ‫در پای��ان کار‪ ،‬از طری��ق م��اده ‪ 100‬ب��ا پروژه ها‬ ‫برخورد کنند‪ .‬به گفته او وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫در برخورد با این مس��ئله پیشرفت هایی در زمینه‬ ‫تدوین مقررات داش��ته اس��ت‪ ،‬در واق��ع یکی از‬ ‫وظایف اصالح مقررات این اس��ت که مسئولیت ها‬ ‫در چرخه ساخت وس��از به خوبی مشخص شود تا‬ ‫امکان تعامل و رسیدگی به تخلفات وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این مسئله که شهرداری ها برای‬ ‫جب��ران کمبود بودج�� ه تراکم فروش��ی می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تالش کرده ایم در برنامه شش��م توسعه به‬ ‫این معضل پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫او در این زمینه توضیح داد‪ :‬درامدهای کش��ور‬ ‫ملی و محلی هستند ؛ معتقدیم درامدهای محلی‬ ‫باید توس��ط ش��هرداری ها که نهادهای غیردولتی‬ ‫هس��تند مدیریت و استفاده ش��وند که در صورت‬ ‫وقوع این امر‪ ،‬شهرداری ها منابع درامدی پایداری‬ ‫از ش��هرها خواهند داش��ت و فرایند فعلی مبتنی‬ ‫بر تراکم فروش��ی تغییر خواهد کرد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫شهرداری ها باید مسئولیت پذیری بیشتری نسبت‬ ‫به شهر داشته باشند‪ .‬به گفته مظاهریان‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر شهرداری ها خود را نهادهای خدمت رسان‬ ‫می دانند و در مسائلی مانند ترافیک و الودگی هوا‬ ‫خود را مس��ئول نمی دانند‪ ،‬درحالی که اگر بتوان‬ ‫درامدهای ش��هری را به انها اختصاص داد و انها‬ ‫نیز مس��ئولیت های واقعی خود را در شهر بر عهده‬ ‫بگیرند‪ ،‬بی انضباطی شهری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه شهرداری ها ملزم به بازرسی‬ ‫از ساختمان ها شده اند و این بازرسی‪ ،‬جزو وظایف‬ ‫اصل��ی و ذاتی شهرداری هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همیش��ه‬ ‫مرجع صدور پروانه س��اخت و کنترل ساختمان‪،‬‬ ‫شهرداری ها هستند و امکان و انگیزه الزم را برای‬ ‫کنترل ساخت وس��از دارند‪ ،‬حت��ی برای تعمیرات‬ ‫کوچک نیز وارد عمل می ش��وند زیرا باید بررسی‬ ‫کنند که ساخت وس��از منطبق بر نقش��ه باش��د و‬ ‫چون در این مسئله درامد وجود دارد‪ ،‬انگیزه نیز‬ ‫دارند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در اصالح ایین نامه مقررات ملی‬ ‫ساختمان‪ ،‬بر بازگشت به قانون تاکید شده است و‬ ‫شهرداری ها باید به مسئولیت های خود بازگردند‪.‬‬ ‫‹ ‹وام ‪ 100‬میلی�و ن تومان�ی در انتظ�ار‬ ‫تصمیم بانک مرکزی‬ ‫مظاهری��ان ب��ا تاکید بر اینکه سیاس��ت وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی گسترش بازار رهن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متقاضیان مسکن باید بتوانند تا سقف ‪ 50‬درصد‬ ‫ب��رای خرید یک ملک تس��هیالت دریافت کنند‪،‬‬ ‫هرچند معتقدیم بازپرداخت این تسهیالت باید در‬ ‫استطاعت مالی مردم باشد و نرخ سود نیز کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬او ی��اداوری کرد‪ :‬برخی بانک ها مش��کالت‬ ‫اعتب��اری دارند‪ ،‬به همین دلی��ل بانک مرکزی با‬ ‫پرداخت مطالبات پیمانکاران راه روستایی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت نشدن‬ ‫مطالب��ات ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان��ی پیمانکاران راه‬ ‫روس��تایی خبر داد و گفت‪ :‬در جلس��ه با رییس‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪ ،‬او قول داد‬ ‫تا از طریق اسناد خزانه مشکالت این پیمانکاران‬ ‫برطرف شود‪ .‬سیدحسین میرشفیع در گفت وگو‬ ‫با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه حجم مطالبات پیمانکاران راه روس��تایی گفت‪۷۰۰ :‬‬ ‫میلیارد توم��ان مطالبات پیمانکاران راه روس��تایی هنوز‬ ‫پرداخت نش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی که س��ال جاری باالترین‬ ‫عملکرد در این حوزه را شاهد بودیم‪ .‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال ‪ ۹۴‬با وجود مش��کل شدید نقدینگی‪،‬‬ ‫پروژه های راه روس��تایی ب��ه ارزش ‪ ۱۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به بهره برداری رس��ید اما اکنون پیمانکاران با مش��کالت‬ ‫متعدد مالی دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ ،‬به طوری که در‬ ‫بیش��تر مواقع به علت محدودیت تامین اعتبارات مجبور‬ ‫ش��دند به فروش ماشین االت و اس��تقراض های نامناسب‬ ‫روی بیاورند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره راهکار‬ ‫درنظر گرفته ش��ده برای پرداخت مطالب��ات پیمانکاران‬ ‫راه روس��تایی یاداور شد‪ :‬ظرفیت جدیدی برای پرداخت‬ ‫مطالبات پیمانکاران ایجاد شده که مطالبات انها‬ ‫از طریق محل اس��ناد خزانه پرداخت می ش��ود‪،‬‬ ‫بر همین اس��اس در جلس��ه ای که با محمدباقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬معاون رییس جمهوری و رییس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور داش��تم‪ ،‬او قول‬ ‫داد تا از طریق اس��ناد خزانه بخشی از مشکالت‬ ‫این پیمانکاران برطرف ش��ود ‪ .‬وی درباره حجم‬ ‫پیش بینی ش��ده برای پرداخت مطالب��ات پیمانکاران راه‬ ‫روس��تایی با اس��ناد خزانه افزود‪ :‬قرار است بر اساس قول‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬این سازمان کمک‬ ‫کن��د ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان بدهی ب��ه پیمانکاران از محل‬ ‫جابه جایی اسناد خزانه پرداخت شود‪ .‬معاون راه روستایی‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره زمان پرداخ��ت مطالبات‬ ‫پیمانکاران راه روس��تایی از محل انتش��ار اس��ناد خزانه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این اتفاق باید قبل از پایان س��ال ‪ ۹۴‬انجام‬ ‫ ش��ود زیرا موکول کردن ان به سال اینده سودی ندارد‪ .‬‬ ‫میرشفیع توضیح داد‪ ۷۰۰ :‬میلیارد تومانی که قرار است‬ ‫به پیمانکاران راه روستایی پرداخت شود‪ ،‬در قالب انتشار‬ ‫هزار میلیارد تومان اس��ناد خزانه چه��ارم خواهد بود که‬ ‫قرار است مجوز ان به وزارت راه و شهرسازی داده شود‪.‬‬ ‫وام تا س��قف ‪100‬میلیون تومان به صورت اصولی‬ ‫موافق اس��ت اما ترجیح داده این موضوع تا پایان‬ ‫سال جاری متوقف شود که قرار است این موضوع‬ ‫در سال اینده بررسی شود اما بانک مرکزی نگران‬ ‫خروج میزان اعتباردهی بانک ها از تعادل اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین تالش می کنند میزان اعتباردهی بانک ها‬ ‫را متعادل نگه دارند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه به این تصمیم و بحث نظارتی‬ ‫بانک مرکزی احترام می گذاریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با این‬ ‫حال در زمینه افزایش میزان س��قف تس��هیالت‬ ‫ش نرخ س��ود مس��کن و افزایش مدت زمان‬ ‫کاه ‬ ‫بازپرداخت تس��هیالت مس��کن پرسشگر هستیم‪.‬‬ ‫مظاهری��ان معتقد اس��ت ب��ا کاهش نرخ س��ود‬ ‫س��پرده ها از سوی شورای پول و اعتبار‪ ،‬نرخ سود‬ ‫مسکن نیز باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کوتاهی دس�ت س�ودجویان از نظام‬ ‫مهندسی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی به اصالح ایین نامه‬ ‫کنت��رل س��اختمان با هدف اس��تقالل س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی اش��اره و تصریح ک��رد‪ :‬وضعیت‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان نس��بت به‬ ‫ل گذش��ته بهبود پیدا کرده و اداره های‬ ‫چند س��ا ‬ ‫راه و شهرس��ازی نظارت بیشتری در سازمان های‬ ‫نظام مهندس��ی دارند‪ .‬همچنین م��وارد مبهم به‬ ‫روش های قانونی رفع ابهام شده است‪.‬‬ ‫ن نظام‬ ‫او با اش��اره به اینکه در گذش��ته‪ ،‬سازما ‬ ‫مهندسی تبدیل به حیاط خلوتی برای سودجویی‬ ‫نهاده��ای دیگر ش��ده بود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫بخش��نامه ها و پیگیری های وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫اکنون این وضعیت تغییر کرده و دست کسانی که‬ ‫می خواس��تند اداره های راه و شهرس��ازی و نظام‬ ‫مهندس��ی را مدیریت کنند‪ ،‬کوتاه ش��ده و نظام‬ ‫مهندس��ی به دس��ت نمایندگان واقعی مهندسان‬ ‫اداره می ش��ود و دس��ت ش��هرداری ها و دیگ��ر‬ ‫نهادهای دولتی نیز کوتاه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از سیاس�ت های پوپولیستی در‬ ‫مسکن‬ ‫مظاهری��ان در پاس��خ به این پرس��ش که علت‬ ‫افزایش بیش از ‪ 11‬درصدی نرخ اجاره در شرایط‬ ‫رکود بازار مسکن چیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید شاخص های‬ ‫مهم اقتصادی را ارزیابی کنیم زیرا مسکن که تابع‬ ‫نرخ تورم اس��ت در دوره هایی از س��ال ‪ 90‬و ‪91‬‬ ‫در یک رکود باقی ماند اما در نهایت شاخص های‬ ‫تورم و نرخ مس��کن همدیگر را پیدا می کنند و در‬ ‫نهایت اقتصاد تراز می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د براینکه افزایش قیمت مس��کن‬ ‫دنبال��ه رو نرخ تورم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫ش��اخص های اقتصادی ن��رخ اجاره بها عقب مانده‬ ‫اس��ت و مالکان مل��ک از نظر اقتص��ادی ترجیح‬ ‫می دهند ملک خود را بفروشند و با سپرده گذاری‬ ‫در بانک ها از سود ‪ 20‬تا ‪ 18‬درصدی ان استفاده‬ ‫کنن��د و در این ش��رایط اجاره بها صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تاکید براینکه‬ ‫با س��رکوب اجاره بها توس��ط دولت امکان خروج‬ ‫س��رمایه از ای��ن بخش وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید سیاس��ت های تش��ویقی ایجاد کند تا امالک‬ ‫وارد بازار اجاره ش��وند؛ در غیر این صورت میزان‬ ‫واحدهای استیجاری در بازار کم و تقاضا برای ان‬ ‫افزایش می یابد و قیمت ها به صورت جهشی تغییر‬ ‫می کنند‪ .‬او با تاکید براینکه سرکوب نرخ اجاره بها‬ ‫در میان مدت به ضرر مس��تاجر است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫اجاره بها همچنان پایین تر از نرخ تورم است و این‬ ‫افزایش نرخ منطقی اس��ت و هشداری نیست که‬ ‫باعث نگرانی ش��ود‪ .‬مظاهریان با بیان اینکه نباید‬ ‫با سیاس��ت های پوپولیس��تی ضرر بیش��تری به‬ ‫مس��تاجران وارد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز نرخ اجاره بها‬ ‫کمتر از تورم اس��ت و خط��ری ایجاد نمی کند؛ به‬ ‫اعتق��اد او دخالت های بی منط��ق دولت در حوزه‬ ‫اجاره بها به زیان مستاجران است‪.‬‬ ‫اموزش رایگان کارکنان «هما» توسط ایرباس‬ ‫مدی��رکل ایمنی پ��رواز و اس��تاندارد عملیات‬ ‫شرکت هما با اشاره به اینکه برای انعقاد قرارداد‬ ‫خرید ‪ ۱۱۸‬هواپیمای نو از ایرباس به عنوان یک‬ ‫پروژه ب��زرگ و ملی‪ ،‬پژوهش ها و بررس��ی های‬ ‫الزم توس��ط ایران ایر و مس��ئوالن کالن کش��ور‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن هواپیماها قرار‬ ‫نیس��ت یکب��اره وارد ن��اوگان هوای��ی کش��ور‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کاپیتان اکبر میری روشن در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬شرکت هما در حال فراهم‬ ‫کردن مقدمات اموزش نیروهای فنی‪ ،‬عملیاتی و خدماتی‬ ‫الزم برای ارائه سرویس های مناسب با ورود تدریجی این‬ ‫هواپیماها به کش��ور است‪ .‬ضمن اینکه ظرفیت الزم برای‬ ‫بهره ب��رداری از هواپیماهای��ی که در س��ال ‪۲۰۱۶‬م وارد‬ ‫کشور می شوند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر ام��روز س��هم عم��ده ای از پروازهای‬ ‫بین الملل��ی ایران توس��ط ش��رکت های قط��ری‪ ،‬امارات‬ ‫و ت��رک انجام می ش��ود‪ ،‬ب��ه دلیل نبود ناوگان مناس��ب‬ ‫در کشور اس��ت چراکه این ش��رکت ها با سوءاستفاده از‬ ‫وضعیت نامناس��ب ناوگان ایران سهم شرکت های داخلی‬ ‫از پروازهای بین المللی را بلعیده اند‪ .‬میری روشن‬ ‫با اش��اره به زیان ش��رکت های داخلی به دلیل‬ ‫پرداخ��ت ارز بابت خرید بلیت از ش��رکت های‬ ‫خارجی گفت‪ :‬اگر ناوگان مناسب وجود داشت‪،‬‬ ‫امروز پروازهای بین المللی توس��ط شرکت های‬ ‫داخلی انجام می ش��د و ای��ن هزینه در صنعت‬ ‫هوانوردی داخلی تزریق می شد‪.‬‬ ‫وی درباره امادگی زیرس��اخت های تعمیر و نگهداری و‬ ‫اورهال هواپیماهای ن��و گفت‪ :‬نیروهای فنی اموزش های‬ ‫الزم ب��رای تعمی��ر و نگه��داری هواپیماه��ای جدی��د با‬ ‫فناوری ه��ای نو را خواهن��د دید‪ .‬ضمن اینک��ه به اندازه‬ ‫کاف��ی نیروی متخصص در ه��ر ‪ 2‬بخش عملیاتی و فنی‬ ‫هواپیم��ا در کش��ور وجود دارد و فقط نی��از به بازاموزی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در زمان انعق��اد خرید هواپیماهای‬ ‫ی فروشنده‬ ‫نو‪ ،‬اموزش نیروهای متخصص توس��ط کمپان ‬ ‫نیز پیش بینی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تمام اموزش های الزم‬ ‫شامل اموزش پرس��نل‪ ،‬مهندسی و تعمیرات متناسب با‬ ‫هر نوع از هواپیماها در قرارداد به طور رایگان لحاظ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارگروه اب تشکیل شد‬ ‫نخستین نشس��ت کارگروه مشترک ابی وزارتخانه های کشاورزی و نیرو با حضور‬ ‫مس��ئوالن دو وزارتخانه برگزار ش��د‪ .‬جهانگیر حبیبی گفت‪ :‬امروز تمام سازمان های‬ ‫اجرایی کش��ور به این نتیجه رس��یده اند که در بخش اب‪ ،‬نیاز به همکاری مشترک‬ ‫وجود دارد و برگزاری جلس��ات منظم ش��ورای عالی اب و مصوبات ان از جمله طرح‬ ‫احیا و تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی‪ ،‬از جمله مصادیق این رویکرد تعاملی است‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫در حالی که زیرساخت های صنایع دریایی کشور اماده افزایش تولید است‬ ‫سفارش ‪ 50‬شناور در سال سهم کشتی سازان ایرانی‬ ‫به طور میانگین در س��ال س��فارش ‪ ۵۰‬شناور در‬ ‫کش��ور ثبت می شود و شرکت های سازنده بر اساس‬ ‫این سفارش ها ش��ناور می سازند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که کارشناس��ان معتقدند ظرفیت ساخت شناور در‬ ‫کش��ور بسیار بیش��تر از میزان سفارش کنونی است‬ ‫و به نوعی از زیرس��اخت های موجود در این صنعت‬ ‫استفاده مناسبی نمی شود‪.‬‬ ‫از جمله مش��کالتی که باعث می ش��ود س��فارش‬ ‫س��اخت شناور در کشور نسبت به توان ایران در این‬ ‫زمینه کمتر باش��د‪ ،‬این اس��ت که تولیدات ایران در‬ ‫این زمینه به لحاظ زمان س��اخت و قیمت تمام شده‬ ‫رقابت پذیر نیستند‪ .‬همچنین واردات بیش از حد در‬ ‫ای��ن زمینه از جمله مواردی اس��ت که باعث کاهش‬ ‫سفارش س��اخت در ایران شده است‪ .‬به گفته سالم‬ ‫شهیدی‪ ،‬مدیر سابق بندر شهید حقانی بندرعباس‪،‬‬ ‫اکنون بی��ش از ‪ 95‬درصد قطعات یدکی ش��ناورها‬ ‫به طور وارداتی تامین می ش��ود و ای��ن موضوع نیز‬ ‫اس��یب های زیادی به بخش صنایع دریایی کش��ور‬ ‫وارد کرده اس��ت‪ .‬ش��هیدی در ادامه به پرسش های‬ ‫در زمینه مشکالت موجود در صنایع دریایی‬ ‫و بندری کشور پاسخ داده است‪.‬‬ ‫€ €س�طح دانش فن�ی ای�ران در زمینه تولید‬ ‫محص�والت و تجهیزات صنای�ع دریایی اکنون‬ ‫چگونه است؟‬ ‫با توجه به وضعیت رش��د علمی کش��ور در زمینه‬ ‫صنایع دریایی و س��اخت و تولی��د تجهیزات بندری‬ ‫ای��ران اکنون می تواند به لحاظ دانش فنی تجهیزات‬ ‫مورد نیاز را تولید کند اما موضوعی که در این زمینه‬ ‫وجود دارد حمایت های دولتی اس��ت‪ .‬در صورتی که‬ ‫دول��ت از بخش صنای��ع دریایی و تولی��د تجهیزات‬ ‫بندری حمایت های بیشتری کند‪ ،‬ظرفیت تولید در‬ ‫کشور ازاد می شود و ایران می تواند تولیدات بیشتری‬ ‫در این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €واردات تجهی�زات و قطع�ات م�ورد نی�از‬ ‫صنعت تا چه میزان اسیب به بخش تولید وارد‬ ‫کرده است؟‬ ‫یکی از مش��کالتی که در این زمین��ه وجود دارد‬ ‫واردات بیش از ‪ ۹۵‬درصد قطعات یدکی شناورهاست‪.‬‬ ‫اکنون به طور تقریبی تمام قطعات یدکی ش��ناورها‬ ‫از خارج ایران تامین می ش��ود‪ .‬عمده کشورهایی که‬ ‫این قطعات را برای این بخش از صنایع دریایی ایران‬ ‫تامی��ن می کنند ‪ ،‬عمارات‪ ،‬دوبی و چین هس��تند‪ .‬با‬ ‫توجه ب��ه اینکه اکنون تحریم های اقتصادی کش��ور‬ ‫برداش��ته ش��ده و ایران می توان��د در زمینه صنایع‬ ‫دریایی با کشورهای دیگر همکاری های مناسب تری‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬می توان با برنامه ریزی مشخص زمینه‬ ‫تولید این محصوالت را فراهم کرد تا ایران از واردات‬ ‫این محصوالت و تجهیزات رها شود‪.‬‬ ‫€ €تاثی�ر توس�عه صنای�ع دریای�ی ب�ه طور‬ ‫مستقیم بر چه بخش هایی است؟‬ ‫توسعه تولید داخلی عالوه بر اینکه می تواند صنایع‬ ‫دریایی ایران را در مس��یر خوداکتفایی حرکت دهد‬ ‫می تواند اش��تغالزایی مناس��بی نیز در کشور ایجاد‬ ‫کن��د‪ .