روزنامه صمت شماره 248 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 248

روزنامه صمت شماره 248

روزنامه صمت شماره 248

‫ارز ارزان‬ ‫در راه است‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چند وقتی اس��ت که بازار ارز مانند س��ایر بازارهای‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬منتظر اس��ت تا تکلیف��ش با نتیجه‬ ‫مذاکرات هس��ته ای مشخص شود و بتواند دورنمایی از‬ ‫اینده را برای خود و همچنین س��ایر بخش ها ترس��یم‬ ‫کند‪ .‬کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند که درصورت‬ ‫مثبت بودن نتیجه مذاک��رات و لغو احتمالی تحریم ها‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا در بازار ارز شکس��ته خواهد ش��د و کاهش‬ ‫قیمت ها محتمل اس��ت ‪ .‬البته بیم این قضیه هم وجود‬ ‫دارد که این افت قیمت ها به صورت شوک عمل کند و‬ ‫بعد از مدتی قیمت ها به حالت قبل بازگردد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 248‬پیاپی ‪ 32 1566‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫کریدور تسهیالت‬ ‫برای کارافرینان‬ ‫صنعت در پساتحریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از رونمایی برنامه راهبردی ‪ 10‬ساله خبر داد‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک هایخصوصیگوی‬ ‫رقابت را از دولتی ها ربودند‬ ‫خام فروشی چرم‬ ‫در تبریز ادامه دارد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫معدنکاران خطاب به ابتکار‪:‬‬ ‫ما تخریبگر نیستیم‬ ‫‪28‬‬ ‫ایران‪ ،‬قطب صادرات خودرو‬ ‫در منطقه می شود‬ ‫‪ 8‬و ‪25‬‬ ‫تشکیل مرکز داده های‬ ‫اطالعاتی اکتشاف‬ ‫علی فاضلی‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫رییس کمیته معدن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نقش اساسی اصناف‬ ‫در ارائه خدمات به مردم‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫فشار مالیاتی‬ ‫بر اصناف کمتر شود‬ ‫عزم دولت‬ ‫مشکالت را رفع می کند‬ ‫حمید فرسایی وحید‬ ‫‪8‬‬ ‫سرمایه زودتر‬ ‫از جان ادمی می گریزد!‬ ‫احمد صرامی‬ ‫عضو اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫بهروز بلوچیان‬ ‫رییس اتاق اصناف همدان‬ ‫رییس اتاق اصناف ایالم‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫جناب اقای حسین پیرموذن‬ ‫انتخاب شایسته و مسرت بخش حضرتعالی را به عنوان عضو هیات رییسه و خزانه دار‬ ‫اتاق ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم‪.‬‬ ‫مدیران‪ ،‬معاونین و کارکنان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بانک صادرات ایران در نظر دارد ‪ 100‬درصد س��هام خود در ش��رکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی (سهامی خاص) که‬ ‫معادل ‪ %50‬از سهام شرکت مذکور می باشد را به طور یکجا و به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی بفروش رساند‪ .‬متقاضیان‬ ‫ب��ه منظور اگاهی از نحوه و ش��رایط مزای��ده به ادرس ‪ www.bsi.ir‬و یا اداره کل تدارکات بانک واقع در تهران ـ خیابان س��میه‪ ،‬برج‬ ‫سپهر‪ ،‬پالک ‪ ،85‬طبقه ‪ 4‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اداره کل تدارکات بانک صادرات ایران‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫«اگهی مناقصه خرید یک دستگاه اسکنر لیزری سه بعدی‬ ‫‪ STONEX‬مدل ‪»X300‬‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪5‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی خرید دو دستگاه نانوایی سیار‬ ‫رجوع شود به صفحه‪6‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫‪26‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫می توانیم همه جای دنیا‬ ‫نمایشگاه برپا کنیم‬ ‫‪11‬‬ ‫کلید اقتصاد بازار‬ ‫در دست اصناف‬ ‫ویژه‬ ‫کمک مالی رهبر معظم انقالب‬ ‫برای ازادی زندانیان‬ ‫تو هش��تمین همایش‬ ‫همزم��ان با برگ��زاری بیس ‬ ‫گلری��زان ویژه کمک ب��ه ازادی زندانی��ان نیازمند‪،‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به این امر‬ ‫خداپسندانه اختصاص دادند‪.‬‬ ‫جش��ن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان‪ ،‬به‬ ‫همت س��تاد مردمی رس��یدگی به امور دیه و کمک‬ ‫به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مس��ئوالن و‬ ‫خیران نیکوکار در تهران و ش��هرهای مختلف کشور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫یک مقام دولتی کنیا به دست مهاجمان مسلح‬ ‫در منطقه ناارام شمال شرقی این کشور کشته شد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه کره جنوبی پس از ‪4‬س��ال به ژاپن‬ ‫سفر کرد تا دور تازه ای از بهبود روابط این دو کشور‬ ‫شرق اسیا را اغاز کند‪.‬‬ ‫وزارت دف��اع امریکا (پنتاگ��ون) تالش می کند‬ ‫سناریوی دوران جنگ ویتنام برای کنترل گسترش‬ ‫کمونیسم را در اوکراین تکرار کند‪.‬‬ ‫مقامات قندوز افغانستان اعالم کردند که شنبه‬ ‫ش��ب شهرس��تان «چهاردره» این اس��تان نزدیک‬ ‫مرز ه��ای تاجیکس��تان س��قوط ک��رد و در اختیار‬ ‫جنگجویان طالبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫سفیر سوئد در ایران گفت‪ :‬شاید نظرات درباره‬ ‫منشا تروریسم یکسان نباش��د‪ ،‬ولی همه باید برای‬ ‫ریشه کن کردن ان تالش کنیم‪.‬‬ ‫در نوزدهمین همایش بین المللی اقتصادی سن‬ ‫پترزبورگ‪ ،‬بیش از ‪ 200‬توافقنامه و قرارداد همکاری‬ ‫به ارزش کل ‪5‬میلیارد و ‪300‬میلیون یورو امضا شد‪.‬‬ ‫شورشیان جدایی طلب کش��ور مالی موسوم به‬ ‫«ط��وارق» به منظور پایان دادن به س��ال ها ناارامی‬ ‫در شمال این کشور‪ ،‬توافقنامه صلح با دولت مرکزی‬ ‫را امضا کردند‪.‬‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رییس جمه��وری امریکا به دنبال‬ ‫حادثه تیراندازی مرگبار در کلیس��ای تاریخی شهر‬ ‫«چارلس��تون» در ایالت کارولین��ای جنوبی در یک‬ ‫پیام توییتری اعتراف کرد که امار قتل با اسلحه در‬ ‫امریکا ده ها برابر دیگر کشورهای جهان است‪.‬‬ ‫نیروی زمینی رژیم سعودی سعی کرد به سمت‬ ‫منطقه خوبر واقع در استان الضالع یمن پیشروی کند‬ ‫اما ارتش و کمیته های مردمی انها را شکس��ت داده‬ ‫و وادار به عقب نش��ینی کردند که طی ان متجاوزان‬ ‫ده ها کشته و زخمی از خود برجا گذاشتند‪.‬‬ ‫داع��ش با انتش��ار بیانیه ای مس��ئولیت انفجار‬ ‫نزدیک یکی از مساجد صنعا را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات مذاکره کنن��ده فلس��طین در‬ ‫مذاکرات صلح خاورمیانه اعالم کرد که دولت کنونی‬ ‫فلس��طین فردا (دوش��نبه) به منظور تشکیل دولت‬ ‫وحدت ملی‪ ،‬استعفای خود را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫پلی��س فدرال عراق اعالم ک��رد که در عملیات‬ ‫ازادس��ازی اطراف سامرا در استان صالح الدین چند‬ ‫سرکرده گروهک تروریستی داعش اسیر شدند‪.‬‬ ‫‪ 3‬غیرنظام��ی در حمل��ه تروریس��تی به محله‬ ‫القصر البلدی در شهر حلب سوریه کشته شدند‪.‬‬ ‫تفری��ح خیابانی چند نفر در ش��هر فیالدلفیای‬ ‫امری��کا با تیراندازی فردی ناش��ناس به خش��ونت و‬ ‫خون کشیده شد‪.‬‬ ‫بش��ار اس��د با درخواس��ت فرس��تاده سازمان‬ ‫ملل به س��وریه برای برگ��زاری انتخابات زودهنگام‬ ‫ریاست جمهوری در این کشور مخالفت کرد‪.‬‬ ‫دولت المان با فشار وارد کردن بر دولت ال سعود‬ ‫درباره ارسال محموله س�لاح های ساخت المان برای‬ ‫گروه های تروریستی موجود در یمن توضیح خواست‪.‬‬ ‫س��ایت ویک��ی لیکس در ادامه افش��اگری های‬ ‫خود درباره سیاست های عربستان‪ ،‬فاش کرد که این‬ ‫کش��ور تالش فراوانی برای توقف پخش برنامه های‬ ‫شبکه تلویزیونی العالم از ماهواره «عرب ست» انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫دیدار غیرمنتظره اس��ماعیل ولد ش��یخ احمد‪،‬‬ ‫فرس��تاده س��ازمان ملل به یمن با هیات های یمنی‬ ‫حاضر در مذاکرات به صورت مشترک انجام شد‪.‬‬ ‫نیروهای یمنی گروهی از تروریست های داعش‬ ‫که لباس زنانه بر تن داش��تند را در جاده منتهی به‬ ‫صنعا پایتخت این کشور‪ ،‬دستگیر کردند‪.‬‬ ‫بلژی��ک از تصمی��م خ��ود ب��رای ازادس��ازی‬ ‫حس��اب های بانکی سفارت روس��یه در بروکسل که‬ ‫به دلیل ادعاهای حقوقی س��هامداران شرکت نفتی‬ ‫سابق «یوکوس» مسدود شده بودند خبر داد‪.‬‬ ‫دولت محافظه کار کام��رون با وجود تظاهرات‬ ‫گس��ترده مردم انگلیس علیه سیاس��ت های ریاضت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬موافقت خ��ود را با کاه��ش ‪12‬میلیارد‬ ‫پوندی هزینه ه��ای رفاهی در س��ال جاری میالدی‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس مجلس‪:‬‬ ‫مالحظات شورای امنیت در طرح مجلس رعایت نشده است‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬موضوع طرح‬ ‫الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای بسیار مهم است و‬ ‫می خواهیم این طرح با رای باال در مجلس تصویب شود‬ ‫بنابراین باید همه در این زمینه کمک کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری خانه مل��ت‪ ،‬احمد توکلی در‬ ‫نشس��ت علنی دیروز مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در تذکر‬ ‫ایین نامه ای گفت‪ :‬در دس��تور هفته گذش��ته مجلس‬ ‫طرح ال��زام دولت به حفظ حقوق هس��ته ای در ردیف‬ ‫‪ 2‬دس��تور کارصحن علنی مجلس امده بود و براساس‬ ‫ماده ‪ 146‬ایین نامه داخلی زمانی که در گزارش دستور‬ ‫کار چاپ می ش��ود و با تصویب دو س��وم کمیس��یون و‬ ‫تایید هیات رییس��ه در دستور هفتگی قرار گیرد دیگر‬ ‫نمی توان دستور را تغییر داد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم تهران در مجل��س در این رابطه ادامه‬ ‫داد ‪ :‬مردم انتظار دارند طرح صیانت از حقوق هس��ته ای‬ ‫که با ‪ 92‬درصد اراء نمایندگان به تصویب رسیده مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد و نباید فراموش کرد این مسئله بسیار‬ ‫با اهمیت است‪.‬‬ ‫دکتر الریجانی در پاس��خ به این تذکر گفت‪ :‬مس��ائل‬ ‫مربوط به طرح صیانت از حقوق هس��ته ای به ش��ورای‬ ‫عالی امنیت مل��ی ارتباط دارد و ش��ورا درباره ان نظر‬ ‫می دهد بنابراین باید هماهنگی هایی برای تصویب طرح‬ ‫یادشده انجام شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در این رابطه ادامه‬ ‫داد ‪ :‬ما می خواهیم ب��ه این موضوع کمک کنیم و قصد‬ ‫نداریم که برای کشور یک مسئله جدید بسازیم‪ ،‬شورای‬ ‫عالی امنیت ملی یک س��ری چارچوب مشخص دارد و‬ ‫ما باید همکاری های الزم را در این زمینه داشته باشیم‬ ‫بحث فروش س��یب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه‬ ‫موضوع بسیار با اهمیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید در زمینه یادش��ده توجهات الزم انجام‬ ‫ش��ود همچنان که در هیات رییس��ه بحث ش��د و باید‬ ‫دراین قضیه چارچوب های مورد نظر رهبر معظم انقالب‬ ‫حتما رعایت ش��ود و چون تصویب طرح یادشده باید با‬ ‫مشورت شورای عالی امنیت ملی انجام شود و مالحظات‬ ‫این شورا در نظر گرفته شود که ما مالحظات را منتقل‬ ‫کرده ایم اما برخی از مالحظات متاسفانه رعایت نشده‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه علنی‬ ‫دی��روز کلیات طرح الزام دولت به حفظ دس��تاوردهای‬ ‫هسته ای را تصویب کردند‪.‬‬ ‫گزارش وزارت خارجه امریکا مردود است‬ ‫ساماندهی نظام پولی وبانکی یک ضرورت است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گزارش ساالنه تروریسم وزارت‬ ‫خارجه امریکا درباره ایران را کامال مردود دانست‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مرضیه‬ ‫افخم با تکراری خواندن این گزارش گفت‪ :‬نگرش سیاسی نسبت به پدیده‬ ‫ش��وم و ضدانسانی تروریس��م و بکارگیری معیارهای دوگانه از ریشه های‬ ‫معضل پیچیده و رو به گسترش تروریسم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در یک سال گذشته مردم مناطق مختلف جهان لطمات‬ ‫بسیار زیادی را از تروریسم و حامیان ان و همچنین بی تفاوتی کشورهای مدعی متحمل شده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬حضور و فعالیت ازادانه تروریست ها در امریکا و دیگر کشورهای‬ ‫حامی انها‪ ،‬نداشتن اقدام جدی و قاطع در قبال گروه های تروریستی و افراطی و چشم پوشی نسبت به‬ ‫جنایات صهیونیس��ت ها علیه مردم فلس��طین ادعای امریکا در مبارزه علیه تروریسم را به چالش جدی‬ ‫کشیده و چنین گزارش هایی را کامال بی اعتبار کرده است‪.‬‬ ‫افخم تصریح کرد‪ :‬ایران در ‪ 3‬دهه گذشته بزرگترین قربانی تروریسم بوده و ایراد اتهام به کشوری که‬ ‫اولویت همکاری های بین المللی را مقابله با تروریس��م‪ ،‬افراطی گری و خشونت می داند فرافکنی است و‬ ‫انتشار اینگونه گزارش ها به هیچ وجه با واقعیت های جاری همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور گفت‪ :‬س��اماندهی نظام پولی و بانکی با همراهی و‬ ‫همکاری دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫س��یدابراهیم رییسی دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬تا وقتی موسسات‬ ‫مالی و اعتباری غیرمجاز در کش��ور وجود داش��ته باش��د و به جایگاهی‬ ‫جوابگ��و نباش��ند در عرصه پول��ی و بانکی به مش��کل برخواهیم خورد و‬ ‫ساماندهی این موسسات غیرمجاز بسیار ضرورت دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سامان پیدا کنند مشکالت نظام پولی و بانکی‬ ‫کشور مرتفع می شود و قوه قضائیه در این راه بسیار محکم و جدی عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫دادس��تان افزود‪ :‬قوه قضائیه بر ساماندهی موسس��ات مالی و بانکی غیرمجاز تاکید فراوان دارد و اگر‬ ‫این موسسات هر چه زودتر سامان یابند نقش بسیار تاثیرگذاری در نظام پولی و بانکی کشور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رییسی تصریح کرد‪ :‬تاکید قوه قضائیه این است که کسانی از وام و تسهیالت بانکی برخوردار می شوند‬ ‫حتم��ا باید وثیقه های قابل توجه ن��زد بانک ارائه کنند تا این وثیقه ها بازدارندگی ایجاد کند و ش��اهد‬ ‫ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫دانشگاه ها باید از وابستگی به بودجه های نفتی خارج شوند‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رییس جمه��وری با تاکید بر‬ ‫اینکه دانش��گاه های کشور وابس��ته به بودجه های نفتی‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬نیازهای اعتباری دانشگاه های کشور باید‬ ‫از طریق تحقیق و پژوهش تامین ش��ود زیرا فروش این‬ ‫نوع خدمات قابلیت خوبی برای درامدزایی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری در جریان بازدید از‬ ‫پژوهش��گاه بیوتکنول��وژی در ک��رج اظهار ک��رد‪ :‬نباید‬ ‫بودجه های پژوهش��ی را صرف ساختمان سازی کنیم و‬ ‫هزینه ها تنها باید برای پژوهش صرف شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به واسطه عملکرد بخش پژوهش‬ ‫ن��گاه تم��ام دولت ها نس��بت به‬ ‫پژوه��ش تا حدودی منفی بوده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن موضوع ناش��ی از‬ ‫عملکرد دس��تگاه های پژوهشی‬ ‫در ای��ن زمین��ه ب��وده و نگاه ها‬ ‫زمانی تغییر می یابد که سیستم‬ ‫به س��ویی برود که این بخش ها‬ ‫قس��متی از درامدهای خود را از طریق فروش خدمات‬ ‫پژوهشی به دست اورند‪ .‬ستاری با تاکید بر اینکه دولت‬ ‫باید در زمینه پژوهش هزینه کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انس��ان‬ ‫توضیحات وزارت کشور درباره حواشی مراسم تشییع شهدا‬ ‫س��خنگوی وزارت کش��ور گف��ت‪ :‬وزیر کش��ور به‬ ‫اس��تاندار تهران دس��تور داده که بررسی های الزم را‬ ‫درباره اتفاقات روز تشییع پیکر شهدا در تهران انجام‬ ‫دهد‪ .‬حسینعلی امیری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬هر گونه تجمع به مجوز استانداری نیاز‬ ‫دارد و اس��تانداری و فرمانداری ها هستند که شرایط‬ ‫را بررس��ی کرده و اگر مشکلی نباشد مجوز تجمع را‬ ‫ص��ادر می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در رابط��ه با اتفاقات روز‬ ‫تشییع پیکر شهدا نیز رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور به‬ ‫هاشمی‪ ،‬استاندار تهران دستور داده که بررسی های‬ ‫الزم را در این زمینه انجام دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره مس��ئله ای که در حرم مطهر‬ ‫ام��ام(ره) گفت ‪ :‬م��ن پیش از این اع�لام کرده ام که‬ ‫حفظ نظم و امنیت حرم بر عهده س��پاه بوده و قرار‬ ‫تقدیر یونیسف از ایران‬ ‫ش��ده است که س��پاه این مس��ئله را پیگیری کند‪.‬‬ ‫تاکنون گزارش��ی از این بابت به دس��ت ما در وزارت‬ ‫کشور نرسیده است‪ .‬امیری در پایان با اشاره به اینکه‬ ‫تاکنون جبهه یکتا هیچ درخواس��تی به کمیس��یون‬ ‫م��اده ‪ 10‬نداده و هیچ مج��وزی هم برای این جبهه‬ ‫صادر نشده‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت جبهه ها نیز همانند احزاب‬ ‫به مجوز نیازمند است‪.‬‬ ‫ریی��س دفتر یونیس��ف در ایران و مش��اور منطقه ای این س��ازمان‬ ‫در سیاس��تگذاری اجتماع��ی از تالش های وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی ایران به خاطر مبارزه با اش��کال متفاوت فقر کودک تقدیر‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬جانی مورت��زی» در دیدار با اعضای کارگروه‬ ‫تخصصی اجتماعی و فرهنگی اس��تان البرز در کرج‪ ،‬با تقدیر از سطح‬ ‫مناسب همکاری های موجود بین یونیسف و دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به ویژه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر رس��الت یونیس��ف‬ ‫در حمای��ت از دول��ت برای مب��ارزه با فقر کودک تاکی��د کرد‪ .‬وی با‬ ‫قدردانی از تالش های دولت جمهوری اسالمی ایران برای حل معضل‬ ‫ک��ودکان بازمانده از تحصیل‪ ،‬بر بکارگیری رویکردی هماهنگ و بین‬ ‫بخشی در این زمینه تاکید کرد و گفت‪ :‬در مواجهه با موضوع کودکان‬ ‫بازمانده از تحصیل‪ ،‬ابتدا باید دانست این کودکان چه کسانی هستند‬ ‫و چرا از تحصیل بازمانده اند؟ وی اضافه کرد‪ :‬وقتی تصویر روش��نی از‬ ‫دالیل بازماندن این کودکان از تحصیل وجود داش��ته باشد‪ ،‬می توان‬ ‫مداخالت متناسب را برای مرتفع کردن موانع برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫روح پژوهش اس��ت که این یک‬ ‫اصل محسوب می شود‪ .‬پژوهش‬ ‫نبای��د به ی��ک دس��تگاه خاص‬ ‫محدود شود‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا تاکی��د بر‬ ‫اینکه پژوهش های کش��ور بدون‬ ‫برنامه ریزی انجام می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخست دستگاهی‬ ‫را می خریم و بعد می خواهیم پژوهش��ی را بر مبنای ان‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬درحالی که نخس��ت بای��د پژوهش انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬بهزاد قره یاضی‪ ،‬رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی‬ ‫کشاورزی نیز گفت‪ :‬سطح زیرکشت جهانی محصوالت‬ ‫تراریخته بیش از ‪ 10‬برابر کل اراضی زیرکشت در ایران‬ ‫است‪ 5 .‬میلیارد تومان از واردات کشور ما به محصوالت‬ ‫تراریخته اختصاص دارد‪.‬‬ ‫قره یاضی افزود‪ :‬از س��ال ‪ 82‬تجاری سازی محصوالت‬ ‫تراریخته در ایران کلید خورده اس��ت‪ .‬برنج تراریخته از‬ ‫س��ال اینده تجاری سازی می شود‪ .‬در سال ‪ 84‬بیش از‬ ‫‪102‬تن برنج تراریخته تولید و در س��وله ای انبار و تمام‬ ‫بذر پوسیده شد‪.‬‬ ‫مهلت اعتراض به حذف یارانه نقدی ‪ ۲‬ماه تمدید شد‬ ‫مطاب��ق اطالعیه جدی��د وزارت کار مهلت مراجعه‬ ‫ب��ه س��امانه ‪ www.yaraneh10.ir‬ب��ه منظ��ور‬ ‫ثب��ت اعتراض حذف ش��دگان از یارانه نقدی‪ 2 ،‬ماه‬ ‫تمدید ش��د‪ .‬به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماع��ی در اطالعیه ای اعالم ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫اجرای تبصره ‪ 20‬قان��ون بودجه ‪ 1394‬درباره قطع‬ ‫یارانه افراد غیرنیازمند به اطالع می رس��اند‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه برخی از شهروندان موفق به ارسال درخواست‬ ‫بررسی علت قطع یارانه در سایت یارانه ‪ 10‬نشده اند‪،‬‬ ‫به منظور ایجاد فرصت برای این دس��ته از هموطنان‬ ‫اعالم می ش��ود‪ ،‬هموطنانی که یارانه انها قطع شده‬ ‫اس��ت تا مدت ‪ 2‬ماه پس از قطع یارانه می توانند به‬ ‫س��ایت یارانه ‪ 10‬مراجعه و درخواس��ت خود را ثبت‬ ‫کنند‪ .‬همان گونه که در اطالعیه های پیش��ین اعالم‬ ‫بازداشت وکیل ‪۲۰‬میلیاردی‬ ‫رییس کل دادگس��تری اس��تان مرکزی از دس��تگیری وکیل ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریالی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬عبداللهی درباره دستگیری وکیلی‬ ‫که اصالت غیربومی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این وکیل از یکی از شرکت های بزرگ‬ ‫اراک که بخش��ی از س��هام ان دولتی است‪ ،‬در پرونده ای حدود ‪200‬‬ ‫میلیارد ریال بت عنوان حق الوکاله گرفته اس��ت و برابر سیاست های‬ ‫کشور رسیدگی به تخلفات وی با قوت و جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این اقدام براس��اس تاکید رییس ق��وه قضاییه مبنی بر‬ ‫مبارزه جدی با مفاس��د اقتصادی به ویژه مفس��دان مالی دانه درش��ت‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬رییس کل دادگستری اس��تان مرکزی همچنین‬ ‫دع��اوی منجر به طالق را صدرنش��ین دادخواس��ت های در دس��ت‬ ‫رسیدگی دس��تگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت ‪ :‬بیشترین موارد‬ ‫منجر به دعاوی خانوادگی مطالبه نفقه‪ ،‬مهریه و عدم تمکین است و‬ ‫باید در این باره با اعمال کارهای فرهنگی و مش��اوره ای بتوانیم جامعه‬ ‫را به اهدف انسانی واقعی برسانیم‪.‬‬ ‫شده بود‪ ،‬فرایند بررسی اعتراض ( از ثبت درخواست‬ ‫تا پاسخ ) کامال غیرحضوری انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫طبق اطالعیه قبلی وزارت کار افرادی که نسبت به‬ ‫حذف یارانه نقدی ش��ان اعتراض دارند‪ ،‬می توانستند‬ ‫اعت��راض خ��ود را ت��ا پای��ان خردادماه در س��امانه‬ ‫‪ yaraneh10.ir‬ثب��ت کنند‪ .‬ام��ا با اطالعیه جدید‬ ‫این مهلت تا پایان شهریور ماه تمدید شد‪.‬‬ ‫کسب ‪ 15‬درصد رای شرط نمایندگی شد‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با در نظر گرفتن و کسب‬ ‫‪ 15‬درصد رای نمایندگان از حوزه های انتخابیه ش��ان به عنوان ش��رط‬ ‫نمایندگ��ی موافقت کردند‪ .‬به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫در نشس��ت علنی دیروز مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬در جریان رسیدگی‬ ‫به طرح یک فوریتی استانی ش��دن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی با ماده ‪ 7‬این طرح موافقت کردند‪ .‬براساس ماده ‪ 7‬این‬ ‫طرح از هر حوزه انتخابیه موجود اس��تان نامزد یا نامزدهایی که حداقل‬ ‫‪ 15‬درصد اراء صحیح ماخوذه در حوزه انتخابیه موضوع تبصره ذیل ماده‬ ‫یک این قانون را کس��ب کرده و باالترین رای را در کل استان به دست‬ ‫اورده اند‪ ،‬نماینده یا نمایندگان اس��تان از ان حوزه انتخابیه محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ .‬در تبصره این ماده امده اس��ت‪ :‬در صورتی که حدنصاب در‬ ‫این ماده‪ ،‬برای یک یا چند کرسی به دست نیاید نامزد یا نامزدهایی که‬ ‫بیشترین رای را نس��بت به سایر نامزدهای ان حوزه انتخابیه در سطح‬ ‫استان کسب کرده باش��ند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از ان‬ ‫حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسالمی راه می یابند‪.‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کریدور تسهیالت برای کارافرینان‬ ‫هزینه های حمل ونقل‪ ،‬عامل فرار تولیدکنندگان از خرده فروشی‬ ‫صنعتی که روز به روز فربه تر می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از رونمایی برنامه راهبردی ‪ 10‬ساله خبر داد‬ ‫تدوین برنامه عملیاتی صنعت درپسا تحریم‬ ‫قانون رفع موانع تولید با هدف رفع تحریم های داخلی تدوین شده است‬ ‫گروه صنعت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬وصولی سازمان هدفمندی‪ ،‬جوابگوی‬ ‫پرداخت یارانه نقدی نیس��ت و حتی دولت‬ ‫ب��رای پرداخ��ت یارانه نقدی ‪2‬م��اه اخیر از‬ ‫جای دیگری به غیراز س��ازمان هدفمندی‬ ‫کمک گرفته است‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی‬ ‫«نگاه یک» با بیان اینکه رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫اقتص��اد مقاومتی را در قالب سیاس��ت های‬ ‫مختلفی در بخش اقتص��اد مطرح کرده اند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬انچ��ه در ‪ ۲۴‬اص��ل اقتصاد‬ ‫مقاومتی بیان ش��ده‪ ،‬انس��جام همه جانبه از‬ ‫سیاس��ت های مختل��ف اقتص��ادی با هدف‬ ‫عجین شدن کشور برای توسعه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه حدود ‪ ۱۶‬مورد از‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی به صورت‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم ب��ه فعالیت های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مربوط‬ ‫می ش��ود و دول��ت با ی��ک جمع بندی این‬ ‫اصول را بین وزارتخانه ها تقسیم و ‪ 3‬مورد‬ ‫را ب��ه عنوان وظایف اصلی ای��ن وزارتخانه‬ ‫تلقی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال این وزارتخانه‬ ‫بقیه موارد را ره��ا نکرده و برنامه عملیاتی‬ ‫را در این ب��اره تدوی��ن کرده و در ش��ورای‬ ‫اقتصاد به تصویب رساند که در حال حاضر‬ ‫همکاران در س��طوح مختلف مش��غول به‬ ‫اجرای ان هستند‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده ادام��ه داد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین بندها مربوط به تاکید بر استفاده‬ ‫از ظرفیت های هدفمند ک��ردن یارانه ها در‬ ‫جه��ت افزایش تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬بهره وری و‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی است که در این‬ ‫زمینه پیشنهادهایی ارائه شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به رش��د‬ ‫مناس��ب صنعتی در س��ال گذش��ته اشاره‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬براس��اس اع�لام بان��ک‬ ‫مرک��زی بخش صنعت از ‪ 6/7‬درصد رش��د‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬بخ��ش مع��دن از ‪ 9/8‬درصد‬ ‫و بخ��ش تجارت نیز از رش��د ‪ 3/7‬درصدی‬ ‫ارزش افزوده نس��بت به سال ‪ 92‬برخوردار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ی امار رسمی کشور نشان دهنده‬ ‫به گفته و ‬ ‫رش��د مناسب در زمینه اقتصاد در سال ‪90‬‬ ‫اس��ت؛ اماری که در س��ال ‪ 91‬و ‪ 92‬جای‬ ‫خود را به رش��د منف��ی داد به طوری که با‬ ‫رش��د منفی ‪ 10‬درصدی و کاهش اشتغال‬ ‫‪ 36‬درصدی مواجه شدیم و دوباره این امار‬ ‫برای سال ‪ 93‬به رشد مثبت دست یافت‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده درب��اره ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی و بهب��ود ان نی��ز اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫رهبر معظ��م انقالب حتی فرات��ر از اصول‪،‬‬ ‫برنامه های��ی را م��ورد تاکید ق��رار داده اند ‬ ‫ک��ه از ان جمله می توان به برداش��تن تمام‬ ‫موانع از س��ر راه صادرات غیرنفتی‪ ،‬حمایت‬ ‫از ص��ادرات غیرنفتی و تولید برای صادرات‬ ‫غیرنفتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ال�زام بانک ه�ا ب�رای پرداخ�ت‬ ‫تسهیالت‬ ‫این عض��و کابینه دولت یازده��م با بیان‬ ‫اینکه بانک ها ملزم ش��ده اند تا ظرف ‪ 3‬سال‬ ‫تمام دارایی های غیرمرتبط با سیستم بانکی‬ ‫که از ضوابط بانک مرکزی بیش��تر است را‬ ‫واگذار کنند‪ ،‬اظها ر کرد‪ :‬بانک ها باید درامد‬ ‫کسب ش��ده را ب��ه گردونه ارائه تس��هیالت‬ ‫اضافه کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مسئله بعدی‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫اس��ت که خود صنعت به دس��ت م��ی اورد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به هر حال برای س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای تولیدی باید تزریق پول در دستور‬ ‫کار قرار گیرد زی��را ظرفیت بانک ها در این‬ ‫زمینه محدود است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬پرداخت تسهیالت بانک ها به‬ ‫بخش صنعت و معدن نس��بت به س��ال ‪۹۲‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد و نس��بت به سال ‪۷۵ ،۹۱‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته و این در حالی است‬ ‫که باز هم در بخش صنعت با کمبود مواجه‬ ‫بوده ای��م‪ ،‬البته وضعی��ت واحدهای صنعتی‬ ‫ام��روز بهتر ش��ده‪ ،‬اما نمی ت��وان گفت که‬ ‫شرایط تمام واحدها مناسب است‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده با بیان اینکه عمده ترین‬ ‫مشکل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫دسترس��ی نداش��تن به منابع مالی و تامین‬ ‫نقدینگی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای نمونه در واحد‬ ‫کوچکی که ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تس��هیالت‬ ‫گرفته به دلیل تورم‪ ،‬رکود و تحریم ش��اهد‬ ‫ب��ه تعویق افتادن تعهداتش هس��تیم که با‬ ‫گذشت زمان‪ ،‬چند صد میلیون تومان دیگر‬ ‫نیز ب��ه عنوان جریمه به تعه��دات او اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬از این رو دولت تصویب کرد‬ ‫بانک ها تسهیالت را در اختیار بدهکاران نیز‬ ‫قرار دهند‪ .‬چراکه در گذشته مصوبه ای بود‬ ‫که براساس ان اگر کسی حتی ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان بدهی غیرجاری داشت بانک ها هیچ‬ ‫خدمتی به او ارائه نمی دادند که این مسئله‬ ‫را به هیات مدیره بانک ه��ا واگذار کردیم تا‬ ‫برای حرکت چرخ صنعت‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت یارانه ها با بهداشت و درمان‬ ‫وزیر صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره‬ ‫محقق نشدن س��هم تولید از درامد حاصل‬ ‫از هدفمن��دی یارانه ه��ا اظهار ک��رد‪ :‬در فاز‬ ‫نخست هدفمندی ‪ ،‬قرار بود ‪ ۳۰‬درصد وجوه‬ ‫وصول ش��ده در اختیار تولید قرار گیرد اما‬ ‫یک ریال هم از این سهم برای بخش تولید‪،‬‬ ‫تحقق نیافت‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت زاده تصریح ک��رد‪ :‬در فاز‬ ‫دوم نیز قرار ش��د حدود ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان ب��رای بخش ه��ای تولید‪ ،‬مس��کن‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی و بهداش��ت و درمان‬ ‫تخصیص یابد این در حالیس��ت که اولویت‬ ‫دولت رسیدگی به بخش بهداشت و درمان‬ ‫اس��ت؛ از ای��ن رو‪ ،‬در این یک س��ال و ‪ 3‬ماه‬ ‫گذشته‪ ۱۰ ،‬میلیون نفر بیمه شدند‪.‬‬ ‫این عض��و کابینه دولت یازده��م با بیان‬ ‫اینک��ه تصمیم دول��ت بر این اس��ت که ‪۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد توم��ان از کل منابع‬ ‫هدفمندی یارانه ها به س��مت درمان سوق‬ ‫داده شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کل دریافت دولت از‬ ‫محل اجرای قانون هدفمندی مشخص بود‬ ‫و بدی��ن معنا نبود که توان دریافت این رقم‬ ‫وجود نداشت‪ ،‬بلکه اصال منابعی باقی نمانده‬ ‫که به بخش تولید داده شود!‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬رییس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی مکلف شد امسال سهم تولید‬ ‫را به صورت یارانه تسهیالت به صنایع ارائه‬ ‫دهد ک��ه در ای��ن زمینه نام��ه ای به بانک‬ ‫صنعت و معدن برای ارائه تسهیالت ارسال‬ ‫شد اما متاس��فانه بانک اعتماد الزم را برای‬ ‫دریافت منابع این تسهیالت ندارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫امس��ال برای بخش صنعت‪ ۲ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی شده که هنوز وصول نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع برای دریافت این‬ ‫رقم‪ ،‬راه حلی پی��دا می کنیم که هم ‪1200‬‬ ‫میلی��ارد تومان یارانه س��ال گذش��ته و هم‬ ‫س��هم امس��ال تولید از منابع اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها دریافت شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی مکلف شد‬ ‫امسال سهم تولید را به‬ ‫صورت یارانه تسهیالت‬ ‫به صنایع ارائه دهد که‬ ‫در این زمینه نامه ای به‬ ‫بانک صنعت و معدن‬ ‫برای ارائه تسهیالت‬ ‫ارسال شد‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه وصول��ی س��ازمان هدفمن��دی‬ ‫جوابگوی یارانه نقدی نیس��ت و دولت برای‬ ‫واریز ‪ 2‬م��اه اخیر از محلی غیراز س��ازمان‬ ‫هدفمندی کمک گرفته است‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده ب��ا رد پرداخت ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان یارانه ب��ه بخش صنعت در‬ ‫ماه های اردیبهش��ت و خ��رداد تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومان ب��رای صنعت رقمی‬ ‫نیست و این در حالی است که سال گذشته‬ ‫سیس��تم بانکی ‪ ۱۰۶‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫به بخ��ش صنعت و معدن تس��هیالت ارائه‬ ‫کرد‪ .‬یارانه نقدی تولید‪ ،‬چرخ صنعت اس��ت‬ ‫مشروط بر اینکه وصولی داشته باشد؛ البته‬ ‫حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی نیز‬ ‫به این موضوع کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات سیاسی حاکم بر تصمیمات‬ ‫اقتصادی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه با‬ ‫بیان اینکه برخی معتقدند تحریم ها تاثیری‬ ‫در روند اقتصادی کشور نداشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحریم همچون بس��تن دست و پای شخص‬ ‫است؛ ایا در این شرایط این شخص می تواند‬ ‫همچون یک انسان ازاد فعالیت کند؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دش��من محدودیت های��ی را‬ ‫ایج��اد ک��رد؛ در ای��ن زمان اعالم ش��د که‬ ‫محدودیت های اجرا ش��ده‪ ،‬اث��ری ندارد‪ ،‬از‬ ‫این رو انها پیچ تحریم ها را سفت کردند‪ .‬در‬ ‫این می��ان حتی اعالم کردیم که در صورت‬ ‫کاهش درامد نفت از درامد پتروش��یمی ها‬ ‫استفاده می کنیم که انها نیز اقدام به تحریم‬ ‫پتروشیمی کردند‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت زاده با بی��ان اینکه به هر‬ ‫حال این مس��ائل باعث نمی شود که انسان‬ ‫دس��تان خ��ود را باال برده و اع�لام کند که‬ ‫نمی توان��د کاری از پیش بب��رد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به عن��وان مث��ال در ح��وزه خ��ودرو تمام‬ ‫خودروس��ازان اروپایی‪ ،‬ژاپنی و کره ای ایران‬ ‫را تحریم کردند‪ ،‬از این رو زمانی که قطعه به‬ ‫کشور نمی رسد چگونه می توان انتظار تولید‬ ‫باکیفیت را داشت؟‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره‬ ‫عقب کشیدن شرکت پژو همزمان با اعمال‬ ‫تحریم ه��ا با وجود قرارداد با ایران تا س��ال‬ ‫‪2014‬م اظهار کرد‪ :‬زمانی که اتحادیه اروپا‬ ‫تحریمی را تصویب می کند که هیچ شرکتی‬ ‫با ایران کار نکند‪ ،‬پس این ش��رکت ها قادر‬ ‫ب��ه ادامه روابط خود با ایران نیس��تند البته‬ ‫مذاکراتی در این باره انجام شده بود اما توان‬ ‫فروش قطعه به ایران را نداشتند‪.‬‬ ‫وی ابرازک��رد‪ :‬زمانی ک��ه دولتی تصمیم‬ ‫سیاس��ی بگی��رد‪ ،‬بنگاه های اقتص��ادی ان‬ ‫کش��ور نیز موظف به اجرا هس��تند‪ .‬درواقع‬ ‫تصمیمات سیاس��ی بر تصمیمات اقتصادی‬ ‫و بازرگان��ی حاک��م اس��ت‪ .‬در ای��ن میان‬ ‫حت��ی بانک هایی ک��ه تمایل ب��ه همکاری‬ ‫با ایران داش��تند در این ام��ر موفق نبودند‪،‬‬ ‫حتی تعدادی که از طریق واس��طه با ایران‬ ‫هم��کاری می کردند‪ ،‬جریمه ش��دند ‪ .‬به هر‬ ‫حال انها نیز به منافع خود فکر می کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه رشد منفی‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی ع�لاوه بر تورم از تحریم ها نیز‬ ‫نش��ات می گرفت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫مفاد موافقتنامه ژنو‪ ،‬قطعات خودرو به کشور‬ ‫وارد شد و توانس��تیم تولید این محصول را‬ ‫افزایش دهیم که این روند باعث فعال شدن‬ ‫قطعه سازان هم شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫صنع��ت نمی تواند یک ش��به موتور بس��ازد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قطعه سازان رش��د خوبی داشتند اما‬ ‫هنوز به اس��تانداردهای دنی��ا و درجه یک‬ ‫نرسیده اند‪ ،‬بنابراین الزم است سطح اگاهی‬ ‫قطعه سازان کش��ور با دانش فنی خارجی و‬ ‫سرمایه گذاری مشترک افزایش یابد چرا که‬ ‫‪ ۱۸‬درص��د ارزش اف��زوده صنعت ناش��ی از‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹خری�د کاال ب�ا پرداخ�ت ‪ ۲۰‬ت�ا ‪۳۰‬‬ ‫درصد هزینه بیشتر‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه‬ ‫درباره ف��روش کاالهای تولیدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در زمان تحریم ها در خرید کاال به مش��کل‬ ‫خوردیم‪ ،‬مثال اگر پیش از این می توانستیم‬ ‫ی��ک کاال را از ‪ 5‬منبع قیمت گرفته و تهیه‬ ‫کنیم مجب��ور به خرید از ی��ک یا دو منبع‬ ‫شدیم که این امر منجر به گران خریدن شد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده ب��ا بی��ان اینکه به‬ ‫دلی��ل محدودیت منابع ناگزیر به اس��تفاده‬ ‫از واس��طه ها ش��دیم‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این با‬ ‫گش��ایش ال س��ی‪ ،‬نس��بت به خرید اقدام‬ ‫می کردیم اما اکنون ن��ه تنها باید پول را از‬ ‫قبل ارسال کنیم بلکه باید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بیشتر از قیمت کاال پول پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫این عض��و کابینه دولت یازده��م با بیان‬ ‫اینکه فرمایش��ات رهبر معظم انقالب بدون‬ ‫خدشه اس��ت و برای یک دوره یا تنها برای‬ ‫زمان تحریم نیس��ت بلکه یک سیاست کلی‬ ‫و مس��تمر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با استفاده از‬ ‫توانمن��دی داخل��ی باید از لح��اظ کیفیت‪،‬‬ ‫قیمت و مدیریت رقابت پذیر شویم تا کاالی‬ ‫تولیدی قابل عرضه به خارج از کشور باشد‪،‬‬ ‫پ��س باید اقدام به تقویت نگاه درونی کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که برای دس��تیابی به‬ ‫توس��عه با کمبود س��رمایه مواجه هستیم و‬ ‫برای به روزرسانی قطعات باید ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر خ��رج کنیم ک��ه یک مس��ئله زمانبر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه یک��ی از رس��الت های اصل��ی دولت‬ ‫تالش در جه��ت کاهش تحریم های داخلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫در این راس��تا اقدامات زیادی انجام و برای‬ ‫نمون��ه قانون رفع موانع تولید تدوین ش��ده‬ ‫که به منظور رفع تحریم های داخلی اس��ت‪،‬‬ ‫البته این قانون کافی نیس��ت و ما مسیر را‬ ‫ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از برنامه راهبردی ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫صنعت‬ ‫مهندس نعم��ت زاده درب��اره برنامه ریزی‬ ‫ب��رای احتمال ت��داوم تحریم ه��ا گفت‪ :‬به‬ ‫زودی از برنامه راهبردی ‪ ۱۰‬س��اله صنعت‬ ‫رونمایی می ش��ود که شامل ‪ 2‬گزینه تداوم‬ ‫وضع موجود و لغو تحریم هاست‪ ،‬بنابراین نه‬ ‫تنها خ��ود را اماده بلکه برنامه عملیاتی نیز‬ ‫تدوین کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫بای��د برنامه ریزی جهادی داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پیش بینی اینده مش��کل است اما به‬ ‫دلیل داشتن ظرفیت های انسانی‪ ،‬فیزیکی و‬ ‫منابع طبیعی کار خود را پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر ایین نامه ای‬ ‫در شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم که‬ ‫اگر میزان تس��هیالت بنگاه های تولیدی از‬ ‫اندازه ای کمتر بود مشروط بر اینکه ‪ 5‬درصد‬ ‫مطالبات خ��ود را پرداخت کنند به مدت ‪5‬‬ ‫س��ال اس��تمهال و جریمه انها نیز بخشیده‬ ‫ش��ود و اگر میزان بدهی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی از حدی بیش��تر بود استمهال به‬ ‫شرط پرداخت ‪ ۱۵‬درصد از مطالبات انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای اغاز به‬ ‫کار دولت تدبیر و امید تاکنون ‪ ۸‬هزار واحد‬ ‫نیمه تمام صنعتی تکمیل و راه اندازی ش��ده‬ ‫است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در دولت قبل تصمیمی‬ ‫مبنی بر پرداخت تسهیالت ارزانقیمت برای‬ ‫طرح های زودبازده در دستور کار قرار گرفت‬ ‫که باعث شد حتی افراد غیرصنعتگر نیز به‬ ‫دریافت تس��هیالت و احداث واحد تولیدی‬ ‫و صنعت��ی اق��دام کنند اما در می��ان راه با‬ ‫مشکالتی مواجه شدند که در شرایط کنونی‬ ‫در حال راه اندازی این طرح ها هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اگر من وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بودم‬ ‫چه کار می کردم؟‬ ‫عیسی غریبی کلیبر‬ ‫عضو انجمن صنایع پالستیک‬ ‫قهرمان صنعت ما س��خت گرفتار شده است‪ ،‬کار ها‬ ‫روزبه روز پیچیده تر شده‪ ،‬توقعات باال می رود‪ ،‬مشکالت‬ ‫بیشتر و بیشتر می شود‪ .‬قهرمان ما از خواب و زندگی‬ ‫خود هم می زند و سخت تالش می کند تا شاید شکافی‬ ‫از صف مش��کالت پیدا کرده و از محاصره بیرون اید‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس ـ اف��راد با نفوذ و مدیران صنایع و‬ ‫به وی��ژه کارکن��ان وزارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ـ از‬ ‫این قهرمان توقعات زیادی دارند و او را ارام نمی گذارند‬ ‫ت��ا فک��ر کرده و س��ازمان خودش را اص�لاح کند‪ .‬به‬ ‫وعده های��ی که داده نمی تواند عمل کند‪ ،‬تحت فش��ار‬ ‫است‪ ،‬کار ها خوب پیش نمی رود و عصبانی می شود و‬ ‫عصبانیت خود را بر سر نزدیکانش خالی می کند؛ شاید‬ ‫زیردس��تی هایش خیلی مرد میدان های رزم نیستند و‬ ‫دستوراتش را به موقع انجام نمی دهند‪ ،‬عده ای به نقد‬ ‫از او پرداخته ان��د‪ ،‬کار های ب��زرگ این قهرمان نادیده‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬مردم خیلی بی انصافند و در قضاوت‬ ‫فق��ط نکات ضع��ف و منف��ی را بزرگنمایی می کنند؛‬ ‫می گویند پیر و ناکارامد اس��ت ولی نمی گویند که او‬ ‫رهبر میدان نبرد صنعت و تجارت اس��ت و معاونان و‬ ‫مش��اوران زیردس��تش باید کار ها را به موقع و درست‬ ‫انجام دهند‪ .‬این قهرمان در داخل گرداب مش��کالت‬ ‫دست و پا می زند‪ ،‬همه افراد توقع معجزه دارند ولی او‬ ‫خلع سالح شده است‪ .‬حاال توصیه ما به این قهرمان‬ ‫چه باید باش��د؟ مش��کالت تولید‪ ،‬گرانی مواد اولیه‪،‬‬ ‫مش��کالت قانون کار‪ ،‬هزینه های تولید باالتر از رقبا و‬ ‫نبود نقدینگی و باال بودن نرخ تسهیالت سرمایه است‬ ‫که به نظر نمی رس��د کاری از دس��ت این قهرمان ما‬ ‫برای��د چون م��واد اولیه را تولیدکنندگان قدرتمند در‬ ‫دس��ت دارند که به هیچ صالح و مصلحتی جز درامد‬ ‫خودش��ان فک��ر نمی کنند‪ .‬من از وزی��ر محترم انتظار‬ ‫دارم ک��ه قیمت صادراتی و ف��روش داخلی مواد اولیه‬ ‫پالس��تیک یکس��ان باشد و به بهانه مالیات و معافیت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬دس��ت تولیدکنن��دگان را از صادرات و ایجاد‬ ‫اش��تغال نبندند زیرا پتروش��یمی ها یا معاف از مالیات‬ ‫هستند و یا مالیات از تولید انچنان نیست که بهانه ای‬ ‫برای گران فروش��ی باش��د‪ .‬صادرات ما به کش��ور های‬ ‫همس��ایه س��یر نزولی را طی می کند زیرا قیمت ه ا در‬ ‫کش��ور ما در مقایس��ه با رقبا جالب نیس��ت؛ فراموش‬ ‫نکنی��م ک��ه چین با قیمت ه��ای ارزان‪ ،‬بازار دنیا را در‬ ‫دس��ت گرفت��ه و ما نمی توانی��م در مقابل چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ترکی��ه و‪ ...‬ع��رض اندام کنیم‪ .‬م��واد اولیه انها (حتی‬ ‫ب��ه ان قیمت��ی که از ایران می خرن��د) ‪20-30‬درصد‬ ‫از قیمت ه��ای ما ارزان تر اس��ت‪ ،‬از طرفی هزینه های‬ ‫س��رمایه گذاری برای خرید ماشین االت و ابزار مدرن‬ ‫و پرتیراژ انها س��الی ‪6‬درص��د ولی در ایران ‪30‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر من وزیر ب��ودم جلوی واردات تمامی اقالم‬ ‫مصرف��ی را می گرفتم زیرا م��ا که صادرات نمی کنیم‪،‬‬ ‫الاقل بازار خودمان را در اختیار چین و ترکیه نگذاریم‬ ‫بلک��ه تولیدکننده ه��ا برای مصرف داخ��ل کاال تولید‬ ‫کنند‪ .‬همچنین در سیس��تم وزارتخانه و مرکز توسعه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬یک بازنگری و تحول به وجود می اوردم زیرا‬ ‫برای حفظ تولید و گسترش صادرات کاری چشمگیر‬ ‫انجام نداده اند‪ .‬تالش می کردم کارخانه ها را از پرداخت‬ ‫مالی��ات و مالی��ات بر ارزش اف��زوده معاف کنم‪ .‬تالش‬ ‫می کردم با تعامل سایر اعضای کابینه‪ ،‬تورم را در حد‬ ‫‪15‬درصد نگه داش��ته و رونق داخلی به وجود بیاورم تا‬ ‫بیشتر از این شاهد رکود نباشیم‪ .‬برای صادرات واقعی‬ ‫عالوه بر معافیت مالیاتی‪ ،‬یارانه تعیین می کردم تا بلکه‬ ‫صادرکنندگان ما قابلیت رقابت داشته باشند؛ یارانه به‬ ‫صورت غیرنقدی مثل پرداخت حق بیمه کارگران و یا‬ ‫کرایه حمل کاال باشد‪ .‬به نظر من تاسیس یک شرکت‬ ‫حمل ونق��ل که بار صادرات��ی را از مبدا به گمرکات یا‬ ‫مقص��د با نرخ یارانه ای و ی��ا رایگان حمل کند کمک‬ ‫بزرگ��ی ب��رای ص��ادرات می تواند باش��د‪ .‬ارز را هرچه‬ ‫زودتر تک نرخی می کردم تا بس��یاری از مش��کالت و‬ ‫رانت خواری از بین برود‪ .‬ش��رکت های پتروشیمی را با‬ ‫توجه به دریافت خوراک به قیمت های یک سوم قیمت‬ ‫جهانی موظف می کردم نرخ مواد اولیه پتروشیمی را به‬ ‫همان نس��بت ارزان تر کنند تا صنایع داخلی کشور با‬ ‫توجه به پش��توانه نفت و گاز حداقل از نظر مواد اولیه‬ ‫ی��ک امتیا ز برای رقابت با تولیدکنندگان کش��ور های‬ ‫رقیب داش��ته باشند‪ .‬اگر نمی توانستم هیچ یک از این‬ ‫پیشنهاد ها را عملی کنم در ان صورت استعفا می دادم‪.‬‬ ‫از اینکه با وزیر محبوب و بزرگوارمان اینچنین صریح و‬ ‫بی پروا صحبت می کنم‪ ،‬امیدوارم باعث رنجش نش��ده‬ ‫باش��م‪ .‬من اعتق��اد دارم وزیری ب��رای بخش صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بهتر از جناب نعمت زاده در کش��ور‬ ‫وجود ندارد و عالقه و تالش ایشان برای اعتالی صنعت‬ ‫و رفع گرفتاری ها از هر کس دیگر بیش��تر اس��ت و باز‬ ‫هم امیدوارم این پیر و قهرمان صنعت کش��ور گره ها‬ ‫را باز خواهد کرد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫وقتی زنان بار صنعت را‬ ‫به دوش می کشند‬ ‫ ‪ :‬تولید‪ ،‬چرخ های اقتصاد یک کشور را به حرکت‬ ‫درم��ی اورد اما نباید از نقش کارگ��ران در به حرکت‬ ‫دراوردن ای��ن چرخ ه��ا غافل ش��د و جایی این نقش‬ ‫پررنگ می شود که زنان نیز وارد عرصه صنعت شده و‬ ‫مظلومانه به نقش افرینی در ان می پردازند‪ .‬صحبت از‬ ‫تولید و موانع ان موضوع جدیدی نیست و همه به این‬ ‫باور رسیده اند که برای روی پا نگه داشتن اقتصاد باید‬ ‫تولید ملی تقویت و موان��ع پیش روی تولیدکنندگان‬ ‫برداش��ته شود‪ .‬به گفته بیش��تر تولیدکنندگان موانع‬ ‫و مش��کالت بانکی‪ ،‬تصمیمات لحظه ای و ارائه نکردن‬ ‫تس��هیالت از طرف دولت ا زجمله عواملی است که در‬ ‫برابر تولیدکنندگان قد علم کرده و انها را با مش��کل‬ ‫مواجه س��اخته اس��ت‪ .‬دولت نیز تمام تالش خود را‬ ‫برای حل مش��کل تولیدکنندگان می کن��د و با تمام‬ ‫ت��وان به حمایت از انها پرداخته اس��ت و س��عی در‬ ‫رف��ع موانع پیش پای انه��ا دارد‪ .‬می گویند چرخ های‬ ‫اقتص��اد یک کش��ور را تولید به حرک��ت در می اورد‬ ‫ام��ا نباید نق��ش کارگران را در ب��ه حرکت در اوردن‬ ‫ای��ن چرخ ها نادیده گرفت‪ .‬کارگرانی که اگر نباش��ند‬ ‫تولید فلج می ش��ود و می توان گفت که این کارگران‬ ‫بار صنعت را به تنهایی به دوش می کش��ند‪ .‬اما نکته‬ ‫قابل توجه این اس��ت که در چند س��ال گذشته زنان‬ ‫نق��ش پررنگی در صنعت پیدا ک��رده و بنا به دالیلی‬ ‫ب��ه کار در کارخانه ها روی اورده و س��ختی ان را به‬ ‫ج��ان خریده اند‪ .‬با توجه به اینک��ه بیش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫جمعیت کش��ور را زنان تش��کیل می دهند در اینکه‬ ‫انان نیز باید در اقتصاد کش��ور نقش ایفا کنند شکی‬ ‫نیست‪ ،‬اما چگونگی ایفای این نقش جای بحث بسیار‬ ‫دارد‪ .‬اینطور که به نظر می رس��د حقوق و دس��تمزد‬ ‫پایین ت��ر زنان‪ ،‬کارفرمایان را ترغی��ب کرده تا از این‬ ‫نیروی کار ارزان در کارخانه های خود اس��تفاده کرده‬ ‫و ان را ب��ه عنوان امتی��ازی تلقی کنند که برای زنان‬ ‫نیز اشتغالزایی کرده اند‪ .‬جالب اینجاست که مسئوالن‬ ‫مربوط با چش��مان بس��ته روی وضعیت و کار دشوار‬ ‫زن��ان در این کارخانه ها‪ ،‬تنها به تش��ویق کارفرمایان‬ ‫می پردازند‪ .‬س��یده فاطمه مقیمی‪ ،‬رییس کانون زنان‬ ‫ب��ازرگان ایران معتقد اس��ت که هنوز ش��رایط برای‬ ‫حضور پررنگ زن��ان در عرصه های اقتصادی مطلوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی با اش��اره به مش��کالت حضور زنان در‬ ‫عرصه های اقتصادی به باش��گاه خبرنگاران می گوید‪:‬‬ ‫برخ��ی محدودیت ها موجب کاهش حض��ور زنان در‬ ‫عرصه ه��ای اقتصادی ش��ده و حضور زن��ان نیازمند‬ ‫فرهنگ س��ازی و حمایت های قانونی اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫رییس کانون زنان بازرگان ایران در شرایط کاری برابر‪،‬‬ ‫زنان نس��بت به مردان حقوق و دس��تمزد پایین تری‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬این تنها گوشه ای از مشکالت زنان‬ ‫در عرصه ه��ای اقتصادی اس��ت و اگرچه زنان باید در‬ ‫جامعه امروز پابه پای مردان کار کنند تا بتوانند از پس‬ ‫مخارج زندگی برایند و حتی می توان گفت به نسبت‬ ‫س��ال های گذش��ته این نقش پررنگ تر شده اما نباید‬ ‫از این نی��روی کار ارزان و باقابلی��ت در جهت منافع‬ ‫س��ودجویان استفاده ش��ود و همچنین نباید به بهانه‬ ‫مرخصی زایمان یا دیگر عوامل زنان را از حق و حقوق‬ ‫خود محروم کرد‪ .‬بهتر اس��ت مسئوالن حوزه صنعت‬ ‫و معدن به جای تش��ویق کارخانه دارها به اشتغالزایی‬ ‫برای زن��ان‪ ،‬به کارافرینانی که محی��ط امن و ارامی‬ ‫را ب��رای زنان جویای کار فراهم می کنند تس��هیالتی‬ ‫را ارائ��ه دهند تا زنان به بهانه برخی مش��کالت ناچار‬ ‫به پذیرش هر کار و هر محیط کاری نباش��ند؛ امری‬ ‫که تنها در س��ایه توجه مسئوالن و برنامه های مدون‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫ضرورت پیگیری اجرای‬ ‫مقررات ملی ساختمان‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ :‬رییس انجمن صنفی انبوه سازان‬ ‫مسکن و ساختمان استان تهران گفت‪ :‬سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی باید با تخلفاتی که در اجرای مقررات ملی‬ ‫ساختمان در حوزه سیستم های گرمایشی وجود دارد‪،‬‬ ‫برخورد کند‪ .‬حسن محتشم با بیان اینکه شهرداری ها‬ ‫در این زمینه مس��ئولیت قانونی خاصی ندارند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��هرداری ها در این بخش نظ��ارت خوبی دارند‬ ‫و اگ��ر تخلف��ی در اجرای مقررات ملی س��اختمان و‬ ‫سیس��تم های گرمایش��ی انجام شود‪ ،‬مس��ئولیت ان‬ ‫با س��ازمان نظام مهندسی اس��ت‪ .