روزنامه صمت شماره 450 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 450

روزنامه صمت شماره 450

روزنامه صمت شماره 450

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫امضای تفاهمنامه معدنی‬ ‫ایران و افغانستان‬ ‫شرایط معافیت گمرکی تاجران‬ ‫ایرانی در افغانستان اعالم شد‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫‪9‬و‪11‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 450‬پیاپی ‪ 32 1768‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫تاثیر ‪۸۵‬درصدی عوامل‬ ‫برون سازمانی بر هزینه های تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫همخوانی صعود قیمت‬ ‫و نزول تقاضای خودرو‬ ‫‪8‬‬ ‫تجاری سازی ‪ ۱۲۶‬طرح‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫فرار مالیاتی ‪ ۲‬برابر بودجه نفت‬ ‫در شرایطی وابس��تگی کش��ور به درامدهای نفتی کم شده و‬ ‫میزان بودجه نفت در س��ال ج��اری به ‪ ۵۳‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رسیده که حدود ‪۲۶‬درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل‬ ‫می شود‪ ،‬معاون توس��عه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی می گوید کش��ور با ‪ ۱۲۰‬هزار میلی��ارد تومان فرار‬ ‫مالیاتی یعنی دو برابر بودجه نفت مواجه است‪ .‬محمدرضا واعظ‬ ‫مهدوی با تاکید بر استمرار روند کاهش وابستگی به درامدهای‬ ‫نفتی و اینکه کش��ور باید با درامدهای پایدار اداره ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی کش��ور با بودجه ‪۱۲۰‬میلیارد دالری اداره می ش��د‪،‬‬ ‫اما اکنون دولت تنها با ‪۲۰‬میلیارد دالر کشور را مدیریت می کند‬ ‫که با توجه به پایین ب��ودن قیمت نفت و درامدها‪ ،‬اقدام بس��یار‬ ‫بزرگی در کشور است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫در صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫‪4‬‬ ‫پول در تهیه کنندگی‬ ‫حرف اول را می زند‬ ‫‪31‬‬ ‫از بازارگردی‬ ‫تا بازارگرمی‬ ‫‪19‬‬ ‫قانون تعطیلی موقت‬ ‫به داد معادنکوچک رسید‬ ‫‪24‬‬ ‫افزایش تعرفه فوالد‬ ‫در سال ‪۹۵‬‬ ‫در اتاق فکر شبکه های برق‬ ‫چه می گذرد؟‬ ‫معمای قاچاق میوه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27‬‬ ‫حضور بامعنای مردم درانتخابات موجب اجرای با قدرت «برجام» است‬ ‫وزی��ر امورخارج��ه‪ ،‬حض��ور بامعن��ا و پُرمغز مردم در‬ ‫انتخابات ‪ 7‬اسفند را موجب اجرای با قدرت و باصالبت‬ ‫برجام برای توس��عه اقتصادی برمبنای سیاس��ت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد ظریف در مراسم تقدیر از‬ ‫خبرنگاران هسته ای افزود‪ :‬اگر حضور ‪٧٣‬درصدی مردم‬ ‫در انتخابات سال ‪ ٩٢‬هم نبود کسی این امکان را برای‬ ‫ما فراهم نمی کرد که بتوانیم با اقتدار مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫رییس دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه مردم در‬ ‫حمایت و حضور کم نگذاشتند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حضور‬ ‫گسترده مردم در انتخابات ‪ ٧‬اسفند نشان دهنده عزم‬ ‫جدی مردم بود که اجازه ندهند هیچ تالش��ی انها را‬ ‫از حضور در پای صندوق های رای باز دارد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه تصریح کرد‪ :‬ایران تصمیمی تاریخی‬ ‫اتخاذ کرده که باید در بستر زمان منافع ان عاید مردم‬ ‫ش��ود و برای این کار هم باید روی اس��تفاده بهینه از‬ ‫شرایط کنونی متمرکز شویم‪.‬‬ ‫ظریف به نام گذاری سال ‪ 1394‬با عنوان «همدلی‬ ‫و همزبانی» اشاره کرد و گفت‪ :‬ما یک هدف مشترک‬ ‫در کشور تعیین کردیم و روی ان به توافق رسیدیم و‬ ‫توانستیم از روی ان مذاکرات را پیش ببریم ‪ .‬وی از همه‬ ‫طیف های کشور از منتقد گرفته تا مذاکره کننده خواست‬ ‫در این چارچوب نگاه و نظر خود را منسجم کنند‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬به جای اینکه به دنبال خرده گرفتن‬ ‫باشیم همه با دقت تعهدات اجرایی طرف مقابل را رصد‬ ‫کنیم اما این رصد کردن برای مچ گیری نباش��د بلکه‬ ‫برای اجرای تعهدات طرف مقابل باشد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه خطاب به منتقدان افزود‪ :‬ما کمتر‬ ‫از شما برای رسیدن به هدف جدی نیستیم‪ .‬برجام با‬ ‫تایید رهبری است‪ .‬اگر منافع ملی اقتضا کند برگردیم‪،‬‬ ‫نخستین اجالس گروه اقتصادی «امبروزتی» ایتالیا در تهران‬ ‫برای نخس��تین بار در تهران‪ ،‬اجالس مهم‬ ‫اقتصادی موسوم به «خانه اروپایی امبروزتی»‬ ‫میان ایتالیا و ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از رم‪ ،‬دفتر مطبوعاتی گروه‬ ‫امبروزت��ی ایتالیا‪ ،‬نخس��تین دوره از اجالس‬ ‫اقتص��ادی می��ان ایتالیا و ای��ران در روزهای‬ ‫‪ 17‬می اینده (‪ 27‬و ‪ 28‬اردیبهش��ت)‬ ‫‪ 16‬و ‬ ‫در هتل اس��پیناس تهران‪ ،‬به وس��یله «خانه‬ ‫اروپایی امبروزتی» برگزار می شود‪.‬‬ ‫گروه امبروزتی‪ ،‬ایران را کش��وری پیشرو و‬ ‫نقطه دسترس��ی به یک منطقه بسیار مهم و‬ ‫اس��تراتژیکی با توان بالقوه عظیم فرهنگی و‬ ‫اقتص��ادی و همچنی��ن دروازه ورود به اروپا‬ ‫برای تم��ام کش��ورهای اطراف ک��ه به دریا‬ ‫دسترس��ی ندارن��د‪ ،‬به ش��مار م��ی اورد و از‬ ‫ای��ن رو با ه��دف برگزاری ای��ن اجالس مهم‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی در ته��ران‪ ،‬قصد ایجاد‬ ‫یک جامع��ه منحصر به ف��رد و با نفوذ رهبران‬ ‫تج��اری و سیاس��ت گذار را دارد ک��ه ت��وان‬ ‫ش��کل دادن به روابط میان دو کش��ور ایران‬ ‫و ایتالیا را داش��ته باش��ند‪ .‬گروه امبروزتی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه ایران و ایتالی��ا دارای روابط‬ ‫طوالنی اقتصادی و سیاس��ی هس��تند‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ران و ایتالی��ا هم افزایی هایی دارند‬ ‫که می تواند به س��ود هر دو کش��ور باشد اما‬ ‫روابط اس��تراتژیکی‪ ،‬اقتصادی و تجاری انها‬ ‫موانع��ی دارد‪ .‬به همین دلیل گروه امبروزتی‬ ‫قصد دارد رابطه ای دوستانه و تعاونی با ایران‪،‬‬ ‫از طریق برگزاری اجالس��ی ساالنه در سطح‬ ‫بسیار باال‪ ،‬ایجاد کند‪.‬‬ ‫برمی گردیم‪ .‬سرعت بازگشت ما از طرف مقابل بیشتر‬ ‫است و این‪ ،‬بزرگترین تضمین حیات برجام است ‪ .‬وی‬ ‫اظه��ارک��رد‪:‬انه��امی دانن��دماراحت ترمی توانیمچند‬ ‫تا پیچ و مهره را سرهم کنیم؛ د ر حالی که ساختمان‬ ‫ایران هراسی شان بهم ریخته است‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬تا دیروز می گفتید کسی نخواهد امد‪.‬‬ ‫ای��نهیات ه��اک��هاکن��ونمی ایند‪.‬البتهماباش��ماهم‬ ‫عقیده ایم که نباید واردات باشد‪ .‬ما گشایش اقتصادی‬ ‫را برای سرمایه گذاری‪ ،‬گشایش روابط بانکی و اوردن‬ ‫علم و فناوری جدید می خواهیم تا دیگر تحریم ناممکن‬ ‫باش��د؛ نه انکه انچنان ما را به واردات متکی کند که‬ ‫تولید ما هم دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه افزود‪ :‬اختالفات ما با امریکا حل‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬مبنای قدرت ما این اس��ت که دیدگاهی‬ ‫متفاوت با امریکا داشته باشیم‪.‬‬ ‫یارانه نقدی‬ ‫‪ 20‬اسفند واریز می شود‬ ‫س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها اعالم کرد‪ :‬شصت و یکمین‬ ‫مرحله از پرداخت یارانه نقدی‪ ،‬س��اعت ‪24‬پنجشنبه ‪ 20‬اسفند‬ ‫واریز می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬همچنین بر اساس اعالم سازمان‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها‪ ،‬مبلغ یارانه ای��ن مرحله نیز همانند ماه های‬ ‫گذش��ته برای هر مش��مول ‪ 455‬هزار ریال اس��ت که به حساب‬ ‫سرپرس��تان خانوار واریز و قابل برداشت می شود‪ .‬به گفته رییس‬ ‫س��ازمان هدفمندی یارانه ه��ا‪ ،‬از ابتدای اج��رای قانون هدفمند‬ ‫بهمن امس��ال‪ ،‬نزدیک به ‪ 2‬تریلیون و ‪200‬‬ ‫کردن یارانه ها تا پایان ‬ ‫هزار میلیارد ریال به حدود ‪ 5‬میلیارد یارانه بگیر پرداخت ش��ده و‬ ‫این رقم نزدیک به بودجه عمرانی ‪ 5‬س��ال کشور است‪ .‬اکبر ایزدی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک تریلیون و ‪ 600‬هزار میلیارد ریال یارانه پرداختی‬ ‫از محل اصالح قیمت ها بوده و ‪ 530‬هزار میلیارد ریال نیز از محل‬ ‫بودجه عمومی مصوب به وسیله مجلس شورای اسالمی و ‪ 57‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به وسیله دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شد‪.‬‬ ‫مشکل بیمه نفتکش های ایرانی به طور کامل رفع نشده است‬ ‫مدیرامور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران گفت‪:‬‬ ‫هنوز مشکل بیمه نفتکش ها به طور کامل حل نشده و‬ ‫نفتکش های ایران از سوی بیمه ایرانی کلوب پی اندای‬ ‫کیش بیمه می شوند‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت‪،‬‬ ‫سید محسن قمصری درباره وضعیت بیمه نفتکش های‬ ‫حامل نفت ایران اظهار کرد‪ :‬شرکت های بیمه ای مشکلی‬ ‫برای بیمه نفتکش ها ندارند‪ ،‬اما ای جی ای که در واقع‬ ‫یک بیمه است‪ ،‬باید ریسک پوشش بیمه ای را بپذیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ای جی ای (‪ )IGI‬که از ان به عنوان‬ ‫کلوب باشگاه ها یاد می شود دارای ‪ ١٣‬عضو است که‬ ‫اعضای ان ‪ ١٣‬شرکت پی اند ای هستن د و این بیمه سطح‬ ‫ی را که از یک حد باالتر می رود‪ ،‬پوش��ش‬ ‫خس��ارت های ‬ ‫می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از خریداران نفت ایران‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند در صورتی محموله های نفتی را با نفتکش های‬ ‫ایرانی حمل می کنند که بیمه ان عضو « ای جی ای»‬ ‫باشد‪ .‬قمصری گفت‪ :‬تصمیم های ای جی ای بر اساس‬ ‫ارایجمعیانجاممی شودوتاکنوناز‪ ١٣‬عضوای جی ای‬ ‫ ‪9‬عضو حاضر به پوشش ریسک بیمه ای در ایران شدند‬ ‫و بقیه نپذیرفتند‪.‬‬ ‫مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران ضمن‬ ‫نامشخص دانستن زمان حل مشکل بیمه و اینکه بیمه‬ ‫کلوپ پی اند ای کیش‪ ،‬پاسخگوی نیازهای بیمه است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هند‪ ،‬چین و ترکیه نیز در حال استفاده از بیمه‬ ‫کلوب پی اند ای کیش هستند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دنیا می تواند از تجربیات ایران برای مبارزه با تروریسم استفاده کند‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت‪ :‬دنیا‬ ‫می تواندازتجربیاتایرانبرایمبارزهباتروریسماستفاده‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫در دیدار با الزار کومانسکو‪ ،‬وزیر امور خارجه رومانی‬ ‫با تاکید بر ظرفیت باالی دو کشور برای همکاری های‬ ‫همه جانبه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سوابق ‪100‬ساله همکاری ها و‬ ‫همچنین اراده مسئوالن ان کشور‪ ،‬ایجاب می کند که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز به تقویت این همکاری ها‬ ‫بکوشد‪ .‬وی با یاداوری موقعیت جغرافیایی رومانی و‬ ‫ایران که خطرهای تروریستی کشورهای غربی ایران و‬ ‫مناطق شرقی اروپا را تهدید می کند‪ ،‬گفت‪ :‬عواملی که‬ ‫این روزها در این منطقه دست به اقدامات خرابکارانه‬ ‫و جنایات بشری می زنند‪ ،‬می توانند همه دنیا را الوده‬ ‫کنند که باید برای جلوگیری از ان یک برنامه همه جانبه‬ ‫ریخت‪ .‬رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه‬ ‫تحلیلی از شرایط ایران در نخستین سال های پس از‬ ‫پیروزی انقالب که تروریست ها با هدف تجزیه ایران‪،‬‬ ‫ش��ورش های کور و همچنین حذف نیروهای موثر در‬ ‫نظامی نوپا‪ ،‬امنیت کشور را مختل کرده بودند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انقالب اسالمی با تکیه بر مردم‪ ،‬به ویژه جوانان پرشور‪،‬‬ ‫خیلی زود بر همه ان اقدامات فائق امد و امروزه تجربه‬ ‫بسیار ارزشمندی دارد که می تواند در کم کردن خطر‬ ‫این گروه ها از جوامع انسانی موثر باشد و دنیا می تواند‬ ‫از این تجربیات استفاده کند‪ .‬ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‬ ‫امنیت مثال زدنی ایران را که در کانون کشورهای گرفتار‬ ‫تروریسم و نا امنی قرار دارد‪ ،‬معلول تجربیات ارزشمند‬ ‫سال های اول و همچنین وفاداری مردم به نظام دانست‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از شگردهای گروه های تروریستی‪ ،‬جذب‬ ‫جوانان ناراضی از کش��ورهای مختلف دنیاس��ت که هر‬ ‫کدام از اینها در برگشت از مناطقی چون سوریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫لیبی‪ ،‬افغانستان و دیگر کشورهای بحران زده‪ ،‬می توانند‬ ‫عامل سرایت تفکرات افراطی باشند که البته یکی از‬ ‫راه های پیشگیری از چنین اندیشه های خطرناکی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال و رونق اقتصادی کشورهاست‪ .‬وی با بیان این‬ ‫مطلب که «ش��ریان اقتصادی جهان از طریق خطوط‬ ‫لول��ه نف��ت و گاز جری��ان دارد»‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬اگر جلوی‬ ‫تروریست ها گرفته نشود‪ ،‬دیر یا زود مسائل اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و تجاری جهان را نیز محدود و چه بسا مختل‬ ‫کنند‪ .‬ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪ ،‬با تاکید بر این جمله‬ ‫که «بسیاری از مسائل در منطقه باید حل شود تا جامعه‬ ‫بین الملل دچار بحران های سیاسی و امنیتی نشود»‪ ،‬به‬ ‫اوضاع فلسطین و شرایط بسیار سخت حدود ‪8‬میلیون‬ ‫اواره اشاره و اظهار کرد‪ :‬این مردم مظلوم‪ ،‬در بدترین‬ ‫ش��رایط زندگی می کنند که جامعه جهانی باید برای‬ ‫رفع این ظلم اشکار چاره اندیشی و اینده نگری کند‪.‬‬ ‫بازدید نعمت زاده از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫بازدید کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان‬ ‫حفاظتمحیط زیست(پام)‪،‬دراینبازدیدسعیدمتصدی‬ ‫معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬مجید فدایی‬ ‫رییس ستاد برگزاری نمایشگاه و تنی چند از معاونان و‬ ‫مدیران وزارت صنعت و شرکت های صنعتی و تولیدی‪،‬‬ ‫مهندس نعمت زاده را همراهی می کردند‪ .‬در این بازدید‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با توضیح معاون سازمان‬ ‫محیط زیست و همچنین مسئوالن غرفه ها از نزدیک‬ ‫در جریان اقدامات انجام ش��ده به وس��یله ش��رکت های‬ ‫صنعتی مختلف حاضر در نمایش��گاه در زمینه بهبود‬ ‫مس��تمر در حوزه محیط زیس��ت قرار گرفت‪ .‬مهندس‬ ‫نعم��ت زاده در ای��ن بازدی��د خطاب به معاون س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اظهار کرد‪ :‬تالش ش��رکت های‬ ‫صنعت��یاناس��تک��هب��ابهره گی��ریازتوانمندی هاو‬ ‫فناوری روز دنیا‪ ،‬در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت‬ ‫اقدام��اتج��دیراارائ��هدهن��د‪ .‬گفتنیاس��ت‪،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نمایشگاه حضور دارد‬ ‫و بخش��ی از قابلیت های نظارتی و اجرایی دفتر امور‬ ‫ت صنعت‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی وزار ‬ ‫معدن و تجارت به شکل نرم افزاری و سخت افزاری در‬ ‫نمایشگاه ارائه شده است‪ .‬این بخش شامل توانمندی‬ ‫پایش و سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی هوا‪،‬‬ ‫اب و فاضالب‪ ،‬ایمنی و بهداشت است که با استفاده‬ ‫از دس��تگاه های اندازه گیری مس��تقیم‪ ،‬اجرای کالس‬ ‫اموزش��ی در ‪ 4‬حوزه ‪ HSEE‬به طور روزانه به وس��یله‬ ‫کارشناس��ان و متخصصان هر حوزه و ده ها ش��اخص‬ ‫تخصصی ‪ HSEE‬و ارائه نمایش خط مش��ی ‪HSEE‬‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قدردانی رییس جمهور از مجریان انتخابات‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬رییس جمهوری در پیامی به‬ ‫وزیر کشور‪ ،‬با قدردانی از همه دست اندرکاران برگزاری سالم و قانونمند انتخابات‬ ‫پرش��کوه ‪ 7‬اسفن د تاکید کرد‪ :‬تجربیات حاصل از مراحل مختلف این انتخابات‪،‬‬ ‫می تواند سرمایه مناسبی برای اصالح و تکمیل قوانین و مقررات مربوط شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بایدبه افکار مردم و ارای انان‬ ‫احترام گذاشت‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫چهاردهمی��ن اج�لاس وزرای گفت وگ��وی همکاری‬ ‫اس��یا هفته اینده ب��ا حضور «محمدج��واد ظریف» وزیر‬ ‫امور خارجه کش��ورمان در بانکوک پایتخت تایلند برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دبی��رکل حزب اهلل لبن��ان هدف س��عودی ها و برخی‬ ‫طرف ه��ای داخلی لبنان��ی را ایجاد تنش در این کش��ور‬ ‫و ایجاد اختالف میان ش��یعه و س��نی دانست و گفت که‬ ‫به دنبال قطع کمک های عربستان به لبنان‪ ،‬برخی به دنبال‬ ‫فتنه انگیزی بین شیعیان و اهل سنت هستند‪.‬‬ ‫نمایندگان پارلمان لبنان بار دیگر با به تعویق انداختن‬ ‫جلس��ه تعیین رییس جمه��ور‪ ،‬انتخاب یک��ی از دو نامزد‬ ‫مطرح ب��رای این پس��ت را به ‪ 23‬م��ارس (‪ 4‬فروردین)‬ ‫موکول کردند‪.‬‬ ‫ژنرال «راحیل ش��ریف» فرمانده ارتش پاکستان که به‬ ‫تاجیکستان سفر کرده بود‪ ،‬در مسیر بازگشت از دوشنبه‪،‬‬ ‫همزم��ان با س��فر از پیش اعالم نش��ده ژن��رال «جوزف‬ ‫دانفورد» رییس ستاد مشترک ارتش امریکا به افغانستان‪،‬‬ ‫به طور سرزده وارد کابل شد‪.‬‬ ‫تازه تری��ن س��ناریوی امریکا برای عراقی ه��ا‪ ،‬ماجرای‬ ‫سد موصل اس��ت که در اخرین روزهای ‪2015‬م از مبدا‬ ‫واش��نگتن رسانه ای ش��د و تا امروز رهایش نکرده اند‪ .‬در‬ ‫عی��ن حال خیلی ها در ع��راق ان را داس��تانی وهم انگیز‬ ‫توصی��ف می کنند و اعتقاد دارند که این س��د جز با یک‬ ‫حمله نظامی تخریب نخواهد شد‪.‬‬ ‫بشار اسد در مصاحبه جدید خود با یک شبکه المانی‬ ‫تاکید کرد ‪ :‬باید افراد مسلح سالح خود را بر زمین بگذارند‬ ‫و دیگر س�لاح حمل نکنند و ب��ه دیگران و اموال عمومی‬ ‫و خصوصی اس��یب نرس��انند و مانند یک شهروند مدنی‬ ‫بازگردن��د در ای��ن صورت ای��ن افراد ش��امل عفو کامل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫«یالچین اکدوغان» معاون نخست وزیر ترکیه با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه کش��ورش خواهان رهیافت جامع��ی برای حل‬ ‫بحران س��وریه اس��ت گفت‪ :‬انکارا ماجراجو و جنگ افروز‬ ‫نیست و مداخله یک جانبه ای را در سوریه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��ترالیا به طور رس��می پس از اجرایی ش��دن برجام‬ ‫تحریم های خود علیه جمهوری اسالمی ایران را لغو کرد‪.‬‬ ‫س��امی المس��عودی‪ ،‬سرپرس��ت نیروهای وعداهلل در‬ ‫الحش��د الشعبی از پیش��روی گس��ترده نیروهای الحشد‬ ‫الش��عبی و نیروهای امنیت��ی عراق به س��مت الثرثار در‬ ‫جزیره سامراء خبر داد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر مالزی پس از افشای کمک ‪700‬میلیون‬ ‫دالری خانواده س��لطنتی عربس��تان به وی برای شکست‬ ‫اح��زاب مخال��ف در انتخاب��ات‪ ،‬از «خان��واده س��لطنتی‬ ‫عربستان برای حمایت های چند دهه ای» قدردانی کرد‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیونی سی‪.‬ان‪.‬ان از پیروزی گسترده هیالری‬ ‫کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد ریاست جمهوری ‪2016‬‬ ‫امریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در سه شنبه‬ ‫بزرگ خبر داد‪.‬‬ ‫«ش��ینزو ابه» نخس��ت وزیر ژاپن که از س��ال ‪2012‬‬ ‫می�لادی طرح توس��عه نظامی ژاپ��ن را دنبال ک��رده‪ ،‬از‬ ‫عالقه مندی خود به تبدیل کشورش به یک قدرت نظامی‬ ‫برتر خبر داد و از اجرای این ایده نیز دفاع کرد‪.‬‬ ‫«س��رگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه خواستار‬ ‫جلوگیری از قاچاق سالح از ترکیه به سوریه شد که مورد‬ ‫استفاده گروه های تروریستی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫امریکا اعالم کرد که هیچ گزارشی در زمینه نقض قابل‬ ‫مالحظه اتش بس در سوریه دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫ی��ک مقام جناح مخالف س��وریه اعالم کرد‪ :‬ش��ورای‬ ‫مخالفان سوری هنوز به طور رسمی از برنامه سازمان ملل‬ ‫ب��رای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات در ‪ 9‬مارس (‪19‬‬ ‫اسفند) اگاه نش��ده و هیچگونه مذاکرات جدی نمی تواند‬ ‫بدون ازادی بازداش��تی ها و رفع محاصره ش��هرها برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«س��عد الحریری» ریی��س حزب جریان المس��تقبل‬ ‫که به دس��تور س��عودی ها هجمه های س��نگینی را علیه‬ ‫مح��ور مقاومت ضد تروریس��م صهیونیس��تی و تکفیری‬ ‫به وی��ژه حزب اهلل و ایران ترتیب داده ب��ود‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫گفت وگوهای دوجانبه این حزب با حزب اهلل ادامه می یابد‪.‬‬ ‫دفتر فرس��تاده سازمان ملل به س��وریه اعالم کرد که‬ ‫مذاکرات صلح س��وریه ‪ 9‬مارس (‪ 19‬اسفند) از سر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در جده‪،‬‬ ‫حزب اهلل لبنان را در فهرست به اصطالح تروریستی خود‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری فراری یمن از بررسی موضوع پیوستن‬ ‫یمن به ش��ورای همکاری خلیج فارس با پادشاه عربستان‬ ‫خب��ر داد و اعالم کرد که وی به ش��رط حضور نداش��تن‬ ‫حوثی ها و علی عبداهلل صالح با این مس��ئله موافقت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده ارش��د ناتو به قانون گذاران امریکا هشدار داد‪،‬‬ ‫روسیه به رییس جمهوری سوریه کمک می کند تا بحران‬ ‫اوارگان را به سالحی علیه غرب تبدیل کند‪.‬‬ ‫پاکس��تان درخواست امریکا برای خودداری از افزایش‬ ‫سالح های هس��ته ای به بهانه مدرنیزه کردن سریع ارتش‬ ‫هند را رد کرد‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل مکارم ش��یرازی گفتند‪ :‬س��زاوار‬ ‫نیس��ت پ��س از اتمام انتخاب��ات‪ ،‬گروه ها به یکدیگر‬ ‫طعن��ه زده؛ ب��ه همدیگر فخرفروش��ی کنند و خود را‬ ‫پیروز بدانند؛ چراکه این کارها فاصله ها را زیاد کرده؛‬ ‫کینه های��ی ب��ه وجود می اورد و اث��ار نامطلوب را در‬ ‫اینده به ش��کل کارش��کنی ها ظاهر خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری «حوزه»‪ ،‬حضرت ایت اهلل مکارم‬ ‫ش��یرازی در درس خارج فقه در مس��جد اعظم قم با‬ ‫اشاره به مباحث پس از انتخابات‪ ،‬اظهار کردند‪ :‬امروز‬ ‫انتخابات به اتمام رس��یده و اکنون نوبت تالش برای‬ ‫حل مشکالت از سوی منتخبان مردم است‪ .‬این مرجع‬ ‫تقلید خاطرنش��ان کردند‪ :‬نتیج��ه انتخابات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بر خالف انچه برخی می پندارند‪،‬‬ ‫کام�لا به س��ود کش��ور و نظام اس��ت؛ زی��را مردم با‬ ‫هوش��یاری کامل‪ ،‬معتدل ه��ای طرفین را پذیرفتند‬ ‫و در مجم��وع ضری��ب خطا ک��م بود؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رسد مجلس اینده‪ ،‬مجلسی توانمند‪ ،‬تاثیرگذار و‬ ‫متعلق به تمام جناح ها باش��د‪ .‬این مفس��ر قران کریم‬ ‫تصری��ح کردن��د‪ :‬اگر فرد یا گروهی از بعضی نتیجه ها‬ ‫ناراضی باشند‪ ،‬باید به افکار مردم و ارای انان احترام‬ ‫بگذارند و همه برای رفع مشکالت دست به دست هم‬ ‫بدهند؛ زیرا حجم مشکالت به قدری زیاد است که با‬ ‫همکاری عمومی مرتفع خواهد شد‪ .‬این استاد خارج‬ ‫فقه حوزه بیان کردند‪ :‬مبادا مسئوالن دولتی نتیجه‬ ‫انتخاب��ات را دلی��ل بر رضایت م��ردم از وضع موجود‬ ‫تلقی کنند؛ چراکه باید توجه داشت مردم در مسائل‬ ‫اقتصادی انتقاد فراوان دارند و امروز مس��ئله اشتغال‬ ‫به شکل پیچیده ای در امده و حتی برخی از کارخانه ها‬ ‫تعطیل شده است‪.‬‬ ‫وهابیونحامیتروریسم‬ ‫ربطیبهاسالمومسلمانانندارند‬ ‫ریی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫مس��لمانان مخالف تروریست ها هستند و فقط‬ ‫ی��ک گروه کوچک از وهابیون از تروریس��ت ها‬ ‫حمای��ت می کنند ک��ه ربطی به مس��لمانان و‬ ‫اسالم ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در دیدار‬ ‫با اندره روپرشتر‪ ،‬وزیر فدرال و امور کشاورزی‬ ‫و محیط زیس��ت اتریش به مس��ئله گس��ترش‬ ‫تروریسم در منطقه اش��اره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اتری��ش و به ط��ور کلی اتحادی��ه اروپا باید به‬ ‫یک فرمول واحد برس��ند تا کش��ورها نتوانند‬ ‫گروه های تروریس��تی را تغذیه کرده و س�لاح‬ ‫در اختیار انها قرار دهند؛ چنانچه ش��ما اکنون‬ ‫با حضور بیش��مار مهاجران متوجه این مسئله‬ ‫ش��ده اید که ادامه روند حرکات تروریستی چه‬ ‫معضالت��ی را برای جهانیان ب��ه دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫الریجانی با اش��اره ب��ه اهمیت نحوه مواجهه‬ ‫غربی ه��ا با اس�لام و مس��لمانان تصریح کرد‪:‬‬ ‫مس��لمانان دارای عقای��د و مذاه��ب مختلفی‬ ‫مردم پاسخ همه را پای صندوق های رای‬ ‫دادند‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر کشور گفت‪ :‬مردم پاسخ‬ ‫همه را پ��ای صندوق ه��ای رای دادند و همه از‬ ‫روند برگزاری انتخابات رضایت دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدحس��ین مقیمی در جمع خبرنگاران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که رس��انه های غربی‬ ‫ب��ا وجود اینکه انتخابات س��الم برگزار ش��د ان‬ ‫را زیر س��وال بردند و ایرادات��ی مطرح می کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبیعی است کسانی که با ما دوست‬ ‫هس��تند از ای��ن انتخابات یک برداش��ت مثبت‬ ‫داش��ته باشند و کس��انی که دوستان ما نیستند‬ ‫از هر موضوعی در واقع سوءاستفاده کنند و نظر‬ ‫خود را بگویند‪.‬‬ ‫مقیمی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره اینکه‬ ‫ایت اهلل س��جادی از نامزده��ای مجلس خبرگان‬ ‫رهبری تقاضای بازش��ماری ارا ته��ران را کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ه��ر داوطلب��ی که‬ ‫درخواستی داش��ته باش��د‪ ،‬می تواند درخواست‬ ‫خود را مطرح کند که در جلس��ه مشترک هیات‬ ‫اجرایی و نظارت‪ ،‬بررسی و پاسخ داده می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره اینکه‬ ‫گفت��ه می ش��ود محمدرضا نجف��ی از منتخبان‬ ‫مردم تهران به موقع اس��تعفای خود را از سمت‬ ‫معاونت اقتصادی اس��تان مرکزی تقدیم وزارت‬ ‫کشور نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬هر موضوعی که مطرح‬ ‫شود در جلسات مشترک هیات اجرایی و نظارت‬ ‫بررس��ی می شود ولی ما پستی به عنوان معاونت‬ ‫اقتصادی در استانداری ها نداریم‪.‬‬ ‫هس��تند و همه انها اعم از ش��یعیان‪ ،‬صوفیه‪،‬‬ ‫علوی ه��ا و اهل س��نت مخالف تروریس��ت ها‬ ‫هس��تند و فقط یک گروه کوچک که وهابیون‬ ‫هس��تند از تروریس��ت ها حمای��ت می کنن��د‬ ‫ک��ه اصال ربطی به مس��لمانان و اس�لام ندارد‬ ‫ضم��ن اینک��ه رهب��ران اس�لام و جریان های‬ ‫اس�لامی با انه��ا و عملکردش��ان مخالف بوده‬ ‫و ای��ن مس��ئله باید در غرب م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫پیشنهاد به صادرکنندگان بیانیه های‬ ‫تردیدامیز نسبت به «سوئیفت»‬ ‫ی��ک عضو تیم مذاکره کننده هس��ته ای با انتقاد‬ ‫ش��دید از برخی رس��انه ها که به صدور بیانیه های‬ ‫تردیدامیز نسبت به وصل شدن بانک های ایرانی به‬ ‫شبک ه اطالع رسان سوئیفت اقدام می کنند پیشنهاد‬ ‫داد یک نماینده معرف��ی کنند تا در جریان وصل‬ ‫شدن بانک های ایرانی به سیستم سوئیفت به عینه‬ ‫ق��رار گیرند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمید بعیدی نژاد‪،‬‬ ‫مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه‬ ‫افزود‪ :‬تیم مذاکرات هسته ای افتخار دارد که برای‬ ‫قانع کردن مردم عزیزمان نس��بت به اجرای برجام‬ ‫هیچ گاه به انها دروغ یا غیرواقع نگفته اس��ت و در‬ ‫همین چارچوب لغو تحریم سیس��تم پیام رس��انی‬ ‫انتقاالت بانکی یا همان س��وئیفت و وصل ش��دن‬ ‫تمامی بانک های خارج شده از تحریم به سوئیفت‬ ‫به طور قطع��ی و مکرر از طرف خود س��وئیفت و‬ ‫از س��وی تمام مسئوالن ذی ربط به مردم عزیزمان‬ ‫گزارش و اعالم شده است‪ .‬اما روزی نمی گذرد که‬ ‫در تضاد با این بیانیه های روشن مردم کشورمان با‬ ‫بیانیه های مکرری از س��وی برخی رسانه ها مواجه‬ ‫می شوند که در وصل شدن بانک های غیرتحریمی ‬ ‫ایرانی به سوئیفت ایجاد تردید و تشکیک می کنند‪.‬‬ ‫ه��دف ای��ن تردید ایجاد ک��ردن را ه��م خود ان‬ ‫رسانه ها به روشنی اعالم کردند‪ .‬این رسانه ها قصد‬ ‫دارن��د جامعه را متقاعد کنند که طرف های مقابل‬ ‫م��ا به وعده های خود عمل نکردند و برجام به قول‬ ‫خودش��ان پر از وعده های تو خالی اس��ت ولی این‬ ‫نتیجه گیری بی شک نادرست است‪.‬‬ ‫شورای حکام اژانس با موضوع ایران نشست برگزار می کند‬ ‫صبح دوش��نبه اینده نشس��ت ش��ورای ح��کام اژانس‬ ‫بین المللی ان��رژی اتمی با موضوع ای��ران در وین برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اعضای شورای حکام براساس‬ ‫برنامه اعالم ش��ده در این نشست مسائل مربوط به تایید‬ ‫برنامه های هس��ته ای جمهوری اس�لامی ایران را برپایه‬ ‫قطعنامه ‪ 2231‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل بررس��ی‬ ‫می کنند‪ .‬ایمنی و فناوری هس��ته ای در س��ال ‪2016‬م‪،‬‬ ‫همکاری های فنی برای تقویت توان امریکای التین برای‬ ‫جلوگیری از برخ��ی بیماری های قابل انتقال و همچنین‬ ‫فعالیت های برنامه های اتمی در کره ش��مالی و س��وریه از‬ ‫دیگر موضوع های در دس��تور کار نشس��ت چند روزه وین‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشس��ت خبری یوکیا امانو مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی نیز ازجمله برنامه های اعالم شده حاشیه این‬ ‫عکس روز‬ ‫دیدار ایت اهلل صافی گلپایگانی با نوادگان امام خمینی (ره)‬ ‫نشست اعالم شده است‪.‬‬ ‫براس��اس توافق ته��ران و ‪ 5+1‬که منجر به اغاز اجرای‬ ‫برجام درباره فعالیت های صلح امیز هس��ته ای ایران ش��د‬ ‫این پرونده از دس��تور کاری ش��ورای امنیت سازمان ملل‬ ‫خ��ارج و تحریم ه��ای مرتبط نیز لغو ش��د و فقط اژانس‬ ‫به عنوان نهاد تخصص��ی در چارچوب وظایف و قوانین و‬ ‫مقررات بین المللی در این زمینه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دفتر حفاظت منافع در واشنگتن‪:‬‬ ‫هزاران روادید برای ورود به ایران صادر شده است‬ ‫سایت خبری انتخاب‬ ‫دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن‪ ،‬شایعه خودداری‬ ‫نمایندگی ها از صدور روادید برای گردش��گران خارجی را‬ ‫کذب محض خوان��د و گفت که این دفتر تاکنون هزاران‬ ‫روادید برای ورود به ایران صادر کرده است‪.‬‬ ‫منوچهر جعفرزاده‪ ،‬یکی از مسئوالن دفتر منافع ایران‬ ‫در واشنگتن در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬خبر مربوط به خودداری‬ ‫مس��ئوالن از صدور روادید برای گردش��گران خارجی را‬ ‫بی اساس و شایعه خواند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به هجوم بی سابقه گردشگران برای دیدار‬ ‫از ای��ران در ماه ه��ای اخیر‪ ،‬افزود‪ :‬ه��ر روزه صد ها نفر از‬ ‫گردشگران به این دفتر مراجعه می کنند‪ .‬صف های طویل‬ ‫برای دیدن از ایران وجود دارد و فقط دفتر حفاظت منافع‬ ‫ایران در واش��نگتن تاکنون بیش از ‪9‬ه��زار روادید برای‬ ‫گردشگران مایل به دیدار از ایران صادر کرده است‪.‬‬ ‫جعفرزاده همچنین اشاره کرد که به جز اتباع ‪ 9‬کشور‬ ‫جهان‪ ،‬ایران هیچ گونه پیش شرطی برای صدور روادید به‬ ‫اتباع خارجی تعیین نکرده و هم اکنون ش��هروندان ‪190‬‬ ‫کش��ور جهان می توانند به سهولت و بدون اخذ روادید از‬ ‫‪ 7‬مرز هوایی وارد ایران شده و در فرودگاه ها به مدت ‪30‬‬ ‫تا ‪ 45‬روز مجوز ورود و ماندن در ایران را دریافت کنند‪.‬‬ ‫انی ل��وکاس‪ ،‬مع��اون سرپرس��ت اژانس گردش��گری‬ ‫«میر کورپوریش��ن» نیز در گفت وگوی جداگانه ای با ایرنا‬ ‫ش��ایعات یادش��ده را رد کرد و با اش��اره ب��ه اینکه حجم‬ ‫مراجع��ان به این اژانس برای ورود ب��ه ایران در ماه های‬ ‫گذش��ته بی��ش از ‪ 200‬درصد افزایش یافت��ه‪ ،‬گفت که‬ ‫این رقم همچن��ان روبه افزایش اس��ت و مدیران اژانس‬ ‫ناگزیرند برای پاسخگویی به درخواست های رو به افزایش‬ ‫گردشگران تدابیر تازه ای بیندیشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬تجاری سازی ‪ ۱۲۶‬طرح در صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫‪ 29‬در اتاق فکر شبکه های برق چه می گذرد؟‬ ‫‪ 30‬اشتی کنان صنعت و طبیعت‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چرا هزینه تولید در ایران گران است؟‬ ‫تاثیر ‪۸۵‬درصدی عوامل برون سازمانی بر هزینه های تولید‬ ‫یک��ی از چالش ه��ای اساس��ی صنع��ت در ایران‬ ‫هزینه های باالی تولید و بهره وری پایین در کش��ور‬ ‫است که عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان حدود ‪۸۵‬درصد دلیل هزینه های‬ ‫ب��االی تولید عوامل بیرونی به وی��ژه نرخ بهره بانکی‬ ‫است‪ .‬قوانین دس��ت وپاگیر‪ ،‬هزینه های حمل ونقل‪،‬‬ ‫تصمیمات ناگهانی همچون ممنوعیت های وارداتی‪،‬‬ ‫تعرفه گذاری‪ ،‬قیمت حامل های ان��رژی و‪ ...‬ازجمله‬ ‫عواملی اس��ت که خارج از اختیارات مدیر س��ازمان‬ ‫ب��ر هزینه های تولید تاثیر مس��تقیم می گذارد‪ .‬این‬ ‫امر حاکی از این اس��ت که بس��یاری از مش��کالت‬ ‫و بحران ه��ای موج��ود در صنایع خ��ارج از کنترل‬ ‫مدیران تولید و بر اثر سیاس��ت های کالن اقتصادی‬ ‫رخ می دهد ب��ه همین دلیل به گفته کارشناس��ان‬ ‫سیاس��ت های کالن اقتصادی باید برمبنای شرایط‬ ‫تولید برنامه ریزی و پیش بینی شود‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫معراج محرابی موقر‬ ‫‹ ‹ کاه�ش به�ره بانک�ی‪ ،‬راه خ�روج از‬ ‫رکود‬ ‫مع��راج محرابی موقر‪ ،‬نایب ریی��س خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫عوامل تاثیر گذار ب��ر هزینه های تولید گفت‪ :‬عوامل‬ ‫تاثیرگذار ب��ر هزینه های تولید بیش��تر معطوف به‬ ‫عوام��ل بیرونی به وی��ژه بهره های بانک��ی و قوانین‬ ‫دس��ت وپاگیر اس��ت که بر س��وددهی و بازگش��ت‬ ‫سرمایه تاثیر پررنگی دارد‪.‬‬ ‫محرابی با بیان اینکه قرارداد های بانکی با بهره‪۲۵‬‬ ‫تا ‪۲۷‬درصد و با احتساب جریمه تا ‪۴۴‬درصد افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین شرایطی واحد تولیدی‬ ‫چگونه می تواند به بهره وری برس��د و به ساماندهی‬ ‫سایر عوامل تولید بپردازد؟‬ ‫نایب ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫با تاکی��د بر اینکه در دنیا حداکثر بهره تس��هیالت‬ ‫ب��رای صنایع بی��ن ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد اس��ت اظهارکرد‪:‬‬ ‫کشورهایی همچون مالزی با ‪ ۳‬درصد و ژاپن با صفر‬ ‫درصد تس��هیالت خود را به صنای��ع ارائه می کنند؛‬ ‫حت��ی این رقم در کش��ورهایی ک��ه از نظر صنعتی‬ ‫نیز پیش��رفته نیستند همچون پاکستان به ‪ ۶‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یک��ی از الزامات خروج از رکود‬ ‫کاه��ش بهره بانکی اس��ت تصریح ک��رد‪ :‬امریکا در‬ ‫بح��ران رکود اقتصادی‪ ،‬بهره بانکی را برای تولید به‬ ‫صفر درصد رساند اما متاسفانه سیستم بانکی ایران‬ ‫یک برنامه منظم اقتصادی در س��طح کالن ندارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این مطابق عقود اس�لامی بانک ها باید در‬ ‫سود و زیان تولید شریک باشند اما متاسفانه اکنون‬ ‫چنین اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بهره ‪۱۲‬درصدی مناسب تولید‬ ‫محرابی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط ایران‬ ‫نرخ س��ود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬درصد برای تولید مناسب است‬ ‫گفت‪ :‬ن��رخ بهره مهم ترین عامل افزایش هزینه های‬ ‫تولید است که به طور غیرمستقیم سایر عوامل را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫نایب ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫تو پاگیر در‬ ‫دومی��ن عامل تاثیر گذار را قوانین دس�� ‬ ‫زمینه تولی��د عنوان کرد و اف��زود‪ :‬البته قانون رفع‬ ‫موانع تولید گام های مثبتی در این زمینه برداش��ت‬ ‫اما چون هنوز به طور کامل اجرا نشده صنایع تاثیر‬ ‫چندانی از این قانون احساس نکرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدیرانی که توانس��ته اند عوامل‬ ‫درون��ی را در چنی��ن ش��رایط اقتص��ادی مدیریت‬ ‫کنند مدیران بس��یار توانمندی هس��تند افزود‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی عوامل درون س��ازمانی حدود ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪۱۵‬درصد بر هزینه های تولید موثر است بنابراین‬ ‫س��هم عوامل بیرونی حدود ‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ .‬محرابی با اشاره به اینکه عمر مفید ماشین االت‬ ‫در دنیا ‪۸‬سال است‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که در‬ ‫ایران حدود ‪۳۰‬س��ال است که نوسازی انجام نشده‬ ‫بنابراین سهم ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصدی عوامل درونی شامل‬ ‫ماشین االتی است که بازده چندانی ندارند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫بیان کرد‪ :‬با اجرای برجام باید از این فرصت طالیی‬ ‫برای نوس��ازی صنایع بهترین اس��تفاده را کنیم تا‬ ‫سهم ‪۱۵‬درصدی عوامل درونی را به حداقل ممکن‬ ‫برسانیم چراکه در همین شرایط بحرانی واحدهایی‬ ‫که ماشین االت و اتوماسیون بروزتری داشتند بهتر‬ ‫توانستند از پس مشکالت برایند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ب��رای کاهش تاثیر هزینه های‬ ‫بیرونی نیز باید سیس��تم بانکی کشور اصالح شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با تقویت بازار س��رمایه باید نقدینگی کش��ور‬ ‫جذب بورس ش��ود‪ .‬در تمام دنی��ا از پول های راکد‬ ‫مالیات اخذ می ش��ود اما متاسفانه در ایران پول های‬ ‫راکد معاف از مالیات هستند‪.‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انرژی و‪ ...‬عوامل برون سازمانی هستند‬ ‫که با نیم نگاهی به وضعیت صنایع در س��ال جاری‬ ‫می بینیم عوامل بیرونی نقش بس��یار پررنگ تری در‬ ‫هزینه های تولید داشته اند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه عوامل درون��ی بر قیمت تمام‬ ‫شده صنایع کوچک تاثیر بیشتری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنایع کوچک از بعد مواد اولیه و ماشین االت بیشتر‬ ‫اسیب پذیر هستند و این عوامل بیشتر بر صنایع زود‬ ‫ب��ازده و کوچک تاثیرگذار اس��ت‪ .‬در صنایع اکنون‬ ‫ش��اهد هس��تیم که ماش��ین االت چینی همچون‬ ‫ماشین االت اروپایی کار می کنند و تاثیر چشمگیری‬ ‫بر هزینه تولید ندارند‪.‬‬ ‫بهرام��ی با تاکی��د براینکه مش��کل اصلی صنایع‬ ‫ناش��ی از عوامل بیرونی اس��ت تصریح کرد‪ :‬گردش‬ ‫نقدینگ��ی به علت رک��ود امروز یک��ی از مهم ترین‬ ‫عوام��ل بحران در صنایع اس��ت و ب��ه عبارتی دیگر‬ ‫دوره گردش س��رمایه در صنایع بسیار طوالنی شده‬ ‫و این موضوع بر قیمت تمام شده پول تاثیر مستقیم‬ ‫دارد و به تبع هزینه های تولید را افزایش می دهد و‬ ‫در ادام��ه بر رقابت پذیری و عرضه کاال در بازار تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ی کار به نسبت فعالیتی که‬ ‫وی با بیان اینکه نیرو ‬ ‫در صنایع انجام می دهند‪ ،‬دس��تمزد اندکی دریافت‬ ‫می کنند گفت‪ :‬هزینه های نیروی انسانی به ویژه در‬ ‫واحدهای��ی که محص��والت صادرات مح��ور دارند و‬ ‫رونق نسبی حاکم است به نسبت درامدهای واحد‪،‬‬ ‫هزینه چندان زیادی محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫رمضان بهرامی‪ ،‬عضو هیات رییس��ه خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران و رییس اتاق بازرگانی گلستان‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درباره عوام��ل تاثیرگذار بر‬ ‫هزینه های تولید گفت‪ :‬هزینه های تولید ش��امل دو‬ ‫دس��ته عواملی درونی و برون س��ازمانی می شود که‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬شامل‬ ‫بخ��ش درون س��ازمانی و ن��رخ به��ره‪ ،‬هزینه های‬ ‫رییس اتاق بازرگانی گلستان با بیان اینکه برخی‬ ‫از کش��ور های همس��ایه هزینه های نیروی کار را ‪3‬‬ ‫براب��ر ایران پرداخ��ت می کنند گفت‪ :‬ب��ا این حال‬ ‫قیم��ت تمام محص��والت انها از ایران کمتر اس��ت‪.‬‬ ‫به طور مثال بس��یاری از ایرانی های هم مرز با ترکیه‬ ‫با س��فر به این کش��ور برای کار ‪ 3‬ت��ا ‪4‬برابر ایران‬ ‫دستمزد دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر عوامل درونی بر صنایع کوچک‬ ‫‹ ‹عوامل خارج از کنترل مدیران‬ ‫راه حلی برای بحران اب در صنایع و محیط زیست‬ ‫رییس کرسی یونسکو در بازیافت اب دانشگاه تهران‬ ‫گفت‪ :‬کرسی یونسکو در بازیافت اب برای حل معضل‬ ‫تامین اب م��ورد نیاز بخش صنع��ت‪ ،‬مبدع نظریه ای‬ ‫است که در قالب بسته ای به نام مدار بسته اب معرفی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین صراف زاده روز چهارشنبه در حاشیه‬ ‫نشس��ت بین المللی اب‪ ،‬توس��عه پایدار و زندگی سالم‬ ‫که در پردیس دانش��گاه تهران برگزار شد در گفت وگو‬ ‫با ایرن��ا گفت‪ :‬از میان ‪ 3‬بخش عمده مصرف کننده اب‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬ش��هری و صنعتی‪ ،‬متوس��ط سهم‬ ‫صنع��ت از مص��رف اب در کش��ورهای جهان اس�لام‬ ‫کمترین است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در عین حال فراهم کردن اب‬ ‫برای صنایع دش��وارتر از س��ایر بخش هاست‪ .‬بنابراین‬ ‫مناب��ع جدیدی باید برای تهیه اب م��ورد نیاز صنایع‬ ‫یافت ش��ود که این امر‪ ،‬مسئوالن را به سوی منابع اب‬ ‫نامتعارف سوق می دهد‪.‬‬ ‫دبیر نشس��ت بین المللی اب‪ ،‬توسعه پایدار و زندگی‬ ‫سالم افزود‪ :‬کرس��ی یونسکو در بازیافت اب برای حل‬ ‫معض��ل تامی��ن اب م��ورد نیاز بخش صنع��ت‪ ،‬مبدع‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫نظریه ای اس��ت ک��ه در قالب بس��ته ای به ن��ام مدار‬ ‫بس��ته معرفی می شود‪ .‬با اجرای پیش��نهادهای گفته‬ ‫ش��ده در این بس��ته‪ ،‬نه تنها مصرف اب صنایع کاهش‬ ‫می یاب��د بلکه حج��م فاضالب تولی��دی و اثار مخرب‬ ‫زیست محیطی ناشی از ان نیز کم می شود‪.‬‬ ‫وی در توضیح اس��تفاده از سیس��تم مدار بسته اب‬ ‫گفت‪ :‬با اس��تفاده از این سیستم صنایع به جای اینکه‬ ‫مولد پس��اب و الوده کننده محیط زیس��ت باشند روی‬ ‫تصفیه پس��اب با رویکردهای مختل��ف کار می کنند و‬ ‫ان را دوباره در یک مدار بسته در داخل کارخانه مورد‬ ‫استفاده قرار می دهند‪.‬‬ ‫رییس کرس��ی یونس��کو در بازیافت اب تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر بتوان این نظام را پیاده س��ازی کرد‪ ،‬اهداف تعیین‬ ‫ش��ده مبنی بر تامین پای��دار منابع اب برای صنعت و‬ ‫رفع الودگی های زیست محیطی ناشی از پساب صنایع‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫نشست بین المللی اب‪ ،‬توسعه پایدار و زندگی سالم‬ ‫روز گذش��ته در پردیس علوم دانش��گاه تهران ش��روع‬ ‫ب��ه کار ک��رد و بعد از ظه��ر امروز به کار خ��ود پایان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بهرامی با اش��اره به اینکه عوامل داخلی از س��وی‬ ‫مدیریت بیش��تر قابل کنترل اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫شدت تاثیرگذاری عوامل بیرونی بر تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫واحده��ای صنعتی از موضوعات��ی همچون تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬اموزش‪ ،‬نوس��ازی و‪ ...‬غافل می ش��ود و‬ ‫به عب��ارت دیگر عوامل درونی نی��ز متاثر از عوامل‬ ‫بیرونی هزینه های تولید را افزایش می دهند‪ .‬مدیران‬ ‫تولید به جای انکه به فکر توس��عه و نواوری صنایع‬ ‫باش��ند اکنون مدام درگیر اداره مالیات‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬تامی��ن اجتماعی و‪ ...‬هس��تند بنابراین‬ ‫وجود سازمان های موازی و قوانین دست وپاگیر نیز‬ ‫از جمله عوامل دیگر افزایش هزینه های تولید است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه تاثیر عوامل بیرونی حدود‬ ‫‪ ۱۰‬برابر عوامل درونی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در فضای‬ ‫کس��ب و کار وضع کردن قوانین یک ش��به صنعت‬ ‫را ب��ا چالش جدی مواج��ه می کند (به ط��ور مثال‬ ‫در اس��تان گلستان س��یلو های عظیم احداث شده‪،‬‬ ‫کارخانه های بزرگ ارد تاس��یس و نوسازی شده اند‬ ‫اما با ممنوعی��ت ورود گندم تمام صنایع تحت این‬ ‫تصمیم قرار می گیرند بنابراین تاثیر ان بسیار بیشتر‬ ‫از تصمیمات داخلی سازمان است‪).‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران با بیان اینکه بیش��تر واحد های صنعتی اکنون‬ ‫با مدیریت های نوین اداره می ش��وند افزود‪ :‬مدیریت‬ ‫در ش��رایط بی ثبات به هر میزان که مهارت داشته‬ ‫باشد بازهم یکسری عوامل خارج از کنترل او واحد‬ ‫را تحت شعاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬مهم ترین عوامل��ی که باعث‬ ‫لطمه های فراوان در س��ال های اخیر به صنایع شده‬ ‫خارج از کنترل مدیران صنعتی بوده و سیاست های‬ ‫دولتی و تصمیمات دولتمردان بیش��ترین تاثیر را بر‬ ‫اقتصاد و تولید کش��ور داشته است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫بهتری��ن راه خ��روج از بحران صنایع و رس��یدن به‬ ‫رونق‪ ،‬اصالح سیاس��ت های دولتی براس��اس منافع‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫عوامل درون‬ ‫سازمانی حدود‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫بر هزینه های‬ ‫تولید موثر‬ ‫است بنابراین‬ ‫سهم عوامل‬ ‫بیرونی حدود‬ ‫‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬درصد‬ ‫خواهد بود‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫دوره گردش‬ ‫سرمایه در‬ ‫صنایع بسیار‬ ‫طوالنی شده و‬ ‫این موضوع بر‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫پول تاثیر‬ ‫مستقیم دارد‬ ‫و هزینه های‬ ‫تولید را‬ ‫افزایش‬ ‫می دهد‬ ‫دولت به دنبال رفع موانع توسعه تولید و صنعت‬ ‫اس��تاندار البرز گفت‪ :‬دولت به دنبال رفع موانع توسعه‬ ‫تولی��د و صنعت اس��ت و در ای��ن راه از همه تالش خود‬ ‫بهره می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدحمید طهایی در ایین تجلیل از‬ ‫خادمان عرصه تولید و تجارت اس��تان که با حضور دکتر‬ ‫طاهرپور‪ ،‬پارلمانی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سالن همایش های سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬نقش مردم در انتخابات ریاست جمهوری را موجب‬ ‫تحوالت اقتصادی کنونی کشور دانست و افزود‪ :‬مردم هر‬ ‫انچ��ه بود با ارای خ��ود بیان کردند و در س��ال همدلی‬ ‫و همزبان��ی دول��ت و ملت‪ ،‬حمایت و پش��تیبانی خود را‬ ‫مانند س��ال ‪ ۹۲‬اعالم کردند؛ حرکتی که از ان س��ال به‬ ‫بعد موجب تحوالت اساسی در فضای سیاسی و اقتصادی‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دولت تدبی��ر و امید‬ ‫ش��اید همه حرف هایش را انگونه که باید به جهت برخی‬ ‫مالحظ��ات بی��ان نکرد و حتی حق مطل��ب در مذاکرات‬ ‫هس��ته ای نیز س��ر به ُمهر باق��ی مانده ک��ه تحلیل های‬ ‫مغرضانه‪ ،‬خود حاکی از بی مهری ها به این دولت است‪.‬‬ ‫اس��تاندار الب��رز در بره��ه فعل��ی و بع��د از موفقی��ت‬ ‫جمهوری اسالمی در مذاکرات بین المللی و گشوده شدن‬ ‫دروازه های اقتصادی جهان به روی ایران اس�لامی‪ ،‬کار و‬ ‫فعالی��ت واحدهای اقتص��ادی را مضاعف تر از پیش اعالم‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬از کوچکترین واحد تولی��دی تا واحدهای‬ ‫ب��زرگ اقتص��ادی ماموریت وی��ژه ای را در این ش��رایط‬ ‫عهده دار هستند‪.‬‬ ‫وی خط��اب به فع��االن تولیدی و اقتص��ادی افزود‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی اگر فکر می کنی��د باید خط تولید خود را‬ ‫گسترش دهید این کار را انجام دهید‪ ،‬چراکه شما امتحان‬ ‫خود را در شرایط سخت اقتصادی پس داده اید و اکنون با‬ ‫گذر از گردنه های پر فراز و نشیب قطع به یقین می توانید‬ ‫گام های بلندتری نسبت به گذشته بردارید‪.‬‬ ‫استاندار البرز به مدیران اقتصادی خود هم تکلیف کرد‬ ‫تا با حفظ روحیه جمع گرایی و همدلی و وحدت‪ ،‬هر گونه‬ ‫سنگی که فراروی فعاالن صنعتی و تولیدی است از میان‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫طهایی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران برای سر ریز‬ ‫کردن س��رمایه های خود از داخل و خارج از کشو ر گفت‪:‬‬ ‫مدیران باید با شناسایی سرمایه گذاران و احصای بسترها‬ ‫و نیازهای موجود‪ ،‬میدان دار اصلی این عرصه باشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫اصالح قوانین بازدارنده‬ ‫در صنعت‬ ‫ریی��س انجمن پوش��اک ایران از وج��ود برخی قوانین‬ ‫بازدارنده پیش روی صنعت پوش��اک ای��ران انتقاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬یکس��ری قوانین بس��یار بازدارنده در کشور وجود‬ ‫دارد و اگر موانع برداشته شود این صنعت قادر است برای‬ ‫خانواده ها اشتغالزایی خوبی ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش شبستان‪ ،‬سومبات هاکوپیان‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫صنایع پوش��اک ایران در افتتاح هشتمین نمایشگاه زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار گفت‪ :‬نکته مهم این است که به گفته‬ ‫بزرگان ما به جای دادن ماهی به اش��خاص ماهیگیری را‬ ‫ب��ه انها یاد دهیم بنابراین باید گفت توانمندس��ازی افراد‬ ‫جامعه بسیار مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه در طول ‪ 3‬دهه گذش��ته در‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��ور توجه الزم به صنعت پوشاک‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت پوشاک یکی از صنایع برجسته‬ ‫در جهان محس��وب می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون بخش‬ ‫زیادی از این صنعت با تجهیزات فراصنعتی تولید می شود‬ ‫ول��ی در حال حاضر واردات پوش��اک ضربه س��نگینی به‬ ‫صنعت پوشاک کشور ما زده است‪.‬‬ ‫هاکوپیان در ادامه افزود‪ :‬راه اندازی نمایش��گاه های زنان‬ ‫سرپرست خانوار باعث خوشحالی ما شد‪ .‬ما احساس غرور‬ ‫می کنیم که چنین زنان توانمندی در کش��ور داریم ولی‬ ‫گاهی احس��اس ضعف می کنیم که چرا نمی توانیم از انها‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن صنایع پوش��اک ایران اظه��ار کرد‪ :‬ما‬ ‫نیازمند برگزاری چنین مراس��می برای حمایت از صنایع‬ ‫داخلی هس��تیم‪ .‬انجمن صنایع پوش��اک ایران از همین‬ ‫جا اع�لام امادگی برای پیش��برد اهداف نمایش��گاه های‬ ‫توانمندس��ازی زنان سرپرست خانوار می کند و همچنین‬ ‫پیشنهاداتی را نیز در این زمینه به انها ارائه کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت نس��اجی در کش��ور ما ریش��ه‬ ‫تاریخی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید ایران نخستین کشوری است‬ ‫ک��ه در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد ولی‬ ‫امروز ما با این صنعت بیگانه هستیم‪.‬‬ ‫هاکوپی��ان از وجود برخی قوانی��ن بازدارنده پیش روی‬ ‫صنعت پوش��اک ایران انتقاد کرد و افزود‪ :‬یکسری قوانین‬ ‫بس��یار بازدارنده در کش��ور وجود دارد‪ ،‬ما با مسئوالن در‬ ‫این زمینه مکاتبه کردیم که اگر این موانع برداش��ته شود‬ ‫این صنعت قادر اس��ت برای خانواده ها اشتغالزایی خوبی‬ ‫داشته باشد‪ .‬هاکوپیان ادامه داد‪ :‬باید به دنبال شغل هایی‬ ‫باش��یم که برای کش��ور تولید ثروت داش��ته باشند‪ .‬ما از‬ ‫یک س��و ناراحتیم که قیمت نفت کاهش یافته و از سوی‬ ‫دیگر خوش��حالیم ک��ه می توانیم از وابس��تگی به صنعت‬ ‫تک محصولی خارج شویم که در این راستا صنعت پوشاک‬ ‫که همیشه همراه خانواده هاست یکی از صنایع مهم برای‬ ‫اشتغالزایی در کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن پوشاک ایران با بیان اینکه لباس یکی از‬ ‫هویت های ملی کشور ما محس��وب می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خواهش��مندیم دولت تا جایی که می تواند س��دها و‬ ‫موانع پیش پای صنعت پوشاک را بردارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افتخار بزرگی که صنعت پوش��اک ایران‬ ‫دارد این اس��ت که تاکنون از رانت دولتی استفاده نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هم��ه نش��ان(برند)های تولیدکنن��دگان با کمک‬ ‫خودش��ان ایجاد شده اس��ت‪ ،‬ما فقط تقاضا داریم دولت‬ ‫قوانین بازدارن��ده را حذف کند چون هنوز قوانین قبل از‬ ‫انقالب در این زمینه اجرایی می شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری انگلیس‬ ‫در تولید مواد شیمیایی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان تجهی��زات‬ ‫صنع��ت نفت ایران از ورود یک ش��رکت انگلیس��ی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در تولی��د م��واد ش��یمیایی ب��ا فناوری‬ ‫مش��ترک با ایران خبر داد‪ .‬س��یروس تاالری در گفت وگو‬ ‫با اقتصادنیوز‪ ،‬از ورود یک ش��رکت انگلیسی برای مذاکره‬ ‫درباره یک طرح مشترک تولیدی در حوزه مواد شیمیایی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این ش��رکت یکی از ش��رکت های بزرگ‬ ‫انگلیس اس��ت که از برخی پروژه های داخل بازدید کرده‬ ‫و پیش��نهاد یک سرمایه گذاری مش��ترک را به ایران داده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس پیشنهاد این شرکت‪ ،‬قصد‬ ‫داریم همزمان با سرمایه گذاری هایی که می شود‪ ،‬طرحی‬ ‫برای تولید و فناوری مش��ترک اغاز کنی��م تا ارزان ترین‬ ‫و باکیفیت تری��ن محصوالت را در حوزه مواد ش��یمیایی‬ ‫موردنیاز نفت و گاز به تولید برس��انیم‪ .‬تاالری از صادرات‬ ‫ای��ن مواد تولی��دی به ع��راق و بازارهای ح��وزه خزر در‬ ‫اینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬بر همین اس��اس از دولت‬ ‫می خواهی��م بازارهای ما را تضمین کند و اینطور نباش��د‬ ‫که تولیداتی را به سرانجام برسانیم و بعد بازاری برای ان‬ ‫نباشد یا دولت سراغ چینی ها برود‪ .‬این عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن سازندگان تجهیزات نفت تاکید کرد‪ :‬چینی ها توان‬ ‫مهندس��ان ایرانی را ندارند اما دولت به بهانه های مختلف‬ ‫سراغ انها می رود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های عالءالدین‬ ‫میرمحمد صادقی در صنعت‬ ‫کاربردی سازی پژوهش های نانو‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫گزارش‬ ‫از مراحل تجاری سازی ایده ها و طرح های پژوهشی پژوهشگران کشور‬ ‫تجاری سازی ‪ ۱۲۶‬طرح در صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عالءالدین میرمحمد صادقی‪ ،‬مردی از بازار که تمام‬ ‫دوران کس�ب وکارش امیخته ب�ا حرکت های مذهبی‬ ‫و سیاس�ی بود‪ ،‬فعالیت�ش را با کارگ�ری در اصفهان‬ ‫اغاز کرد س�پس به تجارت پنبه‪ ،‬چای‪ ،‬س�یمان‪ ،‬گچ‬ ‫و حمل ونقل دریایی گسترش داد‪.‬‬ ‫توزی��ع و حمل ونق��ل دریای��ی س��یمان را (از طریق‬ ‫دوبه ها) در اختیار گرفتند‪ .‬ان زمان‪ ،‬کویت تازه استقالل‬ ‫پی��دا کرده بود و طرح های عمرانی زی��ادی برای فعالیت‬ ‫تاسیس��اتی داشت‪ .‬س��یمان مصرفی در کویت ارزان تر از‬ ‫ایران بود؛ از این رو صدور س��یمان به انج ا صرفه اقتصادی‬ ‫نداشت‪ .‬با اعطای یارانه از سوی دولت‪ ،‬بهای نرخ سیمان‬ ‫ای��ران با قیمت منطقه ای توان رقاب��ت یافت‪ .‬پس از ان‪،‬‬ ‫در کارخانه س��یمان مشهد‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان‪ ،‬صوفیان و‬ ‫اصفهان مقداری سهام خریدند‪ .‬توزیع و صادرات سیمان‪،‬‬ ‫یک��ی از فعالیت ه��ای اصل��ی اقتصادی انان بود‪ .‬ش��بکه‬ ‫توزیع انان‪ ،‬بس��یار گسترده ش��ده بود؛ در نتیجه انباری‬ ‫اجاره کردند و محصوالت مختلف ازجمله چای را در انجا‬ ‫بسته بندی و به شهرستان ها ارسال کردند‪.‬‬ ‫زمانی که کارخانه س��یمان صوفیان دچار مشکل مالی‬ ‫و فروش بود با برخی از دوس��تان‪ ،‬سهام سیمان صوفیان‬ ‫ی تحویل‬ ‫را خریداری کردند و نخس��تین محصول را در د ‬ ‫گرفتند‪ .‬مشکل کمبود کامیون‪ ،‬انان را به واردات کامیون‬ ‫از امریکا کشاند‪ .‬تعدادی از مشتریان انان عالوه بر سیمان‬ ‫خوس��تار گچ شدند‪ .‬همین مسئله زمینه س��از ورود انان‬ ‫به معادن گچ ش��د‪ .‬در اغ��از از کارخانه ابعلی (متعلق به‬ ‫ابته��اج) گچ را خری��داری می کردند اما این ش��رکت در‬ ‫پاره ای موارد‪ ،‬تعهدات خ��ود را به موقع انجام نمی داد؛ از‬ ‫ای��ن رو معدنی در س��منان خریدند و ن��ام کارخانه را گچ‬ ‫سمنان ـ مازندران گذاشتند‪ .‬این کارخانه در سال ‪1351‬‬ ‫بزرگترین کارخانه گچ کش��ور بود‪ .‬پس از ان در مش��هد‪،‬‬ ‫اذربایجان و یزد کارخانه گچ تاس��یس کردند و بخشی از‬ ‫سهام ان را به مردم محلی فروختند‪ .‬کارخانه گچ رامهرمز‬ ‫را به کمک مهندس منوچهر س��الور (مدیرعامل کارخانه‬ ‫س��یمان فارس) برای حل مشکل بیکاری تاسیس کردند‪.‬‬ ‫سالور‪ ،‬بهاءالدین را برای بازدید از کارخانه سیمان فارس‬ ‫دعوت کرد‪ .‬به علت مش��کل مالی‪ ،‬انان را به مشارکت در‬ ‫خرید س��هام این کارخانه تشویق کرد‪ .‬به تشویق برادران‬ ‫میرمحمد صادقی ‪ 10‬نفر از سرمایه گذاران کویتی‪ ،‬بخشی‬ ‫از س��هام سیمان فارس ـ خوزس��تان و ابیک را خریدند‪.‬‬ ‫برادران صادقی بخشی از سهام کارخانه های سیمان شرق‬ ‫مش��هد و اصفهان را نی��ز در دهه ‪ 50‬خری��داری کردند‪.‬‬ ‫مدتی بعد وارد تولید پوکه صنعتی‪ ،‬بلوک سبک و اجر در‬ ‫ش��هر ساوه و کارخانه لیکا مشهد شدند‪ .‬تاسیس کارخانه‬ ‫لعاب قائ م توسط دوستش‪ ،‬عزیزاهلل عالءالدینی انجام شد‬ ‫و کریمی نوری‪ ،‬مدیرعامل ان بود‪ .‬شرکت لعاب قائم برای‬ ‫کمک به تعدادی از افراد سیاس��ی بیکار تاس��یس شد و‬ ‫ی مدتی مدیریت ان را برعهده داشت‪.‬‬ ‫صادق اسالم ‬ ‫پس از س��خنرانی ام��ام خمینی علیه کاپیتوالس��یون‬ ‫(‪4‬اب��ان ‪ )1342‬و تبعی��د ایش��ان به ترکیه‪ ،‬حس��ن علی‬ ‫ن توس��ط محم��د بخارایی جلوی‬ ‫منص��ور در س��وم بهم ‬ ‫مجلس ش��ورای ملی ترور ش��د و در ‪ 6‬بهمن درگذشت‪.‬‬ ‫‪4‬تن از اعضای هی��ات موتلفه به نام های محمد بخارایی‪،‬‬ ‫ص��ادق امانی‪ ،‬رضا صفارهرندی و مرتضی نیک نژاد در ‪26‬‬ ‫خ��رداد ‪ 1344‬اعدام و ‪ 9‬ت��ن دیگر محکوم به زندان های‬ ‫طوالنی مدت ش��دند‪ .‬ترور منصور توس��ط ش��اخه نظامی‬ ‫موتلفه و با تصویب ش��ورای مرکزی انجام شده بود؛ سایر‬ ‫اعض��ا از ان بی خبر بودند؛ همچنین با مش��ی کلی اعضا‬ ‫متفاوت بود؛ به همین دلیل پس از ترور‪ ،‬تنها افراد مرتبط‬ ‫با این جریان دس��تگیر ش��دند‪ .‬در این هنگا م عالءالدین‬ ‫از کش��ور خارج ش��د و به عراق رفت‪ .‬در انجا توانست از‬ ‫ایت اهلل خویی‪ ،‬سیدمحسن حکیم و سیدعبداهلل شیرازی‬ ‫اعالمیه ای خطاب به دولت و ایت اهلل اش��تیانی به دس��ت‬ ‫اورد؛ انان در این اعالمی ه خواس��تار رهایی ترورکنندگان‬ ‫ش��دند‪ .‬پس از اع��دام این ‪ 4‬تن‪ ،‬وی به کوی��ت و از انجا‬ ‫ب��ه لندن‪ ،‬هامب��ورگ‪ ،‬ایتالیا و ترکیه (مح��ل تبعید امام‬ ‫ت ولی به علت مش��کالت امنیتی نتوانس��ت‬ ‫خمینی) رف ‬ ‫ب��ا امام دیدار کن��د و احتماال در پایی��ز ‪ 1344‬به کویت‬ ‫ت دوس��تان تجاری داش��ت‬ ‫بازگش��ت‪ .‬از انج ا که در کوی ‬ ‫محل فعالیتش را به انجا منتقل کرد‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫سمینار کاربردی س��ازی پژوهش های فناوری نانو با حضور جمعی از استادان‬ ‫عرصه نانوی کش��ور در دانش��گاه ازاد واحد علوم و تحقیقات برگزار شد‪ .‬مالک‬ ‫نادری‪ ،‬مشاور ارشد ستاد توسعه فناوری نانو گفت‪ :‬زمان کاربردی کردن دانش‬ ‫و علم نانو است تا عالوه بر ایجاد ارزش افزوده مناسب در کسب ثروت برای کشور‬ ‫نیز فعالیت خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از پژوهش��گران و فناوران کشور برای‬ ‫تجاری س��ازی محص��والت صنعتی خ��ود نیاز به‬ ‫حمایت دولت دارند اما برای چگونگی تجاری سازی‬ ‫محصوالت باید مراحلی را طی کنند؛ در این مسیر‬ ‫نقش ‪ 2‬صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران‬ ‫کشور برای ایده های پژوهشی و صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی در تجاری س��ازی نمونه های ساخته شده‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫‹ ‹از نمونه سازی تا تجاری سازی‬ ‫بهزاد سلطانی‬ ‫‪ ۸۲۰‬طرح در‬ ‫صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی‬ ‫مصوب شده‬ ‫که تمامی‬ ‫این طرح ها‬ ‫در راستای‬ ‫تجاری سازی‬ ‫و ثروت افرینی‬ ‫است‪ .‬از این‬ ‫تعداد حدود‬ ‫‪ ۱۲۶‬طرح خاتمه‬ ‫یافته داریم‬ ‫نصرت اهلل ضرغام‬ ‫مرکز نواوری‬ ‫صندوق حمایت‬ ‫از پژوهشگران‬ ‫کمک می کند‬ ‫ایده های‬ ‫نواورانه‬ ‫به مرحله‬ ‫تولید برسد‬ ‫به��زاد س��لطانی‪ ،‬ریی��س صن��دوق ن��واوری و‬ ‫شکوفایی با تاکید بر اینکه خدمات صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی مشمول طرح های بعد از نمونه صنعتی‬ ‫خواهد بود به‬ ‫گفت‪ :‬این حمایت ها در قالب‬ ‫ارائه وام و مشارکت در اجرای طرح هاست‪.‬‬ ‫س��لطانی با تاکی��د بر اینکه صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی از پژوهش های صرف حمایت نمی کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬پژوهش ص��رف نیاز به گرن��ت‪ ،‬اعتبارات و‬ ‫حمایت های مالی بالعوض دارد‪ ،‬در صورتی که این‬ ‫صندوق از طرح هایی حمایت می کند که س��اخت‬ ‫نمونه ازمایشگاهی را پشت سر گذاشته و به مرحله‬ ‫نمونه سازی صنعتی رسیده باشد‪.‬‬ ‫ریی��س صندوق ن��واوری و ش��کوفایی هدف از‬ ‫تش��کیل این صندوق را توسعه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫و تکمی��ل زنجی��ره ایده ت��ا بازار دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تجاری سازی نواوری ها‪ ،‬دس��تاوردهای پژوهش و‬ ‫اختراع��ات و کاربردی ک��ردن دانش از طریق ارائه‬ ‫کمک ها و خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان‬ ‫از دیگر اهداف تشکیل این صندوق است‪.‬‬ ‫او با تاکی��د بر خطوط قرمز صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی ب��رای حمای��ت از طرح ه��ای صنعتی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬طرح ه��ای صنعت��ی ب��رای دریافت‬ ‫اعتب��ارات باید دانش بنیان بوده و از س��ویی صرفه‬ ‫اقتص��ادی نیز داش��ته باش��ند‪ .‬در غیراین صورت‬ ‫صندوق از ان ط��رح حمایت نخواهد کرد‪ .‬اینگونه‬ ‫طرح های پژوهشی ابتدا توسط صندوق حمایت از‬ ‫پژوهشگران و فناوران حمایت می شود و در مرحله‬ ‫بعد صندوق نواوری و شکوفایی برای تجاری سازی‬ ‫از نمونه صنعتی حمایت می کند‪.‬‬ ‫س��لطانی با تاکی��د بر اینکه صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی از ش��رکت های صنعتی دولتی حمایت‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این صندوق تنها از شرکت های‬ ‫خصوصی‪ ،‬تعاونی و ش��رکت های دانش بنیان مورد‬ ‫تایی��د معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫حمای��ت خواهد کرد‪ .‬از این رو تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفته ش��ده برای این ش��رکت ها با بهره ‪ ۴‬تا ‪۱۴‬‬ ‫درصد اس��ت که به تازگی این به��ره از ‪ ۱۴‬به ‪۱۲‬‬ ‫درص��د کاهش یافته اس��ت‪ .‬ای��ن حمایت ها به دو‬ ‫صورت مشارکتی و سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫او ماموریت اصلی صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫را تجاری س��ازی و ثروت افرین��ی نتایج پژوهش ها‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬از ای��ن رو صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی از نمونه های صنعتی و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان خصوصی ک��ه امکان انتق��ال دانش‬ ‫فنی را داش��ته باشند‪ ،‬حمایت خواهد کرد‪ .‬درحال ‬ ‫حاضر ‪ ۸۲۰‬طرح در صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫مصوب ش��ده ک��ه تمامی این طرح ها در راس��تای‬ ‫تجاری س��ازی و ثروت افرینی اس��ت‪ .‬از این تعداد‬ ‫حدود ‪ ۱۲۶‬طرح خاتمه یافته داریم‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا اش��اره به س��قف اعتب��ارات برای‬ ‫پژوهش های صنعتی گفت‪ :‬س��قفی برای اعتبارات‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی به منظور حمایت از‬ ‫طرح های نمونه س��ازی شده و تجاری سازی تعیین‬ ‫نش��ده و به برخ��ی پروژه ها تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیز تسهیالت با بهره کم تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اعتباراتی که تاکن��ون صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی برای طرح های نمونه س��ازی‬ ‫ش��ده در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون ‪۴۷۶‬‬ ‫میلیارد تومان برای طرح های مصوب‪ ،‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای تامین مال��ی دفاتر کار‪۱۰۰ ،‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��رای تامی��ن ضمانتنامه ها و ‪۳۵‬‬ ‫میلیارد تومان نیز برای صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫اعتبار در نظر گرفته ش��ده که جمع کل این ارقام‬ ‫حدود ‪ ۸۱۱‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫س��لطانی به میزان طرح های در دس��ت بررسی‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۸۲۹‬مورد تقاضای تس��هیالت‪ ۸۴۶ ،‬مورد‬ ‫تقاضای مشارکت و ‪ ۱۰۰‬مورد تقاضای دفاتر کاری‬ ‫به صندوق نواوری و ش��کوفایی شده که جمع کل‬ ‫این تقاضاها حدود ‪ ۱۷۷۵‬مورد است‪.‬‬ ‫رییس صندوق نواوری و شکوفایی درباره میزان‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه های فناوری و صنعتی بیان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��ترین مبلغ مصوب س��رمایه گذاری این‬ ‫صندوق مربوط به فناوری های زیستی است و پس‬ ‫از ان حوزه های محصوالت پیش��رفته‪ ،‬الکترونیک‬ ‫و کنترل‪ ،‬فن��اوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پیشرفته ازمایش��گاهی‪ ،‬داروهای پیشرفته و مواد‬ ‫پیشرفته قرار دارد‪.‬‬ ‫او ب��ه مهم تری��ن برنامه های صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی برای س��ال ‪ ۹۵‬اش��اره کرد و افزود‪ :‬از‬ ‫مهم ترین برنامه های این صندوق برای سال اینده‬ ‫تولید ازمایشگاهی سنتز نانوکاتالیست با کاربرد در صنایع دارو‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه ازاد اس�لامی تبریز در طرحی‬ ‫مش��ترک با پژوهشگران دانشگاه های کاش��ان‪ ،‬ارومیه و‬ ‫کرمانشاه موفق به تولید ازمایشگاهی نانوکاتالیست هایی‬ ‫با خاصیت مغناطیس��ی ش��دند‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬میرزا‬ ‫اقاباب��ازاده‪ ،‬مج��ری ای��ن ط��رح پژوهش��ی گف��ت‪ :‬این‬ ‫نانوکاتالیس��ت ها قابل بازیافت و استفاده مکرر هستند و‬ ‫ضمن سازگاری بسیار خوب با محیط زیست می توانند در‬ ‫صنایع شیمیایی و داروسازی کاربرد زیادی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬الدئیدها و کتون ها مواد اولیه بس��یاری از‬ ‫داروها و مواد ش��یمیایی در صنعت و ازمایش��گاه است‪،‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬تولید این ترکیبات از مواد اولیه در دس��ترس‬ ‫ب��ا روش های تولید پربازد ه توجه ویژه پژوهش��گران علم‬ ‫ش��یمی را ب��ه خ��ود جلب کرده اس��ت‪ .‬وی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫اکسایش الکل ها به الدئیدها و کتون ها از اهمیت ویژه ای‬ ‫در شیمی الی برخوردار است و تاکنون اکسیدکننده ها و‬ ‫روش ه��ای مختلفی برای نیل به این هدف معرفی ش��ده‬ ‫است ‪ .‬در بیشتر این روش ه ا از واکنشگرهای گران قیمت‪،‬‬ ‫سمی و االینده محیط زیست استفاده می شود و از طرفی‬ ‫بازد ه اغلب این واکنش ها نیز پایین است‪ ،‬از این رو معرفی‬ ‫سیس��تم های اکسیداسیونی زیست س��ازگار با بازده باال‬ ‫از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬اقاباب��ازاده‪ ،‬هدف از‬ ‫انجام این کار را سنتز یک نانوکاتالیست بر پایه نانوذرات‬ ‫مغناطیس��ی اکسید اهن و دی اکسید منگنز عنوان کرد‪،‬‬ ‫از این نانوکاتالیست می توان برای اکسیداسیون گزینشی‬ ‫الکل ه��ا به ترکیب��ات الدئیدی و کتون��ی در محیط های‬ ‫اب��ی با هزین��ه پایین اس��تفاده ک��رد‪ .‬وی کاهش مدت‬ ‫انجام واکنش اکس��ایش‪ ،‬بازده باالی محصوالت‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگی محیط زیس��ت و صرفه جویی اقتصادی را از دیگر‬ ‫مزایای استفاده از این نانوکاتالیست برشمرد‪ .‬به عالوه به‬ ‫ت می توان ان‬ ‫دلیل خاصیت مغناطیسی این نانوکاتالیس ‬ ‫را پ��س از انجام کامل واکنش به وس��یله یک اهن ربا از‬ ‫مخلوط واکنش جداس��ازی و جم��ع اوری کرده و دوباره‬ ‫مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫توسعه س��رمایه گذاری‪ ،‬مش��ارکت‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر‪ ،‬توانمند سازی ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و تامین و توس��عه دفاتر کاری برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تجاری سازی‬ ‫نص��رت اهلل ضرغ��ام‪ ،‬رییس صن��دوق حمایت از‬ ‫پژوهشگران و فناوران کشور با اعالم اینکه صندوق‬ ‫حمایت از پژوهشگران و فناوران از کل ظرفیت های‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهشی و نواوری کشور به شرط کاربردی‬ ‫بودن و تجاری س��ازی حمای��ت می کن د به‬ ‫گف��ت‪ :‬در واقع این صن��دوق از پژوهش های قابل‬ ‫تجاری سازی تا قبل از تولید حمایت می کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با ایجاد مرکز نواوری توس��ط صندوق‬ ‫حمای��ت از پژوهش��گران و فن��اوران‪ ،‬ایده ه��ای‬ ‫خالقان��ه و یافته های پژوهش��ی تا قب��ل از مرحله‬ ‫تولید شناس��ایی می شوند و در صورتی که شرکتی‬ ‫متقاضی یافته های پژوهشی باشد می تواند با کمک‬ ‫پژوهش��گر یک م��دل کس��ب و کار طراحی کند‪،‬‬ ‫چرا ک��ه فناوری بدون مدل کس��ب و کار اعتباری‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬این مرکز با هدایت پژوهش��گر و‬ ‫ش��رکت مورد نظر ایده خالقانه را به مرحله تولید‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫ضرغ��ام ب��ا بی��ان اینک��ه صن��دوق حمایت از‬ ‫پژوهشگران و فناوران از تمامی اختراعات در داخل‬ ‫و خ��ارج از کش��ور نیز حمایت می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫منظور حمای��ت از اختراعات تمامی طرح هایی که‬ ‫در خارج از کش��ور وجود دارد برای ثبت پشتیبانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬ممکن است اختراعی برای ثبت به ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬دالر هزینه نیاز داشته باشد که تمامی هزینه ها‬ ‫توسط این صندوق پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬عالوه ب��ر این پژوهش��گرانی که در‬ ‫خارج از کش��ور تمایل به برگزاری کارگاه اموزشی‬ ‫با استفاده از افراد علمی داشته باشند این صندوق‬ ‫تمامی هزینه های برگزاری کارگاه را به ش��رط دارا‬ ‫بودن نتیجه مشخص و خروجی قابل قبول پرداخت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همچنین بنا داریم انجمن های علمی‬ ‫را زیر پوش��ش قرار داده و پروژه ه��ای موردنظر را‬ ‫ب��رای انها تعری��ف کنیم و نتای��ج ان را در اختیار‬ ‫متقاضیان دولتی و خصوصی قرار دهیم‪.‬‬ ‫ضرغ��ام ب��ا اش��اره ب��ه اولویت های پژوهش��ی‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬این موضوع توس��ط ش��ورای‬ ‫پژوهش های علمی کش��ور و ش��ورای عتف مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفته اس��ت درحال حاضر باید روی‬ ‫موضوعات نانو‪ ،‬بایو‪ ،‬فناوری اطالعات بیوتکنولوژی‬ ‫و‪ ...‬ک��ه ج��زو فناوری های «های تک» به ش��مار‬ ‫رفته و جای��گاه مهمی در ایران و دیگر کش��ور ها‬ ‫دارند‪ ،‬بیشتر تمرکز کنیم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در صندوق‬ ‫حمایت از پژوهشگران و فناوران به دو حوزه علوم‬ ‫بنیادی و کاربر دی توجه داریم و در این زمینه نیز‬ ‫باید اولویت ها مشخص شود‪ .‬ضرغام با اعالم اینکه‬ ‫ل حاضر پژوهش های صنعتی توسط صندوق‬ ‫درحا ‬ ‫حمایت از پژوهش��گران و فناوران تفکیک نش��ده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی پژوهش های صنعتی را تفکیک‬ ‫و حمای��ت خواهی��م کرد که به تعداد مش��خصی‬ ‫رس��یده باش��د‪ .‬از این رو یک��ی از فعالیت های ما‬ ‫شناس��ایی پژوهش��گران در نقاط مختلف کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران‬ ‫کشور با اشاره به مجموع فعالیت های این صندوق‬ ‫اف��زود‪ :‬کل فعالیت های این صندوق پیرامون چند‬ ‫محور اصلی ش��امل تنوع در منابع بودجه ای‪ ،‬ارائه‬ ‫راهکار درس��ت برای خروجی برنامه های راهبردی‬ ‫و همچنین تالش برای استفاده از کل ظرفیت های‬ ‫داخل و خارج از کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ضرغ��ام در ج��دول ‪ ۱۴‬الیحه بودجه‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجه برای پژوهش در نظر گرفته ش��ده که برای‬ ‫صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز‬ ‫سهمی از این اعتبار مد نظر است‪.‬‬ ‫تصویب ‪ 5‬منطقه ازاد علم و فناوری‬ ‫وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری از تعیین اولویت های‬ ‫پژوهشی این وزارتخانه در جهت اجرای نقشه جامع علمی‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد فرهادی با اشاره‬ ‫به برنامه های وزارت علوم در راس��تای اجرای نقشه جامع‬ ‫اینده گفت‪ :‬خوشبختانه عالوه بر‬ ‫علمی کش��ور در س��ال ‬ ‫تدوین سیاست های توسعه علم و فناوری کشور در جهت‬ ‫چارچوب های نقش��ه جامع علمی کشور توانسته ایم طرح‬ ‫امای��ش اموزش عال��ی وزارت علوم را ه��م برای تصویب‬ ‫نهایی به ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی تقدیم کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر وزارت علوم ضمن تعیین اولویت های پژوهشی‬ ‫و طرح های کالن کشور در تالش است تا تمامی برنامه ها‬ ‫و همکاری ه��ای علم��ی بین الملل��ی را به ص��ورت عملی‬ ‫دنبال کن��د‪ .‬وی به پایگاه اطالعاتی ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬در این راستا تاکنون توانسته ایم ‪ 5‬منطقه‬ ‫ازاد علم و فناوری را به تصویب برس��انیم و س��عی داریم‬ ‫پارک های علم و فناوری را در جهت چارچوب های نقش��ه‬ ‫جامع علمی کش��ور گسترش دهیم‪ .‬فرهادی به چگونگی‬ ‫هماهنگ��ی بیش��تر دس��تگاه ها در حوزه عل��م و فناوری‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری یک‬ ‫تش��کیالت حاکمیت قانونی است و ش��ورای عالی عتف با‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬تعیین اولویت های پژوهشی‪،‬‬ ‫تعیین اعتبارات مربوط به پژوهش و فناوری‪ ،‬شاهراه علم‬ ‫و فناوری در کشور محس��وب می شود‪ .‬شورای عالی عتف‬ ‫بهترین مرجع برای هماهنگی تمامی دستگاه ها در حوزه‬ ‫علم و فناوری در قالب سند چشم انداز ‪ ،۱۴۰۴‬نقشه جامع‬ ‫علمی کشور و هماهنگ با سیاست های ابالغی توسعه علم‬ ‫و فناوری رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫پ��ارک علم و فناوری س��ازمانی اس��ت که به وس��یله‬ ‫متخصص��ان حرفه ای اداره می ش��ود و ه��دف اصلی ان‬ ‫افزایش ثروت جامعه از طریق تش��ویق و ارتقای فرهنگ‬ ‫ن��واوری و افزای��ش توان رقاب��ت در میان ش��رکت ها و‬ ‫موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫بازدید فعاالن اقتصادی کره جنوبی از پرند‬ ‫نس��رین مصدق صدقی‪ ،‬معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��ه رک های صنعتی‬ ‫تهران از بازدید هیاتی متشکل از مدیرکل کسب وکار و مدیر بازاریابی بین المللی‬ ‫‪ SMBA‬و همچنین مدیر ارش��د همکاری های بین الملل ‪ SBC‬صنایع کوچک‬ ‫کشور کره جنوبی از شهرک صنعتی پرند خبر داد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تامی��ن حداقل امکانات زیربنای��ی از جمله اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز از وظای��ف اصلی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��ت اما برخی از صاحبان صنعت در شهرک صنعتی‬ ‫چرمش��هر ورامین به دلیل نیاز به مصرف باالی اب در‬ ‫ای��ن صنعت اقدام به حفر چ��اه در داخل واحد صنعتی‬ ‫کرده اند و همین علتی ش��ده تا مس��ئوالن حفر چاه را‬ ‫خارج از مقررات درج ش��ده در دفترچه بهره برداری از‬ ‫حق انتفاع در ش��هرک صنعتی قلمداد کنند‪ .‬سرانجام‬ ‫س��ازمان اب از ‪ 4‬م��اه پیش برای مس��دود کردن این‬ ‫چاه های غیرمجاز اقدام کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این حس��ن زحمتک��ش مدیر امور منابع اب‬ ‫ورامین از پر ش��دن ‪ 45‬حلقه چاه غیرمجاز در محدوده‬ ‫عملک��رد این امور خبر داد‪ .‬به طوری که در ‪ 4‬روز کاری‬ ‫و در هفته اول اسفند ‪ ،94‬تعداد ‪ 18‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در مجم��وع به عمق ‪ 685‬متر و ابدهی ‪ 59‬لیتر در ثانیه‬ ‫در اراضی ش��هرک صنعتی چرمش��هر پ��ر کرده و یک‬ ‫دس��تگاه حفاری غیرمجاز را نیز توقیف و به پارکینگ‬ ‫منتقل کرده است‪.‬‬ ‫علی س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی تهران در گفت وگو با‬ ‫به نیاز به مصرف‬ ‫اب بس��یار در صنعت چرم اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬برخی‬ ‫از صنعتگ��ران برای تامین اب م��ورد نیاز خود اقدام به‬ ‫حفر چاه کرده و از اب ش��ور زیرزمینی با حفر چاه های‬ ‫‪ 10‬متری غیرمجاز اس��تفاده کرده اند‪ .‬در حالی که اب‬ ‫کافی با دریافت حقابه در اختیار صنعتگران گذاش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه اینک��ه چگون��ه چ��اه اب برخی از‬ ‫صنعتگران با وجود پروانه حفاری مس��دود شده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ح��دود ‪ 10‬واحد صنعتی چاه اب غیرمجاز حفاری‬ ‫کرده اند که اب حاصل ش��ور و مناس��ب ب��رای دباغی‬ ‫پوست و صنعت چرم اس��ت بنابراین انتظار می رود که‬ ‫اداره اب منطق��ه ای به منظور تس��هیل در روند تولید‬ ‫در بهره برداری از اب های زیر زمینی و غیرقابل ش��رب‬ ‫سختگیری نکند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫تهران ش��هرک صنعتی چرمشهر ورامین در فاصله ‪60‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫از مسدود کردن چاه های حفاری شده در داخل واحدهای صنعتی چرمشهر ورامین‬ ‫کیلومتری از تهران ق��رار دارد و اب های زیرزمینی در‬ ‫این منطقه نمک باالیی داش��ته و برای ش��رب مناسب‬ ‫نیست اما برای استفاده صنعت چرم مناسب است‪.‬‬ ‫س��لیمانی در مورد اختالف ای��ن واحدهای صنعتی‬ ‫با س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخ��ی از واحدهای‬ ‫صنعتی ب��رای نصب پی��ش تصفیه اق��دام نکرده اند و‬ ‫پس��اب خود را بدون استانداردهای الزم به تصفیه خانه‬ ‫چرمش��هر روانه کرده اند که باید برای نصب سیس��تم‬ ‫پیش تصفیه اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به انس��داد چاه های غیرمجاز در چرمشهر‬ ‫ورامین از ‪ 4‬ماه گذش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون در تامین‬ ‫اب م��ورد نیاز برای صنعتگران مش��کلی وجود ندارد و‬ ‫در صورت��ی که صنعتگران قصد حف��ر چاه دارند باید از‬ ‫طری��ق مراجع قانونی اقدام کرده و با دریافت مجوز چاه‬ ‫اب مورد نیاز را حفر کنند‪.‬‬ ‫س��لیمانی به صنعتگران توصیه کرد که هرچه زودتر‬ ‫برای نصب سیس��تم پیش تصفیه اقدام کرده و مقرارت‬ ‫حفر چاه را رعایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین اب مورد نیاز به میزان کافی‬ ‫مجید صفری‪ ،‬نماینده شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران در چرمش��هر ورامی��ن در گفت وگو با‬ ‫در‬ ‫توضیح پ��ر کردن چاه ه��ای اب در واحدهای صنعتی‬ ‫چرمش��هر ورامین‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی از صنعتگران با‬ ‫وجود باال بودن س��فره های زیر زمینی با حفر غیرمجاز‬ ‫چاه ه��ای ‪ 10‬متری اق��دام به برداش��ت اب کرده اند‪.‬‬ ‫چراکه صنعت چرم از صنایع اب بر محس��وب می شود‬ ‫و مص��رف اب در واحدهای صنعتی چرمش��هر ورامین‬ ‫باال است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه علت وجود نمک بس��یار این اب‬ ‫غیرقابل ش��رب اس��ت و از اب چاه های غیرمجاز برای‬ ‫پر کردن اس��تخرهای شست وشوی چرم استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شناخت مردم از کاالهای ایرانی باید افزایش یابد‬ ‫‪ 13‬قرارداد ساخت نیروگاه مولد برق در قزوین‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن از انعق��اد ق��رارداد با‬ ‫‪ 13‬متقاضی س��اخت نیروگاه‬ ‫برق مول��د مقیاس کوچک در‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خب��ر داد‪ .‬بنا بر گزارش روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین‪ ،‬عبدالقه��ار ناصحی در‬ ‫بازدی��د از نی��روگاه برق مول��د مقیاس‬ ‫کوچک در ش��هرک صنعتی کاس��پین‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین با وجود محدودیت های‬ ‫مصرف گاز در راس��تای سیاس��ت های‬ ‫حمایتی دولت و برای تامین برق پایدار‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی نس��بت به‬ ‫اس��تقرار چندین واحد نیروگاه مقیاس‬ ‫کوچ��ک اقدام کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ 13‬نی��روگاه با‬ ‫ظرفی��ت تولی��د بی��ش از ‪ 75‬مگاوات‬ ‫ب��ه متقاضی��ان در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان واگذار ش��ده‬ ‫ک��ه در حال حاضر دو نیروگاه‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ 10/5‬م��گاوات به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید و بقی��ه‬ ‫ای��ن نیروگاه ه��ا در مرحل��ه‬ ‫ساخت وساز یا خرید دستگاه‬ ‫هس��تند‪ .