‬حمای��ت از تولی��د داخل همچنی��ن از دیگر‬ ‫دس��تاوردهایی که می تواند داش��ته باشد‪ ،‬شکوفایی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫سالم شهیدی‬ ‫اقتص��ادی و افزایش ضریب رونق اقتصادی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €جای�گاه ایران را در زمینه بنادر و س�اخت‬ ‫تجهی�زات مورد نی�از صنایع دریای�ی چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫جایگاه مناسبی دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ایران اکنون در زمینه بنادر‬ ‫بن��در عباس‪ ،‬بندر امام خمینی(ره) و بندر چابهار از‬ ‫جمله بنادر مناس��ب ایران هستند که زمینه توسعه‬ ‫دارند اما در این مسیر مشکالتی وجود دارد‪ .‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که در زمینه توسعه بنادر اهمیت بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬س��اخت شناورهاس��ت‪ .‬س��اخت ش��ناورهای‬ ‫کارگوپلن‪ ،‬جنرال کارگو و شناورهای کانتینری باید‬ ‫از جمله اولویت های حمایتی دولت در زمینه توسعه‬ ‫صنایع دریایی باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر این نوع ش��ناورها در کشور ساخته‬ ‫می شود و حتی ایران توانسته یدک کش هم در زمینه‬ ‫صنایع دریایی بسازد اما چند مشکل در ساخت این‬ ‫تجهیزات وجود دارد‪ .‬پایین بودن ظرفیت تولید یکی‬ ‫از مش��کالتی اس��ت که ایران در این زمینه دارد‪ .‬هر‬ ‫چند بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در کشور امکان‬ ‫س��اخت دارند اما پاس��خگوی نیاز کش��ور نیستند‪.‬‬ ‫همچنین زمان س��اخت از دیگر مشکالتی است که‬ ‫ای��ران در این زمین��ه دارد‪ .‬زیرس��اخت هایی که در‬ ‫زمین��ه صنایع دریایی کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بس��یاری برای ای��ن صنعت اماده کرده اس��ت و در‬ ‫صورت��ی که ای��ران بتواند در برخ��ی زمینه ها مانند‬ ‫زمان ساخت و افزایش ظرفیت تولید عملکرد بهتری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬می تواند به یکی از بزرگترین کشورهای‬ ‫منطقه در زمینه صنایع دریایی تبدیل شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه اینک�ه زمان س�اخت یکی از‬ ‫بزرگترین چالش های صنایع دریایی در کش�ور‬ ‫اس�ت‪ ،‬چطور می ت�وان این مش�کل را برطرف‬ ‫کرد؟‬ ‫افزایش زمان س��اخت ش��ناور در ایران نسبت به‬ ‫دیگر کشورها در دوره ای بود که صنایع دریایی ایران‬ ‫در تحریم های اقتصادی به س��ر می ب��رد‪ .‬نباید این‬ ‫موضوع را فراموش کرد که بزرگترین مش��کل ایران‬ ‫در زمینه زمان ساخت شناورها به دوران تحریم های‬ ‫اقتصادی مربوط می شد و باید این مشکل در شرایط‬ ‫پساتحریم برطرف شود‪.‬‬ ‫در یک��ی از بازدیدهای��ی که برخی مس��ئوالن از‬ ‫شرکت های کشتی سازی چین داشتند‪ ،‬دیده شد که‬ ‫یک کارخانه کوچک در چین س��االنه ‪ ۳‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫شناور س��اخته است‪ .‬این در حالی است که امکانات‬ ‫و زیرس��اخت هایی ک��ه در ایران وجود دارد بس��یار‬ ‫بیش��تر از این واحد چینی بود اما ظرفیت س��اخت‬ ‫در شرکت های ایران بسیار کمتر از این واحدهاست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ایران دیگر در تحریم های اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬مس��ئوالن صنایع دریایی کشور دیگر نباید‬ ‫ب��ا زمانی که در دوره های قبل نیاز بود ش��ناورها را‬ ‫بسازند و باید س��رعت این صنعت در کشور افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫€ €در صورتی که مس�ئوالن صنای�ع دریایی‬ ‫ظرفیت س�اخت را در کشور افزایش دهند‪ ،‬ایا‬ ‫سفارش ساخت به همان میزان وجود دارد؟‬ ‫اکنون سفارش ساخت ش��ناور در کشور ما کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬ش��ناور در س��ال اس��ت و در صورت��ی که در‬ ‫کش��ور زمان ساخت کاهش و ظرفیت تولید افزایش‬ ‫یابد ایران می تواند در زمینه س��اخت انواع شناورها‬ ‫ب��ه صورت صادرات محور عمل کن��د‪ .‬عالوه بر اینکه‬ ‫اگر این صنعت به رونق مناس��بی برسد به طور قطع‬ ‫سفارش ساخت در کشور بسیار بیش از مقدار کنونی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €عم�ده حمایت های�ی ک�ه اکن�ون صنایع‬ ‫دریایی در کش�ور نیاز دارند ش�امل چه نوعی‬ ‫می شود؟‬ ‫یک��ی از مهم ترین حمایت هایی که صنایع دریایی‬ ‫کش��ور اکنون نیاز دارد‪ ،‬عالوه بر حمایت های مالی‪،‬‬ ‫حمای��ت دانش فن��ی و انتقال فناوری اس��ت‪ .‬برای‬ ‫پیش��رفت در صنای��ع دریایی‪ ،‬دان��ش فنی موضوع‬ ‫طراحی نرم افزار شبیه ساز‬ ‫نرم اف��زار ام��وزش افالین انجام مانور در پس��ت های‬ ‫‪ DCS‬ب��رای اپراتوره��ای ایس��تگاه های انتق��ال برای‬ ‫نخستین بار در کشور از سوی مسئول بهره برداری پست‬ ‫‪ 400‬کیلوولت سپاهان اصفهان طراحی و اجرا شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬مس��ئول‬ ‫بهره برداری پس��ت ‪ 400‬کیلوولت سپاهان و طراح این‬ ‫نرم افزار در این باره گفت‪ :‬فراموش��ی اموخته ها به مرور‬ ‫زمان در اموزش های تئوری و نیز نبود تکرار از یک سو‬ ‫و همچنین نیاز به اموزش عملی کار با س��امانه نام برد‬ ‫برای انجام مانور بر ش��بکه ما را بر ان داش��ت تا نحوه‬ ‫قطع و وصل و مانور ش��بکه را برای اموزش اپراتورهای‬ ‫ایستگاه های انتقال به طور تصویری شبیه سازی کنیم‪.‬‬ ‫رضا زیالب پور افزود‪ :‬پس��ت های ‪ DCS‬که بیشتر در‬ ‫سطح انتقال بوده و از حساسیت باالیی نیز برخوردارند‪،‬‬ ‫نیاز به دوره اموزشی جامع برای سامانه ‪ DCS‬به منظور‬ ‫اش��نایی و تسلط کارکنان بر نحوه کار با سامانه ‪DCS‬‬ ‫دارد تا بتوانند در انجام مانورها یا در مواقع اضطراری با‬ ‫اطمینان خاطر بیشتری نسبت به انجام موارد خواسته‬ ‫شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫مس��ئول بهره برداری پس��ت ‪ 400‬کیلوولت سپاهان‬ ‫اصفهان گف��ت‪ :‬در اموزش به طور تئوری نکاتی درباره‬ ‫نحوه ص��دور فرامین ‪ DCS‬از روی مانیتورها و ش��رح‬ ‫تصاویر تجهیزات موجود در صفحه س��امانه به کارکنان‬ ‫توضیح داده می ش��د ک��ه به دلیل برق دار بودن پس��ت‬ ‫توانایی کار به صورت عملی نیز وجود نداش��ت و صدور‬ ‫فرم��ان و کار عملی نی��از به دریافت مجوز خاموش��ی‬ ‫بود که در پس��ت های انتقال ب��ه راحتی امکان دریافت‬ ‫خاموشی وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مانورها به جای اینکه کار اصلی کارکنان‬ ‫پس��ت ها پرداختن به انجام مانور به طور صحیح باشد‪،‬‬ ‫در مس��یر انجام مانور در یک خاموش��ی برای اشنایی‬ ‫انان باید گام به گام مراحل مانور توضیح داده می ش��د‪،‬‬ ‫این موضوع باعث طوالنی ش��دن مانور شده یا اینکه در‬ ‫مس��یر انجام مانور به مشکالت و مسائلی بر می خوردند‬ ‫که نش��ان می داد اموزش های تئوری برگزار شده تاثیر‬ ‫چندانی بر یادگیری افراد نداشته است‪.‬‬ ‫زیالب پ��ور گف��ت‪ :‬بیش��ترین کارب��رد ای��ن نرم افزار‬ ‫می توان��د ب��رای ام��وزش کار ب��ا س��امانه ‪ DCS‬در‬ ‫پس��ت ها ب��دون دریافت مجوز خاموش��ی و با کمترین‬ ‫هزینه باشد‪.‬‬ ‫بس��یار مهمی ب��وده و این در حالی اس��ت که برای‬ ‫پیش��رفت در این زمینه راهی ج��ز اعتماد کردن به‬ ‫نیروی متخصص داخلی وج��ود ندارد‪ .‬انتقال دانش‬ ‫فنی ازجمله راهکارهایی اس��ت که می تواند س��طح‬ ‫تخص��ص نیروی انس��انی ای��ران را در زمینه صنایع‬ ‫دریای��ی افزایش ده��د و در صورتی ک��ه پروژه های‬ ‫همکاری با این محوریت پیش��روی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع صنایع دریایی در ایران رش��د بس��یار‬ ‫مناسبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دیگر مش��کالتی که اکن��ون وجود‬ ‫دارد‪ ،‬واردات برخی محصوالت و تجهیزات بندری و‬ ‫شناوری است‪ .‬متاسفانه میزان واردات در این زمینه‬ ‫بس��یار زیاد است و ان طور که باید از تولیدات داخل‬ ‫حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫€ €متقاضیان محص�والت و تجهیزات صنایع‬ ‫دریایی یکی از مشکالتی که با تولیدات داخل‬ ‫دارند‪ ،‬قیمت تمام ش�ده انهاست‪ ،‬متاسفانه در‬ ‫برخ�ی زمینه ه�ا قیمت تمام ش�ده محصوالت‬ ‫ای�ران بس�یار بیش�تر از قیم�ت تمام ش�ده‬ ‫محص�والت دیگر کشور هاس�ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫چه راهکاری وجود دارد تا بر اس�اس ان بتوان‬ ‫از محصوالت داخل حمایت کرد؟‬ ‫یکی از ش��اخص هایی ک��ه در قیمت تمام ش��ده‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ ،‬ش��ناور بودن قیمت دالر است‪.‬‬ ‫اکنون در زمینه برخ��ی از جرثقیل ها‪ ،‬محصوالت و‬ ‫تجهی��زات بندری این موضوع وج��ود دارد‪ .‬از جمله‬ ‫م��واردی که مان��ع رقابت پذیری تولی��دات ایران در‬ ‫زمینه صنایع دریایی شده نوسانات قیمت دالر است‪.‬‬ ‫در بسیاری از موارد پیش امده که به دلیل نوسانات‬ ‫قیمت دالر س��ازنده متضرر هم شده و این در حالی‬ ‫اس��ت که در دیگر کش��ورهایی که به ساخت شناور‬ ‫مش��غول هستند این مش��کالت وجود ندارد‪ .‬نتیجه‬ ‫تفاوت ه��ای اقتصادی ب��ا دیگر کش��ورها در زمینه‬ ‫تعادل بخش��ی بین واحد پولی کش��ور و دالر از بین‬ ‫رفتن رقابت پذیری در قیمت تمام شده است‪.‬‬ ‫سفارش ساخت‬ ‫شناور در کشور‬ ‫ما کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫شناور در سال‬ ‫است و در‬ ‫صورتی که زمان‬ ‫ساخت کاهش‬ ‫و ظرفیت تولید‬ ‫افزایش یابد‬ ‫ایران می تواند‬ ‫در زمینه ساخت‬ ‫انواع شناورها‬ ‫به صورت‬ ‫صادرات محور‬ ‫عمل کند‬ ‫اب شیرین در شبکه های شهر «فرخی» استان اصفهان‬ ‫س��اکنان شهر فرخی منطقه به دلیل شوری باالی اب‬ ‫لوله کش��ی فقط از این نوع اب برای مصارف بهداش��تی‬ ‫و شست وش��و اس��تفاده می کنند‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫در س��ال های گذشته نبود اب ش��رب لوله کشی یکی از‬ ‫معضالت اساسی این منطقه به شمار می امد‪.‬‬ ‫با اج��رای پروژه اب ش��یرین کن و ش��بکه توزیع اب‬ ‫ش��هر فرخی در استان اصفهان‪ ،‬س��اکنان این شهر پس‬ ‫از س��ال ها از اب شرب شیرین و بهداشتی در شبکه های‬ ‫خانگی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬فرخی‪ ،‬ش��هری در بخش مرکزی‬ ‫شهرستان خور و بیابانک در کویر مرکزی ایران در ‪400‬‬ ‫کیلومت��ری ش��رق اصفهان قرار دارد که ب��ا اقلیم گرم و‬ ‫خش��ک حیات ان به چند رش��ته قنات چشمه و چاه ها‬ ‫وابس��ته است‪ ،‬اما در سال های گذش��ته با توجه به گرم‬ ‫ش��دن زمی��ن و تبخیر بی��ش از پیش اب ای��ن فرایند‬ ‫بی تاثیر در افزایش شوری اب در این منطقه نبوده است‪،‬‬ ‫ب��ه طوری که ‪ EC‬اب در این منطق��ه کویری به ‪ 6‬هزار‬ ‫رسیده است‪ ،‬در حالی که ‪ EC‬اب شرب باید حدود ‪400‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از گذش��ته های دور تاکنون اب ش��رب مردم فرخی از‬ ‫طریق ‪ 17‬اب انبار موجود در سطح شهر تامین می شود‬ ‫که اب ان از تنها منبع اب ش��یرین این منطقه کویری‬ ‫یعنی چش��مه بازی��اب به ای��ن اب انبارها انتق��ال داده‬ ‫می ش��د‪ ،‬در این شهر ‪ 17‬ش��یر برداشت برای استفاده از‬ ‫این اب انبارها در س��طح ش��هر وجود داشت و مردم در‬ ‫طول ش��بانه روز برای تامین اب شرب به این اب انبارها‬ ‫مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫اب موجود در اب انبارها روزانه به وسیله ‪ 4‬تا ‪ 5‬تانکر‬ ‫از چشمه بازیاب و نیز برخی چاه ها منتقل می شود‪ ،‬چرا‬ ‫که اب شیرین فقط در این چشمه و برخی چاه ها موجود‬ ‫است و اب قنات ها تنها به دلیل شوری باال برای مصارف‬ ‫کشاورزی به کار می رود‪.‬‬ ‫ب شیرین کن این مجموعه‬ ‫هم اکنون در ش��هر فرخی ا ‬ ‫تکمیل شده و ‪ 1300‬انش��عاب اب به متقاضیان واگذار‬ ‫کرده است که مقرر شد با راه اندازی پروژه اب شیرین کن‬ ‫شهر فرخی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش‬ ‫‪ BOO‬انجام می ش��ود‪ ،‬اب ش��رب جمعیتی افزون بر ‪3‬‬ ‫هزار نفر در این شهرستان به طور شبانه روز تامین شود‬ ‫تا در نهایت س��اکنان بخشی از کویر مرکزی ایران از اب‬ ‫شرب سالم و بهداشتی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وزارت نیرو به دنبال اخذ‬ ‫قیمت تمام شده برق‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در ام��ور برق و‬ ‫انرژی گفت‪ :‬با توجه به اینکه در حال‬ ‫حاض��ر در حوزه ب��رق حداقل ‪ 7‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان در بخ��ش هزینه های‬ ‫ج��اری بین منابع و مصارف کس��ری‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬بنابرای��ن وزارت نیرو به‬ ‫دنبال دریافت این کسری است‪.‬‬ ‫ن با بیان اینکه دولت‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هوش��نگ فالحتیا ‬ ‫نگاه حمایتی به مردم دارد و در این زمینه مالحظاتی را برای‬ ‫مصرف کنندگان در زمین ه افزایش قیمت برق لحاظ می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که قیمت تمام ش��ده برق در‬ ‫انتهای امسال ‪ 85‬تومان تخمین زده شده و انچه به صنعت‬ ‫برق می رس��د کمتر از ‪ 50‬تومان به ازای هر کیلووات ساعت‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی‬ ‫به زودی مشخص شود و دولت و مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫باید به این مس��ئله رسیدگی کنند‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور‬ ‫ب��رق و ان��رژی با بیان اینکه با توجه ب��ه ضرر و زیان صنعت‬ ‫ب��رق انتظار م��ی رود در بودجه س��ال ‪ 1395‬این مابه تفاوت‬ ‫قیمت پیش بینی شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر بخواهیم صنعت‬ ‫برق پیشرفت کند باید مسائل اقتصادی ان ساماندهی شود‪.‬‬ ‫فالحتیان با بیان اینکه فاصله زیادی بین قیمت تمام ش��ده و‬ ‫ف��روش برق وجود دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باید یا از طریق اصالح‬ ‫تعرفه ها یا از ناحیه منابع عمومی کشور در قالب بودجه این‬ ‫مبلغ جبران شود‪.‬‬ ‫سد و دریاچه «زریوار»‬ ‫سرریز شد‬ ‫با توجه به تداوم بارندگی در ماه های اینده و ادامه س��رریز‬ ‫و جاری ش��دن اب در رودخانه زریوار باعث تقویت و تغذیه‬ ‫اب زیرزمینی دش��ت جنوب دریاچه و باال بردن کیفیت اب‬ ‫در مس��یر رودخانه خواهد ش��د‪ .‬با ادامه بارش های زمستانی‬ ‫در استان کردس��تان‪ ،‬دریاچه و سد زریوار در مریوان استان‬ ‫کردستان از روز پنجشنب ه س��رریز شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سد‬ ‫و دریاچه زریوار مریوان در اثر بارش های مناس��ب از ابتدای‬ ‫س��ال ابی جاری‪ ،‬از ‪6‬اس��فند با دب��ی ‪ 100‬لیت��ر در ثانیه‬ ‫س��رریز شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬تراز کنونی دریاچه زریوار‬ ‫‪ 1292/06‬از س��طح دریای ازاد بوده و هم اکنون معادل ‪55‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دریاچه زریوار از‬ ‫تراز ‪ 1292/05‬سرریز کرده است‪ .‬اقدام هایی همچون انتقال‬ ‫اب از بند انحرافی قزلچه سو در چند سال اخیر و اقدام های‬ ‫حفاظت��ی ش��رکت اب منطق��ه ای کردس��تان در راس��تای‬ ‫انس��داد چاه های غیرمجاز اطراف دریاچه و کنترل برداشت‬ ‫مس��تقیم اب از دریاچه و حفاظت کیفی در راستای اهداف‬ ‫و برنامه های کارگروه نجات بخش��ی دریاچه زریوار با توجه به‬ ‫تاکید اس��تاندار کردستان و بارندگی ‪ 830‬میلی متری ‪ 5‬ماه‬ ‫اخیر باعث بهبود وضعیت ان در یک س��ال اخیر ش��ده و در‬ ‫نهایت منجر به س��رریز طبیعی دریاچه ش��ده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1374‬روی دریاچه موجود س��د خاکی (دایک) احداث شد‬ ‫که باعث افزایش حجم طبیعی دریاچه زریوار شده است‪.‬‬ ‫توسعه بندر چابهار‬ ‫با دالر های هندی‬ ‫دولت هند اعالم کرد‪ :‬کشورش اختصاص یک خط اعتباری‬ ‫به ارزش ‪ 150‬میلیون دالر را برای توس��عه بندر چابهار ایران‬ ‫به تصویب رسانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مانا‪ ،‬در گ��زارش مقامات هندی امده اس��ت‪،‬‬ ‫براساس توافقات انجام شده در زمینه همکاری با بندر چابهار‬ ‫که سال گذشته بین دو کشور ایران و هند به امضا رسید‪ ،‬هند‬ ‫در فاز نخست‪ ،‬متعهد به اقداماتی شامل تجهیز و مدیریت دو‬ ‫اسکله در بندر چابهار در راستای طرح توسعه بندر چابهار شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر دولت هند برای نیل به این هدف‪ ،‬با اختصاص‬ ‫یک خط اعتباری ‪ 150‬میلیون دالری به این بندر نیز موافقت‬ ‫کرد‪ .‬همچنین بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اجرای طرح اس��کله ها‪،‬‬ ‫در ‪ 18‬ماه از تاریخ امضا نهایی قرارداد‪ ،‬عملیاتی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر هند یک سرمایه گذاری کالن به ارزش ‪85/21‬‬ ‫میلیون دالر و هزینه درامدی ساالنه ‪ 22/95‬میلیون دالر را به‬ ‫مدت ‪ 10‬سال برای پروژه طرح توسعه بندر چابهار اجرا خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬نکته قابل توجه اینکه بن��در چابهار‪ ،‬تنها بندر ایرانی با‬ ‫قابلیت دسترسی مستقیم به اقیانوس به شمار می اید‪ .