روزنامه صمت شماره 455 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 455

روزنامه صمت شماره 455

روزنامه صمت شماره 455

‫منصور معظمی رییس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 455‬پیاپی ‪ 32 1773‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫اشتغال صنعتی‬ ‫نیازمند بازمهندسی‬ ‫برنامه های اقتصادی‬ ‫با دقت الزم نوشته شود‬ ‫مورد خاص‬ ‫معدن سموران عنبراباد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همتایان بلغاری و اسلواکی ترسیم شد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫نقشه راه صنعتی با ‪ 2‬کشور اروپایی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته اقتصادی میان ایران‬ ‫و بلغارستان گفت‪ :‬با تش��کیل این کمیته می توان نقشه راه گسترش همکاری های‬ ‫دو کش��ور را ترسیم کرد‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت زاده همچنین در دیدار با وزیر‬ ‫اقتصاد اس��لواکی تفاهمنامه همکاری به امضا رس��اندند تا براساس تشکیل کمیته‬ ‫اقتصادی و بازرگانی در س��طح معاونان دو وزارتخانه برنامه های همکاری مش��ترک‬ ‫تدوین شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بی صاحب سازی‬ ‫به جای خصوصی سازی‬ ‫پسابرجام‬ ‫با رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اغاز فصل نوین سینمای ایران‬ ‫در جهان‬ ‫‪31‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مال التجاره پتو‬ ‫از فلوریدا تا تهران‬ ‫در بافته ها طرحی نو دراندازیم‬ ‫کاهش نگرانی بانک های خارجی برای مراوده با ایران‬ ‫مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی با اش��اره به تایید‬ ‫الیحه مبارزه با تامین مالی تروریس��م در ش��ورای‬ ‫نگهبان گفت‪ :‬این امر تاثی��ر زیادی در ارتقای رتبه‬ ‫بانکی ایران در س��طح بین الملل��ی دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی بانک مرک��زی‪ ،‬حمید تهرانفر‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا اینکه در مبارزه با تامین مالی تروریس��م‬ ‫کارهای زیادی در کش��ورمان ش��ده بود اما تاکنون‬ ‫قانون مدونی نداش��تیم و منتظر بودیم تا با تصویب‬ ‫این قان��ون مراحل مبارزه با تامین مالی تروریس��م‬ ‫تجمیع ش��ود‪ .‬معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه برای اج��رای این قانون بای��د ایین نامه و‬ ‫دس��تورالعمل ان را تهیه کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در نخستین‬ ‫فرصت همچنین این قانون را به زبان های انگلیسی‬ ‫و چن��د زبان دیگ��ر ترجمه می کنی��م و در اختیار‬ ‫مراجع بین المللی می گذاریم تا مراودات بانکی ایران‬ ‫بهتر و دقیق تر انجام ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه اجرای‬ ‫این قانون در کم ش��دن نگرانی بانک های دنیا برای‬ ‫افزایش همکاری ها با بانک های ایرانی بس��یار موثر‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای این قانون خیلی از نگرانی ها را‬ ‫برط��رف خواهد کرد‪ .‬معاون نظارتی بانک مرکزی با‬ ‫بیان اینکه متاسفانه در اقدامی غیرمنصفانه ایران در‬ ‫یکی از پایین ترین رتبه های ریسک بانکی قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اجرای این قانون در ارتقای رتبه ایران در این‬ ‫زمینه بس��یار تاثیرگذار است و مطمئن هستیم که‬ ‫رتبه ما را ب��ه جایگاه حقیقی خود می رس��اند‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی از ارائ��ه داوطلبانه‬ ‫قانون مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م به صندوق‬ ‫بین المللی پ��ول خبر داد و گفت‪ :‬با تصویب و تایید‬ ‫نهایی این قانون‪ ،‬بس��یاری از نگرانی های بانک های‬ ‫خارجی برای مراوده با ایران رفع می شود‪.‬‬ ‫بازدید اعضای شورای اطالع رسانی دولت از ایران خودرو‬ ‫اعضای شورای اطالع رسانی دولت و مدیران کل روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی‬ ‫کش��ور با حضور در مجموعه ایران خودرو از س��الن ها و‬ ‫خطوط تولید و مرکز پژوهش های این ش��رکت بازدید‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مدیران کل روابط عمومی و‬ ‫اطالع رسانی دستگاه های اجرایی کشور پس از این بازدید‬ ‫با هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫نیز دیدار کردند‪ .‬یکه زارع در این دیدار به اهمیت نقش‬ ‫ط عمومی و اطالع رسانی در عصر ارتباطات اشاره و‬ ‫رواب ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر یک از شما به عنوان راهبران اطالع رسانی‬ ‫در کشور نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ حمایت از تولید‬ ‫داخلی و البته احقاق حقوق مصرف کنندگان دارید‪ .‬وی‬ ‫نخستین‬ ‫روزنامه تخصصی‬ ‫صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫با اشاره به عملکرد با تدبیر و امیدبخش دولت در عرصه‬ ‫دیپلماسی‪ ،‬به دور جدید همکاری های بین المللی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با ش��رکای خارجی نیز اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬قرارداد ایران خودرو با پژو امضا ش��ده و مراحل‬ ‫ایجاد شرکت مشترک برای تولید محصوالت جدید در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر منصور معظمی‬ ‫انتصاب شایس��ته ش��ما را به ریاس��ت هی��ات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران تبریک‬ ‫می گوییم‪.‬‬ ‫مهدی جمالی‪ ،‬مدیر عامل و اعضای هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد‪ :‬ترکیه‬ ‫به عن��وان کش��ور نامزد عضوی��ت در اتحادیه اروپ��ا‪ ،‬باید به‬ ‫فراخ��وان این اتحادیه برای دف��اع از ازادی بیان و تجمع ها‬ ‫توجه کند‪.‬‬ ‫رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانس��تان بدون انکه‬ ‫به طور مس��تقیم از پاکس��تان نامی به میان اورد‪ ،‬خواستار‬ ‫توق��ف حمالت موش��کی ان کش��ور از ان س��وی مرزها به‬ ‫افغانستان شد و گفت که بردباری و تحمل مردم افغانستان‬ ‫حد و مرزی دارد و نامحدود نخواهد بود‪.‬‬ ‫هی��ات عال��ی مخالفان س��وریه که تا پی��ش از این هیچ‬ ‫ش��رطی را برای ش��رکت در نشس��ت ژنو تعیین نکرده بود‬ ‫اعالم کرد که مذاکره درباره هیات انتقالی در س��وریه شرط‬ ‫اصلی ش��رکت این گروه در مذاکرات اینده صلح سوریه در‬ ‫ژنو است‪.‬‬ ‫مش��اور نخس��ت وزیر پاکس��تان در ام��ور خارجی اظهار‬ ‫امیدواری کرد که روند مذاکرات صلح افغانستان در روزهای‬ ‫اینده اغاز شود‪.‬‬ ‫انجمن اس�لامی منطقه خودمختار «سین کیانگ» چین‬ ‫اع�لام کرد که تمامی پایگاه های زیرزمینی و اینترنتی را که‬ ‫به ترویج افراطی گری در این منطقه اقدام می کردند‪ ،‬تعطیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دبیر کل سازمان پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو) روسیه را‬ ‫به تالش برای ایجاد تفرقه بین کشورهای عضو این سازمان‬ ‫متهم کرد‪.‬‬ ‫دادگاه عال��ی بنگالدش حکم اعدام «قاس��م علی» یکی‬ ‫از رهبران جماعت اس�لامی این کش��ور را ب��ه جرم ارتکاب‬ ‫«جنایت جنگی» در دوران جنگ اس��تقالل از پاکستان در‬ ‫سال ‪1971‬م تایید کرد‪.‬‬ ‫«مانوئل والس» نخس��ت وزیر فرانس��ه در ضیافت ش��ام‬ ‫ساالنه شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه اعالم کرد‪:‬‬ ‫ضدیت با صهیونیس��م همان یهودستیزی و معادل نفرت از‬ ‫اسرائیل است‪.‬‬ ‫اداره پلی��س جنایی ف��درال المان به اطالع��ات هزاران‬ ‫پرونده اعضای خارجی و المانی داعش دست یافته است‪.‬‬ ‫فرانس��وا اوالن��د‪ ،‬رییس جمه��وری فرانس��ه می گوی��د‪:‬‬ ‫ازادسازی روادید برای شهروندان ترکیه که ممکن است در‬ ‫ژوئن انجام ش��ود‪ ،‬تنها پس از اجابت ‪ 72‬شرط تعیین شده‬ ‫اروپا برای انکارا امکانپذیر است‪.‬‬ ‫باراک اوباما رییس جمهوری امریکا از تالش های دولتش‬ ‫برای مهار وال اس��تریت دفاع کرد و به امریکایی ها گفت که‬ ‫دولت وی به طور موثر درباره بانک ها و ش��رکت های تجاری‬ ‫پس از بحران مالی ‪ 2007‬تا ‪2009‬م سختگیری کرده است‪.‬‬ ‫س��ران کشورهای اس�لامی ش��رکت کننده در پنجمین‬ ‫نشس��ت فوق العاده س��ازمان همکاری اس�لامی در جاکارتا‬ ‫پایتخت اندونزی بر سر برداشتن ‪ 5‬گام موثر برای حمایت از‬ ‫مردم مظلوم فلسطین به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫کاخ س��فید اعالم کرد؛ ‪ 2‬هفته پیش از بنیامین نتانیاهو‬ ‫برای دیداری از واشنگتن در ‪ 18‬مارس (‪ 28‬اسفند) دعوت‬ ‫ش��د اما از طریق خبرنگاران رس��انه ها اطالع حاصل شد که‬ ‫دعوت کاخ سفید برای میزبانی از سوی نخست وزیر اسرائیل‬ ‫رد شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی استفان دمیس��تورا‪ ،‬نماینده دبیر کل سازمان‬ ‫ملل در س��وریه اعالم کرد‪ :‬مذاکرات غیرمس��تقیم س��وریه‬ ‫‪ 9‬مارس از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫«ینس اس��تولتنبرگ» دبیر کل ناتو اعالم کرد‪ :‬با وجود‬ ‫انتش��ار گزارش هایی درباره نقض اتش بس در س��وریه‪ ،‬این‬ ‫اتش بس به طورعمده رعایت شده است‪.‬‬ ‫رهبران اتحادیه اروپا با پیش��نهاد ترکیه برای بازگرداندن‬ ‫تمام مهاجرانی که از خاک این کش��ور وارد اروپا ش��ده اند‪،‬‬ ‫موافقت کرد و چارچوب درخواست های انکارا برای دریافت‬ ‫پول بیش��تر را پذیرفت‪ .‬در مقابل‪ ،‬مذاکرات پیوستن انکارا‬ ‫به اتحادیه اروپا ش��تاب می گیرد و س��فرهای بدون روادید‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫جمعی از رهبران سیاس��ی و رس��انه ای انصاراهلل یمن در‬ ‫مراس��می با قدردانی از مواض��ع دبیر کل حزب اهلل لبنان در‬ ‫حمایت از یمن‪ ،‬خطاب به نصراهلل اعالم کردند که دش��من‬ ‫انصاراهلل و حزب اهلل یکی است‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور عراق که به مصر س��فر کرده اعالم کرد با‬ ‫وجود اینکه مش��اوران ایرانی در ع��راق حضور دارند‪ ،‬تهران‬ ‫هیچگاه بغداد را زیر فشار قرار نداده است‪.‬‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی ویدئویی‬ ‫به مناس��بت روز جهانی زن با اشاره به شمار باالی زنان در‬ ‫تی��م مذاکره کننده گروه ‪ 5 +1‬گفت‪ :‬برج��ام موفقیتی برای‬ ‫زنان بود‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر انگلیس به دیگر کش��ورهای عضو اتحادیه‬ ‫اروپا هش��دار داد که این کشور به سیستم پذیرش مهاجران‬ ‫در این اتحادیه نمی پیوندد و سرسختانه از مرزهای خود در‬ ‫مقابل پناه جویان حفاظت می کند‪.‬‬ ‫«فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس وارد اسالم اباد‬ ‫پایتخت پاکستان شد‪.‬‬ ‫«مایکل پرگنت» مشاور اطالعاتی پیشین ژنرال «دیوید‬ ‫پترائوس» فرمانده پیشین ارتش امریکا با اشاره به اظهارات‬ ‫جنجال برانگی��ز دونال��د ترامپ درباره احیای ش��کنجه های‬ ‫قرون وس��طایی گفت‪ :‬نظامیان دستورات غیرقانونی ترامپ‬ ‫را به عنوان فرمانده کل قوا انجام نخواهند داد‪.‬‬ ‫جان کربی و گزارش جدید اژانس‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا «پایبندی‬ ‫ایران به تعهداتش براس��اس برج��ام» را مهم ترین نکته گ��زارش جدید اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران دانست و گفت‪ :‬از ایران‬ ‫جز پایبندی به توافقنامه ندیده ایم و با اطمینان در این باره روشنگری می کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سخنگوی دولت در نشست خبری ضمن خواستار شدن طرح ممنوع التصویری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد‬ ‫هیچ چیز برای ما مهم تر از منافع ملی نیست‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت درباره‬ ‫ممنوع التصوی��ری رییس جمهور پیش��ین تصمیم‬ ‫قاطع گرفته شود‪ ،‬شورای عالی امنیت ملی مرجع‬ ‫و مص��در این تصمی��م خواهد بود‪ .‬از دبیر ش��ورا‬ ‫خواهش می کنم در نخس��تین جلس��ه شورا این‬ ‫موضوع طرح شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در نشس��ت‬ ‫خب��ری‪ ،‬ای��ن مطل��ب را در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫خبرن��گاری مبن��ی ب��ر اینک��ه «س��خنگوی قوه‬ ‫قضاییه در زمینه اظهارات رییس جمهوری درباره‬ ‫رییس جمهور پیشین‪ ،‬مطالبی را بیان کرده اند‪ .‬ایا‬ ‫دول��ت همچنان موض��وع را غیرقانونی می داند؟»‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت اف��زود‪ :‬مص��در و مرجع این‬ ‫موض��وع ش��ورای عالی امنیت ملی اس��ت و همه‬ ‫کس��انی ک��ه در فضای مج��ازی در ای��ن زمینه‬ ‫اظهارنظر می کنند نیز به نوعی یا خود انها یا قوه‬ ‫مربوط در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند‪.‬‬ ‫نوبخت اظهار کرد‪ :‬شایس��ته است به جای بیان‬ ‫ای��ن مباحث در فضای رس��انه ای؛ در نخس��تین‬ ‫جلسه ش��ورا موضوع طرح ش��ود چراکه در انجا‬ ‫(شورای عالی امنیت ملی) باید حل و فصل شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر ق��رار اس��ت در این زمینه‬ ‫تصمیم قاطع گرفته ش��ود شورای عالی و امنیت‬ ‫ملی مرج��ع و مصدر این موض��وع خواهند بود و‬ ‫ان ش��اءاهلل دبیر شورای امنیت در نخستین جلسه‬ ‫ای��ن موض��وع را ط��رح کند‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫رییس جمهوری رییس ش��وری عالی امنیت ملی‬ ‫است‪ ،‬می توان این بحث را مطرح کرد‪.‬‬ ‫نوبخت درباره حکم اعدام متهم نفتی و دو متهم‬ ‫دیگر نیز گفت‪ :‬مرجع قضایی با قاطعیت‪ ،‬اقدام به‬ ‫احقاق حقوق ملی و بیت المال کرد و همه مراحل‬ ‫را گذراند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای چنین ف��ردی که این کارها را‬ ‫انجام داده است‪ ،‬فکر نمی کنم افکار عمومی حکم‬ ‫دس��تگاه قضا را سختگیرانه بداند اما موضوع مهم‬ ‫در این بین پول نفتی اس��ت که از دس��ت رفته و‬ ‫باید به بیت المال بازگردد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت در پاس��خ به رسانه ای کردن‬ ‫اع��دام چند اس��یر از س��وی یک��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی نیز گفت‪ :‬از مواردی که‬ ‫با اطالع رس��انی درست یا نادرس��ت واقعه ای که‬ ‫می تواند نادرس��ت و غیرواقعی باش��د و به منافع‬ ‫ملی زیان وارد کند تنها این مورد نیس��ت و موارد‬ ‫دیگری هم بوده است‪.‬‬ ‫نوبخ��ت افزود‪ :‬دسترس��ی داش��تن به اس��ناد‬ ‫نمی تواند سبب ش��ود هر انچه را که می خواهیم‬ ‫افش��ا و منتش��ر کنیم و باید منافع و مصالح ملی‬ ‫را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬حتی اگر بیان ان بتواند ضمن‬ ‫مخدوش کردن منافع ملی فواید موقت س��طحی‬ ‫برای سلیقه سیاسی هر یک از ما ایجاد کند؛ حق‬ ‫نداریم منافع سیاسی کوتاه مدت را به منافع ملی‬ ‫ترجیح دهیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت تصری��ح کرد‪ :‬اظهار تاس��ف‬ ‫عمی��ق داری��م از اینکه برخی اطالعات از س��وی‬ ‫برخی افراد ـ که برای نظام حاضر به جانفش��انی‬ ‫هس��تند ـ با نگرش سیاس��ی در ماه های گذشته‬ ‫منتشر شد که نباید انجام می شد‪.‬‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬از دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت‬ ‫ملی توقع داریم که در این زمینه وارد عمل شود‪.‬‬ ‫هیچ چیز برای ما مهم تر از منافع ملی نیست و این‬ ‫را باید در اظهار نظرها مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت در پاس��خ به وضعیت الیحه‬ ‫بودج��ه نیز گفت‪ :‬پس از اع�لام اجرای برجام در‬ ‫‪27‬دی‪ ،‬بودجه تقدیم مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ش��د و وقتی که در ایین نامه داخلی مجلس برای‬ ‫کمیس��یون های تخصص��ی و تلفیق دیده ش��ده‬ ‫‪40‬روز اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به اینک��ه در فرصت یک‬ ‫هفته تا ‪10‬روز‪ ،‬می شود بودجه را بست‪.‬‬ ‫نوبخت ضمن تش��کر از هیات رییسه کمیسیون‬ ‫تلفی��ق مجلس گفت‪ :‬در ایام انتخابات برای اینکه‬ ‫ب��ه نحوی عمل کنن��د که خواس��ته دولت انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬طراحی کردند و در جلسه نخست کلیات‬ ‫ان تصوی��ب ش��د و االن تبصره ه��ای ان در حال‬ ‫بررسی است که امیدواریم مجلس به وقت بودجه‬ ‫را ارائ��ه دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬دادن بودجه دو دوازدهم‬ ‫پیام دار د ولی امیدواریم مجلس در هر ش��رایطی‬ ‫بتوان��د این اقدام را انجام دهد‪ ،‬به طور قطع دولت‬ ‫به قانون بی توجه نخواهد بود‪ .‬شاید این دولت ‪15‬‬ ‫اذر را احی��ا کرد در حالی که دولت های گذش��ته‬ ‫بودجه را در زمان های دیگری تحویل می دادند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت با بی��ان اینک��ه لجاجتی با‬ ‫نمایندگان نداریم و قصد داریم کارها با شایستگی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای اجرایی شدن برجام‬ ‫و مش��خص ش��دن س��قف فروش نفت‪ ،‬باید صبر‬ ‫می کردیم تا الیحه تقدیم مجلس شود‪.‬‬ ‫نوبخ��ت تصری��ح ک��رد‪ :‬در اخری��ن بودجه دو‬ ‫دوازدهم که در س��ال ‪ 92‬ارائه ش��د‪ ،‬هنوز موارد‬ ‫اختالف��ی با بانک مرکزی درحال پیگیری اس��ت‬ ‫و اگ��ر مطمئن ش��ویم تصویب بودجه به امس��ال‬ ‫نخواه��د رس��ید‪ ،‬راه حل دیگ��ری را در مذاکره با‬ ‫مجلس مشخص خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نوبخت در پاس��خ به اتهامات واردشده از سوی‬ ‫برخی نماین��دگان به دولت گفت‪ :‬ه��ر نوع اتهام‬ ‫ناروا نه تنها براس��اس قانون‪ ،‬جرم است بلکه نوعی‬ ‫فساد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عده ای که برای مقابله با فساد مصمم‬ ‫هس��تند یا در قول نش��ان می دهن��د‪ ،‬عالقه مند‬ ‫هستند‪ ،‬جامعه داوری می کند ولی جایی که الزم‬ ‫است دولت پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت ادام��ه داد‪ :‬در چند س��ری‬ ‫مصادی��ق ناروا و تهمت اش��کار ب��ه خدمتگزاران‬ ‫مردم وارد ش��د که شکایت شده است و می توانید‬ ‫ان را از مراجع قضایی پیگیری کنید‪.‬‬ ‫دست ‪ ۱۲‬متهم پرونده فساد نفتی هنوز رو نشده است‬ ‫عضو کمیت��ه پیگیری پرونده مته��م نفتی‪ ،‬در واکنش‬ ‫ی گف��ت‪ :‬پرونده متهم‬ ‫به ص��دور حکم اعدام مته��م نفت ‬ ‫نفتی مافیایی بوده و یکی از بزرگترین پرونده های فس��اد‬ ‫اقتصادی قرن اس��ت‪ .‬امیرعباس س��لطانی در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به صدور حکم اعدام برای‬ ‫متهم نفتی در دادگاه بدوی گفت‪ :‬اجرای این حکم نه تنها‬ ‫از مش��کالت این پرونده نمی کاهد بلکه ابهامات زیادی را‬ ‫برای مردم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه پرونده متهم نفت��ی مافیایی بوده و بزرگترین‬ ‫پرونده فس��اد اقتصادی قرن است افزود‪« :‬ب‪.‬ز» در فساد‬ ‫اقتصادی نفتی یک ش��اخه از درخت تنومندی اس��ت که‬ ‫هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با از بین رفتن ویترین بزرگترین فس��اد‬ ‫اقتصادی س��اخت ویترین دیگری از س��وی افراد متواری‬ ‫شده از دست قانون در این پرونده اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اعدام ب‪.‬ز ویترین بزرگترین فس��اد اقتصادی قرن را نابود‬ ‫عکس روز‬ ‫حراست از فضای سبز جنگل ها و مراتع وظیفه مردم و مسئوالن است‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا تاکید بر اینکه ب��اور «ز» ب��ه حکم اعدام‬ ‫می تواند ناگفته ها و ابهامات بسیاری را رو کن د گفت‪ :‬جای‬ ‫تعج��ب دارد که وکیل این متهم به جای اظهارنظر درباره‬ ‫اعتراض به این حکم از عدالت دستگاه قضا می گوید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ناگفته های بس��یاری درب��اره افراد‬ ‫حمایت کننده «ب‪.‬ز» هنوز باقی مانده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از افراد ب��ا نفوذ در دولت قب��ل مجوز به تخلف‬ ‫«ب‪.‬ز» داده و وی را تضمین کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس نهم‪ ،‬ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫اعدام «ب‪.‬ز» در هر حال مردم را در ابهامی گس��ترده فرو‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نباید صورت مس��ئله با اعدام این‬ ‫متهم پاک شود‪ .‬وی با بیان اینکه باید تکلیف تمامی افراد‬ ‫ذی نفوذ در پرونده بابک زنجانی مش��خص ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بای��د هر ‪ 12‬متخلف ای��ن پرونده به س��زای اعمال خود‬ ‫برس��ند‪ .‬عضو کمیته پیگیری پرون��ده متهم نفتی‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬مطالبه مردم درباره پرونده متهم نفتی روش��نگری‬ ‫درباره این پرونده است‪.‬‬ ‫نتیجه انتخابات هفتم اسفند برای برخى غیرمترقبه بود‬ ‫یادگار گرامی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در ‪ 7‬اسفند اتفاق‬ ‫مبارکی در کشور افتاد که نتایج خوبی را در پی داشت و ان شاء اهلل‬ ‫نتایج بهتری نیز در پیش داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ 7 :‬اس��فند برای‬ ‫کس��انی که در زیر پوست شهر بودند اتفاق غیرمنتظره ای نبود‪،‬‬ ‫اما برای برخی غیرمترقبه بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫و خبری جماران‪ ،‬حجت االس�لام سید حسن خمینی در دیدار‬ ‫اعضا و ادوار انجمن اس�لامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‬ ‫پزش��کی تهران در حرم مطهر امام خمینی (ره)‪ ،‬در س��خنانی‬ ‫ب��ا طرح پرسش��ی درباره چرای��ی انجام فعالیت های انس��انی‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از نظر منطقی هر عمل��ی دارای علت غایی(هدف)‬ ‫و عل��ت فاعلی(فاعل) اس��ت که اگر هدف در کار نباش��د فاعل‬ ‫نیز ب��ه فاعلیت در نمی اید‪ .‬وی با بی��ان اینکه برخی رفتارهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ه��م اهداف ظاهری دارند و هم اهداف واقعی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این دو گانگی در فعالیت های سیاس��ی نیز به چش��م می خورد‬ ‫و به ط��ور نمونه در ام��ری مانند ورود ب��ه انتخابات‪ ،‬هرکس در‬ ‫زمینه دلیل این کار مورد پرسش قرار گیرد «پیروزی» را هدف‬ ‫خود یاد می کن��د اما وقتی به عمق انگیزه ها توجه کنیم ممکن‬ ‫اس��ت بیش از پیروزی‪ ،‬شکست حریف و خون به جگر کردن او‬ ‫مدنظر باش��د‪ .‬سیدحس��ن خمینی افزود‪ :‬این نکته بسیار مهم‬ ‫اس��ت که در شناخت علت غایی دست کم س��ر خودمان کاله‬ ‫نگذاری��م و بدانیم چه هدفی را دنبال می کنیم؛ چرا که اگر علت‬ ‫غایی دس��تخوش ناش��ناختگی یا تغییر ش��ود‪ ،‬فاعلیت را هم‬ ‫دگرگ��ون می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر کس��ی بخواهد به هر قیمتی‬ ‫در یک رقابت باقی بماند‪ ،‬هنگام مواجهه با موانع کمتر عصبانی‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا هدف را می داند اما اگر هدف در زبان اینگونه گفته‬ ‫ش��ود ولی در واقعی��ت «منیت» و خون به جگ��ر کردن رقیب‬ ‫مطرح باش��د‪ ،‬فاعلیت هم دس��تخوش تغییر می شود؛ بنابراین‬ ‫وقتی می گوییم در یک مقطع بزرگان جامعه خیلی خوب عمل‬ ‫کردند ممکن اس��ت انان عمل چندان مهمى هم نداش��ته اند‪،‬‬ ‫بلکه علت موفقیت انها فقط تشخیص خوب و درست موقعیت‬ ‫بوده است؛ زیرا در موقعیت هایى وقتی عصبانیت پدید می اید‪،‬‬ ‫منافع شخصی و زودگذر جای منافع کالن و جمعی را مى گیرد‪.‬‬ ‫یادگار امام س��پس به موضوع دلیل انجام فعالیت های سیاسی‬ ‫پرداخت و با اش��اره ب��ه افت فردگرایی در جامع��ه ایران که در‬ ‫ی چون فرار مغزها بروز یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی‬ ‫قالب پدیده های ‬ ‫می گوییم قصد انجام فعالیت سیاس��ی داریم یعنی می خواهیم‬ ‫ریش��ه های بی عدالتی را در جامعه بخشکانیم تا به سوی فردای‬ ‫بهتر حرکت کند و معتقدیم که رفع فقر‪ ،‬فساد و تبعیض از مسیر‬ ‫بهبود رفتارهای سیاسی می گذرد‪ ،‬اما در این مسیر باید مراقب‬ ‫باشیم که علت غایی و فاعلی خود را گم نکنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬اعتبار ‪ 17‬میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به طرح های صنعتی‬ ‫‪ 29‬برنامه های اقتصادی با دقت الزم نوشته شود‬ ‫‪ 30‬اشتغال صنعتی نیازمند بازمهندسی‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تغییر برای ارتقای اثربخشی در مهم ترین نهاد توسعه صنعتی کشور‬ ‫رییس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد‬ ‫مهن��دس نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫افزای��ش ارتقای اثربخش��ی مهم ترین نهاد توس��عه صنعتی کش��ور‪،‬‬ ‫رییس جدید س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران را منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حکمی دکتر‬ ‫منصور معظمی را به عنوان معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان‬ ‫ن منصوب کرد‪.‬‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایرا ‬ ‫همچنی��ن مهن��دس نعم��ت زاده در اح��کام جداگانه ای محس��ن‬ ‫صالحی نی��ا (معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت) و‬ ‫فرداد دلیری(معاون س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع) را به عنوان‬ ‫اعضای جدید هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنی��ن از خدمات حس��ین‬ ‫ابویی مهری��زی و علی اکبر صابری در زم��ان عضویت در هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع تشکر کرد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده ضمن تقدیر از س��یدرضا ن��وروززاده در طول‬ ‫مدت مس��ئولیت ریاس��ت س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‪،‬‬ ‫وی را به عن��وان مش��اور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) باید بیش��تر در فضای جهانی قرار بگیرد چراکه‬ ‫به یک نشان(برند) بین المللی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت زاده در مراس��م معارف��ه رییس جدید س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪ :‬باید به کارها سرعت بیشتری‬ ‫همچنین دکتر منصور معظمی در این جلس��ه گفت‪ :‬باید با تالش‬ ‫بیشتر سرعت کارها را باال ببریم و امیدوارم بتوانم انتظارات مهندس‬ ‫نعمت زاده در ایدرو را محقق کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی از سوابق اجرایی منصور معظمی‬ ‫بدهیم و به دنبال جذب منابع مالی جدید باش��یم‪ .‬برای رس��یدن به‬ ‫رشد ‪8‬درصدی منابع داخلی کشور کافی نیست و باید به دنبال جذب‬ ‫منابع مالی خارجی بود‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده ضمن تش��کر از خدمات سیدرضا نوروززاده در‬ ‫مدت زمان مس��ئولیتش در ایدرو گفت‪ :‬رفتار و اخالق ایشان موجب‬ ‫تقدیر اس��ت و ایش��ان هرکجا بوده خدمات ارزنده و فراموش نشدنی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دکتر نوروززاده در سمت مشاورت همکاری نزدیک تری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه‪ ،‬دکتر نوروززاده گفت‪ :‬بنده س��رباز نظام هس��تم‬ ‫و در ه��ر کجا از ابتدای انقالب اس�لامی مس��ئولیتی به بنده محول‬ ‫ش��ده ب��ا مس��ئولیت پذیری در راس��تای خدم��ت به نظ��ام تالش‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫وی ب��ا تش��کر از فرصتی که مهندس نعم��ت زاده برای خدمت در‬ ‫ایدرو در اختیار وی گذاش��ت افزود‪ :‬امیدوارم بتوانم در جایگاه جدید‬ ‫نیز به ایفای نقش موثر بپردازم‪.‬‬ ‫پیشنهاد تدوین نقشه راه همکاری ایران و بلغارستان‬ ‫محمدحسن س�یدزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد تشکیل‬ ‫کمیته اقتصادی میان ایران و بلغارستان گفت‪:‬‬ ‫با تشکیل این کمیته می توان نقشه راه گسترش‬ ‫همکاری های دو کشور را ترسیم کرد‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت زاده روز گذشته در‬ ‫دیدار با ایوایلو موسکوفس��کی‪ ،‬وزیر حمل ونقل‬ ‫بلغارس��تان با تاکید بر گس��ترش همکاری های‬ ‫دو کش��ور گفت‪ :‬رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫جلس��ات متع��ددی را با همتایان بلغارس��تانی‬ ‫خود برای گس��ترش همکاری ها برگزار کرد‪ .‬در‬ ‫شرایط پسابرجام بهترین راه همکاری و مذاکره‬ ‫با یکدیگر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اس��تقبال از همکاری های مش��ترک‬ ‫میان ایران و بلغارس��تان گفت‪ :‬ایران هیچ گونه‬ ‫محدودیت��ی ب��رای هم��کاری بین الملل��ی در‬ ‫زمین��ه اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ندارد‬ ‫و بر همین اس��اس سیاس��ت های ایران توسعه‬ ‫همکاری و تجارت با کشور های مختلف است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد‬ ‫تش��کیل کمیته مش��ترک اقتصادی و بازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬با معرفی نمایندگانی از س��وی دو کشور‬ ‫و تب��ادل اطالعات می توانیم نقش��ه راهی برای‬ ‫همکاری های مشترک تدوین کنیم‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ب��ا اس��تقبال از همکاری ه��ای‬ ‫پژوهش��ی معدن��ی با بلغارس��تان گف��ت‪ :‬برای‬ ‫گسترش همکاری مشترک ایجاد ارتباط بانکی‬ ‫و رف��ع مش��کالت ازجمله عواملی اس��ت که به‬ ‫همکاری ها سرعت خواهد بخشید‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫ای��ران با وجود انکه راه های مختلفی برای ورود‬ ‫به اروپا دارد اما از ارتباط با بلغارستان برای ورود‬ ‫به اروپا استقبال می کنیم‪ .‬به همین دلیل یکی‬ ‫از اولویت های وزارت راه ایجاد ارتباط با اروپا از‬ ‫طریق قفقاز و بلغارستان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه باید ه��ر دو طرف‬ ‫س��رمایه گذاران خ��ود را برای س��رمایه گذاری‬ ‫در کش��ور های یکدیگر تش��ویق کنن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنون برخی از ایرانی ها س��رمایه گذاری اندکی‬ ‫در بلغارس��تان انج��ام داده ان��د ک��ه بای��د این‬ ‫س��رمایه گذاری ها افزایش پیدا کند و در مقابل‬ ‫بلغارستان نیز باید سرمایه گذاری در ایران را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار دهد تا همکاری به شکل‬ ‫درازمدت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫زمینه ه��ای همکاری ایران با بلغارس��تان گفت‪:‬‬ ‫هم��کاری ب��ا بلغارس��تان می توان��د در زمینه‬ ‫تولی��دات محصوالت��ی نظیر مواد پتروش��یمی‬ ‫و مش��تقات ان‪ ،‬محص��والت فل��زی (ف��والد و‬ ‫مس‪ ،‬مصالح س��اختمانی (شیش��ه) و تجهیزات‬ ‫برقی (انواع کابل ها و تاسیس��ات سرمایش��ی و‬ ‫گرمایش��ی‪ ،‬تجهیزات ریلی‪ ،‬لکوموتیو و واگن)‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬نعمت زاده با بیان اینکه به تازگی با‬ ‫کشورهای اروپایی نظیر فرانسه‪ ،‬ایتالیا و المان‬ ‫برای س��اخت واگن مذاکرات��ی کرده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در صورت تمایل کش��ور بلغارستان نیز می تواند‬ ‫عالوه بر ساخت واگن در ساخت جرثقیل‪ ،‬باالبر‪،‬‬ ‫موت��ور دیزل و انرژی های ن��و طرح های خود را‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توان بلغارستان در تولید کود‬ ‫شیمیایی فس��فات گفت‪ :‬در مقابل ایران نیز در‬ ‫تولید کود ش��یمیایی اوره توان باالیی دارد که‬ ‫می توان ای��ن دو کاال را زمینه مبادالت تجاری‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این دی��دار ایوایلو موسکوفس��کی‪،‬‬ ‫وزیر حمل ونقل بلغارس��تان با اشاره به برگزاری‬ ‫جلسات متعدد ایران و بلغارستان برای گسترش‬ ‫همکاری ها گفت‪ :‬تش��کیل کمیسیون مشترک‬ ‫ای��ران و بلغارس��تان و رایزنی های دو‪ ،‬س��ه روز‬ ‫اخیر بسیار نتیجه بخش بوده و با توجه به اینکه‬ ‫وضعیت دو کش��ور روشن است اطمینان داریم‬ ‫در مدت کوتاهی به همکاری های خوبی برسیم‪.‬‬ ‫موسکوفس��کی ب��ا اب��راز تمای��ل نس��بت به‬ ‫گس��ترش همکاری ه��ا در زمین��ه حمل ونق��ل‬ ‫گفت‪ :‬بلغارس��تان امادگی دارد نسبت به تامین‬ ‫زیرس��اخت های الز م همچ��ون واگن س��ازی‪،‬‬ ‫راه اه��ن و‪ ...‬اق��دام کند اما انچ��ه بیش از همه‬ ‫اهمیت دارد گس��ترش همکاری ه��ای بانکی و‬ ‫برقراری ارتباطات برای حل مسائل مالی است‪.‬‬ ‫وزی��ر حمل ونقل بلغارس��تان با اس��تقبال از‬ ‫پیش��نهاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نسبت‬ ‫به تش��کیل کمیته اقتص��ادی و بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫ابزار های مختلفی که تجارت میان دو کش��ور را‬ ‫تضمین کند باید بیش از پیش تقویت شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه دانش��گاه صنای��ع و معادن‬ ‫بلغارس��تان اف��زود‪ :‬یکی از ظرفیت ه��ای باالی‬ ‫بلغارس��تان دانش��گاه تخصصی صنایع و معادن‬ ‫اس��ت ک��ه عالقه مندیم ب��ا هم��کاری یکدیگر‬ ‫تجربیات علمی و پژوهشی خود را در اختیار ایران‬ ‫قرار دهیم به عنوان نمونه به تازگی پژوهش های‬ ‫جامعی نسبت به معادن سراسر اروپا انجام شده‬ ‫که می توانیم با همکاری دانش��گاه های ایران این‬ ‫پژوهش ها را در اختیار ایران قرار دهیم‪.‬‬ ‫موسکوفس��کی با تاکید بر اینکه بلغارس��تان‬ ‫عالقه مند اس��ت تا دروازه ای ب��رای ورود ایران‬ ‫ب��ه اروپا باش��د اف��زود‪ :‬باید ب��ا انعطاف پذیری‬ ‫تجارت میان دو کشور‬ ‫ ‬ ‫بیشتر زمینه گس��ترش‬ ‫م که به طور قطع تشکیل کمیته‬ ‫را تسهیل کنی ‬ ‫مش��ترک و تدوی��ن نقش��ه راه می تواند در این‬ ‫مسیر کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر حمل ونقل بلغارس��تان با بی��ان اینکه‬ ‫اکن��ون تبادالت تجاری میان دو کش��ور اندک‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در برنامه ریزی های بلغارس��تان‬ ‫افزایش تجارت ب��ا ایران تا یک میلیارد دالر در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته و امیدواریم با همکاری‬ ‫اتاق بازرگانی ایران زمینه تشکیل اتاق بازرگانی‬ ‫مشترک ایران و بلغارستان فراهم شود‪.‬‬ ‫ مدیر نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه (‪ 1365‬ـ ‪)1359‬‬‫ مدی��ر عامل و رییس هیات مدیره ش��رکت مل��ی گاز مایع ایران‬‫(‪ 1368‬ـ ‪)1365‬‬ ‫ مدیرعام��ل و ریی��س هیات مدیره ش��رکت پتروش��یمی خارک‬‫(‪ 1371‬ـ ‪)1368‬‬ ‫ مدیر برنامه ریزی و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع‬‫پتروشیمی (‪ 1377‬ـ ‪)1371‬‬ ‫ مدیرعام��ل و رییس هیات مدیره ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی‬‫( ‪ 1379‬ـ ‪)1377‬‬ ‫(همزمان عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی)‬ ‫ سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور برزیل و اکرودیته کشور‬‫بولیوی (‪1383‬ـ‪)1379‬‬ ‫ مدیر اداری و اموزش ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی (‪1384‬‬‫ ‪)83‬‬‫ معاون توس��عه منابع انس��انی و پژوه��ش وزارت نفت (‪- 1387‬‬‫‪)1384‬‬ ‫ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی (‪)1387 - 1388‬‬‫ مشاور وزیر نفت‬‫ عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت تاکنون‬‫ معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری‬‫(‪)1393 - 1394‬‬ ‫امضای تفاهمنامه مشترک میان ایران و اسلواکی‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده‪-‬گروه صنع�ت‪ :‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت روز گذش��ته در دیدار با‬ ‫وزیر اقتصاد اس��لواکی تفاهمنامه همکاری به امضا‬ ‫رس��اندند تا براساس تش��کیل کمیته اقتصادی و‬ ‫بازرگانی در سطح معاونان دو وزارتخانه برنامه های‬ ‫همکاری مشترک تدوین شود‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعمت زاده روز گذش��ته‬ ‫در حاش��یه دیدار با واس��یل هوراک‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫اس��لواکی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات این‬ ‫تفاهمنام��ه گفت‪ :‬با توجه به اینکه روابط اقتصادی‬ ‫ایران و اس��لواکی به طور تقریبی متوقف بود هر دو‬ ‫طرف به این جمع بندی رس��یدند ک��ه تفاهمنامه‬ ‫برای گس��ترش همکاری داشته باش��یم‪ .‬بنابراین‬ ‫قرار شد یک کمیته اقتصادی و بازرگانی در سطح‬ ‫معاونان دو وزارتخانه تش��کیل ش��ود تا زمینه های‬ ‫م��ورد عالق��ه دو ط��رف مش��خص و برنامه ه��ای‬ ‫همکاری مشترک تدوین شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫زمینه ه��ای هم��کاری دوط��رف گف��ت‪ :‬از جمله‬ ‫موضوعات��ی که می تواند زمینه همکاری قرار گیرد‬ ‫حضور در نمایشگاه های بین المللی یکدیگر‪ ،‬مبادله‬ ‫تجربیات تاجران و دانشمندان و‪ ...‬است‪ .‬در زمینه‬ ‫همکاری های علمی نیز بازدیدی از دانش��گاه ازاد‬ ‫اسالمی شد که می توانیم در قالب تفاهمنامه امضا‬ ‫شده همکاری های مشترک صنعتی و علمی را اغاز‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬کش��ور اس��لواکی زمانی که‬ ‫جزو اتحادیه جماهیر ش��وروی ب��ود در زمینه های‬ ‫تخصص��ی صنعت��ی توانمندی های قاب��ل توجهی‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ب��ا بی��ان اینکه س��که های یوروی‬ ‫اروپ��ا در اس��لواکی تولی��د می ش��ود اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫کشور اس��لواکی با وجود جمعیت ‪5‬میلیونی خود‬ ‫س��االنه ی��ک میلیون خ��ودرو تولی��د می کند و با‬ ‫خودروس��ازان مطرح جهانی که اکن��ون ایران نیز‬ ‫با انها وارد مذاکره ش��ده هم��کاری دارد به همین‬ ‫دلی��ل در زمینه دانش فن��ی تولید قطعات خودرو‬ ‫مذاکراتی ش��د‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مس��ئولیت تمامی صنایع کشور به‬ ‫جز صنایع و نف��ت و گاز را برعهده دارد که حدود‬ ‫یک س��وم تولید ناخالص داخلی کش��ور را تشکیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سیاس��ت دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تقویت خصوصی سازی در بخش های‬ ‫مختلف اس��ت افزود‪ :‬تمامی قوانی��ن و مقررات به‬ ‫س��متی حرکت می کند که س��رمایه گذاری ها در‬ ‫بخش خصوصی انجام شود و در اولویت بندی های‬ ‫نی��ز تفاوتی میان بخش دولت��ی و خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی و داخلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مهندس نعم��ت زاده با تاکید ب��ر اینکه پس از‬ ‫توافق برجام فرصت برای همکاری های مش��ترک‬ ‫فراهم شده افزود‪ :‬ایران از سرمایه گذاری کشور های‬ ‫خارجی اس��تقبال می کن��د و به دنب��ال همکاری‬ ‫مشترک استراتژیک و بلندمدت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایران به دنبال فناوری های‬ ‫نواورانه اس��ت اظهارکرد‪ :‬ای��ران هدف گذاری های‬ ‫اقتصادی خود را ارتقا داده و در این راستا به دنبال‬ ‫اس��تفاده از تجربیات و دانش کش��ور های خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به س��ایر‬ ‫زمینه ه��ای همکاری مش��ترک گفت‪ :‬مناس��بات‬ ‫اقتصادی را می توان در زمین ه همکاری دانشگاه ها‬ ‫در علم و فناوری‪ ،‬خودروس��ازی و تحقیق و توسعه‬ ‫در طراحی خ��ودرو و تولیدات‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت و انتقال تجربیات گسترش داد‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به اینکه در ایران حدود ‪۱۷‬‬ ‫خوش��ه صنعتی وج��ود دارد افزود‪ :‬این خوش��ه ها‬ ‫متش��کل از صنایع کوچک و متوس��ط هستند که‬ ‫عالقه مندیم با ورود به این حوزه همکاری هایی در‬ ‫تقویت خوشه های صنعتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جهت‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ظرفیت های باالیی میان دو‬ ‫کش��ور وجود دارد که هنوز به انها رجوع نکرده ایم‬ ‫اظهارکرد‪ :‬همکاری های علمی می تواند به گسترش‬ ‫و انتقال فناوری کمک بس��یار کن��د‪ ،‬عالوه براین‬ ‫هم��کاری در زمین��ه تحقیق و توس��عه صنایع نیز‬ ‫می تواند بست ر همکاری های علمی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه واس��یل هوراک‪ ،‬وزیر اقتصاد اس��لواکی‬ ‫نیز با اش��اره به بازدید خود از دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬دانش��گاه ازاد اس�لامی‪ ،‬دانشگاهی بزرگ با‬ ‫تعداد دانشجویان بسیار است که براساس مذاکرات‬ ‫انجام شده بناست دفتری در اسلواکی تاسیس شود‬ ‫تا با دانشگاه های اسلواکی همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫هوراک با اش��اره به سفر مقامات اسلواکی در ماه‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬در تدوین همکاری های بلندمدت‬ ‫ج��دی هس��تیم و عالقه مندیم تا ب��ا همکاری دو‬ ‫وزارتخان��ه از دانش و تجربیات یکدیگر اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موضوع انرژی برای اس��لواکی‬ ‫بس��یار بااهمیت است‪ ،‬گفت‪ :‬اسلواکی به دنبال این‬ ‫است تا نفت و گاز تولید کند اما درحال حاضر نفت‬ ‫و گاز از روس��یه وارد می ش��ود که عالقه مندیم در‬ ‫این زمینه با ایران همکاری داش��ته باشیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این در بخش انرژی های تجدیدپذیر نیز توانایی های‬ ‫باالیی در اسلواکی وجود دارد که می توانیم در این‬ ‫زمینه نیز همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد اس��لواکی با اش��اره ب��ه زمینه های‬ ‫فعالیت اسلواکی در صنایع مختلف اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از فعالیت های مهم اسلواکی در حوزه خودروسازی‬ ‫اس��ت‪ .‬س��االنه حدود یک میلیون خودرو در این‬ ‫کش��ور با همکاری ش��رکت های بزرگ دنیا تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هوراک با اش��اره به س��ایر زمینه ه��ای همکاری‬ ‫گفت‪ :‬مخابرات‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬ایجاد پارک های‬ ‫علم و فناوری و شرکت های نوپا می تواند بخشی از‬ ‫گسترش همکاری های دوجانبه باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫همکاری فناورانه دانشگاه تهران با دانشگاه تایوان‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫مقاومت به تغییر در استفاده از نانو‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های حسین ملک‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫صنعت لوازم خانگی بیشترین تاثیر را از فناوری‬ ‫نانو می پذیرد که مهم ترین محصوالت تولیدی این‬ ‫حوزه فیلتر تهویه هوا‪ ،‬سرامیک های ضد باکتری‪،‬‬ ‫پوش��ش های س��خت نانوی��ی و نانوکامپوزیت ها‬ ‫هستند اما مشکلی که کارشناسان برای استفاده‬ ‫از فناوری نانو در صنایع با ان مواجه هستند این‬ ‫اس��ت که صنای��ع لوازم خانگی رغبت��ی به تغییر‬ ‫در خط تولید ن��دارد بنابراین مقاومت صنایع در‬ ‫مقابل تغییر عاملی برای جلوگیری از پیشرفت در‬ ‫این حوزه خواهد بود‪.‬‬ ‫نان��و فناوری را انقالب جدید صنعتی در جهان‬ ‫م��درن می دانند‪ .‬به گفته کارشناس��ان تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬می�لادی هیچ بخش��ی از صنعت در دنیا‬ ‫وجود نخواهد داش��ت که به نحوی از فناوری نانو‬ ‫اس��تفاده نکند؛ مهم تر اینکه کشورمان جایگاه ‪۷‬‬ ‫تولید علم حوزه نانو فناوری را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪ 3‬نس�ل از خان�دان مل�ک از زم�ان پادش�اهی‬ ‫محمدش�اه (‪1250-1264‬ق) تا ده�ه اخر حکومت‬ ‫پهل�وی دوم از تاجران و زمی�ن داران بزرگ تبریز‪،‬‬ ‫مشهد و تهران بودند‪.‬‬ ‫ب��ه روایت کاساکو فس��کی‪ ،‬حاج کاظ��م ‪ 80‬هزار تومان‬ ‫به ش��اهزاده مویدالدول ه ق��رض داد تا وی بتواند حکومت‬ ‫خراس��ان را از ش��اه دریافت کند‪ .‬در س��ال های ‪ 1310‬تا‬ ‫‪1312‬ق‪1272 /‬خ ک��ه مویدالدول��ه والی خراس��ان بود‪،‬‬ ‫حاج کاظم امالک فراوانی خری��د و به یکی از زمین داران‬ ‫بزرگ ایران تبدیل ش��د‪ .‬به روایت حس��ین ملک‪ ،‬اراضی‬ ‫چناران به دستور ناصر الدین ش��اه با حدود ‪ 3‬برابر قیمت‬ ‫(به ج��ای ‪ 24000‬تومان ‪ 64000‬توم��ان) از رکن الدوله‬ ‫(برادر ناصر الدین شاه) خریداری شد‪.‬‬ ‫موقعیت تجاری و ث��روت اقتصادی حاج کاظم‪ ،‬نقش و‬ ‫نف��وذ وی را افزای��ش می داد‪ .‬همکاری و دش��منی وی با‬ ‫برخ��ی از قرارداد های خارجی و ش��راکت اقتصادی وی با‬ ‫ت مثل روس��یه موید این مطلب است‪.‬‬ ‫یکی از بلوک قدر ‬ ‫ناصر الدین ش��اه در سفر سوم خود به اروپا (سال ‪1306‬ق‪/‬‬ ‫‪1268‬خ) ق��رارداد خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران‬ ‫را با جرال��د تالبوت انگلیس��ی منعقد کرد‪ .‬ای��ن قرارداد‬ ‫ب��ا مخالفت تاج��ران ایران‪ ،‬روس��یه و علما مواجه ش��د‪.‬‬ ‫حاجی کاظ��م نی��ز در محالفت با ق��رارداد رژی به جریان‬ ‫تحری��م تنباکو پیوس��ت‪ .‬او یکی از مخالفان سرس��خت‬ ‫قرارداد بود‪ .‬ناصر الدین ش��اه پس از لغو این قرارداد دستور‬ ‫داد ملک التجار‪ ،‬فرمان وی را بنویسد و در همه جا منتشر‬ ‫کن��د‪ .‬پس از لغ��و قرارداد رژی (ملک التج��ار) را به دلیل‬ ‫نقش داش��تن در قضیه اعتراض‪ ،‬دس��تگیر و روانه زندان‬ ‫قزوین کردند‪ .‬ش��ب اول به مناس��بت ورود وی به زندان‬ ‫به زندانیان پلو دادند‪ .‬لوازم مناس��ب منزل برای وی تهیه‬ ‫کردن��د و یک نفر نوک ر همراه وی بود‪ .‬پس از یک روز (به‬ ‫ک او را ازاد کردند‬ ‫روایت مرتضوی ‪ 11‬روز) با شفاعت اتاب ‬ ‫و به تهران بازگرداندند‪.‬‬ ‫به روایت اکثر مورخ��ان‪ ،‬حاج کاظم همکاری و پیوند‬ ‫نزدیک��ی با روس ه��ا داش��ت؛ از این رو ب��رای تضعیف‬ ‫بانک شاهنش��اهی با انها همکاری کرد‪ .‬یک بار در سال‬ ‫‪1276‬خ تع��داد زیادی از تاجران را به دو ش��عبه بانک‬ ‫شاهنش��اهی (در سرای امیر و توپخانه ) فرستاد تا فوری‬ ‫اسکناس خود را به پول نقد نقره تبدیل کنند‪ .‬در زمانی‬ ‫که وس��ایل ارتباطی برای نقل و انتقال پول به اس��انی‬ ‫فراهم نبو د بانک توانایی ان را نداشت که همه پول نقره‬ ‫درخواستی را یکجا بپردازد و همین موضوع‪ ،‬زمینه ای را‬ ‫فراهم کرد تا بانک شاهنشاهی در بین تاجران و مردم در‬ ‫کوتاه مدت بی اعتبار شود‪ .‬به همین دلیل دولت‪ ،‬حکم به‬ ‫توقیف وی داد و او با تحصن در خانه یکی از مجتهدان‬ ‫از محاکمه فرار کرد‪ .‬او در دوره مظفر الدین شاه به دلیل‬ ‫اختالف با امین الدوله بر س��ر موضوعی ملکی به اردبیل‬ ‫تبعید شد‪.‬‬ ‫ب��ه روایت بامداد‪ ،‬حاج محمدکاظم ب��ه دلیل ارتباط با‬ ‫امین الس��طان‪ ،‬سابقه خوبی نداش��ت‪ .‬او را به جعل اسناد‬ ‫ب��رای تصرف در امالک حاج می��رزا محمود قزوینی متهم‬ ‫کردند‪ .‬زمانی که در ایران فعالیت های جمعی و تاس��یس‬ ‫ش��رکت برای تجمیع س��رمایه کسب سود و کاهش زیان‬ ‫ج کاظم در س��ال‬ ‫ش��رکا به تدریج ش��روع ب ه کار کر د حا ‬ ‫‪1318‬ق‪1280 /‬خ (زمان مظفر الدین ش��اه) با مش��ارکت‬ ‫ی اقدام کرد‪ .‬در این‬ ‫‪ 17‬تاجر به تاس��یس ش��رکت عموم ‬ ‫شرکت برخی از س��هامداران انگلیسی نیز شریک بودند‪.‬‬ ‫دفت��ر ش��رکت عمومی در س��رای امیر قرار داش��ت‪ .‬این‬ ‫ن که پول‬ ‫ش��رکت اعالم کرده بود هر یک از شرکا‪ ،‬هر زما ‬ ‫خود را بخواهد‪ ،‬می تواند با اوردن قبوض سها م فوری ان‬ ‫را دریافت کند‪ .‬هدف از تاس��یس ش��رکت‪ ،‬انجام تجارت‬ ‫داخل��ی‪ ،‬خارجی و صرافی ب��ود‪ .‬بعد ها فعالی��ت خود را‬ ‫در زمین ه س��اخت کاروان س��را‪ ،‬مغازه تجاری (در دروازه‬ ‫ی توسعه داد‪ .‬معامالت‬ ‫قزوین)‪ ،‬حمل ونقل بار و جاده ساز ‬ ‫تجاری توس��ط شعبات ش��رکت عمومی در شهر ها انجام‬ ‫می شد‪ .‬شرکت عمومی اعالم کرد که اقدام به ساخت راه‬ ‫شوسه بین ا س��تارا و اردبیل کرده است‪ .‬احتماال شرکت‬ ‫مظفری‪ ،‬امتیاز ساخت راه استارا را از امین السلطان گرفته‬ ‫بود‪ .‬شرکت عمومی بخش زیادی از سهام ان را (هر سهم‪،‬‬ ‫صد تومان) خریداری کرد‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫هی��ات عالی رتب��ه تایوان ب��ه منظور گس��ترش همکاری های علم��ی و فناورانه‬ ‫دانش��گاه های تایوان با دانش��گاه تهران با محمود نیلی احمدابادی‪ ،‬رییس دانشگاه‬ ‫تهران دیدار و گفت وگو کردند‪ .‬نیلی احمد ابادی سیاس��ت دولت ایران را توجه به‬ ‫شرکت های دانش بنیان و بین المللی سازی دانشگاه ها دانست و گفت‪ :‬برای گسترش‬ ‫تبادل تجربه و تجاری سازی محصوالت با این کشور همکاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لباس شویی و یخچال فریزر نانو‬ ‫سعید سرکار‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫تولیدشده‬ ‫با نانو مواد‬ ‫نقره پس از‬ ‫تاییدیه وزارت‬ ‫بهداشت‬ ‫انبوه سازی‬ ‫می شوند‬ ‫سیدمهدی رضایت‬ ‫حدود ‪ 10‬سال‬ ‫از اجرای سند‬ ‫توسعه نانو‬ ‫فناوری در‬ ‫کشور می گذرد‬ ‫سعید سرکار‪ ،‬دبیر س��تاد نانو معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری در گفت وگو با‬ ‫به کاربرد نانو در لوازم خانگی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تولید یخچال و لباس شویی با استفاده از نانو مواد‬ ‫نقره موضوعی است که بسیاری از کشور ها مانند‬ ‫کره جنوبی دنبال می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬استفاده از نانو مواد نقره در لوازم خانگی‬ ‫ساخت داخل نیاز به پژوهش داشت بنابراین ابتدا‬ ‫در ساخت محصوالت لوازم خانگی با نانو مواد نقره‬ ‫محتاط بودیم اما برای اطمینان از اینکه این مواد‬ ‫ت ازاد نشده و در لباس شویی نانو‬ ‫در محیط زیس�� ‬ ‫مواد نقره ان وارد فاضالب نمی شود‪ ،‬بررسی های‬ ‫الزم انجام شد‪.‬‬ ‫س��رکار با اش��اره ب��ه اینکه در صنع��ت بزرگ‬ ‫لوازم خانگ��ی در س��اخت ماش��ین لباس ش��ویی‬ ‫و یخچ��ال فری��زر اس��تفاده از نانو م��واد نقره را‬ ‫اغاز کرده ان��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در صورتی که این‬ ‫محصوالت موفق به اخذ تاییدیه وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی ش��وند به زودی تولید‬ ‫انبوه انها انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد نان��و معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری با اشاره به استفاده از فیلترهای‬ ‫ی افزود‪ :‬استفاده از فیلترهای‬ ‫نانویی در لوازم خانگ ‬ ‫نانو برای سیس��تم تهویه ه��وا و جذب الودگی ها‬ ‫ب��ه خوبی عم��ل می کند‪ .‬با توجه ب��ه اینکه الیه‬ ‫پوش��ش های فیلترهای نانو به ه��م تنیده و ریز‬ ‫هس��تند بنابرای��ن از نفوذ باکت��ری و میکروب ها‬ ‫جلوگی��ری ک��رده و در عین حال افت فش��ار در‬ ‫رابط��ه با هواگیری در انها وجود ندارد‪ .‬فیلترهای‬ ‫نانوی��ی در دس��تگاه های هوا س��از‪ ،‬کولره��ا و‬ ‫دستگاه های تهویه کاربرد دارند‪.‬‬ ‫او به دیگر کاربردهای نانو در لوازم خانگی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با کمک پژوهش��گران کشور تصفیه‬ ‫اب با درجه سختی باال را با استفاده از نانوفیلتر ها‬ ‫کاهش دادی��م و درحال حاضر این نانوفیلتر ها در‬ ‫صنای��ع کاربرد دارند ک��ه در اینده برای مصارف‬ ‫خانگی نیز مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این لوازم بهداشتی نانویی ضد میکروب تهیه شده‬ ‫و این محصول بیش��تر در حمام و اش��پزخانه ها‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬هم اکنون س��رامیک های ضد‬ ‫باکتری در بازار موجود اس��ت که از نفوذ باکتری‬ ‫در ان با استفاده از نانو جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش فرسایش لوازم با نانو‬ ‫دبی��ر س��تاد نان��و معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با اش��اره به تولید پوشش های‬ ‫سخت نانویی در لوازم خانگی تصریح کرد‪ :‬کاربرد‬ ‫پوش��ش های س��خت نانوی��ی در لوازم خانگی به‬ ‫این صورت اس��ت که این پوش��ش ها از فرسایش‬ ‫جلوگیری می کنن��د‪ .‬در لوازم خانگی دارای تیغه‬ ‫مانن��د چاقو یا تیغه ه��ای ابمیوه گی��ری و چرخ‬ ‫گوش��ت نیز از فرس��ایش جلوگیری می کند‪ .‬در‬ ‫واقع پوش��ش های س��خت نانویی به سختی تیز‬ ‫بودن را از دس��ت می دهند‪ ،‬ع�لاوه بر این مته را‬ ‫با پوش��ش های س��خت نانویی وارد ب��ازار کردیم‬ ‫ک��ه طول عمر ‪ ۸‬برابری نس��بت ب��ه نمونه فاقد‬ ‫نانو دارد‪ .‬میزان فرس��ایش ابزاراالتی که الیه های‬ ‫ن��ازک نانویی روی انها کار ش��ده ‪ ۸‬برابر کاهش‬ ‫پیدا کرده که می ت��وان کاربرد های متفاوتی را از‬ ‫انها متصور شد‪.‬‬ ‫س��رکار با بیان فناوری های جدید نانو در تولید‬ ‫لوازم خانگ��ی اف��زود‪ :‬معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری برای کاربرد نانو در لوازم خانگی‬ ‫در زمینه ه��ای مختلف��ی کار می کن��د‪ ،‬از طرفی‬ ‫باید ارتباط دو س��ویه معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری با صنایع حفظ شود تا معضالت‬ ‫و مش��کالت صنای��ع لوازم خانگی با فن��اوری نانو‬ ‫شناسایی و رفع شود‪.‬‬ ‫به گفته سرکار درحال حاضر بحث پوشش های‬ ‫لوازم خانگی از مواد نانو کامپوزیت مطرح اس��ت؛‬ ‫این پوش��ش ها بس��یار مقاوم بوده و رنگ پذیری‬ ‫بهتر و قیمت مناسب تری دارند که باید با برقراری‬ ‫ارتباط با صنایع لوازم خانگی این فناوری به صنایع‬ ‫فعالیت ‪ ۲۵۰‬شرکت در حوزه فناوری نانو‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در حوزه تجاری سازی نانو وضعیت خوبی‬ ‫دارد و بیش از ‪ ۲۵۰‬شرکت در این حوزه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری در ایی��ن افتتاحیه‬ ‫ششمین کنفرانس بین المللی نانو ساختارها با بیان اینکه‬ ‫ای��ران دارای رتبه های خوبی در حوزه نانو اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نانوتکنولوژی در ایران سابقه زیادی ندارد از این رو زمانی‬ ‫به ان پرداختیم که کش��ورهای دیگر نیز به تازگی ان را‬ ‫ش��روع کرده بودند‪ .‬ستاد نانوتکنولوژی در معاونت علمی‬ ‫س��ال ‪ ۸۲‬تشکیل ش��د که نمونه موفقی از نحوه ورود ما‬ ‫به سایر علوم بود و پس از ان ستادهای دیگری در حوزه‬ ‫انرژی های نو‪ ،‬هوافضا و‪ ...‬تشکیل شد‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫در حوزه تجاری س��ازی نانو وضعیت خوبی دارد و بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬شرکت در این حوزه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫س��تاری با بیان اینکه بیوتکنولوژی یکی از موضوعات‬ ‫ج��دی ب��رای پیگیری در اینده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ایر‬ ‫حوزه های علوم دارای مزایای ذاتی هس��تیم‪ ،‬در ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذش��ته با توسعه اقتصاد دانش بنیان شاهد فعالیت بیش‬ ‫از ‪2‬هزار و ‪ ۳۰۰‬شرکت دانش بنیان در کشور بودیم‪.‬‬ ‫وی یکی از مش��کالت ج��دی در پیاده س��ازی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان را مشکالت فرهنگی دانست و گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫اقتصاد دانش بنیان باید در جامعه نهادینه شود‪ ،‬اتفاق های‬ ‫خوبی افتاده و به یقین توسعه پیدا خواهد کرد‪ .‬ستاری با‬ ‫بیان اینکه این کنفرانس برای دولت به لحاظ علمی دارای‬ ‫اهمیت است‪ ،‬افزود‪ :‬پیشرفت های ما در این حوزه تنها در‬ ‫حوزه هسته ای نیست بلکه در حوزه های هوافضا‪ ،‬نانو‪ ،‬بایو‬ ‫و سلول های بنیادی پیشرفت های قابل توجهی داشتیم و‬ ‫در منطقه در برخی حوزه ها در جایگاه نخست قرار داریم‪.‬‬ ‫باید بدانیم نفت و گاز تنها سرمایه کشور نیست‪ ،‬سرمایه‬ ‫اصلی کشور فرزندان این مرز و بوم هستند‪ .‬معاون علمی‬ ‫و فن��اوری رییس جمه��وری ابراز امی��دواری کرد که این‬ ‫کنفرانس به اهداف خود برس��د و این معاونت همواره از‬ ‫تمامی حوزه ها حمایت می کند‪.‬‬ ‫منتقل شود‪ .‬یکی از مشکالتی که همواره در خط‬ ‫تولید با ان مواجه هس��تیم این اس��ت که صنایع‬ ‫رغبت��ی به تغییر در خط تولید و قدرت ریس��ک‬ ‫ندارند‪ ،‬بنابراین در مقابل تغییر مقاومت می کنند‬ ‫از این رو برای تغییر در محصول نهایی با استفاده‬ ‫از فناوری نانو باید اینگونه مسائل را در نظر گرفت‬ ‫تا با گذر زمان بر ان غلبه کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اولویت های معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری برای استفاده از فناوری نانو در‬ ‫ی گفت‪ :‬فناوری های نانویی که بیش��تر‬ ‫لوازم خانگ ‬ ‫مد نظر اس��ت نانو کامپوزیت‪ ،‬پوشش های سخت‬ ‫ل حاضر کاربرد‬ ‫و فیلتر های نانویی است که درحا ‬ ‫صنعت��ی دارد اما به مرور زمان در لوازم خانگی از‬ ‫اینگونه فیلتر ها استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵۰‬شرکت حوزه نانو فناوری‬ ‫س��یدمهدی رضای��ت‪ ،‬مدیر کارگروه توس��عه‬ ‫نی��روی انس��انی س��تاد نان��و معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری در گفت وگو با‬ ‫به وضعیت نانو فناوری در کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬س��ال از اجرای سند توسعه نانو‬ ‫فناوری در کشور می گذرد و بیش از ‪ ۶۴۰۰‬مقاله‬ ‫بین المللی تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به اسم ایران‬ ‫چاپ ش��ده و رتبه هفتم چاپ مقاالت حوزه نانو‬ ‫را در دنیا کس��ب کرده ای��م‪ ،‬عالوه بر این بیش از‬ ‫‪۴۰‬درص��د تولیدات علمی در ح��وزه فناوری نانو‬ ‫مربوط به ایران است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه حدود ‪ ۲۵۰‬شرکت حوزه‬ ‫فناوری نانو در کش��ور مش��غول فعالیت هستند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۳۲۰‬محصول که فن��اوری نانو‬ ‫در انها استفاده ش��د تایید شده اند‪ .‬این تولیدات‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف بهداش��ت‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬تصفی��ه پس��اب های صنعت��ی و‬ ‫تولید س��خت افزار نانویی اس��ت‪ ،‬همچنین تعداد‬ ‫قابل توجه��ی از تجهیزات زمانی که تحریم بودیم‬ ‫با اس��تفاده از تحقیق و توس��عه این شرکت ها در‬ ‫کشور تولید شده است؛ دس��تاورد این تحقیق و‬ ‫توس��عه تولید میکروس��کوپ الکترونیک نانویی‬ ‫است که به دیگر کشور ها صادر می شود‪.‬‬ ‫رضایت با اعالم اینکه براساس امار منتشر شده‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی هیچ بخشی از صنعت در‬ ‫دنیا وجود نخواهد داشت که به نحوی از فناوری‬ ‫نانو اس��تفاده نکرده باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫لوازم خانگ��ی یکی از صنایعی اس��ت ک��ه کاربرد‬ ‫فن��اوری نان��و در ان نقش مهمی ایف��ا می کند‪.‬‬ ‫در این زمین��ه رنگ های نانویی تولید ش��ده که‬ ‫مقاومت بیش��تری به رطوبت‪ ،‬ان��واع میکروب و‬ ‫قارچ ها از خود نشان می دهد‪ .‬این نوع رنگ بیشتر‬ ‫در مناطق ش��مالی که در معرض رطوبت هوا قرا‬ ‫دارد استفاده می شود‪.‬‬ ‫مدیر کارگروه توس��عه نیروی انسانی ستاد نانو‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دیگر‬ ‫کاربردهای نانو در لوازم خانگی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫برخی پوش��ش های نانویی برای ابزارهای خانگی‬ ‫وج��ود دارد که انه��ا را در مقابل تراش و حرارت‬ ‫مقاوم می کند‪ ،‬همچنین پارچه های با فناوری نانو‬ ‫وج��ود دارد که در برابر عب��ور رطوبت و حرارت‬ ‫مقاوم هستند‪ .‬عالوه بر این لباس ها و کفش هایی‬ ‫با فناوری نانو تولید ش��ده که الیاف انها عالوه بر‬ ‫محافظت از پوست ضد میکروب نیز هستند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در حوزه لوازم خانگی انواع پکیج ها‬ ‫برای تصفیه اب و بوگیر ها با قدرت جذب باکتری‬ ‫و ضد عفونی کنندگی با فناوری نانو تولید شده که‬ ‫با توج��ه به اینکه بازارهای خانگی در دس��ترس‬ ‫و دارای گردش مالی باالیی هس��تند شرکت های‬ ‫زی��ادی در س��طح مل��ی در این ح��وزه فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬درحال حاضر مهم ترین محصوالت نانو‬ ‫ح��وزه لوازم خانگی رنگ ها‪ ،‬پوش��ش های نانویی‪،‬‬ ‫ذرات نانو الیاف‪ ،‬غشاها‪ ،‬انواع فیلتر ها‪ ،‬مواد جاذب‬ ‫نان��و‪ ،‬شیش��ه های مقاوم به س��رما و گرما و انواع‬ ‫المپ ها با مصرف کم است‪.‬‬ ‫افتتاح برج فناوری در دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫رییس صن��دوق نواوری و ش��کوفایی درب��اره اخرین‬ ‫وضعیت برج های فناوری در کش��ور گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در س��اختمان های فناوری تجمیع می شوند‬ ‫که برج فناوری دانش��گاه تربیت مدرس عصر سه ش��نبه‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بهزاد سلطانی با تاکید بر اینکه اگر یک‬ ‫ش��رکت دانش بنیان دو طرح موفق داش��ته باشد و دفتر‬ ‫کاری از ما بخواهند می توانیم این ش��رکت ها را گرد هم‬ ‫بیاوری��م و در یک مجتمع فن��اوری تجمیع کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون در تهران‪ ،‬س��اختمان دانش��گاه صنعتی شریف‪،‬‬ ‫دانش��گاه تربیت مدرس و س��اختمانی نزدیک دانش��گاه‬ ‫صنعت��ی امیرکبیر را برای برج های فناوری در نظر داریم‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت که دانشجویان رش��ته پزشکی هم در یک‬ ‫س��اختمان یا ب��رج فناوری جمع ش��وند و ای��ن تجمیع‬ ‫بستگی به میزان شرکت های دانش بنیان دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ب��رج فناوری ش��ریف اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��اختمان دانش��گاه ش��ریف خریداری و‬ ‫شرکت هایی که برای تجمیع در برج فناوری تقاضا داده اند‬ ‫ارزیابی ش��ده اند‪ .‬تعدادی از این شرکت ها که درخواست‬ ‫کتبی داده اند در مرحله ای هستند که باید ‪۳۰‬درصد مبلغ‬ ‫دفتر کار را واریز کنند تا بتوانند از تسهیالت خرید دفاتر‬ ‫تهیه شده استفاده کنند‪.‬‬ ‫رییس صن��دوق نواوری و ش��کوفایی اف��زود‪ :‬مجتمع‬ ‫فن��اوری در دانش��گاه تربیت م��درس ب��ا اینک��ه دیرت��ر‬ ‫از مجتمع ه��ای دیگ��ر اغ��از ب��ه کار کرد ولی بیش��تر از‬ ‫مجتمع ه��ای دیگ��ر پیش رفته اس��ت‪ .‬تع��داد زیادی از‬ ‫صاحبان ش��رکت های دانش بنیان ‪۳۰‬درصد س��هم خود‬ ‫را واریز کرده اند و عصر سه ش��نبه افتتاح شد‪ .‬سلطانی با‬ ‫اشاره به نحوه پرداخت شرکت های دانش بنیان به صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی برای مستقر شدن در برج های فناوری‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت ها‪۳۰ ،‬درصد مبلغ کل دفتر کاری را به‬ ‫حس��اب صندوق واریز می کنن��د و ‪۷۰‬درصد باقیمانده را‬ ‫به صورت قسطی و وام ‪۱۴‬درصد می پردازند‪.‬‬ ‫تقویت نقش تشکل ها‬ ‫مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه کاری بین شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و خانه صنعت‬ ‫و معدن امضا ش��د‪ .‬مشارکت با بخش خصوصی و تشکل های مرتبط با صنعت و‬ ‫معدن در راستای انجام ماموریت های این شرکت‪ ،‬رقابت پذیری و باال بردن بازده‬ ‫واحدهای صنعتی ازجمله اهداف این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫است؛ تا جایی که در مناطق کمتر توسعه یافته حق‬ ‫انتفاع به ص��ورت ‪ 10‬تا ‪20‬درصد نقدی و مابقی به‬ ‫صورت اقس��اط دریافت می شود که این حق انتفاع‬ ‫در سال اینده افزایش قیمت ندارد‪ .‬به گفته یزدانی‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها و حمایت از صنایع کوچک‬ ‫دو رس��الت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حفاظ��ت از منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیست سالم با نگاه به توسعه پایدار‬ ‫در بعد توسعه زیرساخت شهرک های صنعتی مورد‬ ‫توجه و تاکید است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در جش��ن درختکاری که در شهرک‬ ‫صنعتی پیش��وا برگزار شد از اجرای بیش از ‪ 7‬هزار‬ ‫هکتار فضای س��بز در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬یزدانی در ادامه تصری��ح کرد‪ :‬از مجموع‬ ‫‪130‬ه��زار هکتار اراضی در اختیار ‪ 560‬ش��هرک و‬ ‫‪ 385‬ناحی��ه صنعتی کش��ور‪ 7 ،‬هزار هکت��ار از فاز‬ ‫عملیاتی ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬فضای س��بز‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬عالوه‬ ‫بر ‪7‬هزار هکت��ار همچنین در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور در مساحتی بیش از ‪ 400‬هکتار در‬ ‫ورودی ها‪ ،‬میدان ها و بوستان های داخلی شهرک ها‪،‬‬ ‫فضای س��بز ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬یزدانی ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��ادابی محیط زیس��ت و توجه به سالمت کارکنان‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی از مواردی است که‬ ‫در ایجاد فضای س��بز لحاظ ش��ده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران ادامه داد‪ 250 :‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به‬ ‫سیس��تم تصفیه خانه فاضالب تجهیز شده و در این‬ ‫مجموعه ها از پس��اب های صنعتی در ابیاری فضای‬ ‫سبز استفاده می شود‪ .‬به گفته یزدانی‪ ،‬استان تهران‬ ‫در توس��عه صنعتی کش��ور پیش��تاز بوده و بیش از‬ ‫‪19‬درصد واحدهای صنعتی کش��ور را در خود جای‬ ‫داده اس��ت به طوری که متقاضیان س��رمایه گذاری‬ ‫روزانه دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این مراس��م‪ ،‬خداکرم جالل��ی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی و رییس س��ازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتع و ابخیزداری کش��ور با اش��اره به اینکه ایران‬ ‫از نظ��ر تولید گازهای گلخان��ه ای رتبه ‪ 11‬جهان را‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬س��رانه تولید این گازها در دنیا ‪6‬‬ ‫تن و در ایران ‪ 9‬تن در س��ال اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬تغییر‬ ‫اقلی��م در جهان به عنوان ی��ک چالش بزرگ مطرح‬ ‫و در ابعاد مختلف حیات و زندگی انس��ان و س��ایر‬ ‫موجودات تاثیرگذار است‪ .‬جاللی تصریح کرد‪ :‬عامل‬ ‫اصلی در افزایش غلظت گازهای گلخانه ای‪ ،‬استفاده‬ ‫بیش از حد از س��وخت های فسیلی و کاهش میزان‬ ‫فضای سبز است‪.‬‬ ‫در ادامه مراس��م مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ته��ران گف��ت‪ :‬کاش��ت درختان‬ ‫دیرس��ال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تهران از‬ ‫س��ال اینده در دس��تور کار این ش��رکت قرار دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا قاهری ب��در اف��زود‪ :‬نگهداری اس��ان و‬ ‫هزین��ه کمتر از مزایای کاش��ت درختان دیرس��ال‬ ‫اس��ت که عمری حدود ‪ 15‬تا ‪ 20‬س��ال دارند‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به اینکه ‪ 9‬ش��هرک و ناحیه صنعتی استان‬ ‫تهران دارای ‪ 14‬مدول تصفیه خانه فاضالب درحال‬ ‫بهره برداری هستند‪ ،‬از طراحی و ساخت تصفیه خانه‬ ‫در دو ش��هرک دیگر خبر داد و اضافه کرد‪ :‬نس��بت‬ ‫واحدهای زیر پوش��ش تصفیه خانه به ‪ 4597‬واحد‬ ‫به بهره برداری رس��یده ‪99‬درصد اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ 794‬اصله نهال درخت کاش��ته ش��ده‪ 852 ،‬اصله‬ ‫ل کاری و چمن‬ ‫نه��ال درختچه دائمی‪ 16 ،‬هکتار گ ‬ ‫کاری‪ 759 ،‬هکت��ار فض��ای س��بز‪ 2755 ،‬کیلومتر‬ ‫ابیاری قطره ای و ‪ 16‬هکتار بوستان صنعتی بخشی‬ ‫از مس��ئولیت های اجتماعی و زیس��ت محیطی این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)‬ ‫شازند (سهامی عام)‬ ‫«اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران»‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394-6330 :‬‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) ش��ازند در نظر دارد به اس��تناد قان��ون برگزاری مناقصات‪ ،‬انجام خدمات ذی��ل را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مدت زمان انجام کار‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪94/41‬‬ ‫انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی‬ ‫یکسال شمسی‬ ‫‪95.000.000‬‬ ‫ب) شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داشتن شخصیت حقوقی‪ ،‬شماره اقتصادی و شناسه ملی‪.‬‬ ‫ی مالی‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬تجربه کافی‪ ،‬سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان‬ ‫‪2‬ـ داشتن امکانات‪ ،‬توانای ‬ ‫قبلی‪.‬‬ ‫‪3‬ـ داشتن گواهی تایید صالحیت معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران‪.‬‬ ‫‪4‬ـ توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه (در صورت قرار گرفتن در فهرست کوتاه این شرکت) و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان‬ ‫ده درصد مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده شدن)‪.‬‬ ‫ج) براورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل ‪( 1.900.000.000‬یک میلیارد و نهصد میلیون) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) ش��ازند واقع در استان مرکزی‪ ،‬اراک‪ ،‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪،‬‬ ‫سه راهی شازند‪.‬‬ ‫‪ )3‬مهلت‪ ،‬محل دریافت و تحویل فرم های استعالم ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫متقاضیانی که دارای ش��رایط اولیه مندرج در «بند ب» ماده یک بوده و متقاضی ش��رکت در مناقصه فوق الذکر می باشند می توانند به مدت ‪ 5‬روز‬ ‫کاری پس از انتشار نوبت دوم اگهی (سه روز پس از درج اگهی نوبت اول چاپ می شود) طی ساعات اداری از ساعت ‪ 7‬صبح لغایت ‪ 15:30‬عصر‬ ‫ضمن ارس��ال تقاضای اعالم امادگی‪ ،‬فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی را از طریق پایگاه اینترنتی این ش��رکت به ادرس‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا دو هفته پس از اخرین مهلت تقاضا به نش��انی‪ :‬اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪ -‬س��ه راهی ش��ازند‪ -‬ش��رکت‬ ‫پاالیش نفت امام خمینی(ره) ش��ازند‪ -‬س��اختمان مرکزی‪ -‬طبقه دوم‪ -‬امور حقوقی و پیمان ها‪ -‬اتاق ‪ 232‬تحویل نمایند‪ .‬ضمنا تلفکس ش��ماره‬ ‫‪ 086-33673701‬و تلفن شماره ‪ 086-33491095‬اماده پاسخگویی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬محل‪ ،‬زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان‪:‬‬ ‫مهلت تحویل اس��ناد و مدارک متقاضیان (رزومه کاری) در قالب لوح فش��رده (س��ی دی) حداکثر تا دو هفته پس از اخرین مهلت ارس��ال تقاضای‬ ‫اعالم امادگی می باشد‪ .‬ضمنا محل تحویل مدارک درخواستی مورد نظر‪ ،‬امور حقوقی و پیمان های شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند به‬ ‫نشانی مندرج در ماده «‪ »3‬می باشد‪ .‬بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬ضمنا این شرکت حق و اختیار‬ ‫تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده را دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان‬ ‫ایجاد نمی کند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت دس��تگاه مناقصه گزار حداقل یک ماه پس از وصول اس��ناد ارزیابی کیفی نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط‬ ‫اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫ادرس اینترنتی‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫م الف‪3524 :‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد ‪ 73‬هکتار فضای سبز‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د با بیان اینکه امس��ال ‪ 3/5‬هکتار فضای س��بز در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان ایجاد می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۷۳‬هکتار فضای س��بز در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬س��هراب بنام عن��وان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ 88‬کیلومتر ش��بکه ابیاری قطره ای در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی کهگیلویه و بویراحمد به منظور نگهداری و ابیاری‬ ‫فضای س��بز انها وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪25 :‬درصد فضای‬ ‫نواحی و شهرک های صنعتی استان به فضای سبز اختصاص‬ ‫داده ش��ده و ب��ا منابع طبیعی و محیط زیس��ت برای کنترل‬ ‫الودگی ها همکاری خواهیم کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد دارای ‪ ۲۱‬شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که‬ ‫‪ ۱۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری و واگذاری‬ ‫به متقاضیان س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه های مهم ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د کاهش و کنترل الودگی های زیس��ت محیطی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی از طریق چمن کاری‪ ،‬گل کاری‬ ‫و کاش��ت درخت‪ ،‬درختچه و گل های زینتی‪ ،‬ایجاد و توسعه‬ ‫فضای سبز است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫داوری پرونده های صنعتگران‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان همدان از‬ ‫بررس��ی ‪15‬پرونده در چهارمین هیات حل اختالف و داوری‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در سال ‪ 94‬خبر‬ ‫داد که منجر به تعیین تکلیف ‪42‬هزار مترمربع زمین ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫همدان‪ ،‬کیوان گردان اظهار کرد‪ :‬چهارمین جلسه هیات حل‬ ‫اختالف و داوری شرکت شهرک های استان با حضور نماینده‬ ‫حقوقی س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی و‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی برگزار ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه ‪ 15‬پرونده مورد بررس��ی ق��رار گرفت که از این‬ ‫تعداد برای ‪ 7‬پرونده حکم اعطای مهلت صادر شد‪ .‬گردان با‬ ‫بیان اینکه برای ‪ 3‬پرونده رای فسخ قطعی صادر شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مساحت کل قراردادهای فسخ شده نیز ‪24‬هزار و ‪657‬‬ ‫مترمربع است‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برابر رای اصالحی ش��ماره ‪ 94/8/25-13946032400909932‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقایان عباس قائم پناه فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 7107‬صادره‬ ‫از بوشهر به شماره ملی ‪ 3501456158‬و حمزه قائم پناه فرزند علی صادره از بوشهر به شماره ملی ‪ 3490056647‬هر کدام سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 172/70‬مترمربع پالک ‪ 145‬فرعی از ‪ 2099‬اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 3‬فرعی از ‪ 2099‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو بوشهر سهام مشاعی مالک محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪464677 %.‬‬ ‫سهراب خواجه ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫نظ��ر ب��ه اینکه هیات اختالف مس��تقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه اقای غالمحس��ین ظرافت را نس��بت به س��ه دانگ‬ ‫مش��اع از شش��دانگ یک ب��اب خانه به مس��احت ‪ 263/27‬مترمربع پ�لاک ‪ 917/6686‬واقع در امامزاده گناوه بخش ‪ 6‬بوش��هر برابر رای ش��ماره‬ ‫ی قانون تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫‪ 139460324001003907‬م��ورخ ‪ 94/8/26‬تایی��د نم��وده و اگهی موضوع م��اده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین نام ه ‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده‪ .‬لذا اگهی تحدید حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ماده ‪ 14‬و ‪ 15‬قانون ثبت‬ ‫و تبصره ذیل ماده ‪ 13‬قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای غالمحسین ظرافت‬ ‫منتش��ر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رس��اند که عملیات تحدیدی ‪ 4‬س��اعت قبل از ظهر مورخ ‪ 95/1/17‬در‬ ‫محل ش��روع به عمل خواهد امد‪ .‬لذا بدینوس��یله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور‬ ‫یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده ی ‪ 86‬ایین نام ه قانون ثبت و تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده‬ ‫معترضین ثبتی مصوب ‪ 73/2/25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواس��ت به مراجع قضائی محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال حق انان ساقط می شود‪.‬‬ ‫‪/2730‬م‪/‬الف‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫مجید امیری‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394/6314:‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م‪ 94/0286/‬مربوط به پروژه بهسازی جاده و دسترسی به واحد نمک زدایی اهواز‪ -‬متمرکز‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫ل جاده ای به طول ‪ 600‬متر و عرض ‪ 30/10‬متر و در قطعه دوم به طول ‪ 310‬متر و عرض ‪ 6‬متر‪ ،‬عملیات تخریب بتن و اس��فالت‪ ،‬قش��ر‬ ‫بهس��ازی و توس��عه جاده در دو قطعه ش��ام ‬ ‫اساس ‪ ،‬زیراساس‪ ،‬ریشه کن کردن بوته ها‪ ،‬تسطیح و شیب بندی‪ ،‬احداث ابروهای دالی شکل‪ ،‬تهیه و اجرای اسفالت گرم‪ ،‬خط کشی جاده‪ ،‬تهیه و نصب عالئم راهنمایی‪ ،‬رنگ امیزی‪،‬‬ ‫ساختمان دفتر کار و محل سکونت کارکنان کارفرما مدنظر می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام ان ‪ 4‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫خدمات‪ 10.126.921.982 /-‬ریال و تعدیل پذیر می باشد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام‬ ‫د‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫ مناقصه گران دارای حداقل پایه ‪ 5‬رشته راه وترابری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬‫ توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 510.000.000/-‬ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد‪:‬‬‫الف‪ :‬ارائه رس��ید وجه صادره از س��وی حس��ابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حس��اب ‪ 2174652213002‬نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسالم‪ -‬اهواز کد‬ ‫‪ 6518‬حساب سیبا بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫ب‪ :‬ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (‪ 90‬روز) معتبر بوده و پس از ان نیز با اعالم کارفرما برای مدت (‪ 30‬روز) دیگر قابل تمدید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است‪.