روزنامه صمت شماره 459 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 459

روزنامه صمت شماره 459

روزنامه صمت شماره 459

‫فرا رسیدن نوروز باستانی را شادباش می گوییم‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫تولید فوالد در منطقه ویژه خلیج فارس به ‪ 10‬میلیون تن می رسد‬ ‫ویژه نام‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫در ‪ 20‬صفحه هم ت یزد باف‬ ‫راه ر‬ ‫وزنامه اس‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 459‬پیاپی ‪ 16 1777‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 1202‬ال سی باز شد‬ ‫ولی اهلل س��یف ریی��س کل بانک مرک��زی در اختتامیه‬ ‫نخستین جشنواره نقد صنعت بانکداری‪ ،‬شضمن اشاره به‬ ‫شرایط تحریم و دشواری هایی که برای صنعت بانکی کشور‬ ‫فراه��م بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر روابط کارگزاری با‬ ‫دنیا که در گذشته به حداقل رسیده بود در حال احیا است‬ ‫و در دو هفته منتهی به ‪ ۱۸‬اسفند ‪ ۹۴‬با ‪ ۲۶۴‬کارگزاری در‬ ‫دنیا ارتباط برقرار کردیم‪ .‬وی همچنین از گشایش ‪۱۲۰۲‬‬ ‫ال سی در همین مدت خبر داد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫نوسازی صنایع‪،‬کلیدی ترین برنامه سال ‪۹۵‬‬ ‫با اغاز س��ال ‪ ۹۵‬صنایع کش��ور با ورود ایران به شرایط پسابرجام به طور رسمی وارد‬ ‫فصل جدیدی از شرایط اقتصادی و صنعتی خواهد شد به همین دلیل نوسازی صنایع‬ ‫از کلیدی تری��ن برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪ ۹۵‬خواهد بود و‬ ‫اولویت نوس��ازی صنایع نیز با صنایع منتخب برنامه راهبردی ‪ ۱۰‬ساله صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت است که صنایع خودرو‪ ،‬فوالد‪ ،‬نساجی و پوشاک‪ ،‬سیمان‪ ،‬تایر و تیوب‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬کاشی و سرامیک را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نوروز‪ ،‬جشن صلح و دوستی‬ ‫جش��ن مردم ایران زمین تنها متعلق به ایرانیان کشور‬ ‫کنونی ایران نیس��ت بلکه این جش��ن ب��ه تمامی مردمان‬ ‫ح��وزه فرهنگی و تمدنی ای��ران زمین تعل��ق دارد‪ .‬ایران‬ ‫زمین در حوزه فرهنگی بس��یار وسیع تر از ایران در حوزه‬ ‫جغرافیاست‪ .‬سازمان یونسکو نوروز را به عنوان مراسمی که‬ ‫در کشورهای حوزه نوروز جشن گرفته می شود ثبت کرده‬ ‫و عنوانی به نام کشورهای «حوزه نوروز» مطرح شده است‪.‬‬ ‫این کشورها همگی زمانی جزئی از حوزه جغرافیایی ایران‬ ‫بوده و اکنون بسیاری از انها به زبان فارسی سخن گفته و‬ ‫اداب و رسوم ایران باستان را حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫بهارانی سربلند‬ ‫‪13‬‬ ‫نوروز ‪ 95‬مبارک‬ ‫پرواز قالیچه های ایرانی به ویتنام‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تا چند روز دیگر س��فره هفت سین در خانه ها برپا می شود و‬ ‫شمع‪ ،‬گل‪ ،‬شیرینی گذاشته می شود و بهار نرم نرمک می اید ‪.‬‬ ‫همه می دانیم که هفت سین سفره ای است که ایرانیان هنگام‬ ‫نوروز می ارایند‪ ،‬سفره ای تزئین یافته از هفت سین که همه ما‬ ‫ایرانیان سعی می کنیم ان را در هنگام تحویل سال بگسترانیم‪.‬‬ ‫اما فلسفه هفت سین چیست ؟‬ ‫مجلس الیحه دودوازدهم بودجه را تصویب کرد‬ ‫نماین��دگان م��ردم در خانه ملت‪ ،‬ب��ا تصویب‬ ‫الیح��ه دودوازدهم بودجه به منظ��ور هزینه کرد‬ ‫دستگاه های اجرایی برای دو ماه نخست سال ‪۹۵‬‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در‬ ‫نشس��ت علنی مجلس شورای اسالمی در جریان‬ ‫بررسی الیحه دو دوازدهم بودجه سال ‪ 95‬با ماده‬ ‫واحده ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نمایندگان ب��ا ‪ 164‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ 13‬رای مخال��ف و ‪ 3‬رای ممتنع از مجموع ‪213‬‬ ‫نماین��ده حاضر در مجلس با م��اده واحده الیحه‬ ‫یادشده موافقت کردند‪.‬‬ ‫جلسه شورای امنیت با ناکامی امریکا پایان یافت‬ ‫ایرنا‪ :‬جلس��ه شورای امنیت س��ازمان ملل متحد‬ ‫برای بررس��ی ازمایش های موشکی اخیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در حال��ی پایان یافت ک��ه نماینده‬ ‫امریکا تالش ک��رد ناکامی خ��ود در زمینه تحریم‬ ‫ایران را با اتهام زنی به روس��یه جبران کند‪ .‬جلس��ه‬ ‫ش��ورای امنیت دوشنبه پشت درهای بسته و بدون‬ ‫حضور خبرنگاران برگزار شد اما اظهارات نمایندگان‬ ‫کش��ورهای عضو حکایت از ناکام��ی امریکا در این‬ ‫جلس��ه برای جلب موافقت س��ایر اعض��ا در زمینه‬ ‫تحری��م ای��ران حکای��ت دارد‪ .‬به گ��زارش رویترز‪،‬‬ ‫«س��امانتا پاور» نماین��ده امریکا در س��ازمان ملل‬ ‫پس از پایان جلس��ه ش��ورای امنیت وعده داد که‬ ‫واش��نگتن به تالش خود برای اقدام شورای امنیت‬ ‫در پاسخ به ازمایش های موشکی ایران ادامه خواهد‬ ‫داد و همچنین روس��یه را متهم کرد که برای پاسخ‬ ‫ن��دادن به «نقض قطعنامه س��ازمان ملل از س��وی‬ ‫ایران» دنبال دلیل می گردد‪ .‬پاور مدعی ش��د‪ :‬این‬ ‫موضوع شایس��ته پاسخ ش��ورای امنیت است اما به‬ ‫نظر می رس��د که روس��یه برای اقدام نکردن دلیل‬ ‫حقوقی می تراش��د‪ .‬نماینده امریکا این اظهارات را‬ ‫در واکن��ش به موضع «ویتال��ی چورکین» نماینده‬ ‫روس��یه عنوان کرد که تصریح کرده بود از دیدگاه‬ ‫روسیه‪ ،‬ازمایش های موشکی ایران ناقض قطعنامه‬ ‫‪ 2231‬شورای امنیت نیست‪.‬‬ ‫کسب باالترین رتبه اعتباری ممکن برای بانک صنعت و معدن‬ ‫رییس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت‬ ‫و معدن گفت‪ :‬در کمتر از دو ماه پس از برداشته شدن‬ ‫تحریم ها؛بانکصنعتومعدنبهعنواننخستینبانک‬ ‫ایرانی موفق به کسب باالترین رتبه اعتباری ممکن‬ ‫(‪ )BB-‬از موسس��ه رتبه بندی مس��تقل ‪Capital‬‬ ‫‪ Intelligence‬در فض��ای پس��ا برج��ام ش��د‪.‬‬ ‫امیدمحمد رحیم نیا تصریح کرد‪ :‬براساس رتبه بندی‬ ‫این موسس��ه‪ ،‬چش��م انداز رتبه اعتب��اری بانک در‬ ‫بلندم��دت با ثب��ات (‪ )Stable Outlook‬ارزیابی‬ ‫ش��ده اس��ت ‪ .‬وی موسس��ه یاد ش��ده را موسسه ای‬ ‫مس��تقل‪ ،‬بین المللی و معتب��ر در زمینه رتبه بندی‬ ‫اعتباری توصیف کرد که در بیش از دو دهه گذش��ته‬ ‫ب��ازار در حال رش��دی را در قس��مت های مختلفی‬ ‫از جه��ان ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬همچنین ش��رکت‬ ‫‪ Capital Intelligence‬در زمین��ه تحلی��ل و‬ ‫رتبه بن��دی انواع خدمات موسس��ه های اس�لامی‬ ‫ش��امل موسس��ه های مالی غیربانکی نیز فعال بوده‬ ‫است‪ .‬درباره سازمان های با سرمایه اندک ‪ CI‬روش‬ ‫رتبه دهی ملی را در برخی کش��ورها به کار گرفته تا‬ ‫چنین س��ازمان هایی به جای رقابت با سازمان های‬ ‫پیشرو جهانی در فضای ملی مورد سنجش وضعیت‬ ‫اعتباری قرار گیرند‪ .‬محمد رحیم نیا با اش��اره به این‬ ‫موض��وع که بانک صنعت و معدن‪ ،‬براس��اس یکی از‬ ‫اه��داف کمی برنامه راهبردی س��وم خود اخذ رتبه‬ ‫اعتب��اری از موسس��ه رتبه بن��دی بین الملل��ی را با‬ ‫محوری��ت اداره بررس��ی و کنترل ریس��ک بانک در‬ ‫دستور کار قرار داده بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حرکت کشور‪ ،‬خوب و رو به پیشرفت است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سر مقاله‬ ‫والدیمی��ر پوتین‪ ،‬رییس جمهوری روس��یه اعالم کرد‬ ‫که کش��ورش از سه ش��نبه خروج نیروهای اصلی خود را‬ ‫از سوریه اغاز کرد‪.‬‬ ‫پوتین در تماسی تلفنی به اوباما اطالع داد که نیروهای‬ ‫روسی پس از تکمیل ماموریت های اصلی خود در مبارزه‬ ‫با تروریسم از سوریه عقب نشینی خواهند کرد‪.‬‬ ‫اعالم تصمیم روس��یه ب��رای خروج بخ��ش مهمی از‬ ‫نیروهایش از سوریه با واکنش های زیادی در سطح جهان‬ ‫رو به رو شد‪.‬‬ ‫ریاس��ت جمهوری س��وریه ضمن تکذیب اختالفات با‬ ‫مس��کو اعالم کرد‪ :‬خروج نیروهای روس��ی از سوریه پس‬ ‫از اعالم اتش بس در کشور بررسی و سنجیده شده است‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد گفت‪ ،‬تمام‬ ‫‪ 15‬عض��و این نهاد معتقدند که اعالم خروج بخش زیادی‬ ‫از نیروهای روسیه از سوریه «اقدامی مثبت» است‪.‬‬ ‫وزی��ر جنگ رژی��م صهیونیس��تی اعالم ک��رد‪ ،‬میان‬ ‫این رژیم و روس��یه نوع��ی همکاری ب��رای جلوگیری از‬ ‫سوءتفاهم ها وجود دارد‪.‬‬ ‫مناب��ع مطل��ع در دهلی ن��و اعالم کردن��د هند برای‬ ‫امض��ای قرارداد خ��ط انتقال گاز از بس��تر دریا به طول‬ ‫یک ه��زار و ‪ 400‬کیلومتر از ایران به غرب این کش��ور‬ ‫اماده شده است‪.‬‬ ‫«سعدالحریری» رییس حزب جریان المستقبل تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ح��زب اهلل یک رکن اساس��ی در لبن��ان و این یک‬ ‫واقعیت سیاسی است و ما و ارتش با ان تعامل داریم‪.‬‬ ‫مقام های صربس��تان اعالم کردن��د در هواپیمای یک‬ ‫پرواز به مقصد امریکا که از بیروت وارد صربس��تان ش��ده‬ ‫بود دو موشک هدایت شونده ساخت امریکا یافتند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه انگلی��س در واکنش به اعالم خروج‬ ‫بخش مهمی از نیروهای روسیه از سوریه گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫اگر بخشی از تعهد واقعی به گذار سیاسی در سوریه باشد‪،‬‬ ‫مثبت است‪.‬‬ ‫خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبر این کشور‬ ‫اع�لام کرد که کره ش��مالی به زودی انفج��ار یک کالهک‬ ‫هس��ته ای و همچنین چندین نوع موش��ک بالس��تیک را‬ ‫ازمایش می کند‪.‬‬ ‫والدیمیر پوتین رییس جمهوری روس��یه و باراک اوباما‬ ‫همتای امریکایی در گفت وگوی��ی تلفنی درباره وضعیت‬ ‫رعایت اتش بس در سوریه تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫مرک��ز هماهنگ��ی اتش بس مس��تقر در پایگاه هوایی‬ ‫روس��یه در س��وریه اعالم کرد؛ در ‪ 2‬هفته اخیر ‪ 42‬گروه‬ ‫معارض مس��لح در س��وریه توافقنامه اتش ب��س را امضا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر امور خارجه کویت اعالم کرد که حزب اهلل‬ ‫بخش اساسی از دولت و پارلمان لبنان است‪.‬‬ ‫استفان دمیس��تورا‪ ،‬نماینده دبیر کل سازمان ملل در‬ ‫سوریه ضمن ابراز امیدواری به نتایج مثبت دور تازه گفت‬ ‫وگو های صلح تصریح کرد در صورتی که این گفت وگو ها‬ ‫به شکست منجر ش��ود گزینه بعدی بازگشت به جنگ و‬ ‫ان هم جنگی به مراتب بدتر از انچه تاکنون جریان داشته‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رس��انه دولتی کره شمالی گزارش داد‪ ،‬کیم جونگ اون‬ ‫دستور داده اس��ت تا یک کالهک هسته ای در «اینده ای‬ ‫نزدیک» ازمایش شود‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر ترکی��ه اعالم کرد‪ ،‬دس��ت کم ‪ 11‬تن در‬ ‫ارتباط با بمب گذاری اخیر انکارا دستگیر شدند‪.‬‬ ‫قانونگ��ذاران امریکای��ی در جلس��ه دوش��نبه کنگره‬ ‫به توصیف جنایات گروه تروریس��تی داع��ش در عراق و‬ ‫سوریه به عنوان «نسل کشی» رای مثبت دادند و خواستار‬ ‫تش��کیل دادگاه جرایم جنگی س��وریه زیر نظر مقام های‬ ‫سازمان ملل متحد شدند‪.‬‬ ‫بعد از دیدار هیاتی از انصار اهلل یمن با نمایندگان دولت‬ ‫عربستان در ریاض‪ ،‬روزنامه السفیر در گزارشی خبر داده‬ ‫که برگزار شدن این دیدار به دلیل تلفات باالیی است که‬ ‫عربستان در جنگ با یمن داده است‪.‬‬ ‫مناب��ع خب��ری بحری��ن از اغاز محاکمه «ش��یخ علی‬ ‫س��لمان» با حضور نمایندگان س��فارت های خارجی خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫مرک��ز مطالع��ات راهب��ردی افغانس��تان در تازه ترین‬ ‫نظرس��نجی خ��ود اعالم ک��رد‪ :‬تنها ‪ ۳۰‬درص��د از مردم‬ ‫افغانستان به مذاکرات صلح با طالبان امیدوار هستند‪.‬‬ ‫رسانه ونزوئالیی «تله سور» گزارش داد‪ :‬رییس جمهور‬ ‫امریکا خواستار انتخاب هر چه سریع تر یک دولت قانونی‬ ‫از سوی مردم ونزوئال شده است‪.‬‬ ‫مناب��ع عراق��ی از انتقال تجهیزات نظامی س��نگین به‬ ‫منطق��ه ای در نزدیک��ی موصل برای اغ��از عملیات نینوا‪،‬‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور امریکا اعالم ک��رد‪ :‬دولت بعدی امریکا‬ ‫تحریم های این کشور علیه کوبا را لغو خواهد کرد‪.‬‬ ‫مردم لبنان بار دیگر در پی بحران زباله در کش��ور در‬ ‫بیروت تظاهرات کردند‪.‬‬ ‫«قربانقلی بردی محمدف» رییس جمهوری ترکمنستان‬ ‫برای انجام س��فری ‪ 2‬روزه‪ ،‬وارد پایتخت پاکستان شد و‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬موضوع همکاری های ‪ 2‬کشور در زمینه‬ ‫انرژی‪ ،‬مهم ترین دستور کار این سفر باشد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار اعضای مجمع‬ ‫نماین��دگان ط�لاب و فضالی حوزه علمیه قم با تبیین جای��گاه و نقش بی بدیل و‬ ‫تاثیرگذار حوزه علمیه قم در پیروزی انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬با وجود برخی‬ ‫پدیده های نامطلوب در گوش��ه و کنار‪ ،‬جهت گیری کلی حرکت کشور‪ ،‬خوب و رو‬ ‫به پیشرفت است و افق اینده به لطف پروردگار در همه زمینه ها روشن است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دکتر روحانی در مراسم تقدیر از افتخارافرینان ورزشی ایران اسالمی در عرصه های بین المللی‪:‬‬ ‫فراهم کردن دسترسی بانوان به امکانات ورزشی ضروری است‬ ‫س جمه��وری در مراس��م تقدی��ر از‬ ‫ریی�� ‬ ‫افتخار افرینان ورزشی ایران اسالمی در عرصه های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬ورزش را عامل نش��اط و س�لامتی‬ ‫جامع��ه و تاثیرگذار در تقویت غرور ملی دانس��ت‬ ‫و بر اهتمام دولت برای حمایت از ورزش��کاران و‬ ‫مدال اوران کشور و گس��ترش امکانات و خدمات‬ ‫ورزشی به مردم تاکید کرد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در این مراس��م که مس��ئوالن‬ ‫ورزش کش��ور‪ ،‬روسای فدراس��یون های ورزشی‪،‬‬ ‫ورزش��کاران‪ ،‬قهرمانان و مدال اوران ورزش کشور‬ ‫در میدان های اس��یایی و بین المللی در سال ‪93‬‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬ب��ا بیان اینکه اس��اس ورزش بر‬ ‫پایه نیاز روح و بدن انس��ان به س�لامت و نشاط‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای سالمت جامعه و ایجاد نشاط‬ ‫در م��ردم نیاز به ورزش داری��م؛ همانگونه که در‬ ‫فرهنگ اسالم به تقویت روحیه نشاط و سرزندگی‬ ‫در جامعه سفارش شده است‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی ب��ا تاکید بر ل��زوم فراهم کردن‬ ‫دسترس��ی همگان به ویژه بانوان کشور به امکانات‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬م��ا بای��د در عرصه ورزش‬ ‫عدالت را رعایت کرده و امکانات ورزش��ی را برای‬ ‫بانوان کش��ور مهیا کنیم چرا که ش��رایط جامعه‬ ‫و س��نت هایی که وج��ود دارد و لزوم حفظ حریم‬ ‫بان��وان ب��ه گونه ای اس��ت که ما بای��د مکان های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬راحت و امن را ب��رای ورزش انها فراهم‬ ‫س جمهوری ادامه داد‪ :‬همه مس��ئوالن‬ ‫کنیم‪ .‬ریی ‬ ‫ورزش کش��ور باید برای ایجاد و توس��عه فضاهای‬ ‫ورزشی مناس��ب بانوان به ویژه در مناطق محروم‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اش��اره به اینکه در کنار ورزش‬ ‫همگانی به ورزش قهرمانی در کش��ور نیاز داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ورزش قهرمانی الگو‪ ،‬محرک و مش��وق در‬ ‫جامعه اس��ت و افتخارات ملی در ورزش قهرمانی‪،‬‬ ‫هم از لحاظ اجتماعی و هم سیاس��ی و بین المللی‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫س جمه��وری برافراش��ته ش��دن پرچ��م‬ ‫ریی�� ‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در میدان های جهانی‬ ‫ورزش را موج��ب افتخار ملی هر ایرانی دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬در افتخارات ملی‪ ،‬قومیت‪ ،‬تیم‪ ،‬باش��گاه‪،‬‬ ‫ح��زب و جناح معنا ندارد و هر ایرانی در هر نقطه‬ ‫از جه��ان که به وطن خود عش��ق می ورزد از این‬ ‫افتخارافرینی شاد خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه در مذاکرات سیاسی‬ ‫نیز زمانی می توانیم به ش��اخص ها و اهداف خود‬ ‫در این عرصه دس��ت پیدا کنیم که در میدان های‬ ‫سیاسی بین المللی حضور پیدا کنیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در عرصه ورزش��ی هم زمانی که با قوی ترین‬ ‫تیم ه��ای دنیا رقابت می کنیم می توانیم به اهداف‬ ‫خود رسیده و غرور افرینی داشته باشیم‪.‬‬ ‫س جمهوری با بی��ان اینک��ه موفقیت در‬ ‫ریی�� ‬ ‫پیچیده تری��ن مذاک��رات سیاس��ی تاریخ جهان و‬ ‫دس��تیابی به نتیج��ه برد‪ -‬برد نی��ز افتخاری ملی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬مذاکره کنندگان ایرانی در یک صحنه‬ ‫جهان��ی برای منافع ملی ت�لاش کردند و در این‬ ‫مواجهه با دنیا‪ ،‬در گرانمایه این جامعه را در منظر‬ ‫جهانیان قرار دادند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی همچنی��ن برگ��زاری انتخابات‬ ‫پرشور مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری‬ ‫در س��ال ‪ 94‬را یکی دیگ��ر از موفقیت های دولت‬ ‫برش��مرد و از ورزشکاران و مدال اورانی که در این‬ ‫انتخاب��ات به صحنه امده و مردم را به حضور پای‬ ‫صندوق ارا تش��ویق کردند‪ ،‬تقدیر و سپاسگزاری‬ ‫ک��رد‪ .‬دکت��ر روحان��ی ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت‬ ‫خصوصی س��ازی در ورزش و سپردن کار به مردم‬ ‫و صاحبنظ��ران این اقدام را موجب دس��تیابی به‬ ‫موفقیت های بیش��تر دانس��ت و افزود‪ :‬دولت هر‬ ‫تالشی که برای پیشرفت ورزش کشور الزم باشد‬ ‫انجام خواهد داد و امیدوارم ورزش��کاران کش��ور‬ ‫س��ال اینده در رقابت های المپیک و پارا المپیک‬ ‫برای کشور موفقیت و افتخار کسب کنند‪.‬‬ ‫س جمه��وری در این مراس��م از قهرمانان‬ ‫ریی�� ‬ ‫و م��دال اوران کش��ور در رقابت ه��ای اس��یایی و‬ ‫بین الملل��ی در س��ال ‪ 93‬تجلیل ک��رد و هدایای‬ ‫انه��ا را به نمایندگی به روس��ای ‪ 26‬فدراس��یون‬ ‫ورزشی کشور اهدا نمود‪ .‬همچنین در این مراسم‬ ‫لوح تقدیری از سوی مربیان‪ ،‬ورزشکاران‪ ،‬روسای‬ ‫فدراسیون های ورزشی و مدیران ورزش کشور به‬ ‫پاس حمایت های رییس جمهوری و دولت تدبیر و‬ ‫امید از ورزش و قهرمانان ورزشی به دکتر روحانی‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬سال ‪ 95‬سال بسیار خوب برای اقتصاد ایران‬ ‫معاون اول رییس جمهوری ب��ا تاکید بر اجرای اقتصاد‬ ‫مقاومتی گفت‪ :‬در این باره یک عده تصور می کنند مامور‬ ‫ش��ده اند که راجع به اقتصاد مقاومتی ش��عار دهند و یک‬ ‫عده دیگر هم مامور هس��تند که اجرا کنند و انها بگویند‬ ‫چرا اجرا نکردید‪ .‬خب ش��ما چ��ه کار کردید‪ ،‬مگر اقتصاد‬ ‫مقاومتی مربوط به یک گروه است؟‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری در ایین بهره برداری‬ ‫از خ��ط ویژه مترو ف��رودگاه مهراباد تهران افزود‪ :‬من اگر‬ ‫مس��ئول اقتصاد مقاومتی هس��تم در محضر رهبر معظم‬ ‫انقالب ع��رض کردم ک��ه اقتصاد مقاومت��ی در مجلس‪،‬‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬نیروهای مس��لح‪ ،‬شهرداری و همه نهادهای‬ ‫عمومی باید اجرا ش��ود‪ .‬ایش��ان فرمودند ش��ما مسئول‬ ‫هستید‪ ،‬از همه بخواهید که اجرا کنند‪ ،‬من هم پشتیبان‬ ‫شما هستم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه در بخش های مختل��ف اقتصادی‬ ‫حرکت ه��ای مهم در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال ‪95‬‬ ‫سال بس��یار خوبی برای اقتصاد کش��ور است و اطمینان‬ ‫داریم که س��ال اینده ب��ا اقدامات اصالحی انجام ش��ده‬ ‫در سیاس��ت های اقتصادی‪ ،‬خارج��ی و اقتصاد مقاومتی‬ ‫از لحاظ س��رمایه گذاری‪ ،‬تولید و اش��تغال شرایط خوبی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری موضوع محیط زیس��ت را از‬ ‫مس��ائل جدی کش��ور در س��ال ‪ 95‬عنوان و اضافه کرد‪:‬‬ ‫مسئله اب نیز ازجمله مسائل اصلی خواهد بود‪.‬‬ ‫جهانگیری شفاف س��ازی‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬مردمی‬ ‫و س��الم را از جهت گیری های اقتص��اد مقاومتی عنوان و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همه دس��تگاه مکلفند این رویکردها را در کار‬ ‫خود اعمال کنند‪ .‬جایی که اقتصاد باید مردمی باش��د به‬ ‫معنای واقعی ان را اجرا کنند‪ ،‬کار را به مردم بس��پارند و‬ ‫در دست نگیرند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫جشن ملی نوروزگاه در گیالن‬ ‫جهانگیری با اش��اره به اینکه س��ال ‪ 94‬س��ال همدلی‬ ‫و همزبان��ی دولت و ملت از س��وی رهب��ر معظم انقالب‬ ‫نامگذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال س��خت برای دولت‪،‬‬ ‫اقتصاد و اداره کش��ور به حمداهلل به خوبی طی ش��د‪ .‬ما‬ ‫ش��اید در طول س��ال های پس از انقالب به دلیل اداره و‬ ‫منابع درامدی کشور سال چنین دشواری نداشتیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در ابتدای دولت بنای ما این بود که با‬ ‫سیاست های علمی دقیق و روشن حرکت و اداره کشور را‬ ‫به مسیری صحیح و واقعی بازگردانیم‪ ،‬در بخش خارجی‬ ‫ه��م فکر کردیم باید مس��ائل هس��ته ای را به س��رانجام‬ ‫برس��انیم و با دنی��ا تعامل کنیم و در بخ��ش اقتصاد هم‬ ‫ارامش و ثبات را بازگردانیم تا شاخص های اقتصادی قابل‬ ‫پیش بینی باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬بنای ما این بود که تورم را کاهش دهیم‬ ‫و رشد س��رمایه گذاری را در اقتصاد کشور تحقق بخشیم‪.‬‬ ‫ما به بخش قابل توجهی از این اهداف دست یافتیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت‪:‬‬ ‫این اتفاق در کش��ور های نفت خیز دیگر منجر به تغییرات‬ ‫وسیعی شد‪ ،‬از کش��ور ونزوئال که دارای جمعیتی کمتر با‬ ‫فروش نفت بیشتری نسبت به ما است‪ ،‬پیغام دادند که نیاز‬ ‫به دارو دارند و برای انها دارو ارسال کنیم‪.‬‬ ‫زمان نو شدن دوباره است‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫«محمدج��واد ظریف» وزی��ر امور خارج��ه در کانبرا با‬ ‫«مالکوم ترنبول» نخست وزیر اس��ترالیا دیدار و دوطرف‬ ‫بر گس��ترش مناس��بات اقتصادی تاکید کردند‪.‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬وزیر امور خارجه که برای سفری دو روزه در استرالیا‬ ‫به س��ر می برد در ادامه رایزنی های خ��ود با مقام های این‬ ‫کش��ور برای توسعه مناس��بات به ویژه روابط اقتصادی‪ ،‬با‬ ‫نخست وزیر استرالیا دیدار کرد‪ .‬در این دیدار مسائل مهم‬ ‫منطق��ه ای و بین المللی و روابط دو کش��ور مورد بحث و‬ ‫تب��ادل نظر قرار گرفت‪ .‬ظریف ـ بلندپایه ترین مقام ایرانی‬ ‫که پس از ‪ 10‬س��ال به اس��ترالیا سفر کرده است ـ تالش‬ ‫دارد پ��س از لغ��و تحریم های علیه ایران از س��وی کانبرا‬ ‫به دنب��ال اجرای برج��ام‪ ،‬در دیدار ب��ا مقام های عالی رتبه‬ ‫استرالیا راه های توسعه مناسبات را مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫توس��عه مناس��بات به ویژه اقتصادی‪ ،‬موضوع مهاجران‬ ‫غیرقانونی ایرانی و بازگش��ت انها که ای��ران بر اختیاری‬ ‫بودن ان تاکید دارد‪ ،‬تبادل هیات های ‪ 2‬کشور و تحوالت‬ ‫منطق��ه ای و جهان��ی از محورهای مذاک��رات ظریف در‬ ‫این سفر اس��ت‪« .‬جولی بیش��اپ» وزیر خارجه استرالیا‬ ‫در ضیاف��ت ناه��ار با ماهی س��المون از رییس دس��تگاه‬ ‫دیپلماس��ی ایران پذیرایی کرد و ان را نش��انه فرارسیدن‬ ‫نوروز و «زمان نو شدن دو باره» دانست‪.‬‬ ‫در ای��ن ضیاف��ت ناه��ار که چندی��ن مق��ام عالی رتبه‬ ‫استرالیایی حضور داشتند‪ ،‬بیشاپ این ضیافت را نشانه ای‬ ‫از نزدیک شدن سال نو خورشیدی دانست‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران نیز در پاس��خ بیشاپ گفت که سال‬ ‫ن��و ایرانی با اغاز بهار ش��روع می ش��ود‪ ،‬اگرچه اکنون در‬ ‫اس��ترالیا پاییز است‪ .‬در این جلس��ه «ردیچارد کولبک»‬ ‫وزیر گردش��گری‪« ،‬اندرو گولیدزینفسکی» سفیر مسائل‬ ‫مربوط به قاچاق انسان استرالیا و «عبدالحسین وهاجی»‬ ‫سفیر ایران در کانبرا نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکالت بانکی‬ ‫«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه و «هون استیون‬ ‫س��یوبو» وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیا برای حل‬ ‫مش��کالت بانکی بین ‪ 2‬کشور پس از اجرای برجام و لغو‬ ‫تحریم ها رایزنی کردند‪ .‬روابط تجاری و اقتصادی ایران و‬ ‫اس��ترالیا در دوران پس از لغو تحریم ها و حل مش��کالت‬ ‫بانکی به منظور توس��عه بیش��تر مناس��بات اقتصادی و‬ ‫تجاری از محورهای رایزنی رییس دس��تگاه دیپلماس��ی‬ ‫ای��ران و وزیر تجارت و س��رمایه گذاری اس��ترالیا در این‬ ‫دیدار بود‪.‬‬ ‫نوسازی صنایع‬ ‫محس��ن اتابکی‪ ،‬مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش سطح نفوذ فناوری «بهره وری» در تولید‬ ‫را افزایش خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��ازی ماشین االت و تجهیزات سهم عمده ای در‬ ‫افزایش اثربخشی و ارزش افزایی صنعتی دارد به همین دلیل نخستین گام برای‬ ‫رسیدن به مرز کشور های نوظهور صنعتی‪ ،‬نوسازی صنایع کشور است‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫با توجه به نوسازی ‪ ۴۰‬درصدی صنایع کشور در برنامه ششم توسعه مطرح شد‬ ‫با اغاز س��ال ‪ ۹۵‬صنایع کش��ور ب��ا ورود ایران به‬ ‫شرایط پسابرجام به طور رسمی وارد فصل جدیدی‬ ‫از ش��رایط اقتصادی و صنعتی خواهد شد به همین‬ ‫دلیل نوس��ازی صنای��ع از کلیدی تری��ن برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪ ۹۵‬خواهد‬ ‫بود و اولویت نوس��ازی صنایع نیز با صنایع منتخب‬ ‫برنامه راهبردی ‪ ۱۰‬س��اله صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت که صنایع خودرو‪ ،‬فوالد‪ ،‬نساجی و پوشاک‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬تای��ر و تی��وب‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬کاش��ی و‬ ‫سرامیک را شامل می شود‪.‬‬ ‫بناب��ر اع�لام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫هدف گذاری برنامه ششم توسعه صنایع کشور برای‬ ‫نوسازی صنایع به دو دسته صنایع کوچک و صنایع‬ ‫متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده است‪ .‬در صنایع‬ ‫کوچ��ک در س��ال ‪ ۹۵‬ابتدا ‪۴‬درصد‪ ،‬در س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۵‬درصد و ب��ه همین ترتیب تا پایان برنامه شش��م‬ ‫توس��عه باید ‪۲۵‬درصد از صنایع کوچک نوس��ازی‬ ‫ش��ود؛ به عبارتی دیگر تا پایان برنامه ششم توسعه‬ ‫‪۲۰‬هزار واح��د کوچک از نظر تجهی��زات‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬اموزش و‪ ...‬نوسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫در صنایع متوسط و بزرگ نیز به دلیل انکه بخشی‬ ‫از این واحدها تازه تاس��یس هس��تند و نوسازی انها‬ ‫نیز هزینه بر خواهد بود هدف گذاری ‪۱۵‬درصدی در‬ ‫برنامه ششم توسعه برای نوسازی انها در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت نوسازی با صنایع منتخب‬ ‫محس��ن اتابکی‪ ،‬مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری‬ ‫و برنامه ری��زی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درباره برنامه های این وزارتخانه‬ ‫ب��رای نوس��ازی صنایع گفت‪ :‬مطابق برنامه شش��م‬ ‫توس��عه ‪ ۲۰‬درص��د صنای��ع کوچ��ک و ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫صنای��ع بزرگ باید در طول ‪ 5‬س��ال برنامه شش��م‬ ‫توسعه نوسازی و بروز شوند که این کار از اغاز سال‬ ‫‪ ۹۵‬اجرا خواهد ش��د‪ .‬البته برای اجرایی ش��دن این‬ ‫امر به الزاماتی نیاز است که تامین منابع از مهم ترین‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫اتابک��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در برنامه ریزی ه��ا و‬ ‫هدف گذاری ها توج��ه چندانی ب��ه الزامات اجرایی‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای تدوین برنامه شش��م توسعه‬ ‫نیازهای صنایع شناسایی می شود که برای رسیدن‬ ‫به توس��عه این میزان نوسازی مورد نیاز است اما تا‬ ‫چه اندازه این هدف محقق خواهد ش��د باید منتظر‬ ‫مان��د و در س��ال های مختلف نس��بت به تخصیص‬ ‫منابع اقدام کرد‪.‬‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940061‬ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻧﺴﻴﻤﻪ ﻓﺘﺎﺣﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ – ﻧﺪﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ – ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﺘﺎﺣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴــﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 231‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137216‬ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 231‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980201000463‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 240‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺎﺟﻰ ﻛﻠﺒﻌﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺩﻋــﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺎﺟﻰ ﻛﻠﺒﻌﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺳــﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺵ ‪ 3983‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺵ ‪ 2‬ﻫﻤﺴــﺮ ﺷﺮﻋﻰ‬ ‫ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﻨــﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﺟﻬــﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﻳــﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺑــﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺳــﺎﺯﺵ ﻧﺸــﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪1119‬‬ ‫ﻭ ‪ 1130‬ﻭ ‪ 1143‬ﻭ ‪ 1146‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧــﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 24‬ﺗﺎ ‪ 39‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻠﻌﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﺤﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ )ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫‪ 240‬ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺑﺬﻝ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺩﻭ ﭘﺴــﺮ ‪ 12‬ﺳــﺎﻟﻪ ﻭ ‪ 4‬ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺰﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﺳــﺘﻨﻜﺎﻑ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻼ ﻋﺰﻝ ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻜﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻭﻯ‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﺬﻝ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻠﻌﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔــﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺍﻋﻄﺎء ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺑــﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻭﺟــﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪240‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ‬ ‫‪110‬‬ ‫‪/137214‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻧﺠــﻒ ﺁﺑــﺎﺩﻯ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980213400789‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 182‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻗﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺟﻠﻪ ﻛﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﺨﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺎﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻞ ﻣﺮﺍﺩ‬ ‫ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﺑﺎﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺻﻔﺮ ‪ -3‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺗﻮﻣﻮﺑﻴــﻞ ﻣﻬﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫ﻟﻬﺮﺍﺳــﺒﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻗﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺟﻠﻪ ﻛﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﺨﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ‪ -1‬ﻭﺣﻴﺪ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ ‪ -2‬ﮔﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﺎﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ ‪ -3‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻣﻬﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻬﺮﺍﺳــﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺵ‬ ‫‪ 123‬ﻕ ‪ 89‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 14‬ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺂﻝ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ‪219 – 10‬‬ ‫– ‪ 225 – 223 – 220‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧــﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 515‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 1379‬ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ﻭ ﻧﻴــﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻟــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﺴــﺒﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻴــﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻧــﺪ ﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻗــﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛــﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137210‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 182‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺍﻣﺎﻣﻌﻠﻰ ﻧﺼﻴﺮﻯ‬ ‫ وی ب��ا بی��ان اینکه «نوس��ازی صنای��ع» یکی از‬ ‫کلیدی ترین برنامه های اس��تراتژیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برای هموار کردن مس��یر تولید و‬ ‫صنعت اس��ت اظهارکرد‪ :‬از انجایی که منابع مالی و‬ ‫منابع انرژی محدود است برای نوسازی ابتدا باید از‬ ‫صنایعی که وزن بیش��تری در توسعه صنعتی دارند‬ ‫اغ��از کنیم‪ .‬به همی��ن منظور در نوس��ازی صنایع‬ ‫اولوی��ت با صنایعی اس��ت که س��هم ارزش افزوده‬ ‫بیش��تری برای انها در نظر گرفته ش��ده و بناس��ت‬ ‫افزای��ش ارزش اف��زوده مورد نظر در برنامه شش��م‬ ‫توسعه از طریق انها محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ ‪ 601476‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 236‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺵ ‪ 940838‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 300‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪1392‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ ‪ 1393‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 450‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ ‪ 1394‬ﻟﻐﺎﻳﺖ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪ 500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮﺭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137220‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 236‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻟﻴــﻼ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 29773182‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 413408‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320652383‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻋــﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 8/7/94‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻮﻛﻠﻰ‬ ‫ﻗﻴﻨﺎﻧﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0064015033‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﭘﺴﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0681737761‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺮﻩ ﭼﺎﻝ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 2900122503‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﺍﻭﺭﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳــﻔﺘﻪ‪،‬ﺑﺮﺍﺕ‪،‬ﭼﻚ‪،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ / 167986‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ ‪ 29773604‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓــﺮﺍﺯ ﭘﻰ ﻣﺪﺍﺋﻦ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 462490‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004496083‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 20/8/94‬ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪- :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻟﻬــﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 4051838099‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ‪-‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 6599783767‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ‪-‬ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﻬﻤﻨﻰ‬ ‫ﺑــﺎ ﻛــﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 3391873930‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﻀــﺎء ﻛﻠﻴــﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﺗﻌﻬــﺪﺍﻭﺭﻭ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺳــﻔﺘﻪ‪،‬ﺑﺮﺍﺕ‪،‬ﭼﻚ‪،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ‬ ‫‪ / 167987‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ ‪ 29773709‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺷــﻤﺲ ﺭﺍﻩ ﺍﺭگ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪2/9/94‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482847‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005425223‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪- .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺁﺟﺮﻯ‪،‬ﭼﻮﺑﻰ‪،‬ﺳﻨﮕﻰ‪،‬ﺑﺘﻨﻰ‬ ‫ﻭ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﺳــﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ ‪،‬ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺸــﻰ ‪،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻋــﻰ ‪،‬ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻫﺎ‪،‬ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﻫــﺎ ‪،‬ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ‪،‬ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ‪،‬ﺳﻴﺴــﺘﻤﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻫﻮﺍﻳﻰ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭ ‪،‬ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ‪،‬ﭘﻠﻬﺎ‪،‬ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻰ‪،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻰ‪،‬ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ ‪،‬ﺳﺪﻫﺎ‪،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺁﺑﻰ ‪،‬ﺳﺎﺯﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ‪،‬ﺗﻮﻧﻠﻬﺎﻯ ﺍﺏ ‪،‬ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﺏ ‪،‬ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺏ ‪،‬ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺍﻭﺭﻯ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ ‪،‬ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ‪،‬ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻰ‪،‬ﺳﺎﺯﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺳــﺎﺣﻠﻰ‪،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺳﻴﻮﻳﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫‪- .‬ﻣــﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻫﺸﺘﺎﺩﻭﺷﺸــﻢ ﻛﻮﭼﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﻭﻡ ﭘﻼﻙ ‪ 12‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻰ ‪1645968668‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ‪- .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﻪ ﺯﺍﺩ‬‫ﻫﺮﺳــﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ ‪3934508995‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺗﺒﺎﺭﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪4370356016‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪- .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬ﺳﻔﺘﻪ‪،‬ﺑﺮﺍﺕ‪،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪،‬ﻋﻘﻮﺩﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍﺳﺖ‪- .