روزنامه صمت شماره 458 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 458

روزنامه صمت شماره 458

روزنامه صمت شماره 458

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫ویژه نامه نوروزی صمت‬ ‫در ‪ 196‬صفحه همراه‬ ‫روزنامه است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫ب��ورس اوراق ته��ران که از نیمه دی روند افزایش��ی خود را‬ ‫اغ��از کرده و با وقوع تحوالت سیاس��ی روزه��ای خوبی برای‬ ‫سهامداران به وجود اورده‪ ،‬در دو ماه گذشته با شگفتی سازی‬ ‫برخی س��هم ها روبه رو شد و همه نگاه ها را به سمت خود جلب‬ ‫کرد‪ .‬به این ترتیب با اجرای برجام و گش��ایش های سیاس��ی‬ ‫و اقتص��ادی‪ ،‬بورس ته��ران در دومین س��الگرد ریزش خود‬ ‫توانس��ت روی دیگری از خود نشان دهد و دوباره سرمایه ها را‬ ‫به سمت خود جذب کند‪ .‬کارشناسان معتقدند‪ ،‬روند صعودی‬ ‫و افزایش��ی بورس تهران به دلیل چشم انداز مثبت اقتصادی و‬ ‫همچنین ورود نقدینگی های جدید در سال اینده نیز ادامه دار‬ ‫خواهد بود و بورس تهران از دیگر بازارها پیشی می گیرد‪.‬‬ ‫از تاریخ تصویب قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی‬ ‫کارخانه ه��ا» در ‪ ۱۳۴۳/۳/۱۹‬هیات��ی ب��ه نام «هی��ات حمایت از‬ ‫صنای��ع» ب��رای حمایت از صنایع داخل��ی و جلوگیری از تعطیلی‬ ‫کارخانه های کش��ور براس��اس موارد مندرج در قانون یادشده‪ ،‬در‬ ‫وزارت اقتصاد وقت تش��کیل ش��د که مسئولیت ان از سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫با حفظ ش��رح وظایف به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کنونی‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬این هیات دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای ان‬ ‫به موجب پیشنهاد وزارتخانه ها و موسسات عضو و پس از تصویب‬ ‫هیات وزیران تعیین می شوند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫؟‬ ‫فراز و فرود بازار شب عید‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 458‬پیاپی ‪ 16 1776‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫روند صعودی بورس‬ ‫ادامه دار خواهد بود‬ ‫‪ ۴‬پیشنهاد برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تولید ‪ ۲۶۵‬هزار تنی مس‬ ‫محتوی در سال ‪۹۵‬‬ ‫در ش��رایطی که بسیاری از ش��رکت ها با مشکل کمبود‬ ‫منابع مالی مواجه هس��تند جلوگیری از اجرای پروژه هایی‬ ‫که منجر به هدر رفتن پول و منابع مالی شرکت ملی مس‬ ‫ای��ران می ش��ود و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیس��ت یک‬ ‫اس��تراتژی راهبردی مدیریتی و شجاعانه است که به طور‬ ‫معم��ول در ایران به دالیل بازتاب های منفی توقف پروژه ها‬ ‫کمتر مورد توجه قرار گرفته اما این اقدام در ش��رکت ملی‬ ‫مس ایران اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬تینا رحیمیان‬ ‫فراز و فرودهای پر از‬ ‫التهاب صنعت قطعه‪‎‬سازی‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر دفاع در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان اتکا‪:‬‬ ‫امنیت غذایی از اولویت های مهم است‬ ‫ایین ش��صتمین سالگرد تاسیس س��ازمان اتکا با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مسلح و تقدیر از تولیدکنندگان داخلی در مرکز همایش های صداوسیما‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این مراسم سردار حسین دهقان‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬س��ازمان اتکا را مجموعه ای با ارزش و اهداف متعالی خواند و با تاکید بر‬ ‫حفظ منافع شرکایی که از زنجیره تامین تا تولید‪ ،‬همراه مصرف کنندگان هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما انتفاع خودمان را در ضرر دیگران جست وجو نمی کنیم و معتقدیم زمانی‬ ‫رشد خواهیم کرد و بزرگ خواهیم شد که شرکای ما نیز با ما رشد کنند‪ .‬سردار‬ ‫دهقان خدمت ملی را مهم ترین ارزش فعالیت سازمان اتکا دانست و گفت‪ :‬ما به‬ ‫دنبال رقابت با بخش خصوصی در هیچ زمینه ای نیستیم بلکه بخش خصوصی را‬ ‫برای تکمیل زنجیره اقتصادی در کنار خود می بینیم تا در بهترین فضای رقابتی‬ ‫ق��رار بگیریم‪ .‬وزیر دف��اع وفاداری به مصرف کنن��دگان را ارزش مهمی برای این‬ ‫سازمان دانس��ت و افزود‪ :‬می توان فهرست گسترده ای را در چارچوب ارزش های‬ ‫اقتصادی بیان کرد اما ما به دنبال توس��عه قوی در کس��ب وکار در س��طح ملی و‬ ‫فراملی هستیم تا همراه با اطمینان و اعتماد امانت دار خوبی برای مصرف کنندگان‬ ‫باش��یم‪ .‬وی خدمت به زیردس��تان را مهم تر از تنوع بخش��ی ب��ه خدمات در این‬ ‫سازمان دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬پاس��خگویی به نیاز مخاطبان و رضایتمندی انها‬ ‫برای ما اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫س��ردار دهقان در پای��ان امنیت زنجیره غذایی س�لامت و باکیفیت را اولویت‬ ‫مهمی دانس��ت که امکان خدمت دهی در شرایط پایدار اقتصادی را بیشتر فراهم‬ ‫می کند و این نگاه ما را در فضای داخلی و خارجی حائز برتری خواهد کرد‪.‬‬ ‫نخستین‬ ‫روزنامه تخصصی‬ ‫صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تولید داخلی و اقتصاد درونزا از بایدهای اقتصاد مقاومتی است‬ ‫محمدمهدی کربالیی‪ ،‬مدیرعامل سازمان اتکا نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت‬ ‫درونزایی اقتصاد و رش��د تولید ملی گفت‪ :‬هرچند بس��یاری ما را با فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای به ی��اد می اورند اما این س��ازمان هم اکن��ون توانس��ته در زمینه های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دام و طیور‪ ،‬جنگلداری‪ ،‬صنایع تکمیلی غذایی و تجارت گام های موثری‬ ‫ب��ردارد‪ ،‬ضم��ن اینکه با حضور این س��ازمان در بازار ب��ورس و ایجاد گردش مالی‬ ‫باالتر از ظرفیت های س��ازمان‪ ،‬اتکا بیش��ترین بهره را خواهد برد‪ .‬کربالیی با اشاره‬ ‫به اهمیت اقتصاد مقاومتی بخش مهم تمرکز این سازمان را امنیت غذایی دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬دسترس��ی فیزیکی و اس��ان به غذای سالم در زمان مناسب بخش‬ ‫دیگری از ماموریت سازمان اتکا خواهد بود و از این پس این سازمان زنجیره تولید‬ ‫محصول از زمین کشاورزی تا مصرف را در قالب شرکت های مختلف دنبال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬کربالیی منفعت سازمان اتکا را در یکی شدن با منافع شرکای تجاری دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در بسیاری از موارد نشان داده ایم که حاضر به همکاری مشترک هستیم و‬ ‫این همکاری را در فضای برد ـ برد ترسیم خواهیم کرد و امیدواریم این همکاری با‬ ‫شرایط بهتر و توسعه بخشی در همه زمینه ها شکل بگیرد‪ .‬مدیر عامل سازمان اتکا‬ ‫در پایان تصریح کرد‪ :‬این س��ازمان توانسته زمینه های بالندگی و شکوفایی صنایع‬ ‫داخلی را فراهم کند و امیدوار است الگویی مناسب برای بهره وری در منابع داخلی‬ ‫و ارزش افرینی در این حوزه معرفی ش��ده و یک مجموعه اقتصادی با ویژگی های‬ ‫منحصر به فرد باقی بماند‪ .‬در این مراس��م از شرکت های تولیدی برتر تقدیر و تمبر‬ ‫یادبود شصتمین سالگرد تاسیس سازمان اتکا رونمایی شد‪.‬‬ ‫«اگهـی تجدیـد فراخـوان‬ ‫مزایـده بین المللـی عمومـی یک مرحلـه ای»‬ ‫«فـروش ‪ 104000‬تن باتـس موجـود در شرکـت الومینیـوم المهـدی»‬ ‫م الف‪ 4018 :‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واکنش ظریفبهادعاهادربارهازمایش موشکی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اهمیت مدیریت ناب‬ ‫در توسعه‬ ‫فضای رقابتی‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان در واکنش به ادعاه��ای غرب علیه ازمایش های‬ ‫موشکی اخیر ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی است‬ ‫که ما به ان نیاز داریم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدجواد ظریف‪ ،‬افزود‪ :‬تهران با این‬ ‫ازمایش ها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سر مقاله‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر صنعت‬ ‫امروزه مدیریت س��رمایه های انس��انی‪ ،‬هنر و تخصص به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬افرادی ک��ه از این هن��ر و تخصص بهره مند‬ ‫هستند‪ ،‬به هدف های مدیریتی خود دست می یابند‪ .‬مدیران‬ ‫موف��ق هر روز با تفکری نوین و ناب در عرصه مدیریت ظاهر‬ ‫می ش��وند و از فرصت ه��ا و امکانات موجود ب��ه بهترین نحو‬ ‫ممکن اس��تفاده می کنن��د‪ .‬اما مدیران س��نتی اغلب گرفتار‬ ‫تش��ریفات شده و برای رفع مش��کالت خاص‪ ،‬به راهکارهای‬ ‫معم��ول و متعارف متوس��ل می ش��وند‪ .‬در حال��ی که مدیر‬ ‫ناب پیوسته درباره مش��کالت سازمان می اندیشد‪ ،‬علت های‬ ‫ریشه ای انها را می جوید و تجربیات را تا یافتن بهترین شیوه‬ ‫برای انجام اقدامات اصالحی راهبری می کند‪.‬‬ ‫مهم ترین ابزار خلق ارزش و از بین بردن اتالف در سازمان ها‬ ‫تفکر ناب است‪ .‬تفکر ناب‪ ،‬نگرشی است برای افزایش بهره وری‬ ‫و ارزش افرینی مستمر و حداقل کردن هزینه ها و اتالفات؛ این‬ ‫تفکر به بس��یاری از مدیران کمک ک��رده تا از جعبه ابزار بهبود‬ ‫ن��اب‪ ،‬به منظور خل��ق ارزش واقعی برای مش��تری‪ ،‬به گونه ای‬ ‫اثربخش استفاده کنند‪ .‬به طور حتم به منظور افزایش بهره وری‬ ‫و کاهش هزینه در س��ازمان بهره گیری از متدهای مطرح دنیا‬ ‫مانن��د تفکر ناب ضرورت دارد‪ ،‬برخی مدی��ران این روش را در‬ ‫سراس��ر دنیا اجرا کرده و با تشکیل تیم های تخصصی‪ ،‬به انجام‬ ‫کارهای تیمی و گروهی در راس��تای شناس��ایی اتالف ها اقدام‬ ‫کنند‪ .‬مهم ترین وظای��ف مدیر ناب اندیش را می توان این گونه‬ ‫بی��ان کرد ؛ ایجاد تغییر در فرهنگ س��ازمانی همس��و با اصول‬ ‫و رویه ه��ای ناب‪ ،‬طراحی برنامه ای جامع و برنامه ریزی ش��ده‬ ‫به ج��ای راه حل های تک منظ��وره‪ ،‬تامین مناب��ع الزم‪ ،‬حفظ‬ ‫اص��ول ن��اب و عمل ب��ه ان و تعهد بلندمدت‪ ،‬اختی��ار دادن به‬ ‫کارمن��دان و تاکید ب��ر کار تیمی و گروه��ی‪ .‬به طور کلی تفکر‬ ‫ناب در ‪ 5‬اصل اساس��ی خالصه می ش��ود؛ ب��ا درک دقیق این‬ ‫اصول می ت��وان ضمن بکارگیری کامل متد ه��ا و فنون ناب به‬ ‫راهکار پایداری در ناب س��ازی سازمان و فرایندهای ان دست‬ ‫یافت‪ .‬این ‪5‬اصل اساس��ی عبارتن��د از‪ -۱ :‬تعیین دقیق ارزش‬ ‫هر محصول معین از دیدگاه مش��تری؛ ‪ -۲‬شناس��ایی جریان‬ ‫ارزش محص��ول؛ ‪ -۳‬ایجاد حرکت بدون وقف��ه در این ارزش؛‬ ‫‪ -۴‬امکان دادن به مش��تری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده‬ ‫بیرون بکش��د ؛ ‪ -۵‬تعقیب و جس��ت وجوی کمال‪ .‬در نگرش و‬ ‫تفکر ناب‪ ،‬تولید تنها به مفهوم س��اختن یک محصول نیس��ت؛‬ ‫زیرا تولید با جمع اوری چند دستگاه و عده ای کارگر به سادگی‬ ‫رخ می ده��د‪ ،‬انچه در ای��ن نظریه اهمیت دارد این اس��ت که‬ ‫ابتدا مش��تری انچه تولید می ش��ود را با رضای��ت فراوان بخرد‬ ‫و س��پس ش��رکت نیز به سود کافی برس��د‪ .‬از دیدگاه مدیریت‬ ‫ناب هدف کلی رضایت مش��تری توام با س��ود بیش��تر سازمان‬ ‫یا ش��رکت تولیدی اس��ت‪ .‬امروزه در دنیای کسب و کار الزمه‬ ‫رقاب��ت بهره گیری از همه فن��ون‪ ،‬ابزارها و ایده های جدید ناب‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمله ابزارهای ناب می توان به کایزن‪ ،‬نقش��ه برداری‬ ‫جریان ارزش و تیم ها‪ ،‬به طور موفقیت امیزی در س��ازمان های‬ ‫ب وجود‬ ‫بزرگ خدماتی اشاره کرد‪ .‬حدود ‪ 20‬نوع ابزار و روش نا ‬ ‫دارد که با مبحث اندازه گیری مرتبط هس��تند‪ .‬بس��یاری از این‬ ‫بو کار ستادی‬ ‫ابزارهای ناب این امکان را دارند که در یک کس�� ‬ ‫یا پش��تیبانی‪ ،‬جهت تولید یا خدماتی ب��ه هم بپیوندند‪ .‬عرصه‬ ‫بو کار‪ ،‬تصویر جدیدی از سازمان با نگرش نوین ارائه‬ ‫فعلی کس ‬ ‫می کند که با این نگرش‪ ،‬س��ازمان مجموعه ای از فرایندهایی‬ ‫اس��ت که هدف انها ایجاد ارزش برای مش��تریان است‪ .‬اصوال‬ ‫س��ازمان ها در مس��یر تغییر به بنگاه اقتصادی ناب‪ ،‬باید بستر‬ ‫و زیرساخت های مناس��ب را به منظور نهادینه شدن تفکر ناب‬ ‫در تمام س��طوح مهیا کرده و فرهنگ سازمانی را در این زمینه‬ ‫توس��عه دهند؛ نهادینه س��ازی این نوع تفکر ارتباط نزدیکی با‬ ‫ن��وع نگرش و ارزش های حاکم بر س��ازمان و کارکنان ان دارد‪.‬‬ ‫«ناب اندیشیدن» باید به فرهنگ سازمانی تبدیل شود‪ .‬بنابراین‬ ‫کاربرد تفکر و مدیریت ناب‪ ،‬منتج ب ه کس��ب رضایت مشتریان‬ ‫و توسعه انها‪ ،‬رضایت مندی مدیران و کارکنان از عملکردشان‬ ‫در س��ازمان‪ ،‬افزایش بهره وری و افزایش توان رقابتی در عرصه‬ ‫کسب و کار می شود‪.‬‬ ‫جناب اقای مهندس فرشید شکرخدایی‬ ‫درگذش�ت تاسف بار پدر همس�ر گرامیتان‬ ‫را به جنابعالی و س�ایر بازماندگان سوگوار‬ ‫تسلیت می گوییم‪ .‬از درگاه خداوند تبارک‬ ‫و تعالی برای ان عزیز سفرکرده غفران الهی‬ ‫و طلب ام�رزش نموده و ب�رای بازماندگان‬ ‫محترم صبر و اجر جزیل خواهانیم‪.‬‬ ‫انجمن مدیریت کیفیت ایران‬ ‫دکتر روحانی در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ویتنام تاکید کرد‬ ‫گسترش روابط بخش خصوصی و سرمایه گذاران دو کشور‬ ‫رییس جمه��وری با اش��اره به اینکه سیاس��ت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گس��ترش همکاری ها و‬ ‫مناسبات با کش��ورهای اسیایی است؛ بر ضرورت‬ ‫توسعه‪ ،‬تحکیم و تقویت روابط همه جانبه ایران و‬ ‫ویتنام تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر حسن روحانی دیروز در نشست مشترک‬ ‫هیات های عالیرتبه ای��ران و ویتنام با بیان اینکه‬ ‫دو کش��ور در بس��یاری از زمینه ه��ا و مس��ائل‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‪ ،‬منافع مشترک‬ ‫و نقطه نظر های نزدیکی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت های‬ ‫بس��یار خوبی برای توس��عه همکاری ه��ا و روابط‬ ‫می��ان تهران و هانوی وج��ود دارد که باید از انها‬ ‫در راستای توسعه مناسبات همه جانبه و منافع دو‬ ‫ملت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به اینکه باید کمیسیون‬ ‫مش��ترک همکاری های دو کش��ور فعالتر ش��ده‪،‬‬ ‫زمینه های گس��ترش روابط را بررسی و انها را به‬ ‫اسناد همکاری تبدیل کند‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫ایران و ویتنام می توانند در یک برنامه ‪۵‬ساله رقم‬ ‫مبادالت تجاری خود را به س��قف دو میلیارد دالر‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی با بی��ان اینکه سیاس��ت دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬توجه ویژه به گسترش‬ ‫روابط با کش��ورهای اس��یایی و عضو ا‪.‬س‪.‬ان در‬ ‫کنار بهبود روابط بین المللی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬توسعه مناسبات با ویتنام با توجه به جایگاه‬ ‫این کش��ور در ا‪.‬س��ه‪.‬ان و منطقه ش��رق اسیا از‬ ‫اهمیت وی��ژه ای در سیاس��ت خارجی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برخوردار است‪.‬‬ ‫س جمه��وری با اش��اره به اینک��ه در دهه‬ ‫ریی ‬ ‫پنجم روابط ای��ران و ویتنام‪ ،‬این س��فر می تواند‬ ‫تحرک��ی ب��رای گس��ترش همکاری ه��ا میان دو‬ ‫کش��ور باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و ویتنام می توانند در‬ ‫تمامی زمینه ه��ای تجاری و اقتص��ادی از جمله‬ ‫ان��رژی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬ص��دور خدمات‬ ‫فنی ‪ -‬مهندسی‪ ،‬صنعت خودرو‪ ،‬شیالت و احداث‬ ‫نیروگاه همکاری های خود را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی رف��ع موان��ع مال��ی و بانکی را‬ ‫نخستین گام در راس��تای توسعه روابط تجاری و‬ ‫اقتصادی میان دو کش��ور برش��مرد و با اشاره به‬ ‫ضرورت همکاری بیش��تر میان س��رمایه گذاران و‬ ‫بخش های خصوصی دو کش��ور اظه��ار امیدواری‬ ‫کرد تا در اینده شاهد گسترش روابط میان بخش‬ ‫خصوصی و سرمایه گذاران دو کشور باشیم‪.‬‬ ‫علت تاخیر دولت در ارائه الیحه بودجه ‪ ،۹۵‬تعیین تکلیف «برجام» بود‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علت تاخیر‬ ‫در ارائ��ه الیحه بودجه س��ال اینده کل کش��ور را تعیین‬ ‫تکلیف برجام دانست‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری خانه مل��ت‪ ،‬محمدباقر نوبخت‬ ‫در نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای اسالمی پس از‬ ‫ارائه الیحه دو دوازدهم بودجه سال ‪ 95‬کل کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های ‪ 93‬و ‪ 94‬الیحه بودجه کل کشور در زمان‬ ‫مقرر تقدیم مجلس شورای اسالمی شد؛ در بررسی الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ 95‬نیز برای اینکه چنین رعایت زمانی انجام‬ ‫شود‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابان الیحه‬ ‫بودجه ‪ 95‬را تهیه کرد تا دولت هم بتواند ان را بررس��ی‬ ‫کرده و در تاریخ ‪ 15‬اذر تقدیم مجلس کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از مس��ائل مهم در بودجه پیش بینی منابع اس��ت‪،‬‬ ‫منابع��ی که در بودجه ‪ 95‬مش��ابه بودجه های قبلی برای‬ ‫قوه مجریه امریکا‬ ‫را در صدور احکام‬ ‫قضایی علیه ایران‬ ‫همدست می دانیم‬ ‫تامین پیش بینی شده بود‪ ،‬از محل مالیات ها‪ ،‬نفت و اوراق‬ ‫مالی بود ولی از انجا که مس��ئله نفت به مسئله برجام و‬ ‫رفع تحریم ها وابس��ته بود‪ ،‬سیاس��ت نظام نیز بر ان بود‬ ‫که به هیچ وجه با توجه به توافق انجام ش��ده برای برجام‪،‬‬ ‫ان را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از س��وی طرف مقابل‬ ‫انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه همین دلیل به رغ��م انکه مقدمات‬ ‫الیحه بودجه ‪ 95‬اماده ش��ده بود‪ ،‬اما نمی توانستیم مانند‬ ‫سنوات گذشته ان را در موعد مقرر تقدیم مجلس شورای‬ ‫اس�لامی کنیم که البته به محض انک��ه برجام اجرایی و‬ ‫عملیاتی ش��د‪ ،‬این الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نوبخت از هیات رییس��ه کمیسیون تلفیق که در دوران‬ ‫انتخابات و پس از ان زمان کافی برای رس��یدگی به این‬ ‫الیحه گذاشته‪ ،‬تشکر ویژه کرد و افزود‪ :‬امیدوارم بتوانیم‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه حک��م دادگاه��ی در امریکا‬ ‫را علی��ه ایران ب��رای پرداخت غرامت به بازمان��دگان حادثه ‪11‬‬ ‫سپتامبر تبعیت کورکورانه دستگاه قضایی امریکا از سناریوهای‬ ‫صهیونیس��تی ایران هراسی عنوان کرد و گفت که ما قوه مجریه‬ ‫امری��کا را نیز در ص��دور این نوع احکام همدس��ت می دانیم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا از مرکز دیپلماس��ی رس��انه ای وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫حس��ین جابری انص��اری گفت‪ :‬حکم اخی��ر دادگاهی در امریکا‬ ‫علیه جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬جدیدترین تولیدات دس��تگاه‬ ‫در روزهای پایانی س��ال و حتی در هفته س��وم فروردین‬ ‫الیح��ه بودجه را به صورت مصوب��ه و قانونمند از مجلس‬ ‫شورای اسالمی تحویل بگیریم‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشکر از‬ ‫کمیسیون تلفیق سال ‪ 95‬به دلیل تصویب کلیات الیحه‬ ‫دو دوازدهم پس از انتخابات‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هم اکنون بخش‬ ‫درامدها به اتمام رس��یده و وارد بخش هزینه ها شده ایم‬ ‫و ان ش��اءاهلل در اینده نزدیک الیح��ه به صورت قانون به‬ ‫دولت ابالغ شود‪ .‬پیش بینی می شود اگر این کار به مدت‬ ‫یک هفته مداوم در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫بررس��ی شود هفته سوم فروردین می توانیم بدون نیاز به‬ ‫چند دوازدهم‪ ،‬الیحه را به صورت قانون داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬مجلس محترم به دلیل اطمینان از رعایت‬ ‫قانون‪ ،‬الیحه دو دوازدهم را خواستار شد به همین دلیل‬ ‫دولت دو دوازدهم را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد‪.‬‬ ‫قضایی امریکا در میدان مسابقه تبعیت کورکورانه از سناریوهای‬ ‫صهیونیس��تی ایران هراس��ی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این حکم انقدر‬ ‫مضحک و بی معناست که هم اصل عدالت را به سخره می کشد و‬ ‫هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی امریکا را بیش از پیش مخدوش‬ ‫می کند‪ .‬به گفته س��خنگوی وزارت امور خارجه چنین احکامی‬ ‫همچنی��ن پیام بس��یار خطرناک و معناداری به تروریس��ت ها و‬ ‫حامیان انها می دهد که با خیال اس��وده مردم امریکا و جهان را‬ ‫بکشید چون نه تنها قرار نیست سراغ شما بیاییم بلکه در واکنش‬ ‫«اگهـی تجدیـد فراخـوان‬ ‫مزایـده بین المللـی عمومـی یک مرحلـه ای»‬ ‫«فـروش ‪ 104000‬تن باتـس موجـود در شرکـت الومینیـوم المهـدی»‬ ‫پیرو اگهی فراخوان مندرج در روزنامه های صمت و اطالعات در روز شنبه مورخ ‪ 1394/12/08‬و ‪ Financial Tribune‬در روز یک شنبه مورخ‬ ‫‪ 1394/12/09‬به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر‪ ،‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نسبت به تجدید فراخوان‬ ‫مزایده فروش یکصد و چهار هزار تن (‪ )104000‬باتس موجود در شرکت الومینیوم المهدی واقع در بندرعباس اقدام نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان‬ ‫ذیصالح که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند درخواست می نماید جهت اگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مزایده‪ ،‬پس‬ ‫از واریز مبلغ ‪ 10/000/000‬ریال (ده میلیون ریال) به حساب شماره ‪ 0108257130004‬به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد ‪ 0137‬با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفینامه کتبی به دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫سازمان توسعه مراجعه نمایند‪ .‬خاطرنشان می نماید کسانی که در مرحله اول فراخوان اسناد را خریداری نموده اند نیازی به واریز مجدد وجه ندارند‪.‬‬ ‫‪ - 1‬محل دریافت و تحویل اسناد‪ :‬دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان‬ ‫فردوسی‪ ،‬خیابان شهید سپهبد قرنی‪ ،‬نبش کوچه شریف‪ ،‬پ ‪ ،39‬طبقه یازدهم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬زمان دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ درج اگهی فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ‪ )16‬روز چهارشنبه مورخ ‪.1395/01/18‬‬ ‫‪ - 3‬زمان تحویل و عودت اسناد‪ :‬پایان وقت اداری (ساعت ‪ )16‬روز سه شنبه مورخ ‪1395/02/21‬‬ ‫‪ - 4‬محل و تاریخ گشایش پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز چهار شنبه مورخ ‪ 1395/02/22‬در سالن جلسات واقع در طبقه دوم سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪.‬‬ ‫‪ - 5‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ :‬سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد‬ ‫ ‬ ‫‪ - 6‬مبلغ و نوع ضمانت نامه شرکت در مزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ‪ 9/092/000/000‬ریال (نه میلیارد و نود‬ ‫و دو میلیون ریال) باشد‪.‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫م الف‪4018 :‬‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬خالصه الیحه دو دوازدهم این اس��ت که‬ ‫مجلس اج��ازه دهد‪ ،‬دولت به هر دلیلی ازجمله قانونمند‬ ‫ت سال در همان‬ ‫نش��دن این الیحه بتواند در دو ماه نخس ‬ ‫سقف قانون بودجه سال ‪ 1394‬برای سال اینده نیز اقدام‬ ‫کند که به این ترتیب بودجه دو ماه نخست سال ‪ 95‬نیز‬ ‫به همین شیوه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به جنایات ش��ما قوی ترین و موثرترین دشمنان تان را هدف قرار‬ ‫می دهیم‪ .‬جابری انصاری با اش��اره به اینکه ما قوه مجریه امریکا‬ ‫را نی��ز در صدور این نوع احکام همدس��ت و ش��ریک می دانیم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه وزارت امور خارجه امریکا سال هاس��ت با‬ ‫نگاهی غیرمنطقی‪ ،‬نادرست و غیراخالقی نام ایران را در فهرست‬ ‫کش��ورهای حامی تروریسم قرار داده و این اقدام خود زمینه ساز‬ ‫فراموش��ی همه اصول دادرس��ی عادالنه و حتی عقل س��لیم در‬ ‫احکام سیاسی صادر شده از سوی برخی دادگاه های امریکا است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫نخس��تین «ات��اق بازرگان��ی‬ ‫ایرانی��ان مقیم چی��ن»‪ ،‬به عنوان‬ ‫بزرگتری��ن و مهم تری��ن تش��کل‬ ‫اقتص��ادی ایرانیان مقی��م در این‬ ‫کش��ور در نشس��تی ب��ا حض��ور‬ ‫نماین��دگان تاج��ران و بازرگانان‬ ‫مقیم شهرهای مختلف این کشور‬ ‫در پکن گشایش یافت‪.‬‬ ‫فدری��کا موگرین��ی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا‬ ‫تاریخ دقیق س��فرش به تهران را‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ :‬در این س��فر‬ ‫در ب��اره موضوع��ات دوجانب��ه و‬ ‫منطقه ای بحث خواهد شد‪.‬‬ ‫مقتدی صدر به دنبال برگزاری‬ ‫‪ 3‬هفت��ه تظاهرات با اس��تفاده از‬ ‫پای��گاه اجتماعی خ��ود در بغداد‪،‬‬ ‫این هفته هوادارانش را به اعتصاب‬ ‫در پش��ت دیوارهای منطقه سبز‬ ‫امنیتی بغداد(الخضراء) فراخوانده‬ ‫و ظاه��را تصمی��م دارد ب��رای‬ ‫کنت��رل این حرک��ت اجتماعی از‬ ‫اعتصاب کنندگان ثبت نام کند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ترکیه جدیدترین‬ ‫شمار کش��ته های حمله انتحاری‬ ‫یکشنبه ش��ب در محله کیزیالی‬ ‫انکارا را ‪ 37‬کش��ته و ‪ 71‬زخمی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫یک هی��ات ‪ 12‬نفر از س��وی‬ ‫جنبش مقاومت اس�لامی حماس‬ ‫وارد قاهره ش��د؛ س��فر این هیات‬ ‫پس از قطر و بنا به دعوت مقامات‬ ‫مصر به منظور بررسی نحوه پایان‬ ‫یافت��ن تنش در رواب��ط میان دو‬ ‫طرف انجام گرفت‪.‬‬ ‫گ��روه تروریس��تی داعش بار‬ ‫دیگر کنترل شهر الرطبه واقع در‬ ‫غرب الرمادی را به دست گرفت و‬ ‫تجهیزات نظامی و توپخانه خود را‬ ‫اطراف این شهر مستقر کرد‪.‬‬ ‫صنایعی که از تعطیلی نجات یافتند‬ ‫در سال های گذشته تعدادی از کارخانه های کشور از جمله الستیک دنا‪ ،‬کیان تایر‬ ‫و سیمان بهروک با استفاده از ظرفیت های موجود در این قانون توانسته اند با ادامه‬ ‫فعالیت خود هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را حفظ کرده یا با حل مشکالت‬ ‫کارگری از بروز مشکالت اجتماعی ناشی از بالتکلیفی کارگران جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫اختصاص یک ش��عبه ویژه دادگستری برای هدایت‬ ‫و تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه‪ ،‬تشکیل صندوق‬ ‫حمای��ت از صنایع با اختصاص تنخ��واه از محل ماده‬ ‫‪ ۱۴‬ایین نامه قانون حمایت صنعتی برای تامین مالی‪،‬‬ ‫تقویت اطالع رس��انی درباره اختیارات و ظرفیت های‬ ‫قان��ون حمایت صنعتی و همکاری ویژه بانک ها با این‬ ‫هیات ‪ ۴‬پیش��نهاد مطرح شده از سوی مسئول هیات‬ ‫حمایت از صنایع اس��ت ک��ه می تواند روند حمایت از‬ ‫صنایع و جلوگیری از تعطیلی صنایع را تسهیل کند‪.‬‬ ‫این هی��ات برای حمای��ت از صنای��ع و جلوگیری‬ ‫از تعطیل��ی کارخانه ها با بررس��ی ش��رایط حمایت و‬ ‫زیر پوشش قراردادن کارخانه هایی که از سوی هیات‬ ‫دولت‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی ب��ه عنوان صنایع اس��یب پذیر‬ ‫معرفی می شوند در زمینه لزوم اداره موقت کارخانه ها‪،‬‬ ‫تاسیس��ات و اموال مرب��وط تصمیم گیری می کند‪ .‬به‬ ‫همین منظور‬ ‫در گفت وگو با رجبعلی صادقی‪،‬‬ ‫مس��ئول هیات حمای��ت از صنای��ع و نماینده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به بررسی شرایط واحد های صنعتی مشمول‬ ‫این قانون و چالش ها و پیشنهادات مطرح شده در این‬ ‫زمینه پرداخته است‪.‬‬ ‫€ €هیات حمایت از صنایع از چه زمانی و به چه‬ ‫منظور تاسیس شد؟‬ ‫از تاری��خ تصوی��ب قان��ون «حمای��ت صنعت��ی و‬ ‫جلوگی��ری از تعطیلی کارخانه ه��ا» در ‪۱۳۴۳/۳/۱۹‬‬ ‫هیات��ی ب��ه نام «هی��ات حمای��ت از صنای��ع» برای‬ ‫حمای��ت از صنایع داخل��ی و جلوگی��ری از تعطیلی‬ ‫کارخانه های کش��ور براس��اس موارد مندرج در قانون‬ ‫یادش��ده‪ ،‬در وزارت اقتص��اد وقت تش��کیل ش��د که‬ ‫مس��ئولیت ان از س��ال ‪ ۱۳۵۳‬با حفظ شرح وظایف‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کنونی واگذار ش��د‪.‬‬ ‫این هیات دارای ش��خصیت حقوقی بوده و اعضای ان‬ ‫به موجب پیش��نهاد وزارتخانه ها و موسس��ات عضو و‬ ‫پس از تصویب هیات وزیران تعیین می شوند‪ .‬اعضای‬ ‫هیات نیز با اس��تناد به ماده ‪ ۱‬قانون حمایت صنعتی‬ ‫و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها دارای ‪ ۵‬عضو است‬ ‫که عبارتن��د از‪ :‬بن��ده (رجبعلی صادق��ی) به عنوان‬ ‫مس��ئول هیات و نماین��ده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نماینده وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫کریم یاوری نماینده س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫قاسم رمضانپور نماینده اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران‪ 2 ،‬کارش��ناس در امور صنعتی یا‬ ‫اقتصادی به انتخاب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که اکنون علی اصغر‬ ‫یوسف نژاد‪ ،‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‬ ‫هیات حضور دارند‪.‬‬ ‫€ €چه وظایفی برای هیات حمایت از صنایع در‬ ‫نظر گرفته شده است؟‬ ‫حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها‬ ‫از طری��ق بررس��ی ش��رایط حمای��ت و زیر پوش��ش‬ ‫ق��راردادن کارخانه هایی که از س��وی هیات دولت یا‬ ‫وزیر محترم و معرفی وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ی به عنوان صنایع‬ ‫تجارت و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با مسئول «هیات حمایت از صنایع» مطرح شد‬ ‫‪ ۴‬پیشنهاد برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها‬ ‫اسیب پذیر معرفی شده اند و تصمیم گیری درباره لزوم‬ ‫اداره موقت کارخانه ها‪ ،‬تاسیس��ات و اموال مربوط به‬ ‫ان در دبیرخان��ه هیات انجام می ش��ود‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫در صورت تایید ل��زوم اداره موقت کارخانه انتخاب و‬ ‫انتصاب مدیر اجرایی ب��رای اداره موقت کارخانه های‬ ‫زیر پوشش توسط این هیات انجام می شود‪ .‬از وظایف‬ ‫دیگ��ر این هیات انعقاد قرارداد با بانک ها‪ ،‬موسس��ات‬ ‫اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه و بودجه‬ ‫به منظور تحصی��ل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت‬ ‫کارخانه های زیرپوش��ش‪ ،‬تحویل و تحول تاسیسات و‬ ‫اموال کارخانه از طریق انتخ��اب و معرفی نماینده یا‬ ‫نمایندگانی از اعضای هیات حمایت از صنایع اس��ت‬ ‫که ب��ا رعایت الزامات قانونی‪ ،‬گ��زارش جامع از وضع‬ ‫اقتص��ادی و مالی‪ -‬فنی و امور اجتماعی کارخانه پس‬ ‫از گذش��ت ‪ ۶‬ماه از اداره موقت کارخانه زیر پوش��ش‬ ‫(موضوع م��اده ‪ ۲۴‬ایین نامه اجرای��ی قانون حمایت‬ ‫از صنای��ع و جلوگی��ری از تعطیل��ی کارخانه ه��ای‬ ‫کشور) تهیه می ش��ود‪ .‬همچنین وظیفه انتخاب دبیر‬ ‫هی��ات از بین اعضای داخلی یا خ��ارج از هیات برای‬ ‫اداره ام��ور اداری و دفتری دبیرخان��ه هیات‪ ،‬تنظیم‬ ‫صورتجلس��ه های هیات و ثبت دفت��ری ان‪ ،‬نگهداری‬ ‫اموال و اس��ناد و اوراق بهادار‪ ،‬سوابق مکاتباتی مربوط‬ ‫به هیات‪ ،‬تنظیم و نگهداری امور مالی و محاس��باتی‬ ‫هیات را برعهده دارد‪.‬‬ ‫€ €واحد های صنعتی مطاب�ق قانون باید دارای‬ ‫چه شرایطی باشند تا در حمایت این صنایع قرار‬ ‫گیرند؟‬ ‫با اس��تناد به ماده ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قان��ون حمایت صنعتی و‬ ‫ ه��ا در صورت صدور‬ ‫جلوگی��ری از تعطیل��ی کارخانه ‬ ‫قرار تامی��ن‪ ،‬توقف از روز صدور حکم توقیف‪ ،‬فوت یا‬ ‫حجر از تاریخ اعالم وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫درباره تعطیلی کارخانه که هریک از موارد یاد شده در‬ ‫نهایت منجر به تعطیلی کارخانه شود‪ ،‬هیات می تواند‬ ‫ش��خص یا اش��خاص حقیقی یا حقوق��ی را به عنوان‬ ‫مدیر کارخانه تعیین کند و ش��خص یا اشخاص مزبور‬ ‫در دوره اداره موق��ت‪ ،‬امین محس��وب ش��ده و دارای‬ ‫اختیاراتی هس��تند که از طرف هیات تعیین می شود‪.‬‬ ‫همچنین به استناد ماده ‪ ۱۲‬قانون گفته شده‪ ،‬هیات‬ ‫وزی��ران در صورت اختالف کارگ��ر و کارفرما تا زمان‬ ‫رفع ان با پیش��نهاد نماین��دگان وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی می تواند در اجرای م��اده ‪ ۱۴۳‬قانون‬ ‫ن اداره کند‪.‬‬ ‫کار‪ ،‬کارخانه را به حساب صاحبان و مالکا ‬ ‫(به استناد ماده ‪ ۱۲‬قانون‪ ،‬کارخانه می تواند در اختیار‬ ‫هیات قرار گیرد‪).‬‬ ‫€ €در چ�ه ش�رایطی اداره موق�ت کارخان�ه‬ ‫زیر پوشش پایان می یابد؟‬ ‫با استناد به ماده ‪ ۹‬قانون یادشده‪ ،‬پایان دوره اداره‬ ‫موقت کارخانه های مش��مول حمایت‪ ،‬در هر نوبت با‬ ‫رعای��ت ش��قوق ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ای��ن م��اده و اجرای‬ ‫ماده ‪( ۱۰‬تحویل کارخانه به ش��رط برگشت اعتبارات‬ ‫مصرف ش��ده‪ ،‬اطمینان از پرداخت طلب هیات‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگی و ایفای تعهدات اشخاص برای اداره کارخانه)‬ ‫از طرف هیات تعیین می ش��ود و در م��وارد زیر قابل‬ ‫اجراست‪:‬‬ ‫رجبعلی صادقی‬ ‫‪-۱‬در م��ورد توقف پ��س از تعیی��ن تکلیف قطعی‬ ‫مالکی��ت کارخانه در جری��ان عملیات تصفیه یا پایان‬ ‫ان ‪-۲ ،‬در م��ورد تامین کارخانه پس از رفع موجبات‬ ‫تعطیلی ناشی از تامین‪-۳ ،‬در مورد فوت یا حجر پس‬ ‫از رفع موجبات تعطیلی ناش��ی از فوت یا حجر‪-۴ ،‬بر‬ ‫ن در مواردی که برای وصول‬ ‫اس��اس مفاد ماده ‪ ۳‬قانو ‬ ‫وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان‪،‬‬ ‫اعتبار‪ ،‬ضمانت بانکی یا معامله با حق اس��ترداد برای‬ ‫کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه‬ ‫گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دس��تگاه های‬ ‫دولتی یا سازمان برنامه و بودجه یا موسسات دیگری‬ ‫که تحت نظارت دولت اداره می شوند یا موسساتی که‬ ‫از وج��وه عمومی اعتبار ی��ا وام ضمانتنامه در‬ ‫اختیارشان گذاشته شده‪ ،‬پرداخت شده باشد‪،‬‬ ‫از تاریخ صدور اجراییه به وس��یله مقام صالح‪،‬‬ ‫هیات می تواند کارخانه را طبق مقررات قانون‬ ‫حمایت از صنایع تحویل گرفته و اداره نماید‪.‬‬ ‫€ €در س�ال های اخی�ر چ�ه صنایعی از‬ ‫ظرفیت ه�ای این قان�ون ب�رای نجات از‬ ‫تعطیلی استفاده کرده اند؟‬ ‫در سال های گذشته تعدادی از کارخانه های‬ ‫کشور از جمله الستیک دنا‪ ،‬کیان تایر و سیمان‬ ‫بهروک با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در‬ ‫این قانون توانس��ته اند با ادام��ه فعالیت خود‬ ‫هزاران ش��غل مستقیم و غیرمستقیم را حفظ‬ ‫کرده ی��ا با حل مش��کالت کارگ��ری از بروز‬ ‫مشکالت اجتماعی ناشی از بالتکلیفی کارگران‬ ‫جلوگی��ری کنن��د‪ .‬در دوره جدید هیات‪ ،‬حل‬ ‫مش��کالت اجتماعی کارگران و تعیین تکلیف‬ ‫کارخانه های یادش��ده و سایر موارد ارجاعی از‬ ‫سوی وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫راس امور هیات قرار گرفته است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نیز صنایعی همچون کارخانه جامکو‪ ،‬کارخانه‬ ‫عالء الدین‪ ،‬کارخانه کیان تایر‪ ،‬کارخانه صنایع‬ ‫مخابراتی راه دور ای��ران‪ ،‬کارخانه قند دزفول و گروه‬ ‫قطعات فوالدی ایران زیر پوشش این هیات قرار دارند‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین مش�کالت فعلی هیات حمایت از‬ ‫صنایع چیست؟‬ ‫تخصیص نیافتن تنخواه موضوع ماده ‪ ۱۴‬ایین نامه‬ ‫قانون حمایت صنعتی منجر شده که در شرایط فعلی‬ ‫به دلیل نداش��تن اعتبار اختصاص��ی‪ ،‬امکان افزایش‬ ‫تولید واحدهای مش��مول و زیر پوش��ش قرار گرفتن‬ ‫واحدهای جدید وجود نداش��ته باشد‪ .‬نادیده گرفتن‬ ‫م��واد ‪ ۵‬و ‪ ۶‬قان��ون حمایت صنعتی (ک��ه با صراحت‬ ‫هر گونه اقدامی را که منجر به تعطیلی کارخانه ش��ود‬ ‫بدون هماهنگی با هی��ات حمایت از صنایع غیرمجاز‬ ‫‪3‬‬ ‫دانسته) توسط سازمان هایی چون امور مالیاتی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اب و برق که این امر مستلزم توجه بیشتر‬ ‫ب��ه بهره گیری کام��ل از ظرفیت های قانون یادش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ناش��ناخته ماندن این قانون از سوی بعضی از‬ ‫نهادهای ق��وه قضاییه و س��ازمان های دولتی مرتبط ‬ ‫موجب ش��ده که گاهی اقدام به صدور احکامی کنند‬ ‫و منجر به ایجاد موانعی برای ادامه فعالیت کارخانه ها‬ ‫می ش��ود؛ اینها از جمله مواردی اس��ت که در مسیر‬ ‫اجرای قانون این هیات را دچار چالش کرده است‪.‬‬ ‫€ €برای حل چالش های مطرح ش�ده و حمایت‬ ‫بیشتر از صنایع چه پیشنهاداتی از سوی هیات‬ ‫حمایت از صنایع ارائه شده است؟‬ ‫مسائل مختلفی برای حمایت از صنایع و جلوگیری‬ ‫از تعطیلی کارخانه ها وجود دارد اما به طور مش��خص‬ ‫‪ ۴‬پیش��نهاد برای بهبود اوضاع از سوی این هیات ارائه‬ ‫شده است‪ .‬اختصاص یک شعبه ویژه دادگستری برای‬ ‫هدایت و تمرکز ام��ور قضایی مربوط به هیات در قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬اختصاص تنخ��واه موضوع ماده ‪ ۱۴‬ایین نامه‬ ‫قانون حمایت صنعتی در راس��تای تامین منابع مالی‬ ‫پیش بینی ش��ده در قانون که ب��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پیش��نهاد تشکیل صندوق حمایت از صنایع‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬تقویت اطالع رسانی درباره اختیارات‬ ‫و ظرفیت ه��ای قان��ون حمای��ت صنعت��ی در می��ان‬ ‫بانک ها‪ ،‬سازمان های تامین اجتماعی و دارایی و حتی‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها توسط‬ ‫وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط از جمله وزارتخانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫نیز توجه دادن بانک ها به این واقعیت مهم که همکاری‬ ‫با هیات نه تنها به نفع اشتغال و تولید ملی است بلکه‬ ‫به نفع خود بانک در راس��تای وصول مطالباتش است؛‬ ‫این ‪ ۴‬مورد از جمله پیشنهاداتی است که به طور قطع‬ ‫می تواند بسیاری از مشکالت را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت مایکروفر هوشمند‬ ‫یک شرکت اروپایی‪ ،‬مایکروفری ساخته که به صورت هوشمند غذاها را طبخ می کند‪.‬‬ ‫این مایکروفر هوشمند زمانی که به وسیله یک برنامه به گوشی هوشمند متصل می شود‪،‬‬ ‫ق��ادر به گرفتن فرمان از کاربر و پخت غذاس��ت ضمن اینکه با ق��رار گرفتن در وضعیت‬ ‫بارکدخوان می تواند بارکد مواد غذایی را اسکن و مدت زمانی که صرف طبخ ان می شود‬ ‫را به کاربر اعالم و دستوراتی را هنگام پخت غذا دریافت کند‪.