‬‬ ‫ توانایی ارائه ‪ %5‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات‬‫ داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به ادرس ‪http://sajar.mporg.ir‬‬‫ دارا بودن گواهینامه نظام ‪ HSE-MS‬مخصوص پیمانکاران‬‫هـ ‪ -‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫از کلی��ه متقاضی��ان واجد ش��رایط دعوت به عم��ل می اید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان‪ ،‬ضمن اعالم امادگی به صورت کتبی جهت دریافت اس��ناد ب��ا ارائه اصل فیش بانکی و‬ ‫معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از ادرس های ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق ایین نامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات‬ ‫(ارزیابی ساده) به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1395/01/14‬لغایت ‪1395/01/25‬‬ ‫‪ -2‬محل دریافت اسناد‪ :‬واقع در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬خیابان پارک‪( 4‬روبروی امور مسافرت)‪ ،‬مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق‬ ‫ش��ماره‪ )1‬و یا تهران‪ ،‬میدان ارژانتین‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی‪ ،‬پالک ‪ ،28‬س��اختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای‬ ‫مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪ -3‬مبلغ خرید اس��ناد و ش��ماره حساب‪ :‬واریز مبلغ ‪ 1.100.000‬ریال به حساب سیبا شماره ‪ 2174652213002‬نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسالم‪ -‬اهواز کد ‪ 6518‬و ارائه‬ ‫فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫و‪ -‬محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ‪ 15:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1395/02/12‬به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬خیابان نفت ساختمان‬ ‫پنج طبقه بلوک ‪ 1‬طبقه دوم اتاق ج‪ ،251‬تس��لیم نمایند‪ .‬ضمنا پیش��نهادات در س��اعت ‪ 8:30‬روز دوش��نبه مورخ ‪ 1395/02/13‬گش��ایش و قرائت خواهد ش��د و حضور نماینده‬ ‫مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است‪.‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه‪ ،‬شرکتنامه و اگهی تاسیس و اخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.IETS.MPORG.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫کمبود زمین در ‪ 165‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫‪22‬ه��زار هکتار زمی��ن صنعتی ام��اده واگذاری‬ ‫در ‪ 600‬ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی کش��ور وجود‬ ‫دارد ام��ا تقاضا برای دریافت ای��ن زمین ها محدود‬ ‫اس��ت و به اعتقاد علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک مکان یابی نامناسب و پراکندگی انها‬ ‫مهم ترین علت کاهش تقاضا در این شهرک هاست؛‬ ‫تا جای��ی که حجم تقاض��ای روزانه تنه��ا در ‪165‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه‬ ‫مراس��م درختکاری در ش��هرک صنعتی پیش��وا در‬ ‫پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی واحدهای صنعتی‬ ‫تعطیل‪ ،‬به ظرفیت رس��اندن واحدهای نیمه فعال و‬ ‫تکمیل زیرس��اخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫از اولویت های کاری در س��ال اینده است‪ .‬به همین‬ ‫منظور تفاهمنامه ای با سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫امضا شد تا تامین مالی صنایع کوچک از این طریق‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در کل کشور افزون بر ‪70‬هزار هکتار‬ ‫فاز عملیاتی در ‪ 765‬شهرک و ناحیه صنعتی وجود‬ ‫دارد ک��ه ‪65‬درصد این اراضی به واحدهای صنعتی‬ ‫تبدی��ل می ش��ود و از ای��ن میزان ‪22‬ه��زار هکتار‬ ‫زمین صنعت��ی اماده واگذاری اس��ت‪ .‬البته احداث‬ ‫ش��هرک های صنعتی در تهران براس��اس راه اندازی‬ ‫واحدهای صنعتی سبز و «ای تی» و یا انتقال صنوف‬ ‫در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران گفت‪ :‬می��زان اراضی‬ ‫صنعت��ی ام��اده واگ��ذاری در هر ش��هرک صنعتی‬ ‫متف��اوت اس��ت به طوری ک��ه در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد که تقاضا محور اس��ت تنه��ا ‪ 30‬هکتار‬ ‫اراضی قاب��ل واگذاری وج��ود دارد‪ .‬علت کم تقاضا‬ ‫بودن برخی ش��هرک های صنعتی دیگر پراکندگی‬ ‫و مکان یابی نامناس��ب انهاس��ت که باعث ش��ده از‬ ‫‪ 765‬ش��هرک و ناحیه صنعتی تنها ‪ 165‬ش��هرک‬ ‫و ناحیه پرتقاضا باش��د‪ .‬به گفته یزدانی مشوق های‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع کوچک ایران قابل توجه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫روابط عمومی‪ -‬شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ژنراتورهای زیستی‬ ‫پیشرفته ترین کفش ورزشی‬ ‫پژوهش��گران موفق به تولید کفش ورزشی جدیدی‬ ‫ش��ده اند ک��ه نه تنه��ا از فن��اوری چاپ س��ه بعدی در‬ ‫س��اخت ان استفاده ش��ده بلکه در این فرایند یکی از‬ ‫نرم افزارهای رایانه ای پیش��رفته نیز به کار گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در‬ ‫عرصه های مختلف توس��عه چشمگیری یافته است که‬ ‫صنایع مرتبط با طراحی و تولید تجهیزات و پوش��اک‬ ‫ورزش��ی از جمله انهاست‪ .‬اکنون پژوهشگران شرکتی‬ ‫موس��وم به اندر ارمور همپای سایر غول های شناخته‬ ‫ش��ده عرصه تجهیزات ورزش��ی نظیر ادیداس و نایک‬ ‫وارد عمل شده و با بهره گیری از تازه ترین دستاوردهای‬ ‫این عرصه‪ ،‬یکی از پیش��رفته ترین کفش های ورزش��ی‬ ‫جه��ان را تولید کرده اس��ت‪ .‬نکته ب��ارزی که در این‬ ‫نواوری دیده می شود‪ ،‬استفاده از نرم افزار رایانه ای برای‬ ‫طراحی و در نهایت چاپ حرفه ای این کفش اس��ت که‬ ‫ان را از سایر محصوالت رقبا متمایز می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت سازنده اعالم کرده با استفاده از این نواوری‬ ‫محصولی ارائه شده که ورزشکاران در هنگام استفاده از‬ ‫ان باالترین پایداری و راحتی را احساس خواهند کرد‪.‬‬ ‫این کفش ورزشی به تعداد بسیار محدود تولید شده و‬ ‫با قیمت ‪ ۳۰۰‬دالر به فروش می رسد‪ .‬گفته می شود به‬ ‫زودی کار تولید انبوه این محصول فناورانه در امریکا اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬شرکت اندر ارمور همچنین خبر داده در‬ ‫نظر دارد به زودی استفاده از این نواوری را در طراحی‬ ‫و ساخت س��ایر کفش ها ازجمله کفش های طبی اغاز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫میزان سفارش ساخت کشتی در کشتی سازی های کره جنوبی در ‪ ۱۲‬سال گذشته‬ ‫بی سابقه بوده است‪ .‬امارهای موسسه پژوهشی کالرکسون مجموع سفارش ساخت‬ ‫کشتی در کره جنوبی را ‪ ۲۹‬میلیون سی جی تی اعالم کرد که از سال ‪۲۰۰۴‬م تاکنون‬ ‫بی س��ابقه بوده است‪ .‬درحال حاضر سفارش س��اخت ‪۲۸/۴۴‬میلیون سی جی تی در‬ ‫دستور کار کشتی سازان کره جنوبی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫در سال ‪ 2016‬میالدی محقق می شود‬ ‫اعتبار ‪ 17‬میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به طرح های صنعتی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫تاکید اروپا‬ ‫بر حوزه های‬ ‫تحقیق و نواوری‬ ‫باعث توسعه‬ ‫صنایع در‬ ‫تمامی شاخه ها‬ ‫خواهد شد و‬ ‫می تواند تا افق‬ ‫‪ 2020‬میالدی‬ ‫این اتحادیه‬ ‫را در صدر‬ ‫رهبران صنعتی‬ ‫جهان بنشاند‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا در دومی��ن مرحل��ه از اجرای‬ ‫طرح «افق ‪ 2020‬می�لادی» ‪ 17‬میلیارد یورو را‬ ‫به طرح های ارائه ش��ده در س��ال ‪ 2016‬میالدی‬ ‫اختصاص داده که بر اس��اس ان طرح های علمی‬ ‫و نواوران�� ه صنعتی تمامی کش��ورهای جهان که‬ ‫قابلیت انبوه سازی دارد مورد حمایت قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اروپا در حال حاضر با داش��تن بیش��ترین نیروی‬ ‫کار تحصیلک��رده و بزرگترین ب��ازار داخلی جهان‬ ‫توانسته بس��یاری از شرکت های پیش��رو و نواور‬ ‫جه��ان را در خود جای دهد‪ .‬در طول چند س��ال‬ ‫گذش��ته اتحادیه اروپا با هدف پیش��ی گرفتن از‬ ‫رقبای قدرتمند خود یعنی چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫و امریک ا س��رمایه های خود را بر تحقیق و توسعه‬ ‫در صنایع کلیدی مانند صنایع غذایی‪ ،‬انرژی های‬ ‫تجدید پذیر و فناوری های زیست محیطی متمرکز‬ ‫کرده ت��ا از ای��ن راه بتوان��د اقتصاد کش��ورهای‬ ‫زیر پوش��ش این اتحادی��ه را متح��ول کند‪ .‬یکی‬ ‫از راهکاره��ای ای��ن اتحادیه اج��رای برنامه «افق‬ ‫‪2020‬میالدی» است که در سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫از سوی اتحادیه اروپا اغاز شد‪.‬‬ ‫اروپا بزرگترین‬ ‫«افق ‪2020‬می�لادی» اتحادیه ‬ ‫برنامه تحقیق و نواوری اروپا به ش��مار می اید که‬ ‫در بازه زمانی ‪ 7‬س��اله ( ‪ 2014‬تا ‪2020‬میالدی)‬ ‫و ب��ا صرف بودجه ‪80‬میلیارد یورویی اجرا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنابر ای��ن ط��رح‪ ،‬اتحادیه اروپ��ا از تمامی‬ ‫اجرا‬ ‫طرح های اکتش��افی و نواورانه ای که قابلیت ‬ ‫و تبدیل به محصول نهایی را داش��ته باش��ن د در‬ ‫سراسر جهان حمایت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش رقابت جهانی‬ ‫یک��ی از اهداف اتحادی��ه اروپ��ا در اجرای این‬ ‫طرح ‪ 7‬س��اله‪ ،‬افزای��ش رقابت جهان��ی و تامین‬ ‫امنی��ت زنجیر رقابت اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر این‬ ‫ط��رح می توان��د باعث رش��د اقتصادی کش��ورها‬ ‫ش��ده و زمینه ایجاد اش��تغال برای نیروی انسانی‬ ‫را در سراس��ر کشورهای زیر پوش��ش فراهم اورد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل اجرای این طرح به ش��دت مورد‬ ‫حمایت س��ران و اعضای پارلمان اروپا قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬مجری��ان ای��ن طرح امی��دوار هس��تند با‬ ‫تاکی��د بر ضرورت همکاری عل��م و صنعت باعث‬ ‫رقاب��ت صنعتی و مقابله ب��ا چالش های اجتماعی‬ ‫ازجمله بهداشت‪ ،‬س�لامت‪ ،‬امنیت غذایی‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط زیست و بهبود سیستم حمل و نقل شده و‬ ‫ش خصوصی و دولتی‬ ‫عالوه بر این با همکاری بخ ‬ ‫و شناس��ایی موان��ع نواوری‪ ،‬زمین��ه حذف ان را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫در کن��ار تمام نتایج مثب��ت این طرح‪ ،‬تاثیر ان‬ ‫در بخش صنعت نیز توجه دولتمردان کشورهای‬ ‫مختلف را به خود جلب کرده است‪ .‬چراکه بخشی‬ ‫از بودج��ه این طرح ص��رف فناوری های صنعتی‪،‬‬ ‫فناوری های نانو‪ ،‬س��اخت تجهیزات پیش��رفته و‬ ‫بیوفناوری‪ ،‬فن��اوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬صنایع‬ ‫هوافض��ا و فن��اوری در ش��رکت های کوچ��ک و‬ ‫متوسط می ش��ود‪ .‬در این طرح در زمینه نانو نیز‬ ‫مباحثی ازجمل��ه نانوالکترونیک‪ ،‬نانوفتونیک‪ ،‬نانو‬ ‫مقر اتحادیه اروپا در بلژیک‬ ‫پژوهشگران چینی برای نخستین بار موفق به ساخت‬ ‫ژنراتوره��ای زیس��تی قابل تجزیه ب��رای تامین انرژی‬ ‫ایمپلنت های پزش��کی در بدن شدند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫با توجه به گس��ترش کاربرد ایمپلنت های پزش��کی در‬ ‫تش��خیص و کنت��رل بیماری های ح��اد مانند ترومای‬ ‫مغ��زی و عارضه نامنظمی ضرب��ان قلب‪ ،‬معرفی منبع‬ ‫ان��رژی کارب��ردی‪ ،‬قابل حمل و س��ازگار ب��ا بدن جزو‬ ‫نخس��تین اولویت های مطالعاتی بیش��تر پژوهشگران‬ ‫فعال در عرصه پزشکی است‪.‬‬ ‫ام��روزه ب��رای جایگزینی ی��ا تعویض منب��ع انرژی‬ ‫ایمپلنت ه��ای پزش��کی راهی ج��ز جراحی نیس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه در روش جراح��ی همواره امکان گس��ترش‬ ‫عفون��ت در محل ب��رش وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا در صورت‬ ‫استفاده از ژنراتورهای زیستی نه تنها نیازی به تعویض‬ ‫منبع انرژی نیست‪ ،‬بلکه با پایان کار ایمپلنت پزشکی‪،‬‬ ‫ژنرات��ور زیس��تی در بدن بدون هیچ اس��یبی تجزیه و‬ ‫جذب می شود‪.‬‬ ‫اکنون پژوهش��گران با توس��عه فناوری منابع تامین‬ ‫انرژی قابل تجزیه برای نخس��تین بار از پدیده موس��وم‬ ‫به اثر برق مالش��ی به عنوان یک روش کاربردی و قابل‬ ‫اعتماد برای تامین انرژی ایمپلنت های زیستی استفاده‬ ‫کردند‪ .‬در فناوری تولید الکتریس��یته با روش اثر برق‬ ‫مالش��ی از دو ماده متفاوت برای انتق��ال الکترون ها از‬ ‫سطح یک ماده به س��طح ماده دیگر استفاده می شود‪.‬‬ ‫این پدیده درس��ت مش��ابه باردار شدن ش��انه هنگام‬ ‫ش��انه کردن موی س��ر است‪ .‬پژوهش��گران برای تولید‬ ‫بخ��ش اصلی ژنرات��ور مولد برق قاب��ل تجزیه از ‪ 2‬الیه‬ ‫پلیم��ر جذب��ی و ارزان مث��ل پی ال جی ا و پی ال س��ی‬ ‫استفاده کردند‪.‬‬ ‫کاهش سفارش ساخت کشتی در کره جنوبی‬ ‫زیست فناوری‪ ،‬نانوپزشکی‪ ،‬خودارایی‪ ،‬کاتالیزورها‪،‬‬ ‫کاربرده��ای صنعت��ی‪ ،‬ان��رژی و محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫ابزاره��ای س��رمایه گذاری نانومقی��اس که دارای‬ ‫اثرات اجتماعی‪ ،‬ارتباطی‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬ایمنی‬ ‫و سالمت هستند را پوشش می دهند‪ .‬این اتحادیه‬ ‫در تشریح فناوری های جدید‪ ،‬ان را طرحی برای‬ ‫دس��تیابی به موفقی��ت و افزایش زمین��ه رقابتی‬ ‫خوانده است و از ان به عنوان عاملی برای افزایش‬ ‫فرصت ه��ای ش��غلی و حمایت از رش��د صنعتی‬ ‫کشورها یاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا به دنبال صدر رهبران صنعتی‬ ‫تاکید اروپا بر حوزه های تحقیق و نواوری باعث‬ ‫توس��عه صنایع در تمامی ش��اخه ها خواهد شد و‬ ‫می تواند تا اف��ق ‪ 2020‬میالدی ای��ن اتحادیه را‬ ‫در ص��در رهبران صنعتی جهان بنش��اند‪ .‬یکی از‬ ‫طرح هایی ک��ه اروپا را به «اف��ق ‪2020‬میالدی»‬ ‫بیش از پیش امیدوار می کند‪ ،‬تمرکز بر محصوالت‬ ‫تولی��دی با چاپگرهای س��ه بعدی و رس��اندن ان‬ ‫ب��ه مرحله تولید انبوه اس��ت که ع�لاوه بر پایین‬ ‫اوردن هزینه ه��ای تولیدی و تح��ول در بازارهای‬ ‫ش از محیط زیس��ت نیز حفاظت خواهد کرد‪.‬‬ ‫فرو ‬ ‫عالوه بر این کاهش مصرف س��وخت های فسیلی‬ ‫و روی اوردن ب��ه انرژی های نو در کنار اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای نانو از دیگ��ر طرح های موفق این‬ ‫طرح ‪ 7‬س��اله به شمار می اید که می تواند چالش‬ ‫اس��تفاده از انرژی را از بین ببرد و به بس��یاری از‬ ‫مش��کالت زیس��ت محیطی پایان دهد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل نواوری های تازه در این طرح نیز با استقبال‬ ‫فعاالن و حمایت اتحادیه اروپا مواجه ش��ده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه «افق ‪2020‬‬ ‫میالدی » که در قال��ب برنامه رقابت فناوری های‬ ‫نوظه��ور و این��ده پیگیری خواهد ش��د با صرف‬ ‫بودجه یک میلی��ارد یورویی به تحقیق در زمینه‬ ‫خواص گرافن در صنعت می پردازد‪.‬‬ ‫در نخس��تین مرحل��ه از برنام��ه «اف��ق ‪2020‬‬ ‫می�لادی» اروپ��ا‪ ،‬ای��ن اتحادی��ه ب��ا تمرک��ز بر‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط تولیدی (اس ام ای)‬ ‫به اهمیت تحقیق و توسعه در نواوری های صنعتی‬ ‫پرداخت و این شرکت ها را راهی برای بروزرسانی‬ ‫فن��اوری در سراس��ر اروپ��ا خواند‪ .‬بهینه س��ازی‬ ‫خطوط تولیدی‪ ،‬پش��تیبانی از طرح های صنعتی‪،‬‬ ‫حمایت از فناوری اطالعات و ارتباطات و طراحی‬ ‫ماش��ین االت جدید تولیدی از نخس��تین اهداف‬ ‫این طرح ‪ 7‬س��اله بود که در بازه زمانی ‪ 2014‬تا‬ ‫‪ 2015‬میالدی به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫در دومین مرحله از طرح «افق ‪ 2020‬میالدی»‬ ‫‪ 17‬میلیارد یورو به طرح های ارائه ش��ده در سال‬ ‫‪ 2016‬می�لادی اختصاص یافت��ه و محور کلیدی‬ ‫این س��ال ش��امل م��واردی ازجمله رس��یدگی و‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت تولی��دی کارخانه ه��ا‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح هایی برای صرفه جویی هرچه بیش��تر انرژی‬ ‫در ساختمان سازی‪ ،‬توس��عه زیرساخت ها‪ ،‬تمرکز‬ ‫بر صنایع روباتیک و توس��عه وس��ایل نقلیه سبز‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬حمایت هرچه بیش��تر از طرح های‬ ‫نواورانه و اجرایی کردن ان می تواند در بلندمدت‬ ‫زمینه افزایش اشتغال را در اروپا فراهم کرده و به‬ ‫دنبال ان هزینه ه��ای تولیدی را برای صنعتگران‬ ‫به حداقل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری کش�ورهای جه�ان در افق‬ ‫‪ 202‬میالدی‬ ‫در حال حاضر ش��رکت های کوچک و متوسط با‬ ‫حمایت های مس��تقیم و غیرمستقیم این طرح ‪7‬‬ ‫ساله توانس��ته اند روند صعودی رشد را به سرعت‬ ‫طی کنند‪ .‬در نخستین مرحله از اجرای این طرح‬ ‫‪ 3‬میلی��ارد یورو صرف حمایت از ‪ 3‬هزار ش��رکت‬ ‫کوچک و متوس��ط اروپایی ش��ده است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫این ‪ 40‬قرارداد در ‪ 18‬کشور جهان به امضا رسید‪.‬‬ ‫بانک و صندوق سرمایه گذاری اروپا نقش مهمی‬ ‫در ای��ن زمینه ایفا می کنند و بیش از ‪ 13‬میلیارد‬ ‫یورو از س��وی شورای پژوهش��ی اروپا (ای ارسی)‬ ‫تامین می ش��ود که بودج��ه اولی��ه پژوهش ها را‬ ‫براورده می کند‪ .‬تاکنون بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی ازجمل��ه اتری��ش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬بلغارس��تان‪،‬‬ ‫کرواس��ی‪ ،‬قب��رس ‪ ،‬جمه��وری چ��ک ‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫استونی‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬یونان‪ ،‬مجارستان‪،‬‬ ‫ایرلن��د‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لتون��ی‪ ،‬لیتوان��ی‪ ،‬لوکزامبورگ‪،‬‬ ‫مالت‪ ،‬هلند ‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬پرتغال‪ ،‬رومانی‪ ،‬اسلواکی‪،‬‬ ‫اسلوونی‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ایسلند‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫س��وئیس و ترکیه با ارائ��ه طرح های نواورانه خود‬ ‫توانسته اند در حمایت این طرح قرار گیرند‪.‬‬ ‫عالوه بر کش��ورهای اروپایی‪ ،‬کشورهای سراسر‬ ‫جهان نیز م��ورد حمایت این طرح قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در این میان ایران نیز یکی از کشورهایی است که‬ ‫با امضای قراردادی توانس��ت در ‪ ۲۲‬زمینه با این‬ ‫اتحادیه به توافق برسد‪ .‬توافق ایران و اتحادیه اروپا‬ ‫ب��رای همکاری های علمی و فناوری در حوزه های‬ ‫نانوفناوری‪ ،‬بیوفناوری‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬هوافضا‪ ،‬امور‬ ‫مالی‪ ،‬بنگاه های کوچک و متوس��ط‪ ،‬اینده پژوهی‪،‬‬ ‫جنبه های حقوق��ی علم و فن��اوری‪ ،‬فناوری های‬ ‫نوظهور‪ ،‬فناوری ارتباطات و اطالعات‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و اموزش‪ ،‬بهداشت و رفاه اجتماعی‪ ،‬ایمنی غذایی‬ ‫و تحقیقات اقیانوس��ی و دریایی‪ ،‬اقتصاد زیستی‪،‬‬ ‫انرژی ه��ای پاک‪ ،‬حمل ونقل هوش��مند‪ ،‬تغییرات‬ ‫اب و هوای��ی‪ ،‬جوامع خالق‪ ،‬امنیت ش��بکه های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬دانش هس��ته ای‪ ،‬مراک��ز ترویج علم و‬ ‫علم در خدمت جامعه تعریف ش��ده که به تدریج‬ ‫ت��ا افق ‪۲۰۲۰‬میالدی در فازهای جداگانه به اجرا‬ ‫گذاش��ته خواهد ش��د‪ .‬اتحادیه اروپا امیدوار است‬ ‫با اجرای این طرح و دس��تیابی ب��ه «افق ‪2020‬‬ ‫میالدی» زمینه رش��د و افزایش اشتغالزایی را در‬ ‫منطقه اروپا از طریق مدیریت تحقیقات و نواوری‬ ‫فراهم کند و همزمان از مزایای اقتصادی این طرح‬ ‫نیز بهره ببرد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Europa‬‬ ‫صفحه خورشیدی منعطف‬ ‫صفحات خورش��یدی به تازگی ساخته شد ه است که‬ ‫در براب��ر اب و حرارت مقاوم ب��وده و می توانند خیلی‬ ‫راحت بسته بندی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��رکت نابل به تازگی جدیدترین‬ ‫ن��وع صفحات خورش��یدی خ��ود را تولید ک��رده و در‬ ‫س��اخت این صفحات سعی کرده اس��ت تا حد امکان‬ ‫تطابق پذیری و استفاده راحت را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫این صفحات خورش��یدی قابل انعطاف و نس��بت به‬ ‫اب و گرما مقاوم اند و همین امر انها را برای اس��تفاده‬ ‫در زمین ناهموار و خش��ن مناس��ب می کند‪ 8 .‬مدول‬ ‫تشکیل دهنده این صفحات از جمله یک باتری لیتیومی‬ ‫‪ 200‬وات برای ذخیره انرژی‪ ،‬می توانند به س��ادگی در‬ ‫داخل یک س��اک حمل و جابه جا شوند‪ .‬این بسته تنها‬ ‫‪ 4/5‬پون��د وزن دارد‪ .‬مدول های به کار رفته می توانند‬ ‫مستقل از یکدیگر کار کنند و همین امر اجازه می دهد‬ ‫که حتی وقتی یکی از س��لول ها اسیب می بیند‪ ،‬به کار‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫همچنین این امکان وجود دارد که تنها از یک مدول‪،‬‬ ‫هر ‪ 8‬مدول یا برحسب انرژی موردنیاز از ترکیب تعداد‬ ‫مختل��ف مدول ها برای تامین انرژی اس��تفاده کرد‪ .‬هر‬ ‫م��دول تنها ح��دود ‪ 8‬وات ان��رژی تولی��د می کند اما‬ ‫می توان چندین ش��بکه را به طور موازی به هم متصل‬ ‫کرده و انرژی نهایی تولیدی را افزایش داد‪.‬‬ ‫تولیدات فناوری سه بعدی از گرافن‬ ‫بع��د از روی کار ام��دن فن��اوری چ��اپ س��ه بعدی‪،‬‬ ‫پژوهش��گران اماده ان��د تا ب��ا اس��تفاده از م��اده گرافن‬ ‫محصوالت سه بعدی تولید کنند‪ .‬به گزارش انا‪« ،‬گرافن»‬ ‫ماده ای که در س��ال ‪2004‬م کشف شد‪ ،‬یک میلیون بار‬ ‫از موی انس��ان نازک تر و ‪ 300‬برابر از فوالد س��خت تر و‬ ‫محکم تر اس��ت و از طرفی‪ ،‬بهترین رسانای برق و حرارت‬ ‫به شمار می رود‪ .‬دانش��مندان و مهندسان دانشگاه بوفالو‬ ‫به تازگی اکسید گرافن را که ماده ای ژل مانند است‪ ،‬داخل‬ ‫قالب های یخ زده ریختند تا از این طریق بتوانند اش��یای‬ ‫سه بعدی تولید کنند‪ .‬این اقدام پژوهشگران نتیجه بخش‬ ‫بود ولی تنها س��اختارهایی از این روش قابل تولید بودند‬ ‫که به طور تجاری محدودیت کاربرد داشتند‪.‬‬ ‫پژوهشگران در گزینه بعدی‪ ،‬از دستگاه پرینتر سه بعدی‬ ‫اس��تفاده کردن��د‪ .‬انها گراف��ن را با پلیمر ی��ا یک عامل‬ ‫غلیظ کنن��ده ترکیب کردند‪ .‬این کار مانع از جدا ش��دن‬ ‫ساختارها از هم می شود ولی زمانی که پلیمر را در فرایند‬ ‫حرارتی جدا می کنند به این ساختار حساس اسیب وارد‬ ‫می شود‪ .‬پژوهشگران با این روش توضیح دادند که چگونه‬ ‫با تغییر کاربری پرینترهای س��ه بعدی و اس��تفاده از اب‬ ‫یخ زده‪ ،‬مکعب های ش��بکه ای و برامدگی هایی با استفاده‬ ‫از اکسید گرافن‪ ،‬پایه های س��ه بعدی تولید کرده اند‪ .‬این‬ ‫س��ازه ها گام مهمی در تولید کاالهای تجاری گرافنی در‬ ‫عرصه صنایع الکترونیک‪ ،‬دستگاه های تشخیص پزشکی‬ ‫و س��ایر صنایع به شمار می رود‪ .‬کار با گرافن دشوار است‬ ‫اما ساخت این سازه ها نشان می دهد که کنترل شکل این‬ ‫ماده در قالب سه بعدی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران در این ازمایش ها‪ ،‬اکسید گرافن را با اب‬ ‫مخلوط کردند و چارچوب ش��بکه ای را روی س��طحی با‬ ‫دمای منفی ‪ 25‬درجه س��انتی گراد پرینت گرفتند‪ .‬ماده‬ ‫گراف��ن بین الیه های یخ پرس می ش��ود ک��ه نقش یک‬ ‫س��اختار حمایتی را ایفا می کند‪ .‬پژوهشگران بعد از اتمام‬ ‫این فرایند‪ ،‬ش��بکه تولید شده را داخل نیتروژن مایع فرو‬ ‫می برند که به سخت تر ش��دن ارتباط های هیدروژنی ان‬ ‫کمک می کند‪ .‬س��پس ش��بکه را در یک خش��ک کن یخ‬ ‫ق��رار می دهند که ی��خ را به گاز تغیی��ر می دهد و ان را‬ ‫خارج می کند‪ .‬نتیجه نهایی‪ ،‬تولید س��اختاری پیچیده و‬ ‫سه بعدی س��اخته ش��ده از اروژل گرافن است که شکل‬ ‫خود را در دمای اتاق به دس��ت می اورد‪ .‬پژوهش��گران با‬ ‫نگه��داری گرافن در محیط خنک اطمینان دارند که این‬ ‫ماده شکل طراحی شده را دوباره به دست می اورد‪.‬‬ ‫ساخت پهپادی با قابلیت نقشه برداری سه بعدی‬ ‫صنعت پهپاد به واس��طه پیش��رفت هایی که این اواخر‬ ‫تجربه کرده به مرز انفجار رس��یده و شرکت ها نیز تالش‬ ‫دارن��د تا با تولید محصوالتی ب��اب میل مصرف کنندگان‬ ‫نهایی و مورد پس��ند بازارهای سازمانی مرز میان این دو‬ ‫قس��مت را بردارند‪ .‬به گزارش دیجیاتو «‪ 3‬دی روباتیک»‬ ‫یکی از بزرگترین تولید کنندگان پهپاد در امریکاست که‬ ‫امروز اعالم کرد با ش��رکت های اتودس��ک و سونی وارد‬ ‫همکاری شده تا نسخه ای پیشرفته از درون سولو را تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این نس��خه قادر خواهد بود که یک موقعیت مکانی را‬ ‫اسکن کند (برای نمونه یک کارگاه ساختمانی یا پلی که‬ ‫نیاز به بازرسی دارد) و مدل یا نقشه ای سه بعدی از ان را‬ ‫تهیه و روی پلتفرم کالود اختصاص یافته به ان بارگذاری‬ ‫کند و با این کار‪ ،‬امکان��ی را فراهم اورد که ان اطالعات‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن به دس��ت مهندسان و مدیران‬ ‫مربوط برسد‪ .‬تاکنون پهپادهای سولو با دوربین های گوپرو‬ ‫کار می کردند اما امروز اعالم ش��د‪ ،‬مدل جدید از دوربین‬ ‫س��ونی بهره می برد که قرار اس��ت به صورت رس��می در‬ ‫اوریل و در جریان همایش ساالنه شرکت های تلویزیونی‬ ‫و پخش کننده محتوا رونمایی و طبق تصمیمات در داخل‬ ‫نسخه سازمانی سولو یکپارچه سازی شود‪.‬‬ ‫این دوربین به پهپاد امکان خواهد داد تا عکس هایی با‬ ‫جزئیات بیش��تر را از محیط پیرامونی خود بگیرد و بدون‬ ‫نی��از به ف��رود روی زمین یا خارج ک��ردن کارت حافظه‬ ‫اس دی ان هم می ش��ود داده ه��ای باکیفیت را به کالود‬ ‫انتقال داد‪ .‬نس��خه س��ازمانی س��ولو همچنین قرار است‬ ‫همراه با یکی از تبلت های تولید س��ونی که نرم افزارهای‬ ‫فورگ شرکت اتودس��ک از قبل روی ان بارگذاری شده‬ ‫در اختیار مشتریان گذاشته شود‪.‬‬ ‫دومینیک پلی کوئک‪ ،‬از شرکت اتو دسک اعالم کرده‬ ‫ک��ه تقاضا برای این محصول زیاد اس��ت و جالب اس��ت‬ ‫بدانید حتی یک شرکت ساختمانی هم وجود ندارد که ما‬ ‫با ان همکاری داشته باشیم و طرحی برای استفاده از این‬ ‫پرنده های بدون سرنشین نداشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ 3‬دی روباتی��ک اعالم کرده ک��ه در نظر دارد‬ ‫ع�لاوه ب��ر دوربین تازه س��ونی از یک دوربی��ن حرارتی‬ ‫و مولتی اس��پکترال ه��م بهره بگیرد و در کن��ار اینها از‬ ‫سخت افزارهای ویژه ساخته شده برای اسکن محوطه های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نیروگاه های شیمیایی و میدان های نفتی نیز‬ ‫استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ستیز و گریز قطعات ایرانی و چینی‬ ‫‪25‬‬ ‫روایت اکونومیست از رسوایی‬ ‫‪ 26‬خودرو ها را معاف نکنید!‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫با هدف سرعت بخشی به استانداردهای خودرویی پیشنهاد دادند‬ ‫استانداردسازی با «انطباق اسنادی»‬ ‫‹ ‹صدور مجوز پس از ترخیص‬ ‫این مس��ئله واقعیتی اس��ت که یک تحلیلگر‬ ‫حوزه گم��رک و تجارت خارجی بر ان تاکید و‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد نهادی حاکمیتی است‬ ‫و مجوزها را صادر می کند‪ ،‬خودروس��ازان باید‬ ‫ملزم ش��وند در مرحله قرارداد‪ ،‬استانداردهای‬ ‫الزم را اخذ کنند و به س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫تحوی��ل دهند تا بع��د از قرارداد مش��کلی در‬ ‫این زمینه به وجود نیاید‪ .‬این روال در کش��ور‬ ‫مش��خص نیس��ت؛ اینکه خودروس��ازان پیش‬ ‫از وارد ک��ردن یک خ��ودرو مجوزهای الزم را‬ ‫دریاف��ت می کنن��د یا پ��س از واردات مجوزها‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫ان��وش رح��ام با بی��ان اینکه ش��رایط فعلی‬ ‫ب��رای واردات یک محصول یا تولید مش��ترک‬ ‫ان‪ ،‬س��ازمان مل��ی اس��تاندارد بای��د پیش از‬ ‫راه ان��دازی خطوط تولی��د ی��ا واردات خودرو‬ ‫نظ��ر خود را اع�لام کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تمام دنیا‬ ‫هنگامی که خودروس��ازی برای عقد قرارداد با‬ ‫ش��رکتی خارجی پیش م��ی رود‪ ،‬از همان ابتدا‬ ‫عملیات منبع یابی انجام می ش��ود که براساس‬ ‫ان مجم��وع قطع��ات و اج��زای ی��ک خودرو‬ ‫بررس��ی و انطباق داده می ش��ود زیرا کشورها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سازمان ملی استاندارد تصمیم دارد با حضور‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همچنین‬ ‫نماینده پژو و ایران خ��ودرو در قالب کمیته ای‬ ‫ب��ه بازبینی و تدوی��ن اس��تاندارد خودروهای‬ ‫جدید که توس��ط ش��رکت پژو در ایران تولید‬ ‫می شود بپردازد‪ ،‬رویکردی که به نظر می رسد‬ ‫سراغاز ورود این س��ازمان به استانداردسنجی‬ ‫خودروهای خارجی که قرار اس��ت در همکاری ‬ ‫مشترک به تولید برسند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان خارجی وسواس ویژه ای برای‬ ‫رعایت اس��تانداردهای خودرو دارند و بی تردید‬ ‫برای حف��ظ اعتبار نش��ان(برند) خود از همان‬ ‫مرحله نخست به اس��تانداردهای الزم ساخت‬ ‫خودرو توجه خواهند داشت‪.‬‬ ‫تولی��د خودروهای خارجی در ایران و تطابق‬ ‫استانداردهای این ش��رکت ها با استانداردهای‬ ‫تعریف ش��ده در کش��ور‪ ،‬اگرچ��ه امنیت خاطر‬ ‫بیش��تری به مش��تریان ایران��ی می دهد اما در‬ ‫ارتباط با زمان ورود این سازمان به قراردادهای‬ ‫خودرویی‪ ،‬حرف و حدیث های بس��یاری وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای نمونه روش منطقی این اس��ت که‬ ‫سازمان ملی استاندارد پیش از عقد قرارداد در‬ ‫مذاکره ها ش��رکت کند تا اگر روی استانداردی‬ ‫حساسیت دارد در همان زمان با طرف خارجی‬ ‫به توافق برس��د زیرا بعد از قرداد هیچ شرکتی‬ ‫از موضع خود کوتاه نمی اید‪.‬‬ ‫ش��رایط اقلیمی‪ ،‬فرهنگ رانندگی و جاده های‬ ‫متفاوتی دارند‪ ،‬بنابراین اس��تانداردهای خود را‬ ‫ب��ا یکدیگر تطبیق می دهن��د‪ .‬همچنین ارزش‬ ‫خودرو و اینکه خودرو با شرایط اقتصادی‪ ،‬نوع‬ ‫بازار و‪ ...‬کش��ور خریدار انطباق دارد یا خیر نیز‬ ‫باید مشخص شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬متاس��فانه خودروس��ازان‬ ‫ایرانی برای تولید مش��ترک به صورت مستقیم‬ ‫با خودروس��ازان خارجی وارد تعامل می شوند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ابتدا باید به س��نجش‬ ‫قطعات خودروهای خارجی بپردازند زیرا ورود‬ ‫دانش فنی درنهایت به خطوط تولید و قطعات‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬در ای��ران ابتدا ق��رارداد بین‬ ‫خودروس��از داخلی و خارج��ی منعقد و پلتفرم‬ ‫وارد می شود و در ادامه خودروسازان به مذاکره‬ ‫با قطعه سازان می پردازند‪.‬‬ ‫به گفته این تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت‬ ‫خارجی‪ ،‬اس��تاندارد برای تضمین کیفیت کاال‬ ‫تشکیل ش��ده اما نباید فرایند تولید و تجارت‬ ‫را ُکند کند‪ .‬س��ازمان ملی اس��تاندارد می تواند‬ ‫برخ��ی مجوزها را پ��س از ترخیص صادر کند‬ ‫البته پیش از تولید یک محصول برای صادرات‬ ‫یا واردات باید ش��اخص های اس��تاندارد پیاده‬ ‫شود تا این سازمان مجبور نباشد پس از تولید‬ ‫از عرضه یک محصول جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به روش��ی مرسوم در دنیا برای‬ ‫انطباق استانداردها و جلوگیری از دوباره کاری‬ ‫اش��اره کرد و توضیح داد‪ :‬امروزه در جهان علم‬ ‫اس��تاندارد در مسیر «انطباق اسنادی» حرکت‬ ‫می کند و کاالها با شناس��نامه وارد می ش��وند‪،‬‬ ‫ب��ه گونه ای که کش��ور و ش��رکت تولیدکننده‬ ‫و همچنی��ن اس��تانداردهایی ک��ه اخ��ذ کرده‬ ‫در این شناس��نامه مشخص اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر اس��نادی مشترک در حوزه استاندارد که‬ ‫موردتایید تمام کشورهاس��ت‪ ،‬انجام و از روش‬ ‫انطباق‪ ،‬استانداردها صادر می شود‪.‬‬ ‫رح��ام تصری��ح ک��رد‪ :‬در این ش��رایط تمام‬ ‫کش��ورها به دلیل زمانبر و هزینه بر بودن تمام‬ ‫فرایندهای ازمون��ی خودرو یا قطعه را برعهده‬ ‫نمی گیرند و از طریق انطباق اسنادی با یکدیگر‬ ‫تعامل دارند‪ .‬در این ش��رایط تجارت کشور نیز‬ ‫باید به سمت تجارت رسمی حرکت کند و این‬ ‫الزام بازرس��ی از طریق اسناد را عملی کند نه‬ ‫از روش ازمون‪.‬‬ ‫این تحلیلگر تجارت خارجی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫به دلیل تحریم ها تبادل اس��ناد در کشور وجود‬ ‫ندارد که ب��ا تاکید بر تج��ارت الکترونیکی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬تبادل اسناد اس��تاندارد اتفاق خواهد‬ ‫افتاد‪ .‬در حوزه تج��ارت خارجی تمام تالش ها‬ ‫باید روی ص��دور مجوز پ��س از ترخیص کاال‬ ‫متمرکز ش��ود زیرا گاهی تم��ام خطوط تولید‬ ‫معطل این مجوزها خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�ر گس�تره دی�د س�ازمان مل�ی‬ ‫استاندارد‬ ‫انطب��اق اس��تانداردهای کش��ور ص��ادر و‬ ‫واردکننده با یکدیگر اصلی انکارناپذیر اس��ت‪،‬‬ ‫به ویژه در بخش خودرو که ش��رایط اب وهوایی‬ ‫و همچنین اس��تانداردهای کش��ورها متفاوت‬ ‫بوده و در تولید یک محصول باید درنظر گرفته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدی��ر فروش و پش��تیبانی یکی از‬ ‫خودروس��ازان خارجی در ایران‪ ،‬خودروسازانی‬ ‫که عنوان جهانی دارن��د به طور قطع در تولید‬ ‫خ��ودرو ممیزی های خ��ود را رعایت می کنند‬ ‫و از اس��تانداردها خ��ارج نمی ش��وند‪ ،‬بنابراین‬ ‫محص��والت را ب��ا اس��تاندارهایی ک��ه تعریف ‬ ‫کرده اند به تولید می رسانند‪.‬‬ ‫مه��دی دادفر در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اکن��ون که ق��رار اس��ت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد به بخش کیفیت و استاندارد تولید‬ ‫خودروهای خارجی در کشور وارد شود‪ ،‬گستره‬ ‫دید این س��ازمان تغییر خواهد ک��رد زیرا این‬ ‫نهاد در بخش اس��تانداردهای خودرویی گاهی‬ ‫خش��ک و ضعیف عمل می کن��د و به مواردی‬ ‫توج��ه دارد که برخی از انها در دنیا منس��وخ‬ ‫ش��ده اند که این اتفاق چالش های سازمان ملی‬ ‫استاندارد را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه امید م��ی رود این اقدام‬ ‫باعث پیش��رفت بحث اس��تاندارد خ��ودرو در‬ ‫کشور ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار باشد سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد به تمام قرادادهایی که در راستای‬ ‫تولید مشترک خودرو بسته می شود ورود پیدا‬ ‫کند‪ ،‬اکنون این پرسش به میان می اید که این‬ ‫سازمان به استانداردهای روزامد خودروسازانی‬ ‫نظیر بنز و‪ ...‬چ��ه ایرادهایی خواهد گرفت! در‬ ‫ش��رایطی که در کش��ور هنوز هم مرکز ازمون‬ ‫جاده ای و همچنین سیستم سیم کشی خودرو‬ ‫به طور کامل وج��ود ندارد‪ ،‬چگون��ه می توانیم‬ ‫اس��تانداردهای خودروس��ازان خارج��ی را زیر‬ ‫سوال ببریم‪.‬‬ ‫براساس انچه در این گزارش مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬سازمان ملی اس��تاندارد به عنوان نهاد ‬ ‫باالدس��تی وظیفه انطباق و بررس��ی استاندارد‬ ‫خودروهای داخلی‪ ،‬وارداتی و هر محصولی که‬ ‫قرار است در کش��ور به تولید برسد را برعهده‬ ‫دارد اما در فعالیت این س��ازمان برای ورود به‬ ‫بخش استانداردسنجی خودرو های خارجی که‬ ‫قرار است در کشور به تولید برسند‪ ،‬این مسئله‬ ‫باید مورد توجه باشد که بعد از عقد قرارداد اگر‬ ‫انطباق اس��تانداردهای ایرانی با طرف خارجی‬ ‫همخوانی نداشته باشد‪ ،‬سنگی بزرگ در مسیر‬ ‫تولید مش��ترک خودرو افکنده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫س��نگ اندازی عالوه بر اینکه ش��رکت ایرانی را‬ ‫به طرفی غیرمتعه��د تبدیل می کند‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی نیز دیرتر به دست مشتری می رسد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توج��ه به ماهیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬تحلیلگ��ران پیش��نهاد می دهن��د‬ ‫این س��ازمان در زمان مذاکره با خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی حض��ور یاب��د و همزمان ب��ه انطباق‬ ‫استانداردها بپردازد‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫انوش رحام‪:‬‬ ‫برای واردات‬ ‫یک محصول یا‬ ‫تولید مشترک‬ ‫ان‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی استاندارد‬ ‫باید پیش از‬ ‫راه اندازی‬ ‫خطوط تولید‬ ‫یا واردات‬ ‫خودرو نظر خود‬ ‫را اعالم کند‬ ‫«نیومزدا» و «ویتارا» ‪ 3‬ستاره شدند‬ ‫در بهم��ن س��ال جاری‪75 ،‬هزار و ‪ 118‬خودرو س��بک‬ ‫تولید ش��د ک��ه از ای��ن می��زان ‪94‬درصد تولی��دات به‬ ‫خودروهای س��واری و ‪6‬درصد دیگر به خودروهای وانت‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا؛ این میزان تولید‬ ‫شامل ‪ 35‬مدل خودرو در گروه سواری و ‪ 7‬مدل در گروه‬ ‫وانت اس��ت‪ .‬بیشترین میزان تولید خودر و سواری در این‬ ‫خودرو پ��ژو ‪ 206‬و کمترین ان به خودر و نیومزدا‬ ‫ ‬ ‫ماه به‬ ‫‪ 3‬تعلق دارد‪ .‬در گروه وانت نیز وانت اریس��ان بیش��ترین‬ ‫تع��داد تولید و وانت کارا تک کابین کمترین میزان تولید‬ ‫را ب��ه خود اختصاص دادند‪ .‬براس��اس گزارش دریافتی و‬ ‫جدول س��طوح کیفی خودروهای سبک در گروه سواری‬ ‫و در کالس قیمتی خودروهای باالی ‪100‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫نیوم��زدا ‪ 3‬و گرن��د ویتارا به ترتیب با ‪ 3‬س��تاره در رتبه‬ ‫کیفی ‪ 1‬و ‪ 2‬ق��رار گرفتند‪ .‬در کالس قیمتی خودروهای‬ ‫‪ 75‬تا ‪100‬میلیون تومان‪ ،‬کیا س��راتو با ‪ 2‬ستاره و اسا با‬ ‫‪ 2‬س��تاره اول و دوم ش��دند و ‪ JAC- S 5‬با یک ستاره‬ ‫سوم ش��د‪ .‬همچنین در کالس قیمتی ‪ 50‬تا ‪75‬میلیون‬ ‫تومان‪ JAC – J5 ،‬و بر لیانس‪ H330‬با ‪ 2‬س��تاره اول و‬ ‫دوم شدند‪ .‬برلیانس ‪ H320‬نیز با دو ستاره سوم شد‪ .‬در‬ ‫کالس قیمتی ‪ 25‬تا ‪50‬میلی��ون تومان‪ ،‬تندر ‪ 90‬پارس‬ ‫خودرو با ‪ 4‬ستاره اول شد‪ ،‬پارس تندر با ‪3‬ستاره دوم شد‬ ‫و تندر ‪ 90‬اتوماتیک با ‪ 3‬ستاره سوم شد‪ .‬همچنین تندر‬ ‫‪ 90‬با ‪3‬س��تاره در رتبه ‪ 4‬و رانا با ‪ 2‬ستاره‪ ،‬رتبه پنجم را‬ ‫به خ��ود اختصاص دادن��د‪ .‬در کالس قیمتی خودروهای‬ ‫پایین تر از ‪25‬میلیون تومان‪ ،‬س��ایپا‪ X131‬پارس خودرو‬ ‫یک س��تاره گرفت و اول ش��د و تیبا با یک ستاره‪ ،‬سایپا‬ ‫‪ X131‬و س��ایپا ‪ X132‬نی��ز هر کدام با یک س��تاره به‬ ‫ترتیب در ردیف دوم تا چهارم قرار گرفتند‪ .‬در گروه وانت‬ ‫و در کالس قیمتی پایین تر از ‪50‬میلیون تومان نیز وانت‬ ‫س��ایپا ‪ ،X151‬وانت مزدا تک کابین‪ ،‬وانت کارا تک کابین‬ ‫و وانت مزدا ‪ 2‬کابین‪ ،‬هرکدام با یک س��تاره به ترتیب در‬ ‫ردیف اول تا چهارم جای گرفتند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫درون زایی دانش خودرو‬ ‫در سایپا‬ ‫ریی��س اداره مطالع��ات محی��ط کالن مرک��ز مطالعات‬ ‫اس��تراتژیک س��ایپا گفت‪ :‬در راس��تای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫به دنبال این هس��تیم که از امکانات داخل کش��ور بیش��تر‬ ‫اس��تفاده کرده و دانش و فناوری صنعت خودرو را بومی و‬ ‫ان را در سایپا درون زا کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬ایدین بن��اب با بیان مطلب افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمی��ت تعامل با دانش��گاه ها و مراکز علمی و‬ ‫ض��رورت بومی س��ازی دانش و فن��اوری صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫دانش��گاه صنعتی شریف به دلیل اینکه در بین دانشگاه های‬ ‫فنی برترین دانش��گاه کش��ور در رتبه بندی جهانی است و‬ ‫همچنین نزدیکی این دانشگاه به مجموعه سایپا‪ ،‬به عنوان‬ ‫همکار گروه سایپا انتخاب شد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف از طریق معاونت پژوهشی خود‪ ،‬دانش را به‬ ‫ایده هایی که قابلیت اجرا دارد تبدیل می کند‪.‬‬ ‫بناب در ادامه به امضای تفاهمنامه مش��ترک بین سایپا‬ ‫و دانش��گاه شریف اشاره کرد و گفت‪ :‬پس از هماهنگی های‬ ‫الزم تفاهمنامه مش��ترک منعقد و ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫ش��کل گرفت که شورای سیاس��تگذاری متشکل از رییس‬ ‫و معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫س��ایپا و قائم مقام رییس مرکز مطالعات استراتژیک است و‬ ‫سیاست های کالن در این شورا تعریف می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک کمیته اجرایی تش��کیل شده که قائم مقام‬ ‫مرک��ز مطالعات اس��تراتژیک به عنوان دبیر ای��ن کمیته و‬ ‫مدیران عامل مرکز تحقیقات و نواوری‪ ،‬شرکت سازه گستر‪،‬‬ ‫ش��رکت مگاموت��ور و معاونت ه��ای کیفی��ت و مهندس��ی‬ ‫س��ایپا و مدیر ارتباط با صنعت و مدیر پژوهش��ی دانشگاه‬ ‫صنعتی ش��ریف از اعضای کمیته اجرایی هستند‪ .‬دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف شریک ماست و قرار است از توانمندی های‬ ‫دانشگاه های دیگر نیز در این همکاری استفاده کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پس از بررسی های فراوان و در قالب تفاهمنامه‪،‬‬ ‫‪ 11‬پروژه تعریف ش��ده و قرار اس��ت این پروژه ها از س��وی‬ ‫متخصصان و استادان دانشگاه های کشور انجام شود‪.‬‬ ‫بناب به حضور معاون فناوری رییس جمهوری در شورای‬ ‫سیاس��تگذاری اشاره کرد و گفت‪ :‬ایش��ان قول دادند که از‬ ‫مرکز تحقیقات و نواوری س��ایپا حمایت کنند تا این مرکز‬ ‫به یک ش��رکت دانش بنیان تبدیل شود و بتواند از امکانات‬ ‫و حمایت های ش��رکت های دانش بنیان در دولت برخوردار‬ ‫ش��ود‪ .‬رییس اداره مطالعات محیط کالن س��ایپا افزود‪ :‬در‬ ‫قرارداد بین س��ایپا و دانشگاه شریف برای اجرای ‪ 11‬پروژه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬مرکز تحقیقات و نواوری به عن��وان ناظر قرار داد‬ ‫تعیین ش��ده و حداکث��ر طول مدت ای��ن قراردادها ‪18‬ماه‬ ‫خواهد بود‪ .‬به واس��طه این تفاهمنامه و تعامالت‪ ،‬تحوالت‬ ‫بزرگی در س��ایپا ایجاد خواهد ش��د و یک��ی از مزایای این‬ ‫قرارداد این اس��ت که مشخصات و چارچوب کار و پروژه ها‬ ‫به صورت شفاف بیان شده انتظارات و نیازمندی های سایپا‬ ‫به صورت دقیق از دانش��گاه خواسته ش��ده است‪ .‬وی دلیل‬ ‫موفقیت ای��ن ارتباط را حضور اف��راد اکادمیک در صنعت‬ ‫خ��ودرو و همچنی��ن حضور اف��راد صنعت��ی در مجموعه‬ ‫دانش��گاهی دانست و گفت‪ :‬زبان مشترک خوبی با دانشگاه‬ ‫پیدا کرده ایم و خروجی کار مش��خص اس��ت که بزرگترین‬ ‫برگ برنده و نقطه قوت ما در این تعامل و ارتباط با دانشگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬بناب با اش��اره به حمایت های مس��تقیم مدیرعامل‬ ‫گروه سایپا از تفاهمنامه مش��ترک گفت‪ :‬بزرگترین حامی‬ ‫تفاهمنامه ارتباط با دانش��گاه صنعتی شریف دکتر جمالی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپاست و ایشان دستور تسریع در انعقاد‬ ‫قرارداد هم��کاری را صادر کردند‪ .‬تصمیم داریم دانش��گاه‬ ‫نواوری هایی در فناوری های جدید برای ما داش��ته باشد و‬ ‫این اتفاق خوشایندی اس��ت که دانش های تخصصی را در‬ ‫گروه س��ایپا ایجاد می کنیم و در طراحی محصول و بهبود‬ ‫کیفی��ت به ما کمک خواهد کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ارتباط با‬ ‫دانش��گاه در قالب تفاهمنامه ب��ه دانش تخصصی و کیفیت‬ ‫محصوالت سایپا‪ ،‬چه کیفیت در زمان طراحی و چه کیفیت‬ ‫پ��س از طراحی کمک خواهد کرد و ایجاد بخش تحقیق و‬ ‫توسعه در زنجیره تامین کمک می کند دانشی که در شبکه‬ ‫زنجیره تامین وجود دارد‪ ،‬بیشتر جذب سایپا شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اظهارات ضد و نقیض فعاالن از اوضاع بازار خودرو‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫حلقه گمشده صنعت قطعه‪‎‬سازی موتورسیکلت‬ ‫گپ و گفت‬ ‫ستیز و گریز قطعات ایرانی و چینی‬ ‫کشته شدگان موتورسیکلتی‬ ‫معادل ‪ 4‬فوکر ‪100‬‬ ‫هی��ات دولت‪ ،‬وزارت کش��ور را مکلف کرده اس��ت‬ ‫ب��ا تش��کیل کارگ��روه تخصص��ی مس��ائل صنعت‬ ‫موتورس��یکلت را بررس��ی کن��د و ب��ا جمع بن��دی‬ ‫پیش��نهادها‪ ،‬برنامه ریزی ه��ای الزم انجام ش��ود‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه کارگ��روه تخصصی فعالی��ت الزم را ندارد‬ ‫و در مراح��ل اغازی��ن خود منفعل باقی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن حال فعاالن این صنع��ت معتقدند صنعت‬ ‫موتورسیکلت به دلیل نداشتن متولی و سیاست های‬ ‫اجرایی مشخص‪ ،‬زمینه فعالیت مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪ :‬بناب��ر اماره��ا در س��ال ‪ ، ۹۳‬از ‪ 800‬کش��ته در‬ ‫تهران‪ 400 ،‬کش��ته بر اثر تصادف با موتورس��یکلت یا راکب‬ ‫موتورسیکلت بوده است‪ .‬این امار همانند به زمین خوردن ‪۴‬‬ ‫هواپیمای فوکر ‪ ۱۰۰‬در تهران است‪.‬‬ ‫س��یدنواب حس��ینی‪‎‬منش‪ ،‬قائم‪‎‬مق��ام س��تاد معاینه فنی‬ ‫خودروه��ای پاک ب��ه االیندگی‪‎‬ه��ای موتور س��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬بعضی س��خنان درباره‬ ‫موتورسیکلت های ‪ ۱۵۰‬سی س��ی یا زیر این میزان مبنی بر‬ ‫نبودن انجین این نوع موتورس��یکلت‏ها‪ ،‬معقول نیس��ت زیرا‬ ‫بر اس��اس قانون‪ ،‬مجوز واردات انجین موتورسیکلت تا ‪۲۵۰‬‬ ‫سی سی داده شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موتورس��یکلت‪‎‬های انژکتوری ‪ ۱۲۵‬سی س��ی‬ ‫نس��بت به موتورس��یکلت های کاربراتوری از کیفیت بس��یار‬ ‫باالتری برخوردار است‪.‬‬ ‫حسینی منش ادامه داد‪ :‬یکی از دس��ت‪‎‬اندرکاران اتحادیه‬ ‫موتورفروش��ان در اصفه��ان به میزان االیندگ��ی باالی این‬ ‫ن��وع از موتورس��یکلت ها اش��اره ک��رده و توضی��ح داده که‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬های کاربراتوری به عنوان یک��ی از بزرگترین‬ ‫االینده زاهای کش��ور و یکی از منابع االین��ده تهران نیاز به‬ ‫ساماندهی دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬موتورس��یکلت‪‎‬های بی کیفی��ت و ناایمن نظیر‬ ‫کاربراتوری ک��ه همه از چین وارد می ش��ود‪ ،‬تبدیل به الت‬ ‫قتاله کشور شده اند‪.‬‬ ‫قائم‪‎‬مقام ستاد معاینه فنی خودروهای پاک ادامه داد‪ :‬یک‬ ‫هواپیمای کوچک ای تی ار با ‪ ۴۰‬مسافر به زمین می خورد که‬ ‫اعتراض همه به سیستم حمل ونقل هوایی کشور و نقص های‬ ‫موجود در ان را به دنبال دارد‪ ،‬این در حالی است که ساالنه‬ ‫در تهران ‪ ۴‬هواپیمای فوکر با ‪ ۴۰۰‬کشته داریم اما کسی به‬ ‫این کشتار توجه نمی کند‪.‬‬ ‫حسینی منش افزود‪ :‬براساس سخن یکی از اعضای انجمن‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬موتورهای زیر ‪۴‬میلی��ون از کیفیت و ایمنی‬ ‫الزم برخوردار نیس��تند‪ ،‬در صورتی که در موتورسیکلت های‬ ‫جدی��د که در دنیا در ح��ال تولید اس��ت‪ ،‬از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬ش��اید موتورس��یکلت‪‎‬های‬ ‫جدید قیمت باالیی داش��ته باش��ند اما معضالت اجتماعی و‬ ‫زیست محیطی ندارند و این قیمت پسندیده‪‎‬تر و معقول‪‎‬تر از‬ ‫گرفتن جان ‪ ۴۰۰‬نفر در طول یک سال است‪ .‬اماری که تنها‬ ‫مربوط به شهر تهران است‪.‬‬ ‫حسینی‪‎‬منش گفت‪ :‬پیش��نهاد شهرداری تهران این بود و‬ ‫در کارگروه الودگی هوا مطرح شد و موردتصویب قرار گرفت‬ ‫و در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز پیش��نهاد بر همین‬ ‫بود و بنابراین باید تا اول مهر س��ال اینده این قانون اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حتی پیش��نهاد این بود که ب��ه جای جایگزینی‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬های انژکت��وری ب��ه کاربراتوری و س��پس به‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی‪ ،‬به طور مس��تقیم ای��ن تغییر از‬ ‫کاربراتوری به برقی رخ دهد‪.‬‬ ‫او در ادامه این موضوع گفت‪ :‬در کش��ور زیرس��اخت ها در‬ ‫حال اماده شدن است و تولیدکننده را مجاب می کند تغییر‬ ‫نسل دهد چراکه قیمت موتورسیکلت‪‎‬های برقی با انژکتوری‬ ‫به یک میزان است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه بنا بر گفته کارشناسان باتری این‬ ‫نوع موتور س��یکلت‪‎‬ها هر ‪۲‬س��ال یکبار نیاز به تعویض دارد‬ ‫و قیمت ان بسیار باالس��ت نیز گفت‪ :‬براساس پژوهش های‬ ‫وس��یعی ک��ه در امری��کا انجام ش��ده ب��رای هر ی��ک دالر‬ ‫سرمایه گذاری در حمل ونقل پاک که در ان سوخت فسیلی‬ ‫مصرف نشود و الودگی تولید نکند‪۲۰ ،‬دالر از عایده سالمت‬ ‫کشور کاهش می یابد‪.‬‬ ‫قائم‪‎‬مقام ستاد معاینه فنی خودروهای پاک درباره اهمیت‬ ‫س�لامتی افراد جامعه نس��بت به هزینه‪‎‬های انجام شده نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امار س��کته های قلب��ی در اذر و دی ‪۲۷۰‬درصد‬ ‫رشد داشته که این یک فاجعه است‪ .‬بنابراین برعهده مدیران‬ ‫ذی‪‎‬ربط است تا جلوی خطر را بگیرند‪.‬‬ ‫حس��ینی‪‎‬منش در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬س��ازان عن��وان می‪‎‬کنند ب��رای این جایگزینی‬ ‫نیاز به زمان دارند‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه داش��ته باشیم این زمان‬ ‫برای امروزی که در ان قرار داریم به چه میزان است‪ .‬ایربگ‬ ‫جزو استاندارد خودروهاست و ‪۴‬سال پیش نیز مصوبه هیات‬ ‫وزیران بود اما ‪۴‬س��ال طول کش��ید تا به صورت کامل اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حس��ینی‪‎‬منش درنهایت گفت‪ :‬در این باره خودروساز بیان‬ ‫می کردند خودرو تولید بدون ایربگ‪ ،‬از پیش است‪ ،‬بنابراین‬ ‫کوتاه امدیم و کاری که قرار بود ‪ ۶‬ماهه اجرایی شود‪۴ ،‬سال‬ ‫طول کشید‪ .‬اگر در این زمینه نیز همین اتفاق بیفتد این یک‬ ‫سال به بیش از ‪ ۱۰‬سال به طول می انجامد‪.‬‬ ‫در حالی که در روزهای منتهی به س��ال برخی فعاالن بازار از رونق نسبی در معامالت و‬ ‫خرید و فروش خودرو در بازار خبر می دهند‪ ،‬نایب رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو‬ ‫تهران معتقد اس��ت همچنان شرایط گذش��ته بر بازار حاکم است‪ .‬غالمحسین قاسمیان‬ ‫ضمن اشاره به تداوم رکود بر بازار خودرو گفت‪ :‬برخالف برخی اظهارات‪ ،‬بازار خودرو تا این‬ ‫لحظه تغییر چندانی نداشته و رکود در خرید و فروش بر بازار خودرو سایه انداخته است‪.‬‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬سازی خود را متحول کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودکفای�ی ‪ ۸۰‬درص�دی قطع�ه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‹ ‹نس�بت ‪ ۶۰‬ب�ه ‪ ۴۰‬در تامی�ن قطع�ات‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫در دهه ‪ 80‬تا‬ ‫سقف‬ ‫‪ 80‬درصد‬ ‫قطعات‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫به خود کفایی‬ ‫رسید اما به‬ ‫دلیل اسیب های‬ ‫ورود قطعات‬ ‫چینی‪ ،‬از میدان‬ ‫رقابت حذف‬ ‫شد‬ ‫‪.‬‬ ‫حبیب‪‎‬اهلل محمودان‬ ‫دسته ای از‬ ‫موتورسیکلت ها‬ ‫تا ‪ 60‬درصد‬ ‫بومی سازی‬ ‫شده اند اما‬ ‫متاسفانه این‬ ‫درصد ها در حال‬ ‫جابه جایی است‪.‬‬ ‫ماشااهلل قاس��می‪‎‬نژاد‪ ،‬رییس هیات مدیره سندیکای‬ ‫تولیدکنن��دگان مجموعه قطعات موتورس��یکلت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬موتورس��یکلت های موجود‬ ‫در ایران ‪ 2‬دس��ته هس��تند؛ طرح هوندا که نزدیک به‬ ‫‪۲۵‬درصد قطعات ان از طریق واردات تامین می ش��ود‬ ‫و دس��ته دوم موتورس��یکلت‪‎‬هایی ک��ه ‪ ۱۰۰‬درص��د‬ ‫قطعات ان وارداتی اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی ‪ ،‬تنها قطعات‬ ‫موتورس��یکلت هون��دا ب��ه غی��ر از انجی��ن در داخل‬ ‫بومی س��ازی ش��ده که در بازار به عنوان طرح هوندای‬ ‫‪ ۱۲۵‬سی سی خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال حبی��ب‪‎‬اهلل محم��ودان یک��ی از‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان موتورس��یکلت نی��ز ب��ه این ‪ 2‬دس��ته‬ ‫موتورسیکلت اشاره کرد و به‬ ‫گفت‪ :‬دسته‪‎‬ای از‬ ‫موتورسیکلت ها بومی‪‎‬سازی شده‪‎‬اند و حدود ‪60‬درصد‬ ‫قطع��ات انها از طریق تولید داخل و ‪ ۴۰‬درصد قطعات‬ ‫با واردات تامین می ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه این درصدها‬ ‫در حال جابه جایی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره این اتف��اق نیز عنوان ک��رد‪ :‬از انجا که‬ ‫واردات برای تولیدکنندگان موتورس��یکلت ساده‪‎‬تر و‬ ‫راحت‪‎‬تر اس��ت‪ ،‬فعاالن این حوزه ب��ه این امر‪ ،‬اهتمام‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬بنابراین سهمی از این تامین به ناحق‬ ‫به دس��ت چینی ها افتاده اس��ت‪ .‬این قطعه‪‎‬ساز فعال‬ ‫در صنعت موتورسیکلت افزود‪ :‬چینی ها همت زیادی‬ ‫در بح��ث صادرات دارند و با پیش��نهاد مش��وق‪‎‬هایی‪،‬‬ ‫نس��بت به بازاریابی برای قطعات خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا در حال حاض��ر ک��ه در پایان س��ال ق��رار داریم و‬ ‫شرکت های موتورسیکلت‪‎‬ساز باید سفارش های خود‬ ‫را به قطعه‪‎‬س��ازان داده باشند‪ ،‬سفارش ها بسیار ناچیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمودان در تشریح مش��وق های چینی به قیمت‬ ‫تما م ش��ده قطعات اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬پایین بودن‬ ‫قیمت تمام ش��ده‪ ،‬محصوالت را رقابت��ی می کند اما‬ ‫در ای��ن امر چینی‪‎‬ها جلوت��ر از تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولیدکنن��دگان چینی برای‬ ‫کامل شدن این چرخه‪ ،‬به نسبت توان خرید مشتریان‬ ‫خارجی خود‪ ،‬اعتب��ار اختصاص می‪‎‬دهند‪ ،‬بدین معنا‬ ‫که هراندازه ارقام و خریدها باالتر باشد‪ ،‬اعتبار انها نیز‬ ‫بیشتر خواهد ش��د‪ .‬در همین باره ابوالفضل حجازی‪،‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‬ ‫ای��ران و رییس انجمن موتورس��یکلت کش��ور نیز به‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬های چینی و هندی اشاره و در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬صنعت موتورسیکلت از ‪ 2‬بخش‬ ‫تش��کیل شده اس��ت‪ ،‬دس��ته‪‎‬ای که به طور محصول‬ ‫کامل (فول س��ی کی دی) نظیر موتورس��یکلت های‬ ‫هندی یا موتورس��یکلت‪‎‬های اروپایی وارد می ش��ود‬ ‫و تولیدکنن��ده داخل��ی هی��چ نقش��ی در ان ندارد و‬ ‫دس��ته دوم موتورسیکلت هایی اس��ت که حدود ‪۷۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷۵‬درصد ب��ازار را به خود اختص��اص داده‪‎‬اند‪ .‬وی‬ ‫درباره این دسته از موتورسیکلت‪‎‬ها گفت‪ :‬تامین بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد قطعات موتورسیکلت های ‪ ۱۲۵‬سی سی‬ ‫توسط تولید داخل انجام می شود و تنها قوای محرکه‪،‬‬ ‫کمک‪‎‬ها و کیلومترشمار وارداتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹خال سیاس�ت‪‎‬های مدون ب�رای صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫قاس��می نژاد‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره س��ندیکای‬ ‫تولیدکنن��دگان مجموعه قطعات موتورس��یکلت در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که چرا موتورسیکلت‪‎‬های ‪۱۲۵‬‬ ‫سی سی بعد از چند دهه هنوز به طور کامل بومی‪‎‬سازی‬ ‫نشده‪‎‬اند‪ ،‬گفت‪ :‬برای ساخت انجین به سرمایه باالیی‬ ‫نیاز است که متاسفانه امکانات این امر در داخل فراهم‬ ‫نیست‪ .‬همچنین تولید ان قابل رقابت در بازار نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬از این رو این قطعات وارد کشور می شوند‪.‬‬ ‫قاس��می نژاد در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬ام��ار‬ ‫موتورسیکلت در ایران نشان می دهد باالی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬ها مربوط به مدل هوندا و تنها ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مربوط به دیگر انواع موتورسیکلت‪‎‬هاست که بیشتر از‬ ‫هند وارد می شوند‪ .‬وی درباره بومی‪‎‬سازی قطعات این‬ ‫نوع موتورس��یکلت‪‎‬ها نیز اظهار کرد‪ :‬کمتر از نیم دهه‬ ‫از ورود ای��ن نوع موتورس��یکلت‪‎‬ها می‪‎‬گذرد و به زمان‬ ‫بیشتری برای بومی س��ازی این قطعات نیاز است‪ ،‬اما‬ ‫عنوان این نکته ضروری اس��ت ک��ه در بحث قطعات‬ ‫بدنه‪ ،‬مشکلی در تولید داخل وجود ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬حتی اگر از سوی موتورسیکلت‪‎‬سازان‬ ‫درخواس��ت و س��فارش برای قطعه ای وجود داش��ته‬ ‫باشد در سایر قطعات نیز مشکلی نیست و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫داخل��ی می‪‎‬توانن��د ب��ه تامین قطع��ات این ن��وع از‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬ها بپردازند‪ ،‬به شرط انکه تنها از ناحیه‬ ‫سازندگان این درخواست وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫قاس��می نژاد در ادامه دلیل نبود درخواست از سوی‬ ‫س��ازندگان را اجازه ش��رکت های مادر عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت ها با این استدالل که شرکت مادر‬ ‫این اجازه را به انها نمی دهد‪ ،‬نسبت به واردات قطعات‬ ‫اق��دام می کنند‪ .‬ای��ن فعال در صنعت قطعه‪‎‬س��ازی‬ ‫موتورسیکلت اضافه کرد‪ :‬البته قیمت تمام شده تولید‬ ‫داخل گران‪‎‬تر از کش��ورهای مادر است و شاید این امر‪،‬‬ ‫توجیه اقتصادی مناسبی برای تولید نباشد‪.‬‬ ‫وی همچنین عنوان کرد‪ :‬تیراژ این موتورسیکلت‪‎‬ها‬ ‫در داخل به گونه‪‎‬ای اس��ت که این امر به صرفه نیست‬ ‫زیرا در مجموع ‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت و از هر نوع‪،‬‬ ‫به ط��ور تقریبی ‪ ۵۰‬هزار قطعه در بازار کش��ور وجود‬ ‫دارد که س��اخت قطع��ات را بدون توجی��ه اقتصادی‬ ‫می کن��د‪ .‬این امر دلیلی ب��ود که حبیب‪‎‬اهلل محمودان‬ ‫فعال در صنعت قطعه‪‎‬س��ازی موتورسیکلت نیز به ان‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬محمودان در ادامه به خال سیاس��ت‪‎‬های‬ ‫مدون برای صنعت موتورسیکلت در کشور اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬از انجا که امسال سیاست مدونی برای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت پیگیری و اجرا نش��ده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫همه چیز در حالت سکون قرار دارد‪ .‬او افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫صنعت موتورس��یکلت متولی مش��خصی در ساخت‬ ‫و تولی��د ندارد و در ش��رایط خوبی نیس��ت و اختالف‬ ‫ش��رکت مونتاژکنندگان و قطعه‪‎‬س��ازان بر س��ر این‬ ‫موضوع باعث ش��ده محصول به ص��ورت کامل (فول‬ ‫سی کی دی) وارد کشور ش��ود‪ .‬این قطعه‪‎‬ساز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر دولت دخالت کند شرکت های مونتاژ کننده‬ ‫موظف می ش��وند ب��رای تولید داخل برنامه داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬اما حج��ازی‪ ،‬رییس انجمن موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور درباره بومی‪‎‬س��ازی قطعات موتورسیکلت به‬ ‫تحریم‪‎‬ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬به دلیل شرایط تحریم ‪،‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت رش��د چندانی نداشته و هنوز‬ ‫مدل‪‎‬ه��ای قدیم��ی در بازار در حال تردد هس��تند در‬ ‫حال��ی که تاریخ مصرف انها به پایان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬رفع تحریم ها به طور قطع ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را متح��ول میکن��د و ای��ن تحول‬ ‫روی صنعت موتورس��یکلت نیز تاثیر مس��تقیم دارد‪.‬‬ ‫بدین ترتی��ب می‪‎‬توان با ش��یوه های روز دنیا صنعت‬ ‫قاس��می نژاد فع��ال در حوزه قطعه‪‎‬س��ازی صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در پای��ان س��خنان خود گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫کارخانه های موتورسیکلت‪‎‬س��ازی ب��رای تامین نیاز‬ ‫داخلی اع�لام امادگ��ی کنند‪ ،‬قطعه‪‎‬س��ازان داخلی‬ ‫امادگی س��اخت هر نوع قطعات به غیراز انجین دارند‬ ‫و حداکثر تا یک س��ال می‪‎‬توانند ‪ ۶۰‬درصد از قطعات‬ ‫را بومی‪‎‬س��ازی کنند‪ .‬محم��ودان از دیگر فعاالن این‬ ‫صنعت گف��ت‪ :‬موتورسیکلت‪‎‬س��ازان ب��رای افزایش‬ ‫اعتبارس��نجی خود ترجیح می دهن��د از خارج خرید‬ ‫کنن��د و اگ��ر در این باره چاره‪‎‬اندیش��ی الزم نش��ود‪،‬‬ ‫فرص��ت الزم را در اختیار رقیبان خود ق��رار داده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بنابراین الزم اس��ت گردهمایی های‬ ‫جدی به وسیله سازمان ها و ارگان های مربوط برگزار‬ ‫و سیاست‪‎‬های الزم تدوین شود‪.‬‬ ‫محم��ودان در انتها به کار گروه تخصصی در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت اش��اره کرد و گفت‪ :‬متاسفانه اعضای‬ ‫مونتاژکننده موتورسیکلت تمایلی به شرکت و حضور‬ ‫ن کار گروه‬ ‫در این جلس��ات ندارند و به همین دلیل ای ‬ ‫منفع��ل و ناکارامد در همان مراح��ل اولیه خود باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫حجازی‪ ،‬رییس انجمن موتورس��یکلت کش��ور نیز‬ ‫اش��اره کرد‪ :‬نیاز امروز این صنعت تولید کامال داخلی‬ ‫است و در س��ال هایی که می توانستیم به بومی سازی‬ ‫موتورس��یکلت به ش��کل بهینه بپردازی��م‪ ،‬از این امر‬ ‫غفلت کردیم که این غفلت هم از جانب وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و هم صنعتگران داخلی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬باید حمایت‪‎‬های الزم از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ود زیرا صنعتگران‬ ‫داخلی در هر بخش��ی که خواس��تار س��رمایه گذاری‬ ‫بودند‪ ،‬دچار اسیب شدند‪.‬‬ ‫وی به ضعف سیس��تم مدیریت��ی در بخش اقتصاد‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬شرایط و ضوابط در کشور متاسفانه‬ ‫ب��ا تغییر مدیریت��ی کام�لا تغییر می کن��د بنابراین‬ ‫نمی توانیم چشم انداز طوالنی مدتی در رابطه با صنایع‬ ‫باشیم اما در حال حاضر به عنوان‬ ‫ ‬ ‫موتورسیکلت داشته‬ ‫متولی اصلی صنعت موتورسیکلت هنوز نمی دانیم این‬ ‫صنعت در س��ال اینده در چه وضعیت��ی قرار خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬بر این اس��اس هیچ س��رمایه گذاری جرات‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت را ن��دارد‪ .‬حجازی به‬ ‫خودکفایی این صنعت در دهه ‪ ۸۰‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬تا س��قف ‪ ۸۰‬درصد قطعات موتورسیکلت‬ ‫ب��ه خودکفایی رس��ید اما ب ه دلیل اس��یب هایی که از‬ ‫ورود کااله��ای چینی دیدند‪ ،‬بس��یاری از واحدهای‬ ‫صنعت��ی از بین رفته و از صحنه رقابت حذف ش��دند‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن‬ ‫ایران با تاکید بر اینکه باید بیش��تر به بخش خصوصی‬ ‫اعتم��اد ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای تبدیل ی��ک صنعت‪ ،‬به‬ ‫صنعتی بومی‪ ،‬باید افقی روش��ن برای ان تدوین شود‬ ‫تا با تغیی��ر مدیریت برنامه ه��ای تدوین و پیش بینی‬ ‫ش��ده دچار چالش نش��ود‪ .‬این نقطه اسیبی است که‬ ‫صنعت موتورسیکلت کشور را با مخاطره روبه‪‎‬رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,800,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.600.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,400,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,300,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.400.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.800.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,100.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.100.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.200.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.700.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬محصول فوالدی با حذف ارز مبادله ای حمایت می شوند‬ ‫‪23‬‬ ‫حضور زنان در معادن جهان پررنگ تر می شود‬ ‫‪ 24‬مورد خاص معدن سموران عنبراباد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقش افرینی «ال ام ای» در قیمت گذاری مواد معدنی‬ ‫بورس فل��زات لندن یک��ی از مرجع های اصلی‬ ‫ب��رای قیمت گ��ذاری فلزات غیراهن��ی در جهان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬س��اختمانی که روزی به دلیل‬ ‫دا دو س��تد بازرگانان انگلیس��ی تاسیس شد امروز‬ ‫محلی برای تعیین قیمت های جهانی است‪ .‬البته‬ ‫س��اختمان بورس فلزات لندن این روزها متاثر از‬ ‫تغییر سیاست های چین قیمت های خود را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬ش��اید اتفاقات سیاس��ی س��ال اینده در‬ ‫امریکا نیز بتواند بر فعالیت ها این بورس تاثیر گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند برخی تغییرات می تواند‬ ‫رونق در این بورس را به همراه داش��ته باشد‪ .‬این‬ ‫پیش بینی نویدی خوب برای فعاالن بخش معدن‬ ‫به ویژه تاجران و بازرگانان خواهد بود‪.‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹مروری بر تاریخچه‬ ‫بورس فلزات لندن محلی است که قراردادهای‬ ‫خرید فلزات در انجا انجام می ش��ود‪ .‬در واقع تاثیر‬ ‫تم��ام وقایع دنیا در کنار میزان عرضه و تقاضا در‬ ‫این محل جمع و در نهایت عددی را ایجاد می کند‬ ‫تا نرخ پایه برای خرید و فروش فلزات بر اساس ان‬ ‫تعیین شود‪ .‬ساختمان این بورس از ابتدای شروع‬ ‫فعالیت خود در انگلیس توانست پیشگامی در بازار‬ ‫جهانی فلزات غیراهنی باش��د‪ .‬بدون شک تمامی‬ ‫دا دو ستد ها در حوزه فلزات غیراهنی متاثر از این‬ ‫ب��ورس خواهد بود‪ ،‬در واق��ع ‪ ۹۰‬درصد از میزان‬ ‫قیمت مواد معدن��ی غیراهنی نتیجه فعالیت های‬ ‫این ساختمان است‪.‬‬ ‫نکته جالب درباره فعالیت این بورس‪ ،‬ان است‬ ‫که بورس فلزات لندن خود به صورت مس��تقیم‬ ‫ش نمی ش��ود اما توانسته بازاری‬ ‫وارد خرید و فرو ‬ ‫را ایج��اد کند که تج��ارت و خرید و فروش هایی ‬ ‫ک��ه در ان انجام می ش��ود در چارچوب قوانین و‬ ‫مقررات بوده و تمامی فعالیت های روشن و واضح‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زمانی که این بورس فعالیت خود را اغاز کرد‪،‬‬ ‫انگلس��تان به میزان بسیاری وابس��ته به واردات‬ ‫فل��زات از جمله فلزات اصلی الیاژی ش��امل قلع‬ ‫و م��س از کش��ورهای مختل��ف ب��ود‪ .‬باتوجه به‬ ‫تجارت های انجام ش��ده در این زمینه بازرگان ها‬ ‫باید در محلی یکدیگر را مالقات می کردند تا در‬ ‫ان دیدار به توافق های الزم برسند‪ .‬گزارش هایی‬ ‫که پیش تر درباره این موضوع تهیه ش��ده حاکی‬ ‫از ان اس��ت که بازرگانان در قهوه خانه های شهر‪،‬‬ ‫به وی��ژه «قهوه خانه جروزالم» یکدیگر را مالقات‬ ‫می کردن��د و فعالیت های تج��اری خود را در ان‬ ‫انجام می دادند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۸۷۷‬میالدی‪ ،‬ش��رکتی ب��ا عنوان‬ ‫«شرکت بازار و بورس فلز» تشکیل شد که پس‬ ‫از چندی از ش��روع فعالی��ت‪ ،‬قیمت های حاصل‬ ‫از خرید و فروش از طریق ان منتش��ر می ش��د‪.‬‬ ‫درنهایت این ش��رکت توانس��ت س��اختار اصلی‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫بورس فلزات لندن یا هم��ان «ال ام ای» را ایجاد‬ ‫کند که امروز اصلی ترین مرجع قیمت گذاری در‬ ‫حوزه فلزات غیراهنی است‪.‬‬ ‫این ب��ورس در زمینه فعالیت خ��ود ‪ 3‬وظیفه‬ ‫اصل��ی‪ ،‬تعیین قیمت ه��ای مرج��ع روزانه برای‬ ‫محصول های م��ورد معامله‪ ،‬تدارک تس��هیالت‬ ‫دا دو س��تد در مقابل مخاطره ناش��ی از نوس��ان‬ ‫قیم��ت‪ ،‬و عمل ک��ردن به منزله ب��ازار پایانی را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫بدون شک معامالت فلزات غیراهنی در بورس‬ ‫فلزات تاثیر بسزایی در قیمت گذاری این مواد در‬ ‫کشورهای دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه قیمت گذاری‬ ‫محمودرضا الهی فرد‪ ،‬کارشناس بازار فلزات در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درباره تاثیر بورس فلزات لندن‬ ‫در قیمت گذاری مواد معدنی در ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫نه تنها ایران بلکه در تمامی کش��ورهای دنیا پایه‬ ‫قیمت گذاری براساس ال ام ای انجام می شود‪ .‬در‬ ‫واقع بورس لندن مرجع اصلی برای تعیین قیمت‬ ‫مواد معدنی در جهان است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬البت��ه بحث س��نگ اهن از این‬ ‫موض��وع ج��دا اس��ت‪ ،‬زی��را پای��ه قیمت گذاری‬ ‫سنگ اهن براساس یومتال انجام می شود‪.‬‬ ‫الهی فرد تصریح ک��رد‪ :‬در کنار تاثیرات بورس‬ ‫فلزات لن��دن برخی عوامل از س��وی بازار داخلی‬ ‫یا موضوع��ات دیگر بر بحث قیمت ه��ا تاثیر گذار‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬به عن��وان مثال در بح��ث «روی»‬ ‫م��ا با م��ازاد تولید مواجه هس��تیم در نتیجه این‬ ‫موض��وع می توان��د در قیمت ها تاثیر گذار باش��د‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار فلزات معتقد است‪ ،‬در کنار‬ ‫تاثیرات ال ام ای موضوع تغییرات نرخ ارز نیز تاثیر‬ ‫فراوانی ب��ر قیمت گذاری مواد معدنی دارد‪ .‬زمانی‬ ‫که نرخ ارز در نوسان باشد‪ ،‬این نوسان در واردات‬ ‫و صادرات تاثیر داشته و می تواند قیمت ها را تغییر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفوذ چین بر بورس فلزات لندن‬ ‫چی��ن ب��ا به دس��ت اوردن لق��ب بزرگتری��ن‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده مواد معدنی بی ش��ک‬ ‫س��هم فراوانی در بازار خرید و فروش مواد معدنی‬ ‫ایفا می کند‪ .‬اژدهای زرد با تغییر در سیاست های‬ ‫اقتصادی خود توانس��ت برخی قیمت ها در بورس‬ ‫فلزات لندن را جابه جا کند‪.‬‬ ‫الهی فرد در باره تاثیرات سیاس��ت های چین بر‬ ‫بورس فلزات لن��دن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصلی ترین پایه‬ ‫ب��رای تغیی��ر قیمت ه��ا در ال ام ای بحث عرضه و‬ ‫تقاض��ا در بازار اس��ت‪ .‬از انجایی که چین یکی از‬ ‫بزرگترین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواد‬ ‫معدنی در دنیا به شمار می رود‪ .‬درنتیجه تغییر در‬ ‫سیاست های مصرفی این کشور می تواند تغییراتی‬ ‫در بورس فل��زات لندن ایجاد کند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه تغییر سیاس��ت های امریکا در س��ال اینده و‬ ‫همچنین تغییر سیاست های اقتصادی چین برای‬ ‫رونق در بازار ساخت وس��از اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اتفاقاتی که پیش رو اس��ت‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫بورس ال ام ای در س��ال اینده کمی تحرک داشته‬ ‫و بورس با رونق همراه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به مرجع قیمت گذاری‬ ‫سال گذشته‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز به این نکته اشاره و اعالم کرد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که ش��رکت های پژوهش��ی به منظور‬ ‫قیمت گذاری و پیش بینی نرخ انواع فلزات در اینده‬ ‫برای ایران و جهان تش��کیل شود این وزارتخانه از‬ ‫فراخوان اگهی ارزیابی کیفی (‪)94-127‬‬ ‫انها حمایت می کند‪ .‬اتفاقی که ‪ ۱۳۰‬س��ال پیش‬ ‫در انگلس��تان و برای بازار فلزات ان کش��ور افتاد‬ ‫و بعده��ا به مرجع قیمت گ��ذاری فلزات غیراهنی‬ ‫در دنیا تبدیل ش��د‪ .‬در واقع با توسعه فعالیت های‬ ‫معدنی وج��ود چنین مرجعی برای کش��ور امری‬ ‫ض��روری خواهد ب��ود‪ .‬برخی فعاالن ب��ازار بورس‬ ‫فلزات کش��ور معتقدند؛ در دنی��ا بازارهای مرجع‬ ‫متعددی برای مواد معدنی و فلزات پایه وجود دارد‬ ‫که بیش��تر انها رس��انه ها و مراجع خبری هستند‪.‬‬ ‫البته ایجاد یک ش��رکت ب��رای قیمت گذاری کار‬ ‫اس��انی نبوده و نمی توان در این زمینه به راحتی‬ ‫اعتماد تاجران را به دس��ت اورد‪ .‬در ایران نیز اگر‬ ‫خریدار و فروشنده دچار اختالف شوند نهادی که‬ ‫به جز ب��ورس برای دادگاه اع�لام قیمت می کند‬ ‫اس��تناد به قیمت های یک روزنامه اقتصادی است‬ ‫که ب��ه دلیل اینکه از بازار جمع می ش��ود همواره‬ ‫نمی تواند دقیق و درست باشد بنابراین الزم است‬ ‫ش��رکتی با این هدف در کش��ور حداقل برای رفع‬ ‫اختالف طرف های دعوا شکل گیرد‪.‬‬ ‫فعاالن این حوزه اظهار می کنند؛ در گام نخست‬ ‫ایجاد چنین شرکتی به سرمایه زیادی نیاز دارد و‬ ‫رسانه ها که بیشتر انها بی پول هستند نمی توانند‬ ‫به طور کامل وارد این حوزه شوند و با وجود ایجاد‬ ‫س��ایت هایی که کپی برداری ش��ده از سایت هایی‬ ‫مثل بلومبرگ یا بولتن متال اس��ت شاهد رویکرد‬ ‫عم��ده و قابل توج��ه بازرگان��ان و تولیدکنندگان‬ ‫به ای��ن س��ایت ها نبوده ای��م؛ البته ش��اید دلیل‬ ‫دیگر رونق نگرفتن چنین مرکزی این باش��د که‬ ‫بازار کمبود ان را احس��اس نک��رده وگرنه به طور‬ ‫خودج��وش مرکزی متمرکز ب��رای قیمت گذاری‬ ‫شکل می گرفت‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را با شرایط ذیل برگزار نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج نخستین نوبت اگهی با ارائه معرفی نامه‬ ‫‪9‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس خانه معدن ایران تاکید کرد‬ ‫ لزوم توجه ویژه‬ ‫به موضوع ژئوتوریسم‬ ‫ریی��س خانه مع��دن ایران بر لزوم توج��ه ویژه به موضوع‬ ‫ژئوتوریس��م تاکید کرد و گفت‪ :‬ایران به دلیل س��اختارهای‬ ‫زمین شناسی خود به عنوان بهشت این حوزه در دنیا معرفی‬ ‫شده و ما باید از این فرصت برای رونق گردشگری در کشور‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا بهرامن افزود‪ :‬در ایران افراد‬ ‫مع��دودی به دنبال اج��رای طرح های جدی��د در حوزه های‬ ‫مختلف می روند و در بحث گردشگری نیز بیشتر روی شهرها‬ ‫و اثار شاخصی که البته سرمایه ملی ما هستند‪ ،‬تمرکز شده‬ ‫در حالی که امروزه در دنیا انواع جدیدی از گردشگری مطرح‬ ‫شده اند و کشورها از سرمایه های مختلف طبیعی و جغرافیایی‬ ‫خود برای جذب گردشگر بهره می گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬در ایران‬ ‫کویره��ا‪ ،‬مناطق کوهس��تانی و پدیده های زمین شناس��ی با‬ ‫ویژگی ه��ای کم نظیری وجود دارند که بای��د درباره انها در‬ ‫سطح بین المللی تبلیغ انجام شود و زمینه حضور گردشگران‬ ‫خارجی عالقه مند به این حوزه در کش��ور فراهم شود چراکه‬ ‫بسیاری از گردشگران علمی و پژوهشگران علم زمین شناسی‬ ‫عالقه مند به مطالعه این پدیده ها هستند‪ .‬رییس خانه معدن‬ ‫ایران بیان کرد‪ :‬بحث ژئوتوریسم عالوه بر تمرکز بر گسترش‬ ‫گردشگری خارجی‪ ،‬در بعد داخلی نیز اهمیت ویژه ای دارد و‬ ‫می توان افراد را در س��نین مختلف حتی از دوران دبیرستان‬ ‫برای اشنایی با ساختارهای زمین شناسی کشور تشویق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت معدن ‬ ‫محمودرضا الهی فرد‬ ‫نه تنها ایران‬ ‫بلکه در تمامی‬ ‫کشورهای‬ ‫دنیا پایه‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫براساس ال ام ای‬ ‫انجام می شود‬ ‫بهرام��ن یکی از جنبه های مطرح را در بحث ژئوتوریس��م‬ ‫موضوع معدن دانس��ت و افزود‪ :‬در ایران تعداد زیادی معدن‬ ‫متروک وجود دارد که دیگر استخراجی از انها انجام نمی شود‬ ‫و می ت��وان انه��ا را به موزه ای برای اش��نایی ب��ا بخش های‬ ‫مختلف یک معدن و چگونگی کار در ان تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش معدن ادام��ه داد‪ :‬تع��دادی زیادی از‬ ‫مع��ادن در ای��ران نیز به س��طوح عمیق خود رس��یده اند و‬ ‫می توان ب��ا طراحی وی��ژه ای طبقات فوقانی انه��ا را برای‬ ‫بازدی��د گردش��گران اماده کرد‪ .‬به گفت��ه وی این اقدام در‬ ‫کشورهای دیگر نیز تجربه ش��ده و برای مثال در لهستان‪،‬‬ ‫طبق��ات فوقانی معدن بس��یار بزرگی از نم��ک‪ ،‬در اختیار‬ ‫گردش��گر قرار دارد و در عمق ‪ 1500‬متری ان اس��تخراج‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬رییس خانه معدن ایران گفت‪ :‬این تشکل‬ ‫مطالعاتی درباره جنبه های مختلف ژئوتوریسم انجام داده و‬ ‫ما امادگی خود را برای اقدام در این زمینه به س��ازمان های‬ ‫دولتی مرتبط اعالم کرده ای��م اما برای هر نوع اقدام عملی‬ ‫نیازمند همکاری انها هس��تیم‪ .‬بهرامن افزود‪ :‬معدن نخلک‬ ‫در اس��تان اصفهان ازجمله معادن تعطیل شده کشور است‬ ‫که ما پیش��نهاد اماده س��ازی ان برای حضور گردشگر را تا‬ ‫عمق ‪ 70‬متری مطرح کرده ایم‪ .‬این فعال حوزه معدن بیان‬ ‫کرد‪ :‬توجه به موضوع ژئوتوریس��م به وی��ژه در حوزه معدن‬ ‫دس��تاوردهای مختلفی را ب��ه دنب��ال دارد از جمله حفظ‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬افزایش ش��ناخت افراد درباره محیط زیست‬ ‫و ض��رورت حفظ ان‪ ،‬درامدزایی ارزی برای کش��ور و رونق‬ ‫کسب وکار بنگاه های فعال در این حوزه و جذب نقدینگی‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش نقش زنان در بخش معدن‬ ‫بهرام��ن به تالش ه��ای خانه مع��دن ایران ب��رای تقویت‬ ‫حض��ور زن��ان در این حوزه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در همین‬ ‫زمین��ه ‪ 3‬دوره از همایش بان��وان معدنکار نیز برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬زنان می توانند در بخش های مختلف‬ ‫مرتبط به فعالیت های معدنی نقش کلیدی داشته باشند اما‬ ‫ش��اید در بعضی بخش های غیرمهندس��ی و کارگری حضور‬ ‫انها کمرنگ تر باشد‪ .‬رییس خانه معدن ایران افزود‪ :‬هدف ما‬ ‫معرفی و افزایش توانمندی زنان در این حوزه اس��ت چراکه‬ ‫تفکیک جنسیتی در بسیاری از فعالیت های معدنی از جمله‬ ‫اکتشاف معنا ندارد اما متاسفانه در ایران از سال های پیش از‬ ‫انقالب اسالمی تاکنون این تفکیک مطرح بوده است‪.‬‬ ‫کتبی در ساعات اداری (شنبه تا سه شنبه ‪ 16-7‬و چهارشنبه ها ‪ )15-7‬به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان‪ -‬بلوار ‪ 22‬بهمن‪-‬‬ ‫حدفاصل سه راه ادیب با چهارراه شعبانیه‪ -‬شرکت گاز استان کرمان جهت اعالم امادگی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت‬ ‫و ب��ا توج��ه به مف��اد ان مدارک مورد نیاز را تهیه‪ ،‬تنظیم و تکمیل و حداکثر تا ‪ 14‬روز تقویمی پس از تاریخ چاپ اخرین نوبت‬ ‫اگهی به دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی‪ /‬هیات انتخاب مش��اور (اتاق ‪ )105‬تس��لیم نمایند‪ .‬بدیهی اس��ت توزیع اسناد مناقصه‬ ‫منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فنی و بازرگانی می باشد‪( .‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه بانکی‪/‬‬ ‫رس��ید بانکی) متقاضیان می بایس��ت جهت کسب اطالعات بیشتر به س��ایت ‪ www.nigc-kerman.ir‬و پایگاه اطالع رسانی‬ ‫مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫کدفراخوان‬ ‫موضوع‬ ‫تعداد‬ ‫مرحله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/42492‬‬ ‫خدمات مشاوره نظارت کارگاهی‬ ‫و عالیه شبکه و تغذیه و تاسیسات‬ ‫گازرسانی در سطح استان کرمان‬ ‫(منطقه ‪)1‬‬ ‫دو‬ ‫تعداد‬ ‫نوبت‬ ‫دو‬ ‫شماره مجوز‬ ‫‪1394-6303‬‬ ‫مدت زمان اجرا‬ ‫(روز)‬ ‫‪ 730‬روز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪2/834/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز ‪1394.6359‬‬ ‫ش��رکت نف��ت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به انج��ام ارزیابی کیفی جهت خری��د‪ /‬تامین کاالی مورد نیاز خ��ود از طریق مناقصه عمومی‬ ‫دومرحله ای اقدام نماید‪ .