‬ناصح��ی تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬براس��اس دس��تورالعمل های‬ ‫ابالغ��ی ب��ه ازای هر م��گاوات ظرفیت‬ ‫ب��رق تولیدی ‪ 100‬مترمربع و تا س��قف‬ ‫‪ 2‬ه��زار متر به ص��ورت رایگان زمین در‬ ‫اختی��ار س��رمایه گذاران ق��رار گرفته و‬ ‫وزارت نیرو نیز برای حمایت بیش��تر از‬ ‫سرمایه گذاران این بخش‪ ،‬برق تولیدی‬ ‫ای��ن نیروگاه ه��ا را پیش خرید می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان با اش��اره به میزان زمین واگذار‬ ‫ش��ده به این بخش اظه��ار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪11‬هزار مترمربع زمین در شهرک های‬ ‫صنعتی کاس��پین‪ ،‬ابیک‪ ،‬لیا‪ ،‬حیدریه‪،‬‬ ‫اراس��نج و دانس��فهان ب��ه متقاضیان‬ ‫اح��داث نی��روگاه مولده��ای مقیاس‬ ‫کوچک واگذار شده است‪.‬‬ ‫پوریامین تصریح کرد‪ :‬در خوشه فرش دستباف استان گلستان‬ ‫شناس��ایی خوبی از بافندگان انجام ش��ده‪ ،‬اما این موضوع کافی‬ ‫نیست بلکه باید با کمک مالی‪ ،‬اموزش و متمرکز کردن فعالیت‬ ‫انها زمینه رشد فعاالن این حوزه فراهم شود‪.‬‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬مهم ترین اصل‬ ‫در موفقیت خوش��ه های صنعتی‪ ،‬تحقیقات بازار است به طوری‬ ‫ک��ه بتوان از ظرفیت های موجود برای ش��ناخت ب��ازار داخلی و‬ ‫خارجی بهره گرفت‪.‬‬ ‫پوریامی��ن اضافه کرد‪ :‬حضور در نمایش��گاه های داخلی و خارجی‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی و تبادل تجربیات خوشه های کسب و کار استان ها با یکدیگر‬ ‫از جمله عواملی اس��ت که می تواند در موفقیت و پیشبرد اهداف این خوشه ها‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی نشان(برند)سازی از مهم ترین اهداف ایجاد خوشه های کسب و‬ ‫کار اس��ت که مس��تلزم تالش جمعی و فرهنگ سازی بوده تا ذی نفعان بتوانند‬ ‫تولیدات خود را در قالب یک نشان(برند) مشترک ارائه کنند‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده مجهول المکان‬ ‫بدینوسیله به اقای سیدمسرور اشرافی فرزند سیدمعصوم که به حکایت دادخواست تقدیمی خواهان بنام بهنام نقشبندی فرزند‬ ‫غفار فعال مجهول المکان معرفی ش��ده ابالغ می ش��ود که خواهان فوق دادخواستی به خواسته مطالبه شش فقره سفته به طرفیت‬ ‫شما تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه به کالسه ‪ 9409988311200902‬ثبت و لزوما وقت رسیدگی ان برای روز ‪1395/2/22‬‬ ‫س��اعت ‪ 12‬ظهر تعیین گردیده اس��ت و بنا به درخواس��ت خواهان و دستور ریاس��ت محترم دادگاه به تجویز ماده ‪ 73‬قانون ایین‬ ‫دادرس��ی مدنی مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتش��ار اگهی می شود تا جنابعالی قبل از وقت رسیدگی با در دست داشتن‬ ‫مشخصات مندرج در همین روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و با اعطای نشانی و مشخصات کامل ادرس خود نسخه ثانی دادخواست‬ ‫و ضمائم موجود در پرونده را دریافت نموده و چنانچه دادخواست یا الیحه ای تقدیم و در صورت انتخاب وکیل معرفی و در وقت‬ ‫مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر ش��وید زیرا در صورت عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسی دادگاه غیاباً به موضوع‬ ‫رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪/13335‬م الف‪12/‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقی کرمانشاه ـ ایمانی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫براب��ر رای ش��ماره ‪ 139460316014002789‬م��ورخ ‪ 1394/11/7‬هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫شمس��ی همتی‪ ،‬فرزند کریم بش��ماره شناسنامه ‪ 22‬صادره از کرمانشاه در یک باب خانه به مساحت ‪ 121/25‬مترمربع در قسمتی از‬ ‫پالک ‪ 27‬فرعی از ‪ 182‬اصلی بخش ‪ 3‬حومه واقع در ‪ 20‬متری هالل احمر کوچه میخک پالک ‪ 20‬خریداری از با واس��طه ش��وکت‬ ‫مرادی و هاشم همتی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض‪ ،‬دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪/12063‬م الف‪12/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/12/13 :‬‬ ‫فرهاد نوری‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده مجهول المکان‬ ‫بدینوسیله به اقای مجید فیضی فرزند قاسمعلی و شرکت پرتو سگال پارسیان که به حکایت دادخواست تقدیمی خواهان بنام‬ ‫اقای مس��عود س��لیمانی فرزند جان فعال مجهول المکان معرفی شده ابالغ می شود که خواهان فوق دادخواستی به خواسته مطالبه‬ ‫وجه چک به طرفیت شما تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه به کالسه ‪ 9409988311200910‬ثبت و لزوما وقت رسیدگی ان‬ ‫برای روز ‪ 1395/2/8‬ساعت ‪ 12‬ظهر تعیین گردیده است و بنا به درخواست خواهان و دستور ریاست محترم دادگاه به تجویز ماده‬ ‫‪ 73‬قانون ایین دادرسی مدنی مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا جنابعالی قبل از وقت رسیدگی با در‬ ‫دست داشتن مشخصات مندرج در همین روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و با اعطای نشانی و مشخصات کامل ادرس خود نسخه‬ ‫ثانی دادخواس��ت و ضمائم موجود در پرونده را دریافت نموده و چنانچه دادخواس��ت یا الیحه ای تقدیم و در صورت انتخاب وکیل‬ ‫معرفی و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید زیرا در صورت عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسی دادگاه‬ ‫غیاباً به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪/13258‬م الف‪12/‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقی کرمانشاه ـ ایمانی‬ ‫صف��ری با بی��ان اینک��ه در تامی��ن اب م��ورد نیاز‬ ‫صنعتگ��ران در چرمش��هر ورامین تا پیش از رس��یدن‬ ‫فصل گرما مشکلی وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در چرمشهر‬ ‫و شهرک صنعتی ساالریه ‪ 11‬حلقه چاه اب وجود دارد‬ ‫که ‪ 8‬حلقه ان با ظرفیت استخراج ‪ 240‬لیتر بر ثانیه به‬ ‫مصرف واحدهای صنعتی چرمشهر ورامین اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت شهرک های صنعتی تهران با اشاره‬ ‫به اینکه در دفترچه بهره برداری از حق انتفاع چرمشهر‬ ‫ورامین نس��بت به حفر چاه غیرمجاز اخطار داده شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اب به اندازه کافی برای واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در چرمش��هر ورامین تامین شده و صنعتگران‬ ‫به نسبت مصرف خود هر ماه هزینه مربوط را به شرکت‬ ‫خدمات��ی پرداخت می کنند ام��ا در برخی از واحدهای‬ ‫تولیدی از اب چاه ه��ای غیرمجاز بدون هیچ هزینه ای‬ ‫اس��تفاده شده است‪ .‬به گفته صفری‪ ،‬استفاده غیرمجاز‬ ‫از سفره های اب زیرزمینی باعث اختالل در دسترسی‬ ‫ب��ه منابع ابی در نقاط دیگر ش��ده‪ ،‬بنابرای��ن اداره اب‬ ‫منطق��ه ای اقدام به پر کردن چاه ه��ای غیرمجاز کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین این صنعتگران با بسته شدن چاه های‬ ‫غیرمج��از با افزایش هزینه های خود مواجه می ش��وند‬ ‫چراکه تاکنون برای اس��تفاده از اب هزینه ای پرداخت‬ ‫نمی کردن��د‪ .‬او با بیان وجود بی��ش از ‪ 330‬قرارداد در‬ ‫ش��هرک صنعتی چرمش��هر ورامین گف��ت‪ :‬اکنون در‬ ‫حدود ‪ 120‬واحد صنعتی در چرمشهر ورامین فعالیت‬ ‫دارن��د‪ .‬صف��ری تاکید کرد‪ :‬با بس��ته ش��دن چاه های‬ ‫غیرمجاز ممکن است در تابستان پیش رو با مشکل کم‬ ‫ابی مواجه شویم و باید در استفاده دوباره از اب مصرفی‬ ‫واحدهای صنعتی چرمشهر ورامین چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه صفری‪ 103 ،‬واحد صنعتی در چرمش��هر به‬ ‫پیش تصفیه تجهیز ش��ده اند و خروجی فاضالب انها به‬ ‫سمت تصفیه خانه مرکزی هدایت می شود‪ .‬اما با توجه‬ ‫به خط انتقال ‪ 11‬کیلومتری اب ش��یرین و قابل شرب‬ ‫در چرمشهر ورامین باید برای جایگزینی ان تمهیدات‬ ‫مناس��بی بکار گرفته شود که الزم است صنعتگران در‬ ‫ان مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫گنه کرد در بلخ اهنگری‪...‬‬ ‫مش��اور رس��انه ای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬ش��ناخت م��ردم از ویژگی ها و‬ ‫کیفیت کاالهای ایرانی کافی نبوده و ضروری‬ ‫است این شناخت بیشتر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ونیا پوریامین در بازدید‬ ‫از خوشه های کسب و کار گلستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاالی ایرانی هم اینک خوب به مصرف کننده‬ ‫معرفی نمی شود و تا حدودی ناشناخته است‬ ‫و این امر موجب شده تا بسیاری از مردم از کاالی خارجی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به فرصت ه��ا و اقدامات انجام ش��ده در بخش مدل توس��عه‬ ‫خوش��ه های کس��ب و کار اس��تان گلس��تان نیز افزود‪ :‬ایجاد کنسرس��یوم ها ‬ ‫(ش��رکت های) صادرات��ی‪ ،‬بازاره��ای جدید صادراتی‪ ،‬ش��ناخت س��لیقه های‬ ‫مصرف کنن��ده داخلی و خارج��ی‪ ،‬تولید گروهی با ن��گاه تامین منافع جمعی‬ ‫و ایجاد نش��ان(برند) مش��ترک نمونه اقدامات و تجربیات موفقی است که در‬ ‫خوشه های کسب و کار انجام شده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫طرح توسعه شهرک های‬ ‫صنعتی از اولویت هاست‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫معاون عمران و محیط زیست‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‬ ‫گفت‪ :‬طرح توسعه شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی در سطح کشور‬ ‫از اولویت ها و برنامه های جدی‬ ‫این سازمان محسوب می شود‪.‬‬ ‫بن��ا بر گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬فتحعلی محمدزاده در جریان‬ ‫بازدید از پروژه های چند ش��هرک صنعتی در قزوین با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬با توجه به موقعیت استراتژیک و‬ ‫استقبال مناسب سرمایه گذاران از شهرک های صنعتی‬ ‫لیا باید طرح توس��عه ش��هرک های‬ ‫کاس��پین‪ ،‬ابیک و ‬ ‫صنعتی قزوین برای جذب س��رمایه گذاران در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اش��اره به کمبود اب در شهرک های‬ ‫صنعت��ی ان را ی��ک مس��ئله بس��یار ج��دی خواند و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬وجود تصفیه خانه ه��ای فاضالب در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی می تواند در بحث اب گردانی‬ ‫و استفاده دوباره از اب نقش مهم و حیاتی داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون عم��ران و محیط زیس��ت س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران از حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاران برای س��اخت و راه اندازی نیروگاه های‬ ‫ب��رق مولد مقی��اس کوچک در ش��هرک های صنعتی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و ش��رکت های اس��تانی با هدف تشویق‬ ‫و ترغیب س��رمایه گذاران ب��ه س��رمایه گذاری در این‬ ‫زمین��ه تاکنون بیش از ‪ 70‬هکت��ار از زمین مورد نیاز‬ ‫را به س��رمایه گذاران واگ��ذار کرده اند ول��ی احداث و‬ ‫بهره برداری از انها به کندی پیش می رود که الزم است‬ ‫پیگیری های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مع��اون عم��ران و محیط زیس��ت‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫ب��ه هم��راه مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫قزوین از پروژه های ابرس��انی شهرک صنعتی ابیک و‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب شهرک صنعتی کاسپین و لیا‬ ‫و از ‪ 4‬نیروگاه مولد برق مقیاس کوچک در شهرک های‬ ‫صنعتی بازدید کردند‪.‬‬ ‫موضوع‪ :‬اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره م ع ‪ / 94 / 433 /‬ن ک‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی (سهامی خاص)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394.6236 :‬‬ ‫مربوط به‪ :‬انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین مورد نیاز ترابری با راننده در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات‬ ‫و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ محل کار‪:‬‬ ‫منطق��ه عملیات��ی نار و کنگان (ناحیه عملیاتی نار حدود ‪ 25‬کیلومتری شهرس��تان جم و ناحیه عملیاتی کنگان حدود ‪65‬‬ ‫کیلومتری شهرستان کنگان) در استان بوشهر‬ ‫‪2‬ـ مدت اجراء پیمان‪ :‬یکسال می باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ شرح خدمات‪:‬‬ ‫انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین مورد نیاز ترابری با راننده در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫‪4‬ـ شرایط‪:‬‬ ‫‪1‬ـ‪4‬ـ داشتن شخصیت حقوقی‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪4‬ـ ارائه گواهینامه کد اقتصادی و شناسه ملی‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‪4‬ـ حداقل ـ انجام دو کار مشابه‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‪4‬ـ داشتن تایید صالحیت از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل ونقل که دارای اعتبار باشد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪4‬ـ توانایی تهیه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ‪( 1/650/000/000‬یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون)ریال و‬ ‫در صورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ‪ 10‬درصد بار مالی سالیانه پیمان‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ‪4‬ـ مدارک ثبت شرکت (اساسنامه‪ ،‬اگهی روزنامه رسمی‪ ،‬اخرین تغییرات)‬ ‫‪7‬ـ‪4‬ـ اجرای دستورالعمل مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست پیمانکاران (‪.)HSE‬‬ ‫‪8‬ـ‪4‬ـ داشتن سابقه کار مفید‪ ،‬معتبر‪ ،‬مرتبط و مشابه با خدمات مورد نظر مناقصه فوق الذکر‪.‬‬ ‫‪9‬ـ‪ 4‬ـ داشتن توانایی مالی‪ ،‬تجهیزات و پرسنلی جهت انجام خدمات این پیمان‪.‬‬ ‫‪10‬ـ‪4‬ـ ارائه اخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی‪.‬‬ ‫‪11‬ـ‪4‬ـ حداکثر کار قابل ارجاع به هر شرکت پیمانکاری دو فقره قرارداد می باشد‪.‬‬ ‫‪12‬ـ‪4‬ـ تاریخ بازگش��ایی پاکات حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صورتجلس��ه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ می باشد و شرکت در‬ ‫جلسه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط بند ‪ 4‬می بایست جهت اخذ پرسشنامه و استعالم ارزیابی کیفی از اولین تاریخ درج اگهی در روزنامه‬ ‫به مدت ‪ 10‬روز کاری به ادرس اینترنتی ‪ contract.szogpc.com‬مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری‬ ‫و رمز عبور و بارگزاری نامه اعالم امادگی جهت مناقصه عطفی می بایست پرسشنامه تکمیل شده را تا تاریخ مشخص شده‬ ‫به نش��انی ش��یراز ـ خیابان کریم خان زند ـ روبه روی خیابان خیام ـ نبش کوچه ‪ 42‬ـ ساختمان شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز زاگرس جنوبی طبقه ششم واحد ‪ 607‬ـ امور حقوقی قراردادها تحویل نمایند و برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های‬ ‫‪ 32138396‬و ‪ 32138473‬ـ ‪ 071‬تماس حاصل نمایند‪ .‬پس از بررس��ی پرسش��نامه ها به واجدین شرایط مدارک مناقصه‬ ‫ارائه می گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت نسل جدید جت مسافربری‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫تازه واردان به صنایع نظامی‬ ‫ کاغذ دیواری هوشمند‬ ‫برای تامین نیروی خانه‬ ‫دانشمندان انگلیسی با الهام از شب پره ها توانسته اند‬ ‫ورق های گرافنی فوق نازک ابداع کنند که در طراحی‬ ‫فناوری ه��ای این��ده از جمله کاغذ دیواری هوش��مند‬ ‫و کاربرده��ای اینترنت اش��یا از اهمیت بس��یار زیادی‬ ‫برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پژوهشگران دانشگاه ساری انگلیس‬ ‫با اس��تفاده از روش بافت دهی نانو که ش��امل پرورش‬ ‫گرافن روی یک س��طح بافت دار فلزی است از طبیعت‬ ‫برای س��اخت ورق های گرافن الهام گرفتند که به طور‬ ‫موثرتری به جمع اوری نور می پردازد‪.‬‬ ‫به گفته پژوهش��گران‪ ،‬گرافن به طور سنتی یک ماده‬ ‫الکترونیک عادی اس��ت ام��ا ب��رای کاربردهای نوری‬ ‫ناکارامد ب��وده زیرا تنها ‪ 2/3‬درص��د از نور برخوردی‬ ‫را جذب می کند‪.‬‬ ‫انه��ا ش��یوه الگودهی نان��و را ب��رای موضعی کردن‬ ‫نور در فضاهای باریک بین س��طوح بافت دار اس��تفاده‬ ‫ک��رده و مقدار نور جذب ش��ده توس��ط م��اده را ‪90‬‬ ‫درص��د ارتق��ا دادند‪ .‬به گفته دانش��مندان‪ ،‬چش��مان‬ ‫ش��ب پره ها از الگوهای میکروس��کوپی برخوردارند که‬ ‫ب��ه انها اج��ازه می دهد در کمترین نور نی��ز اطراف را‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫این کانال ها با هدایت نور به س��مت وس��ط چشم و‬ ‫ب��ا حذف بازتاب ه��ا کار می کنند‪ .‬پژوهش��گران از این‬ ‫شیوه و با الگودهی گرافن به شکل مشابه برای ساخت‬ ‫یک ماده فوق نازک و کارامد برای جذب نور اس��تفاده‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گراف��ن در ح��ال حاضر ب��رای رس��انایی قابل توجه‬ ‫الکتریکی و قدرت مکانیکی ان بسیار مورد توجه است‪.‬‬ ‫پژوهشگران دریافتند برای استفاده از ظرفیت گرافن به‬ ‫عن��وان ماده ای برای کاربردهای اینده باید بتواند نور و‬ ‫حرارت را به طور موثری جذب کند‪.‬‬ ‫به گفته انها‪ ،‬س��لول های خورش��یدی با پوشش این‬ ‫ماده می توانند نور را در ش��رایط بس��یار کم نیز جذب‬ ‫کنند‪ .‬در صورتی که این ماده به ش��کل کاغذ دیواری‬ ‫هوش��مند یا پنج��ره هوش��مند در فضاه��ای داخلی‬ ‫استفاده ش��ود‪ ،‬می تواند از نور یا حرارت زاید به تولید‬ ‫برق پرداخته و نیروی لوازم خانگی برقی را تامین کند‪.‬‬ ‫همچنین انواع حس��گرها و برداشت کننده های جدید‬ ‫انرژی متصل به انرژی اشیا در اینده می توانند از چنین‬ ‫پوششی بهره ببرند‪.‬‬ ‫انقالبی در دستگاه های‬ ‫پوشیدنی‬ ‫پژوهش��گران موسس��ه فن��اوری فدرال س��وئیس‪،‬‬ ‫فیلم های الکترونیکی جدیدی را توس��عه داده اند که به‬ ‫راحتی خم و تا ‪4‬برابر طول اولیه خود کشیده می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬انها بر این باورند این فیلم های جدید‬ ‫که به طور تقریبی به انعطاف پذیری الستیک هستند‪،‬‬ ‫می توانند در پوست مصنوعی استفاده شده و به لباس‬ ‫و حسگرهای متصل به بدن وصل شوند‪ .‬این فیلم فلزی‬ ‫و تا حدی مایع که انعطاف پذیر نیز اس��ت‪ ،‬می تواند در‬ ‫طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته پژوهش��گران‪ ،‬این فیلم برای ایجاد مدارهایی‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد ک��ه می توانند پیچ و تاب‬ ‫خورده و کش��یده ش��وند و همچنین گزینه ای ایده ال‬ ‫برای تولید پوس��ت مصنوعی در اندام های مصنوعی یا‬ ‫ماشین االت رباتیک است‪.‬‬ ‫این اختراع جدید همچنین می تواند در تولید پارچه‬ ‫و لباس به کار رود و چون ش��کل و حرکات بدن انسان‬ ‫را به خوبی نش��ان می دهد‪ ،‬می تواند در حسگرهایی که‬ ‫برای نظارت بر توابع خاص بیولوژیکی طراحی می شوند‪،‬‬ ‫استفاده شود‪ .‬یکی از نویسندگان این پژوهش‪ ،‬هادرین‬ ‫میچاد از موسس��ه فن��اوری فدرال س��وئیس در لوزان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما می توانیم از تمام قابلیت های این اختراع‬ ‫جدید‪ ،‬هم در اش��کال پیچیده و هم در اشکالی که در‬ ‫طول زمین تغییر می کنند استفاده کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پژوهش��گران برای توس��عه این ابزار‬ ‫الکترونیکی کششی از الیاژ طال و گالیم استفاده کردند‪.‬‬ ‫گالیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای‬ ‫نشان ‪ Ga‬و عدد اتمی ‪ 31‬است‪ .‬گالیم فلز نرم‪ ،‬کمیاب‬ ‫و نقره ای رنگ است که در حرارت پایین شکننده بوده‬ ‫ام��ا در باالتر از دمای اتاق به حال��ت مایع درمی اید و‬ ‫در کف دس��ت می جوش��د‪ .‬این عنصر در مقادیر بسیار‬ ‫ک��م در س��نگ معدن بوکس��یت و روی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫ارس��نید گالیم یک نیمه هادی اس��ت که بیش��تر در‬ ‫دیودهای نورافش��ان (ال ای دی) استفاده می شود‪ .‬یکی‬ ‫از پژوهش��گران این پژوهش اظهار کرد‪ :‬گالیم نه تنها‬ ‫دارای خواص الکتریکی خوب اس��ت بلکه دارای نقطه‬ ‫ذوب پایین حدود ‪ 30‬درجه س��انتیگراد نیز اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته پژوهشگران این پژوهش‪ ،‬الیه ای از طال که گالیم‬ ‫را پوش��انده سبب می شود تا این فلز همگن بماند و در‬ ‫تماس با پلیمر از هم جدا نشوند‪.‬‬ ‫سازمان ناسا در راس��تای اجرای برنامه «هواپیماهای ایکس» خود قصد دارد‬ ‫ب��ا تخصیص بودجه ‪ ۲۰‬میلیون دالری مطالعاتی روی س��اخت هواپیمای جت‬ ‫مس��افربری مافوق صوت با االیندگی صوتی بسیار پایین داشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫قرار اس��ت طراحی اولیه بدنه‪ ،‬بال ها و موتورهای این هواپیمای جت مسافربری‬ ‫مافوق صوت با االیندگی پایین صوتی به زودی اغاز شود‪.‬‬ ‫در میان تمام کشورهای جهان‪ ،‬امریکا با ساخت‬ ‫پیشرفته ترین جنگنده های جهان ازجمله اف‪۲۲‬‬ ‫و فانتوم و جنگنده تاکتیکی دوموتوره نسل چهار‬ ‫و نیم اف‪ 15-‬تاکنون توانسته نام خود را به عنوان‬ ‫برترین س��ازنده جنگنده در جه��ان مطرح کند‪.‬‬ ‫پس از ان کش��ورهایی ازجمل��ه انگلیس‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن و بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫قرار دارند که سال هاس��ت به دان��ش فنی تولید‬ ‫جنگنده ها دست پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫صنعت س��اخت جنگنده ها‪ ،‬از صنایعی اس��ت‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر جذابیت های باالی خ��ود‪ ،‬یکی از‬ ‫شاخصه های اصلی رقابت در زمینه صنایع دفاعی‬ ‫هر کش��ور به ش��مار می اید‪ .‬اخرین گزارش های‬ ‫منتش��ر شده از دنیای س��اخت جنگنده ها نشان‬ ‫از ان دارد ک��ه نی��روی هوایی امریکا با س��رعت‬ ‫بیش��تری نس��بت به گذش��ته در صدد س��اخت‬ ‫نسل جدیدی از موتورهای هواپیماهای جنگنده‬ ‫برامده اس��ت‪ .‬امریکا هدف اصل��ی خود را تولید‬ ‫جنگنده هایی با موتورهای پرقدرت عنوان کرده‬ ‫ک��ه عالوه بر قدرت زیاد‪ ،‬مصرف س��وخت انها تا‬ ‫حد امکان بهینه است‪.‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‹ ‹برنامه ‪ 5‬س�اله توسعه ساخت جنگنده‬ ‫در امریکا‬ ‫پاکستان برای‬ ‫توسعه بخشیدن‬ ‫به تولیدات‬ ‫خود‪ ،‬توانست‬ ‫به کمک شریک‬ ‫چینی اش یک‬ ‫هواپیمای سبک‬ ‫و چند کاربردی‬ ‫بسازد که‬ ‫ می تواند با‬ ‫دو برابر سرعت‬ ‫صوت و در‬ ‫ارتفاع ‪۵۵‬هزار‬ ‫پا پرواز کند‬ ‫به تازگی نیروی هوای��ی ایاالت متحده مرحله‬ ‫تازه ای از تالش های خود را برای فناوری ساخت‬ ‫موت��ور تطبیقی اغاز کرده اس��ت‪ .‬هر دو کارخانه‬ ‫‪ Pratt‬و ‪ GE‬که از بزرگترین سازندگان جنگنده‬ ‫در امریکا به شمار می ایند‪ ،‬پیشنهاد همکاری خود‬ ‫را ب��رای اجرای این طرح ک��ه «برنامه جایگزینی‬ ‫موت��ور تطبیق��ی نیروی هوای��ی» (‪ ) AETP‬نام‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬ارائ��ه داده اند و در ص��ورت تایید نیروی‬ ‫هوای��ی م��دل جدی��دی از موتور جنگن��ده باید‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخته و ازمایش شود‪ .‬بنابر انچه انتظار‬ ‫می رود نیروی هوایی امریکا در اوایل سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی ب��ا دو کارخان��ه ‪ Pratt‬و ‪ GE‬در این‬ ‫زمینه قراردادی ‪ ۵‬ساله امضا کرده و براساس ان‬ ‫‪۹۵۰‬میلی��ون دالر به هر ک��دام از این دو کارخانه‬ ‫واگذار می کند‪.‬‬ ‫نی��روی هوایی ای��االت متحده درصدد اس��ت ‬ ‫نیازه��ای خ��ود را ب��رای س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫ب��راورده ک��رده و راه را ب��رای س��اخت جنگنده‬ ‫نسل شش��م هموار کند‪ .‬طبق برنامه‪ AETP‬که‬ ‫به م��وازات برنامه ریزی های نی��روی هوایی برای‬ ‫ساخت جنگنده نسل شش��م پیش خواهد رفت‪،‬‬ ‫کارخانه های ‪Pratt‬و ‪ GE‬ه��م گام با ‪ 3‬کارخانه‬ ‫ابرقدرت هواپیماسازی دنیا عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که نیروی هوایی درخواست‬ ‫کرده تا کارخانه های متقاضی پیشنهاد همکاری‬ ‫خود را برای «برنامه موت��ور توربینی ارتقایافته»‬ ‫(‪ )ITEP‬تحوی��ل دهن��د‪ .‬ه��دف از اج��رای‬ ‫این برنامه این اس��ت ک��ه موتور ‪۳‬ه��زار بالگرد‬ ‫بلک ه��اوک و اپاچی‪ 64‬را با موتوری قدرتمندتر‬ ‫و بهینه س��وخت جایگزین کنند‪ .‬روس��ای ارتش‬ ‫ایاالت متحده اع�لام کرده اند که جایگزینی این‬ ‫موتور ارتقا یافته اولویت ش��ماره یک انهاس��ت‪.‬‬ ‫دو کارخان��ه از می��ان انهایی ک��ه در این رقابت‬ ‫شرکت می کنند در نهایت انتخاب خواهند شد تا‬ ‫طرح های پیش��نهادی خود را برای ساخت موتور‬ ‫مورد نظر نیروی هوایی ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹چین به جمع تولیدکنندگان پیوست‬ ‫عالوه بر امریکا‪ ،‬کش��ورهای بس��یاری ازجمله‬ ‫روس��یه‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ایران و‬ ‫چین نیز برای افزایش ق��درت رقابتی خود وارد‬ ‫چرخه این صنعت ش��ده اند‪ .‬کش��مکش ها برای‬ ‫تولید جنگنده هایی با امکانات بیش��تر‪ ،‬کشورها‬ ‫را ب��ه افزایش دانش فنی برای رقابت بیش��تر با‬ ‫یکدیگر واداشته اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه به تازگی‬ ‫چین و پاکستان اعالم کردند که فناوری ساخت‬ ‫جنگن��ده ج��ی اف ‪ ۱۷‬را که محصول مش��ترک‬ ‫چین و پاکس��تان اس��ت‪ ،‬مخفی نگه می دارند تا‬ ‫توان رقابتی خود را با رقبایی مانند امریکا و هند‬ ‫حفظ کنند‪ .‬البته چین در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫توانست به طور کامل به این صنعت تسلط یابد و‬ ‫با به پرواز در امدن نخستین جنگنده بومی چین‬ ‫ب��ه نام جی ‪ ۱۱‬دی که از روی جنگنده روس��ی‬ ‫س��وخو ‪ Su ۲۷‬ساخته ش��ده به طور رسمی به‬ ‫جمع تولیدکنن��دگان هواپیماهای جنگی جهان‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخو‪ ،‬برگ برنده روسیه‬ ‫روس��یه با طراحی و تولید جنگنده های سری‬ ‫سوخو توانس��ت توان رقابتی خود را با سازندگان‬ ‫غرب��ی افزایش ده��د‪ .‬این نس��ل از جنگنده های‬ ‫روس��ی جهش بزرگی در صنعت هوانوردی اتحاد‬ ‫جماهیر ش��وروی به ش��مار می ام��د و به کمک‬ ‫ان فص��ل تازه ای در س��اخت هواپیمای جنگنده‬ ‫کارا و م��درن در این کش��ور اغاز ش��د‪ .‬تا پیش‬ ‫از س��اخت‪ Su ۲۷‬و می��گ‪ 29‬روس ه��ا حرف��ی‬ ‫برای گفتن در س��اخت جنگنده ها نداش��تن د اما‬ ‫ب��ا تولید‪ Su ۲۷‬که با نام «فالنکر» نیز ش��ناخته‬ ‫می ش��و د به س��رعت توانست گوی س��بقت را از‬ ‫رونمایی از محصوالت ورزشی حاوی گرافن‬ ‫محص��والت ورزش��ی ح��اوی گراف��ن در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تجهیزات ورزشی (‪ )ISPO‬مونیخ عرضه شد‪.‬‬ ‫این محصوالت ش��امل منسوجاتی است که با استفاده از‬ ‫گرافن عملکرد بهتری پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا از س��تاد ویژه توس��عه فن��اوری نانو‪،‬‬ ‫جیولیو سیزارو‪ ،‬از مدیران شرکت کولمار که در نمایشگاه‬ ‫بین المللی تجهیزات ورزش��ی مونیخ از محصوالت حاوی‬ ‫گرافن خود رونمایی کرده گفت‪ :‬این نخس��تین بار اس��ت‬ ‫که فناوری ش��رکت گرافن پالس در محصوالت ورزش��ی‬ ‫ما مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬منسوجات‬ ‫ح��اوی گرافن ب��ه زودی وارد بازار خواهند ش��د و با این‬ ‫فناوری جدید‪ ،‬فرصت های تازه ای در بخش منسوجات و‬ ‫تجهیزات ورزشی ایجاد می شود‪ .‬شرکت کومار نشان داده‬ ‫که در حوزه منس��وجات پیشرو اس��ت و این محصوالت‬ ‫جدی��د مبتنی بر گرافن گواهی بر وضعیت این ش��رکت‬ ‫در بازار است‪ ،‬ما معتقدیم که انقالبی در دنیای نساجی و‬ ‫ابزار ورزشی در حال وقوع است‪ .‬راهکارهایی که به تازگی‬ ‫با اس��تفاده از گرافن ارائه شده توانسته است فناوری های‬ ‫مختل��ف را به ش��دت ارتقا دهد؛ برای مث��ال پارچه های‬ ‫حاوی گرافن برای نخس��تین بار در تولید ابزار ورزش��ی‬ ‫به کار می رود که موجب بهبود عملکرد ورزشکار می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از نقش ه��ای مهم گرافن‪ ،‬فیلتر ب��ودن بین بدن و‬ ‫محی��ط خارجی اس��ت که می تواند دمای مناس��ب برای‬ ‫ورزش��کار را تامین کند‪ ،‬پوشاک هوشمند کمک شایانی‬ ‫به ورزش��کار می کند‪ .‬با استفاده از گرافن می توان گرمای‬ ‫بدن را برای ورزشکارانی که در محیط سرد فعالیت دارند‪،‬‬ ‫حفظ کرد و اگر ورزش��کار در محیط گ��رم فعالیت دارد‬ ‫گرافن می تواند گرما پخش کند؛ گرافن موجود در لباس‬ ‫می توان��د اصطکاک با اب وه��وا را کاهش داده و عملکرد‬ ‫ورزش��کار را ارتقا دهد‪ .‬همکاری میان شرکت «کولمار»‬ ‫و «گرافن پالس» موجب وارد ش��دن محصوالت گرافنی‬ ‫ایده الی به بازار ش��ده ک��ه از ان جمله می توان به لباس‬ ‫اسکی و واترپولو اشاره کرد‪.‬‬ ‫رقیب امریکایی خود برباید‪.‬‬ ‫درباره صنعت تولید جنگنده روسیه باید به این‬ ‫نکته اشاره کرد که این کشور با در دست داشتن‬ ‫جنگنده س��وخو‪ ،‬توانس��ته توجه فعاالن صنایع‬ ‫دفاعی هوایی کشورهای بسیاری را به سوی خود‬ ‫جلب کند‪ ،‬با این حال همچنان به دنبال دریافت‬ ‫سهم بیشتری از بازارهای جهانی‪ ،‬در حال توسعه‬ ‫دادن فعالیت های خود است به طوری که با وجود‬ ‫کاهش رش��د اقتص��ادی‪ ،‬بودج��ه نظامی ارتش‬ ‫با هدف توس��عه صنایع دفاعی هوای��ی و به ویژه‬ ‫س��اخت جنگنده افزایش یافته اس��ت‪ .‬ارتش این‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی توانس��ت ‪۲۰۰‬‬ ‫جنگنده جدید را برای استفاده داخلی تولید کند‪.‬‬ ‫این کشور برای توسعه و نوسازی صنعت ساخت‬ ‫جنگنده هوایی خو د بودجه ای ‪۲۰‬تریلیون روبلی‬ ‫را در نظ��ر گرفته که در بازه ‪۱۰‬س��اله ‪ ۲۰۱۱‬تا‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی ب��ه این صنعت اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گزارش‪ ،‬هرچند ک��ه امروزه به طور‬ ‫تقریبی تمام کش��ورهای جهان دستی در تولید‬ ‫جنگنده های نظامی دارند‪ ،‬اما ضرورت دس��تیابی‬ ‫به دان��ش فنی و ارتقای ن��واوری در این صنعت‬ ‫باع��ث ش��ده تا کم��اکان رتبه های نخس��ت این‬ ‫صنعت در دس��ت کش��ورهایی مانند روس��یه و‬ ‫امریکا قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ برنده پاکستان‬ ‫پاکستان از جمله کشورهایی است که با تولید‬ ‫نسل تازه جنگنده ها توانسته جای پای خود را در‬ ‫این صنعت محکم کند‪ .‬این کشور عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخلی خود‪ ،‬توانسته نظر خریداران بین المللی‬ ‫را نیز به س��وی تولیدات جنگی خود جلب کند‪.‬‬ ‫پاکستان در تازه ترین اقدام خو د توانست مقامات‬ ‫فرانسوی را پای میز قرارداد فروش جت جی اف ‪-‬‬ ‫‪ ۱۷‬تندر (‪ )۱۷Thunder-JF‬بکشاند‪ .‬عالوه بر‬ ‫فرانس��ه‪ 11 ،‬کشور دیگر نیز از اشتیاق خود برای‬ ‫خرید این هواپیما خبر داده اند‪.‬‬ ‫پاکستان برای توس��عه بخشیدن به تولیدات‬ ‫خ��ود‪ ،‬توانس��ت ب��ه کمک ش��ریک چینی اش ‬ ‫یک هواپیمای س��بک و چند کاربردی بس��ازد‬ ‫ک��ه می توان��د با دو برابر س��رعت ص��وت و در‬ ‫ارتفاع ‪۵۵‬هزار پا پرواز کند‪ .‬کارشناس��ان نقطه‬ ‫ق��وت این هواپیما را در قیمت ان جس��ت وجو‬ ‫می کنن��د‪ ،‬چرا که در مقایس��ه ب��ا هزینه ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪۱۸‬میلی��ون دالری ب��رای یک اف‪ ۱۶‬س��اخت‬ ‫امریکا هواپیمایی بس��یار ارزان قیمت به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬این هواپیما که نخس��تین بار در س��ال‬ ‫‪ 2003‬میالدی به پرواز درام د بیش از یک دهه‬ ‫اس��ت که به صورت انبوه در دو کش��ور چین و‬ ‫هند تولید می شود‪.‬‬ ‫قیم��ت هر فرون��د از این ن��وع جنگنده حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۳۲‬میلیون دالر اعالم ش��ده و از مهم ترین‬ ‫ویژگی های این هواپیما که براساس استانداردهای‬ ‫بین الملل��ی طرح ریزی و س��اخته ش��د ه می توان‬ ‫به تجهیز ان به سیس��تم های مدرن اش��اره کرد‪.‬‬ ‫این هواپیما در کارخانه کامرا متعلق به نیروهای‬ ‫هوایی پاکستان در نزدیکی شهر اسالم اباد ساخته‬ ‫می شود و همچنین قادر به حمل هر نوع کالهک‬ ‫هس��ته ای است‪ .‬سهم پاکس��تان در ساخت بدنه‬ ‫ای��ن جنگنده ‪۵۸‬درصد و س��هم چین ‪۴۲‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬موتور ای��ن هواپیم��ا از ن��وع ‪Klimov‬‬ ‫‪ ۹۳-RD‬س��اخت روسیه است که در نسل قبلی‬ ‫جنگنده های روس��ی از جمله میگ‪ ۲۱-‬و میگ‪-‬‬ ‫‪ ۲۷‬مورد استفاده قرار می گرفت‪ .‬هم اکنون ارتش‬ ‫پاکس��تان حدود ‪ ۶۰‬فرون��د از این جنگنده را در‬ ‫اختیار دارد و قرار اس��ت حدود ‪ 100‬فروند دیگر‬ ‫نیز تا سال ‪۲۰۱۸‬م تولید شود و در اختیار نیروی‬ ‫هوایی ارتش قرار گیرد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Thediplomat‬‬ ‫‪Thechinatimes‬‬ ‫دستکشی برای شناسایی تومور‬ ‫پژوهش��گران ژاپنی با استفاده از نانوالیاف‪ ،‬گرافن و نانو‬ ‫لوله کربنی موفق به س��اخت ماده ای ش��دند که می توان‬ ‫با ان دستکش��ی برای جراحی تولید کرد‪ ،‬این دستکش‬ ‫در واقع یک حس��گر است که از ان برای شناسایی تومور‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو‪ ،‬نتایج‬ ‫یافته های پژوهش��گران ژاپنی و امریکایی نشان می دهد‬ ‫ک��ه روزی می ت��وان از یک دس��تکش الس��تیکی برای‬ ‫شناسایی تومور اس��تفاده کرد‪ .‬این دستکش یک حسگر‬ ‫الستیکی حساس به فشار است که به دلیل شفاف بودن‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری و حساس��یت باال برای اس��تفاده در حوزه‬ ‫پزشکی مناسب است‪.‬‬ ‫حس��گرهای فش��اری رایج از انعطاف پذیری الزم برای‬ ‫انطباق با پوس��ت انسان برخوردار هستند‪ ،‬اما مشکل انها‬ ‫این اس��ت که نمی توانند میزان فشار وارد شده را با دقت‬ ‫باال اندازه گیری کنند‪ ،‬بنابراین برای اس��تفاده در سطوح‬ ‫مختلف مناس��ب نیس��تند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬ضخامت این‬ ‫حس��گرها را نمی توان به زیر ‪ 100‬نانومتر کاهش داد که‬ ‫دلیل این امر روش های مورد استفاده در تولید انهاست‪.‬‬ ‫برای حل این مش��کل‪ ،‬یک گروه پژوهشی بین المللی‬ ‫به رهبری سوگون لی‪ ،‬از دانشگاه توکیو موفق به ساخت‬ ‫حسگر فش��اری حاوی نانوالیاف شدند که می تواند توزیع‬ ‫فشار را اندازه گیری کند‪ .‬این حسگر به قدری دقیق است‬ ‫ک��ه اگر یک بادکنک روی س��طح قرار گی��رد و تنها ‪80‬‬ ‫میکرون تغییر وضعیت ده د توسط این حسگر شناسایی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬این حسگر ضخامتی در حد ‪ 8‬میکرون دارد و‬ ‫قادر است در یک زمان فشار را در ‪ 144‬نقطه اندازه گیری‬ ‫کند‪ .‬این دستکش حاوی ترانزیستورهای الی‪ ،‬سوئیچ های‬ ‫الکترونیکی از جنس کربن و اکسیژن و ساختار نانوالیاف‬ ‫حساس به فشار است‪ ،‬نانو لوله کربنی و گرافن نیز به یک‬ ‫پلیمر افزوده شده تا نانوالیافی با قطر ‪ 300‬تا ‪ 700‬نانومتر‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬این نانوالیاف با هم ترکیب و درگیر می شوند‬ ‫تا یک ماده شفاف ایجاد شود‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫???‬ ‫‪25‬‬ ‫???‬ ‫‪???? 26‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودروسازان ایرانی بازارهای بالقوه جهانی را رصد می کنند‬ ‫در ش��بکه جهان��ی ص��ادرات خ��ودرو س��االنه‬ ‫میلیون ها خودرو در سراسر جهان جابه جا می شود‬ ‫ک��ه در این عرصه المان‪ ،‬ژاپ��ن و امریکا یکه تازند‬ ‫اما خودروسازان ایرانی به دلیل انکه در این پایگاه‬ ‫جهان��ی عضویت��ی ندارند ب��ا تم��ام توانمندی‪ ،‬به‬ ‫صادرات چند ‪۱۰‬هزارتایی بسنده کرده اند‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان‪ ،‬نداشتن سند توسعه صادرات‬ ‫خودرو یکی از دالیلی اس��ت که ضعف در صادرات‬ ‫را نمایان ت��ر می کند؛ ضعفی که به نظر می رس��د‬ ‫مقدمات تدوین ان با ش��رطی ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در تولید خودروهای مش��ترک با‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی تعیین کرده‪ ،‬مهیا باش��د‪.‬‬ ‫برپای��ه دس��تورالعمل ای��ن وزارتخان��ه ‪۳۰‬درصد‬ ‫خودروهای تولیدی با خودروس��ازان خارجی باید‬ ‫صادر ش��ود و به دیگر س��خن از هر ‪ ۱۰۰‬خودرو‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬دس��تگاه صادر خواهد شد‪ .‬اگرچه شرکت های‬ ‫خارجی ب��رای تضمین محصوالت خ��ود به طرف‬ ‫ایران��ی تضمی��ن می دهند اما اکنون این پرس��ش‬ ‫به میان می اید ک��ه چگونه می توان برای صادرات‬ ‫خودروهای تولید داخل برنامه ریزی کرد؟‬ ‫‹ ‹استقالل خودروسازان ایرانی در سایه‬ ‫تعامل جهانی‬ ‫بی تردید برای کس��ب موفقی��ت‪ ،‬پیش نیازهایی‬ ‫الزم اس��ت و یک برنام��ه مدون به تنهای��ی راه به‬ ‫جای��ی نمی برد‪ .‬تصویب قوانی��ن حمایتی و اصالح‬ ‫روابط سیاس��ی از جمله مقدماتی است که به باور‬ ‫مدیرعامل پیشین پارس خودرو را ه خودروسازان را‬ ‫برای صادرات هموار می کند؛ راهی که بس��یاری از‬ ‫دست اندازهای ان در شرایط فعلی با برداشته شدن‬ ‫تحریم های اقتصادی پر می شود‪.‬‬ ‫مهدی نیکدل‪ ،‬عضویت خودروس��ازان در باشگاه‬ ‫جهانی را روش دیگری برای کسب رتبه مناسب در‬ ‫صادرات می دان��د و این زمینه به‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫موفقیت در صادرات خودرو در گرو اتصال به شبکه‬ ‫و باش��گاه جهانی اس��ت‪ .‬تا زمانی که خودروسازان‬ ‫کش��ور عضو باشگاه جهانی صادرات خودرو نشوند‪،‬‬ ‫بازار در اختیار انها قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار می کند‪ :‬همچنی��ن صادرات در قالب‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک راحت تر به ثمر می رسد‬ ‫زیرا ش��رکت خارجی موظف به در اختیار گذاشتن‬ ‫بخش��ی از بازار صادراتی خود به ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر صادرات مستقل معنایی ندارد و در‬ ‫تعامل با تولیدکنندگان جهانی به نتیجه می رس��د‪.‬‬ ‫خودروس��ازان خارجی در ش��بکه ای پیچیده روی‬ ‫صادرات تمرکز کرده اند‪ ،‬به گونه ای که بازار را برای‬ ‫یکدیگر تسهیل می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس تحلیل نیکدل‪ ،‬برای حضور اقتصادی‬ ‫در بازار جهانی الزم است یک خودروساز از ازادی‬ ‫عمل برای عقد ق��رارداد‪ ،‬س��رمایه گذاری و تولید‬ ‫برخوردار باش��د ک��ه امید م��ی رود در قراردادهای‬ ‫جدید سرمایه گذاری مشترک خودروسازان کشور‬ ‫نیز به شبکه جهانی صادرات خودرو متصل شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت پارس خ��ودرو در‬ ‫ادام��ه گفت وگ��و از ق��درت یافتن خودروس��ازان‬ ‫داخلی با بهره گیری از دانش خودروسازان خارجی‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫س��خن به میان اورده و ب��ا بیان یک نمونه توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬اگر خودروس��ازان کشور به دانش فنی و‬ ‫مزیت های رقابتی دس��ت یابند در زمینه صادرات‬ ‫موفق خواهند ش��د‪ .‬ب��رای نمونه کش��ور چین به‬ ‫تولی��د محص��والت ای‪.‬بی ‪.‬ام پرداخ��ت و در ادامه‬ ‫از این کارخانه مس��تقل ش��د و شرکت رایانه ای به‬ ‫نام ‪ Lenovo‬را با همان سخت افزار و کیفیت باال‬ ‫تولید کرد؛ نشان(برند)ی که در دنیا مورداستقبال‬ ‫قرار رفته است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می کن��د‪ :‬هم��کاری با ش��رکت های‬ ‫خارجی برای ش��رکت های ایران��ی دانش افزایی به‬ ‫هم��راه دارد تا بتوانند در اینده به صورت مس��تقل‬ ‫ت کنند‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫ص��ادرات ‪ ۳۰‬درص��دی محص��والت مش��ترک‬ ‫خودروس��ازان داخلی با س��رمایه گذاری طرف های‬ ‫خارجی ب��رای صنعتی که به دلیل محدودیت های‬ ‫بسیار از امار پایین صادرات رنج می برد‪ ،‬ایده ال به‬ ‫نظر می رسد‪ ،‬موضوعی که در صورت تحقق نشان‬ ‫(برند)ه��ای خ��ودرو ایرانی را ب��ه جهانیان معرفی‬ ‫می کند‪ .‬به باور نیک��دل‪ ،‬در فعالیت های اقتصادی‬ ‫نمی ت��وان با خط ک��ش حرکت کرد‪ ،‬ب��ه این معنا‬ ‫ک��ه اگرچه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��رط‬ ‫صادرات ‪ ۳۰‬درصدی را در همکاری با شرکت های‬ ‫خارجی تعیی��ن کرده اما نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫این ع��دد از همان اول و کوتاه مدت محقق ش��ود‬ ‫اما پس گذشته ‪ 3‬تا ‪4‬سال‪ ،‬دستیابی به این اعداد‬ ‫امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایبندی طرف خارجی‬ ‫از انجایی که خودروسازان داخلی در همکاری با‬ ‫شرکت های خارجی به دلیل تحریم های اقتصادی‬ ‫تجربه تلخی را داش��ته اند‪ ،‬اکن��ون که مذاکرات با‬ ‫خودروس��ازان خارجی جریان دارد‪ ،‬میخ قراردادها‬ ‫باید به گونه ای محکم کوبیده شود که عالوه بر الزام‬ ‫به صادرات در صورت بازگش��ت تحریم ها در ایران‬ ‫بمانند و به تعهدات خود عمل کنند که این مهم به‬ ‫گفته استاد مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫از طریق س��رمایه گذاری مس��تقیم طرف خارجی‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫فض��ل اهلل جمالو در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫اگر خودروس��ازان داخلی درصدد هستند تا دوباره‬ ‫در مسیر گذشته گام ننهند و اسیب نبیند باید در‬ ‫قرارداده��ای خود طرف خارجی را مقید به رعایت ‬ ‫بنده��ای موردتوافق کنند که یک��ی از راه های ان‬ ‫الزام به سرمایه گذاری مستقیم است؛ موضوعی که‬ ‫در مذاک��رات اخیر با خودروس��ازان خارجی بر ان‬ ‫تاکید می شود‪ .‬همچنین باید تضمینی از خارجی ها‬ ‫گرفته ش��ود ت��ا در بزنگاه های سیاس��ی به راحتی‬ ‫کشور را ترک نکنند‪ .‬این تضمین باید از دولت های‬ ‫خارجی گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر استفاده از فناوری های جدید در‬ ‫تولید خودروهای بروز اظهار می کند‪ :‬قراردادها باید‬ ‫به گونه ای تنظیم ش��ود تا خودروسازان خارجی به‬ ‫جای فناوری های منسوخ شده‪ ،‬فناوری های جدید‬ ‫خود را در اختیار طرف ایرانی بگذارند‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫این موارد در قراردادها لحاظ شود‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫ب��ود که خودروهای��ی مجهز به فن��اوری روز دنیا‪،‬‬ ‫باکیفیت و موردپسند مشتری به تولید می رسد‪.‬‬ ‫به اعتقاد این اس��تاد دانش��گاه برای تحقق الزام‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د ص��ادرات خودروه��ای تولی��دی در‬ ‫س��رمایه گذاری طرف خارجی خودروسازان داخلی‬ ‫می توانند محصول نهایی را در کشور تولید و سپس‬ ‫به صادرات ان بپردازند یا با سرمایه گذاری مشترک‬ ‫طرف خارجی‪ ،‬خطوط مونتاژ را در کش��وری دیگر‬ ‫راه اندازی کنند‪ .‬یک صنعتگر باید در قالب الزام های‬ ‫اقتصادی تصمیم گیری کند‪ ،‬به گونه ای که الزام های‬ ‫سیاسی در ان دخل و تصرفی نداشته باشد‪.‬‬ ‫جمالو احتمال موفقیت برای صادرات محصوالت‬ ‫کنونی را بسیار پایین دانسته و تصریح می کند‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بیشتر محصوالت کنونی به دلیل پایین‬ ‫بودن مدل مزیت صادراتی ندارند و سرمایه گذاری‬ ‫جبران عقب ماندگی ‪ ۶‬ساله صنعت خودرو از استاندارد جهانی‬ ‫رییس گروه خ��ودرو و قطع��ات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گف��ت‪ :‬درحال حاضر صنعت خودرو ‪ ۶‬س��ال‬ ‫از اس��تاندارد روز دنیا عقب اس��ت ک��ه امیدواریم با رفع‬ ‫تحریم ه��ا ای��ن عقب ماندگی جبران ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬عزیزاهلل گودرزی در حاش��یه پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی محیط زیس��ت در مناظره ای درب��اره الودگی‬ ‫ه��وای کالنش��هرها گفت‪ :‬خ��ودرو و به طور کل��ی منابع‬ ‫متحرک‪ ،‬نقش زیادی در تولید الودگی دارند‪ .‬خودروهای‬ ‫با س��ن باال که همچنان در ش��هری مانن��د تهران تردد‬ ‫می کنند‪ ،‬الودگی را بسیار افزایش می دهند‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که تمام فاکتورهای الزم برای مدیریت این بخش‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬اما به دالیل احساسی انها را اعمال‬ ‫نمی کنیم‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬برای حمل ونقل ش��هری‬ ‫الگویی وجود ندارد‪ ،‬ستاد حمل ونقل سوخت در یک دوره‬ ‫الگویی را در این زمینه تهیه کرد‪ ،‬اما رعایت نمی شود‪ .‬اگر‬ ‫الگویی تعریف و رعایت نش��ود‪ ،‬تنها با مدیریت سوخت‪،‬‬ ‫در مقابل��ه با الودگی هوا موفق نخواهیم بود‪ .‬رییس گروه‬ ‫خ��ودرو و قطعات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر خودروهایی که تولید می شوند و به اصطالح‬ ‫نوش��ماره هستند‪ ،‬از اس��تانداردهای روز دنیا بسیار عقب‬ ‫هستند‪ .‬شاید قوانین نظارت بر خودروهای در حال تردد‬ ‫از کم هزینه ترین راهکارها برای کاهش الودگی هوا باشد‪،‬‬ ‫در همین حال باید خودروهایی که به س��ن فرس��ودگی‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬از چرخه مصرف کنار گذاش��ته یا حداقل از‬ ‫ش��هر تهران و ‪ 8‬کالنشهر دیگر خارج شوند‪ .‬رییس گروه‬ ‫خ��ودرو و قطعات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫الزم اس��ت پس از عملیاتی شدن رفع تحریم ها با سرعت‬ ‫زیاد فاصله ‪6‬سال عقب ماندگی صنعت خودرو با اتحادیه‬ ‫اروپا را جبران کنیم‪.‬‬ ‫برای صادرات انها به احتمال زیاد با شکست روبه رو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬اگر ق��راردادی دارای نتیجه‬ ‫ب��رد ‪ -‬برد نباش��د دوامی نخواهد داش��ت‪ ،‬ش��اید‬ ‫در مقطع��ی کوتاه مدت نتیجه بخش باش��د اما در‬ ‫طوالنی مدت بی اثر خواهد بود‪ .‬خودروسازان جهانی‬ ‫با شناس��ایی بازاری بالقوه به س��رعت در ان ورود‬ ‫پی��دا می کنند تا با بهترین تس��هیالت خودروهای‬ ‫خود را به فروش برس��انند‪ .‬ب��رای نمونه در دورانی‬ ‫که خودروسازان کش��ور در حال مطالعه و مذاکره‬ ‫روی ب��ازار اذربایجان بودند‪ ،‬کش��ور ترکیه به این‬ ‫کش��ور وارد شد و با اقساط بلندمدت و بدون سود‬ ‫نیاز بازار خودرو این کش��ور را تامین کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫رقیب��ان بیدارند و نمی ت��وان به راحتی بازار خودرو‬ ‫یک کشور را در اختیار گرفت‪.‬‬ ‫جمال��و با بیان اینکه ب��رای موفقیت در صادرات‬ ‫ال��زام طرف خارجی به موارد گفته ش��ده ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬اگ��ر از خودروس��ازان خارجی‬ ‫تضمی��ن گرفته نش��ود امکان دارد خودروس��ازی‬ ‫ایرانی با ش��روع صادرات و ارائه تعهد های مختلف‬ ‫به هر دلیلی موردحمایت همکار خارجی خود قرار‬ ‫نگیرد که در این شرایط برای همیشه دسترسی به‬ ‫بازارهای صادراتی را از دست می دهد زیرا برچسب‬ ‫بدقولی در تعهدات روی خودروساز ایرانی گذاشته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفت وگوه��ا و تحلیل ه��ا در این گزارش نش��ان‬ ‫می دهد خودروس��ازان داخلی در صورت پایبندی‬ ‫سرمایه گذاران خارجی می توانند در زمینه صادرات‬ ‫افق روش��نی را برای محصوالت خود ترسیم کنند‪.‬‬ ‫اکنون که ش��رایط خوب بین المللی دست به دست‬ ‫هم داده اند تا پای خودروسازان داخلی به بازارهای‬ ‫جهانی باز شود‪ ،‬بهتر است دولت نیز شرایط داخلی‬ ‫را ب��رای فعالیت ای��ن صنعتگران و تم��ام صنایع‬ ‫مختلف کش��ور تسهیل بخشد تا بدون بهانه و مانع‬ ‫در مسیر رشد گام بردارند‪.‬‬ ‫جمالو‪ :‬اگر‬ ‫خودروسازان‬ ‫داخلی درصدد‬ ‫هستند تا‬ ‫دوباره در مسیر‬ ‫گذشته گام‬ ‫ننهند و اسیب‬ ‫نبینند باید در‬ ‫قراردادهای‬ ‫خود طرف‬ ‫خارجی را مقید‬ ‫به رعایت ‬ ‫بندهای‬ ‫موردتوافق‬ ‫کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫زمان قرارداد با رنو اعالم شد‬ ‫مدیرعام��ل س��ایپا گفت‪ :‬با ش��رکت رنو در ح��ال مذاکره‬ ‫هس��تیم و اگر منافع دوطرف تامین ش��ود که به طور قطع‬ ‫تامی��ن خواهد ش��د‪ ،‬ق��رارداد همکاری با این ش��رکت امضا‬ ‫می ش��ود‪.‬مهدی جمالی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت عنوان کرده واگذاری س��هام پارس خودرو به رنو‬ ‫ازجمل��ه موارد مطرح در مذاکرت با این ش��رکت اس��ت‪ ،‬ایا‬ ‫پارس خ��ودرو به رنو واگذار می ش��ود؟ اظهار کرد‪ :‬در جریان‬ ‫این موضوع نیس��تم اما به هر حال مذاکرات در جریان است‬ ‫و زمان��ی که به تفاهم کامل با رنو برس��یم‪ ،‬قرارداد همکاری‬ ‫با این ش��رکت به امضا خواهد رسید‪ .‬مدیرعامل سایپا افزود‪:‬‬ ‫یکی از موارد مطرح ش��ده در مذاکرات با شرکت رنو‪ ،‬تعیین‬ ‫م��دل خودروهایی اس��ت که با همکاری رن��و در ایران تولید‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه اینکه ایا با این ق��رارداد رنو‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران خواهد داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه تالش می کنیم سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت محقق شود‪.‬‬ ‫نظارت فروش و پس از فروش‬ ‫در قرارداد جدید رنو‬ ‫مدیرعامل شرکت رنوپارس از امضای قریب الوقوع قرارداد‬ ‫جدید ش��رکت رنو و س��ایپا در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬پیمان‬ ‫کارگ��ر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت رنوپ��ارس در گفت وگو با عصر‬ ‫خودرو گفت‪« :‬بیش��ترین س��هم این ق��رارداد در اختیار رنو‬ ‫فرانسه است و در مدت چند هفته اینده و تا قبل نوروز امضا‬ ‫خواه��د ش��د»‪ .‬وی که از بیان جزئیات خ��ودداری می کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخش تولید‪ ،‬فروش و پس از فروش کار اساس��ی‬ ‫شده و دست رنو بازتر خواهد شد تا استانداردهای رنو نه تنها‬ ‫در بخ��ش تولی��د بلکه در فروش و خدمات پس از فروش نیز‬ ‫اعمال شود‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬مرکز صادرات منطقه ای‬ ‫اسکانیا‬ ‫مهدی نیکدل‪:‬‬ ‫صادرات‬ ‫در قالب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مشترک‬ ‫راحت تر به ثمر‬ ‫می رسد زیرا‬ ‫شرکت خارجی‬ ‫موظف به در‬ ‫اختیار گذاشتن‬ ‫بخشی از بازار‬ ‫صادراتی‬ ‫خود به ایران‬ ‫خواهد شد‬ ‫خودرو جدید سایپا ‪ ۲‬سال دیگر روانه بازار می شود‬ ‫رییس هیات مدیره گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪:‬‬ ‫تولید یک خودروی ملی دیگر در دس��تور کار س��ایپا‬ ‫قرار داش��ته و اکن��ون در مراحل نهایی «طراحی» ان‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫س��ید محمدعل��ی س��ید ابریش��می در گفت وگو با‬ ‫ پرش��ین خودرو ‪ ،‬ب��ا بیان این مطلب اف��زود‪ :‬محصول‬ ‫«س��اینا» که روی پلتفرم «تیبا» تولید ش��ده از دیگر‬ ‫اقدامات س��ایپا بوده است که به احتمال فراوان تعداد‬ ‫مح��دودی از ان قب��ل از عی��د ن��وروز وارد خیابان ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خودروی س��اینا ب��ا توجه به قیمت‬ ‫مناسب و طراحی متفاوت و زیبایی که در این خودرو‬ ‫به کار رفته است‪ ،‬می تواند تامین کننده بخش بزرگی‬ ‫از نیاز بازار ایران باشد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره س��ایپا اظهار ک��رد‪ :‬یک خودرو‬ ‫جدی��د در مرحله طراحی نهای��ی قرار دارد و به نوعی‬ ‫س��ومین خودرو کامال ایرانی گروه خودروسازی سایپا‬ ‫به حس��اب می اید که به نظر می رسد تا ‪ ۲‬سال دیگر‬ ‫کار تولید و عرضه ان به طور رسمی اغاز شود‪.‬‬ ‫س��ید ابریش��می عنوان کرد‪ :‬هنوز قیمتی برای این‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫مدیرعامل عقاب افشان گفت‪ :‬به دنبال توسعه همکاری ها با‬ ‫اسکانیا بعد از تحریم ها هستیم‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬بهروز‬ ‫مرادی با بیان این مطلب گفت‪ :‬مدیران ش��رکت اس��کانیا به‬ ‫دنبال افزایش حمایت خود از ماموت و عقاب افشان به عنوان‬ ‫ش��رکای تجاری خود در ایران هستند‪ .‬وی همچنین افزود‪:‬‬ ‫یکی دیگر از برنامه های اس��کانیا تبدیل ایران به عنوان مرکز‬ ‫صادرات محصوالت این ش��رکت است که به صورت جدی در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬مرادی همچنین با بیان اینکه همکاری‬ ‫با اسکانیا هم اکنون در حوزه تولید ‪ ۳‬مدل اتوبوس بین شهری‬ ‫در حال پیگیری است تصریح کرد‪ :‬البته استراتژی جدید این‬ ‫شرکت طراحی یک اتاق به همراه پلتفرم و در ‪ ۳‬طول مختلف‬ ‫‪ ۱۴/۵ ،۱۲‬و ‪ ۱۸/۵‬است‪.‬‬ ‫خوشبینی بنز‬ ‫برای ماندن در ایران‬ ‫رییس کارخانه کامیون و اتوبوس بنز المان گفت‪ :‬شرایط‬ ‫ایران را به ویژه پس از برداشته شدن تحریم ها خوب و مثبت‬ ‫می بین��م و به همکاری دوباره با ایران هم بس��یار خوش بین‬ ‫هستم‪ .‬اشتفان بوخنر در گفت وگو با عصر خودرو با اشاره به‬ ‫گفت وگوهای مثبت این شرکت با طرف ایرانی اظهار کرد‪ :‬چه‬ ‫از نظر ظرفیت و چه از نگاه روابط تاریخی همه چیز در شرایط‬ ‫بس��یار خوبی قرار دارد و همه این موارد دست به دس��ت هم‬ ‫داده تا ما دوباره اینجا باش��یم‪ .‬بوخنر شرکت های خودروساز‬ ‫ایرانی را شرکای خوبی دانست و افزود‪ :‬از همکاری با شرکای‬ ‫ایرانی در گذش��ته رضایت داشتیم و برایند مذاکرات در دور‬ ‫تازه همکاری ها نیز بس��یار خوب و امیدوارکننده اس��ت و به‬ ‫دور تازه همکاری ها با شرکای ایرانی بسیار خوش بین هستم‪.‬‬ ‫ازادسازی تدریجی بازار خودر‬ ‫مش��اور ایران خودرو گفت‪ :‬بازار خودروی ایران نمی تواند و‬ ‫هرگز نباید به یک باره ازاد و به روی رقبای خارجی باز ش��ود‪.‬‬ ‫هلموت واورا که دانش اموخته خودروس��ازی در المان است‪،‬‬ ‫در گفت وگو با عصر خودرو با بیان این مطلب افزود‪ :‬این کار‬ ‫ویرانگر و نابود کننده خواهد بود بنابراین ازادس��ازی و خروج‬ ‫این بازار از انحصار باید اهسته و بسیار هدفمندانه باشد‪.‬‬ ‫تمایل طراحان ایتالیایی‬ ‫به همکاری‬ ‫خودرو تعیین نش��ده اما در راس��تای سیاس��ت سایپا‬ ‫در ارائه محصوالتی خواهد بود که بیش��تر شهروندان‬ ‫بتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره س��ایپا خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده پس از اتمام طراحی این‬ ‫خودروی جدید سایپا و معرفی ان‪ ،‬تیراژی حدود ‪۳۰‬‬ ‫ت��ا ‪۴۰‬هزار دس��تگاه را اغاز کرده و پس از مش��اهده‬ ‫وضعیت اس��تقبال مردم‪ ،‬تصمیم نهایی درباره تیراژ و‬ ‫اپشن های مختلف ان را اتخاذ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت طراحی خودروی ایتالیایی نسبت‬ ‫به فعالیت در ایران ابراز امیدواری کرد و اینده همکاری های‬ ‫بین المللی ایران را روشن دانست‪ .‬سیلویو انگوری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پنینفارین��ا در گفت وگو با عصر خ��ودرو در ابتدا به‬ ‫ارائ��ه توضیحاتی درباره فعالیت های این ش��رکت ایتالیایی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬فعالیت های این شرکت متمرکز بر طراحی‪،‬‬ ‫مهندس��ی و همکاری در س��اخت خودرو است و این شرکت‬ ‫با خودروس��ازانی همچون فراری و مازراتی پیشینه همکاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایران خودرو دیزل در نمایشگاه خودرو‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫ایران خودرو دیزل از محصوالت جدید خود در نمایشگاه توانمندی های صنعت‬ ‫خودرو در تهران رونمایی کرد‪.‬کش��نده جدید بنز اکتروس ‪ ۱۸۴۴‬از محصوالت‬ ‫جدی��د این ش��رکت‪ ،‬اتوبوس‪ C 1230‬گاز س��وز و کامیون واگن ه��ود با موتور‬ ‫‪ O547‬محصوالت جدید این شرکت است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫تغییرات قیمتی خودروهای داخلی و خارجی در هفته ای که گذشت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همخوانی صعود قیمت و نزول تقاضا‬ ‫تولید ‪ 12‬هزار قطعه‬ ‫توسط ‪ 650‬قطعه ساز داخلی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫مدیرعامل س��اپکو با اش��اره ب��ه اینک��ه هم اکنون ‪۶۵۰‬‬ ‫قطعه ساز داخلی در ‪ ۷‬منطقه کشور حدود ‪۱۲‬هزار قطعه را‬ ‫برای ایران خودرو تامین می کنند‪ ،‬به ارائه قابلیت های باالی‬ ‫این صنعت در کشور پرداخت‪.‬‬ ‫حس��ین نجاری با بیان اینکه از این سازندگان‪۲۰ ،‬درصد‬ ‫به تولید قطع��ات موتور و قوای محرکه‪۳۷ ،‬درصد به تولید‬ ‫قطع��ات مکانیزم‏ه��ا و اس��تانداردها و ‪۴۳‬درصد مش��غول‬ ‫ب��ه تولید قطعات تری��م و الکتریکال هس��تند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تمام��ی ای��ن تولی��دات ب��ا اس��تانداردهای بین المللی در‬ ‫زمینه های پلیمر‪ ،‬متالورژی‪ ،‬ش��یمی‪ ،‬الکتریکال‪ ،‬مکانیکال‬ ‫و کالیبراسیون تولید می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ‪ ۲۰‬شرکت اروپایی و ‪ ۲۴‬شریک اسیایی‬ ‫که هم اکنون با س��اپکو همکاری می کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به هدف گذاری ‪۶‬میلیارد دالری که برای صادرات در س��ال‬ ‫‪۲۰۲۰‬م در نظر گرفته شده است‪ ،‬هم اکنون ساخت قطعات‬ ‫گیربک��س‪ ،Drive shaft ،‬مکانی��زم فرمان‪ ،‬کاتالیس��ت‪،‬‬ ‫سنس��ور ها‪ ،‬ایمنی سرنش��ینان‪ ،‬کیت ‪ EMS‬و ترمز ‪ABS‬‬ ‫در اولویت همکاری مشترک قرار دارند‪.‬‬ ‫وی انتظارات ایران از ش��رکای جدید خود را مش��ارکت‬ ‫در س��اخت قطعات ب��ا فناوری ب��اال‪ ،‬طراحی سیس��تم ها‬ ‫و طراحی‏ه��ای مش��ترک‪ ،‬تولی��د رقابتی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫(جوین��ت ونچ��ر) و افزایش عمق س��اخت داخ��ل‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت‪ ،‬همکاری در تولید بین المللی و ش��بکه‏های توزیع‬ ‫و صادرات عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو ب��ا تاکید بر رش��د جمعی��ت جوان‬ ‫کش��ور‪ ،‬وجود ‪۳‬میلیون خودروی فرس��وده در بازار‪ ،‬انرژی‬ ‫و نیروی انس��انی ارزان و اس��تعدادهای خ�لاق و جوان در‬ ‫این صنع��ت به عنوان مزای��ای همکاری و س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ران تصریح کرد‪ :‬با اج��رای برنامه حمایت و ترویج از‬ ‫سرمایه گذاری ها (‪ )FIPPA‬معافیت های مالیاتی مناسبی‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی در بخش های صنعتی و معدنی‬ ‫که با رویکرد صادرات وارد این حوزه ش��وند‪ ،‬درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سوغات رنو‬ ‫برای قطعه سازان ایرانی‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه بین الملل��ی توانمندی ه��ای‬ ‫خودروس��ازی ایران‪ ،‬ش��رکت رنو فرانس��ه تامین کنندگان‬ ‫داخل��ی و خارجی خ��ود را گرد ه��م اورد‪ .‬در این همایش‬ ‫ع�لاوه بر ‪ ۶۰‬ش��رکت قطعه س��از داخلی‪ ،‬نماین��دگان ‪۵۲‬‬ ‫شرکت خارجی نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫رامتی��ن اس��ماعیلی‪ ،‬قائم مق��ام ش��رکت رنوپ��ارس در‬ ‫س��خنرانی خود در این مراس��م با بیان اینکه «رنو‪ ،‬شریک‬ ‫استراتژیک خودروسازی ایران است» به قطعه سازان داخلی‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه گذاری‪ ،‬داخلی سازی‪ ،‬انتقال دانش و فناوری‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت و صادرات از اهداف اصلی شرکت رنو فرانسه‬ ‫در ایران است و در همین راستا در تالش هستیم شما را به‬ ‫تامین کنن��دگان خارجی متصل کنیم و برنامه ویژه ای برای‬ ‫پرورش قطعه سازان ایرانی داریم‪.‬‬ ‫اری��ک لگراند‪ ،‬مدیر واحد خرید ش��رکت رن��و در ایران‪،‬‬ ‫درب��اره اهداف بلندمدت رنو در ای��ران گفت‪ :‬در نظر داریم‬ ‫با افزایش ‪ 3‬برابری‪ ،‬رقم تولید را در س��ال ‪۲۰۱۶‬م به ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار دستگاه برسانیم‪ .‬برنامه این است که از قطعات ساخت‬ ‫ایران در کارخانه های دیگر خود اس��تفاده کنیم که این امر‬ ‫مس��تلزم تالش برای ارتقای س��طح کیفی‪ ،‬داشتن قیمت‬ ‫رقابتی و تحویل به موقع قطعات است‪ .‬در این صورت امکان‬ ‫صادرات قطعات ساخت ایران فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت رن��و فعالیت خود را از س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی در‬ ‫ای��ران اغاز کرده و در حضور مس��تمر و ب��دون وقفه خود‬ ‫در ای��ران تاکنون ‪ ۳‬پروژه عم��ده تولید تندر ‪ ،۹۰‬تندر ‪۹۰‬‬ ‫پیکاپ و رنو س��اندرو را راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫در فاز جدی��د فعالیت خود در ایران‪ ،‬برنام��ه ویژه ای برای‬ ‫پرورش قطعه س��ازان ایران��ی و وارد کردن انه��ا به دنیای‬ ‫رنو ـ نیس��ان دارد‪ .‬در نخس��تین گام‪ ،‬شرکت رنو با دعوت‬ ‫از نمایندگان قطعه س��ازان داخلی و خارجی برای ش��رکت‬ ‫در ای��ن همای��ش‪ ،‬فرص��ت گفت وگو و تبادل نظ��ر را میان‬ ‫تامین کنن��دگان خود ایجاد کرد‪ .‬در همین راس��تا در اوایل‬ ‫س��ال اینده همایش توانمندی های قطعه س��ازان ایرانی با‬ ‫هدف معرفی قابلیت های قطعه س��ازی ش��رکت های ایرانی‬ ‫در پاریس از س��وی ش��رکت رنو برگزار خواهد ش��د‪ .‬هدف‬ ‫نهایی این ش��رکت‪ ،‬استفاده از قطعات س��اخت ایران برابر‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی رنو‪ ،‬در تولیدات رنو ‪-‬نیس��ان در‬ ‫سراسر جهان است‪.‬‬ ‫کاظم محمدی‪‎‬نیکخواه‬ ‫ خودرو های پالک‬ ‫شده در بازار‬ ‫موجود نیست و‬ ‫مردم مستقیم‬ ‫از نمایندگی ها‬ ‫خرید می کنند‬ ‫که این امر باعث‬ ‫شده تورم ایجاد‬ ‫نشود و قیمت ها‬ ‫افزایش‬ ‫نداشته باشد‬ ‫شهرام جعفری‬ ‫نوسان‬ ‫بازار خودرو‬ ‫باعث شده‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫رغبتی به‬ ‫خرید خودروها‬ ‫نداشته باشند‬ ‫زیرا سرمایه‬ ‫در نمایشگاه ها‬ ‫خوابیده و‬ ‫کارکردی ندارد‬ ‫غالمحسین قاسمیان‬ ‫مردم از‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫دارای مجوز‬ ‫کسب و کار‬ ‫خرید داشته‬ ‫باشند زیرا‬ ‫در اتحادیه‬ ‫شاهد شکایت‬ ‫زیادی از جانب‬ ‫خریداران‬ ‫در این زمینه‬ ‫هستیم‬ ‫ب��ا وجود نبود بازار خری��د‪ ،‬اما قیمت خودروها‬ ‫چه در بخش داخلی و چه وارداتی افزایش داشت‬ ‫و رکود بازار خرید همچنان مس��یر خطی خود را‬ ‫ادامه می دهد‪.‬‬ ‫کاظم محمدی‪‎‬نیکخ��واه از فعاالن بازار خودرو‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫درب��اره قیمت خودروهای‬ ‫داخلی عنوان ک��رد‪ :‬قیمت خودروه��ای داخلی‬ ‫نس��بت به هفته پیش تغییر چندانی نداش��ته و‬ ‫معامله ه ا به قیمت های هفته گذشته انجام شد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬تنها چند مدل نظی��ر تندر ‪ ۹۰‬و دنا‬ ‫ک��ه تولید ان کاهش یافته اس��ت در بازار ازاد ‪۵‬‬ ‫تا ‪۶‬درصد گران‪‎‬تر از قیمت کارخانه معامله شد‪.‬‬ ‫اما ش��هرام جعفری از نمایشگاه‪‎‬داران خودرو به‬ ‫بعضی تغییرات قیمتی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫هفته خودرو پارس کالس ‪۳۷ ،۲۹‬میلیون تومان‬ ‫معامله ش��د‪ .‬البته در بازار ازاد این خودرو به طور‬ ‫تقریب��ی ‪۳۷‬میلیون و ‪۴۰۰‬ه��زار تومان خرید و‬ ‫ف��روش می ش��ود‪ .‬همچنی��ن کالس ‪ ۳۲‬همین‬ ‫خودرو نیز با قیمت ‪۳۷‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫معامله و قیمت نمره شده ان نیز تا ‪۳۷‬میلیون و‬ ‫‪۸۰۰‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت پ��ارس ال ایک��س به طور‬ ‫تقریب��ی به ‪۴۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان رس��ید‬ ‫و سورن سفید توربو نیز ‪ ۴۰‬میلیون معامله شد‪.‬‬ ‫جعف��ری در ادام��ه به قیمت س��مند ای اف ‪۷‬‬ ‫دوگانه‪‎‬س��وز سخنگو اشاره کرد و گفت‪ :‬این مدل‬ ‫با قیمت ‪۳۲‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان در بازار‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تم��ام این قیمت ها مربوط به‬ ‫مدل های ‪ ۹۵‬خودروهاس��ت و در این هفته باقی‬ ‫خودروها نظیر پژو وی ‪( ۸‬صندوقدار) نیز با قیمت‬ ‫‪۳۸‬میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار تومان معامله ش��د‪ .‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬تیپ ‪( ۵‬س��فید) نیز ‪۳۸‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان در بازار عرضه شده بود‪ ،‬و تیپ ‪ ۲‬با قیمت‬ ‫‪۳۴‬میلیون تومان معامله شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از دیگر خودروهای تولید داخل‬ ‫ک��ه در ای��ن هفته تغییر قیمت داش��ت‪ ،‬به تندر‬ ‫ال‪ ۹۰‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬ای��ن خودرو در حدود‬ ‫‪۴۰‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تومان بود اما مدل ال ‪۹۰‬‬ ‫معمولی به طور تقریب��ی ‪۳۹‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان معامله شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته ممکن است این قیمت ها‬ ‫حدود ‪ 100‬هزار تومان در نوسان باشد و قیمت‪‎‬ها‬ ‫تقریبی است‪.‬‬ ‫جعفری درباره قیمت خودروهای شرکت سایپا‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬قیمت خودروهای ش��رکت سایپا‬ ‫تغییری نداشته و به طور تقریبی همان قیمت های‬ ‫کارخانه معامله می شود‪.‬‬ ‫در ادامه غالمحس��ین قاس��میان‪ ،‬نایب رییس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران به ثابت بودن قیمت‪‎‬ها اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این هفته قیمت خودروهای داخلی نیز تغییر‬ ‫چندانی نداشته و مشابه هفته گذشته بود و تنها‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬با افزای��ش ‪۲۰۰‬هزار تومانی به‬ ‫‪۳۲‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در حال انتظار‬ ‫محمدی‪‎‬نیکخواه در ادامه بررسی بازار تولیدات‬ ‫داخ��ل به بازار تقاضا هفته جاری نس��بت به ماه‬ ‫مش��ابه ان در سال ‪ ۹۳‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬بازار‬ ‫تقاض��ا برای خودروه��ای داخلی نس��بت به ماه‬ ‫مش��ابه ان در سال گذش��ته بهتر بود زیرا عرضه‬ ‫امکان تغییر قیمت خودرو در پسابرجام‬ ‫یک کارش�ناس صنعت خ�ودرو گفت‪ :‬هرگونه س�رمایه گذاری مش�ترک می تواند در‬ ‫کاهش هزینه تولید و ساخت قطعات خودرو در کشور نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫جزایری درباره امکان کاهش قیمت خودرو های وارداتی بیان کرد‪ :‬این امر بستگی به‬ ‫سیاست دولت و وضعیت بازار خودرو ایران دارد که در چه شرایطی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش�اره به تاثیر پسابرجام بر وضعیت خودروهای داخلی گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع در شرایط پسابرجام قیمت خودروها تغییر خواهد کرد‪ .‬در واقع اگر تامین قطعات‬ ‫با قیمت های مناسب و رقابتی انجام شود این موضوع در قیمت تمام شده خودرو تاثیر‬ ‫بس�زایی داش�ته و منجر ب�ه کاهش قیمت خودرو خواهد ش�د و به طور حت�م در بازار‬ ‫خودروی داخلی نیز تغییراتی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫خودرو در سال جاری بهتر از سال گذشته است‪.‬‬ ‫جعف��ری درباره ب��ازار خودروه��ای داخل نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار هفت��ه پیش خودروهای داخلی‬ ‫ب��ه لحاظ خرید و فروش بهت��ر از این هفته بوده‬ ‫و با افزایش قیمت‪‎‬ها خرید نس��بت به هفته پیش‬ ‫بسیار کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��ازار خودروه��ای تولید‬ ‫داخل به نوعی دچار نوس��ان شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نوسان قیمت دالر روی این بازار تاثیرگذار است‬ ‫و نوعی وحش��ت در بازار وج��ود دارد که پایین‬ ‫بودن ت��وان خرید نیز این ش��وک را دوچندان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫جعف��ری با بی��ان اینکه بیش��تر معام�لات با‬ ‫مش��تری‪‎‬های قدیمی و به صورت رد و بدل شدن‬ ‫چک انجام می شود‪ ،‬گفت‪:‬البته نمایشگاه‪‎‬داران از‬ ‫بازار معامالت این هفته خود راضی نبودند‪.‬‬ ‫قاس��میان نی��ز از رکود ب��ازار تقاض��ا گفت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار خرید بازار ش��ب عید نیست اما‬ ‫امیدواریم که روزهای پایانی س��ال حداقل رونق‬ ‫نسبی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خودروهای ارزان قیمت وارداتی‬ ‫محمدی‪‎‬نیکخ��واه‪ ،‬فع��ال بازار خ��ودرو درباره‬ ‫قیم��ت خودروه��ای واردات��ی‪ ،‬ب��ه خودروهای‬ ‫ب��االی یکصد میلیون تومان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خودروهای ب��االی یکصد میلی��ون تومان همان‬ ‫قیمت قبل خ��ود را حفظ کرده اس��ت و بازاری‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ی نیز گفت‪ :‬قیم��ت خودروهای وارداتی‬ ‫جعفر ‪‎‬‬ ‫نسبت به هفته‪‎‬های گذشته تغییر چندانی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ نایب ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران نیز به همین موضوع‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬قیمت‪‎‬ها هم��ان قیمت‪‎‬های‬ ‫سابق اس��ت و تنها با وارد شدن مدل های ‪۲۰۱۶‬‬ ‫م��دل ‪ ۲۰۱۵‬کاهش‬ ‫ ‬ ‫ت خودروهای‬ ‫به ب��ازار قیم ‬ ‫یافت‪ ،‬ام��ا در کل قیمت‪‎‬ها در این هفته همچون‬ ‫هفته‪‎‬های گذشته بود‪.‬‬ ‫محمدی‪‎‬نیکخ��واه درباره بازار تقاض��ا این نوع‬ ‫خودروها اشاره کرد و گفت‪ :‬تنها خودروهای زیر‬ ‫یکص��د میلیون تومان بازار داش��ت و اگر خرید و‬ ‫فروش��ی انجام ش��د تنها برای خودروهای با این‬ ‫قیمت است‪.‬‬ ‫جعفری از نمایش��گاه‪‎‬داران تهران و قاس��میان‪،‬‬ ‫نای��ب ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران تهران‬ ‫نی��ز به همین امر اش��اره ک��رده و گفتن��د‪ :‬بازار‬ ‫خودروهای خارجی همچون هفته گذش��ته بوده‬ ‫و اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و به ندرت‬ ‫معامله ای انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار نمایش�گاه‪‎‬داران در اختی�ار‬ ‫جمعه بازارها‬ ‫محمدی‪‎‬نیکخواه در پایان س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫بع��د از اتفاقات��ی که در چند م��اه اخیر از جمله‬ ‫راه اندازی «کمپین خرید خودروهای صفر داخلی‬ ‫ممنوع» تا توافق‪‎‬ها و قراردادهای خودروی ایران‬ ‫و س��ایر کش��ورها اتفاق افتاد‪ ،‬جامعه دچار نوعی‬ ‫سرگردانی ش��د و تا زمانی که ذهن مردم به این‬ ‫ثبات قیمتی برس��د و اعتماد کن��د‪ ،‬زمان زیادی‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪2‬ماه گذشته بازار خودرو شرایط‬ ‫عادی خود را حفظ کرده و به لحاظ قیمتی مردم‬ ‫متوجه ش��دند که قیمت ها همین بوده و ارزان‪‎‬تر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خودرو در ادام��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫از ‪ ۶‬ماه گذش��ته تا امروز سرمایه گذار خودرویی‬ ‫و مش��ارکت‪‎‬کننده در ای��ن صنعت نداش��تیم و‬ ‫واسطه ها حذف ش��دند و به همین دلیل خودرو‬ ‫پالک شده در بازار موجود نیست و مردم مستقیم‬ ‫از نمایندگی ه��ای خودروس��ازان داخل��ی خرید‬ ‫می کنند که این امر باعث شده تورم ایجاد نشود‬ ‫و قیمت ها افزایش نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی درنهایت گفت‪ :‬هرچه به شب عید نزدیک‪‎‬تر‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬نوسان قیمت‪‎‬ها در کف بازار نسبت به‬ ‫قیمت کارخانه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫جعفری نیز عنوان کرد‪ :‬نوس��ان ب��ازار خودرو‬ ‫باع��ث ش��ده نمایش��گاه‪‎‬داران رغبتی ب��ه خرید‬ ‫خودروه��ا نداش��ته باش��ند زی��را س��رمایه در‬ ‫نمایشگاه ها خوابیده و کارکردی ندارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ب��ا برپایی جمعه بازاره��ای عبدل اباد‬ ‫و س��رخه حصار ب��ازار نمایش��گاه‪‎‬داران ب��رای‬ ‫خودروهای دست دوم را به طور کلی کساد کرده‬ ‫و نمایشگاه داران بازار خود را از دست داده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫قاس��میان نیز گفت‪ :‬همچون گذش��ته توصیه‬ ‫می شود حتما از نمایشگاه های دارای مجوز کسب‬ ‫و کار خرید داش��ته باشند زیرا در اتحادیه شاهد‬ ‫ش��کایت زیادی از جانب خریداران در این زمینه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان قیمتی خودروها‬ ‫از بازار‬ ‫در ادامه با توجه به رصد هفتگی‬ ‫قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی تغییرات‬ ‫هفته جاری به این ش��رح ب��ود‪ :‬در ابتدای هفته‬ ‫ش��اهد افزایش ناگهانی قیمت خودروهای تولید‬ ‫داخ��ل بودیم‪ ،‬به ط��وری که پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬با‬ ‫افزای��ش ‪۲۰۰‬هزار تومانی ب��ه ‪۳۲‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید‪ .‬اما در اواسط هفته این قیمت‬ ‫دوباره باال رفت و به ‪۳۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین پژو‪ 206‬تیپ‪ ۵‬نی��ز با افزایش‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تومانی به ‪۳۴‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬در ادامه قیمت پژو ‪ ۲۰۶‬صندوقدار از ‪۳۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به ‪ ۳۴‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫در ادامه افزای��ش قیمت‪‎‬ها در خودروهای پژو‪،‬‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس نیز ب��ا افزایش ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی به ‪۲۹‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان رس��ید‬ ‫ام��ا ای��ن قیمت ثاب��ت نماند و در اخ��ر هفته به‬ ‫‪۲۹‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫اما پژو پارس که در ابتدای هفته از ‪۳۵‬میلیون‬ ‫و ‪۴۰۰‬هزار تومان به ‪۳۶‬میلیون تومان رسیده بود‬ ‫در اواس��ط هفته ‪۲۰۰‬هزار تومان افزایش یافت و‬ ‫در نهای��ت در پایان هفته ب��ا قیمت ‪۳۶‬میلیون و‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫خ��ودرو دن ا ای اف‪ ۷‬ک��ه در ابت��دای هفته از‬ ‫‪۴۳‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬ه��زار تومان ب��ه ‪۴۴‬میلیون‬ ‫و ‪۶۰۰‬ه��زار تومان رس��یده ب��ود‪ ،‬در اخر هفته‬ ‫ب��ا کاهش قیمت مواجه ش��د و ب��ه ‪۴۴‬میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تومان رس��ید‪ .‬رنو تندر اتوماتیک ای‪۲‬‬ ‫نیز در ابت��دای هفته افزای��ش ‪ ۳‬میلیون تومانی‬ ‫داشت و به ‪ ۵۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬رانا ای ایکس‬ ‫نی��ز از ‪ ۳۱‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار توم��ان به ‪۳۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫همچنین سمند ال ایکس با افزایش ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی در اخر هفته با ‪۳۱‬میلی��ون و ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان معامله ش��د‪ .‬برلیان��س ‪ H ۳۲۰‬اتوماتیک‬ ‫نی��ز با افزای��ش ناگهانی قیمت در اواس��ط هفته‬ ‫مواجه ش��د و از ‪۵۱‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان به‬ ‫‪۵۳‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫اما پراید ای ایکس ‪ ۱۱۱‬س��ایپا که در اواس��ط‬ ‫هفت��ه با کاه��ش ‪۱۰۰‬هزار تومان��ی‪۲۰ ،‬میلیون‬ ‫و ‪۳۰۰‬ه��زار توم��ان معامله ش��د‪ ،‬در روز بعد به‬ ‫قیم��ت قبل خ��ود بازگش��ت و تا انته��ای هفته‬ ‫‪۲۰‬میلی��ون و ‪۴۰۰‬ه��زار تومان خری��د و فروش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قیمت خودروهای وارداتی که در ابتدای هفته‬ ‫با افزایش مواجه شده بود‪ ،‬در انتهای هفته دوباره‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بدین ترتیب کیا اپتیما فول ‪۲۰۱۶‬‬ ‫قیم��ت نمایندگ��ی ان ب��ا افزایش بس��یار کمی‬ ‫(‪۹۸‬هزار تومان) مواجه ش��د و ب��ه ‪۱۸۷‬میلیون‬ ‫و ‪۴۹۸‬ه��زار تومان رس��ید‪ .‬قیمت ب��ازار همین‬ ‫خودرو در ابت��دای هفت��ه از ‪۱۸۰‬میلیون تومان‬ ‫به ‪۱۸۴‬میلیون تومان رس��ید اما این قیمت ثابت‬ ‫نماند و در اواس��ط هفته ب��ا کاهش یک میلیون‬ ‫تومانی مواجه شد‪.‬‬ ‫ن ای ایکس ‪ ۳۵‬فول مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫هیوندای توسا ‬ ‫نی��ز با افزایش یک میلیون تومان به ‪۱۶۵‬میلیون‬ ‫تومان رس��ید اما در اواسط هفته به قیمت قبلی‬ ‫خود بازگشت‪.‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪ ۲۰۱۶‬که در ابتدای هفته با‬ ‫یک میلیون افزایش به ‪۱۶۵‬میلیون تومان رسید‪،‬‬ ‫در اواسط هفته با کاهش ‪۲‬میلیون تومانی مواجه‬ ‫ش��د‪ .‬کیا سورنتو اتاق جدید ‪ ،۲۰۴‬پیکانتو و نیز‬ ‫یاریس هاچ بک با مدل‪‎‬های ‪ ۲۰۱۶‬با کاهش یک‬ ‫میلی��ون تومانی به ترتیب ب��ه ‪ ۶۹ ،۲۲۷‬و ‪۱۰۹‬‬ ‫میلیون تومان رسیدند‪.‬‬ ‫س��راتو کوپه و اکسنت فول با مدل‪‎‬های ‪۲۰۱۶‬‬ ‫نیز با کاهش ‪۲‬میلیون تومانی به ترتیب با ‪ ۱۲۸‬و‬ ‫‪۱۳۰‬میلیون تومان معامله شدند‪.‬‬ ‫و در نهایت کارنز ‪ ۲۰۱۶‬با افزایش یک میلیون‬ ‫تومانی به ‪۱۴۹‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫واحدهای نورد تنها برای تامین نیاز داخلی طراحی شده اند‬ ‫‪23‬‬ ‫خطر جهانی ورشکستگی در کمین معادن‬ ‫‪ 24‬قانون تعطیلی موقت‪ ،‬به داد معادن کوچک رسید‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫امضای تفاهمنامه معدنی ایران و افغانستان‬ ‫ای��ران و افغانس��تان تفاهمنامه هم��کاری در‬ ‫زمینه اکتشاف و استخراج معادن افغانستان امضا ‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این س��ند همکاری دیروز پس‬ ‫از دیدا ر محمدرضا نعمت زاد ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران و «داود ش��اه صبا» وزیر معادن و‬ ‫نفت افغانستان به امضای طرفین رسید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران دیروز برای‬ ‫گشایش سومین نمایش��گاه اختصاصی ایران در‬ ‫سفری یک روزه وارد کابل شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور بیش از ‪ 80‬ش��رکت‬ ‫ایرانی و چند ش��رکت از کش��ور میزبان در تاالر‬ ‫هتل «اورانوس» پایتخت افغانستان در زمینی به‬ ‫مساحت بیش از ‪2‬هزار متر مربع به مدت ‪ 3‬روز‬ ‫دائر خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه دو کش��ور در زمینه‬ ‫اکتشاف و استخراج معادن افغانستان و صادرات‬ ‫ان به دیگر کشورهای جهان با یکدیگر همکاری‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫افغانس��تان دارای مع��ادن طال‪ ،‬اه��ن‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫اورانیوم‪ ،‬زغال سنگ و سنگ های قیمتی است‪.‬‬ ‫وزیر معادن و نفت افغانستان در دیدار با نعمت‬ ‫زاده از هم��کاری ایران در اموزش کارشناس��ان‬ ‫مع��ادن افغانس��تان قدردان��ی کرد و خواس��تار‬ ‫بهره ب��رداری مش��ترک تهران و کاب��ل از معادن‬ ‫افغانستان شد‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد که ب��ا امضای این‬ ‫تفاهمنام��ه ای��ن همکاری ه��ا میان دو کش��ور‬ ‫گس��ترش یاب��د و س��رمایه گذاری های بخ��ش‬ ‫خصوصی دو کشور در بخش معادن اغاز شود‪.‬‬ ‫شاه صبا افزود‪ :‬معتقدیم که ایران خود را شریک‬ ‫صلح‪ ،‬ثبات و پیش��رفت افغانس��تان می داند و با‬ ‫توجه به اینکه در چند دهه گذش��ته تجربه های‬ ‫گروه معدن‬ ‫ارزش��مندی را کس��ب کرده اس��ت‪ ،‬افغانستان‬ ‫عالقه مند به استفاده از این تجربه هاست‪.‬‬ ‫نعمت زاده نی��ز در این دیدار گف��ت که ایران‬ ‫در کن��ار افغانس��تان خواه��د مان��د و گفت که‬ ‫همکاری های ایران و افغانستان در بخش معدن‬ ‫ش��روع ش��ده و این بخ��ش از بخش های خوش‬ ‫اتیه افغانستان است و ایران برای سرمایه گذاری‬ ‫مشترک در معادن افغانستان امادگی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود که ایران و افغانس��تان می توانند با‬ ‫هم��کاری مش��ترک‪ ،‬مع��ادن را اس��تخراج و به‬ ‫صورت مشترک از افغانستان به کشورهای دیگر‬ ‫ص��ادر کنند و ایران همچنی��ن امادگی دارد که‬ ‫ماش��ین االت صنعتی را در اختیار وزارت معادن‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫افغانستان قرار دهد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده در عین ح��ال گفت ک��ه اولویت‬ ‫هم��کاری م��ا در بخش مع��دن با ان دس��ته از‬ ‫معادنی است که به مرزهای ایران نزدیک است‪.‬‬ ‫بس��یاری از معادن افغانستان در شمال غرب و‬ ‫غرب این کش��ور واقع شده و معادن عظیم اهن‬ ‫«حاج��ی گک» و «هوریان» افغانس��تان نیز در‬ ‫همین منطقه قرار دارد‪.