روزنامه صمت شماره 454 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 454

روزنامه صمت شماره 454

روزنامه صمت شماره 454

‫تولیدات صنعتی ایران ان سوی مرزها‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 454‬پیاپی ‪ 32 1772‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندسی فصل‬ ‫مشترک صنعتگران احداث‬ ‫رونمایی به سبک نوین‬ ‫انتیموان سفیدابه‬ ‫در انتظار بهره برداری‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫رییس جمهوری در اجتماع عظیم مردم یزد‪:‬‬ ‫خدمت گزاران فراموش نمی شوند‬ ‫‪9‬‬ ‫ارزش تجارت تهران ‪ -‬صوفیه‬ ‫به یک میلیارد دالر می رسد‬ ‫‪11‬‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬عامل کلیدی‬ ‫در بهره وری تولید‬ ‫‪15‬‬ ‫عامل شکل گیری‬ ‫فساد اقتصادی‬ ‫متخلفان مراکز معاینه فنی‬ ‫گوش به زنگ باشند‬ ‫فضای اقتصادی ایران‬ ‫قابل اعتماد است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بهره برداری از طرح فوالد بافق در ‪ 30‬ماه‬ ‫مجتم��ع نورد میلگرد مجتم��ع معدنی و صنعت اهن و ف��والد بافق با فرمان‬ ‫رییس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس توس��ط مهن��دس محمدرضا نعمت زاده‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهندس محمدرضا نعمت زاده روز گذشته در‬ ‫سفر استانی هیات دولت به استان یزد با حضور در مجتمع معدنی و صنعت اهن‬ ‫ف��والد بافق ضمن ارائه گزارش عملکرد این مجتمع از طریق ویدیو کنفرانس به‬ ‫رییس جمهور در استانداری یزد گفت‪ :‬طرح مجتمع معدنی و اهن فوالد بافق که‬ ‫توس��ط دولت در سال های قبل شروع شده بود‪ ،‬بر مبنای سیاست های دولت به‬ ‫ل ‪ 90‬این طرح را با قیمت‬ ‫بخش خصوصی واگذار شد‪ .‬بخش خصوصی نیز در سا ‬ ‫‪ 108‬میلیارد تومان خریداری کرد اما به دالیلی انجام این پروژه متوقف شد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه از دو س��ال پیش بخش نورد این مجتمع اغاز ش��ده است گفت‪ :‬از‬ ‫دو سال پیش این بخش با سرمایه گذاری ‪60‬درصدی از سوی بخش خصوصی و‬ ‫‪40‬درصدی از س��وی بانک ملت اغاز شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به اینکه این طرح در کمتر از ‪ 30‬ماه تکمیل و به بهره برداری رسیده است اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر این واحد برای ‪ 300‬نفر اش��تغال ایجاد کرده و پس از افتتاح‬ ‫این واحد سرمایه گذاری در واحد احیای مستقیم ذوب و ریخته گری اغاز خواهد‬ ‫ت این واحد تولید ساالنه ‪ 555‬هزار تن انواع‬ ‫شد‪ .‬نعمت زاده با بیان اینکه ظرفی ‬ ‫میلگرد است‪ ،‬گفت‪ :‬این مجتمع هم نیاز بازار داخل و هم صادرات را تامین و از‬ ‫امروز با دستور رییس جمهور به طور رسمی اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ سود وام ‪۱۶۰‬میلیونی‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن از کاهش یک درصدی‬ ‫سود وام خرید مسکن خانه اولی ها از ‪ ۱۴‬به ‪۱۳‬درصد‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬قس��ط ماهان��ه وام ‪۱۶۰‬میلیونی‬ ‫یک میلی��ون و ‪۹۰۰‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری تسنیم‪ ،‬محمدهاشم بت شکن در نشست‬ ‫خبری با اش��اره به اینکه دوره بازپرداخت تسهیالت‬ ‫جدید مسکن خانه اولی ها ‪ 12‬ساله است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حداکثر تس��هیالت پرداختی برای واحد مس��کونی‬ ‫در قال��ب مصوبه جدید ش��ورای پول و اعتبار معادل‬ ‫‪80‬درصد قیمت ان است و محدودیتی برای زوجین‬ ‫ب��ه لحاظ تاریخ ازدواج وجود ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ اقساط ماهانه این تسهیالت ‪160‬میلیونی در تهران‬ ‫حدود یک میلیون و ‪900‬هزار تومان‪ ،‬در ش��هرهای‬ ‫باالی ‪200‬هزار نفر ی��ک میلیون و ‪400‬هزار تومان‬ ‫و س��ایر ش��هرها ‪970‬هزار تومان اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه متقاضیان باید حداقل ‪18‬س��ال سن و درامد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ل داشته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬واجدان شرایط برای‬ ‫مستق ‬ ‫دریافت وام جدید باید از تس��هیالت بانک مس��کن‬ ‫برای خرید یا س��اخت ملک اس��تفاده نکرده باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن با اش��اره به اینکه با این وام‬ ‫‪10‬میلیون تومان هم وام تعمیر پرداخت می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زوجین همچنین براساس مصوبه شورای پول‬ ‫و اعتبار می توانند برای بهره مندی از وام های جدید‬ ‫از طریق حس��اب ممتاز (اوراق حق تقدم مس��کن با‬ ‫سود ‪17/5‬درصدی) استفاده کنند‪ .‬بت شکن شرط‬ ‫استفاده از تسهیالت جدید مسکن را ازدواج زوجین‬ ‫از اول فروردی��ن ‪ 1385‬به بع��د اعالم و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مصوبات اخیر ش��ورای پول و اعتبار از امروز قابلیت‬ ‫اجرایی دارد‪ .‬به گزارش تس��نیم با توجه به اظهارات‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن میزان س��ود تس��هیالت‬ ‫‪160‬میلیون تومانی مس��کن از حدود ‪170‬میلیون‬ ‫تومان به حدود ‪140‬میلیون تومان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫طرح دوفوریتی مجلس برای‬ ‫ارائه تنخواه ‪2‬ماهه به دولت‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از تهیه طرحی در مجلس برای‬ ‫دودوازدهم بودجه در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل جلیلی در گفت وگو با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح پیش بینی شده که دودوازدهم‬ ‫بودجه س��ال ‪ 94‬به عنوان تنخواه به دولت برای‬ ‫ماه ه��ای فروردین و اردیبهش��ت ‪ 95‬اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫به گفته جلیلی این ط��رح که به قید دوفوریت‬ ‫مط��رح ش��ده به طور احتمال��ی امروز در جلس��ه‬ ‫علنی مجلس ش��ورای اسالمی در دستور کار قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل جلیل��ی‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی و‬ ‫غالمرض��ا مصباح��ی مقدم از طراح��ان این طرح‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابراهیمرییسیتولیتاستانقدسرضویشد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عامل شکل گیری‬ ‫فساد اقتصادی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی حجت االسالم‬ ‫سیدابراهیم رییسی را به تولیت استان قدس رضوی علیه السالم منصوب کردند‪.‬‬ ‫در این حکم امده اس��ت‪ :‬خدمت به زائران و مجاوران ان بارگاه مقدس به ویژه‬ ‫ضعف ا و نیازمندان را از رئوس برنامه ها قرار دهید‪.‬‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫خدمتگزاران فراموش نمی شوند‬ ‫سعید مدنی‬ ‫رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم اس��تان‬ ‫یزد با بیان اینکه «دولت یازدهم ارزش پولی ملی‪،‬‬ ‫ثبات ب��ازار ملی و روند کاهنده ت��ورم را با وجود‬ ‫کاهش شدید و کم سابقه درامدهای نفتی حفظ‬ ‫کرده » اطمینان داد که سال ‪ ،95‬سال شکوفایی و‬ ‫رونق اقتصادی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در میدان تاریخی امیرچخماق‬ ‫یزد تصریح کرد‪ :‬ما در سایه وحدت و برادری‪ ،‬گام‬ ‫به گام در مس��یر جذب سرمایه داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫رونق اقتصادی و اش��تغالزایی بیشتر برای جوانان‬ ‫ایرانی پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عال��ی امنیت ملی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه «انتخابات ‪ 7‬اس��فند‪ ،‬پیروزی یک جناح بر‬ ‫جن��اح دیگر نبود‪ ،‬بلکه در ان اخالق بر بداخالقی‬ ‫و اعتدال و میانه روی بر افراط پیروز ش��د » گفت‪:‬‬ ‫ام��روز روزی اس��ت ک��ه باید با وح��دت و اتحاد‪،‬‬ ‫دل ها را از کینه ها بش��وییم و برای ساختن ایران‬ ‫سربلندتر و ابادتر دست به دست هم دهیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬درست است‬ ‫که مردم مش��کالت فراوانی دارند و جوانان برای‬ ‫اش��تغال نیازمند رون��ق اقتصادی هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫ب��ه انهایی که انص��اف را در روزهای انتخابات با‬ ‫بوق هایی که در دس��ت داشتند فراموش کردند‪،‬‬ ‫می گوی��م ک��ه در دوران وفور درام��د نفتی در‬ ‫س��ال ‪ 90‬که به رقم ‪120‬میلیارد دالری رسید‪،‬‬ ‫متاسفانه هیچ گونه اش��تغالی برای جوانان ایجاد‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی با اش��اره به تالش ه��ای دولت‬ ‫یازدهم برای ایجاد اش��تغال گف��ت‪ :‬باوجود همه‬ ‫مش��کالت‪ ،‬به ش��ما مردم ایران قول می دهم که‬ ‫س��ال ‪ 95‬س��ال رونق اقتصادی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی همچنین با‬ ‫قدردان��ی از تالش خس��تگی ناپذیر همه نیروهای‬ ‫نظام��ی‪ ،‬انتظام��ی و امنیتی ب��رای حفظ امنیت‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س��اختار اقتصاد گسترده دولتی یکی از معضالت عمده‬ ‫اقتصاد ایران و عامل اساس��ی شکل گیری فساد اقتصادی‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ ،‬هم اکن��ون به رغم ابالغ سیاس��ت های‬ ‫اصل‪ 44‬بس��یاری از شرکت ها‪ ،‬س��ازمان ها و نهادها که با‬ ‫استناد به این اصل شکل گرفته اند نه تنها حاضر به تبدیل‬ ‫ساختاری خود نیس��تند بلکه در بسیاری از موارد قدرت‬ ‫انحص��اری اولیه خ��ود را در یک بازار ب��ه بازارهای دیگر‬ ‫توسعه داده اند‪.‬‬ ‫درامدهای نفت��ی اگرچه در مقابل تولید ناخالص ملی‬ ‫کشور ناچیز است ولی از انجایی که با مکانیزم های مختلفی‬ ‫در اختیار مراجع قدرت دولتی و یا خصوصی قرار می گیرد‬ ‫عامل ایجاد فس��اد در اقتصاد ش��ده و این فس��اد به سایر‬ ‫بخش های اقتصادی نیز سرایت می کند‪ .‬وجود درامدهای‬ ‫نفتی در کنار س��اختار دولتی اقتصاد سازمان های دولتی‬ ‫سرس��خت در مقابل بخش خصوصی‬ ‫ ‬ ‫را تبدی��ل به رقیب‬ ‫می کن��د و صدالبت��ه ک��ه ب��ا توج��ه به قدرت سیاس��ی‬ ‫بنگاه ه��ای دولت��ی بخش خصوصی محکوم به شکس��ت‬ ‫است‪ .‬البته فراموش نکنیم که بعضی از ارگان های دولتی‬ ‫و یا ش��به دولتی با ایجاد ش��رکت هایی به ظاهر خصوصی‬ ‫بسیاری از فعالیت ها را از طریق قراردادهای صوری به این‬ ‫ش��رکت ها منتقل می کنند و در انجا بدون کنترل امکان‬ ‫هرگونه فس��اد اقتصادی وجود خواهد داش��ت‪ .‬به هرحال‬ ‫وجود س��اختار دولتی در کن��ار درامدهای بدون زحمت‬ ‫نفتی انگی��زه کارافرینی را از مدی��ران دولتی گرفته و از‬ ‫طرفی به علت دو قبضه بودن اکثریت بخش اقتصادی در‬ ‫دست دولت قدرت مانور و کارافرینی به بخش خصوصی‬ ‫نیز داده نمی ش��و د و در کل نبود رقابت و انحصاری بودن‬ ‫فعالیت ه��ای بزرگ اقتصادی در کش��ور به فس��اد منجر‬ ‫می شود (مثال روشن کش��ورهای سوسیالیستی هستند‬ ‫که فس��اد در انها غوغا می کن��د به طوری که باعث از هم‬ ‫پاشیده شدن نظام شان شده است‪).‬‬ ‫خالصه اینکه حضور غیرضروری دولت در فعالیت های‬ ‫اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فس��اد اقتصادی و اداری‬ ‫ب��وده و کاهش تص��دی دول��ت منجر به کاهش فس��اد‬ ‫می ش��ود‪ .‬بعض��ی از اقداماتی که باید هرچه س��ریع تر در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ )1‬ایج��اد جریان ازاد اطالع��ات و واقعی کردن امار و‬ ‫اطالع��ات از طری��ق متمرکز کردن ان (ام��روز به امارها‬ ‫نمی توان اطمینان کرد)‪.‬‬ ‫‪ )2‬تمرکز بر کالن فس��ادها که عامل اصلی فس��ادهای‬ ‫خرد در سطح جامعه و اقتصادهای خرد می شوند‪.‬‬ ‫‪ )3‬ازادس��ازی اقتصاد و شفاف س��ازی قوانین (تفس��یر‬ ‫نش��ود) بر این معنا که قوانین تفس��یر نش��وند که مورد‬ ‫سوءاستفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪ )4‬کوچک س��ازی دولت که منجر به قدرتمند ش��دن‬ ‫دولت می شود برخالف تصور عمومی که دولت هر چقدر‬ ‫بزرگتر باش��د قدرتمندتر اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر پیکره‬ ‫دولت به قدری بزرگ و س��نگین ش��ده که قدرت هرگونه‬ ‫برنامه ریزی درس��ت و دقیق و کنت��رل فعالیت ها را از او‬ ‫س��لب کرده اس��ت‪ .‬دولت یعنی قدرت و لزومی ندارد که‬ ‫این قدرت از مالکیت بر دارایی های اقتصادی نشات بگیرد‬ ‫بلکه بای��د از قوانینی که وضع می کن��د‪ ،‬کنترل هایی که‬ ‫انج��ام می دهد و‪ ...‬با کمک س��ازمان های نظارتی کوچک‬ ‫چابک انجام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫فرستاده سازمان ملل به س��وریه با «شکننده» خواندن‬ ‫اتش بس در س��وریه تاکید کرد‪ ،‬در مذاکرات صلح س��وریه‬ ‫به جای پرداختن ب��ه موارد نقض اتش بس و اتهام زنی های‬ ‫متقابل‪ ،‬تمامی مس��ائل مرب��وط به اینده س��وریه را مورد‬ ‫بررسی قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫سرگئی الوروف و جان کری‪ ،‬وزیران امورخارجه روسیه‬ ‫و امریکا در گفت وگوی تلفنی خواستار از سرگیری مذاکرات‬ ‫ی‪ -‬سوری شدند‪.‬‬ ‫سور ‬ ‫دبی��رکل پیمان اتالنتیک ش��مالی (ناتو) از گس��ترش‬ ‫عملی��ات در دری��ای اژه ب��رای جلوگی��ری از مهاج��رت‬ ‫پناهجویان به اروپا خبر داد‪.‬‬ ‫نشس��ت س��ران ائتالف ملی‪ ،‬بزرگترین جریان سیاسی‬ ‫عراق در کربال‪ ،‬با حضور ش��خصیت های برجس��ته سیاسی‬ ‫ع��راق برگزار ش��د و «حیدرالعبادی» نقش��ه راه اصالحات‬ ‫فراگیر خود را برای بررسی به این جلسه برد‪.‬‬ ‫کمیته چهارجانبه کش��ورهای عربی مربوط به پیگیری‬ ‫تنش عربس��تان با ایران‪ ،‬پنجش��نبه نشس��تی را در سطح‬ ‫عکس روز‬ ‫راه اندازی دفتر اژانس‬ ‫در ایران‬ ‫مدی��رکل اژان��س تاکید ک��رد که ای��ران تعهداتش را‬ ‫تاکنون به درس��تی انجام داده و هیچ نشانه ای از انحراف‬ ‫در برنامه هسته ای ایران دیده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یوکیو امانو‪ ،‬مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی (‪ )IAEA‬با ارائه گزارش��ی به نشست شورای‬ ‫ح��کام اژانس درب��اره برنامه هس��ته ای ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای اجرای قطعنامه ‪ 2231‬ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫مل��ل‪ ،‬ایران از این پس برای ش��رکت در هم��ه اقدامات‬ ‫اژانس ش��امل دیدارهای فن��ی‪ ،‬کنفرانس ه��ا‪ ،‬دوره های‬ ‫اموزشی و نیز کارگاه های اژانس دعوت خواهد شد‪.‬‬ ‫من همیش��ه س��عی خواهم کرد ت��ا در این زمینه یک‬ ‫گزارش واقعی که ش��امل تمام جزئیاتی است که اژانس‬ ‫ان را برای اجرای درخواس��ت شورای امنیت و قطعنامه‬ ‫‪ 2231‬است را منتشر کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل اژانس گفت‪ :‬من دفتر جدی��دی را با عنوان‬ ‫«راس��تی ازمایی پادمان ه��ای اژان��س در ای��ران» و در‬ ‫س��ازمان پادمان های اژانس در روز اول مارس تاس��یس‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫مثال زدنی ایران اس�لامی در منطق ه گفت‪ :‬همه‬ ‫بای��د قدردان زحمات این عزیزان و نعمت امنیتی‬ ‫باش��یم که در این کش��ور وجود دارد و الزم است‬ ‫از همه قهرمانان‪ ،‬از س��پاه‪ ،‬ارتش‪ ،‬بس��یج‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظام��ی و نیروه��ای امنیتی و اطالعاتی تش��کر‬ ‫کنیم که ای��ن امنیت و ثبات‪ ،‬در س��ایه تالش و‬ ‫فداکاری انان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی یزد را دیار گفت وگوی تمدن ها و‬ ‫ایمان‪ ،‬عرفان و عش��ق به خاندان رسالت‪ ،‬توصیف‬ ‫ک��رد و با تجدید خاطرات حض��ور قبل از انقالب‬ ‫خ��ود در یزد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یزد بع��د از قم و تبریز‬ ‫سومین ستون تحرک انقالب اسالمی در فروردین‬ ‫‪ 57‬بود و من در ان زمان در یزد بودم و از نزدیک‬ ‫ش��اهد دالوری های ش��ما مردم یزد بودم و امروز‬ ‫نیز همان ش��ور و نش��اط س��ال های ‪ 54‬تا ‪ 57‬را‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ام��روز در‬ ‫شرایطی در جمع شما هستم که یک دوران بزرگ‬ ‫در پیروزی اخالقی در پیروزی انتخابات ‪ 7‬اسفند‬ ‫رقم خورده اس��ت و همانگونه که مردم در س��ال‬ ‫‪ 92‬حماسه افریدند و در ان حماسه برادر عزیزم‬ ‫دکتر عارف نقش بسزایی داشت‪ ،‬در این انتخابات‬ ‫نیز مردم حماسه بزرگی ایجاد کردند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی گفت‪ :‬در حماسه بزرگ ‪ 7‬اسفند‬ ‫بع��د از رهبر معظم انقالب ک��ه نقش اصلی را در‬ ‫حرک��ت و حضور مردم پای صندوق ها و انتخابات‬ ‫داش��تند‪ ،‬همه نخبگان و بزرگان به ویژه افتخارات‬ ‫این ش��هر‪ ،‬مردم را برای خلق این حماسه بزرگ‬ ‫دعوت کردند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬زمانی که‬ ‫در س��ال ‪ 59‬وارد مجلس ش��ورای اسالمی شدم‪،‬‬ ‫نمایندگان��ی ک��ه مردم اس��تان یزد ب��ه مجلس‬ ‫فرس��تاده بودند دسته گل ها و چراغ های درخشان‬ ‫ان مجلس بودند‪ .‬ش��هید دکتر سیدرضا پاک نژاد‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم ی��زد در ان دوران بود و در همان‬ ‫مجلس از اردکان نیز برادر عزیزم حجت االس�لام‬ ‫سیدمحمد خاتمی حضور داشت‪.‬‬ ‫دکتر روحانی تاکید کرد‪ :‬مردم بزرگ و قهرمان‬ ‫ایران‪ ،‬خدمتگزاران و انانی را که برای عظمت این‬ ‫کشور تالش کرده اند‪ ،‬هیچ وقت فراموش نخواهند‬ ‫کرد و هیچ کس ه��م نمی تواند نام و عظمت این‬ ‫خدمتگزاران را خاموش کند‪.‬‬ ‫نامش به بلندای نام ایران عزیز و جاودانه باد‬ ‫وزرای خارج��ه خ��ود در دبیرخان��ه اتحادیه ع��رب برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به دنبال درگذشت رییس حزب «کنگره مردمی سودان»‬ ‫و موسس اخوان المسلمین این کشور‪ ،‬ابراهیم السنوسی به‬ ‫عنوان جانشین وی تعیین شد‪.‬‬ ‫دفت��ر اطالع رس��انی س��ازمان بدر عراق اع�لام کرد که‬ ‫نیروهای بس��یج مردمی(الحش��د الش��عبی) عراق در مدت‬ ‫پیشروی در غرب رمادی ‪ 21‬کیلومتر از این مناطق را ازاد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس ارشد بخش ارتباطات راهبردی سازمان‬ ‫پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو) مدعی شد‪ ،‬روسیه با پیگیری‬ ‫جنگی اطالعاتی که با هدف تش��دید ناارامی های ناش��ی از‬ ‫بحران پناهجویان در المان طراحی ش��ده است‪ ،‬در زمینه‬ ‫سرنگونی «انگال مرکل» تالش می کند‪.‬‬ ‫وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد یک ناوش��کن متعلق به‬ ‫ناوگان دریای س��یاه نیروی دریایی این کشور به ماموریتی‬ ‫در دریای مدیترانه اعزام شده است‪.‬‬ ‫ی��ک پایگاه اطالع رس��انی کرد زبان اعالم ک��رد‪ :‬امریکا‬ ‫تاس��یس یک پایگاه هوایی در منطق��ه در کنترل کردهای‬ ‫س��وریه را به طور تقریبی به پایان رسانده و در حال ساخت‬ ‫پایگاه دوم با کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی است‪.‬‬ ‫«س��رگی کوریلینکو» رییس مرکز هماهنگی روسی در‬ ‫سوریه شامگاه یکشنبه از حمله تروریست های جبهه النصره‬ ‫به ترکیه با هدف تحریک طرف ترک به واکنش خبر داد‪.‬‬ ‫«س��عدالحریری» رییس حزب جریان المستقبل لبنان‬ ‫که برای انچه «دیدار با خانواده اش» خوانده ش��د به ریاض‬ ‫رفته بود‪ ،‬بار دیگر به بیروت بازگشت‪.‬‬ ‫انفجار انتحاری در منطقه ای در نزدیکی شهر «چارسده»‬ ‫واق��ع در ایالت «خیبرپختونخوا» در پاکس��تان دس��ت کم‬ ‫‪8‬کشته و ‪ 15‬مجروح برجای گذاشت‪.‬‬ ‫پایگاه خبری صعده پرس یمن‪ ،‬سندی سری از همکاری‬ ‫پشت پرده عربستان و سودان منتشر کرد که از توطئه علیه‬ ‫مصر حکایت دارد‪.‬‬ ‫مجدی عبدالغفار‪ ،‬وزیر کشور مصر گروه اخوان المسلمین‬ ‫را مس��ئول ترور هش��ام برکات‪ ،‬دادستان کل مصر در سال‬ ‫گذشته دانست‪ .‬حماس این اتهام را رد کرد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر پاکس��تان‪ ،‬بنا به دعوت پادشاه عربستان‪،‬‬ ‫برای حضور در مراس��م اختتامیه رزمایش موسوم به «رعد‬ ‫شمال»‪ ،‬به این کشور سفر می کند‪.‬‬ ‫اقدام «فرانسوا اوالند» رییس جمهوری فرانسه با اهدای‬ ‫نش��ان افتخار کشورش به ولیعهد عربستان سعودی موجی‬ ‫از انتقادها را در شبکه های اجتماعی برانگیخت‪.‬‬ ‫پایگاه خبری عربی اخبارالس��اعه امارات نوش��ت‪ :‬جالل‬ ‫هادی فرزند منصورهادی رییس جمهور مس��تعفی و فراری‬ ‫یمن‪ ،‬بازار س��یاه فروش نفت در شهر عدن در جنوب یمن‬ ‫را در دستان خود دارد‪.‬‬ ‫روزنامه لبنانی النهار نوشت‪ :‬نشست وزیران امور خارجه‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه عرب روز پنجشنبه اینده در قاهره‬ ‫پایتخت مصر برگزار خواهد ش��د و به نظر می رسد در سایه‬ ‫ادام��ه بح��ران در روابط با برخی کش��ورهای عربی به ویژه‬ ‫سعودی‪ ،‬لبنان روز سختی را پیش رو دارد‪.‬‬ ‫وضعیت فلسطین قربانی استفاده از زور رژیم صهیونیستی شده است‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬وضعیت فلسطین بیش از پیش‬ ‫قربانی اس��تفاده از زور رژیم صهیونیس��تی شده و ادامه‬ ‫اشغال وحشیانه اسراییل مهم ترین اصول حقوق بین الملل‬ ‫را در حمایت از حقوق بشردوستانه نقض کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد ظریف که به نمایندگی از‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در پنجمین نشس��ت فوق العاده‬ ‫سران سازمان همکاری اسالمی در جاکارتا شرکت کرده‬ ‫اس��ت در س��خنانی افزود‪ :‬رژیم اس��رائیل برای سرپوش‬ ‫گذاش��تن بر برنامه توس��عه طلبانه خود به منظور تغییر‬ ‫وضعیت مس��جداالقصی و اطراف ان‪ ،‬در پوشش اقدامات‬ ‫افراط گرایان صهیونیس��ت؛ در حال اعمال سیاست خود‬ ‫در زمین��ه تغیی��ر ترکی��ب جغرافیایی و یهودی س��ازی‬ ‫مسجداالقصی و قدس است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شورای امنیت به دالیل متعدد به‬ ‫ویژه سیاست های یکی از اعضای دائم خود متاسفانه برای‬ ‫انجام مس��ئولیت خود براساس منشور ملل متحد اقدامی‬ ‫نکرده و اجازه داده اس��ت این تهدید برای صلح و امنیت‬ ‫بین المللی ادامه یابد‪.‬‬ ‫رییس دستگاه دیپلماس��ی ایران ادامه داد‪ :‬ما به عنوان‬ ‫مس��لمانان باید اختالفات خود را کنار بگذاریم و به دنبال‬ ‫اقدامات عملی برای پایان دادن به تمامی مظاهر اش��غال‬ ‫فلس��طین در یک چارچوب سازمانی باش��یم و به عنوان‬ ‫ی��ک گام در مس��یر ازادی کامل فلس��طین‪ ،‬مانع تحقق‬ ‫تالش های غیرقانونی اش��غالگران اس��رائیلی برای تغییر‬ ‫ماهیت شهر اشغال شده قدس شویم‪.‬‬ ‫ظریف تاکید کرد‪ :‬مس��ئله فلسطین و قدس شریف در‬ ‫قلب و مرکز توجه و اولویت اصلی ما در سازمان همکاری‬ ‫اس�لامی ق��رار دارد و باید بتوانیم ب��ه وعده های خود در‬ ‫ای��ن زمین��ه جامه عمل بپوش��انیم‪ .‬ما امروزه با مس��ائل‬ ‫مختلفی س��ر و کار داری��م اما هیچ امری نبای��د ما را از‬ ‫توجه به موضوع اصلی و فلسفه وجودی سازمان همکاری‬ ‫اس�لامی منحرف کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تعداد رو به تزایدی‬ ‫از بازیگ��ران دولتی و غیردولتی در ح��ال فاصله گرفتن‬ ‫از حمایت قاطع از اس��رائیل و سیاست های وحشیانه ان‬ ‫هستند و این موضوع مس��ئولیت جدیدی برای ما ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬وزیر امور خارجه یاداور ش��د‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بر تحقق تعهدات خود درباره فلس��طین تاکید دارد‬ ‫و با وجود اینکه می داند فش��ارهایی که در دهه های اخیر‬ ‫علیه ای��ران اعمال ش��ده محصول حمایت م��ا از ارمان‬ ‫فلسطین بوده است به این سیاست ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر و پارک های علم و فناوری‪2 ،‬برنامه سال‪۹۵‬‬ ‫‪ 29‬صدور خدمات فنی و مهندسی فصل مشترک صنعتگران احداث‬ ‫‪ 30‬ایا تولید مشترک مبلمان عملی می شود؟‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از استان یزد مطرح شد‬ ‫تولیدات صنعتی ایران فرامرزی می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اعالم اینکه‬ ‫اس��تان یزد باید به اس��تان ماشین سازی ایران‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬رس��یدن به خودکفایی در‬ ‫تولید صنایع الس��تیک مورد هدف گذاری قرار‬ ‫گرفت��ه تا ضمن تامین صد درصدی نیاز داخل‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد ظرفیت مازاد صادرات شود‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت زاده روز گذشته در‬ ‫سفر هیات دولت به استان یزد پس از همراهی‬ ‫ب��ا رییس جمهور در میدان امیر چخماغ که در‬ ‫جمع مردم یزد س��خنرانی داش��تند از صنایع‬ ‫مختلف این استان بازدید کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده در حاش��یه بازدی��د‬ ‫از مجتم��ع صنای��ع الستیک س��ازی ی��زد در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار اعزامی‬ ‫به اس��تان‬ ‫یزد گفت‪ :‬درحال حاض��ر ظرفیت تولید صنایع‬ ‫الستیک س��ازی یزد حدود ‪30‬هزار تن اس��ت‬ ‫که با نصب ماش��ین االت خریداری ش��ده این‬ ‫ظرفیت به ‪50‬هزار تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت الستیک سازی یزد‬ ‫ص��ادرات خود را اغاز ک��رده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫می��زان صادرات بای��د بیش از می��زان کنونی‬ ‫باش��د عالوه ب��ر این چندی��ن واح��د صنعتی‬ ‫الستیک س��ازی در س��طح کش��ور در دس��ت‬ ‫بهره برداری اس��ت که با افتتاح انها تولیدات و‬ ‫صادرات افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شرکت الستیک سازی‬ ‫یزد از لحاظ کیفی��ت و مدیریت عالی فعالیت‬ ‫می کند گفت‪ :‬یکس��ری ماش��ین االت جدید از‬ ‫س��وی این کارخانه خریداری شده که با نصب‬ ‫این تجهیزات و تکمیل خطوط ش��اهد افزایش‬ ‫ظرفیت تولید در این واحد خواهیم بود‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده در ادامه این س��فر از‬ ‫ش��رکت فوالد الیاژ ایران نی��ز بازدید به عمل‬ ‫اورد و ب��ا حضور در جم��ع کارکنان این واحد‬ ‫صنعت��ی در جری��ان اخری��ن فعالیت های این‬ ‫واحد قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ش��رکت‬ ‫فوالد الی��اژی ایران با تاکید ب��ر اینکه کمبود‬ ‫تقاضا در داخل را باید با صادرات جبران کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فوالد مبارکه اصفه��ان نیز با افت تولید‬ ‫مواجه بود ک��ه با توصیه ب��ه افزایش صادرات‬ ‫موان��ع کمبود تقاض��ا را جبران کن��د بنابراین‬ ‫نبای��د تولی��دات را ب��ه دلیل کمب��ود تقاضای‬ ‫داخلی کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به تمام صنایع سدس��ازی‪،‬‬ ‫خودرو س��ازی و‪ ...‬توصیه ش��ده که از تولیدات‬ ‫داخلی استفاده کنند افزود‪ :‬امسال ‪80‬هزار تن‬ ‫واردات فوالد الیاژی کاهش پیدا کرده که این‬ ‫میزان نس��بت به سال گذشته حدود ‪28‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬البته بخشی از این موضوع‬ ‫به دلیل رکود داخلی بوده اما باید ظرفیت های‬ ‫داخل��ی را جایگزی��ن واردات کنی��م به همین‬ ‫دلی��ل باید میزان تقاضا‪ ،‬نوع فوالد وارد ش��ده‬ ‫و امکان تولید داخل بررس��ی شود و در صورت‬ ‫امکان س��هم واردات به تولید داخلی اختصاص‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه در صنع��ت فوالد الیاژی باید سیس��تم‬ ‫توزیع و فروش تقویت ش��ود اظه��ار کرد‪ :‬باید‬ ‫سهم توزیع مستقیم به کارخانه ها افزایش پیدا‬ ‫کند عالوه بر این حداقل در هر استان باید یک‬ ‫عامل فروش وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت زاده با تاکید ب��ر اینکه برای‬ ‫اقتصادی بودن تولید فوالد الیاژی باید ظرفیت‬ ‫تولید را افزایش دهیم افزود‪ :‬این واحد صنعتی‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در زمینه تولید فوالد الیاژی‬ ‫تخص��ص دارد باید تمرکز خود را بر تولید این‬ ‫محصول گذاش��ته و س��هم فوالد ساختمانی را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینکه گس��ترش صادرات انگیزه سرمایه گذاری‬ ‫را افزایش خواهد داد اف��زود‪ :‬مطابق امار ارائه‬ ‫ش��ده از س��وی ش��رکت فوالد الی��اژی حدود‬ ‫‪ 0/2‬درص��د فوالد الی��اژی جهان توس��ط این‬ ‫ش��رکت تولید می ش��ود که با توج��ه به تاکید‬ ‫رهبر معظ��م انقالب مبنی ب��ر تکمیل زنجیره‬ ‫تولید و ایجاد ارزش اف��زوده این واحد صنعتی‬ ‫باید به تکمیل زنجیره تولید بپردازد و ش��مش‬ ‫الیاژی را توسط همین شرکت صادر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تان ی��زد ظرفیت های‬ ‫مناس��بی ب��رای تولی��د تجهی��زات و قطعات‬ ‫ماشین س��ازی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بای��د تقاضا برای‬ ‫محص��والت تولیدی افزایش پی��دا کند‪ .‬بر این‬ ‫اساس سهم ‪ 0/2‬درصدی تولید فوالد الیاژی از‬ ‫س��هم تولید جهانی باید به حداقل یک درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کند‪ .‬درنتیجه باید به گس��ترش‬ ‫صادرات برای ایجاد تقاضا توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با در نظر گرفتن سهم فوالد ذخایر‬ ‫امیدواریم به ظرفیت ‪ 60‬میلیون تن در س��ال‬ ‫دس��ت پیدا کنی��م تا حدود ‪2‬درصد از س��هم‬ ‫تولید جهان را به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫در ادامه ابراهیم قدیریان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد الیاژی ایران ضمن تش��ریح ظرفیت های‬ ‫تولی��دی ای��ن واح��د صنعتی گف��ت‪ :‬ظرفیت‬ ‫ش��رکت فوالد الی��اژی ای��ران در بحث مذاب‬ ‫‪100‬هزار تن در س��ال‪ ،‬نبرد سنگین ‪200‬هزار‬ ‫تن و نبرد سبک ‪286‬هزار تن است و با تکمیل‬ ‫تولی��دات اولی��ه در واح��د تبدیل نیز س��االنه‬ ‫‪400‬ه��زار ت��ن ظرفیت تولید وج��ود دارد که‬ ‫شامل بخش های مختلفی همچون ریخته گری‬ ‫و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��رکت فوالد الیاژی‬ ‫ایران تولیدات خود را براس��اس استاندارد های‬ ‫بین الملل��ی انج��ام می ده��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫ویژگی های این ش��رکت‪ ،‬س��رمایه گذاری های‬ ‫عمیق در بخش اتوماس��یون بوده و این شرکت‬ ‫در گروه ه��ای مختلف��ی همچ��ون عملی��ات‬ ‫حرارت پذیر‪ ،‬جوش ت��راش‪ ،‬میکرو الیاژ‪ ،‬فوالد با‬ ‫دمای باالی زنگ نزن و‪ ...‬قابلیت های تولید دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل تولید فوالد الیاژی ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه صنای��ع مصرف کننده این تولی��دات گفت‪:‬‬ ‫صنایعی همچون فنرس��ازی‪ ،‬ش��یراالت‪ ،‬پیچ و‬ ‫مهره‪ ،‬لوازم اش��پزخانه‪ ،‬ابزاراالت مفتول سازی‬ ‫و خودرو س��ازی از ای��ن محص��والت اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن واحد صنعت��ی افزایش‬ ‫تولیدات مذاب تا سال ‪ 93‬سیر صعودی داشته‪،‬‬ ‫ام��ا در س��ال ‪ 94‬به دلیل کمبود تقاضا ش��اهد‬ ‫کاهش تولیدات بوده ایم‪.‬‬ ‫قدیریان با اشاره به سهم پراکندگی تولیدات‬ ‫این کارخانه گف��ت‪ :‬درحال حاضر از محصوالت‬ ‫فوالد الیاژی و فوالد ساختمانی حدود ‪7‬درصد‬ ‫صادرات داشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد الیاژی ایران افزود‪:‬‬ ‫سهم فروش این شرکت به صنایع خودروسازی‬ ‫حامد شایگان‪ -‬گروه صنعت‪ :‬رییس سازمان ملی استاندارد‬ ‫با اعالم اینکه در س��ال ‪ ۹۵‬به دنبال ارتقای اس��تاندارد کاالهای‬ ‫تولید داخل هس��تیم گفت‪ :‬در یک سال اخیر ‪ ۹۸۰‬مورد تخلف‬ ‫تولیدکنندگان صنایع غذایی به دس��تگاه قضایی ارجاع شد که‬ ‫از این موارد ‪ ۲۵۰‬تولیدکننده روی کاالی خود ارم اس��تاندارد را‬ ‫جع��ل کرده بودند‪ .‬نیره پیروزبخت دیروز در نشس��تی خبری با‬ ‫اصحاب رسانه ضمن اشاره به برنامه های سال اینده این سازمان‬ ‫برای ارتقای کیفیت تولیدات در کش��ور گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬چند‬ ‫اولوی��ت کاری برای این س��ازمان وجود دارد که ش��امل اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و اجرای بند ‪ ۳۰‬سیاس��ت های‬ ‫برنامه شش��م توس��عه برای تدوین نظام جامع استاندارد کشور‬ ‫اس��ت که به عنوان س��ند کیفیت و راهبرد مل��ی در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬اولویت دیگر ارتقای فعالیت نظارتی سازمان استاندارد‬ ‫اس��ت که با تصویب طرح بهبود جایگاه س��ازمان استاندارد در‬ ‫مجلس برای س��ال اینده به صورت جدی تر این اهداف پیگیری‬ ‫خواهد شد‪ .‬درحال حاضر کلیت این طرح در مجلس به تصویب‬ ‫رسیده و تنها ‪ ۴‬ماده ان با اشکالی جزئی مواجه شده که از سوی‬ ‫کمیس��یون مربوط رفع و برای تصویب نهایی در جلس��ه اینده‬ ‫مجلس مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه دو برنامه کالن این س��ازمان ارتقای توان‬ ‫تولید و بهره وری اس��ت اف��زود‪ :‬در بخش تولی��د ‪ ۴‬پروژه کالن‬ ‫پیگیری می ش��ود که ش��امل پروژه نظام یکپارچه س��ازی غذا‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی برای ‪ ۳‬گروه کاالی پرمصرف‪ ،‬کاهش ش��دت‬ ‫مص��رف انرژی در س��اختمان و بازنگری اس��تاندارد تجهیزات‬ ‫انرژی ب��ر اس��ت و در بخ��ش بهره وری نی��ز استاندارد س��ازی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬اس��تقرار نظام کیفیت ارد و نان و اس��تقرار نظام‬ ‫ایمنی و االیندگی تجهیزات حوزه خودرو اس��ت که در سال ‪95‬‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با صنایع غذایی متخلف‬ ‫مبنی‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوال‬ ‫بر اینکه بیش��ترین تخلفات در اس��تانداردهای تولیدی مربوط‬ ‫به صنایع غذایی اس��ت؛ این س��ازمان در یک س��ال گذشته چه‬ ‫اقداماتی انجام داده و برای س��ال اینده چ��ه برنامه هایی دارد؟‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه س��ازمان اس��تاندارد در س��ال ‪ ۹۴‬از‬ ‫نظر مالی و نیروی انس��انی با مش��کالت عدیده ای مواجه بوده با‬ ‫این حال بیش��ترین نظارت و ارزیابی را از صنایع غذایی کش��ور‬ ‫داش��ته به گونه ای که در یک س��ال اخیر ‪ ۹۸۰‬م��ورد تخلف از‬ ‫تولیدکنندگان صنایع غذایی به مراج ع قضایی ارس��ال ش��د که‬ ‫‪ ۲۵۰‬مورد از انها به جعل ارم استاندارد روی کاالی تولید مربوط‬ ‫می شد‪ .‬از این رو اکنون پرونده انها در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود سازمان استاندارد به قرارداد پژو‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد با بیان اینکه بع��د از انعقاد‬ ‫قرارداد جدید پژو و ایران خودرو موضوع مقررات و استانداردهای‬ ‫اجباری محصوالت جدید پژو در ایران مطرح ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ق��رار اس��ت در قالب یک کارگ��روه که اعض��ای ان نمایندگان‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت به‬ ‫هم��راه خودروس��از داخل��ی و خارج��ی کیفیت و اس��تاندارد‬ ‫خودروه��ای جدی��د پ��ژو در ایران بررس��ی ش��ود‪ .‬پیروزبخت‬ ‫درب��اره تجدید نظر اس��تاندارد خودرو نیز گفت‪ :‬س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد تجدی��د نظر اس��تاندارد خودرو را اغاز ک��رده و قرار‬ ‫اس��ت استانداردها از ‪ ۵۱‬به ‪ ۸۲‬اس��تاندارد ارتقا پیدا کند‪ .‬البته‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه سرمایه‬ ‫اجتماعی و توسعه‬ ‫اقتصادی‬ ‫پژوهشگر صنعت‬ ‫در دیدگاه های س��نتی مدیریت‪ ،‬توس��عه سرمایه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فیزیکی و نیروی انس��انی مهم ترین نقش را در‬ ‫توس��عه ایفا می کرد اما در عصر حاضر برای توسع ه بیشتر‬ ‫از انچه به س��رمایه اقتصادی ‪ ،‬فیزیکی و انس��انی نیازمند‬ ‫م به س��رمایه اجتماعی نیازمندیم؛ زی��را بدون این‬ ‫باش��ی ‬ ‫س��رمایه استفاده از دیگر س��رمایه ها به طور بهینه انجام‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫سرمایه اجتماعی (‪ )Social Capital‬از مفاهیم نوینی‬ ‫ی جوامع‬ ‫است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماع ‬ ‫ توسعه یافته مطرح شد ه است‪ .‬امروزه در کنار سرمایه های‬ ‫انس��انی ‪ ،‬مالی و اقتصادی ‪ ،‬س��رمایه دیگری در سازمان ها‬ ‫ع مطرح ش��ده است با عنوان «سرمایه اجتماعی»‪.‬‬ ‫و جوام ‬ ‫این مفهو م از مفاهیم نوین در جامعه شناس��ی اس��ت که‬ ‫ارتباط نزدیکی با سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین منبع‬ ‫سازمان ها دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بهره گیری از سرمایه های دیگر سازمانی‬ ‫نیز در پرتو این سرمایه امکان پذیر است‪ .‬سرمایه اجتماعی‬ ‫در کنار س��رمایه اقتصادی و س��رمایه انسانی به تازگی به‬ ‫مثابه متغیری تاثیر گذار در روند توس��عه یافتگی شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت س�رمایه اجتماع�ی و نقش ان در‬ ‫ابعاد توسعه‬ ‫محمدابراهیم قدیریان‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد با نگاهی به اقدامات یک سال گذشته این سازمان اعالم کرد‬ ‫ارجاع ‪ ۹۸۰‬تخلف تولیدکنندگان صنایع غذایی به دستگاه قضایی‬ ‫‪3‬‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪36‬درص��د‪ ،‬ماشین س��ازی ‪11‬درص��د‪ ،‬عمومی‬ ‫‪11‬درصد‪ ،‬عمرانی ‪30‬درصد و سایر صنایع ‪10‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت این صنعت گفت‪:‬‬ ‫در سال گذشته به دلیل قیمت تمام شده شاهد‬ ‫کاهش صادرات بوده ایم اما با توجه به ش��رایط‬ ‫پس��اتحریم افزایش صادرات در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫قدیری��ان در ادام��ه اف��زود‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫سیس��تم توزیع و ف��روش ‪40‬درصد به ش��یوه‬ ‫مستقیم و مابقی توسط ‪6‬عامل فروش در سطح‬ ‫کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره ب��ه چالش های کنونی‬ ‫این صنعت گفت‪ :‬درحال حاض��ر واردات فوالد‬ ‫ک��م کیفیت با قیمت پایی��ن‪ ،‬تعرفه های پایین‬ ‫واردات‪ ،‬رکود سنگین بر بازار مصرف‪ ،‬تخصیص‬ ‫ارزش مبادالت��ی ب��ه برخ��ی س��ازمان ها برای‬ ‫واردات ف��والد و نب��ود توازن قیم��ت بین مواد‬ ‫اولیه اهن و فوالد ازجمله مهم ترین چالش های‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش واحد الستیک سازی با‬ ‫س��رمایه ثابت ‪ 650‬میلیارد ریالی و هزینه ‪45‬‬ ‫میلی��ارد ریالی در تامین داخلی ماش��ین االت‬ ‫مورد نی��از برای بی��ش از ‪ 1200‬نفر به صورت‬ ‫مس��تقیم اش��تغالزایی کرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫مجتمع فوالد الیاژی بافق با ظرفیت ‪550‬هزار‬ ‫تنی و س��رمایه ای بیش از ‪3‬هزار میلیارد ریال‬ ‫از مناب��ع داخل��ی و ‪26/2‬میلیارد ی��ورو اعتبار‬ ‫ارزی فعالی��ت خ��ود را اغ��از کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��رکت فوالد الیاژی ایران که برای ‪2‬هزار نفر‬ ‫اش��تغالزایی ش��ده بیش از ‪2200‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه داخلی هزینه و برای تامین ماشین االت‬ ‫خارج��ی نی��ز بی��ش از ‪522‬میلی��ون دالر و‬ ‫‪ 15/5‬میلیون یورو س��رمایه ارزی صرف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫درحال حاضر استاندارد خودرو ‪ ۵۵‬مورد است که ‪ ۴‬مورد بخش‬ ‫االیندگی از س��وی سازمان محیط زیس��ت بررسی می شود‪ .‬با‬ ‫این حال به دنبال ارتقای ‪ ۳۰‬مورد اس��تاندارد خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬هس��تیم تا در مجموع اس��تاندارد خودرو ب��ه ‪ ۸۲‬مورد ارتقا‬ ‫یاب��د‪ .‬در اس��تانداردهای خودرو دو موض��وع عملکرد و کیفیت‬ ‫خودرو مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬او درب��اره واردات خودرو‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬وارداتی خودرو تابع مقررات داخلی اس��ت اما ارتقای‬ ‫ان تابع مقررات داخلی نیس��ت‪ .‬اگر الزم بدانیم اس��تانداردهای‬ ‫خودروهای وارداتی را نیز به ‪ 82‬مورد افزایش می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفیت بنزین در کالنشهرها‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ب��ا بیان اینکه س��ال اینده‬ ‫نمونه برداری از کیفیت بنزین عرضه شده در کالنشهرها افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش از این تجهیز ازمایش��گاه ها با‬ ‫مش��کالت مالی همراه بود اما خوش��بختانه این موضوع برطرف‬ ‫ش��ده و به ص��ورت کام��ل می توانیم ب��ا اس��تفاده از تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاه ها نمونه برداری ه��ای بنزی��ن را ارزیاب��ی کنیم‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو عالوه بر ازمایش��گاهی در خوزس��تان‪ ،‬ازمایش��گاه‬ ‫ارزیاب��ی بنزین در هرمزگان نیز افتتاح ش��ده و امروز می توانیم‬ ‫هم کیفیت بنزین های وارداتی و هم داخلی را در این ازمایشگاه‬ ‫بررسی کنیم‪.‬‬ ‫یک��ی از مس��ائلی که موج��ب از میان رفتن س��رمایه‬ ‫اجتماعی در سازمان می شود‪ ،‬جدایی مدیران از کارکنان‬ ‫و سازمان (نظیر ساختار سلسله مراتبی) است‪ .‬مدیران از‬ ‫راه های مختلف می توانند به توس��عه سرمایه اجتماعی در‬ ‫سازمان یاری رس��انند که بعضی از انها مربوط به جامعه‬ ‫(در سطح کالن) و بقیه مربوط به درون سازمان (در سطح‬ ‫خرد) است که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایبندی به اخالقیات‪ :‬مدیرانی که اصول اخالقی‬ ‫را در عملکردها و تصمیمات س��ازمانی به کار می گیرند با‬ ‫ایجاد روابطی مبتنی بر اخالقیات سرمایه اجتماعی ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تالش در جهت ایجاد اعتماد در سازمان‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از اقدامات مهم در این زمینه‪ ،‬تالش مدیران و رهبر‬ ‫سازمان برای اعتماد سازی بین اعضای گروه ها و واحدهای‬ ‫س��ازمانی و نیز بین واحدهای مختلف اس��ت‪ .‬اعتماد نیز‬ ‫تنها با ایجاد روابط و ارتباطات مس��تمر موفق و تدریجی‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاکی�د مداوم بر ام�وزش‪ :‬ایجاد و اس��تفاده از‬ ‫سرمایه اجتماعی به تغییر رفتار و طرز تفکر نیاز داد‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای اموزش��ی جام��ع‪ ،‬الگ��وی مطلوب��ی برای‬ ‫افرادی اس��ت که قصد دارند رفتارهای جدید را بیاموزند‪،‬‬ ‫مش��اهده‪ ،‬کش��ف و اجرا کنند ‪.‬از این رو‪ ،‬یکی از وظایف‬ ‫مهم مدیران برای ایجاد س��رمایه اجتماعی‪ ،‬این است که‬ ‫فرصت های مداوم و مشخصی برای اموزش درون سازمانی‬ ‫و برون سازمانی تدوین و برنامه ساالنه برای تمامی سطوح‬ ‫مشاغل تهیه و به کارکنان ابالغ کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬چرخش مش�اغل‪ :‬یکی از اه��داف مهم چرخش‬ ‫شغلی‪ ،‬ایجاد و تقویت س��رمایه انسانی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫چرخ��ش مش��اغل‪ ،‬این فرص��ت را به کارکن��ان می دهد‬ ‫که ضمن ش��ناخت وظایف و فعالیت های س��ایر مشاغل‬ ‫و افزای��ش توانمندی خود‪ ،‬ارتباط��ات و تعامل خود را با‬ ‫همدیگ��ر افزایش و در نتیج��ه روح اعتماد جمعی را (که‬ ‫جوهره سرمایه اجتماعی است) گسترش دهند که این امر‬ ‫موجب تسهیم و تسهیل دانش و تجربه کارکنان می شود‪.‬‬ ‫وج��ود دس��تورالعمل ها و بخش��نامه های بی��ش از حد‪،‬‬ ‫نهادهای متعدد نظارتی‪ ،‬تخلفات اداری‪ ،‬ش��ایعه پراکنی و‬ ‫بی اعتنایی کارکنان به س��ازمان از جمله نشانه های ضعف‬ ‫س��رمایه اجتماعی در سازمان یا به عبارتی ضعف سازمان‬ ‫در ایجاد سرمایه اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪ -5‬افزای�ش رضای�ت ش�غلی کارکنان‪ :‬س��رمایه‬ ‫ی ب��ا ایجاد تغیی��رات در مواد برای ش��کل دادن و‬ ‫فیزیک ‬ ‫تس��هیل ابزارهای تولید به وجود می اید‪ .‬سرمایه انسانی با‬ ‫تغییر نگرش افراد‪ ،‬مهارت ها و توانایی های انان را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬سرمایه اجتماعی نیز هنگامی به وجود می اید که‬ ‫روابط میان کارکنان به ش��یوه ای دگرگون شده باشد که‬ ‫هرک��دام از انان بتوانند به راحت��ی نقش و وظیفه خود را‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬از این ر و فضای مبتنی ب��ر تفاهم‪ ،‬صداقت‪،‬‬ ‫اعتماد و همکاری باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و‬ ‫در نهایت بهره وری سازمانی می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬حمایت از توس�عه پایدار‪ :‬توس��عه پایدار مفهوم‬ ‫جدیدی را از توس��عه اقتصادی‪ ،‬انسانی و زیست محیطی‬ ‫ارائه می دهد و توس��عه واقعی را معادل رش��د انس��انی و‬ ‫زیس��ت محیطی قلمداد می کند‪ .‬در توس��عه پایدار منابع‬ ‫زیست محیطی همچون س��رمایه هایی تلقی می شوند که‬ ‫حفاظت از انها وظیفه اصلی س��ازمان ها به شمار می اید‬ ‫و توس��عه ای مقبول است که در ان ضمن حفظ طبیعت‪،‬‬ ‫انسان ارزش و کرامت خود را از دست ندهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های حسین ملک‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫‪ ۳‬پارک علم و فناوری کشور بین المللی می شود‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫در دومین نشست هم اندیشی فعاالن اقتصاد دانش بنیان و نواوری مطرح شد‬ ‫توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر و پارک های علم و فناوری‪2 ،‬برنامه سال‪۹۵‬‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪ 3‬نس��ل از خاندان ملک از زمان پادش��اهی محمدشاه‬ ‫(‪1250-1264‬ق) ت��ا دهه اخر حکوم��ت پهلوی دوم از‬ ‫تاجران و زمین داران بزرگ تبریز‪ ،‬مش��هد و تهران بودند‪.‬‬ ‫انان حدود ‪ 130‬س��ال در انواع ام��ور تجاری‪ ،‬زمین داری‬ ‫و خیری��ه فعالیت داش��تند‪ .‬این خاندان‪ ،‬یک��ی از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ایران بودن�� د ولی کمتر نش��انه ای از کمیت و‬ ‫کیفیت کس��ب وکار ان��ان در منابع تاریخ��ی وجود دارد‪.‬‬ ‫ن محدود به عرصه تجارت و زمین داری‬ ‫ح��وزه فعالیت انا ‬ ‫بود و تمایلی به کار صنعتی از خود نشان ندادند‪ .‬فعالیت‬ ‫اجتماع��ی این خانواده ش��امل تاس��یس کتابخانه و موزه‬ ‫ملک‪ ،‬وقف زمین و بخش��ی از دارایی های خود به استان‬ ‫ق��دس رض��وی و اموزش و پرورش‪ ،‬تاس��یس مدرس��ه‪،‬‬ ‫درمانگاه و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫ج کاظم و حس��ین ملک (پدربزرگ‪ ،‬پسر‬ ‫اقا مهدی‪ ،‬حا ‬ ‫و نوه ) از ثروتمندان بزرگ عصر خود به شمار می رفتند‪.‬‬ ‫اقا مه��دی ملک التجا ر (ف��وت ‪1287‬ق‪1250 /‬خ) در‬ ‫میرزا (س��ال های ‪-1812‬‬ ‫جنگ اول روس��یه با عب��اس ‬ ‫‪1805‬م‪1184-1191 /‬خ ) ب��ا رتب��ه س��رهنگی‪ ،‬یکی از‬ ‫فرمانده��ان نظامی ای��ران بود‪ .‬او پس از شکس��ت ایران‪،‬‬ ‫از خدمات دولتی اس��تعفا داد‪ .‬در همین جنگ ها بود که ‬ ‫اس��یری گرجی را با خود به ایران اورد و پس از مسلمان‬ ‫شدن ان زن اسیر با وی ازدواج کرد‪ .‬حاصل این ازدواج دو‬ ‫پسر به نام های محمدکاظم و محمدصادق بود‪.‬‬ ‫گ ب��ه فعالیت تجاری روی اورد‪ .‬در دوره‬ ‫او پس از جن ‬ ‫محمدش��اه چند نش��ان دولتی به وی اعطا شد‪ .‬در صفر‬ ‫س��ال ‪1253‬ق‪1217 /‬خ از ش��اه به اقا مهدی زبده التجار‬ ‫عمده االعیان‪ ،‬نش��ان افتخار اعطا کرد و دو ماه پس از ان‬ ‫ی منصب ملک التجاری دادند‪.‬‬ ‫به و ‬ ‫در همی��ن زم��ان با می��رزا تقی خان امیرکبی��ر روابط‬ ‫صمیمانه داش��ت‪ .‬پس از مرگ محمدش��اه‪ ،‬خزانه تبریز‬ ‫و ته��ران خالی ب��ود؛ از ای��ن رو‪ ،‬اقا مهدی هزینه س��فر‬ ‫ناصر الدی��ن می��رزا (ولیعهد) به ته��ران را ـ بدون گرفتن‬ ‫وثیقه ـ به عهده گرفت‪ .‬همین اقدام باعث ش��د که ش��اه‬ ‫جدید در ‪ 19‬رجب سال ‪1265‬ق‪1228 /‬خ دوباره منصب‬ ‫ملک التج��اری را به وی اعطا کن��د‪ .‬او همراه امیرکبیر به‬ ‫تهران امد‪ .‬امیرکبیر در رمضان س��ال ‪1266‬ق‪1229 /‬خ‪،‬‬ ‫تیمچه‪ ،‬س��رای اتابکیه و بازار امیر را (در دو طبقه با ‪336‬‬ ‫حجره) در تهران س��اخت‪ .‬پ��س از افتتاح بازار‪ ،‬اداره امور‬ ‫ان را به اقا مهدی واگذار کرد‪( .‬س��ال ‪1267‬ق‪1230 /‬خ)‬ ‫اقا مهدی در تهران کاروان سرایی را که خود ساخته بود‪،‬‬ ‫سرای امیر نامید‪ .‬او بازار ارسی دوز ها (کفاش ها) خیاط ها‬ ‫را در محله عباس اباد ساخت‪ .‬همچنین مسجد ملک را در‬ ‫ای��ن محله بنا کرد‪ .‬در قحطی س��ال ‪1277‬ق‪1240 /‬خ و‬ ‫بلوای نان‪ ،‬ناصر الدین شاه وی را مسئول رسیدگی به امور‬ ‫نانوای��ان کرد‪ .‬اقا مهدی از تاج��ران معتبر و مورد اعتماد‬ ‫امیرکبیر بود‪ .‬دوستی وی با امیرکبیر تا زمان کشته شدن‬ ‫او ادامه داش��ت؛ حتی پس از کشته شدن امیر نیز جایگاه‬ ‫تجاری اقا مهدی تضعیف نشد‪.‬‬ ‫در ان زمان‪ ،‬اکثر مناصب اعطایی از س��وی حکومت‪ ،‬از‬ ‫نس��لی به نسل دیگر منتقل می شد؛ بر همین اساس پس‬ ‫از فوت محمدمهدی تبریزی (س��ال ‪1287‬ق‪1258 /‬خ)‪،‬‬ ‫منصب ملک التجاری به پسر بزرگش‪ ،‬حاج کاظم اعطا شد‪.‬‬ ‫انباش��ت ثروت این خاندان نیز از طریق تجارت‪ ،‬س��اخت‬ ‫س��را و اجاره دادن ان و خری��د زمین های زراعی بود‪ .‬اقا‬ ‫مه��دی در همه این دوران‪ ،‬مورد اعتماد دو پادش��اه بود‪.‬‬ ‫پس��رش حاج کاظم نی ز میراث بر ث��روت‪ ،‬اعتبار و منصب‬ ‫پ��در و در دورانی‪ ،‬امین حکومت در ام��ور اقتصادی بود‪.‬‬ ‫ت موجب‬ ‫همکاری وی با حکومت‪ ،‬توس��عه تجارت و ثرو ‬ ‫گسترش منابع مالی و سرمایه برای نسل سوم این خاندان‬ ‫ش��د‪ .‬محمدکاظم پس از فوت پد ر متناس��ب با موقعیت‬ ‫اجتماعی جدی د از کسوت لوطی گری درامد و عازم زیارت‬ ‫خانه خدا شد‪.‬‬ ‫محمدکاظم ملک التجار ‪1227-1305‬خ روابط خوبی با‬ ‫ناصر الدین شاه و میرزا علی اصغرخان اتابک‪ ،‬امین السطان‬ ‫(صدراعظ��م دوره ناصری و مظفری) داش��ت‪ .‬ملک التجار‬ ‫اداره امالک اس��تان رضوی را عهده دار ب��ود‪ .‬او به خرید‬ ‫امالک فراوان در خراسان روی اورد و با استفاده از ثروت‬ ‫خانوادگ��ی و حمای��ت اتابک‪ ،‬فعالیت اقتص��ادی و ثروت‬ ‫خانوادگی خویش را افزایش داد‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ ‪ -‬انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬ ‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫خس��رو پیری‪ ،‬مدیرکل فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬برنامه‬ ‫داریم س��ال اینده ‪ ۳‬پارک علم و فناوری بزرگ کش��ور را تبدیل به پارک های‬ ‫بین المللی کنیم‪ .‬در این زمینه قراردادهایی با کشورهای افریقای جنوبی‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬فرانسه و المان منعقد ش��د تا واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫شرکت های بزرگ در پارک های علم و فناوری کشور مستقر شوند‪.‬‬ ‫سیدمحمد صاحبکار‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫از زمانی که به‬ ‫تایید کارگروه‬ ‫ارزیابی‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫برسند‪ ،‬مشمول‬ ‫معافیت مالیاتی‬ ‫به مدت ‪۱۵‬‬ ‫سال هستند‬ ‫به گفته معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری خطر پذیر در بخش تولید و‬ ‫فن��اوری و پارک های علم و فن��اوری دو عامل مهم‬ ‫برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان هستند‪ .‬از این رو‬ ‫به دنبال اعطای معافیت های مالیاتی به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در ‪ 2‬س��ال گذش��ته جلساتی برای رفع‬ ‫مشکل واحدهای دانش بنیان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫دومی��ن نشس��ت «هم اندیش��ی فع��االن اقتصاد‬ ‫دانش بنیان و نواوری» با محوریت مس��ائل مالیاتی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان روز دوش��نبه ‪ ۱۷‬اس��فند‬ ‫با حضور س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و س��یدمحمد صاحبکارخراسانی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت امور شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در‬ ‫پژوهشگاه نیرو برگزار شد‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان‬ ‫اینکه در دو سال گذشته روی توسعه سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر ب��رای تبدیل ایده به ث��روت فعالیت های‬ ‫زیادی انجام ش��ده و باید این امر در کش��ور تقویت‬ ‫ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از فعالیت های اصل��ی معاونت‬ ‫علمی محقق ک��ردن اقتصاد دانش بنی��ان با تقویت‬ ‫واحد های دانش بنیان ب��رای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫است‪ .‬از این رو در ‪ 2‬سال گذشته روی سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر ب��رای تبدیل ایده به ث��روت فعالیت های‬ ‫زیادی انجام ش��ده و باید این امر در کش��ور تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��تاری تصریح کرد‪ :‬اینده کشور تولید ثروت از‬ ‫دانش اس��ت‪ .‬این دوره‪ ،‬دوره ای نیست که بر اساس‬ ‫ف��روش نفت خام بتوانیم به ثروت برس��یم از این رو‬ ‫توس��عه پارک ه��ای عل��م و فناوری در س��ال اینده‬ ‫گس��ترش می یابد تا عاملی ب��رای تقویت پارک های‬ ‫علم و فناوری باشد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر ش��رکت هایی داریم که در حوزه ‬ ‫«ای تی» درام��د انها به ‪۵۰۰‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل نباید دانشگاه ها تنها محدود‬ ‫به ح��وزه دانش باش��ند بلکه بای��د وارد بخش های‬ ‫ثروت افرین��ی ش��وند و نباید به پ��ول دولت متکی‬ ‫باش��ند‪ .‬با توج��ه به اینکه درامد دانش��گاه ها باید از‬ ‫مح��ل ف��روش محص��والت پتنت ه��ا و قراردادهای‬ ‫پژوهش��ی تامین شود از این رو در حوزه های مختلف‬ ‫ظرفیت های زیادی داریم و باید بدانیم که چگونه از‬ ‫این ظرفیت ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تا زمانی ک��ه تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫س��رانه کش��ور را افزای��ش ندهیم‪ ،‬هیچ ک��س ما را‬ ‫جدی نمی گیرد‪ ،‬همچنین اگر ش��رکت های چندین‬ ‫میلیارد دالری نداشته باشیم‪ ،‬هیچ کشوری ما را باور‬ ‫نمی کند‪ .‬بنابراین اگ��ر می خواهیم جوانان مان را در‬ ‫داخل کشور نگه داریم باید به این برسیم که سرمایه‬ ‫کشور جوانان هس��تند و برای اموزش و تربیت انها‬ ‫دلس��وزی کنیم و سرمایه کش��ور نفت نیست و ان‬ ‫نفت زمانی ارزش پیدا می کند که با مغز همراه شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم قانون حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان را توسعه داده و اجرا کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید بتوانیم این قانون را به درستی در جامعه‬ ‫حاکم کنیم‪ .‬درحال حاضر یک ش��بکه ازمایشگاهی‬ ‫در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری داریم‬ ‫که ‪۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ش��بکه ازمایش��گاهی در ان عضو‬ ‫هس��تند و از این ش��بکه ‪۵۰‬درصد برای ش��رکت ها‬ ‫تخفیف اع�لام کرده ایم‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ۱۲۰‬نفر از‬ ‫نخبگان کش��ورمان از ‪ ۲۰۰‬دانش��گاه برتر به کشور‬ ‫بازگش��ته اند و به طور قطع این برنامه در سال اینده‬ ‫توسعه می یابد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه‬ ‫این نشست در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫سیستم های شتاب دهنده علم و فناوری را در کشور‬ ‫راه اندازی کرده ایم‪ ،‬اکنون چندین ش��رکت در حوزه‬ ‫ش��تاب دهند ه علم و فناوری در کشور فعال هستند‬ ‫و می توان ایده را در بس��تر این ش��رکت ها تبدیل به‬ ‫ثروت کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت های ش��تاب دهنده در‬ ‫دانش��گاه ها و پارک ه��ای عل��م و فناوری مس��تقر‬ ‫هستند‪ ،‬در این راستا تعداد پارک های علم و فناوری‬ ‫در حال افزایش اس��ت به طوری که روز گذشته سی‬ ‫و هشتمین پارک علم و فناوری در کشور راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��تاری گفت‪ :‬اقتصاد دانش بنی��ان یک فرهنگ‬ ‫جمعی اس��ت و همه ما باید در کنار هم این فرهنگ‬ ‫را توسعه دهیم برای اینکه بتوانیم عدد قابل توجهی‬ ‫از اقتصاد کشور را در حوزه دانش بنیان داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬م��ا وارث اقتصادی هس��تیم که‬ ‫پای��ه اش نفت اس��ت و یک فرهنگ اش��تباه با خود‬ ‫اورده اس��ت بنابراین‪ ،‬این فرهن��گ باید تغییر کند‪،‬‬ ‫تمام توجه دولت در دو س��ال گذشته نیز بر این امر‬ ‫بوده و همانطور که در ابالغیه رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫درباره اقتصاد مقاومتی ام��ده یکی از پایه ها و رکن‬ ‫اصلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقتصاد بر پایه دانش است‪.‬‬ ‫س��تاری تصریح کرد‪ :‬تعامل با ایرانی��ان خارج از‬ ‫کشور از امس��ال از س��وی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری اغاز شده و در این راستا از ایرانیان‬ ‫خارج از کش��ور در کنفرانس ها و شرکت ها استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ماه های اخیر ش��تاب بازگش��ت‬ ‫ایرانی��ان خارج از کش��ور به ایران افزای��ش یافته و‬ ‫بیش��تر این افراد تمایل به فعالیت در ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان دارن��د‪ .‬از ‪ ۱۲۰‬ایران��ی که به کش��ور‬ ‫بازگش��ته اند برخی جذب هیات علمی و بیشتر انها‬ ‫در شرکت های دانش بنیان مستقر و فعال شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در خارج از ایران حدود ‪۵۰‬هزار دانشجو‬ ‫که به ط��ور تقریبی یک درصد جمعیت دانش��جوی‬ ‫کش��ور است مش��غول به تحصیل هستند که به طور‬ ‫عمده ‪۸۰‬درصد انها در حوزه مهندسی فعال هستند؛ ‬ ‫ایرانیانی که به کش��ور بازگش��ته اند بیشتر تمایل به‬ ‫راه اندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه مهندسی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت مالیاتی ‪ ۱۵‬ساله شرکت ها‬ ‫در ادام��ه نشس��ت هم اندیش��ی فع��االن اقتصاد‬ ‫دانش بنیان و نواوری سیدمحمد صاحبکارخراسانی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت امور شرکت ها و موسسه های دانش بنیان‬ ‫معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬طبق قانون‬ ‫حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬اگر ش��رکتی‬ ‫ش��رایط دانش بنیانی را از دس��ت بدهد‪ ،‬نمی تواند از‬ ‫تمام مزایای این قانون از جمله معافیت مالیاتی ‪۱۵‬‬ ‫ساله بهره مند شود‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬ش��رکت های دانش بنیان از زمانی‬ ‫که به تایید کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان‬ ‫برسند‪ ،‬مش��مول معافیت مالیاتی به مدت ‪ ۱۵‬سال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مجوز ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫هر دو س��ال یک بار بررسی و تمدید می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت ها هر ‪ 2‬س��ال یک بار باید درخواست‬ ‫ارزیابی دهند‪.‬‬ ‫صاحب��کار تصریح ک��رد‪ :‬در صورتی که ش��رکتی‬ ‫معیاره��ای درنظرگرفت��ه ش��ده برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان را حفظ کرده باش��د‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫ان تمدید و هر س��ال به سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫معرفی می شود تا بتواند از معافیت مالیاتی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین برنامه ای که از سوی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دنبال می ش��ود‪،‬‬ ‫اجرایی کردن قانون حمایت از شرکت ها و موسسات‬ ‫دانش بنیان است‪ ،‬این قانون یک بسته حمایتی است‬ ‫که شامل حمایت های مختلف ازجمله معافیت های‬ ‫گمرکی‪ ،‬استقرار در داخل شهرهای دارای ممنوعیت‬ ‫اس��تقرار مانند ممنوعیت در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران و نیز تس��هیالت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صاحبکار با یاداوری اینکه شرکت های دانش بنیان‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۳‬قان��ون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان دارای معافیت مالیاتی به مدت ‪ ۱۵‬سال‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬فرایند معافیت مالیاتی از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫اغاز شده و با تقاضاهایی که به سازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور در این سال ارائه ش د برای سال مالی ‪ ۹۲‬در‬ ‫مجموع ‪ ۴۰‬شرکت حدود ‪ ۶‬میلیارد تومان معافیت‬ ‫مالیاتی دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال جاری پرونده مالیاتی سال مالی‬ ‫‪ ۹۳‬در ح��ال ارزیابی اس��ت و ب��رای بیش از ‪1200‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان معافی��ت مالیاتی از س��ازمان‬ ‫مالیاتی کش��ور تقاضا کرده ایم که رقم پیش��نهادی‬ ‫مالیاتی در سال مالی ‪ ۶۰ ،۹۳‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫صاحب��کار اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر تع��داد‬ ‫شرکت های دانش بنیان به ‪ 2200‬شرکت رسیده که‬ ‫در ح��ال جمع بندی پرونده ها برای س��ال مالی ‪۹۴‬‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نخس��تین نشس��ت هم اندیش��ی فع��االن اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان و ن��واوری ‪۲۶‬مه ر امس��ال ب��ا حضور‬ ‫رییس جمه��وری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و حدود هزار نف��ر از متصدیان و‬ ‫فعاالن ش��رکت های دانش بنیان در س��الن اجالس‬ ‫سران کشورهای اسالمی در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫گردش مالی شرکت های دانش بنیان در سال ‪۹۴‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گردش مالی ش��رکت های‬ ‫مس��تقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د کش��ور را‬ ‫تا حدود ‪1800‬میلیارد تومان در س��ال ‪ ۹۴‬دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۸‬پارک علم و فن��اوری و حدود ‪ ۱۶۸‬مرکز‬ ‫رش��د توانس��ته اند از وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری‬ ‫مجوز دریاف��ت کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد فرهادی در‬ ‫بیست ونهمین جش��نواره بین المللی خوارزمی که در سالن‬ ‫اجالس برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬مسئوالن کش��ور در بخش های‬ ‫مختلف ازجمله سیاس��ت های ابالغی رهبر معظم انقالب در‬ ‫حوزه علم و فناوری‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬برنامه پنجم توس��عه‪،‬‬ ‫سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله کشور و رویکرد دولت؛ همگی حوزه‬ ‫عل��م و فناوری و نواوری را ج��زو حوزه های مهم و تاثیرگذار‬ ‫در کش��ور دانسته و توسع ه این بخش را در اولویت برنامه های‬ ‫توس��عه ای کش��ور قرار داده اند‪ .‬وی با اشاره به رویکرد برنامه‬ ‫ششم توسعه در نواوری و فناوری و تجاری سازی دانش بنیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در تدوین برنامه شش��م توسعه سیاست های علم‬ ‫و فناوری ابالغی از س��وی رهبر معظ��م انقالب به عنوان الگو‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛ از این رو برای تدوین برنامه در‬ ‫حوزه اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری می توان به مواردی همچون‬ ‫دس��تیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری‪ ،‬اجرای سند‬ ‫تحول بنیادین اموزش و پژوهش و افزایش سهم اموزش های‬ ‫مهارتی در نظام اموزشی کشور توجه کرد‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ایجاد و توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان را ازجمله بس��ترهای مناس��ب برای حمایت از‬ ‫ن��واوری عنوان کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪۱۵‬س��ال از‬ ‫تاس��یس نخس��تین پارک علم و فناوری در کشور که توسط‬ ‫وزارت علوم ایجاد ش��ده‪ ،‬می گذرد و ‪ ۳۸‬پارک علم و فناوری‬ ‫و ح��دود ‪ ۱۶۸‬مرکز رش��د توانس��ته اند از وزارت علوم مجوز‬ ‫دریافت کنند‪ .‬فرهادی‪ ،‬توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی‬ ‫س��اماندهی نظام ملی امار و اطالعات علمی و تحول و ارتقای‬ ‫علوم انسانی را از دیگر موارد قابل توجه در تدوین برنامه ششم‬ ‫توس��عه در حوزه علم و فناوری دانس��ت و ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫برنامه شش��م توسعه باید س��هم تحقیقات از تولید ناخالص‬ ‫داخلی به ‪3‬درصد برس��د در حالی ک��ه این میزان هم اکنون‬ ‫‪ 0/48‬درصد اس��ت‪ .‬وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬البته دولت در سال‬ ‫اول برنامه شش��م توس��عه افزایش این بودجه را تا ‪1/1‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی به مجلس ش��ورای اس�لامی پیشنهاد‬ ‫ظرفیت سرمایه های دانشی‬ ‫ ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬وزیر علوم با اشاره به‬ ‫کشور اضافه کرد‪ :‬هم اکنون از جمعیت دانشگاهی ‪۴‬میلیون‬ ‫و ‪۸۰۰‬هزار نفری برخوردار هستیم و جزو ‪ ۱۰‬کشور اول دنیا‬ ‫از نظر تعداد دانشجو محسوب می شویم و از طرف دیگر توان‬ ‫پژوهش��ی باالیی در کش��ور وجود دارد ک��ه در دنیا به اثبات‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه درحال حاضر حدود ‪4‬هزار ش��رکت‬ ‫فناور و ‪۳۰‬هزار نفر فناور در پارک های علم و فناوری و مراکز‬ ‫رش��د کشور فعال هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک بررسی ساده درباره‬ ‫بازده سرمایه گذاری در پارک های علم و فناوری کشور نشان‬ ‫می دهد میزان س��رمایه گذاری برای ایجاد هر ش��غل در این‬ ‫نهادها بین ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬میلیون تومان بوده و این در حالی است‬ ‫که امار وزارت صنایع و کار نش��ان می دهد س��رمایه گذاری‬ ‫مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در کشور چند برابر مبلغی است‬ ‫ک��ه در پارک ه��ای علم و فناوری برای ایجاد فرصت ش��غلی‬ ‫هزینه می ش��ود‪ .‬به گفته فرهادی‪ ،‬گردش مالی شرکت های‬ ‫مس��تقر در پارک های عل��م و فناوری و مراکز رش��د حدود‬ ‫‪1800‬میلیارد تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬بوده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تعامالت بین المللی ایران در دوره پساتحریم گفت‪ :‬یکی از‬ ‫راه های مهم توس��عه دیپلماسی‪ ،‬دیپلماسی علمی و فناوری‬ ‫است که از طریق اس��تادان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمی و پژوهش��ی انتق��ال دانش و فناوری انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم ب��ا تاکید بر اینکه س��هم دول��ت در تامین منابع‬ ‫مالی تحقیق و توس��عه بسیار باالس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین توجه‬ ‫ب��ه منابع مال��ی دولتی برای تحقیق و توس��عه و افزایش این‬ ‫منابع اهمیت زیادی دار د ولی به موازات ان باید سیاست های‬ ‫مناسب برای اینکه س��ایر نقش ها نظیر شرکت های تجاری‬ ‫نیز بتوانند به خوبی در تامین مالی یادش��ده مشارکت کنند‬ ‫در برنامه ریزی ها لحاظ ش��ود‪ .‬وزیر علوم گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بحث نواوری یکی از مهم ترین محورها و سیاست های کالن‬ ‫حوزه اموزش عالی محس��وب می شود‪ ،‬از این رو اعتقاد داریم‬ ‫که توس��عه نواوری به طور ویژه در قالب ایجاد دانش��گاه های‬ ‫کارافرین و نسل سوم باید انجام شود‪.‬‬ ‫همکاری بخش خصوصی در صنایع کوچک‬ ‫مرتض��ی دارایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایالم در جلس��ه‬ ‫هم اندیش��ی با دانشگاه علوم پزش��کی گفت‪ :‬این جلسه برای افزایش همکاری و‬ ‫هم افزایی بخش خصوصی و دولتی و به منظور توسعه و گسترش همکاری های‬ ‫مش��ترک و اس��تفاده از ظرفیت ها و توانمندی های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫اجرایی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط برگزار شد‪.‬‬ ‫درگزارش‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫از پیشنهاد تفکیک صنایع در تامین منابع مالی مطرح شد‬ ‫ضرورت تشکیل بانک تخصصی‪ ،‬نیاز صنایع کوچک‬ ‫‪ ۸۸‬ه��زار واح��د صنعت��ی کوچ��ک مقی��اس با‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۴.۲‬میلیون نفری برای تامین نقدینگی‬ ‫خ��ود بانک محور ب��وده و به گفته کارشناس��ان در‬ ‫برابری با صنایع بزرگ از تسهیالت بانکی بی نصیب‬ ‫مانده اند؛ تا جایی که برای حل مش��کالت مالی این‬ ‫بو کارها پیشنهاد ایجاد بانک صنایع کوچک در‬ ‫کس ‬ ‫برنامه ششم توسعه مطرح شده است‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ب��زرگ نمی توانن��د در حوزه‬ ‫منابع مالی در کنار یکدیگر قرار گیرند و ناخوداگاه‬ ‫منابع مالی به س��مت صنایع بزرگ س��وق می یابد‪.‬‬ ‫همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گ��زارش م��رداد ‪ ۹۴‬ب��ه نبود یک نه��اد مالی با‬ ‫محوریت صنایع کوچک در کشور اشاره کرده است‪.‬‬ ‫در بررس��ی های مرکز پژوهش های پولی و بانکی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به این موضوع در کشور اشاره شده است‪.‬‬ ‫اولویت تامین نقدینگی صنایع بزرگ توسط بانک ها‬ ‫و موسسه های مالی و اعتباری سبب شد تا متولیان‬ ‫صنایع کوچک کشور در تدوین برنامه ششم توسعه‬ ‫پیشنهاد تاسیس بانکی مختص این موضوع را ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گفته علی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سهم ‪ ۹۰‬درصدی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در بخ��ش صنعت کش��ور الزامی ب��رای ایجاد بانک‬ ‫صنایع کوچک اس��ت‪ .‬این بخش از صنعت ‪ ۸۸‬هزار‬ ‫واحد صنعتی با اش��تغالزایی ‪۴.۲‬میلیون نفری را در‬ ‫بر گرفته اما از منابع مالی کافی برای حل مشکالت‬ ‫و سرپا نگه داش��تن خود برخوردار نیستند‪ .‬صنایع‬ ‫کوچک و متوسط برای نوسازی و توسعه خوشه های‬ ‫صنعتی به تامین منابع مالی نیازمندند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک‬ ‫تدوین برنامه شش��م توسعه‪ ،‬فرصت مناسبی بود‬ ‫تا پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک ارائه شود‪.‬‬ ‫همانط��ور که فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران به‬ ‫گفت‪ :‬پیش��نهاد تاس��یس‬ ‫بانک صنایع کوچک در س��تاد برنامه ششم توسعه‬ ‫بو کارهای کوچک‬ ‫تصویب ش��ده و ب��ه بانک کس�� ‬ ‫تغییر ن��ام داد تا ارائه خدمات ان محدود به صنایع‬ ‫کوچک نب��وده و اصناف و ارائه دهن��دگان خدمات‬ ‫مش��اوره ای و پشتیبانی تولید نیز بتوانند از خدمات‬ ‫ان بهره ببرند‪.‬‬ ‫مقیمی تصریح کرد‪ :‬با مطالعات تطبیقی در حوزه‬ ‫صنایع کوچک دنیا مش��خص ش��د در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته یا در حال توس��عه در نه��اد مالی انها‪،‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪sne‬بانک ها وجود دارد‪ .‬در کش��ورهایی مانند ژاپن‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬کره‪ ،‬امارات‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬امریکا و‬ ‫حت��ی در بان��ک جهانی زیرمجموع��ه ‪ sne‬بانک ها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ای��ن ‪ sne‬بانک ها وظیف��ه دارند تا در‬ ‫محدودیت مالی بانک��ی برای صنایع کوچک تامین‬ ‫منابع کنند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت ک��ه ارائ��ه خدم��ات مالی یکی‬ ‫از ماموریت ه��ای س��ازمان های توس��عه ای در دنیا‬ ‫شناخته شده است بنابراین سازمان صنایع کوچک‬ ‫نیز در راس��تای خدمات رسانی خود به کارافرینان و‬ ‫س��رمایه گذاران باید یک نهاد مالی داش��ته باشد‪ .‬با‬ ‫س��ازماندهی دوباره نهادهای مالی موجود در کشور‬ ‫ک��ه به ح��وزه صنایع کوچ��ک خدمات مال��ی ارائه‬ ‫می دهند‪ ،‬بانک صنایع کوچک راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکید ک��رد‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫ب��ا توجه به ماهیت س��اختاری خ��ود دارای مزایا و‬ ‫محدودیت هایی هس��تند اما تعداد بنگاه های صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در هر کشوری نشان دهنده میزان‬ ‫کارافرینی و مش��ارکت بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫ان جامعه است‪ .‬با این حال نبود سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای صنعتی کوچک را با مش��کل‬ ‫مواجه ک��رده چراکه با وجود صنای��ع بزرگ امکان‬ ‫برخورداری از تسهیالت بانکی را نیز ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام بانک ها به تامین نقدینگی صنایع‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫کوچک‬ ‫در ایران تنها ‪۱۰‬درصد از مانده تسهیالت بانک ها‬ ‫در اختیار بخش صنعت قرار گرفته و به همین دلیل‬ ‫ی از صنای��ع کوچک در برابر‬ ‫هی��چ گاه حمایت بانک ‬ ‫صنایع بزرگ انجام نش��ده اس��ت‪ .‬بانک ها نیز مانند‬ ‫واحدهای صنعتی که برای افزایش ظرفیت تولید به‬ ‫نقدینگی نیاز دارن د برای اعطای تسهیالت به منابع‬ ‫مال��ی نیاز دارند و با افزای��ش منابع مالی می توانند‬ ‫واحدهای صنعتی بیش��تری را م��ورد حمایت قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در نظ��ام بانکی ای��ران تمام طرح ه��ای صنعتی‬ ‫کوچ��ک و ب��زرگ در ی��ک فرایند ب��رای دریافت‬ ‫تس��هیالت قرار می گیرند بنابراین ب��رای کارمندان‬ ‫و حتی سیس��تم بانکی‪ ،‬بررس��ی پرونده پروژه های‬ ‫صنعتی بزرگ مقرون به صرفه اس��ت زیرا سوددهی‬ ‫ای��ن طرح ها تا حد زیادی تضمین ش��ده به همین‬ ‫دلی��ل بانک ها تمایلی برای پرداخت تس��هیالت به‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک ندارند‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک در گفت وگ��و با‬ ‫ضمن بیان‬ ‫ای��ن مطلب اظه��ار کرد‪ :‬نظ��ام بانکی تنه��ا منبع‬ ‫تامین کننده سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی ایران اس��ت و در عمل‬ ‫بازار سرمایه در تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394/6314:‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م‪ 94/0286/‬مربوط به پروژه بهسازی جاده و دسترسی به واحد نمک زدایی اهواز‪ -‬متمرکز‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫ل جاده ای به طول ‪ 600‬متر و عرض ‪ 30/10‬متر و در قطعه دوم به طول ‪ 310‬متر و عرض ‪ 6‬متر‪ ،‬عملیات تخریب بتن و اس��فالت‪ ،‬قش��ر‬ ‫بهس��ازی و توس��عه جاده در دو قطعه ش��ام ‬ ‫اساس ‪ ،‬زیراساس‪ ،‬ریشه کن کردن بوته ها‪ ،‬تسطیح و شیب بندی‪ ،‬احداث ابروهای دالی شکل‪ ،‬تهیه و اجرای اسفالت گرم‪ ،‬خط کشی جاده‪ ،‬تهیه و نصب عالئم راهنمایی‪ ،‬رنگ امیزی‪،‬‬ ‫ساختمان دفتر کار و محل سکونت کارکنان کارفرما مدنظر می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام ان ‪ 4‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫خدمات‪ 10.126.921.982 /-‬ریال و تعدیل پذیر می باشد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام‬ ‫د‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫ مناقصه گران دارای حداقل پایه ‪ 5‬رشته راه وترابری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬‫ توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 510.000.000/-‬ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد‪:‬‬‫الف‪ :‬ارائه رس��ید وجه صادره از س��وی حس��ابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حس��اب ‪ 2174652213002‬نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسالم‪ -‬اهواز کد‬ ‫‪ 6518‬حساب سیبا بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫ب‪ :‬ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (‪ 90‬روز) معتبر بوده و پس از ان نیز با اعالم کارفرما برای مدت (‪ 30‬روز) دیگر قابل تمدید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است‪.‬‬ ‫ توانایی ارائه ‪ %5‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات‬‫ داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به ادرس ‪http://sajar.mporg.ir‬‬‫ دارا بودن گواهینامه نظام ‪ HSE-MS‬مخصوص پیمانکاران‬‫هـ ‪ -‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫از کلی��ه متقاضی��ان واجد ش��رایط دعوت به عمل می اید ظرف م��دت مقرر در این فراخوان‪ ،‬ضمن اعالم امادگی به صورت کتبی جهت دریافت اس��ناد ب��ا ارائه اصل فیش بانکی و‬ ‫معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از ادرس های ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق ایین نامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات‬ ‫(ارزیابی ساده) به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1395/01/14‬لغایت ‪1395/01/25‬‬ ‫‪ -2‬محل دریافت اسناد‪ :‬واقع در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬خیابان پارک‪( 4‬روبروی امور مسافرت)‪ ،‬مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق‬ ‫ش��ماره‪ )1‬و یا تهران‪ ،‬میدان ارژانتین‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی‪ ،‬پالک ‪ ،28‬س��اختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای‬ ‫مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪ -3‬مبلغ خرید اس��ناد و ش��ماره حساب‪ :‬واریز مبلغ ‪ 1.100.000‬ریال به حساب سیبا شماره ‪ 2174652213002‬نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسالم‪ -‬اهواز کد ‪ 6518‬و ارائه‬ ‫فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫و‪ -‬محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ‪ 15:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1395/02/12‬به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬خیابان نفت ساختمان‬ ‫پنج طبقه بلوک ‪ 1‬طبقه دوم اتاق ج‪ ،251‬تس��لیم نمایند‪ .‬ضمنا پیش��نهادات در س��اعت ‪ 8:30‬روز دوش��نبه مورخ ‪ 1395/02/13‬گش��ایش و قرائت خواهد ش��د و حضور نماینده‬ ‫مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است‪.‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه‪ ،‬شرکتنامه و اگهی تاسیس و اخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.IETS.MPORG.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫روابط عمومی‪ -‬شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫کشور س��هم و نقش موثری ندارد‪ .