‬بدینوس��یله از ش��رکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت به عمل‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‪ .1‬شماره مناقصه‪FLP-8920011-FL/MM :‬‬ ‫‪ .2‬موضوع مناقصه‪LAVAN EX SULZER GT TYPE 3D4 TWO YEARS SPARE PARTS LIST :‬‬ ‫‪ .3‬اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ‪ 5‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‬ ‫‪ .4‬اخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان ‪ 14‬روز از تاریخ اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪142/260/850‬ریال در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول‬ ‫‪ .6‬متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز اگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی ‪ WWW.IOOC.CO.IR‬بخش‬ ‫مناقصات تهیه نمایند‪.‬‬ ‫‪ .7‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره ‪ 23942641‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ .8‬محل ارس��ال پیش��نهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر(عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ ،12‬طبقه‪ ،9‬اتاق‬ ‫‪ ،9-16‬کمیسیون مناقصات‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیریت بهره برداری فوالد بناب با ارسلور میتال‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار فوالد ایران تکان خورد‬ ‫گ��زارش پلتس از ب��ازار فوالد ایران ک��ه در خبرنامه‬ ‫انجم��ن جهانی فوالد منتش��ر ش��ده‪ ،‬اش��اره دارد که‬ ‫بع��د از مصاحبه مهدی کرباس��یان رییس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬مبنی بر رش��د تعرفه فوالد‪ ،‬قیمت ها در بازار‬ ‫تکان خورده و بس��ته به نوع ف��والد بین ‪ 3‬تا ‪11‬درصد‬ ‫باال رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش استیل پرایس‪ ،‬براین اساس‪ ،‬با وجود نبود‬ ‫تحریک جدی تقاضا‪ ،‬امیدها برای بهبود بازار در س��ال‬ ‫‪ 1395‬رو به افزایش اس��ت و برخی خطوط نورد بخش‬ ‫خصوصی نیز که طی ‪2‬س��ال گذش��ته تعطیل بوده اند‪،‬‬ ‫دوباره شروع به تولید کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن اخبار خوب همزمان با رش��د موقت قیمت های‬ ‫جهانی س��نگ اهن به باالی ‪ 50‬دالر و ورق فوالدی به‬ ‫میزان ‪ 5‬دالر طی یک هفته اخیر و رشد قیمت در سایر‬ ‫نقاط دنیا بین ‪10/5‬دالر (بازارهای شرق اسیا) تا ‪12/5‬‬ ‫دالر (دریای سیاه)‪ ،‬می تواند منجر به رشد ارزش سهام‬ ‫فوالدسازان در بورس تهران شود‪.‬‬ ‫گ��روه فوالدی «میتال» بزرگترین و مطرح ترین ش��رکت تولید کننده فوالد جهان‬ ‫در قراردادی با گروه مالی «گردش��گری» که با حضور مهدی جهانگیری رییس این‬ ‫گروه و هیات همراه به امضا رسید مدیریت بهره برداری و تولید شرکت فوالد بناب از‬ ‫شرکت های عضو گروه مالی گردشگری را به مدت ‪ ۵‬سال عهده دار شد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫براساس ابالغیه سازمان توسعه تجارت به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫‪4‬محصول فوالدی با حذف ارز مبادله ای حمایت می شوند‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫بهره برداری از ‪ 5‬طرح در بافق‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫از ‪ 5‬ط��رح جوار معدنی با حض��ور وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬کوبینگ خش��ک (کارخانه‬ ‫پرعیار سازی) س��نگ اهن س��ه چاهون‪ ،‬اصالح خطوط‬ ‫ف��راوری‪ ،‬احداث خط��وط راه اهن ف��راوری چغارت با‬ ‫ه��دف حمل مواد س��نگ اهن از طریق خ��ط ریلی به‬ ‫معدن چغ��ارت‪ ،‬دو مخزن ذخی��ره اب طرح های جوار‬ ‫معدن��ی و زمی��ن چمن کارکنان ش��رکت س��نگ اهن‬ ‫مرکزی ایران ازجمله این طرح هاس��ت که بهره برداری‬ ‫از انها اغاز شد‪.‬‬ ‫در طرح اصالح خط شرکت سنگ اهن مرکزی بافق‪،‬‬ ‫عیار س��نگ اهن از ‪ ۶۶‬به ‪67/5‬درص��د افزایش می یابد‬ ‫و پیش نیاز خ��وراک کارخانه فوالد و گندله س��ازی را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه کارخانه ف��راوری اصالح خط‬ ‫مع��دن چغارت باف��ق ‪3‬میلیون تن س��نگ اهن پرعیار‬ ‫اس��ت که با برنامه ریزی و تجهیزات جدید نصب شده‪،‬‬ ‫این میزان تولید تا ‪ 4/5‬میلیون تن قابل افزایش است‪.‬‬ ‫ب��رای س��اخت و راه ان��دازی ای��ن کارخان��ه بیش از‬ ‫‪۶۵۰‬میلیارد ریال از محل اعتبارات ش��رکت سنگ اهن‬ ‫مرکزی بافق سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫از طرح گندله س��ازی ‪5‬میلیون تنی سه چاهون بافق‬ ‫نیز در س��فر یک روزه وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫بازدید ش��د‪ .‬مجری این طرح‪ ،‬ش��رکت ژاپنی است که‬ ‫با مش��ارکت شرکت «ان اف س��ی» چین و یک شرکت‬ ‫داخل��ی‪ ،‬با ‪۲۶‬درصد پیش��رفت فیزیکی ب��ا اهنگی پر‬ ‫شتاب در حال اجراست‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری برای اجرای این ط��رح ‪۱۵۷‬میلیون‬ ‫یورو اعالم ش��ده که این رقم از طری��ق یوزانس تامین‬ ‫و هزین��ه می ش��ود و محص��ول نهای��ی ان‪ ،‬خ��وراک‬ ‫کارخانه های فوالدس��ازی به روش احیای مس��تقیم را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫طرح گندله س��ازی س��ه چاهون بافق براساس برنامه‬ ‫زمان بن��دی تا ‪ ۳۶‬ماه دیگرتکمیل می ش��ود‪ .‬با تکمیل‬ ‫و بهره ب��رداری از ای��ن طرح ‪ ۷۰۰‬نفر به طور مس��تقیم‬ ‫و افزون ب��ر یکه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت غیرمس��تقیم‬ ‫مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و هی��ات همراه‬ ‫همچنی��ن از کارخان��ه ی��ک میلیون تنی ف��والد بافق‬ ‫کس��ری هم بازدید کرد‪ .‬این کارخانه با سرمایه گذاری‬ ‫‪۴۰۴‬میلی��ون یور‪ ،‬از س��وی ش��رکت چین��ی و داخلی‬ ‫ساخته می شود‪.‬‬ ‫کارخانه فوالد بافق کسری هم اکنون حدود ‪۳۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی دارد و با بهره ب��رداری از ان زمینه‬ ‫اش��تغال برای ‪ ۸۰۰‬نفر به طور مستقیم و ‪5‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫نفر به صورت غیرمستقیم فراهم می شود‪.‬‬ ‫ح��ذف ارز مبادل��ه ای از ‪ 4‬محص��ول فوالدی‬ ‫و اختص��اص ارز متقاض��ی به ای��ن ‪ 4‬محصول‬ ‫موضوعی اس��ت که از س��وی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ابالغ ش��ده با ای��ن وجود به گفت��ه معاون کل‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬پس از اظهارنظر ‬ ‫کارشناس��ی س��ازمان های مختلف این تصمیم‬ ‫نهایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان این اق��دام در زمینه‬ ‫حمایت از تولید داخلی انجام ش��ده و از واردات‬ ‫بی رویه محصوالت فوالدی به کش��ور جلوگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 4‬محص�ول ف�والدی مش�مول ارز‬ ‫متقاضی‬ ‫عزیر قنواتی‬ ‫کیوان جعفری تهرانی‬ ‫بخش��نامه سازمان توس��عه تجارت حکایت از‬ ‫این دارد که از این پس ‪ 4‬محصول فوالدی‪ ،‬ارز‬ ‫مبادله ای دریافت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران در بخشنامه ای‬ ‫به تمامی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها ابالغ ک��رده‪ ،‬از تاریخ ابالغ‪ ،‬اختصاص‬ ‫ارز مبادل��ه ای ب��ه هر میزان به منظ��ور واردات‬ ‫تعرفه های یادشده ممنوع است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس میزان تعرفه ‪ 4‬دس��ته از اقالم‬ ‫فوالدی اعالم ش��ده به ترتیب ش��امل میله های‬ ‫گرم نوردش��ده‪ ،‬ب��ه صورت توماره��ای نامنظم‬ ‫پیچیده ش��ده از فوالد تندبر با تعرفه ‪۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫مفت��ول از فوالد فنری کرم س��یلیکون با تعرفه‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د‪ ،‬مفتول از فوالد فنری ک��رم وانادیو‬ ‫ب��ا تعرف��ه ‪ ۱۰‬درص��د و مفتول ه��ای مم��زوج‬ ‫سردکشیده شده‪ ،‬اتیل و فسفاته شده به صورت‬ ‫کالف ب��ه قط��ر ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۳۵‬میلی مت��ر ب��ا تعرفه‬ ‫‪ 4‬درصدی هس��تند که از این پس مش��مول ارز‬ ‫متقاضی خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید داخل‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با‬ ‫بی��ان اینکه باید از تولیدات داخلی حمایت کرد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬مناب��ع ارزی ما‬ ‫بس��یار محدود است و باید این منابع ارزی را به‬ ‫بهتری��ن نحو مدیریت کنیم از این رو ارز موجود‬ ‫در کش��ور را باید ب��ه کاالهایی اختصاص دهیم‬ ‫که ارزش اف��زوده برای تولی��دات داخلی ایجاد‬ ‫کند زیرا این امر ب��ه نفع اقتصاد داخلی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محمدرضا م��ودودی تصریح ک��رد‪ :‬به عنوان‬ ‫کشوری که به سمت صادرات غیرنفتی حرکت‬ ‫می کنیم بای��د تالش کنیم ت��ا از تولید داخلی‬ ‫حمای��ت کنیم‪ .‬یک��ی از مبناه��ای اصلی برای‬ ‫حذف ارز مبادله ای این اس��ت که کاالیی که با‬ ‫ارز مبادله ای وارد می شود به طور مسلم بر تولید‬ ‫داخلی تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مودودی عنوان ک��رد‪ :‬در همین زمینه دولت‬ ‫به کاالهایی ارز مبادله ای اختصاص می دهد که‬ ‫جزو کاالهای اساسی است و ما به نحوی به انها‬ ‫نیاز داریم و ت��وان تولید داخل برای این کاالها‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درواقع برای این دس��ته از کاالها‬ ‫نباید رقیب ایجاد ش��ود تا ت��وان تولید داخل را‬ ‫حفظ کنیم اقالمی که در کشور توان تولید انها‬ ‫را داریم ضمن اینکه درنهایت س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت درب��اره این موضوع تصمی��م می گیرد‬ ‫و م��ا این موض��وع را به س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫مختلف ارائه کردیم و نظرهای کارشناس��ی انها‬ ‫نیز بررس��ی می شود و سازمان توسعه تجارت از‬ ‫این نظرها استفاده کرده و تصمیم نهایی اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از واردات بی رویه‬ ‫مرتضی اقاجانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت «ام ام ای»‬ ‫نیز در درباره این موضوع در گفت وگو با‬ ‫معتقد است‪ :‬تفاوت ارز مبادله ای و ارز ازاد زیاد‬ ‫نیس��ت و چند درصد اس��ت و درواقع این اقدام‬ ‫یعن��ی ح��ذف ارز مبادله ای از ای��ن ‪ 4‬محصول‬ ‫می تواند کمک کند تا بازار داخلی کش��ور حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال مدیرعامل فوالداکس��ین نیز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر قرار‬ ‫باش��د مواد اولیه را ب��ا ارز ازاد وارد کنیم قدرت‬ ‫رقابتی خود را از دست می دهیم ؛ اختصاص ارز‬ ‫مبادل��ه ای به کاالها در مواردی اقدام مناس��بی‬ ‫به شمار می رود به عنوان مثال می توان میلگرد‬ ‫یا پروفیل را با ارز مبادله ای وارد کرد‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی تصریح کرد‪ :‬حذف ارز مبادله ای‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از واردات بی رویه و دامپینگ‬ ‫مناس��ب اس��ت زیرا ب��ه تولید داخل��ی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عزی��ر قنواتی افزود‪ :‬در صورتی که محصوالت‬ ‫با ارز مبادله ای وارد ش��ود قیمت تمام شده این‬ ‫محصوالت پایین تر از کش��ورما اس��ت بنابراین‬ ‫کش��ورهای وارد کنند سود می برند از این رو ارز‬ ‫مبادله ای باید حذف ش��ود ام��ا دولت باید برای‬ ‫برخی از صنایع ارز مبادله ای را به عنوان مسکن‬ ‫برای واردات اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ح�ذف ارز مبادل�ه ای بر بازار‬ ‫داخلی‬ ‫ح��ذف ارز مبادله ای باعث حمای��ت از تولید‬ ‫داخل می ش��ود زیرا واردات فوالد با ارز ازاد که‬ ‫افزایش قیمت محصوالت فوالدی را همراه دارد‬ ‫باعث می ش��ود تا بر توان داخلی و اس��تفاده از‬ ‫محصوالت داخلی تکیه شود‪.‬‬ ‫در همین زمینه عضو اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان س��نگ اهن به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ح��ذف ارز مبادل��ه ای در ب��ازار داخل��ی فوالد‬ ‫تاثیر گذار اس��ت و باعث می شود مصرف کننده‬ ‫داخلی به جای واردات فوالد با ارز ازاد که منجر‬ ‫به افزایش قیمت محصوالت فوالدی می شود به‬ ‫سمت تولید داخل حرکت کند‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی اظهار کرد‪ :‬ارز ازاد ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد باالتر از ارز دولتی اس��ت و این امر‬ ‫تاثیر زیادی بر قیمت محصوالت نهایی وارداتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی بیان کرد‪ :‬قیمت محصوالت‬ ‫ف��والد چین��ی ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درص��د پایین ت��ر از‬ ‫قیمت ه��ای تولی��دات داخلی اس��ت و این امر‬ ‫ممکن اس��ت در ب��ازار مصرف داخل��ی تاثیری‬ ‫ک��ه انتظ��ار م��ی رود را نداش��ته باش��د زیرا به‬ ‫هم��ان نس��بت قیم��ت محص��والت چین��ی و‬ ‫خارج��ی پایین ت��ر ب��وده و تنه��ا راه اختصاص‬ ‫ع��وارض واردات��ی اس��ت ک��ه تصویب ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مجموع تخصیص عوارض وارداتی‬ ‫ب��رای فوالد و نبود عرضه رقابت��ی برای واردات‬ ‫باعث می ش��ود که اختالف قیمت ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫که بین محصوالت فوالدی چینی و داخلی است‬ ‫متعادل ش��ود و مصرف بازار داخلی به س��مت‬ ‫فوالد کشور می رود‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن عنوان کرد‪ :‬تاثیری ک��ه حذف ارز‬ ‫مبادله ای دارد در زمینه بازار داخلی اس��ت و در‬ ‫ص��ادرات تاثیری ندارد زیرا در خارج از کش��ور‬ ‫مفهوم رقابت ازاد نداریم و قیمتی که در داخل‬ ‫کش��ور تولید می کنیم باید رقابتی باشد تا بازار‬ ‫را به دست اوریم‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قیمت‬ ‫محص��والت فوالد داخ��ل ‪ ۴۰‬درص��د باالتر از‬ ‫محص��والت خارج��ی اس��ت و به ای��ن دلیل با‬ ‫وجود ع��وارض برای واردات بازه��م وارد کننده‬ ‫به واردات محصول اقدام می کند؛ درحال حاضر‬ ‫نیز اختصاص ارز رقابتی باعث می ش��ود این ‪۱۰‬‬ ‫ی��ا ‪ 15‬درصد فاصله از بین برود و از س��ویی نیز‬ ‫‪۲۰‬یا ‪ ۲۵‬درصد عوارض وارداتی می گذارند و این‬ ‫‪ ۴۰‬درصد باالنس می شود‪.‬‬ ‫ارسلور میتال باالخره به ایران امد‬ ‫‪ 5‬سال مدیریت فوالد بناب در اختیار غول فوالد جهان‬ ‫گروه فوالدی ارسلور «میتال» با امضای قراردادی با گروه‬ ‫مالی «گردش��گری» مدیریت بهره برداری و تولید ش��رکت‬ ‫فوالد بناب از شرکت های عضو گروه مالی گردشگری را به‬ ‫مدت ‪۵‬سال عهده دار ش��د‪ .‬حضور بزرگترین گروه فوالدی‬ ‫جهان در ایران و امضای قرارداد همکاری با بخش خصوصی‬ ‫کشورمان می تواند از دستاوردهای مهم پسابرجام به شمار‬ ‫اید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از معدن‪ ،24‬گ��روه فوالدی‬ ‫«میتال» بزرگترین و مطرح ترین شرکت تولید کننده فوالد‬ ‫جهان در قراردادی با گروه مالی «گردشگری» که با حضور‬ ‫مه��دی جهانگیری رییس این گروه و هیات همراه به امضا‬ ‫رس��ید مدیریت بهره برداری و تولید ش��رکت فوالد بناب از‬ ‫ش��رکت های عضو گروه مالی گردشگری را به مدت ‪ ۵‬سال‬ ‫عهده دار شد‪.‬‬ ‫حضور ش��رکت های بزرگ و صاحب ن��ام این صنعت در‬ ‫ایران می تواند تاثیر بسزایی در رشد فوالد کشور و رسیدن‬ ‫به س��طح بین المللی هم در تولید و هم در کیفیت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این قرارداد ب��ا محوریت انتقال دانش فنی و فناوری روز‬ ‫جهان در این صنعت و با هدف اصالح ساختار نیروی انسانی‬ ‫و خط��وط تولی��د به منظور بهینه س��ازی و دسترس��ی به‬ ‫بازاره��ای منطقه ای و جهانی با اتصال به ش��بکه بازاریابی‬ ‫بین المللی گروه میتال منعقد شده که با توجه به نیاز بخش‬ ‫صنعتی کشور به اس��تفاده از فناوری ها و دانش روز جهان‬ ‫و همچنین نی��از بازارهای جهانی ب��ه محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫تحولی شگرف در صنعت فوالد ایران را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫تش��کیل زنجیره معدن تا محصول در تولید فوالد جهان‬ ‫از درج��ه اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و به طور‬ ‫تقریبی بدون رعایت ان توسعه صنعتی در بخش فوالد رخ‬ ‫نمی دهد‪ .‬بر همین اس��اس در بخش دیگری از این قرارداد‬ ‫ش��رکت گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان هلدینگ‬ ‫صنعتی و معدنی گروه مالی گردش��گری با سرمایه گذاری‬ ‫مش��ارکتی طرف خارجی‪ ،‬نس��بت به بهره برداری از معدن‬ ‫س��نگ اهن و احداث کارخانه «دی ار ای» در استان کرمان‬ ‫همزم��ان با مدیریت مجتمع فوالد بناب اقدام خواهند کرد‬ ‫ت��ا زنجیره کاملی از معدن تا محصول در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد که حجم سرمایه گذاری ان بیش از یک میلیارد یورو‬ ‫خواهد بود‪ .‬بهینه س��ازی مصرف و تولید در راستای اقتصاد‬ ‫مقاومتی یکی از موارد بسیار مهم بخش صنعت کشور است‬ ‫که با بومی سازی دانش فنی و فناوری روز جهان امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬حضور گروه میتال در ایران و انتقال دانش روز جهان‬ ‫به متخصصان ایرانی بس��یار مهم و موثر ارزیابی می ش��ود‬ ‫و می توان با اس��تفاده از تجرب��ه متخصصان بین المللی این‬ ‫ش��رکت و انتقال ان به بدنه صنعت فوالد کشور گامی مهم‬ ‫در خودکفایی اقتصادی و صنعتی کشور برداشت‪.‬‬ ‫حضور هیات تجاری از بخ��ش خصوصی ایران به همراه‬ ‫رییس جمهور در س��فر به اروپا و میزبانی از چندین هیات‬ ‫تجاری از کش��ورهای صاحب نام در اقتصاد جهانی از نتایج‬ ‫حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کش��ور است‬ ‫که به طور حتم باحمایت بیش��تر از این بخش ش��اهد بروز‬ ‫توانمندی های گس��ترده تری از بخش خصوصی کش��ور در‬ ‫صحنه اقتصاد بین المللی خواهیم بود‪.‬‬ ‫تولید و مصرف فوالد امروز ه یکی از ش��اخص های اصلی‬ ‫توسعه یافتگی کش��ورها و جوامع به ش��مار می اید‪ .‬حضور‬ ‫صنعت ف��والد در یک منطقه بر فرایند توس��عه‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫س��طح دانش‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اموزش و تجارت ان‬ ‫منطقه تاثیر بس��زایی دارد‪ .‬در واقع اقتص��اد امروز جهان‪،‬‬ ‫صنایع فوالدی را مادر صنایع دانسته و رشد توسعه صنعتی‬ ‫هر کش��ور را وابس��ته به رش��د صنایع فوالدی ان کش��ور‬ ‫می داند‪ .‬در ‪4‬دهه اخیر در کش��ور افزون بر ‪۱۵۰‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام تولید و ‪۲۰۰‬میلیون تن فوالد مصرف شده است‪.‬‬ ‫این محصوالت فوالدی در ساخت ساختمان های مسکونی‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ا‪ ،‬راه های ارتباطی‪ ،‬انتقال انرژی و س��یاالت و‪...‬‬ ‫به کارگرفته ش��ده اند که همین موضوع خود بیانگر اهمیت‬ ‫بس��یار زیاد محصوالت فوالدی در توس��عه صنعتی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گروه فوالدی میتال به عنوان غول صنعت‬ ‫ف��والد‪ ،‬انواع محصوالت فوالدی را در سراس��ر جهان تولید‬ ‫و عرض��ه می کند‪ .‬این محصوالت ش��امل محصوالت فوالد‬ ‫تخت و بلند است‪ .‬محصوالت تخت شامل تختال (اسلب)‪،‬‬ ‫ورق‪ ،‬ورق نورد گرم ش��ده‪ ،‬ورق نورد سردش��ده‪ ،‬ورق فوالد‬ ‫گالوانیزه‪ ،‬ورق الومینایزشده و ورق رنگی است‪ .‬محصوالت‬ ‫فوالد بلند نیز شامل شمش‪ ،‬مفتول‪ ،‬میلگرد ساده و اج دار‬ ‫در مقاطع مختلف‪ ،‬س��یم‪ ،‬میخ‪ ،‬س��یم بکسل‪ ،‬انواع مقاطع‬ ‫مانند نبش��ی‪ ،‬س��پری‪ ،‬ریل‪ ،‬تیراهن‪ ،‬پروفی��ل و انواع لوله‬ ‫است‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬جنس فروخته شده پس گرفته شود‬ ‫‪ 21‬قشم «هاب مالی» منطقه می شود‬ ‫‪ 22‬جادوی تبلیغات و مغناطیس اعداد‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نخستین نمایشگاه اختصاصی «پتو» در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت گشایش یافت‬ ‫در بافته ها طرحی نو دراندازیم‬ ‫‪11‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر تبلیغات رسانه ای‬ ‫بر تصمیم گیری‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫سیامک ظاهری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ای��ن روزه��ا نمایش��گاه بین المللی ته��ران‪ ،‬میزبان‬ ‫برگ��زاری نخس��تین نمایش��گاه صنع��ت پتو اس��ت‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی با حض��ور معروفترین نش��ان(برند)های‬ ‫داخل��ی که ب��ه گفته وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫می کوش��د تا توانمندی تولید کنندگان ایرانی را به رخ‬ ‫برنامه ریزانی بکشد که در این سال ها با غفلت از اهمیت‬ ‫صنعت نساجی ان را به رکود کشانده اند‪.‬‬ ‫مهندس محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در حاش��یه بازدید از این نمایش��گاه در جمع‬ ‫خبرن��گاران با اش��اره به اینکه نخس��تین درخواس��ت‬ ‫تولید کنن��دگان ح��وزه نس��اجی به وی��ژه در بخ��ش‬ ‫مغفول مان��ده پتو‪ ،‬توجه به توانمن��دی تولید کنندگان‬ ‫ایرانی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولیدکنندگان در این سال ها با‬ ‫ورود قانونی و غیرقانونی این کاال به کش��ور دچار ضرر و‬ ‫زیان های هنگفت شده اند‪.‬‬ ‫س��کاندار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخش‬ ‫دیگ��ری از گفته های��ش با اش��اره به اهمی��ت مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاالی نس��اجی اع��م از پتو‪ ،‬پارچ��ه و لباس به‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬ام��روزه ورود این کااله��ا از مبادی مانند‬ ‫مناطق ازاد‪ ،‬مرزها و قاچاق ته لنجی سبب شده عده ای‬ ‫بدون پرداخت مالیات‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده یا هزینه‬ ‫گمرک‪ ،‬کسب و کار راحتی را برای خود فراهم کنند و به‬ ‫تولید کنندگان کشوراسیب بزنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور‬ ‫حمایت از صنعت پتو تعرف��ه واردات این محصول را به‬ ‫‪ ۹۰‬درصد افزایش داده و این در حالی اس��ت که قاچاق‬ ‫پتو همچنان به صنعت داخلی اسیب می زند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه دفاع از تولید رقابت پذیر و با کیفیت‬ ‫بای��د مبنای فعالیت وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رقابت باید در ش��رایط عادالنه انجام‬ ‫شود و اگر وارداتی به کشور می شود‪ ،‬باید به شکل قانونی‬ ‫باش��د و برای دفاع از تولید‪ ،‬روش های سلبی و تشویقی‬ ‫به شکل همزمان مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫در حال حاض��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت همه‬ ‫اهتم��ام خود را برای مبارزه ب��ا قاچاق کاال به کار گرفته‬ ‫اس��ت اما تولیدکنندگان هم باید ب��رای تولید کاالهای‬ ‫بهتر با قیمت مناسب تر تالش بیشتری کنند تا حقی از‬ ‫مردم ضایع نشود‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده با انتق��اد از عرضه پتو ه��ای وارداتی در‬ ‫مناط��ق ازاد ادامه این روند را دون ش��ان تولید کننده‬ ‫ایران��ی عنوان کرد و گفت‪ :‬خوش��بختانه در حال حاضر‬ ‫همه مواد مورد نیاز برای تولید پتو را در داخل کشور در‬ ‫اختیار داریم و نیاز به واردات این کاال نداریم‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬با ادامه روند بهسازی و نوسازی‬ ‫ماشین االت نساجی و رفع نیاز داخل‪ ،‬تولید کنندگان ما‬ ‫بتوانند با شناس��ایی بازارهای هدف این کاال را به عنوان‬ ‫یک محصول صادراتی به دنیا عرضه کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین با اش��اره‬ ‫ب��ه اهمی��ت صنعت نس��اجی ب��ه عنوان ی��ک صنعت‬ ‫استراتژیک یاداورشد‪ :‬در طول چند سال اخیر متاسفانه‬ ‫غفلت برخی برنامه ریزان موجب ش��د این ش��ائبه قوت‬ ‫بگیرد که نساجی‪ ،‬صنعتی قدیمی است و نیازی نیست‬ ‫روی ان س��رمایه گذاری کنی��م ول��ی م��ن اینجا اعالم‬ ‫می کن��م که اگر طراحی و تولید ما در نس��اجی روزامد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫شود‪ ،‬این صنعت استعداد مناسبی برای سرمایه گذاری‬ ‫و اشتغال دارد‪.‬‬ ‫این عض��و کابین��ه دول��ت یازدهم همچنی��ن ابراز‬ ‫امیدواری ک��رد‪ :‬با همکاری بانک ه��ا و عالقه صاحبان‬ ‫برخی کارخانه های نساجی که اینک از کار بازمانده اند و‬ ‫برخی از انها به سازمان های دولتی واگذار شده اند مانند‬ ‫صنعت نس��اجی قائم و مازندران‪ ،‬این کارخانه ها دوباره‬ ‫احیا شوند و به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده تصریح کرد‪ :‬حمای��ت منطقی‪ ،‬مفهومی‬ ‫روش��ن است و ما به ش��ما به عنوان فعاالن بخش تولید‬ ‫توصیه می کنیم برای حضور در بازارهای رقابتی و یافتن‬ ‫بازارها و مشتریان جدید در ان سوی مرزها تالش کنید‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مش��کالت ما در ح��وزه صادرات‪ ،‬رقابت ب��ا خودمان در‬ ‫بازارهای خارجی است در حالی که صادرکنندگان دیگر‬ ‫کشورها بازارها را بین خود تقسیم کرده اند و با این روش‬ ‫درهای جدیدی را به روی خود باز می کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این برنامه فعاالن انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫ایران گزارش��ی از مسائل و مش��کالت صنعت نساجی‬ ‫ارائه کردند و خواستار اصالح نرخ ارز‪ ،‬ممنوعیت واردات‬ ‫پتو ب��رای مدت محدود و مبارزه ب��ا قاچاق محصوالت‬ ‫نساجی به ویژه پتو به کشور شدند‪.‬‬ ‫دیروز نخستین نمایشگاه پتو با همت انجمن‬ ‫صنایع نساجی ایران و با حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در فضایی افزون بر ‪ ۳‬ه��زار متر مربع با هدف‬ ‫گس��ترش صادرات و یافتن بازاره��ای جدید صادراتی‬ ‫توجه به رون��ق تولید‪ ،‬حمایت از صنایع داخلی‪ ،‬مبارزه‬ ‫با قاچاق پتو به کش��ور و توس��عه تولید و اشتغال در این‬ ‫صنعت دایر شده است‪.‬‬ ‫همزم��ان با برگزاری نخس��تین نمایش��گاه صنعت‬ ‫پتوی کش��ور‪ ،‬انواع دس��تگاه ها‪ ،‬تجهی��زات‪ ،‬صنایع و‬ ‫خط تولید‪ ،‬دس��تگاه های پیشرفته بافت و ریسندگی‪،‬‬ ‫دس��تگاه های برش‪ ،‬دس��تگاه های رنگ گی��ری‪ ،‬انواع‬ ‫پتوه��ای تولیدی و دیگر تجهیزات این حوزه به نمایش‬ ‫عموم گذاشته می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ گس��ترش صادرات و یافتن بازارهای‬ ‫جدی��د صادرات��ی‪ ،‬توجه به رون��ق تولید‪ ،‬اش��نایی با‬ ‫دس��تگاه ه ا و صنایع جدید این حوزه‪ ،‬تاکید بر مبارزه با‬ ‫واردات قاچاق پتو‪ ،‬اشتغالزایی و رفع موانع تولید برخی‬ ‫از اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در حاش��یه برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫دو هی��ات خارجی از عراق و تاجیکس��تان بر ای بازدید‬ ‫از نخس��تین نمایش��گاه پتو ش��رکت خواهند کرد و با‬ ‫طرف های ایرانی وارد مذاکره خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�نامه ای ب�رای حمای�ت از تولی�د‬ ‫داخل‬ ‫گفتنی اس��ت در روز ‪ ۲۵‬بهمن س��ال جاری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای حمایت از تولید‬ ‫داخل بخش��نامه ای ب��رای جلوگی��ری از عرضه پتوی‬ ‫قاچاق در واحدهای صنفی صادر کرد‪.‬‬ ‫معاونت ام��ور اقتصادی و بازرگان��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ط��ی بخش��نامه ای ب��ه تمام��ی‬ ‫عرضه کنندگان و واردکنندگان پتو در سراس��ر کشور‪،‬‬ ‫رعایت ضواب��ط و کنت��رل ای��ن محصول را ب��ه منظور‬ ‫جلوگی��ری از قاچ��اق کاال و حمای��ت از تولی��د داخل‬ ‫اعالم کرد که طبق این بخش��نامه که به اس��تناد ماده‬ ‫(‪ )۱۳‬قان��ون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و در جهت‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی و جلوگی��ری از عرضه پتوی‬ ‫قاچاق در سراس��ر کش��ور صادر شده اس��ت باید برای‬ ‫اجرایی ش��دن م��وارد مرتبط با هر ح��وز ه و ابالغ ان به‬ ‫تمام��ی فعاالن اقتصادی بخ��ش تامین‪ ،‬تولید و عرضه‬ ‫ازجمله واردکنن��دگان‪ ،‬اتحادیه ها و واحدهای صنفی‬ ‫عرضه کننده پتو و‪ ...‬اقدام الزم انجام و نسبت به رعایت‬ ‫وکنترل اجرای موارد این بخشنامه برنامه ریزی مناسب‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ براس��اس ای��ن بخش��نامه؛ تمامی‬ ‫عرضه کنن��دگان پتو بای��د از پروانه کس��ب معتبر در‬ ‫رس��ته تولید یا توزیع پتو برخوردار باش��ند‪ .‬همچنین‬ ‫اتحادیه های صنفی موظفند ضمن شناسایی و معرفی‬ ‫واحدهای صنفی بدون پروانه‪ ،‬با هماهنگی اتاق اصناف‬ ‫صادرات عامل گرانی گوشت نیست‬ ‫معاون وزیر کش��اورزی اعالم کرد‪ :‬صادرات دام زنده‬ ‫و قیم��ت ان تغییر محسوس��ی نداش��ته و عامل اصلی‬ ‫نوس��انات قیمت گوشت قرمز‪ ،‬حلقه های واسط تولید تا‬ ‫بازار این محصول هستند‪.‬‬ ‫حس��ن رکن��ی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قیمت گوش��ت قرمز در بازار وابس��ته به سیستم عرضه‬ ‫و تقاضاس��ت و تغییرات و نوسانات قیمتی که طی ماه‬ ‫گذش��ته در سطح ش��هر به وجود امد‪ ،‬هیچ ارتباطی به‬ ‫واحد های تولیدی ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت دام زنده در واحد ه��ای تولیدی‬ ‫طی دو س��ال قبل تغییر محسوس��ی نکرده و همچنان‬ ‫حدود کیلویی ‪ 11‬هزار تومان اس��ت‪ .‬معاون وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی در امور دام ادامه داد‪ :‬نوسانات قیمتی که در‬ ‫بازار گوش��ت قرمز به وجود امده به حلقه های واس��ط‬ ‫غیرضروری بر می گردد که گوش��ت قرم��ز را از تولید تا‬ ‫بازار مصرف دست به دست می کنند که باید اصالحاتی‬ ‫در این سیس��تم انجام شود‪ .‬رکنی با بیان اینکه قیمت‬ ‫دولت��ی گوش��ت قرمز منجم��د کیلویی ح��دود ‪ 18‬تا‬ ‫‪18‬هزار و ‪ 500‬تومان اس��ت که با حداقل سود در بازار‬ ‫ش��ب عید توزیع خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس برنامه های‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی باید ‪30‬میلیون راس از جمعیت‬ ‫دام زنده س��بک کاهش پیدا کند که در س��ال گذشته‬ ‫تنه��ا ی��ک میلی��ون راس دام زنده از طری��ق صادرات‬ ‫کاهش پیدا کرد و در دو ماهه اخیر که با نوسان قیمت‬ ‫در بازار مصرف مواجه بودی��م صادرات دام زنده به طور‬ ‫کامل متوقف بود‪ .‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور‬ ‫دام تصریح کرد‪ :‬حجم صادرات دام زنده نس��بت به کل‬ ‫جمعی��ت دامی کمت��ر از ‪ 2‬درصد بوده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫نمی تواند اثر قابل توجهی در عرضه گوشت قرمز داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬کما اینک��ه هم اکنون نیز دام زنده روی دس��ت‬ ‫دامداران مانده و به بازاررسانی و بازاریابی بیشتری نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫و پلیس نظ��ارت بر اماکن عمومی جه��ت اعمال ماده‬ ‫(‪ )۲۷‬قان��ون نظ��ام صنفی اقدام و گ��زارش اقدامات را‬ ‫به صورت مستمر به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر‬ ‫گردش کاال در سطح عرضه ارسال کنند‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬عرضه پتوی وارداتی‬ ‫(واردات رس��می) در بازار مص��رف ازجمله واحدهای‬ ‫صنفی و تجاری منوط به دوخت برچس��ب اس��تاندارد‬ ‫(اع��م از نام واحد تولیدی‪ ،‬نام تج��اری‪ ،‬نوع و ابعاد پتو‪،‬‬ ‫مش��خصات مواد اولیه مصرفی و سایر مشخصات مورد‬ ‫اش��اره در استاندارد مربوطه) همچون تولیدات داخلی‬ ‫می باشد‪( .‬از ابتدای فروردین ‪)۹۵‬‬ ‫همچنی��ن واردکنن��دگان پت��و موظف می باش��ند‬ ‫مش��خصات پتوی واردات��ی در قالب ُکد شناس��ه کاال‬ ‫(‪ )GTIN‬را در س��امانه ثبت��ارش درج و ضمن اظهار‬ ‫ب��ه گمرک در زمان ترخی��ص از عرضه ان بدون الصاق‬ ‫برچسب استاندارد و شناسه کاال خودداری نمایند‪( .‬از‬ ‫ابتدای اسفند‪)۹۴‬‬ ‫براساس این بخشنامه؛ سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫و گم��رک جمهوری اس�لامی ایران مکلف می باش��ند‬ ‫در راس��تای اجرای این بخش��نامه اطالع رس��انی الزم‬ ‫را در س��امانه های مربوطه ص��ورت داده و ضمن انجام‬ ‫هماهنگی های الزم ثبت س��فارش و ترخیص (‪۱۵‬روز‬ ‫بعد از ثبت س��فارش) را منوط به اظهار ُکد شناسه کاال‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ واحدهای صنفی عرضه کننده پتو از‬ ‫خرید و عرضه پتوی فاقد مس��تندات معتبر و رس��می‬ ‫خ��ودداری نمایند‪.‬صاحبان انب��ار کاال جهت پذیرش‬ ‫و نگه��داری پتوهای تولید داخل ی��ا وارداتی‪ ،‬ضروری‬ ‫است بر اس��اس اسناد معتبر و رس��می ثبت سفارش‪،‬‬ ‫گم��رک و مرکز امور اصناف و بازرگان��ان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫همچنین نگهداری و عرضه هر نوع پتوی وارداتی بدون‬ ‫رعایت الزامات این بخش��نامه ممنوع بوده و به موجب‬ ‫بند (ذ) ماده (‪ )۲‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق‬ ‫محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫به منظور حمایت‬ ‫از صنعت پتو‬ ‫تعرفه واردات‬ ‫این محصول را‬ ‫به ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫افزایش داده‬ ‫و این در حالی‬ ‫است که قاچاق‬ ‫پتو همچنان به‬ ‫صنعت داخلی‬ ‫اسیب می زند‬ ‫مجوز واردات خشکبار صادر نمی شود‬ ‫مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی با بیان اینکه تولید خشکبار امسال بیش از ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مجوزی برای واردات خشکبار صادر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رمضان رویین تن در گفت وگو با مهر با بیان اینکه مجموع‬ ‫تولید خشکبار ما امسال بیش از ‪۸۰۰‬هزار تن است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫سرانه تولید خشکبار به ازای هر نفر ‪ ۱۰‬کیلوگرم است که از‬ ‫ای��ن میزان ‪ ۵‬کیلوگرم صادر و ‪ ۵‬کیلوگرم در داخل مصرف‬ ‫می شود؛ بنابراین ما کمبودی نداریم و کسانی که می خواهند‬ ‫واردات انج��ام دهن��د تنه��ا به فک��ر منافع زودگ��ذر خود‬ ‫هستند‪ .‬مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی در پاسخ به این پرسش که قیمت منطقی‬ ‫خش��کبار در بازار باید چقدر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله درباره‬ ‫خشکبار مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ ،‬چراکه کیفیت انها با هم فرق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر میوه های سردس��یری و خش��ک وزارت‬ ‫جهادکشاورزی با بیان اینکه ما در زمینه تولید کمبودی نداریم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امسال نسبت به سال گذشته در همه محصوالت‬ ‫جز گردو که دچار س��رمازدگی شد‪ ،‬با افزایش تولید مواجه‬ ‫بودیم‪.‬رویین تن در پاس��خ به این پرس��ش که کدام یک از‬ ‫خشکبار مجوز ورود به کشور را دارند‪ ،‬افزود‪ :‬تنها میوه هایی‬ ‫مانن��د اناناس‪ ،‬موز‪ ،‬نارگیل‪ ،‬پاپایا و انبه مجوز واردات دارند‪،‬‬ ‫ان هم به این دلیل که تولید داخلی انها کم است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا خش��کباری مانند بادام هندی و بادام‬ ‫زمینی هم مج��وز واردات ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫هندی ها مغزبادام مامایی ایرانی را کیلویی ‪۱۰۳‬هزار تومان و‬ ‫بادام پوست کاغذی را کیلویی ‪۵۶‬هزار تومان از ما خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬رویین تن تاکید ک��رد‪ :‬جز میوه هایی که نام برده‬ ‫ش��د‪ ،‬هر چه که در بازار مش��اهده می کنی��د‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی مجوزی برای واردات انها صادر نکرده است‪ .‬وی‬ ‫درباره تولید بادام زمینی نیز گفت‪ :‬ما در داخل کش��ور این‬ ‫محصول را تولید می کنیم‪.‬‬ ‫بی شک یکی از ابزارهای اصلی بازاریابی‪ ،‬تبلیغات است‪.‬‬ ‫به تازگ��ی با توجه به افزایش تنوع تولیدات و گس��ترش‬ ‫بازار مصرف داخلی‪ ،‬اس��تفاده از این اب��زار مهم بازاریابی‬ ‫در حیطه اصلی خود یعنی بازرگانی گسترش یافته است‪.‬‬ ‫تنوع موجود در رس��انه ها نیز بس��تر مناس��بی برای ارائه‬ ‫پیام های بازرگانی مختلف ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در مقایس��ه با دهه قبل‪ ،‬تولیدکنندگان کاال و خدمات‪،‬‬ ‫حق بیش��تری در زمینه نحوه ارتب��اط با مصرف کنندگان‬ ‫بالق��وه دارند‪ .‬در حقیقت یک��ی از بهترین تعریف ها برای‬ ‫تبلیغات عب��ارت «حق انتخاب» اس��ت‪ .‬مصرف کننده با‬ ‫دریاف��ت و تجزیه و تحلیل پیام بازرگانی‪ ،‬برای اس��تفاده‬ ‫کردن یا اس��تفاده نکردن از کاال و خدمات خاص‪ ،‬تصمیم‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رقابت‪ ،‬با استفاده ابزاری از تبلیغات‪ ،‬مفهوم واقعی تری‬ ‫به خ��ود می گی��رد‪ .‬همانگونه که مخاطب با اس��تفاده از‬ ‫تبلیغات‪ ،‬ح��ق انتخاب خود را اعمال می کند‪ ،‬پیام دهنده‬ ‫نیز حق انتخاب و ش��یوه تماس با مخاطب مورد نظر خود‬ ‫را پیدا می کند‪.‬‬ ‫اگر به تبلیغات‪ ،‬همچ��ون روش اقتصادی موثری برای‬ ‫ارتب��اط و انتقال پی��ام به توده های مخاط��ب نگاه کنیم‪،‬‬ ‫دامنه کاربرد ان نمایان می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین تصمیم های مدیران‪ ،‬انتخاب رس��انه‬ ‫مناس��ب برای ارتباط با مخاطبان است‪ .‬ارسال بیشترین‬ ‫تعداد پیام مورد نظر به بیش��ترین تعداد مخاطبان خاص‪،‬‬ ‫با کمترین هزینه‪ ،‬مش��خصه اصلی پیام بازرگانی موفق و‬ ‫هدف اصلی بیش��تر مدیران بازرگانی اس��ت‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫تبلیغات‪ ،‬نزدیک ترین شکل همکاری هنر و تجارت است‪.‬‬ ‫خالقیت هنری در هیچ عرصه دیگری‪ ،‬اینچنین به سمت‬ ‫اقتصاد کشیده نمی شود‪.‬‬ ‫مصرف کنن��دگان کاال و خدمات و یا در واقع مخاطبان‬ ‫تبلیغات‪ ،‬مرکز توجه و نقطه اغاز و پایان تمام فعالیت های‬ ‫بازاریابی هس��تند‪ .‬برای ارتباط وس��یع با انها‪ ،‬رسانه های‬ ‫موجود مورد ارزیابی قرار می گیرند و بر اس��اس اطالعات‬ ‫به دس��ت امده‪ ،‬مناسب ترین انها انتخاب می شوند‪ .‬به طور‬ ‫معم��ول پیام دهنده براس��اس اطالعات غیرمس��تقیمی‬ ‫همچ��ون تیراژ‪ ،‬تعداد بینندگان و ش��نوندگان و‪ ...‬در این ‬ ‫زمینه تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫تبلیغات در م��وارد متعدد و گوناگون از اطالع رس��انی‬ ‫در زمینه روش های جلوگیری از ش��یوع بیماری مهلکی‬ ‫مانند ایدز گرفته تا فروش نوع خاصی از صابون و شامپو‪،‬‬ ‫کارای��ی وس��یع دارد‪ .‬پیام دهنده با توجه ب��ه هدف ها و‬ ‫نیازهای خویش‪ ،‬برای برنامه ریزی تبلیغاتی تصمیم گیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیران‪ 3 ،‬عامل قابلیت دسترس��ی به مخاطب‪ ،‬تکرار‬ ‫و ارزش کیف��ی تماس و هزینه ان را به دقت مدنظر قرار‬ ‫می دهند‪ .‬پیام دهنده از دیدگاه خود‪ ،‬تناس��ب هر رسانه را‬ ‫با خود به هدف های تبلیغاتی خود می س��نجد و بهترین‬ ‫رس��انه را انتخاب می کند‪ .‬ب��رای پخش اگهی‪ ،‬با توجه به‬ ‫محدودیت های مختلف از قبیل بودجه‪ ،‬زمان و‪ ،...‬انتخاب‬ ‫رسانه ای که تاثیرگذاری بیش��تری داشته باشد‪ ،‬مستلزم‬ ‫وقت و اعمال ظرافت هایی خاص است‪.‬‬ ‫هزینه تبلیغات در ایران‪ ،‬بیش از صدها میلیارد در سال‬ ‫براورد می شود و با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬رکود‪ ،‬رشد‪ ،‬رونق و‪ ...‬حجم این بازار تغییر می کند‪.‬‬ ‫البته بازار تبلیغات در کشور ما در مقایسه با کشورهای در‬ ‫حال رشد‪ ،‬چندان بزرگ نیست‪.‬‬ ‫دست اندرکاران تبلیغات ایران در سال های اخیر تالش‬ ‫چش��مگیری از خود نش��ان داده اند‪ .‬حاص��ل تالش انها‪،‬‬ ‫اگاهی بیش��تر مصرف کنندگان و اس��تفاده عملی از حق‬ ‫انتخاب را در پی داش��ته اس��ت‪ .‬اما در این میان‪ ،‬استفاده‬ ‫بهینه از منابع موجود‪ ،‬دش��وارتر ش��ده است‪ .‬همین امر‪،‬‬ ‫انتخاب بهترین و موثرترین رس��انه را برای ارس��ال پیام‬ ‫بازرگانی به مخاطب حساس تر می کند‪.‬‬ ‫در ایران در مقایسه با س��ایر کشورها‪ ،‬برای رسیدن به‬ ‫هدف های مشابه‪ ،‬هزینه های کمتری برای تبلیغات صرف‬ ‫می شود‪ .‬این نکته را باید در نظر داشت که مصرف کننده‬ ‫ایران��ی روز ب��ه روز به دلیل تماس ه��ای مختلف با دنیای‬ ‫خارج‪ ،‬مشکل پس��ندتر ش��ده و با س��لیقه ای متفاوت تر با‬ ‫پدیده تبلیغات برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر س��طح اگاه��ی و س��لیقه مخاطبان درب��اره پیام‬ ‫بازرگانی دریافتی پیشرفته تر باش��د‪ ،‬در درازمدت‪ ،‬تداوم‬ ‫تبلیغات یکنواخت‪ ،‬اثر معکوس خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��رای تغییر و تنوع تاکتیکی‪ ،‬اس��تفاده از رس��انه های‬ ‫مختلف‪ ،‬با پوش��ش و تاثیر مطلوب ‪ ،‬سیاس��ت کوتاه مدت‬ ‫موثری است‪.‬‬ ‫انتخاب رس��انه مناس��ب‪ ،‬به عوامل متعددی بس��تگی‬ ‫دارد که در این میان دیدگاه مخاطب نس��بت به رس��انه‪،‬‬ ‫مهم ترین اصل برای انتخاب است‪ .‬البته مطالعات وسیع تر‬ ‫و عمیق تر در این زمینه ضروری است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شناسایی ‪ ۵۰‬مورد جعل نشان استاندارد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد تهران با اعالم خبر شناسایی ‪ ۵۰‬مورد جعل نشان استاندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیش��ترین موارد جعل مربوط به مواد غذایی بوده اس��ت‪ .‬مس��لم بیات افزود‪:‬‬ ‫بازرس��ان اس��تاندارد حدود ‪۴۳‬هزار مورد بازرس��ی از مراکز عرضه و تولید کاالهای‬ ‫مش��مول اس��تاندارد اجباری انجام دادند که از این تعداد بیش از ‪۳۴‬هزار بازرسی از‬ ‫مراکز عرضه و در قالب طرح طاها و ‪ ۸۵۰۰‬بازرسی از واحدهای تولیدی بوده است‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫سومین مراسم قدردانی از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان استان تهران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جنس فروخته شده پس گرفته شود‬ ‫تولید زعفران ایران‬ ‫‪ ۲‬برابر می شود‬ ‫عضو ش��ورای ملی زعفران با بیان اینکه در ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫س��ال اینده تولید طالی س��رخ ایران حداق��ل دو برابر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از همین حاال باید ب��رای این موضوع‬ ‫تدبیری اندیشیده شود تا دچار مشکل نشویم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬عل��ی حس��ینی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاضر س��طح زیرکش��ت زعفران در دو اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی افزون ب��ر ‪۸۰‬هزار‬ ‫هکتار اس��تان اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این می��زان در ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۱۵‬س��ال اینده دو برابر می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ما باید‬ ‫چاره ای برای این مس��ئله بیندیشیم و تولید و صادرات‬ ‫را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی در پاسخ به این پرس��ش که ایا با توجه به‬ ‫تولید زی��اد و تقاضای پایین در بازاره��ای جهانی‪ ،‬باید‬ ‫میزان تولید طالی س��رخ را کاهش دهیم؟ گفت‪ :‬خیر‪،‬‬ ‫نبای��د تولید را کاهش داد بلکه باید ان را مدیریت کرد‪،‬‬ ‫به عن��وان مث��ال فراورده های جانب��ی و صنایع تبدیلی‬ ‫را گس��ترش داد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما بای��د در این زمینه‬ ‫کارهای پژوهش��ی انجام دهیم و بتوانی��م فناوری های‬ ‫ن��و را به کار بگیریم تا فراورده جدیدی از طالی س��رخ‬ ‫استخراج و ان را به دنیا عرضه کنیم‪ .‬عضو شورای ملی‬ ‫زعفران با بیان اینکه درحال حاضر تولید طالی سرخ ما‬ ‫‪ ۳۰۰‬تن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در اینده ای نزدیک این میزان به‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬تن خواهد رس��ید‪ ،‬بنابراین ما باید از همین‬ ‫حاال به فکر باش��یم‪ ،‬چرا که در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال اینده‬ ‫سطح زیر کشت مان ‪۱۶۰‬هزار هکتار خواهد بود‪.‬‬ ‫شناسایی بیش از هزار نوع‬ ‫افت کشاورزی‬ ‫رییس س��ازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬هزارو ‪ ۲۰۰‬نوع بیماری وافت در بخش کشاورزی‬ ‫کشور شناسایی شده که مبارزه با انها نیاز به برنامه ریزی‬ ‫دقیق دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی باغستانی یکی از‬ ‫مهم ترین برنامه های این س��ازمان را شناسایی و کنترل‬ ‫افات و بیماری های غالت ازجمله س��ن و زنگ گندم و‬ ‫علف های هرز عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در ‪ 3‬ماه گذش��ته تاکن��ون بیماری‬ ‫زن��گ گندم در ‪ 4‬اس��تان ازجمل��ه خوزس��تان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫جنوب کرمان (قلعه گنج) و لرس��تان مشاهده شده که‬ ‫عملیات مبارزه با ان در حال اجراست‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫دروزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد امسال عملیات‬ ‫مبارزه با س��ن گندم در س��طح بیش از ‪2‬میلیون هکتار‬ ‫ازمزارع گندم انجام شود‪ .‬باغستانی از مبارزه با علف های‬ ‫هرز م��زارع گندم به عن��وان یکی دیگ��ر از دغدغه های‬ ‫سازمان حفظ نباتات نام برد وافزود‪ :‬برای مبارزه با افات‬ ‫وبیماری ها هیچ گونه کمبود سمی در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫افزایش مبادالت تجاری‬ ‫با ترکیه و روسیه‬ ‫قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد‬ ‫ک��ه مبادالت تج��اری ایران با ترکیه و روس��یه در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی محتش��می گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با ‪ ۶۰‬کشور کمیسیون همکاری مشترک‬ ‫اقتصادی دارد که این فعالیت در ‪ ۹‬وزارتخانه اقتصادی‬ ‫تقسیم شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات‬ ‫مس��ئولیت هم��کاری اقتص��ادی با ‪ 7‬کش��ور همچون‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی‪ ،‬فیلیپین و‪ ...‬را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره‬ ‫به استقبال کشورهای خارجی از ایران در زمینه توسعه‬ ‫ارتباطات تجاری تصریح کرد‪ :‬امروز صف ورود مسئوالن‬ ‫رده باالی کش��ورهای مختل��ف به ایران ب��رای ارتباط‬ ‫تجاری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ش��یطنت‪‎‬های برخی از کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس در ایجاد اخ�لال در روابط با ایران‬ ‫اف��زود‪ :‬امیدواریم بتوانیم ارتباط با کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج ف��ارس را ع��ادی کنی��م‪ ،‬زیرا این منطق��ه از نظر‬ ‫سیاس��ی و اس��تراتژیکی برای ایران حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫محتش��می با اش��اره به اینکه برنامه شش��م توس��عه و‬ ‫س��ند اقتصاد مقاومتی دو سند پیشرفت کشور هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توجه به توس��عه ص��ادرات در این حوزه یک‬ ‫ضرورت است و دولت معتقد است که باید با رونق بخش‬ ‫خصوصی بتوانیم به اهداف این دو سند دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه انج��ام ارتباط��ات خارجی به طور‬ ‫متمرکز از تهران پاسخگوی اس��تقبال کشورها نیست‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اس��تان ها باید برای پیش��برد رواب��ط و تجارت‬ ‫خارج��ی ب��ا تم��ام ت��وان وارد ش��وند‪ .‬قائم مق��ام وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به ضرورت تامین‬ ‫زیرس��اخت های الزم در توس��عه ص��ادرات عنوان کرد‪:‬‬ ‫بخشی از این اقدامات همچون تسهیل در امور گمرکی‬ ‫بر عهده دولت است‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫س�ومین مراس�م قدردانی از واحدهای برتر حامی‬ ‫حق�وق مصرف کنن�دگان اس�تان ته�ران در هت�ل‬ ‫اسپیناس تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸‬شرکت در این دوره از ارزیابی حضور داشتند‬ ‫که از میان انها ‪ ۵۲‬ش�رکت به عن�وان واحد برتر از‬ ‫منظر حمایت از حقوق مصرف کننده معرفی ش�دند‬ ‫و از انها قدردانی شد‪.‬‬ ‫ش�اخص های کیفیت‪ ،‬کمیت‪ ،‬قیمت‪ ،‬سرعت ارائه‬ ‫خدم�ات‪ ،‬ش�اخص مالی‪ ،‬توزی�ع و اطالع رس�انی و‬ ‫خدم�ات پ�س از ف�روش از معیاره�ای انتخاب این‬ ‫واحدها بودند‪.‬‬ ‫گروه های مورد بررس�ی در این ارزیابی ها‪ ،‬تولیدی‬ ‫و خدماتی‪ ،‬خدم�ات فنی مهندس�ی‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬تجهیزات پزشکی و‪ ...‬بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق ثروت مملکت را می بلعد‬ ‫‹ ‹مصرف کننده تریبون قوی ندارد‬ ‫در این مراس��م س��یدمحمود نوابی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه‬ ‫امید اس��ت این امکان به وج��ود اید که همه بنگاه های‬ ‫اقتصادی مطرح در جامعه را به معرض ازمون و قضاوت‬ ‫بیاوریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخی از بنگاه ه��ای اقتصادی که خود‬ ‫را ب��ا تبلیغات دروغی��ن مطرح می کنن��د‪ ،‬حرفی برای‬ ‫مصرف کننده ندارن��د‪ ،‬اگر دارند بای��د در این ازمون ها‬ ‫شرکت کنند و به محک ازمایش گذاشته شوند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه فراین��د تقدیم الیحه تا تصویب قانون‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان ‪ ۱۶‬س��ال به طول‬ ‫انجامید و این قانون درنهایت در سال ‪ ۱۳۸۸‬به تصویب‬ ‫رس��ید‪ ،‬قانونی بسیار مترقی اس��ت و مفاهیم و عبارات‬ ‫بس��یار خوبی دارد که می تواند در صدور احکام و ترویج‬ ‫حقوق مصرف کننده مورد اس��تفاده و استناد باشد؛ وی‬ ‫این را گفته و در ادامه اظهار کرد‪ :‬اما این قانون در سیر‬ ‫مراحل اجرا دچار چالش های جدی شده است‪.‬‬ ‫نوابی با اش��اره به ماده‪ ۶‬این قانون افزود‪ :‬به تازگی با‬ ‫پیگیری هایی که انجام ش��د موارد اجرایی این قانون به‬ ‫استانداری ها ابالغ ش��د و امیدوار هستم در سال اینده‬ ‫همه دس��تگاه های خدمت گزار مورد ممیزی قرار گرفته‬ ‫و در پایان سال دس��تگاه های اجرایی برتر دولتی مانند‬ ‫شهرداری ها انتخاب و به مردم معرفی شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه یکی از ظلم هایی که به س��ازمان‬ ‫حمایت ش��ده همین نگاه به قیمت اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قیمت گذاری یکی از وظایف این س��ازمان اس��ت‬ ‫و از س��ال ‪ ۸۴‬وظیفه دو نه��اد را برعهده دارد که یکی‬ ‫از انها س��ازمان بازرس��ی و نظارت بر قیمت توزیع کاال‬ ‫و خدمات اس��ت‪ .‬در فعالیت های م��ا به ترتیب کیفیت‪،‬‬ ‫کمیت‪ ،‬خدمات و در نهایت قیمت مهم است‪.‬‬ ‫نواب��ی ب��ا بیان اینکه ‪ ۴‬م��اده از قوانی��ن انجمن های‬ ‫حقوق مصرف کنندگان در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬توس��ط قانون‬ ‫دیگری بالاثر ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه این ش��د که اینها در‬ ‫ابتدایی تری��ن امور خ��ود معطل هس��تند و نمی توانند‬ ‫وظایف خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در بیش��تر کشورهای پیشرفته‬ ‫در کنار حاکمیت به دستگاه های غیردولتی پ رو بال داده‬ ‫و س��پس وظایف را به انها واگ��ذار کرده اند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ام��روزه کدام وظایف را می توان به انجمن ها واگذار کرد‬ ‫که از انجام ان عاجز نباش��ند‪ .‬رییس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان با بی��ان اینکه در‬ ‫مدیریت جدی��د بخش هایی از وظایف ب��ه اتحادیه ها و‬ ‫اصناف واگذار ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬نظارت‪ ،‬راهبرده��ا‪ ،‬برنامه‬ ‫و ابالغ طرح های ویژه از س��وی س��ازمان حمایت انجام‬ ‫می شود اما بخش بزرگی از کار مانند نظارت ها و بازرسی‬ ‫به اصناف واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��رای بیمه ش��خص‬ ‫ثال��ث‪ ،‬دوازده دوازدهم هزینه بیمه ماه حرام از س��وی‬ ‫ش��رکت های بیم��ه دریاف��ت می ش��ود‪ ،‬در صورتی که‬ ‫براس��اس منطق‪ ،‬عق��ل‪ ،‬انصاف و خرد بای��د این میزان‬ ‫چهار دوازدهم و هشت دوازدهم باشد‪.‬‬ ‫نوابی با اش��اره ب��ه اینکه منک��ری در جامعه معمول‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ش��عار «جنس فروخته ش��ده پس‬ ‫گرفته نمی ش��ود» از کدام کش��ور اقتباس شده است؟‬ ‫تولیدکنندگانی که می خواهن��د کاالهای انها بازارهای‬ ‫فرامرزی را در اختیار بگیرد باید اینقدر به کیفیت خود‬ ‫اطمینان داش��ته باشند که این شعار را حذف کنند زیرا‬ ‫این جمله اطمینان مصرف کننده را سلب می کند و این‬ ‫مسئله حتی به قاچاق کاال نیز دامن می زند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در کشور ما مصرف کننده تریبون‬ ‫قوی ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تریب��ون انها انجمن های‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کننده هس��تند که اکنون در‬ ‫ضعف قرار دارند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان افزود‪ :‬این سازمان در معرفی کارکردهای‬ ‫خود کم کاری کرده اس��ت؛ رصد و پایش کل بازار‪ ،‬تهیه‬ ‫گزارش های روزانه‪ ،‬گزارش ها در حوزه تصمیم س��ازی و‬ ‫تصمیم گیری و گزارش های تحقیقی و تطبیقی در نحوه‬ ‫اداره بازار در کل کش��ور از عمده وظایف این س��ازمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجید ارغنده پور‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان استان تهران در مراسم قدردانی‬ ‫از واحدهای حامی حقوق مصرف کنندگان استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬در کش��ور ما حوزه های مختلفی برای روان سازی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی کار می کنند و س��اختارهایی در‬ ‫بخ��ش بازرگانی و اصن��اف کمک می کنند ت��ا فرایند‬ ‫تجارت و تولید به سرمنزل مقصود برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نخس��تین انجمن ه��ای حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان در س��ال ‪ ۹۰‬در سراسرکش��ور‬ ‫تش��کیل ش��دند‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر ح��دود ‪۲۳۰‬‬ ‫شهرس��تان دارای انجم��ن ویژه خود ب��رای حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان هستند‪.‬‬ ‫ارغنده پ��ور ادامه داد‪ :‬یک��ی از نقش های مهم انجمن‬ ‫معرفی ش��رکت های حامی حقوق مصرف کننده است تا‬ ‫تولیدکنندگانی که مش��تری مداری را اولویت نخست و‬ ‫سرلوحه کار خود قرار داده اند انتخاب شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬انجمن برای اینکه بتواند بهتر ایفای‬ ‫نقش کن��د به کمک ها و مس��اعدت س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیاز دارد و تقاضای ادامه همکاری های‬ ‫ب��ا انها را داری��م‪ .‬عضو هیات مدیره انجم��ن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان اس��تان تهران حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننده در ساختارهای بین المللی را شامل ‪ ۸‬اصل‬ ‫مهم س�لامتی و ایمنی‪ ،‬کیفیت‪ ،‬محیط زیس��ت سالم‪،‬‬ ‫مداخله مصرف کنن��دگان در تصمیم گیری های دولتی‪،‬‬ ‫اقتصاد ضدانحصار و ش��فاف و روان‪ ،‬اطالع رسانی شفاف‬ ‫برای همگان‪ ،‬اموزش همگانی و داشتن تشکل دانست‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان اس��تان ته��ران در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬خوش��بختانه بس��یاری از این اص��ول در قوانین‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ساری و جاری است و باید همه‬ ‫مسئوالن برای واگذاری امور به نهاد های مردمی مربوط‬ ‫به مصرف کننده تالش داش��ته باش��ند اما برخی از این‬ ‫تالش ها هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده است‪.‬‬ ‫ارغنده پور ابراز کرد‪ :‬یکی از مش��کالت این اس��ت که‬ ‫قوانین متعددی در کش��ور تصویب می شود که نگاه ان‬ ‫بخش��ی است و باید اصالح ش��ده و در همه انها حقوق‬ ‫مصرف کنندگان جاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸‬اصل مهم حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫محمدرضا مرتض��وی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران نیز در این مراسم موضوعاتی را‬ ‫از دید صنعتگ��ران در حوزه های مرتبط با حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده بیان کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مصرف کننده حکم یک معدن‬ ‫طال را دارد که هیچ تولیدکننده ای حق ندارد به روش‬ ‫انفج��اری از این معدن برداش��ت کند برای اینکه این‬ ‫دارایی ها موتور مح��رک واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫هستند‪ ،‬ما باید به این منابع ارزشمند با انجام خدمات‬ ‫خوب و با تولید کاالی مناسب خدمت کنیم‪.‬‬ ‫مرتض��وی با بیان اینکه توصیه من به همکارانم این‬ ‫اس��ت که هر جا راجع به تولید ثروت و سود صحبت‬ ‫می کنیم یادمان باش��د که ریشه تولید ثروت در انجام‬ ‫صحیح کار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما باید شعار می توانیم را‬ ‫به عمل تبدیل کنیم‪ ،‬کاالی ایرانی مانند فرش ایرانی‬ ‫غیرقابل تکرار اس��ت بسیاری از کشورها سعی کردند‬ ‫بازار ف��رش ایران را بگیرند ام��ا زمانی که صحبت از‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬زیبایی و اصالت می اید نام فرش‪ ،‬پس��ته و‬ ‫زعفران ایرانی در میان است‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫همچنین افزود‪ :‬فوالد‪ ،‬سرامیک‪ ،‬مواد غذایی و صنایع‬ ‫روشنایی ایران کیفیت باالتری از انواع وارداتی دارند‪.‬‬ ‫مرتضویی خاطرنشان کرد‪ :‬برای این توانستن عالوه‬ ‫بر داش��تن س��خت افزار‪ ،‬نیروی متخصص‪ ،‬حمایت و‬ ‫هدای��ت مجموعه های دولتی و س��ازمان های اجرایی‬ ‫ب��رای حمایت از حقوق مصرف کنن��ده و تولیدکننده‬ ‫یک اصل واجب است‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫با اش��اره به اینکه تولیدکننده ایرانی یک رقیب خیلی‬ ‫بی رحم ک��ه هیچ ضابطه قانونی را رعایت نمی کند به‬ ‫نام قاچاق دارد‪ ،‬افزود‪ :‬قاچاق هیوالیی است که ثروت‬ ‫یک مملکت را می بلعد‪.‬‬ ‫مرتضوی درادامه ب��ه امار ‪۲۰‬میلیارد دالری قاچاق‬ ‫کاال اشاره کرد و گفت‪ :‬این میزان به دست افراد عادی‬ ‫انجام نمی شود و سازمان دهی شده است و ریشه های‬ ‫تولی��د‪ ،‬صنع��ت و ثروت کش��ور را م��ورد هجوم قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬باید اتفاقی در کش��ور ب��ه نفع مصرف کننده‬ ‫بیفتد و ان این است که هر کاالی خارجی که قرار‬ ‫است وارد کشور ش��ود باید به طور مستقیم ازسوی‬ ‫تولیدکننده خارجی ب��وده و برای ان خدمات پس‬ ‫از فروش و س��رویس وجود داشته باشد‪ ،‬نباید پول‬ ‫مصرف کنن��ده در جیب کش��ورهای واس��طه مانند‬ ‫ترکی��ه و عمان برود و سیاس��ت مداران نباید ثروت‬ ‫کش��ور را صرف بزرگ شدن ش��رکت های خارج از‬ ‫ایران کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار صنایع دانش بنیان‬ ‫محمدرض��ا مس فروش‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان ته��ران در این مراس��م با‬ ‫بیان اینکه به تبع سیاس��ت های دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫س��ازمان چند ماموریت اساس��ی را در استان ها و با‬ ‫کمی تفاوت اس��تان تهران بر عه��ده گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رف��ع موانع تولید از اصول اساس��ی اس��ت که رهبر‬ ‫معظم انقالب و رییس جمهوری همواره بر ان تاکید‬ ‫داشته اند و سرلوحه وظایف ما است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه تفاوت های ماموریت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اس��تان تهران اش��اره و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این س��ازمان در اس��تان تهران به دلیل‬ ‫سیاس��ت های جمعیتی و زیس��ت محیطی ماموریت‬ ‫متفاوت تری دارد‪.‬‬ ‫مس ف��روش با اش��اره به مدیریت ‪۱۷‬ه��زار واحد‬ ‫صنعت��ی و تولیدی‪ ،‬حدود ‪۴۳۰‬ه��زار واحد صنفی‬ ‫کوچ��ک و بزرگ و ح��دود ‪ ۴۰۰‬معدن در اس��تان‬ ‫ته��ران‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬جمعی��ت این اس��تان‬ ‫همچنان رو به افزایش اس��ت و وظایفی برای ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬ثروت و‪ ...‬برای نسل اینده بر عهده ما است‪.‬‬ ‫وی به وضعیت اشفته واحدهای تولیدی که خارج‬ ‫از ش��هرک های صنعتی هستند‪ ،‬اشاره کرده و گفت‪:‬‬ ‫زمین های��ی که در ش��هرک های صنعتی وجود دارد‬ ‫کفاف س��اماندهی و انتقال هم��ه واحدهای صنعتی‬ ‫را نمی ده��د ام��ا ب��ا تدابیری که اندیش��یده ش��ده‬ ‫خوشبختانه به تدریج مش��کل نیاز به زمین در حال‬ ‫رفع شدن است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران ب��ه ماموریت بعدی مبنی بر اس��تقرار صنایع‬ ‫دانش بنیان پرداخته و افزود‪ :‬بیش از ‪۵۰‬س��ال است‬ ‫که اس��تقرار صنعت در خارج از شهرک های صنعتی‬ ‫و در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری اس��تان ته��ران و ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتری استان اصفهان ممنوع بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اردیبهش��ت سال جاری‬ ‫در جلسه ای استقرار صنایع دانش بنیان در محدوده‬ ‫غیرمجاز تصویب و در اذر امسال به طور رسمی ابالغ‬ ‫شد و ما هم اکنون در حال اطالع رسانی این موضوع‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول درباره اهمیت معادن اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬اس��تان تهران به لحاظ معدنی درجایگاه ویژه‬ ‫نیس��ت اما باتوجه ب��ه اینکه خوراک و م��واد اولیه‬ ‫کوره های س��یمان‪ ،‬معادن شن وماس��ه است‪ ،‬تاثیر‬ ‫بسزایی در طرح های عمرانی داشته که دراین راستا‬ ‫به منظور رفع موانع و مشکالت محدود ه های معدنی‬ ‫با پیگیری های متعدد و جلسات پی درپی با مقامات‬ ‫کش��وری و اس��تانی طرح کاداس��تر مع��ادن اجرا و‬ ‫تمامی محدوده های معدنی به صورت اشکار و مرئی‬ ‫در دسترس متقاضیان حقیقی و حقوقی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تدوین سند راهبردی (برش استانی)‪ ،‬مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬طرح کار بدون کارخانه‪ ،‬تقویت تش��کل های‬ ‫تخصصی و خصوصی‪ ،‬اصالح فرایندهای موجود در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حذف‬ ‫قوانین دس��ت و پاگیر را از دیگر برنامه های سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران برشمرد‪.‬‬ ‫مس ف��روش همچنی��ن خواس��تار ج��ذب‬ ‫سرمایه گذاران بین المللی‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫پایبندی به اجرای تصمیمات اتخاذ ش��ده برای رفع‬ ‫مسائل و مشکالت تولید و توسعه زمینه اشتغالزایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شرط دوام در بازار رقابتی روسیه‬ ‫س��یده فاطمه مقیمی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روس��یه گفت‪:‬‬ ‫دسترس��ی به بازارهای روسیه و توسعه صادرات در گرو رسیدگی به وضعیت‬ ‫نا بسامان ش��بکه حمل ونقل با نوسازی ان اس��ت‪ .‬ایران در صورتی که نتواند‬ ‫این نوسازی را انجام دهد بازار رقابتی خود را به این دلیل که مجبور می شود‬ ‫ناوگان غیرایرانی وارد کند‪ ،‬از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫وزیر اقتصاد در اخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ‪ 94‬از شیوه واگذاری ها انتقاد کرد‬ ‫اخرین جلس��ه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و‬ ‫بخش خصوصی هم در سال ‪ ۹۴‬برگزار شد‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس ش��ورا و‬ ‫چهره همیشه حاضر در این جلسات از ادامه روند‬ ‫سیاست دولت مبنی بر افزایش میزان دستمزدها‬ ‫براس��اس نرخ تورم در سال ‪ ۹۵‬خبر داد و درباره‬ ‫بحث واگذاری ها قول داد که به صورت تمام قد در‬ ‫مقابل برخی واگذاری ها بایستد‪.‬‬ ‫عل��ی طیب نیا وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در واگذاری ‪ ۶۰‬ش��رکت به س��هام‬ ‫عدالت‪ ،‬به جای خصوصی سازی‪ ،‬بی صاحب سازی‬ ‫انجام شده اس��ت که البته به دلیل تجربه منفی‬ ‫از گذش��ته و مقاومت مدی��ران دولتی و نیروهای‬ ‫انسانی این فرایند به ُکندی انجام می شود‪.‬‬ ‫در پنجاه وهفتمین جلسه شورا‪ ،‬رییس پارلمان‬ ‫بخش خصوصی کش��ور ‪ 3‬پیش��نهاد ارائه داد که‬ ‫مهم تری��ن ان درب��اره افزایش دس��تمزدها بود‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫محسن جالل پور‪ ،‬به موضوع دستمزد کارگران در‬ ‫س��ال اینده اشاره کرد و با توجه به روند رکودی‬ ‫در اقتص��اد و چالش های پی��ش روی بنگاه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اتخاذ سیاس��ت های بینابینی در میزان‬ ‫افزایش دستمزدها را خواستار شد‪.‬‬ ‫طیب نی��ا‪ ،‬وزیر اقتصاد نی��ز در واکنش به این‬ ‫درخواس��ت‪ ،‬از تصمی��م دولت مبن��ی بر افزایش‬ ‫میزان دس��تمزدها بر اساس نرخ تورم خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این‬ ‫بوده که میزان افزایش دستمزدها را باالتر از نرخ‬ ‫تورم تعیین کند و در سال ‪ ۹۵‬هم این روند اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته از انجایی که درحال حاضر نرخ‬ ‫تورم نقطه به نقطه ‪۱۰‬درصد است تصور نمی کنم‬ ‫می��زان افزای��ش درامدها هم رقم باالیی باش��د‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ال گذش��ته نرخ رشد‬ ‫دس��تمزدها بیش از ‪۲۱‬درصد بوده است‪ .‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران درادامه به بحث ایجاد اختالل‬ ‫در جاده ها در بازه زمانی ‪ ۲۴‬اسفند تا ‪ ۶‬فروردین‬ ‫اش��اره کرد و خواس��تار اتخ��اذ راهکارهایی برای‬ ‫روند اس��ان تر حمل و نقل محصوالت کشاورزی‬ ‫و غذایی فسادپذیر به بنادر شد‪.‬‬ ‫تاس��یس صندوق خوراک دام و طیور با بودجه‬ ‫‪۱۰‬میلیارد تومانی نی��ز مطالبه دیگر رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران از ش��ورای گفت وگ��و بود که به‬ ‫مصوبه مجلس شورای اس�لامی در قالب بودجه‬ ‫‪ ۹۵‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قولی که طیب نیا داد‬ ‫در ای��ن ش��ورا برخ��ی از انتقاده��ای فع��االن‬ ‫اقتص��ادی از روند واگ��ذاری بنگاه های دولتی به‬ ‫بخ��ش خصوصی واقع��ی موجب ش��د وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی نیز از برخ��ی اختالل زایی ها‬ ‫و کارشکنی ها در روند واگذاری ها سخن بگوید‪.‬‬ ‫طیب نی��ا به اظهارات عبدالوهاب س��هل ابادی‪،‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬مبنی بر رس��یدگی‬ ‫دولت به بحث تهاتر بدهی ها به دولت با مطالبات‬ ‫ط تهیه‬ ‫از دولت‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬ایین نامه مربو ‬ ‫شده و دیگر مشکلی برای تهاتر وجود ندارد‪ .‬البته‬ ‫این موضوع زمانی اجرایی می ش��ود که بدهکار و‬ ‫طلبکار‪ ،‬یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با اش��اره به رقم‬ ‫نامناس��ب واگذاری ها در س��ال های اخیر تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بنا بر اعالم رس��می سازمان خصوصی سازی‬ ‫واگذاری ه��ای واقعی تا س��ال ‪ ۹۲‬تنها ‪۱۳‬درصد‬ ‫بوده که جمع ارزش انها از مرز ‪ 100‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می گذرد‪ ،‬این در ش��رایطی اس��ت که این‬ ‫واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از ان چند‬ ‫دست چرخیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس کار پژوهش��ی که وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی انج��ام داده تنه��ا ‪ 2‬تا ‪3‬درصد‬ ‫واگذاری های انجام ش��ده تا س��ال ‪ ۹۲‬به بخش‬ ‫خصوص��ی واقعی ب��وده‪ ،‬در حالی ک��ه در دولت‬ ‫جدی��د و س��ال ‪ ۹۳‬این س��هم را ب��ه ‪۸۵‬درصد‬ ‫ی به‬ ‫رس��اندیم و در س��ال جاری نیز هیچ واگذار ‬ ‫خصولتی ها نداشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصوی�ب بس�ته س�اماندهی جدی�د‬ ‫واگذاری ها‬ ‫وزی��ر اقتصاد گفت‪ :‬بس��ته س��اماندهی جدید‬ ‫واگذاری ها یکش��نبه ش��ب در دولت به تصویب‬ ‫رس��یده و بر این اس��اس قرار است ‪ ۶۰‬شرکت را‬ ‫احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیران‬ ‫دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫طیب نیا ادامه داد‪ ۶۰ :‬شرکت را در قالب سهام‬ ‫عدالت بی صاحب کردند و روند خصوصی س��ازی‬ ‫ب��ه دلیل تجرب��ه منف��ی از گذش��ته و مقاومت‬ ‫مدیران دولتی و نیروهای انس��انی به ُکندی طی‬ ‫می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یک سال است که یکی‬ ‫از معادن مهم کش��ور را فروخته ایم و به ش��رکت‬ ‫ملی فوالد هم اجازه واگذاری داده ش��ده اما هنوز‬ ‫نتوانس��تیم تمام شرکت را که پول ان را دریافت‬ ‫کرده ای��م به خریدار بدهی��م‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به ان‬ ‫اعطای مهم ترین جایزه اقتصاد ایتالیا به یک «ایرانی»‬ ‫«سرجو ماتارال» رییس جمهوری ایتالیا‪ ،‬جایزه «لئوناردو»‬ ‫را ک��ه مهم ترین جایزه اقتصادی کمیته کیفیت این کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬به «احمد پورفالح» رییس اتاق مش��ترک‬ ‫بازرگان��ی ای��ران و ایتالی��ا به دلی��ل کمک وی به توس��عه و‬ ‫بهب��ود رواب��ط فرهنگ��ی و اقتص��ادی میان دو کش��و ر اهدا‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پورفالح که برنده جایزه س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫لئوناردو ش��ده‪ ،‬دوشنبه گذشته در مراسمی که در محل کاخ‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایتالیا در رم با حض��ور «فدریکا گوئیدی»‬ ‫وزیر توس��عه اقتص��ادی‪« ،‬جورجو اس��کوئینیتزی» رییس‬ ‫اتحادی��ه صنایع‪« ،‬لوئیزا تودینی» ریی��س کمیته لئوناردو و‬ ‫«ری��کاردو مونتی» رییس اژانس تج��ارت خارجی (ایچه) و‬ ‫جمعی از کارافرینان ایتالیایی برگزار ش��د‪ ،‬این جایزه مهم را‬ ‫که هر س��ال به یکی از فعاالن اقتصادی در یکی از کشورهای‬ ‫جهان اعطا می ش��ود‪ ،‬دریافت کرد‪ .‬پورفالح پس از مراس��م‬ ‫اه��دای جایزه لئونارد و ب��ه ایرنا گفت‪ :‬این جای��زه متعلق به‬ ‫همه ایرانی ها اس��ت‪ .‬من ‪۲۰‬سال اس��ت که به طور داوطلبانه‬ ‫در اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا قبول مس��ئولیت کرده ام‪ .‬این‬ ‫ات��اق بازرگانی قدیمی ترین و بزرگترین اتاق مش��ترک ایران‬ ‫با یک کش��ور اروپایی و جهانی اس��ت که بیش از ‪۳‬هزار عضو‬ ‫دارد و متش��کل از بزرگتری��ن بنگاه ه��ای اقتص��ادی دولتی‬ ‫و خصوصی اس��ت‪« .‬ای��وان لوبلو» ریی��س اتحادیه اتاق های‬ ‫بازرگانی ایتالیا نیز ضمن ابراز خرسندی از فضای ایجاد شده‬ ‫در دوران پس��اتحریم اظهار کرد‪ :‬جایزه لئوناردو نشانی بسیار‬ ‫مهم وحاکی از کیفیت باالی تولیدات است‪ .‬امروز کیفیت یک‬ ‫موضوع محوری اس��ت و م��ا از اینکه فضایی بزرگ برای ایران‬ ‫باز شده بسیار خوش��حالیم‪« .‬روزاریو الساندرلو» رییس اتاق‬ ‫ن نیز گفت‪ :‬اعطای این جایزه به پورفالح‬ ‫بازرگانی ایتالیا – ایرا ‬ ‫بسیار مهم اس��ت زیرا روابط ش��رکت های ایرانی و ایتالیایی‬ ‫به رس��میت شناخته ش��ده‪ ،‬به این معنی که ایران با نماینده‬ ‫خود وارد مدار بین المللی شده است‪ .‬کمیته لئوناردو در سال‬ ‫‪۱۹۹۳‬م ش��کل گرفت و امروز بی��ش از ‪ ۱۵۰‬عضو دارد که با‬ ‫هدف ترویج و تقویت کیفیت ایتالیایی در جهان تشکیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد تا پیشنهاد‬ ‫همچنی��ن در ای��ن نشس��ت‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫اذربایجان ش��رقی گزارش��ی از رون��د برگ��زاری‬ ‫جلس��ات ش��ورای گفت وگوی این اس��تان ارائه‬ ‫داد‪ .‬بر اس��اس اظه��ارات وی از خرداد س��ال ‪۹۳‬‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬جلس��ه ش��ورای گفت وگو در اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی برگزار شده که به بررسی ‪۱۲۴‬‬ ‫دستورجلسه پرداخته و از ان میان ‪ ۱۱۳‬مورد به‬ ‫مصوبه تبدیل ش��ده که ‪ ۸۴‬مورد از انها مصوبات‬ ‫اس��تانی و از بین انه��ا ‪ ۴۰‬مورد ب��ه طور کامل‬ ‫اجرایی شده است‪ .‬جبارزاد ه در ادامه به واگذاری‬ ‫شرکت ماشین سازی اشاره و از ان انتقاد کرد‪.‬‬ ‫صمد حس��ن زاده‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی تبریز‬ ‫نی��ز تعطیلی کارخانه های کاشی س��ازی به دلیل‬ ‫رکود دربازار مس��کن را م��ورد توجه قرار داد و با‬ ‫بیان اینکه سرمایه گذاری های خوبی در کشور در‬ ‫حوزه کاشی سازی و نس��اجی انجام شده اما این‬ ‫واحده��ا در ح��ال از دس��ت دادن بازارهای خود‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید ب��رای حل این بحران‬ ‫برنامه جامع و دقیقی ارائه دهد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫به صورت‬ ‫تمام قد در‬ ‫مقابل برخی‬ ‫واگذاری ها‬ ‫ایستاده ام و‬ ‫ترجیح می دهم‬ ‫وزیر نباشم تا‬ ‫اینکه برخی‬ ‫شرکت ها را‬ ‫به صورت‬ ‫رد دیون و تهاتر‬ ‫واگذار کنم‬ ‫سرمایه خارجی باید در کنار ظرفیت های ملی ما باشد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت های ملی در دوران جدی��د تاکید کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫انصاری درباره ش��رایط مذاکرات اقتص��ادی به پایگاه خبری‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران گف��ت‪ :‬در دوران جدید که تحریم ها لغو‬ ‫ش��ده و رفت و امدهای فعاالن اقتصادی کش��ورهای مختلف‬ ‫افزای��ش یافته بای��د از دس��تپاچگی بپرهیزیم‪ .‬بای��د بدانیم‬ ‫که ب��دون بهره ب��رداری از ظرفیت های ملی و تنه��ا به اتکای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی نمی توانیم دروازه های بهشت را برای‬ ‫خ��ود باز کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نباید اش��تباه کنیم و در این راه‬ ‫دس��تپاچه عمل کنیم‪ .‬دومین نکته نیز این اس��ت که باید بر‬ ‫ظرفیت س��ازی ملی و تقویت بنگاه ه��ای داخلی تاکید کنیم‪.‬‬ ‫تقویت بنگاه ها و ایجاد ظرفیت های ملی در شرایط پساتحریم‬ ‫اهمیت باالتری نس��بت به سایر مسائل دارد‪ .‬این ظرفیت های‬ ‫ملی هستند که بهره وری سرمایه خارجی را افزایش می دهند‬ ‫وگرنه سرمایه گذاری خارجی بدون ظرفیت های ملی می تواند‬ ‫برای م��ا بهره وری نداش��ته باش��د‪ .‬می تواند ی��ک اثر موقت‬ ‫شادکننده ای داشته باشد اما اینده ای برای نسل های بعدی و‬ ‫حتی اثری برای س��ال های پیش رو نداشته باشد‪ .‬نایب رییس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬جهان ه��م بعد از نیمه دوم‬ ‫قرن بیس��تم و بع��د از جنگ جهانی دوم باره��ا این موضوع را‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫حکایت کاسه مسی‬ ‫و خصوصی سازی ایرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫طیب نی��ا گفت‪ :‬به ص��ورت تمام ق��د در مقابل‬ ‫برخ��ی واگذاری ها ایس��تاده ام و ترجیح می دهم‬ ‫وزیر نباش��م تا اینکه برخی شرکت ها را به صورت‬ ‫رد دی��ون و تهاتر واگذار کن��م‪ .‬همین چند وقت‬ ‫پیش هم جلسه س��نگینی داشتیم که نپذیرفتم‬ ‫واگذاری مربوط به س��رانجام برسد‪ ،‬یعنی ترجیح‬ ‫می دهم وزیر نباش��م تا این افتضاح به نامم ثبت‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی اظه��ار کرد‪ :‬تا‬ ‫زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم‬ ‫مش��غول به کار هس��تم هرگز به دست من شاهد‬ ‫چنی��ن واگذاری های��ی به بخش ه��ای غیرواقعی‬ ‫اقتصاد نخواهید بود‪ ،‬این در ش��رایطی اس��ت که‬ ‫مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها‬ ‫را ت��ا پایان س��ال ‪ ۹۴‬معین کرده ک��ه اگر انجام‬ ‫نش��ود باید بابت ان جواب بدهیم‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫بای��د گفت این واگذاری ها امس��ال انجام ش��دنی‬ ‫نیست و باید سال اینده انجام شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫بی صاحب سازی به جای خصوصی سازی‬ ‫نداریم و هر ش��رکتی را که می خواهیم خصوصی‬ ‫کنی��م گروهی ما را منع می کنن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگر دولت توان اصالح س��اختار شرکت های زیان‬ ‫ده را دارد چ��را در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته این کار را‬ ‫انجام نداده است؟‬ ‫این عضو کابینه یازدهم گفت‪ :‬باید باور داش��ته‬ ‫باش��یم دولت مدی��ر و بنگاه دار خوبی نیس��ت و‬ ‫مش��کل اصلی ما در ناکارامدی سیس��تم دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این معن��ا که بنگاه های ما به واس��طه‬ ‫مدیری��ت دولت��ی‪ ،‬به مراکز توزیع رانت و فس��اد‬ ‫تبدیل ش��ده اند‪ .‬وزی��ر اقتصاد تاکی��د کرد‪ :‬من‬ ‫به عن��وان وزیر اقتص��اد‪ ،‬براس��اس اختیاراتی که‬ ‫قانون برای من تعیین کرده به شرکت های دولتی‬ ‫ک��ه صورت های مالی خ��ود را به درس��تی ارائه‬ ‫ندهند‪ ،‬هش��دار می دهم که هم��ه مدیران انها را‬ ‫عزل خواهم کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫تجربه کرده که می توانیم از ان درس بگیریم‪ .‬کش��ورهایی که‬ ‫به ظرفیت های ملی توجه نکرده اند‪ ،‬س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫نتوانس��ته حتی فقر را در ان کشورها از بین ببرد‪ .‬این کشورها‬ ‫ازادانه از سرمایه گذاری خارجی برخوردار بوده اند و تحریم هم‬ ‫نداش��تند اما بعد از گذشت ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬سال از جنگ جهانی دوم‬ ‫با وجود جذب سرمایه خارجی‪ ،‬هنوز بچه هایشان پابرهنه اند‪.‬‬ ‫هن��وز ‪۴۰‬درصد فقر دارند‪ .‬انصاری تاکید کرد‪ :‬کش��ورهایی با‬ ‫این مش��خصات در دنی��ا وجود دارند که بای��د از این تجربه ها‬ ‫درس گرفت��ه ش��ود‪ .‬انچه که می تواند پاس��خ ای��ن موضوع‬ ‫باش��د‪ ،‬ظرفیت سازی ملی است‪ .‬س��رمایه گذاری خارجی هم‬ ‫با مش��ارکت ظرفیت های ملی بارور خواهد شد به همین دلیل‬ ‫باید روی ان تاکید و توجه ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه‬ ‫تلگرام خود نوش��ت‪ :‬نشس��ت دیشب ش��ورای گفت وگو‬ ‫(دوش��نبه) که اخرین نشست این ش��ورا در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫بود‪ ،‬بیشتر به معضل خصوصی سازی اختصاص داشت‪.‬‬ ‫ش��اید اگ��ر دکت��ر اس��ماعیل جب��ارزاده‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫اذربایجان شرقی که برای ارائه گزارش شورای گفت وگوی‬ ‫مح��ل خدمتش مبح��ث کارخانه ماشین س��ازی تبریز را‬ ‫مطرح نکرده بود‪ ،‬درد دل من و دکتر طیب نیا از ش��یوه‬ ‫خصوصی س��ازی باز نمی شد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫که از انواع مانع تراشی ها بر سر راه خصوصی سازی به ستوه‬ ‫امده است‪ ،‬به شرح بعضی از سنگ اندازی ها پرداخت و از‬ ‫معضل واگذاری ‪ ۶۰‬ش��رکت بزرگ کشور در قالب سهام‬ ‫عدالت گالیه کرد‪ .‬ش��رکت های مهمی که امروز نه مالک‬ ‫مشخصی دارند و نه دلسوزی و نه نقشه راهی‪.