‬‬ ‫بخش��ی ازمع��ادن ط�لا وس��نگ های قیمتی‬ ‫افغانس��تان توس��ط گروه ه��ای مخالف مس��لح‬ ‫دولت اس��تخراج و به فروش رس��انده می شود و‬ ‫برخ��ی از مقام ه��ای افغان گفته اند که از س��ال‬ ‫این��ده با عملی��ات نظامی تهاجم��ی این معادن‬ ‫را از دس��ت گروه ه��ای مس��لح خ��ارج خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزارت مع��ادن و نف��ت افغانس��تان یک��ی از‬ ‫وزارتخانه هایی است که در دوران دولت وحدت‬ ‫مل��ی اصالحات بنیادی��ن و س��اختاری را برای‬ ‫ش��فاف کردن درامدهای این کشور از معادن و‬ ‫خارج ک��ردن ان از زیر نفوذ افراد قدرتمند‪ ،‬اغاز‬ ‫کرده و درصدد اس��ت ت��ا از صادرات خام معادن‬ ‫افغانستان جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ای��ن وزارتخانه وع��ده داده که از س��ال اینده‬ ‫‪70‬درصد از معادن س��نگ مرم��ر را در داخل به‬ ‫ساخت س��نگ های س��اختمانی و یا سنگ های‬ ‫مورد نیاز تزئینی تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫براساس این‬ ‫تفاهمنامه دو‬ ‫کشور در زمینه‬ ‫اکتشاف و‬ ‫استخراج معادن‬ ‫افغانستان و‬ ‫صادرات ان به‬ ‫دیگر کشورهای‬ ‫جهان با یکدیگر‬ ‫همکاری‬ ‫خواهند کرد‬ ‫‪9‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون نعمت زاده خبرداد‬ ‫افزایش تعرفه فوالد در سال ‪۹۵‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تصمیم دولت‬ ‫برای افزایش تعرفه واردات فوالد در س��ال ‪ ۹۵‬خبرداد‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬پیش��نهاد افزایش تعرف��ه واردات فوالد به‬ ‫دولت ارائه ش��ده که ‪ 2‬هفته این��ده به تصویب خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهدی کرباس��یان از تصمیم دولت‬ ‫ب��رای کاهش تعرفه فوالد به منظ��ور حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی خبرداد و گف��ت‪ :‬برنامه دولت این اس��ت که‬ ‫به منظور حمایت از صنای��ع داخلی و تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش فوالد در داخل کش��ور‪ ،‬تعرفه های فوالد را برای‬ ‫سال اینده افزایش دهد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس با رایزنی های انجام شده‪ ،‬تعرفه در‬ ‫سال اینده افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬در‬ ‫هفته های گذشته‪ ،‬جلسات مداومی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و در حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار ش��ده تا بهترین تصمیم را درباره تعرفه‬ ‫فوالد بگیریم‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه جداول تعرفه‬ ‫نهایی ش��ده ولی همانطور که وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم اش��اره داش��ته‪ ،‬باید در دول��ت به تصویب‬ ‫نهایی برسد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬اصالح تعرفه های‬ ‫فوالد به منظ��ور حمایت از تولید‪ ،‬انجام خواهد ش��د‬ ‫و دول��ت هم با ان موافق��ت خواهد کرد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که با توجه به تغییر قیمت های جهانی و اقدامات‬ ‫حمایتی که برخی کشورها از جمله چین‪ ،‬برای حضور‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد خ��ود در بازارهای جهانی انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬همه کش��ورها سقف تعرفه های فوالد را باال‬ ‫برده ان��د که بر این اس��اس دولت هم ای��ن روند را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬به گفته کرباس��یان‪ ،‬باید‬ ‫منتظ��ر بود دول��ت درباره س��ناریوهای مختلف تعرفه ها‬ ‫تصمیم گیری کند و بر این اساس هنوز نمی توان رقمی را‬ ‫در این باره اعالم کرد تا دولت مصوبه نهایی خود را ابالغ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیر ارشد بانک «سوسیته ژنرال» فرانسه در دیدار با کرباسیان‪:‬‬ ‫از فرصت توسعه ایران استفاده می کنیم‬ ‫مدی��ر بخ��ش خاورمیانه بانک سوس��یته ژن��رال فرانس��ه (‪Société‬‬ ‫‪ )Générale‬در دیدار با مهدی کرباس��یان رییس س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت‪ :‬خواهان استفاده از فرصت‬ ‫توسعه ایران به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی هستیم‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت؛ وضعیت بازار و نوع عرض��ه محصوالت در داخل یا‬ ‫خارج از ایران تعیین کننده چگونگی همکاری ایران و فرانسه خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ریش��ارد س��اندارجی‪ ،‬مدیر بخ��ش خاورمیانه‬ ‫و تع��دادی از مدیران ارش��د ای��ن بانک در دیدار ب��ا رییس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو تصریح کرد‪ :‬با توجه به فراهم ش��دن فرصت های همکاری دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬اماده ایم بدون اتالف وقت همکاری با طرف های ایرانی را دوباره‬ ‫اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امکانات کارشناس��ی مناسب و متنوعی برای توسعه‬ ‫هم��کاری در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی ایران داری��م‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت ه��ای زیادی در این حوزه وجود دارد که ما را بر ان داش��ت که‬ ‫بدون اتالف وقت‪ ،‬برنامه های خود را عملیاتی سازیم‪.‬‬ ‫مدیر بخش خاورمیانه بانک سوس��یته ژنرال گفت‪ :‬یکی از موضوعاتی‬ ‫که روش��ن کننده نوع همکاری های ما خواه��د بود تعیین نوع بازار برای‬ ‫عرضه محصوالت در داخل یا خارج از کشور ایران است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمی��درو نیز گفت‪ :‬تعدادی از ش��رکت ها و حتی‬ ‫طرح ه��ای جدید ایران در حوزه معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬تولید را برای‬ ‫صادرات در نظر می گیرند و در این میان صادرات منطقه ای برای پوشش‬ ‫نیاز کشورهای اطراف نیز جزو اهداف شرکت های ایرانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان به بیان امکانات کلی ایران در بخش نیروی انسانی‬ ‫متخصص‪ ،‬مواد اولیه و انرژی پرداخت و گفت‪ :‬با توجه به برنامه اکتشافی‬ ‫که از دو س��ال پیش اغاز کرده ایم‪ ،‬پیش بینی ها نش��ان می دهد حداقل‬ ‫‪۵۰‬درصد ب��ه ذخایر ‪۵۷‬میلیارد تنی معادن ایران افزوده خواهد ش��د و‬ ‫این امر پش��توانه مناس��بی برای توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫کرباس��یان یاداور شد‪ :‬کش��ورهای متعددی اکنون اماده همکاری در‬ ‫بخش معادن ایران به ویژه حوزه اکتشاف دارند که این امر نشان می دهد‬ ‫طرف های فرانسوی نباید فرصت توسعه روابط با ایران را از دست بدهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اغاز همکاری بیمه فرانسوی «کوفاس» با ایران‪،‬‬ ‫ش��رایط همکاری ها ب��رای اجرای پروژه های مختلف معدنی مهیا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو افزود‪ :‬مدل های مختلفی در حوزه معدن‬ ‫وجود دارد که نس��بت به بخش های دیگر اقتصاد ایران ش��رایط اسانی‬ ‫دارد که ازجمله می توان به تش��کیل کنسرس��یوم‪ ،‬شرکت مشترک و‪...‬‬ ‫اش��اره کرد که این مدل ها پیشتر از سوی ش��رکای ایتالیایی ایران اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بررسی شد‬ ‫فرصت های همکاری ایران و فنالند در حوزه زمین شناسی و معدن‬ ‫کیمو تیلیکاینن‪ ،‬وزیر محیط زیست و کشاورزی جمهوری فنالند‪ ،‬هاری‬ ‫کمراینن س��فیر و فلیپ اش��میت رییس س��ازمان زمین شناسی به همراه‬ ‫جمعی از فعاالن بخش محیط زیس��ت و زمین شناس��ی این کش��ور ضمن‬ ‫حضور در س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور از نزدیک با‬ ‫فعالیت های جاری در این مجموعه اشنا شدند و به بحث و بررسی پیرامون‬ ‫زمینه های همکاری مشترک دوطرف در بخش علوم‪‎‬زمین پرداختند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نی��وز‪ ،‬دو طرف ضمن بررس��ی توانمندی های موجود‪،‬‬ ‫نس��بت به تعمی��ق روابط در بخش ه��ای مختلف علوم زمین و اکتش��اف‬ ‫م��واد معدنی و همکاری س��ه جانبه به منظور اموزش س��طح علمی و فنی‬ ‫کارشناسان کشور افغانستان تاکید کردند‪.‬‬ ‫این هیات که چن��دی پیش به منظور حضور در پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی محیط زیست به ایران سفر کرده‪ ،‬موفق به امضای نخستین سند‬ ‫رسمی همکاری محیط زیستی دوجانبه بین دو کشور شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬دوطرف در حال بررس��ی محورهای همکاری به منظور‬ ‫توسعه زمینه های مناسبات زمین شناسی ایران و فنالند و تنظیم تفاهمنامه‬ ‫همکاری بین المللی در زمینه های یادش��ده هس��تند که امید می رود این‬ ‫گفت وگوهای تخصصی‪ ،‬همکاری و تبادل تجربیات س��ازمان های ذی ربط‬ ‫دو کشور را نیز تسهیل کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پیگیری مشکالت گاز و برق هرمزگان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معرفی فناوری جدید‬ ‫تسمه پیوسته در‬ ‫صنایع نورد فوالدی‪‎‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الهام کردزاده‬ ‫اس��تاندار هرمزگان‪ ،‬جاس��م ج��ادری در جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان هرم��زگان‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬همه واحده��ای تولیدی اس��تان هرمزگان‬ ‫بای��د ب��ا التزام به قان��ون مش��کالت گاز و برق خ��ود را پیگیری کنند و پاس��خگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫واحدهای نورد تنها برای تامین نیاز داخلی طراحی شده اند‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫ریخته گری پیوس��ته مرس��وم نورد در دهه ‪۱۹۵۰‬میالدی‬ ‫ابداع ش��د که دس��تخوش تغییرات مهمی در زمینه توسعه‬ ‫فنی‪ ،‬هزینه های تولید و قوانین جدید زیس��ت محیطی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین کاربردهای ارس��ال مس��تقیم تختال های‬ ‫ریخته گری شده به نورد گرم در دهه ‪ ۱۹۷۰‬تا ‪1980‬میالدی‬ ‫در ژاپن ش��ناخته شد‪ .‬اس��تفاده اولیه از این فناوری‪ ،‬تمایل‬ ‫جهان��ی را به اتصال واحده��ای ریخته گری و نورد به منظور‬ ‫کاهش مصرف انرژی با نگه داش��تن دما در دمای ریخته گری‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬با جلوگیری از کاهش دما تا دمای محیط‪ ،‬بین‬ ‫فرایند ریخته گری و ش��روع فرایند حرارت دهی دوباره قبل‬ ‫از نورد‪ ،‬مص��رف انرژی به نحو چش��مگیری کاهش می یابد‬ ‫در نتیج��ه فناوری ریخته گری تختال نازک با س��رعت باال و‬ ‫نورد (‪ )TSCR‬ابداع ش��د‪ .‬نخستین نس��ل از این فناوری از‬ ‫کوره های تونلی به عنوان رابط بین ریخته گری تختال نازک و‬ ‫نورد گرم به منظور همگن سازی تختال نازک استفاده می کرد‬ ‫که در زمینه هزینه باالی اجرای کوره و طول زیاد ان معایبی‬ ‫داشت‪ .‬دمای نورد مورد نیاز با استفاده از حرارت دهی دوباره‬ ‫یا همگن سازی به دست می اید و هزینه های به نسبت باالیی‬ ‫برای س��رمایه گذاری س��اخت دو یا تعداد بیش��تری خطوط‬ ‫ریخته گری‪ ،‬کوره های تونل��ی طویل و پلنت های با ابعاد باال‬ ‫با ط��ول حدود ‪ ۵۰۰‬متر از ملزومات این فناوری نیاز بود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر اتصال مستقیم واحدهای ریخته گری و نورد برای‬ ‫حل مسائل فنی‪ ،‬اقتصادی و زیست محیطی ضروری بود‪.‬‬ ‫توس��عه فراین��د تولید نورد تس��مه هم گام��ی مهم برای‬ ‫رس��یدن ب��ه فن��اوری « ‪ » Endless TSCR‬ب��ود‪ .‬ای��ن‬ ‫فن��اوری ارتباط مس��تقیم ریخته گری پیوس��ته و دس��تگاه‬ ‫پیش نورد اس��ت که در ان کوره تونلی ب��ا یک کوره القایی‬ ‫کوچک جایگزین ش��ده و دستگاه پیش نورد با یک کوره به‬ ‫نام به اس��تندهای پایانی نورد متصل می شود‪ .‬فرایند تولید‬ ‫تسمه پیوس��ته (‪ )ARVEDI ESP‬نخستین و امروزه تنها‬ ‫نماین��ده فرایند «تی اس س��ی ار» بی انتها بوده که در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۹‬میالدی به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫بهادر احرامیان‬ ‫محمدحسین جوالزاده‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد تولید شمش فوالد‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫‪۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد بخش خصوصی در ‬ ‫س��ال جاری حدود ‪۶‬میلی��ون و ‪۹۰۰‬هزار تن ف��والد خام و‬ ‫محص��والت فوالدی تولید کردند‪ .‬به گ��زارش معدن‪ ،۲۴‬در‬ ‫سا ‬ ‫لجاری شاهد رش��د چشمگیر تولیدد فوالد خام از سوی‬ ‫بخ��ش خصوصی بودیم ب��ه گونه ای که در ‪۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری درمقایس��ه با س��ال قبل رش��د ‪۴۶‬درصدی در‬ ‫این بخش دیده ش��ده اس��ت‪ .‬تولید شمش فوالدی از سوی‬ ‫فوالدس��ازان بخ��ش خصوصی در ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی س��ال ‪۹۳‬‬ ‫حدود ی ‬ ‫کمیلیون و ‪ ۶۱۵‬هزار تن بوده و امسال به ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۶۱‬هزار تن رسیده است‪ .‬همچنین در بخش محصوالت‬ ‫فوالدی افزایش تولید به چش��م خورد هرچند که این رش��د‬ ‫چشمگیر نبوده است که یکی از دالیل ان حجم باالی دپوی‬ ‫فوالد موجود در انبارهای فوالدسازان با توجه به رکود حاکم‬ ‫بر بازار ساخت وس��از اس��ت‪ .‬رش��د تولید بخش محصوالت‬ ‫فوالدی تنه��ا ‪۴/۳‬درصد بوده زیرا تولید در ‪۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال حدود ‪۴‬میلیون و ‪۵۴۱‬هزار ت��ن بود درحالی که در‬ ‫سال قبل رقم ان معادل ‪۴‬میلیون و ‪ ۳۵۴‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫چشم انداز فوالد در سال ‪95‬‬ ‫مثبت نیست‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی ش��رکت فوالد اکسین خوزستان با‬ ‫اشاره به برنامه های فوالد اکسین در سال ‪ ۱۳۹۵‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این شرکت برای سال اینده تمرکز اصلی خود را روی تولید‬ ‫تولید و فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر گذاشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬رضوان زنگنه اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مطالبی که چند وقت اخی��ر در کنفرانس های مختلف ارائه‬ ‫شده‪ ،‬نمی توان چشم انداز خوبی را برای صنعت فوالد در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬پیش بینی کرد و تغییرات خاصی رخ نخواهد داد‪ .‬این‬ ‫موضوعی اس��ت که پیش از این سایر کارشناسان نیز به ان‬ ‫اشاره داشتند‪ .‬وی گفت‪ :‬واحدهای تولیدی باید بیشتر روی‬ ‫برنامه های توسعه ای در سال ‪ ۱۳۹۵‬تمرکز کنند‪ ،‬شرایط در‬ ‫زیرساخت های موجود در هر بنگاه باید به صورتی ایجاد شود‬ ‫که بتوانیم از سال ‪ ۱۳۹۵‬به راحتی عبور کرده و خود را برای‬ ‫دوران بهتر بازار اماده کنیم‪.‬‬ ‫زنگن��ه معتق��د اس��ت‪ :‬وضعی��ت در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬برای‬ ‫کارخانه های فوالدی کم��ی بحرانی تر خواهد بود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫موضوع��ی که می تواند واحدهای تولیدی را در این ش��رایط‬ ‫نج��ات دهد‪ ،‬این اس��ت ک��ه از هم اکن��ون برنامه ریزی ها و‬ ‫سیاست های الزم برای مقابله با وضعیتی که در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬تدوین شوند‪.‬‬ ‫رضا زائرحیدری‬ ‫واحدهای تولید نورد در کش��ور از قدرت رقابتی‬ ‫اندکی برخوردار هس��تند‪ .‬در واق��ع فناوری که در‬ ‫کش��ورهای خارجی برای تولید نورد در واحدهای‬ ‫نورد س��ازی ب��ه کار می رود مطابق ب��ا جدید ترین و‬ ‫بروزترین فناوری های دنیا اس��ت این درحالی است‬ ‫که فناوری مورد استفاده برای تولید نورد در کشور‬ ‫م��ا قدیمی اس��ت‪ .‬عالوه بر ان تع��داد این واحدها‬ ‫در مقایس��ه ب��ا ظرفیت تولید زیاد اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان در شرایط کنونی نوردس��ازان باید از‬ ‫روش های سنتی تولید فاصله گرفته و با بهره گیری‬ ‫از فناوری های جدید زمینه را برای افزایش صادرات‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین مرحله زنجیره تولید فلزات‬ ‫صنع��ت نورد به عن��وان یک��ی از متداول ترین و‬ ‫پررونق ترین روش ها در تولید فراورده های فلزی به‬ ‫شمار می رود به گونه ای که امروزه در تولید بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد فلزات از روش نورد استفاده می شود که‬ ‫از مهم ترین انها می توان به صنعت فوالد اشاره کرد‪.‬‬ ‫درواق��ع « ن��ورد» که مهم ترین بخ��ش و اخرین‬ ‫مرحله در تولید فلزات اس��ت به دلیل تبدیل کردن‬ ‫محصوالت��ی مانند تختال و ش��مش به محصوالت‬ ‫نهای��ی همچ��ون ورق ه��ای ف��والدی و مقاطع در‬ ‫کوره ه��ای ذوب و همچنین هزینه اندک این روش‬ ‫در مقایس��ه با س��ایر روش ها از اهمیت ویژه ای در‬ ‫صنایع فلزی برخوردار است‪.‬‬ ‫با وجود فعالیت های اموزشی‪ ،‬پژوهشی و صنعتی‬ ‫ک��ه به تازگ��ی در برخ��ی از واحدهای ن��ورد انجام‬ ‫می ش��ود اما در مقایسه با اس��تانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫صنعت نورد کشور ما از ناتوانی علمی و دانش فنی‬ ‫مهندسی رنج می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدها؛ ‪ 2‬برابر ظرفیت تولید‬ ‫به گفته یک کارش��ناس فوالد نکته حائز اهمیت‬ ‫در واحدهای نورد کش��ور تعداد باالی این واحدها‬ ‫نس��بت به ظرفیت صنایع فوالدس��ازی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که بررسی ها نشان می دهد تعداد واحدهای‬ ‫نورد به طور تقریبی ‪ ۲‬برابر ظرفیت تولید در صنعت‬ ‫فوالدسازی کشور است‪.‬‬ ‫بنابر اظهارات محمدحس��ین ج��والزاده با توجه‬ ‫به برنامه ه��ای دولت در توس��عه صنایع فوالدی و‬ ‫دس��تیابی به تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تنی فوالد در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬می ت��وان امی��دوار ب��ود که ظرفی��ت تولید‬ ‫واحدهای نورد نیز همگام با این سیاس��ت ها توسعه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد گفته اس��ت درحال حاضر‬ ‫واحدهای بزرگ در صنعت فوالدسازی ایران مانند‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن اصفهان و فوالد خوزستان‬ ‫با تولید تختال و شمش به عنوان تامین کننده نیاز‬ ‫صنعت نورد به شمار می ایند‪ .‬البته واحدهای دیگر‬ ‫فوالدس��ازی مانند ‪ ۷‬طرح ف��والدی نیز به احتمال‬ ‫در اینده به جمع تامین کنن��دگان مواد اولیه نورد‬ ‫اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای نورد رقابتی شوند‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یک کارشناس فوالد در این باره به‬ ‫واحد های نورد کش��ور سوداوری زیادی ندارند زیرا‬ ‫فاصله بهای ش��مش و محص��ول کاهش پیدا کرده‬ ‫و ای��ن واحده��ا نمی توانن��د از ظرفی��ت کامل به‬ ‫منظور تولید استفاده کنند‪ .‬رضا زائرحیدری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬واحدهای نورد به بانک ه��ا بدهکار بوده و در‬ ‫مجموع بیشتر انها در معرض تهدید مصادره شدن‬ ‫اموال ش��ان هستند‪ .‬به گفته زائر حیدری واحدهای‬ ‫تولید ن��ورد ص��ادرات قابل توجهی ندارن��د و نکته‬ ‫دیگری که وجود دارد اینکه فناوری مورد اس��تفاده‬ ‫در این واحدها مدام درحال تغییر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال در واحد های جدید‬ ‫تولید نورد از ی��ک طرف قراضه یا «دی ار ای» وارد‬ ‫و از ط��رف دیگ��ر محصول خ��ارج می ش��ود بنابر‬ ‫این ش��مش فوالدی به طور پیوس��ته و داغ ش��ارژ‬ ‫می ش��ود از این رو هزینه انرژی و همچنین دورریز‬ ‫فوالد کاهش پیدا می کن��د‪ ،‬در نتیجه این فناوری‬ ‫جایگزین روش فعلی می شود‪.‬‬ ‫فعالیت دوباره کارخانه ذوب اهن اردبیل‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این واحد تولیدی از س��ال ‪ ۸۰‬در اس��تان اغاز به کار‬ ‫ک��رده و در ‪ 3‬ش��یفت فعالیت داش��ت‪ ،‬با این وج��ود بنا به‬ ‫مشکالتی از خرداد سال ‪ ،۹۳‬تعطیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ین من��وری با اذعان به مش��کالت‬ ‫کارگ��ران این واحد تولی��دی در طول این مدت دلیل توقف‬ ‫فعالی��ت کارخانه را کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین ماده‬ ‫اولیه ش��مش اهن‪ ،‬کاهش سفارش برای محصوالت تولیدی‬ ‫و اختالف بین س��رمایه گذاران برشمرد‪ .‬به گفته منوری در‬ ‫زم��ان تعطیلی کارخانه ‪ ۲۵۰‬کارگر مش��غول ب��ه کار بودند‬ ‫و مطالب��ات کارگران از عیدی س��ال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬و حدود‬ ‫‪۱۸‬ماه حقوق انها پرداخت نش��ده بود‪ .‬من��وری با اذعان به‬ ‫اخ��راج ‪ ۴۵‬کارگر در طول مدت ‪ ۲۱‬م��اه تعطیلی کارخانه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کمیسیون کارگری ‪ ۱۲‬جلسه به منظور بررسی‬ ‫مشکل این واحد تولیدی تشکیل داد و با پیگیری های انجام‬ ‫ش��ده کارخانه در اول دی س��ال جاری به شرکت فوالد خزر‬ ‫اجاره داده ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال با بررس��ی و حل و‬ ‫فصل برخی مش��کالت‪ ،‬رفع خرابی برخی دستگاه ها و ورود‬ ‫دوباره ش��مش ب��ه کارخانه درحال حاضر ب��ا ‪ ۲۰۳‬کارگر در‬ ‫‪ 3‬ش��یفت تولید میلگرد از سر گرفته ش��ده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به کیفیت‬ ‫مطلوب تولیدات این واحد درباره پرداخت مطالبات کارگران‬ ‫نیز یاداور ش��د‪ :‬مطالبات ماه های ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬پرداخت ش��ده‬ ‫و کارگران مبالغی به صورت علی الحساب دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی مشکالت ‪ 8‬واحد تولیدی دیگر‬ ‫ی با بیان اینکه ‪ ۳۳‬کارگر‪ ،‬یک میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫منور ‬ ‫ریال معادل ‪۲۷‬درصد از ارای صادرشده مراجع حل اختالف‬ ‫پرداخت‪ ،‬دریافت کرده اند و مابقی نیز در حال پیگیری است‬ ‫و ‪ 8‬واحد تولیدی دیگر نیز مشکل پرداخت حقوق کارگران‬ ‫خود را دارند‪ ،‬از بررس��ی مشکالت این واحد ها و انعکاس ان‬ ‫به مراجع قضایی حل اختالف خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای فناوری‬ ‫عضو انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد کش��ور در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬بخش زیادی از‬ ‫ت واحدهای نورد که در کل صنعت فوالد‬ ‫مش��کال ‬ ‫وج��ود دارد محص��والت دامپین��گ ش��ده چینی‬ ‫اس��ت‪ ،‬که به همراه کاهش قیمت های جهانی جزو‬ ‫مشکالت کلی هستند که در واحدهای نورد وجود‬ ‫داشته و به زنجیره فوالد ارتباط دارند‪.‬‬ ‫به��ادر احرامی��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬در واحده��ای‬ ‫تولیدکننده نورد مقاطع عریض مش��کالت چندانی‬ ‫وجود ندارد اما بخش��ی از مش��کالت ن��ورد مقاطع‬ ‫طویل‪ ،‬مازاد ظرفیت اس��ت‪ .‬عالوه بر ان بس��یاری‬ ‫از این واحدها تنها برای پاس��خگویی به نیاز داخلی‬ ‫طراحی شده و واحد تولید شمش و ذوب ندارند‪.‬‬ ‫احرامی��ان اف��زود‪ :‬ب��ه همی��ن ترتی��ب ق��درت‬ ‫رقابت پذیری این واحدها برای صادرات کافی نیست‬ ‫و تنها قادر به تامین نیاز داخلی هستند‪.‬‬ ‫به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور‬ ‫در واحدهای تولیدکننده نورد‪ ،‬واحدهای متعدد با‬ ‫ظرفیت های کوچک و متوسط تاسیس شدند و این‬ ‫واحدها در ‪ ۱۰‬سال گذشته در رکود اقتصادی قرار‬ ‫داشتند و در شرایط امروزی نیز که در دوران رکود‬ ‫فوالد به سر می بریم این واحدها با مشکالت زیادی‬ ‫مواجه ش��دند و از توجیه اقتصادی الزم برای ادامه‬ ‫حیات برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به طور قط��ع این واحدها به درجه ای‬ ‫از تجدید ساختار و معقول س��ازی نیازمند هستند‬ ‫زیرا س��هم خوبی از ب��ازار ندارند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫به ط��ور مس��لم واحدهایی که از نظ��ر فناوری در‬ ‫شرایط بهتری هس��تند‪ ،‬باقی می مانند و ان دسته‬ ‫از تولیدکنن��دگان نورد ک��ه هزینه ه��ای تولید را‬ ‫کاهش دهند‪ ،‬ق��درت رقابت خود را حفظ خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫احرامیان با اش��اره به کاه��ش هزینه های تولید‬ ‫ب��ه وی��ژه کاهش هزینه ه��ای حمل ونق��ل تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬واحدهای تولید نورد بای��د به بازار مصرف یا‬ ‫به محل تامین ش��مش نزدیک باش��ند زیرا در این‬ ‫ص��ورت از قدرت رقابت پذیری بیش��تری برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع نورد‬ ‫هدف مهندس��ی نورد فلزات‪ ،‬تغییر فرم ش��مش‬ ‫یا ورق به ش��کل مورد نظر اس��ت‪ .‬معموال محصول‬ ‫نهایی نورد‪ ،‬تولید ورق یا میلگرد است‪ .‬پس از اتمام‬ ‫تغییر فرم‪ ،‬محصول نهایی به وس��یله دستگاه های‬ ‫برش��ی خط مانند قیچی و اره ب��ه طول مورد نظر‬ ‫برش داده شده و پس ازعملیات تکمیلی و کنترل‪،‬‬ ‫بس��ته بندی شده و به انبار محصول حمل می شود‪.‬‬ ‫نورد به دو صورت نورد سرم و نورد گرم وجود دارد‪.‬‬ ‫در نورد گرم ش��مش پـس از رس��یدن به درجه‬ ‫حـرارت مورد نظر (معم��وال باالتر از ‪ ۱۱۰۰‬درجه‬ ‫سانتی گراد) در کوره های نورد از بین چند مجموعه‬ ‫غلت��ک در حال چرخ��ش عبور ک��رده و با کاهش‬ ‫متوالی مقطع به فرم مورد نظر تبدیل می شود‪.‬‬ ‫در ن��ورد س��رد ه��دف کاه��ش ضخام��ت ورق‬ ‫تحت فش��ار بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬از ویژگی های این‬ ‫ن��وع نورد که معم��وال در دمای ات��اق و حداکثر تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬درجه س��انتی گراد انجام می شود می توان به‬ ‫افزایش س��ختی ماده موردنظر‪ ،‬افزایش نابجایی در‬ ‫س��اختار کریس��تالی و افزایش تنش تسلیم اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس وزن‪ ،‬ن��ورد گرم در بی��ن فرایندهای‬ ‫تولیدی دارای مقام نخس��ت اس��ت و دس��تگاه ها‬ ‫و روش ه��ای تولی��دی ای��ن فرایند تا ح��د زیادی‬ ‫تکامل یافته و اس��تاندارد ش��ده اند‪ ،‬ب��ه گونه ای که‬ ‫تولید محصوالت مرغوب و یکنواخت به قیمت های‬ ‫ارزان به طور کامل میسر است‪ .‬یا وجود این‪ ،‬به علت‬ ‫گرانی و سنگینی دستگاه های نورد‪ ،‬محصوالت نورد‬ ‫گرم فقط به ش��کل ها و اندازه های اس��تاندارد شده‬ ‫(ک��ه به دلیل تقاض��ای زیاد‪ ،‬تولی��د انها اقتصادی‬ ‫است) عرضه می شوند‪.‬‬ ‫پیگیری قانونی مشکالت گاز و برق هرمزگان‬ ‫استاندار هرمزگان گفت‪ :‬همه واحدهای تولیدی استان‬ ‫هرمزگان باید با التزام به قانون مش��کالت گاز و برق خود‬ ‫را پیگی��ری کنند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬به نقل از اس��تانداری‬ ‫هرمزگان‪ ،‬جاسم جادری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان هرمزگان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همه واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان هرمزگان باید با التزام به قانون مشکالت‬ ‫گاز و برق خود را پیگیری کنند و پاس��خگو باش��ند‪ .‬هر‬ ‫ک��دام از واحدهای صنعتی در ص��ورت نبود نقدینگی از‬ ‫مح��ل اموال‪ ،‬ام�لاک‪ ،‬دارایی ی��ا کاال بدهی های خود را‬ ‫پرداخ��ت کنند تا در تامین منابع انرژی مش��کل برطرف‬ ‫شود‪ .‬اس��تاندار هرمزگان افزود‪ :‬واحدهای صنعتی تالش‬ ‫کنن��د با ایجاد تعادل در هزینه ها و درامد و جلوگیری از‬ ‫هزینه های اضافی تعهدات خود را به ش��رکت های برق و‬ ‫گاز هرچه سریع تر اجرایی کنند‪ .‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت‪ :‬در این نشس��ت مقرر‬ ‫شد تولید کنندگان و توزیع کنندگان گاز و برق در استان‬ ‫در تفاهم با یکدیگر و برنامه ریزی مش��خص تا پایان سال‬ ‫مش��کالت را برطرف کنند‪ .‬خلیلی قاسمی افزود‪ :‬اولویت‬ ‫پرداخت ش��رکت های تولیدی در استان در بخش صنعت‬ ‫ب��ا مطالبات کارگری اس��ت تا هم در بخ��ش تامین مواد‬ ‫اولیه و هم توزیع برق و گاز در شبکه توزیع مشکلی پیش‬ ‫نیاید‪ .‬کاه��ش قیمت جهانی ف��والد و کاهش طرح های‬ ‫عمرانی در س��ال های اخیر واحدهای صنعتی استان را با‬ ‫مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی الومینیوم هرمزگان‪ ،‬فوالدهرمزگان‪،‬‬ ‫ف��والد کاوه جنوب کیش‪ ،‬فوالدجنوب‪ ،‬س��یمان و واحد‬ ‫صنعت��ی روی‪ ،‬بیش از ‪۴۰۰‬میلیارد تومان در بخش برق‬ ‫و بی��ش از ‪۵۰‬میلیارد تومان در بخ��ش گاز بدهی دارند‪.‬‬ ‫شرکت الومینیوم هرمزگان با بیش از ‪۳۲۵‬میلیارد تومان‬ ‫بدهی در بخش برق‪ ،‬بیش��ترین بده��کار منابع انرژی در‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬معمای قاچاق میوه‬ ‫‪ 21‬البرز و قزوین‪ ،‬گزینه های انتخابی کره برای همکاری مشترک‬ ‫‪« 22‬پشه» ای پر هزینه برای پاکستان‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شرایط معافیت گمرکی تاجران ایرانی در افغانستان اعالم شد‬ ‫نعمت زاده‪ :‬اغاز فاز جدید همکاری های تجاری ایران و افغانستان‬ ‫سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان‬ ‫روز گذش��ته ب��ا حضور وزیران صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران و افغانس��تان در هتل اورانوس کابل‬ ‫با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران‪ ،‬محمدرضا بهرامی سفیر ایران در‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬همایون رس��ا وزیر تجارت و صنایع‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬قربان حقجو رییس اداره حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری افغانستان (ایسا)‪ ،‬خانجان الکوزی‬ ‫معاون ارش��د اتاق تجارت و صنایع افغانس��تان‪،‬‬ ‫محمود س��یادت مسئول اتاق مش��ترک ایران و‬ ‫افغانس��تان و جمعی از تاجران و فعاالن اقتصادی‬ ‫ایران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در مراس��م‬ ‫گشایش این نمایش��گاه گفت‪ :‬کشورمان در نظر‬ ‫دارد خط��وط تولیدی خ��ود در صنایع کوچک و‬ ‫متوسط را در افغانستان راه اندازی کند و به همین‬ ‫منظور به زودی نمایشگاهی اختصاصی در زمینه‬ ‫ماش��ین االت صنعت��ی و تولیدی در افغانس��تان‬ ‫برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده اف��زود‪ :‬امیدواریم‬ ‫ب��ا برگزاری ای��ن نمایش��گاه که خود گ��واه فاز‬ ‫جدیدی از همکاری های ایران با افغانستان است‪،‬‬ ‫عالقه مندان به س��رمایه گذاری در صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط بتوانند کار خود را در این کشور برادر‬ ‫اغاز کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫اینکه ام��روز نیز تفاهمنام��ه ای در بخش معادن‬ ‫به امض ا خواهد رس��ید‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با‬ ‫همکاری های مشترک شاهد صادرات محصوالت‬ ‫معدنی افغانس��تان به س��ایر کش��ورهای جهان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر فراه��م کردن بس��ترها برای‬ ‫افزایش تجارت دو کشور تصریح کرد‪ :‬ما امادگی‬ ‫کامل داریم روابط خود را با افغانس��تان گسترش‬ ‫دهیم و از برادران افغانی نیز می خواهم با ارتباطی‬ ‫که با ای��ران فراهم می کنند‪ ،‬زمین��ه همکاری و‬ ‫مشارکت های بیشتر را فراهم کنند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده در ادام��ه با بیان اینک��ه ما تاجران‬ ‫افغ��ان را افرا د باتجرب��ه ای می دانی��م چراکه در‬ ‫بسیاری از کش��ورهای جهان مشغول کسب وکار‬ ‫و سرمایه گذاری هس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از تاجران و‬ ‫س��رمایه گذاران افغان دع��وت می کنیم در ایران‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما اماده ایم تجربه های ‪۳۷‬ساله خود‬ ‫را در بخش های مختلف در اختیار برادران افغان‬ ‫ق��رار دهیم چرا که معتقدیم افزایش عمق روابط‬ ‫و همکاری ه��ای تج��اری و س��رمایه گذاری های‬ ‫مش��ترک در افغانس��تان یا ایران می تواند روابط‬ ‫استراتژیک بلند مدت دو طرف را تضمین کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در ادامه به‬ ‫حضور بیش از ‪۲‬میلیون افغان در ایران اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬امیدوارم روزی می��زان رفاه و امنیت در‬ ‫افغانستان به اندازه ای برسد که انان برای ساخت‬ ‫کشور خود به کشورشان برگردند و در سازندگی‬ ‫کشورشان مشارکت کنند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‬ ‫‹ ‹انتقال تجربه اقتصادی‬ ‫وزیر تج��ارت و صنایع افغانس��تان اعالم کرد‪:‬‬ ‫تاج��ران ایران��ی در ص��ورت س��رمایه گذاری در‬ ‫افغانس��تان و اتنقال خطوط تولی��د خود به این‬ ‫کش��ور‪ ،‬از معافیت های گمرکی بهره مند خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همای��ون رس��ا در ایی��ن گش��ایش س��ومین‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫کاب��ل با بیان اینکه درحال حاض��ر ‪۱۶‬درصد نیاز‬ ‫افغانس��تان از طریق ایران تامین می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما مش��ترکات فرهنگی و زبانی با یکدیگر داریم‪،‬‬ ‫ش��رکت های زی��ادی از کش��ورهای مختلف در‬ ‫کش��ور ما س��رمایه گذاری کرده اند و به سودهای‬ ‫سرش��اری دس��ت یافته اند اما در رابط��ه با ایران‬ ‫بیش��تر تفاهمات روی کاغذ مانده که ما خواستار‬ ‫عملیاتی شدن انها هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همتراز نبودن ص��ادرات و واردات‬ ‫یکی از موانع پیش روی گس��ترش روابط تجاری‬ ‫دو کشور است‪ .‬ما از ایران انتظار داریم با کاهش‬ ‫تعرفه های گمرکی افغانستان‪ ،‬ما را در بهبود تراز‬ ‫تجاری یاری کند‪.‬‬ ‫رس��ا اظهارکرد‪ :‬ایجاد خط تولید در کش��ور ما‬ ‫از س��وی ایرانی ها می تواند به اقتصاد افغانس��تان‬ ‫کم��ک فراوانی کند چرا که م��ا دارای نیروی کار‬ ‫ارزان و انرژی هستیم‪.‬‬ ‫وزیر تجارت و صنایع افغانس��تان تصریح کرد‪:‬‬ ‫صادرات افغانس��تان به ایران از طریق استان فراه‬ ‫امکان پذیر نیس��ت و اس��ناد تجاری افغانس��تان‬ ‫توسط ایران در این منطقه تایید نمی شود و تنها‬ ‫راه مبادالت با ایران هم اکنون اس�لام قلعه است‬ ‫که این مسئله مش��کل بزرگی در توسعه تجارت‬ ‫بین دو کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رس��ا اظهارک��رد‪ :‬فراه��م ک��ردن عرض��ه و به‬ ‫نمایش درامدن کاالهای ایرانی در افغانس��تان از‬ ‫دیگر خواس��ته های ما اس��ت و هدف از برگزاری‬ ‫این نمایشگاه نزدیک تر ش��دن تاجران دو کشور‬ ‫همایون رسا‬ ‫و کسب اطالعات بیش��تر دو طرف از تجربه های‬ ‫یکدیگر اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه بهتر ش��دن روابط‬ ‫تجاری دو کش��ور و یافتن بازارهای بیشتر نیز مد‬ ‫نظر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت‪ ،‬ضامن ماندگاری در بازار‬ ‫در ادامه این مراسم‪ ،‬سفیر ایران در این کشور‬ ‫اظهارکرد‪ :‬انچه حضور تجاری ایران در افغانستان‬ ‫را تضمی��ن می کن��د‪ ،‬افزایش کیفی��ت کاالهای‬ ‫ایران��ی و همچنین ارائه خدم��ات پس از فروش‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامی در ایین گش��ایش س��ومین‬ ‫نمایش��گاه اختصاص��ی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در افغانس��تان گفت‪ :‬باال بردن کیفیت کاال‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات پ��س از فروش و پاس��خگویی در زمینه‬ ‫خدمات فنی ـ مهندس��ی‪ ،‬تسهیل روابط بانکی و‬ ‫انتقال خط تولید محصوالت ایرانی به افغانستان‬ ‫از مهم تری��ن عوامل پایداری ای��ران در بازار این‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگر به کیفی��ت کاال توجه‬ ‫نکنیم باید این احتمال را بدهیم که سایر کشورها‬ ‫ج��ای م��ا را در بازار افغانس��تان بگیرن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افغانس��تان از ش��رکای س��نتی ایران بوده و بین‬ ‫دو کش��ور همواره روابط خوبی حاکم بوده است‬ ‫و اکنون که تحریم های بین المللی علیه کشور ما‬ ‫رفع ش��ده انتظار افزایش بیشتر حجم تجارت را‬ ‫داری��م‪ .‬بهرامی با تاکید ب��ر افزایش روابط بانکی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬باید بانک ها به روابط تجاری دو‬ ‫کش��ور وارد ش��وند و نقل و انتقال پول به صورت‬ ‫رسمی و از طریق فعال شدن بانک ها انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نگاه م��ا بای��د در ارتباط با‬ ‫یکدیگر تجارت برد ـ برد باش��د و تاجران ایرانی‬ ‫باید بکوش��ند با انتقال خط��وط تولیدی خود به‬ ‫این کش��ور‪ ،‬ضمن صادرات به افغانستان‪ ،‬شرایط‬ ‫اشتغال در این کشور را فراهم کنند‪.‬‬ ‫س��فیر ای��ران در افغانس��تان ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫ظرفیت ه��ای زیادی بین دو کش��ور وجود دارد و‬ ‫محمدرضا بهرامی‬ ‫در کنار این ظرفیت ها‪ ،‬محدودیت ها نیز در حال‬ ‫برطرف ش��دن اس��ت‪ .‬باید بخ��ش خصوصی دو‬ ‫کشور از این فضا به بهترین شکل استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۰۰‬شرکت ایرانی‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ 4‬روزه بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت‬ ‫ایرانی در ‪ ۱۲‬گروه کاالیی و خدماتی محصوالت‬ ‫و خدم��ات خود را ب��ه نمایش گذاش��ته اند‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه در مجم��وع در فضای��ی در ح��دود‬ ‫‪2‬هزار و ‪ ۱۳۵‬مترمرب��ع انواع تولیدات و خدمات‬ ‫ش��رکت های ایرانی را در مع��رض دید عموم قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش؛ منطق��ه ازاد چابهار و‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با هدف اطالع رسانی‬ ‫ظرفیت های قابل ارائه در همکاری مشترک بین‬ ‫دو کش��ور به ویژه فع��االن اقتص��ادی به صورت‬ ‫مستقل در این نمایشگاه به معرفی خود خواهند‬ ‫پرداخت‪ ۳۲ .‬ش��رکت س��اختمانی و تاسیساتی‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬ش��رکت م��واد غذای��ی‪ ۱۴ ،‬تولید کنن��ده‬ ‫لوازم خانگی‪ ۵ ،‬ش��رکت فرش‪ ،‬موکت و نساجی‪،‬‬ ‫‪ 8‬خودروس��از‪ 7 ،‬ش��رکت صنعتی و معدنی‪ ،‬یک‬ ‫شرکت پتروشیمی‪ 7 ،‬شرکت شوینده و ارایشی و‬ ‫بهداش��تی‪ 2 ،‬شرکت فناوری اطالعات‪ 8 ،‬شرکت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬ی��ک ش��رکت داروی��ی و تجهیزات‬ ‫پزشکی و ‪ 4‬شرکت گردشگری و هوایی ایران در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ؛ ع�لاوه ب��ر محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‪،‬‬ ‫ محمدرض��ا بهرامی س��فیر ایران در افغانس��تان‪،‬‬ ‫همایون رس��ا وزیر تجارت و صنایع افغانس��تان‪،‬‬ ‫برخی مقامات افغانس��تان از جمله قربان حقجو‬ ‫رییس اداره حمایت از س��رمایه گذاری افغانستان‬ ‫(ایسا)‪ ،‬خانجان الکوزی معاون ارشد اتاق تجارت‬ ‫و صنایع افغانستان‪ ،‬محمود سیادت مسئول اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و افغانستان و جمعی از تاجران و‬ ‫فعاالن اقتصادی ایران و افغانس��تان نیز در ایین‬ ‫گشایش این نمایشگاه حضور داشتند‪.‬‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫ما تاجران‬ ‫افغان را افراد ‬ ‫باتجربه ای‬ ‫می دانیم چراکه‬ ‫در بسیاری‬ ‫از کشورهای‬ ‫جهان مشغول‬ ‫کسب وکار و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫هستند‪ ،‬از‬ ‫تاجران و‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫افغان دعوت‬ ‫می کنیم‬ ‫در ایران‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کنند‬ ‫بستر همکاری های تجاری ایران و افغانستان فراهم شود‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬افغانس��تان‬ ‫بازاری استراتژیک برای ایرانی هاست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عص��ر نمایش��گاه‪ ،‬مجتبی خس��روتاج افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن دو کشور امضای قراردادهای تجاری تا سقف ‪100‬‬ ‫میلیون دالر را برای این نمایش��گاه هدفگذاری کرده اند و ما‬ ‫به دنبال توسعه روابط با کشورهای دیگر‪ ،‬به ویژه کشورهای‬ ‫همسایه هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه اختصاصی در کش��ورهای‬ ‫دیگر محلی ب��رای گفت وگو و عرض��ه توانمندی های ایران‬ ‫است‪ ،‬با توجه به اینکه افغان ها ظرفیت های تولیدی ندارند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر خوب عمل کنیم همه محصوالت تولیدی ما در‬ ‫این کشور مشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در افغانستان در حالی دومین‬ ‫س��ال برگزاری خود را ‪ 11‬تا ‪ 14‬اس��فند تجربه می کند که‬ ‫به گفته کارشناس��ان نمایشگاه س��ال گذشته که به صورت‬ ‫رسمی از سوی معاون اجرایی رییس جمهوری ایران و معاون‬ ‫دوم رییس جمهوری افغانس��تان گش��ایش یاف��ت‪ ،‬به انعقاد‬ ‫‪ 50‬میلی��ون دالر قرارداد تجاری بین دو کش��ور انجامید و‬ ‫پیش بینی ها از نمایشگاه امسال نیز انعقاد ‪ 100‬میلیون دالر‬ ‫قرارداد تجاری است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ورهای اروپای��ی و امریکایی‬ ‫به دلیل مس��افت زیاد‪ ،‬اختالف زب��ان و امنیت کم‪ ،‬میلی به‬ ‫فعالیت در افغانس��تان ندارند‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت س��رمایه گذاری در این کش��ور را نی��ز مدنظر قرار‬ ‫داد و گفت‪ :‬افغانس��تان دارای معادن نابی اس��ت که زمینه‬ ‫خوب��ی برای فعالیت به ش��مار م��ی رود و از طرفی در روند‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها زمینه اش��نایی تاجران و بازرگانان با‬ ‫یکدیگر فراهم و ظرفیت های دو کشور نیز شناسایی می شود‪.‬‬ ‫خس��روتاج گفت‪ :‬افغانس��تان دارای معادن نابی از جمله‬ ‫معادن س��نگ های قیمتی مثل زمرد است و بهترین سنگ‬ ‫مرمر جهان به این کشور تعلق دارد که از طریق بندرکراچی‬ ‫به امارات صادر می ش��ود‪ .‬این کش��ور ساالنه ‪ 8‬میلیارد دالر‬ ‫واردات دارد ک��ه نزدیک به ‪ 3‬میلیارد دالر ان از ایران انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر ترکیب واردات‬ ‫امارها نش��ان می دهد ترکیب واردات افغان ها از ایران در‬ ‫حال تغییر اس��ت‪ ،‬چراکه افغان ها سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫کوچک را اغاز کرده ان��د و ترجیح می دهند به جای واردات‬ ‫مواد ساخته شده ایرانی‪ ،‬مواد اولیه را وارد کنند و خودشان‬ ‫نیز در چرخه تولید دس��تی بر اتش داشته باشند؛ به همین‬ ‫دلیل برگزاری نمایشگاهی از توانمندی های ایران افغانستان‬ ‫می تواند زمینه را برای حض��ور بهتر و ماندگارتر محصوالت‬ ‫ایرانی در این کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای ‪ 100‬میلیون دالر قرارداد‬ ‫مجری نمایشگاه ایران در افغانستان هم گفت‪ :‬در دومین‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در افغانستان‪ 100 ،‬میلیون دالر‬ ‫قرارداد تجاری با افغان ها امضا می شود‪.‬‬ ‫س��یدعلیرضا صدرزاده گفت‪ :‬این نمایش��گاه که سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران برگزار می کن��د‪ ،‬محلی برای گفت وگو‬ ‫و عرضه توانمندی های جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته نیز در حاشیه همین نمایشگاه ‪ 50‬میلیون‬ ‫دالر قرارداد تجاری میان ایران و افغانس��تان به امضا رسید‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در افغانس��تان س��ال گذشته با‬ ‫اس��تقبال باالی مردم‪ ،‬تاج��ران و صنعتگران همراه ش��د و‬ ‫فضای مس��اعدی را ب��رای معرفی نش��ان(برند)های ایرانی‬ ‫فراهم کرد و در دور جدید نمایش��گاه الزم است شرکت های‬ ‫حاضر با بهره گیری از تجارب پیشین‪ ،‬به صورت هدفمند به‬ ‫برقراری ارتباط موثر‪ ،‬بازارسازی و تثبیت نشان(برند) ایرانی‬ ‫مبادرت کنند‪.‬‬ ‫برای بازاریابی کاالهای صادراتی الزم است کیفیت کاالها‬ ‫و تقاض��ای ب��ازار از منظر مصرف کننده افغان��ی مورد توجه‬ ‫ق��رار گیرد؛ به همین دلیل ما پیش��نهاد می کنیم که زمینه‬ ‫مشارکت طرف های افغان در فرایند تولید و تجارت فراهم و‬ ‫برای اثربخشی بیشتر از ظرفیت های خوب بازرگانان افغانی‬ ‫در صادرات دوباره کاال به دیگر کشورها استفاده شود‪.‬‬ ‫افغانس��تان با جمعیتی حدود ‪ 31‬میلی��ون نفر و با حجم‬ ‫واردات ‪ 97‬درص��دی از س��هم تجارت خود‪ ،‬پذی��رای انواع‬ ‫کاالها و خدمات از کش��ورهای جهان اس��ت‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫حضور صاحبان صنایع‪ ،‬شرکت های خدمات فنی ـ مهندسی‬ ‫و مالقات با ذی نفعان و تبادل نظر با انان کمک ش��ایانی به‬ ‫شناسایی فرصت ها و مشارکت در پروژه ها خواهد کرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دهکده های ساحلی ارس‬ ‫می ایند‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد از ایج��اد ‪ ١٠‬دهکده‬ ‫ساحلی در امتداد رود ارس خبر داد‪ .‬اکبر ترکان در ایین‬ ‫افتت��اح و کلنگ زنی ‪ ٤٣‬پروژه س��رمایه گذاری‪ ،‬عمرانی‪،‬‬ ‫زیربنایی و گردش��گری در منطق��ه ازاد ارس اظهار کرد‪:‬‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز برای فعالیت هر چه بیش��تر و‬ ‫بهتر واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق ازاد کش��ور‬ ‫فراهم اس��ت‪ ،‬ولی باید تمام تالش خودمان را در راستای‬ ‫تکمیل هرچه بیشتر زیرساخت ها انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قب��ل از دعوت و جذب س��رمایه گذار باید‬ ‫تمامی زیرساخت های مورد نیاز را تامین کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دبیر شورای عالی مناطق ازاد با ابراز‬ ‫رضایت از اقدامات انجام شده در منطقه تجاری و صنعتی‬ ‫ازاد ارس تصریح کرد‪ :‬در سایه این فعالیت ها‪ ،‬چهره جلفا‬ ‫در حال تغییر است و به سمت توسعه و شکوفایی حرکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ترکان‪ ،‬فرودگاه یک��ی از جدی ترین نیازهای‬ ‫منطق��ه ازاد ارس اس��ت و باید با ایجاد فرردگاه‪ ،‬ش��اهد‬ ‫پروازهای مستقیم از این منطقه باشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی مناطق ازاد همچنین در بخش��ی‬ ‫از س��خنان خود با تاکی��د بر لزوم جذب هرچه بیش��تر‬ ‫سرمایه گذار در این منطقه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انجمن شناسایی‬ ‫استعدادها باید در تمامی زمینه های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬در این منطقه ایجاد شود‪.‬‬ ‫ترکان در همین راستا با بیان اینکه باید از استعدادهای‬ ‫کشور مراقبت و محافظت کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید کاری کنیم‬ ‫که تمامی استعدادها شکوفا شوند‪.‬‬ ‫داروهای وارداتی ارزان شد‬ ‫ریی��س اتحادی��ه وارد کنن��دگان دارو از کاه��ش ‪29‬‬ ‫درص��دی میانگی��ن قیمت داروهای واردات��ی خبر داد و‬ ‫میزان واردات دارو از ابتدای سال تاکنون را ‪ 1/2‬میلیارد‬ ‫دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫ناص��ر ریاحی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درب��ار ه وضعیت‬ ‫واردات دارو در ش��رایط پس��اتحریم گف��ت‪ :‬در حالی که‬ ‫امروز مبادی بانکی باز ش��ده و محدودیت ها برای انتقال‬ ‫وجه و تحویل اقالم دارویی از بین رفته است‪ ،‬رقم واردات‬ ‫داروهایی که مشابه داخلی ندارند معادل ‪1/2‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر ب��رای واردات دارو‬ ‫از ط��رف خارج��ی محدودیت��ی نداری��م‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫محدودیت ها درباره ثبت سفارش و واردات دارو از طرف‬ ‫وزارت بهداش��ت اعمال می شود در حالی که برای خرید‪،‬‬ ‫محدودیتی در خارج از کشور نداریم‪.‬‬ ‫ریاحی درب��ار ه اثر گذاری برجام ب��ر قیمت دارو گفت‪:‬‬ ‫برای تامین اقالم دارویی حیاتی محدودیتی در نهادهای‬ ‫بین المللی نداشتیم اما در این بین به خاطر مشکالتی که‬ ‫در انتقال پول و انسداد مبادی بانکی داشتیم هزینه های‬ ‫اضافی بر دارو ها تحمیل می ش��د که باعث افزایش قیمت‬ ‫دارو شده بود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه وارد کنن��دگان دارو ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ب��ا توجه به قیمت گذاری ک��ه طی فراخوان‬ ‫وزارت بهداش��ت انجام ش��ده با حذف موانع انتقال پول‬ ‫و هزینه ه��ای اضافه‪ ،‬به طور میانگی��ن قیمت دارو تا ‪29‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی درباره ایجاد محدودیت واردات برای‬ ‫دارو تصریح کرد‪ :‬محدودیت دارو در حالی اعمال می شود‬ ‫که من به عنوان یک تولید کننده معتقدم رشد کیفیت در‬ ‫شرایط رقابت انجام می شود و ایجاد بازار انحصاری نه تنها‬ ‫کیفیت تولید را باال نمی برد‪ ،‬بلکه انگیزه های صادراتی را‬ ‫هم که باید منجر به ارتقای س��طح کیفیت‪ ،‬بسته بندی و‬ ‫نشان(برند) سازی باشد‪ ،‬از بین می برد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی‬ ‫تهران درباره مذاکرات تج��اری و بازاریابی برای صادرات‬ ‫دارو ادامه داد‪ :‬وزارت بهداش��ت از ی��ک وارد کننده برای‬ ‫واردات ی��ک قل��م دارو مقادی��ر زیادی س��ند و مدارک‬ ‫تخصص��ی می خواه��د و به طور منطقی هم یک کش��ور‬ ‫مث��ل عراق با وجود روابط نزدی��ک تجاری و اولویت های‬ ‫صادراتی به همین میزان اس��تاندارد و سند را از ما طلب‬ ‫می کند که تولید کنندگان داخلی با چنین استاندارد هایی‬ ‫اشنا نیستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بازار یاب��ی برای محص��والت ایرانی به‬ ‫گونه ای اس��ت که حتی ش��خص وزیر در س��فرهایی که‬ ‫انج��ام می دهد به بازاریابی می پردازد و با این حال میزان‬ ‫کل ص��ادرات داروه��ای ایرانی نزدیک ب��ه ‪ 150‬میلیون‬ ‫دالر اس��ت که در مقایسه با میزان واردات باید گفت تراز‬ ‫تجاری در این حوزه به شدت منفی است‪.‬‬ ‫ریاحی با اش��اره به سفر اخیر هیات سوئیسی به ایران‬ ‫گفت‪ :‬در هیات سوئیسی دو شرکت بزرگ داروسازی که‬ ‫جزو ‪ 10‬ش��رکت برتر جهان نیز هس��تند به ایران س��فر‬ ‫کردند تا هم برای صادرات به ایران و هم تولید مشترک‪،‬‬ ‫مذاک��ره کنند که ب��ا وجود گفت وگوهایی ک��ه با وزارت‬ ‫بهداشت داشتند به نظر می رسد مشکالتی که در بازار و‬ ‫قوانین وجود دارد مانع از رسیدن به نتیجه شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مشوق صادراتی مرهم درد سیب زمینی کاران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫تراریخته در ترازوی بررسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خرید ‪ ۱۰‬میلیون تن گندم‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه‬ ‫پیش بینی ش��ده در سال اینده بین ‪ ۹‬تا ‪۱۰‬میلیون تن‬ ‫گندم خریداری شود‪ ،‬اعتبار الزم برای این میزان خرید‬ ‫را ‪۱۳‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬علی قنبری گف��ت‪ :‬پیگیری ها برای‬ ‫تامین اعتب��ار خرید گندم در س��ال ‪ ۹۵‬در حال انجام‬ ‫است تا مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکش��اورزی افزود‪ :‬ب��ه منظور انجام‬ ‫مطلوب عملی��ات خرید تضمینی گن��دم‪ ،‬مراکز خرید‬ ‫از س��وی ش��رکت های غله مناطق و استان ها‪ ،‬جانمایی‬ ‫و تجهیز ش��ده اند تا با امادگی کامل به اس��تقبال فصل‬ ‫جدید خرید برویم‪.‬‬ ‫قنبری اضافه کرد‪ :‬ب��رای خرید حدود ‪۱۰‬میلیون تن‬ ‫گن��دم‪ ،‬مبلغ ‪۱۳‬هزار میلیارد توم��ان اعتبار الزم داریم‬ ‫که رایزنی ه��ای الزم برای تامین این می��زان اعتبار در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دس��تورالعمل خرید تضمینی گندم‬ ‫برای س��ال اینده تدوین شده و به زودی به شرکت های‬ ‫غله و خدم��ات بازرگانی مناطق و اس��تان های مختلف‬ ‫ابالغ خواهد ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬قیمت خرید تضمینی هر‬ ‫کیلوگ��رم گندم در س��ال اینده‪ ،‬برای گن��دم معمولی‬ ‫‪ ۱۲۷۰۵‬ری��ال و برای گندم دوروم ‪ ۱۳۰۶۸‬ریال تعیین‬ ‫و تصویب شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکش��اورزی عنوان کرد‪ :‬نرخ جهانی‬ ‫هرکیلوگرم گندم درحال حاضر حدود ‪ ۸۰۰‬تومان است‬ ‫و دول��ت در راس��تای عمل به اصل اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫حمایت از کش��اورزان‪ ،‬نرخ خرید س��ال اینده را نسبت‬ ‫به امس��ال ‪۱۰‬درصد افزایش داده تا تولید این محصول‬ ‫استراتژیک در کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫امریکای جنوبی‬ ‫رقیب نورسیده زعفران‬ ‫نایب ریی��س ش��ورای ملی زعف��ران گف��ت‪ :‬امریکای‬ ‫جنوب��ی نیز ب��ه رقبای ت��ازه کار ایران در ح��وزه تولید‬ ‫زعفران اضافه شده است‪.‬به گزارش ایانا‪ ،‬غالمرضا میری‬ ‫افزود‪ :‬افغانستان‪ ،‬چین‪ ،‬یونان‪ ،‬مراکش‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا‬ ‫اکنون ب��ا تکنیک های روز دنیا و همچنین اس��تفاده از‬ ‫مکانیزاسیون جدید در فهرست تولیدکنندگان زعفران‬ ‫قرار گرفتند که با توجه به سرعت تولید باید کشاورزی‬ ‫ایران از وضعیت سنتی فعلی خارج شود‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجا ک��ه زعفران ایران چندان بر نش��ان(برند)‬ ‫س��ازی تمرکز نداش��ته و ب��ا وجود نشان(برند)س��ازی‬ ‫اسپانیا‪ ،‬برای نشان(برند) سازی زعفران ایرانی الزم است‬ ‫در تولید صنعتی زعفران هرچه سریع تر گام های اساسی‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫نایب رییس ش��ورای ملی زعفران ادامه داد‪ :‬با شرایط‬ ‫سیاس��ی پیش امده بین ایران و عربستان و تحریم ورود‬ ‫کاالهای ایرانی از س��وی عربس��تانی ها‪ ،‬کشور عربستان‬ ‫و کویت از فهرس��ت خریداران مس��تقیم زعفران ایرانی‬ ‫خارج ش��دند‪ .‬میری تصریح کرد‪ :‬عربس��تان هیچ گاه از‬ ‫مش��تریان بزرگ ای��ران نبوده و حجم ص��ادرات به این‬ ‫کش��ور ‪ 40‬تن براورد می شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بیشترین‬ ‫ص��ادرات زعفران ایران از طریق ام��ارات متحده عربی‪،‬‬ ‫اس��پانیا و چین انجام می شود و گاهی از دوبی به سایر‬ ‫کشورها ترانزیت می شود که با نشان(برند) ایرانی نیست‪.‬‬ ‫کاهش واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫ارزش دالری ص��ادرات محصوالت بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫ش��کار‪ ،‬جنگلداری و اس��تخراج معدن نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته کاه��ش داش��ته و ارزش دالری ص��ادرات‬ ‫محص��والت بخش ش��یالت و صنعت نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس‬ ‫اطالعات منتشر شده از سوی مرکز امار ایران در زمینه‬ ‫تغییرات ارزش دالری تجارت خارجی کش��ور براساس‬ ‫امار منتش��ر ش��ده از س��وی گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی (کش��اورزی‪،‬‬ ‫شکار‪ ،‬جنگلداری‪ ،‬ش��یالت‪ ،‬استخراج صنعت و معدن)‬ ‫در پاییز ‪ 1394‬ارزش دالری صادرات بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫ش��کار و جنگلداری نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل‬ ‫(پاییز ‪ )1393‬کاهش ‪58/45‬درصدی پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین تغییرات ان نسبت به فصل گذشته (تابستان‬ ‫‪ 7/71 )1394‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬ارزش دالری‬ ‫واردات محصوالت این فصل در پاییز ‪ 1394‬نس��بت به‬ ‫فصل مش��ابه سال قبل (پاییز ‪ )1393‬از کاهش ‪68/12‬‬ ‫درصدی برخوردار ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در مقایس��ه‬ ‫ب��ا فصل گذش��ته (تابس��تان ‪ )1394‬از کاهش ‪46/88‬‬ ‫درصدی برخوردار ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ارزش دالری‬ ‫صادرات محصوالت ماهیگیری و پرورش ابزیان در پاییز‬ ‫س��ال ‪ 1394‬نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل (پاییز‬ ‫‪ )1393‬و فص��ل گذش��ته (تابس��تان ‪ )1394‬به ترتیب‬ ‫‪ 46/35‬و ‪ 236/04‬درصد کاهش داشته اند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن س��یب زمینی کاران گفت‪ :‬پرداخت مشوق های صادراتی به‬ ‫کشف بازارهای جدید از سوی صادرکنندگان کمک می کند‪ .‬رحیم نیازی افزود‪ :‬صادرات‬ ‫س��یب زمینی برای تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان صرفه اقتص��ادی دارد‪ ،‬اما صادرات‬ ‫محصوالت فراوری ش��ده و جلوگیری از خام فروشی در تمامی دنیا مرسوم است‪ ،‬چرا که‬ ‫منجر به افزایش ارزش افزوده و اشتغال در داخل و ماندگاری بیشتر محصول می شود‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ در ‪ ۳۰‬سالی که محصوالت تراریخته (تغییر یافته ژنتیکی) در‬ ‫برخی کشورهای دنیا تولید می شود‪ ،‬تولید و مصرف ان موافقان‬ ‫و مخالفان بسیاری در سطح دنیا داشته و مصرف این محصوالت‬ ‫هم�واره مورد ش�ک و تردید بوده و بس�یاری از منتقدان بر این‬ ‫عقیده ان�د که ب�روز و گس�ترش بس�یاری از بیماری ها ازجمله‬ ‫ن ناشی از مصرف محصوالت تراریخته‬ ‫افزایش روز افزون سرطا ‬ ‫اس�ت‪ .‬در ایران نیز باوجود اینکه بخش قاب�ل توجهی از برخی‬ ‫محصوالت کش�اورزی وارداتی ازجمله س�ویا‪ ،‬ذرت و همچنین‬ ‫روغن ه�ای خوراکی منش�اء تراریخت�ه دارد‪ ،‬اس�تفاده از این‬ ‫محصوالت قانونی نبوده است‪.‬‬ ‫چیز دیگری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید کنندگان چینی‬ ‫سید رضا‬ ‫نوزانی‪:‬‬ ‫کشت‬ ‫محصوالت‬ ‫تراریخته به‬ ‫معنای وابستگی‬ ‫به بذر ان‬ ‫است چرا که‬ ‫محصوالت‬ ‫تراریخته فاقد‬ ‫بذر است و‬ ‫کشاورز در‬ ‫صورت کشت‬ ‫این محصوالت‬ ‫سال دیگر باید‬ ‫بذر را از همان‬ ‫شرکت های‬ ‫امریکایی‬ ‫خریداری کند‬ ‫محمد عسگری نیا‪ ،‬عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬با بیان اینکه ما با پرداخت یارانه کود و سم به کشاورزان‬ ‫بزرگترین دش��منان کشاورزی کشور بوده و هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع حمایت‬ ‫از تولید کنندگان خارجی فقط به تولید کنندگان ذرت امریکایی و ارژانتینی‬ ‫منتهی نمی شود بلکه ما با پرداخت یارانه کود به کشاورزان از تولید کنندگان‬ ‫کودهای بی کیفیت چینی که کودهای تولیدی ش��ان میکروارگانیسم های‬ ‫موجود در خاک ما را از بین برده و با افزایش س��ختی خاک و افزایش فلزات‬ ‫سنگین ازجمله ارسنیک‪ ،‬فون و فلوار کیفیت خاک ما را تغییر داده‪ ،‬حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫عس��گری نیا با بیان اینکه با سیاس��ت های غلط در کشاورزی زمین های‬ ‫زراعی و مراتع کش��ورمان از بین رفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پرداخت یارانه به کود از‬ ‫زمان طرح مارشال اغاز شد و با وجود انقالب و سرنگونی شاه هنوز سیاست‬ ‫استعمار پیر درباره پرداخت یارانه کود به کشاورزان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سال گذشته هزار میلیارد تومان یارانه کود پرداخت شد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬جدول تامین نیا ز کودی خاک کشور از سوی یک گروه ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬نفره‬ ‫متش��کل از شرکت خدمات حمایتی کش��اورزی‪ ،‬معاونت زراعت و باغبانی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬موسسه تحقیقات خاک و اب و مدیریت برنامه ریزی‬ ‫‹ ‹نتایج محرمانه‬ ‫س��یدرضا نورانی‪ ،‬رییس انجمن ارگانیک‬ ‫کش��ور با انتقاد از اینکه نتایج ازمایش های‬ ‫تراریخته ارائه نمی ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی ما‬ ‫نتای��ج ازمایش ه��ا را از طرف��داران تولید‬ ‫محص��والت تراریخت��ه در کش��ور طل��ب‬ ‫می کنیم‪ ،‬می گویند نتای��ج این ازمایش ها‬ ‫محرمانه است‪ .‬وی با بیان اینکه در روسیه‬ ‫‹ ‹محصوالت تراریخته کورس�وی امید در‬ ‫بحران کشاورزی‬ ‫دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه درصد بهره برداری‬ ‫از مناب��ع ابی تجدید پذیر کش��ور‪ 6 ،‬برابر اس��تاندارد و‬ ‫متوس��ط عمق خاک زراعی کشور کمتر از‬ ‫یک هشتم متوسط دنیاس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فناوری های نوین کورس��وی امیدی برای‬ ‫بخش کش��اورزی کشور اس��ت که نباید به‬ ‫دست خود‪ ،‬کشاورزان را از ان محروم کنیم‪.‬‬ ‫عیسی کالنتری خاطرنشان می کند ‪ :‬تصور‬ ‫نمی کنم با روند فعلی حتی با پیشرفت های‬ ‫فن��اوری به امنی��ت غذایی برس��یم چون‬ ‫هیچ گاه به توس��عه پایدار اعتقاد نداشته ایم‪.‬‬ ‫مش��اور معاون اول رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫رف��ع مش��کالت کش��اورزی نیازمند س��رمایه گذاری‬ ‫مناسب است‪ ،‬در حالی که اخرین رشد سرمایه گذاری‬ ‫در بخش کش��اورزی ایران مربوط ب��ه اخرین برنام ه ‪5‬‬ ‫ساله پیش از انقالب است‪ .‬دبیر کل خانه کشاورز با بیان‬ ‫اینکه با توجه به ش��رایط موجود اینده چندان روشنی‬ ‫در بخ��ش کش��اورزی و تامی��ن امنیت غذایی کش��ور‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ش��رایط نگران کننده‬ ‫اما امس�ال با اق�دام قابل مالحظه ای در الیحه برنامه شش�م‬ ‫توس�عه مواج�ه ش�دیم و ان گنجان�دن تولی�د و انبوه س�ازی‬ ‫محص�والت تراریخته ب�ا اولویت برنج و پنب�ه تراریخته در این‬ ‫الیحه اس�ت که به دنب�ال ان بس�یاری از مخالف�ان و موافقان‬ ‫محصوالت تراریخته به اظهار نظر در این زمینه پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتباه ازوال تکرار نشود‬ ‫بدون بررس��ی واقعی نیاز کودی کش��ور و تنها با باال و پایین کردن ارقام ان‬ ‫تهیه می شود‪.‬عس��گری نیا با بیان اینکه مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی‬ ‫کشاورزی می گوید میزان مصرف کود در کشاورزی ایران نسبت به دنیا کم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این مقایسه ای نادرست است‪ ،‬چراکه انقدر به زمین کود داده‬ ‫شده که زمین شرطی شده و دیگر بدون تغذیه کود محصول نمی دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ط��رح خودکفایی گندم در دوره نخس��ت وزارت محمود‬ ‫حجتی بیان کرد‪ :‬در ان زمان هش��دار دادیم که ط��رح خودکفایی گندم را‬ ‫فراموش کنید و خوداتکایی ان را مطرح کنید‪ .‬زیرا باید به خود اتکا داشت و‬ ‫خودکفایی بدون در نظر گرفتن مزیت های نسبی موجود در کشور جز زیان‬ ‫مص��رف محص��والت تراریخته به ش��دت‬ ‫کاه��ش یافته‪ ،‬گف��ت‪ :‬در گذش��ته حدود‬ ‫‪۱۲‬درصد از محصوالت کشاورزی تراریخته‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما مص��رف این محص��والت در این‬ ‫کش��ور درحال حاضر به ح��دود ‪0/1‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن ارگانیک کش��ور در ادامه اظهار‬ ‫ک��رد‪۱۶ :‬س��ال پیش دکت��ر ظریف وزی��ر امور‬ ‫موجود گروه هایی پیدا ش��دند که به خاطر منافع خود‬ ‫واقعیت ها را منکر می ش��وند و با این بهانه که نمی دانیم‬ ‫با مصرف تراریخته ها چه اتفاقی می افتد با اس��تفاده از‬ ‫این فن��اوری در بخش کش��اورزی مخالفت می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��االنه میلیاردها‬ ‫دالر محص��والت تراریخته به کش��ور وارد‬ ‫می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی‬ ‫که در اثر مصرف بی روی ه سموم و کودهای‬ ‫شیمیایی ساکنان ش��مال کشور با شیوع‬ ‫بیماری ه��ای مختل��ف مواج��ه هس��تند‬ ‫استفاده از فناوری هایی که می تواند ضمن‬ ‫افزایش بهره وری کش��اورزی از مشکالت‬ ‫و تبعات مصرف س��موم پیشگیری کند منع‬ ‫می ش��ود‪ .‬کالنتری با اش��اره به فعالیت برخی گروه ها‬ ‫زیر پوش��ش حفاظت از محیط زیس��ت گفت‪ :‬ریش��ه‬ ‫گروه ه��ای س��بز در اروپ��ا ب��ه دوره ای برمی گردد که‬ ‫اروپایی ها در حوزه مهندس��ی ژنتی��ک از امریکا عقب‬ ‫افت��اده بودند و از طریق این گروه ه��ا تالش می کردند‬ ‫جلوی واردات محصوالت تراریخته امریکایی را بگیرند‬ ‫و از زمان��ی ک��ه عقب ماندگ��ی خود را جب��ران کردند‬ ‫گروه های سبز هم دیگر مقاومتی نکردند‪.‬‬ ‫ازاد عمران��ی‪ ،‬عضو هیات رییس��ه انجمن ارگانیک کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس سند چش��م انداز ما باید سرامد فناوری منطقه باش��یم‪ ،‬اما نباید‬ ‫هر طرح پژوهش��ی به طور حتم وارد محیط زیس��ت و طبیعت ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه در اواخر ده��ه ‪ ۶۰‬و اوایل دهه ‪ ۷۰‬جلب��ک ازوال از فیلیپین به‬ ‫ایران اورده ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود پایان نامه و مقاله های منتشرشده در‬ ‫مجامع علمی مبنی بر فواید کش��ت توام برنج‪ ،‬ماهی و ازوال‪ ،‬متاس��فانه در‬ ‫عم��ل برخالف تصور جلبک ازوال به یک پارازیت و معضل در ش��الیزارهای‬ ‫ش��مال کش��ور تبدیل ش��ده و نه تنها عملکرد تولید برن��ج را افزایش نداد‪،‬‬ ‫بلک��ه درحال حاض��ر مانند خوره به ج��ان مرداب انزلی افت��اده و در حال از‬ ‫بین بردن اکوسیس��تم مرداب اس��ت‪ .‬عمرانی بیان کرد‪ :‬تکرار یک اش��تباه‬ ‫حماقت اس��ت و برای اس��تفاده از هر فناوری در کش��ور باید تمام جوانب در‬ ‫نظر گرفته ش��ود و تجربیات تلخ گذش��ته مانند ازوال باید م��ورد واکاوی و‬ ‫اسیب شناسی قرار گیرد تا شاهد فاجعه جدیدی نباشیم‪.‬عضو هیات رییسه‬ ‫انجمن ارگانیک کشور تصریح کرد‪ :‬با توجه به سیاست های اصل‪ ۱۱۰‬قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬زیان های ازوال باید مورد «حسابرسی زیست محیطی» قرار گیرد و‬ ‫زیان های کشاورزان و محیط زیست باید تسویه شود‪.‬‬ ‫خارجه فعلی کش��ورمان مقاله ای را به ابطحی‪،‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمه��وری وقت ارائه کردند‬ ‫که در ان گفته ش��ده بود استفاده از محصوالت‬ ‫تراریخته نس��ل م��ا را عقیم می کن��د‪ ،‬اما امروز‬ ‫می گویند که انتش��ار این نامه ها جرم است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کش��ت محصوالت تراریخت��ه به معنای‬ ‫وابس��تگی به بذر ان اس��ت چرا ک��ه محصوالت‬ ‫تراریخته فاقد بذر اس��ت و کش��اورز در صورت‬ ‫‹ ‹گیاه تراریخته چیست؟‬ ‫گیاه تراریخته به گیاهی اطالق می شود که ساختار‬ ‫ژنتیکی ان از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد‪.‬‬ ‫این تغییر به ط��ور معمول برای بهبود مقاومت گیاه در‬ ‫براب��ر برخی افات یا بیماری های گیاهی و‬ ‫ب��ه منظور بهبود عملکرد گیاه و بهره وری‬ ‫کش��اورزی انجام می ش��ود‪ .‬اغلب هدف از‬ ‫مهندسی ژنتیک در گیاهان انتقال یک یا‬ ‫چند ژن به گیاه است که در صورت موفقیت‬ ‫یک ویژگی جدید به گیاه می بخش��د‪ .‬این‬ ‫ویژگی جدید به ط��ور معمول در گیاهان‬ ‫هم خانواده یافت نمی شود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ی که‬ ‫انتق��ال ژن یا ژن های عام��ل این ویژگ ‬ ‫گاه��ی در گیاهان غیرهم خانواده یا حتی موجود زنده ‬ ‫دیگ��ر مانند یک گون ه باکتری موجود اس��ت‪ ،‬از طریق‬ ‫روش های متداول اصالح نباتات محقق نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫نمونه های اس��تفاده از گیاهان تراریخته با صفتی چون‬ ‫مقاومت به یک افت‪ ،‬بیماری یا خش��کی را می توان در‬ ‫کش��اورزی مدرن یافت‪ .‬گیاه��ان تراریخته در صنعت‬ ‫داروس��ازی برای تولی��د صنعتی برخ��ی ترکیبات با‬ ‫کاربرد پزش��کی نیز استفاده می ش��وند‪ .‬با وجود فواید‬ ‫کش��ت این محصوالت س��ال دیگر باید بذر را از‬ ‫همان ش��رکت های امریکایی خری��داری کند‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن ارگانیک کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫وابس��تگی به بذرهای حاوی ژن های ثبت شده‬ ‫خارجی برای اس��تقالل کشور خطرناک است و‬ ‫امنیت غذایی ما را تهدید می کند‪ .‬ما نباید اجازه‬ ‫دهیم که دستمان برای تامین قوت و غذا جلوی‬ ‫بیگانگان دراز شود‪.‬‬ ‫بسیار و به تبع ان عالقه مندان زیاد در بین پژوهشگران‬ ‫و کش��اورزان‪ ،‬اس��تفاده از گیاهان تراریخته منتقدانی‬ ‫نیز دارد‪ .‬این انتقادات بر اس��اس مالحظات اکولوژیکی‬ ‫و اقتصادی اس��ت چرا که موجودات تراریخته اغلب به‬ ‫درخواس��ت ابداع کنندگان انها با قوانین‬ ‫مالکیت معنوی محافظت می ش��وند‪ .‬این‬ ‫منتقدان همچنین به بحث س�لامت مواد‬ ‫غذایی تولید ش��ده با گیاه��ان تراریخته‬ ‫می پردازند‪ .‬در ایران نخس��تین محصول‬ ‫کش��اورزی تراریخت��ه رقم��ی از برن��ج‬ ‫اس��ت که در براب��ر کرم س��اقه خوار برنج‬ ‫(‪ ) Chilo suppressalis‬مقاوم است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه تراری��زش برنج چندس��الی اس��ت‬ ‫در ای��ران اغاز ش��ده اما به دلیل سرس��خت بودن برنج‬ ‫ب��ه تراریزش که خود از دش��وار بودن کش��ت بافت ان‬ ‫ناشی می شود‪ ،‬این رویکرد متوقف شده و به بسیاری از‬ ‫ارقام برنج بومی ایرانی تعمیم نیافته اس��ت‪ .‬در قیاس با‬ ‫کشورهایی چون هند‪ ،‬چین و ژاپن‪ ،‬تاکنون تالش های‬ ‫اندکی به منظور کش��ت بافت برخی از ارقام برنج بومی‬ ‫ایرانی انجام ش��ده که این مهم مس��تلزم تالش بیشتر‬ ‫پژوهشگران در این زمینه است‪.‬‬ ‫ایران و اتریش یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند‬ ‫وزیران کشاورزی ایران و اتریش در زمینه انتقال فناوری ساخت ماشین االت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اصالح دام و تولید گیاهان دارویی یادداشت تفاهم همکاری امضا‬ ‫کردن��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬محمود حجتی در دیدار با همتای‬ ‫اتریش��ی خود با اش��اره به اینکه انتقال فناوری ساخت ماش��ین االت و ادوات‬ ‫کش��اورزی از اتریش به جمهوری اس�لامی ایران یکی از مهم ترین زمینه های‬ ‫همکاری دو کشور است گفت‪ :‬از دیگر زمینه های همکاری دو کشور در بخش‬ ‫کش��اورزی اجرای طرح های اصالح نژاد دام سنگین و سبک است که به زودی‬ ‫نخس��تین محموله نژاد گاو سمین تال که حدود هزار راس است از اتریش به‬ ‫ایران وارد می شود و با توجه به تجربیات کشور اتریش در زمینه دامداری روابط‬ ‫دو کشور در این زمینه تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی کشت‪ ،‬تولید و فراوری گیاهان دارویی را از دیگر موارد‬ ‫همکاری دو کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬در ایران بیش از ه��زار و ‪ ۴۵۰‬نوع گیاه‬ ‫دارویی شناسایی ش��ده که این گیاهان در طب سنتی کاربرد دارند و پیش از‬ ‫این نیز این گیاهان دارویی به صورت خام به کش��ور اتریش صادر می ش��د که‬ ‫امیدواریم از این پس گیاهان دارویی با توجه به دانش پیش��رفته اتریشی ها در‬ ‫زمینه تولید دارو به صورت فراوری ش��ده به جهان عرضه شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬دو کش��ور برای توس��عه کش��ت گیاهان داروی��ی در گلخانه ها و مزارع‬ ‫همکاری مش��ترکی خواهند داشت‪ .‬حجتی همچنین به تنوع اب وهوایی ایران‬ ‫و تاثیر ان در تنوع محصوالت باغی اشاره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر در برخی‬ ‫مناطق شاهد سرمای هوا هستیم و در دیگر مناطق مانند سواحل دریای عمان‬ ‫هندوانه برداش��ت می کنیم‪ ،‬این تنوع اب و هوایی نش��ان دهنده ظرفیت های‬ ‫قابل توج��ه جمهوری اس�لامی ایران در تولید انواع محصوالت باغی اس��ت که‬ ‫در این زمینه نیز دو کشور می توانند مبادالت تجاری مشترک داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی نیز بر توس��عه همکاری های کشاورزی‪ ،‬انتقال تجارب‬ ‫علمی‪ ،‬بازاریابی و فراوری محصوالت با مش��ارکت جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫کشور اتریش تاکید کرد‪.‬‬ ‫«اندره روپلشتر»‪ ،‬وزیر کشاورزی‪ ،‬جنگل داری‪ ،‬محیط زیست و مدیریت اب‬ ‫اتریش نیز در این دیدار با اش��اره به توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫بخش کش��اورزی از وزیر جهاد کشاورزی برای سفر رسمی به اتریش و تبادل‬ ‫تفاهمنامه های همکاری بین دو کشور دعوت کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬دو کشور می توانند در زمینه تولید ادوات و ماشین االت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬انتقال دانش فنی توس��عه روش های نوین ابیاری‪ ،‬مدیریت بهینه‬ ‫اس��تفاده از منابع پایه کش��اورزی و بهره برداری اصولی از مناطق کوهستانی و‬ ‫جنگلی همکاری کنند‪.‬‬ ‫وزیر کشاورزی‪ ،‬جنگل داری‪ ،‬محیط زیس��ت و مدیریت اب اتریش پیشنهاد‬ ‫کرد‪ :‬دو کش��ور کارگروه مشترکی برای پیگیری و نظارت بر روند اجرای مفاد‬ ‫تفاهمنامه مشترک دو کشور تشکیل دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اتریش در زمینه دام و دانش اصالح ژنتیک از کش��ورهای پیشرو‬ ‫در جهان اس��ت و در این زمینه همکاری های مش��ترکی با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران خواهد داشت‪.‬‬ ‫اندره روپلشتر در زمینه فراوری و تولید گیاهان دارویی و مشارکت با بخش‬ ‫کشاورزی ایران اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه جمهوری اس�لامی ایران از لحاظ تولید پسته‪ ،‬خرما و‬ ‫زعف��ران در جهان جایگاه باالیی دارد گف��ت‪ :‬ایران در زمینه تولید محصوالت‬ ‫باغی از اتریش پیشرفته تر است و ما در این زمینه حرفی برای گفتن نداریم و‬ ‫اماده تبادل تجربیات دو کشور و بهره گیری از دانش علمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫وزیر کش��اورزی‪ ،‬جنگل داری‪ ،‬محیط زیست و مدیریت اب اتریش همچنین‬ ‫برای انتقال تجربیات کش��ور اتریش در زمینه کش��اورزی کوهستانی و تولید‬ ‫بذرهای گندم و جو به جمهوری اسالمی ایران اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫رابطه مقررات و فساد‬ ‫محمدمه��دی بهکی��ش‪ ،‬نایب رییس و دبی��رکل کمیته ایرانی «ای سی س��ی» گفت‪:‬‬ ‫صحبت از مقررات زدایی اس��ت‪ .‬ما انبوهی از مقررات داریم که با هم متضاد هس��تند‪ .‬باید‬ ‫همه اینها خالصه شوند‪ .‬همه جای دنیا این کار را کرده اند‪ .‬نه اینکه ما نخستین باشیم‪ ،‬ما‬ ‫در این زمینه اخرین هستیم‪ .‬اقتصاددان ها می گویند مکانیزمی طراحی کنیم تا مقررات‬ ‫کم شود و تضادهای مقررات از بین برود و ساده شود تا بتواند از فساد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫از کره جنوبی‬ ‫تا روزهای شلوغ‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹ذهنیت مثبت‬ ‫س��فر هیات بلند پایه اقتص��ادی رومانی به همراه‬ ‫وزی��ر امورخارجه این کش��ور به ایران در ‪ ۲۶‬س��ال‬ ‫گذش��ته بی س��ابقه بود‪ ،‬اما امدند ت��ا همکاری ها را‬ ‫گسترش دهند‪ .‬ش��یالت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬قطعات خودرو‬ ‫و همکاری های بیشتر بانکی موضوعات مورد مذاکره‬ ‫رومانی ها با رییس پارلمان بخش خصوصی کش��ور‬ ‫بود‪ .‬محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫در دی��دار با «الزار کومانس��کو» وزی��ر امور خارجه‬ ‫رومان��ی که به همراه معاون وزی��ر صنعت و تجارت‬ ‫و ریی��س اتاق بازرگانی این کش��ور به ایران س��فر‬ ‫کردند‪ ،‬گفت‪ :‬ذهنیت مثبتی در میان فعاالن صنایع‬ ‫و بخش خصوصی ایران از تاجران رومانی وجود دارد‬ ‫که با اس��تفاده از این فرص��ت می توان همکاری ها و‬ ‫سرمایه گذاری برای تولیدات مشترک را افزایش داد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارج��ه رومانی نیز این هیات بلند پایه‬ ‫اقتصادی به تهران را حامل پیام مقامات کشورش در‬ ‫راس��تای توسعه مناسبات بین ایران و رومانی عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬باید تمامی ش��رایط را برای تس��هیل‬ ‫مناس��بات و یافتن زمینه های دیگر اقتصادی فراهم‬ ‫کنی��م تا بخش های خصوصی و ش��رکت های مطرح‬ ‫دو کش��ور در فضای ایجاد ش��ده برای تحقق اهداف‬ ‫تجاری و اقتصادی ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫«داربانف» رییس ات��اق بازرگانی و صنایع رومانی‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬رومانی می تواند به عنوان یک شریک‬ ‫اج��اری و دروازه ای ب��رای ورود کاالها و محصوالت‬ ‫نفتی ایران به اروپ��ا نقش مهمی را ایفا کند و ایران‬ ‫هم برای دسترس��ی به بازارهای همسایه‪ ،‬تسهیالت‬ ‫الزم را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪3‬پیشنهاد‬ ‫همایش اقتصادی ایران و س��نگاپور در این هفته‬ ‫برگزار شد که در حاش��یه ان نیز رییس فدراسیون‬ ‫تجارت س��نگاپور که در راس یک هیات تجاری ‪۵۸‬‬ ‫نفره به اتاق بازرگانی ای��ران امده بود با رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران گفت وگو ک��رد‪ .‬جالل پور از امادگی‬ ‫ایران برای اس��تفاده از تجارب س��نگاپور به منظور‬ ‫توس��عه خبر داد و ‪ 3‬پیش��نهاد را ارائه کرد؛ نخست‬ ‫حضور شرکت های مشترک در ایران که در سنگاپور‬ ‫ظرفیت مناس��ب را برای افزای��ش فعالیت های خود‬ ‫ندارن��د‪ ،‬دوم اس��تفاده از تج��ارب مرک��ز تحقیقات‬ ‫س��نگاپور ب��رای تاس��یس چنین مرک��زی در ایران‬ ‫و انتق��ال تجربه و س��وم اینکه ش��رکت های مالی و‬ ‫فاینان��س س��نگاپور در ای��ران‪ ،‬برای توس��عه روابط‬ ‫دوطرف حضور یابند‪.‬‬ ‫«سیونگ س��نگ تئو»‪ ،‬رییس فدراسیون تجارت‬ ‫دیدار با هیات اتریش‬ ‫س��نگاپور نیز اظهار کرد‪ :‬از این پیشنهادها استقبال‬ ‫می کنیم و از ش��رکت های س��نگاپوری می خواهیم‬ ‫در ب��ازار ایران که به کش��ورهای مش��ترک المنافع‬ ‫دسترس��ی دارد حضور یابند و از شرکت های ایرانی‬ ‫هم دعوت می ش��ود برای ورود به بازار جنوب شرق‬ ‫اسیا در سنگاپور استقرار یابند‪.‬‬ ‫موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری میان ایران و‬ ‫سنگاپور امضا ش��د که به گفته جواد انصاری‪ ،‬سفیر‬ ‫ایران در سنگاپور به عنوان چتر حمایتی از تجارت و‬ ‫سرمایه گذاری از سوی دو دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایل به بازار ایران‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اتریش نیز دیگر مهمان‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران در این هفته ب��ود‪ .‬جالل پور با‬ ‫اش��اره به زمینه ه��ای همکاری های مش��ترک بین‬ ‫دو کش��ور اع�لام کرد‪ :‬عالوه بر هم��کاری در زمینه ‬ ‫ماش��ین االت صنعتی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکترونیکی و دارویی‪ ،‬الزم است در زمینه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬اب شیرین کن‪ ،‬انتقال اب‪،‬‬ ‫مدیریت اب و نیروگاه های زباله س��وز همکاری های‬ ‫مشترک‪ ،‬بلندمدت و پایدار داشته باشیم‪.‬‬ ‫«ماتیاس کرن» نایب رییس اتاق بازرگانی اتریش‬ ‫نی��ز به تمایل اتریش��ی ها برای ورود به ب��ازار ایران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران دارای جایگاه ارزشمندی در‬ ‫اقتصاد منطقه است و برای کشوری مانند اتریش که‬ ‫اقتصاد در ان نقش پررنگی در راستای توسعه دارد‪،‬‬ ‫از اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 11‬زمینه همکاری‬ ‫کره جنوبی نی��ز «جو هیونگ هوان»‪ ،‬وزیر تجارت‬ ‫خ��ود را در راس ی��ک هی��ات اقتصادی ب��ه ایران‬ ‫فرس��تاد‪ .‬همایش هم��کاری اقتصادی ای��ران و کره‬ ‫درحالی برگزار شد که دستاورد ان امضای ‪۳‬قرارداد‬ ‫توسعه زیر ساخت های اقتصادی و انرژی بندر چابهار‬ ‫بین شرکت های ایرانی و کره ای بود‪ .‬رییس پارلمان‬ ‫بخش خصوصی ایران گفت‪ :‬همکاری موسس��ه های‬ ‫مالی دو کش��ور‪ ،‬اجرای پروژه های مشترک در ایران‬ ‫و کشورهای ثالث مانند اسیای میانه‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫دیدار با هیات البانی‬ ‫مش��ترک در زمینه محصوالت الکترونیکی و برقی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬ش��یالت و صنایع وابسته‪،‬‬ ‫س��ازه و همکاری های علمی‪ ،‬خدمات گردشگری و‬ ‫ساخت هتل‪ ،‬محصوالت نانو‪ ،‬زیر ساخت های فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‪ ،‬سیس��تم های بانکی و بیمه ای‬ ‫و تولید انرژی های نو به ویژه س��لول های خورشیدی‬ ‫نس��ل جدید برای مناطق محروم‪ ،‬بسترهای توسعه‬ ‫مناس��بات اقتص��ادی بین بخش ه��ای خصوصی دو‬ ‫کشور اس��ت که اتاق بازرگانی ایران اماده همکاری‬ ‫ب��رای رفع موان��ع موجود و تس��هیل در رفت و امد‬ ‫تاجران و بازرگانان دو کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق تهرانی ها هم شلوغ بود‬ ‫هیات های تجاری اتریش‪ ،‬کره جنوبی و پاکس��تان‬ ‫ب��ه اتاق بازرگانی تهران نی��ز رفتند و برای مذاکره و‬ ‫امض��ای تفاهمنامه عزم خود را ج��زم کردند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این کش��ورها‪ ،‬هیاتی نیز از البان��ی مهمان اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران بودن��د که مقام��ات وزارت خارجه‬ ‫البانی در این دیدار خواس��تار همکاری های بیشتر‪،‬‬ ‫به وی��ژه س��رمایه گذاری بنگاه های ایران��ی در خاک‬ ‫البانی برای تولید مش��ترک و صادرات به بازار اروپا‬ ‫شدند‪ .‬خوانساری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حج��م روابط تجاری ایران و البانی در س��طح‬ ‫قابل قبولی نیست و به نظر می رسد‪ ،‬با اعزام هیات ها‬ ‫و شناخت ظرفیت های یکدیگر بتوانیم زمینه ارتقای‬ ‫س��طح روابط تج��اری را فراهم کنی��م‪ .‬به طور قطع‬ ‫البانی نیازمندی زیادی به توس��عه زیرساخت هایش‬ ‫دارد و اگ��ر ای��ن ش��ناخت ب��ه وجود بیای��د امکان‬ ‫س��رمایه گذاری بنگاه های ایرانی در این کشور وجود‬ ‫دارد‪«.‬سلیم بلورتایا» معاون وزیر امور خارجه البانی‬ ‫نیز گفت‪ :‬حقیقت این است که روابط ایران و البانی‬ ‫مدت هاست توسعه نداش��ته و ما سال های زیادی را‬ ‫از دس��ت داده ایم‪ .‬اکنون فک��ر می کنیم باید تالش‬ ‫بیش��تری برای توسعه مراودات اقتصادی و مبادالت‬ ‫تجاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی فرصت سرمایه گذاری‬ ‫«س��ونگ چو ل��ی»‪ ،‬مع��اون فدراس��یون صنایع‬ ‫کره جنوبی در دیدار با مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران گفت‪ :‬ایران بازار هدف سرمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کره جنوبی در منطقه خاورمیانه اس��ت و به‬ ‫زودی نیز یک هیات ‪ ۲۰۰‬نفره از شرکت های کره ای‬ ‫برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری و همکاری با‬ ‫بنگاه های ایرانی به کشور شما سفر می کند‪.‬‬ ‫خوانساری با اشاره به سفر چندی پیش یک هیات‬ ‫ب��زرگ اقتصادی از کره به ایران‪ ،‬افزود‪ :‬پس از توافق‬ ‫هس��ته ای و صدور برجام‪« ،‬اگزیم بانک» کره جنوبی‬ ‫امادگی خود را برای سرمایه گذاری ‪ ۵‬میلیارد دالری‬ ‫در بخش بهداش��ت ای��ران اعالم کرد‪ .