‬نایب رییس کانون‬ ‫انبوه س��ازان ای��ران با بی��ان اینکه سیس��تم حرارت‬ ‫مرکزی سال هاس��ت در ساخت وسازها مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از سیستم حرارت‬ ‫مرک��زی یا هم��ان موتورخانه از نظ��ر ایمنی و حفظ‬ ‫س�لامت مردم و محیط زیس��ت‪ ،‬رضایت عموم را به‬ ‫همراه داش��ته و طبق مقررات ملی ساختمان نیز در‬ ‫ساختمان های مسکونی پر واحد باید حتما از این نوع‬ ‫سیستم گرمایشی استفاده شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به تشکیل اتاق مدیران زن در کشور خبر داد‬ ‫کریدور تسهیالت برای کارافرینان‬ ‫فرش�ته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬مش��اور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از تش��کیل‬ ‫«ات��اق مدی��ران زن در کش��ور» خبر داد و‬ ‫گف��ت ‪ :‬اتاق مدی��ران زن یک ات��اق صنفی‬ ‫خواه��د بود که پیوند مل��ی بین زنان مدیر‬ ‫کشور به وجود می اورد و این اتاق می تواند‬ ‫قدرت بزرگی در حل مسائل مربوط به زنان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��هیال جل��ودارزاده در نشس��ت خبری‬ ‫ب��ا حض��ور اصحاب رس��انه درب��اره دومین‬ ‫نمایش��گاه نقش افرین��ی زنان در توس��عه‬ ‫پایدار با بیان اینکه سال جاری اتفاق مهمی‬ ‫را به ن��ام «رویداد ‪ »۹۴‬ب��رای جامعه زنان‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این برنامه‬ ‫در راستای مشارکت مطلوب زنان در اقتصاد‬ ‫اس��ت چراکه به طور قطع تا س��ال ‪1404‬‬ ‫مشارکت اقتصادی زنان در جامعه نسبت به‬ ‫وضعیت امروز که حدود ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه «رویداد ‪ »۹۴‬گام مهمی‬ ‫به س��مت این هدف است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫وظیفه دولت ها مبنی بر ایجاد بستر مناسب‬ ‫برای احاد مختلف جامع��ه‪ ،‬وزارتخانه هایی‬ ‫که نقش موثری در توسعه پایدار دارند باید‬ ‫در این عرصه حضور جدی داش��ته باشند تا‬ ‫زمینه فعالیت و حرکت زنان در مش��ارکت‬ ‫اقتصادی فراهم شود‪.‬‬ ‫جلودارزاده با اشاره به بخش های مختلف‬ ‫این نمایش��گاه گفت‪ :‬این نمایش��گاه شامل‬ ‫چند بخش مختلف بوده که نمایشگاه هایی‬ ‫با ش��رکت زنان کارافرین برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگر نیز ب��ه برگزاری همایش��ی با‬ ‫موضوع کارافرینی و اشتغال مربوط می شود‬ ‫که در دو روز برگزار خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫در این نمایش��گاه بانوی برت��ر کارافرین در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬انتخاب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی کریدور تسهیالت‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همچنی��ن از راه اندازی کریدور تس��هیالت‬ ‫برای کارافرینان خبرداد و گفت‪ :‬با دس��تور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت فهرس��تی‬ ‫از زن��ان برای تصدی پس��ت هایی در هیات‬ ‫مدیره ها‪ ،‬مجامع و س��ازمان های توسعه ای‬ ‫م��ردم اس��ت‪ ،‬وزارتخانه های��ی ک��ه در امر‬ ‫توسعه پایدار و متوازن نقش دارند‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفته اند در بخش زنان فعالیت هایی داشته‬ ‫باش��ند تا راه ب��رای حرکت زنان باز ش��ود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪« ،‬رویداد ‪ »۹۴‬متشکل از ‪4‬‬ ‫بخش همایش و نمایش��گاه با شرکت همه‬ ‫زنان کارافرین در کش��ور تشکیل می شود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه مدل موفقیت ‪ ۲۰۰‬کسب و کار‬ ‫نیز در قالب کتابی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�ر از اقتصاد دولت�ی به اقتصادی‬ ‫متوازن‬ ‫تهیه خواهد شد‪.‬‬ ‫جلودارزاده با بیان اینکه دسترسی زنان به‬ ‫اطالعات یکی از معضالت این روزهای بانوان‬ ‫کارافرین اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که درحال حاضر‪ ،‬برخی موسس��ات‬ ‫حتی حمایت های مالی از کارافرینان انجام‬ ‫می دهند که در این میان موسساتی هستند‬ ‫که از ایده های دانش بنیان حمایت می کنند‪.‬‬ ‫جلودارزاده در ادامه بیان کرد‪ ۴۷ :‬درصد‬ ‫از نیروی کارش��ناس وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را زنان تش��کیل می دهند که در‬ ‫س��طوح کارشناس��ی‪ ،‬کارشناس��ی ارشد و‬ ‫دکت��را در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت ‪ ۷‬درص�دی زن�ان در‬ ‫مدیریت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به اینکه هم اکنون ‪ ۷‬درصد س��طوح‬ ‫مدیریت��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ه زن��ان اختص��اص دارد و وضعی��ت این‬ ‫وزارتخانه نس��بت به سایر وزارتخانه ها بهتر‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به دس��تور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پس از تعیین استراتژی های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬نقش��ه راهی تهیه شد که در ان‪،‬‬ ‫جایگاه زنان دیده ش��ده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫افرادی که می توانند مدیر باشند‪ ،‬شناسایی‬ ‫می ش��وند ت��ا دوره اموزش��ی و کاراموزی‬ ‫ویژه ای برای انها برگزار شود‪.‬‬ ‫درسال جاریاتفاقمهمی‬ ‫را به نام «رویداد ‪ »۹۴‬برای‬ ‫جامعهزنانبرنامه ریزی‬ ‫کرده ایم‪ ،‬که این برنامه در‬ ‫راستایمشارکتمطلوب‬ ‫زنان در اقتصاد است چراکه‬ ‫به طور قطع تا سال‪1404‬‬ ‫مشارکتاقتصادیزناندر‬ ‫جامعهنسبتبهوضعیت‬ ‫امروز که حدود‪ ۳۰‬درصد‬ ‫است‪،‬افزایشخواهدیافت‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ت�لاش داری��م ب��ا‬ ‫استعدادس��نجی‪ ،‬زمین��ه حض��ور زنان در‬ ‫پست های مدیریتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را فراهم کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که هم اکن��ون ‪ ۴‬مدی��رکل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت زن هس��تند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫تعدادی از زنان نیز برای تصدی پست هایی‬ ‫بسترهای الزم برای سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫ ‪ :‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نخستین نشس��ت تخصصی مدیران عامل مناطق‬ ‫وی��ژه اقتصادی زیر نظر س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی بر ایجاد بسترهای الزم برای‬ ‫حضور س��رمایه گذاران در ای��ن مناطق ویژه تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر س��یدمحمدعلی سید ابریشمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با اشاره به نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در‬ ‫گس��ترش صنعت و ص��ادرات و همچنین تاکید بر‬ ‫نگاه ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین‬ ‫و تکمیل زیرس��اخت های عمرانی در مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی اظهارکرد‪ :‬ش��رکت های استانی با تعامل‬ ‫با مدیران ادارات و س��ازمان های دولتی استان ها با‬ ‫جدیت بیشتری مسائل را دنبال و پیگیری کنند تا‬ ‫هرچه س��ریع تر زمینه برای رفع مشکل اخذ اسناد‬ ‫مالکی��ت فراهم ش��ده و در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫بس��ترهای الزم برای حضور سرمایه گذاران در این‬ ‫مناطق فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در‬ ‫این نشس��ت بر گرامیداشت ‪۲۱‬مرداد‪ ،‬روز حمایت‬ ‫از صنایع کوچک توس��ط س��ازمان و ش��رکت های‬ ‫اس��تانی تاکید کرد و از همه مدیران عامل استانی‬ ‫خواس��ت تا برای نهادینه س��ازی این روز مهم که‬ ‫نقش تعیین کننده ای در اش��تغال و تولید کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬کوشا باشند‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‪ ،‬سرپرس��ت معاونت عمران و‬ ‫محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران نیز ضمن تش��ریح محورهای اصلی‬ ‫برگ��زاری نشس��ت یادش��ده‪ ،‬گزارش��ی از اخرین‬ ‫وضعیت پیش��رفت کار مناطق وی��ژه و برنامه های‬ ‫امسال سازمان و شرکت های استانی ارائه و بر انجام‬ ‫ارزیابی زیس��ت محیطی و تدوین طرح های جامع و‬ ‫اخ��ذ اس��ناد مالکیت و مطالعات ف��از ‪ ۱‬و ‪ ۲‬تاکید‬ ‫کرد‪ .‬س��پس هریک از معاونان و مدیران س��ازمان‬ ‫که در این جلس��ه حضور داشتند در زمینه بررسی‬ ‫موانع پیش روی تکمی��ل مناطق ویژه اقتصادی و‬ ‫تمهیدات الزم در جهت رفع مش��کالت موجود در‬ ‫این مناطق نکاتی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این جلس��ه‪ ،‬اخذ اس��ناد مالکیت‬ ‫اراض��ی‪ ،‬تدوی��ن و تصوی��ب طرح ه��ای جام��ع و‬ ‫ارزیاب��ی زیس��ت محیطی‪ ،‬تعیین ف��از عملیاتی و‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های اولیه م��ورد نیاز از قبیل راه‬ ‫دسترس��ی و جاده س��ازی‪ ،‬اب‪ ،‬ب��رق و‪ ...‬به لحاظ‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی‪ ،‬استقرار گمرک‪ ،‬تعامل‬ ‫ب��ا دبیرخانه ش��ورای عالی مناط��ق ازاد تجاری و‬ ‫صنعت��ی و ویژه اقتصادی م��ورد تاکید قرار گرفت‬ ‫و در ادام��ه مقرر ش��د برای صیان��ت و حفاظت از‬ ‫س��رمایه گذاری های انجام شده و در دست انجام در‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬برنامه ریزی و اقدامات الزم‬ ‫به عمل اید‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد به لحاظ کنترل روند پیشرفت‬ ‫کار‪ ،‬ای��ن جلس��ات در پای��ان هر فص��ل با حضور‬ ‫نماین��دگان محترم دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شود‪.‬‬ ‫در هی��ات مدیره ها‪ ،‬مجامع و س��ازمان های‬ ‫توسعه ای انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫جلودارزاده با بیان اینکه موسس��ات مالی‬ ‫در بخش اش��تغال خانگ��ی‪ ،‬تعاونی و حتی‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی حاض��ر به‬ ‫حمایت مالی از کارافرینان هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر این اس��اس تالش داریم تا ب��ا راه اندازی‬ ‫کریدور تس��هیالت از بعد مش��اوره‪ ،‬زمینه‬ ‫حل مش��کالت اولیه‪ ،‬تعیین برنامه عملیاتی‬ ‫و نقش��ه راه انچه کارافرین��ان نیاز دارند را‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی موسس��ات‬ ‫با به��ره ‪ ۴‬درصد و حتی بانک کش��اورزی‬ ‫ب��ا بهره ‪ ۱۳‬درصد‪ ،‬تس��هیالت را در اختیار‬ ‫کارافرینان قرار می ده��د که در این زمینه‬ ‫بان��ک صنع��ت و معدن نی��ز امکاناتی برای‬ ‫کارافرین��ان در نظ��ر گرفت��ه اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۱۰۰۰‬کارافرین‬ ‫برجسته در کشور وجود دارد که در صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط فعال بوده و قرار اس��ت‬ ‫در همین راستا یک بانوی کارافرین نیز در‬ ‫شهریورماه امسال انتخاب شود‪.‬‬ ‫جل��ودارزاده ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫وظیف��ه دولت ها و حکومت ها زمینه س��ازی‬ ‫و ایجاد بس��تر مناس��ب ب��رای فعالیت های‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که تع��داد زنان‬ ‫کارافرین در س��ال گذش��ته ب��ه چه میزان‬ ‫بوده و براورد امس��ال به چ��ه اندازه خواهد‬ ‫بود ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذشته اطالعات‬ ‫‪ ۵۰۰‬کارافرین زن ثبت ش��د و امس��ال نیز‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود تا ه��زار کارافرین در‬ ‫بانک اطالعات به ثبت برسند‪.‬‬ ‫جلودارزاده مهم ترین برنامه این وزارتخانه‬ ‫را رش��د بخش خصوصی و تسهیل در امور‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در این راس��تا مهم ترین‬ ‫اقدام دولت‪ ،‬کوتاه کردن مس��یرها از طریق‬ ‫کاهش بوروکراس��ی اداری با هدف ترغیب‬ ‫سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بوده است‪.‬‬ ‫جلودارزاده با تاکید بر اینکه باید از اقتصاد‬ ‫دولتی عب��ور کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬س��عی داریم از‬ ‫اقتص��اد دولتی به اقتص��ادی متوازن تغییر‬ ‫شکل دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه روزهای پس‬ ‫از تحریم روزهای رقابت خواهد بود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ای��ران از بزرگترین مناب��ع نفت و گاز‬ ‫دنی��ا به ش��مار می رود که ب��ه همین دلیل‬ ‫همواره مورد توج��ه و تهدید غربی ها بوده‪،‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت با توجه به این ش��رایط‬ ‫با درایت و تعامل ب��ا جهان بتوانیم فرصتی‬ ‫برای توانمند سازی محیطی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه نقش افرینی‬ ‫به گزارش‬ ‫زنان در توس��عه پایدار ‪ ۲۴‬ش��هریورماه در‬ ‫محل دائمی «نمایشگاه بین المللی» برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬ش��هریورماه‪،‬‬ ‫همای��ش بین المللی نقش افرین��ی زنان در‬ ‫توس��عه پایدار و ‪ ۲۷‬ش��هریورماه نیز بانوی‬ ‫برتر کارافرین انتخاب می شود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 9‬طرح صنایع پیشرفته در سال جاری‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون صنایع پیشرفته س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران از اجرای ‪ 9‬طرح در این بخش‬ ‫در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی ص��ادق زاده ب��ا اش��اره به ط��رح تولید‬ ‫توربین ه��ای ب��ادی ‪ 2‬م��گاوات‪ ،‬تولی��د س��ورتینگ‬ ‫الکترونیکی انواع میوه‪ ،‬احداث ازمایش��گاه مرجع برق‬ ‫قدرت و تولید سلول های خورشیدی الیه نازک گفت‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر این طرح ها تولی��د اکریلونیتریل در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی ماهشهر با سرمایه گذاری ‪7700‬میلیارد‬ ‫ریال در دس��تور کار س��ازمان قرار دارد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫س��هم ایدرو در این پروژه ‪49‬درص��د بوده و ظرفیت‬ ‫ط��رح ‪100‬هزار تن در س��ال اس��ت‪ .‬مع��اون صنایع‬ ‫پیش��رفته ایدرو با بیان اینکه این ماده به عنوان ماده‬ ‫اولی��ه تولید الیاف اکریلیک‪ ،‬الی��اف کربن‪ ،‬رزین های‬ ‫ «ا ب��ی اس» و‪ ...‬مورد اس��تفاده قرار می گی��رد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این طرح ‪12‬هزار تن سولفات امونیوم برای کود‬ ‫شیمیایی نیز در سال تولید خواهد کرد‪ .‬صادق زاده با‬ ‫اشاره به طرح دیگر سازمان برای تولید شمش منیزیم‬ ‫در استان کرمانشاه گفت‪ :‬سهم ایدرو در این پروژه ‪49‬‬ ‫درصد است و در صورت اجرای این طرح خط مکانیزه‬ ‫تولید شمش منیزیم با ظرفیت اسمی ساالنه ‪ 12‬هزار‬ ‫ت��ن با خلوص باالتر از ‪99/9‬درصد و به روش حرارتی‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع پیش��رفته ایدرو با بی��ان اینکه طرح‬ ‫دیگ��ر این س��ازمان تولید اس��تنت قلب��ی عروقی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 200‬میلیارد ریال است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این طرح در اس��تان تهران یا البرز اجرا خواهد شد و‬ ‫هدف از اجرای ان تولید اس��تنت قلبی عروقی‪ ،‬بالون‬ ‫و کاتت��ر و گایدوایر از طریق انتق��ال فناوری از یکی‬ ‫از ش��رکت های معتبر بین الملل��ی دارنده دانش فنی‬ ‫طرح است‪ .‬وی با بیان اینکه در حال حاضر ساالنه ‪60‬‬ ‫میلیون دالر صرف واردات این اقالم می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید این طرح س��االنه ‪ 20‬هزار «س��ت» از‬ ‫محصوالت است که حدود ‪ 30‬درصد از موجودی بازار‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫صادق زاده با بیان اینکه براس��اس برنامه ها‪ ،‬مرکز‬ ‫مدیریت اطالعات مصرف انرژی در استان مازندران‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براورد سرمایه گذاری‬ ‫در این طرح ‪ 150‬میلیارد ریال و سهم سازمان ‪49‬‬ ‫درصد اس��ت ک��ه در این طرح ب��ا تجمیع اطالعات‬ ‫مش��ترکان ش��رکت های خدمات دهن��ده تمام��ی‬ ‫صورتحس��اب های مرب��وط به یک مش��ترک اعم از‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و س��ایر صورتحس��اب هایی که یک‬ ‫ش��هروند پرداخت می کند‪ ،‬به ص��ورت الکترونیکی‬ ‫تجمیع می شود‪ .‬معاون صنایع پیشرفته ایدرو افزود‪:‬‬ ‫براین اساس امکان اطالع رسانی صدور صورتحساب‬ ‫و پرداخت ان به وس��یله مش��ترک از چندین کانال‬ ‫مختل��ف الکترونیک فراهم می ش��ود ک��ه این طرح‬ ‫قرار اس��ت به صورت ازمایش��ی در استان مازندران‬ ‫اجرا شده و سپس در سایر استان ها تکرار شود‪ .‬وی‬ ‫همچنین از تولید ماده موثر و فرموالسیون نهایی ‪2‬‬ ‫داروی ضد س��رطان در سال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برای ای��ن طرح ‪ 130‬میلیارد ریال س��رمایه گذاری‬ ‫براورد ش��ده اس��ت و سهم س��ازمان نیز ‪ 49‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫از تعدیل قیمت ها تا تهاتر سیمان با هزینه گاز و برق‬ ‫جذابیت بخش معدن در سایه تحریم ها‬ ‫معدنکاران خطاب به ابتکار‪ :‬ما تخریبگر نیستیم‬ ‫یادداشت‬ ‫تشکیل مرکز‬ ‫داده های اطالعاتی‬ ‫اکتشاف‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫رییس کمیته معدن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫قسط بندی بدهی کالن شرکت چادرملو‬ ‫معدن معدن‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بندرگناوه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ش��ماره ‪ 139460324001000731‬مورخ ‪ 94/1/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های‬ ‫فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر دیلم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهرام اسکندری فرزند محمد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 69‬صادره از بندر گناوه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 239/20‬متر مربع در قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلی واقع در امامزاده‬ ‫گناوه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫مجید امیری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪94/4/1 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/16 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫«اگهی مناقصه خرید یک دستگاه اسکنر لیزری سه بعدی‬ ‫‪ STONEX‬مدل ‪»X300‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان ش��رقی در نظر دارد از طریق مناقصه‪،‬‬ ‫خرید یک دس��تگاه اس��کنر لیزری س��ه بعدی ‪ STONEX‬مدل ‪ X300‬را به ش��رکت ها و‬ ‫فروش��گاه های واجد شرایط واگذار نمایند‪ .‬ضمنا برنده مناقصه موظف به ارائه نرم افزار مرتبط‬ ‫با الیس��نس معتبر و اموزش رایگان و میدانی استفاده از دستگاه به پرسنل سازمان به تعداد‬ ‫نامحدود می باشد و ارائه گارانتی معتبر به مدت ‪ 2‬سال برای دستگاه اشاره شده می باشد‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گذار‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان شرقی به نشانی تبریز ـ بلوار ‪ 29‬بهمن‬ ‫ـ روبروی خیابان جام جم ـ معاونت توس��عه مدیریت و منابع ـ واحد دبیرخانه ش��ماره تلفن‬ ‫تماس ‪33309814 – 15 :‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز مبلغ ‪ 125/000/000‬ریال به حس��اب ‪217580415008‬‬ ‫تمرکز وجوه س��پرده س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی یا ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪.‬‬ ‫نحوه دریافت و تحویل مدارک مناقصه‬ ‫مهل��ت دریاف��ت مدارک از تاریخ درج اگه��ی لغایت ‪ 94/4/13‬تحویل مج��دد به دبیرخانه‬ ‫سازمان تا اخر وقت اداری‬ ‫تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و اعالم برنده ‪94/4/13‬‬ ‫هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫ناخالص داخلی ‪ 6‬درصد رش��د کرده بود‪.‬اطالعات رشد ارزش بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی نشان دهنده مالیم تر شدن روند بهبود و رونق نسبی در‬ ‫فصل چهارم س��ال ‪ ۱۳۹۳‬در مقایس��ه با سه فصل قبل است‪.‬این گزارش‬ ‫بانک مرکزی نش��ان می دهد در بی��ن بخش های تولیدی و خدماتی تنها‬ ‫بخش خدمات موسسات پولی و مالی بیش از بخش معدن رشد داشته اند‬ ‫به طوری که رش��د خدمات این بخش به ‪ 15/7‬درصد رس��ید در حالی که‬ ‫رش��د خدمات موسس��ات پولی و مالی در سال ‪ 92‬منفی ‪ 12/7‬درصد بود‬ ‫که در س��ال ‪ 93‬با ‪ 27‬پل ه صعود به رقم ‪ 15/7‬درصد دس��ت پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫گروه معدن‪ :‬بخش معدن در س��ال گذشته در بین گروه های تولیدی‬ ‫اقتصاد ایران ‪ ،‬باالترین رقم رش��د را به خود اختصاص داد و میزان رش��د‬ ‫تولید ناخالص ان به مرز ‪ 10‬درصد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬بانک مرکزی ایران با انتش��ار براوردهای اولیه از‬ ‫تحوالت اقتصادی ایران در سال ‪ 93‬میزان رشد بخش معدن در ‪ 4‬فصل‬ ‫سال قبل را به ترتیب ‪17/3‬درصد ‪ 3/4 ،‬درصد ‪11/3 ،‬درصد و ‪ 7/6‬درصد‬ ‫اعالم کرد‪ .‬نکته قابل توجه این اس��ت که پیش تر میزان رش��د در ‪ 3‬ماه‬ ‫سوم را ‪ 10/7‬درصد اعالم کرده بود که بر اساس براوردهای جدید ان رقم‬ ‫به ‪ 11/3‬درصد رس��ید‪.‬بخش معدن در حالی در س��ال ‪ 93‬به این جهش‬ ‫دس��ت پیدا کرد که در س��ال ‪ 92‬تنها ‪ 0/9‬درصد رش��د کرده بود‪.‬در سال‬ ‫گذشته براساس براوردهای بانک مرکزی ‪ ،‬رشد گروه های کشاورزی ‪ ،‬نفت‪ ،‬‬ ‫صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ‪ 3/8‬درصد ‪4/8 ،‬درصد‪ 5 ،‬درصد و ‪2/4‬‬ ‫درصد اعالم شده است‪.‬در گروه صنایع و معادن سهم باالی بخش معدن‬ ‫س��بب ارتقای میزان رش��د این گروه به ‪5‬درصد ش��ده این در حالی است‬ ‫که رش��د بخش صنعت در س��ال ‪ 93‬به عدد ‪ 5‬درصد رسید‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫در همین حال رش��د تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال ‪ 93‬را ‪ 3‬درصد‬ ‫اع�لام کرد با این ح��ال در ‪ 3‬ماهه چهارم (ژانویه تا مارس ‪ )2015‬تولید‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫رشد ‪ 9/8‬درصدی معدن‪ ،‬باالترین در میان بخش های تولیدی‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی انگوران (از زیر مجموعه های شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدنی ایران) اعالم کرد‪9 :‬میلیون تن از ظرفیت معدن‬ ‫انگ��وران باقیمانده و حداکثر تا ‪ 12‬س��ال اینده کل ذخایر این معدن‬ ‫استخراج می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫منصور ش��بانی گفت‪ :‬معدن انگوران حدود ‪ 60‬س��ال قدمت و سابقه‬ ‫بهره ب��رداری دارد‪.‬وی ب��ه وج��ود فلورین و تراورت��ن در محدوده این‬ ‫معدن اشاره کرد و افزود‪ :‬معدن انگوران تا اوایل انقالب به طور محدود‬ ‫م��ورد بهره برداری قرار گرفته بود اما پس از پیروزی انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده اس��تخراج از این معدن به ش��کل روباز‬ ‫گسترده اغاز شد‪.‬‬ ‫ش��بانی با اش��اره به اینکه اس��تخراج خاک انگ��وران در بخش های‬ ‫زیرزمینی و روباز انجام می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بخش روباز‬ ‫استخراج ماده معدنی سرب و روی کربناته و مخلوط سولفوره کربناته‬ ‫و در بخش زیرزمینی بیش��تر ماده معدنی سولفوره استخراج می شود‬ ‫‪.‬مدی��ر مجتمع س��رب و روی انگ��وران افزود‪ :‬بر اس��اس طراحی های‬ ‫انجام ش��د مقرر ش��ده ‪ 2‬میلیون تن از کل ذخیره باقیمانده در بخش‬ ‫زیرزمینی و ‪ 7‬میلیون تن از بخش روباز استخراج شود‪.‬‬ ‫ش��بانی با اشاره به اینکه معدن انگوران موجب شده تا ایران جایگاه‬ ‫ویژه ای در بخش سرب و روی در سطح جهان کسب کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران از زمان خاتمه ذخیره خاک معدن انگوران اگاهی دارند و‬ ‫ب��رای حفظ جایگاه خود در این عرصه ت�لاش می کنند و ما مطلعیم‬ ‫که به دنب��ال پیدا کردن ظرفیت های جایگزی��ن در داخل و خارج از‬ ‫کشور هستند‪.‬وی با تاکید بر اینکه ‪ 2‬میلیون و ‪ 400‬هزار تن ظرفیت‬ ‫فراوری و تولید ش��مش واحدهاست و براساس برنامه ریزی ‪ 750‬هزار‬ ‫تن در سال جاری به وسیله این واحد استخراج خواهد شد‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫معدن انگ��وران نمی تواند خاک مورد نی��از کل ظرفیت فراوری ایجاد‬ ‫ش��ده در کش��ور را تامین کند و بر اساس س��همیه بندی مصوب‪83 ،‬‬ ‫درصد ماده معدنی انگوران اس��تخراج ش��ده در اس��تان زنجان و ‪17‬‬ ‫درصد در س��ایر اس��تان ها توزیع می شود‪.‬شبانی در ادامه به وجود ‪30‬‬ ‫میلیون تنی ذخیره س��نگ تراورتن در این معدن اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در فاز نخس��ت پروانه بهره برداری برای ‪ 12‬میلیون تن در حال صدور‬ ‫است‪.‬شبانی تعداد اش��تغالزایی مستقیم این معدن را ‪ 650‬نفر عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ 550 :‬نفر فقط پیمانکار استخراج بخش روباز هستند‪.‬‬ ‫اهلل وردی دهقان��ی درب��اره انتقال این بدهی ها به س��ال‬ ‫‪ 95‬ادام��ه داد‪ :‬از انجای��ی که این بدهی ها در س��ال های‬ ‫قب��ل تحقق پی��دا نکرده‪ ،‬ای��ن رقم در بودجه س��ال ‪95‬‬ ‫پیش بینی خواهد شد‪ ،‬تنها در شرایطی که ایمیدرو قبل از‬ ‫سال ‪95‬تصمیم بگیرد پروانه این دو معدن را به بهره برداران‬ ‫منتقل کند رقم بدهی این دو ش��رکت در بودجه سال ‪95‬‬ ‫در نظر گرفته نخواهد ش��د‪.