‬‬ ‫ب��ه ق��ول ایش��ان‪ ،‬در س��ال های گذش��ته‪ ،‬ب��ه جای‬ ‫خصوصی س��ازی بی صاحب س��ازی ام��وال دولت صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬من هم از مشکالت این مسیرگفتم و از اینکه‬ ‫هر دو هفته یک بار در روزهای چهارشنبه نشست هیات‬ ‫داوری واگذاری تنها به داوری ان بخش از خصوصی سازی‬ ‫می پردازد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است‪.‬‬ ‫گفتم که حکایت ما ش��بیه فردی اس��ت که ظرف مسی‬ ‫س��وراخی راپیداکرد و ‪ 5‬تومان خرج لحیم ان کرد و بعد‪،‬‬ ‫ظرف تعمیرشده را ‪ 2‬تومان فروخت‪.‬‬ ‫گفتم عمده شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬درحال حاضر جز زیان چیزی ندارند اما ما‬ ‫نگرانیم که نکند یک ریال ارزان تر بفروش��یم حال ان که‬ ‫نگهداری این ش��رکت ها چندین برابر زیانی که دارند‪ ،‬به‬ ‫دولت هزینه تحمیل می کنند‪ .‬این گونه بود که نشس��ت‬ ‫دیش��ب به صورت عمده به توضی��ح روند غلط واگذاری ها‬ ‫گذش��ت و تنها فرصت شد که گزارش��ی ازکارانجام شده‬ ‫توس��ط ات��اق بازرگانی ایران برای اجرای��ی کردن ماده ‪6‬‬ ‫قانون بهبود مستمرفضای کس��ب وکار ارائه شود که ارائه‬ ‫شد و مورد استقبال اعضا قرار گرفت و تصمیم گرفتیم ان‬ ‫را تکمیل و در سایت شورا قرار دهیم‪.‬‬ ‫گزارش ش��ورای گفت وگوی اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫هم گ��زارش خوبی بود که حاکی از برگزاری ‪١٩‬جلس��ه‬ ‫این ش��ورا و نهایی شدن ‪ ۸۰‬مصوبه برای حل مشکالت و‬ ‫معضالت فعاالن اقتصادی استان بود که خوشبختانه بیش‬ ‫از‪ ٥٠‬درصد ان اجرایی شده و بقیه درحال انجام است‪.‬‬ ‫نشست دیشب‪ ،‬هشتمین جلس��ه شورا بود که دردوره‬ ‫هشتم برگزار شده است و این معنی را می دهد که شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هرماه یک بار جلسه‬ ‫برگزار کرده است‪ .‬شورا همچنین تصویب کرد که جلسات‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬دوشنبه های پایان هرماه ساعت ‪١٨‬در محل‬ ‫اتاق ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫از موقعیت سیاسی در منطقه‬ ‫به نفع اقتصاد استفاده شود‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی ته��ران از دولت‬ ‫خواس��ت از موقعیت ویژه کش��ور در منطقه ب��ه نفع اقتصاد‬ ‫بهره ب��رداری کند‪ .‬حمیدرضا صالح��ی در گفت وگو با پایگاه‬ ‫خبری اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد‪ :‬وقتی از نظر سیاس��ی‬ ‫نفوذ باالیی در برخی کش��ورهای منطقه داریم‪ ،‬باید بتوانیم‬ ‫از ای��ن موقعیت برای افزایش صادرات به این کش��ورها بهره‬ ‫بیشتری ببریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دنیا در عرصه سیاسی‪ ،‬به این نتیجه رسیده‬ ‫که ایران به دلیل موقعیت اس��تراتژیک جغرافیایی و بسیاری‬ ‫مسائل دیگر جایگاه ویژه ای در منطقه دارد‪ .‬این موقعیت باید‬ ‫در اقتصاد هم خود را نشان دهد و ایران را به قطب صادرات‬ ‫خاورمیانه تبدیل کند‪.‬‬ ‫دبیرکل فدراس��یون صادرات انرژی گفت‪ :‬در زمینه انرژی‬ ‫مزیت های باالیی داریم که می توان از ان اس��تفاده بیشتری‬ ‫کرد‪ .‬با توجه به محدوده اختالف ساعت نسبت به کشورهای‬ ‫غربی و ش��رقی و چهارفصل بودن کش��ور‪ ،‬می توانیم درامد‬ ‫باالیی از صادرات برق به کش��ورهای همس��ایه کسب کنیم‬ ‫چراکه پیک برق و نیاز کش��ورهای همسایه با مصرف داخل‬ ‫مکمل یکدیگر هستند و می توانیم به عایدی ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیارد‬ ‫دالری در این بخش بیندیشیم‪ .‬صالحی با اشاره به این نکته‬ ‫که باید نفوذ اقتصادی خود را در کش��ورهای منطقه افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر به عراق برق می دهیم اما‬ ‫از این کشور پروژه های زیادی دریافت نمی کنیم‪.‬‬ ‫در س��طوح ب��االی دولت و مذاکرات سیاس��ی باید به این‬ ‫نکت��ه توجه ش��ود‪ .‬چطور اس��ت که ‪۱۰۰۰‬م��گاوات برق به‬ ‫ع��راق می دهیم اما یک پ��روژه نمی گیری��م؟ وی ادامه داد‪:‬‬ ‫باید این مس��ائل از س��وی یک متولی رصد و خواس��ته های‬ ‫بخش خصوصی نیز در صنایع مختلف در نظر گرفته شود تا‬ ‫بتوان به توسعه قابل توجه صادرات فکر کرد‪ .‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت در حد و اندازه این کار نیس��ت‪ .‬متولی صادرات باید‬ ‫فردی نزدیک به رییس جمهوری و با اختیار کافی باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چرخه معیوب برخورد با میوه قاچاق‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۶‬کشور اسیایی و اروپایی در قشم‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قشم «هاب مالی» منطقه می شود‬ ‫ثبات قیمت‬ ‫در بازار مواد غذایی‬ ‫عض��و هیات مدیره اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی‬ ‫گف��ت‪ :‬ثب��ات قیم��ت در ب��ازار م��واد غذای��ی پایدار‬ ‫اس��ت و از خریده��ای فله ای یا تبدیل من��ازل به انبار‬ ‫کاالهای اساس��ی خبری نیست‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬قاسمعلی حس��نی عنوان کرد‪ :‬برنج های‬ ‫داخلی با قیمت ‪۷‬هزار تا ‪ ۹۳۰۰‬تومان در هر کیلوگرم‬ ‫عرضه می ش��ود و قیمت برنج های خارجی نیز ‪۲۲۰۰‬‬ ‫تا ح��دود ‪۴‬هزار تومان اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۵‬افزایش قیمت نخواهیم داش��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بازار با ارامش کامل و بدون التهاب و همچنین با‬ ‫نوسان اندک قیمت ها دوره شب عید را نمایش می دهد‬ ‫و عمده خریدهای این روزها اجیل و خشکبار است که‬ ‫در این بازارها قیمت ها نوس��ان خاصی ندارد‪ .‬حسنی‬ ‫همچنی��ن از ثبات قیمت در بازار حبوب��ات و ادویه ها‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬درحال حاضر کانون عرضه و تقاضای‬ ‫کاالهای پرتقاضای بازار شب عید نمایشگاه بهاره است‬ ‫و بر قیمت و کیفیت کاالها نیز نظارت داریم‪.‬‬ ‫بیکاری اتوکاران حرفه ای‬ ‫در استانه عید‬ ‫ریی��س اتحادیه خشکش��ویی و لباسش��ویی گفت‪:‬‬ ‫تاکنون س��ابقه نداشته که اتو کار و پرسکار حرفه ای در‬ ‫این صنف در اس��فن د بیکار باشد‪ .‬ابوالفضل رجب زاده‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با س��ایت اتاق اصناف ای��ران درباره نرخ‬ ‫جدید خدمات خشکش��ویی و لباسش��ویی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫برنام��ه ای برای تغییر در نرخ خدمات واحدهای صنفی‬ ‫خشکش��ویی و لباسش��ویی نداری��م و نرخ ه��ای قبلی‬ ‫کم��اکان به قوت خود باقی اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همه‬ ‫واحدهای صنفی دارای پروانه کس��ب موظف هس��تند‬ ‫نرخ های چاپ شده رنگی را با هولوگرام و مهر اتحادیه‬ ‫و نام واحد صنفی خود در مع رض دید مش��تری قرار‬ ‫دهن��د و در صورتی که نرخ های چاپ ش��ده در رویت‬ ‫مش��تری نباش��د‪ ،‬واحد صنف��ی تخلف کرده اس��ت‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه خشکش��ویی و لباسش��ویی با اشاره به‬ ‫قیمت گذاری ‪ ۷‬قلم کاال از س��وی اتحادیه‪ ،‬گفت‪ :‬فقط‬ ‫‪ ۷‬قلم کاالی کت و ش��لوار‪ ،‬کت‪ ،‬ش��لوار‪ ،‬دامن‪ ،‬مانتو‪،‬‬ ‫بل��وز و پیراهن مردانه از س��وی اتحادیه قیمت گذاری‬ ‫ش��ده و بقیه کاالها در حضور مش��تری قیمت گذاری‬ ‫می شود‪ .‬وی ضمن اشاره به فعالیت ‪ ۹۰۰‬واحد صنفی‬ ‫خشکشویی و لباسشویی در تهران و با بیان اینکه بازار‬ ‫ما به وضعیت افتضاحی رس��یده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫بازار خشکش��ویی و لباسش��ویی ها نیز در س��ال جاری‬ ‫تعریف��ی نداش��ته و همچون دیگر بازاره��ا در رکود به‬ ‫س��ر برده است‪ .‬وی از تعدیل ش��دید نیر و در اتحادیه‬ ‫خشکش��ویی و لباسشویی خبر داد و افزود‪ :‬هیچ سالی‬ ‫امکان نداش��ت ات��وکار و پرس کار حرفه ای در اس��فند‬ ‫بیکار باش��د اما متاسفانه در سال جاری با تشدید رکود‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شاهد افزایش بیکاری پرس کار و اتوکار های‬ ‫حرفه ای بوده ایم‪.‬‬ ‫رقابت اصناف‬ ‫برای ارزانی کاال در شب عید‬ ‫ریی��س اتحادیه بنکداران م��واد غذایی تهران گفت‪:‬‬ ‫اصن��اف و فروش��گاه های زنجی��ره ای در اس��تانه عید‬ ‫رقابت ش��دیدی را برای پایی��ن اوردن قیمت اجناس‬ ‫اغ��از کرده ان��د‪ .‬محم��د اقاطاهر در گفت وگ��و با اتاق‬ ‫اصن��اف ایران با اش��اره به وج��ود ‪ ۱۸۰۰‬واحد صنفی‬ ‫در ای��ن اتحادی��ه‪ ،‬از تعطیلی ‪ ۱۵۰‬واح��د بنکدار مواد‬ ‫غذایی به دلیل رکود اقتصادی خبر داد و گفت‪ :‬تشدید‬ ‫رکود اقتصادی در س��ال جاری موجب ش��د تا تعدادی‬ ‫از واحدهای بنکدار مواد غذایی تعطیل ش��وند‪ .‬وی در‬ ‫مورد وضعیت بازار ش��ب عید نیز با اعالم مازاد اجناس‬ ‫مورد نیاز مردم و رد هر گونه کمبود کاال گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر به اندازه کاف��ی کاال در بازار وجود دارد و جای‬ ‫هیچ نگرانی نیست‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی در عین حال‬ ‫از رقابت شدید اصناف و فروشگاه های زنجیره ای برای‬ ‫کاهش قیمت خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون شاهد هستیم‬ ‫که رقابت شدیدی برای پایین اوردن قیمت اجناس در‬ ‫بازار به وجود امده است و اصناف و فروشگاه ها تدابیری‬ ‫را ب��رای ارزانی کاال و اعم��ال تخفیف های ویژه در نظر‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬به گفت��ه اقاطاهر‪ ،‬هم این��ک تخفیف های‬ ‫ویژه ای نیز روی صنایع بس��ته بندی ش��ده اعمال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محس��ن محمودی‪ ،‬رییس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار درباره‬ ‫اقدامات انجام ش��ده برای مقابله با قاچاق میوه با تاکید بر اینکه اتحادیه بارفروش��ان‬ ‫وظیفه ای برای بازرسی و کشف میوه های قاچاق ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کشف محموله های‬ ‫قاچاق برعهده بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف مس��تقر در میدان مرکزی است؛ با این‬ ‫حال اتحادیه در اقدامی فراوظیفه ای وجود محموله های قاچاق را گزارش می دهد‪.‬‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫چنانچه بانک‬ ‫و بیمه خارجی‬ ‫و همچنین‬ ‫سوئیفت در‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫برقرار نباشد‪،‬‬ ‫امکان انجام‬ ‫عملیات مالی‬ ‫و پذیرش‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫خارجی وجود‬ ‫ندارد‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد قش��م از س��رمایه گذاری‬ ‫ژاپن‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬سوئیس‪ ،‬س��نگاپور و چین در‬ ‫ای��ن منطقه خبرداد و گفت‪ :‬چینی ه��ا به صورت مجزا‬ ‫در دو شهرک قشم س��رمایه گذاری می کنند و پروتکل‬ ‫سرمایه گذاری با ‪ ۵‬کشور دیگر نهایی شده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا مومن��ی با بی��ان این مطل��ب که تالش‬ ‫می کنیم منطقه ازاد قش��م را در راس��تای سیاست ه ا و‬ ‫برنامه های ابالغی از س��وی رهبر معظم انقالب و رییس‬ ‫قوه مجری��ه اداره کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬انتقال دانش فنی‪ ،‬تولید‬ ‫صادرات محور و تس��هیل در کار س��رمایه گذاران را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده ایم و در مذاکراتی که با کشورهای‬ ‫دیگ��ر برای ج��ذب س��رمایه گذاری داری��م این نکات‬ ‫را مدنظر ق��رار می دهیم زیرا در سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی بر تمامی این موارد تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر ض��رورت جذب س��رمایه گذاری و‬ ‫همکاری با سایر کشورها به ویژه در زمینه های صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه صنعت با کش��ورهای عالقه مند به‬ ‫س��رمایه گذاری در منطقه ازاد قش��م مذاکراتی داریم‬ ‫اما مهم ترین مس��ئله این اس��ت که ب��ه هیچ وجه اجازه‬ ‫نمی دهیم سرمایه گذاران خارجی برای ما تعیین تکلیف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ازاد قش��م تصریح ک��رد‪ :‬ما برای‬ ‫اداره مناط��ق ازاد تجاری کش��ور از جمل��ه منطقه ازاد‬ ‫قشم چارچوب هایی داریم که براساس معیارهای کلی‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی ایران تدوین شده‪ ،‬بنابراین به‬ ‫هیچ عنوان اجازه نمی دهیم کشوری دیگر خارج از این‬ ‫چارچوب ها برای ما تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که در مذاکرات سرمایه گذاران‬ ‫اروپایی و چینی وارد ش��ده اند که البته ما اعالم کرده ایم‬ ‫نیاز به س��رمایه گذار داریم‪ ،‬نه فاینانس��ور خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬مناطق ازاد با توجه به ظرفیت های شان قرار است‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند که بر این اساس‬ ‫دو خواسته منطقه ازاد قش��م از تمامی سرمایه گذاران‬ ‫خارجی این اس��ت ک��ه در این منطقه س��رمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ ،‬نه اینکه پروژه های م��ا را فاینانس کنند؛ ضمن‬ ‫اینکه هر س��رمایه گذاری که وارد این منطقه می ش��ود‬ ‫ما را به عن��وان نماینده عالی دولت در جزیره پذیرفته و‬ ‫تضامین ما را نیز قبول کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اح�داث ش�هر فرودگاه�ی ب�ا س�رمایه‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫مومنی با اش��اره به برنامه ریزی های انجام شده برای‬ ‫ایجاد ش��هرفرودگاهی به معنای عام ان ابراز کرد‪ :‬برای‬ ‫احداث این شهر پیشنهادهایی از سوی سرمایه گذاران‬ ‫و پیمان��کاران ایران��ی و خارجی داریم که بای��د انها را‬ ‫بررس��ی کنیم و در نهایت این امکان وجود دارد که برای‬ ‫اجرای پروژه شهرفرودگاهی هم پیمانکاران ایرانی و هم‬ ‫پیمانکاران خارجی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد قش��م گفت‪ :‬ب��ه دنبال ایجاد‬ ‫ش��هر فرودگاهی با امکانات اقامتی‪ ،‬فرودگاه و دانشگاه‬ ‫هستیم که در حال بررسی پیشنهادها بوده و به زودی از‬ ‫میان ایرانی ها و خارجی ها انتخاب الزم را انجام خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دس��تور رییس جمهوری برای ایجاد‬ ‫صنایع ب��ا االیندگی پایین در منطقه ازاد قش��م ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار اس��ت در قش��م شهرک پوش��اکی با همکاری‬ ‫حمیدرضا مومنی‬ ‫چینی ها راه اندازی شود‪ ،‬ضمن اینکه برای توسعه حوزه‬ ‫گردش��گری در مناطق ازاد نیز برنامه داریم و امیدواریم‬ ‫بتوانیم برای س��ال اینده صنعت گردشگری را در قشم‬ ‫س��اماندهی کنیم‪ .‬عالوه بر این احداث شهرک مبلمان‬ ‫نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ابقه منطقه ازاد قش��م در ‪ 3‬حوزه‬ ‫ش��یالت‪ ،‬کش��اورزی و بازرگانی اظهار ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫پیش��ینه فعالی��ت و ظرفیت قش��م در حوزه ش��یالت‪،‬‬ ‫تاکن��ون به صورت صنعتی وارد این حوزه نش��ده ایم اما‬ ‫در برنامه شش��م توسعه پیش بینی شده تولید ماهی در‬ ‫قف��س این منطقه را به ‪ ۸۶۰‬هزار تن برس��انیم که برای‬ ‫تولید ‪ ۲۲۰‬ه��زار تن ان با فرانس��ه قراردادهای الزم را‬ ‫منعقد کرده ایم‪ .‬به گفته مدیرعامل منطقه ازاد قش��م؛ ‬ ‫برای فعال سازی صنعت شیالت به شیوه ماهی در قفس‬ ‫ب��ا بخش خصوصی ایران��ی و خارج��ی قراردادهایی را‬ ‫منعقد کرده ایم و فرانسه یکی از کشورهایی است که در‬ ‫اجرای طرح ماهی در قفس منطقه ازاد قش��م مشارکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مومن��ی با اش��اره به اجرای طرح های کش��اورزی در‬ ‫قال��ب طرح های گلخان��ه ای در ‪ ۳۵۰‬هکت��ار از اراضی‬ ‫منطقه ازاد قش��م گفت‪ :‬این طرح برای کش��ت برخی‬ ‫اقالم کشاورزی و صادرات انها اجرایی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد قش��م با اش��اره به سابقه ‪۵۰۰‬‬ ‫ساله منطقه ازاد قشم در بازرگانی با هند و چین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با وجود س��ابقه این منطق��ه ازاد تجاری در حوزه‬ ‫بازرگانی‪ ،‬نتوانسته ایم از این پیشینه درخشان استفاده‬ ‫بهینه کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬اقتصاد ما در بخش تجارت بزرگ‬ ‫شده اما متفکر نش��ده به همین دلیل ما نتوانسته ایم به‬ ‫نشان(برند) س��ازی در عرصه تجاری دست پیدا کنیم و‬ ‫همین امر موجب ش��ده به طور معم��ول اجناس تولید‬ ‫داخل در نقاط مرفه نش��ین ش��هرها به فروش نرس��د و‬ ‫کاالهای داخلی بیشتر از سوی قشر متوسط یا متوسط‬ ‫رو به پایین جامعه مصرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد قش��م از مذاک��ره ب��ا‬ ‫سرمایه گذاران برای تاسیس بانک های خارجی در قشم‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬چینی ها ش��روط ایران برای تاس��یس‬ ‫بانک در این منطقه را پذیرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بدون س�وئیفت پذیرش س�رمایه مقدور‬ ‫نیست‬ ‫مومنی اظهار کرد‪ :‬اعتقاد ما بر این اس��ت که چنانچه‬ ‫بان��ک و بیمه خارجی و همچنین س��وئیفت در مناطق‬ ‫ازاد برقرار نباش��د‪ ،‬امکان انجام عملیات مالی و پذیرش‬ ‫سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ر این اس��اس یک��ی از م��واردی که در‬ ‫مذاکرات با س��رمایه گذاران خارجی عنوان شده‪ ،‬ایجاد‬ ‫بانک و بیمه خارجی در مناطق ازاد اس��ت که ش��روط‬ ‫مناط��ق ازاد مورد موافقت چینی ها ق��رار گرفته و قرار‬ ‫اس��ت بانک خارجی از س��وی چینی ه��ا در این منطقه‬ ‫تاسیس شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد قش��م افزود‪ :‬هدف گذاری این‬ ‫اس��ت که قش��م به هاب مالی منطقه تبدیل ش��ود و بر‬ ‫این اساس‪ ،‬مذاکراتی با سرمایه گذاران ژاپنی انجام شده‬ ‫و قرار بر این اس��ت که در صورت پذیرش پیش��نهاد ها‪،‬‬ ‫پروتکل ه��ای الزم ب��رای مدیری��ت بازاره��ای مالی و‬ ‫سرمایه ای در قشم ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬راه اندازی ش��عبه های بانک های‬ ‫خارج��ی در اولویت قرار دارد‪ ،‬اگر چ��ه ضوابط خاصی‬ ‫از س��وی بانک مرکزی بر تاس��یس بانک های خارجی‬ ‫حاکم اس��ت اما به نظر نمی رسد محدودیت خاصی در‬ ‫کار باشد‪.‬‬ ‫مومن��ی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره می��زان‬ ‫سرمایه گذاری الزم برای توسعه منطقه ازاد قشم گفت‪:‬‬ ‫تا خرداد س��ال ‪ ۹۵‬می توان رقم دقیقی از میزان سرمایه‬ ‫مورد نیاز داخلی و خارجی برای توسعه قشم اعالم کرد‪،‬‬ ‫چراکه باید در ابتدا با س��رمایه گذاران خارجی به توافق‬ ‫برس��یم تا در نهایت بتوانیم ش��رایط را برای اعالم رقم‬ ‫دقیق سرمایه گذاری ها فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح اخری��ن وضعی��ت راه ان��دازی پ��ل‬ ‫خلیج فارس اظه��ار کرد‪ :‬در طرح جام��ع حمل ونقل و‬ ‫ش��بکه ارتباطی خلیج فارس یک پ��ل‪ ،‬یک ریل قطار و‬ ‫نیز بندر کاوه دیده ش��ده که اگر این پروژه تکمیل شود‪،‬‬ ‫کریدور جنوب به ش��مال راه اندازی ش��ده و هند‪ ،‬چین‬ ‫و قشم به س��رزمین اصلی‪ ،‬ش��مال ایران و اروپا متصل‬ ‫خواهند ش��د و در این ص��ورت بخش اعظم ماموریت ما‬ ‫در حمل ونقل دریایی و زمینی نیز به سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫مومنی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پنجش��نبه هفته گذشته‬ ‫درخواستی را به معاون اول رییس جمهوری ارائه دادیم‬ ‫که براس��اس ان یا دولت تضامین الزم را به مناطق ازاد‬ ‫بدهد که خود فاینانس��ور خارجی بیاورد یا اینکه از صفر‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬پروژه ها را به ما واگذار کند تا کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد قش��م گفت‪ :‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمه��وری نی��ز دس��توری به رییس س��ازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی داده که براس��اس ان‪ ،‬صفر تا‬ ‫صد اجرای پروژه ها به منطقه ازاد قش��م واگذار می شود‬ ‫تا این منطقه بتواند با جذب س��رمایه گذاران خارجی و‬ ‫داخلی کار را پیش ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث شهرک پتروشیمی‬ ‫وی درباره س��رمایه گذاری و وضعی��ت تولید صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬دو مگاپورت در‬ ‫کاوه و سوزا طراحی و مطالعات اجرا و جانمایی ان نهایی‬ ‫شده‪ ،‬ضمن اینکه قرار است با توافق انجام شده با وزارت‬ ‫نفت ‪ ۸‬میلیون تن محصوالت پایین دستی پتروشیمی‬ ‫در قالب ‪ ۷‬پلن و کارخانه تولید و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد قش��م افزود‪ :‬در حوزه احداث‬ ‫ش��هرک پتروش��یمی نیز جانمایی الزم انجام و مشاور‬ ‫خارجی از فرانس��ه نیز انتخاب شده که در حال مذاکره‬ ‫با انها هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مومنی‪ ،‬درباره ص��ادرات برق هزار تا ‪1500‬‬ ‫مگاوات از س��وی عمانی ها و هزار ت��ا ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات از‬ ‫س��وی اماراتی ها درخواس��ت وجود دارد و تقاضای ما از‬ ‫وزارت نیرو این اس��ت که اختیارات خ��ود را به صورت‬ ‫کامل به مناط��ق ازاد تفویض کند تا بتوان هم صادرات‬ ‫ب��رق را به عمان و امارات انجام داد و هم مازاد تولید را به‬ ‫سرزمین اصلی صادر کرد‪.‬‬ ‫مثبت شدن تراز تجاری راهبرد تجارت مبلمان‬ ‫رییس ش��ورای ملی مبلم��ان‪ ،‬دکوراس��یون و صنایع‬ ‫وابسته از فراوانی و نابسامانی برگزاری نمایشگاه در تهران‬ ‫و س��ایر نقاط کش��ور انتقاد دارد و معتقد است برگزاری‬ ‫نمایشگاه استاندارد و اداب خاص خود را دارد و شایسته‬ ‫نیست افرادی با سوء اس��تفاده از خوش نامی این صنف و‬ ‫صنعت‪ ،‬فروشگاه های سیار خود را نمایشگاه بنامند و در‬ ‫هر موقعیت و با هر کیفیتی نمایشگاه برگزار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬علی انصاری در نشس��ت س��االنه‬ ‫هم اندیش��ی تش��کل و اتحادیه ه��ای ملی و اس��تانی ‪۲۱‬‬ ‫اس��تان صنف و صنع��ت مبلمان‪ ،‬دکوراس��یون و صنایع‬ ‫وابس��ته در یافت اباد اظهار ک��رد‪ :‬اهتمام به تقویت تولید‬ ‫انب��وه و تج��اری‪ ،‬مش��ارکت در افزایش اش��تغال‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذاری مولد خارجی و تالش ب��ه منظور تحقق‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی ازجمله اولویت های شورای‬ ‫ملی مبلمان‪ ،‬دکوراسیون و صنایع وابسته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬توجه ویژه به اضالع مثلث توس��عه یعنی‬ ‫دان��ش‪ ،‬روش و اب��زار باید مدنظر تمام��ی فعاالن صنایع‬ ‫کوچ��ک و زودبازده باش��د‪ ،‬به این معنی ک��ه مضاف بر‬ ‫تقوی��ت بنیان های دانش��ی و دانش بنیان ک��ردن صنایع‬ ‫کوچک و زودبازده باید به س��مت نوین س��ازی روش های‬ ‫تولید‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬تجارت بین الملل و فتح بازارهای منطقه‬ ‫برویم که این رویکرد مس��تلزم نوسازی ابزار االت تولید و‬ ‫استفاده از فناوری پس دیجیتال است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ماشین االت کنونی مورد استفاده‬ ‫در ای��ن صنع��ت‪ ،‬مربوط ب��ه دهه های گذش��ته و دوره‬ ‫پیش دیجیتال هس��تند و با این ماشین االت نمی توان به‬ ‫رقابت موثر با رقبای مجهز به فناوری های نوین پرداخت‪.‬‬ ‫او اتخاذ وحدت رویه‪ ،‬همس��ویی در سیاس��ت گذاری و‬ ‫اج��را و تعامل به منظور مثبت ش��دن ت��راز تجاری را از‬ ‫جمل��ه ماموریت های راهبردی صن��ف و صنعت مبلمان‪،‬‬ ‫دکوراس��یون و صنایع وابس��ته در س��ال اینده دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط پساتحریم حق انتخاب فناوری‪ ،‬انتخاب‬ ‫شریک تجاری و انتخاب مشتری را داریم و باید به همان‬ ‫اندازه که برای جذب س��رمایه گذاری خارجی و استفاده‬ ‫از فناوری ه��ای نوین ت�لاش می کنیم‪ ،‬ب��ه ظرفیت های‬ ‫اقتص��اد ملی برای ایجاد اش��تغال و تولی��د ثروت و رونق‬ ‫اقتصادی بیندیش��یم و در کنار اینها ع�لاوه بر برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی مبلمان منزل‪ ،‬اداری‪ ،‬کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬نمایش��گاه های تخصصی ماش��ین االت مدرن و‬ ‫مجهز را در کشور برگزار کنیم‪.‬‬ ‫انصاری در پاس��خ به انتقادهای مکرر و متعدد روسای‬ ‫تش��کل های اس��تانی درباره افزایش رقم مالیات اصناف‬ ‫گفت‪ :‬حسب فرموده رهبر معظم انقالب‪ ،‬پرداخت مالیات‬ ‫یک فریضه است و همه ما در مدار اطاعت از رهبر معظم‬ ‫انقالب به این مهم توجه و اهتمام داریم‪ ،‬اما اگر انتقاد هایی‬ ‫به نحوه محاسبه یا چگونگی پرداخت مالیات وجود دارد‪،‬‬ ‫موظفیم با پرهیز از جنجال و انتقاد های هیجانی‪ ،‬موضوع‬ ‫را از طریق ش��ورای ملی مبلمان‪ ،‬دکوراس��یون و صنایع‬ ‫وابسته با مسئوالن و مقامات ارشد مالی و مالیاتی مطرح‬ ‫و برای رفع و حل ان چاره جویی کنیم‪ ،‬اما همه باید این‬ ‫را مدنظ��ر قرار دهیم که ترویج و نهادینه س��ازی فرهنگ‬ ‫مالیاتی‪ ،‬از پیش نیازهای توس��عه و از جمله راه های جدا‬ ‫شدن از درامدهای فروش نفت و مواد زیرزمینی است‪.‬‬ ‫او با قدردانی از اقدام ش��هرداری تهران در انتقال محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی به ش��هر افت��اب‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد که از س��ال اینده با توجه به گس��ترش‬ ‫تعام�لات تج��اری‪ ،‬نمایش��گاه هایی در ش��ان فعاالن و‬ ‫صنعتگ��ران ای��ران و صنوف و صنای��ع مختلف در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه ها برگزار ش��ود‪ .‬در این مراسم یزدانی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل و رییس‬ ‫هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی ایران ضمن اعالم حمایت قاطع دولت از توس��عه‬ ‫صنعت��ی به طور ع��ام و صنایع کوچک به ط��ور خاص با‬ ‫اشاره به تعداد ش��هرک ها‪ ،‬نواحی و خوشه های صنعتی‪،‬‬ ‫از نشان(برند) س��ازی‪ ،‬ن��واوری‪ ،‬هماهنگی و مش��ارکت‬ ‫صنایع کوچک در روند توس��عه صنعتی کش��ور به عنوان‬ ‫اولویت های مورد انتظار دولت نام برد‪ .‬تعقلی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ی صنایع کوچک نیز در این‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذار ‬ ‫مراسم اظهار کرد‪ :‬این صندوق با موجودی مطمئن خود‬ ‫امادگ��ی دارد با حمایت مادی مس��تمر از فعاالن صنایع‬ ‫کوچک در مبادالت و معامالت داخلی و خارجی‪ ،‬وظایف‬ ‫خطیر خود را در این مقطع حساس ایفا کند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫زمینه بازگشت رتبه اعتباری ایران فراهم شود‬ ‫‪17‬‬ ‫بورس ‪ 20‬درصد بزرگتر شد‬ ‫‪ 18‬پیش بینی مسیر بورس در سال ‪95‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫فرصت های پیش امده را دریابیم‬ ‫پسابرجام با رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫کاه��ش قیمت نفت به اذعان بیش��تر کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی یک فرصت اس��ت تا یک تهدی��د‪ ،‬چراکه‬ ‫وفور دالرهای نفتی دل کندن ما را از این موهبت الهی‬ ‫دشوار می کند‪ .‬با لغو تحریم ها و اجرای برجام‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت نفت تا س��طح ‪ 20‬دالر‪ ،‬هشدار به موقعی برای‬ ‫رها شدن همیشگی از اقتصاد بیمارگونه نفتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شمشیر دولبه اقتصاد نفتی‬ ‫البت��ه برای رها ش��دن از اقتص��اد نفت��ی نیازمند‬ ‫زیرساخت هایی در اقتصاد هس��تیم که بدون چنین‬ ‫س��اختارهایی این رهایی با مشکل روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫در این باره فرزاد هاش��می استاد دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫و کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ .‬حدود ‪ 100‬س��ال اس��ت که اقتصاد ایران درگیر‬ ‫نفت و فرصت ها و تهدیدهای ان است‪ ،‬از یک سو برای‬ ‫ما درامدزایی کرده و از س��وی دیگر‪ ،‬کار مفید و تولید‬ ‫را از کش��ور برچیده اس��ت‪ .‬از این رو نفت همواره یک‬ ‫شمشیر دولبه برای اقتصاد ما بوده است‪ .‬البته موضوع‬ ‫قابل توجه بحث مدیریت کردن این اقتصاد بوده است‪.‬‬ ‫هاشمی ادامه داد‪ :‬پس از کشف ذخایر نفتی و تولید‬ ‫نفت در ایران ما همواره ش��اهد کاهش تولید بوده ایم‬ ‫و س��هم صادرات غیرنفتی ما را کاهش داده است‪ .‬پس‬ ‫از انقالب و همزمان با جنگ نیز ما چندان نتوانس��تیم‬ ‫در اقتصاد گامی برداریم‪ .‬البته پس از جنگ همچنان‬ ‫نفت و مدیریت نفتی به مذاق دولتمردان خوش امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه در اص��ل مالیات گرفتن کار س��ختی‬ ‫به ش��مار می رود و برای ان باید صنعت قوی داش��ته‬ ‫باش��ید تا از ای��ن طریق بتوانید مالیات کس��ب کنید‪.‬‬ ‫مالیات گرفتن نیازمند سازوکار خودش است که باید‬ ‫درگیر تولید شوید‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه حدود ‪ 27‬تا‬ ‫‪ 28‬س��ال است که ارامش در کشور حاکم شده است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این بازه زمانی ما می توانس��تیم‬ ‫از اقتص��ادی نفتی رها ش��ویم‪ ،‬اما تجربه نش��ان داده‬ ‫ک��ه هر زم��ان قیمت نفت کاه��ش یافته م��ا به فکر‬ ‫افزایش صادرات غیرنفت��ی افتادیم و به محض اینکه‬ ‫افزایش یافته اس��ت تمام برنامه های افزایش صادرات‬ ‫غیرنفتی را به فراموش��ی سپرده ایم‪ .‬هاشمی با تاکید‬ ‫بر این موضوع که رها ش��دن از یک اقتصاد نابس��امان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مس��تلزم اصالح مدیریتی در کشور است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در گام دوم باید به دنبال قانونمندی اقتصادی‬ ‫با توجه به ش��رایط خاص در کشور بود‪ .‬در این قوانین‬ ‫زیرس��اخت های اقتصادی باید اصالح ش��ده باشد‪ .‬ما‬ ‫نمی توانیم ب��دون اینکه زیرس��اخت ها را مهیا کرده‬ ‫باش��یم از نف��ت و بودجه های نفتی خالصی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگر قرار باش��د صن��دوق ذخیره‬ ‫ارزی یا توس��عه ملی را س��ه قفله کنی��م‪ ،‬راه به جایی‬ ‫نخواهیم برد‪ .‬بلکه در گام نخس��ت موضوع این است‬ ‫که ابتدا باید زیرس��اخت ها درست ش��ود تا کمترین‬ ‫نیازی به ذخایر ارزی نداشته باشیم‪ .‬بنابراین صادرات‬ ‫صنعت��ی و فن��اوری می توانند نفت را جب��ران کنند‪.‬‬ ‫البت��ه س��رمایه های نفتی را نیز می توانی��م ذخیره یا‬ ‫س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬این اس��تاد دانشگاه با اشاره به‬ ‫اتفاق های خوب برجام اول و دوم یاداور ش��د‪ :‬دوران‬ ‫پس��ابرجام دوران خوبی برای رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو باید بیش از هر زم��ان دیگری به فکر‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی بود و زیرساخت های‬ ‫ان را مهیا کرد‪ .‬بنابراین مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫دولت بای��د تا حد ممکن بروکراس��ی های مختلف را‬ ‫برای س��رمایه گذار به حداقل ممکن برسانند‪ ،‬چراکه‬ ‫با کاهش بروکراسی ها بخش عمده ای از مشکالت که‬ ‫به وجود امده کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به اینکه در پسابرجام دیگر با تحریم‬ ‫و جنگ روبه رو نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬دوران پسابرجام باید‬ ‫مدیریت خودش را نشان بدهد ‪ ،‬البته مدیریت سیاسی‬ ‫با مدیریت اقتصاد باید گره بخورد‪ .‬مشکل امروز ما این‬ ‫اس��ت که این بخش ها با یکدیگر همساز نیستند‪ .‬اگر‬ ‫در اقتصاد برجام تاثیرگذار خواهد بود‪ ،‬از س��وی دیگر‬ ‫نیز ما باید ب��رای اجتماع ازادتر برنامه ریزی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬باید همس��ویی بین سیاست های بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی وجود داشته‬ ‫باشد تا همپوش��انی انها سبب هم افزایی شود‪ .‬وی در‬ ‫پای��ان با اظهار امیدواری از ای��ن موضوع که امیدوارم‬ ‫نفت همچنان قیمت کاهش��ی داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫این ش��رایط به ما تحمیل شود‪ ،‬ما در شرایط عادی به‬ ‫فک��ر راهکارهای عملی تر به منظ��ور جایگزینی برای‬ ‫اقتصاد نفت نخواهیم بود‪ .‬از این رو می طلبد تا بیش از‬ ‫پی��ش خود را توانمند کنیم‪ ،‬صادرات را افزایش دهیم‬ ‫و ارتباطات مان را با کش��ورهای مختلف دنیا با درایت‬ ‫حس��نه کنیم‪ .‬چراکه امروزه میادی��ن جنگ در بازار‬ ‫رخ می ده��د‪ .‬بنابراین بر تخصص گرای��ی و مدیریت‬ ‫صحیح بیش از پیش باید تاکید داش��ته باش��یم‪ .‬البته‬ ‫تخصص گرایی نی��ز معنای خ��ودش را دارد و باید به‬ ‫س��مت تخصص گرایی به معنای واقع��ی ان حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬این مجموع بسته ای است که برای یک اقتصاد‬ ‫پیش��رفته و رهایی از اقتص��اد تک محصولی مورد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رهایی از نفت با دولت چابک تر‬ ‫البت��ه رهاش��دن از اقتص��اد نفتی نیازمن��د زمان‬ ‫و فراین��د خود اس��ت‪ .‬در این ب��اره به��روز احمدی‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ص��ورت برنامه ری��زی مناس��ب می توان به‬ ‫اقتصاد بدون نفت رسید‪ ،‬البته پایبندی به برنامه های‬ ‫تدوین ش��ده در این زمینه بسیار مهم تر از برنامه های‬ ‫اولیه به ش��مار می رود‪ .‬احمدی با توجه به این موضوع‬ ‫که نفت تنها متعلق به ما نیس��ت و ایندگان نیز باید از‬ ‫ان بهره مند ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬باید وابستگی بودجه دولت‬ ‫ب��ه نفت را ت��ا حد امکان کاه��ش داد و این امر در یک‬ ‫برنام��ه میان مدت می تواند امکانپذیر باش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫ح��ذف نفت تا قب��ل از ان دولت را با کس��ری بودجه‬ ‫ش��دید روبه رو خواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به راهکارهایی‬ ‫ک��ه می تواند بودج��ه دولت را از اتکا ب��ه نفت برهاند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دولت باید در این زمینه برنامه ریزی‬ ‫‪15‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرایط حذف یارانه بگیران‬ ‫مشخص شد‬ ‫در جریان بررسی کلیات بودجه سال ‪ 1395‬در کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬به تازگی در باره بخش هایی‬ ‫از تبص��ره هدفمن��دی یارانه ه��ا تصمیم گیری ش��د‪ ،‬حذف‬ ‫یارانه بگیران مهم ترین این مصوبات بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق بودج��ه گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبه کمیس��یون تلفیق‪ ،‬ش��رایط درامدی ب��رای حذف از‬ ‫دریاف��ت یارانه نق��دی تعیین و دولت مکلف ش��د از ابتدای‬ ‫س��ال اینده افراد مشخص شده را از فهرس��ت یارانه بگیران‬ ‫ح��ذف کند‪ .‬به گزارش ایرنا محمدرض��ا پورابراهیمی درباره‬ ‫نشس��ت دیروز (دوش��نبه) گفت‪ :‬در این جلسه که با حضور‬ ‫مس��ئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی و سازمان های ذی ربط‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ادامه رس��یدگی به بخش درامدی بودجه مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬یکی از مصوبه های کمیس��یون به بحث‬ ‫یارانه ها اختصاص داش��ت؛ براساس اصالح تبصره ‪ 14‬الیحه‬ ‫دولت‪ ،‬مقرر ش��د درب��اره هدفمندی یارانه ها به این ش��کل‬ ‫عمل ش��ود که مجموع منابعی که قرار است از اصالح قیمت‬ ‫کاالها و خدمات به دست اید حدود ‪ 48‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬پورابراهیمی ادامه داد‪ :‬دولت بای��د درباره یارانه ها به‬ ‫این ش��کل عمل کند که نخست تمامی تاجران دارای کارت‬ ‫بازرگانی و صاحبان مش��اغل ازاد ک��ه پرداختی مالیاتی انها‬ ‫در س��ال ‪ 94‬بیش از ‪150‬میلیون ریال بوده‪ ،‬مبنای تصمیم‬ ‫قرار گیرد‪ .‬تمامی پزش��کان عمومی و باالتر مش��مول حذف‬ ‫یارانه خواهند ش��د‪ .‬هم��ه اعضای هیات علمی دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫موسسه های اموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و تمامی‬ ‫کارکن��ان دولت که دریافتی انها بیش از ‪3‬میلیون تومان در‬ ‫ماه اس��ت‪ ،‬مش��مول حذف یارانه ق��رار می گیرند‪ .‬همچنین‬ ‫تمام��ی مدیران و اعضای هیات مدیره ش��رکت های دولتی و‬ ‫غیردولت��ی و نهادهای وابس��ته عمومی غیردولتی مش��مول‬ ‫دریاف��ت یارانه نیس��تند‪ .‬تمامی کارکنان نیروهای مس��لح‬ ‫کش��ور که دریافتی س��االنه انها بی��ش از ‪35‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تمامی بازنشستگانی که دریافتی س��االنه انها بیش‬ ‫از ‪35‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬همچنین تمامی حقوق بگیران و‬ ‫مس��تمری بگیران تامین اجتماعی ک��ه دریافتی انها بیش از‬ ‫‪ 35‬میلیون تومان اس��ت و تمامی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و قض��ات دادگس��تری و کارکنان ق��وه قضائیه که‬ ‫دریافت س��االنه انها بیش از ‪35‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬دولت‬ ‫مکلف ش��د از ابتدای س��ال اینده اس��امی انها را از فهرست‬ ‫یارانه بگیران حذف کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی تصریح کرد‪ :‬از ابتدای تیرماه پرداخت یارانه‬ ‫به این اف��راد در حکم تصرف در ام��وال عمومی خواهد بود‬ ‫که جرم محس��وب می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫کمیس��یون تلفیق ‪10‬هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اجاره‬ ‫انتشار یافت که در رابطه با تامین مالی طرح های عمرانی است‬ ‫و بر این اساس زمینه اجرای طرح های عمرانی از ابتدای سال‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬همچنین براساس مصوبه دیگر کمیسیون‬ ‫تلفیق مقرر ش��د از اعتبارات طرح های تعادل بخشی نسبت‬ ‫به تامی��ن و نصب موتور چاه های کش��اورزی از محل منابع‬ ‫بدون احتساب صاحبان چاه ها اقدام شود‪ .‬پورابراهیمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مقرر شد دولت یک درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای‬ ‫از تملک س��رمایه ای ش��رکت های دولتی را به صورت ماهانه‬ ‫در اختی��ار اموزش وپرورش قرار دهد تا برای ارتقای کیفیت‬ ‫مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس مصوبه دیگر اختصاص مبل��غ ‪250‬میلیارد تومان‬ ‫منابع مربوط به ش��رکت های بیم��ه ای از محل فروش بیمه‬ ‫ش��خص ثالث است و مقرر ش��د تا اجرایی شدن قانون جدید‬ ‫این موضوع نهایی شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫مال��ی مناس��بی را طراحی کند‪ ،‬از ای��ن رو باید در دو‬ ‫مرحله خود این وابستگی را به حداقل ممکن برساند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی در تش��ریح این دو مرحله‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬به منظور این برنامه ری��زی مالی‪ ،‬دولت‬ ‫در وهله نخس��ت بای��د هزینه های جاری خ��ود را به‬ ‫حداقل کاهش دهد‪ ،‬در صورتی که ما ش��اهد افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصدی هزینه های س��االنه دولت هستیم‪.‬‬ ‫احمدی در ادامه عنوان کرد‪ :‬با کاهش هزینه ها دولت‬ ‫باید با س��ایر منابع مانند مالیات ها‪ ،‬واگذاری ها یا بهره‬ ‫عوارض و‪ ...‬درامدهای خود را افزایش دهد که در این‬ ‫میان مالیات نق��ش پررنگ تری دارد‪ .‬زمانی که بتوان‬ ‫نظام مالیاتی را قانونمندتر کرد‪ ،‬هم پایه های مالیاتی‬ ‫اص�لاح ش��ده و ه��م از فرارهای مالیات��ی جلوگیری‬ ‫می ش��ود که به ط��ور یقین درامده��ای نفتی جبران‬ ‫می ش��وند‪ .‬احم��دی در زمینه چابک س��ازی دولت و‬ ‫اثربخش��ی ان در اقتصاد و کاهش وابس��تگی به نفت‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در هر صورت اگر دولت به س��متی پیش‬ ‫برود که سیس��تم مالی خود را اص�لاح کند و درصدد‬ ‫حذف هزینه های خود براید‪ ،‬چابک تر از قبل می تواند‬ ‫از این وابس��تگی رها ش��ود و این در صورتی است که‬ ‫میزان بهره وری را افزایش دهد و خصوصی س��ازی به‬ ‫معنای واقعی انجام شود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬نخستین‬ ‫گزینه برای جایگزینی نفت درامدهای مالیاتی است‪.‬‬ ‫در وهله بعد می توان از فسادهای اقتصادی پیشگیری‬ ‫کرد و با خصوصی س��ازی به معن��ای واقعی به دولت‬ ‫چابک تری رسید و تمامی این فرایندها در یک برنامه‬ ‫میان مدت امکانپذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی در پایان با اش��اره به این‬ ‫موضوع که دولت نباید تصدیگری کند ‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫براساس اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬دولت باید تصدیگری‬ ‫در ام��ور اقتص��ادی را رها کند و این ام��ور را به بخش‬ ‫خصوصی با مدیریت خصوصی واگذار کند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر نیز در جهت تامین مالی هزینه های خود تنها به‬ ‫مالیات متکی باشد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫نبض بازار‬ ‫سکه گران تر و دالر ارزان تر شد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬در ادامه رون��د افزایش قیمت‬ ‫سکه و طال در روز دوشنبه‪ ،‬دیروز‪ ،‬با رکوردزنی‬ ‫جدی��د قیمت جهانی طال‪ ،‬قیمت س��که بازهم‬ ‫رش��د ک��رد و ب��ه قیمت ی��ک میلی��ون و ‪12‬‬ ‫هزارتومان رسید‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش قیم��ت جهانی طال در‬ ‫ب��ازار معامالت روز سه ش��نبه به دنبال افزایش‬ ‫شاخص بورس کاال‪ ،‬اقدامات محرک اقتصادی‬ ‫چی��ن و کاه��ش ارزش دالر امری��کا ب��ا روند‬ ‫صعودی اغاز ب ه کار کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬قیمت جهانی هر اونس طال‬ ‫با ‪ 0/7‬درصد رش��د به یک ه��زار و ‪ ۲۶۸‬دالر و‬ ‫‪ ۳‬س��نت رس��ید‪ ،‬این در حالی است که قیمت‬ ‫ه��ر اونس طال در بازار معامالت روز دوش��نبه‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۲۶۷‬دالر و ‪ ۳۳‬س��نت معامل��ه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه هرح��ال ای��ن روند س��بب ش��د که در‬ ‫ب��ازار داخل��ی دی��روز طال و س��که‪ ،‬ه��ر گرم‬ ‫ط�لای ‪18‬عی��ار بی��ش از ‪103‬ه��زار توم��ان‬ ‫قیمت گذاری شود و تمام سکه با ‪5‬هزار تومان‬ ‫افزای��ش‪ ،‬ب��ه یک میلی��ون و ‪12‬ه��زار تومان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫همچنین نیم س��که بدون تغییر و ربع سکه با‬ ‫کاهش هزار تومانی به ترتیب ‪ 523‬و ‪280‬هزار‬ ‫تومان دادوستد شد‪.‬‬ ‫ام��ا این تغیی��رات قیمت فق��ط در بازار طال‬ ‫و س��که نبود و بازار ارز هم ب��ا تغییراتی رو به‬ ‫کاهش برد‪.‬‬ ‫به طوری که دالر امریکا با کاهش ‪ 18‬تومانی‬ ‫قیمت‪ ،‬نس��بت به روز دوش��نبه ‪ 3412‬تومان‬ ‫در ب��ازار عرض��ه ش��د و در میان ان��واع ارزها‪،‬‬ ‫ی��ورو ‪ 3789‬توم��ان‪ ،‬پوند انگلس��تان ‪4912‬‬ ‫تومان و یوان چی��ن ‪ 545‬تومان قیمت گذاری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37600‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫‪5,230,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48750‬‬ ‫‪49020‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,130,000‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪25900‬‬ ‫‪26050‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪10,080,000‬‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11730‬‬ ‫‪11860‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪26‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪10,080,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪1,026,300‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪8550‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪33950‬‬ ‫‪34110‬‬ ‫‪37700‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پل ارتباطی ایران و ایتالیا در پساتحریم‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫باجه خبر‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در دیدار وزیر اقتصاد اسلواکی‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره خوارزمی‬ ‫با حمایت بانک تجارت‬ ‫ایی��ن اختتامی��ه بیس��ت ونهمین جش��نواره‬ ‫بین المللی خوارزمی با حمایت بانک تجارت و‬ ‫حض��ور محمد فرهادی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری اطالعات برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در بیس��ت ونهمین جشنواره بین المللی‬ ‫خوارزمی که با حمایت بانک تجارت برگزار شد‪ ،‬از ‪ 23‬طرح‬ ‫برتر محققان داخلی و بین المللی و ایرانیان مقیم خارج تقدیر‬ ‫به عمل امد‪ .‬جشنواره بین المللی خوارزمی از ابتدای خرداد ‬ ‫س��ال ‪ 94‬اقدام به پذیرش طرح ها کرد که در مجموع ‪628‬‬ ‫طرح در ‪ 5‬محور پژوهش��ی پذیرش شد‪ .‬بانک تجارت ضمن‬ ‫حمایت از برگزاری این جشنواره با اعطای سهام این بانک به‬ ‫برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی‪ ،‬همچون سال های‬ ‫گذشته از پژوهشگران و دانشمندان برتر حمایت کرده است‪.‬‬ ‫بانک تجارت به عنوان بانک نخس��ت دانش��گاه های کشور در‬ ‫حال حاضر در ‪ 321‬مرکز دانش��گاهی حضور فعال و مستمر‬ ‫داشته و ‪ 134‬ش��عبه و باجه دانشگاهی با ‪ 714‬تن پرسنل‪،‬‬ ‫‪ 346‬دستگاه ‪ ATM‬و ‪ 987‬دستگاه پز با تمام سرویس های‬ ‫جاری در حال خدمت رس��انی به جامعه دانش��گاهی کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بانک صادرات‬ ‫به مشتریان خود عیدی می دهد‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز ان دسته از‬ ‫بده��کاران بانک ص��ادرات ایران ک��ه تا پایان‬ ‫س��ال جاری نسبت به تسویه نقدی بدهی خود‬ ‫اقدام کنند از ‪٦‬درصد بخش��ودگی خسارت تاخیر برخوردار‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬ای��ن امتیاز ویژه در رابطه ب��ا تکریم و رضایت‬ ‫بیش��تر مش��تریان ای��ن بانک ایجاد ش��ده و فقط ت��ا پایان‬ ‫سال جاری دارای اعتبار است از این رو مشتریان و افرادی که‬ ‫تاکنون نسبت به بازپرداخت بدهی های خود اقدام نکرده اند‬ ‫می توانند از این فرصت استثنایی و ویژه به منظور بهره مندی‬ ‫از این ا متیاز استفاده کنند‪ .‬افراد برای کسب اطالعات بیشتر‬ ‫می توانند به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با‬ ‫تلفن ‪ ٠٩٦٠٢‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است مجموع مطالبات معوق این بانک در پایان‬ ‫بهمن سال جاری نسبت به پایان سال قبل کاهش ‪3‬درصدی‬ ‫را رقم زده اس��ت و این ش��اخص نس��بت به روز مشابه سال‬ ‫قبل اف��زون بر ‪8‬درصد کاهش را نش��ان می دهد و با تالش‬ ‫و پیگیری ه��ای به عمل امده میزان مطالب��ات ارزی نیز در‬ ‫پایان بهمن س��ال جاری نس��بت به پایان سال گذشته بیش‬ ‫از ‪٧‬درصد کاهش داش��ته و همچنین نس��بت به روز مشابه‬ ‫در سال گذشته افزون بر ‪١١‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫کاهش (ان پی ال) بانک ملی‬ ‫مدیرعامل بانک ملی که در جمع هیات همراه‬ ‫رییس جمهور به یزد سفر کرده بود در نشستی‬ ‫با روسای حوزه ها‪ ،‬ش��عب و روسای واحدهای‬ ‫مختلف اداره امور ش��عب یزد بخش هایی از عملکرد بانک را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬همتی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور‬ ‫اصالح ساختار مالی‪ ،‬توسعه کیفی منابع انسانی و ارتقا بخشی‬ ‫بانک��داری الکترونیکی تاکید کرد‪ :‬یکی از اقدامات مهم بانک‬ ‫ملی ایران کاهش شدید معوقات بانکی بود که در اثر اقدامات‬ ‫انجام شده‪( ،‬ان پی ال) یعنی نسبت معوقات به مصارف بانک‬ ‫به زیر ‪9‬درصد کاهش یافته و ‪ 5/8‬درصد شده است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت این نسبت در پایان س��ال ‪16 ،1392‬درصد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران مجموع منابع ریالی و ارزی بانک‬ ‫ملی را حدود ‪ 1370‬ه��زار میلیارد ریال اعالم و تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک ملی به عنوان بازوی پرتوان اقتصادی دولت نقش مهمی‬ ‫در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت دارد و به طور قطع با توجه‬ ‫به شرایط جدید پس از برجام و براساس مذاکرات انجام شده‬ ‫ب��ا بانک های خارج��ی و از طریق ‪ 17‬ش��عبه بانکی خود در‬ ‫خارج از کش��ور در س��ال این��ده نقش مهم��ی در مبادالت‬ ‫اقتصادی خارجی کشورمان ایفا خواهد کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در روزهای گذش��ته واحدهای بانک ملی بیش از ‪ 500‬پیام‬ ‫سوئیفتی مبادله و با ‪ 40‬بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫پرداخت اقساط تسهیالت‬ ‫ با خودپردازهای بانک شهر‬ ‫امکان پرداخت اقس��اط تسهیالت از طریق‬ ‫دستگاه های خودپرداز بانک شهر فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬ب��ه منظور توس��عه خدمات نوی��ن بانکی و‬ ‫همچنین افزایش رضایت مندی مش��تریان و تس��هیل در‬ ‫انجام امور بانکی‪ ،‬امکان پرداخت اقس��اط تسهیالت روی‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز بانک فراهم ش��د‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫تمامی مش��تریان با کارت بانک شهر یا کارت های شتابی‬ ‫دیگر می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز بانک شهر‬ ‫و با استفاده از ش��ماره پرونده تسهیالتی مدنظر اقدام به‬ ‫پرداخت اقساط تسهیالت کنند‪.‬‬ ‫کمیجانی‪،‬قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با هیات ایتالیایی بر دستیابی به ادبیات‬ ‫مشترک در روابط بین المللی دو کشور و تسهیل ارتباطات اموزشی‪ ،‬تجاری و بانکی‬ ‫می��ان ای��ران و ایتالیا تاکید کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬در دوران پس��ابرجام‪ ،‬ایتالیا در برقراری‬ ‫ارتباط با ایران نسبت به دیگر کشورهای اروپایی‪ ،‬پیشگام بوده و این کشور می تواند‬ ‫پل ارتباطی بین ایران و دیگر کشورهای اروپایی باشد‪.‬‬ ‫زمینه بازگشت رتبه اعتباری ایران فراهم شود‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرکزی در دی��دار با وزیر‬ ‫اقتص��اد اس��لواکی ضمن پیش��نهاد گس��ترش‬ ‫همکاری ه��ای طرفین ‪ ،‬با توج��ه به تاثیرگذاری‬ ‫این کش��ور در تصمیم س��ازی موضوعات بانکی‬ ‫اروپا‪ ،‬خواهان بازگش��ت رتبه اعتباری ایران به‬ ‫شرایط پیش از تحریم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫ولی اله س��یف با بی��ان اینکه س��ابقه مثبتی در‬ ‫رواب��ط بانکی بین دو کش��ور اس��لواکی و ایران‬ ‫از گذشته وجود داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در ش��رایط حاضر و با اجرایی شدن برجام بستر‬ ‫مناسب همکاری های اقتصادی با عزم مسئوالن‬ ‫دو کشور فراهم و بیش از پیش گسترش یابد‪.‬‬ ‫رییس کل بان��ک مرکزی با تاکید بر ضرورت‬ ‫رعای��ت اس��تانداردهای روز بانک��ی در ارتباط‬ ‫با اصول حاکمیت ش��رکتی و ش��فافیت ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک ه��ای ایرانی به ضواب��ط بین المللی پایبند‬ ‫هستند‪ ،‬هـیچگونه نقشی نیز در تحمیل جریمه‬ ‫ب��ه بانک های اروپایی نداش��ته اند و از این بابت‬ ‫متاسف هستم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تصری��ح اینک��ه بانک ه��ای ایرانی در‬ ‫مراوده ب��ا بانک ه��ای اروپایی عملکرد بس��یار‬ ‫مثبت��ی داش��ته و اغل��ب تعهدات خ��ود را ایفا‬ ‫کرده ان��د اف��زود‪ :‬کارگ��زاران اصل��ی بانک های‬ ‫ایرانی اغلب ج��زو کارگزاران بانک های تراز اول‬ ‫اروپایی و بین المللی بوده اند‪ ،‬در حال حاضر نیز‬ ‫ب��ا توجه به فضای مثبت پ��س از اجرای برجام‬ ‫ش��رایط برای ایج��اد و تقویت رواب��ط بانکی به‬ ‫کلی مهیاس��ت و در صورت وجود هرگونه ابهام‬ ‫و س��وال‪ ،‬بانک مرکزی ایران اماده رفع انها در‬ ‫سامانه های نظارتی و کنترلی‬ ‫بیمه مرکزی توسعه می یابد‬ ‫قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی از توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه «سنهاب»‬ ‫در س��ال جاری خبر داد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬پرویز خسروشاهی گفت‪ :‬در‬ ‫سال اینده هم توسعه سنهاب ادامه می یابد و سامانه های قوانین و ایین نامه ها‪ ،‬دریافت‬ ‫برخط اطالعات رش��ته های ش��خص ثالث‪ ،‬ح��وادث راننده و بدنه اتومبیل و محاس��به‬ ‫ش��اخص های نظارتی به ص��ورت انالین و تعامل بیمه مرکزی ب��ا نمایندگان و ارزیابان‬ ‫خس��ارت (میز کار) به سامانه های سنهاب اضافه می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫حق بیمه تولیدی امس��ال صنعت با رش��دی حدود ‪16‬درصد به ‪24‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نزدیک ش��ود و تعداد بیمه نامه های صادر ش��ده صنعت نیز به ح��دود ‪50‬میلیون فقره‬ ‫برسد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در سال ‪ ،94‬مسائل و مشکالت پیش امده برای بیمه گذاران برخی‬ ‫از شرکت های بیمه به دلیل عملکرد نامناسب انها‪ ،‬با تدابیر بیمه مرکزی و شورای عالی‬ ‫بیمه و همکاری خود انان‪ ،‬تا حد زیادی کنترل و مدیریت ش��د و مش��کالت یادش��ده‬ ‫به تدریج در حال برطرف ش��دن است‪ .‬خسروش��اهی اعالم کرد‪ :‬در سال جاری‪ ،‬توسعه‬ ‫سامانه نظارت و هدایت امر بیمه(سنهاب) پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد و گام های‬ ‫مهمی در جهت نظارت انالین و الکترونیکی بر فعالیت بیمه گری در کش��ور برداش��ته‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬سامانه های دریافت اطالعات صورت های مالی و محاسبه شاخص های‬ ‫نظارت مالی‪ ،‬محاسبه برخط توانگری مالی شرکت های بیمه (به صورت نمونه برای چند‬ ‫ش��رکت)‪ ،‬احراز صالحیت مدیران (موضوع ایین نامه ‪ ،)90‬پایش عملکرد موسسه های‬ ‫بیمه‪ ،‬ثبت و مدیریت اطالعات شعب بیمه‪ ،‬ثبت و برگزاری ازمون و مدیریت اطالعات‬ ‫ارزیاب��ان خس��ارت و کارگزاران و نماین��دگان و اکچوئران (ارزیابان ریس��ک)‪ ،‬دریافت‬ ‫اطالعات بازدید از کارگزاران و نمایندگان (س��امانه تحت موبایل و تبلت) و تعامل بیمه‬ ‫مرکزی با کارگزاران بیمه (میز کار) از مهم ترین س��امانه هایی است که در سال جاری‬ ‫به سامانه های موجود سنهاب اضافه شد‪.‬‬ ‫خسروشاهی اظهار کرد‪ :‬با در نظر گرفتن تحوالتی که اقتصاد ایران در انتظار ان است‬ ‫و با توجه به تدابیر و اقداماتی که بیمه مرکزی و ش��رکت های بیمه در یکی دو س��ال‬ ‫اخیر انجام داده اند و برای سال اینده نیز در دستور کار خود دارند چشم انداز سال ‪95‬‬ ‫صنعت بیمه امیدوارکننده است‪.‬‬ ‫راه دور زدن کاهش نرخ سود‬ ‫در برخی از بانک ها‬ ‫مدیرعام��ل بانک قوامین گفت‪ :‬متاس��فانه برخی بانک ه��ا از طریق صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری خود‪ ،‬نرخ های س��ود باالتر از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫غالمحسین تقی نتاج در گفت وگو با فارس‪ ،‬با بیان اینکه بانک ها مصوبه نرخ سود‬ ‫را ب��ه خوبی اجرا کرده اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در ش��رایط فعلی متاس��فانه برخی بانک های‬ ‫بزرگ‪ ،‬به وس��یله صندوق های سرمایه گذاری خود‪ ،‬نرخ س��ود باالتر از نرخ مصوب‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار پرداخت می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬این مسئله را با رییس کل بانک‬ ‫مرکزی در میان گذاشتیم و ایشان تاکید کرد که به طور حتم از پرداخت سود باالتر‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری بانک ها جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قوامین با بی��ان اینکه پرداخت س��ود باالت��ر در صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری موجب انتقال بخشی از سپرده ها به برخی بانک ها شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر مس��ئله صندوق های سرمایه گذاری بانک ها حل ش��ود‪ ،‬می توانیم رعایت کامل‬ ‫نرخ های سود توسط بانک ها و موسسات اعتباری را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫جلس��ات مشترک است‪ .‬سیف با اشاره به اینکه‬ ‫به دلیل ش��رایط تحریم و نب��ود ارتباطات بانکی‬ ‫بین المللی‪ ،‬اس��تانداردهای بانکی در بانک های‬ ‫ایران��ی به صورت کامل عملیاتی نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ تصریح کرد‪ :‬البته بان��ک مرکزی زمینه انطباق‬ ‫بانک ه��ای ایران��ی با اس��تانداردهای بال ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫و مق��ررات حاکمی��ت ش��رکتی از طریق ابالغ‬ ‫بخش��نامه های متعدد به بانک ها را فراهم کرده‬ ‫و ب��ا ضرورت ها خاص موج��ب اصالح تدریجی‬ ‫ساختار بانک ها شده است‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار ب��ا اعالم خبر‬ ‫تصوی��ب نهای��ی قانون مب��ارزه ب��ا تامین مالی‬ ‫تروریس��م گفت‪ :‬با تصویب قوانین ضدپولشویی‬ ‫و مبارزه با تامین مالی تروریس��م ضمن مذاکره‬ ‫با برخی از روس��ای کل بانک های مرکزی اروپا‬ ‫زمینه خروج نام ایران از فهرس��ت کش��ورهای‬ ‫غیرهمکار فراهم شده و بر این اساس بانک های‬ ‫اس��لواکی می توانند بدون نگران��ی با بانک های‬ ‫ایرانی همکاری کنند‪.‬‬ ‫سیف با تاکید بر انجام اقدامات مناسب بانک‬ ‫مرک��زی در پس��ابرجام ازجمل��ه تعیین تکلیف‬ ‫اقالم باز و تس��ویه حس��اب با موسسه های بیمه‬ ‫صادراتی در سایر کشورها گفت‪ :‬در همین مدت‬ ‫کوتاه بانک مرکزی اقدام به تس��ویه حس��اب و‬ ‫تعیین تکلیف اق�لام باز طرف های تجاری خود‬ ‫ازجمله بیمه های ساچه‪ ،‬کوفاس و موسسه بیمه‬ ‫صادراتی اتریش و نهایی ش��دن روش تس��ویه با‬ ‫هرمس کرده اس��ت‪ .‬وی پیش��نهاد ایجاد دفاتر‬ ‫نمایندگ��ی و یا ش��عب بانک های اس��لواکی در‬ ‫ای��ران را به منظور همکاری های گس��ترده ارائه‬ ‫کرد ک��ه مورد اس��تقبال طرف اس��لواکی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در این نشس��ت واس��یل ه��وداک وزیر‬ ‫اقتصاد اس��لواکی ضمن ابراز خرسندی از حضور‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬رواب��ط بانکی هس��ته روابط دو‬ ‫کش��ور را تش��کیل خواهد داد و دولت اس��لواکی‬ ‫مایل اس��ت با بانک های دولتی و خصوصی سایر‬ ‫کش��ورها ازجمله ایران همکاری و مراوده داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه ش��رط الزم ایجاد روابط‬ ‫بانک��ی ش��فافیت موضوع��ات و رف��ع ابهامات و‬ ‫محدودیت ه��ای بین المللی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫بانک های اروپایی نس��بت به همکاری با بعضی از‬ ‫بانک ه��ای ایرانی حساس��یت های خاصی دارند و‬ ‫نگران مقررات پولش��ویی و تامین مالی تروریسم‬ ‫هس��تند‪ ،‬اگرچه دول��ت اس��لواکی در چارچوب‬ ‫مق��ررات بین المللی منعی برای گس��ترش روابط‬ ‫ب��ا بانک ه��ای غیرتحریمی ن��دارد و ب��ا انتخاب‬ ‫کشور اس��لواکی در س��ال ‪2016‬م به عنوان یکی‬ ‫از مقام��ات تصمیم گیرن��ده در ح��وزه بانک های‬ ‫اروپای��ی تالش خ��ود را برای خروج ن��ام ایران از‬ ‫فهرس��ت حامیان مالی تروریس��م به کار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ه��وداک با تاکید بر اینکه مقررات بانکی اروپا‬ ‫پیچیدگی های خاصی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس‬ ‫مایلیم به منظور اشنایی بانک های ایرانی با این‬ ‫مقررات دوره های اموزشی برگزار کرده و تجربه ‬ ‫خود را منتقل کنیم‪.‬‬ ‫اغاز پذیرش شرکت ها در بازار «‪ »SME‬از سال ‪95‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرابورس از اغاز پذیرش ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫صنعتی در سال اتی خبر داد‪ .‬امیر هامونی درباره زمان اغاز پذیرش شرکت ها در‬ ‫بازار «ش��رکت های کوچک و متوسط»‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح در هیات مدیره سازمان‬ ‫بورس نهایی ش��ده و در اس��رع وقت ای��ن ابالغیه دریافت خواهد ش��د‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد شروع پذیرش شرکت ها از سال ‪ 95‬باشد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫مدیر عامل شرکت بورس تهران خبر داد‬ ‫اسمی بازار گفت‪ :‬بخش��ی از رشد اسمی بازار ناشی‬ ‫از افزایش س��رمایه ش��رکت ها و بخش��ی بابت ورود‬ ‫شرکت های جدید به بازار سرمایه بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬از ‪19‬هزار میلیارد تومان ارزش‬ ‫اس��می بازار‪16 ،‬هزار و ‪300‬میلیارد تومان ان بابت‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت ها ب��وده و ‪2800‬میلیارد‬ ‫تومان ناشی از سرمایه ش��رکت های جدیدالورود به‬ ‫بازار بوده اس��ت‪ .‬قالیب��اف در حوزه ارزش معامالت‬ ‫خرد و بل��وک گفت‪ :‬ارزش معام�لات خرد و بلوک‬ ‫امس��ال به ‪38‬ه��زار و ‪ 700‬میلیارد تومان رس��یده‬ ‫که سال گذشته در مدت مش��ابه‪ ،‬این عدد ‪36‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بوده اس��ت و این حکایت از رش��د‬ ‫‪8‬درصدی ارزش معامالت دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بازار بدهی‪ ،‬س��ال گذش��ته در‬ ‫مجم��وع ارزش معام�لات این ب��ازار ‪1500‬میلیارد‬ ‫تومان بود که امسال تا به امروز با رشد ‪147‬درصدی‪،‬‬ ‫به ‪ 3700‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫قالیب��اف همچنین گفـت‪ :‬معامالت انالین س��ال‬ ‫گذش��ته ‪19‬هزار و ‪ 600‬میلیارد توم��ان بوده که با‬ ‫رش��د ‪9‬درصدی به ‪ 21‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ب��ورس تهران‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫افزون ب��ر ‪55‬درصد معام�لات از لحاظ ارزش��ی‪ ،‬به‬ ‫صورت انالین انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای سال‪،‬‬ ‫ش��اخص کل ‪62‬هزار و ‪ 532‬واحد بوده که با رش��د‬ ‫‪25‬درصدی هم اکنون به ‪78‬هزار و ‪ 93‬واحد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره ترکیب معامالت حقیقی و حقوقی نیز‬ ‫در معامالت نرمال گفت‪ :‬امس��ال ‪55‬درصد معامالت‬ ‫از س��وی سهامداران حقیقی و ‪45‬درصد ان از سوی‬ ‫س��هامداران حقوقی انجام شده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫خرید سهامداران حقیقی بیشتر از فروش بوده است‪.‬‬ ‫به عبارتی این س��هامداران ‪5‬درصد بیشتر از سمت‬ ‫فروش در بازار حاضر شده اند‪.‬‬ ‫قالیباف در این باره توضیح داد‪ :‬سهامداران حقیقی‬ ‫از لحاظ ارزش کل بازار ‪22‬درصد را در اختیار دارند‬ ‫در حال��ی که از نظر ارزش معام�لات‪55 ،‬درصد در‬ ‫دست حقیقی هاست‪.‬‬ ‫وی به مقایسه افزایش س��رمایه شرکت ها در سه‬ ‫س��ال گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬سال ‪ ،92‬شرکت ها‬ ‫‪16‬هزار میلیارد تومان افزایش س��رمایه داشتند که‬ ‫این عدد در س��ال ‪ 93‬ب��ه ‪20‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت و امس��ال تاکنون به ‪16‬هزار و ‪300‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده که از کل سال ‪ 92‬باالتر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس ته��ران درباره درامد و‬ ‫سوداوری شرکت های پذیرفته ش��ده در بازار گفت‪:‬‬ ‫س��ود تحقق یافته ش��رکت ها در س��ال ‪54 ،92‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بوده که ‪43‬ه��زار میلیارد تومان ان‬ ‫یعنی معادل ‪79‬درصد سود تحقق یافته‪ ،‬تقسیم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره درامد و س��وداوری ش��رکت های‬ ‫پذیرفته ش��ده در ب��ازار هم گفت‪ :‬س��ود تحقق یافته‬ ‫ش��رکت ها در سال ‪45 ،93‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫که ‪33‬هزار میلیارد تومان ان معادل ‪71‬درصد سود‬ ‫تحقق یافته‪ ،‬تقسیم شده است‪.‬‬ ‫قالیب��اف درب��اره پیش بین��ی بودج��ه س��ال ‪94‬‬ ‫شرکت ها نیز گفت‪ :‬شرکت ها در سال جاری ‪43‬هزار‬ ‫و ‪500‬میلیارد تومان سود پیش بینی کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس تهران‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت ‪P/E‬‬ ‫بازار هم اکنون ‪ 7/5‬مرتبه است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��ال جاری ‪ 250‬بازدید از سوی سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به صورت انفرادی و گروهی انجام ش��ده که‬ ‫‪ 60‬بازدید ان گروهی بوده است‪.‬‬ ‫قالیباف افزود‪ :‬تعداد کدهای معامالتی سرمایه گذار‬ ‫خارجی در مجموع ‪ 550‬کد اس��ت که ‪ 200‬کد ان‬ ‫در طول سال جاری صادر شده و این بی سابقه است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬یک ماه قب��ل از اجرایی ش��دن برجام‪،‬‬ ‫امار ارزش معامالت روزانه س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫‪5‬میلی��ارد تومان بوده که همین کدها بعد از برجام‪،‬‬ ‫عرضه اولیه همزمان دو شرکت در فرابورس‬ ‫با عرضه اولیه ‪23‬میلیون سهم از ‪38/1‬میلیون سهم قابل‬ ‫واگذاری داروس��ازی سبحان انکولوژی‪ ،‬هر سهم این شرکت‬ ‫تازه وارد با ‪ 290‬تومان کش��ف قیمت شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در جریان معامالت روز گذش��ته بازار عالوه بر عرضه اولیه‬ ‫‪10‬درصد سهام دو شرکت صنایع بهداشتی ساینا داروسازی‬ ‫س��بحان انکولوژی در بازار دوم معامالت فرابورس‪ ،‬هر سهم‬ ‫س��بحان انکولوژی با ‪ 290‬تومان کش��ف قیمت ش��د‪ .‬این‬ ‫کشف قیمت با عرضه ‪23‬میلیون سهم از ‪38/1‬میلیون سهم‬ ‫قاب��ل واگذاری «دس��انکو» رخ داد و ‪15‬میلیون و ‪100‬هزار‬ ‫س��هم نیز برای معامله گران انالین تخصیص داده ش��د‪ .‬به‬ ‫این ترتیب در حالی س��هامداران این شرکت ‪ 38/1‬میلیارد‬ ‫تومانی در مراس��م معارفه از عرضه س��هام ب��ا ‪ P/E‬باالتر از‬ ‫میانگی��ن ‪ P/E‬گروه دارویی یعنی بیش از ‪ 6‬مرتبه س��خن‬ ‫گفته بودند که نسبت ‪ P/E‬این سهم ‪ 10‬مرتبه شد‪ .‬دسانکو‬ ‫نخس��تین س��ود هر س��هم س��ال مالی اینده را ‪ 290‬ریال‬ ‫پیش بینی کرده که نس��بت به س��ود ‪ 232‬ریالی سال مالی‬ ‫اس��فند جاری‪25 ،‬درصد بیشتر است‪ .‬در ادامه معامالت روز‬ ‫گذشته فرابورس‪ ،‬با عرضه ‪5/2‬میلیون سهم صنایع بهداشتی‬ ‫ساینا‪ ،‬هر سهم شانزدهم شرکت تازه وارد ‪ ۱۹۸‬تومان کشف‬ ‫قیمت ش��د‪ .‬همچنین ‪4/8‬میلیون سهم از طریق انالین و از‬ ‫س��اعت ‪ 13:10‬واگذار شد‪ .‬س��همیه هر معامله گر هم ‪550‬‬ ‫سهم تعیین شده است‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬نسبت ‪P/E‬‬ ‫هر سهم «ساینا» با توجه به سود ‪ 465‬ریالی هر سهم‪4/26 ،‬‬ ‫مرتبه تعیین شد‪.‬‬ ‫صنای��ع بهداش��تی س��اینا و س��بحان انکول��وژی بعد از‬ ‫‪ 11‬ش��رکت فرابورس��ی ف��والد هرم��زگان‪ ،‬مواد وی��ژه لیا‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن پردیس‪ ،‬پگاه فارس‪ ،‬نسوز توکا‪ ،‬بهمن‬ ‫دیزل‪ ،‬معدنی کیمیا گستران زنجان‪ ،‬توکارنگ فوالد سپاهان‪،‬‬ ‫بیمه اتکایی امین‪ ،‬دارویی کاس��پین تامین‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫س��بحان و ‪ 3‬شرکت بورسی سیمان خوزستان و پتروشیمی‬ ‫مبین و پتروش��یمی فجر‪ ،‬پانزدهمین و شانزدهمین شرکت‬ ‫تازه وارد سال جاری به شمار می رود‪ .‬معاون عملیات و نظارت‬ ‫بازار ش��رکت فرابورس با اعالم ترتیب عرضه اولیه ‪۱۰‬درصد‬ ‫دو س��هم «دسانکو و ساینا» و زمان خرید انالینی ها در روز‬ ‫گذش��ته از احتمال عرضه سهام «دماوند» در هفته بعد خبر‬ ‫داد‪ .‬وی درباره اینکه عرضه اولیه ‪ 5‬تا ‪10‬درصد سهام نیروی‬ ‫برق دماوند هم چهارش��نبه خواهد بود یا خیر؟ توضیح داد‪:‬‬ ‫خیر‪ .‬این عرضه به طور قطع چهارشنبه نخواهد بود و احتمال‬ ‫دارد هفته اینده باشد‪ .‬بعد از نهایی شدن زمان واگذاری این‬ ‫شرکت هم‪ ،‬اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی امیدقائمی‬ ‫به ‪28‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫قالیب��اف همچنی��ن در حوزه پذیرش ش��رکت ها‬ ‫گفت‪ :‬امسال ‪ 4‬شرکت سیمان خوزستان‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫مبین‪ ،‬بیمه ما و پتروشیمی فجر پذیرش شان قطعی‬ ‫شده است و انتقال دو شرکت فرابورسی پتروشیمی‬ ‫جم و س��بحان دارو هم انجام و نم��اد ان در بورس‬ ‫بازگشایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬لیزینگ ملت‪ ،‬پذیرش و درج ش��ده‬ ‫اما از طریق س��هامدار عمده‪ ،‬عرضه ای انجام نش��ده‬ ‫اس��ت که بالفاصل��ه بعد از اعالم امادگی س��هامدار‬ ‫عمده‪ ،‬این عرضه انجام می شود‪.‬‬ ‫قالیباف س��پس به اضافه شدن یک صنعت جدید‬ ‫به جمع صنایع بورس��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تامین‬ ‫سرمایه امید پذیرش ش��ده که نخستین شرکت در‬ ‫صنعت تامین سرمایه است و اگر درج و عرضه شود‪،‬‬ ‫یک صنعت به جمع ‪ 37‬صنعت بورسی کشور اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس تهران با اشاره به پذیرش‬ ‫بانک ش��هر هم گفت‪ :‬ش��رکت صنعتی مینو‪ ،‬که به‬ ‫دالیل برخی مش��کالت به بازار پایه فرابورس انتقال‬ ‫پی��دا کرده بود‪ ،‬هم اکنون با بهبود وضعیت ش��رکت‬ ‫درخواس��ت پذی��رش مجدد ب��ه ب��ورس داده که با‬ ‫احراز مس��تندات‪ ،‬این ش��رکت نیز مجدد به بورس‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬وی درب��اره اوراق بده��ی هم گفت‪6 :‬‬ ‫عرضه در اوراق بدهی داشته ایم‪.‬‬ ‫قالیب��اف درباره س��هام ش��ناور بازار گف��ت‪ :‬این‬ ‫ش��اخص‪ ،‬از ‪19/6‬درصد به ‪ 21/89‬رس��یده که این‬ ‫حجم معامالت ناش��ی از خرید س��هامداران حقیقی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬قالیباف در حوزه توسعه فرهنگ سازی‬ ‫هم اظهار ک��رد‪ :‬در تاالر بورس تهران و ‪ 22‬منطقه‪،‬‬ ‫‪115‬هزار ساعت اموزش س��رمایه گذاران‪ ،‬ناشران و‬ ‫ش��رکت های کارگزاری در حوزه بازار س��رمایه داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬به برگزاری دومین سمینار دوساالنه‬ ‫حاکمیت ش��رکتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬شرکت ها از‬ ‫نظر حاکمیت شرکتی رتبه بندی شده اند که چنانچه‬ ‫ش��اخص های رتبه بندی مورد تایید س��ازمان بورس‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬و دس��تورالعمل راهبری ش��رکتی تایید‬ ‫ش��ود‪ ،‬ام��کان انتش��ار ان در بازار فراهم می ش��ود‪.‬‬ ‫قالیباف درباره نظارت بر اعضا نیز گفت‪ 383 :‬بازدید‬ ‫از کارگزاری ها انجام شده است‪ .‬وی به برگزاری دو‬ ‫میز صنعت اشاره کرد و گفت‪ :‬برای صنعت لیزینگ‬ ‫و خودرو‪ ،‬دو میز صنعت برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت بورس ته��ران به امکان جدید‬ ‫قرار داد اتی س��بد سهام اش��اره کرد و گفت‪ :‬قرارداد‬ ‫اتی سبد سهام (ش��اخص) با کسب مجوز از کمیته‬ ‫فقهی در ص��ورت تدوین مق��ررات روی ایین نامه و‬ ‫تصویب هیات مدیره‪ ،‬امکان معامله پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی درباره قرارداد اتی س��بد س��هام (ش��اخص)‬ ‫گف��ت‪ :‬این امکان در قال��ب اختیار معامله با کارکرد‬ ‫اتی ش��اخص انجام می ش��ود که هم اکن��ون درباره‬ ‫اینکه کدام شاخص در این قرارداد مورد معامله قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬ش��اخص‪ 30‬شرکت بزرگ هدف گذاری شده‬ ‫که براساس معیارهای در نظر گرفته و دستورالعمل‬ ‫پذیرش قابلیت تحویل را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‬ ‫مهر ایندگان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون‬ ‫بنا به امار‬ ‫موجود‪ ،‬بورس‬ ‫ایران بیشترین‬ ‫بازده را داشته‬ ‫است و باید از‬ ‫این امکانات‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫تا جذب سرمایه‬ ‫بیشتری در‬ ‫بورس ما‬ ‫اتفاق بیفتد‬ ‫که البته این‬ ‫موضوع به گذر‬ ‫زمان نیاز دارد‬ ‫تغییر مالکیت ‪2/8‬میلیارد برگه سهم و حق تقدم‬ ‫در داد و ستدهای روز گذشته بورس تهران شاخص کل‬ ‫‪ 61‬واحد باال رفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در معامالت روز گذش��ته شاخص کل‬ ‫بورس با رش د ‪61‬واحدی به ‪78‬هزار و ‪ 220‬رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این روز س��هامداران بیش از ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪ 844‬میلیون برگه س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش ‪5‬هزار و‬ ‫‪ 212‬میلیارد ریال در ‪ 138‬هزار نوبت معامالتی دس��ت به‬ ‫دست کردند‪.‬‬ ‫همچنین در پایان معامالت روز سه شنبه ارزش روز بازار‬ ‫به ‪337‬هزار میلیارد تومان رسید‪ .‬گفتنی است در این روز‬ ‫ش��اخص بازار اول ‪ 198‬واحد باال رفت و شاخص بازار دوم‬ ‫‪ 792‬واح��د نزولی ش��د‪ .‬نمادهای ف��والد مبارکه‪ ،‬پاالیش‬ ‫نف��ت بندرعباس‪ ،‬گل گهر‪ ،‬س��رمایه گذاری امید و چادرملو‬ ‫با بیش��ترین تاثیر مثبت بر شاخص‪ ،‬رشد این متغیر را رقم‬ ‫زدند‪ .‬این در حالی بود که نمادهای مخابرات و پتروشیمی‬ ‫جم بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دی��روز گروه های خ��ودرو‪ ،‬بانک ه��ا و فلزات‬ ‫اساسی با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر جدول‬ ‫برترین گروه های صنعت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین فراورده های نس��وز پارس‪ ،‬پست بانک‪ ،‬شیشه‬ ‫‪17‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روزهای خوب‬ ‫در انتظار بورس‬ ‫بورس ‪ 20‬درصد بزرگتر شد‬ ‫ارزش اس��می ب��ازار‪ ،‬در ابتدای س��ال ‪95‬هزار و‬ ‫‪400‬میلی��ارد تومان بود که ب��ا افزایش ‪20‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪114‬هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫این خبری بود که حس��ن قالیباف اصل‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت بورس اوراق بهادار تهران در اخرین نشست‬ ‫خب��ری امس��ال خود در جم��ع اصحاب رس��انه در‬ ‫راستای تشریح‪ ،‬عملکرد سال ‪ 94‬این شرکت مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫سرمایه گذاران خارجی بورس ایران را نمی شناسند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر به دنبال جذب س��رمایه خارجی هستیم‬ ‫باید بلد باشیم به زبان انها صحبت کنیم‪.‬‬ ‫قالیباف اصل درباره شرایط جذب سرمایه خارجی‬ ‫در بورس در دوران پس��اتحریم گفت‪ :‬س��رمایه گذار‬ ‫به دنبال گرفتن بازده متناس��ب با ریس��ک است که‬ ‫متغیرهای فراوانی این بازدهی را تضمین می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درب��اره ورود س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫به اقتصاد کش��ور بای��د گفت بازار س��رمایه یکی از‬ ‫بازارهای س��هل الوصول برای ورود خارجی هاست و‬ ‫بر این اس��اس جلسه های مختلفی را برگزار کرده ایم‬ ‫و ب��ه جرات می ت��وان گفت بورس ما از بس��یاری از‬ ‫بورس های دنیا ش��فاف تر است و این موضوع موجب‬ ‫جذب س��رمایه گذاران خارجی ش��ده است‪ .‬قالیباف‬ ‫اص��ل اضافه کرد‪ :‬بر این اس��اس از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکنون بنا ب��ه امار موجود‪ ،‬بورس ایران بیش��ترین‬ ‫بازده را داش��ته اس��ت و باید از این امکانات استفاده‬ ‫کنیم تا جذب سرمایه بیش��تری در بورس ما اتفاق‬ ‫بیفتد که البته این موض��وع به گذر زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫بورس ایران را نمی شناسند‪ ،‬گفت‪ :‬صورت های مالی‬ ‫ش��رکت ها به زبان انگلیسی تهیه شده اما این اتفاق‬ ‫برای یادداش��ت های همراه انها نیفتاده اس��ت و اگر‬ ‫به دنب��ال جذب س��رمایه خارجی هس��تیم باید بلد‬ ‫باشیم به زبان انها صحبت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس تصریح کرد‪ :‬ش��رکتی‬ ‫که می خواهد سرمایه گذار خارجی داشته باشد و به‬ ‫بورس ه��ای خارجی ورود کند باید جایگاه خوبی در‬ ‫بورس داخل کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬موضوع��ات مختل��ف ازجمله‬ ‫امانتداری س��هام و رتبه ایران در فضای کس��ب وکار‬ ‫ازجمله مواردی هس��تند که در کنار س��ایر مسائل‬ ‫باید برای جذب س��رمایه خارجی در کش��ور به انها‬ ‫پرداخت و بر این اس��اس با بورس ه��ای بزرگ دنیا‬ ‫نیز مذاکراتی داش��ته ایم ک��ه امیدواری��م با رعایت‬ ‫اس��تانداردهای مورد نیازش��ان‪ ،‬ش��اهد ورود هرچه‬ ‫بیشتر خارجی ها به اقتصاد و بورس کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ارزش ب��ازار در ابت��دای س��ال را‬ ‫‪281‬ه��زار میلیارد تومان دانس��ت ک��ه هم اکنون با‬ ‫افزای��ش ‪20‬درصدی ب��ه ‪337‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی درباره ارزش اس��می بازار گفت‪ :‬ارزش اسمی‬ ‫ب��ازار‪ ،‬در ابت��دای س��ال‪95 ،‬ه��زار و ‪ 400‬میلیارد‬ ‫تومان بود که ب��ا افزایش ‪20‬درصدی به ‪114‬هزار و‬ ‫‪500‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس‪ ،‬درباره علت رش��د‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫و گاز‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬باما‪ ،‬داروس��ازی سینا و گل گهر با‬ ‫بیشترین رشد قیمت در صدر جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در مقابل س��هامداران نمادهای بیمه ملت‪ ،‬نصیر ماشین‪،‬‬ ‫سایپا شیشه‪ ،‬ملی سرب و روی‪ ،‬سیمان شرق‪ ،‬قند نیشابور‬ ‫و الکتریک خودرو ش��رق با بیش��ترین کاه��ش قیمت در‬ ‫انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز ایران خودرو دیزل‪ ،‬اوراق مش��ارکت‬ ‫ش��هرداری س��بزوار‪ ،‬پس��ت بانک‪ ،‬نیرو محرکه‪ ،‬حق تقدم‬ ‫فوالد مبارک��ه و اوراق مش��ارکت س��رمایه گذاری صنعت‬ ‫کارکنان نفت بیشترین تقاضای خرید را داشتند‪.‬‬ ‫این در حالی بود که س��ایپا‪ ،‬س��رمایه گذاری رنا‪ ،‬س��ایپا‬ ‫دی��زل‪ ،‬ف��والد مبارکه‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬س��یمان دورود و‬ ‫س��یمان فارس نو با بیش��ترین عرضه ها به کار خود پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در پایان معامالت دیروز حق تقدم فوالد مبارکه با معامله‬ ‫‪748‬میلیون سهم بیشترین حجم معامالت و ایران خودرو با‬ ‫معامله ‪429‬میلیارد ریال بیشترین ارزش معامالت را ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ب��ازار فرابورس نیز‪ ،‬ای فکس ‪ 2/5‬واحد رش��د کرد و‬ ‫هم اکنون به ارتفاع ‪ 823‬واحدی رسیده است‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر بازار س��رمایه تحت تاثیر ریسک های‬ ‫سیس��تماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری قرار داشت اما در‬ ‫دو ماه گذشته و پس از اجرایی شدن برجام‪ ،‬ریسک سیاسی‬ ‫از این بازار رخت بسته است‪ .