‬‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫پتروشیمی کلید رشد صنعتی تایلند‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫تایلند نیز مانند تمامی کش��ورهای صنعتی جهان سالی‬ ‫پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته؛ هرچند با تغییر معادالت‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬صنایع این کش��ور در بخش های الکترونیک و‬ ‫نس��اجی تا حدودی با رکود مواجه ش��ده اما از س��وی دیگر‬ ‫این کش��ور در صنایع پتروشیمی توانسته رشدی چشمگیر‬ ‫را تجرب��ه کند و به نظر می رس��د با تکیه بر همین صنعت در‬ ‫سال ‪ 2016‬میالدی سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬تایلند یکی از کشورهای جنوب شرقی‬ ‫اسیاست که در همس��ایگی مالزی‪ ،‬برمه‪ ،‬الئوس و کامبوج‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬این کش��ور که تا چند ده��ه پیش رونق‬ ‫اقتصادی خود را مدیون بخش های کش��اورزی و ش��یالت‬ ‫بو د به سرعت توانست در صنایع مختلفی از جمله نساجی و‬ ‫پوش��اک‪ ،‬دخانیات‪ ،‬سیمان‪ ،‬لوازم الکتریکی و الکترونیکی‪،‬‬ ‫رایانه و تجهیزات ان‪ ،‬مبلمان‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬خودرو و قطعات‬ ‫خودرو پیشرفت کند و عالوه بر این‪ ،‬رتبه دوم تولید تنگستن‬ ‫و رتبه سوم تولید قلع در جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اقتصاد تایلند پس از اندونزی توانسته رتبه دومین اقتصاد‬ ‫بزرگ حوزه جنوب ش��رقی اس��یا را به خود اختصاص دهد‪،‬‬ ‫ب��ا این حال به لحاظ تولی��د ناخالص داخلی هنوز هم از نظر‬ ‫رتبه پس از سنگاپور و مالزی قرار دارد‪ .‬اقتصاد این کشور به‬ ‫عنوان یکی از کش��ورهای تازه صنعتی‪ ،‬به شدت به صادرات‬ ‫وابسته شده اس��ت؛ به طوری که بنابر امارهای منتشر شده‬ ‫درحال حاضر دو س��وم تولید ناخالص داخلی این کش��ور از‬ ‫طریق صادرات محصوالت صنعتی تامین می ش��ود‪ .‬تا پایان‬ ‫س��ال ‪ 2015‬میالدی میزان تولید ناخال��ص داخلی تایلند‬ ‫ب��ا تجربه رش��د ‪ ۰/۳‬درصدی از مرز یک ه��زار میلیارد دالر‬ ‫گذشت و در این میان سهم صنعت ‪ ۳۹‬درصد عنوان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکورد ‪ 208‬میلیارد دالری صنایع تایلند‬ ‫بنابر امارهای منتش��ر شده‪ ،‬بازارهای چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬سنگاپور و استرالیا اصلی ترین‬ ‫مقصده��ای محصوالت صنعتی کش��ور تایلند را تش��کیل‬ ‫می دهند و از میان این کشورها ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی و امریک ا ‪۴‬‬ ‫شریک اصلی تایلند در روابط پایاپای صنعتی بین المللی به‬ ‫شمار می ایند و توانسته اند رکورد سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫این کشور را به رقم ‪ ۲۰۸‬میلیارد دالر برسانند‪.‬‬ ‫هرچند هنوز کش��اورزی نقش مهم��ی در اقتصاد تایلند‬ ‫ایفا می کند و این کش��ور در زمینه محصوالت کش��اورزی و‬ ‫شیالت عنوان بزرگترین صادر کننده برنج و میگو در جهان‬ ‫را به خ��ود اختصاص داده اما فدراس��یون صنعت تایلند در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی از رش��د س��ریع صنعت در این کشور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به دنب��ال ان و در بازه زمانی یک س��ال بعد‪ ،‬این‬ ‫فدراس��یون از اجرای سیاس��ت های مردمی دولت با هدف‬ ‫توس��عه اقتصادی س��خن گفت و از برنامه ه��ای خود برای‬ ‫افزایش رش��د ‪ ۴/۵‬درصدی در صنایع این کش��ور خبر داد‪.‬‬ ‫توس��عه صنایع در این کشور باعث شده تا نرخ بیکاری نیز با‬ ‫کاهش چشمگیری مواجه ش��ود به طوری که دولت تایلند‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی از کاهش ‪ ۰/۹‬درصدی نرخ بیکاری‬ ‫در این کش��ور خبر داد‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ۱۴‬درصد از نیروی‬ ‫کار این کش��ور در صنایع تولیدی و به ویژه صنایعی همچون‬ ‫الکترونیک‪ ،‬نساجی و خودرو مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان فدراس��یون صنایع تایلند ب��ه عنوان مقام‬ ‫مس��ئول در مدیری��ت صنای��ع و رابط صنعتگ��ران و دولت‬ ‫این کش��ور توانسته است به عنوان س��خنگوی صنعتگران ‬ ‫وظیفه تس��هیل و سیاس��ت گذاری صنایع را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫وظایف این فدراسیون تدوین و اجرای برنامه هایی همچون‬ ‫نمایندگ��ی صنعت در تایلند‪ ،‬توس��عه صنایع داخلی‪ ،‬ایجاد‬ ‫هماهنگی می��ان بخش دولتی و خصوصی ب��ه منظور رفع‬ ‫موانع بخش صنعت و افزایش زمینه های حضور در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی عنوان شده است‪ .‬این فدراسیون همچنین‬ ‫نماین��ده بخش خصوص��ی در کمیته مش��ترک بازرگانی‪،‬‬ ‫صنعت و بانکداری تایلند به شمار می اید‪.‬‬ ‫در بخ��ش صنای��ع الکترونی��ک نیز این صنعت با س��هم‬ ‫‪ ۱۵‬درص��دی خ��ود از مجموع صادرات این کش��ور‪ ،‬عنوان‬ ‫بزرگتری��ن صنعت صادراتی این کش��ور را از ان خود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظ��ر می رس��د افزای��ش تقاضای جهان��ی برای‬ ‫محص��والت الکترونیک��ی مصرف��ی ب��ا فناوری ب��اال مانند‬ ‫دستگاه های بی سیم‪ ،‬تلفن همراه و رایانه‪ ،‬تایلند را به محلی‬ ‫مناسب برای سرمایه گذاری صنعت الکترونیک تبدیل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬تایلند همچنان در این صنعت سوداور با‬ ‫رقبای قدرتمندی مانند مالزی و سنگاپور دست و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ .‬در میان کش��ورهای اس��یایی نام تایلند به عنوان‬ ‫دومین س��ازنده بزرگ هارد دیسک و قطعات رایانه ای پس‬ ‫از چین مطرح ش��ده اما خبرهای منتشر شده از صنایع این‬ ‫کشور نشان می دهد از ژانویه ‪ ۲۰۱۵‬صنایع تولیدی تایلند با‬ ‫چالش تازه ای مواجه ش��د‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان جهان‬ ‫که از راه برون سپاری تولید محصوالت خود را به صنایع این‬ ‫کش��ور انتقال داده بودند به دنبال دس��تیابی به سود بیشتر‬ ‫سراغ کشورهایی با هزینه تولیدی کمتر رفتند‪ .‬در این سال‬ ‫تولید محصوالتی مانند تلویزیون و رادیو در تایلند با کاهش‬ ‫‪ ۳۸‬درصدی نس��بت به سال گذش��ته مواجه شد‪ .‬در اوریل‬ ‫نیز تولید کارخانه ال جی الکترونیک در اس��تان رانونگ این‬ ‫کش��ور به کلی متوقف شد و به دنبال ان کارخانه های تولید‬ ‫گوشی هوشمند سامسونگ نیز کارخانه های خود را از تایلند‬ ‫به ویتنام انتقال دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد پتروشیمی و خودروسازی در تایلند‬ ‫براس��اس اطالعات منتشر شده از س��وی انجمن صنایع‬ ‫پوش��اک تایلند‪ ،‬این کشور در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی توانست‬ ‫صادرات پوش��اک خود را به رقم ‪ ۴۵۹/۷‬میلیارد دالر برساند‬ ‫که در مقایس��ه با س��ال پیش از ان رشد ‪ ۳‬درصدی را نشان‬ ‫می ده�� د اما این بحران در صنایع نس��اجی پررنگ تر ش��ده‬ ‫و می��زان اف��ت در این بخش از صنع��ت را ‪ ۵۷‬درصد عنوان‬ ‫می کنن��د‪ .‬درحال حاضر بزرگترین واردکنندگان پوش��اک‬ ‫تایلن��د ای��االت متحده با رقم��ی ح��دود ‪ 88‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا با رقمی حدود ‪ 77‬میلی��ون دالر‪ ،‬ژاپن با ‪52‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬کش��ورهای عضو «ا س��ه ان» ب��ا ‪ 82‬میلیون‬ ‫دالر و چی��ن و هنگ کنگ با رقمی ح��دود ‪ 75‬میلیون دالر‬ ‫واردات عنوان شده است‪ .‬انچه الزم به تاکید است‪ ،‬این نکته‬ ‫اس��ت که وقوع بحران مالی در هریک از این کشورها به طور‬ ‫مستقیم بر صنایع پوشاک و نساجی تایلند نیز اثر گذار بوده‬ ‫و همین موضوع باعث افت چش��مگیر در تولیدات نس��اجی‬ ‫تایلند شده است‪.‬‬ ‫ام��ا در میان تمامی این صنایع‪ ،‬تایلند توانس��ته در بخش‬ ‫صنایع پتروش��یمی فعالیت های خود را افزایش دهد‪ .‬بنابر‬ ‫گفته سخنگوی ش��رکت پی تی تی گلوبال کمیکال تایلند‪،‬‬ ‫این کش��ور تا چش��م انداز ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫س��االنه خود را به طور میانگین ت��ا ‪ ۴‬درصد افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬فع��االن صنعت پتروش��یمی تایلند امیدوار هس��تند با‬ ‫راه اندازی ‪ ۴‬پروژه جدید در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید ترکیبی در مخازن شرکت پی تی تی گلوبال کمیکال‬ ‫تایلند تا ‪ ۶۵۷‬هزار ت��ن افزایش یابد‪ .‬درحال حاضر ظرفیت‬ ‫تولید محصوالت پتروش��یمی این شرکت که زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت نفت و گاز تایلندی پی تی تی در حوزه پتروش��یمی‬ ‫محس��وب می ش��ود ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تن در سال است‬ ‫و این ش��رکت یک پاالیش��گاه با ظرفیت پاالیش ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز را نیز اداره می کند‪ .‬با‬ ‫وجود فراز و نشیب های حاکم بر صنایع تایلند و رکود حاکم‬ ‫ب��ر صنایع الکترونیک و نس��اجی این کش��ور‪ ،‬پیش بینی ها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که تا ژوئیه ‪ ۲۰۱۶‬س��هم صنایع تایلند از‬ ‫تولید ناخالص داخلی این کش��ور به بیشترین میزان در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۲‬سال گذشته خواهد رسید‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Economy Watch‬‬ ‫‪Federation of Thai Industries‬‬ ‫‪Trading Economics‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫طالیه دار حمایت از صنایع کوچک‬ ‫در س��ال جاری ‪ 25‬واحد تعطیل صنعت��ی به چرخه تولید و فعالیت باز‬ ‫گشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ‪100‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان هرمزگان با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬در س��ال گذشته ‪ 12‬واحد ش��روع به کار دوباره داشته اند که‬ ‫این عدد در سال جاری به ‪ 25‬رسیده و با شروع به کار دوباره این واحدها‬ ‫‪ 239‬شغل جدید ایجاد شده است ‪.‬‬ ‫بهمن غالم پور ادامه داد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫به جهت حمایت از واحد های صنعتی مس��تقر در شهرک های صنعتی و‬ ‫اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اس��تان دستگاه های برتر استان‬ ‫بودیم ‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول درب��اره س��رمایه گذاری ای��ن ش��رکت در ایجاد‬ ‫زیرساخت ها گفت‪ :‬در سال جاری ‪150‬میلیارد ریال درباره شهرک سازی و‬ ‫ایجاد زیر ساخت ها هزینه شده است که نسبت به سال گذشته ‪92‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫غالمپور تاکید کرد‪ :‬در شهرک های صنعتی زیر ساخت ها اماده است و‬ ‫اگر واحدی بخواهد فعالیت کند و مشکل داشته باشد ما‬ ‫به طور جدی پیگیر حل ان هستیم ‪.‬‬ ‫وی درب��اره واحد ه��ای ب��ه بهره ب��رداری رس��یده در‬ ‫س��ال جاری عن��وان کرد‪ :‬در س��ال ج��اری ‪ 27‬واحد به‬ ‫بهره برداری رس��ید که هر واحد به طور میانگین ‪ 11‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫هرمزگان درباره برنامه های س��ال ‪ 95‬گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫در سال ‪ 95‬سه طرح اصلی در دست اجرا دارد که شامل‬ ‫ش��روع عملیات اجرایی شهرک صنعتی ‪ 2000‬هکتاری‬ ‫جاس��ک‪ ،‬احداث شهرک ‪ 220‬هکتاری تخصصی صنایع‬ ‫دریایی در منطقه ویژه کشتی سازی و صنایع فراساحل و‬ ‫احداث ناحیه های صنعتی صنفی برای ساماندهی صنوف مزاحم و االینده‬ ‫شهری می باشد‪.‬‬ ‫وی درابره ایجاد نواحی صنعتی جدید گفت‪ :‬در شهرس��تان های دشتی‬ ‫پارس��یان‪ ،‬هش��تبندی میناب و س��یریک تملک زمین و مطالعات و در‬ ‫بشاگرد نیز عملیات اجرایی شهرک صنعتی در حال انجام است‪.‬‬ ‫غالم پور درباره تس��هیالت پرداختی صنایع عنوان کرد‪ :‬در س��ال جاری‬ ‫‪33‬میلی��ارد و ‪700‬میلیون ریال تس��هیالت تکلیفی به ما ابالغ ش��ده که‬ ‫در غالب تسهیالت یارانه دار به واحد های صنعتی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬تفاهمنامه ایی با صندوق کارافرینی امید داشته ایم‬ ‫که تس��هیالتی را با کارمزد ‪4‬درصد و تا سقف یک میلیارد ریال در اختیار‬ ‫واحدهای صنعتی قراردهد‪ .‬و بدون محدودیت در س��ال ‪ 94‬به واحد های‬ ‫متقاضی پرداخت شد‪.‬‬ ‫مزیت ها و مشکالت سرمایه گذاری در استان هرمزگان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی هرمزگان درباره مزایا و معایب‬ ‫استقرار صنایع در هرمزگان گفت‪ :‬در استان هرمزگان‬ ‫به لحاظ ش��رایط جوی هزینه های جاری باالتر است‬ ‫که موجب باال رفتن قیمت تمام شده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬ش��رایط صنایع در‬ ‫اس��تان هایی مثل هرمزگان با سایر استان ها متفاوت‬ ‫اس��ت و دولت باید در این باره تصمی��م بگیرد و نرخ‬ ‫تسهیالت متفاوت برای این استان ها در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫غ�لام پور تصریح ک��رد‪ :‬واحد هایی ک��ه به دنبال‬ ‫صادرات هس��تند می توانند از مزیت های این اس��تان‬ ‫استفاده کنند و موفق هم خواهند شد چرا که خیلی‬ ‫از هزینه های جانبی و حمل ونقل را نخواهند داش��ت‬ ‫اما در زمینه تولید برای بازار داخلی کمی با مش��کل‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کار کردن روی محصوالت مختص استان و ابزیان نیز نقطه‬ ‫پررنگ و س��ود اوری برای سرمایه گذاری است که می توان روی انها کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استان هرمزگان ‪ 22‬شهرک و ناحیه صنعتی دارد که در ‪ 18‬شهرک و‬ ‫ناحیه زیرساخت ها تکمیل و در حال واگذاری است‪.‬‬ ‫افتتاح ناحیه صنعتی حاجی اباد هرمزگان‬ ‫بهمن غالمپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی هرمزگان گفت‪ :‬ضرورت‬ ‫ایجاد ناحیه صنعتی حاجی اباد با مساحت ‪ 45‬هکتار در سال ‪ 1390‬از سوی سازمان‬ ‫صنایع کوچک مصوب شد‪ .‬فاز اول این ناحیه با مساحت ‪ 20‬هکتار طراحی و عملیاتی‬ ‫شده و پروژه های شبکه توزیع برق‪ ،‬خیابان سازی‪ ،‬تامین اب به میزان ‪ 5‬لیتر بر ثانیه‬ ‫و تامین برق به میزان ‪2‬مگاوات اجرا شده و اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ارائه خدمات کسب و کار‪ ،‬کلید فعال سازی واحدها در شهرک های صنعتی‬ ‫صاحبان صنای��ع کوچک در روبه روی��ی با برخی‬ ‫مش��کالت قادر به رفع انها نب��وده و نیاز به دریافت‬ ‫خدم��ات مش��اوره ای دارن��د که به دلی��ل حجم کار‬ ‫کوچ��ک و کمب��ود نقدینگ��ی از گروه مش��اوره ای‬ ‫ثابت برخوردار نیس��تند‪ .‬به گفته کارشناسان برخی‬ ‫از ای��ن صنعتگران از خدمات مش��اوره کس��ب وکار‬ ‫کلینیک های س��یار در ش��هرک های صنعتی مطلع‬ ‫نب��وده ی��ا به دلی��ل هزینه ه��ای ان از دریافت این‬ ‫خدمات خودداری می کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د اس��تقرار نیافت��ن مبتن��ی ب��ر امایش‬ ‫س��رزمین در صنایع کوچک موجب بروز مش��کالت‬ ‫بس��یار دیگری ش��ده اما به گفته کارشناسان برخی‬ ‫موارد مانند تامین مالی‪ ،‬مش��کالت حقوقی و تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ب��ازار‪ ،‬فروش محص��ول و‪ ...‬را می توان از‬ ‫طریق مشاوران در کلینیک های سیار رفع کرد‪.‬‬ ‫برگزاری کلینیک س��یار صنعتی در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی در راستای پیشگیری و رفع مشکالت‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬این‬ ‫کلینیک شبکه گسترده ای از متخصصان و مشاوران‬ ‫در جه��ت عارضه یاب��ی و رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی و ارائه خدمات س��ریع و اس��ان‬ ‫محسوب می ش��ود‪ .‬با این حال استقبال صنعتگران‬ ‫از دریافت خدمات مشاوره ای کلینیک های سیار در‬ ‫شهرک های صنعتی تاکنون مناسب نبوده است‪.‬‬ ‫اخالق محمدیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی خوزس��تان در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به اس��تقبال اندک صنعتگران در استفاده از خدمات‬ ‫مشاوره ای کلینیک های سیار گفت‪ :‬در بیشتر موارد‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی کوچک با اس��تفاده از‬ ‫گروه مش��اوره ای رفع می ش��ود ام��ا به دلیل کمبود‬ ‫نقدینگی صنایع کوچک قادر به در اختیار داش��تن‬ ‫گروه مش��اوره ای نیس��تند بنابراین کلینیک س��یار‬ ‫خدمات مشاوره ای کسب وکار با اعالم نیاز صنعتگران‬ ‫در محل واحد صنعتی حاضر ش��ده و به مشاوره در‬ ‫رفع مشکالت تولیدی می پردازند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬تامی��ن مالی‪ ،‬مش��کالت تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬حقوق��ی‪ ،‬تامین بازار‪ ،‬فروش محصول و‪...‬‬ ‫از مهم ترین مواردی اس��ت که صنعتگران برای حل‬ ‫انها به کلینیک های سیار خدمات مشاوره کسب وکار‬ ‫مراجع��ه می کنن��د اما بای��د راهکاری اندیش��ید تا‬ ‫صاحب��ان صنای��ع کوچک ب��ه اس��تفاده از خدمات‬ ‫مشاوره ای ترغیب شوند‪.‬‬ ‫محمدیان اف��زود‪ :‬هدف از ایجاد کلینیک س��یار‪،‬‬ ‫پیش��گیری و رفع مشکالت واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫این اعضا خدمات مشاوره ای در زمینه بیمه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬بازاریابی و بازرگان��ی‪ ،‬عارضه یابی‪،‬‬ ‫کنت��رل‪ ،‬کیفیت‪ ،‬حس��ابداری و به طور کلی افزایش‬ ‫بهره وری برای واحدهای صنعتی و صاحبان صنعتی‬ ‫به طور رایگان ارائه می دهند‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ترغی��ب صاحبان صنعت در مراجعه به کلینیک های‬ ‫سیار باشد‪ .‬تجربیات گذشته در اجرای کلینیک های‬ ‫س��یار نیز در توسعه اس��تفاده از خدمات مشاوره ای‬ ‫کلینیک های کسب وکار راهگشاست‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی حلقه های گمشده‬ ‫بزرگترین مشکلی که واحدهای تولید با ان روبه رو‬ ‫هس��تند مدیریت نامنس��جم و نادرس��ت در فروش‬ ‫محص��ول و بازاریابی اس��ت در حالی ک��ه راه اندازی‬ ‫فن بازار با هدف ایج��اد بازار فروش فناوری از دیگر‬ ‫فعالیت هایی است که در دستور کار سازمان صنایع‬ ‫کوچک قرار دارد‪.‬‬ ‫امیر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ق��م در گفت وگو با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با‬ ‫الگوبرداری از طرح راه اندازی کلینیک سیار مشاوره‬ ‫کس��ب وکار سعی ش��ده تا از س��ال اینده ارائه این‬ ‫خدمات به صنعتگران قم اغاز شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تامین نقدینگی به عنوان اصلی ترین‬ ‫مش��کل صنعتگران ادامه داد‪ :‬با استفاده از خدمات‬ ‫مش��اوره ای در بازاریابی و مدیری��ت فروش می توان‬ ‫مش��کل نقدینگ��ی واحدهای تولی��دی را رفع کرد‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک در نبود حلقه واس��ط برای فروش‬ ‫محصوالت خود با مشکل نقدینگی مواجه می شوند‬ ‫که ب��ا دریافت خدمات مش��اوره ای ای��ن حلقه های‬ ‫گمشده شناسایی می شود‪.‬‬ ‫طیبی نژاد افزود‪ :‬فن بازار ها در تمامی شهرک های‬ ‫صنعتی مستقر و فعال نشده اند اما راه اندازی کلینیک‬ ‫سیار مشاوره خدمات کسب وکار می تواند این خال را‬ ‫پر کن��د‪ .‬همچنین زیرس��اخت های الزم فن بازارها‬ ‫هنوز در شهرک های صنعتی تامین نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی قم به‬ ‫ترغیب صنعتگران به اس��تفاده از خدمات مشاوره ای‬ ‫اش��اره و تصری��ح ک��رد‪ :‬معرفی الگوه��ای موفق در‬ ‫اس��تفاده از خدمات مش��اوره ای می تواند عاملی در‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی و تعرفه یکسان‬ ‫نب��ود تعرف��ه یکس��ان در اس��تفاده از خدم��ات‬ ‫مشاوره ای و نیز تفاوت بسیار در مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی موضوعی اس��ت که برخی کارشناسان ان را‬ ‫مانع اس��تفاده صاحبان صنع��ت از خدمات کلینیک‬ ‫سیار دانسته اند‪ .‬علی صداقت پور‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس در گفت وگو با‬ ‫بر‬ ‫نیازمندی صنعتگران از دریافت خدمات مش��اوره ای‬ ‫برای رفع مشکالت تاکید و اظهار کرد‪ :‬کلینیک سیار‬ ‫در مرکز خدمات کس��ب وکار ش��هرک های صنعتی‬ ‫مس��تقر ش��ده و به صورت ماموریتی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی متقاضی مراجعه کرده و ب��ه ارائه خدمات‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬او با اش��اره به ارائه خدمات مش��اوره ای‬ ‫کلینیک سیار از یک س��ال و نیم گذشته ادامه داد‪:‬‬ ‫صاحبان صنعت به دلیل مش��کالت مالی از خدمات‬ ‫مش��اوره ای اس��تقبال نمی کنند و در موارد دیگر به‬ ‫مش��اوره های ارائه ش��ده اعتماد ندارند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫واحدهای صنعت��ی در اخرین مرحله از روبه رویی با‬ ‫مشکالت به مشاوران مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫صداقت پور تاکید کرد‪ :‬دقت الزم در شناس��ایی و‬ ‫مراجعه مشاوران به عنوان کلینیک سیار انجام شده‬ ‫و کیفیت خدمات ارائه ش��ده مناسب است اما تعداد‬ ‫ان کافی نیست و باید برای توسعه فرهنگ استفاده‬ ‫از خدمات مشاوره ای تالش شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫«فراخوان مزایده عمومی»‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ -‬مجتمع س��نگ اهن سنگان (واقع‬ ‫در ‪ 280‬کیلومتری جنوب ش��رقی مش��هد و ‪ 36‬کیلومتری شهرس��تان خ��واف) در نظر دارد‬ ‫محصوالت تولیدی خود ش��امل س��نگ اهن دانه بندی و کنس��انتره را از طریق مزایده عمومی‬ ‫به فروش برساند‪.‬‬ ‫کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط می توانند با در نظر داشتن شرایط و موارد مندرج‬ ‫در اسناد مزایده نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬فروش ‪ 330.000‬تن سنگ اهن دانه بندی پرعیار با مشخصات مندرج در جدول ذیل‪:‬‬ ‫رطوبت (درصد)‬ ‫‪( Sio2‬درصد)‬ ‫‪( S‬درصد)‬ ‫‪( Feo‬درصد)‬ ‫‪( P‬درصد)‬ ‫‪( Fe‬درصد)‬ ‫‪>1‬‬ ‫‪5±1‬‬ ‫‪2±0/5‬‬ ‫‪20±2‬‬ ‫‪>0/03‬‬ ‫‪60±1‬‬ ‫(‪Size (mm‬‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫‪10-25‬‬ ‫‪165.000‬‬ ‫‪0-10‬‬ ‫‪165.000‬‬ ‫محل تحویل‪ :‬به صورت ‪ FOB‬بندرعباس‬ ‫نوع محصول‬ ‫پرعیار‬ ‫مدت تحویل‪ 4 :‬ماه شمسی‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‪( 7.300.000.000 :‬هفت میلیارد و سیصد میلیون) ریال‬ ‫‪ -2-1‬فروش ‪ 600.000‬تن سنگ اهن دانه بندی متوسط عیار با مشخصات مندرج در جدول ذیل‪:‬‬ ‫رطوبت (درصد)‬ ‫‪( Sio2‬درصد)‬ ‫‪( S‬درصد)‬ ‫‪( Feo‬درصد)‬ ‫‪( P‬درصد)‬ ‫‪( Fe‬درصد)‬ ‫‪>1‬‬ ‫‪6±1‬‬ ‫‪1±0/5‬‬ ‫‪16±2‬‬ ‫‪>0/03‬‬ ‫‪58±1‬‬ ‫‪>1‬‬ ‫‪7±1‬‬ ‫‪1±0/5‬‬ ‫‪15±2‬‬ ‫‪>0/03‬‬ ‫‪56±1‬‬ ‫‪0-25‬‬ ‫‪>1‬‬ ‫‪7±1‬‬ ‫‪1-2‬‬ ‫‪15±2‬‬ ‫‪>0/03‬‬ ‫‪54±1‬‬ ‫‪0-25‬‬ ‫(‪Size (mm‬‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫‪0-10‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪10-25‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫کم عیار‬ ‫‪100.000‬‬ ‫کم عیار‬ ‫محل تحویل‪ :‬معادن سنگ اهن سنگان‬ ‫نوع محصول‬ ‫متوسط عیار‬ ‫مدت تحویل‪ 6 :‬ماه شمسی‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‪( 4.650.000.000 :‬چهارمیلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال‬ ‫‪ -3-1‬فروش ‪ 275.000‬تن سنگ اهن کنسانتره با مشخصات مندرج در جدول ذیل‪:‬‬ ‫رطوبت (درصد)‬ ‫سطح ویزه‬ ‫‪Mgo‬‬ ‫‪Cao‬‬ ‫‪AL2O3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1500-1600‬‬ ‫‪4±0/2‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪0/9‬‬ ‫‪Sio2‬‬ ‫(درصد)‬ ‫‪(S‬درصد)‬ ‫‪(Feo‬درصد)‬ ‫‪( P‬درصد)‬ ‫‪( Fe‬درصد)‬ ‫(‪Size (mm‬‬ ‫مقدار (تن)‬ ‫نوع محصول‬ ‫‪1/1±1/2‬‬ ‫‪0/35±0/5‬‬ ‫‪24±0/5‬‬ ‫‪>0/01‬‬ ‫‪66/5±0/5‬‬ ‫‪ 44‬میکرون‬ ‫‪275.000‬‬ ‫کنسانتره‬ ‫محل تحویل‪ :‬به صورت ‪ FOB‬بندرعباس‬ ‫مدت تحویل‪ 4 :‬ماه شمسی‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‪( 7.740.000.000 :‬هفت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال‬ ‫‪ -2‬زمان فروش اسناد‪:‬‬ ‫اس��ناد مزایده هم��ه روزه از تاریخ ‪ 1394/12/24‬لغای��ت ‪ 1395/01/11‬به جز ایام تعطیل در‬ ‫ساعات اداری به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل فروش اسناد‪:‬‬ ‫ تهران‪ ،‬خیابان س��هروردی ش��مالی‪ ،‬خیابان هویزه ش��رقی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،33‬مجتمع سنگ اهن‬‫سنگان‪ ،‬تلفن‪021-81492160 :‬‬ ‫‪ -‬مشهد‪ ،‬خیابان کوهسنگی‪ ،‬بین کوهسنگی ‪ 19‬و ‪ ،21‬پالک ‪ ،377‬تلفن‪051-38449925 :‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫متقاضی��ان خرید می توانند در مهلت مقرر با در دس��ت داش��تن معرفی نام��ه و فیش واریزی‬ ‫به مبلغ ‪ 1.000.000‬ریال به حس��اب ش��ماره ‪ 109096709009‬بانک ملی به نام س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ -‬مجتمع س��نگ اهن س��نگان به ادرس های‬ ‫فوق مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪:‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیش��نهادات‪ ،‬پایان وقت اداری روز ‪ 1395/01/24‬می باشد و پیشنهادات‬ ‫بعد از ساعت و تاریخ مقرر و اعالمی قابل دریافت و پذیرش نمی باشد‪.‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدمات مش��اوره ای را نمی توان در تعرفه‬ ‫یکس��ان محدود کرد زیرا سطح توانمندی مشاوران‬ ‫و شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره ای متفاوت‬ ‫است اما تامین هزینه های مشاوره ای از سود حاصل‬ ‫در بازاریابی ه��ا می تواند راه��کاری برای تامین مالی‬ ‫استفاده از این خدمات باشد‪.‬‬ ‫صداقت پ��ور تاکید ک��رد‪ :‬س��رمایه گذارانی که در‬ ‫بخش های مختل��ف تولید اقدام به س��رمایه گذاری‬ ‫کرده ان��د مدیریت تمامی بخش ه��ا را خود برعهده‬ ‫گرفته و اقدام به تقس��یم وظایف بین افراد باتجربه و‬ ‫کارامد نمی کنند که این امر موجب تحت شعاع قرار‬ ‫گرفتن تولید ش��ده به گونه ای ک��ه در فرایند تولید‬ ‫موجب تقویت بخش��ی از کارخانه و ایجاد مشکل در‬ ‫بخشی دیگر شده است‪.‬‬ ‫بناب��ر ای��ن گ��زارش‪ ،‬بخ��ش عم��ده ای از دالیل‬ ‫تعطی��ل ب��ودن و زیر ظرفیت کار ک��ردن واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬غیرمالی ازجمله مشکالت بازار‪ ،‬فرسودگی‬ ‫ماشین االت‪ ،‬مش��کل فروش‪ ،‬کیفیت‪ ،‬پایان چرخه‬ ‫عمر محصول و مشکالت مدیران واحدهای صنعتی‬ ‫ازجمل��ه نااگاه��ی انه��ا از قوانین و مق��ررات مالی‪،‬‬ ‫حقوقی‪ ،‬مالیاتی و بیمه اس��ت که منجر به باال رفتن‬ ‫هزین��ه تولی��د و ایجاد مش��کالتی ب��رای واحدهای‬ ‫صنعتی ش��ده که این معضالت نیز مشکالتی چون‬ ‫اشباع ش��دن بازارهای داخلی‪ ،‬انباشته شدن کاالی‬ ‫تولی��دی در انباره��ا‪ ،‬رقابت پذی��ر نب��ودن محصول‬ ‫تولیدی در ب��ازار‪ ،‬نبود بازارهای هدف خارجی برای‬ ‫فروش محصول در شرایط رکود در بازارهای داخلی‬ ‫و‪ ...‬را برای این واحدها به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬تمام‬ ‫این موارد با استفاده از مشاور مجرب قابل رفع است‪.‬‬ ‫اخالق محمدیان‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫اسفالت ریزی خیابان های‬ ‫شهرک صنعتی بعثت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫از اغاز اس��فالت ریزی خیابان های شهرک صنعتی بعثت‬ ‫به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬س��یدمرتضی نیرومنداس��کویی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش��ی از پروژه جدول گذاری‪ ،‬زیراس��اس‪ ،‬اس��اس‬ ‫و اس��فالت ریزی ش��هرک صنعتی بعثت انجام شده بود و‬ ‫بخش اصلی ان یعنی اسفالت ریزی نیز از دیروز اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 88 :‬هزار و ‪ 500‬مترمربع معادل ‪ 11/682‬تن‬ ‫اس��فالت در ‪ 9/5‬کیلومتر طول شبکه معابر دسترسی فاز‬ ‫عملیاتی ش��هرک بعثت مورد استفاده قرار خواهد گرفت‬ ‫و امیدواریم تا پایان امس��ال اسفالت ریزی خیابان های فاز‬ ‫اجرایی به پایان برسد‪.‬‬ ‫نیرومند اظهار کرد‪ :‬ش��هرک صنعت��ی بعثت با ‪10‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬هکتار وس��عت یکی از ش��هرک های صنعتی مهم‬ ‫کش��ور در این��ده خواهد ب��ود که بعید به نظر می رس��د‬ ‫شهرکی با مشخصات ان در سال های اینده احداث شود‪ .‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعثت نقش عظیمی در توسعه سرمایه گذاری‬ ‫و اش��تغالزایی در کشور به ویژه منطقه شمال غرب خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬براساس مطالعات انجام شده امکان اشتغال حدود‬ ‫‪300‬ه��زار نفر در مرحله نهای��ی بعثت وجود دارد که اگر‬ ‫این امر محقق شود معضل بیکاری در منطقه به طور کلی‬ ‫ریشه کن خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫با اش��اره به ایجاد زیرس��اخت های الزم در این ش��هرک‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬نزدیکی به فرودگاه بین المللی ش��هید مدنی تبریز‪ ،‬‬ ‫همج��واری ب��ا خطوط ریل��ی و ازادراه تبری��ز‪ -‬بازرگان‪،‬‬ ‫همج��واری با منطقه ویژه اقتصادی س��هالن ‪ ،‬نزدیکی به‬ ‫منطق��ه ازاد ارس‪ ،‬مجاورت با مراکز علمی و دانش��گاهی‬ ‫و مراک��ز جمعیتی ب��رای تامین نیروی انس��انی از جمله‬ ‫مزایایی است که برای بعثت متصور است‪.‬‬ ‫معافیت مالیاتی ‪13‬ساله‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫علی صداقت پور‬ ‫ایجاد ‪20‬هکتار فضای سبز جدید‬ ‫‪ :‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گیالن گفت‪ :‬اجرای ش��بکه جمع اوری‬ ‫فاض�لاب در ‪ 25‬ش��هرک و ناحی��ه‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬گازرس��انی به ‪ 27‬ش��هرک‬ ‫و ناحی��ه صنعت��ی در جه��ت کاه��ش‬ ‫الودگ��ی هوا‪ ،‬راه ان��دازی ‪ 7‬تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب در ح��ال بهره ب��رداری و‬ ‫‪ 5‬تصفیه خان��ه فاض�لاب در دس��ت‬ ‫احداث‪ ،‬ایجاد سیس��تم مناس��ب برای‬ ‫بهره ب��رداری از تصفیه خانه ه��ا با تهیه‬ ‫دس��تورالعمل های نموداری و راهبردی‬ ‫ب��رای کادر تصفیه خانه ه��ا و تفکی��ک‬ ‫تصفیه خانه ه��ای ش��هرک های صنعتی‬ ‫مختل��ف از مهم ترین اقدامات ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی گیالن در حفاظت‬ ‫محیط زیست بوده است‪.‬‬ ‫طهمورث الهوتی اش��کوری در ادامه‬ ‫اف��زود‪ 96 :‬هکت��ار فضای س��بز از بدو‬ ‫تاس��یس شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان گیالن تا پایان س��ال ‪ 93‬ایجاد‬ ‫ش��ده و ای��ن در حال��ی اس��ت که در‬ ‫سال جاری ‪ 20‬هکتار فضای سبز جدید‬ ‫در گیالن ایجاد شده است ‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن در همین راستا‬ ‫گفت‪ 20 :‬هکتار فضای س��بز از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 94‬تاکنون در س��طح شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان ایجاد ش��ده‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫گف��ت‪ :‬تمامی واحده��ای تولیدی و صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته می توانند‬ ‫تا ‪13‬سال از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬ناصر صیدی اظهار کرد‪ :‬در ماده ‪ 31‬رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اعمال‬ ‫معافیت های مالیاتی در واحدهای صنعتی تاکید ش��ده تا‬ ‫به راحتی بتوانند از این معافیت های مالیاتی مستقیم که‬ ‫از سال اینده اجرایی خواهد شد استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از این بر اساس قانون در مناطق توسعه‬ ‫یافته ‪ 5‬سال و کمتر توسعه یافته تا ‪ 10‬سال معافیت های‬ ‫مالیاتی برای واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫خارج از محدوده ‪ 30‬کیلومتر اعمال می ش��د اما در قانون‬ ‫جدید این افزایش تا ‪ 13‬س��ال اعمال ش��ده و محدوده تا‬ ‫شعاع ‪ 30‬کیلومتر نیز برداشته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬در قانون جدید رفع موانع تولید که از ابتدای سال‬ ‫‪ 95‬اجرای��ی می ش��ود تمام صاحبان واحده��ای تولیدی‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی می توانند از معافیت های‬ ‫مالیات��ی مندرج در قانون برای ش��هرک های مس��تقر در‬ ‫مناطق توس��عه یافته اس��تان ب��ه مدت ‪ 7‬س��ال و برای‬ ‫شهرک های مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت‬ ‫‪ 13‬سال استفاده کنند‪.‬‬ ‫واگذاری دفتر کار مجازی‬ ‫به واحدهای صنعتی‬ ‫و به ط��ور قطع این روند در س��ال های‬ ‫اینده ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال ‪10‬ه��زار اصل��ه نهال در‬ ‫س��طح ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫اس��تان کاش��ته ش��ده و این در حالی‬ ‫اس��ت که تعداد درختچه ه��ای دائمی‬ ‫کاش��ته ش��ده در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی بیش از ‪ 78210‬اصله اس��ت‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان گیالن خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫استفاده از سیس��تم ابیاری تحت فشار‬ ‫برای صرفه جویی در ابیاری فضای سبز‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و هرس‬ ‫نهال ها در جهت ایجاد و توسعه فضای‬ ‫س��بز در ش��هرک های صنعتی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده و اجرایی می شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫گیالن در س��ال های ‪ 88 ،87 ،84‬و ‪91‬‬ ‫موفق به کس��ب عن��وان واحد خدماتی‬ ‫سبز کشوری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان همدان‬ ‫گف��ت‪ :‬ت��ا پای��ان اذر امس��ال ‪ 1177‬دفت��ر کار مجازی‬ ‫(‪ )SME‬در اس��تان همدان ایجاد و در اختیار واحدهای‬ ‫صنعتی گذاشته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان همدان‪ ،‬کیوان گردان با بیان اینکه تا پایان سال‬ ‫گذش��ته یک ه��زار و ‪ 10‬دفتر کار مجازی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در استان واگذار شده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫تعداد در پایان اذر امس��ال با ‪17‬درصد افزایش به ‪1177‬‬ ‫دفتر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در انتهای س��ال گذش��ته‪995 ،‬‬ ‫محص��ول تولیدی اس��تان همدان در دفات��ر کار مجازی‬ ‫معرفی ش��ده ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این میزان ت��ا پایان اذر‬ ‫امس��ال با ‪13‬درص��د افزایش به ‪ 1126‬محصول رس��یده‬ ‫است‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه دنیای مجازی سهم‬ ‫قاب��ل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بدون تردید هرچه به جلو حرکت می کنیم‬ ‫این س��هم بیش��تر خواهد ش��د و به همین دلیل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی بس��تری را فراهم‬ ‫کرده که واحدهای صنعتی از این قافله جهانی باز نمانند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کشته های خودرویی ایران ‪ ۵‬برابر المان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫سال ‪ ۹۴‬برای قطعه سازان چگونه گذشت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فراز و فرودهای پر از التهاب صنعت قطعه‪‎‬سازی‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه‪‎‬سازان‬ ‫مطابق با استانداردهای دنیا‬ ‫عضو انجمن قطعه‪‎‬سازان با اشاره به تداوم مشکل نقدینگی‬ ‫در صنعت قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬بحران مالی و افزایش‬ ‫مطالبات قطعه‪‎‬س��ازان چندین سالی است که این صنعت را‬ ‫دچار چالش جدی کرده است‪.‬‬ ‫جعف��ر نصیری در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‪‎‬سازان تا حدوی بهبودی‬ ‫حاصل ش��ده اما همچنان این مدت‪ ،‬زمان مناسبی نیست و‬ ‫باید مطابق با استاندارد دنیا عمل شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه جامعه قطعه سازی در سال های‬ ‫اخیر به واس��طه بحران های ایجاد ش��ده‪ ،‬با مشکالت جدی‬ ‫مواجه ش��ده است‪ ،‬به طوری که در این مدت شرکت‪‎‬هایی که‬ ‫مش��کل فناوری و مدیریت داشتند نتوانستند مدیریت کنند‬ ‫و ان تعداد قطعه سازی که امروز باقی ماندند به نظر می رسد‬ ‫که شرکت های صاحب اندیش��ه و فناوری بوده اند و با توجه‬ ‫مدیریت قوی توانستند سازمان خود را از چالش و مشکالت‬ ‫حفظ کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬قطعه‪‎‬سازانی که امروز باقی‬ ‫ل چندانی مواجه نخواهند ش��د‬ ‫ماندند در اینده نیز با مش��ک ‬ ‫ضمن اینکه این بخش از قطعه‪‎‬س��ازان ش��رکت های خاصی‬ ‫هس��تند که با وجود چالش های موج��ود در صنعت خودرو‬ ‫و قطعه س��ازی کشور و بر اس��اس توانمندی مدیریتی‪ ،‬مالی‬ ‫و دان��ش فنی همچنان توانس��تند در چرخه فعالیت در این‬ ‫صنع��ت باقی بمانن��د‪ .‬وی همچنین درباره حض��ور و اغاز‬ ‫فعالیت دوباره قطعه‪‎‬سازانی که در این مدت ناگزیر به تعطیلی‬ ‫ش��دند نیز گفت‪ :‬بعید است با بهبود شرایط قطعه‪‎‬سازانی که‬ ‫در این مدت با مشکل نقدینگی و تعطیلی مواجه شدند بتوان‬ ‫اقدام به توانمند س��ازی کرده و وارد چرخه تولید ش��د‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه سازی کش��ور اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ضربه‬ ‫وارد ش��ده به این بخش از قطعه‪‎‬س��ازان بسیار سخت بوده و‬ ‫اگر دوباره ش��روع به فعالیت کنند‪ ،‬به طور قطع با مش��کالت‬ ‫جدی مواجه خواهند ش��د‪ .