‬از طرفی صنایع‬ ‫کوچک در دنی��ا بانک محور بوده و منابع مالی خود‬ ‫را از طری��ق بانک ها تامین می کنن��د به طوری که‬ ‫نظام بانکی تمام کش��ورها حامی واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬به عنوان مثال در کشور کره جنوبی‬ ‫براساس دستور بانک مرکزی‪ ،‬تمام بانک های دولتی‬ ‫و خصوصی موظف ب��ه تامین منابع مالی مورد نیاز‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط هستند و اگر بانک ها در‬ ‫این مس��یر خللی ایجاد کنند به طور قطع با برخورد‬ ‫جدی از سوی بانک مرکزی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫س��لیمانی تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذاری بانک ها در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی و همچنین تمایل انها‬ ‫نس��بت به پرداخت تس��هیالت به پروژه های بزرگ‬ ‫موجب ش��د تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫برای تامین سرمایه در گردش مشکالت بسیاری را‬ ‫تجربه کنند‪ .‬در حالی که صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫با سهم بیش از ‪ ۹۰‬درصدی در بخش صنعت کشور‪،‬‬ ‫‪۴۵‬درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و‬ ‫سهم ‪۱۷‬درصدی در ایجاد ارزش افزوده تولید دارند‪.‬‬ ‫بنابراین هدف دولت در افزایش نرخ رشد اقتصادی‬ ‫از طریق توس��عه و حمایت از صنایع کوچک محقق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به طوالنی ش��دن زم��ان بهره برداری‬ ‫از ی��ک واح��د صنعتی کوچ��ک در ای��ران به علت‬ ‫ن گفت‪ :‬نخس��تین گام در رسیدن به‬ ‫بانک محور بود ‬ ‫افزایش میزان ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی‬ ‫را می توان در بهبود فضای کسب وکار دانست‪ .‬اکنون‬ ‫ب��ا توجه به قرارگرفتن کش��ور در فضای جدید بعد‬ ‫از لغ��و تحریم ها‪ ،‬ای��ن موضوع از طریق ش��وراها و‬ ‫کمیس��یون های مرتبط در مجلس و دولت در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬بنگاه ه��ای بزرگ اقتصادی در‬ ‫دنیا موفق نخواهند بود مگر اینکه زنجیره اقتصادی‬ ‫از واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط نیز در کنار‬ ‫انها فعالیت داش��ته و با تولید بیش از یک محصول‬ ‫وارد بازار جهانی ش��ون د اما در ایران صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط برای دسترس��ی به منابع بانکی همواره‬ ‫دست ش��ان کوتاه ت��ر از صنایع بزرگ بوده اس��ت‪،‬‬ ‫درحال��ی ک��ه صنای��ع کوچ��ک بخ��ش اعظمی از‬ ‫فعالیت های صنعتی کش��ور در ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و ص��ادرات را به خ��ود اختص��اص داده و با تامین‬ ‫منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط و نیز توسعه‬ ‫صنایع کوچک می توان در کشور رقابت پذیری ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی یزدانی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫اشنایی مراجع حقوقی با سرمایه گذاری‬ ‫و تولید محصول‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان یزد گفت‪ :‬احمد‬ ‫بهمنی‪ ،‬معاون قضایی دادگستری‬ ‫کل اس��تان ی��زد و غالمعل��ی‬ ‫دهشیری‪ ،‬رییس کل دادگاه های‬ ‫عمومی و انقالب شهرستان یزد به‬ ‫همراه جمعی از قضات شهرستان‬ ‫صبح دیروز از ش��هرک صنعتی و‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی یزد بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان یزد‪ ،‬سیدمسعود عظیمی‬ ‫هدف از برنامه ریزی این بازدید را اش��نایی قضات و مسئوالن حقوقی و قضایی‬ ‫با فضای تولید و س��رمایه گذاری عنوان کرد و افزود‪ :‬در این بازدید مس��ئوالن‬ ‫در جری��ان روند واگذاری زمین‪ ،‬س��رمایه گذاری و فراین��د تولید محصول قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد ادامه داد‪ :‬برگزاری چنین‬ ‫برنامه های بازدید‪ ،‬زمینه را برای رش��د سرمایه گذاری سالم و تولید محصوالت‬ ‫ایرانی و بستر را برای سرمایه گذاران واقعی که تنها با هدف تولید و اشتغالزایی‬ ‫وارد عرصه می شوند فراهم می کند‪.‬‬ ‫عظیم��ی تاکی��د کرد‪ :‬امیدواریم در ای��ن بازدید و بازدیدهای��ی که در اینده‬ ‫برنامه ریزی خواهد شد‪ ،‬روند رسیدگی به پرونده های قضایی و حقوقی با ماهیت‬ ‫صنعت تس��ریع یابد تا بتوان عرصه هایی را که سال هاس��ت در اختیار افراد قرار‬ ‫گرفته و هیچ گونه اقدامی در جهت تولید صورت نداده اند‪ ،‬ازاد کرده و در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران و تولید کنندگان واقعی قرار داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از واحدهای تولیدی پیش��گامان عصر ارتباطات‪ ،‬ترمه حسینی‬ ‫و شیش��ه مظروف مستقر در شهرک صنعتی یزد و صنایع غذایی نودل واقع در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی یزد بازدید به عمل امد‪.‬‬ ‫گفتنی است در حاشیه این بازدید فعاالن واحدهای صنعتی مشکالت حقوقی‬ ‫و قضای��ی خود را ب��ا قضات مطرح کردند و با مراحل و چگونگی رس��یدگی به‬ ‫پرونده های قضایی اشنا شدند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد و نگهداری از فضای سبز‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی هرمزگان گفت‪ :‬مراس��م‬ ‫درختکاری در ش��هرک صنعتی‬ ‫شماره یک بندرعباس با همکاری‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی و‬ ‫اداره کل مناب��ع طبیعی اس��تان‬ ‫هرمزگان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان هرمزگان‪ ،‬بهمن غالمپور اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه هن��وز نتوانس��ته ایم از نظر علم��ی االیندگی ها را‬ ‫کاهش دهیم در ش��رایط کنونی ایجاد و نگهداری فضای‬ ‫سبز مناسب ترین راه حل در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ض��رورت ایج��اد فض��ای س��بز در‬ ‫ش��هرک های صنعتی و نقش ان در توس��عه صنعت برای‬ ‫مقابله با االینده ها‪ ،‬ما را ملزم می کند در این عرصه تالش‬ ‫دو چندانی کنیم‪.‬‬ ‫غالمپ��ور با بی��ان اینکه یکی از مش��کالت اصلی برای‬ ‫ایجاد فضای سبز و کاشت درخت کمبود اب است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این باره باید از گونه هایی اس��تفاده کنیم که با شرایط‬ ‫اقلیمی استان همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬طبق قان��ون ‪ 25‬درصد از‬ ‫زمین های شهرک های صنعتی باید به کاشت و نگهداری‬ ‫فضای س��بز اختصاص یابد‪ ،‬هرچند ما در هرمزگان برای‬ ‫انج��ام این کار با توجه به ش��وری خاک و ش��رایط اب و‬ ‫هوایی کار دشواری داریم ولی در مجموع وضعیت فضای‬ ‫س��بز در شهرک های صنعتی استان رضایتبخش است به‬ ‫طوری که در شهرک ش��ماره یک بندرعباس ‪ 7/7‬هکتار‬ ‫فضای سبز ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی هرم��زگان نیز با تش��ریح‬ ‫برنامه های ای��ن اداره کل در هفته مناب��ع طبیعی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در این هفته برای هر روز برنام��ه خاصی داریم به‬ ‫نحوی که در طول این هفته در سراسر نقاط استان بیش‬ ‫از‪ 50‬هزار اصله نهال و در روز درختکاری حدود ‪7/ 500‬‬ ‫نهال توزیع و کاشته می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از پروژه های مهم منابع طبیعی اس��تان‬ ‫تش��کیل مجمع خیرین منابع طبیعی است که در کشور‬ ‫برای نخستین بار انجام شده و خیرین این مجمع ‪ 11‬طرح‬ ‫ابخی��زداری را با اعتبار ‪ 3‬میلی��ارد و ‪ 200‬میلیون تومانی‬ ‫اجرا کردند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف ‪ 120‬واحد‬ ‫تولیدی راکد در مازندران‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران ‬ ‫از تعیی��ن تکلی��ف ‪ 120‬واحد‬ ‫تولی��دی راک د در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی مازن��دران در‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سید مصطفی‬ ‫موس��وی در جلس��ه رفع مش��کالت و موانع ش��هرک‬ ‫صنعت��ی نکا ک��ه با حضور می��ری مدیرکل بازرس��ی‬ ‫اس��تان‪ ،‬احمـدی فرماندار نکا‪ ،‬مظفری مدیرکل روابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل اس��تانداری‪ ،‬محمدپور رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جمعی از مسئوالن‬ ‫ن در واحد‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی اس��تان و شهرس��تا ‬ ‫تولیدی حالوت برگزار ش��د گفت‪ :‬صنعت هر کش��ور‬ ‫نش��ان از رشد و توسعه اقتصاد ان جامعه دارد که باید‬ ‫به این امر توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران با‬ ‫بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های شرکت‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلی��ف واحدهای راکد غیرفعال اس��ت افزود‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته ق��رارداد ‪ 128‬واحد و در س��ال جاری قرارداد‬ ‫‪ 120‬واحد راکد فس��خ شده که ‪ 42‬مورد از این تعداد‬ ‫نیز منجر به خلع ید شده است‪.‬‬ ‫موسوی بیان کرد‪ :‬فاز نخست شهرک صنعتی نکا از‬ ‫نعمت گاز برخوردار شده و برای فاز ‪ 2‬نیز طبق قرارداد‬ ‫با ش��رکت گاز ‪4‬میلیارد ریال با پیمانکار قرارداد بسته‬ ‫ ماه نخست س��ال ‪ 95‬صنعتگران و‬ ‫ش��د که تا پایان ‪ 3‬‬ ‫تولیدکنندگان مستقر در فاز ‪ 2‬شهرک صنعتی نکا نیز‬ ‫از مزایای گاز طبیعی بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬یکی از مش��کالت این ش��هرک‪،‬‬ ‫جم��ع اوری اب های س��طحی بوده که ب��رای رفع این‬ ‫مشکل‪ ،‬پروژه جمع اوری اب های سطحی اجرایی شده‬ ‫ک��ه تاکنون ‪ 50‬تا ‪60‬درصد اب های س��طحی هدایت‬ ‫شده است‪ .‬‬ ‫موس��وی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه رفت وامد کامیون ها و‬ ‫خودروهای س��نگین غیرمرتبط با واحدهای تولیـدی‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی موج��ب تخریب اس��فـالت این‬ ‫شهرک ش��ده که به منظور ترمیم و بازسازی اسفالت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی الزم ش��ده و تا پایان شهریور سال اینـده ‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ توسعه فناوری «همراه»‬ ‫در اسپانیا‬ ‫ی نخس��تین بار با ترکیب‬ ‫پژوهش��گران اس��پانیایی برا ‬ ‫فناوری نقاط کوانتومی و صفحات گرافن موفق به ساخت‬ ‫ن همراه هوش��مند‬ ‫نمایش��گر دقیق ضربان قلب روی تلف ‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهشگران موسسه تحقیقات نوری‬ ‫«ای‪.‬س��ی‪.‬اف‪.‬او» در اس��پانیا ب��ا ترکیب فن��اوری نقاط‬ ‫کوانتومی و صفحات گرافن موفق به س��اخت نخس��تین‬ ‫نسل مدارهای دو بعدی با عملکرد تشخیص نوری شدند‪.‬‬ ‫انها در نخس��تین گام مفهوم مدارهای فوتونیک یکپارچه‬ ‫را معرف��ی کردند که هدف نهایی از این مطالعه کاربردی‬ ‫گ پزشکی و کاهش اندازه انهاست‪.‬‬ ‫کردن تجهیزات بزر ‬ ‫پژوهش��گران درباره عملکرد نمایشگر جدید کوانتومی‬ ‫ضربان قلب عنوان کردند‪ :‬هنگامی که کاربر انگشت خود‬ ‫را روی صفحه نمایش مجهز به اشکارس��از فوتونیک قرار‬ ‫می ده��د با تغییرات انجام ش��ده در صفح��ه نمایش نرخ‬ ‫ضربان قلب و میزان خون رس��انی ان به س��یگنال تبدیل‬ ‫ن همراه نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫شده و روی نمایش��گر تلف ‬ ‫به کمک فناوری جدید تش��خیص ضرب��ان قلب می توان‬ ‫تلفن ه��ای همراه هوش��مند را به یک نمایش��گر دقیق و‬ ‫حس��اس تش��خیص س�لامت تبدیل ک��رد‪ .‬همچنین در‬ ‫ص��ورت تولید نرم افزار تش��خیص س��یگنال های عصبی‬ ‫ب و عروق بیماران‬ ‫قلب می توان از وضعیت س�لامت قل�� ‬ ‫به س��رعت اگاه شد و تمهیدات الزم را با سرعت بیشتری‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫رونمایی از بزرگترین کشتی هوایی دنیا‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫برون سپاری‪ ،‬راهی برای کاهش هزینه های تولیدی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ساخت ویلچر هوشمند‬ ‫ی نخستین بار موفق‬ ‫پژوهش��گران دانشگاه «دوک» برا ‬ ‫به س��اخت ویلچر هوش��مند قابل کنترل با افکار و بدون‬ ‫اتصال فیزیکی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا پژوهشگران امریکایی با معرفی فناوری‬ ‫رابط بین مغز و ماش��ین موس��وم به «ب��ی ام ای»‪ ،‬امکان‬ ‫کنترل ویلچر توسط افکار حیوان را بدون اتصال فیزیکی‬ ‫میس��ر س��اختند‪ .‬در این فناوری با قراردادن حیوان روی‬ ‫ویلچر هوش��مند و نصب گیرنده های امواج روی جمجمه ‬ ‫کنت��رل دقیق ویلچر با توجه به افکار او امکان پذیر ش��د‪.‬‬ ‫پروفس��ور «میگ��ول نیکولیس»‪ ،‬متخص��ص نورولوژی از‬ ‫دانشگاه «دوک» درباره جزئیات این دستاورد قابل توجه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این نخس��تین ماشین قابل کنترل به صورت‬ ‫تحلیل مستقیم امواج مغزی در جهان است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬حتی کس��انی که به شدت دچار ضایعه مغزی شده‬ ‫و کنترل اندام های بدن خود را به صورت کامل از دس��ت‬ ‫داده اند نیز با این فناوری می توانند تنها با فکرکردن از این‬ ‫ویلچر استفاده کنند‪.‬‬ ‫پژوهش ه��ای پروفس��ور «نیکولی��س» و همکارانش از‬ ‫سال ‪1999‬م با مطالعه روی رابط مغز و ماشین در موش ‬ ‫اغاز ش��د و تاکنون این گروه پژوهشی دستاوردهای قابل‬ ‫توجهی مثل کنترل دست مصنوعی و رابط های پیشرفته‬ ‫بین انس��ان و ماش��ین را توس��عه داده اند‪ .‬پژوهش��گران‬ ‫معتقدند با توجه به پیشرفت های به دست امده در فناوری‬ ‫کنترل مغزی ماش��ین ها متاس��فانه هنوز تولید ایمپلنت‬ ‫قادر به دریافت سیگنال های پایدار و قابل اطمینان از مغز‬ ‫انسان محقق نشده است‪.‬‬ ‫ نسل جدید هواپیماها‬ ‫با بال های مشبک‬ ‫س��ازمان دفاعی امریکا موسوم به «دارپا» هواپیمایی‬ ‫را طراحی کرده که در بلند ش��دن و فرود امدن نسبت‬ ‫به سایر هواپیماها به گونه ای متفاوت عمل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این هواپیمای منحصر به فرد «وی تی او ‬ ‫ال ایک��س پلن» نام دارد که ب��ا طراحی ویژه خود قادر‬ ‫به بلند ش��دن و فرود امدن به صورت عمودی اس��ت‪.‬‬ ‫طراح��ی بال های «وی تی او ال ایک��س پلن» به صورت‬ ‫مش��بک اس��ت ضمن اینکه ترکیب��ی از بال های ثابت‬ ‫و گ��ردان دارد که موجب حرکت عم��ودی ان هنگام‬ ‫فرود امدن و بلند شدن می شود‪ .‬این هواپیما می تواند‬ ‫سرعت ‪ ۵۵۵‬کیلومتر تا ‪ ۷۴۰‬کیلومتر بر ساعت داشته‬ ‫باش��د ضمن اینک��ه وزن ان ‪ ۴۵۳۶‬کیلوگرم تا ‪۵۴۴۳‬‬ ‫کیلوگ��رم خواهد بود که می توان��د معادل ‪۴۰‬درصد از‬ ‫وزن خو د بار حمل کند‪.‬‬ ‫هواپیم��ای «وی تی او ال ایکس پلن» پیش��رفته ترین‬ ‫نوع پرنده به ش��مار می اید و سیستم هدایتی ان بسیار‬ ‫متفاوت با روش های متداول فعلی است‪ .‬دو بال بزرگ‬ ‫در قسمت عقب و دو باله کوچکتر موازنه ساز در قسمت‬ ‫جل��وی ان قرار گرفته اس��ت‪ .‬در بال ه��ای ان ‪ ۲۴‬فن‬ ‫وج��ود دارد که در هر فن موتور جداگانه ای وجود دارد‬ ‫که این ‪ ۲۴‬فن توس��ط یک توربوش��افت نیرو می گیر د‬ ‫که قدرت ان ‪ ۴۰۰۰‬اس��ب بخار اس��ت‪ .‬همچنین این‬ ‫هواپیما فاقد جعبه دنده اس��ت و ب��رای فرود امدن و‬ ‫بلندش��دن عم��ودی خود‪ ،‬ران��ش هری��ک از فن ها را‬ ‫به صورت مس��تقل تغییر می دهد‪ .‬قرار است ازمایشات‬ ‫پرواز «وی تی او ال ایکس پلن» در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بزرگترین کشتی هوایی دنیا با قابلیت فرود روی سطح اب و یخ قرار است در چند‬ ‫هفته اینده در انگلیس رونمایی شود‪ .‬این کشتی هوایی که بزرگترین هواپیمای دنیا‬ ‫محس��وب می ش��ود حدود ‪ 91‬متر طول و ‪ 26‬متر ارتفاع دارد‪ .‬فناوری ساخت بدنه‬ ‫ان برگرفته از فناوری س��اخت بدنه ماش��ین های مسابقه فرمول یک است و قابلیت‬ ‫کنترل از راه دور و قابلیت فرود در هر جای مسطح اعم از خشکی‪ ،‬اب و یخ را دارد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین‬ ‫راهکار های‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه های‬ ‫حمل و نقل برای‬ ‫صنعتگران‬ ‫امریکایی‬ ‫و اروپایی‬ ‫استفاده‬ ‫از روش‬ ‫برون سپاری بود‬ ‫صنعتگ��ران مختل��ف در جه��ان در راس��تای‬ ‫لو نق��ل و کاهش تاثیر ان در‬ ‫کنترل هزینه حم ‬ ‫هزین��ه نهایی محصول به راهکارهای مختلفی از‬ ‫برون س��پاری تا تغییر در طراحی محصول نهایی‬ ‫روی اورده اند‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی هزینه ه��ای تولید که ش��امل‬ ‫هزینه ه��ای تمام منابع مصرف ش��ده در فرایند‬ ‫ت در دو بخش هزینه های‬ ‫ساخت یک محصول اس ‬ ‫مستقیم و غیرمس��تقیم دسته بندی می شود‪ .‬در‬ ‫کنار بح��ث هزینه های تولیدی مس��تقیم مانند‬ ‫هزینه مواد‪ ،‬هزینه عملیات و هزینه های س��ربار‬ ‫تولیدی‪ ،‬هزینه های غیرمس��تقیم شامل مواردی‬ ‫از جمله دس��تمزد‪ ،‬مواد کمک��ی در طول فرایند‬ ‫تولیدی‪ ،‬هزینه های استهالک ماشین االت‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫لو نقل اس��ت که در‬ ‫هزینه ان��رژی و هزینه حم ‬ ‫مجموع هزین ه نهایی تولید را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫البته از سوی دیگر حمل ونقل در تمامی صنایع‬ ‫ن به عن��وان نوعی از تولید پذیرفته ش��ده‬ ‫جه��ا ‬ ‫لو نقل به عنوان صنعتی مستقل‬ ‫است‪ .‬امروزه حم ‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و عملکرد ان به عنوان یکی‬ ‫از ارکان مهم در زنجیره تامین صنایع به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬در این صنعت با وجود تمامی اصول رایج‬ ‫تولیدی‪ ،‬کاالهای تولیدی در یک نقطه مشخص‬ ‫مکانی مستقر نشده است‪ ،‬به همین دلیل از نظر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بررس��ی هزینه های حمل ونقل با سایر‬ ‫هزینه ه��ای تولیدی تفاوت های اساس��ی دارد و‬ ‫یکی از دالیل شفاف در ایجاد این موضوع‪ ،‬فاصله‬ ‫میان خطوط تولیدی و بازارهای کلیدی اس��ت‪.‬‬ ‫در این بخش بنادر‪ ،‬ایس��تگاه های راه اهن و سایر‬ ‫پایانه ها به عن��وان کانون فعالیت های حمل ونقل‬ ‫لو نقل‬ ‫بیش از س��ایر عوامل اهمیت می یابد‪ .‬حم ‬ ‫محص��والت تولی��دی عالوه بر خط��وط زمینی‪،‬‬ ‫خط��وط هوای��ی و دریای��ی را نیز تحت ش��عاع‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬بس��یاری از صنعتگران با هدف‬ ‫دس��تیابی به بازارهای قاره های دیگر به صادرات‬ ‫لو نقل‬ ‫محص��والت خ��ود از طریق خط��وط حم ‬ ‫دریایی می پردازند‪ .‬در همین زمینه و بنابر امار و‬ ‫ارقام کانتینرهای باری در طول سال های گذشته‬ ‫از نظر ابعاد بزرگتر و تعداد انها نیز بیش��تر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد هزینه ه��ای تولید‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف جهان ش��امل مواردی‬ ‫از جمل��ه هزینه ه��ای نی��روی کار‪ ،‬هزینه ه��ای‬ ‫انرژی‪ ،‬رش��د به��ره وری و نرخ ارز می ش��ود که‬ ‫جزو پرهزینه ترین شاخص های تولیدی به شمار‬ ‫می اید‪ .‬در مطالعات انجام ش��ده از سوی انجمن‬ ‫صنایع امریکا‪ ،‬این کشور به عنوان مقصد صنایع‬ ‫و محصوالت کش��ورهای چین‪ ،‬برزیل و مکزیک‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که توانسته اند بیش از سایر‬ ‫کش��ورها هزینه ه��ای تولیدی خ��ود را مدیریت‬ ‫کنن��د و از میان این ‪ 3‬کش��ور‪ ،‬مکزیک به دلیل‬ ‫نزدیک��ی به بازاره��ای فروش امری��کا و کاهش‬ ‫لو نقل بیش از دو کشور‬ ‫همزمان هزینه های حم ‬ ‫رقیب خود توانسته است به بازارهای امریکا نفوذ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مطالعات تکمیلی در زمینه بررسی هزینه های‬ ‫تولی��د در ‪ 25‬کش��ور جه��ان گوی��ای ای��ن امر‬ ‫اس��ت که در فهرس��ت ‪ 25‬کش��ور مورد مطالعه‬ ‫لو نق��ل در‬ ‫هزینه ه��ای تولی��دی و به وی��ژه حم ‬ ‫کشورهای اس��ترالیا‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬برزیل‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬بلژیک و المان به طور میانگین ‪ 20‬تا ‪30‬‬ ‫درصد بیشتر از هزینه های مشابه در امریکاست‪.‬‬ ‫در مقابل این فهرست‪ ،‬کشورهای اندونزی‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬تایلند در اس��یا و کش��ورهای ش��رق و‬ ‫غرب اروپا در زمینه مدیریت هزینه های تولیدی‬ ‫لو نقل‬ ‫و کاهش هزینه هایی مانند هزینه های حم ‬ ‫پیشرفت های زیادی را از ان خود کرده اند‪ .‬البته‬ ‫به ط��ور مس��لم‪ ،‬راهکارهای دولت ه��ای مختلف‬ ‫جه��ان در مدیریت هزینه ه��ای تولید با یکدیگر‬ ‫متفاوت است و باید به این نکته توجه داشت که‬ ‫در میان تمام��ی هزینه های تولیدی‪ ،‬هزینه های‬ ‫لو نق��ل به س��ختی قابل کنت��رل و کاهش‬ ‫حم ‬ ‫ت به همین دلیل تولید کنندگان با مدیریت‬ ‫اس�� ‬ ‫هزینه های نیروی انسانی‪ ،‬مواد اولیه و هزینه های‬ ‫انرژی س��عی در مدیریت و کنت��رل ان دارند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه چین در طول س��ال های گذشته با‬ ‫کنترل هزینه نیروی انس��انی و امریکا با مدیریت‬ ‫هزینه انرژی و استفاده از راهکارهای تازه صنعتی‬ ‫لو نقل را در میان‬ ‫توانسته اس��ت هزینه های حم ‬ ‫سایر هزینه ها به اصطالح سرشکن کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موج برون سپاری به اسیا رسید‬ ‫صنعتگ��ران صنای��ع مختل��ف جه��ان در‬ ‫راس��تای مدیریت هزینه های تولیدی و به ویژه ‬ ‫لو نق��ل راهکاره��ای مختلفی‬ ‫هزینه ه��ای حم ‬ ‫را ایج��اد و دنبال کرده اند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه در‬ ‫طول چن��د دهه گذش��ته‪ ،‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫لو نقل برای‬ ‫راهکار های کاهش هزینه های حم ‬ ‫صنعتگران امریکایی و اروپایی استفاده از روش‬ ‫برون س��پاری ب��ود‪ .‬صنعتگرانی که ب��ه دنبال‬ ‫تصاحب بازارهای اس��یا بودند با روی اوردن به‬ ‫ساخت بزرگترین هواپیمای جهان‬ ‫بزرگتری��ن هواپیمای جهان که ش��کلی بین هواپیما و‬ ‫کشتی هوایی دارد تا چند هفته دیگر به پرواز در خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫به گزارش برنا به نقل از ش��بکه تلویزیونی اسکای نیوز‪،‬‬ ‫بزرگترین هواپیم��ای جهان که نیازی به باند پرواز ندارد‬ ‫ی از جمله اب قابلیت پ��رواز دارد تا چند‬ ‫و از هر س��طح ‬ ‫هفته دیگر نخس��تین پروازش را اغاز خواهد کرد‪ .‬اسکای‬ ‫نیوز گزارش داد بزرگترین هواپیمای جهان ابتدا در سال‬ ‫‪۲۰۰۹‬می�لادی با عنوان «پروژه ایرلندر ‪ »10‬برای ارتش‬ ‫امریکا طراحی ش��د اما پس از انک��ه این پروژه نیمه تمام‬ ‫رها ش��د‪ ،‬هواپیم��ای جدیدی ب��رای کاربردهای تجاری‬ ‫بازطراحی شد‪.‬‬ ‫دیوی��د لرماون��ت‪ ،‬از کارشناس��ان صنع��ت هوانوردی‬ ‫به اس��کای نیوز گفت‪ :‬این هواپیما بس��یار ویژه اس��ت و‬ ‫نمی ت��وان ان را به صورت انبوه تولی��د کرد‪ ،‬با وجود این‪،‬‬ ‫چنی��ن هواپیمای��ی برای کس��انی که به ان نی��از دارند‬ ‫بس��یار مفید خواه��د بود‪ .‬این هواپیم��ای غول پیکر قادر‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰‬ت��ن کاال و ‪ ۴۸‬مس��افر را حم��ل و به مدت ‪۵‬‬ ‫روز با س��رعت ‪ ۹۲‬مایل بر س��اعت در اسمان پرواز کند‪.‬‬ ‫ای��ن ویژگی ه��ا ایرلن��در ‪ ۱۰‬را به وس��یله ای عالی برای‬ ‫حم��ل بار با حجم بس��یار باال به مکان های دوردس��ت و‬ ‫صعب العبور تبدیل می کن��د‪ .‬تا پیش از این در رده بندی‬ ‫بزرگترین هواپیماهای جهان‪ ،‬هواپیمای «انتونوف ای ان‬ ‫ ‪ ۲۲۵‬ماریا» س��اخت اوکراین در رده نخست بزرگترین‬‫هواپیما های جهان تاکنون اعالم ش��ده است‪ .‬این هواپیما‬ ‫نخستین پروازش را در روز ‪ ۲۱‬دسامبر ‪ ۱۹۸۸‬انجام داد‪.‬‬ ‫نخس��تین هدف از ساخت این هواپیما نظامی بو د به ویژه‬ ‫برای حمل شاتل فضایی روسیه‪ .‬این هواپیمای ‪ 6‬موتوره‪،‬‬ ‫توس��عه و به انتونوف ‪ ۱۲۴‬با ‪ 4‬موتور تغییر داده شد که‬ ‫از لحاظ قدرت موتو ر پیش��رفت فراوانی کرد‪ .‬این هواپیما ‬ ‫سنگین ترین هواپیمای س��اخته شده در جهان است که‬ ‫در بیش��ترین حال��ت در زمان برخاس��تن از باند وزن ان‬ ‫به ‪ ۶۴۰‬تن می رس��د‪ .‬ام��روزه فقط ی��ک انتونوف ‪۲۲۵‬‬ ‫در حال فعالیت اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این ایرباس ای ‪۳۸۰‬اف‬ ‫به عنوان دومین هواپیما ی بزرگ جهان ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین پرواز این هواپیما در ‪ ۲۳‬اوریل ‪۲۰۰۵‬‬ ‫انجام ش��د‪ ۵۲۵ ،‬صندلی دارد و گمان می رود بزرگترین‬ ‫هواپیمای حامل مس��افربری باش��د که تاکنون طراحی و‬ ‫ساخته شده است‪ .‬این هواپیم ا دو طبقه است و پهن پیکر‬ ‫محسوب می شود و بسیار زیباست‪.‬‬ ‫خطوط تولیدی ارزان قیمت جنوب شرقی اسی ا‬ ‫لو نقل از نیروی‬ ‫عالوه بر کاهش هزینه های حم ‬ ‫انس��انی ارزان قیمت و مواد اولیه در دس��ترس‬ ‫این مناطق بهره مند شدند‪ .‬در این زمینه امارها‬ ‫نشان می دهد در طول سال های گذشته میزان‬ ‫واردات محص��والت صنعتی به امریکا از س��وی‬ ‫کشورهای اس��یایی به ش��دت کاهش یافته و‬ ‫در مقاب��ل ان‪ ،‬واردات محص��والت مش��ابه از‬ ‫کش��ورهای نزدیک تر از جمله کشورهای شمال‬ ‫امریکا و امریکای التین با افزایش چش��مگیری‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫هرچند موج برون س��پاری در تولی��دات اروپا‬ ‫و امریکایی ه ا بس��یاری از صنای��ع مانند صنایع‬ ‫الکترونیک و تولی��د کاالهای مصرفی کوچک را‬ ‫فرا گرفته و اس��تفاده از فناوری های روز همچون‬ ‫اینترنت ب��رای کنترل خطوط تولیدی از راه دور‬ ‫نیز به گس��ترش ان کمک می کند اما با افزایش‬ ‫دس��تمزد نیروی کار در ش��رق و جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا‪ ،‬تمای��ل صنعتگران به اس��تفاده از راهکار‬ ‫برون س��پاری به این کشورها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به همین دلیل صنعتگران غربی به دنبال یافتن‬ ‫کش��ورهایی با هزینه تولیدی کمتر هس��تند تا‬ ‫ی با افزایش‬ ‫ع�لاوه بر کاهش هزینه های تولی��د ‬ ‫سهم سود خود نیز مواجه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر در طراحی محصوالت‬ ‫لو نقل‪،‬‬ ‫روش دیگ��ر کنت��رل هزینه ه��ای حم ‬ ‫تغیی��ر در طراح��ی بس��ته بندی محص��والت و‬ ‫استفاده بهینه از فضاست‪ .‬در این راهکار با تغییر‬ ‫در طراح��ی محصول و چیدم��ان‪ ،‬تعداد دفعات‬ ‫لو نقل به بازارهای هدف کاس��ته و در زمان‬ ‫حم ‬ ‫تحوی��ل و تخلیه ب��ار نیز صرفه جویی می ش��ود‪.‬‬ ‫تغییر در نحوه بسته بندی کا ال می تواند به کاهش‬ ‫وزن محصول نهایی و افزایش تعداد بس��ته های‬ ‫قابل حمل منجر شود‪ .‬به عنوان نمونه صنعتگران‬ ‫صنایع مختلف جهان در بسته بندی محصوالتی‬ ‫مانند مواد ش��وینده‪ ،‬مایع ظرفشویی‪ ،‬پودرهای‬ ‫لبنی و ابمیوه تجدید نظر کرده اند و بسته بندی‬ ‫بس��یاری از این محصوالت کوچکتر شده است‪.‬‬ ‫این موض��وع درباره صنایع بزرگتر و پر حجم تری‬ ‫مانن��د تولی��د فوی��ل الومینی��وم نیز به چش��م‬ ‫می خ��ورد‪ .‬اس��تفاده از مواد س��بک تر‪ ،‬تغییر در‬ ‫طراحی ظاهری محصول‪ ،‬حذف بسته بندی های‬ ‫غیرضروری و حتی حذف بسته بندی های مقوایی‬ ‫لو نقل محصوالت منجر‬ ‫و فلزی به س��هولت حم ‬ ‫می ش��ود و ای��ن موضوع نظر مثبت بس��یاری از‬ ‫صنعتگ��ران جهان را به خود جلب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس نظرسنجی که در سال ‪ 2010‬میالدی‬ ‫از سوی انجمن تولید کنندگان مواد غذایی امریکا‬ ‫در میان اعضای ان انجام شد‪ ،‬بیشتر اعضا معتقد‬ ‫بودند با اس��تفاده از تغیی��ر در ظاهر محصوالت‪،‬‬ ‫لو نقل محصوالت کاهش‬ ‫هزینه هایی ازجمله حم ‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر تحوالت اقتصادی و‬ ‫سیاسی جهان در نوس��ان هزینه های این بخش‬ ‫از تولید تاثیر باالی��ی دارد‪ .‬به عنوان نمونه یکی‬ ‫لو نقل‬ ‫از مهم ترین چالش های تعیین هزینه حم ‬ ‫به نوس��انات قیمت نفت در کش��ورهای مختلف‬ ‫بازمی گ��ردد چراکه با وجود توس��عه این بخش‬ ‫لو نقل به سوخت‬ ‫از صنعت همچنان صنایع حم ‬ ‫فسیلی وابسته است‪.‬‬ ‫لو نقل‬ ‫بناب��ر این گزارش هرچن��د صنعت حم ‬ ‫ام��روزه به عنوان صنعتی مس��تقل در جهان در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود اما تاثی��ر ان در هزینه های‬ ‫نهایی تولید به وضوح قابل مش��اهده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل صنعتگران جهان همیش��ه به دنبال‬ ‫راه��کاری ب��رای کنت��رل و کاه��ش هزینه های‬ ‫لو نقل در صنایع تولیدی هستند‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪8020Vision‬‬ ‫‪Bloomberg‬‬ ‫‪Inboundlogistics‬‬ ‫نسل جدید گوشی های همراه با نمایشگر او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی‬ ‫قرار اس��ت نس��ل جدید گوش��ی های ایفون در س��ال‬ ‫‪ 2017‬میالدی با اس��تفاده از نمایشگرهای انعطاف پذیر‬ ‫او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی تولید و عرضه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��رکت اپل در دس��امبر با دو شرکت‬ ‫سامس��ونگ و ال جی برای افزایش تولید نمایش��گرهای‬ ‫او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی تا س��پتامبر اینده مذاکراتی را انجام داده و‬ ‫قرار اس��ت نسل جدید گوش��ی های ایفون در همان ماه‬ ‫عرضه شو د‪ .‬نمایش��گرهای او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی اغلب شفاف تر از‬ ‫نمایشگرهای ال‪.‬ای‪.‬دی هس��تند و توان کمتری مصرف‬ ‫می کنند‪ .‬این نمایش��گرها انعطاف پذیر هستند و احتمال‬ ‫عرضه گوشی ایفون یا گجت دیگری را با نمایشگر خمیده‬ ‫تقویت می کنند‪ .‬ژوئیه گذش��ته شرکت ال جی اعالم کرد‬ ‫ق��رار اس��ت ‪1/05‬تریلیون وون (واحد پ��ول کره جنوبی)‬ ‫برای راه اندازی خط تولید نمایش��گرهای انعطاف پذیر در‬ ‫کارخان��ه ‪ Gumi‬واق��ع در اس��تان ‪ Gyeongbuk‬در‬ ‫کره جنوبی س��رمایه گذاری کند‪ .‬این کارخانه در فهرست‬ ‫تامین کنندگان شرکت اپل قرار دارد‪ .‬این خط تولید قادر‬ ‫است با استفاده از هر صفحه زیرساخت پالستیکی ‪200‬‬ ‫عدد نمایشگر ‪ 5/5‬اینچی یعنی به اندازه نمایشگر گوشی‬ ‫ایفون‪ 6‬پالس تولید کند‪ .‬براس��اس اعالم شرکت ال جی‬ ‫تولی��د انبوه این نمایش��گر تا ابتدای س��ال ‪2017‬م اغاز‬ ‫نخواهد شد‪ .‬قرار اس��ت نمایشگرهای جدید او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی‬ ‫به جای شیش��ه از جنس پالستیک س��اخته شوند و در‬ ‫گوشی های هوشمند و نمایشگرهای تجهیزات خودکار و‬ ‫ی مورد استفاده قرار گیرند‪ .‬شرکت ال جی عالوه بر‬ ‫پوشیدن ‬ ‫ایفون‪ ،‬نمایشگرهای ساعت هوشمند اپل واچ را نیز تولید‬ ‫می کند‪ .‬استفاده از پالستیک در نمایشگر تلفن هوشمند‬ ‫عالوه بر افزایش قابلیت انعطاف پذیری‪ ،‬امکان شکس��تن‬ ‫ان را در اث��ر س��قوط و ضربه کاهش می ده��د‪ .‬در ژوئن‬ ‫سال گذش��ته اپل اعالم کرد که قرار است نمایشگرهای‬ ‫ال‪.‬ای‪.‬دی خود را با نمایش��گرهای او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی جایگزین‬ ‫کند‪ .‬این شرکت در س��ال های اخیر اختراعات متعددی‬ ‫را در رابطه با نمایش��گرهای انعطاف پذیر به ثبت رسانده‬ ‫است‪ .‬گفته می شود قرار است اپل در رخدادی که در ‪21‬‬ ‫مارس امسال در سانفرانسیس��کو برگزار خواهد شد یک‬ ‫مدل از گوشی ایفون ‪ 4‬اینچی را که تصور می شود ایفون‬ ‫اس ای باشد‪ ،‬معرفی کند‪ .‬گفته می شود این گوشی مجهز‬ ‫به یک دوربین ‪ 12‬مگاپیکس��لی‪ ،‬تراشه ان‪.‬اف‪.‬سی برای‬ ‫پش��تیبانی ‪ Aplle Pay‬و یک اس��کنر اثرانگشت از نوع‬ ‫‪ Touch ID‬است‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫گزارش‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫متخلفان مراکز معاینه فنی گوش به زنگ باشند‬ ‫‪25‬‬ ‫بخطوطتولیدخودروسازاندرپیتشدیدبحرانپناهجویان‬ ‫اسی ‬ ‫‪ 26‬پرواز در مسیر گذشته‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از ضعف هایی که در معرفی خودرو ملی وجود دارد‬ ‫رونمایی به سبک نوین‬ ‫س��اینا به عن��وان جدیدتری��ن خ��ودرو ملی‬ ‫محصول شرکت سایپا با حضور رییس جمهوری‬ ‫و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنع��ت خ��ودرو‪،‬‬ ‫جش��ن ورود به بازار خ��ود را در حالی گرفت‬ ‫ک��ه خودروهای مل��ی گاهی مهجور ب��ه بازار‬ ‫می این��د‪ ،‬ب��دون انکه از ت�لاش متخصصان و‬ ‫تولیدکنندگان ان سخنی به میان اورده شود‪.‬‬ ‫اطالع رس��انی از رون��د تولی��د ی��ک خودرو‬ ‫داخل��ی و به نمایش گذاش��تن ت��وان طراحان‬ ‫و متخصصان س��ازنده ان‪ ،‬راهکاری اس��ت که‬ ‫هجمه های منفی علیه خودرو داخلی را خنثی‬ ‫می کند زیرا تجربه نش��ان داده اگاهی مردم از‬ ‫مس��یر پر پیچ وخم س��اخت یک خودرو‪ ،‬درک‬ ‫درس��تی از دشواری های تولید ان ایجاد و بین‬ ‫انتظ��ار و س��طح یک محصول ت��وازن به وجود‬ ‫م��ی اورد‪ ،‬بنابراین این توضیح��ات گویای این‬ ‫مطلب اس��ت که گاهی خودروس��ازان داخلی‬ ‫نس��بت ب��ه معرفی محص��والت جدی��د خود‬ ‫کم کاری می کنند‪.‬‬ ‫معرف��ی جام��ع و کام��ل از ی��ک محص��ول‬ ‫عالوه بر انکه نگاه م��ردم را با تولید ات داخلی‬ ‫همس��و می کند‪ ،‬برای موفقیت ان در بازار نیز‬ ‫بسترسازی می سازد‪.‬‬ ‫در تولید خ��ودروی داخلی نه تنها مردم بلکه‬ ‫بس��یاری از فعاالن ای��ن عرصه ب��ا طراحان و‬ ‫متخصصان س��اخت ان اشنایی ندارند که این‬ ‫مس��ئله مانع تبادل اطالعات بین مهندس��ان‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی می ش��ود و امکان‬ ‫موازی کاری را باال می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقدیر از قابلیت های ایرانی‬ ‫ارج نه��ادن به تالش اف��رادی که برای تولید‬ ‫خ��ودروی داخلی تم��ام توان خ��ود را به کار‬ ‫بس��ته اند‪ ،‬حلقه گمشده دیگری از این زنجیره‬ ‫است‪.‬‬ ‫حلق��ه ای ک��ه مع��اون ام��وزش دانش��کده‬ ‫مهندس��ی خودرو دانش��گاه عل��م و صنعت در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫به ان اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولید خودروی ملی توس��ط تالش شبانه روزی‬ ‫متخصصان به س��رانجام می رسد و دستاوردی‬ ‫اس��ت که متاس��فانه گاه��ی به راحت��ی از ان‬ ‫می گذریم‪.‬‬ ‫این محص��والت توس��ط مهندس��ان ایرانی‬ ‫طراحی و تولید می ش��وند ک��ه به نوعی افتخار‬ ‫ملی به حساب می اید‪ ،‬بنابراین از گروه سازنده‬ ‫باید به شایستگی تقدیر کرد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخالی ب��رای تکمیل س��خنان‬ ‫خود «س��اینا» را مورد مثال ق��رار داد و گفت‪:‬‬ ‫در ارتباط با خودرو جدید ش��رکت سایپا به نام‬ ‫«س��اینا» که توسط رییس جمهوری رونمایی و‬ ‫اماده ورود به بازار ش��د‪ ،‬تالش س��ازندگان ان‬ ‫به ان��دازه کاف��ی مورد توجه ق��رار نگرفت این‬ ‫در حالی اس��ت که تولید این خودروها نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬در کش��ور تجربه های خوبی در زمینه‬ ‫تولید خودرو وجود دارد که در صورت توجه به‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫انها‪ ،‬این صنعت شکوفاتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که ایا بهتر نیس��ت بعد‬ ‫از ورود یک محصول به بازار و مش��خص شدن‬ ‫میزان رضایت مندی مش��تریان از س��ازندگان‬ ‫ان قدردان��ی کرد‪ ،‬اینگونه پاس��خ داد‪ :‬منظور‬ ‫از قدردان��ی توجه به قابلیت ه��ای متخصصان‬ ‫داخل��ی اس��ت بنابرای��ن باید ق��دردان واقعی‬ ‫متخصصانی بود که زمان های بسیاری را صرف‬ ‫طراحی و تولید یک خودرو کرده اند‪.‬‬ ‫خلخالی با بیان اینکه دولت باید این قابلیت ها‬ ‫را باور داش��ته باشد و در محاسبات خود جایی‬ ‫برای توانمندی ها در نظ��ر گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای نمونه هنگامی که سخن از طراحی خودرو‬ ‫به میان می اید‪ ،‬باید به توان متخصصان داخلی‬ ‫باور داشت‪ ،‬به گونه ای که خارجی ها در جلسات‬ ‫مختل��ف از ت��وان طراحان ایرانی ش��گفت زده‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بنابراین مردم نیز باید به محصوالت‬ ‫ملی دیدی ملی داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون اموزش دانش��کده مهندس��ی خودرو‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫مشکالت کنونی خودروها با اشکال در زنجیره‬ ‫تامی��ن ب��ه دلی��ل تحریم های اقتص��ادی گره‬ ‫خورده که اکنون با اجرای برجام‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫قطعه باید به سمت تولید محصوالتی باکیفیت‬ ‫گام بردارند‪.‬‬ ‫بخشی از کیفیت یک خودرو با حوزه فرایند‬ ‫طراحی‪ ،‬بخش��ی به فرایند تولید در کارخانه و‬ ‫بخش��ی دیگر با زنجیره تامین در ارتباط است‪.‬‬ ‫بنابراین برای نقد یک محصول نباید کلی نگرانه‬ ‫برخ��ورد ک��رد و بای��د عیب اصلی مش��خص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬به ط��ور قط��ع در تولی��د‬ ‫خودروهای داخلی اش��کال هایی وجود دارد که‬ ‫باید واکاوی شده تا در اینده برطرف شوند‪.‬‬ ‫متخصص��ان ایران��ی در بخ��ش طراح��ی‬ ‫پیش��رفت های خوب��ی داش��ته اند ک��ه تولی��د‬ ‫خودروهای جدید ملی بیانگر این ادعاست‪.‬‬ ‫اگ��ر در بخش تولید یا قطعه مش��کلی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د رفع ش��ود تا خودروه��ای داخلی‬ ‫رقابتی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خداحافظی با روش های صنعتی‬ ‫در زنجی��ره معرفی یک محصول و به نمایش‬ ‫گذاش��تن توان س��ازندگان ان‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫نقش حلقه اتصال را ایفا می کنند که متاسفانه‬ ‫گاه��ی از تاثی��ر نقش خود بی اطالع هس��تند‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور برای رونمایی‬ ‫مناسب از یک محصول ‪ 2‬مسئله باید موردنظر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت و گ��و با‬ ‫به‬ ‫تشریح این مس��ائل پرداخت و توضیح داد‪ :‬در‬ ‫مرحله نخس��ت خودروس��ازان باید روش های‬ ‫س��نتی و قدیمی بازاریابی‪ ،‬تبلیغات و توس��عه‬ ‫محصول را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫از بُع��دی دیگ��ر‪ ،‬دلیل بی توجه��ی به تولید‬ ‫خودروه��ای جدید با فضای رس��انه ای و افکار‬ ‫عموم��ی ارتب��اط دارد که در چند س��ال اخیر‬ ‫فضای مثبت نگرش به خودرو به شدت تخریب‬ ‫شد‪ .‬سخنانی پوپولیستی اذهان مردم را با خود‬ ‫همراه کرد‪.‬‬ ‫هنگام��ی که ق��درت خرید م��ردم پایین و‬ ‫ش��رایط اقتصادی بد باش��د‪ ،‬فراکنی ها توسط‬ ‫سودجویان فضا را منفی کرد‪.‬‬ ‫بازگش��ت به فضای گذش��ته زمانبر اس��ت و‬ ‫متاس��فانه انس��جامی برای اصالح این موضوع‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫عملکرد رس��انه های تصویری در جهت خالف‬ ‫مصال��ح صنعت خ��ودرو داخلی ب��وده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مس��ائل در کن��ار برخ��ی ضعف هایی که‬ ‫ارزیابی صنعت خودرو ‪ 94‬با نگاه بازیابی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬چنانچه مش��کالت و موانعی که امس��ال بر فضای‬ ‫تولید و صنعت کشور حاکم بود‪ ،‬وجود نداشت شاید سال‬ ‫‪ ۹۴‬به یکی از بهترین س��ال های صنع��ت خودرو تبدیل‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫سید محمد بیاتیان در گفت وگو با خبر خودرو با اشاره‬ ‫به اینکه سال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬را باید با نگاه بازیابی صنعت‬ ‫خ��ودرو ارزیابی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال ‪ ۹۴‬همانند س��ال ‪۹۳‬‬ ‫تاثی��رات زیادی در افزایش کارکرد مجموعه های صنعتی‬ ‫و تولی��دی داش��ت و در راس��تای بهب��ود صنعت خودرو‬ ‫خوشبختانه دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا به عنوان دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور توفیق خوبی کسب کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر چند صنعت خودرو امس��ال با مشکالتی‬ ‫مواج��ه بود اما روند صنعت خودرو در س��ال ‪ ،۹۴‬جریان‬ ‫قابل قبول��ی بوده اس��ت‪ ،‬به ویژه با اتفاقات��ی که در بحث‬ ‫برجام و توافق رخ داد و اس��تارت همکاری های مشترکی‬ ‫که بین ایران و کش��ورهای دارای این صنعت زده ش��د‪،‬‬ ‫امیدواری هایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫نماینده بیجار در خانه ملت اظهار کرد‪ :‬در حوزه صنعت‬ ‫خودرو نه تنها باید ش��رکای خارج��ی را انتخاب و از توان‬ ‫انها اس��تفاده کرد بلکه باید در کنار ان‪ ،‬نگاه ها در حوزه‬ ‫پژوه��ش و ن��واوری و در بخش تولید داخل به س��مت‬ ‫کشورهای پیشرفته در این صنعت باشد‪.‬‬ ‫بیاتی��ان اف��زود‪ :‬در صورتی که در این��ده این روابط و‬ ‫مناس��بات میان خودروس��ازان داخل��ی و خارجی ادامه‬ ‫یافته و بتوانیم در یک شرایط برابر با انها مذاکره کرده و‬ ‫امتیازات بیشتری دریافت کنیم‪ ،‬به طور قطع موجب رونق‬ ‫بیشتر صنعت خودرو شده و تبدیل به ‪ 2‬یا ‪ 3‬صنعت برتر‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان در روش های نوین اطالع رسانی‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی و‪ ...‬دارن��د‪ ،‬به اهرمی برای تش��دید‬ ‫مش��کالت ای��ن صنعت تبدیل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین قضاوت منصفانه در ارتباط با بسیاری‬ ‫از محصوالت داخلی اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫محبی نژاد اضافه کرد‪ :‬برای نمونه بسیاری از‬ ‫خودروهای داخلی از نظر قیمت با خودروهای‬ ‫بین المللی قابل مقایس��ه نیست که این مسئله‬ ‫پاشنه اشیل تخریب صنعت خودرو شده است‪.‬‬ ‫این صنع��ت از یک طرف درگیر مش��کالت‬ ‫جاری خود است و از طرف دیگر با هجمه های‬ ‫وسیع علیه خود دست وپنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫خودروه��ای داخلی در برخی وجوه اگرچه با‬ ‫مدل ه��ای خارجی در زمینه کیفیت و اپش��ن‬ ‫تف��اوت دارند اما باید به قیم��ت این خودروها‬ ‫نیز توجه داشت‪.‬‬ ‫بر پایه انچه در این گزارش به ان اشاره شد‪،‬‬ ‫معرفی خودروهای جدید ملی به مردم نیازمند‬ ‫برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی است که در‬ ‫مرحله نخست خودروس��ازان باید به ان توجه‬ ‫داش��ته باشند و در بازار همس��و با منافع خود‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر متخصصان��ی ک��ه تم��ام‬ ‫ت��وان و زمان خ��ود را بر تولی��د یک محصول‬ ‫متمرک��ز کرده ان��د‪ ،‬اگ��ر قابلیت های ش��ان به‬ ‫فراموش��ی س��پرده و مورد تقدیر ق��رار نگیرند‪،‬‬ ‫بی تردی��د انگیزه های ش��ان ب��ا گذش��ت زمان‬ ‫ب��رای ارائ��ه محصول��ی جدیدتر‪ ،‬ک��م و کمتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی که خودروسازان در کنار تمام‬ ‫مشکالت اقتصادی دست از فعالیت نکشیده و‬ ‫خودروهایی جدی��د را به بازار معرفی می کنند‬ ‫تا تنوع محصوالت ملی بیشتر شود‪ ،‬بهتر است‬ ‫مردم نی��ز از توانمندی های متخصصان داخلی‬ ‫به خوبی اگاهی یابند‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫باید قدردان‬ ‫متخصصانی بود‬ ‫که زمان های‬ ‫بسیاری را‬ ‫صرف طراحی‬ ‫و تولید یک‬ ‫خودرو کرده اند‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫خودروسازان‬ ‫باید روش های‬ ‫سنتی و قدیمی‬ ‫بازاریابی‪،‬‬ ‫تبلیغات و توسعه‬ ‫محصول را‬ ‫کنار بگذارند‬ ‫ثبت رکورد جدید بارگیری و ارسال بدنه های صادراتی سایپا‬ ‫شرکت س��ایپا بر پایه برنامه های استراتژیک کالن خود‬ ‫و با تکیه ب��ر تجربه های موفق در زمین��ه صادرات خودرو‬ ‫در جهان‪ ،‬در برخی بازاره��ای صادراتی اقدام به راه اندازی‬ ‫سایت های تولیدی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬س��ایت تولید محصوالت سایپا در‬ ‫کش��ور عراق از موفق ترین سایت های تولیدی کشور است‪.‬‬ ‫تامین به موقع قطعات منفصله به گونه ای اس��ت که از یک‬ ‫طرف مانع توقف این خطوط تولیدی شده و از طرف دیگر‬ ‫از انب��ار بی دلی��ل قطعات منفصله جلوگیری می ش��ود که‬ ‫این موضوع نیازمن��د انعطاف پذیری باال در بخش تامین و‬ ‫لجس��تیک است‪ .‬در همین راستا با انجام پیگیر های فنی و‬ ‫تکنیکی به منظور تامین الزامات و نیازها به منظور توسعه و‬ ‫افزایش میزان ارسال محموله های قطعات منفصله‪ ،‬گام های‬ ‫مناسبی برای تحقق هر چه سریع تر این هدف با استفاده از‬ ‫سرمایه و توانمندی های موجود در شرکت های حمل ونقل‬ ‫داخلی برداشته شد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت‬ ‫حمل بدنه و دس��تیابی به رکورد ارسال ‪ ۱۹۰‬دستگاه بدنه‬ ‫تیبا در روز شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬خط تولید محصوالت‬ ‫ش��رکت س��ایپا در عراق که از س��ال ‪ ۹۳‬اغاز به کار کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در سال ‪ ۹۴‬به واسطه تثبیت جایگاه محصوالت این‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تشریح قرارداد ایران خودرو‬ ‫با پژو در کمیسیون تولید ملی‬ ‫سخنگوی کمیس��یون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای‬ ‫سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬از جلسه این کمیسیون با حضور‬ ‫معاونان وزرای اقتصاد‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬نماینده خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس خبر داد‪ .‬اسماعیل جلیلی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در ابتدای این جلسه معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گزارشی از قرارداد با شرکت های خارجی ارائه‬ ‫کرد و گفت که این سرمایه گذاری در قالب بسته پیشنهادی‬ ‫تهیه ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت انجام‬ ‫می ش��ود که در ان اولویت ها برای توس��عه سرمایه گذاری و‬ ‫سیاست ها و روش های انجام کار برای سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬جلیلی اضافه کرد‪:‬‬ ‫به گفته مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده در کشتی سازی‪ ،‬تجهیزات پزش��کی‪ ،‬خودرو و‬ ‫فوالد با کشور ایتالیا نهایی شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫جلسه هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از‬ ‫قرارداد جدید با پژو خبر داد که در قالب ش��راکت راهبردی‬ ‫با س��هم ‪۷۰‬درصد داخلی و ‪۳۰‬درصد صادرات منعقد شده و‬ ‫محصوالت پژو در س��ه م��دل ‪ ۲۰۰۸ ،۲۰۸‬و ‪ ۳۰۱‬با حجم‬ ‫‪۵۰۰‬میلی��ون ی��ورو در قرارداد با س��هم ‪۵۰‬درصد هر طرف‬ ‫(ایران‪ -‬فرانس��ه) ارائه می شود‪ .‬جلیلی اضافه کرد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو همچنین گفت غرامت هایی که شرکت پژو برای‬ ‫اجر ا نشدن تعهدات در قراردادهای قبلی داشته در مجموعه‬ ‫اقدامات انجام شده خدمات و تجهیزات دریافت شده است‪.‬‬ ‫رونمایی از نخستین‬ ‫موتورسیکلت الکتریکی ایران‬ ‫در نخستین نمایشگاه تخصصی دوچرخه و موتورسیکلت‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ش��هردار اصفه��ان از نخس��تین موتور س��یکلت‬ ‫الکتریکی س��اخت ای��ران رونمایی کرد‪ .‬ب��ه گزارش صمت‪،‬‬ ‫مه��دی جمالی ن��ژاد در حاش��یه رونمایی از ای��ن محصول‬ ‫گفت‪ :‬کاربردی ش��دن موتورس��یکلت های برقی در اصفهان‬ ‫یک اقدام بلندمدت اس��ت که بدون ش��ک یک یا دو س��اله‬ ‫محقق نمی شود و به فرهنگ سازی بلندمدت نیاز دارد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه باید با استفاده از فناوری جدید این معضل را‬ ‫برط��رف کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از طریق تفاهمنامه ای که به تازگی‬ ‫با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری منعقد کرده ایم‪ ،‬در‬ ‫مرحله نخست ‪۵‬هزار موتورسیکلت برقی وارد شهر می شود و‬ ‫مبحث اتوبوس های برقی نیز در دستور کار قرار دارد‪ .‬شهردار‬ ‫اصفه��ان اضافه ک��رد‪ :‬قیمت ای��ن موتورس��یکلت ها ‪ ۴/۵‬تا‬ ‫‪۷‬میلیون تومان است و شهرداری اصفهان تسهیالتی را برای‬ ‫خرید و همچنین فضاهایی را برای شارژ این موتورسیکلت ها‬ ‫در نظر می گیرد تا اس��تفاده از این وسیله‪ ،‬کاربردی و فراگیر‬ ‫ش��ود‪ .‬جمالی نژاد با اشاره به اینکه هر موتورسیکلت بنزینی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬برابر خودروهای معمولی الودگی هوا ایجاد می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موتورسیکلت های برقی‪ ،‬تولید ملی است و برای خرید‬ ‫ان ‪۳‬میلیون تومان تس��هیالت و ‪۱/۵‬میلیون تومان تخفیف‬ ‫داده می شود تا از سال اینده شاهد ورود این وسیله دوستدار‬ ‫محیط زیست به سطح شهر باشیم‪.‬‬ ‫فیات با «تیپو» به ایران می اید‬ ‫ایران خ��ودرو و فیات ایتالیا در ش��رایطی مذاکرات خود را‬ ‫ب��ا یکدیگر برای همکاری مش��ترک اغ��از کرده اند که گفته‬ ‫می ش��ود مدل «تیپو» نخس��تین محصول فی��ات در جریان‬ ‫همکاری مش��ترک احتمالی‪ ،‬خواهد بود‪ .‬به گزارش صنعت‬ ‫نویس‪ ،‬تیپو یکی از محصوالت به نسبت ارزان قیمت فیات به‬ ‫حس��اب می اید که قیمت پایه ان حدود ‪۱۲‬هزار یورو است‪.‬‬ ‫گفته می شود ایران خودرویی ها قصد دارند بازه قیمتی ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۶۰‬میلیون تومان خود را به واسطه همکاری با فیات پوشش‬ ‫دهند و از همین رو مدل «تیپو» گزینه مناسبی برای تحقق‬ ‫این هدف اس��ت‪ .‬به نظر می رسد این خودرو بتواند به لحاظ‬ ‫قیمتی با محصوالتی مانند تندر‪ ۹۰-‬رقابت کند‪.‬‬ ‫خروج بازار خودرو از رکود‬ ‫ش��رکت در بین مش��تریان عراقی‪ ،‬افزایش مستمر میزان‬ ‫تولید را تجربه کرده اس��ت که با در نظر گرفتن این مهم و‬ ‫با توجه به ضرورت افزایش نرخ بارگیری و ارس��ال قطعات‬ ‫منفصله برای پاس��خگویی به نیاز مشتریان‪ ،‬برنامه ریزی به‬ ‫منظور استفاده از ظرفیت موجود در شرکت سایپا کاشان و‬ ‫بهره گیری از توانمندی های شرکت های حمل ونقل داخلی‬ ‫انجام ش��د و در نهایت با تالش کارکنان س��ایپا کاش��ان و‬ ‫تدبیر مدیران این مجموعه ثبت رکورد بارگیری و ارس��ال‬ ‫‪ ۱۹۰‬دستگاه بدنه خودرو تیبا در روز میسر شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو معتقد است‪ :‬وضعیت‬ ‫بازار خودرو اندکی دیر اما ‪ ۲‬هفته ای اس��ت که بهتر از قبل‬ ‫ش��ده و فروش خ��ودرو در نمایش��گاه های خودرو مناس��ب‬ ‫گزارش شده است‪ .‬به گزارش «پرشین خودرو»‪ ،‬امیر ارسالن‬ ‫منصوری درباره بازار ش��ب عید فروش��ندگان خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار خودرو همه س��اله در بهمن ماه رونق می گرفت اما‬ ‫امس��ال بازار خ��ودرو دیر تکان خ��ورد و در روزهای ابتدایی‬ ‫اس��فندماه وضعیت بهتری به خود گرفته اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫امار معامالت خرید و فروش خودرو در امس��ال گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫ب��ه تمامی واحدهای صنفی اعالم کردی��م که امار معامالت‬ ‫روزانه خود را وارد سامانه معامالت خودرو کنند اما متاسفانه‬ ‫ترس و واهمه از پرداخت مالیات باعث شده واحدهای صنفی‬ ‫از درج معامالت خودرو در این سامانه نگرانی داشته باشند‪.‬‬ ‫منص��وری درباره رکود موجود در ب��ازار خودرو نیز گفت‪:‬‬ ‫دیگر مثل گذشته رکود در بازار وجود ندارد و شعار رکود در‬ ‫بازار درست نیست؛ ش��اید قبل از برجام هنوز رکود در بازار‬ ‫مشهود بود اما اکنون وضعیت بازار بهتر از گذشته شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انتظار بازگشت رونق به بازار قطعات یدکی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫قائم مقام ستاد معاینه فنی در گفت وگو با‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عضو انجمن قطعه‪‎‬س��ازان گفت‪ :‬همواره قطعه‪‎‬س��ازان در‬ ‫ارتقای کیفیت‪ ،‬کنترل فرایندها‪ ،‬مدیریت و کاهش هزینه ها‬ ‫پیشتازتر از مجموعه های خودروسازی بودند‪.‬‬ ‫جعف��ر نصیری در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬پیش��ینه‬ ‫چندین ساله و از س��ویی گزارش‪‎‬های رسمی و ارزیابی های‬ ‫انجام شده از جامعه قطعه سازی نشانگر ان است که همواره‬ ‫قطعه‪‎‬سازان در مباحث کیفیت و کنترل فرایندها و کاهش‬ ‫هزینه ه��ا و مس��ائل مختلفی ک��ه در تولید مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫جلوتر از مجموعه های خودروس��ازی بوده‪‎‬ان��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هنگامی ک��ه طرح های بهبودی در س��ازمان ها لحاظ‬ ‫ش��ده معموال قطعه‪‎‬س��ازان س��ریع‪‎‬تر عمل کرده‪‎‬اند‪ ،‬چراکه‬ ‫مجموعه های قطعه س��ازی‪ ،‬مجموعه ه��ای کوچکتر بوده از‬ ‫این رو با س��رعت عمل و دقت بیش��تری عمل می کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه همواره مش��تری بنا به درخواس��ت و نوع‬ ‫محصول قطعه‪‎‬سازان را به سمتی که مورد نظر است هدایت‬ ‫می کن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در صورتی که خودروس��از محصول‬ ‫بی کیفیتی را در خط تولید قرار دهد‪ ،‬قطعه‪‎‬س��از نیز مطابق‬ ‫ان محصول تولید و فعالیت خواهد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫خودروساز داخلی سرمایه گذار مشترک (جوینت ونچر) بنز‬ ‫و یا یکی از ش��رکت های معتبر شود و بخواهد ان محصول‬ ‫را تولی��د کند در نتیجه قطعه‪‎‬س��از نیز ناگزی��ر خواهد بود‬ ‫خواسته و ناخواسته به سمت ان کیفیت رفته و قطعات ان‬ ‫را تولید کند‪ .‬عضو انجمن قطعه س��ازان در ادامه با اشاره به‬ ‫سرعت روزامدی صنعت قطعه سازی ایران همسو با تولیدات‬ ‫جدید گفت‪ :‬قطعه‪‎‬س��ازان در روزامدی این صنعت همپای‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬قادر به تولید قطعات باکیفیت و با گرید باال‬ ‫هس��تند‪ ،‬چنانچه این اتفاق براس��اس گزارش‪‎‬ها تاکنون رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫مراکز معاینه‬ ‫فنی تهران‬ ‫مجهز به دوربین‬ ‫پالک‪‎‬خوان‬ ‫هستند و تا‬ ‫زمانی که از انها‬ ‫عکسی گرفته‬ ‫نشود‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه ارتباطی‬ ‫با پلیس‬ ‫راهور‪ ،‬اطالعات‬ ‫وارد سامانه‬ ‫شهرداری‬ ‫نخواهد شد‬ ‫در این شرایط‬ ‫خودرو قابلیت‬ ‫ازمون ندارد‬ ‫در گزارش‪‎‬ه��ای قبلی به بررس��ی عل��ل اختالل در‬ ‫نظارت بر کارکرد درس��ت خودروه��ا و ضرورت تغییر‬ ‫در عملکرد مراکز معاینه فنی از نگاه کارشناس��ان این‬ ‫صنعت و نیز پلیس راهور پرداخته شد‪ .‬در ایستگاه اخر‬ ‫به سراغ قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران‬ ‫«سید نواب حس��ینی‪‎‬منش» رفتیم که وی از جراحی‬ ‫سیستم معاینه فنی در ارگان‪‎‬های مربوط سخن گفت‪.‬‬ ‫€ €ایا قرار است تغییراتی در پایش فنی معاینه‬ ‫فنی خودروها در شهرداری رخ دهد؟‬ ‫حدود مجاز س��طح انتش��ار االیندگ��ی خودروها از‬ ‫سوی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و به دنبال ان‬ ‫وزارت کشور تغییر کرده است که براساس این موضوع‬ ‫س��خت گیرانه تر بحث گازهای االینده بررسی خواهد‬ ‫ش��د که در حال حاضر این ابالغیه ارس��ال ش��ده و از‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬اجرای ان اغاز خواهد ش��د‪ .‬بنابراین حدود‬ ‫جدید برای مباحث گازهای خروجی خودرو توس��ط‬ ‫س��تاد معاینه فنی خودروهای تهران بررسی می شود‬ ‫اما س��ایر امور و ازمایش های فنی با همان اس��تاندارد‬ ‫گذشته ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ € این تغییرات در چه بخش هایی است؟‬ ‫برای حدود مجاز سطح انتشار االیندگی خودروها‪،‬‬ ‫‪ 3‬ایتم جدید ابالغ شده که باید هرچه سریع تر اجرایی‬ ‫شود که ایتم نخست این است که «باید در خودروهای‬ ‫کاربرات��وری دور ارام می��زان منوکس��ید کربن کمتر‬ ‫از ‪۴‬درص��د حجم��ی و در دور باال کمت��ر از ‪3/5‬درصد‬ ‫حجم��ی باش��د»‪« ،‬در خودروهای تولید س��ال ‪ ۸۳‬به‬ ‫پایی��ن و همچنی��ن انژکتوری نیز میزان مونوکس��ید‬ ‫کربن در دور ارام کمتر از ‪۲‬درصد و در دور باال کمتر از‬ ‫‪1/7‬درصد حجمی مورد تایید اس��ت»‪ .‬همچنین «در‬ ‫خودروهای تولید سال ‪ ۸۴‬به باال نیز میزان مونوکسید‬ ‫کرب��ن در دور ارام کمتر از ‪0/7‬درصد حجمی و در دور‬ ‫باال کمتر از ‪0/6‬درصد حجمی» تعیین شده است‪.‬‬ ‫€ €زمان مورد نظر ب�رای معاینه فنی خودروها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫در حال حاضر معاینه فنی خودروها س��االنه اس��ت‬ ‫اما معافیت معاینه فنی برای انها از زمان تولید‪۵ ،‬سال‬ ‫تعیین ش��ده و بعد از گذشت این مدت‪ ،‬خودروها باید‬ ‫به صورت ساالنه معاینه فنی شوند‪ .‬البته این مدت زمان‬ ‫‪۵‬ساله موردش��کایت س��تاد معاینه فنی خودروهای‬ ‫تهران و همه همکاران در ستاد محیط زیست و وزارت‬ ‫کشور است‪ .‬زیرا خودروها و سوخت انها دارای اشکال‬ ‫اس��ت و در حال حاضر تمام مواردی ک��ه می تواند در‬ ‫کن��ار یکدیگر یک محص��ول اس��تاندارد را در اختیار‬ ‫ش��هروندان قرار دهد و از س��وی دیگ��ر قابل کنترل و‬ ‫نظارت بر گازهای االینده ان باش��د‪ ،‬موجود نیست‪ .‬در‬ ‫این میان این پرسش مطرح می شود چرا خودرویی که‬ ‫دو سال ضمانت فعالیت دارد باید به مدت ‪ ۵‬سال معاف‬ ‫از دریافت برگه معاینه فنی باشد‪ .‬درحالی که این برگه‬ ‫معاین��ه فنی تنها یک برگه کاغ��ذی نبوده بلکه بحث‬ ‫نظارت کالنی مطرح اس��ت که دولت به واسطه مراکز‬ ‫معاین��ه فنی از خودروهای درحال تردد دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫ای��ن قانون ایراد و نیاز ب��ه اصالح دارد‪ .‬از این رو در حال‬ ‫بررسی این قانون در کمیسیون های مربوط هستیم و‬ ‫قرار است به صحن علنی مجلس شورای اسالمی برده‬ ‫ش��ود و پس از تصویب‪ ،‬طول عمر معافیت به ‪ ۲‬سال و‬ ‫حتی ‪۱۸‬ماه کاهش یابد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫توجه به زنجیره تامین‬ ‫در قراردادهای خارجی‬ ‫هشدار داد‬ ‫متخلفان مراکز معاینه فنی گوش به زنگ باشند‬ ‫اغاز امداد نوروزی سایپایدک‬ ‫از ‪ ۲۶‬اسفند‬ ‫مدیرعامل سازمان خدمات پس از‬ ‫فروش سایپا از برگزاری طرح امداد‬ ‫نوروزی س��ایپایدک از ‪ ۲۶‬اسفند تا‬ ‫‪ ۱۴‬فروردین خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬مصطفی‬ ‫وحیدزاده با اعالم این خبر افزود‪ :‬در‬ ‫طرح خدمات و امداد نوروزی س��ال‬ ‫‪ ،۹۵‬افزون بر ‪ ۴۵۰‬نمایندگی س��ایپا یدک با بیش از ‪۴۵۰۰‬‬ ‫نفر نیرو در سراس��ر کش��ور به ارائه خدمات تعمیرگاهی به‬ ‫هموطنان خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تعیین نمایندگی های کشیک به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی شده که همه خودروهای تولیدی گروه سایپا در‬ ‫تمام شهرهای کشور در مدت تعطیالت نوروزی زیر پوشش‬ ‫خدمات تعمیرگاهی قرار گیرند‪ ،‬همچنین در کالنش��هرها و‬ ‫ش��هرهای سیاحتی – زیارتی‪ ،‬نمایندگی های مجاز منتخب‬ ‫به صورت شبانه روزی پذیرای مشتریان محترم خواهند بود‪.‬‬ ‫وحی��دزاده یاداور ش��د‪ :‬در طرح امداد نوروزی س��ال ‪۹۵‬‬ ‫س��ایپا‪ ۴۲۰ ،‬واحد امدادی مش��تمل بر ‪ ۲۸۰‬پایگاه روزانه‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬پایگاه ش��بانه روزی و ‪ ۸۵‬واحد در ون شهری با ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫امدادگر اماده ارائه خدمات امدادی هس��تند‪ .‬همچنین همه‬ ‫واحدهای امدادی به سامانه ردیاب(‪ )AVL‬مجهز هستند و‬ ‫عملکرد انها از طریق این سامانه‪ ،‬بازدیدهای میدانی مستمر‬ ‫و سایر ابزارهای کنترلی زیر نظارت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک درباره س��ازوکارهای پش��تیبانی‬ ‫و نظ��ارت ب��ر اجرای طرح ام��داد نوروزی نی��ز توضیح داد‪:‬‬ ‫در ط��ول اج��رای طرح امداد ن��وروزی‪ ،‬افزون ب��ر ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫در ش��رکت های امداد خودرو س��ایپا و س��ایپایدک وظیفه‬ ‫پش��تیبانی ش��بکه نمایندگی های مجاز و ناوگان امدادی و‬ ‫مرکز امور مش��تریان گروه سایپا و مرکز تماس امداد خودرو‬ ‫س��ایپا را انجام خواهند داد‪ .‬همچنی��ن به منظور نظارت بر‬ ‫اجرای طرح‪ ،‬دفاتر منطقه ای حضور فعال خواهند داش��ت و‬ ‫پیش بینی می شود بیش از ‪ ۱۳۰‬نفر هر روز کنترل و نظارت‬ ‫بر اجرای درست طرح را بر عهده خواهند داشت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ارس��ال همه قطع��ات مورد نیاز به نمایندگی های س��ایپا‬ ‫ی گفت‪ :‬در جریان‬ ‫یدک در راستای اجرای طرح امداد نوروز ‬ ‫طرح امداد نوروزی شرکت س��ایپایدک ناوگان خودرویی و‬ ‫خدماتی در این بخش بازسازی و افزایش یافته و امید است‬ ‫با اقدامات و برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬در نوروز امس��ال‬ ‫بتوانیم خدمات مناس��بی را به مشتریان گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا ارائه دهیم‪ .‬مدیرعامل سایپایدک اظهار کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش س��ایپا در ایام ن��وروز‪ ،‬ایجاد‬ ‫اطمینان خاطر برای مش��تریان در سفرهای نوروزی است و‬ ‫با توجه به حجم س��فرهای نوروزی‪ ،‬نمایندگی های منتخب‬ ‫س��ایپا اماده خدمت رسانی به مش��تریان هستند‪ .‬وحیدزاده‬ ‫کیفیت در خدمات را اصل اساس��ی و مهم در جلب رضایت‬ ‫مش��تریان دانست و گفت‪ :‬ش��بکه خدمات پس از فروش با‬ ‫تمام توان در تالش اس��ت بهترین خدمات را در کوتاه ترین‬ ‫زم��ان ممکن به مس��افران ن��وروزی ارائه کن��د‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬مرکز تماس ش��رکت امداد خودرو سایپا با شماره های‬ ‫‪ ۰۹۶۵۵۰‬و ‪ ۰۲۱۸۴۴۴۴‬به ص��ورت ‪۲۴‬س��اعته ام��اده‬ ‫پاسخگویی به مشتریان است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماش��ین االت‬ ‫گف��ت‪ :‬انتظار می رود روزهای پایانی اس��فند موجب خروج رک��ود از بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو و تحرک در این بخش شود‪ .‬سیدمهدی کاظمی با توجه به مشکل‬ ‫ورود قطعات تقلبی و بی کیفیت به بازار داخل اظهار کرد‪ :‬امروز بیشترین مشکل‬ ‫ما درباره ورود قطعات بی کیفیت ابتدا از گمرک و سپس سازمان استاندارد است‪.‬‬ ‫€ €اظهارنظ�ر کارشناس�ان بین الملل�ی مبنی‬ ‫بر این اس�ت که خ�ودرو پس از یک س�ال‪ ،‬نیاز‬ ‫ب�ه تنظیم و کنت�رل دارد‪ ،‬نظر ش�ما در این‪‎‬باره‬ ‫چیست؟‬ ‫در بررس��ی های دقیقی که دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫به صورت ازمایشی (پایلوت) روی خودروهای در حال‬ ‫تردد در ش��هر تهران انج��ام داده‪ ،‬منابع االیندگی که‬ ‫‪۸۰‬درص��د الودگی ه��وای تهران به دلیل انهاس��ت؛‬ ‫ب��ا معاینه فنی دقی��ق و منظم و با ح��دود مجازی که‬ ‫اس��تاندارد تعریف کرده است تنها بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫از میزان االیندگی شهر تهران می کاهد‪ .‬اما اینکه تمام‬ ‫ای��ن موضوع را به دوش نظارت بر خودرو و معاینه فنی‬ ‫بگذاریم‪ ،‬حرف نادرس��تی اس��ت زیرا باید این نکته را‬ ‫درنظر گرفت که در بعضی مواقع سوخت استانداردی‬ ‫در اختیار نیست‪ .‬هرچند در چند ماه گذشته همزمان‬ ‫با افزایش استانداردها توزیع بنزین یورو‪ ۴‬اغاز شده که‬ ‫وضعیت را تاحدودی بهبود بخش��یده اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر سبد اصلی خودروهایی که به مراکز معاینه های‬ ‫فنی مراجعه می کنند‪ ،‬خودروهای تولید داخل هستند‬ ‫و هر اندازه س��وخت انها سالم باشد اما کیفیت قطعات‪،‬‬ ‫از اس��تاندارد الزم برخوردار نباش��د‪ ،‬حت��ی با تنظیم‬ ‫خودر و ب��از هم نتایج مورد نظر به دس��ت نخواهد امد‪.‬‬ ‫همچنین نکته مهم‪‎‬تر کاتالیس��ت‪‎‬هایی است که روی‬ ‫خودروها باید به عنوان یک جزء الینفک استانداردهای‬ ‫محیط زیس��ت قرار گیرد‪ .‬اما مشاهده می شود صاحب‬ ‫خ��ودرو پس از تحوی��ل ان با توجه به تفکر نادرس��ت‬ ‫موجود مبنی بر اینکه اگر کاتالیس��تی نباش��د‪ ،‬شتاب‬ ‫خ��ودرو افزایش می یاب��د‪ ،‬ان را به عن��وان یک قطعه‬ ‫زائد دانس��ته و نسبت به برداش��تن ان اقدام می کند‪.‬‬ ‫بنابراین برداشتن کاتالیست ها بزرگترین تاثیر حتی بر‬ ‫سوخت ناپاک دارد‪ ،‬به طوری که به اعتقاد من حتی در‬ ‫صورت تنظیم نب��ودن خودرو‪ ،‬اگر خودرویی مجهز به‬ ‫کاتالیست باشد‪ ،‬به شدت میزان االیندگی ان کاهش‬ ‫می یابد که متاسفانه این روند مغفول مانده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ام�کان دارد در ص�ورت اصلاح قانون‬ ‫معاین�ه فن�ی‪ ،‬مدت زمان ‪۵‬س�ال به یک س�ال‬ ‫کاهش یابد؟‬ ‫براس��اس قانونی که این روزها در کمیس��یون اب و‬ ‫کش��اورزی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده‬ ‫اختی��ار تعیین مدت زمان اعتبار معاینه فنی خودروها‬ ‫ب��ه کمیس��یون مربوط در وزارت کش��ور و س��ازمان‬ ‫محیط زیست سپرده شده است‪ .‬بنا براین سیاست‪‎‎‬ها‪،‬‬ ‫س��ال معاینه فنی می تواند به یک س��ال یا یک سال و‬ ‫نی��م برای خودروهای پر تردد و ‪ ۶‬ماه برای خودروهای‬ ‫ی برس��د‪ .‬بنابراین‬ ‫عمومی و فصلی و خودروهای دیزل ‬ ‫این اختیار به وزارت کش��ور تفویض شده و می توان با‬ ‫همکاران س��ازمان محیط زیست و پلیس راهور از این‬ ‫طرح دفاع کرده و سن معاینه فنی را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫€ €احتم�ال اجرایی ش�دن این قانون از س�ال‬ ‫اینده وجود دارد؟‬ ‫ای��ن قان��ون باید به صح��ن علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی برده ش��ود و به تصویب نمایندگان مجلس‬ ‫برس��د ک��ه در صورت اب�لاغ‪ ،‬امیدواریم در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�رای جلوگیری از تخلفاتی که در مراکز‬ ‫معاینه فنی رخ می دهد‪ ،‬به عنوان نمونه ارس�ال‬ ‫برگ�ه تاییدی�ه بدون انج�ام معاینه فن�ی به در‬ ‫منازل‪ ،‬برنامه‪‎‬ای وجود دارد؟‬ ‫به قول شاعر «جانا س��خن از زبان ما می گویی» این‬ ‫مس��ئله‪‎‬ای است که ش��هرداری را تحت فشار قرار داده‬ ‫است که بر این اس��اس توانسته ایم در کالنشهر تهران‬ ‫مانع از این تخلفات شویم‪ .‬تمام مراکز معاینه فنی تهران‬ ‫مجهز ب��ه دوربین پالک‪‎‬خوان هس��تند و تا زمانی که‬ ‫خودروها به مرکز مراجعه نکنند‪ ،‬از انها عکسی گرفته‬ ‫نمی شود‪ ،‬همچنین از طریق سامانه ارتباطی با پلیس‬ ‫راهور‪ ،‬اطالعات وارد سامانه شهرداری نخواهد شد که‬ ‫در این ش��رایط خودرو قابلیت ازمون ندارد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر ستاد معاینه فنی خودروهای تهران سامانه های‬ ‫مدیریت شهری تهران را به سامانه معاینه فنی متصل‬ ‫کرده اس��ت و به طور مثال اگر خواس��تار دریافت طرح‬ ‫ترافیک ب��وده و برگه معاینه فن��ی را از مراکزی غیراز‬ ‫تهران گرفته باش��ید‪ ،‬این برگه قابل قبول نخواهد بود‪.‬‬ ‫در همین حال س��امانه «س��یمفا» که برای نظارت بر‬ ‫خودروهای فاقد معاینه فنی طراحی ش��ده در وزارت‬ ‫کش��ور در حال پیگیری است‪ .‬این روند نشان می دهد‬ ‫که بس��ترها فراهم ش��ده و تنها در حال ارتباط‪‎‬گیری‬ ‫بین دستگاه های مرتبط هس��تیم تا بتوانیم اطالعات‬ ‫و داده ه��ای خ��ود را یکپارچه کنیم تا به واس��طه این‬ ‫اطالع��ات یکپارچ��ه و بنا بر مصوبه هی��ات وزیران در‬ ‫سال ‪ ،۹۳‬پلیس بتواند بدون برخورد حضوری با مالک‬ ‫خودرو به صورت انالین و برخط نسبت به صادر کردن‬ ‫برگ��ه جریمه اقدام کند‪ .‬نکته ای که الزم اس��ت به ان‬ ‫توجه ش��ود‪ ،‬تاثیر معاینه فنی بر سبد اقتصاد خانواده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر حداقل یک س��وم خودروهای‬ ‫مرجوعی یعنی حدود ‪۲۰‬درصد خودروها که به مراکز‬ ‫معاینه فنی مراجعه می کنند به دلیل االیندگی اس��ت‬ ‫اما تاکید بر معاینه فنی بیش��تر به دلیل ایمنی خودرو‬ ‫و مالک و سرنش��ینان ان است که با یک ازمایش چند‬ ‫دقیقه ای ایمنی خودرو تضمین می شود‪.‬‬ ‫€ €اجرایی ش�دن ای�ن روند در تمام ش�هرها‬ ‫چقدر زمان نیاز دارد؟‬ ‫ج��دای از مباح��ث نظارت��ی عنوان ش��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫کمک‪‎‬های��ی که به اجرایی ش��دن این ط��رح می کند‬ ‫اطالع‪‎‬رسانی رسانه‪‎‬هاست تا بعد اجتماعی مسئله برای‬ ‫ش��هروندان و هموطنان پررنگ تر شود‪ .‬جدا از وظایف‬ ‫ش��خصی باید بنا بر مس��ئولیت اجتماعی شهروندان‬ ‫ب��ه این ام��ر اهتم��ام ورزن��د‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫حکم می کند خودرو باید س��الم باش��د تا به واس��طه‬ ‫ان ش��هروندان از الودگی هوای ایجاد ش��ده توس��ط‬ ‫خودروه��ا رنج نبرند که همگانی ش��دن این طرح‪ ،‬بنا‬ ‫بر اعالم وزارت کشور تا یک سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €برخی معتقدن�د مراکز معاینه فن�ی نیاز به‬ ‫بازنگری و جراحی دارد و دارای اس�تانداردهای‬ ‫الزم نیستند زیرا برای هر خودرو با هر شرایطی‬ ‫برگ�ه معاینه فنی صادر می ش�ود‪ ،‬نظر ش�ما در‬ ‫این باره چیست؟‬ ‫بر اس��اس امار مس��تند در تهران‪ ،‬نزدی��ک به ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۳۳‬درص��د خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه‬ ‫فن��ی در تهران مرج��وع و در ازمون ه��ای مختلف رد‬ ‫می ش��وند البته این سخن درستی نیست‪ ،‬اما شاید در‬ ‫مراکز غیرتهران اینگونه باشد‪ .‬در تهران مسئولیت این‬ ‫اقدام برعهده ش��هرداری گذاشته شده و ساالنه هزینه‬ ‫زیادی بابت این کار پرداخت می ش��ود و این س��ازمان‬ ‫درامدی که از راه معاینه‪‎‬های فنی کس��ب می کند‪ ،‬چه‬ ‫از نظر فضا و مالکیت و چه از نظر هزینه کارکنان شاید‬ ‫کفاف حقوق یک یا ‪2‬ماه مجموع ‪‎‬ه ها را ندهد‪ .‬بنابراین‬ ‫تمام تالش‪‎‬ها برای ساماندهی درست این امر است‪.‬‬ ‫اما در مراکزی که این اتفاق می افتد‪ ،‬براساس مصوبه‬ ‫هیات وزیران کارگروهی متش��کل از معاونت عمرانی‬ ‫اس��تانداری به عنوان مسئولیت کارگروه استان‪ ،‬مدیر‬ ‫کل محیط زیس��ت استان و رییس پلیس راهور استان‬ ‫و نیز شهرداری های مربوط تشکیل شده که بر حسن‬ ‫انج��ام وظای��ف در مراکز معاینه فنی نظ��ارت دارند و‬ ‫همانطور که در حال حاضر در تهران به طور مس��تمر‬ ‫با محوریت سازمان محیط زیست و استانداری تهران‬ ‫و همچنین کمک س��تاد مرکز معاین��ه فنی تهران به‬ ‫مراکز معاینه فنی در اس��تان تهران مراجعه می کنیم‪،‬‬ ‫تذکره��ای الزم برای اصالح رویه داده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫ت در‬ ‫نظارت سرسختی که در تهران در حال انجام اس ‬ ‫ش��هرهای دیگر هنوز اغاز نشده است اما در اینده ای‬ ‫نه چندان دور در سراس��ر کشور این اتفاق خواهد افتاد‬ ‫و در همه جای کش��ور س��تاد های مرب��وط با نظارت‬ ‫کارگ��روه به طور جدی به این امر رس��یدگی خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,800,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.600.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,400,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,300,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.400.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.800.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,100.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.100.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.200.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.700.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دیوار تعرفه فوالدی را چقدر باال ببریم؟‬ ‫‪23‬‬ ‫بازارهای معدنی جهان در چنگال دالر و طال‬ ‫‪ 24‬افت قیمت کانی های فلزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫واحد ازمایشی تولید شمش انتیموان به طرح صنعتی تبدیل می شود‬ ‫انتیموان سفیدابه در انتظار بهره برداری‬ ‫‪9‬‬ ‫خبر روز‬ ‫سرمایه گذاری اسپانیا‬ ‫در بخش زغال سنگ‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫معدن انتیم��وان س��فیدابه در فاصله ‪150‬‬ ‫کیلومت��ری ش��مال غ��رب زابل (شهرس��تان‬ ‫نیمروز ‪ -‬بخش س��فیدابه – روستای حیدراباد)‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬منطقه ای که بی ش��ک مردم ان با‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی فراوانی مواجه هس��تند‪.‬‬ ‫راه ان��دازی ای��ن کارخان��ه نقش بس��زایی در‬ ‫اشتغالزایی منطقه و برقراری امنیت ایفا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گذری بر انتیموان سفیدابه‬ ‫براس��اس گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان پس از انجام عملیات اکتشافی اولیه‬ ‫در این معدن مطالع��ات اولیه با ‪ 138‬عملیات‬ ‫نمونه گی��ری و ازمایش انجام ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫حف��اری و مغزه گیری به ط��ول ‪ 1000‬متر در‬ ‫‪12‬حلق��ه و مطالعات کانه ارای��ی روی ‪2‬نمونه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه مطالع��ات فنی و اقتصادی‬ ‫الزمه راه ان��دازی هر پروژه صنعت��ی و معدنی‬ ‫اس��ت در نتیجه این مطالعات برای این معدن‬ ‫نی��ز انجام ش��د‪ .‬در پی این اقدام��ات‪ ،‬ارزیابی‬ ‫ذخیره عدد ‪ 5000‬تن را نشان می داد‪ .‬با توجه‬ ‫به براورد ذخیره‪ ،‬میزان هزینه تقریبی اکتشاف‬ ‫نیز ‪2600‬میلیون ریال پیش بینی شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1382‬با حف��ر ‪ 1088‬متر گمانه‪،‬‬ ‫ذخی��ره ای معادل ‪63‬هزار تن با عیار متوس��ط‬ ‫‪ Sb=13‬درص��د به اثبات رس��ید ک��ه در انتها‬ ‫ب��ا بررس��ی و تایید گزارش عملیات اکتش��اف‬ ‫گواهینامه کش��ف معدن انتیموان سفیدابه با‬ ‫ذخیره قطعی ‪ 5465‬تن کانس��نگ انتیموان با‬ ‫عیار ‪ 37=Sb2S3‬درصد به نام شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران صادر ش��د‪ .‬در نتیجه‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عهده دار‬ ‫بهره برداری از این ذخیره شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه پروانه بهره ب��رداری این معدن در‬ ‫‪ 31‬خ��رداد ‪ ،91‬به مدت ‪9‬س��ال تمدید ش��د‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر بر اساس گواهی کشف ذخیره‬ ‫قطعی معدن ‪ 5465‬تن ب��ا عیار ‪37=Sb2S3‬‬ ‫درصد بود‪ .‬البته ذخیره قطعی در زمان تمدید‬ ‫پروانه ‪ 4500‬تن با عی��ار ‪ 37=Sb2S3‬درصد‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با کمک سفیدابه‬ ‫زابل به دلی��ل قرارگیری در منطقه مرزی از‬ ‫محرومیت رنج می برد‪ .‬مردمانی با سخاوت که‬ ‫با مشکل بیکاری دس��ت و پنجه نرم می کنند‬ ‫این روزها چشم انتظار افتتاح این پروژه هستند‬ ‫ت��ا بتوان��د ‪ 20‬نفر را مس��تقیم و ‪ 20‬نفر دیگر‬ ‫را غیرمس��تقیم مش��غول به کار کند‪ .‬از سویی‬ ‫دیگ��ر راه اندازی ی��ک کارخان��ه و بهره برداری‬ ‫از ی��ک معدن توس��عه در منطق��ه را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی نیز معتقد‬ ‫است‪ ،‬فعالیت یک معدن منجر به ایجاد امنیت‬ ‫در ان منطق��ه خواه��د ش��د‪ .‬در واق��ع زمانی‬ ‫ک��ه مردم خ��ود در ان معدن مش��غول به کار‬ ‫شوند بیش از هر زمان دیگری به دنبال برپایی‬ ‫امنیت در ان منطق��ه خواهند بود‪ .‬با توجه به‬ ‫ای��ن نکته راه اندازی پروژه انتیموان س��فیدابه‬ ‫عالوه بر اش��تغالزایی امنی��ت را به زابل خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ازمایشی انتیموان‬ ‫وجیه ال��ه جعفری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهیه‬ ‫و تولید م��واد معدن��ی ایران (ایمپاس��کو) در‬ ‫گفت وگ��و با ماین نیوز درب��اره این واحد اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این واحد‪ ،‬واحدی ازمایش��ی اس��ت که‬ ‫برای نخستین بار شمش انتیموان را در کشور‬ ‫تولید می کند‪ .‬در نتیج��ه باید جواب کامل در‬ ‫این مرحله دریافت می ش��د‪ .‬خوشبختانه ما در‬ ‫مرحله ازمایشی جواب کافی را دریافت کردیم‬ ‫اما انچه مس��لم است‪ ،‬باید این واحد را به یک‬ ‫طرح صنعتی تبدیل کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن وجی��ه اهلل جعف��ری‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران در‬ ‫گفت و گو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کارخانه سفیدابه‬ ‫انتیم��وان هم اکن��ون در حال فعالیت اس��ت‬ ‫و زم��ان افتتاح ان از س��وی وزارتخانه مربوط‬ ‫تعیین خواهد ش��د‪ .‬یعنی در نخستین فرصتی‬ ‫که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای س��فر به‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان داش��ته باشند‪،‬‬ ‫شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سفری نیمه تمام‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬سفر‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ه منطقه‬ ‫سیستان که قرار بود پنجشنبه ‪ 6‬اسفند انجام‬ ‫شود به دلیل نقص فنی در هواپیما لغو شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬هواپیما پ��س از پرواز از‬ ‫ته��ران به مقصد زاه��دان پ��س از ‪ 40‬دقیقه‬ ‫پ��رواز دچار نقص فنی ش��ده و برای رفع نقص‬ ‫به تهران بازگشت و س��فر وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به اس��تان در این زمان لغو و به وقت‬ ‫دیگری موکول شده است‪.‬‬ ‫حال مردمان زابل چش��م ب��ه راه امدن وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به این شهرس��تان‬ ‫هستند تا کارخانه انتیموان سفیدابه به صورت‬ ‫رسمی فعالیت خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫وجیه اله جعفری‬ ‫این واحد‪،‬‬ ‫ازمایشی‬ ‫است‬ ‫و برای‬ ‫نخستین بار‬ ‫شمش‬ ‫انتیموان را‬ ‫در کشور تولید‬ ‫می کند‬ ‫تکمیل اندسازی الومینیوم اراک‬ ‫نیازمند ‪۳۰۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫تکمیل کارگاه اندس��ازی کارخانه الومینیوم س��ازی ایران در اراک نیازمند ‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مدیرعامل شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو) گفت‪:‬‬ ‫تحقق این میزان بودجه‪ ،‬حمایت دولت و تخصیص اعتبار ملی را می طلبد‪.‬‬ ‫پورعط��ار افزود‪ :‬مکاتبه ها و رایزنی هایی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده‬ ‫ک��ه در صورت تامین اعتبار مورد نیاز عملی��ات اجرایی تکمیل این طرح در خیراباد اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬کارگاه اندسازی در خیراباد اراک اکنون ‪۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داردکه باید تکمیل شود‪.‬‬ ‫طرح کارگاه اندس��ازی ایرالکو از س��ال ‪ ۹۱‬در منطقه شهرک صنعتی خیراباد اراک در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۱۵۰‬هکتار اغاز ش��ده و همچنان نیمه تمام اس��ت‪ .‬ایرالکو نخستین‬ ‫کارخانه تولید کننده الومینیوم کش��ور است و ساالنه بیش از ‪۱۸۰‬هزار تن شمش در این‬ ‫واحد تولید می شود‪.‬‬ ‫یک هلدینگ اسپانیایی با امضای تفاهمنامه ای با شرکت‬ ‫تهی��ه و تولی��د م��واد معدنی ای��ران‪ ،‬برای تولید س��وخت‬ ‫سازگار با محیط زیست با اس��تفاده از زغال سنگ‪ ،‬در ایران‬ ‫سرمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران(ایمی��درو)‪ ،‬مدیرعامل گروه اس ال ام‬ ‫در حاش��یه امض��ای «تفاهمنامه س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫زغال س��نگ و احداث پاالیش��گاه تولید بیواتانول» در ایران‬ ‫که در حضور رییس هیات عامل ایمیدور انجام ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به منظور تامین خوراک این پاالیش��گاه‪ ،‬قراردادی ‪۱۵‬ساله‬ ‫برای خرید زغال سنگ حرارتی ایران امضا می کنیم‪.