‬از سوی دیگر اتفاقات اقتصادی‬ ‫خوبی نیز در راه اس��ت که موجب توسعه اقتصادی در کشور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫هم��ه این موارد موجب بهبود اوضاع اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫ایران خواهد ش��د و همچنین ریسک س��رمایه گذاری را در‬ ‫کشور کاهش خواهد داد و با رفع تحریم های بین المللی بازار‬ ‫سرمایه هم به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور از راه های‬ ‫گوناگون نفع می برد‪.‬‬ ‫به این ترتیب براس��اس ش��واهد موجود‪ ،‬در س��ال اینده‬ ‫گروه های اقتصادی بسیاری برای سرمایه گذاری در ایران وارد‬ ‫خواهند ش��د و نقدینگی های بس��یاری را به بازارهای کشور‬ ‫وارد می کنن��د‪ .‬در وهله نخس��ت‪ ،‬مذاکرات س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی برای حضور در بورس کش��ور تحقق پیدا می کند و‬ ‫امکان فعالیت این گروه به ش��کل مستقیم و غیرمستقیم در‬ ‫ایران مهیا می شود‪ .‬از سوی دیگر با از میان رفتن تحریم های‬ ‫بانکی و همچنین بازگشایی س��وئیفت و ال سی‪ ،‬هزینه های‬ ‫نقل و انتقال پول بنگاه های اقتصادی نیز کاهش پیدا می کند‬ ‫و در نتیجه ان س��وداوری بنگاه ه��ای اقتصادی نیز افزایش‬ ‫می یابد و قیمت س��هام انها در بازار سرمایه از رشد برخوردار‬ ‫می شود‪ .‬در حال حاضر به دلیل رویدادهای مثبت اقتصادی‪،‬‬ ‫ریسک س��رمایه گذاری در ایران کاهش یافته و همچنین از‬ ‫نظر اعتباری کش��ور در وضعیت بهتری قرار گرفته و به این‬ ‫ترتیب سرمایه گذاری در ایران با نرخ پایین تری انجام خواهد‬ ‫ش��د و همه این موارد میزان پی برای بازار سرمایه را افزایش‬ ‫خواهد داد‪ .‬همان طور که مش��اهده شد‪ ،‬پس از اجرایی شدن‬ ‫برجام‪ ،‬بازار سرمایه روند صعودی پرشتابی به خود گرفت اما‬ ‫این روزها با فروکش کردن هیجانات موجود در بازار سرمایه‪،‬‬ ‫این روند پرش��یب صعودی تا ح��دودی کاهش یافته و حتی‬ ‫در مواقعی ش��اخص به عقب بازگشته اما نکته مهم ان است‬ ‫که به دلیل چش��م انداز مثبت اقتص��ادی‪ ،‬روند صعودی بازار‬ ‫سرمایه در سال اینده نیز ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی به س��هامداران توصیه می شود که با‬ ‫احتیاط اقدام به خرید س��هام کنند زیرا هنوز شرایط خوب‬ ‫اقتص��ادی پیش امده در نتیجه رف��ع تحریم های بین المللی‬ ‫روی عملیات ش��رکت ها نمایان نشده و باید منتظر باشیم تا‬ ‫ابتدا ش��رکت ها سوداوری داشته باشند و به دنبال ان قیمت‬ ‫سهام در بازار سرمایه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عرضه ‪ 8300‬تن گاز مایع‬ ‫پاالیشگاه های کشور‬ ‫در جلس��ه معامالتی روز گذشته حجم عرضه گاز مایع در‬ ‫رین��گ بین الملل بورس انرژی ای��ران در مجموع ‪ 8300‬تن‬ ‫خواهد بود‪ .‬در جریان معامالت رو ز دوشنب ه ‪ 17‬اسفند ‪،94‬‬ ‫کل معامالت انجام شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران‪،‬‬ ‫‪ 9128‬تن به ارزش��ی افزون بر ‪ 78‬میلی��ارد و ‪ 264‬میلیون‬ ‫ریال بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬کاالهای ایزوریس��ایکل‪ ،‬ایزوفید‪،‬‬ ‫ح�لال ‪ 404 ،402‬و ‪ ،410‬نفتای س��بک و نفتای س��نگین‬ ‫تصفیه نش��ده پاالیش نفت ش��یراز‪ ،‬نیتروژن مایع‪ ،‬س��وخت‬ ‫کوره س��بک‪ ،‬ب��رش ‪ 6‬کربن غیراروماتیک و برش س��نگین‬ ‫پتروشیمی تبریز‪ ،‬ایزوریسایکل پاالیش نفت تهران‪ ،‬نیتروژن‬ ‫مایع پتروش��یمی مبین‪ ،‬حالل ‪ 402‬پاالیش نفت کرمانشاه‪،‬‬ ‫میعانات گازی پتروش��یمی رازی و برش سنگین پتروشیمی‬ ‫جم در رینگ داخلی بازار فیزیکی مورد عرضه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در این روز همچنین در تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد‬ ‫برای قراردادهای با سررسید یک سال و بیشتر در بازار مشتقه‬ ‫بورس انرژی ایران نیز در تمامی نمادهای فعال‪ 54 ،‬قرارداد‬ ‫به ارزشی افزون بر ‪ 648‬میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اغاز جلس��ه معامالت��ی بازار برق روز دوش��نبه نمادهای‬ ‫بار پیک‪ ،‬کم ب��اری‪ ،‬میان باری و بارپای��ه روزانه ‪ 18‬فروردین‬ ‫‪ 95‬گش��ایش یافته و در پایان نماده��ای بارپیک‪ ،‬کم باری‪،‬‬ ‫میان باری و بارپایه روزانه ‪ 21‬اس��فند ‪ 94‬متوقف ش��دند‪ .‬در‬ ‫مجموع ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی ایران قریب‬ ‫به ‪ 78‬میلیارد و ‪ 912‬میلیون ریال ش��د‪ .‬ش��ایان ذکر است‬ ‫در جلس��ه معامالتی دیروز‪ ،‬در کنار معامالت مس��تمر بازار‬ ‫مش��تقه بورس انرژی ایران‪ ،‬کاالهای متانول پتروشیمی های‬ ‫ش��یراز و فن اوران‪ ،‬حالل ‪ 402‬پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬حالل‬ ‫‪ 410‬پاالی��ش نفت ابادان و پنتان پالس پتروش��یمی پارس‬ ‫در رین��گ داخلی و گاز مایع پاالیش��گاه های نف��ت ابادان‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��ازند و تهران عرضه خواهند شد‪ .‬شایان ذکر در‬ ‫جلس��ه معامالتی روز جاری حجم عرضه گاز مایع در رینگ‬ ‫بین الملل بورس انرژی ایران در مجموع ‪ 8300‬تن خواد بود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫طال گران شد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫در پی حمایت دالر و امیدها برای افزایش نیافتن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو‬ ‫در نشس��ت هفته اینده‪ ،‬در روز سه ش��نبه طال نزدیک به باالترین سطح ‪ 13‬ماه‬ ‫اخیر خود معامله شد‪ .‬بسیاری از معامله گران در تالش برای پیش بینی سناریوی‬ ‫بدون افزایش نرخ بهره هستند که باعث افزایش قیمت طال شده است‪ .‬هر اونس‬ ‫طال با رشدی ‪0/3‬درصدی یکهزار و ‪ 268‬دالر و ‪ 80‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد کشور چشم انداز مثبتی دارد‬ ‫پیش بینی مسیر بورس در سال ‪95‬‬ ‫رونق بورس های اسیایی‬ ‫در پی جهش قیمت نفت‬ ‫کیمیا بامدادیان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ثب��ات سیاس��ی و اقتص��ادی نس��بی حاکم‪،‬‬ ‫عقالنیت در پیش گرفته دولت یازدهم و اعتقاد‬ ‫دولتی ها به گسترش بازار سرمایه‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫خوب��ی برای بورس در س��ال اینده ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬اما با این وجود سرمایه گذاران نیز باید به‬ ‫صورت دقیق صنایع مختلف را بررسی کرده و با‬ ‫شناسایی شرکت های پیشرو‪ ،‬به سرمایه گذاری‬ ‫در بورس اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع تحریم های بین المللی‬ ‫مصطفی حقیقی مهماندار‬ ‫برقراری‬ ‫سوئیفت‬ ‫و ال سی‬ ‫موجب کاهش‬ ‫هزینه های‬ ‫بنگاه ها‬ ‫خواهد شد‬ ‫علیرضا مستقل‬ ‫به طور قطع بازار‬ ‫سرمایه یکی‬ ‫از جذاب ترین‬ ‫بازارها برای‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬به‬ ‫شمار می اید‬ ‫مصطفی حقیقی مهماندار‪ ،‬عضو ش��ورای عالی‬ ‫بورس در گفت وگو با‬ ‫به روند توس��عه ای‬ ‫بازار س��رمایه در سال اینده اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع رفع تحریم های بین المللی ش��رایط‬ ‫بهتری را در سال اینده برای اقتصاد کشور مهیا‬ ‫می کند و به دنبال ان‪ ،‬صنایع مختلف نیز بهبود‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫وی از می��ان رفت��ن تحریم ه��ای بین المللی‬ ‫به وی��ژه تحریم های بانکی را گام مناس��ب برای‬ ‫صنایع مختلف دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬برقراری‬ ‫س��وئیفت و ال س��ی موجب کاهش هزینه های‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی خواهد ش��د و به همین‬ ‫دلیل سوداوری انها را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫و رونق در بازار سرمایه را به وجود می اورد‪ ،‬زیرا‬ ‫در سال های اخیر تولیدکنندگان نمی توانستند‬ ‫با دیگر کش��ورها مراودات مالی داشته باشند و‬ ‫هزینه های شان افزایش بسیاری پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫حقیق��ی مهمان��دار ب��ه س��هولت ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬عالوه بر ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی ب��ه داخل کش��ور و همچنی��ن ورود‬ ‫نقدینگی های جدید به بازار س��رمایه‪ ،‬شرایطی‬ ‫فراهم می ش��ود تا صنایع مختل��ف نیز از رونق‬ ‫نسبی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی به ازادی پول های بلوکه شده ایران اشاره‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬درحال حاضر پول ایران در خارج‬ ‫از کش��ور بلوکه ش��ده و به این ترتی��ب با ازاد‬ ‫شدن انها نقدینگی نیز افزایش می یابد و عالوه‬ ‫بر ان تجارت و همچنین س��هولت در اعتبارات‬ ‫اس��نادی بازارهای بازرگانی کش��ور نیز بهبود‬ ‫می یابد و همه این موارد بر بازار سرمایه اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ورود فناوری و تجهیزات‬ ‫نوی��ن موج��ب بهب��ود محص��والت در داخل‬ ‫کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هنگامی که‬ ‫تولیدکنندگان بتوانند از تجهیزات و مواد اولیه‬ ‫مرغوب اس��تفاده کنند‪ ،‬به طور قطع محصوالت‬ ‫ب��ا کیفیتی به بازار عرضه خواهد ش��د و میزان‬ ‫فروش انها نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی بورس به کاهش هزینه های‬ ‫تولیدکنندگان در س��ال اینده نیز اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از‬ ‫خارج کش��ور تهیه می کنند نیز در سال اینده‬ ‫می توانند به دلیل رفع تحریم های بین المللی با‬ ‫قیم��ت پایین تری این مواد را خریداری کنند و‬ ‫درنهایت با کاهش هزینه ها‪ ،‬سوداوری شان نیز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازارهای سهام اس��یایی در معامالت روز سه شنبه تحت‬ ‫تاثیر امار اقتصادی مثبت امریکا‪ ،‬بهبود قیمت نفت و س��ایر‬ ‫کاالها‪ ،‬به روند رش��د هفته گذشته ادامه داده و به باالترین‬ ‫سطح دو ماه گذشته صعود کردند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬شاخص‬ ‫ام اس س��ی ای بازارهای س��هام اسیا اقیانوس��یه به جز ژاپن‬ ‫‪0/6‬درصد رش��د کرد و اکنون حدود ‪80‬درصد از ضرری که‬ ‫از ابتدای سال ‪2016‬م داشت را جبران کرده است‪.‬‬ ‫شاخص نیک کی ‪ 225‬ژاپن با نگرانی نسبت به قوی شدن‬ ‫ارزش ین و اقدام معامله گران در س��ودبری‪0/4 ،‬درصد افت‬ ‫ک��رد‪ .‬پس از اینکه لی کی کیانگ‪ ،‬نخس��ت وزیر چین طرح‬ ‫اقتصادی ‪5‬س��اله ای رونمایی کرد که رشد اقتصادی ‪ 6/5‬تا‬ ‫‪7‬درصدی و افزایش اندک کس��ری مال��ی به ‪3‬درصد تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی در س��ال جاری می�لادی را هدف گذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬بازارهای چینی اندکی افزایش یافتند‪ .‬به گفته‬ ‫نائوکی تاش��یرو‪ ،‬رییس ش��رکت «تی اس چاینا ریس��رچ»‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران چینی به هی��چ وجه منتظر اع�لام تدابیر‬ ‫محرک مالی بیش��تری نبودند از این رو بیانیه نخس��ت وزیر‬ ‫چین باعث ناامیدی بازار نشد‪ .‬شاخص شانگهای کامپوزیت‬ ‫پ��س از ثب��ت بزرگترین رش��د هفتگی در ‪ 3‬ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫‪0/5‬درصد رش��د کرد‪ .‬این شاخص به دلیل نگرانی ها درباره‬ ‫ضعیف تر ش��دن ارزش یوان و تاثیر ان بر خروج س��رمایه از‬ ‫ابتدای امس��ال تاکنون حدود ‪18‬درص��د از ارزش خود را از‬ ‫دس��ت داده است‪ .‬ش��اخص هانگ س��نگ هنگ کنگ ‪0/1‬‬ ‫درصد دچار نزول ش��د‪ .‬ش��اخص اس اندپ��ی‪/‬ای اس ایکس‬ ‫‪ 200‬اس��ترالیا یک درصد جهش کرد و کس��پی کره جنوبی‬ ‫‪0/2‬درصد رشد کرد‪ .‬شرکت های انرژی با ادامه بهبود قیمت‬ ‫نفت یکی از بزرگترین برندگان معامالت روز جاری بودند‪.‬‬ ‫رهب��ران چین در هفته های اخی��ر تالش کرده اند با دادن‬ ‫این پیام ک��ه مقامات چینی همچن��ان ابزارهای الزم برای‬ ‫حفظ رونق اقتصادی و جلوگیری از کندی بیشتر نرخ رشد‬ ‫ان را در اختیار دارند‪ ،‬التهاب بازارهای جهانی را ارام کنند‪.‬‬ ‫ش��اخص ام اس سی ای بازارهای سهام جهان روز جمعه به‬ ‫باالترین سطح دو ماه گذشته صعود کرده و بزرگترین رشد‬ ‫هفتگی از اکتبر را ثبت کرده بود‪.‬‬ ‫در وال استریت روز جمعه شاخص های بزرگ سهام مثبت‬ ‫شدند‪ .‬شاخص اس��تاندارد اند پورز ‪0/3‬درصد افزایش یافت‬ ‫و در ‪ 1999/99‬واحد بس��ته ش��د که نزدیک به مرز روانی‬ ‫بااهمیت ‪ 2000‬واحد بود‪ .‬ش��اخص داوجونز اینداس��تریال‬ ‫اوریج برای نخس��تین بار از پنج��م ژانویه به باالی ‪17000‬‬ ‫واحد صعود کرد و با ‪0/4‬درصد رش��د‪ ،‬در ‪ 17006/77‬واحد‬ ‫قرار گرفت‪ .‬ش��اخص نزدک کامپوزی��ت ‪0/2‬درصد افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬وزارت کار امری��کا روز جمع��ه اماری منتش��ر کرد‬ ‫که نش��ان داد ‪242‬هزار ش��غل در فوریه ایجاد ش��ده است‬ ‫و ای��ن رقم باالتر از ‪190‬هزار ش��غل جدید مورد پیش بینی‬ ‫اقتصاددانان بود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬این امار به دنبال اماری منتشر‬ ‫ش��د که از نش��انه های احیای بخش تولی��د امریکا حکایت‬ ‫داشت و نگرانی ها نسبت به اینکه اقتصاد این کشور زیر فشار‬ ‫نف��ت ارزان و دالر قوی تر به س��وی رک��ود حرکت می کند‬ ‫را تخفیف داد‪ .‬به گفته استراتژیس��ت ش��رکت س��ومیتومو‬ ‫میتسویی‪ ،‬امار اشتغال کمک کرد بدبینی فوق العاده نسبت‬ ‫به اقتصاد امریکا کمتر شود و روشن شدن دورنمای اقتصادی‬ ‫این کشور از دارایی های پرریسک مانند سهام حمایت کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر متوسط دستمزد ساعتی امریکا پس از رشد‬ ‫‪0/5‬درصدی در ژانویه‪ ،‬به میزان ‪0/1‬درصد در فوریه کاهش‬ ‫یافت و احتم��ال انتظار طوالنی تر بانک مرکزی امریکا برای‬ ‫تصوی��ب دور بعدی افزایش نرخ های بهره را تقویت کرد‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه بازارها اکنون روی یک دور افزایش نرخ های بهره تا‬ ‫پایان امس��ال حس��اب می کنند و احتمال افزایش نرخ ها در‬ ‫نشست مارس این بانک را بعید می دانند‪.‬‬ ‫بازده اوراق خزانه ‪10‬س��اله امری��کا روز جمعه به ‪1/902‬‬ ‫درص��د افزای��ش یافته بود اما همچنان پایین س��طح ‪2/25‬‬ ‫درصد اس��ت که در دس��امبر زمانی که نخس��تین افزایش‬ ‫نرخ های بهره تصویب ش��د‪ ،‬مش��اهده ش��ده ب��ود‪ .‬این امر‬ ‫جذابیت دالر در برابر ارزهای دیگر را محدود کرد‪ .‬ش��اخص‬ ‫دالر در برابر س��بدی از ‪6‬ارز بزرگ ب��ه ‪ 97/091‬واحد اُفت‬ ‫کرد که پایین ترین س��طح دو هفته گذشته بود و اخرین بار‬ ‫در ‪ 97/349‬واحد ایستاد‪.‬‬ ‫ی��ورو روز جمع��ه به ‪ 1.1043‬دالر صع��ود کرد و اخرین‬ ‫بار ‪ 1.0992‬دالر معامله ش��د‪ .‬ارز واحد اروپایی با انتظارات‬ ‫گسترده برای تصویب تدابیر محرک مالی جدید در نشست‬ ‫سیاستگذاری روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا‪ ،‬زیر فشار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ارز ژاپن تغییر چندانی در برابر دالر نداشت و‬ ‫‪ 113/88‬ین معامله شد‪.‬‬ ‫قیم��ت نفت پس از رش��د حدود ‪ 10‬درص��دی در هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به باالترین س��طح ‪ 3‬ماه گذشته صعود کرد‪ .‬روند‬ ‫احیای قیمت نفت به مدد امار اشتغال مثبت امریکا‪ ،‬کاهش‬ ‫ش��مار دکل ه��ای نفتی فع��ال تولیدکنن��دگان امریکایی و‬ ‫احتم��ال تواف��ق تولیدکنندگان بزرگ ب��رای محدود کردن‬ ‫اش��باع عرضه ادامه پیدا کرده اس��ت‪ .‬به��ای معامالت نفت‬ ‫برنت به ‪ 39/50‬دالر در هر بش��که رسید که باالترین قیمت‬ ‫از اواس��ط دسامبر بود‪ .‬نفت خام امریکا با ‪ 71‬سنت افزایش‪،‬‬ ‫‪ 36/63‬دالر در هر بشکه معامله شد‪.‬‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برداشته ش��دن‬ ‫تحریم ه��ای بین الملل��ی در س��ال این��ده در‬ ‫صنای��ع مختلف نمایان می ش��ود‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫گشایش های بین المللی موجب می شود میزان‬ ‫فروش محصوالت افزای��ش یابد و به دنبال ان‬ ‫تولیدات نیز رونق می یابند و همچنین با کاهش‬ ‫هزینه ها صنایع رش��د بیش��تری را در سال ‪۹۵‬‬ ‫تجربه خواهند کرد‪.‬‬ ‫این عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه‬ ‫هم��ه صنایع در س��ال اینده به دلی��ل از میان‬ ‫رفتن تحریم ه��ای بین المللی از رونق برخوردار‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬صنایعی که طرح های توسعه ای‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬زودتر از دیگر گروه ها حرکت‬ ‫خود را اغاز می کنند که از ان جمله می توان به‬ ‫صنایع پتروشیمی و خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی‬ ‫مدیر س��رمایه گذاری کارگ��زاری تدبیرگران‬ ‫فردا معتقد است‪ ،‬بازار س��رمایه در سال اینده‬ ‫روند صعودی مثبتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫علیرض��ا مس��تقل در گفت وگ��و با‬ ‫به‬ ‫تحلیل بازارهای رقیب بازار س��رمایه پرداخت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬بازار پول همواره یکی از رقبای اصلی‬ ‫بازار س��رمایه به ش��مار می اید و در سال های‬ ‫اخی��ر به دلیل نرخ س��ود باال‪ ،‬این ب��ازار مورد‬ ‫توجه سرمایه گذاران قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه روند کاه��ش نرخ س��ود در بانک ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با توجه به کم ش��دن نرخ‬ ‫س��ود بانک ه��ا و همچنی��ن پیش بین��ی ن��رخ‬ ‫رش��د اقتص��ادی ‪ ۴‬تا‪۶‬درص��دی‪ ،‬به طور قطع‬ ‫بازار س��رمایه یکی از جذاب تری��ن بازارها برای‬ ‫سرمایه گذاران و کسب سودهای بیشتر در سال‬ ‫‪ ۹۵‬به شمار می اید‪.‬‬ ‫مستقل به ثبات نس��بی قیمتی در بازارهای‬ ‫ارز و ط�لا نیز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این بازارها‬ ‫در ‪۲‬س��ال گذش��ته تنها تحت تاثیر نوس��انات‬ ‫اندک قرار داشتند و به همین دلیل نمی توانند‬ ‫س��وداوری مناس��بی برای س��رمایه گذاران به‬ ‫همراه داشته باش��ند‪ .‬از سوی دیگر با توجه به‬ ‫شرایط موجود‪ ،‬بازار مسکن نیز نمی تواند مورد‬ ‫توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ه ورود و خ��روج هیات ه��ای مختلف‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬از‬ ‫انجای��ی که برج��ام اجرایی ش��ده و گروه های‬ ‫سرمایه گذاری بس��یاری برای ورود به بازارهای‬ ‫ایران و همچنین همکاری های مش��ترک اقدام‬ ‫کرده اند‪ ،‬درنتیجه اثار این رایزنی ها در سال ‪۹۵‬‬ ‫نمایان خواهد ش��د و به این ترتیب شرکت های‬ ‫مختلف سو د به دس��ت می اورند و بازار سرمایه‬ ‫نیز از این سود منتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر س��رمایه گذاری کارگ��زاری تدبیرگران‬ ‫ف��ردا به رون��د صعودی با ش��یب مالی��م بازار‬ ‫س��رمایه در روزهای اخیر اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پ��س از اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬بازار س��رمایه از‬ ‫شیب بس��یار زیادی صعودی برخوردار شد اما‬ ‫پ��س از فروکش کردن هیجان ه��ا در این بازار‪،‬‬ ‫بورس تهران به اصالح قیمتی پرداخت‪.‬‬ ‫مس��تقل در ادامه به پیش بینی وضعیت بازار‬ ‫سرمایه تا پایان پرداخت و اظهار کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫ش��رایط موجود‪ ،‬روند نوسانی بازار سهام همراه‬ ‫با ش��یب کم صعودی در معامالت هفته اینده‬ ‫نیز ادامه پی��دا خواهد ک��رد و در هفته پایانی‬ ‫معامالت در س��ال ‪ ۹۴‬شاهد رشد مجدد بورس‬ ‫خواهیم بود‪.‬وی افت بازار س��هام در اس��فند را‬ ‫ناشی از تفکر س��نتی برجای مانده از دهه های‬ ‫قب��ل دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬تس��ویه اعتبارات‬ ‫ش��رکت های کارگ��زاری و نی��از ب��ه نقدینگی‬ ‫س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی ب��رای تامین‬ ‫مایحتاج ش��ب عی��د از جمله دالی��ل اصلی در‬ ‫افزای��ش عرضه ه��ا در اخرین ماه س��ال و افت‬ ‫متغیرهای اساس��ی بورس است‪ .‬هر چند نسبت‬ ‫به گذشته‪ ،‬این موضوعات بسیار کمرنگ تر شده‬ ‫و بیشتر تاثیر روانی در معامالت بازار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارامش در بازار سرمایه‬ ‫س��یدعلی سیدخسروش��اهی یکی از فعاالن‬ ‫بازار س��رمایه نیز به رویدادهای مثبت در سال‬ ‫‪ 94‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬با اجرایی ش��دن برجام‬ ‫و همچنین بهبود برخی شاخص های اقتصادی‬ ‫داخل��ی مانند کاه��ش قابل توجه ن��رخ تورم‪،‬‬ ‫سامان یافتن سیاست های پولی و تعیین تکلیف‬ ‫بدهی های دولت از مهم ترین رویدادهای خوب‬ ‫سال جاری بود‪ .‬وی همچنین به بازار ارز و طال‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬بازار ارز و طال مدت هاست‬ ‫رن��گ ثبات به چه��ره خود دی��ده و حاال با در‬ ‫پیش گرفتن سیاست های معقول پولی از جانب‬ ‫بانک مرکزی و ایجاد ارامش نس��بی در فضای‬ ‫سیاس��ی با تدبیر دولت امید‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۵‬ارزوی دالر تک نرخ��ی و با ثبات‬ ‫پس از سال ها محقق شود‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بنگاه های اقتصادی داخلی که محصوالتشان با‬ ‫قیمت های جهانی گره خورده اس��ت‪ ،‬همچنان‬ ‫قیمت های پایی��ن و انبارهای پ��ر از موجودی‬ ‫کاال انه��ا را ب��ا تنگناهای ش��دید مالی مواجه‬ ‫کرده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بسیاری از این شرکت ها‬ ‫ک��ه سهام ش��ان در ب��ورس معامله می ش��ود‪،‬‬ ‫چشم اندازی نه چندان خوب در سال ‪ ۹۵‬دارند‬ ‫اما در این بین خبره��ای خوب صنعت خودرو‬ ‫و قطعه س��ازی که سودهای سرش��اری را عاید‬ ‫سهامداران خود در زمس��تان ‪ ۹۴‬کردند‪ ،‬برای‬ ‫سال اینده به احتمال با ارامش بیشتری مسیر‬ ‫خ��ود را طی کنند‪.‬وی با اش��اره به اینکه ثبات‬ ‫سیاسی و اقتصادی نسبی بر کشور حاکم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اعتقاد دولتی ها به گس��ترش‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬ظرفیت های خوبی برای بورس در‬ ‫سال اینده ایجاد کرده‪ ،‬اما با این وجود بررسی‬ ‫دقیق صنایع و انتخاب شرکت های پیشرو‪ ،‬باید‬ ‫مبنای تصمیم گیری س��رمایه گذاران بازارهای‬ ‫مالی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وال استریت ژورنال گزارش داد‬ ‫اشتیاق سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران‬ ‫روزنام��ه امریکایی وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی‬ ‫تحلیلی درباره سرمایه گذاری در ایران پساتحریم نوشت‪:‬‬ ‫ایا می توانید س��رمایه گذاری در ی��ک صندوق متصل به‬ ‫اقتصاد ایران را تصور کنید؟‬ ‫سرمایه گذاری در این صندوق ها به طور کلی برای یک‬ ‫س��رمایه گذار امریکایی ممنوع است و هیچ نشانه ای دال‬ ‫بر اینکه به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد دیده نمی شود‪.‬‬ ‫با وجود این پس از برداشته ش��دن تحریم های وضع شده‬ ‫بین المللی مرتبط با موضوع هسته ای در تاریخ ‪ 16‬ژانویه‪،‬‬ ‫اروپایی ه��ا با در نظر گرفتن محدودیت هایی قادر به انجام‬ ‫ان هس��تند‪ .‬همچنین ابراز وجود قدرتمند میانه رو ها در‬ ‫انتخابات ماه گذش��ته می تواند ب��ه افزایش عالقه به این‬ ‫کشور منجر شود‪.‬‬ ‫ایران از اقتصادی متنوع و بزرگ برخوردار اس��ت و در‬ ‫بازار س��رمایه ان صندوق های جدیدی به وجود امده اند‬ ‫که به سرمایه گذاران بین المللی اجازه می دهند پول خود‬ ‫را وارد این بازار کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی هنوز‬ ‫هم در عمده موارد مجاز به معامله با ایران نیستند‪ ،‬البته‬ ‫استثناهای محدودی مانند صادرات مواد غذایی و دارو به‬ ‫ای��ران وجود دارد‪ .‬دلیل اصلی این اس��ت که تحریم های‬ ‫ایاالت متحده مربوط به حقوق بش��ر‪ ،‬تروریس��م و برنامه‬ ‫موش��ک های بالس��تیک ایران هنوز پابرجاست‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫تحریم های جدید به تحریم مرتبط با برنامه موشک های‬ ‫بالستیک که در تاریخ ‪ 17‬ژانویه ‪2016‬م اعمال شد گره‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران اروپایی دست بسیار بازتری دارند اما انها‬ ‫هم باید نگران برخی از تحریم های باقیمانده اتحادیه اروپا‬ ‫باش��ند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حتی افرادی که شهروندان امریکا‬ ‫نیس��تند و یا در ان کش��ور زندگ��ی نمی کنند می توانند‬ ‫مش��مول برخی از تحریم های باقیمان��ده ایاالت متحده‬ ‫باش��ند‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬تحریم هایی که برای ممنوعیت‬ ‫معامله با افراد و اشخاص ایرانی تعیین شده است‪.‬‬ ‫دومینیک بوکور‪-‬اینگرام مشاور س��بد سهام بازارهای‬ ‫در مس��یر توسعه ش��رکت ‪Charlemagne Capital‬‬ ‫معتقد اس��ت بورس تثبیت ش��ده ایران مزیت��ی فراتر از‬ ‫سایر بازارهای در حال توسعه برای سرمایه گذاران فراهم‬ ‫م��ی اورد‪ .‬وی ادام��ه می دهد‪ :‬اگر ش��ما ب��ه فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در بزرگترین بازارهای نوظهور و در مسیر‬ ‫توس��عه نگاه کنید که امروزه مردم از انها نام می برند به‬ ‫ی چون کوبا‪ ،‬اتیوپی و میانمار برمی خورید در حالی‬ ‫نام های ‬ ‫که تفاوت ایران با این بازارها در این است که شما با یک‬ ‫بازار س��هام بزرگ و فعال مواجه هس��تید و یک اقتصاد‬ ‫بسیار بزرگ که حدود ‪ 400‬میلیارد ارزش دارد‪.‬‬ ‫رامین ربیعی‪ ،‬مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری فیروزه‬ ‫نیز درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران می گوید ایران‬ ‫از جهاتی مانند میزان جمعیت ش��بیه به ترکیه است‪ ،‬اما‬ ‫سرمایه گذاران خارجی نقش کلیدی در بازار سهام ترکیه‬ ‫دارند در حالی که در ایران این س��هم کمتر از نیم درصد‬ ‫است‪ .‬این اطالعات به شما میزان سرمایه گذاری خارجی‬ ‫احتمالی را که می تواند وارد ایران شود نشان می دهد‪.‬‬ ‫دانی��ل س��التر‪ ،‬مدی��ر اس��تراتژی س��هام ش��رکت‬ ‫‪ Renaissance Capital‬نیز در یادداش��ت اخیر خود‬ ‫ب��ه تعدادی از چالش ها در بازار ایران اش��اره کرد‪ .‬وی در‬ ‫این چارچوب از نب��ود امار بروز اقتصادی‪ ،‬هفته کاری از‬ ‫شنبه تا چهارشنبه و تحریم های بین المللی احتمالی که‬ ‫ممکن است دوباره اعمال شوند (فرایندی که به نام تغییر‬ ‫ناگهانی شناخته می شود) نام می برد‪.‬‬ ‫ب��ه احتمال زی��اد اخرین چال��ش مهم تری��ن نگرانی‬ ‫س��رمایه گذاران بین المللی اس��ت‪ ،‬چراک��ه به طور دقیق ‬ ‫روشن نیس��ت در صورت بازگش��ت تحریم ها چه بر سر‬ ‫پول انها خواهد امد‪.‬‬ ‫با وجود این اما اقای کاپلو معتقد اس��ت مجموع انها‬ ‫بای��د فکر خود را بر مش��کالت ع��ادی و روزمره متمرکز‬ ‫کنن��د‪ .‬به گفته او «همه نگران تغییر ناگهانی ش��رایط و‬ ‫بازگشت تحریم ها هستند‪ ،‬اما مهم ترین ریسک این است‬ ‫که مدیر عامل یک ش��رکت در ایران کار خود را به خوبی‬ ‫انجام نمی دهد‪ .‬ما درباره شرکت ها حرف می زنیم‪ .‬انها با‬ ‫تامین کنندگان خود‪ ،‬با مشتریان خود‪ ،‬با کارکنان خود و‬ ‫با مدیران خود سروکار دارند‪ .‬این موضوعی است که شما‬ ‫باید بر ان تمرکز کنید‪».‬‬ ‫نوبرانه ‪ 70‬هزار تومانی‬ ‫چغال��ه بادام زودتر از س��ال های قبل و پیش از امدن بهار به بازار تهران رس��یده‬ ‫اس��ت و خبر از بهار زودرس می دهد‪ .‬بر این اس��اس قیمت هر کیلوگرم چغاله بادام‬ ‫در مغازه های سطح شهر بین ‪ 68‬تا ‪70‬هزار تومان است که به صورت محدود عرضه‬ ‫می شود‪ .‬در سال گذشته این محصول یک هفته مانده به اغاز سال جدید وارد بازار‬ ‫شد که در ان زمان به قیمت کیلویی ‪80‬هزار تومان به فروش می رسید‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫به پالستیک فروشان شهر‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹کاسب هوشمند؛ برنده بازار‬ ‫این فروش��نده درباره مفهوم و مصداق کاسبی‬ ‫هوش��مندانه ب��ه خبرن��گار‬ ‫می گوید‪ :‬در‬ ‫بس��یاری از پالس��کوئی های تهران یا شهرهای‬ ‫دیگ��ر؛ یک س��طل زباله پالس��تیکی پ��دال دار‬ ‫کوچ��ک ویژه حمام یا س��رویس بهداش��تی؛ به‬ ‫قیم��ت ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۶‬هزار تومان به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫البته در مناطق پایین شهر؛ این کاال را به قیمت‬ ‫‪ ۳‬ه��زار تومان نیز می توان خرید‪ .‬همه همکاران‬ ‫من؛ چه انها که این سطل را ‪ ۳‬هزار تومان و چه‬ ‫انها که ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار تومان به فروش می رس��انند؛‬ ‫خ��وب می دانند که قیمت تمام ش��ده در تولید‬ ‫انبوه ( تولید میلیونی) این نوع از سطل ها؛ حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬تومان است! این قیمت؛ با محاسبه‬ ‫قیمت م��واد اولیه و میزان کارب��رد این مواد در‬ ‫تولید میلیونی یک نوع ویژه از وسایل پالستیکی‬ ‫به دس��ت می اید‪ .‬کاسب هوشمند‪ ،‬کاسبی است‬ ‫که زحمت و هزینه نگهداری و انبارداری و انتظار‬ ‫ف��روش و هزار و یک جور هزینه دیگر را از روی‬ ‫شانه خود بردارد و قید به دست اوردن سود های‬ ‫باالت��ر از ‪ ۵۰۰‬درص��دی را بزند ! اما در عوض؛ با‬ ‫فروش بسیار باالی کاالهای پالستیکی از جمله‬ ‫همین س��طل که مث��ال زدم؛ و راضی بودن به‬ ‫سود باالتر از ‪ 200‬درصد! ! به فروش باالیی دست‬ ‫یابد‪ .‬کاسبی هوشمندانه یعنی چشم بستن روی‬ ‫به دست اوردن سود های هنگفت؛ و انتخاب بین‬ ‫فروش پایین با س��ود باال؛ یا فروش باال با س��ود‬ ‫کم‪ .‬کس��انی که گزینه دوم ( فروش باال با س��ود‬ ‫ک��م) را انتخاب می کنن��د؛ در نهایت برنده بازار‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید های خوب برای مردم خوب‬ ‫ب��ه نظ��ر ش��ما اگ��ر ریاضیدان ه��ای ب��زرگ‬ ‫ایران زمین ؛ فقط یک بار از جلوی فروش��گاه های‬ ‫پالسکوی ‪ ۲‬هزار تومانی فروش پراکنده در شهر‬ ‫ته��ران عبور کنند و نگاه ش��ان به تابلوی فقط ‪۲‬‬ ‫ه��زار تومان؛ همراه با عالم��ت تعجب بیفتد؛ ایا‬ ‫پاهای ش��ان سست خواهد ش��د و پس از دیدن‬ ‫خود روبه روی قفسه های پر از کاالهای رنگارنگ‬ ‫و کوچک و بزرگ پالس��تیکی ؛ پی به مغناطیس‬ ‫اعداد خواهند برد؟!‪ ...‬یکی از مش��تریان فروشگاه‬ ‫پالس��کو در حکیمی��ه ته��ران ؛ درباره رش��د و‬ ‫گس��ترش این نوع از فروش��گاه ها در جای جای‬ ‫ش��هر‪ ،‬ب��ه خبرن��گار‬ ‫می گوید‪ :‬م��ردم ما‬ ‫تحت تاثیر تبلیغ هس��تند‪ .‬ه��ر تبلیغی که عموم‬ ‫مردم به ویژه خانم ها را نس��بت به خرید ترغیب‬ ‫کند؛ موجب باال رفتن میزان فروش کاال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مهم ترین ویژگی فروش��گاه های پالس��کو؛‬ ‫رنگارن��گ بودن کااله��ای انها اس��ت‪ .‬حاال اگر‬ ‫یک فروش��نده در تبلیغ ه��ای خیابانی (میدانی)‬ ‫خود؛ یک چیز دیگر ه��م به این رنگارنگی اضافه‬ ‫کند تا بتواند مش��تری یا حتی یک رهگذر را که‬ ‫قصد خرید هم ندارد؛ به داخل فروشگاه بکشاند؛‬ ‫بی تردید به فروش و س��ود باالیی خواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��ن بانو که خود را مهر علی��ان معرفی می کند؛‬ ‫در ادامه صحبت های خود؛ به روش های تبلیغاتی‬ ‫جاری در گس��تره بازار پالس��کو اشاره می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬این روزها همه کاس��ب های واحدهای‬ ‫صنفی گوناگون در بازار؛ از پالسکو فروش��ان یاد‬ ‫گرفته ان��د که چگون��ه فروش��گاه ها و مغازه های‬ ‫خود را پر از مش��تری کنند‪ .‬انه��ا به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که بهترین تبلیغ و موثرترین روشی‬ ‫بو کارش��ان می ش��ود؛‬ ‫که موجب رونق بازار کس ‬ ‫ارزان فروشی است‪ .‬همسر من با اینکه طال فروش‬ ‫اس��ت؛ اما با نصب تابل��وی «ارزان تر از همه جا»‬ ‫روی شیش��ه مغازه اش؛ توانسته فروش بیشتری‬ ‫نسبت به هم چراغ ها و هم صنف های خود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار پالستیکی‬ ‫شاید دانس��تن این نکته برای ش��ما خواننده‬ ‫ارجمن��د صفحه تج��ارت بازار و م��ردم روزنامه‬ ‫نیز ؛ جالب باش��د که در حال حاضر؛ تمام‬ ‫محص��والت ارزان قیمت پالس��تیکی ای��ران؛ در‬ ‫شهرستان گچس��اران تولید می شود‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از فروش��ندگان پالس��کو به نام محس��ن بهادر؛‬ ‫ک��ه به گفته خ��ودش‪ ،‬دارنده چندین س��هم از‬ ‫ی��ک کارخانه تولی��د ظرف های پالس��تیک در‬ ‫گچس��اران اس��ت؛ به خبرنگار‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫گچس��اران در حال حاضر؛ تبدیل به قطب تولید‬ ‫محص��والت ارزان و در عی��ن ح��ال‪ ،‬با کیفی��ت‬ ‫کاالهای پالس��تیکی ش��ده اس��ت‪ .‬تا جایی که‬ ‫بس��یاری از دس��ت اندرکاران صنعت پالسکو و‬ ‫همچنین فروش��ندگان محصوالت ای��ن نوع از‬ ‫کاالهای مورد پس��ند و اس��تفاده شهروندان در‬ ‫بسیاری از ش��هر ها از جمله تهران؛ یا خودشان‬ ‫به این شهرس��تان مهاج��رت کرده اند و در انجا‬ ‫مبادرت به تولید اجناس پالس��تیکی می کنند؛‬ ‫و ی��ا اینک��ه در کارخانه های تولید پالس��کوی‬ ‫این شهرستان س��رمایه گذاری کرده اند‪ .‬واقعیت‬ ‫صنعت پالستیک این است که با سرمایه گذاری‬ ‫نه چندان کالن در این بازار ؛ می ش��ود به س��ود‬ ‫و س��رمایه ای کالن دس��ت پیدا کرد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که امروزه بسیاری از تاجرها ترجیح‬ ‫می دهند به ش��کل مس��تقیم یا غیرمستقیم در‬ ‫گس��تره این بازار حضور داشته باشند و به ایفای‬ ‫نقش بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به قیمت کاالهای پالستیکی‬ ‫با اینک��ه باید به طور طبیعی واژه پالس��کو به‬ ‫کاالهای پالس��تیکی گفته ش��ود ؛ اما با ورود به‬ ‫یکی از فروش��گاه های پالستیک فروشی یا همان‬ ‫پالس��کوی معروف؛ ب��ا حجم زی��اد و فراوانی از‬ ‫کااله��ای فلزی و چوبی و حتی پارچه ای روبه رو‬ ‫می شویم‪ .‬از لیف حمام گرفته تا جاروهای چوبی!‬ ‫در ای��ن میان اما انچه بیش از هر مقوله دیگری‬ ‫می تواند نظر ها را جلب کند؛ پیروی کردن تعرفه‬ ‫قیمت��ی کاالهای گوناگ��ون‪ ،‬از نرخنامه اجناس‬ ‫پالس��تیکی اس��ت‪ .‬ب ه طوری که اگر یک تشت‬ ‫بزرگ؛ به قیمت ‪ ۵‬هزار تومان به فروش برس��د؛‬ ‫ی��ک عدد ج��اروی بزرگ چوبی نی��ز؛ با قیمتی‬ ‫پایین ت��ر از ای��ن رقم به فروش می رس��د‪ .‬یعنی‬ ‫اینکه قد قیمت کاالهای پالس��تیکی؛ نسبت به‬ ‫دیگ��ر کاالهای موجود در یک پالسکو فروش��ی؛‬ ‫بلند تر اس��ت‪ .‬این ن��وع قیمت گذاری از س��وی‬ ‫دست اندرکاران تولید و عرضه و فروش پالسکو؛‬ ‫به منزله شخصیت بخش��ی بازاری به این نوع از‬ ‫کاالها به ش��مار می رود‪ .‬البت��ه این را هم اضافه‬ ‫کنیم که درگستره محصوالت پالسکو؛ قیمت ها‬ ‫از ‪ ۲‬هزار تومان ش��روع می ش��ود و تا ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫توم��ان نیز ادامه دارد‪ .‬ظروف ویژه نگهداری غذا‬ ‫و شس��تن س��بزی و میوه ؛ از پایین ترین قیمت‬ ‫یعنی بین ‪ ۲‬تا ‪ ۷‬هزار تومان؛ و جا کفشی و دراور‬ ‫لباس��ی نیز‪ ،‬از باالترین قیمت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫قیمت کاالهای نامب��رده؛ از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان تا‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار تومان متغیر است‪.‬‬ ‫درگستره‬ ‫محصوالت‬ ‫پالسکو؛‬ ‫قیمت ها از‬ ‫‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫شروع می شود‬ ‫و تا ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫تومان نیز ادامه‬ ‫دارد‬ ‫میوه های قاچاق کشف شده چه سرانجامی دارند؟‬ ‫همزم��ان با نزدیک ش��دن ب��ه روزهای پایانی س��ال‬ ‫و افزای��ش تقاضای میوه برای ایام ن��وروز‪ ،‬بحث قاچاق‬ ‫میوه های خارجی به کش��ور باز هم داغ شد و در کانون‬ ‫توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬امارهای مختلفی از میزان میوه‬ ‫قاچاق ش��ده به کشور منتش��ر می شود که برخی از انها‬ ‫این قاچاق را تا روزانه ‪۳‬هزار تن نیز تخمین می زنند‪.‬‬ ‫ای��ن فضا و انتش��ار چنی��ن امارهایی زمین��ه را برای‬ ‫حساسیت مردم نسبت به قاچاق میوه و سود قاچاقچیان‬ ‫باال برده اس��ت و هر از گاه��ی نیز مانند هفته های اخیر‬ ‫انتشار عکس هایی از قاچاق میوه در مرزهای کشور که‬ ‫نش��ان می داد چگونه قاچاقچیان با فراغ بال و اسودگی‬ ‫خاطر مشغول بار زدن میوه های قاچاق هستند‪ ،‬تعجب و‬ ‫البته حساسیت عمومی را دو چندان می کند‪.‬‬ ‫موض��وع ام��ا منحصر ب��ه میوه نیس��ت؛ بس��یاری از‬ ‫فعالیت های تولیدی در کش��ور دچار قاچاق هس��تند و‬ ‫کس��ب وکار س��رمایه گذاران ایرانی به شدت تحت تاثیر‬ ‫اثار مخرب قاچاق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون حقوق��ی رییس جمهور با تایی��د این واقعیت‬ ‫از گ��ردش مال��ی ‪ 5‬میلی��ارد دالری قاچاقچی��ان کاال و‬ ‫گردانن��دگان اقتصاد زیرزمینی خب��ر داد که هیچ گونه‬ ‫مالیاتی هم نمی پردازند‪.‬‬ ‫اله��ام امی��ن زاده گفت‪ :‬تنه��ا ‪٣٢‬درصد کس��انی که‬ ‫بای��د مالیات بدهند ب��ار مالیاتی را بر دوش می کش��ند‬ ‫زی��را هم اکنون ‪٦٠‬درصد فرار مالیاتی در کش��ور داریم‪.‬‬ ‫او ب��دون اش��اره به ‪8‬درص��د باقیمان��ده از ‪٣٢‬درصدی‬ ‫که مالی��ات می دهن��د و ‪٦٠‬درصدی که ف��رار مالیاتی‬ ‫دارن��د‪ ،‬افزود‪:‬مالی��ات را در ایران تنه��ا تولیدکنندگان‬ ‫شناس��نامه دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫امین زاده ادامه داد‪ :‬براساس قانون رفع موانع تولید‪٢٧ ،‬‬ ‫ایین نام��ه و ‪ 4‬دس��تورالعمل در هیات دولت به تصویب‬ ‫رس��یده که فعاالن بخش خصوصی کمتر از این مقررات‬ ‫مطلع هس��تند؛ بنابراین باید به انها نش��ان داد که کجا‬ ‫معافیت و مشوق و کجا بخشودگی دارند‪.‬‬ ‫با این حال قاچاق میوه در کنار قاچاق گوش��ی تلفن‬ ‫همراه و پوش��اک به داخل کش��ور بیش از سایر کاالها‬ ‫در معرض توجه اس��ت چراکه این کاالها مستقیم مورد‬ ‫اس��تفاده مردم قرار می گیرد و به طبع بیشتر نسبت به‬ ‫سالمت انها حساسیت نشان می دهند؛ حساسیتی که به‬ ‫نظر چندان هم بیراه نیست چراکه انتشار عکس هایی از‬ ‫جاس��ازی میوه های قاچاق خارجی در کارتن های میوه‬ ‫ایران��ی نش��ان داد قاچاقچیان به تنها چی��زی که فکر‬ ‫نمی کنند‪ ،‬سالمت جامعه است‪.‬‬ ‫این بار عکس ها تصاویر کش��ف تع��داد ‪ 5‬کامیون در‬ ‫مرز گمرک شلمچه را نش��ان می دادند که با هوشیاری‬ ‫ماموران گمرک شناس��ایی شد‪ .‬میوه عبوری خارجی در‬ ‫داخ��ل تخلیه و به جای ان پیاز‪ ،‬س��یب زمینی‪ ،‬کارتن‬ ‫خال��ی و‪ ...‬بارگیری ش��ده بود‪ .‬بدون ش��ک بخش��ی از‬ ‫حساسیت ها نسبت به قاچاق میوه و کشف محموله های‬ ‫غیرقانونی محصول اطالع رسانی مستمر گمرک و نصب‬ ‫تجهیزات پیشرفته برای کنترل مرزها است‪.‬‬ ‫مس��عود کرباسیان‪ ،‬رییس کل گمرک ایران در همین‬ ‫راس��تا با رد قاچاق هرگونه میوه از طریق مجاری قانونی‬ ‫گفت‪ :‬مش��خصات تمامی کاالهایی ک��ه از گمرک ایران‬ ‫وارد کش��ور می ش��ود‪ ،‬در اختی��ار گمرک ق��رار دارد و‬ ‫اطالعات ان نیز نزد س��امانه جامع گمرک ایران موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬هر کاالیی که به صورت قانون��ی از گمرک ایران‪،‬‬ ‫وارد کشور می ش��ود ثبت سفارش شده و قرنطینه؛ انها‬ ‫را بررسی می کند و سپس وارد کشور می شود و گمرک‬ ‫ایران برنامه دارد در این زمینه به سمت دریافت گواهی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت اسکناس تانخورده‬ ‫در بازار‬ ‫‹ ‹فقط ‪ ۲‬هزار تومان!‬ ‫ای��ن عالمت تعجب��ی ک��ه در تیت��ر مش��اهده‬ ‫می کنید؛ همان عالمت تعجبی اس��ت که از روی‬ ‫تابلوهای نصب ش��ده روبه روی پالستیک فروشان‬ ‫شهر؛ یا همان پالسکویی ها‪ ،‬پرواز کرده و خودش‬ ‫را ب��ه گزارش ما رس��انده اس��ت! ان��گار که خود‬ ‫فروش��ندگان پالس��کو نیز؛ هنگام نوشتن تابلوی‬ ‫(فقط ‪ ۲‬هزار تومان)؛ دچار تعجب ش��ده اند و در‬ ‫ذهن خودشان این پرسش را مطرح کرده اند که‪:‬‬ ‫ایا فروش انواع کاالهای پالس��تیکی به قیمت ‪۲‬‬ ‫هزار تومان؛ س��ود هم دارد؟ و این همان پرسشی‬ ‫اس��ت که خبرنگار‬ ‫از فروش��نده کاالهای‬ ‫پالس��تیکی ‪ ۲‬هزار تومانی‪ ،‬پرسیده است‪ .‬یکی از‬ ‫تولید کنندگان و فروش��ندگان پالسکو که نامش‬ ‫رامین حیدری اس��ت؛ در پاس��خ به این پرسش‬ ‫می گوید‪ :‬هیچ کاسبی؛ هر چقدر هم که با انصاف‬ ‫باشد و خدا و پیغمبری کار کند؛ دیگر بنگاه خیریه‬ ‫باز نکرده است که قرار باشد پول و سرمایه و عمر‬ ‫خودش را بدون چشمداشت بازگشت سرمایه؛ در‬ ‫اختیار مردم قرار دهد‪ .‬اما حکایت ارزان فروشانی‬ ‫مانند ما که به همه اجناس مغازه مان چوب حراج‬ ‫زده ایم و تمام کاالهای فروش��گاه مان را به قیمت‬ ‫فقط ‪ ۲‬هزار تومان می فروش��یم؛ حکایت کاسبی‬ ‫هوشمندانه است!‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط بازار‬ ‫جادوی تبلیغات و مغناطیس اعداد‬ ‫هنوز هم می شود و اتفاق می افتد‪...‬‬ ‫هن��وز هم در ب��ازار لبریز از گران��ی اجناس و‬ ‫کاالهای ش��هرمان؛ می ش��ود خری��دار کاالهای ‬ ‫ارزان و باکیفیت ب��ود‪ .‬کاالهایی که برای خرید‬ ‫انها‪ ،‬الزم نیست ته جیب مان را بتکانیم و دست‬ ‫اخر هم از خرید خودمان راضی نباشیم‪ .‬در میان‬ ‫گشت و گذار در بازار و تماشای واحد های صنفی‬ ‫گوناگون؛ گاهی‪ ،‬نگاهی به انس��ان فرمان توقف‬ ‫و توج��ه می ده��د‪ .‬توقف در مقاب��ل یک تابلوی‬ ‫کوچک‪ ،‬که پیام بزرگی روی ان نوش��ته ش��ده‬ ‫است‪ .‬پیامی که با وجود کوتاه بودنش؛ بلند ترین‬ ‫گرایش اقتصادی مردم در مقوله خرید را‪ ،‬روایت‬ ‫می کند‪ .‬گرایشی به نام ارزان خریدن‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫ثبت از کشور مبدا نیز برود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه میوه و سبزی اما در این باره اعالم کرد‪:‬‬ ‫واردکنن��دگان در پی برخوردهایی که انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫میوه ه��ای ممنوع خارج��ی را جابه جا کرده‪ ،‬از اس��تان‬ ‫ته��ران به اس��تان های دیگ��ر می برن��د و در انبارها دپو‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین مهاج��ران ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه طبع‬ ‫واردکنن��دگان میوه های ممنوع را پ��س نمی دهند‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا میوه های حمل ش��ده به‬ ‫اس��تان ها دوباره به تهران بازخواهند گش��ت یا همانجا‬ ‫توزیع می شوند؟ گفت‪ :‬وقتی این محصوالت به سردخانه‬ ‫منتقل می ش��وند‪ ،‬ماندگاری انه��ا افزایش پیدا می کند‪،‬‬ ‫بنابراین واردکنندگان صبر می کنند تا وضعیت ارام شود‬ ‫و دوب��اره میوه های ممنوع را نه به صورت اش��کار؛ بلکه‬ ‫پنهانی در بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫حس��ین مهاجران گف��ت‪ :‬نرخ هر کیلوگ��رم اووکادو‬ ‫ترکیه ‪۱۰۰‬هزار ریال‪ ،‬پوملو ترکیه ‪۱۰۰‬هزار ریال‪ ،‬ش��اه‬ ‫بلوط ‪۱۶۰‬هزار ریال‪ ،‬کدو حلوایی ترکیه ‪۱۰۰‬هزار ریال‪،‬‬ ‫پرتقال مصری ‪۷۰‬هزار ریال‪ ،‬انگور شیلی ‪۲۲۰‬هزار ریال‬ ‫و لیموترش پاکستان ‪۱۰۰‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫ف��روش هر بس��ته اس��کناس ن��و در ب��ازار ازاد؛ ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۱۰۰‬ه��زار تومان قیمت گذاری ش��ده و دالالن می گویند‬ ‫بس��ته های اسکناس درش��ت به میزان کافی موجود بوده‬ ‫ولی اسکناس های ‪ ۱۰۰ ،۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬تومانی نایاب است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هر س��ال در روزهایی که به پایان سال‬ ‫نزدیک می ش��ویم‪ ،‬بازار خرید و فروش اس��کناس نو و به‬ ‫اصطالح‪ ،‬تانخورده در بازار س��یاه و داللی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫در این روزها تعداد مشتریان و متقاضیان پول های نو هم‬ ‫افزایش می یابد و بر این اساس؛ بازار سیاه خرید و فروش‬ ‫اسکناس های نو داغ می شود‪.‬‬ ‫دالالن ب��ازار ازاد اس��کناس ن��و‪ ،‬به هر تع��داد و بدون‬ ‫محدودیت با قیمت های باال اس��کناس های تانخورده را به‬ ‫متقاضیان می فروشند و سودهای باالیی به جیب می زنند‪.‬‬ ‫در اص��ل بازار خرید و فروش اس��کناس های تانخورده که‬ ‫مرکز ان در میدان فردوس��ی تهران و چهارراه اس��تانبول‬ ‫است‪ ،‬رونق می گیرد‪.‬‬ ‫انها این اس��کناس ها را به صورت بسته های ‪ ۱۰۰‬تایی‬ ‫به مش��تریان می فروش��ند‪ ،‬به طوری که قیمت فروش هر‬ ‫بس��ته اسکناس ‪ ۱۰۰ ،۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬تومانی حداقل به مبلغ‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تومان‪ ،‬اس��کناس ‪ ۵۰۰‬تومانی حداقل به مبلغ‬ ‫‪۷۰‬هزار توم��ان‪ ۱۰۰۰ ،‬تومانی به مبلغ ‪۱۱۵‬هزار تومان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تومان��ی به مبلغ ‪۲۱۵‬هزار توم��ان‪۵ ،‬هزار تومانی‬ ‫ب��ه مبلغ ‪ ۵۲۰‬هزارتومان و ‪۱۰‬ه��زار تومانی به مبلغ یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫اس��کناس های ‪ ۱۰۰ ،۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬تومان��ی به دلیل نایاب‬ ‫بودن با قیمت های باالتری به فروش می رسند؛ به طوری‬ ‫که هر بس��ته اس��کناس ‪ ۱۰۰‬تایی ‪ ۵۰‬تومانی با ‪۹۵‬هزار‬ ‫تومان س��ود‪ ،‬هر بسته اس��کناس ‪ ۱۰۰‬تومانی با ‪۹۰‬هزار‬ ‫تومان سود و هر بس��ته اسکناس ‪ ۲۰۰‬تومانی با ‪۸۰‬هزار‬ ‫تومان سود؛ به مشتریان عرضه می شود‪.‬‬ ‫قیمت اس��کناس ‪ ۵۰۰‬تومانی به دلیل تقاضای زیاد ان‬ ‫گرانتر است‪ .‬اسکناس های ‪۵ ،۵۰۰‬هزار و ‪۱۰‬هزار تومانی‬ ‫‪۲۰‬درصد بیش��تر از قیمت واقعی؛ و اسکناس های ‪1000‬‬ ‫تومان��ی و ‪ 2000‬تومانی‪۱۵ ،‬درصد باالتر از قیمت واقعی‬ ‫به فروش می رسند‪.‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از تحوالت‬ ‫قیمتی کاالهای خوراکی‬ ‫بان��ک مرکزی اع�لام کرد که در هفت��ه منتهی به ‪12‬‬ ‫اس��فند تخم م��رغ بیش��ترین کاه��ش و میوه ه��ای تازه‬ ‫بیش��ترین افزای��ش را در بین کااله��ای خوراکی به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بانک مرک��زی اعالم ک��رد که در‬ ‫هفته منتهی به ‪ 12‬اس��فند ‪ ،‬در گروه لبنیات قیمت پنیر‬ ‫غیرپاس��توریزه نس��بت به هفته قب��ل ‪1/3‬درصد افزایش‬ ‫داش��ت و س��ایر اق�لام این گ��روه ثابت مان��د‪ .‬همچنین‬ ‫قیمت تخم مرغ ‪6/8‬درصد کاهش یافته و شانه ای ‪9300‬‬ ‫ت��ا ‪12‬هزار و ‪ 500‬تومان فروش رفته اس��ت‪ .‬در مجموع‬ ‫لبنیات در هفته گذشته ‪0/1‬درصد گران شد‪.‬‬ ‫برن��ج در هفت��ه مورد گ��زارش ‪0/5‬درصد گران ش��د‪،‬‬ ‫بنابرای��ن گزارش در این گروه قیم��ت برنج داخله درجه‬ ‫‪2‬ب��دون تغییر بود‪ ،‬ام��ا بهای برنج واردات��ی غیرتایلندی‬ ‫‪0/2‬درصد و برن��ج داخله درجه ی��ک ‪0/6‬درصد افزایش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در گ��روه حبوبات نیز که در مجم��وع ‪0/2‬درصد گران‬ ‫ش��ده‪ ،‬قیمت لپه‪ ،‬نخود و لوبیا قرمز یک درصد افزایش و‬ ‫بهای عدس ‪0/1‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی سال میوه های تازه ‪2/5‬درصد افزایش‬ ‫قیمت داشت‪ ،‬اما سبزی های تازه ‪2/2‬درصد ارزان شد این‬ ‫در حالی اس��ت که میوه های فروش رفته در س��طح شهر‬ ‫به طور تازه عرضه شده و تمام اقالم بین ‪ 0/3‬تا ‪4/5‬درصد‬ ‫افزایش دارد‪ .‬در گروه س��ب زی ها نیز قیمت س��یب زمینی‬ ‫بدون تغییر بود‪.‬‬ ‫اما در گروه گوش��ت ها قیمت گوش��ت گوس��فند فرقی‬ ‫نک��رد و قیمت گوش��ت ت��ازه گاو و گوس��اله ‪0/1‬درصد‬ ‫افزای��ش داش��ت به طوری که گوش��ت گوس��فند به طور‬ ‫متوس��ط ‪37/2‬هزار تومان و گوش��ت گاو گوساله حدود‬ ‫‪36/6‬ه��زار تومان فروش رفته اس��ت‪ .‬مرغ نیز در س��طح‬ ‫شهر هر کیلو حدود ‪ 5920‬تومان فروخته شده که بیانگر‬ ‫کاهش ‪1/1‬درصدی قیمت ان اس��ت‪ .‬بنابر گزارش بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬در هفته گذشته قند و شکر و روغن نباتی تغییر‬ ‫قیمتی نداشت‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بازار عید در قائمشهر تنظیم است‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گردشگری عشایری در اردبیل توسعه می یابد‬ ‫شکوفایی اقتصاد کرمانشاه‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور‬ ‫اقتص��ادی و توس��عه مناب��ع‬ ‫اس��تانداری کرمانش��اه گف��ت‪:‬‬ ‫توس��عه بخ��ش کش��اورزی‬ ‫می تواند اقتصاد استان را شکوفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا رحیمی‬ ‫در جلس��ه ش��ورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��تان کرمانش��اه افزود‪ :‬ظرفیت بخش‬ ‫کش��اورزی در استان کرمانش��اه باالست و با اقدامات‬ ‫شایس��ته و ایجاد رونق اقتصادی می توان بیش��ترین‬ ‫بهر ه را از این بخش به دست اورد‪.‬‬ ‫رحیمی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی حوزه ای‬ ‫گسترده برای کار و فعالیت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های الزم و استفاده از ظرفیت های‬ ‫بالق��وه این بخش می توان اش��تغال پایدار را به وجود‬ ‫اورد و درامدزایی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا س��اماندهی مراک��ز جهاد‬ ‫کشاورزی شهرستان های استان ظرفیت و انرژی الزم‬ ‫برای ارتباط بیش��تر با بهره ب��رداران این بخش فراهم‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بهره در بخش کش��اورزی زمانی‬ ‫بهینه می شود که هزینه های تولید را کاهش و درامد‬ ‫کشاورزان را باال ببریم‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه منابع‬ ‫اس��تانداری کرمانش��اه ظرفیت بخش کش��اورزی را‬ ‫در توس��عه صنای��ع تبدیلی و تکمیلی باال دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬صنای��ع تبدیلی الزم برای ف��راوری محصولی‬ ‫مث��ل زیت��ون را می ت��وان ب��ا ایج��اد زیرس��اخت ها‬ ‫فراه��م و صنای��ع مرتب��ط ب��ا ان را راه ان��دازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خس��رو شهبازی‪ ،‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان کرمانشاه نیز با اش��اره به اینکه کرمانشاه در‬ ‫طرح نظام نوی��ن ترویج یکی از اس��تان های پایلوت‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح حدود ‪ 550‬نفر از‬ ‫کارشناسان را در مراکز جهاد کشاورزی دهستان های‬ ‫استان ساماندهی کردیم‪.‬‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫بهروز پورسلیمان‬ ‫با افزایش مراکز‬ ‫خرید تولیدات‬ ‫عشایری انها‬ ‫با اطمینان به‬ ‫فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهند‬ ‫افزایش گردشگر‬ ‫در کرمان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اس��تان کرمان گفت‪ :‬پیش بینی می شود نوروز امسال‬ ‫شاهد افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در‬ ‫این استان باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمود وفایی با اشاره به جاذبه های‬ ‫گردشگری استان افزود‪7 :‬هزار اثر تاریخی در دل این‬ ‫دیار کهن قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ش��مار اثار ثبت ملی کرمان را ‪ ۷۰۰‬اثر دانست‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنین تاکنون ‪ 3‬اث��ر ارگ بم‪ ،‬باغ‬ ‫ش��اهزاده ماهان و روس��تای میمند ب��ه ثبت جهانی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اس��تان کرمان تصریح کرد‪ :‬کویر لوت و قنوات استان‬ ‫کرمان ب��ه زودی در فهرس��ت می��راث جهانی ثبت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وفایی با اش��اره ب��ه تاثیر برج��ام در رونق صنعت‬ ‫گردش��گری ادام��ه داد‪ :‬براس��اس می��زان رزور‬ ‫توره��ای خارج��ی در مراک��ز اقامتی اس��تان کرمان‬ ‫پیش بینی می ش��ود امسال ش��اهد رشد ‪۱۵‬درصدی‬ ‫حضور گردش��گر در اس��تان کرمان طی ای��ام نوروز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یک��ی از بهتری��ن روش ه��ای س��رمایه گذاری‬ ‫در اس��تان اردبیل می تواند گس��ترش و توس��عه‬ ‫گردش��گری عش��ایری باش��د‪ .‬به همی��ن منظور‬ ‫مسئوالن این استان برنامه هایی برای سال اینده با‬ ‫همکاری سازمان میراث فرهنگی درنظر گرفته اند‬ ‫که مقرر شده در پایگاه های مختلفی ایستگاه های‬ ‫عش��ایری ب��رای ج��ذب گردش��گر ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫امیدواریم با اجرای این برنامه قدم بس��یار مثبتی‬ ‫در جهت جذب و توسعه گردشگری برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع تبدیلی در مناطق عشایری‬ ‫صادرات کشاورزی‬ ‫سمنان‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫استان س��منان از اغاز صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫از گمرک این استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬علی اصغر جمع��ه ای گفت‪ :‬با‬ ‫تالش های انجام ش��ده این امکان فراهم ش��ده است‬ ‫تا محصوالت کش��اورزی تولیدشده در استان سمنان‬ ‫پس از انجام مراحل قانونی و کس��ب مجوزهای الزم‬ ‫از نهادهای ذی ربط از طریق گمرک استان سمنان به‬ ‫کشورهای مقصد صادر شود‪.‬‬ ‫وی پسته دامغان را مرغوب ترین نوع پسته تولیدی‬ ‫در ای��ران و حتی جهان ارزیابی کرد و افزود‪ :‬پس��ته‬ ‫دامغ��ان در صورت فراوری و بس��ته بندی مناس��ب‬ ‫قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارد و باید برای‬ ‫این مهم ظرفیت سازی شود‪.‬‬ ‫جمعه ای با اشاره به مرغوبیت انگور شاهرود و لزوم‬ ‫ایج��اد صنایع تبدیلی و تکمیلی ب��رای این محصول‬ ‫به منظور توس��عه صادرات ان از تشکیل انجمن انگور‬ ‫ش��اهرود به عن��وان ظرفیتی مهم در بخش توس��عه‬ ‫صادرات این محصول خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به اغاز فروش فوق العاده شب عید در‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد صنفی و ‪ 4‬بازارچه در قائمش��هر گفت‪ :‬مش��کلی برای توزیع‬ ‫میوه ش��ب عید نداریم‪ .‬فرزین فرهادی افزود‪ :‬به اندازه کافی گوش��ت و مرغ هم‬ ‫موجود اس��ت و با قیمت تعیین شده اماده عرضه است و با هرگونه تغییر قیمت‬ ‫غیرمجاز که موجب التهاب بازار شود برخورد می شود‪.‬‬ ‫حسین وثوقی ایرانی‬ ‫فضایی که برای‬ ‫بازدید‬ ‫از مراکز‬ ‫گردشگر‬ ‫عشایری ایجاد‬ ‫می شود باید‬ ‫جذابیت باالیی‬ ‫داشته باشد‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اس��تان اردبیل با بیان‬ ‫اینک��ه تاکنون هی��ج برنامه ای برای گردش��گری‬ ‫عش��ایری اس��تان اردبی��ل انجام نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬برای س��ال اینده برنامه هایی با همکاری‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬به‬ ‫همی��ن منظور در مناطق مختلف��ی مانند منطقه‬ ‫مشکین ش��هر‪ ،‬مغان و س��رعین‪،‬کوه های سردابه‬ ‫ایستگاه های عشایری برای جذب گردشگری ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬بهروز پورسلیمان در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬تاکنون گردش��گری عشایری به صورت‬ ‫مطلوب نتوانس��ته اش��تغالزایی کند ول��ی انتظار‬ ‫می رود درسال های اتی زمینه اشتغالزایی بسیاری‬ ‫برای عش��ایر ایجاد ش��ود ‪ .‬با توجه به اینکه عشایر‬ ‫حدود ‪20‬درصد لبنیات و ش��یر اس��تان را تامین‬ ‫می کنند‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی‬ ‫در اس��تان؛ محصوالت تولیدی عش��ایر به صورت‬ ‫خام به استان های همجوار فرستاده می شود‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل تصریح‬ ‫می کند‪ :‬برنامه ای که برای عش��ایر در سال اینده‬ ‫در دستور کار قرارگرفته شده این است که صنایع‬ ‫کوچک تبدیل��ی در مناطق عشایرنش��ینی ایجاد‬ ‫کنی��م تا از ای��ن طریق ضمانت ه��ای خرید برای‬ ‫عش��ایر به وجود اید و معیشت این قشر از جامعه‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬پور س��لیمان با بیان اینکه عش��ایر‬ ‫مشکالت بسیاری دارند به همین علت باید از انها‬ ‫حمایت شود‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬با توجه به قانون های‬ ‫جدید سازمان منابع طبیعی باید از این قشر بیشتر‬ ‫حمایت شود تا بتوانند در مناطق ملی به دامداری‬ ‫ادامه دهند‪ ،‬متاس��فانه به تازگ��ی ممنوعیت هایی‬ ‫در ای��ن زمینه به وجود امده اس��ت‪ .‬عش��ایر نیاز‬ ‫ب��ه حمایت های مالی و تس��هیالت بانکی دارند تا‬ ‫بتوانند دامداری خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س اتاق بازرگانی اس��تان اردبیل بیان‬ ‫می کند‪ :‬اگر مراکز خرید تولیدات عشایر را بتوانیم‬ ‫در مناط��ق ملی ایجاد کنیم‪ ،‬به ط��ور قطع انان با‬ ‫اطمین��ان به کار و فعالیت خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ در ح��ال حاضر بی��ش از ‪3‬درصد‬ ‫صادرات استان را تولیدات عشایر تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عش��ایر باید در نمایشگاه های‬ ‫داخلی و خارجی مش��ارکت کنند‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫متاس��فانه عش��ایر نمی توانند تولیدات خود را به‬ ‫فروش برس��انند و درامد داش��ته باشند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل س��ازمان میراث فرهنگی با مش��ارکت اتاق‬ ‫بازرگان��ی بای��د از طریق تش��کل های عش��ایری‪،‬‬ ‫و ش��رکت در نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی‪،‬‬ ‫ضمانت های خریدی برای تولیدات صنایع دس��تی‬ ‫ایج��اد کنند زی��را با اجرای این برنامه ها تش��ویق‬ ‫می ش��وند و به رشد و توس��عه صنایع دستی ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری عشایری در مشکین شهر‬ ‫دبی��رکل ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی اس��تان اردبیل می گوید‪ :‬گردش��گری‬ ‫عش��ایری یکی از گردشگری های لوکس دنیاست‪،‬‬ ‫ب��ه همی��ن منظور س��طح خدمات ارائه ش��ده به‬ ‫گردشگران باید از سطح متوسط به باال باشد یعنی‬ ‫اس��تاندارد های خدمات گردشگری باید بسیار باال‬ ‫باشد‪ .‬به عنوان نمونه کشور مغولستان گردشگران‬ ‫عالقه مند به عش��ایر را با هزینه های بس��یار باال و‬ ‫کامال بهداش��تی در داخل االچیق و س��یاه چادر‬ ‫جذب می کنند‪.‬‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬در نظر داریم‬ ‫ای��ن روش را در اردبی��ل اجرا کنیم‪ .‬برای س��ال‬ ‫اینده در مشکین ش��هر قرار اس��ت همایش��ی به‬ ‫منظور مطالعه موضوع گردش��گری عشایر برگزار‬ ‫ش��ود و عالقه مندان این حوزه در این همایش به‬ ‫بح��ث و گفت وگو بپردازند‪ .‬به ط��ور حتم ظرفیت‬ ‫فوق الع��اده ای را برای اس��تان می ت��وان در زمینه‬ ‫گردشگری عشایری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫دبی��رکل ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی اس��تان اردبی��ل با اش��اره ب��ه وجود‬ ‫ظرفیت ه��ای فرهنگ��ی اس��تان اردبی��ل تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬همچنی��ن فضایی ک��ه ب��رای بازدید از‬ ‫زندگی عشایر به منظور رونق گردشگری و جذب‬ ‫گردش��گر ایجاد می شود باید جذابیت داشته باشد‬ ‫زیرا به طور قطع نشان دادن زندگی افراد در حالت‬ ‫بدوی برای کس��ی خوشایند نیس��ت و مشکالت‬ ‫فرهنگ��ی به وجود م��ی اورد‪ ،‬بنابراین باید فضایی‬ ‫ایجاد ش��ود که بازدیدکننده و گردش��گر با عشایر‬ ‫زندگی کن��د به طوری که وارد زندگی انها ش��ود‪،‬‬ ‫همچنین بتواند از غذاهای عشایری و همچنین از‬ ‫محصوالت انه��ا ازجمله جاجیم‪ ،‬گلیم و فرش که‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫وثوقی ایران��ی بی��ان می کند‪ :‬در ه��ر صورت با‬ ‫راه اندازی گردش��گری عش��ایری ظرفیت بس��یار‬ ‫ویژه ای در اس��تان ایجاد می شود‪ ،‬ولی فعال در حد‬ ‫گفت وگو و همای��ش باقی مانده و به صورت جدی‬ ‫هنوز اقدامی انجام نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال اقتص��ادی خاطرنش��ان می کن��د‪:‬‬ ‫هرچند س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری به شدت از این برنامه استقبال می کند‪،‬‬ ‫حتی اعالم امادگی کرده تا س��رویس های الزم و‬ ‫م��ورد نیاز را با هماهنگی س��ازمان منابع طبیعی‬ ‫ب��ه برخی مناطق ارائه دهند و محوطه های بزرگی‬ ‫را در اختیار اف��رادی که به این حوزه ها عالقه مند‬ ‫هس��تند‪ ،‬بگذارند‪.‬دبیرکل ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اس��تان اردبیل ادامه می دهد‪:‬‬ ‫کس��انی که بخواهند این س��رمایه گذاری را انجام‬ ‫دهند و اقتصاد را دراس��تان ب��ه گردش دربیاورند‬ ‫به طور حتم باید عش��ایر را در این موضوع دخالت‬ ‫دهند تا از مس��ائل و مش��کالتی که ممکن است‬ ‫پیش بیاید جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وثوقی ادامه می دهد‪ :‬عش��ایر در این زمینه باید‬ ‫درگیر موضوع باش��ند تا اشتغال انها تامین شود و‬ ‫منافع مادی به خود عشایر هم برسد و منافعی هم‬ ‫برای بهره بردار باقی بماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه حجم بس��یاری از لبنیات و‬ ‫محصوالت دامی اس��تان اردبیل را عش��ایر تولید‬ ‫می کنند و س��هم ویژه ای در موض��وع دام وتولید‬ ‫گوشت دارند‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬همچنین عشایر‬ ‫اس��تان صنایع دس��تی مانند گلیم‪ ،‬ورنی (یک نوع‬ ‫گلیم س��وزنی) و فرش های خاص‪ ،‬تولید می کنند‬ ‫که قابلیت ویژه ای برای اقتصاد عشایر دارد‪.‬‬ ‫به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اس��تان اردبیل‪ ،‬یکی از مشکالت خاص‬ ‫عش��ایر‪ ،‬موضوع مراتع اس��ت‪ ،‬زیرا مراتع تاریخی‬ ‫انها ازطرف روس��تاییان و اف��رادی که زمین های‬ ‫کشاورزی را گسترش می دهند‪ ،‬مورد دست درازی‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬این فعال اقتصادی تصریح می کند‪:‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه عش��ایر زندگی ک��وچ رو دارند و‬ ‫یکجانش��ین نیس��تند‪ ،‬از لحاظ خدمات شهری و‬ ‫روس��تایی سرویس دادن برای انها سخت و دشوار‬ ‫است‪ ،‬خوشبختانه سازمان امور عشایر به مشکالت‬ ‫این قشر از جامعه رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫امیدواریم س��ال های اینده ب��ا برنامه ریزی هایی‬ ‫که در اس��تان اردبیل با همکاری س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی و ات��اق بازرگانی اجرا می ش��ود‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه ای به عش��ایر استان ش��ود که به طور حتم بر‬ ‫افزایش تولیدات لبنیاتی و صنایع دس��تی اس��تان‬ ‫تاثیر بسیاری خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اشنایی با بانیان برنج محلی «هاشمی» و «کاظمی» گیالن‬ ‫«علی کاظمی» و «یوس��ف هاشمی»‪ ،‬دو شالیکاری که یک خوشه برنج‬ ‫انها به میلیون ها خوش��ه تبدیل ش��د و هم اکنون در نیمی از شالیزارهای‬ ‫کشور کشت می شود را کسی نمی شناسد‪.‬‬ ‫دو رقم برنج علی کاظمی و هاشمی که سال هاست همه مردم ایران ان‬ ‫را می شناس��ند و در سطح وسیعی از ش��الیزارهای گیالن و کشور کشت‬ ‫می شود‪ ،‬ولی کسی بانیان انها را نمی شناخت‪.‬‬ ‫در حالی که اوازه حاصل دس��ترنج این دو کشاورز گمنام گیالنی و بدون‬ ‫سواد همه شالیزارهای کشور را در نوردیده و سال ها برای ترویج و همگانی‬ ‫ک��ردن ان زحمت کش��یدند‪ ،‬ولی خ��ود انها در فقر و تنگدس��تی روزگار‬ ‫می گذرانند‪.‬‬ ‫این دو ش��الیکار گیالنی در خرداد س��ال جاری این توفیق را داشتند که‬ ‫به همت س��ازمان جهادکش��اورزی گیالن پس از ‪۳۰‬سال‪ ،‬برای نخستین‬ ‫بار درهفته جهادکشاورزی توس��ط استاندار وقت و دیگر مسئوالن از انها‬ ‫تجلیل به عمل اید و به جامعه شناسانده شدند‪.‬‬ ‫انها برای نخس��تین بار با کشف و شناسایی یک خوشه در شالیزار خود‪،‬‬ ‫پی به رقمی بردند که امروزه میلیون ها خوشه ان در دستان زنان و مردان‬ ‫کش��اورز ایرانی دست به دس��ت می چرخد و زینت بخش شالیزارهای سبز‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫یوس��ف هاشمی‪ ،‬کشاورزی که رقم هاشمی را شناسایی و معرفی کرده‪،‬‬ ‫متولد ‪ ۱۳۲۷‬س��اکن روس��تای چاپارخانه خمام از توابع شهرستان رشت‬ ‫از راست به چپ علی کاظمی‪،‬محمد علی نجفی(استاندار)‪ ،‬یوسف هاشمی‬ ‫اس��ت‪ .‬او نخستین بار در سال ‪ ۱۳۶۴‬متوجه یک خوشه برنج دانه درشت‬ ‫در مزرعه ‪ 3‬هکتاری خود ش��د و این خوش��ه را از س��ایر خوشه ها جدا و‬ ‫به عنوان بذر برای سال اینده نگهداری کرد‪.‬‬ ‫وی ‪4‬سال این خوشه ها را به عنوان تخم جدا و نگهداری کرد‪.‬‬ ‫وقتی صاحب ش��الیکوبی متوجه ش��د که این فرد رقم��ی را به کارخانه‬ ‫می اورد که با بقیه برنج ها فرق می کند و مورد اس��تقبال کش��اورزان قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬اسم هاشمی بر ان نهادند‪.‬‬ ‫به تدریج اوازه این برنج از روس��تا به روس��تای دیگر و س��پس در سطح‬ ‫کشور پخش شد و هم اکنون از عمده ترین و پرمصرف ترین برنج های کشور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫هاش��می می گوید‪ :‬ان زمان کش��ت عمده برنج در گیالن دو رقم خزر و‬ ‫بی نام بود‪.‬‬ ‫رقم علی کاظمی نیز توس��ط فردی به نام علی کاظمی س��اکن روستای‬ ‫شکارگوراب باال از توابع شهرستان فومن است‪.‬‬ ‫این کشاورز در سال ‪ ۱۳۶۰‬متوجه یک چهارخوشه در مزرعه برنج بی نام‬ ‫خود شد و تا ان زمان‪ ،‬چنین رقمی وجود نداشت‪.‬‬ ‫او این خوش��ه ها را به عنوان بذر در شیش��ه مربا برای سال بعد نگهداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران بدون ترس‬ ‫پای��گاه خبری‪ -‬تحلیلی س��ی ان ان مانی هر روز ش��اخصی به اس��م «ترس و‬ ‫ریس��ک پذیری» را بررسی می کند که هر گاه این شاخص در وضعیت ترس بود‬ ‫بدین معناست که س��رمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بازارهای‬ ‫جهانی دارند‪ .‬دیروز این ش��اخص ‪ ۷۳‬بود که به معنای وضعیت ریس��ک پذیری‬ ‫در بازار است و سرمایه گذاران بدون ترس‪ ،‬سرمایه خود را روانه بازار می کنند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫نمایی از جزیره سانتورینی یونان‬ ‫‹ ‹رونق گردشگری‪ ،‬راه نجات یونان‬ ‫به هر روی کاهش گردش��گران ب��رای یونان‬ ‫ی��ک بحران اقتص��ادی دیگر به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫گردشگری در مجموع افزون بر ‪ ۲۸‬میلیارد یورو‬ ‫(‪ ۳۱ /۳‬میلی��ارد دالر) مع��ادل ‪ ۱۶ /۳‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی یونان را در سال ‪ ۲۰۱۳‬م‬ ‫به خود اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫گفتنی است یونان ‪ ۴‬سال متوالی دچار بحران‬ ‫مالی ش��ده بود و در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی این‬ ‫کش��ور به عنوان مقصد گردشگری مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در واقع صنعت گردشگری به عنوان‬ ‫راه نجات یونان از بحران های گردشگری در نظر‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫با پش��ت سرگذاش��تن بح��ران مال��ی تعداد‬ ‫گردش��گران خارج��ی در یونان رو ب��ه افزایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬این نکته با توج��ه به اهمیت‬ ‫صنع��ت گردش��گری دراقتص��اد یون��ان ک��ه‬ ‫پردرامد ترین بخش است اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫در دوران بح��ران و رک��ود اقتص��ادی یونان‬ ‫صاحبان هتل ها و رس��توران ها ناگزیر به کاهش‬ ‫قیمت ها ش��دند ت��ا از این طریق گردش��گران‬ ‫بیشتری را به خود جذب کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این سیاست کامال موفق بوده و اکنون ثمره ان‬ ‫در ازدیاد تعداد گردش��گران و درامد بیش��تر از‬ ‫این صنعت در اقتصاد یونان اشکار شده است‪.‬‬ ‫ صنعت گردشگری در یونان از مهم‪‎‬ترین منابع‬ ‫درامد مالی این کشور است اما به گزارش بانک‬ ‫مرک��زی یونان‪ ،‬این صنع��ت‪ ،‬از ژانویه تا نوامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬بی��ش از ‪ ۴/۶‬درص��د تنزل داش��ت که‬ ‫خس��ارت مالی ان برابر ب��ا ‪ ۹/۸۹‬میلیارد یورو‬ ‫براورد شده اس��ت‪ .‬گردشگران المان بزرگترین‬ ‫بازار گردش��گری یونان را تشکیل می‪‎‬دهند که‬ ‫‪ ۵/۱‬درصد کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹روس�یه و الم�ان‪ ،‬ناجی گردش�گری‬ ‫یونان‬ ‫ب��ه عقی��ده کارشناس��ان گردش��گری وج��ود‬ ‫پناهندگان در بنادر یونان مش��کل چندانی برای‬ ‫گردش��گری این کشور ایجاد نکرده اما مشکالتی‬ ‫مانن��د بحران اقتصادی و مال��ی این صنعت را از‬ ‫رونق انداخته اند‪ .‬این در حالی اس��ت که مقامات‬ ‫گردش��گری یونان در تالش هس��تند تا از طریق‬ ‫جذب گردشگران بیشتری از روسیه و المان رونق‬ ‫از دست رفته گردشگری را به ان بازگردانند‪.‬‬ ‫عماد عزتی‪ ،‬کارش��ناس گردشگری بین الملل‬ ‫ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬مش��کل یونان مش��کل‬ ‫پناهنده ها نیس��ت بلک��ه به دلی��ل بحران های‬ ‫اقتص��ادی موج��ود در ای��ن کش��ور صنع��ت‬ ‫گردشگری نیز دچار مش��کل شده است‪ .‬یونان‬ ‫‹ ‹گردش�گری خروجی در یونان بسیار‬ ‫پررونق است‬ ‫به گفته کارشناسان صنعت گردشگری یونان‬ ‫در ح��وزه ج��ذب گردش��گران خارج��ی موفق‬ ‫عم��ل کرده ام��ا در حوزه ترغی��ب یونانی ها به‬ ‫انجام سفرهای گردش��گری ناموفق بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه هرروی ب��ا برنامه ریزی ه��ا و تالش هایی که‬ ‫مقامات گردش��گری در یونان انج��ام می دهند‬ ‫رونق به این صنعت باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫صادرات و واردات چین کاهش یافت‬ ‫میزان ص��ادرات و واردات چین دومی��ن اقتصاد برتر‬ ‫دنیا‪ ،‬براس��اس تازه ترین امارهای منتش��ر شده‪ ،‬در ماه‬ ‫فوریه (بهمن ‪ -‬اس��فند) با کاهش همراه بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬بر اساس امارهای رسمی که روز سه شنبه منتشر‬ ‫ش��د‪ ،‬میزان صادرات چین در ماه فوریه در مقایس��ه با‬ ‫دوره مشابه سال گذشته ‪۲۰/۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اداره کل گم��رک چین در گزارش��ی ک��ه در پایگاه‬ ‫اطالع رسانی خود قرار داد‪ ،‬اعالم کرد که میزان واردات‬ ‫این کش��ور نیز با یک کاهش ‪۸‬درصدی در مقایس��ه با‬ ‫ماه فوریه س��ال گذشته به ‪ ۶۱۲‬میلیارد و ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫یوان رسید‪.‬‬ ‫گزارش منتش��ر ش��ده همچنین میزان صادرات این‬ ‫کش��ور را ‪۸۲۱‬میلیارد و ‪۸۰۰‬میلی��ون «یوان» معادل‬ ‫‪۱۲۶‬میلی��ارد و ‪۳۰۰‬میلی��ون دالر در م��اه فوریه اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫روند کاهش��ی صادرات چین با وجود تضعیف ارزش‬ ‫«یوان» پول ملی این کش��ور‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۰‬ماه اس��ت‬ ‫که همچنان ادامه دارد‪ .‬تحلیلگران اقتصادی می گویند‬ ‫کاه��ش ناگهان��ی واردات و ص��ادرات در م��اه فوری��ه‬ ‫نشان دهنده افزایش فشارهای فزاینده بر اقتصاد کشور‬ ‫در ماه های اتی اس��ت‪ .‬گمرک چین در گزارش خود از‬ ‫اینک��ه میزان صادرات به طور گس��ترده در حال کاهش‬ ‫اس��ت و نس��بت به ‪۶/6‬درصد کاهش ماه ژانویه (دی ‪-‬‬ ‫بهمن) تفاوت زیادی نش��ان می دهد‪ ،‬ابراز نگرانی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای منتشر شده در این گزارش‪ ،‬مازاد‬ ‫تجاری چین هم در ماه فوریه امس��ال نس��بت به دوره‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته میالدی نزدیک به ‪۴۳/۳‬درصد‬ ‫کاه��ش یافت و ب��ه ‪۲۰۹‬میلی��ارد و ‪۵۰۰‬میلیون یوان‬ ‫رسید‪ .‬ارزش کل تجارت خارجی چین نیز در ماه ژانویه‬ ‫‪۹/۸‬درص��د کاهش یافت و این کاهش در ماه گذش��ته‬ ‫میالدی (فوریه) ‪۱۵/۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫تج��ارت چی��ن ب��ا اروپ��ا در م��اه گذش��ته میالدی‬ ‫‪9/۷‬درصد‪ ،‬با امریکا دومین ش��ریک بزرگ خود ‪۱۲/۲‬‬ ‫درصد و با کشورهای عضو اتحادیه اسیای جنوب شرقی‬ ‫(ا سه ان) ‪۱۴/۹‬درصد پایین امده است‪ .‬اقتصاد چین در‬ ‫ماه های گذشته نیز شاهد کاهش شدید عواید حاصل از‬ ‫مبادالت خارجی بود به گونه ای که تحلیلگران اقتصادی‬ ‫رقم ان را پایین ترین رقم طی ‪3‬س��ال گذش��ته ارزیابی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مهس��ا مطه��ر‪ ،‬ریی��س کان��ون تورگردانان‪،‬‬ ‫تورهای ایران و راهنمایان گردش��گری سراسر‬ ‫کش��ور به‬ ‫می گوی��د‪ :‬در یون��ان بحران‬ ‫اقتصادی مشکل ساز شده است‪ .‬این امر موجب‬ ‫شده تا گردش��گری خروجی یونان دچار رکود‬ ‫شود اما گردش��گری ورودی انها رونق بسیاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬دو واژه گردش��گری ورودی‬ ‫و گردشگری خروجی در یونان مطرح هستند؛‬ ‫گردش��گری خروجی به این معناست که افراد‬ ‫مقیم یک کش��ور به خارج از ان کش��ور س��فر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معنای گردش��گری ورودی ان است که افراد‬ ‫خارجی و بیگانه به کش��وری سفر کنند‪ .‬مطهر‬ ‫عنوان می کند‪ :‬یونان در نمایشگاه های مختلف‬ ‫گردش��گری بسیار فعال بوده و در حال فعالیت‬ ‫برای گسترش گردشگری ورودی است‪.‬‬ ‫مسئوالن گردش��گری در این کشور در حال‬ ‫تس��هیل ام��ور مربوط ب��ه اخذ وی��زا و در نظر‬ ‫گرفتن تخفیفاتی برای بلیت هواپیماهای س��فر‬ ‫به یونان هستند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬من ش��نیده ام در تالش هستند‬ ‫تا س��فر به این کش��ور را بدون اخ��ذ ویزا برای‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جهان ممکن کنند‪ .‬با‬ ‫تالش های��ی که مقامات این کش��ور برای رونق‬ ‫گردشگری یونان انجام می دهند این صنعت در‬ ‫یونان به طور حتم اینده روش��نی را پیش روی‬ ‫خود خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مطهر بس��یاری از کش��ورها مانند‬ ‫روس��یه در حوزه گردش��گری ورودی بس��یار‬ ‫فعال بوده و از این طریق درامد کالنی کس��ب‬ ‫می کن��د‪ .‬او معتقد اس��ت که یون��ان با جذب‬ ‫گردش��گر از کش��ورهایی مانند ای��ران تالش‬ ‫می کند تا صنعت گردش��گری در این کشور را‬ ‫رونق بخشد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫یونان برای‬ ‫این کشور‬ ‫یک منبع مهم‬ ‫مالی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬سهم‬ ‫گردشگری از‬ ‫تولید ناخالص‬ ‫ملی یونان بیش‬ ‫از ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫است به نحوی‬ ‫که یک نفر‬ ‫از هر ‪ ۵‬نفر‬ ‫دریونان دراین‬ ‫صنعت به کار‬ ‫اشتغال دارند‬ ‫«بلیژرسفر» گرایشی فزاینده در دنیای تجارت‬ ‫س��فرهای تج��اری – تفریح��ی‪ ،‬ح��دود ‪۷۲‬درص��د از‬ ‫مس��افرانی را که از سوی شرکت های تجاری سفر می کنند‬ ‫دربر می گی��رد‪ .‬به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی‪ ،‬طبق‬ ‫بررس��ی هایی که از سوی ش��رکت مدیریت سفر های کاری‬ ‫– تجاری «کالینس��ون گروپ» انجام ش��د‪ ،‬به طور تقریبی‬ ‫س��ه چهارم از مس��افران تجاری ک��ه با ماموریت از س��وی‬ ‫شرکت های بزرگ به س��فر می روند می گویند که روزهایی‬ ‫را نی��ز برای تفریح و س��رگرمی به برنامه س��فر کاری خود‬ ‫می افزایند‪.‬‬ ‫همچنین ‪۸۹‬درصد از ش��رکت ها انجام ای��ن کار را برای‬ ‫کارکن��ان خود مجاز می دانند که دراصطالح «بلیژرس��فر»‬ ‫نام گرفته است‪ .‬ازدیگر سو ‪۳۱‬درصد از شرکت های تجاری‬ ‫نی��ز می گویند از کارکنان برای افزودن روزهای بیش��تر به‬ ‫برنامه س��فر حمایت نمی کنند‪ .‬درواقع کارکنان این دسته‬ ‫از شرکت ها ممکن است بدون حمایت ومجوز شرکت خود‬ ‫روزهای بیش��تری را به برنامه س��فر تجاری خود بیفزایند‪.‬‬ ‫با این حال س��فر هیات ه��ای تجاری به این معناس��ت که‬ ‫‪۳۱‬درصد از سفرهای تجاری درهمان محدوده کسب و کار‬ ‫باقی می ماند‪ .‬مس��افران تجاری در دس��ته نخست گفته اند‬ ‫ک��ه به طور متوس��ط س��فرهای کاری خود را ت��ا ‪ ۵‬روز در‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تمرکز کشتیرانی المان‬ ‫بر بازاراهای اسیایی‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری هایی ک��ه انج��ام داده روی‬ ‫کشورهایی که از انها گردشگر نداشته کار کرده‬ ‫تا افت گردشگری خود را رفع کند‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫مسئوالن گردشگری یونان در حال پیاده سازی‬ ‫سیاست های مناسبی هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫تخفیفاتی که برای تورهای گردش��گری به ویژه‬ ‫تورهایی که از کش��ور المان و روس��یه به یونان‬ ‫ت��دارک دیده اند برنامه های کار بردی مناس��بی‬ ‫هس��تند‪ .‬عزتی عن��وان می کن��د‪ :‬درگیری های‬ ‫روس��یه و ترکی��ه موجب ش��ده تا بس��یاری از‬ ‫گردش��گران روس��یه و المان که به ترکیه سفر‬ ‫می کردن��د در جس��ت وجوی جایگزین��ی برای‬ ‫ترکیه باشند و یونان تالش می کند تا جایگزین‬ ‫مناس��بی ب��رای این کش��ور باش��د‪ .‬او در ادامه‬ ‫می گوید‪ :‬رونق گردش��گری در برخ��ی از بنادر‬ ‫یون��ان به دلی��ل وجود مهاج��ران و پناهندگان‬ ‫کاهش یافته بود که مقامات این کشور در حال‬ ‫جابه جا کردن مهاجران از این بنادر به شهرهای‬ ‫اطراف هس��تند‪ .‬عزتی درباره میزان درامد زایی‬ ‫گردش��گری در یون��ان اظهار می کن��د‪ :‬صنعت‬ ‫گردشگری برای یونان بسیار پرسود بوده است‪،‬‬ ‫اگرچ��ه مدتی به دلیل ش��رایط اقتصادی یونان‬ ‫ای��ن درامد تقلیل یافت اما اکنون کارشناس��ان‬ ‫گردش��گری یونان دوباره در ح��ال برنامه ریزی‬ ‫و انج��ام فعالیت هایی ب��رای افزایش درامد این‬ ‫صنعت هستند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫کورسوی امید برای کشتی به گل نشسته یونان‬ ‫گردش��گری یونان به دالیل��ی مانند مهاجرت‬ ‫پناهندگان به این کشور‪ ،‬کاهش ارزش یورو در‬ ‫بسیاری از کشورهای اروپایی و ارزان شدن سفر‬ ‫به کشورهایی که یورو واحد پول ملی انهاست با‬ ‫مشکالتی مواجه شده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که مقامات دولتی این کش��ور ب��ا برنامه ریزی و‬ ‫پیگیری ه��ای مس��تمر در حال بهبود ش��رایط‬ ‫گردش��گری هس��تند‪ .‬ب��ه عن��وان نمونه جذب‬ ‫گردشگران روس��ی پس از تحریم ترکیه توسط‬ ‫این کش��ور و کاهش سفر گردشگران به ترکیه‪،‬‬ ‫جذب گردشگران کشورهای جدید مانند ایران‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های اقامت��ی و تخفیف بلیت های‬ ‫مس��افرتی و تس��هیل س��فر به یونان با تجدید‬ ‫نظر در قوانین صدور ویزای این کش��ور از جمله‬ ‫اقداماتی است که برای بهبود شرایط گردشگری‬ ‫و توسعه این صنعت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫گردش��گری یونان برای این کش��ور به منزله‬ ‫ی��ک منبع مهم مالی و تامی��ن ارز برای اقتصاد‬ ‫ناتوان ان و پردرامد ترین بخش در اقتصاد یونان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬گفتنی است سهم گردشگری‬ ‫از تولی��د ناخالص ملی یونان بیش از ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫اس��ت به نحوی که یک نفر از هر ‪ ۵‬نفر دریونان‬ ‫دراین صنعت به کار اشتغال دارند‪.