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪:‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ / 167988‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫محسن اتابکی‬ ‫‹ ‹کاه�ش هزینه ه�ای تولی�د‪ ،‬مهم ترین‬ ‫راهکار حمایتی دولت‬ ‫ابوالفض��ل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫صنع��ت اتاق ای��ران نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫درباره اهمیت نوس��ازی ماشین االت و تجهیزات در‬ ‫توس��عه صنعتی با تاکید بر اینکه نوسازی در رشد‬ ‫بهره وری نقش مس��تقیم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های‬ ‫ابتدایی خرید ماش��ین االت بهره وری تولید باالست‬ ‫ام��ا هزینه ه��ای اس��تهالک در صورت ه��ای مالی‬ ‫وج��ود دارد که تاثیر مس��تقیم بر هزینه های تولید‬ ‫می گذارد اما بعد از گذش��ت ‪ ۱۰‬س��ال با فرس��وده‬ ‫ش��دن تجهیزات‪ ،‬به��ره وری ماش��ین االت کاهش‬ ‫پی��دا می کند و هزینه اس��تهالک ج��ای خود را به‬ ‫هزینه های نگهداری می دهد به نحوی که نس��بت‬ ‫به س��ال های اول هزینه نگه��داری افزایش زیادی‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه لزوم نوس��ازی و بروز کردن‬ ‫ماش��ین االت هر ‪ ۵‬س��ال یک بار احس��اس می شود‬ ‫گفت‪ :‬برای انکه به��ره وری تولید کاهش پیدا نکند‬ ‫بروز رس��انی صنایع هر ‪ ۵‬سال یک بار ضروری است‬ ‫به طور مثال صنعت کاغذ در دنیا هر ‪ ۵‬سال یک بار‬ ‫در زمینه فناوری و ماشین االت دوباره بازیابی انجام‬ ‫می دهد‪ .‬در کشور ما نیز به بروزرسانی در پاالیش و‬ ‫مهندسی دوباره در صنایع کاغذ نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش تعرفه و تقوی�ت تولید داخل‪،‬‬ ‫ضامن نوسازی‬ ‫روغن��ی گلپایگانی درباره چگونگی حمایت دولت‬ ‫از تولیدکنندگان برای افزایش بهره وری و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع گف��ت‪ :‬دولت به ش��یوه های غیرمس��تقیم‬ ‫همچ��ون کاه��ش تصدی گ��ری و نظارت بیش��تر‬ ‫می توان��د به س��اماندهی وضعیت تولید در کش��ور‬ ‫کم��ک کند‪ .‬عالوه بر ای��ن دولت با وضع تعرفه های‬ ‫مناس��ب می تواند ورود فناوری و ماشین االت را به‬ ‫کش��ور ارزان و اس��ان کند‪ .‬با تامی��ن منابع بانکی‬ ‫ارزان قیم��ت می تواند صنایع ماشین س��ازی داخلی‬ ‫را تقویت و افزایش س��رمایه گذاری در این زمینه را‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه «برج��ام» فرصت بزرگی برای‬ ‫ن تحریم ها‬ ‫ایران محس��وب می ش��ود افزود‪ :‬در زما ‬ ‫اس��یب های ج��دی از لحاظ فن��اوری‪ ،‬منابع مالی‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬تولید‪ ،‬ص��ادرات و زنجیره عرضه به‬ ‫تولیدکنندگان وارد شد‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ اجرای طرح مبارزه با تقلبات‬ ‫در ‪164‬کاالی صنعتی‬ ‫‹ ‹انتق�ال دان�ش فن�ی‪ ،‬تنه�ا راه افزایش‬ ‫سطح نفوذ فناوری در صنایع‬ ‫ اتابک��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه افزایش س��طح نفوذ‬ ‫فن��اوری در صنایع با انتق��ال دانش فنی امکان پذیر‬ ‫خواه��د بود گف��ت‪ :‬تا حدودی ای��ن دانش فنی در‬ ‫داخل وجود دارد اما برای افزایش ان به طور قطع به‬ ‫دانش فنی خارجی نیازمندیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به طور مثال در صنعت نساجی‬ ‫توان بس��یار باالی��ی در داخ��ل وج��ود دارد که با‬ ‫نوس��ازی ماشین االت می توانیم سهم عمده ای را در‬ ‫بازار ه��ای صادراتی به خ��ود اختصاص دهیم افزود‪:‬‬ ‫اکنون نخستین کارخانه تولید چادر مشکی درحال‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ ،‬عالوه بر این ب��ا توجه به ارزش‬ ‫افزوده ب��االی صنعت پوش��اک‪ ،‬تقویت این صنعت‬ ‫می تواند سهم زیادی در رشد ارزش افزوده صنعتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اولویت های‬ ‫نوس��ازی در صنایع بزرگ نیز اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ‪ ۱۵‬درصد از صنایع بزرگ کش��ور در طول ‪5‬‬ ‫سال برنامه ششم توسعه باید نوسازی شود‪ ،‬صنایعی‬ ‫همچون فوالد‪ ،‬فلزات اساس��ی‪ ،‬کانی های غیرفلزی‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬کاشی و سرامیک و‪...‬در اولویت قرار دارد تا‬ ‫سطح نفوذ فناوری در انها افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه افزایش س��طح نف��وذ فناوری‬ ‫«بهره وری» در تولی��د را افزایش خواهد داد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نوسازی ماش��ین االت و تجهیزات سهم عمده ای در‬ ‫افزایش اثربخش��ی و ارزش افزای��ی صنعتی دارد به‬ ‫همی��ن دلیل نخس��تین گام برای رس��یدن به مرز‬ ‫کش��ور های نوظهور صنعتی‪ ،‬نوسازی صنایع کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫نوسازی صنایع‪،‬کلیدی ترین برنامه سال ‪۹۵‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه صنایع‬ ‫منتخب در برنامه راهبردی همچون صنعت نساجی‬ ‫در اولویت اصلی قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از کلیدی ترین‬ ‫موارد نوس��ازی‪ ،‬بحث ماشین االت و فناوری های به‬ ‫کار رفته در صنایع مختلف اس��ت؛ به عبارتی برای‬ ‫تولی��د محصول با کیفیت و صادرات محور در برنامه‬ ‫ششم توسعه س��طح نفوذ فناوری را در صنایع باید‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫جهانبخش س��نجابی ش��یرازی‪ ،‬رییس پژوهشگاه استاندارد‬ ‫ای��ران و رییس س��تاد تح��ول نظ��ام استانداردس��ازی درباره‬ ‫برنامه های سازمان استاندارد در زمینه «طرح مبارزه با تقلبات»‬ ‫با ایرنا گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ € یک�ی از برنامه هایی که پژوهش�گاه و س�ازمان ملی‬ ‫اس�تاندارد ایران امس�ال در دس�تور کار خود قرار داده‪،‬‬ ‫طرحی با عنوان «طرح مبارزه با تقلبات» است؛ محورهای‬ ‫این طرح چیس�ت و قرار اس�ت در چ�ه بخش هایی ورود‬ ‫کند؟‬ ‫این یک طرح کالن کش��وری است که در ‪ 4‬بخش مشتمل بر‬ ‫محصوالت پرمصرف متمرکز ش��ده اس��ت؛ این ‪ 4‬بخش شامل‬ ‫«محص��والت خوراکی و اش��امیدنی»‪« ،‬محص��والت خانگی‪،‬‬ ‫بهداشتی و شوینده ها»‪« ،‬لوازم خانگی» و «محصوالت انرژی بر‬ ‫و خودرو » می شود که در کل‪ 164 ،‬قلم کاال را شامل می شود‪.‬‬ ‫یکی از زیربخش های ان‪ ،‬طرح مبارزه با تقلبات غذایی اس��ت‬ ‫که سلس��له اقداماتی در زمینه نظ��ام یکپارچه غذا را مورد توجه‬ ‫قرار داده اس��ت؛ دنیا امروزه سعی می کند به حوزه غذا به عنوان‬ ‫ی��ک زنجیره نگاه کن��د‪ ،‬یعنی مراحل تولید ت��ا مصرف غذا را به‬ ‫عن��وان یک زنجیره در نظر بگیرد ک��ه از این نظام به عنوان نظام‬ ‫یکپارچه غذا یاد می شود‪.‬‬ ‫رویک��ردی که «از مزرعه تا س��فره» نیز تعبیر می ش��ود و در‬ ‫برگیرن��ده همزم��ان ایمنی کیفیت و اصالت غ��ذا و مواد غذایی‬ ‫اس��ت و سنگ بنای موضوع امنیت غذایی را تشکیل می دهد‪ .‬در‬ ‫ماه ها و سال های گذش��ته با انواع و اقسام تقلبات در حوزه هایی‬ ‫مانند استفاده از روغن های گیاهی یا حتی روغن پالم در لبنیات‪،‬‬ ‫اصالت نداش��تن اب لیمو‪ ،‬رعایت نکردن اس��تاندارد های تهیه‬ ‫سوسیس و کالباس و اصالت نداشتن بافت های مصرفی برخالف‬ ‫اظه��ار تولیدکننده مواجه بودیم؛ اگر ای��ن نظام یکپارچه غذا را‬ ‫در کش��ور جاری نکنیم‪ ،‬همیش��ه با چنی��ن بحران هایی مواجه‬ ‫خواهیم ب��ود‪ .‬این نظام یکپارچه غذا می گوی��د اگر می خواهید‬ ‫امنی��ت غذای جامعه را تامین کنید بای��د تعریف تان را از تامین‬ ‫امنیت تغییر دهی��د؛ روزگاری تعریف امنیت غذایی تامین نیاز‬ ‫و مب��ارزه ب��ا کمبود بود ام��ا امروز تعریف امنی��ت غذایی معنی‬ ‫متفاوتی پیدا کرده اس��ت؛ امروز امنی��ت غذایی یعنی محصول‬ ‫غذایی باید ‪ 4‬ش��رط کفایت‪ ،‬ایمنی (سالمت)‪ ،‬کیفیت و اصالت‬ ‫را همزمان داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €طرح های�ی از این دس�ت نی�ز در وزارت بهداش�ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫چه ش�باهت ها و تفاوت های�ی میان ای�ن طرح ها وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫تمرکز وزارت بهداش��ت روی االینده ها است و فقط در حوزه‬ ‫ایمن��ی ورود کرده اما ما با اجرای این طرح می خواهیم ‪ 4‬ویژگی‬ ‫کفای��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬کیفیت و اصالت را در نظ��ر بگیریم و راهکارها‬ ‫و راهبرده��ای امنیت غذایی و تامین کاف��ی‪ ،‬ایمن‪ ،‬با کیفیت و‬ ‫اصیل غذا را در اختیار مردم و دس��ت اندرکاران کشور قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت تاکنون فقط روی االینده ها وارد شده است؛ زیرا‬ ‫در حوزه های دیگر یا مسئولیت قانونی ندارد یا اگر برای خودش‬ ‫مس��ئولیتی قائل است دس��تگاه اصلی متولی نیست؛ کاری که‬ ‫وزارت بهداشت انجام می دهد‪ ،‬اکنون فقط در حوزه االینده ها و‬ ‫ان هم در غذاهای بس��ته بندی شده و اقالم موسوم به ‪ 2356‬قلم‬ ‫فراورده خوراکی‪ ،‬دارویی و اشامیدنی مربوط می شود؛ در حالی‬ ‫که این طرح حداقل در کش��ور ما ‪ 45‬سال است که در استاندارد‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬البته در طرح مبارزه ب��ا تقلبات‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهادکشاورزی‪ ،‬راه و شهرسازی و سازمان های‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت و اس��تاندارد نقش دارند؛ در ش��ورای‬ ‫استاندارد ‪ 18‬دستگاه عضو هستند و این شورا می تواند برای این‬ ‫دس��تگاه ها تکلیف تعیین کند؛ در این شورا‪ ،‬سازمان استاندارد‬ ‫کارهای دبیرخانه ای و هماهنگ کنندگی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫€ €ایا ط�رح تحول نظام استانداردس�ازی نی�ز در این‬ ‫زمینه تدوین شد؟‬ ‫در کنار این طرح‪ ،‬الزم بود طرح تحول نظام استاندارد س��ازی‬ ‫را راه اندازی کنیم و به این پرس��ش پاس��خ دهیم که زمینه های‬ ‫اجرای بند ‪ 8‬و ‪ 24‬اقتصاد مقاومتی را با استفاده از چه روش هایی‬ ‫می توانی��م مهیا کنیم؛ برای پاس��خ به این پرس��ش‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫«س��ند جامع تحول نظ��ام استانداردس��ازی» را تدوین کنیم‪.‬‬ ‫نظام اس��تاندارد کش��ور در این دوره زمان��ی می خواهد رویکرد‬ ‫خ��ود را از اس��تاندارد اجب��اری و محدود کردن دایره پوش��ش‬ ‫اس��تاندارد به تعدادی اقالم مش��خص‪ ،‬به رویکرد منطبق بر بند‬ ‫‪ 24‬اقتص��اد مقاومتی تغییر دهد؛ رهبر معظم انقالب در بند ‪24‬‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی «افزایش پوشش استاندارد برای‬ ‫تم��ام محصوالت داخلی و تروی��ج ان» را مطالبه کرده اند‪ .‬برای‬ ‫دس��تیابی به این هدف‪ ،‬باید تمام محصوالت داخلی – که شامل‬ ‫‪ 80‬هزار کاال و خدمات می شود‪ -‬زیر پوشش استاندارد قرار گیرد؛‬ ‫این در حالی است که در حال حاضر‪ ،‬مجموعه مداخالت سازمان‬ ‫اس��تاندارد کمتر از ‪ 4‬هزار قلم کاال و خدمت را در حوزه پوش��ش‬ ‫اس��تاندارد اجباری خود دارد و اجرایی کردن استاندارد اجباری‬ ‫در هم��ه ‪ 80‬هزار کاال و خدمات‪ ،‬نیاز به افزایش ‪ 20‬برابری توان‬ ‫مالی‪ ،‬اعتبارات‪ ،‬منابع انس��انی‪ ،‬تجهیزات و ازمایش��گاه ها و یک‬ ‫حجم وسیع سرمایه گذاری دارد که به طور قطع مقدورات دولت‬ ‫این اجازه را نمی دهد و سیاست های اصالح نظام اداری نیز اجازه‬ ‫چنین تورمی را به دستگاه حاکمیتی و دولتی نمی دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع دانش بنیان‬ ‫موفقیت پژوهشگران کشور‬ ‫در بهبود خواص مکانیکی‬ ‫مقاطع جوش با نانوذرات‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی امیرکبیر ب��ا همکاری‬ ‫ایران خ��ودرو در فاز ازمایش��گاهی موفق به بهبود خواص‬ ‫مکانیکی قطعات جوشکاری شدند‪ .‬از نتایج به دست امده‬ ‫می ت��وان در صنای��ع حمل ونقل‪ ،‬هوافضا و کشتی س��ازی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرایند جوشکاری یکی از روش های‬ ‫رای��ج در اتصال قطعات فلزی به ش��مار می رود و تاکنون‬ ‫روش های جوشکاری متفاوتی به منظور اتصال قطعات با‬ ‫جنس و شرایط کاری متفاوت ابداع شده است‪.‬‬ ‫بیش��تر اتصاالت جوشکاری شده به دلیل عیوب ناشی‬ ‫از دمای باالی این فرایند‪ ،‬خواص ضعیف تری نس��بت به‬ ‫نواحی جوشکاری نشده دارند از این رو امروزه تحقیقات‬ ‫گس��ترده ای در زمینه ابداع فرایندهای جوشکاری نوین‬ ‫و بهبود عملکرد و عمر کاری قطعات جوش��کاری ش��ده‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه پژوهش��گران دانشگاه‬ ‫صنعت��ی امیرکبی��ر در یک تحقیق ازمایش��گاهی اقدام‬ ‫به بهینه س��ازی خ��واص مکانیکی قطعات جوش��کاری‬ ‫کردند‪ .‬این بهینه سازی که از طریق استفاده از نانو پودر‬ ‫همزمان با اعمال فرایند جوش��کاری انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫موجب بهبود عملکرد مکانیکی قطعه جوش��کاری شده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فاطمه تبیاتی مجری طرح با اشاره به جزئیات این طرح‬ ‫گفت‪ :‬مصرف باالی انرژی و حضور عیوب ذاتی در مقاطع‬ ‫جوش��ی به عنوان دو ایراد بزرگ اس��تفاده از فرایندهای‬ ‫جوش��کاری متداول است از این رو در این مطالعات اقدام‬ ‫به معرفی جوش��کاری نقطه ای اصطکاکی اغتشاش��ی به‬ ‫عنوان یک فرایند جوش��کاری مقرون به صرفه و سازگار‬ ‫با محیط زیس��ت کردیم‪ .‬تبیانی‪ ،‬درباره مزایای اس��تفاده‬ ‫از نتای��ج این ط��رح تحقیقاتی اظهار کرد‪ :‬با اس��تفاده از‬ ‫فرایند جوشکاری نقطه ای اصطکاکی اغتشاشی عالوه بر‬ ‫صرفه جویی ‪ ۹۰‬درصدی در مصرف انرژی و ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫در هزینه مربوط به تجهیزات‪ ،‬می توان طیف وس��یعی از‬ ‫مواد از جمله مواد فلزی و پلیمری را به هم متصل کرد‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان‬ ‫صنایع سبک‬ ‫کارت های اعتباری به کمک تولیدکنندگان لوازم خانگی می اید‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫فرهاد رهنما‬ ‫نباید کاالی‬ ‫خارجی در میان‬ ‫کاالهای ایرانی‬ ‫عرضه شود یا‬ ‫تقاضای خرید‬ ‫برای ان باشد‬ ‫تاسیس موزه علم و فناوری‬ ‫و باشگاه دانش اموزان نخبه‬ ‫گ��زارش برنام��ه و عملکرد مرکز رش��د علوم زیس��تی‬ ‫پارک علم و فناوری دانش��گاه تربیت مدرس در نشس��ت‬ ‫ش��ورای دانش��گاه از س��وی مس��ئول این مرک��ز مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عرفانی به معرفی واحدها و برنامه ها و‬ ‫اهداف این مرکز و مقایس��ه ان با یکی از مراکز مهم شهر‬ ‫حیدراباد هند پرداخت‪ .‬وی درباره چشم انداز مرکز تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما باید سالی ‪ ۲۰‬واحد را در مرکز مستقر کنیم و در‬ ‫‪ 4‬س��ال اینده حداقل باید امکان استقرار ‪ ۸۰‬واحد را در‬ ‫فضای مفید هزار متر مربع داشته باشیم و تا سال ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬واح��د دیگر به این مجموعه اضافه ش��ود‪ .‬مس��ئول‬ ‫مرکز رش��د علوم زیس��تی پارک علم و فناوری دانش��گاه‬ ‫تربیت مدرس با تاکید بر حمایت از ش��رکت های کوچک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در تبدیل دانش��گاه به یک دانشگاه نسل سوم‬ ‫و کارافرین‪ ،‬ش��رکت های کوچک و متوسط نقش مهمی‬ ‫دارند و باید از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫عرفان��ی اف��زود‪ :‬راه اندازی م��وزه علم و فن��اوری و نیز‬ ‫پارک تفریحی وی��ژه اردوهای دانش اموزی در ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫از فض��ای پارک در دس��تور کار ق��رار دارد‪ .‬همچنین در‬ ‫بخش دیگری از پارک‪ ،‬باش��گاه دانش اموزان نخبه ایجاد‬ ‫می ش��ود تا فضایی ب��رای کار روی طرح های فناورانه انها‬ ‫فراهم شود‪ .‬در دانش��کده ها نیز باید کالس های اموزشی‬ ‫برای ایده پردازی و خالقیت و با کمک انجمن های علمی‬ ‫استارت اپ های مختلف برگزار شود‪.‬‬ ‫ساخت روبات پرنده امدادرسان‬ ‫از سوی مخترعان زنجانی‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت دانش بنیان گفت‪ :‬روبات پرنده‬ ‫امدادرسان با هدف امدادرسانی در حد کمک های اولیه از‬ ‫س��وی ‪ 4‬نفر از مخترعان جوان زنجانی طراحی و ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هادی مهدوی‪ ،‬با اش��اره به طراحی‬ ‫ش��رکت اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ ‬ ‫روبات پرنده امدادرس��ان در این‬ ‫روبات ی��ک پرنده امدادگ��ر و بازرس اس��ت که با هدف‬ ‫اولیه امداد رس��انی به انس��ان هایی که نیاز به کمک های‬ ‫اولیه دارند طراحی و س��اخته ش��ده و با گسترش دامنه‬ ‫کاربردهای ان توانایی به کارگیری در حوزه های بررسی و‬ ‫عیب یابی سازه های دریایی یا تاسیساتی و تصویر برداری از‬ ‫مکان هایی که دسترسی به انها برای انسان سخت است را‬ ‫دارد‪ .‬این روبات قابلیت نشانه گذاری و موقعیت یابی دقیق‬ ‫مناطق اسیب دیده در حوادث طبیعی مانند زلزله‪ ،‬سیل‪،‬‬ ‫اتش سوزی و سوانح دریایی را دارد‪ .‬همچنین روبات پرنده‬ ‫در امدادرس��انی و حمل ونقل‪ ،‬کاربردی مهم و گس��ترده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بهزاد س��لطانی‪ ،‬ریی��س صندوق نواوری و ش��کوفایی گفت‪ :‬صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی عالو ه بر اعطای تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬تسهیالتی را به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات تجاری سازی و صندوق های پژوهش و‬ ‫فناوری پرداخت می کند‪ .‬این تس��هیالت به ‪ ۲۲‬شرکت خدمات تجاری سازی و ‪۱۶‬‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری اعطا شده است‪.‬‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫طرح اعطای‬ ‫تسهیالت‬ ‫خرید لوازم‬ ‫خانگی متوقف‬ ‫نمی شود‬ ‫طرح اعطای تس��هیالت خرید ل��وازم خانگی‬ ‫هرچند ب��ا ام��ا و اگرهای زیادی همراه اس��ت‬ ‫و منتف��ی تلقی می ش��ود با این ح��ال دیدگاه‬ ‫تولیدکنندگان این اس��ت که در کنار طرح های‬ ‫جایگزی��ن برای تحریک تقاضا‪ ،‬در س��ال اینده‬ ‫نیز کارت های اعتباری دیگری برای خرید لوازم‬ ‫خانگی عرضه می شود‪.‬‬ ‫اعطای تس��هیالت برای خرید ل��وازم خانگی‪،‬‬ ‫موضوعی اس��ت که ماه ها بر س��ر اجرایی شدن‬ ‫ی��ا نش��دن ان بحث می ش��ود اما درب��اره این‬ ‫مسئله که اعطای تسهیالت خرید کاال در قالب‬ ‫کارت های اعتباری چ��ه کمکی به انبارهای پر‬ ‫از لوازم خانگ��ی تولید کنندگان و چه کمکی به‬ ‫ای��ن صنعت خواه��د کرد‪ ،‬گفته ش��ده که این‬ ‫طرح منتفی اس��ت‪ .‬در ابتدا قرار بود کارت های‬ ‫اعتباری تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون تومان با نرخ سود‬ ‫‪ ۱۲‬درص��د و در ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۴‬قس��ط در مرحله‬ ‫نخس��ت به حقوق بگی��ران و مس��تمری بگیران‬ ‫سازمان ها تعلق گیرد و در مرحله بعدی در بین‬ ‫عموم مردم توزیع ش��ود اما مدتی نگذش��ت که‬ ‫بانک مرکزی این طرح را دس��تخوش تغییراتی‬ ‫کرد و از اضافه شدن نشان(برند)های خارجی با‬ ‫نرخ س��ود ‪ ۲۱‬درصد به این ط��رح خبر داد که‬ ‫پس از اعتراض تولیدکنندگان و شایعاتی مبنی‬ ‫ب��ر احتمال انصراف انه��ا از طرح‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫اع�لام کرد که ریالی از مناب��ع این بانک صرف‬ ‫خرید کاالی خارجی نمی ش��ود و این تسهیالت‬ ‫ب��رای کاالی خارجی فق��ط از منابع بانک ها در‬ ‫صورت صالحدید خودش��ان هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان��ی که به این ش��رایط نیز رضایت‬ ‫داده بودند‪ ،‬خواستار اجرای سریع تر طرح برای‬ ‫ف��رار از عواقب انتظار برای ان ش��دند اما بانک‬ ‫مرک��زی پس از مدت��ی تاخیر‪ ،‬ب��ار دیگر اعالم‬ ‫ک��رد تعداد اقس��اط ‪ ۱۲‬ماه خواه��د بود که به‬ ‫این ترتیب رقم هر قس��ط ب��رای افرادی که به‬ ‫عنوان جامعه هدف این طرح شناخته می شدند‪،‬‬ ‫بس��یار باال ب��ود‪ .‬اما تغییرات بان��ک مرکزی در‬ ‫طرحی که نخستین بار در اواخر مه ر اعالم شد‪،‬‬ ‫ب��ه همین موضوعات خالصه نش��د و در نهایت‬ ‫سقف کارت های اعتباری نیز به ‪ ۶‬میلیون تومان‬ ‫کاه��ش یافت تا تولیدکنندگان پس از همه این‬ ‫اتفاقات‪ ،‬طرح را شکس��ت خورده بدانند و مدعی‬ ‫ش��وند که این کارت به دس��ت مردم نمی رسد‪.‬‬ ‫نوس��انات و افت��ان و خیزان ه��ا در ای��ن طرح‬ ‫برخی فعاالن اقتصادی را به این نتیجه رس��اند‬ ‫که این طرح در ابتدا شکس��ت خورده اس��ت و‬ ‫ای��ن کارت ها ب��ه تولیدکنندگان وف��ا نمی کند‬ ‫غاف��ل از اینکه ای��ن تاخیر در ارائه تس��هیالت‬ ‫خری��د به م��ردم در عمل بازار ل��وازم خانگی را‬ ‫ب��ا رکود مواج��ه کرد‪ .‬در مقابل‪ ،‬اعالم ش��د که‬ ‫بانک ها با توجه به ضوابط مربوط در این موضوع‬ ‫محدودیت های��ی نیز دارند‪ .‬از این رو کارت های‬ ‫اعتباری که قرار بود باعث رونق تقاضا ش��وند و‬ ‫در شرایط رکود به کمک تولیدکنندگان بیایند‬ ‫در عم��ل با تاخیر در اجرا و اما و اگرها به رکود‬ ‫موجود دامن زد‪ .‬این در حالی اس��ت که صنعت‬ ‫لوازم خانگی در س��ال ‪ ،۱۳۹۴‬شرایط خوبی را‬ ‫پش��ت سر نگذاش��ت و رکودی که در سال های‬ ‫اخیر در صنعت کش��ور و این بخش ایجاد شده‬ ‫بود‪ ،‬در س��ال جاری بیش از پیش تشدید شد و‬ ‫تولیدکنندگان را وادار به تعدیل نیرو و تعطیلی‬ ‫واحدها کرد‪.‬‬ ‫فرهاد رهنما‪ ،‬عضو انجمن صنایع لوازم خانگی‬ ‫ایران در بررسی پیشینه طرح اعطای تسهیالت‬ ‫خری��د ل��وازم خانگی به‬ ‫گف��ت‪ :‬اعطای‬ ‫تس��هیالت و کارت اعتباری خرید لوازم خانگی‬ ‫مصرف کنن��ده را ترغیب به خری��د می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه تحریک تقاضا برای خرید‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫می توانند انبار کارخانه های لوازم خانگی خود را‬ ‫خال��ی کنند‪ .‬رهنما در واکن��ش به عرضه لوازم‬ ‫خانگ��ی وارداتی گفت‪ :‬مردم باید قدرت انتخاب‬ ‫داش��ته باش��ند و درنظر بگیرند که چه کاالیی‬ ‫و با چه اس��تانداردی می خرن��د‪ .‬باید نگاه مردم‬ ‫به خرید کاالهای ایرانی باش��د‪ .‬با این حال باید‬ ‫بانک یا فروشگاهی که وام خرید لوازم خانگی را‬ ‫می ده��د در صورت وجود کاالی خارجی و ارائه‬ ‫ان در ب��ازار جریمه ای را تعیین کند‪ .‬به عبارتی‬ ‫باید در ق��راردادی که برای اعطای تس��هیالت‬ ‫نوش��ته می ش��ود این نکته منعکس ش��ود که‬ ‫نبای��د کاالی خارجی در می��ان کاالهای ایرانی‬ ‫عرضه ش��ود یا تقاضای خرید برای ان باشد‪ .‬در‬ ‫مجموع این مردم هس��تند که با تقاضا و خرید‬ ‫ل��وازم خانگی می توانند بر کیفیت و اس��تاندارد‬ ‫محص��والت داخلی صحه گذارند‪ .‬از این رو دولت‬ ‫به تنهایی نمی تواند این مسئله را مدیریت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی جایگزین برای کارت اعتباری‬ ‫خرید کاال‬ ‫رهنما با بیان اینکه اعطای تس��هیالت خرید‬ ‫لوازم خانگی ب��رای خرید کاالهایی که مردم به‬ ‫ان نیاز ندارند‪ ،‬چاره ساز نیست‪ ،‬گفت‪ :‬دولت به‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬میلیارد ریالی بودجه منابع صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫مع��اون توس��عه مدیریت و مناب��ع معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری از افزای��ش بودجه منابع‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی در سال ‪ ۹۵‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬علیرضا دلیری‪،‬‬ ‫مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع معاون��ت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫موجودی منابع صندوق نواوری و شکوفایی به مبلغی‬ ‫حدود ‪۲۵‬میلیارد ریال می رس��د که رقم قابل توجهی‬ ‫برای حمایت از شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بودجه اختصاص داده ش��ده و منابع‬ ‫مال��ی ب��رای صندوق ن��واوری و ش��کوفایی به جهت‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان برای تولید محصول‬ ‫و تجاری سازی محصوالت انها تامین شده که در قالب‬ ‫تسهیالت به انها ارائه می شود‪.‬‬ ‫دلیری تصریح کرد‪ :‬با توج��ه به پیگیری های انجام‬ ‫ش��ده در دو س��ال اخی��ر بودجه ای ح��دود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به این صندوق تزریق شده است‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه مدیریت و مناب��ع معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری اظهار ک��رد‪ :‬قبل از دولت‬ ‫یازده��م و در گذش��ته هیچ گون��ه مناب��ع مالی برای‬ ‫صندوق ن��واوری و ش��کوفایی در نظر گرفته نش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری پیش��نهادی درباره افزایش بودجه‬ ‫مطرح ک��رد و پس از تصویب در مجلس و براس��اس‬ ‫قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان توانس��تیم‬ ‫از محل کمک صندوق توس��عه ملی در این دو س��ال‬ ‫منابع خوب��ی به صندوق نواوری و ش��کوفایی تزریق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی به‬ ‫منظور کمک به تحقق و توس��عه اقتصاد دانش بنیان‪،‬‬ ‫تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری سازی نواوری ها‪،‬‬ ‫دستاوردهای پژوهش��ی و اختراعات و کاربردی شدن‬ ‫دان��ش از طری��ق ارائ��ه کمک ه��ا و خدم��ات مالی و‬ ‫پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��رمایه اولیه صندوق نواوری و شکوفایی ‪30‬هزار‬ ‫میلیارد ریال است که از طریق حساب ذخیره ارزی یا‬ ‫صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع در حداکثر ‪ 3‬سال‬ ‫تامین و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫جای تالش ب��رای ایجاد تقاض��ا در محصوالت‬ ‫تولیدکنندگان بای��د انبارهای تولیدکنندگان را‬ ‫ک��ه محصوالت انها از نظر اس��تاندارد و کیفیت‬ ‫م��ورد تایید هس��تند‪ ،‬بس��نجد و در مقابل هر‬ ‫دس��تگاه و محصول��ی ک��ه در این انب��ار وجود‬ ‫دارد اج��ازه ده��د به مدت ‪ ۲‬س��ال از پرداخت‬ ‫بهره معاف باش��ند‪ .‬در واقع موجودی انبار یک‬ ‫کارخانه را به مدت ‪ ۲‬س��ال ب��دون بهره فرض‬ ‫کند و به عبارت��ی دولت بهره محصوالت داخل‬ ‫انب��ار را بپ��ردازد‪ .‬تولیدکنندگان نی��ز به جای‬ ‫اینکه دغدغه خالی ک��ردن انبارها و تمدید وام‬ ‫را داش��ته باش��ند تمرکز خود را روی بازاریابی‬ ‫برای کاالهایشان قرار دهند و کاالها را با قیمت‬ ‫مناس��ب تر برای مصرف کنن��ده عرضه کنند‪ .‬به‬ ‫طور قط��ع در نتیجه اج��رای این ط��رح‪ ،‬انبار‬ ‫کارخانه ه��ا در مدت یک س��ال خالی می ش��ود‬ ‫بدون اینکه تولیدکنن��ده دغدغه پرداخت بهره‬ ‫را به دولت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صورتی ک��ه دولت بهره کاالی‬ ‫در انب��ار مانده را از تولید کنن��دگان نگیرد‪ ،‬انها‬ ‫توانای��ی فروش اقس��اطی و ایج��اد تقاضا برای‬ ‫محص��والت خود را در بازار خواهند داش��ت‪ .‬به‬ ‫عبارتی تولیدکننده در ارتباط مس��تقیم تری با‬ ‫مصرف کننده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رهنما با اش��اره به اینکه این طرح محتمل و‬ ‫قابل اجراس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای هیچ تولیدکننده ای‬ ‫صرف��ه اقتصادی ن��دارد که ب��ا ‪ ۲۵‬درصد بهره‬ ‫بانکی انبار تولیدات خود را حفظ کند‪ .‬از این رو‬ ‫دولت بای��د کمک کند این طرح ک��ه به منزله‬ ‫اس��تراحتی برای کارخانه های ل��وازم خانگی به‬ ‫شمار می اید در مسیر اجرا قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه تخمین و‬ ‫تش��خیص موجودی انبار تولیدکنندگان ممکن‬ ‫اس��ت برای دولت سخت باش��د و انها از اعالم‬ ‫تولیدات خود امتناع کنند‪ ،‬گفت‪ :‬موجودی انبار‬ ‫‪ ۲۰۰‬کارخان��ه لوازم خانگ��ی انچنان نمی تواند‬ ‫برای دولت غیرقابل تشخیص باشد‪ .‬با این حال‬ ‫دول��ت باید در اجرای این طرح تبصره ای اضافه‬ ‫کن��د هر تولیدکننده که در اعالم ظرفیت تولید‬ ‫و موجودی انبار کارخانه صداقت نشان ندهد از‬ ‫تمامی امکانات دولتی محروم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف در کار نیست‬ ‫محمد طحان پور‪ ،‬رییس اتحادیه لوازم خانگی‬ ‫نی��ز به‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د کارایی‬ ‫کارت ه��ای اعتب��اری خری��د ل��وازم خانگی در‬ ‫شهرستان ها بیش��تر از کالنش��هر تهران باشد‪.‬‬ ‫البت��ه باید ای��ن نکته را نیز در نظر داش��ت که‬ ‫مردم ب��ه ص��ورت هوش��مند و هدفمند خرید‬ ‫می کنند از این رو ممکن است هر کاالیی با هر‬ ‫استاندارد و قیمتی را نخرند‪.‬‬ ‫طحان پور با اش��اره به مشکالت اجرای طرح‬ ‫اعطای تس��هیالت خرید کاال گفت‪ :‬تنها مشکل‬ ‫این طرح نبود ضمانت اس��ت؛ چ��را که ممکن‬ ‫اس��ت مصرف کننده نتواند مبلغ و هزینه درنظر‬ ‫گرفته شده را به فروشگاه یا بانک پرداخت کند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه ل��وازم خانگی ب��ا بیان اینکه‬ ‫طرح اعط��ای تس��هیالت خرید ل��وازم خانگی‬ ‫متوقف نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع شرکت ها‬ ‫و بانک هایی هس��تند که لوازم خانگی حتی در‬ ‫صورت��ی که به ص��ورت وارداتی باش��ند را ارائه‬ ‫دهند‪ .‬به عالوه اینکه در س��ال اینده کارت های‬ ‫اعتباری بیش��تری در زمینه خرید لوازم خانگی‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به سخنان طحان پور‪ ،‬می توان نتیجه‬ ‫گرفت که ط��رح اعطای تس��هیالت خرید کاال‬ ‫منتف��ی نش��ده اس��ت‪ .‬هرچند ریی��س انجمن‬ ‫لوازم خانگی و دبیر کل این انجمن از پاس��خ به‬ ‫س��وال‬ ‫امتناع کردند با این حال به نظر‬ ‫نمی رس��د فکر رونق اقتصادی و جهش در بازار‬ ‫لوازم خانگی به این زودی ها از بین برود‪.‬‬ ‫دانشگاه ها خود را با نیاز صنعت تطبیق دهند‬ ‫رییس دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر امضای قرارداد‬ ‫با ش��رکت نف��ت و گاز اروندان را گام بس��یار موثری‬ ‫در مجموع��ه اموزش عالی کش��ور در زمینه همکاری‬ ‫صنعت و دانشگاه دانست و گفت‪ :‬امیدوارم دانشگاه ها‬ ‫نیز به مرور خو د را با نیازهای صنعت تطبیق دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد معتم��دی در ایین امضای‬ ‫نخس��تین قرارداد راهبردی توسعه فناوری ها و انتقال‬ ‫فن��اوری در ش��رکت مل��ی نفت ب��رای بهینه س��ازی‬ ‫فرایندهای تولید در میدان نفتی دارخوین اظهار کرد‪:‬‬ ‫در یک سال گذش��ته همکاری نزدیکی میان دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت وگاز اروندان انجام شد‬ ‫که در نهایت منجر به امضای قرارداد همکاری شد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ق��رارداد در حداقل زمان ممکن‬ ‫امضا ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر‬ ‫ظرفیت خوبی برای اجرای این پروژه دارد‪.‬‬ ‫رییس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با اش��اره به خال‬ ‫موج��ود از زنجی��ره تحقیقات تا تولی��د گفت‪ :‬در دنیا‬ ‫موسس��اتی می��ان دانش��گاه و صنعت ب��ه عنوان یک‬ ‫کاتالی��زور فعالیت می کنند و پروژه های پژوهش��ی را‬ ‫به دانش��گاه ها واگذار کرده و ب��ه حمایت مالی از انها‬ ‫می پردازند؛ این شرکت ها بخش��ی از ریسک پروژه را‬ ‫می پذیرند تا ش��رکت هایی که پروژه را به دانش��گاه ها‬ ‫واگذار می کنند‪ ،‬کمتر متضرر شوند‪.‬‬ ‫معتم��دی گف��ت‪ :‬این خ�لا نیز در ایران احس��اس‬ ‫می شود‪ ،‬با این حال اعالم کرده ایم تا دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر نیاز صنعت را دریافت کند‪ ،‬از س��وی دیگر‬ ‫س��عی می کنیم تا بقیه مس��ائلی را که در این ارتباط‬ ‫وجود دارد‪ ،‬حل کنیم‪.‬‬ ‫در هر حال باید س��اختار خ��ود را به نحوی اصالح‬ ‫کنی��م تا جوابگ��وی نیازهای مان باش��د؛ ضمن اینکه‬ ‫اج��رای کارهای پژوهش��ی به دلی��ل ماهیت غیرقابل‬ ‫پیش بینی بودن ان‪ ،‬کار سختی است‪.‬‬ ‫معتم��دی با بیان اینکه اس��تادهایی ک��ه در اجرای‬ ‫این پروژه همکاری می کنند بروز هستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گروه بسیار قوی و خوبی در اجرای این پروژه فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬امض��ای این قرارداد اقدام بس��یار موثری در‬ ‫مجموعه ام��وزش عالی کش��ور در زمین��ه همکاری‬ ‫صنعت و دانش��گاه محس��وب می ش��ود که امیدوارم‬ ‫دانش��گاه ها نی��ز به م��رور خود را ب��ا نیازهای صنعت‬ ‫تطبیق دهند‪.‬‬ ‫تودیع و معارفه در شهرک های صنعتی‬ ‫عل��ی یزدانی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬علیرضا ش��فیع زاده را به‬ ‫عن��وان رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری به جای رضا گنجی معرفی کرد‪ .‬ظرفیت اس��می اشتغال‬ ‫شهرک های صنعتی این استان حدود ‪ ۲۰‬هزار شغل است اما از این میزان فقط‬ ‫بیش از ‪ 4‬هزار فرصت شغلی در شهرک های صنعتی استان فعال است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫افشار فتح اللهی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان ش��هرک صنعتی ش��هریار که به عنوان یکی از‬ ‫شهرک های تازه تاسیس به شمار می رود و از امکانات‬ ‫زیرس��اختی مناس��بی از جمله تامین اب مورد نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی برخوردار اس��ت ب��ه عنوان یکی‬ ‫از پیش��نهاد های اصلی اس��تقرار صنایع به صاحبان‬ ‫صنایع استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ش��هرک صنعتی ش��هریار‪ ،‬از‬ ‫قابلیت توس��عه برخوردار اس��ت و با توجه به وجود‬ ‫زیرس��اخت های الزم‪ ،‬می تواند شرایط مطلوبی برای‬ ‫استقرار صنایع مختلف در سال های اینده ایجاد کند‬ ‫که خوش��بختانه تاکنون اس��تقبال مناسبی از سوی‬ ‫صاحبان صنایع به منظور اس��تقرار در این ش��هرک‬ ‫صنعتی انجام شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت تهران با بی��ان اینکه ش��رایط ویژه ای برای‬ ‫اس��تقرار واحدهای تولیدی صنایع نس��اجی استان‬ ‫در ش��هرک پوش��اک در نظر گرفته شده است‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه هنوز زیرساخت های اولیه الزم‬ ‫برای اس��تقرار واحدهای تولیدی صنعت نساجی در‬ ‫این شهرک فراهم نشده‪ ،‬نمی توان از میزان استقبال‬ ‫صاحبان صنایع از ان س��خنی به میان اورد و اظهار‬ ‫نظر در این باره را باید به اینده موکول کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اب��راز گالیه از اختصاص س��هم اندک اب‬ ‫ب��ه صنای��ع و واحدهای تولیدی ابراز ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به میزان اش��تغال ایجاد ش��ده و ارزش افزوده ای که‬ ‫صنعت در اختیار کشور قرار می دهد به همان نسبت‬ ‫تقاض��ا برای اختصاص اب بیش��تر به بخش صنعت‬ ‫بیشتر است‪ .‬این در حالی است که سهم کل صنعت‬ ‫از اب موجود در کش��ور فقط ‪ ۲‬درصد است که رقم‬ ‫ناچیزی در برابر حجم تولید به شمار می رود‪.‬‬ ‫فتح الله��ی اف��زود‪ :‬در صنایع مس��تقر در جنوب‬ ‫و جنوب ش��رق استان با مش��کل جدی کمبود اب‬ ‫مواجه هستیم که امیدواریم با توجه به مصرف بهینه‬ ‫اب در صنایع به ویژه صنایع اب بر‪ ،‬س��هم بیشتری‬ ‫از منابع ابی استان به تولید اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرک سازی با هدف انتقال صنایع‬ ‫محمدرض��ا قاهری ب��در‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران در گفت وگو با‬ ‫ضمن اشاره به ساخت شهرک های صنعتی و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها در اس��تان تهران با ه��دف راه اندازی‬ ‫صنایع « های تک» و انتقال صنایع به شهرک ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به همین منظور کلنگ احداث شهرک صنعتی‬ ‫ش��هریار در ابت��دای پاییز ‪ ۹۴‬به زمین زده ش��ده و‬ ‫اکنون فاز عملیاتی ان در حال اجراست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برق مورد نیاز شهرک صنعتی شهریار‬ ‫با خط انتقال برق ‪ ۲۰‬کیلوواتی تامین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین اب مورد نیاز این ش��هرک با حفاری یک‬ ‫چاه در حال تامین بوده و ش��بکه ابرسانی ان نیز در‬ ‫حال تکمیل است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران‬ ‫گفت‪ :‬سایر پروژه های زیرساختی نیز در حال تکمیل‬ ‫است و در فاز عملیاتی بنا به زمانبندی مشخص شده‬ ‫تا پایان سال نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه قاهری ب��در‪ ،‬بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د فاز‬ ‫عملیاتی ش��هرک صنعتی شهریار در سال جدید به‬ ‫سرمایه گذاران واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫او درباره نحوه استقبال صنعتگران برای انتقال به‬ ‫پذیرش ‪ 27‬شرکت در مرکز رشد واحدهای فناور پارک هرمزگان‬ ‫مدیر مرکز رش��د واحده��ای فناور پارک علم و فناوری اس��تان هرمزگان از‬ ‫پذیرش ‪ 27‬شرکت در این مرکز از ابتدای سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی پارک عل��م و فناوری هرم��زگان‪ ،‬پویان ادیبی با‬ ‫بیان این مطلب در س��ومین جلسه شورای مرکز رش��د واحدهای فناور افزود‪:‬‬ ‫شرکت های پذیرش شده پس از تکمیل کاربرگ های مربوط و دفاع از طرح های‬ ‫ارائه شده در جلسات داوری پذیرش شدند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این ش��رکت ها در مرحله رشد مقدماتی پذیرش شدند که باید‬ ‫در این مرحله نسبت به تهیه محصول اولیه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رش��د واحدهای فناور پارک علم و فناوری اس��تان هرمزگان در‬ ‫عین حال از تبدیل وضعیت ‪ 5‬ش��رکت دیگر و ورود به مرحله رش��د خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های نامبرده پس از تهیه محصول اولیه و شرکت در جلسه داوری‪،‬‬ ‫وارد مرحله رشد شدند که باید نسبت به تولید انبوه محصوالت خود اقدام کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به پذیرش نش��دن ‪ 11‬متقاضی ورود به مرحله مقدماتی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این تعداد متقاضی پس از تکمیل کاربرگ و ش��رکت در جلس��ه‬ ‫داوری و انطباق نداش��تن با معیارهای پذیرش ای��ده انها برای ورود به مرحله‬ ‫مقدماتی رد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه همچنین با موافقت اعضای ش��ورا با افزای��ش ‪ 15‬درصدی‬ ‫حق الزحمه داوران و ناظران برای سال ‪ 95‬موافقت شد‪.‬‬ ‫همچنین با تصویب اعضا میزان اجاره بهای ش��رکت ها تا نیمه نخس��ت سال‬ ‫‪ 95‬بدون تغییر باقی ماند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت‪ ،‬دس��ت اندرکاران ش��رکت «زیس��ت‬ ‫دریاپ��روران اناهیت��ا» با ایده محوری تولید پلیمرهای زیس��تی با اس��تفاده از‬ ‫جلبک ه��ای ماکروس��کوپیک دریایی خلیج ف��ارس به ارائ��ه فعالیت های خود‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫روستایی استان قم پیشرو‬ ‫در خدمت رسانی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫شهرک صنعتی ش��هریار تصریح کرد‪ :‬در نشستی با‬ ‫اعضای اتحادیه صباغان و پوش��اک ش��اهد استقبال‬ ‫واحدهای صنفی و تولیدی بودیم که مایل به انتقال‬ ‫به ش��هرک صنعتی ش��هریار و قرچک هس��تند‪ .‬در‬ ‫این زمین��ه ‪ ۸‬تفاهمنامه همکاری با اعضای اتحادیه‬ ‫اجیل و خش��کبار امضا شده اس��ت‪ .‬همچنین ‪۲۶۰‬‬ ‫قرارداد با واحدهای تولیدی فعال در زمینه پوش��اک‬ ‫زنانه‪ ،‬مردانه و صنف رنگرزان برای انتقال به شهرک‬ ‫صنعتی قرچک امضا شده است‪.‬‬ ‫قاهری ب��در تاکی��د کرد‪ :‬واحد صنعت��ی جدید در‬ ‫اس��تان تهران احداث نمی ش��ود ج��ز انکه در حوزه‬ ‫«های ت��ک» باش��د بنابراین برنامه ای ب��رای صنایع‬ ‫«های تک» در بیش��تر ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��رای دریاف��ت زمین در ش��هرک‬ ‫صنعتی پوش��اک تهران نیز تقاضاهای فراوانی وجود‬ ‫دارد که در سال اینده ساماندهی می شود‪.‬‬ ‫قاهری بدر در بیان تامین اب مورد نیاز در شهرک‬ ‫صنعتی چرمشهر ورامین نیز گفت‪ :‬چاه های غیرمجاز‬ ‫حفاری ش��ده در روزهای پایانی بهمن مسدود شده‬ ‫است اما این شهرک در تامین اب مورد نیاز واحدها‬ ‫مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین ‪۱۰‬‬ ‫چاه اب با ظرفیت ابرسانی ‪ ۲۵۰‬لیتر در ثانیه وجود‬ ‫دارد و مش��کل کم ابی در این ش��هرک وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین م��دول اول تصفیه خانه ش��هرک صنعتی‬ ‫چرمش��هر ورامین بازسازی ش��ده و اکنون در حال‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه ریزی برای صنایع «های تک» در شهرک های تهران‬ ‫قانون ممنوعیت اس��تقرار صنایع مختلف تا فاصله‬ ‫‪ 120‬کیلومتری ته��ران همچنان ادامه دارد‪ .‬قانونی‬ ‫ک��ه فقط ب��رای اس��تقرار واحده��ای دانش بنیان و‬ ‫صنای��ع «های تک» قابلیت رف��ع دارد‪ .‬با این وجود‬ ‫برنامه ریزی های اساس��ی از سوی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و همچنین ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان برای س��اماندهی وضعی��ت صنایع‬ ‫االینده و پراکنده در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫البته در این میان تامین زیرساخت های الزم از جمله‬ ‫اب و ب��رق و برخی امکان��ات زیربنایی برای صنایع‬ ‫مختل��ف از دیگ��ر برنامه ریزی هایی اس��ت که برای‬ ‫رضایتمن��دی صاحبان صنایع برای انتقال واحدهای‬ ‫تولید خود به شهرک های صنعتی درنظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظ��ور‬ ‫برای بررس��ی هر چه‬ ‫بیشتر روند استقرار واحدها در شهرک های صنعتی و‬ ‫تامین زیرساخت های الزم واحدها با افشار فتح اللهی‪،‬‬ ‫معاون صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان تهران به گفت وگو پرداخته است‪.‬‬ ‫معاون صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تهران با بیان اینکه قانون ممنوعیت استقرار صنایع‬ ‫و واحده��ای تولی��دی در فاصل��ه ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫پایتخت همچن��ان ادامه دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این قانون اولویتی برای اس��تقرار صنایع جدید در‬ ‫استان در دستور کار قرار ندارد اما در سال ‪ ۹۵‬فقط‬ ‫برای واحدهای «های تک» و ان دسته از صنایعی که‬ ‫فعالیت های دانش بنی��ان را در برنامه های خود قرار‬ ‫داده باشند مجوز استقرار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫افش��ار فتح اللهی با اشاره به اینکه هدف از استقرار‬ ‫صنایع دانش بنیان در نزدیکی تهران‪ ،‬معرفی انها به‬ ‫مراکز رش��د به منظور ش��کوفایی و ارائه محصول با‬ ‫فناوری روز دنیاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان برای ساماندهی سایر‬ ‫صنایع موجود در سطح اس��تان بر اساس اشتغال و‬ ‫می��زان توانمندی تولید انها ب��رای به ظرفیت کامل‬ ‫رس��اندن تولید برنامه ریزی های��ی پیش بینی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته تقویت صنایع موجود با تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ارائه خدمات یوزانس (خرید اعتباری) و‪...