‬نادیده‬ ‫نماند در س��ال ‪1990‬م‪ ،‬هند در س��اخت بندر چابهار با ایران‬ ‫همکاری خوبی را انجام داده است تا از این طریق‪ ،‬راه دسترسی‬ ‫به افغانستان و اسیای مرکزی را فراهم سازد‪ .‬ناگفته نماند‪ ،‬در‬ ‫سال ‪2003‬م دهلی و تهران بر سر توسعه بندر چابهار به توافق‬ ‫رس��یدند‪ ،‬اما به دلیل اعمال تحریم ه��ای ظالمانه غرب علیه‬ ‫ایران‪ ،‬پیشرفت خیلی کمی در پروژه یادشده رخ داد که با لغو‬ ‫تحریم در ماه گذشته‪ ،‬فعالیت ها دوباره از سر گرفته شد‪ .‬بندر‬ ‫چابهار همچنین توانایی مدیریت کشتی های کارگو با ظرفیت‬ ‫بی��ش از ‪ 100‬ه��زار تن را دارد‪ .‬در انته��ای این گزارش اماده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حال حاضر بندرعب��اس ‪ 85‬درصد تجارت دریایی‬ ‫ای��ران را ب��ه عه��ده دارد و تراکم کش��تی ها در این بندر موج‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ارتقای سطح عملکرد ستاد تسهیل در خوزستان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید کنندگان‬ ‫در خط مقدم جهاد اقتصادی‬ ‫اس��تاندار قزوین در بازدی��د از دو‬ ‫واحد صنعتی گف��ت‪ :‬تولید کنندگان‬ ‫و کارافرین��ان در خط مق��دم جهاد‬ ‫اقتصادی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬فری��دون همت��ی در بازدید‬ ‫از دو واح��د تولیدی در بخش صنایع ش��وینده و بهداش��تی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه تولید توجه به مسائل و مشکالت واقعی‪،‬‬ ‫جهت گیری ها و افق و چش��م انداز این��ده مقوله های مهمی‬ ‫اس��ت به گونه ای که تولید به عنوان یک چرخه و زنجیره به‬ ‫هم پیوس��ته مورد توج��ه قرار بگیرد و بای��د همه حلقه ها و‬ ‫اج��زای ان را به صورت توامان و به عنوان یک سیس��تم پویا‬ ‫مورد بازبینی و حمایت قرار داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز صحن��ه و عرصه مجاهدت و ایثارگری به‬ ‫حوزه ه��ای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬علمی‪ ،‬فن��اوری و اقتصادی‬ ‫منتقل ش��ده است و همه کسانی که در عرصه تولید فعالیت‬ ‫می کنند در حقیقت در جهاد اقتصادی سهیم اند و مشارکت‬ ‫دارن��د و همه ما وظیف��ه داریم که از س��نگربانان این جهاد‬ ‫مقدس حمایت کنیم‪.‬‬ ‫استاندار قزوین با بیان اینکه نگاه به سرمایه و تولید باید به‬ ‫مقوله ای اجتماعی تبدیل ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه تولید‬ ‫باید فرهنگی ترویج شود که عالوه بر توجه به مقوالتی چون‬ ‫س��ود اقتصادی و محاسبه گری بتواند مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫تولیدکنن��دگان و صاحبان س��رمایه را نس��بت ب��ه دیگران‬ ‫ی��اداوری کند تا نوع دوس��تی و توجه به دیگران مورد غفلت‬ ‫واقع نش��ود و براساس اموزه های دینی این مالک و شاخص‬ ‫خوبی برای تمیز اقتصاد اس�لامی با اقتصاد غیراس�لامی در‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫همتی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر سیس��تم اداری و اجرایی‬ ‫به بازنگری جدی و اساس��ی نیاز دارد به گونه ای که فرهنگ‬ ‫حمای��ت از تولید و جذب س��رمایه گذاری در بین مدیران و‬ ‫کارکنان دستگاه ها به امری انقالبی و نهادینه بدل شود‪.‬‬ ‫نماین��ده عالی دولت در اس��تان بیان کرد‪ :‬بای��د کارها را‬ ‫اص�لاح کرده و با تکی��ه بر نواوری و ابت��کار بتوانیم تعصب‬ ‫مل��ی و اعتقادی را در ح��وزه تولید و مدیری��ت صنعتی به‬ ‫نمایش بگذاریم‪ .‬وی با اعالم اینکه س��االنه حدود ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالر صرف واردات کاالهای بهداش��تی و ارایش��ی در کشور‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید چشم انداز روشنی در حوزه نیازها‬ ‫و کاالهای بهداش��تی و ارایش��ی در کش��ور ترسیم شود و با‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت این عرصه بتوانیم سهم محصوالت‬ ‫این بخش را در بازارهای خارجی تضمین کنیم‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬اس��تان قزوی��ن در حوزه مواد بهداش��تی و‬ ‫ارایشی از پایگاه و قابلیت ویژه ای برخوردار است که می تواند‬ ‫سهم عمده ای در تامین نیازهای داخلی و کشورهای منطقه‬ ‫در این صنعت به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تحقق ای��ن هدف از خروج ارز به کش��ورهای‬ ‫خارجی جلوگی��ری کرده و موجب تقوی��ت اقتصاد و تولید‬ ‫داخلی می شود‪.‬‬ ‫کمک های بالعوض ‪ 10‬میلیارد‬ ‫ریالی به صنایع جنوب کرمان‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جن��وب اس��تان کرم��ان‬ ‫گفت‪ :‬تفاهمنام��ه ‪ 10‬میلیارد ریالی‬ ‫کمک ه��ای بالعوض به بخش صنعت‬ ‫و معدن جنوب کرمان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت جن��وب‬ ‫کرمان‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در جهت فعالس��ازی واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫نیازمند تس��هیالت‪5 ،‬درصد از مبلغ کل تس��هیالت سرمایه‬ ‫در گردش و ‪10‬درصد از مبلغ کل تس��هیالت سرمایه ثابت‪،‬‬ ‫در قالب کمک بالعوض و به عنوان یارانه س��ود و کارمزد به‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی واجد شرایط پرداخت می شود‪.‬‬ ‫محمود اسکندری نس��ب گفت‪ :‬این سازمان نیز در راستای‬ ‫حمای��ت از واحدهای صنعت��ی و معدنی جنوب اس��تان‪ ،‬با‬ ‫رایزنی های متعدد با طرح اعطای کمک های فنی و اعتباری‬ ‫ب��ه صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتج��ارت‪ ،‬موفق به امضای‬ ‫تفاهمنامه ای به مبلغ ‪ 10‬میلیارد ریال برای تخصیص یارانه‬ ‫س��ود و کارمزد تس��هیالت ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬واحدهایی‬ ‫می توانند از این یارانه اس��تفاده کنند که تس��هیالت با سود‬ ‫ب��االی ‪20‬درصد دریاف��ت کرده اند‪.‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت جنوب کرم��ان درب��اره فرایند تخصیص‬ ‫یارانه س��ود تس��هیالت گفت‪ :‬هنگامی ک��ه تولیدکننده ای‬ ‫اقدام به دریافت تس��هیالت می کند‪ ،‬قرارداد او با همان سود‬ ‫عادی بانکی لحاظ ش��ده و یارانه س��ود تسهیالت در هنگام‬ ‫بازپرداخت اقساط برای وی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت جنوب کرمان‬ ‫همچنین اف��زود‪ :‬با این اقدام تالش دولت بر این اس��ت که‬ ‫مطمئن ش��ود با این برنامه ریزی‪ ،‬پول هدفمندی یارانه ها به‬ ‫دست تولید کننده واقعی می رسد‪.‬‬ ‫نوراله حسن زاده‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان با اشاره به‬ ‫تفویض اختیار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از طرف استاندار خوزستان‬ ‫گف��ت‪ :‬این اق��دام به منظور ارتقای س��طح عملکر د این کارگروه انجام ش��ده و‬ ‫همچنین افزایش تعامالت با شهرستان ها و اموزش کارکنان از دیگر برنامه های‬ ‫برای بهبود سطح عملکردی است‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫«رکود» گریبان لوازم خانگی استان مرکزی را گرفت‬ ‫کیفیت‪ ،‬شاه کلید ورود به بازار های رقابتی‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫محمدرضا حاجی پور‬ ‫کیفیت محصول‬ ‫و رضایتمندی‬ ‫مصرف کننده‪،‬‬ ‫حرف نخست‬ ‫را در ایجاد‬ ‫رونق و توسعه‬ ‫در بازار لوازم‬ ‫خانگی می زند‬ ‫محمدرضا جعفری‬ ‫رونق بخشیدن‬ ‫به بازار لوازم‬ ‫خانگی به عهده‬ ‫دولت است‬ ‫و بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫نمی تواند‬ ‫اقدامی‬ ‫انجام دهد‬ ‫ت�لاش ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۵۰‬نفر به صورت مس��تقیم‬ ‫در ‪ ۵۰‬واحد تولیدکننده لوازم خانگی در اس��تان‬ ‫مرکزی تولید انواع لوازم گرمایشی و سرمایشی‪،‬‬ ‫لوازم اش��پزخانه و‪ . ..‬را به ارمغان اورده است که‬ ‫با طرح های توس��عه ای و نوسازی ماشین االت و‬ ‫جلوگیری از قاچاق کاالی مشابه‪ ،‬می توانند بازار‬ ‫تولیدات این محصول را رقابتی کنند‪.‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا محمدرضا حاجی پور‪،‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫محمدرضا جعفری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی اراک به‬ ‫بررسی این امر پرداخته است‪.‬‬ ‫بروز کردن ماشین االت و فناوری مورد استفاده‬ ‫در تمام واحدهای تولیدی اس��تان در دستور کار‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مرکزی‬ ‫با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۵۰‬واحد تولیدکننده لوازم‬ ‫خانگ��ی در زمینه تولید انواع لوازم گرمایش��ی و‬ ‫سرمایشی‪ ،‬لوازم اشپزخانه و‪ . ..‬در استان مشغول‬ ‫ب��ه فعالیت هس��تند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن واحدها‬ ‫توانسته اند در شهرهای مختلف استان برای بیش‬ ‫از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۵۰‬نفر به صورت مستقیم و هزاران‬ ‫نفر دیگر به صورت غیرمس��تقیم فرصت ش��غلی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬‬ ‫محمدرضا حاجی پور با اش��اره به اینکه برخی‬ ‫از ای��ن واحده��ا برنامه های وی��ژه ای برای ایجاد‬ ‫طرح ه��ای توس��عه ای در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده ان��د‪ ،‬افزود‪ :‬از جمله م��واردی که همواره در‬ ‫دوران تحریم و پس��ا برجام در س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مطرح ش��ده بروز کردن‬ ‫ماش��ین االت و فناوری مورد اس��تفاده در تمام‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تان اس��ت ک��ه واحدهای‬ ‫تولی��دی لوازم خانگ��ی نیز از این مس��ئله جدا‬ ‫نیستند به همین منظور با صدور مجوز نوسازی‬ ‫و بازس��ازی ماش��ین االت واحدهای تولیدی در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور حتم این‬ ‫روند سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند تعداد انگشت ش��ماری‬ ‫از واحده��ای تولیدی ل��وازم خانگی اس��تان از‬ ‫ماش��ین االت و فناوری روز دنی��ا در خط تولید‬ ‫اس��تفاده می کنن��د ام��ا متاس��فانه فرس��ودگی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬بروز نب��ودن فن��اوری و طراحی‬ ‫محص��ول در خط تولید‪ ،‬نبود نش��ان(برند) قابل‬ ‫توجه ب��رای رقابت در بازارهای داخلی و جهانی‪،‬‬ ‫قاچاق کاالی مشابه و‪ . ..‬از جمله مشکالتی است‬ ‫ک��ه گریبانگیر س��ایر واحدهای تولی��دی لوازم‬ ‫خانگی شده است‪.‬‬ ‫حاجی پور تصریح کرد‪ :‬برای نشان(برند) سازی‬ ‫لوازم خانگ��ی هم اکن��ون بحث س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک با نشان(برند) های جهانی در دستور کار‬ ‫ق��رار گرفته که با پیگیری های ف��راوان به دنبال‬ ‫محقق کردن این امر در واحدهای تولیدی لوازم‬ ‫خانگی استان هستیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان مرکزی ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫بحث مش��ارکت مردم در خری��د کاالی داخلی‬ ‫از جمله مواردی اس��ت که می تواند عالوه بر باال‬ ‫بردن فرهنگ اس��تفاده از تولیدات داخلی‪ ،‬بحث‬ ‫اقتصاد مقاومتی را با قدرت بیشتری پیش ببرد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬تحقق این امر نیازمند فرهنگ س��ازی‬ ‫مصرف کاالی داخلی اس��ت‪.‬این فرهنگ س��ازی‬ ‫فقط با هم��کاری و همراهی تمام دس��تگاه ها و‬ ‫س��ازمان های مختلف انجام خواهد ش��د که در‬ ‫این میان نقش رس��انه ها به ویژه رس��انه ملی و‬ ‫مطبوعات برای تحقق ان از همه پر رنگ تر است‪.‬‬ ‫وی بحث تولید محصول باکیفیت و قابل رقابت‬ ‫با نمونه های داخلی و خارجی را مهم ارزیابی کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬واحدهای تولیدی ل��وازم خانگی باید با‬ ‫تولی��د محصول باکیفیت‪ ،‬ش��رایط را برای جلب‬ ‫رضایت م��ردم به عن��وان مصرف کنن��ده نهایی‬ ‫فراه��م کنن د زی��را کیفیت مطل��وب محصول و‬ ‫رضایتمندی مصرف کننده‪ ،‬حرف نخس��ت را در‬ ‫ایجاد رونق و توسعه در بازار لوازم خانگی می زند‪.‬‬ ‫حاجی پ��ور از واردات بی روی��ه کاالی مش��ابه‬ ‫محص��والت لوازم خانگ��ی انتقاد ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫برای حمای��ت از واحدهای تولیدی لوازم خانگی‬ ‫اس��تان و کشور‪ ،‬مسئوالن امر باید با وضع کردن‬ ‫تعرفه های س��نگین طرح های حمای��ت از تولید‬ ‫داخل��ی را به اجرا بگذارند و در مقابل‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی نیز باید س��طح کیفیت محصول تولیدی‬ ‫خ��ود را ارتق��ا دهند ت��ا مصرف کنن��ده تمایل‬ ‫بیشتری برای خرید محصول داخلی داشته باشد‪ .‬‬ ‫وی ورود کاالی قاچ��اق مش��ابه به کش��ور را‬ ‫ب��ه عنوان یکی از مش��کالت اساس��ی واحدهای‬ ‫تولیدی لوازم خانگی دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬ورود‬ ‫کاالی قاچ��اق بی کیفیت به کش��ور ب��رای تمام‬ ‫واحدهای تولیدی به عارض��ه ای غیرقابل درمان‬ ‫تبدیل شده که مس��ئوالن امر باید برای برطرف‬ ‫ک��ردن این پدی��ده کهن��ه‪ ،‬چاره اساس��ی پیدا‬ ‫کنن��د که در غیراین ص��ورت واحدهای تولیدی‬ ‫افزایش امید به سرمایه گذاری در حوزه صنعت‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ایالم از‬ ‫افزای��ش قابل توج��ه تقاضا برای س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫صنعت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایالم یاراله نصیری در جلسه شورای معاونان سازمان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا توجه به ش��رایط جدید پس��ابرجام و باز ش��دن‬ ‫روزنه های امید‪ ،‬تقاضا برای س��رمایه گذاری در حوزه تولید‬ ‫روند افزایشی نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررسی وضعیت مجوزهای تاسیس صادرشده‬ ‫در حوزه صنعت تا پایان دی امس��ال و مقایس��ه ان با کل‬ ‫س��ال ‪ 93‬نش��ان می دهد که تاکنون ‪ 138‬جواز تاس��یس‬ ‫صادر ش��ده که در مقایس��ه با سال گذشته با رشد‬ ‫صنعتی ‬ ‫‪ 68‬درصدی همراه اس��ت‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ایالم افزود‪ :‬عالوه بر رشد جوازهای تاسیس‬ ‫از نظر تعداد‪ ،‬میزان حجم سرمایه مورد نیاز این طرح ها که‬ ‫رقمی افزون بر ‪ 4982‬میلیارد ریال اعالم ش��ده‪ ،‬رش��د ‪82‬‬ ‫درصدی را نسبت به س��ال گذشته نشان می دهد‪ .‬نصیری‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی اش��تغالزایی جوازهای صادرش��ده امسال‬ ‫‪ 2166‬نفر اعالم ش��ده ک��ه با وجود این در این ش��اخص‬ ‫نیز رش��د ‪ 89‬درصدی نس��بت به تعداد جوازهای تاسیس‬ ‫صادرشده در سال ‪ 93‬را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم این‬ ‫افزایش ها را ناش��ی از اثار پسابرجام و همچنین ایجاد امید‬ ‫در سرمایه گذاران برای تغییر به سمت فعالیت های تولیدی‬ ‫و اقتصادی دانس��ت‪ .‬نصیری ادام��ه داد‪ :‬انتظار می رود در‬ ‫سال اینده تمایل سرمایه گذاران برای ورود به حوزه تولید و‬ ‫فعالیت های صنعتی نیز بیشتر شود‪ .‬با توجه به فراهم بودن‬ ‫بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران در این استان الزم‬ ‫است که همه افراد و دس��ت اندرکاران سازمان های مرتبط‬ ‫برای بهره گیری مناس��ب و تاثیرگ��ذار از این فرصت ایجاد‬ ‫شده بیشترین تالش و همکاری را به عمل اورند‪.‬‬ ‫با مش��کالت بزرگی در زمینه رک��ود در تولید و‬ ‫اشتغال روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‪ ،‬راه حل خروج از رکود‬ ‫رونق بخش��یدن به بازار ل��وازم خانگی بر عهده‬ ‫دولت اس��ت و بخش خصوصی نمی تواند در این‬ ‫زمینه هیچ گونه اقدامی انجام دهد‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی اراک با بی��ان اینکه‬ ‫تولید لوازم خانگی در اس��تان از اش��تغال بسیار‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫واحده��ای خوبی در این زمینه فعالیت می کنند‬ ‫که توانس��ته اند اشتغال قابل توجهی را در استان‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا جعفری با اشاره به اینکه واحدهای‬ ‫تولیدی لوازم خانگی اس��تان هم اکنون در زمینه‬ ‫عرضه محصول خود به بازارهای داخلی با مشکل‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت قرار بود به منظور‬ ‫رون��ق بخش��یدن به ب��ازار فروش ای��ن واحدها‬ ‫اق��دام به ارائه بن های خری��د کاالی داخلی کند‬ ‫که متاسفانه با منتفی ش��دن این امر‪ ،‬کورسوی‬ ‫امی��دی که ب��رای واحدهای تولیدکنن��ده لوازم‬ ‫خانگی ایجاد ش��ده بود نیز خاموش شد تا سایه‬ ‫رکود همچنان بر این واحدها حاکم باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با کاهش ق��درت خرید‪ ،‬نه تنها‬ ‫واحدهای تولیدی لوازم خانگی اس��تان بلکه کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬حتی با ایجاد شرایط پس��ابرجام تحول‬ ‫اساس��ی برای رونق خ��ط تولید و ب��ازار فروش‬ ‫مناس��ب نداش��ته اند که ادامه یافت��ن این روند‬ ‫می تواند به ضرر واحدهای تولیدی تمام شود‪.