‬وی با اش��اره به اینکه مجلس‬ ‫شورای اسالمی در چه مواردی به موضوع بهره مالکانه این‬ ‫ش��رکت ها ورود خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر سازمان‬ ‫ایمیدرو با این شرکت در زمینه استمهال بدهی ها‪ ،‬سازش‬ ‫کرده و مجلس ش��ورای اس�لامی در چنین شرایطی ورود‬ ‫نمی کند اما در صورتی که برداش��ت های متفاوتی از قانون‬ ‫وجود داش��ته باشد مجلس شورای اس�لامی ورود کرده و‬ ‫مشکالت ناش��ی از تفاسیر ابهام دار را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫شرکت های مشمول پرداخت بهره مالکانه براساس مصوبه‬ ‫مجلس‪ ،‬بهره مالکانه مواد معدنی حلقه تولید سنگ اهن تا‬ ‫فوالد را به صورت پلکانی پرداخت خواهند کرد تا شرکت‬ ‫ایمیدرو بر پایه تصمیمات ش��ورای عالی معادن که میزان‬ ‫حق��وق دولتی مواد معدن��ی را به صورت س��االنه تعیین‬ ‫می کند حقوق دولتی را به خزانه دولت واریز کند‪ .‬از این رو‬ ‫می ت��وان این تصمی��م دولت را گام��ی در جهت تعامل با‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی برای حمای��ت از تولید تعبیر کرد تا‬ ‫ضمن اجرای برنامه ها توسعه ای این شرکت ها‪ ،‬انگیزه الزم‬ ‫برای توسعه صنایع پایین دستی نیز به وجود اید‪.‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫معدن‬ ‫استخراج کل ذخیره معدن سرب و روی انگوران تا ‪ 12‬سال اینده‬ ‫معدن‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن تصمیم در تس��ریع اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای موثر خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی بدهی‬ ‫ش��رکت به س��ال های اینده که ممکن است از نظر قیمت‬ ‫وضعیت محصوالت کنس��انتره و‪ ...‬بهبود یابد منتقل شود‬ ‫به طور قطع اجرای پروژه های توسعه این شرکت به صورت‬ ‫‹ ‹ورود مجلس برای ابهام زدایی‬ ‫پس از ک��ش و قوس های تعیین بهره مالکانه در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ،94‬مجلس شورای اس�لامی تصمیم گرفت بر پایه‬ ‫میزان فراوری مواد معدنی ش��رکت ها را مشمول تخفیف‬ ‫کند‪ .‬به گونه ای که در فروش س��نگ اهن دانه بندی شده‪،‬‬ ‫ش��رکت های بهره بردار ‪ 25‬درصد به��ره مالکانه پرداخت‬ ‫خواهند کرد و به نس��بت فراوری در کنسانتره ‪ 21‬درصد‬ ‫در گندله ‪ 18‬درصد و برای اهن اسفنجی ‪ 16‬درصد مبلغ‬ ‫کمتری پرداخت می کنند ت��ا بتوانند در اجرای طرح های‬ ‫توسعه ای فعال شوند‪.‬یک عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره استمهال بدهی های شرکت‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های ‪ 92‬و‬ ‫چادرمل��و و گل گه��ر به‬ ‫‪ 93‬این دو شرکت بخش��ی از بدهی های خود را پرداخت‬ ‫کرده بودن��د اما از انجایی که در قان��ون مربوط به میزان‬ ‫پرداخت بهره مالکانه ابهام وجود داشت‪ ،‬برخی این بدهی‬ ‫را به س��ال های قبل تر نیز تسری می دادند و این بدهی ها‬ ‫به مبلغ کالنی تبدیل می ش��د‪ .‬از این رو مجلس ش��ورای‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹انتقال بدهی ها به سال ‪95‬‬ ‫ش��رکت چادرملو و گل گهر به عنوان دو ش��رکت بزرگ‬ ‫س��نگ اهنی‪ ،‬نقش قابل مالحظ��ه ای در تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع باال دستی فوالد دارند‪ ،‬از این رو با بیشتر شرکت های‬ ‫ف��والدی در تعامل هس��تند که نمی توان ای��ن موضوع را‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬از س��وی دیگر به دلیل رکود در بازار سنگ‬ ‫اهن و فوالد این دو شرکت نتوانسته اند بخشی از مطالبات‬ ‫خود را از شرکت های فوالدی دریافت کنند به همین دلیل‬ ‫پرداخت بهره مالکانه در س��ال های گذشته در حاشیه قرار‬ ‫گرفت‪.‬مدیرعامل ش��رکت چادرملو در گفت وگو با‬ ‫درباره دالیل و چگونگی استمهال بدهی این شرکت گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت چادرملو در س��ال های ‪ 92‬و ‪ 93‬بخشی از بدهی‬ ‫خود بابت بهره مالکانه را به دولت پرداخت کرده بود اما به‬ ‫دلیل اینکه قسمتی از ان به شکل حقوق دولتی پرداخت‬ ‫شده بود‪ ،‬باید به شکل بهره مالکانه محاسبه می شد‪ .‬با این‬ ‫حال در نشستی با سازمان ایمیدرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مقرر ش��د بدهی های این ش��رکت که نزدیک به‬ ‫‪ 800‬تا ‪ 900‬میلیارد تومان بود در بیش��تر از ‪ 12‬قسط به‬ ‫سال ‪ 95‬منتقل شود‪.‬‬ ‫محم��د نوریان درباره چگونگی جابه جایی این بدهی به‬ ‫سال های اینده با توجه به اینکه در بودجه سنواتی منظور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این مبلغ از بهره مالکان��ه در بودجه‬ ‫س��ال ‪ 92‬و ‪ 93‬ام��ده بود اما از انجایی که محقق نش��ده‬ ‫می تواند به س��ال های اینده منتقل ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این جابه جایی بدهی هیچ تاثیری در پرداخت بهره مالکانه‬ ‫س��ال ‪ 94‬نخواهد داشت و بهره مالکانه این سال برمبنای‬ ‫پیش بینی های انجام شده به حس��اب دولت واریز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مس��نجم تر پیگیری خواهد ش��د چراکه برنامه اینده این‬ ‫شرکت تبدیل ش��دن به تولیدکننده فراورده های معدنی‬ ‫اس��ت و این موضوع با سیاس��ت جلوگیری از خام فروشی‬ ‫مواد معدنی در کشور همخوانی دارد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬معوق��ات بده��ی‬ ‫بهره مالکانه دو ش��رکت چادرمل��و و گل گهر در پیش بینی‬ ‫درامده��ای دولت از دوقلوهای س��نگ اه��ن در بودجه و‬ ‫طرح های توس��عه این ش��رکت ها چالش های��ی را به وجود‬ ‫اورده بود‪ .‬از این رو دولت در نشس��تی مشترک با مدیران‬ ‫این شرکت ها بدهی ‪ 900‬میلیارد تومانی شرکت چادرملو‬ ‫را در ‪ 12‬قس��ط به س��ال ‪ 95‬منتقل کرد ت��ا از بنگاه های‬ ‫اقتصادی حمایت کند‪.‬‬ ‫براساس قانون معادن شرکت های که پروانه بهره برداری‬ ‫انها متعلق به سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت مش��مول پرداخت بهره مالکانه می ش��وند‪،‬‬ ‫مصوب��ه ای که در اردیبهش��ت ‪ 92‬ش��رکت های چادرملو‬ ‫و گل گه��ر را موظف به پرداخت ان ک��رد‪ .‬با این حال در‬ ‫اجرای این مصوبه مشکالتی رخ داد که در نهایت مطالبات‬ ‫سازمان ایمیدرو به درستی دریافت نشد‪.‬‬ ‫اس�لامی در نشس��ت هایی که با حض��ور نماینده های این‬ ‫شرکت و سازمان ایمیدرو داشت تصمیم گرفت درباره این‬ ‫مسئله به جمع بندی برسد‪.‬‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای معدنی دنیا مراحل اولیه‬ ‫اکتش��افات از س��وی دول��ت انج��ام می ش��ود تا با‬ ‫کاهش ریس��ک‪ ،‬جذابیت ه��ای الزم را برای بخش‬ ‫خصوص��ی فراهم کنند‪ .‬از ای��ن رو کارگروه معدنی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی که با ریاست نایب رییس‬ ‫اول مجلس شورای اسالمی و با حضور نمایندگانی‬ ‫از دول��ت و بخ��ش خصوصی برگزار ش��ده‪ ،‬ضمن‬ ‫بررس��ی اعتبارات الزم برای انج��ام این برنامه ها از‬ ‫س��وی دولت‪ ،‬برنامه ریزی الزم در تجمیع اطالعات‬ ‫اکتش��افی نیز انجام خواه��د داد‪ .‬چرا که هم اکنون‬ ‫سازمان انرژی اتمی‪ ،‬سازمان زمین شناسی و وزارت‬ ‫نف��ت عملیات ژئوفیزی��ک هوایی برای شناس��ایی‬ ‫ذخای��ر معدن��ی انجام می دهن��د‪ .‬هر ی��ک از این‬ ‫س��ازمان ها تنه��ا اطالعات را برای خ��ود نگهداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که همه این س��ازمان ها از‬ ‫اعتبارات دولتی اس��تفاده می کنند و نباید اینگونه‬ ‫باش��د‪ .‬بنابرای��ن در گام نخس��ت ب��رای تقوی��ت‬ ‫فعالیت های اکتشافی باید مرکز اطالعات اکتشافی‬ ‫تش��کیل ش��ود که هر س��ازمانی که با اس��تفاده از‬ ‫اعتبارات دولتی ژئوفیزیک هوایی انجام می دهد این‬ ‫اطالعات را به این مرکز ارائه دهد‪.‬‬ ‫موضوع دیگ��ری که در برنامه های کمیته معدنی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی پیگیری می ش��ود ارائه‬ ‫مش��وق ها و حمایت ه��ای الزم ب��رای جذب بخش‬ ‫خصوصی در معادن اس��ت چراکه س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش معدن با ریس��ک هایی همراه اس��ت که‬ ‫در صورت��ی دول��ت تضمین ه��ای الزم ارائ��ه دهد‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این‬ ‫بخش استقبال بیشتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫در واقع اگر به بخش معدن کش��ورهای پیشرفته‬ ‫معدنی نگاه کنیم شاهد حضور پررنگ شرکت های‬ ‫خصوصی خواهیم بود که توانس��ته اند در توس��عه‬ ‫و شناس��ایی مواد معدنی مختلف هم��راه دولت ها‬ ‫باش��ند اما در ایران ب��ا وجود ظرفیت ه��ای باال از‬ ‫وج��ود ش��رکت های بین المللی اکتش��افی بی بهره‬ ‫هس��تیم‪ .‬بنابراین در این زمین��ه اقدامات الزم باید‬ ‫انجام شود تا ضمن افزایش همکاری های مشارکتی‬ ‫بتوانی��م از دان��ش ای��ن ش��رکت ها نیز اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫از اصفهان‪ ،‬بهرام س��بحانی‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در همی��ن زمین��ه به بح��ران فوالد در س��ال های‬ ‫‪1995-1996‬میالدی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در این‬ ‫بازه زمانی بس��یاری از فوالدسازان اروپایی به ویژه‬ ‫تولید کنندگان فوالد در ایتالیا دچار بحران ش��دند‬ ‫و ضمن ورشکس��تگی‪ ،‬تجهیزات کارخانه های خود‬ ‫را به کش��ور چین فروختند؛ در نتیجه این امر طی‬ ‫دوس��ال بعد از ان کش��ور چین ی��ک جهش ‪300‬‬ ‫میلیون تنی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫این اتفاق بیش��تر یک سناریوی از پیش طراحی‬ ‫شده به نظر می رسید که در این شرایط برای کشور‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ افزایش ظرفیت و کپی س��ازی‬ ‫چین دو اتفاق‬ ‫فناوری را به ارمغان اورد به گونه ای که این کش��ور‬ ‫ک��ه در عمل یکی از وارد کنندگان بزرگ بود‪ ،‬امروز‬ ‫ب��ا تولید ‪ 800‬میلیون تن (بی��ش از ‪50‬درصد) به‬ ‫بزرگتری��ن صادر کنن��ده فوالد جهان تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫در ش��رایط فعلی نیز ما به همان ش��رایط دهه های‬ ‫‪ 95-96‬میالدی رسیده ایم‪ .‬به طور قطع در وضعیت‬ ‫فعلی یک س��ری از ش��رکت ها رو به ورشکستگی و‬ ‫تعطیلی خواهند رفت‪.‬‬ ‫تنه��ا اتفاق��ی ک��ه خواه��د افتاد این اس��ت که‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده ای که تولی��د رقابتی و‬ ‫بهره وری باالیی داش��ته باش��ند خواهند توانست با‬ ‫شرکت های مقتدر رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه یک کش��ور بدون توجه به‬ ‫اتفاقاتی که خارج از مرزهای ان در حال وقوع است‬ ‫نمی توان��د به صورت جزیره ای ب��ه بقای خود ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خواه‪ ،‬ناخواه ما به بازارهای‬ ‫جهانی وصل هس��تیم‪ ،‬با اعم��ال تعرفه و کنترل ها‬ ‫تا ح��دی می توان ای��ن وضعی��ت را مدیریت کرد‬ ‫ولی با اف��ت قیمت ‪ 40‬درصدی با چنین ابزارهایی‬ ‫نمی توان مقاومت کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام دادگستری خراسان شمالی خبر داد‬ ‫پرونده اختالس‬ ‫الومینای جاجرم در دادسرا‬ ‫این در حالی اس��ت که رکود بازار سیمان‬ ‫از یک سو و کاهش میزان صادرات سیمان‬ ‫از سوی دیگر موجب شده شاهد ‪24‬میلیون‬ ‫تن مازاد سیمان در کش��ور باشیم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که س��یمان در مجاورت هوا به‬ ‫مرور تغییر کیفی��ت داده و دیگر نمی توان‬ ‫ان را به عن��وان محصولی ب��ا کیفیت باال به‬ ‫فروش رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژارسال گزارش سیمانی ها به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هفته جاری‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫از ارسال مس��تندات واحدهای سیمانی برای‬ ‫افزایش ‪ 17‬درصدی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در هفته جاری خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫تو سازها‬ ‫افزایش قیمت س��یمان‪ ،‬هزینه ساخ ‬ ‫را افزایش نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های عمرانی تهاتری شوند‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬من معتق��دم باید یک‬ ‫کمیسیون س��ه جانبه دولت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و دس��تگاه های مصرف کننده تشکیل شود و‬ ‫نظ��ام صنفی عامل توزیع کمیته مش��ترک و‬ ‫مراقب وضعیت تولید و مصرف داخلی باش��د‪.‬‬ ‫همچنین نظام صنفی به عن��وان عامل توزیع‬ ‫از وضعیت تولی��د و مصرف در داخل مراقبت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫لطف��ی می افزای��د‪ :‬س��ال گذش��ته در دنی��ا‬ ‫‪4/1‬میلیارد تن س��یمان تولید شده که فقط‬ ‫‪250‬میلیون تن ان صادر ش��ده اس��ت یعنی‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از تولی��د س��یمان در دنیا‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫داریوش حمیدی‪ ،‬کارش��ناس حوزه س��یمان‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫درباره ش��رایط س��یمان ب��ه‬ ‫عمده تری��ن مش��کلی که در ح��ال حاضر در‬ ‫حوزه س��یمان وجود دارد مازاد تولیدی است‬ ‫که روی دست تولید کنندگان باقیمانده و بازار‬ ‫تا حد زیادی از ان اشباع شده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬تولید کنندگان در جنوب کشور‬ ‫و کرمانش��اه مقداری از محصوالت خود را به‬ ‫ع��راق صادر می کنند در ش��مال هم مقداری‬ ‫صادرات به روس��یه داریم اما در کارخانه های‬ ‫مرکز کشور به ویژه اصفهان مازاد تولید وجود‬ ‫دارد‪.‬وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قیمت رسمی سیمان به صورت پاکتی در هر‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی خرید دو دستگاه نانوایی سیار‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی درنظر دارد بر اساس مجوز و مصوبات ستاد‬ ‫خدمات س��فر استانی (بودجه زیارت)‪ ،‬دو دس��تگاه نانوایی سیار با کلیه امکانات را از واحدهای‬ ‫تولی��دی ذیصالح خریداری نماید‪ .‬ل��ذا از کلیه واحدهای تولیدی که توان تولید نانوایی س��یار‬ ‫را دارن��د دع��وت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه از مورخ��ه ‪ 94/4/1‬لغایت ‪ 94/4/4‬به‬ ‫س��ایت های (‪ )www.iets.mporg.ir‬و (‪ )www.khrimt.ir‬و ی��ا ب��ه واحد کپی در طبقه‬ ‫منهای یک ساختمان مرکزی واقع در بلوار خیام این سازمان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 13936031600101325‬مورخ ‪ 1393/12/25‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بال معارض‬ ‫متقاضی بهزاد س��لیمانی کمال ابادی فرزند کرمعلی به ش��ماره شناس��نامه یک موالید صادره از کرمانشاه در یک باب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 101/82‬متر مربع پالک ‪ 140/49‬مفروز و مجزی شده واقع در ابادانی مسکن بلوار گلها‪ ،‬خ نسترن جنوبی‪ ،‬خریداری‬ ‫از مالک رس��می محمد حس��ین و محمد صادق خدیوی فرزند غالمعلی محرز گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود‪ .‬در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪2221‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/3/16 :‬‬ ‫جعفر نظری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/4/1 :‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات راه گری�ز از م�ازاد تولی�د‬ ‫سیمان‬ ‫مدی��ر عامل پیش��ین س��یمان غ��رب اظهار‬ ‫م��ی دارد‪ :‬افزایش ص��ادرات می تواند ارزاوری‬ ‫را بیش��تر کند به همین دلیل تولید کنندگان‬ ‫س��یمان باید تمهیدات��ی را در نظر بگیرند تا‬ ‫میزان صادرات افزایش یافته و بدین وس��یله‬ ‫مازاد تولید خود را مصرف کنند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬افزایش پروژه های عمرانی هم‬ ‫از راهکارهای مهمی است که می تواند سیمان‬ ‫را از رکود خارج کند‪ ،‬در گذش��ته هم بخش‬ ‫قاب��ل توجهی از س��یمان در کارهای عمرانی‬ ‫دولت��ی مص��رف می ش��د‪.‬حمیدی می گوید‪:‬‬ ‫به دلیل کمبود بودج��ه پروژه های عمرانی در‬ ‫حال حاضر فعال نیس��تند و نمی توانند بخش‬ ‫قابل توجهی از س��یمان را ج��ذب کنند پس‬ ‫باید در وهله نخس��ت می��زان عرضه و تقاضا‬ ‫برابر ش��ود‪.‬وی تصریح می کند‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫س��یمان کش��ور حدود ‪ 80‬تا ‪85‬میلیون تن‬ ‫اس��ت در حالی که اکنون کمتر از ‪70‬میلیون‬ ‫تن سیمان تولید می شود‪ .‬وی اظهار می کند‪:‬‬ ‫کلینک��ر را در مناطق مرط��وب و جاهایی که‬ ‫بارندگی زیاد است نمی توان نگهداری کرد به‬ ‫همین دلیل تولید کنندگان باید تولید خود را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫مرتضی لطفی‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ س��یمان‬ ‫ف��ارس خوزس��تان نی��ز در ای��ن خصوص به‬ ‫می گوید‪ :‬درخواست های جدید ما برای‬ ‫افزایش قیمت سیمان نیست بلکه برای تعادل‬ ‫در قیمت تمام شده است چرا که کارشناسان‬ ‫ما براورد کرده اند با توجه به قیمت دس��تمزد‬ ‫و هزینه های مواد اولیه‪ ،‬حداقل قیمت سیمان‬ ‫باید ‪21‬درصد افزایش پی��دا کند اما در دوره‬ ‫رکود ‪17‬درصد هم تعیین شود‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن سیمان در ادامه می افزاید‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪24‬میلیون ت��ن مازاد مصرف‬ ‫داخل س��یمان داریم ‪ ،‬اگرچ��ه ‪19‬میلیون تن‬ ‫صادرات داش��تیم ام��ا ‪17‬میلیون هم کلینکر‬ ‫مازاد وجود دارد به همین دلیل برخی واحدها‬ ‫درحال توق��ف تولید هس��تند‪.‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫اگرچه مصوب ش��د س��ود تس��هیالت بانکی‬ ‫‪22‬درصد شود و این مصوبه خوبی بود اما در‬ ‫عم��ل کمتر بانکی پیدا می ش��ود که مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار را اجرا کند‪ .‬بانک ها برای‬ ‫دور زدن ای��ن قان��ون راهی پی��دا کرده اند به‬ ‫این ش��کل که ‪ 20‬تا ‪30‬درصد تس��هیالت را‬ ‫به عنوان س��پرده نگه می دارند و به طور مثال‬ ‫برای ‪10‬میلیارد تومان تس��هیالت‪7 ،‬میلیارد‬ ‫تومان را پرداخت می کنند و ‪3‬میلیارد تومان‬ ‫ان را ت��ا پای��ان بازپرداخ��ت تس��هیالت نگه‬ ‫می دارند که وقتی محاسبه می کنید می بیند‬ ‫در عمل س��ود به همان ‪27‬درصد می رس��د‪.‬‬ ‫لطف��ی می گوید‪ :‬از انجا که بخش عمده ای از‬ ‫رکود در بازار ساخت وسازها به ویژه پروژه های‬ ‫عمرانی اس��ت که گریبانگیر صنعت س��یمان‬ ‫شده و ازطرف دیگر توقف پروژه های عمرانی‬ ‫دولتی‪30 ،‬درصد هزینه تمام شده پروژه‬ ‫را افزایش می دهد بنابراین پیشنهادی به‬ ‫دولت ارائه کرده ایم مبنی بر اینکه سیمان‬ ‫م��ورد نی��از پروژه های عمران��ی را تامین‬ ‫کنیم و هزین��ه ان را به ص��ورت تهاتری‬ ‫به جای هزینه اب و برق و گاز محاس��به‬ ‫معدن‬ ‫عبدالرض��ا ش��یخان با بی��ان ای��ن مطلب به‬ ‫تس��نیم اظهار کرد‪ :‬هنوز درخواست افزایش‬ ‫قیمت س��یمان اماده نش��ده ام��ا امیدواریم‬ ‫در اوای��ل تیرماه گ��زارش جامع انجمن اماده‬ ‫و به وزارتخانه ارس��ال ش��ود‪.‬او با بیان اینکه‬ ‫انتظارم��ان از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این اس��ت که با افزای��ش ‪ 17‬درصدی قیمت‬ ‫سیمان موافقت شود‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت تمام شده‬ ‫س��یمان در کارخانه ها افزایش پیدا کرده و با‬ ‫توجه به افزایش قیمت ب��رق و گازوییل تنها‬ ‫راه پیش روی ما افزایش قیمت سیمان است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫اف��زود‪ :‬هزین��ه حمل ونقل بیش��تر واحدهای‬ ‫س��یمانی افزایش پی��دا کرده و ب��رای اینکه‬ ‫بتوانی��م به تولی��د ادامه دهیم خواس��تار این‬ ‫افزای��ش حداقلی ش��ده ایم در غیراین صورت‬ ‫ناچاری��م تعدیل نی��روی انس��انی واحدهای‬ ‫تولیدی را در برنامه های خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫ش��یخان با بیان اینکه افزایش نرخ س��یمان‬ ‫تاثیر چندانی در هزینه ساخت و سازها ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی از مسئوالن چنین تصوری دارند‬ ‫که افزایش قیمت سیمان در صنعت ساختمان‬ ‫موثر اس��ت و هزینه نهایی ساختمان سازی را‬ ‫ب��اال می برد در حالی ک��ه با توجه به حجم نه‬ ‫چندان بسیار س��یمان مورد استفاده در روند‬ ‫تو سازها افزایش ‪ 17‬درصدی قیمت این‬ ‫ساخ ‬ ‫محصول نمی تواند تاثیر باالیی در قیمت تمام‬ ‫شده ساختمان سازی داشته باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬رک��ود در واحده��ای تولی��دی و‬ ‫افزایش قیم��ت انرژی ‪ 2‬عاملی هس��تند که‬ ‫باعث مش��کالت واحدهای سیمانی شده اند و‬ ‫به همین دلیل انتظارم��ان از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن وتجارت این اس��ت که ای��ن قضیه را‬ ‫کارشناس��ی کند‪ .‬قرار اس��ت گ��زارش جامع‬ ‫انجمن روز سه ش��نبه هفته ج��اری به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت ارسال شود‪.‬‬ ‫کنند اما در این زمینه هنوز جوابی نگرفته ایم‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در حال حاضر ‪30‬درصد مازاد‬ ‫تولی��د وجود دارد که این مس��ئله باعث ضرر‬ ‫و زیان اس��ت زیرا س��یمان در مجاورت با هوا‬ ‫کیفیت خود را از دس��ت می دهد و نمی توان‬ ‫ان را به عن��وان کاالی اس��تاندارد ب��ه فروش‬ ‫رس��اند به همین دلیل در صورت بروز چنین‬ ‫مش��کلی ‪ 30‬تا ‪40‬درص��د کلینکر تازه به ان‬ ‫افزوده می ش��ود تا قابل مصرف ش��ود‪.‬لطفی‬ ‫خاطرنش��ان می کند‪ :‬برای خروج از رکود باید‬ ‫صادرات را مدنظر قرار دهیم ولی اتفاقاتی که‬ ‫رخ داده و بحران ه��ای سیاس��ی مانند بحران‬ ‫اوکرای��ن یا گروه تروریس��تی داعش در عراق‬ ‫باعث ش��ده در صادرات س��یمان محدودیت‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬به دلیل همین محدودیت های‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬صادرات س��یمان م��ا ‪20‬درصد‬ ‫کاهش داشته است و از طرف دیگر به همین‬ ‫اندازه در مصرف داخلی نیز کاهش داشته ایم‬ ‫بنابراین تصمیم بران ش��د که تولیدکنندگان‬ ‫داخلی ظرفی��ت تولید خ��ود را به ‪20‬درصد‬ ‫کاهش دهند تا حداقل نقدینگی شان کاهش‬ ‫پی��دا نکند و به ص��ورت کاال در کف کارخانه‬ ‫باقی نماند‪.‬‬ ‫در داخل کش��ورها مصرف ش��ده ای��ن امر به‬ ‫دلی��ل حجم زیاد‪ ،‬فس��ادپذیری و هزینه های‬ ‫حمل ونقل بوده است‪ .‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫دولت بای��د کمک کند زمینه ب��رای مصرف‬ ‫داخل��ی س��یمان فراهم ش��ود‪ .‬ای��ن حمایت‬ ‫می تواند به ش��کل تغییر مصرف س��یمان در‬ ‫جاده ها به جای اس��فالت یا اس��تفاده از بتن‬ ‫در ساختمان سازی به جای اهن و فوالد باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با ‪ 30‬پیمانکار ساخت راه‬ ‫قرارداد منعقد کردیم که به جای اس��فالت از‬ ‫سیمان استفاده کنند اما کل سیمان مصرفی‬ ‫این پیمان��کاران فقط ‪50‬هزارت��ن و به طول‬ ‫‪ 200‬تا ‪ 300‬کیلومتر بود و نتوانست مشکلی‬ ‫را حل کند‪ .‬در این تفاهمنامه قرار بر این بود‬ ‫که سیمان ب ه صورت اعتباری برای پیمانکاران‬ ‫حوزه راه سازی و زیرس��اخت ها تامین شود و‬ ‫وزارت راه نیز از محل صورت وضعیت های این‬ ‫پیمانکاران پ��ول ما را بدهد‪ .‬این طرح اگرچه‬ ‫موف��ق بود اما مل��ی نبود‪.‬مدیرعامل هلدینگ‬ ‫فارس خوزس��تان با بیان اینکه در ‪ 20‬س��ال‬ ‫اخی��ر برای صنعت س��یمان از محل صندوق‬ ‫ذخی��ره ارزی بیش از یک ه��زار میلیارد یورو‬ ‫تس��هیالت اختصاص یافته‪ ،‬اضاف��ه می کند‪:‬‬ ‫این سرمایه دولت اس��ت که در کارخانه های‬ ‫سیمان خاک می خورد و بهره برداری منطقی‬ ‫از ان نمی شود و از طرف دیگر صنعت سیمان‬ ‫قادر به پرداخت اقساط این تسهیالت نیست و‬ ‫تنها می تواند جریمه معوقه ها را پرداخت کند‪.‬‬ ‫تن ‪ 17‬هزار تومان و به صورت فله ای ‪97‬هزار‬ ‫تومان در هر تن است اما بیشتر کارخانه ها به‬ ‫خاط��ر برابر نبودن عرض��ه و تقاضا با قیمتی‬ ‫کمت��ر از قیم��ت مصوب محص��والت خود را‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫حمی��دی می گوی��د‪ :‬در حال حاضر کش��ور‬ ‫ع��راق نی��از فراوانی ب��ه س��یمان دارد و قرار‬ ‫اس��ت کارخانه ای هم در نجف تاس��یس شود‬ ‫اما با توجه به اینکه عربس��تان‪ ،‬قطر و ترکیه‬ ‫هم به این کش��ور سیمان صادر می کنند باید‬ ‫تمهیداتی اندیش��یده شود تا س��هم ایران در‬ ‫بازار عراق افزایش یابد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫قائم مقام دادگستری استان خراسان شمالی درباره‬ ‫اخرین وضعی��ت تخلفات مالی رخ داده در الومینای‬ ‫جاجرم توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬میرعلم س��یدی به اخرین‬ ‫وضعیت اخت�لاس ‪ 600‬میلیاردی کارخانه الومینای‬ ‫جاجرم اشاره کرد و گفت‪ :‬این پرونده هنوز در مرحله‬ ‫تحقیق��ات مقدماتی در دادس��رای انقالب اس�لامی‬ ‫بجنورد است‪.‬‬ ‫وی ب��ه برخ��ی از اختالس ه��ای انج��ام ش��ده‬ ‫دس��تگاه های اجرایی اس��تان اش��اره و ب��ر ضرورت‬ ‫اجرای نظارت دقیق بر دستگاه ها تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫هیچگاه نمی توانیم اصل نظارت را انکار کنیم چرا که‬ ‫اگر این اصل نباش��د خیلی از کارها در سطح جامعه‬ ‫مختل می شود‪.‬‬ ‫در ‪ 23‬اردیبهشت ماه سال جاری نیز رییس هیات‬ ‫عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ای��ران (ایمی��درو) برای نخس��تین بار وقوع‬ ‫تخلفات گسترده در مجتمع الومینای ایران (جاجرم)‬ ‫را تایید کرد‪.‬‬ ‫مه��دی کرباس��یان ان زم��ان با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫تع��دادی از مدیران قبلی ش��رکت الومینای ایران به‬ ‫دلیل تخلفات جدی رخ داده در این شرکت از سوی‬ ‫مقام��ات قضایی تحت پیگیرد ق��رار گرفته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تخلفات رخ داده در این شرکت محرز شده و ما ‪ 6‬ماه‬ ‫پیش هیات مدیره این شرکت را تغییر دادیم‪.