‬ش��رکت های‬ ‫کره جنوبی می توانند در حوزه ه��ای دیگر اقتصادی‬ ‫و صنعتی ازجمله خودرو‪ ،‬قطعه س��ازی و انرژی های‬ ‫نو سرمایه گذاری مشترک با بنگاه های ایرانی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهم نامه اموزشی‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران و موسس��ه همکاری های‬ ‫اقتص��ادی ات��اق بازرگانی اتری��ش (‪ )WIFI‬نیز در‬ ‫ای��ن هفته ی��ک تفاهمنامه همکاری امض��ا کردند‪.‬‬ ‫خوانس��اری با اشاره به س��فر اینده رییس جمهوری‬ ‫ای��ران ب��ه اتری��ش‪ ،‬گف��ت‪ :‬بس��ترهای الزم برای‬ ‫شکوفایی مناس��بات اقتصادی دو کشور فراهم است‬ ‫و ات��اق بازرگانی تهران نیز این امادگی را دارد که با‬ ‫شناس��ایی فرصت ها و شرکای تجاری دو طرف‪ ،‬گام‬ ‫بلندی در مسیر اهداف توسعه ای دو کشور بردارد‪.‬‬ ‫«ماتی��اس کرن» مع��اون اتاق بازرگان��ی اتریش‬ ‫نیز در این نشس��ت ایران را یکی از ش��رکای اصلی‬ ‫کش��ورش عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از راه های توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی دو کش��ور ای��ران و اتریش‪،‬‬ ‫همکاری های اموزش��ی و توسعه دانش نیروی کار و‬ ‫منابع انسانی دو طرف است که در این زمینه اتریش‬ ‫می تواند شریک قابل اعتمادی برای ایران باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در دیدار هی��ات تجاری پاکس��تان با‬ ‫مهدی جهانگیری‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫مقرر ش��د حجم تجارت دو کشور به ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫این هفته‬ ‫هیات های تجاری‬ ‫از کره جنوبی‪،‬‬ ‫پاکستان‪،‬‬ ‫رومانی‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫سنگاپور‬ ‫و البانی مهمان‬ ‫ایران بودند‬ ‫که فارغ از‬ ‫دیدارهای‬ ‫دولتی با‬ ‫فعاالن بخش‬ ‫خصوصی نیز‬ ‫مذاکره و گاهی‬ ‫قراردادهایی‬ ‫هم امضا کردند‬ ‫همراهی بخش خصوصی در سفرهای نوروزی روحانی‬ ‫دیدار در شهر شماره یک جهان‬ ‫رییس جمهوری ایران در هفت��ه اول و دوم فروردین ‪۱۳۹۵‬‬ ‫هم��راه با هیات ه��ای بزرگی از بخش خصوصی به پاکس��تان‪،‬‬ ‫عراق و اتریش سفر می کند تا تجربه خوبی مانند سفر به ایتالیا‬ ‫و فرانس��ه در تاریخ ثبت شود‪ .‬سایت اتاق بازرگانی ایران درباره‬ ‫وضعیت اعزام و جزئیات س��فر نوروزی با فرهاد شریف‪ ،‬معاون‬ ‫بین الملل اتاق بازرگانی ایران گفت وگو داشته که می خوانید‪:‬‬ ‫€ €با توج�ه به تجرب�ه موفق حضور هی�ات اقتصادی‬ ‫همراه رییس جمهوری در س�فر به ایتالیا و فرانس�ه‪ ،‬در‬ ‫نوروز ‪ ۹۵‬همراهی در چه سفرهایی در برنامه است؟‬ ‫س��فرهایی کاری در مذاکره با دفاتر رییس جمهوری ‪ 3‬کشور‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬عراق و اتریش در حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد هیات عالی رتبه اقتصادی و سیاسی ایران‪ 26 ،‬فروردین‬ ‫در اسالم اباد؛ ‪ 8‬تا ‪ 10‬فروردین در عراق و ‪ 12 ،11‬و ‪ 13‬فروردین‬ ‫‪ ۹۵‬در اتریش خواهد بود‪ .‬براساس توافق با دفتر رییس جمهوری‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬اتاق بازرگانی ایران مس��ئول تشکیل و اعزام هیات‬ ‫اقتصادی همراه رییس جمهوری در این سفرها خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €شرایط حضور در این هیات چیست؟‬ ‫ط روی‬ ‫ثبت ن��ام از طری��ق مراجعه و تکمیل فرم ه��ای مربو ‬ ‫سایت اتاق بازرگانی ایران به نشانی ‪ iccim.ir‬انجام می شود‪.‬‬ ‫سپس بر اس��اس اولویت هایی مانند س��ابقه همکاری تجاری‬ ‫بنگاه متقاضی با هر یک از کش��ورها و مالحظات دیگر‪ ،‬مقایسه‬ ‫انجام شده و افرادی که امتیاز بیشتری نسبت به بقیه متقاضیان‬ ‫کسب کردند‪ ،‬برای حضور در هیات انتخاب و دعوت می شوند‪.‬‬ ‫€ €سفر به پاکستان شامل چه برنامه هایی است؟‬ ‫در نظ��ر اس��ت هیات اقتص��ادی اعزامی به پاکس��تان‪ ،‬یک‬ ‫روز کاری داش��ته باش��د که شامل نشس��ت بزرگ بازرگانان و‬ ‫صنعتگران دو کشور با حضور روسای جمهور دو کشور‪ ،‬تشکیل‬ ‫پنل تخصصی با حضور وزی��ران اقتصادی طرفین و همچنین‬ ‫مالقات بین تاجران و صنعتگران دو کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در عراق چطور؟‬ ‫عالوه بر برنامه های مش��ابه انچه در پاکستان اجرا می شود‪،‬‬ ‫نشست های تکمیلی با وزارتخانه ها و سازمان های واگذار کننده‬ ‫پروژه ها و همچنین یک گردهمایی اقتصادی بزرگ با تمرکز بر‬ ‫فرصت های مهم جنوب عراق در دست طراحی است‪.‬‬ ‫€ €هیات اعزامی ایران در اتریش چه خواهد کرد؟‬ ‫نشس��ت بزرگ با حضور روسای جمهور دو کشور و پنل های‬ ‫تخصص��ی وزارتی برگزار خواهد ش��د‪ .‬اتریش��ی ها پیش��نهاد‬ ‫کرده اند که فعاالن اقتصادی ایران‪ ،‬بازدید تخصصی از شهر وین‬ ‫داشته باشند‪ .‬شهری که امسال شهر شماره یک دنیا اعالم شده‬ ‫است‪ .‬مدیریت شهری‪ ،‬معماری کالن‪ ،‬ساختار جذب گردشگر‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و سیستم تصفیه فاضالب در کنار بازدید از یکی‬ ‫از زیباتری��ن پایتخت ه��ای اروپا‪ ،‬یک روز ای��ن برنامه را به خود‬ ‫اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫روز دوم حضور هیات مانند س��فرهای عراق و پاکس��تان‪ ،‬به‬ ‫برگزاری مجمع بزرگ و حضور روس��ای دو کش��ور و تش��کیل‬ ‫پنل ه��ای تخصصی خواهد گذش��ت‪ .‬عص��ر ان روز به فعاالن‬ ‫اقتصادی فرصت داده می شود که دیدار تخصصی با بنگاه های‬ ‫طرف معامله خود داش��ته باشند‪ .‬اتریشی ها پیشنهاد کرده اند‬ ‫ی��ک روز ب��ه این برنام��ه افزوده ش��ود تا هیات ب��زرگ ایرانی‬ ‫بتواند به چند دس��ته تقس��یم ش��ده و از برخی صنایع و نقاط‬ ‫مهم اتریش‪ ،‬بازدیدهای تخصصی مرتبط با کس��ب و کار خود‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬به این ترتیب در صورت طوالنی تر ش��دن س��فر‪،‬‬ ‫بازدید از معروف ترین دهکده س��بز جهان و فهرستی از صنایع‬ ‫بسیار پیشرفته اتریش در شهرهای مختلف‪ ،‬در این برنامه قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در این سفر چه ابتکار جدیدی در ترکیب هیات در‬ ‫نظر گرفته اید که نشان دهنده تنوع باشد؟‬ ‫در تالش��یم در ع��راق یک هی��ات کوچ��ک قدرتمند در‬ ‫بخش بازاریابی اموزش عالی با خود همراه داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫دانش��گاه های معروف ایرانی که س��ابقه پذیرش گس��ترده‬ ‫دانش��جویان خارجی را دارند‪ ،‬با بس��ته های جذب دانشجو‬ ‫و انتق��ال تجربی��ات خود با ما در این س��فر هم��راه خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین مجموع��ه ای از بیمارس��تان های تخصصی‬ ‫پذیرنده بیمار خارجی تش��کیل خواهیم داد‪ .‬در این س��فر با‬ ‫حضور مدیران برخی از بیمارس��تان های درجه یک کش��ور‪،‬‬ ‫بازاریابی متمرکز و مدرنی را سامان داده ایم که از این حرکت‬ ‫ایران در گردش��گری س�لامت پرده برداری می شود‪ .‬جامعه‬ ‫پزش��کی ایران ش��هرت جهانی داش��ته و ما برخی از بهترین‬ ‫بیمارس��تان های خاورمیانه را در اختیار داریم‪ .‬اینکه س��هم‬ ‫ایران از گردش��گر سالمت‪ ،‬تا این حد از ترکیه کمتر باشد‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫بخش خصوصی در هفته ای که گذشت‬ ‫این هفته‪ ،‬هفته شلوغی برای اقتصاد ایران‪ ،‬به ویژه‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران و تهران بود‪ .‬پ��ر از رفت وامد‬ ‫هیات ه��ای تجاری خارج��ی که جز اش��تیاق برای‬ ‫همکاری های مش��ترک در فصل جدید اقتصاد ایران‬ ‫نب��ود‪ .‬این هفت��ه هیات های تج��اری از کره جنوبی‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬رومانی‪ ،‬اتریش‪ ،‬سنگاپور و البانی مهمان‬ ‫ای��ران بودند که فارغ از دیداره��ای دولتی با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی نیز مذاکره و گاهی قراردادهایی هم‬ ‫امض��ا کردند‪ .‬در این گزارش ب��ه مهم ترین اتفاقاتی‬ ‫ک��ه این هفته میان بخش خصوص��ی ایران و هیات‬ ‫خارجی رخ داد‪ ،‬پرداختیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫در ش��بکه تلگرام خود نوش��ت‪ :‬کره جنوبی کشوری‬ ‫پر جمعی��ت در گس��تره ای محدود اس��ت‪ .‬روزگاری‬ ‫مس��تعمره بوده و جنگ های داخلی زیادی را پشت‬ ‫س��ر گذاشته که میراثی تلخ از ان دوران به جا مانده‬ ‫است‪ .‬تخاصم با کره شمالی و احتمال جنگ‪ ،‬همواره‬ ‫همچون بختکی روی ارامش مردمان این س��رزمین‬ ‫س��ایه انداخته اما این کشور بیش از ‪5‬دهه است که‬ ‫عملکردی بدون اش��تباه در عرصه سیاست و اقتصاد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از دکتر اسحاق جهانگیری خاطره ای خوانده ام که‬ ‫همواره در ذهن مرور می کنم‪« :‬س��ال ها پیش زمانی‬ ‫که در ش��هر س��ئول خیابانی را به ن��ام «تهران» نام‬ ‫نهادن��د‪ ،‬ارزوی مردم کره جنوب��ی این بود که روزی‬ ‫سئول از نظر توس��عه یافتگی به پایتخت ایران شبیه‬ ‫ش��ود‪ .‬اما پس از این همه سال عده ای در کشور کره‬ ‫به دنبال این هس��تند که خیابان تهران را که اکنون‬ ‫دارای عظمتی در ش��هر سئول است‪ ،‬به نام پایتخت‬ ‫کش��ور دیگری تغییر دهند چون معتقدند در ش��ان‬ ‫سئول نیس��ت که نام بهترین خیابانش تهران باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬اکنون خیابان سئول در شهر تهران هم‪،‬‬ ‫دیگر خیابانی در شان سئول نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹میزبان خارجی ها‬ ‫دوش��نبه و سه ش��نبه در ات��اق بازرگان��ی ایران‪،‬‬ ‫کل��ی مهمان خارجی داش��تیم‪ .‬در این مدت میزبان‬ ‫هیات هایی از کشورهای کره جنوبی‪ ،‬اتریش‪ ،‬رومانی‬ ‫و س��نگاپور بوده ایم که ضمن برگزاری نشس��ت های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬مالقات ه��ای رودررو ه��م می��ان فعاالن‬ ‫اقتصادی ایران و کشورهای میزبان فراوان بوده است‪.‬‬ ‫به جز این مالقات ها‪ ،‬دیدار با سفیر ایران در بغداد‬ ‫و صحبت تلفنی با س��فیران ایران در کراچی و وین‬ ‫و مالق��ات با معاون��ان وزارت امور خارج��ه‪ ،‬ازجمله‬ ‫دیدارهای مرتبط با س��فر رییس جمه��وری و اعزام‬ ‫هیات ها ظرف دیروز و امروز بوده است‪.‬‬ ‫سه شنبه شب هم هیات بزرگ اتاق بازرگانی ایران‬ ‫همایش ایران و سنگاپور‬ ‫به ریاست دکتر پدرام سلطانی‪ ،‬نایب رییس اتاق و با‬ ‫همراهی دکتر فرهاد ش��ریف‪ ،‬معاون بین الملل اتاق‬ ‫ایران‪ ،‬تهران را به مقصد فرانکفورت ترک کرد‪.‬‬ ‫همچنین عصر سه ش��نبه چند نف��ر از همکارانم‬ ‫ته��ران را به مقصد بغداد ت��رک کردند تا مقدمات‬ ‫س��فر اق��ای رییس جمه��وری و هی��ات هم��راه را‬ ‫فراه��م کنند‪ .‬دیروز هم میزبان رییس فدراس��یون‬ ‫اتاق ه��ای ترکیه ( ‪ )TOBB‬بودی��م‪ .‬خالصه این‬ ‫روزه��ا به طور مرتب ب��ا هیات های خارجی در رفت‬ ‫و امد هستیم و فکر می کنم تاپایان اسفند‪ ،‬میزبان‬ ‫بیش از ‪ ١٠‬هیات و مقام و س��فیر خارجی در اتاق‬ ‫ای��ران خواهیم بود و ضمنا بای��د مقدمات همراهی‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در س��فر رییس جمهوری به‬ ‫کش��ورهای پاکس��تان‪ ،‬عراق و اتریش را هم فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬خالصه همه بخش ه��ای اتاق‪ ،‬به ویژه بخش‬ ‫بین الملل به ش��دت مش��غولند‪ .‬در ای��ن میان باید‬ ‫از حض��ور در چند نشس��ت مهم غفل��ت نکنم و در‬ ‫همایش بین المللی اب هم س��خنرانی داشته باشم‬ ‫که ب��ا پیام رییس جمهوری روحان��ی در اتاق ایران‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نشس��ت اسفندماه روسای کمیس��یون های اتاق‬ ‫و نشس��ت هیات نمایندگان اتاق ایران و همچنین‬ ‫نشس��ت های پایان��ی کمیته م��اده ‪ ٧٦‬و ش��ورای‬ ‫گفت وگ��و که همه انه��ا در ‪ 3‬روز اول هفته اینده‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ ،‬باعث ش��ده که احس��اس کنم‬ ‫هفته های پایانی اس��فند بسیار ش��لوغ و پرازدحام‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خبرخوب اینکه‪:‬‬ ‫سه ش��نبه ش��ب در ش��ورای پول و اعتبار دوباره‬ ‫تاکید ش��د که همه بانک ها ازجمل��ه بانک تجارت‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬رف��اه کارگران‪ ،‬توس��عه صادرات و‬ ‫صنعت و مع��دن نیز باید مطاب��ق ایین نامه اجرایی‬ ‫م��اده ‪٢٠‬قانون رفع موانع تولید‪ ،‬نس��بت به تس��ویه‬ ‫حس��اب تس��هیالت ماخوذه از صندوق ذخیره ارزی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫«بهاره»ها اغاز شدند‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معمای قاچاق میوه‬ ‫وام ‪ ۱۵‬میلیون تومانی‬ ‫خرید کاال در راه است‬ ‫س��خنگوی انجمن تولید کنندگان‬ ‫لوازم خانگی از تصمیم تولید کنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی ب��رای پرداخ��ت وام‬ ‫‪۱۵‬میلی��ون تومان��ی کاال با همکاری‬ ‫بانک های عام��ل خبر داد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫ی در گفت وگ��و ب��ا باش��گاه‬ ‫غزن��و ‬ ‫خبرنگاران جوان هدف از این تصمیم‬ ‫را مب��ارزه با رکود موجود در بازار عن��وان کرد و گفت‪ :‬بازار‬ ‫خری��د و ف��روش لوازم خانگی تح��ت تاثیر رک��ود حاکم بر‬ ‫اقتصادکش��ور مدتی اس��ت که رونق چندانی ندارد به همین‬ ‫دلی��ل تولیدکنندگان ب��رای برطرف کردن ای��ن رکود قصد‬ ‫اج��رای طرحی با هم��کاری بانک های عام��ل را دارند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬این طرح مربوط به پرداخ��ت وام برای خرید کاال با‬ ‫تس��هیالت اسان به متقاضیان اس��ت که شرایط دریافت ان‬ ‫بسیار اسان تر از وام قبلی در نظر گرفته شده و مبلغ ان بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫غزن��وی افزود‪ :‬اقس��اط ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۶‬ماهه یک��ی از مهم ترین‬ ‫ویژگی ه��ای این وام اس��ت و به دلیل تعداد باالی اقس��اط‬ ‫مبلغ باز پرداخت ان نس��بت به وامی که بانک مرکزی ارائه‬ ‫کرده بس��یار پایین تر است‪ .‬غزنوی س��ود این وام را بین ‪۱۴‬‬ ‫ت��ا ‪۱۶‬درصد اع�لام و تصریح کرد‪ :‬پیش از ای��ن نیز چنین‬ ‫طرحی اجرا شده و مورد اقبال مردم قرار گرفته بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫پیش بینی بر این اس��ت که با اجرای این طرح رونق به بازار‬ ‫لوازم خانگ��ی بازگردد‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬بانک مرکزی در این‬ ‫طرح نقش��ی ندارد و بودجه ان به وسیله منابع بانک ها تامین‬ ‫می ش��ود و تولید کنندگان نیز بخش��ی از س��ود ای��ن وام را‬ ‫پرداخت خواهند کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به زودی اطالع رسانی درباره‬ ‫این طرح انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معامالت مسکن‬ ‫یک دهم شرایط ایده ال است‬ ‫یک کارش��ناس با اشاره به ‪۱۰۶‬هزار مورد معامالت خرید‬ ‫بهمن گف��ت‪ :‬معامالت‬ ‫ ‬ ‫و فروش مس��کن در کل کش��ور در‬ ‫باید حداقل ‪ ۱۰‬برابر حجم فعلی باش��د تا بتوان گفت بخش‬ ‫مسکن وارد رونق ش��ده است‪ .‬بیت اهلل ستاریان در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬بخش مس��کن تابع��ی از اقتصاد کالن‬ ‫است‪ .‬افزایش نسبی معامالت از مه ر تا بهمن سال جاری نیز‬ ‫واکنش روانی اس��ت که در مجموع اقتصاد ایجاد ش��ده و در‬ ‫بخش مسکن هم به تصویر کشیده می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی‬ ‫برجام امضا ش��د تاثیرات روانی خود را بر اقتصاد گذاش��ت و‬ ‫بخش مسکن شروع به حرکت کرد‪ .‬این کارشناس مسکن به‬ ‫اغاز دوران رکود مس��کن در سال ‪ ۱۳۹۲‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش مسکن بعد از شروع دوره رونق در سال ‪ ۱۳۸۶‬به طبع‬ ‫باید از اواخر س��ال ‪ ۱۳۹۲‬وارد رکود می شد اما دیدیم که از‬ ‫اوایل ان س��ال به رکود برخورد و عل��ت ان هم تحریم های‬ ‫اقتص��ادی بود‪ .‬س��تاریان تصریح کرد‪ :‬هم اکن��ون بارقه های‬ ‫امید در اقتصاد کش��ور دیده می شود و در بخش مسکن هم‬ ‫تظاه��ری را می بینیم که ناچیز اس��ت‪ .‬البته اگر برجام تاثیر‬ ‫خود را بر اقتصاد کش��ور بگذارد می توان از نیمه دوم س��ال‬ ‫اینده شاهد تحرک بخش مسکن بود‪ .‬وی با بیان اینکه رونق‬ ‫مس��تلزم ‪4‬عامل افزایش معام�لات‪ ،‬افزایش قیمت‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری و افزایش تولید اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این ‪ 4‬عامل‬ ‫در دوره رکود با کاهش مواجه ش��دند‪ .‬البته در ان ش��رایط‬ ‫معامالت به شدت کم شد اما قیمت کاهش نیافت‪ .‬ستاریان‬ ‫پیش بینی کرد‪ :‬در ‪ 6‬ما ه ابتدایی س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اجاره بها رشد‬ ‫می کن��د و خری��د و فروش در معامالت خرد خود را نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬سپس معامالت کالن با تاخیر جلوه می کند‪ .‬یعنی‬ ‫باید از نیمه دوم س��ال اینده ش��اهد افزایش نسبی قیمت و‬ ‫رونق در بخش مسکن باشیم‪.‬‬ ‫شیرین کامی مردم استرالیا‬ ‫و کانادا با شیرینی ایران‬ ‫ریی��س اتحادی��ه قن��ادی‪،‬‬ ‫شیرینی فروش��ی و کافه قنادی گفت‪:‬‬ ‫نه تنها برای تامین شیرینی شب عید‬ ‫مشکلی نداریم بلکه برنامه پایان سال‬ ‫ما صادرات شیرینی خشک ایرانی به‬ ‫کانادا و استرالیا است‪ .‬علی بهرمند در‬ ‫گفت وگو با ات��اق اصناف ایران در باره‬ ‫تمهیدات این اتحادیه برای ش��ب عید اظهار کرد‪ :‬هیچ گونه‬ ‫کم و کس��ری برای ش��یرینی ش��ب عید نداریم و هم اکنون‬ ‫اعض��ای اتحادیه در حال تهیه محصوالت��ی با ماندگاری باال‬ ‫برای ایام ش��ب عید هس��تند‪ .‬وی در باره نحوه قیمت گذاری‬ ‫ش��یرینی ش��ب عید اف��زود‪ :‬برنامه ای ب��رای افزایش قیمت‬ ‫ش��یرینی ش��ب عید نداریم و قیمت ش��یرینی شب عید در‬ ‫س��ال جاری مشابه سال گذشته است‪ .‬رییس اتحادیه قنادی‬ ‫ضمن اش��اره به تداوم رکود اقتصادی‪ ،‬وضعیت فروش را در‬ ‫شیرینی فروشی ها نسبت به سال گذشته ضعیف عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در سال جاری رونق خاصی در کار ما وجود نداشت و‬ ‫امیدواریم در سال اینده وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف گفت‪ :‬نمایشگاه های بهاره از روز گذشته در ‪ 4‬نقطه تهران‬ ‫اغاز به کار کردندو تا ‪ 21‬اس��فند ادامه دارد‪ .‬علی فاضلی گفت‪ :‬این نمایشگاه در‬ ‫حکیمیه تهرانپارس‪ ،‬بوستان والیت‪ ،‬پارک ارم و فرهنگسرای خاوران برگزار شده‬ ‫و اجناس در این نمایشگاه ها با تخفیف ‪ ۵‬تا ‪۲۵‬درصدی به مردم ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫حسین درودیان‬ ‫در چارچوب‬ ‫قانون نظام‬ ‫صنفی شغلی‬ ‫به عنوان واسطه‬ ‫تعریف نشده‪،‬‬ ‫بنابراین نباید‬ ‫از اصناف برای‬ ‫برخورد با انها‬ ‫انتظار داشت‬ ‫س��رانجام پس از بحث و جدال های بسیاری‬ ‫ک��ه درباره قاچاق میوه از گوش��ه و کنار ش��هر‬ ‫به گوش رس��یده‪ ،‬گش��ت مش��ترک بازرس��ان‬ ‫تعزیرات‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ار ز یکشنبه‬ ‫گذشته در اقدامی غیره منتظره در میدان میوه‬ ‫و تره بار حاضر شدند و در جریان بازرسی از این‬ ‫محل مقدار چش��مگیری میوه قاچاق از غرفه ها‬ ‫ازجمله غرفه رییس اتحادیه بارفروشان میوه و‬ ‫تره بار تهران کشف شد‪.‬‬ ‫البت��ه اتهام��ات جدی��د علیه سیدمحس��ن‬ ‫محمودی‪ ،‬رییس اتحادیه بارفروش��ان در حالی‬ ‫مط��رح می ش��ود که وی این موض��وع را کذب‬ ‫محض عنوان کرده و می گوی��د‪ :‬علیه تعزیرات‬ ‫حکومتی‪ ،‬شهرداری و همه مسببان این اتهام‪،‬‬ ‫اقامه دعوا و شکایت می کنم‪.‬‬ ‫محمودی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫این س��وال که در بعضی رس��انه ها عنوان شده‬ ‫ک��ه وی در زمین��ه قاچاق می��وه همکاری و به‬ ‫نوعی دست داش��ته‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬تعزیرات‬ ‫حکومت��ی با طرح و برنامه مهندس��ی ش��ده و‬ ‫با هم��کاری ش��هرداری و س��ازمان میادین و‬ ‫برخ��ی افراد هیات مدیره طرح��ی را علیه بنده‬ ‫اج��را کردند که ب��ه نوعی نش��ان دهنده وجود‬ ‫می��وه قاچاق در میدان تره ب��ار و در غرفه بنده‬ ‫یعنی رییس اتحادیه اس��ت که همین جا عنوان‬ ‫می کنم همه این مباحث کذب محض است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه بارفروش��ان اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫در غرفه م��ن ‪ ۲۱‬کارتن نارگی��ل بود که همه‬ ‫انها مجوز قانون��ی دارد‪ .‬بعد از این اتهام مجوز‬ ‫قانونی این ‪ ۲۱‬کارتن را ارائه کردم اما تعزیرات‬ ‫فتوکپی ان را نپذیرفت و از انها فرصت خواستم‬ ‫تا فرستنده بار فاکتور اصلی را ارسال کند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که تعزیرات در همان لحظه ‪۲۱‬‬ ‫کارتن را ضبط و ‪۸۴۰‬هزار تومان نیز به ش��کل‬ ‫غیرقانونی بنده را جریمه کرد‪.‬‬ ‫محمودی توضی��ح می دهد‪ :‬پی��ش از محرز‬ ‫ش��دن جرم‪ ،‬جریمه کردن خالف اس��ت‪ .‬بنده‬ ‫نیز مسئول حقوقی خود را که درحال حاضر در‬ ‫شهرس��تان اس��ت فرا خوانده ام تا در این زمینه‬ ‫علیه ش��هرداری و مس��ببان این ط��رح و مدیر‬ ‫کل تعزیرات��ی حکومتی تهران ش��کایت کرده‬ ‫و همچنین علیه کس��انی ک��ه این خبر را تهیه‬ ‫کردند اقامه دعوا و موضوع را پیگیری کنم‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪ :‬صنف ما وظیف��ه تهیه و‬ ‫توزیع میوه ش��ب عید را دارد و برای عید نوروز‬ ‫امس��ال فعالیت های الزم را انج��ام داده ایم اما‬ ‫موضوع مهم این اس��ت افرادی که تصمیم گیر‬ ‫هس��تند در زمان کمبود میوه ش��ب عید باید‬ ‫تمهی��دات الزم را بیندیش��ند و اگ��ر نیازی به‬ ‫واردات است این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫محمودی اضافه می کند‪ :‬سال گذشته احتیاج‬ ‫ب��ه واردات پرتقال داش��تیم ک��ه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی با این موضوع موافقت نکرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که شاهد واردات قاچاق ان بودیم و‬ ‫از طرفی با گرانی نیز مواجه شدیم‪.‬‬ ‫گفته های رییس اتحادیه بارفروشان در حالی‬ ‫مطرح می ش��ود ک��ه در روزهای اخی��ر وی از‬ ‫ف��روش روزانه ‪ 30‬تن می��وه خارجی قاچاق در‬ ‫میدان مرک��زی میوه و تره بار خبر داده و گفته‬ ‫بود‪ :‬مسئوالن با قاچاقچیان میوه برخورد جدی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫محمودی همچنین مدعی شده بود‪ :‬به عنوان‬ ‫رییس اتحادیه بارفروش��ان در حد وظایفم هیچ‬ ‫کوتاه��ی در زمینه مبارزه ب��ا میوه های قاچاق‬ ‫نداشته ام و گزارش های مربوط را به مسئوالن و‬ ‫سازمان های ذی ربط اعالم کرده ام‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق درحال��ی روی می ده��د که در‬ ‫س��ال های اخیراصناف همواره مدافع واگذاری‬ ‫کاراصناف به خودش��ان بوده ان��د و اصرار براین‬ ‫داش��ته اند که کار بازرسی و نظارت از این گروه‬ ‫اقتصادی به انها واگذار ش��ود؛ امری که به نظر‬ ‫می رسد با کش��ف میوه قاچاق از میدان میوه و‬ ‫تره بار تا حد بس��یاری زیر س��وال رفته و نشان‬ ‫از موف��ق نبودن ای��ن گروه در امر بازرس��ی و‬ ‫نظارت بر بازار دارد؛ اما حسین درودیان‪ ،‬معاون‬ ‫نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران این موضوع‬ ‫را نمی پذیرد و در پاس��خ ب��ه‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫بازرس��ان اصناف موظفند در چارچوب قانون از‬ ‫همه واحدهای صنف��ی بازدید به عمل اورند و‬ ‫هیچ فردی نیز در این باره مستثنا نیست‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬هم��ه واحده��ای صنف��ی باید‬ ‫براس��اس مالحظات قانون بازرسی شوند تا اگر‬ ‫تخلفی روی داد با ان برخورد ش��ود و بازرسان‬ ‫موظفند تخلفات را به سازمان تعزیرات گزارش‬ ‫داده تا بر حس��ب قوانین با فرد خاطی برخورد‬ ‫قانونی انجام شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با اینک��ه در جریان بازرس��ی و‬ ‫رسانه ای ش��دن تخلف احتمالی رییس اتحادیه‬ ‫بار فروش��ان قرار ن��دارد‪ ،‬توضی��ح می دهد‪ :‬به‬ ‫صرف اینکه کسی رییس اتحادیه باشد بازرسان‬ ‫اصناف نمی توانند وی را از بازرسی معاف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصن�اف توانایی برخ�ورد با دالالن‬ ‫را ندارند‬ ‫حس��ین درودیان‪ ،‬معاون نظارت و بازرس��ی‬ ‫اتاق اصناف ایران پیش از این نیز در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫درباره برخ��ورد با فعاالن قاچاق میوه‬ ‫و تره بار حل معضل واس��طه ها و دالالن رافراتر‬ ‫از توانایی بازرس��ان اصناف دانسته و گفته بود‪:‬‬ ‫در چارچوب قانون نظام صنفی شغلی به عنوان‬ ‫واسطه تعریف نش��ده‪ ،‬بنابراین نباید از اصناف‬ ‫برای برخورد با انها انتظار داشت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫معضل واس��طه ها امری ریشه ای و فراگیر است‬ ‫که نمی توان به راحتی با ان مقابله کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قانونگذار باید در این زمینه قانون‬ ‫جامع��ی تدوین کند و نحوه برخورد با این افراد‬ ‫را به ش��کل واضح و قانونی برای مجریان قانون‬ ‫ش��رح دهد اما در حال حاضر قانون جامعی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کلک جدید میوه ای‬ ‫این روزها که بازار میوه های قاچاق داغ شده‬ ‫و از هر س��و اظهارنظرهای بس��یاری در باره ان‬ ‫ش��نیده می ش��ود‪ ،‬برخی راه هایی را برای دور‬ ‫زدن قان��ون انتخ��اب کردند و ب��ه گفته رییس‬ ‫اتحادیه میوه و س��بزی‪ ،‬میوه ه��ای قاچاق را از‬ ‫تهران به شهرستان ها بردند‪.‬‬ ‫سیدحسین مهاجران درباره اخرین وضعیت‬ ‫عرضه میوه های خارجی و قاچاق در بازار تهران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واردکنندگان به دنبال برخوردهایی‬ ‫که انجام می ش��ود‪ ،‬میوه ه��ا را جابه جا کرده‪ ،‬از‬ ‫اس��تان تهران به استان های دیگر می برند و در‬ ‫انبارها ذخیره می کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر با بی��ان اینکه به‬ ‫طب��ع واردکنن��دگان میوه ه��ای ممنوع��ه را‬ ‫پ��س نمی دهند‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ای��ا میوه های حمل ش��ده به اس��تان ها دوباره‬ ‫به ته��ران بازخواهد گش��ت یا همانج��ا توزیع‬ ‫می ش��ود؟ تصریح کرد‪ :‬وقت��ی این محصوالت‬ ‫به س��ردخانه منتقل می ش��وند‪ ،‬ماندگاری انها‬ ‫افزایش پی��دا می کند‪ ،‬بنابرای��ن واردکنندگان‬ ‫صب��ر می کنند ت��ا وضعیت ارام ش��ود و دوباره‬ ‫میوه های ممنوعه را نه به ش��کل اش��کار بلکه‬ ‫پنهانی در بازار عرضه می کنند‪ .‬مهاجران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذشته روال کار واردکنندگان به همین‬ ‫ش��کل بوده است‪ .‬رییس اتحادیه میوه و سبزی‬ ‫در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی ب��ر اینکه‬ ‫درحال حاضر عرضه ای��ن میوه ها در تهران کم‬ ‫ش��ده یا خیر؟ گفت‪ :‬این مسئله همچنان ادامه‬ ‫دارد اما این اقدام درحال حاضر اش��کار و علنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به پیشواز بهار در شالیزارها‬ ‫چند قدم مانده به عید‪ ،‬عطر بهار زودتر از همه جا در ش��الیزارهای مازندران‬ ‫پیچید و فصل کار و تالش و ش��الیکاری دوباره از س��ر گرفته شد‪ .‬باانکه کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬روزبه ش��روع سال نو مانده حدود یک هفته ای است که شالیکاران با اب‬ ‫تخت کردن و ش��خم و شیار به استقبال بهار شالیکاری رفته اند‪ .‬شرایط اب و‬ ‫هوایی مناسب‪ ،‬بارندگی مطلوب و عالقه مندی شالیکاران به کشت دوم تا سوم‬ ‫موجب شده تا انها امسال زودتر از سال های قبل به سراغ مزارع برنج بروند‪.‬‬ ‫اما عزیزاهلل ش��هیدی فر‪ ،‬معاون تولید بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان مازندران به کش��اورزان توصیه می کند چند روزی دس��ت نگه دارند تا‬ ‫شرایط اب و هوایی به طور کامل برای کار شالیکاری مناسب شود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با مهر با عنوان اینکه امس��ال قدری زودتر از سال های قبل‬ ‫کار ش��الیکاری در برنج زارهای اس��تان شروع ش��ده‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬شرایط اب‬ ‫و هوایی و عالقه مندی کش��اورزان س��بب شده امس��ال زودتر به سراغ مزارع‬ ‫شالیزاری بروند اما باید به مواردی توجه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز ‪ ۲/۹‬تنی کشور به برنج‬ ‫شهیدی فر به نیاز مصرف برنج کشور اشاره می کند و می گوید‪ :‬مصرف برنج‬ ‫کشور ساالنه ‪ 2‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن است و از این میزان یک میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫تا ‪2‬میلیون تن در کشور تولید می شود که سهم استان مازندران از این میزان‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۲۵۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ح��دود یک میلیون تن از‬ ‫برنج مورد نیاز کشور باید در فصل های غیر از برداشت محصول برنج از طریق‬ ‫واردات تامین شود و بقیه نیز از طریق استان های دیگر تامین می شود‪ .‬معاون‬ ‫بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان مازندران بابیان اینکه‬ ‫برخی کش��اورزان نسبت به خزانه گیری برنج اقدام کرده اند توصیه می کند که‬ ‫هنوز ش��رایط اب و هوایی برای شروع شالیکاری به صورت کامل مساعد نشده‬ ‫و تغییر شرایط می تواند منجر به خسارت زدن‪ ،‬بد سبز شدن و بروز افت هایی‬ ‫ش��ود‪ .‬ش��هیدی فر تصریح می کند‪ :‬اب تخت کردن مزارع شالیزاری در فصل‬ ‫زمس��تان انجام می شود و بهتر است کشاورزان از اب های سطحی اقدام به این‬ ‫کار کنند زیرا در طول فصل متوس��ط بارندگ��ی حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلی متر‬ ‫بوده و می تواند در تامین نیاز ابی مزارع مفید باشد‪ .‬این کارشناس کشاورزی با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۳۰‬درصد اب موردنیاز شالیزار تا مرحله اماده سازی و نشاء مصرف‬ ‫می شود از کش��اورزان می خواهد از مصرف اب چاه و غیرسطحی پرهیز کنند‬ ‫زیرا اب چاه به دلیل ضررهایی که دارد می تواند منجر به بروز اسیب هایی شود‪.‬‬ ‫معاون سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با عنوان اینکه عملیات شخم‬ ‫و ش��یار بیش��تر به صورت مکانیزه در برنج زارها انجام می شود گفت‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫این عملیات به وسیله ادوات و تراکتورهای ویژه و ‪ ۱۰‬درصد به وسیله تیلرهای‬ ‫کش��اورزی انجام می ش��ود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬تراکتورهای ویژه شخم و شیار‬ ‫چند س��الی است که مورداس��تفاده ش��الیکاران قرار می گیرد‪ .‬معاون سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی استان مازندران سال خوب زراعی را برای شالیزارهای استان‬ ‫پیش بینی می کند و می گوید‪ :‬پیش بینی می ش��ود ح��دود ‪ ۲۱۰‬هزار هکتار از‬ ‫مزارع اس��تان درکش��ت اول به زیر برنج برود‪ .‬هرچند سال زراعی قبل حدود‬ ‫ب کشت و‬ ‫‪ 2‬هزار هکتار از مزارع س��اری‪ ،‬میاندرود و جویبار به دلیل کمبود ا ‬ ‫نشاء نشده‪ ،‬اما امیدواریم امسال همه برنج زارهای استان کشت شود‪ .‬شهیدی فر‬ ‫اب تخت کردن و ش��خم وش��یار به موقع را سبب از بین بردن علف های هرز و‬ ‫کنترل بیماری ها و افت ها دانس��ت و از ان به عنوان نوعی مبارزه غیرشیمیایی‬ ‫و بیولوژیک یادکرد و خواستار ان شد که کشاورزان به توصیه های کارشناسان‬ ‫جهاد کش��اورزی توجه داش��ته باشند‪ .‬باگذش��ت چند روز از اغاز فعالیت های‬ ‫ش��الیزاری ‪ ۱۰‬درصد از ‪ ۸۵۰‬هکتار ش��الیزارهای قائمشهر شخم و شیار شده‬ ‫و به گفته فرزین فرهادی‪ ،‬مدیر جهاد کش��اورزی این شهرس��تان‪ ،‬امس��ال ‪7‬‬ ‫نمونه خاک مزارع ش��الیزاری برای انالیز به ازمایشگاه خاک شناسی شهرستان‬ ‫قائمش��هر ارسال شد‪ .‬وی از کش��اورزان خواست با ش��روع فصل کشت و کار‬ ‫شالیزاری نسبت به بیمه محصول و مزارع خود از سوی کارگزاران بیمه مستقر‬ ‫در مراکز جهاد کشاورزی اقدام کنند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رقابت مفرط در بازار بانکی‬ ‫‪17‬‬ ‫صعود اهسته و پیوسته قیمت ها در بورس‬ ‫‪ 18‬اقتصاد امریکا ضعیف تر از انتظار‪ ،‬اما رو به رشد‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 120‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد‬ ‫فرار مالیاتی ‪ ۲‬برابر بودجه نفت است‬ ‫تصویب ایین نامه چگونگی‬ ‫نگهداری و تحریر دفاتر قانونی‬ ‫قائم مقام س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از تصویب و ابالغ‬ ‫ایین نامه اجرایی مربوط به چگونگی نگهداری و تحریر دفاتر‪،‬‬ ‫اس��ناد و مدارک قانون��ی و همچنین نحوه ارائ��ه اظهارنامه‬ ‫مالیاتی براساس قانون جدید مالیات های مستقیم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬قائم مقام س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور از تصویب و ابالغ ایین نامه اجرایی مربوط به‬ ‫چگونگی نگهداری و تحریر دفاتر‪ ،‬اس��ناد و مدارک قانونی و‬ ‫همچنین نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی براساس قانون جدید‬ ‫مالیات های مستقیم خبر داد‪.‬‬ ‫محمدقاسم پناهی‪ ،‬با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬پس از پیشنهاد‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی ایین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر‪ ،‬اسناد و مدارک‬ ‫و روش های نگهداری انها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی‬ ‫و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه انها برای رسیدگی‬ ‫و تشخیص درامد مشمول مالیات موضوع ماده ‪ ۹۵‬اصالحی‬ ‫مصوب ‪ 94/۴/31‬قانون مالیات های مس��تقیم ابالغ شد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه در این ایین نامه صاحبان مشاغل براساس‬ ‫ش��اخص ها و معیارهایی از قبیل ن��وع و حجم فعالیت به ‪3‬‬ ‫گروه تقس��یم شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬برای اشخاص حقیقی مشخص‬ ‫شده که براساس سطح استانه عملیات یا نوع فعالیت باید از‬ ‫چه نوع دفاتر‪ ،‬اسناد و مدارکی استفاده کنند‪ ،‬مشخصات انها‬ ‫باید به چه صورت باش��د و همچنین تکالیف مودیان درباره‬ ‫نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک چیست‪.‬‬ ‫پناهی درباره تقسیم بندی صاحبان مشاغل براساس حجم‬ ‫فعالیت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صاحبان مشاغلی که فعالیت انها‪ ،‬فروش‬ ‫کاال یا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ‬ ‫فروش کاال و خدمات انها ‪30‬میلیارد ریال و بیش��تر باش��د‬ ‫مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل اس��ناد و مدارک برای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬هستند و سایر صاحبان مشاغل که جمع فعالیت‬ ‫انها (ف��روش کاال و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف اس��ت‪،‬‬ ‫ضرورت��ی به نگهداری دفاتر نخواهند داش��ت بلکه مکلف به‬ ‫نگهداری اسناد و مدارک خواهند بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صاحبان مش��اغلی که فعالیت انها فقط در‬ ‫ارائه خدمات باش��د در صورتی که در سال قبل حجم فعالیت‬ ‫انها افزون ب��ر ‪15‬میلیارد ریال بوده مکلف به نگهداری دفاتر‬ ‫روزنامه و کل اسناد و مدارک خواهند بود‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور همچنین در باره‬ ‫ح کرد‪:‬‬ ‫تقس��یم بندی مش��اغل براس��اس نوع فعالیت‪ ،‬تصری ‬ ‫دارن��دگان کارت بازرگانی‪ ،‬صاحب��ان کارخانه ها و واحدهای‬ ‫تولی��دی و بهره برداری معادن دارای جواز تاس��یس و پروانه‬ ‫بهره ب��رداری از وزارتخان��ه ذی رب��ط‪ ،‬صاحب��ان هتل ه��ای‬ ‫سه س��تاره و باالت��ر‪ ،‬صاحب��ان بیمارس��تان ها‪ ،‬زایش��گاه ها‬ ‫و کلینیک ه��ای تخصص��ی‪ ،‬صاحب��ان مش��اغل صراف��ی و‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالی��ت از وزارتخانه‬ ‫ذی رب��ط مکلف به نگهداری اس��ناد و مدارک هس��تند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اش��خاص حقوقی مانند گذش��ته مکل��ف به نگهداری‬ ‫دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پناهی درباره س��ایر موارد مطرح ش��ده در ای��ن ایین نامه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بخش دیگری از این ایین نامه مش��خص شده است‬ ‫ک��ه فرم اظهارنام��ه مالیاتی برای صاحبان مش��اغل موضوع‬ ‫ای��ن ایین نامه برای هر یک از گروه های اول و دوم و س��وم‬ ‫باید شامل چه مواردی باش��د‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تکالیف‬ ‫صاحب��ان مش��اغلی که از س��امانه صن��دوق مکانیزه فروش‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬جزئیات صورتحساب فروش و نحوه صدور‬ ‫ان‪ ،‬نحوه ارائه دفاتر و اس��ناد و م��دارک و موارد رد دفاتر از‬ ‫دیگر موارد مطرح شده در این ایین نامه است‪.‬‬ ‫با این ساختار و روند بانک ها پولی وارد بخش صنعت نمی شود‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ایرج ندیمی‬ ‫در ش��رایطی وابستگی کش��ور به درامدهای‬ ‫نفتی کم ش��ده و میزان بودجه نفت در س��ال‬ ‫جاری ب��ه ‪ ۵۳‬هزار میلیارد تومان رس��یده که‬ ‫ح��دود ‪۲۶‬درصد از کل بودجه عمومی کش��ور‬ ‫را شامل می ش��ود‪ ،‬معاون توس��عه امور علمی‬ ‫و فرهنگ��ی س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‬ ‫می گوید کش��ور ب��ا ‪ ۱۲۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫فرار مالیاتی یعن��ی دو برابر بودجه نفت مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدرض��ا واعظ‬ ‫مه��دوی با تاکی��د بر اس��تمرار رون��د کاهش‬ ‫وابس��تگی به درامدهای نفتی و اینکه کش��ور‬ ‫باید با درامدهای پایدار اداره ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانی کشور با بودجه ‪۱۲۰‬میلیارد دالری اداره‬ ‫می شد‪ ،‬اما اکنون دولت تنها با ‪۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫کشور را مدیریت می کند که اقدام بسیار بزرگی‬ ‫ب��ا توجه به پایین بودن قیم��ت نفت و درامدها‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس گزارش های رس��می‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬بی��ن ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان ف��رار مالیاتی در کش��ور وجود‬ ‫دارد که این میزان مع��ادل ‪2‬برابر بودجه نفت‬ ‫ک مرکزی در ‪6‬ماه‬ ‫اس��ت و بر اس��اس اعالم بان ‬ ‫نخست امس��ال ‪ ۸۶۰‬هزار میلیارد تومان حجم‬ ‫س��پرده های غیرج��اری و درازمدت در س��طح‬ ‫کش��ور بوده که با احتساب س��ود ‪۲۰‬درصدی‬ ‫برای ای��ن حج��م س��پرده ها‪ ،‬دارن��دگان این‬ ‫سپرده ها بیش از ‪۲۱۰‬هزار میلیارد تومان سود‬ ‫دریافت می کنند که این رقم ‪4‬برابر بودجه نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫واع��ظ مه��دوی اظه��ار ک��رد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫بحران ه��ای فعلی کش��ور از قبیل اش��تغال به‬ ‫این علت اس��ت که در شرایط کنونی و با وجود‬ ‫این ساختار و روند در بانک ها پولی وارد بخش‬ ‫صنعت نمی ش��ود؛ بنابراین باید به این مس��ائل‬ ‫رسیدگی ش��ود تا صنایع ما دیگر گرفتار رکود‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫واعظ مهدوی با اش��اره به اینکه در پسابرجام‬ ‫پرداختن و حل مشکالت موجود ساختار بانکی‬ ‫در افق ه��ای کش��ور مدنظر قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��طح ملی در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫پیگیری ها و اقداماتی متمرکز می شود اما بدون‬ ‫تالش استان ها مثمرثمر نخواهد بود‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز علی عسگری ‪ ،‬رییس پیشین‬ ‫امور مالیاتی کش��ور اعالم کرده بود‪« :‬براساس‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده حدود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخل��ی از پرداخت مالیات فرار‬ ‫می کنن��د که اگر این منابع را براس��اس قیمت‬ ‫جاری محاس��به کنیم‪۱۰۰۰ ،‬میلی��ارد تومان‬ ‫از تولی��د ناخال��ص داخلی کش��ور ک��ه معادل‬ ‫‪۲۵۰‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت ف��رار مالیاتی‬ ‫داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه‬ ‫کنیم‪ ،‬به عنوان مثال ‪۵۳۰‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫حدود یک چهارم این عدد می شود‪».‬‬ ‫در همین رابطه مهدی پازوکی استاد دانشگاه‬ ‫عالمه در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به حجم‬ ‫باالی ف��رار مالیاتی در کش��ور گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫مالیات ه��ای قابل دریافت دول��ت از گروه های‬ ‫مختل��ف م��ودی مالیات��ی‪ ،‬درحال حاض��ر در‬ ‫کش��ورمان فرار مالیاتی بس��یار زی��ادی داریم‬ ‫یعنی افراد بس��یار زیادی در کشور وجود دارند‬ ‫که با وجود کسب درامدهای نجومی‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫مالیاتی نمی پردازند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت در این ش��رایط به جای‬ ‫افزایش نرخ مالیات دولت باید س��راغ این گروه‬ ‫نهفت��ه و از این قش��ر فراری��ان مالیاتی برود و‬ ‫پیگیر دریافت مالیات از انها شود‪.‬‬ ‫وی در این باره که شناس��ایی فراریان مالیاتی‬ ‫راهکاری ایده ال گرایانه اس��ت و ت��ا امروز عزم‬ ‫ج��دی ب��رای ان وجود نداش��ته‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫تصمیم گیران ارش��د کش��ور در این باره جدیت‬ ‫داش��ته باش��ند شناس��ایی و معرف��ی فراریان‬ ‫مالیاتی کار اس��انی اس��ت و از طریق مراودات‬ ‫و تعام�لات اداری ب��ا نهادهای��ی مانند گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ‪ ،‬وزارت دادگستری و حتی‬ ‫وزارت اطالعات و دیگر س��ازمان های مرتبط به‬ ‫راحتی می توان این گروه را که زیان های بزرگی‬ ‫به کشور زده و خواهند زد‪ ،‬شناسایی کرده و در‬ ‫اختیار قانون گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه های فرار مالیاتی‬ ‫زمینه های فرار مالیاتی را خود ما در کش��ور‬ ‫مهیا کرده ایم‪ ،‬ب��ا دادن مجوزهای معافیت های‬ ‫غیرمنطق��ی به برخ��ی نهادها که ح��اال دیگر‬ ‫ب��ه این س��ادگی ها نمی ت��وان انه��ا را وادار به‬ ‫پرداخ��ت مالیات کرد‪ .‬از س��وی دیگر نیز مهیا‬ ‫ک��ردن زمینه ه��ای گس��ترش اقتص��اد پنهان‬ ‫و سیا ه اس��ت که سبب می ش��ود برخی از تور‬ ‫پ��اره مالیات بگریزند و به ش��کل زیرزمینی به‬ ‫فعالی��ت اقتصادی خ��ود بپردازن��د‪ .‬در این باره‬ ‫محمدحس��ن اعتض��ادی کارش��ناس مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می گوی��د‪:‬‬ ‫«مهم ترین مس��ئله درباره فرارهای مالیاتی در‬ ‫کشور ما اصل مشمولیت است که بسیار نادیده‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬بدین معنا که تمام کسانی که‬ ‫به هر نحوی در کش��ور فعالیت اقتصادی دارند‪،‬‬ ‫مشمول پرداخت مالیات می شوند که متاسفانه‬ ‫در کشور ما نهادهای بسیاری وجود دارند که به‬ ‫انحای مختلف از پرداخت مالیات سر باز می زنند‬ ‫و به همین س��ادگی ها نیز نمی توان انها را وادار‬ ‫به پرداخت مالیات کرد‪ .‬از سوی دیگر نیز فساد‬ ‫گس��ترده اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور‬ ‫زمینه ه��ای فرار مالیاتی بس��یار را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ ».‬بهروز احمدی کارش��ناس مس��ائل‬ ‫اقتصادی نیز در گفت وگو با‬ ‫در این رابطه‬ ‫اظهار می کند‪« :‬امارها نش��ان می دهد بخش��ی‬ ‫از اقتصاد کش��ور که به ‪ ۲۵‬درصد می رس��د یا‬ ‫مالی��ات پرداخ��ت نمی کنند ی��ا پرداخت انها‬ ‫بس��یار کمتر از مقدار واقعی اس��ت‪ .‬البته نکته‬ ‫قابل توجه درباره زمینه ه��ای فرار مالیاتی این‬ ‫نکته است که هر زمان فشارهای ناشی از قیمت‬ ‫نفت اقتصاد کش��ور را با مش��کل روبه رو کرده‪،‬‬ ‫سیستم مالیاتی به سمت اجرایی شدن سیستم‬ ‫مالیاتی کارامدتر و کاه��ش فرار مالیاتی پیش‬ ‫رفته تا بتواند سهم بودجه دولت را پوشش دهد‬ ‫و البت��ه تا حدودی هم موف��ق عمل کرده اما با‬ ‫افزای��ش درامدهای نفت��ی و ارزی یکباره این‬ ‫سیاست ها نه اینکه فراموش شوند‪ ،‬اما از اولویت‬ ‫خارج ش��ده و زمینه های فرار مالیاتی دوباره از‬ ‫نو مهیا می شود‪.‬‬ ‫اب��وذر ندیم��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی هم‪ ،‬مهم ترین راهکار‬ ‫دولت برای پیش��گیری از فرار مالیاتی را «طرح‬ ‫جام��ع مالیاتی» عن��وان می کن��د و می گوید‪:‬‬ ‫«درص��ورت اجرایی ش��دن این طرح از س��ال‬ ‫اینده تا حدودی می ت��وان از فرارهای مالیاتی‬ ‫پیش��گیری کرد‪ .‬البته از س��وی دیگر نیز باید‬ ‫راه را ب��ر قاچاق کاال و ارز س��د کنیم‪ ،‬چراکه تا‬ ‫زمانی که از واردات بی رویه قاچاق پیش��گیری‬ ‫نش��ود‪ ،‬دولت ق��ادر نخواهد بود ف��رار مالیاتی‬ ‫را کنت��رل و مدیری��ت کند‪ .‬موض��وع دیگر نیز‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی بدون پروانه اس��ت که‬ ‫در این زمین��ه نیز باید تدابیر الزم اندیش��یده‬ ‫شود‪ ».‬ندیمی معتقد اس��ت‪« :‬باید تبعات فرار‬ ‫مالیاتی چندین برابر مالیات در نظر گرفته شود‬ ‫تا از این بابت ریس��ک ف��رار مالیاتی برای افراد‬ ‫افزایش یابد که به طور حتم این امر می تواند به‬ ‫عن��وان یک عامل بازدارنده عمل کند‪ .‬درنهایت‬ ‫این س��ازمان مالیاتی است که همراه با برنامه و‬ ‫اجرا‪ ،‬با قاطعیت هرچه بیشتر شرایطی را فراهم‬ ‫می کند ت��ا کمترین فرار مالیات��ی را در داخل‬ ‫کشور داشته باشیم‪».‬‬ ‫‪15‬‬ ‫واعظ مهدوی‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫نبض بازار‬ ‫عقب نشینی ‪12‬هزار تومانی در بازار سکه‬ ‫صرافان بازار ارز و س��که در معامالت روز گذش��ته ب��ازار ازاد‪ ،‬نرخ هر‬ ‫دالر امریکا را با یک تومان افزایش ‪3‬هزار و ‪ 475‬تومان و هر قطعه سکه‬ ‫تم��ام بهار ازادی طرح جدید را با ‪12‬هزار تومان کاهش ‪998‬هزار تومان‬ ‫دادوستد کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با ‪ 9‬تومان افت‪،‬‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 796‬تومان و هر پوند نیز با ‪ 12‬تومان رشد ‪4‬هزار و ‪ 907‬تومان‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید‬ ‫از کان��ال یک میلیون تومان پایین امد و با ‪12‬هزار تومان افت‪998 ،‬هزار‬ ‫تومان و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم نیز با ‪ 6500‬تومان کاهش‬ ‫یک میلیون و ‪ 2500‬تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی بود که هر قطعه نیم س��که به��ار ازادی با ‪4‬هزار تومان‬ ‫رش��د ‪ 520‬هزار تومان و هر ربع س��که نیز با هزار تومان رشد ‪280‬هزار‬ ‫تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه یک گرمی در بازار روز گذشته بدون تغییر قیمت ‪189‬‬ ‫ه��زار تومان و یک گ��رم طالی ‪18‬عیار ‪101‬ه��زار و ‪600‬تومان خرید و‬ ‫فروش شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در این روز بانک مرک��زی نرخ بانک��ی ‪ 39‬ارز را اعالم‬ ‫ک��رد؛ بر این اس��اس نرخ بانک��ی ‪ 19‬ارز نس��بت به سه ش��نبه افزایش‬ ‫و قیم��ت ‪ 14‬واح��د پول��ی کاهش داش��ته اس��ت؛ البته ن��رخ ‪ 5‬ارز نیز‬ ‫تغیی��ری نک��رد و دالر بانک��ی نی��ز ب��ه ‪ 30‬ه��زار و ‪ 202‬ری��ال صعود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬نرخ دالر امریکا با دو ریال رشد ‪ 30/202‬ریال‪،‬‬ ‫پون��د انگلیس با ‪ 348‬ری��ال افت ‪41/617‬ریال و یورو با ‪ 59‬ریال کاهش‬ ‫‪ 32/794‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫فرانک س��وئیس ‪ 30/246‬ریال‪ ،‬کرون س��وئد ‪ 3/503‬ریال‪ ،‬کرون نروژ‬ ‫‪ 3/492‬ری��ال‪ ،‬کرون دانمارک ‪4/397‬ریال‪ ،‬روپیه هند ‪ 447‬ریال‪ ،‬درهم‬ ‫امارات متحده عربی ‪ 8/223‬ری��ال‪ ،‬دینار کویت ‪ 100/537‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫روپی��ه پاکس��تان ‪ 28/840‬ری��ال‪ ،‬یکصد ین ژاپ��ن ‪ 26,505‬ریال‪ ،‬دالر‬ ‫هنگ کنگ ‪ 3/885‬ریال‪ ،‬ریال عمان ‪ 78/457‬ریال‪ ،‬دالر کانادا ‪22/490‬‬ ‫ریال‪ ،‬راند افریقای جنوب��ی ‪1/939‬ریال‪ ،‬لیر ترکیه ‪ 10/283‬ریال‪ ،‬روبل‬ ‫روس��یه ‪ 413‬ری��ال‪ ،‬ریال قطر ‪ 8/295‬ریال‪ ،‬یکص��د دینار عراق ‪2/730‬‬ ‫ریال‪ ،‬لیر س��وریه ‪ 160‬ریال‪ ،‬دالر استرالیا ‪ 21/828‬ریال و ریال سعودی‬ ‫‪ 8/054‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪1,890,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37880‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,130,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48860‬‬ ‫‪49070‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,005,000‬‬ ‫‪10,025,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9470‬‬ ‫‪9530‬‬ ‫‪9,940,000‬‬ ‫‪9,980,000‬‬ ‫‪34880‬‬ ‫‪35170‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11890‬‬ ‫‪11980‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5040‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,940,000‬‬ ‫‪9,980,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,006,800‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34660‬‬ ‫‪34760‬‬ ‫‪37950‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تصویب لیزینگ مسکن در بانک مرکزی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫باجه خبر‬ ‫رقابت مفرط در بازار بانکی‬ ‫راهبردهای بیمه دانا در سال‬ ‫‪95‬‬ ‫نایب ریی��س هیات مدی��ره و مدیر عام��ل بیم��ه دان��ا ب��ا‬ ‫جمع بندی وضعیت این ش��رکت بیمه ای در س��ال جاری‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین برنامه ها و سیاست های اینده برای حضور مقتدرتر‬ ‫در صنعت بیمه خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬بیژن صادق‪ ،‬کس��ب‬ ‫پرتف��وی اقتص��ادی و حفظ جایگاه این ش��رکت در صنعت‬ ‫بیمه و تجمیع پرتفوی بیمه گذاران را بخش��ی از سیاست ها‬ ‫و برنامه های بیمه دانا در س��ال اینده عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت بیمه دانا در س��ال ‪ 1394‬با شعار تکریم‪ ،‬تجمیع و‬ ‫تسریع با هدف ارائه بهترین و سریع ترین خدمات ممکن به‬ ‫بیمه گ��ذاران همراه با تکریم انان کوش��ید به عنوان دومین‬ ‫ش��رکت بزرگ بیمه خصوصی در کشور‪ ،‬تولید حق بیمه را‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 93‬با هدف قراردادن پرتفو های اقتصادی‬ ‫افزایش دهد‪ .‬در این س��ال همچنین بس��ته جامع سیاستی‬ ‫– نظارت��ی و اجرایی با عنوان (بس��نا) برای مدت ‪ 4‬س��ال‬ ‫اینده تهیه و تدوین شد که شامل سند چشم انداز‪ ،‬ماموریت‪،‬‬ ‫راهبردها و اهداف عالی س��ازمان بود ک��ه درواقع به عنوان‬ ‫نقشه راه شرکت محسوب می شود‪.‬‬ ‫صادق با تاکید بر اینکه بیمه دانا در س��ال ‪ 94‬بر اس��اس‬ ‫س��ند راهبردی خود با اجرای راهبردی س��رمایه انس��انی‪،‬‬ ‫به دنبال باال بردن کارایی و توانمندس��ازی نیروی انس��انی‬ ‫خویش بود تا از این طریق بتواند خدمات بیمه ای ارزنده تری‬ ‫به مش��تریان خود ارائه دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در س��الی که گذش��ت‬ ‫همچنین اقدامات گسترده ای همچون تهیه و تدوین برنامه‬ ‫عملیاتی ش��رکت با هدف دس��تیابی به پرتف��وی اقتصادی‬ ‫(س��وداور) اصالح ترکیب پرتفوی‪ ،‬اعمال مدیریت ریسک‪،‬‬ ‫توس��عه بیمه ه��ای زندگی‪ ،‬مدیریت بهین��ه منابع مالی‪ ،‬باز‬ ‫طراحی سازمان و تشکیالت و اجرای پروژه های تحقیقاتی‪،‬‬ ‫افزای��ش اموزش های کارب��ردی‪ ،‬تفویض اختیار به ش��بکه‬ ‫فروش و افزایش کمی و کیفی شعب و نمایندگان انجام شد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به وضعی��ت صنعت بیمه در دوره‬ ‫پسابرجام تصریح کرد‪ :‬توجه به ظرفیت های بالقوه و توانایی‬ ‫بو کار بیمه ای‪،‬‬ ‫متخصصان داخلی در توس��عه فضای کس�� ‬ ‫ش��اید مهم ترین برنامه سیاس��ت گذاران صنعت بیمه باشد‬ ‫ک��ه هم می تواند بنیان های تولی��د (خدمات مالی) داخل را‬ ‫که منطبق و همس��و با راهبردهای اقتصاد مقاومتی اس��ت‬ ‫تقویت کند و هم زمینه الزم برای توسعه فضای رقابتی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات متنوع‪ ،‬کاهش ریسک و شفافیت بازار را مهیا کند‪.‬‬ ‫ترویج فرهنگ بانکداری‬ ‫در میان کودکان و نوجوانان‬ ‫برای دومین س��ال متوالی و همزمان با اغاز هفته جهانی‬ ‫پول در سراس��ر دنی��ا‪ ،‬برنامه های این هفت��ه در جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به همت بانک اقتصادنوین اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک اقتصادنوی��ن‪ ،‬برنامه های‬ ‫هفت��ه جهان��ی پول به عن��وان رویداد بین المللی هر س��اله‬ ‫به مدت یک هفته در مارس با هدف توانمندس��ازی نس��ل‬ ‫اینده فعاالن بازارهای مالی دنیا به عنوان ش��هروندان فعال‬ ‫اقتصادی برگزار می ش��ود‪ .‬همزمان با ای��ن ایام‪ ،‬برنامه های‬ ‫متنوعی از ‪ 15‬تا ‪ 20‬اس��فند با ش��عار جهانی «مش��ارکت‬ ‫کنید؛ هوش��مندانه پس انداز کنید» در ش��عب منتخب این‬ ‫بانک در سراسر کشور برگزار خواهد شد‪ .‬در جشنواره هفته‬ ‫جهان��ی پول کودکان و نوجوانان ‪ 8‬تا ‪ 18‬س��اله برای اتخاذ‬ ‫تصمیم های اقتص��ادی عاقالنه‪ ،‬پس انداز‪ ،‬مه��ارت کاریابی‬ ‫و ام��رار معاش و درنهایت شکس��تن زنجی��ره فقر اموزش‬ ‫می بینن��د‪ .‬بانک اقتصادنوین همزمان ب��ا هفته جهانی پول‬ ‫محص��ول جدیدی ب��رای نوجوانان ‪ 13‬الی ‪ 18‬س��ال به نام‬ ‫«کارت نوجوان» معرفی خواهد کرد که جزئیات این خدمت‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک اقتصادنوین به عنوان نماینده هماهنگ کننده برنامه‬ ‫هفته جهانی پ��ول (‪)GMW Global money week‬‬ ‫وظیف��ه ترویج ای��ن فرهنگ را در جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫دارندگان رفاه کارت بخوانند‬ ‫از ای��ن پ��س دارن��دگان رف��اه کارت می توانن��د تمامی‬ ‫حس��اب های خود را روی دس��تگاه های خودپرداز این بانک‬ ‫مش��اهده و حس��اب متصل به رفاه کارت خ��ود را انتخاب‬ ‫کنن��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در این‬ ‫خدمت دارندگان رفاه کارت با هدف حفظ امنیت حساب ها‬ ‫با مراجعه به ش��عبه و انتخاب حساب های دلخواه می توانند‬ ‫فهرست حساب های مورد نظر خود را روی دستگاه خودپرداز‬ ‫مشاهده و با انتخاب شماره حساب دلخواه‪ ،‬خدمات برداشت‬ ‫وجه‪ ،‬انتق��ال وجه‪ ،‬اعالم موجودی‪ ،‬صورتحس��اب مختصر‪،‬‬ ‫پرداخت قبوض و فیش س��ازمان ها‪ ،‬پرداخت قبوض تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خرید ش��ارژ و س��ایر خدمات اتی دس��تگاه های‬ ‫خودپرداز را دریافت کنند‪.‬‬ ‫همچنین مش��تریان بانک رفاه می توانن��د از این پس هر‬ ‫یک از حس��اب های خود را که روی خودپرداز نمایش داده‬ ‫می ش��ود به عنوان حساب متصل به کارت انتخاب و تعیین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬با هدف خروج مسکن از رکود‪ ،‬لیزینگ‬ ‫مسکن در بانک مرکزی تصویب شد‪.‬‬ ‫به گفته حامد مظاهریان ایین نامه لیزینگ مس��کن در بانک مرکزی نوشته شده‬ ‫و در صف تصویب ش��ورای پول و اعتبار قرار گرفته است و اردیبهشت ماه در شورای‬ ‫عالی پول و اعتبار تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫محمد علی‬ ‫دهقان دهنوی‬ ‫عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی‬ ‫در سالیان اخیر‪،‬‬ ‫مقررات احتیاطی‬ ‫بانک ها و بیمه‬ ‫سپرده ها به‬ ‫عنوان دو ابزار‬ ‫مکمل و جبرانی‬ ‫در برنامه های‬ ‫توسعه رقابت‬ ‫در صنعت‬ ‫بانکداری‪ ،‬مورد‬ ‫توجه بیشتر‬ ‫قرار گرفته اند‬ ‫رقاب��ت به معنی تالش بنگاه های اقتصادی برای ارائه‬ ‫محصوالت و خدمات در ش��رایط بهتر نس��بت به رقبا‪،‬‬ ‫همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد و به ویژه‬ ‫درب��اره نحوه عملک��رد بازارها و صنایع مختلف اس��ت‪.‬‬ ‫درج��ه رقاب��ت در صنعت بانکداری و ی��ا در یک مفهوم‬ ‫وس��یع تر صنعت مالی‪ ،‬اثار مهمی بر کارایی‪ ،‬کیفیت و‬ ‫نواوری در تولید خدمات مالی دارد‪ .‬همچنین به صورت‬ ‫نظری و تجربی در تحقیقات مختلف نش��ان داده ش��ده‬ ‫که درج��ه رقابت در بخش مالی‪ ،‬عامل مهمی در میزان‬ ‫دسترس��ی بنگاه ها و خانوارها به خدمات مالی است و به‬ ‫تبع ان دسترس��ی باالتر به مناب��ع مالی به عنوان عامل‬ ‫موثر در ایجاد رشد اقتصادی شناخته می شود‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ا و خانواره��ا از طریق کانال ه��ای متعددی‬ ‫نظیر وام‪ ،‬س��پرده گذاری و س��ایر خدم��ات مالی تحت‬ ‫تاثی��ر رفتارهای رقابتی بانک ه��ا و نحوه قیمت گذاری‬ ‫انه��ا بر روی محصوالتش��ان قرار دارند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫هرنوع ناکارای��ی یا رفتارهای ضدرقابتی بانک ها‪ ،‬باعث‬ ‫تحمیل هزینه های باالتر ب ه کل اقتصاد می شود‪ .‬یکی از‬ ‫مطلوب ترین شرایط در هر بازاری‪ ،‬برای سیاستگذاران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ش��رایط رقابت کامل اس��ت‪ .‬وقتی یک بازار‬ ‫در ش��رایط رقابت کامل باش��د‪ ،‬هیچ کدام از خریداران‬ ‫و فروش��ندگان نمی توانند به تنهای��ی بر قیمت ها تاثیر‬ ‫بگذارن��د و در واق��ع همه در مقابل قیم��ت واحدی قرار‬ ‫دارند که از س��وی بازار به انها دیکته می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫نظرات اقتصادی در چنین ش��رایطی منابع اقتصادی به‬ ‫بهترین ش��کل بین نیازها و مصارف متفاوت تخصیص‬ ‫پی��دا می کند و مجموع رفاه اجتماع��ی نیز در حداکثر‬ ‫خود اس��ت‪ .‬بنابراین این تصور رایج عمومی وجود دارد‬ ‫که در هر بازاری‪ ،‬ش��رایط رقاب��ت کامل بهترین حالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹درجه مطلوبیت رقابت در بانک ها‬ ‫ب��ا وجود ای��ن مقدمه‪ ،‬بای��د گفت که درب��اره درجه‬ ‫مطل��وب رقابت در ب��ازار خدمات بانک��ی توافق کاملی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬یعنی بس��یاری از صاحب نظران اقتصادی‪،‬‬ ‫رقابت کامل را برای بازار بانکی پیشنهاد نمی کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع از انجا ناش��ی می شود که رقابت بانک ها در بازار‬ ‫س��پرده می تواند منجر به کمب��ود منابع برای رقابت در‬ ‫بازار تس��هیالت شده و از طریق ایجاد قدرت بازار‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش نرخ تسهیالت ش��ود‪ .‬در واقع‪ ،‬رقابت قیمتی‬ ‫بین بانک ها در دو بازار جداگانه انجام می شود؛ از یک سو‬ ‫بانک ه��ا می توانند برای جذب منابع بیش��تر‪ ،‬نرخ های‬ ‫سود باالتری به سپرده گذاران پیشنهاد دهند و از سوی‬ ‫دیگ��ر می توانند برای فروش بیش��تر خدمات اعتباری‪،‬‬ ‫نرخ س��ود پایین ت��ری از تس��هیالت گیرندگان مطالبه‬ ‫کنند‪ .‬اما این ‪ 2‬اس��تراتژی رقابتی در تضاد با یکدیگرند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ سپرده ها منجر به افزایش هزینه تمام شده‬ ‫پول برای بانک شده و بانک برای جبران ان به ناچار باید‬ ‫نرخ تس��هیالت را افزایش دهد‪ .‬در اصل رقابت مفرط در‬ ‫بازار س��پرده ها دو اثر مخرب دارد‪ .‬از یک س��و نرخ سود‬ ‫سپرده ها را افزایش داده و هزینه ارائه خدمات اعتباری‬ ‫بان��ک را از این طری��ق (افزایش بهای تمام ش��ده پول)‬ ‫افزایش می دهد و از س��وی دیگر باع��ث افزایش انتقال‬ ‫سپرده ها بین بانک های مختلف شده و از این رو پایداری‬ ‫و درجه اطمینان پذیری منابع بانک را کاهش داده و نیاز‬ ‫نقدینگی بانک را افزایش می دهد‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫ه��ر بانکی که منابع جدیدی ب��رای وام دادن در اختیار‬ ‫داشته باشد از قدرت بازاری برخوردار است به این معنی‬ ‫که می تواند نرخ بهره باالتری به تس��هیالت گیرندگان‬ ‫تحمیل کن��د‪ .‬افزایش نرخ بهره تس��هیالت نیز به نوبه‬ ‫خود باعث کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه ها به منابع‬ ‫مالی شده و همچنین برخی از طرح های سرمایه گذاری‬ ‫را از توجیه پذیری اقتصادی خارج می کند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬برخ��ی دیگ��ر از صاحبنظ��ران‬ ‫اقتصادی بر رابطه رقابت و ریسک پذیری بانک ها تاکید‬ ‫دارن��د و درجه باالی رقابت را عاملی در پذیرش بیش از‬ ‫توان ریس��ک در بانک ها می دانند و از این رو معتقدند در‬ ‫یک ب��ازار بانکی با درجه رقابت پایین‪ ،‬ریس��ک پذیری‬ ‫بانک ها کنترل ش��ده و حتی وجود سود اقتصادی برای‬ ‫بانک ها‪ ،‬یک عامل محافظتی در برابر ریسک و بی ثباتی‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬بر همین اساس در س��الیان اخیر‪ ،‬مقررات‬ ‫احتیاط��ی بانک ها و بیمه س��پرده ها به عن��وان دو ابزار‬ ‫مکمل و جبرانی در برنامه های توسعه رقابت در صنعت‬ ‫بانکداری‪ ،‬مورد توجه بیشتر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫گروه دیگری از صاحبنظران اقتصادی‪ ،‬این موضوع را‬ ‫از منظر گفتمان «ارزش مجوز فعالیت (فرانشیز)» مورد‬ ‫بررسی قرار می دهند‪ .‬بر اساس این گفتمان‪ ،‬وقتی تعداد‬ ‫بانک ها کم و رقابت بین انها در س��طح پایینی قرار دارد‪،‬‬ ‫مجوز تاس��یس و فعالیت بانک از ارزش باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت و یک دارایی قابل توجه برای بانک است بنابراین‬ ‫بانک ب��رای حفظ ای��ن ارزش‪ ،‬ریس��ک پذیری خود را‬ ‫محدود می کند‪ .‬لیکن چنانچه مجوز تاسیس و فعالیت‬ ‫به بانک های بیش��تری اعطا ش��ود و ب��ا ورود تعداد زیاد‬ ‫بانک‪ ،‬سطح رقابت بین انها نیز افزایش یابد‪ ،‬انگاه ارزش‬ ‫مجوز بانک کاهش می یاب د و رقابت باال انها را به س��مت‬ ‫ریسک پذیری بیشتر سوق می دهد که می تواند منجر به‬ ‫افزایش معوقات‪ ،‬زیان دهی و حتی ورشکستگی برخی از‬ ‫بانک ها شود‪ .‬برایند این مباحث نشان می دهد هرچند‬ ‫رقابت یک اصل مفی��د و عامل ایجاد کارایی در صنعت‬ ‫بانک��داری اس��ت اما درج��ه باالی رقاب��ت به طور حتم‬ ‫بهترین ش��رایط برای صنعت بانکداری نیست‪ .‬چنانچه‬ ‫رقابت سبب ریسک پذیری بیش از توان بانک ها شود یا‬ ‫اینکه نرخ س��ود در بازار تسهیالت را به نحو غیرمنطقی‬ ‫افزای��ش دهد‪ ،‬می توان گفت رقاب��ت از حد بهینه خود‬ ‫فراتر رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره جدید رقابت پذیری بانک ها‬ ‫در ایران بانک ها محور اصلی بخش مالی و منبع اصلی‬ ‫تامین مالی بنگاه ها و خانوارها هستند و بنابراین سطح‬ ‫رقابت در این صنعت نقش مهمی بر جنبه های مختلف‬ ‫اقتصادی و مال��ی مردم دارد‪ .‬صنعت بانکداری ایران در‬ ‫س��ال های اخیر ش��اهد تحوالت و سیاست گذاری های‬ ‫گوناگ��ون ب��وده اس��ت‪ .‬یک��ی از مهم تری��ن تحوالت‬ ‫ای��ن صنعت در رابطه ب��ا رقابت پذی��ری بانک ها‪ ،‬ورود‬ ‫بانک های خصوصی از اغاز دهه ‪ ۸۰‬به این صنعت است‪.‬‬ ‫در واقع پس از ش��روع فعالیت بانک��داری بدن ربا و با‬ ‫گذش��ت ‪ 2‬دهه فعالیت انحص��اری بانک های دولتی از‬ ‫اغاز انقالب اس�لامی ایران‪ ،‬با اجرای قانون برنامه سوم‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬نخستین بانک های خصوصی از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬به صنعت بانکداری کش��ور وارد ش��دند که اثار‬ ‫قابل توجهی بر توس��عه رقابت در ای��ن صنعت به جای‬ ‫گذاش��ت‪ .‬سیاست خصوصی س��ازی صنعت بانکداری‬ ‫ایران پس از ان نیز با ورود بانک های خصوصی بیش��تر‬ ‫به صحنه رقابت در این صنعت و حتی خصوصی ش��دن‬ ‫برخی بانک های دولتی بر اساس سیاست های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی پیگیری شد‪.‬‬ ‫افزای��ش تع��داد بانک ه��ا و ورود فناوری های نوین‬ ‫بانکداری الکترونیکی در طول دهه ‪ ۸۰‬رقابت را بیش از‬ ‫پیش تقویت کرد‪ .‬مقایسه تعداد بانک های امروز با اوایل‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬نشان از رشد حداقل سه برابری تعداد بانک ها و‬ ‫موسسه های مالی مجاز در طول زمانی کمتر از ‪ ۱۵‬سال‬ ‫دارد و این در حالی اس��ت که رش��د موسسه های مالی‬ ‫غیرمجاز از این نیز بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت ناش�ی از رقابت بیش از حد‬ ‫بازار بانکی‬ ‫بسیاری از مشکالت مبتالبه صنعت بانکداری کشور‬ ‫را نیز می توان ناشی از رقابت بیش از حد در بازار بانکی‪،‬‬ ‫دانس��ت‪ .‬افزایش تعداد بانک ها در کشور باعث افزایش‬ ‫رقابت در بازار نهاده (بازار سپرده ها) شده است و بانک ها‬ ‫برای جذب منابع بیش��تر به رقابت شدیدی در افزایش‬ ‫نرخ های سود وارد ش��ده اند‪ .‬این موضوع باعث افزایش‬ ‫هزینه تمام ش��ده پ��ول و در نتیجه افزایش نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت ش��ده است‪ .‬از س��وی دیگر این افزایش نرخ‬ ‫سود تسهیالت نه تنها باعث بهبود درامد بانک ها نشده‬ ‫بلکه ریس��ک انه��ا را در قالب انباشته ش��دن مطالبات‬ ‫معوق‪ ،‬افزایش داده است‪.‬‬ ‫رقابت بیش از حد در بازار بانکی کش��ور‪ ،‬وقتی خود را‬ ‫بیشتر نش��ان داد که در پی مهار تورم در سال گذشته و‬ ‫سال جاری‪ ،‬بسیاری انتظار داشتند نرخ سود تسهیالت‬ ‫کاه��ش یابد ولی نرخ س��ود تس��هیالت نه تنها کاهش‬ ‫نیافت بلکه در مقاطع��ی افزایش نیز یافت‪ .‬برای خروج‬ ‫از این ش��رایط‪ ،‬هرچند اتخاذ سیاس��ت های بلندمدت‬ ‫ب��رای کاهش رقابت در بازار س��پرده ها الزم اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫اتخاذ سیاست های دس��توری کوتاه مدت برای کنترل‬ ‫نرخ س��ود نیز اجتناب ناپذیر است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت بانک مرکزی سیاست های محکم تر و دستورات‬ ‫عینی تری را برای مقابله با شرایط حاضر در پیش بگیرد‪،‬‬ ‫هرچند نرخ سود بانکی کمی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تعیین سقف نرخ سود هرچند در تصمیم گیری های‬ ‫اخیر سیس��تم بانکی دیده ش��ده ولی درصورت تخطی‬ ‫احتمالی بانک ها از این نرخ ها باید برخورد بانک مرکزی‬ ‫جدی باش��د‪ .‬در واقع بانک ها‪ ،‬ع��زم بانک مرکزی برای‬ ‫کنترل نرخ س��ود را چندان ج��دی نمی گیرند و همین‬ ‫امر مانع از امکان کاهش بیش��تر نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫می شود‪ .‬در این بین برخی از بانک ها نیز دچار نامتعادل‬ ‫ش��دن منابع شده و از ترس نرخ جریمه اضافه برداشت‬ ‫به استقراض از بازار بین بانکی متوسل می شوند که یکی‬ ‫از بارزترین نش��انه های نامتعادل بودن ب��ازار بانکی در‬ ‫همین بازار بین بانکی دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاری های�ی‬ ‫نرخ های سود بانکی‬ ‫ب�رای کنت�رل‬ ‫ب��رای رف��ع این مش��کالت‪ ،‬نه تنها الزم اس��ت بانک‬ ‫مرک��زی اقدامات ش��دیدتری را ب��رای مقابله با تخطی‬ ‫از س��قف نرخ س��ودهای مق��رر انجام ده��د بلکه اتخاذ‬ ‫سیاس��ت های تکمیلی و جبرانی دیگ��ری نیز موردنیاز‬ ‫است‪ .‬از ان جمله پیشنهاد می شود با افزایش شدید رقم‬ ‫حداقل س��رمایه پایه بانک ها‪ ،‬بانک های کوچک تر را به‬ ‫س��مت ادغام هدایت کند‪ .‬همچنین اعمال محدودیت‬ ‫فعالیت ش��عبه ای نیز از سیاست هایی است که در سطح‬ ‫جهانی نیز تجربه شده است‪ .‬از انجا که افتتاح هر شعبه‬ ‫بانک با مجوز بانک مرکزی انجام می شود‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫می تواند بانک های خاطی یا بانک های با س��اختار مالی‬ ‫ضعیف را با لغو مجوز تعدادی ش��عبه مجبور به کاهش‬ ‫دامنه فعالیت کند‪.‬‬ ‫حتی بانک مرکزی می توان��د دامنه فعالیت برخی از‬ ‫بانک ها را در چند اس��تان محدود کرده و انها را مجبور‬ ‫به خروج از سایر استان ها کند‪ .‬مجموعه این سیاست ها‬ ‫ب��ه اضاف��ه سیاس��ت های س��اختاری بلندمدت تر و با‬ ‫ه��دف کاهش رقاب��ت در بازار بانکی می تواند ش��رایط‬ ‫موج��ود نظام بانکی را بهبود بخش��د و منجر به کنترل‬ ‫نرخ ه��ای س��ود و کاه��ش انها به س��مت پایی��ن نیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تسهیالت خانه دار شدن ‪ 160‬میلیون تومان شد‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ب��ا مصوباتی در جهت افزایش‬ ‫تحرک در بخش مس��کن برای س��ال ‪ ،1395‬شرایط‬ ‫خانه دارشدن مزدوجین را تسهیل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬شورای پول‬ ‫و اعتبار در جلس��ه یازدهم اسفند س��ال ‪ 94‬با امکان‬ ‫اعطای تس��هیالت مس��کن از محل صندوق پس انداز‬ ‫مس��کن یکم به زوجین خان��ه اولی بر روی یک پالک‬ ‫ثبت��ی از ‪ 600 ،800‬و ‪ 400‬میلی��ون ریال به ترتیب‬ ‫‪ 1/600‬میلیون ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین‬ ‫حداکث��ر ‪ 800‬میلیون ری��ال)‪ 1/200 ،‬میلیون ریال در‬ ‫مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی ‪200‬هزار نفر (هر‬ ‫ی��ک از زوجین حداکث��ر‪ 600‬میلیون ری��ال) و ‪800‬‬ ‫میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین‬ ‫حداکثر ‪ 400‬میلیون ریال) با رعایت حداکثر تسهیالت‬ ‫معادل ‪80‬درصد ارزش ملک موافقت کرد‪.‬‬ ‫براس��اس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع‬ ‫اقس��اط وصولی طرح مس��کن مهر ب��ه منظور تکمیل‬ ‫واحده��ای نیمه تم��ام طرح مزبور به ق��وت خود باقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��ورای پ��ول و اعتبار با ام��کان اعطای‬ ‫تس��هیالت مس��کن به زوجین جوان از مح��ل اوراق‬ ‫گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری‬ ‫ممت��از) از ‪ 500 ،600‬و ‪ 400‬میلی��ون ریال به ترتیب‬ ‫‪ 1000‬میلیون ریال در ش��هر تهران (هریک از زوجین‬ ‫حداکث��ر ‪ 500‬میلیون ری��ال)‪ 800 ،‬میلیون ری��ال در‬ ‫مراک��ز اس��تان ها و ش��هرهای ب��االی ‪200‬ه��زار نفر‬ ‫(هریک از زوجین حداکث��ر ‪ 400‬میلیون ریال) و‪600‬‬ ‫میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین‬ ‫حداکث��ر ‪ 300‬میلیون ریال)بر روی یک پالک ثبتی و‬ ‫با رعایت حداکثر تس��هیالت معادل ‪ 80‬درصد ارزش‬ ‫ملک موافقت کرد ‪.‬‬ ‫این شورا تاکید کرده است در زمینه کمک به ایجاد‬ ‫تعادل منابع و مصارف این حس��اب‪ ،‬تعیین بازه زمانی‬ ‫زوج های مشمول این مصوبه با اولویت زوج های جوان‬ ‫در اختیار بانک مس��کن قرار گی��رد؛ ضمن اینکه این‬ ‫بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫یاد ش��ده (حداکثر ‪ 18/5‬درصدی) متناسب با کاهش‬ ‫نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند‪.‬‬ ‫در بن��د دیگری از مصوبه این ش��ورا امده اس��ت‪ :‬با‬ ‫پرداخت تس��هیالت خرید بدون س��پرده به دارندگان‬ ‫حس��اب های پس ان��داز مس��کن جوان��ان افتتاحی در‬ ‫س��ال های ‪ 80 ،79‬و ‪ 81‬ب��ه می��زان ‪ 100‬درص��د‬ ‫تس��هیالت با س��پرده متعلق به حس��اب و مشروط به‬ ‫تجاوز نکردن مجموع تس��هیالت از سقف های اعالمی‬ ‫بانک مرکزی (تهران‪ ،‬ش��هرهای ب��االی ‪ 200‬هزار نفر‬ ‫جمعیت و مراکز اس��تان‪ ،‬سایر شهرها به ترتیب ‪،600‬‬ ‫‪ 500‬و ‪ 400‬میلی��ون ریال) و در ب��ازه زمانی حداکثر‬ ‫یک س��اله برای این طرح با رعایت حداکثر تسهیالت‬ ‫مع��ادل ‪ 80‬درص��د ارزش مل��ک موافق��ت ب��ه عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫همچنین با مجوز اعطای تس��هیالت خرید مس��کن‬ ‫بدون س��پرده به بانک مس��کن‪ ،‬مش��ابه با مجوزهای‬ ‫صادرش��ده به س��ایر بانک های تج��اری (‪500 ،600‬‬ ‫و ‪ 400‬میلی��ون ریال به ترتیب در ش��هرهای تهران‪،‬‬ ‫ش��هرهای ب��االی ‪ 200‬هزار نف��ر جمعی��ت و مراکز‬ ‫اس��تان‪ ،‬سایر شهرها) موافقت شد‪ .‬ضمن اینکه تلفیق‬ ‫تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیالت‬ ‫تعه��دی بانک (ب��ه جز بن��د ‪ 3‬نام ب��رده) امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار همچنین با درخواس��ت بانک‬ ‫مس��کن مبنی بر پرداخت تسهیالت صندوق پس انداز‬ ‫مسکن یکم در بافت های فرسوده‪ ،‬بدون الزام به رعایت‬ ‫ش��رایط و ضوابط تعیین ش��ده برای گیرنده تسهیالت‬ ‫(ش��رط خانه اولی)‪ ،‬مش��روط به تعل��ق تنها یک فقره‬ ‫تس��هیالت بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا‬ ‫از محل صندوق پس انداز مس��کن یکم و یا تسهیالت‬ ‫س��اخت بافت فرس��وده در مرحله فروش اقساطی) به‬ ‫خریدار ( ب��دون الزام به خانه اولی ب��ودن) و با رعایت‬ ‫حداکث��ر تس��هیالت مع��ادل ‪ 80‬درص��د ارزش ملک‬ ‫موافقت کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬انتظار می رود با اجرای تصمیم های‬ ‫اتخاذ شده‪ ،‬رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده‬ ‫و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی)‬ ‫کش��ور بگذارد‪ .‬با توجه به ارتباطات پس��ین و پیشین‬ ‫بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫این ام��ر می تواند موج��ب افزایش س��رمایه گذاری و‬ ‫افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫در اخری��ن جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار در س��ال‬ ‫‪ ،1394‬رییس ش��ورا از حضور و تالش های موثر اعضا‬ ‫در طول سال جاری قدردانی کرد‪.‬‬ ‫استقبال خریداران در بورس انرژی ایران‬ ‫در جلسه معامالتی روز گذشته در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای بوتان‪،‬‬ ‫پروپان‪ ،‬گاز مایع صنعتی و برش س��نگین پتروش��یمی بندرام��ام‪ ،‬قطران ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬هگزان و حالل ‪ ۴۰۲‬پاالیش نفت کرمانشاه‪ ،‬میعانات پارس جنوبی‪ ،‬حالل‬ ‫‪ ۴۰۶ ،۴۰۰‬و ‪ ۴۱۰‬پاالیش نفت اصفهان و نفتای سبک پاالیش نفت بندرعباس در‬ ‫رینگ داخلی و گاز مایع پاالیش نفت شازند و ابادان در رینگ بین الملل عرضه شد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫رفتارهای هیجانی سهامداران کاهش یافت‬ ‫‪17‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫صعود اهسته و پیوسته قیمت ها در بورس‬ ‫طرح صندوق سرمایه گذاری‬ ‫مشترک ایران و ترکیه‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫بازار س��رمایه در روزهای اخیر در مس��یر تعادلی‬ ‫گام برداش��ته و اندکی از هیجان فعاالن بازار کاسته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان پیش بینی می کنند روند‬ ‫نوس��انی بازار سهام همراه با ش��یب کم صعودی در‬ ‫معامالت هفت��ه اینده نیز ادامه پیدا کند و در هفته‬ ‫پایانی معامالت در سال ‪ 94‬شاهد رشد مجدد بورس‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالحات قیمتی‬ ‫در این ب��اره مدیر معامالت کارگزاری س��هام بارز‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬بازار س��رمایه در چن��د هفته اخیر و‬ ‫پ��س از اعالم اجرایی ش��دن برج��ام و از میان رفتن‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی روند صعودی پرش��تابی به‬ ‫خود گرفت و قرمزپوش شدن شاخص کل در برخی‬ ‫روزهای اخیر نیز به دلیل اصالحات قیمتی است که‬ ‫در این بازار به وجود می اید‪.‬‬ ‫عرفان��ه افش��ار در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه نمادهای خودروس��ازی پ��س از اجرای‬ ‫برج��ام به عن��وان لیدر بازار س��رمایه حرکت خود را‬ ‫اغ��از کردند‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در اوایل ای��ن هفته گروه‬ ‫خودروسازی به دلیل توقف برخی نمادها تحت تاثیر‬ ‫ق��رار گرفت اما پس از بازگش��ایی این نمادها‪ ،‬جان‬ ‫تازه ای به این گروه دمیده ش��د و این موضوع باعث‬ ‫شد گروه خودروسازی دوباره در مسیر رشد قیمتی‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انکه بازار‬ ‫سرمایه تا پایان سال از چه روندی برخوردار می شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬باتوجه به شرایط موجود‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫بازار سرمایه حداقل تا پایان سال هیجانات شدیدی‬ ‫را تجربه نکند و در یک مس��یر با ش��یب مالیمی به‬ ‫حرکت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫افشار در ادامه به پیش بینی بازار سرمایه پرداخت‬ ‫و بی��ان ک��رد‪ :‬با توجه به رش��د اقتص��ادی که برای‬ ‫س��ال اینده در نظر گرفته شده‪ ،‬پیش بینی می شود‪،‬‬ ‫ش��اخص های بازار س��رمایه و بیش��تر ش��رکت های‬ ‫بورسی روند با ثباتی را تجربه کنند‪ ،‬زیرا اگر اقتصاد‬ ‫کش��ور از رونق برخوردار ش��ود‪ ،‬به ط��ور قطع بازار‬ ‫سرمایه نیز در روند صعودی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ارزش ذاتی بس��یاری از‬ ‫بنگاه های اقتصادی بورس��ی بیشتر از قیمت کنونی‬ ‫انها اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به از می��ان رفتن‬ ‫تحریم های بین المللی و چش��م انداز بهبود صنایع و‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬بسیاری از سهام شرکت های بورسی‬ ‫مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد و در نتیجه‬ ‫از رشد مناسبی نیز در سال اینده برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیجان‪ ،‬افت بازار سرمایه‬ ‫مهدی دانایی‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه رفتارهای هیجانی یک��ی از افت های بازار‬ ‫محسوب می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که هیجان بر رفتار‬ ‫سهامداران غلبه می کند و نبض معامالت را در دست‬ ‫می گیرد‪ ،‬شاهد حرکت یکپارچه صنایع و سهم های‬ ‫مختلف و تشکیل صف های خرید و فروش برای انها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرایی ش��دن برجام و با تاکید بر‬ ‫اینکه باید دید فرایند مثبت ش��دن بازار بیش��ترین‬ ‫تاثی��ر را در کدام گروه ها و صنایع بورس��ی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این م��دت کلیت ب��ازار به صورت‬ ‫یکدس��ت با درصده��ای مثبت معامله می ش��دند و‬ ‫عط��ش باالی خرید بر بازار حاکم ش��ده بود‪ .‬زمانی‬ ‫که چنین شرایطی در بورس حاکم می شود طبیعی‬ ‫اس��ت فعاالن بازار بعد از مدتی جوان��ب احتیاط را‬ ‫در نظ��ر گرفته و ب��رای جلوگی��ری از‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫س��ودهایی که در کوتاه مدت نصیبت شان شده اقدام‬ ‫به عرضه و خروج از بازار می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مش��اور س��رمایه گذاری ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫نهادینه ش��دن ترس در وجود اهالی تاالر شیش��ه ای‬ ‫منجر شد تا عرضه های سهامداران در روزهای اخیر‬ ‫از هیچ منطقی پیروی نکند‪ ،‬گفت‪ :‬سهامداران نباید‬ ‫اسیر هیجانات در بورس شوند زیرا تجربه نشان داده‬ ‫این دس��ته از س��هامداران همیش��ه در نقش بازنده‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬همین عامل باعث ش��ده بس��یاری‬ ‫از افراد رش��د فزاینده بورس را به حبابی ش��دن ان‬ ‫ارتباط می دهند‪ ،‬در صورتی که به اعتقاد من چنین‬ ‫استداللی صحیح نیست و هنوز بورس تا رسیدن به‬ ‫سطح قیمتی دو سال گذش��ته راه فراوانی در پیش‬ ‫دارد‪ .‬وی چش��م انداز رون��د معامالت بازار س��هام تا‬ ‫پایان س��ال را مورد توجه ق��رار داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ریس��ک سیس��تماتیک و سیاسی بورس از‬ ‫بی��ن رفته اتفاقاتی که ناش��ی از این رویداد در حال‬ ‫به وقوع پیوس��تن اس��ت به طور قطع نشانه هایی از‬ ‫رش��د و بهب��ود را در اینده به ارمغ��ان خواهد اورد‪.‬‬ ‫از همین رو پیش بینی می ش��ود رون��د بازار در یک‬ ‫فرایند بلندم��دت صعودی باش��د و هرچه به پایان‬ ‫سال نزدیک می شویم کفه ترازو به نفع طرف تقاضا‬ ‫سنگین خواهد بود‪.‬‬ ‫دانایی افزود‪ :‬ناگفته نماند که هزینه شرکت ها در‬ ‫اخرین ماه س��ال رو به افزایش می گ��ذارد بنابراین‬ ‫ممکن است عرضه های مقطعی برای تامین نقدینگی‬ ‫ش��رکت ها را ش��اهد باش��یم‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫سال ‪ ۹۵‬نیز س��ال مثبتی برای بورس خواهد بود و‬ ‫پیش بینی می شود از همان روزهای ابتدایی فروردین ‬ ‫شاهد رشد و رونق در روند معامالت بورس باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاالر شیشه ای‬ ‫بازار سرمایه در روز گذشته درجا زد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ش��اخص با رشد ‪49‬واحدی روبه رو شد و به ‪77‬هزار‬ ‫و ‪ 697‬واحد رس��ید‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫از‬ ‫تاالر حافظ در معامالت روز گذشته‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫در این روز‪ ،‬بی��ش از یک هزار و ‪956‬میلیون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست به دست کردند که ارزش این‬ ‫مبادالت بیش از ‪5‬هزار و ‪217‬میلیارد ریال بود و در‬ ‫‪101‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته مخاب��رات ایران‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫غدیر‪ ،‬پتروشیمی فجر‪ ،‬کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و س‪.‬نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین دارای‬ ‫بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بودند‪ .‬همچنین‬ ‫پاالی��ش نفت اصفهان و فوالد مبارکه اصفهان دارای‬ ‫بیش��ترین تاثی��ر منفی بر مهم ترین متغیر بورس��ی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در اخرین روز معامالتی هفته فیبر ایران ‪ ،‬کاش��ی‬ ‫سعدی‪ ،‬پارس دارو ‪ ،‬کشاورزی و دامپروری مگسال‪،‬‬ ‫محورس��ازان ایران خ��ودرو‪ ،‬س��رمایه گذاری بهم��ن‬ ‫و شکر ش��اهرود بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیشترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق‬ ‫به زغال س��نگ نگین طبس‪ ،‬فنرسازی خاور‪ ،‬توسعه‬ ‫معدنی و صنعتی صبانور‪ ،‬سرمایه گذاری نیرو‪ ،‬تامین‬ ‫ماسه ریخته گری‪ ،‬صنایع شیمیایی فارس و سیمان‬ ‫ش��مال بود و این نمادها در انتهای جدول معامالت‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین‬ ‫صف ه��ای خرید را برای پارس الکتریک‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫شهرداری سبزوار‪ ،‬ایران خودرو دیزل‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫بهمن‪ ،‬تولید محورخودرو‪ ،‬محورس��ازان ایران خودرو‬ ‫و صنایع اذراب تش��کیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای‬ ‫ماشین س��ازی اراک ‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬ح‪.