‬‬ ‫جعف��ری ب��ا تاکید ب��ر اینکه تولی��د محصول‬ ‫صادرات محور از جمله مواردی است که می تواند‬ ‫روند خروج واحده��ای تولیدکننده لوازم خانگی‬ ‫اس��تان از رکود را تسریع کند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به برداشته شدن تحریم ها و باز شدن دروازه های‬ ‫جهانی ب��ه روی تولیدات داخلی و اس��تان یکی‬ ‫از راه های خ��روج این واحدها از رک��ود در بازار‬ ‫فروش‪ ،‬تولی��د کاالیی باکیفیت و قابل رقابت در‬ ‫بازارهای بین المللی اس��ت که متاسفانه این روند‬ ‫به دلیل فرسودگی ماشین االت و فناوری موجود‬ ‫در خ��ط تولید واحدهای تولی��دی لوازم خانگی‬ ‫اس��تان (به ج��ز چند واحد) به کن��دی در حال‬ ‫انجام است که امید اس��ت صاحبان این واحدها‬ ‫با توجه به شرایط ایجاد شده سرعت بیشتری به‬ ‫ایجاد طرح های توسعه ای و نوسازی به واحدهای‬ ‫خود بدهند ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا به این‬ ‫معنا نخواهد بود ک��ه واحدهای تولیدی ما فقط‬ ‫می توانن��د کاالی خود را صادر کنند بلکه به این‬ ‫منظور خواهد بود که کاالی مشابه نیز وارد کشور‬ ‫خواهد ش��د و در صورتی که کاالی رقابت پذیری‬ ‫در بازارهای داخلی نداش��ته باشند توان رقابت با‬ ‫نمونه ه��ای خارجی را از دس��ت خواهند داد به‬ ‫همین دلیل واحدهای تولیدی کش��ور و اس��تان‬ ‫باید خود را برای رقابت با کاال مشابه اماده کنند ‬ ‫زی��را هر چه کیفیت محصول تولید داخل‪ ،‬باالتر‬ ‫برود به طور حتم ش��رایط رقابتی بیشتری ایجاد‬ ‫خواهد ش��د و این امر ترغی��ب مردم برای خرید‬ ‫کاالی داخلی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در اتاق بازرگانی اراک با بیان‬ ‫اینکه س��ال های تحریم ق��درت ایجاد طرح های‬ ‫توسعه ای‪ ،‬نوس��ازی ماش��ین االت و بروز کردن‬ ‫فناوری مورد استفاده در خط تولید این واحدها‬ ‫را گرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رونق بخش��یدن به‬ ‫بازار لوازم خانگی به عهده دولت اس��ت و بخش‬ ‫خصوصی نمی توان��د در این زمینه اقدامی انجام‬ ‫دهد ‪ .‬این دولت است که می تواند با ارائه بن های‬ ‫خرید ی��ا یارانه خرید کاالی داخلی قدرت خرید‬ ‫ک��ردن را افزای��ش دهد تا به اصط�لاح امروزی‬ ‫بازار کاالی خانگ��ی «تکانی بخورد»‪ ،‬در غیراین‬ ‫صورت رکود در ف��روش این واحدها را همچنان‬ ‫ازا ردهنده خواهد بود‪.‬‬ ‫کاهش حوادث‪ ،‬نیازمند افزایش دانش کارگران‬ ‫رییس اداره بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی گفت‪:‬‬ ‫وق��وع حوادث ناگ��وار کار در واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫ناشی از ضعف دانش کارکنان و کارگران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اذربایجان ش��رقی عین اهلل شجاعی اصل‬ ‫با اش��اره به اهمی��ت مقوله اموزش و ارتق��ای مهارت در‬ ‫میان کارکنان واحدهای صنعتی و معدنی اس��تان افزود‪:‬‬ ‫بیش��ترین امار مربوط به حوادث ناش��ی از کار مربوط به‬ ‫رعایت نکردن و نهادینه نش��دن موارد و اصول ایمنی کار‬ ‫در کارگاه ها‪ ،‬کارخانه ها و معادن است ‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر عزم وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای کاهش خس��ارات ناش��ی از ح��وادث کار و ارتقای‬ ‫عملکرد زیس��ت محیطی واحدها و بهبود بهره وری انرژی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برگ��زاری دوره های اموزش��ی برای واحدهای‬ ‫صنعتی و معدنی استان از برنامه های مهم این وزارتخانه‬ ‫بوده و برگزاری دوره های تخصصی متعدد در همین راستا‬ ‫انجام شده است ‪.‬‬ ‫رییس اداره بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اذربایجان ش��رقی با‬ ‫اش��اره به برگزاری ‪4‬دوره اموزش��ی در روزه��ای اینده‬ ‫گفت‪ :‬در اس��فند امس��ال کارگاه اموزشی با حضور ‪400‬‬ ‫واحد صنعتی و معدنی اس��تان با همکاری تنگاتنگ اداره‬ ‫اموزش و فناوری س��ازمان‪ ،‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان و همچنین نظام مهندس��ی معدن اس��تان سال‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��جاعی اص��ل از ام��وزش موضوعات��ی پیرام��ون‬ ‫محیط زیس��ت و ایمن��ی ب��ه عن��وان اولوی��ت نخس��ت‬ ‫کارگاه های یادش��ده خبر داد و اب��راز امیدواری کرد‪ :‬تراز‬ ‫توس��عه صنعتی متوازن با بهبود فضای کاری کارکنان و‬ ‫کارگران واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫افزایش اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫عیس��ی منصوری‪ ،‬معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با بیان اینکه ‪ ۷۰۰‬هزار شغل در سال گذشته ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رویکرد این وزارتخانه به س��مت ایجاد اش��تغال در بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس پیش بینی ها در س��ال جاری ‪ ۴۰۰‬هزار شغل در‬ ‫کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫عضو انجمن «دایکست» ایران در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫ناصر نوتاش‬ ‫‹ ‹انواع قالب های صنعتی‬ ‫ب��رای تولید تمام قطعاتی که به روش ریخته گری س��اخته می ش��وند‬ ‫نیاز به تهیه قالب اس��ت‪ .‬حال جنس و ویژگی های قطعه اس��ت که روش‬ ‫ریخته گری را تعیین می کند و بر این اس��اس نوع قالب تعیین می ش��ود‪.‬‬ ‫قالب های ریخته گری به ‪ 3‬دس��ته دایکس��ت (‪ )High pressure‬ریژه‬ ‫(‪ )low pressure‬و ماس��ه ای تقسیم می شوند که هر یک کاربرد خاص‬ ‫خود را دارند‪.‬‬ ‫دایکس�ت‪ :‬ب��رای س��اخت قطعاتی از جن��س الومینیوم ک��ه دارای‬ ‫ضخام��ت یکنواخت بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬میلی متر هس��تند از روش ریخته گری‬ ‫تحت فش��ار استفاده می ش��ود‪ .‬در این روش مذاب الومینیوم با فشار باال‬ ‫داخل قالب تزریق می شود‪ .‬از مزایای این روش می توان به تولید قطعات‬ ‫با کیفیت س��طحی باال و تیراژ باال نام برد‪ .‬کیفیت باال و پلیس��ه نش��دن‬ ‫باعث می شود بسیاری از فرایند های تولید مانند پلیسه گیری و سنگ زنی‬ ‫و س��وراخ کاری حذف شود‪ ،‬از این رو تاثیر بسزایی در کاهش هزینه تولید‬ ‫ه��ر واحد قطعه دارد‪ .‬قالبی که ب��رای ریخته گری به این روش مورد نیاز‬ ‫است باید از جنس فوالد گرمکار با حجم و ضخامتی زیاد باشد که قابلیت‬ ‫تحمل فشار باالی ذوب را داشته باشد از این رو قالب های دایکست بزرگ‬ ‫حض��ور دارد‪ .‬اما در ماش��ین های بزرگتر دو نفر و‬ ‫در ماش��ین های خیلی بزرگتر (ماشین های باالی‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬ت��ن) ‪ 3‬نفر کار می کنن د ک��ه البته تعداد‬ ‫این ماش��ین ها زیاد نیس��ت‪ .‬اما مس��لم است به‬ ‫دلیل ماهی��ت و پیچیده بودن فرایند ریخته گری‬ ‫تحت فش��ار تنه��ا اپرات��ور ماهر و ورزی��ده ای که‬ ‫ب��ا صنع��ت دایکس��ت اش��نایی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫می تواند در ان مش��غول کار باش��د‪ .‬دستگاه های‬ ‫ای��ن صنعت بس��یار گران هس��تند (‪۸۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان) و نمی توان انها را دراختی��ار یک اپراتور‬ ‫غیرمتخصص س��پرد‪ .‬بنابراین نیروی کار مشغول‬ ‫در ای��ن صنعت باید از دانش فنی و مهارت کاری‬ ‫باالی��ی برخوردار باش��د و گرنه ممکن اس��ت در‬ ‫صورت نااش��نایی‪ ،‬به خود‪ ،‬ماشین و افراد اسیب‬ ‫بزن��د‪ .‬نکته دیگر اینکه زمینه کاری فراهم ش��ود‬ ‫ک��ه در ابتدا باید ب��ازار ان فراهم ش��ود‪ .‬بیش از‬ ‫‪۸۰‬درص��د نی��از رادیات��ور در داخل ای��ران تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ظرفیت باالی تولی��د را در صنایع‬ ‫روشنایی و قطعات خودرو نیز داریم‪ .‬البته بخشی‬ ‫از این ش��رایط به مصرف کنندگان برمی گردد‪ .‬به‬ ‫عبارتی ش��هرداری و وزارت نی��رو باید پروژه کار‬ ‫داشته باشند تا در صنایع دایکست تولید و زمینه‬ ‫اشتغالزایی فراهم شود‪.‬‬ ‫€ €تجهیزات و ماشین االت در این صنعت از‬ ‫کدام کشورها تامین می شود؟‬ ‫ابتدایی و قدیمی ترین ماش��ین االت در صنعت‬ ‫دایکست تولید کشور چک اس��لواکی بوده است‪.‬‬ ‫بعد از ان ماشین االت از کشورهای روسیه‪ ،‬امریکا‬ ‫و اروپا وارد شده اند‪ .‬بیش��تر ماشین االت وارداتی‬ ‫نیز دست دوم هستند که این دستگاه ها در ایران‬ ‫نوس��ازی ش��ده و در چرخه تولید مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬با این حال ما دانش فنی و فناوری‬ ‫تولید ماش��ین االت دایکست را در کشور نداشتیم‬ ‫هرچند در تولید ماش��ین االت تزریق پالس��تیک‬ ‫کارهایی انجام شده است‪ .‬برخی صنعتگران ایرانی‬ ‫نیز ماشین االت کوچک دایکست با ظرفیت های ‪۵‬‬ ‫و ‪ ۴۰‬تن تا ‪ ۸۰‬تن ساختند‪.‬‬ ‫€ €چالش ه�ای صنع�ت دایکس�ت درحال ‬ ‫حاضر چیست؟‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت صنعت دایکس��ت به‬ ‫س��ودجویی برمی گردد‪ .‬به عبارت��ی برخی صنایع‬ ‫تنها ب��ه منفعت خ��ود می اندیش��ند و زمانی که‬ ‫بدهی به صنایع دایکست دارند قطعات مورد نیاز‬ ‫خود را از کشورهایی همچون چین وارد می کنند‪.‬‬ ‫این کار ب��ه تولید داخلی ضرب��ه می زند‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر اینکه صنعت دایکست درگیر معوقاتی است‬ ‫که صنایع خودرو س��ازی پرداخ��ت نمی کنند‪ .‬در‬ ‫حال��ی که تولیدکنندگان صنعت دایکس��ت برای‬ ‫پرداخ��ت حق��وق کارکن��ان خود دچار مش��کل‬ ‫می ش��وند‪ .‬در صورتی که باید در صنایع تولیدی‬ ‫رویکری برای مش��تری مداری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫انتظار ما حمایت نیس��ت بلک��ه پرداخت معوقات‬ ‫از سوی دولت اس��ت چون در زمان جنگ نیز ما‬ ‫رون��د تولی��د را در صنعت دایکس��ت ادامه دادیم‬ ‫و درحال حاض��ر نی��ز تولید می کنی��م اما مدیران‬ ‫و مس��ئوالن باید اهمیت صنعت دایکس��ت را در‬ ‫پیش��رفت ابعاد مختلف اقتص��اد درک کنند‪ .‬باید‬ ‫بدانی��م ک��ه تولید واقعی در کش��ور باید داش��ته‬ ‫باش��ند به این معنی که نباید تولیدات کشورهای‬ ‫دیگر به کش��ور ما بیاید و ما تنها در بخش تعمیر‬ ‫این تولی��دات خدمات دهیم‪ .‬خدمات رونقی در بر‬ ‫نخواه��د داش��ت چ��ون ارزش اف��زوده ای ندارد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر به مصوبه اخیر دول��ت برمی گردد‪.‬‬ ‫دول��ت تصویب کرده که س��ال این��ده ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫قیم��ت حامل های ان��رژی بخش تولی��د افزایش‬ ‫خواهد داش��ت در حالی که بخش خانگی کمتر از‬ ‫‪۱۰‬درصد با افزایش روبه رو می ش��ود‪ .‬در حالی که‬ ‫این افزایش باید در بخش خدمات باشد نه بخش‬ ‫تولید که برای جامعه ارزش افزوده ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه ما قانونی داریم که براس��اس ان‬ ‫باید از هر نوع تولید داخلی حمایت شود‪ .‬در حالی‬ ‫که اگر هم اکنون تولیدکنن��ده داخلی بخواهد به‬ ‫کشور چین صادرات داشته باشد باید تعرفه باالی‬ ‫گمرکی را پرداخت کند‪ .‬چین با اس��تفاده از این‬ ‫مکانیزم هم تولیدکنن��دگان داخلی خود حمایت‬ ‫می کند و هم تولیدات داخلی ما را برده است‪.‬‬ ‫€ €کیفیت و استاندارد در صنعت دایکست‬ ‫چگونه تعریف می شود؟‬ ‫مرج��ع دایکس��ت کاران جه��ان‪ ،‬انجم��ن‬ ‫دایکس��ت کاران امری��کای ش��مالی اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫انجمن ب��رای قطعات مختلف اس��تاندارد تعریف‬ ‫کرده که بس��تگی به مش��تری و نی��از او از قطعه‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان نمونه دس��تگیره در منازل ابکاری‬ ‫می ش��ود و تزئینی اس��ت‪ ،‬بنابراین باید از کیفیت‬ ‫س��طحی باالیی برخوردار باشد یا لوستر را برخی‬ ‫تولیدکنندگان به روش دایکس��ت تولید می کنند‬ ‫و در فراین��د تولی��د ابکاری ه��ای مختلف انجام‬ ‫می ش��ود از این رو باید از کیفیت سطحی باالیی‬ ‫برخودار باش��د‪ .‬برخی قطعات نیز ماش��ین کاری‬ ‫می شوند که باید اس��تحکام باالیی داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابراین س��طوح کیفیت مختلفی ب��رای قطعات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬کیفیت تولیدات داخل‬ ‫نیز مناس��ب اس��ت در حال��ی که از نظ��ر قیمت‬ ‫نیز محصوالت ما باالتر از س��طح جهانی نیس��ت‪.‬‬ ‫انجمن دایکس��ت ایران نیز در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬برای‬ ‫هماهنگ س��ازی نظام قیمت در صنعت دایکست‬ ‫فرمول��ی طراحی ک��رده و در اختی��ار صنعتگران‬ ‫گذاشت که با استفاده از این فرمول حداقل اجرت‬ ‫قطعه تولیدی خود را محاسبه کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه غی�ر از مطالبی ک�ه مط�رح کردید‬ ‫تولیدکنن�دگان در صنعت دایکس�ت با چه‬ ‫مشکالت دیگری روبه رو هستند؟‬ ‫توانمندی تولید در صنعت دایکس��ت با توجه‬ ‫به فراز و نشیب هایی که داشته است هنوز وجود‬ ‫دارد‪ .‬ام��ا باید نگاه ما تغییر کن��د‪ .‬به عبارتی ما‬ ‫باید با اس��تفاده از تولیدات خود میزان صادرات‬ ‫خود را افزایش دهیم‪ .‬هم اکنون صنعت دایکست‬ ‫نیازمن��د قال��ب‪ ،‬ماش��ین و اب��زاراالت کنترلی‬ ‫اس��ت‪ .‬م��ا متاس��فانه در دوران تحریم اس��یب‬ ‫جدی در این زمینه دیدیم‪ .‬بس��یاری از قطعات‬ ‫ماش��ین االت ام��کان ورود ب��ه ایران نداش��ت و‬ ‫بخشی از بدنه صنعت لطمه بدی خورد‪ .‬به عالوه‬ ‫اینک��ه ممنوعیت واردات ش��یرهای چندمنظوره‬ ‫هیدرولی��ک و اق�لام و قطع��ات و نب��ود امکان‬ ‫گردش صحیح پول از نظام بانکی باعث ش��د که‬ ‫س��رمایه گذاری دقیقی روی خرید ماش��ین االت‬ ‫جدید امکان پذیر نباشد‪ .‬نداشتن سرمایه به دلیل‬ ‫تجمیع بدهی ها نیز باعث شد که دایکست کاران‬ ‫انگیزه زیادی برای خرید ماشین االت و گسترش‬ ‫صنعت خود نداش��ته باش��ند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ماش��ین االت دس��ت دومی ک��ه از اروپا وارد‬ ‫کشور می شوند در صورت نوسازی و بهسازی نیز‬ ‫در کش��ور به طور کامل تعمیر نمی ش��وند و این‬ ‫معضل بزرگی برای تولید کننده می شود؛ چرا که‬ ‫دس��تگاه دس��ت دوم هیچ گاه مانند دفعه اول به‬ ‫خوبی کار نمی کند‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫معرفی توانمندی‬ ‫دایکست کاران ایران‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫و گران قیمت هستند‪.‬‬ ‫قالب ه�ای ریژه‪ :‬ب��رای قطعات الومینیومی ک��ه ضخامت یکنواخت‬ ‫ندارند و باید کیفیت قطعه از نظر استحکامی مورد توجه باشد و همچنین‬ ‫ب��ه قطعه ای بدون ریزمک و تخلخل باش��د نیاز اس��ت این روش را برای‬ ‫تولی��د برگزید ‪ .‬در این روش‪ ،‬ذوب به ارامی وارد قالب فوالدی می ش��ود‪.‬‬ ‫قالب های ریژه نس��بت به قالب های دایکس��ت از نظ��ر ابعادی کوچک تر‬ ‫هس��تند (به منظور تولید یک قطعه یکس��ان) اما انچه سبب پیچیدگی‬ ‫این قالب ها می شود طراحی سیستم راهگاهی در این قالب هاست و انچه‬ ‫س��بب گران قیمت ش��دن این قالب ها می ش��ود هزینه طراحی‪ ،‬دانش و‬ ‫فناوری است که سازنده برای طراحی و ساخت این قالب دریافت می کند‪.‬‬ ‫قالب های ماسه ای‪ :‬به طور قطع یکی از متداول ترین روش های تولید‬ ‫قطعات فلزی‪ ،‬ریخته گری در قالب ماس��ه ای اس��ت‪ .‬در این روش نیاز به‬ ‫س��اخت یک مدل فلزی اس��ت که از یک قالب ماس��ه ای گرفته ش��ود و‬ ‫ذوب را در ای��ن قالب می ریزند‪ .‬مدل ه��ای فلزی برای روش های مختلف‬ ‫ریخته گری تهیه می ش��وند‪ ،‬برخی از این روش ها اتوماتیک هستند مانند‬ ‫ریخته گ��ری به روش ‪ DIZA‬و هانزبرگ و واگنر یا به صورت دس��تی و‬ ‫سنتی است‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تریبون‬ ‫تامین مواد اولیه باکیفیت‪ ،‬چالش دایکست ایران‬ ‫«دایکس��ت» یا ریخته گری تحت فشار از جمله‬ ‫صنایعی اس��ت که کاربردهای بس��یاری دارد؛ از‬ ‫تولید س��گک کمربن��د تا برخی قطع��ات خودرو‬ ‫به دلیل سابقه طوالنی این صنعت در ایران اکنون‬ ‫تجهی��زات تولی��د و دانش فنی داخل کش��ور به‬ ‫حدی اس��ت که می توان ادعا کرد در این زمینه ها‬ ‫مش��کلی وج��ود ن��دارد‪ .‬ص��ادرات رادیاتورهای‬ ‫الومینیومی ش��اهدی بر این گفته ها است‪ .‬با این‬ ‫حال مشکلی که دایکست کاران دارند‪ ،‬نبود فوالد‬ ‫تولید داخل با کیفیت مناس��ب و مشکل دوم انها‬ ‫طلب هایشان از دولت است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫توانمندی تولید در صنعت دایکست با وجود فراز‬ ‫و نش��یب ها هنوز باالس��ت‪ .‬در این زمینه با ناصر‬ ‫نوت��اش‪ ،‬عضو کمیته فنی و مهندس��ی در انجمن‬ ‫دایکس��ت ایران گفت وگویی کرده ایم که در ادامه‬ ‫خواهید خواند‪.‬‬ ‫€ €مختصات تولیدی در صنعت دایکست به‬ ‫چه نحوی است؟‬ ‫دایکس��ت (ریخته گری تحت فشار باال)‪ ،‬تزریق‬ ‫م��واد مذاب ب��ه درون قالب فلزی با فش��ار باال و‬ ‫در زم��ان بس��یار کم اس��ت‪ .‬در ای��ن حالت فرم‬ ‫نهایی قطعه ش��کل می گیرد و این ش��یوه‪ ،‬تولید‬ ‫انب��وه دارد‪ .