‬‬ ‫اواخر س��ال قبل ت��ورج زارع از س��وی ایمیدرو به‬ ‫عنوان سرپرس��ت ش��رکت الومینای ایران ‪ -‬جاجرم‬ ‫منصوب ش��د‪.‬مجتمع الومینای ای��ران به عنوان تنها‬ ‫تولیدکنن��ده پودر الومینا در کش��ور در شهرس��تان‬ ‫جاج��رم در جنوب اس��تان خراس��ان ش��مالی قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بهن�از صف�ری ‪-‬گ�روه معدن‪ :‬کش�مکش‬ ‫بر س�ر قیمت تمام ش�ده و افزایش س�یمان‬ ‫مدت هاست که نقل محافل صنعتی و سیمانی‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬از طرفی س�یمانی ها معتقدند‬ ‫به دلیل افزایش دستمزدها‪ ،‬مواد اولیه ‪ ،‬هزینه‬ ‫حمل ونقل و‪ ...‬نیازمند افزایش قیمت سیمان‬ ‫هستند و از طرف دیگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت چنین اعتقادی ندارد و معتقد است‬ ‫از انج�ا که هزینه س�وخت ب�رای تولیدی ها‬ ‫افزایش نیافته‪ ،‬درخواس�ت س�یمانی ها برای‬ ‫افزای�ش قیم�ت محل�ی از اعراب ن�دارد‪.‬از‬ ‫ط�رف دیگر رکود حاص�ل از توقف طرح های‬ ‫عمرانی و ساخت وسازهای عمومی سیمانی ها‬ ‫را به دنبال تعری�ف بازارهای جدید و متنوع‬ ‫کشانده که گاه با اس�تقبال خوبی هم مواجه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در جریان‬ ‫برگزاری بیس��ت و دومین همایش بهره وری فوالد‬ ‫مبارکه با اش��اره به اهمیت توجه هرچه بیش��تر به‬ ‫بهره وری در ش��رایط فعلی حاکم ب��ر اقتصاد دنیا‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ‪ 3‬دهه اخی��ر‪ ،‬بازار جهانی ف��والد هر از‬ ‫گاهی دچار بحران ش��ده که البته این امر به صورت‬ ‫سینوس��ی در حال تکرار اس��ت و هر بار این توفان‬ ‫تع��دادی از فوالدس��ازان را دچار مش��کالت جدی‬ ‫می کند و گاه به نابودی می کشاند‪ .‬بنابراین معتقدم‬ ‫در بح��ران کنونی فوالد‪ ،‬تنها ب��ا افزایش به ره وری‬ ‫و تولی��د رقابتی می ت��وان در ک��ورس رقابت باقی‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫از تعدیل قیمت ها تا تهاتر سیمان با هزینه گاز و برق‬ ‫معدن‬ ‫با افزایش بهره وری‬ ‫می توان در میدان رقابت‬ ‫باقی ماند‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ بسته پیشنهادی سیمانی ها را بررسی می کند‬ ‫معدن‬ ‫مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫معدن‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کلید اقتصاد بازار در دست اصناف‬ ‫می توانیم همه جای دنیا نمایشگاه برپا کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی تاکید کرد‬ ‫دوره هشتم‪ ،‬دوره تشکل ها‬ ‫گروه تجارت‪ -‬نخستین نشست هیات رییسه‬ ‫هش��تم اتاق ایران با محوریت توسعه تشکل ها‬ ‫در رویک��رد و برنامه ه��ای جدید برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬رییس و هیات رییس��ه جدید‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با نگاهی متفاوت نس��بت‬ ‫به ل��زوم ارتق��ای جایگاه تش��کل ها در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬در میزگردی صمیمانه ب��ا نمایندگان‬ ‫تش��کل های زیرمجموعه اتاق به بحث و تبادل‬ ‫نظ��ر پرداختند‪.‬ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬حضور پررنگ تش��کل ها در‬ ‫انتخابات دوره هش��تم را بیانگر تقویت جایگاه‬ ‫انها در طول چند س��ال گذشته دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن موضوع باید س��رفصلی ب��رای اغاز‬ ‫فعالیت های جدید با هدف بهبود جایگاه انها با‬ ‫انگیزه ای مضاعف باشد‪ .‬محسن جاللپور با بیان‬ ‫اینکه اصلی ترین برنامه و هدف در دوره هش��تم‬ ‫هی��ات نماین��دگان اتاق ایران ارتق��ای جایگاه‬ ‫بخش خصوصی در کش��ور است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر در طول این سال ها نتوانستیم اتاق و بخش‬ ‫خصوصی را به انجایی که باید برس��انیم‪ ،‬تنها به‬ ‫ای��ن دلیل بود که از حضور و قابلیت تش��کل ها‬ ‫غافل بودیم‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬باید زمین ه برای‬ ‫حضور و نقش افرینی تشکل ها فراهم شود تا از‬ ‫این طریق ش��رایط بالندگی بخش خصوصی به‬ ‫وجود اید‪ .‬امروزه متاسفانه به دلیل بی توجهی به‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه داشته های‬ ‫ان‪ ،‬ای��ن بخش با چیزی که باید باش��د‪ ،‬فاصله‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬بنابرای��ن اصلی تری��ن برنام��ه‬ ‫دوره هش��تم اتاق ایران را به تقویت تش��کل ها‬ ‫اختص��اص دادی��م‪ .‬ریی��س پارلم��ان بخش‬ ‫خصوصی با تاکید بر ضرورت گش��ایش مس��یر‬ ‫ب��رای حرکت تش��کل ها و واگ��ذاری امور ملی‬ ‫ب��ه انها و در مقابل باال بردن حس پاس��خگویی‬ ‫تش��کل ها متناس��ب با وظایف محول��ه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به طور حتم بخش��ی از کارهای تحقیقاتی‬ ‫و بین المللی که باید از س��وی اتاق انجام ش��ود‬ ‫به تش��کل ها واگذار خواهد ش��د‪ .‬البته در قدم‬ ‫نخس��ت باید ظرفیت های موجود در هر کدام از‬ ‫تشکل ها را شناسایی کنیم‪ .‬جاللپور به موضوع‬ ‫انتخاب��ات و حضور موثر و پررنگ تش��کل ها در‬ ‫این وادی اش��اره و تاکید کرد‪ :‬تش��کل ها برای‬ ‫نخستین مرتبه با تحرک و پویایی بسیار باالیی‬ ‫در انتخابات هیات نمایندگان و هیات رییس��ه‬ ‫حض��ور داش��تند و این می تواند نش��ان دهنده‬ ‫تقویت جایگاه انها نس��بت ب��ه دوره های قبل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره گیری از تجربیات تشکل ها‬ ‫مسعود خوانساری‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران نیز بر ض��رورت حمایت بیش��تر و بهتر از‬ ‫تشکل ها و تقویت جایگاه انها تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در اتاق ته��ران نیز به این موض��وع توجه جدی‬ ‫ش��ده و در تالش هس��تیم که با کمک انها گروه‬ ‫نمایندگان اتاق که در جلسات و کمیسیون های‬ ‫مختلف مجلس ش��ورای اسالمی و دولت حضور‬ ‫می یابند‪ ،‬اگاهی بیشتری نسبت به مسائل پیدا‬ ‫کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به طور قطع با این ش��یوه‬ ‫می توانیم از ت��داوم چالش ها و معضالت موجود‬ ‫در اقتصاد کشور جلوگیری کرده و جایگاه بخش‬ ‫خصوصی را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق و تشکل ها در کنار یکدیگر‬ ‫پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران نیز ب��ا بیان اینکه دوره هش��تم باید دوره‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﺧﺎﻧــﻢ ﺷــﻜﻮﻓﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺳــﺮﺍﺝ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 28794‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 107/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ‬ ‫ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻗﺪﺱ ﺳــﻌﺪﻭﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 23826‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/12/3‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﺷــﻜﻮﻓﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺳــﺮﺍﺝ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -28794‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1339‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ‪ -2‬ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺳﺮﺍﺝ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -319‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1314‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ‪ -3‬ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺳﺮﺍﺝ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪-35‬‬ ‫ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1341‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ‪ -4‬ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺳﺮﺍﺝ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ‬ ‫‪ -197‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1348‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴــﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25777‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺭﺟﺒﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 132‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 120/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺑﻌﻠﻰ ﺑﺪﻟﻰ ﻗﺸــﻼﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 14‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/1/15‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺪﻟﻰ ﻗﺸــﻼﻕ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1326‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1361‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ‪ -2‬ﻣﺮﺟــﺎﻥ ﺑﺪﻟــﻰ ﻗﺸــﻼﻕ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -2428‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1357‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -3‬ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺭﺟﺒﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -132‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1338‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺷــﻤﻴﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟــﻪ ‪ -4‬ﺍﺣﺒﺎﺑﻌﻠــﻰ ﺑﺪﻟﻰ ﻗﺸــﻼﻕ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -169‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1311‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻴﺎﻧﻪ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻧــﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25774‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﺧﺎﻧــﻢ ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﻛﻬﻨﻜﻴﺎﻥ ﻛﻮﺑﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 2675‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 81/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻰ ﻛﻮﺑﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪1163‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/9/8‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﻛﻬﻨﻜﻴــﺎﻥ ﻛﻮﺑﺎﺋــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -2675‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1335‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -2‬ﮔﻴﺘﻰ ﻛﻬﻨﮕﻴﺎﻥ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -83‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1332‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﺎﻥ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1646‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1346‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -4‬ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﻛﻬﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﻮﺑﺎﺋﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ‬ ‫‪ -74‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1322‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ‪ -5‬ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻛﻬﻨﻜﻴﺎﻥ‬ ‫ﻛﻮﺑﺎﺋــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -6270‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1339‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪-6‬‬ ‫ﺷــﻬﻨﺎﺯ ﻛﻬﻨﮕﻴﺎﻥ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -3251‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1338‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25769‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 1424‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 87/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ‬ ‫ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 29‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/8/11‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧــﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺎﺩﻟــﻰ ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪-1424‬‬ ‫ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1339‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -2‬ﺍﺣﻤــﺪ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻰ‪-‬‬ ‫ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -2234‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1333‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ‪ -3‬ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟــﻰ ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -2‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1330‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻣﻠﺶ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25763‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻴﻮﺍ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 49‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 124/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﺍﻧﺸــﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 1289‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/2/1‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ -1 :‬ﺷﻴﻮﺍ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻓﺮ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -49‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1343‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﺯﻭﺟﻪ ‪ -2‬ﺷــﻜﻮﻓﻪ ﺩﺍﻧﺸــﭙﻮﺭ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1540‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1345‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺧﻮﺍﻫﺮ ‪ -3‬ﺷﻜﻮﻩ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -287‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1337‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﺧﻮﺍﻫﺮ ‪ -4‬ﺭﺿــﺎ ﺩﺍﻧﺸــﭙﻮﺭ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1634‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1331‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ‪ -5‬ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -52099‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1340‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ‪ -6‬ﺣﺴــﻦ ﺩﺍﻧﺸــﭙﻮﺭ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1185‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1329‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ‬ ‫ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25760‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫تشکل ها نام بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متناسب با حضور‬ ‫تش��کل ها درا نتخابات‪ ،‬اتاق باید در این دوره در‬ ‫کنار تشکل ها و تشکل ها نیز در کنار اتاق شرایط‬ ‫متفاوت��ی ر ا خلق کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در دوره‬ ‫گذش��ته افزایش تعداد تش��کل ها م��ورد توجه‬ ‫بود که خوش��بختانه اقدامات ج��دی در همین‬ ‫زمینه انجام ش��د‪ .‬اعتماد به تشکل ها سرمایه ای‬ ‫اس��تثنایی اس��ت که جدی گرفتن ان و تقسیم‬ ‫کار بین اتاق و تش��کل ها به حل مشکالت بخش‬ ‫خصوصی می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد کافی به فعالیت تشکلی‬ ‫کی��وان کاش��فی‪ ،‬عضو هی��ات رییس��ه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران نیز ب��ا تاکید بر اینک��ه اعتماد‬ ‫کاف��ی به فعالی��ت تش��کلی در ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران وجود دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در دوره هفتم‪،‬‬ ‫هی��ات نماین��دگان ات��اق ای��ران س��اماندهی‬ ‫تش��کل ها براس��اس قانون بهبود مستمر فضای‬ ‫کس��ب وکار اغاز ش��د و نتیجه ان تحرک بسیار‬ ‫خوب تش��کل ها در زمان انتخابات بود که همین‬ ‫موض��وع امیدواری ها را نس��بت به ادامه مس��یر‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬بنابراین در دوره هشتم اعتماد‬ ‫کافی نس��بت به کار تش��کلی وجود دارد چرا که‬ ‫هیات رییسه جدید اتاق ایران برنامه اصلی خود‬ ‫را ب��ه ارتقای جایگاه بخش خصوصی با محوریت‬ ‫تشکل ها اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق اهداف اتاق نیازمند هم افزایی‬ ‫هومن حاجی پور‪ ،‬مدیرکل امور تش��کل های‬ ‫اتاق ایران هم با اش��اره به برنامه های مطرح شده‬ ‫از س��وی هیات رییس��ه جدید اتاق‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه تدوین شده در دوره هشتم‪۱۰ ،‬‬ ‫بند به توسعه تش��کل ها مربوط می شود که این‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 284‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 126/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺨﺮﻯ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 53747‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/9/6‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﺭﺿﺎ ﺣﺠﺘﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -914‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1342/8/23‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ‪ -2‬ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺠﺘﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -284‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1349/6/28‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴــﺮ ‪ -3‬ﺯﻫــﺮﻩ ﺣﺠﺘــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -126‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1341/1/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ‪ -4‬ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺣﺠﺘﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -405‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1338/12/1‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻧــﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25757‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﻮﺵ ﺷــﻜﻮﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 11356‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 89/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﻳﻮﺭﺯ ﺷــﻜﻮﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 342‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/11/17‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ‪ -1 :‬ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -705‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1317/8/7‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ‪ -2‬ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺷﻜﻮﺭﻳﺎﻥ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -69751‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1343/11/5‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -3‬ﻓﺮﻧﻮﺵ ﺷﻜﻮﺭﻳﺎﻥ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -11356‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1339/12/11‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25747‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺁﺑﻨﺎﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 349‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 22/350/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/25731‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 105‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 3‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺟﻼﻝ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 62989‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤــﻰ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 44/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﺘﻮﻝ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺍﻳﮕﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 1‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/5/8‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺟﻼﻟــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪-62989‬‬ ‫ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1315/7/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ‬ ‫ﺟﻼﻟــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -92‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1344/1/14‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫‪ -3‬ﺭﺿﺎ ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺟﻼﻟﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -56‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1346/1/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -4‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺟﻼﻟﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -5037‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1347/9/17‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -5‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ ﺟﻼﻟﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪-10653‬‬ ‫ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1350/11/15‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -6‬ﻋﺒﺎﺱ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ‬ ‫ﺟﻼﻟــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -2387‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1354/3/25‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -7‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺟﻼﻟﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -570‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1362/7/11‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -8‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ ﺟﻼﻟﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -13804‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1366/1/13‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25729‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﻜــﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﭼﻚ ﻭ ﺳــﻔﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 94/1/31‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴــﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟــﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ‪ 2/600/000‬ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/1/31‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 731/105/93‬ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘــﺮﺭ ﺗﺤــﺖ ﻧﻈﺮ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳــﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸــﻮﺭﺗﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/1/31‬ﺍﻋﻀﺎ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑــﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻯ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ ﻋﺒــﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2/600/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 193126‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1829‬ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻯ ‪ 1829‬ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻧﻈﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑــﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺋــﺖ ﺫﻣﻪ ﺧــﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳــﻨﺪ ﺍﻳــﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸــﺨﻴﺺ‬ ‫ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 502‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧــﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 307‬ﻭ ‪ 309‬ﻭ‬ ‫‪ 310‬ﻭ ‪ 311‬ﻭ ‪ 313‬ﻭ ‪ 314‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪2/600/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷــﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎ ﺩﺭ ﺣــﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25725‬‬ ‫ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 3‬ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ام��ر بیانگر میزان اهمیت حض��ور و نقش انها در‬ ‫تقویت جایگاه بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت بازنگری در امور تشکل ها‬ ‫محمدمهدی ریی��س زاده‪ ،‬دبی��رکل انجمن‬ ‫صنایع نس��اجی ایران هم در این نشست با اشاره‬ ‫بو کار و‬ ‫به قان��ون بهبود مس��تمر فضای کس�� ‬ ‫وظایفی که براس��اس ان بر عهده اتاق بازرگانی‬ ‫ایران گذاش��ته شد‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق موظف شد که در‬ ‫تش��کل ها بازنگری داشته باشد و نسبت به ایجاد‬ ‫تشکل هایی که جای انها خالی است‪ ،‬اقدام کند‬ ‫که البته هم افزایی و بازنگری در این باره بس��یار‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر تقویت بنیه کارشناسی‬ ‫امیدملک‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی‬ ‫و خدمات وابس��ته کشور‪ ،‬درباره اظهارات دولت‬ ‫مبنی بر لزوم دریاف��ت نظرات بخش خصوصی‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای خود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫باره��ا تاکید کرده که برای سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫برنامه ریزی های خود از نظرات بخش خصوصی‬ ‫به��ره می گیرد ام��ا متاس��فانه ای��ن موضوع از‬ ‫س��وی مدیران کل اجرایی نمی ش��ود‪ .