‬نصیری در ادامه درباره باز شدن‬ ‫س��وئیفیت و تاثیر ان بر کاه��ش هزینه ها گفت‪ :‬حداقل این‬ ‫ش��رایط ‪۱۰‬درصد بر کاهش هزینه ش��رکت ها تاثیر خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬البته قطعه‪‎‬س��ازانی که کمتر از مواد اولیه خارجی‬ ‫استفاده می کردند‪ ،‬شاید کمتر این شرایط تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫سعید صبوری‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪13‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪271‬‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧــﻚ (‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﮔﻬــﻰ ‪ :‬ﺍﺑﻼﻍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980216601198‬ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ‬ ‫ﺩﺭﺷــﻌﺒﻪ ‪ 266‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺭﺟــﺎﻉ ﺍﻣﺮﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳ ًﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪110/134165‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪266‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982163100679‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 206‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972163101130‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪ .1 :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻠﻰ ‪ .2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻠﻰ ‪ .3‬ﺁﻗﺎﻯ ﺻﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻮﺷﻜﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ‪ .1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ .2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎء ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ :‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ‪ .1‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻮﺷﻜﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴــﻌﻠﻰ ‪ .2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻠﻰ ‪ .3‬ﺁﻗﺎﻯ ﺻﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 276/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ‪1‬ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪12-836399/9260‬‬ ‫ﻣﻀﺒﻮﻁ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭﻣﻘﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻭﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻮﻳﺪ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﭼﻚ ﺍﺯﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭﻧﻈﺮﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1301‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ ﺳــﻨﺪ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺳــﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﻻﻟﺖ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺑﺮﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻫﻢ ﺩﺭﻣﻘﺎﻡ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﺑﺮﺍﺯﺩﻟﻴﻞ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺩﻳــﻦ ﻭﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻰ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻭﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 249‬ﻭ‪ 314‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﻟﺤﺎﻅ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 2‬ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 15‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭﭼﻚ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﺑﺎﺏ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺩ ‪197‬ﻭ‪198‬ﻭ‪ 503‬ﻭ‪ 515‬ﻭ‪519‬ﻭ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 276 /000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫ﺩﺭﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/ 134164‬‬ ‫‹ ‹تنوعمدلوحمایتازصنعتقطعه‪‎‬سازی‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 206‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982163200589‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 207‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972163201265‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺁﺑﻰ ﺑﺮﺝ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ‪ .1‬ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺳــﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ‪ .2‬ﺭﺳــﻮﻝ ﻧﺎﻇﺮﻯ ﺍﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺭﻫﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻘﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ‪.1:‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟــﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫــﺎﻯ ‪ 12-9053/537605‬ﻣﻮﺭﺧــﻪ ‪90/11/06‬‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 23/370/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ‪ 12-8618/617397‬ﻣﻮﺭﺧــﻪ ‪ 91/08/22‬ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺮﺩﻭ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ‪.2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫‪ .3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘــﺮﺭ ‪/‬ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳــﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺑﺸــﺮﺡ ﺯﻳﺮﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ‪ .‬ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺑﻰ ﺑﺮﺝ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺳﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻭﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻘﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 123/370/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﺕ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻇﻬﺮ ﺩﻭ‬ ‫ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻜﻬﺎﻯ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻧﻈﺮﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ًﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 310‬ﻭ‪ 312‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴــﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼــﻚ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 76/03/10‬ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 123/370/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/593/100‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/134163‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 207‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺷــﺮﻑ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺠﻴﺪ ﺯﻛﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻤﻴﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﺭﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 1‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980228200150‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/03/04‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/134954‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺳــﺘﻮﺩﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻧﺎﻫﻴــﺪ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 870738‬ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/03/10‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒــﺢ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ‪-1‬ﺍﻣﻴــﺪ ‪-2‬ﺑﻴﻮﻙ‪-3‬ﻭﺣﻴﺪ‪-4‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺯﻳﻮﻩ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪-1‬ﻣﺤﻤﻮﺩ‪-2‬ﺍﺭﺩﻻﻥ‪-3‬ﺍﺭﺳــﻼﻥ ﻫﻤﮕﻰ ﺣﺎﻣﻰ ﺍﻻ ﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪-4‬ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ‪ -5‬ﻧﻌﻴﻤــﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﺎﻣﻰ ﺍﻻ ﺍﺣﻤﺪﻯ‪-6‬ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻨﻜﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 94-007557-94/07/15‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺎﺭﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ‪ 1‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩ ﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪110/134953‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 930259‬ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/03/05‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ‪ -1‬ﻋــﺎﺩﻝ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ‪-2‬‬ ‫ﺳــﻌﻴﺪ ﺷــﺮﺑﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻋﻼﺋﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪-1‬ﺳــﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺻﺮﻑ ‪ -2‬ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ‪-3‬ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪800339-94/03/24‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﻨﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ‪ 1‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺗــﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩ ﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪110/134951‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪271‬‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧــﻚ (‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫س��یامک مقتدری‪ ،‬مش��اور انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور درباره وضعیت‬ ‫صنعت قطعه‪‎‬س��ازی کشور در س��ال ‪ ۹۴‬در گفت‪‎‬وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در بحث سفارش‪‎‬ها در سال ‪ ۹۴‬با نوسانی‬ ‫مواجه بودیم که کمتر تجربه شده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی به‬ ‫ماه های میانی سال ‪ ۹۴‬رسیدیم سفارش ها بسیار کاهش‬ ‫یافت که دالیل این امر مش��کالت مالی و نقدینگی بود‬ ‫که باعث این امر شد‪ ،‬اما در انتهای سال با درنظر گرفتن‬ ‫مشوق‪‎‬ها وضعیت تا حدودی بهتر شد‪.‬‬ ‫مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور گفت‪ :‬سال ‪ ۹۴‬به لحاظ سفارش های‬ ‫جدی��د‪‎‬و نقدینگ��ی‪ ،‬وضعیت صنعت قطع ه نس��بت به‬ ‫س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬بهبود یافت‪ ،‬اما این بهبود به منزله‬ ‫پیشرفت نیست زیرا هنوز تا سال‪‎‬های طالیی این صنایع‪،‬‬ ‫فاصله زیادی وجود دارد چرا که در دوره ای‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬خودرو رسیده بود ‪ .‬مقتدری‬ ‫در ادامه به ورود خودروسازان خارجی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با ورود خودروس��ازان بین‪‎‬المللی‪ ،‬دریچه هایی در زمینه‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاری و روزامد شدن دانش و فناوری باز خواهد‬ ‫ش��د که بارقه ه��ای امیدی برای صنعت کش��ور خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬او افزود‪ :‬ورود قطعه‪‎‬س��ازان خارجی نیز این روند را‬ ‫تکمیل کرده و باعث پیشرفت و ارتقای فناوری می شود‬ ‫که همایش و نمایشگاه صنعت خودرو و قطعه سازی در‬ ‫پایان سال‪ ،‬خود مزیدی بر این علت بود‪ .‬مقتدری افزود‪:‬‬ ‫اما اگر رش��د اقتصادی سال ‪ 95‬نیز همانند سال ‪ ۹۴‬که‬ ‫سیامک مقتدری‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺁﮔﻬــﻰ ‪ :‬ﺍﺑــﻼﻍ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﻣﺘــﻦ ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 1171/271/94‬ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭﺷــﻌﺒﻪ ‪ 271‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻭﺝ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺯﻭﺟﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﻧﺠﺒﺮﻯ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪110/ 134166‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫این روند باعث شد بسیاری از واحدها تعطیل و کارکنان‬ ‫زیادی تعدیل شوند‪ .‬اکبرپورپایدار گفت‪ :‬سال ‪ ،94‬سال‬ ‫پر از شوکی برای تولیدکنندگان این حوزه بود و اضطرابی‬ ‫که از وضعیت بازار خودرو به قطعه س��ازی وارد شد‪ ،‬این‬ ‫صنعت را بسیار ضربه‪‎‬پذیر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله قطعه‪‎‬سازی تا سال های طالیی‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪13‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺳــﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﻤﻴﻪ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 940998227300649‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/02/13‬ﻭﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 10/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/‬‬ ‫‪134167‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫فعاالن صنعت قطعه س��ازی ضمن پیش بینی س��ال‬ ‫‪ 94 ،95‬را س��ال خوبی برای صنعت قطعه ندانستند اما‬ ‫در عی��ن حال اظهار امیدواری کردند که س��ال جدید با‬ ‫ورود فناوری های روزامد توسط قطعه سازان خارجی‪ ،‬این‬ ‫صنعت بروز شده و با فناوری روز‪ ،‬اقدام به تولید قطعاتی‬ ‫متنوع کند‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﺴــﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 271‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ)ﻭﻧﻚ‬ ‫( ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭﺗﻬــﺮﺍﻥ –ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧــﻚ –ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9409980217101444‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪1395/02/04‬ﻭﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 10/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/ 134168‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫یک کارش��ناس برنامه ریزی ش��هری با اعالم اینکه ایمنی رانندگی در یک مثلث رفتار‬ ‫راننده‪ ،‬راه یا موقعیت محیطی و وسیله نقلیه تعریف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬معادله ای دو مجهولی‪،‬‬ ‫میان میزان خودروهای موجود و تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی وجود دارد‪ .‬شهرام‬ ‫جباری‪‎‬زادگان افزود‪ :‬وس��ایل نقلیه المان با جمعیتی برابر ایران‪ ۵ ،‬برابر کشورمان است اما‬ ‫کشته های ساالنه حوادث ترافیکی ایران ‪ ۱۷‬هزار نفر و ‪ ۵‬برابر این کشور اروپایی است‪.‬‬ ‫به طور تقریبی نزدیک به صفر بود و یا همچون سال های‬ ‫‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬که با رشدی منفی همراه بود‪ ،‬ادامه داشته باشد‬ ‫وضعیت قطعه‪‎‬سازی نابه‪‎‬س��امان‪‎‬تر خواهد شد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بنابراین نمی‪‎‬توان صنعت را جدا از کل کش��ور دانس��ت‪،‬‬ ‫در نتیج��ه رکود در اقتصاد رک��ود در صنایع را به همراه‬ ‫خود داشته است‪ .‬سیامک مقتدری در پایان سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬اگر رشد اقتصادی در سال اینده براساس سخنان‬ ‫رییس جمهوری به رشدی معادل ‪۶‬درصد برسد‪ ،‬وضعیت‬ ‫به طور قطع بهبود خواهد یافت‪ .‬در این میان قدرت خرید‬ ‫مردم و سیاست های تشویقی دولت نیز در این امر بی‪‎‬تاثیر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سالی پر از شوک برای قطعه‪‎‬سازان‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‪ ،‬رییس انجمن قطعه‪‎‬سازان تبریز‬ ‫نیز در همین راس��تا به‬ ‫گفت‪ ۹۴ :‬س��ال خوبی‬ ‫برای صنعت قطعه س��ازی کش��ور نبود زیرا تیراژ تولید و‬ ‫پرداختی ها (مالی و نقدینگی) در نوس��ان قرار داش��ت و‬ ‫زمانی که پرداختی ها به درستی انجام نشود‪ ،‬روی کسب‬ ‫و کار تاثیر مس��تقیمی گذاشته و قدرت تولید را کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬بنابراین صنعت به روزمرگی دچار می شود‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬صنعت قطعه سازی در سال‬ ‫‪ ۹۴‬دچار نوسانات زیادی شد‪ ،‬به طوری که در بعضی ماه ها‬ ‫وضعیت بهتری بر این صنعت حاکم بود اما این ش��رایط‬ ‫پای��دار نمی ماند‪ .‬وی به تغییر ش��رایط پس از به فرجام‬ ‫رس��یدن برجام اش��اره کرد و گفت‪ :‬با ورود شرکت های‬ ‫خارجی به صنع��ت قطعه ایران‪ ،‬وضعیت این صنعت به‬ ‫مراتب بهتر خواهد شد‪ ،‬به شرط اینکه قطعه سازان بتوانند‬ ‫س��طح استاندارد و فناوری خود را باال برده و محصوالت‬ ‫خ��ود را ارتق��ا دهند‪ .‬رییس انجمن قطعه‪‎‬س��ازان تبریز‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این امر جز با کم��ک دولت و ارائه وام های‬ ‫کم به��ره و یارانه اتفاق نمی‪‎‬افتد‪ .‬زیرا ماش��ین االت این‬ ‫صنعت مربوط به چند دهه پیش و فرس��وده بوده و قابل‬ ‫اتکابرایرشدنیست‪،‬بنابرایننیازبهنوسازیزیرساخت ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬اکبرپورپایدار ادامه داد‪ :‬صنعت قطعه س��ازی‬ ‫وابسته به صنعت خودرو است و به تبع‪ ،‬شرایط ان نیز به‬ ‫طورمستقیمبرقطعه‪‎‬سازیتاثیرخواهدگذاشت‪.‬بنابراین‬ ‫ش��وک‪‎‬هایی که پیش از این از س��وی صنعت خودرو به‬ ‫صنعت قطع ه وارد ش��ده‪ ،‬قطعه‪‎‬س��ازان را بسیار دلسرد‬ ‫کرده اس��ت وی به این شوک‪‎‬ها در سال ‪ ۹۴‬اشاره کرد و‬ ‫گفت‪:‬مقطعی از سال سفارش‪‎‬هایی از سوی خودروسازان‬ ‫داده ش��د اما محصول تولیدی را تحویل نمی گرفتند که‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻼﺡ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻃﻠــﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409981085100969‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪95/2/4‬‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 15/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135565‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺠﻴﺒﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409981085101018‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/29‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 16/45‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135563‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻼﺡ ﺷــﻴﺮﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻴﺎﺿﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻃﻠــﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409981085100964‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪95/2/4‬‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 16/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135558‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ‪ :‬ﻳﻮﻧﺲ ﻃﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳــﻔﻌﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ‪ :‬ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 9409971085101528‬ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪50/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫‪110/135553‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 851‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 856‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409981085601053‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/25‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 15/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135550‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 856‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 852‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409981085200816‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/13‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 15/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135545‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 852‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫در همین حال نگاه سعید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‪‎‬سازی‬ ‫کشور‪ ،‬به سال ‪ ۹۴‬همچون دیگر فعاالن این صنعت بود‬ ‫و در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سال ‪ ۹۴‬سال خوبی‬ ‫برای صنعت قطعه سازی نبود چرا که سالی پر از چالش‬ ‫برای صنعتگران قطعه‪‎‬س��از کش��ور بود‪ .‬او گفت‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی باعث شد امار تولید کاهش یابد و حتی زمانی‬ ‫که امار تولید در برخی ماه های س��ال ‪ ۹۴‬افزایش یافت‪،‬‬ ‫بازهم مشکالت مالی صنعتگران قطعه ساز ادامه داشت‪.‬‬ ‫صبوری ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۴‬نسبت به سال ‪ 93‬شاهد‬ ‫افت ‪۵۰‬درصدی در تولید بودیم ضمن انکه کیفیت الزم‬ ‫در کااله��ای تولی��دی وجود نداش��ت‪ .‬او گفت‪ :‬البته در‬ ‫ماه های اخر سال تحرک بازار به نسبت خوب بود اما هنوز‬ ‫مش��کالت مالی‪ ،‬صنعت قطعه سازی را اسیب‪‎‬پذیر کرده‬ ‫است‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو محرکه و قطعه‪‎‬س��ازی کشور ادامه داد‪ :‬خودروهای‬ ‫خارجی در حال ورود به بازار هس��تند که امیدواریم این‬ ‫روند با سیاس��ت و مدیریت ویژه ادامه داش��ته باش��د تا‬ ‫تولیدکنندگان قطعات خودرو در داخل متضرر نش��وند‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که س��ال ‪ ۹۵‬با وجود تغییراتی‬ ‫که در ماه های پایانی سال در صنعت خودروسازی اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬سال خوبی برای قطعه‪‎‬سازان کشور باشد و با واردات‬ ‫فناوری به کشور و همچنین راه اندازی قطعات کلیدی که‬ ‫در زمان تحریم ها‪ ،‬اس��یب های جدی به صنعت خودرو‬ ‫وارد کرد ‪ ،‬به س��وی خودکفایی در صنعت خودرو گام بر‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻟﺸﻨﻰ ﺯﻧﺪ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 856‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳــﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ‬ ‫ﺥ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳــﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘــﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940998105600991‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/24‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 15/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135542‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 856‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺡ ﻛﻠﺒﻌﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﺰﺗﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 853‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409981085300717‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/12‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 15/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/135539‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 853‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 18‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980214000658‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ‪ 9409970214001312‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣــﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﺸــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ :‬ﻭﺣﻴﺪﻩ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺠﺎﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺳــﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪-2‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟﻪ ﭼــﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﺸﺎﻫﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻭﺣﻴﺪﻩ‬ ‫ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺠﺎﺯﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﭼﻚ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ‬ ‫ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ‪ 769650‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/4/10‬ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋــﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟــﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺸــﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺴــﻮﺏ ﺑﺨﻮﻳﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﺸــﻌﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ‬ ‫ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤــﻮﺍﺩ ‪ 519-515-198‬ﻕ ﺁﺩﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 313-310-249‬ﻕ‬ ‫ﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ‬ ‫ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/135533‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬــﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺍﺣﻤﺪ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ :‬ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻠﻪ ﻭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭ‬ ‫ﺑﻨﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻠﻪ ﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﭼﻚ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ‬ ‫ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ‪ 73300‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 93/12/28‬ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋــﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟــﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺸــﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺴــﻮﺏ ﺑﺨﻮﻳﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﺸــﻌﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ‬ ‫ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤــﻮﺍﺩ ‪ 519-515-198‬ﻕ ﺁﺩﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 313-310-249‬ﻕ‬ ‫ﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭﺻــﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/135526‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬــﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫شراکت سایپا با رنو‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با عصر خودرو درباره همکاری‬ ‫با رنو گفت‪ :‬س��ایپا با رن��و از قبل کار کرده و این هم��کاری ادامه خواهد یافت‬ ‫و مذاک��رات نی��ز به خوبی پیش می رود اما هنوز برای تولید مش��ترک محصول‬ ‫خاص��ی از رنو توافق نکرده ایم که این مذاک��رات ادامه دارد و هنوز توافق نهایی‬ ‫حاصل نشده است‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫مدیرخاورمیانه رنو در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫مدی��ر خاورمیانه رنو چن��دی پیش در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫به برخ��ی برنامه های رنو نظیر س��اخت‬ ‫خودرو کوئید و س��ایت هایی که رنو برای فاز جدید‬ ‫سرمایه گذاری در ایران درنظر دارد و هدف گذاری‬ ‫تیراژ تولید محصوالت این ش��رکت برای حضور در‬ ‫ایران اشاره کرد‪ .‬در این شماره گفت وگوی‬ ‫با پیمان کارگر درباره برنامه صادراتی رنو در کشور‪،‬‬ ‫درصد سهم مش��ارکت با س��ایپا و روش رنو برای‬ ‫پروش بازار خاورمیانه را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت رنو ب�رای فاز جدی�د همکاری با‬ ‫س�ایپا ب�رای خود س�هم ‪60‬درص�دی و برای‬ ‫س�ایپا سهم ‪40‬درصدی عنوان کرده‪ ،‬چرا رنو‬ ‫خواهان سهم بیشتری است؟‬ ‫رنو باید در ایران سرمایه گذاری کند و طلب سهم‬ ‫باال در این همکاری تنها به دلیل سرعت بخشیدن‬ ‫به کارهاست‪ .‬اگر تولید یک خودرو ‪ 2‬سال به تاخیر‬ ‫بیفتد‪ ،‬ان خودرو دیگر جدید محسوب نخواهد شد‬ ‫و نمی توان برای صادرات روی ان حس��اب باز کرد‪.‬‬ ‫شرکت رنو برنام ه صادراتی برای تولید خودروهای‬ ‫جدی��د در ایران دارد‪ ،‬بنابراین باید به فعالیت خود‬ ‫سرعت بخشد که سرعت نیز با اختیار بیشتر اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬این سهم و سرمایه گذاری باالتر به طور‬ ‫قطع ص��رف اوردن خ��ودرو و فناوری های جدید‬ ‫و همچنین تعامل با قطعه س��ازان خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫این شرایط از ش��رکای خود (سایپا و ایران خودرو)‬ ‫انتظار داریم تا در همکاری با یکدیگر از یک طرف‬ ‫کارخانه ای را مشخص کنیم که استانداردهای رنو‬ ‫به صورت کامل روی ان پیاد ش��ود و بهترین دانش‬ ‫را ب��ه ان منتقل کنی��م و از طرفی دیگر در بخش‬ ‫فروش و خدم��ات پس از فروش ب��رای نمونه ‪70‬‬ ‫نمایندگی از بین بهتری��ن نمایندگی ها را انتخاب‬ ‫کنیم ت��ا به صورت انحصاری روی فروش مدل های‬ ‫جدید تمرکز کنند و مجبور ش��وند استانداردهای‬ ‫کیفیتی خدمات ف��روش و پس از فروش رنو را به‬ ‫مشتریان ارائه دهند‪.‬‬ ‫متاس��فانه خودروسازان داخلی و خارجی که در‬ ‫ب��ازار ایران حضور دارن��د‪ ،‬در بخش خدمات پس‬ ‫از ف��روش عملک��رد ضعیف��ی دارند‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫خودروی��ی پیش فروش می ش��ود و مش��تری پس‬ ‫از تحویل با ان اش��نا خواهد ش��د ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که قب��ل از خرید ام��کان ازمایش و لمس‬ ‫خودرو باید برای مش��تری وجود داش��ته باشد‪ .‬به‬ ‫طور قطع منابعی که از مش��تری دریافت می شود‬ ‫باید به صورت مس��تقیم وارد زنجیره تولید خودرو‬ ‫بروز ش��ود در غیراین صورت از س��رعت کاس��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابراین شرکت رنو در تالش است با‬ ‫شفاف س��ازی مدیریت زنجیره فروش و حمایت از‬ ‫مشتری‪ ،‬خریدار را از انتخاب و خرید خود مطمئن‬ ‫کن��د‪ .‬در همین حال ش��رکت رنو تصمیم دارد در‬ ‫ف��از بعدی همکاری با خودروس��ازان ایرانی بخش‬ ‫زیادی از مدیریت خدمات فروش و پس از فروش‬ ‫را در اختیار گیرد تا پیاده س��ازی اس��تانداردها و‬ ‫ش انها محقق‬ ‫ام��وزش کارکنان‪ ،‬ارزیابی و س��نج ‬ ‫ش��ود به گونه ای که مش��تری با خاطری اسوده به‬ ‫دنیای رنو وارد ش��ود‪ .‬خوشبختانه محصوالت رنو‬ ‫در ایران مش��تری دارد که در کنار حفظ انها باید‬ ‫زنجیره طالیی خدمات فروش و پس از فروش نیز‬ ‫راه بیفتد‪.‬‬ ‫€ €از ابتدای حضور رنو در ایران‪ ،‬دو شرکت‬ ‫ایران خ�ودرو و س�ایپا ش�ریک اصل�ی ان‬ ‫بوده ان�د‪ .‬از انجای�ی که در ش�رایط به وجود‬ ‫ام�ده با لغ�و تحریم ه�ای اقتص�ادی این دو‬ ‫ش�رکت ایران�ی هم�کاری با خودروس�ازان‬ ‫دیگ�ری را اغاز کرده اند‪ ،‬ایا تمام محصوالت‬ ‫رنو توس�ط شرکای قدیمی در ایران به تولید‬ ‫می رسد؟‬ ‫در حال حاضر مطالعه روی قابلیت ها و ش��رایط‬ ‫سایت های خودروسازی ایران توسط رنو اغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت به فکر همکاری با شریک سوم‬ ‫نیس��ت و به صورت صادقانه با ‪ 2‬خودروساز بزرگ‬ ‫کشور مذاکره می کند‪ .‬اگر این خودروسازان تمایل‬ ‫به تولید برخی خودروهای رنو که در ایران مشتری‬ ‫دارد نداش��ته باش��ند‪ ،‬رنو یا با دیگر خودروسازان‬ ‫وارد مذاک��ره می ش��وند یا به صورت مس��تقل به‬ ‫تولید انها می پردازند‪ .‬در شرایط فعلی رنو با هر دو‬ ‫خودروساز برنامه دارد که فاز دوم همکاری میزان‬ ‫س��هم این خودروس��ازان برای تولید خودروهای‬ ‫جدید را مشخص خواهد کرد‪.‬‬ ‫رن��و برای تولید به بازارس��نجی خودرو کش��ور‬ ‫پرداخته است‪ .‬از انجایی که ایران کشوری صنعتی‬ ‫با سطح باالیی اس��ت‪ ،‬می تواند به پایگاه صادرات‬ ‫تبدیل ش��ود که در کنار ان بازار خاورمیانه را نیز‬ ‫در دست دارد‪ .‬رنو به احترام شرکای قدیمی خود‬ ‫ابتدا برای همکاری به س��مت انه��ا حرکت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت س��ایپا و ایران خودرو از انجایی که‬ ‫با چند ش��رکت خارجی هم��کاری دارند‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت از مدل های پیش��نهاد رنو هر ک��دام برای‬ ‫تولی��د دو مدل خودرو تمایل داش��ته باش��ند در‬ ‫حالی که مدل ه��ای باقی مانده در ایران مش��تری‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در این شرایط رنو به راه حل دیگری‬ ‫می اندیشد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا رنو برنام�ه ای برای تبدی�ل ایران به‬ ‫هاب ص�ادرات محصوالت خود در خاورمیانه‬ ‫دارد؟‬ ‫خ��رداد ‪ 91‬اعالم کردیم که قص��د تبدیل ایران‬ ‫ب��ه هاب صادرات خاورمیانه را داریم اما بعد از ان‪،‬‬ ‫تحری��م صنعت خودرو ایران اغاز ش��د‪ .‬اکنون هم‬ ‫شنیده می شود خودروسازان خارجی شعار تبدیل‬ ‫ای��ران به منطق��ه صادراتی خ��ودرو در خاورمیانه‬ ‫را س��رمی دهند ک��ه این موضوع هدف رنو اس��ت‬ ‫که ب��رای ان درصد درنظر نمی گی��رد زیرا رنو در‬ ‫کشورهای مختلف س��رمایه گذاری مشترک دارد‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال در ترکیه ‪51‬درصد رن��و و ‪49‬درصد‬ ‫طرف ترک سرمایه گذاری کرد ه است که ‪70‬درصد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرورش بازار خودرو خاورمیانه‬ ‫تولی��د به اروپ��ا صادر می ش��ود‪ .‬در ک��ره نیز رنو‪،‬‬ ‫بخش خودرو سامس��ونگ را خری��داری کرده (رنو‬ ‫سامس��ونگ موتورز) که در این کشور نیز ‪70‬درصد‬ ‫محص��والت تولیدی به خاورمیان��ه و امریکا صادر‬ ‫می شود‪ .‬این توضیحات نش��ان می دهد هرگاه رنو‬ ‫راهبرد صنعتی در کشوری پیاده کرده‪ ،‬با موفقیت‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬با توجه به اینکه ایران در ردیف‬ ‫کش��ورهای صنعتی دنی��ا قرار دارد‪ ،‬رن��و ان را به‬ ‫منطقه صادراتی تبدی��ل خواهد کرد که البته نیاز‬ ‫به زیرس��اخت هایی نظیر تولید خودروهای جدید‪،‬‬ ‫تس��هیل در ش��رایط تولید و پرورش ب��ازار جدید‬ ‫ب��رای خاورمیان��ه‪ ،‬انتخاب خودرو متناس��ب بازار‬ ‫برای مشتریان داخلی و خارجی و همچنین تولید‬ ‫محصول باکیفی��ت دارد که روی این موارد تمرکز‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €با چه روش�ی ای�ران را برای ایج�اد بازار‬ ‫جدید خاورمیانه اماده خواهید کرد؟‬ ‫برخی رقب��ا بازار خاورمیان��ه ندارند و بر همین‬ ‫اس��اس بخش خاورمیانه شرکت رنو حدود ‪3‬سال‬ ‫پیش راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ن بخش تمام‬ ‫بحث های بازاریابی‪ ،‬اس��تانداردهای رنو و خدمات‬ ‫فروش و پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که تولید برخ��ی خودروهای جدید در‬ ‫این منطقه اغاز شد‪ .‬برای نمونه خودرو داستر اگر‬ ‫در ایران به تولید می رس��ید‪ ،‬این امکان فراهم بود‬ ‫که ‪20‬هزار دستگاه ان را به خاورمیانه صادر کنیم‪.‬‬ ‫€ €براس�اس صحبت ه�ای ش�ما‪ ،‬رن�و قصد‬ ‫ماندن دائمی در ای�ران دارد‪ .‬چه مزیت هایی‬ ‫ای�ن ش�رکت را ب�رای س�رمایه گذاری و‬ ‫برنامه ری�زی بلندم�دت در کش�ور مصمم تر‬ ‫می کند؟‬ ‫هنگامی که رنوپ��ارس به ایران ام��د در قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬داخلی سازی و‪...‬‬ ‫موردنظر قرار گرف��ت؛ برنامه هایی که هیچ کدام از‬ ‫خودروسازان خارجی به ان توجه نداشتند‪ .‬شرکت‬ ‫رن��و از همان ابتدا قصد مان��دن در ایران تحت هر‬ ‫شرایطی را داشت‪ .‬در دوران تحریم وضعیت بسیار‬ ‫سخت بود و بسیاری از خودروسازان‪ ،‬ایران را ترک‬ ‫کردند زیرا نگاه شان اقتصادی بود اما رنو ان شرایط‬ ‫و ضررها را پذیرف��ت‪ .‬از انجایی که رنو برای ایران‬ ‫برنام��ه راهبردی در نظر گرفته و فاز نخس��ت ان‬ ‫فعالیت این ش��رکت در ‪ 10‬سال گذشته است‪ ،‬به‬ ‫فعالیت خود با برنامه های جدید در این کشور ادامه‬ ‫می ده��د‪ .‬برنامه رنو با دیگر خودروس��ازان تفاوت‬ ‫دارد و از هم��ان ابت��دا اع�لام کرد ک��ه می خواهد‬ ‫ش��ریک اس��تراتژیک صنعت خودرو ایران باش��د؛‬ ‫مسئله ای که شعار نبود و نگاهی همه جانبه به تمام‬ ‫صنعت خودرو و قطعه ایران داشت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫ابهام در قیمت گذاری خودرو‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫مدی��رکل صنایع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت قیمت گ��ذاری خودرو در س��ال ‪ ۹۵‬را‬ ‫در هال��ه ای از ابه��ام دانس��ت و گف��ت‪ :‬اینک��ه بی ثباتی‬ ‫قیمت گذاری در س��ال اینده ادامه خواهد داشت یا خیر‪،‬‬ ‫معلوم نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبر خ��ودرو‪ ،‬امیرحس��ین قنات��ی افزود‪:‬‬ ‫پیش نویس قانون گذاری قیمت خودرو برای سال اینده‪ ،‬به‬ ‫شورای اقتصاد ارسال شده و هنوز در دست بررسی است‪.‬‬ ‫شراکت سایپا با رنو‬ ‫پیمان کارگر‪:‬‬ ‫از انجایی که‬ ‫ایران کشوری‬ ‫صنعتی با سطح‬ ‫باالیی است‪،‬‬ ‫می تواند به‬ ‫پایگاه صادرات‬ ‫تبدیل شود که‬ ‫در کنار ان بازار‬ ‫خاورمیانه را نیز‬ ‫در دست دارد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با عصر‬ ‫خودرو درباره همکاری با رنو گفت‪ :‬سایپا با رنو از قبل کار‬ ‫کرده و این همکاری ادامه خواهد یافت و مذاکرات نیز به‬ ‫خوبی پیش می رود اما هنوز برای تولید مشترک محصول‬ ‫خاص��ی از رنو توافق نکرده ایم که این مذاکرات ادامه دارد‬ ‫و هنوز توافق نهایی حاصل نشده است‪.‬‬ ‫مهدی جمال��ی درباره مباحث مطرح ش��ده در زمینه‬ ‫واگ��ذاری پارس خودرو به رنو با تاکید بر صحت نداش��تن‬ ‫ای��ن موض��وع اف��زود‪ :‬ترکیب��ی از پیش��نهادها را به این‬ ‫ش��رکت ارائه کرده ایم و ش��راکت س��ایپا با رنو به صورت‬ ‫س��رمایه گذاری (جوینت ونچر) خواهد ب��ود‪ ،‬با این وجود‬ ‫هن��وز نمی ت��وان درباره جزئی��ات مذاکرات س��ایپا و رنو‬ ‫اظهارنظ��ر ک��رد‪ .‬همچنین ادامه یا قطع هم��کاری رنو با‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬سیاست این خودروساز فرانسوی و بر مبنای‬ ‫خط مش��ی است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫انجام این مذاکرات تعیین کرده اس��ت و س��ایپا نقشی در‬ ‫تعیین این سیاست ندارد‪.‬‬ ‫جمالی درباره چگونگی همکاری رنو با سایپا یا احتمال‬ ‫انعقاد قرارداد جدید با این ش��ریک فرانس��وی برای تولید‬ ‫مش��ترک محص��ول در ایران خ��ودرو و س��ایپا گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع سیاس��تی اس��ت که دولت تعیین می کند و هنوز‬ ‫مش��خص نش��ده اما انچه مس��لم اس��ت احتمال انعقاد‬ ‫قرارداد جدیدی با رنو مشابه قراردادی که در گذشته بین‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا برای تولید خ��ودرو تندر‪ ۹۰‬منعقد‬ ‫شده بود‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫جشنواره نوروزی ایساکو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬جش��نواره خدمات ن��وروزی ایران خ��ودرو‪ ،‬از ‪۲۵‬‬ ‫اس��فند ‪ ۹۴‬تا ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۹۵‬در سراس��ر کشور به اجرا‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫س��یدرضا حسینی افزود‪ :‬جش��نواره خدمات نوروزی با‬ ‫همکاری ‪ ۵۱۹‬نمایندگی ایران خودرو در سراس��ر کش��ور‬ ‫اجرا می ش��ود که از این تعداد ‪ ۲۸۷‬نمایندگی به صورت‬ ‫ش��بانه روزی فع��ال هس��تند‪ .‬او ناوگان خدمت رس��ان در‬ ‫جشنواره خدمات نوروزی ایساکو را بیش از ‪ ۲۱۰۰‬ناوگان‬ ‫اماده در مسیرهای پرتردد کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫تامین اقالم مازاد بر اقالم پرمصرف پیش بینی شده‪۲۶۲ ،‬‬ ‫فروشگاه ایس��اکو اماده عرضه خدمات و قطعات موردنیاز‬ ‫مشتریان خواهند بود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هزینه کرد ذوب اهن اصفهان در محیط زیست‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر ارش��د ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیست (اچ اس ای) شرکت س��هامی ذوب اهن‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان در ‪۷‬تا ‪ ۸‬سال اخیر افزون بر ‪۴۰۰‬میلیارد تومان در زمینه‬ ‫مسائل زیست محیطی‪ ،‬هوا‪ ،‬اب و خاک هزینه کرده است‪ .