‬‬ ‫در شرایط کنونی کش��ور از جمله برنامه هایی است‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۵‬برای اینک��ه واحدها بتوانند با تمام‬ ‫توانمندی به تولید بپردازند پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫فتح الله��ی س��اماندهی صنایع مختلف در س��طح‬ ‫اس��تان را مهم ارزیابی کرد و گفت‪ :‬بخش عمده ای‬ ‫از س��اماندهی صنایع اس��تان‪ ،‬انتقال صنایع مستقر‬ ‫در حاشیه ش��هرها و انتقال صنایع االینده به داخل‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت ک��ه به عن��وان یکی از‬ ‫مهم ترین اولویت های کاری در دس��تور کار سازمان‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫هدف از‬ ‫استقرار صنایع‬ ‫دانش بنیان‪،‬‬ ‫معرفی انها به‬ ‫مراکز رشد‬ ‫به منظور‬ ‫ارائه محصول‬ ‫فناورانه است‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‬ ‫ساخت‬ ‫شهرک های‬ ‫صنعتی و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها با‬ ‫هدف راه اندازی‬ ‫صنایع‬ ‫« های تک» است‬ ‫اهمیت بخش صنعت در رشد و توسعه‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬اهمیت‬ ‫و جایگاه بخش صنعت در رشد و توسعه استان مورد تاکید است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬علیرضا ش��فیع زاده در نشست اغاز به کار هیات مدیره جدید‬ ‫شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهرکرد اظهار کرد‪ :‬سیاست دولت «تدبیر و امید»‬ ‫سیاس��ت حمایت کامل از تولیدکنندگان و صنعت اس��ت و بر عهده ماس��ت تا برای‬ ‫تس��هیل فعالیت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان تالش کنیم چراکه رونق استان و‬ ‫ایج��اد ثب��ات اقتصادی در گرو فعالیت این بخش بوده و ما به عنوان یکی از متولیان‬ ‫صنعت در اس��تان باید با رفع مش��کالت و حمایت ویژه در بخش زیرس��اخت ها از‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی‪ ،‬زمین ه رش��د و فعالیت صنعتگ��ران را بیش از پیش‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫ی فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه سیاست‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت های اقتصاد مقاومت ‬ ‫اس��تراتژیک بلندمدت برای اقتصاد کشور و رس��یدن به اهداف بلندمدت اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬درباره اقدامات انجام ش��ده در ش��هرک صنعتی ش��هرکرد به مواردی از‬ ‫ل حف ر یک چاه‪ ،‬ش��روع پروژه انتقال اب‪ ،‬اجرای پروژه استحصال پساب‪ ،‬اجرای‬ ‫قبی ‬ ‫ی پس‬ ‫پروژه ابیاری تحت فشار‪ ،‬طراحی مدول دوم تصفیه خانه شهرک‪ ،‬ایجاد خط با ‬ ‫تصفیه خانه و بروزرسانی سیستم قدیمی ان‪ ،‬تکمیل پروژه پست ‪ 63‬به ‪ 20‬کیلوولت‬ ‫شهرک‪ ،‬تکمیل روشنایی فاز یک و ‪ 3‬شهرک صنعتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجموعه این ش��رکت در اس��تان به نمایندگی از دولت «تدبیر و امید»‬ ‫رسالت اماده کردن زیرساخت های توسعه صنعتی را برعهده دارند و در قبال ایجاد‬ ‫ش��هرک و به موجب ان اش��تغالزایی‪ ،‬رفع بیکاری و تامین نیازهای مردم در اینده‬ ‫نزدیک اتفاق خواهد افتاد که این امر برگرفته از تعامل و همکاری خوبی اس��ت که‬ ‫میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬استاندار محترم و شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری در راستای توسعه‪ ،‬پیشرفت و‬ ‫رونق اقتصادی اس��تان به وجود امده و این اتفاق مبارک مورد وثوق همگان نیز قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ :‬معاون بهره برداری ش��رکت مهندس��ی شرکت‬ ‫اب و فاضالب کشور در بازدید از مجتمع های ابرسانی‬ ‫«ونارچ» و مجتمع ‪ 3‬روس��تای «علی اباد نیزار» گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اقلی��م قم و مش��کل کم��ی و کیفی اب‪،‬‬ ‫ش��رکت ابفا روستایی اس��تان قم در سطح کشور و در‬ ‫بین شرکت های ابفا روستایی از شرکت های پیشرو در‬ ‫خدمت رسانی است‪.‬‬ ‫تش��یعی‪ ،‬معاون بهره برداری ش��رکت مهندسی ابفا‬ ‫کش��ور در این باره گف��ت‪ :‬در بازدیدهایی ک��ه از روند‬ ‫اجرای پروژه های ابرس��انی شرکت ابفا روستایی قم به‬ ‫عمل امد مشاهد شد با تالش های به عمل امده سطح‬ ‫کیفی و کمی پروژه ها به طور قابل مش��هود ارتقا یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬پروژه مجتمع ابرس��انی «ونارچ»‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال‪ 95‬به بهره برداری رس��یده که‬ ‫درنتیج��ه ان بی��ش از ‪ 400‬خانوار از اب بهداش��تی و‬ ‫پایدار برخوردار و مشکل بی ابی انها برطرف می شود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت مهندسی ابفا کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروژه مجتمع ابرس��انی ‪ 3‬روستای علی اباد نیزار‪،‬‬ ‫قلعه چ��م و چاله گنبد نیز که با بودجه ای افزون بر ‪40‬‬ ‫میلیارد ریال و از محل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫( بنیاد برکت) تامین اعتبار می شود نیز در سال ‪ 1395‬و‬ ‫در هفته گرامیداشت دولت به بهره برداری خواهد رسید‬ ‫و ضمن رفع مشکل بی ابی این ‪ 3‬روستا کم ابی و بی ابی‬ ‫تمام روستاهای باالی ‪20‬خانوار استان نیز رفع می شود‪.‬‬ ‫تشیعی در ادامه گفت‪ :‬در اجرای پروژه ها مالحظات و‬ ‫تمهیدات فنی و بهره برداری در نظر گرفته شده از جمله‬ ‫استفاده از مصالح و لوله های با کیفیت بسیار باال و نیاز‬ ‫به تعمیر و نگهداری حداقلی در طول زمان بهره برداری‬ ‫و پیش بینی برق اضطراری برای جلوگیری از اخالل در‬ ‫امر ابرسانی‪.‬‬ ‫این مق��ام مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬ابفار ق��م در زمینه‬ ‫بهره برداری و نگهداری از تاسیس��ات جزو شرکت های‬ ‫پیش��رو اس��ت و در حرکتی که از س��ال گذشته شروع‬ ‫ش��ده بخش عمده ای از تاسیسات ابرس��انی که دچار‬ ‫فرسودگی ش��ده بودند را با بودجه های داخلی و جاری‬ ‫اص�لاح‪ ،‬بازس��ازی و چرخه خدمت رس��انی وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رکت ابفار قم در زمین��ه تامین اعتبار‬ ‫پروژه های عمرانی نیز از ش��رکت های شاخص در سطح‬ ‫کشور است که ازجمله انها تامین اعتبار پروژه های مهم‬ ‫مجتمع های ابرس��انی ونارچ‪3 ،‬روستایی علی اباد نیزار‪،‬‬ ‫‪ 10‬روس��تایی ساریه خاتون و فاز ‪ 3‬سلفچگان از محل‬ ‫ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(بنیاد برکت) است‪.‬‬ ‫لزوم درج عنوان های شغلی‬ ‫در فهرست حق بیمه‬ ‫از سال ‪۹۵‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت‪ :‬کارفرمایان‬ ‫باید از فروردی��ن ‪ ۹۵‬هنگام اعالم صورت مزد و حقوق‬ ‫کارکنان خود‪ ،‬عنوان های شغلی نیروها را در فهرست ها‬ ‫درج کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��یدعلی اصغر محمودی با اش��اره‬ ‫ب��ه اهمیت ثب��ت صحیح اطالع��ات ش��غلی در زمان‬ ‫بهره برداری از س��وابق ح��ق بیمه اظهار کرد‪ :‬س��امانه ‬ ‫دریافت فهرست حقوق و مزایای بیمه شدگان کارگاه ها‬ ‫اصالح ش��ده و از تاریخ اول فروردین ‪ ۹۵‬اگر نقصی در‬ ‫اطالعات بیمه شده وجود داشته باشد‪ ،‬دریافت فهرست‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه کارفرمایان باید هنگام ارس��ال‬ ‫فهرست‪ ،‬توجه داشته باشند که ستون مربوط به عنوان‬ ‫ش��غل بیمه شدگان تکمیل ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اطالعات‬ ‫عنوان شغل درست مشابه عنوان های شغلی مندرج در‬ ‫پایگاه مشاغل سازمان تامین اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫محمودی اف��زود‪ :‬درب��اره فهرس��ت های اینترنتی و‬ ‫دیسکتی‪ ،‬ستون مربوط به کد شغل بیمه شده تکمیل‬ ‫ش��ده و کد ش��غل در پایگاه مش��اغل س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول بیان کرد‪ :‬ان دسته از کارفرمایانی‬ ‫که از نرم افزارهایی غیر از نرم افزار ارس��ال فهرست حق‬ ‫بیمه سازمان‪ ،‬برای اعالم صورت مزد و حقوق کارکنان‬ ‫خود اس��تفاده می کنند‪ ،‬باید به منظ��ور ثبت عنوان و‬ ‫کد ش��غلی بیمه شدگان از جدول مش��اغل سازمان در‬ ‫فهرست های ارسالی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه فایل حاوی اخرین نس��خه جدول‬ ‫مش��اغل را می توان از ش��عب تامین اجتماعی یا سایت‬ ‫س��ازمان دریافت کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به کارفرمایان توصیه‬ ‫می ش��ود قبل از روزهای پایانی هر ماه نسبت به ارسال‬ ‫فهرس��ت حق بیمه و اطمینان از صحت اطالعات اشاره‬ ‫شده‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پرونده مترو تهران بسته می شود‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫محمدباقر قالیباف‪ ،‬شهردار تهران با اشاره به اینکه با ساخت خط ‪ 6‬و ‪ 7‬مترو پرونده‬ ‫مترو پایتخت بسته خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت‬ ‫هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا سال ‪ 84‬حدود ‪ 80‬کیلومتر مترو بهره برداری شد اما از سال‬ ‫‪ 84‬تا امروز ‪ 180‬کیلومتر افتتاح شده و اگر دولت کمک کند‪ ،‬با ساخت ‪ 99‬کیلومتر‬ ‫تا پایان سال ‪ 96‬می توانیم رکورد جهانی در متروسازی به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫صنعت حمل ونقل‬ ‫با بهره برداری از طرح های توسعه ای در فرودگاه های مهراباد و مشهد انجام شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نوسازی ناوگان ریلی ایران‬ ‫با مشارکت کره‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۵‬قط��ار جدی��د و افتتاح س��الن جدید‬ ‫خدمات مس��افری ایستگاه راه اهن تهران از جمله اقداماتی‬ ‫بود که در راس��تای ارتقای کیفیت سفرهای ریلی و تشویق‬ ‫مردم برای اس��تفاده از این ش��یوه حمل و نق��ل پاک روز‬ ‫گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه اهن‬ ‫در ایستگاه قطار پایتخت انجام شد‪ .‬عباس اخوندی در این‬ ‫مراس��م از عزم دولت برای نوسازی ناوگان با شیوه اجاره به‬ ‫شرط تملیک سخن گفت‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در این مراسم که‬ ‫روز گذش��ته برگزار شد‪ ،‬با اشاره به عمر باالی ناوگان ریلی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬عمر برخی واگن های قطار در کش��ور به بیش‬ ‫از ‪ 50‬س��ال می رس��د که در راس��تای بهبود این شرایط و‬ ‫ایجاد اسایش برای مردم‪ ،‬به دنبال توسعه و نوسازی ناوگان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اخوندی با اش��اره به بازس��ازی ‪ ۳۴‬واگن شرکت رجا در‬ ‫سال گذشته و ‪ ۳۲‬واگن در سال جاری یاداوری کرد‪ :‬برای‬ ‫نوسازی قطارهای کشور با واگن سازان کره جنوبی به صورت‬ ‫مشترک در حال تولید واگن های مسافری هستیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای تولید ‪ 37‬قطار با کره ای ها به تفاهم رسیده ایم که‬ ‫تاکنون ‪ 17‬قطار وارد ناوگان ش��ده و ‪ 20‬قطار دیگر نیز به‬ ‫صورت مش��ترک با مشارکت کره ای ها در ایران ساخته و به‬ ‫مرور زمان وارد ناوگان ریلی می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا یاداوری اینکه پ��س از برجام‬ ‫با کش��ورهای مختل��ف در زمینه خرید قط��ار از روش های‬ ‫لیزینگ و اجاره به شرط تملیک مذاکراتی انجام شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬درنظر داریم روش اجاره به شرط تملیک را برای‬ ‫نوس��ازی ناوگان ریلی نیز مورداس��تفاده قرار دهیم اما در‬ ‫بخش ریلی این کار دش��وار است و به راحتی خرید هواپیما‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اخون��دی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه بای��د تع��داد واگن های‬ ‫مس��افری ‪ 2‬براب��ر ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ‪ 10‬س��ال گذش��ته‬ ‫س��رمایه گذاری به صورت مح��دود در بخ��ش ریلی انجام‬ ‫شده اس��ت و اکنون برای جبران کاس��تی ها در این بخش‬ ‫به دنبال مذاکره با کش��ورهای اس��یای ش��رقی و اروپایی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980241900522‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 122‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9309970241901138‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺍﻗــﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺩﻣﻴﺮﭼﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻭﺭﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ :‬ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼــﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳــﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻــﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺩﻣﻴﺮﭼﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻭﺭﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/940/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺭﺩﺳﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮگ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 506‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻣﻀــﺎ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 504‬ﻭ ‪ 505‬ﻭ‬ ‫‪ 506‬ﻭ ‪ 507‬ﻭ ‪ 508‬ﻭ ‪ 511‬ﻭ ‪ 513‬ﻭ ‪ 514‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺗــﺎ ﺧــﺮﻭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺴــﺎﺭﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﺪﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫‪ 110/136527‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 122‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻫﺮﺥ ﻣﺤﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﮔﺮﻣﺴــﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ‬ ‫ﺁﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻣﻮﻛﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 86/7/26‬ﻭﻓﻖ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻘــﺪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ‪ 514‬ﺳــﻜﻪ ﻃﻼ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺛﻤــﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻚ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳــﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺯﻭﺝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ‪ 2/5‬ﺳﺎﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻬﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ‪ 2‬ﺳــﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﻭﺣﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ‬ ‫ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻮﻛﻞ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺬﻝ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺵ ‪ 8 -2 -1‬ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ‬ ‫ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳــﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺵ ‪ 7864‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺵ ‪ 18‬ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﻔﺮﺵ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻴﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻔﺮﺵ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺒﺼــﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 8‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 91‬ﺑﻰ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ‪ 890415‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 89/5/6‬ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻔﺮﺵ ﻣﻮﻳﺪ‬ ‫ﺍﺩﻋــﺎﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ‬ ‫ﻓﺮﺳــﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﺵ ﻭ ﺍﻃﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﺛــﺮ ﺩﺭ ﻣﻘــﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻟــﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ‪ 8 -2 -1‬ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﻜﺎﺡ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻋﺴــﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1129‬ﻭ ‪ 1130‬ﻭ ‪1119‬‬ ‫ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧــﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 515‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻰ ﻻ‬ ‫ﺿﺮﺭ ﻭ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﺳــﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﺎﺭﻉ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻻﻳﻄﺎﻕ ﻧﻤﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﻭ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳــﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻣﻴﻨﻤﺎﻳــﺪ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻃــﻼﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻴﻐــﻪ ﻃﻼﻕ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ‬ ‫ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣــﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻃﻼﻕ ﺑﺬﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ )ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺯﻭﺟﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻮﻳﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻴﺼﺎﻝ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺍﺳﺖ( ﺧﻠﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺣﺴــﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺠﺮﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1391‬ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺷــﺶ‬ ‫ﻣــﺎﻩ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻓﺮﺟﺎﻣﻰ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻋﺪﻩ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﺳــﻪ ﻃﻬﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺫﻯ ﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻨﻴــﻦ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻴﻐــﻪ ﻃــﻼﻕ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ‪ 8 -2 -1‬ﺍﺯ ﺷــﺮﻭﻁ‬ ‫ﺿﻤــﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨــﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﻜﺎﺡ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻭﺝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ‬ ‫ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒــﺎﻝ ﻃــﻼﻕ ﺑﺬﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺏ ﺍﺯ ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ‬ ‫ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ ﺍﺯ ﺷــﻮﻫﺮﺵ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺬﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻰ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ ﺍﺯ ﺷــﻮﻫﺮﺵ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻃﻼﻕ ﺑﺬﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ‪ – 85586‬ﻣﻮﺭﺥ ‪89/10/17‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺵ ‪ 45‬ﺗﻔﺮﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ )‪ 20‬ﺭﻭﺯ ( ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137243‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 242‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻮﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫تحول ‪40‬میلیارد تومانی در فرودگاه ها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ب��ا بهره ب��رداری از بیش از ‪ 10‬ط��رح فرودگاهی‬ ‫در مهراب��اد و بهره ب��رداری از چند طرح توس��عه در‬ ‫فرودگاه ه��ای هاش��می نژاد مش��هد‪ ،‬گام دیگری از‬ ‫س��وی دولت تدبیر و امید در راس��تای اجرای طرح‬ ‫تحول فرودگاهی برداش��ته شد‪ .‬در کنار این طرح ها‬ ‫در فرودگاه های تبریز‪ ،‬زاهدان‪ ،‬کرمان و شیراز نیز از‬ ‫تعدادی طرح بهره برداری ش��د که در مجموع ارزش‬ ‫این طرح ها به بیش از ‪ 40‬میلیارد تومان می رسد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��عود سلطانی فر‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری در‬ ‫مراسم بهره برداری از پروژه های فرودگاه مهراباد در‬ ‫قال��ب تحول فرودگاهی که عصر ‪ ۲۴‬اس��فند برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با بیان اینکه دولت برای نوروز ‪ ۹۵‬با اس��تفاده‬ ‫از همه دس��تگاه های خدماتی و امنیتی‪ ،‬از حدود ‪4‬‬ ‫ماه پیش اقدامات ویژه ای در قالب ایجاد س��تادهای‬ ‫هماهنگی خدمات س��فر در تمام کشور انجام داده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش گردش��گری از حوزه هایی اس��ت که‬ ‫موفقیت ان در اجرای سیاس��ت های دولت وابس��ته‬ ‫به همکاری‪ ،‬همگرایی و همراهی ‪۲۷‬دس��تگاه‪ ،‬نهاد‬ ‫و س��ازمان است‪ .‬س��لطانی فر با بیان اینکه با تدابیر‬ ‫دولت‪ ،‬توس��عه گردشگری در زمینه توسعه فرهنگی‬ ‫و اقتصادی کش��ور این همکاری روز به روز عمیق تر‬ ‫و بیش��تر خواهد ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اقدامات ویژه ای‬ ‫از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی در جهت توس��عه‬ ‫لو نقل هوایی و مجموعه فرودگاهی‬ ‫و نوس��ازی حم ‬ ‫کش��ور انجام ش��ده و با قراردادهای بسیار خوبی که‬ ‫ب��ه تازگی با ش��رکت های هواپیماس��ازی دنیا امضا‬ ‫لو نقل‬ ‫ش��ده‪ ،‬امیدواریم در اینده نزدیک شبکه حم ‬ ‫هوایی نوس��ازی و خدمات مناس��ب در ش��ان ملت‬ ‫ایران ارائه ش��ود‪ .‬معاون رییس جمه��وری یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬با تدبیر وزارت راه و شهرس��ازی در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫پایان��ه دوم فرودگاه امام خمینی(ره) با عنوان پایانه‬ ‫س�لام ب��ه بهره برداری می رس��د و ظرفی��ت اعزام و‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 941427‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/2/4‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪10‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺩﺭﻩ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪240‬‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑــﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137241‬ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 240‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺣــﺪﺍﺩﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﺍﺑﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺑﺤﻨﻮﺭﺩﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳــﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺝ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 242‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪9409980201201702‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/2/12‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 8:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137239‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪242‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻋﻠــﻰ ﻧــﻮ ﺑﺎﻏــﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/12/11‬ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 941231‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941231‬ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 242‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻮﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷــﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻭﺝ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳــﻰ ﺳــﺎﻝ ﺳــﻦ ﻭ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ( ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137235‬ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 240‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺣــﺪﺍﺩﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﻮﺭﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 242‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980201201508‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/2/11‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 11:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﻮﻳــﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137229‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪242‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻋﻠــﻰ ﻧــﻮ ﺑﺎﻏــﻰ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻴﺪﺭ ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜــﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫‪ 9410090201202187‬ﻭ ﺵ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ‪ 9209970201201647‬ﻣﺤﻜــﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 88/830/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﻘــﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1/746/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪4/441/500‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﺩ ﻭﺭﺯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴــﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 220/600‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137225‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪242‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻋﻠــﻰ ﻧــﻮ ﺑﺎﻏــﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻪ ﺧﺎﻧﻌﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 236‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9409980200601384‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/2/8‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪10:00‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /137222‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 236‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫پذیرش ای��ن فرودگاه به ‪2‬برابر میزان فعلی افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬همچنی��ن پروژه ه��ای دیگ��ری در حوزه‬ ‫توس��عه فرودگاهی از س��وی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در دس��ت اقدام اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ایران‬ ‫از نظ��ر جاذبه های گردش��گری در می��ان ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫کش��ور نخس��ت دنیا قرار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬از نظر تعداد‬ ‫گردش��گر نیز در رتبه ‪ 47‬جهان قرار داریم‪ .‬به گفته‬ ‫س��لطانی فر‪ ،‬ایران با درامد س��االنه ‪ 7/5‬تا ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫دالر در حوزه گردشگری از این نظر در رتبه ‪ ۳۶‬دنیا‬ ‫قرار دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ایران امیدوار اس��ت تا س��ال‬ ‫‪۲۰۲۵‬م س��هم خود را از مح��ل درامدهای ارزی در‬ ‫بخ��ش گردش��گری از نیم درصد فعل��ی به ‪ ۲‬درصد‬ ‫افزایش دهد و تعداد گردش��گر نیز از ‪ ۵‬میلیون نفر‬ ‫فعلی با رش��د ساالنه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفر در سال ‪۲۰۲۵‬م برسد‪ .‬سلطانی فر ادامه داد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد گردشگرانی که به ایران سفر می کنند‪،‬‬ ‫به مقاص��د زیارتی و مذهبی عزیمت می کنند و ‪۵۰‬‬ ‫درصد دیگر نیز به مناطق فرهنگی و تاریخی رفته و‬ ‫از خدمات گردش��گری سالمت استفاده می کنند که‬ ‫امیدواریم در ‪ ۱۰‬سال اینده ایران به عنوان مهم ترین‬ ‫کانون گردشگری دنیا معرفی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع گلوگاه های مسافرتی مهراباد‬ ‫در بخش دیگری از مراسم بهره برداری از طرح های‬ ‫فرودگاه��ی در مهراب��اد‪ ،‬رحم��ت اهلل مه اب��ادی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬به تازگی طرح تحول س��اختار فضای‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 18358‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941285/359‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺴــﺮﻭ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 4297‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/11/12‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 18358‬ﺕ ﺕ ‪ 1344/10/1‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻲ ‪ -2‬ﺍﻣﻴــﺮ ﺭﺿﺎﺋــﻰ ﺵ ﺵ ‪ 001008725‬ﺕ ﺕ ‪ 1368/6/30‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 0018299975‬ﺕ ﺕ ‪ 1374/6/26‬ﺹ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -4‬ﻧﺪﺍ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 15846‬ﺕ ﺕ ‪ 1363/6/26‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -5‬ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﮔﺮﻛﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ ‪ 1616‬ﺕ ﺕ ‪ 1327/4/14‬ﺹ‬ ‫ﺁﺷﻴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136564‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ‪ 359‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻰ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 355‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941306‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 39‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 90/12/28‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻰ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 355‬ﺕ ﺕ ‪1346/12/2‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 106‬ﺕ ﺕ ‪ 1322/10/17‬ﺹ ﺷــﻤﻴﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻲ ‪ -3‬ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋــﻰ ﺵ ﺵ‪ 5‬ﺕ ﺕ‪ 1337/2/19‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓــﻲ ‪ -4‬ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪ 8442‬ﺕ ﺕ ‪ 1343/12/15‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -5‬ﺁﻣﻨﻪ ﺑﻴﮕﻢ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ﻳﻚ ﺕ ﺕ ‪ 1306/6/20‬ﺹ ﺷــﻤﻴﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136559‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 352‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 27610‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941378/356‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻔﺎ ﭘﻮﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 22‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/11/12‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﺁﺭﺵ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺵ ﺵ ‪ 7394‬ﺕ ﺕ‪ 1362/4/17‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺵ ﺵ ‪ 27610‬ﺕ ﺕ ‪ 1363/6/28‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136554‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 356‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻌﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 5977‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941287/354‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 214‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/11/19‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ ‪ 5977‬ﺕ ﺕ ‪ 58/8/1‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ ‪ 634‬ﺕ ﺕ ‪ 51/1/2‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ ‪ 11013‬ﺕ ﺕ ‪ 52/12/26‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪-4‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ ‪ 531‬ﺕ ﺕ ‪ 49/2/1‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -5‬ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ‬ ‫ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ‪ 17180‬ﺕ ﺕ ‪ 38/1/30‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -6‬ﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻴﻤﻰ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 757‬ﺕ ﺕ ‪ 41/2/6‬ﺹ ﺍﺭﺍﻙ ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻲ ‪ -7‬ﺍﻋﻈــﻢ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ‬ ‫‪ 1377‬ﺕ ﺕ ‪ 56/2/18‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -8‬ﺭﻗﻴﻪ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ ‪ 3‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1316/3/18‬ﺹ ﺧﻨﺪﺍﺏ ﻧﺴــﺒﺖ ﻫﻤﺴــﺮﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136550‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 354‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫کش��ور با عنوان فاز نخس��ت طرح مدیریت اسمان‬ ‫ایران ش��هر با بهره ب��رداری از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫راه جدی��د هوایی‪ ،‬ایجاد راه های یکطرفه‪ ،‬جداکردن‬ ‫راه ه��ای هوایی و اس��تفاده از فن��اوری ماهواه ای در‬ ‫فضای کش��ور برای نخس��تین بار در کشور اجرا شد‬ ‫ک��ه نتایج ان کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬کاهش زمان پرواز‪،‬‬ ‫مستقیم ش��دن راه های هوای��ی و کاهش االینده ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬مه ابادی با اشاره به بهره برداری از بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬پروژه فرودگاهی در استانه سفرهای نوروزی در‬ ‫دو فرودگاه بین المللی مهراباد و شهیدهاش��می نژاد‬ ‫مش��هد افزود‪ :‬عالوه بر ای��ن دو فرودگاه‪ ،‬پروژه هایی‬ ‫نیز در فرودگاه های تبریز‪ ،‬زاهدان ‪ ،‬کرمان و ش��یراز‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��ید و در مجموع ب��رای اجرای‬ ‫طرح ه��ای تح��ول فرودگاهی افزون ب��ر ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه ش��د که البته پیش بینی می ش��ود این‬ ‫میزان به ‪ ۵۰‬میلیارد تومان برس��د‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫پروژه ه��ای تح��ول فرودگاهی که ام��روز با حضور‬ ‫س��لطانی فر به بهره برداری رسید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی‬ ‫از ای��ن پروژه ها به روان س��ازی ترافیک محوطه های‬ ‫پایانه ها و بخش های ایرساید و لندساید فرودگاه های‬ ‫مهراباد و مشهد مربوط می شود‪ .‬مه ابادی با اشاره به‬ ‫بهره برداری از مرکز نظارت تصویری فرودگاه مهراباد‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬با بهره برداری از ای��ن مرکز تمام فرایند‬ ‫فرودگاهی ازجمله بزهکاری ها و گلوگاه هایی که در‬ ‫فرودگاه ها موجب نارضایتی مسافران می شود‪ ،‬قابل‬ ‫مشاهده خواهد بود‪ .‬مدیرعامل شرکت فرودگاه ها از‬ ‫بهره ب��رداری مراکز نظارت تصویری تمام فرودگاه ها‬ ‫در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫مرکز کنترل دوربین های مداربس��ته‪ ،‬ساماندهی‬ ‫مس��یرهای مقابل پایانه های ‪ 1‬و ‪ ،2‬طراحی سامانه‬ ‫ارس��ال خودکار طرح پرواز و اطالعات هوانوردی به‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬از جمله طرح هایی بود که‬ ‫در مهراباد به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ 2‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941294/357‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺯﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪153‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 51/8/1‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ‪ -1 :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻌــﻰ ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ‪ 15680‬ﺕ ﺕ‪ 1313/10/1‬ﺹ‬ ‫ﻫﺸــﺘﺮﻭﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪ 2‬ﺕ ﺕ ‪1318/10/10‬‬ ‫ﺹ ﻫﺸــﺘﺮﻭﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136544‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 357‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 8162‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941381/356‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 66‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 94/11/9‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ‪ 8162‬ﺕ ﺕ ‪ 1361/4/21‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻧﻴﻜﺎ ﺳــﺎﺩﺍﺕ ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ‪ 0251490009‬ﺕ ﺕ ‪ 1389/9/30‬ﺹ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -3‬ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ ‪ 3466‬ﺕ ﺕ ‪1333/12/2‬‬ ‫ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﭘــﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -4‬ﺳﻮﺳــﻦ ﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺵ ﺵ‪ 418‬ﺕ ﺕ ‪1339/7/29‬‬ ‫ﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓــﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136540‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 356‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 218‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941292‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑﮕﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 94‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/8/23‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻣﻬﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ‪ 218‬ﺕ ﺕ ‪ 1325/2/11‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﮕﻠﻮ ﺵ ﺵ ‪ 1771‬ﺕ ﺕ ‪ 1344/10/23‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺍﻭﻻﺩ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -3‬ﺁﺫﺭ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑﮕﻠﻮ ﺵ ﺵ ‪ 4817‬ﺕ ﺕ ‪ 1348/9/25‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺍﻭﻻﺩ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -4‬ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﮕﻠﻮ ﺵ ﺵ ‪ 66‬ﺕ ﺕ ‪ 1347/1/2‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻭﻻﺩ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/136536‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 365‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980242600823‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪9409970242601727‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻨﺨﺎﻧﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺭﻳﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺭﺿﺎﺋﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ :‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ -‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟــﻪ ﭼﻚ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳــﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳــﺪ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺭﻳﺶ‬ ‫ﺑﻮﻛﺎﻟــﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺭﺿﺎﻳــﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ‪ 3‬ﻓﻘﺮﻩ‬ ‫ﭼﻚ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷــﻌﺒﻪ ﻧﺎﺯﻯ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 285170‬ﻭ ‪ 285171‬ﻭ ‪285172‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 220/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻜﻬﺎ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪310‬‬ ‫ﻭ ‪ 313‬ﻭ ‪ 315‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺴــﺎﺭﻳﻪ ﺁﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺣﻜﻢ ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪220/000/000‬‬ ‫ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 7/624/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺷــﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺭﺩﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺭﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪ 110/136530‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ثبت نخستین جریمه رانندگی با نرخ جدید‬ ‫‪ 14‬دقیقه پس از اجرایی شدن قانون جدید نرخ جرایم رانندگی یک دستگاه‬ ‫س��واری در اس��تان کرمان با س��رعتی بیش از ‪ 175‬کیلومتر در ساعت مرتکب‬ ‫تخلف ش��د تا عنوان نخستین متخلفی که با نرخ جدید جرایم رانندگی جریمه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به نام راننده اش ثبت ش��ود‪ .