‬‬ ‫درامد صنعت گردشگری یونان در سال‪۲۰۱۵‬‬ ‫می�لادی ب��ه ‪ ۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو‬ ‫رس��ید و رش��د س��االنه ‪ ۶‬درصد را حفظ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون امار مربوط به گردش��گران روس‬ ‫نیز دریونان کاهش چشمگیری را نشان می دهد‬ ‫و با ‪ ۶۳/۲‬درصد کاهش به ‪ ۴۲۵‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار یورو رسیده‪ ،‬مشکل پناهندگان نیز تهدید‬ ‫دیگری اس��ت که اقتصاد این کش��وررا دوباره با‬ ‫چالشی جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در اواخر س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۱۸‬ه��زار نف��ر از دری��ای مدیترانه‬ ‫وارد اروپا ش��دند که حجم قاب��ل مالحظه ای از‬ ‫پناهجویان (ح��دود ‪ ۹۶‬درصد) در ماه اکتبر از‬ ‫دریای مدیترانه وارد خاک یونان شده اند‪.‬‬ ‫در تابستان گذشته نیز به دالیلی گردشگری‬ ‫یونان با مش��کالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می ک��رد‪ .‬یکی از انها کاهش ارزش یورو بود که‬ ‫بسیاری از گردشگران را به کشورهایی که یورو‬ ‫را ارز مبدا خود می دانند هدایت کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫س��ال افزایش می دهند و این مس��ئله طب��ق پژوهش های‬ ‫جدید س��بب ب��روز نگران��ی کارفرمایان نس��بت به صحت‬ ‫عمل و انجام وظیفه کارکنان نس��بت به تعهدات و وظایف‬ ‫تجاری و کاری شان شده است‪ .‬این مسئله همچنین به این‬ ‫معناس��ت که کارمندان احتماال با این تصور نادرس��ت که‬ ‫مجاز به افزودن مدت اقامت خود در س��فرها هستند‪ ،‬مدت‬ ‫زمان بیشتری را برای سفرهای کاری خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫‪۳۸‬درصد از ش��رکت های مورد بررسی اعالم کرده اند که با‬ ‫کمک روش های معمول در مدیریت س��فر تاحدی فعالیت‬ ‫کارکن��ان را درماموریت کاری نظ��ارت می کنند‪۲۸ .‬درصد‬ ‫از ش��رکت های ویژه فعال دراین زمینه اس��تفاده می کنند‬ ‫و ‪۲۱‬درصد از جی پی اس اس��تفاده می کنند‪ .‬همچنین یکی‬ ‫از هر ‪ ۲۰‬ش��رکت برابر ب��ا ‪۵‬درصد اطالع��ی دراین زمینه‬ ‫نداشته اند‪ .‬این ش��رکت با برخورداری از ‪ ۳۶۰‬دستیار فعال‬ ‫دراین زمینه برای ارائه خدمات مش��اوره ای در تمامی امور‬ ‫از خدم��ات درمان��ی و امنیتی گرفته تا خدمات رس��یدگی‬ ‫سریع در شرایط اورژانسی برای کارکنان و مسافران تجاری‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬این خدمات کارکنان متخصص و کارکنان‬ ‫س��اده همانن��د کارگ��ران را درس��فرهای بین المللی برای‬ ‫کارپوشش می دهد‪.‬‬ ‫گروه ویژه ای از ش��رکت کشتیرانی «هاپاگ لوید» در حال‬ ‫بررس��ی بازارهای اس��یایی و امریکای ش��مالی و جنوبی به‬ ‫منظور حمل کاالهای ویژه است که به همین دلیل قرار است‬ ‫کارکنان خود را نیز افزایش دهد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬به غیراز گروه حمل ونقلی کاالهای ویژه مس��تقر در‬ ‫هامبورگ‪ ،‬تیم ویژه ای شامل ‪ ۵۰‬متخصص فنی و کارشناس‬ ‫ارش��د فروش برای بررس��ی کاالهای ویژه در سراسر دنیا در‬ ‫این ش��رکت فعالیت خود را اغاز خواهند کرد‪ .‬کاالهای ویژه‬ ‫در ب��ازار با تقاضای روز افزون مواجه خواهند ش��د و مقامات‬ ‫این ش��رکت در این زمینه اظهار کردند‪ :‬شرکت هاپاگ لوید‬ ‫دراین زمینه از تجربه خوبی برخوردار اس��ت و س��عی داریم‬ ‫مش��تریان جدیدی را در این عرصه جذب کنیم‪ .‬این شرکت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مشتریان با استفاده از ‪ ۱۲۱‬خدمت قادر به حمل‬ ‫کاالهای ویژه خود به بنادر اصلی دنیا هس��تند و این شرکت‬ ‫کااله��ای ویژه را تا وزن ‪ ۵۰۰‬ت��ن جابه جا می کند‪« .‬هاپاگ‬ ‫لوید» پیش از ای��ن توربین های ‪ ۳۴۳‬تنی که بزرگتر از یک‬ ‫کانتینر ‪ ۴۰‬فوت است و همچنین پروانه های به قطر ‪ ۹‬متر را‬ ‫جابه جا کرده است‪ .‬این شرکت در ماه فوریه نسبت به قبول‬ ‫نکردن کانتینربرهای بدون مش��خص شدن وزن ناخالص از‬ ‫ابتدای ماه ژوئیه به مشتریان خود هشدار داد‪.‬‬ ‫«دوو» ضرر کرد‬ ‫شرکت مهندس��ی دریایی و کشتی‪‎‬سازی دوو (‪)DSME‬‬ ‫کره‪‎‬جنوبی در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۵/۱۳‬تریلیون یوان (‪۴/۳‬‬ ‫میلیارد دالر) ضرر کرد‪ .‬به گزارش مارین تایمز‪ ،‬کشتی‪‎‬سازی‬ ‫دوو کره جنوب��ی در اعالم ب��ه بورس این کش��ور‪ ،‬از کاهش‬ ‫‪۲۳‬درصدی فروش خود در سال گذشته نسبت به سال پیش‬ ‫از ان خبر داد‪ .‬فروش این شرکت بزرگ کشتی‪‎‬سازی در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م به ‪۱۲/۹۷‬تریلیون یوان رسید‪ .‬مقدار ضرر عملیاتی‬ ‫این ش��رکت نیز در همین مدت ‪۵/۵۱‬تریلیون یوان گزارش‬ ‫ش��ده است‪ .‬کاهش تعداد سفارش ساخت کشتی های جدید‬ ‫از یک س��و و افزایش تعویق در تحویل تاسیسات فراساحلی‬ ‫از س��وی دیگر باعث کاهش فروش و ضرر این شرکت اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته به نظر می رس��د که این روند در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی نیز ادامه یابد زیرا ‪ 3‬ش��رکت کشتی س��ازی‬ ‫ب��زرگ کره جنوبی یعنی صنایع س��نگین هیون��دای‪ ،‬دوو و‬ ‫صنایع سنگین سامسونگ‪ ،‬هیچ یک نتوانستند در ماه ژانویه‬ ‫امسال قرارداد ساخت کش��تی جدیدی را امضا کنند‪ .‬خالی‬ ‫بودن فهرس��ت س��فارش‪‎‬های جدید این ‪ 3‬شرکت بزرگ‪ ،‬بر‬ ‫نگرانی‪‎‬ه��ای انها افزوده به طوری که این روند موجب ش��ده‬ ‫اهداف س��االنه مالی خود را اصالح کنن��د‪ .‬در این میان دوو‬ ‫پیش‪‎‬بینی کرد که ارزش سفارش ساخت کشتی‪‎‬های جدید‬ ‫در این شرکت طی سال جاری به ‪۱۰‬میلیارد دالر برسد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت برای ادامه حیات خود دس��ت به تغییر ساختار زده‬ ‫اس��ت‪ .‬دوو تمامی واحدهای غیرهسته‪‎‬ای خود را معلق کرده‬ ‫و نی��روی کار خود را کاه��ش داده تا بتواند این ش��رایط را‬ ‫پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫حساسیت جهانی بر گردشگری‬ ‫پایدار و حافظ محیط زیست‬ ‫کنفران��س جهانی گردش��گری پایدار از س��وی س��ازمان‬ ‫جهانی گردش��گری با تمرکز بر نقش گردش��گری درکاهش‬ ‫فقر و توس��عه پایدار در کنار محفاظ��ت از ذخایر طبیعی به‬ ‫زودی درپکن برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگزاری میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬س��ازمان جهانی گردش��گری با هم��کاری دولت‬ ‫چین نخس��تین کنفرانس جهانی گردشگری برای توسعه با‬ ‫چشم اندازی به توسعه گردشگری براساس هدف های توسعه‬ ‫پایدار را درپکن پایتخت چین برگزار می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کنفران��س ک��ه از ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۱‬مه ‪ ۲۰۱۶‬ب��ا موضوع‬ ‫گردش��گری برای صلح و توس��عه برگزار می ش��ود ش��امل‬ ‫برنامه های جداگانه ای در ‪ 3‬همایش اصلی اس��ت‪ .‬نخستین‬ ‫همایش با عنوان همایش توسعه پایدار از طریق گردشگری‪،‬‬ ‫برنام��ه دوم ب��ا عنوان گردش��گری و کاهش فقر و س��ومین‬ ‫همای��ش نیز با عن��وان گردش��گری برای صلح اس��ت‪ .‬این‬ ‫کنفرانس همچنین ش��امل گردهمایی وزرای گردشگری نیز‬ ‫هست که روز ‪ ۲۰‬مه برگزار می شود‪ .‬بخشی از این کنفرانس‬ ‫در باالتری��ن س��طح سیاس��ت گذاران عالی رتب��ه و کلیدی‬ ‫کش��ورهای مختلف را گردهم می اورد تا به بحث و بررس��ی‬ ‫درباره نحوه همکاری درزمینه اجرای اس��تراتژی های توسعه‬ ‫درچارچوب اص��ول پایدار و همکاری م��ردم وبخش دولتی‬ ‫درتحقق هدف های توسعه پایدار تا سال ‪۲۰۳۰‬م بپردازند‪.‬‬ ‫طال��ب رفاعی‪ ،‬دبیر کل س��ازمان گردش��گری جهانی در‬ ‫توضیح نقش بالقوه گردشگری در تداوم توسعه پایدار گفت‪:‬‬ ‫گردش��گری یکی از پویاتری��ن بخش های اقتص��اد با غنای‬ ‫چش��مگیر درسطح جهانی اس��ت و چنین صنعتی می تواند‬ ‫س��هم مهمی در دس��تیابی به اهداف جهانی توس��عه پایدار‬ ‫به ویژه درزمینه ایجاد اش��تغال‪ ،‬مصرف پایدار و تولید پایدار‬ ‫با توجه و تاکید به حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬چین همچنین طرحی برای توسعه گردشگری جهانی‬ ‫تا س��قف ‪۱۷‬درصد از قدرت مالی کش��ور ب��رای حمایت از‬ ‫جمعیت های فقیر تا سال ‪۲۰۲۰‬م به اجرا دراورده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫هنرمند بلژیکی‪ :‬ایران شگفت انگیز است‬ ‫«وی��م دلووی»‪ ،‬هنرمن��د بلژیک��ی در افتتاحیه نمایش��گاه اثارش با عن��وان اثار‬ ‫حجمی و تابلوهای نقاش��ی در موزه هنرهای معاصر ته��ران گفت‪ :‬ایران با گالری ها‬ ‫و نمایشگاه های بسیار خوبی که دارد و صحبت و گفت وگوهای فرهنگی که می شود‪،‬‬ ‫شگفت انگیز است‪ .‬من کار زیادی با این کشور دارم‪.‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه های صنایع خواب در دنیا گزارش می دهد‬ ‫مال التجاره پتو از فلوریدا تا تهران‬ ‫گروه تجارت‪ :‬باز ه��م صحبت درباره رویدادهای خاص‬ ‫در جهان است‪ .‬تجارت خواب! این مورد اتفاقا ابعاد بسیار‬ ‫وس��یعی هم دارد‪ .‬از انجا که خواب را می توان بهترین و‬ ‫لذتبخش ترین ساعات رایگان هرکسی در طول شبانه روز‬ ‫دانس��ت ک��ه هیچ وقت هم تک��راری نمی ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫بس��یاری از تاجران فع��ال در جهان فقط و فقط از خواب‬ ‫مردم جهان پول در می اورند‪ .‬خواب راحت اگرچه به ابزار‬ ‫زیادی نیاز ندارد اما اگر به ریز ماجرا دقت داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫به طور کامل مشخص اس��ت که چندین صنعت وسیع از‬ ‫کارخانه ها و اصن��اف و اتحادیه های مختلف باید در کنار‬ ‫هم کار کنن��د تا چند میلیارد نفر انس��ان بتوانند راحت‬ ‫بخوابند‪.‬‬ ‫طبق معمول وقتی صحبت از صنایع پر درامد و همیشه‬ ‫در کانون توجه به میان می اید اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫هم سرو کله شان پیدا می شود‪.‬‬ ‫از چند سال پیش در تمام کشورهای جهان رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی مهمی در زمینه کاالی خواب کلید خوردند‬ ‫ک��ه در انه��ا دس��تاوردهای مختل��ف رونمایی ش��ده و‬ ‫فناوری های جدید به بازار معرفی می ش��وند‪ .‬در کشور ما ‬ ‫هم این اتفاق می افتد و در شهرهای مختلف رویدادهایی‬ ‫ب��ا عنوان های مبلمان و کاالی خ��واب‪ ،‬مصنوعات چوبی‬ ‫و‪ ...‬به صورت ساالنه برپا می شوند‪ .‬در پایتخت نیز امسال‬ ‫برای نخستین بار از روز سه شنبه (‪ ۱۸‬اسفند) نمایشگاهی‬ ‫با نام صنعت پتو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران اغاز به کار کرد و بهانه ای ش��د برای بررسی هرچه‬ ‫بیش��تر نمایش��گاه هایی که در این زمینه در دنیا برگزار‬ ‫می شوند‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «ایسپا» اورالندو‬ ‫زمان��ی که حرف از گردهمایی کارخانه و ش��رکت های‬ ‫فع��ال در صنع��ت خواب به می��ان می اید‪ ،‬پی��ش از هر‬ ‫چیزی یاد نمایش��گاه «ایسپا» اورالندو (فلوریدا) خواهیم‬ ‫افتاد‪ .‬این نمایش��گاه که از روز ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬اسفند در مرکز‬ ‫در فروش��گاه های کادویی و لوازم خانگی نیز رو به افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش زی��ادی از وارد کنندگان و عمده فروش��ان‪،‬‬ ‫خرده فروش��ان و خریداران از سرتاسر دنیا این نمایشگاه‬ ‫را ب��ه منظ��ور ارائه سفارش��ات و مالقات با ش��رکا مورد‬ ‫توجه ق��رار می دهند‪ .‬انتظار می رود نمایش��گاه کودک و‬ ‫ن��وزاد توکیو ‪ ۲۰۱۶‬یک رویداد پایه در زمینه محصوالت‬ ‫کودک‪ ،‬مد و لباس کودک و نوزاد باشد‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه ژاپ��ن بزرگتری��ن و منحصربه فردتری��ن‬ ‫نمایش��گاه تج��اری در زمینه ک��ودک و ن��وزاد را برگزار‬ ‫می کن��د‪ ،‬کارشناس��ان انتظار دارند این روی��داد ‪65‬هزار‬ ‫بازدیدکننده از ‪ ۶۰‬کش��ور در سال ‪۲۰۱۶‬م داشته باشد‪.‬‬ ‫بیشتر کارخانه داران این صنعت برای پیدا کردن شرکا در‬ ‫زمینه طراحی و س��اخت از این نمایشگاه دیدن می کنند‪.‬‬ ‫در هر دوره از نمایش��گاه از ‪ 45‬کشور جهان بازدید کننده‬ ‫تخصصی به توکیو س��فر می کنند که همین امر در بحث‬ ‫گردشگری نیز تاثیر بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه پتو در تهران و اصفهان‬ ‫نمایش��گاهی «اورن��ج کانتی» برگزار می ش��ود‪ ،‬به عنوان‬ ‫بزرگترین گردهمایی کارخانه های تشک سازی و صنایع‬ ‫خواب به ش��مار می اید‪ .‬ایس��پا(‪ )ISPA‬در اصل مخفف‬ ‫جمله «کنگره جهان��ی محصوالت خواب» بوده که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬ش��رکت تشک س��ازی و پتوباف��ی را در دل خود‬ ‫جای داده اس��ت‪ .‬این کنگره هر س��ال نمایشگاهی را در‬ ‫مس��احت بی��ش از ‪۱۵۰‬هزار مترمربع برگ��زار می کند تا‬ ‫اخرین دستاوردهای این صنعت را به دنیا نشان دهد‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن امس��ال ش��اهد برگزاری بزرگترین‬ ‫نمایش��گاه ایس��پا با حضور بیش از ‪ ۲۳۰‬ش��رکت از ‪23‬‬ ‫ن خواهیم بود که گرد ه��م امده اند تا تجربه‬ ‫کش��ور جها ‬ ‫واقعی یک خواب راحت را برای بازدید کنندگان به نمایش‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 931883‬ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻗﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﺤﺎﺷــﻰ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻭ ﻧﺸــﺮ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 11‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳــﺎﺭﻯ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ‬ ‫‪110/182886‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 14‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺭﺳــﻮﻟﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣــﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷــﺎﻛﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﺎﻛﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941035‬ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/1/23‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻠﺤﺎﻅ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ‬ ‫‪ 110/182887‬ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﺑﻼﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣــﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 9409980235900548‬ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ‪ 940560‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/182888‬ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 14‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 14‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳــﻮﻝ ﻗﺎﺳﻤﻴﺎﻥ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒــﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/182889‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980234701081‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺤﺘﺸــﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﺮﺍﻏﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒــﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺐ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳــﺎﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘــﻢ ﺩﺍﺩﻳــﺎﺭﻯ‬ ‫‪110/182890‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 14‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫بگذارند‪ .‬همچنین گفته می ش��ود امس��ال حداقل ‪۳۰۰۰‬‬ ‫متخصص در زمینه صنایع خواب جدا از بازدیدکنندگان‬ ‫عادی از این نمایشگاه دیدن خواهند کرد که یک رکورد‬ ‫منحصر به فرد در دنیا به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین المللی صنایع خواب گوانگجو‬ ‫چین که خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان وس��ایل‬ ‫خ��واب مانند پتو و تش��ک در دنیا به ش��مار می اید‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪2013‬م ب��رای نخس��تین بار میزبان نمایش��گاه «‬ ‫‪ » CISE‬در شهر گوانگجو بود که با حضور نزدیک ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت کننده به یکی از بزرگترین نمایشگاه های صنعت‬ ‫خواب در دنیا تبدیل ش��د‪ .‬این نمایشگاه در طول ‪ 3‬روز‬ ‫کلی��د می خورد و با وجود س��ابقه اندک��ش در برگزاری‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980234701394‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳــﺮﻟﻚ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺧﻼﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒــﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺐ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳــﺎﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘــﻢ ﺩﺍﺩﻳــﺎﺭﻯ‬ ‫‪110/182891‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 14‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980246200410‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972180101213‬ﺷﺎﻛﻰ –ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻋﻠﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ –ﻋﺎﺩﻝ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ –ﺳﺮﻗﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ‪ 39‬ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﺸــﺘﺎﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷــﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﻣﺪﻝ ﻫــﻮ ﺁﻭﻯ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺳــﻴﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻋﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﻮﺷــﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷــﺎﻛﻰ‬ ‫ﺣﻴــﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻧﻴــﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪667-656‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳــﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﺩ‬ ‫ﻋﻴــﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺜــﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷــﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑــﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫‪110/182892‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺩﺍﻭﺩ ﺟﺎﺑﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬ﺻﺎﺑﺮ‬ ‫ﺳــﺮﻭﺭﻯ ﻣﻨﺪﻭﻟﻜﺎﻧﻰ‪-‬ﻧﺎﺻﺮ ﺳــﺮﻭﺭﻯ ﻣﻨﺪﻭﻟﻜﺎﻧﻰ‪-‬ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪ 9410090214002499‬ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9409970214000989‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺗﻀﺎﻣﻨــﻰ ﺻﺎﺑﺮ ﺳــﺮﻭﺭﻯ ﻣﻨﺪﻭﻟﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ ‪ 93-09/25-983258‬ﻭﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﻭ ﺣﻜــﻢ ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨــﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﺳــﺮﻭﺭﻯ ﻣﻨﺪﻭﻟﻜﺎﻧــﻰ ﻭ ﻓﺮﻳــﺪﻭﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﻰ ﻭ ﻫﺸــﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ ‪ 171350‬ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 92/12/20‬ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻜﻬــﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ‪،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻤﺒﺮ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/133351‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬــﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐﺮﭼﺮﺍﻏﻴــﺎﻥ‬ ‫مخاطبان بس��یاری را ب��ه خود جذب می کن��د‪ .‬با توجه‬ ‫به قیمت پایین تولید کاالی خواب در اغلب کش��ورهای‬ ‫اسیایی یبشتر کشورهای اروپایی از جمله المان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫نروژ‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬س��وئد و‪ ...‬در این رویداد حضور دارند و‬ ‫س��عی می کنند در زمینه تولید مواد اولیه ارزان قیمت از‬ ‫چینی ها درس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه کاالی خواب نوزاد در توکیو‬ ‫و ام��ا رویدادی مربوط به کودکان! نمایش��گاه کودک و‬ ‫نوزاد توکیو بزرگترین نمایش��گاه تج��اری ژاپن در زمینه‬ ‫لوازم خ��واب مرتبط با کودک و نوزاد‪ ،‬لباس خواب‪ ،‬تخت‬ ‫و‪ ...‬است‪ .‬تقاضا برای محصوالت کودک و نوزاد نه تنها در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های ویژه کودکان بلکه‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓــﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980282500308‬ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺁﺩﻳﻨــﻪ ﻭﻧــﺪ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺁﺩﻳﻨﻪ ﻭﻧــﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺳــﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 95/1/21‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:45‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/182879‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1177‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻼﻝ ﺳــﻮﺩﺍﻳﻰ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮﺍﺩ ﺟﻮﺩﻛﻰ ﺩﺍﻳﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1127‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980234200167‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪ 95/2/19‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 180-115‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃــﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/182880‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪1127‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗــﻰ‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻯ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺳــﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪9209980236200239‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺟﻮﺍﺩ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺷــﻔﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓــﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔــﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 95/3/8‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪344‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/182881‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ‬ ‫این رویداد برای نخستین بار است که در کشور برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬هم تهرانی ها و هم اصفهانی ها در اسفند به این‬ ‫موضوع عالقه مند شدند و ان را کلید زدند‪ .‬اینکه چرا هر‬ ‫دوی این رویدادها در یک زمان کلید خوردند مش��خص‬ ‫نیس��ت اما به هر حال هر دوی انه��ا خبر از اهمیت بازار‬ ‫پت��و در کش��ور می دهند‪ .‬گس��ترش ص��ادرات و یافتن‬ ‫بازارهای جدید صادراتی‪ ،‬توجه به رونق تولید‪ ،‬اش��نایی‬ ‫با دستگاه ها و صنایع جدید این حوزه‪ ،‬تاکید بر مبارزه با‬ ‫قاچاق واردات پتو‪ ،‬اشتغالزایی و رفع موانع تولید برخی از‬ ‫اهداف برگزاری این نمایشگاه ها اعالم شده است‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دو هیات‬ ‫خارجی از کش��ورهای عراق و تاجیکس��تان از نمایشگاه‬ ‫پت��و در تهران بازدید کرده و با ش��رکت های ایرانی برای‬ ‫س��رمایه گذاری و مبادالت تجاری در صنع��ت پتو‪ ،‬وارد‬ ‫مذاکره شوند‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺳــﻌﻴﺪ ﺩﺷﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺍﻛﺮﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺥ ﺧﺎﺭﻙ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪14/940514‬ﺏ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻓــﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺁﺩﺭﺱ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪ 110/182882‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 17‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﺟــﻮﺩﻯ ﻭ ﺭﺣﻴــﻢ ﺟﻮﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺟــﻮﺩﻯ ﻣﺘﻬﻤﻨــﺪ ﺑﻪ ﺿــﺮ ﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤــﺪﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1141‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻛــﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪9409980295600444‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/18‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪10‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬــﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/182883‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪1141‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻄﻬــﺮﻯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/11/13‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪10‬ﺏ ‪ 940354/‬ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﺩ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫‪ 110/182884‬ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 10‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 16‬ﺑﻌﺜــﺖ‬ ‫ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪/920308‬ﺏ‪ 6‬ﺷــﻌﺒﻪ ﺷﺸــﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﻳﺴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 178‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺗﻴﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/182885‬ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﺷﺸــﻢ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ ۱۲‬کشته در پی انفجار معدن در چین‬ ‫رسانه های محلی چین از وقوع انفجار گاز در یکی از معادن استان جیلین در شمال‬ ‫ش��رقی این کشور خبر دادند که در اثر این انفجار دست کم ‪ ۱۲‬معدنچی جان خود را‬ ‫از دس��ت دادند ‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬این انفجار در حالی در بعد از ظهر روز یکشنبه‬ ‫روی داد که حدود ‪ ۷۰۰‬معدنچی در معدن و زیر زمین حضور داش��ته و مش��غول کار‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫مش��اغل معدن��ی یک��ی از کم جاذبه تری��ن‬ ‫ش��غل ها برای زنان اس��ت و این ح��وزه اقتصادی‬ ‫همواره به عنوان حوزه ای ش��ناخته می ش��ده که‬ ‫تع��داد مردها در ان بس��یار بیش��تر از زن ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ،‬ش��واهد نشان می دهد این وضعیت‬ ‫در حال تغییر اس��ت و زن ها نقش پررنگ تری در‬ ‫پیش��برد فعالیت های معدنی ایف��ا می کنند‪ .‬این‬ ‫روند از حمایت کشورها مختلف جهان و نهادهای‬ ‫بین الملل��ی مانن��د بانک جهانی و س��ازمان ملل‬ ‫متحد هم برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک جهانی‬ ‫بانک جهانی به عن��وان یک نهاد بین المللی در‬ ‫حال حاضر برنامه ای را با همکاری دولت ها‪ ،‬جوامع‬ ‫و ش��رکت های مختلف جهان ب��ه پیش می برد تا‬ ‫نش��ان دهد چگون��ه صنایع اس��تخراجی مختلف‬ ‫(معدن‪ ،‬نفت و گاز) می تواند اثار متفاوتی بر زنان‬ ‫و مردان داش��ته باشد‪ .‬براس��اس گزارش این نهاد‬ ‫بین المللی‪ ،‬در حالی که بس��یاری از منافع حاصل‬ ‫از فعالیت ه��ای اس��تخراجی را مردها به دس��ت‬ ‫می اورن��د‪ ،‬زن ها ه��م به صورت نامتناس��بی باید‬ ‫خطرات اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و زیست محیطی ان‬ ‫را تحمل کنند‪ .‬برنامه های اموزش��ی بانک جهانی‬ ‫با انجام پژوهش ها‪ ،‬تحلیل ها و انتش��ار مطبوعات‬ ‫مختلف به دنبال ان اس��ت که دان��ش جهانی را‬ ‫در زمین��ه تفاوت ه��ای جنس��ی در محیط ه��ای‬ ‫استخراجی افزایش داده و بر سیاست های دولت ها‬ ‫در این زمینه ها اثر بگذارد‪.‬‬ ‫کاترین هلر‪ ،‬یک متخصص توسعه اجتماعی در‬ ‫بان��ک جهانی می گوید‪« :‬ب��ا افزایش تمرکز بانک‬ ‫جهانی بر جنسیت و درک دولت های جهان از این‬ ‫موضوع که حمایت اجتماعی اهمیت فراوانی دارد‪،‬‬ ‫اکن��ون زمان فوق العاده ای ب��رای تالش به منظور‬ ‫افزایش نقش زن ها در حوزه های اس��تخراجی فرا‬ ‫رسیده است‪».‬‬ ‫‹ ‹استراتژی بانک جهانی چیست؟‬ ‫صنایع اس��تخراجی نفت‪ ،‬گاز و معدنکاری این‬ ‫توانایی را دارند که زندگی را در کش��ورهای غنی‬ ‫از مناب��ع مختلف‪ ،‬متحول کنند‪ .‬ای��ن فعالیت ها‬ ‫می توانن��د رش��د اقتصادی را به ارمغ��ان بیاورند‪ ،‬‬ ‫شغل ایجاد کنند و فقر را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬تاکن��ون به نقش زن ه��ا در این‬ ‫فعالیت ها توجه چندانی نشده است‪ .‬در حالی که‬ ‫صنایع اس��تخراجی می توانند به زنان فرصت های‬ ‫زندگی بهتری ببخش��ند؛ فرصت هایی که ناش��ی‬ ‫از ام��کان اش��تغال ب��رای انها‪ ،‬کس��ب درامد و‬ ‫سرمایه گذاری بیش��تر در جوامع محلی می شود‪.‬‬ ‫کسب وکارهایی که به وسیله زن ها پیش می روند‪،‬‬ ‫می توانن��د در زنجیره تامین صنایع اس��تخراجی‬ ‫ش��کوفا ش��وند‪ .‬کار کردن با انها و سرمایه گذاری‬ ‫روی انه��ا ه��م می تواند حس خوب کس��ب وکار‬ ‫به ش��رکت ها ببخش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بسیاری از‬ ‫شرکت های معدنی جهان را می توان مشاهده کرد‬ ‫که از زنان راننده برای هدایت کامیون های معدنی‬ ‫اس��تفاده می کنند و بس��یاری از انها هم به کار با‬ ‫ماش��ین االت مشغول هس��تند‪ .‬دلیل این موضوع‬ ‫یافتن زنانی است که سابقه ای تحسین برانگیز در‬ ‫کارهای فنی دارند‪ .‬ضم��ن انکه فعالیت های انها‬ ‫بسیار ایمن است ‪ ،‬هزینه های نگهداری و تعمیرات‬ ‫تجهیزات را هم کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬هن��وز هم در بس��یاری از جوامع‬ ‫به نقش س��ازنده زن ها در اجتم��اع‪ ،‬توجه کافی‬ ‫نمی شود و نقش انها در صنایع استخراجی بسیار‬ ‫اندک اس��ت‪ .‬برای اصالح این وضعیت نیاز اس��ت‬ ‫اطالعات جوامع نس��بت ب��ه توانایی هایی زنان و‬ ‫فرصت ه��ای بهره گی��ری از نقش انه��ا در صنایع‬ ‫ن��ام برده ش��ده‪ ،‬افزای��ش یابد و به ای��ن موضوع‬ ‫واقف ش��وند که با افزایش اشتغال انها‪ ،‬مخاطرات‬ ‫اجتماع��ی کاهش می یاب��د‪ .‬دلیل ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫کاهش فقر و توزیع عادالنه تر درامدها است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا معدن‪ ،‬جای زنان است؟‬ ‫‹ ‹افریقای جنوبی‬ ‫یک کارش��ناس صنعت فوالد با تشریح چشم انداز بازار‬ ‫جهانی فوالد گفت‪ :‬در حال حاضر صنعت فوالد با رش��د‬ ‫کاهند ه همراه شده و این موضوع حتی در کشورهای در‬ ‫حال توسعه نیز قابل لمس است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اقتصاد نیوز‪ ،‬کیوان پورش��ب اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫نگاهی به وضعیت پیش روی اقتصاد جهانی که به شدت‬ ‫متاث��ر از اعمال سیاس��ت های اقتص��ادی و پولی ایاالت‬ ‫متحده خواهد بود می توان به تصویری منطقی از تحلیل‬ ‫اینده بازارهای جهانی به ویژه فوالد دست یافت‪.‬‬ ‫کارش��ناس صنعت ف��والد تصریح ک��رد‪ :‬کاهش وزنی‬ ‫درامد ثابت‪ ،‬متاثر از سیاس��ت های ریاضت پولی فدرال‬ ‫رزرو‪ ،‬انتظارات از بازدهی ناشی از سبدهای سرمایه گذاری‬ ‫بورس��ی در امریکا را تعدیل می کند که البته یک نوسان‬ ‫تاکتیکی می تواند حجم و میزان بازدهی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ارتباط با وضعیت یوان چین‬ ‫نی��ز اوضاع بدین گونه اس��ت ک��ه انتظار م��ی رود‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی چین‪ ،‬همچنان به سیاست تعدیل و کاهش نرخ‬ ‫ارز خ��ود تا جایی که بتوان��د تاییدیه صندوق بین المللی‬ ‫پول (‪ )IMF‬را درباره اس��تفاده از س��بد حق برداش��ت‬ ‫مخص��وص از صندوق (‪ )SDR‬را اخ��ذ کند (یعنی اول‬ ‫اکتبر سال ‪ ،)2016‬ادامه دهد‪ .‬این تعدیل نرخ برای سال‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬بین ‪ 5‬تا ‪ 7‬درصد پیش بینی می ش��ود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬معیارهای فعالیت اقتصادی چین در سال های اینده‪،‬‬ ‫کاهنده خواهند بود و بزرگترین ریس��ک رشد اقتصادی‬ ‫در چین برای س��ال پیش رو مربوط ب��ه بخش امالک و‬ ‫مستغالت پیش بینی می شوند‪ .‬رهبر چین تالش خواهد‬ ‫ک��رد با اتخاذ و اعمال سیاس��ت های پول��ی از یک فرود‬ ‫سخت‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پورش��ب گفت‪ :‬احتمال می رود تا سیاست هایی مانند‬ ‫تعدیل نرخ بهره و حمایت از مشارکت های دولت و بخش‬ ‫خصوصی با هدف ارتقای س��رمایه گذاری ها‪ ،‬اعمال شود‪.‬‬ ‫البت��ه چین دارای منابع مهمی مثل نرخ باالی پس انداز‪،‬‬ ‫مازاد حس��اب ج��اری و حج��م خالص س��رمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی است که در مجموع حدود ‪324‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال ‪2016‬م براورد می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬چین به س��مت سیاس��تی منعطف برای‬ ‫براب��ری نرخ ارز حرکت کرده تا بتوان��د از صادرات خود‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫ای��ن بدان معناس��ت که همه این تالش ه��ا به منظور‬ ‫تامی��ن هزینه های م��ورد نیاز برای اصالح س��اختاری و‬ ‫روز اخر نمایش��گاه س��نگ های تزئینی شیامن چین با‬ ‫حضور بزرگان صنعت س��نگ جهان در حال سپری شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬در نمایشگاه سنگ شیامن چین‬ ‫ش��رکت های ترکیه ای و مصری در کنار شرکت کنندگان‬ ‫ایتالیا و برزیل پاویون های جداگانه ای دارند‪ .‬کشور برزیل‬ ‫و ترکیه در این نمایش��گاه به صورت پررنگ حاضر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسماعیل عسگری‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت شهاب سنگ‬ ‫با اش��اره به ای��ن مطلب می گوی��د‪ :‬پاوی��ون و غرفه های‬ ‫متحدالش��کل کش��ورهای مصر‪ ،‬ترکیه و ایتالی��ا در این‬ ‫نمایش��گاه نش��ان از حضور قوی این شرکت ها در صنعت‬ ‫سنگ های تزئینی و ساختمانی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ش��رکت های ایران��ی برخ�لاف‬ ‫ش��رکت های س��نگ ترکیه ای که مثل همیش��ه در این‬ ‫نمایشگاه قوی شرکت کرده و یکی از سالن های نمایشگاه‬ ‫را به طور کامل در اختیار دارند‪ ،‬به صورت پراکنده در این‬ ‫نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت های شهاب سنگ‪ ،‬افاق فاطر‪ ،‬احرار‬ ‫سپاهان‪ ،‬ش��رکت صنایع س��نگ صلصالی‪ ،‬اسکوسنگ و‬ ‫صنایع سنگ مروارید نیز ازجمله شرکت های ایرانی حاضر‬ ‫در این نمایشگاه هستند‪ .‬نمایشگاه سنگ های تزئینی از ‪6‬‬ ‫مارس در ش��هر شیامین چین شروع شده و دیروز به کار‬ ‫خود پایان دادند‪.‬‬ ‫رشد قیمت سنگ اهن جهانی در‬ ‫پی محدودشدن تولیدات فوالد‬ ‫قاره افریقا یکی‬ ‫از کشورهایی‬ ‫است که در‬ ‫سال های‬ ‫گذشته تالش‬ ‫کرده با تغییر‬ ‫قوانین به‬ ‫نابرابری های‬ ‫جنسیتی در‬ ‫محیط های‬ ‫کاری معدنی‬ ‫پایان دهد‬ ‫سرنوشت بازار فوالد جهان زیر سایه اژدهای زرد‬ ‫راهب��ری اقتص��اد در وضعیت نامتوازن اس��ت‪ .‬این نبود‬ ‫توازن به ط��ور فزاینده‪ ،‬افزایش نرخ ه��ای اقتصادی را به‬ ‫دنیال خواهد داش��ت؛ بنابراین تالش بر این است تا رشد‬ ‫اقتصادی مورد هدف‪ ،‬حداقل ‪6/5‬درصد باش��د‪ .‬پورشب‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاض��ر چین‪60 ،‬درصد تولید‬ ‫فوالد جهان را در اختیار دارد‪ .‬س��هم س��ایر کشورها به‬ ‫ترتیب ژاپ��ن ‪8‬درصد‪ ،‬ایاالت متح��ده امریکا و هند هر‬ ‫کدام ‪6‬درصد‪ ،‬کره جنوبی و روسیه نیز هر کدام ‪5‬درصد‪،‬‬ ‫الم��ان ‪3‬درصد ترکیه‪ ،‬برزیل و تایوان هر کدام ‪ 2‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس کمیته اقتصادی انجم��ن جهانی فوالد‪ ،‬معتقد‬ ‫اس��ت صنعت فوالد به پایان رش��د اصلی چرخه حیات‬ ‫خود رسیده و پیشرفت و توسعه اقتصادی چین را دلیل‬ ‫ای��ن مدعا می دان��د؛ در عین حال رویارویی با مس��ائلی‬ ‫همچون کاهش س��رمایه گذاری‪ ،‬تالطم بازارهای مالی و‬ ‫درگیری های ژئوپلیتیکال در بسیاری از مناطق در حال‬ ‫توسعه‪ ،‬تصویری ترکیبی از شرایط را برای تایید این نظر‬ ‫به دست می دهد‪.‬‬ ‫امروز صنعت فوالد‪ ،‬رش��دی کاهنده را تجربه می کند‬ ‫و این موضوع حتی در کش��ورهای در حال توس��عه نیز‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫حضور قوی تر ترک ها‬ ‫در نمایشگاه سنگ چین‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫بخش معدن‪ ،‬هم��واره فعالیتی اقتصادی بوده که‬ ‫تع��داد م��ردان در ان غالب اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د که فرصت برای اش��تغال بیشتر زن ها‬ ‫در ای��ن حوزه در جهان به وج��ود می اید و حوزه ای‬ ‫جذاب تر برای این نیمه از اجتماع می شود؛ هر چند‬ ‫همچن��ان تعداد انها در اقلیت اس��ت‪ .‬کانادا یکی از‬ ‫کش��ورهای پیش��گام جهان در زمینه اشتغال زنان‬ ‫است‪« .‬زنان معدن» که یک سازمان غیرانتفاعی در‬ ‫این کش��ور بوده و به دنبال تامین منافع این قشر در‬ ‫صنعت معدنکاری اس��ت‪ ،‬گزارشی در سال ‪2010‬م‬ ‫انتشار داد که وضعیت اش��تغال زنان کانادایی را در‬ ‫معادن این کشور نشان می داد‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫زنان ‪14‬درصد از کارکنان معدنی کانادا را در س��ال‬ ‫‪2006‬م تش��کیل می دادند‪ .‬البته بیش��تر این تعداد‪،‬‬ ‫به کارهای مدیریتی یا اش��پزخانه ای مشغول بودند‪.‬‬ ‫پای��گاه اینترنتی «کریر ماینر» ک��ه به ارائه خدمات‬ ‫مش��اوره ش��غلی در کانادا می پ��ردازد‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫گزارش س��ازمان «زنان معدن» می نویسد‪ :‬سال ها از‬ ‫ان گزارش می گذرد و در این مدت می توان تغییرات‬ ‫زی��ادی در ترکیب جمعیتی ش��اغالن بخش معدن‬ ‫کانادا مشاهده کرد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬زنان بسیار بیشتر‬ ‫از گذشته در فعالیت های معدنی مشارکت دارند که‬ ‫پیش از این حوزه مس��لم کاری مردان تصور می شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس و در ‪ 10‬س��الی که از گزارش س��ال‬ ‫‪2006‬م زن��ان معدن می گذرد‪ ،‬زنان بیش��تری برای‬ ‫ش��غل های فنی هم دارای صالحیت شناخته شده و‬ ‫به کار مش��غول شده اند؛ از این مش��اغل می توان به‬ ‫زمین شناسی و مهندسی معدن اشاره کرد‪ .‬در حالی‬ ‫که تا پیش از این و در س��ال های گذشته‪ ،‬زنانی هم‬ ‫که در بخش معدن به فعالیت مشغول می شدند‪ ،‬در‬ ‫مشاغل مدیریتی به انجام وظیفه می پرداختند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬پایگاه اینترنتی کریر ماینر معتقد است با وجود‬ ‫افزای��ش تعداد زنان ش��اغل در بخش معدن جهان‪،‬‬ ‫هنوز هم جایگاه شایسته انها به دست نیامده است‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫حضور زنان در معادن جهان پررنگ تر می شود‬ ‫معدنی ترین کشور قاره افریقا یکی از کشورهایی‬ ‫است که در سال های گذشته تالش کرده با تغییر‬ ‫قوانی��ن به نابرابری های جنس��یتی در محیط های‬ ‫کاری معدنی پایان دهد و تعداد ش��اغالن زن را در‬ ‫این محیط ها افزایش داده تا از مزایای نگاه متفاوت‬ ‫انها به مسائل هم بهره مند شود‪.‬‬ ‫براس��اس قوانی��ن جدی��د افریق��ای جنوب��ی‪،‬‬ ‫شرکت های معدنی ملزم هستند دست کم ‪10‬درصد‬ ‫از نیروه��ای کار خود را از بین زنان انتخاب کنند‪.‬‬ ‫هر چند در این کشور هم هنوز تفاوت بسیاری بین‬ ‫مشاغل ارائه شده به مردها در مقایسه با زنان وجود‬ ‫دارد و این موضوع به ویژه در سطوح ارشد مدیریتی‬ ‫مشاهده می شود‪ ،‬با این حال تغییر قوانین راهی به‬ ‫س��مت تغییر ترکیب جنسیتی شاغالن معدنی در‬ ‫این کش��ور خواهد بود‪ .‬این وضعیت را می توان در‬ ‫بسیاری دیگر از کشورهای جهان هم مشاهده کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬همچنان موانعی بر س��ر راه اش��تغال‬ ‫زنان در بخش معدن وجود دارد‪ .‬یکی از بزرگترین‬ ‫چالش ها در این مس��یر‪ ،‬نقش م��ادران در پرورش‬ ‫کودکان است؛ ان هم در صنعتی که بیشتر نیاز به‬ ‫سفر و رفت وامد به نواحی روستایی دارد و ساعات‬ ‫کاری هم بس��یار طوالنی و غیرمتعارف اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرف��ی‪ ،‬این حقیقت هم وج��ود دارد که همچنان‬ ‫معدنکاری یکی از مش��اغل پرخطر در جهان است‬ ‫و زنان��ی که قصد انتخ��اب ان را دارند باید به این‬ ‫موضوع توجه کنند‪.‬‬ ‫این ش��رایط تا حدی بر اشتیاق زنان برای کارها‬ ‫و فعالیت ه��ای اقتصادی مرتبط با معادن اثر منفی‬ ‫می گذارد و بسیاری از انهایی هم که به کار مشغول‬ ‫می ش��وند‪ ،‬در مراحل بعدی‪ ،‬ترک کار می کنند‪ .‬با‬ ‫این ح��ال‪ ،‬همچن��ان رون��د رو به رش��د افزایش‬ ‫تعداد زنان در مش��اغل معدن��ی افزایش می یابد و‬ ‫سیاس��ت های دولتی کش��ورهای مختلف هم این‬ ‫تغییر را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫قابل لمس اس��ت‪ .‬این کارشناس عنوان کرد‪ :‬انتظار برای‬ ‫تعدی��ل وضع موجود در س��ال ‪2016‬م بس��تگی زیادی‬ ‫ب��ه ثبات اقتص��ادی چین دارد‪ .‬نگرانی اصلی نس��بت به‬ ‫اس��یب پذیری اقتصادهای نوظهور در معرض اس��یب و‬ ‫شوک های مورد انتظار اس��ت؛ کشورهایی مثل هند که‬ ‫حالت ارتجاعی و جهش��ی خود را نس��بت به گزاره های‬ ‫جهانی نش��ان داده اند‪ .‬با نگاهی مثبت به وضع پیش رو و‬ ‫بازیاب��ی و ریکاوری تقاضای بازار فوالد در اقتصادهای در‬ ‫حال توسعه‪ ،‬اگرچه ش��تاب ان ضعیف شده است اما به‬ ‫ه��ر روی‪ ،‬این موضوع م��ورد انتظار و تعقیب فعاالن این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫پورش��ب خاطرنش��ان کرد‪ :‬همان طور ک��ه پیش تر در‬ ‫تحلیل ها و پیش بینی های گلدمن س��اکس گفته ش��د؛‬ ‫اقتصاد چین از فش��ار نبود توازن س��نجه های اقتصادی‪،‬‬ ‫به ویژه در س��رمایه گذاری های بخش امالک و مستغالت‬ ‫ب��ه ش��دت اس��یب پذیر نش��ان می ده��د و در نتیجه‪،‬‬ ‫فعالیت های عمرانی و بخش ه��ای تولیدی مرتبط با ان‬ ‫به طرز چشمگیری روندی افولی دارد‪ .‬تقاضای فوالد در‬ ‫چین در س��ال ‪2015‬م به ‪3/5‬درصد س��قوط کرده و در‬ ‫سال ‪2016‬م به ‪2‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫قیمت سنگ اهن در معامالت اتی چین با رشد نزدیک‬ ‫به ‪5‬درصدی به باالترین س��طوح خود نزدیک شده و این‬ ‫در حالی اس��ت که در معامالت اتی س��نگاپور سنگ اهن‬ ‫‪8‬درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت‪ .‬این رشد ناشی از‬ ‫تقویت احس��اس صعودی حاکم بر بازار و انتظارات درباره‬ ‫برنامه ریزی کارخانه های ف��والد چین برای تقویت تولید‬ ‫کوتاه مدت بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬ش��هر تانگش��ان در اس��تان هبی‬ ‫چین‪ ،‬بزرگترین منطقه تولید فوالد این کشور‪ ،‬در زمانی‬ ‫بین ‪ 29‬اوریل تا ‪ 16‬اکتبر میزبان نمایش��گاه بین المللی‬ ‫گل و گی��اه و باغبان��ی خواهد بود‪ .‬در ای��ن زمان‪ ،‬انتظار‬ ‫م��ی رود مقامات چینی ب��ه منظور کاس��تن الودگی هوا‬ ‫دستور به کاهش تولید فوالد در این منطقه دهند‪.‬‬ ‫وان��گ دی‪ ،‬تحلیلگ��ر گروه «س��ی ار یو» در پکن اعالم‬ ‫کرد‪« :‬پیش نوی��س اقدامات دولت به منظور محدودکردن‬ ‫الودگی در ان زمان اخر هفته منتش��ر شده است‪ .‬از نظر‬ ‫من‪ ،‬جو صعودی حاکم بر بازار نقش اساس��ی در افزایش‬ ‫قیمت داشته اس��ت‪ .‬این در حالی است که میزان واقعی‬ ‫تقاضای فوالد در مقایس��ه با فصل زمستان افزایش یافته‬ ‫است‪».‬‬ ‫هر تن س��نگ اهن برای تحویل ماه مه در بورس کاالی‬ ‫دالیان با رش��دی ‪4/9‬درصدی و رسیدن به سقف تعیین‬ ‫ش��ده در بورس ‪ 407‬یوان (‪ 62/49‬دالر) معامله شد‪ .‬این‬ ‫قیمت باالترین س��طح از ‪ 11‬ژوئن بوده اس��ت‪ .‬در بورس‬ ‫کاالی س��نگاپور نیز قیمت س��نگ اهن ماه مه با افزایش‬ ‫‪ 8/4‬درصدی به ‪ 53‬دالر و ‪ 56‬سنت رسید‪.‬‬ ‫قیمت هر تن میلگرد فوالدی در بورس اتی ش��انگهای‬ ‫نیز ب��ا افزایش ‪5‬درصدی حد باالی��ی ‪ 2073‬یوانی برای‬ ‫هر تن به ثبت رس��اند که بیشترین قیمت از ‪ 17‬اگوست‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رش��د قیمت فوالد در معام�لات اتی باعث‬ ‫ش��ده تا قیمت های لحظه ای نیز در بازارهای فیزیکی به‬ ‫باالترین سطوح چند ماه اخیر خود برسند‪ .‬بر اساس امار‬ ‫«تی اس ای» هر تن سنگ اهن برای تحویل فوری به بندر‬ ‫تیانجین چین روز جمعه با رش��د ‪1/4‬درصدی ‪ 52‬دالر و‬ ‫‪ 40‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫یک برنامه ریز ارش��د اقتصادی چین روز یکشنبه اعالم‬ ‫کرد اقتصاد این کش��ور در حال فرود س��خت نیس��ت و‬ ‫کندی ان نیز به اقتصاد جهانی کش��یده نخواهد شد ولی‬ ‫نبود اطمینان و بی ثباتی در اقتصاد جهانی رشد اقتصادی‬ ‫را در معرض خطر قرار داده است‪.‬‬ ‫پک��ن ب��رای س��ال ‪2016‬م رش��د اقتص��ادی ‪ 6/5‬تا‬ ‫‪ 7‬درص��دی را در نظ��ر گرفت��ه اس��ت‪ .‬رش��د اقتصادی‬ ‫‪6/5‬درص��دی کندترین رش��د در ربع ق��رن اخیر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حمایت ویژه دولت از صنعت سنگ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫واکاوی یک پرونده‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫مورد خاص معدن سموران عنبراباد‬ ‫چرا سنگ اهن در یک روز‬ ‫‪ 10‬دالر رشد کرد؟‬ ‫روز گذشته بهای سنگ اهن با رشد یک دالری مواجه شد‬ ‫و قیمت ش��اخص سنگ اهن با ‪ 19‬درصد رشد به ‪ 63‬دالر و‬ ‫‪ 10‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‪ ،24‬براس��اس گ��زارش ارگوس قیمت‬ ‫س��نگ اهن با عیار ‪ 62‬درصد با ‪10/1‬دالر در هر تن رشد از‬ ‫‪ 53‬دالر به ‪ 63/1‬دالر رسید‪.‬‬ ‫دلیل این رش��د قیمت افزایش چش��مگیر قیمت ش��مش‬ ‫فوالد در اخری��ن روز از هفته قبل و خوش بینی به افزایش‬ ‫تقاضا برای فوالد و به تبع ان سنگ اهن در ادامه ماه مارس‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیگر علل افزایش قیمت ها‪ ،‬اقدام ریاست جمهوری‬ ‫چین و اعالم برنامه های توس��عه ای گسترده در این کشور و‬ ‫نیز جلوگیری از کاهش رش��د اقتصادی ان در سال ‪2016‬م‬ ‫به کمتر از ‪ 6/5‬درصد است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت یک محموله فاین ‪ 100‬هزار تنی با عیار ‪62‬‬ ‫درص��د برای تحوی��ل در بندر کینگدائو اس��ترالیا ‪ 62‬دالر و‬ ‫‪ 90‬س��نت دادوستد شد‪.‬سنگ اهن فاین عیار ‪ 58‬درصد نیز‬ ‫در بنادر چین یا ‪11/15‬دالر رش��د به ‪ 57‬دالر و ‪ 55‬س��نت‬ ‫رس��ید ‪ .‬همچنین س��نگ اهن فاین عیار ‪ 65‬درصد در بنادر‬ ‫چین ‪ 65‬دالر و ‪ 75‬س��نت دادوستد شده که رشد ‪ 10‬دالر و‬ ‫‪ 20‬سنتی داشته است‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫اکتشاف پهنه جدید در خراسان‬ ‫جنوبی از سوی ایرلندی ها‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬پیرو سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به وین و تاکید‬ ‫بر سرمایه گذاری شرکت های خارجی برای اکتشافات معدنی‬ ‫در کش��ور و مالق��ات مدی��ران ش��رکت « ‪Middle East‬‬ ‫‪ « Finafinanc Ltd‬با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وزارت‬ ‫توافق اولیه مس��ئوالن این ش��رکت با مع��اون امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفاهمنامه ای‬ ‫امضا کردند‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬داوود شهرکی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در راستای توافق انجام شده امروز با حضور مدیرعامل شرکت‬ ‫ایرلندی در استان تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت خراسان جنوبی با این شرکت به منظور انجام‬ ‫عملیات اکتش��اف و شناس��ایی ظرفیت های معدنی در پهنه‬ ‫شاه سلیمان علی منعقد شد‪ .‬شهرکی خاطر نشان کرد‪ :‬پهنه‬ ‫سنگان به وسعت ‪ 1000‬کیلومتر مربع در شهرستان خوسف‬ ‫واقع شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬براساس این تفاهمنامه‬ ‫س��رمایه گذار موظف به انجام مطالعات اکتش��افی گسترده و‬ ‫سیستماتیک در پهنه در اختیار است و نتایج اقدامات انجام‬ ‫شده در هر مرحله به این سازمان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور ایرانی ها در ‪ 4‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی سنگ‬ ‫سازمان توس��عه تجارت برای نخستین بار از انجمن سنگ‬ ‫ای��ران برای حضور در نمایش��گاه های تخصصی س��نگ دنیا‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن ‪ ،24‬دبیر انجمن س��نگ ای��ران با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ 3 :‬ماه پیش ش��ورای سیاستگذاری صنعت‬ ‫س��نگ کش��ور به دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به‬ ‫ریاست معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و با حضور مدیر کل دفتر بهره برداری معادن‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان توسعه تجارت و برخی دیگر از کارشناسان و اعضای‬ ‫هیات مدیره انجمن سنگ ایران تشکیل شد‪.‬‬ ‫احمد ش��ریفی در ادامه افزود‪ :‬براس��اس مصوبه ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری صنعت سنگ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از انجمن س��نگ ایران برای حضور در ‪ 4‬نمایشگاه تخصصی‬ ‫سنگ دنیا شامل مسکو‪ ،‬ازمیر‪ ،‬ورونا و شیامین چین حمایت‬ ‫مادی و معنوی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ای��ران خاطر نش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫تاکنون در هیچ یک از نمایش��گاه های تخصصی س��نگ دنیا‬ ‫نتوانسته ایم انگونه که شایسته این صنعت است حضور یابیم‬ ‫و دلی��ل اصلی ان نب��ود حمایت کافی از س��وی دولت بوده‬ ‫چراکه دولت در سیاس��ت های کالن خود به صنعت س��نگ‬ ‫نپرداخته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کشورهای رقیب ایران در‬ ‫بخش س��نگ ازجمله ترکیه و ایتالیا ب��ه دلیل حمایت های‬ ‫مادی و معنوی دولت ها هر سال در نمایشگاه های تخصصی‬ ‫به صورت پاویون و متحدالشکل حضور می یابند‪ .‬درحالی که‬ ‫شرکت های ایرانی به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی در‬ ‫نمایشگاه های تخصصی سنگ شرکت می کنند‪.‬‬ ‫ش��ریفی در ادامه با اش��اره به تفاهمنام��ه ای که به تازگی‬ ‫انجمن س��نگ ایران با انجمن سنگ ایتالیا امضا کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس این تفاهمنامه موسسه اموزشی مشترکی در‬ ‫حوزه س��نگ با کش��ور ایتالیا در ایران تاسیس خواهیم کرد‬ ‫و انجمن س��نگ ایتالیا در برگزاری نمایشگاه تخصی سنگ‬ ‫ای��ران به عنوان مج��ری خارجی ما در جذب ش��رکت های‬ ‫ایتالیایی خواهد بود‪ .‬دبیر انجمن س��نگ ای��ران با تاکید بر‬ ‫حضور قوی شرکت های ایرانی در نمایشگاه تخصصی سنگ‬ ‫روس��یه گفت‪ :‬این نمایشگاه در نیمه نخست تیر سال اینده‬ ‫در مسکو برگزار خواهد شد و ‪ 1000‬متر پاویون برای صنعت‬ ‫سنگ ایران در اختیار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫احمد شریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ ایران گفت‪ :‬براساس مصوبه شورای سیاستگذاری‬ ‫صنعت س��نگ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از انجمن سنگ ایران برای حضور در‬ ‫‪ 4‬نمایشگاه تخصصی سنگ دنیا شامل مسکو‪ ،‬ازمیر‪ ،‬ورونا و شیامین چین حمایت‬ ‫مادی و معنوی خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مقبلی‬ ‫فردی ناشناس‬ ‫می گوید که در‬ ‫صورت انجام‬ ‫ندادن این‬ ‫درخواست‪ ،‬از‬ ‫طریق سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و گردشگری‬ ‫جلوی ادامه‬ ‫فعالیت معدن‬ ‫را خواهد گرفت‬ ‫محمود وفایی‬ ‫باید مستندات‬ ‫دقیق در‬ ‫این باره‬ ‫ارائه شود‪،‬‬ ‫به ما هم‬ ‫گزارش هایی‬ ‫ارائه شده‬ ‫که باید‬ ‫بررسی شود‬ ‫برخی از ساکنان قلعه سموران خواستار تعطیلی‬ ‫فعالیت و لغو مجوز معدن سنگ تراورتن در کنار‬ ‫ای��ن قلع��ه تاریخی بازمان��ده از دوره س��لجوقی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫چندی پیش یکی از خبرگزاری ها گزارشی را با‬ ‫این مضمون روی خروجی خود گذاش��ته بود که‬ ‫فعالیت معدنکاری در این قلعه که به جای مانده از‬ ‫دوران سلجوقی است مورد اعتراض مردم منطقه‬ ‫واقع شده است اما این گزارش که برای دومین بار‬ ‫اس��ت از سوی این خبرگزاری منتشر شده حاوی‬ ‫اطالعات درست و بروزی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی مردم منطقه‬ ‫در گزارش مه��ر امده بود یکی از اهالی منطقه‬ ‫ک��ه خود را فعال میراث فرهنگی معرفی کرده اما‬ ‫دارای سمت رسمی در س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫نیست ضمن ابراز نگرانی دوستداران محیط زیست‬ ‫و م��ردم روس��تاهای اط��راف می گوی��د‪ :‬این بنا‬ ‫همچون س��رمایه ای دائمی برای مردم منطقه به‬ ‫ش��مار می رود و نباید به دلیل برداش��ت از معدن‬ ‫«سنگ بنا» را در معرض تخریب قرار دهیم‪.‬‬ ‫س��االر س��االری فر ادامه داد‪ :‬مجوز فعالیت این‬ ‫سرمایه گذار ‪ 3‬سال قبل صادرشده و در سال های‬ ‫گذشته شاهد حفاری در اطراف این قلعه هستیم‬ ‫این در حالی اس��ت که قلعه یادشده از مهم ترین‬ ‫بنا های تاریخی شهرس��تان عنبراباد بوده و حفظ‬ ‫ان از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حالی حف��اری در کوه و احداث‬ ‫ج��اده در دامن��ه ان ادامه دارد که ای��ن کوه در‬ ‫واقع بخش��ی از قلعه اس��ت و معماران در گذشته‬ ‫به گونه ای قلعه را ساخته اند که کوه در واقع نقش‬ ‫دیوارهای قلعه را ایفا می کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ات��کای بهره ب��ردار از ای��ن معدن‪،‬‬ ‫به مجوزی اس��ت که درگذش��ته بدون اس��تعالم‬ ‫میراث فرهنگی صادرش��ده این در حالی است که‬ ‫مجوزهای معدنی باید با اس��تعالم سازمان میراث‬ ‫فرهنگی باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این مجوز قبل از ثبت ملی قلعه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬صادرش��ده و بعد از به خطر افتادن‬ ‫قلعه‪ ،‬این بنا در فهرست اثار تاریخی قرار گرفته و‬ ‫باید مطابق مقررات از تخریب ان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این قلع��ه در موقعیتی قرار دارد که‬ ‫در صورت ادامه برداش��ت از معدن‪ ،‬ش��اکله بنا به‬ ‫خطر خواهد افتاد‪.‬‬ ‫در این ب��اره معاون س��ازمان می��راث فرهنگی‬ ‫کرم��ان نیز اظهار کرد‪ :‬این قلعه ثبت ملی ش��ده‬ ‫و بای��د از حریم و اصالت این بنا حفاظت ش��ده و‬ ‫تخریب این بنا جرم است‪.‬‬ ‫محس��ن موحدی افزود‪ :‬این قلعه بزرگ از نوع‬ ‫دفاعی و از قلعه های دوران سلجوقی است که در‬ ‫س��اخت ان از طبیعت و کوه ها استفاده کاربردی‬ ‫ شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تان کرم��ان نیز اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫مذاکراتی که در کارگروه اش��تغال اس��تان انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬قرار شد با تغییر حریم این بنا امکان ادامه‬ ‫کار معدن با توجه به فرصت های ش��غلی که دارد‪،‬‬ ‫فراهم شود و قلعه نیز از هرگونه اسیب دور بماند‬ ‫اما تا انجام این کار باید از فعالیت معدن به صورت‬ ‫جدی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫محم��ود وفایی ادامه داد‪ :‬نیروه��ای یگان ویژه‬ ‫می��راث فرهنگی به ص��ورت مس��تمر در منطقه‬ ‫حضور دارند و از هرگونه دخل و تصرف در منطقه‬ ‫جلوگیری می کنند ضم��ن اینکه نیروی انتظامی‬ ‫و واحد قضایی شهرس��تان نیز همکاری الزم را با‬ ‫میراث فرهنگی انجام می دهند‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری اس��تان کرمان افزود‪ :‬از اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جن��وب کرمان نیز توقع داریم از‬ ‫فعالیت این معدن تا بررس��ی دوب��اره حریم قلعه‬ ‫به طور جدی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت معدن در روزهای اخیر گفت‪:‬‬ ‫باید مس��تندات دقیق در این باره ارائه شود‪ ،‬به ما‬ ‫هم گزارش هایی ارائه ش��ده که باید بررسی شود‬ ‫و از نیروی انتظامی و ی��گان حفاظت می خواهیم‬ ‫به ص��ورت جدی از هر گونه فعالیت در اطراف این‬ ‫معدن جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫باوجود سال ها فعالیت این معدن در اطراف این‬ ‫قلعه تاریخ��ی و اصرار بر ادام��ه فعالیت معدن و‬ ‫به خطر افتادن این بنای دوره س��لجوقی‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د دس��تگاه های نظارتی و قضای��ی باید با‬ ‫جدیدت در این باره ورود کرده و مشکل این قلعه‬ ‫تاریخی را یک بار برای همیشه برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کار معدن قانونی است‬ ‫در این میان گفته های معاونت معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جن��وب کرمان از نکاتی‬ ‫پرده برمی دارد که هیچ کدام از افراد یادش��ده به‬ ‫ان اشاره ای نداشتند‪.‬‬ ‫وی از تهدی��د بهره بردار معدن از س��وی برخی‬ ‫از اف��راد منطقه و باج خواهی ان��ان می گوید که‬ ‫متاسفانه ازسوی رسانه ها مورد بررسی دقیق قرار‬ ‫نگرفته بود‪.‬‬ ‫معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جنوب کرمان درباره فرایند بهره برداری از معدن‬ ‫تراورتنی که در نزدیکی قلعه سموران قرار دارد و‬ ‫ادعاهای مبنی بر تخلف بهره بردار به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یک ش��رکت بهره برداری در سال ‪ 90‬درخواست‬ ‫بهره برداری معدن سنگ تراورتن که در کنار قلعه‬ ‫سموران قرار دارد را ارائه کرد که بعد از گذراندن‬ ‫ام��ور اداری و دریافت اس��تعالم از منابع طبیعی‪،‬‬ ‫موافقت برای فعالیت اکتشافی از این معدن اعالم‬ ‫و پروانه اکتشافی ان صادر شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مقبل��ی ادام��ه داد‪ :‬کار اکتش��اف‬ ‫معدن تا پایان س��ال ‪ 92‬انجام ش��د و مرداد سال‬ ‫‪ 92‬گواهی کش��ف را دریافت ک��رد‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که در مدتی که کار اکتش��افی انجام می ش��د‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫شهرس��تان نیز بر فعالیت معدن نظارت داشت و‬ ‫مشکلی برای فعالیت در این معدن وجود نداشت‪.‬‬ ‫تا اینکه یک س��ال بعد در شهریور سال ‪ 93‬زمانی‬ ‫که پروانه بهره برداری برای معدن صادر شد افردی‬ ‫ناش��ناس که هیچگونه عنوانی در اداره و سازمان‬ ‫ندارد ب��ا معدنکار تماس گرفته و درخواس��تی را‬ ‫مطرح می کن��د و می گوید که در ص��ورت انجام‬ ‫ندادن این درخواس��ت‪ ،‬از طریق س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری جلوی ادامه‬ ‫فعالیت معدن را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفته معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جنوب کرمان در همان ش��هریور سال ‪93‬‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی وارد عمل ش��د و اعالم‬ ‫کرد که باید براس��اس قانون ب��رای بهره برداری از‬ ‫این معدن‪ ،‬نسبت به اس��تعالم از سازمان میراث‬ ‫فرهنگی اقدام می ش��ده است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه با اصالح قانون معادن در س��ال ‪ 90‬عالوه بر‬ ‫اش��اره بر نیاز به اس��تعالم‪ ،‬در تبصره ‪ 1‬ماده ‪24‬‬ ‫قانون معادن امده اس��ت که دستگاه های اجرایی‬ ‫موظف هس��تند حریم معدنکاری در مناطقی که‬ ‫ثبت ملی ش��ده اند را به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها اعالم کنند‪.‬‬ ‫مقبلی افزود‪ :‬در ادامه کار‪ ،‬مکاتباتی با سازمان‬ ‫می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان انجام و مقرر ش��د که حریم ها را مشخص‬ ‫و در م��دت ‪ 3‬م��اه انها را اع�لام کنند که باز هم‬ ‫خب��ری از اعالم حریم از س��وی س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی نش��د‪ .‬یک ماه بعد دوباره در جلس��ه ای‬ ‫با سازمان میراث فرهنگی شهرستان عنبراباد که‬ ‫در ان استاندار‪ ،‬فرماندار و امام جمعه شهرستان‪،‬‬ ‫نمایندگان س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‪...‬‬ ‫حضور داشتند بر رفع این مشکل تاکید شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬بهره بردار مدت ‪ 3‬س��ال اس��ت‬ ‫که روی معدن یادش��ده س��رمایه گذاری کرده و‬ ‫فعالیت های بس��یاری داشته اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫بوده که س��ازمان میراث فرهنگ��ی نیز در جریان‬ ‫فعالیت معدن قرار داش��ته و ب��رای اعالم حریم‪،‬‬ ‫اقدامی انجام نداده اس��ت‪ .‬در جلسات برگزار شده‬ ‫در ابت��دا حریم برای معدن��کاری ‪ 200‬متر اعالم‬ ‫شد که مورد قبول س��ازمان میراث فرهنگی قرار‬ ‫نگرفت‪ .‬در این میان ش��خص بهره بردار اعالم کرد‬ ‫حاضر اس��ت حریم ‪ 400‬متری را ب��رای فعالیت‬ ‫معدنکاری خود از قلعه رعایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قلعه ثبت ملی نبوده است‬ ‫مقبل��ی به یکی دیگ��ر از موارد قانونی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جلس��ه دیگری با حضور اس��تاندار‪،‬‬ ‫نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و دادگستری‬ ‫و‪ ...‬در ابان سال ‪ 93‬برگزار و مقرر شد تا سازمان‬ ‫می��راث فرهنگ��ی در م��دت دو هفت��ه حریم را‬ ‫مشخص کرده و به معدنکار اعالم کند‪ .‬اما باز هم‬ ‫خبری از اعالم حریم نشد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫براساس تبصره ‪ 5‬ماده ‪ 24‬مکرر قانون معادن در‬ ‫صورتی که حریم از سوی سازمان میراث فرهنگی‬ ‫اعالم نش��ود‪ ،‬ش��خص معدنکار می تواند با رعایت‬ ‫حری��م فعالیت خود را ادامه ده��د‪ .‬در این بخش‬ ‫از ماجرا بود که متوجه شدیم این قلعه ثبت ملی‬ ‫نش��ده و تازه بعد از ان س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫اقدام ب��ه ثبت ملی این بنا کرد ولی باز هم حریم‬ ‫را مشخص نکرد‪.‬‬ ‫به گفته وی فعالیت معدن س��نگ تراورتن که‬ ‫در کنار قلعه سموران قرار دارد تاکنون هیچ گونه‬ ‫مش��کلی برای این بنا به وجود نیاورده اس��ت‪ .‬با‬ ‫توج��ه به اتفاقات و حاش��یه های ب��ه وجود امده‬ ‫حدود ‪10‬میلیارد تومان به معدنکار خسارت وارد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬البته در این میان س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جن��وب کرمان با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز مکاتباتی برای رفع این مشکل‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بع��د از ابالغ قان��ون رفع موانع‬ ‫دی س��ال ‪ 94‬در جلس��ه ای‪ ،‬قرار ش��د‬ ‫تولید‪ ،‬در ‬ ‫س��ازمان می��راث فرهنگی حری��م ‪ 200‬متری را‬ ‫اع�لام کند تا معدنکار نی��ز بتواند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهد که متاس��فانه باز هم می��زان حریم از‬ ‫س��وی این سازمان اعالم نش��د‪ .‬البته قبل از دی ‬ ‫سال جاری‪ ،‬س��ازمان میراث فرهنگی مکاتبه ای با‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان داشت که‬ ‫در ان اع�لام کرده بود معدن��کار با رعایت حریم‬ ‫‪ 200‬مت��ری می تواند کار خ��ود را ادامه دهد‪ .‬اما‬ ‫بعد از گذش��ت یک هفته‪ ،‬نامه ارس��ال شده خود‬ ‫را پس گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی معدن برای اهالی منطقه‬ ‫به گفته مقبلی نه تنها فعالیت معدن اسیبی به‬ ‫قلعه نرس��انده‪ ،‬بلکه باعث اشتغالزایی منطقه نیز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از طرف��ی اهالی منطقه نیز مش��کلی با فعالیت‬ ‫مع��دن نداش��ته و در واقع حامی ان هس��تند‪ .‬به‬ ‫گون��ه ای که ح��دود ‪ 70‬نفر از اهال��ی منطقه به‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مراجعه و‬ ‫اعالم کردند که عده ای دنبال س��ودجویی هستند‬ ‫و قصد دارن��د فعالیت مع��دن را متوقف کنند‪ .‬با‬ ‫تمام این اوصاف و جلسه ای که با حضور استاندار‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ش��اهد بودیم که اقدامی برای اعالم‬ ‫حریم از سوی س��ازمان میراث فرهنگی در مدت‬ ‫زمان ‪ 2‬هفته انجام نش��د‪ .‬به گفته معاون معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان‪،‬‬ ‫یک هفته قبل از انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫فرماندار شهرستان عنبراباد در تماسی با سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خبر داد تهدیداتی‬ ‫مبنی بر اتش زدن دستگاه ها از سوی یک شخص‬ ‫داشته است‪.‬مقبلی اظهار کرد‪ :‬فرد سودجو بعد از‬ ‫تهدید کردن بهره بردار و نرسیدن به خواسته خود‬ ‫هم اکنون با مصاحبه با سایت ها و خبرگزاری های‬ ‫مختلف قصد متوقف کردن فعالیت معدن را دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با راه اندازی کارخانه برای‬ ‫محصوالت این معدن‪ ،‬اش��تغالزایی مناسبی برای‬ ‫بیش از ‪ 300‬نفر به وجود می اید‪.‬‬ ‫افزایش تولید گران ترین شاسی بلند جهان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بنتلی اعالم کرد که این ش��رکت افزایش تولید خودرو بنتایگا‪،‬‬ ‫گرانترین شاس��ی بلند جهان را در دست بررسی دارد‪ .‬ولفگانگ دورهایمر گفت‪ :‬بنتلی‬ ‫در دسامبر ظرفیت تولید بنتایگا را از ‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬به ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه افزایش داد‬ ‫اما ‪۱۰‬هزار س��فارش دریافت کرده است‪ .‬قیمت این خودرو حدود ‪۲۰۰‬هزار یورو(‪۲۱۷‬‬ ‫هزار دالر) است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫اخرین تحوالت‪ ،‬اخبار و حواشی پیرامون رسوایی تقلب فولکس واگن‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫روایت اکونومیست از رسوایی‬ ‫مدیرعام��ل کنون��ی ش��رکت فولکس واگ��ن‪،‬‬ ‫مایتاس مولر بسیار امیدوار است که معرفی مدل های‬ ‫جدی��د خودرو ه��ای تولی��دی ای��ن خودرو س��از در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودروی ژنو‪ ،‬تا حد زیادی به‬ ‫ترمیم وجهه مخدوش ش��ده فولکس واگن و بازیابی‬ ‫ابرو و اعتبار از دست رفته این شرکت پس از رسوایی‬ ‫تقلب اتومبیل های دیزلی این شرکت در امریکا کمک‬ ‫کند و انطور که خود مولر گفته اس��ت‪ ،‬در امیدواری ‬ ‫به موفقیت این ایده‪ ،‬کمترین شک و تردیدی ندارد‪.‬‬ ‫در این زمینه اما یکی از چهره های کمدی شناخته‬ ‫ش��ده بریتانیایی که ش��هرت زیادی در زمینه انجام‬ ‫ش��وخی های تند و زنن��ده با چهره های سرش��ناس‬ ‫انگلیس��ی و غیرانگلیس��ی برای خود دست وپا کرده‬ ‫است عقیده دیگری دارد‪ .‬در نخستین روز های برپایی‬ ‫نمایشگاه ژنو و هنگامی که یورگن استاک مان‪ ،‬مدیر‬ ‫فروش فولکس واگن اقدام به رونمایی و معرفی نسخه‬ ‫جدید اتومبیل ش��هری (‪ )Up citycar‬فولکن واگن‬ ‫کرده و درحال تشریح ویژگی های محصول جدید این‬ ‫شرکت بود‪ ،‬س��ایمون برادکین‪ ،‬کمدین (هزل گوی)‬ ‫انگلیس��ی ـ که هدف قبلی اش پیش از فولکس واگن‪،‬‬ ‫رییس تازه معزول شده فدراسیون بین المللی فوتبال‬ ‫(فیفا) یعنی «س��پ باالتر» بود و او را با شوخی های‬ ‫تن��دش بس��یار ازاد داده ب��ود ـ به ص��ورت «‪gate‬‬ ‫‪( »crashed‬یعنی اشخاصی که بدون دعوت یا بدون‬ ‫بلی��ت ورودی وارد یک مکان ی��ا گردهمایی خاص‬ ‫می ش��وند) به یکب��اره وارد صحن��ه معرفی محصول‬ ‫جدی��د فولکس واگن ش��د انهم درحال��ی که لباس‬ ‫کاری یکس��ره پوش��یده و یک اچار نیز در دس��تش‬ ‫بود و البت��ه یک جعبه کوچک هم در دس��ت دیگر‬ ‫داشت که روی ان عبارت «‪ »cheatbox‬یا «جعبه‬ ‫تقلب» حک ش��ده بود و با این شکل و شمایل‪ ،‬نقش‬ ‫یک مکانیک و تعمیرکار خ��ودرو را در مقابل حضار‬ ‫بازی کرد که قصد دارد اتومبیل تازه رونمایی ش��ده‬ ‫فولکس واگ��ن را تعمیر کند و این نمایش برادکین تا‬ ‫زمان��ی که ماموران امنیتی حاضر در س��الن‪ ،‬او را به‬ ‫بیرون هدایت کنند‪ ،‬ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فولکس واگن (مولر) به روشنی توانست‬ ‫جنب��ه خنده دار ش��یرین کاری کمدین انگلیس��ی را‬ ‫دریابد‪ :‬مولر ش��غل خودش را مدیون یک رس��وایی‬ ‫اس��ت‪ .‬او را اوردند تا جایگزی��ن مارتین وینترکورن‪،‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین فولکس واگن ش��ود‪ ،‬کس��ی که‬ ‫به اجبار از س��مت خود اس��تعفا داد‪ ،‬هنگامی که در‬ ‫سپتامبر گذش��ته دس��تکاری متقلبانه نرم افزار های‬ ‫ویژه تعیین میزان االینده زایی (اکسیدنیتروژن) ‪11‬‬ ‫میلیون دستگاه اتومبیل س��واری دیزل تولیدی این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬که زیر فش��ار و با مدیریت وی بود‪ ،‬هنگام‬ ‫انج��ام ازمون های زیس��ت محیطی در امریکا برمال و‬ ‫رسوا شد‪.‬‬ ‫در همین هفته جاری خبر جدیدی منتش��ر ش��د‬ ‫مبنی بر اینکه وینترکورن (مدیرعامل قبلی فولکس)‬ ‫با ارس��ال یک نامه برای مولر در م��اه مه ‪ ،2014‬به‬ ‫اشکال و بی نظمی های موجود در زمینه االینده زایی‬ ‫خودرو ه��ای دیزل این ش��رکت اش��اره و او را از این‬ ‫مشکالت اگاه کرده بود‪.‬‬ ‫مولر هرچند دریافت این نامه را پذیرفت و خبر ان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫«جنسیس» نخستین خودرو‬ ‫ازمایش فناوری خودران‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫هیون��دای جنس��یس س��دان نخس��تین م��دل این‬ ‫خودروس��از کره ای اس��ت که به صورت رس��می برای‬ ‫تست خودران بودن از س��وی دولت کره جنوبی مجوز‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش لفتلین نیوز‪ ،‬این مجوز بیش‬ ‫از انچه در نگاه نخس��ت به نظر می اید‪ ،‬محدود کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو به احتمال زیاد تنها در ‪ 6‬مس��یر از‬ ‫قبل تایید ش��ده رانده خواهد شد‪ .‬دو سرنشین باید در‬ ‫تمام زمان های تس��ت در خودرو حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫مجوز صادرش��ده برای تست جنسیس خودران ‪5‬ساله‬ ‫است‪ .‬وزارت حمل ونقل کره جنوبی قصد دارد فهرست‬ ‫مس��یرهای تس��ت این خودرو را اواخر امسال افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تعطیلی «فیات کرایسلر»‬ ‫طوالنی تر شد‬ ‫را تایید کرد اما در عین حال گفت ممکن اس��ت ان‬ ‫نامه را نخوانده باشد‪.‬‬ ‫مول��ر در گفت وگ��وی اختصاصی خ��ود با مجله‬ ‫اکونومیست قول داده که «تغییراتی به یادماندنی»‬ ‫را در نحوه فعالیت و عملکرد ش��رکت فولکس واگن‬ ‫و خودرو ه��ای تولیدی این ش��رکت به وجود بیاورد‬ ‫اما هر چند که فولکس واگن برخی اقدامات ضروری‬ ‫را ب��رای جبران تقلب و رس��وایی اخیرش به انجام‬ ‫رس��انده با این وج��ود‪ ،‬با توجه به ش��واهد موجود‪،‬‬ ‫اقدامات اساس��ی و زیربنایی گس��ترده برای اصالح‬ ‫و ارتق��ای کیفی��ت عملک��رد فولکس واگ��ن که به‬ ‫عقیده بس��یاری از کارشناسان امری ضروری است‪،‬‬ ‫درحال حاضر بس��یار بعید به نظر می رسد‪ .‬رسوایی‬ ‫انتشار االینده های فولکس واگن در حقیقت نشانه ای‬ ‫بود از یک فرهنگ مش��ارکتی ش��کل گرفته در این‬ ‫شرکت خودروس��از که هدف گذاری و تمرکز اصلی‬ ‫ان ب��ر ب��اال بردن پرش��تاب محص��والت تولیدی و‬ ‫خروجی از خط��وط تولید کارخانه تا مرز تولید ‪10‬‬ ‫میلیون خودرو در س��ال و س��رنگون کردن شرکت‬ ‫تویوتا از جایگاهش به عنوان بزرگترین خودروس��از‬ ‫جهان بود‪.‬‬ ‫اما در تالش برای دس��تیابی به ای��ن هدف‪ ،‬انچه‬ ‫متحمل صدمه و زیان ش��د‪ ،‬ش��اخص سوداوری این‬ ‫ش��رکت بود‪ ،‬برای س��ال های متمادی سود عملیاتی‬ ‫فولکس واگن ح��دود ‪ 12‬میلیارد پون��د (‪13‬میلیارد‬ ‫دالر) بود انهم با وجود توسعه و افزایش قابل توجهی‬ ‫که در محصوالت تولید ش��ده و خروجی از کارخانه‬ ‫ایجاد ش��ده ب��ود و البته با حج��م عظیم محصوالت‬ ‫برگش��تی خ��ود از چی��ن و عملکرد ضعی��ف پنهان‬ ‫نگه داش��ته ش��ده در اروپا و همچین از دس��ت دادن‬ ‫بخ��ش زیادی از ب��ازار محصوالت خ��ود در امریکا و‬ ‫بازار های درحال ظهور که کارنامه نهایی این شرکت‬ ‫را تشکیل می داد‪.‬‬ ‫ن کرد براس��اس‬ ‫مولر در این گفت وگو خاطرنش��ا ‬ ‫محاسباتی که انجام داده است‪ ،‬شرکت فولکس واگن‬ ‫به دلیل موضوع چالش برانگیز «انتش��ار االینده های‬ ‫س��می از خودرو های دیزل» زمین گیر و فلج نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تازه تری��ن امار عملکرد فولکس واگن نش��ان داده‬ ‫که میزان فروش خودرو های این ش��رکت در اروپا و‬ ‫امریکا در طول نخس��تین ماه امسال (ژانویه‪) 2016‬‬ ‫در مقایسه با ماه مش��ابه سال قبل دچار تنزل شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ش��رایطی که حج��م تقاض��ای کل برای‬ ‫خودرو های این خودروس��از در همی��ن دوره زمانی‬ ‫افزایش پیدا کرده بود‪ .‬ام��ا مدیرعامل فولکس واگن‬ ‫می گوید که سال ‪2016‬میالدی شروع خوبی داشته‬ ‫و براساس پیش بینی ها انتظار دارد که شروع دوباره‬ ‫روند حرکت مثب��ت فولکس واگن تحت تاثیر چالش‬ ‫رسوایی سال گذشته با اندکی تاخیر رخ دهد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت حق با مولر باش��د‪ .‬س��ال گذش��ته‬ ‫ش��اهد دو چالش مش��ابه برای دو خودروساز بزرگ‬ ‫دیگر بودی��م‪ .‬وجود «نقص در س��وئیچ های احتراق‬ ‫داخلی» خودرو های جنرال موتورز و مشکل «شتاب‬ ‫ناخواس��ته» اتومبیل های ش��رکت تویوت��ا‪ ،‬این دو‬ ‫خودرو س��از را وادار ب��ه انجام فراخوان هایی بس��یار‬ ‫گسترده و پرشمار و به دنبال ان‪ ،‬تولید حجم انبوهی‬ ‫از اخبار و حواش��ی پیرامون ای��ن فراخوان ها کرد‪ .‬با‬ ‫این وجود ش��اخص های ف��روش تنزل پیدا کرده هر‬ ‫دو خودروساز به فاصله چندماه‪ ،‬ترمیم شده و بهبود‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫مول��ر نیز اکنون تالش خود ب��رای ایجاد فرهنگ‬ ‫سلس��له مراتب تصمیم گیری از تصمیم های کوچک‬ ‫گرفته تا تصمیم های بزرگ‪ ،‬در شرکت فولکس واگن‬ ‫را اغ��از کرده اس��ت و قص��د دارد ای��ن فرهنگ را‬ ‫به وس��یله مهندسانی که از دفتر مرکزی این شرکت‬ ‫در ولفس��بورگ به سایر اداره ها و شعبه ها در شهر ها‬ ‫و کشور های دیگر اعزام می شوند‪ ،‬به تمامی کارکنان‬ ‫و افراد دست اندرکار امور فولکس واگن منتقل کند‪.‬‬ ‫مولر ت��ا امروز ‪ 7‬ت��ن از ‪ 10‬مدیر ارش��د اجرایی‬ ‫فولکس واگن را تغییر داده و جایگزین کرده است‪.‬‬ ‫«ب ام و» ‪ ۱۰۰‬سال اینده صنعت خودرو را پیش بینی کرد‬ ‫شرکت خودروس��ازی ب ام و به مناس��بت صدمین سال‬ ‫تاس��یس این شرکت از یک کانس��پت خیره کننده موسوم‬ ‫به‪ Vision Next ۱۰۰‬رونمایی کرد که در واقع به اینده‬ ‫این خودروساز اشاره دارد‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخ��ودرو‪ ،‬همانطور که از نام این مفهومی‬ ‫پیداس��ت‪ ،‬این خودرو سعی دارد نگاه ب ام و به نواوری های‬ ‫صنعت خودروسازی در ‪ 100‬سال اینده را نشان دهد‪.‬‬ ‫این خودروس��از المانی با ارائه این کانس��پت اینده ای را‬ ‫ترس��یم کرده که در ان راننده از امکان خارق العاده سوئیچ‬ ‫بی��ن راندن خ��ودرو و ق��رار دادن ان در حال��ت خودران‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬این خودرو در عین داش��تن مشخصات و‬ ‫طراح��ی یک کوپه به اندازه یک س��دان جادار اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو طوری طراحی ش��ده که ه��ر دو قابلیت خودران و‬ ‫رانده شدن توسط راننده را داشته باشد‪ .‬در حالت «بوست»‬ ‫خودرو توس��ط راننده رانده می شود اما از رایانه هایی برای‬ ‫نش��ان دادن بهترین مس��یر رانندگی‪ ،‬س��رعت و وضعیت‬ ‫فرمان به راننده استفاده می کند‪.‬‬ ‫حالت«‪ »Ease‬باعث تغییر وضعیت داخل کابین می شود‬ ‫و فرمان و کنس��ول وسط را جمع می کند‪ .‬پشت سری های‬ ‫صندلی کنار رفته و صندلی و در با هم ادغام ش��ده و یک‬ ‫واحد را تشکیل می دهند که به راننده و سرنشین جلو این‬ ‫امکان را می دهد که رودررو با هم صحبت کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪100‬سال اینده کار ساده ای نیست و اگر همه‬ ‫پیش بینی ها در این کانس��پت در یک ص��ده اینده محقق‬ ‫نشود‪ ،‬ایرادی به ب ام و وارد نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب ام و ب��ه پیش��رانه ای��ن خ��ودرو اش��اره نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫خودروس��از المانی قص��د دارد ‪ 100 Vision Next‬را به‬ ‫یک تور جهانی شامل چین‪ ،‬انگلیس و امریکا بفرستد‪.‬‬ ‫ب ام و همچنین کانس��پت های دیگری را برای پیش بینی‬ ‫خودروسازی در اینده با نشان(برند) مینی و رولزرویس در‬ ‫لندن رونمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫برخ��ی مدی��ران جدی��د ج��زو اتب��اع خارجی و‬ ‫غیرالمان��ی و بعض��ی از انه��ا چهره های��ی جدید ـ‬ ‫مانند خود اقای مولر ـ هس��تند اما کارکنان خودی‬ ‫(المانی) فولکس واگن در س��اختار و شاخه های این‬ ‫ش��رکت ریش��ه دوانده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬مولر س��عی‬ ‫دارد س��رعت عمل را در تصمیم گیری های منطقی‬ ‫و درس��ت را جاانداخت��ه و کارکنان��ش را به این امر‬ ‫عادت دهد‪.‬‬ ‫از نظ��ر برنامه های کالن و زیربنای��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فولکس واگن وعده داده اس��ت ک��ه یک طرح بزرگ‬ ‫و جامع تجدید س��اختار را در این ش��رکت از اواخر‬ ‫س��ال جاری میالدی به مرحله ا ج��را دراورد‪ ،‬با این‬ ‫وجود ش��رکت اعالم کرده اس��ت ک��ه درحال حاضر‬ ‫ص س��وداوری‬ ‫تمرک��ز جدی ت��ری روی ش��اخ ‬ ‫فوکس واگن دارد‪.‬‬ ‫به عنوان نخس��تین اق��دام عمل��ی در این زمینه‬ ‫جزئیات اجرایی برنام��ه ای برای کاهش یک میلیارد‬ ‫ی��ورو از هزینه ه��ای ش��بکه تولیدات نش��ان (برند)‬ ‫فولکس واگن برای س��ال اینده اماده شده است‪ .‬اما‬ ‫تحلیلگ��ران تخمین می زنند ش��رکت فولکس واگن‬ ‫ک��ه به دلیل بحران های مالی ق��ادر به انجام این کار‬ ‫در میان تعداد زیادی از خودروس��ازان که رقیب این‬ ‫شرکت در بازار محسوب می شوند‪ ،‬نخواهد شد و به‬ ‫عنوان یک دلیل خوب و منطقی در تایید گفته های‬ ‫خود به ‪ 3‬برابر شدن هزینه های اداری فولکس واگن‬ ‫از سال ‪2007‬میالدی تا امروز اشاره می کنند‪ .‬اما هر‬ ‫اتفاقی که بیفتد درنهایت گروه اجزای خود را س��رپا‬ ‫نگه خواهد داش��ت‪ .‬این بار ممکن است بار سنگینی‬ ‫باش��د‪ ،‬خودروس��ازان لوک��س و کم هزین��ه درحال‬ ‫رش��د هس��تند و بازار انبوه فعلی بس��یار رقابتی اما‬ ‫فعالیت های تجاری هسته مرکزی فولکس واگن نیز‬ ‫هرچه رقابتی تر خواهد شد‪ .