‬‬ ‫خ��وان کارل��وس گونس��الس پِ��رس(‪Juan Carlos‬‬ ‫‪ )Gonzales Pérez‬ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه مش��تاق‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬اماده س��رمایه گذاری برای اجرای این پروژه در‬ ‫ایران هس��تیم و در ص��ورت تمایل ط��رف ایرانی‪ ،‬می توان‬ ‫به صورت شراکتی طرح را اجرا کرد‪.‬‬ ‫براس��اس تفاهمنام��ه ای که ب��ه امضای خ��وان کارلوس‬ ‫مدیرعام��ل اس ال ام و وجیه اله جعفری مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران رس��یده‪ ،‬بررس��ی ش��رایط‬ ‫معدنی ایران ب��رای تامین خوارک ط��رح‪ ،‬تبادل اطالعات‬ ‫پ��روژه‪ ،‬ارائه گ��زارش توجیه فنی و اقتص��ادی و همچنین‬ ‫معرفی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در تمامی بخش های‬ ‫معدن ایران از جمله مفاد این تفاهمنامه همکاری است‪.‬‬ ‫وی با ی��اداوری اینکه تاکنون یک پاالیش��گاه در برزیل‬ ‫ایجاد کرده ایم و طرح دوم نیز در ش��مال اس��پانیا در حال‬ ‫احداث اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نظر داریم طرح س��وم تولید‬ ‫این س��وخت را در ایران اجرایی کنیم‪ .‬به گفته وی خوراک‬ ‫ورودی ای��ن پروژه‪ ،‬ترکیبی از زغال س��نگ حرارتی و گیاه‬ ‫اس��ت که با توجه ب��ه اقلیم ایران‪ ،‬گیاه م��ورد نظر انتخاب‬ ‫می شود اما این طرح در برزیل با بهره گیری از «زغال سنگ‬ ‫با نیش��کر» و در اسپانیا با اس��تفاده از «زغال سنگ با نوعی‬ ‫سیب زمینی» اجرا می شود‪.‬‬ ‫خوان کارل��وس با بیان اینکه قادریم ف��روش و صادرات‬ ‫محصول این پروژه را به بازارهای هدف نیز برعهده بگیریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بررسی های فنی و اقتصادی انجام شده نشان می دهد‬ ‫اجرای این پروژه ‪۱۶‬هزار فرصت شغلی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این مراسم اظهارکرد‪:‬‬ ‫در ایران تاکنون ‪ ۳‬میلیارد تن زغال س��نگ کشف شده که‬ ‫پیش بینی می ش��ود با اتمام عملیات جدید اکتش��افی‪ ،‬این‬ ‫رقم به طور قابل مالحظه ای افزایش یابد‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان افزود‪ :‬قیمت تمام شده‪ ،‬قابلیت صادرات‬ ‫و نوع گیاه مصرفی همراه زغال س��نگ‪ ،‬از جمله نکاتی است‬ ‫که برای ما اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورت اجرایی شدن طرح‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫اس��پانیایی می تواند معدن زغال س��نگ در ایران در اختیار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫کرباس��یان اظه��ار امیدواری ک��رد که ب��ه زودی هیات‬ ‫کارشناسی ال اس ام وارد ایران شوند و زمینه عملیاتی شدن‬ ‫این طرح را فراهم کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ال اس ام ه��م تاکی��د کرد‪ :‬بالفاصل��ه پس از‬ ‫تعطیالت س��ال ن��و ای��ران‪ ،‬گروه های کارشناس��ی را برای‬ ‫بررسی شرایط سرمایه گذاری و اجرای طرح‪ ،‬اعزام می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران نیز‬ ‫امضای این سند همکاری را زمینه رونق صنعت زغال سنگ‬ ‫در ایران دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با اجرایی شدن این طرح‪،‬‬ ‫شاهد رشد مصرف زغال سنگ در ایران خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫افزایش حجم سرمایه گذاری زیست محیطی در فوالد مبارکه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫برای حمایت از تولید داخل‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دیوار تعرفه فوالدی را چقدر باال ببریم؟‬ ‫کمبود منابع مالی‪ ،‬عامل تاخیر‬ ‫یک پروژه فوالد الیاژی‬ ‫مدیر پروژه طرح یزد «‪ »1‬از س��وی شرکت مهندسی‬ ‫برس��و با اشاره به طرح یزد «‪ »1‬در شرکت فوالد الیاژی‬ ‫ای��ران اظهار کرد‪ :‬در زمینه تامی��ن مالی برنامه ای که از‬ ‫ابتدا دیده شده و دنبال می شد‪ ،‬تامین بخشی از منابع از‬ ‫طریق کنسرسیوم بانکی صنعت‪ ،‬معدن و توسعه صادرات‬ ‫بود ک��ه در ح��دود ‪ ۱۱۸‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار یورو ان‬ ‫محقق شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬علی محم��د منف��رد درباره‬ ‫پیش��رفت پروژه یزد«‪ »1‬تصریح کرد‪ :‬میزان پیش��رفت‬ ‫پروژه حدود ‪ ۲۳‬درصد اس��ت و چندان پیشرفت جامعی‬ ‫نسبت به س��ال گذشته حاصل نشده اس��ت اما با توجه‬ ‫به سیاس��ت گذاری های در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬این پروژه‬ ‫در چندین قرارداد صنعتی و تعدادی قرارداد تاسیس��ات‬ ‫جانبی و عمومی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اصلی ترین دلیل تاخیر پروژه‪ ،‬منابع‬ ‫مال��ی کارفرماس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۴‬س��ال اس��ت‬ ‫مطالع��ات اقتصادی اولیه برای بررس��ی پ��روژه به بانک‬ ‫ارس��ال شده است‪ ،‬بخش های ارزی به طور تقریبی ثابت‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬میلی��ون یورو بوده که البته باید دید بخش ارزی‬ ‫و ریال��ی را چگونه در نظر می گیرند به همین دلیل کمی‬ ‫تف��اوت در این می��ان وجود دارد که بی��ن ‪ ۱۳۰‬یا ‪۱۳۶‬‬ ‫میلیون یورو در نوس��ان اس��ت البته این رقم برای بخش‬ ‫ارزی اس��ت‪ ،‬در بخش ریالی نیز با توجه به برابری دالر و‬ ‫ارزهای خارجی که ایجاد شد‪ ،‬جهشی به همراه داشت‪.‬‬ ‫منفرد بی��ان کرد‪ :‬درحال حاض��ر پیش بینی های انجام‬ ‫شده نش��ان می دهد پروژه به ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز دارد‪ .‬البته بخش��ی از ان تامین شده ودر واقع پروژه‬ ‫ب��ا حدود ‪ ۸۰‬میلیارد تومان به همراه پولی که بانک بابت‬ ‫قرارداد فعال پرداخت کرده‪ ،‬با پیشرفت مالی همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬ط��رح ب��رای تولی��د در ف��ازی که‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬تعریف ش��ده و تولید ‪ ۷۰۰‬هزار تن شمش‬ ‫ف��والد الیاژی به س��بد محصوالت فوالد الی��اژی اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در واقع این طرح در کنار طرح های توسعه ای‬ ‫که باید تعریف و اجرا شود‪ ،‬در مجموعه فوالد الیاژی که‬ ‫هم کارخانه فوالد الیاژی را شامل می شود و هم طرح یزد‬ ‫یک کارخانه را برای تولید بیش از میلیون ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫محصول فوالدی باالنس می کند‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫مرتضی اقاجانی‬ ‫افزایش تعرفه فوالد در س��ال ‪ ۹۵‬پیش��نهادی‬ ‫است که برای حمایت از صنعت فوالد کشور ارائه‬ ‫ش��ده است‪ .‬فوالدسازان نه تنها در ایران بلکه در‬ ‫جه��ان با مازاد محصول روبه رو ش��ده و در این‬ ‫ش��رایط س��عی در فروش محصوالت خود و در‬ ‫دس��ت گرفتن بازار سایر کشورها دارند‪ .‬با وجود‬ ‫این اوصاف افزایش تعرفه واردات فوالد راهکاری‬ ‫اس��ت که در ش��رایط فعلی می توان��د تاحدودی‬ ‫جو حاکم بر صنعت فوالد کش��ور را ارام کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر میزان افزایش نرخ این تعرفه نیز از‬ ‫دیدگاه کارشناسان فوالد نکته بسیار مهمی است‬ ‫و به گفته انه��ا تعیین نرخ تعرفه باید به صورت‬ ‫منطقی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرفه فوالد تا پایان سال‬ ‫تولید فوالد اکسین‬ ‫از مرز ‪۸۰۰‬هزار تن گذشت‬ ‫رییس تولید ناحیه نورد شرکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید فوالد اکس��ین در ‪ ۱۱‬ما ه سال جاری از‬ ‫مرز ‪ ۸۰۰‬هزار تن گذر کرد و برنامه تولید این شرکت تا‬ ‫پایان سال جاری ‪ ۸۵۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬ایمان محمدزاده گفت‪ :‬با صنایع‬ ‫مختلف��ی در ارتباط هس��تیم که با بیش��تر انها ش��امل‬ ‫بخش های سازه ای مانندکشتی سازی‪ ،‬نفت و گاز و‪ ...‬است‬ ‫و در نظر داریم این همکاری را در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬چندین‬ ‫برابر کنیم؛ درحال حاض��ر تفاهمنامه هایی با وزارت نفت‬ ‫امضا ش��ده اما مشکل انجاست که برای اجرای هر پروژه‬ ‫وجود پیش نیاز هایی الزم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه موفق ب��ه تولید ورق برای هر‬ ‫دو محیط ترش و ش��یرین ش��ده ایم و این فناوری را در‬ ‫اختی��ار داری��م اما دو تف��اوت در این می��ان وجود دارد‬ ‫یکی انکه برای محیط ش��یرین اسلب موردنیاز از داخل‬ ‫کش��ور به راحتی قابل تامین است اما برای محیط ترش‬ ‫درحال حاضر اس��لب از چین وارد می شود در واقع عمده‬ ‫تولیدات م��ا برای محیط ه��ای ترش اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫مذاکرات انجام ش��ده بین فوالد اکس��ین و دانیلی برای‬ ‫اج��رای طرح توس��عه توضیح داد‪ :‬ش��رکت دانیلی یکی‬ ‫از معتبرترین ش��رکت هایی اس��ت که می توان در زمینه‬ ‫فوالدس��ازی با انه��ا همکاری داش��ت و به ش��دت این‬ ‫موض��وع را پیگیری خواهیم کرد‪ .‬درواقع در پس��اتحریم‬ ‫رویکرد ها و دیدگاه نس��بت به کشور ما تغییر کرده و به‬ ‫دنبال این تغییرات کشورهای بسیاری تمایل دارند برای‬ ‫س��رمایه گذاری به ایران وارد ش��وند که ما نیز باید از این‬ ‫فرصت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س تولی��د ناحیه ن��ورد ش��رکت فوالد اکس��ین‬ ‫خوزستان تصریح کرد‪ :‬به دنبال بحث فوالدسازی اکسین‬ ‫ب��وده و تمایل زی��ادی داریم این پروژه هرچه س��ریع تر‬ ‫اجرایی ش��ده ت��ا بتوانیم نیاز های فوالد کش��ور را تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬درحال حاضر بس��یاری از گریدهای فوالدی وجود‬ ‫دارد که شرکت فوالد اکسین توانایی تولید انها را دارد اما‬ ‫به لحاظ تامین اسلب با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫محمدزاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولید برخی از انواع فوالد‬ ‫نیازمند برخی تجهیزات مدرن است و فوالدسازان داخلی‬ ‫به س��مت مجهز کردن هرچه بیش��تر در حرکت هستند‬ ‫اما برای در اختیار داشتن یک فوالد تمیز با الیاژ دلخواه‬ ‫ب��ه ویژه گریدهای «ای پی ای» در حجم انبوه و با در نظر‬ ‫گرفتن ابعاد کارخانه نورد‪ ،‬نیازمند س��رعت بیشتری در‬ ‫زمینه مجهزسازی فوالدسازان داخلی هستیم‪.‬‬ ‫محس��ن س��تاری‪ ،‬رییس محیط زیس��ت فوالد مبارکه اصفهان با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه تا س��ال ‪ ،۸۶‬حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه سرمایه گذاری در بخش تجهیزات کنترل الودگی ازجمله تصفیه خانه ها‪،‬‬ ‫غبارگیرها‪ ،‬شبکه های هدایت پساب و سایت ضایعات انجام شده است‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫رضا زائرحیدری‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران (ایمی��درو)‪ ،‬از‬ ‫تصمی��م دولت برای افزایش تعرفه واردات فوالد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬خب��رداده و اعالم کرده پیش��نهاد‬ ‫افزایش تعرفه واردات فوالد به دولت ارائه ش��ده‬ ‫و یکی دو هفته اینده به تصویب خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مهدی کرباس��یان برنامه دولت این‬ ‫اس��ت که به منظور حمای��ت از صنایع داخلی‬ ‫و تکمیل زنجیره ارزش فوالد در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫تعرفه های ف��والد را برای س��ال اینده افزایش‬ ‫دهد براین اس��اس با رایزنی های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫می��زان تعرفه در س��ال این��ده افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬کرباس��یان گف��ت‪ :‬در‬ ‫هفته های گذش��ته‪ ،‬جلس��ات مداومی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و در حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ش��ده تا بهترین تصمیم‬ ‫درباره تعرفه فوالد اتخاذ شود این در حالی است‬ ‫که جداول تعرفه نهایی شده اما همانطور که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم اشاره کرده‪ ،‬باید در‬ ‫دولت به تصویب نهایی برسد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رده ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬اصالح‬ ‫تعرفه های فوالد به منظور حمایت از تولید‪ ،‬انجام‬ ‫خواهد شد و دولت نیز با ان موافقت خواهد کرد‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با توج��ه به برخی تغییر‬ ‫قیمت ه��ای جهانی و برخی اقدامات حمایتی که‬ ‫کش��ورهایی از جمله چین‪ ،‬ب��رای تقویت حضور‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد خ��ود در بازارهای جهانی‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬تمامی کشورها سقف تعرفه های‬ ‫وارداتی خود را برای فوالد افزایش داده اند که بر‬ ‫این اساس دولت ایران هم این روند را در دستور‬ ‫کار قرار داده است‪.‬‬ ‫به گفته کرباس��یان‪ ،‬باید منتظر بود که دولت‬ ‫درباره سناریوهای مختلف تعرفه ها تصمیم گیری‬ ‫کند بنابراین بر این اساس هنوز نمی توان رقمی‬ ‫را در این باره اعالم ک��رد تا دولت مصوبه نهایی‬ ‫خود را ابالغ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرفه یک مسکن است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی معادن و فلزات‬ ‫(ام ام ای) در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درای��ن ب��اره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی نیاز به یک اقدام‬ ‫حمایتی از صنعت فوالد کشور احساس می شود‬ ‫و درصورت��ی که این روند رک��ود ادامه پیدا کند‬ ‫فوالدس��ازان با کاهش تولی��د و ضررهای زیادی‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫مرتض��ی اقاجانی تصریح کرد‪ :‬در واقع افزایش‬ ‫تعرفه فوالد به عنوان یک مسکن برای این صنعت‬ ‫عمل کند تا در چند سال اینده در وضعیت بازار‬ ‫فوالد بهبود ایجاد ش��ود و صنعت فوالد جهان و‬ ‫به ویژه ایران از این وضعیت رکودخارج شود‪.‬‬ ‫اقاجان��ی تصریح ک��رد‪ :‬امار دقیق��ی از میزان‬ ‫افزایش تعرفه در دس��ترس نیست اما درصورتی‬ ‫ک��ه این نرخ بیش��تر از ‪ ۲۰‬یا ‪ ۲۵‬درصد نباش��د‬ ‫چندان کارساز نیست زیرا افت قیمت های جهانی‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۵۰‬درصد بوده و وضع تعرفه های‬ ‫ما باید به صورت منطقی تعیین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درصورت��ی ک��ه تعرفه ه��ا زیر ‪۱۰‬‬ ‫درصد باش��د کشورهای روسیه و چین به راحتی‬ ‫می توانند با توجه به کاهش قیمت ها و دامپینگی‬ ‫که انجام می دهند بازار ایران را در دست بگیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی معادن و فلزات‬ ‫(ام ام ای ) در پاس��خ به این س��وال که ایا افزایش‬ ‫تعرفه ه��ا بای��د در ارتباط با تمام��ی محصوالت‬ ‫فوالدی انجام ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬تجربه تلخی که در‬ ‫گذش��ته در بحث تعرفه ها به وجود امد این بود‬ ‫که روزنه ای برای واردات بیش از حد محصوالت‬ ‫فوالدی ایجاد ش��د و حجم زیادی از اهن االت و‬ ‫ورق وارد کش��ور ش��د که این ام��ر منجربه ضرر‬ ‫و زیان بیش��تر فوالدس��ازان ش��د از این رو باید‬ ‫افزایش تعرفه روی تمامی محصوالت فوالدی به‬ ‫طور مطلق اعمال شود‪.‬‬ ‫اقاجان��ی ادام��ه داد‪ :‬درصورتی ک��ه برخی از‬ ‫اق�لام ویژه باید وارد ش��وند این اقدام را می توان‬ ‫به سازمان های ویژه سپرد نه اینکه سیستم را باز‬ ‫نگه داش��ته تا واردات بی رویه انجام شود زیرا ما‬ ‫فوالدی ها متحمل زیان های فراوانی خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین نرخ تعرفه به صورت منطقی‬ ‫درهمین ح��ال مدیرعامل فوالد اکس��ین نیز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬میزان تعرفه‬ ‫واردات ف��والد به ‪ ۲۰‬درصد تغیی��ر خواهد کرد‬ ‫و ای��ن افزای��ش تعرفه روی تمام��ی محصوالت‬ ‫فوالدی اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی اظهار کرد‪ :‬چین روی محصوالت‬ ‫خ��ود دامپین��گ می کن��د از این رو بای��د برای‬ ‫حمایت از صنایع داخل میزان تعرفه را به صورت‬ ‫منطقی افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قنواتی تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر باید میزان‬ ‫تعرف��ه را افزایش دهیم و از طرفی نیز بر افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت تاکید کنیم و سپس به تدریج‬ ‫میزان تعرفه را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالداکس��ین ادامه داد‪ :‬در کشور‬ ‫با مازاد محصوالت فوالدی مواجه هستیم و در‬ ‫مرحله نخس��ت این محص��والت باید به فروش‬ ‫برس��د تا مش��کالت فوالدس��ازان حل شود از‬ ‫این رو به نظر می رس��د که در ش��رایط کنونی‬ ‫از واردات فوالد به کش��ور جلوگیری ش��ود‪ ،‬در‬ ‫غیر این ص��ورت تمامی صنای��ع متحمل ضرر‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قنواتی این افزای��ش تعرفه باید روی‬ ‫تمامی محصوالت فوالدی گذاش��ته ش��ود و هر‬ ‫ش��خصی که مخالف این اقدام است می تواند به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نامه ای ارسال کند‬ ‫که نیاز به واردات کدام محصول احساس می شود‬ ‫و پ��س از اینکه از تولید نش��دن این محصول در‬ ‫کشور مطلع شدیم یا اطمنیان حاصل کردیم که‬ ‫تولیدات داخل نیاز انها را برطرف نمی کند اجازه‬ ‫واردات ان نوع محصول داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر افزایش تعرفه در کوتاه مدت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یک کارش��ناس ف��والد نیز ب��ه‬ ‫در کوتاه مدت چاره ای ج��ز افزایش تعرفه فوالد‬ ‫وجود ندارد؛ هزینه تولید فوالد در کشور به طور‬ ‫میانگین از بهای فروش ان بیش��تر اس��ت و در‬ ‫سال اینده هزینه تولید افزایش خواهد یافت‪ ،‬این‬ ‫موضوع به وضعیت اقتصاد ایران ارتباط دارد و به‬ ‫طور مس��تقیم با صنعت فوالد مرتبط نیست اما‬ ‫صنایع فعلی ما در ش��رایط کنونی قادر به رقابت‬ ‫نیستند و این موضوع باعث می شود به یک دیوار‬ ‫تعرفه ای نیاز پیدا کنیم‪.‬‬ ‫رضا زائرحیدری تصریح ک��رد‪ :‬دیوار تعرفه ای‬ ‫برای فوالد مناسب نیست اما حداقل تا جایی که‬ ‫شرکت ها بتوانند هزینه های تولید خود را کاهش‬ ‫دهن��د الزم اس��ت؛کاهش هزینه تولی��د فرایند‬ ‫پیچیده ای است و به جز ساختار تولید کنندگان‬ ‫ف��والد که ش��امل فن��اوری‪ ،‬م��کان و س��اختار‬ ‫نیروی انسانی می شود به ساختار اقتصادی کشور‬ ‫و همچنین زیر ساختار ها نیز ارتباط دارد‪.‬‬ ‫تشریح جزئیات سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح های زیست محیطی‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در ط��ول ‪ 2‬س��ال گذش��ته ش��اهد افزای��ش حجم‬ ‫سرمایه گذاری ها در حوزه محیط زیست بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن ‪ ،۲۴‬رییس محیط زیس��ت فوالد مبارک��ه اصفهان با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬از ابتدای بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه تا س��ال ‪ ،۸۶‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه س��رمایه گذاری در بخش تجهی��زات کنترل الودگی ازجمله‬ ‫تصفیه خانه ها‪ ،‬غبارگیرها‪ ،‬ش��بکه های هدایت پس��اب و سایت ضایعات انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محس��ن س��تاری افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۰‬پ��روژه ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومانی را در‬ ‫بخش توس��عه و تکمیل غبارگیرهای ناحیه فوالدس��ازی داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی‬ ‫پروژه ه��ای کوچکتر زیس��ت محیطی نیز ب��ا هزینه های ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫روی س��ایر حوزه های محیط زیس��تی به وسیله شرکت انجام ش��ده است‪ .‬رییس‬ ‫محیط زیس��ت ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد‪ :‬از سال گذشته تاکنون نیز‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد تومان برای ارتقای سیستم های غبارگیر در نواحی مختلف و حدود ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان در حوزه توس��عه تصفیه خانه های بهداش��تی و صنعتی از طرف این‬ ‫شرکت هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ ۶۰ :‬میلیارد تومان طرح های در دس��ت مطالعه در حوزه‬ ‫محیط زیست شرکت تعریف شده که اسناد مناقصه ان در حال اماده سازی است‪.‬‬ ‫ستاری تصریح کرد‪ :‬با وجود کاهش درامدهای مجموعه به دلیل کاهش فروش‬ ‫محصوالت‪ ،‬در یک تا ‪ ۲‬س��ال گذشته براساس دستورالعمل های سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬حج��م پروژه ها و س��رمایه گذاری فوالد مبارکه اصفه��ان در حوزه‬ ‫محیط زیست افزایش داشته است‪ .‬وی با بیان اینکه فوالد مبارکه در بخش حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت و ارتقای وضعیت زیس��ت محیطی جزو یک��ی از واحدهای منتخب‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست است‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو بهبود عملکرد زیست محیطی‬ ‫یکی از اهداف کالن ش��رکت بوده اس��ت‪ .‬س��تاری به اقدامات محیط زیستی فوالد‬ ‫مبارکه در ‪ ۴‬حوزه اب‪ ،‬خاک‪ ،‬هوا و مس��ئولیت های اجتماعی اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ب��ه عنوان یک واحد صنعتی و معدنی با جابه جای��ی میلیون ها تن مواد معدنی در‬ ‫سال مواجه هستیم از اینرو در برخی مواقع ریزش هایی از سیستم نوار نقاله داریم‬ ‫ک��ه ای��ن موضوع در زمان وزش ب��اد ایجاد غبار کرده و کنترل کامل این مس��ئله‬ ‫ممکن نیس��ت هرچند روی ان اقدامات زیادی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته در بخش تولید‪ ،‬تمامی دودکش های فوالد مبارکه به سیس��تم مانیتورینگ و‬ ‫پایش انالین متصل اس��ت و اداره محیط زیس��ت استان به صورت انالین اطالعات‬ ‫را دریافت می کند‪.‬‬ ‫رییس محیط زیس��ت فوالد مبارکه اصفهان ب��ا تاکید اینکه یکی از اهداف فوالد‬ ‫مبارکه به صفر رساندن تولید ضایعات شرکت است‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش تولید ضایعات‪،‬‬ ‫ش��رکت در تولید پس��ماندها از طریق بازیابی و فراوری به صفر رسیده است‪ .‬وی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬فراوری س��رد و گرم س��رباره را از چند س��ال پیش در ش��رکت اغاز‬ ‫کرده ایم و اکنون ‪ 3‬ش��رکت به صورت مشترک با ما در حوزه فراوری سرد سرباره‬ ‫درحال همکاری هس��تند تا از محصوالت ان در جاده سازی استفاده شود‪ .‬ستاری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه فراوری گرم سرباره نیز با شرکتی به صورت دانش بنیان‬ ‫در حال همکاری هس��تیم و انها را حمایت می کنیم‪ .‬س��رباره فراوری شده از این‬ ‫روش به صورت گرانول به شرکت های سیمانی به عنوان افزودنی به کلینکر سیمان‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬وی در ادامه به بحث پسماندهایی مانند ترانس های اسکارل که‬ ‫از س��ال های گذش��ته در شرکت نگهداری می ش��ده و نیز روغن های موجود اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این باره با همکاری و نظارت شرکتی که تاییدیه سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت را دارد برای امحا و از بین بردن این مواد اقدام ش��ده و این روند به‬ ‫گونه ای بوده که اکنون موجودی ضایعات به صفر رسیده است‪ .‬رییس محیط زیست‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف ش��رکت کاهش‬ ‫مصرف منابع و انرژی است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از شاخص هایی که براساس نظام مدیریت‬ ‫زیس��ت محیطی با جدیت روی ان کار کرده ایم بحث مصرف منابع و انرژی اس��ت‬ ‫ب��ه گونه ای ک��ه در مبدا مصارف باید به حداقل رس��یده و روی اب پس از تبدیل‬ ‫به پس��اب باید تصفیه خوبی انجام ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تصفیه دوباره پساب به‬ ‫منظور استفاده دوباره از انها در بخش ابیاری فضای سبز یا برگشت به ابتدای خط‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬تاکنون توانس��ته ایم ‪ ۲۰‬درصد از پساب تصفیه شده را به خط تولید‬ ‫بازگردانیم عالوه براین طرح توس��عه و ارتقای کیفی تصفیه پس��اب ها را به کمک‬ ‫سیس��تم های ریورس اسمز (‪ ) RO‬در دس��تور کار داریم تا کیفیت پساب تصفیه‬ ‫شده به گونه ای شود که بتواند به ابتدای خط تولید بازگشته و این بازگشت به سهم‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی برس��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمامی طرح های زیست محیطی فوالد‬ ‫مبارکه با توجه به محدودیت های منابع ابی فالت مرکزی ایران و کمک به منطقه‬ ‫استقرار و جامعه اطراف بوده تا میزان وابستگی و برداشت اب خام از منابع استان‬ ‫به حداقل رسیده و از پساب تولیدی استفاده بهینه برده شود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی هزینه برای صادرکنندگان میوه‬ ‫‪ 21‬عزم جزم خصوصی ها برای حل «بحران شدید اب»‬ ‫‪ 22‬انتقال دانش فنی و مهندسی بین قزاقستان و گلستان‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازگشت مبادالت تجاری ایران و بلغارستان به دهه ‪60‬‬ ‫ارزش تجارت تهران ‪ -‬صوفیه به یک میلیارد دالر می رسد‬ ‫هجدهمین کمیس��یون مش��ترک تجاری ایران‬ ‫و بلغارس��تان در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪ .‬هدف از برگزاری این‬ ‫همایش مذاک��ره برای ارتقای تعام�لات تجاری و‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری مش��ترک میان دو کشور‬ ‫بیان شده اس��ت‪ .‬در این همایش نمایندگان بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬ش��رکت بلغاری حضور داش��تند که پس از‬ ‫س��خنرانی ولی اله افخمی راد‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رییس س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫و «لیوپن پتروف» معاون وزیر اقتصاد بلغارس��تان‬ ‫ب��ا نمایندگانی از ش��رکت های ایرانی ب��ا فعالیت‬ ‫اقتصادی مشابه به گفت وگوی رودررو نشستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت در این همایش‬ ‫ضم��ن خوش��امدگویی به مع��اون وزی��ر اقتصاد‬ ‫بلغارس��تان و هیات تجاری همراه‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرد ک��ه حضور نماین��دگان تجاری دو کش��ور و‬ ‫گفت وگوهای مش��ترک انان نتایج مثبتی به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به پیشینه روابط سیاسی دو‬ ‫کش��ور و با در نظر گرفتن توانمندی های اقتصادی‬ ‫دو ط��رف‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬امی��دوارم ظرفیت های‬ ‫اقتصادی دو کش��ور معرفی ش��ده و این نشس��ت‬ ‫اغازی برای همکاری های بیشتر باشد‪.‬‬ ‫افخمی راد همچنین با اشاره به اینکه در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫ابتدایی سال ‪۲۰۱۵‬میالدی حجم مبادالت تجاری‬ ‫میان ایران و بلغارس��تان بسیار اندک و در مجموع‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬میلیون دالر بوده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه توانمندی های دو کش��ور به مراتب‬ ‫بیش از این ارقام است‪ ،‬امیدواریم در شرایط جدید‬ ‫پس از لغو تحریم ها و برداشته شدن محدودیت ها‪،‬‬ ‫حجم تجارت میان دو طرف افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی خطاب به مع��اون وزیر اقتصاد بلغارس��تان‬ ‫ب��ا بیان اینکه در این نشس��ت مدی��ران واحدهای‬ ‫تولیدی و همچنین ش��رکت های بزرگ ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی حضور دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫مدی��ران بنگاه های اقتص��ادی ایرانی می خواهم به‬ ‫گون��ه ای اقدام کنند که هر چه س��ریع تر مذاکرات‬ ‫به مرحله اجرایی برسد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه الزم اس��ت هر دو کش��ور موان��ع موجود در‬ ‫مس��یر همکاری ه��ای اقتص��ادی را برطرف کنند‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ما امادگی داریم اگ��ر طرف بلغاری‬ ‫موافق باشد برای انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی‬ ‫مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نیاز است اقداماتی در زمینه‬ ‫رفع مش��کالت صدور ویزا‪ ،‬معافیت های گمرکی و‬ ‫مالیاتی و یکسان س��ازی اس��تانداردها انجام شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از هیات بلغاری می خواهم که ایران را محلی‬ ‫برای تولید کاال و فروش و صادرات به کش��ورهای‬ ‫همسایه و منطقه در نظر گیرند‪ ،‬ایرانی ها نیز حاضر‬ ‫به س��رمایه گذاری مشترک با ش��رکت های بلغاری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫افخمی راد با بیان اینک��ه در میان هیات بلغاری‬ ‫نمایندگانی از حوزه ش��یمیایی و پتروشیمی‪ ،‬نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرایط واردات چوب از میانمار‬ ‫دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ضم��ن اع�لام ش��رایط قرنطین��ه ای واردات چوب س��اج‬ ‫چهارتراش از کش��ور میانمار‪ ،‬ان را در فهرس��ت کاالهای‬ ‫با ریس��ک متوس��ط قرار داد و در نامه ای به سازمان های‬ ‫ن کش��ور ش��رایط‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ‪ 31‬اس��تا ‬ ‫قرنطینه ای واردات چوب ساج چهارتراش از کشور میانمار‬ ‫را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران این دفتر در نامه‬ ‫دیگری به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان های‬ ‫کشور شرایط قرنطینه ای گیاه خشک مینا و اکلیل الملک‬ ‫از اوکراین و همچنین دانه های به هم چسبیده گرده گل از‬ ‫اسپانیا را هم جز کاالهای با ریسک کم قرار داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تصمیم واردات اقالم نامب��رده منوط به‬ ‫رعایت شرایط قرنطینه ای‪ ،‬همراه داشتن گواهی بهداشت‬ ‫معتبر و بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز‬ ‫ورودی و گمرک ترخیص کننده است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۱‬تن میوه قاچاق‬ ‫برق و انرژی های نو‪ ،‬منس��وجات و پوشاک‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬معدن‪ ،‬محص��والت دارویی‪،‬‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی‪ ،‬بخش زیس��ت محیطی و‬ ‫امور مالی و بانکی حضور دارند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫که مذاکرات دو ط��رف به نتایج مثبت اقتصادی و‬ ‫تجاری برای دو کشور منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ها اماده کمک و حمایت‬ ‫در ادامه این همای��ش‪« ،‬لیوپن پتروف»‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر اقتصاد بلغارس��تان ضمن تش��کر از س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��رای میزبان��ی و س��اماندهی همای��ش‪ ،‬از عالقه‬ ‫چش��مگیر ایران تش��کر کرده و اطمین��ان داد که‬ ‫ای��ن دیدار ب��ه روابط تجاری گس��ترده تر و اجرای‬ ‫پروژه های مشترک المنافع کمک کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه عضویت بلغارس��تان‬ ‫در اتحادی��ه اروپ��ا و نقش موثر ای��ران در منطقه‬ ‫پیش ش��رط توس��عه همکاری های مشترک است‪،‬‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن نشس��ت در قال��ب هجدهمین‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی ای��ران و بلغارس��تان ب��ه‬ ‫منظور گس��ترش همکاری های علم��ی و فنی در‬ ‫شرایط زمانی مناس��بی پس از لغو تحریم ها و لغو‬ ‫محدودیت های پیشین برگزار می شود‪.‬‬ ‫پتروف در ادامه با بیان اینکه در دهه ‪ ۶۰‬شمسی‬ ‫( دهه ‪ ۸۰‬میالدی) ایران یکی از بزرگترین شرکای‬ ‫تج��اری و اقتصادی بلغارس��تان بود‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬صادرات بلغارس��تان به ایران در رتبه نخست‬ ‫صادرات در میان کشورهای خاورمیانه قرار داشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به اینک��ه این همکاری‬ ‫دارای بن��ای اس��توار از نظر ظرفیت ه��ای علمی‪،‬‬ ‫انس��انی و اقتصادی ایران و بلغارس��تان بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اطمینان دارم این ظرفیت ها همچنان در اینده به‬ ‫توسعه همکاری های دوجانبه کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر اقتص��اد بلغارس��تان ب��ه‬ ‫شرکت کنندگان اطمینان خاطر داد که شرکت های‬ ‫بلغ��اری توانای��ی اج��رای پروژه های مش��ترک و‬ ‫س��رمایه گذاری را دارن��د و در ادامه بیان کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت ه ا می توانند کاالها و خدم��ات با کیفیت‬ ‫بسیار عالی به بازار ایران عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزایش حجم مبادالت تجاری میان‬ ‫دو کشور را مثبت ارزیابی کر د و یاداور شد‪ :‬بر این‬ ‫باور هستیم که اراده قوی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫پت��روف همچنین با بیان اینک��ه حجم مبادالت‬ ‫تجاری دو کش��ور در س��ال های اخیر افزایش پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس امار تبادل کاال‬ ‫میان ایران و بلغارس��تان از س��ال ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪۲۰۱۴‬‬ ‫می�لادی بیش از ‪ ۱۰‬برابر افزای��ش پیدا کرده و از‬ ‫‪ 14/3‬میلی��ون دالر به ‪ 2‬میلی��ارد و ‪ 166‬میلیون‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنوز از این میزان نیز راضی‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف ما این است که حجم‬ ‫مبادالت تجاری را به یک میلیارد دالر‪ ،‬مشابه انچه‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬میالدی بود برسانیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد بلغارستان همچنین به هیات‬ ‫تج��اری ای��ران و بلغارس��تان این نوی��د را داد که‬ ‫نمایندگان دو دولت به افزایش مبادالت و گسترش‬ ‫همکاری و توسعه روابط کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه تحلیل و بررس��ی در‬ ‫س��ال های اخیر نش��ان می دهد ک��ه بخش بزرگ‬ ‫صادرات بلغارس��تان ب��ه ایران کودهای فس��فات‪،‬‬ ‫معدن��ی و ش��یمیایی‪ ،‬محص��والت تنباک��و و دارو‬ ‫ب��وده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی کش��ور من‬ ‫عالق��ه و توانایی ف��روش محصوالت داروس��ازی‪،‬‬ ‫صنای��ع ش��یمیایی‪ ،‬صنایع ماشین س��ازی‪ ،‬صنایع‬ ‫ب��رق و الکترونیک‪ ،‬محصوالت فن��اوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات و ماش��ین االت کش��اورزی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پت��روف با اش��اره به اینک��ه در هی��ات بلغاری‬ ‫نمایندگانی نیز از حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬انرژی و‬ ‫حمل ونقل حضور دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در گفت وگوهای‬ ‫دو طرفه بحث و مذاکره ش��د که امار گردش��گران‬ ‫دو کش��ور افزایش یابد وبرای تحقق این مس��ئله‪،‬‬ ‫امادگ��ی داری��م که با ه��دف کمک ب��ه اطالع از‬ ‫ظرفیت های بالقوه دو کشور‪ ،‬به هر نواوری کمک و‬ ‫از ان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬باید مکانیزم الزم برای‬ ‫پرداخت های مس��تقیم بانکی و بیمه صادرات کاال‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬حض��ور نمایندگان مال��ی و بانکی و‬ ‫اداری در این هیات نش��انگر عالقه برای دستیابی‬ ‫به این هدف است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد بلغارستان همچنین با اشاره‬ ‫به اینکه همزمان با فعالیت س��فارت بلغارستان در‬ ‫ای��ران‪ ،‬وزارت اقتصاد برای تس��هیل امور تجاری و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬فعالیت دفتر امور تج��اری و اقتصادی‬ ‫را تجدید ک��رد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برگ��زاری همایش های‬ ‫اینچنینی نقش مهمی برای اطالع رس��انی متقابل‬ ‫و داش��تن رواب��ط دوجانبه و بهبود ش��اخص های‬ ‫اقتصادی در مناسبات د و کشور دارد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان امادگ��ی دولت بلغارس��تان برای‬ ‫هم��کاری در طرح ه��ا و نواوری های مش��ترک را‬ ‫اع�لام کرد و از رییس س��ازمان توس��عه تجارت و‬ ‫ش��رکت های ایرانی ب��رای دیدار از بلغارس��تان و‬ ‫برگزاری جلس��ه اینده کمیس��یون در این کشور‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫یون��ان و فرانس��ه مهم تری��ن ش��رکای صادرات��ی‬ ‫بلغارس��تان و کش��ورهای روس��یه‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫رومان��ی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬یون��ان و اس��پانیا عمده تری��ن‬ ‫صادرکنندگان کاال به این کشور هستند‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادراتی ایران به بلغارس��تان‪ ،‬انگور‬ ‫بی دان��ه‪ ،‬گری��د بطری‪ ،‬پل��ی اتیلن‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬انگور‬ ‫خشک‪ ،‬مش��تقات نفت‪ ،‬روغن صنعتی و مهم ترین‬ ‫اقالم وارداتی از این کشور سوپر فسفات ها‪ ،‬مکمل‬ ‫غذای��ی و دارویی‪ ،‬ماش��ین ابزار‪ ،‬اس��ب مس��ابقه‪،‬‬ ‫قطعات لکوموتیو‪ ،‬چرخ کشنده و کاشین اهنگری‬ ‫یا منگنه کاری است‪.‬‬ ‫لیوپن پتروف‪:‬‬ ‫براساس امار‬ ‫تبادل کاال‬ ‫میان ایران و‬ ‫بلغارستان از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۴‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫بیش از ‪۱۰‬‬ ‫برابر افزایش‬ ‫پیدا کرده و از‬ ‫‪ 14/3‬میلیون‬ ‫دالر به ‪2‬‬ ‫میلیارد و ‪166‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫رسیده است‬ ‫ایین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی‪ ،‬فوق العاده و حراج‬ ‫به روسای سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران‪ ،‬ایین نامه‬ ‫اجرایی چگونگی فروش اقس��اطی‪ ،‬فوق العاده و حراج (موضوع‬ ‫تبص��ره م��اده ‪ ۷۰‬و م��اده ‪ ۸۴‬قانون نظام صنف��ی) به تصویب‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��ید و برای اجرا به روس��ای‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراسر کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫متن ایین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی‪ ،‬فوق العاده و‬ ‫حراج بدین شرح است؛‬ ‫قانون‪ :‬قانون نظام صنفی‬ ‫کمیسیون نظارت‪ :‬کمیسیون نظارت شهرستان ‪.‬‬ ‫اتاق اصناف‪ :‬اتاق اصناف شهرستان‬ ‫اتحادیه‪ :‬اتحادیه صنفی‬ ‫فروش اقس��اطی‪ :‬عرضه کاال و خدم��ات به ترتیبی که تمام‬ ‫یا قس��متی از بهای ان به اقس��اط مس��اوی یا غیرمس��اوی در‬ ‫سررس��یدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق ش��رایط و‬ ‫ضوابط این ایین نامه‪.‬‬ ‫ف��روش فوق العاده و حراج‪ :‬عرض��ه کاال و خدمات به قیمت‬ ‫حداقل ‪۱۵‬درصد پایین تر از قیمت متعارف بازار‪ ،‬قیمت مصوب‬ ‫و یا ضوابط نرخ گذاری‪ ،‬در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط‬ ‫و ضوابط این ایین نامه‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش اقساطی‬ ‫ماده ‪ -۲‬چنانچه واحد صنفی برای فروش اقس��اطی کاالی‬ ‫خ��ود تمای��ل به دریافت مبلغی مازاد ب��ر قیمت نقدی ان کاال‬ ‫را داش��ته باش��د‪ ،‬مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین‬ ‫خریدار و فروشنده خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬اعالم قیمت فروش نقدی و اقساطی به صورت قطعی‬ ‫ب��رای کاال و خدمات موضوع این ایین نامه توس��ط فروش��نده‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۳‬در فروش اقس��اطی قرارداد بین خریدار و فروشنده‬ ‫مش��تمل بر مش��خصات کامل کاال یا خدم��ت‪ ،‬مبلغ پرداخت‬ ‫نق��دی‪ ،‬درصد س��ود قانونی و تنظیم صورت حس��اب توس��ط‬ ‫فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی‪ ،‬مبلغ فروش اقساطی‬ ‫و نحوه پرداخت ان‪ ،‬تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است‪.‬‬ ‫م��اده‪ -۴‬در صورتی که خریدار قبل از سر رس��ید مقرر قصد‬ ‫واریز تمام یا بخش��ی از بدهی خود را داش��ته باش��د‪ ،‬فروشنده‬ ‫مکلف اس��ت مدت بازپرداخت را دوباره براس��اس فرمول اولیه‬ ‫محاسبه و تسویه حساب نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش فوق العاده و حراج‬ ‫ماده ‪ -۵‬متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایست قبل‬ ‫از برگزاری نسبت به ارائه مدارک زیر به اتحادیه مربوطه اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫الف‪ -‬تصویر پروانه کسب معتبر‬ ‫ب‪ -‬فهرست تمامی کاالهای مورد عرضه در فروش فوق العاده‬ ‫و حراج‬ ‫ج‪ -‬فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کاال‬ ‫د‪ -‬فهرست قیمت کاالهای مورد نظر در حالت فروش عادی‬ ‫و با احتساب تخفیف‬ ‫ه‪ -‬اعالم درصد تخفیف‬ ‫م��اده ‪ -۶‬اتحادی��ه موظف اس��ت حداکثر ظ��رف مدت یک‬ ‫هفته نس��بت به صدور مجوز ف��روش فوق العاده و حراج جهت‬ ‫متقاضیان اقدام و رونوشت ان را برای اطالع اتاق اصناف ارسال‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۱‬اخ��ذ هرگونه مبلغی از واحده��ای صنفی برای‬ ‫موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط اتحادیه ممنوع است‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ -۲‬تعداد دفعات برگ��زاری فروش فوق العاده و حراج‬ ‫واحدهای صنفی حداکثر ‪ 4‬نوبت در س��ال و هر نوبت حداکثر‬ ‫به مدت یک ماه می باشد‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -۷‬متقاضی��ان پس از دریافت مج��وز موظفند ضمن‬ ‫از روز ‪ 10‬اس��فند که برخورد با متخلفان و قاچاقچیان‬ ‫واحده��ای صنفی به ویژه در بخش می��وه و تره بار افزایش‬ ‫یافته تا به امروز‪ ،‬ح��دود ‪۳۱‬هزار کیلوگرم میوه قاچاق از‬ ‫اس��تان تهران کشف ش��ده که به گفته رییس کمیسیون‬ ‫نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۹۰‬درصد ان مربوط به ش��هر تهران بوده که قرار است بنا‬ ‫به حکم قضایی روز چهارشنبه (‪ ۱۹‬اسفند) امحا شوند‪.‬‬ ‫علی اکبر پوراحمدنژاد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ت��ا این لحظه حک��م قضایی برای امحای ح��دود ‪۱۲‬هزار‬ ‫کیلوگ��رم از ای��ن میوه های قاچاق اخذ ش��ده و در تالش‬ ‫هس��تیم تا زمان اجرای حکم ( ‪ ۱۹‬اس��فند ) بتوانیم حکم‬ ‫قضایی را برای امحای همه میوه ها دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از حدود ‪۱۰‬روز گذشته که تشدید برخورد با‬ ‫میوه های قاچاق به صورت رس��می اجرایی شد بازرسان در‬ ‫همه نقاط پراکنده هستند و با جدیت این موضوع را دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬پوراحمدنژاد در عین حال بیان کرد‪ :‬این میوه ها‬ ‫از س��طح میدان ب��زرگ میوه و تره ب��ار و مغازه های باالی‬ ‫شهر که میوه های لوکس و بسته بندی شده بسیار گران به‬ ‫فروش می رسند‪ ،‬جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون نظ��ارت بر مبارزه قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫اس��تان تهران ادامه داد‪ :‬پاساژ ها و مغازه های بسیار لوکس‬ ‫باالی ش��هر‪ ،‬مراکزی هستند که حجم باالیی از میوه های‬ ‫قاچ��اق بس��یار گران را عرض��ه می کنند چ��ون مردم ان‬ ‫مناطق توان خرید این محصوالت را دارند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬انگور ش��یلی‪ ،‬لیموترش‪ ،‬بلوط‪ ،‬نارنگی‬ ‫پاکس��تانی و نارگیل افریقای��ی از مهم ترین اقالم قاچاقی‬ ‫اس��ت که در این مدت کش��ف ش��ده و در محل سازمان‬ ‫جمع اوری و فروش اموال تملیکی امحا خواهند شد‪.‬‬ ‫پوراحمدن��ژاد بیان ک��رد‪ :‬متخلفان و فروش��ندگان این‬ ‫میوه های قاچاق طبق قانون‪ ،‬اگر بار اول شان باشد دو برابر‬ ‫ارزش کاال جریمه می شوند و کاالی شان ضبط می شود‪ .‬اگر‬ ‫این تخلف را برای بار دوم مرتکب ش��ده اند‪ ،‬عالوه بر ضبط‬ ‫کاال به میزان ‪ 3‬یا ‪ 4‬برابر ارزش کاال جریمه می شوند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون نظ��ارت بر مبارزه قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫اس��تان تهران ادام��ه داد‪ :‬اگر واحدی برای بار س��وم این‬ ‫تخل��ف را مرتکب ش��ود برابر قانون عالوه ب��ر ضبط کاال‬ ‫ب��ه میزان ‪ 6‬برابر ارزش کاالی قاچاق‪ ،‬جریمه می ش��ود و‬ ‫همچنین واحد صنفی مربوط‪ ،‬تعطیل و صاحب ان ‪ 6‬ماه‬ ‫تا یک سال براس��اس نظر مراجع قضایی به حبس محکوم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کاهش مبادالت تجاری‬ ‫ایران و امریکا‬ ‫ابالغ ایین نامه فروش اقساطی‪ ،‬فوق العاده و حراج‬ ‫‹ ‹ماده ‪ -۱‬تعاریف‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫الص��اق تابلوف��روش فوق العاده و ح��راج و درج قیمت کاالهای‬ ‫مورد نظر‪ ،‬نرخ اولیه‪ ،‬میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و‬ ‫حراج را در مکان مناس��ب به طوری که در معرض دید همگان‬ ‫باشد‪ ،‬نصب نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایر مقررات‬ ‫ماده‪ -۸‬در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این‬ ‫ایین نام��ه اقدام به فروش فوق العاده ی��ا حراج کند با ان واحد‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۹‬اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند‬ ‫ب��ر نحوه ف��روش فوق العاده و حراج نظارت نموده و ش��کایات‬ ‫واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف‪ ،‬متخلف را به سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه ان در شهرستان ها معرفی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫م��اده‪ -۱۰‬نظارت بر حس��ن اجرای ای��ن ایین نامه بر عهده‬ ‫اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف می باشد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۱‬این ایین نامه در اجرای تبصره ماده ‪ ۷۰‬و ماده ‪۸۴‬‬ ‫قانون‪ ،‬مشتمل بر ‪ ۱۱‬ماده و ‪ ۳‬تبصره به وسیله دبیرخانه هیات‬ ‫عال��ی نظ��ارت تهیه و در تاری��خ ‪ ۱۳۹۴/۹/۲۲‬به تصویب وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب ایین نامه های‬ ‫قبلی لغو می شود‪.‬‬ ‫ب��ا وجود لغو ممنوعیت فروش برخ��ی کاالهای ایران از‬ ‫جمله فرش و پس��ته به امریکا صادرات ایران به امریکا در‬ ‫نخستین ماه سال جاری میالدی صفر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬دولت امریکا بر اساس برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک که از نیمه ژانویه ‪ ۲۰۱۶‬به اجرا گذاش��ته‬ ‫ش��ده واردات برخی کاالها از جمله فرش‪ ،‬زعفران‪ ،‬پسته‬ ‫و خاوی��ار از ایران را ازاد کرده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت ؛ طی‬ ‫س��ال های گذشته و در پی تحریم های این کشور صادرات‬ ‫ایران به امریکا به مرز صفر رس��یده بود‪ .‬اما در اخرین ماه‬ ‫سال ‪۲۰۱۵‬م و پیش از لغو رسمی تحریم ها ‪ 10/8‬میلیون‬ ‫دالر کاال از ای��ران به این کش��ور صادر ش��د اما در ژانویه‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬صادرات ایران به امریکا دوباره به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬ای��ران در س��ال ‪۲۰۱۳‬م تنها‬ ‫‪2/2‬میلی��ون دالر کاال به امریکا صادر کرده بود و این رقم‬ ‫در سال ‪۲۰۱۴‬م به صفر رسیده بود‪.‬‬ ‫ صادرات امریکا به ایران نیز در ژانویه ‪ ۲۰۱۶‬نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل از ان افت داشته است‪ .‬امریکا در‬ ‫ژانویه ‪ ۲۰۱۶‬افزون بر ‪10/2‬میلیون دالر کاال به ایران صادر‬ ‫کرده که این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل از ان‬ ‫افت ‪۲۳‬درصدی داش��ته است‪ .‬صادرات امریکا به ایران در‬ ‫ژانویه ‪ ۲۰۱۵‬افزون بر ‪13/3‬میلیون دالر اعالم شده بود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مشارکت در نمایشگاه با دریافت تاییدیه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت در نامه ای به گمرک اعالم کرد که حضور ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده یا واردکننده کودهای کشاورزی در نمایشگاه های داخلی منوط به ارائه‬ ‫تاییدیه گواهی ثبت اس��ت‪ .‬براس��اس ایین نامه ابالغی به گمرک شرکت هایی که در‬ ‫زمینه کودهای شیمیایی فعالیت می کنند برای حضور در نمایشگاه های داخلی باید‬ ‫از وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه گواهی ثبت دریافت کنند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی هزینه برای صادرکنندگان میوه‬ ‫تعرفه واردات نهایی می شود‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از برگزاری‬ ‫جلس��ه نهایی تعیین تکلیف تعرفه های واردات کاال در‬ ‫دولت در روزهای اینده خبر داد و گفت‪ :‬امسال کتاب‬ ‫مقررات واردات و صادرات تا انتهای سال چاپ می شود‪.‬‬ ‫ولی اهلل افخم��ی راد در گفت وگو با مه��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون ماده یک‪ ،‬جلسات متعددی را برای تعیین‬ ‫بهترین تعرفه ورود کاال به نفع تولید و تجارت خارجی‬ ‫کشور تش��کیل داده و تعرفه های نهایی باید در سطح‬ ‫دولت به تصویب برس��د که بر این اساس جلسه تعیین‬ ‫تکلیف در روزهای اینده برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬س��طح‬ ‫عمومی تعرفه ها کاهش��ی ب��وده و البته به نفع تولید و‬ ‫واردات ماشین االت و کاالهای واسطه ای است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تمام تالش ما این اس��ت که امسال‬ ‫کتاب مق��ررات واردات و صادرات را تا انتهای اس��فند‬ ‫چاپ کرده و به گمرکات ارس��ال کنیم‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫واردکنندگان در روزهای ابتدایی سال ‪ 95‬کامال بدانند‬ ‫که با چه تعرفه ای در سال سروکار دارند‪.‬‬ ‫خرید تضمینی کلزا‬ ‫در سال ‪95‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران از امادگی‬ ‫کامل این ش��رکت برای انج��ام مطلوب عملیات خرید‬ ‫تضمینی دانه های روغنی تولید داخل در فصل برداشت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬علی قنبری با بی��ان اینکه تمامی‬ ‫س��از و کار الزم برای خری��د تضمینی دانه های روغنی‬ ‫طراحی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با تعامل بانک کشاورزی‪ ،‬سامانه ‬ ‫پرداخ��ت نقدی وج��وه دانه ه��ای روغن��ی طراحی و‬ ‫راه اندازی ش��ده تا کش��اورزان از طریق این سامانه به‬ ‫موقع حاصل دس��ترنج خود را دریاف��ت کنند‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر جهادکش��اورزی عنوان ک��رد‪ :‬مدیری��ت خرید‬ ‫تضمینی دانه روغنی کلزا براساس بخشنامه وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی به این ش��رکت واگذار ش��ده تا در راستای‬ ‫حمای��ت از تولید داخل‪ ،‬عملیات خرید را اجرایی کند‪.‬‬ ‫ی اغاز فصل برداش��ت و خری��د دانه های روغنی‬ ‫قنبر ‬ ‫در کش��ور را ازابتدای فروردین تا ‪ ۲۵‬مردا د اعالم کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬براوردها حاکی از ان اس��ت که س��ال اینده‬ ‫حدود ‪۱۰۰‬هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان خرید‬ ‫تضمینی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران با اعالم‬ ‫اینک��ه نرخ تضمینی خرید دانه کل��زا ‪ ۲۵۳۰‬تومان به‬ ‫ازای ه��ر کیلوگرم تعیین و تصویب ش��ده‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫اعتب��ارات مورد نیاز ب��رای خرید ای��ن مقداردانه کلزا‬ ‫ح��دود ‪ ۲۴۴۰‬میلیارد ریال اس��ت که برای تامین این‬ ‫میزان اعتبار پیگیری های الزم در حال انجام است‪.‬‬ ‫قنبری تصری��ح کرد‪ :‬دس��تورالعمل خرید تضمینی‬ ‫دانه ه��ای روغنی مانند دس��تورالعمل خرید تضمینی‬ ‫گندم با رویکرد کیفیت محور و در راس��تای حمایت از‬ ‫تولیدات با کیفیت داخلی تدوین ش��ده و در این زمینه‬ ‫فرمت ه��ای قراردادی تنظیم ش��ده تا بخش خصوصی‬ ‫بتواند موثرتر و بهتر در این عرصه وارد ش��ود و فعالیت‬ ‫خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی درب��اره فروش دانه های روغنی نیز اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫بورس کاالی کشاورزی‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬تعام�لات الزم انج��ام ش��ده تا‬ ‫دانه ه��ای روغنی خریداری ش��ده در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممک��ن از طریق بورس به فروش برس��د‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫با کارخانه های روغن کش��ی نیز درباره فروش دانه های‬ ‫روغنی جلساتی موثر برگزار شده و به تفاهم رسیده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی های انجام شده و اماده سازی مراکز خرید‬ ‫و انجام هماهنگی ه��ای الزم‪ ،‬خرید تضمینی دانه های‬ ‫روغنی در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به نحو مطل��وب و با کمترین‬ ‫مشکالت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی ما‬ ‫در مقابل بخش‬ ‫خصوصی یکی‬ ‫دیگر از دالیلی‬ ‫است که موجب‬ ‫می شود نتوانیم‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫خارجی را در‬ ‫این منطقه‬ ‫نگه داریم‬ ‫زیرا هنوز‬ ‫سیاست های‬ ‫کالن کشور در‬ ‫برابر بخش‬ ‫خصوصی واضح‬ ‫و شفاف نیست‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد تجاری ماکو از تخفیف‬ ‫‪۳۰‬درصدی هزینه صادراتی برای صادرکنندگان‬ ‫میوه و تره بار خبرداد‪.‬‬ ‫حس��ین فروزان در نشس��تی خبری با اعالم‬ ‫ای��ن مطل��ب گفت‪ :‬از هفت��ه اینده ب��ه تمامی‬ ‫صادرکنندگان��ی که از منطقه ازاد ماکو اقدام به‬ ‫صادرات میوه و تره ب��ار به بازارهای هدف کنند‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تخفی��ف در قالب کمک هزینه حمل‬ ‫بار داده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهمیت مناط��ق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی از دیدگاه رهبر معظم انقالب و رییس‬ ‫قوه مجریه افزود‪ :‬متاسفانه برخی به دنبال بدنام‬ ‫ک��ردن مناطق ازاد و ویژه اقتصادی هس��تند و‬ ‫اعالم می کنند که این مناطق به دروازه واردات‬ ‫تبدیل شده است در حالی که به جرات می توان‬ ‫گفت ای��ن ادعا واقعیت ن��دارد و عده ای تالش‬ ‫می کنن��د ب��ا دادن ادرس غلط مانع پیش��رفت‬ ‫مناطق ازاد و ویژه اقتصادی بشوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬برخی می خواهند‬ ‫مراک��ز اصلی قاچاق را از یاد مردم و مس��ئوالن‬ ‫ببرن��د در حالی که حس��اب و کت��اب کاالهای‬ ‫وارداتی از مناطق ازاد به دست گمرکات است و‬ ‫مجموع ارزش کاالی وارداتی به ماکو طی سال‬ ‫به ‪ ۲۰‬میلیون دالر نمی رسد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ازاد تج��اری ماکو درباره‬ ‫ری اکسپورت شدن میوه و محصوالت کشاورزی‬ ‫از این منطقه به کش��ور روس��یه تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫ماک��و تاکنون ب��ه هیچ عن��وان محموله میوه و‬ ‫تره بار و س��ایر محصوالت کش��اورزی به روسیه‬ ‫صادر نشده و امار صادرات ما به این کشور صفر‬ ‫اس��ت اما باید به خاطر داشته باشیم مشکالتی‬ ‫ک��ه میان ترکیه و روس��یه پی��ش امده فرصت‬ ‫مناس��بی را ب��رای تاجران و فع��االن اقتصادی‬ ‫ایرانی ایجاد کرده تا بتوانند بازار روس��یه را در‬ ‫دست بگیرند‪.‬‬ ‫فروزان با انتقاد از وضعیت زیرساخت مناطق‬ ‫ازاد و ویژه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال گذشته زیرس��اخت های مناطق ازاد‬ ‫خوب احداث نش��ده و همین امر موجب ش��ده‬ ‫برای ت��داوم حضور س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫منطقه با مشکل مواجه شویم‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان ترخیص کاال از گمرک این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته ارزش ترخیص‬ ‫کاال از گم��رک منطق��ه ازاد ماکو ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر بود که این رقم امس��ال ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر رس��یده اس��ت اما در تالش هستیم ارزش‬ ‫ترخی��ص کاال از گمرک منطقه را با ایجاد پایانه‬ ‫صادرات��ی در س��ال اینده ب��ه یک میلیارد دالر‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد ماکو با اشاره به تمایل‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی برای حضور در منطقه‬ ‫ازاد ماکو افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴۸‬واحد صنعتی‬ ‫در ای��ن منطقه فعال هس��تند و ‪ ۱۹‬تقاضا برای‬ ‫احداث واحدهای صنعتی جدید نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫فروزان با بیان این مطلب که در س��ال جاری‬ ‫دو س��رمایه گذاری خارجی برای ایجاد نیروگاه‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات��ی و کارخانه ف��ر و الیاژ در منطقه‬ ‫ازاد ماکو داش��تیم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬برای احداث‬ ‫نیروگاه ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری ارزی‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬میلی��ارد ریال نیز س��رمایه گذاری ریالی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که سهم سرمایه گذاران‬ ‫چین��ی در این پ��روژه ‪ ۷۰‬درصد اس��ت و ‪۳۰‬‬ ‫درصد ان نیز در اختیار س��رمایه گذاران ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬فاز نخس��ت این پروژه‬ ‫برای تولید ‪ ۷۰‬مگاوات برق تا مهر س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطق��ه ازاد ماکو درب��اره تدوین‬ ‫سند راهبردی منطقه گفت‪ :‬یک سند راهبردی‬ ‫از س��وی دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ازاد و‬ ‫یک سند هم در ش��ورای راهبردی منطقه ازاد‬ ‫ماکو در حال تدوین اس��ت ک��ه پیش نویس ان‬ ‫راه اندازی پایانه های صادراتی محصوالت کشاورزی‬ ‫رییس سازمان جهاد کش��اورزی استان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولی��د در گلخانه ها عالوه بر افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬برابری تولید‬ ‫نس��بت به فضای ازاد و همچنی��ن افزایش بهره وری مصرف‬ ‫اب به همین میزان‪ ،‬اشتغال زایی خوبی نیز دارد‪ .‬علی اشرف‬ ‫منص��وری در گفت وگو با ایانا با بیان اینکه اس��تان تهران با‬ ‫‪2‬هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار س��طح زیر کشت محصوالت گلخانه ای‬ ‫و تولید گل‪ ،‬س��بزی و صیفی جایگاه نخس��ت در کش��ور را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به تغییرات اقلیمی‬ ‫و کاه��ش نزوالت جوی سیاس��ت وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫افزایش س��طح گلخانه ها و کشت در فضای بسته است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه تولید در گلخانه ها عالوه بر افزایش ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬برابری تولید نس��بت به فض��ای ازاد و همچنین افزایش‬ ‫به��ره وری مصرف اب به همین میزان‪ ،‬اش��تغال زایی خوبی‬ ‫نیز دارد‪ ،‬توسعه گلخانه ها را از اصلی ترین محورهای فعالیت‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی تهران عنوان کرد‪ .‬منصوری یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬از محل اعتبار ‪2‬هزار میلی��ارد تومانی که وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی ابالغ کرده‪ ،‬ج��ذب هزار میلیارد ان در اس��تان‬ ‫تهران هدف گذاری ش��ده ک��ه تاکنون ح��دود ‪۶۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان پرونده در اختیار بانک کش��اورزی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه تمامی عوامل تولید از سازه گلخانه‪ ،‬سرمایه در گردش‬ ‫و پایه های گیاهان مشمول دریافت تسهیالت می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر اس��اس مقررات اعالم شده از س��وی بانک‪۸۰ ،‬درصد‬ ‫کل سرمایه مورد نیاز از سوی بانک و ‪۲۰‬درصد باقیمانده از‬ ‫سوی متقاضی پرداخت خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به دو پایانه‬ ‫صادراتی که در حال گذراندن مراحل پایانی احداث هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امیدواریم پایانه اسالمشهر پیش از سال جدید‬ ‫ب��ا طی مراح��ل بانکی بتوان��د باقیمانده تس��هیالت خود را‬ ‫دریافت کند و در س��ال ‪ ۹۵‬به بهره برداری برسد که بی شک‬ ‫می تواند تاثیر زیادی در صادرات محصوالت کشاورزی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬پایانه پیشوا نیز با هدف صادرات محصوالت سبزی و‬ ‫صیفی در حال راه اندازی است‪.‬‬ ‫تدوین و در حال نهایی ش��دن اس��ت‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول با تاکید بر ضرورت تسریع تکمیل پروژه‬ ‫فرودگاهی منطقه ازاد ماکو و بهره برداری از ان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬طرح احداث ف��رودگاه منطقه ازاد‬ ‫ماکو برای پرواز فوکر طراحی ش��ده بود که ان‬ ‫را تغیی��ر داده و فرودگاهی ب��رای پرواز ایرباس‬ ‫طراحی کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ف��روزان؛ درحال حاضر بان��د‪ ،‬برج‬ ‫مراقبت و پایانه موقت فرودگاه منطقه ازاد ماکو‬ ‫اماده و در انتظار تجهیزات ناوبری است که اگر‬ ‫این امر محقق ش��ود پرواز موقت از این فرودگاه‬ ‫از ‪ ۱۵‬اردیبهشت سال اینده انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد ماکو با اشاره به حضور‬ ‫هیات ه��ای تج��اری و اقتصادی از کش��ورهایی‬ ‫مانن��د چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپ��ن و ایتالیا در ماکو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باوج��ود حضور هیات های خارجی‬ ‫در این منطقه ما هنوز نتوانس��ته ایم با هیچ یک‬ ‫از انه��ا ب��رای انعقاد قرارداد قطع��ی و نهایی به‬ ‫نتیجه برس��یم زی��را از طرفی زیرس��اخت های‬ ‫منطق��ه ازاد ماکو تکمیل نیس��ت و همین امر‬ ‫سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در این منطقه‬ ‫منصرف می کند‪ .‬این مقام مس��ئول خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنین بالتکلیفی م��ا در مقابل بخش‬ ‫خصوصی یکی دیگر از دالیلی اس��ت که موجب‬ ‫می ش��ود نتوانیم س��رمایه گذاران خارجی را در‬ ‫ای��ن منطقه نگه داریم زیرا هنوز سیاس��ت های‬ ‫کالن کش��ور در برابر بخ��ش خصوصی واضح و‬ ‫ش��فاف نیس��ت‪ .‬فروزان با اش��اره به مشکالتی‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان پوش��اک در ترکیه به دلیل‬ ‫باالب��ودن قیمت انرژی و نیروی انس��انی دارند‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬عوامل یاد شده صنعت پوشاک ترکیه‬ ‫را با تهدید ج��دی مواجه کرده اما انها به خاطر‬ ‫مش��کالت زیرس��اختی منطقه ازاد ماکو حاضر‬ ‫نیستند واحدهای صنعتی خود را به این منطقه‬ ‫منتقل کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد ماکو با اشاره به معادن‬ ‫بسیار غنی این منطقه یاداور شد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با هند‪ ،‬کانادا و ترکیه در حال مذاکره هستیم تا‬ ‫برای س��رمایه گذاری در معادن سنگ ماکو وارد‬ ‫این منطقه شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان بودجه عمرانی منطقه ازاد‬ ‫ماکو گفت‪ :‬امس��ال بودج��ه پروژه های عمرانی‬ ‫منطق��ه ازاد ماک��و ‪ ۹۰‬میلیارد توم��ان بود که‬ ‫ای��ن رقم با توجه به افزای��ش بودجه منطقه در‬ ‫س��ال اینده به ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬فروزان تاکید کرد‪ :‬هیچ صفی برای‬ ‫تردد کامیون ه��ای ایرانی در مرز بازرگان وجود‬ ‫ندارد و در شهریور سال اینده با پروژه هایی که‬ ‫در دس��ت اج��را داریم‪ ،‬به ص��ورت ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫می توان قول داد که کامیون های ایرانی در صف‬ ‫نمانند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫پروژه های��ی که ب��رای به صفر رس��اندن صف‬ ‫کامیون ه��ا در مرز ب��ازرگان اجرایی می ش��ود‪،‬‬ ‫ احداث یک پایانه ‪ ۱۳‬هکتاری از س��وی بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که نوبت دهی در این پایانه به‬ ‫صورت الکترونیکی انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ازاد ماک��و تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫مرز بازرگان در م��دت ‪4‬ماه‪ ۲۱۴ ،‬میلیون دالر‬ ‫موز با تعرفه ‪ ۴‬درصد وارد کشور شده و مانع از‬ ‫خرید کاالهای ایرانی از س��وی مردم شده است‬ ‫که به نظر می رس��د با توجه ب��ه کمبود درامد‬ ‫دول��ت باید تعرف��ه واردات موز ب��ه ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش یابد تا بیش��تر بتوان به فروش میوه های‬ ‫داخل��ی پرداخت‪ .‬فروزان درباره قاچاق میوه نیز‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬حجم و ارزش قاچاق میوه از منطقه‬ ‫ازاد ماکو صفر اس��ت اما روزانه شاهد ورود موز‬ ‫به ش��کل رس��می از مرز بازرگان هستیم که با‬ ‫تعرفه ‪ ۴‬درصد ای��ن محصول به ایران می اید و‬ ‫قیمت ان در بازار با سیب ایرانی برابری می کند‬ ‫ک��ه این ام��ر به زیان کش��اورزان کش��ور تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تکذیب واردات پیاز در فصل برداشت‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی جنوب کرمان خبر‬ ‫واردات پیاز از مبادی رس��می همزمان با برداشت پیاز در‬ ‫جنوب استان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید یعقوب موس��وی ب��ا اعالم این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬این ش��ایعات فقط از س��وی افراد سودجو و‬ ‫دالالن مطرح می ش��ود که می خواهند پی��از را با قیمت‬ ‫ناچی��ز در منطق��ه خریداری کنند و ب��ا چندین برابر در‬ ‫بازارهای کشور بفروشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به بروز سرما در اوایل برداشت‬ ‫پیاز در جنوب کرمان برداش��ت ای��ن محصول به کندی‬ ‫انجام و باعث افزایش قیمت در بازارهای کشور شد‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬با همکاری کش��اورزان پیازکار جنوب‬ ‫کرمان در زمینه برداش��ت محص��ول و تامین پیاز بازارها‬ ‫قیمت به حد معمول خود رسید‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کش��اورزی جنوب استان کرمان‬ ‫از کشاورزان و مردم خواس��ت به این گونه شایعات توجه‬ ‫نکنند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬پیاز در جنوب اس��تان کرمان در دو‬ ‫مرحله کشت می شود که شامل کشت نوبت اول و کشت‬ ‫طرح استمرار (خارج از فصل) است‪.‬‬ ‫موسوی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برداشت محصول پیاز نوبت‬ ‫ی اغاز می ش��ود و تا پای��ان بهمن ادامه‬ ‫اول از ابت��دای د ‬ ‫دارد که در نوب��ت اول این محصول ‪2‬هزار و ‪ ۴۵۰‬هکتار‬ ‫س��طح زیر کش��ت بوده و تاکنون ‪۷۰‬درصد ان برداشت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ط��رح اس��تمرار (خ��ارج از فصل) نیز‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪۶۰۰‬هکتار کش��ت شده و برداشت ان از اسفند‬ ‫سال جاری اغاز می شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان به‬ ‫اقلیم خاص جنوب این استان اشاره و تصریح کرد‪ :‬کاشت‬ ‫و برداش��ت محصول پیاز در جنوب کرمان همزمان انجام‬ ‫می شود که البته منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار عید‬ ‫کاوه زرگران‪ ،‬رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬براساس‬ ‫قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار دولت موظف است از بخش خصوصی‬ ‫برای تنظیم بازار عید مشورت بگیرد اما کمتر تاکنون شاهد این اتفاق بوده ایم و‬ ‫دولت براساس قانون عمل نمی کند‪ .‬بخش خصوصی بازار را بسیار بهتر از دولت‬ ‫می شناسد و خود در بازار فعالیت دارد‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫اخرین صبحانه کاری ‪ 94‬با حضور رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد‬ ‫اخری��ن صبحانه کاری ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬با حضور معصوم��ه ابتکار معاون‬ ‫رییس جمه��وری و ریی��س س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برگزار شد‪.‬‬ ‫بح��ران ش��دید اب و ش��کنندگی طبیعت و‬ ‫محیط زیست ایران شاید مهم ترین موضوعاتی‬ ‫ب��ود ک��ه در دس��تور کار ای��ن نشس��ت قرار‬ ‫گرف��ت و براس��اس ان ابت��کار از هدفگ��ذاری‬ ‫کاه��ش ‪ ۱۲‬درص��دی انتش��ار کربن تا س��ال‬ ‫‪۲۰۳۰‬میالدی‪ ،‬تصویب کش��ت فراسرزمینی و‬ ‫ارائه مش��وق هایی برای صنایع س��بز خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در ای��ن برنام��ه برخی از‬ ‫اعضای هیات نمایندگان نیز به بیان مش��کالت‬ ‫پرداختن��د و راهکارها و پیش��نهاد های خود را‬ ‫ارائه کردند‪ .‬نکته قابل توجه مطرح ش��ده این‬ ‫بود که فقط حدود ‪ ۱۰‬درصد خاک ایران مورد‬ ‫حفاظت سازمان محیط زیست است که باید به‬ ‫‪ ۱۷‬درصد ارتقا یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای دریاچه ارومیه‬ ‫محسن جالل پور رییس اتاق بازرگانی در این‬ ‫نشس��ت تاکید کرد‪ :‬در منطقه دچار گرفتاری‬ ‫ج��دی ریزگردهایی هس��تیم ک��ه می توان به‬ ‫جرات گفت در ‪ ۲۵‬سال اینده اصلی ترین عامل‬ ‫افت زندگ��ی در ایران و ع��راق همین موضوع‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت محیط زیست در‬ ‫ایران گفت‪ :‬براس��اس پژوهش های انجام شده‪،‬‬ ‫می��زان بهره ب��رداری از دریاچ��ه ارومیه فقط‬ ‫‪ 2‬میلیارد دالر بوده که حاال با تایید مس��ئوالن‬ ‫محیط زیست حتی با ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر هم به‬ ‫شکل پیشین برنمی گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حفاظت از محیط زیس��ت یکی‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی اس��ت ک��ه موردتوجه‬ ‫بخش خصوصی کشور است و رسانه ها نیز باید‬ ‫در این زمینه همکاری الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه جدی به تجارت اب‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری و رییس س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت ب��ا بیان اینک��ه اب از‬ ‫مهم ترین و حس��اس ترین منابع ایران به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬یک��ی از راهکارهایی که‬ ‫جهان در پیش گرفت��ه توجه به اب مجازی و‬ ‫ردپای اب اس��ت به نحوی ک��ه میزان مصرف‬ ‫اب برای تولید هر کاال را محاس��به و برای ان‬ ‫برنامه ریزی کنیم که در این زمینه می خواهیم‬ ‫با اتاق بازرگانی ایران همگام شویم‪.‬‬ ‫معصومه ابت��کار در این نشس��ت از تصویب‬ ‫ایین نامه کش��ت فراس��رزمینی در کمیسیون‬ ‫زیربنای��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ر بحث تجارت‬ ‫اب نیز باید بیش��تر متمرکز ش��ویم‪ ،‬می توانیم‬ ‫با واردات کاالهای اب بر‪ ،‬اب وارد کش��ور کنیم‬ ‫و ب��ا جلوگیری از صدور محص��والت اب بر نیز‬ ‫مناب��ع ابی کش��ور را حفظ کنیم ک��ه این امر‬ ‫جهت گیری مناسبی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طبیعت ایران بس��یار ش��کننده‬ ‫ش��ده چراکه زمانی هم برای نجات ان نداریم‪.‬‬ ‫در یک س��ال گذش��ته به طور مس��تمر تالش‬ ‫کردی��م تا واردات چوب از کش��ورهایی که اب‬ ‫بس��یار‪ ،‬اقلیم مناس��ب و زراع��ت عظیم چوب‬ ‫اس��ت ک��ه در ابالغیه رهبر معظ��م انقالب نیز‬ ‫عنوان ش��ده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ما به دنبال‬ ‫اقتصاد س��بز هستیم که رشد سبز هدف اصلی‬ ‫ان اس��ت به این معنی که هم��گام با فعالیت‬ ‫اقتصادی مالحظات زیست محیطی نیز در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫ایران در دو س��ال گذش��ته در راس��تای مقابله با برخی تصمیمات نادرست در بخش‬ ‫کشاورزی و اب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا قبل از دهه ‪ ۴۰‬کشور از نظر منابع ابی دچار مشکل‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه با خشکس��الی های مقطعی دس��ت به گریبان بود‪ .‬متاس��فانه بعد از دهه‬ ‫‪ ۴۰‬و با اجرایی ش��دن طرح اصالحات ارضی و برخی س��وء مدیریت ها و درعین حال‬ ‫گسترش حاکمیت های دولتی بر منابع ابی‪ ،‬بحران امروز به وجود امد‪ .‬در چند سال‬ ‫گذش��ته حاکمیت کش��ور اعتقادی به بحران اب در کشور نداشت‪ .‬شریعتمدار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح فدک و س��اماندهی چاه های غیرمجاز دو مصوبه ای بودند که ما توانس��تیم‬ ‫انها را متوقف کنیم‪.‬‬ ‫محمود توالیی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی کاشان و رییس کمیسیون مالیات‪،‬‬ ‫کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز از برخوردهای س��لیقه ای در‬ ‫اعالم االینده بودن واحدهای تولیدی مش��ابه‪ ،‬انتقاد کرد و خواستار تغییر‬ ‫‪ :‬دی��روز ات��اق بازرگانی ته��ران میزبان فعاالن‬ ‫اقتصادی اس��لواکی همراه با وزیر اقتصاد این کش��ور‬ ‫بود‪ .‬همکاری در تولید مش��ترک قطعات خودرو یکی‬ ‫از مهم ترین مباحث مورد مذاکره میان دو طرف بود‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫در این نشس��ت گف��ت‪ :‬حجم مناس��بات دو کش��ور‬ ‫رضایت بخش نیس��ت و الزم اس��ت فع��االن اقتصادی‬ ‫دو طرف به ش��ناخت دقیق از یکدیگر برای گسترش‬ ‫روابط بپردازند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس برنامه شش��م‬ ‫توسعه‪ ،‬ایران به ‪۵۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری ساالنه‬ ‫نیاز دارد که با توجه به ظرفیت باالی صنعتی کش��ور‬ ‫اس��لواکی‪ ،‬فع��االن اقتص��ادی و صنعتی این کش��ور‬ ‫می توانند مشارکت خوبی در زمینه سرمایه گذاری در‬ ‫ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫خوانس��اری اظهار ک��رد‪ :‬دوره خرید و فروش صرف‬ ‫کاال در رواب��ط اقتصادی جهان پایان یافته و حاال باید‬ ‫به سرمایه گذاری های مشترک و بلندمدت میان ایران‬ ‫و کشورهای صنعتی اندیشید‪.‬‬ ‫توس��عه رواب��ط بانک��ی می��ان ای��ران و اس��لواکی‬ ‫اساس��ی ترین موضوعی بود که رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران به ان اش��اره ک��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫انکه «براتیس�لاوا» ش��عبه های بس��یاری از بانک های‬ ‫بین الملل��ی و خارجی را در خ��ود جای داده و یکی از‬ ‫نیازه��ای حیاتی اقتصاد ایران در حال حاضر‪ ،‬برقراری‬ ‫مناس��بات پولی و بانکی است‪ ،‬دو کشور می توانند در‬ ‫این زمینه گام های عملی بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری در حوزه انرژی ‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح یک قانون‬ ‫وی با اشاره به اصالح قانون االیندگی گفت‪:‬‬ ‫این قانون از برخی زوایا عادالنه و کارشناس��انه‬ ‫نیس��ت که در این زمینه نیز تالش و مذاکرات‬ ‫بس��یاری با مجلس شورای اسالمی انجام شده‬ ‫ک��ه برخی به نتیجه رس��ید و برخی دیگر هم‬ ‫سرانجامی نداشت‪ .‬در حال حاضر ‪۴‬الیحه مهم‬ ‫در مجلس شورای اسالمی داریم که امیدواریم‬ ‫مجلس دهم انها را نهایی کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید‬ ‫براینکه برای سبز شدن صنایع نیز مشوق هایی‬ ‫را در نظ��ر گرفتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کاهش ردپای‬ ‫کرب��ن و انتش��ار ان ب��ه عنوان یک سیاس��ت‬ ‫عموم��ی برای هم��ه بنگاه ها اع��م از صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬خدمات��ی و حمل ونقل باید در اولویت‬ ‫ق��رار گیرد و برهمین اس��اس امادگی داریم با‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران در ای��ن بخش همکاری‬ ‫داشته باش��یم چرا که از هدفگذاری های اصلی‬ ‫ما خواهد بود‪.‬‬ ‫ابت��کار درب��اره صنای��ع بازیاف��ت در داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ه تازگی با وزی��ر اقتصاد‬ ‫مذاک��ره ای داش��تم که مش��وق های اقتصادی‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران در این بخ��ش در نظر‬ ‫بگیرند‪ .‬همچنین عالقه مندیم به طور خاص در‬ ‫زمینه اکوتوریس��م به ویژه در مناطق حفاظت‬ ‫ش��ده با اتاق بازرگانی همکاری الزم را داشته‬ ‫باشیم تا براس��اس ان با اصل حفاظت بتوانیم‬ ‫ب��رای جوامع محل��ی و س��رمایه گذران امکان‬ ‫گردشگری طبیعی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫معصومهابتکار‪:‬‬ ‫قانون االیندگی‬ ‫از برخی زوایا‬ ‫عادالنه‬ ‫و کارشناسانه‬ ‫نیست که در این‬ ‫زمینه مذاکرات‬ ‫بسیاری با‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی انجام‬ ‫شده که برخی‬ ‫به نتیجه رسید‬ ‫و برخی دیگر‬ ‫هم سرانجامی‬ ‫نداشت‬ ‫از رفتارهای سلیقه ای تا درخواست «نمکی» ارومیه‬ ‫‪ :‬صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با حضور معصومه ابتکار و محسن جالل پور‬ ‫فرصت��ی بود تا برخی از اعضای هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز انتقاد ها و‬ ‫مش��کالت موجود را به متولی مباحث زیست محیطی کشور گوشزد کنند و راهکارها‬ ‫و درخواست های خود را هم ارائه دهند‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگان��ی ایران با تاکید براینکه بخش خصوصی‬ ‫کش��ور به بلوغ رس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نیازمند مثلث همکاری بین دولت‪ ،‬تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده هستیم تا برای حفظ محیط زیست هم افزایی ایجاد شود‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در برخی کش��ورهای اروپایی‪ ،‬مصرف کننده با بازگرداندن بطری نوشابه به فروشنده‪،‬‬ ‫مبلغی از پول خود را پس می گیرد‪ .‬س��لطانی تصریح کرد‪ :‬در بودجه ‪ ۹۵‬پیش��نهاد‬ ‫کردیم برای کاهش الودگی ها در کش��ور‪ ،‬قیمت بنزین در ش��هرهای بزرگ افزایش‬ ‫یابد که متاس��فانه به ان توجهی نش��د‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬سازمان‬ ‫محیط زیس��ت و مجموعه وابس��ته به ان‪ ،‬با واحدهای االینده برخورد جدی می کنند‬ ‫اما س��وال اینجاس��ت که برای برخورد با خود دولت که بزرگترین عامل الودگی ها به‬ ‫ش��مار می رود چه باید کرد؟ س��وزاندن گازها سر چاه‪ ،‬فرسوده بودن ناوگان موتوری‬ ‫سازمان و‪ ...