‬پاالیش نفت تبریز‪،‬‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و‪ ،‬ح‪.‬کنترل خوردگ��ی‬ ‫تکین کو‪ ،‬پلی اکریل و س��فارش ساخت توسعه ملی‬ ‫با س��نگین ترین صف های فروش ب��ه کار خود پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذشته ایران خودرو دیزل با‬ ‫‪229‬میلیون سهم در صدر بیشترین حجم معامالت‬ ‫قرار گرفت و پس از ان بانک پاس��ارگاد با معامالتی‬ ‫ب��ه حج��م ‪174‬میلی��ون س��هم و س��رمایه گذاری‬ ‫رن��ا ب��ا معامالتی به حج��م ‪130‬میلیون س��هم در‬ ‫جایگاه ه��ای دوم و س��وم ق��رار گرفتن��د‪ .‬همچنین‬ ‫صنایع اذراب ب��ا معامالتی ب��ه ارزش ‪415‬میلیارد‬ ‫ریال در جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامالت‬ ‫ق��رار گرفت و پ��س از ان ایران خ��ودرو با معامالتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪410‬میلیارد ریال و معامل��ه بلوکی ایران‬ ‫ترانس��فو با معامالتی به ارزش ‪355‬میلیارد ریال در‬ ‫جایگاه های دوم و سوم بیشترین ارزش معامالت قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫عرفانه افشار‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫حداقل تا پایان‬ ‫سال هیجانات‬ ‫شدیدی را‬ ‫تجربه نکند‬ ‫تصویب اوراق منفعت و خرید‬ ‫دین در شورای عالی بورس‬ ‫مهدی دانایی‬ ‫پیش بینی‬ ‫می شود‬ ‫روند بازار‬ ‫در بلندمدت‬ ‫صعودی باشد‬ ‫امکان داوری اختیاری از اختالفات به طور رسمی اجرایی شد‬ ‫در جلسه مشترک محمد فطانت‪ ،‬رییس سازمان بورس و‬ ‫اوراق به��ادار با الفت‪ ،‬معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع‬ ‫جرم قوه قضاییه امکان استفاده فعاالن بازار سرمایه از داوری‬ ‫اختیاری به طور رسمی میسر شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه سنا‪ ،‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫در این جلس��ه با اش��اره به درک عمومی دنیا در جمع اوری‬ ‫پول های خرد مردم برای سرمایه گذاری های کالن اقتصادی‬ ‫گف��ت‪ :‬در دنیا درک عمومی ایجاد ش��ده که پول های خرد‬ ‫مردم جمع شود و به اعتبار این پول ها اقتدار اقتصادی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشور های مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته‬ ‫اقتدارش��ان را اینگونه به دس��ت اورده اند ک��ه با هرچه بهتر‬ ‫جم��ع کردن پول های ریز از دس��ت م��ردم‪ ،‬کارهای بزرگ‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫فطان��ت با بیان اینکه بورس با طیف وس��یعی س��ر و کار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سهامداران پول های خردشان را به دست ناشران‬ ‫می س��پارند بنابرای��ن باید اعتم��اد انها به عنوان پش��توانه‬ ‫سرمایه گذاری شان حفظ شود چراکه اگر بی اعتمادی به یک‬ ‫ورقه ایجاد ش��ود این بی اعتمادی به کل بازار و کل سهم ها‬ ‫سرایت می کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان بورس تصریح کرد‪ :‬ب��ه همین دلیل‬ ‫شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه های نظارتی‬ ‫در دنی��ا در بازار س��رمایه تدوین و اجرا می ش��ود و ارتباط‬ ‫تنگاتنگی بین ضابطان و رابطان قضایی وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی بورس با تاکید بر اینکه موضوع انتظام‬ ‫در بازار س��رمایه قوت گرفته اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارتباطی که‬ ‫با ق��وه قضاییه به وجود امده در جهت این اس��ت که نظام‬ ‫پیشگیری و سالمت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق‬ ‫به اقتدار اقتصادی کش��ور کمک ش��ود‪ .‬این مقام مسئول با‬ ‫بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی‬ ‫ریز مردم در مس��یر تولید و توس��عه اقتصادی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این پشتوانه به کمک قوه قضاییه فراهم می شود و باید‬ ‫از این فرصت های مغتنم استفاده الزم شود تا عالوه بر برگه‬ ‫س��هام به س��مت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬از این طریق می توان پول های ریز را جمع‬ ‫کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک‬ ‫از طریق بازار س��رمایه تجهیز شوند‪ .‬فطانت با بیان اینکه تا‬ ‫‪3‬س��ال اینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه های اخی��ر ابزارهای متعددی به‬ ‫بازار س��رمایه اضافه شده است ازجمله اسناد خزانه اسالمی‬ ‫که با اس��تقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو به‬ ‫رو شده اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انتظام در بازار به جلب اعتماد س��رمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی کمک می کند تا بتوانند از فضای س��رمایه گذاری‬ ‫در کش��ور اس��تفاده کنند و منابع ش��ان را در مسیر تولید و‬ ‫پروژه های اقتصادی صرف کنند‪ .‬س��خنگوی سازمان بورس‬ ‫یکی از مسائل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمه ها خواند‬ ‫و گفت‪ :‬یک��ی از مباحثی که در بازار به این وس��عت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که رفع مخاصمه ه��ا و اختالف نظرها با چه‬ ‫مکانیزمی انجام می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه س��ازمان بورس‬ ‫به دنب��ال این بوده که با روش هایی به س��رعت به رفع این‬ ‫اختالف��ات کمک کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در ماده ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۷‬قانون‬ ‫بازار اوراق بهادار که در سال ‪ ۸۴‬به تصویب رسیده اختیارات‬ ‫خوبی ایجاد ش��ده که در هیات داوری که با حضور نماینده‬ ‫قوه قضاییه و دو نف��ر از متخصصان مالی و اقتصادی برگزار ‬ ‫می شود‪ ،‬رفع مخاصمه ها به سرعت انجام شود‪ .‬فطانت با بیان‬ ‫اینکه س��االنه ‪ ۱۰۰‬جلسه هیات داوری برگزار شده و منجر‬ ‫به صدور ‪ ۷۰‬رای می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این رسیدگی ها عالوه بر‬ ‫مواردی است که کانون ها براساس قانون اختیار حل و فصل‬ ‫ان را دارن��د و ب��ه عبارتی کانون ها در گام نخس��ت اقدام به‬ ‫همزم��ان با ورود مقامات بازار س��رمایه اس��تانبول به‬ ‫ایران‪ ،‬تفاهمنامه همکاری میان س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬نهاد قانون گذار بورس اس��تانبول(‪ ،)CMB‬بورس‬ ‫اس��تانبول و ش��رکت بورس اوراق بهادار ته��ران به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬امضاکنندگان این تفاهمنامه چهارجانبه‬ ‫درباره یک سرمایه گذاری جمعی به توافق رسیدند که بر‬ ‫اس��اس ان یک صندوق سرمایه گذاری فیدر در ترکیه به‬ ‫ثبت خواهد رس��ید که از صندوق های مستر ایران تغذیه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در مرحله نخست‪ ،‬این صندوق های مستر در ابزارهای‬ ‫بازار س��رمایه ایران به وی��ژه اوراق خزان��ه دولتی تمرکز‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫صندوق ه��ای «فی��در فاند» ی��ا هم��ان صندوق های‬ ‫تغذی��ه ای‪ ،‬صندوق های س��رمایه گذاری ثانویه هس��تند‬ ‫که در صندوق های مس��تر س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬این‬ ‫صندوق مس��تر فاند‪ ،‬در وهله نخست در محصوالت بازار‬ ‫س��رمایه ایران به ویژه اوراق خزانه اسالمی سرمایه گذاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در این تفاهمنام��ه همکاری‪،‬‬ ‫درباره اتاق تس��ویه و پایاپای مشترک بین دو کشور نیز‬ ‫گفت وگو شد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬ت��اکاس بان��ک ترکیه و ش��رکت‬ ‫س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران‬ ‫ب��ا همکاری یکدیگ��ر وظیفه تس��ویه و پایاپای معامالت‬ ‫سرمایه گذاران در هر دو کشور را برعهده خواهند گرفت‪.‬‬ ‫رفع اختالفات می کنند و چنانچه به سرانجام نرسد‪ ،‬طرفین‬ ‫دعوی به هیات داوری سازمان بورس مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار درب��اره ضرورت‬ ‫داوری اختی��اری گفت‪ :‬با توجه به رش��د فزاینده و ظرفیت‬ ‫رش��دی که پیش روی بازار اس��ت‪ ،‬ضرورت استفاده از ابزار‬ ‫داوری اختیاری مطرح ش��د که فعاالن بازار س��رمایه اعم از‬ ‫سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد الزم را در حل و فصل‬ ‫اختالف��ات در کوتاه ترین زمان به دس��ت اورند و این امکان‬ ‫ظرفیت های قبل را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫فطانت با قدردانی از حمایت های قوه قضاییه در سرانجام‬ ‫رس��یدن این امکان و ابزار جدید‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬مصوبات و‬ ‫دس��تورالعمل های این ابزار جدید در هیات مدیره س��ازمان‬ ‫بورس به تصویب رس��یده و به طور رس��می از امکان داوری‬ ‫اختیاری استفاده می شود‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول در س��ازمان بورس از تصویب کلیات‬ ‫دس��تورالعمل دو اب��زار معامالتی جدی��د اوراق منفعت و‬ ‫اوراق خرید دین در جلس��ه امروز شورای عالی بورس خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬مع��اون نظارت بر بورس ها و ناش��ران‬ ‫س��ازمان ب��ورس با اش��اره به تصوی��ب کلی��ات دو ابزار‬ ‫معامالت��ی اوراق منفعت و اوراق خرید دین گفت‪ :‬مبنای‬ ‫اوراق منفعت قراردادهای اجاره است‪ .‬اوراق منفعت سند‬ ‫مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده ان بر مقدار‬ ‫معین خدمات یا منافع اینده از یک دارایی بادوام اس��ت‬ ‫ک��ه در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل ش��ده‪،‬‬ ‫مانند گواهی حق اقام��ت در هتل معین برای روز معین‪،‬‬ ‫حق استفاده از خدمات اموزشی دانشگاه برای ترم یا سال‬ ‫معین‪ ،‬حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین‬ ‫و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین‪.‬‬ ‫حس��ن امیری افزود‪ :‬بر مبنای این اوراق اگر ش��خصی‬ ‫به طور مثال ملکی در قالب قرارداد اجاره داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫می تواند حق اس��تفاده خود را به فروش رس��اند و دوباره‬ ‫به صورت اجاره به شرط تملیک ان را دریافت کند‪ .‬در این‬ ‫مورد دیگر نیازی نیس��ت دارایی فیزیکی مبنی کار باشد‬ ‫بلک��ه منافع حاصل از دارایی را می تواند به خریدار اوراق‬ ‫بفروشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در سازوکار این اوراق باید دانست اگر‬ ‫حق استفاده از هتل یا حق برخورداری از صندلی با بلیط‬ ‫هواپیما یا امتیاز احداث بزرگراهی وجود داشته باشد که‬ ‫منافعی در این��ده ایجاد می کند‪ ،‬می تواند در قالب اوراق‬ ‫منفعت ایجاد و در عین حال در بازار ثانویه معامله شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول عن��وان کرد‪ :‬باید ب��ر مبنای اوراق‬ ‫منفعت‪ ،‬یک دارایی وجود داشته باشد تا بتوان منافع اتی‬ ‫ان را پیش فروش کرد یا به عبارتی خدمات اتی مربوط به‬ ‫این دارایی را در قالب پیش فروش به فروش رساند و بابت‬ ‫ان اوراق منفعت منتش��ر کرد‪ .‬امیری با بیان اینکه اوراق‬ ‫منفعت درباره هتل ه��ا و بزرگراه ها کاربرد زیادی خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اوراق خرید دین یک شکل اصالح شده از‬ ‫اوراق بهادار به پش��توانه دارایی (‪ )ABS‬است که پس از‬ ‫مصوبه کمیته فقهی می توان اوراق خرید دین را منتش��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مراسم اسکار ‪2016‬م چقدر خرج برداشت؟‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫مراس��م اس��کار‪ ،‬یکی از پرزرق و برق ترین مهمانی های جهان محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش یورونیوز‪ ،‬بیش از ‪۳۷‬ه��زار مترمربع فرش قرمز به ارزش بیش از ‪۳۰‬هزار‬ ‫دالر در مراس��م اسکار برای هنرمندانی پهن می ش��ود که هزینه متوسط مربوط به‬ ‫ارایش و پوش��ش یک هنرپیشه زن برای ش��رکت در این مراسم ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تحلیل «وارن بافت» از وضع قدرتمندترین اقتصاد جهان‬ ‫دریچه‬ ‫اقتصاد امریکا ضعیف تر از انتظار‪ ،‬اما رو به رشد‬ ‫دومین روز افت متوالی طال‬ ‫در پی صعود بازارهای س��هام و دالر به دنبال انتشار‬ ‫امار قوی تولید کارخانه ه��ای امریکا‪ ،‬در معامالت روز‬ ‫چهارش��نبه‪ ،‬طال ب��رای دومین جلس��ه متوالی با افت‬ ‫قیمت مواجه شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬طال در کنار دیگر دارایی های امن‬ ‫با سقوط مواجه شد‪ .‬ین ژاپن افت وسیعی را تجربه کرد‬ ‫که ناشی از چش��م انداز روشن تر معامله گران از اقتصاد‬ ‫جهانی بود‪.‬‬ ‫ه��ر اونس طال در معامالت روز چهارش��نبه‪ ،‬با افتی‬ ‫‪0/4‬درصدی یک هزار و ‪ 226‬دالر و ‪ 20‬س��نت قیمت‬ ‫داش��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در جلسه گذشته نیز‬ ‫طال ب��ا ریزش ‪0/5‬درصدی مواجه ش��ده ب��ود‪ .‬ادوارد‬ ‫میر‪ ،‬تحلیلگر اف سی استون اعالم کرد‪« :‬فروش طال به‬ ‫احتمال به جلس��ه روز چهارش��نبه نیز کشیده خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬به ویژه اگر بازارهای س��هام جهانی با خرید قوی‬ ‫دیگری روبه رو شوند‪».‬‬ ‫ش��اخص اس اندپ��ی ‪ 500‬امری��کا روز سه ش��نبه به‬ ‫باالترین س��طح ‪ 8‬هفته ای خود رسید‪ .‬شاخص فراگیر‬ ‫‪ MSCI‬اسیا‪-‬پاس��یفیک در خ��ارج ژاپ��ن نی��ز روز‬ ‫چهارشنبه به باالترین سطح خود از ژانویه رسید‪ .‬پس‬ ‫از انتش��ار اماری که نشان از تثبیت تولیدات امریکا در‬ ‫فوریه داد‪ ،‬تولید شدت گرفته و سفارش های جدید در‬ ‫س��طوح باالیی تحویل گرفته ش��د‪ ،‬همچنین این امار‬ ‫قدرتمند موجب تقویت بازارهای سهام شد‪.‬‬ ‫با انتش��ار گزارش دیگری از هزینه های ساخت وساز‬ ‫ک��ه از میزان ژانویه بیش��تر بود‪ ،‬چش��م انداز اقتصادی‬ ‫مجدد تقویت شد‪ .‬دالر نیز در برابر ین اوج گرفته و روز‬ ‫سه شنبه به باالترین سطح خود در برابر یورو رسید‪.‬‬ ‫این موضوع باعث شد کاالهای اساسی برای دارندگان‬ ‫ارزهایی به جز دالر گرانتر شود‪ .‬سرمایه گذاران در انتظار‬ ‫امار اقتصادی دیگر امریکا در فوریه هستند تا اثر ان را‬ ‫روی بازار سهام و سیاست های پولی فدرال رزرو بسنجند‪.‬‬ ‫امار اش��تغال بخش غیرکش��اورزی امری��کا (به عنوان‬ ‫مهم تری��ن این امار) نیز در روز جمعه منتش��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در سال جاری تاکنون طال در میان اشفتگی بازارهای‬ ‫س��هام‪ ،‬نگرانی ها درباره اقتص��اد جهانی و گمانه زنی ها‬ ‫درباره افزای��ش نیافتن نرخ بهره از س��وی فدرال رزرو‬ ‫رش��دی ‪16‬درصدی را تجربه کرده بود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫امریکا‪ ،‬برای نخس��تین بار در نزدیک به یک دهه اخیر‪،‬‬ ‫در دس��امبر نرخ بهره را افزایش داده بود‪ .‬با اس��تناد به‬ ‫امار دولتی‪ ،‬در بازارهای فیزیکی‪ ،‬میزان واردات طالی‬ ‫هند در ژانویه در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪62‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫هشدار رییس پیشین بانک مرکزی انگلیس‬ ‫بدون اجرای اصالحات‬ ‫بحران مالی جدید حتمی است‬ ‫«مروی��ن کین��گ»‪ ،‬رییس پیش��ین بان��ک مرکزی‬ ‫انگلی��س در کتاب جدید خود هش��دار داده که بدون‬ ‫اجرای اصالحات وقوع یک بحران مالی دیگر «قطعی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬به نقل از بی بی س��ی‪« ،‬مروین‬ ‫کینگ»‪ ،‬رییس پیشین بانک مرکزی انگلیس در کتاب‬ ‫جدید خود هش��دار داده که بحران جدید مالی به طور‬ ‫قط��ع در پیش اس��ت و این بحران زودت��ر از هر زمان‬ ‫دیگری رخ خواهد‪.‬‬ ‫کینگ که در س��ال ‪ 2013‬میالدی دوره ریاس��تش‬ ‫ب��ر بانک مرکزی انگلیس به پایان رس��ید‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫شاید اصالح نظام های پولی و بانکی از وقوع این بحران‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ن «پایان‬ ‫«مروین کینگ » در کتاب جدید خود با عنوا ‬ ‫کیمیاگ��ری؛ پول‪ ،‬بانکداری و اینده اقتصاد جهان» که‬ ‫به صورت مجموعه ای ازس��وی روزنامه تلگراف منتشر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می گوید‪ :‬بحران مالی س��ال ‪2008‬میالدی‬ ‫ناشی از شکست نظام های مالی و نه شکست بانک های‬ ‫شخصی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بحران ناشی از شکست یک سیستم و‬ ‫ایده هایی که از ان حمایت و پش��تیبانی می کرد بود نه‬ ‫اشخاص و سیاس��ت گذاران یا بانکداران؛ برای مقابله با‬ ‫نامتوازن بودن اقتصاد جهان‪ ،‬کینگ پیش��نهاد افزایش‬ ‫به��ره وری و بازدهی و همینط��ور اصالح نظام بانکی را‬ ‫مطرح می کند‪.‬‬ ‫کینگ معتقد است‪ ،‬تنها یک بازنگری بنیادین درباره‬ ‫اینکه چگونه می توانیم به عنوان یک جامعه نظام پولی و‬ ‫بانکی خود را سازمان دهی کنیم تا از تکرار بحران های‬ ‫مالی که در سال ‪ 2008‬میالدی تجربه کردیم‪ ،‬در امان‬ ‫باشیم به ما کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬بانک های مرکزی در سراس��ر‬ ‫جهان‪ ،‬در تله «دوراهی زندانی» هس��تند که از مسائل‬ ‫بنیادی «تئوری بازی» اس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل انها با‬ ‫ترس از خارج نش��دن از روند احیای اقتصادی خود‪ ،‬از‬ ‫افزایش نرخ های بهره بانکی ترس دارند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫وارن بافت‬ ‫اقتصاد امریکا‬ ‫به ارامی درحال‬ ‫رشد است‬ ‫و «بافت»‬ ‫اطمینان دارد‬ ‫که اقتصاد این‬ ‫کشور به مرور‬ ‫زمان بهبود‬ ‫خواهد یافت اما‬ ‫نباید غافل شد‬ ‫که قیمت های‬ ‫نفت تاثیری‬ ‫جدی بر اقتصاد‬ ‫داشته است‬ ‫«وارن بافت»‪ ،‬کارافرین و سرمایه گذار موفق‬ ‫امریکایی معتقد است اقتصاد امریکا ضعیف تر از‬ ‫ان چیزی است که پیش تر به نظر می رسید‪ ،‬اما‬ ‫همچنان چش��م انداز بلندمدت مثبت ان تغییر‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری اسوش��یتدپرس بافت‬ ‫پس از انتش��ار نامه س��االنه خ��ود‪ ،‬خطاب به‬ ‫سهام داران شرکت هلدینگ «برکشایر هاتاوی»‬ ‫روز گذشته در شبکه سی ان بی سی امریکا حضور‬ ‫یافته و درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد‪.‬‬ ‫از انجا که ش��رکت هلدینگ برکشایر هاتاوی‪،‬‬ ‫مالکیت بیش از ‪ 90‬ش��رکت را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫این مس��ئله به «بافت» شناخت و دیدی جزئی‬ ‫و پیچی��ده درباره چگونگی اثرگذاری اقتصاد بر‬ ‫بخش های مختلف امریکا داده است‪.‬‬ ‫ت به عنوان مدی��ر اجرای��ی و مدیرعامل‬ ‫باف�� ‬ ‫ش��رکت برکش��ایر می گوی��د‪ :‬کس��ب وکار در‬ ‫بخش هایی بسیار بیشتر از انچه ‪ 4‬یا ‪5‬ماه پیش‬ ‫تصور می کردم‪ ،‬ضعیف تر شده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اقتصاد امری��کا به ارامی درحال‬ ‫رشد است و بافت اطمینان دارد که اقتصاد این‬ ‫کشور به مرور زمان بهبود خواهد یافت اما نباید‬ ‫غافل ش��د که قیمت های نفت تاثیری جدی بر‬ ‫اقتصاد داشته است‪.‬‬ ‫در بخش صنعت نفت‪ ،‬هزاران ش��غل از بین‬ ‫رفته و بودجه ه��ا و ایالت های تولیدکننده نفت‬ ‫زیر فش��ار ش��دیدی قرار گرفته اند ضمن اینکه‬ ‫شرکت های نفتی میلیاردها دالر از ارزش سهام‬ ‫ن حال‪،‬‬ ‫خ��ود در بازار را از دس��ت داده اند‪ .‬با ای ‬ ‫بافت معتقد اس��ت مزایای پایین امدن قیمت‬ ‫نفت و انرژی تنها محدود به زمانی می شود که‬ ‫بسیاری از مردم امریکا باک های خودروی خود‬ ‫را از بنزین پر می کنند‪.‬‬ ‫ایا سرانجام سقوط قیمت نفت به پایان رسید؟‬ ‫زمانی ک��ه نف��ت در ‪ 11‬فوری��ه ب��ه‬ ‫پایین تری��ن قیمت خود در ‪ 13‬س��ال‬ ‫گذش��ته یعن��ی ب��ه ‪26/05‬دالر در‬ ‫ازای هر بشکه رس��ید‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫در سرتاس��ر دنیا وحش��ت کردند‪ .‬اما‬ ‫اکن��ون قیم��ت نف��ت ب��ه ‪34‬دالر در‬ ‫ازای هر بشکه رس��یده است‪ .‬افزایش‬ ‫‪30‬درص��دی قیم��ت نف��ت در عرض‬ ‫‪11‬روز‪ ،‬انه��ا را امی��دوار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫افزایش مس��خره ای که ب��ه تازگی در‬ ‫قیمت نفت ایجاد ش��ده‪ ،‬نوعی هیجان‬ ‫پر نوس��ان را نش��ان می دهد و بازتاب‬ ‫تغییری اساسی و تاثیرگذار نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ص��دای اقتصاد‪ ،‬دنیا هنوز با نفت زیادی مواجه اس��ت و تولید نفت‬ ‫ایاالت متحده امریکا نیز هنوز انقدر کم نشده که مازاد عرضه را متوقف کند‪.‬‬ ‫متیو اس��میت‪ ،‬رییس موسسه تحقیقاتی کلیپر دیتا که حمل ونقل نفت خام را‬ ‫دنبال می کند‪ ،‬می گوید‪« :‬همه چیز هنوز از پایه و اساس‪ ،‬ضعیف است‪ .‬تنها اتفاقی‬ ‫که افتاده این است که کمی امیدواری به میان امده است‪».‬‬ ‫وضعیت فعلی تا حدودی اس��تثنایی اس��ت و ممکن اس��ت قیم��ت نفت را به‬ ‫محدوده ‪ 40‬تا ‪50‬دالر در ازای هر بشکه برساند‪.‬‬ ‫امیدواری ها از س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) نشات گرفته‬ ‫است‪ .‬عربستان سعودی‪ ،‬روسیه و برخی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ نفت در روز‬ ‫‪ 17‬فوری��ه به توافقی ابتدایی برای فریزک��ردن (متوقف کردن) میزان تولید نفت‬ ‫دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫راب تامل مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری می گوید‪« :‬این اقدام باعث نوعی‬ ‫تکاپو شد‪ .‬این مسئله به قیمت نفت کمک کرد تا کف خود را پیدا کند‪».‬‬ ‫البت��ه تواف��ق ب��رای توق��ف تولی��د نف��ت نی��از ب��ه هم��کاری دیگ��ر‬ ‫تولیدکنن��دگان مه��م نظی��ر ای��ران دارد‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مقام��ات‬ ‫ایران��ی ب��ه تازگ��ی تصمی��م ب��رای توقف تولی��د نف��ت را یک جوک مس��خره‬ ‫خوانده ان��د‪ .‬ای��ن کش��ور قص��د دارد ب��ه س��رعت تولید نف��ت خ��ود را افزایش‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫بارکلیز در گزارشی نوشته است‪« :‬تصمیم اخیر درباره فریز کردن تولید نفت به‬ ‫احتمال زیاد تاثیر انی روی بازگشت تعادل به بازار نفت نخواهد داشت‪».‬‬ ‫تحلیلگران تاکید کرده اند کش��ورهایی که در این جریان به توافق رس��یده اند تا‬ ‫همین حاال هم به سقف تولید خود رسیده اند‪.‬‬ ‫به هر حال به نظر می رسد این توافق مقدمه ای بر ایجاد نوعی اعتماد بوده است‪.‬‬ ‫به طور قطع قیمت نفت همچنان پایین خواهد ماند‪ .‬هنوز برای ش��عف زده ش��دن‬ ‫درباره قیمت نفت خیلی زود است‪ .‬مازاد عرضه نفت بیشتر از ان چیزی است که‬ ‫بشود خیلی درباره ان امیدوار بود‪.‬‬ ‫از انج��ا که امریکا هنوز نفت خود را تولید و روانه بازار می کند نمی توان انتظار‬ ‫داشت بازاری که از نفت اشباع شده به این زودی به تعادل دست پیدا کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب وضعیت فعلی تا حدودی اس��تثنایی اس��ت و ممکن است قیمت‬ ‫نفت را به محدوده ‪ 40‬تا ‪50‬دالر در ازای هر بشکه برساند‪.‬‬ ‫همچنی��ن درباره نرخ های بهره در امریکا گفت‪:‬‬ ‫نمی توان پیش بینی کرد چگونه در عصر کنونی‬ ‫نرخ ه��ای بهره پایین می تواند ب��ر اقتصاد تاثیر‬ ‫منفی بگذارد زیرا این اتفاق هرگز تا قبل از این‬ ‫اتفاق نیفتاده اما می تواند قیمت ها را دستکاری‬ ‫ک��رد و مصرف کننده را به اس��تقراض بیش��تر‬ ‫ترغیب کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شرکت هلدینک برکشایر در‬ ‫ح��ال حاضر میلیاردها ی��ورو پول در بانک های‬ ‫اروپای��ی دارد که نرخ های به��ره پایین در انجا‬ ‫به طور قطع مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حکمرانی بر قیمت نفت‬ ‫«باف��ت» اضافه کرد‪ :‬اقتص��اد امریکا به مرور‬ ‫زمان رش��د خواهد کرد‪ .‬ش��رکت برکش��ایر در‬ ‫‪6‬ماه گذشته‪ ،‬فقط از سهام شرکت پاالیشگاهی‬ ‫فیلیپس ‪ ،66‬حدود ‪14‬درصد سوداوری داشته‬ ‫اس��ت‪« .‬بافت» می گوید‪ :‬این تصور وجود دارد‬ ‫که این س��رمایه گذاری نوعی قمار روی قیمت‬ ‫نفت است‪ .‬از سوی دیگر پاالیشگاه ها هم اکنون‬ ‫هزین��ه بس��یار اندکی برای خری��د نفت خامی‬ ‫ک��ه ان را به بنزین و س��ایر س��وخت ها تبدیل‬ ‫می کنند‪ ،‬می پردازن��د در نتیجه در مواقعی که‬ ‫قیمت نفت پایین است‪ ،‬برای انها سود فراوانی‬ ‫محس��وب شود‪ ،‬به کلی اش��تباه است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬یک��ی از فعالیت های برکش��ایر به دلیل‬ ‫همی��ن افت قیمت نفت دچار خس��ارت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به دلیل کاهش قیمت بنزین‪ ،‬میزان‬ ‫مس��افرت های شهری و بین ش��هری در امریکا‬ ‫افزای��ش یافته که این مس��ئله س��بب افزایش‬ ‫میزان حوادث رانندگی نیز ش��ده است‪ .‬شورای‬ ‫س�لامت ملی امریکا براورد کرده که مرگ ومیر‬ ‫ناشی از تصادفات در امریکا حد فاصل سال های‬ ‫‪ 2014‬تا ‪ 2015‬میالدی حدود ‪8‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت که این باالترین میزان رشد ساالنه‬ ‫در نیم قرن اخیر محسوب می شود‪.‬‬ ‫«بافت» بر همین اساس پیش بینی کرده که‬ ‫امسال شاهد افزایش نرخ های بیمه باشیم‪ .‬وی‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980213301189‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 180‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ‪ 9409970213300864‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺴﮕﺮ ﭘﻮﺭ ﮔﻴﻠﺪﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺣﻤﺪﻯ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ‬ ‫ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ ‪ -4‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺴﮕﺮ ﭘﻮﺭ ﮔﻴﻠﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻣﻮﺩﺍﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻼﺋﺖ ﻭﻯ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻌﺴﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 504‬ﻭ ‪506‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /129682‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 180‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﻮﺵ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980213300540‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 180‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻋﻈﻴﻤﻰ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ -2‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺣﺎﺗﻤﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ) ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎﻯ ﻛﻤﺮﻯ ﺵ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ‪ 795‬ﻝ ‪ 65‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ (11‬ﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺵ ‪ 047863‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/5/1‬ﻭ ﺳﻨﺪ ﺗﻚ‬ ‫ﺑﺮگ ﺵ ‪ 10102637639597‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/1/31‬ﻭ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/3/1‬ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺵ ‪ 1‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/1/19‬ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﺎﺩﻯ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪/04/008735‬ﺕ‪1713/15/12/‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/10/29‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻮﺭ ﻧﺎﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺑﺮگ‬ ‫ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺍﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻋﺮﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 10‬ﻭ‬ ‫‪ 219‬ﻭ ‪ 220‬ﻭ ‪ 225‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /129676‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 180‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﻮﺵ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980228000208‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 20‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/9/30‬ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ‪ 9100289‬ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ ‪9200275‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 92/3/18‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 20‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺵ‬ ‫‪ 9400850‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/1/29‬ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺛﺎﻟﺚ )ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ( ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻓﻠﺬﺍ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻭﻻ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ )ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ( ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 324‬ﻭ ‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ‬ ‫ﺵ ‪ 0864155‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺒﺮ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻓﺮﻉ ﺑﺮ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﻜﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻕ‪ .‬ﺁ ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﻡ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /129673‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 20‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﺮﻭﻯ‬ ‫نگاه «بافت» به رش��د اقتصاد امریکا در حالی‬ ‫مورد توجه اس��ت که برخالف تصور بسیاری از‬ ‫مردم که اوپک و کش��ورهای عمده صادرکننده‬ ‫نفت را عام��ل اصلی تعیین قیمت ه��ا در بازار‬ ‫می دانن��د‪ ،‬قیمت جهانی نفت همچنان متاثر از‬ ‫میزان نفت ذخیرش��ده در انبارهای «کوشینگ‬ ‫اوکالهما» تعیین می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬قیم��ت جهانی نفت‬ ‫تح��ت تاثیر می��زان ذخای��ر موج��ود در انبار‬ ‫«کوش��ینگ اوکالهم��ا» تعیین می ش��ود زیرا‬ ‫کوشینگ درواقع نقطه قیمت گذاری برای نفت‬ ‫وست تگزاس اینترمدیت‪ ،‬به عنوان پرمبادله ترین‬ ‫نفت اتی در مبادالت جهانی به شمار می اید‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬بیشتر انتظار ها و واقعیت‪ ،‬هر دو‬ ‫بر قیمت های نفت تاثیر داشته اند اما واقعیت این‬ ‫است که ذخایر مقایسه ای کوشینگ عامل اصلی‬ ‫و حکمران بر تعیین قیمت ها بوده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫اقتصاد جه��ان و رویداده��ای ژئوپولتیک قدرت‬ ‫تاثیرگذاری ب��ر قیمت نفت داش��ته اند اما بدون‬ ‫تاثیر سطح ذخایر کوشینگ‪ ،‬این تغییرات نیز به‬ ‫نسبت کم اثر و کوتاه مدت خواهد بود‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪929298300‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻠﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 464931‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14004612373‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/07/22‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﺁﺩﺭﺱ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻓﺎﺯ‪ 2‬ﺥ ﻧﮕﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺥ ﺭﺍﺵ)‪ (4‬ﻗﻄﻌﻪ‪ 30‬ﻭ‬ ‫ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‪ 3393194524‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ(‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/163941‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 929299721‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺁﻭﺍ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ ﻓﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/8/20‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482153‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005374290‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪-1 .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻣﺴﻨﻮﺟﺎﺕ ﻧﺦ ﺳﺮﺍﺟﻰ ﺟﻴﺮ ﻭ ﭼﺮﻡ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﻳﺴﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻰ ﻧﺴﺎﺟﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺷﻤﺶ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ‬ ‫ﺳﺮﺏ ﺭﻭﻯ ﻣﺲ ﺳﻴﻢ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﻛﺖ ﻭ ﻓﺮﺵ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﺍﻻﺕ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﻟﺒﻨﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻼﺕ ﻭ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ ﭼﻮﺏ‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻴﺸﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﺭﻭﻏﻨﻬﺎﻯ ﺭﻭﺍﻧﺴﺎﺯ‬ ‫ﺭﻭﻏﻨﻬﺎﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺿﺪ ﻳﺦ ﻭ ﮔﺮﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺭﻧﮕﻬﺎﻯ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﭘﻴﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﺮﺍﻕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﮔﻮﺷﻰ‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺳﻮﻟﻪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻰ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫‪-2‬ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‪17‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮﻯ پ‪ 120‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 3‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪-4-1761635565‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪10000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪-5 .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻛﻮﭼﻜﻴﺎﻥ ﺯﻟﻴﻮﺍ ﺑﺴﻤﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 3950172114‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪2000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻗﺪﺑﻴﮕﻰ‬ ‫ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0083398082‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪8000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪-6 .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪-7‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ /163943‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 929265168‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 459650‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14004358990‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/06/31‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺨﺶ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻰ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﺸﺨﻴﺼﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺴﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻳﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﻗﻨﺪ ﺷﻜﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻮﻩ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻏﻼﺕ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺬﺭ )ﮔﻨﺪﻡ‬ ‫ﺟﻮ ﺫﺭﺕ( ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺩﺍﻣﻰ ﻏﺬﺍﻯ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﻯ‬ ‫ﺩﺍﻡ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪2499000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‪2500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪1748000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‪1750000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻓﺮﺝ‬ ‫ﺍﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪478000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‪750000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪5000000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﻰ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ‪2500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫‪1750000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪750000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/163944‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫کاهش قیمت موز و پرتقال‬ ‫نرخ بیشتر میوه ها در بازار نسبت به هفته گذشته به طور تقریبی ثابت مانده اما‬ ‫قیمت موز و پرتقال با کاهش همراه بوده اس��ت‪ .‬قیمت موز بین ‪ ۷۰۰‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان و قیمت پرتقال حدود ‪ ۵۰۰‬تومان نس��بت به هفته گذشته کاهش یافته‪،‬‬ ‫هم اکنون نرخ هر کیلوگرم موز بین ‪ ۲۸۰۰‬تا ‪ ۳۵۰۰‬تومان است‪ .‬قیمت پرتقال‬ ‫شمال هم به ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫از بازارگردی تا بازارگرمی‬ ‫نرخ عی��دی کارکن��ان دولت ‪ ۶۸۰‬ه��زار تومان و‬ ‫حداقل عیدی کارگران نی��ز یک میلیون و ‪ ۴۲۴‬هزار‬ ‫تومان اعالم شد و در روزهای پایانی اسفند‪ ،‬کارگران‬ ‫و کارمندان چشم به راه دریافت عیدی ها هستند تا به‬ ‫سمت بازار برای خرید مایحتاج شب عید روانه شوند‬ ‫ام��ا در ظاهر این روزها نه تنه��ا کارگران و کارمندان‪،‬‬ ‫ن نیز اش��تیاق فراوانی ب��رای واریز مبلغ‬ ‫بلک��ه بازاریا ‬ ‫عیدی به حساب کارمندان دولت دارند تا شاید تزریق‬ ‫نقدینگی به خانوار ها بتواند صنوف مختلف را از رکود‬ ‫هر چند برای کوتاه مدت خارج کند‪.‬‬ ‫ه��ر چند بازاریان بیش��تر از کارمن��دان و کارگران‬ ‫به واریز عیدی ها چش��م دوخته ان��د اما عیدی تا چه‬ ‫حدمی تواند پاس��خگوی خانوار کارگران و کارمندان‬ ‫باش��د تا مازاد ان را برای خرید س��ایر اقالم از جمله‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش و‪ ...‬هزینه کنن��د؟ با توجه به‬ ‫قیمت کااله��ا هزینه یک خانوار ‪۴‬نف��ره برای خرید‬ ‫کاالهای مورد نیاز چقدر است؟‬ ‫وارد ب��ازار پوش��اک خیابان جمهوری می ش��ویم و‬ ‫از صن��ف فروش��ندگان لباس زنانه ش��روع می کنیم‪.‬‬ ‫فروشنده ای که از ‪ ۴۰‬سال قبل در کار تولید و عرضه‬ ‫انواع پوشاک زنانه است‪ ،‬درباره وضعیت بازار و قیمت‬ ‫لباس ه��ای زنانه به خبرن��گار‬ ‫می گوید‪ :‬برای‬ ‫خرید یک مانتو زنانه که از کیفیت مناسبی برخوردار‬ ‫است اما نشان(برند) ندارد بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫باید هزینه کرد‪.‬‬ ‫سیامک نجاتی می افزاید‪ :‬قیمت خرید شلوار جین و‬ ‫شلوار پارچه ای زنانه نیز بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬نرخ روسری های ساتن و شال های مجلسی نیز‬ ‫که مش��خص است‪ ،‬حداقل قیمت خرید یک روسری‬ ‫نیز ‪ ۳۵‬ت��ا ‪۴۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬وی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫نرخ یک دس��ت لباس راحتی زنانه (بلوز و شلوار) نیز‬ ‫‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬هزار تومان اس��ت و مش��تریان برای خرید‬ ‫یک بلوز زنامه مجلسی حداقل باید ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫هزینه کنند‪ .‬قیمت یک دامن کرپ نیز ‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫با احتساب انچه از این فروشنده قدیمی شنیدیم به‬ ‫این نتیجه می رسیم که هزینه خرید لباس خانم خانه‬ ‫برای ش��ب عید با احتس��اب قیمت یک جفت کفش‬ ‫و کیف دس��تی ‪ ۲۰۰‬هزار تومان؛ به ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫می رسد‪ .‬البته قیمت اجناس چینی در بازار به مراتب‬ ‫کمتر از این رقم ها است و شاید با خرید کاالی چینی‬ ‫هزینه خرید ش��ب عید یک خانم به ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به س��راغ فروش��نده لباس های مردانه در چهار راه‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980226900177‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970226900910‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫–ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺯﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻣﻬﺪﻯ ﺗﻘﻰ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪﻩ‬ ‫ﺭﺯﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﺗﻘﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 67000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ‬ ‫ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 658637/001‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/12/3‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 313-310‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ‬ ‫ﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 77/9/21‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 67000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2470000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/129217‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ –ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﺗﻮﺭﺝ ﺳﺎﻟﻤﻰ ﮔﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻧﻘﺎﺑﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺳﻔﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 40000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ‪ -‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﺭﺝ ﺳﺎﻟﻤﻰ ﮔﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻧﻘﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ‪ 4‬ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ‪0936361-0936364-0936330- 0936362‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/3/1‬ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﻳﺮ ﻛﺮﺩ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪3221‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/8/3‬ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 522-519-515-198‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 110/129215‬ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 56‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 2‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻼ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺞ ﺍﻟﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9409972161700841‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/9/7‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻟﻐﺎﻳﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/129214‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺳﺎﺭﺍ ﺁﻗﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻜﺎﺭﻯ ﺧﻴﺸﻪ‬ ‫ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972161700733‬ﻣﻮﺭﺥ ‪94/8/12‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﻫﺸﺖ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻟﻐﺎﻳﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/129211‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ –ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ –ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ‬ ‫ﺟﻼﻝ –ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ –ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻈﻔﺮﻯ –ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻴﺦ‬ ‫ﺑﻬﺎﻳﻰ –ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﻌﻰ –ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﺷﻤﻌﻰ –ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﻌﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 9409972161700844‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/9/7‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/129210‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ولیعصر تهران تا چهار راه امیراکرم می رویم‪ .‬نرخ یک‬ ‫دس��ت کت و شلوار از حداقل ‪ ۸۰۰‬هزار تومان شروع‬ ‫می شود‪ .‬ما به سمت فروشگاه های دارای نشان(برند)‬ ‫در تولید و عرضه این ن��وع کاال نمی رویم زیرا هزینه‬ ‫خرید یک دس��ت کت و ش��لوار با پیراهن و کفش به‬ ‫بیش از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان می رسد‪.‬‬ ‫شبس��تری که س��ال های متمادی در کار تولید و‬ ‫عرضه لب��اس مردانه فعالیت می کن��د درباره قیمت‬ ‫پیراهن ه��ای مردان��ه می گوید‪ :‬قیم��ت پیراهن های‬ ‫مردانه از ‪ ۵۰‬هزار تومان ش��روع می ش��ود و تا ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬نرخ کت و ش��لوارها هم که مشخص‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺧﻴﺎﻡ ﺥ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982186900048‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺁﻥ ‪ 95/1/16‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪110/129208‬‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫‪1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺩﺭﻯ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980200900942‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪ 95/1/21‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/129207‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫‪239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ –ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫–ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺯﮔﺮﻯ ﺩﻫﺞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻃﻼﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 148‬ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪239‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫‪ 110/129206‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺟﻨﺪﻗﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪1890‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 239‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 931176‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪500‬ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪1955400‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪ 110/129203‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻧﻮﺩﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﺮﻫﻴﻢ‬ ‫ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﺩ ﺣﻴﺪﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972161700790‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/8/27‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/129216‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻴﻄﺎﺳﻰ ﺑﻚ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﻭ ﻭﻫﺎﺏ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 186‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980213701122‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪95/2/20‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫‪110‬‬ ‫‪/129748‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ –‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻮﻛﻠﻰ‬ ‫اس��ت؛ با توجه به کیفیت و جنس پارچه قیمت یک‬ ‫دست کت و شلوار از ‪ ۸۰۰‬هزار تومان شروع می شود‪.‬‬ ‫قیمت کفش های مردانه نیز که مشخص است؛ اگر‬ ‫برای خرید به س��راغ کفش مل��ی و بال بروید که باید‬ ‫بی��ن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۶۰‬ه��زار تومان هزینه کنی��د و اگر به‬ ‫دنبال خرید کفش های نش��ان(برند) باش��ید نیز باید‬ ‫بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار تومان هزینه کنید‪ .‬با احتساب این‬ ‫نرخ ها حداقل هزینه برای خرید شب عید اقای خانه‬ ‫یک میلیون تومان تمام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از بازار پوشاک بچه چه خبر؟‬ ‫پوش��اک کودکان با وجود اینکه پارچه بسیار کمی‬ ‫نیاز دارد اما همیشه از کاالهای گران به شمار می رود‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 1‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400836/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺩ ﻗﺼﺎﺏ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 31‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪94/1/4‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ .1‬ﺯﻫﺮﺍ ﺩﻻﻭﺭ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻣﺰﺍﻥ ‪ /‬ﺵ‪ / 11 .‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1318‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ‪ /‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺭﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ‬ ‫‪ /2145‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1353‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺣﺴﻦ ﺭﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪/860‬‬ ‫ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1344‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /5047‬ﺕ‪ .‬ﺕ‬ ‫‪ /1346‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻧﺠﻤﻪ ﺭﺍﺩ ﻗﺼﺎﺏ ﻣﺤﻠﻪ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /2989‬ﺕ‪.‬‬ ‫ﺕ ‪ /1337‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺳﻮﺳﻦ ﺭﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /3661‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪/1348‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﺣﺠﺖ ﺭﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /4156‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1350‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -8‬ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /1‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1339‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻓﻮﻣﻦ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/12974‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 591/763/94‬ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/12/25‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﺘﺎﺡ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻭ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 763‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/129733‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 763‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941578/756‬ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/2/1‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺎﻇﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 756‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫زی��را تولیدکنن��دگان این نوع پوش��اک ب��ر این باور‬ ‫هس��تند که باید از بهتری��ن و مرغوب ترین پارچه ها‬ ‫برای تولید پوش��اک بچگانه استفاده کرد‪ .‬همچنین‬ ‫هزینه دوخت انها به دلیل ظرافت به مراتب بیشتر از‬ ‫لباس زنانه و مردانه است‪.‬‬ ‫اس��ت‪،‬‬ ‫ ‬ ‫در خیابان بهار که بورس پوش��اک بچگانه‬ ‫ب��رای یک دس��ت لباس راحتی ش��ماره صف��ر تا ‪۳‬‬ ‫ک��ه برای کودکان از س��ن یک ماهگی تا ‪ ۴‬س��الگی‬ ‫مناس��ب اس��ت حداقل باید ‪ 1۰۰‬هزار تومان هزینه‬ ‫کنید‪ .‬قیمت کفش های بچگانه نیز کمتر از ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تومان نیست‪.‬‬ ‫به خیابان جمهوری‪-‬چه��ارراه امیراکرم که بورس‬ ‫ت لباس بچگانه در‬ ‫لباس نوزادی است می رویم‪ .‬قیم ‬ ‫واحدهای صنفی با حراجی هایی که بیرون پاساژ انجام‬ ‫شده‪ ،‬متفاوت است‪ .‬در حراجی های بیرون پاساژ یک‬ ‫دست لباس راحتی کودکان از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان‬ ‫حراج ش��ده اس��ت‪ .‬برای خرید کیف و کفش بچگانه‬ ‫نیز باید بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار تومان هزینه کنید‪ .‬شلوار‬ ‫جین نیز قیمتش از ‪ ۵۰‬هزار تومان شروع می شود‪ .‬با‬ ‫احتس��اب این ارقام برای خرید شب عید بچه ها باید‬ ‫حداقل ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان هزینه کرد‪.‬‬ ‫خرید ش��ب عی��د و نو نوار ش��دن یکی از رس��وم‬ ‫ایرانیان اس��ت و تمام مردم ایران زمین دوست دارند‬ ‫س��ال نو را با لباس های جدی��د و ایجاد تغییراتی در‬ ‫لوازم منزل ش��روع کنند اما برای ب��ه جا اوردن این‬ ‫رسوم الزم اس��ت جیبی پر پول داشته باشیم‪ .‬سقف‬ ‫دریافتی عیدی کارمندان و کارگران ‪ ۶۸۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت که این رقم با احتس��اب حق��وق و مزایا به ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬میلیون تومان می رس��د‪ .‬حال مهم ترین س��وال‬ ‫این اس��ت که اق��ای خانه ب��ا توجه به ای��ن نرخ ها‬ ‫چگون��ه می تواند از پس هزینه های خرید ش��ب عید‬ ‫بربیاید؟‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 657‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400833/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 491‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/11/2‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ‪ .1‬ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳﺮﺑﻰ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /56569‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1337‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -2‬ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 8103‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1355‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺍﻛﺮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 2713‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1360‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪/‬‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻧﺠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 10510‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1364‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 40595‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪/1366‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 12678‬ﺕ‪ .‬ﺕ‬ ‫‪ /1358‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 657‬ﺕ‪.‬‬ ‫ﺕ ‪ /1354‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/129712‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 584‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400830/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺎﺻﻤﻪ ﻣﺪﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 25‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪94/3/11‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ .1‬ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /584‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1352‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /59‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1350‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺭﺣﻴﻢ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /3468‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1358‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-4‬‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /3555‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1354‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -5‬ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /8‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1348‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -6‬ﻟﻴﻼ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /3703‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1361‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -7‬ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /8305‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1364‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/129727‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 763‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 110/129707‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻤﻴﻪ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 46413‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400822/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 13074‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/7/17‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ‪ .1‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﺎﺩﻯ ‪ /‬ﺵ‪ / 35125 .‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1358‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -2‬ﻗﺎﺳﻢ ﻫﺎﺩﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 9‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1342‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻳﻨﺎﺕ ‪ /‬ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-3‬‬ ‫ﺳﻤﻴﻪ ﻫﺎﺩﻯ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ / 46413‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1359‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-4‬‬ ‫ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻫﺎﺩﻯ ‪ /‬ﺵ‪ / 2117 .‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1347‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ‪ /‬ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﺧﺪﻳﺠﻪ‬ ‫ﻫﺎﺩﻯ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ / 8477‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1349‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﻣﺮﻳﻢ‬ ‫ﻫﺎﺩﻯ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ / 48‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1340‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ‪ /‬ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻫﺎﺩﻯ ‪/‬‬ ‫ﺵ‪.‬ﺵ ‪ / 0652616917‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1349‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 5434‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400834/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ‬ ‫ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 5‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/9/7‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ .1‬ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻮﺳﻮﻯ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /1‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1332‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺋﻴﻦ ‪ /‬ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /5434‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1351‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﭘﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻰ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /1897‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1356‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪/‬‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻰ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /7396‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1350‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ /‬ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /5655‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1363‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ /‬ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /2345‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1363‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/139701‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 4637‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400831/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻭﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 6663‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 92/9/25‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ .1‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ‪ /‬ﺵ‪ / 4637 .‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1340‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ ‪ /‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -2‬ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 2693‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1359‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻥ ‪/‬‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 0023787651‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪/1379‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 123‬ﺕ‪ .‬ﺕ‬ ‫‪ /1362‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 36711‬ﺕ‪.‬‬ ‫ﺕ ‪ /1360‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ‪ /‬ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ‬ ‫‪ / 0018258999‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1374‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ‬ ‫ﺳﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 1620‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1363‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ‪ /‬ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 17204‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9400799/791‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ‬ ‫ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪73‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/7/7‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ .1‬ﻣﻠﻜﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﭘﻮﺭ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /327‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1359‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻼﻡ‪ /‬ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /17204‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1352‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪/‬‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻘﻮﺩﻯ ﺷﺎء ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /27539‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1344‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ‬ ‫‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /80‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1323‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﻤﺮ‬ ‫‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /6455‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1342‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﻃﻴﺐ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /1249‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ /1340‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻧﮋﺍﺩ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /6456‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪/1343‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -8‬ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺐ ‪ /‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ /5224‬ﺕ‪ .‬ﺕ ‪/1334‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/129719‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 110/129715‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 110/129696‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 791‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 15‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪20‬‬ ‫اجرای ‪ 10‬پروژه گردشگری در خوزستان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبات قیمت گوشت قرمز‬ ‫نایب ریی��س اتحادیه گوش��ت قرمز فروش��ان اس��تان‬ ‫اصفه��ان گف��ت‪ :‬درحال حاضر دو ماهی اس��ت که قیمت‬ ‫گوشت قرمز ثابت است و به طور حتم تا بعد از عید قیمت‬ ‫گوش��ت قرمز باال نمی رود‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‪،‬‬ ‫اصغ��ر پورباطنی اظهار کرد‪ :‬قیمت هر کیلو گوش��ت بره‬ ‫درجه یک با استخوان ‪ ۳۱‬هزار و بدون استخوان ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫تومان اس��ت و هر کیلو گوشت بدون استخوان درجه دو‬ ‫گوس��فندی نیز ‪ ۲۷‬هزار تومان در بازار فروخته می شود‪ .‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز فروشان استان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قیمت هر کیلو گوش��ت گوس��اله درجه یک‬ ‫لُخ��م ‪ ۳۲‬هزار تومان و درجه دو ‪ ۳۱‬هزار تومان و قیمت‬ ‫هر کیلو گوش��ت شتر با ‪ ۱۰۰‬گرم کوهان ‪ ۳۲‬هزار تومان‬ ‫و هر کیلو گوش��ت شتر بدون کوهان ‪ ۳۵‬هزار تومان بوده‬ ‫و قیمت گوش��ت شتر به دلیل تولید ان متغیر است ‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مس��ئوالن گوش��ت منجمد گاو و گوساله از‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و کش��ور برزیل به اصفهان وارد‬ ‫می کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬قیمت این گوش��ت ها ش��ناور است و‬ ‫ارتباطی با اتحادیه گوشت قرمزفروشان ندارد ‪ .‬پورباطنی‬ ‫به فروش گوشت قرمز در فروش��گاه های زنجیره ای شهر‬ ‫اش��اره و خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر بازارچه ها و برخی‬ ‫فروش��گاه ها گوش��ت خود را زیرقیمت اتحادیه به فروش‬ ‫می رس��انند که البت��ه تقلب هایی نی��ز در کار خود انجام‬ ‫می دهند بنابراین انتظار می رود مسئوالن به این تخلفات‬ ‫رسیدگی کنند‪ .‬‬ ‫تولید مرغ منجمد‬ ‫مدی��ر دامپزش��کی شهرس��تان قزوین گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫امارهای به دس��ت امده بیش از ‪ ۵۰۰‬ت��ن مرغ از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون در اس��تان قزوین منجمد ش��ده است ‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬عیس��ی غیاث یزدی افزود‪ :‬تولید و عرضه‬ ‫مرغ منجمد ش��رایط و ضوابط بهداشتی ویژه ای داشته که‬ ‫بای��د مورد توجه و تاکید مدیران و مس��ئوالن مربوط قرار‬ ‫بگی��رد تا ش��رایط الزم را فراهم و گس��ترش دهند‪ .‬مدیر‬ ‫دامپزش��کی شهرس��تان قزوین با اش��اره به اینکه چرخه‬ ‫تولید مرغ گرم و مرغ منجمد یکس��ان است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫چرخه تولی��د مرغ گرم و مرغ منجمد یکس��ان بوده ولی‬ ‫مرغ منجمد باید در کش��تارگاه ها و مراکز عرضه با شرایط‬ ‫خاص تولید و عرضه شود‪ .‬غیاث یزدی عنوان کرد‪ :‬از جمله‬ ‫ویژگی ها و شرایط الزم تولید و عرضه مرغ منجمد می توان‬ ‫به خطوط کشتار استاندارد‪ ،‬سن‪ ،‬وزن و فاقد چربی بودن‬ ‫مرغ و بسته بندی مناسب اشاره کرد ‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی عالوه‬ ‫بر برنامه نظارت دوره ای بر مراکز تولید و عرضه محصوالت‬ ‫دامی‪ ،‬برنامه ویژه و مس��تمری برای نظارت بر نگهداری و‬ ‫عرض��ه این فراورده اس��تراتژیک دارند تا مصرف کنندگان‬ ‫بتوانند از محصوالت با کیفیت و مناسب استفاده کنند‪ .‬‬ ‫کاهش واردات‬ ‫از گمرکات اردبیل‬ ‫مدیرکل گمرکات استان اردبیل از کاهش ‪ ۵۷‬درصدی‬ ‫ارزش واردات کاال در ‪ 11‬ماهه سال جاری از گمرکات این‬ ‫استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر؛ رس��ول صفریان در جلس��ه بررس��ی‬ ‫وضعی��ت واردات از گم��رکات اس��تان اردبی��ل گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 11‬ماهه سال جاری ‪ ۲۳۵‬اظهارنامه در گمرک اردبیل و ‪ 6‬‬ ‫اظهارنامه در گمرک بیله سوار ثبت شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫میزان اظهارنامه صادرشده در گمرک اردبیل در ‪ 11‬ماهه‬ ‫امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 41 ،‬درصد و‬ ‫گمرک بیله سوار ‪ 68‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات اس��تان اردبیل با بیان اینکه کاهش‬ ‫اظهارنامه ه��ا به معنی کاهش وزن و ارزش کاالی وارداتی‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس در گمرک اردبیل ‪۱۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۸۴‬هزار و ‪ ۱۹۲‬کیلوگ��رم کاال به ارزش ‪۲۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۶۰‬هزار و ‪ ۲۵۷‬دالر وارد استان شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د دارد ک��ه وزن واردات در ای��ن گمرک ‪۳۲‬‬ ‫درصد و میزان ارزش واردات ‪ ۵۷‬درصد کاهش را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫صفریان همچنین با بیان اینکه در گمرک بیله سوار نیز‬ ‫‪2‬میلی��ون و ‪ ۶۳۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬کیلوگرم کاال وارد اس��تان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬متذکر ش��د‪ :‬در این گمرک نی��ز با کاهش‬ ‫‪۵۱‬درصدی وزن کاالهای وارداتی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات استان اردبیل خاطرنشان کرد‪ :‬ارزش‬ ‫کااله��ای وارداتی این گمرک ک��ه ‪ ۷۵۸‬هزار و ‪ ۱۴۸‬دالر‬ ‫اس��ت‪ ۶۰ ،‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گفته مدیرکل‬ ‫گمرکات اس��تان در مجموع وزن کاالهای وارداتی استان‬ ‫در ‪ 11‬ماهه امسال ‪۲۰‬میلیون و ‪ ۲۱۵‬هزار و ‪ ۹۲‬کیلوگرم‬ ‫است که ‪ ۳۵‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫صفری��ان اظهار ک��رد‪ :‬ارزش کااله��ای وارداتی نیز ‪۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪۴۱۸‬هزار و ‪ ۴۰۵‬کیلوگرم اس��ت که ‪۵۷‬درصد‬ ‫کاهش را نشان می دهد‪ .‬مدیرکل گمرکات استان اردبیل‬ ‫عمده کااله��ای وارداتی را برنج و‪ . ..‬عن��وان کرد و افزود‪:‬‬ ‫کشور اصلی مبدا وارداتی استان نیز ترکیه بوده است‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان با بیان اینکه ‪ 10‬پروژه گردشگری در استان در حال اجرا است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد گردش��گری در اجرای طرح های گردش��گری خوزستان نادیده گرفته‬ ‫شده است ‪ .‬عبدالحسن مقتدایی افزود‪ :‬طی ‪ 5‬سال اینده به سراغ همه شهرستان هایی‬ ‫که قابلیت گردش��گری دارند یا باید س��اماندهی ش��وند یا امکاناتی در ان ایجاد شود‪،‬‬ ‫می رویم زیرا اجرای کامل پروژه های گردشگری‪ ،‬منطقه را متحول می کند‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫البرز و قزوین‪ ،‬گزینه های انتخابی کره برای همکاری مشترک‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫خوشبختانه سال جاری در سایه توافق هسته ای‬ ‫توانس��ته ایم تحریم ه��ای علیه کش��ور را برداریم‬ ‫و ام��روز ب��ا اجرایی ش��دن برجام ش��اهد حضور‬ ‫کش��ورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران‬ ‫باشیم به طوری که بسیاری از کشورها عالقه مند‬ ‫هس��تند از این بازار بزرگ استفاده کنند‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬در ای��ن فضای جدی��د می توانیم با‬ ‫کش��ورهای ش��رقی در بخش های مختلف تولید‬ ‫محصوالت‪ ،‬برنامه های مش��ترکی را اجرایی کنیم‬ ‫که کره جنوبی در این زمینه در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران دومی�ن ش�ریک تج�اری‬ ‫خاورمیانه‬ ‫ریحانه حقیقی‬ ‫به دنبال واردات‬ ‫کاالی مصرفی‬ ‫نیستیم‪ ،‬بلکه‬ ‫بیشتر به‬ ‫دنبال فناوری‬ ‫پیشرفته و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مشترک هستیم‬ ‫کشاورز قاسمی‬ ‫امیدواریم با‬ ‫تفاهمنامه هایی‬ ‫که قرار است با‬ ‫کره ای ها به امضا ‬ ‫برسد‪ ،‬شاهد‬ ‫اتفاقات خوبی‬ ‫برای صنایع‬ ‫البرز باشیم‬ ‫مدی��ر بین المل��ل ات��اق بازرگانی اس��تان البرز‬ ‫می گوید‪ :‬هیات تجاری کره جنوبی در س��طح یک‬ ‫هیات عالی رتبه با هماهنگی هایی که از قبل انجام‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬روز یکشنبه به منظور بازدید از منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی پیام به عنوان نزدیک ترین منطقه‬ ‫ویژه به پایتخت‪ ،‬به استان البرز سفر کردند‪.‬‬ ‫ریحان��ه حقیقی در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه واردات و ص��ادرات از گمرک فرودگاه پیام‬ ‫که ح��دود ‪۷‬کیلومت��ر باخط راه اهن سراس��ری‬ ‫کش��ور فاصله دارد‪ ،‬انج��ام می ش��ود‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫تع��دادی از این هیات های تج��اری که در زمینه‬ ‫صنعت��ی و س��رمایه گذاری و بیش��تر در زمین��ه‬ ‫ای سی تی فعالیت می کنند از فرودگاه پیام و شهر‬ ‫ای سی تی که در منطقه ویژه پیام درحال احداث‬ ‫اس��ت بازدید کردند و از نزدی��ک با توانمدی ها و‬ ‫ظرفیت های استان البرز اشنا شدند‪.‬‬ ‫مدی��ر بین المل��ل ات��اق بازرگانی اس��تان البرز‬ ‫تصریح می کند‪ :‬با توجه ب��ه برنامه ریزی هایی که‬ ‫س��فارت انجام داده بود و دعوتی که از اس��تاندار‬ ‫البرز داش��تند‪ ،‬ب��ا برگزاری جلس��ه ای‪ ،‬در زمینه‬ ‫توانمندی ها و ظرفیت های استان و همکاری های‬ ‫مش��ترک بحث و گفت وگو ش��د‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫استاندار ش��هر جویانگ هم حضور داشت‪ .‬شبکه‬ ‫تلویزیون��ی کره جنوب��ی در حاش��یه این جلس��ه‬ ‫مصاحب��ه اختصاصی ب��ا رییس ات��اق بازرگانی و‬ ‫استاندار البرز داشت‪.‬‬ ‫حقیق��ی با بیان اینکه مراس��می ه��م باحضور‬ ‫مدیران ارش��د و کارگروه‪ ،‬به منظور روابط تجاری‬ ‫این دو کشور برگزار ش��د‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در این‬ ‫مراس��م راه های ورود به بازار ایران و ظرفیت های‬ ‫البرز تشریح شد‪ .‬برگزاری این جلسه برای توسعه‬ ‫همکاری البرز و کره جنوبی‪ ،‬بسیار تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫امیدواریم با تعامالتی که مقامات عالی کش��ور با‬ ‫هیات های کره ای دارند و تفاهمنامه هایی که قرار‬ ‫اس��ت به امض ا برسد‪ ،‬ش��اهد اتفاقات خوبی برای‬ ‫صنایع البرز باشیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان می کند‪ :‬اعضای هی��ات تجاری کره‬ ‫به دنبال این هس��تند که ایران را دومین شریک‬ ‫تج��اری در خاورمیانه قرار دهند که از این طریق‬ ‫بتوانن��د رواب��ط تجاری را با کش��ور ما توس��عه و‬ ‫گسترش دهند‪.‬‬ ‫مدیر بین الملل اتاق بازرگانی استان البرز ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه بازدید هایی که هی��ات تجاری‬ ‫کره جنوبی از استان داشتند‪ ،‬معتقد بودند منطقه‬ ‫اقتص��ادی ویژه پی��ام یک منطقه بکر اس��ت که‬ ‫می توانن��د در این منطقه س��رمایه گذاری کنند و‬ ‫بحث های تجاری بسیاری را با استان البرز داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حقیق��ی با بی��ان اینکه‪ ،‬از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکنون این هیات سیزدهمین هیات تجاری است‬ ‫که به البرز س��فر می کند‪ ،‬می گوید‪ :‬تمام مقامات‬ ‫بلندپایه شرکت های بزرگ کره ای که حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫نف��ر بودند‪ ،‬حضور داش��تند‪ .‬اعض��ای این هیات‬ ‫تجاری در زمینه های ای س��ی تی‪ ،‬خودرو‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫صنعت و انرژی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از کارخانه نیرو محرکه‬ ‫«کیون��گ پیل» ریی��س اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫قزوین می گوید‪ :‬استاندار استان گیونگی به همراه‬ ‫مسئوالن دولتی و فعاالن اقتصادی کره جنوبی از‬ ‫اس��تان گیونگی به دعوت ات��اق بازرگانی قزوین‬ ‫به این استان س��فر کردند‪ .‬این هیات تجاری که‬ ‫بیش��تر از بخش خصوصی بودن��د در زمینه های‬ ‫قطعات خ��ودرو‪ ،‬صنایع الکترونیک‪ ،‬س��اختمان‪،‬‬ ‫ماشین االت کش��اورزی‪ ،‬ابزار اندازه گیری انرژی و‬ ‫انواع اتوماسیون فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫علیرضا کش��اورز قاسمی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬در اتاق بازرگانی ایران جلس��ه ای را به‬ ‫همراه این هیات ‪ ۱۷‬نفره تجاری برگزار کردیم و‬ ‫بخش خصوصی قزوین هم از برگزاری این جلسه‬ ‫ابراز رضایت کردند‪ .‬همچنین ‪ ۱۰‬نفر از این هیات‬ ‫از کارخانه نیرو محرکه (س��ازنده قطعات خوردرو‬ ‫به ویژه گیربکس) و اماکن تاریخی اس��تان بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در یک س��فر کوت��اه امکان‬ ‫امضای قرارداد ه��ای متعدد وجود ن��دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫می کن��د‪ :‬همچنین به منظور گس��ترش همکاری‬ ‫و توس��عه روابط تجاری با حضور استاندار قزوین‬ ‫تفاهمنامه ای امضا ش��د‪ .‬برای اینک��ه این ارتباط‬ ‫‪ 102‬قلم کاال از همدان صادر شد‬ ‫مدیر گم��رک هم��دان از ص��ادرات ‪ ۱۰۲‬قلم کاال‬ ‫به ‪ ۲۹‬کش��ور جهان خبر داد و گف��ت‪ :‬مجوز واردات‬ ‫خودرو و لوازم ارایش��ی از گمرک همدان گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬جم��ال خش��وعی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه گم��رک هم��دان هم��کاری و تعامل الزم‬ ‫را ب��ا تاج��ران و بازرگان��ان اس��تان هم��دان دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬انگلس��تان‪ ،‬المان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫اس��لواکی‪ ،‬هلند‪ ،‬بلژی��ک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫صربستان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬فیلیپی��ن‪ ،‬چی��ن‪ ،‬هن��د‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫تون��س‪ ،‬س��وریه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬عراق و‬ ‫افغانس��تان مقصد کااله��ای صادراتی هم��دان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خش��وعی با بیان اینک��ه تعداد کااله��ای صادراتی‬ ‫اس��تان همدان در مدت مش��ابه س��ال گذشته ‪117‬‬ ‫قلم بوده و به ‪ 36‬کش��ور صادر شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاج��ران و بازرگانان اس��تان همدان با سیاس��ت های‬ ‫اتاق بازرگانی باید بازاره��ای هدف صادراتی کاالهای‬ ‫همدان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه رتبه گم��رک همدان از ‪48‬‬ ‫در س��ال گذشته به ‪ 40‬در س��ال ‪ 94‬ارتقا پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر انجام امور گمرکی تاجران‬ ‫و بازرگانان اس��تان همدان روند مناس��بی پیدا کرده‬ ‫که س��بب انج��ام س��ریع فعالیت های گمرکی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر گم��رک همدان با اعالم اینک��ه مجوز واردات‬ ‫خودرو و لوازم ارایش��ی بهداش��تی از گمرک همدان‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر کاالهای‬ ‫واردات��ی در یک روز و کااله��ای صادراتی در کمتر از‬ ‫ی��ک روز ترخیص می ش��ود که س��بب رضایتمندی‬ ‫بازرگانان شده است‪.