‬شاید عجیب باشد اما به‬ ‫نظر می رس��د فولکس واگن می تواند به اهداف بزرگ‬ ‫خود با وجود بحران های بزرگ دست پیدا کند‪.‬‬ ‫از نظر‬ ‫برنامه های کالن‬ ‫و زیربنایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫فولکس واگن‬ ‫وعده داده‬ ‫است که یک‬ ‫طرح بزرگ و‬ ‫جامع تجدید‬ ‫ساختار را در‬ ‫این شرکت از‬ ‫اواخر سال جاری‬ ‫میالدی به‬ ‫مرحله ا جرا‬ ‫دراورد‬ ‫منبع‪Economist :‬‬ ‫«لندکروزر» سلطان افرود جهان‬ ‫تویوتا لندکروزر در کنار لندروور دیفندر‪ ،‬جیپ رانگلر و‬ ‫مرسدس بنز ‪ G‬کالس را می توان افرودرهای اسطوره ای‬ ‫نامی��د‪SUV .‬هایی واقعی که م��رد جاده های ناهموارند‬ ‫و از ب��زرگان حوزه افرود به ش��مار می روند‪ .‬در قس��مت‬ ‫جل��و‪ ،‬کاپوت جدید با دو برامدگی در میان ان‪ ،‬س��پر و‬ ‫چراغ ه��ای جدید و جلوپنجره جدید با ‪ 3‬نوار طولی افقی‬ ‫ل بیان هستند‪.‬‬ ‫از تغییرات قاب ‬ ‫از مهم تری��ن تغییرات فنی لندکروزر ‪ ۲۰۱۶‬می توان به‬ ‫جایگزینی گیربکس ‪ ۶‬سرعته قبلی با نمونه ای ‪ ۸‬سرعته‬ ‫اتوماتیک اشاره کرد‪ .‬قابل توجه ترین نواوری داخل کابین‬ ‫نیز وجود دو مانیتور ‪ ۱۰‬اینچی نصب شده برای سرنشینان‬ ‫ردیف دوم اس��ت‪ .‬البته تغییرات کوچکی در سیستم های‬ ‫س��رگرمی‪ ،‬رفاهی و ایمنی ان هم ایجادشده است؛ مانند‬ ‫قابلیت اتصال ای فون به سیس��تم چندرس��انه ای‪ ،‬کروز‬ ‫کنترل مجهز به رادار و سیستم اجتناب از برخورد جلو‪.‬‬ ‫گیربک��س ‪ ۸‬س��رعته جدی��د در بزرگراه ه��ا عملکرد‬ ‫مناس��بی از خود نشان می دهد‪ ،‬هرچند تاثیر چندانی در‬ ‫کاهش مصرف سوخت ندارد‪.‬‬ ‫حالت رانندگی‪ L4‬در این خودرو عالوه بر اینکه ضریب‬ ‫دنده ها را تغییر می دهد‪ ،‬حالت افرود را نیز فعال کرده و‬ ‫ماشین را در جاده های صعب العبور اماده حرکت می کند‪.‬‬ ‫اگر نیاز به دیدن اطراف خودرو در حین حرکت داش��ته‬ ‫باش��ید‪ ،‬مجموعه دوربین های لندک��روزر به طور تقریبی‬ ‫دیدی ‪۳۶۰‬درجه برای ش��ما فراهم می کنند به نحوی که‬ ‫پشت خودرو‪ ،‬نقاط کور جلو‪ ،‬میزان فاصله کف خودرو از‬ ‫سطح زمین و موقعیت چرخ ها در مانیتور جلو به نمایش‬ ‫درمی ایند‪.‬‬ ‫قیمت پایه لندکروزر از ‪ 84/820‬دالر ش��روع می شود‬ ‫ک��ه ان را ب��ا اختالف��ی نزدی��ک ب��ه ‪۲۰‬ه��زار دالر به‬ ‫گرانترین تویوت��ای عرضه ش��ده در ایاالت متحده تبدیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فیات کرایسلر اتومبیل تعطیلی کارخانه تولیدکننده‬ ‫سدان کرایس��لر ‪ 200‬را به مدت ‪ 3‬هفته دیگر تمدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن کارخانه که در اس��ترلینگ‬ ‫هیتس میش��یگان اس��ت از اول فوریه تعطیل شد و تا‬ ‫چهارم اوری��ل تعطیل خواهد مان��د‪ ،‬در حالی که قرار‬ ‫بود در ‪ 14‬مارس به تولید بازگردد‪ .‬س��رجیو مارچیونه‪،‬‬ ‫مدیرعامل فیات کرایسلر اواخر ژانویه اعالم کرد‪ :‬تولید‬ ‫س��دان کرایس��لر ‪ 200‬و همچنین مدل کامپکت داج‬ ‫دارت را متوق��ف خواهد کرد و به دنبال ش��ریکی برای‬ ‫برون س��پاری تولی��د این مدل هاس��ت ام��ا اینطور که‬ ‫معلوم است هنوز ش��ریکی پیدا نشده است‪ .‬موجودی‬ ‫م��دل کرایس��لر ‪ 200‬در امری��کا تا اول م��ارس برای‬ ‫‪ 147‬روز عرض��ه کافی بوده که پایین ت��ر از ‪ 217‬روز‬ ‫در ماه پیش اس��ت‪ .‬خودروسازان بیشتر حدود ‪ 45‬روز‬ ‫عرض��ه را ترجیح می دهن��د‪ .‬تقاضا ب��رای خودروهای‬ ‫اندازه متوس��ط با کاهش قیمت بنزین کمتر شده و در‬ ‫مقابل مصرف کنندگان تمایل بیش��تری به خودروهای‬ ‫شاسی بلند نشان می دهند‪.‬‬ ‫معرفی برند جدید‬ ‫«اینفینیتی»‬ ‫موت��ور جدی��د ‪ 3/0‬لیتری توربوش��ارژ بنزینی ‪VR‬‬ ‫‪ V6‬اینفینیت��ی که در دس��امبر معرفی ش��د‪ ،‬اغازگر‬ ‫نش��ان(برند) جدی��د ‪ Red‬اس��پرت پرفورمان��س این‬ ‫خودروساز در امسال خواهد بود‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪،‬‬ ‫این موتور که تیون شده تا قدرت ‪ 224‬و ‪ 298‬کیلووات‬ ‫می توان��د تولید کند که در ابتدا برای س��دان ‪ Q50‬و‬ ‫کوپه نوین ‪ Q60‬عرضه خواهد شد‪ .‬در واقع این موتور‬ ‫نسخه ای ممتاز و قدرتمند است که در مدل های ‪Red‬‬ ‫اس��پرت اینفینیتی عرضه می شود و خودروهای دارای‬ ‫این موتور به نش��ان ‪ S‬قرم��ز روی در صندوق عقب و‬ ‫گاردهای جلو مجهز می شوند‪.‬‬ ‫اینفینیت��ی در هفت��ه جاری س��دان ‪Q50S Red‬‬ ‫‪ 400 Sport‬ب��ا ق��درت ‪ 298‬کیل��ووات را در ایاالت‬ ‫متحده معرفی کرده اس��ت‪ .‬اگرچه این خودرو رقیبی‬ ‫مس��تقیم ب��رای ب��ی ام و ‪ M3‬ی��ا مرس��دس ‪AMG‬‬ ‫‪ C63‬نیس��ت اما از مرس��دس ‪ AMG C43‬با موتور‬ ‫‪ 3/0‬لیت��ری توای��ن توربو ‪ V6‬جدی��د ‪ 270‬کیلوواتی‬ ‫قدرتمندتر اس��ت‪ .‬این خودرو ب��ا گیربکس اتوماتیک‬ ‫‪7‬سرعته دارای شتاب صفر تا صد ‪ 4/5‬ثانیه است‪ .‬هنوز‬ ‫مشخص نیست مدل بعدی که دارای این نسخه خواهد‬ ‫بود چیست‪.‬‬ ‫معرفی ‪ 3‬خودرو‬ ‫مفهومی برتر نمایشگاه ژنو‬ ‫نمایش��گاه خ��ودروی «ژن��و» امس��ال ه��م میزبان‬ ‫اتومبیل های مفهومی از سراس��ر دنی��ا بود‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬در نمایش��گاه جهانی خودرو در «ژنو» س��وئیس‪،‬‬ ‫تعدادی خودروی مفهومی چش��م هم��گان را به خود‬ ‫جل��ب کرد که ب��ه معرفی انها می پردازی��م‪ .‬خودروی‬ ‫مفهوم��ی ‪ Opel GT‬ب��ا طراح��ی رن��گ منحصر به‬ ‫فرد خود‪ ،‬داش��تن انحناهایی بر روی بدنه و همچنین‬ ‫اپشن های «های تک» چشم بازدیدکنندگان را به خود‬ ‫دوخت‪.‬‬ ‫خودروی مفهومی دیگر ‪Italdesign Giugiaro‬‬ ‫‪ GTZero‬ن��ام دارد ک��ه اتومبیلی با طول باال اس��ت‬ ‫ام��ا به دلیل طراحی خاص ان‪ ،‬ک��ه از دو در برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬کوچک به نظر می رس��د‪ .‬طراح��ی پنجره های‬ ‫ان به صورت هندسی و س��قف ان شیب دار است‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو مفهوم��ی ‪ DS E-Tense‬ن��ام دارد و پنجره‬ ‫عق��ب ان بدون ق��اب و به صورت موجدار اس��ت و در‬ ‫چراغ های جلوی ان المپ های ‪ LED‬تعبیه ش��ده که‬ ‫در هنگام روشن شدن رقص نور دارند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫افتتاح مترو مهراباد؛ ‪ ۲۴‬اسفند‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫با اشاره به تاثیر سن معاینه فنی بر میزان تصادفات عنوان شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خودرو ها را معاف نکنید!‬ ‫دور دوم فروش‬ ‫بلیت نوروزی قطار‬ ‫با موافقت راه اهن جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد‬ ‫ظرفیت های جدید س��فرهای نوروزی‪ ،‬از صبح سه شنبه‬ ‫متقاضیان س��فر در مس��یرهای مش��هد مق��دس و یزد‬ ‫می توانند بلیت های جدید تهیه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکت رجا اعالم کرده ظرفیت های‬ ‫جدید از قطارهای تندر و پردیس و واگن صبا ویژه است‬ ‫و عرض��ه بلی��ت انها از طری��ق س��امانه های فروش این‬ ‫شرکت از ساعت ‪ ۱۱‬صبح سه شنبه ‪ ۱۸‬اسفند اغاز شده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این قطارها‪ ،‬ظرفیت بلیت های استردادی‬ ‫ب��رای ایام نوروز نیز برای همه مس��یرها در این زمان از‬ ‫طریق سیستم فروش انالین در دسترس متقاضیان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از شش��م‬ ‫بهمن اغاز ش��د و قرار اس��ت تا تمام شدن ظرفیت های‬ ‫موجود ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫پیش فروش حضوری‬ ‫بلیت نوروزی اتوبوس‬ ‫مع��اون مدی��رکل حمل ونق��ل‬ ‫مس��افر س��ازمان راه��داری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای از پیش فروش‬ ‫ت اتوبوس س��فرهای‬ ‫حضوری بلی ‬ ‫نوروزی از سه شنبه خبر داد‪.‬‬ ‫نیما شهرزاد در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬هموطنان برای خرید بلیت‬ ‫اتوبوس برای بازه زمانی ‪ 25‬اس��فند تا ‪ 15‬فروردین ‪95‬‬ ‫می توانند به پایانه های ف��روش بلیت ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی در کش��ور مراجعه کنن��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫پیش فروش اینترنتی بلیت از ‪ 11‬اسفند اغاز شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همزمان ب��ا فروش اینترنت��ی بلیت های اتوبوس‪،‬‬ ‫فروش حضوری بلیت از روز گذش��ته اغاز شد‪ .‬به گفته‬ ‫وی در طرح نوروزی بی��ش از ‪15‬هزار اتوبوس‪27 ،‬هزار‬ ‫مینی بوس و ‪38‬هزار س��واری کرایه بین ش��هری اماده‬ ‫شده است تا در تعطیالت نوروزی در مسیرهای مختلف‬ ‫به مردم خدمت رسانی کنند‪.‬‬ ‫راه اندازی ایرتاکسی‬ ‫در منطقه ازاد ارس‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد ارس‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از برنامه ه��ای م��ا‬ ‫ر اه اندازی ایرتاکسی با هواپیماهای‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 12‬نفره اس��ت تا مس��افران‬ ‫اس��تان های همج��وار بتوانن��د به‬ ‫راحتی به ارس سفر کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬محس��ن‬ ‫عرب باغ��ی ب��ا اع�لام اینک��ه ایرتاکس��ی ارس از اواخر‬ ‫اردیبهش��ت س��ال این��ده راه ان��دازی می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی داخل��ی ای��ن کار را عملیاتی‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی با اش��اره به زیرس��اخت های حمل ونقل‬ ‫و ترانزی��ت منطق��ه ازاد ارس بیان کرد‪ :‬با کش��ورهای‬ ‫اذربایج��ان در رابط��ه با اتصال ریلی مذاکراتی ش��ده تا‬ ‫بتوانیم حمل ونقل ریلی مسافری بین ایران و همسایگان‬ ‫شمالی را راه اندازی کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در بحث‬ ‫س��رمایه گذاری در راه اهن و گمرک در هیچ جای ایران‬ ‫مانند ارس کار نش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬طرح های مربوط به‬ ‫حمل ونقل را در ارس اولویت بندی کرده ایم‪ ،‬در این راستا‬ ‫مطالعات س��اخت فرودگاه انجام شده است و مجوزهای‬ ‫الزم ان نیز در اینده دریافت می شود‪.‬‬ ‫ایستگاه های اتوبوس‬ ‫ ایزوله می شوند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ته��ران گفت‪:‬‬ ‫درح��ال حاضر به عل��ت ایزوله نبودن خط��وط بی ارتی‬ ‫در زمان س��وار یا پیاده ش��دن برای مسافران مشکالتی‬ ‫ایجاد می شود که در اینده نزدیک با ایزوله کردن فضای‬ ‫ایستگا ه این مشکل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫پیم��ان س��نندجی در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا از تجهیز‬ ‫اتوبوس ه��ا به دوربین های مدار بس��ته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برای پرداخت کرایه اتوبوس از شیوه هایی نوین استفاده‬ ‫خواهد ش��د که پرداخت کرایه توسط تلفن همراه از ان‬ ‫جمله اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برخی ایس��تگاه های‬ ‫اتوب��وس به ص��ورت نمونه ازمایش��ی (پایل��وت) ایزوله‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن روش در مقابل جایگاه‬ ‫س درهای��ی نصب‬ ‫ورود و خ��روج مس��افران ب��ه اتوب��و ‬ ‫می ش��ود که تنها در زمان ورود اتوبوس به ایس��تگاه باز‬ ‫خواهند ش��د و ب��ه این ترتیب امکان ب��روز حادثه برای‬ ‫مسافران به حداقل می رسد‪ .‬سنندجی همچنین از نصب‬ ‫تابلوهای اطالع رس��انی با خط بریل در ایس��تگاه ها خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫هابیل درویش‪ ،‬مدیرعامل مترو تهران از افتتاح مترو فرودگاه مهراباد در ‪ ۲۴‬اسفند‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬خط مترو مهراباد با ‪ ۴‬ایس��تگاه امکان دسترس��ی اسان به پایانه های‬ ‫فرودگاه مهراباد را فراهم خواهد کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مبلمان داخلی واگن ها در این خط‬ ‫مترو‪ ،‬ویژه حمل بار مسافر‪ ،‬سرفاصله حرکت قطارها و قابلیت تردد قطارها به صورت‬ ‫هوشمند و بدون راننده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫جواد هدایتی‪:‬‬ ‫بر اساس امار‬ ‫اعالم شده از‬ ‫سوی اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬علت ‪10‬‬ ‫تا ‪11‬درصد‬ ‫تصادفاتی‬ ‫که در دنیا‬ ‫منجر به مرگ‬ ‫می شود‪ ،‬مربوط‬ ‫به نقص فنی‬ ‫خودرو است‬ ‫‪17‬ه��زار نفر‪ ،‬اخرین امار رس��می اعالم ش��ده‬ ‫درباره تعداد کشته ش��دگان تصادفات جاده ای در‬ ‫ایران است‪ .‬این رقم ‪ 10‬سال پیش‪ ،‬باالی ‪27‬هزار‬ ‫نفر بود و در یک دهه گذش��ته‪ ،‬با تالش ملی برای‬ ‫بهب��ود عملکرد ‪ 3‬عامل موثر در تصادفات‪ ،‬کاهش‬ ‫‪10‬ه��زار نف��ری را تجربه کرد ک��ه اگرچه کاهش‬ ‫چشمگیری است اما هنوز با استانداردهای جهانی‬ ‫فاصله دارد‪.‬‬ ‫‪ 3‬عام��ل مهم موثر در تصادفات‪ ،‬انس��ان‪ ،‬راه و‬ ‫وسیله نقلیه هس��تند‪ ،‬در میان این عوامل اگرچه‬ ‫انسان بیشترین س��هم را دارد اما از سهم سالمت‬ ‫خ��ودرو در کاهش تصادفات نباید غافل ش��د‪ .‬در‬ ‫این زمینه معاینه فنی به عنوان سیس��تمی برای‬ ‫عیب یابی خودرو نقش مهمی در کاهش تصادفات‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مش��کل در سیس��تم ترم��ز و فرمان پذی��ری‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬نق��ص فن��ی در سیس��تم روش��نایی‪،‬‬ ‫نداش��تن برف پاک کن اس��تاندارد ‪ ،‬غیراس��تاندارد‬ ‫بودن الس��تیک ها‪ ،‬اس��تفاده نکردن از شیشه های‬ ‫غیراس��تاندارد‪ ،‬از نقص های فنی خودرو است که‬ ‫در ش��رایط خاص احتمال وقوع تصادف را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬هم��ه این م��وارد در معاین��ه فنی قابل‬ ‫شناسایی است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه امار دقیق��ی درباره س��هم معاینه فنی‬ ‫از تصادف��ات وج��ود ندارد اما س��خنگوی س��تاد‬ ‫معاین��ه فنی با اش��اره به امار جهان��ی‪ ،‬تصویری‬ ‫کل��ی از این وضعیت ترس��یم می کند‪ .‬محمدرضا‬ ‫گوی��ا در گفت وگو با‬ ‫توضی��ح می دهد که‬ ‫بر اس��اس امار اعالم شده از س��وی اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫عل��ت ‪ 10‬تا ‪11‬درصد تصادفاتی که در دنیا منجر‬ ‫ب��ه مرگ می ش��ود‪ ،‬مربوط به نق��ص فنی خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین با توجه به اینکه س��ن خودروها و‬ ‫وس��ایل نقلیه ای که در ایران تردد دارند‪ ،‬بیش��تر‬ ‫از اروپ��ا و وضعیت اس��تاندارد ما ب��ا انها متفاوت‬ ‫است‪ ،‬ش��اید این امار در ایران حدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگرچه از میان ‪ 3‬عامل انس��ان‪ ،‬جاده و خودرو‪،‬‬ ‫انس��ان (خطای انس��انی) بیش��ترین س��هم را در‬ ‫تصادفات دارد اما سهم وس��یله نقلیه را نمی توان‬ ‫فرام��وش کرد‪ .‬گویا در این زمین��ه یاداوری کرد‪:‬‬ ‫انطور که س��ال گذش��ته در یک کنفرانس علمی‬ ‫عن��وان ش��د‪ ،‬ح��دود ‪39‬درص��د کس��انی که در‬ ‫تصادف��ات زنده می مانند و دچ��ار ضایعات نخاعی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬دچار س��انحه واژگونی خودرو شده اند‬ ‫که اگرچه این مس��ئله را به حساب خطای انسانی‬ ‫می گذارن��د ام��ا این واژگون��ی می توان��د به دلیل‬ ‫نق��ص در ایمن��ی خودرو باش��د‪ ،‬به عن��وان نمونه‬ ‫اگر سیس��تم کمک فن��ر خودرو س�لامت الزم را‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬می تواند منجر به واژگونی خودرو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه‬ ‫دنی��ا ب��ه س��مت رعایت کام��ل اص��ول ایمنی و‬ ‫معاین��ه فنی خودروها حرکت کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خط��ای انس��انی انکارناپذیر اس��ت‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫در راس��تای رس��اندن ایمنی خودرو به بیشترین‬ ‫ان��دازه ممک��ن گام برداری��م و نظ��ارت مطلوب‬ ‫ب��ر عملک��رد خودروها داش��ته باش��یم تا س��هم‬ ‫خ��ودرو در تصادف��ات به کمترین می��زان ممکن‬ ‫برسد‪.‬او در بیان تاثیر مراحل مختلف معاینه فنی‬ ‫در کاهش تصادفات گفت‪ :‬در معاینه فنی ‪ 18‬مورد‬ ‫کنترل می ش��ود که ‪90‬درصد این موارد مربوط به‬ ‫مباح��ث ایمنی خودرو و یک تا ‪ 2‬ازمایش مربوط‬ ‫به االیندگی اس��ت‪ .‬انطور که وی توضیح می دهد‬ ‫‪30‬درص��د خودروهایی که به مراک��ز معاینه فنی‬ ‫مراجع��ه می کنند‪ ،‬نقص فن��ی دارند و در مراجعه‬ ‫بعدی‪ ،‬پس از رفع ای��راد موفق به دریافت معاینه‬ ‫فنی می ش��وند‪ .‬از میان ای��ن ‪30‬درصد‪11 ،‬درصد‬ ‫به دلی��ل نقص فنی ترمز مردود می ش��وند؛ نقصی‬ ‫که می توان��د عامل بروز حادث��ه در هریک از این‬ ‫خودروها باشد‪.‬‬ ‫به گفته گویا‪ ،‬هر س��ال در اس��تانه فرارس��یدن‬ ‫نوروز‪ ،‬امار مراجعه به مراکز معاینه فنی در کشور‬ ‫افزای��ش می یابد زی��را برگه معاین��ه فنی ازجمله‬ ‫مدارکی است که در جاده ها توسط پلیس کنترل‬ ‫می ش��ود‪ .‬امسال نیز در روزهای اخر اسفند میزان‬ ‫مراجع��ه خودروها به مراکز افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که روزانه ‪ 300‬تا ‪ 3500‬خودرو به مراکز‬ ‫معاینه فن��ی مراجعه می کنند و هرچه به روزهای‬ ‫پایانی س��ال نزدیک می ش��ویم‪ ،‬این امار افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫گویا معتقد است اگرچه سهم دقیق معاینه فنی‬ ‫در کاه��ش ‪10‬هزار نفری امار کشته ش��دگان در‬ ‫سوانح رانندگی در سال های اخیر مشخص نیست‬ ‫و نیاز به بررس��ی های دقی��ق و همه جانبه دارد اما‬ ‫به طور قطع معاینه فن��ی در این زمینه تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر سن معافیت معاینه فنی‬ ‫ب��رای اگاهی از س��هم معاینه فنی در س��وانح‬ ‫رخ داده برای خودروهای س��نگین‪ ،‬سراغ یکی از‬ ‫مسئوالن س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ابالغ نرخ جدید جرایم رانندگی از سوی هیات دولت‬ ‫در پ��ی ابط��ال مصوبه افزایش ن��رخ جرایم رانندگی‬ ‫از س��وی دیوان عدال��ت اداری‪ ،‬هیات وزیران با تعدیل‬ ‫ای��ن نرخ ها ج��دول جدید جرایم رانندگ��ی را تصویب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ت وزیران در جلس��ه ش��انزدهم‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬هیا ‬ ‫اسفند به پیش��نهاد وزارتخانه های دادگستری‪ ،‬کشور‪،‬‬ ‫راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و به استناد مواد ‪۲۱‬‬ ‫و ‪ ۲۲‬قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی بخش��ی از‬ ‫کدهای جرایم رانندگی را اصالح کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن مصوب��ه ن��رخ ‪ 41‬عن��وان جریم��ه‬ ‫اصالح ش��ده و س��قف جرای��م رانندگی ب��ه ‪400‬هزار‬ ‫توم��ان افزای��ش یافت��ه ک��ه هی��ات دول��ت مصوب��ه‬ ‫موردنظ��ر را از ‪ 25‬اس��فند امس��ال الزم االج��را کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نرخ جرایمی همچ��ون عبور از چراغ‬ ‫قرمز‪ ،‬س��بقت غیرمج��از در راه های دوطرف��ه و تجاوز‬ ‫از س��رعت مجاز (بی��ش از ‪ ۳۰‬کیلومتر بر س��اعت) در‬ ‫کالنش��هر ها و مراکز اس��تان ها و جاده های بین شهری‬ ‫و مناط��ق ازاد تج��اری و صنعتی ب��ه ‪۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب جرایمی همچون انجام حرکات‬ ‫همچنین نرخ ارتکا ‬ ‫ نمایش��ی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت‬ ‫روی یک چ��رخ‪ ،‬حرکات مارپی��چ‪ ،‬حرکت با دنده عقب‬ ‫در ازادراه ها و بزرگراه ها به ‪۱۵۰‬هزار تومان‪ ،‬استفاده از‬ ‫تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی‬ ‫و رعایت نکردن مق��ررات حمل بار به ‪100‬هزار تومان‪،‬‬ ‫عب��ور از محل ممنوع به ‪90‬هزار تومان و عبور وس��ایل‬ ‫ نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ‪80‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه دولت‪ ،‬رانندگی در حالت مستی و‬ ‫مصرف داروهای روانگ��ردان و افیونی ‪۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫جریم��ه دارد و کنار این امر‪ ،‬مواردی همچون تجاوز به‬ ‫چپ از محور راس��ت‪ ،‬دور زدن در محل ممنوع‪ ،‬نقص‬ ‫ فنی موثر یا نقص در س��امان ه روشنایی در شب‪ ،‬حمل‬ ‫تیراهن‪ ،‬ورق های فلزی و مانند ان بدون رعایت شرایط‬ ‫ایمنی و مقررات مربوط‪ ،‬نداش��تن مجوز فعالیت راننده‬ ‫وس��یله نقلیه عمومی و سبقت از س��مت راست وسیله‬ ‫ نقلی��ه دیگر در راه هایی که هر طرف رفت و برگش��ت‬ ‫فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با اس��تفاده از شانه‬ ‫ راه به ‪75‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به عنوان متولی معاینه فنی این خودروها رفتیم‪.‬‬ ‫ج��واد هدایتی‪ ،‬مدی��رکل دفتر ام��ار‪ ،‬ایمنی و‬ ‫ترافیک س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫در پاس��خ به بر اس��اس امار اعالم ش��ده از سوی‬ ‫اتحادی��ه اروپا‪ ،‬علت ‪ 10‬تا ‪11‬درصد تصادفاتی که‬ ‫در دنی��ا منجر به مرگ می ش��ود‪ ،‬مربوط به نقص‬ ‫فنی خودرو است توضیح داد‪ :‬با توجه به راه اندازی‬ ‫نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در‬ ‫ایران در س��ال ‪ 85‬معاینه فنی ای��ن خودروها در‬ ‫کشور پیشینه ‪ 10‬تا ‪12‬ساله دارد و تا امروز ‪145‬‬ ‫مرکز معاینه فنی وس��ایل س��نگین در ایران فعال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته هدایتی‪ ،‬س��هم م��واردی که در معاینه‬ ‫فنی بررس��ی می ش��ود در تصادفات‪ ،‬با عدد و رقم‬ ‫بیان ش��دنی نیس��ت زیرا در ایمنی مسئله کنترل‬ ‫و ارزیاب��ی (‪ )M&E‬وجود دارد که براس��اس ان‪،‬‬ ‫بای��د اطالعات دقیق درباره جزئی��ات تصادفات را‬ ‫داش��ته باشیم تا بتوانیم س��هم نقص فنی خودرو‬ ‫در تصادفات را به دست اوریم اما در ایران معموال‬ ‫به چنین اطالعاتی دسترس��ی نداریم و نمی توانیم‬ ‫دالیل س��انحه را به ط��ور دقیق مش��خص کنیم‪،‬‬ ‫بنابرای��ن امار اعالم ش��ده در ای��ن زمینه چندان‬ ‫مستند و مستدل نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی اعتق��اد دار د یک��ی از ایرادهای معاینه فنی‬ ‫در کش��ور ما معافیت ‪5‬س��اله خودروها از معاینه‬ ‫فن��ی اس��ت؛ امری که در هیچ ج��ای دنیا متداول‬ ‫نیس��ت و حداکثر س��ن معافیت ‪ 3‬س��ال است‪ .‬او‬ ‫در ای��ن زمینه توضیح داد‪ :‬در حالی به خودروهای‬ ‫صفر کیلومتر معافیت ‪5‬س��اله از معاینه فنی داده‬ ‫می ش��ود که پیمایش خودروهای نو در مقایسه با‬ ‫سایر خودروها بیشتر است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرکل دفتر ام��ار‪ ،‬ایمنی و ترافیک‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در حالی که‬ ‫متوسط پیمایش خودرو س��بک ‪20‬هزار کیلومتر‬ ‫اس��ت خودروهای س��نگین و حمل ونقل عمومی‬ ‫در س��ال ‪80‬هزار کیلومت��ر کار می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نیاز بیش��تری به معاینه فنی دارند زیرا ایمنی انها‬ ‫بیش��تر در معرض خطر اس��ت‪ .‬هدایت��ی توضیح‬ ‫داد‪ :‬در همین زمینه به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫پیشنهاد کاهش سن معافیت معاینه فنی به ‪2‬سال‬ ‫را پیشنهاد داده ایم‪ .‬او نکته مهم دیگر برای ارتقای‬ ‫کیفی��ت معاینه فنی و کاهش تصادفات را افزایش‬ ‫نرخ معاینه فن��ی می داند‪ .‬هدایتی توضیح داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر هزینه دریافت معاینه فنی بسیار ناچیز‬ ‫اس��ت و امکان سهل انگاری در معاینه فنی به دلیل‬ ‫به صرفه نب��ودن وجود دارد زیرا مراکز هزینه های‬ ‫باالیی برای مالک ان شان دارد و ممکن است درامد‬ ‫پایی��ن روی کیفیت کار انها اثرگذار باش��د‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به ثابت بودن ‪3‬ساله نرخ معاینه فنی با وجود‬ ‫تورم اظهار کرد‪ :‬نرخ های فعلی تناسبی با انتظارات‬ ‫بخش خصوصی ندارد بر این اس��اس افزایش نرخ‬ ‫را از ابتدای امس��ال پیش��نهاد داده ایم که باید به‬ ‫تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫براس��اس اماری ک��ه هدایتی ب��ه‬ ‫داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬امار پزش��کی قانونی نش��ان می دهد‪ ،‬کل‬ ‫کشته ش��دگان س��وانح ج��اده ای ک��ه سرنش��ین‬ ‫ن��اوگان عموم��ی (رانن��ده و مس��افر) بوده ان��د‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۲‬درص��د کل تلفات در س��ال را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گفته هدایت��ی‪ ،‬این مس��ئله بیانگر‬ ‫ان اس��ت که ‪۹۸‬درص��د کشته ش��دگان حوادث‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬رانن��دگان و سرنش��ینان خودروه��ای‬ ‫ش��خصی‪ ،‬موتورسیکلت س��واران و عاب��ران پیاده‬ ‫هس��تند‪ .‬ب��ه گفت��ه او ‪۳۳‬درص��د تلفات س��وانح‬ ‫برون ش��هری‪ ،‬عابران پیاده و موتورسواران هستند‪.‬‬ ‫همچنین از میان تصادفات منجر به مرگ در سال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ 85‬درصد مربوط به خودروهای ش��خصی‬ ‫اس��ت‪ .‬این امار بیانگر ان است که در کنار اصالح‬ ‫رفتارهای انس��ان به عنوان کارب��ر خودرو‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا افزایش ایمنی خودروها نی��ز در کاهش تلفات‬ ‫سوانح رانندگی گام برداشت‪.‬‬ ‫ابالغ دستورالعمل نهایی تعیین تکلیف مسکن مهر بدون متقاضی‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از‬ ‫ابالغ دستورالعمل نهایی تعیین تکلیف واحدهای بدون‬ ‫متقاضی به تمامی اس��تان ها خبر داد و گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫این ابالغیه به هیچ وجه افزایش قیمت در نرخ واحدهای‬ ‫مسکن مهر نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫احم��د اصغری مهرابادی در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی اف��زود‪ :‬دس��تورالعمل اجرایی‬ ‫مصوبه دولت درباره تعدیل ش��رایط متقاضیان مس��کن‬ ‫مهر از س��وی وزیر راه و شهرس��ازی به اس��تان ها ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به دنبال این ابالغیه همه اداره های راه‬ ‫و شهرس��ازی (درباره ش��هرهای ‪۲۵‬هزار نفر جمعیت و‬ ‫باالتر)‪ ،‬بنیاد مس��کن انقالب اسالمی (درباره شهرهای‬ ‫زیر ‪۲۵‬هزار نفر جمعیت) و ش��رکت عمران ش��هرهای‬ ‫جدید در اس��تان های مختلف موظفند حداکثر در یک‬ ‫هفته از تاریخ صدور این دس��تورالعمل‪ ،‬واحدهای طرح‬ ‫مس��کن مهر ساخته ش��ده یا در دس��ت احداث بدون‬ ‫متقاضی واجد ش��رایط را با ذکر تعداد واحد‪ ،‬نام پروژه‪،‬‬ ‫ش��هر محل وقوع ملک‪ ،‬حدود میزان پیشرفت فیزیکی‬ ‫پروژه‪ ،‬مبلغ ب��راوردی تقریب��ی اورده متقاضی تعیین‬ ‫ش��ده و از طریق س��ایت اینترنتی مرب��وط برای اطالع‬ ‫عم��وم اعالم کرده و همزمان نس��بت به درج یک نوبت‬ ‫اگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار (محلی یا سراسری) به‬ ‫منظور اطالع رس��انی برای مراجعه متقاضیان به سایت‬ ‫اینترنتی مربوط اقدام کنند‪.‬‬ ‫مهرابادی اضافه کرد‪ :‬دس��تگاه های یادشده موظفند‬ ‫در مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار اگهی مرحله نخست‪،‬‬ ‫نس��بت به ثبت نام متقاضیان متاهل یا سرپرست خانوار‬ ‫یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل ‪ ۳۵‬سال سن) که‬ ‫از ‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۱۳۵۷‬از امکانات دولتی (زمین مس��کونی‬ ‫یا واحد مس��کونی) اس��تفاده نکرده باشند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ص��ورت پایان ای��ن مدت و وج��ود واحدهای بدون‬ ‫متقاضی‪ ،‬وضعیت دوباره بررس��ی و شرایط جدید اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گفته وی س��امانه های ثبت نام در این‬ ‫مدت تا زمان تکمیل ظرفیت واحدهای هر اس��تان باز‬ ‫ب��وده و به محض تکمیل و تمام ش��دن واحدها‪ ،‬به طور‬ ‫خودکار بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫مهرابادی تاکید کرد‪ :‬ای��ن واحدها هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمتی نخواهد داش��ت و براس��اس هزینه تمام شده به‬ ‫متقاضیان تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫دستیابی به دانش فنی عایق های حرارتی نانو‬ ‫فناوری س��اخت عایق حرارتی نان��و دراختیار دو ش��رکت امریکایی و قیمت‬ ‫ساخت داخل این محصول‪ ،‬حدود یک سوم قیمت محصول خارجی است‪ .‬رسول‬ ‫موسی رضایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان در این باره گفت‪ :‬پروژه‬ ‫پژوهش��ی «طراحی و ساخت عایق های حرارتی با استفاده از فناوری نانو» سال‬ ‫گذشته در کمیته پژوهش های برق منطقه ای اصفهان تصویب شد‪.‬‬ ‫بررسی های‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫از چرایی گرانی هزینه های تولید و ایجاد زیرساخت های صنعتی‬ ‫محمد حسین فنایی‬ ‫این کارشناس صنایع افزود‪ :‬زمانی که اجرای‬ ‫پروژه زمان بیشتری نسبت به انچه تعیین شده‬ ‫را در بر می گیرد‪ ،‬هزینه اس��تهالک بخش��ی که‬ ‫نیمه تمام مانده به اقتصادی بودن پروژه اس��یب‬ ‫می زند و این موضوعی اس��ت که متاس��فانه در‬ ‫برخی موارد به ان دقت نمی شود‪.‬‬ ‫فنای��ی با تاکی��د بر اینکه س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران حاش��یه زی��ادی دارد‪ ،‬در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬یک��ی از مش��کالتی ک��ه در کش��ور وجود‬ ‫دارد و باعث افزایش قیمت تمام ش��ده می شود‪،‬‬ ‫کامل نبودن زیرساخت های خدمات صنعتی به‬ ‫واحدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مثال در برخی ش��هرک های‬ ‫صنعتی که در کش��ورهای توس��عه یافته وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کمپرسورهای فش��ار هوا‪ ،‬سالن همایش‪،‬‬ ‫اب گرم‪ ،‬س��الن غذاخوری و بس��یاری دیگر از‬ ‫خدمات از س��وی ش��هرک های صنعت��ی ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر در ایران بتوان ای��ن امور را اجرایی کرد‬ ‫عالوه بر اینک��ه هزینه واحدهای صنعتی تا حد‬ ‫بسیاری کاهش می یابد‪ ،‬قیمت تمام شده نیز بر‬ ‫اثر ان کمتر می شود‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران با اش��اره به اینک��ه اکنون تمام‬ ‫واحدهای صنعت��ی باید خدم��ات اینچنینی را‬ ‫ارائه کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که اگر‬ ‫زیرساخت ها به طور دقیق تامین شوند با چنین‬ ‫مشکالتی نیز مواجه نخواهیم شد‪.‬‬ ‫فنایی با بیان اینکه کامل نبودن زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز بخ��ش صنعت یکی از عوامل افزایش‬ ‫قیمت تمام شده تولید و زمان اجرای پروژه های‬ ‫صنعتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی پروژه ها اگر به طور‬ ‫عموم��ی ب��رای واحدهای صنعتی اجرا ش��وند‪،‬‬ ‫هزینه بسیار کمتری خواهد داشت و در کاهش‬ ‫هزینه واحدها نیز تاثیر زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوام�ل افزای�ش هزین�ه پروژه ه�ا‪،‬‬ ‫بیرونی است‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران درباره عوامل تاثیر گذار بر‬ ‫هزینه ه��ای اجرای پروژه های صنعتی به‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم تری��ن موضوعی که ب��رای بنگاه ها‬ ‫و پروژه ه��ای صنعتی وج��ود دارد‪ ،‬نقدینگی و‬ ‫سرمایه در گردش است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در کش��ور م��ا گلوگاه‬ ‫اصل��ی تولید بانک ها هس��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نرخ‬ ‫س��ود بانک��ی از یک س��و و جریم��ه دیر کرد از‬ ‫س��وی دیگر به پروژه های صنعتی و زیرساختی‬ ‫در کش��ور اس��یب های زیادی وارد کرده است‪.‬‬ ‫اکنون مهم ترین عامل افزایش قیمت تمام شده‬ ‫در کشور به سیستم بانکداری مربوط می شود‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫با بیان اینکه تس��هیالت م��ورد نیاز برای تامین‬ ‫زیرس��اخت ها و اجرای پروژه های زیرس��اختی‬ ‫با ن��رخ بهره موج��ود نیز گاهی ب��ه موقع اعطا‬ ‫نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این حالت برخی صنعتگران‬ ‫به ناچ��ار از بازار ازاد برای افزایش س��رمایه در‬ ‫گردش اس��تفاده می کنند که در این حالت نیز‬ ‫اسیب های بیشتری می بینند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با اش��اره به اینکه نرخ بهره بازار‬ ‫ازاد ن��رخ بیش��تری از بانک ه��ا دارد‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫همچنی��ن از دیگر عواملی که اجرای پروژه ها را‬ ‫با مشکل رو به رو کرده است‪ ،‬در دسترس نبودن‬ ‫تسهیالت مورد نیاز در زمانی است که متقاضی‬ ‫ب��ه ان نیاز دارد‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه در این‬ ‫شرایط مدیران واحدهای صنعتی نمی توانند بر‬ ‫کار خود مدیریت مناسبی داشته باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از مشکالتی که مدیران واحدهای صنعتی‬ ‫ن روبه رو هس��تند‪،‬‬ ‫و پروژه های زیرس��اختی با ا ‬ ‫این است که به دلیل وجود برخی بی برنامگی ها‬ ‫نمی توانند برای سال اینده برنامه ریزی مناسبی‬ ‫برای بازگشت‬ ‫سرمایه اگر‬ ‫زمانی بیش از‬ ‫انچه تعیین شده‬ ‫صرف شود ‪۲‬‬ ‫مشکل به وجود‬ ‫می اید که شامل‬ ‫زمان راکد بودن‬ ‫سرمایه و هزینه‬ ‫استهالک می شود‬ ‫عبد الوهاب سهل ابادی‬ ‫نرخ سود بانکی‬ ‫از یک سو و‬ ‫جریمه دیر کرد‬ ‫از سوی دیگر‬ ‫به پروژه های‬ ‫صنعتی و‬ ‫زیرساختی در‬ ‫کشور اسیب های‬ ‫زیادی وارد‬ ‫کرده است‬ ‫تفکیک اب شرب و بهداشتی صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫ب��ا وج��ود اینک��ه وکالی دول��ت‪ ،‬وزارت نی��رو را موظف به‬ ‫جداس��ازی اب شرب از س��ایر مصارف در شهرها و روستاهای‬ ‫باالی ‪ ۲۰۰‬خانوار کرده بودند اما این طرح با گذشت مدت زمان‬ ‫طوالنی همچنان در صف انتظار باقی مانده اس��ت و در جلسات‬ ‫و محاف��ل گوناگون ابی ب��رای اجرای این ط��رح اما و اگر های‬ ‫متفاوتی اورده می شود‪ .‬ایده طرح تفکیک «اب شرب» و «اب‬ ‫بهداشتی» در ایران‪ ،‬س��ابقه ای بیش از یک دهه دارد که البته‬ ‫این مبحث در س��الی که از س��وی رهبر معظم انقالب «س��ال‬ ‫اصالح الگوی مصرف» نامیده شد جدی تر مطرح شد و بار دیگر‬ ‫در دستور کار متولیان امور اب کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫علیرضا نوذری پور‪ ،‬قائم مقام شرکت اب و فاضالب تهران در‬ ‫این باره گفت‪ :‬این امر در ش��رایط فعلی دارای صرفه اقتصادی‬ ‫نیس��ت و لزومی در اجرایی ش��دن ان وجود ندارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه جداس��ازی دو ش��بکه خانگی و ش��رب هزینه زیادی به‬ ‫کشور تحمیل می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این مسئله روش های‬ ‫گوناگونی وج��ود دارد اما برای مناطقی که اب باکیفیت دارند‬ ‫توصیه نمی ش��ود‪ .‬به گفت��ه قائم مقام ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫استان تهران‪ ،‬درحال حاضر در برخی شهر ها مانند قم و زاهدان‬ ‫ایس��تگاه های برداشت راه اندازی شده است که هزینه کمتری‬ ‫نس��بت به جداس��ازی دو ش��بکه دارد و همچنین می توان در‬ ‫برخی ش��هر ها مکان هایی را برای توزیع اب بسته بندی ایجاد‬ ‫ک��رد و از این طریق امکان جداس��ازی اب ش��رب و خانگی را‬ ‫به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید اب بسته بندی در برنامه وزارت نیرو‬ ‫از س��وی دیگ��ر علیرضا دائمی‪ ،‬مع��اون وزیر نی��رو در امور‬ ‫برنامه ری��زی و اقتصادی برای اجرایی ش��دن این طرح توزیع‬ ‫اب بسته بندی را در برنامه وزارت نیرو خواند و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫هزینه های زیاد این طرح باید این امر به تدریج انجام ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬اعتقاد وزارت نیرو بر این است که باید مصرف خانگی‬ ‫نیز از اس��تاندارد باالی��ی برخوردار باش��د‪ ،‬چراکه این مصرف‬ ‫برای اس��تحمام و شست وش��وی مواد خوراکی مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد‪ ،‬بنابراین اس��تاندارد بودن ان یکی از مهم ترین‬ ‫نکات در نظر گرفته ش��ده برای وزارت نیرو است‪ .‬دائمی درباره‬ ‫نحو ه عملکرد این ط��رح گفت‪ :‬این کار باید به صورت نمونه در‬ ‫برخی شهرها که مشکالت کمتری دارند مانند شهرهای جدید‬ ‫انجام ش��ود که البته درحال حاضر در برخی ش��هرها مانند قم‬ ‫که شبکه اب ش��رب انها کیفیت مناسبی دارد شبکه توزیع را‬ ‫جدا کرده ایم‪ ،‬اما مس��ئله مهم در این زمینه رعایت اس��تاندارد‬ ‫و درنظر گرفتن معیارهای کیفی اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر نیرو در‬ ‫امور برنامه ریزی و اقتصادی با بیان اینکه ممکن اس��ت برخی‬ ‫مکان ها نیازی به انجام این کار نداش��ته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬به ندرت‬ ‫در جهان سیستم دوشبکه ای وجود دارد و با توجه به اینکه این‬ ‫کار هزینه بر است و سرمایه زیادی می خواهد باید تمام جوانب‬ ‫ان درنظر گرفته ش��ود‪ .‬به گفته دائم��ی‪ ،‬درحال حاضر ابی که‬ ‫به عنوان ش��رب و خانگی توزیع می شود‪ ،‬کیفیت مطلوبی دارد‬ ‫و قص��د نداریم میزان این کیفیت را کاه��ش دهیم اما گفتنی‬ ‫است اجرایی شدن این طرح نه تنها برای دولت بلکه برای مردم‬ ‫نیز هزینه بر اس��ت چراکه هزینه توزیع اب بس��ته بندی ‪۵۰۰‬‬ ‫برابر اب شیر محاسبه می شود‪ .‬عالوه بر این حمیدرضا جانباز‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور گفت‪ :‬ناچاریم در اینده‬ ‫نس��بت به تفکیک سامانه شرب از س��امانه اب بهداشتی اقدام‬ ‫کنیم و منظور از این امر این است که در یک شبکه اب بهداشتی‬ ‫مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین و در یک س��امانه نس��بت‬ ‫به توزیع اب بس��ته بندی‪ ،‬سیستم ایستگاه های برداشت و اب‬ ‫لوله کشی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه داش��تن دو س��امانه یک��ی از کارهای مهم‬ ‫در حوزه اب کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��هر تهران که اب‬ ‫باکیفیت توزیع می ش��ود نی��ازی به انجام این کار نیس��ت اما‬ ‫در نقاطی که کیفیت اب پایین اس��ت مانند س��اوه‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و‪ ...‬بای��د به س��راغ س��امانه هایی برویم که اب‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد بازار همکاری های‬ ‫اقتصادی بین ایران و اسلواکی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی‬ ‫پروژه ه��ای زیرس��اختی نی��از ب��ه برنامه ریزی‬ ‫بلند م��دت دارن��د و این کار در ش��رایط کنونی‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪.‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به اینک��ه تداخل در زمانبندی‬ ‫در اختصاص دهی تس��هیالت ب��رای پروژه ها و‬ ‫واحدهای��ی که از توان مالی کم��ی برخوردارند‬ ‫تبعات س��نگینی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این مش��کالت در‬ ‫دو س��ال گذش��ته که ایران با رکود مواجه شد‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحدها و پروژه ها را با شکس��ت یا‬ ‫لطمه های اقتصادی سنگین رو به رو کرد‪.‬‬ ‫سهل ابادی با بیان اینکه مطالبات موجود نیز‬ ‫یکی از مش��کالتی است که به افزایش هزینه ها‬ ‫می انجامد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش دولتی بدهی هایی دارد‬ ‫که با پرداخت نک��ردن ان به واحدها و پروژه ها‬ ‫نیز اس��یب هایی وارد کرده اس��ت‪ .‬این بدهی ها‬ ‫عالوه بر پرداخت نشدن مشکالت دیگری را هم‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬واحدها اگر بدهی خود را به دولت‬ ‫پرداخ��ت نکنن��د بای��د جریمه های س��نگینی‬ ‫متحمل ش��وند و این در حالی اس��ت که دولت‬ ‫بدهی های خ��ود را پرداخت نکرده و جریمه ای‬ ‫ه��م به ان بدهی ها تعلق نمی گیرد‪ .‬این موضوع‬ ‫عالوه ب��ر اینکه می تواند هزین��ه اتمام پروژه را‬ ‫کاه��ش دهد‪ ،‬می تواند در زم��ان اجرا نیز تاثیر‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید‬ ‫بر اینکه عمده هزینه های وارد شده بر پروژه های‬ ‫زیرساختی و دیگر پروژه ها بیشتر به بخش های‬ ‫برون پروژه ای مربوط می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باید‬ ‫درنظر داشته باش��یم عواملی که باعث افزایش‬ ‫هزینه در پروژه ها می شوند بیشتر برون پروژه ای‬ ‫هستند و زمانی که این عوامل از کنترل مدیران‬ ‫پروژه خارج باشد‪ ،‬نمی توان مشکالت را بر عهده‬ ‫مدیریت پروژه قرار داد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه های اقتصادی با دقت الزم نوشته شود‬ ‫اج��رای پروژه ه��ای زیرس��اختی و افزای��ش‬ ‫هزینه ها در اجرا از جمله مش��کالتی اس��ت که‬ ‫اکنون واحدهای مرتبط ب��ا پروژه و کارفرمایان‬ ‫پ��روژه را به چالش های جدی کش��انده اس��ت‪.‬‬ ‫انچه در این زمینه اهمیت دارد در گام نخس��ت‬ ‫ش��ناخت عواملی اس��ت که می تواند پروژه ها را‬ ‫هزینه ب��ر کن��د و گام بع��دی چگونگی برطرف‬ ‫کردن انهاست‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تم��ام هس��تند‪ .‬ای��ن پروژه ها‬ ‫عالوه بر اینکه اس��یب های اقتصادی بس��یاری‬ ‫وارد می کنن��د مجری��ان پروژه ه��ا را نی��ز ب��ا‬ ‫چالش هایی رو به رو می کنن��د که انها از اجرای‬ ‫دیگ��ر پروژه ها ه��م عقب می مانن��د‪ .‬همچنین‬ ‫از عوامل��ی ک��ه می تواند ای��ن پروژه ها از حالت‬ ‫زیان دهی و عقب ماندن در اجرا دور کند عوامل ‬ ‫برون سازمانی هس��تند‪.‬‬ ‫از مشکالت این‬ ‫پروژه ها گزارش می دهد‪.‬‬ ‫محمد حس��ین فنایی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران درباره راهکارهای‬ ‫کاهش هزینه در اج��رای پروژه های صنعتی به‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از مهم ترین موضوعاتی که‬ ‫می توان��د در کاهش هزینه اج��رای پروژه های‬ ‫صنعتی تاثیر داشته باشد برنامه اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داش��تن برنامه اقتص��ادی یکی از‬ ‫عواملی اس��ت که می تواند راکد بودن س��رمایه‬ ‫در دوره اغ��از پروژه تا بهره برداری را محاس��به‬ ‫کند‪ .‬به این دلیل در صورتی که برنامه اقتصادی‬ ‫مناس��بی برای پروژه های صنعتی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬می توان راک��د بودن س��رمایه را در نظر‬ ‫گرف��ت و بر مبنای ان می��زان زمانی که پروژه‬ ‫باید به بهره برداری برسد را محاسبه کرد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران با اش��اره به اینکه متاس��فانه در‬ ‫ایران برنامه های اقتصادی با دقت الزم نوش��ته‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این موض��وع یکی از‬ ‫عواملی اس��ت ک��ه باعث می ش��ود هزینه اتمام‬ ‫پ��روژه افزای��ش یاب��د و پ��روژه را از یک طرح‬ ‫اقتصادی به یک طرح زیانده تبدیل می کند‪.‬‬ ‫فنایی ب��ا تاکید بر اینکه زم��ان اجرای پروژه‬ ‫نیز از دیگ��ر عوامل تاثیرگذار بر اقتصادی بودن‬ ‫یا زیانده ش��دن پروژه است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫ایران اج��رای پروژه های صنعت��ی زمان زیادی‬ ‫می ب��رد و س��رمایه گذاران هر چه ای��ن زمان را‬ ‫کاهش دهن��د پروژه به ص��ورت اقتصادی تر به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر مدت زمان اجرای پروژه‬ ‫بی��ش از حد مورد نیاز باش��د‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن دوره بی فایده خواهد ب��ود توضیح داد‪:‬‬ ‫در س��رمایه گذاری انچه اهمیت بس��یاری دارد‬ ‫بازگشت سرمایه اس��ت‪ .‬برای بازگشت سرمایه‬ ‫اگر زمانی بیش از انچه تعیین شده صرف شود‬ ‫‪ ۲‬مش��کل به وجود می اید که شامل زمان راکد‬ ‫بودن سرمایه و هزینه استهالک می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫باکیفیتی را توزیع می کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫کش��ور درباره نحوه انجام این کار گفت‪ :‬اولویت ما برای اجرایی‬ ‫کردن این طرح ش��هرهایی است که کیفیت اب کمتری دارند‬ ‫و در اینده ای نزدیک در شهر رفسنجان نیز این کار را عملیاتی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫طرح تفکیک اب ش��رب و بهداشتی مدت زمان زیادی است‬ ‫که پش��ت در تصمیم گیری ها مان��ده و نظرهای متفاوتی برای‬ ‫اج��رای این طرح داده می ش��ود اما باتوجه به ش��رایط بحرانی‬ ‫کش��ور و هدررفت ابی که هر رو ز در س��طح ش��هر ش��اهد ان‬ ‫هس��تیم به نظر می رسد باید تصمیم گیری درستی درباره این‬ ‫مسئله انجام شود‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬شرایط ابی کشور در وضعیتی‬ ‫است که دیگر نمی توان ازمون و خطا کرد و باید پس از بررسی‬ ‫همه جانب��ه و در نظر گرفتن تمام جوان��ب بهترین گزینه برای‬ ‫مدیریت اب انتخاب و اجرایی شود‪.‬‬ ‫در زمینه های��ی از اب و برق با پروژه های مش��خص و‬ ‫م��ورد نیاز‪ ،‬امادگ��ی بازتعریف این پروژه ه��ا را داریم تا‬ ‫در زمینه های س��رمایه گذاری و انتقال فناوری همکاری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر نیرو در دیدار با وزیر اقتصاد اس��لواکی‬ ‫از ایجاد بازار همکاری مش��ترک بین ایران و اس��لواکی‬ ‫به منظور تامین نیازهای منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬س��تار‬ ‫محم��ودی در دیدار با واس��یل ه��وداک وزی��ر اقتصاد‬ ‫اسلواکی در ساختمان س��تادی وزارت نیرو‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬با توجه به نیاز کش��ورهای همس��ایه‬ ‫ای��ران می توان ای��ن هم��کاری را برای رفع نیاز س��ایر‬ ‫کشورها‪ ،‬به صورت مشارکتی پیش برد‪.‬‬ ‫وی خدمات اصلی وزارت نیرو را تامین اب ش��هری و‬ ‫روس��تایی‪ ،‬برق و خدمات مربوط به فاضالب در سراسر‬ ‫کش��ور اعالم ک��رد و اف��زود‪ :‬جمهوری اس�لامی دارای‬ ‫کارشناس��ان و متخصصان برجسته ای در منطقه است و‬ ‫ای��ن فرصت خوبی را در اختیار ما می گذارد تا با کش��ور‬ ‫مهمی همچون اس��لواکی که در ماه های اینده در راس‬ ‫کمیسیون اروپا قرار می گیرد‪ ،‬مشارکت مستمر و دقیقی‬ ‫را طراحی و پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫محم��ودی اف��زود‪ :‬در زمینه های��ی از اب و ب��رق ب��ا‬ ‫پروژه های مش��خص و مورد نیاز‪ ،‬امادگی بازتعریف این‬ ‫پروژه ها را داریم تا در زمینه های سرمایه گذاری و انتقال‬ ‫فناوری همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری در انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫محم��ودی با بی��ان اینکه ای��ران از نظ��ر جغرافیایی‬ ‫ش��رایط خوبی را برای استفاده از انرژی های پاک‪ ،‬بادی‪،‬‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬ژئوترم��ال و‪ ...‬دارد و مای��ل اس��ت در این‬ ‫زمینه ها نیز با اس��لواکی همکاری داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن می توانی��م در زمینه صرفه جوی��ی در انرژی‪،‬‬ ‫کاهش تلفات و س��امانه های اندازه گیری انرژی همکاری‬ ‫خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر نی��رو ادامه داد‪ :‬تولید ب��رق حرارتی با‬ ‫بو فاضالب‬ ‫استفاده از سوخت فسیلی و همچنین اب و ا ‬ ‫می تواند زمینه همکاری دو کشور باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم��کاری در بخش های مدیریت منابع‬ ‫اب‪ ،‬تولید اب اش��امیدنی و احداث تصفیه خانه های اب‬ ‫و فاضالب و ش��بکه های دفع بهداشتی فاضالب می تواند‬ ‫زمینه های همکاری خوبی را برای دو کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫محم��ودی با بیان اینکه ای��ن همکاری ها می تواند در‬ ‫زمینه های مدیریتی‪ ،‬مدیریت امور مش��ترکین‪ ،‬مدیریت‬ ‫ام��ور درامد و صورتحس��اب ب��ا طرح های پ��روژه ای یا‬ ‫اموزش��ی ادامه یاب��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ای��ن زمینه ها‪ ،‬بازار‬ ‫هم��کاری خوبی می توان��د بین ایران و اس��لواکی ایجاد‬ ‫ش��ود و با توجه به نیاز کشورهای همسایه می توان این‬ ‫هم��کاری را جهت رفع نیاز س��ایر کش��ورها‪ ،‬به صورت‬ ‫مشارکتی پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه پویای اسلواکی با مشارکت با ایران‬ ‫واس��یل ه��وداک‪ ،‬وزیر اقتصاد اس��لواکی نی��ز با بیان‬ ‫این مطلب که اس��لواکی به ایران به عنوان فرصتی برای‬ ‫توس��عه روابط تجاری و دولتی نگاه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫از بعد انرژی در منطقه‪ ،‬از جایگاه باالیی برخوردار است‬ ‫و اس��لواکی نیز به عنوان عضوی از پارلمان اتحادیه اروپا‬ ‫می تواند در روند توس��عه پویای خود شریک خوبی برای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اسلواکی در گذشته نیز روابط خوبی‬ ‫با ایران داش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در دوران تحریم تغییری‬ ‫در این روابط ایجاد نش��د و در پس از تحریم این روابط‬ ‫می تواند گسترده تر شود‪.‬‬ ‫ه��وداک تصریح کرد‪ :‬ما نقش مهمی در ایجاد اتحادیه‬ ‫ان��رژی در اتحادی��ه اروپا داریم و راغ��ب ایجاد خط لوله‬ ‫گاز از کریدور ش��رق به غرب و کریدور شمال به جنوب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره همکاری ه��ای نفت و گاز با ای��ران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت های خصوصی اس��لواکی نیز که از حمایت‬ ‫دولت این کش��ور برخوردارند‪ ،‬تمایل دارند در پروژه های‬ ‫زیرس��اختی گاز و نفت ایران شرکت کنند تا بازار انرژی‬ ‫ایران را به بازار جهانی انرژی متصل کنند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد اس��لواکی با بیان اینکه اس��لواکی غیر از‬ ‫سوخت های فسیلی نسبت به استفاده از انرژی هسته ای‬ ‫نیز بسیار متعهد اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حدود ‪55‬درصد برق‬ ‫اسلواکی از انرژی هسته ای تولید می شود و این در حالی‬ ‫است که راکتورهای جدید این کشور نیز در حال ساخت‬ ‫ب��وده و راکتورهای قدیمی در حال خارج ش��دن از رده‬ ‫هس��تند و تمای��ل داریم در این زمین��ه نیز با جمهوری‬ ‫اسالمی همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اب��راز تمایل برای همکاری در زمینه انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر گفت‪ :‬از فراوانی انرژی خورش��ید در ایران‬ ‫تح��ت تاثیر ق��رار گرفته ام و ش��رکت های اس��لواکی با‬ ‫ش��رکت های هم تراز خود در ایران درب��اره همکاری در‬ ‫زمین��ه انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر به ویژه ان��رژی بادی و‬ ‫خورشیدی در حال مذاکره هستند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نرخ بیکاری ‪ ۴۵‬درصدی سیستان و بلوچستان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫حسینعلی ش��هریاری‪ ،‬نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬نرخ‬ ‫بیکاری ‪۴۵‬درصدی در برخی نقاط استان به هیچ وجه شایسته مردم نبوده و بهتر است‬ ‫مسئوالن دس��ت از سیاس��ی کاری بردارند و واقعیت ها را بگویند‪ .‬هم اکنون بیکاری بر‬ ‫بسیاری از هنجارهای استان سایه انداخته و اگر به دنبال رفع این چالش ها هستید باید‬ ‫برای رفع بیکاری جوانان و امید به اینده انان قدم های ارزنده ای برداشته شود‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫تفاهمنامه سرمایه گذاری‬ ‫ساخت دستگاه اب شیرین کن‬ ‫تفاهمنامه ساخت دستگاه اب شیرین کن به منظور نصب‬ ‫و بهره برداری از این دس��تگاه در شهرستان های رفسنجان و‬ ‫سیرجان با حضور استاندار کرمان منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬استاندار کرمان با اشاره به اینکه انتقال اب‬ ‫به کرمان زمان می برد‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز اب اش��امیدنی شهرهای‬ ‫بحران��ی این اس��تان در زمینه کمبود اب با روش اس��تفاده‬ ‫از دستگاه های اب شیرین کن به تدریج برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حس��ینی هدف از اجرای طرح ساخت دستگاه‬ ‫اب ش��یرین کن را حذف ارسنیک از اب عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫مس��ئوالن و بخش خصوصی باید نسبت به اطالع رسانی در‬ ‫زمینه استفاده از این دستگاه تالش کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پروژه س��اخت دس��تگاه اب شیرین کن‬ ‫طرح خوبی اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت بای��د زمینه فعالیت و‬ ‫حض��ور بخش خصوصی را در بخش های مختلف فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب ش��هری کرمان نیز گفت‪:‬‬ ‫این شرکت براساس سیاست های اس��تاندار کرمان در قالب‬ ‫مثلث توس��عه اقتصادی درصدد جذب سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬محمد طاهری اظهار کرد‪ ۱۲ :‬سرمایه گذار‬ ‫برای اجرای پروژه اب ش��یرین کن در اس��تان کرمان اعالم‬ ‫امادگی کرده اند که درنهایت ش��رکت «دلتا نیروی گامرون»‬ ‫برای اجرای این طرح انتخاب ش��د‪ .‬مس��ائل زیست محیطی‬ ‫و نداش��تن پس��اب در اجرای این طرح در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفا اس��تان کرمان ادامه داد‪۵۰ :‬‬ ‫ایس��تگاه اب شیرین کن در فاز نخس��ت در شهر رفسنجان‬ ‫و ‪ ۵۰‬ایس��تگاه اب ش��یرین کن در شهر س��یرجان از سوی‬ ‫بخش خصوصی ب��ا اعتبار ‪۱۳۰‬میلیارد ری��ال نصب خواهد‬ ‫شد‪ .‬رییس هیات مدیره شرکت دلتا نیروی گامرون نیز گفت‪:‬‬ ‫پروژه دستگاه های اب شیرین کن شهرستان های سیرجان و‬ ‫رفسنجان نخس��تین پروژه خودگردان فروش اب به صورت‬ ‫انالین اس��ت و امکان اجرای خط دوم این طرح در شهرهای‬ ‫سیرجان و رفسنجان وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرید طراح افزود‪ :‬فرایند اب ش��یرین کن با ظرفیت حدود‬ ‫‪ ۲۰‬متر مکعب برای ‪۱۸‬ساعت کارکرد در شبانه روز طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این طرح از دو بخش تصفیه اب و فروش اب‬ ‫تشکیل شده است که برای بخش فروش برای نخستین بار از‬ ‫کارتخوان های هوشمند استفاده می شود‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫چراغ صادرات با تکمیل طرح های توسعه روشن می شود‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫حسین طلوعیان‬ ‫‪ ۲‬واحد تولید‬ ‫المپ های‬ ‫کم مصرف در‬ ‫شهرستان های‬ ‫اق قال و گرگان‬ ‫وجود دارد‬ ‫پارک علم و فناوری‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از اح��داث پارک علم‬ ‫و فن��اوری در این اس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬یک زمین ‪۴۰‬‬ ‫هکتاری برای ساخت پارک علم و فناوری در منطقه منظریه‬ ‫شهرکرد درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬قاسم سلیمانی دشتکی گفت‪ :‬هم اکنون به‬ ‫دنبال کسب مجوزهای کشوری و تامین اعتبار برای ساخت‬ ‫پارک عل��م و فن��اوری در چهارمحال و بختیاری هس��تیم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر از اعتبارات اس��تانی برای ای��ن پروژه کمک‬ ‫می ش��ود تا مراحل ساخت ان اغاز ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مراحل ساخت پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از‬ ‫س��ال اینده اغاز می شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬با فعال شدن ساختمان‬ ‫پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری و مس��تقر شدن‬ ‫شرکت های دانش بنیان زمینه توسعه علمی این استان فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان می توانن��د نق��ش مهم��ی در مس��یر توس��عه‬ ‫چهارمحال و بختیاری داش��ته باش��ند و باید این شرکت ها ‬ ‫را حمایت کرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ظرفیت های بس��یاری‬ ‫در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری وج��ود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایده ها براس��اس ظرفیت های استان به خدمت و محصوالت‬ ‫دانش مح��ور تبدی��ل ش��وند‪ .‬پژوهش های مراک��ز علمی و‬ ‫پژوهشی چهارمحال و بختیاری باید در مسیر حل مشکالت‬ ‫استان انجام شود‪ .‬سلیمانی دش��تکی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫جوانان توانمندی در استان وجود دارند که باید با حمایت از‬ ‫انها و ایجاد فضای فعالیت علمی و اقتصادی در مسیر توسعه‬ ‫استان هدایت شوند‪ .‬اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫پژوهش های مراکز علمی و پژوهش��ی اس��تان باید در مسیر‬ ‫حل مشکالت استان انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مراکز علمی و پژوهش��ی اس��تان باید با‬ ‫پ��ارک علم و فناوری اس��تان تعامل و رابط��ه بهتری ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬اب��راز کرد‪ :‬مقاالت علمی دانش��گاه های اس��تان باید‬ ‫به تولیدات دانش بنیان س��وق پیدا کنند‪.‬سلیمانی دش��تکی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تولیدات دانش بنیان اس��تان باید مورد توجه خرید‬ ‫سازمان های استان قرار بگیرد تا این شرکت های دانش بنیان‬ ‫توسعه پیدا کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ادامه داد‪ :‬با توس��عه‬ ‫شرکت های دانش بنیان توسعه استان فراهم می شود که این‬ ‫مهم می تواند اش��تغال قابل توجهی برای اس��تان ایجاد کند‬ ‫و مش��کل بیکاری را در اس��تان چهارمحال و بختیاری رفع‬ ‫کند‪ .‬البته خرید محصوالت تولیدی اس��تان از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان از س��وی اداره ها‪ ،‬می تواند نقش مهمی در مسیر‬ ‫تدام فعالیت این شرکت ها داشته باشد‪.‬‬ ‫از روند تولید محصوالت الکتریکی در گلستان نشان داد‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫دولت‬ ‫زیرساخت های‬ ‫الزم برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در صنایع‬ ‫الکترونیک را‬ ‫فراهم کند‬ ‫وجود ‪ ۶‬واحد تولید لوازم الکترونیک در اس��تان‬ ‫گلستان در شهرستان های اق قال‪ ،‬علی اباد‪ ،‬گرگان‬ ‫و رامی��ار با تولید ان��واع کلید و پری��ز‪ ،‬المپ های‬ ‫کم مص��رف‪ ،‬برده��ای الکتریک��ی‪ ،‬س��یم و کابل‬ ‫توانس��ته برای بیش از ‪ ۵۶۹‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫فرصت ش��غلی ایجاد کن��د‪ .‬واحدهایی که به گفته‬ ‫مسئوالن اس��تان دارای محصوالت صادرات محور‬ ‫هستند که با توجه به نیاز کشورهای همسایه باید‬ ‫برنامه ریزی های الزم برای به دست اوردن بازارهای‬ ‫جدید در دستور کار قرار بگیرد تا عالوه بر افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬ارزاوری و اشتغال مناسبی را برای استان به‬ ‫همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با حس��ین طلوعیان‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‬ ‫و رمضان بهرامی‪ ،‬ریی��س اتاق بازرگانی گرگان به‬ ‫بررس��ی روند تولید لوازم الکترونیک در گلس��تان‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫معاون صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گلس��تان با بی��ان اینکه ‪ ۲‬واح��د تولید المپ های‬ ‫کم مص��رف در شهرس��تان های اق ق�لا و گ��رگان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن واحدها ب��ا تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۲‬میلیون عدد المپ کم مصرف‪ ،‬توانسته اند‬ ‫ب��رای بیش از ‪ ۷۰‬نفر به صورت مس��تقیم فرصت‬ ‫شغلی ایجاد کنند‪ .‬البته این در حالی است که این‬ ‫واحدها ب��ا واردات مواد اولیه المپ های کم مصرف‬ ‫اقدام به مونتاژ محصول کرده و کاالی اماده را روانه‬ ‫بازار مصرف می کنند‪.‬‬ ‫حس��ین طلوعیان با اش��اره به اینک��ه یک واحد‬ ‫تولی��دی کلی��د و پری��ز س��اختمانی مس��تقر در‬ ‫شهرس��تان رامیار‪ ،‬توانسته س��االنه با تولید ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫میلی��ون عدد کلید و پریز و عرضه ان به بازار برای‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر اش��تغالزایی داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این واحد به عنوان یکی از واحدهای نمونه استان و‬ ‫کشور به شمار می رود که تمام نیاز خط تولید خود‬ ‫را در داخل تامین و س��پس مونتاژ کرده و به بازار‬ ‫عرضه می کند؛ ب��ه گونه ای که محصوالت تولیدی‬ ‫ان قابلیت رقابت با نمونه های اروپایی را دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۲ :‬واح��د تولید س��یم و کابل با‬ ‫توانمندی تولید س��االنه حدود ‪ ۷‬هزار تن محصول‬ ‫در شهرستان های علی اباد و اق قال برای نزدیک به‬ ‫‪ ۸۰‬نفر فرصت ش��غلی ایجاد کرده اند که بر اساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده یکی از این واحدها در‬ ‫حال اجرای طرح توس��عه ای اس��ت که در صورت‬ ‫تکمیل طرح توسعه ای‪ ،‬عالوه بر افزایش توانمندی‬ ‫تولید‪ ،‬فرصت های ش��غلی بیش��تری را در س��طح‬ ‫استان ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫طلوعیان ب��ا تاکید بر اینکه ی��ک واحد تولیدی‬ ‫برده��ای الکتریکی در اق قال از س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان پروانه بهره برداری دریافت‬ ‫کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این واحد با تولید محصول‪،‬‬ ‫توانس��ته برای بیش از ‪ ۱۵‬نفر اش��تغالزایی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعدادی از این واحدها اقدام به‬ ‫اجرای طرح های توسعه ای و بکارگیری «ار اند دی»‬ ‫در خ��ط تولی��د خ��ود کرده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬واحدهای‬ ‫بزرگی مانند واحد تولیدی کلید و پریز ساختمانی‬ ‫از ماش��ین االت و فناوری روز دنیا بهره مند اس��ت‬ ‫که محصول تولیدی ان از اس��تانداردهای جهانی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گلس��تان با اش��اره به اینکه حمایت نشدن‬ ‫تولیدکنن��دگان المپ ه��ای کم مص��رف در براب��ر‬ ‫محصوالت مشابه بی کیفیت‪ ،‬باعث شده تولید این‬ ‫محصول با کاهش همراه شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش‬ ‫تعداد رقبا در بازارهای هدف‪ ،‬ایجاد رقابت ش��دید‬ ‫با محصوالت مش��ابه‪ ،‬افزای��ش هزینه های تولید و‬ ‫کمبود س��رمایه در گردش از دیگر مشکالتی است‬ ‫که این واحدها با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی س��ختی ورود م��واد اولیه مورد نی��از واحد‬ ‫تولی��دی کلی��د و پریز س��اختمانی را ب��ه عنوان‬ ‫مشکالت ‪ ۱۴۰‬واحد تولیدی در فارس بررسی و رفع شده است‬ ‫‪ :‬اس��تاندار فارس در حاش��یه جلس��ه کمیته رفع‬ ‫موانع تولید اس��تان گفت‪ :‬در چند ماه گذش��ته مس��ائل‬ ‫و مش��کالت ‪ ۱۴۰‬واح��د تولی��دی‪ ،‬صنعت��ی و خدماتی‬ ‫بررس��ی و رفع ش��ده و موانع پیش روی ‪ ۹۰‬واحد دیگر‬ ‫در حال بررس��ی است‪ .‬س��ید محمدعلی افشانی با بیان‬ ‫اینکه جلسات این کمیته در راستای رفع موانع واحدهای‬ ‫تولیدی موجود موثر اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬معوقات بانکی‪،‬‬ ‫کمبود س��رمایه در گردش و مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫با دستگاه های خدمت رسان مانند اب‪ ،‬برق و گاز ازجمله‬ ‫مس��ائل واحده��ای تولیدی اس��ت که در جلس��ات این‬ ‫کمیته مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬وی با اظهار امیدواری‬ ‫نس��بت به وضعیت تولید و رونق اقتصادی در سال اینده‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم با توجه به اقدامات انجام ش��ده و به ویژه‬ ‫تش��کیل مجلس جدید‪ ،‬سال اینده سال رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬راه اندازی واحدهای تولیدی و کسب وکار‬ ‫بیشتر باشد‪.‬افشانی با بیان اینکه اعتبارات بانک ها مربوط‬ ‫به سپرده های مردمی اس��ت و باید به انها سود پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر واحدهای تولی��دی صنعتی و خدماتی‪،‬‬ ‫طرح هایی ب��ا توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی و مال��ی ارائه دهند‬ ‫بانک ها اس��تقبال خواهند کرد؛ زیرا باید اعتبارات خود را‬ ‫در طرح هایی که سوداور است هزینه کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تصریح اینکه بخش زیادی از موضوع هزینه کرد‬ ‫تس��هیالت بانک ها در اس��تان فارس ب��ه عملکرد بخش‬ ‫خصوصی مربوط اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بخش خصوصی باید‬ ‫فعال تر باش��د و تالش کند با ارائه طرح های دارای توجیه‬ ‫بیش از گذشته از منابع اعتباری بانک ها استفاده کند‪.‬‬ ‫استاندار فارس اظهارکرد‪ :‬در چند ماه گذشته ‪ 3‬بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬بانکی و خصوصی به یکدیگر نزدیک تر ش��ده اند و‬ ‫اگر بخش خصوصی بتواند طرح های توجیه دار بیش��تری‬ ‫عرضه کند بانک ها امادگی دارند اعتبارات الزم را در این‬ ‫زمینه تخصیص دهند‪.‬‬ ‫مهم ترین مش��کل این واح��د ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنای��ع الکترونیک و «های ت��ک» در اولویت های‬ ‫س��رمایه گذاری و تامی��ن اعتبار س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قرار دارن��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که برخی از این واحدها به دنبال حمایت های‬ ‫الزم برای اجرای طرح های توسعه ای در واحدهای‬ ‫خود هستند که در صورت تامین اعتبار در اولویت‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت زیرساخت های تولید را فراهم‬ ‫کند‬ ‫برای توسعه هر چه بیشتر این صنعت در استان‪،‬‬ ‫دولت و بانک ها باید اقدام به س��رمایه گذاری کرده‬ ‫و زیر س��اخت های الزم را فراهم کنند‪ .‬رییس اتاق‬ ‫بازرگانی گرگان با بیان اینکه اس��تان گلس��تان به‬ ‫عن��وان یک��ی از پایه گ��ذاران صنع��ت الکترونیک‬ ‫در کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫واحده��ای قدرتمن��دی در زمین��ه تولی��د ل��وازم‬ ‫الکترونیک در استان فعالیت می کنند که برخی از‬ ‫این واحدها با تولید محصول صادرات محور در خط‬ ‫تولید خود و ارائه ان به بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫تا حدود زیادی توانسته اند رونق اشتغال و اقتصادی‬ ‫مناسبی را برای استان به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫رمض��ان بهرام��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تولید‬ ‫محصوالت الکترونیکی نیازمند منابع مالی فراوانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که منابع مالی و سرمایه‬ ‫در گردش این واحدها در اس��تان فراهم ش��ود به‬ ‫طور حتم گلس��تان می تواند در زمینه تولید انواع‬ ‫محص��والت الکترونیکی و عرض��ه ان در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای توس��عه هر چه بیش��تر این‬ ‫صنعت در اس��تان‪ ،‬دولت و بانک ه��ا باید اقدام به‬ ‫سرمایه گذاری کرده و زیرساخت های الزم را فراهم‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا با توجه به اینکه کش��ورهای همس��ایه‬ ‫قدرت چندان��ی در زمینه تولی��د انواع محصوالت‬ ‫الکترونی��ک ندارن��د‪ ،‬ای��ن امر می تواند ب��ه عنوان‬ ‫یک موقعیت مناس��ب برای تولید انبوه و صادرات‬ ‫محصوالت الکترونیک برای ارزاوری در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهرامی با تاکید بر اینکه خوشبختانه محصوالت‬ ‫تولیدی الکترونیکی در برخ��ی واحدهای تولیدی‬ ‫صنایع الکترونیک اس��تان در حد اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬بکر بودن بازار کشورهای‬ ‫شمالی و برخی کشورهای همسایه باعث شده که‬ ‫برنامه ریزی های مناسبی برای به دست اوردن این‬ ‫بازارها از سوی مس��ئوالن و تولیدکنندگان استان‬ ‫در دس��تور کار ق��رار بگیرد تا عالوه بر به دس��ت‬ ‫اوردن این بازارها‪ ،‬این واحدها ارزاوری مناس��بی‬ ‫را برای استان به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه به اینک��ه صنایع‬ ‫الکترونی��ک از ارزش اف��زوده باالی��ی برخوردارند‪،‬‬ ‫تولید انبوه انها می تواند تا حدود زیادی در بر طرف‬ ‫کردن معض��ل بیکاری اس��تان که درامد س��رانه‬ ‫چندانی ندارد‪ ،‬نقش اساسی داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در اتاق بازرگانی گرگان با بیان‬ ‫اینک��ه دولت باید فقط زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع الکترونیک را فراهم کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه بنگاه داری اقتصادی‬ ‫توجیه اقتصادی مناس��بی برای دول��ت ندارد باید‬ ‫فق��ط به تامین زیرس��اخت ها اکتفا کن��د و در امر‬ ‫س��رمایه گذاری دخالت نکند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که دریافت تس��هیالت بانکی از بانک های عامل با‬ ‫نرخ س��ود باال نیز برای واحده��ای تولیدی توجیه‬ ‫اقتص��ادی ندارن��د‪ ،‬به همی��ن منظور بای��د برای‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع الکترونیک و سایر صنایع‬ ‫به سمت جذب منابع غیردولتی و بانکی روی اورد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فض��ای ایجاد ش��ده در پس��ا برجام‬ ‫موقعیت های مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری مشترک‬ ‫ایج��اد کرده ک��ه بای��د از این فرصت ه��ا بهترین‬ ‫استفاده برده شود‪.‬‬ ‫عمده دغدغه دولت اشتغال جوانان است‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه در بازدی��د از شهرس��تان های گیالنغ��رب‪،‬‬ ‫اس�لام اباد و دااله��و در جمع هم��کاران اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت این شهرس��تان ها حضور یافت و ضمن‬ ‫استماع گزارش��ی از وضعیت این شهرس��تان ها افزود‪:‬‬ ‫ه��ر شهرس��تان دارای ظرفیت ه��ا و توانمندی های��ی‬ ‫اس��ت که باید این توانمندی ه��ا در زمینه های مختلف‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری شناسایی شود و براین اساس‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان کرمانشاه‪ ،‬سید نعمت اله حقیقی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عمده دغدغه دولت اش��تغال برای جوانان و‬ ‫افزایش درامد خانوار است و دولت به تنهایی نمی تواند‬ ‫این مش��کل را حل کند‪ ،‬بنابراین باید بخش خصوصی‬ ‫به کمک دولت بیاید و با همدلی و همزبانی مش��کالت‬ ‫بی��کاری را در س��طح اس��تان و شهرس��تان ها مرتفع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با راه اندازی چن��د کارخانه بزرگ یا‬ ‫طرح صنعتی نمی توان مش��کالت بیکاری را در س��طح‬ ‫استان مرتفع کرد بلکه باید سرمایه ها از درون خانواده‬ ‫در زمینه ایجاد بنگاه های کوچک زودبازده و واحدهای‬ ‫کوچک س��رازیر ش��ود و همه با هم به اقتصاد کش��ور‬ ‫کمک کنیم و براساس برنامه ای سیستماتیک در جهت‬ ‫رفع مشکل بیکاری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫حقیقی ابراز کرد‪ :‬به عنوان مثال از گذشته چاقو سازی‬ ‫کرند غرب شهرت زیادی داشته ولی این هنر و صنعت‬ ‫به دست فراموشی سپرده شده در حالی که می توانستیم‬ ‫همان سیس��تم استاد ـ ش��اگردی را که به طور معمول‬ ‫در بین اصناف مرس��وم بود‪ ،‬در این زمینه اجرا کنیم و‬ ‫شهرس��تان کرند غرب به عن��وان یکی از مراکز تولیدی‬ ‫چاقو در کشور شناخته می شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت «ای سی تی»‬ ‫مه��دی محتش��می‪ ،‬قائم مقام وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات با بیان‬ ‫اینکه صنعت «ای س��ی تی» در جهان پیش��رفت زیادی داش��ته و دولت تمایل‬ ‫س��رمایه گذاری در این حوزه را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه شش��م توس��عه ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در بخش « ای سی تی» هزینه خواهد شد که بخشی از این مبالغ‬ ‫از جانب دولت و برخی از سوی بخش خصوصی محقق می شود‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫دولت چه برنامه ای داش��ته باش��د و با چ��ه ابزاری‬ ‫بخواهد به ان برنامه ها دست یابد‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع کوچک مکمل همدیگر‬ ‫موسایی گفت‪ :‬بخش صنعت به ویژه صنایع کوچک‬ ‫بازدهی بس��یار باالیی دارند و می توانند ش��غل های‬ ‫زیادی ایجاد کنن��د‪ .‬اما اینکه دولت چگونه می تواند‬ ‫این ش��غل ها را ایجاد کند بس��تگی دارد که سرمایه‬ ‫خارج��ی در چه بخش های��ی به کار گرفته ش��ود و‬ ‫مزیت ها در این بخش چطور شناسایی شوند‪ .‬از انجا‬ ‫که م��ا اطالعات اماری اندک��ی در این زمینه داریم‬ ‫می توانیم هم اینده نگری مثبت در این زمینه داشته‬ ‫باش��یم و هم اینده نگ��ری منفی؛ زمان��ی می توانیم‬ ‫بگوییم دولت می تواند به پیش بینی سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی ت��ا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬برس��د ک��ه برنامه‬ ‫مش��خصی برای تحقق بخش��یدن به اهداف داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ابزارها موجود باش��ند و نقطه ضعف‪ ،‬قوت و‬ ‫چالش ها شناس��ایی ش��وند‪ .‬اما اگر بخواهیم تنها به‬ ‫کلی��ات اتکا کنیم و در حد بی��ان ارزوها و ایده ال ها‬ ‫پیش برویم به طور قطع رس��یدن به این امار میسر‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬رس��یدن به امار باالی اش��تغال‬ ‫در بخش صنعت مس��تلزم رش��د اقتصادی ‪۸‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که متاسفانه متوسط رشد اقتصادی‬ ‫هم اکنون و در س��ال های پیش��ین فاصل��ه زیادی با‬ ‫این رق��م دارد‪ .‬به عالوه اینکه باید رش��د اقتصادی‬ ‫‪۱۰‬درصد را نیز تجربه کنیم‪ .‬رس��یدن به این درصد‬ ‫رش��د اقتص��ادی‪ ،‬ب��دون اس��تفاده از س��رمایه های‬ ‫خارجی‪ ،‬ایجاد فضای کس��ب وکار و اصالح س��اختار‬ ‫اقتصادی در بخش صنعت امکان پذیر نیست‪ .‬از این‬ ‫رو باید دید دولت چه برنامه ای برای رسیدن به ارقام‬ ‫پیش بینی ش��ده دارد‪ .‬به جرات می توان گفت دولت‬ ‫در برنامه ششم توسعه برنامه ای برای ایجاد اشتغال‬ ‫و رسیدن به اهداف یادشده پیش بینی نکرده است‪.‬‬ ‫موس��ایی با بیان اینکه ایجاد اش��تغال در صنعت‬ ‫و به وی��ژه صنایع کوچ��ک نیازمند اصالح س��اختار‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از بین بردن فس��اد اداری‪،‬‬ ‫‹ ‹رونق اقتصادی یعنی رسیدن به اشتغال‬ ‫ح��ال و هوای پس��اتحریم برنام��ه ای برای خروج از‬ ‫رکود می طلبید‪ .‬ش��اید به این دلیل باش��د که دولت‬ ‫ه��دف ابتدایی را س��اماندهی اقتصاد می داند‪ .‬مهدی‬ ‫پورقاض��ی‪ ،‬عض��و اتاق صنعت تهران در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ششم توسعه روی خروج از رکود‬ ‫متمرکز است‪ .‬زمانی که از رکود خارج شویم خود به‬ ‫خود اشتغال ایجاد می شود‪ .‬حتی اگر خروج از رکود‬ ‫ناش��ی از افزایش صادرات یا رونق بازار داخلی باش��د‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در برنامه شش��م توس��عه بن��د خاصی برای‬ ‫اشتغال وجود ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه اصالح ساختار‬ ‫اقتصادی به رونق اشتغال صنعت منجر می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬حرکت به س��مت ازاد س��ازی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬حذف رانت‪ ،‬فعال کردن سیس��تم بانکی و‬ ‫پایین اوردن نرخ نقدینگی از جمله مواردی است که‬ ‫باید در اصالح س��اختار اقتصادی درنظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫هرچند به ازادس��ازی اقتصادی اعتقادی وجود ندارد‬ ‫اما باید به یاد داشت که گره اصلی ما در پایین بودن‬ ‫نرخ ازادس��ازی اقتصادی اس��ت‪ .‬اشتغال صنعتی نیز‬ ‫تولید المپ های حبابی برای مصرف بهینه انرژی‬ ‫پژوهش��گران موفق به افزایش کارایی المپ های رشته ای‬ ‫ش��دند‪ .‬از ای��ن فن��اوری می توان ب��رای افزای��ش کارایی‬ ‫نمایشگرها نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد ویژه توس��عه نانو‪ ،‬استفاده از المپ های‬ ‫رشته ای س��نتی به دلیل اینکه بیش از ‪۹۵‬درصد انرژی در‬ ‫ان به طور عمده به صورت حرارت هدر می رود‪ ،‬کاهش یافته‬ ‫ی» ها داده اند‪.‬‬ ‫اس��ت و این المپ ها جای خود را به «ال ای د ‬ ‫پژوهش��گران به تازگ��ی یک المپ حباب��ی ملتهب طراحی‬ ‫کردند که مانع اتالف انرژی حرارتی می ش��ود و از ان برای‬ ‫تولید مجدد نور استفاده می کند‪.‬‬ ‫المپ های س��نتی قدیمی‪ ،‬اگرچه در مسیر فراموشی قرار‬ ‫دارند اما ی��ک فناوری جدید می تواند این فراموش��ی را به‬ ‫تاخی��ر بیندازد‪ .‬المپ های س��نتی بیش از یک قرن اس��ت‬ ‫که در همه خانه ها در سراس��ر دنیا اس��تفاده می شوند‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به اینکه دس��تورالعمل هایی برای بهبود سودمندی‬ ‫انرژی وضع ش��ده است‪ ،‬باعث ش��ده این المپ های حبابی‬ ‫ج��ای خود را به حباب های فلورس��نتی موثرتر (‪ )CFLs‬و‬ ‫حباب های دیود نشر نور (‪ )LEDs‬جدیدتر بدهند‪.‬‬ ‫نکت��ه کلیدی ایجاد فرایندی دومرحله ای اس��ت‪ .‬مرحله‬ ‫نخست شامل یک رشته فلزی گرم شده متداول است اما به‬ ‫جای اینکه اجازه دهند گرمای ایجاد ش��ده به صورت تابش‬ ‫مادون قرمز هدر رود‪ ،‬ساختار ثانویه ای رشته را احاطه کرده‬ ‫و این تابش را دریافت و به خود رش��ته منعکس می کند تا‬ ‫دوباره به صورت نور نش��ر کند‪ .‬این ساختارها (فرمی از یک‬ ‫بلور فوتونیک)‪ ،‬از عناصر بسیار فراوان و با استفاده از فناوری‬ ‫متداول س��اخته ش��ده اند‪ .‬در مرحله دوم تفاوتی عمده در‬ ‫تبدیل الکتریس��یته به نور وج��ود دارد‪ .‬یکی از پارامترهای‬ ‫منبع نور که به ان‪« ،‬کارایی لومینس��نس» گفته می شود‪،‬‬ ‫در ای��ن مرحله مورد اس��تفاده قرار می گی��رد‪ .‬این پارامتر‬ ‫مسئول عکس العمل چشم انسان است‪ .‬کارایی لومینسنس‬ ‫المپ های حبابی س��نتی بین ‪ 2‬و ‪ 3‬درصد است‪ ،‬این عدد‬ ‫برای المپ های فلورس��نتی (ش��امل ‪ )CFLs‬و المپ های‬ ‫‪ LED‬به ترتیب بین ‪ ۷-۱۵‬و ‪۵-۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫جالب توجه است که کارایی لومینسنس برای المپ های‬ ‫حبابی دومرحله ای تا ‪۴۰‬درصد می رس��د‪ .‬اگرچه نخستین‬ ‫نمونه های ساخته شده از این المپ ها به این میزان کارایی‬ ‫دست نیافته اند‪ ،‬اما همین المپ های اولیه ‪۶/۶‬درصد کارایی‬ ‫لومینسنس را نشان می دهند که ‪ 3‬برابر کارایی المپ های‬ ‫ل» ها‬ ‫ی» ها و «س��ی اف ا ‬ ‫س��نتی و قابل مقایس��ه با «ال ای د ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ناشی از رونق اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کدام برنامه؟‬ ‫روی دیگ��ر قص��ه اش��تغال در صنع��ت ب��ه این‬ ‫برمی گردد ک��ه بدانیم برنامه ه��ای اقتصادی دولت‬ ‫برای این حوزه چیس��ت‪ .‬اینکه س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور امار و ارقامی ارائه داده است جای‬ ‫خوش��حالی دارد؛ چرا که در دولت قبل حتی در این‬ ‫حد نیز برنامه ریزی وجود نداشت‪ .‬با این همه اعتقاد‬ ‫دیگری وجود دارد ک��ه نباید به صرف چند امار ان‬ ‫هم در یک برنامه ‪ 5‬ساله نسخه اشتغال در صنعت را‬ ‫پیچید؛ چراکه دولت برنامه خود را در این زمینه ارائه‬ ‫نداده است‪ .