‬از جمله فعالیت های دولت است که در ایجاد الودگی تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫محمدحسین شریعتمدار‪ ،‬رییس کمیسیون اب‪ ،‬محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق‬ ‫بازرگانی ایران نیز به وظایف قانونی اتاق بازرگانی ایران در زمینه رسیدگی به وضعیت‬ ‫اب و کشاورزی از طریق تاسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و اب اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬دو کارگروه‪ ،‬یکی برای رس��یدگی به مس��ائل کالن و دیگری هم برای‬ ‫مس��ائل صنفی باید تش��کیل ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر نقش مهم فعالیت اتاق بازرگانی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫همکاری های ایران و اسلواکی‬ ‫در بخش انرژی و خودرو‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫جالل پور تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی جرات‬ ‫ک��رده و موض��وع مهم ملی را مط��رح می کند‬ ‫ام��ا رس��انه ها همکاری و توج��ه الزم را ندارند‬ ‫و دیگ��ران به تروی��ج ان نمی پردازند که جای‬ ‫تاسف دارد‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ایران اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫اصلی تری��ن وظایف اتاق بازرگانی‪ ،‬ایجاد فضای‬ ‫مناس��ب کسب و کار اس��ت که تحقق این امر‬ ‫فقط به قوانین و مقررات مربوط نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫نخستین نیاز ان مسائل زیست محیطی‪ ،‬اب و‬ ‫خاک است که در سال های گذشته با مشکالت‬ ‫جدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫عزم جزم خصوصی ها برای حل «بحران شدید اب»‬ ‫دارند‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬چه ایرادی دارد که صنایع‬ ‫از محصوالت وارداتی اس��تفاده کنند تا ما برای‬ ‫حداقل دو نسل اینده منابع را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با‬ ‫بی��ان اینک��ه حرکت به س��وی توس��عه پایدار‬ ‫ب��دون گفت وگو و مذاکره ب��ا بخش خصوصی‬ ‫امکان پذی��ر نخواه��د بود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باید در‬ ‫موضوعات پرچالش یک نقش��ه ذهن مشترک‬ ‫داشته باشیم و بعد از ان نقشه راه مشترکی را‬ ‫براساس ان ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دنیا نه تنها محیط زیس��ت را‬ ‫بس��یار جدی تلقی می کند بلک��ه اینده حیات‬ ‫ک��ره زمی��ن را منوط ب��ه تغییر روی��ه کنونی‬ ‫می داند‪ .‬این امر که در دل توس��عه پایدار جای‬ ‫دارد منجر به تش��کیل اجماع جهانی و تنظیم‬ ‫دس��تور کار جهان برای ‪۲۰۳۰‬میالدی شد که‬ ‫رییس جمهوری نیز این سند را تایید کردند‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری از هدفگذاری کاهش‬ ‫‪ ۴‬درصدی انتشار گازهای گلخانه ای غیرمشروط‬ ‫براساس س��ناریوی پایه خبر داد و گفت‪ :‬تمام‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی را بررس��ی و امار میزان‬ ‫تولید گازهای گلخانه ای را شناس��ایی کردیم و‬ ‫اینکه سناریو تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬و ‪۲۰۵۰‬میالدی‬ ‫چه خواهد بود‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس ت��ا س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫غیرمشروط و مش��روط به رفع کامل تحریم ها‬ ‫و برق��راری تمام روابط تجاری و انتقال فناوری‬ ‫باید ‪ ۸‬درصد دیگر انتشار گاز های گلخانه ای را‬ ‫کاهش دهیم که در مجموع ‪ ۱۲‬درصد همس��و‬ ‫ب��ا کش��ورهای دنیا از انتش��ار کرب��ن خواهیم‬ ‫کاس��ت‪ .‬برخی کش��ورها تا ‪ ۴۰‬درص��د را هم‬ ‫پذیرفته اند‪.‬‬ ‫ابتکار تصریح کرد‪ :‬کاهش انتش��ار به معنای‬ ‫رکود و کاهش فعالیت اقتصادی نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫به معنای بهینه س��ازی و اصالح الگوی مصرف‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه شد‪.‬‬ ‫ی بنادر جنوب کشور اشاره کرد و‬ ‫غزالی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی ابادان نیز به الزم الیروب ‬ ‫گفت‪ :‬الودگی بنادر و اختالل در صادرات به دلیل کند شدن حرکت کشتی ها و شوری‬ ‫اب ها و تاثیر سوء ان بر کشاورزی باید به سرعت برطرف شود‪.‬‬ ‫امی��د ملک‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون حمل ونقل اتاق بازرگانی ای��ران با بیان اینکه‬ ‫‪۳‬مورد الودگی محیط زیس��ت‪ ،‬ازدیاد جمعیت و انرژی مش��کالت حس��اس کشور به‬ ‫ش��مار می روند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما به دلیل سیاس��ت های کالن به دنبال افزایش جمعیت‬ ‫هستیم که منجر به الودگی بیشتر در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫مس��عود گلش��یرازی‪ ،‬دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید براینکه به جای‬ ‫اقدامات پلیس��ی باید تشویق را جایگزین کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید از مدل های موفق دنیا در‬ ‫این زمینه استفاده کنیم ضمن اینکه به توسعه زیرساخت های توزیع صنعتی در کشور‬ ‫از طریق قطارهای پرسرعت که صنایع در شعاع های دورتر باشند نیز باید توجه کرد‪.‬‬ ‫حس��ن انتظار‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ارومیه خواستار ممنوع شدن برداشت نمک از‬ ‫دریاچ��ه ارومیه و مناطق اطراف ش��د و اظهار ک��رد‪ :‬روزی دریاچه ارومیه ‪۱۸‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اب داشت اما امروز این رقم به ‪۲/۲‬میلیارد مترمکعب رسیده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه فعال شدن ریزگردها در منطقه یک اسیب جدی به شمار می رود‪.‬‬ ‫فرهاد شریف‪ ،‬معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران نیز ارائه پارادایم اقتصادی‬ ‫جدید در کش��ور را الزامی برش��مرد و طراحی توس��عه بر مبنای زندگی سالم را اصل‬ ‫قرار داد‪ .‬به اعتقاد وی باید بخش��ی از بودجه س�لامت در حوزه مسائل زیست محیطی‬ ‫صرف شود‪.‬‬ ‫«وازی��ل ه��وداک»‪ ،‬وزیر اقتص��اد اس��لواکی نیز از‬ ‫امادگی کشورش برای توسعه همکاری های اقتصادی‬ ‫ب��ا ایران خب��ر داد و گفت‪ :‬این دومین ب��ار در دو ماه‬ ‫گذشته است که هیاتی از اسلواکی عازم ایران می شود‬ ‫و این نش��ان از عزم جدی ما برای توسعه همکاری ها‬ ‫میان دو کشور دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جمهوری اسلواکی سال ‪۱۹۹۳‬م اعالم‬ ‫اس��تقالل کرد و از چک جدا شد که امیدواریم حجم‬ ‫روابط ما با ایران به همان میزان چک افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫کش��ور نرخ رشد اقتصادی باالیی دارد و سهم بسیاری‬ ‫هم در بازارهای اصلی المان و اتریش به دس��ت اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هوداک با تاکید براینکه اسلواکی یکی از اصلی ترین‬ ‫تولیدکنندگان اتحادیه اروپاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کش��ور‬ ‫قدرت خود را در تولید خودرو نشان داده به نحوی که‬ ‫با جمعیت ‪۵‬میلیون نفری‪ ،‬س��االنه حدود یک میلیون‬ ‫دستگاه خودرو تولید می کند و در واقع دارای باالترین‬ ‫سرانه تولید خودرو در دنیاست‪ .‬می توان در این زمینه‬ ‫با یکدیگر همکاری های خوبی را رقم زد‪.‬‬ ‫به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلواکی‪ ،‬نشان(برند )هایی‬ ‫مانند کیا و فولکس واگن از اسلواکی نیز در ماه های گذشته‬ ‫مذاکرات��ی با ایرانی ها برای همکاری در زمینه تولید خودرو‬ ‫داشته اند‪ .‬این در حالی است که نسبت صادرات اسلواکی به‬ ‫تولیدناخالص داخلی حدود ‪۸۸‬درصد است‪.‬‬ ‫هوداک تصریح ک��رد‪ :‬موفقیت های خوبی در بخش‬ ‫انرژی هس��ته ای و تجدیدپذیر و انرژی های نو کس��ب‬ ‫کرده ای��م که می توان با ایران در این بخش ها نیز وارد‬ ‫همکاری ش��د‪۴۰ .‬درصد تولید انرژی در کش��ور ما از‬ ‫محل انرژی های تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرتمن�دی اس�لواکی در خ�ودرو و‬ ‫قطعات‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رییس کمیس��یون تس��هیل‬ ‫کس��ب وکار اتاق بازرگانی تهران در حاشیه این دیدار‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬اسلواکی در زمینه قطعه سازی قدرت‬ ‫خوبی دارد و نش��ان(برند)های موجود در این کش��ور‬ ‫نی��ز مه��ر تاییدی ب��ر این ادعاس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫تاکن��ون به دلی��ل تحریم ه��ا و محدودیت های موجود‬ ‫باب همکاری را باز نمی کردند اما حاال با لغو تحریم ها‬ ‫امادگی خود را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با اس��لواکی تاکن��ون همکاری در این‬ ‫زمین��ه نداش��تیم و اگر مذاک��رات به نتیجه برس��د‪،‬‬ ‫قطعه سازان ایرانی نیز امادگی تولید مشترک را دارند‪.‬‬ ‫رییس انجمن قطعه س��ازان کش��ور تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫کش��ور در بخش تولید قطعه بسیار قوی است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه برای فولکس واگن و اش��کودا و‪ ...‬قطعات تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دلیل باال و پایین شدن قیمت مرغ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سال ‪95‬‬ ‫حمایت از بازار‬ ‫مه��دی یوس��ف خانی‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان مرغ و ماه��ی دلیل افزایش‬ ‫ناگهانی قیمت مرغ در اواخر هفته گذشته را تمایل نداشتن مرغداران برای فروش‬ ‫ب��ار عنوان کرد و گفت‪ :‬همین موضوع موجب افزایش قیمت مرغ ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پس از ‪3‬روز دوباره تولیدکنندگان مرغ خود را عرضه کردند زیرا نمی توانستند بیش‬ ‫از این مرغ ها را نگهداری کنند‪ ،‬موضوعی که موجب شد تا قیمت ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫نگاهی به مشکالت صنفی عینک فروشان‬ ‫یادداشت‬ ‫در انتظار گشایش‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫رییس اتحادیه تهیه و‬ ‫توزیع کنندگان تجهیزات‪ ،‬لوازم‬ ‫پزشکی و ازمایشگاهی‬ ‫بازار در س��ال اینده در مقایسه با سال جاری و سال‬ ‫‪ ۹۳‬وضعی��ت بهتری را تجریه خواه��د کرد‪ .‬امری که‬ ‫اگ��ر با حمایت دولت از تولید کنن��ده ایرانی و افزایش‬ ‫کیفیت تولی��دات و یافتن بازاره��ای جدید صادراتی‬ ‫همراه شود به طورقطع نتیجه می دهد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت؛ در این بی��ن دولت و وزی��ر اقتصاد‬ ‫و دارای��ی ب��ا تجدیدنظر در می��زان مالی��ات اصناف‬ ‫می توانن��د ب��ا حمایت ه��ای خ��ود در جه��ت تقویت‬ ‫تولی��د داخ��ل تالش بیش��تری کنند‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫تولید کنن��دگان داخلی نی��ز باید ب��ا افزایش کیفیت‬ ‫محصول ش��ان ب��ازار را ب��ه س��مت رون��ق س��وق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بی ش��ک دولت با واگذاری کار اصناف به خودشان و‬ ‫دخالت نکردن در این عرصه می تواند گام های موثری‬ ‫در جه��ت رونق بازار و افزایش تولیدات داخلی بردارد‪.‬‬ ‫ای��ن امر به طور قطع در ایجاد اش��تغال و س��اماندهی‬ ‫فعالیت های تجاری نقش موثری خواهد داشت‪.‬‬ ‫من یقین دارم اگر پیش زمینه هایی که به ان اش��اره‬ ‫کردم تحقق یابد‪ ،‬چش��م انداز س��ال اینده بازار مثبت‬ ‫خواهد بود چراکه ما درش��رایط پساتحریم قرار داریم‬ ‫و ش��رایط سخت اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم و به‬ ‫سمت رونق اقتصادی در حرکت هستیم‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫حمید ثابت قدم ‬ ‫خبر‬ ‫یکسان سازی تابلو و مهر‬ ‫مشاوران امالک‬ ‫رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک کالردشت از‬ ‫اجرای طرح یکسان س��ازی تابل��وی واحدهای صنفی‬ ‫و مه��ر ویژه ق��رارداد نامه مش��اوران ام�لاک در این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اتاق اصناف ایران‪ ،‬فرهاد کریمایی گفت‪:‬‬ ‫شهرس��تان کالردشت نخستین شهرس��تان در سطح‬ ‫کشور اس��ت که اقدام به حذف روش پلکانی محاسبه‬ ‫حق کمیسیون مشاوران امالک کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در روش پلکان��ی‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫تعرف��ه نرخ نامه بس��یار پایی��ن بود؛ به دلی��ل پیچیده‬ ‫بودن روش محاس��به‪ ،‬گاهی اختالفاتی بین متصدیان‬ ‫مش��اوران امالک و طرفین معامل��ه رخ می داد؛ افزود‪:‬‬ ‫س��رانجام ب��ا پیگیری و هم��کاری اتحادیه مش��اوران‬ ‫امالک و اتاق اصناف شهرستان کالردشت و همچنین‬ ‫با تایی��د کمیس��یون تخصصی اتاق اصن��اف و هیات‬ ‫عال��ی نظ��ارت کش��ور‪ ،‬این خواس��ته بح��ق تصویب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک کالردش��ت با بیان‬ ‫اینکه در این روش‪ ،‬در هر پایه از معامالت‪ ،‬یک درصد‬ ‫از ه��ر طرف معامل��ه به عنوان نرخ خدمات مش��اوران‬ ‫امالک شهرس��تان کالردشت لحاظ می ش��ود؛ اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در این روش اگر به درخواست متقاضی‪ ،‬بازدیدی‬ ‫برای ارزیابی و کارشناسی از سوی متصدیان مشاوران‬ ‫امالک در کالردش��ت انجام شود‪ ،‬مبلغ ‪۵۰۰‬هزار ریال‬ ‫نیز از جانب مش��تری به عنوان حق مش��اوره پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کریمای��ی از اق��دام منحصربه فرد و بدی��ع اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک چالوس برای شناسایی واحدهای صنفی‬ ‫دارای پروانه کسب از سوی مراجعه کنندگان خبر داد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬بحث متحدالشکل سازی تابلوهای سر در‬ ‫واحدهای صنفی اتحادیه مشاوران امالک در کالردشت‬ ‫از دیگر برنامه های در دس��ت اجرا در این شهرس��تان‬ ‫اس��ت ک��ه از هفته اینده ب��ه مرحله اج��را در خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با عملیاتی ش��دن این طرح‪ ،‬ضمن‬ ‫زیباسازی مبلمان شهری‪ ،‬تشخیص واحدهای صنفی‬ ‫مجاز و دارای پروانه کسب از واحدهای کسب غیرمجاز‬ ‫برای ارباب رجوع و متقاضیان بس��یار اس��ان و شفاف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک کالردشت از اقدام‬ ‫دیگر این اتحادیه در راس��تای س��اماندهی واحدهای‬ ‫صنفی مش��اوران ام�لاک این شهرس��تان خبر داد و‬ ‫اذعان کرد‪ :‬ما در کنار اجرای طرح متحدالشکل سازی‬ ‫تابلوه��ای واحده��ای صنف��ی‪ ،‬به دنبال اج��رای طرح‬ ‫متحدالشکل س��ازی مهرهای واحدهای صنفی دارای‬ ‫پروانه کس��ب نیز هس��تیم ک��ه در این��ده ای نزدیک‬ ‫ش��اهد تحقق و اجرایی ش��دن این موض��وع خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فروش عینک‬ ‫در مطب های‬ ‫چشم پزشکی در‬ ‫حال حاضر یکی‬ ‫از بزرگترین‬ ‫مشکالت این‬ ‫صنف است‪،‬‬ ‫معضلی که‬ ‫معلوم نیست‬ ‫با چه توجیهی‬ ‫روی می دهد‬ ‫ای��ن روزه��ا تداخ��ل صنف��ی از مهم تری��ن‬ ‫دغدغه های��ی اس��ت که برخی از اصناف کش��ور با‬ ‫ان مواجه هس��تند‪ ،‬نگرانی هایی از جنس از دست‬ ‫رفت��ن جای��گاه اتحادی��ه در برخ��ورد و مواجهه با‬ ‫فروش عینک در مطب های چشم پزشکی‪ ،‬فعالیت‬ ‫دستفروشان و فروش عینک های غیراستاندارد در‬ ‫حاش��یه خیابان ها و اعمال نکردن نرخ های مصوب‬ ‫از سوی برخی واحدهای صنفی همه و همه موجب‬ ‫ش��ده اند حال و روز صنف عینک فروش��ان کش��ور‬ ‫چندان تعریفی نباشد‪.‬‬ ‫ای��ن مش��کالت در کن��ار حض��ور عینک ه��ای‬ ‫بی کیفیت وارداتی س��بب ش��ده بازار از این دست‬ ‫کاالهای غیرمرغوب انباش��ته ش��ود؛ موضوعی که‬ ‫حمید ثابت قد م رییس اتحادیه عینک سازان افتابی‬ ‫و طب��ی در گفت وگو با‬ ‫ان را چنین توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬درحال حاضر یکی از جدی ترین مشکالت‬ ‫اعض��ای این اتحادی��ه فروش عین��ک در برخی از‬ ‫چشم پزشکی ها اس��ت که بدون هیچ گونه نظارتی‬ ‫به عرضه این کاال می پردازند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که براساس قوانین صنفی تنها اعضای این اتحادیه‬ ‫عرض��ه ای��ن کاال را بر عهده دارن��د‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫ضرورت خری��د از واحدهای صنف��ی دارای مجوز‬ ‫کس��ب توضیح می دهد‪ :‬خرید از واحدهای صنفی‬ ‫مجاز از ان رو ضروری اس��ت ک��ه فاکتور کاال زیر‬ ‫نظر اتحادیه بوده و با در دس��ت داش��تن این برگه‬ ‫مش��تریان می توانند هرگونه ش��کایتی را پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور می ش��ود‪ :‬ازس��وی دیگ��ر واحدهای‬ ‫مجوزدار اتحادیه عینک فروش��ان موظف هس��تند‬ ‫درصورتی که کاالی فروخته شده غیراصل یا ساخت‬ ‫کش��ور چین باشد به همراه قیمت در فاکتور اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ثابت قدم در پاس��خ به این س��وال که چه تعداد‬ ‫واحد صنفی و عینک س��از عضو اتحادیه هس��تند؟‬ ‫بی��ان می کند‪ :‬بی��ش از هزار عینک‏س��ازی و هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬عینک‏فروش��ی زیرنظ��ر اتحادیه در تهران‬ ‫مش��غول فعالیت هستند و در کش��ور نیز بیش از‬ ‫‪۵‬هزار عینک‏سازی وجود دارد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن در توضی��ح چگونگ��ی دریاف��ت‬ ‫مج��وز واحدهای صنف��ی می گوید‪ :‬ابت��دا وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی مجوز فنی‬ ‫را صادر می کند‪ ،‬س��پس افرادی که قصد تاسیس‬ ‫عینک سازی یا عینک فروش��ی دارند‪ ،‬با مراجعه به‬ ‫اتحادی��ه صنف س��ازندگان و فروش��ندگان عینک‬ ‫در تهران یا شهرس��تان ها و ارائه مدارک براس��اس‬ ‫قوانین نظ��ام صنفی تمام��ی اتحادیه ها و دریافت‬ ‫تاییدیه ه��ای س��ازمان ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫سازمان شهرداری ها و اداره اماکن نیروی انتظامی‬ ‫و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد و سایر‬ ‫شرایط‪ ،‬در صورت تایید به عضویت درمی ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ حذف رشته عینک سازی بدون دلیل!‬ ‫گالیه از حذف بدون دلیل رش��ته عینک س��ازی‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از گفته ه��ای ریی��س اتحادی��ه‬ ‫عینک سازان است‪ .‬او در این باره می گوید‪ :‬متاسفانه‬ ‫یکی از مش��کالتی که درحال حاضر اتحادیه با ان‬ ‫درگیر است و در همین زمینه هم نامه نگاری هایی‬ ‫انجام داده‪ ،‬حذف رش��ته عینک س��ازی از دروس‬ ‫دانش��گاهی است که در س��ال ‪ ۸۶‬و پس از انکه ‪۶‬‬ ‫دوره دانش��جو از ان فارغ التحصیل شدند برخالف‬ ‫مصوب��ه قانونی وزارت عل��وم رخ داد؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که در زمینه س��اخت عینک های افتابی و‬ ‫طبی‪ ،‬نیاز به فارغ التحصیالن رشته اپتیک است‪.‬‬ ‫ثابت قدم همچنین درباره وضعیت عینک س��ازى‬ ‫در کش��ور توضی��ح می ده��د‪ :‬درحال حاضر بخش‬ ‫عمده اى از عینک هاى افتابى و طبى که در کشور‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار مى گیر د‪ ،‬وارداتى اس��ت و از‬ ‫کشورهایى چون چین‪ ،‬کره‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا و فرانسه‬ ‫وارد می شو د‪.‬‬ ‫‹ ‹عین�ک چینى ب�ا مارک ه�اى معروف‬ ‫اروپایى‬ ‫ثابت ق��دم همچنین وج��ود کااله��اى قاچاق و‬ ‫بى کیفیت را در این ب��ازار رد نمى کند و مى گوید‪:‬‬ ‫اگرچ��ه ام��ارى از واردات قاچ��اق در دس��ترس‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما عینک هاى تقلبى و قاچاق در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد و اتحادیه براى مب��ارزه با این موضوع‬ ‫تاکنون چندی��ن بار تفاهمنامه هایى با مس��ئوالن‬ ‫دس��تگاه های مرتبط به امضا رسانده تا دیگر شاهد‬ ‫ق که مارک نشان(برند)هاى‬ ‫ورود عینک هاى قاچا ‬ ‫معروف اروپایى روى انها خورده‪ ،‬نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عینک کیلویى نداریم‬ ‫ثابت قدم درباره بحث هایى که در زمینه واردات‬ ‫و فروش کیلویى فریم عینک مطرح مى ش��و د هم‬ ‫مى گوید‪ :‬به هی��چ عنوان عینک کیلویى نداریم و‬ ‫نمونه هاى مناسب عینک از طریق نمایندگى هاى‬ ‫کارخانه ها که در ایران تاسیس شده در مدل هاى‬ ‫مختلف توزیع می شود‪ .‬‬ ‫وى در عین حال تاکید مى کند‪ :‬مش��تریان اگر‬ ‫نمى خواهند اجناس بى کیفیت را خریدارى کنند‬ ‫و کاالى تقلبى به اسم جنس اصل به انها فروخته‬ ‫ ش��ود‪ ،‬باید از فروشگاه هایى که جواز کسب دارند‪،‬‬ ‫خری��د کنند؛ چراکه اگر مش��کلى در اجناس این‬ ‫فروش��گاه ها وجود داشته باش��د‪ ،‬کمیسیون فنى‬ ‫اتحادیه در پى ش��کایت مصرف کننده به بررسى‬ ‫این موضوع خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹پایین تری�ن قیمت ب�راى عینک هاى‬ ‫باکیفیت‬ ‫نایب رییس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان‬ ‫عین��ک با تاکید بر اینکه درحال حاضر پایین ترین‬ ‫تعرفه ه��اى عین��ک مربوط به ایران اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫مى دهد‪ :‬س��ودى که فروشندگان عینک در ایران‬ ‫به دست مى اورند‪ ،‬در مقایسه با کشور هاى منطقه‬ ‫و دنی��ا در پایین ترین حد ممکن اس��ت و به حتم‬ ‫بس��ته به جنس فری��م و م��ارک کاالى انتخابى‪،‬‬ ‫قیمت ان افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ظرفیت های بالقوه بازار روسیه برای تاجران ایرانی‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران درباره اهمیت بازار روسیه و توسعه تجارت ایران و‬ ‫روس��یه گفت‪ :‬روابط تجاری با روسیه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم در‬ ‫این برهه زمانی که اصناف ایران با واردات بی رویه و قاچاق دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬مبادله تجاری با روس��یه بتواند منشا اثر شده و راهی برای افزایش و‬ ‫حمایت از تولید داخلی و صادرات کاالهای ایرانی فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی فاضلی درباره فضای کنونی بین المللی اظهار کرد‪ :‬ایران‬ ‫باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی های خود و منابع داخلی حرکت کند‬ ‫که در این زمینه تسهیل فعالیت های اقتصادی و حذف هر انچه فعالیت تولید‪،‬‬ ‫صنعت و تجارت را مختل می کند‪ ،‬بس��یار اهمیت دارد‪ .‬وی با بیان اینکه بازار‬ ‫روسیه ظرفیت بالقوه ای است که نباید به راحتی از ان بگذریم‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیکی‬ ‫دو کشور ایران و روسیه از نظر مسافت و مناسبات دیرپا ازجمله شاخص هایی‬ ‫است که می تواند به فعالیت تاجران ایران و روسیه کمک کند‪ .‬فاضلی همچنین‬ ‫درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه ها عنوان کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه ها از ابزارهای‬ ‫موثر رونق مبادالت تجاری و توس��عه اقتصادی است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه ها نقش بسیار مهمی در شناس��ایی بازارهای جدید برای کشور‬ ‫ما دارد‪ .‬ریی��س اتاق اصناف ادامه داد‪ :‬برگزاری نمایش��گاه های بین المللی در‬ ‫کشورهای طرف قرارداد تجاری یکی از استراتژی های توسعه صادرات و اهرمی‬ ‫موثر در مبادالت خارجی به همراه برخورداری از مزیت های بازرگانی در مراحل‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬حمل‪ ،‬کنترل کیفیت‪ ،‬استانداردهای تولیدی و اشنایی با تجارت‬ ‫جهانی به ش��مار رفته و نقش مهمی در دس��تیابی به جایگاه شایسته کشور در‬ ‫بازارهای جهانی و ارتقای کیفی محصوالت داخلی برای جذب مشتریان بالقوه‬ ‫ایفا می کند‪ .‬فاضلی اطمینان داد که خانواده بزرگ اصناف با جامعه ‪۲۳‬میلیون‬ ‫نفری و سهم ‪17/5‬درصد در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ‪6/5‬میلیون فرصت‬ ‫شغلی و باتمام تجربه از دولت حمایت می کنند‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است که در راستای افزایش روابط تجاری با روسیه نمایشگاه‬ ‫اختصاصی جمهوری اس�لامی ایران در مرکز نمایشگاهی اکسپو سنتر مسکو از‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬اردیبهشت سال اینده با مجوز سازمان توسعه تجارت برگزار می شود‪.‬‬ ‫عقب نشینی خالفکاران بازار میوه های قاچاق‬ ‫روزهای پایانی س��ال نزدیک می شود و باز هم مردم‬ ‫به جای انکه ارامش نسبی خود را حفظ کنند‪ ،‬باید به‬ ‫فکر ان باشند که مایحتاج مصرفی خود از قبیل میوه‪،‬‬ ‫اجیل و ش��یرینی و مواد پروتئینی همچون گوش��ت‪،‬‬ ‫مرغ و ماهی را از نمایش��گاه ها و مراکز عرضه مستقیم‬ ‫تهیه کنند تا هم به موقع نسبت به خرید اقدام کرده و‬ ‫هم با کمبود ان روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا؛ امسال نیز همچون سال های گذشته‬ ‫ب��رای میوه و تره بار مصرفی م��ردم عالوه بر میدان ها‪،‬‬ ‫‪ 100‬واح��د صنفی عرضه میوه ش��ب عید را عهده دار‬ ‫هس��تند و در مجم��وع ‪ 140‬مرکز به عرضه س��یب و‬ ‫پرتقال به قیمت مصوب اقدام خواهند کرد که به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬از ‪ 20‬اسفند عرضه به قیمت مصوب اغاز و‬ ‫قیمت نیز از یک روز قبل اعالم می شود‪.‬‬ ‫هرس��ال در کن��ار این گفته مس��ئوالن ک��ه تمامی‬ ‫مایحت��اج م��ردم ب��ه مق��دار ف��راوان در بازار اس��ت‪،‬‬ ‫زمزمه های��ی نیز در بخش خش��کبار و اجیل ش��نیده‬ ‫می شود که نشان از گرانی ان دارد اما مسئوالن صنفی‬ ‫بخ��ش توزیع و تولی��د اجیل اع�لام می کنند که این‬ ‫مطالب تنها برای جوس��ازی ب��وده و هیچ کمبودی در‬ ‫کشور نداریم‪.‬‬ ‫ام��ا در بخش می��وه و تره بار‪ ،‬نایب ریی��س اتحادیه‬ ‫باغ��داران از م��وج ایجادش��ده در زمین��ه مب��ارزه با‬ ‫قاچاق می��وه حمایت می کند و می گوید‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫دس��ت خالفکاران همچنان رو ش��ود تا به سردس��ته‬ ‫واردکنندگان این محصوالت برسیم‪.‬‬ ‫مجتبی شادلو می افزاید‪ :‬یک بازار روشن باید متکی‬ ‫بر تولید داخل باشد و در راستای اجرایی شدن اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬الزم است که هرچه سریع تر دست این افراد‬ ‫رو شود؛ به گونه ای که در ‪ 2‬تا ‪ 3‬هفته اخیر‪ ،‬خالفکاران‬ ‫ترس��و و دروغگو عقب نشینی کرده اند و در حال حاضر‬ ‫از عرضه گس��ترده میوه های قاچاق در س��طح کش��ور‬ ‫جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��وه و تره ب��ار مصرفی م��ردم در ایام‬ ‫عی��د خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬ذخایر کش��ور در بخش‬ ‫س��یب‪ ،‬پرتقال‪ ،‬کی��وی‪ ،‬خیار و گوجه فرنگ��ی به اوج‬ ‫رس��یده؛ به گونه ای که دوبرابر س��ال گذش��ته ذخیره‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ش��ادلو ادامه می ده��د‪ :‬مردم هی��چ نگرانی از لحاظ‬ ‫کمبود نداشته باشند و حتی از خرید به مقدار زیاد نیز‬ ‫جلوگیری کنند؛ زیرا تره بار محصولی فسادپذیر است‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬در حال حاضر در عمده فروشی ها‬ ‫قیمت س��یب از ه��ر کیلوگرم ‪ 700‬تا ‪2‬ه��زار و ‪800‬‬ ‫توم��ان متغی��ر اس��ت و قیم��ت پرتقال نی��ز ‪ 700‬تا‬ ‫‪2‬هزار تومان اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر ان‪ ،‬قیم��ت کیوی در‬ ‫عمده فروش��ی ها هزار تا ‪2‬ه��زار و ‪ 500‬تومان منطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه باغداران یاداور می ش��ود‪ :‬قیمت‬ ‫گوجه فرنگ��ی نی��ز ه��زار و قیمت خیار ه��زار و ‪500‬‬ ‫تومان اس��ت و خرده فروشی ها مجاز هستند در نهایت‬ ‫‪25‬درصد افزایش قیم��ت را بر قیمت های عمده خود‬ ‫لحاظ کنند‪.‬‬ ‫ش��ادلو تاکید می کند‪ :‬امس��ال بیش از ‪4‬میلیون تن‬ ‫مرکب��ات و ‪3/5‬میلیون تن س��یب تولید ش��د که این‬ ‫ارقام بیش از نیاز کش��ور است و در حالی که بازارهای‬ ‫صادراتی به طور تقریبی تعطیل شده‪ ،‬ممکن است این‬ ‫مقدار میوه با اس��تقبال مردم در ایام عید روبه رو نشود‬ ‫و مشکالت بعدی به وجود اید‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬بازار صادراتی کش��ور عربس��تان‬ ‫ک��ه بخش عم��ده ای از میوه و تره بار ایرانی را ش��امل‬ ‫می ش��د‪ ،‬به دلیل مش��کالت سیاس��ی تعطیل ش��ده‬ ‫و ع�لاوه ب��ر ان‪ ،‬ب��ه کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس‬ ‫نی��ز صادرات��ی نداری��م؛ همچنین در کش��ور عراق با‬ ‫مو کاس��تی هایی در صادرات محصوالت کش��اورزی‬ ‫ک ‬ ‫روب��ه رو هس��تیم‪ .‬به روس��یه نی��ز به دلیل مش��کالت‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬صادرات موفق��ی را تاکن��ون در این بخش‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫ش��ادلو همچنین می گوید‪ :‬مردم در ایام عید به طور‬ ‫قط��ع با هیچ تغیی��ر قیمتی در بخش می��وه و تره بار‬ ‫روبه رو نخواهند بود و به دلیل در دس��ترس بودن میوه‬ ‫در ایام عید‪ ،‬نگرانی از این بابت نداشته باشند‪.‬‬ ‫به طور قطع تولیدکنندگان کشورمان در محصوالت‬ ‫مختلف مورد نیاز به ارقام مناس��بی دس��ت یافته اند‪،‬‬ ‫به گونه ای که در بخش عشایری و تولیدات دامی میزان‬ ‫تولید انقدر باالست که تولیدکنندگان با مشکل مازاد‬ ‫روبه رو هستند و جو قیمتی حاکم شده در بازار به دلیل‬ ‫نوسانات نزدیک به ایام عید است‪.‬‬ ‫عالوه بر این در بخش ماهی نیز هیچ کمبودی وجود‬ ‫ن��دارد؛ پس دلیلی برای نگرانی نیس��ت‪ ،‬زیرا در ایران‬ ‫محصوالت تولیدی فراوان یافت می شود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫خسارت ‪1800‬میلیارد تومانی صنعت بیمه از عوارض تحمیلی‬ ‫‪17‬‬ ‫مسیری جدید برای تامین مالی صنعت فوالد‬ ‫‪ 18‬اقتصاد چین دوباره بزرگ می شود؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کرد‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬عامل کلیدی در بهره وری تولید‬ ‫افزای��ش بهره وری در تولید س��بب افزایش توان‬ ‫اقتص��ادی بنگاه ه��ا خواهد ش��د‪ ،‬موضوعی که در‬ ‫بنگاه های اقتصادی کشور ما در سطح بسیار پایینی‬ ‫قرار دارد‪ .‬گزارش رس��می س��ازمان بهره وری اسیا‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬سهم بهره وری در تولید ناخالص‬ ‫مل�ی در ایران کمتر از ‪۱۰‬درصد براورد ش�ده‬ ‫است‪ ،‬درحالی که این رقم در برخی کشورهای‬ ‫اسیایی مانند هند ‪۴۲‬درصد‪ ،‬چین ‪۴۷‬درصد‪،‬‬ ‫کره جنوبی ‪۴۳‬درصد‪ ،‬ژاپن ‪ ۵۳‬و در بنگالدش‬ ‫‪۴۶‬درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا کارشناس��ان عوام��ل‬ ‫پایین بودن سطح بهره وری در ایران و سطح ارتقای‬ ‫ان را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری پایین در بخش تولید‬ ‫بهره وری چیس��ت و در حوزه تولید چه معنایی‬ ‫پی��دا می کن��د؟ در این ب��اره مصطف��ی صف��اری‬ ‫کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬بهره وری در واحده��ای تولیدی و بنگاه های‬ ‫اقتصادی یکی از شرایط کارایی به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫اقتصاد به طور معمول اگر تولید هر بنگاه را تقسیم‬ ‫بر تعداد پرس��نل بنگاه کنیم‪ ،‬تولید سرانه به دست‬ ‫می اید که ش��اخص بهره وری نیروی انسانی گفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین اگر میزان تولید را به س��رمایه‬ ‫یا فروش تقس��یم کنیم‪ ،‬شاخص بهره وری سرمایه‬ ‫به دس��ت می اید‪ .‬البت��ه برخی از س��رمایه ها ثابت‬ ‫هس��تند مانند زمین‪ ،‬ماش��ین االت و ساختمان و‬ ‫بخش��ی دیگر هزینه های جاری شامل سرمایه در‬ ‫گ��ردش و م��واد اولیه‪ .‬موضوع مهم این اس��ت که‬ ‫این س��رمایه چند دوره می چرخ��د و تا چه اندازه‬ ‫برداش��ت می شود‪ ،‬نس��بت مالی که هزینه شده تا‬ ‫چه میزان به س��رمایه باز می گردد و دوره بازگشت‬ ‫سرمایه چه مدت طول می کش�� د که نشان دهنده‬ ‫بهره وری سرمایه است‪ .‬در نیروی کار نیز بهره وری‬ ‫ب��ه نفر‪ -‬تولید برمی گردد‪ .‬برای مثال در ‪ 10‬بنگاه‬ ‫خودروساز دنیا به ازای هر نیروی انسانی بین‬ ‫‪ 35‬تا ‪ 40‬خودرو تولید می ش�ود‪ .‬اما بهره وری‬ ‫خودرو در ایران در س�ال گذشته به ازای هر‬ ‫ن می دهد در صنعت‬ ‫نفر ‪ 3‬خودرو بوده که نش��ا ‬ ‫خودروسازی به چه میزان بهره وری پایین است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه تعریف به��ره وری علیرضا‬ ‫امینی اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس اقتصادی در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد ‪ :‬از نظر مفهومی‬ ‫بهره وری یعنی اینکه ما به ازای هر واحد منابعی که‬ ‫استفاده می کنیم‪ ،‬چه میزان تولید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بهبود بهره وری به این معناست که بتوانیم با منابع‬ ‫معین‪ ،‬تولید بیشتر داشته باشیم یا تولید معین را‬ ‫با منابع کمتری به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای افزایش بهره وری تولید‬ ‫مش��کالت بهره وری در بنگاه های تولیدی ما به‬ ‫چه عوامل��ی بازمی گردد و ب��رای ارتقای بهره وری‬ ‫چه راهکارهایی را می توان پیشنهاد داد‪ .‬در این باره‬ ‫امینی با اشاره به این موضوع که چه عواملی منجر‬ ‫به بهبود بهره وری در حوزه تولید می ش��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین عوامل تاثیرگ��ذار در این‬ ‫زمینه کاهش هزینه تمام شده است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫نیز ارتقای توان رقابت پذیری می تواند عامل مهمی‬ ‫در افزایش بهر هو ری در تولید به ش��مار رود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با تاکید ب��ر این موضوع که ارتقای بهره وری‬ ‫به عوامل مختلفی بس��تگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫بح��ث‪ ،‬موضوع س��رمایه انس��انی و مهارت اموزی‬ ‫انهاس��ت که ب��ه ارتق��ای توانمندی نی��روی کار‬ ‫منج��ر می ش��ود‪ .‬از این رو هم بح��ث کمیت و هم‬ ‫بح��ث کیفیت اموزش در ای��ن زمینه مهم قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین دوره های اموزشی موثر در این‬ ‫زمینه بسیار حائز اهمیت است‪ .‬البته بحث سالمت‬ ‫نیروی کار نیز در ارتقای عوامل تولید مهم به شمار‬ ‫می رود‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به سایر عوامل موثر‬ ‫بر ارتقای بهره وری تولید یاداور شد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫بح��ث ارتق��ای دانش و فن��اوری روز اس��ت که با‬ ‫اس��تفاده از دانش و فناوری‪ ،‬مناب��ع‪ ،‬انرژی و مواد‬ ‫اولیه کمتری صرف تولید ش��ود که در این صورت‬ ‫هم ش��اهد کاهش ضایعات از یک سو و هم افزایش‬ ‫تولید از سوی دیگر خواهیم شد‪ .‬بنابراین می طلبد‬ ‫ک��ه بنگاه های اقتص��ادی واحد تحقیق و توس��عه‬ ‫خود را توس��عه دهند و بس��یار بروز حرکت کنند‬ ‫ک��ه این امر س��بب افزایش به��ره وری انها خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬چراکه واحد تحقیق و توس��عه هم به ارتقای‬ ‫کیفی��ت محصول و ه��م به بح��ث کاهش قیمت‬ ‫تمام شده کمک خواهد کرد‪ .‬یا بحث ارتقای دانش‬ ‫فنی از محل واردات کاالهای سرمایه ای با فناوری‬ ‫پیشرفته می تواند سطح دانش فنی بنگاه ها را ارتقا‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫بحث جذب س��رمایه گذاری خارجی است‪ ،‬از انجا‬ ‫که این بنگاه ها از فناوری ها و روش های نوین اداره‬ ‫بنگاهی برخوردارند‪ ،‬س��بب می شود به تدریج این‬ ‫اداره نوی��ن به بنگاه های داخلی نیز منتقل ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن عامل س��ومی ک��ه در بح��ث بهره وری‬ ‫مهم اس��ت‪ ،‬بحث مزیت تولید اس��ت که بیشترین‬ ‫مش��کل ما در این زمینه اس��ت‪ ،‬چراکه بسیاری از‬ ‫صنایع ما در مقیاس کوچک طراحی ش��ده اند که‬ ‫باعث می ش��ود «صرفه مقی��اس» در اقتصاد ظاهر‬ ‫نش��ود و قیمت تمام ش��ده کاال افزایش یابد که در‬ ‫کش��ورهای موفق مقیاس تولید در س��طح باالیی‬ ‫ق��رار دارد ک��ه در این صورت صرف��ه مقیاس رخ‬ ‫می دهد و س��بب کاهش قیمت تولید می شود که‬ ‫در نتیج��ه رقابت پذیری نیز در این فرایند بیش��تر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬بنابراین ما باید رویکردمان را به سمت‬ ‫بین المللی شدن س��وق دهیم‪ .‬بنگاه های موجود را‬ ‫ادغ��ام و در مقیاس بزرگت��ری تعریف کنیم که از‬ ‫این طریق به ارتقای بهره وری تولید کمک خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی عنوان کرد‪ :‬بحث دیگر‬ ‫فضای رقابتی در اقتصاد اس��ت‪ ،‬اگر فضای رقابتی‬ ‫در اقتصاد داش��ته باشیم‪ ،‬رقابت هم بین بنگاه های‬ ‫داخلی و هم بین بنگاه های داخلی و خارجی اتفاق‬ ‫خواه��د افتاد‪ .‬البته رقابت بی��ن بنگاه های داخلی‬ ‫و خارج��ی از طریق واردات انجام می ش��ود‪ .‬یکی‬ ‫از راهکارهای رقابت جویی‪ ،‬جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی است‪ .‬اگر فضای بنگاه های تولیدی رقابتی‬ ‫ش��ود‪ ،‬خود بنگاه ها به فکر ارتق��ای کیفیت کاال و‬ ‫ن��وع اوری خواهن��د افتاد و خودبه خود به این س��و ‬ ‫خواهن��د رفت که س��طح ارتقای نیروی انس��انی ‪،‬‬ ‫مهارت ها و تخصص شان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو بای��د در ای��ن زمین��ه نی��ز تحقیق و‬ ‫سرمایه گذاری کرد‪ .‬مش��کل ما در بهره وری تولید‬ ‫این مسئله اس��ت که فضا در بنگاه های تولیدی ما‬ ‫چندان رقابتی نیس��ت‪ .‬ما جزو کشورهایی هستیم‬ ‫ک��ه باالتری��ن میانگی��ن تعرفه ه��ا را روی واردات‬ ‫می گذاریم و این موضع س��بب می شود بنگاه های‬ ‫ش از حد‪ ،‬تنبلی پیش��ه کرده‬ ‫ما به دلیل حمایت بی ‬ ‫و توجهی به مس��ئله ام��وزش و ارتقای س��رمایه‬ ‫نداش��ته باشند‪ .‬حتی مقیاس تولید هم می تواند از‬ ‫این موضوع تاثیر بپذیرد‪ .‬یعنی اگر ش��رایط رقابتی‬ ‫باش��د‪ ،‬خود بنگاه حاضر نمی ش��ود بنگاهش را در‬ ‫مقیاس کوچک تعریف کند که اقتصادی نباشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی در پایان یاداور ش��د‪:‬‬ ‫در کن��ار عوامل یادش��ده باید از زیرس��اخت های‬ ‫اجتماع��ی نیز در ارتق��ای بهره وری ی��اد کرد که‬ ‫به ش��کل عم��ده مربوط به سیاس��ت های دولت و‬ ‫قوانی��ن و مقررات مربوط می ش��ود‪ .‬در صورتی که‬ ‫سیاست ها و قوانین ما شفاف و روشن باشند‪ ،‬کمک‬ ‫خواهند کرد منابع به سمت فعالیت های مولد سوق‬ ‫داده ش��ود؛ البته عکس ان هم صادق اس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫سیاست ها و قوانین نامناسب باشد‪ ،‬منابع به سمت‬ ‫فعالیت های غیرمولد سوق داده می شود‪ .‬برای مثال‬ ‫زمانی بروکراس��ی اداری پیچیده و طوالنی است و‬ ‫صادرکنن��ده مجبور می ش��ود از چندین دس��تگاه‬ ‫مج��وز بگیرد تا کاالیی را ص��ادر کند‪ ،‬وقت زیادی‬ ‫را از صادرکنن��ده ه��در خواه��د داد‪ ،‬در حالی که‬ ‫می توانس��ت این وقت را صرف تولید کند‪ .‬از این رو‬ ‫قوانین و مقررات باید شفاف و کوتاه باشند که این‬ ‫موضوع به سیاس��ت های دولت بازمی گردد‪ .‬قوانین‬ ‫و مق��ررات در ص��ورت ش��فاف ب��ودن می تواند به‬ ‫فعالیت های کشور کمک کند که سرمایه ها به سوی‬ ‫فعالیت های مولد برود‪.‬‬ ‫‹ ‹انگیزه نی�روی کار عام�ل کلیدی در‬ ‫بهره وری‬ ‫برای افزایش بنگاه ها باید بتوان با توجه به کارکرد‬ ‫نیروی کار دستمزد انها را تعریف کرد تا زمینه ساز‬ ‫رقابت در بنگاه های تولید ش��د‪ .‬در این باره صفاری‬ ‫با اشاره به اینکه برای رشد بهره وری به چند اقدام‬ ‫نیازمند هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در وهله نخست باید‬ ‫بتوانیم انگیزه نیروی کار را افزایش بدهیم‪ ،‬چراکه‬ ‫رابط��ه منطقی بین دس��تمزد و به��ره وری بخش‬ ‫تولید وجود دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دستمزد یکسان‬ ‫ضد بهره وری عمل می کند‪ ،‬اما اگر براساس کارایی‬ ‫دستمزد بدهیم‪ ،‬سبب ایجاد انگیزه می شود‪ .‬درباره‬ ‫س��رمایه نیز باید دوره بازگش��ت ان در نظر گرفته‬ ‫شود‪ .‬یکی از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه نرخ هزینه‬ ‫سرمایه است‪ ،‬برای مثال سود نرخ ‪28‬درصد بانکی‬ ‫برای بسیاری از صنایع چندان توجیه پذیر نخواهد‬ ‫ب��ود؛ چراکه در این صورت بنگاه باید بتواند س��ود‬ ‫باالی ‪28‬درصد داشته باش��د که بتواند وام بگیرد‬ ‫و س��وداوری منطقی هم داش��ته باشد‪ ،‬چراکه در‬ ‫غیرای��ن صورت زیان ده خواهد ش��د‪ .‬به طور یقین‬ ‫برای افزایش بهره وری رابطه با دستمزد با افزایش‬ ‫سرمایه با نرخ تولید باعث افزایش بهره وری نیروی‬ ‫کار و سرمایه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان با انتقاد از عملکرد سازمان بهره وری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سازمان ملی بهره وری بیشترین‬ ‫تمرکز روی این مسئله قرار دارد که بهره وری خود‬ ‫س��ازمان ارتقا یابد‪ ،‬در حالی ک��ه باید فعالیت بهتر‬ ‫و متمرکزتری برای ارتقای بهره وری در دستورکار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این س��ازمان باید‬ ‫امارهای تفکیک ش��ده ای برای بخش های مختلف‬ ‫ارائه کند تا بتوان با توجه به این امارها راهکارهای‬ ‫شفافی را برای هر بخش ارائه کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪15‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اصالح قانون کار‬ ‫حرکت نخست مجلس دهم‬ ‫نایب رییس کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران ایران‪،‬‬ ‫اصالح قانون کار را نخس��تین حرکت مجلس دهم دانس��ت و‬ ‫بر لزوم توجه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به مطالبات‬ ‫کارگران تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایسنا ابوالفضل فتح اللهی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موض��وع اصالح قانون کار در برنامه ه��ای چهارم و پنجم‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته و باید به ش��کل سه جانبه گرایی اصالح‬ ‫ش��ود اما متاس��فانه تا این لحظه خروجی قابل قبولی در بحث‬ ‫اصالح قانون کار دیده نش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در گام بعدی‬ ‫رویکرد مجلس دهم باید اصالح قانون تامین اجتماعی باشد که‬ ‫ابتدا به شکل سه جانبه گرایی مطرح شود و نمایندگان منتخب‬ ‫کارگران این قانون را با جدیت پیگیری کنند‪ .‬فتح اللهی توجه به‬ ‫مطالبات کارگران را از دیگر اولویت های مجلس دهم برش��مرد‬ ‫و افزود‪ :‬بدون تردید رس��یدگی به مطالبات کارگران مختص به‬ ‫قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیست‪ ،‬زیرا خیلی از قوانینی‬ ‫که در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب می ش��ود مانند قانون‬ ‫حل موانع تولید‪ ،‬در بس��یاری از موضوع ها به تصویب رس��یده‬ ‫است‪ .‬بنابراین ضرورت دارد که روح حمایت از کار و تولید را در‬ ‫تم��ام قوانین و تصمیم گیری ها جاری کنیم‪ .‬درباره قوانینی که‬ ‫با حقوق کارگ��ری ضدیت دارد می توانیم به قوانین بین المللی‬ ‫و مقاوله نامه های س��ازمان بین الملل��ی کار رجوع کنیم که در‬ ‫انها نیروی کار‪ ،‬حمایت از س��من ها و رفع تبعیض ها دیده شده‬ ‫است‪ .‬وی در عین حال کارگران را قشر مظلوم و ضعیف جامعه‬ ‫دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬برای حمای��ت از کارگران باید مولفه ها و‬ ‫ش��اخصه های مرتبط با کارگران را در قانون کار و قوانین جاری‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت امروز جلسه تعیین دستمزد کارگری‬ ‫برای سال ‪ 95‬نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫پایان مداخله در امور‬ ‫تشکل های صنفی کارگری‬ ‫عض��و هیات مدی��ره کانون هماهنگی ش��وراهای اس�لامی‬ ‫کار اس��تان تهران با ارس��ال نامه ای از وزیر کار خواس��ت تا در‬ ‫مقام رییس ش��ورای عالی کار مخالفت خود را با حذف ش��دن‬ ‫مش��اوران گروه کارگری از شرکت در جلسات تعیین مزد سال‬ ‫ی در این نامه با‬ ‫‪ 95‬اعالم کند‪ .‬به گزارش ایلنا حس��ین حبیب�� ‬ ‫تاکید بر اینکه حذف مش��اوران از جلسه های شورای عالی کار‬ ‫ای��ن ش��ائبه را به وجود می اورد ک��ه دولتم��ران و کارفرمایان‬ ‫توان مذاکره با گروه کارگری را ندارند‪ ،‬نوش��ته است‪ :‬این اتفاق‬ ‫در نهایت باعث می ش��ود س��ناریویی به وجود اید که دولت به‬ ‫بی توجهی نسبت به کارگران متهم شود‪ .‬دبیر کانون هماهنگی‬ ‫ش��وراهای اس�لامی کار اس��تان تهران با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫سال های گذشته جلس��ه های شورای عالی کار با حداکثر افراد‬ ‫که عضو اصلی نبوده اند تش��کیل ش��ده‪ ،‬این سوال را از وزیر کار‬ ‫پرس��یده که حال چه ش��ده که به یک باره تصمیم عوض شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال صنف��ی کارگری با تاکید بر تعیین دس��تمزد‬ ‫کارگران براس��اس بند ‪ ۱‬و‪۲‬ماده ‪ ۴۱‬افزود‪ :‬در واقع س��بدی که‬ ‫مشاوران کارگری استخراج کرده بودند با واقعیت های معیشت‬ ‫کارگران نزدیک تر بود و برای همین س��بد معیشت انها نه تنها‬ ‫تایید نمی ش��ود‪ ،‬بلکه منجربه اخراج مش��اوران از جلسه های‬ ‫ش��ورای عالی کار که مورد وثوق کارگران هستند نیز می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان‬ ‫تهران با اشاره به شرکت پرشور کارگران در انتخابات ‪ ۷‬اسفند‪،‬‬ ‫خطاب به دولتمردان متذکر ش��د‪ :‬انتخابات ‪ ۷‬اس��فند ‪ ۹۴‬را به‬ ‫خاطر بس��پارید و در زمان تصمیم گیری ه��ا ان را مرور کنید و‬ ‫بدانید مردم و خانواده بزرگ ‪۴۲‬میلیونی کارگران فراموش تان‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫علی رضا امینی‬ ‫نبض بازار‬ ‫دالر کاهش یافت اما سکه کمی باال رفت‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬این روزها‪ ،‬قیمت س��که و دالر در حال رفت‬ ‫و برگشت است و گاهی در طول یک روز‪ ،‬چندین بار تغییر‬ ‫قیمت می دهد‪.‬‬ ‫در راس��تای همی��ن روند‪ ،‬دالر روز یکش��نبه دو بار در بازه‬ ‫قیمتی ‪3‬هزار و ‪ ٤٢٥‬تا سه هزارو ‪ ٤٤5‬تومان تغییر کرد اما‬ ‫درنهایت بر ‪ 3‬هزار و ‪ ٤٣٧‬تومان بی حرکت ماند‪.‬‬ ‫ای��ن نوس��انات قیمت��ی هرچن��د در محدوده ک��م اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬اما این روزها به جزء الینفک بازار طال و ارز تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال در ادامه این روند نوس��انی ب��ازار‪ ،‬دیروز نرخ‬ ‫دالر ‪ 7‬توم��ان کاهش قیمت پیدا ک��رد و به ‪3‬هزار و ‪430‬‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬در میان انواع ارزها نیز ی��ورو ‪ 3784‬تومان‪،‬‬ ‫پوند انگلستان ‪ 4910‬تومان و یوان چین ‪ 548‬تومان عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اما در این روز سکه در جهت عکس دالر حرکت کرد و دو‬ ‫هزار تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫این افزایش قیمت درحالی بر بازار طال و سکه حاکم بود‬ ‫که روز یکش��نبه خبری از تغییرات قیمتی در این بازار نبود‬ ‫و قیمت ها نس��بت به نخستین روز هفته جاری‪ ،‬روند ثابتی‬ ‫را طی می کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال دی��روز با توجه به افزایش کم قیمت س��که‪،‬‬ ‫س��که تمام به��ار ازادی در بازار با افزای��ش ‪ ۲‬هزار تومانی‬ ‫نس��بت به روز یکشنبه‪ ،‬یک میلیون و ‪۱۱‬هزار تومان قیمت‬ ‫پیدا کرد و نرخ نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ‪۵۲۳‬هزار‬ ‫توم��ان و ‪۲۸۰‬هزار توم��ان نرخ گذاری ش��د‪.‬هر گرم طالی‬ ‫‪18‬عی��ار نیز در بازار دیروز بی��ش از ‪103‬هزار تومان قیمت‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫البته این رش��د قیمت در حالی بر بازار طالو س��که حاکم‬ ‫بود ک��ه طالی جهانی پس از رش��د قیمت چش��مگیر روز‬ ‫جمعه‪ ،‬در معامالت روز گذش��ته تغییر چندانی نداشت و از‬ ‫باالترین قیمت ‪ ۱۳‬ماه گذشته اندکی فاصله گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب هر اونس ط�لا برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز گذش��ته در بازار نیویورک با ‪ 5/60‬دالر یا ‪0/4‬‬ ‫درصد کاهش؛ به ‪1265‬دالر رسید‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37690‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫‪5,230,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48900‬‬ ‫‪49080‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,110,000‬‬ ‫‪10,130,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9370‬‬ ‫‪9420‬‬ ‫‪10,030,000‬‬ ‫‪10,070,000‬‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11920‬‬ ‫‪12020‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫یوان چین‬ ‫‪5330‬‬ ‫‪5430‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪10,030,000‬‬ ‫‪10,070,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪1,026,300‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪8550‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪34300‬‬ ‫‪37790‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حق بیمه شخص ثالث افزایش یابد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن در همایش تجاری اتاق های بازرگانی ایران و المان‪:‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫فضای اقتصادی ایران قابل اعتماد است‬ ‫شعبه کشیک بانک ها برای نوروز‬ ‫بان��ک مرکزی به منظ��ور رفاه حال عم��وم هموطنان‪ ،‬در‬ ‫بخش��نامه ای به بانک های دولتی‪ ،‬خصوصی و موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری اعالم ک��رد در روزهای پایانی س��ال و ایام نوروز در‬ ‫تمام نقاط کشور و با اولویت دهی به مناطق دارای جاذبه های‬ ‫زیارتی و گردشگری شعب کشیک دایر کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این بخش��نامه‪ ،‬از تمام بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری خواس��ته ش��د ه به منظور تس��هیل مراودات بانکی‬ ‫م��ردم در ایام نوروز‪ ،‬برخی موارد را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در این رابطه از بانک ها درخواس��ت می ش��ود با در نظر گرفتن‬ ‫تجارب سال های گذش��ته و معیارهای مربوط‪ ،‬مقدار نقدینگی‬ ‫الزم برای هریک از اس��تان ها پیش بینی و تامین شود‪ .‬همچنین‬ ‫پش��تیبانی مالی و فنی تمام دستگاه های خودپرداز برای تامین‬ ‫نقدینگی و رفع خرابی های احتمالی مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫تبعیت موسسه کوثر‬ ‫از نرخ های جدید سود بانکی‬ ‫موسس��ه اعتب��اری کوثر هم��واره خ��ود را ملزم ب��ه اجرای‬ ‫ابالغیه های بانک مرکزی به ویژه میزان کاهش نرخ سود می داند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسس��ه اعتباری کوثر در اطالعیه ای با تاکید بر‬ ‫این نکته که این موسسه از ابتدای تاسیس همواره قانونمند بوده‬ ‫و تمامی مجوز های خود را با پشت س��ر گذاش��تن مسیر قانونی‬ ‫اخذ کرده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬به یقین رش��د و ارتقای موسسه هرچند با‬ ‫حرکتی پرش��تاب انجام شده و در مدت ‪4‬سال به خیلی از اهداف‬ ‫خود رسیده اما هیچگاه از مدار قانون فراتر نرفته است ‪.‬‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر همانند س��ایر بانک ها و موسسه های‬ ‫مجاز در زمینه کاهش نرخ س��ود از نظر بانک مرکزی و ش��ورای‬ ‫پ��ول و اعتبار تبعیت می کند‪ .‬براس��اس این اطالعیه‪ ،‬موسس��ه‬ ‫اعتب��اری کوث��ر تبعی��ت از سیاس��ت های بانک مرک��زی را در‬ ‫دستور کار خود قرار داده و همواره تاکید می کند که هماهنگی با‬ ‫بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وظیفه همه دست اندرکاران‬ ‫نظام بانکی کشور است ‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬فضای قابل اعتماد اقتصاد ایران‪ ،‬مثبت شدن‬ ‫فضای تعامل و م��راودات بین المللی ایران‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک ایران در صنایع زیربنایی‪ ،‬گس��ترش شعب بانک‬ ‫ای��ران و اروپ��ا‪ ،‬فرصت های مناس��ب س��رمایه گذاری برای‬ ‫المانی ه��ا‪ ،‬انتق��ال مه��ارت ‪ ،‬تجربه و اعتب��ارات خارجی به‬ ‫کش��ور و مواردی از این اس��ت‪ ،‬از اتفاقات مثبتی اس��ت که‬ ‫با اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬می توان برای ایران متصور شد و این‬ ‫مباحثی بود که رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت‬ ‫و معدن در همایش تجاری ای��ران و المان در فرانکفورت و‬ ‫در محل اتاق دو کش��ور در جمع مدیران ارشد بانکی‪ ،‬مالی‬ ‫و نخب��گان صنعتی و فعاالن اقتص��ادی ایران و المان به ان‬ ‫اشاره کرد‪ .‬علی اشرف افخمی در این همایش با بیان اینکه‬ ‫پس از اجرایی ش��دن برجام و رفع تحریم ها‪ ،‬فضایی مناسب‪،‬‬ ‫مطمئ��ن و قاب��ل اعتماد برای س��رمایه گذاری و گس��ترش‬ ‫مراودات اقتصادی و مالی ایران با دنیا در مقیاس گسترده ای‬ ‫فراهم امده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست دولت ایران ارتقای سطح‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک با سرمایه گذاران دنیاست و در‬ ‫بانک سینا رتبه نخست نظام بانکی‬ ‫در مبارزه با پولشویی‬ ‫بر اس��اس ارزیابی مرکز اطالعات مالی ش��ورای عالی مبارزه با‬ ‫پولشویی (اف ای یو)‪ ،‬بانک سینا رتبه نخست مبارزه با پولشویی‬ ‫را در بین بانک های کش��ور کسب کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک س��ینا‪ ،‬با اقدامات نظارتی مناس��ب و اجرای سیاست های‬ ‫پیش��گیرانه از طری��ق اص�لاح فرایندها و همچنی��ن برگزاری‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی مرتب��ط‪ ،‬جایگاه ای��ن بانک در مب��ارزه با‬ ‫پولشویی با ‪ 11‬پله ارتقا از رتبه ‪ 12‬در تیر ‪ 94‬به رتبه نخست نظام‬ ‫بانکی در ‪ 15‬بهمن ‪ 94‬رس��یده اس��ت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫بررسی های انجام شده از سوی مرکز اطالعات مالی شورای عالی‬ ‫مبارزه با پولشویی‪ ،‬روند صعودی بانک سینا قابل مشاهده است‬ ‫که این امر حاکی از اجرای اقدامات قابل توجه و نظام یافته است‪.‬‬ ‫ابطال اجباری دفترچه های‬ ‫بیمه بیماران خاص‬ ‫معاون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از بیماران خاصی که‬ ‫دارای دو دفترچه بیمه هس��تند‪ ،‬خواست تا پایان فروردین یکی‬ ‫از انه��ا را باطل کنند‪ .‬ب��ه گزارش اریا‪ ،‬معاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی گفت‪ :‬چون بیماران خاص از هر دفترچه یک و نیم‬ ‫تا ‪ 3‬میلیون تومان یارانه دریافت می کنند‪ ،‬ملزم هستند تا پایان‬ ‫فروردی��ن یک��ی از دفترچه های خود را باط��ل کنند‪ ،‬درغیراین‬ ‫صورت م��ا خود یک��ی را ح��ذف خواهیم کرد‪ .‬احم��د‏میدری‬ ‫همچنین از توزیع ‪ 11‬میلیون بس��ته غذای��ی بین نیازمندان تا‬ ‫پایان س��ال خبر دا ‪‎‬د‏‪ .‬وی درباره بس��ته امنی��ت غذایی گفت‪:‬‏در‬ ‫سال جاری چند بار بسته امنیت غذایی در میان نیازمندان توزیع‬ ‫شده است‪ .‬این‏‏‏افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی‪ ،‬کمیته امداد ‬ ‫و ‪ ...‬ازجمله افرادی هستند که نیازمند حمایتند‪.‬‬ ‫این راه به صورت جدی مصمم اس��ت ت��ا بتواند این زمینه‬ ‫را به ش��کل مناس��ب فراهم کند‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و‬ ‫معدن در همین رابطه تاکید کرد‪ :‬ایران برای هرگونه تعامل‬ ‫و هم��کاری اقتصادی دارای جایگاهی معتبر اس��ت و نظام‬ ‫بانکی کشورمان نیز چارچوبی قابل اتکا و مطمئن دارد‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر این موضوع که امروز تعامل و مراودات بین المللی‬ ‫ایران وارد فضای بسیار مثبتی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬به طور قطع‬ ‫بانک صنعت و معدن می تواند در فضای روش��ن امروز نقش‬ ‫خود را پررنگ تر از گذشته ایفا کند‪.‬‬ ‫افخم��ی با بی��ان این مطلب که ایران قص��د دارد در زمینه‬ ‫صنایع زیربنایی س��رمایه‏گذاری مش��ترکی را با کشورهای‬ ‫دارای توانمندی باال انجام دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک صنعت و‬ ‫معدن گفت وگوهای مفیدی با بانک های اروپایی انجام داده‬ ‫و تعهدپذیری کش��ورمان در عرصه جهان��ی و برای ورود به‬ ‫عرصه تعامالت بین‏المللی بر همگان اثبات ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع س��وابق درخش��ان مالی بانک صنعت و معدن موجب‬ ‫می ش��ود بانک ها و موسس��ه های مالی بین‪‎‬الملل��ی بتوانند‬ ‫ب��ا اطمینان خاطر ب��ه تبادل مال��ی با این بان��ک مبادرت‬ ‫کنن��د‪ .‬افخمی بانک صنعت و معدن را بانکی توس��عه ای‪ ،‬با‬ ‫ظرفی��ت علمی و عملی باال دانس��ت و در این رابطه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬با نگاهی ب��ه عملکرد این بان��ک در تامین پروژه های‬ ‫صنعت��ی می توان به جایگاه ویژه بان��ک در عرصه صنعت و‬ ‫مع��دن ایران پی برد‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد که در اینده‪،‬‬ ‫بانک صنع��ت و معدن با بانک های اروپایی به ویژه بانک های‬ ‫المان��ی برای تامی��ن مالی همکاری های گس��ترده ای انجام‬ ‫ده��د‪ .‬افخم��ی در ادام��ه از قصد این بانک برای گس��ترش‬ ‫ش��عب بانک ایران و اروپا که اکن��ون تنها در هامبورگ قرار‬ ‫دارد‪ ،‬به برخی دیگر از کش��ورهای اروپایی خبر داد و گفت‬ ‫براس��اس قوانین سرمایه گذاری در ایران هر نوع مشارکت با‬ ‫کشورهای خارجی باید منجر به حمایت از بخش خصوصی‬ ‫ی به کش��ورمان ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫و ورود دانش و فناور ‬ ‫اینکه در دو س��ال گذش��ته روابط خوب��ی بین بانک صنعت‬ ‫و معدن و ش��رکت های المانی ایجاد ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط پس��اتحریم فرصت های زیادی برای مشارکت مالی‬ ‫ش��رکت های اروپایی در ایران ایجاد ش��ده و زمینه های ان‬ ‫در حال اجرایی شدن است‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن‬ ‫با اش��اره به اینکه بانک ها و موسس��ه های المانی می توانند‬ ‫مهارت‪ ،‬تجربه‪ ،‬منابع و فناوری را به کشورمان انتقال دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬م��ا در اینده اعتبارات خوبی را در تعامالت بین بانکی‬ ‫به کشور جذب خواهیم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬بانک ایرانی‪-‬المانی‬ ‫ای��ران و اروپ��ا (‪ )EIH‬ک��ه در هامبورگ المان ق��رار دارد‬ ‫بازوی مناسبی برای شروع تعامالت بانک صنعت و معدن با‬ ‫بانک های اروپایی است‪ .‬افخمی سرمایه گذاری در بخش های‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬راه اهن‪ ،‬صنایع ب��ا تکنولوژی باال و‬ ‫اس��تارت اپ‏ها را فرصت های مناسبی برش��مرد که بانک ها‬ ‫و موسس��ه های مال��ی و اعتب��اری المان��ی می توانند برای‬ ‫سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با ایران روی ان متمرکز‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خسارت ‪1800‬میلیارد تومانی صنعت بیمه از عوارض تحمیلی‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫اماده باش بانک صادرات‬ ‫در نوروز ‪۹۵‬‬ ‫مدیر عامل بانک صادرات گف��ت‪ :‬هدف تامین رفاه هموطنان‬ ‫همه تمهیدات و س��ا زو کارهای مورد نیاز ب��رای ارائه خدمات به‬ ‫مش��تریان در روزهای پایانی س��ال ‪ ٩٤‬و ای��ام تعطیالت نوروز‬ ‫‪ ٩٥‬پیش بینی ش��ده است‪ .‬اس��ماعیل لـله گانی همزمان با سفر‬ ‫هی��ات دولت تدبیر و امید به اس��تان یزد ضمن بازدید از ش��عب‬ ‫و دیدار با کارکنان ش��عب این بانک در ان اس��تان افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به مس��افرت های نوروزی خیل عظیمی از هموطنان از مدت ها‬ ‫قبل برنامه ریزی های الزم ب��رای ارائه هرچه مطلوب تر خدمات‬ ‫بانک��ی در روزهای پایانی س��ال و اغاز س��ال نو ب��ه اجرا در امده‬ ‫اس��ت و از این حیث هموطنان گرامی می توانند با ارامش خاطر‬ ‫خدم��ات مورد نظر خود را از ش��عب این بانک دریافت کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر اماده س��ازی حدود ‪ ٧٥٠‬ش��عب به عنوان شعبه‬ ‫کش��یک که اطالعات انها روی سایت بانک درج شده در گاه های‬ ‫الکترونیک��ی این بانک از قبیل خودپ��رداز‪ ،‬پایانه فروش‪ ،‬همراه‬ ‫بانک و‪ ...‬اماده ارائه بهترین خدمات در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫به مشتریان هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اس��یا‪ ،‬با اش��اره به افزایش ‪15‬درصدی نرخ دیه برای سال اینده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هنوز برای نرخ جدید حق بیمه تصمیم گیری نش��ده است اما با توجه به‬ ‫رش��د ‪15‬درصدی نرخ دیه حداقل افزایش حق بیمه ش��خص ثالث برای سال اینده‬ ‫باید ‪15‬درصد باش��د‪ .‬به گزارش تجارت پرس‪ ،‬ابراهیم کاردگر افزود‪ :‬رش��د کمتر از‬ ‫‪15‬درصد برای حق بیمه سال اینده امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫سیدعباس‬ ‫حسینی‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم با انجام‬ ‫بقیه تعهدات‬ ‫بیمه توسعه‪،‬‬ ‫زندانیانی که‬ ‫به واسطه این‬ ‫بیمه در زندان‬ ‫به سر می برند‬ ‫را بتوانیم تا‬ ‫شب عید به‬ ‫تعداد بیشتری‬ ‫ازاد کنیم‬ ‫صنعتبیمهدریکبازهزمانی‪،‬بیشاز‪1800‬میلیارد‬ ‫تومان بابت عوارض زیان دیده است که باید حذف این‬ ‫عوارض تحمیلی س��ریع تر اجرایی شود‪ .‬این موضوعی‬ ‫بود که سید عباس حس��ینی مدیر عامل شرکت بیمه‬ ‫ایران در یک نشس��ت خبری در جم��ع خبرنگاران به‬ ‫ان اش��اره کرد‪ .‬وی دراین نشس��ت با بیان اینکه بیمه‬ ‫ایران قدیمی ترین نهاد مالی کش��ور بوده و قبل از بیمه‬ ‫مرکزی و در س��ال ‪ 1314‬ایجاد شده است تا صنعت و‬ ‫فرهنگ بیمه را در بین جامعه گس��ترش دهد‪ ،‬ضریب‬ ‫نفوذ بیم��ه در دنیا را حدود ‪6/2‬درصد در پایان س��ال‬ ‫گذش��ته اعالم کرد و گفت‪ :‬این میزان در کشور بسیار‬ ‫پایی��ن ب��وده و ضریب نفوذ بیمه در ای��ران ‪1/9‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬او به اقدامات شرکت بیمه ایران در سال جاری‬ ‫اش��اره کرد و با بیان اینکه در ‪ 10‬ماه امسال ‪15‬میلیون‬ ‫فق��ره بیمه نامه به ارزش ‪7600‬میلیارد تومان فروخته‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این میزان نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪10‬درصد رشد نشان می دهد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه بیشترین س��رانه بیمه ایران در سال ‪ 94‬مربوط‬ ‫به اس��تان تهران و کمترین ان سیستان و بلوچلستان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این مدت در مجموع ‪19‬میلیون‬ ‫و ‪419‬هزار پرونده خس��ارت تشکیل و ‪4800‬میلیارد‬ ‫تومان خسارت پرداخت شد که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪15‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه پرداخت خسارت بیمه توسعه‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران به اقدامات انجام ش��ده درباره‬ ‫پرونده بیمه توسعه اشاره کرد و گفت‪ :‬با مصوبه شورای‬ ‫عالی بیمه قرار ش��د اموال و دارایی های بیمه توس��عه‬ ‫به بیمه ایران منتقل ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن بیمه مرکزی با‬ ‫توجه به س��هم بیم��ه اتکایی ‪200‬میلی��ون تومان در‬ ‫اختی��ار بیمه ایران ق��رار داد و به مرور زمان بیمه ایران‬ ‫ب��ا تعامل بازپرس پرونده توانس��ت برخ��ی از امالک و‬ ‫دارایی ها را شناس��ایی ک��رده و ‪160‬میلیارد تومان از‬ ‫اموال بیمه توس��عه به بیمه ایران منتقل شود و همین‬ ‫‪ 60‬خبر داد و گفت‪ :‬بیمه مرکزی و پژوهش��کده بیمه‬ ‫نظرات شرکت های بیمه را اتخاذ کرده اند تا اصالح این‬ ‫ایین نامه در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬حس��ینی البته به‬ ‫وضع عوارض تحمیلی نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫بیمه در یک بازه زمان��ی بیش از ‪1800‬میلیارد تومان‬ ‫باب��ت ع��وارض زیان دیده اس��ت که بای��د حذف این‬ ‫عوارض تحمیلی س��ریع تر اجرایی ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه تنوع بخش��ی به انواع بیمه نامه در دستور‬ ‫کار ما قرار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬بعد از انکه بیمه نامه ازدواج را‬ ‫ب��رای ترویج فرهنگ ازدواج ارائ��ه دادیم در صدد ارائه‬ ‫بیمه نامه ه��ای دیگری برای کم��ک به زندگی جوانان‬ ‫کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از دو طرح الکترونیکی بیمه‬ ‫ایران‬ ‫مبلغ در دس��تور پرداخت قرار گیرد‪ .‬حس��ینی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بنابراین از محل پ��ول دریافتی از بیمه مرکزی و‬ ‫منابع داخلی بیمه ای��ران تاکنون ‪380‬میلیارد تومان‬ ‫به این پرونده پرداخت ش��ده و ب��ه محض اینکه منابع‬ ‫الزم تامین ش��ود نس��بت به پرداخت مابقی مطالبات‬ ‫زیان دیدگان اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او تالش می کنیم با انج��ام بقیه تعهدات‬ ‫بیمه توسعه‪ ،‬زندانیانی که به واسطه این بیمه در زندان‬ ‫به س��ر می برند را بتوانیم تا شب عید به تعداد بیشتری‬ ‫ازاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت غرامت به بازماندگان فاجعه‬ ‫منا‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل بیمه ایران با اش��اره به فاجعه‬ ‫کش��تار حجاج ایرانی در منا ه��م گفت‪ :‬همزمان با این‬ ‫موضوع‪ ،‬بیمه ایران جزو نخس��تین دستگاه هایی بود‬ ‫امار و ارقام پول های بلوکه شده را نباید مدام تکرار کرد‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی با بیان اینک��ه امار و ارقام‬ ‫پول های بلوکه ش��ده را در گذش��ته اعالم کرده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امار و ارقام پول های بلوکه ش��ده را نباید مدام‬ ‫تک��رار کرد‪ .‬ولی اهلل س��یف‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرگ��زاری ف��ارس ‪ ،‬در پاس��خ ب��ه‬ ‫س��والی مبنی بر اینکه مطالبات م��ردم در زمینه حل‬ ‫مش��کالت معیشتی‪ ،‬اشتغال جوانان و رکود چه زمانی‬ ‫محقق می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مطالبات مردم زمانی می تواند‬ ‫محقق ش��ود که اقتصاد در مس��یر درست قرار بگیرد‪،‬‬ ‫خوشبختانه با توجه به جهت گیری ها و دستاوردهایی‬ ‫که در دو سال گذش��ته حاصل شده اقتصاد در مسیر‬ ‫درستی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به طور حتم در اینده ش��اهد رش��د‬ ‫توسعه اقتصاد‪ ،‬اشتغال و صادرات خواهیم بود که یکی‬ ‫از اقدامات اساسی در این زمینه حل مشکالت و تفاهم‬ ‫در زمینه پرونده هسته ای بود که الحمداهلل مسیر را باز‬ ‫کرد و می توان موانع را از سر راه برداشت‪.‬‬ ‫س��یف در پاس��خ به این س��وال که درباره پول های‬ ‫بلوکه ش��ده امار متفاوتی اعالم ش��ده اس��ت و ایا امار‬ ‫درس��تی از ای��ن امر وجود دارد و تا چ��ه حد می توان‬ ‫امیدوار بود این پول ها در زمینه مش��کالت معیش��تی‬ ‫مردم موثر واقع ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امار ارقام پول های‬ ‫بلوکه ش��ده را قب�لا گفتیم و نبای��د ان را مدام تکرار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انچه‬ ‫مسلم اس��ت اینکه برقراری ارتباطات بانکی در سطح‬ ‫بین الملل به کاهش هزینه مبادالت کمک می کند که‬ ‫براس��اس براورد ما ‪ 10‬تا ‪15‬درصد هزینه اضافه برای‬ ‫انجام مبادالت تجاری و بازرگانی داش��تیم که به طور‬ ‫طبیعی نخستین دس��تاورد تفاهم هسته ای این است‬ ‫ک��ه ای��ن هزینه ها کاه��ش پیدا می کن��د و اقتصاد ما‬ ‫رقابتی تر می تواند در جهت توسعه حرکت کند‪.‬‬ ‫که به س��رعت وارد عمل ش��د و با شناسایی خانواده ها‬ ‫و پرداخ��ت ‪25‬میلیون توم��ان از مجموع ‪55‬میلیون‬ ‫تومان غرامت را ب��ه خانواده های این عزیزان پرداخت‬ ‫کرد تا بتوانند مراس��م تش��ییع جنازه انها را باش��کوه‬ ‫برگزار کنند‪ .‬حس��ینی گفت‪ :‬به مح��ض انکه پرونده‬ ‫خان��واده ای��ن عزی��زان تکمی��ل و وراث قانون��ی انها‬ ‫مشخص شود ‪30‬میلیون تومان باقیمانده نیز به وراث‬ ‫قانونی انها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران در این نشست درباره افزایش‬ ‫حق بیمه با توجه به افزایش نرخ دیه گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫دیه جزو تکالیف قانونی است که قوه قضاییه اعالم کرده‬ ‫و اما افزایش نرخ حق بیمه نیز باید کار شناس��ی شده و‬ ‫در شورای عالی بیمه به تصویب برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح و بازنگری ایین نامه ‪60‬‬ ‫حس��ینی همچنین از اصالح و بازنگ��ری ایین نامه‬ ‫همچنین در حاشیه نشست خبری مدیرعامل بیمه‬ ‫ای��ران‪ ،‬از دو طرح الکترونیکی رونمای��ی و درباره انها‬ ‫توضیحاتی ارائه ش��د‪ .‬سامانه نخست س��امانه درمان‬ ‫الکترونیک معروف به «سدا» است که با راه اندازی ان‪،‬‬ ‫مراجعه بیمه شوندگان به مراکز بیمه ای برای دریافت‬ ‫معرفی نام��ه به مراکز درمان��ی و همچنین هر نوع کار‬ ‫مکتوب و کاغذی حذف خواهد ش��د‪ .‬بیمه ش��وندگان‬ ‫بیمه ای��ران می توانند ب��ا کارت ملی خ��ود به تمامی‬ ‫مراج��ع درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران و بدون نیاز‬ ‫به معرفی نامه مراجعه کنند و درمان شوند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت مراجع درمانی نیز از طریق این س��امانه‬ ‫مدارک درمانی را به بیمه ایران ارسال و تسویه حساب‬ ‫کنند‪ .‬دومی��ن رونمایی مربوط به نرم افزار همراه بیمه‬ ‫ایران است که همه مشتریان این بیمه می توانند ان را‬ ‫بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنند‪.‬‬ ‫با نص��ب این نرم افزار خدماتی مانند اطالع رس��انی‬ ‫عمومی ‪ ،‬پرداخت قس��ط‪ ،‬خسارت س��یار‪ ،‬نقشه دفاتر‬ ‫بیم��ه‪ ،‬مراجع درمانی طرف قرارداد با بیمه و نرخ دهی‬ ‫انواع بیمه در اختیار مشتریان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رتبه بندی بانک ها تا سال ‪ ۹۵‬نهایی و اعالم می شود‬ ‫قائ��م مقام بانک مرکزی با بی��ان اینکه رتبه بندی بانک ها‬ ‫به طور ج��دی در دس��تور کار بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تالش می کنیم س��ال اینده رتبه بن��دی بانک ها نهایی و به‬ ‫عموم مردم اعالم شود‪ .‬اکبر کمیجانی در گفت وگو با فارس‪،‬‬ ‫درب��اره صحبت رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ش��کنی‬ ‫س��ه بانک بد در بازار پول‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬از بانک بد تفسیر‬ ‫منفی نش��ود چون ارزیابی عملیات این س��ه بانک در حوزه‬ ‫بازار بین بانکی بود‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد‪ :‬برخی بانک ها به دلیل‬ ‫نیاز انی به نقدینگی گاهی وارد رقابت های ناسالم می شوند و‬ ‫نرخ های حدود ‪ 0/5‬درصد باالتر از نرخ بازار تامین نقدینگی‬ ‫ی بدی‬ ‫می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این بانک ها به عنوان بانک ها ‬ ‫که نرخ های سودشان در بازار بین بانکی متناسب با متوسط‬ ‫نرخ س��ود در این بازار نیس��ت‪ ،‬فعالیت می کنند‪ .‬استفاده از‬ ‫لف��ظ بانک بد به معن��ای طبقه بن��دی و رتبه بندی بانک ها‬ ‫نیس��ت‪ .‬کمیجانی در پاس��خ به این پرسش که برنامه بانک‬ ‫مرکزی برای رتبه بندی بانک ها به کجا رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫جدی این موضوع را در دس��تور کار داری��م و امیدواریم در‬ ‫اینده نزدیک به اصول و محورهایی برسیم تا از منظر جایگاه‬ ‫و درجه بانک ها رتبه بندی بانک ها مش��خص شود‪ .‬قائم مقام‬ ‫بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه اطالع به عموم داده می ش��ود‬ ‫ک��ه هر بانک از چ��ه توانمندی برخ��وردار و چه خدماتی را‬ ‫ارائه می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬با این کس��ب اگاهی‪ ،‬مشتریان متوجه‬ ‫می ش��وند بانک تا چ��ه حد به تعهدات در قبال تس��هیالت‬ ‫اعطایی و ارائه خدمات به سپرده گذاران پایبند است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین به دنبال رس��یدن به یک سلسله‬ ‫اص��ول نظارتی‪ ،‬بانک��داری و مدیریت نقدینگی هس��تیم و‬ ‫امیدواری��م در قال��ب یک مجموع��ه تدوین و اعالم ش��ود‪.‬‬ ‫کمیجان��ی در پاس��خ به این س��وال که ایا در س��ال اینده‬ ‫رتبه بندی بانک ها نهایی خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫س��ال اینده رتبه بندی بانک ها نهایی شده و به عموم مردم‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫بورس ارام و به دور از هیجان‬ ‫در دادوس��تدهای روز گذشته شاخص کل‪ ،‬رشد ارام ‪ 65‬واحدی را ثبت کرد‬ ‫و روی ‪78‬ه��زار و ‪ 158‬ق��رار گرفت‪ .‬در این روز س��هامداران بیش از ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪356‬میلی��ون برگه س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش ‪6‬ه��زار و ‪63‬میلیارد ریال در‬ ‫‪149‬هزار نوبت معامالتی دست به دست کردند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫روز گذش��ته در مراس��مى تفاهمنام��ه هم��کارى می��ان‬ ‫فراب��ورس ایران و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ى ایران به امضا رس��ید‪ .‬در این مراس��م دکتر محمد‬ ‫فطانت رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار‪ ،‬امیر هامونى‬ ‫مدیرعامل فرابورس ایران‪ ،‬عل��ى یزدانى رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل صنایع کوچک و ش��هرک هاى صنعتى ایران و‬ ‫تعداد دیگرى از مدیران ضمن تشریح این تفاهمنامه به بیان‬ ‫دیدگاه های خود پرداختند‪.‬‬ ‫تامی��ن مالی صنایع کوچ��ک از طریق پذی��رش در بازار‬ ‫فرابورس‪ ،‬اس��تفاده از بازار ش��رکت های کوچک و متوسط‬ ‫ف��را بورس به منظور پذیرش واحد های صنعتی در پوش��ش‬ ‫س��ازمان‪ ،‬زمینه سازی و کمک به تجاری سازی فناوری ها در‬ ‫ش��رکت های در پوشش سازمان از طریق بازار دارایی فکری‬ ‫فرابورس ازجمله اهداف این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن تفاهمنام��ه‪ ،‬فرابورس برای تس��هیل امور‬ ‫مربوط به اما ده س��ازی و پذیرش صنایع زیر پوشش سازمان‬ ‫در بازار های ش��رکت های کوچک و متوسط و دارایی فکری‪،‬‬ ‫کارگزاران��ی را در س��طح اس��تان ها و از می��ان مش��اورین‬ ‫معرفی شده از سوی سازمان اموزش خواهد داد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫و اشتغال در کشور است‪ .‬قبل از امضاى تفاهمنامه فرابورس‬ ‫ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن‬ ‫اش��اره به اهمیت امضاى این تفاهمنامه ابراز امیدوارى کرد‪:‬‬ ‫امضاى این تفاهمنامه نقطه عطفى در بازار س��رمایه باش��د‬ ‫و فرصت مناس��بى براى تامین مالى شرکت هاى متوسط و‬ ‫کوچک از طریق این ب��ازار فراهم کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ظرف‬ ‫مدت کوتاه و با همکارى و تالش شرکت فرابورس‪ ،‬مقدمات‬ ‫حضور بنگاه های کوچک و متوس��ط در بورس کشور فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امیر هامونى‪ ،‬مدیرعامل شرکت فرابورس ایران هم ضمن‬ ‫تاکید بر فراهم شدن امکان تامین مالى شرکت های کوچک‬ ‫و متوسط از طریق فرابورس بیان کرد‪ :‬ضمن اسیب شناسى‬ ‫امکان ورود شرکت هاى تجارى و اقتصادى به بورس کشور‪،‬‬ ‫موض��وع تامین مالى ش��رکت های متوس��ط و کوچک مورد‬ ‫شناسایى قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درخواست ورود به فعالیت های بورس کشور‬ ‫از س��وی ‪ ٥٠٠‬ش��رکت اعالم وصول ش��ده بود که به دلیل‬ ‫حجم کوچک‪ ،‬ش��رایط حضور انها در بازار س��رمایه فراهم‬ ‫نبود‪ .‬با امضاى این تفاهمنامه و با تالش به عمل امده تابلوى‬ ‫مستقلى براى فعالیت این شرکت ها پیش بینى شد که پس‬ ‫از امضاى این تفاهمنامه اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وى خاطرنش��ان کرد‪ :‬تجربه بین المللى نشان می دهد این‬ ‫شکل از بازار توانسته در اقتصاد نقش مهمى ایفا کند‪.‬‬ ‫مسیری جدید برای تامین مالی صنعت فوالد‬ ‫‹ ‹کارای�ی گواهی س�پرده کاالیی در‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در ادامه به گواهی‬ ‫س��پرده کاالیی اش��اره کرد و گفت‪ :‬ام��روز فعاالن‬ ‫صنعت فوالد ش��اهد یک ی��ا دوبار عرضه محصوالت‬ ‫فوالدی در هر هفته در بورس کاال هس��تند که برای‬ ‫تش��کیل بازاری مس��تمر و روزانه برای کشف هرچه‬ ‫بهت��ر قیمت ها‪ ،‬نیاز به اوراق بهادارس��ازی معامالت‬ ‫کااله��ا ازجمله فوالد داریم تا ای��ن اوراق مبتنی بر‬ ‫کاال هر روز مانند س��هام ش��رکت ها در بورس اوراق‬ ‫بهادار مورد معامله قرار گیرد‪ .‬سلطانی نژاد ادامه داد‪:‬‬ ‫گواهی سپرده کاالیی همان ابزاری است که سال ها‬ ‫در ب��ورس فلزات لندن روی فل��زات غیراهنی انجام‬ ‫ش��ده و ما نیز امروز در رابطه با توس��عه این بازار در‬ ‫حرکت هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران در پایان گفت‪:‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫عرضه ‪ ۱۶‬کاال در رینگ داخلی‬ ‫بازار فیزیکی بورس انرژی‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران در مراسم انتشار اوراق سلف تیراهن مطرح کرد‬ ‫با انتش��ار اوراق س��لف م��وازی تیراهن ش��رکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان در بورس کاالی ایران‪ ،‬مس��یر ‬ ‫جدیدی برای تامین مالی صنعت فوالد کشور معرفی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مراسم انتشار اوراق‬ ‫س��لف موازی تیراهن به منظور تامین مالی شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان روز گذش��ته با حضور مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬مدیرعامل تامین سرمایه امین و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کارگزاری امین اوید در شرکت‬ ‫بورس کاال برگزار شد‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران‬ ‫در این مراس��م با اش��اره به اینکه ذوب اهن اصفهان‬ ‫از اصلی تری��ن عرضه کنندگان در بورس کاالی ایران‬ ‫است و امروز برای نخس��تین بار تامین مالی یکساله‬ ‫این شرکت با انتشار اوراق سلف موازی تیراهن انجام‬ ‫می شود تا مس��یری جدید برای تامین مالی صنعت‬ ‫فوالد کش��ور از طریق بازار س��رمایه باز شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاالیی که امروز پش��توانه اوراق س��لف قرار گرفته‪،‬‬ ‫یکی از بهتری��ن و با کیفیت ترین محصوالت فوالدی‬ ‫در ای��ران و منطق��ه اس��ت؛ این کاال نقدش��وندگی‬ ‫باالیی دارد و کس��انی ک��ه ای��ن اوراق را خریداری‬ ‫می کنند و قصد تحویل محصول در زمان سررس��ید‬ ‫را دارند‪ ،‬می توانند از دریافت کاالهای خود از س��وی‬ ‫ذوب اهن مطمئن باش��ند‪ .‬حامد سلطانی نژاد افزود‪:‬‬ ‫اوراق س��لف ذوب اهن اصفهان در هیات پذیرش به‬ ‫مبلغ ‪۲۵۰‬میلیارد تومان به منظور تامین سرمایه در‬ ‫گردش این ش��رکت تصویب شده است و در مرحله‬ ‫نخست ش��اهد انتش��ار ‪۱۵۰‬میلیارد تومان از اوراق‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬ارزش هر قرارداد س��لف‪،‬‬ ‫ی��ک تن تیراهن ‪ ۱۴‬و کل حجم عرضه اوراق حدود‬ ‫‪ ۱۱۱‬هزار تن اس��ت؛ همچنین نرخ سودی که برای‬ ‫این اوراق در سررس��ید درنظر گرفته ش��ده حداقل‬ ‫‪۲۴‬درص��د و حداکثر ‪۲۷‬درصد خواه��د بود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه شرکت تامین س��رمایه با توجه به تعهدی که‬ ‫در پذیره نویسی دارد‪ ،‬نرخ ‪۲۳‬درصد روزشمار را برای‬ ‫این اوراق تعهد کرده است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫تفاهمنامه فرابورس و صنایع کوچک امضا شد‬ ‫ایران موافقت می کند که فهرس��ت تمامی ش��رکت های در‬ ‫پوش��ش خود را ک��ه قابلیت ورود به بازار س��رمایه دارند به‬ ‫تشخیص کمیته مشترک به فرابورس ارائه دهد‪ .