‬ما در این صنع��ت به تجهیزات فلزی‬ ‫همچون فوالدهای گرم کار (فوالدهایی با کاربری‬ ‫در دمای باال و ش��رایط س��خت) نیاز داریم که در‬ ‫ایران متاس��فانه این نوع فوالده��ا اغلب یا تولید‬ ‫نمی ش��وند ی��ا انهایی که تولید می ش��وند از نظر‬ ‫کیفیت خیلی مشابه با نمونه های خارجی که وارد‬ ‫کش��ور می شوند‪ ،‬نیستند‪ .‬بخش��ی از این فوالدها‬ ‫برای قالب اس��تفاده می ش��ود‪ .‬وضعیت تولید در‬ ‫این صنعت به نحوی اس��ت که یک سیلندر (لوله‬ ‫ف��والدی) باید م��ذاب را در خود نگ��ه دارد و هر‬ ‫بار این مذاب را با یک پیس��تون به س��مت قالب‬ ‫پرتاب کند؛ بنابراین ما به فوالدی نیاز داریم که از‬ ‫ان بتوانیم سیلندر تزریق یا قالب دایکست تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫€ €در زمینه تامین مواد اولیه یا همان فوالد‬ ‫مشکلی برای صنعتگران وجود ندارد؟‬ ‫تولی��د فوالد در همه کش��ورها براس��اس فوالد‬ ‫ساختمانی استوار است و به طور معمول اهن االت‬ ‫اس��ت‪ .‬اما فوالد مختص قالب نوعی الیاژ است که‬ ‫بعد از تولی��د باید در عملیات ف��ورج یا اهنگری‬ ‫ق��رار بگی��رد و باید عملیات حرارتی متناس��ب با‬ ‫نوع فوالد را داش��ته باش��ند‪ .‬کوره های��ی که این‬ ‫ن��وع الیاژ را مذاب می کنن��د باید در چند مرحله‬ ‫عملیات تصفیه مذاب و اکس��یژن گیری را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬متاسفانه نمونه هایی که در ایران استفاده‬ ‫می ش��ود هیچ کدام بازدهی مناس��بی تا به امروز‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬مس��ئله دیگر مربوط به عملیات‬ ‫حرارت��ی در قالب ها اس��ت که در ای��ران تنها دو‬ ‫مجتم��ع صنایع دف��اع را داریم ک��ه این خدمات‬ ‫را ارائ��ه می دهند و بخش ه��ای خصوصی فعالی‬ ‫در ای��ن زمینه نداریم‪ .‬به این دلیل که بس��یاری‬ ‫از ای��ن نوع فوالدها نیازمن��د وضعیت حرارتی در‬ ‫خال هس��تند و در روش های مرسوم که در نمک‬ ‫فوالده��ا را عملیات حرارتی می کنند به س��ختی‬ ‫و استحکام مناسبی نمی رسند‪ .‬مشکل اصلی این‬ ‫است که صنایع فوالدی کشور ما در بخش دولتی‬ ‫اس��ت و بنابراین تمایلی برای سرمایه گذاری برای‬ ‫تولید این نوع فوالدها وجود ندارد و بیشتر ورق و‬ ‫فوالد س��اختمانی تولید می شود‪ ،‬بنابراین با توجه‬ ‫به اینکه ب��ازار مصرفی دارند چندان تمایلی برای‬ ‫تولی��د الیاژ مرب��وط به صنعت دایکس��ت ندارند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی چندان به صورت گسترده در این‬ ‫بخش وارد نش��ده‪ ،‬چرا که مشوقی از جانب دولت‬ ‫برای خصوصی سازی واقعی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫€ €صنع�ت دایکس�ت در چ�ه زمینه ه�ای‬ ‫صنعتی فعالیت می کند؟‬ ‫صنعت دایکست در همه صنایع دیگر وارد شده‬ ‫و حض��ور دارد‪ .‬کیف و کفش‪ ،‬ل��وازم الکترونیک‪،‬‬ ‫صنع��ت لوازم خانگی‪ ،‬تزئیات داخلی منازل مانند‬ ‫دستگیره در و یراقات مربوط به ان و همه قطعات‬ ‫در صنعت دایکس��ت تولی��د می ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫صنع��ت دایکس��ت تنها در صنعت خودروس��ازی‬ ‫فعالیت نمی کند بلکه در صنایع سبک نیز کاربرد‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫€ €گس�تره اش�تغالزایی صنعت دایکس�ت‬ ‫چقدر است؟‬ ‫برای ماش��ین های کوچک (زی��ر ‪ ۴۰۰‬تن) یک‬ ‫نفر اپراتور در هر ش��یف کاری کافی اس��ت و در‬ ‫هر ‪ 3‬ماش��ین یک نفر برای کنت��رل کیفیت کار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫مدیران‬ ‫و مسئوالن باید‬ ‫اهمیت صنعت‬ ‫دایکست را در‬ ‫پیشرفت ابعاد‬ ‫مختلف اقتصاد‬ ‫درک کنند‪.‬‬ ‫باید بدانیم که‬ ‫تولید واقعی‬ ‫در کشور باید‬ ‫داشته باشند‬ ‫به این معنی که‬ ‫نباید تولیدات‬ ‫کشورهای دیگر‬ ‫به کشور ما‬ ‫بیاید و ما تنها‬ ‫در بخش تعمیر‬ ‫این تولیدات‬ ‫خدمات دهیم‬ ‫در اینجا به معرفی تعدادی از فعاالن صنعت دایکست‬ ‫پرداخته ایم‪:‬‬ ‫گ�روه صنعتی غرب اس�تیل ـ ماژین صنعت‪ :‬این‬ ‫مجموعه صنعتی متش��کل از شرکت های زیرگروه خود‬ ‫به نام های غرب اس��تیل‪ ،‬ماژین صنعت‪ ،‬ماژین استیل‪،‬‬ ‫ماژین یدک در زمینه تامین و تولید قطعات پرس��ی و‬ ‫مجموعه ه��ای پیش مونتاژی بدنه انواع خودروها‪ ،‬تولید‬ ‫قطعات دایکست و ایرون کاست‪ ،‬تولید انواع پیچ و مهره‬ ‫و بس��ت های فلزی مختل��ف ‪ CLAMP‬و ‪ CLIP‬و‪...‬‬ ‫فعالی��ت می کند‪ .‬این مجموعه از س��ال ‪ ۱۳۶۱‬با تولید‬ ‫ظرف ه��ای اس��تیل فعالیت خود را اغازکرد و از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬با پیوس��تن ب��ه جرگه تولیدکنن��دگان قطعات‬ ‫بدنه خ��ودرو از جمله پژو پارس‪ ROA ،۴۰۵ ،‬و ‪L90‬‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫صنایع قالب و قطعه س�ازی ش�مال‪ :‬این شرکت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۲‬تاسیس ش��د و فعالیت خود را با ساخت‬ ‫انواع قال��ب و قطعات صنعتی مورد نیاز صنایع مختلف‬ ‫کشور اغاز کرد‪.‬‬ ‫واحد تولیدی گام‪ :‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۶۲‬فعالیت‬ ‫خ��ود را در زمینه س��اخت قالب ه��ای صنعتی و تولید‬ ‫قطعات دایکس��تی در منطقه صنعت��ی تهرانپارس اغاز‬ ‫کرد و اکنون پس از طی س��ال ها خدم��ت صادقانه به‬ ‫صنایع کش��ور جزو واحد های معتبر در زمینه س��اخت‬ ‫قالب های دایکست‪ ،‬تولید قطعات الومینیومی و زاماکی‬ ‫بروش دایکاس��ت در کش��ور اس��ت‪ .‬واحد تولیدی گام‬ ‫تولی��دات خ��ود را به صنایع مختلف��ی از جمله صنایع‬ ‫ل��وازم خانگی‪ ،‬صنای��ع الکتریکی‪ ،‬صنای��ع گاز و‪ ...‬ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گ�روه کارخانجات فتح ایران (اس�پارک ماش�ین‬ ‫تول)‪ :‬این ش��رکت بیش از ‪ 3‬دهه اس��ت که در زمینه‬ ‫تولید انواع کف کاذب و سقف کاذب‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫انواع قالب و تولید قطعات الومینیومی دایکست فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حدیدپردازان اصفهان‪ :‬طراحی و س��اخت قالب های‬ ‫دایکس��ت و فرم ده��ی ورق در س��ال ‪ ،۱۳۶۴‬اغ��از‬ ‫فعالیت های قالب سازی ش��رکت حدیدپردازان اصفهان‬ ‫بود‪ .‬فرایند طراحی و ساخت قالب‪ ،‬قالب های فرم دهی‬ ‫ورق از فعالیت ه��ای قالب س��ازی ح��ذف و قالب ه��ای‬ ‫تزریق پالس��تیک‪ ،‬فوم پلی استایرن انبساطی(یونولیت‪،‬‬ ‫پالس��توفوم) و مدل های ریخته گری از فعالیت های این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫اریس�مان صنع�ت ت�وس‪ :‬ای��ن واحد تولی��دی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۹‬با هدف تامین ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫اتوماسیون دایکست‪ ،‬اقالم مصرفی و واسطه ای همچون‬ ‫روانس��ازهای پایه ابی و کمکی‪ ،‬گریس های ضدلحیم و‬ ‫کمکی‪ ،‬انواع روانسازهای پیس��تون‪ ،‬بوته های گرافیتی‬ ‫و س��یلیکون کاربای��دی‪ ،‬کوره های بوت��ه ای‪ ،‬قالب های‬ ‫دایکس��ت‪ ،‬گان اسپری های دوزمانه‪ ،‬پیستون های مس‬ ‫برلیوم و ‪ ...‬تاس��یس شد‪ .‬به مرور تمرکز این شرکت بر‬ ‫تامین ماشین االت دایکست با نشان(برند) ‪YIZUMI‬‬ ‫چین و تجهیزات اتوماس��یون جانبی با نشان(برند) ‪JS‬‬ ‫تایوان قرار گرفت‪.‬‬ ‫صنایع پتروسیس سامان‪ :‬این شرکت از سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تاسیس شد و با توجه به سابقه طوالنی در زمینه تولید‬ ‫و خرید و فروش مقاطع و شمش های الیاژی الومینیوم‬ ‫و شناخت بسیار خوب از صنایع دایکست و ریخته گری‬ ‫قطعات الومینیومی‪ ،‬با شناسایی نقاط ضعف این صنایع‬ ‫و با تکیه ب��ر دانش فنی متخصصان خ��ود مبادرت به‬ ‫واردات مواد مورد نیاز این صنایع کرد‪.‬‬ ‫اکس�یر صنعت اسیا‪ :‬این ش��رکت با ‪ ۳۰‬سال تجربه‬ ‫به عن��وان نماین��ده انحصاری انه��ا اماده ارائ��ه انواع‬ ‫دس��تگاه های دایکس��ت و ماش��ین های وابس��ته نظیر‬ ‫ذوبریز‪ ،‬اسپری‪ ،‬روبوت‪ ،‬تریم پرس و کوره است و پس از‬ ‫ان خدمات نصب و راه اندازی و اموزش با بهره گیری از‬ ‫بهترین تکنسین ها انجام می شود‪.‬‬ ‫گروه صنعتی س�عادت‪ :‬این ش��رکت با داشتن کادر‬ ‫قالب س��ازی مج��رب و دس��تگاه های هات چمبر ‪،۱۰۰‬‬ ‫‪ ۲۵۰ ،۲۰۰‬و ‪ ۳۵۰‬ت��ن ایتالیایی قطعات دایکس��ت را‬ ‫طراحی و تولید می کند‪.‬‬ ‫گ�روه صنعت�ی نوین‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪۱۳۷۳‬‬ ‫در کارگاهی در ش��رق تهران با ه��دف تولید قالب های‬ ‫دایکست پایه گذاری شد‪ .‬انواع دستگاه های این شرکت‬ ‫که از ظرفیت های ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۶۳۰‬تن و از نشان(برند)های‬ ‫برتر اروپایی ازجمل��ه ‪ IDRA، Buhler، Frech‬و‪...‬‬ ‫است‪ .‬این شرایط باعث شده تا کیفیت قطعات تولیدی‬ ‫در این مجموعه با باالترین استانداردها مطابقت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شرکت کاران‪ :‬این شرکت با بیش از ‪ ۳۵‬سال تجربه و‬ ‫مهارت و تولید بیش از ‪ ۲۴۰۰‬تن و ‪۵۰۰ ،۶‬هزار قطعه‬ ‫در س��ال‪ ،‬با بهره گیری از علوم و فنون پیش��رفته روز و‬ ‫ب��ا اموزش و همکاری کادری مج��رب و کارازموده‪ ،‬در‬ ‫صنعت ریخته گری تحت فشار (دایکست) کیفیت برتر‬ ‫و نواوری را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ایران نفت اذربایجان را سواپ می کند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫روزگار تیره بازار گاز‬ ‫ب��ا وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫اما قیم��ت گاز طبیعی در بازارهای منطقه ای نه تنها کاهش‬ ‫یافته که خرید محموله های «ال ان جی» در بازارهای اروپایی‬ ‫به طور تقریبی متوقف شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬هر چند قیمت نفت خ��ام در معامالت‬ ‫منته��ی به ‪ ۱۹‬فوریه با افزایش قابل توجه روبه رو ش��د‪ ،‬اما‬ ‫در ب��ازار گاز قیمت ه��ا نه تنها افزایش نیافت��ه که با کاهش‬ ‫چندین س��نتی هم همراه ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه در ب��ازار ‪ NBP‬انگلیس برخ�لاف بازار اروپا و اس��یا‪،‬‬ ‫قیمت گاز با افزایش حدود ‪ ۷‬س��نتی ه��ر میلیون بی تی یو‬ ‫‪ 4‬دالر و ‪ ۲۹‬س��نت معامله ش��ده اس��ت و در ب��ازار هنری‬ ‫ه��اب امریکا با کاهش حدود ‪ ۱‬س��نتی هر میلیون بی تی یو‬ ‫‪ ۲‬دالر و ‪ ۷‬س��نت در بازار داد و س��تد ش��ده اس��ت‪ .‬براین‬ ‫اس��اس پیش فروش محموله های گاز برای مارس ‪ ۲۰۱۶‬در‬ ‫بازار ‪ NBP‬انگلیس با کاهش بیشتری روبه رو شده و قیمت‬ ‫ه��ر میلیون بی تی ی��و گاز طبیعی با کاهش ‪ ۶‬س��نتی به ‪۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۱۱‬سنت رسیده است‪ .‬از سوی دیگر به گزارش امور‬ ‫اوپ��ک و ارتباط با مجامع انرژی ایران‪ ،‬در حال حاضر خرید‬ ‫تک محموله های «ال ان جی» در ب��ازار اروپا به طور تقریبی‬ ‫متوقف ش��ده و فعاالن بازار اعتقاد دارند با توجه به روند رو‬ ‫به س��قوط قیمت ها در ماه های پیش رو قیمت گاز طبیعی با‬ ‫کاهش بیشتری همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫توقف سطح تولید نفت‬ ‫باید با کاهش تولید همراه شود‬ ‫س��فیر ونزوئال در سازمان ملل گفت‪ :‬قیمت نفت در سال‬ ‫‪2016‬م در بدتری��ن حالت‪ ،‬ممکن اس��ت به ‪ 20‬دالر در هر‬ ‫بشکه سقوط کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رافائل رامیرز فرستاده ونزوئال در سازمان‬ ‫مل��ل که پیش تر ب��ه عنوان وزیر انرژی این کش��ور فعالیت‬ ‫می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬توافق اخیر بین کشورهای تولید کننده نفت‬ ‫مبنی بر توقف تولید باید با یک توافق بر س��ر کاهش تولید‬ ‫نفت همراه ش��ود‪ .‬وزیران انرژی عربستان‪ ،‬قطر و ونزوئال در‬ ‫‪ 16‬فوریه گفت وگوهایی را با همتای روس��ی خود در دوحه‬ ‫قطر برگزار کردند و درباره توقف سطح تولید نفت در سطوح‬ ‫ماه ژانویه در س��ال ‪ 2016‬به توافق رسیدند؛ به شرط اینکه‬ ‫دیگر کش��ورهای تولید کننده نیز این برنامه را دنبال کنند‪.‬‬ ‫رامیرز به خبرگزاری نووستی گفت‪ :‬یک تصمیم خوب اتخاذ‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما دیگر تولید کنندگان باید به حرکت به سمت یک‬ ‫توافق درباره کاهش تولید نفت متقاعد شوند‪ .‬ما باید در این‬ ‫راه پیام��ی به بازار بفرس��تیم که اماده دف��اع از قیمت نفت‬ ‫هس��تیم در غیر این صورت یک سال بد دیگر در انتظارمان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به گفته رامیرز‪ ،‬قیمت نفت در س��ال ‪2016‬م‬ ‫در بدترین حالت ممکن اس��ت تا ‪ 20‬دالر در هر بش��که نیز‬ ‫سقوط کند‪.‬‬ ‫صدور گاز ایران به اروپا‬ ‫از طریق یونان‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پایگاه خبری بلومبرگ نوش��ت‪ :‬یونان در‬ ‫حال گفت وگوهای مقدماتی با ایران برای تامین نیاز داخلی‬ ‫خود به گاز طبیع��ی و ایجاد دروازه ای به منظور عرضه این‬ ‫سوخت به دیگر بخش های اروپا است‪.‬‬ ‫همچنین پانوس اسکورلتیس در مصاحبه با شبکه خبری‬ ‫بلومبرگ در اتن گفته اس��ت‪ :‬ایران و یونان در ژانویه ‪2016‬‬ ‫(دی‪-‬بهمن) با عرضه نفت خام به شرکت «هلنیک پترولیوم»‬ ‫و خرید محصوالت نفتی از این پاالیش��گاه موافقت کرده اند‪.‬‬ ‫این گزارش افزود‪ :‬این توافق که ممکن است نخستین توافق‬ ‫از ای��ن ن��وع برای ایران با یک ش��رکت اروپای��ی پس از لغو‬ ‫تحریم ها باشد که راه را برای همکاری در بازار گاز نیز هموار‬ ‫می کند‪ .‬در این گزارش با اش��اره ب��ه اینکه یونان کمی نفت‬ ‫تولید می کند‪ ،‬اما به ط��ور تقریبی گا ز تولید نمی کند‪ ،‬امده‬ ‫است‪ :‬این در حالی اس��ت که ایران عضو سازمان کشورهای‬ ‫صادرکننده نفت (اوپک) و دارای ذخایر گازی است‪ .‬ذخایری‬ ‫که ش��رکت بین المللی «بریتیش پترولی��وم» انگلیس ان را‬ ‫بزرگترین ذخیره گازی جهان براورد کرده است‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪32/78‬‬ ‫‪0/29‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪35/10‬‬ ‫‪0/19‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪29/19‬‬ ‫‪0/25‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫مع��اون وزیر نفت‪ 3 ،‬محور اصل��ی همکاری های نفتی ای��ران و اذربایجان را‬ ‫تش��ریح کرد و گفت‪ :‬س��واپ نفت اذربایجان در برنامه شرکت ملی نفت ایران‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬رکن الدین جوادی با بیان این مطلب افزود‪ :‬اذربایجان خواهان‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های پژوهشی ایران در حوزه نفت و گاز است و شرکت ملی‬ ‫نفت ایران در این زمینه با انها همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫کارشناسان از ضرورت تعیین تکلیف نرخ خوراک مایع می گویند‬ ‫توسعه زنجیره ارزش افزوده‪ ،‬چاره فرار از گرداب ارزانی نفت‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫احمد مهدوی‬ ‫برای توسعه‬ ‫صنعت‬ ‫پتروشیمی بهتر‬ ‫است واحد های‬ ‫جدید خوراک‬ ‫مایع ایجاد‬ ‫نشود اما انتظار‬ ‫می رود که از‬ ‫واحد های کنونی‬ ‫صیانت شود‬ ‫س��قوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و کسری‬ ‫شدید بودجه دولت های صادرکننده نفت‪ ،‬دولت ها‬ ‫را به تکاپو واداش��ته تا برای کسب درامد و توسعه‬ ‫بخش پایین دستی مانند صنعت پتروشیمی به سراغ‬ ‫روش های جایگزین بروند ‪ .‬وضعیت نامناس��ب بازار‬ ‫نف��ت همه دولت های صادرکننده نفت را به چالش‬ ‫کشانده به گونه ای که بیشتر این دولت ها با کسری‬ ‫بودجه هنگفت مواجه ش��ده اند‪ .‬گرچه در این میان‬ ‫به نظر می رس��د ایران به دلی��ل بهره مندی اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��یب کمتری نسبت به سایر کشور های‬ ‫تولید کنن��ده دی��ده اس��ت ام��ا در کل هیچ یک از‬ ‫تولیدکنندگان نفت از این اسیب ها مصون نبوده اند‪.‬‬ ‫حتی دولت هایی که توانس��ته بودند در س��ال های‬ ‫گذش��ته به دلیل قیمت باالی نف��ت‪ ،‬ذخایر ارزی‬ ‫خ��ود را تقویت کنند‪ ،‬این روزه��ا نظاره گر کاهش‬ ‫این ذخایر استراتژیک هستند‪ .‬در این بین واقعیت‬ ‫انکارناپذیر ان اس��ت که برای فرار از معضل کاهش‬ ‫قیم��ت نفت چ��اره ای جز توس��عه زنجی��ره ارزش‬ ‫افزوده نیس��ت‪ .‬براساس گزارش سازمان کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده نف��ت (اوپک)‪ ،‬درامد نفت��ی ایران در‬ ‫س��ال ‪ 2014‬میالدی ‪ 53/6‬میلی��ارد دالر بوده که‬ ‫ای��ن درامد نفتی از کاهش‪ ۵۰‬درصدی نس��بت به‬ ‫س��ال ‪2011‬م که حدود ‪ 114/7‬میلیارد دالر رقم‬ ‫خورد‪ ،‬برخوردار بوده اس��ت‪ .‬از طرف��ی با توجه به‬ ‫بودجه بن��دی نفتی س��ال ‪ 1395‬در صورت فروش‬ ‫نفت خام ایران به نرخ بشکه ای ‪ 35‬دالر‪ ،‬پیش بینی‬ ‫ش��ده که درامد نفتی کش��ور ب��ه ‪ 22‬میلیارد دالر‬ ‫برس��د‪ .‬با مروری بر قیمت نفت در س��ال های اخیر‬ ‫می توان دریافت که درامد های حاصل از نفت کامال‬ ‫غیرمطمئن بوده و نخواهد توانست پاسخگوی نیاز‬ ‫ایران پسا تحریم باشد‪ .