‬حسن سبحانی‪ ،‬استاد دانشگاه تهران در‬ ‫تش��ریح این موضوع به‬ ‫گفت‪ :‬در نگاه کلی و‬ ‫ب��ا توجه به امار ش��اغالن صنعتی می توان گفت که‬ ‫هدف گذاری س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫با این عددهای میلیونی در ‪5‬س��ال اینده بعید است‬ ‫محقق شود‪ .‬هر چند از انجا که اطالعات محاسبه را‬ ‫ندارم‪ ،‬نمی توانم نظر قطعی در این باره بدهم‪.‬‬ ‫حسن سبحانی‬ ‫‹ ‹اشتغال در صنایع کوچک‬ ‫طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد‬ ‫اه��داف صنعتی خواهد داش��ت ام��ا ضمانت اجرای‬ ‫موفق ان ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست های‬ ‫حوزه اقتصاد کالن است‪ .‬اش��تغال در حوزه صنعت‬ ‫و به وی��ژه صنایع کوچک و متوس��ط تنها روی کاغذ‬ ‫میس��ر نیس��ت‪ .‬این بخش از صنعت نیازمند اصالح‬ ‫قوانین و جذب س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬در امتداد ان‬ ‫به طور قطع رونق اقتصادی و اشتغالزایی نیز به وجود‬ ‫می اید؛ چرا که صنایع کوچک بس��تر مناسبی برای‬ ‫ایجاد اشتغال دارند اما مهم ترین کمک به این صنایع‬ ‫برنامه ه��ای حمایتی از جانب دول��ت برای تجهیز و‬ ‫نوس��ازی فراین��د تولی��د و ایجاد بس��ترهای جذب‬ ‫س��رمایه اس��ت‪ .‬اگر این ش��یوه ادامه یابد و فضای‬ ‫اقتصاد رو به رونق اقتصادی با رشد باال رود‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود که اشتغال در این بخش از صنعت بیش‬ ‫از پیش باشد‪.‬‬ ‫میثم موسایی‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫عمر باتری های لیتیومی بیشتر می شود‬ ‫پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت با همکاری محققی‬ ‫از کشور هلند موفق شدند با تولید الکترود نانوساختار‬ ‫از جنس اکسید اهن‪ ،‬عمر مفید باتری های لیتیومی را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬با توجه به کاربرد گس��ترد ه این باتری ها‬ ‫در صنایع مختلف از قبیل صنایع الکترونیک و هوافضا‪،‬‬ ‫نتایج این طرح ازمایشگاهی می تواند در ایند ه بسیاری‬ ‫از این صنایع‪ ،‬به طور مستقیم و غیرمستقیم موثر باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬باتری های لیتیوم��ی از خانواده‬ ‫باتری ه��ای قابل ش��ارژ ب��ه ش��مار می رون��د‪ .‬امروزه‬ ‫باتری ه��ای لیتیوم��ی از نخس��تین انتخاب ه��ا ب��رای‬ ‫اس��تفاده به عن��وان منبع انرژی قابل حمل هس��تند‪ .‬با‬ ‫توج��ه به اهمی��ت روزافزون ذخیر ه ان��رژی در صنایع‬ ‫مختل��ف‪ ،‬بهبود عملک��رد این نوع باتری ه��ا از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬یکی از عوامل تعیین کننده در‬ ‫موضوع ظرفیت و طول عم��ر این نوع باتری ها‪ ،‬جنس‬ ‫الکترود مورد استفاده در انهاست‪ .‬تاکنون پژوهش های‬ ‫متعددی در زمین ه انتخاب جنس مناسب الکترود شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت ه محمد گل محمد‪ ،‬مجری طرح‪ ،‬ارزان بودن‪،‬‬ ‫غیرسمی بودن و ظرفیت و پایداری باال از مشخصه های‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫استراتژی اشتغالزایی‬ ‫برای صنایع کوچک‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫دس��تو پاگیر‪ ،‬کوچک ک��ردن دولت و‬ ‫ ‬ ‫بوروکراس��ی‬ ‫اص�لاح الگوی مص��رف ازجمله محتوایی اس��ت که‬ ‫دول��ت باید در برنامه داش��ته باش��د‪ .‬به وی��ژه اینکه‬ ‫بانک ه��ا باید در خدمت تولید باش��ند‪ .‬رس��یدن به‬ ‫این اه��داف در یک برنامه میان م��دت و کوتاه مدت‬ ‫میسر نیس��ت و از دست یک دولت در طول ‪ ۴‬سال‬ ‫برنمی اید؛ چراکه در کنار ان باید قوانین بازرگانی و‬ ‫قانون کار و تامین اجتماعی اصالح ش��وند‪ .‬به باوری‬ ‫باید اقتصاد باز مهندسی شود که تغییرات ساختاری‬ ‫را بتوانی��م در بخش اش��تغال صنعت نیز مش��اهده‬ ‫کنیم‪ .‬وی درباره صنایع کوچک و متوسط نیز گفت‪:‬‬ ‫باید مجموعه ای از صنایع کوچک را فراهم کنیم که‬ ‫مکمل همدیگر باش��ند‪ .‬به عبارت��ی وجود هر کدام‪،‬‬ ‫بخش��ی از پ��ازل اقتصاد و اش��تغال را کامل کنند و‬ ‫هر کدام نقشی داش��ته باشند‪ .‬در ان هم صورت هم‬ ‫شغل و هم ارزش افزوده ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دریچه‬ ‫اشتغال صنعتی نیازمند بازمهندسی‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د ت��ا زمانی که‬ ‫برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال در حوزه صنعت‬ ‫معلوم نش��ود نمی توان به ارقام پیش بینی س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی در برنامه شش��م توسعه برای‬ ‫اشتغالزایی تا سال ‪ 1399‬تکیه کرد‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در تبیین‬ ‫برنام��ه شش��م توس��عه‪ ،‬در گزارش��ی هدف گذاری‬ ‫‪ ۱۹‬ش��اخص و ‪ ۱۲‬کاالی منتخ��ب صنعت��ی را در‬ ‫دوره ‪ ۱۳۹۵‬ت��ا ‪ ۱۳۹۹‬اع�لام کرد‪ .‬بهبود مس��تمر‬ ‫س��هولت انجام کس��ب وکار‪ ،‬توس��عه صنایع مبتنی‬ ‫بر فناوری پیش��رفته‪ ،‬گس��ترش و نف��وذ فناوری در‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬تکمیل و توس��عه زنجیره ارزش‬ ‫و پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی کشور‪،‬‬ ‫مهارت افزایی مس��تمر نیروی کار و ارتقای بهره وری‬ ‫عوام��ل تولید‪ ،‬از جمله راهبردهایی اس��ت که برای‬ ‫رس��یدن به اهداف برنامه‪ ،‬پیش بینی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با تصویر ارائه ش��ده از اینده‬ ‫صنعت کشور‪ ،‬زمینه برای رونق کسب وکارها‪ ،‬توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬توس��عه تجارت خارج��ی و‪ ...‬ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬به اعتقاد انها‪ ،‬این تصویر به سرمایه گذاران‬ ‫داخل��ی و خارجی کم��ک می کند اس��ان تر درباره‬ ‫توس��عه فعالیت ه��ای خود تصمیم بگیرن��د‪ .‬یکی از‬ ‫بخش هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫در قالب سرفصل توس��عه زنجیره ارزش صنعتی در‬ ‫ان هدف گ��ذاری و برنامه ری��زی کرده‪ ،‬اش��تغال در‬ ‫حوزه صنعت اس��ت‪ .‬براس��اس برنامه ریزی سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬امار‬ ‫اشتغال باید در این حوزه به ‪۴‬میلیون نفر برسد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که این سازمان به جز سال ‪ ،۱۳۹۶‬که‬ ‫هدف گذاری ‪۳/۸‬میلیون نفر را پیش بینی کرده‪ ،‬برای‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۷ ،۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۸‬امار و ارقام خاصی‬ ‫پیش بینی نکرده اس��ت‪ .‬البته همین که این سازمان‬ ‫در قالب یک برنامه میان مدت رقمی را برای اشتغال‬ ‫صنعت پیش بینی کرده‪ ،‬بس��یار مطلوب اس��ت؛ زیرا‬ ‫انچه از برنامه ششم توسعه برمی اید و کارشناسان و‬ ‫فعاالن اقتصادی بر ان گالیه کرده اند این اس��ت که‬ ‫دولت هیچ بخش یا ماده ای برای اشـتغال پیش بینی‬ ‫نک��رده اس��ت‪ .‬هرچند ریی��س س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور اعالم کرده اس��ت که در برنامه‬ ‫ششم س��االنه نیاز به ایجاد ‪۹۰۰‬هزار فرصت شغلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬با وج��ود این دولت مش��ابه بخش های دیگر‬ ‫به طور جامع به سیاست گذاری برای اشتغال در این‬ ‫برنامه نپرداخته اس��ت‪ .‬در برنامه پنجم توس��عه نیز‬ ‫به صورت کلی به بحث اش��تغال پرداخته ش��ده بود‪.‬‬ ‫ب��ه این صورت که در این برنامه در زمینه اش��تغال‬ ‫تنها به بیان این مس��ئله که باید با اش��تغالزایی نرخ‬ ‫بی��کاری را از بین ببریم بس��نده ش��ده و به عبارتی‬ ‫این ه��دف به صورت کل��ی و نامفهوم مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬میثم موسایی‪ ،‬استاد دانش��گاه تهران در این‬ ‫زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬چون ما به اس��ناد باالدستی‬ ‫مربوط به برنامه شش��م توس��عه دسترسی نداریم از‬ ‫این رو نمی توانیم بگوییم ک��ه دولت چه برنامه هایی‬ ‫در کوتاه م��دت و میان مدت برای اش��تغال در بخش‬ ‫صنعت دارد‪ .‬بنابراین نمی ش��ود بدون اطالع صحبت‬ ‫کرد‪ .‬ایجاد اش��تغال در این بخش بس��تگی به اینکه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫اصلی الکت��رود مورد اس��تفاده در باتری های لیتیومی‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین جهت‪ ،‬اکسید اهن به دلیل داشتن شرایط‬ ‫نام برده گزین ه مناسبی برای این منظور به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬اکسیدهای اهن با ساختارهای متفاوت‬ ‫از س��وی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته اند‪ .‬یکی‬ ‫از عیب ه��ای این الکترودها کاه��ش ظرفیت انها پس‬ ‫از دوره های مکرر ش��ارژ‪ -‬تخلیه اس��ت‪ .‬هدف از انجام‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬غلب��ه بر عیب مطرح ش��ده از طریق ایجاد‬ ‫تخلخل های نانومتری در اکسید اهن بوده است‪ .‬اکسید‬ ‫اهن مورد استفاده در این طرح‪« ،‬مگهمیت» است که‬ ‫عالوه بر ظرفیت برگشت پذیر باال‪ ،‬ماده ای ارزان قیمت‪،‬‬ ‫در دس��ترس و غیرسمی اس��ت‪ .‬همچنین روش سنتز‬ ‫اس��تفاده ش��ده برای تولید این ماده‪ ،‬اسان و کم هزینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نتایج بررس��ی های ساختاری‪ ،‬از تشکیل اکسید اهن‬ ‫«مگهمی��ت» تک فاز متخلخل حکایت دارند‪ .‬همچنین‬ ‫ی باتری لیتیومی س��اخته ش��ده از الکترودهای‬ ‫ارزیاب ‬ ‫از جنس اکس��ید اهن متخلخل‪ ،‬نشان دهند ه ظرفیت‬ ‫بس��یار باالتر این باتری ها نسبت به باتری های متشکل‬ ‫از الکترودهای گرافیتی است‪.‬‬ ‫به ج��رات می توان گفت که مهم ترین چالش اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و حتی امنیتی کش��ور‪ ،‬کار و اش��تغال اس��ت؛‬ ‫برنامه ریزان و تصمیم س��ازان اقتصادی کارها و برنامه های‬ ‫مختلف��ی را ب��رای مقابله ب��ا ان انجام داده ان��د اما نتایج‬ ‫مناس��بی به دس��ت نیاورده و نتوانس��ته اند این معضل را‬ ‫ح��ل کرده یا حداق��ل از وضعیت بحرانی خ��ارج کنند‪ .‬از‬ ‫مهم ترین این طرح ها می توان به وام های خوداشتغالی دهه‬ ‫‪ ۷۰‬و همچنین طرح ضربتی اشتغال در سال ‪ ۱۳۸۱‬اشاره‬ ‫ک��رد که نتوانس��تند اهداف مورد نظر را محقق س��ازند و‬ ‫بعد از مدت کوتاهی از اجرای ش��ان متوقف شدند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬نگاه ایران هم به طرف بنگاه های اقتصادی کوچک‬ ‫معطوف ش��د و در این س��ال بزرگترین طرح اشتغالزایی‬ ‫در ای��ران با عنوان «بنگاه های زود بازده» مطرح و با اعتبار‬ ‫اولیه ح��دود ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان ب��ا هدف ایجاد یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت ش��غلی جدید به اجرا درامد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان تاکید ب��ر کیفت و کمی��ت صنایع کوچک‬ ‫همواره بر س��ر زبان ها بوده و هست‪ .‬از این نظر که صنایع‬ ‫کوچک بستری برای ایجاد اشتغال مطرح می شود‪ .‬حضور‬ ‫کمی بنگاه های کوچک و متوس��ط که به طور تقریبی ‪۹۴‬‬ ‫ّ‬ ‫درصد واحدهای صنعتی را تش��کیل می دهند در ساختار‬ ‫صنعتی و اقتصادی کشور قابل توجه است اما این واحد ها با‬ ‫معضالت متعدد و عقب ماندگی بسیاری روبه رو هستند که‬ ‫باعث می شود از ایفای نقش اصلی مورد انتظار مانند دیگر‬ ‫کشورهای توس��عه یافته یا درحال توسعه‪ ،‬ناتوان مانده اند‪.‬‬ ‫کمی درصد بس��یار باالیی از‬ ‫واحده��ای کوچک از نظ��ر ّ‬ ‫شرکت های موجود در کشور ما و سایر کشور ها را تشکیل‬ ‫می دهند و تعداد ش��اغالن این واحدها قابل توجه اس��ت؛‬ ‫همچنی��ن ارزش افزوده ای که این واحد ها تولید می کنند‬ ‫در کش��ورهای مختلف بین یک س��وم تا نیم��ی از ارزش‬ ‫افزوده کل کش��ور را تشکیل می دهد‪ .‬از نظر کیفی صنایع‬ ‫کوچ��ک می توانند بخش خصوصی را در س��رمایه گذاری‬ ‫تش��ویق کنند؛ چون این بخش به طور معمول برای ایجاد‬ ‫واحدهای ب��زرگ امکان��ات کافی ندارن��د‪ .‬همچنین انها‬ ‫می توانند به عنوان ابزار مناس��بی برای خصوصی س��ازی‬ ‫در نظر گرفته ش��وند‪ .‬این واحدها امکان شناخت بازارها را‬ ‫دارند و می توانند خود را با نیازهای بازار منطبق س��ازند و‬ ‫به دلیل کوچک بودن‪ ،‬فرایند تصمیم گیری در انها بسیار‬ ‫سریع است‪ .‬این واحد ها می توانند قدرت ابتکار و خالقیت‬ ‫بیشتری داشته و در توزیع فناوری در سطح کشور موفق تر‬ ‫باشند و سریع تر از واحدهای بزرگ خود را با فناوری های‬ ‫جدید تطبیق دهند‪.‬‬ ‫بو کارها به وسیله‬ ‫بررسی ها نشان می دهد ‪۹۵‬درصد کس ‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط انجام می شود و صنایع کوچک‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د ص��ادرات و ‪ ۷۰‬درصد اش��تغالزایی را بر عهده‬ ‫دارن��د‪ .‬بنگاه های بزرگ با ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان اش��تغال و‬ ‫ارزش افزوده شکل می گیرد‪ ،‬در حالی که در صنایع کوچک‬ ‫ای��ن کار را می توان با ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬میلیون تومان انجام داد‪.‬‬ ‫به تازگی اعالم ش��ده ‪ 97‬هزار و ‪ 800‬جواز صنعتی جدید‬ ‫با اش��تغال حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار نفر در کل کشور‬ ‫صادر ش��ده که نشانه رغبت سرمایه گذاران به فعالیت های‬ ‫صنعت��ی نی��ز هس��ت‪ .‬همچنین اس��تان ته��ران برخالف‬ ‫محدودیت های موجود دارای ‪ ۲۹۶۸‬جواز صنعتی جدید با‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۱۱۱‬هزار نفر است‪ .‬به اعتقاد وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی کفش‪ ،‬پوشاک و چرم از جمله صنایعی است‬ ‫که گس��ترش کارگاه های ان می تواند ظرفیت ایجاد ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار ش��غل را در کش��ور به وجود اورد‪ .‬به عالوه اینکه در‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط به دلیل قدرت رقابت پذیری‬ ‫باال‪ ،‬قیمت تمام شده محصول تولیدی پایین است و با توجه‬ ‫به انکه راه اندازی انها هزینه زیادی نمی طلبد‪ ،‬می تواند به‬ ‫عنوان مدلی به صرفه از سوی کارافرینان‪ ،‬فارغ التحصیالن‬ ‫و جویندگان کار درپیش گرفته شود‪ .‬بسیاری از کشورهای‬ ‫توسعه یافته از وجود بنگاه های زودبازده کوچک و متوسط‬ ‫برای رشد و توسعه اقتصادی خود بهر ه برده اند؛ چرا که این‬ ‫بنگاه ها صرف نظر از افزایش س��رانه تولید‪ ،‬در اشتغالزایی و‬ ‫جذب نیروی کار نقش بس��زایی دارن��د‪ .‬یکی از برنامه های‬ ‫بو کارهای خرد و‬ ‫مهم دولت یازدهم نیز‪ ،‬س��اماندهی کس ‬ ‫خانگی‪ ،‬پایدارسازی و خوشه بندی کسب و کارهای کوچک‬ ‫و متوسط و اتصال ان به بنگاه های اقتصادی زودبازده است‬ ‫که در راس��تای توس��عه صنعت و رونق بازار اشتغال کشور‬ ‫دنبال می کند‪ .‬در این راستا وزارت کار می تواند بستر جذب‬ ‫دانش اموخت��گان و جوین��دگان کار را با اتصال انها به این‬ ‫بو کار کش��ور کمک‬ ‫بنگاه ها فراهم و به بهبود فضای کس�� ‬ ‫کند‪ .‬بر اس��اس گزارش منتش��ر شده از س��وی مرکز امار‬ ‫ایران‪ ،‬کارگاه های کوچک در س��ال ‪ ۹۲‬به میزان ‪ ۶‬درصد‬ ‫افزایش اشتغال داش��ته اند‪ .‬با این حال رییس جمهوری به‬ ‫تازگی اعالم کرده که دس��تیابی به اشتغال پایدار نیازمند‬ ‫ساالنه ‪ ۶‬درصد رشد مثبت اقتصادی است‪ .‬رکود اقتصادی‬ ‫در س��ال های تحریم باعث تعطیلی بس��یاری از واحدهای‬ ‫کوچک ش��د که زمینه س��ازی برای نوسازی و جوان سازی‬ ‫انها نیازمند سرمایه گذاری در این واحدها است‪ .‬امیدواریم‬ ‫س��یر رشد و رونق اقتصادی در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با سرعت هر‬ ‫چه تمام تر میسر شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اکونیوز‬ ‫‪30‬‬ ‫تغییر ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫رد پای توسعه پایدار؛ اموزش و مدیریت استراتژیک‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایران قطب ساخت و صادرات تجهیزات فنی می شود‬ ‫توتال به همکاری با ایران‬ ‫متعهد است‬ ‫مدیرخاورمیانه و ش��مال افریقای توتال گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫ب��ه همکاری با ای��ران متعهد و برای رفع موان��ع‪ ،‬اماده هرگونه‬ ‫همکاری اس��ت‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬استفان میش��ل در دیدار با‬ ‫امیرحسین زمانی نیا‪ ،‬معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه فرانسه‬ ‫نخس��تین کش��وری بود که پس از تحریم قرارداد خرید نفت با‬ ‫ایران را امضا ک��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ظرفیت زیادی برای همکاری‬ ‫میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد و توتال اماده است‬ ‫همسو با تفاهم های امضا شده میان دو طرف مذاکرات بیشتری‬ ‫با ش��رکت های ایرانی داشته باش��د‪ .‬وی با اشاره به اینکه توتال‬ ‫با کش��ورهای ترکمنس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت و عمان مذاکرات و‬ ‫همکاری زیادی داش��ته اس��ت و موقعیت های مناس��بی برای‬ ‫هم��کاری با ای��ران نی��ز دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬احتمال بازگش��ت‬ ‫تحریم ها‪ ،‬موضوع مهمی است که سبب نگرانی سرمایه گذاران‬ ‫برای حض��ور در ایران ش��ده اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن قراردادها باید‬ ‫به گونه ای امضا ش��ود که در صورت بازگشت تحریم ها ریسک‬ ‫ش��رکت ها باال نرود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پیام توتال به همکاری با ایران‬ ‫متعهد و برای رفع موانع‪ ،‬اماده هرگونه همکاری با ایران است‪.‬‬ ‫افزایش تعامل کره جنوبی‬ ‫با ایران درحوزه انرژی‬ ‫مدیرعامل موسس��ه اقتصاد انرژی کره جنوبی (‪ )KEEI‬با‬ ‫اش��اره به اینکه تمایل کره جنوبی برای افزایش تعامل با ایران‬ ‫در حوزه انرژی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران نقش موثری در بازار انرژی‬ ‫جهان دارد‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬یون��گ دوک پاک‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه اقتصاد ان��رژی کره جنوبی (‪ )KEEI‬در حاش��یه‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان موسسه مطالعات‬ ‫بین الملل��ی انرژی و ‪ KEEI‬گفت‪ :‬این تفاهمنامه در ‪ 3‬بخش‬ ‫کارگاه اموزشی‪ ،‬مطالعات مشترک و تبادل پژوهشگر به امضا‬ ‫رس��یده که زمینه همکاری دوجانب��ه را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کره جنوبی یکی از بزرگترین واردکنندگان‬ ‫انرژی جهان اس��ت‪ ،‬افزود ‪ :‬براین اس��اس‪ ،‬هم��کاری با ایران‬ ‫به عنوان کش��ور دارنده منابع عظیم انرژی برای این کش��ور‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬مدیرعامل موسسه اقتصاد‬ ‫ان��رژی کره جنوبی تصری��ح کرد‪ :‬با امضای ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫زمینه های مش��ترک همکاری در حوزه نفت و گاز شناسایی‬ ‫شده و پس از ان نیز دیگر حوزه های مشترک اقتصادی برای‬ ‫همکاری شناسایی خواهند شد‪.‬‬ ‫پنجمین جشنواره نفت و رسانه‬ ‫کلید خورد‬ ‫پنجمین جشنواره نفت و رسانه مردا د سال اینده‪ ،‬همزمان‬ ‫ب��ا روز خبرن��گار برگزار خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش دبیرخانه‬ ‫پنجمین جش��نواره نف��ت و رس��انه‪ ،‬اداره کل روابط عمومی‬ ‫وزارت نف��ت در ادام��ه فعالیت های خود به منظور توس��عه‬ ‫همکاری با رس��انه های کشور و پاسداش��ت تالش و جدیت‬ ‫تالش��گران عرصه رسانه پنجمین جش��نواره نفت و رسانه را‬ ‫در مرداد ‪ 95‬برگزار خواهد کرد‪ .‬‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫سعید قوام پور‬ ‫نماین��ده اندون��زی در اوپک گف��ت‪ :‬این کش��ور در اینده ای‬ ‫نزدیک قراردادی ب��رای واردات میعانات و «ال پی جی» از ایران‬ ‫منعق��د خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬هیاتی از‬ ‫مقام��ات اندونزی ای��ن هفته برای مذاک��ره در زمینه تعدادی از‬ ‫قراردادهای انرژی به ایران سفر می کنند و این امید وجود داشته‬ ‫که ق��رارداد ی کوتاه مدت برای واردات روزانه ‪120‬هزار بش��که‬ ‫نفت خام ایران برای پاالیش��گاهی در جاوه مرکزی منعقد شود‪.‬‬ ‫ویدهیاوان پراویراتماجا‪ ،‬نماینده اندونزی در اوپک گفت‪ :‬امضای‬ ‫قرارداد واردات نفت خام از ایران در حال حاضر بعید اس��ت زیرا‬ ‫اقتصاد اندونزی برای پاالیش��گاه های خود به نفت ش��یرین نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬ن��ه نفت ترش ای��ران‪ .‬به گفته وی‪ ،‬قب��ل از اینکه اندونزی‬ ‫بتواند ق��رارداد واردات «ال پی جی» و میعان��ات از ایران را امضا‬ ‫کند‪ ،‬دولت اندونزی باید نحوه انتقال پول به ایران را بررسی کند‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪۳۳.۹۷‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪۳۴.۲۳‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪۲۹.۷۱‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫تغییرات‬ ‫وقت��ی س��خن از هاب ان��رژی یا تبدیل ش��دن به‬ ‫قطب س��اخت و صادرات به ویژه در حوزه نفت مطرح‬ ‫می ش��ود تصویری از کارخانه ه��ای عظیم با نیروی‬ ‫ دانش اموخته ترس��یم می ش��ود‪ ،‬اما از حرف تا عمل‬ ‫فاصله بس��یار اس��ت‪ .‬هر پروژه ای در ابت��دا نیازمند‬ ‫مدیریت استراتژیک است تا سیاست گذاری مدیران‬ ‫را در جهت چشم انداز های بلندمدت‪ ،‬هدایت کند‪.‬‬ ‫از این رو ایران پس از پش��ت سر گذاش��تن تحریم‬ ‫قصد دارد با اغوش باز از حضور شر کت های بین المللی‬ ‫برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی خود استقبال‬ ‫کند‪ .‬برای این منظور به عنوان نخستین قدم‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت بازنگری قراردادهای پیش��ین را در دس��تور کار‬ ‫ق��رار داده و در نظ��ر دارد با اعم��ال تغییراتی حضور‬ ‫ش��رکت های بین المللی را در ایران اس��تمرار بخشد‬ ‫و با ایجاد جذابیت های الزم ش��رکت های خارجی را‬ ‫در جهت سر مایه گذاری در ایران‪ ،‬ترغیب کند‪ .‬به این‬ ‫معنی که ایران در زمان تحریم به شدت اسیب دیده‬ ‫و در دوران پساتحریم نیازمند تامین منابع مالی برای‬ ‫اتم��ام پروژه های ناتمام اس��ت که امکان تامین ان از‬ ‫منابع داخلی ایران امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به نظر می رسد امد و رفت های شرکت های خارجی‬ ‫در ایران نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫چرا ک��ه ایران می خواهد ب��ا بازپس گیری تجهیزات‬ ‫نفتی و پول های بلوکه شده؛ با ایجاد زیرساخت های‬ ‫الزم به توس��عه این صنعت که در تحریم اسیب دیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬کمر همت ببندد‪ .‬بر این اساس حضور دوباره‬ ‫ش��رکت های بزرگی چ��ون زیمنس‪ ،‬انی و ش��ل که‬ ‫س��ابقه طوالنی همکاری با ای��ران را در کار نامه خود‬ ‫دارند توسعه صنعت نفت را از نظر دانش فنی و اجرای‬ ‫پروژه رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫توقیف ش��د‪ .‬همچنین هم اکنون ایران قدرت مهمی‬ ‫در منطقه در س��اخت توربوکمپرس��ور انتقال گاز به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه زیمنس عالوه‬ ‫بر همکاری با شرکت توربوکمپرسور نفت (‪)O.T.C‬‬ ‫می تواند با دیگر ش��رکت های ایران��ی همکاری و در‬ ‫ای��ران س��رمایه گذاری کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت و ش��رکت توربوکمپرس��ور نفت برای ارائه‬ ‫خدمات و ساخت تجهیزات برنامه ریزی کرده اند‪ .‬وی‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه ایران همچنین برای برداش��ت‬ ‫گاز بیشتر به زنجیره ای از ماشین های دوار در بخش‬ ‫نفت و برای کمپرسورهایی که سرچاه قرار می گیرند‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬زیمنس می تواند همکار و ش��ریکی‬ ‫خوب برای ایران باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا نخس��تین تجهیزات بلوکه شده‬ ‫پارس جنوبی از س��وی زیمنس در روزهای گذشته؛‬ ‫بعد از دیدار هفته گذش��ته مدیرعامل این شرکت با‬ ‫بی��ژن زنگنه وارد ایران ش��د‪ .‬بنابراین تجهیزاتی که‬ ‫ای��ران پیش تر پ��ول ان را به این ش��رکت پرداخته‪،‬‬ ‫قرار اس��ت به عنوان زیرس��اخت های توس��عه ای در‬ ‫پارس جنوب��ی و در فاز ‪ 15‬و ‪ 16‬مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬با همه این اوصاف ایران تا تبدیل شدن به هاب‬ ‫انرژی یا قطب س��اخت و صادرات سال ها فاصله دارد‬ ‫اما ش��اید حضور ش��رکت هایی چون زیمنس چه در‬ ‫جه��ت تامین قطعات و چه اجرای پروژه ها بتواند این‬ ‫ارمان وزارت نفت را محقق سازد‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬در‬ ‫روز های گذشته نیز بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران‬ ‫به س��ابقه یک قرن همکاری ایران و ش��رکت المانی‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ای��ن هم��کاری در وزارت نیرو‬ ‫و بخ��ش برق بیش��تر ب��وده و در وزارت نفت نیز این‬ ‫همکاری در درازمدت ادامه پیدا کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی در وزارت نف��ت ای��ن همکاری در قالب س��اخت‬ ‫توربو کمپرسورهای بخش گاز شروع و تعداد زیادی‬ ‫کمپرس��ور در ایران ساخته ش��د‪ .‬وزیر نفت با اشاره‬ ‫به تحریم تجهیزات نفتی ای��ران در دوران تحریم به‬ ‫مش��کالت دوران تحریم اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫دوران بس��یاری از توربین ها و کمپرسورهای ما برای‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬ایران ال ان جی و س��تاره خلیج فارس‬ ‫یک��ی از بزرگترین دس��تاورد هایی که پیش بینی‬ ‫می ش��ود حضور ش��رکت های بزرگی چون زیمنس‬ ‫برای ایران به بار اورد انتقال دانش فنی اس��ت گرچه‬ ‫س��ازندگان تجهیزات نفت��ی ایران در پس��اتحریم‬ ‫توانس��ته اند توفیق ساخت بسیاری از این تجهیزات‬ ‫را در داخ��ل به دس��ت اوردند اما لزوم دس��تیابی به‬ ‫دان��ش روز و قدرت رقابت با س��ازندگان بین المللی‬ ‫ایران را بر ان داش��ته در جس��ت وجوی راهکار هایی‬ ‫برای توسعه بخش خصوصی که به ساخت تجهیزات‬ ‫داخل همت گمارده اند باش د تا بتواند عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخلی به صادرات ان نیز بپردازد‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫سعید قوام پور‪ ،‬مدیر برنامه ریزی استراتژیک وزارت‬ ‫نفت پیش ت��ر درب��اره احتمال ص��ادرات کاالهای‬ ‫س��اخت ای��ران به خارج از کش��ور گفته اس��ت‪ :‬هر‬ ‫کاالیی که در داخل کش��ور ساخته ش��ود و قابلیت‬ ‫استفاده در صنعت نفت ایران را داشته باشد به یقین‬ ‫قابلی��ت صادرات را نیز خواهد داش��ت‪ .‬به گفته وی‬ ‫عالوه بر توربین های گازی‪ ،‬پیگ (توپک) هوشمند‬ ‫نی��ز که یکی از اقالم مه��م و کاربردی در صنعت گاز‬ ‫است به منظور بازرسی فنی خطوط لوله گاز ‪٣٠‬اینچ‬ ‫برای نشت یابی و اعالم خوردگی ساخته شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در س��اخت مته های حف��اری و برخی از‬ ‫کاتالیس��ت ها‪ ،‬کش��ور به فناوری الزم دس��ت یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬برهمین اساس تداوم این روند و تبدیل شدن‬ ‫‹ ‹ورود تجهیزات بلوکه شده به ایران‬ ‫حمید حسینی‬ ‫محمود تبریزی‬ ‫اندونزی از ایران «ال پی جی»‬ ‫می خرد‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه خبری شانا‬ ‫رکن الدی��ن جوادی‪ ،‬معاون وزیر نف��ت از برنامه ریزی برای اعمال تغییراتی در‬ ‫س��اختار س��ازمانی ش��رکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت‪ :‬بر این اس��اس‪4 ،‬‬ ‫معاونت در س��اختار سازمانی این ش��رکت ایجاد می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬معاونت‬ ‫تولید‪ ،‬معاونت سرمایه گذاری و پشتیبانی‪ ،‬معاونت مهندسی و توسعه و معاونت‬ ‫امور بین الملل‪ ،‬در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و اغاز به کار می کنند‪.‬‬ ‫سعید مهذب ترابی‬ ‫‹ ‹خودکفایی نسبی در ساخت تجهیزات‬ ‫اجرای فازهای جدید متوقف نمی شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با تش��ریح جزئیات‬ ‫افزایش درامدهای گازی ایران گفت‪ :‬با وجود سقوط قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬اما توسعه فازهای جدید پارس جنوبی متوقف نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬علی اکبر ش��عبانپور درب��اره اخرین‬ ‫وضعیت توسعه فازهای جدید پارس جنوبی با وجود سقوط‬ ‫دالر گفت‪:‬‬ ‫ازاد قیم��ت نفت ایران به بش��که ای کمتر از ‪ ۳۰‬‬ ‫با وجود س��قوط قیمت نفت اما توسعه فازهای جدید پارس‬ ‫جنوبی متوقف نخواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز‬ ‫پ��ارس با اعالم اینک��ه هم اکنون اجرای فازه��ای باقی مانده‬ ‫ای��ن میدان مش��ترک گازی مطاب��ق با ی��ک اولویت بندی‬ ‫جدی��د انجام می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس پس از‬ ‫تکمی��ل و بهره برداری کامل از ف��از ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬پارس جنوبی‪،‬‬ ‫راه ان��دازی فازه��ای ‪ ۲۰ ،۱۹‬و ‪ ۲۱‬پارس جنوبی در اولویت‬ ‫بعدی توس��عه ق��رار می گیرد‪ .‬این مقام مس��ئول با تاکید بر‬ ‫اینکه اجرای فازه��ای ‪ ۱۳ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲‬و ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫در اولویت سوم توس��عه پارس جنوبی قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در مجم��وع بهره برداری کامل از تمامی این فازها در اولویت‬ ‫توسعه پارس جنوبی گنجانده شده و نوسان های قیمت نفت‬ ‫تاثیری بر توسعه این میدان مشترک گازی ندارد‪ .‬شعبانپور‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با وجود س��قوط‬ ‫قیم��ت نف��ت و گاز در بازار توس��عه فازه��ای پارس جنوبی‬ ‫همچن��ان اقتصادی خواهد بود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬پارس جنوبی در‬ ‫کنار مش��ترک بودن ان‪ ،‬اما محص��والت تولیدی در هر فاز‬ ‫با وجود س��قوط قیمت ها‪ ،‬توس��عه ان را همچنان اقتصادی‬ ‫نگاه داش��ته اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با‬ ‫یاداوری اینکه هم اکنون با احتساب میعانات گازی بشکه ای‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬دالر و قیمت ه��ای فعلی گاز طبیع��ی‪ ،‬اتان‪ ،‬گاز‬ ‫مایع و گوگرد درامد هر فاز اس��تاندارد پارس جنوبی ساالنه‬ ‫حدود ‪2‬میلیارد دالر براورد می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫این رو س��رمایه گذاری حدود ‪۶‬میلیارد دالری در هر فاز در‬ ‫مدت زمان ‪2/5‬تا ‪ ۳‬سال قابل بازگشت خواهد بود‪.‬‬ ‫به صادرکننده قطعات صنعت نفت در منطقه دور از‬ ‫دسترس نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال دانش روز‬ ‫حمید حس��ینی‪ ،‬تحلیلگر انرژی ضمن اش��اره به‬ ‫مذاکرات س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رییس جمهوری ای��ران با مدیرعامل زیمنس درباره‬ ‫ایجاد ش��عبه ای از شرکت زیمنس در ایران گفت‪ :‬از‬ ‫این شرکت خواسته شد که ش��عبه ای در ایران دایر‬ ‫کند تا انتقال دانش فنی روز در ش��ریان شرکت های‬ ‫داخل��ی ای��ران جاری ش��ود‪ .‬از طرف��ی محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬نیز در‬ ‫دیداری که با مدیرعامل این ش��رکت داشته بر تداوم‬ ‫همکاری با زیمنس در پساتحریم تاکید کرده است‪.‬‬ ‫در حال��ی همه چش��م ها به حضور ش��رکت های‬ ‫بزرگ دوخته ش��ده که به ق��ول زنگنه هنوز یخ های‬ ‫تحریم کامال اب نش��ده و نمی توان انتظار داش��ت به‬ ‫این س��رعت نیز اب ش��ود‪ .‬بر این اس��اس حسینی با‬ ‫اش��اره به اینکه هنوز تحریم های بانک های اروپایی‬ ‫علی��ه ایران لغو نش��ده و مش��کالت تب��ادالت مالی‬ ‫همچنان پابرجا است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هنوز برای تامین‬ ‫منابع مالی نمی توان روی بانک های اروپایی چندان‬ ‫حساب کرد؛ از این رو از همکاری شرکت های بزرگی‬ ‫چون زیمنس المان و توتال فرانسه‪ ،‬به عنوان اغازگر‬ ‫پروژه های ایرانی می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود زیرساخت برای توسعه‬ ‫س��خن از دانش فنی در حالی بر سر زبانهاست که‬ ‫ایران برای همکاری با ش��رکت های بین المللی‪ ،‬گپ‬ ‫بزرگ دانش فنی شرکت های خصوصی داخلی خود‬ ‫را تجرب��ه می کند؛ گرچه به اعتقاد کارشناس��ان این‬ ‫گ��پ دانش فنی با حضور ش��رکت های بین المللی و‬ ‫ش��ریک شدن ان با شرکت های ایرانی از بین خواهد‬ ‫رفت اما نیازمند برنامه ریزی های فناورانه است‪.‬‬ ‫محمود تبریزی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سیلندرسازی‬ ‫تهران در گفت وگ��و با‬ ‫درباره اینکه ایا حضور‬ ‫ش��ر کت ه��ای بزرگ��ی چ��ون زیمنس ب��ا توجه به‬ ‫خود کفایی ایران در عرصه س��اخت تجهیزات نفتی‬ ‫موجب دلس��ردی س��ازندگان داخلی نخواهد شد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نفت‪ ،‬صنعتی وارداتی اس��ت و پیش تر‬ ‫نیز توس��عه ان در دست شرکت های بنام بین المللی‬ ‫بوده است و ایران به تازگی در حال برداشتن گام های‬ ‫توسعه این صنعت است‪ ،‬از این رو توسعه این صنعت‬ ‫بع��د از جنگ تحمیل��ی در دس��تور کار دولتمردان‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬گرچه تحریم و زمان تحریم مش��کالت‬ ‫جبران ناپذیری را برای ای��ران به بار اورد اما فرصتی‬ ‫را در اختیار س��ازندگان داخلی قرار داد تا با استفاده‬ ‫از س��ر مایه گذاری داخلی به تولید قطعات مورد نیاز‬ ‫این صنعت بپردازند‪ .‬اس��تاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬گرچه ایران از ت��وان داخلی خوبی‬ ‫برای ساخت تجهیزات نفتی برخوردار است اما هنوز‬ ‫قادر به س��اخت برخی از تجهیزات نفتی نیس��ت به‬ ‫این معنی که یا س��اخت داخل��ی ان صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد و یا نوع س��اخت داخلی با ن��وع خارجی ان از‬ ‫نظ��ر فن��اوری مطابقت ندارد در ای��ن صورت به طور‬ ‫قط��ع خرید این قطعات از خارج به صرفه تر اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو حضور ش��رکت هایی چ��ون زیمنس عالوه بر‬ ‫سرعت بخشیدن به توس��عه نفت‪ ،‬دانش فنی تولید‬ ‫این قطع��ات را نیز به ارمغان خواهد اورد‪ .‬وی درباره‬ ‫اهمی��ت انتقال دان��ش روز در دس��تیابی به فرایند‬ ‫توسعه تاکید کرد‪ :‬صنایع ایران به ویژه در حوزه نفت‬ ‫نی��از مبرم ب��ه ورود دانش روز دارد تا ت��وان رقابت با‬ ‫تولیدات جهان امروز را داش��ته باشد‪ .‬از این رو توجه‬ ‫به ایجاد زیر س��اخت ها از اولویت هایی اس��ت که باید‬ ‫دولتم��ردان ب��رای تربیت مدی��ران دانش اموخته و‬ ‫مس��لح به دانش روز در دس��تور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫بنابراین اموزش از زیر س��اخت های مدیرت توس��عه‬ ‫است و خواهد توانست دانش روز را در شریان صنعت‬ ‫نفت ایران جاری کند‪ .‬به اعتقاد تبریزی بدون تامین‬ ‫زیرس��اخت‪ ،‬توس��عه ای در صنعت نفت رخ نخواهد‬ ‫داد و برای این منظور وجود نقش��ه راه و برنامه ریزی‬ ‫منسجم از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار کشور است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که ایا ایران می تواند به‬ ‫قطب س��اخت و صادرات تبدیل ش��ود تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران توان باالیی برای تبدیل ش��دن به قطب ساخت‬ ‫و ص��ادرات دارد و تنها نیازمن��د مدیریت یکپارچه و‬ ‫اموزش نیروی انس��انی است‪ .‬از یاد نبریم که ساخت‬ ‫تجهیزات منطبق بر دانش روز تنها با نیروی انس��انی‬ ‫دانش اموخته امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید مصرف کننده باشیم‬ ‫س��عید مه��ذب تراب��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ق��دس نی��رو‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا اش��اره به س��ابقه طوالنی‬ ‫همکاری ه��ای ایران و زیمن��س در بخش های مختلف‬ ‫انرژی تصری��ح کرد‪ :‬حضور ش��رکت های بزرگی چون‬ ‫زیمن��س که ه��م اجرا کنن��ده پروژه های ب��زرگ و هم‬ ‫تولید کنن��ده قطعات مورد نی��از در بخش های مختلف‬ ‫ان��رژی هس��تند می تواند عالوه بر فراه��م کردن منابع‬ ‫مال��ی مورد نی��از منجر به انتقال دانش فنی روز ش��ود‪.‬‬ ‫اما باید مواظب بود که تبدیل به مصرف کننده نش��ویم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادامه افزود‪ :‬اگر م��ا به مصرف کننده‬ ‫تولیدات زیمنس تبدیل نش��ویم حضور این شرکت ها‬ ‫در جهت توسعه کشور بسیار ارزشمند است چراکه این‬ ‫شرکت جزو شرکت های بزرگ جهانی است و می تواند‬ ‫در ه��ر دو حوزه اجرای پروژه و تامی��ن قطعات با ایران‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 2‬در صدی مصرف بنزین در سال ‪94‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از رشد‬ ‫‪ 2‬درصدی مصرف بنزین در س��ال جاری نس��بت به سال‬ ‫گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید ناصر سجادی در‬ ‫درباره علت توقف تقریبی رش��د مصرف‬ ‫ ‬ ‫نشس��تی خبری‬ ‫بنزین گفت‪ :‬علت این امر ازادس��ازی قیمت بنزین است‬ ‫مرداد اجرا شد‪ .‬سجادی دربار ه امادگی شرکت ملی‬ ‫ ‬ ‫که از‬ ‫نفت برای سوخت رسانی به مردم در تعطیالت نوروز گفت‪:‬‬ ‫طبق بررس��ی های انجام ش��ده ‪ 28‬اس��فن د پیک مصرف‬ ‫بنزین با شروع سفرهای مردم است که این میزان در سال‬ ‫گذشته در این روز به ‪104‬میلیون لیتر رسید در حالی که‬ ‫متوسط مصرف بنزین در اسفن د گذشته ‪72‬میلیون لیتر‬ ‫بنزی��ن بود‪ .‬این رقم در روز بعد از ان نیز ‪95‬میلیون لیتر‬ ‫ثبت شده بود و به این معناست که مردم در ‪ 2‬روز پایانی‬ ‫اسفند گذش��ته ‪200‬میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫س��جادی با اش��اره به رش��د ‪ 2‬درصدی مصرف بنزین در‬ ‫‪ 11/5‬ما ه گذش��ته گفت‪ :‬مصرف بنزین در مدت مش��ابه‬ ‫س��ال قبل ‪69/2‬میلیون لیتر بوده که این میزان امس��ال‬ ‫به ‪70/6‬میلیون لیتر رس��یده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از دالیل مهار رش��د مصرف بنزین تک نرخی شدن بنزین‬ ‫خرداد اجرا ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫ ‬ ‫بود که از اوایل‬ ‫پخش فراورده های نفتی با اشاره به اینکه مصرف در سایر‬ ‫فراورده های نفتی در ماه های گذشته سال کاهش داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کاهش مصرف در سایر فراورده های‬ ‫نفتی به دلیل توس��عه گازرسانی و جایگزینی گاز طبیعی‬ ‫با سوخت مایع بوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه کش��ور در حال حاضر تنها‬ ‫ب��ا کمبود فراورده بنزین مواجه اس��ت که برای ان اقدام‬ ‫درباره امار واردات بنزین در س��ال‬ ‫ ‬ ‫ب��ه واردات می کن��د‪،‬‬ ‫گذش��ته خاطر نشان کرد‪ :‬ما با راه اندازی پاالیشگاه ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس در مه ر اینده از واردات بنزین بی نیاز ش��ده‬ ‫و تا ‪10‬سال اینده نیز صادر کننده بنزین خواهیم شد‪.‬‬ ‫«کلوزاپ» در میان اثار کالسیک جهان‬ ‫فیلم «کلوزاپ» عباس کیارستمی در قالب برنامه ای برای مرور اثار کالسیک‬ ‫س��ینمای جه��ان در کانکتی��کات امریکا به نمای��ش در می ای��د‪ .‬خانه فرهنگ‬ ‫«ری��ل ارت وی��ز» در هارتفورد امریکا‪ ،‬قرار اس��ت در قالب برنام��ه ای با عنوان‬ ‫«فیل��م ‪ :101‬پش��ت صحنه ه��ا» اثار کالس��یک جهان را نش��ان ده��د و در ‪9‬‬ ‫اردیبهشت سال اینده‪ ،‬فیلم «کلوزاپ» عباس کیارستمی اکران می شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫از نخستین نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫‪31‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫شرق نیازمند یک جشنواره قوی است‬ ‫ارشاد ‪ ۵‬هزار عنوان کتاب‬ ‫می خرد‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪ ۲۷۱‬عن��وان کت��اب در مصوبه ‪ ۵۴۹‬هی��ات انتخاب و‬ ‫خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به تصویب‬ ‫رسید و در فهرست خرید قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا؛ در جلس��ه ‪ ۵۴۹‬هیات انتخاب و خرید‬ ‫کتاب تعداد ‪ ۲۷۱‬عنوان کتاب در ‪ ۵۲۱۹۰‬نسخه به مبلغ‬ ‫کل ‪7‬میلیارد و ‪28‬میلی��ون و ‪400‬هزار ریال برای خرید‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ناش��رانی که اثار خود را برای بررسی به هیات داده اند‪،‬‬ ‫در ص��ورت تصویب عناوین‪ ،‬ب��رای دریافت حواله خرید و‬ ‫تحویل کتاب ه��ا‪ ،‬با هماهنگی قبل��ی‪ ،‬می توانند به دفتر‬ ‫ص��دور حواله دبیرخان��ه این هیات (واقع در س��اختمان‬ ‫مرکزی وزارتخانه‪ ،‬طبقه سوم‪ ،‬اتاق ‪ )٣۴٢‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فیلم های اکران نوروزی‬ ‫مشخص شد‬ ‫دبیر س��ی وچهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫معتقد اس��ت همدلی س��ینماگران و اهالی رسانه‬ ‫الزم است تا این جشنواره به هدف خود که معرفی‬ ‫س��ینمای ایران و تحقق اهداف ملی است‪ ،‬دست‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین نشست خبری‬ ‫رضا میرکریمی دبیر این جشنواره در سالن شماره‬ ‫یک پردیس چارس��و برگزار ش��د‪ .‬در این مراس��م‬ ‫و پی��ش از برگزاری نشس��ت‪ ،‬از پوس��تر رس��می‬ ‫جش��نواره فجر با تصویری از عزت اهلل انتظامی در‬ ‫فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی رونمایی شد‪.‬‬ ‫کیانیان‪ ،‬مدیر کاخ جش��نواره جهانی فیلم فجر‬ ‫و رضا میرکریمی پس از رونمایی از پوس��تر این‬ ‫دوره ـ که تصویر عزت اهلل انتظامی در فیلم «گاو»‬ ‫روی ان ثبت ش��ده ـ برای حضار صحبت کردند‪.‬‬ ‫کیانیان گفت‪« :‬دوس��ت داش��تیم امروز عزت اهلل‬ ‫انتظامی در این مراس��م حضور داش��ته باشد اما‬ ‫او بیماری س��ختی دارد و من از ش��ما می خواهم‬ ‫ارزو کنید که حالش بهتر شود و دوباره بتواند در‬ ‫س��ینما حضور یابد تا ما از حضور او در س��ینما و‬ ‫تلویزیون لذت ببریم‪».‬‬ ‫رضا میرکریمی‪ ،‬دبیر س��ی وچهارمین جشنواره‬ ‫جهان��ی فیلم فجر بعد از رونمایی از این پوس��تر‪،‬‬ ‫با اشاره به اهمیت فیلم «گاو» در تاریخ سینمای‬ ‫ایران گفت‪« :‬این یک س��نت در جش��نواره های‬ ‫بین المللی اس��ت که پوستر ان جشنواره‪ ،‬عکسی‬ ‫از یک فیل��م یا یک بازیگر تاثیرگذار در س��ینما‬ ‫باش��د‪ .‬ما ه��م در ای��ن دوره از جش��نواره برای‬ ‫پوستر‪ ،‬عکس فیلم «گاو» به کارگردانی داریوش‬ ‫مهرجویی ب��ا بازی عزت اهلل انتظام��ی را انتخاب‬ ‫کردی��م‪ .‬این کار ب��ه نوعی تقدی��ر از این بازیگر‬ ‫بزرگ سینماست‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬گاو» نخستین فیلم ایرانی است که‬ ‫در جشنواره های بین المللی تقدیر شد و بسیاری‬ ‫از منتق��دان بی��ان کردند که ای��ن فیلم به نوعی‬ ‫ب��ه فیلم های س��اتیا جیت رای و کوروس��اوا تنه‬ ‫می زن��د‪ .‬فیلم «گاو» بعد از انقالب از س��وی امام‬ ‫خمینی(ره) مورد تایید قرار گرفت و این مس��ئله‬ ‫باعث شد تا موقعیت مناسبی برای سینمای ایران‬ ‫بعد از انقالب به وجود اید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایزه محمدامین(ص) در جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر‬ ‫میرکریم��ی در اغاز این نشس��ت درباره علت‬ ‫پذیرش این مس��ئولیت صحبت ک��رد‪« :‬ماه های‬ ‫پیش که این مس��ئولیت را به من پیشنهاد دادند‬ ‫انگی��زه ای ب��رای پذیرش ان نداش��تم مگر برای‬ ‫شناس��اندن جایگاه س��ینمای ای��ران در جهان و‬ ‫کمک ک��ردن ب��ه یک رویک��رد فرهنگ��ی مهم‬ ‫همچون فج��ر که به نظر می رس��د هنوز جایگاه‬ ‫خ��ودش را پیدا نکرده تا جایی که تا مدتی پیش‬ ‫ع��ده ای به اص��ل برگزاری ان ای��راد می گرفتند‪.‬‬ ‫هدفمند کردن این جش��نواره برایم از هر چیزی‬ ‫مهم تر است‪».‬‬ ‫دبی��ر س��ی وچهارمین جش��نواره جهانی فیلم‬ ‫فجر گف��ت‪« :‬بس��یاری از تش��ریفات پرهزینه و‬ ‫دس��ت وپاگیر را ح��ذف کردیم‪ .‬س��ینمای ایران‬ ‫را بای��د ب��ا اعتماد به نفس به دنی��ا معرفی کنیم‬ ‫که نیازی به باج دادن ندارد‪ .‬س��ینمای خودمان‬ ‫را ی��ک س��ینمای جهان��ی می دانی��م‪ .‬برخی از‬ ‫کشورها که سینمای ش��ان جایگاه درستی ندارد‬ ‫مجبور می ش��وند برای دیده شدن جشنواره شان‬ ‫هزینه های زیادی کنند‪ ،‬اما س��ینمای ایران این‬ ‫طور نیس��ت‪ .‬به این ترتیب پیش بینی ام درس��ت‬ ‫بود‪ .‬اس��تقبال خوبی هم ش��د‪ .‬در واق��ع نیازمند‬ ‫رایزنی ه��ای فراوانی نبودیم و انقدر درخواس��ت‬ ‫زیاد بود که باید انتخاب می کردیم‪ .‬انتخاب هایی‬ ‫که در زمینه اهداف مان باشد‪».‬‬ ‫وی در توضی��ح جوای��ز و بخش ه��ای مختلف‬ ‫این جش��نواره گفت‪« :‬پیش از این در جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی فیلم فج��ر جایزه مصطف��ی عقاد را‬ ‫داشتیم که به اثار اخالقی و با تم مذهبی و دینی‬ ‫داده می شد و ما امسال در جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فج��ر‪ ،‬جایزه محمدامی��ن(ص) را به اثار مذهبی‬ ‫و اخالق��ی اهدا می کنیم‪ .‬این جایزه در س��تایش‬ ‫اخالق و ایین محمدی است‪».‬‬ ‫‹ ‹ترکیب داوران و مهمانان در بخش های‬ ‫مختلف‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از نشس��ت خب��ری‬ ‫سی و چهارمین جش��نواره جهانی فیلم فجر امیر‬ ‫اسفندیاری معاون امور بین الملل سی وچهارمین‬ ‫جش��نواره جهانی فیلم فجر درب��اره ویژگی های‬ ‫فیلم ه��ای بخ��ش بین المل��ل‪ ،‬ب��ازار و مهمانان‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫امی��ر اس��فندیاری با اش��اره ب��ه اینک��ه در این‬ ‫ت اهمی��ت بیش��تری از کمیت دارد‪،‬‬ ‫دوره‪ ،‬کیفی�� ‬ ‫گفت‪« :‬بیش��ترین تاکید میرکریمی به عنوان دبیر‬ ‫جشنواره روی کیفیت جش��نواره بود و نه کمیت‪.‬‬ ‫ما در بخش مهمانان خارجی و تس��هیالتی که در‬ ‫اختی��ار انها قرار می گیرد دقت زیادی داش��تیم و‬ ‫چهره هایی را به عنوان مهمان خواهیم داش��ت که‬ ‫مطرح و شناخته شده هس��تند‪ .‬در میان مهمانان‬ ‫جشنواره ‪ ۴‬تهیه کننده مشهور داریم که کارگاه های‬ ‫تخصصی در زمینه تهیه کنندگی دارند‪ .‬یک مدرس‬ ‫فیلمنامه نویس��ی و همچنین یک سینماگر صاحب‬ ‫سبک و نامی هم خواهیم داشت‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬دو مدرس اردوهای اس��تعدادیابی‬ ‫در جش��نواره های بین الملل��ی خواهیم داش��ت‬ ‫که کارگاه های ش��ان را با مازی��ار میری و روح اهلل‬ ‫حسینی برگزار می کنند‪ .‬در مجموع ‪ ۱۷۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫مهمان در این جش��نواره حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین از رس��انه های مه��م دنیا خبرنگارانی را‬ ‫خواهیم داشت‪».‬‬ ‫ای��ن مدیر س��ینمایی خب��ر داد‪« :‬ما در بخش‬ ‫بین المل��ل ‪ ۵‬داور خارج��ی و ‪ ۲‬داور ایران��ی‪ ،‬در‬ ‫بخش بهترین فیلم از کش��ورهای اسیایی ‪ ۵‬داور‬ ‫ش��امل ‪ ۴‬داور خارجی و ‪ ۱‬داور ایرانی‪ ،‬در بخش‬ ‫بین المذاه��ب ‪ ۲‬داور خارجی و ی��ک داور ایرانی‬ ‫خواهیم داشت‪».‬‬ ‫‹ ‹تمرکز ب�ازار فیلم بر س�ینمای ایران‬ ‫است‬ ‫اس��فندیاری در ادامه درباره ب��ازار فیلم گفت‪:‬‬ ‫«نوزدهمی��ن دوره بازار فیلم فجر امس��ال برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این بازار در طول سال ها دوران پرفراز‬ ‫و نش��یبی را طی کرده و هدف ای��ن بوده که به‬ ‫ی��ک بازار مهم منطقه ای تبدیل ش��ود‪ .‬س��ال به‬ ‫س��ال به تعداد مراجع��ان به بازار و کس��انی که‬ ‫غرفه می خواس��تند افزوده ش��د و این بازار بسیار‬ ‫گسترده است‪».‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪« :‬امس��ال صحبت��ی ب��ا اق��ای‬ ‫میرکریمی داش��تیم که بین ب��ازار ایرانی که در‬ ‫س��ال های اولیه داش��تیم و ان بازاری که بسیار‬ ‫گس��ترده شده بود حد متوسطی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور امس��ال ح��دود ‪ 40-50‬غرفه‬ ‫خواهیم داش��ت و تمرکزم��ان روی این موضوع‬ ‫اس��ت که خریداران خارجی حضور داشته باشند‬ ‫و بیش از هر چیز هدف کمک به س��ینمای ایران‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬در حقیق��ت هدف مان این‬ ‫است که تمرکز روی سینمای ایران باشد‪».‬‬ ‫‹ ‹جش�نواره فرصت�ی ب�رای دی�دن‬ ‫فیلم های ایرانی است‬ ‫میرکریمی خاطر نشان کرد‪ :‬شعار ما این است‪:‬‬ ‫«می خواهیم پلی برای ارتباط سینمای خاورمیانه‬ ‫با دنیا باشیم‪ ».‬متاس��فانه بعد از یکسری اتفاقات‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره (‪)94-5‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر درنظر دارد از طریق مزایده اقالم فرسوده روشنایی به صورت تعویض با المپ ترافیکی چراغ‬ ‫چش��مک زن به فروش برس��اند‪ .‬لذا متقاضیان دارای صالحیت می توانند از تاریخ ‪ 94/12/19‬جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی‪:‬‬ ‫بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی‪ -‬ساختمان شماره ‪ 2‬اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر‪-‬اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نموده‬ ‫و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ‪ 94/12/24‬به دبیرخانه این اداره کل تحویل دهند‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 94/ 12/19‬الی ‪94/12/24‬‬‫ محل و مهلت تحویل اسناد مزایده‪ :‬تا ساعت ‪ 9‬صبح ‪ - 95/1/8‬دبیرخانه اداره کل‬‫ تاریخ گشایش پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪95/1/8‬‬‫‪ -‬محل بازگشایی پاکات‪ :‬اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر‬ ‫خاورمیانه بعضی جش��نواره هایش را از دست داد‬ ‫و جش��نواره های دیگری هم که تالش می کردند‬ ‫به ضرب پول و با زرق و برق برگزار ش��وند ‪ ،‬موفق‬ ‫نبودند‪.‬‬ ‫میرکریم��ی در ادام��ه در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫خبرن��گار‬ ‫درباره ش��یوه انتخاب فیلم های‬ ‫ایرانی و احتمال حضور فیلم «فروش��نده» اصغر‬ ‫فره��ادی در جش��نواره توضیح داد‪ :‬هن��وز وارد‬ ‫جزئیات نشده ایم اما همه فیلم هایی که در ‪12‬ماه‬ ‫گذشته ساخته شده اند‪ ،‬می توانند متقاضی باشند‪.‬‬ ‫با این حال فیلم های جدید در شرایط مساوی در‬ ‫اولویت هستند‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم های «به همین سادگی» و «زیر‬ ‫نور م��اه» تاکید کرد‪ :‬اثار متقاض��ی باید ثبت نام‬ ‫کنن��د‪ .‬اگر فیلم «فروش��نده» ه��م ثبت نام کند‬ ‫بررسی خواهد شد و خیلی خوشحال می شویم که‬ ‫از اقای فرهادی فیلمی در جشنواره داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تغییر ن��ام بین المللی ب��ه جهانی‬ ‫عنوان ک��رد‪« :‬ترجم��ه اینترنش��نال‪ ،‬بین المللی‬ ‫اس��ت که البته خیلی هم اصالت ندارد‪ .‬اما کلمه‬ ‫جهانی جهان شمول تر است و به کالبد جسمی و‬ ‫روحی می پردازد‪ ،‬از طرفی عبارت زیباتری است‬ ‫و گستردگی بیشتری هم دارد‪».‬‬ ‫علیرضا ش��جاع نوری دبیر نشس��ت های تحلیل‬ ‫فیلم در بخش��ی از این نشست گفت‪« :‬جشنواره‬ ‫تنه��ا مح��ل نمایش دادن و تماش��ا ک��ردن اثار‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه محلی برای تبادل دریافت ها و اشنا‬ ‫شدن با اندیشه ها و سلیقه های مختلف است‪».‬‬ ‫این تهیه کننده ادامه داد‪« :‬چیزی که مرا س��ر‬ ‫ش��وق اورد تا در این جشنواره س��متی را قبول‬ ‫کن��م‪ ،‬بخ��ش تب��ادل و تکان��دن جیب دانش��ی‬ ‫و تجرب��ی مهمان ه��ا ب��ود که ب��ه نظ��رم اتفاق‬ ‫هیجان انگیزی اس��ت و می خواه��م این اتفاق در‬ ‫جشنواره رخ بدهد‪».‬‬ ‫رضا کیانیان‪ ،‬مدیر کاخ جش��نواره در بخشی از‬ ‫این نشس��ت گفت‪« :‬قرار ش��ده در این جشنواره‬ ‫ب��ه محیط زیس��ت اهمی��ت بدهی��م و در واق��ع‬ ‫جش��نواره ای سبز برگزار ش��ود‪ .‬در این جشنواره‬ ‫بولت��ن چاپ نمی کنیم که کاغذ مصرف نش��ود و‬ ‫درخت��ی بریده نش��ود‪ .‬یک کت��اب کوچک برای‬ ‫معرفی اثار خواهیم داشت که سیاه و سفید است‬ ‫و اینه��ا از مخارج کم می کند‪ .‬اپلیکیش��نی روی‬ ‫موبایل ها نصب می ش��ود و همه به ان دسترسی‬ ‫خواهند داشت‪».‬‬ ‫میرکریمی‪:‬‬ ‫شعار ما‬ ‫این است‪:‬‬ ‫«می خواهیم‬ ‫پلی برای‬ ‫ارتباط سینمای‬ ‫خاورمیانه با‬ ‫دنیا باشیم‪».‬‬ ‫متاسفانه بعد از‬ ‫یکسری اتفاقات‬ ‫خاورمیانه بعضی‬ ‫جشنواره هایش‬ ‫را از دست داد‬ ‫برگزاری بزرگداشت ششمین سال‬ ‫درگذشت ایرج افشار‬ ‫مراس��م بزرگداش��ت شش��مین سال درگذش��ت «ایرج افش��ار»‪ ،‬روز گذشته در مرکز‬ ‫همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار ش��د‪ .‬در این مراس��م از ‪ 2‬اثر ارزش��مند «فرزانه‬ ‫ایران مدار» و «دوره کامل ‪ 45‬جلدی فهرس��تگان نس��خه های خطی ایران» که در مدار‬ ‫ایران شناسی پدید امده اند‪ ،‬رونمایی شد‪ .‬کتاب «فرزانه ایران مدار» به کوشش احسان اهلل‬ ‫ش��کراللهی و غالمرضا امیرخانی ش��امل ‪ 38‬نوش��تار درباره استاد افشار و ‪ 29‬نوشتار اهدا‬ ‫شده به ایرج افشار است که با شمارگان یک هزار نسخه و بهای ‪ 40‬هزار تومان از سوی‬ ‫موسسه خانه کتاب و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شده است‪.‬‬ ‫همچنین در این برنامه‪ ،‬دو مستند اثر سید جواد میرهاشمی به نمایش در امد؛ «فرزانه‬ ‫فروتن ایران مدار ما» درباره ایرج افش��ار که ‪ 16‬مهر امس��ال در نودمین زادروز ان اس��تاد‬ ‫فقید رونمایی شد و « ُمرکب محو» به یاد سید محمدعلی جمالزاده و به درخواست ایرج‬ ‫افشار که به نیمه های تولید خود رسیده برای نخستین بار‪ ،‬بخشی از ان به نمایش در امد‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای «بادیگارد»‪« ،‬کفش های��م کو؟»‪« ،‬ابد و یک‬ ‫روز»‪۵۰« ،‬کیلو البالو» و «خشم و هیاهو» تازه های اکران‬ ‫نوروز ‪ ۹۵‬شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای‬ ‫صنفی نمایش درباره اخرین مصوبات جلسه دوشنبه ‪۱۷‬‬ ‫اسفندماه ش��ورا گفت‪ :‬فیلم سینمایی «بادیگارد» ساخته‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا به سرگروهی سینما استقالل در اکران‬ ‫اول ن��وروز روی پرده می رود‪« .‬کفش هایم کو؟» س��اخته‬ ‫کیومرث پوراحمد نیز به س��رگروهی پردیس زندگی جزو‬ ‫اکران های نوروزی قرار دارد‪ .‬همچنین پردیس ازادی نیز‬ ‫سرگروه فیلم «ابد و یک روز» سعید روستایی شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اکران «من سالوادور نیستم» به‬ ‫کارگردانی منوچهر هادی نیز در سینما ماندانا ادامه دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین «‪ ۵۰‬کیلو البالو» با س��رگروهی پردیس‬ ‫کوروش و فیلم سینمایی «خشم و هیاهو» به کارگردانی‬ ‫هومن س��یدی با س��رگروهی اریکه در جدول اکران های‬ ‫نوروز ‪ ۹۵‬قرار می گیرند‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش همچنی��ن درباره‬ ‫فیل��م «بارکد» که پیش از این مصطفی کیایی کارگردان‬ ‫از اکران نش��دن این اثر در نوبت ن��وروز گالیه کرده بود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬پخش کننده این فیلم س��ینمایی همزمان دو‬ ‫اثر را در اختیار داش��ت و خودشان ترجیح دادند با توجه‬ ‫به اولویت های ش��ان فیلم دیگری را برای اکران نوروز در‬ ‫نظر بگیرند‪.‬‬ ‫انتشار نخستین البوم گروه‬ ‫«سه نقطه» در تابستان ‪۹۵‬‬ ‫نخس��تین البوم رس��می گروه «س��ه نقطه» با دریافت‬ ‫مجوزهای الزم از دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬تابس��تان س��ال اینده در بازار موسیقی منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا؛ گروه «س��ه نقط��ه» از گروه های نوپای‬ ‫موس��یقی راک اس��ت که همزمان با انتش��ار تک اهنگ‬ ‫«جایی برای همیش��ه» در تدارک انتشار تازه ترین البوم‬ ‫موسیقایی خود با همین نام در سال اینده است‪.‬‬ ‫این البوم موسیقی تابستان سال ‪ ۹۵‬از سوی موسسه‬ ‫فرهنگی هنری «نغمه حصار» به تهیه کنندگی افشین‬ ‫معصوم��ی در بازار موس��یقی منتش��ر می ش��ود‪ .‬گروه‬ ‫موس��یقی راک «س��ه نقطه» س��ال ‪ ۹۰‬با حضور کیان‬ ‫ش��مس و ارش رس��تمی پایه گذاری و در س��ال ‪ ۹۲‬با‬ ‫اضافه ش��دن هنرمندانی چون س��روش اعتصامی‪ ،‬عطا‬ ‫تاسه و اریا ضمیری وارد فاز تازه ای از فعالیت های خود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیلبوردهای «من سالوادور‬ ‫نیستم» عوض شد‬ ‫پخش کننده فیلم س��ینمایی «من س��الوادور نیستم»‬ ‫دربار ه پاره کردن و تعویض بیلبوردهای این فیلم در چند‬ ‫سینمای تهران توضیح داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حبیب اسماعیلی در پی اتفاقاتی که‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۷‬اسفند برای بنرها و بیلبوردهای این فیلم در‬ ‫سردر سینماها افتا د گفت‪ :‬بنرهایی که در سردر سینماها‬ ‫نصب ش��ده بود حاوی تصویر بازیگر زن خارجی این فیلم‬ ‫بود؛ با وجود اینکه این تصاویر از طرف وزارت ارشاد تایید‬ ‫ش��ده بود و بنرها مجوز داش��تند‪ ،‬مشخص نیست به چه‬ ‫دلیل حساسیت هایی نسبت به انها ایجاد شده بود که به‬ ‫ناچار این بنرها را تعویض کردیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه به ما اعالم ش��ده بود باید این بنرها را‬ ‫ع��وض کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما ای��ن کار را پذیرفته بودیم و‬ ‫در ح��ال انجام ان بودیم اما ب��رای اتمام این کار در تمام‬ ‫سینماها‪ ،‬زمان بیشتری الزم بود که در این میان ماموران‬ ‫ادار ه اماک��ن نی��روی انتظام��ی‪ ،‬بنرهای چند س��ینما را‬ ‫خودش��ان بریدند و پایین اوردند؛ در حالی که اگر فرصت‬ ‫می دادند‪ ،‬خودمان این کار را می کردیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 29 - 1394‬جمادی االول‪ 9 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -455‬پیاپی ‪1773‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫ربگ اخر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫نیشابور‪ ،‬پایتخت کتاب ایران‬ ‫نقطه چین‬ ‫کپسول اکسیژنی که نفس را‬ ‫تنگ می کند‬ ‫محمدعل�ی عرفی نژاد‪ :‬خبر را حتما ش��نیده اید‪ ،‬باز هم‬ ‫یک اتف��اق باورنکردنی جان مادری را به خطر انداخته‪ ،‬به‬ ‫عبارتی هنگام عمل سزارین در یکی از بیمارستان ها وقتی‬ ‫به بیمار اکس��یژن وصل می کنند‪ .‬خبر نداشتند‪ ،‬دارند گاز‬ ‫دیگری را ب��ه او منتقل می کنند‪ ،‬این گاز پوس��ت اطراف‬ ‫صورت و گردن مادر ارزومند را سوزانده به طوری که عمل‬ ‫پیوند پوست انجام داده اند‪ ،‬اما با سوختگی های درونی گلو‬ ‫و ریه چه خواهند کرد چندان مشخص نیست‪.‬‬ ‫اما‪...‬‬ ‫این اما خیلی مهم است‪ ،‬مثل هواپیمای سقوط کرده ای‬ ‫که همیش��ه خطا از عامل انسانی اعالم می شود‪ ،‬در اینجا‬ ‫هم اعالم ش��ده شرکت تامین اکس��یژن کپسول شخصی‬ ‫بیمارستانی‪ ،‬به اشتباه گاز دیگری در کپسول پر کرده که‬ ‫باعث س��وختگی اندام بیرونی و درونی یک خانم در حال‬ ‫وضع حمل ش��ده‪ ،‬اما چه گازی؟ هنوز تا این لحظه اعالم‬ ‫نشده‪ ،‬جالب تر اینکه یکی از مسئوالن گفته‪:‬‬ ‫اشتباه پزشکی نیست! اما راستی چه کسانی باید قبل از‬ ‫وصل لوله اکس��یژن ان را امتحان می کردند! تنها می ماند‬ ‫دعا کنیم ب��رای مادری که در قبال تول��د فرزندش دچار‬ ‫سوختگی شده‪ ،‬بقیه اش بماند به کار دادرسی و دادگاه که‬ ‫واقعیت را اعالم نمایند‪...‬‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫اب‪ ،‬بحران ‪ ،94‬چالش ‪95‬؟‬ ‫انتخابات‬ ‫و ترمیم سرمایه اجتماعی‬ ‫مه�ر‪ :‬در دومین دوره اجرای ط��رح پایتخت کتاب ایران‪،‬‬ ‫شهر «نیشابور» به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م شهر نیش��ابور به عنوان دومین پایتخت‬ ‫کتاب کش��ور انتخاب ش��ده و معرفی خواهد ش��د‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته اهواز این عنوان را به خود اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫در دومین دوره پایتخت کتاب ایران ‪ ۱۰۰‬شهر با طرح ها‬ ‫و برنامه ه��ای خود ش��رکت کرده بودند و پ��س از ارزیابی‬ ‫هیات داوران‪ ،‬طرح ها و برنامه های ‪ ۱۵‬ش��هر به دور نهایی‬ ‫راه یافت و ‪ ۶‬شهر نامزد عنوان پایتخت کتاب ایران شدند‬ ‫که در نهایت شهر نیشابور این عنوان را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬در این مراس��م «بوش��هر» به عن��وان دومین پایتخت‬ ‫کتاب ایران‪« ،‬شیراز» به عنوان سومین پایتخت کتاب ایران‬ ‫و شهرهای یزد و شهرکرد به عنوان شهرهای نامزد پایتخت‬ ‫کتاب ایران معرفی و از انها قدردانی شد‪.‬‬ ‫براساس اعالم مسئوالن این طرح‪ ،‬بنیاد ملت وابسته به‬ ‫بانک ملت‪ ،‬به عنوان حامی این دو جش��نواره یک کتابخانه‬ ‫در ش��هر پایتخت کتاب ایران تاسیس کرده و به طرح های‬ ‫فرهنگی ‪ ۶‬ش��هر در حوزه کتاب وام کم بهره اعطا می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این بنیاد از ‪ ۶‬طرح برگزی��ده گروه های ترویج‬ ‫کتاب حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امیرمومنان علی(ع) فرمودند‪ :‬در تربیت خویش تو را بس که از انچه بر دیگران نمی پسندی دوری کنی‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری در‬ ‫ام��ور زنان و خان��واده با بیان اینکه‬ ‫حضور حداکثری مردم در انتخابات‬ ‫هفتم اس��فند پاسخی به عملکرد و‬ ‫ش��فافیت دولت در امور بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��ارکت مردم در ای��ن انتخابات‬ ‫نش��ان داد ک��ه س��رمایه اجتماعی‬ ‫کش��ور در حال ترمیم اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شهیندخت‬ ‫موالوردی افزود‪ :‬مس��ئولیت همه ما حف��ظ و ارتقای این‬ ‫س��رمایه اجتماعی اس��ت که وظیفه بسیار سنگینی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایجاد سرمایه اجتماعی موثر ممکن است‬ ‫سال ها طول بکش��د در حالی که تخریب ان تنها در چند‬ ‫س��اعت ممکن اس��ت‪ .‬موالوردی تاکید کرد‪ :‬اگر اعتماد و‬ ‫س��رمایه اجتماعی در بانوان شکل بگیرد و اعتقاد معطوف‬ ‫به نتیجه بخش بودن برنامه ها بین گروه های مختلف زنان‬ ‫ایجاد ش��ود با س��رعت بیش��تری می توان برنامه های این‬ ‫حوزه را به نتیجه رس��اند‪ .‬معاون رییس جمهوری در امور‬ ‫زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که با تش��کیل مجلسی‬ ‫کارامد که در راس امور و عصاره ملت است شاهد برداشتن‬ ‫قدم های اساس��ی به ویژه در حوزه زنان و خانواده باش��یم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مش��ارکت حداکث��ری تنها محدود‬ ‫ب��ه حضور در پای صندوق های رای نیس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫مردم س��االری دینی از پای صندوق های رای اغاز ش��ده و‬ ‫پس از ان باید مشارکت مردم در برنامه ریزی و اجرای انها‬ ‫را دنب��ال کنیم‪ .‬موالوردی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر در حفظ‬ ‫سرمایه های اجتماعی موفق نباشیم نباید انتظار داشت در‬ ‫بزنگاه های بعدی همچون انتخابات اینده رییس جمهوری‬ ‫و ش��وراهای شهر نتیجه الزم را بگیریم‪ .‬وی به ویژگی های‬ ‫مجلس کارامد اش��اره کرد و گفت‪ :‬مجلسی کارامد است‬ ‫ک��ه با ترکیب جدید خود براین��د انواع تفکرات موجود در‬ ‫جامعه و خانوارهای ایرانی و پاسخگوی نیازهای انها باشد‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫یکی از راه هایی‬ ‫که در حال حاضر‬ ‫دست اندرکاران‬ ‫پیشنهاد می دهند‬ ‫جداسازی‬ ‫اب شرب از‬ ‫سایر مصارف‬ ‫در شهرها و‬ ‫روستاهای باالی‬ ‫‪ 200‬خانوار است‬ ‫سال ‪ ،94‬سال بحران اب بود که ما خواستیم‬ ‫در ای��ن روزهای اخر س��ال‪ ،‬ن��ام ان را چالش‬ ‫بگذاریم‪ .‬در طول سال ‪ 94‬با اینکه باران اندکی‬ ‫بیش��تر از س��ال‪ 93‬بارید اما مشکل بحران اب‬ ‫همچنان به قوت خود باقی ماند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بررس��ی ها حاکی از ان است که موضوع اب و‬ ‫امنیت ابی در گزارش ه��ای متعدد بین المللی‬ ‫به عن��وان ی��ک چال��ش مهم سیاس��ت گذاری‬ ‫معرفی شده و تا س��ال ‪2050‬میالدی به دلیل‬ ‫افزایش تقاضای اب‪ ،‬الودگی و تنش های ابی‪،‬‬ ‫حدود ‪40‬درصد جمعیت جهان با شرایط تنش‬ ‫ابی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫بارها کارشناس��ان و دست اندرکاران گفته اند‬ ‫و ما نوش��ته ایم ایران کشوری است که با منابع‬ ‫عظی��م ان��ر ِژی و مناب��ع محدود اب ش��یرین‬ ‫به دلی��ل قرار گرفت��ن در مناط��ق جغرافیایی‬ ‫خش��ک ش��ناخته می ش��ود و پیش بین��ی‬ ‫پژوهش��گران حاکی از این است که با افزایش‬ ‫جمعیت‪ ،‬تغییرات اقلیم و گرم شدن کره زمین‬ ‫چالش کم ابی کشور در سال های اینده شدت‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت منابع اب‬ ‫به تازگ��ی رییس جمهور و هی��ات دولت به‬ ‫اس��تان یزد رفتند و بررس��ی های مسئوالن در‬ ‫این استان نشان داد که یزد بیش از استان های‬ ‫ت مناب��ع اب رنج می برد‪.‬‬ ‫دیگ��ری از محدودی ‬ ‫تازه ترین خبر هم در این زمینه این اس��ت که‬ ‫ایرنا از قول وزیر نیرو نوش��ت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فالت مرکزی ایران از محدودیت ابی بسیار رنج‬ ‫می برد استان یزد بیشتر از دیگر استان ها با این‬ ‫مسئله در ارتباط است‪.‬‬ ‫حمید چیت چیان گفت‪ :‬یکی از مس��یرهای‬ ‫ح��ل مش��کل اب در لرس��تان‪ ،‬انتق��ال ان از‬ ‫کوهرن��گ اس��ت‪ .‬به گفته وی مس��یر و برنامه‬ ‫دیگر که در حال اجراست انتقال اب از منطقه‬ ‫بهشت اباد در چهارمحال و انتقال اب از حدود‬ ‫‪ 450‬کیلومتری به یزد و کرمان است‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو اضافه ک��رد‪ :‬طرح دیگ��ر که به‬ ‫طور عم��ده با س��رمایه بخ��ش خصوصی و با‬ ‫کم��ک دول��ت و تس��هیالت صندوق توس��عه‬ ‫انجام می شود شیرین س��ازی اب دریا در کنار‬ ‫خلیج فارس است که با ‪ 700‬کیلومتر خط لوله‪،‬‬ ‫اب برای مصرف صنایع و اب شرب استان های‬ ‫یزد و کرمان تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جداسازی اب اشامیدنی از دیگر‬ ‫مصارف‬ ‫یک��ی از راه های��ی ک��ه در ح��ال حاض��ر‬ ‫دست اندرکاران پیش��نهاد می دهند جداسازی‬ ‫اب ش��رب از س��ایر مص��ارف در ش��هرها و‬ ‫روس��تاهای باالی ‪ 200‬خانوار است‪ .‬بررسی ها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که ایده طرح تفکیک «اب‬ ‫شرب» و «اب بهداش��تی» در ایران سابقه ای‬ ‫بی��ش از یک ده��ه دارد‪ .‬نگاه��ی اجمالی به‬ ‫نح��وه مص��رف اب در بخش خانگ��ی بیانگر‬ ‫ان اس��ت ک��ه تنها ‪6‬درص��د از اب به مصرف‬ ‫اش��امیدنی می رس��د و بقیه ص��رف مصارف‬ ‫بهداش��تی (شست وش��و)‪ ،‬ابیاری فضای سبز‬ ‫خانگی و اس��تحمام می ش��ود‪ .‬به بی��ان دیگر‬ ‫بخ��ش مهمی از اب اش��امیدنی قابل ش��رب‬ ‫در مص��ارف دیگر هدر م��ی رود‪ .‬با وجود همه‬ ‫مزایا و فوایدی که جداسازی اب شرب از سایر‬ ‫مص��ارف دارد برخی از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫این کار هزینه های بس��یاری در بردارد‪ .‬در این‬ ‫زمینه ایسنا از قول پژوهشگر انستیتو پژوهش‬ ‫نیوکاس��ل انگلستان نوش��ت که در تمام دنیا‬ ‫ابی که در اش��پزخانه وج��ود دارد با کیفیت‬ ‫و برای ش��رب اس��ت و اب با کیفیت پایین تر‬ ‫برای امور بهداشتی اس��تفاده می شود اما باید‬ ‫این مسئله را در نظر گرفت که جداسازی اب‬ ‫شرب و بهداشتی سیس��تم پیچیده ای دارد و‬ ‫سرمایه گذاری زیادی می خواهد‪.‬‬ ‫مخت��ار هاش��می گف��ت‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫درحال حاضر در ایران سیس��تم اب و فاضالب‬ ‫پیش��رفته ای وج��ود ن��دارد‪ ،‬ام��کان اینکه دو‬ ‫سیستم اب وارد منازل شده و انشعابات جدید‬ ‫ایجاد شود بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به گفته وی جداسازی اب شرب و بهداشتی‬ ‫مش��کالت فنی زیادی دارد و متاسفانه به دلیل‬ ‫اینکه از گذش��ته استراتژی برای این کار وجود‬ ‫نداش��ته اجرای ان را در حال حاضر مش��کل‬ ‫کرده اس��ت عالوه بر این نیز مسائل مالی یکی‬ ‫دیگ��ر از چالش های پی��ش روی طرح تفکیک‬ ‫اب ش��رب و بهداش��تی اس��ت به طوری که در‬ ‫شرایط فعلی شرکت های اب و فاضالب زیانده‬ ‫هس��تند و حتی خ��رج و مخارج خودش��ان را‬ ‫در نمی اورند چه برس��د به اینک��ه بخواهند در‬ ‫این زمینه س��رمایه گذاری کنند زیرا اب بهایی‬ ‫که می گیرند در قیاس با قیمت اب تمام شده‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابخیزداری و حفظ منابع طبیعی‬ ‫ابخیزداری و حفظ منابع طبیعی یکی دیگر‬ ‫از راه هایی اس��ت که می توان��د به حفظ منابع‬ ‫ابی کمک کند به طور کلی در چرخش سیستم‬ ‫اکولوژیک طبیعی‪ ،‬اب و درخت جایگاه ویژه ای‬ ‫دارند و درحقیقت اگر منابع طبیعی نابود شوند‬ ‫چرخه و س��یکل ابی هم ب��ا مخاطراتی روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬در این زمینه رییس انجمن جنگلبانی‬ ‫ای��ران در گفت وگویی با ایس��نا گفته اس��ت‪:‬‬ ‫‪45‬هزار هکتار از گونه شمشاد ایرانی در عرض‬ ‫ل مرگ ومیر دسته جمعی داشته و از بین‬ ‫دو سا ‬ ‫رفته‪ ،‬سیل در کشور تاکنون ‪ 1800‬مورد بوده‬ ‫ک��ه ‪ 53‬مورد در همین دهه اخیر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫تغییر اقلیم ها در کشور نیز از تغییر و تحوالتی‬ ‫است که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫هادی کیالیری خاطرنشان کرد‪ :‬هر کشوری‬ ‫یک س��رمایه ملی دارد که ب��ه دو بخش منابع‬ ‫طبیع��ی و خدمات طبیعی تقس��ی م می ش��ود‪.‬‬ ‫کشورهای پیش��رفته به دنبال خدمات طبیعی‬ ‫هس��تند نه از بین بردن مناب��ع طبیعی‪ .‬ما در‬ ‫کش��ورمان ب��ر مبنای منابع طبیعی و س��نتی‬ ‫حرکت کردیم که هیچ جایگزینی نداریم‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی کار شناس��ان معتقدن��د‬ ‫اگاهی بخش��ی درب��اره بحران اب درکش��ور و‬ ‫مسائل مرتبط امر بسیار مهمی است و این امر‬ ‫بسیار اهمیت دارد که با به پایان رسیدن سال‬ ‫‪ 94‬طرح های کارامدی برای س��ال ‪ 95‬داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫الیحهارزیابیزیست محیطیدرمجلساینده‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری و ریی��س‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت ب��ا‬ ‫اب��راز تاس��ف از رد الیح��ه ارزیاب��ی‬ ‫زیس��ت محیطی در مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اهمیت‬ ‫موض��وع به طور قطع ای��ن الیحه را در‬ ‫مجلس بعدی مطرح خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬معصوم��ه ابتکار‬ ‫اف��زود‪ :‬ارزیابی زیس��ت محیطی دارای‬ ‫سازوکارهای بس��یار موثر برای توسعه‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروزه س��ازوکار فنی‬ ‫برای توس��عه کش��ورها در دنیا ارزیابی‬ ‫زیس��ت محیطی اس��ت بنابرای��ن اگر‬ ‫بخواهیم کشور توسعه یابد باید ارزیابی‬ ‫زیست محیطی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما از قانون س��وم برنامه‬ ‫و در همه قوانی��ن بعدی قانون ارزیابی‬ ‫زیس��ت محیطی را داریم و با قوت هم‬ ‫ان را اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫معاون رییس جمه��وری گفت‪ :‬تمام‬ ‫طرح های بزرگ کشور مشمول ارزیابی‬ ‫تقویت ایین های نوروزی‬ ‫معاون توسعه سازمان میراث فرهنگی‬ ‫گفت‪ :‬تقویت ایین های نوروز‪ ،‬مهم ترین‬ ‫تعهدی اس��ت که در زم��ان ثبت جهانی‬ ‫نوروز به یونسکو وعده داده ایم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬حبیب اهلل مکارم حسینی در همایش‬ ‫ایین ملی نوروز اظهار کرد‪ :‬ستاد شورای‬ ‫سیاست گذاری نوروز در تیر سال جاری با‬ ‫حضور صاحب نظران تش��کیل ش��د و تاکنون ‪ 22‬جلسه برگزار کرده است‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬برگ��زاری همایش ملی نوروز میراث صلح که در ان کارشناس��ان‬ ‫‪ 50‬مقاله در قالب ‪ 10‬کارگروه ارائه دادند و کارگروه های تخصصی عروسک های‬ ‫نوروزی با مش��ارکت ‪ 10‬کش��ور از اصلی ترین برنامه های مصوب این ستاد بود‬ ‫ک��ه اجرا ش��د و کودکان و م��ادران به عنوان جامعه هدف ما ب��رای انتقال این‬ ‫فرهنگ به نسل های اینده‪ ،‬به خوبی از ان استقبال کردند‪ .‬مکارم حسینی افزود‪:‬‬ ‫برگزاری نوروزگاه ها در ‪ 12‬استان و ‪ 20‬شهر کشور از دیگر برنامه های این ستاد‬ ‫است که از ‪ 24‬تا ‪ 29‬اسفند برنامه های ان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫زیست محیطی هس��تند‪ ،‬اما دولت این‬ ‫الیحه را ارائه ک��رده بود تا ماده واحده‬ ‫دائمی ش��ود‪ .‬س��ازمان محیط زیس��ت‬ ‫مانند روال دو س��ال گذشته این روند‬ ‫را همچنان ادامه می دهد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان محیط زیست تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جهت گیری این الیحه برای رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور بود به ویژه در شرایط‬ ‫کنون��ی و با رفع تحریم ها می توانس��ت‬ ‫به برنامه ری��زی و کارامدی باالیی بدل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ابتکار گفت‪ :‬م��ا هم اکنون هم قانون‬ ‫ارزیاب��ی زیس��ت محیطی را داریم‪ ،‬ان‬ ‫را ب��ا قدرت اجرا می کنی��م‪ .‬دولت هم‬ ‫در اجرای ان مصمم اس��ت‪ .‬امیدواریم‬ ‫مجلس اینده این قانون را تصویب کند‪.‬‬ ‫‪36‬هزار دانش اموز و ‪5‬هزار معلم شهید‬ ‫پیش کنگره ملی ش��هدای دانش اموز برای نخستین‬ ‫بار و به طور همزمان در ‪ 132‬اس��تان کش��ور به منظور‬ ‫گرامیداش��ت ‪ 36‬هزار دانش اموز شهید برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬علی اصغر فانی‪ ،‬در ای��ن پیش کنگره‬ ‫ملی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) که «خدمت به‬ ‫ش��هید مانند خدمت به نبی اکرم است» گفت‪ :‬خدمت‬ ‫به ش��هید عالوه بر تکریم خانواده او خدمت به راه خود‬ ‫شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است‪ .‬وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪:‬‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت به این معناس��ت که ش��هید‪ ،‬مرگ را انتخاب‬ ‫می کند نه اینکه مرگ‪ ،‬او را و اینها کسانی هستند که اگاهانه مرگ را انتخاب‬ ‫می کنند‪ .‬فانی با بیان اینکه ترویج دیدگاه های ش��هدا‪ ،‬وصیتنامه و زندگینامه‬ ‫انها از راه های ترویج فرهنگ ش��هادت‪ ،‬ایثار و گذش��ت اس��ت تاکید کرد که‬ ‫این فرهنگ باید در همه افراد جامعه درونی ش��ود و ما بیش از اینکه به فکر‬ ‫خودمان باشیم باید به فکر همنوع‪ ،‬مکتب و دین مان باشیم و یقین بدانیم که‬ ‫اگر این ‪220‬هزار شهید نبودند ما عزت امروزی را نداشتیم‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫شهدا راه رسیدن به قدرت‬ ‫نیستند‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در مراس��م روز ش��هید‬ ‫گفت‪ :‬ش��هادت مصیبت نیس��ت‪،‬‬ ‫مصیبت زمانی است که راه را گم‬ ‫کنیم‪ ،‬مس��یر را به اشتباه برویم یا‬ ‫از شهدا برای رس��یدن به قدرت‪،‬‬ ‫ثروت‪ ،‬ویژه خ��واری و امیال خود‪،‬‬ ‫سوءاس��تفاده کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدحس��ن هاشمی‬ ‫گفت‪ :‬ش��هیدان زنده هستند و در پیش��گاه الهی ارتزاق‬ ‫می کنند‪ .‬ان عزیزان با عش��ق و عالقه برای دفاع از دین‪،‬‬ ‫نام��وس و میهن خود می جنگیدند و قبل از ش��هادت در‬ ‫رود کارون غسل می کردند‪ ،‬از خدا طلب شهادت داشتند‬ ‫و بهترین لحظات زندگی خود را فدا می کردند‪.‬‬ ‫هاش��می به خاطراتی از دوران دف��اع مقدس پرداخت‬ ‫و با اش��اره به خاط��رات خود از ش��هید محمد طرحچی‬ ‫(بنیانگ��ذار فرمانده پش��تیبانی مهندس��ی جنگ جهاد‬ ‫س��ازندگی) گفت‪ :‬او یکی از بهترین مهندسان کشور بود‬ ‫که از دانش��گاه پلی تکنیک فارغ التحصیل شده و به جهاد‬ ‫وارد شده بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت گفت‪ :‬به جز ش��هید همت که سالگرد‬ ‫ش��هادت ایش��ان چند روز پیش بود و به سیدالش��هدای‬ ‫جنگ معروف است‪ ،‬فردی به بی باکی‪ ،‬شجاعت و جسارت‬ ‫شهید طرحچی ندیدم‪ .‬او در جبهه و در زمان اقامه نماز‪،‬‬ ‫با گلوله تانک به ش��هادت رس��ید و چه س��عادت بزرگی‬ ‫نصیب ایشان شد‪.‬‬ ‫هاشمی با بیان اینکه جانبازانی که ‪ 30‬سال روی تخت‬ ‫هس��تند‪ ،‬به هیچ وجه از وضعیت خود پشیمان نیستند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬انها می گوین��د که بهترین تصمی��م عمر خود را‬ ‫گرفته اند زیرا باالترین مدال افتخاری که نصیب خانواده ها‬ ‫می شود‪ ،‬شهادت و جانبازی است‪.‬‬ ‫هاش��می بزرگترین موهبت در دنیا را مرگ دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬اگر مرگ نبود مشخص نبود که انسان چه کارهایی‬ ‫می ک��رد‪ .‬مرگ از معدود اتفاقاتی اس��ت که در دنیا دروغ‬ ‫نیست و همه ان را باور کرده اند‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫تجلیل از جواد اذر‬ ‫مه�ر‪ :‬ایین تجلی��ل از جواد اذر به مناس��ب پانزدهمین‬ ‫سالگرد در گذش��ت این غزل پرداز و ترانه سرای فقید در‬ ‫فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود‪.‬‬ ‫اصغر فردی ش��اعر‪ ،‬ادیب و گرداورن��ده اثار جواد اذر‬ ‫در این ب��اره گف��ت‪ :‬ایین تجلی��ل از ج��واد اذر با حضور‬ ‫جمع��ی از اس��تادان و اهالی فرهن��گ و هنر و همچنین‬ ‫شعرا و نویس��ندگان کشور برگزار خواهد شد که از میان‬ ‫انها منوچهر صدوقی‪ ،‬حس��ین اه��ی‪ ،‬محمدرضا طاهری‬ ‫و رض��ازاده س��خنرانی می کنند‪ .‬همچنی��ن در ادامه این‬ ‫برنام��ه از دی��وان این ش��اعر ب��زرگ و معاص��ر ایرانی با‬ ‫عنوان «نامه اذر» که از س��وی انتشارات ایز منتشر شده‪،‬‬ ‫رونمایی خواهد ش��د‪ .‬فردی ک��ه جمع اوری این کتاب را‬ ‫بر عهده داشته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬جواد اذر از بزرگترین‬ ‫ش��عرای معاصر ایران به شمار می رود که اثار ارزشمندی‬ ‫را با همکاری اس��تادان موس��یقی ایران خل��ق کرده و از‬ ‫میان انها می توان به «ایران ز س��ر کن خواب مستی» و‬ ‫«ساز قصه گو» با اهنگس��اری محمدرضا لطفی و فرامرز‬ ‫پای��ور و خوانندگی محمدرضا ش��جریان‪« ،‬ایران ای اذر‬ ‫ایزد نش��ان» با اهنگ س��ازی پرویز مش��کاتیان و «پدر»‬ ‫(در س��وگ ایت اهلل طالقانی) با خوانندگی شهرام ناظری‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬وی در کنار ایجاد زبانی نو در غزل سرایی‪ ،‬به‬ ‫س��بک اذربایجانی قصیده های بس��یاری سرود که بعد از‬ ‫ل بن علی خاقانی شروانی متخلص به‬ ‫اثار افضل الدین بدی ‬ ‫خاقانی اش��عار وی در این سبک مورد توجه نویسندگان‬ ‫و ش��عرای دیگر قرار گرفت‪ .‬جواد کناره چی متخلص به‬ ‫«اذر»‪ ،‬در زمستان سال ‪ ۱۳۷۹‬در کشور المان درگذشت‬ ‫و س��پس در مقبره الش��عرای تبریز‪ ،‬در کنار استادان بنام‬ ‫عرصه شعر مانند شهریار و خاقانی و دیگر سخن سرایان و‬ ‫بزرگان اذربایجان و‪ ...‬ارام گرفت‪ .‬ایین تجلیل از زنده یاد‬ ‫«جواد اذر» با مشارکت بنیاد افرینش های هنری نیاوران‬ ‫و بنیاد ش��هریار س��اعت ‪ ۱۷‬جمعه ‪ ۲۱‬اس��فن د در سالن‬ ‫اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!