‬على یزدانى‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫ضم��ن قدردانی از هیات مدیره س��ازمان بورس و مدیرعامل‬ ‫فرابورس عنوان کرد‪ :‬یکى از مولفه هاى اقتصاد مقاومتى که‬ ‫رهبر معظم انقالب هم بر ان تاکید داشتند بحث حمایت از‬ ‫صنایع کوچک بود‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون حدود ‪ ٥٠٠‬شهرک‬ ‫صنعت��ی و ‪ ٣٨٥‬ناحیه صنعت��ی داریم ک��ه حمایت از این‬ ‫مجموعه در دستور کار و رسالت ماست‪ .‬معاون وزیر صنایع‬ ‫بیان داشت‪ :‬با امضاى این تفاهمنامه می توان در همه مناطق‬ ‫کشور ازجمله نواحی کمتر توسعه یافته اشتغال ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یزدان��ى در حال حاضر بی��ش از ‪ ٨٧٠٠٠‬واحد‬ ‫صنعت��ی در کش��ور پروان��ه بهره ب��رداری دارند ک��ه حدود‬ ‫‪٩٠‬درصد ان بنگاه های کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫وى در پای��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬در ارزیاب��ى صنایع کوچک‬ ‫مش��خص ش��ده که بیشترین مش��کل انها مربوط به تامین‬ ‫نقدینگی بوده و دلیل ایجاد این بازار و توجه به شرکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬تامین مالى این شرکت ها و ایجاد رونق‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫بورس انرژی در معامالت روز گذش��ته با عرضه ‪ ۱۶‬کاال‬ ‫در رین��گ داخلی بازار فیزیکی روز پر کاری را پشت س��ر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬در جلس��ه معامالتی دیروز در رینگ‬ ‫داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ‪ ۱۶‬کاال عرضه شدند‪.‬‬ ‫در جلس��ه معامالت��ی روز گذش��ته در کن��ار معامالت‬ ‫مستمر بازار مش��تقه بورس انرژی‪ ،‬در رینگ داخلی بازار‬ ‫فیزیکی نیز کاالهای ایزوریسایکل‪ ،‬ایزوفید‪ ،‬حالل ‪،۴۰۲‬‬ ‫‪ ۴۰۴‬و ‪ ،۴۱۰‬نفتای س��بک و نفتای سنگین تصفیه نشده‬ ‫پاالیش نفت ش��یراز‪ ،‬نیتروژن مایع‪ ،‬سوخت کوره سبک‪،‬‬ ‫برش ‪ ۶‬کربن غیراروماتیک و برش س��نگین پتروشیمی‬ ‫تبریز‪ ،‬ایزوریس��ایکل پاالیش نفت ته��ران‪ ،‬نیتروژن مایع‬ ‫پتروش��یمی مبین‪ ،‬حالل ‪ ۴۰۲‬پاالیش نفت کرمانش��اه‪،‬‬ ‫میعان��ات گازی پتروش��یمی رازی و ب��رش س��نگین‬ ‫پتروشیمی جم عرضه شدند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در جریان معامالت یکش��نبه‬ ‫در ب��ازار فیزیک��ی بورس ان��رژی کاالهای قط��ران واحد‬ ‫کک س��ازی و پاالیش قطران زرند در رینگ داخلی و گاز‬ ‫مایع خام پاالیش گاز ایالم و نفت گاز ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ایران به مقاصد عراق و افغانس��تان و‬ ‫پاکس��تان و از مب��ادی چابهار‪ ،‬زاه��دان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫س��اری و مش��هد در رینگ بین الملل م��ورد عرضه قرار‬ ‫گرفتن��د‪ .‬کل معام�لات انجام ش��ده در ای��ن عرضه ها و‬ ‫عرضه های م��ازاد معادل ‪ 5/831‬تن به ارزش��ی افزون بر‬ ‫‪۳۷‬میلیارد و ‪۶۴۰‬میلیون ریال بود‪ .‬روز یکشنبه همچنین‬ ‫در تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد ب��رای قراردادهای با‬ ‫سررس��ید یک سال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی‬ ‫ایران نیز در تمامی نمادهای فعال‪ ۹۰۲ ،‬قرارداد به ارزشی‬ ‫افزون بر ‪۱۱‬میلیارد و ‪۱۵۳‬میلیون ریال مورد معامله قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بازار برق بورس انرژی نیز ش��اهد معامل��ه ‪ ۵۰‬قرارداد‬ ‫معادل ‪ 1/200‬مگاوات ساعت به ارزش ‪۳۳۶‬میلیون ریال‬ ‫ب��ود‪ .‬در اغاز جلس��ه معامالتی دی��روز نمادهای بار پیک‪،‬‬ ‫کم ب��اری‪ ،‬میان ب��اری و بارپایه روزان��ه ‪ ۱۷‬فروردین ‪۹۵‬‬ ‫گش��ایش یافت و در پای��ان نمادهای بار پی��ک‪ ،‬کم باری‪،‬‬ ‫میان باری و بارپایه روزانه ‪ ۲۰‬اسفند ‪ ۹۴‬متوقف شدند‪.‬‬ ‫اخبار شرکت ها‬ ‫ارزش بازار پرتفوی «پترول»‬ ‫افزایش یافت‬ ‫امیدوارم با گس��ترش تامین مالی از طریق ابزارهای‬ ‫مال��ی‪ ،‬به س��مت اقص��اد بازار محور حرک��ت کنیم‪،‬‬ ‫موضوعی که مورد تاکید مسئوالن نظام هم قرار دارد‬ ‫چراکه سیس��تم بانکی کش��ور به تنهایی پاسخگوی‬ ‫تامین مالی صنایع نیس��ت و اگر می خواهیم اقتصاد‬ ‫شکوفایی داشته باشیم‪ ،‬باید به سمت اقتصاد مبتنی‬ ‫بر بازار حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع ابزارها ضرورت بازار سرمایه‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬مدیرعامل تامین س��رمایه امین‬ ‫نی��ز با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر بس��یاری از‬ ‫شرکت های تولیدی با مش��کل تامین مالی و تامین‬ ‫س��رمایه در گردش مواجه هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬به طور‬ ‫حتم با فرهنگ س��ازی ابزارهای تامین مالی همچون‬ ‫اوراق س��لف‪ ،‬شرکت های زیادی برای تامین مالی به‬ ‫ب��ورس کاال مراجعه خواهند کرد‪ .‬علی س��نگینیان‬ ‫اف��زود‪ :‬طراحی و تنوع بخش��ی ابزارهای تامین مالی‬ ‫از ضرورت های بازار س��رمایه است که بورس کاالی‬ ‫ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه‪ ،‬سازوکار و‬ ‫بس��تر مناسبی برای فعاالن صنعت و سرمایه گذاران‬ ‫فراهم کرده اس��ت که این رویداد در رونق اقتصادی‬ ‫کشور نقش مهمی ایفا خواهد کرد‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫بازار پول و س��رمایه اتاق تهران افزود‪ :‬اوراق س��لف‬ ‫موازی اس��تاندارد‪ ،‬اب��زاری نوی��ن و در نتیجه نگاه‬ ‫توسعه ای مسئوالن بازار سرمایه به شیوه تامین مالی‬ ‫شرکت هاست‪ ،‬اما موضوعی که وجود دارد پیچیدگی‬ ‫فرایند تامین مالی از طریق بازار س��رمایه و نیز اشنا‬ ‫نبودن مدیران مالی شرکت ها با اینگونه ابزارهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی فعلی و‬ ‫پیش بینی های��ی که درباره رون��د قیمت ها در چند‬ ‫س��ال اینده وجود دارد‪ ،‬نمی توانیم ب��ه اعتبا ردهی‬ ‫بانک ه��ا و هزینه کردن دولت حس��اب ب��از کنیم و‬ ‫از ای��ن رو طبیعی اس��ت که باید روی بازار س��رمایه‬ ‫تحرکات بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امروز در خانه خودم هستم‬ ‫احم��د صادق��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان و موس��س و دبیرکل بورس فلزات تهران در‬ ‫س��ال ‪ ،۸۲‬نیز در این مراسم و در ابتدای سخنانش‬ ‫گفت‪ :‬امروز در خانه خودم هس��تم‪ .‬وی به س��ال ها‬ ‫قب��ل و زمانی که ای��ده راه اندازی ب��ورس فلزات در‬ ‫ایران ش��کل گرفت اشاره کرد و گفت‪ :‬در اوایل دهه‬ ‫‪ ،۱۳۷۰‬ایده تش��کیل بازاری به منظور س��اماندهی‬ ‫بازار کاالهای دولتی به ویژه فوالد کش��ور که در ان‬ ‫زمان معامالت محصوالت فوالدی با رانت های زیادی‬ ‫مواجه بود‪ ،‬به وجود امد اما در ان زمان فضای کشور‬ ‫برای افتتاح این بازار مساعد نبود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اهن اصفه��ان گفت‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ ۷۶‬تالش ها برای راه اندازی ب��ورس فلزات به‬ ‫منظور اصالح بخش فوالد کش��ور ک��ه دارای حجم‬ ‫باالی گردش مالی بود دوباره انجام ش��د تا اینکه در‬ ‫سال ‪ ۸۰‬این ماموریت به بنده واگذار شد و در سال‬ ‫‪ ۸۲‬ش��اهد راه اندازی بورس فلزات در کشور بودیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داش��ت‪ :‬رقم ‪۱۵۰‬میلی��ارد تومان تامین‬ ‫مال��ی انجام ش��ده از طریق ابزار اوراق س��لف بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬امروز برای ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫رقم بزرگی محس��وب نمی ش��ود اما برای حضور در‬ ‫این مراس��م بسیار خرس��ندم‪ ،‬چراکه بورس کاال در‬ ‫مس��یر گره گش��ایی از مش��کالت صنایع که یکی از‬ ‫اصلی تری��ن این مش��کالت‪ ،‬تامین مالی اس��ت قرار‬ ‫گرفته و امیدوارم انتش��ار اوراق سلف موازی تیراهن‬ ‫شرکت ذوب اهن‪ ،‬ش��روع کننده تامین مالی صنعت‬ ‫فوالد کش��ور از بورس کاال باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان در پایان تاکید ک��رد‪ :‬ابزارهای‬ ‫تامین مالی برای صنایع در کل دنیا وجود داش��ته و‬ ‫باید در اقتصاد ما نیز تقویت شود که معتقدم رویه ای‬ ‫که بورس کاال در پیش گرفته به موفقیت اقتصادی و‬ ‫صنعتی کشور کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش یک ثانیه ای‬ ‫مدی��ر بازارگردانی و فروش تامین س��رمایه امین‬ ‫با اش��اره به تقاضای حدود ‪ 9‬برابری معادل ‪13000‬‬ ‫میلی��ارد ریال برای اوراق س��لف ذوب اهن در مقابل‬ ‫عرضه ‪ 1500‬میلیارد ریالی افزود‪ :‬روز گذش��ته ‪17‬‬ ‫اسفندماه عرضه این اوراق برای تامین مالی سرمایه‬ ‫در گردش ذوب اهن از طریق بورس کاال انجام ش��د‬ ‫و تنها در یک ثانیه نخس��ت کل اوراق عرضه ش��ده‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬به گفته اسماعیل بینایی‪ ،‬تقاضای‬ ‫موجود در بازار نش��ان داد چندی��ن برابر عرضه های‬ ‫فعلی در بازار متقاضی خرید این مدل از اوراق برای‬ ‫تامین مالی صنعت فوالد وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود‬ ‫ای��ن اوراق ‪ 23‬درصد روز ش��مار و بازدهی اوراق در‬ ‫سررسید ‪ 24‬تا ‪ 27‬درصد خواهد بود‪ .‬در پایان دوره‬ ‫خریدار می تواند نس��بت به تحویل فیزیکی یا تسویه‬ ‫نق��دی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررس��ید و‬ ‫براس��اس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار‬ ‫خرید تبعی اق��دام کند‪ .‬به گفته مدیر بازارگردانی و‬ ‫فروش تامین سرمایه امین‪ ،‬تامین مالی صنعت فوالد‬ ‫از طریق بورس کاال در شرایط فعلی یکی از راه های‬ ‫قابل دس��ترس و اس��ان برای ش��رکت های فوالدی‬ ‫است‪ .‬وی در پایان با اشاره به اینکه به علت تقاضای‬ ‫باال‪ ،‬بس��یاری از متقاضیان اوراق سلف ذوب اهن در‬ ‫مرحله نخس��ت موفق به خریداری ان نشدند‪ ،‬نوید‬ ‫داد‪ :‬ب��ه احتمال هفته اینده نیز ش��اهد عرضه اولیه‬ ‫اوراق سلف یک شرکت پتروشیمی در بورس کاال به‬ ‫مبلغ ‪ 1500‬میلیارد ریال خواهیم بود‪.‬‬ ‫حامد سلطانی نژاد‬ ‫ارزش بازار ش��رکت گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری‬ ‫ایرانی��ان در دوره یک ماه��ه منتهی ب��ه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۹۴‬‬ ‫مع��ادل یک هزار و ‪ ۹۵۰‬میلی��ارد و ‪ ۵۸۱‬میلیون ریال‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬این ش��رکت صورت وضعی��ت پرتفوی‬ ‫سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫‪ ۹۴‬را به صورت حسابرسی نش��ده منتشر کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش این ش��رکت در ابتدای بهمن سال جاری و‬ ‫با س��رمایه ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬تعدادی از سهام چند‬ ‫شرکت بورسی را با بهای تمام شده ‪۴‬هزار و ‪ ۶۱۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۰‬میلیون ری��ال و ارزش بازار ‪۷‬هزار و ‪۱۸‬میلیارد و‬ ‫‪۷۶۰‬میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت‪ .‬در این‬ ‫دوره یک ماهه بهای تمام شده ان معادل ‪ ۴۵۸‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون ریال افزایش یافت و به ‪۵‬هزار و ‪ ۷۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۲۸‬میلیون ریال رسید‪ .‬پترول تعدادی از سهام چند‬ ‫شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده فروش معادل ‪۴۱‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۷۱۰‬میلی��ون ریال و مبل��غ ‪ ۱۰۰‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۶۰‬میلی��ون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ‪۵۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال سود شناسایی کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است این شرکت در بهمن امسال تعدادی از سهام چند‬ ‫ش��رکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل ‪۴۹۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۴۸‬میلیون ریال خریداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۸‬هزار میلیارد ریالی ارزش بازار‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫احمد صادقی‬ ‫علی سنگینیان‬ ‫ارزش بازار ش��رکت گس��ترش نفت و گاز پارسیان در‬ ‫دوره ی��ک ماهه منتهی ب��ه ‪ ۳۰‬بهمن ‪ ۹۴‬معادل ‪۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۱‬میلی��ارد و ‪ ۶۱۰‬میلیون ریال افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت صورت وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در‬ ‫دوره ی��ک ماه��ه منتهی به ‪ ۳۰‬بهم��ن ‪ ۹۴‬را به صورت‬ ‫حسابرسی نش��ده منتشر کرد‪ .‬بر اساس این گزارش این‬ ‫شرکت در ابتدای بهمن سال جاری و با سرمایه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با‬ ‫بهای تمام ش��ده ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۳۰‬میلیارد و ‪ ۷۳۸‬میلیون‬ ‫ری��ال و ارزش ب��ازار ‪ ۸۵‬ه��زار و ‪ ۳۴۶‬میلی��ارد و ‪۸۳۲‬‬ ‫میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت‪ .‬گفتنی است‬ ‫این شرکت در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت‬ ‫بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و ‪ ۹۱۴‬میلیون‬ ‫ری��ال و مبلغ یک میلی��ارد و ‪ ۹۱۴‬میلیون ریال واگذار‬ ‫کرد و از این بابت س��ودی کس��ب نکرد‪ .‬همچنین این‬ ‫ش��رکت در دوره یک ماهه یاد ش��ده سهام هیچ شرکت‬ ‫بورسی را خریداری نکرد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ارزش یوان دوباره کاهش یافت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دست امده از مقامات رس��می چین‪ ،‬به دنبال اقدامات بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬ارز چین یعنی یوان بیش از ‪0/11‬درصد در برابر دالر س��قوط کرد‪ .‬به دنبال‬ ‫این ماجرا میزان معامالت با یوان نیز کاهش یافت‪ .‬بر اساس گفته های لی‪ ،‬رشد ‪6/5‬‬ ‫تا ‪7‬درصدی برای چین در سال ‪2016‬م در نظر گرفته شده است‪ .‬عالوه بر ان نرخ‬ ‫‪6/5‬درصدی نیز برای سال ‪2020‬م در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه ریزی های اژدهای اسیا برای بازگشت به دوران طالیی‬ ‫دریچه‬ ‫اقتصاد چین دوباره بزرگ می شود؟‬ ‫ضربه کندی اقتصاد جهان‬ ‫بر المان‬ ‫حجم س��فارش های کارخانه ه��ای المان ب��رای دومین ماه‬ ‫متوالی در ژانویه ‪ 2016‬س��قوط کرده اس��ت؛ اتفاقی که نش��ان‬ ‫می دهد کندی رشد اقتصاد جهانی و ضعف قدرت قیمت گذاری‬ ‫داخلی ممکن است به بزرگترین اقتصاد اروپا ضربه بزند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز به نق��ل از بلومبرگ‪ ،‬براس��اس امار‬ ‫منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد المان در برلین‪ ،‬سفارش های‬ ‫(تنظیم شده براساس تورم و نوسانات فصلی) در ماه جاری نسبت‬ ‫به ماه گذش��ته افتی ‪0/1‬درصدی داشته و این در حالی است که‬ ‫ماه قبل نیز س��فارش ها با کاهش ‪0/2‬درصدی مواجه شده بود‪ .‬با‬ ‫این وجود پیش بینی متوس��ط اقتصاددانان بررسی شده از سوی‬ ‫بلومبرگ افت ‪0/3‬درصدی بوده است‪ .‬سفارش ها در سال جاری‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 1/1‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در حال��ی که المان از رک��ورد پایین بیکاری و تقویت تقاضای‬ ‫داخلی س��ود می برد‪ ،‬به دلیل نوس��انات بازار و نگرانی ها درباره از‬ ‫بی��ن رفتن بهب��ود منطقه یورو اعتماد ش��رکت ها لطمه خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرکنندگان نیز با رکود بازاره��ای نوظهور به رهبری‬ ‫چین دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫گ��زارش وزارت اقتص��اد الم��ان همچنی��ن نش��ان می دهد‬ ‫س��فارش ص��ادرات در ژانویه رش��دی یک درصدی داش��ته که‬ ‫نس��بت به س��فارش ها از دیگر مناطق اروپ��ا افزایش ‪7‬درصدی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬س��فارش ها برای اجناس س��رمایه گذاری با‬ ‫رشد ‪1/7‬درصدی مواجه ش��ده و سفارش کاالهای مصرفی نیز‬ ‫‪3/9‬درصد پیش��رفت داشته است‪ .‬س��فارش های داخلی با افت‬ ‫‪1/6‬درصدی مواجه ش��ده و س��فارش اجناس اساسی ‪ 4‬درصد‬ ‫سقوط داشته است‪.‬‬ ‫ن��رخ تورم المان ماه گذش��ته به منفی ‪0/2‬درصد رس��ید که‬ ‫پایین تری��ن س��طح ان در بیش از یک س��ال اخیر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫نرخ تورم حوزه یورو نیز منفی ‪0/2‬درصد گزارش ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان و س��رمایه گذاران پیش بینی کرده ان��د که بانک‬ ‫مرکزی اروپا در نشست سیاست گذاری خود در روز جمعه که در‬ ‫فرانکفورت برگزار می شود‪ ،‬محرک های بیشتری را برای منطقه‬ ‫در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بهره فدرال رزرو‬ ‫ل شد؟‬ ‫محتم ‬ ‫با وجود انکه انتشار گزارش قدرتمند روز جمعه از نرخ اشتغال‬ ‫در امریکا به فدرال رزرو چراغ سبزی برای افزایش نرخ بهر ه نشان‬ ‫نداده‪ ،‬اما اقتصاددانان معتقدند این گزارش راه را برای این اقدام‬ ‫در اوریل هموارتر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه یواس ای ت��ودی‪ ،‬اقتصاددانان بر این باورند‬ ‫که هرچند انتشار امارهای قدرتمند از نرخ اشتغال امریکا چراغ‬ ‫س��بزی برای فدرال رزرو محسوب نمی شود تا نرخ بهره بانکی را‬ ‫افزایش دهد اما به نظر می رسد این مسئله تاحدودی راه را برای‬ ‫افزایش نرخ های بهره تا ماه اوریل هموار کرده باشد‪.‬‬ ‫انتش��ار گزارش اش��تغال امریکا نش��ان می دهد کارفرمایان‬ ‫با افزودن ‪242‬هزار فرصت ش��غلی‪ ،‬بیش از انتظارات گذش��ته‬ ‫اش��تغالزایی کرده ان د که این اتفاق بی��ش از پیش از نگرانی های‬ ‫ناش��ی از تضعیف رش��د اقتصادی جهان و نوسانات بازار و خروج‬ ‫احتمالی اقتصاد امریکا از مسیر ‪7‬ساله احیای خود‪ ،‬کاسته است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬میانگین دس��تمزدهای س��اعتی در امریکا ‪3‬‬ ‫س��نت افت کرده و تنها ‪2/2‬درصد باالتر از سال گذشته است که‬ ‫باعث ش��ده روند رش��د ‪2/5‬درصدی ماه قبل معکوس شود‪ .‬این‬ ‫مس��ئله می تواند تا حدودی از افزایش تورم جلوگیری کرده و بر‬ ‫بانک مرکزی امریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی فشار اورد‪.‬‬ ‫«نریمان بهروش»‪ ،‬اقتصاددان ارش��د ش��رکت مشاوره مالی‬ ‫ای اچ اس می گوی��د‪ :‬ف��درال رزرو به دنب��ال ی��ک عالمت واضح‬ ‫ازس��وی بازارها اس��ت که از داده ه��ای ماه فوریه ای��ن امارها را‬ ‫دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان بر ای��ن باورند که گزینه افزای��ش نرخ ها در ماه‬ ‫م��ارس به دلیل نوس��انات بازاره��ای خارجی‪ ،‬به وی��ژه چین و‬ ‫همینطور نوس��انات بازارها در اوایل س��ال‪ ،‬درحال حاضر از روی‬ ‫میز کنار گذاشته شده است‪.‬‬ ‫«جیماوسالیوان»‪،‬اقتصاددانموسسه‪High Frequency‬‬ ‫‪ Economics‬می گوید‪ :‬هزینه استقراض شرکت ها همچنان‬ ‫باالس��ت که این ام��ر منعکس کننده ادامه نگرانی ها نس��بت به‬ ‫اقتص��اد جهان و امریکاس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬سیاس��ت گذاران‬ ‫فدرال رزرو زمان کمی دار ند تا نش��ان دهند افزایش نرخ بهره در‬ ‫نشست ‪ 15‬و ‪ 16‬مارس محتمل است‪.‬‬ ‫ام��ا اخرین کاری که ف��درال رزرو می خواهد انجام دهد برهم‬ ‫زدن بازارهای مالی ش��کننده کنونی اس��ت‪« .‬جیمز هورویتز»‪،‬‬ ‫اقتص��اددان بان��ک بارکلیز با بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬کاهش‬ ‫دس��تمزدها در ماه فوریه شواهد کافی را در اختیار بانک مرکزی‬ ‫گذاشت تا در سیاست ماه جاری خود پافشاری کند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬تحلیلگران به این نتیجه رس��یده اند که افزایش‬ ‫نرخ بهره در ماه اوریل نامحتمل اس��ت‪ ،‬زیرا هیچ اخباری مبنی‬ ‫ب��ر تعیی��ن زمان برای برگزاری نشس��ت خبری پس از جلس��ه‬ ‫رسمی فدرال رزرو منتش��ر نشده است بنابراین سیاست گذاران‬ ‫ف��درال رزرو فرصت کمتری برای بی��ان دیدگاه های خود دارند‪.‬‬ ‫گرچه ف��درال رزرو مقدمات برقراری کنفران��س تلفنی را برای‬ ‫خبرنگاران فراه��م اورده و تصریح کرده که امادگی تعدیل نرخ ‬ ‫بهره در هر جلسه ای را دارد‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫رییس کمیسیون‬ ‫ملی توسعه و‬ ‫اصناف چین‬ ‫اطمینان خاطر‬ ‫داده که چین‬ ‫به طور قطع‬ ‫ضربه سختی را‬ ‫متحمل نخواهد‬ ‫شد‪ .‬تمامی‬ ‫پیش بینی ها‬ ‫مبنی بر زمین گیر‬ ‫شدن اقتصاد‬ ‫چین اشتباه‬ ‫بوده و فرجامی‬ ‫نخواهند داشت‬ ‫«ه��و چون ه��وا»‪ ،‬مع��اون رییس جمه��ور و‬ ‫دبی��رکل حزب کمونیس��ت چی��ن پیش بینی‬ ‫کرد اس��تان جنوبی «گوان��گ دونگ» که قلب‬ ‫اقتص��ادی و ص��ادرات این کش��ور محس��وب‬ ‫می شود‪ ،‬در سال ‪ 2016‬میالدی ‪ 7‬تا ‪7/5‬درصد‬ ‫رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬به نق��ل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪« ،‬هو چون هوا»‪ ،‬معاون رییس جمهور و‬ ‫دبیرکل حزب کمونیس��ت چین رشد اقتصادی‬ ‫اس��تان «گوانگ دونگ» را ک��ه از ان با عنوان‬ ‫موتور اصلی رش��د چین و قل��ب صادراتی این‬ ‫کش��ور یاد می شود‪ ،‬برای س��ال جاری میالدی‬ ‫چیزی بین ‪ 7‬تا ‪7/5‬درصد براورد کرد‪.‬‬ ‫هو در نشس��ت خود با نمایندگان استانی که‬ ‫در حاش��یه جلس��ه س��االنه کنگره خلق چین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬استان «گوانگ دونگ»‬ ‫نیز مانند س��ایر بخش های کشور با فشار قابل‬ ‫توجه ناش��ی از کندی رش��د اقتص��ادی مواجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫او از بخش صادرات اس��تان گوانگ دونگ که‬ ‫تولید ناخالص داخلی ان به تنهایی از کل تولید‬ ‫ناخالص اندونزی بیشتر است‪ ،‬به عنوان بخشی‬ ‫یاد کرد که در فشار جدی تری قرار دارد‪.‬‬ ‫ه��و در ادامه اف��زود‪ :‬تاثیر اقتص��اد جهان بر‬ ‫گ دونگ بس��یار بیش��تر از سایر‬ ‫اس��تان گوان ‬ ‫قسمت های چین است چراکه این استان شامل‬ ‫کارخانجات واقع در دلتای رود پرل (به معنای‬ ‫مرواری��د)‪ ،‬یک چهارم کل ص��ادرات چین را به‬ ‫خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫امس��ال‪ ،‬رش��د اقتصادی این اس��تان کمتر‬ ‫از ‪ 8‬درصد س��ال گذش��ته اما همچنان باالتر از‬ ‫میانگین رشد اقتصادی ‪ 6/5‬تا ‪ 7‬درصدی چین‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫بناب��ر اعالم ه��و‪ ،‬اس��تان گوان��گ دونگ با‬ ‫چالش ه��ای مهمی نظیر ارتق��ای بخش تولید‬ ‫خ��ود مواجه اس��ت ام��ا ب��ه لطف بازس��ازی‬ ‫صنای��ع و نواوری می تواند به رش��د خود ادامه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر نوسانات اقتصادی جهان‬ ‫گفتن��ی اس��ت کمیس��یون ملی توس��عه و‬ ‫اصالحات چین (ان دی ار س��ی) ک��ه از مراجع‬ ‫اصلی برنامه ریزی اقتصادی این کشور محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بی ثباتی ه��ا و نوس��انات جه��ان را‬ ‫تهدیدی برای رش��د اقتصادی این کشور اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کمیسیون ملی توسعه و اصالحات اقتصادی‬ ‫چین (ان دی ار سی) که مرجع اصلی برنامه ریزی‬ ‫و سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی این کش��ور‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬امروز اعالم ک��رد‪ :‬اقتصاد‬ ‫جهان همچنان بی ثبات و متالطم باقی می ماند‬ ‫و این مسئله به طور قطع رشد اقتصادی چین را‬ ‫با خطر مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫«ش��و شائوش��ی»‪ ،‬ریی��س کمیس��یون ملی‬ ‫توس��عه و اصالحات چین می گوید‪ :‬بی ثباتی و‬ ‫تالطم های اقتصادی جه��ان همچنان به قوت‬ ‫خود باقی اس��ت‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‬ ‫ش��اهد افزایش خطرات و ریس��ک ها در حوزه‬ ‫پولی‪-‬مالی است‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون ملی توسعه و اصناف چین‬ ‫اطمین��ان خاط��ر داده که چی��ن به طور قطع‬ ‫ضربه س��ختی را متحمل نخواهد ش��د‪ .‬تمامی‬ ‫پیش بینی ها مبنی بر زمین گیر ش��دن اقتصاد‬ ‫چین اشتباه بوده و فرجامی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫به نظر من از س��ال ‪ 2015‬میالدی تاکنون‪،‬‬ ‫اقتصاد چین در محدوده معقولی قرار داش��ته و‬ ‫دیگر نباید با دید قبلی به اقتصاد این کشور نگاه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن جنبه اقتص��اد چی��ن وارد یک روند‬ ‫جدید ش��ده که در ان نرخ رش��د تغییر کرده‬ ‫و محرک ها و پیش��رانه رشد اقتصاد این کشور‬ ‫کاهش رتبه اعتباری کشورهای عربی خلیج فارس‬ ‫پس از انکه موسس��ه اعتبارسنجی اس��تاندار د اند پورز‪،‬‬ ‫اواسط ماه فوریه رتبه اعتباری کشورهای صادرکننده نفت‬ ‫خام در حاش��یه خلیج فارس را کاه��ش داد‪ ،‬این بار نوبت‬ ‫موسسه مودیز است که رتبه اعتباری عربستان و ‪ 3‬کشور‬ ‫ثروتمند دیگر حاشیه خلیج فارس را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اقتصاد به نقل از شبکه سی ان بی سی‪،‬‬ ‫بخش خدمات سرمایه گذاران موسسه اعتبارسنجی مودیز‬ ‫روز جمعه چش��م انداز رتبه اعتباری عربستان س��عودی را‬ ‫کاهش داد‪ .‬این موسس��ه همچنین رتبه ‪ 3‬کش��ور حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس را نیز کاه��ش داده و رتبه اعتباری بحرین را‬ ‫متاثر از کاهش قیمت نفت خام و سایر مشکالت مالی‪ ،‬به‬ ‫سطح «بنجل» تنزل داد‪.‬‬ ‫موسس��ه مودیز‪ ،‬رتبه ‪ Aa3‬عربس��تان سعودی را برای‬ ‫کاهش احتمالی‪ ،‬مورد بازبینی مجدد قرار داد و اعالم کرد‪:‬‬ ‫بررس��ی می کند تا ببیند ایا تالش ه��ای ریاض در جهت‬ ‫افزای��ش درامدهای غیرنفتی و تنوع بخش��یدن به اقتصاد‬ ‫خود‪ ،‬جواب داده یا خیر؟‬ ‫مودیز اعالم کرد‪ :‬ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی‬ ‫با حدود ‪650‬میلیارد دالر در پایان س��ال ‪ 2015‬میالدی‪،‬‬ ‫در س��طح باالیی ق��رار دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬اس��تفاده از این‬ ‫ذخایر‪ ،‬به دنبال کس��ری حس��اب های جاری و بودجه در‬ ‫حال افزایش است‪.‬‬ ‫موسس��ه مودیز همچنین رتبه اعتباری امارات متحده‪،‬‬ ‫کویت و قطر را نیز با هدف کاهش رتبه اعتباری انها مورد‬ ‫بازبینی مجدد قرار داد‪ .‬این ‪ 3‬کشور به دلیل داشتن ذخایر‬ ‫مالی قابل توجه‪ ،‬نس��بت به جمعیت ان��دک خود‪ ،‬توانایی‬ ‫بیشتری برای گذر از دوران بحران نفتی دارند‪.‬‬ ‫مودی��ز اذع��ان کرده ام��ارات متحده عرب��ی‪ ،‬اصالحات‬ ‫مالیات��ی را در دس��ت اجرا دارد ضمن اینک��ه اقتصاد این‬ ‫کش��ور بیش از سایر کش��ورهای منطقه دارای تنوع است‬ ‫اما مودیز در عین حال اضافه می کند شوک های ساختاری‬ ‫به بازار نفت ترازنامه دولت امارات و اقتصاد این کش��ور را‬ ‫تضعیف کرده ک��ه در نتیجه نمایه اعتباری ان نیز ضعیف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه مودیز همچنین رتبه اعتب��اری بحرین را یک‬ ‫درجه تنزل و به سطح ‪ Bb1‬یعنی زیر سطح سرمایه گذاری‬ ‫کاهش داد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬رتبه اعتب��اری بحرین همچنان‬ ‫برای کاهش احتمالی بیش��تر‪ ،‬در دست بررسی قرار دارد‪.‬‬ ‫بحرین در مقایسه با س��ایر کشورهای همسایه و ثروتمند‬ ‫خود ذخایر پولی و نفتی محدودتری دارد‪.‬‬ ‫را بخش خدمات و مصرف تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫«لی ک��ه چیان��گ»‪ ،‬نخس��ت وزیر چین روز‬ ‫گذش��ته اعالم ک��رده بود‪ :‬چین قص��د دارد در‬ ‫حالی که به س��ختی برای اشتغالزایی بیشتر و‬ ‫اصالح س��اختاری صنایع ناکارامد خود تالش‬ ‫می کند‪ ،‬رش��د اقتصادی کشور را نیز در ‪5‬سال‬ ‫این��ده دس��ت کم روی ن��رخ ‪6/5‬درصد حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه تکانی اساسی چین‬ ‫به گزارش س��ایت بورس به نقل از بلومبرگ‪،‬‬ ‫در زمین��ه برنامه ریزی ها برای رش��د اقتصادی‬ ‫چین و خروج از بحرای فعلی‪ ،‬نمایندگان کنگره‬ ‫خلق چین نیز شامل ‪ ۲۹۴۳‬شرکت کننده برای‬ ‫‪ ۱۲‬روز دور ه��م امده ان��د ت��ا ضم��ن تصویب‬ ‫س��یزدهمین برنامه توسعه ‪۵‬س��اله این کشور‪،‬‬ ‫سرنوش��ت ‪1/3‬میلیارد نفر جمعیت این کشور‬ ‫را در یکی از بحرانی ترین شرایط سال های اخیر‬ ‫مشخص کنند‪.‬‬ ‫از انجا که این برنامه تاثیر اساس��ی روی بازار‬ ‫و قیمت کامودیت��ی در اینده می گذارد‪ ،‬به طور‬ ‫خالصه نتایج این نشس��ت به ص��ورت زیر ارائه‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬چی��ن می خواه��د در برنام��ه س��یزدهم‬ ‫روی نواوری‪ ،‬حرکت به س��مت اقتصاد س��بز و‬ ‫بازتعریف بخش مالی این کشور متمرکز شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬دولت چین به مردم قول‬ ‫داد تا سال ‪۲۰۲۰‬م درامد سرانه را به ‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫دالر رس��انده و تولید ناخالص داخلی را دو برابر‬ ‫کند و برای این منظور رشد اقتصادی ‪6/5‬درصد‬ ‫هدف گذاری شده و خط قرمز دولت است‪.‬‬ ‫توسعه اقتصادی همراه با رشد بخش خدمات‬ ‫(به جای صنعت)‪ ،‬تمرک��ز بر تولید محصوالت‬ ‫کیف��ی به جای کااله��ای صادراتی ارزان قیمت‬ ‫(مثل ف��والد و الومینیوم) و گس��ترش مصرف‬ ‫داخلی از اهداف چین تا س��ال ‪۲۰۲۰‬م خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬چی��ن در برنامه س��یزدهم ش��رکت های‬ ‫دولتی مثل تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬زغال س��نگ‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬الومینی��وم‪ ،‬شیشه س��ازی و‪ ....‬که با‬ ‫اس��تفاده از رانت دولت س��رمایه گذاری کرده و‬ ‫باعث بروز مازاد ظرفیت فعلی در بازار ش��ده اند‬ ‫را خانه تکانی اساس��ی می کند و ضمن ادغام یا‬ ‫انحالل درنهایت خصوصی خواهد کرد‪ .‬در قالب‬ ‫این برنامه ‪۱۵۰‬میلیون تن ظرفیت مازاد فوالد‬ ‫این کش��ور کاسته می شود تا با کاهش ظرفیت‬ ‫مازاد‪ ،‬قیمت ها اندکی تقویت شوند‪.‬‬ ‫حدود ‪۴۰‬درصد تولید صنعتی چین ناشی از‬ ‫این بخش دولتی غیربهره ور اس��ت و ‪۵۰‬درصد‬ ‫بده��کاران بانک��ی را همی��ن بخش تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬این ش��رکت ها اغل��ب بدهی خود را از‬ ‫طری��ق دریافت مج��دد وام پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫ادغام و تعطیلی این شرکت ها منجر به بیکاری‬ ‫‪۶‬میلی��ون کارمن��د دول��ت از کل ‪۳۷‬میلی��ون‬ ‫کارمند این کش��ور خواهد ش��د ک��ه از ان به‬ ‫جراحی بزرگ یاد می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬حفاظ��ت از محیط زیس��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مجوز بهره برداری از معادن جدید زغال س��نگ‬ ‫ب��رای ‪۳‬س��ال ممنوع اس��ت و مص��رف زغال‬ ‫س��نگ چین برای دومین س��ال کاهشی است‪.‬‬ ‫برنام��ه چی��ن تمرکز ب��ر انرژی س��بز از قبیل‬ ‫انرژی خورشیدی اس��ت و از تولید ان حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سایر اهداف‪ :‬ایجاد ‪۵۰‬میلیون نفر اشتغال‪،‬‬ ‫مدیریت بازار مس��کن‪ ،‬بین المللی کردن یوان‪،‬‬ ‫توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش بانکی‪،‬‬ ‫ت ش��رکت های حسابرس��ی‬ ‫بیمه‪ ،‬مجوز فعالی ‬ ‫خارجی‪ ،‬افزایش ذخایر استراتژیک نفتی‪ ،‬سقف‬ ‫مصرف انرژی معادل ‪۵‬میلیارد تن زغال س��نگ‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۲۰‬رش��د ‪ ۱۵‬درصدی بهره وری‬ ‫انرژی و کاهش ‪۱۸‬درصدی گازهای گلخانه ای‪.‬‬ ‫بی تفاوتی طال به امار اشتغال قدرتمند امریکا‬ ‫در معامالت روز دوش��نبه طال اندک��ی باالتر از اخرین‬ ‫جایگاه هفته گذشته خود ایس��تاد؛ این در حالی بود که‬ ‫رشد اخیر این فلز گرانبها ناشی از کاهش انتظارات برای‬ ‫افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال با اندکی افزایش قیمت‬ ‫نس��بت به اخرین جایگاه خود در هفته گذشته‪ ،‬یکهزار و‬ ‫‪ 262‬دالر و ‪ 40‬سنت معامله شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ای��ن فلز گرانبها در مقاطع��ی از روز جمعه با ثبت قیمت‬ ‫هر اونس یک هزار و ‪ 279‬دالر و ‪ 60‬سنت باالترین سطح‬ ‫خود را از سوم فوریه ‪ 2015‬تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد میزان اشتغال بخش غیرکشاورزی‬ ‫امریکا ‪ 242‬ه��زار واحد افزایش یافته اس��ت همچنین با‬ ‫توجه به امار مشخص شد که ‪30‬هزار شغل در دسامبر و‬ ‫ژانویه اضافه ش��ده که باعث کمک به کاهش ترس درباره‬ ‫رکود اقتصاد امریکا شد‪.‬‬ ‫بارناباس گان‪ ،‬تحلیلگر بانک «او سی بی سی » اعالم کرد‪:‬‬ ‫«علی رغ��م امار قدرتمند اش��تغال بخش غیرکش��اورزی‬ ‫انتظار افزایش نرخ بهره در ماه مارس هنوز بس��یار اندک‬ ‫است و این موضوع باعث حمایت قیمت طال شده است‪».‬‬ ‫ب��ا این ح��ال گان اعالم ک��رد که درب��اره قیمت طال‬ ‫همچن��ان بدبین اس��ت‪ ،‬پیش بین��ی وی از قیمت نهایی‬ ‫طال در س��ال جاری اونس��ی ‪ 1000‬تا ‪ 1150‬دالر خواهد‬ ‫بود‪ .‬این تحلیلگر همچنین پیش بینی کرد که فدرال رزرو‬ ‫دس��تکم یکبار نرخ بهره را افزایش خواهد داد‪ .‬فدرال رزو‬ ‫در دسامبر س��ال گذشته در میان نش��انه هایی از قدرت‬ ‫بزرگتری��ن اقتصاد دنیا‪ ،‬برای نخس��تین بار در نزدیک به‬ ‫یک دهه اخیر نرخ بهره را افزایش داد‪.‬‬ ‫جیمز استیل‪ ،‬تحلیلگر (اچ اس بی سی) همچنان معتقد‬ ‫اس��ت روند صعودی ط�لا همچنان دس��ت نخورده باقی‬ ‫خواه��د ماند و ای��ن فلز زرد علی رغم امار اش��تغال قوی‬ ‫امریکا س��قوط نخواهد کرد‪ .‬استیل در یادداشتی نوشت‪:‬‬ ‫«ام��ا این قیمت های باال‪ ،‬تقاضای فیزیکی طال را محدود‬ ‫خواهد کرد و ممکن است باعث مالیم شدن رشد شود‪».‬‬ ‫در هفت��ه منته��ی به اول م��ارس صندوق های تامینی‬ ‫و مدی��ران پ��ول ب��رای نخس��تین بار از اواس��ط ژانویه‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای صعودی خ��ود را در ‪ COMEX‬کاهش‬ ‫دادن��د‪ .‬در میان فل��زات گرانبهای دیگر نی��ز‪ ،‬هر اونس‬ ‫نقره بدون تغیی��ر ‪ 15/51‬دالر‪ ،‬هر اونس پاالدیوم با افت‬ ‫‪0/4‬درص��دی ‪ 553‬دالر و ه��ر اونس پالتی��ن با کاهش‬ ‫‪0/5‬درصدی ‪ 974‬دالر و ‪ 50‬سنت معامله شدند‪.‬‬ ‫هشدار به پرورش دهندگان قزل اال‬ ‫ریی��س اداره بهداش��ت و مدیری��ت بیماری های طی��ور و ابزی��ان اداره کل‬ ‫دامپزشکی استان س��منان از پرورش دهندگان ماهی قزل اال در استان خواست‬ ‫ت��ا در برابر بیماری های ویروس��ی ابزیان جدی برخورد کنن��د‪ .‬علی جاویدپور‬ ‫گفت‪ :‬بیماری های ویروس��ی «ای اچ ان – وی اچ اس» از تهدیدات جدی صنعت‬ ‫ابزی پروری به شمار می رود‪.‬‬ ‫توقف‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫در یک پارکینگ عمومی‬ ‫در ازدح��ام دود گرفت��ه ش��هر؛ می��ان هیاهوی‬ ‫غول ها و بچه غول ه��ای اهنی؛ میان موج جمعیت‬ ‫جس��ت وجوگر و‪...‬؛ نام جایی ک��ه از ارزش و اعتبار‬ ‫ویژه ای برخوردار است و در چشم همگان به عنوان‬ ‫ماوایی برای ارامش قلمداد می شود؛ پارکینگ است!‬ ‫فکرش را بکنید‪ ...‬اینکه برای چند دقیقه توقف؛ قرار‬ ‫باشد چندین دقیقه و چندین بار؛ مسیر پر از اشوب‬ ‫و ش��لوغی یک خیابان یا محله را طی کنید و پایین‬ ‫و باال بروید تا شاید خود خیابان‪ ،‬دلش به رحم بیاید‬ ‫و جایی را تقدیم تان کند! ش��ما در چنین موقعیتی؛‬ ‫حاضری��د چه مبلغ��ی را برای چن��د دقیقه توقف و‬ ‫ارامش؛ به مسئول پارکینگ بپردازید؟‬ ‫‹ ‹حیاط خلوتی برای اتومبیل ها‬ ‫در هر کجای این ش��هر ش��لوغ؛ بس��ته به میزان‬ ‫خلوتی و شلوغی و همچنین نیاز محلی و منطقه ای‬ ‫ش��هروندان به پارک اتومبیل های خود؛ کم و بیش‬ ‫ش��اهد افتتاح و راه اندازی پارکینگ های کوچک و‬ ‫بزرگی هس��تیم‪ .‬پارکینگ هایی که اگر نبودند و در‬ ‫ورودی انه��ا به روی همین تع��داد محدود خودرو‬ ‫ب��از نب��ود؛ بی تردید با حجم گس��ترده ای از هجوم‬ ‫ماشین های سرگردان یا اتومبیل های پارک شده به‬ ‫شکل دوبله و س��وبله و روبه روی در پارکینگ های‬ ‫خانگی و هر جای ممنوع دیگر؛ روبه رو می ش��دیم‪.‬‬ ‫البت��ه در حال حاضر نیز؛ ب��دون صرف هیچ هزینه‬ ‫زمان��ی؛ می توانی��م ش��اهد اینگون��ه ناهنجاری در‬ ‫گس��تره مکان های توق��ف ممن��وع و توقف مطلقا‬ ‫ممنوع باش��یم‪ .‬ام��ا ایا دلیل ب��روز و ظهور چنین‬ ‫حجم��ی از ترافی��ک در بی��رون از پارکینگ ه��ای‬ ‫عمومی؛ طبقاتی و مس��قف را؛ باید در بس��ترهای‬ ‫اقتصادی و مالی مردم جست وجو کرد یا‪...‬؟‬ ‫‹ ‹یک مکان و این همه تعرفه؟!‬ ‫یکی از ش��هروندان که ماش��ین خ��ود را اطراف‬ ‫مصالی ته��ران و در چند قدم��ی پارکینگ بزرگ‬ ‫این مصال پارک کرده است؛ در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬م��ن چرا باید ب��رای چند دقیقه‬ ‫توقف؛ به اندازه پول چند لیتر بنزین به صاحب این‬ ‫پارکینگ ه��ا پول بدهم؟ مگر م��ا عوارض و مالیات‬ ‫نمی دهی��م؟ پ��س این پ��ول گرفتن ها چ��ه معنی‬ ‫می دهد؟ این روزها به خاطر ش��لوغی بیش از حد‬ ‫شهر و کمبود و نبود جای پارک در کوچه و خیابان؛‬ ‫هر شخص و ارگانی به فکر راه اندازی یک پارکینگ‬ ‫افتاده است‪ .‬برای اینکه درامد پارکینگ ها به شدت‬ ‫باال اس��ت ‪ .‬به طوری که صاحب یک زمین خاکی در‬ ‫غرب تهران؛ با نصب تابلوی پارکینگ جلوی زمین‬ ‫خ��ود و البته جلب رضایت ش��هرداری ان ناحیه و‬ ‫منطقه! خود را بازخرید کرده و باور کنید که درامد‬ ‫و حق��وق ماهان��ه کارمندی را؛ ظ��رف چند روز به‬ ‫دست می اورد‪ .‬شما به طور حتم می دانید که تعرفه‬ ‫پارکینگ ها بر اس��اس م��کان قرار گیری پارکینگ‬ ‫در محدوده زوج و ف��رد‪ ،‬طرح ترافیک و همچنین‬ ‫مسقف یا غیرمسقف بودن انها متفاوت است‪.‬‬ ‫م��ن خودم کاس��ب ب��ازار هس��تم و پرداخت ‪۳‬‬ ‫ی��ا ‪۵‬هزار تومان ب��ه پارکینگ؛ لطم��ه ای به جیبم‬ ‫نمی زند‪ .‬اما ش��هروندان باید بدانند که چه پولی را‬ ‫به چه کسی می دهند؟ این پارکینگ ها؛ هزار و یک‬ ‫جور تعرفه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقفی برای ایجاد گردش مالی‬ ‫احد دانش��ی؛ یک��ی از مس��ئوالن پارکینگی در‬ ‫مح��دوده خیابان ش��هید بهش��تی؛ در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار‬ ‫؛ به درامد پارکینگ ها اشاره می کند‬ ‫و اینطور می گوید‪ :‬در مرحله نخس��ت باید به تفکر‬ ‫اقتص��ادی که موجب گردش مال��ی پارکینگ های‬ ‫شهرمان شده است؛ احترام بگذاریم‪ .‬برای اینکه این‬ ‫تفکر توانس��ته از توقف؛ درامد به دست اورد‪ .‬یعنی‬ ‫گردش مالی و حرکت اقتصادی خود را؛ به وس��یله‬ ‫توقف اتومبیل های شهروندان تضمین کند‪ .‬مگر نه‬ ‫اینکه ه��ر بنگاهی باید برای فعالی��ت خود توجیه‬ ‫اقتصادی داشته باشد؟ پارکینگ ها نیز از این دایره‬ ‫مصداقی بیرون نیستند‪ .‬اما برخالف باور عمومی که‬ ‫پارکینگ داران خصوصی را در حال پاروکردن پول‬ ‫‹ ‹یک پارکینگ؛ زیر ‪ ۳‬سقف!‬ ‫این مس��ئول حوزه پارکینگ ش��هری؛ در ادامه‬ ‫صحبت ه��ای خود‪ ،‬به تقس��یم بندی پارکینگ ها و‬ ‫قرارگرفتن هر کدام از انها در بخش ها و حوزه های‬ ‫گوناگون اش��اره می کند و می افزای��د‪ :‬پارکینگ ها‬ ‫به ‪ 3‬بخش تقس��یم می ش��وند؛ بخش��ی مربوط به‬ ‫اتحادیه پارکینگ داران می ش��ود‪ ،‬بخشی دیگر زیر‬ ‫چتر حمایتی و مدیریتی بخش خصوصی قرار دارد‬ ‫و تعدادی از پارکینگ ها نیز؛ به وس��یله شهرداری‬ ‫ایج��اد ش��ده ؛ و زی��ر س��قف حمایت��ی؛ نظارتی و‬ ‫مدیریتی این نهاد شهری فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬با وجود فراهم بودن بس��تر‬ ‫اجتماعی و شهری برای ایجاد و راه اندازی پارکینگ‬ ‫که مهم تری��ن ان؛ همین ترافی��ک بی حد و مرز و‬ ‫نبودن جای پارک خودروهای شهروندان است؛ اما‬ ‫باید بگویم که این روزها؛ دس��ت بخش خصوصی‪،‬‬ ‫کمتر به پروانه تاس��یس پارکینگ می رس��د‪ .‬برای‬ ‫اینکه درامد مناس��بی ک��ه از حرفه پارکینگ داری‬ ‫به وی��ژه در کالنش��هرهایی مانند تهران به دس��ت‬ ‫می اید؛ و همچنین فراهم بودن بس��ترهای اداری و‬ ‫مالی و وجود رابطه های درون سازمانی میان نهاد ها‬ ‫و ارگان ها و حتی برخی از وزارتخانه ها؛ موجب شده‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی در ای��ن رقابت مالی؛ از‬ ‫رقی��ب دولتی یا بهتر بگویم رقیبان دولتی و نهادی‬ ‫و ارگانی عقب بماند و عرص��ه پارکینگ داری را به‬ ‫نفع رقیبان قدرتمند خود؛ خالی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پارک ممنوع؛ گزارش هم ممنوع؟‬ ‫جالب‬ ‫شاید برای ش��ما خواننده ارجمند‬ ‫باش��د که این روزها و ش��اید هم��ه روزها؛ در کنار‬ ‫ممنوع ب��ودن پارک اتومبی��ل در مکان های پارک‬ ‫تا ‪ ۶‬هزار تومان اس��ت‪ .‬هر کیلو انگور شاهرودی بین هزار و ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان به فروش می رسد‪ .‬اناناس؛ هر کارتن بین ‪۶۰‬هزار تا ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تومان فروخته می ش��ود‪ .‬قیمت به؛ از ‪۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تا ‪۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬پرتقال تامس��ون جنوب بین ‪۳‬هزار تومان ت��ا ‪ ۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان نرخ گذاری ش��ده است‪ .‬قیمت پرتقال تامس��ون شمال نیز؛ از هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومان تا ‪۳‬هزار تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫قیم��ت هر کیلوگ��رم مرغ زنده در عمده فروش��ی های‬ ‫میدان بهم��ن ‪ ۶۲۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬در گروه محصوالت‬ ‫پروتئینی گوش��ت قرمز ط��ی هفته های اخی��ر افزایش‬ ‫قیمت قابل توجهی داش��ته اس��ت؛ اما با توجه به اینکه‬ ‫می��زان مصرف این محصول نس��بت به مصرف گوش��ت‬ ‫مرغ قابل مقایسه نیست؛ بنابراین مرغ در شرایط کنونی‬ ‫ب��رای مصرف کنن��دگان از اهمی��ت بیش��تری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا ؛ با توجه به ذخیره س��ازی مرغ و طبق‬ ‫اخری��ن اظهارات مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در امور‬ ‫ی در رابطه‬ ‫تولی��دات دامی مبنی بر اینکه هیچگونه نگران ‬ ‫با قیمت شب عید گوشت مرغ وجود ندارد و ذخیره سازی‬ ‫مرغ ب ه اندازه کافی انجام شده و مردم نباید نگران قیمت‬ ‫گوش��ت مرغ در ش��ب عید باش��ند؛ قیمت های روز این‬ ‫محصول پر مصرف در بازار حاکی از افزایش ‪ ۴۵۰‬تومانی‬ ‫نسبت به هفته گذشته است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی‬ ‫به ‪۶۸۵۰‬تومان رسیده اس��ت وقیمت این کاال در عمده‬ ‫فروش��ی میدان بهمن ‪۶‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬توم��ان‪ ،‬توزیع در‬ ‫واحده��ای صنف��ی ‪۶‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬تومان و ف��روش در‬ ‫واحدهای صنفی ‪۶‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان است‪ .‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬براساس اظهارات رییس اتحادیه‬ ‫پرنده و ماهی؛ قیمت مرغ که در هفته گذش��ته ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان بود‪ ،‬در روز دوش��نبه با ‪ ۴۵۰‬تومان افزایش‪،‬‬ ‫به ‪۶‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان رسیده است؛ که در مقایسه با ماه‬ ‫گذشته؛ افزایش هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫شب عید گرانی گوشت نداریم‬ ‫فکرش را‬ ‫بکنید‪...‬اینکه‬ ‫برای چند دقیقه‬ ‫توقف؛ قرار باشد‬ ‫چندین دقیقه و‬ ‫چندین بار؛مسیر‬ ‫پر از اشوب‬ ‫و شلوغی یک‬ ‫خیابان یا محله را‬ ‫طی کنید و پایین‬ ‫و باال بروید تا‬ ‫شاید خود خیابان‪،‬‬ ‫دلش به رحم‬ ‫بیاید و جایی را‬ ‫تقدیم تان کند‬ ‫گشتی در بازار میوه و تره بار‬ ‫یک مقام مس��ئول در میدان مرکزی میوه و تره بار از کاهش ‪۵۰‬درصدی‬ ‫قیم��ت پیاز خب��ر داد و گفت‪ :‬تولید و عرضه فراوان س��بزی و صیفی جات‪،‬‬ ‫کشاورزان را دچار خسارت زیادی کرده است‪.‬‬ ‫هادی بختیاری در گفت وگو با مهر با بیان اینکه فصل عرضه برخی میوه ها‬ ‫رو به پایان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت ای��ن میوه ها بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد گران‬ ‫شده است‪ ،‬ضمن اینکه عرضه برخی محصوالت نیز زیاد شده و قیمت انها‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی از کاه��ش ‪۵۰‬درصدی قیمت پیاز خبر داد و افزود‪ :‬قیمت این صیفی‬ ‫درحال حاضر بین هزار و ‪ ۳۰۰‬تا هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و نرخ نوع دس��ت چین‬ ‫ان ‪۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫بختیاری با بیان اینکه قیمت گوج ه فرنگی با افت زیادی همراه بوده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای بین هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تا‬ ‫‪۲‬هزار تومان اس��ت و نرخ نوع دست چین ان نیز؛ به قیمت ‪۳‬هزار تومان به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬همچنین قیمت گوجه فرنگی نو؛ ‪ ۸۰۰‬تا هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫و نرخ نوع دست چین ان نیز هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��بزی و صیفی کاران زیان زیادی می کنند چراکه محصول فراوان و عرضه‬ ‫انها در میدان مرکزی به اندازه ای است که دور ریز بسیاری دارد‪.‬‬ ‫بختیاری‪ ،‬قیمت انواع میوه‪ ،‬س��بزی و صیفی ج��ات را در میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره بار اینگونه اعالم کرد‪ :‬قیمت انار؛ هر کیلو از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روند افزایشی قیمت مرغ‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫تص��ور می کنند؛ باید اعالم کنم که در حال حاضر؛‬ ‫در مقایس��ه با رش��د نرخ تورم و همچنین افزایش‬ ‫قیم��ت بس��یاری از کاالها و خدمات؛ ن��رخ تعرفه‬ ‫پارکینگ ها تغییری نکرده و ایجاد پارکینگ؛ دیگر‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط بازار‬ ‫توقفی گران تر از حرکت!‬ ‫ممن��وع؛ تهیه گ��زارش با رویکرد گ��ردش مالی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ان ه��م از پارکینگ های تحت مدیریت‬ ‫ش��هرداری نیز؛ با نوعی ممنوعیت رسانه ای روبه رو‬ ‫شده اس��ت! به طوری که مسئوالن حراست شرکت‬ ‫کنترل ترافیک تهران؛ پای خبرنگار‬ ‫را؛ فقط‬ ‫به دلیل پرس��یدن نرخ تعرفه یکی از پارکینگ های‬ ‫ش��هرداری؛ به حراست این ش��رکت باز کردند که‬ ‫البته خت��م به خیر ش��د‪ ،‬اما اج��ازه تهیه گزارش‬ ‫در ای��ن حیطه موضوعی را به دلی��ل ممنوع بودن!‬ ‫ص��ادر نکردند‪ .‬ب��از هم گل��ی به جم��ال اتحادیه‬ ‫پارکین��گ داران‪ ،‬ک��ه ن��رخ خدم��ات پارکینگ و‬ ‫توقفگاه های شهر تهران را در همه نقطه های داخل‬ ‫و بیرون از ط��رح ترافیک اعالم کرده و برای اثبات‬ ‫ش��فاف بودن فعالی��ت پاک و بی ش��ائبه خود؛ این‬ ‫نرخنامه را روی سایت اتحادیه نامبرده نیز قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنا به این تعرفه؛ ورودیه انواع اتومبیل های‬ ‫وانت و س��واری همراه با یک س��اعت توقف؛ ‪۵‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این رقم ب��رای اتوبوس و مینی بوس؛‬ ‫‪۶‬هزار تومان اعالم شده است‪ .‬تعرفه توقف بیشتر از‬ ‫یک ساعت نیز؛ از ‪ 6‬صبح تا ‪ 8‬شب؛ برای هر ساعت‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار تومان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ ورودیه پارکینگ (با یک ساعت توقف)‬ ‫داخل ط��رح؛ از هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲۰‬هزار تومان برای‬ ‫اتومبیل های گوناگون در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫برای توقف ش��بانه روزی (‪ 24‬ساعته) در اینگونه از‬ ‫پارکینگ ها؛ باید امادگی پرداخت از ‪۱۱‬هزار تومان‬ ‫تا ‪۷۵‬هزار تومان را داش��ته باش��یم‪ .‬ب��رای ورودیه‬ ‫پارکین��گ خ��ارج از طرح ترافیک (با یک س��اعت‬ ‫توق��ف)؛ باید ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تا ‪۱۷‬هزار تومان‬ ‫به صندوقدار اینگونه از پارکینگ ها بپردازیم‪ .‬توقف‬ ‫ش��بانه روزی (‪24‬ساعته) در پارکینگ های خارج از‬ ‫طرح ترافیک نیز؛ از ‪۳۷‬هزار تومان تا ‪۶۵‬هزار تومان‬ ‫برای اتومبیل داران؛ هزینه دارد‪ .‬گفتنی است؛ توقف‬ ‫‪24‬س��اعته در پارکینگ ها؛ نیاز به پرداخت ورودیه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫بختی��اری تصریح کرد‪ :‬هر یک کیلو پرتقال رس��می ؛ بی��ن هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان قیمت دارد‪ .‬توت فرنگ��ی گلخانه ای هر کیلو بین‬ ‫‪۶‬ه��زار توم��ان تا ‪۱۴‬ه��زار تومان به فروش می رس��د‪ .‬هر ی��ک کیلو خیار‬ ‫رس��می؛ از ‪ ۹۰۰‬تومان تا ‪۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت خیار گلخان��ه ای نیز؛ بین هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تا ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیب لبنانی سفید هر کیلو هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان تا ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان به فروش می رسد‪ .‬قیمت هر یک کیلو سیب لبنانی قرمز نیز؛ از‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫هر یک کیلو کیوی؛ بین ‪۲‬هزار تومان تا ‪۴‬هزار تومان قیمت گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر یک کیلو گریپ فروت توس��رخ؛ بین هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫بختیاری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قیمت هر یک کیلو گالب��ی درگزی؛ ‪۴‬هزار‬ ‫تومان تا ‪۶‬هزار تومان اس��ت‪ .‬لیموترش س��نگی؛ کیلوی��ی ‪۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪۶‬هزار تومان قیمت دارد‪ .‬قیمت هر یک کیلو لیمو ش��یرین نیز؛ بین هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪۳‬هزار تومان اس��ت‪ .‬همچنین هر یک کیلو موز؛ بین ‪۲‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان تا ‪۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان در بازار فروخته می شود‪ .‬قیمت نارنگی بندری؛‬ ‫از ‪۶‬هزار تومان تا ‪۱۰‬هزار تومان اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬نارنگی بذر پاکس��تانی‬ ‫ش��یراز نیز؛ هر یک کیل��و‪۲ ،‬هزار تومان تا ‪۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت‬ ‫این نوع گوش��ت تا پایان س��ال گران نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون گوشت گاوی منجمد از ذخایر دولتی‪ ،‬در بازار‬ ‫کیلویی ‪۱۸‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه قیمت‬ ‫گوش��ت گوس��فندی در هفته های اخیر افزایشی نداشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر نرخ این نوع گوش��ت‬ ‫ثابت مانده و پیش بینی ما این است که تا پایان سال هم‬ ‫افزایشی در این زمینه اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫وی قیم��ت هر کیلوگرم ش��قه بدون دنب��ه عرضه به‬ ‫مغازه دار را بین ‪ ۳۰‬تا ‪۳۱‬هزار تومان و عرضه به مشتری‬ ‫را بین ‪ ۳۳‬تا ‪۳۴‬هزار تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬با انتش��ار‬ ‫اخب��ار مبنی بر کمبود دام و افزایش قیمت گوش��ت در‬ ‫داخل‪ ،‬جلوی خروج دام گرفته شد‪.‬‬ ‫ملکی اضافه کرد‪ :‬همچنین ما از شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام و وزارت جهادکشاورزی خواستیم ذخایر خود را وارد‬ ‫ب��ازار کنند که انها نیز ای��ن کار را انجام دادند و در حال‬ ‫حاض��ر گوش��ت گاوی منجمد در ب��ازار کیلویی ‪۱۸‬هزار‬ ‫تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عرضه دام در میادین افزایش یافته و‬ ‫بازار اشباع شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنان رکود خاصی‬ ‫بر بازار حاکم است و خرید و فروش رونقی ندارد‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۸۰۰‬تن میوه شب عید‬ ‫در مازندران‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن میوه برای تنظیم بازار و تامین میوه شب عید‬ ‫در مازندران عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران‪ ،‬محمد‬ ‫محمدپور عمران؛ رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان مازندران گفت‪ ۵۰۰ :‬تن پرتقال و ‪ ۳۰۰‬تن سیب‬ ‫برای تنظیم بازار شب عید در مازندران عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واردات مرکبات ممنوع اس��ت؛ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در هیچ ش��رایطی و برای هیچ نهادی‪ ،‬مجوزی برای‬ ‫واردات مرکبات داده نشده و عرضه هرگونه میوه خارجی‬ ‫و وارداتی در بازار تخلف و جرم به شمار می رود‪.‬‬ ‫محمدپ��ور با بیان اینکه «خیلی ه��ا معتقدند واردات‬ ‫میوه های خارجی اش��کالی ندارد» یاداور ش��د‪ :‬مصرف‬ ‫اینگونه میوه ها بی ش��ک بر میزان مصرف مردم از سایر‬ ‫میوه ها اثر خواهد گذاشت و ما در این زمینه از باغداران‬ ‫استان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫محمدپور با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نظارتی‬ ‫پای��ش ب��ازار مازندران‪ ۳۰۰ ،‬نیروی س��ازمان را بس��یج‬ ‫کرده ای��م؛ اذعان ک��رد‪ :‬به طور قطع با توج��ه به ظرفیت‬ ‫ب��االی واحده��ای صنفی در اس��تان (‪ ۱۵۰‬ه��زار واحد‬ ‫صنفی)‪ ،‬این میزان کافی نیس��ت اما ای��ن خال با اجرای‬ ‫طرح بازرس��ان افتخاری‪ ،‬س��امانه ‪ ،۱۲۴‬حساسیت مردم‬ ‫نسبت به حقوق شان و بازرسان سایر دستگاه های نظارتی‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی عباسی‪ ،‬رییس تعزیرات حکومتی مازندران نیز‬ ‫با بیان اینکه هرگونه واردات میوه به ج ز موز‪ ،‬اناناس‪ ،‬انبه‬ ‫و نارگیل قاچاق و غیرقانونی است؛ تاکید کرد‪ :‬طبق ماده‬ ‫‪ ۱۸‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬در صورت مش��اهده‬ ‫تخلفات اینگونه صنفی‪ ،‬متخلفان با محکومیت هایی نظیر ‬ ‫تعطیلی‪ ،‬نصب پارچه و جزای ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬برابری ارزش ریالی‬ ‫میوه قاچاق جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اغاز کاشت پیاز در طارم‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم از اغاز کاشت محصول پیاز در شهرستان‬ ‫طارم خبر داد‪ .‬علی رضا عماری افزود‪ :‬بر اس��اس پیش بینی انجام ش��ده در سال‬ ‫زراعی ‪ 94-95‬حدود ‪ 520‬هکتار از اراضی زراعی این شهرس��تان به کشت پیاز‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪ .‬گفتنی اس��ت؛ در حال حاضر تعداد ‪ 600‬نفر بهره بردار‬ ‫به کشت این محصول مشغول هستند و از این طریق کسب درامد می کنند‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقال دانش فنی و مهندسی بین قزاقستان و گلستان‬ ‫‪230‬میلیون دالر‬ ‫فرش دستباف صادر شد‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران گفت‪ :‬فرش های دستباف‬ ‫ایران در بازار های جهانی جایگاه مهمی دارد به گونه ای که‬ ‫در ‪۱۰‬ماه امسال ‪4‬هزار تن فرش دستباف به ارزش بیش‬ ‫از ‪۲۳۰‬میلیون دالر صادر شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬حمی��د کارگ��ر در چهاردهمین‬ ‫جشنواره فرش دستباف اس��تان بوشهر افزود‪ :‬فرش بافان‬ ‫ایرانی به س��بب اینک��ه ایران در ح��وزه اقتصاد مقاومتی‬ ‫برنامه ری��زی و تالش می کنن��د مورد توج��ه جدی قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان اینکه س��رمایه اندک و تولید با ارزش از‬ ‫ویژگی های فرش دس��تباف دانست و تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫فرش دس��تباف با داشتن ویژگی های خاص که با سرمایه‬ ‫ان��دک ولی تولید با ارزش دارد م��ورد توجه قرار دارد که‬ ‫در این راس��تا طرح های حمایتی از این صنعتگران مورد‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬رییس مرکز ملی فرش ای��ران با بیان اینکه‬ ‫بیمه فرش بافان مورد توجه جدی دولت قرار دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یک ه��زار و ‪704‬میلی��ارد تومان برای س��هم دولتی بیمه‬ ‫فرش باف��ان به وزارتخانه های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در س��ال اینده پیشنهاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارگر با تاکید بر حمایت مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫راستای افزایش بیمه ش��دگان فرش دستبافت امیدواریم‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعتبارات پیشنهادی را مورد توجه‬ ‫ق��رار دهد تا بتوان تع��داد بیمه ش��دگان بافندگان فرش‬ ‫دستباف افزایش داد‪ .‬وی با بیان اینکه از ‪5‬سال قبل طرح‬ ‫بیمه بافندگان فرش اجرا ش��ده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪480‬هزار نفر از خدمات بیمه ای بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫هیات تجاری قزاقس��تان به منظور بهره مندی از‬ ‫دانش فنی و مهندس��ی ایران در حوزه کشاورزی‬ ‫به ویژه کش��ت برنج و دانه های روغنی به گلستان‬ ‫س��فر کرده اس��ت‪ .‬همچنین مزیت ه��ای ریلی‪،‬‬ ‫دریایی و زمینی که مرزهای مهمی برای گلستان‬ ‫به ش��مار می روند‪ ،‬توانس��ته در روابط این استان‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه بس��یار تاثیرگذار باشد و‬ ‫فضای بسیار مطلوبی را برای صادرات و واردات از‬ ‫گلستان به سایر بازارهای هدف فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین تولیدکننده دانه های روغنی‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫فعالیت ‪32‬‬ ‫کارخانه ارد‬ ‫در گلستان و‬ ‫صادرات ‪10‬‬ ‫تن گندم مازاد‬ ‫به قزاقستان‬ ‫می تواند‬ ‫زمینه همکاری‬ ‫مشترک شود‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن وکشاورزی‬ ‫اس��تان گلس��تان درب��اره برگزاری جلس��ه اخیر‬ ‫می گوید‪ :‬هدف اتاق بازرگانی اس��تان گلس��تان از‬ ‫دور هش��تم این ب��ود که بتوانی��م از ظرفیت های‬ ‫بومی در حوزه های مرزی اس��تان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این اس��تان با کشورهای س��ی ای اس مشترکات‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫رمضان بهرامی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه ح��دود ‪۶۰۰‬ه��زار ترکم��ن و‬ ‫حدود‪۲۰‬هزار قزاق در اس��تان س��اکن هس��تند‪،‬‬ ‫این عواملی که ذکر ش��د برای گلستان مزیت به‬ ‫شمار می رود و باعث می شود مسئوالن این کشور‬ ‫ارتباطاتی با اقوام خود در استان ما داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬چندی پیش به عنوان نماینده‬ ‫اتاق بازرگانی گلستان سفری به قزاقستان داشتم‬ ‫و تفاهمنامه ای را با رییس اتاق بازرگانی این کشور‬ ‫امضا کردم‪.‬براساس این تفاهمنامه حدود ‪ ۲۸۰‬نفر‬ ‫از تاجران قزاقستان وارد ایران شدند و نشست ها و‬ ‫جلسه هایی میان فعاالن اقتصادی استان با قزاق ها‬ ‫برگزار شد‪.‬همچنین در این جلسات گفته شد که‬ ‫اتاق های بازرگانی گلستان و قزاقستان با یکدیگر‬ ‫روابط اقتصادی گسترده و ویژه ای را شروع کنند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن وکشاورزی‬ ‫اس��تان گلس��تان تصری��ح می کند‪ :‬قیزی��ل اوردا‬ ‫استانی از قزاقستان است که زمین های کشاورزی‬ ‫و اب بسیاری دارد‪ ،‬به همین دلیل می تواند برای‬ ‫اس��تان های ش��مالی کش��ور ما مفید واقع شود‪،‬‬ ‫به همی��ن منظور مقررش��د ش��رکت های فنی و‬ ‫مهندسی به قزاقستان سفرکنند و در حوزه برنج‪،‬‬ ‫دانه های روغنی و ذرت با یکدیگر همکاری کنند‪،‬‬ ‫خوشبختانه بستر این برنامه فراهم است‪.‬‬ ‫بهرامی اظهار می کند‪ :‬قزاق ها برنج را به صورت‬ ‫سنتی کشت می کنند و تالش می کنند بتوانند از‬ ‫برنج های استان ما استفاده کنند‪ ،‬در این زمینه در‬ ‫حال برنامه ریزی هس��تیم که در هفته های اینده‬ ‫سفری به قزاقستان به همراه شرکت های خدمات‬ ‫فنی و مهندسی داشته باشیم که از اول دی سال‬ ‫اینده که کشت برنج شروع می شود استان بتواند‬ ‫حضور پررنگی در حوزه خدمات فنی و مهندسی‬ ‫و رشته های کشاورزی نشان دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی استان گلستان‪ ،‬هیات تجاری قزاقستان‬ ‫از واحده��ای تولیدی (درح��وزه صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬دانه های روغنی) و از ش��رکت های کشت و‬ ‫صنعت استان بازدید داشتند و با مسئوالن استان‬ ‫گلستان دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به تفاهمنام��ه اعتقاد ندارم‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬اس��تان م��ا در حوزه ه��ای مختلف با‬ ‫قزاقس��تان تفاهمنامه دارد‪ ،‬نگاه ما باید بیش��تر‬ ‫قرارداد باش��د زی��را تفاهمنامه الزام اور نیس��ت‪،‬‬ ‫بای��د به گون��ه ای قرارداد بس��ته ش��ود که برای‬ ‫شرکت ها درامدزا باش��د و بتوانیم سریع قرارداد‬ ‫را عملیاتی کنیم‪ .‬امیدواریم خروجی این جلسات‬ ‫و حضور این هیات ها به قرارداد های بسیاری ختم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهرامی با بیان اینکه گلس��تان در زمینه صنایع‬ ‫تبدیلی حرف اول را در مناطق ش��مالی می زند‪،‬‬ ‫تاکی��د می کند‪ :‬ما در ح��وزه مرغداری و خوراک‬ ‫دام و طیور رتبه اول تاس��وم را به دست اورده ایم‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه تولی��د دانه های روغنی مقام‬ ‫اول و گندم مقام دوم را دارا هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن وکشاورزی‬ ‫استان گلستان می افزاید‪ :‬این استان ‪ ۳۲‬کارخانه‬ ‫ارد دارد که به طور حتم قزاق ها با ‪۱۰‬میلیون تن‬ ‫گندم مازادی که در سال دارند می توانند ظرفیت‬ ‫کارخانه ه��ای گن��دم اس��تان را تکمی��ل کنند‪.‬‬ ‫به همین علت ب��ه عنوان رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫گلس��تان درخواستی که از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دارم این اس��ت که نامه ای به وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی داش��ته باش��ند که ممنوعیت واردات‬ ‫گن��دم را بررس��ی و بازنگ��ری کنند که ب��ه بازار‬ ‫کس��ب وکار گندم صدمه وارد نش��ود و درامدی‬ ‫برای دولت باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬متاس��فانه در س��ال های‬ ‫ن متعددی ک��ه در حوزه تجارت‬ ‫گذش��ته با قوانی ‬ ‫ایج��اد ش��ده ب��ود غفلت کردی��م و بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای ه��دف را از دس��ت دادی��م‪ ،‬بخ��ش‬ ‫خصوصی ب��ه تنهای��ی نمی تواند ای��ن بازارهای‬ ‫هدف را به دس��ت اورد به همی��ن دلیل نیازمند‬ ‫حمایت های ویژه ای از طرف مسئوالن است‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی استان گلس��تان خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫خ��ط ریلی اینچه برون توس��ط رییس جهمور به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ ،‬این خط ریلی فضای بس��یار‬ ‫مطلوب��ی را برای ص��ادرات و واردات فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام��ی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ارزان ترین مسیر حمل ونقلی در استان خط ریلی‬ ‫است زیرا این صنعت در تمام کشورهای صنعتی‬ ‫به شکل پیشرفته ای وجود دارد و در تمام بنگاه ها‬ ‫و ش��رکت ها و انباره��ای انها ریل وج��ود دارد و‬ ‫ریل می تواند ما را همس��ایه تک تک کش��ورهای‬ ‫سی ای اس کند‪ .‬خوش��بختانه استان گلستان از‬ ‫لحاظ خط ریل��ی برای ص��ادرات و واردات هیچ‬ ‫گونه مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشت برنج ‪ ،‬محور مذاکره‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫گلس��تان با بیان اینکه درزمین��ه خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی در حوزه کش��ت برنج ب��ا هیات قزاق ‬ ‫مباحثی را داش��تیم‪ ،‬می گوید‪ :‬میزبان استانی از‬ ‫قزاقس��تان به نام «قیزیل اوردا» بودیم که منابع‬ ‫ابی بس��یار خوبی در این عرصه دارند و از طرفی‬ ‫سرزمین مساعدی برای کشت دارند‪.‬‬ ‫حس��ین پیش ق��دم در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬باتوجه به اینکه ش��رایط اقلیمی استان‬ ‫انه��ا به ط��ور تقریبی نزدی��ک به ش��رایط اقلیم‬ ‫گلس��تان اس��ت‪ ،‬کش��اورزان از اردیبهشت سال‬ ‫اینده ش��روع به کشت برنج می کنند و تا شهریور‬ ‫که زمان برداشت است‪ ،‬به پایان می رسد‪ .‬با توجه‬ ‫به ش��رایط اقلیم و کش��اورزی اس��تان گلستان‪،‬‬ ‫ هیات تجاری قزاق تمایل داش��تند در این حوزه‬ ‫استان ما به انها کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کشت فراسرزمینی در قزاقستان‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫گلس��تان تصریح می کن��د‪ :‬موض��وع دیگری که‬ ‫با هی��ات قزاق دنب��ال کردیم در زمینه کش��ت‬ ‫فراس��رزمینی اس��ت‪ ،‬یعنی ش��رکت هایی که در‬ ‫اس��تان وج��ود دارند ب��ا بس��تن قراردادهایی به‬ ‫قزاقستان وارد شوند و در انجا عرصه های زمینی‬ ‫و سرزمینی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کند‪ :‬با توجه به ظرفیت ابی که‬ ‫در اس��تان قیزیل اوردا وجود دارد و همچنین با‬ ‫توجه به اینکه کش��ور ما یک کش��ور نیمه خشک‬ ‫اس��ت و بحران های ابی را پشت س��ر گذاش��ته‪،‬‬ ‫می توانیم در این اس��تان کش��ت داش��ته باشیم‬ ‫ومحصوالت را بعد از برداش��ت محصول به داخل‬ ‫کشور انتقال دهیم‪.‬‬ ‫پیش ق��دم تصریح می کند‪ :‬ای��ن روش یکی از‬ ‫روش ه��ای نوین س��رمایه گذاری فرا س��رزمینی‬ ‫اس��ت که در ای��ن دو موضوع مقرر ش��د تفاهم ‬ ‫اولیه انجام ش��ود‪ ،‬اما هر دو موضوع مستلزم این‬ ‫اس��ت که شرایط اقلیمی و شرایط کشت از سوی‬ ‫شرکت های فنی و مهندسی کشور بررسی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گلستان محصوالت باغی بسیار‬ ‫خوبی دارد‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬گلس��تان بیش��ترین‬ ‫ظرفی��ت تولی��د دانه ه��ای روغنی را در کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬همچنین س��ال جاری حدود یک میلیون و‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تن در استان گندم تولید شده است که‬ ‫امیدواریم در سال اینده هم به همین میزان و یا‬ ‫بیشتر گندم برداشت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬حضور هی��ات قزاق در‬ ‫گلستان زمینه ساز سفر رییس جمهوری قزاقستان‬ ‫به ایران و برگزاری نشس��ت میز تجاری قزاقستان‬ ‫در این اس��تان در سال ‪ ۹۵‬خواهد شد‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود با نگاه مثبت حاکمیت دو کشور‪ ،‬ایجاد‬ ‫نشست های تخصصی و برگزاری میز های تجاری‬ ‫س��ال اینده مراودات تجاری دو طرف گس��ترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬حلقه اتصال اقتصادی ایران و لهستان‬ ‫اس��تاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬باید ظرفیت های‬ ‫استان خراس��ان رضوی برای فعالیت های مشترک‬ ‫میان دو کش��ور ایران و لهس��تان م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علیرضا رشیدیان‪،‬افزود‪ :‬ایران‬ ‫و لهستان نمونه هایی از دو کشور اروپایی و اسیایی‬ ‫هستند که سیاست های مستقل و صلح جویانه ای را‬ ‫در طول تاریخ دنبال کرده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬ارتباطات سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی بین ایران و لهس��تان س��ابقه ای طوالن��ی دارد و این‬ ‫کش��ور از وجوه مختلف مورد توجه دولت و بخش خصوصی به ویژه تاجران‬ ‫ایرانی بوده است‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی لهستان را یکی از کشورهای تاثیرگذار در اروپای‬ ‫ش��رقی و اتحادیه اروپ��ا خواند و عنوان کرد‪ :‬می توان ب��ا برنامه ریزی میزان‬ ‫گردش مال��ی می��ان دو کش��ور را از ‪700‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال گذران��ده و ب��ه ی��ک میلی��ارد دالر‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫رشیدیان با اشاره به ظرفیت های متعدد خراسان‬ ‫رض��وی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت جمهوری اس�لامی بر ان‬ ‫اس��ت تا با ق��رار دادن مجوزها و مش��وق های الزم‬ ‫امکان تعامل خراس��ان رضوی با لهس��تان به ویژه‬ ‫در بخش های صنعت‪ ،‬کش��اورزی و گردش��گری را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تانداری خراس��ان رض��وی نیز به عنوان نماین��ده دولت در‬ ‫این اس��تان از فع��االن بخش خصوص��ی و دولتی در حوزه ه��ای اقتصادی‬ ‫تقاض��ا دارد که از فرصت هم��کاری به وجود امده نهایت اس��تفاده را برده‬ ‫و از ای��ن ثروت بس��یار زیاد یعنی اعتماد دوطرفه بهره مندی کامل داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مذاکره اماراتی ها با بانک های ایران‬ ‫بهی��راو تری��ودی‪ ،‬مدیرعامل نتورک اینترنش��نال‪ ،‬بزرگترین ش��رکت پردازش��گر‬ ‫پرداخت ه��ای مال��ی در خاورمیانه و افریقا گفت‪ :‬این موسس��ه در ح��ال گفت وگو با‬ ‫بانک ه��ا در این زمینه اس��ت که چگونه می توان فرایند پ��ردازش بدهی ها‪ ،‬اعتبارات‬ ‫و دیگر پرداخت ها را بدون نقض تحریم های اقتصادی موجود علیه ایران اغاز کرد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹حمل و نقل ترکیبی‬ ‫براس��اس اطالعات مندرج در وب سایت بندر‬ ‫مونت��رال‪ 1500 ،‬کامیون به منظ��ور تخلیه و‬ ‫بارگیری محص��والت روزانه وارد بندر مونترال‬ ‫می ش��وند‪ .‬هر پایانه کامیون های مخصوص به‬ ‫خود را داراست‪.‬‬ ‫بندر مونترال روزانه به ‪40‬میلیون مشتری به‬ ‫وسیله کامیون خدمات ارائه می دهد و به بیش‬ ‫از ‪70‬میلیون مشتری در کمتر از ‪ 2‬روز توسط‬ ‫حمل ونقل ریلی خدمات رسانی می کند‪.‬‬ ‫بندر مونترال راب��ط اصلی در کانادا و ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا برای زنجیره تامین مواد اولیه و‬ ‫محصوالت متنوع بوده و یک کاتالیزور تجاری‬ ‫برای تمامی مشتریان به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مونت��رال در می��ان بن��ادر‬ ‫کانتین��ری پیش��قدم اس��ت‪ .‬روش حمل ونقل‬ ‫کانتین��ری به س��وداوری می پ��ردازد‪ .‬بیش از‬ ‫‪ 40‬درصد از ترافیک بن��در مونترال متعلق به‬ ‫محصوالت کانتینری است‪.‬‬ ‫در ح��دود ‪44‬درص��د از کانتینره��ای بندر‬ ‫مونترال به ش��مال اروپا‪20 ،‬درص��د از انها به‬ ‫بنادر و کش��ورهای دریای مدیترانه‪15 ،‬درصد‬ ‫به اس��یا‪8 ،‬درصد ب��ه خاورمیان��ه‪6 ،‬درصد به‬ ‫امری��کای التی��ن و ‪4‬درصد به افریق��ا منتقل‬ ‫نمک‪ ،‬کود‪ ،‬ش��کر‪ ،‬س��نگ معدن‪ ،‬سنگ گچ و‬ ‫نمک صنعتی وجود دارند‪.‬‬ ‫پایان��ه غالت نی��ز دارای ‪ 3‬اس��کله بوده که‬ ‫‪ 640‬مت��ر طول دارد‪ .‬عمق این اس��کله از ‪8/4‬‬ ‫ت��ا ‪ 10/7‬متر بوده و ظرفیت ان ‪5‬هزار و ‪500‬‬ ‫تن در ساعت است‪ .‬ظرفیت انبارهای این پایانه‬ ‫‪262‬هزار تن است‪.‬‬ ‫درام��د بندر مونت��رال س��االنه ‪1/2‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬به دلیل خدمات دریایی مس��تقیم‬ ‫و حمل ونق��ل دریای��ی و ترنسش��یپمنت بندر‬ ‫مونت��رال به بنادر موج��ود در دریای مدیترانه‬ ‫و دریای کارائیب‪ ،‬بندر مونترال موفق ش��ده با‬ ‫جهان به تجارت بپردازد‪.‬‬ ‫س��االنه محصوالتی به ارزش ‪41‬میلیون دالر‬ ‫از بن��در مونت��رال جابه جا می ش��وند‪ .‬بیش از‬ ‫‪2‬هزار کشتی ساالنه‪ ،‬بیش از ‪ 2500‬کامیون به‬ ‫طور روزانه و بیش از ‪ 60‬تا ‪ 80‬قطار حمل ونقل‬ ‫به طور هفتگی جابه جا می شوند‪ .‬گفتنی است‬ ‫اداره بن��در مونت��رال دارای ‪ 225‬کارمند بوده‬ ‫و فعالیت ه��ای مونت��رال بی��ش از ‪16‬ه��زار‬ ‫ش��غل مس��تقیم و غیرمس��تقیم ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مونترال پس از ش��هر تورنتو دومین اقتصاد‬ ‫بزرگ دنیا در بین ش��هرهای کانادا را داراست‪.‬‬ ‫ای��ن بن��در در صنای��ع ه��وا و فض��ا‪ ،‬صنعت‬ ‫فیلم س��ازی و محصوالت الکترونیکی مخابرات‬ ‫بسیار فعال بوده و پیشرفت های بسیاری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری در مونترال‬ ‫‪9/2‬میلی��ون مس��افر به بندر مونترال س��فر‬ ‫می کنن��د که در س��ال ‪ 2014‬میالدی بیش از‬ ‫‪2/7‬میلیارد دالر درامد کرده اند‪.‬‬ ‫مونت��رال بزرگترین ش��هر اس��تان کبک در‬ ‫کانادا و دومین ش��هر بزرگ این کش��ور (پس‬ ‫از تورنت��و) و پانزدهمین ش��هر بزرگ امریکای‬ ‫استعفای دبیرکل اتاق بازرگانی انگلستان‬ ‫اتاق بازرگانی انگلس��تان اعالم ک��رده که دبیرکل ان‪،‬‬ ‫ج��ان النگ ورث‪ ،‬اس��تعفا داده اس��ت این ات��اق دلیل‬ ‫استعفای وی اظهارنظر درباره خروج انگلیس از اتحادیه‬ ‫اروپا بوده است‪ .‬در صورتی که این گروه البی کننده فعال‬ ‫در حوزه کس��ب وکار می خواهد در همه پرسی خروج از‬ ‫اتحادیه اروپا از مردم انگلستان بی طرف بماند‪.‬‬ ‫به گزارش ص��دای اقتص��اد‪ ،‬دبیرکل ات��اق بازرگانی‬ ‫انگلستان در کنفرانس ساالنه این نهاد گفته بود با اینکه‬ ‫اتاق نمی خواهد طرف هیچ یک از طرفین همه پرس��ی‬ ‫‪ 23‬ژوئ��ن درباره خروج از انگلس��تان از اتحادیه اروپا را‬ ‫بگیرد اما نظر ش��خصی او این اس��ت ک��ه اتحادیه اروپا‬ ‫ظرفیت اصالحات معنادار را ندارد و انگلس��تان می تواند‬ ‫یک اینده اقتصادی روش��ن در خ��ارج از بلوک اروپایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫روزنامه فایننش��یال تایمز روز بعد از کنفرانس نوشت‬ ‫که پس از این اظهارات‪ ،‬دبیرکل اتاق بازرگانی انگلستان‬ ‫مورد بازخواست هیات مدیره اتاق قرار گرفت‪.‬‬ ‫ن��ورا س��نیور‪ ،‬رییس هی��ات مدی��ره ات��اق بازرگانی‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬در ی��ک توضیح درب��اره این ماج��را گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬اظه��ارات ش��خصی جان درب��اره همه پرس��ی‬ ‫ب��ه احتم��ال خیل��ی زی��اد در زمین��ه بی طرف��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی در همه پرس��ی پیش رو س��ردرگمی به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬به همی��ن دلیل‪ ،‬جان تصمیم گرفت که دبیر‬ ‫کلی اتاق بازرگانی را واگذار کند و اس��تعفای او پذیرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��نیور افزوده اس��ت‪ :‬تم��ام نمایندگان عض��و اتاق‬ ‫بازرگانی حق دارند دیدگاه ش��خصی و سیاس��ی خود را‬ ‫درباره مس��ائل کلیدی روز داشته باشند‪ .‬با این حال‪ ،‬از‬ ‫انها انتظار نمی رود این دیدگاه ها را در حالی که در حال‬ ‫انجام وظایف حرفه ای خود هستند اعمال کنند چرا که‬ ‫دیدگاه انها ممکن است موقعیت سازمانی را که به طور‬ ‫کلی ان را نمایندگی می کنند خدشه دار کند‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬روزنامه س��اندی تلگراف به نقل از یکی‬ ‫از دوس��تان النگ ورث ک��ه نمی خواس��ته نامش فاش‬ ‫ش��ود نوش��ته بود‪ :‬دفتر نخس��ت وزیر‪ ،‬دیوی��د کامرون‪،‬‬ ‫روی هیات مدیره اتاق بازرگانی فش��ار اورده اس��ت که‬ ‫دبیرکل اتاق را س��اکت کنند‪ .‬این کار نخست وزیری در‬ ‫ادامه تالش های وس��یع تر دولت انگلستان برای خاموش‬ ‫ک��ردن موافقان خ��روج از بلوک اتحادیه اروپا به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫هیوندایی فروشنده شد‬ ‫تجارت کانادا مدیون «مونترال»‬ ‫بندر مونترال با دارا بودن حمل ونقل ترکیبی‬ ‫ریلی‪ ،‬جاده ای‪ ،‬هوایی و کش��تیرانی به تجارت‬ ‫کان��ادا رونق چش��مگیری داده و اش��تغالزایی‬ ‫بسیاری ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن بن��در همچنی��ن به دلی��ل دارا بودن‬ ‫ل گردشگران بسیاری‬ ‫جاذبه های طبیعی هرسا ‬ ‫را به خ��ود جذب کرده و صنعت گردش��گری‬ ‫قس��متی از درامد ای��ن بندر را رق��م می زند‪.‬‬ ‫این بن��در همچنی��ن دروازه ای ب��رای واردات‬ ‫گاز‪ ،‬نف��ت و انرژی به کانادا و امریکا به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫حمل ونقل ترکیبی مونترال را رونق داد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این بن��در دومین بندر کانتین��ری در کانادا‬ ‫اس��ت که بیش از ‪74‬درصد تج��ارت کانادا از‬ ‫طریق ان انجام می شود که بیش از ‪1/3‬میلیون‬ ‫تی ای یو را به طور س��االنه جابه جا می کند و در‬ ‫فهرس��ت ‪ 100‬بندر برتر کانتینری جهان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هر س��ال ده ها میلیون دالر س��رمایه گذاری‬ ‫می شود تا بهره وری شبکه ریلی بندر‪ ،‬اسکله ها‬ ‫و پایانه ه��ا افزای��ش یافته و رون��د حمل ونقل‬ ‫محصوالت توسعه یابد‪.‬‬ ‫چنی��ن اقدامات��ی ب��ه هم��راه لجس��تیک و‬ ‫هم��کاری ش��ریکان زنجی��ره حمل ونق��ل از‬ ‫کس��ب وکار و تجارت مونترال حمایت کرده و‬ ‫نق��ش بندر مونترال را در اقتصاد کانادا تقویت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بندر مونت��رال یک مرکز حمل ونقل ترکیبی‬ ‫یکپارچه است‪ .‬کش��تی ها‪ ،‬قطارها و کامیون ها‬ ‫در این بندر وجود داشته و با وجود حمل ونقل‬ ‫ترکیبی زمان حمل ونقل کاال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در بن��در مونترال ‪ 4‬پایان��ه کانتینری وجود‬ ‫دارند‪ ،‬بیکردایک‪ ،‬رس��ین‪ ،‬میزونو و کس��ت از‬ ‫پایانه های این بندر هس��تند ک��ه بیش از ‪90‬‬ ‫هکتار زمین را اشغال کرده اند‪.‬‬ ‫روزان��ه ‪ 4‬تا ‪ 8‬خط اه��ن با ظرفیتی بیش از‬ ‫‪ 150‬خ��ودرو به پایانه های کش��تیرانی متصل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪ 11‬اسکله برای محصوالت پتروشیمی وجود‬ ‫دارن��د ک��ه ‪ 1728‬مت��ر طول دارن��د‪ .‬ظرفیت‬ ‫انبارهای بندر مونترال ‪15‬میلیون بشکه است‪.‬‬ ‫عمق اسکله ها ‪ 8/7‬تا ‪ 10/7‬متر است‪.‬‬ ‫اس��کله های مخصوص حمل ونقل محصوالت‬ ‫فله ای مایع به خطوط لوله مجهز هستند‪.‬‬ ‫‪ 10‬اس��کله برای انبارک��ردن محصوالت فله‬ ‫خش��ک برای تخلی��ه و بارگیری س��نگ اهن‪،‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫شمالی است‪.‬‬ ‫جمعی��ت ان در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬می�لادی‬ ‫یک میلی��ون و ‪649‬هزار و ‪ 519‬نف��ر بوده و با‬ ‫احتساب جمعیت حومه شهر‪ ،‬دارای ‪3‬میلیون‬ ‫و ‪824‬هزار و ‪ 221‬نفر جمعیت است‪ ،‬این شهر‬ ‫دومین ش��هر بزرگ فرانسه زبان جهان (پس از‬ ‫پاری��س) بوده و میزان قاب��ل توجهی جمعیت‬ ‫انگلیسی زبان و مهاجر متفرقه دارد‪.‬‬ ‫از لح��اظ جغرافیای��ی مونت��رال در ش��رق‬ ‫کانادا در جنوب غرب اس��تان کبک واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مونت��رال در ‪ ۵۳۹‬کیلومتری ش��مال‬ ‫ش��رقی تورنت��و و در ‪ ۱۹۰‬کیلومت��ری ش��رق‬ ‫اتاوا ق��رار گرفته و به اب های ازاد دسترس��ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مونترال با دارا بودن ‪ 6‬دانش��گاه و ‪ 12‬کالج‬ ‫در شعاع ‪ ۸‬کیلومتری‪ ،‬دارای بیشترین تمرکز‬ ‫دانش��جویان تحصیالت عالیه در بین شهرهای‬ ‫اصلی امریکای شمالی است و ‪ 4‬دانشگاه اصلی‬ ‫دارد ک��ه ‪ 2‬دانش��گاه ان انگلیس��ی زبان و ‪2‬‬ ‫دانشگاه دیگر فرانسه زبان هستند‪.