‬راننده این خودرو برابر نرخ جدید قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی ‪ 200‬هزار تومان جریمه شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان ضمن تشریح راهکارهای تنوع تولید در صنعت قطعه اعالم کردند‬ ‫تامین مالی‪ ،‬مانع تنوع تولید‬ ‫تن��وع تولی��د‪ ،‬رقابت پذیری در بازاره��ای بین المللی‪،‬‬ ‫حرکت همگام با اس��تانداردهای جهانی و مواردی از این‬ ‫دست همه ان چیزی است که امروزه قطعه سازان ایرانی‬ ‫به ان نیاز دارند تا خود را از ورطه نابودی و ورشکستگی‬ ‫نجات دهن��د‪ .‬تولیدکنندگانی که این روزها به واس��طه‬ ‫کمب��ود نقدینگی که بر اث��ر مطالبات معوق و همچنین‬ ‫کاه��ش تقاض��ا به وجود امده‪ ،‬زخم س��نگینی بر پیکره‬ ‫این صنعت وارد کرده است‪ .‬هرچند به اذعان فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬توانمندی قطعه س��ازان داخلی کمتر از خارجی ها‬ ‫نیست اما با این حال موانعی در مسیر فعالیت انها وجود‬ ‫دارد که به نظر می رس��د با ورود خودروهای جدید بتوان‬ ‫محک بهتری به عملکرد انها زد‪ .‬به گفته تولیدکنندگان‬ ‫صنع��ت قطعه‪ ،‬درحال حاضر تولی��دات داخلی همگام با‬ ‫اس��تانداردهای جهانی پیش می رود و اگر تنوع تولیدی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬به دلیل محدود بودن تولیدات داخل است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو با‬ ‫در تش��ریح‬ ‫مش��کالتی که منجر به نبود تنوع در تولیدات قطعه ساز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه ساز برحسب نیاز‪ ،‬مشخصات فنی‬ ‫و درخواس��ت مش��تری اقدام به تولید و تحویل ان قطعه‬ ‫می کن��د‪ ،‬بنابرابن تنوع تولید در صنعت قطعه س��ازی تا‬ ‫ح��دودی از قدرت قطعه س��از خارج اس��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه تنوع تولید در اختیار خودروس��از اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬خودروس��از براس��اس مدل های جدی��د خودرو‪،‬‬ ‫درخواس��ت قطعات جدید را می دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که قطعه سازان ایرانی در پروژه هایی نظیر زانتیا یا مگان‬ ‫ثاب��ت کرده اند که ت��وان تولید همه نوع قطعات را دارند‪،‬‬ ‫به طوری که درحال حاضر قطعه س��ازانی وجود دارند که‬ ‫ب��ه دلیل توان تولید باال‪ ،‬به بازارهای بین المللی صادرات‬ ‫دارند‪ .‬او ‪ 2‬مسئله مهم در تنوع تولید و صادرات قطعه را‬ ‫اینگونه ش��رح داد و گفت‪ :‬در ابتدا خودروساز باید بتواند‬ ‫اق��دام به تعریف پروژه های جدید کند و انتظار س��اخت‬ ‫انها را از قطعه س��از داش��ته باش��د‪ ،‬در همین حال بحث‬ ‫قیمت گذاری قطعات نیز مطرح است زیرا خودرو براساس‬ ‫دس��تورالعمل مشخصی قیمت گذاری می شود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل این روش دس��توری را نیز خودروساز به قطعه ساز‬ ‫تحمیل و برای او قیمت تعیین می کند‪ .‬در نتیجه کیفیت‬ ‫و مش��خصات فنی ان قطعه باید بر حسب قیمت تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬تولید شود‪ .‬محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که‬ ‫قطعه سازان برای حضور در بازار جهانی عالوه بر مشکالت‬ ‫موجود ازجمله نقدینگی و مالیات با چه مشکالت دیگری‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقتصاد ما یک اقتص��اد متاثر از‬ ‫سیاس��ت اس��ت و نخس��تین و بزرگترین چالش در این‬ ‫زمینه‪ ،‬بحث تحریم های بین المللی است‪ .‬بنابراین مسئله‬ ‫رقابت پذیر نبودن صنعت قطعه سازی یکی از اصلی ترین‬ ‫مشکالتی است که حتی در پسا تحریم و پسا برجام صنعت‬ ‫قطعه سازی را در بحث تامین داخل و در بحث صادرات‪،‬‬ ‫تهدید خواهد کرد‪ .‬دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی به نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری نرخ ارز‪،‬‬ ‫تورم داخلی کشور‪ ،‬نرخ بهره های بانکی‪ ،‬مدت بازپرداخت‬ ‫وجوه حاصل از فروش خودروس��از به قطعه ساز به عنوان‬ ‫مشکالت قطعه سازی اشاره کرد و گفت‪ :‬این عوامل باعث‬ ‫می ش��ود صنعت قطعه در مواجه با خارجی ها به ش��دت‬ ‫اسیب پذیر و غیررقابتی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تعیین تعرفه جدید واردات‬ ‫وی با اشاره به اقدامات انجام شده در انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور مبنی‬ ‫بر انجام محاس��بات دقیق درباره نرخ س��ود بانکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس محاسبات انجام ش��ده با نرخ بهره ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪۲۷‬درصد و ب��ا مدت بازپرداخت حدود ‪ ۴‬ماهه مطالبات‬ ‫خودروساز به قطعه ساز و همچنین تثبیت نسبی نرخ ارز‬ ‫و تورم بین ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد‪ ،‬حداقل تعرفه واردات قطعات‬ ‫خودرو باید ‪۳۲‬درصد تعیین ش��ود تا قطعه س��از داخلی‬ ‫قدرت رقابت با تولیدات بین المللی را داشته باشد‪ .‬چراکه‬ ‫کشورهای تراز اول جهانی در مقایسه با ایران دارای تورم‬ ‫تک رقمی و حتی زیر ‪ ۵‬درصد هستند و معموال پرداختی‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 929902676‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺭﻭﻳﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺗﻴﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/9/7‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 483089‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005434932‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ –ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝ ﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻤﭙﺎﻧﻴﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﭘﺎﺋﻰ ﻏﺮﻓﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻤﻠﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻼﻥ ﺷﻬﺮﻯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺩﻓﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ‬ ‫ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺬﻧﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ -‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻏﺮﺏ ﻓﺎﺯ ‪ 7‬ﺥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ‪ 3‬پ‪ 15‬ﻭﺍﺣﺪ ‪3‬‬ ‫ﻙ پ ‪ 1466988671‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ –ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺍﺭﺩﻻﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 490000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪0410107182‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 490000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻫﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺁﺫﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2250048266‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 20000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ –ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪/170949‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ –ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 929950801‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻬﻜﻮﺵ ﻃﺐ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/9/7‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 483139‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005436778‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ –ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭﭘﺸﺘﻴﺎﻧﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ –ﺍﺯ ﺗﺎﺭﺥ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺣﺒﻰ ﺍﻟﻬﻰ ﺳﺮﻭﺵ ﻳﻜﻢ ﺥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﺸﻬﺮ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻙ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻏﺮﺑﻰ پ‪19‬‬ ‫ﻙ پ ‪ 1459865969‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 150000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫–ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺑﺎﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0060807008‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 75000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺳﺮﭼﻘﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 4130541651‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 75000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ –ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪/170950‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ –ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 929910256‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺭﺳﺎ ﻭﻳﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪94/9/7‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 483053‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005434227‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ –ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺁﺟﻴﻞ ﻭ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﻣﻴﻮﻩ ﭘﺎﺳﺘﻴﻞ ﻭ‬ ‫ژﻟﻪ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﺭچ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻗﻼﻡ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻨﺪﻭﺷﻜﺮ ﭼﺎﻯ ﻧﺴﻜﺎﻓﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﻛﺎﻓﻰ ﻣﻴﻜﺲ‬ ‫ﺷﻜﻼﺕ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝ ﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻤﭙﺎﻧﻴﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﭘﺎﺋﻰ ﻏﺮﻓﻪ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ –ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻨﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫–ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﺴﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺥ ﻫﻔﺘﻢ پ‪ 10‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 2‬ﻙ پ ‪ 1388755594‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ –ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ –ﺳﻌﻴﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 4250897354‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 250000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻟﻴﻼ ﻗﺼﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0071453989‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 250000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ –ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪/170951‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ –ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫خارجی در داخل کشور به عنوان تولید کننده مستقل‪ ،‬از‬ ‫دانش و تنوع تولیدکنندگان خارجی بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدی همگام با استانداردهای جهانی‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫خودروسازان انها به قطعه سازان در کمتر از یک ماه انجام‬ ‫می شود‪ ،‬ضمن انکه تا حدودی نیز مطالبات قطعه سازان‬ ‫انه��ا به صورت نقدی پرداخت می ش��ود‪ .‬محب��ی نژاد با‬ ‫اش��اره به نرخ بهره بانکی ‪ ۴‬یا ‪۵‬درصدی در کش��ورهای‬ ‫پیشرفته گفت‪ :‬به دلیل سیاست های مهار تورم‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫در کش��ور به صورت دس��توری ثابت نگه داشته می شود‬ ‫ک��ه همی��ن باعث ش��ده واردات کاال و قطعات به مراتب‬ ‫برای وارد کننده صرف بیش��تری داش��ته باش��د تا اینکه‬ ‫قطعات را در داخل کشور تولید کند‪ .‬دبیر انجمن صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور در ادامه گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر تصمیم گی��ران و سیاس��ت گذاران صنعت خودروی‬ ‫کش��ور به زودی در این زمینه تصمیم موثری نگیرند یا‬ ‫ن��رخ بهره ها و مدت پرداخ��ت را تعدیل کنند و به نوعی‬ ‫نتوانن��د افزایش نرخ ارز را ب��ا نرخ تورم همگام کنند‪ ،‬به‬ ‫زودی ش��اهد فرار سرمایه از صنعت قطعه سازی خواهیم‬ ‫ب��ود‪ ،‬چراکه تمایلی به س��رمایه گذاری در صنعت قطعه‬ ‫وجود ندارد و حتی س��رمایه گذاران این حوزه نیز ترجیح‬ ‫خواهن��د داد‪ ،‬اقدام به تج��ارت یا واردات قطعه کنند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬بنابراین قبل از برداش��ته ش��دن تحریم ها و یا‬ ‫تحمیل ش��دن معضل بزرگتری به جز تحریم بر صنعت‬ ‫قطعه‪ ،‬زمان سرمایه گذاری در صنعت قطعه کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬او درباره اینکه ایا اس��تاندارد تولیدات قطعه س��ازان‬ ‫داخلی همراه با اس��تانداردهای جهانی پیش می رود نیز‬ ‫گفت‪ :‬اس��تاندارد قطعه امری بین المللی نیست و تعریف‬ ‫خاص خود را دارد‪ ،‬به طوری که هر خودروس��از براساس‬ ‫کیفیت و مشخصات فنی خودر و تولیدی خود‪ ،‬استاندارد‬ ‫قطع��ه را تعیی��ن می کند‪ .‬به عبارتی ممکن اس��ت یک‬ ‫قطعه س��از بنا به خواسته خودروس��از گیربکسی را برای‬ ‫خودروی ارزان قیمت با یک اس��تاندارد و مشخصات فنی‬ ‫ضعیف تولید کند و در مقابل همان قطعه ساز گیربکسی‬ ‫بس��یار پیش��رفته را با قیم��ت باالتر و مش��خصات فنی‬ ‫پیچیده تر و همچنین با استاندارد باالتر برای خودروساز‬ ‫دیگر تولید کند‪ .‬بنابراین هر خودروس��از استاندارد تولید‬ ‫قطعه را براس��اس قیمت و مشخصات فنی که خود اقدام‬ ‫ب��ه تعیین ان می کن��د‪ ،‬تعریف خواهد کرد‪ .‬محبی نژاد با‬ ‫اش��اره به اینکه امکان تنوع تولید قطعه سازان خارجی و‬ ‫تولیدات انها براساس درخواست های جدید با مشارکت و‬ ‫انتقال دانش فنی امکان پذیر خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬درگذشته‬ ‫ش��اهد تولیدات بس��یاری در صنعت قطعه سازی بودیم‪،‬‬ ‫ب��ه طوری که در دهه های ‪ ۷۰‬و ‪ ،۸۰‬ش��کوفایی صنعت‬ ‫خودرو به دلیل ش��کوفایی صنعت قطعه ش��کل گرفت‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که خودروس��ازی در گذشته مونتاژ‬ ‫کاری بود و تحولی که در صنعت خودرو در داخل کشور‬ ‫اتف��اق افتاد‪ ،‬به دلیل تحول در قطعه س��ازی بود در غیر‬ ‫این صورت تحولی در خودروس��ازی رخ نمی دهد‪ .‬دبیر‬ ‫انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان داخل��ی می توانن��د از طری��ق قراردادهای‬ ‫مش��ارکت و انتق��ال دان��ش فنی و حضور قطعه س��ازان‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪29545691‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺮﺍﺯ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺁﻛﺎﻡ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1394/8/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482529‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005394534‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪29531988‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان نی��ز در گفت وگو با‬ ‫در تش��ریح موانع نبود تنوع تولید در قطعه سازان داخلی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت قطعه به دلیل وابستگی مستقیمی که‬ ‫به صنعت خودرو دارد‪ ،‬باعث می ش��ود تا در صورت ورود‬ ‫خودر و جدید به بازار تولید قطعات جدید نیز در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‪ ،‬بنابراین باید تالش کنیم خودروهای جدید‬ ‫وارد بازار شود تا براساس ان بتوان قطعات جدیدتری در‬ ‫اختیار داشت‪ .‬محمدرضا نجفی منش اجرایی شدن برجام‬ ‫و تحریم ه��ا در کن��ار موانعی همچون نقدینگی و مالیات‬ ‫را از چالش های جدی فعاالن این حوزه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون یکی از مشکالت عمده قطعه سازان اجرایی شدن‬ ‫برجام و محدودیت های ناش��ی از تحریم ها بوده اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که حتی برخی از قطعه سازان در بازار جهانی نیز‬ ‫اقدام به تولید قطعه می کردند اما به دلیل محدودیت در‬ ‫انتقال منابع مالی موانعی در مسیر فعالیت انها به وجود‬ ‫می ام��د که فعالیت انها را مح��دود می کرد‪ .‬وی حرکت‬ ‫استاندارد تولیدات ایران با استانداردهای جهانی را امری‬ ‫امکانپذیر دانس��ت و گفت‪ :‬خودروس��ازان هر قطعه ای با‬ ‫هر مش��خصه ای که بخواهند را به قطعه س��ازان سفارش‬ ‫داده و انها نیز براساس ان مشخصه اقدام به تولید قطعه‬ ‫می کنن��د‪ .‬مانن��د قطعاتی ک��ه برای کارخان��ه رنو تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به طوری که رن��و درحال حاضر قطعاتی که از‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی می گیرد‪ ،‬مطابق با استاندارد جهانی‬ ‫اس��ت که این امر باعث ش��ده رنو شراکت خوبی با ایران‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬عضو انجمن قطعه س��ازان ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از قطعات جدید هس��تند اما باید‬ ‫دید خودروسازان در نظر دارند چه قطعه ای تولید کنند‪،‬‬ ‫درحال حاضر اگر قطعه ای در دس��ترس نباش��د براساس‬ ‫درخواس��ت خودروس��ازان نس��بت به تامی��ن ان اقدام‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1394/8/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482526‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005394494‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﺵ ﻭﺳﺎﻳﺮﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝ ﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻻﺯﻡ( ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻭﻝ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺝ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺳﻬﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ‪3‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 310‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪1346954911‬‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻪ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﺮﻡ‬ ‫ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ﻗﻨﺎﺕ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺩﻳﻨﻪ ﭘﻼﻙ ‪11‬ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﺮﺑﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪500000000‬‬ ‫ﻛﻨﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1729425607‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪165000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﻮﺣﻰ ﺳﻴﺎﻫﺮﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﻠﻬﺮ ﺏ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0490404650‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0491294468‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 4500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫‪ 170000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 3873365855‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪50000000‬‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪0062474650‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1650000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﻭﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺄ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﻮﺣﻰ ﺳﻴﺎﻫﺮﻭﺩﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 171961‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 171964‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪29532259‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮕﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﺭﻳﺎ‬ ‫‪ 1394/8/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482515‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005394004‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺁﻥ ﻭﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻪ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻴﺴﻔﻮﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺪﺍﺋﻦ ﭘﻼﻙ ‪ 68‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 4‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪1661763845‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺫﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0073192252‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪40000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺰﻝ ﺍﻳﻨﭽﻪ‬ ‫ﺑﺮﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪2031653881‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪30000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺭﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪4979140963‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 30000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺭﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺘﻔﻘﺄﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺭﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 171962‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪29599521‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪180714‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102229216‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/7/7‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10192158022‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1249783739‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻓﻠﺰﻯ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 10800016965‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﻼﺭﺣﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 05609720974‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪10102762471‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪4188920629‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10101072214‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0045998612‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 10102681931‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪2659648166‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﺼﺪﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﭼﻜﻬﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻣﻀﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻳﻮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻰ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ)ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ(ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻋﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺪﻭﻯ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻋﻞ ﻭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺳﺎﺯﺵ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻋﻤﻼ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﻳﺐ ﺑﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻭﻫﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻭ ﺣﻖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻰ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻭ ﻋﺰﻝ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪29531779‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭﻳﺮﺍ ﺍﻧﺮژﻯ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ‬ ‫‪ 1394/8/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482516‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005394057‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ( ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺷﺮﻗﻰ ﭘﻼﻙ‬ ‫‪81‬ﻭﺍﺣﺪ ‪1‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 1998147467‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻠﻜﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 4839426651‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0067352197‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﺘﻔﻘﺄ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩﺃ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 171963‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫‪ 171965‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹داخلی سازی ‪۴۰‬درصدی‬ ‫در مشارکت ایران خودرو و پژو‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو گفت‪ :‬ق��رارداد جدید ایران خودرو‬ ‫با پژ و فرانس��ه مشخص شده است که نخس��تین محصول مشترکی که در‬ ‫چارچوب این قرارداد تولید و عرضه خواهد ش��د‪ ،‬باید داخلی سازی قطعات‬ ‫ان در فاصل��ه یک س��ال پ��س از تولید به ‪۴۰‬درصد و در ‪ ۴‬س��ال اینده به‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د افزای��ش یابد‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬هاش��م یک��ه زارع با بیان‬ ‫اینکه اگر چنین اتفاقی در س��اخت داخل قطعات خودروهای پژو رخ ندهد‬ ‫براساس مفاد قرارداد اینگونه خودروها قابلیت تداوم تولید و فروش نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که در قرارداد قبلی ایران خودرو‬ ‫با پژو زمان مش��خصی برای داخلی س��ازی و عرضه مش��ترک قطعات بین‬ ‫ایران خ��ودرو و پژو پیش بینی نش��ده و مف��اد ان قرارداد با ق��رارداد جدید‬ ‫تفاوت های بس��یاری داشت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه پشت سر هر بندی که‬ ‫در این قرارداد لحاظ شده‪ ،‬بند دیگری برای تضمین اجرای ان امده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قطعه س��ازان پژو که با همتایان ایرانی همکاری خواهند کرد‪ ،‬به‬ ‫چند دسته تقسیم می ش��وند و به طور مشخص در این قرارداد برای انتقال‬ ‫دانش فنی قطعه سازان پژو به شرکای ایرانی نیز بیش از ‪ 3‬قطعه ساز پژو با‬ ‫تش��کیل شرکت مشترک‪( ،‬جوینت وینچر) با قطعه سازان ایرانی به فعالیت‬ ‫می پردازند‪ .‬یکه زارع با اعالم اینکه برخی دیگر از قطعه سازان پژو نیز نسبت‬ ‫به انتقال فناوری س��اخت قطعات به قطعه سازان ایرانی اقدام خواهند کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی قطعات نیز وجود دارد که برای ساخت داخل ان نیازی به پژو‬ ‫نیست و فناوری ساخت اینگونه قطعات به اندازه کافی در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫سایپا اماده تحولی عظیم است‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬طرح اصالح ساختار مالی سایپا‬ ‫از طرف مدیران بانک ها و مدیران بازار س��رمایه مورد استقبال قرار گرفته و‬ ‫بس��یاری از مدیران صنعتی کشور اماده کپی برداری از طرح اصالح ساختار‬ ‫مالی س��ایپا هس��تند و این طرح به عنوان طرح ملی در کشور مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬مهدی جمالی در مراسم پنجاهمین سالگرد‬ ‫تاس��یس س��ایپا افزود‪ :‬در بهمن توانس��تیم رکورد تولید را نسبت به سال‬ ‫گذش��ته بشکنیم و ش��رکت را به وضعیت خوبی برس��انیم و بر این اساس‬ ‫به طور رس��می اعالم شد که شرکت باید طرح تحول ساختار مالی را انجام‬ ‫دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ 6‬ماه گذش��ته ش��رکت با ‪ 1700‬میلیارد تومان سرمایه‬ ‫به طور تقریبی در همه شرکت های زیر مجموعه با زیان روبه رو بود و از نظر‬ ‫قانون تجارت همه ش��رکت های سایپا ورشکس��ته بود و خوشبختانه امروز‬ ‫سرمایه س��ایپا ‪4‬هزار میلیارد تومان شده است و همه شرکت های سایپا از‬ ‫ورشکستگی خارج شده اند و این یک افتخار بزرگ است که متعلق به همه‬ ‫همکاران س��ایپا است‪ .‬وی افزود‪ :‬سایپا در سال ‪ 95‬اماده یک تحول عظیم‬ ‫است و با افتخار باید اعالم کنم که با شرایط حاضر در مذاکرات با شرکای‬ ‫خارجی اعالم کردیم که باید با س��ایپا مش��ارکت در سرمایه گذاری داشته‬ ‫باش��ند که موردموافقت انها قرار گرفت و بس��یاری از ش��رکت های مطرح‬ ‫جهانی عالقه مند به همکاری با سایپا هستند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫وضعیت تولید فوالد ایران نسبت به جهان‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تولید فوالد ایران در نخستین ماه سال جاری میالدی ‪۵‬درصد کاهش یافت و به‬ ‫‪1/3‬میلیون تن رسید‪ .‬انجمن جهانی اهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد جهان در‬ ‫نخس��تین ماه سال جاری میالدی با کاهش ‪7‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از ان مواجه ش��د و به ‪127/7‬میلیون تن رسید‪ .‬تولید فوالد جهان در ژانویه‬ ‫سال ‪ 2015‬افزون بر ‪137/5‬میلیون تن اعالم شده بود‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫مروری کوتاه بر بخش معدن در سال ‪ 94‬در گفت وگو با رییس خانه معدن ایران‬ ‫اولویت جذب سرمایه برای رسیدن به اهداف برنامه ششم‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمدرضا‬ ‫بهرامن ‪:‬‬ ‫برنامه توسعه‬ ‫بخش معدن‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬در‬ ‫‪ ۱۳‬بند تنظیم‬ ‫شد و در همه‬ ‫معادن کشور‬ ‫به اجرا درامد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬تغییر و تحول های بسیاری در بخش‬ ‫معدن کش��ور ش��اهد بودی��م‪ .‬امد وش��د هیات های‬ ‫خارج��ی به ایران و س��فر رییس جمه��وری با هیاتی‬ ‫متشکل از بخش خصوصی و دولتی به فرانسه و ایتالیا‬ ‫ک��ه نتیجه ان انعقاد چندین قرارداد س��رمایه گذاری‬ ‫برای بخش معدن بود در صدر این اخبار قرار داش��ت‪.‬‬ ‫البت��ه نبای��د فراموش کرد که س��ال این��ده به دلیل‬ ‫پس��اتحریم‪ ،‬نیازمند تدوین برنامه ریزی دقیقی برای‬ ‫استفاده از ش��رایط مطلوب ایجاد ش��ده هستیم‪ .‬ان‬ ‫هم در ش��رایطی که عوامل مختلفی همچون کاهش‬ ‫قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی‪ ،‬اثرات بسیاری‬ ‫بر اقتصاد کش��ورهای معدنی داشته باید با احتیاط و‬ ‫جزم بیشتری گام برداریم‪.‬‬ ‫ اینها چکی��ده ای از صحبت های محمدرضا بهرامن‪،‬‬ ‫رییس هیات مدیره خانه مع��دن ایران در گفت وگو با‬ ‫است که مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €روند و فعالیت های خانه معدن ایران در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫در س��ال های اخی��ر بس��یاری از اعض��ای خان��ه‬ ‫مع��دن ایران ت�لاش کردند با جدیت بیش��تری امور‬ ‫مرب��وط به این بخ��ش را پیگیری ک��رده و با قدرت‬ ‫از حقوق اعضای این تش��کل خصوص��ی دفاع کنند‪.‬‬ ‫فعاالن این گ��روه‪ ،‬تالش می کنند ب��ا حفظ اتحاد و‬ ‫یکپارچگ��ی‪ ،‬اعضا را به رس��یدن به نقط��ه تفاهم و‬ ‫تعام��ل نزدیک کنند‪ .‬تاکید ب��ر متعادل بودن حقوق‬ ‫دولتی برای پایدار ماندن معادن‪ ،‬ارائه پیشنهاد برای‬ ‫لغ��و حق انتفاع و تفکر اساس��ی درب��اره ان از جمله‬ ‫م��واد مورد نظ��ر خانه معدن ایران اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫حق االرض برای اکتش��افات معدنی یکی از مس��ائل‬ ‫م��ورد پیگیری این تش��کل اس��ت‪ .‬زیرا ح��دود ‪۵۰‬‬ ‫درصد از اکتشاف کنندگان برای دریافت تسهیالت به‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫همچنین الزم اس��ت در قانون بودجه س��ال ‪۹۴‬حق‬ ‫انتفاع‪ ،‬حقوق دولتی‪ ،‬حق االرض و‪ ...‬بازنگری شود‪.‬‬ ‫€ €مهمترین اقدامات انجام ش�ده از سوی این‬ ‫تشکل شامل چه مواردی بود؟‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های معدن و صنایع معدنی در‬ ‫سطوح بین المللی‪ ،‬حضور در نمایشگاه مونیخ با هدف‬ ‫معرفی ظرفیت ه��ای معدنی‪ ،‬انج��ام تعامالت درباره‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیس��ت با بخش معدن و سایر‬ ‫سازمان هایی که مانع کار بهره برداران می شوند تا حد‬ ‫قابل قبولی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین با پیگیری‬ ‫خان��ه معدن ای��ران و کمیت��ه زغال س��نگ‪ ،‬افزایش‬ ‫‪۱۵‬درصدی قیمت زغال سنگ مصوب شد‪ .‬برای بهبود‬ ‫شرایط ایمنی معادن زغال سنگ نیز با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همکاری هایی انجام شده و کمیته ای‬ ‫راه ان��دازی ش��ده ک��ه امیدواریم با هم��کاری کمیته‬ ‫زغال س��نگ خانه معدن ایران‪ ،‬ش��اهد بهبود وضعیت‬ ‫معادن زغال سنگ باشیم‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال ‪۱۵ ،۹۴‬نمایندگی خانه معدن‬ ‫ای��ران در ‪ ۱۵‬اس��تان افتت��اح ش��د به گون��ه ای که‬ ‫مجم��وع نمایندگی ه��ای این تش��کل تاکنون به ‪۲۷‬‬ ‫نمایندگی رسیده اس��ت‪ .‬برگزاری جلسه های ماهانه‬ ‫بین اعضای خانه های معدن از سراسر کشور به منظور‬ ‫بررس��ی مش��کالت بهره ب��رداران مع��ادن و حض��ور‬ ‫اعضای ش��ورای عالی معادن برای رسیدگی به تمامی‬ ‫امورمعدنی و مسائل مربوط به بهره برداران معدنی از‬ ‫دیگر اقداماتی است که در سال ‪ 94‬انجام شده است‪.‬‬ ‫در سالی که گذشت برای فرهنگ سازی و شناخت‬ ‫جامعه از معدن و صنایع معدنی جلس��ات تخصصی با‬ ‫اهالی رس��انه (مطبوعات‪ ،‬سایت ها‪ ،‬رادیو و تلویزیون)‬ ‫برگ��زار کردی م ام��ا به دلیل نی��از به ت��داوم اینگونه‬ ‫جلس��ات‪ ،‬تصمی��م گرفته ش��د همکاری رس��انه ای‬ ‫براس��اس برنامه ای با ایتم های از پیش مشخص شده‪،‬‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬برای قانون معادن نیز‪ ،‬خانه معدن ایران‬ ‫ب��ا تالش ‪ ۳‬ماهه کارشناس��ان‪ ،‬متنی را اماده کرده و‬ ‫در ‪ ۱۵‬مه ر به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه کرد‬ ‫ک��ه به طور قط��ع می تواند اثرات مفی��دی در صورت‬ ‫اصالحات در قانون موجود برای بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای برگزاری نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ب��ا همکاری س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران در سال ‪ ۹۵‬از دیگر برنامه های‬ ‫خانه معدن ایران است‪.‬‬ ‫در پ��ی همراه��ی ریی��س خان��ه مع��دن ای��ران با‬ ‫ریاس��ت جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه‪ ،‬می توان‬ ‫اهداف هیات ایرانی از این س��فر را در شرایط امروزی‬ ‫یعنی پ��س از س��ال های طوالن��ی و اج��رای برجام‬ ‫در کش��ور‪ ،‬بازس��ازی چهره ایران نزد اف��کار عمومی‬ ‫جهانی��ان دانس��ت‪ .‬دو هیات سیاس��ی و اقتصادی به‬ ‫طور کامال مس��تقل‪ ،‬برای نخس��تین بار در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬در این سفر حساس در کنار هم بودند که از‬ ‫دستاوردهای ان برای بخش معدن‪ ،‬می توان به انعقاد‬ ‫قرارداد ‪ ۴/۵‬میلیارد دالری در زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫در این حوزه اش��اره کرد‪ .‬همچنین تفاهمنامه هایی با‬ ‫طرف های ایتالیایی در حوزه فوالد با شرکت «دانیلی»‬ ‫و گروه « اس ام اس» بسته شد‪.‬‬ ‫ایجاد شرکت مشترک میان ‪ ۲‬کشور ایران و ایتالیا‬ ‫در منطق��ه ازاد چابه��ار نی��ز حکای��ت از افق جدید‬ ‫همکاری در بخش معدن کشور دارد‪ .‬عقد قراردادهای‬ ‫جدید با ش��رکت های مط��رح معدنی و ف��والدی در‬ ‫این س��فر درحالی انجام ش��ده که سال گذشته بخش‬ ‫معدن در سراشیبی قیمت ها قرار داشت و در رکود به‬ ‫سر می برد؛ روندی که بس��یاری از فعاالن این عرصه‬ ‫امیدوارند پروژه های توس��عه ای معدنی ایران بتواند به‬ ‫عنوان محرکی برای فعاالن و پیمانکاران و شرکت های‬ ‫مهندسی اروپایی عمل کند‪.‬‬ ‫از جمله اقدامات مهم خانه معدن ایران‪ ،‬درخواست‬ ‫انجام مطالعات درباره تمایل نداش��تن سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬که به دانش��گاه «مک کیل» کانادا ارائه شده و‬ ‫نتیجه ان ارس��ال گزارشی از س��وی کارشناسان این‬ ‫دانشگاه بود که در خرداد ‪ ،۹۴‬با عنوان دوره اموزشی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی دربخش معادن ایران‪ ،‬اموزش‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫€ €ایا بخش معدن توانس�ته به اهداف خود در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬دست یابد؟‬ ‫تا حدودی بله‪ .‬برنامه توسعه بخش معدن در سال‬ ‫‪ ۹۴‬در ‪ ۱۳‬بند تنظیم ش��د و در همه معادن کش��ور‬ ‫به اجرا درامد‪ .‬این برنامه ها شامل توسعه فعالیت های‬ ‫اکتش��افی به روش سیس��تماتیک‪ ،‬توس��عه واگذاری‬ ‫پهنه ه��ای معدنی به بخش خصوصی با تس��هیل در‬ ‫ش��رایط‪ ،‬تجمیع محدوده های اکتش��افی موجود در‬ ‫استان ها‪ ،‬تکمیل سامانه کاداستر و الکترونیکی شدن‬ ‫تم��ام فرایندهای معدن��ی‪ ،‬بازنگری ش��رایط تعیین‬ ‫صالحیت های فن��ی و مالی س��رمایه گذاران معدنی‪،‬‬ ‫ایجاد ش��رکت های مهندسی معدن در سراسر کشور‪،‬‬ ‫عملیاتی کردن پایش میزان اس��تخراج موادمعدنی از‬ ‫چند مع��دن مهم‪ ،‬عملیاتی ک��ردن تحقق منابع ‪۶۵‬‬ ‫درص��دی و ‪ ۱۵‬درصدی حق��وق دولتی معادن برای‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها و در نهایت تکمی��ل زنجیره‬ ‫تولید و به حداقل رس��اندن خام فروشی مواد معدنی‬ ‫است‪ .‬همچنین توسعه و تقویت فعالیت های نظارتی‬ ‫و ترویجی برای ایمنی و بازرس��ی مع��ادن و ارزیابی‬ ‫ریس��ک در مع��ادن‪ ،‬تجهی��ز معادن زغال س��نگ به‬ ‫س��امانه های م��درن کنترل گاز و تجهی��زات ایمنی‪،‬‬ ‫ایج��اد پایگاه های ام��داد و نج��ات در مناطق دارای‬ ‫ذخای��ر زغال س��نگ و افزای��ش تولی��د محص��والت‬ ‫معدنی با هدف توس��عه و تسهیل صادرات‪ ،‬همگی از‬ ‫برنامه های اصلی این بخش در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫بخ��ش صنعت و مع��دن موتور محرک و پیش��ران‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی تمامی کشورهاست و صنایع‬ ‫معدنی ب��ه لحاظ ایجاد تغییرات س��اختاری ناش��ی‬ ‫از ارتق��ای فناوری‪ ،‬تنوع بخش��ی و تخصصی ش��دن‪،‬‬ ‫عام��ل اصلی رقابت پذیری جهانی به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫حال براس��اس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫متوسط رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصدی برای اقتصاد ایران‬ ‫در نظر گرفته شده که بر این اساس و برای دستیابی‬ ‫ب��ه ان در برنامه شش��م توس��عه ‪ ۷۸۳‬میلی��ارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری مورد نیاز است‪.‬‬ ‫متوس��ط س��رمایه گذاری س��االنه مورد نی��از برای‬ ‫دس��تیابی به هدف یادشده ‪ ۱۵۶/۶‬میلیارد دالر است‬ ‫که سهم ساالنه در برنامه ششم توسعه برای دستیابی‬ ‫به یک درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن‬ ‫‪ ۲/۴‬میلی��ارد دالر خواهد بود‪ .‬به طور کلی متوس��ط‬ ‫س��هم س��رمایه گذاری بخش صنع��ت و معدن از کل‬ ‫س��رمایه گذاری ها در برنامه شش��م توسعه باید ‪۱۸/۲‬‬ ‫درصد باشد‪.‬‬ ‫بنابراین مناب��ع مالی مورد نیاز برای دس��تیابی به‬ ‫اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه ارقام بسیار‬ ‫باالیی اس��ت و بدون جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫امکان دستیابی به اهداف مورد نظر میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €چالش های اصلی بخش معدن چیس�ت و در‬ ‫سال اینده چه رویکردی برای رفع انها باید در‬ ‫نظر گرفته شود؟‬ ‫براساس چشم انداز قیمت جهانی نفت‪ ،‬کاهش نقش‬ ‫دولت در توس��عه زیرس��اخت ها و‪ ...‬باید برنامه ریزی‬ ‫منس��جم و دقیقی برای بهبود به��ره وری این بخش‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین س��هم س��رمایه گذاری بخ��ش صنعت و‬ ‫مع��دن از س��رمایه گذاری کل در طول برنامه شش��م‬ ‫توس��عه برای رسیدن به رش��د‪ ،‬باید روندی صعودی‬ ‫طی کند‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت س��هم بیشتری از منابع‬ ‫محدود داخلی به س��مت این بخش هدایت ش��ود یا‬ ‫منابع خارجی بیشتری جذب این بخش شوند‪.