‬‬ ‫استمرار داش��ته باشد هیات کره نماینده ای مقیم‬ ‫معرف��ی کردند ک��ه موضوعات این هم��کاری را‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی اس��تان قزوی��ن با بیان‬ ‫اینکه در قزوین ب��ه دنبال واردات کاالی مصرفی‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬بلکه بیشتر به دنبال فناوری پیشرفته و‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک هستیم‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫همچنین مقرر شد در فرصت مناسب تمام بخش‬ ‫خصوصی با هم همکاری مشترک داشته باشند و‬ ‫اطالعات را دراختیار نماینده مقیم کره قرار دهند‬ ‫ک��ه بتواند طرف های ک��ره ای را کامال هدفمندانه‬ ‫شناس��ایی کند که در بهار س��ال این��ده بتوانیم‬ ‫هیاتی را از استان به منظور توسعه روابط تجاری‪،‬‬ ‫به کره جنوبی اعزام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه س�رمایه گذاری ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫یورویی‬ ‫همچنین فریدون همتی‪ ،‬استاندار استان قزوین‬ ‫نیز چندی پیش اظهار کرد‪ :‬با توجه به لغو ش��دن‬ ‫تحریم ها و فرصت های جدید ایجاد ش��ده بس��یار‬ ‫عالقه مندی��م تا در بازار بزرگ ایران کش��ورهایی‬ ‫مانند کره جنوبی وارد سرمایه گذاری شوند و سهم‬ ‫بیشتری را برای خود کسب کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز که دولت یازدهم مذاکرات‬ ‫هس��ته ای را به نتیجه رس��انده و جهانیان متوجه‬ ‫شده اند ایران اس�لامی هیچ تهدیدی برای جهان‬ ‫نیس��ت و فعالیت های هس��ته ای خود را در مسیر‬ ‫علم و دانش ب��ه کار برده و امریکا به ناحق تصویر‬ ‫نادرس��تی از کش��ورمان ترس��یم ک��رده می توان‬ ‫توانمندی ه��ای صنعت��ی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬علم��ی و‬ ‫گردشگری را به جهانیان ارائه کرد‪ .‬همتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حض��ور وزیر تجارت و ان��رژی کره جنوبی و‬ ‫تفاهمنامه س��رمایه گذاری ‪ ۱۵‬میلیارد یورویی با‬ ‫ایران را ب��ه فال نیک می گیری��م و امیدواریم در‬ ‫استان قزوین هم بتوانیم از ظرفیت دو طرف برای‬ ‫توسعه مناسبات تجاری استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��تاندار قزوی��ن‪ ،‬امادگ��ی داریم با‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک و ایج��اد ش��رکت های‬ ‫ایران��ی و ک��ره ای محصوالت��ی تولی��د کنی��م تا‬ ‫بتوانیم در بازارهای جهانی حضور فعالی داش��ته‬ ‫باش��یم و به سود مشترک برس��یم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در تولید قطعات خ��ودرو می توانیم محصوالتی با‬ ‫نشان(برند) کره جنوبی تولید و به بازارهای مصرف‬ ‫جهانی صادر کرده و در تجاری س��ازی محصوالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان ظرفیت خوبی در دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی قزوین ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫همتی اظهار کرد‪ :‬برای تولید موتورس��یکلت و‬ ‫خ��ودروی برقی و خورش��یدی ظرفیت خوبی در‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی داریم که کره جنوبی می تواند‬ ‫در این بخش مش��ارکت کرده و به تجاری س��ازی‬ ‫محصوالت شرکت های دانش بنیان کمک کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬موقعیت ایران در منطقه استراتژیک‬ ‫اس��ت و می تواند بازار منطقه را بگیرد و در زمینه‬ ‫گردش��گری و مرکزیت جاده ابریشم هم امادگی‬ ‫داریم از همکاری کره جنوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین اظهار کرد‪ :‬در پاسخ به دعوت‬ ‫این هیات تج��اری‪ ،‬به زودی به اس��تان کیونجی‬ ‫کره جنوبی س��فر خواهیم ک��رد و امادگی داریم‬ ‫ی��ک خیابان در اس��تان قزوین بن��ام کیونجی و‬ ‫ی��ک خیابان یا میدان در کیونج��ی به نام قزوین‬ ‫نامگذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬باید بتوانیم برای کاالهای‬ ‫مرغ��وب ایرانی بازارهای ه��دف جدید پیدا کنیم‬ ‫ک��ه کره جنوب��ی می تواند در این زمینه س��همی‬ ‫ب��رای خود داش��ته باش��د‪ .‬به این نکت��ه نیز باید‬ ‫توجه داش��ت که اس��تان های الب��رز و قزوین در‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬علمی و گردشگری‬ ‫ظرفیت ه��ای خوبی دارند و در تولید مواد غذایی‪،‬‬ ‫ش��وینده ها‪ ،‬شیش��ه و قطعات خودرو می توانند با‬ ‫کره جنوبی فعالیت های مشترک انجام دهند‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 1/5‬میلیارد دالری از خراسان رضوی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی از‬ ‫ص��ادرات یک میلی��ون و ‪ ۹۳۱‬هزار ت��ن کاال به ارزش یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۴۷۷‬میلیون دالر از اس��تان در ‪ ۱۰‬ماهه س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬خب��ر داد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬راضی��ه علیرضایی افزود‪:‬‬ ‫این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل از نظر وزنی‬ ‫‪5‬درص��د افزایش و از نظر ارزش��ی ‪ 3‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صادرات چمدانی انجام ش��ده در این‬ ‫م��دت ‪ 31‬میلی��ون و ‪ 168‬هزار دالر بوده ک��ه از گمرکات‬ ‫لطف اباد‪ ،‬باجگیران و سرخس انجام شده و گمرک لطف اباد‬ ‫ب��ا اختصاص ‪ 21‬میلیون و ‪450‬ه��زار دالر از ارزش تجارت‬ ‫چمدانی‪ ،‬رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان رضوی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقالم عمده صادراتی اس��تان شامل مواد غذایی‬ ‫(زعفران‪ ،‬س��یب زمینی‪ ،‬رب گوجه فرنگی‪ ،‬تخم پرندگان)‪،‬‬ ‫کفپوش ها‪ ،‬محصوالت از اهن یا فوالد غیرممزوج‪ ،‬روغن های‬ ‫س��بک و سیمان اس��ت‪ .‬علیرضایی تاکید کرد‪ :‬از کل ارزش‬ ‫صادرات اس��تان ‪ 25‬درصد به کش��ورهای اسیای میانه‪46 ،‬‬ ‫درصد به کش��ور افغانس��تان‪ 17 ،‬درصد به کشورهای عربی‬ ‫ح��وزه خلیج ف��ارس و ‪ 5‬درصد به کش��ورهای اروپایی بوده‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان‬ ‫‪ 94‬میزان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬واردات استان نیز در ‪ 10‬ماهه سال ‬ ‫‪ 381‬ه��زار تن کاال ب��ه ارزش ‪ 287‬میلیون دالر بوده که در‬ ‫مقایس��ه با س��ال گذش��ته از نظر وزنی ‪ 53‬درصد و از نظر‬ ‫ارزش��ی ‪ 39‬درصد کاهش داشته و بیش از یک درصد سهم‬ ‫ارزش��ی و وزنی از واردات کش��ور را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬علیرضایی اظهار کرد‪ :‬برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬جو‪ ،‬پنبه حالجی‬ ‫نشده‪ ،‬کنجاله‪ ،‬دانه کنجد‪ ،‬س��ایر فراورده های غذایی‪ ،‬اجزا‬ ‫و قطعات تلمبه های مایعات‪ ،‬س��ولفات امونیوم‪ ،‬ابریشم خام‬ ‫و فراورده ه��ای غذایی عمده ترین کاالهای وارداتی اس��تان‬ ‫اس��ت که به طور عمده از کش��ورهای پاکس��تان‪ ،‬جمهوری‬ ‫کره‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬سوئیس‪ ،‬افغانستان‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫قزاقستان و ازبکستان به استان وارد شده اند‪.‬‬ ‫صادرات امریکا کم شد‬ ‫موسسه مدیریت تقاضا در امریکا اعالم کرده که شاخص فعالیت های تولیدی‬ ‫در این کشور در ماه فوریه نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ص��ادرات امریکا در این ماه نیز کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین طی هفته ها و‬ ‫ماه های گذش��ته بخش تولید امریکا به دلیل تضعیف اقتصاد برخی کش��ورهای‬ ‫خارجی و همچنین افزایش ارزش دالر اسیب دیده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫«پشه» ای پر هزینه برای پاکستان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫در «رتردام» صف کشیدند‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫خبرها حاکی از ایجاد صف طویل به طول ‪ ۵۰‬کش��تی‬ ‫تانکر برای انجام عملیات تخلیه در بندر رتردام اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش مانا‪ ،‬این ش��مار باالی کش��تی که از سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی تاکنون بی س��ابقه بوده‪ ،‬ب��ه دلیل کاهش ذخایر‬ ‫سوخت س��احلی این بندر به وجود امده است و به گفته‬ ‫یکی از مقامات این شرکت درحال حاضر شمار کشتی های‬ ‫در حال انتظار در این بندر دوبرابر معمول این بندر عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تقاضای باال برای نفت در اروپا‬ ‫منجر به تغییر مسیر کشتی های تانکر خاورمیانه و حذف‬ ‫کانال س��وئز و در عوض انتخاب مس��یر بلندتر از س��وی‬ ‫جنوب افریقا به اروپا ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از این در خبرها‬ ‫ش��اهد ظرفیت باالی ذخیره نفت ب��ه میزان ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫بش��که و ظرفیت خالی تنها به میزان ‪ ۵۰‬میلیون بش��که‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ کشتیرانی هایی که‬ ‫ادغام می شوند‬ ‫پاکستان کشور نه چندان ثروتمند همسایه ایران‬ ‫است که عالوه بر مش��کالت فراوان اقتصادی اکنون‬ ‫با مشکل حادی به نام «پشه ماالریا» مواجه است ‪ .‬بر‬ ‫اساس اخبار منتش��ر شده از ایسنا در روز سه شنبه‪،‬‬ ‫بیماری ماالریا در پاکس��تان شیوع یافته که به دنبال‬ ‫ان س��ازمان های مربوط در کشور های طرف تجاری‬ ‫پاکس��تان از جمله سازمان توسعه تجارت ایران طی‬ ‫نامه ای به وزارت بهداش��ت درباره ش��یوع ماالریا در‬ ‫پاکس��تان و ض��رورت کنت��رل ت��ردد کامیون های‬ ‫ترانزیت از مبدا پاکس��تان و اتباع پاکس��تانی هشدار‬ ‫داده ان��د‪ .‬بر همین اس��اس ورود پش��ه ناق��ل ماالریا‬ ‫(انوفل) چه به لحاظ جانی و چه مالی بسیار پرهزینه‬ ‫بوده و کامیون های باری پاکستان باید از مبدا کنترل‬ ‫شوند ‪ .‬بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران‪ ،‬عالوه‬ ‫ب��ر تبعات بیماری و مرگ و میر ناش��ی از ان‪ ،‬هزینه‬ ‫بس��تری و درمان مبتالی��ان و هزینه کنترل پش��ه‬ ‫ائدس س��االنه بیش از ‪ ۳۲‬میلیون دالر بوده و تبعات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری و اقتصادی را در جایی مانند چابهار‬ ‫به عنوان قطب تجارت جنوب ش��رق کش��ور در پی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫‹ ‹تجارت و شرایط مبهم‬ ‫براساس گفت ه برخی از تاجران فعال در پاکستان‪،‬‬ ‫تجارت با این کش��ور محدود اس��ت‪ ،‬تعداد بازرگانان‬ ‫ایرانی که در پاکستان حضور دارند بسیار اندک بوده‬ ‫و دولت نیز تاکنون حضور جدی در پاکستان نداشته‬ ‫است ‪ .‬صادرات عمده پاکستان محصوالت کشاورزی‬ ‫و نساجی اس��ت و ایران هم وارد کننده میوه و برنج از‬ ‫این کش��ور بوده و رشد حجم تجارت با این کشور در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کمت��ر از یک میلی��ارد دالر بوده و این‬ ‫در حالی اس��ت که در سال های پیش��ین تجارت دو‬ ‫کشور به ‪ ۵‬میلیارد دالر نیز رسیده بود ‪ .‬حال با شیوع‬ ‫بیم��اری ماالریا و همس��ایه بودن ایران و پاکس��تان‬ ‫پرسش اصلی این است که حجم تجارت دو کشور در‬ ‫اینده به چه صورت خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹اقتصاد پاکستان‬ ‫اقتص��اد پاکس��تان با مش��کالت بس��یاری مانند‬ ‫تولیدات اندک‪ ،‬بیکاری و نبود صنایع پیشرفته دست‬ ‫و پنجه نرم می کند ‪ .‬گفتنی اس��ت به گزارش س��ایت‬ ‫ام��اری و تحلیلی «تریدین��گ اکونومیکس» تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کش��ور در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫‪ ۲۴۳/۶۳‬میلی��ارد دالر بود که به طور کلی س��هم ان‬ ‫نیز در اقتصاد جهانی ‪ ۰/۳۹‬درصد اس��ت ‪ .‬همچنین‬ ‫میانگین این ش��اخص اقتصادی در پاکس��تان بین‬ ‫س��ال های ‪ ۱۹۶۰‬تا ‪ ۲۰۱۴‬میالدی ‪ ۵۹/۵۴‬میلیارد‬ ‫دالر بوده که بیش��ترین میزان ان در سال ‪ ۲۰۱۴‬م و‬ ‫کمترین میزان ‪ ۳/۷۱‬میلیارد دالر در س��ال ‪۱۹۶۰‬م‬ ‫گزارش شده است ‪ .‬به گزارش بانک جهانی همچنین‬ ‫نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ‪ ۴/۷‬درصد‬ ‫و ن��رخ تورم ان ‪ ۷/۲‬درصد ثبت ش��ده و این در حالی‬ ‫است که جمعیت پاکستان ‪ ۱۸۵‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫پاکستان در جنوب اسیا واقع شده است ‪ .‬پاکستان‬ ‫به واردات س��وخت ها و مواد اولیه ای همچون بنزین‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و مواد ش��یمیایی می پردازد و واردات‬ ‫خ��ود را از ام��ارات متحده عربی و چی��ن انجام داده‬ ‫و بیش��ترین درام��د صادراتی را ه��م از محصوالت‬ ‫نس��اجی کس��ب می کن��د ‪ .‬پ��س از ان محصوالت‬ ‫کش��اورزی عمده محصوالت صادراتی این کش��ور‬ ‫را تش��کیل می دهند ‪ .‬گفتنی اس��ت به گزارش مرکز‬ ‫پژوهش تجارت جهانی‪ ،‬پاکستان ظرفیت توسعه در‬ ‫صادرات محصوالتی همچون برنج‪ ،‬پارچه و پوشاک‬ ‫کتان را داراست‪ .‬‬ ‫‹ ‹‪۳۸‬درصد اشتغال پاکستان با نساجی‬ ‫به گزارش سازمان تجارت جهانی با اینکه پاکستان‬ ‫س��هم چندانی در بازارهای جهانی ن��دارد اما از اول‬ ‫ژانویه ‪ ۱۹۹۵‬عضو س��ازمان تج��ارت جهانی و از ‪۳۰‬‬ ‫ژوئیه ‪ ۱۹۴۸‬عضو سازمان گات بوده است ‪ .‬به عقیده‬ ‫بسیاری از کارشناسان هدف سازمان تجارت جهانی‬ ‫و کش��ورهای عض��و ان کمک به اقتصاد این کش��ور‬ ‫اس��ت ‪ .‬به گزارش سایت تحلیلی ‪ intracen‬صنعت‬ ‫نس��اجی مهم ترین بخ��ش اقتصاد پاکس��تان و ‪۳۸‬‬ ‫درصد از اش��تغال این کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫است ‪ .‬همچنین محصوالت نساجی ‪ ۶۸‬درصد از کل‬ ‫ص��ادرات‪ ۴۸ ،‬درصد از تولیدات صنعتی‪ ۸/۵ ،‬درصد‬ ‫از تولیدات ناخالص داخلی و ‪ ۱۲‬درصد از سرمایه این‬ ‫کشور را شامل می شوند ‪ .‬از دیگر محصوالت صادراتی‬ ‫پاکستان محصوالت کشاورزی به ویژه برنج است که‬ ‫برنج باس��ماتی این کشور به ش��هرتی جهانی دست‬ ‫یافته است‪ .‬‬ ‫فعالیت های تجاری این کشور نمی شود‪ .‬‬ ‫مالزه��ی اظهار می کند‪ :‬به دلی��ل اقداماتی مانند‬ ‫بازرس��ی و قرنطین��ه محصوالت به دلی��ل بیماری‬ ‫ماالریا رون��د فعالیت های تجاری پاکس��تان کندتر‬ ‫می شوند و احتمال فاسد شدن محصوالت کشاورزی‬ ‫مانن��د میوه وج��ود دارد اما محصوالت نس��اجی و یا‬ ‫محصوالت کش��اورزی مانند برنج با مشکلی مواجه‬ ‫نخواهند شد‪ .‬‬ ‫پاکس��تان هرگز از تجارت رشد یافته ای برخوردار‬ ‫نبوده و عضویت در س��ازمان تجارت جهانی موجب‬ ‫ش��ده تا بسیاری از کش��ورهای عضو این سازمان به‬ ‫منظور حمایت از پاکس��تان محصوالت این کشور را‬ ‫خریداری کنند‪ .‬‬ ‫پیرمحم��د مالزهی‪ ،‬کارش��ناس مطل��ع در حوزه‬ ‫پاکس��تان به‬ ‫می گوید‪ :‬پاکس��تان یک کشور‬ ‫فقیر بوده و تجارت خارجی ان در س��طح یک کشور‬ ‫ثروتمند مانند هندوستان نیست اما در حوزه صنایع‬ ‫نس��اجی به پیشرفت هایی دس��ت یافته و بیشترین‬ ‫صادرات پاکستان شامل محصوالت نساجی است‪ .‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬پاکس��تان با بس��یاری از کش��ورها‬ ‫مانند انگلس��تان در حوزه صدور محصوالت نساجی‬ ‫قرارداد دارد ‪ .‬پس از محصوالت نس��اجی‪ ،‬محصوالت‬ ‫کشاورزی بیش��ترین صادرات پاکس��تان را به خود‬ ‫اختص��اص داده و برنج و میوه ان ب��ه ایران نیز صادر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مالزه��ی عن��وان می کند‪ :‬متاس��فانه ب��ه تازگی‬ ‫بیماری ماالریا در پاکستان شیوع یافته و پشه ماالریا‬ ‫می تواند با محصوالت صادراتی به کشورهای مقصد‬ ‫منتقل شود اما خطر شیوع این بیماری در کشورهای‬ ‫همسایه مانند ایران بیشتر است تا دیگر کشورها‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کند‪ :‬باید تمهیدات��ی مانند قرنطینه‬ ‫محصوالت پاکستانی در کشورهای همسایه در نظر‬ ‫گرفته ش��ود اما قطع کام��ل ارتباطات تجاری به دور‬ ‫از منطق اس��ت و بیماری ماالریا موجب قطع ش��دن‬ ‫او درب��اره ش��رایط تجاری پاکس��تان در بازارهای‬ ‫جهانی عنوان می کند‪ :‬پاکس��تان کشور ثروتمندی‬ ‫نیس��ت و سقف تجارت ان با دیگر کشورهای دنیا در‬ ‫حدی نیست که بتواند مشکالت اقتصادی این کشور‬ ‫را رفع کند ‪ .‬با اینکه پاکس��تان عضو س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی اس��ت اما س��طح تجارت جهانی ان کمتر از‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬این کارش��ناس پاکس��تان می گوید‪:‬‬ ‫واردات عمده پاکس��تان انرژی بوده و به جز نساجی‬ ‫در حوزه تولیدات صنعتی در حدی نیست که بتواند‬ ‫صادرات داشته باشد‪.‬‬ ‫مالزهی در ارزیابی خود از اینده تجارت پاکستان‬ ‫در جهان اظهار می کند‪ :‬پاکستان امتیازاتی دارد که‬ ‫با کش��ورهای مختلف دنیا می توان��د تجارت کند اما‬ ‫کشورهای عضو سازمان جهانی به دلیل کمک کردن‬ ‫به تجارت پاکس��تان با این کشور تجارت می کنند ‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه انگلس��تان نیازی به محصوالت نساجی‬ ‫پاکس��تان ندارد و محصوالت نس��اجی پاکس��تان را‬ ‫خری��داری می کند تا به صنعت نس��اجی ان کمک‬ ‫کرده باش��د ‪ .‬به نظر نمی رس��د پاکس��تان در حوزه‬ ‫تجارت به س��طحی برس��د که بتواند نیازهای ارزی‬ ‫خود را از این طریق تامین کند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬کش��ورهای مختل��ف دنی��ا حت��ی‬ ‫کمک های بالع��وض به پاکس��تان می کنند و بانک‬ ‫جهانی نیز وام هایی با بهره اندک در اختیار پاکستان‬ ‫قرار می دهد چراکه به خوبی به مش��کالت این کشور‬ ‫شناخت دارند‪ .‬‬ ‫‹ ‹خطر جدی «ماالریا»‬ ‫‹ ‹کمک به تجارت پاکستان‬ ‫پیرمحمد مالزهی‬ ‫پاکستان عضو‬ ‫سازمان تجارت‬ ‫جهانی است‪ ،‬اما‬ ‫سطح تجارت ان‬ ‫کمتر از ایران‬ ‫است‪ .‬واردات‬ ‫عمده پاکستان‬ ‫انرژی و عمده‬ ‫صادرات‬ ‫ان نساجی است‬ ‫کره جنوبی تردیدی برای ورود به بازار ایران ندارد‬ ‫یکی از نش��ریات چاپ کره جنوبی در گزارش��ی تحلیلی نوشت‪ :‬موسسات و‬ ‫ش��رکت های کره ای با حمایت های قوی دولت این کش��ور هی��چ تردیدی در‬ ‫توس��عه همکاری ها با ای��ران در عرصه های اقتص��ادی و اجتماعی به خود راه‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نش��ریه «کوریا هرالد» از رس��انه های معتبر کش��ور کره در‬ ‫گزارش خود یاداور ش��ده اس��ت‪ :‬نزدیک به ‪ ۳۰۰‬نفر از مسئوالن درجه یک و‬ ‫صاحبان ش��رکت ها و ارگان های بزرگ تجاری این کش��ور هیات «جو هیونگ‬ ‫هوان» وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و انرژی را در س��فر به تهران همراهی کردند تا در‬ ‫بزرگترین اجالس تجاری دوجانبه ش��رکت کنند‪ .‬ای��ن گزارش ادامه می دهد‪:‬‬ ‫این تازه اغاز راهی اس��ت که با برگزاری اجالس کمیته دوجانبه همکاری های‬ ‫اقتصادی و تجاری کره پیگیری می ش��ود؛ اتفاقی نادر که در حال رخ دادن در‬ ‫یک دهه گذشته است‪.‬‬ ‫وزارت تجارت کره در بیانیه ای اورده اس��ت که این کمیته بس��یار بااهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬ما از سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی ش��اهد توقف چنین نشستی با ایران بوده ایم‬ ‫ام��ا به لطف تالش های ای��ران و جامعه بین المللی و با لغ��و تحریم ها در دوره‬ ‫«پس��ابرجام» وضعیت کامال متحول ش��ده اس��ت‪« .‬کوریا هرالد» می نویسد‪:‬‬ ‫همایش تجاری که از سه شنبه گذشته در تهران برپا شد راهی برای ورود کره‬ ‫به بازار بزرگ و نوظهور ایران بود‪ .‬البته در این مس��یر به دنبال ارتقای س��طح‬ ‫تبادالت با تهران نیز هستیم‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬برای این س��فر ‪ ۶‬کمیته ش��امل کمیته های «مالی و‬ ‫تعرفه‪ ،‬صنعت»‪« ،‬تجارت و س��رمایه گذاری»‪« ،‬انرژی‪ ،‬معادن و کش��اورزی»‪،‬‬ ‫«س��ازندگی‪ ،‬طرح های زیرساختی و کشتیرانی» «بهداشت و محیط زیست» و‬ ‫«فرهنگ» حضور داش��تند که یکی از اهداف تش��کیل انها‪ ،‬توسعه گردشگری‬ ‫میان دو کشور‪ ،‬ساخت بیمارس��تان‪ ،‬توسعه خطوط مواصالتی‪ ،‬ساخت وساز و‬ ‫همچنین تامین قطار برای ایران است‪.‬‬ ‫روزنامه کره ای می نویس��د که این کشور بس��یار عالقه مند است تا در طرح‬ ‫‪۴‬میلی��ارد و ‪۹۰۰‬میلی��ون دالری خط اهن تندرو تهران ‪ -‬اصفهان مش��ارکت‬ ‫داشته باشد‪« .‬کوریا تایمز» از قول وزیر تجارت این کشور نوشته است که ما از‬ ‫ایران خواسته ایم همه ذخایر مالی خود را از «ووری بانک» و «بانک ای بی کی»‬ ‫کره خارج نکند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین با دولت ایران در حال گفت وگو هس��تیم‬ ‫تا انها صادرات نفت و گاز بیش��تری به کره داشته باشند و ما هم برای واردات‬ ‫بیشتر اماده شده ایم‪.‬‬ ‫او گفته اس��ت که ما به کوتاه مدت نمی اندیش��یم بلکه به دنبال ان هستیم‬ ‫که همکاری هایی با چش��م اندازهای بلندمدت با تهران داشته باشیم تا منافع‬ ‫طرفین تامین شود‪.‬‬ ‫«کوریا تایمز» در همین رابطه به امضای یادداش��ت تفاهم ش��رکت کره ای‬ ‫«پوس��کو» با ش��رکت «پ��ارس کوهن دی��ار پارس��یان ایران» برای س��اخت‬ ‫یک کارخانه فوالد س��ازی مش��ترک اش��اره و اعالم کرد که ارزش این قرارداد‬ ‫یک میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫بازوهای ش��رکت فوالدی پوس��کو که در بخش انرژی فعال هس��تند مانند‬ ‫«پوسکو انرژی» نیز تفاهمنامه دیگری برای ساخت یک نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی‬ ‫برق گازی با ایران امضا کرده اند‪.‬‬ ‫ش��رکت دولتی «کپکو» کره نیز با شرکت «توربو تک ایران» یک تفاهمنامه‬ ‫برای توسعه توربین های گازی امضا کرده و مدرسه بین المللی هسته ای وابسته‬ ‫به این شرکت نیز سند دیگری برای اموزش کارشناسان انرژی هسته ای ایران‬ ‫امضا کرده است‪.‬‬ ‫حمل ونق��ل کانتین��ری در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی رو‬ ‫ب��ه وخامت بیش��تری می گ��ذارد و تنها راه ح��ل‪ ،‬ادغام‬ ‫گس��ترده تر کشتیرانی هاست‪ .‬به گزارش مانا‪« ،‬سی ترید»‬ ‫(‪( )Seatrade‬سایت بین المللی فعال در حوزه دریایی که‬ ‫مرکز ان در نیویورک اس��ت) نوشت‪ :‬عرضه مازاد‪ ،‬صنعت‬ ‫کش��تیرانی را در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی با مشکالت عدیده‬ ‫مالی روبه رو کرد و انتظار می رود عرضه در س��ال جاری با‬ ‫توجه به ورود کش��تی های غول پیکر ‪ ۴/۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس تقاضا نیز رش��د یک ت��ا ‪۳‬درصدی را‬ ‫تجربه می کند که رغبت به ادغام کشتیرانی ها و در نتیجه‬ ‫اش��تراک مش��تریان و کار‪ ،‬تحت یک سیستم هماهنگ‬ ‫نرخ ها را ممکن می کند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬افزای��ش قیمت ها از س��وی‬ ‫کشتیرانی ها در ‪ ۳‬ماهه سوم سال ‪ ۲۰۱۵‬م نیز با شکست‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬درامد کل صنعت کشتیرانی در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی ‪ ۷‬درصد کاهش داش��ت و این میزان در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫سوم سال ‪ ۲۰۱۵‬م با ‪ ۳۵‬درصد کاهش روبه رو شد و این‬ ‫درحالی اس��ت که میزان درامد حاصل از عملیات اجرایی‬ ‫کش��تی نیز ‪ ۱۲‬درصد کاهش را نشان داد‪ .‬بر اساس امار‬ ‫منتشرشده در ‪ 3‬سال گذشته شاهد کاهش درامد صنعت‬ ‫کش��تیرانی بودیم به طوری که این میزان در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی ‪۴۶/۵‬میلیارد دالر بود که در س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی به ترتیب ب��ه ‪ ۴۵/۹‬و ‪ ۳۹/۶‬میلیارد دالر‬ ‫کاهش داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ادغ��ام برای برخی کش��تیرانی های بلند‬ ‫پرواز با هدف توسعه و جذب سرمایه گذاران جدید گزینه‬ ‫مناسبی به شمار می رود‪.‬‬ ‫لی��م لیان ه��ون‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مش��اور الیکس‬ ‫پارتن��ر در این باره اظهار کرد‪ :‬در حال��ی که عرضه مازاد‬ ‫و کاهش تقاضا از جمله مش��کالت صنعت حمل ونقل به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬برخی کشتیرانی های اسیایی بزرگتر ادغام‬ ‫را تنه��ا راه حل موجود در این عرص��ه می دانند و در این‬ ‫راه الگوگیری از ادغام دو ش��رکت هواپیمایی امریکایی در‬ ‫امریکا راهکار خوبی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ش��رکت های کش��تیرانی در ای��ن میان بی��ش از دیگر‬ ‫همتایان خود ش��رایط ادغام با کشتیرانی های کوچک را‬ ‫دارن��د اما این امر مس��تلزم برنامه ریزی مضاعف و در نظر‬ ‫گرفتن قروض مربوط به شرکت های ادغام شونده است‪.‬‬ ‫ یک دستور صادراتی مهم‬ ‫از روس ها‬ ‫مس��کو دس��تورالعمل های گمرکی را برای محصوالت‬ ‫کش��اورزی ای��ران تس��هیل می کند ت��ا روند ص��ادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی از ایران به روسیه با سرعت بیشتری‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راش��ا تودی‪ ،‬وزیر کشاورزی‬ ‫روسیه طی س��فر دو روزه خود به تهران به دستاوردهای‬ ‫مناسبی درباره مبادالت کش��اورزی و تسهیالت گمرکی‬ ‫با طرف های ایرانی رسیده اس��ت‪ .‬وزیر کشاورزی روسیه‬ ‫گفت‪ :‬بنادر جنوبی روس��یه‪ ،‬استراخان و ماخاچه کاال در‬ ‫دریای خزر محصوالت کشاورزی ایران را با حداقل موانع‬ ‫گمرک��ی دریافت خواهن��د کرد و این کااله��ا در منطقه‬ ‫داغستان روسیه توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تفکر ایجاد کریدور س��بز ب��رای محصوالت‬ ‫ایران��ی یک نواوری خوبی اس��ت و از ای��ن اقدام حمایت‬ ‫کامل می کنیم تا به نحو مناس��بی اجرایی شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی این بن��ادر از نظر امکانات س��ردخانه ای و محل های‬ ‫نگهداری بس��یار مناسب اس��ت و هر حجم از محصوالت‬ ‫ایرانی را می تواند بدون خس��ارت و تلفات و به هر میزانی‬ ‫نگهداری و به روسیه منتقل کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه بین المللی «فست فود» روسیه‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫حضور صنایع غذایی ایران‬ ‫در نمایشگاه روسیه‬ ‫صنای��ع غذای��ی ایران��ی ش��رکت کننده در نمایش��گاه‬ ‫مس��کو فقط ‪۴۰‬درصد هزینه های نمایش��گاه را پرداخت‬ ‫می کنن��د‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمدحس��ین عزیزی‪ ،‬با‬ ‫تشریح سیاست های دولت یازدهم در حمایت از صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اظهار ک��رد‪ :‬ش��رکت کنندگان در نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در مسکو از ‪۴۰‬درصد‬ ‫یارانه دولتی که توسط س��ازمان توسعه تجارت پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫رییس انجمن علوم و صنایع غذایی با اشاره به وظایف‪،‬‬ ‫رس��الت و سیاس��ت های انجم��ن علوم و صنای��ع غذایی‬ ‫ای��ران در حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن خرد و کالن‬ ‫صنعت غذا اف��زود‪۲۰ :‬درصد از هزینه ش��رکت کنندگان‬ ‫صنایع غذایی در نمایشگاه مسکو نیز از سوی این انجمن‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای ترغیب ش��رکت کنندگان در‬ ‫نمایش��گاه یاران��ه قب��ل از حضور به ش��رکت ها پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬عزیزی ضمن اش��اره به فرصت کوتاه باقیمانده‬ ‫ب��رای ثبت نام‪ ،‬دوب��اره از صنای��ع به منظ��ور حضور در‬ ‫نمایشگاه و کتاب و نرم افزار دو زبانه این صنعت که انجمن‬ ‫درحال تدوین ان است دعوت به عمل اورده و اعالم کرد‬ ‫در نظ��ر داریم کتاب و نرم اف��زار را به صورت ویژه در بین‬ ‫مخاطبان روس توزیع کنیم‪.‬‬ ‫حضور ایران در پانزدهمین‬ ‫نمایشگاه کتاب اسالمی جاکارتا‬ ‫رایزن��ی فرهنگی ایران در اندونزی با بیش از صد عنوان‬ ‫ترجمه کتاب به زبان اندونزیایی در پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫کتاب اسالمی جاکارتا حضور یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری عصر نمایش��گاه ‪ ،‬پانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه کتاب اس�لامی جاکارتا از ش��نبه‪ 8 ،‬اس��فند ‪،‬‬ ‫در ورزش��گاه «ایس��تورا س��نایان» جاکارتا اغاز ش��ده و‬ ‫تا یکش��نبه‪ ۱۶ ،‬اس��فند‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه از س��وی «انیس بس��وادان»‪ ،‬وزیر فرهنگ و‬ ‫اموزش و پرورش اندونزی به صورت رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و اموزش و پرورش اندونزی در س��خنانی‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬از برگزارکنندگان این نمایشگاه که برای‬ ‫پانزدهمین ب��ار در جاکارتا برگزار می ش��ود‪ ،‬قدردانی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه کتاب اسالمی جاکارتا‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در جامعه اندونزی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بس��یار افتخار می کنم که نمایشگاه‬ ‫کتاب اسالمی‪ ،‬برای اگاه سازی اندیشه های اسالمی و ارتقا ‬ ‫و بروزرسانی اطالعات دینی و علمی مردم اندونزی‪ ،‬برگزار‬ ‫می شود‪ .‬انیس بسوادان همچنین گفت‪ :‬کتاب‪ ،‬همان طور‬ ‫که همه می دانند‪ ،‬منبع علم و یک قدرت در زندگی است‪.‬‬ ‫(حضرت) عل��ی ابن ابیطالب(ع) هم در ای��ن باره فرمود‪:‬‬ ‫«علم یک قدرت است»‪.‬وی همچنین ابراز امیدواری کرد‬ ‫که با برگزاری این گونه نمایش��گاه ها‪ ،‬مردمان و متفکران‬ ‫مسلمان‪ ،‬به اندیشه واداشته شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این مراسم ش��خصیت هایی همچون‬ ‫نصرالدی��ن عمر‪ ،‬امام بزرگ مس��جد اس��تقالل جاکارتا‪،‬‬ ‫افری��زال س��ینارو‪ ،‬ریی��س انجم��ن ناش��رین اندون��زی‪،‬‬ ‫حجت االسالم سیدمرتضی موسوی‪ ،‬رییس مرکز فرهنگی‬ ‫ایران(‪ )ICC‬و عباس فاموری‪ ،‬سرپرست رایزنی فرهنگی‬ ‫ایران در اندونزی‪ ،‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بیش از ‪ ۷۰۰‬ناش��ر داخلی و ناشران‬ ‫المان��ی «فرانکفورت» و رایزنی فرهنگی ایران در جاکارتا‬ ‫(ب��ا بی��ش از صد عن��وان کتاب ترجمه ش��ده ب��ه زبان‬ ‫اندونزیایی) شرکت دارند‪.‬‬ ‫از نمایشگاه صنایع چوبی هند‬ ‫خودنمایی چوبی در سرزمین مرتاض ها‬ ‫رییس شورای جهانی‬ ‫صنایع دستی به ایران امد‬ ‫«غدا هیجاوی»‪ ،‬رییس شورای جهانی صنایع دستی در‬ ‫منطقه اسیا و اقیانوسیه به دعوت فعاالن بخش خصوصی‬ ‫صنایع دستی ایران برای افتتاح و بازدید از نمایشگاه اثار‬ ‫فاخر صنایع دستی به کشور امده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��ن ا در این نمایش��گاه‪ ،‬بی��ش از ‪۴۰۰‬‬ ‫قطعه از اثار ارزش��مند و منحصربه فرد هنرمندان زبده و‬ ‫صاحب نام کش��ور در ‪ ۲۰‬رش��ته هنری‪ ،‬طراحی و تولید‬ ‫شده که پیش تر در ‪ ۱۲‬کشور به نمایش گذاشته شده بود‪،‬‬ ‫نمایش داده شد‪ .‬این نمایشگاه جلوه ای ماندگار و کم نظیر‬ ‫از زیبایی‪ ،‬ذوق و ظرافت هنر ایرانی اس��ت که در معرض‬ ‫دید عالقه مندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار فاخر صنایع دستی ایران امروز با حضور‬ ‫بهم��ن نامورمطل��ق‪ ،‬معاون صنایع دس��تی کش��ور و غدا‬ ‫هیجاوی‪ ،‬رییس ش��ورای جهانی صنایع دستی در منطقه‬ ‫اس��یا و اقیانوسیه در هتل پارس��یان ازادی تهران افتتاح‬ ‫می شود‪ .‬مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه از ساعت ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬پنجش��نبه ‪ ۱۳‬اسفن د در هتل ازادی واقع در بزرگراه‬ ‫چم��ران تقاطع ی��ادگار امام‪ ،‬طبقه ‪ M‬برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۱‬اسفن د هر روز از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬از این نمایشگاه دیدن کنند‪.‬‬ ‫فس��ت فودها را کسی جزو غذاهای سالم به ش��مار نمی اورد اما گسترش انها‬ ‫باعث شده که تبدیل به یکی از شاخه های اصلی صنعت غذایی شود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس نمایشگاه فس��ت فود روسیه که اول تا س��وم مارس ( ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬اسفند)‬ ‫برگزار شد یکی از بزرگترین رویدادهای این حوزه در جهان به شمار می اید‪.‬‬ ‫شاید به نظر‬ ‫حرفه ای های‬ ‫صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫بازدید تنها‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر‬ ‫از یک رویداد‬ ‫بین المللی که‬ ‫ادعای باالترین‬ ‫بودن در اسیا را‬ ‫دارد کمی عجیب‬ ‫باشد اما باید‬ ‫بگوییم که شرایط‬ ‫حضور و بازدید‬ ‫از این نمایشگاه‬ ‫بسیار خاص است‬ ‫ب��رای درخت��ان باید احت��رام زی��ادی قائل‬ ‫ب��ود‪ .‬ای��ن موج��ودات ب��ا هم��ه مزیت هایی‬ ‫که ب��رای س�لامت زمی��ن و انس��ان ها دارند‬ ‫ام��ا پایه گ��ذار صنعت��ی عظی��م ش��ده اند که‬ ‫همی��ن پایه گ��ذاری ب��ه نابودی ش��ان منج��ر‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫هی��چ ک��س نمی تواند به طور دقی��ق از همه‬ ‫کاربردهای چوب و صنایع چوبی مطلع باش��د‬ ‫چراک��ه تعداد انها فراتر از ان چیزی اس��ت که‬ ‫بتوان به راحتی به خاطر سپرد‪ .‬‬ ‫از خانه سازی با چوب در قرون گذشته گرفته‬ ‫تا صنعت کاغذسازی و حتی خالل دندان های‬ ‫بس��یار کوچ��ک ک��ه روزان��ه از انها اس��تفاده‬ ‫می کنیم‪ ،‬همه تحت تاثی��ر این صنعت عظیم‬ ‫است‪ .‬‬ ‫ام��روزه در همه کش��ورها صنای��ع چوبی به‬ ‫قدری بزرگ هستند که یک نمایشگاه مستقل‬ ‫نمی تواند پاس��خگوی همه نیازهای مخاطبان‬ ‫باش��د‪ .‬در واقع نیاز اس��ت که برای بخش های‬ ‫مختلف صنعت چ��وب رویدادهای متعددی را‬ ‫کلید زد‪.‬‬ ‫در ای��ران هم چندین رویداد مس��تقل داریم‬ ‫که ‪ 4‬مورد ان فقط در تهران برگزارمی ش��وند‪.‬‬ ‫مانند نمایشگاه چاپ و بسته بندی و نمایشگاه‬ ‫«وودک��س» که در فواصل زمانی مختلف کلید‬ ‫می خورن��د‪ .‬هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫صنایع چوب و تجهیزات وابسته ایران هم با نام‬ ‫«وودکس» ماه گذش��ته با مشارکت و همراهی‬ ‫کش��ورهای مهم اروپایی در س��ایت بین المللی‬ ‫تهران برگزار ش��د که در جای��گاه خود یکی از‬ ‫مهم تری��ن رویدادهای این صنعت در اس��یا به‬ ‫شمار می اید‪ .‬‬ ‫«ژیل اکسپو» و «یوروبوا» هم از مهم ترین و‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه های چوبی هستند که هر‬ ‫سال در ایتالیا و فرانسه برگزار می شوند‪ .‬‬ ‫‹ ‹هند پیشه دار اسیا‬ ‫اما در اس��یا هن��د یکی از کش��ور های مهم‬ ‫در ای��ن عرصه اس��ت که هر دوس��ال‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه های بزرگ صنایع چوبی‬ ‫را برگزار می کند و اخرین دستاوردهای چوبی‬ ‫اسیا و دنیا را به همگان ارائه می کند‪ .‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی چوب هند در س��ال‬ ‫‪1999‬می�لادی اغاز به کار ک��رد و از ان روز تا‬ ‫به حال هر دوسال یک بار در مرکز بین المللی‬ ‫نمایشگاهی «بنگلور» برگزار می شود‪ .‬‬ ‫گفتنی است بنگلور مرکز استان «کارناتاکا»‬ ‫هند اس��ت که با ‪ ۷۴۱‬کیلومتر مربع وس��عت‬ ‫و جمعیت��ی بی��ش از ‪ 7‬میلی��ون نف��ر یک��ی‬ ‫از ش��هرهای ب��زرگ ای��ن کش��ور ب��ه ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬بنگلور ش��هری ارام و دانش��جویی در‬ ‫فالت «دک��ن» بوده و یکی از سرس��بزترین و‬ ‫خوش اب و هواتری��ن ش��هرهای هند اس��ت که‬ ‫به «‪ »Garden City‬یا «ش��هر باغ» شهرت‬ ‫دارد‪ .‬‬ ‫همی��ن سرس��بزی و وجود جن��گل و مراتع‬ ‫مختل��ف می تواند نش��ان دهنده ان باش��د که‬ ‫صنع��ت چوب در این ش��هر از جای��گاه باالیی‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ ،‬به همین دلی��ل هم یکی از‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه ها در این ح��وزه در این‬ ‫شهر برگزار می شود‪ .‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ابت��دا کار خ��ود را با ‪103‬‬ ‫شرکت کننده داخلی و خارجی در مساحتی به‬ ‫اندازه ‪ 3‬هزار متر مربع اغاز کرد‪ .‬‬ ‫در س��ال ‪ 2002‬می�لادی فض��ای برگزاری‬ ‫دوبراب��ر ش��د و به ‪ ۶‬ه��زار مترمربع رس��ید و‬ ‫ش��رکت های حاضر در این رویداد نیز به ‪۲۲۰‬‬ ‫شرکت از ‪ ۲۲‬کشور مختلف افزایش یافتند‪ .‬‬ ‫البت��ه در س��ال های ‪ 2006 ،2004‬و‬ ‫‪2008‬میالدی این نمایش��گاه پیش��رفت هایی‬ ‫داش��ت اما بیش��ترین پیش��رفت ان مربوط به‬ ‫رشد مثبت صنعت نمایشگاهی در سال ‪94‬‬ ‫توسعه پایدار صنعت نمایشگاهی مستلزم استانداردسازی‬ ‫و رتبه بن��دی و امایش مناس��ب این صنعت اس��ت‪ .‬هزاران‬ ‫رویداد در سراسر دنیا وجود دار د که همواره ابزار بسیار موثر‬ ‫و مهمی برای ش��رکت های مختلف اس��ت تا بتوانند در انجا‬ ‫توانمندی های خ��ود را ارائه دهند‪ .‬در ای��ن میان ایران هم‬ ‫توانسته محمل مناسبی را برای تولیدکنندگان داخلی خود‬ ‫فراهم کند‪ .‬اما به منظور بررس��ی اینکه نمایشگاه های ایرانی‬ ‫امسال چه میزان نسبت به دوره پیشین خود تغییر داشته اند‪،‬‬ ‫نگاه��ی امارگونه و تنه��ا از دو دیدگاه حضور ش��رکت های‬ ‫خارج��ی و داخل��ی در این رویدادها داش��تیم‪ .‬در بررس��ی‬ ‫تحلیلی ‪ 138‬نمایش��گاه برگ��زار ش��ده در دو دوره متوالی‬ ‫‪ 93‬و ‪ 94‬مش��خص ش��د که درمجموع مشارکت کنندگانی‬ ‫از ‪ 301‬کشور در این نمایش��گاه ها حضور داشتند‪ .‬براساس‬ ‫این بررس��ی در سال ‪63 ،93‬نمایش��گاه در تهران با حضور‬ ‫‪ 158‬کش��ور‪ ،‬از س��وی ‪ 51‬ش��رکت مجری برگزار شده که‬ ‫از مجموع ‪ 6219‬ش��رکت کننده‪ 4749 ،‬ش��رکت داخلی و‬ ‫‪1470‬ش��رکت کننده خارجی بودند‪ .‬این امار در سال جاری‬ ‫با درصدی افزایش به ‪75‬نمایش��گاه (تاکنون) رسید اما امار‬ ‫کش��ورهای خارجی تا لحظه تنظیم این گزارش‪ ،‬نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته با اندکی کاهش همراه بوده اس��ت‪ .‬بر پایه‬ ‫ای��ن گزارش این تعداد نمایش��گاه در س��ال جاری با حضور‬ ‫‪128‬کش��ور‪ ،‬از س��وی ‪ 51‬ش��رکت مجری برگزار شده که‬ ‫از مجم��وع ‪ 6538‬ش��رکت کننده‪ 4733 ،‬مش��ارکت کننده‬ ‫داخلی و ‪ 1850‬ش��رکت کننده خارجی بودند‪ .‬این بررسی ها‬ ‫نشان دهنده رشد مثبت نمایشگاه و حضور شرکت کنندگان‬ ‫در سال جاری نسبت به سال گذشته است‪ .‬همچنین در یک‬ ‫بررسی جزئی تر از یک جامعه اماری کوچک‪ 12 ،‬نمایشگاه‬ ‫برگزار ش��ده در نمایشگاه بین المللی تهران از دیدگاه تعداد‬ ‫مش��ارکت کنندگان داخل��ی و خارجی‪ ،‬م��ورد مطالعه قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در این میان نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫با مجموع ‪ 1800‬شرکت کننده و نمایشگاه صنعت ساختمان‬ ‫با ‪ 1244‬ش��رکت کننده باالترین تعداد شرکت های داخلی و‬ ‫خارجی را به ثبت رس��اندند‪ .‬نکته جالب تر اینکه در بیش��تر‬ ‫نمایش��گاه های مورد بررسی تعداد ش��رکت های داخلی در‬ ‫س��ال جاری نسبت به سال گذشته کاهش اما در مقابل امار‬ ‫ش��رکت های خارجی روندی افزایشی داش��ت که البته این‬ ‫شرایط با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی شرکت های داخلی‬ ‫در دوران تحری��م و بهب��ود تدریجی روابط خارجی و حضور‬ ‫مشارکت کنندگان غیروطنی به طور کامل قابل توجیه است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬نگاره نما‬ ‫نمایشگاه سال ‪ 2014‬است‪ .‬‬ ‫نمایش��گاه چوب هند دو س��ال پیش یعنی‬ ‫س��ال ‪2014‬م در همی��ن مرکز برگزار ش��د و‬ ‫حدود ‪ ۴۹۰‬غرفه دار در مساحتی به اندازه ‪38‬‬ ‫هزار مترمربع محصوالت خود را ارائه کردند‪ .‬‬ ‫بنا به امارهای ارائه ش��ده از سوی مسئوالن‬ ‫برگ��زاری این نمایش��گاه ح��دود ‪ 32703‬نفر‬ ‫از غرفه ه��ای این نمایش��گاه در س��ال ‪2014‬‬ ‫بازدی��د کردند که جزو بهترین اس��تقبال ها در‬ ‫تم��ام دوره های برگزاری این رویداد به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬‬ ‫کارشناس��ان بس��یاری این نمایش��گاه را به‬ ‫عن��وان محلی عالی برای دس��تیابی به اخرین‬ ‫امکانات و پیش��رفت های فناوریکی این صنعت‬ ‫می دانند‪ .‬‬ ‫شرکت های حاضر در این رویداد بین المللی‬ ‫در زمینه های صنایع دس��تی چوبی‪ ،‬مبلمان و‬ ‫دکور‪ ،‬کارخانه ه��ای کاغذ س��ازی‪ ،‬چوب بری‪ ،‬‬ ‫محصوالت چوبی طبیعی و مصنوعی‪ ،‬ام دی اف‪،‬‬ ‫کارخانه های تولید چوب برای صنایع سنگین‪،‬‬ ‫خط تولید ه��ای کارخانه های چ��وب‪ ،‬قطعات‬ ‫و ماش��ین های چوب ب��ری و قط��ع درخ��ت و‬ ‫بس��یاری دیگ��ر از مواردی که ب��ا این ماده در‬ ‫ارتباط اس��ت در این نمایش��گاه حضور دارند و‬ ‫اخرین دستاورد و محصوالت خود را به نمایش‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ،2016‬س�ال برگ�زاری بزرگترین‬ ‫نمایشگاه چوب اسیا‬ ‫نهمی��ن نمایش��گاه بین المللی چ��وب هند‬ ‫امس��ال از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬فوریه (‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬اس��فند)‬ ‫برگزار ش��د تا ب��ه عنوان بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫صنایع چوبی در اسیا شناخته شود‪ .‬‬ ‫در روی��داد امس��ال ‪ ۶۵۰‬ش��رکت از ‪۴۰‬‬ ‫کش��ور مختلف دنی��ا از جمله الم��ان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬تایوان‪ ،‬چین‪ ،‬کانادا و فرانس��ه ش��رکت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬کشور نیز در قالب پاویون های ملی وارد‬ ‫این نمایشگاه شدند تا جلوه خاصی به برگزاری‬ ‫ان بدهند ‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه مس��احت برگزاری افزایش‬ ‫یافت��ه و به مرز ‪ 40‬هزار متر مربع رس��یده که‬ ‫نشان از اهمیت باالی این رویداد دارد‪ .‬‬ ‫نمایش��گاه چوب هند در سال ‪۲۰۱۶‬م بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار نفر را به خود جذب کرد که رکورد‬ ‫سال گذشته را شکس��ت‪ .‬گفتنی است امسال‬ ‫مس��ئوالن برگزاری س��الن های نمایشگاه را به‬ ‫دو دسته صنایع ماشینی و صنایع غیرماشینی‬ ‫تقس��یم کردند تا بازدید از نمایش��گاه اسان تر‬ ‫شود‪ .‬‬ ‫در کن��ار ای��ن روی��داد ه��ر روز س��مینار و‬ ‫کنفرانس ه��ای مهم خبری نیز برگزار ش��د که‬ ‫در انها اخرین دس��تاوردهای صنایع چوبی در‬ ‫معرض مذاکره قرار گرفت‪.‬‬ ‫عالوه بر این سمینارهای اختصاصی در زمینه‬ ‫طراحی خانه و معماری با چوب نیز هر روز در‬ ‫این نمایشگاه برگزار شده است ‪.‬‬ ‫ش��اید ب��ه نظ��ر حرفه ای ه��ای صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی بازدید تنها ‪ ۴۰‬ه��زار نفر از یک‬ ‫روی��داد بین المللی که ادعای باالترین بودن در‬ ‫اسیا را دارد کمی عجیب باشد اما باید بگوییم‬ ‫که ش��رایط حضور و بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫بسیار خاص است‪ .‬‬ ‫روی��داد چوبی هند تنها برای افراد باالی ‪۱۸‬‬ ‫سال قابل بازدید است و فقط افرادی می توانند‬ ‫از این نمایشگاه بازدید کنند که به طور خاص‬ ‫درگیر کار چوب هستند یا مدرک تحصیلی در‬ ‫این زمینه دارند‪ .‬‬ ‫با در نظر گرفتن ای��ن فیلترها به این نتیجه‬ ‫خواهی��م رس��ید ک��ه ای��ن نمایش��گاه بازدید‬ ‫قابل قبول و سطح باالیی دارد‪ .‬‬ ‫کاهش تولید الومینیوم برزیل‬ ‫انجمن الومینیوم برزیل اعالم کرد میزان تولید الومینیوم خام این کش��ور در س��ال‬ ‫‪2015‬م نس��بت به سال گذش��ته ‪20‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬برزیل در ماه ژانویه‬ ‫‪64‬هزار و ‪ 900‬تن الومینیوم خام تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫که ‪70‬هزار و ‪ 800‬تن بوده‪ ،‬با ‪8/3‬درصد کاهش همراه بوده است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫شرایط بازارهای معدنی همچنان بحرانی است‬ ‫‹ ‹کابوس ‪ 2009‬میالدی؟‬ ‫نکته اینجا است که با وجود شباهت بسیار اوضاع‬ ‫معدنی ها به سال های بحران بزرگ جهانی در سال‬ ‫‪2009‬م‪ ،‬اکن��ون می ت��وان تفاوتی ب��زرگ را با ان‬ ‫زمان مش��اهده کرد‪ .‬در سال ‪2009‬م‪ ،‬تمام اقتصاد‬ ‫جهان در بحران غرق شد و مشکالت تنها مربوط به‬ ‫بخش معدن نبود‪ .‬اما اکنون این وضعیت مش��اهده‬ ‫نمی شود و بحران تنها به بخش معدن و محصوالت‬ ‫تجدیدناپذیر (معدنی و نفت و گاز) محدود می شود‪.‬‬ ‫بخش معدن‪ ،‬پس از صنایع نفت و گاز‪ ،‬بیشترین‬ ‫ناتوانی را در بازپرداخت تعهدات مالی خود داش��ته‬ ‫و ‪14‬درصد از کل بدهی های بدون پش��توانه جهان‬ ‫ب��ه این حوزه اختص��اص دارد‪ .‬بخ��ش نفت و گاز‪،‬‬ ‫‪32‬درصد از بدهی های بدون پش��توانه جهان را به‬ ‫خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬وضعیت‬ ‫ش��رکت های معدنی جهان بسیار نامساعدتر است‪.‬‬ ‫ش��رکت های این حوزه بدترین وضعی��ت را از نظر‬ ‫نس��بت بدهی های بدون پشتوانه به کل بدهی های‬ ‫حوزه خود دارند‪ .‬این نس��بت در سال ‪2015‬م‪ ،‬در‬ ‫بخش معدن به ‪6/5‬درصد رس��ید و در بخش نفت‬ ‫و گاز ‪ 6/3‬درص��د بود‪ .‬به ای��ن نکته هم باید توجه‬ ‫داش��ت که ‪ 6/5‬درصد‪ ،‬میانگی��ن بدهی های بدون‬ ‫پشتوانه ش��رکت های معدنی به کل بدهی های انها‬ ‫اس��ت و بسیاری از شرکت ها وضعیت بسیار بدتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاه ترین سال تاریخ برای معادن‬ ‫«م��ودی» براورد ک��رده نرخ بدهی ه��ای بدون‬ ‫پشتوانه نسبت به کل بدهی های شرکت های معدنی‬ ‫در س��ال جاری میالدی‪ ،‬افزای��ش یافته و وضعیت‬ ‫ش��رکت ها را وخیم تر می کند‪ .‬براساس این براورد‪،‬‬ ‫رق��م مورد انتظ��ار برای س��ال جاری‪ 8 ،‬تا ‪9‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬این وضعیت در حالی اس��ت که تاکنون‬ ‫بدتری��ن رکورد ثبت ش��ده در تاریخ ش��رکت های‬ ‫معدنکاری رسیدن نسبت بدهی های بدون پشتوانه‬ ‫انه��ا به کل بدهی ها به میزان ‪7‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در صورتی که این پیش بینی محقق شود‪ ،‬وضعیت‬ ‫ش��رکت های معدنی ‪ 2‬تا ‪3‬برابر وخیم تر از میانگین‬ ‫تاریخی انها خواهد بود‪.‬‬ ‫بای��د به ای��ن نکته اش��اره کرد در س��ال ‪ 2009‬‬ ‫میالدی و زمانی که میزان بدهی های بدون پشتوانه‬ ‫ش��رکت های معدنی باال رفت‪ 2 ،‬س��ال پس از ان‪،‬‬ ‫سال های دشواری برای ش��رکت های معدنی بود و‬ ‫در ان دوره می��زان بدهی های پرداخت نش��دنی به‬ ‫صفر رس��ید‪ .‬این وضعیت نش��ان دهنده ان بود که‬ ‫ش��رکت های معدنی بدهکار و ناتوان مجبور شدند‬ ‫بخش معدن‪،‬‬ ‫پس از صنایع‬ ‫نفت و گاز‪،‬‬ ‫بیشترین‬ ‫ناتوانی را در‬ ‫بازپرداخت‬ ‫تعهدات مالی‬ ‫خود داشته‬ ‫و ‪14‬درصد از‬ ‫کل بدهی های‬ ‫بدون پشتوانه‬ ‫جهان به‬ ‫این حوزه‬ ‫اختصاص دارد‬ ‫چشم معدنکاران ایران به کنفرانس سنگ اهن چین‬ ‫حض��ور در کنفران��س مه��م‬ ‫س��نگ اهن چین ب��رای معدنکاران‬ ‫ایران��ی حکم تالش ب��رای بازاریابی‬ ‫بین المللی و یافتن بازارهای جدیدی‬ ‫را دارد که می تواند به بهبود ش��رایط‬ ‫نگران کننده معادن سنگ اهن ایران‬ ‫پایان دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبر انالین‪ ،‬کنفرانس سنگ اهن چین در پکن امروز‬ ‫اغاز به کار می کند‪ .‬این کنفرانس که متال بولتن برگزارکننده ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬به بررسی شرایط پیش روی بازار بین المللی سنگ اهن‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬مدیر امور بین الملل انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان س��نگ اهن ایران که به عنوان‬ ‫نماین��ده کش��ورمان در این کنفرانس س��خنرانی خواهد کرد‪،‬‬ ‫درباره موضوعات مورد بحث در این گردهمایی مهم بین المللی‬ ‫گفت‪« :‬در این کنفرانس موضوع توس��عه صنعت س��نگ اهن و‬ ‫ف��والد ای��ران و نق��ش ان در تامین س��نگ اهن جهانی را مورد‬ ‫بررس��ی قرارخواهم داد تا ش��رایط کش��ورمان به ویژه بعد از لغو‬ ‫تحریم ها‪ ،‬بیشتر برای سرمایه گذاران خارجی روشن شود‪ ».‬وی‬ ‫افزود‪« :‬معرفی ظرفیت های صنعت فوالد ایران و ارائه گزارشی از‬ ‫وضعیت تولید فعلی‪ ،‬برنامه های اینده‪ ،‬تولید و عرضه سنگ اهن‪،‬‬ ‫میزان مصرف داخلی‪ ،‬طرحی برای صادرات و چشم انداز صنعت‬ ‫سنگ اهن ازجمله موضوعاتی است که به انها خواهم پرداخت‪».‬‬ ‫ب��ه گفته جعفری طهرانی «س��خنرانان ای��ن کنفرانس‪ ،‬رییس‬ ‫موسس��ه تحقیقاتی و برنامه ریزی صنعت متالورژی چین‪ ،‬مدیر‬ ‫بخش چین ش��رکت واله‪ ،‬مدیر ارشد بازاریابی و فروش شرکت‬ ‫اف ام جی اس��ترالیا‪ ،‬مدیر فروش سنگ اهن شرکت انگلوامریکن‬ ‫مقابله چین با بزرگ شدن شرکت های دولتی‬ ‫چی��ن در نتیجه اقدامات دولت این کش��ور در صنایع‬ ‫فوالد و زغال سنگ‪ ،‬سیاست کاهش مازاد ظرفیت صنعتی‬ ‫اخراج را اجرا می کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫در چی��ن چنین اماری داده می ش��ود که منعکس کننده‬ ‫جدی��ت مقامات چینی در مقابله با کندی رش��د و بزرگ‬ ‫ش��دن شرکت های دولتی اس��ت‪ .‬ین وی مین‪ ،‬وزیر منابع‬ ‫انسانی و تامین اجتماعی چین در یک کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫اعالم ک��رد؛ ‪1/3‬میلیون کارگر در صنعت زغال س��نگ و‬ ‫همچنی��ن ‪ 500‬هزار نفر در صنعت فوالد ممکن اس��ت‬ ‫شغل خود را از دست دهند‪ .‬براساس اداره ملی امار چین‪،‬‬ ‫صنایع زغال س��نگ و فوالد این کشور حدود ‪12‬میلیون‬ ‫نفر نیروی کار دارند‪ .‬برای دولت چین که به ثبات اهمیت‬ ‫زیادی می دهد کنترل میزان بیکاری و هرگونه ناارامی که‬ ‫در پی این اقدام ممکن اس��ت ایجاد شود در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬دولت مرکزی چین در ‪ 2‬س��ال اینده برای س��امان‬ ‫دادن به اش��تغال کارگرانی ک��ه در نتیجه حذف ظرفیت‬ ‫مازاد این صنایع از کار بیکار ش��ده اند ‪100‬میلیارد یوان‬ ‫(‪15/27‬میلی��ارد دالر) اختصاص خواهد داد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫دارای��ی چین ب��ه نقل از لی کی کیانگ‪ ،‬نخس��ت وزیر این‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬این اعتبار به صنایع فوالد و زغال سنگ‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪ .‬به گفته پژوهشگران اکادمی علوم‬ ‫اجتماعی چین‪ ،‬شمار اخراج ها بر مبنای اهداف دولت در‬ ‫زمینه تعطیلی ظرفیت های اضافه‪ ،‬منطقی است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش رویترز‪ ،‬چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است‬ ‫‪6/9‬درصد در سال ‪2015‬م رشد کرد که ضعیف ترین نرخ‬ ‫رشد ‪25‬سال گذشته بود‪ .‬دولت این کشور نرخ رشد ‪6/5‬‬ ‫تا ‪7‬درصد را برای سال ‪2016‬م هدف گذاری کرده است‪.‬‬ ‫با وجود رکود اقتصادی‪ ،‬اخراج های گس��ترده مشابه انچه‬ ‫در بحران مالی جهانی انجام ش��ده‪ ،‬گزارش نش��ده است‪.‬‬ ‫در دوران بح��ران مال��ی جهانی بی��ش از ‪28‬میلیون نفر‬ ‫در فاصله س��ال های ‪ 1998‬تا ‪2003‬م اخراج شدند‪ .‬نرخ‬ ‫بیکاری که از س��وی سازمان ملی امار چین منتشر شده‬ ‫در پایان س��ال ‪2015‬م ح��دود ‪5/01‬درصد بود‪ .‬به گفته‬ ‫مقامات چینی‪ ،‬بخش خدمات با بیشترین اشتغالزایی به‬ ‫جذب کارگران اخراجی بخش تولید کمک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مش��ارکت بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی سال‬ ‫گذش��ته به ‪50/5‬درصد رس��ید و برای نخس��تین بار از‬ ‫‪50‬درص��د فراتر رفت‪ .‬نرخ بیکاری ش��هری که از س��وی‬ ‫منابع انس��انی و تامین اجتماعی در پایان س��ال ‪2015‬م‬ ‫ثبت شد‪4/05 ،‬درصد بود‪.‬‬ ‫در س��نگاپور‪ ،‬مدیر فروش و بازاریابی روی هیل اس��ترالیا‪ ،‬مقام‬ ‫ارش��د انجمن اهن و فوالد چین‪ ،‬مدیرعامل شرکت بین المللی‬ ‫هن��دی مینم��ت و یکی از مقامات پیش��ین فوالد این کش��ور‬ ‫هس��تند‪ ».‬بنابر این گزارش پیش بینی میزان عرضه سنگ اهن‬ ‫در بین سال های ‪ 2016‬تا ‪2018‬میالدی و بررسی امکان بقای‬ ‫ش��رکت های کوچک در بازار پر چالش کنونی‪ ،‬بررسی وضعیت‬ ‫بازار با بازگشت هند به روند تولید و صادرات و گزارش هایی از‬ ‫اخرین استراتژی ها و روند خرید مواد اولیه از سوی فوالدسازان‬ ‫می شود‪ ،‬ازجمله موضوعاتی است که در این کنفرانس از سوی‬ ‫فعاالن و سرمایه گذاران بین المللی بررسی خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫انتظ��ار فعاالن صنعت برای مبادله محص��والت خود به منظور‬ ‫مدیریت موثر ریس��ک قیمت و مکانیسم شاخص قیمت گذاری‬ ‫س��نگ اهن به منظور بهبود ش��اخص ب��رای عرضه کنندگان از‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫زیان ‪ ۵‬میلیارد دالری گلنکور‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫اعالم ورشکستگی کرده و با فروش دارایی های خود‬ ‫اقدام به پرداخ��ت بدهی های خود کنند‪ .‬این اتفاق‬ ‫در س��ال های اینده هم روی خواهد داد و منجر به‬ ‫بازگشت تعادل به بازار می شود‪.‬‬ ‫اما برنده این ش��رایط‪ ،‬ش��رکت هایی هستند که‬ ‫بتوانن��د با افزایش بهره وری‪ ،‬بق��ای خود را در بازار‬ ‫تضمین کنن��د‪ .‬انها ضمن انکه از بحرانی دش��وار‬ ‫خارج می ش��وند و توانایی های بیش��تری در زمینه‬ ‫مدیری��ت عملیات خ��ود به دس��ت می اورند‪ ،‬وارد‬ ‫بره��ه ای زمانی می ش��وند که قیم��ت محصوالت‬ ‫معدنی در حال افزایش اس��ت و روز به روز وضعیت‬ ‫مساعد اقتصادی انها را بهبود خواهد بخشید‪ .‬با این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬ش��رکت هایی که بتوانند از سال ‪2016‬م‪،‬‬ ‫جان س��الم به در ببرند و نس��بت بدهی های بدون‬ ‫پش��توانه انها نس��بت به کل بدهی های شان باالتر‬ ‫ن��رود‪ ،‬زیان ه��ای مالی خود را در س��ال های اینده‬ ‫جبران خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫خطر جهانی ورشکستگی در کمین معادن‬ ‫نرخ ورشکس��تگی و توق��ف عملیات های معدنی‬ ‫همچنان باال اس��ت‪ .‬این وضعیت س��بب ش��ده که‬ ‫رک��ود بزرگ بخش مع��دن و صنایع معدنی جهان‬ ‫ادامه یابد و به یکی از طوالنی ترین فرودهای تاریخ‬ ‫تبدیل شود؛ فرودی که البته یکی از دالیل ان فراز‬ ‫قاب��ل توجه و اوض��اع فوق العاده مع��ادن جهان در‬ ‫سال های پیشین است‪.‬‬ ‫موسس��ه خدم��ات مالی و مش��اوره «مودی» در‬ ‫جدیدتری��ن گ��زارش خود به موض��وع دیگری هم‬ ‫اش��اره کرده که تمامی خوش بینی ه��ا و امیدها را‬ ‫برای بهب��ود اوضاع در کوتاه م��دت از بین می برد؛‬ ‫می��زان ناتوانی ش��رکت های معدنی جه��ان برای‬ ‫بازپرداخ��ت معوق��ات و تعهدهای مال��ی خود در‬ ‫س��ال جاری میالدی تا ‪30‬درصد افزایش می یابد و‬ ‫به باالترین نرخ از سال ‪2009‬م تاکنون می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از پای��گاه خبری‪-‬‬ ‫تحلیلی «ماینینگ»‪ ،‬این ش��رایط در حالی اس��ت‬ ‫که ش��رکت های معدنی جه��ان در حال حاضر هم‬ ‫با مشکالت مالی بسیاری دست به گریبان هستند‬ ‫و در سال ‪2015‬م‪ ،‬میزان بدهی های بدون پشتوانه‬ ‫انها به حدود ‪ 2‬برابر نسبت به سال ‪2014‬م رسیده‬ ‫است‪ .‬در این س��ال‪ ،‬میزان بدهی ها و تعهداتی که‬ ‫انها از پرداخت شان ناتوان هستند به ‪ 97/9‬میلیارد‬ ‫دالر رسید و هم اکنون بیش از ‪ 2‬هزار شرکت معدنی‬ ‫مختلف را می توان در سرتاس��ر جهان مشاهده کرد‬ ‫که با چنین مشکلی مواجه هستند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫دیگر مباحثی اس��ت که در این کنفرانس ‪2‬روزه به ان پرداخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنا بر این گزارش وضعیت معادن سنگ اهن در ایران‬ ‫در ‪ 2‬سال اخیر به شدت وخیم است‪ .‬شرایط ویژه تولید و فروش‬ ‫سنگ اهن از سوی استرالیا و کاهش چشمگیر تقاضای چین در‬ ‫ای��ن مدت‪ ،‬معدنکاران ایران��ی را که پیش از این به طور تقریبی‬ ‫تمام محصول خود را به چین صادر می کردند‪ ،‬دچار مش��کالت‬ ‫فراوانی کرده اس��ت‪ .‬بررس��ی های انجام ش��ده نش��ان می دهد‬ ‫بس��یاری از معادنی که در اختیار بهره برداران خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫به ط��ور تقریبی تعطیل ش��ده و در عمل تولی��دی در انها انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی رفع تحریم ها و بازشدن فضای‬ ‫تعام�لات بین الملل��ی فرصت دوباره ای ب��رای فعاالن این حوزه‬ ‫به ش��مار می اید تا شاید بتوانند با بازیابی برخی بازارها‪ ،‬جریان‬ ‫تولید و صادرات را احیاکنند‪.‬‬ ‫از نظ��ر فعاالن بخش معدن‪ ،‬س��ال ‪2015‬م س��الی‬ ‫ب��دون تکرار در تاریخ بش��ریت اس��ت و مجموع زیان‬ ‫معدنکاران بزرگ شامل ‪ 5‬ش��رکت انگلوامریکن‪ ،‬واله‪،‬‬ ‫بی اچ پی بیلیتون‪ ،‬گلنکور و ریوتینتو معادل ‪32‬میلیارد‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مای��ن نیوز‪ ،‬گلنکور پنجمی��ن و اخرین‬ ‫ش��رکتی بود که همه منتظر گزارش عملکرد ان بودند‬ ‫و البت��ه قاب��ل پیش بینی بود که مش��ابه بقیه متحمل‬ ‫زیان س��نگین خواهد شد؛ ‪5‬میلیارد دالر زیان در سال‬ ‫‪2015‬م درحالی که سود سال ‪2014‬م این شرکت ‪2/3‬‬ ‫میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫ای��وان گرازنب��رگ‪ ،‬مدیرعامل گلنکور در پاس��خ به‬ ‫این سوال که وضعیت س��ال ‪2016‬م را چطور ارزیابی‬ ‫می کنی��د‪ ،‬گفت که قیمت ها از ای��ن پایین تر نمی اید‪،‬‬ ‫در واق��ع نمی تواند پایین تر بیاید زیرا عمده ش��رکت ها‬ ‫ورشکست و معادن تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫گلنک��ور با ه��دف مدیریت زیان‪ ،‬تولید بس��یاری از‬ ‫مع��ادن مرتبط با مس‪ ،‬روی و زغال س��نگ را خود در‬ ‫نق��اط مختلف تعطیل کرد‪ .‬خب��ر جالب برای معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران برنامه کاه��ش هزینه گلنکور در‬ ‫س��ال ‪2016‬م است‪ .‬قرار اس��ت در اثر رشد بهره وری‪،‬‬ ‫هزین��ه تولید ه��ر تن م��س ‪24‬درصد‪ ،‬ه��ر تن روی‬ ‫‪34‬درصد و هر تن زغال س��نگ ‪ 11‬درصد نس��بت به‬ ‫سال ‪2015‬م کاهش یابد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال بلومبرگ در تحلیل عملکرد گلنکور‬ ‫اعالم کرد که نش��انه هایی مبنی ب��ر انبار مواد اولیه در‬ ‫بازار چین به چشم می خورد که می تواند منجر به بهبود‬ ‫بازار مواد اولیه در سال ‪2016‬م شود‪ .‬این می تواند خبر‬ ‫خوبی برای بخش معدن و محصوالت معدنی باشد‪.‬‬ ‫ ریزش تونل معدن طال‬ ‫در فیلیپین‬ ‫براث��ر فروریختن تونل یک معدن طال در فیلیپین ‪4‬‬ ‫کارگر کشته و ‪ 5‬تن دیگر ناپدید شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این حادثه در حالی که معدنچیان در‬ ‫معدن «مونکایو» اس��تان «کامپوستال ولی» در جنوب‬ ‫فیلیپین مشغول کار بودند‪ ،‬رخ داد‪.‬‬ ‫به نوش��ته روز سه ش��نبه تارنمای «س��ان اس��تار»‪،‬‬ ‫کارشناس��ان احتم��ال می دهن��د به دلی��ل باران های‬ ‫سیل اسا و جاری شدن سیل‪ ،‬تونل این معدن فروریخته‬ ‫اس��ت‪ .‬امدادگران فعالیت برای نجات کارگران ناپدید‬ ‫شده را با پمپاژ اب از معدن در شهر فقیر مونکایو پس‬ ‫از حادثه اغ��از کردند‪ 12 .‬کارگر معدن در ابتدا به دام‬ ‫افتاده بودند‪.‬‬ ‫انفجار در این معدن طالی استان «کامپوستال ولی»‬ ‫سابقه دارد و براثر یک انفجار که حدود ‪ 10‬سال پیش‬ ‫نیز اتفاق افتاد ده ها تن کشته شدند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر رانش ه��ای مرگب��ار زمی��ن نیز در‬ ‫«مونکایو» در غرب جزیره جنوبی میندانائو رایج است‪.‬‬ ‫برخی کودکان ساکنان فقیر این منطقه نیز در معادن‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫خوشحالی صنایع فوالد هند‬ ‫عمان‪ ،‬رقیب اصلی صنعت فوالد ایران‬ ‫سال ‪ 2014‬حسن روحانی رییس جمهوری‪ ،‬طی سفری‬ ‫به عمان قرارداد ‪ 25‬س��اله ص��ادرات روزانه تا ‪28‬میلیون‬ ‫مترمکعب را به امضا رساند که از طریق احداث یک خط‬ ‫انتق��ال گاز ی��ک میلیارد دالری زیر دری��ا به طول ‪200‬‬ ‫کیلومت��ر از می��دان گازی کیش عملیاتی می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ماین نیوز‪ ،‬هفته گذشته علیرضا کاملی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران هم اعالم کرد که فاز مطالعات در‬ ‫کمتر از ‪ 6‬ماه اینده به اتمام رسیده و مسیر انتقال گاز در‬ ‫خشکی و دریا مشخص و پروژه وارد فاز اجرایی می شود‪.‬‬ ‫عمان گاز را برای بندر صحار می خواهد و حاضر ش��ده تا‬ ‫هزینه احداث خط انتقال را ‪100‬درصد پرداخت کند اما‬ ‫چرا بندر صحار مکانی اس��تراتژیک برای کش��ور عمان و‬ ‫اینده خلیج فارس است و شرکت «واله» اقدام به ساخت‬ ‫گندله ‪9‬میلیون تنی و ایستگاه تخلیه و بارگیری‬ ‫ ‬ ‫کارخانه‬ ‫‪40‬میلیون تنی س��نگ اهن در ان کرده است؟ در اسکله‬ ‫بندر صحار کش��تی ‪400‬هزار تن��ی پهلوگیری می کند و‬ ‫امروز کش��ور عمان‪ 4 ،‬کشتی واله مکس در اختیار دارد‪.‬‬ ‫اگر عمان موفق به رس��اندن گاز طبیعی از ایران با قیمت‬ ‫اقتصادی به این بندر شود‪ ،‬این نقطه تبدیل به هاب فوالد‬ ‫خاورمیانه خواهد شد که در ان‪ ،‬سنگ اهن و گاز طبیعی‬ ‫ب��ا قیمت رقابت��ی برای تولید ‪26‬میلی��ون تن فوالد خام‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬از طرفی براساس امار سازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫جمعیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬عربس��تان س��عودی‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی) در سال ‪ 2030‬م حدود ‪75/5‬میلیون نفر بوده که‬ ‫با فرض سرانه بلندمدت مصرف ‪ 350‬کیلوگرم فوالد‪ ،‬در‬ ‫کل ‪26‬میلی��ون تن فوالد مصرف خواهد کرد که با عرضه‬ ‫سنگ اهن واله متعادل است‪ .‬در نتیجه در صورت انتقال‬ ‫گاز ای��ران به عمان‪ ،‬مزیت رقابتی کش��ور ایران در تولید‬ ‫فوالد می تواند تضعیف ش��ود‪ .‬اتف��اق دیگری که محتمل‬ ‫خواهد بود این اس��ت که کش��ورهای ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج ف��ارس در تولید فوالد این��ده خودکفا خواهند بود‬ ‫و ب��رای صادرات فوالد ایران (‪15‬میلیون تن مطابق طرح‬ ‫جامع) الزم اس��ت بازارهای هدف جدیدی بررسی شود‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��یم که عمر ذخایر معدنی شرکت واله‬ ‫با توجه به میزان تولید ان ش��رکت حدود ‪ 52‬سال است‬ ‫که بسیار طوالنی تر از ایران است (بین ‪ 13‬تا ‪ 25‬سال) و‬ ‫در اینده ایران می تواند برای تامین خوراک صنعت فوالد‬ ‫خ��ود‪ ،‬به یکی از واردکنندگان عمده س��نگ اهن از بندر‬ ‫صحار نیز تبدیل شود‪.‬‬ ‫بودجه س��ال ‪2016-2017‬م کشور هند فوالدسازان‬ ‫و تولیدکنندگان سیمان این کشور را خوشحال کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬هند جزئیاتی از بودجه س��ال‬ ‫اینده را منتش��ر کرده که نشان می دهد این کشور در‬ ‫س��ال اینده ‪32/4‬میلیارد دالر هزینه زیرس��اختی در‬ ‫بودجه پیش بینی کرده اس��ت‪ .‬قرار است به ‪15‬میلیون‬ ‫شهروند نواحی فقیرنشین این کشور‪ ،‬کپسول گاز مایع‬ ‫«ال پی جی» توزیع ش��ود و ‪4‬میلی��ارد دالر نیز صرف‬ ‫توسعه جاده در نواحی فقیرنشین خواهد شد‪ .‬به عالوه‬ ‫هزینه های زیرساختی هند در سال مالی اینده افزایش‬ ‫چش��مگیر دارد‪ .‬مدیرعامل تاتا اس��تیل و اس��ار از این‬ ‫بودجه اس��تقبال کرده و اعتقاد دارند که این امر باعث‬ ‫تقویت بازار فوالد ان کش��ور می شود‪ .‬در ضمن دولت‬ ‫هن��د با هدف کاه��ش گازهای گلخان��ه ای‪ ،‬مالیات بر‬ ‫الودگ��ی کربن هر تن فوالد را ‪100‬درصد افزایش داده‬ ‫و به ‪ 6‬دالر در تن فوالد رس��انده اس��ت که با توجه به‬ ‫تولید ماهانه ‪70‬میلیون تن فوالد در این کش��ور‪ ،‬باعث‬ ‫تحمیل هزینه ‪500‬میلیون دالری در صنعت فوالد ان‬ ‫کشور می شود (عموما فوالدسازان به روش کک و کوره‬ ‫بلند‪ ،‬این جریمه را پرداخت می کنند)‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫انجامفعالیت هایمعدنیسازگاربامحیطزیست‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫تراز تجاری معدن‬ ‫در پاییز منفی شد‬ ‫تغییرات ارزش دالری تجارت خارجی کش��ور بخش‬ ‫استخراج معدن در پاییز ‪ 1394‬نسبت به فصل مشابه‬ ‫سال قبل منفی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬براساس اعالم مرکز امار ایران‬ ‫ارزش دالری ص��ادرات محص��والت بخش اس��تخراج‬ ‫مع��دن به جز نفت خام و گاز طبیعی‪ ،‬در پاییز ‪1394‬‬ ‫نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل‪ ،‬کاهش��ی معادل‬ ‫‪ 37/94‬درصد دارد‪.‬‬ ‫همچنین ارزش دالری ص��ادرات محصوالت بخش‬ ‫اس��تخراج مع��دن به جز نفت خ��ام و گاز طبیعی‪ ،‬در‬ ‫پاییز ‪ 1394‬نسبت به فصل گذشته (تابستان) ‪1394‬‬ ‫نیز از ‪ 1/36‬درصد کاهش برخوردار است‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام مرک��ز ام��ار ارزش دالری واردات‬ ‫محصوالت بخش معدن در پاییز سال ‪ 1394‬نسبت به‬ ‫فصل مش��ابه سال قبل‪ ،‬کاهشی معادل ‪ 69/23‬درصد‬ ‫دارد و در مقایسه با فصل گذشته (تابستان) ‪ 1394‬نیز‬ ‫کاهش ‪63/18‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در امارگیری انجام ش��ده از س��وی‬ ‫مرک��ز امار ایران ص��ادرات و واردات بخش های عمده‬ ‫اقتص��ادی ازجمله کش��اورزی و ش��کار و جنگلداری‪،‬‬ ‫ش��یالت‪ ،‬اس��تخراج معدن و صنعت مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫قانون تعطیلی موقت‪ ،‬به داد معادن کوچک رسید‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمدجعفر صادقی پناه‬ ‫بیشترین معادن فعال‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫اخرین داده های مرکز امار ایران نش��ان داد در سال‬ ‫‪ 1391‬اس��تان خراسان رضوی با ‪ 433‬معدن در حال‬ ‫بهره برداری و استان البرز با ‪ 17‬معدن فعال به ترتیب‬ ‫بیشترین و کمترین سهم را در این زمینه داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بررسی گزارش های مرکز امار ایران‬ ‫درباره ش��مار معادن فعال کش��ور نش��ان می دهد در‬ ‫س��ال ‪ 1391‬در مجموع ‪5‬هزار و ‪ 316‬معدن در حال‬ ‫بهره برداری ثبت ش��د و خراسان رضوی با ‪8/1‬درصد‬ ‫باالتری��ن س��هم را از ان خ��ود ک��رد و اس��تان البرز‬ ‫‪0/3‬درصد کل معادن فعال را دارا است‪.‬‬ ‫همچنین ش��مار کل ش��اغالن فعال معدنی برابر با‬ ‫‪84‬ه��زار و ‪ 922‬نفر بود که اس��تان الب��رز با ‪ 356‬نفر‬ ‫کمترین امار این بخش را داش��ت‪ ،‬درحالی که استان‬ ‫کرمان با ‪15‬هزار و ‪ 732‬نفر باالترین س��هم را در این‬ ‫حوزه به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫س��هم اس��تان کرمان از شمار ش��اغالن این بخش‬ ‫‪18/5‬درصد ثبت شد‪ ،‬درحالی که استان البرز سهمی‬ ‫به میزان ‪0/4‬درصد دارد‪.‬‬ ‫پیش از این اعالم شده بود براساس پنجمین برنامه‬ ‫توس��عه کش��ور (‪ )1390 -1394‬می��زان اس��تخراج‬ ‫مواد معدنی در س��ال پایانی برنام��ه (‪ )1394‬باید به‬ ‫‪570‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫می��زان ذخای��ر شناس��ایی ش��ده معدن��ی کش��ور‬ ‫‪57‬میلیارد تن (ش��امل ‪37‬میلی��ارد تن ذخیره قطعی‬ ‫و بقیه احتمالی) است که ارزش ان ‪770‬میلیارد دالر‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫بروز حادثه در یک معدن سنگ‬ ‫در پی بروز حادثه ریزش الش��ه های سنگ و رعایت‬ ‫نکردن اصول ایمنی در یکی از معادن شهرستان «دوره‬ ‫چگنی» جوان ‪ 22‬ساله ای جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این حادثه در معدن سنگ روستای‬ ‫درب چاه شهرس��تان چگن��ی اتفاق افت��اد که جوان‬ ‫کارگر برای ارزیابی تخته س��نگ جدا ش��ده از کوه به‬ ‫وسط شکاف ایجاد شده بین کوه و تخته سنگ می رود‬ ‫ناگهان الش��ه س��نگی بزرگی از کوه که بر اثر انفجار‬ ‫سست شده بود‪ ،‬به پایین ریزش می کند و سبب مرگ‬ ‫این جوان می شود‪.‬‬ ‫حس��ین عینی چگن��ی ‪22‬س��اله پ��س از برخورد‬ ‫صخره های س��نگ دچار سانحه شد و دیگر کارگران با‬ ‫سختی های فراوان سعی داشتند به وسیله سیم بکسل‬ ‫و بلدوزر سنگ را از روی بدن وی بردارند‪.‬‬ ‫پ��س از بیرون اوردن پیک��ر نیمه جان این جوان‪ ،‬به‬ ‫بیمارستان انتقال داده شد اما به علت جراحات شدید‬ ‫جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫س��قوط از ارتفاع‪ ،‬پرتاب سنگ و ریزش دیوار معادن‬ ‫بر اثر انفجار‪ ،‬س��هل انگاری و نب��ود اموزش های اولیه‬ ‫عوامل مهم وقوع حوادث در معادن روباز هستند‪.‬‬ ‫در بیشتر معادنی که در اختیار بخش خصوصی است‬ ‫ایمن��ی چندان م��ورد توجه قرار نمی گی��رد و به دلیل‬ ‫اولویت بندی اقتصادی از س��وی کارفرمایان‪ ،‬کارگران‬ ‫بیشترین قربانی حوادث معادن شده اند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران این بخش به دلیل توجه به سوددهی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬مس��ائل مربوط به ایمنی را نادیده می گیرند‬ ‫بنابراین باید تالش کرد با معادنی که ایمنی را نادیده‬ ‫می گیرند‪ ،‬برخورد قانونی و الزم انجام گیرد‪.‬‬ ‫موافقت با انجام اکتشاف در انومالی «دره اشکی» مشروط به انجام عملیات بهسازی‬ ‫محیط زیس��ت از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی در منطقه موته است‪ .‬به گزارش معدن ‪ ،24‬رییس اداره محیط زیست طبیعی‬ ‫استان اصفهان با بیان این مطلب گفت‪ :‬معدن طالی موته دارای چند انومالی است‪.‬‬ ‫یکی از مفاد نام��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��رای تفوی��ض اختیار ب��ه واحدهای اس��تانی که‬ ‫چندی پیش اعالم و ابالغ ش��د‪ ،‬موافقت با تعطیلی‬ ‫معادن به مدت یک سال برای یکبار با رعایت مفاد‬ ‫دستورالعمل ابالغ شده است‪ .‬در شرایط کنونی که‬ ‫بخش معدن با رکود روبه رو شد ه شاید این امتیاز‪،‬‬ ‫فرصتی برای تامین هزینه ه��ای مورد نیاز و ادامه‬ ‫فعالیت معادن باشد‪ .‬البته در این میان کارشناسان‬ ‫و فع��االن حوزه مع��دن معتقدند تقس��یم کار به‬ ‫واحدهای اس��تانی موجب کم ش��دن بروکراس��ی‬ ‫اداری خواهد ش��د‪ .‬ام��ا ب��رای تصمیم گیری های‬ ‫یکپارچه و به دور از س��لیقه واحدهای استانی‪ ،‬نیاز‬ ‫به ارتباط با معدنکار‪ ،‬رفع موانع و مشکالت موجود‬ ‫در ای��ن بخش اس��ت که با ضابطه های مش��خص‬ ‫درباره واحدهای معدنی تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیته اکتش��اف خانه مع��دن ایران‪ ،‬در‬ ‫زمینه تفویض اختی��ار برای تعطیلی موقت معادن‬ ‫به مدت یک س��ال از س��وی واحدهای استانی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تفویض اختیار به‬ ‫استان ها و متمرکز نشدن انها در مرکز بسیار مفید‬ ‫خواهد بود‪ .‬در واقع هرچه تقسیم کار بیشتر شود‪،‬‬ ‫نی��از به حضور ارباب رجوع در بخش مرکزی کمتر‬ ‫است و در نتیجه روند کار تسریع می شود‪.‬‬ ‫محمدجعف��ر صادقی پناه با بیان اینکه تقس��یم‬ ‫مسئولیت ها بین واحدهای سازمانی امری پذیرفته‬ ‫ش��ده است و تشکل ها نیز از ان استقبال می کنند‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این زمینه باید ب��رای رفع نواقص و‬ ‫ایرادهای��ی که ممکن اس��ت برای اج��رای اموری‬ ‫همچون تعطیلی معادن به شکل موقت ایجاد شود‪،‬‬ ‫اقداماتی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هماهنگی و یکپارچگی بین استان ها‬ ‫از تصمیم گیری های س��لیقه ای جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫البته اگر درباره تفویض اختیار به واحدهای استانی‬ ‫توضیح��ات کاملی داد ه ش��ده و در موارد مختلف‬ ‫تعیین تکلیف شود‪ ،‬باز هم امکان تصمیم گیری های‬ ‫سلیقه ای وجود دارد؛ بنابراین الزم است تا راهکاری‬ ‫برای از بین رفتن این موضوع اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کم شدن بروکراسی اداری‬ ‫محمدحسین بصیری‬ ‫صادقی پناه واگذاری تصمیم گیری به استان ها و‬ ‫تفویض اختیار که منجر به کم ش��دن بروکراس��ی‬ ‫ادرای می ش��ود را مثب��ت ارزیابی ک��رده و معتقد‬ ‫اس��ت برای ایجاد یکپارچگی تصمیمات و اقدامات‬ ‫بین استان ها‪ ،‬می توان جلس��ات مشترک یا اینکه‬ ‫حداقل ‪ 2‬جلس��ه توجیهی برای انها برگزار کرد تا‬ ‫هماهنگ با یکدیگر نس��بت به انجام اموری که به‬ ‫انها اختیارشان داده شده‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برای هماهنگی و یکنواخت��ی نیاز به تدوین‬ ‫ضابطه های مشخص وجود دارد‪ .‬استان ها می توانند‬ ‫با برگزاری جلس��ات مشترک با یکدیگر‪ ،‬مشکالت‬ ‫موجود برای تصمیم گی��ری در زمینه های مختلف‬ ‫همچون تعطیلی معادن به مدت یک سال را مطرح‬ ‫کرده تا با رفع انها‪ ،‬روند فعالیت تسهیل شده و در‬ ‫ل به شکل یکسان با یکدیگر برای‬ ‫صورت بروز مشک ‬ ‫رفع ان وارد عمل ش��ون د چرا که در غیراین صورت‬ ‫دچار برخورد سلیقه ای در استان ها خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر ش��اهدیم برای اجرا‬ ‫کردن بخشنامه ها در استان های مختلف برخوردها‬ ‫و تفس��یرهای متفاوت و س��لیقه ای وجود دارد‪ .‬در‬ ‫این میان دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می توانند زمینه هماهنگی بین استان های مختلف‬ ‫برای اجرای وظایف واحدها را به ویژه برای مواردی‬ ‫همچ��ون تعطیلی موقت معادن که به انها تفویض‬ ‫اختیار ش��ده‪ ،‬فراهم کنند‪ .‬همچنین سازمان های‬ ‫اس��تانی می توانن��د مش��کالت خ��ود را به بخش‬ ‫مرک��زی منعکس کرده تا راه��کاری برای رفع ان‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت برای تعطیل��ی معادن ان هم‬ ‫به ش��کل موقت؛ واحدهای سازمانی تصمیم گیری‬ ‫بهتری خواهند داشت‪ .‬زیرا در جریان شرایط معدن‬ ‫و فعالیت ان قرار دارند و وزارتخانه مربوط نیز برای‬ ‫تصمیم گی��ری ب ه منظ��ور موافقت ی��ا مخالفت با‬ ‫تعطیلی معدن به شکل موقت‪ ،‬به صورت ناخواسته‬ ‫به واحدهای استانی مراجعه کرده و شرایط را جویا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همفکری و تعامل‬ ‫صادقی پن��اه در ادام��ه با بیان اینک��ه واحدهای‬ ‫اس��تانی در جریان اموری همچ��ون میزان صرفه‬ ‫اقتصادی محص��ول معدن و بازار ف��روش ان قرار‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر معدن ش��رایط مناس��ب و موارد‬ ‫یاد شده را نداشته باشد‪ ،‬می تواند بر اساس شرایط‬ ‫موجود نسبت به درخواست شخص بهره بردار برای‬ ‫متوقف کردن فعالیت معدن اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬حتی قب��ل از تفوی��ض اختیار‬ ‫ب��ه واحده��ای اس��تانی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ب��رای اجرا کردن درخواس��ت بهره برداران‬ ‫ب��ه منظور تعطیل��ی معادن خ��ود‪ ،‬اطالعات مورد‬ ‫نیاز را از واحدهای اس��تانی دریافت و بر اساس ان‬ ‫تصمیم گی��ری می کند‪ .‬در برخی موارد نیز‪ ،‬پرونده‬ ‫مربوط را به شورای عالی معادن ارجاع می دهند‪.‬‬ ‫شرط سازمان محیط زیست برای اکتشاف در موته‬ ‫موافق��ت با انجام اکتش��اف در انومالی «دره اش��کی»‬ ‫مشروط به انجام عملیات بهسازی محیط زیست از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی در منطقه موته است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬رییس اداره محیط زیست طبیعی‬ ‫اس��تان اصفهان با بیان این مطلب گف��ت‪ :‬معدن طالی‬ ‫موته دارای چند انومالی اس��ت و در س��ال های گذشته‬ ‫مطالعات اکتش��افی طال در این مع��دن انجام و منجر به‬ ‫صدور ‪2‬گواهی کش��ف در منطقه س��نجده و چاه خاتون‬ ‫در سال ‪ 1370‬شد‪.‬‬ ‫به��روز س��تایش در ادامه افزود‪ :‬از ‪ 10‬س��ال گذش��ته‬ ‫تاکنون درخواست صدور گواهی کشف در انومالی «قروم‬ ‫قروم» و «دره اشکی» از سوی شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی به این سازمان داده شده است‪.‬‬ ‫س��تایش خاطر نش��ان کرد‪ :‬درباره فعالیت اکتشافی در‬ ‫انومالی قروم قروم‪ ،‬محیط زیست موافقتی نداشت ولیکن‬ ‫در انومالی دره اش��کی با قرار دادن یکسری شرایط برای‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی موافقت ه��ای اولیه‬ ‫انجام و پروانه اکتش��افی صادر شده و در مرحله مطالعات‬ ‫اکتشافی تکمیلی جامع تر است‪.‬‬ ‫ریی��س اداره محیط زیس��ت طبیع��ی اس��تان اصفهان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ص��ورت انجام تعهدات ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی در قبال س��ازمان محیط زیست استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬گزارش های ارزیابی زیس��ت محیطی در انومالی‬ ‫دره اشکی از سوی این سازمان نیز تایید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬حل مش��کل فاضالب صنعتی و انسانی‬ ‫و نیز سد های باطله کارخانه فراوری و تولید طالی موته‬ ‫ازجمله مواردی اس��ت که با مدیریت صحیح در مجتمع‬ ‫طالی موته رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫س��تایش در ادام��ه گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت اصفه��ان امتی��از بهره ب��رداری از انومالی‬ ‫دره اش��کی را به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی خواهد‬ ‫داد‪ ،‬در مقابل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ارتقای مناطق و انجام کارهای‬ ‫عملیاتی برای بهسازی محیط زیست منطقه موته را انجام‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬انومالی «قروم قروم» ب��ا توجه به اینکه در‬ ‫قل��ب حیات وح��ش موته ق��رار دارد و از نظر زیس��تگاه‬ ‫حس��اس است‪ ،‬مورد تایید س��ازمان محیط زیست استان‬ ‫اصفهان نخواهد بود‪.‬‬ ‫رییس کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران بر این‬ ‫باور اس��ت ک��ه تصمیم گیری از س��وی واحدهای‬ ‫اس��تانی برای تعطیلی معادن باید یکس��ان باش��د‬ ‫که الزمه رس��یدن به ان‪ ،‬همفک��ری و تعامل بین‬ ‫استان های مختلف است‪.‬‬ ‫صادقی پناه اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته چندین بار‬ ‫اتفاق افتاد برخی از واحدهای اس��تانی به ش��کل‬ ‫ابالغی��ه از بهره برداران معدنی خواس��ته بودند در‬ ‫مدت زمان تعیین شده‪ ،‬معادن خود را فعال کنند؛‬ ‫در غیراین صورت پروانه فعالیت باطل خواهد شد‪.‬‬ ‫حال با توجه به اینکه در برخی از اس��تان ها‪ ،‬تعداد‬ ‫معادن اندک است‪ ،‬شاید بهتر باشد در صورت بروز‬ ‫مشکل برای راه اندازی معادن‪ ،‬سازمان های استانی‬ ‫با در جریان مش��کالت قرار گرفتن‪ ،‬بهره برداران را‬ ‫ب��رای راه ان��دازی معادن یاری کنن��د و اگر نتیجه‬ ‫مطلوب حاصل نش��د‪ ،‬نس��بت ب��ه تعطیلی معادن‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ایج��اد ارتب��اط نزدیک بین‬ ‫واحدهای استانی با بهره برداران معدنی و در جریان‬ ‫مش��کالت انها قرار گرفتن می تواند زمینه را برای‬ ‫رفع مشکالت فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سرمایه در مدت تعطیلی معادن‬ ‫عضو کمیته معدن س��ازمان ملل متحد‪ ،‬درباره‬ ‫تفوی��ض اختی��ار به واحده��ای س��ازمانی درباره‬ ‫تعطیل��ی معادن به مدت یک س��ال و به ش��کل‬ ‫موق��ت به‬ ‫گفت‪ :‬ض��رورت تفویض اختیار‬ ‫به اس��تان ها مدت ها بود که احساس می شد‪ .‬زیرا‬ ‫اجرایی ش��دن ان‪ ،‬س��بب کم ش��دن بروکراسی‬ ‫اداری ش��ده و دیگر نیازی به حضور متقاضیان در‬ ‫تهران نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بصیری افزود‪ :‬تفوی��ض اختیار‬ ‫به واحدهای اس��تانی برای تعطیلی موقت معادن‬ ‫اقدامی مثبت اس��ت‪ .‬چرا که انها از نزدیک شاهد‬ ‫ش��رایط منطقه و معدنکاری هستند و در صورت‬ ‫لزوم با تعطیلی انها موافق��ت می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬یکی از قوانینی که درباره معادن سنگ های‬ ‫تزئینی وجود دارد‪ ،‬استفاده نکردن از مواد انفجاری‬ ‫و بکارگیری س��یم برش است تا استخراج ذخیره‬ ‫به درس��تی انجام ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬زمانی که‬ ‫معدنکار امکان استفاده از تجهیزات و فناوری های‬ ‫نوین را ن��دارد‪ ،‬ادامه فعالیت وی ب��ا وقفه همراه‬ ‫می شود‪ .‬حال شاید با تعطیلی موقت معدن‪ ،‬بتواند‬ ‫س��رمایه مورد نیاز برای تهیه تجهیزات معدنی را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ک��ه واحدهای اس��تانی‬ ‫اختی��ارات کافی برای تصمیم گی��ری ندارند برای‬ ‫رس��یدگی به موضوع‪ ،‬پروانه به تهران فرس��تاده‬ ‫ش��ده و فراین��د اتخاذ تصمیم طوالنی می ش��ود‪.‬‬ ‫حال ب��ا تفویض اختی��ار‪ ،‬دول��ت می تواند نقش‬ ‫حاکمیتی داش��ته باشد و بر اجرای درست قوانین‬ ‫نظارت کند‪ .‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬به دلیل نداشتن‬ ‫اختی��ار و امادگی کافی واحدهای اس��تانی برای‬ ‫تصمیم گی��ری‪ ،‬متقاضیان مجبور هس��تند برای‬ ‫دریاف��ت مجوزه��ای خیل��ی معمولی ب��ه تهران‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬همچنین برخی از واحدها با وجود‬ ‫اگاه��ی از قانون‪ ،‬ب��ه دلیل ترس از بازخواس��ت‪،‬‬ ‫کوچکترین موارد را به واحدهای باالدستی ارجاع‬ ‫می دهند که خود منجر به طوالنی ش��دن فرایند‬ ‫ش��ده و در نتیجه فعالیت ه��ای معدنی به تعویق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این‬ ‫باور است که دولت و سازمان های بزرگی همچون‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت می توانند بر امور‬ ‫نظ��ارت کرده و نقش صیانتی و حمایتی داش��ته‬ ‫باش��ند زیرا به دلی��ل اختیار نداش��تن واحدهای‬ ‫اس��تانی برای تصمیم گیری‪ ،‬ش��اهد بودیم مدت‬ ‫زم��ان طوالنی برای پاس��خگویی به پرونده ارجاع‬ ‫داده شده به تهران صرف شده و در نتیجه مهلت‬ ‫بهره ب��رداری از معدن نیز پای��ان یافته و مجوز در‬ ‫معرض باطل شدن قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کاهش حقوق دولتی معادن کرومیت جنوب کرمان‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب استان‬ ‫کرم��ان از کاهش ‪ 20‬درصدی حق��وق دولتی معادن‬ ‫کرومیت در جنوب کرمان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬محمود اس��کندری نس��ب» با‬ ‫اع�لام این خب��ر اظهار ک��رد‪ :‬حقوق دولت��ی معادن‪،‬‬ ‫س��هم دریافت��ی دولت از معادن اس��ت که بر اس��اس‬ ‫میزان مجوز برداش��ت ساالنه معدن‪ ،‬عیار ماده معدنی‬ ‫و مبلغ حقوق پایه ان ماده معدنی محاس��به ش��ده و‬ ‫معدنکاران موظف به پرداخت این مبلغ به خزانه دولت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫در این باره گفت‪ :‬جنوب کرمان به عنوان قطب کرومیت‬ ‫کش��ور‪ ،‬حدود ‪ 70‬درصد از استخراج این ماده معدنی‬ ‫را با تولید ساالنه ‪ 250‬هزار تن به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته همزمان با کاهش‬ ‫قیم��ت جهانی م��واد معدنی و کاه��ش تقاضای مواد‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ش��اهد اف��ت قیم��ت در این م��واد معدنی‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ص��ورت چاره اندیش��ی نک��ردن‪،‬‬ ‫احتمال رکود این بخش در اینده وجود دارد‪.