‬‬ ‫مونترال بزرگتری��ن مرکز تجاری‪ ،‬صنعتی و‬ ‫فرهنگی اس��تان کبک کانادا به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این ش��هر ش��بکه عظیم��ی از مراکز خرید‬ ‫و برج ه��ای اداری‪ -‬تج��اری از زیرزمی��ن ب��ه‬ ‫یکدیگر و ایس��تگاه های مترو این شهر متصل‬ ‫هس��تند که به مجموع��ه زیرزمینی مش��هور‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن اتصاالت ب��ه فروش��گاه ها متصل‬ ‫می ش��وند ب��ه طوری ک��ه مرکز خرید بس��یار‬ ‫گسترده و زیرزمینی است‪.‬‬ ‫این ش��هر دارای ‪ 2‬فرودگاه است که یکی از‬ ‫انها به ندرت برای پروازهای مس��افربری مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد اما فرودگاه فعال ان در‬ ‫مرکز شهر واقع شده است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫مونترال دومین‬ ‫بندر کانتینری‬ ‫در کانادا است‬ ‫که بیش از‬ ‫‪74‬درصد از‬ ‫تجارت کانادا از‬ ‫طریق ان انجام‬ ‫می شود و بیش‬ ‫از ‪1/3‬میلیون‬ ‫تی ای یو را‬ ‫به طور ساالنه‬ ‫جابه جا می کند‬ ‫و در فهرست‬ ‫‪ 100‬بندر برتر‬ ‫کانتینری جهان‬ ‫قرار دارد‬ ‫‪www.port-montreal.com‬‬ ‫کاهش رشد ناوگان کانتینری در سال ‪2016‬‬ ‫موسس��ه بیمکو از کاهش رش��د ناوگان کانتینری در س��ال‬ ‫‪2016‬م نسبت به سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گروه بین الملل مانا‪ ،‬در س��ال گذش��ته ش��اهد‬ ‫گس��ترش بی س��ابقه ناوگان بودیم اما انتظار می رود این روند‬ ‫با توجه به تعویق برخی سفارش��ات اهنگ اهسته تری به خود‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در سال گذشته ش��اهد ورود ‪2/1‬میلیون تی ای یو به ناوگان‬ ‫جهان��ی بودیم و در س��ال جاری بیمک��و از افزایش ‪ 850‬هزار‬ ‫تی ای یو جدید به این ناوگان خبر داد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2015‬م میزان ‪ 46‬کانتینربر غول پیکر‪ 66 ،‬کانتینربر‬ ‫یخچالی و ‪ 99‬کشتی از انواع مختلف با متوسط ظرفیت ‪8‬هزار‬ ‫و ‪ 160‬تی ای یو وارد ناوگان جهانی شدند و این در حالی است‬ ‫که ‪30‬درصد از کل سفارش ساخت کشتی ها در سال ‪2015‬م‬ ‫به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫می��زان سفارش��ات در س��ال ‪2015‬م کمت��ر از ‪2/1‬میلیون‬ ‫تی ای یو بو د اما نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در سال جاری‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این گ��زارش در ادامه افزود‪ :‬کانتینربرهای با ظرفیت باالی‬ ‫‪8‬ه��زار تی ای یو بیش از هر نوع دیگر به ناوگان جهانی اضافه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫طب��ق گزارش صندوق بین المللی پ��ول تقاضای جهانی در‬ ‫سال ‪2016‬م برای حمل ونقل کانتینری ‪ 3/5‬تا ‪4‬درصد افزایش‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بیمکو اعالم کرد‪ :‬نس��بت حجم کانتینری به رشد ناخالص‬ ‫تجارت میان س��ال های ‪ 2000‬تا ‪2008‬م روی عدد ‪ 2/2‬ثابت‬ ‫ماند که رشد کانتینری را به ‪ 8‬تا ‪9‬درصد رساند‪.‬‬ ‫به هر حال این موسسه از افزایش واردات به امریکا و وجود‬ ‫تقاضای همیش��گی در اروپا سخن به میان اورد که خبر خوبی‬ ‫برای حمل ونقل کانتینری به شمار می اید‪.‬‬ ‫این موسسه همچنین کاهش ارزش یوان نسبت دالر امریکا‬ ‫را ی��اداور ش��د که رغبت ب��ازار به کاالهای چین��ی را فزایش‬ ‫می دهد و این مهم بر حمل ونقل کانتینری تاثیر بسزایی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این موسس��ه در گزارش خود اعالم کرد‪ :‬در س��ال ‪2015‬م‬ ‫میزان ‪ 90‬کشتی با ظرفیت ‪193‬هزار و ‪ 156‬تی ای یو با هدف‬ ‫کاهش عرضه به دس��ت اوراق سپرده ش��دند که دوسوم انها‬ ‫ظرفیت کمتر از ‪ 3‬هزار تی ای یو داشتند‪.‬‬ ‫این گزارش در پایان افزود‪ :‬ناوگان کانتینری کنونی در حال‬ ‫حاضر بدون افزایش شمارگان کشتی ها قادر به پاسخگویی به‬ ‫نیاز بازار تا چند سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت کشتیرانی هیوندایی مرچنت مرین ‪ 4‬نفتکش‬ ‫غول پیک��ر‪ 2 ،‬س��وئز ماک��س و ‪ 7‬کش��تی حم��ل مواد‬ ‫شیمیایی را به همراه قراردادهای اجاره و ‪ 7‬کارمند خود‬ ‫واگذار می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گروه بین الملل مان��ا‪ ،‬در حال حاضر بازار‬ ‫تانکرها از رونق چشمگیری برخوردار است و فروش این‬ ‫ناوگان برای خریداران فرصت مناسبی به شمار می اید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تاخیر در فروش ناوگان فل��ه‪ ،‬یک پایانه‬ ‫کانتینری و برخی دارایی های دیگر این ش��رکت‪ ،‬گمان‬ ‫می رود ش��رکت مرچنت مرین هیوندایی این تصمیم را‬ ‫در جه��ت ایجاد ثبات مالی در این ش��رکت اتخاذ کرده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت ک��ره ای همچنی��ن در س��ال ‪2014‬م‬ ‫ن��اوگان گازبرهای خ��ود را به ارزش ی��ک میلیارد دالر‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا گزارش ه��ا حاکی از عق��د قرارداد‬ ‫فروش ناوگان فله این ش��رکت در ماه گذشته به ارزش‬ ‫‪98‬میلی��ون دالر به همراه ق��روض در مجموع به مبلغ‬ ‫‪342‬میلیون دالر به شرکت ‪ H-Line‬است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود ای��ن ش��رکت تصمیم ب��ه تمرکز بر‬ ‫حمل ونقل کانتینری خود دارد‪.‬‬ ‫ بیکاری ‪ ۲۰۰‬میلیون نفر‬ ‫در جهان‬ ‫س��ازمان جهانی کار با اعالم اینکه ‪۲۰۰‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت جهان بیکار هستند‪ ،‬از ورود ساالنه ‪۴۰‬میلیون‬ ‫جوان به بازار کار برای جست وجوی شغل خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬س��ازمان جهان��ی کار در تازه ترین‬ ‫گزارش خود اعالم کرد‪ :‬کش��ورهای عربی بیشترین نرخ‬ ‫بیکاری را در جهان دارند‪ .‬هم اکنون کشورهای عربی در‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا بیشترین میزان بیکاری را در‬ ‫میان کشورهای جهان دارند‪.‬‬ ‫جهان عرب باید برای باالبردن نرخ توس��عه با افزایش‬ ‫مش��ارکت و رش��د بخ��ش خصوص��ی زمین��ه افزایش‬ ‫فرصت ه��ای ش��غلی را فراهم کند‪ ،‬این تص��ور که تنها‬ ‫بخش دولتی می تواند فرصت های ش��غلی را ایجاد کند‪،‬‬ ‫تصوری خطاست‪.‬‬ ‫باید سیاس��ت های مرتبط با فرصت ه��ای موجود در‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی مهم جهان عرب ب��ا هدف بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار به ویژه برای گروه های در حاش��یه و‬ ‫جوان��ان و زنان در پیش گرفته ش��ود‪ .‬کل دنیا با بحران‬ ‫بیکاری مواجه اس��ت به طوری ک��ه ‪۲۰۰‬میلیون نفر از‬ ‫جمعی��ت جهان بیکارند و بیش��ترین درصد از این رقم‬ ‫به جوانان اختصاص دارد و این بحران روز به روز عمیق تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی کار خواهان ارائه راهکارهایی عملی‬ ‫برای حل بحران بیکاری و افزایش نرخ رش��د در سطح‬ ‫بین المللی و در سطح داخلی کشورها شد‪ .‬میانگین نرخ‬ ‫رش��د در دنیا بین ‪ ۳‬تا ‪3/5‬درصد اس��ت که این میزان‬ ‫برای ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز برای ‪۴۰‬میلیون‬ ‫جوانی که هر سال وارد بازار کار می شوند‪ ،‬کافی نیست‪.‬‬ ‫ شرکت های امریکایی‬ ‫به دنبال بازار ایران‬ ‫مدیر یک موسسه سرمایه گذاری گفت‪ :‬سرمایه گذاران‬ ‫امریکایی به دنبال گس��ترش تجارت با ایران هس��تند و‬ ‫این در حالی است که رقبای اروپایی انها از فرصت های‬ ‫چند میلیار د دالری در بازار این کشور بهره مند هستند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ‪ ،‬هانس هومس‪،‬‬ ‫مدیر موسسه سرمایه گذاری گریالک که در ماه ژوئن به‬ ‫ایران سفر کرده گفت‪« :‬به نظر می رسد که امریکا ممکن‬ ‫است این فرصت را از دست بدهد‪ ،‬زیرا اروپایی ها بدون‬ ‫توج��ه (به محدودیت های امریکا) اق��دام خواهند کرد‪...‬‬ ‫به طور تقریبی اهمیتی ندارد که امریکا چه کاری انجام‬ ‫می ده��د زیرا به محض اینکه بازار به روی اروپایی ها باز‬ ‫ش��ود‪ ،‬من فکر می کنم اقتصاد ایران ش��روع به حرکت‬ ‫خواهد کرد‪».‬‬ ‫سرمایه گذاران خارجی و شرکت های چند ملیتی بعد‬ ‫از لغو تحریم ها برای بازگش��ت به ایران صف کشیده اند‪.‬‬ ‫تا پیش از لغو تحریم ها‪ ،‬شرکت ها از انتقال پول به داخل‬ ‫و خارج از ایران ممنوع بودند‪ .‬پیش بینی شده که اقتصاد‬ ‫‪370‬میلیارد دالری ایران امسال رشدی ‪5/8‬درصدی را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫در حالی که ش��رکت های اروپایی نظیر دایملر المان‬ ‫و ایرب��اس فرانس��ه قراردادهای��ی را ب��ا ای��ران به امضا‬ ‫رس��انده اند‪ ،‬شهروندان و شرکت های امریکایی همچنان‬ ‫ب��ا محدودیت های��ی مواجه ان��د‪ ،‬زیرا امری��کا برخی از‬ ‫تحریم ه��ای خ��ود را علیه ایران همچن��ان حفظ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هومس افزود‪ :‬تغییر سیاست وزارت خزانه داری امریکا‬ ‫در قبال پرداخت های ایران موجب گشایش امور خواهد‬ ‫شد‪ .‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پایان دومین نمایشگاه موبایل و فناوری کابل‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه بین المللی سکه و پول گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫«نومیسماتا»‪ ،‬میعادگاه مجموعه داران پولکی‬ ‫مالقات اسفهبدی‬ ‫با معاون وزیر اقتصاد بلغارستان‬ ‫روز گذش��ته سایت نمایش��گاهی تهران میزبان معاون‬ ‫وزی��ر اقتصاد بلغارس��تان بود تا تصمیمات نمایش��گاهی‬ ‫تازه ای اتخاذ شود‪.‬‬ ‫حسین اسفهبدی به عنوان معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران دیداری‬ ‫دوس��تانه با «لیو بن پتروف» داش��ت که در این جلس��ه‬ ‫تصمیمات تازه ای در حوزه نمایشگاهی اتخاذ شد‪.‬‬ ‫اس��فهبدی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که روابط‬ ‫بین دو کش��ور توس��عه یافت��ه و برپایی نمایش��گاه های‬ ‫دوجانبه در هر دو کش��ور گس��ترش یابد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫حضور موفق و کس��ب مقام دوم در اکسپو ‪ 2015‬میالن‬ ‫از سوی ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ها به نمایندگی از‬ ‫جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬بیش از ‪ 37‬سایت توانمند‬ ‫نمایش��گاهی در سراسر کشور وجود دارد که در همه این‬ ‫سایت ها ما سعی داریم‪ ،‬قابلیت ها و توانمندی های فراوان‬ ‫کش��ورمان در زمینه صادرات انواع م��واد غذایی از جمله‬ ‫میوه‪ ،‬خش��کبار و پس��ته‪ ،‬خرما‪ ،‬زعفران‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و ماش��ین االت مختلف را نش��ان دهیم‪ .‬وی همچنین با‬ ‫بو هوایی مطلوب‬ ‫اشاره به وجود اقلیم مناسب و شرایط ا ‬ ‫و چه��ار فصل ایران خواس��تار گس��ترش روابط فرهنگی‬ ‫و تج��اری در قالب برگ��زاری نمایش��گاه های مختلف در‬ ‫فصل های مختلف سال از سوی هر دو کشور شد و افزود‪:‬‬ ‫ایران و بلغارستان می توانند با امضای تفاهمنامه مشترک‬ ‫برای برپایی نمایشگاه های مختلف با هم همکاری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬لیو بن پت��روف‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد بلغارس��تان‬ ‫نیز با اش��اره به قدمت ‪120‬س��اله روابط دوکشور ایران و‬ ‫بلغارس��تان خواستار اس��تفاده از این فرصت برای بسط و‬ ‫گسترش روابط شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با توج��ه به تمایل کش��ور متبوعش به‬ ‫گس��ترش رواب��ط با دول��ت جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ش��رایط پس��اتحریم از پیش��نهاد اس��فهبدی در جه��ت‬ ‫امض��ا تفاهمنامه ای مبنی بر گس��ترش رواب��ط تجاری و‬ ‫نمایشگاهی استقبال کرد‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫صنعت پتو در تهران‬ ‫نخستین نمایشگاه صنعت پتو کشور سه شنبه (امروز) با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز به کار می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬در نخستین نمایشگاه صنعت پتو کشور‪ ،‬انواع‬ ‫دس��تگاه ها‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬صنایع و خط تولید‪ ،‬دستگاه های‬ ‫پیش��رفته باف��ت و ریس��ندگی‪ ،‬دس��تگاه های ب��رش‪،‬‬ ‫دس��تگاه های رنگ گیری‪ ،‬انواع پتوه��ای تولیدی و دیگر‬ ‫تجهیزات این حوزه به نمایش عموم گذاش��ته می ش��ود‪.‬‬ ‫گس��ترش صادرات و یافت��ن بازارهای جدی��د صادراتی‪،‬‬ ‫توجه به رونق تولید‪ ،‬اشنایی با دستگاه ه ا و صنایع جدید‬ ‫این ح��وزه‪ ،‬تاکید بر مبارزه با قاچاق پتو‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫رفع موانع تولید برخی از اهداف برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫اس��ت‪ .‬قرار اس��ت دو هیات خارجی از کشورهای عراق و‬ ‫تاجیکستان از این نمایشگاه بازدید کرده و با شرکت های‬ ‫ایرانی برای س��رمایه گذاری و مبادالت تجاری در صنعت‬ ‫پتو‪ ،‬وارد مذاکره شوند‪ .‬در سال های اخیر واردات بی رویه‬ ‫پتو که بیشتر از کشور چین انجام شده‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫داخل کشور را با بحران مواجه کرد و این موضوع موجب‬ ‫ش د بسیاری از کارخانه های این صنعت با ظرفیت کمتری‬ ‫تولید داش��ته باش��ند‪ .‬نخس��تین نمایش��گاه صنعت پتو‬ ‫کش��ور از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬اسفن د در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران اماده بازدید عالقه مندان است‪.‬‬ ‫نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک‬ ‫نمایش��گاه مواد غذایی ارگانی��ک نورنبرگ از ‪ ۲۷‬تا ‪۳۰‬‬ ‫بهمن ‪۱۳۹۵‬در مرکز نمایش��گاه نورنب��رگ المان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرنمایش��گاه‪ ،‬نمایش��گاه م��واد غذایی‬ ‫ارگانیک نورنبرگ نمایش��گاه تجاری برجسته جهانی در‬ ‫حوزه غ��ذای ارگانیک به ش��مار می رود‪ .‬گفتنی اس��ت ؛‬ ‫بیش از ‪ 25‬س��ال اس��ت که افراد عالیق خود را در حوزه‬ ‫غذای ارگانیک در این نمایش��گاه به اشتراک می گذارندو‬ ‫یکدیگ��ر را می شناس��ند و دیدگاه های ش��ان را تب��ادل‬ ‫می کنن��د‪ .‬همچنین به عنوان ی��ک بازدیدکننده حرفه ای‬ ‫شما می توانید تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک از بازار‬ ‫بین المللی را مالقات کنید و از اخرین گرایش��ات جهانی‬ ‫در این بخش الهام بگیرید‪ .‬مناطق کش��اورزی محصوالت‬ ‫ارگانیک در جهان در حال رش��د ساالنه هستند‪ ،‬از این رو‬ ‫محصوالت تهیه ش��ده از مواد ارگانیک باید به عنوان یک‬ ‫راه��کار هدفمند و پای��دار در نظر گرفته ش��وند‪ .‬از یک‬ ‫سو‪ ،‬نمایش��گاه های مواد غذایی ارگانیک که در ‪ 6‬منطقه‬ ‫اقتص��ادی کلی��دی در سراس��ر جهان برگزار می ش��وند‪،‬‬ ‫مراک��ز بازرگانی مواد خام را با تقاضای بین المللی مرتبط‬ ‫می کنند‪ ،‬و از س��وی دیگر باعث ایجاد فشار برای توسعه‬ ‫بازارهای منطقه ای می شوند‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه «موبایل و فناوری اطالعات » که ‪ ۱۶‬اسفند به همت شرکت‬ ‫«م��درن میتود» در مرکز تجارت��ی «داودزی» کابل اغاز به کار کرده بود‪ ،‬امروز‬ ‫(‪ ۱۸‬اسفند) به پایان می رسد‪ .‬این نمایشگاه فرصتی بود تا اخرین دستاوردهای‬ ‫فناوری در افغانس��تان که س��رعت رش��د خوبی پیدا کرده به مردم این کشور و‬ ‫جهانیان معرفی شود‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫به دلیل‬ ‫گستردگی‬ ‫زیادی که‬ ‫«نومیسماتا»‬ ‫از نظر مخاطب‬ ‫دارد‪ ،‬هر سال ‬ ‫یک سرویس‬ ‫ترجمه برای‬ ‫مخاطبان در نظر‬ ‫گرفته می شود‬ ‫که زبان های‬ ‫انگلیسی‪،‬‬ ‫روسی و المانی‬ ‫را پوشش‬ ‫می دهد‬ ‫از روزی که انس��ان ها تجارت و کسب وکاری‬ ‫برای خود روی این کره خاکی دست و پا کردند‬ ‫همیشه وسیله ای را به عنوان ابزار دادوستد در‬ ‫اختیار داش��تند‪ .‬ابتدا معام�لات و تجارت ها به‬ ‫صورت کاال به کاال انجام می شد اما به مرور این‬ ‫پ��ول بود که جایگاه خ��ود را یافت و نقش اول‬ ‫همه کسب وکارهای دنیا شد‪ .‬از زمانی که پول‬ ‫به عنوان مهم ترین ابزار دادوستد به دست مردم‬ ‫رسید تا امروز تغییرات گسترده ای در ان ایجاد‬ ‫شده و پیشرفت های علمی و صنعتی باعث شد‬ ‫پول به جایگاه خاصی برسد‪ .‬در گذشته بیشتر‬ ‫پول ها به صورت س��که های طال یا نقره بودند‬ ‫که به واس��طه جنس ش��ان ارزش داش��تند اما‬ ‫امروز شاهد س��که های نیکلی و فلزی هستیم‬ ‫و درکن��ار ان پول های کاغذی به وجود امدند‬ ‫که تنها به واس��طه عددی که روی ان نوش��ته‬ ‫شده‪ ،‬ارزش دارند‪.‬‬ ‫پول کاغذی و س��که نه تنها به واسطه ارزش‬ ‫م��ادی که دارند بلکه گاهی به خاطر پیش��ینه‬ ‫تاریخ��ی که پیدا می کنند ارزش��مند ش��ده و‬ ‫قیمت ش��ان چندین برابر می ش��ود که در این‬ ‫صورت به این س��که ها‪ ،‬باس��تانی ی��ا تاریخی‬ ‫گفته می ش��ود و مجموعه داران حاضرند برای‬ ‫داش��تن هر کدام از این س��که ها در مجموعه‬ ‫خود میلیون ها تومان خرج کنند‪ .‬از انجایی که‬ ‫مجموعه داری س��که و پول طرفداران بسیاری‬ ‫دارد پس خیلی عجیب نیس��ت ک��ه همه انها‬ ‫را در یک نمایش��گاه بین المللی هر س��ال کنار‬ ‫یکدیگر مش��اهده کنیم‪ .‬نمایش��گاهی که همه‬ ‫عاش��قان س��که‪ ،‬پول و مدال ه��ای قدیمی به‬ ‫دور یکدیگر جمع می ش��وند ت��ا مجموعه های‬ ‫کم نظیرشان را با س��که هایی از دوره های روم‬ ‫باستان تا س��که های خاص امروزی به نمایش‬ ‫بگذارند و گاهی نیز انها را به قیمت های باال به‬ ‫فروش برسانند‪.‬‬ ‫«نومیس��ماتا» نمایش��گاهی بین الملل��ی در‬ ‫زمینه س��که‪ ،‬مدال و پول های کاغذی اس��ت‬ ‫ک��ه در نوع خود بی نظیر به ش��مار می اید‪ .‬در‬ ‫ای��ن رویداد خاص می توان انواع پول مربوط به‬ ‫دوره های مختلف تاریخ (دوره باستان تا امروز)‬ ‫را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه هر سال در شهرهای مختلف‬ ‫اتری��ش و المان برگزار می ش��ود که مهم ترین‬ ‫ان ها در مونیخ و در مرکز نمایش��گاه ‪MOC‬‬ ‫این ش��هر کلید می خورد‪« .‬نومیس��ماتا» ابتدا‬ ‫یک نمایشگاه کوچک بود که در سال ‪1970‬م‬ ‫اغاز به کار کرد اما در طول ‪ ۴۶‬س��ال گذش��ته‬ ‫تغییرات گسترده ای پیدا کرده و در حال حاضر‬ ‫ب��ا حضور بیش از ‪ 150‬مجموعه دار از سراس��ر‬ ‫دنی��ا به یک نمایش��گاه معتب��ر در این زمینه‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در ق��اره اروپ��ا ب��ه خوبی‬ ‫شناخته ش��ده و بازدیدکنندگان بسیاری را از‬ ‫کش��ورهای این منطقه به خود جذب می کند‪،‬‬ ‫در عین حال جوانانی که به تازگی قصد دارند‪،‬‬ ‫مجموعه داری را اغاز کنند نیز از سراس��ر دنیا‪،‬‬ ‫به ویژه کش��ورهای شرق اسیا به این نمایشگاه‬ ‫می روند و پول های مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به دلیل گس��تردگی زیادی که «نومیسماتا»‬ ‫ل یک س��رویس‬ ‫از نظر مخاطب دارد‪ ،‬هر س��ا ‬ ‫ترجمه برای مخاطبان در نظر گرفته می ش��ود‬ ‫که زبان ه��ای انگلیس��ی‪ ،‬روس��ی و المانی را‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫خود توانس��ته به جایگاه مطلوبی در میان تمام‬ ‫نمایش��گاه هایی که در مونیخ برگزار می ش��ود‬ ‫برس��د‪ .‬بنا بر اماری که به دست امده نزدیک‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬نف��ر تنه��ا در دو روز از این نمایش��گاه‬ ‫دیدن کرده اند ک��ه یک رکورد جدید در تاریخ‬ ‫این رویداد به شمار می اید‪.‬‬ ‫«نومیس��ماتا» امسال در دو س��الن بزرگ از‬ ‫مرکز نمایشگاهی ‪ MOC‬به مساحت ‪۳۰‬هزار‬ ‫مت��ر مربع برگزار ش��د ت��ا مخاطب��ان بتوانند‬ ‫هرانچه برای یک مجموعه دار جذاب اس��ت را‬ ‫از نزدیک مشاهده کنند‪.‬‬ ‫امس��ال س��که های مرب��وط ب��ه دوره ه��ای‬ ‫مختل��ف تاری��خ‪ ،‬مدال ه��ای ارزش��مند از‬ ‫جنگ های صلیبی‪ ،‬نخس��تین نسل از پول های‬ ‫کاغ��ذی‪ ،‬برگه های امنیت��ی بانک های قدیمی‬ ‫و‪ ...‬ازجمل��ه م��واردی بودن��د که ب��ه صورت‬ ‫طبقه بن��دی ش��ده در غرفه ه��ا ب��ه نمای��ش‬ ‫درامدند‪.‬‬ ‫همچنین در نمایش��گاه س��ال ‪ 2016‬اژانس‬ ‫رس��می ف��روش س��که های کلکس��یونی یک‬ ‫مجموعه جدید از سکه های ضرب شده المانی‬ ‫را ب��رای مجموع��ه داران ب��ه فروش گذاش��ت‬ ‫و س��که های قدیمی س��وئیس نی��ز مخاطبان‬ ‫بی شماری را جذب کردند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این امس��ال برگزار کنن��دگان این‬ ‫رویداد یک هفته نامه س��که ای برای اش��نایی‬ ‫بیش��تر مخاطبان ب��ا ارزش مجموع��ه داری و‬ ‫همچنین جمع کردن سکه های تاریخی منتشر‬ ‫کردند که به ص��ورت رایگان در اختیار تمامی‬ ‫بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫روز ه��ای ‪ ۵‬و ‪ ۶‬م��ارس ( ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اس��فند)‬ ‫چهل و نهمین نمایشگاه «نومیسماتا» مونیخ با‬ ‫حضور حدود ‪ ۲۰۰‬ش��رکت کننده برگزار شد و‬ ‫نشان داد که این رویداد در نزدیکی ‪۵۰‬سالگی‬ ‫اهمی��ت نمایش��گاه «نومیس��ماتا» نش��ان‬ ‫می دهد که مجموعه داری پول و سکه در اروپا‬ ‫طرفداران بسیاری دارد؛ به طوری که عده ای به‬ ‫ان نگاه ش��غلی دارند و با دادوس��تد سکه های‬ ‫‹ ‹میعادگاه عاشقان سکه‬ ‫‹ ‹گشتی در چهل ونهمین نمایشگاه مونیخ‬ ‫‹ ‹شعبه های مختلف «نومیسماتا» در اروپا‬ ‫قدیمی روزگار خود را سپری می کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به این گستردگی جای تعجب ندارد که شاهد‬ ‫برگزاری نمایش��گاه «نومیسماتا» در شهرهای‬ ‫مختل��ف اروپا که مهم ترین ان ه��ا در المان و‬ ‫اتریش است باشیم‪.‬‬ ‫همانط��ور ک��ه پیش تر اش��اره کردی��م این‬ ‫نمایش��گاه برای نخس��تین بار در شهر مونیخ‬ ‫برگزار ش��د و امس��ال نی��ز چهل ونهمین دوره‬ ‫خود را پشت س��ر گذاش��ت اما شعبه دیگر این‬ ‫رویداد در ش��هر برلی��ن‪ ،‬پایتخت المان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد ک��ه هجدهمی��ن دوره خود را‬ ‫پش��ت سر خواهد گذاش��ت از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬اکتبر‬ ‫‪ ۲۳( 2016‬و ‪ ۲۴‬مه��ر) برگ��زار می ش��ود‪ .‬در‬ ‫برلین نمایشگاه مجموعه های تمبر نیز در کنار‬ ‫«نومیسماتا» برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت حدود یک ماه از نمایش��گاه‬ ‫برلین ش��اهد برگزاری همین رویداد در ش��هر‬ ‫فرانکف��ورت خواهیم بود ک��ه در روز های ‪ ۵‬و‬ ‫‪ ۶‬نوامبر ( ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬ابان) در این ش��هر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این رویداد امس��ال دوازدهمین دوره خود را‬ ‫سپری می کند‪ .‬در انتها نیز به سراغ شعبه دیگر‬ ‫«نومیس��ماتا» می رویم که هر سال در پایتخت‬ ‫کشور اتریش یعنی شهر وین برگزار می شود‪.‬‬ ‫هش��تمین دوره این نمایشگاه امسال ‪ ۸‬و ‪۹‬‬ ‫اوری��ل (‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬فروردین س��ال ‪ )۹۵‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه وی��ن به ط��ور معمول ب��ا حضور‬ ‫غرفه داران��ی ک��ه در مونی��خ حضور داش��تند‬ ‫برگزار می ش��ود تا افرادی که فرصت ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه مونیخ را از دست داده اند بتوانند‬ ‫در وین کس��ری های مجموعه خ��ود را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ترجمه و گرداوری‪:‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫چه سواالتی از مخاطبان بپرسیم؟‬ ‫حضور در یک نمایش��گاه درس��ت و حسابی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب وکار‬ ‫اس��ت‪« .‬اقای رویداد» در گزارش های روزانه‬ ‫هزار و یک راهکار نمایشگاهی برای مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهای��ی ک��ه البته به تایید‬ ‫بزرگترین تاجران و کارشناسان جهان رسیده‬ ‫و ش��اید تا پیش از این جای ش��ان در صفحه‬ ‫نمایشگاه خالی بوده باشد!‬ ‫برگزاری یک نمایشگاه در اصل موقعیتی برای یافتن مخاطب و بزرگ شدن در‬ ‫همه س��طوح است‪ .‬زمانی که شما در یک رویداد بین المللی یا منطقه ای شرکت‬ ‫می کنید‪ ،‬عمال به دنبال یافتن مخاطبان بیش��تری هستید تا فروش محصوالت یا‬ ‫خدم��ات خود را افزایش دهید‪ .‬برای جذب مخاطب کارهای بس��یاری باید انجام‬ ‫دهید که ازجمله انها می توان به تبلیغات درس��ت‪ ،‬س��اخت غرفه زیبا و جذاب‪،‬‬ ‫بکارگیری مس��ئوالنی حرفه ای ب��رای اداره غرفه و همچنین برخورد مناس��ب با‬ ‫فردی که مقابل شما ایستاده است اشاره کرد‪ .‬نکته اخر یعنی برخورد مناسب با‬ ‫مخاطبان نیازمند دانستن نکات خاصی است که اجرای انها قدرت جذب مخاطب‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬نخس��تین نکته برای ارتباط با مخاطب پرس��یدن سوال های‬ ‫درس��ت از انهاست‪ ،‬زمانی که س��وال های درست از مخاطب خود می پرسید او را‬ ‫بیشتر مشتاق به همکاری و حتی خرید از محصوالت تان خواهید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه نکته ای از غرفه ما شما را جذب کرده است؟‬ ‫زمانی که یک مخاطب به غرفه ش��ما جذب ش��ده و قص��د ارتباط دارد‪،‬‬ ‫بهترین زمان برای یافتن نکات مثبت غرفه و نمایشی است که در ان حضور‬ ‫دارید‪ .‬از مخاطب خود بپرسید که چه نکته ای از غرفه برای وی جذاب بوده‬ ‫اس��ت؟ در مقابل جواب ها ممکن است بس��یار گسترده و متفاوت باشند اما‬ ‫شما با دانش خود می توانید همه اطالعات را گرداوری کرده و نکات منفی‬ ‫خود را از دل ان خارج کنید‪.‬‬ ‫با این کار س��ال اینده ش��ما غرف��ه ای با مجموعه ن��کات مثبت و جذاب‬ ‫خواهید داش��ت که هر تماشاگری را مبهوت خود می کند‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است بتوانید برخی نکات منفی را به سرعت از بین برده و جلوه نکات جذاب‬ ‫را بیش��تر کنید‪ .‬گفتنی است که با این سوال شما مخاطب را مجذوب خود‬ ‫کرده اید زیرا هر کسی دوست دارد نظرش مهم و قابل احترام باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا به شرکت و حوزه کاری ما عالقه مند هستید؟‬ ‫با این س��وال شما مخاطب را به یک گفت وگوی طوالنی و البته تخصصی‬ ‫دعوت کرده اید‪ .‬دقت داش��ته باشید که این سوال را تنها باید از افرادی که‬ ‫در حوزه ش��ما دارای تخصص هستند و انها را یک مشتری بالقوه می دانید‬ ‫بپرس��ید زیرا این اف��راد برای صحبت ک��ردن و گفت وگوه��ای طوالنی به‬ ‫نمایشگاه های تخصصی می ایند و به دنبال شرکت هایی هستند که قابلیت‬ ‫کار دارند‪ .‬ممکن اس��ت عده ای شرکت شما را بدون هیچ واسطه و از طریق‬ ‫کاال و خدمات تان بشناس��ند و در مقابل ممکن است از کسی شنیده باشند‬ ‫که محصول یا خدمات ش��ما قابل اطمینان اس��ت‪ .‬با جمع اوری جواب های‬ ‫این س��وال شما نه تنها جنبه های مختلف مخاطبان خود را شناخته اید بلکه‬ ‫می توانی��د برای نقاط ضعف تان نیز یک فکر اساس��ی کنید‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫ش��ما هزینه زیادی صرف تبلیغات خیابانی می کنید اما کسی شما را از این‬ ‫طریق نمی شناسد باید فکری برای بهبود یا حذف این هزینه اضافی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه بعد از نمایشگاه با شما در ارتباط باشیم؟‬ ‫با ش��ناخت مشتری بالقوه و البته پرسیدن س��وال قبل شما وارد مرحله‬ ‫جدیدی از ارتباط با مش��تری می شوید‪ .‬در این مرحله شما مشتری خود را‬ ‫به طور کامل شناخته اید و اماده برقراری ارتباط طوالنی مدت با وی هستید‪.‬‬ ‫برای مثال شما یک شرکت داخلی هستید که حاال یک مشتری بین المللی‬ ‫دارید و این می تواند درگاهی برای ارتباط ش��ما با دنیا باشد‪ ،‬پس نباید این‬ ‫موقعیت را از دست بدهید‪.‬‬ ‫نخس��تین کار پرس��یدن اطالعات ارتباطی اس��ت‪ .‬کارشناس��ان توصیه‬ ‫می کنن��د برای یادداش��ت اطالعات اینچنینی مانند ش��ماره تلفن یا ایمیل‬ ‫از یک دفتر زیبا و ش��یک اس��تفاده کنید چراکه این موضوع اهمیت شما را‬ ‫برای ارتباط با مش��تری نش��ان می دهد و در مقابل اعتماد به نفسی باال به‬ ‫مخاطب شما القا خواهد کرد‪.‬‬ ‫قتل عام ‪ ۲۸‬معدنچی در ونزوئال‬ ‫براس��اس گزارش «امریکو د گرازیا» نماینده مجل��س ملی‪ 28 ،‬معدنچی در‬ ‫یک معدن غیرقانونی طال در حومه دهکده «تومره مو» واقع در اس��تان بولیوار‬ ‫(جنوب ش��رق)‪ ،‬قتل عام ش��دند‪ .‬د گرازیا‪ ،‬مافیاهایی ک��ه در این منطقه فعالیت‬ ‫می کنند و سعی دارند که کنترل خود روی این معدن را تحمیل کنند را مسئول‬ ‫این قتل عام دانست‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫کاهش ارزش دالر‪ ،‬فرصتی برای جذب سرمایه های معدنی‬ ‫س��و قیمت کاالهای خارجی را برای امریکایی ها‬ ‫ارزان می کند و از سوی دیگر به صادرات امریکا و‬ ‫درامد شرکت های امریکایی لطمه می زند‪ .‬وزارت‬ ‫کار امری��کا چند روز پیش اعالم کرد این کش��ور‬ ‫‪242‬هزار ش��غل در فوریه ایجاد ک��رده که باالتر‬ ‫از رق��م مورد پیش بین��ی اقتصاددانان بود‪ .‬امار ‪2‬‬ ‫ماه قبل هم به رقم باالتری بازبینی ش��دند و تنها‬ ‫امار منفی مربوط به کاهش ‪0/1‬درصدی متوسط‬ ‫دس��تمزد فوریه در مقایسه با ژانویه بود‪ .‬این امار‬ ‫مثبت در ابتدا شاخص دالر را باال برد با این همه‬ ‫این روند معکوس ش��د و در روزهای گذش��ته باز‬ ‫هم نزول کرد‪.‬‬ ‫بازارهای امری��کا در هفته های اخیر تحت تاثیر‬ ‫ام��ار به طور عم��ده مثبت و ضعی��ف ماندن دالر‬ ‫در براب��ر ارزهای رقیب‪ ،‬در وضعیت خوبی به س��ر‬ ‫برده اند‪ ،‬اما این وضعیت ممکن است دوام نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬دالر به ط��ور معمول زمانی ک��ه دورنمای‬ ‫اقتصادی امریکا نس��بت به س��ایر کشورها بهبود‬ ‫پی��دا می کند و دس��ت بانک مرکزی این کش��ور‬ ‫ب��رای تحکیم سیاس��ت پول��ی را ب��از می گذارد‪،‬‬ ‫گران می ش��ود‪ .‬با این همه ارز امریکا پس از رشد‬ ‫چشمگیری که از اواسط سال ‪2014‬م داشت‪ ،‬در‬ ‫هفته های اخیر افت کرده اس��ت و طبق شاخص‬ ‫دالر وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬از ابتدای سال ‪2016‬م‬ ‫تاکنون ‪1/6‬درصد نزول داشته است‪ .‬این وضعیت‬ ‫در حالی پیش امد که سیاست های بانک مرکزی‬ ‫امریکا خالف جهت سیاس��ت های سایر بانک های‬ ‫مرکزی بزرگ جهان به ویژه در اروپا و ژاپن است‪.‬‬ ‫در حالی که بانک مرکزی امریکا در دس��امبر برای‬ ‫نخس��تین بار در حدود یک دهه گذش��ته افزایش‬ ‫نرخ های بهره را تصوی��ب کرد‪ ،‬بانک های مرکزی‬ ‫اروپا و ژاپن سیاست های تسهیلی خود را گسترش‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬باال رفت��ن ارزش دالر از یک‬ ‫ب��ه گفته الن راس��کین‪ ،‬استراتژیس��ت دویچه‬ ‫بانک‪ ،‬تاریخ نشان داده که بهبود بازار کار از قوی‬ ‫ش��دن ارزش دالر پش��تیبانی می کند‪ .‬نگاهی به‬ ‫ش��اخص فالکت که با افزوده ش��دن نرخ بیکاری‬ ‫به نرخ تورم محاسبه می ش��ود نشان می دهد که‬ ‫ش��اخص فالکت به تازگی به پایین ترین سطح از‬ ‫ده��ه ‪1950‬میالدی افت کرده اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫ش��اخص فالکت نزول می کن��د دالر افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬بر پایه امار اش��تغال‪ ،‬نرخ بیکاری امریکا‬ ‫در ‪4/9‬درصد ثابت مانده اس��ت با این همه اگر به‬ ‫کاهش ادامه دهد‪ ،‬دالر ممکن اس��ت افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته راس��کین‪ ،‬ن��رخ بی��کاری هن��وز به‬ ‫پایین ترین س��طح ممکن نرس��یده و هنوز فاصله‬ ‫زیادی برای نش��ان دادن رش��د دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست گذاری‬ ‫این��ده خود برای مقابله با تورم منفی‪ ،‬گس��ترش‬ ‫سیاس��ت های محرک مال��ی را تصویب کند‪ ،‬نرخ‬ ‫براب��ری دالر در برابر یورو افزایش بیش��تری پیدا‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬در صورت��ی که این اتف��اق بیفتد‪،‬‬ ‫رکود معدنی باز ه��م ادامه خواهد یافت و قیمت‬ ‫محصوالت معدنی عقب گرد خواهند داش��ت‪ .‬این‬ ‫‹ ‹دالر‪ ،‬کوتاه می اید؟‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫بازارهای معدنی جهان در چنگال دالر و طال‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬بازارهای معدنی جهان در‬ ‫رکود فرورف��ت؛ رکودی که تا حد زیادی ناش��ی‬ ‫از کاه��ش رش��د اقتصادی چی��ن و افت تقاضای‬ ‫محصوالت معدنی در ای��ن بازار بزرگ بود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬عام��ل مهم دیگری هم بر این ش��رایط اثر‬ ‫منفی گذاش��ت و اوض��اع را بی��ش از پیش برای‬ ‫معدنکاران دش��وار کرد؛ رون��ق اقتصادی امریکا و‬ ‫تقوی��ت دالر‪ .‬ای��ن عامل‪ ،‬با انک��ه در تحلیل های‬ ‫جهانی و داخل��ی‪ ،‬به ان کمتر توجه ش��د‪ ،‬اثری‬ ‫کمتر از کند ش��دن رش��د اقتصادی اژدهای زرد‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬این وضعیت در ماه های گذشته‬ ‫به وضوح دیده ش��د‪ .‬دالر امریکا به دنبال تیره تر‬ ‫شدن چشم انداز اقتصادی این کشور‪ ،‬ضعیف شد‬ ‫و قیمت محصوالت معدنی تا حدی احیا شد‪ .‬این‬ ‫شرایط به نفع ش��رکت های معدنی جهان بوده و‬ ‫اوضاع نامس��اعد انها را تا حدی سر و سامان داده‬ ‫اما هنوز ه��م خطر دیگری انها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫ب��ا انکه محص��والت معدنی مختل��ف مانند طال‪،‬‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬م��س و‪ ...‬احیا ش��ده اند‪ ،‬طال نظرات‬ ‫بیشتری را به خود جذب کرده و می تواند بخشی‬ ‫از سرمایه ها را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫طال با روند رو به رشد خود در‬ ‫س��ال ‪2016‬م به باالترین سطوح ‪ 13‬ماه گذشته‬ ‫رسیده است و اکنون شرکت های تولیدکننده این‬ ‫محصول می توانند با حاش��یه سود قابل قبولی به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬این ش��رایط‪ ،‬برای ایران‬ ‫هم که به دنبال طالیی شدن است‪ ،‬بسیار مساعد‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬با این حال‪ ،‬برای درک احتمال‬ ‫ادام��ه دار بودن این روند باید ب��ه وضعیت دالر و‬ ‫اینده ان هم توجه کرد‪ .‬ضمن انکه‪ ،‬اوضاع س��ایر‬ ‫حوزه ه��ای معدنی به اندازه طال مس��اعد نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫ هزینه حمل ریلی سنگ اهن‬ ‫در ایران ‪ ۴‬برابر استرالیا‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫نبود رقابت پذیری در هزینه حمل ونقل ریلی می تواند‬ ‫معادن ش��مال شرقی کش��ور و ناحیه سنگان را تعطیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬در گزارش عملکرد ‪ 3‬ما ه چهارم‬ ‫‪ 2015‬م گروه فورتس��کیو متالز‪ ،‬چهارمین تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن دنیا برای نخستین بار‪ ،‬هزینه حمل ریلی به‬ ‫صورت شفاف مشخص شده و نشان می دهد این شرکت‬ ‫به ازای حمل ‪81/7‬میلیون تن سنگ اهن در مسیر ‪280‬‬ ‫کیلومتری‪103 ،‬میلیون دالر هزینه کرده است‪.‬‬ ‫با یک حس��اب ساده می توان به هزینه هر تن کیلومتر‬ ‫معادل ‪ 0/45‬س��نت دالر یا ‪ 13/5‬تومان رسید‪ .‬این رقم‬ ‫یک چهارم هزینه حمل ریلی متوسط در ایران است (‪58‬‬ ‫توم��ان در تن کیلومتر) و نش��ان می دهد یکی از دالیل‬ ‫عمده تعطیلی معادن سنگ اهن ایران در اثر افت قیمت‬ ‫جهانی‪ ،‬مرتبط با نب��ود رقابت پذیری قیمت حمل ریلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل پایین بودن هزینه حمل ونقل ریلی‬ ‫در استرالیا‬ ‫‹ ‹چشم معادن جهان به اقتصاد امریکا‬ ‫شرایط به معنای ان خواهد بود که ‪ 2‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫تنها یک بازه تنفس برای شرکت های معدنی بوده‬ ‫و انه��ا هنوز ه��م باید بر افزایش به��ره وری خود‬ ‫تمرکز ک��رده و به دنبال راه های جدیدی برای بقا‬ ‫در بازار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر ادامه دارد‬ ‫رییس فدرال رزرو سانفرانسیس��کو تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقتص��اد امریکا همچنان در مس��یر رش��د و رونق‬ ‫اقتص��ادی قرار دارد و این رون��د را با قدرت ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش وب س��ایت ط�لا به نق��ل از پایگاه‬ ‫اینترنت��ی مارکت واچ‪ ،‬در حالی ک��ه نگرانی های‬ ‫زیادی نسبت به ش��رایط اقتصادی امریکا و سایر‬ ‫کش��ورهای بزرگ جهان مطرح شده است‪ ،‬جان‬ ‫ویلیامز‪ ،‬رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و اقتصاد‬ ‫امریکا با رکود روبه رو نخواهد شد چراکه تقاضای‬ ‫داخلی در بازار امریکا همچنان در مسیر صعودی‬ ‫و رشد قرار دارد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬وی در مصاحبه با روزنامه‬ ‫ی گفت‪ :‬رش��د‬ ‫فایننش��ال تایمز در اظهارات مهم ‬ ‫تقاض��ای داخلی در ب��ازار امری��کا نگرانی ها را از‬ ‫بین می برد و این مس��ئله می توان��د تاثیر مثبتی‬ ‫بر اقتصاد جهانی هم داش��ته باشد‪ .‬نشست اینده‬ ‫ف��درال رزرو امری��کا قرار اس��ت ‪ 15‬و ‪ 16‬مارس‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬این نشست تاثیر زیادی بر نوسانات‬ ‫شاخص سهام و ارزش دالر در بازارهای بین المللی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫روش��ن ش��دن وضعیت نرخ بهره امریکا تا حد‬ ‫زیادی بر نوسانات قیمت طال نیز موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من فکر نمی کنم در شرایط کنونی نرخ‬ ‫بهره امریکا با تغییر ناگهانی زیادی روبه رو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه های معدن�ی ب�ه س�مت طال‬ ‫می روند؟‬ ‫مدیرعامل شرکت کارگزاری سی ولکس کاال‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫بر ای��ن نکته تاکید کرد‬ ‫که افزایش نسبی قیمت طال و سایر محصوالت‬ ‫معدن��ی در بازاره��ای جهانی ک��ه در ماه های‬ ‫سپری شده از سال ‪2016‬م مشاهده شد‪ ،‬ناشی‬ ‫از ضعیف ش��دن دالر در مقابل سایر ارزها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمودرضا الهی فرد عن��وان کرد‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬وضعیت طال در مقابل س��ایر محصوالت‬ ‫معدن��ی بهتر بوده که دلیل ان را ش��اید بتوان‬ ‫در بازاره��ای نامطمئن مش��اهده ک��رد‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬زمانی که چش��م انداز س��رمایه گذاری ها‬ ‫مبهم شود و سرمایه گذاران نتوانند از بازگشت‬ ‫س��رمایه خود اطمینان داشته باشند‪ ،‬بخشی از‬ ‫منابع مالی به س��مت طال می رود و قیمت این‬ ‫محصول را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه زمان��ی ک��ه دالر ضعیف‬ ‫می شود‪ ،‬اوضاع نه تنها برای تولیدکنندگان طال‬ ‫بلکه برای تمام معدنکاران جهان بهبود می یابد‬ ‫ام��ا برای انکه بتوانند س��هم بیش��تری در این‬ ‫انتقال س��رمایه ها (از دالر به سمت فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری دیگ��ر) داش��ته باش��ند‪ ،‬باید‬ ‫عملکرد خود را بهبود دهند تا س��رمایه گذاران‬ ‫ترغیب ش��وند که منابع مالی خود را در اختیار‬ ‫شرکت های معدنی قرار دهند‪.‬‬ ‫الهی فرد در پایان گفت‪ :‬در شرایط عادی هم‬ ‫زمانی که بازار دچار نوسان می شود‪ ،‬سرمایه ها‬ ‫به سمت طال می روند که نوسان کمتری دارد و‬ ‫سرمایه ای مطمئن تر است‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که شاهد افزایش قیمت ان در ماه های گذشته‬ ‫بوده ایم‪ .‬در این شرایط‪ ،‬اگر شرکت های معدنی‬ ‫جهان نتوانند سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری‬ ‫در شرکت خود ترغیب کنند‪ ،‬نه تنها سفته بازها‬ ‫و س��رمایه های روان‪ ،‬بلکه س��رمایه گذارانی که‬ ‫دید بلندمدت هم دارند‪ ،‬به س��مت طال رفته و‬ ‫س��ایر تولیدکنندگان محصوالت معدنی از این‬ ‫فرصت بی نصیب خواهند ماند‪.‬‬ ‫‪ -1‬فورتسکیو در سال ‪2008‬م راه اهن جدید خود را با‬ ‫اخرین فناوری به بهره برداری رساند و بر مبنای ان‪ ،‬وزن‬ ‫هر محور واگن ‪ 40‬تن اس��ت ک��ه با فرض ‪ 4‬محور‪ ،‬کل‬ ‫وزن ناخال��ص واگن ‪ 160‬تن اس��ت‪ .‬در ایران وزن مجاز‬ ‫مح��ور ‪ 20‬تن و وزن واگن ‪ 80‬تن اس��ت‪ .‬در واقع با هر‬ ‫واگن حمل س��نگ اهن در استرالیا‪ ،‬معادل ‪ 2‬برابر ایران‬ ‫بار جابه جا می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬طول قطارها در اس��ترالیا نیز بسیار طوالنی است‬ ‫(‪ 2700‬ت��ا ‪ 3000‬متر) و بنابراین هر قطار فورتس��کیو‬ ‫می توان��د در یک جابه جایی ‪40‬هزار تن بار جابه جا کند‪.‬‬ ‫در ایران صحب��ت از رقمی کمتر از ‪4‬هزار تن برای وزن‬ ‫هر قطار است!‬ ‫‪ -3‬س��رعت متوسط قطارها در روز در استرالیا (حدود‬ ‫‪ 80‬کیلومتر در س��اعت) نس��بت به ای��ران (حدود ‪15‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت) بس��یار باالتر بوده و خطوط عموما‬ ‫‪ 2‬مس��یره اس��ت‪ .‬در واقع لکوموتیو کش��نده مس��افت‬ ‫طوالتی تری نس��بت به ایران حم��ل می کند و هزینه ها‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫محمودرضا الهی فرد‬ ‫وضعیت طال‬ ‫در مقابل سایر‬ ‫محصوالت‬ ‫معدنی بهتر‬ ‫بوده که‬ ‫دلیل ان را‬ ‫شاید بتوان‬ ‫در بازارهای‬ ‫نامطمئن‬ ‫مشاهده کرد‬ ‫غول مسی جهان‪ ،‬امید به اینده ندارد‬ ‫«کودلک��و» بزرگترین تولید کنن��ده مس جهان گفت م��ازاد عرضه این‬ ‫فلز در س��طحی جهانی در س��ال جاری و س��ال اینده وجود خواهد داشت ‬ ‫و این احتمال را که رش��د اخیر در قیمت مس دوام خواهد اورد‪ ،‬رد کرد‪.‬‬ ‫بزرگترین شرکت معدنکاری مس جهان می گوید مازاد عرضه در سال جاری‬ ‫و سال اینده وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬رییس این شرکت‪ ،‬اسکار الند ِرچ‪ ،‬در مصاحبه ای در‬ ‫فلوریدا گفت قیمت هر پوند مس احتماال در طول چند سال اینده بین ‪2‬‬ ‫تا ‪ 2/10‬دالر‪ ،‬با بی ثباتی شدید‪ ،‬نوسان خواهد داشت‪ .‬او گفت پس از مازاد‬ ‫عرضه در س��ال جاری و س��ال ‪2017‬م‪ ،‬بازار ممکن است در سال ‪2018‬م‬ ‫با ‪50‬هزار تا ‪100‬هزار تن و در س��ال ‪2019‬م با ‪300‬هزار تا ‪400‬هزار تن‬ ‫کسری روبه رو شود‪.‬‬ ‫قیمت مس که س��ال گذش��ته‪ ،‬به علت کاهش تقاضا در چین به عنوان‬ ‫بزرگترین مصرف کننده جهان در اثر کندی رشد اقتصادی در این کشور و‬ ‫ایجاد مازاد عرضه‪25 ،‬درصد افت داشت‪ ،‬از پایین ترین سطح خود در ‪ 6‬سال‬ ‫گذشته در ژانویه جاری بهبود یافته است‪ .‬این وضعیت نامساعد شرکت های‬ ‫معدنکاری از قبیل کودلکو مس��تقر در سانتیاگو را وادار به کنترل هزینه ها‬ ‫ ‬ ‫کرد و ش��رکت هایی دیگر مانن��د گلنکور نیز برای مه��ار عرضه مجبور به‬ ‫تعطیلی بعضی از معادن خود شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گلنکور‪ ،‬ایوان گالس��نبرگ‪ ،‬روز سه شنبه گفت در حال حاضر‬ ‫ش��اهد است قیمت های مس به پایین ترین س��طح خود رسیده اند‪ .‬الند ِرچ‬ ‫روز سه ش��نبه گفت انهایی که در بازار مس بر این باورند قیمت هر پوند از‬ ‫این فلز به ب��االی ‪ 3‬دالر افزایش خواهد یافت باید از اطالعات محرمانه ای‬ ‫برخوردار باش��ند که ما اطالعی از انه��ا نداریم‪ .‬چنین پیش بینی نمی تواند‬ ‫ماهه در بورس فلزات لندن در‬ ‫خیلی مورد قبول باشد‪ .‬قیمت هر تن مس ‪ 3‬‬ ‫روز سه شنبه با نیم درصد رشد به ‪ 4716‬دالر صعود کرد‪ ،‬و قیمت هر پوند‬ ‫از این فلز به ‪2/14‬دالر رسید‪ .‬این رشد در روز چهارشنبه نیز ادامه داشت‬ ‫به نحوی که قیمت هر تن مس ‪3‬ماه ه در این روز به ‪ 4786‬دالر ترقی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن قیمت ه��ا ‪11‬درص��د بی��ش از پایین ترین س��طح قیم��ت ‪4318‬‬ ‫دالری ب��رای ه��ر تن در ‪ 15‬ژانویه اس��ت‪ .‬در ماه فوری��ه قیمت این فلز با‬ ‫‪2/9‬درصد رش��د بیش��ترین رش��د ماهانه را از اوریل به بعد داشت‪ .‬الند ِرچ‬ ‫گفت که قیمت گذاری معام�لات معدنی اخیر داللت می کند که بعضی از‬ ‫تولید کنندگان انتظار دارند قیمت مس در بلند مدت به نحو چش��مگیری‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گفته سانفورد سی‪ .‬برنشتاین‪ ،‬معامله یک بیلیون دالری سومیتومو در‬ ‫ماه گذشته برای افزایش سهام خود در یکی از معادن فریپورت مک موران‬ ‫نشان دهنده ضمنی پیش بینی بعضی ها برای رشد قیمت ها در اینده است‪.‬‬ ‫گروه گلدمن س��اکس ماه گذش��ته گفت که انتظار ندارد رشد چشمگیری‬ ‫در تقاض��ای فلزات چی��ن رخ دهد و بر این باور اس��ت که قیمت مس در‬ ‫سال جاری باز هم با کاهش هایی روبه رو خواهد شد‪ .‬بی اچ پی بیلیتون هفته‬ ‫گذش��ته گفت با توجه به اینکه تولید مس به خاطر روند تنزلی عیارها در‬ ‫مع��ادن موجود محدودتر خواهد ش��د احتمال دارد نزدی��ک به پایان دهه‬ ‫جاری بازار این فلز با کسری عرضه روبه رو شود‪.‬‬ ‫الن��درچ گف��ت با انکه ش��رکت های معدن��کاری کوچک ب��ا هزینه های‬ ‫باالت��ر ناگزیرند در جهت تثبیت قیمت ها تعطیل ش��وند‪ ،‬ش��مار زیادی از‬ ‫تولید کنن��دگان از چنان هزینه های نقدی غیرقابل تحملی رنج می برند که‬ ‫به طور تقریبی هیچ س��ودی عاید انها نمی شود‪ .‬او گفت تا پایان ‪2016‬م‪،‬‬ ‫کودلکو طی دو سال ‪2/5‬میلیارد دالر از هزینه های عملیاتی اش را کاهش‬ ‫داده و به مسیر صرفه جویی خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ قیمت مس‬ ‫به ‪ 5‬هزار دالر نزدیک شد‬ ‫در هفته گذشته مس بیش��ترین افزایش قیمت را در‬ ‫چند ماه گذش��ته تجربه کرد‪ .‬بهای این ماده معدنی در‬ ‫نخس��تین روز از بازگشایی بازار به ‪ 4705‬دالر در هر تن‬ ‫رسیده بود در اخرین روز به مرز ‪5‬هزار دالر نزدیک شد‬ ‫و بهای این فلز س��رخ در روز جمعه گذشته ‪ 4918‬دالر‬ ‫را تجرب��ه کرد که باالترین قیم��ت از ‪ 12‬نوامبر ‪2015‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن‪ ،24‬موجودی این فل��ز در بورس‬ ‫فلزات لن��دن از ‪ 195‬هزار و ‪ 625‬تن در روز دوش��نبه‬ ‫به ‪186‬هزار و ‪ 700‬تن در روز جمعه گذش��ته رس��ید‪.‬‬ ‫میانگی��ن قیمت م��س در هفته منتهی ب��ه ‪ 26‬فوریه‬ ‫‪ 4656/2‬دالر ب��ود درحالی که هفت��ه قبل به ‪4791/8‬‬ ‫دالر رسیده بود‪.‬‬ ‫ازجمله دالیل مثبت شدن قیمت مس اخبار مربوط به‬ ‫اتخاذ تصمیمات جدید از سوی دولت چین برای افزایش‬ ‫تح��رک اقتص��ادی در این کش��ور‪ ،‬کاه��ش تولید مس‬ ‫ش��یلی‪ ،‬رش��د قیمت نفت و انتظار بهبود تولید ناخالص‬ ‫داخلی امریکا در ‪3‬ماه چهارم سال ‪2015‬م و نیز افزایش‬ ‫تقاضای فصلی برای فلزات و تداوم کاهش موجودی مس‬ ‫در انبارهای بورس فلزات لندن بوده است‪.‬‬ ‫در بازار ایران نیز این هفته شاهد عرضه ‪5‬هزار و ‪270‬‬ ‫تن مس مفتول از س��وی شرکت های ملی مس و دنیای‬ ‫مس کاش��ان بودیم که ‪5‬هزار تن متعلق به شرکت ملی‬ ‫مس بود‪ .‬همچنین میزان مس کاتد عرضه شده از سوی‬ ‫شرکت ملی مس ‪5‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫از ای��ن می��زان عرضه‪ ،‬ح��دود ه��زار و ‪ 410‬هزار تن‬ ‫حجم معامله مس مفتول ب��ود و ‪3‬هزار و ‪ 480‬هزار تن‬ ‫مربوط به مس کاتد می شد که نسبت به هفته قبل رشد‬ ‫قابل توجهی داش��ته اس��ت‪ .‬عرضه مس کات��د در هفته‬ ‫گذشته ‪2‬هزار و ‪ 500‬تن بود و عرضه مس مفتول ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 270‬تن بوده اس��ت‪ .‬حجم مبادله مس مفتول نیز در‬ ‫هفته یادشده ‪ 990‬تن و مس کاتد ‪3‬هزار و ‪ 60‬تن بود‪.‬‬ ‫تقاض��ا برای مس در ب��ورس کاال در طول چند هفته‬ ‫گذش��ته باال بوده که یکی از دالیل ان بهبود قیمت های‬ ‫ای��ن فلز در بازارهای خارجی و ب��ه تبع ان داخلی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس مفت��ول و مس کاتد در این هفته با رش��د ‪461‬‬ ‫ریالی همراه ب��ود به گونه ای که مس کاتد از ‪157‬هزار و‬ ‫‪ 437‬ری��ال به ازای هر کیلوگرم به ‪162‬هزار و ‪ 45‬ریالی‬ ‫روبه رو ش��د و مس مفتول از ‪164‬ه��زار و ‪ 875‬ریال به‬ ‫‪169‬هزار و ‪ 485‬ریال رس��ید‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مس هفته‬ ‫قبل نیز رشد ‪ 260‬تومانی به ازای هر کیلوگرم را تجربه‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ترسیم نقشه لرزه زمین ساخت ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫بزرگترین چالش معدنی ایران در سالی که گذشت‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫فرونشست زمین در برخی‬ ‫مناطق استان خراسان رضوی‬ ‫مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه‬ ‫شمال ش�رق کش�ور گفت‪ :‬ب�ه دلی�ل بهره برداری‬ ‫بی رویه از اب های زیرزمینی در سال های گذشته‪،‬‬ ‫اکن�ون ه�ر از گاهی گ�زارش از یک فرونشس�ت‬ ‫زمی�ن‪ ،‬ترک خوردگ�ی و فروچاله در دش�ت های‬ ‫استان خراسان رضوی به مدیریت زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور ارسال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س�ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش�افات معدنی کش�ور جعف�ر طاه�ری‪ ،‬از‬ ‫فرونشس�ت زمین در دش�ت نیش�ابور ب�ه عنوان‬ ‫بحرانی تری�ن منطقه واقع در خراس�ان رضوی یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬برداش�ت های بی رویه ای که از منابع‬ ‫اب های زیرزمینی طی دهه های اخیر انجام ش�ده‬ ‫اکن�ون تبعات خ�ود را در زیرس�اخت ها‪ ،‬جاده ها‪،‬‬ ‫دش�ت ها و مس�یر خط�وط انتق�ال انرژی نش�ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی ب�ا بیان اینکه در دش�ت نیش�ابور ‪ 1700‬چاه‬ ‫بهره ب�رداری مج�از و ش�اید به همین تع�داد چاه‬ ‫غیرمجاز و در دش�ت بردسکن نیز حدود ‪ 500‬چاه‬ ‫وج�ود دارد‪ ،‬تصری�ح کرد‪ :‬اکنون ب�ه دلیل انتقال‬ ‫اب از س�د دوستی به دشت مش�هد‪ ،‬فرونشست‬ ‫زمین در قس�مت مرکزی این دش�ت متوقف شده‬ ‫اما قسمت های غرب و ش�مال غرب این دشت در‬ ‫معرض خطر است‪.‬‬ ‫مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه‬ ‫ش�مال شرق کش�ور یاداور شد‪ :‬خوش�بختانه در‬ ‫دشت های اس�تان های خراسان ش�مالی و جنوبی‬ ‫تاکنون گزارش�ی از فرونشست زمین به اداره کل‬ ‫ارسال نشده است‪.‬‬ ‫طاه�ری در ادامه افزود‪ :‬اداره کل زمین شناس�ی‬ ‫و اکتش�افات معدنی منطقه ش�مال ش�رق کش�ور‬ ‫تاکنون اقدام به تهیه نقشه یکپارچه زمین شناسی‬ ‫اس�تان های خراس�ان رضوی‪ ،‬خراس�ان شمالی و‬ ‫‪34‬مورد نقش�ه های زمین شناس�ی کارب�ردی در‬ ‫مقیاس یک بیس�ت و پنج هزارم و مطالعات مربوط‬ ‫به مخاطرات زمین ش�ناختی در گستره استان های‬ ‫خراسان و شمال شرق کشور کرده است‪.‬‬ ‫ب�ه گفت�ه وی اداره کل زمین شناس�ی و‬ ‫اکتش�افات معدنی منطقه شمال ش�رق کشور هم‬ ‫اینک عض�و فعال س�تاد مدیریت بحران اس�تان‬ ‫خراس�ان رض�وی اس�ت و در این س�تاد دریافت‬ ‫اطالع�ات مربوط ب�ه زمین لرزه و فرونشس�ت در‬ ‫اولویت کار مسئوالن عضو قرار دارد‪.‬‬ ‫ای�ن مقام مس�ئول ب�ا بی�ان اینکه‪ ،‬س�ازمان‬ ‫مرکزی مدت زیادی اس�ت که بحث فرونشس�ت‬ ‫را در منطق�ه دنبال کرده اما تاکنون طرح مدونی‬ ‫در ای�ن زمین�ه ک�ه قابلیت اجرا داش�ته باش�د‬ ‫ارائه نش�ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س�ازمان زمین شناسی‬ ‫فقط می توان�د مخاطرات مربوط به فرونشس�ت‬ ‫زمی�ن را رصد کن�د و نتیجه را گ�زارش کند؛ اما‬ ‫سیاست های مقابله و پیشگیری در جای دیگری‬ ‫باید اتخاذ شود‪.‬‬ ‫گزارش معدنی کرباسیان به‬ ‫ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه به‬ ‫تازگی گزارشی درباره نقش بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در تحقق اقتصاد مقاومتی تهیه ش��ده و در اختیار ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس اخرین‬ ‫اکتشافات‪ ،‬معدن «س��نگان» یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫تن ذخیره سنگ اهن دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬مهدی کرباسیان‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫در ‪ 2‬س��ال گذشته اکتشافات مناسبی در معدن سنگان‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس اخرین اکتشافات‪ ،‬این‬ ‫معدن یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون تن ذخیره س��نگ اهن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این معدن پروژه های کنسانتره‬ ‫و گندله س��ازی نیز تعریف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در یک مقطعی‬ ‫مش��کالت نقدینگ��ی واحده��ای تولیدی باعث ش��د تا‬ ‫نتوانیم این ‪ 2‬پروژه را با س��رعت بیشتری تکمیل کنیم‬ ‫اما خوش��بختانه این موضوع در حال برطرف شدن است‬ ‫و در س��ال این��ده در مجموع ‪5/7‬میلی��ون تن گندله و‬ ‫کنسانتره تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ایمیدرو با اش��اره به تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب در اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫گف��ت‪ :‬به تازگی گزارش��ی درباره نق��ش بخش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی در تحقق اقتصاد مقاومتی تهیه ش��ده و‬ ‫در اختیار اقای جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی ق��رار گرفته و او نیز با ارس��ال این گزارش به‬ ‫دبیرخانه س��تاد اقتصاد مقاومتی در نخستین جلسه این‬ ‫موضوع را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به همت کارشناس��ان س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور نقشه لرزه‬ ‫زمین ساخت ایران تهیه شد‪ .‬هدف از تهیه نقشه لرز ه زمین ساخت شناخت بهتر همبستگی‬ ‫مکانی داده های زمین ش��ناختی و زلزله شناختی عنوان شده و تحلیل هر چه بهتر از خطر‬ ‫زمین لرزه به ش��ناخت کافی از این همبس��تگی و مقایس��ه و تفسیر اس��لب دار الیه های‬ ‫اطالعاتی نقشه لرزه زمین ساخت وابسته است‪.‬‬ ‫افت قیمت کانی های فلزی‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫سعید صمدی‬ ‫عمده کانی ها‬ ‫افت شدید‬ ‫قیمتی را‬ ‫تجربه کردند‬ ‫که قابل‬ ‫پیش بینی نبود‬ ‫ایدین زینال زاده‬ ‫یکی از مشکالت‬ ‫عمده معدنکاران‬ ‫افزایش سطح‬ ‫مناطق حفاظت‬ ‫شده و ممنوعه‬ ‫محیط زیست‬ ‫و منابع‬ ‫طبیعی است‬ ‫اف��ت قیم��ت جهانی م��واد معدنی ب��ه ویژه‬ ‫فلزات‪ ،‬رکود بخش مس��کن به عن��وان یکی از‬ ‫بزرگترین مصرف کنندگان م��واد معدنی‪ ،‬وضع‬ ‫ع��وارض صادراتی برای تولیدات معدنی‪ ،‬تعمیم‬ ‫بهره مالکانه برای تمامی معادن س��نگ اهن و‪...‬‬ ‫از جمله چالش ها و مشکالت موجود در سال ‪۹۴‬‬ ‫بوده که در برنامه گنج و رنج رادیو اقتصاد ایران‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪ .‬برنامه‬ ‫گن��ج و رنج موضوعات مختلفی در حوزه معدن‬ ‫و صنایع وابس��ته ب��ه ان را مورد بررس��ی قرار‬ ‫می دهد و از نظر کارشناسان معدنی نیز استفاده‬ ‫می کند‪ .‬این برنامه‪ ،‬به چالش های معدنکاری در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬پرداخته است‪.‬‬ ‫کارشناس دفتر اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت که به عنوان کارش��ناس در این برنامه‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۴‬با افت و‬ ‫خیزهای بس��یاری به ویژه در بخش اکتشافات‬ ‫معدنی س��پری ش��د‪ .‬یکی از مش��کالت عمده‬ ‫معدنکاران افزایش سطح مناطق حفاظت شده و‬ ‫ممنوعه محیط زیست و منابع طبیعی است‪ .‬در‬ ‫این زمینه سعی کردیم برای رفع این مشکل‪ ،‬از‬ ‫طریق وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری وارد عمل ش��ویم‬ ‫که نتیجه ان‪ ،‬امضای تفاهمنامه ای بود و بعد از‬ ‫ان نسبت به تدوین متمم این تفاهمنامه اقدام‬ ‫ش��د که در صورت اجرایی شدن ان بسیاری از‬ ‫مشکالت مکتشفان و معدنکاران رفع می شود‪.‬‬ ‫ایدی��ن زینال زاده در ادام��ه گفت‪ :‬متمم این‬ ‫ نامه به س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و همچنین سازمان های تابع سازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتع و ابخیزداری ابالغ شد‪ .‬اما انچه در حوزه‬ ‫عملیاتی کردن متمم نامه دیده می شود اجرایی‬ ‫شدن ان تنها از سوی فعاالن بخش معدن است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل کارشناس��ان اداره کل منابع طبیعی‬ ‫استان ها و شهرس��تانها نسبت به اجرایی کردن‬ ‫ان توجهی ندارند و همین موضوع باعث ش��ده‬ ‫تا روزب��ه روز عرصه برای فعالیت های معدنکاری‬ ‫تنگ تر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬بر اس��اس قان��ون‪ ۱۲‬درصد از‬ ‫حقوق دولتی معادن در زمان بهره برداری و ‪۱۵‬‬ ‫درصد از حق االرض را به خساراتی که مربوط به‬ ‫منابع طبیعی است‪ ،‬اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ممانعت های محلی برای فعالیت‬ ‫زینال زاده یکی دیگر از چالش های معدنکاری‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬را ممانعت های محلی دانس��ته و‬ ‫معتقد است که این اتفاقات به شکل خودجوش‬ ‫نبوده و از سوی برخی سازمان ها انجام می شود‪،‬‬ ‫این در حالی است که معدنکار رعایت مالحظات‬ ‫زیس��ت محیطی را در برنامه های خود قرار داده‬ ‫تا کمترین تخریب متوجه محیط زیست شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از اقدام��ات انجام ش��ده درباره‬ ‫بده��ی معدنکاران س��خن گف��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت پیش��نهاد‬ ‫تقس��یط ‪ ۳‬س��اله بدهی معدنکاران را به وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی ارائه کرد اما به نوعی با‬ ‫مخالفت ان مواجه شد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون مع��دن خانه اقتصاد‬ ‫ایران یکی از چالش های مهم بخش معدنکاری‬ ‫را اف��ت قیمت فلزات در بازار جهانی دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬رکود در صنعت خودرو و س��اختمان به‬ ‫عنوان پ��ر مصرف ترین محصوالت معدنی ضربه‬ ‫س��ختی به معدنکاری وارد ک��رد‪ .‬در این میان‬ ‫حمایت بیش��تر از صنعت فوالد س��ازی از سوی‬ ‫دول��ت می توانس��ت میزان رکود حاک��م بر این‬ ‫بخش را کم کند ‪ .‬چرا که در س��الی که گذشت‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬میلیون تن دپو فوالد در ایران موجود‬ ‫بود‪ .‬این در حالی بود که شاهد واردات ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار تن فوالد به کشور بودیم‪.‬‬ ‫از ن��کات مه��م درب��اره صنعت ف��والد ایران‪،‬‬ ‫کاهش تولید فوالد اس��ت ک��ه در گزارش ارائه‬ ‫ش��ده از س��وی انجمن جهانی اهن و فوالد به‬ ‫ان اش��اره ش��ده اس��ت‪ .‬دپو محصوالت معدنی‬ ‫همچون فوالد و س��یمان‪ ،‬کاش��ی و سرامیک و‬ ‫سنگ های س��اختمانی در کشور در سال‪ ۹۴‬رو‬ ‫به افزایش بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی معادن سنگ اهن‬ ‫به گفته بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت‬ ‫جهان��ی فل��زات و افزایش قیمت س��وخت اثر‬ ‫مستقیمی بر میزان تولیدات مواد معدنی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی رکود حاک��م بر بخش معدن و‬ ‫غیراقتصادی ش��دن فعالیت بس��یاری از معادن‬ ‫سنگ اهن از جمله چالش های موجود در بخش‬ ‫معدن بود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون معدن خان��ه اقتصاد ایران‬ ‫نی��ز که مهم��ان برنامه گنج و رنج ب��ود درباره‬ ‫چالش ه��ای معدنکاری در س��ال ‪ ۹۴‬نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��الی که گذش��ت یکی از س��خت ترین‬ ‫س��ال های معدن ایران و جهان ب��ود‪ .‬زیرا از ‪۲‬‬ ‫جه��ت زیر فش��ار بودیم‪ .‬نخس��ت تح��ت تاثیر‬ ‫قرارگرفتن رکود حاکم ب��ر بازار مواد معدنی به‬ ‫دلیل کاهش قیمت عمده مواد معدنی از س��وی‬ ‫کشور چین بود‪ .‬به عنوان مثال سنگ اهن از هر‬ ‫تن ‪ ۱۴۰‬دالر به ‪۴۰‬دالر رس��ید و مس از ‪۹‬هزار‬ ‫دالر به ‪ ۴۵۰۰‬دالر افت قیمت داشت‪.‬‬ ‫سعید صمدی افزود‪ :‬عمده کانی ها افت شدید‬ ‫قیمتی را تجربه کردند که قابل پیش بینی نبود‪.‬‬ ‫البت��ه در ایران ع�لاوه بر رک��ود جهانی‪ ،‬رکود‬ ‫داخلی نیز بر بخش معدن وجود داشت که فشار‬ ‫را بر معادن بیش��تر می کرد‪ .‬حال اگر بخواهیم‬ ‫ش��رایط معدنکاری در سال ‪ ۹۴‬را مورد بررسی‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬می بینیم که افت قیمت سنگ اهن‪،‬‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬طال‪ ،‬مس و‪ ...‬ب��ر تولید انها نیز‬ ‫اثرگ��ذار بود‪ .‬به گونه ای ک��ه در برخی موارد با‬ ‫سرمایه گذاری ها همراه شد‪.‬‬ ‫به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬بیشترین تاثیر افت قیمتی‪ ،‬بر سنگ اهن‬ ‫بود که منجر به تعطیل شدن معادن شد‪ .‬تعداد‬ ‫زی��ادی از معادن س��نگ اهن در منطقه خاف‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬کردس��تان و‪ ...‬به دلیل نداش��تن صرفه‬ ‫اقتص��ادی از ادامه فعالیت بازماندند‪ .‬براس��اس‬ ‫امار موجود در س��ال ‪ ۹۳‬حدود ‪ ۳۴‬میلیون تن‬ ‫صادرات س��نگ اهن داشتیم که در سال ‪ ۹۴‬به‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که بای��د متولیان حوزه‬ ‫مع��دن رک��ود و کاهش قیمت و م��وج مخرب‬ ‫ب��ر بخ��ش مع��دن را پیش بین��ی می کردند تا‬ ‫معدنکاران برای رویا روی��ی با ان امادگی کافی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬همچنین معادن ش��ن و ماسه‪،‬‬ ‫س��نگ های تزئینی‪ ،‬س��یمان و‪ ..‬نی��ز به دلیل‬ ‫رکود در صنعت ساخت وس��از با مش��کل مواجه‬ ‫شدند که در این میان بیشترین تاثیر بر معادن‬ ‫س��نگ های تزئینی بود که باعث شد بسیاری از‬ ‫انها با ظرفیت ‪۱۵‬درصدی به فعالیت خود ادامه‬ ‫دهند‪ .‬از طرفی از دست دادن بازار صادراتی نیز‬ ‫از دیگر مشکالت حوزه معدن بود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که بخش اکتشافات معدنی‬ ‫از بخش هایی اس��ت که ریسک باالیی دارد و در‬ ‫سالی که گذشت اقدامات انچنانی انجام نشد و‬ ‫بیشتر در حد شعار بود تا عمل‪.‬‬ ‫به گفته صمدی معادن زغال س��نگ در ایران‬ ‫مزیت هایی ب��ه همراه دارند‪ .‬نخس��ت اینکه به‬ ‫دلی��ل واردکنن��ده بودن این محص��ول‪ ،‬هرقدر‬ ‫زغال س��نگ تولید کنی��م‪ ،‬به همان نس��بت از‬ ‫می��زان واردات کم می ش��ود‪ .‬دوم اینکه قیمت‬ ‫زغال سنگ کاهش نداشته و در برهه ای از زمان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬همچنین معادن اشتغالزایی‬ ‫این معادن نس��بت به دیگر معادن بسیار بیشتر‬ ‫اس��ت و در صورت سرمایه گذاری در این حوزه‪،‬‬ ‫می ت��وان از ذخایر چند میلیاردی زغال س��نگ‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫چالش های محیط زیستی صنعت طال‬ ‫مدیر پیش��ین مرکز تحقیقات و ف��راوری مواد معدنی‬ ‫مش��کل زیس��ت محیطی صنعت طال را مورد بررسی قرار‬ ‫داد و گفت‪ :‬تا زمانی که سیانور با شرایط ویژه در صنعت‬ ‫طال استفاده شود‪ ،‬مشکلی به لحاظ زیست محیطی پیش‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬محمدحس��ین دره بیدی با بیان‬ ‫اینکه معدنکاران همیش��ه ب��رای فعالیت های معدنی زیر‬ ‫فش��ار منابع طبیعی و س��ازمان محیط زیس��ت هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کارخانه های س��رب و روی اگر گفته شود‬ ‫‪150‬ه��زار تن ب��ه باال ظرفی��ت وج��ود دارد‪ ،‬باید مجوز‬ ‫محیط زیس��ت گرفته ش��ود‪ .‬اما در کارخانه های طال این‬ ‫امر متفاوت است‪ .‬حتی اگر معادن طال ‪10‬کیلو هم تولید‬ ‫داشته باشند‪ ،‬باید ساالنه مجوز محیط زیست بگیرند‪ .‬این‬ ‫موضوع معدنکاران را بسیار زیر فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫دره بیدی با بیان اینکه همواره سازمان منابع طبیعی با‬ ‫تخریب ها و حفاری های بخش معدن مشکل دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��ازمان می گوید فعالیت های معدنی منابع طبیعی‬ ‫کشور را از بین می برد و محیط زیست هم می گوید فعاالن‬ ‫معدنی با فعالیت های حفاری‪ ،‬اکتش��اف و استخراج باعث‬ ‫می ش��وند گونه های گیاهی و گونه های جانوری را از بین‬ ‫ببرن��د‪ .‬درباره ط�لا هم باید گفت در گام نخس��ت ایجاد‬ ‫کارخانه های فراوری در گروی اخذ مجوز از محیط زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫او درباره س��یانور به کار رفت��ه در تولید طال گفت‪ :‬در‬ ‫اس��تحصال طال س��یانور یک ماده خطرناک است اما اگر‬ ‫راهکارهایی درس��ت برای نگهداری ان باطله ها پیدا شود‬ ‫و اعمال کنیم‪ ،‬هیچ خطری نیروی انس��انی معادن طال را‬ ‫تهدید نمی کند‪ .‬مدیر پیش��ین مرکز تحقیقات و فراوری‬ ‫مواد معدنی با بیان اینکه نزدیک به ‪23‬س��ال اس��ت که‬ ‫با س��یانور س��ر و کار دارم‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که س��یانور با‬ ‫ش��رایط ویژه در صنعت طال استفاده شود‪ ،‬مشکلی پیش‬ ‫نخواه��د امد‪ .‬در این زمینه س��ازمان ایمیدرو نزدیک به‬ ‫‪170‬میلی��ارد توم��ان در پروژه زرش��وران ب��رای تجهیز‬ ‫کارخانه هزینه کرده اس��ت و حدود ‪ 4‬تا ‪5‬میلیارد تومان‬ ‫ان شاید هم بیشتر برای سد باطله خرج شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در واقع ‪ 8‬تا ‪10‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫در مجتمع زرش��وران انجام ش��ده که بیش از ‪15‬درصد‬ ‫س��رمایه گذاری در ان مربوط به اقدامات محیط زیس��تی‬ ‫بوده است‪ .‬پس از اینکه سد باطله معدن انباشته شد باید‬ ‫مرحله بازسازی اغاز شود‪ .‬از انجا که محیط معدن قلیایی‬ ‫اس��ت و «پی اچ» خاک باالس��ت‪ ،‬می توانند تا سطح یک‬ ‫متری خاک ریخته ش��ود و در این صورت س��طح باالیی‬ ‫خاک که دارای س��یانور اس��ت‪ ،‬تجزیه می شود و از بین‬ ‫م��ی رود‪ .‬دره بیدی درباره نمونه برداری س��د باطله معدن‬ ‫ط�لای موته بیان کرد‪ :‬در این ب��اره مطالعاتی انجام دادم‬ ‫و س��یانور در س��طح ان به عنوان مثال ‪ 5‬پی پی ام وجود‬ ‫داش��ت و به تدریج تا یک متر بعد مقدار سیانور باطله کم‬ ‫می ش��د تا اینکه دیگر در ‪ 5‬متری خاک اصال س��یانوری‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬یعنی ب��ه هیچ وجه س��یانور ازاد در انجا‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬بنابراین نمی توان گف��ت این خاک ها برای‬ ‫محیط زیس��ت الودگی ایجاد می کند‪ .‬حتی می توان روی‬ ‫ان خاک ریخته و گیاه های مناس��بی در ان نقاط کاشته‬ ‫شود‪ .‬مدیر پیشین مرکز تحقیقات و فراوری مواد معدنی‬ ‫افزود‪ :‬معموال س��یانور با تاب��ش افتاب و دمای ‪ 35‬درجه‬ ‫تبخیر می ش��ود‪ .‬در باطله هایی که به صورت توده خشک‬ ‫است‪ ،‬اصال سیانور وجود ندارد‪ .‬اب های ناشی از بارندگی‬ ‫را هم می توان به صورت مدیریت شده به وسیله یکسری‬ ‫لوله به پایین دس��ت کارخانه که استخر تبخیری در انجا‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬ریخت و با توجه به اینکه الیه متراکمی سطح‬ ‫این اس��تخر را پوش��انده و عایق پلیمری اس��تخر دوباره‬ ‫اب را ب��ه کارخانه برمی گرداند‪ ،‬می ت��وان در این روند از‬ ‫محیط زیست محافظت کرد و برای اینکه حیوانات در این‬ ‫اب ورود پیدا نکنند‪ ،‬حصاری دور این استخر کشید‪.‬‬ ‫دره بیدی در این میزگرد گفت‪ :‬اگر بتوانیم این مسائل را‬ ‫مدیریت کنیم به طور مسلم اسیبی به محیط زیست وارد‬ ‫نخواهد ش��د و پایشی هم که ما به صورت چاه ایزومتری‬ ‫داریم ما را به لحاظ محیط زیست موظف کرده که پایش‬ ‫انالی��ن را در معادن طال داش��ته باش��یم‪ .‬یعنی یکی از‬ ‫شروط مجوزهایی که محیط زیست می دهد این است که‬ ‫باید پایش انالین انجام شود‪ .‬حتی در برخی از این معادن‬ ‫فضای س��بز مجتمع را به ‪ 9‬هکت��ار می توان افزایش داد‪.‬‬ ‫این روزها فعاالن معدنی مسائل زیست محیطی را رعایت‬ ‫می کنند زیرا به هر حال در ان محیط قرار اس��ت نس��ل‬ ‫بعدی بیاید و زندگی کند‪.‬‬ ‫اطالع قبلی مدیرعامل فولکس از رسوایی‬ ‫رییس گروه خودروس��ازی فولکس واگن ‪ 2‬هفته قبل از افش��ای رسوایی تقلب این‬ ‫شرکت از سوی مدیرعامل قبلی فولکس از این موضوع مطلع شده بود‪ .‬روزنامه بیلدام‬ ‫المانی سونتاگ بدون نام بردن از منبع خاصی نوشت‪ :‬مارتین وینترکورن مدیرعامل‬ ‫پیش��ین فولکس واگن ‪ ۸‬سپتامبر به هیات مدیره گفته بود که این شرکت استفاده از‬ ‫ابزارهای تقلب در ازمون های االیندگی امریکا را پذیرفته است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫مدیران عامل شرکت های فورد‪ ،‬اوپل و دایملر در نمایشگاه ژنو مطرح کردند‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫خودرویی ارزان ‬ ‫اسیب خطوط تولید خودروسازان درپی تشدید بحران پناهجویان‬ ‫بحران انس��انی پناهجویان منطق��ه خاورمیانه‬ ‫به ویژه شهروندان س��وریه که مدتی است منجر‬ ‫به مس��دود ش��دن بیش��تر مرز ها در کشور های‬ ‫حدفاص��ل قاره ه��ای اس��یا و اروپ��ا و همچنین‬ ‫مرز های مش��ترک کش��ور های اروپای ش��رقی و‬ ‫غربی ش��ده و درحال تبدیل ش��دن ب��ه یکی از‬ ‫بزرگتری��ن فجایع بش��ری از زمان جنگ جهانی‬ ‫دوم به این سو اس��ت‪ ،‬پیامد های منفی و زیانبار‬ ‫دیگری نیز درپی داشته است که شاید در بدو امر‬ ‫پذی��رش وجود ارتباط میان این علت و معلول ها‬ ‫چندان سهل و اسان نباشد‪.‬‬ ‫ب��ه هر صورت ام��ا در روز هایی که نمایش��گاه‬ ‫بین المللی خودرو ژنو در کش��ور سوئیس درحال‬ ‫برگزاری است‪ .‬اخبار و حواشی مربوط به بحران‬ ‫انسانی پناهجویان‪ ،‬این نمایشگاه را نیز بی نصیب‬ ‫نگذاش��ته اس��ت و حتی در برخی م��وارد مانند‬ ‫موض��وع این گ��زارش‪ ،‬به عن��وان اخباری اصلی‬ ‫و مه��م و البته مرتبط با صنع��ت خودرو در این‬ ‫گردهم ایی خودروسازان‪ ،‬از سوی خبرگزاری های‬ ‫مطرح بین المللی منتش��ر و در رسانه های جهان‬ ‫انع��کاس پیدا می کند و ام��ا اصل موضوع که در‬ ‫قالب یک گ��زارش خبری از س��وی خبرگزاری‬ ‫رویترز منتشر شده را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫ژن�و (رویت�رز)‪ :‬صنع��ت خودروس��ازی که‬ ‫پش��ت گرمی و تکی��ه ان ب��ر سیس��تم تولیدات‬ ‫صنعتی اس��ت در روز ه��ا و هفته ه��ای اخیر به‬ ‫واس��طه سخت تر شدن و تش��دید کنترل مرز ها‬ ‫در ق��ار ه اروپا که درپی ش��دت گرفت��ن بحران‬ ‫پناهجوی��ان جنگ زده در این منطقه بیش��تر و‬ ‫بیش��تر شده اس��ت‪ ،‬به مرور متحمل اسیب های‬ ‫جدی ش��ده و ه��ر روز که می گ��ذرد بر حجم و‬ ‫شدت این لطمات و اسیب ها افزوده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل پس از اغاز به کار نمایش��گاه‬ ‫خودر و ژنو ‪ 2016‬در سوم مارس جاری‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل برخی ش��رکت های مطرح خودروس��ازی‬ ‫جهان ش��امل ش��رکت های فورد‪ ،‬اوپل و دایملر‬ ‫ک��ه به عن��وان ش��رکت کنندگان اصل��ی در ژنو‬ ‫حضور پی��دا کرده بودن��د‪ ،‬در برنامه های جنبی‬ ‫و مصاحبه ه��ای خبری با نمایندگان رس��انه ها و‬ ‫خبرگزاری های ش��ناخته ش��ده به اتفاق بحران‬ ‫پناهجویان س��وری‪ ،‬عراق و س��ایر کش��ور های‬ ‫منطق��ه خاورمیانه را به عنوان مش��کلی بزرگ و‬ ‫چالشی اساس��ی که در مس��یر فعالیت های این‬ ‫خودروسازان قدعلم کرده و اسیب های متعددی‬ ‫به انها وارد کرده اس��ت‪ ،‬مطرح کرده و خواستار‬ ‫توجه دولت ها و نهاد های مس��ئول بین المللی به‬ ‫این معضل شدند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که چش��م انداز این��ده پیش رو‪،‬‬ ‫احتم��ال لغ��و «توافقنام��ه مس��افرت ازاد‬ ‫اروپا(ش��نگن)» را با هدف مقابله با موج فزاینده‬ ‫پناهجوی��ان اس��یب دیده و مت��واری از جنگ‪-‬‬ ‫ک��ه سیل اس��ا به س��وی مرزه��ا و کش��ورهای‬ ‫اروپایی روانه ش��ده اند‪ -‬به عنوان یک پیش��نهاد‬ ‫و احتم��ال ق��وی به تصویر کش��یده اس��ت اما‬ ‫دغدغ��ه و نگرانی هایی که ای��ن موج پناهجویان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ش��نیده ها حاکی از ان است که داتسون ردی گو قیمتی کمتر‬ ‫از رنو کوئید خواهد داش��ت که در م��ه ‪۲۰۱۶‬میالدی رونمایی‬ ‫می ش��ود که در این صورت این خودرو ارزان ترین خودرو در خط‬ ‫تولید اتحاد رنو نیسان خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبر خودرو‪ ،‬ردی گو و کوئید دارای قس��مت های‬ ‫مشترک بس��یاری خواهند بود‪ .‬هر دوی این خودروها بر اساس‬ ‫پلتفرم مش��ترک سی ام اف ـ ای ساخته ش��ده اند و گمان می رود‬ ‫نیرومحرکه ای مش��ترک ش��امل موتور ‪ ۸۰۰‬سی سی ‪ A۴B‬با‬ ‫گیربکس دس��تی ‪۵‬سرعته داشته باش��ند‪ .‬این موتور در کوئید‬ ‫قدرت ‪ ۵۴‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ ۷۴‬نیوتون متر تولید می کند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود داتسون ردی گو همزمان با رنو کوئید ‪ ۱/۰‬لیتری‬ ‫در بازار هند عرضه می شود‪ .‬این خودرو رقیب رنو کوئید‪ ،‬ماروتی‬ ‫التو ‪ ۸۰۰‬و هیوندای ائون خواهد شد‪.‬‬ ‫ مقاومت سرسختانه‬ ‫برای نساختن فراری الکتریکی‬ ‫و کوچ کنن��دگان‪ ،‬ب��رای صنعت خودروس��ازی‬ ‫اروپ��ا و جه��ان ایجاد ک��رده از جن��س دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیران عامل ش��رکت های خودروسازی‬ ‫فورد‪ ،‬دایملر (بنز) و اوپل علت نگرانی های ش��ان‬ ‫را ناشی از مش��کالتی می دانند که این جمعیت‬ ‫عظیم مردم جنگ زده با اجتماع ش��ان در پش��ت‬ ‫مرزهای ممالک اروپایی ب��ه وجود اورده اند زیرا‬ ‫س��خت گیری های دولت ه��ا و ق��وای نظام��ی و‬ ‫امنیت��ی انها در زمینه عبور و مرور زمینی مردم‬ ‫از مرزهای ش��ان که هم اکنون به نوعی تبدیل به‬ ‫ممنوعیت عبور و مرور از مرز این کشورها شده‪،‬‬ ‫در رون��د تامین تدارکات و تجهیزات و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز بیش��تر کارخانه های خودروسازی اروپا‬ ‫اخت�لال و موانع جدی ایجاد کرده اس��ت و هر‬ ‫چه این سخت گیری ها و تنگ تر شدن مسیرهای‬ ‫منتهی ب��ه مرزه��ای ممال��ک اروپایی ش��دت‬ ‫بیشتری می گیرد‪ ،‬مشکالت مربوط به حمل ونقل‬ ‫و ب��روز اختالل در تامی��ن مایحتاج کارخانه های‬ ‫خودروساز در قاره سبز هم تشدید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وحشت از شکست شنگن‬ ‫کارل توم��اس نوم��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫خودروس��از المان��ی اوپ��ل در مصاحبه ای که‬ ‫هن��گام حضور در نمایش��گاه ژنو انج��ام داد با‬ ‫صراح��ت تاکی��د می کن��د‪« :‬شکس��ت پیمان‬ ‫ش��نگن اتحادیه اروپا و لغ��و احتمالی ان برای‬ ‫ما فاجعه ای وحش��تناک خواهد بود‪ .‬ش��رکت‬ ‫اوپل به شدت نیاز دارد که حمل ونقل و ارسال‬ ‫کاالها و قطعات الزم و موردنیاز کارخانه هایش‬ ‫در کشورهای المان‪ ،‬اسپانیا و لهستان‪ ،‬بریتانیا‬ ‫و ایتالی��ا بدون کوچکتری��ن مانع و تاخیر و در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن‪ ،‬به انجام برسد‪».‬‬ ‫نوم��ان با اش��اره به اینکه حج��م عظیمی از‬ ‫عملیات تهیه و ارس��ال ت��دارکات و ملزومات‬ ‫موردنی��از به محل کارخانه های خودروس��ازی‬ ‫در بخش های جنوبی قاره اروپا انجام می شود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان می کن��د ک��ه باتوجه به ش��رایط‬ ‫موج��ود‪ ،‬هرگون��ه اختالل و تاخی��ر در تامین‬ ‫مایحتاج کارخانه ها‪ ،‬تاثی��ر و پیامدهای فوری‬ ‫خود را در خروجی انتهای مس��یر (محصوالت‬ ‫نهایی خطوط تولید خودرو) نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫پیمان سفرهای ازاد میان کشورهای اروپایی‬ ‫یا همان پیمان «ش��نگن» ک��ه از نظر تاریخی‬ ‫بیش از ‪ 30‬س��ال قبل شکل گرفته و تاسیس‬ ‫ش��ده اس��ت در حال حاضر ‪ 26‬عضو رس��می‬ ‫دارد که ‪ 22‬عضو ان جزو کش��ورهای اتحادیه‬ ‫اروپا هس��تند‪ .‬در ماه های اخیر تعدادی از این‬ ‫کش��ورها در هراس از فروپاش��ی کل سیستم‬ ‫ش��نگن اروپ��ا و ب��ا ه��دف قطع رون��د هجوم‬ ‫پناهجویان و بیشتر از انها‪ ،‬هجوم کوچ کنندگان‬ ‫غیرجن��گ زده‪ ،‬اقدام به بازتعریف مقررات ورود‬ ‫و خ��روج اتباع غیراروپایی به کش��ورهای عضو‬ ‫ش��نگن و دشوارتر کردن ش��رایط ورود به این‬ ‫کشورها کرده اند که حتی در مواردی تبدیل به‬ ‫ممنوعیت ورود افراد غیراروپایی به کشورهای‬ ‫عضو این پیمان نامه شده است‪.‬‬ ‫شرکت خودروس��ازی اوپل که اکنون بخش‬ ‫اروپایی ش��رکت جنرال موتورز امریکا محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬براس��اس تاکید مدیرعام��ل ان در‬ ‫نمایش��گاه ژنو‪ ،‬به نوبه خود متعهد شده است‬ ‫که در س��ال جاری میالدی (‪ )2016‬فعالیت و‬ ‫سوداوری الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫شرکت جنرال موتورز در سال گذشته در قاره‬ ‫اروپا حتی پیش از پرداخت هزینه های فعالیت‬ ‫ش��اخه های اروپایی خود که ش��امل بهره های‬ ‫بانک��ی و مالی��ات به مبل��غ ‪ 800‬میلیون دالر‬ ‫می ش��د‪ ،‬زیاندهی خالص را برای سال ‪2015‬م‬ ‫ثب��ت کرده بود‪ ،‬انهم بع��د از زیان خالص یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون دالری ک��ه در پایان‬ ‫س��ال ‪2014‬م برای این شرکت و سهامدارانش‬ ‫حاصل شده بود‪.‬‬ ‫یک خودرو جدید در نمایشگاه ژنو‬ ‫شرکت ریماک در سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی در نمایشگاه‬ ‫فرانکف��ورت مدل مفهومی نخس��تین محصول خود را‬ ‫رونمای��ی کرده بود‪ .‬حال نوبت به نس��خه تولیدی ان‬ ‫رسیده اس��ت که به صورت رس��می در نمایشگاه ژنو‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش مشرق‪ ،‬در این خودرو از قطعات جدیدی‬ ‫همچون جلو پنجره مشبک و باریک‪ ،‬هود روی کاپوت‬ ‫و شیش��ه جلو پهن و بزرگ اس��تفاده شده است‪ .‬این‬ ‫خودرو از یک دیفیوزر فیبرکربنی به همراه رینگ های‬ ‫‪۲۰‬اینچی بس��یار سبک‪ ،‬پوشیده شده با الستیک های‬ ‫پیرلی ‪ p zero‬بهره می برد‪.‬‬ ‫براساس اعالم این شرکت‪ ،‬تمام قطعات استفاده شده‬ ‫در داخ��ل کابین این خودرو از جنس الومینیوم‪ ،‬فیبر‬ ‫کربن‪ ،‬و چرم الکانترا خواهد بود و اثری از پالس��تیک‬ ‫در کابین وجود نخواهد داشت‪ .‬در کنسول خودرو نیز‬ ‫از ی��ک صفحه تم��ام دیجیتال متصل به ش��بکه ‪۴G‬‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫باتری اس��تفاده ش��ده در این خودرو الکتریکی ‪۸۲‬‬ ‫کیلووات ظرفی��ت دارد و به ‪ 4‬موت��ور الکتریکی نیرو‬ ‫می بخشد‪ .‬این موتورها در وسط اکسل های جلو و عقب‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ .‬قدرت تولی��دی این موتورها به ‪۱۰۷۲‬‬ ‫اس��ب بخار می رسد و گش��تاور انها هم ‪ ۱۱۸۰‬پوند بر‬ ‫فوت است‪.‬‬ ‫س��رعت ریم��اک ‪ concept-One‬در عرض ‪۲/۶‬‬ ‫ثانیه از صفر به ‪۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت می رسد و برای‬ ‫رس��یدن به سرعت ‪۲۰۰‬کیومتر بر ساعت به ‪ ۶/۲‬ثانیه‬ ‫زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو در ع��رض ‪۱۴/۲‬ثانیه ه��م از صفر به‬ ‫‪۳۰۰‬کیلومتر بر س��اعت می رسد‪ .‬حداکثر سرعت این‬ ‫خودرو براساس اعالم شرکت به عدد ‪ ۳۵۴‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت خواهد رسید‪.‬‬ ‫اما در کنار شرکت اوپل شرکت خودروسازی‬ ‫ف��ورد هم در بخ��ش اروپایی اش با مش��کالتی‬ ‫مش��ابه اوپ��ل روبه رو اس��ت‪ .