‬‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی کشورهای معدن خیز‬ ‫جه��ان ب��رای بخش اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و احتمال‬ ‫موفقی��ت انها ت��ا اندازه زیادی به س��طح توس��عه و‬ ‫صنعتی شدن انها بستگی دارد‪ .‬نخستین مولفه مهمی‬ ‫که بیشتر کشورهای معدنی جهان اعم از توسعه یافته‬ ‫و در حال توس��عه در سیاست ها و برنامه های خود در‬ ‫نظر دارند‪ ،‬مس��ائل زیست محیطی اس��ت که باید در‬ ‫ایران نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت متوسط ساالنه جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در ایران در یک دهه گذش��ته با وجود فراز‬ ‫و نش��یب های مختلف ح��دود ‪ ۲/۵‬میلیارد دالر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که کش��ورهای رقیب در‬ ‫منطقه از جمله عربس��تان و ترکیه در دهه گذش��ته‬ ‫به طور متوس��ط س��االنه ب��االی ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده اند‪.‬‬ ‫حال برای رس��یدن به رش��د ‪ 8‬درصدی در برنامه‬ ‫شش��م توسعه کشور‪ ،‬باید س��االنه یک میلیون شغل‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬بررس��ی ها نش��ان می دهد برای رش��د‬ ‫اقتصادی یک درصدی‪ ،‬باید ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫€ €س�ال ‪ ۹۵‬را ب�رای بخ�ش مع�دن چگون�ه‬ ‫پیش بینی می کنید؟‬ ‫س��ال اینده رکود بین الملل��ی و بازار داخلی بخش‬ ‫معدن را محاص��ره خواهد کرد‪ .‬چند عامل در فضای‬ ‫بین الملل تاثیرگذار خواهد بود که یکی از انها کاهش‬ ‫نرخ رش��د چین اس��ت که درحال حاضر از ‪ ۷‬به ‪۶/۸‬‬ ‫درصد رس��یده و پیش بینی می شود در سال ‪۲۰۱۶‬م‬ ‫ب��ه ‪ ۶/۲‬درصد کاهش پیدا کند‪ .‬ای��ن موضوع باعث‬ ‫افزای��ش جایزه صادرات��ی ب��رای کارخانه های فوالد‬ ‫چی��ن و کاهش قیمت س��نگ اهن و ف��والد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین باید فوالدسازان درصدد کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده تولیدات خود برامده و برنامه ریزی برای‬ ‫افزایش تولید داشته باشند تا بتوانیم در بازار رقابتی‬ ‫کش��ورهای دیگر وارد شویم‪ .‬هرچند که این موضوع‬ ‫بسیار سخت و مشکل است و به نظر می رسد تا اوایل‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬همچنان رکود در کش��ور حکمفرما باشد‪.‬‬ ‫ایجاد تقاضا و رونق بازار فوالد به دلیل رکود مس��کن‬ ‫دور از تصور اس��ت و همین امر سبب شده تقاضایی‬ ‫برای محصوالت فوالدی نباش��د که نتیجه ان کمبود‬ ‫نقدینگی خواهد بود‪.‬‬ ‫درب��اره قیمت فل��زات نیز می ت��وان گفت وضعیت‬ ‫بازارهای داخلی نسبت به زمان تحریم به طور مسلم‬ ‫بهبود خواهد یافت‪ .‬همچنین با توجه به پیوند یافتن‬ ‫ب��ا اقتصاد جهانی‪ ،‬باید تاثی��رات را در کل اقتصاد در‬ ‫نظر گرف��ت‪ .‬البته نبای��د انتظار بزرگ��ی از بازار چه‬ ‫در بخ��ش م��واد معدن��ی و چه در بخ��ش اقتصادی‬ ‫ت زیرا وضعیت داخلی کشور تحت تاثیر اقتصاد‬ ‫داش�� ‬ ‫بین المللی است‪ .‬درحال حاضر سرمایه گذاران در حال‬ ‫بررس��ی وضعیت اقتصادی ایران هستند تا بتوانند با‬ ‫اطمینان کامل س��رمایه گذاری کنند‪ .‬در کوتاه مدت‬ ‫نیز در اقتصاد نباید منتظر اتفاق خاصی باشیم‪.‬‬ ‫ثروت ایران تنها نفت و گاز نیس��ت بلکه این کشور‬ ‫روی دریای��ی از مناب��ع معدنی مختلف ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران کش��وری به غایت ثروتمند از نظر وجود‬ ‫منابع معدنی اس��ت‪ .‬پس از س��ال ها تحریم و انزوای‬ ‫بین المللی‪ ،‬ایران با دارا بودن دس��ت کم ‪۷۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارزش ذخیره معدنی ش��ناخته شده خود شامل‬ ‫مس‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬روی و سرب یکی از ثروتمندترین‬ ‫کش��ورهای جهان اس��ت‪ .‬کیفیت مع��ادن موجود در‬ ‫ای��ران از نظر ک��م هزینه بودن اس��تخراج ظرفیت به‬ ‫نس��بت باالیی دارد و این حقیقتی اس��ت که دنیا به‬ ‫ان اذعان کرده است‪.‬‬ ‫چنانچه دولت توجه ویژه ای به سیاست گذاری های‬ ‫انجام ش��ده بخش معدن نداش��ته باش��د سال اینده‬ ‫مش��کالت بس��یاری را در این بخش ش��اهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬میزان حمای��ت از تولید در این حوزه و مدیریت‬ ‫در تعیی��ن تعرفه واردات یکی از ماموریت های مهم و‬ ‫ضروری دولت برای بخش معدن در س��ال ‪ ۹۵‬است‪.‬‬ ‫در غیراین صورت سال سختی در انتظار بخش معدن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخ��ش تجهیزات معدنی نیز همچون دامپتراک‪،‬‬ ‫دس��تگاه های حفاری و‪ ...‬با کمب��ود مواجهیم و برای‬ ‫مدیری��ت در قیمت تم��ام ش��ده از فناوری های روز‬ ‫جهان عقب هس��تیم‪ .‬بنابراین تح��ول در این زمینه‬ ‫برای توس��عه رقابتی‪ ،‬اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬دربرخی‬ ‫مواد معدنی مانند زنجیره تولید فوالد‪ ،‬دچارگسس��ت‬ ‫هس��تیم و باید توسعه متوازن در همه بخش ها اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫ب�ه عن�وان یک‬ ‫€ €روزنام�ه گس�ترش‬ ‫روزنام�ه تخصصی تا چه حد توانس�ته به بخش‬ ‫معدن و رفع مشکالت ان کمک کند؟‬ ‫سرعت انتقال جدیدترین اخبار‪ ،‬توجه به واقعیت ها‪،‬‬ ‫وس��یع ب��ودن دامن��ه اطالع��ات‪ ،‬تخصصی ب��ودن و‬ ‫مسئولیت اجتماعی از مهم ترین مواردی است که یک‬ ‫روزنامه تخصصی باید به ان بپردازد‪.‬‬ ‫س��رعت انتقال س��ریع خب��ر از دیگ��ر ویژگی های‬ ‫اساسی خبرنویسی است‪ .‬حساسیت کار اطالع رسانی‬ ‫نیاز مخاطبان به دانس��تن سریع اطالعات برای اتخاذ‬ ‫تصمیم درست همچنین رقابت با رسانه ها و بسیاری‬ ‫از موارد دیگر بر ضرورت س��رعت در کار خبررس��انی‬ ‫است‪ .‬از دیگر ویژگی های مهم برای یک روزنامه نگار‬ ‫این است که باید باید سعی کند رویدادها را همانطور‬ ‫که اتفاق افتاده منتشر کند‪.‬‬ ‫از طرف��ی مطالعه مس��تمر در زمینه های مختلف‬ ‫و پش��توانه علمی فنی مهم قدرت مان��ور خبرنگار را‬ ‫در نگارش و تنظیم خبر بیش��تر می کند‪ .‬مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی روزنامه ن��گاران و متخصصان مطبوعاتی به‬ ‫علت افزایش تیراژ روزنامه ها و مجالت و وجود وسایل‬ ‫ارتباطی دیگر همچون رادیو و اینترنت بسیار سنگین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین اگر خبرنگاران‪ ،‬نویسندگان و‬ ‫تهیه کنن��دگان صالحی��ت انجام وظای��ف حرفه ای را‬ ‫نداش��ته و نتوانن��د اخبار صحی��ح را در اختیار مردم‬ ‫بگذارن��د اعتم��اد و اطمینان مردم نس��بت به انها از‬ ‫دست می رود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان مدیریت روزنام��ه‬ ‫با توجه به‬ ‫ش��اخص های ارائه شده برای مخاطبان خود به نحوی‬ ‫دیده ش��ده که توانس��ته به طور مطلوب پاس��خگوی‬ ‫مخاطبان در گروه های تخصصی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫ل ‪ ۹۴‬باش��د که امیدواریم در سال ‪ ۹۵‬نیز که‬ ‫در س��ا ‬ ‫سال بس��یار مهم و حساسی برای بخش تولید کشور‬ ‫است همچنان برای وظیفه مهم اطالع رسانی که ابزار‬ ‫توسعه در هر جامعه ای است‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی طرح فوالد نی ریز‬ ‫علی همتی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس گفت‪ :‬مرحله نخست‬ ‫طرح فوالد نی ریز در قالب تولید اهن اسفنجی با ‪۸۰‬درصد پیشرفت درحال اجراست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح یکی از طرح های هشت گانه فوالد کشور است که ساخت ان در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۴۰۰‬هکتار در حال اجراست‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توقف ‪ ۲۵‬روزه تریلی های‬ ‫حامل سیمان ایران در مرز عراق‬ ‫جلوگیری از سیاست های‬ ‫اشتباه واردات فوالد‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارک��ه اصفهان روند قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی را در س��ال اینده پیش بینی ک��رد و گفت‪ :‬قیمت ‬ ‫محصوالت فوالدی در س��ال اینده به تدریج روند صعودی‬ ‫پیش خواهد گرفت‪ .‬به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬بهرام سبحانی‬ ‫با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬براس��اس شرایط فعلی بازار‬ ‫جهانی فوالد به ویژه قیمت های تمام شده محصول در چین‬ ‫و همچنی��ن قیمت فروش محصوالت این کش��ور می توان‬ ‫پیش بین��ی کرد که قیمت ها در س��ال اینده به تدریج روند‬ ‫صع��ودی پی��ش خواهد گرف��ت‪ .‬او افزود‪:‬این ام��ر به دلیل‬ ‫وضعی��ت قیم��ت تمام ش��ده و قیمت ف��روش و همچنین‬ ‫کاهش تولید در این کش��ور است که فعال به نظر می رسد‬ ‫موجب زیان تولید کنندگان در این کش��ور ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین برخی موضوعات زیس��ت محیطی و عوامل دیگر‬ ‫احتم��اال موجب کاه��ش در حجم تولید چی��ن و افزایش‬ ‫قیمت در بازار فوالد خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالدمبارکه اصفهان با بیان اینکه در فضای‬ ‫پس��اتحریم‪ ،‬راه اندازی پروژه های نفت و گاز‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫و ف��والد ه��م تاثیرگذار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درش��رایط فعلی‬ ‫ات��کا به فروش نفت ب��ا توجه به روند نزول��ی قیمت نفت‪،‬‬ ‫تنه��ا می تواند در تامی��ن حقوق کارمندان‪ ،‬بازنشس��تگان‬ ‫و یارانه کارس��از باش��د و برای عبور از این ش��رایط نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید است‪ .‬برای س��رمایه گذاری نیز‬ ‫مناب��ع مالی اولوی��ت دارد که منابع خارج��ی ارزان قیمت‬ ‫می تواند این کاستی ها را جبران کند‪.‬‬ ‫س��بحانی افزود‪ :‬همگرایی و کاهش هزینه ها و راه اندازی‬ ‫ی��ک ش��رکت ادغامی ‪10‬میلی��ون تنی ف��والد در منطقه‬ ‫خلیج ف��ارس یکی دیگر از راهکارهای دس��تیابی به اهداف‬ ‫افق چشم انداز است‪ ،‬از س��ویی باید ‪ 6‬شرکت تولیدکننده‬ ‫ف��والد در منطق��ه خلیج ف��ارس ب��ا ه��م ادغام ش��وند تا‬ ‫هدف گ��ذاری تولی��د ‪10‬میلیون تن ف��والد در این منطقه‬ ‫امکانپذیر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چنین اتفاق��ی مزیت های همگرایی و‬ ‫کاهش هزینه ها را نیز در پی خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به خاطر داش��ته باش��یم اگر بخواهیم ملی فکر بکنیم این‬ ‫اتف��اق باید رخ بدهد‪ ،‬در حال حاضر ‪ 6‬ش��رکت در منطقه‬ ‫ویژه خلیج فارس به صورت جزیره ای مشغول به کار هستند‬ ‫و سرمایه گذار ی های انها هم ب ه صورت لکه ای است که این‬ ‫شکل از فعالیت‪ ،‬عواقبی جز تلف شدن وقت‪ ،‬انرژی و منابع‬ ‫را در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��بحانی خاطرنشان کرد‪ :‬برای رفع رکود حاکم بر بازار‬ ‫فوالد و جلوگیری از سیاس��ت های اشتباه واردات فوالد با‬ ‫ارز مبادل��ه ای یا واردات از چین و اوکراین‪ ،‬باید مانند همه‬ ‫کشورها در برابر صادرات چین و روسیه و اوکراین از طریق‬ ‫وض��ع تعرفه و قوانین ضددامپینگ از تولید داخل حفاظت‬ ‫کنی��م و ما کال توقع دیگری غی��ر از این از دولت نداریم و‬ ‫انتظار می رود دولت بیش از پیش از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫همانطور که سیاس��ت دولت چین صدور محصوالت در‬ ‫هر شرایطی و دادن مشوق به تولید کنندگان بدون در نظر‬ ‫گرفتن قیمت است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کرباسیان در مراسم معارفه جدید منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫ظرفیت تولید فوالد در منطقه ویژه خلیج فارس به ‪ 10‬میلیون تن می رسد‬ ‫گروه معدن‬ ‫عکس ها‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۲۵۰‬تریلی حامل س��یمان ایرانی در مرز عراق‬ ‫توقیف شد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان سیمان اهواز گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬روز است که‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۲۵۰‬کامیون عراقی در مرز عراق نزدیک به پایانه‬ ‫چذابه توقیف شده اند‪.‬‬ ‫صادق س��واعدی افزود‪ :‬دول��ت عراق از تخلی��ه بار این‬ ‫کامیون ها و تحویل بار به واردکنندگان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت عراق علت توقف کامیون های س��یمان‬ ‫را جعلی بودن و منقضی ش��دن مجوزهای ترخیص عنوان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صادرکنندگان س��یمان اهواز با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه گمرک ع��راق اقدام ب��ه بازگردان��دن برخی از‬ ‫کامیون ه��ای توقیف ش��ده به ای��ران کرده‪ ،‬اف��زود‪ :‬توقف‬ ‫محموله های س��یمان در مرز عراق ع�لاوه بر اتالف هزینه‬ ‫و زمان موجب رکود بازار داخلی سیمان در استان می شود‪.‬‬ ‫سواعدی گفت‪ :‬با بازگشت محموله های توقیفی به استان‬ ‫تعادل بازار داخلی متزلزل ش��ده و با مازاد عرضه و به تبع‬ ‫ان کاهش شدید قیمت ها مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه سیمان س��فید که ارزش ترخیص‬ ‫باالیی نس��بت به گچ س��فید دارد‪ ،‬به کش��ور عراق قاچاق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان سیمان اهواز گفت‪ :‬مجوز‬ ‫ترخیص سیمان برای شرکت های اس��تثماری مجوزهایی‬ ‫هس��تند که برای پروژه های خاص دولتی و نیمه دولتی در‬ ‫ع��راق صادر می ش��وند و ارزش ترخی��ص ان حدود ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬دالر است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫کارخانه ‪1/2‬‬ ‫میلیون تنی‬ ‫(شمش) «فوالد‬ ‫کاوه جنوب» تا‬ ‫انتهای بهار‬ ‫و «سبا فوالد»‬ ‫با ظرفیت تولید‬ ‫‪1/6‬میلیون تن‬ ‫اهن اسفنجی در‬ ‫نیمه دوم سال‬ ‫‪95‬‬ ‫به بهره برداری‬ ‫می رسند‬ ‫مراسم معارفه عبدالمجید عبدلی زاده به عنوان‬ ‫مدیرعام��ل جدید منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫صبح روز سه ش��نبه با حض��ور رییس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬معاون اس��تاندار هرم��زگان و جمعی از‬ ‫مسئوالن این استان‪ ،‬مدیرعامل جدید منطقه ویژه‬ ‫خلیج فارس معرفی شد‪ .‬در این مراسم همچنین با‬ ‫اهدای لوحی از زحمات مس��عودهندیان به عنوان‬ ‫مدیرعامل پیشین این منطقه قدردانی شد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان در این مراسم گفت‪ :‬منطقه‬ ‫ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به س��بب‬ ‫قرار گرفتن در مجاورت اب های ازاد و دسترس��ی‬ ‫ب��ه انرژی گاز و برق‪ ،‬ب��رای ایجاد ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت تولید فوالد اماده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دس��تیابی به ای��ن ظرفیت تولید‪ ،‬در‬ ‫س��فر رییس جمهوری به استان هرمزگان تصویب‬ ‫ش��د اما اکنون نیز تاکید داری��م با وجود امکانات‬ ‫زیرس��اختی منطقه‪ ،‬به این هدف دست خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل با یاداوری اینکه این برنامه‬ ‫ت��ا افق چش��م انداز تحق��ق می یابد‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قرارداد ایجاد نیروگاه ‪ ۲۳۵‬مگاواتی در منطقه در‬ ‫حال اجرا اس��ت و پیش بینی می شود این طرح تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۵‬راه اندازی شود‪ .‬به گفته کرباسیان‪،‬‬ ‫منطقه وی��ژه خلیج فارس در عین ح��ال قرارداد‬ ‫دومی برای یک نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی در دس��ت‬ ‫اجرا دارد اما با توجه به واگذاری شرکت الومینیوم‬ ‫المهدی‪ ،‬مشکالتی در اجرا ایجاد شد که هم اینک‬ ‫در حال رفع انها هستیم و پیش بینی می شود این‬ ‫نیروگاه تا ‪ 2/5‬س��ال این��ده وارد مدار تولید برق‬ ‫ش��ود‪ .‬وی همچنین از افزوده شدن ‪ ۲۵۰۰‬هکتار‬ ‫جدید به مس��احت منطقه وی��ژه صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج فارس خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شرایط مس��اعدی برای ورود س��رمایه گذاران در‬ ‫این ناحیه ایجاد ش��ده که توس��عه صنایع فوالد‪،‬‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬پتروش��یمی و پاالیش��گاهی و‪ ...‬این‬ ‫منطقه را به عس��لویه سوم کش��ور تبدیل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬درحال حاضر ناحیه معدنی سنگان در شمال‬ ‫ش��رق کش��ور به دلیل ذخای��ر ‪ 1/2‬میلیارد تنی‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬به عسلویه دوم کش��ور شهرت یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه در اولویت‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایمی��درو ضم��ن اعالم‬ ‫حمای��ت از س��رمایه گذاران داخل��ی و توج��ه به‬ ‫اقتص��اد مقاومتی تصریح کرد‪ :‬برای تحقق اهداف‬ ‫توس��عه ای منطق��ه ویژه خلیج فارس ب��ه ویژه در‬ ‫بخش فوالد باید عالوه بر توجه به سرمایه گذاران‬ ‫داخلی‪ ،‬س��رمایه خارجی بیشتری نیز جذب شود‬ ‫و این عوامل‪ ،‬مس��یر تحقق هدف ‪۸‬درصدی رشد‬ ‫اقتصاد را هموار می کند‪.‬‬ ‫کرباس��یان یاداور ش��د‪ :‬چین توانست با چنین‬ ‫نگاهی‪ ،‬س��رمایه خارج��ی قابل مالحظه ای جذب‬ ‫کن��د و به رش��د ب��االی اقتصادی دس��ت یابد به‬ ‫ط��وری که افزون بر ‪ ۴‬ه��زار میلیارد دالر ذخیره‬ ‫ارزی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین به امضای قرارداد با ش��رکت های‬ ‫المانی و داخلی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این منطقه‬ ‫دو کارخان��ه در صنایع پتروش��یمی ایجاد خواهد‬ ‫شد که زمینه ساز تحولی بزرگ در استان و کشور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تولید فوالد در ان شرکت است‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر ظرفیت تولید فوالد خام در فوالد‬ ‫هرم��زگان به ‪ 1/6‬میلیون تنی می رس��د که قرار‬ ‫اس��ت در سال ‪ 95‬عملیات اجرایی فاز توسعه این‬ ‫شرکت اغاز شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خبر داد که طرح گندله س��ازی‬ ‫مادکوش ب��ه ظرفیت تولید س��االنه ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫تن که هم اینک در حال س��اخت است تا انتهای‬ ‫سال اینده در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ای جدی��د ف��والد در منطقه صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس در سال ‪ 95‬وارد مدار‬ ‫تولید می شوند‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان در این سفر و با بیان این خبر‬ ‫افزود‪ :‬کارخانه ‪ 1/2‬میلیون تنی (ش��مش) «فوالد‬ ‫کاوه جن��وب» ت��ا انتهای بهار و «س��با فوالد» با‬ ‫ظرفیت تولید ‪1/6‬میلیون تن اهن اس��فنجی در‬ ‫نیمه دوم سال ‪ 95‬به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫مه��دی کرباس��یان ای��ن خب��ر را در بازدید از‬ ‫طرح ه��ای منطقه وی��ژه صنایع معدن��ی و فلزی‬ ‫خلیج فارس اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬دو یادداش��ت‬ ‫تفاهم نیز با شرکت های «اس ام اس دماگ» المان‬ ‫و «دانیل��ی» ایتالیا برای توس��عه فوالد هرمزگان‬ ‫منعقد ش��ده که هدف ان ‪ 2‬برابر ش��دن ظرفیت‬ ‫پ��روژه گندله س��ازی مادکوش با ه��دف تولید‬ ‫ساالنه ‪5‬میلیون تن در سال‪ ،‬در ‪ 2‬فاز ( ظرفیت هر‬ ‫فاز ‪ 2/5‬میلیون تن در سال) به منظور استفاده در‬ ‫فرایند تولید اهن اسفنجی به روش « ای پی سی»‬ ‫در حال س��اخت اس��ت‪ .‬فناوری مورد استفاده در‬ ‫این پروژه روش ک��وره دوار ( الیس چالمرز) بوده‬ ‫و محل اج��رای ان‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس در بندر عباس است‪.‬‬ ‫م��دت زم��ان اج��رای پ��روژه ‪ 30‬م��اه در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده اس��ت‪ .‬کارفرم��ای ای��ن پ��روژه‬ ‫ش��رکت گندله سازی مادکوش اس��ت و پیمانکار‬ ‫« ای پی س��ی» پ��روژه ش��رکت «‪ »BSIET‬چین‬ ‫است که بخش اجرای این پروژه به شرکت پارس‬ ‫کارن کار سپرده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی کارخانه های جدید فوالد‬ ‫منطقه ویژه خلیج فارس در سال ‪95‬‬ ‫‹ ‹گ�ذری ب�ر پ�روژه گندله س�ازی‬ ‫«مادکوش»‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫برای نخستین بار در شهر اراک‪:‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو)‬ ‫مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده ش��رکت الومینیوم‬ ‫ای��ران (ایرالکو) با حضور رئیس دفتر مجامع س��ازمان ایمیدرو‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و اعض��ای هیات مدی��ره ایرالکو‪ ،‬دبیر کل س��هام‬ ‫عدالت کشور‪ ،‬مدیر کل سهام عدالت سازمان خصوصی سازی‪،‬‬ ‫نمایندگان بورس اوراق بهادار و تمامی سهامداران عمده‪ ،‬جمع‬ ‫انبوهی از س��هامداران خرد‪ ،‬نمایندگان کارگران و کارکنان این‬ ‫شرکت برای نخستین بار در اراک برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدتقی ابوالحس��نی‪ ،‬دبیرکل کانون ش��رکت های س��هام‬ ‫عدالت کل کش��ور در این مجمع در سخنانی خطاب به نماینده‬ ‫سازمان بورس در مجمع ضمن انتقاد به مصوبات مجمع عمومی‬ ‫تیم مدیریت گذش��ته اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در مجمع عمومی‬ ‫تیم مدیریت گذشته که در تاریخ ‪ 29‬تیر ماه برگزار شد‪ ،‬شاهد‬ ‫مصوباتی نظیر تعلق مبلغ ‪ 700‬میلیون تومانی به عنوان پاداش‬ ‫با نام حق السعی هیات مدیره بودیم که به شدت بر ان اعتراض‬ ‫داش��تیم اما متاس��فانه س��ازمان بورس اقدام��ی در این زمینه‬ ‫نداش��ت‪ .‬مجمع عموم��ی امروز و با تیم مدیری��ت جدید‪ ،‬قابل‬ ‫مقایسه با مجمع گذشته در تیم هیات مدیره قبلی نیست و این‬ ‫تیم به دنبال تحقق حقوق سهامداران است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل مختاری دول��ت ابادی مدیرکل دفتر امور س��هام‬ ‫عدالت س��ازمان خصوصی سازی کش��ور نیز در مجمع ایرالکو‬ ‫در س��خنانی اظهار داشت‪ :‬مهندس پورعطار و تیم هیات مدیره‬ ‫بس��یار سالم و حرفه ای هستند و شرکت ایرالکو به اهل فن ان‬ ‫سپرده شده و ما به اینده شرکت بسیار خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬تصمیماتی که در این مجمع در راس��تای پرداخت‬ ‫مبلغ علی الحس��اب به سهامداران خرد گرفته شد قطعا هم به‬ ‫س��ال جاری میزان ‪ 17‬درصد کاه��ش در تعداد دیگهای خارج‬ ‫نفع ش��رکت و هم به نفع تمامی س��هامداران خواهد بود و این‬ ‫شده از مدار داش��ته ایم که با احتساب هزینه ‪ 3‬میلیارد ریالی‬ ‫در حالیس��ت که در حال حاضر به دلیل مشکالت مالی شرکت‬ ‫برای تعمیر هر دیگ ما بالغ بر ‪ 51‬میلیارد ریال‬ ‫سهامداران عمده هیچ سودی را دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫توانس��ته ایم در میزان هزین��ه ها صرفه جویی‬ ‫وی اب��راز امی��دواری کرد‪ :‬ب��ا تدابیر هی��ات مدیره‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫و تالش ه��ای کارکنان قطعا ایرالک��و در اینده ای نه‬ ‫چندان دور به جایگاه شایس��ته و بایسته خود خواهد مدیرکل دفتر‬ ‫وی در خص��وص میزان مص��رف انرژی بیان‬ ‫داش��ت‪ :‬در ‪ 6‬ماهه نخس��ت امسال برای تولید‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫امور سهام‬ ‫مجید پورعطار مدیرعامل ش��رکت الومینیوم ایران عدالت سازمان یک کیلوگرم الومینیوم میزان ‪ 18/5‬کیلوامپر‬ ‫انرژی مصرف می شد که این رقم در نیمه دوم‬ ‫(ایرالکو) در این مجمع در س��خنانی به بیان برخی از‬ ‫عملکردها و دس��تاوردهای ش��رکت از زمان مدیریت خصوصی سازی امس��ال به ‪ 17/64‬کیلوامپر به ازای تولید هر‬ ‫عام��ل و هیات مدیره جدید ایرالک��و پرداخت و اظهار کشور‪ :‬مهندس کیلوگرم الومینیوم رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی میانگین تولی��د مذاب در خط‬ ‫کرد‪ :‬ما در ش��رایطی ش��رکت را تحوی��ل گرفتیم که پورعطار و تیم‬ ‫قدیم احیاء کارخانه از رقم ‪ 4653‬تن در شش‬ ‫ش��رکت یک مجمع بالتکلیف داش��ت ول��ی علیرغم هیات مدیره‬ ‫ماهه نخس��ت امس��ال به رق��م ‪ 5539‬تن در‬ ‫تمامی مشکالت توانستیم دستاوردهای خوبی را برای‬ ‫شرکت بوجود اوریم و مطابق برنامه ی ‪ 10‬گانه ای که بسیار سالم‬ ‫‪ 5‬ماهه دوم امسال رسیده است‪.‬‬ ‫و حرفه ای‬ ‫مدیرعامل ایرالک��و با اذعان به اینکه علیرغم‬ ‫در ب��دو ورود ارائ��ه داده بودیم حرکت نموده و تمامی‬ ‫اینکه از ابتدای س��ال با روند افزایش��ی قیمت‬ ‫این دس��تاوردها را مرهون تالش��های مدیریت‪،‬اعضای‬ ‫هستند و‬ ‫هی��ات مدیره‪،‬زحمات ب��ی دریغ کارکنان ش��رکت و شرکت ایرالکو تمام ش��ده تولید الومینیوم در ش��رکت مواجه‬ ‫بوده ایم در ‪ 5‬ماهه اخیر با تدابیر اندیشیده شده‬ ‫همچنین همکاری بس��یار خوب دولت با این ش��رکت‬ ‫به اهل فن ان روند کاهشی را بر این مهم حاکم نموده ایم‪ ،‬در‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه افزایش روند کمی و کیفی تولید محصوالت سپرده شده و ما خصوص قرارداد بلندمدت خرید پودر الومینا با‬ ‫ش��رکت اش��اره نمود و گفت‪ :‬در بح��ث تولید خالص به اینده شرکت نالکوی هند توضیح داد‪ :‬از زمان شروع فعالیت‬ ‫م��ن در ایرالکو‪ ،‬یکی از برنامه های اعالم ش��ده‬ ‫الومینی��وم در کارگاه احیاء قدیم و جدید ش��رکت در بسیار خوشبین‬ ‫شفاف س��ازی محیط بازرگان��ی خارجی و بهره‬ ‫‪ 11‬ماهه س��ال جاری رقم تولید ‪ 158‬هزار و ‪ 500‬تن‬ ‫هستیم‬ ‫گیری بیش��ینه از بازاره��ای خارجی از طریق‬ ‫و در کارگاه ریخ��ت ‪ 166‬هزار و ‪ 500‬تن بوده اس��ت‬ ‫که نس��بت به سال گذشته ‪ 0/09‬درصد افزایش تولید ‪.‬‬ ‫قراردادهای بلندمدت بوده اس��ت‪ .‬در نخستین‬ ‫گام متوجه ش��دیم قبل از دوره فعالیت ما‪ ،‬مواد اولیه با قیمت‬ ‫محصوالت داشته ایم‪.‬‬ ‫ثابت خریداری می ش��د که چنین کاری کمتر در دنیا مرس��وم‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ‪ 6‬ماهه اول امس��ال به دلیل مش��کالت‬ ‫است‪ .‬در راستای اصالح این وضعیت‪ ،‬به سمت عقد قراردادهای‬ ‫مالی ش��رکت با کاهش ‪ 2800‬تنی میزان تولید مواجه بود که‬ ‫بلندمدت در این زمینه رفتیم و در همین راس��تا نیز در مزایده‬ ‫پس از تغییر مدیریت ش��رکت با تدابیری که اندیشیده شد در‬ ‫قرارداد یک س��اله با نالکو هند ش��رکت کردیم‪ .‬ابتدا در نالکوی‬ ‫‪ 6‬ماهه دوم س��ال نه تنها توانس��تیم این می��زان کاهش تولید‬ ‫هند ثبت ش��دیم و بعد هم برنده مزایده برای خرید ‪ 300‬هزار‬ ‫را جبران کنیم بلکه توانس��تیم نس��بت به میزان تولید در سال‬ ‫تن الومینا ظرف مدت یک س��ال ش��دیم‪ .‬قبال پودر الومینا با‬ ‫گذشته نیز پیشی بگیریم‪.‬‬ ‫قیم��ت ب��االی ‪ 350‬دالر و حتی بعضا ت��ا ‪ 430‬دالر خریداری‬ ‫پورعطار از افزایش میزان ش��اخص کیفی فلز تولیدی در پنج‬ ‫می ش��د‪ .‬حتی بخش��ی از این الومینا نیز ک��ه از قبل خریداری‬ ‫ماهه دوم نس��بت به ‪ 6‬ماهه اول امسال خبر داد و در خصوص‬ ‫ش��ده بود در دوره ما وارد و ما مجبور شدیم با الومینای گران‪،‬‬ ‫وضعیت دیگهای موجود شرکت گفت‪ :‬در ‪ 6‬ماهه نخست امسال‬ ‫الومینی��وم ارزان تولی��د کنیم‪ .‬به هر حال نخس��تین محموله‬ ‫تعداد ‪ 20‬دیگ و در ‪ 5‬ماهه دوم ‪ 11‬دیگ از مدار خارج ش��ده‬ ‫الومین��ای ما از هند چندی پیش ب��ا فرمول قیمتی جدید و با‬ ‫اس��ت که این رقم در سال گذش��ته ‪ 48‬دیگ بوده است که در‬ ‫قیمت کمتر از ‪ 250‬دالر وارد کش��ور ش��د که این موفقیت در‬ ‫زمین��ه کاهش هزینه های تمام ش��ده اس��ت و هزینه های ما را‬ ‫در ای��ن زمینه منطقی خواهد ک��رد‪ .‬این یک اتفاق بزرگ برای‬ ‫صنعت الومینیوم کش��ور است و ظرف ماه های اینده اثرات ان‬ ‫را خواهیم دید‪.‬‬ ‫وی در خص��وص مزایای ق��رارداد بلندمدت ب��ا نالکوی هند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهمترین حس��ن ان این بود که ما دست واسطه ها‬ ‫و دالل ه��ا را در زمینه خرید الومینای موردنی��از ایرالکو کوتاه‬ ‫کردیم و توانس��تیم به صورت مستقیم از تولیدکننده اصلی به‬ ‫نس��بتی از قیم��ت ‪ LME‬خرید کنیم و حس��ن دیگر ان این‬ ‫اس��ت که امکان خرید با ارز مبادله ای هم وجود دارد‪ .‬اگر با ارز‬ ‫مبادله ای حساب کنیم شاید زیر ‪ 16‬درصد ‪ LME‬برای ما تمام‬ ‫شود که در طول سال های فعالیت ایرالکو بی نظیر بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر یکی از سیاست های ما تامین مواد‬ ‫اولیه از منابع داخلی اس��ت‪ .‬همانطور ک��ه می دانید تنها واحد‬ ‫الومینای کش��ور الومینای جاجرم اس��ت که یک س��وم از کل‬ ‫نیاز کش��ور را تامین می کند اما سیاس��ت م��ا حداکثر خرید از‬ ‫الومینای جاجرم اس��ت‪ .‬با محوریت ایمی��درو توافق خوبی در‬ ‫م��ورد بازپرداخت بدهی ها ب��ه الومینای جاجرم صورت گرفته‬ ‫اس��ت و ما در این زمینه به یک فرمول خوبی رس��یدیم که در‬ ‫حال عملیاتی و اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی تا کنون بالغ بر ‪ 30‬میلیون دالر از طریق لغو و‬ ‫تعدیل برخی از قراردادهایی که در گذش��ته بسته شده بود در‬ ‫هزینه ها صرفه جویی ش��ده اس��ت و شرکت در حل مشکالت‬ ‫مالی و نقدینگی اقدامات و همکاری خوبی با بانکها و سازمانهای‬ ‫مربوطه جهت تقس��یط بدهی ها و استفاده از تسهیالت داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در بازارهای داخل و خارج از کش��ور از ابتدای‬ ‫مدیرعامل ایرالکو‪ :‬قرارداد‬ ‫بلندمدت خرید پودر الومینا با‬ ‫نالکوی هند و تبدیل فضای دعوا به‬ ‫فضای گفتمان و تعامل دو شاهکار‬ ‫ایرالکو در نیمه دوم سال ‪ 94‬است‬ ‫همچنین تولید را افزایش و ش��رایط تولی��د و محیط کار را به‬ ‫میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬هر خط به طور تقریب��ی ‪ ۲۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن ظرفیت تولید دارد که جمعا در خطوط ‪ ۴ ، ۳‬و ‪ ۵‬تولید به‬ ‫میزان ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن می رس��د که امید اس��ت با بهسازی‬ ‫خطوط ‪ 4‬و ‪ 5‬این رقم بطور چشمگیری افزایش یابد‪.‬‬ ‫پورعطار در خصوص طرح توس��عه ایرالکو در خیراباد گفت‪:‬‬ ‫طرح کارگاه اندس��ازی ایرالکو از س��ال ‪ 91‬در منطقه شهرک‬ ‫صنعتی خیراباد اراک در زمینی به مس��احت ‪ 150‬هکتار اغاز‬ ‫ش��د که به دلیل مشکالت مالی تقریبا متوقف شده بود ولی در‬ ‫نیمه دوم سال جاری علیرغم تمامی مشکالت روند احداث این‬ ‫کارخانه را ادامه دادیم و تاکنون ‪ 45‬درصد پیش��رفت داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ایرالکو بایس��تی در این��ده نزدیک به‬ ‫جایگاه شایسته و واقعی خود در سطوح بین المللی برسد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫ایرالکودرگام ه��ای بعدی با احداث یک اس��ملتر ‪350‬هزارتنی‬ ‫دیگ��ر ظرفی��ت تولید خود را به یک میلی��ون تن مورد نظر در‬ ‫برنامه خواهد رساند‪.‬‬ ‫مهن��دس داود باق��ری رئیس مجمع عموم��ی ایرالکو و نائب‬ ‫رئی��س هیئت مدیره ی ش��رکت الومینیوم ای��ران در گفتگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از مش��خصه های این مجمع حضور بیش از‬ ‫‪ ۸۵‬درصد س��هامداران و همدلی و همگرایی اکثریت صاحبان‬ ‫س��هام در حل مشکالت و مسائل پیش امده برای صورت های‬ ‫مالی سال ‪ ۹۳‬شرکت بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از دیگر مصوب��ات مجمع ام��روز‪ ،‬پرداخت مبلغ‬ ‫س��ال ‪ 93‬با روند افزایش قیمت فلز الومینیوم روبرو بوده ایم و‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ریال به صورت علی الحساب به سهام داران خرد و حل‬ ‫این در حالیس��ت که که در سال ‪ 94‬با نوسان قیمت زیادی در‬ ‫مشکالت مربوط به نماد این شرکت با همکاری سازمان بورس‬ ‫بازارها مواجه بوده ایم‪.‬‬ ‫و اوراق بهادار بود‪.‬‬ ‫وی ح��ل مش��کالت کارکنان‪،‬اص�لاح اضاف��ه‬ ‫باقری اظه��ار امی��دواری کرد‪ :‬با حسابرس��ی‬ ‫کاری ه��ای چندصد س��اعته غی��ر متعارف‪،‬توجه و‬ ‫صورت های مالی یک سال منتهی به ‪،93/12/29‬‬ ‫سرمایه گذاری در بحث اموزش و ورزش را از دیگر دبیرکل کانون وضعیت مالی ش��رکت برای صاحبان سهام‪ ،‬افکار‬ ‫عمومی و سازمان محترم بورس اوراق بهادار و نیز‬ ‫دستاوردهای شرکت در نیمه دوم سال جاری عنوان شرکت های‬ ‫نمود‪ .‬پور عطار توجه به بحث محیط زیست و ایجاد سهام عدالت کل بازار سرمایه شفاف ش��ده و نماد شرکت در تاالر‬ ‫تعامل بین مردم و ش��رکت را یکی از دستاوردهای‬ ‫بورس به صورت واقعی و پایدار بهبود یابد‪.‬‬ ‫مهم ایرالکو در ماههای اخیر برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬کشور‪ :‬متاسفانه‬ ‫وی با اش��اره ب��ه پروژه های توس��عه ای و نیز‬ ‫بهس��ازی خطوط تولید یکی از بزرگترین اقدامات و در مجمع عمومی نوس��ازی و بهس��ازی خطوط تولی��د ‪،‬خرید مواد‬ ‫اولیه و فروش محصوالت تولیدی ش��رکت اظهار‬ ‫افتخارات هیئت مدیره جدید است که ضمن کاهش تیم مدیریت‬ ‫الودگی هوا و کاهش دغدغه فعاالن زیست محیطی‪ ،‬گذشته که در امیدواری کرد که سال ‪ ۹۵‬سال بسیار خوبی برای‬ ‫افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی نیز محقق‬ ‫ایرالکو ‪ ،‬کارکنان و سهامدارانش باشد‪.‬‬ ‫می ش��ود که این مهم یکی از اولویت های کاری ما تاریخ ‪ 29‬تیر‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیر عامل و هیئت مدیره ش��رکت‬ ‫در سال جدید نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫ماه برگزار شد‪ ،‬و تقریبا اغلب س��هامداران تمامی مس��اعی خود‬ ‫وی با بیان اینکه پیاده سازی روش بکار برده شده شاهد مصوباتی را ب��ه کار گرفته اند تا ایرالکو ب��ه عنوان یکی از‬ ‫در خط ‪ ۳‬تولید‪ ،‬در خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۵‬کارخانه از جمله نظیر تعلق مبلغ قدیمی تری��ن برندهای الومینی��وم منطقه بتواند‬ ‫برنامه های شرکت در سال ‪ 95‬است‪،‬گفت‪ :‬با بهینه‬ ‫جای��گاه خود را در ب��ازار س��رمایه و در رقابت با‬ ‫س��ازی و نوس��ازی خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۵‬درصدد هس��تیم ‪ 700‬میلیون‬ ‫برنده��ای برتر جهان باز یاب��د‪ .‬باقری با تاکید بر‬ ‫تا نگرانی های زیس��ت محیط��ی را از میان برداریم تومانی به عنوان ض��رورت قرار گرفت��ن ایرالکو در جای��گاه واقعی‬ ‫خود در عرص��ه صنعت و اقتص��اد منطقه گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن این طرح دارای توجی��ه فنی و اقتصادی پاداش با نام‬ ‫باالیی برای شرکت است‪.‬‬ ‫حق السعی هیات برندینگ‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬س��ود اوری و کاهش‬ ‫وی افزود‪ :‬قرارداد بهینه س��ازی خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۵‬با‬ ‫قیمت تمام ش��ده و مدیری��ت هزینه ها در کنار‬ ‫استفاده از سرمایه گذاری خارجی تقریبا نهایی شده مدیره بودیم‬ ‫پذیرش مس��ئولیت اجتماع��ی و اهتمام به پیوند‬ ‫و از به��ار ‪ ۹۵‬عملیات ان اغاز می ش��ود و ما تالش ‪.‬‬ ‫مج��دد با جامعه ش��هری اراک مهمترین دغدغه‬ ‫خواهیم نمود که در کمترین زمان ممکن این دو خط را بهینه‬ ‫مدیران فعلی ایرالکو است‪ .‬رئیس مجمع عمومی شرکت ایرالکو‬ ‫س��ازی و نوس��ازی کنیم تا هم سطح اش��تغال موجود و تولید‬ ‫افزود‪ :‬ش��فافیت مالی و انضباط اقتصادی که از شعارهای اصلی‬ ‫افزایش یابد و هم دغدغه های مردم و فعاالن سازمانهای مردم‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید و از محرک های اصلی توس��عه ی پایدار‬ ‫نهاد در حوزه محیط زیست از بین رود‪.‬‬ ‫است؛ از روز اول در دستور کار تیم مدیریتی جدید ایرالکو بوده‬ ‫مدیر عامل ش��رکت الومینیوم ایران با اش��اره به پایان طرح‬ ‫و در سال اینده نیز در دستور کار مدیریت ایرالکو قرار دارد‪.‬‬ ‫بهس��ازی خط ‪ ۳‬در س��ال جاری ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خط ‪ ۳‬ایرالکو با‬ ‫داود باق��ری در پایان ضمن تش��کر از مس��ئولین اس��تان و‬ ‫اس��تفاده از توان متخصصین داخل��ی و پیمانکار چینی‪ ،‬بهینه‬ ‫مسئولین ش��هر اراک که به برگزاری مجمع عمومی این بنگاه‬ ‫سازی و نوسازی شد و در حال حاضر در حال بهره برداری است‬ ‫بزرگ اقتصادی کمک کردند‪ ،‬اف��زود‪ :‬برگزاری مجامع عمومی‬ ‫ک��ه این خط نگرانی های محی��ط کار را به میزان قابل توجهی‬ ‫ش��رکت ها و بنگاههای عمومی اس��تان در ش��هر اراک دارای‬ ‫برط��رف کرده و اجرای این پروژه دارای توجیه فنی و اقتصادی‬ ‫خیرات و برکات زیادی برای شهر اراک خواهد بود و امیدواریم‬ ‫می باش��د به این معنا که مصرف ان��رژی را ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫دیگر بنگاه ها نیز این اقدام را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫هدر رفت مواد اولیه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است‬ ‫شایان ذکر است در این مجمع مقرر گردید صورت های مالی‬ ‫منتهی به ‪ 93/12/29‬مشتمل بر ترازنامه‪ ،‬عملکرد سود و زیان‬ ‫و صورت گردش وجوه نقد مورد حسابرسی ویژه توسط شرکت‬ ‫حسابرس��ی « هوش��یار ممیز » قرار گیرد و در مجمع عمومی‬ ‫اتی قرائت و بر اس��اس ان صورت های مالی شرکت منتهی به‬ ‫‪ 93/12/29‬مورد بررسی و اظهارنظر واقع شود‪.‬‬ ‫از دیگر مصوبات این مجمع انتخاب موسس��ه حسابرس��ی «‬ ‫هوش��یار ممیز » به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و‬ ‫نیز موسس��ه حسابرسی « اروین ارقام پارس » به عنوان بازرس‬ ‫قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ‪94/12/29‬‬ ‫بود ‪.‬‬ ‫ه��م چنین روزنامه های دنی��ای اقتصاد و اطالعات به عنوان‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‪ 8‬پروژه سرمایه گذاری بلوک شرق‬ ‫محسن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ 8 :‬پروژه سرمایه گذاری‬ ‫کش��ورهای بلوک ش��رق در ایران تصویب ش��ده اس��ت که ارزش پروژه های‬ ‫مصوب برای س��رمایه گذاری ‪ 2‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر اس��ت و در شرایط‬ ‫کنونی کره و چین نیز در صف سرمایه گذاری در ایران قرار دارند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫جالل پور‪ :‬تصویب سرمایه گذاری ‪ 2‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالری خارجی در ایران‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سرونگ تانگ س��انگ‪ ،‬رییس جمهور‬ ‫ویتنام که صبح روز گذش��ته پس از ‪ 43‬س��ال‬ ‫مقدمات ش��روع همکاری های دوباره اقتصادی‬ ‫ای��ران و ویتن��ام را فراه��م کردند بر توس��عه‬ ‫مبادالت تج��اری و اقتصادی میان دو کش��ور‬ ‫همانند همکاری های سیاسی تاکید داشتند‪.‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ابتدای این جلسه اعالم کرد ‪ :‬بسیار‬ ‫خوشوقت هستم که در خدمت رییس جمهوری‬ ‫سوسیالیس��تی ویتنام هستیم و به مقامات این‬ ‫کشور و هیات تجاری همراه خوشامد می گویم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران و ویتنام روابط سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی بس��یار خوبی با یکدیگ��ر دارند و در‬ ‫تمامی عرصه های بین المللی همواره از یکدیگر‬ ‫حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت یازدهم با اش��اره به‬ ‫توافق هسته ای ایران با گروه ‪ 5+1‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫پی این توافقی ک��ه برای طرفین برد ـ برد بود‬ ‫ما امیدوار هس��تیم بتوانیم پس از رفع موانع و‬ ‫با تکیه بر ظرفیت های مش��ترک ایران و ویتنام‬ ‫مقدمات گس��ترش چش��م گیر روابط میان دو‬ ‫کشور را در عرصه های مختلف مهیا کنیم‪ .‬این‬ ‫عضو کابینه دولت یازده��م تصریح کرد‪ :‬ویتنام‬ ‫در طول تحریم ه��ای ظالمانه ای که علیه ایران‬ ‫اعمال ش��د هم��واره روابط خ��ود را با ما حفظ‬ ‫کرد و ما مطمئن هستیم که سفر رییس جمهور‬ ‫ویتنام به ایران می تواند حجم مبادالت تجاری‬ ‫دو کشور را به ‪ 2‬میلیارد دالر برساند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫دیدار رییس جمهور ویتنام با رییس قوه مجریه‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬به طور قطع ‪ 2‬کشور ایران و‬ ‫ویتنام می توانند روابط فنی‪ ،‬فناوری و فرهنگی‬ ‫خود را با اس��تفاده از ظرفیت شرکت ها افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬ملت ویتنام‬ ‫نیز مانند ملت ایران مقاوم هس��تند و می توانند‬ ‫از تمامی فرصت ها با سرعت کافی استفاده الزم‬ ‫را ببرند و به طور قطع در ش��رایط کنونی هر ‪2‬‬ ‫کشور به دنبال توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این عضو کابین��ه دولت یازدهم گفت‪ :‬ویتنام‬ ‫با جمعیت ‪ 90‬میلیون نفری و ایران با جمعیت‬ ‫‪ 80‬میلیون نفری می توانن��د بازار بزرگی برای‬ ‫یکدیگر محسوب ش��وند و ‪ 2‬کشور با همدیگر‬ ‫در زمینه های کشاورزی‪ ،‬ماهیگیری‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬محص��والت صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی‪،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬حمل ونقل و سرمایه گذاری مشترک‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به تفاهم نامه ای که میان‬ ‫بان��ک مرکزی ‪ 2‬کش��ور امضاء ش��د ادامه داد‪:‬‬ ‫فعاالن اقتص��ادی ایران و ویتنام پس از امضای‬ ‫ای��ن تفاهم نامه می توانند ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫قاب��ل توجهی داش��ته باش��ند و امیدواریم این‬ ‫عرصه برای تاجران و بازرگانان ‪ 2‬کشور هر چه‬ ‫سریع تر مهیا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شکسته ش�دن قفل ‪ 43‬س�اله روابط‬ ‫ایران ـ ویتنام‬ ‫در ادامه این جلس��ه س��رونگ تانگ سانگ‪،‬‬ ‫رییس جمه��ور ویتنام با تش��کر از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت ایران گفت‪ :‬ب��رای من باعث‬ ‫افتخار است که در انجمن تجاری ایران حضور‬ ‫داش��ته باش��م و به همین دلیل از جانب دولت‬ ‫و مردم ویتنام از فعاالن اقتصادی و مس��ئوالن‬ ‫ایرانی تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از ‪ 43‬س��ال که روابط سیاسی‬ ‫دو کشور برقرار ش��ده ما به دنبال این هستیم‬ ‫تا ع�لاوه بر همکاری های سیاس��ی میان ایران‬ ‫و ویتنام زمین��ه همکاری های تجاری میان دو‬ ‫کشور را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران و ویتنام مشترکات بسیار‬ ‫مناس��بی دارند و هر ‪ 2‬کشور بازارهای خوبی‬ ‫برای یکدیگر محسوب می شوند‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور ویتن��ام ب��ا اش��اره ب��ه تاثیر‬ ‫تحریم ها ب��ر حجم روابط تج��اری و اقتصادی‬ ‫ای��ران و ویتن��ام ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ط��ور قطع با‬ ‫برداشته ش��دن تحریم های ظالمانه ای که علیه‬ ‫ای��ران اعمال ش��ده بود ‪ 2‬کش��ور می توانند در‬ ‫زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری مناسبی‬ ‫داشته باشند و سطح روابط اقتصادی فی مابین‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول ارش��د ویتنام��ی با اش��اره به‬ ‫ظرفیت های بس��یار زیاد ایران و ویتنام تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید تمامی این ظرفیت ها را با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت شرکت ها فعال کنیم‪.