‬این فعال‬ ‫اقتصادی ب��ا تاکید بر تقویت بنیه کارشناس��ی‬ ‫ات��اق توضیح داد‪ :‬اگر توان کارشناس��ی و دانش‬ ‫نماین��دگان اتاق در جلس��ات کمیس��یون های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بخ��ش خصوصی می توان��د نقش افرینی‬ ‫خود را در تدوین برنامه ها و سیاس��ت های دولت‬ ‫بهتر و بیشتر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر نگاه از کمیتی به کیفیتی‬ ‫س��ید عل��ی محم��د ابوی��ی مهری��زی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان مولیب��دن ایران‪ ،‬درب��اره لزوم‬ ‫حرکت تشکل ها به سمت کیفیت گرایی‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬باید نگاه خود را نس��بت به تشکل ها از حالت‬ ‫کمیتی به کیفیتی تبدیل کنیم‪ .‬متاسفانه برخی‬ ‫از تش��کل ها امروز در ش��رایط بد اقتصادی قرار‬ ‫دارن��د و به همین دلیل ش��اهد ری��زش اعضای‬ ‫انها هس��تیم‪ .‬تش��کل ها به حمایت های ویژه ای‬ ‫نی��از دارند و اتاق باید اق��دام به بازنگری و پایش‬ ‫انها کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح قانون اتاق‬ ‫ش��اهرخ ظهی��ری‪ ،‬نماین��ده کان��ون انجمن‬ ‫صنایع غذایی در هیات نماین��دگان اتاق ایران‪،‬‬ ‫اص�لاح قانون اتاق را موضوع فراموش ش��ده در‬ ‫دوره های گذشته دانست و تاکید کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫در دوره هش��تم‪ ،‬اصالح قانون اتاق که باید یکی‬ ‫از مهم ترین رویکردهای هیات رییس��ه باش��د‪،‬‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﭘﮋﻭﻡ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻰ ﻭ ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﭘﮋﻭﻡ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻰ ﻭ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﮋﻭﻡ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷــﻴﺪﻩ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺑﻴﻌــﻰ ﻭ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﺎﺑــﻰ ﻭ ﺍﻧﻴﺲ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺑﻴﻌــﻰ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﻣﻠﻮﻙ‬ ‫ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻴﻮﺍ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 120‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980241700053‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1394/6/2‬ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳــﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪120‬‬ ‫‪110/25831‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎ ﻫﻨــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻴﻀﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 4‬ﻭ ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﺷــﺠﺎﻋﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 120‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980241700190‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1394/7/8‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳــﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪120‬‬ ‫‪110/25828‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎ ﻫﻨــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻤﺸــﺎﻩ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﻛﺮﺍﻡ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﺷــﻴﺮﺯﺍﺩ ﺣﺴــﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑــﺖ… ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙــﺎﺭﺱ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨــﺮ ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980242100052‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1394/5/7‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳــﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪124‬‬ ‫‪110/25824‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎ ﻫﻨــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 114‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 255‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 993/93‬ﺡ ﺵ ‪ 3‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪3‬‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺳــﻢ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻧﮋﺍﺩ ﮔﺎﻭﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﻮﻗﻴﻒ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺁﻧﺮﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳــﻴﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 09121088405‬ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 15‬ﺍﻟﻰ ‪ 16‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/4/23‬ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻰ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻞ ﻧﺒﻰ‪ -‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﻰ‪ -‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔــﺬﺍﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 30/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪10‬‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻓــﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧــﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪110/25821‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫مهر‪ :‬مراس��م روز ملی اصناف ام��روز با حضور رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در مرک��ز همایش های صدا و‬ ‫س��یما برگزار می ش��ود‪ .‬به دلیل اینکه رییس جمهور به‬ ‫مراس��م روز ملی اصن��اف نمی اید‪ ،‬جمع��ی از اصناف و‬ ‫بازاریان‪ ،‬روس��ای اتحادیه ه��ا و صنوف منتخب‪ ،‬مهمان‬ ‫ضیافت افطار حسن روحانی خواهند بود‪.‬‬ ‫رواب�ط عمومی گمرک ای�ران‪ :‬محمدرضا نادری‪،‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در مراسم تودیع‬ ‫و معارفه مدیرکل گمرک بازرگان گفت‪ :‬تکمیل سامانه‬ ‫اظه��ار از راه دور‪ ،‬پنجره واحد مجازی و کاهش گمرکات‬ ‫اختصاص��ی از برنامه های جدید گمرک در س��ال جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران با‬ ‫بیان اینک��ه خرید ‪ ۳/۲‬میلیون تن گندم از ‪ ۲۷‬اس��تان‬ ‫کش��ور در حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال افت مفید و‬ ‫غیرمفی��د گن��دم خری��داری ش��ده کمت��ر از ‪ ۳‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬علی قنبری اف��زود‪ :‬این میزان گن��دم به ارزش‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان خریداری ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ابتدای فص��ل خرید تضمینی گندم‪ ،‬ای��ن محصول در‬ ‫قالب ‪ ۸۰۰‬مرکز فعال خرید این شرکت در سراسر کشور‬ ‫خریداری و ذخیره سازی شده که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمدحس��ین داجمر‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫کش��تیرانی از انجام مذاکراتی ب��رای راه اندازی خطوط‬ ‫جدی��د دریایی در حوزه خلیج ف��ارس به بازارهای هدف‬ ‫صادرات��ی با یاران��ه دولتی خبر داد‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬برای‬ ‫ح��وزه خلیج فارس با کش��تیرانی والفج��ر و برای حمل‬ ‫بار س��یمان و کانتینر نیز با دو ش��رکت دیگر مذاکراتی‬ ‫انجام ش��ده و میزان تسهیالتی که قرار است ارائه دهند‬ ‫مشخص می شود‪ .‬یکی از تسهیالتی که در این کشتی ها‬ ‫پیش بین��ی ش��ده‪ ،‬کانتینره��ای یخچال دار اس��ت که‬ ‫امیدواریم مورد استفاده صادرکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬محسن بهرامی ارض اقدس‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫تسهیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد گمرکات و بنادر ما وارداتی اس��ت و بیشتر‬ ‫تجهیزات‪ ،‬امکانات و کارشناس هایشان برای امر واردات‬ ‫ام��وزش دیده ان��د؛ این رویک��رد باید در دس��تگاه های‬ ‫اجرای��ی دولت تغییر کند و ب��ه رویکرد صادراتی تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬در بخش خصوصی و در ات��اق بازرگانی به عنوان‬ ‫مشاور دولت تالش می کنیم تنگناهای مربوط به توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی را با اولویت و راهکار‪ ،‬شناس��ایی و به‬ ‫دولت عرضه کنیم‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ‪ :‬ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 125/119/94 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪:‬‬ ‫‪ 5‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 94‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16/00‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺣﺠﺖ ﺍﺭﺑﺎﺑﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﮔﺮﮔﻴﺞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 119‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪110/25816‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 119‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 8‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 74/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 839567545‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪92/4/19‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻴﻠــﻰ ﺑﺎﻗــﺮ ﺯﺍﺩﻩ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -290‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1314/10/4‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻃﺒــﺲ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1338/1/10‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻃﺒﺲ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﺍﺩﻩ ‪ -3‬ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﺍﺩﻯ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -5‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1318/6/6‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻃﺒﺲ‪-‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﺍﺩﻩ ‪ -4‬ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻯ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -46‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1315/8/3‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻃﺒﺲ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25813‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 2‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺭﺩﺷــﻴﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪0010799621‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 97/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﺭﺩﺷــﻴﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 839‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 92/11/3‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺭﺩﺷــﻴﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ‬ ‫‪ -0010799621‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1368/5/30‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪-2‬‬ ‫ﻣﻬــﻮﺵ ﻣﺪﻧــﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -54‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1334/1/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25806‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﻤﺎ ﻭﺯﻳﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 1‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 100/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛــﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻭﺯﻳﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 25671‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪93/11/8‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ‪-1 :‬‬ ‫ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺯﻳﻦ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1330/4/30‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﻦ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -64383‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1335/5/22‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧــﺪ ‪ -3‬ﺭﺿﺎ ﻭﺯﻳــﻦ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -851‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1341/6/2‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -4‬ﻣﻬﺪﻯ ﻭﺯﻳﻦ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1344/3/18‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25802‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪735‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 18/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺮﻭﻏﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 1580‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 85/5/31‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻧﺼــﺎﺭﻯ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -735‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1325/3/30‬‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻧــﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25781‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮﻯ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 334‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 111/105/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 79‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/2/17‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -284‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1338‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ‪ -2‬ﻛﺒﺮﻯ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -334‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1335‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25779‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 105‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫درد دل فعاالن بازار به بهانه روز اصناف‬ ‫کلید اقتصاد بازار در دست اصناف‬ ‫لزوم همکاری دولت‬ ‫و واحدهای صنفی‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫برای سربلندی‬ ‫کشور‬ ‫فریدون غمام نو‬ ‫محمد ازاد‬ ‫علی فاضلی‬ ‫بازار‪ ،‬سال گذشته از لحاظ فروش در شرایط و وضعیت‬ ‫مناس��بی نبود‪ .‬به دلیل حجم ان��دک مبادالت‪ ،‬پرداخت‬ ‫مالیات تا حدودی برای واحدهای صنفی س��خت و دشوار‬ ‫بود‪ .‬بنابراین رعای��ت منصفانه و اجرای دقیق قانون برای‬ ‫پرداخت مالیات نخس��تین موضوع مهم برای این بنگاه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت در این میان می تواند به اصناف کمک کند؛‬ ‫به عنوان مثال با اجرای برنامه هایی باعث س��ر و س��امان‬ ‫بخش��یدن و رونق دادن به بازار ش��ود‪ .‬اصناف با پرداخت‬ ‫مالیات مش��کلی ندارند اما هنگام دریافت مالیات باید به‬ ‫میزان رونق در بازار و میزان خرید و فروش در ان نیز توجه‬ ‫ک��رد‪ ،‬بنابراین صنفی که خرید و فروش ان اندک اس��ت‪،‬‬ ‫توانایی پرداخت مالیات سنگین را ندارد‪ .‬تمام واحدهای‬ ‫صنفی برای خود برنامه هایی را تدوین می کنند‪ .‬در صنف‬ ‫ما نیز از امس��ال تا سال اینده برنامه های متعدد اموزشی‪،‬‬ ‫کالس های مکاس��ب‪ ،‬الکترونیکی ش��دن و به روز بودن‬ ‫واحده��ا‪ ،‬اموزش به اعض��ا به ویژه در بخ��ش مالیات در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که البته تعدادی از این برنامه ها اجرایی‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود تا س��ال اینده حدود‬ ‫‪۸۰‬درصد این برنامه ها اجرا ش��ود که در تمامی انها توجه‬ ‫ویژه ای نیز به حقوق مصرف کنندگان ش��ده است‪ .‬به این‬ ‫معن��ی که یک��ی از اصول هر برنام��ه ای را توجه به حقوق‬ ‫مصرف کنندگان قرار داده ای��م‪ .‬البته باید به این نکته نیز‬ ‫اش��اره کنم که اجناس صنف ما وارداتی است و قیمت ان‬ ‫با نوسان دالر‪ ،‬باال و پایین می شود‪ .‬بنابراین هر کاالیی که‬ ‫وارد کش��ور می شود‪ ،‬از س��وی صنف ما با درصدی سود و‬ ‫افزایش قیمت فروخته می ش��ود که البته این درصد سود‬ ‫نیز مورد نظارت سازمان تعزیرات است‪ .‬معتقد هستیم که‬ ‫اموزش دادن به اعض��ای صنف می تواند به بهبود رعایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان نیز کم��ک کند‪ .‬البته این امر در‬ ‫شرایطی محقق می شود که بتوان قیمت ها را کنترل کرد؛‬ ‫چراکه به طور معمول کنترل قیمت در بازار وجود ندارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر و برای حمایت از اصناف و تولیدکنندگان باید‬ ‫از تولی��د داخل حمایت کرد‪ .‬ای��ن حمایت ابعاد متفاوتی‬ ‫دارد یک��ی از این ابعاد حمایت دول��ت از تولیدکنندگان‬ ‫از طری��ق دادن وام ها ‪ ،‬تس��هیالت و همچنین کمک های‬ ‫فرهنگی اس��ت‪ .‬بع��د دیگر حمایت واحده��ای صنفی از‬ ‫تولید اس��ت اما مش��کلی که در این میان وجود دارد این‬ ‫اس��ت که تاس��یس کارخان ه به ویژه از لح��اظ مالی امری‬ ‫سنگین و سخت اس��ت‪ .‬بنابراین اگر کارخانه ای تاسیس‬ ‫شود اما در تولید و فروش موفق نشود‪ ،‬نه تنها خود کارخانه‬ ‫بلکه بازار هم ضربه می خورد‪ .‬بر این اس��اس دولت باید از‬ ‫واحدها در اجرای برنامه هایش��ان حمایت کند‪ .‬چون این‬ ‫کارخانه ها در صورت موفق ب��ودن‪ ،‬اینده مملکت را رقم‬ ‫خواهند زد‪.‬‬ ‫اه��ن و فوالد از اساس��ی ترین کاالها و به عبارتی‬ ‫کاالهای زیربنایی و زیرساختی برای صنعت کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬یعنی این صنعت نه تنه��ا صنایع زیادی را‬ ‫تغذیه می کند بلکه به پشتیبانی از کار ساخت وساز‪،‬‬ ‫س��اختمان‪ ،‬شهرسازی و راهس��ازی نیز می پردازد‪.‬‬ ‫ش��اید بت��وان گفت اه��ن و ف��والد یک��ی از مواد‬ ‫استراتژیک برای تمامی کشورهای متمدن است‪ .‬در‬ ‫کشور ما نیز این مواد معدنی به انداز ه زیادی وجود‬ ‫دارد ام��ا درباره تولیدات این محصول باید گفت که‬ ‫این تولیدات در س��ال جاری به اندازه ای رسیده که‬ ‫رتبه بسیار خوبی را در میان کشورهای تولیدکننده‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که این میزان در مقایس��ه با توانایی های کشورمان‬ ‫تا ح��دودی کم اس��ت و باید تولی��دات را افزایش‬ ‫دهیم؛ به عبارت دیگ��ر ‪۷۵‬درصد نیاز داخلی ما به‬ ‫این صنعت در کش��ور تولید می شود و امیدواریم نه‬ ‫تنها ‪۱۰۰‬درص��د نیاز داخلی کش��ور در این حوزه‬ ‫تولید ش��ود؛ بلکه تولید ما به اندازه ای افزایش یابد‬ ‫که بتوانیم بخش��ی از بازارهای جهانی و کشورهای‬ ‫همسایه را در دست داشته باشیم و صادرات اهن و‬ ‫فوالد‪ ،‬یکی از صادرات مهم غیرنفتی کشور ما باشد‪.‬‬ ‫خواس��ته ما از دولت حمایت از صنایع اهن و فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬چراکه درحا ‬ ‫ل حاضر‪ ،‬رکود بر ساخت وساز‪،‬‬ ‫س��اختمان و بازار اهن و فوالد حاکم اس��ت و این‬ ‫ش��رایط نیازمن��د کم��ک دولت اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫حمای��ت دولت از این صن��ف‪ ،‬تولیدکنندگان اهن‬ ‫نیز دلس��رد نشده و تولیدشان را کاهش نمی دهند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ما باید تصور رو به پیش��رفت داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬چون همیشه قرار نیست اقتصاد ما در این‬ ‫وضع بماند و امیدواریم که این اقتصاد شکوفا شود‬ ‫و از حالت رکود بیرون بیاید‪ .‬در این وضعیت مردم‬ ‫نیز نق��ش ویژه خود را دارن��د‪ .‬چراکه حمایت انها‬ ‫از تولیدکنن��دگان به نفع خودش��ان و س��ربلندی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬در این زمینه نی��ز برنامه هایی برای‬ ‫س��ال اینده داریم و ان انس��جام در صنف اس��ت؛‬ ‫یعنی به همه واحدهای صنفی در سراس��ر کش��ور‬ ‫انسجام بخش��یم تا عالوه بر تقویت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫خرید مس��تقیم از انها داشته باشند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بای��د کاال را با بهترین کیفی��ت و ارزان ترین قیمت‬ ‫در اختی��ار مصرف کننده قرار دهی��م؛ البته در این‬ ‫ه��دف به حقوق مصرف کنن��دگان و رعایت ان نیز‬ ‫توجه داریم‪ .‬ب��ه هرحال و در هر برنامه ای هدف ما‬ ‫این اس��ت که به هموطنان خدمت و به س��ربلندی‬ ‫کشورمان کمک کنیم‪.‬‬ ‫در س��ال همدلی و همزبانی دولت و ملت‪ ،‬تمام‬ ‫ت�لاش اتاق اصن��اف ایران بر ایجاد پ��ل ارتباطی‬ ‫مطمئن��ی می��ان اصن��اف و دولت اس��ت‪ .‬معتقد‬ ‫هس��تیم که اتاق اصناف در این امر خوب و موفق‬ ‫عمل کرده و تا امروز رویکرد خوبی میان دولت و‬ ‫اصناف به وجود امده است‪ .‬با وجود همه مشکالت‬ ‫پی��ش روی اقتصاد کش��ور‪ ،‬اصناف در کنار دولت‬ ‫لحظات ارامی داشته اند اما در این میان‪ ،‬توقعاتی‬ ‫نیز از دولت دارند که شاید نتوان ان را زیاده طلبی‬ ‫دانس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬اصناف بخش بزرگی از جامعه‬ ‫هس��تند که در تالش��ند تا جایگاه واقعی خود را‬ ‫به دست اورند‪ .‬بر اس��اس فرمان های رهبر معظم‬ ‫انقالب حمایت از اصن��اف در اولویت تصمیم ها و‬ ‫اقدام��ات دولت قرار دارد و این بخش برای اجرای‬ ‫این تصمیم ها از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫البته انتظارات به طور یکس��ویه نیست و از اصناف‬ ‫نیز انتظاراتی می رود‪ .‬به عنوان مثال از انها تقاضا‬ ‫داریم که در ش��رایط کنون��ی اقتصاد کمک حال‬ ‫مردم باش��ند؛ این تقاضا ب��ه ویژه در بخش تامین‬ ‫اقالم ضروری مردم و دادن خدمات به انها بیشتر‬ ‫می ش��ود چراکه اصناف می توانن��د در این زمینه‬ ‫نقش اساسی ایفا کنند‪ .‬بنابراین از انها می خواهیم‬ ‫در ای��ن امر دولت و مردم را یاری کنند‪ .‬بی تردید‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان در دستور کار اولیه‬ ‫ما بوده و وظیفه ماس��ت که حقوق انها را در نظر‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬چون ارتباط میان اصناف و مردم‬ ‫به طور دوس��ویه اس��ت و می توان گفت که هرچه‬ ‫داریم از مردم داریم‪ .‬گاه ش��اهد هس��تیم که در‬ ‫برخی مس��ائل مردم از برخ��ی اقدامات واحدهای‬ ‫صنفی گله مند هس��تند‪ .‬اما باید این را نیز بدانند‬ ‫که عملک��رد واحدهای صنفی بر اس��اس تصمیم‬ ‫قانون در بخش خدمات و دس��تمزد است و حوزه‬ ‫اختیار انها بر اساس قانون تعیین می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان گفت که دوستان صنفی به رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان توجه خواهند داشت و اکنون نیز‬ ‫از انها درخواست داریم که بیشتر به این امر توجه‬ ‫کنند‪ .‬این توجه هم در بخش تولید کاال و هم در‬ ‫بخش کمک رس��انی و خدمات رسانی خواهد بود‪.‬‬ ‫در بح��ث حمایت از تولید داخ��ل‪ ،‬چیزی حدود‬ ‫‪ ۶۳۰‬ه��زار بنگاه تولیدی در اصناف داریم‪ .‬تقویت‬ ‫این بنگاه های کوچک به نفع اقتصاد ملی اس��ت‪.‬‬ ‫چون این بنگاه ها در تولید کشور نقش ویژه دارند‬ ‫و ممکن اس��ت در بعضی موارد صنایع بزرگ ما از‬ ‫طریق همین بنگاه ها نفس بکشند؛ پس وجود این‬ ‫بنگاه ها به نفع تولید ملی است‪ .‬انچه در این میان‬ ‫مهم و اساسی اس��ت‪ ،‬حمایت دولت از بنگاه های‬ ‫صنفی است که متاس��فانه تا به امروز انچنان که‬ ‫باید و ش��اید ش��اهد حمایت همه جانبه از سوی‬ ‫مسئوالن نبوده ایم‪ .