‬برنه��ارد ماتس‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل فورد در الم��ان در خالل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه خودر و ژنو تاکید ک��رد که هرگونه‬ ‫محدودی��ت در فعالیت ها و تحرکات مربوط به‬ ‫تامین ت��دارکات کارخان��ه تحت مدیریتش در‬ ‫مسیرهای مرزی منتهی به المان در واقع ایجاد‬ ‫مانعی بزرگ بر س��ر راه خروجی خطوط تولید‬ ‫کارخانه فورد به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت‪« :‬م��ا چندی��ن کارخانه در‬ ‫کش��ورهای المان‪ ،‬رومانی‪ ،‬اس��پانیا و انگلیس‬ ‫داریم و تدارکات موردنیاز این کارخانه ها برای‬ ‫عرضه به موقعیت انها براس��اس برنامه ریزی به‬ ‫دقت و سروقت انجام می شود‪ .‬این برنامه ها پایه‬ ‫و اساس بهره وری خطوط تولید ما در اروپاست‬ ‫و البت��ه ه��دف ما انج��ام این ام��ور به همان‬ ‫ش��کلی اس��ت که تا پیش از این ادامه داشته‬ ‫است‪».‬‬ ‫دیتر زیچه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت دایملر (بنز)‬ ‫المان نیز در مصاحبه های خود در نمایش��گاه‬ ‫خ��ودرو ژن��و در روزه��ای اخیر چنی��ن گفته‪:‬‬ ‫«شرکت ما تا پیش از این نیز به دلیل تقاضای‬ ‫کمتر ب��رای اتومبیل های لوکس‪ ،‬با محدودیت‬ ‫در تولیدات خود مواجه بوده اس��ت‪ ،‬اما به هر‬ ‫ص��ورت برای انکه سیس��تم خطوط تولید این‬ ‫ش��رکت دارای عملک��رد یکپارچه باش��د نیاز‬ ‫داریم قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه در‬ ‫موعد مقرر به خطوط تولید برسد‪ ».‬با توجه به‬ ‫این مش��کالت و موارد مشابه‪ ،‬رهبران اتحادیه‬ ‫اروپاهفتم مارس(دی��روز) با ترکیه و همچنین‬ ‫تو گو کردند که‬ ‫در اجالس جهانی مهاجرت گف ‬ ‫در روزهای ‪ 18‬و ‪ 19‬مارس برگزار خواهد شد‬ ‫به بحث و تبادل نظر می پردازند‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫سخت گیری های‬ ‫دولت ها در‬ ‫زمینه عبور و‬ ‫مرور زمینی‬ ‫مردم از‬ ‫مرزهای شان‪ ،‬‬ ‫در روند تامین‬ ‫تدارکات بیشتر‬ ‫کارخانه های‬ ‫خودروسازی‬ ‫اروپا اختالل‬ ‫جدی ایجاد‬ ‫کرده است‬ ‫تویوتا پریوس ‪2016‬‬ ‫تویوت��ا پریوس ‪ ۲۰۱۶‬در کش��ورمان حض��ور پیدا‬ ‫می کن��د تا با ظاهر زیبا و قابلیت های زیس��ت محیطی‬ ‫خود ب��ه پاکیزگ��ی ه��وا و ظاهر بصری کالنش��هرها‬ ‫کم��ک کند‪ .‬پریوس بع��د از رونمایی در الس وگاس و‬ ‫فرانکفورت ب��ه ایران می اید تا اخرین دس��تاوردهای‬ ‫کمپان��ی معظ��م تویوت��ا در اختی��ار ایرانی ه��ا ق��رار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در دنیا از پریوس به عنوان س��فیر فناوری تویوتا یاد‬ ‫می کنن��د و این خ��ودرو نقطه عطف��ی در میان تمام‬ ‫خودروه��ای هیبریدی جهان اس��ت‪ .‬پری��وس جدید‬ ‫براس��اس نقاط قوت و دس��تاوردهای نس��ل پیش��ین‬ ‫خود با ایجاد معیارهای برتر در مصرف بهینه س��وخت‬ ‫بزرگتری��ن جهش را در تاری��خ خودروهای هیبریدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پریوس در مدل جدید خود با پاسخگویی به نیازهای‬ ‫مشتریان خود موفق شده در طراحی بسیار قانع کننده‬ ‫عمل کند و ل��ذت رانندگی را برای طرفداران خود در‬ ‫باالترین س��طح به ارمغ��ان اورد‪ .‬ش��تاب و نرمی این‬ ‫خودرو یکی از نقاط برجس��ت ه ان محس��وب می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینک��ه یک��ی از بی صداتری��ن خودروهای‬ ‫رییس ش��رکت فراری و گروه فیات‪-‬کرایس��لر ایده عرضه‬ ‫یک فراری تم��ام الکتریکی را رد کرد‪ .‬به گزارش عصرخودرو‬ ‫ب��ه نقل از لفتلین نیوز‪ ،‬س��رجیو مارکیون��ه مدیرعامل فیات ‬ ‫کرایسلر ایده س��اخت یک فراری الکتریکی را رد کرد و ان را‬ ‫«به طور تقریبی یک فکر ناپس��ند» خواند‪ .‬وی درباره ساخت‬ ‫فراری برقی نظری مش��ابه نظر قبلی خود درباره ساخت یک‬ ‫فراری اس ی و وی داد و افزود‪ :‬مگر اینکه از روی جس��د من رد‬ ‫شوید که این ایده اجرایی شود‪ .‬خودروهای تمام الکتریکی با‬ ‫نشان(برند) فراری که سروصدای موتور یکی از شاخص های‬ ‫اصلی تجربه رانندگی با ان اس��ت‪ ،‬س��ازگاری ندارند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که لوکا دی مونتزملو مدیرعامل پیشین فراری‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۳‬م وعده داد خودروه��ای هیبریدی فراری را‬ ‫گس��ترش دهد و گفت‪ :‬من به خودروه��ای الکتریکی اعتقاد‬ ‫ندارم اما به هیبریدی ها معتقدم‪.‬‬ ‫افزایش فروش در امریکا‬ ‫خودروس��ازان ایاالت متحده از پشت سر گذاشتن بهترین ماه‬ ‫فوریه خود در ‪ ۱۵‬سال اخیر و افزایش چشمگیر تقاضای بازار خبر‬ ‫دادند‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬پس از رکوردشکنی فروش در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م و ش��روعی توفانی در ژاویه امسال‪ ،‬صنعت خودروسازی‬ ‫ایاالت متحده در گامی دیگر بهترین امار عملکرد خود در فوریه‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬تاکنون را به ثبت رس��اند‪ .‬فروش خودرو در یک‬ ‫ماه گذش��ته امریکا با رشدی ‪۷‬درصدی و متاثر از افت ‪۷‬درصدی‬ ‫بهای س��وخت و اوضاع اقتصادی بهبود یافته کشور به بیشترین‬ ‫مقدار ظرف ‪۱۵‬سال اخیر رسید‪ .‬براساس اطالعات منتشرشده از‬ ‫سوی موسسه‪ Wards Auto‬مشخص شده که اگرچه فروش‬ ‫س��االنه تا فوریه در مقایس��ه با میزان ‪۱۷/۴۵‬میلیون دستگاهی‬ ‫ژانویه کاهش یافته اما در مقایس��ه با رقم ‪۱۶/۳۲‬میلیونی فوریه‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬حدود ‪۶/۷‬درصد رشد داشته و به ‪۱۷/۴۳‬میلیون دستگاه‬ ‫رسیده است‪ .‬در این مدت فورد موتور‪ ،‬فیات کرایسلر و هوندا رشد‬ ‫قابل توجهی داشته اند‪ ،‬به طوری که فروش انها به ترتیب ‪،۲۸ ،۲۰‬‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪۱۳‬درصد افزایش یافته است‪ .‬این در حالی است که جنرال‬ ‫موتورز با افت ‪۱/۵‬درصدی عرضه محصوالت خود مواجه شده و‬ ‫تویوتا تنها رش د ‪۵‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫تویوتا در اندونزی‬ ‫موتور خودرو می سازد‬ ‫‪ :‬تویوتا موتور اندونزی از ش��رکت های فرعی تویوتا در‬ ‫کش��ور اندونزی به تازگی س��اخت یک کارخانه موتور را به پایان‬ ‫رس��اند و قرار اس��ت از پایان فوریه تولید خ��ود را اغاز کند‪ .‬این‬ ‫کارخانه با سرمایه گذاری حدود ‪ ۲/۳‬تریلیون روپیه ساخته شده‬ ‫و قادر اس��ت ‪ ۲۱۶‬هزار موتور در س��ال تولید کن��د‪ .‬موتور های‬ ‫تولید ش��ده در این کارخانه از نوع ‪ NR‬و با حجم های ‪ ۱/۳‬و ‪۱/۵‬‬ ‫لیتر است که قسمتی از تولیدات صادر خواهند شد‪ .‬این دو موتور‬ ‫دارای سرس��یلندر الومینیومی هستند که سیستم سوخت ان‬ ‫از نوع پاش��ش چند نقطه ای ‪ DOHC‬و دارای ‪ ۴‬سوپاپ در هر‬ ‫سیلندر هستند‪ .‬تویوتا موتور اندونزی با ‪ ۹۵۰۰‬نفر نیرو‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۱‬با همکاری ‪ Astra motor‬و تویوتا ساخته شد و امروزه‬ ‫‪۹۵‬درصد این کارخان��ه در مالکیت تویوتا و ‪۵‬درصد باقی نیز در‬ ‫اختیار ‪ Astra motor‬است‪.‬‬ ‫توسان با موتور جدید می اید‬ ‫هیبرید در س��طح جهان است که همین عامل ارامش‬ ‫قابل توجه��ی در رانندگی به هم��راه دارد‪ .‬فضای عقب‬ ‫به لطف بهره از ق��راردادن باتری در زیر صندلی عقب‬ ‫فض��ای مناس��بی را در صن��دوق عقب فراه��م کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پریوس س��فیر تویوتا در به ارمغ��ان اوردن فناوری‪،‬‬ ‫ارامش‪ ،‬تعلق به محیط زیست و ایمنی قابل توجه است‪.‬‬ ‫در مدل جدید این خودرو‪ ،‬شاس��ی به س��بب افزایش‬ ‫ایمن��ی تقویت ش��ده و عالوه ب��ر ان به منظور ارتقای‬ ‫ایمنی رادار پیشگیری از تصادف در کنار رادار کروز به‬ ‫فهرست اپشن های این خودرو افزوده است‪.‬‬ ‫هیوندا ی تغییراتی را در پیش��رانه کراس اور توس��ان برای‬ ‫ ‬ ‫ب��ازار اروپا اعمال خواهد ک��رد‪ .‬به گزارش «عص��ر خودرو»‪،‬‬ ‫خریداران اروپایی هیوندای توس��ان ب��ه زودی می توانند این‬ ‫کراس اور ش��هری را با یک موتور جدید چهار س��یلندر ‪۱/۱۷‬‬ ‫لیتری توربودیزل که ‪ ۱۴۱‬اس��ب بخار قدرت را در کنار ‪۲۵۰‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور تولید می کند خریداری کنند‪ .‬توس��ان با‬ ‫این پیش��رانه جدید ظرف ‪ ۱۱/۵‬ثانیه از صفر به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت خواهد رس��ید و نهایت س��رعت ان ‪ ۱۸۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت خواهد بود‪ .‬تنها گیربکس عرضه شده برای توسان‬ ‫یک گیربکس اتوماتیک ‪ ۷‬دنده اس��ت ک��ه نیروی موتور را به‬ ‫چرخ ه��ای جلو منتقل می کند‪ .‬ان دس��ته از مش��تریانی که‬ ‫خواهان نسخه دو دیفرانسیل این خودرو هستند باید توسان‬ ‫با موتور ‪ ۲‬لیتری را خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اختصاص اعتبار برای تکمیل مسکن مهر‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫رییس جمهوری بر ضرورت بازگشت هوانوردی ایران به جایگاه قبلی تاکید کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرواز در مسیر گذشته‬ ‫تخصیص اعتبار قطارهای حومه ای‬ ‫لو نق��ل و‬ ‫مدی��رکل دفت��ر حم ‬ ‫ترافیک ش��رکت عمران ش��هرهای‬ ‫جدی��د از تصویب بی��ش از ‪۳‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال ب��رای پروژه ه��ای‬ ‫احداث قطارهای حومه ای اصفهان‪،‬‬ ‫تهران و مشهد از سوی دولت خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدرضا توکلی در گفت وگو‬ ‫با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گزارش های منتش��ر شده از سوی س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬اعتب��ار پروژه س��اخت قطاره��ای حومه ای‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬تهران و مش��هد نزدیک به ‪۳‬ه��زار و ‪۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال از س��وی دولت اعالم ش��ده و منتظ��ر تصویب نهایی‬ ‫از س��وی مجلس شورای اسالمی اس��ت‪ .‬توکلی ادامه داد‪:‬‬ ‫قطار حومه ای ش��هرهای جدید بهارستان و فوالدشهر هر‬ ‫ی��ک به طول ‪ ۱۵‬کیلومتر با مبلغ��ی افزون بر ‪۴۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای س��ال ‪ ۹۵‬از س��وی دولت تصویب ش��ده است‪.‬‬ ‫این مبلغ برای س��ال‪ ۹۴‬حدود ‪۳۳۹‬میلی��ارد ریال بود که‬ ‫عملیات ساخت ان از سوی شرکت عمران شهرهای جدید‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬وی اعتب��ار مصوب برای س��ال ‪ ۹۵‬قطار‬ ‫حومه ای کالنش��هر تهران به ش��هر جدید پرند را به طول‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومت��ر ‪۶۹۰‬میلیارد ریال بیان ک��رد و گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫تعیین ش��ده این پروژه برای امسال ‪۶۳۰‬میلیارد ریال بود‬ ‫که شهرداری تهران مسئولیت اجرای ان را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای عملیات اجرایی سال اینده پروژه ‪۲۵‬‬ ‫کیلومتری س��اخت قطار حومه ای تهران به شهر هشتگرد‬ ‫نیز هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که این مقدار در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬معادل ‪ ۷۳۰‬میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫واکنش پلیس به ابطال مصوبه‬ ‫افزایش جرایم‬ ‫جانشین فرمانده ناجا در واکنش‬ ‫به ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم‬ ‫رانندگی از س��وی دی��وان عدالت‬ ‫اداری گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه تصمیم‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬درحال حاضر افزایش‬ ‫ن��رخ جرای��م اعمال نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار اسکندر‬ ‫مومن��ی اظهار کرد‪ :‬وظیف��ه پلیس اجرای قانون اس��ت و‬ ‫ه��ر قانونی که تصویب ش��ود‪ ،‬حتی اگ��ر مورد نظر پلیس‬ ‫نیز نباش��د م��ا ان را اجرا خواهیم ک��رد‪ ،‬البته دیدگاه مان‬ ‫را نیز درباره قانون و مس��ائل ان اعالم خواهیم کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ناجا معتقد اس��ت مصوبه هیات دولت براساس‬ ‫قانون بوده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬قانون پیش بینی کرده که هر ‪3‬‬ ‫س��ال قدرت بازدارندگی جرایم حفظ ش��ود و این افزایش‬ ‫نرخ جرایم نیز مطابق با نرخ تورم لحاظ خواهد ش��د‪ .‬البته‬ ‫ممکن اس��ت نظر واحدی درباره تورم وجود نداشته باشد‬ ‫اما مرجع ما در این زمینه دولت است و متناسب با ان نیز‬ ‫نرخ جرایم افزایش پیدا می کند‪ .‬مومنی با قانونی دانس��تن‬ ‫افزای��ش جرایم افزود‪ :‬در ح��ال حاضر این تکلیف بر زمین‬ ‫مانده و ما در حال پیگیری ان از طریق دیوان عدالت اداری‬ ‫هستیم‪ .‬البته با توجه به اینکه مصوبه دیوان عدالت اداری‬ ‫قانونی اس��ت‪ ،‬ما از ان تبعیت کردیم و افزایش نرخ جرایم‬ ‫رانندگی درحال حاضر اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫مدیریت دارایی های عمومی‬ ‫در شهرهای جدید‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی از‬ ‫اجرای مدل مدیری��ت دارایی های‬ ‫عمومی در ش��هرهای جدید کشور‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی و‬ ‫داخلی به منظور رهایی از وابستگی‬ ‫مال��ی به مناب��ع دولت��ی در راس‬ ‫اهداف شرکت عمران ش��هرهای جدید قرار دارد‪ .‬محسن‬ ‫نریمان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‬ ‫درباره مش��کالت فعلی و سیاست ساخت شهرهای جدید‬ ‫کش��ور بیان کرد‪ :‬توقع ش��کل گیری یک ش��هر جدید در‬ ‫دوره زمان��ی ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬س��اله توقعی منطقی نیس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه در کنار همه اس��یب های حاک��م در فرایند‬ ‫توسعه ش��هرهای جدید باید به نبود س��رمایه گذاری های‬ ‫الزم برای ایجاد زیرس��اخت های شهری و وابستگی مالی‬ ‫ش��هرهای جدید به منابع دولتی توجه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫بسترسازی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و اتکا‬ ‫به توان بخش خصوصی را ضروری می کند‪ .‬وی اس��تفاده‬ ‫از روش ه��ای نوین تامین مال��ی را اقدامی مهم به منظور‬ ‫رهایی از وابس��تگی به منابع مالی دولت از س��وی شرکت‬ ‫اعالم کرد و گف��ت‪ :‬در این بخش می توان به اجرای مدل‬ ‫مدیری��ت دارایی های عمومی در ش��هرهای جدید اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬ب��ا این روش نه تنه��ا کمبود منابع مال��ی مورد نیاز‬ ‫شهرهای جدید از بازار سرمایه کشور تامین می شود‪ ،‬بلکه‬ ‫دارایی های بازار س��رمایه نیز از این طریق افزایش یافته و‬ ‫تقویت خواهد یافت‪.‬‬ ‫مصوبه هی��ات وزیران مبنی بر اختصاص ‪5‬هزار میلیارد ریال به صورت تملک‬ ‫دارایی سرمایه ای به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن‬ ‫مهر ابالغ شد‪ .‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری‪ ،‬این مصوبه را برای‬ ‫اجرا به وزارت کش��ور‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫علیرضا منظری‬ ‫مقررات‪،‬‬ ‫روش ها و نظام‬ ‫مدیریت نهادهای‬ ‫موجود در صنعت‬ ‫هوانوردی کشور‬ ‫نیاز به تجدیدنظر‬ ‫دارد‬ ‫«می خواهیم صنعت هوایی به جایگاه خود برگردد‪».‬‬ ‫این جمله را رییس جمهوری کش��ورمان در نشس��ت‬ ‫با خبرنگاران در روز یکش��نبه بیان ک��رد‪ .‬جمله ای که‬ ‫نش��ان می دهد صنعت هوان��وردی ایران در گذش��ته‬ ‫یعنی در سال های پیش از تحریم‪ ،‬جایگاهی مطلوب تر‬ ‫نسبت به امروز داشته است‪.‬‬ ‫درب��اره دوران طالی��ی صنع��ت هوان��وردی ایران‬ ‫و بی همت��ا ب��ودن ن��اوگان و پروازهای ش��رکت هما‪،‬‬ ‫کارشناس��ان معموال با بغض��ی امیخته با نوس��تالژی‬ ‫سخن می گویند‪ .‬در بخش��ی از تاریخ نگاری هما امده‬ ‫است‪« :‬نخستین پرواز هما با هواپیماهای جت در سال‬ ‫‪ 1344‬با استفاده از یک بوئینگ ‪ 100-727‬در مسیر‬ ‫تهران ـ بیروت انجام ش��د‪ .‬پس از ان هم��ا تصمیم به‬ ‫تبدیل تمام ناوگان خود ب��ه هواپیماهای جت گرفت‪.‬‬ ‫با ش��روع دهه ‪ 1350‬عصر طالیی هما نیز اغاز شد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۰‬تعدادی بوئینگ ‪ ۱۰۰–۷۳۷‬و در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬تع��دادی بوئین��گ ‪ ۲۰۰–۷۲۷‬وارد ن��اوگان‬ ‫شرکت شد‪ .‬همچنین تحویل هواپیماهای گران قیمت‬ ‫بوئین��گ ‪ ۷۴۷‬از ن��وع ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬و اس پی از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬اغاز شد‪.‬‬ ‫در میانه ده��ه ‪70‬م‪ ،‬هم��ا پروازهای ب��دون توقف‬ ‫بس��یاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می داد‪ ،‬به‬ ‫عنوان نمونه خ��ط هوایی تهران به نیویورک در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬با بهره گیری از بوئین��گ ‪ ۷۰۷‬و با یک توقف در‬ ‫فرودگاه هیث رو لندن اغاز ش��د‪ .‬با خرید بوئینگ های‬ ‫‪ ۷۴۷‬اس پی‪ ،‬این هواپیماهای دوربرد در مسیر تهران ـ‬ ‫نیویورک به کار گرفته شد و به این ترتیب طوالنی ترین‬ ‫خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬هم��ا ‪ ۶‬ایرب��اس ا‪ ۳۰۰-‬را ب��رای‬ ‫مسیرهای محلی خریداری کرد و نخستین بهره بردار‬ ‫ایرب��اس در خاورمیانه لقب گرفت‪ .‬در پایان این س��ال‬ ‫هما به بیش از ‪ ۳۱‬مقص��د در داخل و خ��ارج‪ ،‬از پکن‬ ‫و توکیو تا نیویورک ب��ه طور روزانه پرواز داش��ت و در‬ ‫حال راه ان��دازی خط��وط هوایی جدیدی ب��ه مقصد‬ ‫لس انجلس و سیدنی بود‪ .‬عملکرد هما به گونه ای بود‬ ‫که در سال های پایانی دهه ‪70‬م‪ ،‬این شرکت به یکی از‬ ‫روبه رشدترین‪ ،‬ایمن ترین‪ ،‬مدرن ترین و پردرامدترین‬ ‫شرکت های هواپیمایی دنیا تبدیل شده بود‪»...‬‬ ‫تنها نگاهی به این پیشینه کافی است تا درک بهتری‬ ‫از سخن رییس جمهوری داش��ته باشیم‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫درباره گذش��ته طالیی و خاطره انگیز هوانوردی ایران‬ ‫علیرضا منظری‪ ،‬معاون پیش��ین س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری در گفت وگو با‬ ‫توضیحات بیش��تری‬ ‫ارائه داده است‪ .‬وی معتقد اس��ت برای ترسیم گذشته‬ ‫حمل ونقل هوایی ایران باید در ‪ 3‬بخش مختلف به این‬ ‫مسئله نگاه کرد‪.‬‬ ‫نخست بخش ناوگان هوایی اس��ت‪ .‬منظری در این‬ ‫زمینه توضی��ح داد‪ :‬در گذش��ته ش��رکت ایران ایر در‬ ‫بخش ناوگان فعالیت داش��ت و در ی��ک فاصله زمانی‪،‬‬ ‫با تدوی��ن یک راهب��رد معین در زمین��ه ارائه خدمات‬ ‫بین الملل��ی حمل ونق��ل هوای��ی در س��طح منطق��ه‬ ‫برنامه ریزی کرده ب��ود و زیرس��اخت های الزم ‪ ،‬اعم از‬ ‫امکانات‪ ،‬اموزش نیروی انس��انی و نظام مدیریت اداره‬ ‫ش��رکت را با بکارگیری مش��اوران مطلع و با همکاری‬ ‫انجمن بین الملل��ی حمل ونق��ل هوایی ام��اده کرده‬ ‫بود‪ .‬از س��وی دیگ��ر هواپیماهای مورد نیاز خ��ود را از‬ ‫میان اخرین تولی��دات روز تامین کرد‪ .‬ب��ا این اوصاف‬ ‫در ش��رایطی که در منطقه هیچ ش��رکت هواپیمایی‬ ‫قدرتمندی ب��ا چنان ن��اوگان هوایی وجود نداش��ت‪،‬‬ ‫ایران ایر با ناوگان هوایی مناسب و فعالیت بین المللی‪،‬‬ ‫می توانست پاس��خگوی نیاز جامعه ایران و کشورهای‬ ‫منطقه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرودگاه ه�ای مه�م منطق�ه؛ واق�ع در‬ ‫ایران‬ ‫بخش دیگر گذش��ته صنعت هوانوردی ای��ران را به‬ ‫گفته منظری باید در فرودگاه ها جس��ت وجو کرد‪ .‬این‬ ‫کارشناس ارشد حمل ونقل هوایی در این باره گفت‪ :‬در‬ ‫گذش��ته فرودگاه های مهم منطقه شامل فرودگاه های‬ ‫مهراباد و اب��ادان در ایران بود و کمت��ر فرودگاهی در‬ ‫سطح این دو فرودگاه در منطقه وجود داشت‪ .‬حتی در‬ ‫برخی کشورهای منطقه هیچ فرودگاهی وجود نداشت‬ ‫تا بتوان مقایسه ای با ایران انجام داد‪ .‬بخش مهم دیگر‬ ‫تاری��خ هوانوردی ای��ران مربوط به تجهی��زات ناوبری‬ ‫اس��ت و به گفته منظری همه فعالیت های فرودگاهی‬ ‫و ناوبری هوایی با اس��تفاده از دانش و تجربه مشاوران‬ ‫کارامد و نیروی انسانی بومی انجام می شد‪ .‬‬ ‫مع��اون پیش��ین س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری‬ ‫معتقد اس��ت نگاهی به این ‪ 3‬بخش نشان می دهد که‬ ‫حمل ونقل هوایی ایران در گذش��ته در منطقه سرامد‬ ‫بود و حتی یک کشور دیگر در منطقه در فاصله نزدیک‬ ‫به کش��ور برای رقابت وجود نداش��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬برای‬ ‫بازگش��ت به ان دوران و اعت�لای حمل ونقل هوایی با‬ ‫توجه به گذشت نزدیک به ‪40‬س��ال و ایجاد تحوالت‬ ‫بس��یار مه��م حمل ونقل هوای��ی در س��طح جهانی و‬ ‫عقب ماندگی هوانوردی ایران در این ‪ 3‬بخش‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت پس از تعیین یک راهبرد کالن برای هوانوردی‬ ‫کشور‪ ،‬نسبت به ایجاد انسجام س��اختاری و برنامه ای‬ ‫در زیربخش ه��ای هوانوردی اع��م از بخش حاکمیت‪،‬‬ ‫ناوگان‪ ،‬ف��رودگاه و ناوبری هوای��ی اقدامات الزم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نقش راه اهن قزوین ـ رشت ـ استارا در ترانزیت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن اتصال ریلی‬ ‫قزوین ـ رشت ـ استارا را به معنای اتصال‬ ‫ریلی چین به اروپا و دریای سیاه خواند و‬ ‫گفت‪ 2 :‬کریدور ش��مال به جنوب و شرق‬ ‫ب��ه غرب با بهره ب��رداری از این خط ریلی‬ ‫معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی در گفت وگو با‬ ‫پای��گاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه حجم زی��اد ترانزیت‬ ‫کش��ور باید به ریل منتقل شود‪ ،‬افزود‪ :‬راه اهن در بخش‬ ‫ترانزیت در ‪۱۱‬ماه امسال رشد ‪۱۰۲‬درصدی تناژ و حدود‬ ‫‪۱۵۰‬درصدی عملکردی در مقایسه با سال گذشته داشته‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه مهم ترین حفره ترانزیتی کشور در‬ ‫حال حاضر اجرا نشدن اتصال ریلی مسیر قزوین‪-‬رشت و‬ ‫در ادامه رشت‪-‬استارا است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این اتصال لینک‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب کش��ور معنای واقعی پیدا می کند‬ ‫و ترانزیت ریلی کش��ور متحول خواهد شد‪ .‬پورسیداقایی‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر بارهای ترانزیت ریلی فقط در مسیر‬ ‫کریدوری شمال‪-‬جنوب با ترکمنستان تبادل می شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که بخش بیش��تر ترانزیت از مسیر اذربایجان است‬ ‫که ما را به روس��یه و دریای سیاه متصل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی ب��ا ی��اداوری اینک��ه با‬ ‫راه اندازی این مس��یر ریل��ی ترانزیتی به‬ ‫وس��یله اتص��ال مس��یر قزوین‪-‬رش��ت و‬ ‫در ادام��ه رشت‪-‬اس��تارا انتق��ال بارهای‬ ‫خلیج ف��ارس به ‪2‬مقصد روس��یه و دریای‬ ‫سیاه و اروپا معنا پیدا می کند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر مهم ترین خط ریلی کشور‬ ‫که باید اتصال ان پیگیری شود‪ ،‬خط ریلی قزوین‪-‬رشت‪-‬‬ ‫استارا است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مسیر قزوین‪-‬رشت‪-‬استارا حتی‬ ‫به کریدور شرقی‪-‬غربی معنا می بخشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اتصال‬ ‫ریل��ی ایران و اذربایجان انجام ش��ده بود‪ ،‬می توانس��تیم‬ ‫قطار کانتینری ش��انگهای‪-‬تهران را در این مس��یر راهی‬ ‫اروپ��ا و خط ریل��ی چین‪-‬اروپا را از طری��ق خاک ایران‬ ‫عملیاتی کنیم‪ .‬البته این ظرفیت وجود دارد که این قطار‬ ‫از مس��یر ترکیه راهی اروپا ش��ود اما به دلیل مشکالت و‬ ‫محدودیت های��ی که وجود دارد این مس��یر نیز در حال‬ ‫حاضر غیرفعال است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مق��ررات‪ ،‬روش ها و نظ��ام مدیریت‬ ‫نهادهای موج��ود در صنعت هوانوردی کش��ور نیاز به‬ ‫تجدیدنظر دارد‪ .‬همچنین توس��عه فرودگاه ها‪ ،‬خرید‬ ‫تجهیزات بروز ناوبری هوایی و ناوگان هوایی مناس��ب‬ ‫با فعالیت های حمل ونقل هوای��ی ملی و بین المللی در‬ ‫چارچوب راهبرد کالن و برنامه های اجرایی هر یک از‬ ‫زیر بخش های هوان��وردی بوده که در راس��تای تامین‬ ‫امکانات و تجهیزات الزم است‪ .‬او اعتقاد دارد همه این‬ ‫مسائل باید با استفاده از مشاوران و همکاران باتجربه و‬ ‫دارای دانش هوانوردی داخلی و حتی مش��اور خارجی‬ ‫و تح��ول در نظام مدیریت��ی صنعت انجام ش��ود تا به‬ ‫صورت یک بسته منسجم بتواند هوانوردی ایران را در‬ ‫رقابت منطقه ای اعتال دهد‪ .‬منظری تاکید کرد‪ :‬فضای‬ ‫امروز منطقه با گذشته هوانوردی متفاوت بوده و شاهد‬ ‫هستیم که برخی کشورهای منطقه در این زیربخش ها‬ ‫امکانات مناسب تهیه کرده اند که این مسئله رقابت را‬ ‫دشوار کرده اس��ت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬اگرچه بازار اصلی‬ ‫در ایران است اما متحول نش��دن مقررات و روش ها و‬ ‫دست نیافتن به اصول مدرن اداره هوانوردی در ایران‪،‬‬ ‫انجام رقابت را امکان پذیر نکرده اس��ت‪ .‬او حتی معتقد‬ ‫است ش��اید خرید هواپیمای مناسب‪ ،‬به تنهایی نتواند‬ ‫در جذب مس��افر و تبدیل ایران به هاب هوایی منطقه‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های هوانوردی ایران‬ ‫با توجه به ع��زم ایران برای بازگش��ت ب��ه روزهای‬ ‫طالیی گذش��ته هوان��وردی‪ ،‬در یکی دو ماه گذش��ته‬ ‫اقدامات مهم��ی مانند امض��ای ق��رارداد خرید ‪118‬‬ ‫ایرباس ب��رای هما و قرارداد توس��عه ‪ 3‬ف��رودگاه امام‬ ‫خمینی‪ ،‬مشهد و اصفهان به دس��ت فرانسوی ها انجام‬ ‫شده است‪ .‬در کنار این اقدامات‪ ،‬به نظر می رسد ایران‬ ‫باید اولویت های دیگ��ری نیز ب��رای برنامه های کالن‬ ‫هوانوردی خود درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین س��ازمان هواپیمایی معتقد اس��ت‬ ‫اولویت نخست کش��ور برای هوانوردی در سال اینده‬ ‫باید اصالحات حاکمیتی باش��د‪ .‬او توضی��ح داد‪ :‬باید‬ ‫بخش��ی از مقررات و روش ها اصالح ش��وند‪ ،‬به طوری‬ ‫که س��ازمان هواپیمایی به عنوان نهاد حاکمیتی برای‬ ‫تدوین مقررات‪ ،‬اس��تانداردها‪ ،‬ام��ور نظارتی و تامین‬ ‫ایمنی هوان��وردی‪ ،‬نقش و اقت��دار واقعی خ��ود را در‬ ‫کوتاه مدت به دس��ت اورد‪ .‬منظری معتقد است در این‬ ‫زمینه باید ابت��دا با اصالح تصویب نام��ه هیات وزیران‬ ‫درباره تعرفه ه��ای هوان��وردی‪ ،‬س��ازمان هواپیمایی‬ ‫بتواند به منظور نظارت بر هوانوردی کش��ور از بخشی‬ ‫از درامده��ای حاص��ل از پروازه��ای عب��وری‪ ،‬ملی و‬ ‫بین الملل��ی به عنوان حق نظ��ارت بهره مند ش��ود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با افزایش بودجه سازمان هواپیمایی و بکارگیری‬ ‫کارشناس��ان خبره بیش��تر و اس��تفاده از ات��اق فکر و‬ ‫تجربه ه��ای جهانی‪ ،‬این س��ازمان بای��د درصدد رفع‬ ‫مقررات دس��ت وپاگیر و موانع برای��د و مقررات زدایی‪،‬‬ ‫تجاری سازی و خصوصی سازی را عملی کند‪.‬‬ ‫منظری با اشاره به تالش دولت برای تقویت ناوگان‬ ‫هوایی و فعالیت دوباره در فض��ای منطقه ای و جهانی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه حمل ونقل بین المللی‬ ‫در چارچ��وب موافقتنامه ه��ای دوجانب��ه و ارتباطات‬ ‫بین المللی انجام پذیر اس��ت‪ ،‬اگ��ر نتوانن��د مفاد این‬ ‫موافقتنامه ها را به ویژه با کش��ورهای اروپایی اصالح و‬ ‫امکان انجام پروازهای دوجانبه را فراهم کند‪ ،‬با مشکل‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫اولویت دیگ��ر صنعت هوانوردی کش��ور در س��ال‬ ‫اینده از نظر منظری‪ ،‬تعیین تکلیف نظام مدیریتی در‬ ‫فرودگاه هاس��ت‪ .‬او با تاکید بر لزوم اصالح س��اختاری‬ ‫فرودگاه ها توضیح داد‪ :‬به عن��وان نمونه در حال حاضر‬ ‫فرودگاه امام خمینی(ره) از شرکت فرودگاه ها تفکیک‬ ‫شده و به صورت یک شرکت مستقل درامده است اما با‬ ‫توجه به مشکالت موجود‪ ،‬جابه جایی وظایف به کندی‬ ‫انجام می شود‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬با در نظر گرفتن‬ ‫نوع فعالیت شرکت ش��هر فرودگاهی امام‪ ،‬شاید بهتر‬ ‫باشد این شرکت وابسته به یک ش��رکت دیگر نبوده و‬ ‫به طور قانونی وابس��ته به وزارت راه و شهرسازی شود‪.‬‬ ‫همچنین با توجه ب��ه اینکه ف��رودگاه مهراباد مکمل‬ ‫فعالیت های فرودگاه امام است‪ ،‬از نظر هماهنگی باید‬ ‫زیر نظر یک مدیریت باشند‪ .‬بنابراین باید مهراباد نیز از‬ ‫شرکت فرودگاه ها منفک شده و در اختیار شرکت شهر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی(ره) قرار گیرد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫ضروری اس��ت فرودگاه ها از نظام متمرکز خارج شده‬ ‫و به صورت منطقه ای یا اس��تانی اداره ش��وند تا بخش‬ ‫ناوبری هوایی نیز بتواند به عنوان یک ش��رکت مستقل‬ ‫فعالیت کند‪.‬‬ ‫این کارشناس همچنین بر لزوم اصالح سازماندهی‬ ‫و مدیریت ش��رکت های هواپیمایی تاکی��د می کند و‬ ‫معتقد اس��ت ای��ن امر به ش��رکت ها کم��ک می کند‬ ‫بتوانند با افزایش کیفیت خدم��ات‪ ،‬فعالیت های خود‬ ‫را بهینه ک��رده و در رقابت با کاه��ش هزینه ها‪ ،‬منافع‬ ‫مصرف کننده را تامی��ن کنند‪ .‬او افزود‪ :‬در این راس��تا‬ ‫دسته بندی ش��رکت ها بر حس��ب فعالیت ها‪ ،‬تقویت‬ ‫بخش بازرگانی و اس��تفاده از روش های جدید تجاری‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخ��وردار اس��ت‪ .‬همچنین دولت‬ ‫باید برای حمای��ت از ش��رکت های هواپیمایی بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نظام ش��رکت های اجاره دهن��ده هواپیما و‬ ‫مقررات مرتبط با ان را برقرار کند‪.‬‬ ‫بدهکاران ‪700‬میلیارد تومانی در فهرست سیاه شرکت فرودگاه ها‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از تش��کیل‬ ‫پرونده ای مطابق قانون برای جبران خسارت‬ ‫ب��رای ش��رکت های بدهکاری ک��ه در زمان‬ ‫مشخص ش��ده ب��رای تعیین تکلی��ف بدهی‬ ‫خود به ش��رکت فرودگاه ها اقدام نکرده اند‪،‬‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫امامی در این باره گفت‪ :‬درباره ش��رکت های‬ ‫بده��کاری که در زمان مشخص ش��ده ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫بدهی خود به شرکت فرودگاه ها اقدام نکنند‪ ،‬عالوه بر اقدام‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬پرون��ده ای مطابق قانون برای جبران خس��ارت ها‬ ‫تش��کیل خواهد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت فرودگاه ها‪،‬‬ ‫درامد ـ هزینه ای اس��ت و تولید و وصول درامد‪ ،‬شرط الزم‬ ‫برای ادام ه حیات موثر و کارامد ش��رکت محسوب می شود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬بنا بر ماهیت و وظایف تعریف ش��ده‪ ،‬وصول‬ ‫درامدهای ناش��ی از صرف منابع و س��رمایه های ملی‪ ،‬جزو‬ ‫وظایف و تکالیف ذاتی ش��رکت اس��ت‪ .‬امامی با بیان اینکه‬ ‫مطالبات ش��رکت فرودگاه ها از ‪ 23‬شرکت هواپیمایی افزون‬ ‫بر ‪700‬میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬منش��ا این مطالبات‬ ‫استفاد ه ش��رکت های هواپیمایی از خدمات‬ ‫عملیاتی شامل خدمات فرودگاهی و خدمات‬ ‫عملیاتی اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت هایی که‬ ‫نسبت به اجرای تعهدات خود پایبندی الزم‬ ‫را داشته باشند‪ ،‬جزو شرکای تجاری متعهد‬ ‫و س��ایر ش��رکت ها به عنوان ش��رکت های‬ ‫غیرمتعهد در فهرس��ت س��یاه ب��رای ارائه‬ ‫خدمات قرار خواهند گرفت‪ .‬امامی افزود‪ :‬در‬ ‫م اه ه��ای اخیر پس از ارس��ال اخطار کتبی‪،‬‬ ‫نس��بت به طرح دعوی در مراجع قضایی و تش��کیل پرونده ‬ ‫کیفری برای ش��رکت های بدهکار با هدف دریافت مطالبات‬ ‫معوقه اقدام ش��ده و درباره برخی ش��رکت ها عالوه بر اقدام‬ ‫کیفری‪ ،‬اقدام حقوقی ش��ده و پرونده تشکیل شده است‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورت تعیین تکلیف نش��دن مطالبات توسط‬ ‫ش��رکت های بدهکار‪ ،‬ش��رکت فرودگاه ها به عن��وان تکلیف‬ ‫قانونی در استیفای حقوق دولت‪ ،‬می تواند اقداماتی از جمله‬ ‫پیگی��ری ممنوع الخروج کردن مس��ئوالن مقص��ر‪ ،‬توقیف و‬ ‫بس��تن حس��اب های بانکی‪ ،‬جلوگیری از انج��ام پرواز های‬ ‫فوق الع��اده‪ ،‬مح��دود کردن خدمات در س��طح فرودگاه ها و‬ ‫معرفی شرکت های تعهد به افکار عمومی را انجام دهد‪.‬‬ ‫افتتاح دو پروژه نیرو در یزد‬ ‫همزمان با بیس��ت وپنجمین سفر استانی رییس جمهوری و هیات دولت‪ ،‬وزیر‬ ‫نیرو روز گذشته وارد یزد شد‪ .‬حمید چیت چیان در این سفر به بازدید و افتتاح‬ ‫نیروگاه تابان و همچنین پست ‪ 400‬به ‪ 230‬کیلوولت نخلستان بافق پرداخت‪.‬‬ ‫ایین افتتاح به صورت ویدئوکنفرانس از سوی رییس جمهوری انجام شد‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫صدور خدمات فنی و مهندسی فصل مشترک صنعتگران احداث‬ ‫همایش قدردانی از پیشکسوتان صنعت احداث در‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حالی انجام‬ ‫ش��د که کارشناسان بر دو محور تاکید داشتند‪ .‬این‬ ‫محورها شامل اس��تقالل مالکیت و مدیریت نسبت‬ ‫به یکدیگر و صدور خدمات فنی و مهندسی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این همایش که روز گذشته‬ ‫برگزار شد از صدور خدمات فنی مهندسی به عنوان‬ ‫فصل مش��ترک تمام ش��رکت های فعال در صنعت‬ ‫احداث به عن��وان یکی از مهم تری��ن راهکارها برای‬ ‫مقابله با رکود بدون افزایش تورم یاد شد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان و مس��ئوالن توان ایران در‬ ‫صدور خدمات فنی مهندسی ‪25‬میلیارد دالر است‬ ‫ک��ه اکنون س��االنه یک میلیون دالر اجرا می ش��ود‪.‬‬ ‫در ادام��ه گ��زارش‬ ‫از همای��ش تقدی��ر از‬ ‫پیشکسوتان صنعت احداث امده است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عکس ‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫‹ ‹استقالل بخش�ی به مالکیت و مدیریت‪،‬‬ ‫حفظ سرمایه های سازمانی‬ ‫حم��زه مصطفوی‪ ،‬ریی��س نظام فن��ی و اجرایی‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در همایش‬ ‫قدردانی از پیشکس��وتان صنعت احداث در سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی و ش��ورای هماهنگ��ی تش��کل های‬ ‫مهندس��ی حرفه ای و صنفی کشور در سال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری با یکدیگر امضا کردند و بر ان‬ ‫اساس نهاد تعامل در کشور پایه ریزی شد‪ .‬این اتفاق‬ ‫یک��ی از مهم ترین برنامه هایی بود که در این زمینه‬ ‫در سال های گذشته اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه نه��اد تعامل به رش��د و‬ ‫ش��کوفایی ش��رکت ها و تش��کل های مهندسی در‬ ‫کش��ور ش��تاب قابل توجهی داد‪ ،‬افزود‪ :‬مش��کالتی‬ ‫در س��ال های بع��د به وج��ود امد که ب��ر اثر تغییر‬ ‫مدیریت ها در کش��ور بود و این تغییرات باعث بروز‬ ‫مشکالتی در زمینه صنعت احداث شد‪.‬‬ ‫رییس نظ��ام فنی و اجرایی س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ری��زی با بیان اینکه قدردانی از ش��رکت های‬ ‫پیمان��کاری و صنعتگ��ران حوزه اح��داث از جمله‬ ‫اقداماتی اس��ت که می تواند به توس��عه این صنعت‬ ‫کش��ور کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬با احتساب اینکه انتخاب‬ ‫ش��رکت های نمون��ه در ای��ن زمینه کار دش��واری‬ ‫ب��ود‪ ،‬تصمیم بر این ش��د که از تع��داد محدودی از‬ ‫ش��رکت های فعال که بیش از ‪ ۶۰‬س��ال سابقه کار‬ ‫دارند تقدیر شود‪.‬‬ ‫مصطفوی افزود‪ :‬باید درنظر داشت که حمایت از‬ ‫ش��رکت های جوان تر نیز می توان��د به انها انگیزه ای‬ ‫مضاعف دهد و به این دلیل برخی شرکت های جوان‬ ‫در حوزه صنعت احداث نیز با عنوان «ش��رکت های‬ ‫در خور تحسین» معرفی شدند که از انها نیز تقدیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کمیته دائمی برای قدردانی‬ ‫از فع��االن صنعت اح��داث در س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫همایش از امس��ال اغاز شد و در سال های اینده نیز‬ ‫پیگیری و اجرا می شود‪.‬‬ ‫رییس نظ��ام فنی و اجرایی س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی با بیان اینکه تاریخ ش��فاهی مهندس��ی‬ ‫نوی��ن ایران در حال نگارش اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این‬ ‫پروژه اکنون فعالیت هایی ش��ده و قرار است در نهاد‬ ‫تعامل به بررسی تاریخ شفاهی مهندسی نوین ایران‬ ‫پرداخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ سرمایه سازمانی‪ ،‬اولویت صنایع‬ ‫احداث‬ ‫محمدرض��ا انص��اری‪ ،‬رییس ش��ورای هماهنگی‬ ‫تشکل های مهندسی حرفه ای و صنفی کشور در این‬ ‫همایش گفت‪ :‬یکی از موضوعاتی که در شرکت های‬ ‫فعال ح��وزه صنعت احداث وج��ود دارد ماندگاری‬ ‫شرکت هاست‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از بزرگترین‬ ‫مشکالتی که در زمینه تامین زیرساخت های کشور‬ ‫وجود دارد این اس��ت که ش��رکت های فعال در این‬ ‫حوزه ها به طور عمده تک نس��لی هس��تند‪ .‬بیش��تر‬ ‫ش��رکت های فعال در این حوزه پس از درگذش��ت‬ ‫یا پایان کار صاحب ش��رکت از بی��ن می روند و این‬ ‫موضوع اسیب زیادی در زمینه تامین زیرساخت ها‬ ‫به کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫انصاری با اش��اره به اینکه س��رمایه سازمانی باید‬ ‫ت اوردن سرمایه سازمانی‬ ‫حفظ شود‪ ،‬گفت‪ :‬به دس ‬ ‫در ش��رکت های احداث کاری بسیار سخت و دشوار‬ ‫است‪ .‬همچنین باید در نظر داشت که نمی توان یک‬ ‫مس��یر را بارها طی کرد‪ .‬زمانی که این س��رمایه در‬ ‫شرکتی به وجود می اید‪ ،‬باید از ان حفاظت کرد تا‬ ‫تجربه هایی که حاصل ش��ده‪ ،‬نیروی انسانی ماهر و‬ ‫سرمایه مالی سازمان حفظ شود‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای هماهنگی تش��کل های مهندسی‬ ‫حرف��ه ای و صنفی کش��ور با بیان اینکه اس��تقالل‬ ‫مالکیت از مدیریت راهکار حفظ س��رمایه سازمانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این ب��اره توضیح داد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫کارهای��ی که می تواند جلوی از بین رفتن س��رمایه‬ ‫س��ازمانی را بگیرد این است که مدیریت و مالکیت‬ ‫دو مقوله جدا باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کش��ورهای توسعه یافته و پیشرفته‬ ‫اکن��ون این دو مقوله به طور کام��ل از یکدیگر جدا‬ ‫هس��تند‪ .‬برای پیش��رفت در کش��ور باید تجربه ها‬ ‫و س��رمایه هایی که ب��ه وجود ام��ده را حفظ کرد‬ ‫و استقالل بخش��ی به مدیری��ت و مالکیت از جمله‬ ‫راه هایی است که می تواند سرمایه سازمانی را حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته انصاری‪ ،‬حمایت و تقدیر از ش��رکت های‬ ‫پیشکس��وت نیز به این معنی اس��ت ک��ه باید این‬ ‫ش��رکت ها را حفظ کرد‪ .‬همچنی��ن برای جلوگیری‬ ‫از ناب��ودی ش��رکت های احداث‪ ،‬دول��ت می تواند با‬ ‫حمایت ه��ای الزم ب��ه بقای این ش��رکت ها پس از‬ ‫تغییر یا فوت مدیریت کمک کند‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای هماهنگی تش��کل های مهندسی‬ ‫حرف��ه ای و صنفی کش��ور همچنین درب��اره صدور‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی گفت‪ :‬یکی از مشکالتی که‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬رکود است‪ .‬کشورهای مختلف‬ ‫برای حل این مش��کل به محرک های اقتصادی فکر‬ ‫می کنند و ای��ن محرک ها به دلیل اینک��ه زودبازده‬ ‫هستند و به سرعت اش��تغالزایی می کنند‪ ،‬تا حدی‬ ‫جلوی رکود را می گیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کشور ما مشکل تورم هم وجود دارد‬ ‫و برای حل این مش��کل باید محرک های اقتصادی‬ ‫در دیگر کشورها به وجود اورد‪ .‬با این شیوه می توان‬ ‫جل��وی رکود تورمی را در کش��ور گرف��ت‪ .‬یکی از‬ ‫ظرفیت های��ی که در این زمین��ه وجود دارد‪ ،‬صدور‬ ‫خدمات فنی مهندسی است‪.‬‬ ‫انصاری با اش��اره به اینکه اکنون به طور میانگین‬ ‫س��االنه یک میلی��ارد دالر درام��د از طری��ق صدور‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی در کش��ور ایجاد می شود‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬این در حالی اس��ت که بررس��ی های‬ ‫س��ازمان ها و نهادها در کشور گویای وجود ظرفیت‬ ‫‪۲۵‬میلیارد دالری در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه صدور خدمات فنی مهندسی‬ ‫فصل مش��ترک تمام فعاالن صنعت احداث اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۴۰‬ضمانتنامه صدور خدمات فنی و‬ ‫افزایش ظرفیت تولید برق ایران‬ ‫با بهره برداری از نیروگاه س��یکل ترکیبی تابان یزد‬ ‫از س��وی وزیر نیرو‪ ،‬ظرفیت تولید ب��رق ایران حدود‬ ‫‪ 1000‬م��گاوات افزایش یافت و در مجموع به ‪۷۵‬هزار‬ ‫مگاوات رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ظرفیت تولید ب��رق ایران تا پیش‬ ‫از افتت��اح و بهره برداری رس��می از نیروگاه تابان یزد‪،‬‬ ‫حدود ‪۷۴‬ه��زار مگاوات بود که ب��ا راه اندازی نیروگاه‬ ‫جدید س��یکل ترکیب��ی ظرفیت تولید ب��رق ایران به‬ ‫‪۷۵‬هزار مگاوات افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس دیروز با حضور حمی��د چیت چیان‪،‬‬ ‫وزیر نیرو به طور رس��می نیروگاه سیکل ترکیبی تابان‬ ‫یزد افتتاح ش��د‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬تاسیس��ات پست ‪۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۲۳۰‬نخلس��تان بافق هم در مدار بهره برداری قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی هزار مگاواتی تابان یزد در‬ ‫دو فاز اجرا ش��ده که هر کدام متش��کل از یک بلوک‬ ‫سیکل ترکیبی شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمامی مراحل طراحی‪ ،‬س��اخت و راه اندازی نیروگاه‬ ‫تاب��ان یزد از س��وی متخصصان ایرانی انجام ش��ده و‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫هدف از بهره برداری این واحد نیروگاهی تامین بخشی‬ ‫از برق مورد نیاز کشور به ویژه رفع نیاز صنایع انرژی بر‬ ‫منطقه ازجمله صنایع فوالد است‪.‬‬ ‫برای ساخت دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫ی��زد ح��دود ‪۱۸۰‬میلیون ی��ورو با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی س��رمایه گذاری انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه با بهره برداری از پس��ت ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‬ ‫نخلستان بافق با هزینه ‪۴۵۰‬میلیارد ریال‪ ،‬شبکه برق‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولتی خراسان به مرکز و جنوب شرق کشور‬ ‫متصل می شود‪.‬‬ ‫تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی‪ ،‬کاهش‬ ‫اتالف و ارتقای بازدهی ش��بکه تولید‪ ،‬انتقال و توزیع‬ ‫ب��رق‪ ،‬افزایش ظرفی��ت تولید برق پاک ب��ا راه اندازی‬ ‫واحده��ای نیروگاه��ی ب��رق ب��ادی و خورش��یدی و‬ ‫هوشمندس��ازی شبکه برق از دیگر سیاست های برقی‬ ‫ایران در دوران لغو تحریم ها است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن وزارت نیرو‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫در قالب اجرای برنامه شش��م توس��عه ظرفیت تولید‬ ‫ب��رق ایران به بی��ش از یکصد هزار م��گاوات افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫حمزه مصطفوی‬ ‫مهندس��ی صادر شده که تنها یکی از انها با مشکل‬ ‫رو به رو ش��د و این نشان از ظرفیت باالیی است که‬ ‫ایران در توان مهندسی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حف�ظ و تقوی�ت ت�وان مهندس�ی در‬ ‫کشور‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت غالمرضا ش��افعی‪ ،‬معاون‬ ‫محمدباقر نوبخت در برنامه ریزی ریاس��ت جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬یکی از موضوعاتی که مدتی اس��ت در کشور‬ ‫مطرح شده قدردانی از پیشکسوتان صنعت احداث‬ ‫است که خوش��بختانه این کار در کشور انجام و به‬ ‫موضوعی دائمی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از محورهایی که ب��ر ان تاکید‬ ‫ش��ده و از اهمیت بس��یاری برخوردار است موضوع‬ ‫استقالل مالکیت از مدیریت در شرکت های مرتبط‬ ‫با صنعت احداث اس��ت‪ .‬همچنی��ن یکی از رمزهای‬ ‫کش��ورهای صنعتی و پیش��رو نهادینه ش��دن این‬ ‫نوع شرکت هاس��ت‪ .‬وزیر صنای��ع و معادن در دولت‬ ‫هفتم جمهوری اس�لامی گفت‪ :‬توان فنی مهندسی‬ ‫ایران قابل توجه اس��ت و ایران این توان را از قرن ها‬ ‫پیش در اختیار داش��ته است‪ .‬برای مثال سد کریت‬ ‫در اس��تان خراس��ان جنوبی برای مدت ‪ 550‬سال‬ ‫بلندترین سد دنیا بود و ‪ 60‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬ ‫ش��افعی با اش��اره به اینکه باید در نظر داشت که‬ ‫توان ایران در این زمینه قابل توجه اس��ت و باید از‬ ‫ان حمایت شود‪ ،‬گفت‪ :‬انچه اهمیت دارد این است‬ ‫ک��ه توان موجود در زمینه خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫در کش��ور باید ماندگار شود و نباید این توان از بین‬ ‫برود‪ .‬وی با بیان اینکه تحریم های اقتصادی ایران را‬ ‫در بس��یاری از حوزه ها با مش��کالت زیادی رو به رو‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که در برخی حوزه ها‬ ‫هم باعث پیش��رفت ایران در توان مهندسی شد که‬ ‫اکنون با احتس��اب به اتمام رس��یدن ان دوره زمان‬ ‫حفظ و تقویت توان مهندسی کشور است‪.‬‬ ‫در پای��ان ای��ن همایش از ش��رکت های فعال در‬ ‫زمینه صنعت احداث قدردانی شد‪.‬‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫غالمرضا شافعی‬ ‫کلنگ زنی فاز دوم تصفیه خانه ایبک اباد‬ ‫‪ :‬فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی ایبک اباد در‬ ‫استان مرکزی با حضور مسئوالن استانی کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مرکزی در این مراس��م با تاکید بر ضرورت توجه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ب��ر حف��ظ محیط زیس��ت گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی در راستای‬ ‫حفظ محیط زیس��ت در ایجاد فضای سبز در شهرک ها و‬ ‫تصفیه خانه برای جلوگیری از ورود پساب ها به منابع ابی‬ ‫زمینی تالش کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��هرک صنعتی ایبک اباد فاز نخس��ت‬ ‫تصفیه خان��ه با ظرفیت ‪ 600‬متر مکعب در ش��بانه روز به‬ ‫بهره برداری رس��ید اما در فاز نخس��ت تنها پس��اب های‬ ‫ب��ا ‪2000 BOD‬و ‪ 1000COD‬وارد می ش��دند ک��ه‬ ‫واحدهای صنعتی با پس��اب االینده تر باید خود اقدام به‬ ‫ایجاد پیش تصفی��ه می کردند‪ .‬به دلی��ل هزینه های مالی‬ ‫بسیار در این پروژه و با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع‬ ‫اس��تان این کار انجام نمی شد و الودگی محیط زیست به‬ ‫وج��ود می اورد‪ .‬امره گفت‪ :‬با هماهنگی ها و پیگیری های‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان با ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اقدام به ایجاد فاز دوم این‬ ‫تصفیه خانه ب��ا ظرفیت ‪ 400‬مترمکعب و برای واحدهای‬ ‫ب��ا پس��اب های االین��ده ‪40000 BOD‬و ‪COD‬‬ ‫‪60000‬کرده اس��ت‪ .‬وی درباره مش��خصات پروژه گفت‪:‬‬ ‫براساس براوردهای انجام ش��ده این پروژه باید در مدت‬ ‫زمان یک س��ال اجرا شود و پس از ان به مدت یک سال‬ ‫مورد بهره برداری ازمایشی قرار خواهد گرفت و درنهایت‬ ‫این پروژه بعد از ‪ 2‬س��ال مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه محمدرضا حاجی پور‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان مرکزی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫مجموعه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همواره‬ ‫س��عی بر ان بوده تا تعامل مناس��بی با تشکل ها و بخش‬ ‫خصوصی برقرار شود‪ .‬همچنین ترغیب واحدهای تولیدی‬ ‫به توس��عه صادرات از اولویت های برنامه های سازمانی ما‬ ‫بوده است‪ .‬وی کمک به رفع مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫و طرح موضوع در جلسات ستاد تسهیل‪ ،‬پیگیری مسائل‬ ‫و مشکالت صنایع و استفاده حداکثری از توان داخلی را‬ ‫از دیگر اولویت های کاری س��ازمان برشمرد و گفت‪ :‬امید‬ ‫است با برطرف کردن این مسائل بتوانیم ارتباط و تعامل‬ ‫با بخش خصوصی و همچنی��ن رونق اقتصادی را به نفع‬ ‫بخش تولید تغییر وضعیت دهیم‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد شبکه های هوشمند اب‬ ‫در اولویت مذاکره های خارجی‬ ‫با توجه به کاهش منابع ابی کش��ور یکی از موضوعاتی که‬ ‫می تواند به حف��ظ این منابع کمک کند‪ ،‬کاهش مصرف اب‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورتی که تعداد افراد یک خانوار مشخص باشد‪،‬‬ ‫از روی کد ملی می توان مصارف عادالنه ای را برای اش��خاص‬ ‫در نظر گرفت و میزان مصرف را متناس��ب با اعضای خانواده‬ ‫براورد کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور‬ ‫از اغاز طرح جدید دولت برای مشخص شدن میزان مصرف‬ ‫اب با استفاده از کد ملی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬حمیدرضا جانباز‬ ‫گفت‪ :‬نقطه تماس ما با مردم اشتراک انهاست و چون مصرف‬ ‫خانوار در ش��مال شهر و جنوب ش��هر از این نظر که هر دو‬ ‫از یک نوع کنتور استفاده می کنند اما تعداد اعضای خانواده‬ ‫انها با هم برابر نیست‪ ،‬میزان مصرف با هم تفاوت هایی دارد‪.‬‬ ‫این تفاوت ها باعث خواهد ش��د در ح��ق خانواده چند نفری‬ ‫که مقدار مش��خصی اب مصرف می کنند با خانواده دو نفری‬ ‫ک��ه همان میزان اب را مصرف می کنند‪ ،‬اجحاف ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬وقتی تعداد افراد یک خانوار مش��خص باشد‪،‬‬ ‫از روی ک��د ملی می توان مصارف عادالنه ای برای اش��خاص‬ ‫درنظر گرفت و میزان مصرف را متناس��ب با اعضای خانواده‬ ‫براورد ک��رد‪ .‬جانباز ادامه داد‪ :‬پیش بینی می کنیم رس��یدن‬ ‫این طرح به مرحله اجرا ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال زمان نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندس��ی اب و فاضالب کشور با بیان‬ ‫اینکه طرحی با عنوان «اصالح الگوی مصرف اب و مدیریت‬ ‫مصرف» در مجلس ش��ورای اسالمی موردبررسی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بررس��ی این طرح در زمان انتخابات‬ ‫انجام ش��د و در فض��ای انتخاباتی بحث جریمه مش��ترکان‬ ‫پرمصرف از این طرح حذف ش��د‪ ،‬اما برخورد با مش��ترکان‬ ‫پرمص��رف به صورت قطع اب یا قطع انش��عاب در این طرح‬ ‫دیده شده که چنانچه به صورت قانون در اید‪ ،‬در تابستان ‪۹۵‬‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ابتدای سال ‪ ۹۵‬قرارداد‬ ‫یک��ی از پروژه های مه��م بخش مدیریت مص��رف‪ ،‬مدیریت‬ ‫توزیع و ایجاد ش��بکه هوش��مند اب با یکی از ش��رکت های‬ ‫معتبر اروپایی منعقد خواهد ش��د و در سفری که صدراعظم‬ ‫المان در ابتدای س��ال اینده به ایران خواهد داش��ت‪ ،‬چند‬ ‫پروژه اب و فاضالب نیز با طرف های المانی مورد مذاکره قرار‬ ‫می گیرد و به احتمال زیاد به امضای تفاهمنامه ختم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬جانباز تصریح کرد‪ :‬ایجاد ش��بکه های هوشمند اب در‬ ‫مذاکره ه��ای خارجی در اولویت ق��رار دارد و تفاهمنامه ای با‬ ‫یک ش��رکت فرانسوی در زمینه بهس��ازی شبکه توزیع اب‬ ‫در مراحل نهایی عقد تفاهمنامه اس��ت‪ .‬وی با ابراز اینکه در‬ ‫س��ال های گذشته شاخص اب بدون درامد ‪24/7‬درصد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ش��اخص اکن��ون به ‪۲۶‬درصد رس��یده و با وجود‬ ‫اینکه در برنامه پنجم توس��عه کاهش یک درصدی شاخص‬ ‫اب بدون درامد در هر س��ال هدف گذاری شده بود‪ ،‬اما این‬ ‫هدف گذاری محقق نشد‪.‬‬ ‫جانباز ادامه داد‪ :‬علت ان هم تخصیص نیافتن اعتبارهای‬ ‫مورد نی��از ای��ن بخش ب��ود‪ ،‬اما برای برنامه شش��م توس��عه‬ ‫هدف گذاری را به کاهش ساالنه نیم درصدی تعدیل کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ابفای کش��ور ب��ا اش��اره ب��ه توانمندی های‬ ‫کسب ش��ده در دوران تحریم گف��ت‪ :‬در این دوران در بخش‬ ‫اب و تامین تجهیزات مورد نیاز در این صنعت‪ ،‬به خودکفایی‬ ‫بیش از ‪۹۰‬درصد رس��یدیم و این دس��تاورد مهمی است که‬ ‫باید در شرایط پس از برجام نیز از ان صیانت کنیم‪.‬‬ ‫زاینده رود با همت المانی ها‬ ‫جان می گیرد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع اب ای��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ب��ه منظور ایج��اد مدیریت یکپارچه مناب��ع اب در رودخانه‬ ‫ی بین ش��رکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫زاین��ده رود توافقنامه ا ‬ ‫به عنوان متولی مدیریت منابع اب حوضه و شرکت مدیریت‬ ‫مناب��ع ‪ inter3‬به عنوان مش��اور و نماین��ده وزارت علوم و‬ ‫تحقیقات کشور المان منعقد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمد حاج رس��ولیها با بی��ان اینکه‬ ‫ام��روز مدیریت جام��ع و یکپارچه اب به وی��ژه در مناطقی‬ ‫که با محدودیت نس��بی منابع اب روبه رو هس��تند ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رودخانه زاینده رود مهم ترین‬ ‫جریان اب س��طحی و ش��اهرگ حیاتی فالت مرکزی ایران‬ ‫اس��ت که اثر مهمی بر کیفیت زندگی ح��دود ‪4‬میلیون نفر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران با بیان اینکه در‬ ‫این راستا حساسیت حوضه زاینده رود و تنگناهای منابع اب‬ ‫ت نخست‬ ‫در ان موجب شده حوضه زاینده رود به عنوان اولوی ‬ ‫مطالعات مدیریت یکپارچه به وزارت علوم و تحقیقات کشور‬ ‫المان پیش��نهاد ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های متع��ددی را برای‬ ‫بهبود شرایط درنظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت مناب��ع اب ایران ب��ا بیان‬ ‫ اینکه سیستم پش��تیبان تصمیم گیری‪ ،‬برای مستدل کردن‬ ‫تصمیمات و موج��ه کردن اقدام��ات و انتخاب ها در فرایند‬ ‫اجرایی موثر خواهد بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت های پروژه‬ ‫از س��ال ‪ 2010‬ت��ا اوای��ل ‪2015‬م‪ ،‬بر درک ش��رایط کلی و‬ ‫مش��کالت اب در حوضه زاینده رود و استان اصفهان متمرکز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫معامالت یوزانس برای تولیدی های مازندران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تمایل چینی ها‬ ‫برای سرمایه گذاری در بوشهر‬ ‫نماین��ده یک ش��رکت س��رمایه گذار چینی گف��ت‪ :‬لغو‬ ‫تحریم ه��ای ای��ران پس از برج��ام‪ ،‬فرصت مناس��بی برای‬ ‫سرمایه گذاری در ایران به ویژه استان بوشهر است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوشهر؛ وانگ هائو در حاشیه نشست با فعاالن بخش‬ ‫اقتصادی در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر ‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اکنون فرصت های مناس��بی در ای��ران برای‬ ‫سرمایه گذاری ایجاد شده اس��ت که شرکت های کوچک و‬ ‫بزرگ کش��ور چین تمایل به سرمایه گذاری و همکاری های‬ ‫مشترک دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هدف از این س��فر اش��نایی ب��ا فرصت ها و‬ ‫ظرفیت های س��رمایه گذاری در ایران و استان بوشهر است‬ ‫ک��ه در قالب یک گروه ‪ ۷‬نف��ره‪ ،‬فعاالن بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی امده ایم تا با بخش دولتی و خصوصی ایران اش��نا‬ ‫شویم و در اینده به توافق برسیم‪.‬‬ ‫وانگ هائو افزود‪ :‬بخش های کش��اورزی‪ ،‬صنعت و شیالت‬ ‫در اولویت برنامه های ش��رکت های چینی برای همکاری با‬ ‫ایران قرار دارند و در اینده در بخش ابزیان استان های چین‬ ‫که در این زمینه فعالیت دارند‪ ،‬به اس��تان های فعال در این‬ ‫زمینه در ایران سفر خواهندکرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ور چین دارای جمعیت باالیی اس��ت‬ ‫و تقاض��ای محصوالت کش��اورزی و ابزیان زی��اد دارد‪ ،‬در‬ ‫این ارتباط هر گون��ه همکاری با ایران برای تامین این مواد‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین همایش‬ ‫سرمایه گذاری سمنان‬ ‫نخستین همایش سرمایه گذاری استان سمنان با حضور‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد و حدود ‪ ۳۰۰‬س��رمایه گذار خارجی و‬ ‫ایرانی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س��منان‪ ،‬محمد خزاعی در همایش فرصت ها و چالش های‬ ‫س��رمایه گذاری در س��منان‪ ،‬با اش��اره به فرصت های ایجاد‬ ‫شده برای س��رمایه گذاری در ایران در شرایط پسابرجا م بر‬ ‫ضرورت حمایت ویژه از سرمایه گذاران داخلی تاکید و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر می خواهیم در جذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫موفق عمل کنیم باید برای س��رمایه گذار ایرانی فرش قرمز‬ ‫پهن کنیم‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی‬ ‫فنی ایران‪ ،‬با اش��اره به مش��کالت عدی��ده قانونی و موانع‬‫پیش روی س��رمایه گذاری در کش��ور اف��زود‪ :‬برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید باید توجه وی��ژه ای به ثبات در‬ ‫مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر امور اقتص��اد و دارایی‪ ،‬بر ل��زوم حمایت و‬ ‫پشتیبانی از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی داخلی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر در کش��ور ما س��از و کار قانونی‬ ‫برای حمایت از س��رمایه گذار داخلی وجود ندارد و بنابراین‬ ‫باید برای پرکردن این خال هر چه زودتر چاره ای اندیشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی زمین��ه کاری خان��ه س��رمایه گذاری را در راس��تای‬ ‫حمای��ت از حقوق قانونی س��رمایه گذاران داخلی ارزیابی و‬ ‫بیان کرد‪ :‬اقتصاد امروز دنیا به دست نهادهای سرمایه گذاری‬ ‫اداره می شود و ما نیز اگر می خواهیم به توفیق بیشتری در‬ ‫این حوزه دست یابیم باید به سمت شکل گیری این نهادها‬ ‫و تقویت انها برویم‪.‬‬ ‫محمد خزاعی در بخش��ی دیگر از این س��خنرانی ضمن‬ ‫اش��اره به ظرفیت های متنوع و متعدد اس��تان س��منان در‬ ‫حوزه جذب س��رمایه گذاری به تجلیل از برگزاری همایش‬ ‫س��رمایه گذاری در استان س��منان پرداخت و افزود‪ :‬استان‬ ‫س��منان از مع��دود اس��تان هایی اس��ت که در ای��ن حوزه‬ ‫وارد ش��ده اس��ت‪ .‬معاون وزیر اقتصاد و دارایی‪ ،‬توجه ویژه‬ ‫مسئوالن استان س��منان به سرمایه گذاران داخلی را ستود‬ ‫و گف��ت‪ :‬حمای��ت و پش��تیبانی از س��رمایه گذار ایرانی از‬ ‫اولویت های دولت تدبیر و امید اس��ت‪ .‬استاندار سمنان نیز‬ ‫در این همایش افزود‪ :‬زمین‪ ،‬امکانات و زیرساخت های الزم‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن دراختیار سرمایه گذاران راغب به‬ ‫سرمایه گذاری در این استان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا خباز با اش��اره به ظرفیت های اس��تان سمنان‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون گفت‪ :‬هدف از اجرای این همایش‬ ‫بسترس��ازی برای اجرایی شدن اهداف س��رمایه گذاری در‬ ‫این اس��تان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه مدیران بخش دولتی‬ ‫و دس��تگاه های اجرای��ی بای��د تم��ام تالش خ��ود را برای‬ ‫جل��ب اعتماد س��رمایه گذار انجام دهن��د از حضور بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬س��رمایه گذار داخل��ی در ای��ن همای��ش فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری خبر داد‪ .‬خباز با اذعان به اینکه این همایش‬ ‫فرصت مناس��بی برای جلب س��رمایه گذار در استان است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬طرح و فرصت س��رمایه گذاری امروز به‬ ‫سرمایه گذاران حاضر در این همایش معرفی می شود‪.‬‬ ‫نماینده دولت در س��منان گفت‪ :‬استان سمنان در محور‬ ‫ارتباطی ش��رق به غرب قرار دارد و این ظرفیت بسیار مهم‬ ‫برای استان است که می تواند توجه سرمایه گذاران بسیاری‬ ‫را جلب کند‪.‬‬ ‫محمد محمدپور‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه برای‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه‪ ،‬ملزومات و قطعات تولیدی فقط برای واحدهای تولیدی معامالت‬ ‫یوزانس(اعتبار اسنادی) ‪6‬ماهه با رعایت ضوابط در دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تمام واحدهای دارای ش��رایط برای اس��تفاده از مش��وق یادش��ده که در مرحله‬ ‫نخست و دوم با کشورهای کره جنوبی‪ ،‬هندوستان و چین است‪ ،‬می توانند اقدام کنند‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫تکمیل گام به گام صنایع پایین دستی پتروشیمی در همدان‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫حمیدرضا متین‬ ‫راه اندازی‬ ‫انواع واحدهای‬ ‫صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫موفقیت صنعتی‬ ‫در استان است‬ ‫حمیدرضا رهبر‬ ‫صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫یک فرصت‬ ‫برای مصرف‬ ‫محصوالت‬ ‫تولیدی است‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۲‬واحد پتروش��یمی در همدان‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۸‬زمینه احداث واحدهای‬ ‫پایین دس��تی را برای تکمیل زنجی��ره تولید ایجاد‬ ‫خواه��د کرد؛ زنجی��ره تولیدی ک��ه می تواند برای‬ ‫‪۳‬هزار نفر به صورت مس��تقیم و ه��زاران نفر دیگر‬ ‫به صورت غیرمس��تقیم فرصت ش��غلی ایجاد کند و‬ ‫عالوه بر رونق بخش��یدن به اشتغال استان‪ ،‬روند رو‬ ‫به رشدی به اقتصاد استان بدهد‪.‬‬ ‫در گفت وگو ب��ا حمیدرضا متین‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حمیدرضا رهبر‪،‬‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن همدان چگونگی روند‬ ‫احداث و بهره ب��رداری از واحدهای پتروش��یمی و‬ ‫صنایع وابسته به ان را مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‬ ‫با بیان اینک��ه هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی و تولیدی‬ ‫در اس��تان دارای پروانه فعالیت هستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنایع متوس��ط و کوچک ‪۸۸‬درص��د از این تعداد‬ ‫واحد را به خود اختصاص داده اند که توانسته اند به‬ ‫همراه صنایع بزرگ با تولید انواع محصول‪۲۵ ،‬هزار‬ ‫فرصت شغلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حمیدرض��ا متی��ن با اش��اره ب��ه اینک��ه صنایع‬ ‫پتروش��یمی از جمله واحدهای مهم و بزرگ استان‬ ‫هستند که پروانه بهره برداری انها از سوی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم اکن��ون مصوبه احداث ‪ ۲‬واحد پتروش��یمی در‬ ‫اس��تان در ح��ال اجراس��ت که واحد پتروش��یمی‬ ‫هگمتان��ه با ‪ ۹۳‬درصد پیش��رفت فیزیکی و گذر از‬ ‫مراحل تکمیل‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۵‬قرار است محصوالت‬ ‫پالس��تیک دارویی و پزش��کی تولی��د و به جامعه‬ ‫پزشکی عرضه کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پتروش��یمی ابن س��ینا بعد‬ ‫از گذش��ت‪ ۱۰‬س��ال بالتکلیفی از دیگر پروژه های‬ ‫معطل مانده استان بود که برنامه ریزی های مناسب‬ ‫ب��رای اح��داث و راه اندازی ان در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورتی که احداث این‬ ‫واحد به شکل کنسرس��یومی انجام می شد فرایند‬ ‫زمانی طوالنی را باید پش��ت س��ر می گذاشت که با‬ ‫رایزنی های انجام ش��ده با مس��ئوالن بانک صنعت‬ ‫و مع��دن قرار ش��د با ب��اال بردن تس��هیالت ارزی‬ ‫(‪۲۲۰‬میلی��ون دالر تس��هیالت ارزی و ایجاد حجم‬ ‫سرمایه گذاری ‪۳۴۰‬میلیون دالری) و پیگیری بانک‬ ‫پرونده ان برای احداث و بهره برداری بسته شود‪.‬‬ ‫متی��ن تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به مس��یر طوالنی‬ ‫تامین مواد اولیه واحدهای پتروش��یمی‪ ،‬باال بودن‬ ‫هزینه های حمل ونقل‪ ،‬خطرات ناشی از حمل ونقل‬ ‫و همچنین توانایی تولید مواد اولیه در داخل استان‬ ‫با اح��داث واحدهای مورد نی��از‪ ،‬در فازهای بعدی‬ ‫تامی��ن مواد اولیه مورد نیاز این واحدها در اس��تان‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬به همین منظور قرار اس��ت با دریافت‬ ‫مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تولید «وم»‬ ‫به عنوان مواد اولیه مورد نیاز پتروش��یمی هگمتانه‬ ‫در اج��رای ف��از دوم این واحد به انجام برس��د تا با‬ ‫توجه به خطرات ناش��ی از حمل ونقل‪ ،‬تولید ان در‬ ‫استان انجام شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت هم��دان با اع�لام اینکه اجرایی ش��دن‬ ‫پروژه پتروش��یمی ابن س��ینا در ابتدای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫برای ه��زار نفر در هم��دان اش��تغالزایی به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬اس��تقرار و اغ��از به کار‬ ‫این واحد پتروش��یمی زمینه ایج��اد بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی پایین دس��تی را به دنبال دارد‪ .‬البته‬ ‫براساس پیش بینی ها این واحد گاز «اتیلن اکساید‬ ‫مونواتان��ول» تولید خواهد کرد ک��ه عالوه بر تولید‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د این محص��ول در اس��تان از‬ ‫خروج ارز و واردات ای��ن محصول به همین میزان‬ ‫جلوگیری خواهد ش��د‪( .‬هم اکن��ون ‪ ۹۳‬درصد گاز‬ ‫اتیلن اکساید مونواتانول وارداتی است)‪.‬‬ ‫متی��ن‪ ،‬راه ان��دازی ان��واع واحده��ای صنای��ع‬ ‫پایین دس��تی این ‪ ۲‬واحد پتروش��یمی را به عنوان‬ ‫موفقیت صنعتی در اس��تان ارزیاب��ی کرد و گفت‪:‬‬ ‫با بهره ب��رداری از واحدهای پتروش��یمی اس��تان‪،‬‬ ‫صنایع پایین دس��تی مانند واحدهای تولیدی مواد‬ ‫شوینده و بهداشتی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬شربت های‬ ‫غیرخوراک��ی‪ ،‬ان��واع محصوالت پالس��تیکی‪ ،‬انواع‬ ‫چس��ب و‪ ...‬اح��داث و راه ان��دازی خواهد ش��د که‬ ‫براس��اس پیش بینی ه��ا ای��ن واحده��ا ب��ه همراه‬ ‫واحده��ای پتروش��یمی‪ ،‬می توانند ح��دود ‪۳‬هزار‬ ‫فرصت ش��غلی مس��تقیم و هزاران فرصت ش��غلی‬ ‫غیرمس��تقیم ایجاد کرده و باع��ث رونق اقتصادی‬ ‫استان شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬به طور حتم صنایع پایین دس��تی‬ ‫پتروش��یمی هگمتانه در ش��هر هم��دان احداث و‬ ‫راه ان��دازی خواهد ش��د اما با توجه به گس��تردگی‬ ‫پتروشیمی ابن س��ینا در شهرستان فامنین‪ ،‬صنایع‬ ‫پایین دس��تی ان ق��رار اس��ت در سراس��ر اس��تان‬ ‫به وی��ژه ش��هرک صنعتی بهاران (فامنین) و س��ایر‬ ‫شهرس��تان ها اس��تقرار پیدا کنند‪ .‬البته با توجه به‬ ‫نیازی که اس��تان و کش��ور به گاز «اتیلن اکس��اید‬ ‫مونواتانول» دارد‪ ،‬صنایع پایین دس��تی ان می تواند‬ ‫به سرعت احداث شود و به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای ساکنان سکونتگاه های غیررسمی‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی کردستان عنوان کرد‪ :‬امروز‬ ‫مهم ترین مسئله ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای توانمندی‬ ‫فردی در س��کونتگاه های غیررسمی اس��ت که این مهم‬ ‫موردتوجه ستاد بازافرینی استان است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدصادق وجدی در جلس��ه س��تاد‬ ‫اس��تانی بازافرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف با‬ ‫بررسی برنامه های احیا‪ ،‬بهسازی و نوسازی شهری استان‬ ‫کردس��تان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل‬ ‫ش��د‪ ،‬با اش��اره به اینکه س��ند ملی با عن��وان بازافرینی‬ ‫محالت هدف در س��ال گذش��ته ابالغ و الزم االجرا شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون کارگروه های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سالمت‪،‬‬ ‫ارتقای اقتصادی و مش��ارکت های مردمی این س��تاد در‬ ‫استان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬کش��ورهایی که دارای موقعیتی شبیه‬ ‫کشورما هس��تند باید ستادها و س��اختارهایی برای رفع‬ ‫مش��کالتی همچ��ون حاشیه نش��ینی و س��کونتگاه های‬ ‫غیررسمی تشکیل دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد‪ :‬به همت‬ ‫و هم��کاری بین بخش دولتی و خصوصی باید س��مت و‬ ‫سوی مناس��بی به برنامه های توس��عه ای در استان هایی‬ ‫همچون کردستان داده شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس اسیب شناس��ی ها دولت به‬ ‫تنهایی قادر به تصمیم گیری برای مسائل اجتماعی نیست‬ ‫و موفقیت در این زمینه مستلزم تعامل با مردم است‪.‬‬ ‫وج��دی بی��ان ک��رد‪ :‬دول��ت ب��رای ایجاد اش��تغال و‬ ‫توانمندسازی افراد ساکن در س��کونتگاه های غیررسمی‬ ‫باید مش��وق ها و محرک هایی قرار دهد و اقدام به اموزش‬ ‫و ارائه تجربه به این افراد کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه احداث واحدهای پتروش��یمی‪،‬‬ ‫واحدهای میان دس��تی و پایین دستی ان تاکنون با‬ ‫مشکلی مواجه نش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬به جز وقفه زمانی‬ ‫که به دلیل برخی مش��کالت به ویژه تامین نش��دن‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز که روند اح��داث این واحدها‬ ‫را ب��ه کندی پیش می برد‪ ،‬مش��کل چندانی وجود‬ ‫نداش��ت که خوشبختانه با رایزنی های انجام شده و‬ ‫بر طرف شدن مشکالت به زودی شاهد بهره برداری‬ ‫از این واحدها در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با احداث صنایع پایین دستی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫با راه اندازی واحدهای پتروش��یمی و به دنبال ان‬ ‫صنایع میان دستی و پایین دستی ان عالوه بر بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬دولت و جامعه نیز سود خواهند برد‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫ب��ا بیان اینکه صنعت پتروش��یمی به عنوان یکی از‬ ‫صنایع مادر به ش��مار می رود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬احداث‬ ‫و بهره ب��رداری از صنایع پتروش��یمی در هر منطقه‬ ‫مزیتی برای توسعه به شمار می رود که خوشبختانه‬ ‫اس��تان همدان با در دس��تور کار قرار دادن احداث‬ ‫‪ ۲‬واحد پتروش��یمی و صنایع پایین دستی به دنبال‬ ‫به دست اوردن این مزیت هاست‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا رهب��ر با اش��اره ب��ه اینکه براس��اس‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬قرار بود خوراک مورد نیاز این واحدها‬ ‫از عسلویه تامین شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه به دلیل ضعف‬ ‫در برنامه ریزی و مدیریت و اختالف میان ش��رکا‪ ،‬از‬ ‫اح��داث و بهره ب��رداری این واحدها بعد از گذش��ت‬ ‫س��ال ها‪ ،‬نتیجه مثبتی به دس��ت نیامده است‪ .‬البته‬ ‫خوش��بختانه هم اکنون با برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫و تالش مس��ئوالن استان‪ ،‬روند احداث و بهره برداری‬ ‫از ای��ن واحدها بار دیگر در حال پیگیری اس��ت که‬ ‫امیدواریم با همکاری و همدلی به زودی شاهد افتتاح‬ ‫این پروژه های مهم صنعتی در استان باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طوالنی ش��دن اجرای س��اخت و‬ ‫بهره ب��رداری از هر پ��روژه صنعتی توجیه اقتصادی‬ ‫ان را با مش��کل روبه رو می کند‪ ،‬چراکه براوردهای‬ ‫هزینه ای و سود دهی این واحدها با شرایط زمانی و‬ ‫براساس موقعیت های به وجود امده انجام شده بود‪.‬‬ ‫رهب��ر با تاکید ب��ر اینکه با طوالنی ش��دن روند‬ ‫احداث پروژه های صنعتی به ویژه صنایع پتروشیمی‬ ‫ع�لاوه بر تغیی��ر فناوری م��ورد اس��تفاده در خط‬ ‫تولید‪ ،‬هزینه های مازاد و س��رباری را برای احداث‬ ‫و راه ان��دازی ایج��اد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬طوالنی ش��دن‬ ‫ی ای��ن واحدها با توج��ه به اینکه‬ ‫رون��د بهره بردار ‬ ‫فناوری و ماشین االت مورد استفاده از این واحدها‬ ‫هم��گام با فناوری روز نیس��تند‪ ،‬به طور حتم باعث‬ ‫می ش��ود محصوالت تولیدی انها نیز توانایی رقابت‬ ‫با محصوالت مش��ابه موجود در بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی را نداش��ته باش��ند‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫با راه ان��دازی واحدهای پتروش��یمی و به دنبال ان‬ ‫صنایع میان دستی و پایین دستی ان عالوه بر بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬دولت و جامعه نیز س��ود خواهند برد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬تولید محصوالت متنوع‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫ارزاوری و رون��ق اقتصادی‪ ،‬ق��رار گرفتن در میان‬ ‫کشورهای صاحب فناوری و‪ ...‬ازجمله دستاوردهای‬ ‫احداث و بهره ب��رداری از واحدهای پتروش��یمی و‬ ‫صنایع وابسته به ان خواهد بود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در خانه صنعت و معدن استان‬ ‫همدان با بیان اینکه احداث واحدهای میان دس��تی‬ ‫و پایین دس��تی صنای��ع پتروش��یمی به عنوان یک‬ ‫فرصت برای مص��رف محصوالت تولیدی واحدهای‬ ‫بزرگ تر به ش��مار می رود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫متغیر بودن ش��رایط بازار‪ ،‬فراز و نشیب های عرضه‬ ‫و تقاض��ا‪ ،‬صاحبان صنایع مادر به ویژه پتروش��یمی‬ ‫تمایل بیشتری برای احداث واحدهای میان دستی‬ ‫و پایین دس��تی برای مصرف محصول تولید از خود‬ ‫نشان می دهند چراکه با راه اندازی این واحدها خط‬ ‫تولید انها با رکود در فروش محصول مواجه نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۳۸‬هزار شغل گیالن‬ ‫استاندار گیالن با اش��اره به بهبود وضعیت اشتغال در‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون بیش از ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫شغل در استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدعلی نجفی در جلس��ه کارگروه‬ ‫اش��تغال اس��تان گیالن با بیان اینکه با اعالم مرکز امار‬ ‫ایران نرخ بیکاری ‪ ۹‬ماه گذشته در گیالن نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته ‪ 5‬پله صعود کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ بیکاری استان بنابر گزارش مرکز امار ایران در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال ‪ 11/5‬درصد است‪.‬‬ ‫وی نرخ مش��ارکت استان را در این مدت ‪ 41/9‬درصد‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬گیالن از نظر نرخ مشارکت رتبه سوم‬ ‫کشور را کسب کرده است‪.‬‬ ‫نجفی با اشاره به ایجاد ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۶۹۰‬شغل در استان‬ ‫در سال جاری گفت‪ :‬به طور قطع برای بهبود اشتغالزایی‬ ‫در استان باید از حضور پررنگ بخش خصوصی برخوردار‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫نماین��ده عال��ی دولت در گی�لان با بیان اینکه س��یر‬ ‫صعودی ایجاد اش��تغال در اس��تان در حال رش��د است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از محل اعتبارات س��فر رییس جمهوری به گیالن‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳۳۰‬میلیارد تومان تس��هیالت بانکی پرداخت‬ ‫ش��ده است و انتظار داریم طرح هایی که به بانک ها ابالغ‬ ‫شده از طریق مدیران استانی بانک ها پیگیری شود‪.‬‬ ‫نجفی عملکرد بانک های کشاورزی و تجارت استان را‬ ‫مثبت ارزیابی کرد و اف��زود‪ :‬نباید یک ریال از اعتبارات‬ ‫تخصیص یافته به اس��تان از س��مت بانک ها برگش��ت‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مدیران دستگاه های اجرایی ضمن ارائه‬ ‫طرح ها به بانک پیگیری های مستمر را نیز انجام دهند‪.‬‬ ‫وجود ارسنیک در ابمیوه ها رد شد‬ ‫رس��ول دیناروند‪ ،‬معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در واکنش‬ ‫به برخی اخبار مبنی بر وجود ارسنیک در ابمیوه های صنعتی گفت‪ :‬بررسی های‬ ‫ما نشان می دهد که چنین چیزی واقعیت ندارد‪ .‬وی در زمینه وضعیت سالمت‬ ‫ابلیموهای صنعتی نیز گفت‪ :‬براس��اس بررس��ی های سازمان غذا و دارو در سال‬ ‫‪ ،۹۴‬درصدی از ابلیموهای صنعتی کیفیت الزم را ندارند‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫باشد که من از ان بی اطالع هستم‪.‬‬ ‫وی درباره چرایی انتخاب ایتالیا به عنوان کشور‬ ‫مشترک برای تولید گفت‪ :‬ایتالیا مهد دکوراسیون‬ ‫دنیا اس��ت و اگر با چنین کشوری تولید مشترک‬ ‫ش��ود بسیار خوب اس��ت‪ .‬اما به یاد داشته باشیم‬ ‫که به چن��د گفت وگو و رفت وامد نمی توان تولید‬ ‫مش��ترک گفت‪ .‬البته مدت ها اس��ت ک��ه درباره‬ ‫موضوع تولید مش��ترک زیاد بحث می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫فکر نمی کنم که حقیقت داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‬ ‫باید نتیجه گرا باش��یم‪ .‬وقتی م��ا می خواهیم یک‬ ‫ایده را پیش��نهاد کنیم باید تمام زیرس��اخت ها و‬ ‫پیش نیازه��ای ان را ب��ا هم ب��راورد کنیم‪ .‬تولید‬ ‫مش��ترک تا یک س��ال اینده تنها یک پیش بینی‬ ‫ب��رای تولید و امیدواری اس��ت نه ی��ک رویداد و‬ ‫واقعیت‪ .‬از این رو ما هنوز پذیرای تولید مش��ترک‬ ‫نیس��تیم؛ چرا که هنوز مسائل بین المللی مان حل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن مبلمان و دکوراس��یون با اشاره به‬ ‫اینکه در صنعت مبلمان داخلی مفهوم نشان(برند)‬ ‫هنوز جا نیفتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نشان(برند)سازی‬ ‫ت اما اگر این‬ ‫مش��ترک کار بسیار س��خت تری اس ‬ ‫اتف��اق بیفتد تولی��دات مختلفی با نش��ان(برند)‬ ‫ایرانی‪ ،‬ایتالیایی یا نشان(برند) مشترک می توانیم‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫سمیع زاده درباره شرایط کنونی صنعت مبلمان‬ ‫توضیح داد‪ :‬در حوزه تولید مبلمان اداری‪ ،‬کودک‬ ‫و نوجوان خودکفا هستیم و نیازی به شرکت های‬ ‫خارج��ی نداریم‪ .‬در بخش مبلمان خانگی هرچند‬ ‫در بخش کالسیک ان (مبلمان استیل) در داخل‬ ‫کشور تقاضای تولید و خرید را داریم‪ ،‬اما در بخش‬ ‫مبلمان مدرن انجا که بحث تیراژ و تولید صنعتی‬ ‫مطرح می ش��ود نیازمن��د واردات هس��تیم‪ .‬البته‬ ‫امیدوارم که این واردات تبدیل به تولید مشترک‬ ‫ش��رکت های ایرانی و خارجی ش��ود‪ .‬از این رو اگر‬ ‫کشورهای قدرتمند در صنعت مبلمان وارد شوند‬ ‫بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫عبدالحسین عباسی‪ ،‬رییس اتحادیه درودگران‬ ‫و مبل س��ازان تهران نیز ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬تولید‬ ‫مشترک با کش��ورهای خارجی به ویژه مبلمان در‬ ‫حد صحبت بوده اس��ت‪ .‬هر چند در گذش��ته نیز‬ ‫صحبت هایی در این زمینه ش��ده‪ ،‬اما هنوز اتفاق‬ ‫خاصی نیفتاده است‪ .‬عباسی با اشاره به مشکالت‬ ‫صنع��ت مبلمان افزود‪ :‬در تولی��د مبلمان خانگی‬ ‫کمتر از ایتالیا نیس��تیم و حتی مبلمان خانگی ما‬ ‫با کش��ورهای خارجی برابری می کند‪ .