‬با توجه به هزینه ه ا و اقدامات‬ ‫زیست محیطی انجام شده‪ ،‬برداشت اب از زاینده رود ‪۵۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در گفت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ‪ ۲۶۵‬هزار تنی مس‬ ‫در فوالد مبارکه اتفاق افتاد‬ ‫انتقال دانش فنی ساخت‬ ‫قطعات و تجهیزات از اتریش‬ ‫رشد کنسانتره مس‬ ‫عملکرد ‪ ۱۱‬ما ه امس��ال در ‪ 3‬واحد بزرگ مس کش��ور‬ ‫حاک��ی از تولید ‪۸۹۳/۸‬هزار تن کنس��انتره اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه در س��ال گذشته رشد نزدیک به‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جدول اماری سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می دهد در‬ ‫مدت ‪۱۱‬ما ه س��ال جاری در واحد های مس سرچش��مه‪،‬‬ ‫میدوک (استان کرمان) و سونگون (اذربایجان شرقی) در‬ ‫مجموع ‪ ۸۹۳‬هزار و ‪ ۸۳۹‬تن کنس��انتره مس تولید شد‪،‬‬ ‫در حالی که در مدت مش��ابه در سال گذشته عملکرد در‬ ‫این زمینه ‪۷۲۸/۶‬هزار تن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫میزان کنسانتره مس تولیدی در قالب عملکرد ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫س��ال گذشته واحد های یاد شده نس��بت دوره مشابه در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬افزایش یک درصدی داشت‪.‬‬ ‫میزان تولید اند مس در ‪۱۱‬ماه سال جاری به ‪۲۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۰‬تن رسید‪ ،‬در حالی که ‪ ۱۱‬ماه سال گذشته بیش‬ ‫از ‪۲۱۱/۶‬هزار تن بود‪ .‬همچنین کاتد مس تولیدی در این‬ ‫مدت ‪۱۷۲‬هزار و ‪ ۲۱۱‬تن بود اما در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته بیش از هزار تن به ثبت رسید‪.‬‬ ‫کل اس��تخراج انج��ام ش��ده در دوره مورد بررس��ی از‬ ‫معادن مس سرچشمه‪ ،‬سونگون و میدوک ‪۱۴۷‬میلیون و‬ ‫‪۳۶۱‬هزار و ‪ ۷۵۲‬تن بود‪ ،‬در حالی که ‪۱۱‬ماه سال گذشته‬ ‫مق��دار ‪۱۴۹‬میلیون و ‪۳۷۹‬ه��زار و ‪ ۱۳۳‬تن مواد معدنی‬ ‫استخراج شد‪.‬‬ ‫اماره��ای ثبتی نش��ان می دهد عملکرد ‪ ۱۱‬ماه س��ال‬ ‫گذش��ته در زمینه اس��تخراج م��واد معدن��ی از ‪ 3‬معدن‬ ‫یاد ش��ده در مقایسه با مدت مش��ابه در سال ‪ ۱۳۹۲‬که‬ ‫‪۱۲۵‬میلیون و ‪۵۲۸‬هزار و ‪ ۴۲۷‬تن بود‪ ،‬رشد ‪۱۹‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین‪ ،‬در زمینه اس��تخراج س��نگ س��ولفیدی‬ ‫میزان اس��تخراج در دوره مورد بررسی برابر با ‪۴۰‬میلیون‬ ‫و ‪۷۴۰‬هزار و ‪ ۲۶۳‬تن بود‪ ،‬درحالی که ‪ ۱۱‬ماه سال جاری‬ ‫س��نگ سولفیدی اس��تخراج ش��ده از معادن یادشده ‪۳۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۸۷‬هزار و ‪ ۷۲۳‬تن بود‪.‬‬ ‫همچنین در مدت یاد ش��ده ‪۳۰‬هزار و ‪ ۶۴۳‬تن مفتول‬ ‫تولید شد و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۵۴‬تن کنسانتره مولیبدن از دیگر‬ ‫اقالم این واحد ها بود در حالی که ‪۱۱‬ماه س��ال گذش��ته‬ ‫‪5‬هزار و ‪ ۳۸۰‬تن کنسانتره مولیبدن و عالوه براین ‪۶۲۷‬تن‬ ‫نیز مولیبدن به تولید رسید‪ .‬همچنین میزان لجن محتوی‬ ‫طال و نقره در دوره این گزارش ‪ ۴۷۴‬تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫براس��اس جدول اماری اعالم ش��ده ایمی��درو‪ ،‬کاتد مس‬ ‫تولید ش��ده در سال ‪ ۱۳۹۲‬افزون بر ‪ ۱۸۸/۶‬هزار تن بود‬ ‫که نس��بت به رقم تولیدی در سال ‪ ۱۳۹۱‬به میزان بیش‬ ‫از ‪۲۱۳/۵‬هزار تن‪ ،‬کاهش ‪۱۱/۷‬درصدی داشت‪ .‬براساس‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬قرار است ظرفیت تولید مس در‬ ‫س��ال های ‪ 1394‬تا ‪ 1391‬به ترتیب ‪ ۳۵۰ ،۳۰۰ ،۲۸۰‬و‬ ‫به ‪ ۳۸۰‬هزار تن برس��د‪ .‬گزارش های منتش��ر شده نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬میزان ذخایر شناس��ایی ش��ده مس در کشور به‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تن می رس��د‪ .‬کشورمان روی کمربند‬ ‫اه��ن‪ ،‬روی‪ ،‬س��رب‪ ،‬مرمیت‪ ،‬مس و ط�لای جهانی قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫درحال حاضر‬ ‫امکان ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن‬ ‫افزایش‬ ‫ظرفیت در‬ ‫شرکت ملی مس‬ ‫ایران وجود‬ ‫دارد و ابتدا‬ ‫این افزایش‬ ‫ظرفیت انجام‬ ‫می شود و‬ ‫سپس در بخش‬ ‫اکتشافات‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خواهد شد‬ ‫در شرایطی که بس��یاری از شرکت ها با مشکل‬ ‫کمبود مناب��ع مالی مواجه هس��تند جلوگیری از‬ ‫اج��رای پروژه هایی که منج��ر به هدر رفتن پول و‬ ‫منابع مالی ش��رکت ملی مس ایران می ش��ود و از‬ ‫لحاظ اقتصادی به صرفه نیس��ت یک اس��تراتژی‬ ‫مدیریتی و شجاعانه اس��ت که به طور معمول در‬ ‫ای��ران به دالیل بازتاب های منف��ی توقف پروژه ها‬ ‫کمتر م��ورد توجه ق��رار گرفته اما ای��ن اقدام در‬ ‫ش��رکت مل��ی مس ای��ران اجرایی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی م��س در گفت وگوی یک‬ ‫س��اعته با خبرنگاران‬ ‫از چرایی اجرای این‬ ‫اس��تراتژی‪ ،‬وضعیت مس در سال ‪ ،۹۴‬پیش بینی‬ ‫شرایط در سال ‪ ۹۵‬و پسابرجام و راهکارهای رونق‬ ‫و توسعه طرح های شرکت مس سخن گفت‪ .‬امید‬ ‫به شرایط بعد از برجام‪ ،‬ترجیع بند سخنان احمد‬ ‫مرادعلی��زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی مس بود‪.‬‬ ‫ادامه این گپ و گفت را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت صنع�ت م�س را در س�ال ‪۹۴‬‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫س��ال ‪ ،۹۴‬س��الی همراه با بیم و امید بود‪ ،‬امید‬ ‫از این لحاظ که کش��ور درگی��ر مذاکرات طوالنی‬ ‫و س��ختی بود و مدت زیادی طول کش��ید تا این‬ ‫مذاکرات به نتیجه برسد‪ .‬در طول سال افرادی که‬ ‫در دولت حضور داش��تند و به پیشبرد این اهداف‬ ‫در این مس��یر کم��ک می کردند هم��واره امیدوار‬ ‫بودن��د اما در کن��ار ان نیز س��نگ اندازی هایی در‬ ‫این مس��یر انجام می ش��د همچنین مشکالتی که‬ ‫در عرص��ه صنعتی وجود داش��ت بیم��ی را برای‬ ‫واحدهای صنعتی ایجاد کرده بود‪ ،‬خوشبختانه در‬ ‫مدت دو ماه گذش��ته بیم ها کنار رفت و امیدواری‬ ‫ایجاد شد‪ .‬از این رو انتظار می رود که در سال های‬ ‫این��ده فض��ای صنعتی و اقتصادی رو به رش��دی‬ ‫را داش��ته باشیم و کش��ور در مسیر پیشرفت قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬سال ‪ ۹۴‬را با یک برنامه مشخص در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬توس��عه و اصالح ساختارهای شرکت شروع‬ ‫کردیم و صرف نظر از بحث توسعه درسایر بخش ها‬ ‫به ویژه در بخش تولید برنامه های ما محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €درب�اره فعالیت های�ی ک�ه س�ال ‪ 94‬در‬ ‫شرکت ملی مس انجام شده‪ ،‬توضیح دهید؟‬ ‫برنامه ریزی ش��ده بود حدود ‪ ۲۵۳‬هزار تن مس‬ ‫از مع��ادن تولید کنی��م و امار ‪ 11‬ماه که نش��ان‬ ‫از تولی��د ‪ ۲۳۸‬هزار تن دارد‪ ،‬حاکی از این اس��ت‬ ‫که این برنامه تا پایان س��ال محقق خواهد ش��د‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬درصد نس��بت به سال قبل رشد تولید‬ ‫داش��تیم و این رشد تولید ناش��ی از راه اندازی دو‬ ‫واحد توسعه ای در مس «سونگون» و «سرچشمه»‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین در حوزه توسعه هم با وجود‬ ‫اینکه منابع مالی ما تحت تاثیر تحریم ها در کشور و‬ ‫کاهش قیمت جهانی قرار گرفته و به شدت ضعیف‬ ‫ش��ده بود اما در بخش توسعه از پروژه های مهمی‬ ‫که در اینده نقش دارد غافل نبودیم‪ ،‬در این حوزه‬ ‫نیز س��رمایه گذاری کردیم به نحوی که در س��ال‬ ‫جاری س��رمایه گذاری مورد نیاز در بخش توسعه‬ ‫انجام شده است‪ .‬در حوزه منابع انسانی نیز با همت‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان در جریان بازدید هیات‬ ‫بازرگانی کشور اتریش از فوالد مبارکه با اشاره به موقعیت‬ ‫و نشان(برند) فوالد مبارکه اصفهان در عرصه های جهانی‬ ‫و داخلی درباره تبیین راهکارهای همکاری ش��رکت های‬ ‫اتریش��ی با فوالد مبارکه بر انتق��ال دانش فنی‪ ،‬ارتباطات‬ ‫دانش��گاه های کش��ور اتریش ب��ا مراکز پژوهش��ی اهن و‬ ‫فوالد ایران و ایجاد بس��تر مناسب به منظور ارتقای توان‬ ‫مهندسی کشور در ساخت قطعات و تجهیزات با همکاری‬ ‫شرکت های اتریشی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پورتال ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان‪،‬‬ ‫بهرام س��بحانی با بیان اینکه در جری��ان این همکاری ها‬ ‫شرکت های اتریشی می توانند به صورت همکاری مشترک‬ ‫با ش��رکت های ایرانی مش��ارکت فعالی در زمینه انرژی و‬ ‫بازیافت و زیرس��اخت ها داشته باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه از این قبیل همکاری ها استقبال می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار که «وای��ن گارتنر» مستش��ار بازرگانی‬ ‫س��فارت اتریش در ایران‪« ،‬توماس موش��یک» وابس��ته‬ ‫بازرگانی س��فارت اتریش و مدیر بازرگانی سفارت اتریش‬ ‫حض��ور داش��تند‪ ،‬گارتنر هم��کاری تجاری و مهندس��ی‬ ‫ب��ا ف��والد مبارک��ه را فرصت ارزن��ده ای خوان��د و ضمن‬ ‫ارائه گزارش��ی از فعالیت های کش��ور اتری��ش در ایران و‬ ‫همکاری هایی که این کش��ور با صنایع ایران خودرو‪ ،‬سایپا‬ ‫و سایر شرکت های ایرانی دارد‪ ،‬از عالقه مندی بیشتر این‬ ‫کشور نسبت به گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری‬ ‫با ایران در زمینه فوالد خبر داد‪.‬‬ ‫این مستش��ار بازرگانی س��فارت اتریش ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد‪ :‬هرچه زودت��ر زمینه های ای��ن همکاری ها با فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان فراهم شود‪.‬‬ ‫و همکاری که تمامی مس��ئوالن در سطح وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و درس��طح نمایندگان‬ ‫استان های کرمان و اذربایجان و مسئوالن اجرایی‬ ‫در این استان ها داشته اند‪ ،‬اصالحاتی انجام شده تا‬ ‫از ورود نیروی انس��انی جدید و تورم نیروی انسانی‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫کارکن��ان بای��د درک مش��خصی از حوزه های‬ ‫اقتصادی داش��ته باش��ند و خوش��بختانه این امر‬ ‫در نیروی انس��انی ایجاد ش��ده و کاه��ش قیمتی‬ ‫که درب��ازار جهانی اتفاق افتاده و در گذش��ته در‬ ‫کارکنان قابل لمس نبود‪ .‬با مطالعاتی که کارکنان‬ ‫داش��تند و توضیحات��ی که مدی��ران مختلف ارائه‬ ‫کردند کارکنان به این نتیجه رس��یدند که شرکت‬ ‫زمان��ی ب��ه خوب��ی اداره می ش��ود ک��ه همدلی و‬ ‫همگرایی بین نیروی انس��انی وجود داشته باشد و‬ ‫تولید اقتصادی ش��ود‪ .‬مجموعه این رفتارها باعث‬ ‫شده تا قیمت ها در شرکت ملی مس ایران نسبت‬ ‫به س��ال های گذشته منطقی شود‪ ،‬یعنی قیمت ها‬ ‫کاهش پیدا کرده و توانس��تیم ب��ا پایین ترین حد‬ ‫قیمت ه��ا به حیات خ��ود ادامه دهی��م‪ ،‬حتی در‬ ‫برنامه های توسعه ای نیز با استفاده از منابع بانکی‬ ‫داخلی و خارج از کشور برنامه های توسعه ای خود‬ ‫را محق��ق کنیم‪ .‬همچنین یکی از اقداماتی که در‬ ‫دوره مدیریت جدید اتفاق افتاد بازنگری طرح های‬ ‫توس��عه ای بود‪ ،‬در دوره مدیری��ت من قیمت های‬ ‫جهانی مس به این شدت کاهش پیدا نکرده بود و‬ ‫قیمت ها در اواخر سال ‪ ۹۲‬به ‪۷‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬به طورمتوسط به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در واق��ع ی��ک بازنگری اساس��ی انجام ش��د تا‬ ‫متوج��ه ش��ویم پروژه های��ی که تعریف ش��ده به‬ ‫صرفه اس��ت و ایا منجر به ایج��اد ارزش افزوده در‬ ‫ش��رکت می ش��ود یا خیر‪ .‬زمانی که در این زمینه‬ ‫مطالعات الزم انجام ش��د پروژه هایی که به لحاظ‬ ‫اقتصادی به صرفه نبود‪ ،‬متوقف شد‪ .‬در وزارتخانه‬ ‫نیز برای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی توضیح داده‬ ‫ش��د و حاصل این توضیح��ات جلوگیری از انجام‬ ‫پروژه های غیراقتصادی و غیربازده بود‪ .‬با این اقدام‬ ‫از س��رمایه گذاری حدود ‪۸‬هزار میلیارد تومانی یا‬ ‫ح��دود ‪۲‬میلی��ارد یورویی که غیراقتص��ادی بود‪،‬‬ ‫جلوگیری شد‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنی�د درصورتی که این پروژه ها‬ ‫اجرایی می ش�د چه تبعاتی برای شرکت ملی‬ ‫مس به همراه داشت؟‬ ‫در صورت��ی اجرای��ی ش��دن ای��ن پروژه ه��ا نه‬ ‫تنها منابع ش��رکت ملی مس بلوکه می ش��د بلکه‬ ‫هیچ گونه سودی برای این شرکت نداشت زیرا این‬ ‫پروژه ها غیربازده و غیراقتصادی بودند؛ در شرایطی‬ ‫که مش��کل تامین مالی در ش��رکت ها وجود دارد‬ ‫س��رمایه گذاری بی رویه برای اجراشدن پروژه ها به‬ ‫معنای هدر رفتن پول ش��رکت ملی مس به شمار‬ ‫می رفت و هیچ گونه اورده ای برای شرکت نداشت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ام��کان ‪ ۴۰۰‬هزار ت��ن افزایش‬ ‫ظرفی��ت در این ش��رکت وج��ود دارد و ابتدا این‬ ‫افزایش ظرفیت انجام می ش��ود و سپس در بخش‬ ‫اکتشافات س��رمایه گذاری خواهد ش��د‪ .‬امروزه به‬ ‫دلیل وجود بحران جهانی‪ ،‬رکود و کاهش مصرف‬ ‫فلزات و سایر مواد معدنی بیش از ‪۹۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫از پروژه های صنعتی در دنیا متوقف شده است که‬ ‫از این رقم ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر به پروژه های معدنی‬ ‫اختص��اص دارد و بخش زی��ادی از این پروژه های‬ ‫معدنی فلزاتی مانند فوالد‪ ،‬سنگ اهن و مس است‬ ‫و در بخ��ش مس به طور مش��خص معادن با عیار‬ ‫کمتر از ‪ ۰/۶‬درصد در دنیا متوقف است‪.‬‬ ‫€ €چه برنامه های توس�عه ای در شرکت ملی‬ ‫مس برای سال ‪ ۹۵‬دارید؟‬ ‫باوجود مشکالتی که در کشور به دلیل تحریم ها‬ ‫هس��ت برنامه هایی که در سال ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬توسعه و اصالح ساختارها برنامه ریزی شده‪،‬‬ ‫محقق ش��ده اس��ت‪ ،‬می توانیم با یک برنامه ریزی‬ ‫مش��خص وارد س��ال ‪ ۹۵‬شویم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫بخش تولید‪ ،‬تولید مس محتوی از معدن به ‪۲۶۵‬‬ ‫هزار تن می رس��د و میزان افزایش ‪ ۶‬درصد نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۴‬اس��ت زیرا واحدهایی که در سال ‪۹۳‬‬ ‫و‪ ۹۴‬در کارخانه سونگون افتتاح شد در سال اینده‬ ‫به ظرفیت اس��می می رس��ند و براساس ظرفیت‬ ‫اسمی برنامه ریزی می کنیم تا تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫تنه��ا عامل��ی ک��ه می تواند م��ا را از بن بس��ت‬ ‫کاه��ش قیمت نج��ات دهد بح��ث افزایش تولید‬ ‫و اصالح قیمت تمام ش��ده ش��رکت است‪ .‬ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۲00‬هزار تن مس کاتد در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود و باقیمان��ده ان ب��ه صورت کنس��انتره‬ ‫اس��ت‪ .‬درامد حاصل از صادرات کنسانتره و کاتد‬ ‫تف��اوت معناداری ندارد‪ ،‬بنابراین درحد نیاز داخل‬ ‫برنامه ریزی کردیم که کاتد تولید ش��ود‪ .‬به نحوی‬ ‫که از ‪ 200‬هزارتن کاتدی که تولید می شود ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تن ان در داخل مصرف می ش��ود و ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تن ان قابلیت صادرات دارد؛ بخش��ی از کاتدی که‬ ‫تولی��د کردیم ب��ه دلیل تحریم ه��ا باقیمانده و در‬ ‫ای��ن زمینه برنامه ریزی کردیم‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬م‬ ‫تمام��ی قراردادهای فروش را بس��تیم تا صادرات‬ ‫ما بر اس��اس قیمت روز انجام شود‪ .‬بر این اساس‬ ‫می توانیم وضعیت جاری ش��رکت را اداره کنیم اما‬ ‫توس��ع ه ش��رکت متکی به منابع مالی و فاینانسی‬ ‫است که از بانک های داخلی و خارجی باید تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €برنامه ری�زی ش�ما ب�رای هم�کاری ب�ا‬ ‫کش�ورهای خارجی درچه زمینه هایی اس�ت‬ ‫و ایا تاکنون مذاکرات با شرکت های خارجی‬ ‫منجر به انعقاد قرار داد شده است؟‬ ‫مهم تری��ن اتفاق در دولت یازده��م این بود که‬ ‫اقتص��اد بیمار از حصار تحریم نج��ات پیدا کرد و‬ ‫باید در ش��رایط فعلی این بیم��اری به طور کامل‬ ‫درمان ش��ود؛ مذاکراتی که با کش��ورهای خارجی‬ ‫واکاوی مهم ترین اخبار معدن و صنایع معدنی در سال‪94‬‬ ‫از جلسه سنگ اهنی ها برای خروج از بحران بازار تا پایان ذخیره معدن سرب و روی انگوران‬ ‫بخش معدن نیز در سال ‪ ،94‬از فضای عمومی اقتصاد‬ ‫کشور جدا نبود و نوسانات زیادی تجربه کرد‪.‬‬ ‫مع��دن ‪ 24‬در گزارش��ی ب��ه مهم تری��ن تح��والت و‬ ‫رخدادهای بخش معدن و صنایع معدنی در س��الی که‬ ‫گذشت پرداخته که در پی می خوانید‪.‬‬ ‫همچنین وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی در نامه ای به‬ ‫نعم��ت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اب پاکی را‬ ‫روی دست معدنکاران ریخت و گفت با تقسیط ‪ 3‬ساله‬ ‫حق��وق دولتی موافقت نمی کنی��م و موضوعی با عنوان‬ ‫استمهال مطرح نیست‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمیت ت��داوم س��قوط ناگهانی قیمت‬ ‫سنگ اهن در بازارهای جهانی و بحران جدی ایجاد شده‬ ‫برای معدنکاری سنگ اهن ایران‪ ،‬در جلسه ای فوق العاده‬ ‫در تاری��خ ‪ 15‬فروردی��ن ‪ 94‬هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان س��نگ اهن ایران‪ ،‬به‬ ‫بحث و بررسی پیرامون این موضوع و راه حل های خروج‬ ‫از بحران موجود پرداختند‪.‬‬ ‫با تمهیدات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش‬ ‫معدن‪ ،‬فضا برای مش��ارکت ‪۸۰‬درصدی سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در اکتشافات فراهم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل کارگ�روه خ�روج از بح�ران بازار‬ ‫سنگ اهن‬ ‫‹ ‹دریاف�ت حق�وق دولت�ی از مع�ادن‬ ‫سنگ اهن منتفی نیست‬ ‫در اوایل س��ال معاون مع��دن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬دریافت حقوق دولتی‬ ‫از معادن س��نگ اهن در س��ال ‪ 94‬قطع��ی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری ‪ 80‬درص�د پهنه های معدنی به‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹جزئیات ‪ 10‬راهبرد معدنی در سال ‪94‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا رونمایی از‬ ‫‪ ۱۰‬راهبرد برای معادن کشور گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫ب��ا عملیات اکتش��افی که در حال انج��ام بوده و تالش‬ ‫معدنکاران‪ ،‬رش��د ‪۱۵‬درصدی در س��ال ‪ ۹۴‬را ش��اهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق پوسکو برای ساخت کارخانه فوالد‬ ‫در ایران‬ ‫غ��ول فوالدس��ازی کره جنوب��ی پوس��کو از امض��ای‬ ‫توافقنامه مقدماتی برای کمک به س��اخت یک کارخانه‬ ‫فوالد به ارزش ‪1/6‬میلیارد دالر در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪100‬میلی�ارد تومانی حق انتفاع در‬ ‫بودجه ‪95‬‬ ‫میزان حق انتفاع در الیحه بودجه ‪ 95‬نس��ب به سال‬ ‫‪ 94‬مع��ادل ‪100‬میلیارد توم��ان پایین تر درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از مع�دن و کارخانه ش�مش‬ ‫طالی ساریگونی‬ ‫معدن و کارخانه اس��تحصال شمش طالی ساریگونی‬ ‫قروه از بزرگترین سرمایه گذاری های صنعتی کردستان‬ ‫در دهه فجر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹اه�ن و ف�والد چهارمی�ن کاالی عم�ده‬ ‫صادراتی ایران‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران با انتشار اماری اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬ارزش صادرات اهن و فوالد در ‪ 9‬ماه نخست سال ‬ ‫‪( 1394‬منتهی به اذر) به ‪763‬میلیون دالر رسید و این‬ ‫تولیدات جای��گاه چهارمین کاالی عمده صادراتی را در‬ ‫کشور به دست اوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنام�ه ی�ک میلیارد یورویی ش�رکت‬ ‫مس با «ام کی ام» المان‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران و ش��رکت «ام کی ام»‬ ‫الم��ان به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های اروپایی‬ ‫برای توسعه همکاری ها تفاهمنامه یک میلیارد یورویی‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�رارداد ف�والد هرم�زگان ب�ا ایتالیایی ها‬ ‫برای تولید ‪ 3‬میلیون تن فوالد‬ ‫قرارداد توس��عه فوالدهرمزگان تا س��قف ‪ 3‬میلیون تن‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹س�عد محم�دی مدیرعامل توس�عه معادن‬ ‫روی شد‬ ‫اردشیر س��عد محمدی‪ ،‬مدیر با س��ابقه شرکت های‬ ‫معدنی ایران مدیرعامل ش��رکت توسعه معادن «روی»‬ ‫ایران شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی بیش از ‪ 17‬هزار محدوده معدنی‬ ‫با توجه به طرح ازادسازی محدوده های معدنی‪ ،‬برای‬ ‫‪ 17248‬مح��دوده با مس��احتی برابر ‪ 81‬ه��زار و ‪388‬‬ ‫کیلومترمربع در ‪ 3‬فاز ازادسازی انجام شد‪.‬‬ ‫قیمت فلزات جهانی کاهشی شد‬ ‫امار صادراتی چین منتشر شد که شاهد کاهش قیمت فلزات اساسی بودیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‪ ،24‬داده ه��ای ناامیدکننده صادارت��ی از چین همچنان‬ ‫حکای��ت از تداوم ضع��ف در بزرگترین مصرف کننده کاالهای اساس��ی در‬ ‫جهان دارد‪.‬‬ ‫ت وگوی اختصاصی با‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مطرح کرد‬ ‫ سنگ اهن «سامارکو»‬ ‫به مدار تولید باز می گردد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫انجام می شود براساس ش��رایط رقابتی و عرضه‬ ‫و تقاض��ا ما را از محدودیت ارتب��اط با برخی از‬ ‫شرکت های خاص بیرون می اورد و می توانیم در‬ ‫عرصه جهانی حضور پی��دا کنیم‪ ،‬این مهم ترین‬ ‫موهبتی بوده که اقتصاد را برون زا کند و فرصت‬ ‫می ده��د ک��ه توانمندی های درون ش��رکت را‬ ‫شناس��ایی کنیم و راه اج��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫را فراه��م خواهد کرد‪ .‬در ف��روش کاتد به دلیل‬ ‫تحریم ها مش��کل داشتیم و در شرایط فعلی که‬ ‫فض��ا رقابتی ش��ده‪ ،‬می توانیم هم��کاری کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت های خارجی درحال حاضر بازار ایران را‬ ‫محک می زنند اما در شرایط کنونی قراردادهایی‬ ‫که اجرایی ش��ده در حوزه خودرو بود و در دیگر‬ ‫حوزه ها عملیاتی نش��ده است‪ .‬امادگی همکاری‬ ‫با ش��رکت هایی که در بخش اکتشافات توانایی‬ ‫دارن��د را داری��م؛ البته‪ ۵۰‬درصد اکتش��افات در‬ ‫بخش اج��را را ش��رکت ملی مس ای��ران انجام‬ ‫می دهد اما به دلیل وجود تحریم ها در کشور در‬ ‫حوزه اس��تفاده از تجهیزات جدید عقب هستیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر با برخی از شرکت های استرالیایی‬ ‫و انگلیس��ی که در بخ��ش اکتش��افات فعالیت‬ ‫می کنند مذاک��ره می کنیم تا با این ش��رکت ها‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک داش��ته باشیم؛ در این‬ ‫زمینه با ‪ ۵‬ش��رکت مذاکره ک��رده و تفاهمنامه‬ ‫امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین چالش های�ی که صنعت مس‬ ‫ب�ا ان روبه رو بوده‪ ،‬چیس�ت و چگونه این‬ ‫مشکالت مدیریت شده است؟‬ ‫در ح��وزه س��رمایه گذاری صنعت��ی مش��کل‬ ‫چندان��ی در ش��رکت ملی مس وج��ود ندارد و‬ ‫درصورتی که با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی به نتیجه برسیم تا دولت‬ ‫زیرس��اخت ها را فراهم کند‪ ،‬تامین منابع مالی و‬ ‫اجرای کارهای صنعتی راحت است و شرکت ها‬ ‫می توانند ای��ن اقدام را انج��ام دهند‪ .‬مهم ترین‬ ‫تاثیر گذار نیس��تند همچنین یک واحد تحقیق و‬ ‫توسعه در ش��رکت وجود دارد که محل استقرار‬ ‫ان مس سرچشمه است‪ .‬شرکت ملی مس ایران‬ ‫در ‪ ۳۵۰‬پروژه با دانش��گاه های مختلف همکاری‬ ‫می کن��د و در اذربایج��ان نی��ز با دانش��گاه های‬ ‫اذربایجان در س��هند و تبری��ز همکاری دارد که‬ ‫ای��ن همکاری ها به طور عمده برای نوس��ازی و‬ ‫اصالحات الزم در ش��رکت انجام می شود و البته‬ ‫بیش��تر ای��ن پژوهش ها کاربردی و فعال اس��ت‪.‬‬ ‫ارتباط ما با دانشگاه به صورت انفرادی و مستقیم‬ ‫اس��ت ام��ا ترجی��ح می دهیم که دو ش��خصیت‬ ‫حقوقی با یکدیگر همکاری و قرارداد منعقد کنند‬ ‫یعنی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان وابسته‬ ‫به دانشگاه به عنوان شخصیت حقوقی با شرکت‬ ‫ملی مس ایران همکاری داش��ته باشند و نتیجه‬ ‫این اقدام تاثیرگذاری در اقتصاد کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫صنعت مس صنعتی مادر و استراتژیک است‪.‬‬ ‫€ €خوراک متعلق به معادن شرکت مس تا‬ ‫چند سال دیگر جوابگوی کارخانه های شما‬ ‫خواهند بود؟‬ ‫شرکت ملی مس ایران برای اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و تولید مس در ایران تشکیل شده و بسیاری از‬ ‫معادن در «سونگون»‪« ،‬سرچشمه»‪« ،‬میدوک»‬ ‫و مع��ادن جدیدی که اماده راه اندازی هس��تند‬ ‫به طور متوس��ط تا ‪ ۳۰‬سال اینده تامین کننده‬ ‫ماده معدنی برای تولید هس��تند البته بخشی از‬ ‫سرمایه گذاری های معادن جدیدی مانند درالو‪،‬‬ ‫دره زار و چاه فیروزه نیز انجام ش��ده که ظرفیت‬ ‫این معادن نیز ب��رای کارخانه ها خوراک الزم را‬ ‫تولید خواهند کرد‪.‬‬ ‫€ €شرکت ملی مس ایران خصوصی است‬ ‫و وضعی�ت پرداخ�ت حقوق دولت�ی ان یا‬ ‫بهره مالکانه به چه شکل انجام می شود؟‬ ‫بله این ش��رکت خصوصی اس��ت در حقیقت‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۵‬ش��رکت ملی مس خصوصی سازی‬ ‫قیمت های کرومیت جهشی نخواهد بود‬ ‫ب��ازار کرومی��ت چین همچن��ان وضعی��ت ضعیفی را‬ ‫نش��ان می دهد اگرچه قیمت ه��ای مناقصه های فروکروم‬ ‫پر کرب��ن به روند نزولی خود ادام��ه می دهد با این حال‬ ‫تولیدکنندگان کرومیت درباره قیمت های پایین فروکروم‬ ‫نگران نیس��تند چراکه موجودی کروم در بنادر در سطح‬ ‫پایینی است هرچند که معامالت در بازار کروم هنوز فعال‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ ،24‬از انجا که پ��س از تعطیالت‬ ‫س��ال نو چین قیمت های بازار اتی کرومیت ثابت به نظر‬ ‫می رسد و برخی معادن سایر کشورها نیز تولید را کاهش‬ ‫داده اند اما بازار فروش فوری چین هنوز بهبودی را نشان‬ ‫نمی دهد از اینرو تولیدکنندگان و تاجران پیش��نهادهای‬ ‫ف��روش با قیمت های فعلی حف��ظ کرده اند و در این بین‬ ‫فروش��ندگانی وجود دارند که قیمت های بسیار پایینی را‬ ‫اعالم می کنند‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود معامالت در ب��ازار کروم در کوتاه مدت‬ ‫تغییر محسوس��ی نداشته باش��د چراکه موجودی کروم‬ ‫در انبارهای بنادر چین همچنان باالس��ت و کارخانه های‬ ‫فروک��روم نگران از اینده‪ ،‬خرید را محدود کرده اند و تنها‬ ‫در برخی بنادر نظیر چونگ کینگ موجودی باالست‪.‬‬ ‫از بازار فروکروم پرکربن اخباری مبنی بر کاهش بهای‬ ‫فروش ف��وری و قیمت مناقصه ها اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫کارخانه ه��ای فوالدی به گ��وش می رس��د‪ .‬در ایران نیز‬ ‫در ‪ 2‬هفته گذشته ش��اهد ثبات قیمت های داخلی بودیم‬ ‫هرچن��د که با اتفاق های اخی��ر در بازارهای بین المللی و‬ ‫اعالم طرح های توسعه ای از سوی رییس جمهور چین که‬ ‫تقاضا برای فوالد را افزای��ش خواهد داد و گاهی در بازار‬ ‫فلزات رش��د قابل توجهی اتفاق افت��اد اما درصورت تاثیر‬ ‫این خبر بر قیمت های کروم‪ ،‬باید تغییر را در اغاز س��ال‬ ‫‪ 95‬احساس کرد‪.‬‬ ‫یکی از تولیدکنن��دگان بزرگ ک��روم افریقای جنوبی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این کش��ور هرچند که از لحاظ زیرساخت توسعه‬ ‫مطلوب��ی نداش��ته اما ب��ا توجه ب��ه قابلی��ت پهلوگیری‬ ‫کشتی های با ظرفیت باالی افریقا در بنادر چین و تامین‬ ‫حجم وس��یعی از تقاضای این بازار‪ ،‬ان هم با هزینه تمام‬ ‫ش��ده پایین‪ ،‬این نگران��ی وجود دارد ک��ه اتفاقی که در‬ ‫س��نگ اهن رخ داد و افزایش عرضه س��نگ اهن برزیل و‬ ‫استرالیا در کرومیت نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان کروم افریقای جنوبی قیمت های خود را‬ ‫ثابت نگه داشته اند‪.‬‬ ‫ش��د اما به دلیل اینکه پروانه ه��ای بهره برداری‬ ‫این ش��رکت منتقل نش��د و به نام شرکت ملی‬ ‫مس ایران اس��ت بهره مالکانه نمی دهد؛ بلکه در‬ ‫این ش��رکت حق��وق دولتی پرداخته می ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه ادعایی که دولت درباره معادن ناش��ی از‬ ‫ضرر و زیان اولیه که معتقد اس��ت در محاس��به‬ ‫اولیه ش��رکت مس برای خصوصی سازی داشته‪،‬‬ ‫همچنان ادامه دارد و سازمان بورس مدعی است‬ ‫تا زمانی که دولت تکلیف معادن را به طور دقیق‬ ‫مش��خص نکند به لحاظ قانونی اج��ازه فعالیت‬ ‫ش��رکت های اذربایجان و کرم��ان را نمی دهد تا‬ ‫انتق��ال اموال و دارایی ها اتف��اق بیفتد و این دو‬ ‫شرکت مدیریت تولید و مدیریت منابع انسانی را‬ ‫می توانند برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫€ €اهداف صنعت مس در سند چشم انداز‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬چه رقمی اس�ت و ایا به نظر شما‬ ‫محقق می شود ؟‬ ‫چش��م انداز افق ‪ ۱۴۰۴‬برای شرکت ملی مس‬ ‫تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن کاتد اس��ت و درصورتی که‬ ‫در طول مسیراینده اکتشافات به نتایج جدیدی‬ ‫برسد و ذخایر جدیدی کشف شود به طور یقین‬ ‫بر ای��ن ‪ ۴۰۰‬هزار تن افزوده می ش��ود بنابراین‬ ‫دس��تیابی به این رقم در افق ‪ ۱۴۰۴‬امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا رفع تحریم ها منجر به اس�تفاده از‬ ‫تجهیزات و ماشین االت جدید می شود؟‬ ‫در شرایط کنونی در بحث توسعه و به منظور‬ ‫جلوگیری از االیندگی در منطقه سرچش��مه و‬ ‫خاتون اباد نیاز به ماش��ین االت جدید احس��اس‬ ‫می ش��ود؛ در شرایطی که تحریم ها برطرف شده‬ ‫و ام��کان مذاکرات خارجی فراهم ش��ده اس��ت‬ ‫مذاکراتی با کش��ورهای خارجی انجام ش��ده و‬ ‫در ی��ک بس��تر رقابتی کارها پیش م��ی رود‪ .‬در‬ ‫حوز ه زیس��ت محیطی بیشترین مشکل در مس‬ ‫«خاتون اب��اد» و «سرچش��مه» وج��ود دارد و‬ ‫بای��د در مدت ‪ ۳۶‬ماه اینده اح��داث واحدهای‬ ‫اس��ید را در سرچش��مه و خاتون اباد اجرا کنیم‬ ‫و همچنین برای تبدیل اس��ید به کود شیمیایی‬ ‫پروژه جدی��دی اجرا کنیم که ای��ن امر به‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز دارد و به دنبال‬ ‫تامین منابع مالی و فناوری هس��تیم از این رو با‬ ‫شرکت های مختلف مذاکراتی را به منظور تامین‬ ‫منابع مالی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫€ €نظر خ�ود را درب�اره روزنامه تخصصی‬ ‫گسترش‬ ‫بیان کنید؟‬ ‫گس��ترش‬ ‫ب��ه لح��اظ تخصص��ی‬ ‫جهت گی��ری خوبی دارد و از ای��ن لحاظ که در‬ ‫حوزه های مختلف تخصصی گروه تشکیل شده‪،‬‬ ‫بس��یار خوب اس��ت اما به نظر می رسد که باید‬ ‫از جهت گیری خبرها به س��وی وزارتخانه خارج‬ ‫ش��ود و عالوه بر ان به لح��اظ گرافیکی نیز باید‬ ‫تغییراتی در ان ایجاد ش��ود تا جذابیت بیشتری‬ ‫داشته باشد همچنین با انجمن هایی که در حوزه‬ ‫مع��دن و متالورژی فعالیت می کنند باید ارتباط‬ ‫بیشتری برقرار شود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود معدن س��امارکو برزیل در ‪3‬ماهه‬ ‫چهارم سال اینده راه اندازی شود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،۲۴‬معدن س��امارکو در نوامبر سال‬ ‫گذشته دچار سانحه ش��ده و سد باطله ان شکست که‬ ‫منجر به کشته شدن ‪ ۱۹‬نفر شد‪.‬‬ ‫روبرت��و کارالیو‪ ،‬مدی��ر اجرایی س��امارکو اعالم کرده‬ ‫ب��ه احتمال زیاد ش��اهد کاهش ‪۱۹‬میلی��ون تنی تولید‬ ‫گندله سنگ اهن به طور ساالنه در این معدن باشیم در‬ ‫حالی که این معدن پیش از این در س��ال های گذش��ته‬ ‫‪۳۰‬میلیون تن ظرفیت تولید گندله داشته است‪ .‬کارلیو‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬تم��ام تمرکز ما روی راه ان��دازی دوباره این‬ ‫سایت معدنی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ،‬با مشتریان خود صحبت کرده ایم و انها به‬ ‫م��ا این امکان را داده اند که ما را یاری کرده و در انتظار‬ ‫بازگشایی دوباره سامارکو خواهند ماند‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود کاه��ش تولید در ط��ول ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫سال اجرایی شود و در برنامه ریزی های بلندمدت اجازه‬ ‫نگهداری و ذخیره س��ازی باطله های معدن داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تولیدات سامارکو قبل از وقوع حادثه‬ ‫شکس��ت س��د باطله‪۲۰ ،‬درصد از عرضه ساالنه گندله‬ ‫سنگ اهن در جهان را شامل می شد‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرایی س��امارکو ادام��ه داد‪ :‬انتظ��ار نمی رود‬ ‫راه ان��دازی دوباره ای��ن معدن هزینه های زی��ادی را به‬ ‫مجموعه تحمی��ل کند چراکه نیاز ب��ه نصب تجهیزات‬ ‫پیچیده در سیس��تم نیست‪ .‬سامارکو به تازگی با دولت‬ ‫برزیل به توافق رسیده تا در مدت ‪ ۶‬سال غرامتی معادل‬ ‫‪7/1‬میلیارد دالر را برای بهبود محیط زیس��ت پرداخت‬ ‫کند‪ .‬دادخواس��ت اصلی علیه س��امارکو شامل پرداخت‬ ‫خسارتی معادل ‪1/5‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫چشم انداز افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬برای‬ ‫شرکت ملی مس‬ ‫تولید ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫ تن کاتد است‬ ‫و درصورتی‬ ‫که درطول‬ ‫مسیراینده‬ ‫اکتشافات به نتایج‬ ‫جدیدی برسد‬ ‫و ذخایر جدیدی‬ ‫کشف شود به طور‬ ‫یقین بر این ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن افزوده‬ ‫می شود‬ ‫قیمت فلزات اساسی کاهشی شد‬ ‫امار صادراتی چین منتشر شد که شاهد کاهش قیمت‬ ‫فلزات اساس��ی بودی��م‪ .‬به گزارش مع��دن‪ ،24‬داده های‬ ‫ناامیدکنن��ده صادارتی از چین همچنان حکایت از تداوم‬ ‫ضع��ف در بزرگترین مصرف کننده کاالهای اساس��ی در‬ ‫جهان دارد‪.‬‬ ‫تراز تجاری چین براس��اس امار رس��می پکن نش��ان‬ ‫می دهد صادرات در ماه فوریه ‪ 25/4‬درصد نسبت به سال‬ ‫قبل کاهش داش��ت که بدترین عملکرد از ماه مه س��ال‬ ‫‪2009‬م بوده است‪.‬‬ ‫واردات چین نیز با افت ‪13/8‬درصدی مواجه شده که‬ ‫شانزدهمین افت متوالی در ماه های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از این کاهش ت��راز تجاری چی��ن مربوط به‬ ‫تعطیالت س��ال نو چینی ها در اغاز فوریه و تداوم ان تا‬ ‫اواسط ماه یادشده است اما بخش دیگر مربوط به ضعف‬ ‫در بخش تولید کارخانه ها است‪.‬‬ ‫البته در بخش واردات‪ ،‬چین ش��اهد افزایش در برخی‬ ‫مواد و کاالها بوده برای مثال در بخش س��نگ اهن رشد‬ ‫‪ 8/3‬درصدی در ماه فوریه نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫قبل داش��ت درحالی ک��ه در ژانویه اف��ت ‪ 4/5‬درصدی‬ ‫نسبت به ژانویه ‪ 2015‬به ثبت رسیده بود‪.‬‬ ‫این درحالی است که از لحاظ ارزش واردات سنگ اهن‬ ‫چین در فوریه نس��بت به سال قبل ‪ 34/4‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته و در ماه ژانویه نیز درمقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫قبل افت ‪ 33/3‬درصدی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫واردات محصوالت فوالدی اما کاهش داشت و از لحاظ‬ ‫ارزش��ی ‪ 14/6‬درصد و از نظر حجمی ‪ 6/8‬درصد نسبت‬ ‫به فوریه ‪ 2015‬افت داشته است‪ .‬افت واردات محصوالت‬ ‫فوالدی در ماه ژانویه امس��ال ‪19/5‬درصد از نظر حجمی‬ ‫و ‪ 30/7‬درصد از نظر ارزش��ی نس��بت به ژانویه ‪2015‬م‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارزش واردات م��س کار نش��ده به چین رش��د ‪15/8‬‬ ‫درصدی داشت و از نظر ارزش رشد ‪ 48/7‬درصد نسبت‬ ‫ب��ه فوریه ‪ 2015‬ثبت ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬واردات مس‬ ‫در ژانویه امس��ال افت ‪ 20/9‬درصدی نس��بت به ژانویه‬ ‫‪2015‬م از نظ��ر ارزش و ‪ 6/1‬درص��دی از لح��اظ حجم‬ ‫داش��ت‪ .‬به دنبال اطالعات ضعیف منتشر شده از میزات‬ ‫ص��ادرات چین‪ ،‬قیمت فروش ف��وری مس که به ‪ 5‬هزار‬ ‫دالر نیز رس��یده ب��ود با اف��ت ‪ 19/5‬دالری به ‪4980/5‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬در ایران نیز تغییرات قیمت ها بر روی بهای‬ ‫کلوخه تغییر بسزایی نداشته است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫س محتوی در سال ‪۹۵‬‬ ‫اقدام��ی ک��ه دول��ت باید انج��ام ده��د اصالح‬ ‫زیرس��اخت های مال��ی‪ ،‬اکتش��افات و همگرایی‬ ‫اس��ت به عبارت��ی دولت باید زیرس��اخت محور‬ ‫باشد نه پروژه محور؛ درصورتی که زیرساخت ها‬ ‫تامین ش��ود به دنبال ان منابع مالی نیز تامین‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته معتقدم ای��ران در صورتی به‬ ‫بهش��ت معدنکاری تبدیل می شود که در بخش‬ ‫اکتش��افات تقویت شود و اگر دولت این مسیر را‬ ‫برای ش��رکت ها فراهم کند‪ ،‬اجرای پروژه ها کار‬ ‫دشواری نیست‪.‬‬ ‫یکی از موانع اساسی برای جذب سرمایه گذار‬ ‫بحث س��اختار نیروی انسانی اس��ت زیرا افزایش‬ ‫نیروی انس��انی باعث افزایش قیمت تمام ش��ده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در برنامه ششم توسعه اصالح ساختار‬ ‫نیروی انسانی در حوزه دولت باید در دستور کار‬ ‫قرار بگیرد و اینکه نیروی انس��انی در ش��رکت ها‬ ‫متورم شده اقدام درس��تی نیست البته با توجه‬ ‫به ش��رایطی که در اقتصاد کش��ور حاکم شده‪،‬‬ ‫بوده تغییر س��اختار نیروی انسانی سخت است و‬ ‫درصورت وجود نیروی انسانی مازاد در شرکت ها‬ ‫ث حقوق و دستمزد و شکایاتی‬ ‫منطقی کردن بح ‬ ‫که کارکنان دارند‪ ،‬دش��وار است‪ .‬اقدامی که در‬ ‫ش��رکت ملی مس انجام دادیم این اس��ت که با‬ ‫توضی��ح دادن به مس��ئوالن محلی و نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از ورود نیروی انسانی‬ ‫جدی��د جلوگی��ری و س��اختارها را بازنگ��ری‬ ‫کرده ایم‪ .‬باید به هر ش��رکت به صورت تخصصی‬ ‫نگاه ش��ود و اتخاذ تصمیمات کلی برای تمامی‬ ‫ش��رکت ها کار درستی نیست و ش��رکت ها را با‬ ‫نوسانات زیادی مواجه کند‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ارتباط ش�رکت مل�ی مس با‬ ‫واحدهای تحقیق و توس�عه و دانش�گاه ها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫پروژه های دانش��گاهی زیادی انجام می ش��ود‬ ‫ام��ا این پروژه ها به طور واقعی در ش��رکت مس‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫وابستگی معدنی اپل به چین‬ ‫مزیت رقابتی کش��ور چین در تولی��د اقتصادی مواد‬ ‫اولیه اس��تراتژیک‪ ،‬شرکت اپل را مجبور به تولید گوشی‬ ‫ایفون در این کشور کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬در گزارش های منتش��ر شده از‬ ‫بخش فناوری اطالعات دنیا مش��اهده ش��د که شرکت‬ ‫اپل در هر ‪ ۱۰‬ثانیه ‪۵۴‬هزار دالر فروش داش��ته و بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬ه��زار دالر س��ود می کند‪ .‬بخش عم��ده ای از این‬ ‫سود مربوط به گوشی هوشمند به نام ایفون این شرکت‬ ‫است که در ترکیب با نرم افزار « ‪ » IOS‬یکی از برترین‬ ‫گوشی های موبایل دنیا را به بازار معرفی می کند‪.‬‬ ‫اما بد نیس��ت بدانیم در تولید گوشی ایفون مدل ‪۶S‬‬ ‫از ‪ ۶۲‬ن��وع عنص��ر از ‪ ۸۳‬عنص��ر غیررادیواکتیو جدول‬ ‫مندلیف اس��تفاده می ش��ود که دسترسی به این عناصر‬ ‫با قیمت اقتصادی تنها در کشور چین امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مث�لا‪ :‬بدن��ه ایف��ون ‪ ۶S‬از الومینیوم گری��د فضایی با‬ ‫روکش انودایز ‪ ۵‬میکرونی ساخته شده است‪.‬‬ ‫دوربین‪ :‬از شیش��ه مصنوعی ساخته شده که سختی‬ ‫ان ‪ ۹‬موس است (نزدیک الماس=‪ ۱۰‬موس)‪.‬‬ ‫باتری‪ :‬ایف��ون از اکس��ید لیتیوم‪-‬کبالت ‪LiCoO۲‬‬ ‫به عنوان کاتد و گرافی��ت (اند) و الومینیوم ریخته گری‬ ‫شده‪ ،‬استفاده می کند‪.‬‬ ‫پروسس��ور ایفون‪ :‬به ط��ور عمده از س��یلیکون بوده‬ ‫و ب��رای تقویت از فس��فر‪ -‬انتیموان‪ -‬ارس��نیک‪ -‬بور‪-‬‬ ‫ایندیوم‪ -‬گالیوم بهره گیری می شود‪.