‬‬ ‫اسکندری نسب ادامه داد‪ :‬در پی تالش های بی وقفه‬ ‫این س��ازمان‪ ،‬نامه نگاری ها و جلسات متعدد با وزیر و‬ ‫مسئوالن ذی ربط در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫بیان مشکالت به وجود امده برای معدنکاران و احتمال‬ ‫از بین رفتن فرصت های ش��غلی ب��رای مردم منطقه‪،‬‬ ‫کاهش حق��وق دولتی مع��ادن کرومیت را خواس��تار‬ ‫شدیم تا از رکود احتمالی در این بخش مهم اقتصادی‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫افزود‪ :‬بحمدهلل تالش های س��ازمان به ثمر نشس��ته و‬ ‫توانس��تیم موافقت وزارت متب��وع را برای کاهش ‪20‬‬ ‫درص��د از حق��وق دولت��ی در مع��ادن کرومیت جلب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اس��کندری نس��ب در پایان گفت‪ :‬ای��ن خبر هدیه‬ ‫کوچکی اس��ت در مقاب��ل تالش ه��ا و مجاهدت های‬ ‫س��رمایه گذاران ح��وزه معدن ک��ه امیدواریم با کمک‬ ‫این مجاه��دان و همت مردم پرت�لاش جنوب کرمان‬ ‫هر روز ش��اهد ابادانی و پیش��رفت بیشتر این منطقه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خرید ملک در ایران توسط رنو‬ ‫برنارد کامبیه‪ ،‬رییس بخش خاورمیانه و افریقای شرکت خودروسازی رنو فرانسه با‬ ‫تاکید بر اینکه ایران بازاری با ثبات خواهد بود‪ ،‬از احتمال خرید ملک در کشور برای‬ ‫راه اندازی کارخانه مونتاژ و موتور خبر داد و افزود‪ :‬قصد داریم یک مرکز مهندسی و‬ ‫یک مرکز خرید در اینده در ایران راه اندازی کنیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هدف این اس��ت‬ ‫که ایران را قطب منطقه ای برای فروش و صادرات محصوالت خود کنیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫جای خالی خودروهای هیبریدی و الکتریکی در نمایشگاه امسال ژنو‬ ‫مدی��ران ارش��د صنعت خ��ودروی جه��ان از امروز‬ ‫(پنجش��نبه) ‪ 3‬مارس ‪ 13( 2016‬اسفند ‪ )94‬به مدت‬ ‫‪ 10‬روز در ش��هر ژنو گردهم جمع می شوند تا مانند ‪85‬‬ ‫دوره گذشته‪ ،‬در نمایش��گاه خودروی ژنو «‪Geneva‬‬ ‫‪ »Motor Show‬حض��ور پیدا ک��رده و ضمن معرفی‬ ‫اخرین تولیدات خود‪ ،‬با نواوری ها و محصوالت خالقانه‬ ‫هم کیشان نیز اشنا شوند‪.‬‬ ‫ام��ا نمایش��گاه س��ال ‪ 2016‬ژنو نیز همچون س��ایر‬ ‫رویداده��ای خودرویی مش��ابه ان که در ط��ول ‪ 8‬ماه‬ ‫گذش��ته برگزار ش��ده اس��ت تا حدودی تحت الشعاع‬ ‫رویداد تکان دهنده «دیزل گیت» و ماجرای رس��وایی‬ ‫تقلب شرکت فولکس واگن قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل به نظر می رس��د اجتم��اع مدیران‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی اروپا و جهان در «موتورش��وی‬ ‫ژنو» توام با احساس��ی ش��وم و ازاردهن��ده خواهد بود‬ ‫که دلیل ان نیز همان رس��وا شدن تقلب فولکس واگن‬ ‫در مخفی س��ازی س��طح باالی االیندگی اتومبیل های‬ ‫س��واری دیزل این خودروساز اس��ت که در ازمون های‬ ‫دشوار استانداردهای امریکا مرتکب شد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫میزان تقاضا و س��وداوری صنعت خودروسازی اروپا در‬ ‫س��طح باالیی قرار دارد ام��ا همه اینها تا پیش از افزایش‬ ‫فش��ارهای نظارتی نهادهای قانونی اتحادیه اروپا برای‬ ‫مقابله با االینده زایی تولیدات این صنعت و ملزم سازی‬ ‫خودروس��ازان قاره س��بز به حذف االینده های سمی و‬ ‫خطرن��اک از خودروهای تولیدی ش��ان خواهد بود که‬ ‫به احتمال زی��اد در اینده نزدیک گریبان غول های این‬ ‫صنعت در قاره اروپا را خواهد گرفت‪ .‬نمایش��گاه امسال‬ ‫خودرو در ژنو س��وئیس انطور که از ش��واهد پیداس��ت‬ ‫عرص��ه نمایش تولیدات معمول خودروس��ازان خواهد‬ ‫بود که در نمایش��گاه س��ال جاری (‪ )2016‬بیش��تر به‬ ‫نمای��ش دادن اتومبیل های لوک��س گران قیمت که از‬ ‫توان اس��ب بخار باالیی برخوردارن��د‪ ،‬خواهد پرداخت؛‬ ‫تولیداتی مانند سوپرخودروهای مازراتی لوانته‪ ،‬بوگاتی‬ ‫چیرون (شیرون) و البته المبورگینی سِنتنِاریو‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن نمایش ه��ا ک��ه ب��ه نوع��ی تبدی��ل ب��ه‬ ‫دستورالعمل های س��نتی جهت بیان موفقیت ها شده‬ ‫اس��ت به نظر می رسد اندکی از مس��یر خود و در اصل‪،‬‬ ‫از کان��ون توجه��ات خارج ش��وند که دلی��ل ان نیز در‬ ‫جری��ان بودن یک مب��ارزه قانونی در براب��ر حجم انبوه‬ ‫اتومبیل هایی اس��ت که بسیار بیش��تر از حد مجاز مواد‬ ‫االینده س��می و خطرناک تولید و در اتمس��فر منتشر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فردیناند دودنهافر‪ ،‬رییس مرکز تحقیقات خودرویی‬ ‫‪ CAR C‬در ای��ن زمین��ه می گوید‪« :‬در س��ال‬ ‫‪ enter‬‬ ‫ج��اری یک اب��ر ضخیم ناش��ی از دیزل اس��مان ژنو را‬ ‫پوش��انده اس��ت (منظور اخبار و حواشی منفی مربوط‬ ‫به قضایای «دیزل گیت» اس��ت) چراک��ه باید به خاطر‬ ‫داشته باشیم در حال حاضر بیش از نیمی از خودروهای‬ ‫فروخته ش��ده در قاره اروپا دارای موتور و قوای محرکه‬ ‫دیزل هستند‪».‬‬ ‫پذیرش تقلب از س��وی فولکس واگن در ازمون های‬ ‫س��نجش می��زان االینده زای��ی خودروه��ای دی��زل‬ ‫تولیدی اش در امریکا‪ ،‬افش��اکننده این واقعیت اس��ت‬ ‫که در پش��ت پرده چه فاصله زیادی بین خودروس��ازان‬ ‫ش��ناخته ش��ده و معتبر وجود دارد به ویژه هنگامی که‬ ‫صحبت از میزان تولید و فروش وسایل نقلیه هیبریدی‬ ‫و الکتریکی باشد‪.‬‬ ‫البته همانطور که اش��اره شد هشتادوششمین دوره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه خودرو ژنو در س��ال ج��اری (‪ 3‬تا‬ ‫‪ 13‬م��ارس ‪ )2016‬ب��ه دنبال یک س��ال پررونق برای‬ ‫خودروس��ازان افتتاح و برگزار می شود چراکه براساس‬ ‫اخرین داده های اماری از عملکرد صنعت خودروسازی‬ ‫قاره اروپا‪ ،‬مجموعه تولیدکنندگان در این حوزه صنعتی‬ ‫قاره س��بز در س��ال ‪ 2015‬میالدی موفق به فروش ‪14‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 200‬هزار دس��تگاه انواع خودرو در سراس��ر‬ ‫جهان ش��دند که در مقایس��ه با ‪ 13‬میلی��ون خودروی‬ ‫فروخته شده در سال ‪2014‬م‪ ،‬یک میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫دس��تگاه یا معادل ‪ 9/2‬درصد افزایش پیدا کرده اس��ت‬ ‫فناوری تویوتا به کمک کشتیرانی می رود‬ ‫تویوتا موتور ژاپن و شرکت یانمار به توافق گسترده ای‬ ‫در زمینه توسعه فنی‪ ،‬تولید و استفاده از قطعات مشترک‬ ‫در صنعت دریایی رسیدند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬درحال حاضر نخس��تین‬ ‫کانسپت این همکاری مشترک به نمایش گذاشته شده و‬ ‫قرار است نمونه اصلی ان در نمایشگاه کشتی ژاپن که در‬ ‫هفته اینده برگزار خواهد شد‪ ،‬به معرض نمایش گذاشته‬ ‫شود‪ .‬ش��رکت «یانمار» تولید کننده دستگاه های صنعتی‬ ‫اس��ت که در تولی��د موتورهای دی��زل صنعتی تخصص‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬این شرکت همچنین تولید کننده موتور های‬ ‫دریایی‪ ،‬فایبرگالس تقویت شده پالستیکی قایق (‪)FRP‬‬ ‫و کش��تی های صنعتی اس��ت‪ .‬اگر چه بدن��ه الومینیومی‬ ‫اس��تحکام باالیی دارد اما نیاز به فناوری پیش��رفته ای در‬ ‫زمین��ه ماش��ین کاری برای س��اخت دارد و تنها می تواند‬ ‫در مقادیر محدود تولید ش��ود‪ .‬ب��رای برطرف کردن این‬ ‫مش��کل تویوتا از ‪ 2‬سال پیش در توسعه نسل بعدی بدنه‬ ‫کار کرده اس��ت ک��ه امکان تولید در مقادیر بیش��تر را با‬ ‫اس��تفاده از ترکیب ‪ ،FRP‬کربن و الومینیوم با مقاومتی‬ ‫‪ 2‬برابر بیش��تر از الومینیوم را امکان پذیر کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬تویوتا و یانمار در توسعه فناوری های نسل‬ ‫بعدی بدنه با اس��تفاده از فناوری پیش��رفته قالب ریزی و‬ ‫سازه ‪ FRP‬یانمار همکاری داشته اند‪ .‬به عنوان یک نتیجه‬ ‫تویوتا در اس��تانه تحقق تولید انبوه س��اختار جدیدی از‬ ‫نس��ل بدنه س��بک وزن و مقاوم در صنایع دریایی است‪.‬‬ ‫تویوتا در حال توس��عه این نواوری بوده و مدل مفهومی‬ ‫تویوتا ‪ ۲۸‬نخس��تین محصول این نواوری است‪ .‬تویوتا و‬ ‫یانمار به س��وی تجارتی مش��ترک براساس این کانسپت‬ ‫هس��تند و انتظ��ار می رود در م��اه اکتبر با س��اخت این‬ ‫محصول برون سپاری به یانمار انجام شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫امسال هیچ‬ ‫برنامه ویژه ای‬ ‫برای معرفی‬ ‫خودروهای تمام‬ ‫برقی‬ ‫و بدون االیندگی‬ ‫که محصول‬ ‫نشان (برند)های‬ ‫تجاری برجسته‬ ‫و شناخته شده‬ ‫خودروسازی‬ ‫جهان باشد‪،‬‬ ‫در دست‬ ‫اجرا ندارد‬ ‫‹ ‹پیشینه نمایشگاه خودر و ژنو‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو «‪International‬‬ ‫‪ »Geneva Motor Show‬به عنوان یک نمایش��گاه‬ ‫قدیمی س��االنه در حوزه خودرو همه ساله در یک دوره‬ ‫‪ 10‬روزه ح��د فاصل س��وم تا س��یزدهم م��ارس در ژنو‬ ‫س��وئیس و در محل دائمی این نمایشگاه جنب فرودگاه‬ ‫بین المللی «کوین ترین» ژنو بر پا می ش��ود‪ .‬نخس��تین‬ ‫دوره این نمایش��گاه در سال ‪ 1905‬میالدی یعنی ‪111‬‬ ‫س��ال قبل برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه محصوالت‬ ‫جدی��د خودروس��ازان‪ ،‬تجهی��زات جانب��ی ابداع��ی و‬ ‫جدید‪ ،‬فناوری های گوناگون اتومبیل‪ ،‬مش��ارکت های‬ ‫بین المللی و مواردی از این دس��ت در معرض مش��اهده‬ ‫و قض��اوت عموم مردم و کارشناس��ان ح��وزه خودرو از‬ ‫سراسر جهان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در هشتادوشش��مین دوره نمایش��گاه ژنو که از امروز‬ ‫پنجشنبه ‪ 3‬مارس ‪ 2016‬اغاز به کار خواهد کرد‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 120‬نش��ان(برند) ش��ناخته ش��ده خودروی جهان‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین به عنوان برنامه های جنبی این نمایش��گاه‬ ‫ح��دود ‪ 70‬کنفرانس خبری متفاوت نیز در خالل دوره‬ ‫‪ 10‬روزه برپایی این نمایشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫‪Wikipedia‬‬ ‫‪BBC‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫به جای حرکت‬ ‫به سمت تولید‬ ‫محصوالتی‬ ‫به صرفه تر‬ ‫و با کارایی‬ ‫و بهره وری‬ ‫باالتر مشغول‬ ‫پررنگ تر کردن‬ ‫و برجسته تر‬ ‫نشان‬ ‫دادن برخی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫خود هستند‬ ‫خودرویی که ‪ 100‬لیتر بنزین را در ‪ 9‬دقیقه می سوزاند‬ ‫خودروی بوگات��ی کایرون که همه منتظ��ر ان بودند‪،‬‬ ‫پی��ش از نمایش��گاه خ��ودروی ژن��و‪ ،‬معرفی ش��د‪ .‬این‬ ‫خودرو‪ ،‬جانش��ین بوگاتی ویرون است‪ .‬ویرون به یکی از‬ ‫قدرتمندترین‪ ،‬س��ریع ترین و زیباترین خودروهای جهان‬ ‫شهرت دارد اما حاال کایرون طوری ساخته شده که از هر‬ ‫نظر حتی از ویرون هم پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬سرعت این خودرو در کمتر‬ ‫از ‪ 2/5‬ثانیه از صفر به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت می رسد‪.‬‬ ‫‪4‬توربوش��ارژ این خودرو نس��بت به مدل قبل��ی بزرگتر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬توان خروج��ی موتور ان ‪ ۱۵۰۰‬اس��ب بخار و‬ ‫حداکثر س��رعت ان ‪ ۴۲۰‬کیلومتر بر س��اعت است‪ .‬اگر‬ ‫کایرون به طور پیوس��ته با حداکثر س��رعت حرکت کند‪،‬‬ ‫باک ‪ ۱۰۰‬لیتری ان در عرض ‪ ۹‬دقیقه خالی خواهد شد‪،‬‬ ‫این رقم برای ویرون ‪ ۱۲‬دقیقه است‪.‬‬ ‫الس��تیک های ای��ن خ��ودرو ب��ا هم��کاری «بوگاتی‪-‬‬ ‫میش��لین» طراحی ش��ده اند‪ .‬موتور ‪ ۱۶‬س��یلندری و ‪۸‬‬ ‫لیتری وی��رون برای کای��رون کامال از نو طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها ‪ ۵۰۰‬دستگاه از این خودرو تولید خواهد شد‬ ‫و تاکنون یک س��وم انها به فروش رفته اس��ت‪ .‬قیمت هر‬ ‫دس��تگاه ‪ 2/4‬میلیون یورو است‪ .‬نمایشگاه خودروی ژنو‪،‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫محصوالت هوندا سبز می شود‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫و می��زان فروش محصوالت انها در یک س��ال منتهی به‬ ‫پایان ژانویه ‪ 2016‬نیز در مقایسه با دوره مشابه پیشین‬ ‫ان رش��د ‪ 6/3‬درصدی را نشان می دهد و این امارهایی‬ ‫است که از س��وی انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا‬ ‫به عنوان مهم ترین نهاد ناظر مرجع و رس��می‪ ،‬فعالیت و‬ ‫نحوه عملکرد همه خودروس��ازان این قاره را زیر پوشش‬ ‫و نظارت خود دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ام��ار و اطالعات جمع اوری ش��ده‬ ‫ب��ه وس��یله خبرگ��زاری رویت��رز نش��ان می دهد که‬ ‫‪ 3‬خودروس��از بزرگ المانی شامل ب ام و‪ ،‬مرسدس بنز‬ ‫و ائ��ودی فولکس واگن که بزرگتری��ن تولیدکنندگان‬ ‫اتومبیل های لوکس در جهان به شمار می روند هنگامی‬ ‫که نوبت به بررسی جایگاه خودروسازان در زمینه میزان‬ ‫فروش س��االنه خودروهای الکتریک��ی و هیبریدی انها‬ ‫می رس��د مش��اهده می کنیم که رتبه این ‪ 3‬شرکت در‬ ‫میان مجموع تولیدکنندگان خ��ودرو جهان به ترتیب‬ ‫بیش��تر از رتبه های دوازدهم‪ ،‬چهاردهم و بیس��ت ودوم‬ ‫نیس��ت و چندین پله عقب تر از س��رامدان تولیدکننده‬ ‫این نوع خودروها که ش��امل شرکت هایی نظیر تویوتا‪،‬‬ ‫هوندا‪ ،‬لکس��وس و نیسان می ش��وند (و همگی در گروه‬ ‫خودروسازان ژاپنی قرار دارند) ایستاده اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه امس��ال خ��ودرو در ژنو مطاب��ق انچه در‬ ‫اخبار و گزارش های منتش��ر ش��ده پیش از افتتاح این‬ ‫نمایش��گاه درج ش��ده اس��ت‪ ،‬هیچ برنامه ویژه ای برای‬ ‫معرفی خودروه��ای تمام برقی و ب��دون االیندگی که‬ ‫محصول نش��ان (برند)های تجاری برجسته و شناخته‬ ‫ش��ده خودروسازی جهان باشد‪ ،‬در دست اجرا ندارد‪ ،‬به‬ ‫غیراز یک نمونه از نس��خه جدید و بروز شده خودروهای‬ ‫هوش��مند شرکت دایملر‪ .‬س��ایر خودروسازان مطرح و‬ ‫لوکس س��از مانند پورشه‪ ،‬ائودی و برخی دیگر‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر مش��غول س��اخت خودروهای لوکس تمام برقی‬ ‫هس��تند که قرار است تا سال ‪2019‬م اماده و روانه بازار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اینطور که از ش��واهد امر پیداس��ت خودروسازان در‬ ‫‪25‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫مالقات سران خودروسازی زیر ابری از دود‬ ‫حال حاضر به جای حرکت به س��مت تولید محصوالتی‬ ‫به صرفه تر و با کارایی و بهره وری باالتر مشغول پررنگ تر‬ ‫کردن و برجسته تر نشان دادن برخی دستاوردهای ارائه‬ ‫شده قبلی خودشان هستند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال پورش��ه ‪ 718‬روداس��تر که جایگزین‬ ‫باکس استر شده‪ ،‬به عنوان یک اتومبیل ‪ 4‬سیلندر ارائه و‬ ‫به بازار معرفی شده است و کانسپت (خودروی مفهومی‬ ‫یا نمونه پیش تولید) اوپل ‪ GT‬تنها تغییری که داش��ته‬ ‫تبدیل موتور ان به یک موتور ‪ 3‬سیلندر بوده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫هوندا اعالم کرد‪ ،‬تصمیم دارد در راستای اجرای برنامه‬ ‫بلندمدت خ��ود تا پایان دهه اینده دو س��وم فروش خود‬ ‫را به محصوالت دوس��تدار محیط زیس��ت اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬هون��دا در کنار تغییر س��اختار‬ ‫فعالیت و مدیریتی خود از جزئیات اس��تراتژی بلندمدت‬ ‫توسعه خودروهای س��بز خبر داد‪.‬این سومین خودروساز‬ ‫بزرگ ژاپن اعالم کرده که در راس��تای کاهش االیندگی‬ ‫محص��والت خ��ود از موتورهای کوچکتر ش��ده مجهز به‬ ‫فن��اوری توربو اس��تفاده می کن��د و فن��اوری هیبریدی‬ ‫الکتریک��ی را ج��زو برنامه های محوری این��ده خود قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در قدم نخس��ت هوندا یک خودرو هیبریدی الکتریکی‬ ‫کام�لا جدید را در بازار س��ال ‪۲۰۱۸‬م امریکای ش��مالی‬ ‫معرفی می کند‪ .‬این خودرو براساس گفته مدیریت جدید‬ ‫هون��دا روی پلتفرم مش��ابهی ب��ا ‪ Clarity FCV‬تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هوندا ب��ا توجه به خودروهای یادش��ده تصمیم دارد تا‬ ‫س��ال ‪۲۰۳۰‬م دوس��وم از فروش خود را ب��ه خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ ،‬هیبریدی الکتریکی و پیل سوختی اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رنو سنیک معرفی شد‬ ‫چند روز پیش ش��اهد انتش��ار تصاویری جاسوسی از‬ ‫نس��ل جدید رنو س��نیک بودیم تا اینکه در یکی دو روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رنو این خودرو را به صورت انالین معرفی کرد‪،‬‬ ‫البت��ه معرفی اولیه که چندان اطالعاتی با خود به همراه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در مقایس��ه با نس��ل قبل‪،‬‬ ‫می ت��وان گفت که نقط��ه به نقطه رنو س��نیک متحمل‬ ‫تغییراتی گس��ترده ش��ده و در این میان شاهد چهره ای‬ ‫کامال متفاوت از رنو س��نیک هستیم که برعکس طراحی‬ ‫زش��ت و زننده نسل قبل‪ ،‬در این نس��ل شاهد چهره ای‬ ‫جذاب و جوان پس��ند هستیم‪ ،‬اما مشکلی که وجود دارد‪،‬‬ ‫الگوبرداری بس��یار گس��ترده از طراحی رنو کپچر در این‬ ‫خودرو اس��ت که ردپای کپی برداری از کپچر را می توان‬ ‫در جلوپنجره مش��بک خودرو و همچنین مجموعه سپر‬ ‫ان مش��اهده کرد‪ ،‬ام��ا به صورت اختصاص��ی چراغ های‬ ‫روشنایی جدید و مه شکن هایی جدید روی سپر طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رنو اعالم کرده در این فضا از داش��بوردی شبیه به رنو‬ ‫مگان جدید‪ ،‬سیستم سرگرمی جدید با صفحه نمایشگری‬ ‫‪ 8/7‬اینچی و روکش های چرمی روی صندلی ها اس��تفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رنو اعالم کرده از پلتفرم مگان برای توسعه این خودرو‬ ‫اس��تفاده کرده اس��ت‪ ،‬پس در این باره می ت��وان منتظر‬ ‫پیش��ران ه بنزینی ‪ 1/2‬لیتری و پیش��رانه های دیزلی ‪1/5‬‬ ‫لیتری و ‪ 1/6‬لیتری بود‪.‬‬ ‫خودروی برقی کوچک هیوندای‬ ‫هیون��دای موتور با هدف گس��ترش حض��ور در صنعت‬ ‫«موبیلیتی هوش��مند»‪ ،‬طراحی یک خودروی برقی تک‬ ‫صندلی و یک اسکوتر برقی را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طراحی وسایل هوشمند کوچکتر برای‬ ‫جابه جایی که در صنعت خودرو به «موبیلیتی هوشمند»‬ ‫معروف شده‪ ،‬عرصه نبرد جدیدی برای خودروسازان است‬ ‫به ویژه که رش��د شهرسازی‪ ،‬وخامت الودگی هوا و تراکم‬ ‫حجم ترافی��ک خودروها در کالنش��هرها چنین نیازی را‬ ‫مبرم کرده است‪.‬‬ ‫نش��ریه کوریا اکونومیک دیلی به نقل از یکی از مقامات‬ ‫هیوندای نوش��ت‪ :‬برنامه جدید بخشی از پروژه موبیلیتی‬ ‫اینده هیوندای است که از سوی نایب رییس هیات مدیره‬ ‫این شرکت در نمایشگاه خودروی ژنو رونمایی شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬هیوندای همچنین س��رگرم‬ ‫طراحی یک روبات قابل پوش��یدن ب��رای کمک به تردد‬ ‫شهروندان سالمند است‪.‬‬ ‫ لیموزین فولکس واگن‬ ‫برای چین‬ ‫میزبان خودروهای زیادی خواهد بود‪ .‬اما بوگاتی کایرون‬ ‫به خاطر طراح��ی‪ ،‬قدرت عملکرد و متف��اوت بودن ان‪،‬‬ ‫بیش از هر خودروی دیگری توجه رس��انه ها و مردم را به‬ ‫خود جلب خواهد کرد‪.‬‬ ‫کای��رون یک خودر و هیبریدی نیس��ت‪ .‬ای��ن خودرو‪،‬‬ ‫برخ�لاف رقیب��ان نزدیک��ش مثل م��ک الرن‪ ،P 1‬فراری‬ ‫ت فسیلی استفاده‬ ‫الفراری و پورش��ه ‪ ،۹۱۸‬فقط از سوخ ‬ ‫شده ویرون است‬ ‫نسخه قدرتمندتر ‬ ‫ ‬ ‫می کند‪ .‬گیربکس ان‬ ‫و مانند ان ‪ ۷‬دنده و ‪ 2‬کالچ دارد‪.‬‬ ‫س��دان لوکس فولکس واگن ‪ Phideon‬ویژه چین در‬ ‫خودرو ژنو ‪ ۲۰۱۶‬معرفی شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نمایشگاه‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ Phideon ،‬جدید با طول ‪۵/۰۵‬‬ ‫مت��ر‪ ،‬عرض ‪ ۱/۸۷‬مت��ر‪ ،‬ارتفاع ‪ ۱/۴۸‬مت��ر و فاصله بین‬ ‫دو مح��ور بیش از ‪ ۳‬متر ب��ه صورت اختصاصی برای بازار‬ ‫لیموزین های چین در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ Phideon‬نخس��تین خودروی نش��ان(برند) فولکس‬ ‫واگن اس��ت که از س��اختار ‪ MLB‬بهره می برد که برای‬ ‫خودروهای دیفرانس��یل جلو یا ‪4‬چرخ فعال با موتورهای‬ ‫طولی طراحی شده است‪.‬‬ ‫نسخه ممتاز ‪Phideon‬از موتور ‪ ۳/۰‬لیتری توربوشارژ‬ ‫تزریق مس��تقیم‪ V ۶‬بنزینی با ق��درت ‪ ۲۲۰‬کیلووات و‬ ‫گش��تاور ‪ ۴۴۰‬نیوتون متر بهره می برد و نیروی ان به هر‬ ‫‪4‬چرخ منتقل می شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کشف ‪1800‬خودرو دوتکه در مراکز تعویض پالک‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نوسازی ‪65‬هزار کامیون‬ ‫فرسوده‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در مراسم‬ ‫امضای تفاهمنامه طرح نوس��ازی‬ ‫‪۶۵‬هزار کامیون کش��نده فرسوده‬ ‫بی��ن وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫وزارت نف��ت گفت‪ :‬بع��د از اجرای‬ ‫این طرح باید تالش کنیم که این‬ ‫سیستم به س��مت بنگاه داری های‬ ‫بزرگ حرکت کند که اگر این اقدام انجام ش��ود‪ ،‬کارایی‬ ‫کامیون ها افزایش می یابد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬عب��اس اخون��دی در مراس��م امضای‬ ‫تفاهمنامه طرح نوسازی ‪۶۵‬هزار کامیون کشنده فرسوده‬ ‫بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت گفت‪۱۲۷ :‬هزار‬ ‫کامی��ون با س��ن باالی ‪ ۲۷‬س��ال داری��م‪ .‬در این مرحله‬ ‫‪۶۵‬هزار کامیون که سن انها باالی ‪۳۵‬سال است نوسازی‬ ‫می شود و در مراحل بعدی با همکاری وزارت نفت تالش‬ ‫داریم سن ناوگان را به حد استاندارد خود یعنی ‪ ۲۵‬سال‬ ‫برس��انیم‪ .‬در حال حاضر اولویت اصلی ما نوسازی ناوگان‬ ‫باالی ‪ ۳۵‬سال است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه مدت اجرای این‬ ‫پروژه ‪ ۴‬س��ال اس��ت گفت‪ :‬در حال حاضر ظرفیت تولید‬ ‫کامیون در کشور براساس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حدود ‪۲۵‬هزار کامیون در سال است ولی عملکرد‬ ‫تولید بیشتر از ‪۱۰‬هزار کامیون نبوده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این‬ ‫تفاهمنامه برابر ‪6/5‬س��ال تولید عملکردی س��ال گذشته‬ ‫صنعت کامیون ایران بوده است‪.‬‬ ‫ساخت خط ریلی جدید‬ ‫بین ایران و ترکیه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از ساخت‬ ‫خط ریلی جدید بین ایران و ترکیه‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��ید اقای��ی در‬ ‫تو گو با ایلنا ب��ا بیان اینکه به‬ ‫گف ‬ ‫دنبال ساخت یک خط جدید ریلی‬ ‫بین ایران و ترکیه هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬موافقت های کلی برای‬ ‫س��اخت این خط ریلی انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این خط ریلی از سمت مرز بازرگان ساخته می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مش��کل خط فعلی‪ ،‬دریاچه وان در خاک ترکیه است‬ ‫و مس��یر جدید را از مس��یر مرز بازرگان خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫پورسیداقایی با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین پروژه‬ ‫اتصال به شبکه ریلی برون مرزی‪ ،‬خط اهن رشت ـ استارا‬ ‫ـ اس��تارا (اذربایجان) اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مذاکره برای‬ ‫تامین فاینانس این پروژه در حال انجام اس��ت و بانکی از‬ ‫کشور چک به طور جدی برای تامین خط مالی این پروژه‬ ‫اعالم امادگی کرده اس��ت‪ .‬وی از تصویب صندوق توسعه‬ ‫حمل ونق��ل خبر داد و گفت‪ :‬این صن��دوق با اورده هزار‬ ‫میلیارد تومانی مصوب شده که این رقم اورده برای شروع‬ ‫به کار صندوق اس��ت و باید منابعی برای این صندوق در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫محدود شدن فعالیت‬ ‫کامیون های فرسوده‬ ‫ریی��س س��ازمان راه��داری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای از وجود ‪۷۵‬هزار‬ ‫کامیون باالی ‪۳۵‬س��ال در کش��ور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪۹۶‬‬ ‫برای کامیون های فرسوده به تدریج‬ ‫محدودیت فعالیت اعمال می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬داود کشاورزیان در مراسم امضای تفاهمنامه‬ ‫طرح نوسازی ‪ ۶۵‬کامیون و کشنده فرسوده گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪۲۵۲‬هزار دس��تگاه کامیون کمتر از ‪۱۵‬سال‪۹۶ ،‬هزار‬ ‫کامیون ‪ ۱۵‬تا ‪۳۵‬س��ال و ‪۷۵‬هزار دس��تگاه کامیون باالی‬ ‫‪۳۵‬س��ال در کشور هستند‪ .‬سال گذشته تعداد کامیون های‬ ‫باالی ‪۳۵‬س��ال عمر ‪۶۵‬هزار دستگاه بود که با گذشت یک‬ ‫س��ال این امار به ‪۷۵‬هزار دستگاه رسیده است‪.‬کشاورزیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪۵۲‬هزار دستگاه کامیون باالی ‪۳۵‬سال‬ ‫در کش��ور بارنامه می گیرند و فعال هس��تند اما از وضعیت‬ ‫سایر کامیون های باالی ‪۳۵‬س��ال خبری نداریم‪ .‬چون این‬ ‫کامیون ه��ا یا متوقف هس��تند یا درون ش��هر و در فواصل‬ ‫کوت��اه فعالیت می کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬امیدوارم با امضای‬ ‫این تفاهمنامه قراردادی بین سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای و س��ازندگان کامیون و کش��نده و ق��راردادی بین‬ ‫س��ازمان بهینه سازی مصرف س��وخت و سازندگان کامیون‬ ‫و کش��نده به امضا برس��د و عملی��ات اجرایی ط��رح اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬کش��اورزیان با بیان اینکه متقاضی��ان از رده خارج‬ ‫کردن کامیون و کش��نده باالی ‪۳۵‬سال عمر باید در سایت‬ ‫‪ behsama.ir‬ثبت نام کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از عملیاتی ش��دن‬ ‫ای��ن طرح باید به تدریج برای کامیون های باالی ‪۳۵‬س��ال‬ ‫محدودیت فعالیت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫س��رهنگ احمد رستمی‪ ،‬معاون فنی و مهندس��ی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه‬ ‫روزان��ه ‪ 15‬تا ‪ 17‬هزار عملیات نقل وانتقال پالک در کش��ور انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ‪ 11‬ماه امس��ال حدود ‪ 1800‬خودروی دوتکه شناس��ایی ش��ده است‪ .‬به گفته او‬ ‫خودروهای دوتکه معموال به دلیل تصادف شدید به این شکل درامده و شماره گذاری‬ ‫ان تخلف است و با این خودروها به عنوان خودروی غیرمجاز برخورد می شود‪.‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫پروژه مدرن ایران خودرو سیستم تاکسیرانی ایران را دگرگون می کند‬ ‫در حال عقد‬ ‫قرارداد‬ ‫با اتحادیه‬ ‫تاکسیرانی‬ ‫هستیم‬ ‫و بازدیدهایی‬ ‫از سوی مدیران‬ ‫اتحادیه‬ ‫و معاون وزیر‬ ‫کشور در حوزه‬ ‫شهرداری ها‬ ‫و امور حمل ونقل‬ ‫از این پروژه‬ ‫انجام شده است‬ ‫یک سیستم‬ ‫هشدار یا‬ ‫اس او اس ( ‪) sos‬‬ ‫در این خودرو ها‬ ‫تعبیه می شود‬ ‫که در زمان‬ ‫خرابی راننده‬ ‫با فشردن‬ ‫ان می تواند‬ ‫اطالعات الزم را‬ ‫به مرکز داده ها‬ ‫مخابره کند و از‬ ‫انها کمک بگیرد‬ ‫‪ :‬س��امانه های ن��رم افزاری بخش��ی از‬ ‫ابزارهای کنترل ناوگان تاکس��یرانی به ش��مار‬ ‫می این��د که بکارگی��ری انها ب��رای نظارت بر‬ ‫تاکس��ی ها به طور جدی در کشورهای مختلف‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬اروپایی ها چند س��الی اس��ت‬ ‫که سیس��تم تاکس��یرانی خود را با بهره گیری‬ ‫از سیس��تم های هوش��مند دنبال می کنند و از‬ ‫این طریق موف��ق به کاهش هزینه ها در زمینه‬ ‫حمل و نقل شده است‪ .‬در ایران نیز در سال های‬ ‫اخی��ر تصمیم های خوب��ی در این زمینه گرفته‬ ‫شده و برخی شرکت های پیشرو در زمینه های‬ ‫فناوارنه س��عی دارند این سیستم را در سامانه‬ ‫حمل و نقل ش��هری نهادینه کنن��د‪ .‬یکی از این‬ ‫نهاده��ا‪ ،‬ش��رکت «کارت ایرانخ��ودرو» اس��ت‬ ‫ک��ه فعالیت ه��ای ج��دی در این زمین��ه را به‬ ‫گام های نهایی رس��انده و خبرهای خوبی برای‬ ‫تاکس��یرانی یکپارچه در ایران دارد‪.‬‬ ‫در‬ ‫این رابطه به س��راغ علی اکب��ر ممانی به عنوان‬ ‫کارشناس و یکی از طراحان ارشد این سیستم‬ ‫(مدیر پروژه و مش��اور فناوری ش��رکت کارت‬ ‫ایرانخودرو) رفته تا به نمایندگی از ایران خودرو‬ ‫پاسخگوی سواالت ما باشد‪.‬‬ ‫€ € درباره سیستم الفا که یکی از تولیدات‬ ‫شما در ایرانخودرو است توضیح بدهید‪.‬‬ ‫با توجه به تغییرات بس��یار در زمینه فناوری‬ ‫باید به س��متی بروی��م که همه ابع��اد زندگی‬ ‫فناورانه بش��ود‪ .‬ش��رکت کارت ایرانخودرو یک‬ ‫ش��رکت فعال در حوزه فناوری است و با توجه‬ ‫ب��ه تح��والت جهانی ب��ر روی پروژه تاکس��ی‬ ‫هوش��مند کار می کند‪ .‬نخس��تین سیس��تمی‬ ‫ک��ه ما در ح��ال کار روی ان هس��تیم الفا نام‬ ‫دارد که یک س��امانه ای تی بیس هس��ت و به‬ ‫تاکسی داران و س��ازمان های حمل و نقل کمک‬ ‫می کند تا در شرایط مطلوب تری خدمات ارائه‬ ‫کنن��د‪ .‬این سیس��تم در واقع هم��ه بخش های‬ ‫فعال در حوزه تاکسیرانی از خود راننده گرفته‬ ‫تا سازمان یا نهاد اجرا کننده را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫ایران خودرو نخس��تین س��ازمانی اس��ت که‬ ‫در ای��ن زمینه فعال ش��ده و این اتفاق بس��یار‬ ‫بزرگ اس��ت‪ .‬موض��وع خودروه��ای متصل یا‬ ‫‪ connected cars‬به مرکز داده اصلی‬ ‫متصل ش��ده و به طور سیستماتیک‬ ‫از راه دور مدیریت می شوند‪ .‬طیف‬ ‫وس��یعی از امکان��ات در این زمینه‬ ‫تعریف ش��ده که می تواند یک تحول عظیم‬ ‫در عملکرد ناوگان تاکس��یرانی کشور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫نخس��تین خدمت این سیستم‬ ‫در م��ورد یکپارچ��ه س��ازی‬ ‫تعرفه ه��ای پرداختی اس��ت‬ ‫ک��ه محاس��به قیم��ت و‬ ‫هزینه جابه جایی مس��افر‬ ‫را به صورت یکس��ان اجرا‬ ‫می‪‎‬کن��د‪ .‬این محاس��به‬ ‫از طری��ق جی پ��ی اس‬ ‫خواه��د ب��ود ک��ه ب��ا‬ ‫سیس��تم تاکس��ی متر‬ ‫یکسان سازی می شود و‬ ‫البته از طریق پرداخت‬ ‫الکترونیک��ی هم مقدور‬ ‫خواه��د ب��ود و ب��ه مرور‬ ‫پ��ول کاغ��ذی را از چرخه تاکس��یرانی حذف‬ ‫خواهد کرد‪ .‬موضوع مس��یریابی هم یکی دیگر‬ ‫از امکانات اس��ت که خود خودرو با وارد شدن‬ ‫مقص��د به حافظه می تواند ب��ه صورت خودکار‬ ‫مسیر یابی کند‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه مدیران تاکسیرانی نیاز دارند‬ ‫که وضعیت خ��ودرو در اختیار را کنترل کنند‬ ‫تا مش��کالت احتمالی یا عملکرد روزانه خودرو‬ ‫را ثبت کنند‪ .‬اینکه خودرو در ماموریت اس��ت‬ ‫یا جایی پارک شده یا دچار مشکل است‪ ،‬همه‬ ‫اینها برای کارفرما قابل پیگیری است‪ .‬از طرفی‬ ‫میزان سوخت مصرفی خودرو هم قابل پیگیری‬ ‫است که می توان سازمان مصرف سوخت را هم‬ ‫در جریان وضعیت سوخت تاکسیرانی کل شهر‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫€ € این�ده این فناوری را چطور می بینید؟‬ ‫ایا به زودی ش�اهد ظهور خودروهایی که‬ ‫به ص�ورت یکپارچه با هم ارتب�اط دارند؛‬ ‫هستیم ؟‬ ‫به ط��ور قطع! ای��ن اتفاق از ‪ 4‬س��ال قبل در‬ ‫جهان مطرح اس��ت‪ .‬در نمایشگاه های روز دنیا‬ ‫هم هر ب��ار یک فناوری جدی��د در این زمینه‬ ‫مطرح می شود‪ .‬در ایران هم ما تالش داریم که‬ ‫هم سطح با این موج جهانی حرکت کنیم‪ .‬انچه‬ ‫در این��ده خودروها را از ه��م متمایز می کند‪،‬‬ ‫میزان دسترس��ی انها به سیستم های فناورانه‬ ‫خواهد بود‪ .‬یعنی انچه راننده از خودرو دریافت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنابراین جواب سوال شما این است که تمام‬ ‫خودروهای ایران در اینده ای نزدیک به صورت‬ ‫هوشمند با س��ازنده خودرو در ارتباط هستند‬ ‫و وضعی��ت کلی انها از جمله س�لامت خودرو‪،‬‬ ‫وضعی��ت ایمن��ی‪ ،‬موضوعات ترافیک��ی و ‪ ...‬به‬ ‫صورت انالین چک می ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫ایران خودرو با پژو وارد همکاری برای تولیدات‬ ‫مشترک شده است‬ ‫می توان امیدوار بود که این روند تس��ریع پیدا‬ ‫کند چرا که پژو در مدل های ‪2016‬م خود از دو‬ ‫مدل هوش��مند پرده برداری کرده و سعی دارد‬ ‫که این روند را توس��عه بدهد‪ .‬پیش بینی ما این‬ ‫است که در ‪ 4‬سال اینده این سیستم در ایران‬ ‫به طور کامل اجرا شود‪.‬‬ ‫€ € نخستین قدم را به صورت اجرایی چه‬ ‫زمانی برمی دارید؟‬ ‫پروژه نوسازی ناوگان تاکسیرانی مدت هاست‬ ‫که در دست اقدام اس��ت‪ .‬ما هم اکنون در حال‬ ‫عقد قرارداد با اتحادیه تاکسیرانی کشور هستیم‬ ‫و بازدیدهای��ی از س��وی مدی��ران تصمیم گیر‬ ‫از جمل��ه مدیران اتحادیه و معاون وزیر کش��ور‬ ‫در حوزه ش��هرداری ها و امور حمل ونقل از این‬ ‫پروژه انجام ش��ده است‪ .‬بنابراین اقدامات اولیه‬ ‫انجام ش��ده و ب��ه محض اینکه ای��ن خودروها‬ ‫از ط��رف گروه صنعتی ایران خ��ودرو در اختیار‬ ‫رانندگان تاکس��ی یا اتحادیه ها قرار بگیرد این‬ ‫سیس��تم نیز بالفاصل��ه روی تاکس��ی ها فعال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ € این سیتس�م ب�رای ش�رایط خرابی یا‬ ‫در زم�ان تصادف چه کمکی به سرنش�ین ‬ ‫می کند؟‬ ‫ی��ک سیس��تم هش��دار ی��ا اس او اس ( ‪) sos‬‬ ‫در ای��ن خودرو ها تعبیه می ش��ود که در زمان‬ ‫خراب��ی راننده با فش��ردن ان می تواند به مرکز‬ ‫داده ه��ا اطالعات الزم را مخاب��ره کند و از انها‬ ‫کمک بگی��رد‪ .‬در موارد تصادف نیز اگر خدایی‬ ‫ناکرده این تصادف به صورت شدید انجام شود‪،‬‬ ‫این سیس��تم به صورت خودکار فعال ش��ده و‬ ‫اطالعات مربوط به محل وقوع حادثه و ش��دت‬ ‫تصادف را به مرکز مخابره می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی ه��ای جذاب در ای��ن زمینه‬ ‫این اس��ت که سیس��تم های چندرس��انه ای در‬ ‫داخل تاکس��ی ها نیز در کنت��رل مرکز داده ها‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬پخ��ش فیل��م‬ ‫و ص��وت و حت��ی کنت��رل رادی��و ب��ه صورت‬ ‫طبقه بندی ش��ده و با توجه به شرایط ان شهر‬ ‫یا استان برنامه ریزی خواهد شد‪ .‬برای مثال در‬ ‫سیستم چندرسانه ای یکپارچه برخی شهرهای‬ ‫توریس��تی مثل اصفهان‪ ،‬ش��یراز و مشهد نیاز‬ ‫است که برخی اطالعات گردشگری در اختیار‬ ‫مسافران قرار بگیرد‪ .‬این سامانه هوشمند کمک‬ ‫می کند تا اطالعات مرتبط با این موضوعات به‬ ‫راحتی در اختیار مشتری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫€ € در کنار تم�ام این ویژگی ه�ای مدرن‬ ‫امکانات بس�یار خوبی هم برای بهره مندی‬ ‫مس�افران از اینترن�ت پر س�رعت درنظر‬ ‫دارید‪ .‬درست است؟‬ ‫بله! از ویژگی های مهم این سیستم دسترسی‬ ‫به اینترن��ت همگانی و پرس��رعت خواهد بود‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت مس��یر س��فر طوالنی باش��د و‬ ‫مس��افران نیاز به اینترنت دائمی داشته باشند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط می ت��وان از طریق وای فای در‬ ‫سیستم الفا فضای داخل کابین را به شبکه های‬ ‫جهانی متصل ک��رد‪ .‬امکان دیگر در این زمینه‬ ‫اتص��ال دوربین های داخل خودرو مثل دوربین‬ ‫مربوط به دنده عقب یا دوربین های موجود در‬ ‫ماشین ها برای پارک خودرو و‪ ...‬به مرکز داده ها‬ ‫خواهد بود که می تواند در شرایط خاص امکان‬ ‫تصویر برداری را برای مرکز فراهم کند‪.‬‬ ‫در نهای��ت ما یک سیس��تم پیش��رفته برای‬ ‫عیب یاب��ی در خودرو هم تعری��ف کرده ایم که‬ ‫می تواند به سیستم رایانه ای ماشین وصل شده‬ ‫و تم��ام نقص ها و مش��کالت فن��ی را به مرکز‬ ‫مخابره کند‪ .‬در این ش��رایط هرگونه بروز خطا‬ ‫به صورت لحظه ای به راننده مخابره ش��ده و او‬ ‫در جریان مشکالت خودرو قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €به عنوان یک کارش�ناس چ�ه نگاهی‬ ‫نسبت به این پیش�رفت دارید‪ ،‬پیشرفتی‬ ‫ک�ه به ه�ر ح�ال ایران خ�ودرو متولی ان‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫این یک امکان و یک ویژگی مهم برای اینده‬ ‫ماست‪ .‬امکانی که قرار است در اختیار تک تک‬ ‫مردم قرار بگیرد و تغییری که ایجاد می ش��ود‬ ‫می توان��د زندگی هر کس��ی را راحت تر پیش‬ ‫بب��رد‪ .‬فناوری ه��ای روز مربوط به تاکس��ی ها‬ ‫موضوعی کارامد در همه کشورهای جهان‬ ‫اس��ت که نمی توان ان را نادیده گرفت و‬ ‫من فکر می کنم قدم بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫در نظر داریم در اینده ای نزدیک اپلیکیشن‬ ‫موبایل این سیس��تم را هم برای شهروندان‬ ‫طراح��ی کنیم تا از ای��ن طریق بتوانند‬ ‫نزدیک تری��ن تاکس��ی را در اطراف‬ ‫خود شناس��ایی ک��رده و راننده‬ ‫را از نی��از خودش��ان اگاه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اگ��ر هم��ه مزیت ه��ای‬ ‫مربوط به طرح تاکسی های‬ ‫هوش��مند را در کن��ار هم‬ ‫ق��رار بدهی��م‪ ،‬متوج��ه‬ ‫می ش��ویم ک��ه فناورانه‬ ‫شدن سیستم حمل و نقل‬ ‫در کش��ور می توان��د به‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬ذخیره‬ ‫ان��رژی و جب��ران زمان‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫ساخت جت مسافربری با االیندگی صوتی پایین‬ ‫سازمان ناسا در راس��تای اجرای برنامه «هواپیماهای ایکس» خود قصد دارد‬ ‫ب��ا تخصیص بودجه ‪ ۲۰‬میلیون دالری ش��روع به انجام مطالعات روی س��اخت‬ ‫هواپیمای جت مس��افربری مافوق صوت با االیندگی صوتی بسیار پایین داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین قرار اس��ت طراحی اولیه بدنه‪ ،‬بال ها و موتورهای این هواپیما‬ ‫به زودی اغاز شود‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫در اتاق فکر شبکه های برق چه می گذرد؟‬ ‫«دیس��پاچینگ» یا اتاق کنت��رل برق به نوعی‬ ‫اتاق فکر ش��بکه های برق کش��ور اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین فراس��نج های کنترلی شبکه‪ ،‬فرکانس‬ ‫بوده ک��ه تغییرات ان نمایانگ��ر تغییر در فرایند‬ ‫تولید و مصرف است و به همین منظور از عوامل‬ ‫بس��یار مه��م در بهره برداری و کنت��رل وضعیت‬ ‫شبکه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در بهره ب��رداری ش��بکه‪ ،‬اطالع��ات مربوط به‬ ‫فرکانس ش��بکه باید به طور لحظه ای ثبت شود‬ ‫و این یعنی حجم وسیعی از این اطالعات در یک‬ ‫محدوده زمانی باید ثبت شود و مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬تغییرات فرکانس بیش از مقدار اسمی ان‬ ‫افزون بر وارد اوردن صدمات به تاسیس��ات شبکه‬ ‫برق رس��انی‪ ،‬بر وس��ایل مش��ترکان ب��رق نیز اثر‬ ‫زیانباری خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دیگ��ر نکاتی که در ای��ن زمینه‬ ‫اهمیت دارد این اس��ت که اگر فرکانس شبکه در‬ ‫حد مطلوب و مجاز کنترل نشود موجب نا پایداری‬ ‫و حتی فروپاشی شبکه خواهد شد‪ .‬در شبکه های‬ ‫ق��درت در صورتی ک��ه به دالیل��ی همچون قطع‬ ‫خطوط انتقال یا خروج خودکار واحدهای بزرگ‬ ‫تولی��دی‪ ،‬افت ناگهان��ی فرکانس اتف��اق افتد و‬ ‫موجب کاهش فرکانس از حد مش��خصی ش��ود‪،‬‬ ‫رله های قطع بار فعال ش��ده و بخش��ی از مصرف‬ ‫را قط��ع می کنند‪ .‬این کار به دلیل برقراری تعادل‬ ‫بین تولید و مصرف برق انجام می ش��ود‪ .‬عملکرد‬ ‫رله های اش��اره ش��ده زمانی اثربخش خواهد بود‬ ‫که می��زان تغییرات کاهش��ی فرکان��س و ولتاژ‬ ‫در ح��دی باش��د که فرص��ت الزم (حداقل ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی ثانی��ه) را دراختیار رله قرار دهد زیرا در غیر‬ ‫این صورت رله ها عمل نکرده و فرکانس همچنان‬ ‫کاهش می یابد تا سرانجام فروپاشی حادث شود‪.‬‬ ‫عکس العمل س��ریع در تصحی��ح فرکانس و ولتاژ‬ ‫شبکه به ویژه در زمان وقوع حادثه‪ ،‬یکی از عوامل‬ ‫تعیین کننده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن به ط��ور س��نتی تصحیح کننده های‬ ‫فرکان��س نیروگاه های ابی مجهز ب��ه گاورنرهای‬ ‫س��ریع هس��تند که می توانند کل توان تولیدی‬ ‫خ��ود را در چند ثانی��ه به می��زان قابل توجهی‬ ‫تغییر دهند‪ .‬تنظیم کننده ه��ای ولتاژ نیز به طور‬ ‫عمده ژنراتورهای سنکرون مجهز به سیستم های‬ ‫«‪ »AVR۱‬هس��تند که در کس��ری از ثانیه وارد‬ ‫عمل می ش��وند‪ .‬فرکانس ش��بکه می تواند در هر‬ ‫نقطه از ش��بکه تنظیم شود به شرط انکه امکان‬ ‫انتقال توان در خطوط در ش��بکه وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان مثال اگر حادثه ای در خراس��ان‬ ‫باعث کاهش فرکانس ش��بکه شود واحدهای ابی‬ ‫در خوزستان می توانند نسبت به تصحیح فرکانس‬ ‫وارد عمل شوند اما پاره ای از مواقع این امر ممکن‬ ‫است موجب افزایش بار خطوط «دز‪ -‬اندیمشک»‬ ‫یا «علی اباد – اس��فراین» ش��ده و حتی موجب‬ ‫قطع این خطوط ش��ود که در این حالت وضعیت‬ ‫شبکه بسیار اسیب پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ب��رای حفظ پای��داری و ایمنی‬ ‫ش��بکه‪ ،‬کنترل فرکانس و ولتاژ بای��د به گونه ای‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫«شورورزی»‪ ،‬راه حل رهایی‬ ‫کشور از بحران خشکسالی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫انجام ش��ود که قابلیت انجام عملیات کنترلی چه‬ ‫در منطقه و چه در کل شبکه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه پرویز غیاث الدین‪ ،‬دبیر س��ندیکای برق‬ ‫درباره دیسپاچینگ به‬ ‫توضیح داده است‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت‪ :‬ش��بکه برق کش��ور اکنون‬ ‫بهم پیوسته است و تمام مراکز پس از تولید برق‪،‬‬ ‫این انرژی را به خطوط برق منتقل می کنند و به‬ ‫طور همزمان در کشور مصرف می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شبکه که گستردگی ان به اندازه‬ ‫کل کشور اس��ت تغییرات بسیاری دارد که یکی‬ ‫از مهم تری��ن انها تغییر در میزان مصرف اس��ت‪.‬‬ ‫برای مثال زمانی که در منزل وس��یله برقی مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪ ،‬تولید برق باید بیشتر شود‬ ‫و بای��د در نظر داش��ت که ب��رق در جایی ذخیره‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همچنین زمانی که ان وس��یله برقی‬ ‫خاموش می شود باید میزان تولید به همان مقدار‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫دبیر سندیکای برق با اشاره به اینکه این موضوع‬ ‫از یک وسیله برقی در منزل تا کارخانه های بزرگ‬ ‫ح داد‪ :‬با اینکه مصرف برق در‬ ‫وجود دارد‪ ،‬توضی�� ‬ ‫کارخانه های صنعتی قابل مقایس��ه با وسیله های‬ ‫برقی در منازل نیس��ت اما باید درنظر داشت که‬ ‫تمام این مصارف باید کنترل ش��وند تا اخاللی در‬ ‫برق رسانی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت مصرف برق در واحدهای‬ ‫صنعتی ب��زرگ گفت‪ :‬برای مثال در کارخانه های‬ ‫ذوب اه��ن و فوالدس��ازی گاهی ‪ ۲۰‬ت��ن اهن با‬ ‫ق��وس الکتریکی ذوب می ش��وند و کارخانه ها در‬ ‫این حالت نیاز به برق بسیار زیادی دارند که باید‬ ‫در لحظه از سوی نیروگاه ها تولید شود‪ .‬همچنین‬ ‫پ��س از انکه این قوس الکتریکی قطع ش��د باید‬ ‫دوب��اره تولید برق کاهش یاب��د و به میزان مورد‬ ‫نیاز برسد‪.‬‬ ‫غیاث الدین با بیان اینکه در شبکه های برق هر‬ ‫اتفاقی که می افتد باید مدیریت شود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در غیرای��ن صورت مش��کالت و تغییراتی که در‬ ‫ش��بکه به وجود می اید به دیگر بخش ها منتقل‬ ‫شده و می تواند کل ش��بکه را با مشکالت جدی‬ ‫رو به رو کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت برق با اش��اره به اینکه‬ ‫مدیری��ت ش��بکه های برقی در مقی��اس کوچک‬ ‫ش��بیه مدیریت برق در منزل است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در منزل اگر تداخلی در شبکه برقی به وجود ا ید‬ ‫کلیدهای مینیاتوری ب��رق همان منطقه را قطع‬ ‫می کند‪ .‬برای مثال اگر در اش��پزخانه مشکلی به‬ ‫وجود اید برق دیگر نقاط قطع نمی ش��ود و فقط‬ ‫برق همان نقطه قطع می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مقیاس بزرگ و شبکه های برقی‬ ‫هم این موضوع مش��ابه اس��ت‪ .‬اگر قرار باش��د با‬ ‫هر تداخلی در ش��بکه برق کل کش��ور قطع شود‬ ‫مش��کالتی به وج��ود می اید که ب��ه هیچ نحوی‬ ‫نمی توان انها را حل کرد‪.‬‬ ‫غیاث الدین با اش��اره به اینکه مدیریت ش��بکه‬ ‫ب��رق موضوع بس��یار پیچی��ده ای اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیریت ش��بکه برق به این معنی اس��ت که کل‬ ‫برق مصرفی در لحظه باید تامین شود و همچنین‬ ‫به محض تغییراتی که در ش��بکه ایجاد می شود‬ ‫این تغییرات در تولید برق هم باید ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫مدیریت ش��بکه برق ش��امل میزان بار مورد نیاز‪،‬‬ ‫برق مصرفی‪ ،‬میزان تولید‪ ،‬بررسی ظرفیت تولید‬ ‫نیروگاه ه��ا و تفاوت میزان تولی��د انها با یکدیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه همچنی��ن باید درنظر‬ ‫داش��ت که ت��وان نیروگاه ه��ا عالوه ب��ر اینکه با‬ ‫یکدیگر تفاوت دارند‪ ،‬خودشان هم دچار تغییرات‬ ‫می ش��وند‪ ،‬در این باره توضی��ح داد‪ :‬رطوبت هوا‪،‬‬ ‫دما و اختالف سطح از دریا از جمله مواردی است‬ ‫که بر ب��ازده نیروگاه ها تاثیر می گ��ذارد‪ .‬با اینکه‬ ‫اختالف از سطح دریا ثابت است اما میزان رطوبت‬ ‫و دما ازجمله عوامل متغیر تاثیر گذار بر نیروگاه ها‬ ‫نخستین قرارداد وزارت نیرو با اروپا در پسابرجام‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزی��ر نیرو از انعقاد‬ ‫نخس��تین ق��رارداد وزارت نی��رو ب��ا یک ش��رکت اروپایی‬ ‫چند ملیتی در پسابرجام خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علیرضا دائمی با اش��اره به قراردادهای‬ ‫منعقدشده وزارت نیرو با شرکت های خارجی در پسابرجام‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون مذاکره های زیادی بین ش��رکت های ایرانی‬ ‫و خارج��ی حتی پیش از اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام‬ ‫مش��ترک (برج��ام) انجام ش��ده و برخی از انه��ا منجربه‬ ‫موافقتنامه های��ی نیز ش��ده‪ ،‬اما در نهایت ش��ورای اقتصاد‬ ‫تصمیم گیرنده نهایی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اکنون‬ ‫زمینه اغاز کار فراهم ش��ده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این شورا تاکنون‬ ‫فقط یک مجوز برای یکی از شرکت های بین المللی اروپایی‬ ‫چندملیتی صادر کرده است و این شرکت می تواند کار خود‬ ‫را در ایران اغاز کند‪ .‬به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬ش��رایط‬ ‫خوبی برای توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در این قرارداد‬ ‫لحاظ شده و منافع ملی در ان به خوبی دیده شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو با اش��ار به اینکه قراردادهای اینچنینی‬ ‫می توان��د در افزایش تولید انرژی ه��ای تجدیدپذیر کمک‬ ‫بسیاری داشته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مطابق تقاضایی که در‬ ‫این زمینه وجود دارد از س��وی این ش��رکت اروپایی‪۳۵۰ ،‬‬ ‫م��گاوات ظرفی��ت نیروگاهی تجدیدپذیر در کش��ور ایجاد‬ ‫می شود که ارزشی افزون بر ‪ ۶۰‬هزار میلیارد ریال دارد‪.‬‬ ‫دائم��ی جزئیات بیش��تری از این ق��رارداد فاش نکرد اما‬ ‫گفت ک��ه قرارداد دیگ��ری نیز برای س��اخت نیروگاه های‬ ‫س��یکل ترکیبی به ظرفیت ‪ 5‬هزار مگاوات به تایید شورای‬ ‫اقتصاد رس��یده اس��ت‪ .‬معاون وزیر نیرو با اش��اره به اینکه‬ ‫ش��ورای اقتصاد در این قراردادها نقش مهمی دارد‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با توجه به اینکه فرایند قراردادهای این وزارتخانه با‬ ‫ش��رکت های خارجی باید از کانال شورای اقتصاد بگذرد و‬ ‫به تایید این ش��ورا برس��د‪ ،‬در روزهای اینده ش��اهد اخبار‬ ‫بیش��تری از قراردادهای پس��ابرجام در زمینه های مختلف‬ ‫خواهی��م ب��ود‪ .‬پیش تر هوش��نگ فالحتیان‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫نی��رو در امور برق و انرژی نیز از برنامه ریزی برای توس��عه‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر در برنامه پنج س��اله ششم توسعه‬ ‫کش��ور خبر داده و گفته بود‪ :‬براساس این برنامه‪ ،‬با ساخت‬ ‫نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر س��االنه یک هزار م��گاوات و در‬ ‫مجموع ‪ 5‬هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کش��ور اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��هم فعلی انرژی های تجدیدپذی��ر از ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفیت نیروگاهی کش��ور فق��ط ‪ 2‬درصد و معادل‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫هستند که باید با دیسپاچینگ کنترل شود‪.‬‬ ‫دبیر سندیکای برق همچنین افزود‪ :‬برای مثال‬ ‫نیروگاه��ی ک��ه در صبح تابس��تان ‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫ب��رق تولید می کند به طور قطع در ظهر با کاهش‬ ‫محسوس تولید مواجه می شود و وظیفه مدیریت‬ ‫تولید و مصرف نیرو‪ ،‬که با احتساب این مشکالت‬ ‫ام��ری کام�لا پیچی��ده اس��ت‪ ،‬به عه��ده مرکز‬ ‫دیسپاچینگ است‪.‬‬ ‫غیاث الدی��ن با بیان اینکه تمام این موارد باعث‬ ‫می ش��ود که وجود دیس��پاچینگ در شبکه های‬ ‫برقی امری الزامی باشد باید بتوان میزان مصرف‬ ‫و تولی��د برق را مدیریت کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این نوع از‬ ‫مدیریت ش��امل تمام اتفاقاتی است که در شبکه‬ ‫رخ می دهد و در لحظه باید تغییرات اعمال شود‪.‬‬ ‫به گفته غیاث الدین‪ ،‬دیس��پاچینگ در سطوح‬ ‫مختلف انج��ام می ش��ود و دارای رتبه بندی های‬ ‫متفاوتی است‪ .‬اکنون در کشور یک دیسپاچینگ‬ ‫مل��ی وج��ود دارد که تم��ام ش��بکه های برق و‬ ‫دیس��پاچینگ ها را مدیریت می کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫چن��د دیس��پاچینگ منطقه ای در کش��ور وجود‬ ‫دارد که زیر نظر دیس��پاچینگ ملی ش��بکه های‬ ‫کوچک تر را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنایع ب��رق اف��زود‪ :‬اکنون‬ ‫دیس��پاچینگ در س��طح توزیع برق ه��م انجام‬ ‫می شود و این کار باعث شده مدیریت شبکه های‬ ‫برق در کشور با مشکالت کمتری رو به رو شده و‬ ‫با کارایی مناسب تری انجام شود‪.‬‬ ‫وی درباره چگونگی مدیریت دیس��پاچینگ بر‬ ‫ش��بکه ها توضیح داد‪ :‬اطالعاتی که از شبکه ها به‬ ‫دیسپاچینگ منتقل می شود با رایانه مورد تحلیل‬ ‫قرار می گیرد و نرم افزارها دس��تورات الزم را برای‬ ‫مدیریت ش��بکه اعمال می کنن��د‪ .‬نکته ای که در‬ ‫این زمینه اهمیت بس��یاری دارد این اس��ت که‬ ‫این فع��ل و انفعاالت در ی��ک پنجاهم ثانیه باید‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫پرویز غیاث الدین‬ ‫تغییرات‬ ‫و اسیب های‬ ‫ناشی از‬ ‫نوسانات برق‬ ‫با اجرای دقیق‬ ‫دیسپاچینگ‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫همکاری ایران با شرکت زیمنس در ساخت توربین‬ ‫حمید چیت چیان قرار است در سفر به المان با زیگمار‬ ‫گابریل‪ ،‬وزیر اقتصاد المان دیدار و گفت وگو کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬در این س��فر ق��رارداد همکاری بین‬ ‫ش��رکت های «مپنا» و «زیمنس» با حض��ور چیت چیان‬ ‫و گابری��ل ب��ه امضا خواهد رس��ید‪ .‬این قرار داد ‪ 5‬س��اله‬ ‫ب��رای انتقال فن��اوری توربین ه��ای کالس اف با زیمنس‬ ‫نخس��تین گام بومی س��ازی این توربین ها ب��ا نام تجاری‬ ‫‪ ۴۰۰۰F-SGT۵‬اس��ت‪ .‬توربی��ن ‪ ۴۰۰۰F-SGT۵‬از‬ ‫پیشرفته ترین و مطمئن ترین توربین های گازی کالس اف‬ ‫در دنیا است که می تواند در شرایط ایزو توان ‪ ۳۰۷‬مگاوات‬ ‫با ب��ازده حرارتی ‪ 40/1‬درصد تولید کند و میزان ‪NOX‬‬ ‫و ‪ CO‬حاصل از کارکرد ان با س��وخت گاز به ترتیب ‪۲۵‬‬ ‫و ‪( PPM ۸۰‬قسمت در میلیون) است که با بایسته های‬ ‫زیست محیطی بین المللی مطابقت دارد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در چارچوب برنامه سفر خود به المان‪ ،‬دیروز‬ ‫در همای��ش همکاری های اقتصادی ای��ران و المان که از‬ ‫سوی اتحادیه صنعتی و فدراسیون این کشور برگزار شد‪،‬‬ ‫سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫چیت چی��ان همچنی��ن امروز در همایش مش��ترک در‬ ‫زمینه فاینانس و مس��ائل مالی و همچنین مراسم شورای‬ ‫اقتصادی حزب دموکرات مسیحی شهر فرانکفورت شرکت‬ ‫می کند‪ .‬در این سفر‪ ،‬عباس علی ابادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مپنا وزیر نیرو را همراهی می کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در اردیبهشت ‪ ۹۳‬نیز برای انجام مذاکره برای‬ ‫سرمایه گذاری و اجرای طرح های مشترک در صنایع اب و‬ ‫برق به المان سفر کرده بود‪.‬‬ ‫چیت چیان در این سفر غیر از امضای قرارداد نیروگاهی‬ ‫و س��خنرانی در همایش همکاری ه��ای اقتصادی ایران و‬ ‫الم��ان‪ ،‬از واح��د تولی��د توربین ه��ای گازی‪ ،‬محل مرکز‬ ‫اموزشی و بخش ‪ GIS‬شرکت زیمنس بازدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو به منظور امضای یک قرارداد بزرگ مش��ارکت‬ ‫نیروگاه��ی در ایران و حضور در چند نشس��ت تخصصی‬ ‫عازم المان شده است‪ .‬سفر وزیر نیروی کشورمان به المان‬ ‫بن��ا به دعوت زیگم��ار گابریل‪ ،‬مع��اون صدر اعظم و وزیر‬ ‫اقتصاد و انرژی المان بوده اس��ت‪ .‬چیت چیان در این سفر‬ ‫‪ 4‬روزه‪ ،‬غی��ر از امضای موافقتنامه و قرارداد همکاری بین‬ ‫زیمنس و مپنا قرار اس��ت یک توافق بسیار مهم در زمینه‬ ‫توسعه همکاری های اب و برق بین ایران و المان نیز امضا‬ ‫کند که در این راس��تا با گابریل‪ ،‬معاون صدراعظم و وزیر‬ ‫اقتصاد و انرژی المان مالقات خواهد کرد‪.‬‬ ‫در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬ایران با بحران جدی کمبود‬ ‫اب و خشکسالی فراگیر رو به رو خواهد شد‪ ،‬زیرا قسمت‬ ‫اعظم این کش��ور را کویرهای بایر و ش��ور تشکیل داده‬ ‫اس��ت و از نظر جغرافیایی بیشتر سرزمین های ان جزو‬ ‫مناطق گرم و خشک جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫رودهایی که در س��طح کش��ور جری��ان دارند‪ ،‬به طور‬ ‫عمده برای تولید انرژی و تامین اب شرب در نظر گرفته‬ ‫شده اند و قابلیت ابیاری برای کشاورزی در سطح بسیار‬ ‫ب این رودها و حتی سفره های‬ ‫وس��یع را ندارند‪ .‬حجم ا ‬ ‫زیرزمینی به دلیل خشکسالی و استفاده بی رویه از انها‬ ‫در حال کاهش است و به این دلیل پاسخگوی نیازهای‬ ‫این��ده کش��ور در زمینه های صنعت‪ ،‬کش��اورزی و اب‬ ‫شرب نخواهند بود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬منابع بسیار زیادی از‬ ‫اب شور در دریای خز ر در شمال و دریای عمان و خلیج‬ ‫همیش��ه فارس در جنوب کش��ور وجود دارد اما میزان‬ ‫ش��وری انها در حدی است که نیازهای مصرفی متداول‬ ‫را مرتفع نمی کنند‪.‬‬ ‫مژده انکه با پیش��رفت علم و فن��اوری و امکاناتی که‬ ‫هم اینک در کش��ور به وفور موجود است‪ ،‬برای رهایی از‬ ‫این معضالت ملی و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان‬ ‫در سر اسر مملکت و توس��عه و پیشرفت کشور با توجه‬ ‫به سیاست اقتصاد مقاومتی‪ ،‬راه حلی بسیار شگفت انگیز‪،‬‬ ‫عملی‪ ،‬عقالنی و اقتصادی در دسترس است‪ .‬این راه حل‬ ‫معجزه اسا «مهندسی شورورزی» نام دارد‪.‬‬ ‫ی ادغام فناوری شورورزی‬ ‫مهندس��ی ش��ورورزی یعن ‬ ‫کش��اورزی پای��دار در محیط های ش��ور با اس��تفاده از‬ ‫اب ش��ور و گیاهان ش��ورزی با انواع علوم و مهندسی‪،‬‬ ‫ به وی��ژه در زمینه تولید انرژی ه��ای پاک و تجدید پذیر‪.‬‬ ‫بنابراین با این تعریف می توان با اس��تفاده از «مهندسی‬ ‫شورورزی» به اهدافی از جمله بهبود وضعیت معیشتی‬ ‫و کیفی��ت زندگ��ی جوامع مس��تقر در مناطق مبتال به‬ ‫زمین ها و محیط های ش��ور‪ ،‬استفاده موثر از بیابان های‬ ‫ش��ور و لم یزرع با تبدیل انها به مراتع و مزارع تولیدی و‬ ‫اقتصادی و ایجاد حداقل ‪ 5‬میلیون اش��تغال در سراسر‬ ‫کشور رسید‪.‬‬ ‫خاورمیانه محل زندگی بیش از ‪ 350‬میلیون انس��ان‪،‬‬ ‫و مستعد نزاع های ابی است‪ .‬بر اساس برخی گزارش ها‪،‬‬ ‫مشکالت ابی می تواند نقش اصلی را در ایجاد بزرگترین‬ ‫خط��رات ازجمل��ه بی ثباتی کش��ورهای ش��مال افریقا‬ ‫و خاورمیانه بازی کند و س��بب مش��کالت جدی برای‬ ‫حکومت ه��ا و دولت ه��ا در این مناطق ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫تنها راه حل نجات کش��ور از بحران اب‪ ،‬خشکسالی های‬ ‫پروژه مهندس��ی‬ ‫ ‬ ‫پی در پ��ی و بیکاری جوان��ان‪ ،‬اجرای‬ ‫شورورزی در سطح ملی با پشتیبانی‪ ،‬حمایت و همکاری‬ ‫تمام سازمان های دولتی و نهاد های حکومتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ها و اقدامات مهندسی شورورزی‬ ‫بکارگیری فناوری های نوین برای شکافت اب یا برای‬ ‫کاهش درصدی از نمک اب رودها و دریاها و همچنین‬ ‫به شرب رس��اندن انها‪ ،‬استفاده از انواع انرژی های پاک‬ ‫برای تولید و حمل اب ش��یرین‪ ،‬تولید بیوگاز‪ ،‬بیودیزل‬ ‫و روغن ه��ای صنعتی بی��و‪ ،‬بکارگیری پیش��رفته ترین‬ ‫روش های موجود در زمینه های نقشه برداری‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫کنت��رل‪ ،‬عم��ران و س��ازه‪ ،‬همکاری مهندس��ان عرصه ‬ ‫صنعت با مهندس��ان شاخه کشاورزی‪ ،‬همه و همه تنها‬ ‫بخش��ی از فعالیت هایی اس��ت که در پروژه ملی و نوین‬ ‫«مهندسی شورورزی» انجام خواهند شد‪.‬‬ ‫وس��عت و عظمت این پروژه در حدی اس��ت که الزم‬ ‫اس��ت برای تحق��ق ان از تمامی عل��وم و فناوری های‬ ‫ش��ناخته ش��ده و پیش��رفت ه روز دنیا بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این علوم در دانش��گاه های ایران نیز بومی‬ ‫ب��وده و پژوهش های زیادی در این موارد انجام ش��ده و‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پروژه ملی و نوین «مهندسی شورورزی» دستاوردهای‬ ‫بسیاری خواهد داشت که شامل تولید ثروت با استفاده‬ ‫از اب ف��راوان و بی پایان روده��ا و دریاها در زمین های‬ ‫لم یزرع و بای��ری که قرن ها بی اس��تفاده و رها بوده اند‪،‬‬ ‫تولید ثروت به وس��یله جوانان و مهندسان این مملکت‬ ‫که با مش��کل اش��تغال رو به رو هس��تند و جایگزینی و‬ ‫تبدیل دس��ته جمع��ی بیابان های س��رکش و رونده‪ ،‬به‬ ‫جنگل ه��ا و مناطق تولیدی با ارزش و بس��یار به صرفه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نویسندگان‪ :‬سیدمرتضی واعظ‬ ‫سیدمحمدحسین سیادتی‬ ‫‪28‬‬ ‫بررسی مشکالت در ستاد تسهیل اردبیل‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مشکالت ‪ ۹‬طرح تولیدی استان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری در س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫بررسی و راهکارهایی برای رفع ان‬ ‫پیش بینی شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمحال و بختیاری‬ ‫در این نشس��ت اظهار ک��رد‪ :‬رفع‬ ‫مش��کالت بخش تولید با ه��دف حفظ اش��تغال و وضعیت‬ ‫موجود تولید باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬قاس��م سلیمانی دش��تکی افزود‪ :‬به‬ ‫همین منظ��ور‪ ،‬همکاری بانک های عامل ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫و برنامه ریزی برای رفع مش��کالت انان ضروری اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در دولت یازدهم تالش های زیادی برای حفظ وضعیت‬ ‫موج��ود بخش تولی��د‪ ،‬راه اندازی واحدهای تعطیل ش��ده و‬ ‫استفاده کامل از ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال انجام‬ ‫ش��د‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و‬ ‫بختیاری نیز در ادامه این نشس��ت تامین سرمایه در گردش‬ ‫و نقدینگ��ی و تمدی��د مهل��ت بازپرداخت بده��ی بانکی را‬ ‫از راهکاره��ای رف��ع مش��کالت واحدهای تولیدی اس��تان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫س��ید نعیم امامی ابراز کرد‪ :‬به همی��ن منظور‪ ،‬بانک های‬ ‫عام��ل باید تمدی��د مهلت بازپرداخت تس��هیالت واحدهای‬ ‫تولیدی و بخش��ودگی جرایم واحدهای تولیدی بدهکار را به‬ ‫عنوان یک��ی از راهکارهای رفع موانع پیش روی بخش تولید‬ ‫در دس��تور کار قرار دهند‪ .‬نشست ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید استان ‪ ۱۲‬مصوبه برای رفع مشکالت ‪ ۹‬واحد تولیدی‬ ‫استان به همراه داشت‪.‬‬ ‫تولید مشترک صنعتی‬ ‫قزوین و کره جنوبی‬ ‫اس��تاندار قزوین گف��ت‪ :‬اماده‬ ‫جذب س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫تاج��ران قزوین��ی و کره جنوبی‬ ‫برای تولید محص��والت مرغوب‬ ‫و نشان(برند) و صادرات هدفمند‬ ‫به کش��ورهای جهان هستیم‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوی��ن‪ ،‬فریدون همتی‬ ‫در دیدار با اس��تاندار کیونجی کره جنوبی در اس��تانداری‬ ‫قزوین اظهار کرد‪ :‬در سایه توافق هسته ای‪ ،‬برداشته شدن‬ ‫تحریم ها و اجرایی ش��دن برجام شاهد حضور کشورهای‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری در ایران هستیم و بسیاری‬ ‫از انها عالقه مند اس��تفاده از این بازار بزرگ هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در فرصت جدید ایجاد ش��ده بسیار عالقه مندیم تا‬ ‫در بازار بزرگ ایران کش��ورهایی مانن��د کره جنوبی وارد‬ ‫س��رمایه گذاری شوند و سهم بیشتری را برای خود کسب‬ ‫کنند‪ .‬البته در فضای جدید می توانیم با کشورهای شرقی‬ ‫کارهای بزرگی را در بخش های مختلف تولید محصوالت‬ ‫مش��ترک اجرایی کنیم و کره جنوبی در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین گف��ت‪ :‬امادگی داریم با س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک و ایجاد شرکت های ایرانی و کره ای محصوالتی‬ ‫تولی��د کنیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی حضوری فعال‬ ‫داشته باشیم و به سود مشترک برسیم‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫خط تولید گاردریل‬ ‫بررسی مشکالت ‪ ۹‬طرح تولیدی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫از ساخت تابلو و عالئم جاده ای در استان کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫رانندگان با صنعتگران راهنمایی می شوند‬ ‫سرمایه گذاری خارجی البرز‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان البرز گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫فعالیت دولت یازدهم تاکنون‪۱۱ ،‬‬ ‫هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در این استان شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫البرز‪ ،‬ایرج موفق با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که با‬ ‫همکاری بانک ها و ادارات دولتی این استان موانع پیش روی‬ ‫صنعتگران را با اختیاراتی ک��ه داریم از میان برداریم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون در ‪ ۱۹‬جلس��ه اصلی و ‪ ۸‬جلسه کارشناسی این‬ ‫کارگ��روه ‪ ۳۰۰‬مصوبه داش��ته ایم که بی��ش از ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫این مصوبات اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با پیگیری های‬ ‫اس��تانداری البرز و همکاری مدی��ران بانک ها و مدیران کل‬ ‫استان توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی را از میان برداریم‪ .‬این در حالی است که درخواستی‬ ‫ب��ا امضای اس��تاندار البرز برای مع��اون اول رییس جمهوری‬ ‫ارسال شده و تقاضا کرده ایم اختیارات این کارگروه را افزایش‬ ‫دهند تا بتوانیم مش��کالت پیش رو را مرتفع کنیم‪ .‬موفق با‬ ‫اش��اره به رفع تحریم ها و مهیا ش��دن حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارجی افزود‪ :‬در اس��تان البرز شرایط صدور جواز رشته های‬ ‫مختل��ف صنعت��ی را داری��م و همین موض��وع باعث تمایل‬ ‫سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان شده است‪.‬‬ ‫البته تمام طرح های سرمایه گذاری از سوی کارشناسان این‬ ‫سازمان بررسی و اولویت بندی خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یدحامد عاملی‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اردبیل گفت‪:‬‬ ‫چهل وهشتمین جلس��ه کمیته فنی ستاد تس��هیل امور و پشتیبانی واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان اردبیل برگزار ش��د که در ان مش��کالت ‪۳‬واحد صنعتی شامل‬ ‫صنایع اهن و فوالد ارتاویل س��اخت‪ ،‬یدک کاران اردبیل و اجرپزی س��نتی در‬ ‫زمینه بدهی معوق و استعالم بالمانع از محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سیدحسین حسینی‬ ‫بیش از ‪85‬‬ ‫درصد تجهیزات‬ ‫خط تولید‬ ‫کارخانه سازنده‬ ‫تابلو و عالئم‬ ‫جاده ای داخلی‬ ‫است‬ ‫بهره برداری از بزرگترین کارخانه تولیدکننده‬ ‫تابلوها‪ ،‬عالئم و رنگ های جاده ای در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد سبب شد ه این واحد برای ‪ ۳۰‬نفر به‬ ‫صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کند‪ .‬البته‬ ‫در برخی موارد به دلیل وصول نشدن مطالبات‬ ‫این واحد از س��ازمان ها و دس��تگاه هایی که به‬ ‫عنوان مصرف کنندگان محصوالت تولیدی این‬ ‫واحد به ش��مار می روند خط تولید این واحد با‬ ‫مش��کالت زیادی دست و پنجه نرم می کند که‬ ‫باید برای برطرف ش��دن این مشکل‪ ،‬مسئوالن‬ ‫امر راه چاره ای بیندیشند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با سیدحس��ین حسینی‪،‬‬ ‫معاون صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نقی علیزاده‪ ،‬مدیر داخلی بزرگترین کارخانه‬ ‫تولیدکنن��ده تابلوها‪ ،‬عالئم و رنگ های جاده ای‬ ‫جنوب کش��ور به بررسی تولید این محصول در‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است‪.‬‬ ‫معاون صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد با بی��ان اینکه خطوط‬ ‫توس��عه ای بزرگتری��ن کارخان��ه تولیدکنن��ده‬ ‫تابلوها‪ ،‬عالئم و رنگ های جاده ای جنوب کشور‬ ‫به مرحله بهره برداری رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن واحد که تنها واح��د فعال در زمینه تولید‬ ‫تابلوه��ای ج��اده ای و رنگ های فانوس��ی ویژه‬ ‫رنگ امیزی اس��فالت جاده ها در اس��تان است‪،‬‬ ‫توانس��ته با تولید محص��والت خود برای حدود‬ ‫‪ ۳۰‬نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین حس��ینی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫ب��ه اینکه ای��ن واحد وس��عت چندان��ی ندارد‬ ‫ام��ا نواوری ه��ای جدیدی در صنعت س��اخت‬ ‫تابلوهای جاده ای و رنگ های فانوس��ی به وجود‬ ‫اورده که محصوالت تولید این واحد را منحصر‬ ‫به فرد کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که این‬ ‫واح��د برای اجرای طرح توس��عه در خط تولید‬ ‫خود به منظور افزایش تولید‪ ،‬درخواس��ت هایی‬ ‫به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ارائه‬ ‫کرده که از سوی کارشناس��ان این سازمان در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده برخی رنگ های فانوسی وارداتی که‬ ‫به عن��وان مواد اولیه در خ��ط تولید این واحد‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬قرار است در این واحد تولید‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که این امر مهم در این‬ ‫واح��د تولید اتفاق بیفتد نی��ازی به واردات این‬ ‫محصول به کش��ور نخواهد ب��ود که تحقق این‬ ‫امر به وسیله ماشین االت روزامد مورد استفاده‬ ‫در خط تولید انجام خواهد ش��د؛ ماش��ین االت‬ ‫و تجهیزات��ی ک��ه از تولیدات داخلی اس��تفاده‬ ‫می شود و فقط بخش از ان از کشورهای اسیای‬ ‫شرقی وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫حسینی با تاکید بر اینکه این واحد هم اکنون‬ ‫نیازه��ای داخلی را بر طرف می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این واحد با‬ ‫اجرای طرح های توس��عه ای در خط تولید خود‬ ‫برنامه های��ی به منظور ص��ادرات در نظر گرفته‬ ‫که امید است با حمایت های همه جانبه از سوی‬ ‫سازمان های مربوط به این مهم دست پیدا کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با بیان‬ ‫اینک��ه حمایت های وی��ژه تس��هیالتی‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه در گ��ردش برای رفع مش��کالت این‬ ‫واحد در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت��ی که مش��کالت و نیازهای این واحد‬ ‫برطرف شود به طور حتم میزان تولید این واحد‬ ‫با روند رو به رشدی همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین داخلی تجهیزات کارخانه‬ ‫مدی��ر تولی��د کارخان��ه اس��فالت راه پلیمر‪،‬‬ ‫بزرگترین کارخانه تولیدکننده تابلوها‪ ،‬عالئم و‬ ‫رنگ های جاده ای جنوب کش��ور با بیان اینکه‬ ‫پیگیری وضعیت حامل های انرژی هرمزگان‬ ‫سیزدهمین جلسه اصلی کارگروه تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید با حضور اس��تاندار هرمزگان‪،‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هرمزگان‪ ،‬مدیران دس��تگاه های اجرایی استان‬ ‫و واحدهای صنعتی بزرگ برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه استاندار هرمزگان اظهار کرد‪:‬‬ ‫با تم��ام ارادتی که به تولی��د و بخش کارگری‬ ‫داریم‪ ،‬این نکته الزامی است که همه به نحوی‬ ‫بای��د به قانون التزام داش��ته باش��یم و نباید با‬ ‫اجرای نادرست ان موجب تضییع حق طرف مقابل شویم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان‪ ،‬جاس��م جادری با اشاره به بخش کارگری صنایع‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬شرکت های برق و گاز نیز جزو بخش کارگری‬ ‫به ش��مار می روند و بدهی صنایع بزرگ به این شرکت ها را‬ ‫نبای��د نادیده گرف��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫هم اکنون همه برای ش��اخص تولید در حال فعالیتند‪ ،‬از دو‬ ‫بخ��ش صنایع بزرگ و ش��رکت های ب��رق و گاز می خواهیم‬ ‫نسبت به اجرای قانون تعهد داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش خصوصی باید بتوان��د تعادلی بین‬ ‫هزینه ه��ای ج��اری و تولی��د و درام��د خود ایج��اد کند تا‬ ‫درنهایت مش��کالت اینچنین��ی در این بخش‬ ‫مشاهده نشود‪ .‬در ادامه رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هرمزگان هدف از برگزاری این‬ ‫جلس��ه را پیگیری مش��کالت و وضعیت برق و‬ ‫گاز واحدهای صنعتی بزرگ اس��تان هرمزگان‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬وج��ود واحدهای صنعتی‬ ‫بزرگ در اس��تان از س��رمایه های ملی کش��ور‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬خلیل قاس��می اظهار کرد‪:‬‬ ‫واحدهای صنعتی در استان نباید مشکالتی از‬ ‫قبیل برق و گاز در زمینه تولید داش��ته باشند و امیدوارم با‬ ‫حمایت اس��تاندار و همراهی و تعامل مدیران دس��تگاه های‬ ‫اجرایی در تحقق اهداف و رفع موانع و مش��کالت واحدهای‬ ‫ب��زرگ در اس��تان گام برداری��م‪ .‬وی ب��ه اهمی��ت و نقش‬ ‫س��رمایه گذاری در حل و رفع مش��کالت واحدهای صنعتی‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬انتظار این اس��ت ک��ه ادارات دولتی در‬ ‫زمینه بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی‬ ‫جامع��ه نهایت هم��کاری را در چارچوب قوانین و مقررات با‬ ‫واحدها برای تامین زیر ساخت های سرمایه گذاری شامل اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬داش��ته باش��ند تا با جلب و جذب سرمایه گذار‬ ‫برای اشتغال استان گام های موثری برداشته شود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۳۰‬نفر به صورت مس��تقیم در این‬ ‫واحد مش��غول به فعالیت هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این واحد عالوه بر تولید انواع تابلوها و رنگ های‬ ‫جاده ای در برنامه های اجرایی مانند خط کشی‬ ‫جاده ها و نصب تابلو های تولیدی با س��ازمان ها‬ ‫و دس��تگاه های متولی چون ش��هرداری‪ ،‬راه و‬ ‫ساختمان و راهنمایی و رانندگی همکاری دارد‪.‬‬ ‫نقی علیزاده با اش��اره به اینک��ه بیش از ‪۸۵‬‬ ‫درصد ماشین االت و تجهیزات مورد استفاده در‬ ‫خ��ط تولید این واحد تولید داخل اس��ت‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬این ماش��ین االت با اخری��ن فناوری های‬ ‫روز دنیا در کشور تولید و به وسیله متخصصان‬ ‫داخلی در خط تولید این واحد نصب و راه اندازی‬ ‫ش��ده اند و فق��ط ‪ ۱۵‬درصد ان از کش��ورهای‬ ‫اسیای شرقی به ویژه ژاپن وارد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر ‪ ۱۵‬درصد ماشین االت‬ ‫م��ورد نیاز خط تولید که وارداتی اس��ت برخی‬ ‫اقالم مواد اولیه مانند ش��برنگ ها که در ایجاد‬ ‫عالئم ج��اده ای کاربرد دارد نیز وارد می ش��ود‬ ‫ولی س��ایر نیازهای این واح��د در داخل تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی��زاده با تاکی��د بر اینکه م��واد اولیه مورد‬ ‫اس��تفاده در خط تولید این واحد که در داخل‬ ‫تولید می ش��ود از کیفیت و استانداردهای الزم‬ ‫برخوردار است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به جز شبرنگی که‬ ‫در س��اخت عالئم جاده ای اس��تفاده می شود و‬ ‫وارداتی است بقیه مواد اولیه مورد نیاز این واحد‬ ‫در داخل تامین می ش��ود که با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی فاصله ای ندارد و همین امر باعث ش��ده‬ ‫به جای اس��تفاده از محصوالت خارجی‪ ،‬تولید‬ ‫داخلی در خط تولید این کارخانه مدنظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مق��ام مس��ئول در بزرگتری��ن کارخانه‬ ‫تولیدکنن��ده تابلوه��ا‪ ،‬عالئ��م و رنگ ه��ای‬ ‫جاده ای جنوب کشور با اش��اره به اینکه عالوه‬ ‫بر اس��تان‪ ،‬محصوالت تولیدی ای��ن واحد نیاز‬ ‫س��ایر استان های همجوار را نیز تامین می کند‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه هم اکنون میزان‬ ‫تولی��د محصول در ای��ن واحد حجم کمی دارد‬ ‫برنامه برای صادرات در دستور کار قرار نگرفته‬ ‫ولی برنامه ریزی هایی ب��رای تحقق این امر در‬ ‫س��ال های اینده شده که امید است با همکاری‬ ‫سازمان های مربوط به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی مهم ترین مش��کل موجود در خط تولید‬ ‫این واح��د را کمبود نقدینگی و نبود س��رمایه‬ ‫در گ��ردش عنوان کرد و گفت‪ :‬وصول نش��دن‬ ‫مطالبات دریافتی از س��ازمان ها و دستگاه های‬ ‫دولت��ی باعث کمب��ود نقدینگی و س��رمایه در‬ ‫گردش ب��رای تامین م��واد اولیه می ش��ود که‬ ‫در برخ��ی م��وارد به دلیل ای��ن کمبودها خط‬ ‫تولی��د نیز تعطیل می ش��ود و تولی��دی در ان‬ ‫به انجام نمی رس��د و مسئوالن اس��تان به ویژه‬ ‫دس��تگاه هایی ک��ه به عن��وان مصرف کنندگان‬ ‫نهایی ای��ن محصوالت به ش��مار می روند باید‬ ‫برای بر طرف ش��دن این مش��کل چاره اندیشی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استفاده از تابلوها‪ ،‬عالئم و رنگ های جاده ای‬ ‫امروزه به عنوان امری اجتناب ناپذیر در صنعت‬ ‫حمل ونق��ل به ش��مار م��ی رود که بای��د توجه‬ ‫ویژه ای به ان ش��ود تا از وابس��تگی به واردات‬ ‫نمونه های خارجی ان به کش��ور بی نیاز شویم‪.‬‬ ‫صنعتی ک��ه هم اکنون در جنوب غرب کش��ور‬ ‫و در اس��تان کهگیلوی��ه و بوی��ر احمد در حال‬ ‫شکل گیری است و امیدواریم مسئوالن سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان متولی‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬شهرداری و راهنمایی و رانندگی که‬ ‫به عنوان مصرف کنن��دگان محصوالت تولیدی‬ ‫این واح��د تولیدی تابلوها‪ ،‬عالئ��م و رنگ های‬ ‫جاده ای هس��تند‪ ،‬توجه بیش��تری برای توسعه‬ ‫این واحد در دستورکار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫استقبال گیالن از ورود فناوری همراه با اشتغالزایی‬ ‫اس��تاندار گی�لان در دی��دار ب��ا کاردار‬ ‫جمهوری چک با اش��اره ب��ه ظرفیت های‬ ‫هم��کاری بی��ن دو کش��ور ب��ه وی��ژه‬ ‫اس��تان گی�لان گف��ت‪ :‬گی�لان از ورود‬ ‫فن��اوری همراه با اش��تغالزایی اس��تقبال‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدعلی نجفی‬ ‫در دی��دار با کاردار چک ب��ا اعالم امادگی‬ ‫درباره بهره مندی از ظرفیت های همکاری‬ ‫با کشور چک در استان گیالن اظهار کرد‪:‬‬ ‫در مسائل زیست محیطی‪ ،‬ریل‪ ،‬راه اهن‪ ،‬زباله سوز و نیز‬ ‫پروژه های اب و فاضالب در اس��تان گیالن زمینه های‬ ‫ورود سرمایه گذاران کشور جمهوری چک وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر مذاک��ر ه س��رمایه گذاران از طریق‬ ‫وزارتخانه ه��ای مربوط ب��رای ورود ب��ه پروژه ها افزود‪:‬‬ ‫با ش��رایط پ��س از برج��ام و گس��ترش همکاری های‬ ‫اقتصادی از ورود فناوری همراه اش��تغالزایی به گیالن‬ ‫اس��تقبال کنیم‪ .‬نماینده عالی دولت در گیالن با بیان‬ ‫اینکه س��رمایه گذاران بای��د وارد گفت وگوهای میدانی‬ ‫شوند و از نزدیک فرصت های موجود را مشاهده کنند‬ ‫ابراز امیدواری کرد با پیگیری های مستمر انتظار داریم‬ ‫که مذاکرات به نتایجی که به نفع دو کشور‬ ‫است‪ ،‬منجر شود‪.‬‬ ‫نجفی به رفع مش��کل س��رمایه گذاران‬ ‫در بخش زباله س��وز از طریق دولت اشاره‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬دولت مص��وب کرد تا برق‬ ‫و انرژی تولید ش��ده از طریق زباله سوزها‬ ‫را ب��ا قیمتی مناس��ب از س��رمایه گذاران‬ ‫خری��داری کن��د‪ .‬در ای��ن دی��دار کاردار‬ ‫س��فارت جمهوری چک نیز با بیان اینکه‬ ‫در حوزه صنع��ت حمل ونقل‪ ،‬جمهوری چک می تواند‬ ‫در گیالن س��رمایه گذاری کند‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ور چک در‬ ‫س��اخت ریل و لکوموتیو س��ابق ه دیرینه ای دارد‪ .‬پیتر‬ ‫اش��تبانک به برگزاری نمایشگاه صنعت ریلی در نیمه‬ ‫دوم اردیبهشت در ایران اشاره کرد و افزود‪ :‬یک هیات‬ ‫س��رمایه گذاری برای برگزاری نمایشگاه به ایران سفر‬ ‫خواهد ک��رد که طب��ق برنامه ریزی ه��ا در گیالن نیز‬ ‫حض��ور خواهن��د یاف��ت‪ .‬وی گیالن را از اس��تان های‬ ‫استراتژیک دانست و اظهار کرد‪ :‬جمهوری چک اماده‬ ‫است که در حوزه های مختلف با استان گیالن همکاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد هزینه سهم صنایع غذایی شد‬ ‫محمدحس��ین عزی��زی‪ ،‬رییس انجمن عل��وم و صنایع غذای��ی گفت‪ :‬صنایع‬ ‫غذایی ش��رکت کننده در نمایشگاه مس��کو فقط ‪۴۰‬درصد هزینه های نمایشگاه‬ ‫را پرداخ��ت می کنن��د و ‪۲۰‬درصد از هزینه ش��رکت کنندگان صنایع غذایی در‬ ‫نمایشگاه مسکو نیز از سوی این انجمن پرداخت می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای ترغیب‬ ‫شرکت کنندگان در نمایشگاه یارانه قبل از حضور به شرکت ها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫‹ ‹فرصتی برای معرفی تولیدات جدید‬ ‫مدت ها اس��ت که درباره اثرات زیان اور زباله های‬ ‫بیمارس��تانی صحب��ت می ش��ود‪ .‬در ای��ن زمین��ه‬ ‫دس��تگاهی در کش��ور تولید ش��ده که این خطر را‬ ‫به حداقل می رس��اند‪ .‬هادی رضایی زاده‪ ،‬کارشناس‬ ‫تولی��د ش��رکت «خزر الکتری��ک» درباره دس��تگاه‬ ‫تبدیل زباله های عفونی به ش��هری به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دس��تگاهی که ما تولید کردیم برای میکروب زدایی‬ ‫زباله های عفونی بیمارس��تانی اس��ت‪ .‬این دس��تگاه‬ ‫زباله ه��ا را از حالت عفونی خارج و به زباله ش��هری‬ ‫تبدی��ل می کند و پس از ان تحویل حوزه پس��ماند‬ ‫ش��هری می ش��ود‪ .‬این دس��تگاه در داخل کش��ور‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬البته پیش از این در بیمارس��تان ها‬ ‫از زباله س��وز استفاده می ش��د که بعد از ممنوعیت‬ ‫استفاده از این دستگاه از جانب محیط زیست زباله ها‬ ‫را با دمای باال تنها اس��تریل می کردند‪ .‬البته شرکت‬ ‫ما غیر از دس��تگاه خردکن‪ ،‬دس��تگاه پرس زباله را‬ ‫تولید کرده تا حجم کمی را اشتغال کند‪.‬‬ ‫وی در ب��اره تفکی��ک زباله و بازیاف��ت نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما توانایی س��اخت دس��تگاه جداس��ازی زباله‬ ‫را نیز داریم‪ .‬بعد از جداس��ازی دس��تگاه هایی وجود‬ ‫دارند ک��ه زباله های «تر» را تبدیل به کود ارگانیک‬ ‫می کنند اما برای بازیافت زباله های الکترونیکی هیچ‬ ‫دستگاهی تولید نکرده ایم اما توانمندی تولید ان را‬ ‫در اینده داریم‪.‬‬ ‫نازنین اقاباقری‪ ،‬کارش��ناس تحقیق و توسعه یک‬ ‫ش��رکت تولید کننده مواد ش��وینده در گفت وگو با‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ش��رکت ب��ه تازگ��ی محصولی‬ ‫ش��وینده تولید ش��ده که در ترکیبات و فرمول ان‬ ‫فس��فات وجود ندارد‪ .‬از ای��ن لحاظ اثر تخریبی این‬ ‫محصول نس��بت به محیط زیست کمتر می شود‪ .‬ما‬ ‫این نش��ان(برند) را به عنوان دوستدار محیط زیست‬ ‫در این نمایشگاه ارائه داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرار از الودگی صوتی‬ ‫االینده های زیس��ت محیطی تنها پسماند نیستند‬ ‫بلک��ه الودگی های صوتی نیز در این فهرس��ت قرار‬ ‫می گیرن��د‪ .