‬از این رو توسعه زنجیره های‬ ‫میانی و پایینی پتروش��یمی و نیز حرکت به سوی‬ ‫انرژی های تجدید پذیر ضروری است‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که ب��ه گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان توس��عه تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫کاف��ی نیس��ت چ��را ک��ه ای��ران در ح��ال حاضر‬ ‫تولید کننده محصوالت باالدستی پتروشیمی است‪.‬‬ ‫در نتیجه محصوالت صادراتی صنعت پتروش��یمی‬ ‫جزو محصوالت نهایی به ش��مار نمی روند و انچنان‬ ‫ک��ه باید‪ ،‬ارزاوری برای کش��ور ندارن��د‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت ارزش افزوده بیش��تر در محصوالتی نهفته‬ ‫که بیشتر مورد استفاده مصرف کننده نهایی است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران توس��عه یابد‪ ،‬می��زان درامد حاصل از صنعت‬ ‫پتروش��یمی چن د برابر خواهد ش��د؛ بر این اساس‪،‬‬ ‫برای کسب بیش��ترین س��وداوری و ارزش افزوده‬ ‫باید زنجیره توس��عه صنعت پتروشیمی کامل شود‪،‬‬ ‫به نحوی که بخش پایین دس��تی همزمان با بخش‬ ‫باالدس��تی صنعت پتروش��یمی توس��عه پیدا کند‪.‬‬ ‫نکت��ه ای که بای��د به ان توجه کرد‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫در توسعه بخش باالدس��تی و پایین دستی صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬نباید از توسعه بخش میان دستی این‬ ‫صنعت غفلت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگران بازار پروپیلن نباشیم‬ ‫محمد حس��ن پیوندی‪ ،‬معاون سابق مدیر عامل‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروش��یمی‪ ،‬تاکید بسیاری بر‬ ‫توسعه بخش های پایین دس��تی پتروشیمی دارد و‬ ‫البته صنایع میان دستی حلقه گمشده این دو بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد پیوندی‪ ،‬نباید نگران بازار جهانی‬ ‫پروپیلن بود زیرا دیگر کس��ی به این راحتی س��راغ‬ ‫اس��تفاده از نفتا برای تولید الفین نخواهد رفت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس ایران بیش��ترین تولیدات میان دستی‬ ‫از واحد هایی اس��ت ک��ه از خوراک مایع اس��تفاده‬ ‫می کنند ک��ه هنوز تعیین تکلیف��ی درباره نرخ ان‬ ‫نش��ده اس��ت و به نظر می رس��د که در دستور کار‬ ‫وزارت نفت نیز نیست‪ .‬به گفته احمد مهدوی‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروش��یمی طبق‬ ‫قانون مصوب مجلس قانون گذار لزوم تعیین قیمت‬ ‫خوراک گازی و مایع را دستور داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صیانت از واحد های خوراک مایع‬ ‫احم��د مهدوی درباره تعیین خ��وراک و به ثمر‬ ‫رسیدن قیمت خوراک گاز به‬ ‫گفت‪ :‬پیش تر‬ ‫قیم��ت خوراک ب��ر اس��اس قانون بودج��ه تعیین‬ ‫می ش��د که یک س��اله بود و امنیت سرمایه گذاری‬ ‫را ب��ه خط��ر می انداخت برای این منظور س��ازمان‬ ‫صنف��ی کارفرمایان ت�لاش کرد که ن��رخ خوراک‬ ‫در قان��ون دائمی مطرح ش��ود تا ب��ه این صورت از‬ ‫نوسانات بازار نفت و گاز مصون شود‪ .‬بر این اساس‬ ‫ب��رای حمای��ت از حضور س��رمایه گذار و همچنین‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی و توس��عه میان دستی و‬ ‫پایین دس��تی‪ ،‬تخفیف هایی برای ن��رخ خوراک نیز‬ ‫برای ایجادکنندگان این زنجیره در نظر گرفته شده‬ ‫تا به این وس��یله بتوان گامی برای تولید بیش��تر و‬ ‫ایجاد نقش موثرتری را در اقتصاد ملی بر داشت‪.‬‬ ‫مهدوی در پاسخ به این پرسش که ایا واحد های‬ ‫تولی��دی با خ��وراک مایع محکوم به فنا هس��تند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬گرچه گفته می ش��ود که س��اخت‬ ‫واحد های جدید مایع به صرفه نیس��ت و زمانی که‬ ‫امکان س��اخت پلی اتیلن از خوراک گاز وجود دارد‬ ‫چ��ه دلیلی برای تولید این محص��ول از نفتا وجود‬ ‫دارد؟ ام��ا با توجه به اینکه بیش��ترین میزان تولید‬ ‫پلیمری از واحد های تولید مایع است پس راهکاری‬ ‫برای صیانت این واحد ها باید درنظر گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین اف��زود‪ :‬انتظار نداری��م که همانند‬ ‫عربستان با اعطای ‪ 30‬درصد تخفیف‪ ،‬این واحدها‬ ‫مورد حمایت قرار گیرند کافی است با درنظر گرفتن‬ ‫‪ 10‬تا ‪15‬درصد تخفیف به بقای این واحد ها کمک‬ ‫کنیم که این میزان مبلغ قابل توجهی از درامدهای‬ ‫کش��ور را ش��امل نمی ش��ود از طرفی با بقای این‬ ‫واحد ها که اش��تغال پای��دار را ایج��اد کرده اند در‬ ‫کاهش نرخ بیکاری کشور همکاری خواهیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه گرچه برخی صنایع که فاقد ارزش افزوده‬ ‫هس��تند یا کمترین ارزش افزوده را دارند فقط برای‬ ‫صیانت نی��روی کاری که در این واحد ها مش��غول‬ ‫به کار هس��تند حمایت می ش��وند؛ اف��زود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ایران س��ر مایه و زیر ساخت الزم برای تبدیل‬ ‫واحد ه��ای مایع به گاز را در اختیار ندارد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫وی‪ ،‬برای توس��عه اینده صنعت پتروش��یمی بهتر‬ ‫اس��ت واحد های جدید خوراک مایع ایجاد نش��ود‬ ‫اما انتظار این اس��ت که در حال حاضر از واحد های‬ ‫کنونی صیانت ش��ود تا عالوه ب��ر افزایش بازدهی و‬ ‫تولید این واحدها با ایجاد اش��تغال پایدار از میزان‬ ‫نرخ رش��د بیکاری که از مهم ترین فاکتور های نبود‬ ‫رشد اقتصادی هر کش��وری است‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ام��ا این که چ��را تاکنون قیمت خ��وراک مایع در‬ ‫دستور کار دولت قرار نگرفته است و تنها به قیمت‬ ‫فوب منهای ‪ ۵‬در صدی که برای فروش نفت به این‬ ‫واحد ها در نظرگرفته ش��ده داس��تانی است که هم‬ ‫مجلس شورای اسالمی و هم دولت باید پاسخگوی‬ ‫ان باشند چراکه توسعه میان دستی پتروشیمی در‬ ‫گرو تعیین نرخ خوراک اس��ت تا با تضمین امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری منجر به توس��عه میان دستی و نیز‬ ‫پایین دس��تی شود که س��وداورترین محصوالت را‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫شتاب در ساخت طرح پتروشیمی مسجدسلیمان‬ ‫طرح پتروش��یمی مسجدس��لیمان با ش��تاب در حال‬ ‫س��اخت و س��فارش تجهیزات و کاالهای م��ورد نیاز در‬ ‫حال نهایی شدن است‪ .‬به گزارش نیپنا‪ ،‬یوسف داوودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان گفت‪ 14 :‬درصد از‬ ‫این طرح تکمیل ش��ده است و مراحل مختلف این طرح‬ ‫نی��ز در روند اجرا قرار دارد و خوش��بختانه در س��ال ‪94‬‬ ‫روند اخذ مجوزها و س��فارش برخی تجهیزات طی شده‬ ‫و امید اس��ت با تداوم همکاری شرکت ملی پتروشیمی و‬ ‫دولت این طرح تا سال ‪ 97‬تکمیل شود‪ .‬وی از همکاری‬ ‫و حمایت های تاکنون ش��رکت ملی پتروشیمی و وزارت‬ ‫نفت قدردانی کرد و افزود‪ :‬ارائه فاینانس برای پتروشیمی‬ ‫مسجدس��لیمان از سوی کشور چین در حال انجام است‬ ‫روند مطلوب صادرات محصوالت پتروشیمی ایران‬ ‫مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی ایران بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش نیپنا‪ ،‬علی محمد بساق زاده‪ ،‬مدیر کنترل تولید‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران با بی��ان اینکه روند‬ ‫صادرات فراورده های پتروش��یمی ایران مطلوب اس��ت و با‬ ‫بهره برداری از واحدهای جدید پتروشیمی‪ ،‬مقصدهای صدور‬ ‫محصوالت پتروش��یمی ایران متنوع تر خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تولید فراورده های پتروشیمی در وضعیتی مناسب قرار دارد‬ ‫و کشورهای زیادی افزون بر مش��تریان دائمی فراورده های‬ ‫پتروش��یمی کشورمان‪ ،‬خواس��تار خرید از ایران هستند‪ .‬به‬ ‫گفته بس��اق زاده‪ ،‬صنعت پتروش��یمی ایران با بهره گیری از‬ ‫دان��ش و فناوری های نوین جهان و با تکیه بر کارشناس��ان‬ ‫خبره خود مس��یر توسعه را با ش��تاب می پیماید و تا پایان‬ ‫برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬ایران به قدرت بزرگ پتروشیمی در‬ ‫س��طح منطقه و جهان بدل خواهد شد‪ .‬بس��اق زاده با بیان‬ ‫اینک��ه مجتمع های پتروش��یمی با تولید ان��واع محصوالت‬ ‫پلیمری و ش��یمیایی متنوع می توانند بس��یاری از نیازهای‬ ‫داخل را تامین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه با برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در اینده نزدیک محصوالتی که از خارج کشور‬ ‫وارد می شوند قابلیت تولید در داخل را خواهند داشت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��طح کیفی محصوالت تولیدی در مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی ایران بسیار مطلوب اس��ت‪ ،‬اما برای حضور در‬ ‫بازارهای بین المللی و منطقه ای باید شرکت های پتروشیمی‬ ‫کیفی��ت تولی��د و فراورده ه��ای خ��ود را ارتقا دهن��د و با‬ ‫نگرش��ی جهانی اقدام به تولید محص��ول کنند‪ .‬علی محمد‬ ‫بس��اق زاده همچنی��ن چندی پیش با اش��اره ب��ه اینکه این‬ ‫رقم حدود ‪ ٤‬درصد رش��د را نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته نش��ان می دهد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امیدواریم تا پایان سال‬ ‫با برنامه ریزی های انجام ش��ده در زمین��ه تولید با توجه به‬ ‫افزایش حجم خوراک دریافتی دست یابیم‪.‬‬ ‫و پیمانکاران چینی در س��ایت پروژه مس��تقر ش��ده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل طرح پتروش��یمی مسجدس��لیمان از تکمیل‬ ‫پ��روژه در فروردی��ن ‪ 95‬خب��ر داد‪ .‬وی در پای��ان گفت‪:‬‬ ‫احداث پتروش��یمی مسجدسلیمان س��بب ایجاد رونق و‬ ‫انگیزه س��رمایه گذاری در شهر محل پروژه شده است‪ .‬دو‬ ‫شرکت اروپایی لیس��انس و طراحی پایه این پتروشیمی‬ ‫را ب��ر عهده دارند و پیمانکار چینی اجرای ان را با تجربه‬ ‫س��اخت ‪ ٦٤‬طرح اوره و امونیاک انج��ام می دهد‪ .‬محل‬ ‫در نظر گرفته ش��ده ب��رای احداث مجتمع پتروش��یمی‬ ‫مسجدس��لیمان در جن��وب س��د گتوند و ش��مال غربی‬ ‫مسجدس��لیمان در منطقه زیالیی با زمینی به مس��احت‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬هکتار قرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش صادرات پلی پروپیلن روسیه به اروپا‬ ‫اروپا در سال گذش��ته در مجموع ‪ 896‬هزار و ‪ 574‬تن‬ ‫هومو پلیمر پلی پروپیلن گرید تزریقی وارد کرد که رش��د‬ ‫‪ 19/3‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش نیپنا به نقل از پالتس‪ ،‬کارشناس��ان انتظار‬ ‫دارند که ب��ه دنبال افزایش قابل مالحظ��ه ظرفیت تولید‬ ‫پلی پروپیلن روس��یه‪ ،‬صادرات این محصول ب��ه بازار اروپا‬ ‫افزایش یابد‪ .‬بر اس��اس داده های منتش��ر ش��ده از سوی‬ ‫اداره امار اتحادیه اروپا (یورو اس��تات) واردات هومو پلیمر‬ ‫پلی پروپیل��ن گرید تزریقی کش��ورهای اتحادی��ه اروپا از‬ ‫روس��یه در سال ‪2015‬م‪ ،‬با بیش از ‪ 2‬برابر افزایش نسبت‬ ‫به سال ‪2014‬م‪ ،‬از ‪ 3‬درصد به ‪6/9‬درصد افزون شد‪ .‬حجم‬ ‫ص��ادرات این محصول از روس��یه به اروپ��ا‪ ،‬از ‪ 22‬هزار و‬ ‫‪ 669‬ت��ن در س��ال ‪2014‬م‪ ،‬ب��ه ‪ 62‬ه��زار و ‪ 221‬تن در‬ ‫سال گذش��ته میالدی رسید‪ .‬اروپا در سال ‪2015‬میالدی‬ ‫در مجم��وع ‪ 896‬هزار و ‪ 574‬تن هومو پلیمر پلی پروپیلن‬ ‫گرید تزریقی وارد کرد که رش��د ‪ 19/3‬درصدی را نسبت‬ ‫به ‪ 751‬هزار و ‪ 818‬تن در س��ال‪2014‬م نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫روس��یه در س��ال ‪2013‬م جایگاه خود را به عنوان یکی از‬ ‫تولیدکنن��دگان عمده پلی پروپلین ارتقا بخش��ید‪ .‬در این‬ ‫س��ال دو مجتمع بزرگ تولید این محصول فعالیت خود را‬ ‫اغاز کردند‪ .‬مجتمع ‪ Poliom‬که به طور مش��ترک متعلق‬ ‫به ش��رکت های‪ ،‬س��یبور و گس پروم نفت است؛ از فوریه‬ ‫‪ 2013‬در اس��تان امسک روسیه در مدار تولید قرار گرفت‬ ‫و توبولس��ک پلیمر ک��ه یکی از زیر مجموعه های س��یبور‬ ‫به ش��مار می رود؛ از اکتبر همین س��ال در منطقه تیومن‬ ‫اغ��از به کار کرد‪ .‬همچنین اطالعات بخش تجزیه و تحلیل‬ ‫موسسه پالتس نشان می دهد که روسیه در سال ‪2014‬م‬ ‫به یک صادرکننده خالص (‪ )net exporter‬پلی پروپیلن‬ ‫تبدیل ش��ده است و پیش بینی می ش��ود که میزان تولید‬ ‫اضافی این کشور از رقم فعلی ‪ 200‬هزار تن‪ ،‬به ‪ 500‬هزار‬ ‫تن تا سال ‪2017‬م افزایش یابد‪.‬‬ ‫فرج اهلل سلحشور درگذشت‬ ‫فرج اهلل سلحشور‪ ،‬کارگردان سینما و تلویزیون و خالق اثاری همچون «یوسف‬ ‫پیامبر» و «مردان انجلس» صبح دیروز ـ ‪ ۸‬اسفند ـ دار فانی را وداع گفت‪ .‬وی که‬ ‫از بیماری س��رطان رنج می برد در بیمارستان بقیه اهلل شهر تهران درگذشت‪ .‬قرار‬ ‫است پیکر این کارگردان فقید امروز در امامزاده باغ فیض به خاک سپرده شود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫چرا فصل جوایز زمستانی امریکا توجه دنیا را به خود جلب می کند؟‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلی��ون دالر ‪۷‬ـ مای��کل داگالس‪ ۶۹ ،‬س��اله‪،‬‬ ‫یک اس��کار بازیگری‪ ۲۰۰ ،‬میلی��ون دالر ‪۸‬ـ انتونی‬ ‫هاپکین��ز‪ ۷۶ ،‬س��اله‪ ،‬یک اس��کار‪ ۱۶۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫‪۹‬ـ رابین و یلیامز‪ ۶۲ ،‬س��اله؛یک اسکار‪ ۱۶۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر ‪۱۰‬ـ س��اندرا بوالک‪ ۴۹ ،‬ساله‪ ،‬یک اسکار‪۱۶۰ ،‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫از رب��ودن جوایز بهترین فیل��م‪ ،‬بهترین کارگردانی و‬ ‫ل از فروش‬ ‫بهترین هنرپیشه نقش اول مرد‪ ،‬سود حاص ‬ ‫گیش��ه به ‪ ۴۲۷‬میلیون دالر رس��ید عالوه برانکه ‪۳۲‬‬ ‫میلیون دالر هم از فروش دی وی دی های ان به دست‬ ‫امد‪ .‬مدیران و کارگزاران هنرپیشه ها نیز بر این باورند‬ ‫که دس��تمزدهای انها پس از برنده یا نامزد ش��دن در‬ ‫این جوایز ‪۲۰‬درصد افزایش پیدا می کند‪ .‬تمامی این‬ ‫شواهد حاکی از ان اس��ت که با برنده شدن در جوایز‬ ‫حتی می توان بودجه فیلم اینده را نیز به دس��ت اورد‬ ‫زیرا در اثر ان‪ ،‬س��الن های س��ینما مدت زمان اکران‬ ‫فیل��م را افزایش داده و فروش دی وی دی ها‪ ،‬ش��مار‬ ‫دانلودها و درامد تلویزیون های کابلی نیز افزایش پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬در همین حال تبلیغ��ات در این بازه زمانی‬ ‫س��وداوری باالیی دارد‪ .‬برای نمونه تبلیغات بازرگانی‬ ‫در فاصله بین برنامه های تلویزیونی‪ ،‬برای هر ‪ 30‬ثانیه‬ ‫بین ‪ 1/7‬تا ‪1/8‬میلیون دالر محاسبه می شود که این‬ ‫خبر خوبی برای ش��رکت دیزنی‪ ،‬مالک شبکه ای‪.‬بی‪.‬‬ ‫س��ی اس��ت که پخش زنده برنامه جوایز اس��کار را به‬ ‫عه��ده دارد‪ .‬با تمام این ح��رف و حدیث ها به راحتی‬ ‫می توان به این نتیجه رس��ید که برن��ده اصلی فصل‬ ‫جوایز هالیوودی‪ ،‬کسی نیست جز اقتصاد منطقه ای!‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬بازیگر ثروتمند اسکار‬ ‫ثروتمندتری��ن بازیگ��ران برن��ده اس��کار و در‬ ‫قیدحیات چه کسانی هس��تند؟ موسسه ای به نام‬ ‫‪( Wealth-X‬مدیری��ت ث��روت بین المللی) چند‬ ‫روز مان��ده به برگزاری مراس��م اس��کار فهرس��ت‬ ‫ثروتمندها را منتش��ر کرد‪ .‬در صدر این فهرس��ت‬ ‫جک نیکلسن با ‪ ۳۹۰‬میلیون دالر ثروت قرار دارد‬ ‫که ‪ 3‬اس��کار (‪ 2‬تندیس برای بهترین بازیگر مرد‬ ‫ی از قفس پرید‪ ،‬بهترین‬ ‫نقش نخست برای دیوانه ا ‬ ‫شکل ممکن و یک اسکار بهترین بازیگر مرد نقش‬ ‫مکم��ل دوران معصومی��ت) در انب��ان دارد‪ .‬روش‬ ‫امارگیری این موسسه توجه به امالک و مستغالت‬ ‫بازیگران اس��ت که تا پیش از این موجودی بانکی‪،‬‬ ‫تجارت های عمومی و خصوصی و س��رمایه گذاری‬ ‫سینما‬ ‫مالک ثروت افراد بود‪.‬‬ ‫اما فهرس��ت ‪ 10‬بازیگر ثروتمن��د در قید حیات به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ج��ک نیکلس��ن‪ ۷۶ ،‬س��اله‪ ،‬برنده ‪ ۳‬اس��کار‪،‬‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلی��ون دالر ‪۲‬ـ تام هنکس‪ ۵۷ ،‬س��اله‪ ،‬برنده‬ ‫‪ ۲‬اس��کار‪ ۳۵۰ ،‬میلی��ون دالر ‪۳‬ـ راب��رت دنی��رو‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬س��اله‪ ،‬دواس��کار‪ ۳۱۰ ،‬میلی��ون دالر ‪۴‬ـ باربارا‬ ‫استرایس��ند‪ ۷۱ ،‬س��اله‪ ،‬یک اس��کار‪ ۳۱۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر ‪۵‬ـ ش��ان کانری‪ ۸۳ ،‬س��اله‪ ،‬یک اس��کار‪۲۵۰ ،‬‬ ‫میلیون دالر ‪۶‬ـ جرج کلونی‪ ۵۲ ،‬س��اله‪ ،‬یک اس��کار‪،‬‬ ‫امار و ارقام عجیب ‪ 87‬دوره برگزاری مراسم اسکار‬ ‫تعداد بینندگان امریکایی مراسم اسکار سال گذشته‬ ‫‪37/3‬میلیون نفر‬ ‫تعداد تقریبی بینندگان جهانی مراسم اسکار‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون نفر‬ ‫تعداد رای دهندگان‬ ‫‪ ۶۲۶۱‬نفر‬ ‫تعداد بخش های رقابتی‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫تعداد مجسمه های اسکاری که سال گذشته اهدا شد‬ ‫‪۵۱‬‬ ‫تعداد فیلم های واجد شرایط نامزدی بهترین فیلم در سال گذشته‬ ‫‪۳۲۰‬‬ ‫تعداد کشورهایی که اسکار را زنده پخش می کنند ‬ ‫‪۲۲۵‬‬ ‫ظرفیت سالن دالبی تیاتر (محل برگزاری اسکار)‬ ‫‪ ۳۳۰۰‬صندلی‬ ‫اندازه فرش قرمز‬ ‫‪ ۵۰۰‬در ‪ ۳۳‬پا‬ ‫سالنی که بیشترین مراسم اسکار را میزبانی کرده‬ ‫پاویون دوروتی چندلر‬ ‫مجموع سال هایی که ‪ abc‬حق پخش انحصاری اسکار را در اختیار دارد‬ ‫‪ ۵۱‬سال‬ ‫طوالنی ترین پخش تلویزیونی اسکار‬ ‫دوره ‪۷۴‬م در سال ‪ ۲۰۰۲‬با ‪ ۴‬ساعت‬ ‫و ‪ ۲۳‬دقیقه‬ ‫کوتاه ترین پخش تلویزیونی اسکار‬ ‫دوره ‪۳۱‬م در سال ‪ ۱۹۵۹‬با ‪ ۱‬ساعت‬ ‫و ‪ ۴۰‬دقیقه‬ ‫چه سالی مراسم اسکار لغو شد؟