‬‬ ‫تانگ س��انگ تصری��ح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫تقاضاه��ای زیادی ب��رای گس��ترش همکاری‬ ‫تجاری میان دو کش��ور وج��ود دارد اما تاکنون‬ ‫نتوانسته ایم از ان بهره برداری کنیم و متاسفانه‬ ‫در ش��رایط کنونی حجم رواب��ط تجاری میان‬ ‫ایران و ویتنام در س��طح مناس��ب و قابل قبولی‬ ‫نیس��ت و ای��ن در حال��ی اس��ت که ‪ 2‬کش��ور‬ ‫می توانند سطح مبادالت تجاری خود را افزایش‬ ‫چشمگیری دهند‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور ویتنام با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫ی‬ ‫دی��دار با همت��ای ایران��ی خ��ود هدف گذار ‬ ‫کرده ان��د ت��ا س��طح مب��ادالت تج��اری ایران‬ ‫و ویتن��ام تا ‪ 5‬س��ال اینده ب��ه ‪ 2‬میلیارد دالر‬ ‫برس��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه تاکنون هیچیک‬ ‫از طرفی��ن نتوانس��ته اند از ظرفیت های موجود‬ ‫برای گسترش روابط تجاری استفاده کنند‪ .‬اما‬ ‫می خواهیم تضمین کنیم ک��ه ویتنام عالوه بر‬ ‫تقویت روابط سیاس��ی خود با ای��ران به دنبال‬ ‫گسترش همکاری های تجاری با این کشور نیز‬ ‫هست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مس��ئول ارش��د ویتنامی در‬ ‫دی��دار وی ب��ا رییس جمهور ای��ران طرفین بر‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک تاکید داش��ته و‬ ‫تالش خواهند کرد تا سطح همکاری های مالی‬ ‫و بانکی دو کش��ور نیز افزایش قابل توجهی پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور ویتن��ام گفت‪ :‬برنامه توس��عه‬ ‫ویتنام دس��تاورد بس��یار خوبی برای این کشور‬ ‫محس��وب می ش��ود زی��را موجب ش��د م��ا با‬ ‫کش��ورهای مختلف دنیا و ‪ 70‬س��ازمان جهانی‬ ‫ارتباط داش��ته باش��یم‪ .‬همچنین یکی دیگر از‬ ‫دستاوردهای برنامه توسعه ویتنام؛ ثبت ‪6‬هزار‬ ‫ش��رکت در این کشور اس��ت و همچنین بستر‬ ‫همکاری های ما با کشورهای ا‪.‬سه ‪.‬ان گسترش‬ ‫قابل توجهی یافته است البته در شرایط کنونی‬ ‫همکاری های ویتنام با چین‪ ،‬کره و کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا و امریکا نیز بسیار قابل توجه‬ ‫‹ ‹افزای�ش تب�ادل هیات های تجاری‬ ‫ایران و ویتنام‬ ‫گفتنی اس��ت در ادامه این جلسه رییس اتاق‬ ‫بازرگانی ویتنام اظهار کرد‪ :‬با توجه به س��خنان‬ ‫مقامات دو کش��ور باید گفت ک��ه بیش از ‪40‬‬ ‫ش��رکت ویتنامی برای مذاکره با همتایان خود‬ ‫وارد ایران ش��ده اند و روسای جمهور دو کشور‬ ‫نی��ز تاکید کرده اند ک��ه ارزش مبادالت تجاری‬ ‫ایران و ویتنام تا ‪ 5‬س��ال این��ده به ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر برسد اما در شرایط کنونی حجم مبادالت‬ ‫تج��اری می��ان دو کش��ور چن��دان قابل توجه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نقش تحریم ه��ا در کاهش‬ ‫مب��ادالت تجاری ای��ران و ویتنام اف��زود‪ :‬رفع‬ ‫تحریم ها می تواند برای گسترش روابط تجاری‬ ‫دو کش��ور فرصت های بسیاری را مهیا کند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ویتنام با جامعه بین المللی یکپارچه‬ ‫شده و همین امر موجب شده تا نرخ تعرفه کاال‬ ‫در این کشور ‪ 96‬درصد کاهش یافته و نزدیک‬ ‫صفر برسد‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ویتن��ام تصری��ح‬ ‫کرد‪ :‬نشس��ت امروز که می��ان مقامات و فعاالن‬ ‫اقتصادی ایران و ویتنام برگزار ش��د بس��یار به‬ ‫موقع بود زیرا موجب شد تا ما بتوانیم در دوران‬ ‫پسابرجام بستر استفاده از بازار دو کشور را مهیا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امضای تفاهم نامه میان ایران‬ ‫و ویتنام خاطرنش��ان کرد‪ :‬فع��االن اقتصادی و‬ ‫مسئوالن دو کش��ور باید به سختی کار کنند تا‬ ‫رواب��ط تجاری میان ایران و ویتنام رش��د قابل‬ ‫توجهی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت رف��ع دیدگاه های‬ ‫منفی نس��بت ب��ه ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬رفع‬ ‫تحریم ها؛ فرصت های زیادی را به دنبال دارد و‬ ‫دو کش��ور می توانند با تبادل هیات های تجاری‬ ‫س��طح روابط اقتص��ادی فی مابی��ن را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس اتاق بازرگان��ی ویتنام؛ ایران‬ ‫سومین کش��ور بزرگ واردکننده برنج و ویتنام‬ ‫یکی از صادرکنندگان بزرگ این محصول است‪،‬‬ ‫بنابراین دو کش��ور می توانند با یکدیگر در این‬ ‫زمین��ه و حت��ی در خصوص صنایع نس��اجی‪،‬‬ ‫پارچه بافی و کفش نیز همکاری داش��ته باشند‬ ‫اما الزم اس��ت تا فعاالن اقتصادی این بخش ها‬ ‫ارتباط بیشتری با یکدیگر پیدا کنند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ویتنام با بیان این مطلب‬ ‫که ما ش��نیده ایم که ایران چ��راغ عالءالدین و‬ ‫قالیچ��ه پرنده دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ما می توانیم‬ ‫با یکدیگر در زمینه فرش دس��تبافت ایرانی نیز‬ ‫همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی بار دیگر بر گسترش همکاری های تجاری‬ ‫و اقتص��ادی میان ایران و ویتن��ام تاکید کرده‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬در دیدار روس��ای جمهور ایران‬ ‫و ویتنام پیش��نهاد تش��کیل انجمن مش��ترک‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شناسایی ویزیتورهای قاچاق میوه ‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که ای��ران و ویتنام‬ ‫می توانند مح��ل اتصال ا‪.‬س��ه ‪.‬ان و خاورمیانه‬ ‫باشند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط کنونی حجم‬ ‫مب��ادالت تجاری ما بی��ش از ‪ 70‬میلیارد دالر‬ ‫است که سهم برنامه توس��عه ویتنام در تحقق‬ ‫این هدف انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرواز قالیچه های ایرانی به ویتنام‬ ‫اقتصادی میان دو کش��ور با همکاری اتاق های‬ ‫بازرگانی ایران و ویتنام مطرح شد که امیدواریم‬ ‫با ایجاد این انجمن بس��تر همکاری های تجاری‬ ‫دو کشور بیش از پیش مهیا شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ادامه این جلس��ه محس��ن‬ ‫جالل پور‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه باید نگاه به ش��رق توس��عه پیدا کند‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ران و ویتنام ب��ا یکدیگر‬ ‫اشتراکات سیاس��ی و فرهنگی بسیاری دارند و‬ ‫روابط دو کشور نیز از قدمت بسیاری برخوردار‬ ‫اس��ت اما نداش��تن ش��ناخت فعاالن اقتصادی‬ ‫دو کشور از یکدیگر مانع توسعه روابط تجاری‬ ‫این کشور ها شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت افزای��ش همکاری‬ ‫تجاری ایران و ویتنام افزود‪ :‬ویتنام در بیش��تر‬ ‫پیمان ه��ا و س��ازمان های جهان��ی حضور دارد‬ ‫و بنابرای��ن هم��کاری ب��ا این کش��ور می تواند‬ ‫موج��ب صادرات کاالهای ایرانی به بازار تمامی‬ ‫کشورهای جهان شود‪.‬‬ ‫ریی��س پارلمان بخش خصوص��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته ایران نی��ز در چهارراه جهانی حضور دارد‬ ‫و این یک موقعیت بس��یار خ��وب برای ویتنام‬ ‫محسوب می ش��ود تا تالش کند روابط تجاری‬ ‫خود را با ایران گس��ترش دهد زیرا از یک س��و‬ ‫ای��ران دارای جمعی��ت ‪ 80‬میلی��ون نفری و از‬ ‫س��وی دیگر می تواند زمینه دسترس��ی ویتنام‬ ‫به بازار ‪ 400‬میلیونی کش��ورهای همس��ایه را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫هم��واره امن تری��ن محل برای س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل همواره استقبال زیادی‬ ‫از سرمایه گذاری در این کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاثیر رفع تحریم ها بر افزایش‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی در ایران خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر میان هن��د‪ ،‬چین و کره‬ ‫رقابت بس��یار سختی برای س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران به وجود امده است‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ایران در این جلس��ه‬ ‫خبر خوش��ی ب��رای فعاالن اقتص��ادی ایرانی و‬ ‫مس��ئوالن و تاجران ویتنامی نیز داش��ت‪ .‬وی‬ ‫از تصویب ‪ 8‬پروژه س��رمایه گذاری کش��ورهای‬ ‫بلوک ش��رق در ایران خب��ر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارزش پروژه ه��ای مصوب برای س��رمایه گذاری‬ ‫‪ 2‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر است و در شرایط‬ ‫کنونی کره و چین نیز در صف س��رمایه گذاری‬ ‫در ایران قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این نکته که کش��ورهای دیگر‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در ایران رقابت بس��یار‬ ‫سختی با یکدیگر دارند خاطرنشان کرد‪ :‬ویتنام‬ ‫نی��ز می تواند از این فرصت ها اس��تفاده کرده و‬ ‫برای س��رمایه گذاری در زمینه های شهرسازی‪،‬‬ ‫تصفیه اب و نقل وانتقال اب و تولید پوش��اک و‬ ‫صنعت نساجی استفاده کند‪.‬‬ ‫ریی��س پارلمان بخش خصوصی ب��ا انتقاد از‬ ‫می��زان رواب��ط تجاری ای��ران و ویتن��ام اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر س��هم ای��ران از تجارت‬ ‫‪ 48‬میلی��ارد دالری ویتن��ام ‪ 147‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت و س��هم ویتنام از تج��ارت ‪ 80‬میلیون‬ ‫دالری ایران ‪14‬میلیون دالر است در حالی که‬ ‫با توج��ه به ظرفیت های دو کش��ور این میزان‬ ‫می تواند بسیار بیشتر و قابل توجه تر باشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫محمد رضا نعمت زاده‬ ‫به طور قطع دو‬ ‫کشور ایران و‬ ‫ویتنام می توانند‬ ‫روابط فنی‪،‬‬ ‫فناوری‬ ‫و فرهنگی خود‬ ‫را با استفاده‬ ‫از ظرفیت‬ ‫شرکت ها‬ ‫افزایش دهند‬ ‫رییس کمیس��یون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫استان تهران اعالم کرد‪ :‬ویزیتورهای قاچاق میوه شناسایی‬ ‫ش��ده اند اما سرمنش��اهای اصلی قاچاق هنوز شناس��ایی‬ ‫نش��ده اند که این موضوع توس��ط مبادی مربوط در حال‬ ‫بررسی است و به محض این که رگه های اصلی این موضوع‬ ‫شناس��ایی ش��وند اطالع رس��انی های الزم انجام می شود‪ .‬‬ ‫علی اکبر پوراحمدنژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ماحصل بررسی های انجام شده در زمینه میوه های‬ ‫قاچ��اق‪ ،‬اینگون��ه برداش��ت می ش��ود که گاه��ی افرادی‬ ‫ب��ه عنوان «ویزیت��ور» به میدان می��وه و تره بار مراجعه و‬ ‫سفارشاتی برای میوه های قاچاق اخذ کرد ه و سفارش های‬ ‫اخذ ش��ده را به میدان ارس��ال کرده یا انها را به انبار ها و‬ ‫س��ردخانه های داخل یا خارج استان فرستاده و پس از ان‬ ‫به دست مبادی عرضه خرد می رسانند ‪ .‬وی گفت‪ :‬با وجود‬ ‫امح��ای میوه های قاچاق که روز ‪ ۱۹‬اس��فند س��ال جاری‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬هنوز تکلیف ‪ ۱۰‬تن میوه قاچاق کش��ف شده‬ ‫مش��خص نیست که در دس��تور کار مرجع قضایی مربوط‬ ‫اس��ت و حدود ‪ ۸۳‬پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده‬ ‫اس��ت ‪ .‬رییس کمیس��یون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز اس��تان تهران با بیان اینک��ه باید تصمیم گیری های‬ ‫الزم در رابط��ه با نحوه برخورد با این میوه ها اتخاذ ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تع��دادی از اف��راد که ب��ه عن��وان تامین کننده یا‬ ‫سفارش گیرنده میوه های قاچاق هستند‪ ،‬شناسایی شده و‬ ‫مرجع قضایی در حال بررسی اطالعات انهاست ‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پرونده میوه های قاچاق به مبادی ذیربط امنیتی و انتظامی‬ ‫ارسال شده و قرار است انها بررسی کارشناسانه را در این‬ ‫زمین��ه انجام دهن��د و نظر خود را اع�لام کنند ‪ .‬به گفته‬ ‫پوراحمدنژاد‪ ،‬کش��فیاتی که در رابط��ه با میوه های قاچاق‬ ‫از میدان میوه و تره بار جمع اوری ش��ده جزئی از کل بوده‬ ‫و باید اقدامات اطالعاتی در زمینه شناسایی سرمنشاهای‬ ‫اصلی انجام ش��ود ‪ .‬رییس کمیس��یون نظارت بر مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز اس��تان تهران در عین ح��ال بیان کرد‪:‬‬ ‫فصل اول کار را انجام دادیم و فصل دوم کار توسط مبادی‬ ‫مربوطه در حال بررس��ی است و به محض این که رگه های‬ ‫اصلی این موضوع شناس��ایی شوند اطالع رسانی های الزم‬ ‫در این زمینه انجام می شود ‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امار کشفیات‬ ‫قاچ��اق میوه در س��طح کالن کاهش یافت��ه‪ ،‬چون فضای‬ ‫میدان میوه وتره بار تا حدودی ناامن شده است‪ .‬‬ ‫سفر مفید هیات بازرگانی‬ ‫پاکستان به ایران‬ ‫قائم مقام اتاق بازرگانی و صنایع «الهور» پاکستان سفر‬ ‫اخیر هیات ‪ ۲۶‬نفره این اتاق متشکل از بازرگانان و فعاالن‬ ‫تجاری به ش��هرهای مختلف ایران را بسیار مفید ارزیابی‬ ‫کرد و گفت که تجارت دوسویه میان ایران و پاکستان به‬ ‫زودی دوباره جان می گیرد ‪« .‬الماس حیدر» در گفت وگو‬ ‫با ایرنا اظهار کرد‪ :‬به دنبال دستور بانک مرکزی پاکستان‬ ‫به بانک ها و موسس��ات مالی این کشور برای اقدام فوری‬ ‫برای از س��رگیری همکاری های بانکی با ایران‪ ،‬مکانیسم‬ ‫بانک��ی و کانال ه��ای بانکی میان دو کش��ور قبل از پایان‬ ‫ماه جاری میالدی (حداکثر ظرف مدت دو هفته) از س��ر‬ ‫گرفته خواهد ش��د ‪ .‬وی همچنین از س��فر قریب الوقوع‬ ‫دو گروه از فعاالن تجاری پاکستان در حوزه صادرات پارچه‬ ‫و منس��وجات و مواد غذایی این کش��ور به ایران خبر داد‬ ‫و گفت که این س��فر ها تا قبل از پایان ماه اینده میالدی‬ ‫(اوریل) انجام خواهد شد ‪ .‬الماس حیدر همچنین با اشاره‬ ‫به س��فر قریب الوقوع حس��ن روحان��ی رییس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به پاکستان اش��اره کرده و گفت که انجام‬ ‫ای��ن س��فر در ش��رایط بعد از لغ��و تحریم ه��ا‪ ،‬می تواند‬ ‫زمینه های بس��یار خوب��ی برای گس��ترش همکاری های‬ ‫دو همسایه به ویژه در حوزه های اقتصادی و تجاری فراهم‬ ‫کند ‪ .‬قرار است یک هیات بزرگ متشکل از فعاالن تجاری‬ ‫و اقتصادی ایران‪ ،‬حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را در سفر اتی به پاکستان همراهی کند ‪ .‬روحانی در‬ ‫دهه نخست فروردین ‪ ۱۳۹۵‬به اسالم اباد سفر می کند‪ .‬‬ ‫برگزاری سومین گردهمایی‬ ‫ایران‪-‬اروپا در سوئیس‬ ‫س��ومین گردهمایی ایران‪-‬اروپا اردیبهش��ت ماه س��ال‬ ‫اینده به منظور شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای‬ ‫اس��کاندیناوی در زوری��خ س��وئیس برگ��زار می ش��ود ‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرگزاری مهر‪ ،‬س��ومین گردهمایی ایران‪ -‬اروپا‬ ‫ت ‪۹۵‬‬ ‫به میزبانی ش��هر زوریخ سوئیس ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬اردیبهش ‬ ‫برگزار خواهد ش��د ‪ .‬یکی از اهداف این گردهمایی‪ ،‬اشنایی‬ ‫و قدرت بخش��یدن به فعاالن بخش خصوصی ایرانی برای‬ ‫ایجاد ش��بکه های ارتباطی و هم��کاری اقتصادی با فعاالن‬ ‫و صاحب نظران اقتصادی از کش��ورهای مختلف دنیا است‪ .‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬دومین دوره گردهمایی ایران – اروپا در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م ب��ا تمرکز بر خدمات بازار مال��ی و ارتباط تجاری‬ ‫میان ایران و کشورهای دنیا‪ ،‬در ژنو سوئیس برگزار شد ‪ .‬در‬ ‫نخستین دوره گردهمایی ایران ـ اروپا که در سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫در لندن برگزار ش��د‪ ،‬شرکت کنندگان به تبادل اطالعات و‬ ‫تجربیات پیرامون فرصت های تجاری در ایران پرداختند‪ .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عیدی ویژه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫از دو هفته پیش کمپین «اهدای کتاب به جای اس��کناس عیدی» در فضای‬ ‫مجازی به راه افتاد و برهمین اس��اس ات��اق بازرگانی تهران نیز با هدیه اخرین‬ ‫کتاب تولید خود با عنوان «پیش بینی ‪ ۲۰‬تغییر بزرگ تا س��ال ‪ »۲۰۵۰‬عید را‬ ‫به فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬صاحبان کس��ب و کار و اهالی فرهنگ و هنر تبریک‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در پانزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫تالش فعاالن اقتصادی بر خصوصی سازی درمان‬ ‫اخرین نشس��ت کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در س��ال ‪ ۹۴‬در حالی برگزار شد‬ ‫که اعضای این کمیسیون موضوع خصوصی سازی‬ ‫در ح��وزه دارو و درم��ان را در دس��تورکار خ��ود‬ ‫ق��رار دادن��د‪ .‬در ای��ن نشس��ت‪ ،‬اع�لام ش��د که‬ ‫خصوصی س��ازی در بخش درم��ان و دارو ناموفق‬ ‫بوده و در حال حاضر س��هم شرکت های دولتی و‬ ‫شبه دولتی در این بخش فراتر از ‪ ۷۰‬درصد است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه ریی��س کمیس��یون اقتصاد‬ ‫سالمت از حضور پررنگ تر یک شرکت شبه دولتی‬ ‫در عرصه اقتصاد دارو خبر داد‪ .‬محمود نجفی عرب‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به تازگ��ی توافقنام��ه ای می��ان ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری دارویی تامین‪ ،‬بانک رفاه کارگران‬ ‫و س��ازمان تامی��ن اجتماعی به امضا رس��یده که‬ ‫داروخانه های سراس��ر کشور را به خرید انحصاری‬ ‫از شرکت س��رمایه گذاری دارویی تامین‪ ،‬ترغیب‬ ‫می کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ای��ن توافقنامه در ظاهر به‬ ‫منظور تسهیل امور پرداخت مطالبات داروخانه ها‬ ‫منعقد ش��ده و بر این اس��اس‪ ،‬داروخانه هایی که‬ ‫از س��ازمان تامی��ن اجتماعی مطالب��ه دارند‪ ،‬در‬ ‫صورت��ی که ماب��ه ازای خرید کااله��ای خود را از‬ ‫شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین‪ ،‬انجام دهند‬ ‫می توانند شاخص خریدهای خود را نزد بانک رفاه‬ ‫کارگران تنزیل کنند‪.‬‬ ‫نجفی عرب تصریح کرد‪ :‬این تصمیم‪ ،‬نوع خاصی‬ ‫از انحص��ار را برای یک ش��رکت ش��به دولتی در‬ ‫عرصه دارو و درمان ایجاد کرده که مورد اعتراض‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬به گفته رییس کمیسیون‬ ‫اقتصاد س�لامت اتاق تهران‪ ،‬سهم بخش خصوصی‬ ‫در عرصه درمان و س�لامت کشور کمترین میزان‬ ‫را در س��ال های پس از خصوصی سازی داشته و با‬ ‫این حال‪ ،‬وزارت بهداش��ت در دول��ت یازدهم در‬ ‫تالش اس��ت تا سهم بخش خصوصی در این حوزه‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫نجفی عرب در همین زمینه خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫طول برنامه شش��م توس��عه باید ‪ ۱۰۰‬هزار تخت‬ ‫بیمارس��تانی ب��ه ظرفیت موجود اضافه ش��ود که‬ ‫تحقق ان عالوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی ب��رای س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫بخش خصوصی نیز است‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون‬ ‫اقتصاد س�لامت‪ ،‬بخش خصوصی در حوزه تولید‬ ‫دارو کمترین س��هم را دارد به طوری که در حال‬ ‫پیش شرط های برون گرایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۷۰‬درصد تولید دارو در کش��ور در‬ ‫اختیار شرکت های ش��به دولتی است‪ .‬نجفی عرب‬ ‫همچنین تصریح کرد‪ :‬بخش شبه دولتی‪۷۰ ،‬درصد‬ ‫ح��وزه توزیع دارو و ‪۵۰‬درصد خرده فروش��ی این‬ ‫بخ��ش را در اختیار دارد‪ .‬وی ب��ا این حال اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬رییس جمه��ور و وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی بارها در جلسات و سخنرانی های‬ ‫خود نس��بت به واگ��ذاری امور درم��ان و دارو به‬ ‫بخش خصوصی تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کلی�ات اص�ل ‪ ۴۴‬قان�ون اساس�ی در‬ ‫حوزه درمان‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬حمیدرضا راس��خ دبیر‬ ‫اجرایی کمیس��یون اقتصاد س�لامت ات��اق تهران‬ ‫گزارشی از کلیات اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در حوزه‬ ‫درم��ان را ارائه کرد که این گ��زارش‪ ،‬راهکارهای‬ ‫پیش��نهادی ب��رای تحق��ق خصوصی س��ازی در‬ ‫ای��ن بخش را نی��ز در خود داش��ت‪ .‬وی برخی از‬ ‫ای��ن راهکاره��ا را واگذاری ش��رکت های دارویی‬ ‫و بیمارس��تان های دولت��ی ب��ه س��رمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در ب��ازار دارویی کش��ور‪ ،‬تعیین تعرفه‬ ‫و در نظ��ر گرفت��ن ش��رایط رقابتی س��الم برای‬ ‫ارائه دهن��دگان خدمات‪ ،‬ایجاد زمینه س��الم برای‬ ‫واردات دارو و نی��ز ایجاد تس��هیالت مناس��ب به‬ ‫منظور س��رمایه گذاری ب��رای انجام ص��ادرات به‬ ‫کشورهای منطقه عنوان کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬دکت��ر اذرن��وش از اعضای‬ ‫کمیس��یون پیش��نهاد گنجاندن بندی در الیحه‬ ‫برنامه ششم توس��عه برای واگذاری کارخانه های‬ ‫داروسازی به بخش خصوصی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫حسن فروزان فرد‪ ،‬نایب رییس کمیسیون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق تهران نیز بر موضوع فرهنگ سازی‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬باید از طریق اطالع رس��انی و‬ ‫فرهنگ سازی درست‪ ،‬جامعه را به این سمت سوق‬ ‫داد که خصوصی س��ازی به ایجاد اشتغال و توسعه‬ ‫در کش��ور منتهی می ش��ود و همگان در کشور به‬ ‫ارزش افرینی برای خصوصی سازی همت گمارند‪.‬‬ ‫وی ب��ر ارجحیت ازادس��ازی بر خصوصی س��ازی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬به ازادس��ازی در اقتصاد‪ ،‬باید‬ ‫بها داد و ان را دنبال کرد‪.‬‬ ‫ناصر ریاحی دیگر نایب رییس کمیسیون اقتصاد‬ ‫س�لامت نیز با انتقاد از شیوه خصوصی سازی که‬ ‫در س��ال های اخی��ر در حوزه درمان و بهداش��ت‬ ‫رقم خورده‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه ش��اهد ان بوده ایم‬ ‫که ش��رکت ها به بخش هایی واگذار ش��ده است‬ ‫که فقط توانایی مالی باالیی داش��ته اند در حالی‬ ‫ک��ه باید واگذاری ها به بخش خصوصی تکنوکرات‬ ‫ک��ه از توان مدیریتی باال برخوردار اس��ت‪ ،‬انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫در پایان این نشست‪ ،‬رییس کمیسیون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق تهران از برگ��زاری همایش مرتبط‬ ‫با موضوع خصوصی س��ازی در حوزه س�لامت‪ ،‬در‬ ‫ماه های ابتدایی س��ال اینده خبر داد که به کمک‬ ‫این کمیسیون برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی عرب‪ :‬سهم‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در عرصه‬ ‫درمان و سالمت‬ ‫کشور کمترین‬ ‫میزان را در‬ ‫سال های پس از‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫داشته و با این‬ ‫حال‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت در‬ ‫دولت یازدهم‬ ‫در تالش‬ ‫است تا سهم‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در این حوزه را‬ ‫افزایش دهد‬ ‫اقتصاد ایران برای بهبود به زمان نیاز دارد‬ ‫رییس کمیسیون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظر م��ن رکود هن��وز از اقتصاد ای��ران رخت‬ ‫برنبسته اما به علت باز شدن درها شاهد کاهش وضعیت‬ ‫جمود و بهبود نس��بی اقتصاد خواهیم بود‪ .‬در س��ال ‪،۹۴‬‬ ‫ن��رخ تورم پایین امد اما رکود ش��دید تر ش��د‪ .‬از انجایی‬ ‫ک��ه نمی توانیم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کش��ور را نادیده‬ ‫بگیریم‪ ،‬باید گفت که در ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی س��ال ‪ ۹۴‬تحت‬ ‫تاثیر تحریم ها‪ ،‬اقتصاد فش��ار بیش��تری را تحمل کرد‪ .‬به‬ ‫هرحال اقتصاد برای بهبود به زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫فریال مس��توفی در گفت وگو با وب سایت خبری اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه س��ال ‪ ۹۴‬سال خوبی‬ ‫برای اقتصاد کشور نبود گفت‪ :‬بازگشایی در مسائل بانکی‬ ‫که بعد از برجام پیش امده بس��یار امیدبخش است اما ما‬ ‫نمی توانیم انتظار تحولی بزرگ را داش��ته باش��یم‪ .‬تحول‬ ‫بو کار‬ ‫نیازمند زمینه س��ازی و فضا س��ازی در حوزه کس�� ‬ ‫است و یک شبه نمی توان ان را به وجوداورد‪ .‬اقتصاد ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬هم بدون در نظر گرفتن این مس��ائل تکان‬ ‫نخواهد خورد‪.‬‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تا زمانی که اقتصاد تا این حد دولتی اس��ت‪ ،‬روزنه‬ ‫امیدی برای رس��یدن به شرایط ایده ال کارافرینان وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬بخ��ش خصوصی در ح��ال حاض��ر عالقه مند به‬ ‫ایفای نقش های موثرتر در اقتصاد اس��ت و قانون هم این‬ ‫اختیارات را برایش در نظر گرفته اما س��ال ها شاهد رفتار‬ ‫غیرقانونی و یک طرفه دولت با بخش خصوصی هس��تیم‪.‬‬ ‫بخش خصوصی تمام توانش را به کار می گیرد تا مطالبات‬ ‫خود را از دولت پیگیری کند و امیدوارم این پیگیری ها به‬ ‫نتیجه خوبی برای اقتصاد کشور منجر شود‪.‬‬ ‫نقش افرینی جدی اتاق های استانی در دوران پساتحریم‬ ‫معاون اس��تان های اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫بعد از توافق و پسابرجام‪ ،‬تعامل های بین المللی اتاق های‬ ‫سراس��ر کشور به ش��دت رونق گرفت و الزم است تالش‬ ‫کنیم ت��ا برنامه های مربوط به پذیرش و اعزام هیات های‬ ‫تجاری‪ ،‬متناسب با توانمندی اتاق ها تنظیم شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد زمانی در گفت وگو ب��ا پورتال اتاق بازرگانی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت اس��تانی که در یک حوزه‬ ‫تخصص کارشناسی‬ ‫ ‬ ‫کاری توانمندی بیش��تری دار د یا از‬ ‫باالت��ری برخوردار اس��ت در ان حیطه کاری مش��ارکت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬راهب��رد ات��اق بازرگانی این اس��ت که‬ ‫اتاق های سراسر کش��ور برای تجارت و مذاکره تجاری با‬ ‫همه کش��ورها ازادی عمل داشته باش��ند؛ البته ضروری‬ ‫اس��ت اتاق بازرگان��ی ایران را مطلع کنند ت��ا اگر نیاز به‬ ‫هماهنگی بود‪ ،‬بتوانیم به انها کمک کنیم‪ .‬دس��ت اتاق ها‬ ‫را باز گذاش��ته ایم تا بر اساس توانمندی ها و ظرفیت شان‬ ‫در هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬تعامل های بین المللی‬ ‫خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫زمان��ی درب��اره روند مش��ارکت اتاق های اس��تانی در‬ ‫فراین��د رفت وامدهای هیات های تج��اری گفت‪ :‬پس از‬ ‫انکه معاونت بین الملل درباره پذیرش یک هیات تجاری‬ ‫خارج��ی هماهنگی الزم را انج��ام داد‪ ،‬اطالعات کامل را‬ ‫به هم��ه اتاق ها می دهیم ت��ا بتوانن��د از فرصت مذاکره‬ ‫رودررو استفاده و همچنین ظرفیت های اقتصادی استان‬ ‫خ��ود را به این هیات‪ ،‬ارائه کنند‪ ،‬به همین دلیل ش��اهد‬ ‫حضور جدی تر نمایندگان اقتصاد اس��تان ها در مذاکره با‬ ‫هیات های ورودی به اتاق بازرگانی ایران هس��تیم‪ .‬مشابه‬ ‫همین رویه را درباره هیات های اعزامی هم داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬درباره هیات هایی که اس��تان ها اعزام یا‬ ‫پذیرش می کنند‪ ،‬به بقیه اس��تان ها هم اعالم می شود تا‬ ‫متناسب با توانمندی شان در ان مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫مع��اون اس��تان های ات��اق بازرگانی ای��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫پ��س از برجام‪ ،‬به طور قطع ناهماهنگی هایی جزئی پیش‬ ‫می ای��د‪ ،‬بنابراین ضعف ها را اسیب شناس��ی می کنیم تا‬ ‫انها را تبدیل به نقاط قوت کنیم‪ .‬س��عی می کنیم جلوی‬ ‫موازی کاری گرفته ش��ود‪ .‬اگر یک اس��تان در یک زمینه‬ ‫کاری یا برای ارتباط با یک کشور خاص قوی تر است‪ ،‬ان‬ ‫را محور کار قرار می دهیم‪ .‬زمانی افزود‪ :‬معاونت استان ها‪،‬‬ ‫ماهی��ت قراردادهای��ی که بین اعضای اتاق های سراس��ر‬ ‫کش��ور و شرکای خارجی ش��ان منعقد می شود را بررسی‬ ‫نمی کن��د؛ کار خود را شناس��اندن ظرفیت اس��تان های‬ ‫مختلف به هیات های خارجی می دانیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اطالعات��ی ک��ه در اختی��ار داریم نش��ان‬ ‫می ده��د عملکرد هیات هایی که به ای��ران می ایند تا در‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با بخش خصوصی کش��ورمان مذاکره‬ ‫کنند‪ ،‬فعال در حد وزن کش��ی و تب��ادل تفاهمنامه اولیه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مذاک��رات ش��رکت های دولتی نی��ز همین‬ ‫وضعیت را نش��ان می ده��د‪ .‬نشس��ت های رودررو محل‬ ‫ش��ناخت ظرفیت ها و توانمندی هاس��ت‪ .‬امض��ا و اجرای‬ ‫قراردادهای اصلی‪ ،‬نیازمند زمان است‪ .‬معاون استان های‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران تصری��ح کرد‪ :‬از اتاق های اس��تانی‬ ‫خواس��ته ایم توانمندی ها و نیازهای استان ها را گرداوری‬ ‫ک��رده و پروفایل ش��رکت های خصوصی داخل��ی را نیز‬ ‫ضمیمه ان کنند‪ .‬از این رو شرکت های داخلی را بر اساس‬ ‫پروفایل ش��ان طبقه بندی کرده و بر اس��اس تطبیق ان با‬ ‫پروفایل ش��رکت های خارجی‪ ،‬به انها توصیه می کنیم با‬ ‫ش��رکت های مرتبط و هم وزن خو د مذاکره کنند‪ .‬زمانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬سابقه شرکت ها را تا حد امکان بررسی می کنیم‬ ‫ت��ا ش��رکت های کاغذی یا ورشکس��ته اع��م از داخلی و‬ ‫خارج��ی‪ ،‬در مذاکرات رودررو‪ ،‬حضور نداش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اس��تان های مرزی کش��ور تعامل خارجی‬ ‫خیلی خوبی با کش��ورهای همس��ایه دارن��د که در دوره‬ ‫تحریم ه��ا نیز این همکاری ها‪ ،‬با محدودیت جدی مواجه‬ ‫نش��د‪ .‬با این حال تالش داریم توانمندی س��ایر استان ها‬ ‫را به خارجی ها به خوبی نش��ان دهیم تا بخش بیشتری‬ ‫از همکاری ها به س��مت اس��تان ها هدایت شود‪ .‬به گفته‬ ‫معاون اس��تان های اتاق بازرگان��ی ایران‪ ،‬ما نمی توانیم به‬ ‫جای ش��رکت ها و هیات های خارج��ی تصمیم بگیریم و‬ ‫تصمیمی را ب��ه انها تحمیل کنیم؛ ام��ا مطمئنم با ارائه‬ ‫تصویر کامل از اطلس ظرفیت های اقتصادی ایران‪ ،‬شاهد‬ ‫ش��کوفایی بیشتر اس��تان ها و نقش افرینی جدی شان در‬ ‫صحنه های بین المللی خواهیم بود‪ .‬زمانی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫اطالعاتی که از ظرفیت های معدن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و انرژی استان ها در اختیار است‪ ،‬شاهد ابراز عالقه برخی‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ خارجی ب��رای حض��ور جدی تر در‬ ‫استان ها هس��تیم‪ .‬البته مذاکرات اقتصادی پساتحریم در‬ ‫ابتدای راه اس��ت و هنوز ابتدای راه هس��تیم‪ .‬اما در عین‬ ‫ح��ال همین مذاکرات هم پایتخت محور نبوده و توس��عه‬ ‫فراگیر اقتصاد اس��تان ها با اتکا ب��ه ظرفیت های داخلی و‬ ‫همکاری های منطقه ای و بین المللی را نوید می دهد‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه‬ ‫تلگرام خود نوش��ت‪ :‬دغدغه رهبر معظ��م انقالب درباره‬ ‫لزوم اخذ نتایج ملموس اقتصادی از ام دو رفت هیات های‬ ‫خارجی‪ ،‬هم تذکر اس��ت و ه��م مطالبه ای جدی‪ .‬تذکر از‬ ‫این باب ک��ه «این رفت وامدهایی که االن هس��ت‪ ،‬هیچ‬ ‫معنای مثبتی تاکنون برای ما نداش��ته» و مطالبه از این‬ ‫باب که «باید روی زمین معلوم باشد؛ روی کاغذ فایده ای‬ ‫ندارد که بنشینید مذاکره کنید»‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم به این مطالبه و تذکر بجا در عمل توجه‬ ‫شایسته نش��ان دهیم‪ ،‬الزم است به مس��ائل و مشکالت‬ ‫پیش رو توجه داش��ته باش��یم و نسبت به رفع ان‪ ،‬تالش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تجربه من در اتاق بازرگانی ایران و حضور در مذاکرات‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم ده ها هیات خارجی موید این است‬ ‫که اکثریت هیات ه��ا دریافته اند که مختصات و مطالبات‬ ‫مجموعه حاکمیت ایران دیگر همچون گذشته مبتنی بر‬ ‫رابطه خریدار ـ فروشنده و رابطه یک سویه تجاری نیست‪.‬‬ ‫اما واقعیت این است که ما برای بهره گیری بهینه از حضور‬ ‫انها‪ ،‬به خوبی اماده نیستیم‪.‬‬ ‫الزمه محقق ش��دن دس��تاوردهای اقتصادی واقعی از‬ ‫فضای پس��ابرجام‪ ،‬تامین پیش نیازهای ضروری ان است‪.‬‬ ‫اما این پیش نیازها چه چیز هایی هستند؟‬ ‫اول‪ -‬رتبه ش��اخص «سهولت کس��ب و کار» در ایران‬ ‫ن��ه در منطق��ه و نه در جهان‪ ،‬قابل دفاع نیس��ت‪ .‬ارتقای‬ ‫ای��ن رتبه (که محت��اج انقالبی اقتصادی اس��ت) باید در‬ ‫اولویت همه مس��ائل سیاس��ت گذار قرار گی��رد تا فضای‬ ‫کسب وکارکشور برای جذب سرمایه‪ ،‬جذاب شود‪ .‬تا این‬ ‫رتبه پایین اس��ت‪ ،‬فروش کاال به ایران‪ ،‬جاذبه بیشتری از‬ ‫مشارکت تولیدی و تجاری با ایران خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوم‪ -‬امروز س��رمایه گذاری و رقابت در همه رش��ته ها‪،‬‬ ‫در دس��تور کار ایران قرار دارد‪ .‬صرف س��رمایه انس��انی و‬ ‫مالی محدود در عرصه های نامحدود‪ ،‬یکی از رموز رقابتی‬ ‫نبودن ما در جهان اس��ت‪ .‬باید معین کنیم قراراس��ت در‬ ‫کدام رشته ها به یک قدرت رقابتی جهانی تبدیل شویم؟‬ ‫مهم اس��ت بفهمیم س��رمایه محدودمان را کجا قراراست‬ ‫متمرکز کنیم‪ .‬مهم تر انکه باید از صرف سرمایه در غیراین‬ ‫محل ها پرهی��ز کرد‪ .‬ان راهبرد توس��عه که همه چیز را‬ ‫هدف گیرد‪ ،‬به معنی فقدان راهبرد است‪.‬‬ ‫س��وم‪ -‬محتاجیم دوب��اره به تدوین اس��تراتژی جذب‬ ‫سرمایه گذاری بپردازیم‪ .‬معلوم نیست ما درچه زمینه هایی‬ ‫و ب��ه چه میزان ازمالکی��ت می خواهیم و می توانیم جذب‬ ‫سرمایه و فناوری داشته باشیم‪.‬‬ ‫چه��ارم ‪ -‬بنگاه های ماباید امادگ��ی الزم برای مذاکره‬ ‫و قراردادهای حقوقی محکم و متقن برای مش��ارکت در‬ ‫خود ایجاد کنند‪.‬‬ ‫پنجم ‪ -‬حرکت قطعی به سوی فضای رقابتی در اقتصاد‬ ‫کشور باید به صورت محسوس و ملموس دیده شود‪.‬‬ ‫ششم‪ -‬عزم جدی کش��ور به توسعه بخش خصوصی و‬ ‫پرهیز از توس��عه بنگاه های دولت��ی باید به صورت عملی‬ ‫دی��ده ش��ود‪ .‬نباید ب��ه فربه س��ازی بنگاه ه��ای دولتی و‬ ‫خصولت��ی ادامه داد‪ .‬کاری که به نظر می رس��د همچنان‬ ‫با جدیت در حال انجام ان هستیم‪.‬‬ ‫هفت��م‪ -‬دنیا بای��د از حاکمیت ایران ی��ک حرف واحد‬ ‫بشنود‪ .‬ارسال پیام های متناقض و ناهمخوان‪ ،‬سبب گریز‬ ‫بنگاه های جدی از مشارکت صنعتی با ایران می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این مالحظات‪ ،‬به نظرم ب��ا بیانات اخیر رهبر معظم‬ ‫انقالب همه ما باید پیش نیازهای تحقق جذب سرمایه و‬ ‫فن��اوری و نمودعینی ان روی خاک پ��اک ایران رافراهم‬ ‫اوریم‪.‬واقعیت این اس��ت که هیچ کس دل��ش به حال ما‬ ‫نس��وخته است‪ .‬دنیا دار رقابت است‪ .‬همه کشورهای دنیا‬ ‫به فکر کسب بیش��ترین منفعت خودشان هستند‪ .‬اینکه‬ ‫منافع ما از برجام چقدر باشد‪ ،‬کامال بسته به ان است که‬ ‫خودمان چگونه عمل می کنیم‪ .‬حتی بارش طال از اسمان‪،‬‬ ‫برای ملتی که فاقد اس��تراتژی و امادگی باشد و نداند چه‬ ‫می خواهد‪ ،‬مصیبت است‪.‬‬ ‫اتاق خبر‬ ‫قدرت ملی‬ ‫به ارزش پول کشور نیست‬ ‫عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬بر واقعی‬ ‫ش��دن نرخ ارز تاکید کرد و معتقد است که کاهش ارزش‬ ‫پول ملی نمی تواند اتفاقی زیانبار برای کش��ور تلقی شود‪.‬‬ ‫علیرضا کالهی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران تصریح ک��رد‪ :‬تصور کاذبی وج��ود دارد که قدرت‬ ‫ملی و اقتدار را به ارزش پول می دانند در حالی که ارزش‬ ‫پول یک رقم اس��ت‪ .‬نگاه به کشورهای دیگر این موضوع‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬سوال این اس��ت که ایا کویت که یک‬ ‫دینارش ‪ ۳‬دالر امریکاس��ت‪ ،‬کش��ور قدرتمندی به شمار‬ ‫می رود؟ در مقابل کش��ور ترکیه که در س��ال های اخیر با‬ ‫اف��ت ارزش پول مواجه ش��ده‪ ،‬یا ژاپن ک��ه ‪ ۱۰۰‬ین ان‬ ‫یک دالر می ارزد‪ ،‬اقتصاد ضعیفی دارد؟ پاسخ منفی است‬ ‫بنابرای��ن می توان گفت ک��ه رابطه ارزش پ��ول با قدرت‬ ‫اقتصادی در علم اقتصاد بی معناست‪.‬‬ ‫اقامت ‪ ۴۵‬روزه در گرجستان بدون ویزا‬ ‫داوید جالگانیان‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه گرجستان با بیان اینکه رفت و امد‬ ‫شهروندان ایرانی و گرجی از این به بعد بدون ویزا خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم‬ ‫برای توس��عه روابط اقتصادی و گردشگری دو کشور بسیار موثر است‪ .‬هر ایرانی‬ ‫می تواند بدون دریافت ویزا ‪ ۴۵‬روز مداوم در گرجستان اقامت داشته باشد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‹ ‹نوروز در کشورهای نوروزی‬ ‫جش��ن نوروز در میان کش��ورهای «ح��وزه نوروز»‬ ‫برگزار می ش��ود و اگرچه با ایین و سنت های متفاوت‬ ‫و کمرنگ تر از ایران این جش��ن گرامی داشته می شود‬ ‫اما برای مردم کش��ورهای حوزه نوروز اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬ناص��ر تکمیل همایون‪ ،‬اس��تاد تاری��خ و جامعه‬ ‫شناس��ی دانش��گاه تهران به‬ ‫می گوی��د‪ :‬نوروز‬ ‫جشنی است متعلق به مردم ایران زمین‪ .‬اکنون کشور‬ ‫ایران تنها بخش��ی از ایران زمین باس��تانی را ش��امل‬ ‫ش��ده و بخش های دیگر به صورت کشورهای مستقل‬ ‫درامده اند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬به طور کلی جش��ن نوروز در افغانستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬ش��مال هندوستان و کشمیر‪ ،‬ازبکستان‬ ‫که سمرقند و بخارا مرکز جشن های نوروزی ان است‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬قرقیزستان و بخشی از قزاقستان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین در دریای خزر نیز بخشی از ترکیه‬ ‫ش��رقی‪ ،‬بخش��ی از عراق و قس��مت هایی از ساکنان‬ ‫خلیج فارس نیز این جش��ن را برگزار می کنند‪ .‬تکمیل‬ ‫همای��ون ادامه می ده��د‪ :‬عید نوروز یا عی��د نی ریز در‬ ‫شمال افریقا‪ ،‬تونس و الجزایر نیز جشن گرفته می شود‪.‬‬ ‫همچنین جش��ن مهرج��ان یا همان مه��رگان نیز در‬ ‫افریقا گرامی داشته می شود‪.‬‬ ‫او درباره قدمت عید نوروز عنوان می کند‪ :‬عید نوروز‬ ‫ریش��ه در کش��اورزی و دام��داری دارد و به مرور زمان‬ ‫ش��اخ و برگ های فرهنگی‪ ،‬دینی و ایینی به ان افزوده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عید نوروز که اغاز بهار و نوزایش طبیعت‬ ‫و پایان زمستان است‪ ،‬اغاز فعالیت و تکاپوی مردم نیز‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬نوروز زادروز فریدون و زرتشت بوده‬ ‫و از ان به عنوان روز به تخت نشس��تن جمشید پادشاه‬ ‫باس��تانی ایران نیز یاد شده اس��ت‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫ناصر تکمیل همایون‬ ‫اضافه می کند‪ :‬پس از مسلمان شدن ایرانیان ایین های‬ ‫مذهبی نیز به نوروز افزوده ش��ده و نوروز از یک جشن‬ ‫تاریخی و فرهنگی به جش��نی مل��ی و مذهبی تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او درباره برگزاری حراجی ها و بازارچه های نوروزی‬ ‫در کش��ورهای برگزار کننده عید نوروز اظهار می کند‪:‬‬ ‫در شهرهایی مانند سمرقند و بخارا و اذربایجان خرید‬ ‫عید مانند ایران رونق دارد و مردم به خرید میوه و لباس‬ ‫ن��و می پردازند و خود را برای اس��تقبال از نوروز اماده‬ ‫می کنند‪ .‬تکمیل همایون می افزاید‪ :‬البته در برگزاری‬ ‫مراسم نوروز در کشور های مختلف تفاوت هایی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به طور مثال سفره هفت سین در برخی کشورها‬ ‫هفت می��وه ب��وده و در برخی دیگر هف��ت غذا‪ ،‬حتی‬ ‫ممکن است ایین هایی به ان اضافه شود‪.‬‬ ‫او درباره مراسم چهارشنبه سوری عنوان می کند‪ :‬در‬ ‫ایران مردم باس��تان معتقد بودند که چهارشنبه پایان‬ ‫سال مردگان به منازل خود باز می گردند و به این دلیل‬ ‫چراغ خانه های خود را روشن می گذاشتند‪ .‬این مراسم‬ ‫در کشورهای حوزه نوروز وجود ندارد‪ .‬تکمیل همایون‬ ‫اضافه می کند‪ :‬در کشورهای برگزار کننده جشن نوروز‬ ‫دید و بازدید اقوام‪ ،‬دوس��تان و اش��نایان وجود دارد‪ .‬او‬ ‫درباره رونق تجارت و فروش محصوالت به دلیل نوروز‬ ‫در کش��ورهای حوزه نوروز اظهار می کند‪ :‬به طور حتم‬ ‫تجارت در نوروز از ایام عادی س��ال رونق بیشتری دارد‬ ‫و خری��د و ف��روش افزایش می یاب��د‪ .