‬با این حال‬ ‫مش��کل صنعت مبلمان ما از چندین سال تحریم‬ ‫ناشی می شود که تولیدکنندگان این صنعت را با‬ ‫مشکالت زیادی روبه رو کرد‪ .‬به عالوه‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و تجهی��زات در ای��ن صنعت قدیمی و فرس��وده‬ ‫هستن د به گونه ای که با ماشین های ‪۴۵‬سال پیش‬ ‫کار می کنیم‪ .‬وی همچنین افزود‪ ۶۰ :‬تا ‪۶۵‬درصد‬ ‫مبلمان کالسیک(استیل) در ایران با دست تولید‬ ‫می شود‪ .‬تا جایی که برای تولید مبل استیل‪۱۲ ،‬‬ ‫نفر در حرفه های مختل��ف روی ان کار می کنند‪.‬‬ ‫در حالی که در خارج کش��ور تمامی فرایند تولید‬ ‫مبلمان با ماش��ین االت انجام می ش��ود‪ .‬عباس��ی‬ ‫درباره نشان(برند)سازی در زمینه صنعت مبلمان‬ ‫با توجه به زمینه سازی برای تولید مشترک گفت‪:‬‬ ‫مش��کل ما در صنعت مبلمان‪ ،‬نشان(برند) نیست‪،‬‬ ‫چ��ون همان گونه ک��ه تولیدکنندگان��ی داریم که‬ ‫از زمان قدیم تولیدات ش��ان نش��ان(برند) ش��ده‪،‬‬ ‫خریداران و متقاضیان انها نیز ش��ناخته شده اند‪.‬‬ ‫اما مواردی نیز وجود دارد که به هیچ وجه کیفیت‬ ‫و نش��ان(برند) مبلمان را نمی شناس��ند و تنها به‬ ‫رنگ مب��ل اکتفا می کنن��د‪ .‬با این همه مش��کل‬ ‫ن و نشان سازی‬ ‫صنعت مبلمان در حال حاضر‪ ،‬نشا ‬ ‫نیس��ت‪ ،‬مش��کل اصلی صنعتگران‪ ،‬قدیمی بودن‬ ‫ماشین االت و تجهیزات است‪ .‬تولیدات مبلمان نیز‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬مشکل تولیدکنندگان صنعت شکالت‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخ��ش ارد وزارت جه��اد کش��اورزی واردات‬ ‫را محدود ک��رده و قیمت خرید تضمین��ی در حمایت از‬ ‫کش��اورز را از ‪ ۱۱۰۰‬به ‪ ۱۵۰۰‬ت��ا ‪ ۱۶۰۰‬تغییر داده که‬ ‫این قیمت باال باعث مش��کل اساسی برای تولیدکنندگان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جمش��ید مغازه ای گفت‪ :‬تولیدات ما در س��ال جاری با‬ ‫همه این‬ ‫توجه به رکود حاک��م بر بازار پایین امده ولی با ‬ ‫مش��کالت امید برای اینده بس��یار روشن است‪ .‬سال ‪۹۴‬‬ ‫نسبت به سال های قبل ‪ -‬سال دشواری را سپری کردیم‪،‬‬‫این در حالی است که در سال های گذشته بحث ها بر سر‬ ‫قیمت بود ولی در سال جاری رکودی بر بازار بود که برای‬ ‫فروش محصول حتی در مقاطعی قیمت ها شکسته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فودن��ا‪ ،‬مغازه ای اف��زود‪ :‬برای س��ال اینده‬ ‫امیدواریم این مسائل حل شود زیرا تحریم برداشته شده‪،‬‬ ‫س��وئیفت بانکی برقرار شده و س��رمایه گذارهای خارجی‬ ‫اماده مش��ارکت های داخلی ش��ده اند اما نباید این را هم‬ ‫فراموش کنیم که تمام مش��کالت ما مشکالت برون مرزی‬ ‫نبوده بیشترین گالیه مان از مسائل داخلی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عمده ترین مشکالت امروز ما داخلی است که‬ ‫همان طور که گفته بودم باید به بوروکراسی های موجود و‬ ‫مواد اولیه اش��اره کنم به عنوان نمونه‪ ،‬در بخش ارد وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی واردات را محدود ک��رده و قیمت خرید‬ ‫تضمین��ی در حمایت از کش��اورز را از ‪ ۱۱۰۰‬به ‪ ۱۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تغییر داده که این قیمت باال‪ ،‬در ‪ ۲۰‬روز گذش��ته‬ ‫باعث مشکل اساس��ی برای ما شده است باید این نکته را‬ ‫اضافه کنم که قیم��ت جهانی گندم پایین امده و تا ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان رسیده اس��ت که با مذاکراتی که انجام دادیم به ما‬ ‫قول دادند با قیمت ‪ ۱۱۰۰‬گندم را به تولیدکننده ها بدهند‬ ‫که امیدواریم این اتفاق هر چه سریع تر بیافتد‪.‬‬ ‫دبی��ر ای��ن انجمن درب��اره گفته های دول��ت در زمینه‬ ‫رف��ع موانع تولید نی��ز چنین گفت‪ :‬مدام گفته می ش��ود‬ ‫بوروکراس��ی ها برداشته ش��ده‪ ،‬موانع تولید کم شده و‪،...‬‬ ‫ولی درعمل ما چیزی ندیدیم و بوروکراس��ی های فراوانی‬ ‫هنوز هس��ت ک��ه در راه تولی��د ق��رار دارد‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫نوسانات قیمت ارز است که ان هم مشکل عدیده ای برای‬ ‫م��ا ایجاد می کند و باید بدانیم این طور نیس��ت که قیمت‬ ‫ارز باال می رود پس س��ود صادرکننده بیشتر می شود زیرا‬ ‫کش��ورهای منطقه و هدف‪ ،‬قیمت های داخلی ما را رصد‬ ‫می کنند و می دانند در ایران چه خبر هست‪.‬‬ ‫پاسخگوی نیاز داخل است هر چند برای صادرات‬ ‫مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا تولید مشترک؟‬ ‫صنع��ت مبلم��ان در ای��ران از ‪۵۰‬س��ال قب��ل‬ ‫پیشرفت های قابل قبولی داشته و در تولید چوب‬ ‫و س��اخت انواع مبلمان حرکت رو به رش��دی را‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬امروزه استفاده از مبل تنها ویژه‬ ‫ثروتمن��دان نیس��ت و مبلمان به عن��وان کاالی‬ ‫اساس��ی در بیش��تر منازل م��ورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬کمتر خانه ای است که در ان از مبلمان‬ ‫خبری نباش��د‪ .‬اگر در گذش��ته به این صنعت به‬ ‫عنوان یک صنعت لوکس نگاه می شد امروز دیگر‬ ‫به عنوان صنعتی اس��ت که در کن��ار هنر ایرانی‬ ‫می تواند س��هم مهمی در اش��تغالزایی و تولید در‬ ‫کشور داشته باش��د‪ .‬با این حال تامین مواد اولیه‬ ‫باکیفیت و وج��ود تعرفه باال‪ ،‬نااگاهی از بازارهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬کمب��ود نقدینگی و س��اختار س��نتی از‬ ‫مهم ترین مشکالت تولید و صادرات صنایع چوبی‬ ‫و مبلمان در کش��ور است‪ .‬از این رو باید مشکالت‬ ‫تولی��د برای صنعتگران مبلمان برطرف ش��ود که‬ ‫بتوانن��د تولیدات خ��ود را صادر کنن��د‪ .‬به گفته‬ ‫حس��ن احمدیان‪ ،‬رییس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان مبلمان‪ ،‬در س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬صادرات مبلمان رشد ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابری داشته‬ ‫اما در سال های اخیر افت صادراتی گریبانگیر این‬ ‫صنعت ش��ده است‪ .‬با این حس��اب اگر قرار باشد‬ ‫تولید مش��ترک با هر کشوری مانند ایتالیا‪ ،‬ترکیه‬ ‫یا المان محقق شود شناسایی بازارهای صادراتی‬ ‫نیز دارای اهمیت است‪ .‬هرچند اگر تولید مشترک‬ ‫باع��ث ورود فناوری به این صنعت ش��ود و بتواند‬ ‫بافت و ساختار سنتی تولید را مکانیزه و پیشرفته‬ ‫کند می توان پیش بینی های دیگری نیز برای رونق‬ ‫صنع��ت مبلمان کرد؛ به ویژه اینکه در این راس��تا‬ ‫باید از واردات مبلمان که تولید کننده داخلی را با‬ ‫مشکل روبه رو می کند‪ ،‬جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫رامین سمیع زاده‬ ‫عبدالحسین عباسی‬ ‫تولید سطل زباله دریایی برای بازیافت پالستیک ها‬ ‫دو موج س��وار اس��ترالیایی برای مبارزه با الودگی های‬ ‫اب اقیانوس ها دس��ت به س��اخت یک سطل زباله شناور‬ ‫اتوماتیک زدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این دستگاه که ‪ Seabin‬نامگذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬در اب قرار گرفته به اسکله شناور متصل می شود‬ ‫و به وس��یله یک پمپ اب در خش��کی اداره می شود‪ .‬این‬ ‫پمپ س��پس به تولید یک جریان داخل��ی اب در داخل‬ ‫س��طل می پردازد‪ .‬همان ط��ور که اب ش��روع به جریان‬ ‫یافت��ن به بیرون س��طل کرده و به اقیان��وس برمی گردد‬ ‫م��واد پالس��تیکی و دیگ��ر زباله هایی ک��ه در اب الوده‬ ‫اقیانوس ها وجود دارند در داخل کیس��ه به ویژه زباله که‬ ‫از الیاف طبیعی ساخته شده به دام می افتند‪ .‬این دستگاه‬ ‫همچنین به مکانیسم دیگری که االینده های مایع در اب‬ ‫دری��ا مانند نفت و مواد ش��وینده را فیلتر می کند‪ ،‬مجهز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬این دس��تگاه فقط برای کار در اب های‬ ‫ارام و کنت��رل ش��ده مانن��د اس��کله‪ ،‬اب دری��ا‪ ،‬بن��ادر‪،‬‬ ‫رودخانه ه��ا‪ ،‬دریاچه ه��ا طراحی ش��ده و س��اختار ان با‬ ‫دریاهای توفانی و مواج سازگار نیست‪.‬‬ ‫بس��یاری از پژوهش��گران از سراس��ر جه��ان در حال‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مبل سازان ایرانی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‹ ‹ماش�ین االت قدیمی‪ ،‬مش�کل صنعت‬ ‫مبلمان‬ ‫‪29‬‬ ‫تریبون‬ ‫ایا تولید مشترک مبلمان عملی می شود؟‬ ‫زمان زیادی است بر تولید مشترک با کشورهای‬ ‫خارجی در صنعت مبلمان تاکید می ش��ود با این‬ ‫هم��ه فعاالن ای��ن صنعت در ح��ال حاضر تولید‬ ‫مش��ترک را در حد یک ش��عار می دانند که باید‬ ‫بستر اجرایی شدن ان در سال اینده فراهم شود‪.‬‬ ‫تولید مش��ترک مبلمان با کش��ورهای خارجی‬ ‫به ویژه ایتالیا مدت هاست از زبان مسئوالن شنیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬چن��د روز پیش نیز حس��ن احمدیان‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادیه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫مبلم��ان از تولی��د مش��ترک مبلم��ان ایران��ی و‬ ‫ایتالیای��ی و امضای تفاهمنام��ه ای در این زمینه‬ ‫خبر داد‪ .‬این خبر در حالی منتش��ر شد که درباره‬ ‫تولید مشترک کاالهای دیگر با کشورهای خارجی‬ ‫نی��ز صحبت بس��یار می ش��ود‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫تولید مش��ترک یکی از راه های ع�لاج در صنایع‬ ‫مختلف است که روی ان بس��یار تاکید می شود‪.‬‬ ‫با وجود اینکه مس��ئوالن از زمینه سازی و امضای‬ ‫تفاهمنامه برای تولید مشترک در صنعت مبلمان‬ ‫س��خن می گویند این س��وال پیش می اید که ایا‬ ‫برای هدفی که این همه روی ان تاکید می ش��ود‬ ‫بستر اجرایی ش��دن نیز فراهم شده است‪ .‬به ویژه‬ ‫اینکه این تولید مش��ترک قرار اس��ت با ایتالیا که‬ ‫مهد دکوراس��یون دنیا اس��ت‪ ،‬انجام شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه رامین سمیع زاده‪ ،‬عضو هیات مدیره و دبیر‬ ‫انجمن مبلمان و دکوراس��یون به‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫تولید مشترک در صورتی که دانش و فناوری وارد‬ ‫کشور شود‪ ،‬بسیار مفید است‪ .‬اما به نظر نمی رسد‬ ‫تولید مشترک با کشوری همچون ایتالیا به نتیجه‬ ‫قطعی رسیده باشد‪ .‬از این رو اگر هم خبر یا بحثی‬ ‫در این زمینه منتشر می شود در حد صحبت های‬ ‫کلی است‪.‬‬ ‫س��میع زاده افزود‪ :‬تولید مشترک با یک کشور‬ ‫خارجی بحثی کارشناس��ی اس��ت و قرار نیس��ت‬ ‫م��ا عالقه های مان را به عنوان م��وارد مهم عنوان‬ ‫کنیم؛ چراکه در تولید مش��ترک باید روی مقدار‬ ‫و تعداد فناوری که قرار اس��ت وارد کش��ور شود‬ ‫بررسی کارشناسی شده ‪ ،‬به عالوه باید نیازسنجی‬ ‫در تولید و صنعت انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در زمینه تولید مش��ترک‬ ‫مبلمان با ایتالیا اتفاق خاصی نیفتاده و اگر بحثی‬ ‫ش��ده در حد مکاتب��ات اولیه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه ما به بحث های شعاری عادت کرده ایم و‬ ‫ان قدر این مباحث زیاد می ش��ود که شاید برخی‬ ‫اخبار و تیترها را باور نکنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن مبلمان و دکوراس��یون با اشاره به‬ ‫زمینه س��ازی برای تولید مشترک گفت‪ :‬اگر یک‬ ‫شرکت در داخل کشور بخواهد اقدام به تولید کند‬ ‫باید ش��رایط سختی را پشت سر بگذارد‪ .‬چه برسد‬ ‫به اینکه تولید مشترک‪ ،‬همکاری و سرمایه گذاری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ان هم برای کشور ما که بسیاری از‬ ‫مش��کالت و موارد س��اختاری برای تولید در ان‬ ‫مانند بانک‪ ،‬تعرفه و گمرک حل نشده است‪.‬‬ ‫س��میع زاده با بی��ان اینکه اطالع��ات جدیدی‬ ‫درباره اغاز تولید مشترک مبلمان با ایتالیا ندارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��اید اطالعات جدیدی وجود داش��ته‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫حاضر به بررس��ی اثرات س��وءمواد پالس��تیکی شناور در‬ ‫اکوسیستم های دریایی می پردازند‪ .‬توفان های سهمگین‬ ‫س��بب شکسته شدن و خرد ش��دن این مواد پالستیکی‬ ‫به قطعات کوچک ش��ده و متاس��فانه حیوان��ات دریایی‬ ‫انها را مصرف می کنند‪ .‬این امر س��بب انس��داد دستگاه‬ ‫گ��وارش انها ش��ده و در نهایت باعث گرس��نگی و مرگ‬ ‫این موجودات می شود‪ .‬این نواوری ساده اما باور نکردنی‪،‬‬ ‫اقیانوس های��ی عاری از الودگی را برای نس��ل های اینده‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫هر دو مخترعان این فناوری جدید در حال برنامه ریزی‬ ‫برای بازیافت مواد پالس��تیکی جمع اوری شده هستند تا‬ ‫از طریق بازیافت انها بتوان ‪ Seabin‬بیشتری تولید کرد‪.‬‬ ‫به گفته انها این سطل با استفاده از پالستیک پلی اتیلن؛‬ ‫ترکی��ب پالس��تیک های بازیافتی اقیانوس‪ ،‬پالس��تیک‬ ‫بازیافتی و پالس��تیک جدید س��اخته ش��ده است‪ .‬همه‬ ‫فاکتور های دیگر موادی خواهند بود که ما بتوانیم دوباره‬ ‫از انها استفاده کنیم یا انها را بازیافت کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به گفته انجمن دفاع از منابع طبیعی‪ ،‬پالستیک‬ ‫و دیگر فرم های الوده کننده اب معضل بزرگی برای منابع‬ ‫طبیعی جهان ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان زیادی در صنعت مبلمان( اداری‪ ،‬خانگی‬ ‫و ک��ودک) فعالیت می کنند که به معر ف��ی تعدادی از انها‬ ‫پرداخته ایم‪:‬‬ ‫راد سیس�تم‪ :‬این شرکت در س��ال ‪ ۱۳۲۷‬فعالیت خود را‬ ‫ب��ا نام «مبلمان مین��ا» اغاز کرد‪ .‬پس از کس��ب یک دوره‬ ‫تجربه ه��ای با ارزش در س��ال ‪ ۱۳۵۸‬با نام تجاری «صنایع‬ ‫چوبی توتن» به عنوان تولید کننده لوازم اداری ادام ه فعالیت‬ ‫داد و س��پس در س��ال ‪ ۱۳۶۸‬دامن ه فعالیت حرفه ای خود‬ ‫را ب��ا تولیدات انبوه با نام کنونی راد سیس��تم وس��عت داد‪.‬‬ ‫شرکت «راد سیستم» در حال حاضر در یک فضای تولیدی‬ ‫‪۱۰‬هزار متری‪ ،‬به وس��یل ه ماشین االت پیشرفته محصوالت‬ ‫خود را با کیفیتی منطبق با اصول استاندارد‪ ،‬ارائه می دهد‪.‬‬ ‫مبل مهر یزدان‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۶۲‬در شهرک‬ ‫صنعتی چهاردانگه واقع در جنوب غرب تهران با هدف تولید‬ ‫و فروش مبلمان خانگی تاس��یس ش��د و شروع به فعالیت‬ ‫کرد‪ .‬عمده تولیدات شرکت مهر یزدان مبلمان راحتی و در‬ ‫انواع مختلفی مانند مبلمان تمام پارچه‪ ،‬مبلمان تمام چوبی‪،‬‬ ‫مبلمان چوبی و پارچه ای‪ ،‬مبلمان تخت خواب ش��و‪ ،‬مبلمان‬ ‫چرم��ی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬تولید بیش از ‪ ۹۰‬م��دل متنوع مبلمان‬ ‫خانگی از پیشینه این شرکت است‪.‬‬ ‫رویال مبل‪ :‬این کارخانه با بیش از ‪ ۱۵‬سال سابقه فعالیت‬ ‫در صنعت مبلم��ان‪ ،‬نش��ان(برند) برتر تولید کنن��ده انواع‬ ‫مبلمان راحتی و کالس��یک در کشور است‪ .‬این شرکت در‬ ‫ط��ول فعالیت خود‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬م��دل متنوع مبل راحتی‬ ‫و کالس��یک به بازار مصرف داخل��ی عرضه کرده و در حال‬ ‫حاض��ر‪ ۲۰ ،‬مدل مبلمان (‪ ۱۶‬م��دل مبل راحتی و ‪ ۴‬مدل‬ ‫مبل کالسیک) در خط تولید دارد‪۱۰۰ .‬درصد مراحل تولید‬ ‫مبلم��ان در داخل کارخانه های رویال مبل‪ ،‬تولید و به بازار‬ ‫مصرف روانه می ش��ود‪ .‬گروه کارخانه های رویال مبل دارای‬ ‫‪ ۴‬کارخانه در سطح استان تهران است‪ .‬مبلمان های راحتی‬ ‫گ��روه کارخانه های رویال مبل به س��بک مبلمان امریکایی‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫مجموعه دنیز‪ :‬این ش��رکت فعالیت خود را از سال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫اغاز کرد‪ .‬با گذش��ت ‪ ۱۰‬سال از سابقه خود توانست گامی‬ ‫بزرگ در زمینه طراحی و اجرای دکوراس��یون های منازل و‬ ‫فروش��گاه های بزرگ بردارد‪ .‬در راستای نیاز به دکوراسیون‬ ‫داخل��ی فعالیت مبلمان راحتی را نیز س��ال ‪ ۸۵‬اغاز کرد و‬ ‫ب��ا واردات مبلمان راحتی از کش��ور ترکیه و کیفیت باالی‬ ‫ان توانس��ت به بازار داخلی راه پیدا کند و پس از ‪ ۳‬س��ال‬ ‫واردات مبلمان و به علت نیاز کش��ورمان به تولید داخلی و‬ ‫کارافرینی و توس��عه و جهت افتخار به تولید ملی توانست‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۸‬مبلمان «دنیز سوفا» را احی ا و بهینه کند‪.‬‬ ‫مبلمان وینر‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬در قالب یکی‬ ‫از ده ه��ا تولید کننده در عرص��ه مبلمان فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬به دنبال افزایش توان کمی و کیفی تولید‪ ،‬این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬با نام «مبلمان وینرال» با رویکرد برد‪-‬برد‪،‬‬ ‫مستقی م به عرصه بازار پای نهاد‪ .‬مبلمان وینرال با دارا بودن‬ ‫تجرب��ه و توان فنی و هنری خ��ود و با بهره گیری از بیش از‬ ‫‪ ۱۱۰‬نی��روی متخصص و تعلیم دیده‪ ،‬در حال حاضر یکی از‬ ‫بزرگترین تولید کنندگان مبلمان در کشور است‪ .‬این شرکت‬ ‫با توان تولید روزانه ‪ ۳۰‬دست مبلمان راحتی و مدرن‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی ترین تامین کنندگان داخلی در این عرصه است‪.‬‬ ‫ایس�ا مبل‪ :‬این شرکت از س��ال ‪ ۱۳۷۶‬فعالیت خود را در‬ ‫زمینه نجاری و رنگ امیزی اغاز کرد و پس از سال ها کسب‬ ‫تجربه و ممارس��ت در زمینه مبلمان اداری و منزل در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬با تمرکز بخش��یدن به واحده��ای مختلف خود در‬ ‫ی��ک مجتمع صنعت��ی‪ ،‬فعالیت های نج��اری‪ ،‬رنگ کاری و‬ ‫رویه کوب��ی را در کنت��رل یک مدیریت واحد ق��رار داد‪ .‬در‬ ‫حال حاض��ر بیش از ‪ ۱۳۰‬نیروی ماه��ر و اموزش دیده در‬ ‫این کارخانه مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬ایسا مبل با ارائه‬ ‫مدل ه��ای جدید و انحصاری خود به ب��ازار موفق به ایجاد‬ ‫تحولی در س��بک مبل های نیمه استیل(اوانگارد) در کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گ�روه تولی�دی لوال مهدی‪ :‬این ش��رکت دارای س��ابقه‬ ‫درخش��ان بی��ش از ‪ ۲۰‬س��ال فعالی��ت در زمین��ه تولید‬ ‫ی��راق االت محص��والت صنایع چوبی‪ ،‬مبلمان و س��رویس‬ ‫خواب اس��ت‪ .‬این مجموعه در سال ‪ ،۱۳۹۱‬با تولید مبلمان‬ ‫تخت خواب ش��و با نش��ان(برند) «ارامیس» ک��ه در زمینه‬ ‫کیفیت قابل رقابت با محصوالت خارجی است‪ ،‬پا به عرصه‬ ‫صنعت تولید مبلمان نهاد‪.‬‬ ‫گروه صنعتی پارسیان چوب‪ :‬این شرکت از سال ‪۱۳۷۹‬‬ ‫فعالی��ت خود را در ش��هر بابل اغ��از کرد‪ .‬گ��روه صنعتی‬ ‫پارس��یان چ��وب در ح��ال حاضر ب��ا نام تج��اری «کاتی»‬ ‫محصوالتی از جن��س چوب و ام دی اف (س��رویس خواب‪،‬‬ ‫بوف��ه‪ ،‬میزغذاخ��وری‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬جلومبل��ی‪ ،‬میزتلفن و‪)...‬‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫فیلپا سیس�تم‪ :‬این شرکت در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬و به منظور‬ ‫معرفی س��بک جدیدی از مبلمان اداری تاس��یس شد‪ .‬این‬ ‫شرکت س��بک جدیدی در تولید میز اداری‪ ،‬میز مدیریت‪،‬‬ ‫میز کنفران��س‪ ،‬میز کارمندی و پارتیش��ن اداری دارد‪ .‬در‬ ‫طول ‪ ۱۰‬س��ال فعالیت مس��تمر در زمینه طراحی و تولید‬ ‫مبلمان اداری‪ ،‬فیلپا سیس��تم ‪ ۷‬گروه مختلف از محصوالت‬ ‫خود را ب��ه نام های فیلپا‪ ،‬یوگا‪ ،‬کارما‪ ،‬لونا‪ ،‬فارما‪ ،‬اُلگا و اُمِگا‬ ‫به مشتریان معرفی کرده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫حساسیت مسئله افزایش تولید نفت ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫هوای پاک در گرو تولید سوخت پاک‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صدای پای یورو‪ 4‬از ستاره خلیج فارس می اید‬ ‫توتال در پژوهشگاه نفت‬ ‫پس از چند دور مذاکره مدیران ش��رکت توتال فرانس��ه با‬ ‫مدیران ارشد پژوهشگاه صنعت نفت‪ ،‬دو طرف برای همکاری‬ ‫در حوزه های پژوهش��ی و خدمات فناوران��ه توافق کردند‪.‬به‬ ‫گزارش ش��انا‪ ،‬پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مرکز خلق و‬ ‫توسعه فناوری وزارت نفت و توتال‪ ،‬از چندی پیش مذاکرات‬ ‫خود را برای چگونگی ش��کل گیری زمینه ه��ای همکاری و‬ ‫اس��تفاده متقابل از توانمندی های یکدیگر اغاز کردند و پیرو‬ ‫تفاهمنامه ش��رکت مل��ی نفت ایران و توت��ال مبنی بر لزوم‬ ‫انتخاب همکار ایرانی برای پروژه های واگذار ش��ده‪ ،‬مدیران‬ ‫این شرکت فرانسوی از امکانات پژوهشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫دغدغه کاه��ش االینده های زیس��ت محیطی‬ ‫تولیدکنندگان کشور های مختلف را بر ان داشته‬ ‫تا در مس��یر کاهش انتشار کربن گام بردارند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو انتق��ال فناوری ه��ای نوی��ن در صنعت‬ ‫خودروس��ازی و تولید س��وخت های دوست دار‬ ‫محیط زیست در دستور کار دولت ها قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو ورود بنزین و گازوئیل های یورو‬ ‫‪ 6‬به بازار های جهانی در همین راستا است‪.‬‬ ‫در زمینه مصرف انرژی‪ ،‬قیمت عرضه بنزین از‬ ‫مهم ترین فاکتور های بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫است که مورد توجه دولتمردان است که منطبق‬ ‫با سیاس��ت های کالن هر کشور تعیین می شود‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت که مالیات و سیاست های‬ ‫متف��اوت باعث اختالف قیم��ت عرضه بنزین در‬ ‫کش��ورهای مختلف اس��ت در حالی که بنزین و‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی در بازاره��ای بین المللی با‬ ‫قیمت یکسانی عرضه می شود‪.‬‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫محموله نفت ایران در اروپا‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از ش��بکه خبری بلومبرگ‪ ،‬نفتکش‬ ‫مونت��ه تولدو پس از ‪ ١٧‬روز محموله یک میلیون بش��که ای‬ ‫نف��ت خام ای��ران را به اروپا رس��اند‪ .‬این نفتک��ش محموله‬ ‫خود را در یکی از پاالیش��گاه های ش��رکت اسپانیایی سسپا‬ ‫در منطقه جبل الطارق تخلیه کرد‪.‬براورد ش��رکت سوئیسی‬ ‫پترو‪-‬لجستیک نشان می دهد که ایران در فوریه سال جاری‬ ‫میالدی یک میلیون و ‪٤٠٠‬هزار بش��که نفت صادر کرده که‬ ‫‪٣٥٠‬هزار بش��که نس��بت به میانگین صادرات این کشور در‬ ‫سال ‪ ٢٠١٥‬میالدی بیشتر است‪.‬‬ ‫نخستین مشعل فازهای ‪٢٠‬‬ ‫و ‪ ٢١‬پارس جنوبی‬ ‫محمد علی دادور‬ ‫با اغ��از مراح��ل ازمای��ش و راه اندازی نخس��تین ردیف‬ ‫پاالیش��ی فازهای ‪ 20‬و ‪ 21‬و روشن شدن مشعل این پروژه‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬گام نخست برای بهره برداری از پاالیشگاه این‬ ‫فازه��ا با گاز ترش فازهای ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬برداش��ته ش��د‪.‬به گزارش‬ ‫ش��انا‪ ،‬علیرضا عبادی‪ ،‬سرپرس��ت طرح توسعه فازهای ‪ ٢١‬و‬ ‫‪ ٢٠‬پ��ارس جنوبی از اغاز عملیات اماده س��ازی مس��یرهای‬ ‫ورودی پاالیشگاه این فازها خبرداد و گفت‪ :‬مراحل راه اندازی‬ ‫واحدهای ردیف «‪ »Train‬نخس��ت و بویلرهای پاالیشگاه با‬ ‫گاز شیرین فازهای ‪ 9‬و ‪ 10‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫انتصاب معاون مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫حمیدرضا خلعتبری‬ ‫اعالم امادگی شرکت گاز استان‬ ‫کرمان تا ‪ 15‬فروردین‬ ‫محمدعلی ودیعتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گاز استان کرمان‬ ‫از اماده باش و ادامه فعالیت ‪ 24‬س��اعته کشیک نوروزی در‬ ‫ای��ام تعطیالت عید نوروز خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫حساسیت در ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و مسافران‬ ‫نوروزی‪ ،‬طرح کش��یک نوروزی تشکیل شده و از ‪ 26‬اسفند‬ ‫تا ‪ 15‬فروردین اماده ارائه خدمات به همشهریان و مسافران‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫در پارس جنوبی‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی پارس‬ ‫گفت‪:‬صادرات کاالهای غیرنفتی در بهمن امس��ال نسبت به‬ ‫بهمن سال گذشته در پارس جنوبی به عنوان پایتخت انرژی‬ ‫کش��ور ‪39‬درصد رشد نشان می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی‬ ‫یوسفی افزود‪ :‬در بهمن امسال یک میلیون و ‪125‬هزار و ‪888‬‬ ‫ت��ن کاالی غیرنفتی به ارزش ‪610‬میلیون و ‪441‬هزار و ‪90‬‬ ‫دالر از پارس جنوبی به خارج از کشور صادر شد‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪36/45‬‬ ‫‪0/53‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪39/24‬‬ ‫‪0/52‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪32/34‬‬ ‫‪0/73‬‬ ‫تغییرات‬ ‫‹ ‹تفاوت بنزین سوپر و معمولی‬ ‫تفاوت بنزین س��وپر با معمولی در عدد اکتان‬ ‫ان بوده که در نوع معمولی ‪ ۸۷‬و در س��وپر ‪۹۵‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اکتان باالتر یعنی انفجار در فشار باالتر‪،‬‬ ‫یعن��ی بنزین س��وپر دیرتر از معمول��ی منفجر‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین توانایی متراکم شدن سوخت‬ ‫قبل از احتراق خ��ود به خودی را «عدد اکتان»‬ ‫می گوین��د‪ .‬به زبان س��اده تر هرچ��ه اکتان یک‬ ‫سوخت بیشتر باشد ان سوخت در مقابل احتراق‬ ‫مخرب‪ ،‬مقاوم تر اس��ت‪ .‬به اعتقاد کارشناس��ان‬ ‫گرچ��ه بنزین مصرفی در ای��ران از نوع مرغوبی‬ ‫نیست اما استفاده از بنزین سوپر به مراتب بهتر‬ ‫است‪ ،‬کمتر به خودرو اسیب می رساند‪ .‬از طرفی‬ ‫اس��تانداردهای االیندگی اروپا‪ ،‬میزان بیش��ینه ‬ ‫مجاز برای انتش��ار گازه��ای االیند ه خودروهای‬ ‫ن��و را که در کش��ورهای اتحادی��ه اروپا فروخته‬ ‫می شوند‪ ،‬تعریف می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود یورو‪ 4‬به بازار مصرفی‬ ‫ به گزارش ایرنا‪ ،‬رکن الدین جوادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫نفت سید مجید هدایت زاده را به عنوان معاون امور بین الملل‬ ‫این ش��رکت منصوب و وظیفه هماهنگی‪ ،‬نظارت و راهبری‬ ‫شرکت ها و واحدهای فعال در بخش بین الملل شامل شرکت‬ ‫ملی صادرات گاز‪ ،‬ش��رکت نیکو‪ ،‬مدیری��ت امور بین الملل و‬ ‫دفتر نمایندگی ش��رکت ملی نفت ای��ران در عراق را به وی‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه‪ ،‬تصمیم ایران برای افزایش تولید نفت و‬ ‫نیز مسئله افزایش ندادن تولید نفت برای ایران را بسیار حساس و مهم خواند و‬ ‫گفت‪ :‬نمی خواهم از قبل درباره پیشنهادها و تصمیم ها در زمینه افزایش نیافتن‬ ‫تولید نفت سخن بگویم‪ .‬این مسئله برای ایران بسیار حساس است‪.‬‬ ‫ارش نجفی‬ ‫ب��ه گزارش ش��انا‪ ،‬احم��د ادی��ب‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درباره بهره برداری‬ ‫این پاالیش��گاه ت��ا پایان س��ال جاری گفت‪ :‬اگر‬ ‫این طرح ب��ا محدودیت تامین منابع مالی برای‬ ‫خری��د کاال مواجه نمی ش��د‪ ،‬فاز نخس��ت طرح‬ ‫س��اخت پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس در نیمه‬ ‫نخس��ت امس��ال به بهره برداری می رس��ید‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬براس��اس اخری��ن برنامه زمان بندی‪،‬‬ ‫فاز نخست این پروژه با ظرفیت روزانه ‪١٢٠‬هزار‬ ‫بش��که میعانات گازی تا پایان اسفند راه اندازی‬ ‫می ش��ود و به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬محمد‬ ‫علی دادور‪ ،‬مدیر بهره برداری از این پاالیشگاه نیز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به این موضوع‬ ‫که ب��ا ورود این واح��د تولیدی بنزی��ن‪ ،‬ایران‬ ‫خواهد توانست ‪12‬میلیون لیتر به میزان تولید‬ ‫خ��ود بیفزاید‪ ،‬گفت‪ :‬این واح��د از بی نظیر ترین‬ ‫واحد ه��ای تولیدی در خاور میانه خواهد بود که‬ ‫ص��ادرات ای��ران را نیز تا می��زان ‪ 3‬تا ‪4‬میلیون‬ ‫لیت��ر در روز افزایش خواهد داد که تاثیر مثبتی‬ ‫در مراودات سیاس��ی ایران خواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به کاهش االینده های زیست محیطی‬ ‫موج��ود در بنزین ی��ورو‪ 4‬تولی��دی این واحد‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این بنزین ب��ا اروماتیک کمتر از‬ ‫ ‪35 ppm‬و بن��زن زیر ‪1‬درص��د و اکتان باالی‬ ‫‪ 95‬درص��د نقش موث��ری در کاه��ش الودگی‬ ‫کالنش��هر ها خواهد داش��ت‪ .‬به گفته این مقام‬ ‫مس��ئول‪ ،‬پاالیش��گاه اراک و تهران برای بهبود‬ ‫وضعیت بنزی��ن مصرفی زیرس��اخت های الزم‬ ‫برای تولید بنزین یورو‪ 5‬را در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹باالترین استاندارد جهان در امریکا‬ ‫حمیدرض��ا خلعتب��ری‪ ،‬مش��اور عالی انجمن‬ ‫بهینه س��ازی مص��رف ان��رژی؛ در گفت وگ��و با‬ ‫درباره ویژگی س��وخت های رایج جهان‬ ‫گف��ت‪ :‬باالتری��ن اس��تاندارد جه��ان مربوط به‬ ‫بنزین مصرفی در ایالت کالیفرنیای امریکاس��ت‬ ‫که براساس اس��تاندارد های ایالتی تعریف شده‬ ‫و فناوری خاص خود را دارد‪ .‬اما در س��ایر نقاط‬ ‫جهان و در کش��ور های توس��عه یافته نوع بنزین‬ ‫مصرف��ی به طور عمده یورو‪ 6‬اس��ت‪ .‬این بنزین‬ ‫با فناوری نوینی تولید شده اس��ت که توانس��ته‬ ‫میزان االینده های منتشر ش��ده از خودرو ها را‬ ‫به صفر برس��اند‪ .‬درباره بنزین یورو‪ 4‬باید گفت‬ ‫که از وضعیت به مراتب بهتری به نسبت یورو‪2‬‬ ‫و ‪ 3‬از نظر االینده های زیست محیطی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬تولی��د و مصرف‬ ‫بنزین یورو‪ 4‬در خودرو ها از اهمیت بس��زایی بر‬ ‫خوردار است چراکه استفاده از بنزین یورو ‪ 2‬در‬ ‫خودرو هایی که براس��اس بنزین یورو‪ 4‬طراحی‬ ‫ش��ده با کاهش قابلیت این سیستم ها‪ ،‬عملکرد‬ ‫خودرو های یادش��ده را تا اندازه خودرو هایی که‬ ‫از یورو‪ 2‬اس��تفاده می کنند‪ ،‬کاهش خواهد داد‬ ‫بنابراین تنه��ا ورود خودرو مناس��ب نمی تواند‬ ‫عامل کاهش الودگی باشد برای این منظور باید‬ ‫تمامی زیرس��اخت های الزم از سوخت گرفته تا‬ ‫س��رویس‪ ،‬قطعات مورد نیاز و بازبینی های فنی‬ ‫فاینانس‪ ،‬شرط موفقیت شرکت های اوکراینی‬ ‫وزیر نفت با بی��ان اینکه صنعت نفت پروژه های زیادی‬ ‫را برای س��رمایه گذاری طراحی کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرط‬ ‫موفقیت شرکت های اوکراینی در ایران این است که همه‬ ‫عملیات از طریق سیستم بانکی این کشور فاینانس شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بیژن زنگن��ه بعدازظهر دوش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ١٧‬اس��فند در دی��دار ب��ا هنادی زوبکو‪ ،‬معاون نخس��ت‬ ‫وزی��ر اوکراین با اش��اره به اینکه فعالی��ت صنعت نفت با‬ ‫ش��رکت های اوکراینی به گذشته های دور بازمی گردد که‬ ‫در ان شرکت های این کشور در صنعت گاز ایران فعالیت‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ش��رکت های اوکراینی در بخش‬ ‫ساخت توربین و کمپرسورهای گازی با صنعت گاز ایران‬ ‫همکاری داشته اند که این همکاری می تواند در پساتحریم‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم گس��ترش ش��ناخت فرصت های‬ ‫همکاری میان تهران و کی یف س��اخت تجهیزات را یکی‬ ‫از زمینه ه��ای همکاری عن��وان کرد و گفت‪ :‬دو کش��ور‬ ‫می توانند در زمینه س��اخت تجهیزات همکاری خوبی با‬ ‫یکدیگر داشته باشند‪ .‬ضمن اینکه ظرفیت های خوبی در‬ ‫این بخش در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت ب��ا بیان اینک��ه ما ب��رای س��رمایه گذاری‬ ‫شرکت های خارجی پروژه های زیادی را طراحی کرده ایم‬ ‫به بخش پتروش��یمی اش��اره کرد و افزود‪ :‬به عنوان نمونه‬ ‫بخ��ش صنعت پتروش��یمی ایران در س��ال های اینده به‬ ‫‪٥٠‬میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که بخشی از این‬ ‫س��رمایه گذاری باید از سوی ش��رکت های خارجی تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته زنگنه‪ ،‬ش��رط موفقیت ش��رکت های اوکراینی‬ ‫در ایران این اس��ت که همه مراحل انجام پروژه از طریق‬ ‫سیستم بانکی این کشور فاینانس شود در غیراین صورت‬ ‫سطح عملیات نفتی در حد محدودی می ماند‪.‬‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن معض��ل فقدان بهینه س��ازی‬ ‫مصرف انرژی را استفاده از انرژی های غیربهینه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬م��ا عادت به دور ری��زی انرژی‬ ‫در هم��ه حوزه های مصرف ان داری��م‪ ،‬بنابراین‬ ‫خصوصی س��ازی ناوگان حمل ونق��ل و نیز ایجاد‬ ‫مش��وق هایی برای سر مایه گذاری سر مایه گذاران‬ ‫در ای��ن ح��وزه از مهم تری��ن عواملی اس��ت که‬ ‫خواهد توانس��ت منجر به کاهش مصرف انرژی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در زمینه س��وخت هایی‬ ‫که کمتری��ن میزان االیندگی زیس��ت محیطی‬ ‫را دارن��د‪ ،‬گفت‪« :‬ال پی ج��ی» و گازوئیل یورو‪5‬‬ ‫و ‪ 6‬از بهتری��ن س��وخت های مصرف ش��ده در‬ ‫وس��ایل نقلی��ه در جهان اس��ت‪ .‬به ط��وری که‬ ‫گازوئی��ل ی��ورو ‪ 6‬از قابلیت تنف��س در هوای‬ ‫پاک برخوردار اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما متاسفانه در‬ ‫ایران از زیرس��اخت های تولید و استفاده از این‬ ‫س��وخت های پاک بی بهره ایم ب��رای این منظور‬ ‫ای��ران نیاز مبرم به ورود فناوری و بومی س��ازی‬ ‫ان ب��رای بهب��ود وضعیت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫انرژی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزی�ن ی�ورو‪ 4‬ب�رای بهینه س�ازی‬ ‫مصرف‬ ‫ارش نجفی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران نیز در گفت وگو با‬ ‫بنزین‬ ‫ی��ورو‪ 4‬را برای بهینه س��ازی مص��رف انرژی در‬ ‫ایران بی تاثیر دانس��ت و گفت‪ :‬بنزین یورو‪ 4‬تنها‬ ‫نمی تواند به کاهش االینده های زیست محیطی‬ ‫کمک کند و مشکل بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫خودرو ها به قطعه «ان جی ای» باز می گردد حال‬ ‫چه فرقی می کند که بنزین مصرفی یورو ‪ 2‬باشد‬ ‫یا یورو‪ 4‬زمانی که «ان ج��ی ای» خودرو های ما‬ ‫با فن��اوری روز مطابقت ندارد از این رو می توان‬ ‫گفت معضل امروز کشور موتور های ساخته شده‬ ‫در داخل کشور اس��ت که توازنی با فناوری روز‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت منطقی بنزین‬ ‫ارش نجفی درباره بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫و اینکه ایا کارت س��وخت توانس��ته دولت را در‬ ‫جهت رس��یدن به اهداف اولیه صدور این کارت‬ ‫و کنت��رل مصرف بنزین یاری کند؛ گفت‪ :‬کارت‬ ‫سوخت در زمان تدوین و توزیع توجیه معقولی‬ ‫داش��ت اما ب��ا توجه به ورود ‪ 500‬ی��ا ‪600‬هزار‬ ‫واحدی خودرو در طول یک سال و خارج نشدن‬ ‫خودرو های فرس��وده س��اخت داخ��ل از ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل نمی توانیم منتظ��ر کاهش مصرف‬ ‫انرژی در ناوگان حمل ونقل کشور باشیم چراکه‬ ‫ورود خودرو ه��ای جدی��د به ع�لاوه خودرو های‬ ‫قدیم��ی عامل اصلی افزایش مص��رف بنزین در‬ ‫کش��ور اس��ت به این معنی که افزای��ش تعداد‬ ‫خودرو افزایش مصرف را نیز به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که چرا تک نرخی‬ ‫ش��دن قیمت بنزین تاثی��ری در کاهش مصرف‬ ‫س��وخت در ایران نداش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬طرح افزایش‬ ‫ی به منظ��ور افزایش قیمت س��وخت در‬ ‫پلکان�� ‬ ‫چشم انداز ‪20‬س��اله تعریف شده بود به گونه ای‬ ‫که با طرح یادشده در طول ‪ 8‬سال قیمت بنزین‬ ‫واقعی می ش��د که با ورود طرح کارت س��وخت‬ ‫دول��ت نهم و ده��م این روند متوقف ش��د‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن اف��زود‪ :‬در حال حاضر کش��ور با دو‬ ‫مشکل عمده در زمینه سوخت روبه روست؛ ابتدا‬ ‫اینکه ب��ا کاهش قیمت نف��ت و افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن تغییری در میزان مص��رف بنزین ایجاد‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬از طرفی مردم ب��ا قیمت های اخیر‬ ‫هماهنگ ش��ده اند و هیچ انگیزه ای برای کاهش‬ ‫مصرف ندارن��د‪ .‬بنابراین باید دول��ت یک روند‬ ‫افزایشی قیمت بنزین تا ‪2000‬تومان را در سال‬ ‫اینده در دس��تور کار خود قرار دهد تا با واقعی‬ ‫شدن قیمت بنزین مصرف ان نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫تولید روزانه یک میلیون لیتر بنزین یورو‪ 4‬در تبریز‬ ‫معاون عملیات ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز گفت‪ :‬این‬ ‫پاالیش��گاه روزانه بین ‪500‬هزار تا یک میلیون لیتر بنزین‬ ‫یورو‪ 4‬تولید می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی پاالیش��گاه تبریز‪ ،‬غالمرضا‬ ‫باقری با اش��اره احداث واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک‬ ‫در این ش��رکت گفت‪ :‬با راه اندازی این واحد در دو س��ال‬ ‫اینده کل شهرهای استان از بنزین یورو‪ 4‬پاالیشگاه تبریز‬ ‫بهره مند می ش��وند که موجب کاهش میزان الودگی هوا‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه پاالیشگاه تبریز در تولید‬ ‫محصوالت خ��ود کیفیت را مورد توجه قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کیفی سازی تمامی محصوالت این شرکت همچون‬ ‫بنزین و نفت گاز در راس اقدامات است‪.‬‬ ‫باقری خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون ‪30‬درصد بنزین تولیدی‬ ‫این شرکت کیفی سازی ش��ده و تا ‪ 2‬سال دیگر نفت گاز‬ ‫نیز با استاندارد یورو‪ 4‬در پاالیشگاه تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در راس��تای کاهش االیندگی محیط زیست‬ ‫نیز ‪99‬درصد س��وخت پاالیشگاه تبریز از نوع سوخت گاز‬ ‫است و از تابستان سال ‪ 95‬با اتمام پروژه‪ FGR‬؛ گازهای‬ ‫مشعل پاالیش��گاه نیز بازیافت و در داخل شرکت مصرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون عملیات ش��رکت پاالی��ش نفت تبری��ز افزود‪:‬‬ ‫تبدی��ل تولید گوگ��رد کلوخه ای ب��ه گرانول��ی‪ ،‬بازیافت‬ ‫گازه��ا‪ ،‬جلوگی��ری از تبخیر با نوکردن مخ��ازن و بهینه‬ ‫ک��ردن کوره ها و همکاری با س��ازمان «یونیدو» و س��ایر‬ ‫سازمان های حامی محیط زیس��ت از جمله دیگر اقدامات‬ ‫پاالیشگاه تبریز در جهت حفاظت از محیط زیست است‪.‬‬ ‫وی همچنین از تولید روغن موتور گروه ‪ 2‬و ‪ 3‬و ضدیخ‬ ‫در سال اینده برای نخس��تین بار در پاالیشگاه تبریز خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬میزان تولید پیش بینی ش��ده این محصوالت‬ ‫‪40‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫نکوداشت ابوالحسن نجفی در پاریس‬ ‫مراس��م نکوداشت ابوالحسن نجفی‪ ،‬زبان شناس و مترجم فقید ادبیات فرانسه‬ ‫همزمان با نخس��تین روز فعالی��ت غرفه ایران در نمایش��گاه کتاب پاریس‪ ،‬روز‬ ‫پنجش��نبه ‪ 27‬اس��فند (‪ 17‬مارس) و همزمان با نشس��ت «ضرورت نگاه نو به‬ ‫ادبیات کالسیک فارسی در عرصه جهانی»‪ ،‬در خانه فرهنگ ایران برپا می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گفت وگو با مینووش رحیمیان بازیگر نمایش «گیسوانی برای پرواز در شب» نخستین بانوی «سیاه باز»‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫با لذت و عش��ق س��وفی را بازی می کنم و تا به حال‬ ‫ش��بیه ترین کاراکتر به من اس��ت که بازی کرده ام‪.‬‬ ‫تلفیقی از شیطنت و هیجان و لطافت در عین حال‬ ‫عمی��ق و ب��ا فه��م و رگه هایی از ش��اعرانگی دارد‪ .‬در‬ ‫مدت زمانی که این نمایش را تمرین و اجرا می کنیم‬ ‫کمی از خلق و خوی سوفی را گرفته ام به طو ر نمونه‬ ‫احس��اس می کنم حس��اس تر شده ام چون سوفی ‪۱۸‬‬ ‫س��ال دارد‪ .‬من واقعا با او زندگی می کنم‪ .‬ممنونم از‬ ‫خانم کریمی که به من اعتماد کردند و اجازه دادند‬ ‫سوفی را تجربه کنم‪.‬‬ ‫€ €ای�ا بع�د از س�ال ها حض�ور در تئاتر به فکر‬ ‫حض�ور در فض�ای تصوی�ری مانن�د س�ینما و‬ ‫تلویزیون نیس�تید؟ پیش�نهادی از این دس�ت‬ ‫داشتید؟‬ ‫بله‪ .‬امسال در دو فیلم بازی کرده ام؛ «دو لکه ابر»‬ ‫به کارگردانی اقای مهرش��اد کارخانی و «دختر» به‬ ‫کارگردان��ی اق��ای رضا میرکریمی که در نوبت اکران‬ ‫هستند‪ .‬سینما هم به انداز ه تئاتر برایم جذابیت دارد‪.‬‬ ‫در واقع من عاش��ق بازیگری هس��تم چه روی صحنه‬ ‫باشد چه جلوی دوربین‪.‬‬ ‫€ €چرا اینقدر در تئاتر کودک فعالیت می کنید؟‬ ‫پیشنهادها در همین زمینه است یا خودتان این‬ ‫فضا را دوست دارید؟‬ ‫من تئاتر کودک و بزرگسال را به یک اندازه دنبال‬ ‫می کنم حتی تجربه ام در تئاتر بزرگسال بیشتر است‬ ‫بهمن عبدی‪ ،‬عضو ش��ورای هنری هش��تمین جشنواره‬ ‫بین المللی تجسمی فجر با اشاره به اهمیت توجه به اقتصاد‬ ‫هنر‪ ،‬فروش اثار هنری در جشنواره را یک گام مهم خواند‬ ‫و در این باره گفت‪ :‬فرهنگس��ازی ب��رای خرید اثار هنری‬ ‫اقدامی زمان بر اس��ت‪ .‬به گ��زارش هنرانالین این هنرمند‬ ‫کاریکاتوریس��ت گفت‪ :‬فرهنگسازی برای خرید اثار هنری‬ ‫زمان بر اس��ت‪ .‬از انجایی که ما تا امروز چنین تجربه ای را‬ ‫در جشنواره فجر نداشتیم‪ ،‬باید روی ان فکر کنیم و صبور‬ ‫باشیم زیرا به طور نمونه کاریکاتور با سایر بخش های هنری‬ ‫اما این شانس را داشته ام که در تئاتر کودک و نوجوان‬ ‫بیشتر دیده شوم بخاطر اینکه از سن پایین بازیگری‬ ‫را ش��روع کردم و نقش های مناس��ب تری در این ژانر‬ ‫برایم وجود داش��ت‪ .‬امس��ال دو اجرای عمومی تئاتر‬ ‫بزرگس��ال داش��تم و یک تئاتر نوجوان‪ .‬راس��تش من‬ ‫تئاتر و بازیگری را دوست دارم و نقش خوب و گروه‬ ‫حرفه ای برایم مطرح است‪ .‬حاال اینکه در چه ژانری‬ ‫باشد زیاد فرقی نمی کند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره ش�رایط اس�تقبال از نمایش ه�ا‬ ‫به وی�ژه نمایش ه�ای کودک چ�ه نظری دارید؟‬ ‫ای�ا نمایش ه�ای کودک توانس�ته جای خود را‬ ‫پیدا کند؟‬ ‫نمایش های کودک توانسته جای خود را پیدا کند‬ ‫اما نمایش های نوجوان نه! چون این دو گروه س��نی‬ ‫سالن های مشترک دارند و تفکیک شده نیستند در‬ ‫نتیجه به طور نمونه نمایش ما که ویژه گروه س��نی‬ ‫نوجوان هست تماشاچی کودک و خردسال هم دارد و‬ ‫متاسفانه چون تعداد کارهای نوجوان بسیار کم است و‬ ‫به طور معمول با کیفیت مناسبی کار نمی شوند‪ ،‬تعداد‬ ‫تماشاچی نوجوان کمتر از کودک است‪ .‬گروه پاکان‬ ‫به طور تخصصی برای نوجوان ها فعالیت می کند و من‬ ‫به همه نوجوان های عالقه مند توصیه می کنم نمایش‬ ‫گیس��وانی ب��رای پ��رواز را ببینن��د چون ماه ها تمرین‬ ‫ش��ده اس��ت تا نمایشی حرفه ای برای این گروه سنی‬ ‫تولید شود‪ .‬تا جمعه ‪ ۲۱‬اسفند روی صحنه هستیم‪.‬‬ ‫فروش اثار تجسمی تحقق جریان اقتصاد هنر است‬ ‫چون حجم و نقاش��ی و‪ ...‬متفاوت است‪ .‬عبدی با اشاره به‬ ‫موض��وع خرید اثار هنری از بودجه عمرانی دس��تگاه های‬ ‫دولتی افزود‪ :‬امیدوارم که در س��ال اینده مس��ئله فروش‬ ‫بیشتر دیده شود و فرهنگسازی این بخش نهادینه تر شود‬ ‫تا بتوانیم کم و کاستی های این دوره را در دوره های اینده‬ ‫رفع کنیم و ش��اهد هر چه بهتر ش��دن این روند باش��یم‪.‬‬ ‫گیشه تئاتر‬ ‫ما هر چقدر‬ ‫که بخواهیم‬ ‫برای بقیه‬ ‫اولویت های‬ ‫زندگی مان پول‬ ‫خرج می کنیم اما‬ ‫درباره کارهای‬ ‫فرهنگی‬ ‫و هنری دست‬ ‫و دل مان به‬ ‫سمت هزینه ‬ ‫کردن نمی رود‪.‬‬ ‫این بی تفاوتی‬ ‫خیلی بیشتر‬ ‫ناراحتم می کند‬ ‫دست اندرکار شوند و موانع اقتصاد هنر را رفع و هزینه های‬ ‫جاری هنرمندان را تامین کنند‪ .‬مشیری خرید اثار هنری‬ ‫را الزمه جامعه امروز خواند و اظهار کرد‪ :‬کس��انی که اثار‬ ‫هن��ری را خریداری می کنند یک هن��ر گرانبها را در ازای‬ ‫پ��ول بی ارزش دریافت می کنند‪ .‬هن��ر‪ ،‬ماندگار و با ارزش‬ ‫است بنابراین باید مسئوالن و مردم این مسئله را بیاموزند‬ ‫البته امیدوارم با این برنامه ریزی انجام شده و حمایت های‬ ‫دولت شاهد اتفاقات مناس��ب و فرهنگسازی درست برای‬ ‫خرید اثار هنری باشیم که این گام نخست است‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫‪۱۱‬هزار تماشاگر مخاطبان تئاتر در ماه پایانی سال‬ ‫س��الن های مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬تماشاخانه سنگلج‪،‬‬ ‫هنر و خانه نمایش در نیمه اول اسفن د میزبان ‪۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۵‬تماش��اگر بودن��د‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬مجموعه‬ ‫تئاتر ش��هر ک��ه ‪ 4‬نمایش را روی صحن��ه دارد در دو‬ ‫هفته ‪ ۹۰۱۱‬تماش��اگر داشته اس��ت‪ .‬نمایش چمدان‬ ‫به کارگردانی فرهاد اییش در تاالر اصلی این مجموعه‬ ‫در ‪ ۲۰‬اجرا ‪ ۵۶۹۰‬تماش��اگر داشت و فروش ان تا ‪۱۳‬‬ ‫اسفن د جاری به رقم یک میلیارد و ‪ ۵۶۱‬میلیون و ‪۸۲۵‬‬ ‫هزار ریال رس��ید‪ .‬در تاالر چهارسو نیز نمایش دیوان‬ ‫غربی ش��رقی به کارگردانی محس��ن حسینی در ‪۲۵‬‬ ‫اجرای خود ‪ ۱۷۲۴‬تماش��اگر داشته که فروش گیشه‬ ‫این نمایش ‪ ۱۶۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار ریال اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایش کپن به کارگردانی جواد روشن نیز در‬ ‫‪ ۲۴‬اجرا ‪ ۹۹۷‬تماش��اگر داشته که تا ‪ ۱۵‬اسفند جاری‬ ‫‪۱۰۴‬میلیون و ‪ ۲۰۵‬هزار ریال فروخته است‪.‬‬ ‫نمایش گنجف��ه به کارگردانی نوش��ین تبریزی که‬ ‫در تاالر س��ایه روی صحنه است نیز در ‪ ۲۳‬اجرا ‪۶۰۰‬‬ ‫تماشاگر داشته که رقم فروش این نمایش ‪۴۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۵‬هزار ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫تماش��اخانه س��نگلج نیز ک��ه دو نمای��ش خاطرات‬ ‫مهنوش مش��یری‪ ،‬عضو شورای هنری هشتمین جشنواره‬ ‫بین المللی هنرهای تجس��می‪ ،‬فروش اث��ار هنری را یک‬ ‫بخش الزم برای ارتقای هنر دانس��ت و گفت‪ :‬هنر در همه‬ ‫جای دنیا مظلوم واقع می ش��ود و بالطبع ان هنرمند‪ .‬این‬ ‫هنرمند‪ ،‬حمایت متولیان و سیاس��ت گذاران از هنرمندان‬ ‫را الزام��ی خوان��د و گف��ت‪ :‬به ط��ور قط��ع متولی��ان باید‬ ‫هنرپیش��ه نق��ش دوم و مرگ یزدگرد از نوش��ته های‬ ‫بهرام بیضایی را در حال اجرا داشت تا نیمه اسفند ماه‬ ‫جاری میزبان ‪ ۱۳۶۷‬تماشاگر بود‪.‬‬ ‫نمایش هنرپیشه نقش دوم کار افشین زمانی میزبان‬ ‫‪ ۱۰۷۵‬تماش��اگر بوده که ف��روش ان به ‪۱۲۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۶۵‬ه��زار ریال رس��ید‪ .‬نمایش م��رگ یزدگرد به‬ ‫کارگردانی سهیل بابائی را نیز در مدت زمان اعالم شده‬ ‫‪ ۲۹۲‬تماش��اگر دیده اند که مبلغ گیش��ه این نمایش‬ ‫‪۲۴‬میلیون و ‪ ۴۱۷‬هزار ریال اعالم شده است‪ .‬نمایش‬ ‫گیس��وانی برای پ��رواز نیز برای ‪ ۷۷۹‬تماش��اگر روی‬ ‫صحن��ه رفته که ‪ ۴۵‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار ریال فروخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عروسک های غول پیکر ایرانی در تدارک یک اجرا‬ ‫یک کارگردان از اجرای کمپانی عروسک های غول پیکر‬ ‫ایرانی در امارات متحده عربی خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫حامد زارع��ان با اش��اره به کمپان��ی گروه عروس��ک های‬ ‫غول پیکر ایران گفت‪ :‬کمپانی گروه عروسک های غول پیکر‬ ‫ایران در حال ساخت ‪ 6‬عروسک غول پیکر برای یک اجراء‬ ‫در کش��ور امارات اس��ت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کمیل شهسواری‪،‬‬ ‫مریم خاکسار تهرانی‪ ،‬رضا بهرامی‪ ،‬سیدجمشید حسینی‪،‬‬ ‫مهدی مقدم و من س��ازندگان عروس��ک هایی هستیم که‬ ‫به مدت ‪ 4‬روز از ‪ ۲۸‬اس��فند ت��ا دوم فروردین ماه پیش رو‬ ‫در برنامه ای با عنوان «م��ادر و کودک» در کش��ور امارات‬ ‫به صحنه می روند‪ .‬زارعان یاداور ش��د‪ :‬گروه عروسک های‬ ‫غول پیکر ایران به جشنواره تئاتر عروسکی کشور لهستان‬ ‫نیز دعوت ش��ده اس��ت که ما در انجا دو اج��رای «دنیای‬ ‫کودکانه ما» که تلفیقی از نمایش های ایرانی اس��ت و دیگر‬ ‫نمایش «هملت» شکس��پیر را روی صحن��ه می بریم‪ .‬این‬ ‫کارگردان در ادامه با اش��اره به فعالیت های اخیرش گفت‪:‬‬ ‫نمایش رپرتواری «قصه های دونه دون��ه» از تولیدات مرکز‬ ‫تئاتر کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��ت و‬ ‫مریم خاکسار تهرانی ان را کارگردانی کرده و خانم سوسن‬ ‫مقصودی از بازیگ��ران قدیمی تئات��ر در ان به ایفای نقش‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اغاز پیش تولید رسمی‬ ‫مجموعه «ماه تی تی»‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫من امس��ال ‪ 3‬اجرای عمومی داش��تم که راس��تش از‬ ‫اس��تقبال تماشاچیان بس��یار دلسرد شدم‪ .‬متاسفانه‬ ‫اس��تقبال بیش��تر از کارهایی است که بازیگران چهره‬ ‫دارد و به کیفیت کارها توجه نمی ش��ود‪ .‬واقعا بعد از‬ ‫چند ماه تمرین وقتی با سالن خالی یا نیمه پر مواجه‬ ‫می ش��وی بدترین حس دنیاس��ت! از خودم می پرسم‬ ‫اصال برای چی داریم کار می کنیم!‬ ‫€ €دلیل این کم توجهی چیست؟‬ ‫اگر بخواهم اولویت بندی کنم شاید دو عامل مهم تر از‬ ‫بقیه عوامل باعث شده است که مخاطبان تئاتر با وجود‬ ‫انکه هنری زنده و پویا است‪ ،‬دست از ان بکشند‪ .‬هر‬ ‫چند وضعیت اقتصادی و نبود معیشت مناسب باعث‬ ‫ش��ده اس��ت تئاتر در س��بد فرهنگی خانواده ها جایی‬ ‫نداشته باشد اما مهم تر این است که مردم دیگر دغدغه‬ ‫تئاتر و نمایش ندارند‪ .‬یعنی بود و نبود تئاتر یک اتفاق‬ ‫عادی در بین اقشار مختلف مردم شده است‪ .‬ما هر‬ ‫چقدر که بخواهیم برای بقیه اولویت های زندگی مان‬ ‫پول خرج می کنیم‪ ،‬اما درباره کارهای فرهنگی و هنری‬ ‫دست و دل مان به سمت هزین ه کردن نمی رود‪ .‬این‬ ‫بی تفاوتی خیلی بیشتر ناراحتم می کند‪.‬‬ ‫€ €بع�د از ای�ن نمای�ش کار جدیدی برای اجرا‬ ‫دارید؟‬ ‫در حال حاضر مشغول تمرین نمایش کمدی برای‬ ‫اجرا در تاالر مولوی هستم اما هنوز اجرای ان قطعی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ترس از بی تفاوتی نسبت به بود و نبود تئاتر‬ ‫مانن��د تم��ام بازیگ��ران جوان و ت��ازه کار‪ ،‬پرانرژی‬ ‫است‪ .‬خودش می گوید خانواده اش مخالف حضور او‬ ‫در بازیگ��ری بودن��د و وقت��ی برای نخس��تین بار برای‬ ‫فیلم س��ینمایی «دیش��ب باباتو دیدم ایدا» در دفتر‬ ‫میالد فیلم تست داد؛ هانیه توسلی به او توصیه کرد به‬ ‫کالس های استاد سمندریان برود؛ مینووش رحیمیان‬ ‫که به خاطر بازی در نقش «سیاه» توجه خیلی ها را‬ ‫به خود جلب کرد و توانست تندیس جشنواره تئاتر‬ ‫کودک همدان را دریافت کند این روزها در نمایشی‬ ‫متفاوت از روشنک کریمی با نام «گیسوانی برای پرواز‬ ‫در شب» حضور دارد؛ نمایشی که در تاالر هنر روی‬ ‫صحنه می رود‪ .‬به بهانه فعالیت های اخیر او در تئاتر‬ ‫و حضورش در فیلم س��ینمایی دختر به کارگردانی‬ ‫رض��ا میرکریم��ی با رحیمیان به گفت وگو نشس��تیم‬ ‫که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫€ €از تجربه حضور در نمایش «گیسوانی برای‬ ‫پرواز در ش�ب» بگویید؟ چطور به گروه نمایش‬ ‫پیوستید؟‬ ‫خانم روشنک کریمی‪ ،‬کارگردان نمایش‪ ،‬در دانشگاه‬ ‫همکالسی من بودند و همکاری ما از همان سال ها و‬ ‫از بازی در کارهای کالسی شروع شد‪ .‬تا اینکه من از‬ ‫سال ‪ ۸۹‬به طور رسمی همکاری ام را با گروه پاکان به‬ ‫مدیریت اقای مجتبی مهدی‪ ،‬همس��ر خانم کریمی‬ ‫ش��روع کردم و از ان موقع در همه نمایش های این‬ ‫گروه به عنوان بازیگر‪ ،‬صداپیش��ه و دس��تیار کارگردان‬ ‫حضور داش��ته ام‪ .‬س��ال گذش��ته خانم کریمی درباره‬ ‫نمایش گیس��وانی برای پرواز و بازی در نقش س��وفی‬ ‫ب��ا م��ن صحب��ت کردند و بعد از چند ماه تمرین برای‬ ‫اجرای عمومی اماده شدیم‪ .‬البته قبل از اجرای عموم‬ ‫در جشنوار ه تئاتر شهر هم شرکت کردیم و برای این‬ ‫نمایش موفق به کس��ب جایزه بازیگری زن و مرد و‬ ‫موسیقی شدیم‪.‬‬ ‫€ €داس�تان نمایش که روایتی تاریخی اس�ت‬ ‫چق�در ب�رای ش�خصیتی که ب�ازی کردید جای‬ ‫کار داشت؟‬ ‫داس��تان نمایش تلفیقی از چند داس��تان خارجی‬ ‫است و فضایی رویایی و جادویی دارد؛ چیزی شبیه‬ ‫به کارتون سیندرال‪ .‬من در این نمایش نقش «سوفی»‬ ‫دختری را بازی می کنم که ش��اهزاده اس��ت اما اجازه‬ ‫بیرون رفتن از قصر را ندارد و برخالف دو خواهرش‬ ‫که شب و روز برای ملکه شدن رقابت می کنند‪ ،‬رویای‬ ‫ازادی در سر دارد‪ .‬سوفی نقش بسیار جذاب و در عین‬ ‫حال پیچیده ای اس��ت‪ .‬برای هر بازیگری در کارنامه‬ ‫کاری اش شاید فقط چند نقش محدود‪ ،‬ماندگار شود‪.‬‬ ‫به طور قطع سوفی برای من یکی از انهاست‪ .‬هر شب‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬او در توضیح ش��رایط نمایش ای��ن اثار گفت‪:‬‬ ‫این نمایش ها که به ص��ورت رپرتواری در بیمارس��تان ها‪،‬‬ ‫مهدکودک ها و مراکز کانون در حال اجراس��ت‪ ،‬به صورتی‬ ‫طراحی ش��ده که در هر مکانی بتوان��د روی صحنه برود و‬ ‫نی��ازی به صحن�� ه نمای��ش خاص و ن��ور نخواهد داش��ت‬ ‫و بازیگر می تواند با هر لباس��ی که به ت��ن دارد ان را بازی‬ ‫کند که به نح��وی لباس بازیگ��ر صحنه نمایش ماس��ت‪.‬‬ ‫نمایش «الک پش��ت تنهای تنها» برگرفته از دو داس��تان‬ ‫«دو تا الک پش��ت تنها» نوش��ته مصطفی رحماندوست و‬ ‫«گوسفندی که عصبانی شد خیلی عصبانی» نوشته ژوزف‬ ‫تئوبالد اس��ت که حامد زارعان ان را ب��رای این اجرای این‬ ‫رپرتوار‪ ،‬بازنویسی کرده است‪.‬‬ ‫پیش تولید رسمی مجموعه «ماه تی تی» به کارگردانی‬ ‫داوود میرباق��ری و تهیه کنندگ��ی مه��ران برومند از ‪۱۵‬‬ ‫اسفن د اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬داوود میرباقری که امس��ال مجموعه‬ ‫نمای��ش خانگی «دندون طال» را در ‪ ۱۰‬قس��مت به بازار‬ ‫عرض��ه کرد و با اس��تقبال خوبی هم روبه رو ش��د‪ ،‬از ‪۱۵‬‬ ‫اسفن د پیش تولید سریال «ماه تی تی» را اغاز کرد‪.‬‬ ‫عوامل سازنده مجموعه «ماه تی تی» پس از تولید این‬ ‫س��ریال برای ش��کل عرضه ان تصمیم می گیرند و هنوز‬ ‫مشخص نیست در کدام رسانه پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫این س��ومین همکاری میرباقری با مهران برومند پس‬ ‫از س��ریال های موفقی همچون «ش��اهگوش» و «دندون‬ ‫طال» است‪.‬‬ ‫لرستانپرفروش ترین‬ ‫کتابفروشیطرح«عیدانهکتاب»‬ ‫کتابفروش��ی های اس��تان لرس��تان پرفروش تری��ن‬ ‫کتابفروشی های طرح عیدانه کتاب شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬ط��رح عیدانه کتاب از ‪۱۵‬اس��فند با‬ ‫ثبت ن��ام و تایی��د ‪ ۲۷۰‬کتابفروش��ی برای مش��ارکت در‬ ‫استانه نوروز اغاز شده است‪ .‬تاکنون ‪ 6‬کتابفروشی استان‬ ‫لرس��تان در طرح «عیدانه کتاب» مش��ارکت کرده اند که‬ ‫پلدخت��ر‪ ،‬خرم اباد و ازنا هرکدام با ‪2‬کتابفروش��ی ازجمله‬ ‫شهرستان های عضو در این طرح هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است کتابفروش��ی فردوسی‪ ،‬شهرکتاب‪ ،‬دنیای‬ ‫زبان‪ ،‬کتابفروش��ی معلم و سامان از کتابفروشی های عضو‬ ‫در طرح عیدانه کتاب اس��تان لرستان هستند که تاکنون‬ ‫کتابفروش��ی دنیای زب��ان پرفروش ترین کتابفروش��ی در‬ ‫سطح کشور است‪.‬‬ ‫طرح «عیدانه کتاب» با ش��عار «امس��ال کتاب عیدی‬ ‫دهیم» در بازه زمانی یک ماه از ‪ ١۵‬اسفند تا ‪ ١۵‬فروردین‬ ‫در سطح کشور اجرا می شود‪.‬‬ ‫وعده های بودجه ای محقق نشد‬ ‫رییس سازمان س��ینمایی در مراس��م تودیع و معارفه‬ ‫تعدادی از مدیران این س��ازمان اعالم ک��رد که برخی از‬ ‫وعده ها و تفاهمنامه ها در زمینه بودجه این سازمان از دو‬ ‫سال پیش تاکنون محقق نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬حج��ت اهلل ایوب��ی رییس س��ازمان‬ ‫س��ینمایی در این مراسم گفت‪ :‬پروژه س��ینمای ایران با‬ ‫تمام مشکالت موجود پیش می رود و من از همه مدیران‬ ‫خود در این زمینه تش��کر می کنم‪ .‬خوشبختانه استقبال‬ ‫مردم از س��ینمای ایران نش��ان می دهد که عملکرد ما در‬ ‫این زمینه بسیار خوب بوده است‪ .‬البته فکر می کنم اهالی‬ ‫س��ینما نیز وقتی چیزی نمی گویند و اعتراض نمی کنند‬ ‫یعنی همه چیز خوب اس��ت و ما ه��م که انتظار تقدیر و‬ ‫تشکر از انها نداریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما در روزهای نخس��ت فعالیت خود در‬ ‫سازمان س��ینمایی‪ ،‬تفاهمنامه های مختلفی امضا کردیم‬ ‫ام��ا در زمان عمل هیچ کدام از این تفاهمنامه ها به مرحله‬ ‫اجرایی نرس��ید و ما ماندیم و همین بودجه اندکی که در‬ ‫سازمان سینمایی داریم‪.‬‬ ‫معجزه «هری پاتر» در بازار نشر‬ ‫پژوهش های جدید بوک لیس��ت نش��ان می دهد در ‪۴۰‬‬ ‫ب کودک‪ ،‬حدود ‪۱۷۳‬‬ ‫سال گذشته شمار صفحه های کتا ‬ ‫درصد رش��د داش��ته و می گوید جی کی رولینگ ممکن‬ ‫است مسئول بخشی از این رشد بوده باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از گاردی��ن‪ ،‬با اس��تناد به‬ ‫پژوهش های بوک لیس��ت‪ ،‬ژورنال نق��د امریکایی در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذش��ته طول رمان های کودکان به طور تقریبی دو‬ ‫برابر ش��ده و محبوبیت رمان های «ه��ری پاتر» تا حدود‬ ‫زیادی مسئول این امر است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۷۶‬م‪ ،‬تعداد متوسط صفحه های رمان تنها‬ ‫کمی بیش از ‪ ۱۰۰‬صفحه بود‪ .‬تا س��ال ‪۱۹۸۶‬م‪ ،‬این عدد‬ ‫ت��ا ‪ ۱۴۰‬صفحه در هر رمان افزایش پیدا کرده بود‪ .‬تعداد‬ ‫متوس��ط صفحه ه��ای رمان ها تا س��ال ‪۱۹۹۶‬م در همان‬ ‫درجه باقی ماند‪ ،‬اما تا سال ‪۲۰۰۶‬م به ‪ ۱۷۵‬صفحه رسید‪.‬‬ ‫ت که نشان از افزایشی‬ ‫امسال‪ ،‬متوسط صفحه ها ‪ ۲۹۰‬اس ‬ ‫‪ ۱۷۳‬درصدی در ‪ ۴۰‬سال اخیر دارد‪.‬‬ ‫کاروالین هورن‪ ،‬س��ردبیر ژورن��ال «ریدینگ زون» هم‬ ‫قب��ول دارد ک��ه افزایش تعداد صفحه ها ب��ه «تاثیر هری‬ ‫پات��ر» رب��ط دارد‪ .‬او می گوی��د‪« :‬ت��ا ان موقع‪ ،‬ناش��ران‬ ‫دست نوش��ته های طوالنی ت��ر از ‪۴۰‬ه��زار کلم��ه را رد‬ ‫می کردن��د‪ .‬باور این بود ک��ه بازه زمان��ی توجه کودکان‬ ‫کوتاه مدت است و انها نمی توانند با داستان های طوالنی تر‬ ‫کنار بیایند‪ .‬هری پاتر کمی چش��مان ناشران را باز کرد و‬ ‫باعث شد انها از نظر اینکه چه چیزی قابل انتشار است و‬ ‫چه چیزی قابل فروش‪ ،‬دیدشان را عوض کنند و نسبت به‬ ‫کتاب های طوالنی تر دید بازی داشته باشند‪».‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬اسفند ‪ 28 - 1394‬جمادی االول‪ 8 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -454‬پیاپی ‪1772‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫کوتاه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کشت فرا سرزمینی‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫ایین نامه کش��ت فراسرزمینی در کمیس��یون زیربنایی دولت‬ ‫تصویب شد‪ .‬معصومه ابتکار گفت‪ :‬یکی از راهکارهای کشورها‬ ‫در حفظ محیط زیست‪ ،‬نگاه به اب به عنوان اب مجازی است؛‬ ‫یعن��ی میزان مصرف اب ب��رای تولید هر کاال را محاس��به و‬ ‫براساس ان برنامه ریزی کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫اب برای ایران مهم ترین و حس��اس ترین منبع حتی نس��بت‬ ‫به منابع فس��یلی و نفت اس��ت‪ ،‬باید این تح��ول اتفاق بیفتد‬ ‫زیرا طبیعت ایران بسیار شکننده شده و همتی از طرف همه‬ ‫ایرانیان می طلبد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثبات شغلی کارکنان بهزیستی‬ ‫ایلن�ا‪ :‬مع��اون اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫اگر کارکنان اورژانس اجتماعی ثبات ش��غلی داش��ته باشند‬ ‫می توانی��م برنامه ریزی بیش��تری ب��رای همکاران مان در این‬ ‫حوزه انجام دهیم‪ .‬حبیب اهلل مس��عودی فرید درباره مشکالت‬ ‫مددکاران اورژانس اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از مردم با‬ ‫اورژانس اجتماعی و کارکردهای ان اشنا نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫نس��بت به خدمات اورژانس اجتماعی به مردم اگاهی رسانی‬ ‫کرد و یکی از سیاست های ما ان است که اورژانس اجتماعی‬ ‫را بیشتر در رسانه ها مطرح کنیم‪.‬‬ ‫پروژه «نذر درخت»‬ ‫پ��روژه «نذر درخ��ت» با هدف اموزش و مش��ارکت واقعی‬ ‫کودکان و دانش اموزان مراکز محروم تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ی‪ -‬مش��اور عالی پ��روژه داوطلبانه نذر‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمد مظاهر ‬ ‫درخت‪ -‬اعالم کرد‪ :‬نذر درخت‪ ،‬یک فرهنگ و رس��م تاریخی‬ ‫در ای��ران و ملل متمدن دیگر بوده که ش��کل امروزین ان در‬ ‫بین بیش از ‪ 70‬کشور اروپایی‪ ،‬امریکایی‪ ،‬اسیایی و افریقایی‬ ‫پاس داش��ته ش��ده و در قالب روز جهانی درختکاری نمایش‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند در فرهنگ غربی‪ ،‬منشا این‬ ‫روز را ‪ 10‬اوریل ‪ 1872‬اعالم می کنند اما بنا به گواهی شواهد‬ ‫و مس��تندات تاریخی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی‪ ،‬کاش��ت درخت با‬ ‫نیت عام المنفعه همزمان با ش��کل گیری نخستین حکومت ها‬ ‫در میان پیش��ینیان ما قدمت داشته و در عین حال‪ ،‬رهبران‬ ‫دینی و اسالمی نیز در سفارشات و احکام عمومی و اجتماعی‬ ‫خود این سیره و وقف را سفارش کرده اند‪.‬‬ ‫استقبال از مسافران نوروزی‬ ‫ایسنا‪ :‬قائم مقام س��ازمان دانش اموزی از حضور پیشتازان و‬ ‫فرزانگان در ستادهای اسکان نوروزی و مشارکت در استقبال‬ ‫از مس��افران ن��وروزی خبر داد‪ .‬داود روس��تایی در تش��ریح‬ ‫برنامه های نوروزی این س��ازمان اظهار کرد‪ :‬اعضای گروه های‬ ‫دانش اموزی پیش��تازان و فرزانگان با کمک اداره گردشگری‬ ‫اس��تان ها در مراسم استقبال از مس��افران نوروزی در مبادی‬ ‫ش��هرها ش��رکت دارند و در کنار تیم های گردشگری به ارائه‬ ‫خدمات فرهنگی از جمله توزیع بروشور و بسته های فرهنگی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫بانک اطالعات هویت ژنتیک‬ ‫فارس‪ :‬رییس س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور گفت‪ :‬بانک‬ ‫اطالعات هویت ژنتیک ایران با شروع نمونه گیری از مجرمان‬ ‫خطرن��اک عملیاتی می ش��ود‪ .‬احمد ش��جاعی اف��زود‪ :‬بانک‬ ‫اطالعات هویت ژنتیک ایران با اغاز نمونه گیری از نخس��تین‬ ‫گروه زندانیان هدف به طور رس��می وارد فاز عملیاتی ش��ده و‬ ‫الزم است نمونه گیری از گروه های هدف را با استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت ها و با سرعت بیشتری انجام دهد‪.‬‬ ‫سامانه کتاب های درسی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬رییس س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزی اموزش��ی از‬ ‫راه اندازی س��امانه اعتبارس��نجی کتاب های درسی خبر داد‪.‬‬ ‫حجت االس�لام محی الدین به��رام محمدیان ضمن تش��ریح‬ ‫فرایند اعتبارسنجی کتاب های درسی اظهار کرد‪ :‬این سامانه‬ ‫یک سیستم تعاملی هوش��مند بین گروه های تالیف‪ ،‬روسای‬ ‫گروه های تحلیل محتوای اس��تانی‪ ،‬دبیرخانه های کش��وری‬ ‫دروس و دبیران مش��ارکت کننده در فرایند اعتبارس��نجی به‬ ‫م��وازات تالیف کتاب های درس��ی و دیگر اجزای بس��ته های‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امام حسین(ع) فرمودند‪ :‬بهترین ثروت ان است که انسان به وسیله ان ابروی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫درشبسوریچنانکهعادتقدیماستاتشیعظیمافروختند‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫مهر‪ :‬ریی��س کانون عالی مس��تمری بگیران تامین اجتماعی‬ ‫با اش��اره به اینکه دولت‪ ،‬بازنشس��تگان تامین اجتماعی را در‬ ‫تصمیمات افزایش حقوق نادیده نگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬بازنشس��تگان‬ ‫م��ا جدا از بازنشس��تگان کش��وری نیس��تند‪ .‬علی اکبر بیات‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت برای افزایش مس��تمری این اف��راد ابتدا باید از‬ ‫افزایش مزد کارگران شاغل حمایت کند و هنگامی که حقوق‬ ‫‪۱۳‬میلیون بیمه پ��رداز افزایش پیدا کند درامدی برای تامین‬ ‫اجتماعی ایجاد می شود و در کنار ان حقوق بازنشستگان نیز‬ ‫باید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫امسال کاربران‬ ‫اینترنت‬ ‫و اعضای‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی کمپین‬ ‫چهارشنبه سوری‬ ‫بدون ترقه‬ ‫ایجاد کرده اند‬ ‫«غروب ارام ارام بر س��ر ش��هر بزرگ خیمه‬ ‫می زد‪ ،‬چراغ ها تک و توک روش��ن می ش��دند‪.‬‬ ‫همه بته های خار را که از روز قبل از شتردارانی‬ ‫ک��ه بار بته را ب��ا خود همراه داش��تند خریده‬ ‫بودیم و با فاصله های به طور تقریبی مساوی در‬ ‫حیاط می چیدیم‪ .‬حیاط ما نس��بتا بزرگ بود و‬ ‫تعداد زیادی از بچه های محله و همسایگان به‬ ‫خان��ه ما امده و همگی در حیاط اجتماع کرده‬ ‫بودند‪ .‬تاریکی شب که از راه می رسید بته ها را‬ ‫ات��ش زده و همه از ب��زرگ و کوچک به صف‬ ‫ایس��تاده و از روی ان می پریدند و می خواندند‪:‬‬ ‫س��رخی ت��و از من ‪ /‬زردی من از تو‪ .‬ان ش��ب‪،‬‬ ‫یعنی شب چهارشنبه س��وری‪ ،‬شب چره بود و‬ ‫برگزاری مراس��می که با سادگی هرچه تمام تر‬ ‫برگزار می ش��د‪ .‬اجیل مشکل گشا می خوردیم‬ ‫و پس��رهای محله با انداختن چادر بر سرشان‬ ‫ب��ه قاش��ق زنی می رفتن��د‪ .‬ع��ده ای فالگوش‬ ‫می ایستادند تا به تعبیر خود بفهمند اینده شان‬ ‫چ��ه می ش��ود‪ .‬چهارشنبه س��وری در حقیقت‬ ‫رسم س��اده ای بود که خاص مردمان پاکدل و‬ ‫بی االیش بود نه رس��م ترقه ب��ازی‪ ،‬انفجار مواد‬ ‫منفجره‪ ،‬مجروح شدن و‪»...‬‬ ‫این را یک همش��هری تهران��ی می گوید که‬ ‫سن وس��الی از او گذشته اس��ت و به دنبال ان‬ ‫اضافه می کند‪« :‬من نمی دانم که رسم ترقه بازی‬ ‫و انفجار و حرکات دیوانه وار و ترس��اندن مردم‬ ‫به ویژه کودکان و زنان در شب چهارشنبه سوری‬ ‫از کجا امده است‪».‬‬ ‫‹ ‹کمپی�ن چهارشنبه س�وری ب�دون‬ ‫ترقه‬ ‫چند س��ال اس��ت ک��ه س��خن از برگزاری‬ ‫چهارشنبه سوری ارام می رود و امسال کاربران‬ ‫اینترنت و اعضای شبکه های اجتماعی کمپین‬ ‫چهارشنبه سوری بدون ترقه ایجاد کرده اند‪ .‬انان‬ ‫در پیام های خود روی ش��بکه های اجتماعی و‬ ‫کانال های تلگرامی و‪ ...‬نوشته اند از امسال اتش‬ ‫درست می کنیم و از روی ان می پریم و شادی‬ ‫می کنیم‪ .‬از امسال قاشق زنی می کنیم و به هم‬ ‫شیرینی تعارف می کنیم‪« .‬اری این رسم واقعی‬ ‫است؛ رسمی از عشق ورزی و مهرافرینی ایرانی‬ ‫تا کودکان ما یاد بگیرند که چهارشنبه سوری‪،‬‬ ‫جشن مهر و محبت و جشن سپاس از خداوند‬ ‫یگانه در اخرین روزهای سال است که یکایک‬ ‫م��ا ایرانیان همدیگر را دوس��ت داریم و هرگز‬ ‫ب��ا ترقه بازی و ایجاد انفجار و اس��تفاده از مواد‬ ‫منفجره و محترقه در پایان س��ال برای دیگران‬ ‫ایجاد ازار نمی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ترقه چینی نخرید‬ ‫کاربران ش��بکه های اجتماع��ی و همه انانی‬ ‫ک��ه کمپی��ن چهارشنبه س��وری بی خط��ر را‬ ‫ایج��اد کرده اند ب��ه همه نوجوان��ان و جوانانی‬ ‫ک��ه می خواهند ترق��ه و مواد منفج��ره بخرند‬ ‫می گوین��د‪ :‬دیگ��ر پول مان را ح��رام ترقه ها و‬ ‫جنس ه��ای گوناگ��ون چینی در ای��ن زمینه‬ ‫نمی کنیم زیرا چهارشنبه س��وری رس��م ساده‬ ‫و جش��ن بی االی��ش م��ا ایرانیان اس��ت‪ .‬اری‬ ‫خانواده های��ی ک��ه همه س��اله در چهارش��نبه‬ ‫اخر س��ال یا همان چهارشنبه س��وری معروف‬ ‫با مس��ائل و حوادث ناگواری روبه رو ش��ده اند‬ ‫می گوین��د چهارشنبه س��وری یکی از مراس��م‬ ‫مطلوب ما ایرانیان اس��ت که متاسفانه به دلیل‬ ‫باوره��ای نادرس��ت‪ ،‬تنها اتش ب��ازی و عواقب‬ ‫ناگ��وار ان برای م��ا برجای مانده اس��ت‪ .‬یک‬ ‫مسئول می گوید‪ :‬در حال حاضر شاهد خرید و‬ ‫فروش انواع ترقه چینی و وسایل اتش بازی در‬ ‫بین دانش اموزان هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬معاون پرورشی و فرهنگی‬ ‫اموزش و پرورش اس��تان مازندران گفته است‪:‬‬ ‫چهارشنبه س��وری یک��ی از س��نت های کهن‬ ‫ایرانیان باس��تان اس��ت که به عید نوروز وصل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمد شعبانی خاطرنشان کرده که فرهنگ‬ ‫درس��ت بهره گی��ری از این مراس��م باید برای‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان نهادینه ش��ود تا حوادث‬ ‫ناگوار در چهارشنبه سوری اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹چهارشنبه سوری‪ ،‬جشنی باستانی‬ ‫با اس��تناد به نوش��ته تاریخ نگاران و مورخان‬ ‫جش��ن چهارشنبه س��وری ازجمله جشن هایی‬ ‫بوده که در ایران باستان برگزار می شد‪.‬‬ ‫‪ ...‬س��وری ب��ه یک معنی س��رخی اس��ت و‬ ‫اش��اره به سرخی اتشی اس��ت که در این روز‬ ‫می افروخته ان��د‪ .‬در تاری��خ بخارا امده اس��ت‪:‬‬ ‫«چ��ون امیر س��دید منصوربن ن��وح به ملک‬ ‫نشس��ت‪ ،‬هنوز س��ال تمام نش��ده ب��ود که در‬ ‫ش��ب سوری چنان که عادت قدیم است اتشی‬ ‫عظیم افروختند‪ ».‬این اتش را در ش��ب سوری‬ ‫که همزمان ب��ا روزهای «بهی��ژک» یا «پنچه‬ ‫دزدیده» بود برای گریزاندن س��رما و فراخوانی‬ ‫گرما‪ ،‬ان هم بیشتر بر روی بام ها می افروختند‬ ‫که هم شگون داش��ته و هم به باور پیشینیان‪،‬‬ ‫تنوره اتش و دود بر بام ها‪ ،‬فروهر درگذشتگان‬ ‫را به خانه های خود رهنمون می کرده است‪ .‬در‬ ‫منابع مختلف می خوانیم که چهارشنبه سوری‬ ‫جش��ن نبرد با تاریک��ی بوده اس��ت و همواره‬ ‫به عنوان طالیه دار نوروز از ان نام برده می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چهارشنبه سوری در برخی از شهرها‬ ‫در ش��یراز رس��م بوده که افروختن اتش در‬ ‫معابر و خانه ها‪ ،‬فالگوش��ی و اسپند دود کردن‬ ‫و نمک گرد س��ر گرداندن انجام می شده است‪.‬‬ ‫در شهرهای استان کردستان در مراسم اخرین‬ ‫چهارش��نبه سال و نوروز بر فراز کوه و باالترین‬ ‫نقطه کوه اتش روش��ن می کردند‪ .‬در اصفهان‬ ‫نی��ز افروختن اتش در معابر‪ ،‬کوزه شکس��تن‪،‬‬ ‫فالگوشی و گره گشایی متداول بوده است‪.‬‬ ‫در تبری��ز اتش بازی و گره گش��ایی از قدیم‬ ‫معمول ب��ود ه اس��ت‪ .‬اتش افروخت��ن در این‬ ‫اواخر متداول شده اس��ت‪ .‬در گذشته به جای‬ ‫اتش افروخت��ن و پری��دن از روی ان صبح روز‬ ‫چهارش��نبه ک��ودکان و جوان��ان از روی اب‬ ‫روان می پریدن��د و ش��عرهایی را به زبان اذری‬ ‫می خواندند‪.‬‬ ‫فرهنگسازیاستفادهازاینترنت ‬ ‫وزی��ر ارتباطات بر وجود محتوای فاخر در ش��بکه ملی‬ ‫ارتباطات تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر این شبکه محتوای فاخر‬ ‫نداشته باشد بی ارزش است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬محمود واعظ��ی در همایش فضای‬ ‫مجازی پاک گفت‪ :‬امروز با فناوری روبه رو هس��تیم که با‬ ‫س��رعت در حال پیشرفت است‪ .‬در ‪ 30-40‬سال گذشته‬ ‫هیچ فناوری را با این سرعت تغییر و نواوری ندیده ام‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در همه عرصه های‬ ‫زندگی مردم تاثیر گذاش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ان کسانی که‬ ‫ب��ه حق می گویند یک فضای واقعی و یک فضای مجازی‬ ‫داریم درست است چون هرکجا که می روید مشابه ان را‬ ‫در فضای مجازی می بینید‪.‬‬ ‫واعظی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این فضا باعث شده تغییرات‬ ‫مثب��ت و منفی روی روابط‪ ،‬افکار و س��بک زندگی مردم‬ ‫تاثی��ر بگذارد‪ .‬این پدیده فرصت و تهدی��د را با هم دارد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات ادامه داد‪ :‬در بسیاری امور هم فرصت است‬ ‫ایجاد پایتخت کتاب‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬می ت��وان در کن��ار پایتخت‬ ‫سیاسی و اقتصادی‪ ،‬برای کتاب هم‬ ‫پایتختی اختصاصی داش��ت تا نگاه‬ ‫دنیا را به دیپلماس��ی فرهنگی ایران‬ ‫با محوریت کتاب جلب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی جنتی افزود‪:‬‬ ‫کتابخانه پدیده ای وارداتی‪ ،‬لوکس یا‬ ‫حتی مدرن نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ایرانی در همه دوران‬ ‫تاری��خ با دانایی و کتاب مانوس بوده‬ ‫و ای��ران همیش��ه تاری��خ مجهز به‬ ‫گ بوده است‪.‬‬ ‫کتابخانه های بزر ‬ ‫جنتی گفت‪ :‬ما در ادامه یک سنت‬ ‫بزرگ و ریشه دار فرهنگی‪ ،‬همچنان‬ ‫نیازمند یک خیزش فرهنگی عظیم‬ ‫در روس��تاها هستیم و چه نیکوست‬ ‫که ای��ن حرکت فرهنگ��ی با همت‬ ‫خود روس��تاییان و با کتاب ش��روع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت یازدهم تصریح‬ ‫کرد که به س��رانجام رسیدن چنین‬ ‫طرح پرباری‪ ،‬ان هم در سال همدلی‬ ‫ِ‬ ‫و همراهی دولت و ملت‪ ،‬مایه بس��ی‬ ‫افتخار است‪.‬‬ ‫و هم تهدید‪ .‬این بس��ته به مدیریت ما اس��ت که چگونه‬ ‫ان را ب��ه فرصت یا تهدی��د تبدیل کنی��م‪ .‬واعظی عیب‬ ‫ب��زرگ فضای مجازی را انبوه اطالعات بیهوده دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬مردم وقت خود را صرف خواندن مطالب بیهوده ای‬ ‫می کنن��د که ما می توانیم انها را با مطالب فاخر پر کنیم‪.‬‬ ‫این فضا نباید به سمتی برود که تخریب روابط اجتماعی‬ ‫و خانوادگی را در ان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی به فرهنگ س��ازی و باال ب��ردن اعتقاد ها از مدارس‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در غرب خیل��ی از موضوعات مهم‬ ‫جامع��ه با روش ه��ای خاص به ک��ودکان ام��وزش داده‬ ‫می ش��ود تا شخصیت انها ش��کل بگیرد اما در ایران ما به‬ ‫این موضوع کمتر می پردازیم‪.‬‬ ‫یزد و بحرانی ترین منطقه اب‬ ‫ریی��س س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه ریزی اس��تان یزد گفت‪ :‬استان‬ ‫یزد یکی از بحرانی ترین مناطق کشور‬ ‫از نظ��ر منابع ابی اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬حمیدرضا نصیری زاده با اشاره‬ ‫به جمعیت ‪1/36‬درصدی استان یزد‬ ‫نس��بت به جمعیت کل کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه متوسط رشد ساالنه‬ ‫عمده بخش های اقتصادی کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و خدمات در اس��تان‬ ‫یزد‪ ،‬از متوس��ط کش��وری ان بیشتر‬ ‫است‪ .‬نصیری زاده تصریح کرد‪ :‬ارزش‬ ‫تولید هر یزدی در سال ‪ ۱۳۹۲‬به طور‬ ‫متوسط ‪18‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫بوده و این در حالی است که متوسط‬ ‫کش��وری این رقم حدود ‪11‬میلیون‬ ‫و ‪400‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬وضعیت کم اب��ی در مناطق با‬ ‫تراک��م باالی جمعیتی اس��تان نظیر‬ ‫دش��ت ی��زد – اردکان‪ ،‬بحرانی ت��ر‬ ‫اس��ت‪ .‬نصی��ری زاده اعالم ک��رد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ح��دود ‪ ۳۷‬درصد یعنی‬ ‫قریب ‪2/8‬میلیون هکتار از مس��احت‬ ‫اس��تان یزد را اراضی بیابانی به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫شهید ابراهیم همت‬ ‫ایس�نا‪ 17 :‬اسفند‪ ،‬سالروز شهادت س��ردار «محمدابراهیم‬ ‫همت» فرمانده لشکر ‪ 27‬محمد رسول اهلل(ص) است‪.‬‬ ‫محمدابراهی��م هم��ت‪ 12 ،‬فروردی��ن ‪ 1334‬در خط��ه‬ ‫ذوق پرور اصفهان و «قمشه» به دنیا امد‪.‬‬ ‫محمدابراهیم در س��ایه محبت های پ��در و مادر پاکدامن‪،‬‬ ‫وارس��ته و مهربانش دوران کودکی را سپری کرد‪ .‬این دوران‬ ‫نیز همانند زندگی بس��یاری از کودکان همس��ن و س��ال او‬ ‫طبیعی گذش��ت‪ .‬با رسیدن به ‪7‬سالگی وارد مدرسه شد‪ .‬در‬ ‫دوران تحصیل از هوش و استعداد فوق العاده ای برخوردار بود‬ ‫ی که توجه همه را به خود جلب می کرد‪ .‬ابراهیم از‬ ‫ب��ه طور ‬ ‫همان س��نین کودکی و هنگام فراغت از تحصیل به ویژه در‬ ‫تعطیالت تابستان با کار و تالش فراوان مخارج تحصیل خود‬ ‫را به دست می اورد‪.‬‬ ‫پ��س از اتم��ام دوران ابتدای��ی و راهنمای��ی‪ ،‬وارد مقطع‬ ‫دبیرس��تان ش��د‪ .‬او در دوران تحصیالت متوس��طه اشتیاق‬ ‫فراوانی به رش��ته داروسازی نشان می داد‪ .‬وضع مالی پدرش‬ ‫در ان ح��د نبود که بتواند ب��رای فرزند عالقه مندش بعضی‬ ‫لوازم پزشکی را تهیه کند‪ ،‬با این حال از انچه برایش مقدور‬ ‫بود‪ ،‬دری��غ نمی ورزید‪ .‬خود ابراهیم نیز با مبلغ اندکی که از‬ ‫کار در مزرعه یا جای دیگر به دس��ت می اورد‪ ،‬توانس��ته بود‬ ‫بخشی از امکانات مورد نیازش را فراهم کند‪.‬‬ ‫محمد ابراهیم در طول مبارزات و فعالیت ها در قبل و پس‬ ‫از پیروزی انقالب اس�لامی و تش��کیل سپاه «قمشه» نقش‬ ‫چشمگیری داش��ت‪ .‬او ضمن عضویت در شورای فرماندهی‬ ‫س��پاه‪ ،‬مس��ئولیت واحد روابط عمومی را به عهده گرفت و‬ ‫فعالیت های خود را بعدی تازه بخشید‪.‬‬ ‫با شهادت «ناصر کاظمی» به فرماندهی سپاه پاوه منصوب‬ ‫شد و تا اغاز جنگ تحمیلی در این سمت باقی ماند‪.‬‬ ‫با شروع عملیات رمضان‪ ،‬در ‪ 61/4/23‬منطقه شرق بصره‪،‬‬ ‫فرماندهی «تیپ ‪ 27‬محمدرسول اهلل(ص)» را بر عهده گرفت‬ ‫و بعدها با ارتقای این یگان به لش��کر‪ ،‬تا زمان شهادتش‪ ،‬در‬ ‫س��مت فرماندهی ان لش��کر انجام وظیفه کرد‪ .‬در عملیات‬ ‫مس��لم بن عقیل(ع) و محرم در س��مت فرمانده��ی «قرارگاه‬ ‫ظفر»‪ ،‬سلحشورانه با دش��من متجاوز جنگید‪ .‬در «عملیات‬ ‫والفجر مقدماتی»‪ ،‬مس��ئولیت «س��پاه یازده��م قدر» را که‬ ‫ش��امل «لشکر ‪ 27‬حضرت رسول(ص)‪ ،‬لش��کر ‪ 31‬عاشورا‪،‬‬ ‫لش��کر ‪ 5‬نصر و تیپ ‪ 10‬سیدالش��هدا بود»‪ ،‬برعهده گرفت‪.‬‬ ‫س��رعت عمل و صالبت رزمندگان لشکر ‪ 27‬با فرماندهی او‬ ‫در «عملیات والفجر ‪ « 4‬و تصرف ارتفاعات کانی مانگا هرگز‬ ‫از خاطره ها محو نمی شود‪.‬‬ ‫سرانجام‪ ،‬فاتح خیب ر‪ -‬سردار بزرگ اسالم حاج محمدابراهیم‬ ‫همت‪ -‬در ‪ 17‬اس��فند ‪ 1362‬در «جزیره مجنون» به دیدار‬ ‫معبود خویش شتافت‪.‬‬ ‫مشاهیر ایران‬ ‫بزرگداشت سید جمال الدین‬ ‫اسدابادی‬ ‫‪ 18‬اس��فند روز بزرگداش��ت سید‬ ‫جمال الدین اس��دابادی اس��ت‪ .‬سید‬ ‫جمال در س��ال ‪ 1217‬شمس��ی‪ ،‬در‬ ‫اسداباد همدان در خانواده ای روحانی‬ ‫چشم به جهان گش��ود‪ .‬پدرش سید‬ ‫صفدر و مادرش سکینه بیگم‪ ،‬دختر‬ ‫مرحوم میرش��رف الدین حس��ینی قاضی بودند‪ .‬از ‪ 5‬سالگی‬ ‫فراگی��ری دانش را نزد پدر اغ��از کرد و با قران و کتاب های‬ ‫فارسی و قواعد عربی اش��نا شد‪ .‬به خاطر استعداد و نبوغی‬ ‫که داش��ت‪ ،‬به زودی با تفس��یر قران اشنا شد و برای ادامه‬ ‫تحصیل به شهرستان قزوین و سپس به تهران عزیمت کرد‬ ‫و در س��ال ‪ 1228‬شمس��ی‪ ،‬عازم نجف ش��د و از محضر دو‬ ‫مرج��ع تقلید بزرگ زمان ش��یخ مرتضی انص��اری در فقه و‬ ‫اصول و مالحسین قلی درجزینی همدانی در اخالق و عرفان‬ ‫بهره های علمی و معنوی فراوان برد‪ .‬در سال ‪ 1232‬شمسی‪،‬‬ ‫بنا به دستور شیخ انصاری‪ ،‬عازم هندوستان شد‪.‬‬ ‫حضور س��ید در سال های ‪ ،1270–1271‬در عراق تاثیر‬ ‫بس��زایی بر حیات فکری‪ ،‬سیاس��ی و اس�لامی ش��هرهای‬ ‫شیعه نشین و گس��ترش تبلیغ و دعوت در جامعه اسالمی‬ ‫گذاش��ت‪ .‬او برای علما و محافل فرهنگی س��ایر شهرهای‬ ‫بزرگ عراق‪ ،‬به ویژه نجف و کربال‪ ،‬ش��خصیتی شناخته شده‬ ‫ب��ود‪ .‬همه او را به عنوان رهبر حرکت «تجدید در اس�لام»‬ ‫می ش��ناختند و این ش��ناخت را از طری��ق روزنامه «عروه‬ ‫الوثق��ی» و مجله «قان��ون» که در لندن به زبان فارس��ی‬ ‫منتش��ر می شد و س��ید نیز در نشر ان س��هیم بود‪ ،‬کسب‬ ‫کرده بودند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!