‬‬ ‫قطعات الکتریکی‪ :‬از مس‪ -‬طال‪ -‬نقره و تنگس��تن به‬ ‫منظور اتصال قطعات الکتریکی بهره گیری می شود‪.‬‬ ‫میکرو کاپاس��یتور (خازن)‪ :‬به منظ��ور تنظیم جریان‬ ‫برق داخل گوش��ی استفاده ش��ده و از ماده اولیه تنتال‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫لحی��م کاری‪ :‬برای این امر‪ ،‬ایفون از مس‪ -‬قلع و نقره‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫صدا و لرزش‪ :‬برای دراوردن صدای بلند از یک قطعه‬ ‫کوچک‪ ،‬نیاز به نئودیمیوم به منظور تولید اهنربای قوی‬ ‫اس��ت‪ .‬اه��ن و بور و مواد اولیه دیگ��ری که عناصر نادر‬ ‫خاکی هس��تند از قبیل پرازئودیوم ‪ -‬دیپروزیوم نیز در‬ ‫تولید بلندگو اس��تفاده می شود‪ .‬در ضمن همان اهنربا‪،‬‬ ‫وظیفه لرزش گوشی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫صفحه نمای��ش ایفون‪ :‬این قطعه پیچیده از شیش��ه‬ ‫الومینو س��یلیکات ساخته ش��ده و با ذرات ین پتاسیوم‬ ‫تقویت می شود‪.‬‬ ‫تاچ یا صفحه لمس��ی ایفون‪ ،‬از اکس��ید ایندیوم‪ -‬قلع‬ ‫تولید و به کمک عناصر نادر خاکی‪ ،‬رنگی می شود‪.‬‬ ‫چی��ن با تولی��د ‪ ۹۵‬درصد عناصر نادر و اس��تراتژیک‬ ‫و داش��تن بازار مناس��ب مصرف این عناصر‪ ،‬حرف اول‬ ‫را در دنی��ا می زن��د و ب��ا توجه ب��ه امکان پذی��ر نبودن‬ ‫تامی��ن اقتص��ادی این عناص��ر در امریکا‪ ،‬ش��رکت اپل‬ ‫ناچ��ار اس��ت ب��رای اطمینان از دسترس��ی ب��ه مواد و‬ ‫عناصر یادش��ده‪ ،‬اقدام به تولید گوش��ی ایفون در چین‬ ‫کند‪ .‬تنه��ا ش��رکت تولیدکنن��ده عناصر ن��ادر خاکی‬ ‫امریکا به نام «مولی کورپ» س��ال گذش��ته ورشکست‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانیه ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫«کادکس‪ »2016‬میزبان طرح های تجاری‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه های ترقه و اتش بازی در جهان گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫جایی برای اتش سوزاندن‬ ‫اغاز نام نویسی پنجمین دوره‬ ‫نمایشگاه اینوتکس ‪2016‬‬ ‫نام نویسی شرکت های داخلی درپنجمین دوره نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی فن��اوری ونواوری اغاز ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫پنجمین دوره نمایش��گاه بین المللی فن��اوری و نواوری به‬ ‫همت پارک فناوری پردیس و با پش��تیبانی معاونت علمی‬ ‫وفن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫و مرکزهمکاری ه��ای فن��اوری ریاس��ت جمهوری برگ��زار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اینوتک��س ‪ 2016‬از ‪ 2‬تا ‪ 5‬خ��رداد ‪ 95‬درمحل‬ ‫دائمی نمایش��گاه بین المللی تهران و با رویکرد بسترسازی‬ ‫ب��رای تعری��ف همکاری های فناوران��ه بین المللی در جهت‬ ‫اس��تفاده از توانمندی ه��ای کش��ورهای مختل��ف (انتقال‬ ‫فناوری های بروز دنیا) برگزار خواهد ش��د‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫توانس��ته در ‪ 4‬دوره گذش��ته گام های بلن��دی در نهادینه‬ ‫ک��ردن ادبیات همکاری ه��ای فناوری تج��اری بین المللی‪،‬‬ ‫حضور ش��رکت های فناوری خارجی در ب��ازار ایران بر پایه‬ ‫انتقال فناوری و به اش��تراک گذاری دانش و توسعه فناوری‬ ‫با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای بین المللی ب��ردارد‪ .‬با توجه به‬ ‫ورود کش��ور به فضای جدید سیاس��ی و تج��اری درعرصه‬ ‫بین الملل (پسابرجام)‪ ،‬این رویداد بین المللی می تواند نقش‬ ‫کلیدی در حضور هدفمند ش��رکت های توانمند خارجی در‬ ‫ایران و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان کشور و کاهش‬ ‫تهدیدات و افزای��ش فرصت های تعام�لات بین المللی ایفا‬ ‫کند‪ .‬همچنین برای نخستین باردر دوره چهارم نمایشگاه‪،‬‬ ‫نشستی بین المللی با عنوان شبکه سازی نواوری با حضور ‪5‬‬ ‫استاد از کشورهای کره جنوبی‪ ،‬اتریش و فرانسه در کنار‪20‬‬ ‫اس��تاد و صاحب نظر ایرانی در ‪ 6‬پنل تخصصی برگزار شد‪.‬‬ ‫اینوتکس ‪ 2016‬این امکان را برای ان دسته از شرکت هایی‬ ‫ک��ه در حوزه کاری خود ش��رکت های توانمن��د خارجی را‬ ‫شناس��ایی کرده و ان ش��رکت ها عالوه بر توان تکنولوژیک‬ ‫اماده انتقال فناوری نیز هستند ایجاد کرده که ضمن حضور‬ ‫طرف های خارج��ی در این رویداد‪ ،‬خود نیز از تس��هیالت‬ ‫ویژه این نمایش��گاه و زیرس��اخت های ایجاد شده بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬دومین نشس��ت بین المللی با موضوع «شبکه سازی‬ ‫نواوری» در کنار نمایش��گاه برنامه ریزی شده که استادان و‬ ‫صاح��ب نظران خارجی و داخلی در مدت ‪ 2‬روز موضوعات‬ ‫مرتبط را به بحث و تبادل نظر خواهند گذاشت که فرصت‬ ‫مناس��بی برای تمام��ی فعاالن حوزه فن��اوری و نواوری به‬ ‫منظور تبادل تجارب فراهم خواهد ش��د‪ .‬در چهارمین دوره‬ ‫این نمایش��گاه که در خرداد س��ال جاری برگزار ش��د‪25 ،‬‬ ‫تفاهمنامه تبادل فناوری و صادرات بین ایران و کشورهای‬ ‫شرکت کننده به ارزش ‪ 25‬میلیون دالرمنعقد شد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫دندانپزشکی سن پترزبورگ‬ ‫نمایش��گاه دندانپزش��کی س��ن پترزبورگ در مح��ل‬ ‫اکس��پو ف��روم روس��یه از ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۳‬خ��رداد ‪ ۹۵‬برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش عصر نمایشگاه‪ ،‬نمایشگاه دندانپزشکی‬ ‫س��ن پترزبورگ باالتری��ن تع��داد از ش��رکت کنندگان و‬ ‫بازدیدکنن��دگان را در میان نمایش��گاه های دندانپزش��کی‬ ‫شمال غربی روسیه به س��مت خود جذب می کند‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪،‬این نمایشگاه یک پایگاه موثر برای نمایش محصوالت‬ ‫و خدم��ات به گروه عظیمی از مش��تریان ب��ا هدف ارتقای‬ ‫فروش‪ ،‬ورود به بازار شمال غربی روسیه‪ ،‬تقویت مشارکت و‬ ‫همکاری ه ا و اگاهی از نش��ان(برند) ها در میان متخصصان‬ ‫دندانپزش��کی و دندانسازی است‪ .‬ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نمایش��گاه تولید کنندگان موفق از روسیه و سرتاسر جهان‪،‬‬ ‫تهیه کنندگان تجهیزات‪ ،‬اب��زاراالت‪ ،‬مواد و خدمات مدرن‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬شرکت ها با برنامه های بلند مدت برای توسعه‬ ‫تجاری در شمال غرب روسیه هستند‪.‬‬ ‫پکن میزبان نمایشگاه‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫نمایش��گاه تهوی��ه مطب��وع چی��ن در مرکز نمایش��گاه‬ ‫بین المللی پکن از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬خرداد ‪ ۹۵‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش عصر نمایش��گاه‪ ،‬نمایشگاه تهویه مطبوع چین‬ ‫جایگاه برتر فناوری ه��ای گرمایش‪ ،‬تهویه‪ ،‬تهویه مطبوع و‬ ‫لوله کش��ی اس��یا است که فناوری های س��ودمندی انرژی‬ ‫و راه حل ه��ای ذخی��ره کردن اب را ب��رای زندگی راحت و‬ ‫پای��دار به نمایش می گذارد‪.‬گفتنی اس��ت این رویداد یکی‬ ‫از معروف تری��ن رویداد های نمایش��گاهی اس��ت که دارای‬ ‫نشان(برند) ‪ ISH‬است و همچنین پیشینه خوبی در جمع‬ ‫کردن نش��ان(برند) های اصلی دنی��ا در صنعت فناوری های‬ ‫گرمایش‪ ،‬تهویه‪ ،‬تهویه مطبوع و لوله کشی دارد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫تهویه مطبوع چین توس��عه صنع��ت را در چین (بزرگترین‬ ‫بازار جهانی در حال ظهور امروز) تقویت می کند و با سیاست‬ ‫انرژی سبز ملی در یک خط قرار دارد تا جایگاهی حرفه ای‬ ‫ب��رای کارخانه ها و توزیع کنن��دگان فناوری های گرمایش‪،‬‬ ‫تهویه و تهویه مطبوع ایجاد کند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬این رویداد‬ ‫یک جایگاه منحصر به ف��رد ر ا به حرفه ای های این صنعت‬ ‫ارائه می دهد ت��ا بازار چین را تحت تاثیر قرار دهند‪ .‬اخرین‬ ‫دوره ای��ن نمایش بی��ش از ‪ 45000‬بازدید کننده و بیش از‬ ‫‪ 1000‬غرفه دار را به خود جذب کرده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه دوساالنه «کادکس‪ »2016‬رویدادی مرتبط با تسلیحات و تجهیزات نظامی و‬ ‫هوایی است که از ‪ 13‬تا ‪ 16‬اردیبهشت در قزاقستان کلید خواهد خورد‪ .‬تعداد بخش های‬ ‫نمایش��گاه در ای��ن دوره به ‪ 7‬حوزه اصلی خواهد رس��ید که عبارتن��د از تجهیزات هوایی‪،‬‬ ‫پهپادها و فناوری های فضانوردی؛ تسلیحات و تجهیزات نظامی نیروهای زمینی و دریایی؛‬ ‫سیستم های دفاع ضد موشکی؛ ربات ها در زمینه نظامی؛ منابع جایگزین انرژی و‪...‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫سنت اتش بازی‬ ‫در مالت به‬ ‫صدها سال قبل‬ ‫بازمی گردد و در‬ ‫مراسم مختلف‬ ‫و در قالب های‬ ‫گوناگون همواره‬ ‫در جریان‬ ‫بوده است‬ ‫فردا اخرین چهارش��نبه س��ال است و هر قدر‬ ‫هم که هش��دارهای پلیس و مسئوالن انتظامی‬ ‫برای جلوگیری از اتش بازی و ترقه بازی گسترده‬ ‫باش��د‪ ،‬متاس��فانه باز هم جوانانی هس��تند که‬ ‫دوس��ت دارند ب��ا ایجاد س��روصداهای مهیب و‬ ‫بازی با اتش یک ش��ب پرحادث��ه را برای خود ‬ ‫رقم بزنند‪ .‬به طور تقریبی همه کش��ورها چنین‬ ‫رویدادی برای خود دارند‪ .‬حاال به بهانه اغاز سال‬ ‫نو باشد‪ ،‬یا برای جش��ن های تاریخی و نمادین‪.‬‬ ‫برای پرداختن به جنبه های تجاری جش��ن های‬ ‫ترقه بازی‪ ،‬صرف نظر از س��ود سرش��اری که به‬ ‫واس��طه برپایی انها در سراس��ر جهان به جیب‬ ‫دالالن مواد محترقه س��رازیر می ش��ود‪ ،‬می توان‬ ‫به نمایش��گاه های مختلفی که در این زمینه برپا‬ ‫می شوند هم اشاره کرد‪.‬‬ ‫گذشته از اتفاقات ناگواری که همواره افراد را‬ ‫تهدید می کند و س��االنه هزاران نفر در سراس��ر‬ ‫جه��ان از اتش بازی و به دلیل اس��تفاده از مواد‬ ‫اتش��زا جان خود را از دس��ت می دهند‪ ،‬همواره‬ ‫بهتری��ن خاط��رات در مراس��م اتش ب��ازی رقم‬ ‫می خورد! اگرچه ما در ایران نمایش��گاهی برای‬ ‫اتش س��وزاندن نداری��م اما در ای��ن گزارش به‬ ‫س��راغ نمایشگاه های اتش بازی در سراسر جهان‬ ‫رفته ای��م‪ .‬جایی که نورافش��انی و ترقه بازی یک‬ ‫تجارت پرسود به شمار می رود‪.‬‬ ‫ش��اهد اتش بازی های گسترده هستند و اگر در‬ ‫این مدت مس��افر هند ش��ده اید یادتان باشد که‬ ‫به طور حت��م از نزدیک این جش��نواره بی بدیل‬ ‫اتش ب��ازی را تماش��ا کنی��د‪ .‬در این جش��نواره‬ ‫گاهی از ترقه هایی اس��تفاده می ش��ود که برای‬ ‫نخس��تین بار از سوی برخی ش��رکت ها رونمایی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتش سوزاندن در روز ملی سنگاپور‬ ‫سنگاپور در تاریخ ‪ ۹‬اوت ‪ 1965‬از مالزی جدا‬ ‫ش��د و این روز‪ ،‬روز اس��تقالل این کش��ور لقب‬ ‫گرفت‪ .‬مردم س��نگاپور هر س��ال ای��ن روز را به‬ ‫جش��ن و پایکوبی می پردازن��د و بخش اعظمی‬ ‫از این روز را اتش بازی های گس��ترده تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬اتش بازی که در این روز انجام می شود‬ ‫یک��ی از بزرگترین و بهترین ها در دنیا به ش��مار‬ ‫می اید‪ ،‬به طوری که س��االنه میلیون ها گردشگر‬ ‫تنها ب��رای بازدی��د از اتش بازی وی��ژه این روز‬ ‫به س��نگاپور س��فر می کنند‪ .‬گفتنی است برای‬ ‫برگ��زاری این جش��نواره ص��دا و ن��ور تیم های‬ ‫مختل��ف داخل��ی و خارجی حداق��ل یک هفته‬ ‫مش��غول به کار هس��تند و یکی از طوالنی ترین‬ ‫اتش بازی های دنیا را به نمایش درمی اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹شب ویژه در ریودوژانیرو‬ ‫وقتی صحبت از س��ال نو می ش��ود ناخوداگاه‬ ‫به فکر اتش بازی و ش��ور و ش��عف می افتیم اما‬ ‫در برزیل به ویژه ش��هر ریودوژانیرو این موضوع‬ ‫کامال متفاوت اس��ت‪ .‬سال نو در این شهر همراه‬ ‫با بزرگترین اتش بازی امریکای جنوبی است که‬ ‫هر س��ال در ساحل «کوپاکابانا» برگزار می شود‪.‬‬ ‫این جشنواره اتش بازی به قدری بزرگ است که‬ ‫کل شهر را روشن می کند و هر سال از ترقه های‬ ‫جدید و زیباتری در ان رونمایی می ش��ود‪ .‬مانند‬ ‫دیگر جشنواره های نور و صدا‪ ،‬سال نو در برزیل‬ ‫نیز یکی از دالیل اصلی س��فر گردشگران به این‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹«دیوالی»‪ ،‬هند‬ ‫هندوستان همیشه به واس��طه جشنواره های‬ ‫وی��ژه اش مانن��د روی��داد رنگ ها مع��روف بوده‬ ‫است‪ .‬یکی از جش��نواره های جالبی که هرسال‬ ‫در این کش��ور برگ��زار می ش��ود «دیوالی» نام‬ ‫دارد‪ .‬دیوال��ی به معنای جش��نواره ن��ور و صدا‬ ‫اس��ت که هر س��ال از میانه اکتبر اغاز می شود‬ ‫و تا اواس��ط نوامبر ادامه دارد و مهم ترین بخش‬ ‫ان را اتش بازی های ش��بانه تشکیل می دهد‪ .‬در‬ ‫طول این مدت بسیاری از شهرهای هند هر شب‬ ‫‹ ‹نمایشگاه و جشنواره «تولتیپک»‬ ‫هر کسی که اتش بازی را دوست دارد نمایشگاه‬ ‫اتش بازی ملی مکزی��ک یک رویای باور نکردنی‬ ‫برای اوست‪ .‬هرسال به مدت ‪۹‬روز این جشنواره‬ ‫در شهرس��تان تولتیپک مکزیک برگزار می شود‬ ‫و ب��ا رقص و پایکوبی و غذاهای رنگارنگ میزبان‬ ‫ماجراجوی��ان دنی��ا خواه��د بود‪ .‬این جش��نواره‬ ‫فوق العاده زیبا پر از اتش‪ ،‬جرقه و مراسم دیدنی‬ ‫است‪ .‬هرچند گاهی اتش بازی ها کمی خطرناک‬ ‫می ش��ود ام��ا هی��چ خط��ری بازدیدکنن��دگان‬ ‫را تهدی��د نمی کن��د‪ .‬این جش��نواره ب��ا حرکت‬ ‫منظ��م ‪ ۲۵۰‬گاو ن��ر و ‪۴‬هزار من��ور و اتش بازی‬ ‫اس��مانی به پایان می رس��د‪ .‬ع��کاس نیویورکی‬ ‫«توم��اس پ��ری ی��ور» با س��فر ب��ه مکزیک از‬ ‫صحنه های پرهیجان این جش��نواره عکاسی کرد‬ ‫تا نش��ان دهد برپایی این نمایش��گاه ها چقدر در‬ ‫توسعه گردشگری موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتش بازی در کانادا‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اتش ب��ازی در «اتاوا»ی‬ ‫کانادا محفلی تجاری اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت محترقه دریک گردهمایی جذاب دور‬ ‫هم جمع می ش��وند و با اتش زدن به مال ش��ان‪،‬‬ ‫سعی می کنند توجه مخاطبان عام را به محصوالت‬ ‫محترقه خود جلب کنند‪ .‬این نمایش��گاه جزو ‪۱۰‬‬ ‫نمایش��گاه پرهزینه کاناداس��ت که در ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫اخی��ر نه تنها از مداومت نیفتاده بلکه درخواس��ت‬ ‫مش��ارکت کنندگان خارجی برای حضور و معرفی‬ ‫محصوالت مختلف‪ ،‬بیشتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشن نور در مالت‬ ‫مال��ت منطقه ای نه چندان مش��هور در جنوب‬ ‫اروپاس��ت که مس��ئوالن ان قوانی��ن عجیب و‬ ‫غریب��ی ب��رای اداره مملک��ت دارند‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫نورافش��انی در مال��ت به ش��کل دوره ای در هر‬ ‫ش��هر برگزار می ش��ود و هزینه های برگزاری ان‬ ‫بر عهده وزارت گردش��گری اس��ت‪ .‬این کش��ور‬ ‫اگرچ��ه اقتصادی پیش پا افت��اده دارد اما برخی‬ ‫از مهم تری��ن کارخانه های تولید م��واد محترقه‬ ‫در ش��هرهای ان راه اندازی شده و در این زمینه‬ ‫صادرات هم دارند‪.‬‬ ‫س��نت اتش بازی در مالت به صدها سال قبل‬ ‫بازمی گردد و در مراس��م مختلف و در قالب های‬ ‫گوناگ��ون هم��واره در جری��ان بوده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اصلی ترین مراس��م اتش بازی مردم مالت مربوط‬ ‫به نمایش��گاهی است که شرکت های مختلف در‬ ‫ان حض��ور یافت��ه و اقدام به عرض��ه محصوالت‬ ‫خ��ود می کنن��د‪ .‬اگرچ��ه عم��ر این نمایش��گاه‬ ‫چن��دان طوالنی نیس��ت اما یکی از ش��لوغ ترین‬ ‫نمایشگاه های اروپایی به شمار می اید‪ .‬در وصف‬ ‫عظمت این نمایشگاه همین بس که ‪ ۱۴‬جشنواره‬ ‫اتش بازی هم در دل ان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه اتش بازی در دوبی‬ ‫سال گذش��ته میالدی‪ ،‬دوبی در راستای ادامه‬ ‫تالش ها برای کس��ب عنوان برترین های جهان‪،‬‬ ‫موفق شد بزرگترین نمایشگاه اتش بازی جهان را‬ ‫به مناسبت اغاز سال نومیالدی برگزار کند‪ .‬این‬ ‫مراسم که به عنوان بزرگترین نمایش اتش بازی‬ ‫در جهان که تاکنون رخ داده‪ ،‬در کتاب گینس به‬ ‫نام دوبی ثبت شده‪ ،‬با صرف هزینه های کالن‪ ،‬در‬ ‫‪ ۴۰۰‬نقطه مش��خص از طول نوار ساحلی امارات‬ ‫برگزار شد و مرکز ان جزیره جمیرا بود که عنوان‬ ‫بزرگترین جزیره مصنوعی جهان را دارد‪.‬‬ ‫در کنار مراسم اتش بازی‪ ،‬پرچم امارات نیز به‬ ‫ط��ول ‪۳۰‬هزار مترمربع بر فراز اس��مان دوبی به‬ ‫اهتزاز درامد و مراسم این نمایشگاه روی صفحه‬ ‫نمایش��ی برای کس��انی ک��ه در محوطه حضور‬ ‫ندارند به صورت زنده پخش می شد‪ .‬این نمایش‬ ‫با صدای موسیقی همراه بود و به گونه ای متحرک‬ ‫اجرا ش��د که توانس��ت بیش از ‪۴۰۰‬هزار برنامه‬ ‫اتش بازی را در اسمان یکی از مطرح ترین نام ها‬ ‫در صنعت گردشگری خاورمیانه‪ ،‬به اجرا بگذارد‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫کارت ویزیت را چگونه به مخاطبان بدهیم؟‬ ‫حضور در یک نمایشگاه درست و حسابی‪،‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل موفقی��ت در‬ ‫کس��ب وکار اس��ت‪« .‬اق��ای روی��داد» در‬ ‫گزارش ه��ای روزان��ه هزار و ی��ک راهکار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی برای مخاطبان‬ ‫راهکارهای��ی که البته ب��ه تایید بزرگترین‬ ‫تاجران و کارشناسان جهان رسیده و شاید‬ ‫ت��ا پی��ش از ای��ن جای ش��ان در صفح��ه‬ ‫نمایشگاه خالی بوده باشد!‬ ‫کارت ویزیت یکی از پر اس��تفاده ترین ابزار تبلیغاتی است که در نمایشگاه ها‬ ‫از ان اس��تفاده می ش��ود‪ .‬همه افرادی که در نمایشگاه حاضر می شوند به طور‬ ‫حتم یک یا دو نوع کارت ویزیت برای ارتباط بیش��تر با مش��تری خود چاپ‬ ‫کرده اند و ان را به روش های مختلف در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند‪.‬‬ ‫جنس و طراحی کارت ویزیت ازجمله مواردی اس��ت که نیازمند دقت باالیی‬ ‫اس��ت اما این بار حرف ما به کارت ویزیت محدود نمی ش��ود بلکه قرار است از‬ ‫ن��وع تعارف این کارت یا س��اده تر بگوییم نحوه ارائه ای��ن کارت به مخاطبان‬ ‫صحبت کنیم‪.‬‬ ‫ش��اید در نگاه اول نحوه دادن کارت ویزیت خیلی مسئله مهم و پیچیده ای‬ ‫به نظر نرس��د اما کارشناسان و متخصصان روانشناسی و تجارت اعتقاد دارند‬ ‫ک��ه نحوه ارائه این کارت کوچک می تواند یک گام بلند در برقراری ارتباط با‬ ‫مخاطبان باشد و اثر شدیدی بر اینده کاری با ان فرد بگذارد‪ .‬در این گزارش‬ ‫نگاهی به چند روش مهم ارائه کارت ویزیت می اندازیم؛‬ ‫دادن کارت ویزیت با انگشتان‪ :‬ارائه کارت ویزیت با دو انگشت نشان از‬ ‫قدرت و به رخ کشیدن شرکت از سوی فرد دارد و این نوع کارت ویزیت دادن‬ ‫به طور معمول در نمایشگاه ها و برای ارائه به یک زیر دست یا فرد عادی انجام‬ ‫می ش��ود و اطمینان فرد از نوع کارت ویزیت و نوش��ته های ان را القا می کند‪.‬‬ ‫به هیچ وجه دادن کارت ویزیت به این صورت توصیه نمی ش��ود‪ .‬این حالت در‬ ‫اقایان مرسوم است‪.‬‬ ‫دادن کارت ویزی�ت ب�ا دو دس�ت‪ :‬دادن کارت ویزیت با دو دس��ت و با‬ ‫احترام شیوه ای است که مردمان چین و ژاپن از ان استفاده می کنند و کم کم‬ ‫بین ایرانیان هم رواج پیاده کرده است‪ .‬محترمانه ترین نوع دادن کارت ویزیت‬ ‫به افراد این روش اس��ت که نشانگر ارزش��مند بودن فرد مقابل و احترام زیاد‬ ‫به اوس��ت‪ .‬کارت ویزیت با دو دس��ت تقدیم می ش��ود و با جمالت بفرمایید‪،‬‬ ‫خواهش می کنم و‪ ...‬همراه اس��ت‪ .‬برای دادن کارت ویزیت این روش توصیه‬ ‫می شود‪ .‬این حالت در خانم ها و اقایان مشترک است‪.‬‬ ‫دادن کارت ویزیت بین دو انگش�ت‪ :‬دادن کارت ویزیت بین انگش��تان‬ ‫و گرفتن ان به س��مت فرد‪ ،‬نشانگر اطمینان از کاال یا خدمات فرد است‪ .‬این‬ ‫نوع روش کارت دادن بیش��تر مرسوم بازار اس��ت و فرد به طور معمول با نگاه‬ ‫ب��ه کارت ویزیت خود بی��ان می کند که این کارت ویزیت برای او ارزش��مند‬ ‫است‪ .‬این روش‪ ،‬بیش��تر نشان از حفظ روابط و عالقه مندی فرد برای توسعه‬ ‫کار با حفظ قدرت خود با شرکت مربوط دارد‪ .‬این حالت در اقایان و خانم ها‬ ‫مشترک است‪.‬‬ ‫دادن کارت ویزی�ت به ص�ورت مش�ت‪ :‬دادن کارت ویزیت به صورت‬ ‫مشت رایج ترین نوع ارائه کارت ویزیت در ایران است که اغلب با صاف کردن‬ ‫دس��ت و گرفتن روبه روی فرد مذاکره کننده همراه اس��ت و نشان از قاطعیت‬ ‫و س��لطه فرد در کار و جدیت او در امور مذاکره دارد‪ .‬این حالت در اقایان و‬ ‫خانم ها مشترک است‪.‬‬ ‫دادن کارت ویزیت با احترام و تعارف‪ :‬دادن کارت ویزیت با احترام و به‬ ‫ صورت تعارف‪ ،‬نگه داش��تن کارت ویزیت به طوری که اطالعات از روبه رو قابل‬ ‫خواندن باش��د نش��انگر عالقه فرد به مطالعه کارت ویزیت و تماس با اوست‪.‬‬ ‫این حالت دوستانه و در مواقعی که فرد مذاکره کننده قدرت بیشتری دارد از‬ ‫س��وی شخص نشان داده می شود‪ .‬این حالت به طور معمول در نمایشگاه ها از‬ ‫س��وی بازاریاب ها یا در نخستین جلسات مذاکره استفاده می شود‪ .‬این حالت‬ ‫در خانم ها و اقایان مشترک است‪.‬‬ ‫رکوردشکنی بازار سرمایه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در ادامه روند پرقدرت خود در روز گذش��ته با رش��د‬ ‫مناس��بی روبه رو شد و پس از گذشت ‪2‬سال رکوردشکنی کرد و وارد کانال ‪80‬هزار‬ ‫واحدی شد‪ .‬به این ترتیب شاخص کل با رشد ‪870‬واحدی روبه رو شد و به ‪80‬هزار‬ ‫و ‪236‬واحد رس��ید‪ .‬در معامالت روز گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در این روز‪ ،‬بیش از‬ ‫یک هزار و ‪478‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست به دست کردند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫چشم انداز مثبت اقتصادی در سال ‪95‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹عوامل مثبت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اما باید ش��رایط بهتری برای انها مهیا ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رس��د تمهیدات الزم برای ورود این‬ ‫گروه از افراد به بازار سرمایه هنوز مهیا نیست و نیاز‬ ‫است شرایط بهتری برای انها فراهم شود تا این بازار‬ ‫با توجه به ظرفیت هایی که دارد‪ ،‬مورد توجه انها قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬زیرا بازار س��رمایه ایران بازاری بکر اس��ت و با‬ ‫توجه به رفع تحریم های بین المللی می تواند از رشد‬ ‫مناسبی برخوردار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش های مالی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کارگ��زاری دان��ا نی��ز ب��ه‬ ‫گش��ایش های مالی پس از رفع تحریم ها اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬خوش��بینی بس��یاری نس��بت به اینده در‬ ‫فض��ای اقتصادی کش��ور حکمفرما ش��ده و با توجه‬ ‫به چش��م انداز مثبت پی��ش رو‪ ،‬روند صع��ودی بازار‬ ‫س��رمایه ادامه دار شده اس��ت‪ .‬محمدحسن شمسی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه اثار از میان‬ ‫رفتن تحریم های بین المللی به یکباره نمایان نخواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬به دلیل انکه تغییرات اساس��ی در‬ ‫میزان سوددهی شرکت ها به وجود نیامده‪ ،‬درنتیجه‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت بازار سرمایه به یکباره رونق‬ ‫پیدا کند‪ ،‬بلکه به زمان بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگ��ر از راه ه��ای رونق بازار س��رمایه‬ ‫را بهب��ود وضعی��ت مالی دولت خوان��د و بیان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر دول��ت به عن��وان بزرگتری��ن‬ ‫مصرف کننده مواد اولیه در کش��ور‪ ،‬پولی نداش��ته تا‬ ‫بتواند طرح های عمرانی را اجرا کند‪ ،‬بنابراین میزان‬ ‫فروش ش��رکت های س��یمانی‪ ،‬فلزات و ف��والد نیز‬ ‫افزایشی نداش��ته تا بتوانند سوداوری داشته باشند‬ ‫و به دنبال ان در بازار سرمایه رونق ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کارگزاری دانا یک��ی دیگر از‬ ‫راه های رونق بازار س��رمایه را حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در بازار س��رمایه کش��ور دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫باید شرایطی فراهم ش��ود تا سرمایه گذاران خارجی‬ ‫ب��ا اطمین��ان در بورس ته��ران حاضر ش��وند‪ .‬برای‬ ‫نمونه باید ش��فافیت در این ب��ازار افزایش یابد‪ ،‬زیرا‬ ‫‹ ‹اتفاق ه�ای اقتص�ادی خوب�ی در راه‬ ‫است‬ ‫در این باره مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری مهر‬ ‫ایندگان نیز معتقد اس��ت‪ ،‬براساس شواهد موجود‪،‬‬ ‫س��ال اینده گروه ه��ای اقتص��ادی بس��یاری برای‬ ‫س��رمایه گذاری به ایران وارد خواهند ش��د و در این‬ ‫ش��رایط نقدینگی های قابل توجه��ی راهی بازارهای‬ ‫کش��ور می ش��ود که بازار س��رمایه نیز از این اتفاق‬ ‫بی نصیب نمی ماند‪.‬‬ ‫مصطفی امیدقائمی درباره وضعیت پیش روی بازار‬ ‫س��رمایه گفت‪ :‬در سال های اخیر بازار سرمایه تحت‬ ‫تاثیر ریسک های سیس��تماتیک و غیرسیستماتیک‬ ‫بسیاری قرار داشت که با اجرایی شدن برجام‪ ،‬ریسک‬ ‫سیاسی از این بازار رخت بسته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکی��د بر اینکه‬ ‫به دنب��ال رف��ع محدودیت های بین الملل��ی اتفاقات‬ ‫اقتصادی خوبی نیز در راه اس��ت که موجب توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه این‬ ‫موارد موجب بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران‬ ‫خواهد ش��د و همچنین ریسک س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور را کاهش خواهد داد‪ .‬امید قائمی معتقد است‬ ‫با رفع تحریم های بین الملل��ی و اجرای برجام‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه هم به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور از‬ ‫این گشایش های بین المللی نفع می برد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سرمایه گذاری مهر ایندگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫در وهله نخس��ت‪ ،‬مذاکرات س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫ب��رای حضور در بورس کش��ور تحق��ق پیدا می کند‬ ‫و ام��کان فعالی��ت این گروه به ش��کل مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم در ایران مهیا می شود‪.‬‬ ‫امید قائمی با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا از میان رفتن‬ ‫تحریم های بانکی و همچنین بازگش��ایی س��وئیفت‬ ‫و ال س��ی‪ ،‬هزینه های نقل و انتقال پ��ول بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی نیز کاهش پیدا می کند‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود از سال اینده سوداوری بنگاه های اقتصادی‬ ‫نیز افزایش یابد و قیمت سهام انها در بازار سرمایه از‬ ‫رشد برخوردار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین فراب��ورس معتق��د اس��ت‬ ‫درحال حاضر به دلی��ل رویدادهای مثبت اقتصادی‪،‬‬ ‫ریس��ک س��رمایه گذاری در ای��ران کاه��ش یافته و‬ ‫همچنین از نظر اعتباری کش��ور در وضعیت بهتری‬ ‫قرار گرفته و به این ترتیب س��رمایه گذاری در ایران‬ ‫با نرخ پایین تری انجام خواهد ش��د و همه این موارد‬ ‫میزان ‪ P/E‬بازار سرمایه را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی به صعود بازار س��رمایه پ��س از اجرای برجام‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ای��ن روزها ب��ا فروکش کردن‬ ‫هیجانات موجود در بازار س��رمایه‪ ،‬این روند پرشیب‬ ‫صعودی تاح��دودی کاهش یافته و حتی در مواقعی‬ ‫ش��اخص به عقب بازگشته اما نکته مهم ان است که‬ ‫به دلیل چش��م انداز مثبت اقتص��ادی‪ ،‬روند صعودی‬ ‫بازار سرمایه در سال اینده نیز ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫امیدقائمی به س��هامداران توصیه کرد‪ :‬با احتیاط‬ ‫اق��دام به خرید س��هام کنن��د زیرا هن��وز تاثیر رفع‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی در س��ود و زیان ش��رکت ها‬ ‫متبلور نش��ده و باید منتظر باشیم تا ابتدا شرکت ها‬ ‫با رشد سوداوری مواجه شوند و به دنبال ان قیمت‬ ‫سهام در بازار سرمایه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫محمد فطانت‪ ،‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫در ص��در هیات��ی از نمایندگان بازار س��رمایه ایران به‬ ‫منظور نظارت بر اجرای بهتر یادداشت تفاهم دوجانبه‬ ‫بین س��ازمان بورس و بورس کره جنوبی به سئول سفر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫با هدف پیش��برد تفاهمنامه دوجانب��ه ای که با بورس‬ ‫کره جنوب��ی در مهر س��ال ‪ ۹۴‬به امضا رس��یده بود به‬ ‫همراه هیاتی از مقامات بازار س��رمایه عازم کره جنوبی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در این س��فر‪ ،‬هیات ایرانی‬ ‫جلس��ه ای با نه��اد ناظ��ر ب��ازار س��رمایه کره جنوبی ‬ ‫(اف اس اس ) که راس قانون گذار و تنظیم مقررات بازار‬ ‫این کش��ور است‪ ،‬تش��کیل داد و هر دو نهاد با اخرین‬ ‫تحوالت بازار س��رمایه یکدیگر اش��نا ش��دند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که جلس��ه های دیگری با مقامات بورس‬ ‫کره جنوبی (کی ار ایکس) و شرکت سپرده گذاری این‬ ‫کشور (کی اس دی)‪ ،‬تشکیل شد تا هر دو طرف بیشتر‬ ‫با فعالیت های یکدیگر اشنا شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیداره��ا نمایندگان دو ط��رف‪ ،‬ضمن ابراز‬ ‫تمایل به منظور برقراری رابطه نزدیک با بازار سرمایه‬ ‫یکدیگر‪ ،‬خواهان بهبودی س��طح همکاری ارکان بازار‬ ‫سرمایه ایران و کره جنوبی شدند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬طرفین توافق کردند با ایجاد سامانه ای‬ ‫جدید‪ ،‬بازارهای س��رمایه هر دو کش��ور را به یکدیگر‬ ‫متصل کنند تا س��رمایه گذاران ایرانی و کره ای بتوانند‬ ‫به راحتی به بازارهای هر دو کش��ور دسترس��ی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تواف��ق و با اتصال بازارهای س��رمایه‬ ‫کره جنوب��ی و ای��ران به یکدیگر‪ ،‬امکان دسترس��ی به‬ ‫کارگ��زاران هر دو طرف باید به صورت انالین میس��ر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ب��ورس کره جنوبی (ک��ی ا ر ایکس)‬ ‫اع�لام کرد به مدد تجربه های گذش��ته خود در اتصال‬ ‫به بازارهای سرمایه کش��ورهای مختلف‪ ،‬رابطه بسیار‬ ‫مس��تحکمی با بازار س��رمایه ایران تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‬ ‫کره جنوب��ی در ادامه توافق کردند تا با تدوین قوانین و‬ ‫مقررات مورد نیاز‪ ،‬راه را برای همکاری های س��ودمند‬ ‫اینده هموار کنند‪.‬‬ ‫با کشف قیمت ‪74‬هزار ریالی شرکت تولید نیروی برق‬ ‫دماوند‪ ،‬بزرگترین عرضه اولیه امس��ال فرابورس ایران در‬ ‫کمتر از ‪ 2‬دقیقه رقم خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در این فرایند‪32 ،‬میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫س��هم از مجموع ‪460‬میلیون س��هم معادل ‪7‬درصد این‬ ‫نیروگاه در بازار دوم واگذار و با این حساب‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫عرضه اولیه امس��ال در فرابورس ایران ثبت شد‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬کش��ف قیمت ب��ا ‪19‬میلی��ون و ‪320‬هزار‬ ‫س��هم انجام ش��ده و پس از ان ‪12‬میلیون و ‪ 880‬س��هم‬ ‫در س��اعت ‪ 12:40‬به معامله گران انالین اختصاص داده‬ ‫ش��د‪ .‬در عرضه «دماوند» هر ایستگاه کاری می توانست تا‬ ‫س��قف ‪ 13‬هزار و ‪ 500‬سهم خریداری کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری سهمیه ای نداشتند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در ش��رایطی که س��ود هر س��هم این نی��روگاه برقی در‬ ‫س��ال جاری ‪7‬هزار و ‪ 988‬ریال بوده‪ ،‬پیش بینی سود هر‬ ‫س��هم ان برای سال اینده ‪9‬هزار و ‪ 926‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫نماد شرکت تولید نیروی برق دماوند (بزرگترین نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیبی) با سرمایه ‪460‬میلیارد ریالی در روز ‪25‬‬ ‫شهریور در بازار دوم فرابورس ایران درج شد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫انعکاس اثر رفع تحریم ها‬ ‫بر بخش های واقعی اقتصاد‬ ‫علی اصغر مهری زاده‬ ‫محمدحسن شمسی‬ ‫مصطفی امیدقائمی‬ ‫مهیا شدن امکان دسترسی به بازار سرمایه ایران و کره جنوبی‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ب��ورس کره جنوبی‬ ‫همچنی��ن توافق کردند که در جهت تس��هیل فرایند‬ ‫تدوی��ن قوانی��ن و مق��ررات م��ورد نی��از و همچنین‬ ‫اجرای��ی کردن انها برای دس��ت یافتن ب��ه نتیجه ای‬ ‫س��ودمند و دوجانبه‪ ،‬تمامی تالش ه��ای خود را به کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬ب��ورس کره جنوبی درباره س��رمایه گذاری‬ ‫در اوراق خزان��ه اس�لامی و اوراق ب��ا درام��د ثابت در‬ ‫ب��ازار س��رمایه ایران اب��راز تمایل کرد‪ .‬در این س��فر‪،‬‬ ‫فطان��ت و هیات هم��راه از نه��اد ناظر بازار س��رمایه‬ ‫کره جنوب��ی(اف اس اس) بازدید کردند و در نشس��تی‬ ‫ب��ا وونگ س��وب ژین‪ ،‬ریی��س این نه��اد‪ ،‬زمینه های‬ ‫مش��ترک همکاری بین دو نهاد را مورد بررس��ی قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار‪ ،‬ریی��س نهاد ناظ��ر بازار س��رمایه‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬امادگی این نهاد را برای امضای یادداشت‬ ‫تفاهمنامه همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬در‬ ‫اینده ای نزدیک اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت نقش نظارتی س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار و نهاد ناظر بازار س��رمایه کره جنوبی تاکید کرد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ورود بزرگترین نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی کشور به فرابورس‬ ‫بورس اوراق تهران که از نیمه دی روند افزایش��ی‬ ‫خود را اغاز کرده و با وقوع تحوالت سیاسی روزهای‬ ‫خوبی برای س��هامداران به وج��ود اورده‪ ،‬در دو ماه‬ ‫گذشته با شگفتی سازی برخی سهم ها روبه رو شد و‬ ‫همه نگاه ها را به سمت خود جلب کرد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫با اجرای برجام و گش��ایش های سیاسی و اقتصادی‪،‬‬ ‫بورس تهران در دومین سالگرد ریزش خود توانست‬ ‫روی دیگری از خود نشان دهد و دوباره سرمایه ها را‬ ‫به سمت خود جذب کند‪ .‬کارشناسان معتقدند‪ ،‬روند‬ ‫صعودی و افزایشی بورس تهران به دلیل چشم انداز‬ ‫مثب��ت اقتص��ادی و همچنی��ن ورود نقدینگی های‬ ‫جدید در سال اینده نیز ادامه دار خواهد بود و بورس‬ ‫تهران از دیگر بازارها پیشی می گیرد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به بازارهایی وارد می شوند‬ ‫که بتوانند از اینده ان مطمئن باش��ند‪ .‬شمس��ی با‬ ‫اش��اره به اینکه بازار سرمایه در کشور ما تحت تاثیر‬ ‫قوانی��ن کوتاه مدت قرار دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به همین‬ ‫دلیل س��رمایه گذاران نمی توانند اینده را به درستی‬ ‫پیش بین��ی کنند‪ .‬از این رو رغبت چندانی برای ورود‬ ‫به این بازار ندارند‪ .‬وی یکی از اثار برجام را سهولت‬ ‫نق��ل و انتقال مالی ب��رای س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫خواند و بیان کرد‪ :‬در س��ال های اخیر سرمایه گذاران‬ ‫به دلیل محدودیت هایی ک��ه در مراودات مالی میان‬ ‫ایران و دیگر کش��ورها وجود داش��ت‪ ،‬نمی توانستند‬ ‫نقدینگی های خود را به داخل کشور وارد کنند اما با‬ ‫رفع تحریم های بین المللی سرمایه گذاران به اسانی‬ ‫در بازار سرمایه کشور حضور پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فرابورس‬ ‫روند صعودی بورس ادامه دار خواهد بود‬ ‫در این باره عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت‬ ‫ایرانیان معتقد اس��ت‪ ،‬در سال اینده بازار سرمایه به‬ ‫دلیل چش��م انداز مثبت سیاسی و اقتصادی از رونق‬ ‫برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫علی اصغر مه��ری زاده در گفت وگ��و با‬ ‫به‬ ‫عوامل مثبت اقتصادی در کش��ور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ماه های اخیر نرخ تورم در کش��ور کاهش یافته و‬ ‫با توجه به انکه نرخ س��ود بانکی براس��اس نرخ تورم‬ ‫تعیین می شود‪ ،‬زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز در‬ ‫کشور مهیا شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ت��ا پیش از این کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی در عمل اتف��اق نمی افت��اد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به روش هایی که بانک مرکزی‬ ‫در پی��ش گرفته و توانس��ته نرخ به��ره بین بانکی را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬بنابراین می تواند در نرخ سود سپرده ها‬ ‫نیز ورود کرده و ان را به درستی اجرا کند‪.‬‬ ‫مهری زاده با اش��اره به اینکه کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی در س��ال این��ده نیز ادام��ه دار خواهد بود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬هر اندازه نرخ س��ودها کاهش بیشتری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬س��رمایه گذاران نیز پول های خود را‬ ‫برای کس��ب سودهای بیش��تر از بازار پول خارج‬ ‫ک��رده و در ب��ازار س��رمایه وارد می کنند که این‬ ‫موضوع موجب خواهد ش��د در اینده بازار بورس‬ ‫از رونق ببیش��تری برخوردار ش��ود‪ .‬وی به رش��د‬ ‫اقتصادی در س��ال اینده نیز اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در صورتی که رش��د اقتصادی پیش بینی شده در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬محقق شود‪ ،‬به طور قطع در روند بورس‬ ‫نیز اثرگ��ذار خواهد بود و ای��ن موضوع نیز باعث‬ ‫می ش��ود بنگاه های اقتصادی رون��ق پیدا کنند و‬ ‫موجب حرکت ادامه دار و روند صعودی بورس در‬ ‫سال اینده شوند‪.‬‬ ‫مهری زاده با اش��اره به اینکه اجرایی ش��دن برجام‬ ‫امید به اینده را در بازار س��رمایه افزایش داد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر سرمایه گذاران داخلی‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫خارجی نیز می توانند به بازار س��رمایه کش��ور وارد‬ ‫ش��وند و به این ترتیب نقدینگی های جدیدتری نیز‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬به بورس تهران تزریق شود و شرایطی‬ ‫را مهیا کند تا صنایع نیز از رونق برخوردار شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهش��ت ایرانیان‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه قوانی��ن و مقررات ب��رای حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه فراهم است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫و گف��ت‪ :‬با وجود روابط بازارهای س��رمایه دو کش��ور‬ ‫کره جنوبی و ایران‪ ،‬این نخس��تین جلس��ه ای است که‬ ‫بی��ن مقامات ناظ��ر بازارهای س��رمایه (اف اس اس) و‬ ‫(اس ئی او) برگزار می شود‪.