‬برای مثال در بخش تولید کاال‬ ‫کمک های اندکی می ش��ود و بهره وام های بانکی‬ ‫انچنان باالس��ت که باعث می ش��ود این وام ها به‬ ‫اندازه کافی به تولید کمک نکند بنابراین می توان‬ ‫گفت نبود ی��ا کمبود نقدینگی در بخش تولید به‬ ‫تولید ازار می رس��اند‪ .‬اگر بتوانیم در بخش تولید‬ ‫بر اس��اس برنامه ها پیش برویم باید تولید ملی را‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬تقویت بخشیدن‪ ،‬بهسازی و نوسازی‬ ‫این بخش با توجه به ماشین االت و ابزاراالت نیاز‬ ‫ب��ه تمهیدات وی��ژه دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه شاهد ارائه کمترین تسهیالت به بخش‬ ‫تولید هس��تیم و این بخش در عمل‪ ،‬مظلوم واقع‬ ‫ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر نیز هر روز شاهد ضعف‬ ‫تولید‪ ،‬تقویت بخش دالل��ی غیرمفید‪ ،‬غیرمولد و‬ ‫غیرکارا در ساختار اقتصادی کشور هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه ابزارفروشان‬ ‫مهدیه شکری ‪ -‬گروه‬ ‫تجارت‪ :‬نقش موثر‬ ‫اصناف در اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬که همواره مورد‬ ‫بحث بوده است را به‬ ‫هیچ عنوان نمی توان‬ ‫انکار کرد‪ .‬این نقش‬ ‫اما این روزها پررنگ و‬ ‫پررنگ تر می شود‪ .‬چراکه‬ ‫اصناف در سال جاری‬ ‫نیز مانند سال های‬ ‫گذشته قصد همگامی‬ ‫و همراهی با دولت در‬ ‫اجرای سیاست ها و‬ ‫برنامه ریزی های اقتصادی‬ ‫را دارد‪ .‬یکم تیر‪ ،‬روز‬ ‫اصناف‪ ،‬بهترین بهانه‬ ‫است برای گفت وگو با‬ ‫برخی از فعاالن این حوزه‬ ‫و شنیدن درد دل ها و‬ ‫خواسته های انها از دولت‬ ‫و مردم‪ .‬انچه در ادامه‬ ‫می خوانید گفت وگوی‬ ‫است با برخی از‬ ‫نمایندگان واحدهای‬ ‫صنفی در تهران و‬ ‫شهرستان ها‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان اهن‪،‬‬ ‫فوالد و فلزات‬ ‫نقش اساسی‬ ‫اصناف در ارائه‬ ‫خدمات به مردم‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫تالش دولت‬ ‫برای رفع رکود‬ ‫علی اکبر صیادجو‬ ‫رییس اتاق اصناف سمنان‬ ‫مشکالت اقتصادی س��ال های اخیر موجب شده‬ ‫تا بیش��تر واحدهای صنفی ب��ا رکود غیرمنتظره ای‬ ‫روبه رو ش��وند‪ .‬این رکود در شهرستان سمنان نیز‬ ‫وقوع یافت‪ .‬در واقع به دلیل رونق نداشتن در تولید‬ ‫و تعطیلی کارخانه ها‪ ،‬واحدهای تولیدی به س��مت‬ ‫خدم��ات روی اوردند به طوری که در حال حاضر به‬ ‫ازای هر ‪ ۲۳‬نفر در سمنان یک واحد صنفی تشکیل‬ ‫شده است؛ امری که بر اساس امارهای ارائه شده از‬ ‫س��وی رییس اتاق اصناف کشور در جهان بی سابقه‬ ‫اس��ت چرا که در کشور همسایه مان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬به ازای‬ ‫ه��ر ‪ ۲۲۰‬نفر یک واح��د صنفی و در کش��ورهای‬ ‫ح��وزه خلیج فارس به ازای ه��ر ‪ ۲۸۰‬نفر یک واحد‬ ‫صنف��ی وجود دارد اما در اس��تان س��منان این امر‬ ‫نوعی رکوردش��کنی تلقی می شود‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫اما تولیدکنندگان نیازمند حمایت های دولت برای‬ ‫ق بخش��یدن ب��ه بازار و فعالیت های‬ ‫راه اندازی و رون ‬ ‫صنعتی هس��تند‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬دولت به عنوان‬ ‫متولی اقتصاد باید دس��ت از سیاست های انقباضی‬ ‫برداش��ته و با مهار رکود‪ ،‬درجه��ت بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور قدم ب��ردارد‪ .‬در این میان تعدیل‬ ‫سیاس��ت های مالیاتی و اخ��ذ ان با توجه به میزان‬ ‫درامد واحدهای صنف��ی می تواند کمک بزرگی به‬ ‫اقتصاد کشور باشد‪ .‬از سوی دیگر تقویت کارگاه های‬ ‫کوچ��ک با حمایت دولت‪ ،‬رف��ع کمبود نقدینگی و‬ ‫ساماندهی شرایط مالی انها می تواند نقش غیرقابل‬ ‫ انکاری در بهب��ود رکود اقتصادی کش��ور و تحقق‬ ‫برنامه های اصناف داشته باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫جای خالی ایالم در مناقصه های کشوری‬ ‫معدن فسفات چرام‪ ،‬چشم انتظار بهره برداری‬ ‫خام فروشی چرم دباغی شده در تبریز ادامه دارد‬ ‫‪9‬‬ ‫رقابت تجاری هند و افغانستان برای دستیابی به ظرفیت های یک استان جنوبی‬ ‫امید به رونق در دل ساکنان سیستان و بلوچستان‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬صادرات‬ ‫و واردات بندر چابهار به ظرفیت ‪8‬میلیون‬ ‫ت��ن می رس��د‪ .‬این جمل��ه ب��رای مردم‬ ‫محروم در استان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫نوید بخش اش��تغالزایی و توس��عه و رونق‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫بندر چابه��ار به گفته س��یاوش رضوانی‪،‬‬ ‫مدی��رکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با ‪2‬میلی��ون و ‪ 100‬هزار تن‬ ‫کاال تخلی��ه و بارگیری س��ال گذش��ته را‬ ‫پشت سر گذاشته و امسال برای این بندر‬ ‫خبرهای بهتری در راه است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان درباره افزای��ش ظرفیت این‬ ‫بندر جنوبی کشورمان خبرداده است‪ :‬با‬ ‫اتمام فاز یک طرح توسعه‪ ،‬ظرفیت بندر‬ ‫چابهار به ‪8‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��ن اما پایان خبر خ��وش برای اهالی‬ ‫اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان نیست‪.‬‬ ‫رضوان��ی در گفت وگوی��ی درب��اره ای��ن‬ ‫افزایش ظرفیت و استقبال دیگر کشورها‬ ‫از ای��ن موض��وع گفته بود‪ :‬چن��د نفر از‬ ‫تاجران و مس��ئوالن هندی به سرپرستی‬ ‫«موروگاناندام»‪ ،‬دبیر مشترک بنادر هند‬ ‫به منظور پرداختن به جزئیات تفاهمنامه‬ ‫امضا شده که بین وزارت راه و شهرسازی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران و وزارت‬ ‫کشتیرانی هند در اردیبهشت ماه امسال‬ ‫منعقد ش��د‪ ،‬چند روز گذشته سفری به‬ ‫بن��در چابهار انجام دادند و در این س��فر‬ ‫رییس بن��در کانداال‪ ،‬رییس انجمن بنادر‬ ‫هن��د‪ ،‬مدی��ر ترافی��ک بن��در مورموگا و‬ ‫نماینده چند ش��رکت خصوصی از طرح‬ ‫توسعه بندر شهید بهشتی چابهار بازدید‬ ‫و نشس��تی را در بن��در ش��هید کالنتری‬ ‫برگزار کردند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول همچنین گفته بود‪:‬‬ ‫امیدواریم ب��ا تفاهمنام��ه‪‎‬ای که بین دو‬ ‫کش��ور دوس��ت به امضا رس��یده هرچه‬ ‫زودتر خرید تجهیزات و سایر موارد مورد‬ ‫توافق به اتمام برسد‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه افزایش ظرفی��ت بندر چابهار‬ ‫خبر خوبی اس��ت اما موضوعات دیگری‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬اینکه ایا برای اس��تفاده‬ ‫از ای��ن ظرفیت فقط باید چش��م به هند‬ ‫داش��ت یا با دیگر کش��ورها هم می توان‬ ‫در این حوزه هم��کاری کرد و اینکه این‬ ‫افزای��ش ظرفیت چه تاثی��ری بر زندگی‬ ‫مردم سیس��تان و بلوچس��تان می تواند‬ ‫در این گزارش به‬ ‫داش��ته باش��د؟‬ ‫پاسخ این پرسش ها می پردازد‪.‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت بندر چابهار‬ ‫هدایت اهلل میرمرادزهی‪ ،‬نماینده مردم ‪4‬‬ ‫شهرستان سیستان و بلوچستان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره افزایش ظرفیت‬ ‫بندر چابهار در این اس��تان معقتد اس��ت‪:‬‬ ‫چابهار این ظرفی��ت را دارد و به اعتقاد ما‬ ‫می تواند با اس��تفاده از این ظرفیت به کار‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو خان��ه ملت با اش��اره به اینکه‬ ‫ظرفیت بن��در چابهار ‪6‬میلی��ون تن بود و‬ ‫اکنون ب��ه ‪8‬میلیون تن می رس��د‪ ،‬توضیح‬ ‫می د ه��د‪ :‬زمان��ی ک��ه ظرفیت ای��ن بندر‬ ‫‪6‬میلی��ون تن بود می ت��وان گفت این بندر‬ ‫رون��ق باالیی نداش��ت و ب��ا پیگیری های‬ ‫مسئوالن قرار ش��د بخشی از کاالهایی که‬ ‫به ش��رق صادر می ش��وند از طری��ق بندر‬ ‫چابهار بارگیری ش��وند‪ .‬میرمرادزهی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬این طرح ها و اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫بن��در چابهار باعث ش��د تا رش��د خوبی را‬ ‫در این بندر ش��اهد باش��یم و اکنون شاهد‬ ‫بارگیری و تخلیه کشتی های بزرگ در این‬ ‫بندر دریایی کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خوش بین بودن مسئوالن‬ ‫به ای��ن افزایش ظرفی��ت توضیح می دهد‪:‬‬ ‫اکن��ون که بن��در چابهار به ای��ن ظرفیت‬ ‫رسیده ما خوش بین هستیم که اشتغالزایی‬ ‫و توس��عه خوبی از طریق این بندر داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫درب��اره اختالف بعض��ی از اعداد و ارقام در‬ ‫ظرفی��ت و ص��ادرات بندر چابه��ار توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬بن��در چابهار با ظرفیت��ی برابر با‬ ‫‪6‬میلیون تن ص��ادرات فعالیت می کرد اما‬ ‫میزان فعالیت ان ح��دود ‪ 2/5‬میلیون تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره مزیت ه��ای بوم��ی این بندر‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬هر ج��ای دنیا که منطقه‬ ‫ازاد اقتصادی و بندر و دریا باش��د‪ ،‬به طور‬ ‫معمول وض��ع زندگی و اقتصادی مردم ان‬ ‫منقطه بهتر اس��ت اما متاس��فانه در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان این گونه نبود‪.‬‬ ‫میرمرادزه��ی درباره موقعیت جغرافیایی‬ ‫این بندر می گوی��د‪ :‬این منطقه با توجه به‬ ‫دسترس��ی به اس��یای میانه و اسیای دور‪،‬‬ ‫منطق��ه اقتص��ادی مهم��ی اس��ت و توقع‬ ‫م��ی رود این حمایت ه��ا و افزایش ظرفیت‬ ‫‪2‬میلی��ون تن��ی بتوان��د تا حد زی��ادی به‬ ‫اش��تغال و معیش��ت مردم در این منطقه‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بارهای هزاران تنی در بندر چابهار‬ ‫محمدعلی نش��اطی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫زاه��دان درب��اره تاثی��ر افزای��ش ظرفیت‬ ‫‪2‬میلی��ون تنی در بن��در چابهار به‬ ‫می گوید‪ :‬این افزایش ظرفیت تاثیر بس��یار‬ ‫زیادی در تجارت استان دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه حمل ونقل یکی از‬ ‫مهم ترین زیرساخت های تجارت به حساب‬ ‫می ای��د‪ ،‬توضی��ح می دهد‪ :‬دول��ت مدتی‬ ‫اس��ت که نگاه ویژه به بن��در چابهار دارد و‬ ‫امیدواری��م با حمایت های بیش��تر دولت از‬ ‫بندر چابهار شاهد رونق اقتصادی بیشتری‬ ‫در این بندر باشیم‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی زاهدان با اش��اره‬ ‫به این موضوع که اکنون کاالهای تولیدی‬ ‫زیادی از طریق بن��در چابهار به دنیا صادر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می گوی��د‪ :‬کاالهای زی��ادی در‬ ‫کش��ور از طریق ای��ن بندر ب��ه دنیا صادر‬ ‫می ش��ود و برای مثال می توان از گندم نام‬ ‫برد‪ .‬گندم تولیدی در ‪ 3‬اس��تان خراس��ان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬خراس��ان جنوبی و سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان برای صادرات ب��ه بندر چابهار‬ ‫ارسال می شود و از این بندر به مقصدهای‬ ‫مختلف��ی که هدف صادرکنندگان اس��ت‪،‬‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫کشتی هایی با ظرفیت‬ ‫‪80‬هزار تن و ‪100‬هزار‬ ‫تن برای صادرات و‬ ‫واردات به بندر چابهار‬ ‫می ایند و این موضوع‬ ‫باعث رونق قابل توجهی‬ ‫در استان سیستان‬ ‫و بلوچستان و بندر‬ ‫چابهار شده است‬ ‫وی درباره انواع کش��تی هایی که در بندر‬ ‫چابهار تخلیه می شوند یا بارگیری می کنند‪،‬‬ ‫مدعی است‪ :‬کشتی هایی با ظرفیت ‪80‬هزار‬ ‫ت��ن و ‪100‬هزار تن برای صادرات و واردات‬ ‫به بندر چابهار می ایند و این موضوع باعث‬ ‫رونق قابل توجهی در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان و بندر چابهار شده است‪ .‬نشاطی‬ ‫با اش��اره به ای��ن موضوع که بن��در چابهار‬ ‫می تواند در سطح بین المللی شناخته شود‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬تعداد زیادی از شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل بین الملل��ی در بندرعب��اس‬ ‫نمایندگی دارند و این موضوع برای ان بندر‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ ،‬در اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان هم با افزای��ش ظرفیت بندر‬ ‫چابه��ار‪ ،‬این امکان وجود دارد که این بندر‬ ‫به دیگر ش��رکت های حمل ونقل بین المللی‬ ‫معرفی ش��ود ت��ا از توانمندی های انان نیز‬ ‫بهره مند شویم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به نق��ش بخش خصوصی‬ ‫می پ��ردازد و در این ب��اره توضیح می دهد‪:‬‬ ‫اکن��ون که دولت ب��ا حمایت های خود این‬ ‫بندر را به این نقطه رسانده زمان این است‬ ‫که بخش خصوصی از این امکانات استفاده‬ ‫کند و برای رونق بیش��تر در این بندر وارد‬ ‫کار شود‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی همچنین با اشاره‬ ‫به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین مشکالت‬ ‫استان سیستان و بلوچس��تان است‪ ،‬ادامه‬ ‫می ده��د‪ :‬با احتس��اب اینکه بی��کاری در‬ ‫اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان ازجمل��ه‬ ‫مش��کالت ای��ن اس��تان اس��ت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫طرح های اشتغالزا و همین افزایش ظرفیت‬ ‫بندر چابهار می توان��د در رفع این موضوع‬ ‫کمک کند‪ .‬نش��اطی ادامه می دهد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه هایی که برای اش��تغالزایی در استان‬ ‫و اس��تفاده از تمام ظرفیت بندر چابهار در‬ ‫نظر گرفته ش��ده‪ ،‬صادرات کاالهای کشور‬ ‫افغانستان اس��ت‪ .‬در این باره رایزینی هایی‬ ‫انجام ش��ده تا کاالهایی که در افغانس��تان‬ ‫تولی��د می ش��وند را از طریق بن��در چابهار‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره صادرات کاالهای افغانستان از‬ ‫طریق بندر چابهار توضیح می دهد‪ :‬اکنون‬ ‫بعض��ی از کاالهای کش��ور افغانس��تان به‬ ‫بندرعباس می رود و از انجا به کشور مقصد‬ ‫ص��ادر می ش��ود‪ ،‬در صورتی ک��ه اگر این‬ ‫کاالها از طریق بندر چابهار صادر شوند‪ ،‬به‬ ‫دو دلیل برای طرف افغانی س��ود بیشتری‬ ‫دارد و ان کوتاهی مسیر افغانستان به بندر‬ ‫چابهار و خلوت بودن این مسیر است‪.‬‬ ‫نشاطی با اشاره به اینکه کشور هند قصد‬ ‫دارد از ظرفی��ت ای��ن بندر اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بعضی از تاجران هندی اکنون به‬ ‫ایران امده اند و در این باره صحبت هایی هم‬ ‫با ش��رکت های ایرانی داشته اند تا کاالهای‬ ‫خ��ود را از طریق این بندر صادر کنند‪ .‬انها‬ ‫قصد دارند از ظرفیت ه��ای این بندر برای‬ ‫صادرات کاالهای خود استفاده کنند و این‬ ‫موضوع برای اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫توسعه اقتصادی در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫کارگاه «برک بافی» شهرستان مود پس از ‪ ۱۵‬سال احیا شد‬ ‫‪ :‬مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری خراس��ان جنوب��ی گف��ت‪ :‬کارگاه‬ ‫«برک بافی» مود پس از ‪ ۱۵‬س��ال فراموشی دوباره‬ ‫توس��ط ش��رکت تعاونی زنان الزهرا شهر مود احیا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حس��ن رمضانی اظهار ک��رد‪ :‬همزم��ان با هفته‬ ‫صنایع دستی با حضور مسئوالن ادارات و نهادهای‬ ‫شهرس��تان سربیش��ه و ش��هر مود‪ ،‬به همت اداره‬ ‫میراث فرهنگی شهرستان سربیشه؛ برک بافی احیا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ای��ن کارگاه اکنون ‪ 15‬نفر‬ ‫به تولید پارچه برک از مواد اولیه و مصالح موجود‬ ‫در منطقه مشغول هس��تند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برک بافی‪،‬‬ ‫بافت منس��وجات س��نتی با مواد اولی��ه گوناگون‬ ‫خ پشم‪ ،‬ابریشم و کرک) است که به کمک‬ ‫(پنبه‪ ،‬ن ‬ ‫دستگاه های سنتی و به نسبت پیچیده ‪ 2‬وردی و‬ ‫‪4‬وردی انجام می ش��ود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برک ک��ه در اصطالح محلی ب��ه ان کرکی‪،‬‬ ‫کورگی یا کورگین گفته می شود بافتی است دارای‬ ‫ت��ار و پ��ودی ضخیم از کرک بز و ش��تر که از ان‬ ‫جامه زمستانی تهیه می شود و به لحاظ استحکام‪،‬‬ ‫لطافت‪ ،‬گرمی و خواص درمانی دارای ویژگی های‬ ‫خاص و منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫رمضان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه برک باف��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫قدیمی ترین صنایع دستی خراسان جنوبی بوده و‬ ‫تاریخ ان به قبل از دوره سلجوقی می رسد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهارت برک بافی با شماره ‪ 810‬در فهرست میراث‬ ‫ناملموس ملی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که در سایر نقاط استان‬ ‫به ویژه در روس��تاها نیز ش��اهد راه اندازی کارگاه‬ ‫برک بافی باشیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری خراس��ان جنوبی از احیای پالس بافی‬ ‫تا پایان امسال در شهرستان سربیشه نیز خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬همچنین به مناس��بت هفته صنایع دستی‬ ‫ی��ک دوره ام��وزش پارچه بافی با هدف اش��تغال‬ ‫خانگی بان��وان در روس��تای خیراباد شهرس��تان‬ ‫درمیان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رمضان��ی بیان کرد‪ :‬در زمین��ه اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫گسترش صنایع دس��تی و اشتغال بانوان به صنایع‬ ‫دستی و مشاغل خانگی به دلیل ارزشمند بودن و‬ ‫رونق فراوانی که به اقتصاد کشور خواهد داد‪ ،‬یکی‬ ‫از برنامه های اصلی این شهرس��تان اشتغال بانوان‬ ‫به ویژه در روستاهای اسیب پذیر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از جمله این برنامه ه��ا برگزاری یک‬ ‫دوره اموزش��ی پارچه بافی با هدف اشتغال خانگی‬ ‫در روس��تای م��رزی خیراباد بخش گزیک اس��ت‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫ خراسان شمالی‬ ‫و تولیدات سالم کشاورزی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی خراسان‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬درصد تولیدات خراس��ان‬ ‫ش��مالی در بخش زراع��ی و باغی به صورت محصول‬ ‫پاک و عاری از سموم و یا با حداقل سموم کشاورزی‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫عب��داهلل یوس��فی اظهار کرد‪ :‬خراس��ان ش��مالی‬ ‫ظرفیت باالیی در تولید محصوالت پاک و سالم دارد‬ ‫و می ت��وان با این محصوالت س��الم و پاک در بخش‬ ‫کشاورزی این استان نشان (برند) سازی کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ح��دود ‪ 60‬درصد تولیدات‬ ‫این اس��تان در بخش زراع��ی و باغی به صورت پاک‬ ‫تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای این ظرفیت باید در جذب‬ ‫سرمایه داران تالش ش��ود و با توجه به مشتری های‬ ‫فراوان این محصوالت در داخل و خارج‪ ،‬برای فروش‬ ‫محصوالت این استان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کش��اورزی خراسان شمالی‬ ‫میانگین کش��وری در مصرف سموم شیمایی در هر‬ ‫هکت��ار را ‪ 600‬گرم ذکر کرد و اف��زود‪ :‬این در حالی‬ ‫است در این استان در هر هکتار فقط ‪ 245‬گرم انواع‬ ‫س��موم استفاده می شود‪ .‬وی با بیان اینکه هم اکنون‬ ‫بخش زیادی از محصوالت دیم این استان به صورت‬ ‫پاک و سالم تهیه می شود با اشاره به استقبال مطلوب‬ ‫کشاورزان این استان به منظور تولید محصوالت پاک‬ ‫و س��الم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این د رحالی است که در سال‬ ‫زراعی جاری یک هزار و ‪ 894‬هکتار زیرپوشش طرح‬ ‫محصوالت پاک و سالم قرار گرفت‪.‬‬ ‫ فروش صنایع دستی‬ ‫در گروه های مجازی‬ ‫تسنیم‪ :‬رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت بازار صنایع دستی اصفهان و خرید و‬ ‫فروش در حال حاضر نسبت به قبل بهتر شده و بازار‬ ‫از حالت رکود خارج شده است‪.‬‬ ‫عب��اس ش��یردل ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت ب��ازار‬ ‫صنایع دستی اصفهان اظهار کرد‪ :‬در این مدت برخی‬ ‫از تولید کنندگان در نمایش��گاه های صنایع دس��تی‬ ‫داخل و خارج کش��ور ش��رکت کرده ان��د که در این‬ ‫زمین��ه تاثیر فراوانی بر صنایع دس��تی تولیدی خود‬ ‫داش��ته اند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگان محصوالت خود را در ش��بکه های‬ ‫مج��ازی و گروه های موبایلی به فروش می رس��انند‬ ‫ک��ه اس��تفاده از این روش ب��ه روز‪ ،‬ب��ه روند فروش‬ ‫محصوالت صنایع دس��تی انها کمک ش��ایانی کرده‬ ‫است‪ .‬شیردل تصریح کرد‪ :‬اتحادیه در معرفی و روند‬ ‫ف��روش محصوالت صنایع دس��تی دخالتی ندارد اما‬ ‫ای��ن روش را برای فروش محصوالت صنایع دس��تی‬ ‫تایید می کند‪.‬‬ ‫ نظارت بر بازار‬ ‫میوه و تره بار کرمان‬ ‫‪ :‬فرماندار کرمان مراقبت بر نرخ گذاری بازار و‬ ‫میدان های میوه و تره بار را ضروری دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫ثبات نس��بی بر بازار عرضه مواد غذایی حاکم است‬ ‫که باید دقت ش��ود ثمره این تالش ها با کوچکترین‬ ‫کمب��ود و ایرادی از بین ن��رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬غالت‪،‬‬ ‫حبوب��ات‪ ،‬برنج‪ ،‬قند‪ ،‬ش��کر‪ ،‬م��واد پروتئینی و‪ ...‬در‬ ‫سطح مناسبی در انبارها موجود است‪ .‬وی مراقبت بر‬ ‫نرخ گذاری بازار و میدان های میوه و تره بار را ضروری‬ ‫دانست و خطاب به دست اندرکاران این عرصه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کس��به و مس��ئوالن باید بر قیمت مواد غذایی‬ ‫ضروری اهتمام بیشتری داشته باشند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پخت نان و س��اعت عرضه ان باید به گونه ای تنظیم‬ ‫شود که با ساعات مورد تقاضای روزه داران همخوانی‬ ‫داشته باش��د و با رعایت بهداشت در پخت و عرضه‬ ‫مواد غذای��ی مانند زولبیا و بامیه بای��د بر متوازن و‬ ‫یکس��ان بودن قیمت ها نیز نظ��ارت کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خدمات ارائه ش��ده باید در شان ماه پرفضیلت‬ ‫رمضان باشد‪.‬‬ ‫ با کم فروشی و گران فروشی‬ ‫ارد و نان برخورد شود‬ ‫که در هفته صنایع دس��تی در جلس��ه ای با شورا و‬ ‫دهیاری در محل روستا برنامه ریزی شده و در این‬ ‫دوره ح��دود ‪20‬نف��ر از بانوان روس��تا در ‪ 2‬مقطع‬ ‫مقدماتی و پیش��رفته اموزش های الزم را کس��ب‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬اس��تاندار اصفهان گفت‪ :‬باید با کم فروش��ی‬ ‫و گران فروش��ی در بخش ارد و نان برخورد ش��ود و‬ ‫مسائل مربوط به بهداشت و سالمت مردم نیز در این‬ ‫زمین��ه مورد توجه قرار گیرد‪ .‬رس��ول زرگرپور ادامه‬ ‫داد‪ :‬اتحادی��ه و صنف نانوای��ان باید هر ‪ 3‬ماه یک بار‬ ‫‪ 15‬نفر از افراد برتر که کیفیت نان انها اس��تاندارد و‬ ‫مطابق ضوابط و مقررات است را معرفی کنند و مورد‬ ‫تشویق قرار دهد‪ .‬اس��تاندار اصفهان در ادامه افزود‪ :‬‬ ‫باید با کم فروشی و گران فروشی در بخش ارد و نان‬ ‫برخ��ورد ش��ود و جایگاه تک تک نانوای��ان تعیین و‬ ‫کنترل و نظارت مستمری بر عملکرد انها انجام شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تسهیالت کم بهره به شرکت های‬ ‫دانش بنیان هرمزگان‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س پ��ارک علم‬ ‫و فن��اوری هرم��زگان از‬ ‫واگذاری تسهیالت کم بهره به‬ ‫شرکت های دانش بنیان مستقر‬ ‫در این پارک خبر داد‪ .‬علی فتی‬ ‫در نشس��تی خبری با اشاره به‬ ‫رایزنی پارک علم و فناوری با صندوق کارافرینی امید‬ ‫برای اعطای تس��هیالت به واحدهای فناور اظهارکرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای فناوری که برای تجاری سازی‬ ‫محصوالت خود اقدام می کنند‪ ،‬بنیه مالی قوی ندارند‬ ‫از این رو الزم اس��ت تا با اس��تفاده از تسهیالت ویژه‬ ‫و کم بهره زمینه رش��د و توسعه انها فراهم شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ای��ن رو با حمایت های دولت و همکاری‬ ‫صن��دوق کارافرینی امید این ام��کان برای واحدهای‬ ‫فن��اوری ک��ه در مرحله تولی��د قرار دارن��د به وجود‬ ‫امد ه تا با اس��تفاده از این تس��هیالت‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫تجاری سازی محصول خود فراهم کنند‪ .‬این مسئول‪،‬‬ ‫از اعطای تس��هیالت کم بهره صندوق کارافرینی امید‬ ‫به واحدهای فناور مراکز رش��د و شرکت های مستقر‬ ‫در پ��ارک علم و فناوری هرم��زگان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این تس��هیالت با معرفی نامه از س��وی پ��ارک علم و‬ ‫فناوری هرمزگان و سود ‪ 4‬درصد برای متقاضیان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ .‬فتی ابراز امیدواری کرد که با‬ ‫اعطای این تسهیالت بخشی از دغدغه های واحدهای‬ ‫فناور در زمینه تولید و تجاری س��ازی محصوالت شان‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 83‬درصدی‬ ‫تصفیه خانه رزن‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون مهندس��ی و توس��عه ش��رکت ابفای‬ ‫اس��تان همدان از پیش��رفت ‪ 83‬درصدی تصفیه خانه‬ ‫رزن خب��ر داد و گفت‪ :‬در صورت تزریق اعتبارات این‬ ‫تصفیه خانه در ش��هریور ماه به بهره برداری می رس��د‪.‬‬ ‫فره��اد بختیاری فر با تاکید بر اینکه در حوزه فاضالب‬ ‫‪ 201‬درص��د تحقق عملکرد داش��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای انجام عملیات تکمیلی در ش��هرهای مالیر‪،‬‬ ‫بهار‪ ،‬نهاوند‪ ،‬تویسرکان‪ ،‬کبودراهنگ و اسداباد اصالح‬ ‫و توسعه ش��بکه اب انجام شده است‪ .