‬بهرام چهارمحالی‪ ،‬کارش��ناس تولید در‬ ‫ای��ن زمینه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از محصوالتی‬ ‫ک��ه می توان��د از االیندگی های صوت��ی در محیط‬ ‫س��اختمان بکاهد‪ ،‬عایق پشم شیشه است‪ .‬در تولید‬ ‫این محصول از مواد اولیه شیشه ساختمان استفاده‬ ‫می شود‪ .‬این محصول در ایران تولید می شود‪ .‬با این‬ ‫حال مواد اولیه ای��ن محصول همچون «برایس» از‬ ‫ترکیه وارد می شود‪ .‬موادی همچون «سیلیس» نیز‬ ‫در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی برای تولید مکنده های صنعتی‬ ‫مدت هاس��ت که از مدیریت پسماند بسیار گفته‬ ‫می شود‪ ،‬با این حال در زمینه جمع اوری و بازیافت‬ ‫مشکالتی وجود دارد‪ .‬مصطفی مهدی پور‪ ،‬کارشناس‬ ‫تولی��د درب��اره ای��ن موضوع به‬ ‫گف��ت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در زمینه مدیریت پسماند فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دس��تگاهای ما(مکنده های صنعتی) بیشتر از کشور‬ ‫هلند وارد می شود‪ .‬این دستگاه ها در کشور ما تولید‬ ‫می ش��ود اما به اندازه کیفیتی که کش��ورهای دیگر‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رایط تولید مکنده های صنعتی در‬ ‫مدیریت پسماند افزود‪ :‬اگر بتوانیم برخی دستگاه ها‬ ‫و وس��ایل را ب��ه راحتی وارد کش��ور کنیم مش��کل‬ ‫خاص��ی به وجود نمی اید‪ .‬هر چند در س��ال جدید‬ ‫تالش برای تولید این دس��تگاه ها در داخل کش��ور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مهدی پ��ور درب��اره ش��رایط مدیریت پس��ماند و‬ ‫بازیافت گفت‪ :‬اهمیت بازیافت در چند س��ال اخیر‬ ‫بیشتر ش��ده و مس��ئوالن به تازگی به اهمیت این‬ ‫دس��تگاه ها پی برده ان��د ت��ا بتوانن��د االیندگی های‬ ‫محیط زیست را حذف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع غذایی هم امده بودند‬ ‫صنای��ع غذایی با وجود انک��ه االیندگی کمتری‬ ‫دارن��د و پس��ماندهای انه��ا خ��وراک دام و طیور‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می توانند پیش��رو صنایع دیگر در حفظ‬ ‫محیط زیس��ت ق��رار گیرند‪ .‬علی دوان‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫االیندگی فعال در یکی از ش��رکت های تولیدی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬جمع اوری پساب های‬ ‫خروج��ی و کاهش مصرف انرژی از اقداماتی اس��ت‬ ‫که شرکت ما برای رعایت مولفه های زیست محیطی‬ ‫انجام داده است‪ .‬با این حال در صنعت نوشیدنی به‬ ‫ج ز در تولید کنس��انتره االیندگی کمتر است‪ .‬چون‬ ‫هرچه مصرف مواد ش��یمیایی کمتر می شود میزان‬ ‫بسته حمایتی برای صاحبان طرح های صنعتی‬ ‫دبی��ر نخس��تین جش��نواره کس��ب وکارهای نوپ��ا در حوزه‬ ‫صنعت و معدن به طراحی بس��ته مالی حمایتی برای تش��ویق‬ ‫ش��رکت کنندگان در جش��نواره کس��ب وکارهای نوپا در حوزه‬ ‫صنعت و معدن اش��اره کرد و گفت‪ :‬این بس��ته حمایتی ش��امل‬ ‫تامی��ن س��رمایه‪ ،‬تامی��ن مالی‪ ،‬فرص��ت اس��تفاده از لیزینگ‪،‬‬ ‫اختص��اص فضای کارگاهی و امکانات تولید انبوه و صنعتی برای‬ ‫صاحبان طرح ها خواهد بود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نیکبخت افزود‪:‬‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن‪ ،‬تامین مالی ایده های برت��ر را که دارای‬ ‫توجیه فنی و اقتصادی باشند‪ ،‬تا سقف ‪80‬درصد سرمایه گذاری‬ ‫مورد نیاز متقبل ش��ده اس��ت و حتی در صورتی که این ایده ها‬ ‫موفق به جذب س��رمایه گذار نش��وند‪ ،‬پس از تایید کارشناسی‬ ‫و نظر مس��اعد بانک‪ ،‬تس��هیالت مالی را به صورت بس��یار ساده‬ ‫و در کمترین زمان ممکن‪ ،‬دریافت خواهند کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬جش��نواره کسب وکارهای نوپا در حوزه صنعت و معدن‬ ‫با هدف نمایش دستاوردهای نو و فناورانه کارافرینان این حوزه‬ ‫در فضایی علمی‪ ،‬ایجاد فرصت برای صاحبان ایده برای اشنایی‬ ‫بیش��تر نسبت به بازار و جنبه های مالی ایده خود‪ ،‬فراهم اوردن‬ ‫ش��رایط برای کارافرینان به منظ��ور بازاریابی و معرفی طرح به‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬اش��نایی صاحبان صنعت با ایده های جدید و‬ ‫خالقانه‪ ،‬استفاده صاحبان ایده از بازخورد کارافرینان و مدیران‬ ‫برتر‪ ،‬تش��ویق و تبلیغ نگاه خالقانه و روحیه کارافرینی‪ ،‬تدارک‬ ‫یافته است‪ .‬محورهای اصلی نخستین جشنواره کسب وکارهای‬ ‫نوپ��ا در حوزه صنع��ت و معدن در بخش های راه و س��اختمان‪،‬‬ ‫مدیریت شهری و ترافیک‪ ،‬پلیمر‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬انرژی های نو‪،‬‬ ‫علوم کش��اورزی‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬دامپزشکی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباط��ات‪ ،‬راهکاره��ای بانکی و بیم��ه ای‪ ،‬برق و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مکانیک‪ ،‬عمران و شهرس��ازی‪ ،‬معدن و‬ ‫متالورژی‪ ،‬هوافضا‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪ ،‬کس��ب و کارهای‬ ‫اینترنتی در ح��وزه ‪ ،IT‬نرم افزارهای کاربردی‪ ،‬سیس��تم های‬ ‫اموزش��ی نوین‪ ،‬خودرو‪ ،‬روباتیک‪ ،‬مکاترونیک‪ ،‬اپتیک‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬بیوفناوری و نانو فناوری تعریف شده است‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش ارزش تولیدات‬ ‫زیست فناوری تا سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫االیندگ��ی نیز پایین می اید‪ .‬نوش��ابه های گازدار به‬ ‫دلیل اس��تفاده از مواد ش��یمیایی در خطوط تولید‬ ‫احتمال االیندگی بیشتری نسبت به نوشیدنی های‬ ‫دیگر دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در مجموع صنای��ع غذایی‬ ‫االیندگی کمتری برای محیط زیس��ت دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در فرایند تولید در صنایع غذایی سعی می شود که‬ ‫به محصول نهایی نزدیک ش��ود‪ .‬از این رو پس��ماند‬ ‫و االیندگ��ی ن��دارد‪ .‬به عن��وان نمون��ه در صنعت‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬پس��ماند ان پوره و تفاله ای است که در‬ ‫نهایت به عنوان خوراک دام استفاده می شود‪.‬‬ ‫مهدی جلیلی‪ ،‬مدیر تولید یک شرکت روغن کشی‬ ‫نی��ز به‬ ‫گف��ت‪ :‬صنع��ت روغن کش��ی‪ ،‬یک‬ ‫صنع��ت الوده کننده اس��ت‪ .‬در فرایند تولید روغن‪،‬‬ ‫الودگی هایی از فاض�لاب و بوی نامطبوع به وجود‬ ‫می اید‪ .‬با این حال ما سعی کردیم این االیندگی ها‬ ‫را به حداقل برس��انیم‪ .‬به عنوان نمون��ه با تغییراتی‬ ‫که در سیس��تم ایجاد کردیم س��عی ش��ده که بوی‬ ‫نامطب��وع را از بی��ن ببریم‪ .‬به ع�لاوه اینکه فرایند‬ ‫تصفیه فاضالب را ساماندهی کردیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نص��ب سیس��تم پاالی��ش انالین در‬ ‫داخل کارخانه‪ ،‬اتصال فاضالب کارخانه به خروجی‬ ‫فاض�لاب ش��هری‪ ،‬جایگزینی دیگ بخ��ار با دیگ‬ ‫بخار قدیم��ی که االیندگی دودک��ش را به حداقل‬ ‫می رساند از دیگر اقدامات شرکت ما است‪.‬‬ ‫جلیلی درباره نوس��ازی تجهی��زات اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫صنعت روغ��ن فرایند بی بو کردن اعمال می ش��ود‬ ‫که اخری��ن مرحله پاالی��ش روغن اس��ت‪ .‬در دنیا‬ ‫سیستم های جدیدی باعنوان سیستم بسته بوگیری‬ ‫ابداع ش��ده‪ ،‬که به وس��یله ان هیچ بوی��ی به بیرون‬ ‫نم��ی رو د اما سیس��تم های م��ا قدیمی اس��ت و باز‬ ‫هس��تند و بوی حاصل از فرایند تولی��د را پراکنده‬ ‫می کنند‪ .‬از ای��ن رو اگر بتوانیم به سیس��تم های نو‬ ‫مجهز شویم بسیار مطلوب بوده و از نظر مولفه های‬ ‫زیست محیطی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتی صنعت و طبیعت‬ ‫جان کالم ما را یکی از مس��ئوالن استان خراسان‬ ‫رضوی گفت که در غرفه زیبای این اس��تان حضور‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مهدی محمودی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان زاوه استان‬ ‫خراس��ان رض��وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه به مردم گفته می ش��ود که صنعت‬ ‫دش��منی با مردم ایجاد می کند؛ اما این گونه نیست‪.‬‬ ‫اگر فرهن��گ محیط زیس��تی را در مدیران صنعتی‬ ‫ایج��اد کنیم در ان ص��ورت صنعت همراه و همگام‬ ‫با محیط زیس��ت است‪ .‬من معتقدم مردم باید از این‬ ‫نمایش��گاه دی��دن کنند تا فرهنگ اش��تی مردم با‬ ‫محیط زیست و صنعت شکل گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ در این نمایش��گاه تولیدکنندگان‬ ‫و فع��االن صنعتی زیادی حضور داش��تند که تا ‪13‬‬ ‫اس��فند پذیرای کارشناس��ان و مردم هستند‪ .‬امید‬ ‫است در سایه پیوند بین محیط زیست و صنعت نگاه ‬ ‫گیراتری نسبت به طبیعت داش��ته باشیم و بدانیم‬ ‫که هم��ه از طبیعت هس��تیم و ب��ه ان بازخواهیم‬ ‫گشت‪...‬‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در پانزدهمین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫محیط زیست‬ ‫ایران‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫و شرکت های‬ ‫صنعتی بسیاری‬ ‫شرکت کرده اند‬ ‫که یا محصوالت‬ ‫انها از نظر‬ ‫زیست محیطی‬ ‫بهینه است‬ ‫یا عملکرد‬ ‫ان واحد‬ ‫تولیدی از لحاظ‬ ‫زیست محیطی‬ ‫کارایی‬ ‫بسیاری دارد‬ ‫نظارت محیط زیست بر فعالیت برخی صنایع کوچک‬ ‫‪ :‬مع��اون محیط زیس��ت دریایی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت گفت‪ :‬برخی صنایع کوچک هستند که شامل‬ ‫طرح ارزیابی محیط زیستی نمی شوند؛ هر چند برای شروع کار‬ ‫و تولی��د باید به محیط زیس��ت اطالع دهند‪ .‬پروین فرش��چی‪،‬‬ ‫معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫پاس��خ به این سوال که در این زمینه سازمان محیط زیست چه‬ ‫راهکارها و دس��تورالعمل های راهبردی برای صنایع کوچک و‬ ‫متوسط درنظر گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬جانمایی و مکان یابی صنایع‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬این جانمایی بس��تگی به امایش سرزمین‬ ‫و تعیین ح��دود و پهنه بندی این صنای��ع دارد‪ .‬در مرحله بعد‬ ‫ارزیابی صنایع انجام می شود که در زمینه ارتباط فعالیت های‬ ‫این صنایع و ارزیابی های زیست محیطی است‪ .‬اگر این صنایع‬ ‫ط ارائه‬ ‫در فهرس��ت ارزیابی قرار بگیرند باید گزارش های مربو ‬ ‫و حتی پیش��نهاد هایی برای تغییر طرح داده ش��ود‪ .‬فرشچی‬ ‫افزود‪ :‬مرحله بعد ارزیابی اس��ت ک��ه از صنایع مختلف بازدید‬ ‫زیست محیطی می شود‪ .‬برای ان دسته از صنایعی که استقرار‬ ‫یافتن��د این مرحل��ه قابل انجام اس��ت‪ .‬در مجموع ب��ا فرایند‬ ‫جانمایی‪ ،‬اس��تقرار و ارزیابی به موقع زیست محیطی از صنایع‬ ‫می ت��وان میزان االیندگی انها را تش��خیص داد‪ .‬ان دس��ته از‬ ‫صنایع��ی که برخالف قوانین و مقررات عمل کنند به طور قطع‬ ‫‪29‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اشتی کنان صنعت و طبیعت‬ ‫برگزاری نمایشگاه محیط زیست فرصت مناسبی‬ ‫برای ارائه دس��تاورهای صنعتی است که پیوند بین‬ ‫طبیعت و صنعت را عمیق تر می کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه محیط زیس��ت بزرگتری��ن رویداد در‬ ‫عرصه تولید و عرض��ه محصوالت و خدمات مرتبط‬ ‫با محیط زیس��ت کشور است که همه ساله با حضور‬ ‫گس��ترده و چش��مگیر دس��ت اندرکاران این حوزه‬ ‫و مخاطب��ان انها در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار می ش��ود‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫اخرین دس��تاوردهای این صنعت ب��ه عالقه مندان‬ ‫عرضه می ش��ود و فرصتی بی بدی��ل برای تبادل نظر‬ ‫و مذاکره در اختیار ش��رکت کنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دس��تاوردهای این تعامالت‪ ،‬نقطه اغاز بس��یاری از‬ ‫همکاری ه ا بین دست اندرکاران حوزه محیط زیست‬ ‫اس��ت که نقش معنی داری در تحرک به این حوزه‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬تولیدکنن��دگان و بازرگانان ش��اغل ایفا‬ ‫می کند‪ .‬همچنین فرصتی برای صنایعی اس��ت که‬ ‫با دس��تاوردها و تولیدات خ��ود رابطه بین صنعت و‬ ‫طبیع��ت را قوی تر کنند‪ .‬در پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫محیط زیس��ت ایران تولیدکنندگان و ش��رکت های‬ ‫صنعتی بسیاری ش��رکت کرده اند که یا محصوالت‬ ‫انها از نظر زیس��ت محیطی بهینه اس��ت یا عملکرد‬ ‫ان واح��د تولیدی از لحاظ زیس��ت محیطی کارایی‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫رضا مطهری‪ ،‬کارشناس تولید یک شرکت تولیدی‬ ‫یک��ی از این صنعتگران اس��ت ک��ه در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬محصول ما نسل جدید باتری های‬ ‫خودرو است که با نام باتری های خودرویی شناخته‬ ‫می شوند‪ .‬شاخصه تولیدی این باتری ها این است که‬ ‫ط��ول عمر زیادی دارند و دیرتر وارد مواد فرس��وده‬ ‫و بازیافتی محیط زیس��ت می ش��وند‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫تجدیدپذیر هستند‪ .‬به ویژه اینکه مصرف اب در این‬ ‫باتری ها کم اس��ت و امتیاز بس��یار خوبی به لحاظ‬ ‫زیست محیطی به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��عید خلیلی‪ ،‬کارش��ناس تولید یک��ی دیگر از‬ ‫ش��رکت های صنعتی ارایش��ی ‪ -‬بهداش��تی نیز در‬ ‫این نمایشگاه به‬ ‫گفت‪ :‬صنعت سبز امتیازی‬ ‫اس��ت که محیط زیس��ت به برخی از ش��رکت ها که‬ ‫پارامترهای زیست محیطی را رعایت کنند می دهد‪.‬‬ ‫خلیلی درب��اره تاثیر امای��ش صنعتی در کاهش‬ ‫میزان االیندگی افزود‪ :‬جانمایی و مکان یابی صنایع‬ ‫در کاهش االیندگی های زیست محیطی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫با این حال ش��رکت های بهداش��تی تنها االیندگی‬ ‫که می توانند ایجاد کنند االیندگی اب اس��ت چون‬ ‫مواد ش��وینده وارد طبیعت می شوند‪ .‬با این حال ما‬ ‫ب��ا فرایند تصفیه صنعتی که انج��ام می دهیم تمام‬ ‫شهرک صنعتی را می توانیم زیر پوشش قرار دهیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫فرایند کار و تولیدش��ان متوقف می ش��ود و ب��ا تمهیداتی که‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت به انها ارائه می دهد می توانند بعد از‬ ‫رفع اشکاالت به کار خود ادامه دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬در استان های‬ ‫ساحلی چندین مورد ساخت وس��از داشتیم که با انها برخورد‬ ‫شده است یا اینکه بر حریم دریا ساخت وساز داشتند‪ .‬در زمینه‬ ‫راه اندازی اب ش��یرین کن ها هم این نکته را بارها گفته ایم که‬ ‫بدون ارزیابی و جانمایی اب ش��یرین ها قرار نگیرند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از طرح ها و صنایع ش��امل فهرس��ت ارزیابی محیط زیس��تی‬ ‫می ش��وند‪ .‬با این حال برخی صنایع کوچک هستند که شامل‬ ‫طرح ارزیابی نمی شوند‪ .‬هرچند برای شروع کار و تولید باید به‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست اطالع دهند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی کشور گفت‪:‬‬ ‫ارزش محصوالت زیس��ت فناوری تا سال ‪ ۱۳۹۶‬به بیش از یک‬ ‫میلی��ارد دالر افزایش خواهد یافت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬منصور‬ ‫کبگانی��ان در هفتاد و هفتمین جلس��ه س��تاد راهبری اجرای‬ ‫نقش��ه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر محمدرضا مخبر‬ ‫دزفولی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه‬ ‫این ش��ورا برگزار شد‪ ،‬در تش��ریح دستور و مصوبات این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬در نقش��ه جامع علمی کش��ور مقرر شده ‪3‬درصد از بازار‬ ‫جهانی محصوالت «زیست فناوری» از سوی کشورمان تامین‬ ‫شود و خوشبختانه با وجود برخی نگرانی هایی که درباره تحقق‬ ‫این هدف وجود داش��ت‪ ،‬در این گزارش اشاره شد که دستیابی‬ ‫ب��ه این هدف کامال مقدور و ممکن اس��ت‪ .‬عضو ش��ورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر ارزش محصوالت‬ ‫«زیست فناوری» در جهان به ‪۱۳۸‬میلیارد دالر افزون می شود‬ ‫و س��هم کش��ورمان از این مبلغ حدود ‪۵۶۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ها تا سال ‪ ۱۳۹۶‬این مبلغ به بیش از یک‬ ‫میلی��ارد دالر افزایش خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬اولویت اصلی در‬ ‫فعالیت های کش��ور در بخش «زیست فناوری» تامین نیازهای‬ ‫کش��ور و منطقه در حوزه واکسن‪ ،‬سوخت زیستی که می تواند‬ ‫جایگزین سوخت فسیلی باش��د‪ ،‬انزیم های صنعتی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی کش��ور ادامه‬ ‫داد‪ :‬تولی��د و ص��ادرات در این بخش می تواند س��هم باالیی از‬ ‫ارزش افزوده را تامین کند‪ .‬کبگانیان با اش��اره به بررسی «سند‬ ‫جامع دریایی کش��ور» گفت‪ :‬در ادامه بررس��ی این س��ند مهم‬ ‫که حدود ‪ ۱۸‬دس��تگاه در تدوین ان مشارکت داشته اند‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬راهبرد ذیل این س��ند از تصویب گذش��ت‪ .‬دبیر س��تاد‬ ‫راهبری نقش��ه جامع علمی کش��ور اف��زود‪ :‬برخی راهبردهای‬ ‫مصوب در جلسه ستاد راهبری شامل «روان سازی ساختارها‪،‬‬ ‫قوانی��ن و مقررات»‪« ،‬تقویت نظام اموزش��ی مهارتی و ارتقای‬ ‫زیرس��اخت ها»‪« ،‬حمایت از پژوهش های بنیادین کاربردی و‬ ‫توس��عه فناوری»‪« ،‬توس��عه کارافرینی و ایجاد فضای رقابتی‬ ‫در صنایع دانش بنی��ان دریایی»‪« ،‬بهره برداری پایدار از ابزیان‬ ‫و بازس��ازی ذخایر ابزیان»‪« ،‬ارتقای س��طح ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫حفاظت از محیط زیس��ت»‪« ،‬بهبود کیفیت زندگی در نواحی‬ ‫ساحلی»‪« ،‬ایجاد و توسعه زیرس��اخت های رفاهی دریایی» و‬ ‫«امایش س��رزمین در سواحل و بنادر و ایجاد ظرفیت مقابله با‬ ‫مخاطرات طبیعی» است‪.‬‬ ‫ویژگی ها و هزینه‬ ‫درهای ضدحریق‬ ‫یک کارش��ناس انواع در ه��ای ضدحریق‪ ،‬درباره س��اختار‬ ‫کلی این در ها گفت‪ :‬در ه��ای ضدحریق‪ ،‬چهارچوبی فوالدی‬ ‫دارن��د و مرکب از دوالیه ورق فوالدی با پهنای ‪25/1‬میلی متر‬ ‫هس��تند‪ .‬اهن به کار رفته در انها نرم اس��ت‪ ،‬به این معنا که در‬ ‫ان ‪۱۲‬درصد کربن وجود دارد‪ ،‬بنابراین انعطاف پذیر اس��ت و‬ ‫به علت دمای ذوب باال‪ ،‬مقاومت خوبی در برابر اتش داش��ته و‬ ‫حرارتی برابر با ‪ ۱۱۰‬درجه سانتی گراد را تحمل می کند‪ .‬امکان‬ ‫در وجود ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫جوش��کاری و ریخته گ��ری با این ‬ ‫ی در این باره گفت‪ :‬در های ضدحریق‬ ‫اقتصادنی��وز‪ ،‬احمد ربیع ‬ ‫باید در زمان اضطراری به راحتی بازشوند‪ ،‬به همین علت روی‬ ‫انها دستگیره های ضدحریق که بیشتر با نام «انتی پنیک» یا‬ ‫«پنیک بار» شناخته شده اند‪ ،‬نصب می شود‪ .‬این دستگیره ها‬ ‫اهرم بلندی دارند که با فش��ار دس��ت به راحتی باز می شوند‪،‬‬ ‫جک های هیدرولیکی یا همان ارام بندهای در هم باعث بسته‬ ‫ش��دن در پس از خروج افراد می ش��ود و در نتیجه اتش به ان‬ ‫طبقه نفوذ نمی کند‪ ،‬البته گاهی برای کاهش هزینه ها ارام بند‬ ‫را روی د ر نصب نمی کنند زیرا این مس��ئله کارایی د ر را پایین‬ ‫می اورد‪ .‬این فعال س��اختمانی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬در های‬ ‫ضدحریق در ابعاد ‪ ۲۱۰‬در ‪ ۱۰۵‬س��انتی متر و همچنین ‪۲۱۰‬‬ ‫در ‪ ۱۱۰‬س��انتی متر‪ ،‬به صورت پیش س��اخته تولید می شوند‪.‬‬ ‫در ص��ورت تمایل ب��رای س��فارش کار در اندازه ه��ای دیگر‬ ‫می توان د ر مورد نظر خود را به ش��رکت س��ازنده سفارش داد‪.‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده زمانی برابر ‪۱۵‬روز را برای ساخت در ‬ ‫موردنظر شما اعالم کرده اند‪ .‬ربیعی درباره نرخ متوسط قیمت‬ ‫انواع د ر ضد حریق افزود‪ :‬د ر ضد حریق را به همراه دس��تگیره‬ ‫انتی پنیک و ارام بند می توان با قیمت یک میلیون و ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان خریداری کرد و برای نصب ان از نصاب در های معمولی‬ ‫کمک گرفت‪ .‬دس��تگیره های انتی پنیک به طور استاندارد از‬ ‫س��مت فضای داخلی س��اختمان به در نصب می ش��وند و در‬ ‫م��وارد خاص که نیاز به نصب دس��تگیره اضافی در پش��ت در‬ ‫وجود دارد‪ ،‬دستگیره ها از پشت هم قابلیت نصب دارد‪ .‬قیمت‬ ‫این دستگیره در بازار ‪ ۱۸۵‬هزار تومان است‪ .‬به دالیل امنیتی‬ ‫در خروج اضطراری نباید از س��مت مخالف باز‬ ‫د ر پله ف��رار یا ‬ ‫شود‪ ،‬دستگیره های ضد حریق لمسی (تاچ) قابلیت قفل شدن‬ ‫از سمت بیرونی ساختمان را هم دارند‪ ،‬یعنی در یک طرف یک‬ ‫دس��تگیره ضد حریق «تاچ» وج��ود دارد و در طرف دیگر هم‬ ‫یک دس��تگیره اهرمی که قابلیت قفل شدن دارد و این امکان‬ ‫را فراهم می کند‪ ،‬هرکسی نتواند وارد فضای داخلی ساختمان‬ ‫ش��ود‪ .‬دستگیره «تاچ» در ‪ 3‬نش��ان در بازار موجود است که‬ ‫به طور متوس��ط با ‪ 3‬قیمت ‪۲۰۰‬هزار تومان‪۴۰۰ ،‬هزار تومان‬ ‫و ‪۸۵۰‬هزار تومان عرضه می ش��ود‪ ،‬هزینه نصب این دس��تگاه‬ ‫روی د ر نیز ‪۲۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توجه به محیط زیست به موازات تولید نفت و گاز‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ششمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عادات سازمانی جریان استراتژیک را می بلعد‬ ‫مدیریت شبکه ازمایشگاه های‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫نرم افزار مدیریت ش��بکه ازمایش��گاه های شرکت ملی گاز‬ ‫ای��ران با حضور حمیدرضا عراقی‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور گاز‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬مدیر پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫ملی گاز ای��ران‪ ،‬در ایین رونمایی از نرم افزار مدیریت ش��بکه‬ ‫ازمایشگاه های ش��رکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫نیازهای ازمایش��گاهی در ش��رکت ملی گاز ای��ران روز به روز‬ ‫گسترش می یابد‪ ،‬هم اکنون عالوه بر فعالیت های تعریف شده‪،‬‬ ‫وظیفه مدیریت بر ش��بکه ازمایشگاه های همکار را نیز برعهده‬ ‫داریم‪ .‬سعید پاک سرشت افزود‪ :‬این مدیریت‪ ،‬ازمایشگاه هایی‬ ‫ک��ه عملکرد انه��ا مورد رضایت ش��رکت ملی گاز ای��ران قرار‬ ‫می گیرد را با عنوان «ازمایش��گاه هم��کار» معرفی می کند تا‬ ‫امکان استفاده شرکت های تابع از خدمات انها فراهم شود‪.‬‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫پوشش ریسک بیمه ای ایران‬ ‫مدیرامور بین الملل ش��رکت ملی نف��ت ایران با بیان اینکه‬ ‫تاکنون از ‪ ١٣‬عضو ای جی ای ‪ ٩‬عضو حاضر به پوشش ریسک‬ ‫بیمه ای در ایران ش��دند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هن��د‪ ،‬چین و ترکیه از‬ ‫خریداران سنتی نفت ایران هم اکنون از بیمه ایرانی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش ش��انا سیدمحس��ن قمصری با اشاره به‬ ‫اینکه هنوز مش��کل بیمه نفتکش ها به طور کامل حل نش��ده‬ ‫است و نفتکش های ایران از سوی بیمه ایرانی کلوب پی اندای‬ ‫کیش بیمه می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های بیمه ای مشکلی‬ ‫ب��رای بیمه نفتکش ها ندارند‪ ،‬ام��ا ای جی ای که در واقع یک‬ ‫بیمه اس��ت‪ ،‬باید ریسک پوشش بیمه ای را بپذیرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫ی ک��ه از ان به عن��وان «کلوب کالب ها» یاد‬ ‫اینک��ه ای جی ا ‬ ‫می شود دارای ‪ ١٣‬عضو است که اعضای ان ‪ ١٣‬شرکت ‪P&I‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بیمه سطح خسارت هایی را که از‬ ‫یک حد باالتر می رود‪ ،‬پوشش می دهد‪.‬‬ ‫مرضیه شاهدایی‬ ‫افزایش قیمت جهانی نفت‬ ‫به دنبال اجرای سیاس��ت های اقتص��ادی چین مبنی بر به‬ ‫حرک��ت دراوردن چرخ اقتصادی خ��ود و همچنین کاهش‬ ‫تولید نفت اوپک‪ ،‬بهای طالی س��یاه در ب��ازار معامالت اتی‬ ‫روز سه ش��نبه با روند صعودی اغاز به کار کرد‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫ب��ه نق��ل از رویترز در همین حال قیمت نفت وس��ت تگزاس‬ ‫اینترمدیت امریکا با ‪ ۳‬س��نت افزایش به ‪ ۳۳‬دالر و ‪ ۷۸‬سنت‬ ‫در هر بش��که رسید؛ این در حالی است که قیمت نفت دریای‬ ‫برن��ت با کاهش ‪ ۲‬س��نتی با ‪ ۳۶‬دالر و ‪ ۵۵‬س��نت به ازای هر‬ ‫بشکه معامله شد‪.‬‬ ‫علی محمد بساق زاده‬ ‫توافق روسیه با توقف سطح تولید‬ ‫رییس جمهور روس��یه گفت‪ :‬شرکت های نفتی این کشور‬ ‫در پی توافق اولیه روسیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬قطر و ونزوئال برای توقف‬ ‫س��طح تولید موافقت کردند که تولید خود را در س��ال جاری‬ ‫افزایش ندهند‪ .‬به گزارش ایس��نا از رویترز‪ ،‬والدیمیر پوتین‪،‬‬ ‫رییس جمهور روسیه در جمع مقامات صنعت نفت این کشور‬ ‫گفت‪ :‬همان ط��ور که الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه‬ ‫گزارش داد شما همگی با این پیشنهاد موافق خواهید بود‪.‬‬ ‫افزایش صدور نفت ایران‬ ‫به ژاپن‬ ‫صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه ژانویه نسبت به مدت زمان‬ ‫مشابه در س��ال قبل ‪۱۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫از رویترز‪ ،‬صادرات نفت ایران به کش��ورهای اس��یایی در ماه‬ ‫ژانویه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از ان به طور تقریبی‬ ‫ثابت ماند‪ ،‬این در حالی اس��ت که مشتریان بزرگ نفتی ایران‬ ‫در ان م��اه منتظر لغو تحریم ها و اج��ازه افزایش تولید بودند‪.‬‬ ‫ص��ادرات نفت ای��ران در ماه ژانویه به ‪ 4‬مش��تری بزرگ خود‬ ‫یعنی‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی ‪۹۸۱‬هزار بش��که در روز‬ ‫گزارش شد که این رقم برای مدت زمان مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز بود که نشان از کاهش‬ ‫جزئی یک دهم درصدی دارد‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪33/86‬‬ ‫‪0/54‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪36/67‬‬ ‫‪0/14‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪30/13‬‬ ‫‪0/61‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫رکن الدین جوادی‪ ،‬معاون وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی‬ ‫محیط زیست گفت‪ :‬با توسعه صنعت و پیشرفت فناوری فرصتی ایجاد شده است‬ ‫تا افزون بر توجه به تولید‪ ،‬توجه به محیط پیرامون را نیز از ارکان توسعه بدانیم‪.‬‬ ‫به گفته وی با توس��عه صنعت نفت و بی توجهی به محیط زیس��ت رفاه انسان را‬ ‫زیر سوال برده ایم‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫کارلوس گیوارا‬ ‫ای��ران در پس��اتحریم تنه��ا نیازمن��د «برنامه های‬ ‫اس��تراتژیک» نیست بلکه بیش��تر نیازمند برنامه های‬ ‫اجرایی ب��رای عملیاتی کردن برنامه های اس��تراتژیک‬ ‫اس��ت چراک��ه برنامه ه��ای اس��تراتژیک هر ش��رکت‬ ‫چش��م انداز کوتاه م��دت ان را ترس��یم می کن��د‪ .‬ام��ا‬ ‫جاری سازی اس��تراتژیک همواره چشم انداز بلندمدتی‬ ‫را برای یک شرکت ترسیم می کند که نیازمند مطالعات‬ ‫بلندمدتی از مش��کالت موج��ود را رفع کرده و به ایجاد‬ ‫انگیزش در نیروی کار بپردازد‪ .‬این استراتژی به سازمان‬ ‫کمک می کن��د ک��ه از عملکرد های روزمره به س��وی‬ ‫عملکرد های بلندپروازانه حرکت کند‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫که مدیران صنعت پتروش��یمی نیز ب��ه دنبال تدوین و‬ ‫اجرای این برنامه ها د ر این صنعت هس��تند تا ارام ارام‬ ‫ایران را به باال ترین میزان رش��د و ش��کوفایی در س��ال‬ ‫‪ 1404‬برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود س�ازندگان امریکایی به تجهیزات‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شش��مین جش��نواره تعالی صنعت پتروش��یمی با‬ ‫حضور مدیران این صنعت و برخی مدیران اس��تراتژیک‬ ‫بین المللی در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫مرضیه شاهدایی با اشاره به اینکه اولویت این شرکت‬ ‫کمک به تکمیل طرح های نیمه کاره اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫ش��رکت برای جذب سرمایه گذار و فراهم کردن شرایط‬ ‫تکمیل طرح های نیمه کاره کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی ایران‬ ‫افزود‪ :‬این ش��رکت برای رفع موانع تولید در واحدهایی‬ ‫که ظرفیت نصب ش��ده دارند اما نتوانسته اند به ظرفیت‬ ‫کامل برس��ند‪ ،‬اق��دام خواهد ک��رد تا ش��اهد افزایش‬ ‫بهره وری باشیم‪.‬‬ ‫شاهدایی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران را‬ ‫به عنوان سازمان توس��عه ای در ماموریت جدید جذب‬ ‫س��رمایه گذار و س��رمایه های خارج از کش��ور دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬ت�لاش می ش��ود در طرح های پتروش��یمی‬ ‫س��رمایه گذاری به صورت مس��تقیم انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫موضوع مذاکره با ش��رکت های خارجی را یاداور ش��د‬ ‫و گف��ت‪ :‬ش��رکت های متع��دد اروپایی و اس��یایی به‬ ‫ایران مراجعه کرده و نشس��ت هایی نیز برگزار ش�� د اما‬ ‫تاکنون به نتیجه نهایی نرس��یده اس��ت و هنگام کسب‬ ‫نتایج الزم اطالع رس��انی خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی ایران با اشاره به اظهار عالقه دو‬ ‫شرکت س��ازنده امریکایی برای فروش محصوالت شان‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬این ش��رکت ها به دنب��ال فعال کردن‬ ‫نمایندگی های خود در ایران هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه صنایع تکمیلی نیازمند فناوری خاصی هس��تند‬ ‫که تنها در دس��ت نشان(برند)های جهانی است‪ ،‬اظهار‬ ‫فنی و‬ ‫کرد‪ :‬این ش��رکت به منظور دریاف��ت دانش های ‬ ‫انتقال فناوری به داخل کش��ور به صنایع پایین دس��ت‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬شاهدایی یکی از اهداف شرکت ملی‬ ‫پتروشیمی را ایجاد زیرس��اخت های الزم برای توسعه‬ ‫صنعت پتروش��یمی عنوان کرد و گف��ت‪ :‬هم اکنون دو‬ ‫هاب در بخش خصوصی س��رمایه گذاری ش��ده که باید‬ ‫تکمیل ش��ود و همچنی��ن وزارت نفت و ش��رکت ما به‬ ‫دنب��ال ایجاد دو هاب جدید هس��تند‪ .‬معاون وزیر نفت‬ ‫اف��زود‪ :‬چند قطب جدید پتروش��یمی در کش��ور قرار‬ ‫است ایجاد ش��ود که ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫زیرساخت های ان را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ایج��اد قطب جدید پتروش��یمی در منطقه ویژه‬ ‫ماهش��هر را به عنوان یکی از مراک��ز جدید معرفی کرد‪.‬‬ ‫ش��اهدایی درب��اره طرح هایی که اغاز نش��ده اس��ت یا‬ ‫پیشرفت زیر ‪١٠‬درصد داش��ته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی محرک هایی را ایجاد می کند‬ ‫تا این طرح ها فعال ش��وند و از انها تعهد گرفته شده که‬ ‫فعالیت های خود را در بازه زمانبندی ش��ده از سوی این‬ ‫ش��رکت اغاز کنند تا به ش��رایط الزم برسند در غیر این‬ ‫صورت مجوز انها لغو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صــ�ادرات ‪ 60‬درصـ�د محصـ�والت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫علی محم��د بس��اق زاده‪ ،‬مدیر کنترل ش��رکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی نیز در حاشیه همین جشنواره جایزه‬ ‫گفت‪ :‬هلدینگ ها و ش��رکت های پتروشیمی باید خود‬ ‫را برای ورود به پس��اتحریم و همکاری با ش��رکت های‬ ‫خارجی اماده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنع��ت پتروش��یمی در دوران تحریم‬ ‫توانس��ت به فعالیت خود ادامه دهد و طرح های توسعه‬ ‫را اج��را کند و امروز نیز ش��رکت های پتروش��یمی به‬ ‫منظور بهبود ش��رایط‪ ،‬با ش��رکت های خارجی درحال‬ ‫مذاکره هستند‪ .‬بساق زاده ضمن تاکید بر لزوم نوسازی‬ ‫واحد های پتروش��یمی گفت‪ :‬بیشتر این واحدها افزون‬ ‫بر ‪7‬س��ال عمر دارند ک��ه باید انها را نوس��ازی کرده و‬ ‫طرح ه��ای افزایش ظرفیت تولید را به اجرا گذاش��ت‪،‬‬ ‫ت��ا هزین��ه تولی��د در انه��ا کاهش پی��دا کن��د‪ .‬مدیر‬ ‫کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی افزود‪:‬‬ ‫شرکت های پتروش��یمی با یکدیگر رقابت دارند و باید‬ ‫این موضوع تداوم یابد تا ضمن دستیابی به فناوری های‬ ‫جدید‪ ،‬تولید محصوالت متنوع تری را به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تعامل و همکاری میان ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی باید افزایش یافته و م��وازی کاری در این‬ ‫صنعت متوقف شود‪.‬‬ ‫بر اساس اخبار منتشرشده و به نقل از ایرنا‪ ،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در نظ��ر دارد می��زان ظرفی��ت تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی خود را از ‪60‬میلیون تن فعلی به‬ ‫‪ 120‬میلیون تن برس��اند و در طول برنامه ششم توسعه‬ ‫و تا س��ال ‪( ١٤٠٤‬در ‪10‬سال اینده) به ‪ 180‬میلیون تن‬ ‫خواهد رساند‪.‬‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪16‬میلیون تن انواع محصوالت‬ ‫پتروش��یمی به ارزش ‪ 10‬میلیارد دالر به خارج از کشور‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫ت ب�ا‬ ‫‹ ‹جاری س�ازی اس�تراتژیک و تف�او ‬ ‫برنامه استراتژیک‬ ‫«کارل��وس گیوارا» از مدیران اس��تراتژیک حاضر در‬ ‫جش��نواره تعالی پتروش��یمی بود که به جای پروفسور‬ ‫فالندر یکی دیگر از مدیران استراتژیک که موفق به سفر‬ ‫به ایران نشده س��خنرانی کرد‪ .‬وی درباره جاری سازی‬ ‫اس��تراتژیکی گفت‪ :‬برای توضیح این مطلب باید گفت‬ ‫که برنامه های اس��تراتژیکی هر س��ازمانی چش��م انداز‬ ‫کوتاه م��دت ان را ترس��یم می کن�� د اما جاری س��ازی‬ ‫اس��تراتژیک همواره چش��م انداز بلند مدتی را برای ان‬ ‫ترس��یم می کند ک��ه برمبنای فواصل ارزش��ی تعریف‬ ‫می ش��ود به این معنی که اس��تراتژی اخیر به س��ازمان‬ ‫کمک می کند از عملکرد ه��ای روزمره به عملکرد های‬ ‫بلندپروازانه حرکت کند‪.‬‬ ‫مدیر شرکت «شیفت این پارتنر» افزود‪ :‬جهان امروز‬ ‫نیازمند تدوین استراتژی متفاوتی براساس توانایی ها و‬ ‫و عملکردهاست بنابراین می توان گفت که هر سازمانی‬ ‫نیازمند هدف گذاری اس��ت ت��ا بتوان ب��ا تغییر عادت‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬ان را برای دس��تیابی به اه��داف بلندمدت‬ ‫هدایت کرد‪ .‬بر این اس��اس استراتژی عملکرد فردی از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار می شود‪.‬‬ ‫کارل��وس گیوارا با بی��ان این نکته که ش��ر کت های‬ ‫بزرگ و مدیران راهبردی با استفاده از دو مدل راهبردی‬ ‫توانس��ته اند ب��ه اه��داف بلندمدت خود دس��ت یابند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ازمان های ب��زرگ جهان اهداف خود را‬ ‫ب��ا بهره گیری از دو مدل «ا ِیت» (‪ )8‬و «اف کیوام» پیش‬ ‫برده اند؛ مدل های اخیر با نشان دادن فاصله ارزشی میان‬ ‫انچه هستیم تا انچه می خواهیم باشیم موجب تحرک‬ ‫ابت��کارات مدیریتی می ش��ود‪ .‬مدل ا ِیت (‪ )8‬متش��کل‬ ‫از دو حلق��ه ای اس��ت که در هم ادغام ش��ده اند و از نظر‬ ‫شکل ظاهری ش��بیه ‪ 8‬انگلیسی است که نشان دهنده‬ ‫اهمیت عملیات رهبری اس��ت‪ .‬این مدل به توضیح این‬ ‫می پردازد که چگونه عملیات راهبری نقش رگوالتری را‬ ‫در بهبود عملکرد نیروی انسانی و عملیات استراتژیکی‬ ‫بازی می کند که این مقوله با توجه به دوران پساتحریم‬ ‫و نیاز به س��رمایه گذاری های بلندمدت ب��رای ایران از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫گی��وارا ب��ا بی��ان ویژگی ه��ای ی��ک برنام��ه جاری‬ ‫اس��تراتژیک عنوان کرد‪ :‬یک برنامه جاری استراتژیک‬ ‫از دقت‪ ،‬سرعت عمل و زمانبندی برخوردار است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به این نکته که گرچه پول یا پاداش نقش موثری‬ ‫در انگیزش نیروی کار دارد اما موارد دیگری نیز هس��ت‬ ‫که به مراتب ارزش��ی بیش از پ��اداش را برای نیروی کار‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگاهی‪ ،‬امنیت و عملکرد ‪ 3‬عامل مهم‬ ‫در انگیزش سازمانی به شمار می رود‪ .‬وی ساده سازی را‬ ‫از بهترین اهداف تدوین یک س��ازمان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫نگاه��ی به تاریخچه ش��رکت های بزرگی که شکس��ت‬ ‫خورده ان��د در حال��ی ک��ه موفقیت های بزرگ��ی را در‬ ‫کارنامه خود دارند؛ نشان می دهد که مدیران راهبردی‬ ‫انه��ا در حفظ ب��ازار و تدوین لحظه به لحظه نقش��ه راه‬ ‫نکوش��یده اند‪ .‬ای��ن مدیر اس��تراتژیک گف��ت‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد که داشتن نواوری از بزرگترین مسئولیت های‬ ‫رهبران راهبردی است چراکه این مدیران وظیفه دارند‬ ‫س��ازمان را در ح��ال یادگیری قرار دهند ت��ا با افزایش‬ ‫یادیگی��ری در ان و به وج��ود امدن ن��واوری به تدوین‬ ‫اس��تراتژی س��ازمانی پرداخته ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان این‬ ‫پرس��ش که حال ایران نیز باید ببیند که می خواهد کار‬ ‫دیگران را تکرار کند یا به نواوری بپردازد؟ افزود‪ :‬در این‬ ‫برهه حساس س��رمایه گذاری باید در زمینه استعداد ها‬ ‫و توانمندی ها باش��د چراکه برای نیروی کار مهم است‬ ‫که مدیران شان انها را چگونه ارزیابی می کنند؛ از این رو‬ ‫باید مواظب بود که فرهنگ سازمانی استراتژی سازمان‬ ‫را مبتال به روزمرگی نکند‪.‬‬ ‫انتقال فراورده های نفتی‬ ‫ستاره خلیج فارس‬ ‫بهره برداری واحد پاالیشگاهی‬ ‫فازهای ‪ ٢٠‬و ‪٢١‬‬ ‫ورود نفتکش های ایرانی‬ ‫به اب های اروپا‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی با تاکید ب��ر اینکه همه‬ ‫پروژه های موجود در صنعت پاالیش اولویت‬ ‫اجرای��ی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬احداث خط لوله برای‬ ‫انتقال فراورده های نفتی پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج فارس یک��ی از اولویت های کاری این‬ ‫صنعت در سال ‪ ٩٥‬خواهد بود‪.‬‬ ‫عب��اس کاظمی در گفت وگو با ش��انا‪ ،‬در‬ ‫م��ورد اولویت های اصلی طرح های خط لوله‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی ایران در س��ال ‪ ٩٥‬گفت‪ :‬تسریع در توس��عه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫و طرح توسعه پاالیش��گاه بندرعباس از دیگر اولویت های کاری سال ‪ ٩٥‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی با اش��اره به تاکید ش��رکت مل��ی پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی‬ ‫ایران بر اجرای پروژه های کاهش مازوت در پاالیش��گاه های بندرعباس‪ ،‬اصفهان‬ ‫و تبری��ز گفت‪ :‬س��هامداران این پاالیش��گاه ها باید برای تس��ریع در اجرای این‬ ‫پروژه ها همکاری و تالش بیشتری داشته باشند‪ .‬پاالیشگاه میعانات گازی ستاره‬ ‫خلیج فارس به عنوان نخس��تین پاالیشگاه طراحی شده براساس خوراک میعانات‬ ‫گازی ش��امل واحدهای تقطیر‪ ،‬تصفیه گاز مایع‪ ،‬تبدیل کاتالیستی‪ ،‬تصفیه نفتا‪،‬‬ ‫ایزومریزاسیون‪ ،‬تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬گاز‬ ‫مایع و سوخت جت در کنار پاالیشگاه فعلی بندرعباس در حال ساخت است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت طرح توس��عه فازهای ‪ ٢٠‬و‬ ‫‪ ٢١‬پ��ارس جنوبی با بی��ان اینکه دومین‬ ‫ردیف شیرین س��ازی پاالیشگاه این فاز تا‬ ‫پایان امسال تکمیل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اماده‬ ‫دریافت گاز ترش فازهای ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬برای وارد‬ ‫مدار شدن نخس��تین ردیف پاالیشگاهی‬ ‫هس��تیم‪ .‬علیرض��ا عب��ادی در گفت وگو‬ ‫با ش��انا با اش��اره به اماده بودن نخستین‬ ‫ردیف شیرین س��ازی پاالیش��گاه فازهای‬ ‫‪ ٢٠‬و ‪ ٢١‬پارس جنوبی برای بهره برداری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم اکنون در حال هماهنگی با واحد نظارت بر تولید نفت و گاز‬ ‫برای دریافت گاز ترش فازهای ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬هستیم‪ .‬سرپرست طرح توسعه فازهای‬ ‫‪ ٢٠‬و ‪ ٢١‬پارس جنوبی با بیان اینکه نخس��تین واحد پاالیشگاهی این فازها‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری می رسد گفت‪ :‬طرح توسعه فازهای ‪ ٢٠‬و ‪٢١‬‬ ‫پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ‪ ٥٠‬میلیون مترمکعب گاز ش��یرین برای‬ ‫مص��ارف داخلی‪ ،‬بازیافت س��االنه یک میلیون ت��ن گاز اتان برای مصرف در‬ ‫صنایع پتروشیمی‪ ،‬بازیافت ساالنه یک میلیون و ‪٥٠‬هزار تن گاز مایع مرغوب‬ ‫ب��رای صادرات‪ ،‬تولید روزانه ‪٧٥‬هزار بش��که میعان��ات گازی گوگرد زدایی و‬ ‫تثبیت شده برای صادرات و بازیافت روزانه ‪ ٤٠٠‬تن گوگرد برای صادرات در‬ ‫اولویت وزارت نفت قرار دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر بازرگانی ش��رکت ملی نفتکش‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه نفتکش ه��ای این‬ ‫ش��رکت در چند ماه اینده وارد بازارهای‬ ‫اروپ��ا می‪‎‬ش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکن��ون چند‬ ‫جلس��ه با غول های بزرگ نفتی در تهران‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬به گزارش ش��انا ب��ه نقل از‬ ‫ش��رکت مل��ی نفتک��ش ای��ران‪ ،‬نصراهلل‬ ‫سردشتی در پانزدهمین اجالس فاینانس‬ ‫کشتیرانی (‪ )Marine Money‬ضمن‬ ‫معرفی و تشریح وضع ناوگان این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬نفتکش های این شرکت در چند ماه اینده وارد بازارهای اروپا می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تاکنون چند جلس��ه با غول های ب��زرگ نفتی در تهران‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬فکر می‪‎‬کنم که تنها چند ماه با اجاره نفتکش های خود به‬ ‫شرکت های بزرگ نفتی فاصله داشته باشیم‪ .‬به گفته سردشتی‪ ،‬موسسه های‬ ‫عضو انجمن بین‪‎‬المللی موسسه های رده‪‎‬بندی (‪ )IACS‬امادگی خود را برای‬ ‫همکاری با ناوگان نفتکش ایران اعالم کرده‪‎‬اند‪ .‬شرکت ملی نفتکش ایران در‬ ‫حال مذاکره با ش��رکت های‪‎‬بیمه‪‎‬ای جهان برای دریافت پوشش های بیمه‪‎‬ای‬ ‫مورد نیاز اس��ت‪ .‬مدیر بازرگانی ش��رکت ملی نفتکش ایران اطمینان داد که‬ ‫ناوگان این ش��رکت در س��ال های تحریم از س��ال ‪٢٠١٢‬م تاکنون به خوبی‬ ‫نگهداری شده و اماده حضور در بازار اروپا است‪.‬‬ ‫«روباه» امد‬ ‫«روب��اه» ب��ه کارگردانی بهروز افخمی و به تهیه کنندگ��ی محمد پیرهادی از‬ ‫صبح چهارشنبه ـ ‪12‬اسفن د ـ از سوی موسسه هنرهای تصویری سوره در شبکه‬ ‫نمایش خانگی توزیع شد‪« .‬روباه» یک اثر جاسوسی است و دی وی دی ان شامل‬ ‫پشت صحنه و گالری عکس های فیلم است‪ .‬در این فیلم بابک حمیدیان‪ ،‬حمید‬ ‫گودرزی و ارش مجیدی حضور دارند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گفت وگو با حسین مختاری کارگردان سینما و تلویزیون درباره اقتصاد هنر و تهیه کنندگی در تلویزیون‬ ‫وقتی پول حرف اول را می زند‬ ‫مختاری در ادامه گفت‪ :‬اگر نگاه حرفه ای به مقوله‬ ‫برنامه سازی داشته باشیم دلیلی ندارد که سینما و‬ ‫تلویزیون ما دولتی باش��د‪ .‬بازار ازاد و چرخش مالی‬ ‫این ح��وزه به راحتی می توان��د بخش خصوصی را‬ ‫زن��ده و پویا نگ��ه دارد و حرک��ت در این بخش رو‬ ‫به جلو باش��د‪ .‬اما با ش��رایط فعلی‪ ،‬تلویزیون راهی‬ ‫جز دولتی ب��ودن ندارد‪ .‬با همین ش��رایط نیز باید‬ ‫مزیت رقابتی در تلویزیون حفظ شود که متاسفانه‬ ‫شایسته ساالری دیگر جایی در سازمان صداوسیما‬ ‫ن��دارد و نتیج��ه ان را در برنامه ه��ای بی محتوای‬ ‫شبکه های مختلف شاهد هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان س��ینما و تلویزی��ون در انتقاد به‬ ‫نحوه ج��ذب نیروهای متخصص در صدا و س��یما‬ ‫می گوید‪ :‬سطح سواد و تخصص نیروها امروز انقدر‬ ‫پایین اس��ت که ف��رق بین تهیه کنن��ده حرفه ای و‬ ‫یک برنامه س��از اصال مشخص نیس��ت‪ .‬در گذشته‬ ‫تهیه کنن��ده تلویزی��ون جایگاه فرهنگی داش��ت و‬ ‫صاحب اندیش��ه بود‪ .‬به غیر از اینکه مدیریت پروژه‬ ‫را انجام می داد با تفکر خوب خودش به برنامه غنای‬ ‫بیشتری می بخشید و جهت درستی به برنامه سازی‬ ‫م��ی داد‪ .‬ام��ا امروز ش��اهد هس��تیم ک��ه بهترین‬ ‫باکس ه��ای تلویزیون به اف��راد کوته فکر و نابلد در‬ ‫برنامه سازی می رس��د و پخش برنامه های حرفه ای‬ ‫به وسیله افراد غیرحرفه ای انجام می شود‪.‬‬ ‫مختاری س��پس به تغییر ذائقه مخاطب اش��اره‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬چرا االن بیشتر مردم به ماهواره‬ ‫روی اورده اند؟ چرا دیگر کس��ی ب��ه تلویزیون نگاه‬ ‫نمی کند؟ این یک��ی از تبعات بی اعتمادی مردم به‬ ‫برنامه های تلویزیونی اس��ت‪ .‬نه اینک��ه برنامه های‬ ‫ماه��واره ای خیلی متفاوت ب��وده و کیفیت دارد اما‬ ‫ش��بکه های فارس��ی زبان ماهواره به خوبی متوجه‬ ‫این خال ش��دند و با پر کردن برنامه های س��طحی‬ ‫اما پرکش��ش مخاطب را به س��مت خودشان سوق‬ ‫داده اند‪ .‬این سریال های ترکیه ای افتضاح است‪ .‬همه‬ ‫انها پر از دروغ بوده و بی محتوا هستند‪ .‬اما وقتی در‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫همای��ش اقتصاد هنر در بخش خصوصی و نخس��تین‬ ‫جش��ن س��االنه تعاون��ی هنرمن��دان معاصر ب��ا عنوان‬ ‫ضیافتی برای هنر برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مهدی‬ ‫نادعل��ی (مدیر تعاونی هنرمندان پارس) در این مراس��م‬ ‫با اشاره به اینکه اقتصاد هنر یکی از مهم ترین موضوعات‬ ‫چندساله اخیر است‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد هنر یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های اهالی فرهنگ اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هنر همیشه‬ ‫زینت مجال��س بوده ولی مفی��د واقع نش��ده و این نگاه‬ ‫غیرضروری باعث شده هنر در اولویت قرار نگیرد‪ .‬نادعلی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اینکه بتوانیم هن��ر را به اقتصاد نزدیک کنیم‬ ‫کار سختی است‪ .‬در این س��ال ها مصادیق بسیار خوبی‬ ‫داشتیم‪ .‬س��ینمای خانگی ما یکی از این مصادیق است‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر اقتصاد خالق اس��ت‪ .‬اقتصاد فرداست‪ .‬فرشاد‬ ‫مومنی نیز در سخنانی در نخستین همایش اقتصاد هنر‬ ‫بیان کرد‪ :‬وقتی اقتصاد خوب کار نمی کند به طور طبیعی‬ ‫وجوه فرهنگی و اجتماعی هم دچار مشکل می شود‪ .‬باید‬ ‫ریش��ه یابی کنیم که چطور به اینجا رسیدیم و چگونه از‬ ‫این ش��رایط عبور کنیم‪ .‬عنصر فرهن��گ در اینجا نقش‬ ‫برجسته ای ایفا می کند‪ .‬اگر بخواهیم اقتصاد فرهنگ در‬ ‫کش��ور ما معنادار شود باید فرهنگ مبتنی بر خالقیت و‬ ‫امروز این نیروها حاضر هستند چنین فعالیت هایی‬ ‫انجام بدهند؟‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬در زم��ان رحل��ت حضرت‬ ‫ام��ام (ره) مس��ئولیت پ��روژه تصویرب��رداری و‬ ‫مستند س��ازی به عهده من بود‪ .‬بعد از دو س��ه روز‬ ‫که از فوت ایش��ان گذش��ت با چند نف��ر از بچه ها‬ ‫تصویربرداری را تا چهلم رحلت ایشان ادامه دادیم‬ ‫و فیلمی ب��ا نام «عروج روح اهلل» از تلویزیون پخش‬ ‫ش��د که حاص��ل کار گروهی بچه هایی ب��ود که با‬ ‫عش��ق کار می کردند و سعی می کردند بهترین کار‬ ‫را ارائه بدهند ولی متاس��فانه امروز دیگر شاهد این‬ ‫عالقه مندی ها نیستیم‪.‬‬ ‫مختاری مقوله تهیه کننده س��ینما را فاقد دانش‬ ‫کافی می داند و می گوید‪ :‬تنها راه برگش��ت سرمایه‬ ‫در س��ینمای ایران به گیش��ه منتهی می شود‪ .‬این‬ ‫نگاه باعث ش��ده اثار س��طح پایینی تولید ش��ود و‬ ‫تهیه کنندگان س��طح س��اخته های خود را با سطح‬ ‫س��لیقه عامه مردم یکی کنند‪ .‬ای��ن موضوع باعث‬ ‫شده هر کسی که سرمایه ای را وارد سینما می کند‬ ‫ن��ام تهیه کننده ب��ه ان اطالق ش��ود‪ .‬دیگر فکر و‬ ‫اندیش��ه در تهیه کنندگی جایی ندارد‪ .‬تهیه کننده‬ ‫نباید تمام دغدغه اش پول باشد‪ .‬البته نه به این معنا ‬ ‫که به فکر بازگش��ت سرمایه و ادامه حیات در بدنه‬ ‫س��ینما نباشد اما باید به درجه ای از کیفیت برسند‬ ‫که فیلم ها برای سلیقه مخاطب تعیین تکلیف کنند‬ ‫نه اینکه این مسئله به شکل عکس باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان س��ینما و تلویزیون ک��ه مدتی‬ ‫اس��ت از فعالیت حرفه ای فاصله گرفته است درباره‬ ‫جدیدتری��ن فعالیت های خود می گوید‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫س��ریالی را در تلویزیون بس��ازم با نام «میر مهنا»‬ ‫ک��ه طرح ان در زمان ریاس��ت اق��ای ضرغامی در‬ ‫تلویزیون تصویب ش��د؛ یک پروژه ملی درباره یکی‬ ‫از جوان��ان غیور جنوب کش��ور که با دس��ت خالی‬ ‫پرتغالی ها را از کشور بیرون می کند‪ .‬امیدوارم بتوانم‬ ‫به زودی این پروژه را اغاز کنم‪.‬‬ ‫تنها راه برگشت‬ ‫سرمایه در‬ ‫سینمای ایران‬ ‫به گیشه منتهی‬ ‫می شود‪ .‬این‬ ‫نگاه باعث‬ ‫شده اثار‬ ‫سطح پایینی‬ ‫تولید شود و‬ ‫تهیه کنندگان‬ ‫سطح ساخته های‬ ‫خود را با سطح‬ ‫سلیقه عامه‬ ‫مردم یکی کنند‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫اقتصاد هنر مهم ترین دغدغه اهالی فرهنگ است‬ ‫تولی��د‪ ،‬جایگزین فرهنگ مبتنی بر خالق نبودن و توقع‬ ‫مصرف های گوناگون ش��ود‪ .‬در این راه تش��کل هایی که‬ ‫به عنوان تشکل پیشگام پدید می ایند می توانند جایگاه‬ ‫بزرگ و رفیعی داشته باشند‪ .‬مومنی افزود‪ :‬اگر در تاریخ‬ ‫معاصر ایران تحوالت اجتماعی و سیاسی را با دقت نگاه‬ ‫کنی��د‪ ،‬در ه��ر دوره ای که به عنص��ر فرهنگ جدی تر و‬ ‫دقیق ت��ر توجه ش��ده‪ ،‬چرخه ه��ای اقتصاد ای��ران بهتر‬ ‫چرخیده است‪ .‬در این مراسم از علی نصیریان تقدیر شد‬ ‫و با حضور ایرج راد و محمود پاک نیت از تمبر هنرمندان‬ ‫معاص��ر رونمایی کردند و نخس��تین هن��رکارت به علی‬ ‫ربیعی(وزیر کار) به عنوان س��فیر امور رفاهی هنرمندان‬ ‫کل کشور اهدا شد‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت ‪ VOD‬با ‪ ۱۰۰‬فیلم‬ ‫مصطف��ی ابطحی مدیرعامل موسس��ه رس��انه های‬ ‫تصوی��ری بیان کرد ش��بکه ‪ VOD‬تا پایان س��ال با‬ ‫‪ ۱۰۰‬عنوان فیلم فعالیت رس��می خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر ابطحی با اش��اره به ارائ��ه ‪ ۱۰۰‬فیلم‬ ‫س��ینمایی در ش��بکه ‪ VOD‬ت��ا پایان س��ال جاری‬ ‫گفت‪ :‬با رونمایی از س��امانه نمایش درخواستی (سند)‬ ‫یا همان ‪ VOD‬ان ش��ائ اهلل ش��اهد اتفاق های مهم و‬ ‫خوبی برای س��ینمای ملی خواهیم بود و خوشبختانه‬ ‫با کوش��ش هایی ک��ه در ماه ه��ای اخیر در موسس��ه‬ ‫رسانه های تصویری شده‪ ،‬چرخه ارزش افزوده ‪VOD‬‬ ‫س��اماندهی شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در چرخه ارزش افزوده‬ ‫‪ VOD‬نقش��ه اصل��ی به تجمیع کنندگان داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از میان متقاضیان تجمیع کنندگی با برخی از‬ ‫درخواست کنندگان که واجد شرایط کیفی و فنی الزم‬ ‫برای حضور در چرخه ‪ VOD‬بودند مذاکره ش��د و از‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۲‬اسفند نس��بت به ارائه موافقت اصولی‬ ‫به این تجمیع کنندگان اقدام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه رس��انه های تصویری به عن��وان متولی امر‬ ‫‪ VOD‬تاکی��د کرد‪ :‬همزمان با صدور موافقت اصولی‪،‬‬ ‫در گام نخست ‪ ۱۰۰‬فیلم در هارد تجمیع کنندگان قرار‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫مرادخانی استعفای علی رهبری‬ ‫را نپذیرفت‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫تلویزیون خودمان اجازه س��اخت به اثار خوب داده‬ ‫نمی ش��ود و نظارت های بی مورد بر سریال ها اعمال‬ ‫می شود مردم هم متوجه این افت کیفیت می شوند‪.‬‬ ‫چرا این اتفاق می افتد؟ من به جرات می گویم دیگر‬ ‫کس��ی در تلویزیون خودمان مدیوم برنامه سازی در‬ ‫این نوع از رسانه را نمی شناسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از متخصصان و تجربه های‬ ‫گذشته در صداوسیما اس��تفاده نمی شود گفت‪ :‬ما‬ ‫زمان ریاس��ت اقای الریجانی طرحی را ارائه کردیم‬ ‫ب��ا نام باش��گاه هنرمندان تا افرادی که بازنشس��ته‬ ‫می ش��وند بتوانند در مکانی انتق��ال تجربه و دانش‬ ‫خود را به نس��ل جدید انجام بدهند تا نسل جدید‬ ‫هم با دانش و تجربه کافی به س��راغ برنامه س��ازی‬ ‫تمام افرادی که به مرز بازنشس��تگی رسیدند‬ ‫برود‪ .‬‬ ‫خودش��ان را مدیون تلویزیون می دانند و دوس��ت‬ ‫دارن��د این دان��ش و تجرب��ه را منتقل کنن��د‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه ب��ا وجود حمایت ه��ا و اس��تقبال اقای‬ ‫الریجانی ای��ن اتفاق نیفتاد‪ ،‬دلیل��ش هم مخالفت‬ ‫اقای کردان معاونت مالی وقت سازمان صداوسیما‬ ‫بود‪ .‬وی با اش��اره به تعریف تهیه کننده حرفه ای در‬ ‫تلویزیون گفت‪ :‬تهیه کننده در س��ینما با تلویزیون‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬تهیه کننده تلویزیون باید س��رمایه‬ ‫فک��ری ارائه کند در حالی ک��ه می بینیم امروز این‬ ‫اتفاق نمی افت��د و نتیجه اش کپی کردن برنامه های‬ ‫شبکه های ماهواره ای است‪ .‬یکی مسابقه خوانندگی‬ ‫راه می اندازد و دیگری بفرمایید شام ایرانی درست‬ ‫می کند‪ .‬چون هیچ کدام از برنامه سازان ما برای ارائه‬ ‫فکر تازه تربیت نشده اند‪.‬‬ ‫مخت��اری ب��ا بیان اینک��ه امروز دیگ��ر نیروهای‬ ‫تلویزیون به کار و حرفه ش��ان تعل��ق خاطر ندارند‬ ‫افزود‪ :‬امروز پول حرف نخس��ت را می زند در حالی‬ ‫که در گذشته نیروها با عشق و عالقه کار می کردند‪.‬‬ ‫در ‪8‬سال دفاع مقدس من به شخصه ‪ 2‬بار و هر بار‬ ‫‪ 16‬روز در عملی��ات والفجر ‪ 8‬برای تهی ه مس��تند‬ ‫به مناطق جنگی رفتم بدون هیچ چشمداشتی‪ .‬ایا‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فاطمه خوشبویی‬ ‫اوای��ل دهه ‪ 50‬و وقتی علی نصیریان مدیر واحد‬ ‫نمای��ش تلویزیون بود چند ج��وان تحصیلکرده که‬ ‫تازه از فرانسه امده بودند در این واحد مشغول کار‬ ‫شدند‪ .‬حسین صدر‪ ،‬سعید نادری‪ ،‬محمد صالح عال‪،‬‬ ‫ابوالقاس��م معارفی و حسین مختاری از هنرمندانی‬ ‫بودند که با کس��ب تجربه در مهد س��ینمای جهان‬ ‫ب��ه ایران امدن��د تا نس��ل جدی��دی از هنرمندان‬ ‫تحصیلک��رده در این زمینه فعالیت کنند‪ .‬حس��ین‬ ‫مخت��اری‪ ،‬کارگردان س��ینما و تلویزیون که اثاری‬ ‫همچون «نگاه��ی دیگر»‪« ،‬بگذار افت��اب براید»‪،‬‬ ‫«نیس��تان» و «مزرع��ه اب��ی» را در کارنامه کاری‬ ‫خودش دارد معتقد است تلویزیون ایران با روزهای‬ ‫اوج خ��ود فاصله زیادی دارد‪ .‬حس��ین مختاری که‬ ‫اوای��ل ده��ه ‪ 60‬و بعد از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫به عن��وان مدی��ر واحد فیلم و س��ریال ش��بکه یک‬ ‫مشغول فعالیت بود درباره نحوه ورود خود به عرصه‬ ‫س��ینما و تلویزیون در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫پس از انکه در دانش��کده سینما در پاریس مشغول‬ ‫تحصیل شدم و بعد از مدتی مورد توجه قرار گرفتم‬ ‫دفتر نمایندگی ایران در پاریس از ما خواس��ت که‬ ‫همزمان با تحصیل‪ ،‬همکاری خودمان را با تلویزیون‬ ‫شروع کنیم‪ .‬بعد از اتمام تحصیالتم به طور متمرکز‬ ‫در تلویزیون مش��غول فعالیت شدم‪ .‬هر چند عالقه‬ ‫داش��تم در سینما و وزارت فرهنگ فعالیت کنم اما‬ ‫تلویزیون مسیر کاری من را عوض کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نخستین تجربه فعالیت های خود‬ ‫گفت‪ :‬در فرانس��ه فیلمی ساختم به نام «پرسه» که‬ ‫در زمان خودش بس��یار مورد توجه قرار گرفت اما‬ ‫از زمان پیوستن به تلویزیون به دلیل متفاوت بودن‬ ‫مدیوم تلویزیون خط حرفه ای کار من عوض ش��د‪.‬‬ ‫در ایران مشغول ساخت مستند‪ ،‬تله تئاتر و کارهای‬ ‫تصویری شدم‪ .‬در کنار ان مشغول کارهای نمایشی‬ ‫با داود رشیدی و علی نصیریان بودم و هیچ وقت از‬ ‫کار کردن خسته نمی شدم‪.‬‬ ‫مخت��اری با اش��اره ب��ه اینکه بع��د از انقالب در‬ ‫تلویزیون فعالیت خودش را ادامه داد ه اس��ت گفت‪:‬‬ ‫بع��د از انقالب به عنوان مدیر گروه فیلم و س��ریال‬ ‫شبکه یک مشغول به کار شدم و سریال هزاردستان‬ ‫س��اخته مرحوم علی حاتمی نخستین پروژه ای بود‬ ‫که بعد از انقالب به س��راغش رفتم‪ .‬بعد از ان چند‬ ‫سریال در شبکه یک کارگردانی کردم که بعضی از‬ ‫انها را به نسخه سینمایی تبدیل کردم ازجمله فیلم‬ ‫«نگاهی دیگر» که اقایان کشاورز و اتش تقی پور و‬ ‫خانم نیکو خردمند در ان بازی می کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��رایط تولی��د در دهه ‪ 60‬با‬ ‫امروز متفاوت بود گفت‪ :‬سینما و تلویزیون در ایران‬ ‫همچنان به بودجه های دولتی و حمایت های دولتی‬ ‫وابسته است‪ .‬هر چقدر این میزان بیشتر باشد نگاه‬ ‫سفارش��ی و کم ارزش شدن اثار هم در پی خواهد‬ ‫داش��ت و برنامه سازی در تلویزیون و فیلمسازی در‬ ‫س��ینما را با افت کیفیت روبه رو می کند‪ .‬همچنان‬ ‫که مش��اهده می کنی��د تلویزی��ون ام��روز به مرز‬ ‫ورشکس��تگی رسیده و رسانه ای اس��ت که سال ها‬ ‫دارد در ج��ا می زن��د و هیچ حرک��ت رو به جلویی‬ ‫انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫عل��ی رهبری از موافقت نش��دن با‬ ‫استعفایش از سوی معاون امور هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیر هنری‬ ‫ارکس��تر س��مفونیک ته��ران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شامگاه سه شنبه به دعوت علی‬ ‫مرادخانی‪ ،‬جلسه ای در موزه موسیقی‬ ‫داش��تیم که از س��اعت ‪ ۲۱‬تا یک بامداد به طول انجامید‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقای مرادخانی ضمن تایید بر پیشرفت های بی نظیر‬ ‫در نظم و کیفیت هنری ارکستر سمفونیک تهران در ‪۱۲‬ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬بارها اشاره کردند که به هیچ وجه نمی خواهند‪ ،‬ارکستر‬ ‫و راهی را که پیش گرفته است‪ ،‬ترک کنند‪ .‬رهبری در پایان‬ ‫س��خنانش نیز اظهار کرد‪ :‬ایش��ان از من خواس��تند که یک‬ ‫هفته صبر کنم تا پس از بررسی کامل نارضایتی های من‪ ،‬از‬ ‫بنیاد رودکی راهی را برای ادامه کار ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫پیشنهاد کنند‪ .‬من به شخصه به قول ایشان اطمینان می کنم‬ ‫و یک هفته دیگر صبر خواهم کرد‪.‬‬ ‫بودجه ای برای حمایت‬ ‫از تئاتری ها وجود ندارد‬ ‫پیشکس��وت ح��وزه فیل��م‪ ،‬تئاتر‬ ‫و س��ینما گفت‪ :‬متاس��فانه با وجود‬ ‫اس��تعدادها و توانایی ه��ای ب��االی‬ ‫تئاتری ه��ا اعتب��اری ب��رای حمایت‬ ‫از انه��ا در کش��ور وج��ود ن��دارد و‬ ‫همین امر موجب ش��ده که انها در‬ ‫سخت ترین شرایط اقتصادی زندگی‬ ‫کنند‪ .‬به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬پرویز پورحس��ینی در افتتاحیه‬ ‫دهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم ه��ای ‪ 100‬ثانیه ای‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه خیلی از فعاالن این عرصه با س��یلی صورت‬ ‫خود را س��رخ نگه داشته ان د گفت‪ :‬مسئوالن باید در حمایت‬ ‫از هنرمندان به ویژه فیلمس��ازان تمام هم��ت خود را به کار‬ ‫ببندند‪ .‬پورحسینی افزود‪ :‬اهمیت سرمایه گذاری در فیلم های‬ ‫‪ 100‬ثانی��ه ای از اکنون احس��اس می ش��ود و در واقع نوعی‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت که به طور قطع جواب می دهد و باید‬ ‫با حمایت از ان از این ظرفیت به نفع جامعه استفاده کرد‪.‬‬ ‫مردم از خریدن این تابلوها‬ ‫استقبال می کنند‬ ‫یک هنرمند گفت‪ :‬مردم از خریدن اثار نمایشگاه های هنری‬ ‫خیریه‪ ،‬اس��تقبال بیش��تری می کنن��د‪ ،‬چون ه��م صاحب اثر‬ ‫هنری می ش��وند و هم از کودکان نیازمند حمایت می کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا مینو رضاخانی‪ ،‬دربار ه تازه ترین نمایشگاه اثارش‬ ‫که با هدف کمک به ک��ودکان نیازمند برپا خواهد ش��د‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ 15‬تابلوی نقاش��ی در ابعاد‪ ،‬س��بک و تکنیک های‬ ‫متنوع در این نمایش��گاه روی دیوار گال��ری می روند‪ .‬تابلوها از‬ ‫‪ 300‬تا ‪700‬هزار تومان قیمت دارند‪ .‬اثار این نمایشگاه طوری‬ ‫قیمت گذاری شده اند که مردم بتوانند به راحتی خرید کنند‪.‬‬ ‫برج میالد با مازیار فالحی‬ ‫به سراغ پاپ رفت‬ ‫در حالی که از مدت ها پیش مرکز همایش های برج میالد‬ ‫تهران بنا به دالیل مدیریتی میزبان کنس��رت های موسیقی‬ ‫پاپ نبود اما با انتش��ار خبر اغاز فروش بلیت کنسرت مازیار‬ ‫فالح��ی در برج میالد به نظر می رس��د که ای��ن تاالر چند‬ ‫منظ��وره دوباره ب��ه گردونه تاالرهای میزبان کنس��رت پاپ‬ ‫که تا این تاریخ با میزبانی س��الن میالد نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران انجام می ش��د‪ ،‬پیوسته اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بر این‬ ‫اس��اس مازیار فالحی یکشنبه ‪8 -‬فروردین ‪ -‬ساعت ‪۲۱:۳۰‬‬ ‫در مرک��ز همایش های برج می�لاد تهران با قیمت بلیت های‬ ‫‪۳۵‬ه��زار تومانی‪ ۵۰ ،‬هزارتومانی‪۶۰ ،‬ه��زار تومانی‪۷۵ ،‬هزار‬ ‫تومانی‪۹۰ ،‬هزار تومانی‪۱۱۰ ،‬هزار تومانی‪۱۱۵ ،‬هزار تومانی‬ ‫و ‪۱۳۰‬هزار تومانی میزبان طرفداران خواهد بود‪.‬‬ ‫«تونی موریسون»‬ ‫برنده جایزه «پن» شد‬ ‫می گی��رد و تجمیع کنندگان می توانند با قراردادن این‬ ‫فیلم ها روی سرورهای خود فرصتی را فراهم اورند که‬ ‫کاربرها بتوانند با نصب اپلیکیش��ن روی تبلت‪ ،‬موبایل‬ ‫و کامپیوت��ر خانگی خود فیلم های س��ینمای ایرانی را‬ ‫تماش��ا کنند‪ .‬ابطحی افزود‪ :‬این ‪ ۱۰۰‬فیلم که در گام‬ ‫نخست به سیستم وارد می شوند از بین فیلم هایی که‬ ‫مالکیت انها در اختیار موسس��ه رس��انه های تصویری‬ ‫بود‪ ،‬انتخاب ش��ده اند و امیدوارم هرچه سریع تر دیگر‬ ‫نهادها نیز به این شبکه بپیوندند‪ .‬عرصه ‪ VOD‬عرصه‬ ‫ریال و پول های کم اس��ت‪ ،‬اما اگ��ر این پول های کم‪،‬‬ ‫ضرب در میلیون ش��ود می تواند دس��تاورد اقتصادی‬ ‫خوبی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫هیات داوران جوایز «پن» در بخش دستاورد ادبیات امریکا‪،‬‬ ‫«تونی موریس��ون» نویسنده سرشناس برنده نوبل ادبیات را‬ ‫برگزید‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬تونی موریسون نویسنده افریقایی‬ ‫ن‪ /‬س��ول‬ ‫امریکایی رمان «دلبند» موفق ش��د جایزه ادبی «پ ‬ ‫بیل��و» ‪ 2016‬را به خ��ود اختصاص دهد‪ .‬تونی موریس��ون‪،‬‬ ‫نویس��نده و استاد دانشگاه است که تاکنون جایزه هایی چون‬ ‫نوبل ادبیات و پولیتزر را از ان خود کرده اس��ت‪ .‬موریس��ون‬ ‫نخس��تین زن سیاهپوستی است که کرسی ای به نام خود در‬ ‫یکی از دانشگاه های بزرگ امریکا (دانشگاه پرینستون) دارد‪.‬‬ ‫جای��زه ‪25‬ه��زار دالری «پن‪/‬س��ول بیل��و» پیش ت��ر به‬ ‫نویس��ندگان مطرحی چون «فیلی��پ راث»‪« ،‬دان دلیلو» و‬ ‫«کورمک مک کارتی» اعطا شده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬اسفند ‪ 23 - 1394‬جمادی االول‪ 3 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -450‬پیاپی ‪1768‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫به استقبال روز درختکاری‬ ‫این درختانند همچون خاکیان‬ ‫این درختانند همچون خاکیان‬ ‫دست ها بر کرده اند از خاکدان‬ ‫سوی خلقان صد اشارت می کنند‬ ‫وانک گو شستش عبارت می کنند‬ ‫با زبان سبز و با دست دراز‬ ‫از ضمیر خاک می گویند راز‬ ‫درختان این خاکیان همیش��ه زنده که به تعبیری ریه های‬ ‫زمی��ن هس��تند زیباتری��ن و باش��کوه ترین موج��ودات زنده‬ ‫خداون��دی هس��تند که بش��ر در حق انها ظلم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫روزگاری زمین این مروارید ابی رنگ فضا‪ ،‬از انبوه جنگل های‬ ‫سبز انباش��ته بود اما بعد از انقالب صنعتی و شروع رنسانس‬ ‫جنگل ها به دلیل تخریب محیط زیس��ت به وسیله انسان رو‬ ‫ب��ه نابودی رفتند‪ .‬پ��س از جنگ جهانی دوم‪ ،‬بحث و موضوع‬ ‫توسعه پایدار در دنیا مطرح شد که مسئله نابودی جنگل ها و‬ ‫محیط زیست به عنوان یک معضل بسیار مهم در امد و اکنون‬ ‫سال هاست که برای احیای جنگل ها و جلوگیری از پیشرفت‬ ‫بیابان ها برنامه ریزی می ش��ود‪ .‬در کشور ما از ‪15‬تا‪ 22‬اسفند‬ ‫به عنوان «هفته منابع طبیعی» نامگذاری ش��ده که نخستین‬ ‫ی اس��ت‪ .‬روز‬ ‫روز ای��ن هفته یعنی ‪ 15‬اس��فند روز درختکار ‬ ‫درختکاری و هفته منابع طبیعی در شرایطی برگزار می شود‬ ‫که یکصد میلیون هکتار از اراضی ایران در حال تبدیل شدن‬ ‫به بیابان اس��ت‪ .‬این مسئله مهم را رییس سازمان جنگل ها و‬ ‫مراتع و ابخیزداری عنوان کرده و به دنبال ان افزوده است‪:‬‬ ‫حدود یکص��د میلیون هکت��ار از خاک کش��ور در معرض‬ ‫بیابانی ش��دن اس��ت که کاهش پوشش گیاهی سطحی‪ ،‬افت‬ ‫سفره های اب زیرزمینی‪ ،‬خشکسالی ها و افت توان اکولوژیک‬ ‫سرزمین ـ ناشی از برنامه ریزی های نادرست از گذشته ـ باعث‬ ‫این رخداد است‪.‬‬ ‫خدا کرم جاللی خاطر نش��ان ک��رده‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫‪20‬میلیون هکتار از اراضی کش��ور دچار فرسایش بادی است‬ ‫که از این میزان ‪7/5‬میلیون هکتار در زمره کانون های بحرانی‬ ‫کش��ور قرار دارد و در دولت یازدهم در س��طحی به وس��عت‬ ‫‪39/2‬هزار هکتار عملیات بیابان زدایی انجام شده است‪.‬‬ ‫توجه به این امار که از زبان یک مسئول عنوان شده بیانگر‬ ‫انست که برای احیای دوباره جنگل ها و منابع طبیعی کشور‬ ‫ بای��د طرح ها و برنامه های بنیادی را ب��ه مرحله اجرا در اورد‪.‬‬ ‫یکی از راه هایی که به شکل ساده در این زمینه کمک می کند‬ ‫درختکاری همه قش��رها نه فقط ش��هرداری ها و یا کشاورزان‬ ‫و یا گروه های ش��غلی خاصی است که با این موضوع سروکار‬ ‫دارن��د بلکه هم��ه افراد جامعه تا انجا که در ت��وان دارند و با‬ ‫توجه به امکانات خود باید درخت بکارند‪ .‬بنابراین روز و هفته‬ ‫درختکاری فرصت مناس��بی را ایجاد می کند که همه در این‬ ‫جهت گام بردارند‪.‬‬ ‫امروزه بیش��تر کش��ورهای دنیا روز درخت��کاری را محترم‬ ‫شمرده و در این روز به کاشتن درخت ها و نهال های متفاوت‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬البته تاریخ این روز با توجه به اب و هوای هر‬ ‫کشور متفاوت است و بیشتر سعی می کنند در موقعی از سال‬ ‫این کار را انجام دهند که درخت قابلیت رش��د کردن داشته‬ ‫باش��د‪ .‬درختکاری در ایران دارای پشتوانه ای از عالیق ملی و‬ ‫سنت تاریخی است‪ .‬تاریخ نشان می دهد که ایرانیان باستان‪،‬‬ ‫جش��ن های خاصی داش��تند و در این جشن ها به درختکاری‬ ‫پرداخته و به خاک و زراعت احترام می گذاشتند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند‪ :‬نزد من شکستن شاخه ای از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است‪.‬‬ ‫پژواک نیکوکاری در اخرین روزهای زمستان‬ ‫همه جای‬ ‫«ایران»‬ ‫سرای من‬ ‫است و در این‬ ‫سرای بسیار‬ ‫بزرگ جشن‬ ‫باشکوه همدلی‬ ‫و مهربانی‬ ‫برپا می شود‬ ‫دیدم��ت کودک��م‪ ،‬ن��وگل نوجوان��م‪ ،‬فرزن��د‬ ‫عزیزم ک��ه ک��ودکان و نوجوانانی را با حس��رت‬ ‫نگاه می کردی ک��ه همین دی��روز‪ ،‬همین امروز‬ ‫دست در دس��ت پدرها و مادرهای خود به سمت‬ ‫خیابان های ش��هر روان بودند‪ .‬به سوی مغازه ها‪،‬‬ ‫کودکان لبخند ش��ادی به لب داشتند و هنگامی‬ ‫که از هر فروش��گاه خارج می ش��دند خودش��ان‬ ‫لباس ها‪ ،‬کفش ها و کیف هایی را که خریده بودند‬ ‫در کیس��ه های خری��د حمل می کردن��د‪ .‬گاهی‬ ‫این بچه ها‪ ،‬کیس��ه های ب��زرگ نایلون��ی خرید‬ ‫را به دس��ت پدرها و مادرهای ش��ان داده بودند‪.‬‬ ‫دیدم��ت کودکم که ت��و رنگ از صورت��ت پریده‬ ‫بود‪ ،‬در خیابان بیهوده می دویدی و به رانندگان‬ ‫اتومبیل ه��ا التماس می کردی و چش��م هایت به‬ ‫این سو و ان سو می چرخید و همس��االن خود را‬ ‫می دیدی‪ .‬دیدمت کودکم‪ ،‬نگاه حس��رت بارت را‬ ‫از نزدیک مشاهده کردم و‪ ...‬اما قرار است برای تو‬ ‫و برای هزاران خانواده کم درامد و هزاران کودکی‬ ‫همچون تو‪ ،‬جشن نیکوکاری برگزار شود‪ .‬در این‬ ‫جشن همه همس��االن تو ش��رکت دارند و همه‬ ‫ان پدرها و مادرهایی که ت��و را و همه کودکان و‬ ‫نوجوانان همسن تو را مانند فرزندان شان دوست‬ ‫دارند‪ .‬از دیروز بزرگتر ها و کوچکترها به خاطر تو‬ ‫گرد هم امده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدرسه ها در جشن‬ ‫خبر ایرنا را می خوانیم که معاون پرورشی وزیر‬ ‫اموزش و پرورش گفته اس��ت‪ :‬س��ال گذشته در‬ ‫مراسم جش��ن نیکوکاری‪ ،‬افزون بر ‪238‬میلیارد‬ ‫ریال کمک ه��ای دانش اموزان جمع اوری ش��د‪.‬‬ ‫حمیدرضا کفاش که بنا بر خبر ایرنا در مراس��م‬ ‫اغازین جشن نیکوکاری شرکت کرده یاداور شد‪:‬‬ ‫این می��زان کمک های دانش ام��وزان در بیش از‬ ‫‪63‬هزار پایگاه جمع اوری شد که با توافق کمیته‬ ‫امداد حضرت امام(ره)‪ ،‬ای��ن کمک ها در اختیار‬ ‫دانش اموزان نیازمند شناسایی شده قرار گرفت‪.‬‬ ‫اری امسال هم کمک های دانش اموزی در جشن‬ ‫نیکوکاری جمع می ش��ود تا نوجوانان و کودکان‬ ‫نیازمند احس��اس تنهایی و محرومی��ت نکنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر گفته است‪ :‬امسال این امادگی وجود‬ ‫دارد که جمع اوری کمک ه��ای دانش اموزی در‬ ‫جشن نیکوکاری در ‪۸۰‬هزار مدرسه کشور انجام‬ ‫شود و برای س��ال اینده نیز امیدواریم ‪105‬هزار‬ ‫مدرسه را برای این مراسم مهیا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهار همدلی و شکوه مهربانی‬ ‫امسال‪ ،‬س��ال بهار همدلی و ش��کوه مهربانی‬ ‫اس��ت‪ .‬یادمان باش��د که در پایان زمس��تان ‪94‬‬ ‫برای رس��یدن به اغ��از بهار ‪ 95‬چ��ه تدارک ها و‬ ‫جش��ن هایی برای مهربانی ه��ا و همدلی ها باید‬ ‫برپا ش��ود تا هیچ کودکی و هیچ نوجوانی و هیچ‬ ‫خانواده ای رنج محرومی��ت را حس نکند‪ .‬در بهار‬ ‫همدلی و شکوه مهربانی‪95 ،‬هزار پایگاه مهربانی‬ ‫از س��وی کمیته امداد امام خمینی(ره) برپا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا معاون مش��ارکت های‬ ‫مردمی کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی(ره)‪ ،‬از‬ ‫افزایش تعداد پایگاه های جمع اوری کمک های‬ ‫مردمی در جش��ن نیکوکاری ب��ه ‪ 95‬هزار پایگاه‬ ‫خبر داده است‪ .‬مصطفی خاکس��ار یاداور شده‪:‬‬ ‫‪80‬هزار پایگاه در مدارس سراسر کشور و ‪15‬هزار‬ ‫پایگاه نیز به منظور جمع اوری کمک های نقدی‬ ‫و غیرنقدی م��ردم از ‪ 12‬اس��فند برپا ش��ده و تا‬ ‫‪ 14‬اس��فند ادامه می یابد‪ .‬مع��اون کمیته امداد‬ ‫همچنین از می��زان کمک های خیران در س��ال‬ ‫گذشته سخن به میان اورده و گفته است‪ :‬خیران‬ ‫در س��ال گذش��ته(‪82 )1393‬میلیارد تومان در‬ ‫جشن نیکوکاری کمک کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه دست در دست هم‬ ‫همه جای «ایران» س��رای من است و در این‬ ‫سرای بس��یار بزرگ جشن باش��کوه همدلی و‬ ‫مهربانی برپا می ش��ود‪ .‬در تهران ‪ 3‬پایگاه اصلی‬ ‫باغ موزه‪ ،‬میدان ش��هرری و پارک دانش��جو به‬ ‫مدت ‪ 3‬روز ب��رای جش��ن نیک��وکاری درنظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در این ارتباط ب��ه گزارش‬ ‫ایسنا و س��خنان مدیر کل کمیته امداد استان‬ ‫تهران اس��تناد می کنیم که گفته است‪ :‬امسال‬ ‫‪ 459‬پای��گاه‪ 3400 ،‬مدرس��ه‪ 200 ،‬پای��گاه‬ ‫بسیج‪89 ،‬مرکز نیکوکاری و ‪ 150‬مسجد اماده‬ ‫دریافت کمک های مردمی در جشن نیکوکاری‬ ‫هستند‪ .‬محسن ولیئی اضافه کرده‪ :‬به مناسبت‬ ‫جشن نیکوکاری نمایش��گاهی از دستاوردهای‬ ‫کمیت��ه ام��داد و محص��والت خانواده ه��ای‬ ‫زیر پوش��ش در زیر گذر چهارراه ولیعصر(عج) از‬ ‫ش��نبه به مدت یک هفته برپا خواهد ش��د و در‬ ‫ادامه گفته اس��ت‪ :‬در این ‪ 3‬روز‪ 3 ،‬پایگاه اصلی‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬پایگاه ما در باغ موزه از ‪ 9‬صبح‬ ‫تا ‪ 18‬برنامه های مختلفی ب��رای مردم دارد و به‬ ‫صورت زنده از ش��بکه یک و سه س��یما پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور همه در جشن نیکوکاری‬ ‫در ای��ن روزه��ای اخ��ر س��ال‪ ،‬حض��ور همه‬ ‫نیکوکاران در جشن نیکوکاری‪ ،‬بهاری تازه و زیبا‬ ‫را برای همه خانواده های کم درامد و محروم این‬ ‫س��رزمین و فرزندان دلبند انان به تصویر خواهد‬ ‫کش��ید‪ .‬تا حدود دو هفته دیگر بلبالن بهاری بر‬ ‫شکوفه های نوروز نغمه سر خواهند داد‪ .‬کودکان‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬این امیدهای جامعه فردا با جوشش‬ ‫باران مهربان��ی از مهر و محبت سرش��ار و اکنده‬ ‫خواهند شد‪ .‬در اخرین روزهای سال‪ ،‬دین خود‬ ‫را به مردم س��رزمین مان‪ ،‬ایران سرسبز و ابادان‬ ‫اعطا کنیم‪.‬‬ ‫استفادهازفناوری هاینوینارتباطی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اشاره‬ ‫ب��ه ب��روز و ظه��ور تکنولوژی ه��ای نوین‬ ‫اطالعاتی و فناوری اطالعات گفت‪ :‬باید در‬ ‫این عرصه اینده و افق ه��ای دور را مد نظر‬ ‫قرار داد تا از فناوری های نوین ارتباطی روز‬ ‫دنیا برای توس��عه فرهنگ عقب نمانیم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬علی جنتی گفت‪ :‬این فضاها‬ ‫به همان اندازه که مفید و موثر هس��تند به‬ ‫همان اندازه نیز می توانند مضر و خطرناک‬ ‫باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬همانگونه ک��ه ما از این‬ ‫فضاها برای گسترش علم و دانش استفاده‬ ‫می کنیم بای��د در کن��ار ان زیان هایی که‬ ‫اینگونه ش��بکه ها دارند را مد نظر قرار داده‬ ‫و مراقب��ت و حفاظت کنیم‪ .‬عضو ش��ورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی یکی از رس��الت های‬ ‫این وزارتخانه را صیان��ت از فرهنگ و هنر‬ ‫کش��ور عنوان کرد و گفت‪ :‬به همان اندازه‬ ‫که در حوزه کتاب و مطبوعات ازادی بیان‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬عبور سخت اقتصاد جهانی از بحران‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫وجود دارد و افسارگس��یخته نیست که هر‬ ‫کس هرچه خواست بنویسد و منتشر کند‬ ‫در این حوزه نیز باید صیانت و مراقبت ویژه‬ ‫به عمل اید‪ .‬به گفته جنتی‪ ،‬در حوزه صدا‬ ‫و تصویر هم نیازمندی��م از ضوابط‪ ،‬قانون و‬ ‫چارچوب هایی که برای صیانت از فرهنگ‬ ‫خودمان اس��ت مراقبت کنی��م‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫وزارت ارش��اد با تاس��یس مرک��ز فناوری‬ ‫اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال مصمم‬ ‫است ضوابط و قوانین شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬دولت‪ ،‬ش��ورای عال��ی فضای‬ ‫مجازی و ‪ ...‬را رعایت کند‪.‬‬ ‫ایران قطب درمان الزایمر‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫مه�ر‪ :‬پژوهش��گر ایرانی برنده جای��زه جهانی‪،‬‬ ‫باتوجه ب��ه پژوهش های موفقیت امیز در زمینه‬ ‫درم��ان الزایمر پیش بینی کرد که ایران تا ‪ ۵‬یا‬ ‫‪ ۶‬س��ال اینده به قطب درمان الزایمر در جهان‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ای��ن جایزه ب��ه دلیل پژوهش ه��ای کوروش‬ ‫شاهپس��ند روی الزایمر به وی اعطا شده است‪.‬‬ ‫وی به تازگی به عضویت هیات علمی پژوهشگاه‬ ‫رویان درامده است‪.‬‬ ‫این دانش اموخته پس��ادکتری دانشکده پزشکی هاروارد در زمینه سازوکار‬ ‫ب��روز الزایمر پژوهش های��ی انجام داده ت��ا در زمینه درمان ای��ن بیماری و‬ ‫پیش��گیری از ابتال به ان گام بردارد‪ .‬به صورت کلی می توان گفت این جایزه‬ ‫‪100‬هزار دالری‪ ،‬هر س��اله به پژوهش هایی اعطا می شود که در اینده حرفی‬ ‫برای گفتن در زمینه درمان الزایمر داشته باشند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر گفت‪ :‬در این طرح ما عامل مرگ سلولی را پیدا کرده بودیم‬ ‫که ش��کل خاصی از پروتئین تائو است و باعث مرگ سلول ها می شود‪ .‬دلیل‬ ‫این مرگ س��لولی را در قالب طرح به این مجمع جهانی الزایمر ارائه کردیم‬ ‫که خوشبختانه مورد قبول واقع شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر بتوانیم این مسیری که در پیش گرفته ایم را با همین سرعت‬ ‫ادام��ه دهیم می توانم به جرات بگویم که ایران در دنیا حرفی برای گفتن در‬ ‫زمینه درمان الزایمر خواهد داش��ت‪ .‬در واقع اگر به همین شکل پیش برویم‬ ‫بدون ش��ک ایران می توان��د یکی از قطب های مهم دنی��ا در زمینه الزایمر و‬ ‫درمان ان باشد‪.‬‬ ‫نام ها و یادها‬ ‫باستان شناس فیلسوف‬ ‫چهارمی��ن نش��ان «زنده ی��اد‬ ‫عزت اهلل نگهبان» از باستان شناسان‬ ‫بن��ام‪ ،‬دیروز ‪ 12‬اس��فند‪ ،‬در بنیاد‬ ‫نخب��گان ته��ران ب��ه فیلس��وف‬ ‫باستان ش��ناس و اس��تاد برجسته‬ ‫باستان شناس��ی دانش��گاه تهران‪،‬‬ ‫حکمت اهلل مالصالحی اعطا شد‪.‬در‬ ‫بیوگرافی این نخبه برگزیده می خوانیم که دکتر حکمت اهلل‬ ‫مالصالحی که سال ها استاد دانشگاه های تهران و اتن بوده‪،‬‬ ‫نخس��تین پژوهش��گری اس��ت که مباحث عمیق و دشوار‬ ‫دانش نوظهور «فلسفه باستان شناسی» را در ایران پی ریزی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او در سال ‪ ۱۳۲۹‬در شهرس��تان طالقان در‬ ‫خانواده ای مذهبی زاده شد‪ .‬تحصیالت ابتدایی و متوسطه‬ ‫را در طالقان و تهران س��پری کرد و در سال ‪ ۱۳۴۹‬موفق‬ ‫به دریافت دیپلم شد‪ .‬او در همان سال در کنکور سراسری‬ ‫ش��رکت کرد و در س��ال ‪ ۱۳۵۳‬در رشته باستان شناسی و‬ ‫هنر از دانش��گاه تهران لیس��انس گرفت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۴‬با‬ ‫تش��ویق و یاری اس��تاد مهرداد بهار‪ ،‬دکتر سیمین دانشور‬ ‫و دکتر یوس��ف مجیدزاده به یونان رفت و در سال ‪۱۳۶۴‬‬ ‫موفق به دریافت دکترای باستان شناس��ی و تاریخ با درجه‬ ‫عالی از دانشکده فلسفه دانشگاه اتن شد‪.‬استاد مالصالحی‬ ‫پ��س از دریافت دکت��را‪ ،‬چند ترم در دانش��گاه های اتن و‬ ‫س��الونیک س��خنرانی های متعددی انجام داد و به موازات‬ ‫ان‪ ،‬دو سال نیز در رایزنی فرهنگی ایران در اتن به تدریس‬ ‫پرداخت و سپس برای ادامه مطالعات و تحصیل در مقطع‬ ‫فوق دکترای باستان شناسی به لندن رفت‪ .‬وی پس از یک‬ ‫سال اقامت در لندن‪ ،‬از سوی دانشگاه تهران برای تدریس‬ ‫به ایران دعوت ش��د‪ .‬دکتر مالصالحی در سال های پایانی‬ ‫ده��ه ‪ 60‬به ایران امد و ضم��ن تدریس و همکاری علمی‬ ‫با گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در مطالعات میدانی‬ ‫دشت قزوین‪ ،‬به ریاس��ت موسسه باستان شناسی دانشگاه‬ ‫تهران انتخاب ش��د‪ .‬در دهه ‪ 70‬همکاری چندسویه خود‬ ‫را با ش��ورای برنامه ریزی دانش��کده هنر دانشگاه شاهد و‬ ‫همچنین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس ادامه داد و در دهه ‪ 80‬به همکاری با بخش‬ ‫واژه گزینی فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ی پرداخت‪.‬‬ ‫عضوی��ت در ش��ورای موزه های دانش��گاه تهران در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬از دیگر فعالیت های فرهنگی و مدیریتی او به شمار‬ ‫می رود‪ .‬اس��تاد از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬در شهرس��تان ساوجبالغ‬ ‫س��اکن ش��ده اس��ت‪.‬از دکتر مالصالحی ‪ 7‬عنوان کتاب و‬ ‫نی��ز مق��االت متعددی به زبان های فارس��ی‪ ،‬انگلیس��ی و‬ ‫یونانی در نش��ریات معتبر داخلی و خارجی در زمینه های‬ ‫متنوع فلسفه‪ ،‬باستان شناسی‪ ،‬دین پژوهی‪ ،‬هنرهای ایینی‬ ‫و مس��ائل دیگر به چاپ رسیده اس��ت‪ .‬نام کتاب ها به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫ جلوه های کهن هنر ایین��ی (‪)۱۳۷۷‬؛ زیبایی و هنر از‬‫منظر وحیانی اس�لام (‪)۱۳۷۸‬؛ درامدی بر معرفت شناسی‬ ‫باستان شناس��ی (‪)۱۳۸۲‬؛ جس��تاری در فرهن��گ‪ ،‬پدیده‬ ‫موزه و باستان شناس��ی (‪)۱۳۸۴‬؛ انس��ان‪ ،‬فرهنگ و سنت‬ ‫(‪ ،)۱۳۸۷‬باستان شناسی در بوته معرفت شناختی (‪)۱۳۸۷‬؛‬ ‫باستان شناس��ی دی��ن‪ :‬ب��ا فان��وس نظر در جس��ت وجوی‬ ‫ایین های گمشده (‪.)۱۳۹۰‬‬ ‫وطنم ای شکوه پابرجا‬ ‫ایس�نا‪12 :‬اس��فند س��الروز تولد‬ ‫بیژن ترقی‪ ،‬ش��اعر و ترانه س��رای‬ ‫فقی��دی اس��ت که تران��ه معروف‬ ‫«وطن��م ای ش��کوه پابرج��ا» که‬ ‫خواننده ان س��االر عقیلی اس��ت‬ ‫را سروده اس��ت‪ .‬او چهره ای است‬ ‫که شاید نامش کمتر از اثارش در‬ ‫یادها باشد‪ .‬بس��یاری از ترانه های ماندگاری که با صدای‬ ‫خوانندگان مطرح در ذهن ها مانده‪ ،‬شعرش��ان متعلق به‬ ‫بیژن ترقی است؛ اتش کاروان‪ ،‬بهار دلنشین‪ ،‬برگ خزان‪،‬‬ ‫افسانه محبت و ایران جوان‪.‬‬ ‫کورس سرهنگ زاده‪ ،‬محمدرضا‬ ‫داریوش رفیعی‪ ،‬بنان‪ُ ،‬‬ ‫ش��جریان‪ ،‬علیرض��ا افتخاری و س��االر عقیل��ی ازجمله‬ ‫خواننده های��ی هس��تند ک��ه ش��عرهای بی��ژن ترقی را‬ ‫خوانده اند؛ شعرهایی که بخش��ی از حافظه ایرانیان را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫او در ‪ 12‬اس��فند‪ 1308‬در تهران ب��ه دنیا امد‪ .‬پدرش‬ ‫محمدعلی ترقی بنیان گذار انتش��ارات خی��ام بود و به او‬ ‫اموزش می داد؛ به همین سبب تحصیل رسمی را در سال‬ ‫‪ ،1318‬از کالس پنجم ابتدایی شروع کرد‪ .‬از سال ‪1320‬‬ ‫در انتشاراتی پدرش شاعرانی چون شهریار‪ ،‬گلچین معانی‬ ‫و امیری فیروزکوهی را می دید‪.‬‬ ‫فعالیت ادبی خود را با اس��تادانی چون ملک الش��عرای‬ ‫بهار‪ ،‬امیری فیروزکوهی‪ ،‬نیما یوشیج و شهریار اغاز کرده‬ ‫بود و با هنرمندان و اهنگس��ازان نامی روزگار خود چون‬ ‫ابوالحس��ن صبا‪ ،‬رضا محجوبی‪ ،‬عل��ی تجویدی‪ ،‬داریوش‬ ‫رفیعی و پرویز یاحقی همکاری نزدیک داشت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!