‬‬ ‫یاداور می شود‪ ،‬نخس��تین کارگاه اموزشی مشترک‬ ‫ب��ا بورس کره جنوبی به همت س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار در اواخر ابان س��ال جاری برگزار ش��د و دومین‬ ‫کارگاه اموزشی نیز اواخر فروردین سال ‪ ۹۵‬به میزبانی‬ ‫سازمان بورس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬هر دو ط��رف توافق کردند به منظور‬ ‫مشارکت هر چه بیشتر ارکان بازارهای سرمایه در ایران‬ ‫و کره جنوب��ی‪ ،‬نمایندگانی از بازارهای س��رمایه هر دو‬ ‫کش��ور در دومی��ن دوره این کارگاه مش��ارکت فعالی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫راه اندازی فاز ‪ 3‬ش��رکت پتروش��یمی پردیـس از سال ‪۹۰‬‬ ‫اغاز ش��ده و براس��اس برنامه های اعالمی‪ ،‬قرار است در سال‬ ‫‪ ۹۵‬این فاز به بهره برداری برس��د؛ از این رو این ش��رکت در‬ ‫دو نوبت ‪۳۰۰‬میلیارد توم��ان از طریق ابزار معامالتی بورس‬ ‫کاال تامین مالی می کند تا فاز س��ه این شرکت از سال اینده‬ ‫اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بورس کاالی ایران‪ ،‬مراسم انتشار‬ ‫اوراق سلف موازی استاندارد اوره شرکت پتروشیمی پردیس‬ ‫روز گذش��ته با حضور حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین‪،‬‬ ‫عل��ی اس��کویی‪ ،‬مدیر مالی ش��رکت پتروش��یمی پردیس و‬ ‫همچنین نبی زاده‪ ،‬مدیر مالی ش��رکت گروه گس��ترش نفت‬ ‫و گاز پارسیان در شرکت بورس کاالی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران در این مراسم گفت‪ :‬شرکت‬ ‫پتروشیمی پردیـس بزرگترین مجتمع تولیدکننده امونیـاک‬ ‫و اوره در خاورمیانـ��ه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫این محصوالت در س��طح جهان اس��ت که ام��روز به منظور‬ ‫تکمیل فاز ‪ 3‬خود اقدام به انتش��ار اوراق سلف موازی اوره از‬ ‫طریق بورس کاالی ایران کرده است‪.‬‬ ‫حام��د س��لطانی نژاد اف��زود‪ :‬راه اندازی فاز س��ه ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی پردیـ��س از س��ال ‪ ۹۰‬اغاز ش��ده و براس��اس‬ ‫برنامه ه��ای اعالم��ی‪ ،‬قرار اس��ت در س��ال ‪ ۹۵‬ای��ن فاز به‬ ‫بهره ب��رداری برس��د؛ از ای��ن رو ای��ن ش��رکت در دو نوب��ت‬ ‫‪۳۰۰‬میلیارد تومان از طریق ابزار معامالتی بورس کاال تامین‬ ‫مالی می کند تا فاز سه این شرکت از سال اینده اغاز به کار‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود‪ :‬اوراق سلف موازی‬ ‫استاندارد که امروز مورد توجه شرکت های تولیدی از صنایع‬ ‫مختلف قرار گرفته است‪ ،‬جزو کم ریسک ترین و شرعی ترین‬ ‫اوراق ب��ه حس��اب می ای��د‪ ،‬چراکه ای��ن اوراق به پش��توانه‬ ‫تولید واقعی ش��رکت ها منتش��ر می ش��ود و به طور حتم با‬ ‫فرهنگ سازی و اشنایی بیشتر شرکت ها در صنایع مختلف با‬ ‫این روش تامین مالی‪ ،‬شاهد تحولی در تامین مالی شرکت ها‬ ‫خواهیم بود‪ .‬سلطانی نژاد با بیان اینکه از تمامی شرکت های‬ ‫تولیدی دعوت می کنیم تا از ظرفیت های بورس کاالی ایران‬ ‫برای تامین مالی خود استفاده کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اوراق سلف‬ ‫موازی استاندارد بنا به شرایط محصوالت و تولید می تواند با‬ ‫سررس��ید بیش از یک سال هم منتشر شود و محدودیتی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪ .‬وی گفت‪ :‬ش��رکت ها عالوه بر تامین‬ ‫مالی و تامین س��رمایه در گردش خود از طریق انتشار اوراق‬ ‫سلف موازی استاندارد‪ ،‬می توانند از گواهی سپرده کاالیی که‬ ‫ابزاری بین المللی و کارا در سایر بورس های کاالیی دنیا است‬ ‫نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ای��ران تصریح کرد‪ :‬تقویت اوراق‬ ‫س��لف موازی استاندارد و گواهی س��پرده کاالیی که دو ابزار‬ ‫مرس��وم در بازارهای دنیا هس��تند‪ ،‬مس��یر بین المللی شدن‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران را هموارت��ر می کنند ب��ه طوریکه در‬ ‫مذاکراتی که ب��ا بورس های کاالیی دنیا انجام داده ایم‪ ،‬بحث‬ ‫تامین مالی بین المللی از طریق دو ابزار سلف موازی و گواهی‬ ‫سپرده کاالیی مورد استقبال قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��رکت های تامین سرمایه امید و‬ ‫امین جزو پیشگامان در حوزه معامالت اوراق بهادار و انتشار‬ ‫اوراق س��لف موازی در طریق ب��ورس کاال بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫س��ال اینده با انعکاس اثر رفع تحریم ها بر بخش های واقعی‬ ‫اقتصاد و به تبع ان بازار کاالی کش��ور‪ ،‬ش��اهد توسعه پیوند‬ ‫بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد از طریق بورس کاالی ایران‬ ‫و همچنین رونق معامالت در این بورس خواهیم بود تا رونق‬ ‫اقتصادی کشور به خوبی در بورس کاال نمود پیدا کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بازار زعفران ایرانی در امریکا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫فراز و فرود بازار شب عید‬ ‫روی خط بازار‬ ‫افزایش قیمت برخی‬ ‫شیرینی ها در استانه نوروز‬ ‫ی که در نزدیکی س��ال نو با افزایش تقاضا‬ ‫انواع ش��یرین ‬ ‫همراه ش��ده اس��ت‪ ،‬در مقایسه با اسفند س��ال گذشته در‬ ‫بیشتر انواع ان افزایش قیمت داشته است‪.‬‬ ‫یو‬ ‫به گ��زارش میدانی ایس��نا‪ ،‬قیمت ها از بازار ش��یرین ‬ ‫شکالت حاکی از ان اس��ت که قیمت انواع شیرینی اعم از‬ ‫شیرینی خشک و تر نسبت به اخرین روزهای اسفند سال‬ ‫گذشته بین ‪ 10‬تا ‪ 25‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫انواع شیرینی خشک که برای عید نوروز تقاضای بیشتری‬ ‫از س��وی مصرف کنندگان دارد قیمتی از حدود کیلویی ‪10‬‬ ‫هزار تومان تا بیش از ‪ 35‬هزار تومان دارد‪.‬‬ ‫هر کیلوگرم کیک یزدی به عنوان ارزان ترین نوع شیرینی‬ ‫خش��ک ‪ 9000‬توم��ان در قنادی ه��ای درج��ه یک عرضه‬ ‫می شود‪ .‬همچنین قیمت سایر اقالم شیرینی خشک نشان‬ ‫می دهد ک��ه ش��یرینی دانمارکی (گل محم��دی) کیلویی‬ ‫‪12‬هزار تومان‪ ،‬پای س��یب کیلوی��ی ‪18‬هزار تومان‪ ،‬مافین‬ ‫‪18‬ه��زار تومان و ش��یرینی برنجی ‪12‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬در میان دیگر اقالم ش��یرینی خشک هر‬ ‫کیلوگرم ش��یرینی مربای��ی ‪18‬هزار توم��ان‪ ،‬زبان کیلویی‬ ‫‪12‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬کشمش��ی کیلویی ‪20‬هزار تومان‪،‬‬ ‫غلطانی کیلوی��ی ‪36‬هزار تومان‪ ،‬پاپی��ون کیلویی ‪12‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬توم��ان‪ ،‬نارگیل��ی کیلویی ‪25‬هزار تومان‪ ،‬ش��کری‬ ‫‪18‬ه��زار توم��ان‪ ،‬فنجانی ‪20‬ه��زار تومان و س��اق عروس‬ ‫‪20‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫همچنین در میان انواع کیک‪ ،‬هر کیلوگرم کیک صبحانه‬ ‫ساده ‪12‬هزار تومان‪ ،‬کیک صبحانه شکالتی ‪16‬هزار تومان‪،‬‬ ‫چیز کیک تنوری ‪18‬هزار تومان‪ ،‬تارت میوه ‪18‬هزار تومان‬ ‫و کیک یخچالی ‪20‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫همچنین سوهان عسلی کنجدی ‪19‬هزار تومان‪ ،‬سوهان‬ ‫عسلی ‪ 5‬مغز کیلویی ‪23‬هزار تومان‪ ،‬سوهان عسلی ‪ 7‬مغز‬ ‫کیلوی��ی ‪32‬هزار توم��ان و باقلوا ‪ 27‬ه��زار تومان فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��یرینی تر که مانند ش��یرینی خشک با افزایش قیمت‬ ‫هم��راه ش��ده در حال حاض��ر کیلویی ‪ 15‬ه��زار تومان در‬ ‫قنادی های درجه یک عرضه می شود‪.‬‬ ‫ی خشک‬ ‫به گفته برخی فروش��ندگان‪ ،‬برای نوروز شیرین ‬ ‫تقاضای بسیار بیشتری نسبت به شیرینی تر دارد و در بین‬ ‫انواع شیرینی خشک ش��یرینی نخودچی‪ ،‬المانی‪ ،‬اتریشی‪،‬‬ ‫مربای��ی‪ ،‬فنجانی‪ ،‬نارگیلی‪ ،‬س��وهان عس��لی و ش��یرینی‬ ‫کشمشی تقاضای بیشتری دارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در میان ش��کالت ها ک��ه در کنار ش��یرینی‬ ‫برای عید تقاضای به نس��بت زیادی دارد‪ ،‬ش��کالت مغزدار‬ ‫کاکائویی که از گران ترین انواع شکالت است بین ‪ 25‬تا ‪40‬‬ ‫هزار تومان در هر کیلو قیمت دارد‪.‬‬ ‫همچنین هر کیلوگرم ش��کالت کاکائویی ساده ‪ 5‬تا ‪15‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬ش��کالت میوه ای کیلویی ‪ 10‬تا ‪15‬هزار تومان‪،‬‬ ‫شکالت لقمه ای ‪ 20‬تا ‪25‬هزار تومان و شکالت تلخ بین ‪25‬‬ ‫تا ‪45‬هزار تومان در قنادی ها عرضه می ش��ود‪ .‬هر کیلوگرم‬ ‫گز نیز به طور متوسط ‪15‬هزار تومان و هر کیلوگرم باسلوق‬ ‫‪12‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫ثبات در قیمت‬ ‫گوشت گوسفندی‬ ‫رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با تاکید بر اینکه گوشت‬ ‫قرمز مورد نیاز کشور تامین است گفت‪ :‬هیچ افزایش قیمتی‬ ‫در ‪ 3‬هفته اخیر در عرضه گوش��ت گوس��فندی رخ نداده و‬ ‫اکنون حداکثر قیمت هرکیلوگرم گوش��ت گوسفندی برای‬ ‫مصرف کنندگان حدود ‪330‬هزار ریال براورد شده است‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر ملکی در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا‬ ‫درباره افزایش نرخ گوش��ت قرمز در روزهای پایانی س��ال‬ ‫اف��زود‪ :‬احتمال افزایش قیمت با توج��ه به باال رفتن تقاضا‬ ‫در روزهای پایانی س��ال وجود داش��ت‪ ،‬اما کماکان قیمت‬ ‫دام زنده هیچ افزایشی نداشته و اگر افزایشی در عرضه این‬ ‫محصول در بازار رخ داده‪ ،‬به عواملی همچون وجود دالالن‬ ‫و نوع تقاضای مشتریان بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوس��فندی در‬ ‫محل دامداری ها به طور میانگین بین ‪125‬هزار تا ‪130‬هزار‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫ملک��ی تصریح ک��رد‪ :‬قیم��ت هرکیلوگرم الش��ه کیفی‬ ‫و مرغ��وب تحوی��ل در مغ��ازه ح��دود ‪300‬ه��زار ریال؛ و‬ ‫هرکیلوگرم ش��قه ب��دون دنبه مرغوب تحویل به مش��تری‬ ‫(مصرف کنندگان) حداکثر حدود ‪330‬هزار ریال اس��ت که‬ ‫نسبت به ‪ 3‬هفته گذشته هیچ افزایش قیمتی نداشته است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه گوش��ت گوسفندی اضافه کرد‪ :‬البته بنابه‬ ‫درخواست مش��تری قیمت هر قسمت گوشت به طور مجزا‬ ‫دارای تغییراتی اس��ت که با نرخ ش��قه ب��دون دنبه اندکی‬ ‫تفاوت دارد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گ��زارش؛ طبق امار قیمت گوش��ت در هفته‬ ‫پایان��ی اس��فند ‪ ،‬ای��ن روزها قیم��ت هرکیلوگرم گوش��ت‬ ‫گوس��فندی از‪340‬هزار ری��ال به ‪448‬هزار ریال‪ ،‬گوش��ت‬ ‫گوس��اله از ‪350‬هزار ریال ب��ه ‪405‬هزار ریال و هرکیلوگرم‬ ‫گوش��ت چرخک��رده از ‪340‬هزار ریال ب��ه ‪ 395‬هزار ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫محسن احتشام‪ ،‬نایب رییس شورای ملی زعفران ایران گفت‪ :‬صادرات زعفران‬ ‫ایران به امریکا بعد از برداشته شدن تحریم هاافزایش چشمگیری نداشته اما این‬ ‫بازار ظرفیت واردات ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬تن از زعفران ایران را دارد‪ .‬موانع صادرات زعفران‬ ‫به امریکا برداش��ته ش��ده اما هنوز هم نمی توانیم پول محصول فروخته شده را‬ ‫به راحتی دریافت کنیم و محدودیت های نقل و انتقال پول کماکان پابرجا است‪.‬‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ب��ی تردید؛ هر کدام از ما؛ چه در اس��تادیوم ها و‬ ‫چه در قاب جادویی تلویزیون؛ ش��اهد مسابقه های‬ ‫فوتبال یا س��ایر رشته های ورزشی بوده ایم‪ .‬در این‬ ‫مس��ابقه ها؛ به ویژه مس��ابقه های فوتبال اروپایی؛‬ ‫زمان��ی که هیجان بازی به نقطه اوج می رس��د؛ در‬ ‫میان تماش��اچیان و با هدای��ت لیدرهای حاضر در‬ ‫س��کوها؛ یک موج؛ معروف به موج مکزیکی؛ ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬تماش��ای این موج ؛ حس همذات پنداری‬ ‫را در تماش��اچیان بر می انگیزان��د‪ .‬چن��ان ک��ه هر‬ ‫کس دوس��ت دارد س��همی در زیبای��ی این موج‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬چه در ایجاد کردن ان و چه حتی‬ ‫در تماش��ای ای��ن موج ورزش��ی! در گس��تره بازار‬ ‫نیز می توان ش��اهد چنین موجی بود‪ .‬این نوشته؛‬ ‫گزارشی است از مشاهدات خبرنگار صفحه تجارت‬ ‫بازار و مردم روزنامه‬ ‫؛ از موج ایجاد شده در‬ ‫عرصه ب��ازار‪ .‬موجی که ما ن��ام ان را‪ ،‬موج بازاری‬ ‫گذاشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹جان و هیجان‬ ‫ بی تردید؛ تولد‬ ‫دیگر تجارت‬ ‫بازار‬ ‫و مردم؛ باز هم‬ ‫با ضرب اهنگی‬ ‫شاد و بانشاط‪،‬‬ ‫روی خواهد داد‬ ‫و مردم ایران؛‬ ‫سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫را‪ ،‬با یک سبد‬ ‫سرشار از امید‬ ‫به فردایی‬ ‫خورشیدی تر؛‬ ‫به پایان‬ ‫خواهند برد‪.‬‬ ‫اینگونه باد!‬ ‫هنگام��ه عید اس��ت و جان م��ردم؛ میزبان یک‬ ‫هیج��ان‪ .‬همیش��ه و در این روزهای پایان س��ال؛‬ ‫اش��یا! پر می ش��ود از‬ ‫ ‬ ‫جان همه اش��خاص و حتی‬ ‫حس هیجانی که هدیه بهاران است‪ .‬انگار که بهار؛‬ ‫نفس مس��یح گونه خود را در کالبد اشخاص و اشیا‬ ‫دمیده اس��ت‪ ...‬در این میان؛ ان قسمت از هیجان‬ ‫بهار که شناس��نامه اش صادره از س��رزمین اقتصاد‬ ‫اس��ت؛ کارکرد ویژه ای در جان م��ردم دارد‪ .‬انطور‬ ‫که موجب ش��ال و کاله کردن و راهی ش��دن انها‬ ‫به سمت و س��وی بازار می شود‪ .‬فکرش را بکنید‪...‬‬ ‫اینکه فرد یا افرادی با جان ش��یفته؛ س��وار بر موج‬ ‫هیجان؛ راهی بازار بش��وند‪ ...‬چقدر تماشایی است‬ ‫این بازار‪ .‬مگر نه؟‬ ‫‹ ‹موج نخست‬ ‫تا همین ماه بهمن گذشته؛ که عیدی کارمندان‬ ‫زودتر از کارگران پرداخت ش��ده بود؛ کف بازار؛ پر‬ ‫ب��ود از حضور حقوق بگیرانی که برای خرید ش��ب‬ ‫عید؛ دس��ت زن و بچه خود را گرفته؛ و راهی بازار‬ ‫شده بودند‪ .‬لحظه شماری فروشندگان و عجله انها‬ ‫ب��رای واریز حق��وق و عیدی ماه بهم��ن کارمندان‬ ‫دولت ؛ اگر نه بیشتر از کارمندان؛ که به اندازه خود‬ ‫انها بود‪ .‬با رخ نشان دادن این اتفاق اقتصادی؛ یعنی‬ ‫همین واریز حقوق و عیدی ! موجی از جنس مردم؛‬ ‫که از ان به عنوان موج نخس��ت یاد می کنیم؛ روی‬ ‫دریای بازار پدیدار ش��د‪ .‬در این می��ان؛ بازاریان و‬ ‫فروشندگان؛ بنا به ذات حرفه و شغل خود؛ به فکر‬ ‫موج س��واری؛ از نوع مثبت ان افتادند‪ .‬به این معنا‬ ‫که زمینه و بستر مناسب را‪ ،‬برای حضور مشتریان؛‬ ‫و رفع نیازهای انها به بهترین ش��کل ممکن فراهم‬ ‫اوردند تا رضایت دو جانبه ای برای خود و مخاطبان‬ ‫بازار رقم بزنند‪ .‬حال اینک��ه در این رویداد بازاری؛‬ ‫چه کسانی سود کردند و چه کسانی بیشتر به سود‬ ‫رس��یدند؛ برای خود داستان جداگانه ای دارد‪ .‬ما بر‬ ‫انیم ک��ه در این هنگامه از فصل و س��ال؛ انچه از‬ ‫مقوله بازار و م��ردم می تراود؛ چیزی جز صداقت و‬ ‫طراوت نیس��ت‪ .‬طراوتی که مانند باران؛ بر همگان‬ ‫یکس��ان می بارد و س��ود ان؛ از ان همگان اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه این ام��کان نیز وجود دارد ک��ه یک گروه از‬ ‫فروش��ندگان و خریداران عرصه بازار؛ بیش از گروه‬ ‫دیگر از این بارش بهره ببرند و به سود برسند‪...‬‬ ‫‹ ‹موج دوم‬ ‫پس از فروکش کردن تب خرید در میان قش��ر‬ ‫کارمند در ماه بهمن؛ به دلیل ته کشیدن داشته های‬ ‫مالی و همان حقوق و عیدی ش��ان؛ موج مکزیکی؛‬ ‫ببخشید؛ موج بازاری این قشر و طبقه از خریداران‬ ‫نی��ز ارام گرفت و تب تند خری��د در انها فروکش‬ ‫کرد‪ .‬چه به حکم ضرورت و چه به حکم سیاس��ت‬ ‫منزل و مدیریت مخارج‪ .‬برای اینکه هنوز روزهای‬ ‫پر هزینه ای پیش روی خانواده های ایرانی قرار دارد‬ ‫و چه بس��یار هزینه ها که در پیش خواهد بود‪ ...‬ماه‬ ‫بهمن گذشت و حرکت سمند وار و با شور و نشاط‬ ‫چند روزه بازار در این ماه ؛ با فرارسیدن ماه اسفند؛‬ ‫به حرکتی الک پش��تی تبدیل ش��د! حرکتی که با‬ ‫گذر کردن از کوچه پس کوچه ش��هر؛ اشکارا قابل‬ ‫دی��دن و رصد کردن بود‪ .‬حکایت بیش��تر روزهای‬ ‫ب��ازار ایران تا ‪ ۱۲‬اس��فند؛ حکایت حض��ور بود و‬ ‫تماش��ا‪ .‬حضور خریداران و مشتریانی که برخی از‬ ‫انه��ا ؛ کارمندان عقب مان��ده از قافله خرید بودند و‬ ‫برخی دیگر نیز ترجیح می دادند تماش��اگر ویترین‬ ‫مغازه ها باشند و دست به جیب نشوند تا‪...‬‬ ‫‹ ‹اسفند بی دود!‬ ‫این دس��ت به عصا حرکت کردن مشتریان بازار‬ ‫ت��ا قبل از ‪ 12‬اس��فند ‪۱۳۹۴‬؛ دو دلیل اعتقادی و‬ ‫تجاری داش��ت‪ :‬دلیل نخست؛ فرارس��یدن و اغاز‬ ‫روزهای س��وگواری برای بانوی اب و اینه حضرت‬ ‫فاطمه زهرا(س) بود‪ .‬مردم و مشتریان بازار ایران؛‬ ‫چقدر زیبا حرمت ها را پاس می دارند و حواس شان‬ ‫هست که مبادا اشتیاق تجاری شان؛ موجب کمرنگ‬ ‫شدن حریم ها و حرمت های اعتقادی و مذهبی شان‬ ‫بش��ود‪ .‬با اینکه هیچ مانع فقهی و شرعی نیز برای‬ ‫مقوله تجارت و بازار در روزهای منس��وب به وفات‬ ‫یا شهادت بزرگان دینی ذکر نشده است‪ .‬اما مردم‬ ‫خوب ایران زمین؛ خودشان پاسدار مرزهای حرمت‬ ‫بزرگان دل و دین ش��ان بوده‪ ،‬هس��تند و خواهند‬ ‫بود‪ .‬دلی��ل دوم این رویداد؛ یعنی بی رونقی بازار تا‬ ‫‪ ۱۲‬اس��فند؛ انتظار مردم ب��رای افتتاح و راه اندازی‬ ‫فروش��گاه های بهاره بود که سال ها است در تقویم‬ ‫اقتص��ادی و مدیری��ت هزینه ه��ای خانواده ه��ای‬ ‫ایران��ی؛ جایگاه ویژه ای پیدا کرده و به ایفای نقش‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬راه اندازی این فروش��گاه های بهاره در‬ ‫گس��تره تجارت بازار و مردم؛ نشان داده که طیف‬ ‫وسیعی از مش��تریان؛ حرکت خود در مقوله خرید‬ ‫کردن را؛ در همین فروشگاه ها مدیریت می کنند‪ .‬با‬ ‫گذشت چندین روز از روزهای منتسب به روزهای‬ ‫ش��هادت حضرت مادر؛ فاطمه اطه��ر(س)؛ افتتاح‬ ‫فروشگاه های بهاره می توانس��ت موج مرده بازار را‬ ‫دوباره افرینی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فصل بهار بازار‬ ‫از ‪ ۱۲‬اسفند و با افتتاح و راه اندازی فروشگاه های‬ ‫به��اره در جغرافیای ایران و به ویژه در تهران؛ فصل‬ ‫بهار بازار نیز از راه رس��ید و هجوم همراه با هیجان‬ ‫م��ردم به این فروش��گاه ها اغاز ش��د‪ .‬کلید خوردن‬ ‫فرایند خرید و فروش در این مکان ها همان و بلند‬ ‫ش��دن صدای اعتراض کاسب ها و فروشندگان بازار‬ ‫نیز همان‪.‬‬ ‫«ای��ن فروش��گاه ها نتیج��ه ای جز بر ه��م زدن‬ ‫تعادل بین عرض��ه و تقاضا ندارن��د؛ راه اندازی این‬ ‫فروش��گاه های به��اره ان هم در اس��تانه س��ال نو؛‬ ‫یعنی دهن کجی مسئوالن به بازاریانی که یک سال‬ ‫عوارض و مالیات داده اند و منتظر رس��یدن ش��ب‬ ‫عید هس��تند تا سهم خود را از جیب مردم به دست‬ ‫اورند؛ با افتتاح فروش��گاه های بهاره در ش��ب عید؛‬ ‫فرصت برای بنجل فروش��ان چین��ی فراهم؛ و حق‬ ‫تولید کنندگان با کیفیت ایرانی‪ ،‬ضایع می شود و‪»...‬‬ ‫اینها قسمتی از اعتراض ها و موضع گیری بازاریان‬ ‫در باره راه اندازی نمایش��گاه ها؛ یا بهتر و درس��ت تر‬ ‫بگوییم فروش��گاه های بهاره بود‪ .‬به هر حال؛ خوب‬ ‫یا بد این فروش��گاه ها نیز پشت سر گذاشته شد‪ .‬بنا‬ ‫به مش��اهدات خبرن��گار همین صفح��ه از روزنامه‬ ‫؛ اس��تقبال مردم از فروش��گاه های بهاره؛ به‬ ‫دلیل نظارت س��ازمان های مرب��وط روی قیمت ها ؛‬ ‫یکج��ا بودن همه انچه مردم قص��د خریدن انها را‬ ‫دارن��د؛ و همچنین فراهم ام��دن فرصت دورهمی‬ ‫برای خانواده و دوس��تان و داش��تن ویژگی هم فال‬ ‫و هم تماش��ا بودن ؛ مانند سال های گذشته ؛ خوب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولدی دیگر!‬ ‫درس��ت زمان��ی که اس��کناس های اخ��ر عیدی‬ ‫کارمن��دان دولت نیز ص��رف خری��د خوردنی ها و‬ ‫پوش��یدنی ها شده است؛ صدای جیرینگ جیرینگ‬ ‫س��که های عی��دی کارگ��ران؛ از جی��ب این طبقه‬ ‫سختکوش جامعه بلند می شود و به گوش بازاریان‬ ‫می رسد‪ .‬حاال دیگر بس��اط فروشگاه های بهاره نیز‬ ‫جمع شده است‪ .‬بساطی که بیشتر خریداران انها را‬ ‫کارمندان تشکیل می دادند؛ به همان دلیل سبقت‬ ‫گرفت��ن در دریافت عیدی و پاداش اخر س��ال‪ .‬اما‬ ‫بازار ای��ران در این روزهای پایان س��ال؛ در انتظار‬ ‫تول��دی دیگر اس��ت‪ .‬تول��دی که پس از س��کوت‬ ‫حکمفرما شده به گستره ان (به دلیل نزدیک شدن‬ ‫به روز و تاریخ ش��هادت حضرت زهرا(س )؛ روزهای‬ ‫پررونقی را برای بازار؛ به ارمغان خواهد اورد‪ .‬موتور‬ ‫رونق بازار ایران در روزهای پایانی س��ال؛ به دس��ت‬ ‫کارگران تازه حقوق و عیدی گرفته روش��ن خواهد‬ ‫ش��د و کارمندان نیز با دریافت حقوق ماه اس��فند‬ ‫خود؛ دیگر بار به صف خریداران و مش��تریان بازار‬ ‫خواهند پیوست‪.‬‬ ‫‹ ‹جمله اخر‬ ‫ بی تردید؛ تولد دیگر تجارت بازار و مردم؛ باز هم‬ ‫با ضرب اهنگی شاد و بانش��اط‪ ،‬روی خواهد داد و‬ ‫مردم ایران؛ س��ال ‪ ۱۳۹۴‬را‪ ،‬با یک سبد سرشار از‬ ‫امید به فردایی خورشیدی تر؛ به پایان خواهند برد‪.‬‬ ‫اینگونه باد!‬ ‫خرید اجیل از دستفروشان‪ ،‬ممنوع!‬ ‫همه ساله در روزهای پایانی سال با افزایش تقاضای برخی کاالها مواجه هستیم‬ ‫و اجی��ل یکی از این اقالم اس��ت که همه اف��راد ان را خریداری می کنند و برای‬ ‫خرید این محصول باید نهایت دقت را به کار برد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اتاق اصناف براس��اس گزارش رس��یده از اتاق اصن��اف مازندران؛‬ ‫همه س��اله در روزهای پایانی سال با افزایش تقاضای برخی کاالها مواجه هستیم‬ ‫که اجیل یکی از این اقالم است و به طور تقریبی همه خانواده‪‎‬ها ان را خریداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در س��ال های اخیر افزایش قیمت اجیل موجب شده این کاال کمتر‬ ‫م��ورد توجه ق��رار گیرد‪ ،‬البته مس��ائل دیگ��ر ازجمله عرضه اجی��ل چینی و یا‬ ‫اجیل های رنگ ش��ده نیز س��بب می شود که مردم با وس��واس خاصی نسبت به‬ ‫خرید این محصوالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫تا قبل از دریافت یارانه اس��تقبال چندانی از این محصول نش��د‪ ،‬اما پس از ان‬ ‫شاهد رونق در بازار اجیل بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجیل چینی و رنگ شده در سطح بازار مشاهده نشده‬ ‫مدی��ر اتحادی��ه خواربار و لبنیات شهرس��تان س��اری اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫بازدیدهای انجام شده‪ ،‬اجیل چینی و رنگ شده در سطح بازار مشاهده نشد‪.‬‬ ‫محس��ن مفیدی درب��اره قیمت اجیل درجه ی��ک در بازار س��اری‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر قیمت اجیل مخلوط ‪ ۳۵‬هزار تومان‪ ،‬پس��ته فندقی ‪ ۳۶‬تا ‪ ۳۹‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬احمد اقایی ‪ ۳۸‬ت��ا ‪ ۴۵‬هزار تومان‪ ،‬اکبری ‪ ۴۷‬ه��زار تومان‪ ،‬کله قوچی‬ ‫‪۵۰‬ه��زار تومان‪ ،‬کدو گوش��تی ‪ ۲۴‬هزار توم��ان‪ ،‬کدو ریز ‪۱۸‬ه��زار تومان‪ ،‬بادام‬ ‫‹ ‹اجیل را از مراکز معتبر بخرید‬ ‫محسن مفیدی‬ ‫حسن مکرمی رستمی‬ ‫درختی ‪ ۵۶‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان‪ ،‬بادام زمینی ‪ 11/5‬تا ‪۱۴‬هزار تومان‪ ،‬بادام اس��تانه‬ ‫‪۲۵‬ه��زار تومان‪ ،‬تخمه ژاپنی ‪ ۳۱‬تا ‪۳۵‬هزار تومان‪ ،‬نخود ش��ور دواتیش��ه و تند‬ ‫‪۱۱‬هزار تومان و بادام هندی ‪ ۵۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت اجیل نس��بت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬می توان گفت که قیمت به طور تقریبی همپای سال گذشته بود‪.‬‬ ‫مدیر اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان ساری درباره میزان استقبال مردم از‬ ‫این محصول‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال مردم استقبال خوبی از این محصول نداشتند و تنها‬ ‫با دریافت یارانه وضعیت بهتر شد‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه مردم حتما اجیل را از مراکز معتبر خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬مردم به هیچ وجه از دستفروش��ان اجیل تهیه نکنند و تنها‬ ‫در مراکز معتبر فرایند اماده س��ازی‪ ،‬نگهداری و بسته بندی به صورت بهداشتی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫حسن مکرمی رستمی با اعالم اینکه در سطح عرضه همکاران بهداشت محیط‬ ‫به صورت جدی پیگیر هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افرادی که قصد خریداری اجیل‬ ‫را دارند‪ ،‬برای اینکه متوجه ش��وند اجیل رنگی است‪ ،‬یکی از نشانه های ظاهری‬ ‫این است که مقداری از ان را با دست لمس کنند که اگر رنگ شده باشد‪ ،‬دست‬ ‫رنگی می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته ممکن اس��ت برخی نش��انه ها مانن��د رنگ قابل دیدن‬ ‫نباش��د مانند برخی الودگی ها از جمله قارچ های افالتوکسین که با چشم دیده‬ ‫نمی شود‪ ،‬اما ضررهای جبران ناپذیری به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی مازن��دران در پایان گفت‪ :‬به ط��ور حتم اگر اجیل اغش��ته به افزودنی‬ ‫غیرمجاز باشد‪ ،‬می تواند موجب ضررهای مختلفی شود که یکی از انها این است‪،‬‬ ‫برخی رنگ ها سرطانزا هستند پس الزم است افراد به این مسائل توجه کنند‪.‬‬ ‫امیدواری��م افراد با توجه به عوارض جبران ناپذیر اجیل های رنگ ش��ده به این‬ ‫موضوع توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬عامل جذب سرمایه در بخش کشاورزی‬ ‫حس��ن فروزان فرد‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬ایران در‬ ‫بین کش��ورهای منطقه رقبایی چون ترکیه دارد که اوضاع ش��ان از کشور ما در جذب‬ ‫س��رمایه خارجی بهتر اس��ت و فاصله این کشور هم با اروپا کمتر است و هزینه انتقال‬ ‫کاهش پیدا می کند‪ ،‬اما انرژی و نیروی انسانی ارزان در ایران را نباید از نظر دور داشت‬ ‫که از جذابیت های بخش کشاورزی ایران برای جذب سرمایه خارجی است‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫در نشست شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران مطرح شد‬ ‫بررسی راه های جذب سرمایه گذاری و چگونگی کوچک سازی دولت‬ ‫سومین نشس��ت ش��ورای عالی پیشکسوتان‬ ‫در نه��اد ریاس��ت جمهوری ب��ه میزبانی معاون‬ ‫اول رییس جمه��وری و با حض��ور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش روابط‬ ‫عمومی ات��اق بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬عالمیرمحمد‬ ‫صادقی رییس شورای عالی پیشکسوتان‪ ،‬هدف‬ ‫از تش��کیل این ش��ورا را تعامل‪ ،‬حف��ظ و بهره‬ ‫گی��ری از تجربیات پیشکس��وتان برای تقویت‬ ‫بخ��ش خصوصی در ش��رایط اقتص��ادی جدید‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬تحقق راهبرد توانمندسازی‬ ‫بخش خصوصی به مشاوره و ارائه طریق افرادی‬ ‫باتجرب��ه و خب��ره نیاز دارد‪ .‬درعی��ن حال باید‬ ‫این موضوع در چارچوبی مش��خص و براس��اس‬ ‫برنام��ه جل��و ب��رود‪ .‬وی بی توجهی نس��بت به‬ ‫جانش��ین پروری در کش��ور را مورد انتقاد قرار‬ ‫داد و افزود‪ :‬پیشکس��وتان در حوزه اقتصاد باید‬ ‫تجربی��ات خود را به نس��ل های بع��دی منتقل‬ ‫کنند‪ .‬خال جانش��ینان مورد قبول در کشور به‬ ‫خوبی احساس می ش��ود‪ .‬بنابراین شورای عالی‬ ‫پیشکس��وتان‪« ،‬کمیت��ه جوان��ان» را به عنوان‬ ‫زیرمجموعه تاسیس کرده است ‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای پرداخت بدهی دولت‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬با اشاره به تالش های دولت‪ ،‬از پرداخت‬ ‫نک��ردن بدهی دولت به پیمان��کاران خبر داد و‬ ‫پیشنهاد کرد که سال اینده این بدهی از محل‬ ‫افزایش قیمت سوخت تامین شود‪ .‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ات��اق بازرگان��ی با تقوی��ت توان‬ ‫کارشناس��ی خود در مس��ائل اقتصادی بیشتر‬ ‫کمک حال دولت‬ ‫ ‬ ‫تالش و جست وجو می کند تا‬ ‫باش��د و نقدهای س��ازنده خ��ود را مطرح کند‪ .‬‬ ‫نایب ریی��س اتاق بازرگانی ای��ران با بیان اینکه‬ ‫تجربه چندصد ساله افراد حاضر در این شورا را‬ ‫برای حل مسائل اقتصادی کشور می توان مورد‬ ‫اس��تفاده قرار داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت مش��کالت‬ ‫زیادی دارد اما انچه بر س��ر راه اقتصاد کش��ور‬ ‫قرار گرفته مش��کالت دول��ت در زمینه کمبود‬ ‫سرمایه و بودجه است که امیدواریم قرار گرفتن‬ ‫مجل��س اعت��دال در کن��ار دولت ب��ه حل این‬ ‫معضالت بینجامد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫از نهادینه شدن فس��اد در همه ارکان حکومت‬ ‫س��خن گفت و از بروکراسی اداری‪ ،‬قیمت ارز و‬ ‫نبود ش��فافیت اقتصادی انتقاد کرد‪ .‬خوانساری‬ ‫گفت‪ :‬گرچه در قان��ون رفع موانع تولید‪ ،‬تاکید‬ ‫شده برای هر بخش��نامه ای که قرار است صادر‬ ‫شود نظر بخش خصوصی گرفته شود‪ ،‬اما بارها‬ ‫شاهد این بوده ایم که بخشنامه هایی صادرشده‬ ‫که حتی مغایر سیاس��ت های خود دولت است‬ ‫و بخ��ش خصوصی در این باره جایگاهی ندارد‪ .‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ارز باید تک نرخی ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫نباید این تک نرخی ش��دن مصنوعی باشد‪ .‬بلکه‬ ‫باید فقط براس��اس عرضه و تقاضا تعیین شود‪ .‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران از وجود مجوزهایی‬ ‫که مانع کس��ب وکار هس��تند‪ ،‬س��خن گفت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یک س��ال از تش��کیل کمیته ای در‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی ب��رای حذف‬ ‫مجوزهای زائد می گذرد اما همچنان شاهد این‬ ‫هس��تیم که مجوزهای اصلی مانع کس��ب و کار‬ ‫برداشته نش��ده اند‪ .‬خوانساری با اشاره به لزوم‬ ‫ثب��ات بخش��نامه ها و جلوگی��ری از صدور انی‬ ‫انها گفت‪ :‬اقتصاد کش��ور در سال های گذشته‬ ‫از صدور یک ش��به بخش��نامه ها ب��رای واردات‬ ‫یا صادرات کاال اس��یب دیده اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫منظور از دولت یازدهم درخواس��ت می شود که‬ ‫در زمینه این دس��تورالعمل ها با دقت بیشتری‬ ‫عم��ل کند و اگر قرار اس��ت چنین کاری انجام‬ ‫ش��ود یک زمان مناسب برای اجرای ان در نظر‬ ‫بگیرد ‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکی�د ب�ر ل�زوم تقوی�ت بخ�ش‬ ‫خصوصی‬ ‫محمدرضا نعمت زاده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نیز تقویت بخش خصوصی را به عنوان‬ ‫اولویت نخست اتاق بازرگانی ایران خواستار شد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬اگ��ر بخواهیم بخش خصوصی را‬ ‫در فعالیت های اقتصادی کشور و در پروژه های‬ ‫بزرگ مش��ارکت دهیم باید این بخش در همه‬ ‫ابعاد تقویت ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر تجربه خوبی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد اما کافی نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫نگاه های نادرس��ت نسبت به سرمایه داران و امر‬ ‫س��رمایه گذاری را مورد انتقاد قرار داد و افزود‪:‬‬ ‫بخش خصوصی براساس سوددهی عمل می کند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اما در کش��ور این مس��ئله با عنوان سودجویی‬ ‫معرفی ش��ده و ان را اقدامی زشت می پندارند‪ .‬‬ ‫متاس��فانه امروز چوب همین افکار نادرست را‬ ‫می خوریم‪ .‬نعمت زاده رسیدن به رشد اقتصادی‬ ‫‪۸‬درصدی را موضوعی سخت و پیچیده ارزیابی‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحقق ای��ن هدف با حضور‬ ‫بخ��ش خصوصی امکانپذیر می ش��ود اما بخش‬ ‫خصوص��ی باید توانمند باش��د به طور حتم اگر‬ ‫بخش خصوصی نتواند کاری انجام دهد‪ ،‬دولت‬ ‫وارد می��دان ش��ده و حتی با بازده��ی کم نیز‬ ‫کاره��ا را دنبال می کند‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تش��ریح ک��رد‪ :‬برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی با اس��تفاده از اس��تادان حرفه ای به‬ ‫منظور رش��د افکار نواور از جمله اقداماتی است‬ ‫که باید درنظر گرفته شود‪ .‬نعمت زاده در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود لزوم ثبات در کش��ور‬ ‫را مط��رح و اظهار امیدواری ک��رد که بتوان در‬ ‫کش��ور امکان پیش بینی در بازه زمانی ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫سال را مهیا کرد‪ .‬وی با اعالم اینکه می تواند در‬ ‫کوچک س��ازی دولت پیش قدم شود و تعدادی‬ ‫از نیروه��ای خود را در قالب پروژه هایی تعریف‬ ‫ش��ده به بخش خصوصی واگذار کند تا انها هم‬ ‫بیکار نشوند‪ ،‬گفت‪ ۵۵۰ :‬هزار کارمند در دولت‬ ‫گذشته به طور رسمی اضافه شدند ‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوص�ی باید محور اقتصاد‬ ‫کشور شود‬ ‫مع��اون اول دول��ت یازده��م ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ش��ورای عالی پیشکس��وتان اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن مجموعه نی��ز‪ ،‬مجموعه ای‬ ‫ارزش��مندی اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر بیش��تر‬ ‫کش��ورهای دنی��ا دارای ف��راز و فرود هایی در‬ ‫اقتصاد خود هستند و کشوری مانند امریکا نیز‬ ‫دچار رکود می شود و حتی شرکت ها ورشکست‬ ‫می ش��وند اما باید زیر پ��ر و بال انها را گرفت تا‬ ‫دوباره شروع کنند‪ .‬ما هم دوره سختی داشته و‬ ‫داریم و خود را باید اماده کار کنیم ‪ .‬جهانگیری‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی و دولت در حرف های‬ ‫خود (درباره واگذار نشدن مسئولیت ها به بخش‬ ‫خصوص��ی) یکدیگر را مته��م می کنند‪ .‬اما باید‬ ‫اذعان کرد که امروز ش��رایط نسبت به گذشته‬ ‫بهتر ش��ده و با افتخار گفته می شود که بخش‬ ‫خصوصی باید محور اقتصاد کش��ور شود‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬در سیاست های اصل ‪ ۴۴‬سقفی برای‬ ‫بزرگ ش��دن بخش خصوصی و سرمایه گذاری‬ ‫ان وجود ن��دارد‪ .‬مع��اون اول رییس جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬در ش��رایط فعلی اینکه زیرس��اخت های‬ ‫مورد نیاز فراهم ش��ده بحث دیگری اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫در بح��ث فرهنگی این موض��وع در تمام ارکان‬ ‫نظ��ام اتفاق نظ��ر برای خصوصی س��ازی وجود‬ ‫دارد ‪ .‬برخی بخش خصوصی ها یک ش��به ایجاد‬ ‫می شوند که این امر نقطه خطر خصوصی سازی‬ ‫است ‪ .‬جهانگیری تاکید کرد‪ :‬برای مثال مه افرید‬ ‫وام چند هزار میلی��اردی دریافت کرد که هیچ‬ ‫صنعتگری که پدر و پسر وی نیز صنعتگر باشد‬ ‫سابقه نداش��ته که از نظام بانکی ‪ ۲۰۰‬یا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت دریافت کند و این امر‬ ‫نش��ان دهنده زد و بند در این زمینه است ‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بنده اعتقاد دارم که بخش خصوصی‬ ‫باید به میدان امده و در اقتصاد کش��ور حضور‬ ‫داش��ته باش��د و امروز نیز با تمام توان خود از‬ ‫بخش خصوصی حمای��ت می کنم تا این بخش‬ ‫به طور سالم میدان دار اقتصاد کشور شود‪ .‬‬ ‫معاون اول دولت یازدهم افزود‪ :‬بنده تا زمانی‬ ‫می توان��م از این موضوع حمایت کنم که خودم‬ ‫ان طرف میز نشس��ته باشم و فعالیت اقتصادی‬ ‫انجام ندهم‪ .‬‬ ‫جهانگی��ری تاکی��د ک��رد‪ :‬هن��ر م��ا (بخش‬ ‫خصوصی) این اس��ت که همه گزینه ها را روی‬ ‫میز داش��ته باش��یم‪ .‬اتاق بازرگان��ی باید گزینه ‬ ‫اصالح نظام بانکی را داش��ته باشد تا در مواقعی‬ ‫که ب��ه وضعیت نظ��ام بانکداری ای��راد گرفته‬ ‫می شود ان را روی میز گذاشته و ارائه دهد‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقتصا د کشور در مقطعی از ریل‬ ‫خارج شد هرچند که قبل از ان نیز روند کندی‬ ‫داشت‪ ،‬اکنون ما قصد داریم اقتصاد کشور را به‬ ‫ریل بازگردانیم و سرعت ان را بهبود بخشیم‪ .‬‬ ‫‹ ‹میلیون ها نفر بیکار داریم‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه بیکاری در کشور ما‬ ‫زیاد و یک چالش اس��ت گفت‪ :‬وقتی مش��اهده‬ ‫می شود که جوانان تحصیلکرده در خانه ها بیکار‬ ‫هس��تند همه ناراحت می ش��وند و می خواهند‬ ‫برای انان کاری انج��ام دهند ‪ .‬ما میلیون ها نفر‬ ‫بیکار در کشور داریم و از سال اینده سالی یک‬ ‫میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم‬ ‫داشت ‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫مع��اون اول دول��ت یازدهم گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته قدرت خرید مردم شهری ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫روستایی ‪ ۲۹‬درصد کاهش پیدا کرده و در واقع‬ ‫رفاه مردم ما کاهش یافته و ما برای معیش��ت و‬ ‫رفاه مردم کاری باید انجام دهیم‪ .‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬رقبای ما در اس��یا و منطقه‬ ‫معلوم هستند و انها رشد کرده اند و ما در سند‬ ‫چش��م انداز قرار بود با رشد ‪ ۸‬درصد در منطقه‬ ‫اقایی کنیم اما در ‪ ۱۰‬سال نخست با ان حجم‬ ‫منابع ارزی تنها ‪ 5/2‬درصد رشد داشته ایم‪ .‬‬ ‫‹ ‹برجام نقطه پایان کار نیست‬ ‫وی در صحبت ه��ای خ��ود ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫برجام اغ��از کار بود نه نقطه پای��ان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫برجام ش��رایطی به وجود امد تا سرمایه گذاران‬ ‫بتوانن��د کار کنند ‪ .‬جهانگیری درباره پیامدهای‬ ‫رفت و امده��ای هیات ه��ای خارجی به کش��ور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬رهب��ر معظم انقالب پی��ام خود را‬ ‫برای خارجی ها بیان کردند و به انها منتقل شد‬ ‫که فکر نکنند با یک کش��ور اقتصاد و ادم های‬ ‫ساده ای روبه رو هستند‪ .‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری اف��زود‪ :‬اگر انها‬ ‫اهل کار هستند بیایند سریع با بخش خصوصی‬ ‫تفاهم کرده و کار خود را شروع کنند ‪ .‬برخی از‬ ‫انها فک��ر می کردند که ما صنعت نداریم و باید‬ ‫بیاین��د همه چیز را از ابتدا ش��روع کنند‪ ،‬اما ما‬ ‫نیاز به انتقال فناوری و منابع مالی داریم‪ .‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۹۴‬سخت ترین سال اقتصادی‬ ‫دولت بود‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه سال ‪ ۹۴‬سخت ترین‬ ‫س��ال اقتصادی کش��ور از نظر من ب��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من در بیش��تر سال های اقتصادی کشور حضور‬ ‫داشته و شرایط را دیده ام‪ ،‬هیچ سالی به سختی‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬نبود‪ .‬در این س��ال فروش ‪۲‬میلیون‬ ‫بش��که ای نفت ب��ه یک میلیون بش��که کاهش‬ ‫یاف��ت و نفت ‪ ۱۰۰‬دالری ‪ ۳۰‬دالر ش��د‪ .‬جور‬ ‫کردن حقوق کارمندان دولت در کنار پرداخت‬ ‫یارانه ها کار دشواری بود‪ .‬‬ ‫‹ ‹وام ب�رای پرداخ�ت حق�وق‬ ‫کارمندان وزارت نفت‬ ‫معاون اول رییس جمهوری افزود‪ :‬برای حقوق‬ ‫کارمندان دولت باید فک��ری بکنیم‪ .‬ما باید در‬ ‫اس��فند برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت‬ ‫نفت وام بانکی بگیریم‪ .‬‬ ‫جهانگی��ری تصریح کرد‪ :‬اطمین��ان مردم به‬ ‫اینده کش��ور باعث ش��ده که دست به کارهای‬ ‫عجل��ه ای نزنن��د در صورتی که اگ��ر یک ذره‬ ‫بی اعتم��ادی ایج��اد ش��ود نرخ ارز فن��روار باال‬ ‫می رود‪ .‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محور اصلی اقتصاد توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی و جذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫اس��ت که دولت در س��ال اینده این موضوعات‬ ‫را در دس��تور کار خ��ود دارد و موان��ع موجود‬ ‫را برط��رف می کند که نظ��ام بانکی و صندوق‬ ‫توسعه ملی نقش مهمی در پیشبرد کار دارند‪ .‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۳‬ه�زار میلی�ارد توم�ان معوق�ات‬ ‫بانکی داریم‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نظام بانکی در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫باید اصالح شود‪ ،‬گفت‪ :‬حداقل کار الزم افزایش‬ ‫قدرت تسهیالت دهی انها است‪ ،‬اکنون ‪ ۹۳‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان معوقات بانک��ی داریم و منابع‬ ‫بانک ه��ا در وام هایی ک��ه به دول��ت داده اند و‬ ‫معوقاتی که ش��رکت های دولتی بازنگردانده اند‬ ‫ی��ا جاه��ای دیگر حبس ش��ده و ق��درت نظام‬ ‫بانکی کش��ور کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهوری افزود‪ :‬یکسان سازی نرخ ارز در‬ ‫دس��تور کار دولت در س��ال ‪ ۹۵‬قرار دارد اما ما‬ ‫به دنبال تعیین دستوری ان نیستیم و این بازار‬ ‫است که نرخ ارز را مشخص کند‪ .