‬خرید لباس های‬ ‫نو‪ ،‬خوراک مخصوص ن��وروز و محصوالت نوروزی در‬ ‫ایام نوروز رونق خوبی داش��ته و سود مناسبی نیز برای‬ ‫فروشندگان کش��ورهای برگزار کننده جشن نوروز به‬ ‫همراه دارد و داد و س��تد در ایام نوروز بیش��تر می شود‪.‬‬ ‫اجیل نوروزی در بس��یاری از کشورهای برگزار کننده‬ ‫این جشن خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره ف��روش محصوالت ن��وروزی ای��ران در‬ ‫کشورهای برگزار کننده جش��ن نوروز عنوان می کند‪:‬‬ ‫در این کش��ورها س��منو پزان و ش��یرینی پزان انجام‬ ‫می ش��ود و نیازی ب��ه واردات محصوالت ن��وروزی از‬ ‫‹ ‹اش شلم شوربا‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬نوروز در قزاقستان با تعطیلی‬ ‫و عیدی از سوی دولت همراه است و مردم این کشور با‬ ‫مراسمی متفاوت این جشن را برگزار می کنند‪.‬‬ ‫بکت بای عبدی مودایف‪ ،‬رایزن کنس��ولی س��فارت‬ ‫قزاقس��تان در ایران به‬ ‫می گوید‪ :‬نوروز جش��ن‬ ‫مل��ی ما به ش��مار می رود و م��ردم تمام اس��تان های‬ ‫قزاقستان نوروز را جشن می گیرند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬البته مردم قزاقستان سفره هفت سین‬ ‫په��ن نمی کنند و به ج��ای ان «نوروزگوجه» یا همان‬ ‫س��وپ معروف نوروز وجود دارد که در این س��نت از ‪۷‬‬ ‫نوع غذا‪ ،‬سوپ نوروز تهیه می شود‪.‬‬ ‫عبدی مودایف درب��اره بازار نوروزی عنوان می کند‪:‬‬ ‫مردم پیش از نوروز به خرید پرداخته و جش��ن نوروزی‬ ‫برگزار می کنند‪.‬‬ ‫رایزن کنسولی سفارت قزاقس��تان درباره اقدامات‬ ‫دول��ت برای جش��ن ن��وروز اظه��ار می کن��د‪ :‬دولت‬ ‫‪ ۲‬روز اول و دوم فروردی��ن م��اه را ب��ه دلیل عید نوروز‬ ‫تعطی��ل می کن��د‪ .‬همچنی��ن برنامه ه��ای فرهنگی‬ ‫مانند کنس��رت از س��وی دولت در ایام ن��وروز برگزار‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنین ‪ ۵۰‬درصد از حق��وق کارمندان‬ ‫دولت��ی به عن��وان عی��دی نوروز ب��ه انه��ا پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه می افزای��د‪ :‬در ای��ام نوروز فروش��گاه ها‬ ‫محصوالت خود را حراج می کنند و فروش محصوالت‬ ‫نیز رونق خوبی داش��ته و از فصل های دیگر س��ال بهتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنی بدون بازارچه و سود‬ ‫نوروز در پاکس��تان نیز گرامی داش��ته می ش��ود اما‬ ‫در این کش��ور هیچ بازارچه ای به مناس��بت نوروز برپا‬ ‫نمی ش��ود و فروش��گاه ها نیز به مناس��بت نوروز حراج‬ ‫ندارند‪ .‬پیرمحمد مالزهی‪ ،‬کارش��ناس پاکس��تان به‬ ‫می گوید‪ :‬نوروز در پاکس��تان به ان��دازه ایران‬ ‫مطرح نبوده و تنها در برخی از مناطق ش��یعه نشین یا‬ ‫ایرانی نشین مراسم نوروز برگزار می شود‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫چیدمان سفره هفت سین در پاکستان مرسوم نیست‬ ‫و بیش��تر عیدهای مذهبی مانند عید فطر و عید قربان‬ ‫با شکوه برگزار می شوند‪ .‬مالزهی عنوان می کند‪ :‬هیچ‬ ‫بازارچه ای به مناسبت نوروز در پاکستان برپا نمی شود‬ ‫و هیچ فروش فوق العاده یا حراجی نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫عید نوروز‬ ‫ریشه در‬ ‫ کشاورزی‬ ‫و دامداری دارد‬ ‫و به مرور زمان‬ ‫شاخ و برگ های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬دینی‬ ‫و ایینی به ان‬ ‫افزوده شده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹کمرنگی نوروز در افغانستان‬ ‫به گفته کارشناس��ان نوروز در افغانس��تان بس��یار‬ ‫کمرنگ تر از ایران برگزار می ش��ود و مانند پاکس��تان‬ ‫جش��ن های مذهبی در این کش��ور اهمیت بیشتری‬ ‫دارند‪ .‬مهدی جوانمرد‪ ،‬مس��ئول دفتر افغانس��تان در‬ ‫سازمان توس��عه تجارت به‬ ‫می گوید‪ :‬نوروز در‬ ‫افغانستان بس��یار کمرنگ تر از ایران برگزار می شود و‬ ‫عیدهای مذهبی مانند عید قربان با ش��کوه بیش��تری‬ ‫برگزار می ش��وند‪ .‬به همین دلی��ل فروش محصوالت‬ ‫نوروزی نیز در ایام نوروز بس��یار کمتر از ایران اس��ت‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬نکته ای که وجود دارد ان اس��ت که سال‬ ‫تحصیل��ی در افغانس��تان از روز اول فروردی��ن اغ��از‬ ‫می ش��ود و اگرچه میزان ف��روش کاالهای نوروزی در‬ ‫این موقع س��ال کمتر از ایران اس��ت اما ب��ه دلیل اغاز‬ ‫س��ال تحصیلی نسبت به دیگر ایام س��ال فروشگاه ها‬ ‫فروش بسیار خوبی دارند‪ .‬جوانمرد درباره نحوه جشن‬ ‫گرفتن عید ن��وروز در میان خانواده های افغانی عنوان‬ ‫می کند‪ :‬به جای س��فره هفت سین چیدن سفره هفت‬ ‫میوه از رس��وم نوروزی مردم اس��ت‪ .‬او اضافه می کند‪:‬‬ ‫به دلیل عید نوروز و اغاز س��ال تحصیلی فروش��گاه ها‬ ‫درامد بس��یار خوبی کس��ب می کنند‪ .‬همچنین بازار‬ ‫نوروزی در افغانستان وجود ندارد‪.‬‬ ‫پیرمحمد مالزهی‬ ‫نوروز در‬ ‫پاکستان به‬ ‫اندازه ایران‬ ‫ مطرح نبوده‬ ‫و تنها در برخی‬ ‫از مناطق شیعه‬ ‫نشین یا ایرانی‬ ‫نشین مراسم‬ ‫نوروز برگزار‬ ‫می شود‬ ‫محیط زیست‪ ،‬امنیت و فناوری های نو؛ اولویت صنعت گردشگری‬ ‫دبی��ر کل س��ازمان جهان��ی گردش��گری ب��ا اعالم‬ ‫چالش ه��ای زیس��ت محیطی‪ ،‬تنش ه��ای امنیت��ی و‬ ‫بهره گی��ری از فناوری ه��ای نو به عن��وان اولویت های‬ ‫نخس��ت در صنعت گردش��گری‪ ،‬فع��االن این صنعت‬ ‫را ب��ه هم��کاری در تحق��ق اه��داف توس��عه پایدار‬ ‫فراخواند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری می��راث فرهنگی‪ ،‬کس��ب‬ ‫اطمینان از س��فری امن و افزای��ش فرصت های ایجاد‬ ‫شده توسط فناوری های نو و نیز تسریع در تغییرات به‬ ‫س��مت بخش های پایدار در گردشگری از اولویت های‬ ‫مهم در این صنعت است که از سوی دبیر کل سازمان‬ ‫گردشگری جهانی در نمایشگاه ‪ITB‬‏ برلین اعالم شد‬ ‫که سه شنبه به پایان رسید‪.‬‬ ‫طبق گزارش ارائه ش��ده از س��وی دبیرکل سازمان‬ ‫گردشگری جهانی سفر مسافران در سطح بین المللی‬ ‫در س��ال گذش��ته ح��دود ‪4/4‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫و ب��ه ‪۱/۲‬میلیارد نفر رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن به معنی‬ ‫ان اس��ت که درمقایس��ه ب��ا س��ال ‪۲۰۱۴‬م بیش از‬ ‫‪۵۰‬میلیون گردش��گر بیش��تر در س��طح جهانی سفر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫«طالب رفاعی» یاداور ش��د که ب��ا توجه به کندی‬ ‫بهب��ود در اقتص��اد جهان��ی و افزای��ش چالش ه��ای‬ ‫ژئوپلتی��ک همچنی��ن نگرانی های ناش��ی از انتش��ار‬ ‫برخ��ی بیماری ه��ا س��ال ‪۲۰۱۵‬م رک��ورد موفق��ی‬ ‫ب��رای صنع��ت گردش��گری در س��طح جهان��ی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به افزایش بی ثبات��ی و ناامنی درجهان‬ ‫سال ‪۲۰۱۶‬م را سالی دانست که شاهد رکورد تازه ای‬ ‫در رشد صنعت گردشگری جهان خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫او این میزان رش��د در س��ال جاری می�لادی افزون بر‬ ‫‪۴‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫طال��ب رفاعی با اش��اره به بروز ناامنی ها در س��طح‬ ‫مل��ی و بین الملل��ی هش��دار داد ک��ه چالش ه��ای‬ ‫امنیت��ی که اکن��ون جهان با ان روبه رو اس��ت جهان‬ ‫را ب��ا خط��ر جدای��ی و مرز بندی های ش��دید روبه رو‬ ‫ک��رده اما ای��ن ناامنی ها و تالش ب��رای ایجاد امنیت‬ ‫نبای��د س��بب برافراش��تن دیوارها و مرزه��ای کهنه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر تامی��ن امنی��ت‪ ،‬بهره گیری بیش��تر از‬ ‫فناوری ه��ای نو در صنعت گردش��گری از اولویت های‬ ‫این صنعت درسال جدید عنوان شده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬م��ا بای��د درک بهت��ری از اثرگ��ذاری‬ ‫فناوری ها بر بخش گردشگری و حداکثر بهره گیری از‬ ‫فرصت های نو در ایجاد و ارتقای رقابت در مقصدهای‬ ‫گردشگری به دست اوریم‪.‬‬ ‫اس��تفاده از این فناوری ها برای ارائه خدمات امن و‬ ‫س��الم و اسان تر در س��فرها در کنار مدیریت منابع و‬ ‫ذخایر طبیعی ما به گون��ه ای موثر از اولویت های این‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬دبیرکل س��ازمان گردشگری جهانی‪،‬‬ ‫همه دس��ت اندرکاران صنعت گردشگری را به تمرکز‬ ‫و حساس��یت نس��بت به هدف اصل��ی و جهانی یعنی‬ ‫بهره گی��ری پایدار و صنعت پای��دار فراخواند و گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون زمان ان اس��ت ک��ه برای تالش در راس��تای‬ ‫توس��عه سیاس��ت ها و اس��تراتژی های تج��اری گام‬ ‫برداریم ک��ه قبل از هرچیز به م��ا اطمینان بدهد که‬ ‫فعالیت های جاری در صنعت گردش��گری در مس��یر‬ ‫تحقق هدف های مشخص در توسعه پایدار و حفاظت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش کشتی های کانتینری‬ ‫بیکار‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ایران ندارند‪ .‬تکمیل همایون در تکمیل س��خنان خود‬ ‫می افزاید‪ :‬نوروز را یونس��کو به عنوان جشن کشورهای‬ ‫ح��وزه نوروز به رس��میت ش��ناخته و ان را ثبت کرده‬ ‫است‪ .‬س��ازمان ملل متحد نیز روز اول فروردین را روز‬ ‫صلح و دوس��تی نامیده است‪ .‬عید نوروز باستانی ایران‬ ‫به عنوان تاللو صلح‪ ،‬دوس��تی و اشتی در جهان مطرح‬ ‫ش��ده است‪ .‬قوم هایی که عید نوروز را گرامی می دانند‬ ‫را ویل دورانت به عنوان گهواره تمدن یاد کرده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫نوروز‪ ،‬جشن صلح و دوستی‬ ‫جش��ن مردم ای��ران زمین تنها متعلق ب��ه ایرانیان‬ ‫کش��ور کنونی ایران نیس��ت بلکه این جشن به تمامی‬ ‫مردم��ان ح��وزه فرهنگی و تمدنی ای��ران زمین تعلق‬ ‫دارد‪ .‬ایران زمین در حوزه فرهنگی بس��یار وسیع تر از‬ ‫ایران در حوزه جغرافیاس��ت‪ .‬سازمان یونسکو نوروز را‬ ‫به عنوان مراسمی که در کشورهای حوزه نوروز جشن‬ ‫گرفته می ش��ود ثبت کرده و عنوانی به نام کشورهای‬ ‫«حوزه نوروز» مطرح ش��ده است‪ .‬این کشورها همگی‬ ‫زمان��ی جزئی از حوزه جغرافیایی ای��ران بوده و اکنون‬ ‫بس��یاری از انها به زبان فارسی س��خن گفته و اداب و‬ ‫رسوم ایران باستان را حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫اما تمامی مراس��م نوروز در کش��ورهای حوزه نوروز‬ ‫برگزار نمی ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه در ایران داستان ها‬ ‫و اس��طوره هایی وجود دارند که چهارش��نبه سوری به‬ ‫موجب انها جش��ن گرفته می شود؛ اخرین چهارشنبه‬ ‫س��ال روزی بود که سیاوش از ‪ ۷‬اتش به سالمت عبور‬ ‫کرد و بی گناهی اش ثابت ش��ده و مراس��م چهارشنبه‬ ‫س��وری با برگزاری «اتش جشن» گرفته می شود‪ .‬این‬ ‫مراسم در برخی مناطق محدود مانند کردستان عراق‬ ‫برپا می ش��ود و در بسیاری از کش��ورهای حوزه نوروز‬ ‫نیز جش��ن گرفته نمی شود‪ .‬مراسم س��یزده به در نیز‬ ‫داس��تان متفاوت خود را داراس��ت‪ .‬در دوران باستان‬ ‫و گذش��ته های دور ازدواج می��ان جوان��ان با گره زدن‬ ‫س��بزه ها رسمیت می یافت و اکنون نیز گره زدن سبزه‬ ‫در این روز همچنان در کشورمان انجام می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫از منابع طبیعت است‪.‬‬ ‫ت�لاش برای کند کردن رون��د تغییرات اب وهوایی‪،‬‬ ‫مدیری��ت موثر و دقیق منابع و ذخایر طبیعی‪ ،‬کاهش‬ ‫فقر و رش��د متوازن باید در مرکز توسعه گردشگری و‬ ‫هر تالشی در این زمینه باشد‪.‬‬ ‫ما باید قبل از هرچیز مطمئن شویم که تالش برای‬ ‫رش��د اقتصادی با توس��عه پایدار هی��چ تضادی با هم‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫پنجاهمین نمایشگاه گردش��گری برلین موسوم به‬ ‫‏‪ITB‬‏ ک��ه مهم ترین نمایش��گاه از این نوع در س��طح‬ ‫جهانی اس��ت‪ ،‬روز سه ش��نبه ب��ه پایان رس��ید‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه با شرکت ‪ ۱۸۷‬کش��ور در ‪۱۰‬هزار غرفه در‬ ‫برلین برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه‪ ،‬همچنین هر سال‬ ‫ده ها شرکت جهانگردی از‏ایران شرکت می کنند‪.‬‬ ‫تعداد کشتی های غیرفعال ناوگان جهانی به باالترین سطح‬ ‫خود در ‪ 6‬س��ال گذش��ته یعنی ‪ 36‬کشتی رس��یده و تعداد‬ ‫کشتی های بیکار با ظرفیت باالتر بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مارین تایمز‪ ،‬تع��داد کش��تی های کانتینری‬ ‫غیرفعال در سطح جهان تا پایان ‪ 22‬فوریه ‪ 3( 2016‬اسفند‬ ‫‪ )1394‬به ‪ 346‬کش��تی رسید‪ .‬این در حالی است که تعداد‬ ‫این کشتی ها دو هفته پیش از ان ‪ 306‬فروند بود‪ .‬به عقیده‬ ‫الفاالین��ر دلیل ای��ن امر کاهش تقاضا پس از اغاز س��ال نو‬ ‫چینی اس��ت‪ .‬ظرفیت ناوگان کشتی های غیرفعال کانتینری‬ ‫ب��ه یک میلیون و ‪ 430‬هزار تی ای یو رس��ید که معادل ‪7/1‬‬ ‫درصد از ظرفیت کانتینری جهان اس��ت‪ .‬ظرفیت کانتینری‬ ‫جهان برابر با ‪ 20‬میلیون و ‪ 30‬هزار تی ای یو اس��ت‪ .‬خطوط‬ ‫کش��تیرانی در فوریه امس��ال به تنهایی ‪ 20‬مسیر دریایی از‬ ‫ش��رق دور به ش��مال افریق��ا را لغو کردند‪ ،‬ای��ن امر موجب‬ ‫افزایش تعداد کش��تی های غیرفعال با ظرفیت باالی ‪ 8‬هزار‬ ‫تی ای یو به ‪ 46‬کش��تی ش��د‪ .‬الفاالینر اع�لام کرد که انتظار‬ ‫می رود تع��داد کش��تی های غیرفعال کانتین��ری با ظرفیت‬ ‫ب��االی ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬تی ای یو در ‪ 2‬ماه اینده باال باقی بماند‬ ‫زیرا پیش بینی می ش��ود که می��زان تقاضا در ماه های مارس‬ ‫و اوریل همچنان کم باش��د و از طرفی خطوط کش��تیرانی‬ ‫عالقه ای به افزایش ظرفیت خود در این شرایط ندارند‪.‬‬ ‫برگزاری نشست بحران از سوی‬ ‫وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا‬ ‫وزیران کشاورزی ‪ 28‬کشور عضو اتحادیه اروپا روز گذشته‬ ‫در بروکس��ل نشس��تی درباره بحران دامپروری و کشاورزی‬ ‫ای��ن قاره برگزار کردند‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬بس��یاری از کش��ورها و در راس انها فرانسه تالش‬ ‫می کنند تا در نشست امروز تدابیر اروپایی تازه ای برای مقابله‬ ‫با بحران دامپروری و کشاورزی در اروپا اندیشیده شود‪ .‬طرح‬ ‫اضط��راری که از ‪ 6‬ماه پیش برای بازگرداندن ثبات و تعادل‬ ‫به بخش های کشاورزی و دامداری اروپا اجرا شده بود‪ ،‬کافی‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬این بح��ران در پی روند نزولی بهای گوش��ت‬ ‫خوک و ش��یر رخ داده است‪ .‬این امر خود نتیجه تحریم های‬ ‫اعمال ش��ده علیه روس��یه و کاهش تقاضا است‪ .‬فرانسه که‬ ‫نخستین قدرت کشاورزی و دامداری اروپا به شمار می اید‪ ،‬از‬ ‫تابستان امسال شاهد برگزاری تظاهرات گسترده دامداران و‬ ‫کشاورزان معترض به کاهش بهای محصوالت زراعی و دامی‬ ‫بوده است‪ .‬همین امر پاریس را بر ان داشت تا تماس با دیگر‬ ‫دولت های اروپایی را افزایش دهد تا بتواند بیشتر انان را برای‬ ‫تمهیداتی تازه در این زمینه متقاعد کند‪ .‬روس��یه نخستین‬ ‫کش��ور مقصد ص��ادرات محصوالت کش��اورزی کش��ورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬به ویژه فرانسه بود اما در واکنش به تحریم های غرب‬ ‫علیه خ��ود در بحبوحه بحران اوکرای��ن‪ ،‬واردات محصوالت‬ ‫کشاورزی را از اروپا ممنوع کرد‪.‬‬ ‫تردید برای ورود به بازار ایران‬ ‫اشتباه بزرگی است‬ ‫پایگاه خبری تایمز عمان با اشاره به تردید سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای ورود به بازار ایران نوشت‪ :‬هنوز تفاسیری ارائه‬ ‫می ش��ود که در انها نس��بت به وجود فرصت های تجاری در‬ ‫ایران ابزار تردید می ش��ود که این اش��تباهی بزرگ است‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه خبری تایمز عمان‪ ،‬با وجود‬ ‫پی��روزی عملگراها در انتخابات ماه گذش��ته پارلمانی ایران‪،‬‬ ‫برخی هنوز اینده دسترسی تجاری به بازار ایران را زیر سوال‬ ‫می برند‪ .‬هنوز تفاس��یری ارائه می ش��ود که در انها نسبت به‬ ‫وجود فرصت های تجاری در ایران ابزار تردید می ش��ود‪ .‬این‬ ‫اشتباهی بزرگ است‪.‬‬ ‫وقتی از ایران به عنوان یک بازار نوظهور جدید در اقتصاد‬ ‫جهانی س��خن می گوییم‪ ،‬تحلیل ها باید عملگرایانه باشد‪ ،‬نه‬ ‫احساسی و باید با مدنظر قرار دادن تاریخ طوالنی ایران انجام‬ ‫شود‪ .‬ایران پس از چین‪ ،‬دومین تمدن قدیمی دنیاست و ما‬ ‫برای درک طرز فکر ایرانی باید به شرق نگاه کنیم‪.‬‬ ‫برای قرن های متمادی‪ ،‬چین از طریق جاده ابریشم که از‬ ‫ایران عبور می کرده‪ ،‬مشغول تجارت بوده و اکنون این کشور‬ ‫در اندیش��ه احیای همین مسیر تجاری از طریق پروژه «یک‬ ‫جاده ـ یک کمربند» اس��ت که پروژه جاده ابریش��م جدید‬ ‫لقب گرفته است‪.‬‬ ‫چینی ها جهان را به ش��کلی متفاوت از غربی ها می بینند‪.‬‬ ‫این موضوع درباره ایران نیز صادق است‪.‬‬ ‫ای��ران ب��ه عنوان تمدنی که هزاران س��ال با هوش��مندی‬ ‫حرکت کرده‪ ،‬اکنون در حال برنامه ریزی برای برداشتن گام‬ ‫بعدی اس��ت‪ .‬ای��ن قدم ها محتاطانه و وس��یع خواهند بود و‬ ‫نتایج ان در ش��بکه گسترده ای از زیرساخت ها نظیر خطوط‬ ‫ریلی پرسرعت‪ ،‬سفرهای هوایی فراصوتی‪ ،‬بزرگراه ها‪ ،‬خطوط‬ ‫لوله نفت و گاز و اموزش تاجران اینده قابل مشاهده خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن عوامل ای��ران و چین را به ش��رکایی طبیعی تبدیل‬ ‫می کند؛ شراکتی که در واقع نخستین بار توسط مارکوپولو و‬ ‫از طریق جاده ابریشم باستان ایجاد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫طال سقوط کرد‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫س��یف در ادام��ه با بیان اینکه این امار نش��انگر این اس��ت که‬ ‫ش��بکه کارگزاری بانک ها روزبه روز در حال گسترده تر شدن است‬ ‫و بانک های کش��ور در تالش مس��تمر برای روند کار هس��تند‪ ،‬در‬ ‫ادامه به برخی از انتقادها و ابهامات درباره س��وئیفت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هنوز عده ای می گویند مش��کل سوئیفت حل نشده است و‬ ‫شک دارند که نقل و انتقاالت پولی در سوئیفت انجام می شود‪ .‬که‬ ‫باید گفت درخواس��ت های نظام بانکی به صورت انالین روزانه به‬ ‫سوئیفت مخابره می شود و قدم های اساسی در این زمینه برداشته‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در ایین پایانی نخستین جشنواره نقد صنعت بانکداری مطرح کرد‬ ‫امیدواریم این اتفاق استمرار پیدا کند‪ .‬وی تاکید کرد‪« :‬نقد زمینه‬ ‫رش��د ایجاد می کند و اگر سازمانی نشان دهد که از نقد استقبال‬ ‫می کند در مسیر رشد گام برمی دارد‪».‬‬ ‫‪ 1202‬ال سی باز شد‬ ‫‹ ‹تاثیر گذاری بانک ها در فعالیت های اقتصادی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اختتامیه نخس��تین جش��نواره نقد صنعت بانکداری‪ ،‬با حضور‬ ‫ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬دیواندری رییس پژوهشکده‬ ‫پولی و بانکی‪ ،‬عبده تبریزی عضو ش��ورای عالی بورس و استادان‬ ‫روزنامه نگار و نیز نمایندگان رس��انه ها دوش��نبه شب در تاالر قلم‬ ‫کتابخانه ملی برگزار شد‪.‬‬ ‫ولی اله س��یف‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی در این مراس��م با بیان‬ ‫اینک��ه مقدمه ش��روع هر حرکتی برای یک س��ازمان یا یک بنگاه‬ ‫این اس��ت که افکار عمومی را بس��نجد و بداند چه نقدی از او در‬ ‫جامعه وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬توجه به نقدها منجر به ش��ناخت نقایص‬ ‫شده و کمک بسزایی به رشد ان سازمان خواهد کرد‪ .‬سیف ضمن‬ ‫تشکر از منتقدان صنعت بانکداری تصریح کرد‪ :‬کسانی که صنعت‬ ‫بانکداری را نقد می کنند کمک بس��یار مهمی به رشد این صنعت‬ ‫در جامعه کرده و س��بب ان می شوند که اثار مثبت ان در جامعه‬ ‫نمود یابد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش گفت‪ :‬گزاف‬ ‫نیس��ت اگر بگوییم نظام بانک��ی دارای یک ویژگی منحصر به فرد‬ ‫اس��ت که کمتر نهادی از این ویژگی برخوردار است و این ویژگی‬ ‫ذینفعان ان اس��ت که از احاد جامعه هستند‪ .‬وی در توضیح این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬ما در معرض دید جامعه هس��تیم و هر ش��خصی از‬ ‫یک منظر و دیدگاه مارا نقد می کند‪ .‬نقد به هر ش��کلی باشد‪ ،‬چه‬ ‫حرفه ای چه عادی باید از ان استقبال کرده و بدان توجه داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اذعان بر اینکه نقد زمینه رش��د یک س��ازمان را فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه چقدر خودمان را به پاسخگویی مناسب‬ ‫در قبال نقدها مقید کرده باش��یم همان قدمی اس��ت که می تواند‬ ‫رش��د نظام بانکی را رقم بزن��د‪ .‬بنابراین اگر نقد را یک لطف تلقی‬ ‫کنیم می توان امید به رشد و روبه رشد بودن داشت‪.‬‬ ‫س��یف در بخش دیگری از س��خنانش‪ ،‬ضمن اش��اره به شرایط‬ ‫تحریم و دش��واری هایی که برای صنعت بانکی کش��ور فراهم بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر روابط کارگزاری با دنیا که در گذش��ته‬ ‫به حداقل رس��یده بود در حال احیا است و در دو هفته منتهی به‬ ‫‪ ۱۸‬اسفند ‪ ۹۴‬با ‪ ۲۶۴‬کارگزاری در دنیا ارتباط برقرار کردیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین از گشایش ‪ ۱۲۰۲‬ال سی در همین مدت خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوئیفت برقرار است‬ ‫بهای هر اونس طال دیروز در بازارهای جهانی برای سومین روز متوالی کاهش‬ ‫یاف��ت و به پایین ترین س��طح در دو هفته اخیر رس��ید‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫افزایش شاخص سهام در بازارهای بین المللی موجب شده تا قیمت طال بار دیگر‬ ‫با افت نسبی روبه رو شود‪ .‬قیمت هر اونس طال دیروز با ‪ 6‬دهم درصد کاهش به‬ ‫کمتر از ‪ 1227‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد‪ :‬بانک های خارجی‬ ‫ابهاماتی دارند که باید برطرف شود و برخی کشورها درک نادرستی‬ ‫از برجام و جزئیات دس��تور العمل ها دارند که این امر باعث تاخیر‬ ‫در روند کار ش��ده بود که با اقدامات موثر مس��ئوالن برخی از این‬ ‫ابهامات برطرف شده و در تالش برای رفع برخی دیگر هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این موضوع که ش��بکه بانکی در دوران تحریم‬ ‫شرایط سختی را پشت سر گذاشت و این شرایط به یکباره نمی تواند‬ ‫به زمان قبل از تحریم ها برگردد و باید به تدریج در جهت ارتقای‬ ‫ان گام برداش��ته ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیک به دو م��اه از اجرای برجام‬ ‫می گذرد و نظام بانکی در این بخش تحرکات الزم را انجام داده و‬ ‫می دهد و امید داریم که تعامالت و ارتباطات ش��بکه بانکی کشور‬ ‫به موقع عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 29773813‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﻧﻴﻜﻮ ﻓــﺮﺍﺯ ﺍﺭگ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪2/9/94‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482845‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005425183‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪- .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺁﺟﺮﻯ‪،‬ﭼﻮﺑﻰ‪،‬ﺳﻨﮕﻰ‪،‬ﺑﺘﻨﻰ‬ ‫ﻭ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﺳــﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ ‪،‬ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺸــﻰ ‪،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻋــﻰ ‪،‬ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻫﺎ‪،‬ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﻫــﺎ ‪،‬ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ‪،‬ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ‪،‬ﺳﻴﺴــﺘﻤﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻫﻮﺍﻳﻰ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭ ‪،‬ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ‪،‬ﭘﻠﻬﺎ‪،‬ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻰ‪،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻰ‪،‬ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ ‪،‬ﺳﺪﻫﺎ‪،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺁﺑﻰ ‪،‬ﺳﺎﺯﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ‪،‬ﺗﻮﻧﻠﻬﺎﻯ ﺍﺏ ‪،‬ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﺏ ‪،‬ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺏ ‪،‬ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺍﻭﺭﻯ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ ‪،‬ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ‪،‬ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻰ‪،‬ﺳﺎﺯﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺳــﺎﺣﻠﻰ‪،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺳﻴﻮﻳﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‬‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ‪ 8‬ﻣﺘﺮﻯ ﺍﻭﻝ ﭘﻼﻙ ‪ 15‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1645955861‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪- .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯ‬‫ﻓﺮﻧﺎﺩ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0053554094‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪500000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺷــﻤﺲ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪0082109532‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬‬‫ﺳﻔﺘﻪ‪،‬ﺑﺮﺍﺕ‪،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪،‬ﻋﻘﻮﺩﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍﺳــﺖ‪- .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪:‬ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ / 167989‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 29787621‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺮﺍﻭ ﻧﻴﻜﺴــﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 474977‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005054142‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪21/7/94‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪-1 :‬ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪،‬ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﺍﺑﺎﺩ‪،‬ﻧﺒــﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‪،‬ﭘــﻼﻙ ‪،44‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ‪،‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪،4‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1998836786‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﺭﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ(ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 167990‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 29781389‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﺑﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 134871‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10101780872‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ ‪25/6/94‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺭﺿﻮﻳﺎﻥ ﻣﻔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠــﻰ ‪ 0046835822‬ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧــﻢ ﺁﺭﺯﻭ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧﺪ‬ ‫ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0061406007‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ / 167991‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 29788310‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﭙﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪94/9/2‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482852‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005425388‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪- .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ‪،‬ﺗﺠﻬﻴــﺰ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ‪،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ‬ ‫ﺳﺎﺯﻯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ‪،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ‪،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ‪،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ‪،‬ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪،‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪،‬ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‪،‬ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻫــﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ‪،‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ‪،‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ‪- .‬ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺷﺮﻗﻰ ﻧﺒﺶ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺍﺑﺎﺩ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻼﻙ ‪ 375‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 36‬ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻰ ‪- 1481838851‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ‪- .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﻫﺎﺩﻯ ﮔﻮﺩﺭﺯﻭﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0061459798‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 330000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪3874500101‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 330000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0322237696‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 330000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪- .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪:‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺍﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬ﺳﻔﺘﻪ‪،‬ﺑﺮﺍﺕ‪،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪،‬ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪- .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪:‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ / 167992‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬از مدیران‬ ‫عامل بانک ها درخواست کرد تا هر یک جداگانه فعالیت های خود‬ ‫را درباره ارتباط کارگزاری و س��وئیفت به مردم بازگو کند تا مردم‬ ‫احساس کنند قدم های رو به جلو برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی در عین ح��ال تصریح کرد‪ :‬بانک اقتص��اد نوین با برگزاری‬ ‫جش��نواره نقد صنع��ت بانکداری جامعه را برای ش��نیدن نقدها و‬ ‫کم و کاس��تی های صنعت بانکداری ترغیب می کند و نقد بهترین‬ ‫اب��زار برای دیدن نقاط ضعف و تالش برای ارتقاء و افزایش ضریب‬ ‫رضایت جامعه است‪.‬‬ ‫س��یف با بیان اینکه این جش��نواره مقدم��ه خوبی برای حرکت‬ ‫امیدبخ��ش در رابطه با ش��ناخت ضعف ه��ا و برنامه ری��زی برای‬ ‫رفع مش��کالت است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬خوب اس��ت در این جشنواره از‬ ‫منتقدان نظام بانکی قدردانی می ش��ود و شایسته تقدیر است که‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‪ 9409982161700387 :‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪9409972161700933 :‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻣﻠﻚ ﭘﻮﺭﺷﺎﺩﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻧﻴﻜﺰﺍﺩ ﺍﺳــﻜﻮﻳﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﻧﻮﺭﻯ پ ‪ 6‬ﺯﻧﮓ ﺍﻭﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ‪ :‬ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ‪ .1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ .2 ....‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ‪ .3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪ :‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺪﺍﻭﻧــﺪ ﻋــﺎﺩﻝ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻــﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ‪ .‬ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﺷﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻘﺮﻩ ﻗﺒﺾ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻭ ﭘﺎﺭﺳــﻴﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻗﺒﺾ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 78382‬ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 86/6/4‬ﻭ ‪ 366964‬ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 86/6/24‬ﻭ ‪ 932473‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 86/7/7‬ﻭ‬ ‫‪ 59533‬ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 86/2/31‬ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺒﺮﻉ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ‬ ‫ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 265‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 519 ،198‬ﻭ ‪522‬‬ ‫ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﻜﻢ ﺑــﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ )ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ‪ (94/4/31‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺷــﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ‬ ‫‪110/138426‬‬ ‫‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺻــﺪﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﻣﺤﺴــﻨﻰ ﻟﻨﮕــﺮﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 940510‬ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 41‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪– 9409972160601220‬‬ ‫‪ 1394/10/27‬ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﻗﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺐ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﺮﺥ ﺳــﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﻟﻮﻳﺰﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳــﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 73‬ﻭ‬ ‫‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺘــﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ‬ ‫‪110/138421‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 41‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺻــﺪﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ‪ :‬ﺭﺍﺣﻠﻪ ﺳــﺨﺎء ﻧــﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺻﻐﺮ ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ‪ :‬ﺥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺟﻨــﺐ ﻣﻬﺪﻳﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺳــﻔﺮﺟﺎﻧﻰ ﺑﻦ ﺑﺴــﺖ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ‪ 5‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 2‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺴــﺎﺋﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ‪ :‬ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑــﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9410090202201719‬ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ‪ 9409970202200288‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 110‬ﻋﺪﺩ ﺳــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2550000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪100/138415‬‬ ‫‪ 252‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻳــﻚ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻣﺮﺣﻤﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺳﺠﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 255‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ – ﻧﺒــﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980202501546‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/15‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/138409‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 255‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫حس��ن معتمدی‪ ،‬رییس سیاست گذاری جش��نواره نقد صنعت‬ ‫بانکداری و مدیرعام��ل بانک اقتصاد نوین هم در ایین پایانی این‬ ‫جش��نواره با بیان اینک��ه بانک ها با تمام اقش��ار جامعه در ارتباط‬ ‫هس��تند و باید مناب��ع و امکانات مح��دود را در اختیار تقاضاهای‬ ‫گس��ترده در کش��ور قرار دهند تاکید کرد‪ :‬بانک ه��ا در زندگی و‬ ‫فعالیت تاجران‪ ،‬تولیدکنندگان و صنعتگران بس��یار تاثیرگذارند و‬ ‫فعالیت این قش��ر تا حد زیادی به عملیات ش��بکه بانکی وابس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬معتمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ه��دف بانک اقتص��اد نوین از‬ ‫برگزاری نخستین جش��نواره نقد صنعت بانکداری در نظام بانکی‬ ‫پایش مس��تمر نقدها و مقاالت نگارش ش��ده درباره نظام بانکی و‬ ‫به طور مشخص بانک اقتصاد نوین است که تصویرگر بازخوردهای‬ ‫جامعه از فعالیت ها و برنامه های عملیاتی س��ازمان اس��ت و نقاط‬ ‫قوت و ضعف را یاداوری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه این جشنواره با استقبال گسترده‬ ‫اصحاب رس��انه روبه رو ش��د که امیدواریم اغازگر راهی برای ارج‬ ‫نهادن به نقد سازنده در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه‬ ‫بانکی و تالش برای رفع نقایص باشد‪.‬‬ ‫رییس سیاس��ت گذاری جش��نواره نقد صنعت بانکداری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این جش��نواره چون در دوره نخس��ت فعالیت خود اس��ت‬ ‫به طور قطع نقایص بس��یاری دارد که در سال های اینده با کمک‬ ‫رهنمودهای بانک مرکزی و اساتید حوزه رسانه برطرف و استمرار‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹برگزیدگان این جشنواره انتخاب شدند‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در پایان این مراسم‪ ،‬برگزیدگان نخستن‬ ‫جش��نواره نقد صنعت بانکداری که به همت بانک اقتصاد نوین برپا‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬دوشنبه ش��ب‪ ،‬با حضور ولی اهلل سیف رییس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی و عبده تبریزی‬ ‫عضو ش��ورای عالی بورس معرفی شدند‪ .‬نتایج ارای هیات داوران‬ ‫«نخس��تین جش��نواره نقد صنعت بانکداری» متش��کل از داوران‬ ‫صاحب نظر اقتصادی و صاحب نظر رسانه ای در ‪ 6‬رشته‪ ،‬نقش نظام‬ ‫بانکی در توسعه اقتصادی کش��ور‪ -‬با تاکید بر بخش های تولید و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬نقش نظام بانکی در بازار سرمایه‪ ،‬نقش نظام بانکی‬ ‫در توس��عه خدمات نوین و مشتری محوری‪ ،‬نقش نظام بانکی در‬ ‫حوزه فرهنگی و ایفای مسئولیت اجتماعی‪ ،‬بررسی اثار سیاست ها‪،‬‬ ‫قوانین و متغیرهای بیرونی بر نظام بانکی‪ ،‬ترسیم چشم انداز نظام‬ ‫بانکی در دوران پسا تحریم اعالم شد‪.