‬ ‫در دوره ‪ ۴۰‬جشنواره به دلیل ترور دکتر‬ ‫مارتین لوتر کینگ‬ ‫نخستین مراسم پخش شده از تلویزیون‬ ‫‪ ۱۹‬مارس ‪ ۱۹۵۳‬در دوره بیست وپنجم‬ ‫تعداد مجسمه های اسکار اهدا شده از ابتدای برگزاری این مراسم‬ ‫‪ ۳۰۰۱‬مجسمه‬ ‫تعداد کارت های خبرنگاری اهدا شده در مراسم سال گذشته‬ ‫‪ ۱۴۱۵‬کارت‬ ‫کتاب‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اهدای «طوبای زرین»‬ ‫به ‪ ۸‬هنرمند برتر تجسمی‬ ‫گرداوری و تنظیم‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‹ ‹رکوردهای اسکار‬ ‫در اس��تانه برگ��زاری هشتادوشش��مین دوره‬ ‫جوایز اس��کار‪ ،‬با نگاهی به ادوار گذش��ت ه این رویداد‬ ‫سینمایی به رکوردهای عجیبی از سوی سینماگران‬ ‫بر می خوری��م؛ همچون ‪۲۰‬بار نامزدی اس��کار بدون‬ ‫کس��ب حتی یک جایزه یا کس��ب ‪ ۲۲‬جایزه اس��کار‬ ‫به وسیله تنها یک سینماگر‪« .‬والت دیسنی» که خالق‬ ‫اثار معروف انیمیشن است با مجموع ‪۵۹‬بار نامزدی و‬ ‫کس��ب ‪ ۲۲‬جای��زه اس��کار‪ ،‬بی گم��ان پیش��تاز‬ ‫جاودان��ه و پرافتخارتری��ن م��رد در عرص��ه ‬ ‫اس��کار اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن ب��ا کس��ب‬ ‫‪ 4‬جایزه اسکار در یک سال از این حیث نیز رکورددار‬ ‫بی رقی��ب تاریخ برگ��زاری این جایزه اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫کارگردانی هنری اس��کار با نام «س��دریک گیبونز»‪،‬‬ ‫مجسمه اسکار گره خورده که موفق به دریافت‬ ‫ ‬ ‫طراح‬ ‫‪ ۳۹‬نامزدی و کس��ب ‪ ۱۱‬جایزه اسکار شده است‪ .‬نام‬ ‫فیلم «جدایی نادر از س��یمین» به عنوان نخس��تین‬ ‫فیلمی که از منطقه خاورمیانه موفق به کسب جایزه‬ ‫اس��کار بهترین فیلم خارجی ش��ده اس��ت در میان‬ ‫رکوردداران اس��کار به چش��م می خورد‪ .‬شاید بتوان‬ ‫عنوان ناکام بزرگ اس��کار را برازنده «کوین او کانل»‬ ‫دانست‪ ،‬چراکه وی با وجود اینکه تاکنون ‪ ۲۰‬بار نامزد‬ ‫اسکار صدابرداری شده است‪ ،‬هیچگاه نتوانسته این‬ ‫جایزه را با خود به خانه ببرد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فرش قرمز اسکار برای سودهای میلیاردی‬ ‫این روزها بس��یاری از عالقه مندان به دنیای فیلم و‬ ‫سینما منتظر اعالم برندگان جوایز اسکار هستند اما‬ ‫کمتر کسی است که به سودهای سرشاری بیندیشد‬ ‫که این جوایز ب��ا خود به همراه می اورند‪ .‬فصل جوایز‬ ‫ک��ه فاصله ماه های ژانویه تا م��ارس را در لس انجلس‬ ‫درب��ر می گیرد‪ ،‬میلیون ها دالر ثروت را به این منطقه‬ ‫ک��ه پایتخت س��رگرمی جهان ش��ناخته می ش��ود‪،‬‬ ‫س��رازیر می کن��د‪ .‬در زمان��ی که فصل گردش��گری‬ ‫در دوران رک��ود خود به س��رمی برد‪ ،‬این مس��ابقات‬ ‫پرزرق وب��رق که جوایز گرمیز‪ ،‬گل��دن گلوب‪ ،‬امی و‬ ‫مانند ان را دربرمی گیرد‪ ،‬کس��ب وکار بزرگی اس��ت‬ ‫که س��ودهای فراوانی با خود به همراه دارد‪ .‬فهرستی‬ ‫از س��ایر کس��ب وکارها مانند مراکز اجاره لیموزین‪،‬‬ ‫رس��توران ها‪ ،‬کیترینگ ها‪ ،‬هتل ه��ا‪ ،‬مراکز اقامتی و‬ ‫فروش��گاه ها رامی توان به فهرس��ت مکان هایی که از‬ ‫این فصل س��ود می برند‪ ،‬افزود‪ .‬براساس امارهای یک‬ ‫ش��رکت پژوهشی گردشگری‪ ،‬در طول دوران اهدای‬ ‫ای��ن جوای��ز‪ ،‬نرخ هتل ه��ا حدود ‪10‬درصد از س��ایر‬ ‫مقاصد مهم گردشگری امریکا مانند میامی‪ ،‬شیکاگو‬ ‫و نیویورک باالتر اس��ت‪ .‬کسی تاکنون اثار اقتصادی‬ ‫این جوایز را بر امور مالی منطقه مورد محاس��به قرار‬ ‫ن اقتصاددان‪،‬‬ ‫نداده ام��ا براوردهای ری وین اش��تای ‬ ‫نشانگر این است که صدها میلیون دالر پول به منطقه‬ ‫سرازیر می شود‪ .‬او می گوید‪« :‬افراد بسیاری به منطقه‬ ‫می ایند و کارهای بس��یار انجام می دهند که از جمله‬ ‫انه��ا می توان به بازدید از دیزنی لند و اس��تودیوهای‬ ‫یونیورس��ال اشاره کرد‪ ».‬براس��اس امار منتشر شده‬ ‫از مرکز مطالعات میکرونومیک در ژانویه‪ ،‬برای نمونه‬ ‫جوایز اس��کار به تنهایی ‪ ۶۷‬میلیون دالر برای اقتصاد‬ ‫ساالنه لس انجلس س��وداوری دارد که از این میزان‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون دالر صرف اجاره لیموزین‪ ،‬دس��ت کم ‪۲‬‬ ‫میلی��ون دالر برای لباس های زنان بازیگر و ‪ ۶‬میلیون‬ ‫دالر برای مهمانی های مهم اس��کار صرف می شود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر نه تنها اقتصاد محلی از این جوایز منتفع‬ ‫می ش��ود بلکه خود صنعت فیلمسازی‪ ،‬از این طریق‬ ‫سود سرش��اری را از ان خود می کند‪ .‬مجسمه اسکار‬ ‫که برای بس��یاری به معنای ش��هرت یا دست کم مهر‬ ‫تاییدی بر توانایی های حرفه ای است‪ ،‬کارکردی بیش‬ ‫از اینها دارد زیرا بردن این مجسمه ‪ ۴۰۰‬دالری و حتی‬ ‫نامزد ش��دن برای ان می توان��د میلیون ها دالر برای‬ ‫ن و به ویژه تهیه کنن��دگان و توزیع کنندگان‬ ‫بازیگ��را ‬ ‫ای��ن فیلم ها به ارمغان بیاورد و فروش گیش�� ه را چند‬ ‫برابر کند‪ .‬اجازه دهید برای درک بهتر موضوع با توجه‬ ‫به امار منتشرشده در سایت بیدنس‪ ،‬نگاهی دقیق تر‬ ‫به موضوع بیندازیم‪ .‬بر اس��اس امارهای این سایت در‬ ‫‪ 5‬سال گذشته متوسط بودجه فیلم های برنده اسکار‬ ‫بهترین فیلم ‪ ۱۷‬میلیون دالر بوده که رقم فروش انها‬ ‫به طور متوسط به ‪82/5‬میلیون دالر می رسد و این به‬ ‫معنای ‪۳۸۵‬درصد بازگشت سرمایه اولیه است‪ .‬برای‬ ‫نمونه فیلم س��خنرانی پادشاه به کارگردانی تام هوپر‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۰‬م توانست ‪ ۱۳۸‬میلیون دالر از گیشه‬ ‫درامد کس��ب کند که این درامد چیزی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر بیشتر از براورد اولیه فروش فیلم بو د اما‬ ‫بعد از انکه نامزد ‪ ۱۲‬جایزه اس��کار ش��د‪ ،‬این براورد‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر رس��ید و جالب توجه انکه پس‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫ن پایانی هش��تمین جشنواره بین المللی هنرهای‬ ‫در ایی ‬ ‫تجس��می فج��ر‪ ،‬تندی��س «طوبای زری��ن» ای��ن دوره از‬ ‫جش��نواره به ‪ ۸‬هنرمند پیشکس��وت و باسابقه کشور اهدا‬ ‫ن پایانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بر همین اساس در ایی ‬ ‫هش��تمین جش��نواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از‬ ‫محمود فرش��چیان نگارگ��ر‪ ،‬نصراهلل افجه ای خوش��نویس‪،‬‬ ‫لیلیت تریان مجسمه س��از‪ ،‬فخرالدین فخرالدینی عکاس‪،‬‬ ‫مصطفی عبدالهی گرافیست‪ ،‬بهمن رضایی کاریکاتوریست‪،‬‬ ‫ناصر پلنگی نقاش و محمدرض��ا دادگر تصویرگر با حضور‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تجلیل می شود‪.‬‬ ‫«من سالوادور نیستم»‬ ‫‪۲‬روزه ‪۱۲۵‬میلیونی شد‬ ‫کسی تاکنون‬ ‫اثار اقتصادی‬ ‫این جوایز را بر‬ ‫امور مالی منطقه‬ ‫مورد محاسبه‬ ‫قرار نداده‬ ‫اما براوردها‬ ‫نشانگر این‬ ‫است که صدها‬ ‫میلیون دالر‬ ‫پول به منطقه‬ ‫سرازیر می شود‬ ‫تجسمی‬ ‫نشان درجه یک هنری برای تارخ‬ ‫دولت ابادی «بنی ادم» را نوشت‬ ‫مجبورم ارزان بفروشم‬ ‫نش��ان درجه یک هن��ری به امین‬ ‫تارخ اهدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در یازدهمین‬ ‫جلسه شورای اموزشی دفتر مطالعات‬ ‫و توس��عه دانش س��ازمان سینمایی‬ ‫ک��ه با حض��ور ج��واد صب��اغ‪ ،‬امین‬ ‫تارخ‪ ،‬دکتر س��ید محس��ن هاشمی‪،‬‬ ‫محمدحس��ین فرج‪ ،‬مهری شیرازی‬ ‫و مهس��ا اصانلو تشکیل شد پس از بررس��ی پرونده های متقاضیان دریافت‬ ‫پروانه تاسیس اموزشگاه های ازاد سینمایی‪ ،‬با درخواست «علی فرجام فر»‬ ‫در رشته بازیگری‪« ،‬حسین قناعت» در رشته کارگردانی و فیلمنامه نویسی‪،‬‬ ‫«پرویز فرشیدمهر» در رشته فیلمنامه نویسی و «نسترن محمدی» در رشته‬ ‫عکاسی موافقت شد‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه گواهینامه درجه یک هنری در رش��ته بازیگری‬ ‫که به وسیله شورای ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران کشور صادر‬ ‫ش��ده بود از س��وی جواد صباغ‪ ،‬سرپرس��ت دفتر مطالعات و توسعه دانش‬ ‫س��ینمایی به امین تارخ‪ ،‬رییس شورای اموزشی دفتر اعطا و از تالش های‬ ‫این هنرمند متعهد تقدیر شد‪.‬‬ ‫امین تارخ ریاست شورای اموزشی دفتر مطالعات و توسعه دانش سازمان‬ ‫سینمایی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫محم��ود دولت ابادی بع��د از چند‬ ‫سال اثری داس��تانی منتشر می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬این نویس��ند ه در‬ ‫روزه��ای این��ده مجموعه داس��تانی ‬ ‫«بنی ادم» را از س��وی نش�� ر چشمه‬ ‫به بازار می فرس��تد‪ .‬این کتاب شامل ‬ ‫ن کوتاه است که بیشترشان‬ ‫‪ 6‬داس��تا ‬ ‫در ‪ 2‬یا ‪ 3‬سال اخیر نوشت ه شده اند و‬ ‫بنا بر اعالم ناشر‪ ،‬مخاطبان در انها فضاهای جدیدی از دولت ابادی را درک‬ ‫ی است و بعضی شان نیز‬ ‫خواهند کرد‪ .‬درون مای ه بیشتر این داستان ها شهر ‬ ‫در جغرافیایی خارج از ایران اتفاق می افتند‪ .‬این داستان ها به ترتیب «مولی‬ ‫ب دیگر»‪« ،‬امیلیانو حسن»‪« ،‬چوب‬ ‫و ش��ازده»‪« ،‬اسم نیس��ت»‪« ،‬یک ش�� ‬ ‫خش��ک بلوط» و «اتفاقی نمی افتد» ن��ام دارند که در کنار هم کتابی ‪106‬‬ ‫ن «سلوک»‬ ‫ صفحه ای را س��اخته اند‪ .‬محمود دولت ابادی بعد از انتش��ا ر رما ‬ ‫دهه ‪ 80‬تا به امروز کمتر توانس��ته بود کا ر داستانی منتشر کند و‬ ‫ل ‬ ‫در اوای ‬ ‫بیش��تر اثارش در حوزه های خاطره نگاری‪ ،‬نقدهای ادبی‪ ،‬گزیده های متون ‬ ‫ن مش��هو ر او «زوال کلنل» در کش و قوس��ی طوالنی‬ ‫که��ن و ‪ ...‬بودند‪ .‬رما ‬ ‫ل ‪1394‬‬ ‫ن فارسی را بگیرد‪ .‬او در اغا ز سا ‬ ‫هنوز نتوانسته مجو ز انتشار به زبا ‬ ‫ک ادبیات فارس��ی با نام «تا سر زلف عروسان‬ ‫نیز به گزینی از متون کالس��ی ‬ ‫سخن» را منتشر کرد‪.‬‬ ‫جمش��ید س��ماواتیان ‪ 80‬اث��ر از‬ ‫تابلوهای نقاش��ی خ��ود را در اخرین‬ ‫نمایش��گاهش‪ ،‬برای نمایش و فروش‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ای��ن نق��اش‬ ‫پیشکس��وت‪ ،‬درباره برپای��ی اخرین‬ ‫نمایشگاه اثارش گفت‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫به عنوان اخرین نمایشگاهی که از اثار‬ ‫من برگزار می ش��ود‪ ،‬مروری بر اثار اس��ت و در ان‪ 80 ،‬تابلو از نقاشی هایم‬ ‫را ب��رای نمای��ش و فروش گذاش��ته ام‪ .‬این اثار از یک ت��ا ‪5‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری و به مزایده گذاش��ته ش��ده اند و به باالترین پیشنهاد فروخته‬ ‫می شوند‪ .‬تاکنون استقبال از نمایشگاه خوب بوده و اقا مالنوروزی (مدیرکل‬ ‫دفتر هنرهای تجسمی) هم ‪ 3‬اثر را خریده است‪.‬‬ ‫او درباره اینکه چرا این نمایش��گاه اخرین نمایش��گاه اثار او است ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه گذاشتن فایده و نتیجه ای ندارد‪ ،‬چون اگر بخواهم به حراج ها وارد‬ ‫ش��وم‪ ،‬برخالف عقیده ام عمل کرده ام و نگاه خودم را ندارم‪ .‬اگر هم بخواهم‬ ‫نمایش��گاه بگذارم ‪ ،‬مجبورم اثارم را در همی��ن حد ‪ 5‬تا ‪ 10‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری کنم و این درست نیست‪ ،‬بلکه یک تحقیر به شمار می اید‪ .‬من‬ ‫دوست نداشتم به این حراج وارد شوم‪ ،‬چون به این حراج ها اعتقادی ندارم‬ ‫و فکر می کنم به جز ضرر و زیان‪ ،‬برای هنر چیزی ندارد‪.‬‬ ‫همزمان با انتخاب��ات‪ ،‬فیلم «من‬ ‫س��الوادور نیس��تم» در مدت ‪ ۲‬روز‬ ‫نمایش به فروش ‪۱۲۵‬میلیون تومان‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬ب��ه گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫امیرقطب��ی مدیرپخ��ش فیلمیران‬ ‫درباره فروش فیل��م «کوچه بی نام»‬ ‫گف��ت‪ :‬فیلم در ‪29‬س��الن س��ینما‬ ‫در ته��ران ب��ه نمای��ش درام��ده و در ‪ 16‬روز نمایش به‬ ‫فروش‪ 675‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬فروش فیلم «در‬ ‫م��دت معل��وم» نیز در تهران به ‪ 2‬میلی��ارد و ‪ 20‬میلیون‬ ‫تومان رس��یده است‪ .‬علی شعبانی مدیر پخش دفتر رسانه‬ ‫فیلمس��ازان درباره فروش فیلم «من س��الوادور نیس��تم»‬ ‫توضیح داد‪ :‬فیلم در ‪ 2‬روز نمایش به فروش ‪ 125‬میلیون‬ ‫تومان در تهران دس��ت یافت‪ .‬فیلم شب گذشته به فروش‬ ‫‪ 85‬میلیون و روز چهارش��نبه به فروش ‪ 40‬میلیون تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مهران مدیری با «دورهمی»‬ ‫به شبکه نسیم می اید‬ ‫با اغ��از تصویرب��رداری مجموعه‬ ‫تلویزیونی «دورهمی» این سریال به‬ ‫زودی روی انتن شبکه نسیم خواهد‬ ‫رف��ت‪ .‬به گزارش ایلن��ا‪ ،‬گروه تولید‬ ‫تصویربرداری را از اوایل هفته جاری‬ ‫اغاز کرد ه و در نخس��تین قس��مت‬ ‫برزو ارجمند به عنوان مهمان همراه‬ ‫با س��ایر بازیگران روی صحنه رفت‪ .‬اس��امی سایر مهمانان‬ ‫برنام��ه نیز ب��ه زودی اعالم خواهد ش��د‪ .‬همزم��ان با اغاز‬ ‫تصویرب��رداری‪ ،‬امیرمهدی ژوله همراه با تیم نویس��ندگان‬ ‫مش��غول نگارش قس��مت های این��ده فیلمنامه هس��تند‪.‬‬ ‫«دورهمی» قرار است ‪ 3‬روز در هفته به نمایش دراید و در‬ ‫ان بازیگرانی چون مهران مدیری‪ ،‬سیامک انصاری‪ ،‬شقایق‬ ‫دهق��ان‪ ،‬الیکا عبدالرزاقی‪ ،‬مهران رن��ج بر‪ ،‬محمد نادری و‬ ‫امیرمهدی ژوله به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫ساخت فیلم «ون گوگ»‬ ‫با همکاری ‪ 100‬نقاش‬ ‫‪ 100‬نق��اش در پ��روژه ای جدید‪،‬‬ ‫فیل��م زندگ��ی «ونس��ان ون گوگ»‬ ‫هنرمند بزرگ هلندی را با کشیدن‬ ‫نقاش��ی های متع��دد می س��ازند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬ونس��ان ون گوگ از‬ ‫بزرگتری��ن نقاش��ان هلندی اس��ت‬ ‫ک��ه تابلوهای «ش��ب پرس��تاره» و‬ ‫«گل های افتابگردان» او ش��هرت بین الملل��ی دارند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت فیلم زندگی این چهره هنری به نحوی بی سابقه و با‬ ‫همکاری ‪ 100‬نقاش ساخته شود‪ .‬به گزارش ایندیپندنت‪،‬‬ ‫تمام این ‪ 100‬نفر به سبک اثار ون گوگ اموزش دیده اند‪.‬‬ ‫کارگردانی این فیلم را که به تازگی تریلر ان منتش��ر شده‪،‬‬ ‫«دوروتا کوبیال» نقاش و فیلمس��از لهستانی برعهده دارد‪.‬‬ ‫کوبی�لا برای تهیه کنندگ��ی فیلم «پیتر و گ��رگ» جایزه‬ ‫اس��کار گرفته اس��ت‪ .‬فیلم زندگی خالق «شب پرستاره»‬ ‫شامل بیش از ‪ 120‬نقاشی از ون گوگ بوده و داستان ان از‬ ‫‪ 800‬نامه او گرفته شده است‪.‬‬ ‫چهار خواننده‬ ‫در «چهارگان یک» می خوانند‬ ‫نوازنده و اهنگساز موسیقی ایرانی به زودی با انتشار دو‬ ‫البوم موس��یقی که پیش از این اجراهای زنده ان را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬دور تازه فعالیت های خود را اغاز می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪« ،‬احسان ذبیحی فر» نوازنده و اهنگساز درباره‬ ‫تازه ترین فعالیت های موس��یقایی خود بیان کرد‪ :‬به زودی‬ ‫مجموع��ه «چهارگان یک» که ش��امل ی��ک کوارتت زهی‬ ‫ایرانی مشتمل بر سازهایی چون کمانچه یک و دو‪ ،‬قیچک‬ ‫التو و قیچک باس است به محض دریافت مجوز روانه بازار‬ ‫موسیقی خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 19 - 1394‬جمادی االول‪ 28 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -446‬پیاپی ‪1764‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫نقطه چین‬ ‫مهمانی ازدواج از عهد عتیق تا‪...‬‬ ‫محمدعل�ی عرفی نژاد‪ :‬برق طال چش��م ها را خیره می کرد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن خواس��ته خانواده هایی ک��ه برای دختران ش��ان‬ ‫خواستگار می امد‪ ،‬بعد از همه حرف ها و حدیث ها و پرس وجو‬ ‫کردن ه��ا به زمان خو ش خرید طال از راس��ته طالفروش های‬ ‫بازار تهران بود‪ .‬مهمانی س��رپایی از نیم دایره س��بزه میدان و‬ ‫ورود ب��ه بازار کفاش ها ش��روع می ش��د و دو خانواده عروس‬ ‫و دام��اد لبخند به لب و س��رحال و خندان ب��ا تکیه به کیف‬ ‫م��ادر داماد و همکاری پ��درش و جیب خ��ودش ویترین به‬ ‫ویتری��ن جلو می رفتند و در مقابل نگاه به انواع س��اخته های‬ ‫طالی��ی با رن��گ پ��ر از خوش��بختی و نعمت ب��رای اینده‪،‬‬ ‫دس��تیار اول طالفروش با بش��قابی پر از نقل های بیدمشکی‬ ‫و معطر و ش��یرین به استقبال شان می رفت و تا دهان شیرین‬ ‫نمی کردن��د اجازه عبور نمی گرفتند‪ .