‬‬ ‫جهانگیری‪:‬بخش‬ ‫خصوصی و دولت‬ ‫در حرف های‬ ‫خود (درباره‬ ‫واگذار نشدن‬ ‫مسئولیت هابه‬ ‫بخش خصوصی)‬ ‫یکدیگر را متهم‬ ‫می کنند ‪ .‬اما‬ ‫باید اذعان کرد‬ ‫که امروز شرایط‬ ‫نسبت به گذشته‬ ‫بهتر شده و با‬ ‫افتخار گفته‬ ‫می شود که بخش‬ ‫خصوصی باید‬ ‫محور اقتصاد‬ ‫کشور شود‬ ‫‹ ‹نیاز به ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫اتمام طرح های نیمه تمام‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه طرح های نیمه تمام باید به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ود‪ ،‬گفت‪ ۵۰۰ :‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای اتم��ام طرح های نیمه تمام‬ ‫نیاز داریم که ب��ا بودجه های عمرانی ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی قابل انجام نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫طرح های موجود باید واگذار شوند‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهوری افزود‪ :‬ایین نامه هایی در این باره‬ ‫در یک سال گذشته تصویب کرده ایم اما به نظر‬ ‫نمی رسد که جواب داده باشند و در این زمینه‬ ‫از دوس��تان دولتی باید حساب کش��ی شود که‬ ‫چرا این اتفاق افتاده و به نظر می رسد گیرهایی‬ ‫در طرح ها وجود دارد ‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬دولت‬ ‫بای��د از بنگاهداری بیرون امده و خرید خدمت‬ ‫کن��د ‪ .‬همچنین بهبود فضای کس��ب وکار جزو‬ ‫اولویت های دولت در س��ال ‪ ۹۵‬اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ‪۲‬هزار مجوز شناسایی شده که ‪۴۰۰‬‬ ‫م��ورد ان تا امروز حذف ش��ده و برخی از انها‬ ‫نیز در س��یکل حذف ش��دن قرار دارند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬مید ان های مش��ترک گازی باید تکمیل‬ ‫ش��ود و ما در س��ال ‪ ۹۵‬باید فعالیت بیشتر در‬ ‫این زمینه داشته باشیم ‪ .‬در بخش صنعت اب و‬ ‫برق کشور نیز نیازمند کارهای جدی تر هستیم‬ ‫که همه این ام��ور در رابطه با اقتصاد مقاومتی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫را در‬ ‫فعالیت های‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫و در پروژه های‬ ‫بزرگ‬ ‫مشارکت‬ ‫دهیم باید‬ ‫این بخش‬ ‫در همه ابعاد‬ ‫تقویت شود‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫گرم و صمیمانه با معاون اول‬ ‫محس��ن جالل پ��ور‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫در ش��بکه تلگ��رام خود درب��اره دیدار با مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری و س��فر به عراق نوشت‪ :‬شنبه عصر به‬ ‫اتفاق برخی استخوان خرد کرده های بخش خصوصی‬ ‫به دیدار دکت��ر جهانگیری رفتی��م‪ .‬مطابق معمول از‬ ‫مش��کالت اقتصادی گفتیم و هرکدام به گوش��ه ای از‬ ‫معضالت اشاره کردیم‪ .‬‬ ‫من هم مطالبی درزمینه انس��جام بخش غیردولتی‬ ‫اقتصادای��ران‪ ،‬ض��رورت تدوی��ن اس��تراتژی توس��عه‬ ‫اقتصادی کش��وربا نگاه ب��ه بایدهاونبایدها‪ ،‬همچنین‬ ‫ض��رورت هماهنگ��ی وهمراه��ی هم��ه بخش ه��ا با‬ ‫فرمانده��ی س��تاد اقتص��اد مقاومتی که ریاس��ت ان‬ ‫بر عهده معاون اول است طرح کردم ‪.‬‬ ‫اینک��ه مجموعه حاکمی��ت به این باور رس��یده که‬ ‫بخ��ش خصوصی باید می��دان دار مدیریت و بهره وری‬ ‫اقتصاد باشد‪ ،‬محور اصلی سخنان ایشان بود اما در این‬ ‫می��ان‪ ،‬به تفکیک بخش خصوص��ی واقعی از طبقه ای‬ ‫نوخاس��ته که ب��ا رانت های دولتی ب��ه وجود امده هم‬ ‫پرداختن��د‪ .‬به عقی��ده اقای جهانگی��ری فعال واقعی‬ ‫بخش خصوصی کس��ی است که س��ال های طوالنی با‬ ‫زحمت و تالش فراوان هم برای خودش ثروت افریده‬ ‫و هم برای کشور مفید بوده‪ .‬‬ ‫برخی نکات را از سخنان ایشان یادداشت کردم‪:‬‬ ‫ـ وقتی صحبت از سرمایه های کشور می شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫اف��راد به منابع طبیعی فکر می کنند اما س��رمایه های‬ ‫انس��انی بس��یار باارزش تر از منابع طبیعی هستند که‬ ‫باید از انها حراست شود ‪.‬‬ ‫ـ در گذش��ته بخش خصوصی جای��گاه مطلوبی در‬ ‫اذهان عمومی نداشت که امروز با افتخار گفته می شود‬ ‫بخش خصوصی باید محور و مدار اقتصاد ایران باشد‪.‬‬ ‫ـ عده ای یک ش��به بخش خصوصی شده اند و نمونه‬ ‫ان افرادی هس��تند که با زد و بند‪ ،‬وام های کالن چند‬ ‫ه��زار میلیاردی دریافت کرده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که برخی فعاالن بخش خصوصی که س��الیان س��ال و‬ ‫در نس��ل های مختلف اس��ت که فعالیت سالم صنعتی‬ ‫و اقتص��ادی دارند‪ ،‬قادر نبوده ان��د تا این حد چندصد‬ ‫میلیاردی‪ ،‬تسهیالت دریافت کنند ‪.‬‬ ‫ـ دولت برای س��ال ‪٩٥‬چند سیاست اصلی از جمله‬ ‫تقوی��ت جدی صادرات‪ ،‬اصالح س��اختار مالی اقتصاد‪،‬‬ ‫واگ��ذاری پروژه ه��ای نیمه تمام به بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫بهبودفضای کس��ب وکار و جذب س��رمایه خارجی را‬ ‫دنبال می کند‪ .‬‬ ‫ـ در ش��رایطی که هرگوش��ه از منطق��ه درگیری و‬ ‫کشتار و ناامنی وجود دارد‪ ،‬با تالش نیروهای قدرتمند‬ ‫مس��لح‪ ،‬امروز ایران کانون ثب��ات و ارامش در منطقه‬ ‫اس��ت و بر ما واجب اس��ت که در این ش��رایط اقتدار‬ ‫اقتصادی کشور را نیز برقرار کنیم‪ .‬‬ ‫ـ در روزه��ای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی برای‬ ‫کاهش قیمت ارز نداش��ته است و دولت نیز هیچ گونه‬ ‫دخالت اداری نکرده است ‪ .‬اعتماد مردم نسبت به اینده‬ ‫و مدیریت کشور باعث شده هیچ اقدام ناگهانی ازسوی‬ ‫مردم س��ر نزند و اگر این اعتماد در میان مردم وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬شاهد افزایش لحظه ای قیمت ارز بودیم‪ .‬‬ ‫گزارش سفر بغداد‬ ‫س��فر عراق الزم و پراهمیت اس��ت‪ .‬پیش از س��فر‬ ‫رییس جمه��وری روحانی به بغداد الزم اس��ت برخی‬ ‫هماهنگی ه��ا انجام پذیرد‪ .‬پ��س از ورود به بغداد‪ ،‬در‬ ‫معیت دوس��تانی که به اس��تقبال ام��ده بودند‪ ،‬عازم‬ ‫س��فارت ش��دیم ‪ .‬باغ زیبایی که حدود‪ ٨٠‬سال پیش‬ ‫در یکی ازبهترین نقاط ش��هر س��اخته شده و همواره‬ ‫ازبهترین س��اختمان های دیپلماتی��ک در بغداد بوده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫با سفیر ایران در بغداد اقای حسن دانایی فر مذاکرات‬ ‫خوبی درباره سفر هیات ایرانی به بغداد داشتیم و قرار‬ ‫ش��د در مالقات ب��ا اقای «کاظم محمدجوادحس��ن»‬ ‫مش��اور عالی اقتصادی نخس��ت وزیر عراق‪ ،‬برنامه های‬ ‫مربوط ب��ه هیات اقتص��ادی هم��راه رییس جمهوری‬ ‫را جمع بن��دی کنی��م‪ .‬اتفاق��ا مالقات با مق��ام عراقی‬ ‫طوالنی و پر و پیمان شد ‪ .‬من ضمن توضیح چگونگی‬ ‫ش��کل گیری هی��ات اقتصادی از رویک��رد جدی برای‬ ‫حضور مس��تمر و پایدار بخش خصوصی ایران درعراق‬ ‫گفتم و ‪ 3‬درخواس��ت ب��رای پیش نیاز ای��ن رویکرد‬ ‫مطرح کردم ‪.‬‬ ‫‪١‬ـ حل مس��ائل بانکی و تسهیل جدی اموربانکی از‬ ‫قبیل نقل و انتقال پول و صدورضمانت نامه‪ .‬‬ ‫‪٢‬ـ انس��جام و برنامه ری��زی ج��دی بخش خصوصی‬ ‫عراق برای همکاری با بخش خصوصی ایران‬ ‫‪٣‬ـ تس��هیل و تطبی��ق گواهینامه های بهداش��تی‪،‬‬ ‫گمرکی‪ ،‬استاندارد و‪ ...‬میان دو کشور‬ ‫مش��اور عالی نخس��ت وزیر عراق ه��م ضمن تاکید‬ ‫دولت متبوعش بر اجرای این خواسته ها‪ ،‬قول مساعد‬ ‫داد که گزارش های ارائه شده را به دولت عراق منتقل‬ ‫کند ‪ .‬سفر رییس جمهوری روحانی به بغداد هم از نظر‬ ‫سیاسی و هم از نظر اقتصادی دارای اهمیت است‪ .‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اغاز صادرات گاز ایران به عراق‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر روز‬ ‫جلوگیری از رشد و توسعه نامتناسب پاالیشگاه های کشور‬ ‫مهار چاه های دریایی فاز ‪13‬‬ ‫سعید نصیری‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫‪ 29675816‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﻳﻨﺎ ﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍﺳــﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 457805‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004253381‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪1394/08/09‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣــﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ ‪ :‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ‪ ،‬ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺎﻫﺎﻥ‪،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 4‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪ 7‬ﻛــﺪ ﭘﺴــﺘﻰ ‪ 1313814549‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 25000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻴﺴــﻰ ﺳــﻬﺮﺍﺑﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪475000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ‪100000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪500000000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ :‬ﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2130149421‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﺒﻠــﻎ‪ 25000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻴﺴــﻰ ﺳــﻬﺮﺍﺑﻰ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ ‪ 2142811507‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 475000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷــﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ‪/‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ‪،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ(‪،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169169‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 29675816‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﻳﻨﺎ ﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍﺳــﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 457805‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004253381‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/08/09‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﺴﻰ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2142811507‬ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪2130149421‬‬ ‫ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169170‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 30074753‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺙ ‪ 248647‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102891943‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/8/18‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎ ﺟﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪1861555415‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻴﻤــﺎ ﺁﻗﺎ ﺟﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 5279697461‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 1818930366‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪173892‬‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻣــﻼﻙ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 30070950‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻏﻴــﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻳﻜﺘﺎ ﺁﺋﻴــﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/9/9‬ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺙ ‪ 37297‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005443273‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬــﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻼﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﻻﺩﻥ‬ ‫ﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺣﺴــﻴﻦ ﻃﺎﻭﻭﺳــﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻻﺩﻥ ﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 4592105192‬ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻭﻭﺳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻭ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪0075176653‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧــﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪173893‬‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺛﺒــﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻣــﻼﻙ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 3006945‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻭﻳﮋﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﻴﺪﺍﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 94/9/9‬ﺑــﻪ ﺵ‪ .‬ﺙ ‪ 483284‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005443385‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻀــﺎء ﺫﻳــﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃــﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴــﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓــﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴــﻪ ﻣﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺷــﻌﺐ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻴﻞ ﺷﻮﻛﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 2802917935‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪990/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺭﻋﻨﺎ ﻓﺮﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪2803393654‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 10/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳــﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪173894‬‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺛﺒــﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫کش��ور ما از بزرگترین دارن��دگان ذخایر نفت و‬ ‫گاز و نی��ز از بزرگتری��ن صادرکنن��دگان این مواد‬ ‫است‪ ،‬در عین حال یکی از بزرگترین وارد کنندگان‬ ‫بنزین در دنیا نیز اس��ت‪ .‬این نبود تناسب ریشه ای‬ ‫به عمر صنعت نفت ایران دارد چرا که صنعت نفت‬ ‫از س��ال های اولیه خود به صورت یک بعدی رش��د‬ ‫کرده و منافع کشورهای استعمارگر در ان بود که‬ ‫ایران را از رش��د متوازن و پایدار و بنیادین به دور‬ ‫دارند و این کش��ور را که درامدهای کالنی از محل‬ ‫فروش نفت و گاز به دس��ت می اورد به یک کشور‬ ‫مصرف کنن��ده تبدیل کنند‪ .‬حال ک��ه تمام همت‬ ‫و فکر مس��ئوالن کش��وری و وزارتی و فنی و سایر‬ ‫دس��ت اندکاران بر افزایش تولید بنزین و نداش��تن‬ ‫واردات و در نهای��ت صادرات این محصول با ارزش‬ ‫اس��توار است بجاس��ت در کنار این اقدام ارزشمند‬ ‫نکاتی یاداوری ش��ود تا منجر به انحراف یا رش��د‬ ‫نا متناسب دیگری نشویم‪.‬‬ ‫ در بیانی س��اده‪ ،‬بنزین از نفتا در پاالیشگاه ها در‬ ‫طول فرایندهای پیچیده و متفاوت تولید می شود‪.‬‬ ‫نفتا از واحد تقطیر اتمس��فریک و در برخی موارد‬ ‫از برخ��ی واحدهای شکس��ت مولکولی به دس��ت‬ ‫می ای��د که پ��س از ف��راوری در واحدهایی مانند‬ ‫ایزومریزاس��یون‪ CCR، CRU ،‬و ‪ ...‬ب��ه بنزی��ن‬ ‫مرغوب و قابل ارائه به بازار تبدیل می شود‪ .‬افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاه های کش��ور به منظور افزایش‬ ‫ظرفیت تولید نفت��ا و درنهایت تولید بنزین‪ ،‬بدون‬ ‫در نظر گرفتن امکانات الزم به منظور فراوری مواد‬ ‫دیگر تولید ش��ده یا بازاریابی بازارهای جدید برای‬ ‫انها‪ ،‬امری اس��ت که می تواند مشکل ساز باشد‪ .‬در‬ ‫این میان مهم ترین عامل نگران کننده افزایش تولید‬ ‫نف��ت کوره و تولید محصوالت با اس��تاندارد پایین‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه مهم ترین مصرف کننده نفت‬ ‫ﺍﻣــﻼﻙ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 30072747‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻬﻴﺎﺭ ﺁﺭﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ ‪ 398508‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320491179‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/8/28‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻛﻠﻬﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪5889969341‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0064934365‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﺍﺩﺍﻟﻠﻬﻰ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0939903105‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪173895‬‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺛﺒــﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻣــﻼﻙ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 30071222‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻬﻴﺎﺭ ﺁﺭﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ ‪ 398508‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320491179‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/8/27‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻛﻠﻬﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪5889969341‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻮﺳــﻰ ﺧﺎﻧــﻰ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0064934365‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪500/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷــﺮﻛﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑــﻪ ‪ 1/001/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻛﻠﻴــﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﻨﻰ ﺑﺮﻗﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﺑــﻪ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺴــﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﻛﻠﻬﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 588996934‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪500/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﺸﻰ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 4310173349‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻮﺳــﻰ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0064934365‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺷــﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪173896‬‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺛﺒــﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻣــﻼﻙ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑــﺎﺭ ﻛــﺪ ‪ 30074231‬ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣــﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 248647‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102891943‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ‬ ‫ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 94/8/19‬ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻴﻤﺎ ﺁﻗــﺎ ﺟﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ 5279697461‬ﺑــﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﻳﻮﺳــﻔﻰ‬ ‫ﺯﺍﺩﻩ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 181830366‬ﺑــﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨــﺪﻭﻕ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫــﺶ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 13/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑــﻪ ‪ 10/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ﺷــﺮﻛﺎء ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﻫــﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑــﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﺳــﺖ ﺁﻗــﺎﻯ ﻧﻴﻤﺎ ﺁﻗــﺎ ﺟــﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪5279697461‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧــﻢ ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ 181830366‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎ ﺟﺮﻯ ﺵ‪.‬‬ ‫ﻡ ‪ 1861555415‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 4/000/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪﺍ ﺁﻗﺎ ﺟﺮﻯ‬ ‫ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 1950216241‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 1/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﻴﻦ ﺍﻗﺎ‬ ‫ﺟﺮﻯ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0018217443‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 1/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗــﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪173897‬‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺛﺒــﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻣــﻼﻙ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫‪ 29643792‬ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﮔﺮﺍﻥ ﻧﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 28554‬ﻭ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320718621‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺥ ‪1394/08/19‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﺭ ﻋﻠــﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0077026160‬ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﻭ ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺷــﮕﻞ‬ ‫ﺛﻤــﺮﻯ ﺑــﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 4051740511‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‪2‬ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬــﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳــﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻣﻀــﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪،‬ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀــﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169168‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاه ش��ماره ‪ ٥‬س��کوی ‪ A‬فاز ‪ ١٣‬پارس جنوبی که در‬ ‫تصادف با شناور ‪٥٠‬هزار تنی سنگاپوری دچار خسارت های‬ ‫شدید شده بود در عملیاتی بسیار پیچیده و منحصر به فرد‬ ‫مهار شد‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬پیام معتمد‪ ،‬مجری طرح توسعه‬ ‫فاز ‪ ١٣‬پارس جنوبی با اعالم این خبر گفت‪ :‬سکوی ‪١٣A‬‬ ‫که ‪2‬فروردی��ن ‪ 94‬بر اثر برخورد یک ش��ناور تانکر دچار‬ ‫اس��یب دیدگی جدی شده بود‪ ،‬با تشکیل کمیته بحران در‬ ‫همان س��اعات اولیه حادثه وارد فاز اقدام اصالحی شد‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به سبب وجود جنبه های مختلف ایمنی‪ ،‬فنی‬ ‫و عملیات��ی‪ ،‬حقوقی و نیز بیمه ای موضوع از طریق طرح و‬ ‫کنسرس��یوم پیمانکاران با تش��کیل کمیته های مختلف به‬ ‫صورت جداگانه پیگیری و به دلیل اولویت ایمنی نسبت به‬ ‫دیگر موارد‪ ،‬با محوریت ان اجرا ش��د‪ .‬مجری طرح توسعه‬ ‫ف��از ‪ ،١٣‬پایش اولی��ه منطقه اس��یب دیده در روز پس از‬ ‫حادثه و حصول اطمینان از نش��ت نک��ردن گاز و میعانات‬ ‫در دری��ا‪ ،‬انجام فعالیت های متعدد غواصی و مش��اهده ای‬ ‫و تصویرب��رداری از محل حادثه و انجام دو مرحله اس��کن‬ ‫س��ه بعدی با اس��تفاده از اخرین فناوری ه��ای روز دنیا در‬ ‫ش��رایط تحریم به منظور ش��ناخت جام��ع عارضه و ثبت‬ ‫مختصات س��ازه تخریب شده را ازجمله اقدامات پایه ای در‬ ‫راس��تای مدیریت و ساماندهی منطقه حادثه دیده یاد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تدوین و نهایی س��ازی دس��تور عمل ایمن سازی‬ ‫چ��اه و اخذ تایید از مجاری ذی ربط و ش��رکت ارائه دهنده‬ ‫خدمات بیمه شناور‪ ،‬انجام مطالعه جامع ارزیابی و مدیریت‬ ‫ریس��ک عملی��ات بازیابی چاه‪ ،‬انج��ام مانورهای متعدد به‬ ‫منظور شبیه سازی فرایندهای واقعی در دریا و تامین منابع‬ ‫مالی مورد نیاز به صورت علی الحساب برای شروع عملیات‬ ‫مهار و بازسازی از سوی شرکت ملی نفت ایران نیز پیرامون‬ ‫مدیریت این بخش انجام ش��د‪ .‬مجری طرح توسعه فاز ‪١٣‬‬ ‫افزود‪ :‬بر این اس��اس شرکت «پتروپایدار ایرانیان» به عنوان‬ ‫مدیریت کنسرس��یوم فاز ‪ ،١٣‬با حمایت کامل و واگذاری‬ ‫کار به پیمانکار حفاری طرح «شرکت پتروگوهر فراساحل‬ ‫کیش» مس��ئولیت برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی با سرویس های‬ ‫حفاری‪ ،‬اجاره ش��ناورهای الزم و تامین متریال مورد نیاز‬ ‫کار را به این پیمانکار ایرانی سپرد‪.‬‬ ‫ﺛﺒــﺖ‬ ‫حمیدرضا عراقی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امادگی داریم‬ ‫تا پیش از پایان امس��ال صادرات گاز به عراق را اغاز کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اعالم‬ ‫امادگی طرف عراقی ارس��ال گاز به این کشور اغاز می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ایران‬ ‫روزانه ‪٢٥‬میلی��ون مترمکعب گاز به عراق صادر می کند که این حجم صادرات‪،‬‬ ‫در فصل گرم سال به ‪٣٥‬میلیون مترمکعب افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کوره در ایران نیروگاه ها و صنایع هستند و با توجه‬ ‫به تغییر سوخت این صنایع به گاز به دلیل مسائل‬ ‫زیست محیطی و فنی‪ ،‬فروش نفت کوره تولید شده‬ ‫در پاالیش��گاه ها چالش��ی جدید ایجاد می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه استقبال نداش��تن برای خرید این محصول‬ ‫تولید ش��ده س��ناریوهای مختلفی برای واحدهای‬ ‫پاالیشگاهی می تواند اتفاق بیفتد‪:‬‬ ‫‪ -1‬انبارکردن محصول تولید شده‪ :‬این استراتژی‬ ‫در کوتاه مدت ش��اید جوابگو باشد‪ ،‬ولی در ادامه به‬ ‫سبب کاهش قدرت ذخیره س��ازی‪ ،‬توان عملیاتی‬ ‫پاالیش��گاه را کاهش داده و واحدهای پاالیشگاهی‬ ‫را با کاهش تولید روبه رو خواهد کرد و این امر ضرر‬ ‫و زیان اقتصادی و فنی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ف��روش در بازارهای بین الملل��ی و خارجی‪:‬‬ ‫هرچند ای��ن امر تف��اوت چندانی با خام فروش��ی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ولی با توج��ه به قیمت پایی��ن نفت کوره‬ ‫در بازاره��ای جهانی‪ ،‬این امر ب��ه معنی زیان برای‬ ‫واحدهای پاالیشگاهی است‪ .‬در حالی که در برخی‬ ‫م��وارد نفت کوره تولیدی حتی به عنوان س��وخت‬ ‫کشتی‪ ،‬به دلیل داشتن مقادیر باالی گوگرد اقبال‬ ‫خوب��ی برای فروش موفق و ب��ا قیمت های رقابتی‬ ‫در بازاره��ای بین المللی ندارند‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫کش��تی هایی که در مس��یرهای بین المللی تردد‬ ‫دارند حق اس��تفاده از سوخت های با گوگرد باال را‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻨﻪ ﺧﻮﺍﺗﻮﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟــﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 253‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ‬ ‫ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980202301345‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/02/08‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪10:00‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬ﺿﻤﻨــﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 30‬ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/134949‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 253‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﺳــﻜﻨﺪﺭﻯ ﭼﺮﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ‬ ‫ﭼﺮﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻛــﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 253‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺗﻮﺑــﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﻧﺒــﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9409980202301597‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/02/08‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 09:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/134948‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 253‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980200500471‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 235‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970200501583‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻏﻤﻴﻠﻮﺋﻰ ﻡ‪.‬پ ﻣﻴﺮ ﺭﻓﻴﻊ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﻡ‪.‬پ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 235‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺁﻧــﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻏﻤﻴﻠﻮﺋﻰ ﻡ‪.‬پ ﻣﻴﺮ ﺭﻓﻴﻊ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻓﺎﺭﺳــﻰ‬ ‫ﻡ‪.‬پ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ 3463‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪59‬‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷــﺮﻋﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺛﻤﺮﻩ ﺁﻥ ﺷﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﺴــﺮﺵ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻯ ﻣﺸــﻜﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟــﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻭﺟﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳــﻌﻰ ﻭ ﺗــﻼﺵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴــﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻟــﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷــﻬﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﻮﻳﺪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﺼﺎﻝ ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﺑــﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻃــﻼﻕ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﻏــﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪1119‬ﻭ‪ 1130‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺑﻨﺪ ‪ 8‬ﺍﺯ ﺷــﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪27‬ﻭ‪ 28‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1391/12/01‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 26‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺍﻋﻄﺎﺋﻰ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﻭ ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺵ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺬﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺯﻭﺝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻳﺎﺋﺴــﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 29‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﺮﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻋﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻴﻐــﻪ ﻃــﻼﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳــﺘﻨﻜﺎﻑ ﻭﻯ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪330‬ﻭ‪334‬ﻭ‪ 3336‬ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩ ﺭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 33‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ‪31‬ﻭ‪ 32‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1391/12/01‬ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/134946‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 235‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ‪ -‬ﻧﺼــﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﺁﺭﺍﻧﻰ‬ ‫‪ 29646488‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺘﻦ ﻭﻧﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 453712‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004030617‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/08/10‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻴــﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳــﻔﺘﻪ ﻭ ﺑــﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺘﻔﻖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﻟﻮ)ﺷــﺮﻳﻚ(ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169163‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ندارند‪ ،‬این امر در اینده س��ختگیرانه تر نیز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ایج��اد واحده��ای تبدی��ل و ف��راوری مواد‬ ‫سنگین و مازوت‪ :‬این س��ناریو که بهترین سناریو‬ ‫می تواند باشد به این معنی است که در کنار ایجاد‬ ‫واحدهای بنزین سازی و افزایش ظرفیت پاالیشگاه‪،‬‬ ‫واحدهای فرایندی تبدیل نفت کوره تولید ش��ده‬ ‫به محص��والت با ارزش تر پیش بینی و ایجاد ش��ده‬ ‫باش��د و مهم ترین و حیاتی ترین نکته در این میان‬ ‫برنامه ریزی و زمان بندی اجرایی و شروع به کار این‬ ‫واحدها است که باید بدون ایجاد خلل در عملکرد‬ ‫واحدهای پاالیشگاهی برنامه ریزی شده باشد‪.‬‬ ‫‪ 29646910‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺘﻦ ﻭﻧﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 453712‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004030617‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺥ ‪1394/08/09‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ)ﻑ ﺭﺿﺎ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 924‬ﺕ ﺕ ‪ 05/06/1359‬ﺹ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻛﺪﻣﻠــﻰ ‪ (0452665868‬ﺑــﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‪ 100000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‪ 500100000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﻟﻮ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪3930220768‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪300000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﻟﻮ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ ‪6179154767‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪200000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪0452665868‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪100000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 14‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳــﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎﻯ ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ‬ ‫ﻛﻨــﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺑﻪ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺷــﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ‪،‬ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‪،‬ﻛﺎﻫﺶ‪/‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169164‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 29645798‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺘﻦ ﻭﻧﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 453712‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004030617‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻋــﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪1394/08/09‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 0452665868‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﺎﺩ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎ( ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0072458305‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺑــﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎﻯ ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻀــﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﻟﻮ)ﺷــﺮﻳﻚ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169165‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 29645276‬ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﮔــﺮﺍﻥ ﻧﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ‪ 28554‬ﻭ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320718621‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪1394/08/19‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ‪،‬ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺷﺮﻕ‪،‬ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﻰ‪،‬ﭘﻼﻙ‪،1‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 3‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‬ ‫‪ 1481897365‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺧﻮﺷــﮕﻞ ﺛﻤﺮﻯ)ﻑ ﺻﺎﺣﺒﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ ‪ 114‬ﺕ ﺕ ‪ 41/9/10‬ﻛﺪﻣﻠﻰ)‪ (4051740511‬ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 50000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷــﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1050000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺴــﺖ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺸــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﮕﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 0077026160‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪950000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮﺷــﮕﻞ ﺛﻤﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 4051740511‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 50000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﺑــﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 0083765018‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 50000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑــﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ(‪،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺷــﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169166‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 29644691‬ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﮔــﺮﺍﻥ ﻧﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ‪ 28554‬ﻭ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320718621‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪1394/08/19‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷــﺮﻛﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ‪.‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 1050000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪1000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺸــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 0077026160‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫‪950000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺛﻤﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 4051740511‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪50000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 169167‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫هدایت ارکستر اسلواکی توسط رهبری‬ ‫علی رهبری که چندی پیش ارکس��تر س��مفونیک تهران را ترک کرد‪ ،‬اخر همین‬ ‫هفته ارکستر و گروه ُکر فیالرمونیک اسلواکی را در «براتیسالوا» رهبری خواهد کرد‪.‬‬ ‫رهبری در این باره گفت‪ :‬این سی وشش��مین فصل هنری است که من با این ارکستر‬ ‫همکاری می کنم‪ .‬این مراس��م برای بزرگداش��ت «والدیمیر گودار» اهنگساز معروف‬ ‫اسلواکی برگزار می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫بیستمین حراج کریستیز با ‪ 36‬هنرمند ایرانی چکش می خورد‬ ‫بیس��تمین دوره حراج کریستیز که همزمان‬ ‫با دهمین س��ال حضور این نشان(برند) جهانی‬ ‫در خاورمیانه اس��ت ‪ 26‬اسفن د در دوبی برگزار‬ ‫می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫بیس��تمین حراج کریستیز در حالی ساعت ‪7‬‬ ‫عصر چهارشنبه این هفته در هتل امارات تاورز‬ ‫دوب��ی کار خود را اغاز می‪‎‬کن��د که این رویداد‬ ‫هنری ‪ 10‬س��الگی خود را نیز جش��ن خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬به همین مناس��بت‪ ،‬کریستیز در بخش‬ ‫اغازین حراج این دوره دست به ابتکار زده و در‬ ‫بخش��ی اختصاصی شماری از اثاری که در ‪10‬‬ ‫سال گذش��ته در این حراج حضور جالب توجه‬ ‫داشته اند را بار دیگر به مجموع ‪‎‬ه داران عالق ‪‎‬ه مند‬ ‫عرض��ه خواهد کرد ؛ نکت��ه حائزاهمیت در این‬ ‫بخش س��هم بسیار قابل توجه اثار و هنرمندان‬ ‫ایران است که بیش از یک چهارم کل اثار را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫دالر در این حراج چکش خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫اثری از فرامرز پیالرام متعلق به سال ‪1970‬م و‬ ‫حجم اینه کاری شده ای از منیر فرمانفرماییان‬ ‫که در س��ال ‪1974‬م ساخته ش��ده نیز در این‬ ‫ح��راج با قیمت پای��ه ‪ 180‬تا ‪ 240‬ه��زار دالر‬ ‫ارائه خواهد ش��د‪ .‬از منصور قندریز و حس��ین‬ ‫زن��ده رودی نی��ز اثاری با قیم��ت پایه ‪ 150‬تا‬ ‫‪ 200‬ه��زار دالر در این حراج وجود دارد‪ .‬فرهاد‬ ‫مش��یری نیز تابلویی با عن��وان «کنفرانس» را‬ ‫در ای��ن حراج با قیمت پای��ه ‪ 120‬تا ‪180‬هزار‬ ‫دالر دارد‪ .‬از منوچه��ر یکتای نیز نقاش��ی رنگ‬ ‫روغنی خلق ش��ده در س��ال ‪1964‬م با قیمت‬ ‫پایه ‪ 100‬تا ‪150‬ه��زار دالر در این حراج ارائه‬ ‫می ‏شود‪.‬‬ ‫تابلوی��ی از بهمن محص��ص نیز در این حراج‬ ‫ب��ا قیمت پای��ه ‪ 100‬تا ‪ 120‬ه��زار دالر چکش‬ ‫خواه��د خورد‪ .‬دیگر اث��ار هنرمندان ایرانی نیز‬ ‫همگی کمتر از ‪ 100‬هزار دالر قیمت پایه دارند‪.‬‬ ‫اثار افزور عمیقی ‪ 80‬تا ‪ ،120‬کوروش شیش��ه‬ ‫گران ‪ 70‬تا ‪ ،90‬هدیه ش��فیع ‪ 60‬تا ‪ ،80‬جعفر‬ ‫روحبخش ‪ 50‬تا ‪ 70‬و رکنی حائری زاده ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 60‬هزار دالر قیمت گذاری شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکورد داری دو هنرمند ایرانی‬ ‫در بخش اصلی کریس��تیز بیستم نیز ‪ 86‬اثر‬ ‫از ‪ 64‬هنرمن��د ارائه می‪‎‬ش��ود ک��ه ‪ 35‬اثر ان‬ ‫ب��ه ‪ 21‬هنرمن��دان ایرانی تعل��ق دارد‪ .‬در این‬ ‫بخش اث��اری از هنرمندان کش��ورهای ایران‪،‬‬ ‫مراکش‪ ،‬مصر‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عربستان سعودی‪،‬‬ ‫فلس��طین‪ ،‬س��وریه و لبنان به فروش گذاشته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬کمترین قیمت پایه‏ ای که امسال‬ ‫برای یک اثر هنری انتخاب ش��ده ‪ 8‬تا ‪12‬هزار‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬اما این ‪ 86‬اثر در می��ان خود اثار‬ ‫گران‪‎‬قیمت چندانی ندارند و بیش��ترین قیمت‬ ‫پایه به نقاش��ی‪‎‬خطی از حس��ین زنده رودی با‬ ‫عن��وان «برگ زرد» اثری از فرهاد مش��یری با‬ ‫عن��وان «‪ »YHGNL‬با قیمت پای��ه ‪ 100‬تا‬ ‫‪150‬هزار دالر اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹یکتایی روی جلد کتاب امسال‬ ‫در کریستیز بیستم ‪ 35‬اثر از ‪ 21‬هنرمند ارائه‬ ‫خواهد شد که پس از برگزاری حراج جشن ‪10‬‬ ‫سالگی کریستیز ش��امگاه ‪ 26‬اسفند به همراه‬ ‫اثار دیگر هنرمندان معاصر خاورمیانه‪‎‬ای چکش‬ ‫خواهد خورد‪.‬‬ ‫در این بخش ناص��ر عصار با دو اثر متعلق به‬ ‫دهه ‪1960‬م ب��ا قیمت‪‎‬های ‪ 40‬تا ‪ 60‬هزار دالر‬ ‫حضور دارد‪ .‬حس��ین کاظمی نیز سه نقاشی از‬ ‫دهه ‪1970‬م خود را که دو اثر با قیمت پایه ‪40‬‬ ‫ت��ا ‪ 60‬هزار دالر و یک اثر ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬هزار دالر‬ ‫قیمت دارد عرضه خواهند ش��د‪ .‬از بهجت صدر‬ ‫نقاش��ی انتزاعی متعلق به دهه هفتاد میالدی‬ ‫ب��ا قیمت ‪ 30‬ت��ا ‪ 40‬هزار دالر ارائه می‏ ش��ود و‬ ‫اث��ر کاهگلی مارکو گریگوری��ان متعلق به دهه‬ ‫‪1980‬م نیز در این ح��راج با قیمت پایه ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 60‬هزار دالر چکش خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یراک ملکونی��ان ک��ه به همراه حس��ین‬ ‫کاظمی با ارائه س��ه اثر نقاشی انتزاعی پیشتاز‬ ‫هنرمندان ایرانی اس��ت‪ .‬از او سه تابلوی نقاشی‬ ‫از دهه ‪1970‬م ارائه می‏ شود که دو اثر با قیمت‬ ‫پای��ه ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار دالر و یک اثر با قیمت پایه‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 20‬هزار دالر ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫س��هراب س��پهری نیز در این حراج دو اثر را‬ ‫به خود اختصاص داده‪ ،‬یک نقاشی از مجموعه‬ ‫درخت‪‎‬ها با قیمت پایه ‪ 60‬تا ‪ 80‬هزار دالر و یک‬ ‫اثر انتزاعی کمتر دیده شده با قیمت پایه ‪ 80‬تا‬ ‫‪ 120‬هزار دالر اثار این هنرمند در حراج بیستم‬ ‫کریس��تیز هستند‪ .‬از مسعود عربشاهی نیز یک‬ ‫اث��ر با قیم��ت پایه ‪ 20‬تا ‪ 30‬ه��زار دالر در این‬ ‫حراج حضور دارد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م س��عیدی نیز در این حراج دو اثر‬ ‫دارد‪ ،‬که شامل یک تابلو متعلق به سال ‪1955‬م‬ ‫تئاتر‬ ‫با قیم��ت پایه ‪ 12‬ت��ا ‪ 18‬هزار دالر و نقاش��ی‬ ‫دیگ��ری متعلق به س��ال ‪2015‬م با قیمت پایه‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 80‬هزار دالر هستند‪.‬‬ ‫منوچهر یکتایی نیز دیگر هنرمندی است که‬ ‫دو اث��ر از او در ای��ن دوره از کریس��تیز چکش‬ ‫خواهد خورد‪ ،‬از یکتایی دو نقاشی با قیمت‪‎‬های‬ ‫پایه ‪ 40‬تا ‪ 60‬هزا دالر و ‪ 30‬تا ‪ 40‬هزار دالر در‬ ‫این حراج ارائه می‪‎‬ش��ود‪ .‬اثر نخست پرتره‪‎‬ای از‬ ‫کارل فلینکر اس��ت که روی جلد کتاب امسال‬ ‫نیز به این اثر اختصاص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا پروانه اعتم��ادی نیز در ای��ن حراج یک‬ ‫تابلوی فیگوراتیو چش��مگیر ارائه کرده که ‪30‬‬ ‫تا ‪ 40‬هزار دالر قیمت پایه ان است‪ .‬از کوروش‬ ‫شیشه‪‎‬گران نیز اثری متعلق به سال ‪1997‬م با‬ ‫قیمت پایه ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار دالر ارائه شده است‪.‬‬ ‫مجسمه فلزی ژازه تباتبایی نیز دیگر اثر ایرانی‬ ‫اس��ت که با قیمت پایه ‪ 40‬ت��ا ‪ 60‬هزار دالر در‬ ‫این حراج چکش خواهد خورد‪.‬‬ ‫از پروی��ز تناولی نیز دو اثر که یکی از انها به‬ ‫مجموع��ه هیچ تعل��ق دارد در این حراج عرضه‬ ‫شده است‪ .‬اثر نخست قیمت پایه‪‎‬ای معادل ‪60‬‬ ‫تا ‪ 80‬هزار دالر دارد و هیچ این هنرمند نیز ‪80‬‬ ‫تا ‪ 120‬هزار دالر است‪ .‬زنده‪‎‬رودی به عنوان یکی‬ ‫از دو هنرمند گران‪‎‬قیمت این حراج نیز دو اثر با‬ ‫عنوان‪‎‬های ابی‪‎‬کاله و برگ زرد را در این حراج‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ ،‬اثر نخس��ت ‪ 80‬تا ‪ 120‬هزار‬ ‫دالر و اث��ر دوم ‪ 100‬تا ‪ 150‬ه��زار دالر قیمت‬ ‫پایه دارند‪.‬‬ ‫منیر فرمانفرماییان نی��ز توپ اینه‪‎‬ای خود با‬ ‫قیمت پایه ‪ 80‬تا ‪ 120‬هزار دالر را در این حراج‬ ‫دارد‪ .‬از فرهاد مش��یری نیز دو اثر در کریستیز‬ ‫بیس��تم ارائه می‏ شود‪ ،‬اثر نخست سه گل رز نام‬ ‫دارد ک��ه قیمت پایه ان ‪ 80‬ت��ا ‪ 120‬هزار دالر‬ ‫اس��ت و اثر دوم نیز «‪ »YHGNL‬نام دارد که‬ ‫قیمت پایه ان ‪ 100‬تا ‪ 150‬هزار دالر اس��ت‪ .‬از‬ ‫رکنی حائری زاده تابلوی خس��رو و ش��یرین با‬ ‫قیمت پایه ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار دالر ارائه می‏ ش��ود و‬ ‫از افش��ین پیرهاشمی نیز دو تابلو با قیمت‪‎‬های‬ ‫پای��ه ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار دالر و ‪ 80‬تا ‪ 120‬هزار دالر‬ ‫در این حراج چکش خواهد خورد‪.‬‬ ‫شیرین نش��اط نیز اثری را با قیمت پایه ‪70‬‬ ‫ت��ا ‪ 90‬هزار دالر در این حراج دارد‪ .‬همچنین از‬ ‫س��ونیا باالس��انیان نیز تابلویی با عنوان باران و‬ ‫به قیم��ت پایه ‪ 15‬تا‪ 20 ‎‬ه��زار دالر و یک اثر‬ ‫بدون عن��وان به قیمت پایه ‪ 30‬تا ‪ 40‬هزار دالر‬ ‫دراین حراج عرضه می ش��وند‪ .‬در نهایت از رضا‬ ‫درخش��انی نیز دو اثر نقاشی با قیمت‪‎‬های پایه‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 70‬ه��زار دالر و ‪ 40‬تا ‪ 60‬ه��زار دالر در‬ ‫کریستیز بیستم چکش خواهد خورد‪.‬‬ ‫بخش نمایش��گاهی کریس��تیز بیس��تم عصر‬ ‫یکش��نبه‪ 23 ،‬اس��فند در س��الن گودفی��ن‬ ‫هت��ل امارات ت��اورز دوبی اغاز ب��ه کار کرده و‬ ‫عالقه من��دان می توانند تا پی��ش از اغاز حراج‬ ‫در عصر چهارش��نبه از نزدیک از این اثار دیدن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫اروند دشت ارای «درباره تصویرت از من تجدید نظر‬ ‫کن» را نوروز س��ال اینده با همکاری نغمه ثمینی در‬ ‫هلند اجرا می کند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این طراح و کارگردان تئاتر که در‬ ‫جشنواره فجر سال گذشته نمایش «لندن‪ ،‬رم‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫امستردام» را اجرا کرد‪ ،‬درباره این اجرا گفت‪ :‬اجرایی‬ ‫که س��ال گذش��ته هم در فجر و هم به صورت اجرای‬ ‫عموم��ی در تاالر حافظ به صحنه رف��ت‪ ،‬بار دیگر در‬ ‫نوروز س��ال اینده با حضور عوامل جدید در شهر الهه‬ ‫و کشور هلند ادامه خواهد یافت‪ .‬‬ ‫دش��ت ارای با اش��اره به اینکه نام اصل��ی این پروژه‬ ‫«درب��اره تصویری که از م��ن داری تجدید نظر کن»‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این پروژه به بررسی سوءتفاهم هایی‬ ‫بین فرهنگی و عوامل تشکیل دهنده تصویرهایی که ما‬ ‫از دیگری داری��م می پردازد و اینکه چقدر این تصاویر‬ ‫به صدق نزدیک اس��ت و تئاتر با توج��ه به امکانات و‬ ‫ویژگی های خاص اش چگونه می تواند پلی بسازد برای‬ ‫نزدیک تر شدن این تصاویر به صدق‪ .‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر این اس��اس از یکم ت��ا چهارم فروردین‬ ‫‪ ۹۵‬پ��س از یک س��ال پژوهش و برگزاری جلس��ات‬ ‫مختل��ف ایده پردازی با نویس��نده و دراماتورژ از بهمن‬ ‫‪ ۹۴‬در تهران سری دوم پروژه را که بازیگرانی از ایران‪،‬‬ ‫الم��ان‪ ،‬هلند‪ ،‬مجارس��تان و س��وئیس در ان حضور‬ ‫خواهند داش��ت‪ ،‬شروع می کنیم که در این زمان پس‬ ‫از مدتی کار روی س��اختار متن ب��ه همراه خانم نغمه‬ ‫ثمینی‪ ،‬نویس��نده و سیسیل برومر یک کارگاه ‪ 7‬روزه‬ ‫ب��ا بازیگ��ران و یک روز «تمرین اج��را» در الهه برای‬ ‫تماشاچیان خواهیم داشت‪ .‬‬ ‫این نمایش تولید مشترک کمپانی هنرهای اجرایی‬ ‫«ویرگ��ول» از تهران و کمپانی هلندی از الهه اس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه این نخستین تجربه همکاری مشترک بین‬ ‫دشت ارای و ثمینی به شمار می رود‪ .‬‬ ‫مدی��رکل ایرانیان خارج از کش��ور س��ازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات اس�لامی از برگزاری چندین برنامه موسیقایی و‬ ‫هنری در تعطیالت نوروز در کش��ورهای مختلف خارجی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسین دیوساالر‪ ،‬مدیرکل ایرانیان خارج‬ ‫از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی درباره حضور‬ ‫هنرمندان و چند گروه موسیقایی برای اجرای برنامه های‬ ‫نوروزی خارج از کش��ور توضیح داد‪ :‬ای��ن اداره کل ‪۲۱۶‬‬ ‫هنرمند موسیقی‪ ،‬مجری‪ ،‬طنزپرداز و گروه های برنامه ساز‬ ‫را در قالب ‪ ۲۹‬گروه به حدود ‪ ۳۴‬کشور اعزام و ‪ ۱۵۰‬برنامه‬ ‫را برای ایرانی��ان اجرا می کند‪ .‬البته طبق برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬برنامه های نوروزی به طور تقریبی در تمامی‬ ‫کشورهایی که هموطنان ایرانی حضور دارند اجرا می شود‪.‬‬ ‫برگزاری کنسرت‬ ‫گروه «پالت»‬ ‫در کریستیز‬ ‫بیستم ‪ 35‬اثر‬ ‫از ‪ 21‬هنرمند‬ ‫ارائه خواهد‬ ‫شد که پس‬ ‫از برگزاری‬ ‫حراج جشن‬ ‫‪ 10‬سالگی‬ ‫کریستیز‬ ‫شامگاه‬ ‫‪ 26‬اسفند‬ ‫به همراه اثار‬ ‫دیگر هنرمندان‬ ‫معاصر‬ ‫خاور میانه‪‎‬ای‬ ‫چکش خواهد‬ ‫خورد‬ ‫‪ ۲۰‬عنوان کتاب کانون پرورش فکری بازنشر شد‬ ‫‪ ۲۰‬عن��وان کتاب کان��ون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوانان در اس��تانه نوروز ‪ ۱۳۹۵‬برای چندمین مرتبه‪،‬‬ ‫بازنشر شد‪ .‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬این کتاب ه��ا که جز اث��ار تالیفی‬ ‫و ترجم��ه کانون به ش��مار می رود ب��رای مخاطبان ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬س��ال تجدید چاپ شده اس��ت ‪ .‬در این میان‪ ،‬کتاب‬ ‫قصه ‪ »۱‬از مجموعه داس��تان های کوتاه‬ ‫قصه ّ‬ ‫قصه ّ‬ ‫«ای ّ‬ ‫از افس��انه ها و قصه ها که به کوشش زهره پریرخ‪ ،‬شراره‬ ‫وظیفه شناس و بهار طائرپور در سال ‪ ۱۳۶۸‬منتشر شده‬ ‫بود‪ ،‬اکنون در دهمین مرحله چاپ به ‪ ۲۱۳‬هزار نس��خه‬ ‫رس��یده است ‪ .‬در عین حال‪ ،‬کتاب «برگها» از مجموعه‬ ‫دوباره نگاه کن (برنده جایزه اول نمایشگاه جهانی بلونیا‬ ‫‪ )۱۹۸۵‬ب��ا طراحی مرتضی اس��ماعیلی ٌس��هی و مقدمه‬ ‫مهدی معینی به مرحله چاپ پانزدهم رس��ید و تاکنون‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار نسخه از ان منتشر شده است ‪ .‬بر اساس این‬ ‫خبر‪« ،‬برادر بزرگتر» نوشته هانس پترسون‪ ،‬ترجمه مینو‬ ‫قالیچی و بازنویس��ی فرشته طائرپور برای پنجمین بار به‬ ‫زیر چ��اپ رفت و تاکنون ‪ ۸۰‬هزار نس��خه از این کتاب‬ ‫منتشر شده است و شمارگان کتاب «عبدالرزاق پهلوان»‬ ‫(یک قصه قدیمی) نوشته نادر ابراهیمی و نقاشی علی اکبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اعزام ‪ ۲۱۶‬هنرمند به خارج‬ ‫برای معرفی نوروز‬ ‫کتاب‬ ‫همکاری اروند دشت ارای و نغمه ثمینی‬ ‫‪15‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫کریستیز خاورمیانه ‪ 10‬ساله شد‬ ‫‹ ‹حضور ‪ 15‬هنرمند ایرانی‬ ‫بیس��تمین کریس��تیز خاورمیانه دو بروشور‬ ‫مستقل دارد؛ کاتالوگ ویژه دهمین سال شامل‬ ‫‪ 40‬اثر و بروشور حراج بیستم که بالفاصله و در‬ ‫ادام��ه بخش ویژه به روی می��ز حراج می اید و‬ ‫بیش از ‪ 80‬اثر را به خریداران پیشنهاد می کند؛‬ ‫بروش��ور دهمین س��ال در حالی که تصویر اثر‬ ‫حامد عیوض هنرمند مصری را روی جلد دارد‬ ‫به چاپ رسیده اس��ت؛ در این بخش ‪ 40‬اثر از‬ ‫‪ 37‬هنرمند ایران‪ ،‬مصر‪ ،‬لبنان‪ ،‬س��وریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫مراکش و ترکیه ارائه خواهد شد که گران‪‎‬ترین‬ ‫قیم��ت پایه به اث��ری از عمرالنق��دی هنرمند‬ ‫مصری با عنوان «سارایوو» تعلق دارد‪.‬‬ ‫در بروش��ور ‪10‬سالگی کریستیز اثاری از ‪15‬‬ ‫هنرمند ایرانی ارائه ش��ده ک��ه به ترتیب‪ :‬پرویز‬ ‫تناولی‪ ،‬س��هراب س��پهری‪ ،‬منوچه��ر یکتایی‪،‬‬ ‫بهم��ن محصص‪ ،‬کوروش شیش��ه گران‪ ،‬جعفر‬ ‫روحبخ��ش‪ ،‬فرامرز پی�لارام‪ ،‬منص��ور قندریز‪،‬‬ ‫حس��ین زن��ده رودی‪ ،‬محمد احصای��ی‪ ،‬منیر‬ ‫فرمانفرمایی��ان‪ ،‬فرهاد مش��یری‪ ،‬رکنی حائری‬ ‫زاده‪ ،‬اف��روز عمیقی و هایده ش��افعی روی میز‬ ‫حراج می روند‪.‬‬ ‫در میان هنرمن��دان ایرانی گران قیمت ترین‬ ‫اثر به یک مجس��مه «هی��چ» از پرویز تناولی با‬ ‫قیمت پایه ‪ 300‬تا ‪ 400‬هزار دالر تعلق دارد که‬ ‫در سال ‪2007‬م خلق شده است‪ .‬رتبه بعدی به‬ ‫تابلویی از مجموعه درخت‪‎‬های سهراب سپهری‬ ‫اختصاص دارد که در س��ال ‪1970‬م خلق شده‬ ‫و قیم��ت پایه ‪ 250‬تا ‪ 300‬ه��زار دالر برای ان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬از پرویز تناولی یک‬ ‫مجس��مه دیگر از مجموعه ش��اعر و قفس نیز‬ ‫در ای��ن بخش حضور دارد ک��ه قیمت پایه ان‬ ‫‪ 140‬تا ‪180‬هزار دالر است و اثر دیگر سهراب‬ ‫سپهری ‪ 80‬تا ‪120‬هزار دالر قیمت پایه دارد‪.‬‬ ‫محمد احصای��ی نیز با یک اثر نقاش��ی خط‬ ‫جایگاه س��وم هنرمندان گران قیمت ایران را به‬ ‫خود اختصاص داده‪ ،‬اثر او که در سال ‪2012‬م‬ ‫خلق شده است با قیمت پایه ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫صادقی نیز در ششمین مرحله انتشار به ‪ ۵۵‬هزار نسخه‬ ‫«قصه گل های قالی» به نویس��ندگی‬ ‫رس��ید ‪ .‬هم چنین ّ‬ ‫ن��ادر ابراهیمی و تصویرگری نورالدی��ن زرین کلک برای‬ ‫چهارمین ب��ار به زی��ر چاپ رفت و ش��مارگان ان از مرز‬ ‫‪ ۵۵‬هزار نس��خه عبور کرد ‪ .‬در عین حال‪ ،‬کتاب «پروانه‬ ‫و ُگ ِل س��ر» سروده اسداهلل شعبانی و تصویرگری مهشید‬ ‫مهاجر برای س��ومین بار با ش��مارگان ‪ ۵۰‬هزار نسخه و‬ ‫«اعترافات غالمان» نوشته حمیدرضا شاه ابادی و طراحی‬ ‫جلد علیرضا گلدوزیان برای چهارمین بار با شمارگان ‪۴۶‬‬ ‫هزار نسخه منتشر شد و کتاب «مهارت های زندگی برای‬ ‫کودکان» نوشته مژگان کلهر با شمارگان ‪ ۳۷‬هزار نسخه‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫گروه موس��یقی «پالت» پنجم فروردین س��ال اینده در‬ ‫قالب جش��نواره نوروزی برج میالد تازه ترین کنسرت خود‬ ‫را در این مجموعه فرهنگی ‪ -‬گردش��گری برگزار می کند‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت اعضای گ��روه «پالت» قطعات الب��وم «اقای‬ ‫بنفش» و «شهر من بخند» را برای مخاطبان اجرا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬اعضای گروه موس��یقی «پالت» بعد از‬ ‫مشخص ش��دن کنس��رت مازیار فالحی و کنسرت گروه‬ ‫«دنگ ش��و» در ب��رج میالد تهران‪ ،‬پنجم فروردین س��ال‬ ‫اینده در قالب جش��نواره ن��وروزی این مجموعه تازه ترین‬ ‫کنسرت خود را در یک نوبت برگزار می کنند‪.‬‬ ‫برای این کنس��رت موس��یقایی که در قالب جش��نواره‬ ‫نوروزی برج میالد تهران برگزار می شود بلیت های ‪۳۵‬هزار‬ ‫تومان��ی‪۵۰ ،‬هزار تومانی‪۶۰ ،‬هزار تومانی‪۷۵ ،‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫‪۹۰‬ه��زار تومانی‪۱۰۰ ،‬ه��زار تومانی‪۱۱۵ ،‬ه��زار تومانی و‬ ‫‪۱۳۰‬هزار تومانی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگردان هایی که طعم اکران‬ ‫نوروزی را چشیده اند‬ ‫در بی��ن کارگردان های فیلم های ن��وروزی تنها ابراهیم‬ ‫حاتمی کی��ا در چند س��ال اخیر در ای��ن روزها فیلم روی‬ ‫پرده داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬حاتمی کی��ا در س��ال‪« ۸۸‬به رنگ‬ ‫ارغ��وان» و ‪« ۹۳‬چ» را نوروز اکران ک��رد و نوروز ‪ ۹۵‬هم‬ ‫«بادیگارد» را روی پرده دارد‪.‬‬ ‫هومن س��یدی‪ ،‬کارگردان «خش��م و هیاهو» هم فیلم‬ ‫قبلی اش «اعترافات ذهن خطرناک من» تیر س��ال جاری‬ ‫در گ��روه هنر و تجربه اکران ش��د‪« .‬زندگی جای دیگری‬ ‫است» ساخته قبلی منوچهر هادی پیش از «من سالوادور‬ ‫نیستم» هم اواخر فروردین سال گذشته به روی پرده رفت‬ ‫و از کیومرث پوراحمد هم که نوروز‪« ۹۵‬کفش هایم کو؟»‬ ‫را دارد؛ «پنجاه قدم اخر» خرداد سال گذشته اکران شد‪.‬‬ ‫با بررسی فیلم های اکران نوروز در ‪ 10‬سال اخیر مسعود‬ ‫ده نمکی با ‪ ۵‬فیلم رکورددار اکران در این ایام اس��ت که تا‬ ‫پیش از «رس��وایی ‪ »۲‬موفق به اکران همه فیلم هایش در‬ ‫نوروز شده بود‪.‬‬ ‫کمال تبریزی(«یک تکه نان»‪« ،‬طبقه حساس»‪« ،‬طعم‬ ‫ش��یرین خیال»)‪ ،‬عبدالرضا کاهانی («بیس��ت»‪« ،‬هیچ»‪،‬‬ ‫«اس��تراحت مطلق» و تهمینه میالنی («س��وپر اس��تار»‪،‬‬ ‫«تسویه حس��اب»‪« ،‬یکی از ما دونفر») با ‪ 3‬فیلم در رتبه‬ ‫بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫«ابد و یک روز» نخستین ساخته سعید روستایی دیگر‬ ‫فیلم اکران نوروز ‪ ۹۵‬است‪.‬‬ ‫پیشتازی انیمیشن ها‬ ‫در گیشه سینمای جهان‬ ‫انیمیش��ن «زوتوپیا» به لطف فروش فوق العاده در چین‬ ‫مجموع ف��روش جهانی خود را از م��رز ‪۴۳۰‬میلیون دالر‬ ‫عبور داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬انیمیشن جدید کمپانی دیزنی با نام‬ ‫«زوتوپیا» با فروش ‪۵۰‬میلیون دالری در سینماهای امریکا‬ ‫و ‪۸۳‬میلی��ون دالری در گیش��ه بین الملل مجموع فروش‬ ‫جهانی خود را به ‪ ۴۳۱‬میلیون دالر افزایش داد‪.‬‬ ‫«زوتوپیا» پس از ‪ ۱۰‬روز نمایش در س��ینماهای چین‬ ‫به ف��روش ‪۱۰۹‬میلیون دالری دس��ت یافت��ه و با گذر از‬ ‫فروش «قهرمان بزرگ ‪ »۶‬نام خود را به عنوان موفق ترین‬ ‫انیمیش��ن دیزنی در چین و سومین انیمیشن موفق تاریخ‬ ‫سینمای این کشور ثبت کرد‪.‬‬ ‫انیمیش��ن «زوتوپیا» ک��ه در ان «جنیف��ر گودوین» و‬ ‫«جیسون بتمن» صداپیش��گی می کنند‪ ،‬پس از دو هفته‬ ‫نمایش در س��ینماهای المان ‪۱۳‬میلیون دالر و در روسیه‬ ‫‪۶/۳۰‬میلیون دالر فروخته است‪ ،‬ضمن اینکه در چهارمین‬ ‫هفته اکران در کره جنوبی به مجموع فروش ‪۷/۱۴‬میلیون‬ ‫دالر دست یافته است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 5 - 1394‬جمادی الثانی ‪ 15 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -458‬پیاپی ‪1776‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫ربگ اخر‬ ‫ناقوس صنعت‬ ‫گسترشبازرگانیخارجی‬ ‫عاملصنعتیشدنانگلستان‬ ‫امروزه بس��یاری از کش��ورهای دنیا از مرحله فراصنعتی هم‬ ‫گذش��ته اند اما برای نخس��تین بار کشوری که به دوران صنعت‬ ‫گام نهاد کش��ور انگلیس بود‪ .‬بدیهی اس��ت که صنعتی شدن به‬ ‫معنی اس��تفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسانی است و‬ ‫انقالب صنعتی در اغاز از انگلیس ش��روع شد‪ .‬انگلستان پس از‬ ‫چندین قرن تحول سیاس��ی داخلی‪ ،‬توس��عه استعمار تجاری‪،‬‬ ‫گسترش ناوگان دریایی‪ ،‬رشد طبقه متوسط و بهبود امور قانونی‬ ‫و اداری کشور‪ ،‬از نظر زمین‪ ،‬کارگر‪ ،‬سرمایه‪ ،‬مدیریت و حکومت‬ ‫وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت که زمینه پیشرفت صنعتی‬ ‫در این کشور را فراهم می کرد‪ .‬انقالب صنعتی در انگلستان در ‪3‬‬ ‫زمینه بافندگی‪ ،‬زغال سنگ و ذوب اهن بیشتر نمود یافت‪ .‬تامس‬ ‫ساوتکلیف اش��تن‪ ،‬نویس��نده کتاب انقالب صنعتی مهم ترین‬ ‫عامل انقالب صنعتی در انگلستان را داد و ستد با خارجی ها که‬ ‫افق دید افراد را نسبت به جهان گسترش داد‪ ،‬می داند‪ .‬همچنین‬ ‫بر تاثیر فکری فرانس��یس بیکن و نیوتن بر فضای علمی ایتالیا‬ ‫تاکید می کند‪ .‬انقالب صنعتی بر تمام زمینه ها ازجمله نظامی‪،‬‬ ‫پزشکی و شیمی تاثیر گذاشت‪ .‬انقالب صنعتی‪ ،‬انگلستان را به‬ ‫نخس��تین قدرت صنعتی دنیا تبدیل کرد‪ .‬ساخت نخستین پل‬ ‫اهنی در سال ‪۱۷۷۹‬م‪ ،‬احداث نخستین شبکه راه اهن در سال‬ ‫‪۱۸۲۵‬م و همچنین افزایش چش��مگیر فراورده های کشاورزی‬ ‫و دامی ازجمله نتایج مثبت انقالب صنعتی در انگلس��تان بود‪.‬‬ ‫ام��ا در این جریان‪ ،‬کارخانه ه��ای متعدد با دودکش های بلند و‬ ‫غلیظ جانشین دهکده های سبز و خرم روستایی شدند‪ .‬رشد و‬ ‫گس��ترش کارخانه ها منجر به از بین رفتن جنگل ها و فضاهای‬ ‫سبز‪ ،‬افزایش دود و الودگی هوا‪ ،‬به وجود امدن کوه های زغال و‬ ‫توده فضوالت بود‪ .‬در عصر انقالب صنعتی‪ ،‬هر اختراع تازه سبب‬ ‫می ش��د که ماش��ین های تازه به جای عده ای از کارگران به کار‬ ‫بیفتند و گروهی را بیکار کنند‪ .‬در نتیجه بیکار شدن عده ای از‬ ‫کارگ��ران و همچنین افزایش قیمت ها به دلیل تغییر و تحوالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬فقر و تنگدس��تی بر انها چیره ش��ده و انها ناچار بودند‬ ‫برای س��یر کردن خود و خانواده های ش��ان به گدایی و خوردن‬ ‫پس��مانده غذاهای رستوران ها روی بیاورند‪ .‬اما حکایت صنعتی‬ ‫شدن و تاریخچه صنعت در دنیا همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫با کاروان حله‬ ‫شروع تجارت از ماقبل تاریخ‬ ‫ش��اید کمتر کس��ی حتی خود تاجران بدانند که شروع‬ ‫تج��ارت از ماقبل تاریخ بوده اس��ت به گون��ه ای که کاالها‬ ‫و اجن��اس را قب��ل از اختراع پول واس��کناس‪ ،‬افراد بش��ر‬ ‫بین خود معامله می کردند‪ .‬گروهی از پژوهش��گران سابقه‬ ‫تج��ارت را از حدود ‪150‬هزار س��ال پی��ش ذکر می کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین معامله ها و تجارت تاریخ از دوران پارینه سنگی‬ ‫زیرین ومیانی اغاز ش��ده اس��ت که معامله گران و تاجرها‬ ‫در ان دوران «ابس��یدین» را با سنگ چخماق (اتش زنه)‬ ‫معاوضه می کردند‪« .‬ابس��یدین» نوعی م��اده بود که برای‬ ‫ظروف ویا ابزار برش اس��تفاده می شد و استفاده کنندگان‬ ‫ان طبقه ثروتمند بودند‪ .‬تجارت این ماده در اروپا دردوران‬ ‫«نوس��نگی» هم رونق داشت‪ .‬در حدود ‪12‬هزار سال قبل‬ ‫از میالد شبکه ای از اناتولی به عنوان منبع درجه اول برای‬ ‫تجارت با شرق مدیترانه و ایران و مصر وجود داشت‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امیرمومنان علی(ع) فرمودند‪ :‬انصاف‪ ،‬برترین خصلت هاست‪.‬‬ ‫گام هایفروردیندربازارخریداخرینروزهایاسفند‬ ‫مبلمان‬ ‫دست دوم‬ ‫گاه چیده شده‬ ‫در سینه کش‬ ‫افتاب اسفند‬ ‫به نظر بسیاری‬ ‫از مشتریان‬ ‫گران می اید‬ ‫از می��دان «دروازه ش��میران قدی��م» ت��ا‬ ‫«ابن س��ینا»ی کنون��ی که قدیم ها ب��ه میدان‬ ‫«چه کن��م» موس��وم ب��ود خیابانی اس��ت که‬ ‫مس��تقیم ب��ه میدان ام��ام حس��ین(ع) تهران‬ ‫وصل می ش��ود؛ ای��ن خیابان با انواع و اقس��ام‬ ‫فروشگاه های دس��ت دوم مبلمان‪ ،‬لوازم چوبی‬ ‫و‪ ...‬خری��داران بس��یاری را در اخرین روزهای‬ ‫اس��فند ب��ه س��مت خ��ود می کش��اند‪ .‬ردیف‬ ‫فروش��گاه های مبلمان دس��ت دوم که مبل ها‪،‬‬ ‫بوفه ه��ا‪ ،‬عس��لی ها‪ ،‬صندلی ه��ا و‪ ...‬را بی هیچ‬ ‫اداب و ترتیب��ی در فض��ای مغازه ها جا داده اند‬ ‫تا محوطه های به نس��بت بازتری که پر از مبل‬ ‫و اث��اث چوبی و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬فروش��ندگان زیادی‬ ‫هستند که انگار در هوای مطبوع و اندکی گرم‬ ‫اخر اس��فند در کنار پیاده روها «حمام افتاب»‬ ‫می گیرند!‪ .‬در این میان مشتریانی هم هستند‬ ‫که با شتاب و گاهی حیران به انواع این وسائل‬ ‫و مبلم��ان که گاهی خوش س��لیقه بودن و گاه‬ ‫بدسلیقه بودن در انها نمود دارد خیره می شوند‬ ‫و در اخری��ن روزه��ای اس��فند می خواهند از‬ ‫اخرین فرصت برای خرید عید بهره بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹این قیمت های همیشه گران‬ ‫مبلم��ان دس��ت دوم گاه چیده ش��ده در‬ ‫س��ینه کش افتاب اس��فند به نظر بس��یاری‬ ‫از مش��تریان گ��ران می اید اما هرچه باش��د‬ ‫ای��ن خیابان ک��ه به پل چوبی نزدیک اس��ت‬ ‫و یک��ی از مراکز تولیدات چوبی کش��ور نظیر‬ ‫کمد‪ ،‬میز و صندلی ناهارخوری و‪ ...‬به ش��مار‬ ‫می رود قیمت های بس��یار ارزان تری نس��بت‬ ‫ب��ه منطق��ه یافت اب��اد دارد که ج��زو مراکز‬ ‫اصلی تولید مبلمان اس��ت‪ .‬از پیاده رو ش��لوغ‬ ‫خیاب��ان به ط��رف امام حس��ین م��ی روی‪،‬‬ ‫تک وت��وک خریداران��ی می بینی ک��ه دنبال‬ ‫جنس موردنظرش��ان می گردند‪ .‬بانوی جوانی‬ ‫که هم��راه فرزن��دش در حالت��ی نزدیک به‬ ‫دوی��دن از پیچ وخ��م انباش��ته از کاالی این‬ ‫پیاده رو که می گذرد از فروش��نده جوانی که‬ ‫مش��غول بازی با موبایلش اس��ت می پرس��د‪:‬‬ ‫عس��لی تک دارید‪ .‬فروش��نده با س��ر جواب‬ ‫منفی می دهد و می گوید‪ :‬عس��لی را سه تایی‬ ‫می فروش��یم‪ .‬خریدار می پرسد‪ :‬خب قیمتش‬ ‫چند اس��ت؟ که با ش��نیدن ن��رخ ‪500‬هزار‬ ‫تومان عقب نشینی می کند و زیر لب غرولند‪.‬‬ ‫در فروش��گاه دیگر‪ ،‬پدر یک خانواده ‪3‬نفره به‬ ‫مبلی اش��اره می کند که دم در مغازه گذاشته‬ ‫ش��ده و می پرس��د‪ :‬اقاپس��ر چند؟ فروشنده‬ ‫ج��وان همانط��ور که س��رش پایین اس��ت و‬ ‫ب��دون اینکه نگاه بکند و انگار علم غیب دارد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬دو کاناپه دارد و هرچند تا بخواهید‬ ‫مبل تکی و روی هم ‪3‬میلیون تومان‪ ،‬سفارش‬ ‫هم قبول می کنیم‪ .‬پدر خانواده بدون اینکه به‬ ‫ادامه صحبت فروش��نده توجه داشته باشد به‬ ‫سرعت همراه خانواده اش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مبلمان دست دوم و خریداران‬ ‫مبلم��ان دس��ت دوم در خیابان های اطراف‬ ‫امام حسین با اینکه قیمت های به نسبت ارزانی‬ ‫دارند اما با کیفیت بس��یار بد عرضه شده اند و‬ ‫ماندن بسیاری از این مبل ها در حاشیه خیابان‬ ‫موجب شده‪ ،‬رویه و پایه های انها کثیف به نظر‬ ‫برس��د‪ .‬با این حال این مبل ه��ا هم خریداران‬ ‫خ��اص خود را دارن��د‪ .‬یک خری��دار می گوید‪:‬‬ ‫«درحوالی امام حسین قیمت مبل‪ ،‬بوفه‪ ،‬کاناپه‬ ‫و می��ز ناهارخوری بس��یار ارزانتر از یافت اباد و‬ ‫نقاط دیگر تهران است‪ .‬در نقاطی مانند خیابان‬ ‫س��هروردی مبلمان کمت��ر از ‪18‬میلیون و ‪20‬‬ ‫میلیون تومان پیدا نمی کنی‪».‬‬ ‫یک چهره‬ ‫اختر چرخ ادب‬ ‫‹ ‹صنایع چوبی‬ ‫صنایع چوبی ه��م در خیابان ه��ای اطراف امام‬ ‫حس��ین از رونق بس��یار خوبی برخوردار هستند و‬ ‫نزدی��ک عید نوروز که می ش��ود این صنایع خود را‬ ‫به رخ خریداران می کش��ند‪ .‬تنوع در ارائه میزهای‬ ‫ناهارخوری و اس��تفاده از مدل ه��ای جدید یکی از‬ ‫ویژگی های لوازم چوبی در این نقطه از ش��هر تهران‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬حاال دیگر می توان انواع و اقس��ام‬ ‫میزهای فانتزی و س��رویس های ناهارخوری را در‬ ‫این گوش��ه از شهر دید‪ .‬یک فروشنده با نشان دادن‬ ‫کاتال��وگ و انواع پارچه های رومبلی و رویه صندلی‬ ‫به یک مش��تری می گوید‪ :‬هر طرحی که بخواهید‬ ‫برای تان اماده می کنیم اما رویه چرم خیلی گرانتر‬ ‫اس��ت و برخی از مدل ها را نمی توان تا قبل از س��ال‬ ‫تحویل اماده کرد‪ .‬مغازه های این س��وی شهر که به‬ ‫دکوراسیون و تزئینات داخلی اهمیتی نمی دهند‪،‬‬ ‫ش��اید زیباترین صنایع چوبی تمامی شهر تهران را‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬در این اخر سال استفاده از عبارت‬ ‫«عی��دی بچه ها را بدهید» به روال مش��خص همه‬ ‫فروش��ندگان تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬یک مش��تری‬ ‫می گوید‪ :‬این همه پ��ول می گیرند تازه عیدی هم‬ ‫می خواهن��د‪ .‬از این خیابان که کمی دورتر ش��وی‬ ‫بوی عید را بیش��تر در فضای ش��هر حس می کنی‪،‬‬ ‫کم ک��م در روبه روی برخی از خواربارفروش��ی ها و‬ ‫س��وپرمارکت ها بساط عید پهن شده است‪ .‬سمنو‪،‬‬ ‫ماهی های رنگارنگ‪ ،‬سنجد‪ ،‬سکه‪ ،‬سبزه و‪ ...‬اخرین‬ ‫روزهای اسفند به پایان خود نزدیک می شود‪.‬‬ ‫تغییردرمراسمجشنچهارشنبه سوری‬ ‫مع��اون تربیت بدنی و س�لامت وزیر‬ ‫ام��وزش و پ��رورش گف��ت‪ :‬بای��د در‬ ‫مراس��م جشن چهارشنبه اخر سال که‬ ‫ی��ک بدعت فرهنگی و تاریخی اس��ت‪،‬‬ ‫تغییراتی در ان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مه��رزاد حمیدی با‬ ‫اش��اره به اینکه توصیه ه��ای الزم برای‬ ‫چهارش��نبه اخر سال در دستور العملی‬ ‫به همه مدارس ارس��ال ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه سال قبل از فرا رسیدن‬ ‫چهارشنبه اخر س��ال دستورالعمل ان‬ ‫را تنظی��م می کنیم ک��ه به عنوان یک‬ ‫برنامه پایدار برای همه مدارس ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه ب��ر ان وقتی به‬ ‫ای��ام اخ��ر س��ال نزدی��ک می ش��ویم‬ ‫ای��ن دس��تورالعمل در داخل س��ایت‬ ‫وزارت ام��وزش و پ��رورش ق��رار داده‬ ‫ش��ده و هم��ه توصیه ه��ای الزم ب��ه‬ ‫مس��ئوالن مدارس و اولیای انها درباره‬ ‫مراس��م چهارش��نبه اخ��ر س��ال ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حمی��دی ضم��ن هش��دار ب��ه اولیا‬ ‫و دانش ام��وزان‪ ،‬اف��زود‪ :‬چهارش��نبه‬ ‫اخ��ر س��ال ی��ک مراس��م فرهنگی و‬ ‫تاریخ��ی مختص به ایرانیان اس��ت اما‬ ‫ب��ا بهره گی��ری از محص��والت و مواد‬ ‫محترقه ای که در کش��ورهای مختلف‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬بدعتی در ماهیت ان‬ ‫مراسم به وجود اورده و تغییراتی ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫معاون تربیت بدنی و س�لامت وزیر‬ ‫اموزش و پ��رورش گفت‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫‪ 25‬اس��فند س��الروز تولد بانوی‬ ‫بزرگ شعر و ادب پروین اعتصامی‬ ‫است‪ .‬او یکی از بزرگترین شاعران‬ ‫معاصر ایران اس��ت که در س��بک‬ ‫کالس��یک کوچکتری��ن تفاوتی با‬ ‫ب��زرگان ادب و ش��اعران ن��ام اور‬ ‫ای��ن س��رزمین ن��دارد‪ .‬او در ‪25‬‬ ‫اس��فند سال ‪ 1285‬هجری شمس��ی در تبریز متولد شد‬ ‫و در کودکی به تهران امد‪ .‬پدر پروین‪ ،‬یوس��ف اعتصامی‬ ‫معروف به اعتصام الملک از نویس��ندگان و دانشمندان به‬ ‫نام بود که نخستین چاپخانه را در تبریز بنا کرد‪.‬‬ ‫اعتصام الملک مدیر مجله بنام «بهار» بود که نخستین‬ ‫اش��عار پروی��ن در همین مجله منتش��ر ش��د‪ ،‬پروین از‬ ‫کودک��ی با مطالعه اش��نا ش��د‪ .‬خانواده او اه��ل مطالعه‬ ‫ب��ود و وی مطالب علم��ی و فرهنگی به وی��ژه ادبی را از‬ ‫الب��ه الی گفت وگوه��ای انها درمی یافت در ‪11‬س��الگی‬ ‫به دیوان اش��عار فردوس��ی‪ ،‬نظامی‪ ،‬مولوی‪ ،‬ناصرخسرو‪،‬‬ ‫منوچه��ری‪ ،‬انوری‪ ،‬فرخی که همه از ش��اعران بزرگ و‬ ‫نام اور زبان فارس��ی به شمار می ایند‪ ،‬اشنا بود و از همان‬ ‫کودکی پدرش در زمینه وزن و ش��یوه های یادگیری ان‬ ‫با او تمری��ن می کرد‪ .‬پروین اعتصام��ی ازجمله بانوان با‬ ‫س��واد دوره خ��ود ب��ود که از هم��ان دوران مدرس��ه با‬ ‫برگزاری س��خنرانی هایی در زمینه حقوق زنان و مسائل‬ ‫جامعه بش��ری ب��رای اجتماع خود راه را نش��ان می داد‪.‬‬ ‫درب��اره خصوصیات اخالق��ی پروین اعتصام��ی گفته اند‬ ‫ک��ه او «پاک طینت‪ ،‬پاک عقی��ده‪ ،‬پاکدامن‪ ،‬خوش خو و‬ ‫خوش رفتار‪ ،‬نس��بت به دوس��تان خود مهربان‪ ،‬در مقام‬ ‫دوس��تی فروتن و در راه حقیق��ت و محبت پایدار بود‪».‬‬ ‫نخستین مجموعه شعر پروین‪ ،‬حاوی اشعاری بود که او‬ ‫تا پیش از ‪ 30‬سالگی سروده بود و بیش از ‪ 150‬قصیده‪،‬‬ ‫قطعه‪ ،‬غزل و مثنوی را شامل می شد‪.‬‬ ‫مردم اس��تقبال فراوانی از اش��عار او کردند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که دیوان او در مدتی کوتاه پس از چاپ‪ ،‬دست به دست‬ ‫میان مردم می چرخید و بسیاری باور نمی کردند که انها‬ ‫را یک زن س��روده اس��ت‪ .‬پروین مدتی کتابدار کتابخانه‬ ‫دانشسرای عالی تهران (دانشگاه تربیت معلم کنونی) بود‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ در س��ال ‪ 1315‬مدال درجه‪ 3‬لیاقت را به‬ ‫پروین اعتصامی اهدا کرد ولی او این مدال را قبول نکرد‪،‬‬ ‫پروین اعتصامی‪ ،‬پس از کسب افتخارات فراوان و درست‬ ‫در زمانی که دیوانش را برای چاپ دوم ان حاضر می کرد‪،‬‬ ‫در س��وم فروردین ‪ 1320‬بستری ش��د‪ ،‬پزشک معالج او‬ ‫بیماری اش را حصبه تش��خیص داده بود که در درمانش‬ ‫کوتاهی کرد‪ .‬نیمه شب شانزدهم فروردین ‪ 1320‬پزشک‬ ‫خانوادگ��ی اش را چندین بار ب��ه بالین او خواندند و حتی‬ ‫کالس��که اماده ای به در خانه اش فرستادند‪ ،‬ولی او نیامد‬ ‫و‪ ...‬پروین در اغوش مادرش چشم از جهان فروبست‪.‬‬ ‫برگی از تقویم‬ ‫وس��ایل محترق��ه ایمن��ی اف��راد را به‬ ‫خطر می ان��دازد و از مدی��ران مدارس‬ ‫درخواست می ش��ود تذکرهای الزم در‬ ‫این باره را به موقع به دانش اموزان ابالغ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫طرح و اجرا‪ :‬اتلیه روزنامه‬ ‫بدون شرح‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫سالگردبمبارانشیمیاییحلبچه‬ ‫در اخری��ن روزهای س��ال ‪ 1366‬یعنی در ‪ 25‬اس��فند‪،‬‬ ‫رژیم بعث عراق به شکل گس��ترده ای مبادرت به بمباران‬ ‫ش��یمیایی حلبچه ک��رد‪ .‬این به خاطر شکس��تی بود که‬ ‫رژی��م بعث عراق در عملیات والفجر ‪ 10‬از نیروهای ایرانی‬ ‫خورده بود‪ .‬نیروهای ایران بخش هایی از کردس��تان عراق‬ ‫را به تس��خیر دراورده بودند که این کار منجر به استقبال‬ ‫مردم این مناطق از نیروهای ایرانی شد‪ .‬استقبال کردهای‬ ‫عراق��ی از مبارزان ایرانی باعث خش��م رژیم صدام ش��د و‬ ‫صدام حسین به پسرعموی خود علی حسن المجید معروف‬ ‫به علی شیمیایی دستور بمباران شیمیایی منطقه حلبچه‬ ‫را داد که در حدود ‪5‬هزار تن از مردم حلبچه که غیرنظامی‬ ‫بودند کش��ته ش��دند‪ .‬حمله ش��یمیایی ب��ه حلبچه که به‬ ‫کش��تار حلبچه یا جمعه خونین نیز شناخته می شود‪ ،‬یک‬ ‫نسل کشی مردم کرد بود که در ‪ ۱۶‬مارس ‪ ۱۹۸۸‬به وسیله‬ ‫بمباران ش��یمایی توس��ط نیروهای دولتی عراقی در شهر‬ ‫حلبچه کردس��تان عراق در روزه��ای پایانی جنگ ایران و‬ ‫عراق روی داد‪ .‬پیش از حمالت شیمیایی‪ ،‬شهر به مدت دو‬ ‫روز با بمب های متعارف بمباران شد‪ .‬در ظاهر علی حسن‬ ‫المجید می خواس��ته شیشه ساختمان های شهر را بشکند‪،‬‬ ‫تا امکان مقاومت در مقابل گازهای سمی به حداقل برسد‪.‬‬ ‫نی��روی هوایی عراق از انواع مواد ش��یمیایی علیه حلبچه‬ ‫اس��تفاده کرد؛ گازهای اعصاب مانند وی ایکس‪ ،‬س��ارین‬ ‫و تاب��ون و گاز خ��ردل ک��ه از زمان جن��گ جهانی اول از‬ ‫ان اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ .‬در این حمله نزدیک به ‪7‬هزار‬ ‫تا ‪10‬هزار نفر زخمی ش��دند که ج��زو غیرنظامیان بودند؛‬ ‫صدها تن دیگر بر اثر عواقب‪ ،‬بیماری ها و نقص جس��م در‬ ‫هنگام تولد در سال ها پس از حمله کشته شدند‪ .‬حادثه ای‬ ‫که به صورت رس��می به عنوان نسل کشی مردم کرد عراق‬ ‫ش��ناخته ش��د و هنوز به عنوان بزرگترین حمله شیمیایی‬ ‫مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ باقی مانده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!