‬‬ ‫ولی اله سیف‬ ‫حسن معتمدی‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 230‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ – ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 9409980200000220‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ‬ ‫‪ 940222‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺘﺒﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 230‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138405‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺯﻫﺮﺍ ﻳﺎﻭﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺴــﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧــﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ‬ ‫– ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980217300920‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/12‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 8:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138379‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﺘﺸــﺎﻣﻰ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳــﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﻟﻄﻴﻔﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳــﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺝ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 255‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ – ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980202501296‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺁﻥ ‪ 1395/2/14‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 255‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138399‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﻬﻪ ﺯﻳﻦ ﺁﻏﺎﺟﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ‪ :‬ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻓﺸــﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻭﻫﺐ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟــﻪ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 256‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫– ﺍﺗﻮﺑــﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ – ﻧﺒــﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9409980202601323‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/11‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪9:00‬‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 256‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138395‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺁﺭﺯﻭ ﺣﺎﺟﻰ ﻧﺴــﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﺑــﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫– ﺍﺗﻮﺑــﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ – ﻧﺒــﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9409980200901379‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/4‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪8:30‬‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻳــﻚ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138390‬‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9410090201202189‬ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9409970201201454‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 120/600/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﻘــﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪3/618/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭ‬ ‫ﺣــﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 6/030/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ‬ ‫ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2/243/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﻓﺘــﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ‬ ‫‪110/138386‬‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻳــﻚ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪242‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪2‬‬ ‫)ﻭﻧــﻚ( ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9409980217300824‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/8‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪9:30‬‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/138382‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫– ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﻭﻧــﻚ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980217300747‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/12‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/138375‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻧﻮﻧﺎ ﺧﺘﺎﺋﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻭﻧﻚ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980217301317‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/12‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣــﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘــﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138370‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺳﺎﺭﺍ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻭﻧﻚ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980217301252‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/2/12‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:00‬ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 273‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/138367‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ‪ :‬ﺑﻬــﺰﺍﺩ ﺧﻮﺩﺳــﻴﺎﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﭘــﺪﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺥ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﺒﻮﻟﻰ )ﻭﺯﺭﺍ( ﻧﺒــﺶ ﺥ ‪ 24‬ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﺭﺍ ﻃﺒﻘــﻪ ‪ 8‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ – 803‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﺳــﻴﺪ‬ ‫ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺍﺣﺼﺎﺋﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳــﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺥ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳﻬﻨﺪ ﻏﺮﺑﻰ‬ ‫پ ‪ - 20‬ﻧــﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺥ ﻣﻔﺘــﺢ ﺟﻨﻮﺑــﻰ ﻙ ﻧﻴــﻚ پ ‪ 18‬ﻭﺍﺣــﺪ ‪ 10‬ﻭﻛﻴــﻞ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺧﻮﺩﺳــﻴﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑــﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜــﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9410092191001704‬ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ‪ 9409972191000428‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 140‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 15215431‬ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ‪ ،‬ﺳــﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷــﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺗــﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺿﻤﻨ ًﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫‪110/138363‬‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﺪﻭﺳــﻰ‬ ‫‪1035‬‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫)‪1035‬‬ ‫ﺟﺰﺍﻳــﻰ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻯ‬ ‫ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫تدارک حمید جبلی برای یک جشن‬ ‫نخس��تین جش��ن روز جهانی تئاتر کودک و نوجوان ب��ا دبیری حمید جبلی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬این مراس��م همزمان با روز جهانی تئاتر‪ 8 ،‬فروردین سال ‪95‬‬ ‫در تاالر هنر برگزار خواهد ش��د‪ ،‬ش��ورای سیاس��ت گذاری این برنامه به تشریح‬ ‫برنامه های این روز می پردازند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫نوازندگان و سازهایی که برای شب عید کوک می شود‬ ‫‹ ‹درامد های معمولی‬ ‫رضا‪ ،‬یکی دیگر از نوازن��دگان خیابانی که حوالی‬ ‫پارک نیاوران مش��غول ساز زدن است درباره شرایط‬ ‫کاری و میزان درامدش می گوید‪ :‬با توجه به انتخاب‬ ‫م��کان‪ ،‬درامد خوبی داریم‪ .‬البته هر چند روز یک بار‬ ‫باید جای مان را عوض کنی��م؛ هم به دلیل ماموران‬ ‫و ه��م اینکه نباید برای مردم تکراری ش��ویم؛ چون‬ ‫در ان صورت موس��یقی ما جاذبه ای برای شان ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا گزینه دوم مش��کلی نداریم‪ ،‬ام��ا اینکه بین کلی‬ ‫فروش��نده کنار خیاب��ان به نوازنده بگویند که س��د‬ ‫معبر کرده و سازهای چند میلیونی او را بعد از کلی‬ ‫خواهش و تمنا پس بدهند‪ ،‬درداور است‪.‬‬ ‫ایلی��ا که همراه با چند تا از دوس��تانش در میدان‬ ‫ونک و در نزدیکی یکی از پاس��اژهای پر رفت و امد‬ ‫مش��غول نوازندگی اس��ت‪ ،‬در این باره می گوید‪ :‬بازار‬ ‫موس��یقی بازاری وس��یع و متنوع اس��ت؛ از فروش‬ ‫ساز گرفته تا کس��ب و کار استودیوها و کالس های‬ ‫اموزشی و اموزگاران و دانش پژوهان و‪ . ...‬از نظر من‬ ‫بازار حرمت دارد و نیمی از فرهنگ جامعه را می سازد‪.‬‬ ‫بازاری تنها یک معامله گر نیس��ت‪ ،‬بلکه جاری کننده‬ ‫فرهنگ است‪ .‬از نظر هنرمندان‪ ،‬موسیقی زبانی برای‬ ‫بیان احساسات اس��ت‪ .‬حرف هایش را با ن ُت می زند‪.‬‬ ‫این بازار باید سالم باشد‪ .‬اموزش باید اصولی باشد و‬ ‫بر مبنای احترام به هنراموز‪ ،‬تا فضایی سالم بر بازار‬ ‫موس��یقی حاکم شود‪ .‬امروزه بس��یاری از نوازندگان‬ ‫تریبون��ی در اختیار ندارند و منزوی ش��ده اند و تنها‬ ‫عده ای خاص به س��ن ها و س��الن ها را ه دارند‪ .‬مردم‬ ‫نی��ز تنها عده ای اندک را به عن��وان نوازندگان ایران‬ ‫می شناس��ند؛ این خیان��ت به موس��یقیدان و اینده‬ ‫موسیقی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ذهنیت بد گذشته را دور بریزید‬ ‫همیشه ذهنیت ما نس��بت به نوازندگان دوره گرد‬ ‫رویارویی با نوازندگانی کمس��ن و سال با چهره هایی‬ ‫تکیده و صورت هایی چرک است‪.‬‬ ‫این اف��راد اصوال ظاهر کثیف با لباس های نامرتب‬ ‫دارند و برای ایجاد حس ترحم در ش��هروندان‪ ،‬خود‬ ‫را به ش��کل و شمایل کودکان خیابانی درمی اورند و‬ ‫لباس های کثیف و پاره می پوشند‪.‬‬ ‫دو خواهر و برادر کوچک الغراندام با پوس��ت تیره‬ ‫که لهجه خاصی دارند را بیش��تر عابران در محدوده‬ ‫میدان ولیعصر دیده اند که تنبک و اکاردئون می زنند‬ ‫و پول جمع می کنند‪.‬‬ ‫در دیگر میدان های تهران هم وضع به این صورت‬ ‫است‪ .‬بیشتر افرادی که با نوازندگی به کسب درامد‬ ‫از عابران می پردازند‪ ،‬دختر و پس��ربچه های کمسن‬ ‫و س��ال هس��تند که ظاهری ش��بیه کودکان کار و‬ ‫خیابان دارند و س��ازی که استفاده می کنند‪ ،‬تنبک‬ ‫و اکاردئون اس��ت اما انچ��ه به تازگی در خیابان ها و‬ ‫میادین ش��مال تهران مشاهده می شود چیزی کامال‬ ‫متفاوت از صحنه های یاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی دختران��ی جوان که اغل��ب لباس های‬ ‫ش��یک و مرتب می پوش��ند و از بدلیجات هماهنگ‬ ‫با لباس برای دست ها و انگشت ها استفاده می کنند‪،‬‬ ‫در خیابان های شمال تهران مشاهده می شوند که با‬ ‫هنرمندی هر چه تمام تر سنتور می زنند‪.‬‬ ‫کمت��ر می بینی��د این دختران س��ر خ��ود را باال‬ ‫بیاورن��د و ب��ه عابران ن��گاه کنند ولی ب��ا این حال‬ ‫کنار دس��تگاه سنتورش��ان‪ ،‬اس��کناس های درشتی‬ ‫دیده می ش��ود که عابران خم می ش��وند و به شکلی‬ ‫محترمان��ه‪ ،‬ان را هدیه می کنن��د‪ .‬برخی عابران نیز‬ ‫می ایس��تند و به صدای سازشان که بی وقفه نواخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گوش می دهند‪ .‬این پدیده های نوازندگی‬ ‫خیابان��ی‪ ،‬دخترانی جوان هس��تند ک��ه حد فاصل‬ ‫می��دان ونک تا خیابان میردام��اد‪ ،‬جایی که صدای‬ ‫سنتور در هیاهوی ادم ها و ماشین ها هضم می شود‪،‬‬ ‫روی زیران��دازی نشس��ته و می نوازن��د‪ .‬فاصله بین‬ ‫دختران س��نتوری زیاد نیست و به راحتی همدیگر‬ ‫را می توانند در بین جمعیت ببینند‪ .‬انها شب هنگام‬ ‫نیز به اطراف مجتمع های خرید اس��مان و ونک در‬ ‫میدان ونک می روند و س��نتور می زنند؛ هرچند کنار‬ ‫انها پس��ران جوان خوش پوش را هم می بینید که به‬ ‫صورت گروهی با گیتار و ویولون نوازندگی می کنند‪.‬‬ ‫صدای موسیقی و اواز این پسران به قدری بلند است‬ ‫که صدای س��نتور دختران گم می ش��ود و به وضوح‬ ‫قابل تشخیص نیس��ت‪ .‬موضوع جالب توجه دیگر در‬ ‫همهم��ه موزیک و صدا‪ ،‬اواز دخترانی اس��ت که در‬ ‫تاریکی پیاده روهای منتهی به مجتمع های خرید به‬ ‫گوش عابران می رسد‪ .‬این دختران همیشه اوازهای‬ ‫س��نتی می خوانن��د و به م��رور که چ��راغ مغازه ها‬ ‫خاموش می شود و پیاده رو در تاریکی فرو می رود‪ ،‬از‬ ‫ترانه و اواز دس��ت می کشند و سازهای خود را جمع‬ ‫می کنند‪ .‬صدای س��ازها با ص��دای اخرین گام های‬ ‫عابران روی پیاده رو به خواب می روند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ثبت رکورد ‪۷۰‬میلیارد تومانی فروش س��ینماها در ‪ 11‬ماه تعداد مخاطبان‬ ‫س��ینما نسبت به دوره گذشته تغییر چندانی نداشته و این نشان از تاثیر افزایش قیمت‬ ‫بلیت بر مخاطب سینماست‪.‬‬ ‫بعد از اعالم ‪ 6‬فیلم اکران نوروزی از س��وی ش��ورای صنفی نمایش‪ ،‬این بار مسئولیت‬ ‫سخت تری برعهده این شورا است و ان هم تعیین قیمت بلیت سینماها است‪ .‬در اخرین‬ ‫جلسه شورای صنفی (‪ 24‬اسفند ) در سال ‪ 94‬برای قیمت بلیت سینماها تصمیم گیری‬ ‫شد؛ تصمیمی که تاثیر ان‪ ،‬هم متوجه صاحبان اثار و پخش کنندگان خواهد بود و هم بر‬ ‫مخاطبان و عالقه مندان به سینما‪ .‬اما نکته حائز اهمیت این است که سال هاست رکورد‬ ‫بیش��ترین جذب مخاطب به فیلم س��ینمایی «عقاب ها» ساخته س��اموئل خاچیکیان‬ ‫(‪ )1363‬اختص��اص یافته و هنوز فیلم های میلیاردی که تعداد انها در این روزها کم هم‬ ‫نیست نتوانستند رکورد مخاطب این فیلم را از ان خود کنند‪ .‬این در شرایطی است که با‬ ‫افزایش قیمت بلیت احتمال رکود و قهر مخاطبان سینما وجود دارد‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫معرفی سه کتاب‬ ‫از منصور مومنی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫به تازگی‬ ‫دخترانی‬ ‫جوان که اغلب‬ ‫لباس های‬ ‫شیک و مرتب‬ ‫می پوشند و‬ ‫از بدلیجات‬ ‫استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬در‬ ‫خیابان های‬ ‫شمال تهران‬ ‫مشاهده‬ ‫می شوند که‬ ‫با هنرمندی‬ ‫هر چه تمام تر‬ ‫سنتور می زنند‬ ‫نسبت مستقیم افزایش قیمت بلیت سینما با کاهش مخاطب‬ ‫سال گذشته با تصمیم شورای صنفی نمایش قیمت بلیت با ‪ 20‬درصد افزایش مواجه‬ ‫شد و اگر امسال هم شورا تصمیم به افزایش قیمت بلیت بگیرد دومین سالی است که با‬ ‫افزایش قیمت بلیت س��الن های سینما مواجه هستیم‪ .‬این افزایش قیمت به طور شناور‬ ‫یا به طور ثابت‪ ،‬اثار خود را بر کاهش مخاطب خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر افزایش هزین ه نگهداری سالن های سینما‪ ،‬افزایش قیمت حامالن‬ ‫انرژی و همچنین باال رفتن هزینه های تولید باعث شده که قیمت بلیت افزایش یابد‪.‬‬ ‫براس��اس اماری که سینماش��هر اعالم کرده اس��ت ؛ در سال ‪ 91‬س��ینمای ایران ‪26‬‬ ‫میلیارد تومان فروش داش��ته و تعداد مخاطبان س��ینما ‪ 7‬میلیون و ‪ 900‬هزار مخاطب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین در سال ‪ 92‬فروش سینما ‪ 30‬میلیارد تومان اما تعداد تماشاگران‬ ‫‪ 7‬میلی��ون و ‪ 800‬هزار نفر بوده که این امر به دلیل افزایش قیمت بلیت س��ینما اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 93‬س��ینمای ایران ‪ 53‬میلیارد تومان فروخت و تعداد مخاطبان سینما به ‪12‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار نفر رس��ید که این رقم رش��د ‪ 76‬درصدی مخاطبان سینما را نشان‬ ‫‪15‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫کنسرت خیابانی برای یک جشن باستانی‬ ‫ـ اس��مش گدایی نیست‪ .‬ما مکانی برای ارائه هنر‬ ‫نداریم‪ .‬وقت��ی می توانیم این مقدار پ��ول در بیاریم‬ ‫برای چی این کار را نکنیم؟‬ ‫اینها صحبت های مهرداد‪ ،‬جوان خوش��تیپی است‬ ‫که در میدان تجریش همراه با دو دوس��ت دیگرش‬ ‫س��ازهای الکتری��ک می نوازند‪ .‬لباس های ش��یک و‬ ‫تمیز بر تن دارند و با قطعه ای که می نوازند حس��ابی‬ ‫هماهنگ هستند‪.‬‬ ‫این روزها وقت��ی گذرتان به خیابان های ش��مال‬ ‫ش��هر تهران بیفتد دختران و پس��ران شیکپوش��ی‬ ‫را می بینی��د که با بدلیج��ات و لباس های هماهنگ‬ ‫مش��غول نواختن س��ازهای مختلف هستند‪ .‬کیفیت‬ ‫اثارشان باالتر از نوازندگان دوره گرد است و کارشان‬ ‫را اصال زشت نمی دانند‪.‬‬ ‫محمود‪ ،‬یکی از این نوازندگان اس��ت که با س��از‬ ‫عجیب و غریبش روبه روی ش��یرینی فروشی مطرح‬ ‫در میدان تجریش روی جدول خیابان می نش��یند و‬ ‫همراه با نواختن سازش اوازی هم می خواند‪.‬‬ ‫محم��ود درب��اره کارش می گوید‪ :‬من ‪ 8‬س��ال در‬ ‫الم��ان زندگی می کردم‪ .‬انجا هر وق��ت نیاز به پول‬ ‫داشتم کنار خیابان ساز می زدم‪ .‬اینجا هم همین کار‬ ‫را می کنم‪ .‬ب��ه درامدی که در می اورم راضی ام‪ .‬چرا‬ ‫باید فکر کنم که این کار زیبایی ندارد؟ شب سال نو‬ ‫بهترین فرصت برای نواختن اس��ت‪ .‬این گوشه برای‬ ‫خودم نشستم و مزاحم کسی هم نیستم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1437‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫می دهد‪ .‬تا پایان ماه یازدهم س��ال ‪( 1394‬بهمن) فیلم ها در ‪ 11‬ماه ‪ 70‬میلیارد تومان‬ ‫فروش داش��تند که ‪ 12‬میلیون و ‪ 600‬هزار تماش��اچی به س��الن های س��ینما مراجعه‬ ‫کردند‪ .‬ان هم در س��الی که پرفروش ترین فیلم تاریخ س��ینمای ایران «محمد رس��ول‬ ‫اهلل» به نمایش درامد‪ .‬در نتیجه افزایش قیمت بلیت س��ینما در ابتدای سال است که با‬ ‫وجود رکورد ‪70‬میلیارد تومانی فروش سینماها تعداد مخاطبان تغییر انچنانی نداشته‬ ‫است‪ .‬دلیل این مهم افزایش قیمت بلیت است؛ همان اتفاقی که در سال ‪ 92‬با ان مواجه‬ ‫بودیم و ش��ورای صنفی نمایش باید به این نکته توجه کند که تجربه سال ‪ 92‬و ‪ 94‬را در‬ ‫اکران ‪ 95‬تکرار نکند ‪ .‬اگر ش��ورای صنفی قصد دارد که س��ال ‪ 95‬میزان حضور مخاطب‬ ‫در س��الن های سینما را افزایش دهد باید به این مهم توجه کند که بسیاری از مخاطبان‬ ‫مشتریان پردیس های سینمایی هستند و اگر قیمت بلیت پردیس ها افزایش یابد معلوم‬ ‫نیس��ت با شرایط اقتصادی که هر سال سخت تر می ش��ود در سبد خانوارها جایی برای‬ ‫سینما باقی بماند‪.‬‬ ‫منصور مومنی نویس��نده و ش��اعر‬ ‫کش��ورمان که متولد س��ال ‪1347‬‬ ‫است ‪ 2‬مجموعه شعر و یک مجموعه‬ ‫داستانی را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫«زن��ده ی‬ ‫بیدار» عنوان کتابی از این نویسنده‬ ‫اس��ت که در قالب داستان‪ ،‬روایتگر‬ ‫ش��خصیتی به نام اویس است که جهان بینی او و چالشش‬ ‫ب��ا جهان اطرافش قصه ای را پدی��د اورده که در قالب یک‬ ‫کتاب منتش��ر شده اس��ت‪« .‬زنده ی بیدار» را نشر مشکی‬ ‫منتش��ر کرده و در ‪ ۸۰‬صفحه در سال ‪ ۸۸‬روانه بازار کتاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«پس از گندم» عنوان دفتر شعری‬ ‫از منصور مومنی است که گرداوری‬ ‫اش��عار او بین سال های ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۵‬را‬ ‫ش��امل می شود‪ .‬این دفتر شعر که از‬ ‫سوی نشر «اهنگ قلم» منتشر شده‬ ‫در قالب ش��عر نو به نگارش درامده‬ ‫اس��ت‪« .‬پس از گندم» در ‪ ۱۱۰‬صفحه در س��ال ‪ ۸۸‬روانه‬ ‫بازار کتاب شد‪ .‬‬ ‫منصور مومنی «دوئل با داروین» را با همان سبک دفتر‬ ‫ش��عر قبلی اش در سال ‪ ۹۲‬از سوی‬ ‫انتشارات نگاه منتشر کرد‪ .‬این دفتر‬ ‫شعر ش��امل اش��عار متفاوت از این‬ ‫ش��اعر کش��ورمان اس��ت که در ‪۸۵‬‬ ‫صفح��ه نگاه تازه ای به ش��عر معاصر‬ ‫دارد و در بخش های��ی از ش��عرهای‬ ‫او اشاراتی به ایات قران کریم وجود‬ ‫دارد که از این حیث می تواند قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫قیمت بلیت سینما‬ ‫افزایش پیدا می کند؟‬ ‫سخنگوی شورای صنفی نمایش از پیشنهاد افزایش ‪10‬‬ ‫تا ‪ 20‬درصدی قیمت بلیت های سینما خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا غالمرضا فرجی ‪ ،‬با اعالم اینکه شورای‬ ‫صنفی نمایش در جلس�� ه دوش��نبه ‪ 24‬اس��فند پیشنهاد‬ ‫افزایش ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصدی قیمت بلیت ها در س��ال ‪ 95‬را‬ ‫به وزارت ارشاد اعالم کرده است ‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬وزارت‬ ‫ارش��اد در این باره تصمیم گی��ری خواهد کرد و در صورت‬ ‫تایید این پیشنهاد‪ ،‬بخش��نامه ان را به تمامی سینماهای‬ ‫کشور ابالغ می کند‪.‬‬ ‫او درب��اره معرف��ی نمایندگان صن��وف مختلف از جمله‬ ‫کارگردان��ان و تهیه کنندگان ش��ورای صنف��ی نمایش نیز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به تمامی صنوف‪ ،‬اعالم شده که نمایندگان‬ ‫خود را به این ش��ورا معرفی کنند و در نخس��تین جلس��ه‬ ‫شورای صنفی در سال ‪ 95‬نمایندگان تعیین خواهند شد و‬ ‫تا ان زمان‪ ،‬نمایندگان قبلی به کار خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫امار فروش نمایش ها‬ ‫در تئاتر شهر‬ ‫موسیقی‬ ‫هزینه سینما رفتن در چین چقدر است؟‬ ‫اس��تقبال از فیلم ه��ای خارج��ی در چین بیش��تر‬ ‫از فیلم های س��ینمایی س��اخته ش��ده در این کشور‬ ‫اس��ت و کیفیت پایین اثار س��ینمایی م��ورد اعتراض‬ ‫چینی هاست‪.‬‬ ‫هزینه بلیت س��ینما در چین ‪ 30‬یوان یا نزدیک به‬ ‫‪ 17‬هزار تومان اس��ت که این مبلغ به کیفیت سینما‬ ‫و فیلم بستگی دارد‪ .‬ش��هر «شیان» یکی از شهرهای‬ ‫کوچک اما تاریخی چین به شمار می رود که جمعیتی‬ ‫نزدیک به ‪5/3‬میلیون نفر دارد و با احتس��اب جمعیت‬ ‫اس��تان به رقمی حدود ‪7‬میلیون نفر می رسد‪ .‬در این‬ ‫شهر ‪ 4‬سینما با استانداردهای مناسب وجود دارد‪ .‬بنا‬ ‫بر اطالعات کسب شده از شهروندان چینی‪ ،‬سینماها‬ ‫در س��انس هایی که در زمان تعطیل��ی ادارات و مراکز‬ ‫اقتص��ادی قرار می گی��رد به طور تقریب��ی با ظرفیت‬ ‫تکمیل به اکران فیلم ها می پردازند‪ .‬فیلم های خارجی‬ ‫در سینماها اکران می ش��وند و معنای یارانه فرهنگی‬ ‫برای سینما و فیلمسازان برای شهروندان اشنا و قابل‬ ‫فهم نیس��ت‪ .‬چینی ها «سینماتک» ندارند و با تعریف‬ ‫فرایند سینماتک در ایران متوجه چرایی وجود چنین‬ ‫س��ینماهایی نمی شدند و اینکه چرا فیلم های خارجی‬ ‫در ایران‪ ،‬هم اکران می ش��وند و هم اکران نمی ش��وند‬ ‫برای ش��ان عجیب بود‪ .‬سیس��تم ‪ VOD‬مورد عالقه‬ ‫چینی هاس��ت و انها برخ��ی از اثار چینی و خارجی را‬ ‫از طریق ش��رکت های خدمات دهنده ب��ا مبلغ پایینی‬ ‫مشاهده می کنند‪ ،‬به طور نمونه یکی از استادان ایرانی‬ ‫دانش��گاه های چین فیلم «جدایی نادر از سیمین» را‬ ‫روی همین ش��بکه ها دی��ده بود‪ .‬برخ��ی از فیلم های‬ ‫قدیمی ت��ر در ش��بکه ‪ VOD‬چین نیز بن��ا به گفته‬ ‫شهروندان به رایگان قابل دریافت است‪.‬‬ ‫س��ینما در س��ال ‪1896‬م به چین امد و نخس��تین‬ ‫پایگاه ان در شانگهای بود که با حمله ژاپنی ها به چین‬ ‫فیلمسازان این کشور به هنگ کنگ مهاجرت کردند‪.‬‬ ‫کدامخواننده هاکنسرتنوروزیدارند؟‬ ‫تعطیالت نوروز ‪ 95‬با کوک س��از تعدادی از هنرمندان‬ ‫موس��یقی همراه خواهد شد؛ کنسرت هایی که چند سالی‬ ‫می ش��ود برگزاری انها در شمال کش��ور باب شده و البته‬ ‫امسال تهران هم میزبان چند کنسرت نوروزی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد علیزاده که یکی از پرکارترین‬ ‫خوانندگان پاپ در س��ال ‪ 94‬به ش��مار می رود و به تازگی‬ ‫جش��نواره موسیقی فجر روی‬ ‫ ‬ ‫اجرایی را در س��ی ویکمین‬ ‫صحن��ه ب��رد‪ 7 ،‬فروردین در ‪ 2‬س��انس ‪ 18‬و ‪ 21‬در مرکز‬ ‫همایش های بن��در انزلی روی صحنه خواهد رفت‪ .‬قیمت‬ ‫بلیت های این اجرا ‪ 40‬تا ‪ 90‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫ن نیز به رشت سفر خواهد کرد و اجرایی‬ ‫علیزاده ‪ 8‬فروردی ‬ ‫در ‪ 2‬س��انس ‪ 18:30‬و ‪ 21:30‬در «ت��االر مجلل رش��ت»‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬بهای بلیت های این کنسرت نیز ‪ 70 ،60‬و‬ ‫‪ 80‬هزار تومان اس��ت‪ .‬همچنین مازیار فالحی ‪ 8‬فروردین‬ ‫س��اعت ‪ 21:30‬در س��الن همایش های ب��رج میالد روی‬ ‫صحن��ه خواهد رفت تا این س��الن پ��س از مدت ها میزبان‬ ‫موسیقی پاپ باشد‪ .‬مخاطبان برای حضور در این اجرا باید‬ ‫بلیت های ‪ 35‬تا ‪ 130‬هزار تومانی تهیه کنند‪ .‬همین سالن‬ ‫فروردین میزبان گروه موس��یقی «دنگ شو» خواهد بود‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫که اجرایی را س��اعت ‪ 22‬روی صحنه می برد‪ .‬قیمت بلیت‬ ‫کنسرت «دنگ شو» هم ‪ 35‬تا ‪ 130‬هزار تومان است‪ .‬علی‬ ‫عبدالمالکی نیز که یکی از خوانندگان جوان موسیقی پاپ‬ ‫ن همایش های بندر‬ ‫ن ساعت ‪ 21‬در سال ‬ ‫اس��ت‪ 9 ،‬فروردی ‬ ‫انزلی به دیدار هوادارانش می رود‪ .‬بهای بلیت های این اجرا‬ ‫هم ‪ 30‬تا ‪ 90‬هزار تومان اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬اما احس��ان‬ ‫خواجه امیری که این روزها ش��رایط جسمی پدرش (ایرج‬ ‫خواجه امیری) پس از یک دوره بیماری رو به بهبود است‪،‬‬ ‫ن در ‪ 2‬سانس ‪ 18‬و ‪ 21‬در سالن همایش های‬ ‫‪ 10‬فروردی ‬ ‫بندر انزلی کنس��رت خواهد داش��ت‪ .‬قیمت بلیت های این‬ ‫اجرا هنوز اعالم نش��ده اس��ت‪ .‬عالقه مندان برای خریدن‬ ‫س��امانه اینترنتی‬ ‫ ‬ ‫بلیت کنس��رت های ن��وروزی بای��د به‬ ‫«ایران کنسرت» مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گ��زارش پرفروش ه��ای س��ال ‪ ۹۴‬مجموعه تئاتر ش��هر‬ ‫نشان می دهد نمایش «باغ البالو» در سالن چهارسو بیشتر‬ ‫از «مضحکه ش��بیه قتل» در س��الن اصل��ی بلیت تمام بها‬ ‫فروخته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬براس��اس امار اعالم شده؛ در تاالر اصلی‬ ‫‪ ۵۷۹‬نفری تئاتر ش��هر نمایش « مضحکه ش��بیه قتل» به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی حسین کیانی که از ‪ ۱۸‬شهریور‬ ‫تا ‪ ۲۱‬مهر با قیمت بلیت ‪ ۲۰‬هزار تومان‪ ۲۹ ،‬اجرا‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫ن و مجموع ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۹۸‬تماش��اگر‬ ‫و ‪ ۶۷۲‬بلی��ت مهم��ا ‬ ‫و فروش��ی مع��ادل ‪ ۱۳۱‬میلیون و ‪ ۹۴۲‬ه��زار تومان روی‬ ‫صحن��ه رفت ب��ه عن��وان پرفروش ترین نمای��ش این تاالر‬ ‫معرفی می شود‪.‬‬ ‫نمایش « باغ البالو» به نویس��ندگی محمد چرم ش��یر و‬ ‫کارگردانی اتیال پس��یانی که از ‪ ۲۲‬مهر تا ‪ ۱۳‬اذر در تاالر‬ ‫چهارسو این بار با ظرفیت ‪ ۲۱۶‬تماشاگر روی صحنه رفت‪،‬‬ ‫با قیمت بلیت ‪ ۲۰‬هزار تومان‪ ۴۲ ،‬اجر ا و ‪ ۷۱۰‬هزار تومان‬ ‫به عنوان پرفروش ترین نمایش تاالر چهارس��و معرفی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ت��االر س��ایه نمای��ش «بهم��ن» ب��ه نویس��ندگی و‬ ‫کارگردان��ی افروز فروزند از ‪ ۲۳‬اذر ت��ا ‪ ۲۹‬دی با ظرفیت‬ ‫صندل��ی ‪ ۷۳‬نف��ر روی صحنه رف��ت و ‪ ۲۹‬میلیون تومان‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 6 - 1394‬جمادی الثانی ‪ 16 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -459‬پیاپی ‪1777‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫ناقوس صنعت‬ ‫صنعت در ایران باستان‬ ‫صنعت در کش��ور ما تاریخچه ای بس��یار کهن دارد و‬ ‫همانگون��ه که نمادهای فرهنگی نظیر نوروز در ایران از‬ ‫سابقه ای بسیار ممتد برخوردار هستند صنعت نیز دارای‬ ‫این ویژگی است‪.‬‬ ‫هنر و صنعت در ایران باستان به شناخت پدیدارهای‬ ‫مادی فرهنگی و شیوه معماری و هنری ایرانیان و انواع‬ ‫دس��ت بافت ها و دست ساخت های ایران و تحوالت ان‬ ‫کمک زیادی می کند و این مس��ئله را نشان می دهد که‬ ‫ایرانی��ان از دوران که��ن از تمدنی ک��م نظیر برخوردار‬ ‫بوده اند ‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع فلزی‬ ‫ش��واهد و مدارک باستان شناس��ی این نکته را تایید‬ ‫می کند که شمال و مرکز ایران جزو قدیمی ترین مراکز‬ ‫صنایع فلزکاری جهان بود ه است‪ .‬مشخص است که بشر‬ ‫تنها در سرزمینی می توانست به سودمندی فلز پی ببرد‬ ‫که در ان فلزات و کانی های انها وجود داشت ه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع مس‬ ‫در اوای��ل هزاره چهارم پیش از مس��یح‪ ،‬صنایع مس‬ ‫مص��رف عمومی یافت و برای س��اختن پیکان‪ ،‬درفش‪،‬‬ ‫سنجاق جامه و جواهرات ان را چکش کاری می کردند‬ ‫اما در نیمه دوم هزار مزب��ور تغییر قابل مالحظه ای در‬ ‫فناوری صنعتی فلزات پدی��د امد‪ .‬در این دوره مس را‬ ‫ب��ا گداختن ان از کانی جدا کرده و به اش��کال مختلف‬ ‫می ریختند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع مفرغ‬ ‫از گورستان شوش‪ ،‬تپه گیان و تپه گئوی ابزار مفرغی‬ ‫(برنز) و زینت االت مفرغی و نقره ای بس��یاری به دست‬ ‫می اید‪ .‬ابزار مس��ی یافت ش��ده از هزاره چهارم پیش از‬ ‫میالد مسیح دارای مقادیر مختلف طال‪ ،‬نقره‪ ،‬ارسنیک‪،‬‬ ‫انتیموان‪ ،‬اهن‪ ،‬نیکل و قلع هس��تن د اما نمونه های پیدا‬ ‫شد ه متعلق به ‪ ۲۵۰۰‬سال پیش از میالد مسیح به بعد‬ ‫نش��ان می دهد که مقدار قلع در مفرغ ‪ ۵‬درصد است و‬ ‫این مقدار در ‪ ۱۰۰۰‬سال به ‪ ۱۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫گ��ذار از عصر س��نگ به عص��ر صنعت مس بس��یار‬ ‫تدریجی بود ولی در ایران عصر صنایع مفرغ در ‪۲۰۰۰‬‬ ‫سال پیش از مسیح به خوبی پیشرفت کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن‬ ‫با ورود قوم اریایی که در هزاره اول پیش از میالد به‬ ‫ایران انجام گرفت افزایش کاربرد اهن در اثار به جامانده‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد‬ ‫ایرانی��ان قدیم برای اه��ن ورزیده و ف��والد اب پذیر‬ ‫کلمات جداگانه ای داشتند‪ .‬اهن ورزیده را اهن و فوالد‬ ‫اب پذیر را در زبان کهن ایران پوالد می نامیدند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ق کند‪.‬‬ ‫ل تصدی ‬ ‫ت ک ه عم ‬ ‫ن اس ‬ ‫ن گفتارها ا ‬ ‫امیرمومنان حضرت علی(ع) فرمودند‪ :‬بهتری ‬ ‫بهارانی سربلند‪ ،‬نوروز ‪ 95‬مبارک‬ ‫هفت سین باید‬ ‫دارای ‪ 5‬ویژگی‬ ‫باشد؛ نخست‬ ‫انکه نام انها‬ ‫پارسی باشد‪،‬‬ ‫دوم انکه با‬ ‫بند واژه سین‬ ‫اغاز شود‪ ،‬سوم‬ ‫دارای ریشه‬ ‫گیاهی باشد‪،‬‬ ‫چهارم نام ان‬ ‫خوردنی باشد‬ ‫و پنجم نام انها‬ ‫ترکیبی نباشد‬ ‫تا چن��د روز دیگر س��فره هفت س��ین در‬ ‫خانه ها برپا می شود و ش��مع‪ ،‬گل‪ ،‬شیرینی‬ ‫گذاش��ته می ش��ود و بهار نرم نرمک می اید ‪.‬‬ ‫همه می دانیم که هفت س��ین سفره ای است‬ ‫که ایرانیان هنگام نوروز می ارایند‪ ،‬س��فره ای‬ ‫تزئین یافته از هفت سین که همه ما ایرانیان‬ ‫س��عی می کنیم ان را در هنگام تحویل سال‬ ‫بگسترانیم‪ .‬اما فلسفه هفت سین چیست ؟‬ ‫ باید گفت که در ایین نوروزی ساس��انیان‬ ‫عدد ‪ 7‬اهمیت داش��ته است ‪ .‬ساسانیان یکی‬ ‫از سلس��له های ایرانی اس��ت که حدود ‪500‬‬ ‫سال در ایران حکمروایی می کرد ‪ .‬ساسانیان‬ ‫در نوروز ‪ 7‬دانه را بر ‪ 7‬س��تون می کاشتند یا‬ ‫با نان می پختن��د و این کار با ‪ 7‬غله مختلف‬ ‫انجام می شد‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬هر چند عناصر سفر ه نوروزی‪،‬‬ ‫باس��تانی و معن��ادار هس��تند و ریش��ه در‬ ‫سنت های ایرانی دارند‪ .‬به طور مشخص ایده ‬ ‫«هفت» جزو اغاز ش��ونده با «سین» جدید‬ ‫است و ش��اید در قرن ‪ 20‬میالدی به کمک‬ ‫رس��انه های جمعی پاگرفته و فراگیر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از اسالم مسلمانان با نهادن قران‬ ‫مجید روی سفره هفت سین نماد معنوی این‬ ‫سفره را ارتقا بخشیدند ‪.‬‬ ‫‹ ‹چه دشمن چه دوست‬ ‫بدون تردید سفره هفت سین از جلوه های‬ ‫اصیل ن��وروز به ویژه در می��ان خانواده های‬ ‫ایرانی اس��ت ‪ .‬در گذش��ته بر حاش��یه سفره‬ ‫قلم��کار ایرانی ب��ا قلم خوانا ش��عری با این‬ ‫مضمون نوشته می شد‪:‬‬ ‫ادیم زمین سفره عام اوست‬ ‫بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست‬ ‫اما بر اساس پژوهش تاریخ نگاران اجتماعی‬ ‫هفت سین باید دارای ‪ 5‬ویژگی باشد؛ نخست‬ ‫انکه نام انها پارس��ی باش��د‪ ،‬دوم انکه با بند‬ ‫واژه سین اغاز شود‪ ،‬سوم دارای ریشه گیاهی‬ ‫باش��د‪ ،‬چهارم نام ان خوردنی باشد و پنجم‬ ‫نام انها ترکیبی نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیر‬ ‫سیر‪ ،‬نش��انه اهورامزدا است و نماد مبارزه‬ ‫با زش��تی و پلش��تی‪ .‬همچنین نماد زدودن‬ ‫چش��م زخم است که باید بر سر سفره نهاده‬ ‫شود‪ .‬به اعتقاد زرتشتیان بوی سیر دیوان را‬ ‫می گریزاند‪ .‬زرتشتیان سیر را با تکه های نان‬ ‫که در ان ترید کرده اند‪ ،‬در مراس��م پرسه با‬ ‫س��داب به کار می برند و بر سر سفره نیایش‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫پوس��ت سیر را هرگز در جایی نمی گذارند‬ ‫زی��را معتقدند از س��حر هم بدتر اس��ت‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل ب��رای کندن پوس��ت ان ابتدا‬ ‫سیر را در اب می خیسانند و بعد پوستش را‬ ‫می کنند‪ ،‬همچنین معتقدند اگر پوست سیر‬ ‫را با پیاز گلپر و اس��فند در خانه بس��وزانند‪،‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫در حاشیه افزایش جرایم رانندگی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫جهان از باد نوروزی جوان شد‬ ‫نوروز ‪ 95‬دست افش��ان و پای کوبان از راه می رسد و نوید‬ ‫بهار دیگری را می دهد‪ .‬بهار و نوروز در ش��عر و ادب فارسی‬ ‫همیشه جلوه گاه روشنی داشته است‪.‬‬ ‫ن��وروز و امدن بهار و طراوت دوب��اره طبیعت مورد توجه‬ ‫ک با توجه به زمینه‬ ‫همه ش��عرای فارس��ی زبان بوده و هر ی ‬ ‫فک��ری خود ب��ه نوعی به وص��ف نوروز و جلوه ه��ای زیبای‬ ‫طبیعت پرداخته اند‪.‬‬ ‫در اینجا به چند ش��عر و غزل ش��اعران درباره نوروز اشاره‬ ‫می کنیم‪:‬‬ ‫‹ ‹حکیم عمر خیام نیشابوری‬ ‫به ویژه در صبح روز پنجش��نبه‪ ،‬بویش‪ ،‬خانه‬ ‫را پاک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سبزه‬ ‫سبزه نشانه فرشته اردیبهشت است و نماد‬ ‫اب های پاک‪.‬‬ ‫سبزه از اجزای اصلی سفره شمرده می شود‬ ‫و به ط��ور معمول از گن��دم‪ ،‬یونجه یا عدس‬ ‫سبز شده که ممکن است بر کوزه سبز کنند‪.‬‬ ‫ش��اید زیباترین ویژگی س��فره هفت سین را‬ ‫می توان به وجود س��بزه ان دانس��ت‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که سبزه با رنگ و طراوت خود دل ها را‬ ‫ش��ادمان می سازد و با نگریستن به ان طلوع‬ ‫سال جدید را زیباتر می کند‪ .‬در ایران باستان‬ ‫رس��م بر ای��ن بود که ‪ ۲۵‬روز قب��ل از نوروز‬ ‫در کاخ پادش��اهان ‪ ۱۲‬ستون از خشت خام‬ ‫برپا می س��اختند و بر هر کدام یک نوع غله‬ ‫می کاشتند و معتقد بودند اگر سبزه ها خوب‬ ‫بروید سال پر برکتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سیب‬ ‫سیب‪ ،‬نشانه فرشته س��پندارمزد (فرشته‬ ‫زن) اس��ت و نماد بارداری و پرستاری بوده و‬ ‫برای مادر خانواده از اهمیت خاصی برخوردار‬ ‫است زیرا باید حافظ سالمتی اعضای خانواده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سمنو‬ ‫سمنو‪ ،‬نشانه فرشته ش��هریور است‪ .‬نماد‬ ‫خواربار‪ ،‬زایش گیاهی و بارور شدن گیاهان‪،‬‬ ‫فراوان��ی خوراک و غذاه��ای خوب و پر نیرو‬ ‫اس��ت‪ .‬سمنو از جوانه های تازه رسیده گندم‬ ‫تهیه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ سنجد‬ ‫سنجد‪ ،‬نشانه فرش��ته خرداد است و نماد‬ ‫دلبس��تگی اس��ت‪ .‬س��نجد که عطر برگ و‬ ‫ش��کوفه های ان محرک عشق و مهر است و‬ ‫از مقدمات اصلی زایندگی به ش��مار می اید‪،‬‬ ‫باید بر سر خوان نوروزی نمایان باشد‪ .‬وجود‬ ‫سنجد در سفره نوروزی انگیزه زایش کیهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سرکه‬ ‫س��رکه‪ ،‬نشانه فرش��ته امرداد است و نماد‬ ‫جاودانگی و صبر‪.‬‬ ‫‹ ‹سماق‬ ‫س��ماق‪ ،‬نشانه فرش��ته بهمن است و نماد‬ ‫باران‪ .‬س��ما ق نماد عشق‪ ،‬مهر و پیوند دل ها‬ ‫اس��ت که بر س��ر س��فره هفت س��ین نهاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از س��ین های س��فره هفت س��ین‬ ‫نادرست است که این موارد عبارتند از سکه‪،‬‬ ‫ساعت‪ ،‬سماور و سنبل‪.‬‬ ‫‹ ‹اجزای هفت سین‬ ‫در کنار هفت سین‪ ،‬اجزای دیگری نیز قرار‬ ‫می گیرند که به نماد مفاهیمی چون نوزایی‪،‬‬ ‫باروری‪ ،‬فراوانی‪ ،‬ثروت (مانند سکه) و مانند‬ ‫انها یاد می ش��ود‪ .‬این اجزا ممکن است برای‬ ‫زینت یا کامل کردن مجموعه باشند‪ .‬از جمله ‬ ‫این اج��زای می توان از این��ه‪ ،‬کتاب (قران‪،‬‬ ‫کت��اب مقدس ی��ا مجموع ه اش��عار از قبیل‬ ‫دیوان حافظ و شاهنام ه فردوسی)‪ ،‬شمعدان‬ ‫(در بعضی س��نت ها تعداد شمع ها به تعداد‬ ‫فرزن��دان خانواده اس��ت)‪ ،‬تخم م��رغ رنگی‪،‬‬ ‫میوه‪ ،‬گل‪ ،‬شیرینی‪ ،‬اجیل‪ ،‬نان‪ ،‬شیر‪ ،‬ماست‪،‬‬ ‫پنیر‪ ،‬گالب‪ ،‬عس��ل‪ ،‬شکر‪ ،‬تنگ یا کاس ه اب‬ ‫(حاوی برگ یا ماهی یا انار یا ترنج یا س��ایر‬ ‫مرکبات)‪ ،‬بیدمشک‪ ،‬بادبزن و سبزی خوردن‬ ‫نام برد‪ .‬اینه و کتاب در کنار ان هم از اجزای‬ ‫است که در بسیاری از سفره های هفت سینی‬ ‫چیده می شود‪ .‬برخی بر این باورند که سکه‬ ‫ک��ه نماد «دارایی» و اب ک��ه نماد «پاکی و‬ ‫روش��نایی» است بهتر است در کنار هم قرار‬ ‫گیرن��د و س��که را درون ظرفی از اب س��ر‬ ‫س��فره می گذارند‪ .‬یا به امی��د ازدیاد ثروت‪،‬‬ ‫س��که را بر اینه می گذارند ‪ .‬درحقیقت اینه‬ ‫نماد جهان بی پایان و بارگاه خداوندی است‪.‬‬ ‫ گندم نماد روزی‪ ،‬فراوانی و برکت و نان بنیاد‬ ‫تغذیه است که در سفره نشانه برکت و روزی‬ ‫است ‪ .‬تخم مرغ رنگ شده هم نشانه رنگارنگی‬ ‫نژادهای مختلف بشری است‪ .‬شمع هم نماد‬ ‫روش��نایی جاودانه اس��ت و به تعداد اعضای‬ ‫خانواده روی سفره گذاشته می شود ‪.‬‬ ‫چند برگ نارنج به نشانه ارزوی سرسبزی‬ ‫روی اب ش��ناور است‪ .‬وجود نارنج شناور در‬ ‫اب‪ ،‬نماد شناوری زمین در کیهان است‪.‬‬ ‫خدمت رسانی ‪90‬هزار درمانگر‬ ‫به گردشگران نوروزی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫گلگشتی در ادب فارسی‬ ‫ وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫اموزش پزش��کی گف��ت‪90 :‬‬ ‫هزار نفر در قالب کادر درمانی‬ ‫بیمارس��تان ها و تیم ه��ای‬ ‫اورژانس‪ ،‬کار خدمت رسانی به‬ ‫گردشگران در ایام نوروز ‪ 95‬را‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدحسن‬ ‫قاض��ی زاده هاش��می اف��زود‪:‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫اموزش پزش��کی حضور موثر‬ ‫و برنامه ریزی ش��ده ای در راس��تای انجام ماموریت های محوله نوروزی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬درهمین ارتباط ‪ 21‬ناوگان زمینی و هوایی درمانی نیز برای‬ ‫خدمت رسانی به گردشگران نوروزی تشکیل و فعال شده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی خاطر نش��ان کرد‪ 4 :‬هزار و ‪500‬‬ ‫بازرس بهداشتی این وزارتخانه نیز بر فعالیت مراکز تولید و عرضه مواد غذایی‬ ‫درون و برون شهری نظارت مستمر و کامل خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��امانه تلفن گویای ‪ 149‬و ‪ 190‬نیز در ایام نوروز اماده دریافت‬ ‫گزارش های مردمی درباره تخلفات مراکز تولید و عرضه مواد غذایی در سطح‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫حکی��م عمر خیام در قرن پنجم می زیس��ت و یکی از اثار‬ ‫مهم وی رباعیات اس��ت که ش��هرت عالمگی��ر دارد‪ .‬حکیم‬ ‫خیام کالمش مملو از اس��تدالل و اگاهی دادن اس��ت و هر‬ ‫خوانن��ده ای را وادار به تفکر می کند‪ .‬در اینجا یک رباعی که‬ ‫بیش��تر درباره نوروز‪ ،‬گل‪ ،‬طربناک��ی بلبل و ناپایداری گل و‬ ‫سبزه است‪ ،‬اورده می شود‪:‬‬ ‫برچهره گل شبنم نوروز خوش است‬ ‫در صحن چمن روی دل افروز خوش است‬ ‫از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست‬ ‫خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است‬ ‫‹ ‹بابا طاهر‬ ‫باب��ا طاهر نیز در قرن پنجم و در همدان می زیس��ت ‪ .‬بابا‬ ‫طاهر از ش��عرای نامی و عارف بزرگ‪ ،‬ساده و بی پیرایه است ‪.‬‬ ‫دو بیتی هایش در نهایت س��ادگی با اهنگ دلنشین‪ ،‬سروده‬ ‫و روح ایرانی را تسلی بخشیده است‪ .‬از بابا طاهر نیز یک دو‬ ‫بیتی بهاریه نقل می شود‪:‬‬ ‫عزیزان موسم جوش بهاره‬ ‫چمن پر سبزه و صحرا الله زاره‬ ‫دمی فرصت غنیمت دان در این فصل‬ ‫که دنیای دنی بی اعتباره‬ ‫‹ ‹عطار نیشابوری‬ ‫عطار ش��اعر عارف و نامداری اس��ت که در قرن ششم در‬ ‫نیش��ابور می زیست و بیشتر اش��عارش حال و هوای عرفانی‬ ‫دارد و شاعران عارف بعد از وی از اشعار عطار الهام گرفته اند‪.‬‬ ‫جهان از باد نوروزی جوان شد‬ ‫زهی زیبا که این ساعت جهان شد‬ ‫شمال صبحدم مشکین نفس گشت‬ ‫صبای گرم رو عنبر فشان شد‬ ‫تو گویی اب خضر و اب کوثر‬ ‫ز هر سوی چمن جویی روان شد‬ ‫‹ ‹مولوی‬ ‫مولوی ش��اعر و عارف بزرگ معتقد است که غم و شادی‬ ‫دو پدیده طبیعی روح بش��ر است و هرگز نمی توان ان را از‬ ‫قاموس زندگی بش��ر حذف کرد ‪ .‬به هر حال غم و شادی‪ ،‬هر‬ ‫دو برای رش��د و کمال شخصیت ادمی الزم است ‪ .‬مولوی با‬ ‫الهام از وضعیت بهار و سرسبزی گلستان و روییدن گل ه ا و‬ ‫برامدن شکوفه ها‪ ،‬به این نکته اشاره دارد‪:‬‬ ‫اتش و ابی بباید میوه را‬ ‫واجب اید ابر و برق این شیوه را‬ ‫تا نباشد برق دل و ابر دو چشم‬ ‫کی نشیند اتش تهدید و خشم؟‬ ‫کی بروید سبزه ذوق وصال‬ ‫کی بجوشد چشمه ها ز اب زالل؟‬ ‫کی گلستان‪ ،‬راز گوید با چمن‬ ‫‹ ‹ملک الشعرای بهار‬ ‫ملک الش��عرای بهار ش��اعر معاصر که در زمان مش��روطه‬ ‫زندگی می کرد بخشی از اشعار وی در باره مبارزه با استبداد‬ ‫اس��ت‪ .‬او در س��ال ‪ 1317‬قصیده بلن��دی در وصف نوروز و‬ ‫زیبایی های طبیعت س��روده که بخش��ی از ان در اینجا نقل‬ ‫اورده می شود‪:‬‬ ‫بهار امد و رفت ماه سپند‬ ‫نگارا درافکن بر اذر سپند‬ ‫به یکباره سر سبز شد باغ و راغ‬ ‫ز مرز حلب تا در تاشکند‬ ‫بنفشه ز گیسو بیفشاند مشک‬ ‫شکوفه به زهدان بپرورد قند‬ ‫به یک هفته امد سپاه بهار‬ ‫ز کوه پلنگان به کوه سهند‬ ‫جهان گر جوان شد به فصل بهار‬ ‫چرا سر سپید است کوه بلند ؟‬ ‫‹ ‹حافظ لسان الغیب‬ ‫حافظ شیرین س��خن نیز در باره نوروز اشعار نغزی سروده‬ ‫اس��ت ‪ .‬او در اش��عار خود به فانی بودن جهان اشاره کرده و‬ ‫اینکه انسان باید در جست وجوی جهانی باقی باشد‪.‬‬ ‫نوبهار است در ان کوش که خوشدل باشی‬ ‫که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی‬ ‫در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است‬ ‫حیف باشد که ز کار همه غافل باشی‬ ‫نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف‬ ‫گر شب و روز در این قصه مشکل باشی‬ ‫گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست‬ ‫رفتن اسان بود ار واقف منزل باشی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!