‬حاال چه خریداری کنند‬ ‫و چ��ه به حجره دیگ��ری بروند‪ ،‬دل ها گرم ب��ود و در مقابل‬ ‫چنین خریدهایی‪ ،‬مادر ع��روس هم دکمه کیفش را به روی‬ ‫اسکناس های تا نخورده به زور می بست تا جهیزیه فراهم کند‪.‬‬ ‫اینده نگری در برنامه ریزی برای پیوند عروس و داماد از همان‬ ‫زمان یک سالگی عروس شروع می شد‪ .‬در خانواده های بزرگتر‬ ‫از لحاظ داش��تن نقدینگی و س��رمایه و تع��داد باالی فرش و‬ ‫قال��ی و مبلمان‪ ،‬مادرها از یک س��الگی دخت��ر اقدام به خرید‬ ‫ظروف مس��ی نو و تازه از زیر چکش خوری درامده می کردند‬ ‫و یک به یک با پوشش��ی از پارچه ضخیم در انباری خشک و‬ ‫بدون نم و سرما و رطوبت تابستانی کنار هم قرار می دادند تا‬ ‫به اصطالح ظروف مس��ی را رطوب��ت دندان نزند‪ .‬بعد از مس‬ ‫نوبت به س��فارش دادن قالی و فرش می رسید‪ ،‬به طور معمول‬ ‫قالی را از مغازه و حجره بازار نمی خریدند ‪ ،‬به اش��ناهایی که‬ ‫در ش��یراز و کرمان و قزوین کار می کردند می س��پردند‪ ،‬یکی‬ ‫با گل های ابریشم و دو تا هم با نخ کرک مرغوب و بافت یک‬ ‫بیت ش��عر ش��اد و پرمعنی که در انتها نام فامیل عروس هم‬ ‫به رنگی مخالف دیگ��ر رنگ ها قرار می گرفت‪ .‬دیگر ملزومات‬ ‫روزگار عروس ش��دن دختر می ماند به بعد از ‪ 9‬س��الگی که‬ ‫بعضی هنرهای دس��تی ع��روس هم در میانش ق��رار بگیرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بی جهت نب��ود که معموال در مجلس اول اش��نایی‬ ‫که م��ادر و خواهرهای داماد احتمالی حضور داش��تند‪ ،‬یکی‬ ‫از نزدی��کان ع��روس‪ ،‬مثل خاله و عمه و دخترهای ش��ان‪ ،‬به‬ ‫زمزمه اعالم می کردند‪« :‬عروس همه چی تمامه»‪ .‬از هنرهای‬ ‫مربوط به دوخت ودوز و ترمه دوزی و گلدوزی گرفته تا درس‬ ‫و مش��ق ب��ه اندازه و نیز ایی��ن خانواد ه ت��ا مهم ترین هنر در‬ ‫خانواده یعنی اش��پزی‪ .‬بنابراین هر دختری که قرار می ش��د‬ ‫به خانه بخت برود خودش یک تکه جواهر لقب داده می ش��د‬ ‫و برای چنین عروس��ی هم خرج کردن و خرید سرویس طال‬ ‫و جواهر جزو ضروریات ش��کل گیری پیوند به شمار می ام د و‬ ‫صدالبته طالفروش��ان در این میان بیشترین سهم را از لحاظ‬ ‫دریافت های اقتصادی داشتن د و صنف طالوجواهرفروش گل‬ ‫سرس��بد دیگر فعاالن اقتصاد ش��هر و بازار و بازارچه شناخته‬ ‫می ش��دند‪ .‬در همان دوران ارزانی ط�لا و جواهر‪ ،‬البته برای‬ ‫پولدارها د ِر هر حجره و مغازه طالفروش��ی را که می خواستی‪،‬‬ ‫باز می کردی و با س�لامی داخل می شدی‪ ،‬هیچ چشم زخمی‬ ‫به این پربهاترین اجناس بازار زده نمی شد‪ ،‬هر مغازه دار و هر‬ ‫حجره دار مواظب دیگری هم بود‪ ،‬حس��اب و کتاب با چرتکه‬ ‫ب��ود؛ چرتکه هایی که با خود یک تاریخ باال و پایین ش��دن را‬ ‫داش��تند و دفاتر کوچکی که همه حس��اب ها و پرداخت ها و‬ ‫درامدها در انها ثبت می شد‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫امام خمینی(ره) فرمود‪ :‬انچه که انسان را به مراتب عالی انسانیت می رساند‪ ،‬کوشش خود انسان است‪.‬‬ ‫ناگاهنبودهوا‪،‬ناگاهگردوخاکوناگاهقطعتنفس‬ ‫رییس سازمان‬ ‫حفاظت‬ ‫محیط زیست‪:‬‬ ‫حداقل‬ ‫‪400‬هزار‬ ‫هکتار کانون‬ ‫بحرانی‬ ‫گردوغبار در‬ ‫خوزستان‬ ‫وجود دارد‬ ‫پش��ت خط تلفن ب��ود و درحالی ک��ه بی وقفه‬ ‫س��رفه می کرد حرف م��ی زد‪ .‬صدای��ش اکنده‬ ‫از غم و اندوه بود‪ .‬می خواس��تی بگویی‪ :‬اخر چه‬ ‫ش��ده؟ اما وحش��ت و ترس��ی ناگزیر گریبانت را‬ ‫گرفته بود‪ .‬ت��ا اینکه او اندکی ب��ر اندوهش غلبه‬ ‫کرد و کمی سرفه هایش کم ش��د و حرف هایش‬ ‫را پی گرفت‪« :‬از اس��مان اهواز فقط گردوخاک‬ ‫می بارد‪ .‬خانم همسایه ما که ظاهر کامال سالمی‬ ‫داش��ت زمانی که از میان گردوخاک هوا به خانه‬ ‫رفت تا شست وش��ویی بکند در حمام نفس��ش‬ ‫گرفت و دچار ایست قلبی شد و از جهان رفت‪».‬‬ ‫من خواس��تم فریاد بزن��م اخر چرا چ��را؟ یعنی‬ ‫گردوغبار و نبود اکس��یژن به میزان کافی در هوا‬ ‫جانش را گرفت؟ او پش��ت خط تلفن‪ ،‬همان طور‬ ‫س��رفه کنان گفت‪ :‬نمی دانم‪ ،‬نمی دانم‪ .‬بعد ناگاه‬ ‫بغضش بی ام��ان ترکید‪ :‬نمی دانی چ��ه خبر بود‪.‬‬ ‫ش��ب هفت این بان��و‪ ،‬دوس��تانش‪ ،‬اتومبیلش را‬ ‫گلباران ک��رده بودند و این خ��ودرو در پارکینگ‬ ‫مجتمع مس��کونی بود‪ .‬از س��رکار برمی گشتم و‬ ‫هوا تاریک ب��ود‪ .‬ناگاه قلبم ف��رو ریخت‪ .‬اتومبیل‬ ‫در گردوغبار بس��یار انگار مانن��د صاحبش دفن‬ ‫شده بود‪ .‬بی اختیار می گریستم و نمی دانستم چه‬ ‫کنم‪ .‬انگار روح ان بانو ندا در می داد‪ :‬من که رفتم‬ ‫برای دیگ��ران فکری بکنید‪ .‬من این س��وی خط‬ ‫تلفن‪ ،‬کیلومترها دورتر از برادرم‪ ،‬از پرده کشیده‬ ‫خانه به خیابان خیره ش��ده بودم‪ .‬می اندیشیدم‬ ‫الودگی ه��وا و گردوخاک و غبار س��می‪ ،‬چگونه‬ ‫هر س��ال عده ای را به کام مرگ می کش��اند و ما‬ ‫همچنان بی تفاوت‪ ،‬خونسرد و بی عمل‪...‬‬ ‫س��طح بین المللی در ای��ن زمین��ه دو کار بزرگ‬ ‫انجام داده ایم؛ یکی از انها تصویب قطعنامه ای در‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان ملل بود ک��ه با تالش ها‬ ‫و البی های جمهوری اس�لامی درباره بررس��ی‬ ‫مسائل گردوغبار در سطح دنیا به تصویب رسید‪.‬‬ ‫چقدر ناامیدانه است که رییس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اش��اره کند که هر قدر در سطح‬ ‫منطقه برای حل مش��کل گردوغبار تالش کرده‬ ‫اس��ت اراده ای برای این موضوع وج��ود ندارد و‬ ‫مس��ئله به مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‬ ‫رفته است‪ .‬او اضافه کرده است‪ :‬دولت های منطقه‬ ‫ازجمله عراق انقدر ناپایدار هس��تند و مشکالت‬ ‫مختل��ف دارند که این گونه مس��ائل برای ش��ان‬ ‫اولویت نیس��ت ی��ا برخ��ی کش��ور ها همچون‬ ‫عربستان اهمیت الزم را به این مسئله نمی دهند؛‬ ‫از این رو این مسئله را در سطح بین المللی مطرح‬ ‫کردیم که خوشبختانه با استقبال نیز روبه رو شد‪.‬‬ ‫خبرها را که روی س��ایت ها می خوانم بار دیگر‬ ‫افسرده تر می شوم و‪...‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در‬ ‫گفت وگو با ایلنا از حداقل ‪400‬هزار هکتار کانون‬ ‫بحرانی گردوغبار در خوزس��تان سخن می گوید‪.‬‬ ‫معصوم��ه ابت��کار اضاف��ه می کند‪ :‬خشکس��الی‬ ‫روز به روز به تع��داد این کانون ه��ا اضافه می کند‬ ‫و کمبود اعتبار برای ح��ل معضل گردوغبار یک‬ ‫مس��ئله مهم اس��ت‪ .‬معصومه ابتکار گفت‪ :‬ما در‬ ‫چند س��ال پیش بود ک��ه در ش��هریورماه به‬ ‫خانه ب��رادرم در اهواز رفته بودم‪ .‬یک روز ش��اهد‬ ‫بودم که باران گردوخاک از اس��مان اهواز بارید‬ ‫به طوری که هم��ه پروازها لغو ش��د‪ .‬از در خانه‬ ‫نمی توانستی خارج ش��وی‪ .‬از دم در خانه‪ ،‬خاک‬ ‫و غبار بر س��ر و صورتت می خورد و نمی توانستی‬ ‫نفس بکش��ی‪ .‬خاک‪ ،‬ن��رم‪ ،‬چس��بناک و انقدر‬ ‫ازاردهنده بود ک��ه تو هیچ راهی ج��ز پناه بردن‬ ‫به خان��ه نداش��تی‪ .‬ان زم��ان دانس��تی که چرا‬ ‫اهواز مرکز اس��تان خوزستان از س��وی سازمان‬ ‫‹ ‹خوزستان و‪400‬هزار هکتار کانون‬ ‫بحرانی‬ ‫‹ ‹اهواز‪ ،‬الوده ترین شهر جهان‬ ‫بهداش��ت جهانی به عن��وان یک��ی از الوده ترین‬ ‫شهرهای جهان ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬اری این‬ ‫روزها همه در اهواز به س��رفه افتاده اند؛ از کودک‬ ‫‪2‬س��اله تا پیرمرد ‪80‬ساله و مش��کالت تنفسی‬ ‫ابتدایی ترین مسئله سالمتی در این شهر بزرگ‬ ‫است‪ .‬عده ای از کارشناس��ان که این وضعیت را‬ ‫می بینند احتمال الوده بودن ای��ن ریزگردها به‬ ‫مواد رادیواکتی��و را می دهند که بازه��م این امر‬ ‫نگرانی های گس��ترده ای درباره تاثیر این پدیده‬ ‫بر س�لامت ش��هروندان به وج��ود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد س��االنه حدود ‪۲۲‬هزار نفر‬ ‫در استان خوزستان به دلیل مش��کالت ناشی از‬ ‫الودگی ه��وا و ریزگردها به بیمارس��تان و مراکز‬ ‫درمانی مراجعه می کنن��د‪ .‬همین چند ماه پیش‬ ‫یعنی در ابان ‪ ۱۳۹۴‬بود که در پ��ی بارش باران‬ ‫اسیدی در این استان‪ ،‬برای صدها نفر مشکالت‬ ‫تنفسی پیش امد که انان را به بیمارستان کشاند‬ ‫و به بستری ش��دن بیش از یکصد نفر منجر شد‪.‬‬ ‫در برخی از روزهای س��ال میزان گ��رد و غبار در‬ ‫ابادان ‪ ،۲۲۵‬اندیمش��ک ‪ ،۱۲۷‬سوسنگرد ‪،۷۶۷‬‬ ‫امیدیه ‪ ،۶۵۴‬بهبهان ‪ ،۵۸۹‬گتوند ‪ ۱۶۶‬و شوش‬ ‫‪ ۴۶۰‬میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است‪،‬‬ ‫این در حالی است که میزان االیندگی استاندارد‬ ‫‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۲۵۰‬میکروگ��رم بر مترمکعب اس��ت‪.‬‬ ‫اسفناک است که بگوییم‪:‬‬ ‫شدت ریزگردها در اهواز به اندازه ای است که‬ ‫از نهایت قدرت س��نجش اناالیزرهای س��ازمان‬ ‫محیط زیست ایران بیشتر است‪.‬‬ ‫کاهش یک درصدی بارش در‪ 5‬ماه اخیر ‬ ‫ریی��س مرک��ز مل��ی خشکس��الی و‬ ‫مدیری��ت بحران س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫کش��ور از کاهش یک درصدی بارش در‬ ‫‪5‬ماه اخیر کشور نسبت به بلندمدت خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬تعدادی از اس��تان ها تا حد‬ ‫نگران کننده ای نس��بت به سهم دریافتی‬ ‫ن کمبود بارش‬ ‫ساالنه خود تا پایان بهم ‬ ‫دارند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��اهرخ فاتح‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه از ابتدای س��ال ابی‬ ‫امس��ال تا ‪ 6‬اس��فند‪ ،‬بارش کل کش��ور‬ ‫‪ 140‬میلی مت��ر ب��ود درحالی که بارش‬ ‫همین بازه زمان��ی در بلندمدت ‪141/5‬‬ ‫میلی متر بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال تا‬ ‫این تاریخ نس��بت به بلندم��دت حدود‬ ‫یک درصد کاهش بارندگی داش��ته ایم‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در ب��ازه زمانی ابتدای‬ ‫مه��ر ت��ا ‪ 6‬اس��فند در س��ال قبل ‪118‬‬ ‫میلی متر بارش دریاف��ت کرده ایم که با‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬افزایش قیمت ‪ 500‬میلیون تومانی یک خودرو لوکس پس از شماره گذاری‬ ‫توجه به بارش ‪ 140‬میلی متری کش��ور‬ ‫در سال جاری ابی تاکنون‪ ،‬امسال نسبت‬ ‫به س��ال قبل ح��دود ‪19‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬رییس مرکز ملی خشکسالی‬ ‫و مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫درباره وضعیت اس��تان ته��ران در ‪5‬ما ه‬ ‫نخس��ت س��ال ابی ‪ ،94-95‬با اشاره به‬ ‫اینک��ه بارش این اس��تان تا ‪ 6‬اس��فند‪،‬‬ ‫‪147/3‬میلی متر بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هفته تربیت‬ ‫و ارزش های اسالمی‬ ‫تربی��ت‪ ،‬زی��ر بنا و اس��اس ام��وزش و پرورش اس��ت‪.‬‬ ‫دانش اموزان درسخوان و با استعداد اگر به جوهره اخالق‬ ‫و س�لاح ارزش های فرهنگی مس��لط نباشند بی گمان ره‬ ‫ب��ه بیراهه خواهند برد‪ .‬از این رو پ��س از پیروزی انقالب‬ ‫ض��رورت ش��کل گیری نهاد ام��ور تربیت��ی در اموزش و‬ ‫پ��رورش پیش امد‪ .‬ش��هیدان رجایی و باهن��ر در دوران‬ ‫تصدی وزارت اموزش و پرورش در س��ال ‪ ۱۳۵۹‬شمسی‬ ‫اقدام به تاسیس ستادهای امور تربیتی در مدارس کردند‬ ‫تا دانش اموزان را به ارزش های اسالمی ترغیب کنند‪.‬‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪« ، 1359‬ستاد امور تربیتی» در مدارس کشور‬ ‫به همت ش��هیدان رجایی و باهنر تاسیس شد‪ .‬در همان‬ ‫حال شهید بزرگوار‪ ،‬رجایی مربیان امور تربیتی را سربازان‬ ‫انق�لاب در اموزش و پرورش نامید و بنا به گفته ش��هید‬ ‫باهنر «مربی��ان زمانی با انبیا هم صف و با امام عادل هم‬ ‫ردیف هستند که اموزش را از محتوای تزکیه پر کنند‪».‬‬ ‫اهداف اساس��ی و مه��م امور تربیت��ی در نهاد اموزش‬ ‫و پ��رورش‪ ،‬انتق��ال ارزش های دین��ی و فرهنگی انقالب‬ ‫اس�لامی به مدارس و تربیت و بازسازی دانش اموزان در‬ ‫فضایی انقالبی و اس�لامی است‪ .‬عالوه بر ان زمینه سازی‬ ‫برای ورود نگرش های دینی و ارزش های انقالب اسالمی‬ ‫به نظام اموزش و پرورش‪ ،‬حفظ مدارس از افات فرهنگی‬ ‫و سیاسی‪ ،‬ش��ناخت و پرورش استعدادهای دانش اموزان‬ ‫در رش��د دینی‪ ،‬عقلی‪ ،‬اجتماع��ی و عاطفی انان و حفظ‬ ‫ارزش ها از دیگر وظایف نهادهای امور تربیتی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مهم تری��ن اهداف تش��کیل ام��ور تربیتی را‬ ‫حراس��ت از مرزه��ای اعتق��ادی و حفظ دس��تاوردها و‬ ‫تبیین ارزش های انقالب در مدارس باید دانس��ت‪ .‬چراکه‬ ‫انگیزه های انقالبی و اسالمی همراه با شعار «مربیان امور‬ ‫تربیتی سربازان انقالبند» موجب تاسیس این نهاد انقالبی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه در س��ال های ش��کل گیری خود تالش‬ ‫گس��ترده ای ب��رای رفع کاس��تی ها و پ��رورش مذهبی و‬ ‫انقالبی دانش اموزان کرده است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫تالش جدی فرهنگیان‬ ‫برای فضای گفت وگو‬ ‫میانگین بارش بلندمدت تهران‪159/3 ،‬‬ ‫ب��وده‪ ،‬بنابراین امس��ال ‪8‬درصد کاهش‬ ‫بارش نسبت به بلندمدت داشته ایم‪.‬‬ ‫‪500‬هزار اهدا کننده وفادار خون‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫برگی از تقویم‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرعامل س��ازمان انتقال خون گفت‪ :‬این‬ ‫س��ازمان ‪500‬هزار اهدا کننده وفادار به سازمان‬ ‫انتق��ال خ��ون دارد که س��الی ‪ 2‬بار خ��ون اهدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫علی اکب��ر پ��ور فت��ح اهلل اظهار کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫گذشته ‪2‬میلیون و یکصد هزار مورد اهدای خون‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس ش��عار سازمان‬ ‫بهداش��ت جهانی در سراس��ر دنیا تا س��ال ‪2020‬م باید اه��دای خون کامال‬ ‫داوطلبانه‪ ،‬ایثارگرانه و بدون کوچک ترین چشمداش��تی باشد و بدین ترتیب‬ ‫دنیا نیز در پی تربیت اهداکنندگان است که بدون هیچ پاداشی و فقط با نیت‬ ‫انسانی‪ ،‬خون هدا کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان انتقال خون گفت‪ :‬ما با ساخت جمعیت اهداکنندگان‪،‬‬ ‫جمعیت متفاوتی می سازیم که در مقایسه با سایر افراد جامعه متمایز هستند‬ ‫و حس مسئولیت پذیری‪ ،‬مشارکت اجتماعی و شهروندی بیشتری دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان انتقال خون گفت‪ :‬باید به س��مت اهدای خون مستمر‬ ‫برویم و جمعیت اهدا کنندگان را کم کنیم اما کسانی که اهدا کننده ما هستند‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 4‬بار در سال اهدای خون داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید اهدای خون را به درون ش��هرها و نقاط پرجمعیت و‬ ‫جایگاه اجتماع مردم ببریم‪ .‬باید تس��هیالت الزم را فراهم کنیم تا فردی که‬ ‫برای اهدای خون مراجعه می کند تمام شرایط برای وی فراهم باشد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در اس��تان تهران ‪27‬درصد خون کشور را مصرف می کنیم‪،‬‬ ‫در حالی که ‪17‬درصد اهدای خون در تهران انجام می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��وزش و پرورش‬ ‫در پیامی به مناس��بت هفته‬ ‫تربی��ت اس�لامی خواس��تار‬ ‫ت�لاش ج��دی فرهنگی��ان‬ ‫در ایج��اد فض��ای گفت وگو‪،‬‬ ‫تبادل نظ��ر‪ ،‬نق��د س��ازنده و‬ ‫راهکاره��ای بهب��ود کیفیت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اصغر فانی در این پیام اورده است‪:‬‬ ‫«هشتم اس��فند ماه‪ ،‬روز امور تربیتی و اغاز هفته تربیت‬ ‫اس�لامی را گرامی م��ی دارم و با تبریک ای��ن روز‪ ،‬برای‬ ‫مجموع همکاران دس��تگاه عظی��م تعلیم و تربیت به ویژه‬ ‫دس��ت اندرکاران پرتالش و دلس��وز امور تربیتی مدارس‬ ‫کشور ارزوی سالمت و توفیق می نمایم‪.‬‬ ‫ام��ور تربیتی ش��جره طیبه ای اس��ت که به پش��توانه‬ ‫اندیشه های رفیع و انسان ساز بزرگان نظام مقدس اسالمی‬ ‫در گستره اموزش و پرورش کشور رویید و برکات معنوی‬ ‫ان‪ ،‬جان و دل گل های بوس��تان عش��ق و ایثار و جویای‬ ‫ارزش های دینی و انقالب را شور و شعور بخشید‪.‬‬ ‫بر این اس��اس هفته تربیت اسالمی و روز امور تربیتی‬ ‫فرصت مناس��بی اس��ت ت��ا ام��وزش و پ��رورش بتواند‬ ‫ضمن ایج��اد فضای گفت وگو‪ ،‬تبادل نظر و نقد س��ازنده‪،‬‬ ‫راهکارهای بهبود و کیفیت بخش��ی ب��ه فعالیت های امور‬ ‫تربیتی را مورد بررسی قرار دهد‪».‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با عنایت ب��ه جایگاه رفیع تعلیم‬ ‫و تربیت اس�لامی در بسترس��ازی برای رسیدن کودکان‬ ‫و نوجوان��ان ب��ه مراتبی از حی��ات طیب��ه‪ ،‬ارج نهادن و‬ ‫تجلیل و قدردانی از زحم��ات فعاالن عرصه امور تربیتی‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬ضروری بوده و شایسته است به عنوان یکی‬ ‫از اقدام��ات اصلی در تقویت زیر نظام منابع انس��انی که‬ ‫اصلی تری��ن زیرنظام در تحول اموزش و پرورش اس��ت‪،‬‬ ‫همواره مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!