‬وی از پیشرفت‬ ‫‪ 83‬درص��دی تصفیه خان��ه رزن خب��ر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫صورت تزریق اعتبارات این تصفیه خانه شهریورماه به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬معاون مهندسی و توسعه شرکت‬ ‫ابفای اس��تان هم��دان بیان کرد‪ :‬انج��ام ‪ 17‬کیلومتر‬ ‫خط توس��عه ش��بکه اب و ‪ 25‬کیلومتر اصالح شبکه‬ ‫اب ب��ا عملکرد ‪ 244‬درصدی از اقدامات در حوزه اب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ 5‬هزار و ‪ 940‬متر خط‬ ‫انتقال برای اجرای چاه ها انجام ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬دو‬ ‫مخزن ‪ 2‬هزار مترمکعبی در س��طح اس��تان در محل‬ ‫احداث مس��کن مهر برزول و مالیر ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫بختیاری فر ب��ا بیان اینکه تاکنون ‪ 10/5‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال فاضالب به تصفیه خانه انجام شده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ش��بکه های اصلی فاضالب ه��م ‪ 67‬کیلومتر اجرا‬ ‫ش��ده که ‪ 52‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ .‬وی در‬ ‫پایان بیان کرد‪ :‬در شبکه های فرعی ‪ 500‬کیلومتر باید‬ ‫عملیات اجرایی انجام ش��ود ک��ه ‪ 230‬کیلومتر انجام‬ ‫شده و پیشرفت ‪ 45‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایس�نا‪ :‬ف��رزاد افضلی‪ ،‬مدیرکل ش��یالت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه پیش بینی کرد که تولیدات ش��یالتی این‬ ‫اس��تان در س��ال جاری به بیش از ‪ 18‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫وی مجموع تولیدات شیالتی استان در سال گذشته را‬ ‫‪ 11‬هزار و ‪ 793‬تن دانست و گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫امسال میزان تولیدات شیالتی این استان به ‪ 18‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬تن برس��د‪ .‬بر اس��اس امارهای موجود میزان‬ ‫تولیدات ش��یالتی استان در سال ‪ 90‬برابر با ‪ 10‬هزار‬ ‫ل ‪ 91‬به ‪ 14‬هزار تن‪،‬‬ ‫و ‪ 548‬تن بود و این رقم در س ا ‬ ‫در س��ال ‪ 92‬به ‪ 14‬هزار و ‪ 422‬تن و در سال گذشته‬ ‫به ‪ 11‬هزار و ‪ 793‬تن رسید‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬مصطفی کنارکوهی‪ ،‬مدیرکل دامپزش��کی‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬ب��رای نخس��تین بار ‪ 500‬راس دام‬ ‫س��بک از بندر س��جافی واقع در شهرستان هندیجان‬ ‫به کشور کویت صادر شد‪ .‬با توجه به اغاز صادرات دام‬ ‫سبک و سنگین از ش��هریورماه سال گذشته و خروج‬ ‫بیش��تر دام های صادراتی از مرزهای خروجی اس��تان‬ ‫خوزستان‪ ،‬پیگیری های مستمری در زمینه راه اندازی‬ ‫بندر سجافی توسط این اداره کل انجام شد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬احمد عل��ی بابایی‪ ،‬ریی��س اداره فرش‬ ‫اس��تان همدان از برگزاری نمایشگاه فرش دستبافت‬ ‫هم��دان در مهر ماه امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬س��االنه‬ ‫ ی��ک نمایش��گاه فرش در هم��دان باید برگزار ش��ود‪.‬‬ ‫مهر ماه امس��ال نمایش��گاه فرش دستبافت همدان با‬ ‫حضور فروشندگان و تولیدکنندگان سایر استان‪‎‬ها در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه‪‎‬های بین‪‎‬المللی همدان برگزار‬ ‫می‪‎‬شود‪ .‬فرش کاالیی است که نمی توان در سال چند‬ ‫بار برای ان نمایشگاه برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫وضعیت تولید لوله های پلی اتیلن را در استان ایالم بررسی می کند‬ ‫جای خالی ایالم در مناقصه های کشوری‬ ‫صبا رضایی – گروه استان ها‪ :‬در حال حاضر ‪ 6‬واحد‬ ‫تولید کنن��ده لول��ه پلی اتیلن در اس��تان ایالم در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬به گفته مدیران اس��تانی محصوالت‬ ‫تولید ش��ده در این واحدها دارای نشان استاندارد بوده‬ ‫و از کیفیت مناسبی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ 50‬هزار تن لوله پلی اتیلن در استان ایالم‬ ‫تولید می شود‪ .‬به گفته کارشناسان لوله پلی اتیلن تولید‬ ‫شده در استان ایالم‪ ،‬با کیفیت بوده و استاندارد هستند‪.‬‬ ‫اما تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن در استان ایالم مشکل‬ ‫بازار داشته و تقاضای کافی به میزان عرضه محصوالت‬ ‫خود ندارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬نهاد های دولت��ی مانند جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬وزارت نیرو و سازمان اب و فاضالب شهری‬ ‫از لوله های تولید ش��ده در اس��تان ایالم در پروژه های‬ ‫خود اس��تفاده نمی کنن��د‪ .‬در صورتی که اس��تفاده از‬ ‫تولی��دات لول��ه پلی اتیلن ‪ 6‬واحد فع��ال در این حوزه‬ ‫می تواند به رونق هرچه بیش��تر و استفاده صد در صدی‬ ‫از ظرفیت اس��می ای��ن واحدها کمک کن��د‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان در کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولید‬ ‫مصوبه ای برای اس��تفاده از لوله ه��ای پلی اتیلن تولید‬ ‫شده در استان ایالم برای اجرای پروژه های کشاورزی‪،‬‬ ‫عمرانی و اب منطقه ای ابالغ شده است‪.‬‬ ‫رضا طاهری‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های‬ ‫می گوید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫صنعتی اس��تان ایالم به‬ ‫‪6‬واحد تولید کننده لوله پلی اتیلن در استان ایالم وجود‬ ‫دارد ک��ه هر ‪ 6‬واحد با حداکث��ر ظرفیت خود به تولید‬ ‫می پردازد‪ .‬اکنون در حال پیگیری مناقصه ای هستیم که‬ ‫اگر انجام ش��ود‪ ،‬خط تولید جدیدی در این اس��تان در‬ ‫حوزه تولید لوله پلی اتیلن احداث می شود؛ این مناقصه‬ ‫در رابط��ه با پروژه اح��داث ابخیزداری ب��وده و نیاز به‬ ‫لوله های پلی اتیلن با متراژ باال دارد‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬حدود ‪ 15‬نف��ر در هر یک از واحدهای‬ ‫تولید کننده لوله پلی اتیلن مش��غول به کار هستند‪ .‬این‬ ‫واحدها تاثیر بسیار خوبی در رونق صنعتی استان ایالم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طاهری صنعت لوله پلی اتیلن در حوزه بازار‬ ‫با مشکالتی مواجه بوده که محمد رضا مروارید‪ ،‬استاندار‬ ‫ایالم نیز در حال پیگیری برای رفع این مشکل است‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬در مناقصه ه��ای اس��تانی از لوله ه��ای‬ ‫پلی اتیل��ن اس��تان ای�لام اس��تفاده می ش��ود ام��ا در‬ ‫مناقصه های کش��وری توجهی به تولیدات استان ایالم‬ ‫در حوزه لوله پلی اتیلن نمی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که محصوالت استان ایالم از کیفیت مناسبی برخوردار‬ ‫بوده و استاندارد هستند‪.‬‬ ‫طاه��ری عنوان می کند‪ :‬اگر برنامه ای برای خریدهای‬ ‫اس��تانی در نظر گرفته شود‪ ،‬فروش لوله های پلی اتیلن‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته او واحدهای تولید کننده لوله پلی اتیلن اکنون‬ ‫به صورت سفارش��ی تولید کرده یا اگ��ر در مناقصه ای‬ ‫برنده شوند به افزایش تولیدات خود می پردازند‪ .‬کیفیت‬ ‫این محصوالت نیز بس��یار مناسب بوده و تنها در حوزه‬ ‫بازار فروش با مشکالتی مواجه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لوله های پلی اتیلن در انتظار متقاضی‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬نهادهای دولتی از محصوالت‬ ‫واحده��ای تولید کنن��ده لول��ه پلی اتیل��ن در اج��رای‬ ‫پروژه های خود استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا رحیمی‪ ،‬معاون امور صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ایالم به‬ ‫می گوید‪ :‬اگرچه‬ ‫بازار فروش لوله پلی اتیلن روی خوش��ی به این واحدها‬ ‫نش��ان نداده ام��ا تولیدات ‪ 6‬واحد فع��ال در حوزه لوله‬ ‫پیگیری تحقق برنامه تحول اداری‬ ‫در کارگروه توسعه مدیریت‬ ‫مهر‪ :‬سرپرس��ت معاونت توسعه مدیریت و منابع‬ ‫انس��انی اس��تانداری هرمزگان‪ ،‬ایجاد س��ا زو کار‬ ‫تصمیم گیری مناس��ب در استانداری در راستای‬ ‫تحقق ‪ 8‬برنامه تحول اداری را از اهداف تش��کیل‬ ‫کارگروه توسعه مدیریت برشمرد‪.‬‬ ‫علی رئوفی در جلسه کارگروه توسعه مدیریت‬ ‫اس��تانداری هرمزگان با اشاره به اهداف تش��کیل این کارگروه‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد س��ا زو کار تصمیم گیری مناس��ب در استانداری در راستای‬ ‫تحقق ‪ 8‬برنامه تحول اداری و انتقال و تبادل تجربیات میان استانداری‪،‬‬ ‫فرمانداری ها و بخشداری ها در زمینه برنامه های تحول اداری از جمله‬ ‫اهداف این کارگروه محس��وب می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این کارگروه‬ ‫در راس��تای تعامل بیش��تر میان س��تاد وزارت کش��ور با استانداری‪،‬‬ ‫فرمانداری ها و بخش��داری ها و دریافت گزارش های مستمر از عملکرد‬ ‫استان ها و جمع بندی انها و همچنین نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت‬ ‫استانداری‪ ،‬فرمانداری ها و بخشداری ها براساس معیار واحد در زمینه‬ ‫برنامه های تحول اداری تشکیل شده است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان‬ ‫با اش��اره به وظایف کارگروه توسعه مدیریت استانداری‪ ،‬افزود‪ :‬اعطای‬ ‫اختیارات‪ ،‬منابع الزم و ایجاد انگیزه در مدیران برای اجرای برنامه های‬ ‫تحول اداری‪ ،‬تهیه برنامه جامع تحول اداری اس��تانداری در چارچوب‬ ‫مصوب��ات و تدوین اس��تانداردهای انجام کار در مش��اغل تخصصی و‬ ‫عمومی و راه ان��دازی کمیته های تخصصی به منظور تصمیم س��ازی و‬ ‫پیگی��ری برنامه های تحول اداری از جمله وظایف این کارگروه اس��ت‪.‬‬ ‫رئوف��ی گفت‪ :‬در مجموع در این کارگروه ب��ه دنبال افزایش کارایی و‬ ‫اثربخشی سیستم و ساختار اداری هستیم‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬کمیته های اص�لاح س��اختار و فرایندها و دولت‬ ‫الکترونیک و هوش��مند اداری‪ ،‬خدمات عمومی و فرهنگ س��ازمانی و‬ ‫س�لامت اداری‪ ،‬ارزیابی عملکرد و تکریم ارباب رجوع در زیرمجموعه‬ ‫کارگروه توسعه مدیریت استانداری هرمزگان تشکیل می شود‪.‬‬ ‫دارای ش��بکه ابیاری زیر فشار و شبکه ابیاری هوشمند‬ ‫اس��ت‪ .‬همواره به سازمان جهادکشاورزی و شرکت های‬ ‫اب منطقه ای اعالم می کنیم که واحدهای تولید کننده‬ ‫لوله پلی اتیلن در اس��تان ایالم دارای ازمایش��گاه بوده‪،‬‬ ‫اس��تاندارد اخ��ذ کرده ان��د‪ ،‬واحدهای کیفی هس��تند‪،‬‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ انجام داده و در یک کالم این واحدها‬ ‫بسیار توانمند بوده و دارای محصوالت مرغوبی هستند‪.‬‬ ‫از ای��ن ارگان ه��ا درخواس��ت می کنیم ک��ه حداقل در‬ ‫بخشی از پروژه های خود از لوله پلی اتیلن تولید شده در‬ ‫استان ایالم استفاده کنند اما متاسفانه با وجود تاکیدات‬ ‫استانداری و قول هایی که ارگان های جهاد کشاورزی و‬ ‫شرکت های اب منطقه ای داده اند پروژه های کشاورزی‬ ‫و اب و فضالب به استان های دیگر واگذار می شوند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در واحدهای تولیدی لوله پلی اتیلن مواد‬ ‫اولیه به راحتی تامین ش��ده ‪ ،‬فناوری مناس��ب موجود‬ ‫بوده‪ ،‬کارگر ماهر و نیروی کار متخصص در این واحدها‬ ‫در حال فعالیت بوده و مدیرعامل ها‬ ‫پلی اتیلن در اس��تان ایالم از لحاظ‬ ‫نی��ز دارای تجربه کافی و مناس��ب‬ ‫کیفیت مناس��ب بوده و محصوالت‬ ‫درحالی که ظرفیت‬ ‫هس��تند‪ .‬تنه��ا مش��کل موج��ود‬ ‫مرغوب و اس��تانداردی را روانه بازار هریک از ‪ 6‬واحد تولیدی‬ ‫حمای��ت نکردن ارگان ه��ای دولتی‬ ‫می کنند‪ .‬ظرفیت این واحدها ساالنه‬ ‫لوله پلی اتیلن در‬ ‫از ای��ن واحد ها اس��ت‪ .‬این ارگان ها‬ ‫حدود ‪ 50‬هزار تن است‪.‬‬ ‫ایالم‪ ،‬ساالنه ‪6‬هزار‬ ‫از محصوالت لوله پلی اتیلن اس��تان‬ ‫او می افزای��د‪ :‬امس��ال پیش بینی‬ ‫تن است‪ ،‬اما به گفته‬ ‫ای�لام در پروژه های خود اس��تفاده‬ ‫می کنی��م ک��ه لوله های م��ورد نیاز‬ ‫برای اج��رای پروژه های اب و خاک کارشناسان‪ ،‬نهادهای‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬امی��دوارم وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی و وزارت نی��رو متعه��د‬ ‫دولتی از محصوالت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬شبکه های ابیاری‪،‬‬ ‫شوند که امس��ال از محصوالت لوله‬ ‫پروژه ه��ای انتقال اب وزارت نیرو و واحدهای تولید کننده‬ ‫ش��رکت اب منطق��ه ای را از طریق لوله پلی اتیلن در اجرای پلی اتیلن استان ایالم در پروژه های‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫این واحدها تامین ک��رده و از توان‬ ‫پروژه های خود‬ ‫رحیمی می افزاید‪ :‬راهکار مشکالت‬ ‫تولی��دی لوله پلی اتیل��ن در داخل‬ ‫استفاده نمی کنند‬ ‫ف��روش و تقاض��ای ک��م لوله های‬ ‫استان ایالم بهره ببریم‪.‬‬ ‫پلی اتیلن استان ایالم‪ ،‬اجرایی شدن‬ ‫به گفته رحیمی ظرفیت تولیدی‬ ‫هریک از واحدهای تولیدی لوله پلی اتیلن ساالنه ‪ 6‬هزار مصوبه س��تاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه در مناقصات داخل اس��تانی نهادهای‬ ‫تا ‪ 8‬هزار تن است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬از مشکالت موجود در حوزه تولیدات لوله جهاد کش��اورزی‪ ،‬اب و فاضالب شهری‪ ،‬اب منطقه ای‪،‬‬ ‫پلی اتیلن کمبود تقاضا است‪ .‬اما مشکل اصلی در حوزه اب و فاضالب روس��تایی‪ ،‬ش��رکت گاز و شهرداری ها از‬ ‫تولیدات لول��ه پلی اتیلن‪ ،‬همراه��ی و همکاری نکردن محص��والت و ت��وان واحدهای تولیدی لول��ه پلی اتیلن‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬موسسه اب و خاک‪ ،‬وزارت نیرو در اجرای پروژه های خود اس��تفاده کنند یا بخش��ی از‬ ‫و ش��رکت های اب منطقه ای اس��ت‪ .‬با اینکه مصوبه ای پروژه های بزرگ کش��اورزی ‪ 50‬هزار هکتاری را به طور‬ ‫از کارگ��روه تس��هیل و رفع موانع تولی��د مبنی بر لزوم ازمایشی به واحدهای تولید کننده لوله پلی اتیلن استان‬ ‫اس��تفاده از توان واحده��ای تولید کننده لوله پلی اتیلن ایالم واگذار ک��رده و نتیجه را ببینند‪ ،‬گرچه واحدهای‬ ‫داریم اما در پروژه های ‪ 50‬هزار هکتار ابیاری در استان تولید کننده لوله پلی اتیلن فعال هس��تند اما با استفاده‬ ‫از محصوالت این واحدها در اجرای پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫ایالم از محصوالت این واحدها استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫رحیمی عنوان می کند‪ :‬در س��فر سال گذشته هیات کش��اورزی و پروژه های مربوط ب��ه اب و فاضالب؛ این‬ ‫دولت به اس��تان ایالم‪ ،‬رییس جمه��وری اعالم کرد که واحد ها می توانند از تمام ظرفیت اس��می خود استفاده‬ ‫‪ 50‬ه��زار هکتار از زمین های کش��اورزی اس��تان ایالم کرده و با تمام توان خود به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫کارگروه تخصصی حمایت از تولید‬ ‫و نظارت بر گردش کاال در استان بوشهر‬ ‫‪ :‬نخستین جلسه کارگروه تخصصی حمایت‬ ‫از تولی��د و نظارت بر گردش کاال در س��طح عرضه‬ ‫استان بوشهر در سال ‪ 94‬در محل سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان بوشهر برگزار شد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫بوش��هر در این جلسه خواستار افزایش همکاری ها و‬ ‫تعامالت در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در س��ال جاری ش��د‪ .‬سید حسین‬ ‫حس��ینی محمدی افزود‪ :‬هدف کارگروه؛ حمایت از کاالهای تولید داخل و‬ ‫تولیدگران اس��ت و همواره مبحث قاچ��اق مورد توجه و تاکید بزرگان نظام‬ ‫بوده است‪ ،‬چنانچه در ابتدای سال جاری رهبر معظم انقالب بر لزوم مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز در راس��تای جلوگی��ری از تاثیر مخرب ان در امر تولید‬ ‫و تجارت قانونی تاکید کردند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬اسیب شناس��ی وضعیت علل‬ ‫فراوانی کاالهای غیرمجاز وارداتی در سطح عرضه‪ ،‬ارائه برنامه های پیشگیری‬ ‫و مقابله ای و ارائه راهکارهای نحوه شفاف سازی گردش کاال در سطح عرضه‬ ‫با اولویت کاالهای هدف از جمله وظایف کارگروه حمایت از تولید است‪.‬‬ ‫حس��ینی محمدی گفت‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت های تشکل های صنفی و‬ ‫بخش خصوصی در س��اماندهی نظیر نظام مند ک��ردن توزیع کاال‪ ،‬نظارت‬ ‫بر ش��رکت های پخش ونظارت بر س��طح عرضه با هم��کاری اتحادیه ها و‬ ‫انجمن ها از مواردی اس��ت که باید مورد توجه این کارگروه قرار گیرد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬باید هماهنگی و تعامل بین دس��تگاهی برای س��اماندهی‬ ‫سطح عرضه با اولویت کاالهای هدف‪ ،‬ایجاد و گزارش اقدامات دستگاه های‬ ‫مسئول و راهکارهای اجرایی مناسب به کمیسیون استان ارائه شود‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد‪ :‬در سال جاری‬ ‫مصوبه الزام خرید کاالهای داخل اس��تان توسط اس��تاندار تصویب شد و‬ ‫منبع دس��تگاه های اجرایی در استان موظف هس��تند کاالهای مورد نیاز‬ ‫خود را از محل تولیدات درون اس��تانی تهیه کنند‪ .‬س��ید حسین حسینی‬ ‫محمدی گفت‪ :‬در زمینه مبارزه با قاچاق کاال یک س��ری تعارضات وجود‬ ‫دارد و باید رویه های یکس��انی ایجاد ش��ود تا اینگونه تعارضات و تداخل با‬ ‫دستگاه های دیگر رفع شود‪.‬‬ ‫خدمات برخی شرکت ها‬ ‫را قطع می کنیم‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت‪ :‬خدمات‬ ‫اتاق اهواز به شرکت ها و کارخانه هایی را که در‬ ‫خوزس��تان هستند ولی کارت بازرگانی خود را‬ ‫از استان دیگری گرفتند‪ ،‬قطع می کنیم‪.‬‬ ‫ش��هال عم��وری در چهارمین جلس��ه هیات‬ ‫نماین��دگان اعض��ای ات��اق بازرگان��ی اهواز بر‬ ‫برگزاری مس��تمر جلس��ات هیات نمایندگان اتاق اهواز تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بی ش��ک استمرار در برگزاری جلسات هیات نمایندگان‪ ،‬تاثیر‬ ‫مثبتی بر روند تس��ریع در اجرایی شدن و پیگیری مصوبات گذشته‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫عم��وری با تاکید بر اینکه باید ت�لاش کنیم کارهای برزمین مانده‬ ‫هر چه زودتر به پایان برسد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدواریم با همت و همراهی‬ ‫خوب هیات نمایندگان بتوانیم با قدم های جدید خود‪ ،‬تغییر و تحول‬ ‫اساسی در روند خدمات دهی اتاق بازرگانی اهواز ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خوزستان دارای صنایع و شرکت های بسیار‬ ‫بزرگی اس��ت که هم عضو اتاق هستند و هم خدمات مربوط را از ما‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬تعدادی از کارخانه ها و شرکت های دیگری‬ ‫در این اس��تان وجود دارند که متاس��فانه کارت بازرگانی خود را از‬ ‫تهران یا اس��تان دیگری دریافت کرده اند ول��ی خدمات جانبی انها‬ ‫همچون گواهی مبدا‪ ،‬توسط اتاق بازرگانی اهواز صادر می شود‪.‬‬ ‫عموری افزود‪ :‬این شایس��ته نیس��ت که مح��ل فعالیت و الودگی‬ ‫این ش��رکت ها در خوزستان باشد و بخشی از درامدهای قانونی انها‬ ‫به حس��اب اتاق های دیگر واریز ش��ود ولی م��راودات تجاری انها از‬ ‫این اس��تان است و ما فقط مس��تندات قانونی صادرات انان را ارائه‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اهواز با تاکید‬ ‫بر اینکه این ش��رکت ها که تعداد انها کم نیس��ت باید عضو این اتاق‬ ‫ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در غیراین صورت این اتاق خدمات خود را به این‬ ‫شرکت ها قطع خواهد کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫در بررسی‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اینجا جایی برای اسپرت ها و «هات هاچ بک» ها نیست‬ ‫ایا درشکه ها به تهران بازمی گردند؟‬ ‫حمل و نقل ابی مسافر‪ ،‬فرصتی برای توسعه‬ ‫‪11‬‬ ‫از چشم انداز صنعت خودرو در دوران پساتحریم مطرح شد‬ ‫ایران‪ ،‬قطب صادرات خودرو در منطقه‬ ‫نیره دوخائی‪-‬گروه خ�ودرو‪ :‬نزدیک به ‪۳‬‬ ‫م��اه از تفاهم اولیه کش��ورهای ‪ ۵+۱‬با ایران‬ ‫در ل��وزان می گذرد و ه��ر ‪ 2‬طرف گفت وگو‪،‬‬ ‫در استانه رس��یدن به توافقی نهایی و پایانی‬ ‫هس��تند‪ .‬ماه هاست که صنایع ایران زیر فشار‬ ‫روانی تفاهم و نرسیدن به تفاهم قرار گرفته اند‬ ‫که در این بین‪ ،‬صنعت خودرو نیز از این فشار‬ ‫در امان نبوده است‪.‬‬ ‫لغ��و تحریم های اقتصادی‪ ،‬افق روش��نی را‬ ‫پی��ش روی صنعت خودرو ق��رار خواهد داد و‬ ‫دروازه های بس��یاری ک��ه تاکنون به روی این‬ ‫صنعت بس��ت ه ب��وده‪ ،‬خواهد گش��ود‪ .‬در این‬ ‫در گفت وگ��و با کارشناس��ان و‬ ‫بی��ن‬ ‫فعاالن صنعت خودرو‪ ،‬ش��رایط پس از تحریم‬ ‫خودروسازی را مورد بررسی قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقاب�ت در ب�ازار خ�ودرو پ�س از‬ ‫تحریم ها‬ ‫بای��د گفت یک��ی از این دروازه های بس��ته‬ ‫شده به روی خودروسازان در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫ورود خودروسازان و س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫است که در انتظارند به محض رفع تحریم ها‪،‬‬ ‫از اس��تعداد های بالقوه موج��ود در بازار ایران‬ ‫بهره ببرند‪ .‬در همین حال مش��اور خودرویی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعتقاد دارد‪ ،‬با‬ ‫به نتیجه رسیدن مذاکرات‪ ،‬ارتباط هایی میان‬ ‫خودروس��ازان کش��ور با خودروسازان جهانی‬ ‫برقرار و همکاری ها در این زمینه بهتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بیوک علیمرادلو در گفت وگو با‬ ‫درباره یکی دیگر از تاثیرات مثبت پس از لغو‬ ‫تحریم ها ب��ر صنعت خودرو‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫صورت رسیدن به توافقی مثبت‪ ،‬امکان جذب‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم به وسیله خودروسازان‬ ‫جهانی در کش��ور به وجود می ای��د که البته‬ ‫این س��رمایه گذاری عالوه بر شکل مستقیم‪،‬‬ ‫می تواند ب ه طور مشترک نیز انعقاد شود‪.‬‬ ‫ل حاض��ر تحریم ه��ا‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ا ‬ ‫هزینه های��ی را ب��ر صنع��ت خ��ودرو کش��ور‬ ‫تحمیل ک��رده که ب��ا رفع تحریم ه��ا و امکان‬ ‫لو انتقال‬ ‫اس��تفاده از سیس��تم بانکی برای نق ‬ ‫پول و‪ ...‬روی قیمت تمام شده محصوالت تاثیر‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬علیمرادلو با اش��اره به این‬ ‫ق انتخاب را‬ ‫نکته که مدت هاست تحریم ها ح ‬ ‫از صنایع کشور‪ ،‬فعاالن و مسئوالن این عرصه‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تحریم ها ح��ق انتخاب‬ ‫را از م��ا گرفت‪ ،‬به گون��ه ای که مجبور بودیم‬ ‫برای حفظ کارخانه ها هر شرکت خارجی که‬ ‫تمایل به همکاری داشته باشد را بپذیریم که‬ ‫با برطرف ش��دن ان‪ ،‬ح��ق انتخاب به صنایع‬ ‫کش��ور از جمل��ه صنع��ت خ��ودرو بازخواهد‬ ‫گش��ت و می توان براساس منافع ملی در این‬ ‫زمین��ه تصمیم گیری ک��رد‪ .‬رونق در صادرات‬ ‫خودروه��ای ایرانی یکی دیگ��ر از پیامدهای‬ ‫مثبت رفع تحریم های اقتصادی علیه کش��ور‬ ‫خواهد بود که در این شرایط گسترش دامنه‬ ‫ص��ادرات خودروهای داخلی و رقابتی ش��دن‬ ‫این محصوالت بدیهی به نظر می رسد‪ .‬مشاور‬ ‫خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این‬ ‫زمینه به ارائ��ه راهکار پرداخت و توضیح داد‪:‬‬ ‫با توجه با این موضوع که هدف گیری صنعت‬ ‫خودرو در س��ند چش��م انداز ب��رای صادرات‬ ‫باالست و شاید در ظرفیت های موجود‪ ،‬تامین‬ ‫ان امکان پذیر نباش��د‪ ،‬باید ب��ه دنبال جذب‬ ‫سرمایه گذاری خودروسازان و نشان (برند) های‬ ‫بنام باش��یم تا بتوانیم براس��اس ظرفیت های‬ ‫ایجاد ش��ده در کشور‪ ،‬ایران را به مرکز تولید‬ ‫خودرو ب��رای تامین نیاز منطقه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برخی خودروس��ازان بزرگ‬ ‫در حال بررس��ی ای��ن موضوع هس��تند و ما‬ ‫باید این خودروس��ازان را متقاعد کنیم برای‬ ‫تبدیل ایران به قط��ب صادرکننده خودرو در‬ ‫منطقه‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪ .‬اگر این موضوع‬ ‫عملی شود‪ ،‬عالوه بر اشتغالزایی‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫خوبی برای کش��ور به همراه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن خودروس��ازان بای��د خودرویی با‬ ‫نشان (برند) خود یا نشان (برند) مشترک وارد‬ ‫بازار کنند ک��ه بر نیاز بازارهای هدف منطبق‬ ‫باش��د‪ .‬در دوران تحریم‪ ،‬خودروسازان چینی‬ ‫س��هم بسزایی از بازار ایران را به دست اوردند‪.‬‬ ‫خودروس��ازانی که برچس��ب بی کیفیت روی‬ ‫محصوالت شان حک ش��ده و ایرانیان اعتماد‬ ‫زیادی به خودروهای انها ندارند و مدت هاست‬ ‫فرضیه انزوای خودروسازان چینی پس از لغو‬ ‫تحریم ها مطرح می ش��ود‪ .‬علیمرادلو معتقد‬ ‫است پس از رفع تحریم ها‪ ،‬بازار خودرو ایران‬ ‫رقابتی خواهد ش��د و اگر خودروسازان چینی‬ ‫ت��وان رقابت در این بازار را داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫باق��ی مان��ده و در غیراین صورت به حاش��یه‬ ‫خواهن��د رف��ت‪ .‬وی اظه��ار ک��رد‪ :‬از انجایی‬ ‫ک��ه با برطرف ش��دن تحریم ها ح��ق انتخاب‬ ‫به دس��ت می اوریم‪ ،‬برای خودروسازان چینی‬ ‫ش��رط هایی را درنظر خواهیم گرفت‪ .‬یکی از‬ ‫شرط ها این است که حداقل ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫محصوالت چینی که در داخل کشور به تولید‬ ‫می رس��د‪ ،‬صادر ش��ود‪ .‬بر این موضوع اصرار‬ ‫خواسته های مصرف کنندگان از خودروسازان‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬معاون کاال و خدم��ات انجمن ملی‬ ‫حمایت مصرف کنندگان با اشاره به این نکته که تمام‬ ‫خودروس��ازان عالقه مندند تا رضایت مشتریان خود‬ ‫را تامین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته شرایطی به وجود‬ ‫امد که این ش��رکت ها هرگونه ه��م تالش می کنند‪،‬‬ ‫ای��ن اتفاق عملی نمی ش��ود و این مس��ئله به دلیل‬ ‫شکل گیری تصویری نادرست از رفتارها و کنش های‬ ‫گذش��ته شرکت های خودروس��از در جامعه به وجود‬ ‫امده که بهتر است خودروسازان این ارتباط را دوباره‬ ‫بازیابی کنند‪.‬‬ ‫ی اف��زود‪ :‬در این میان نی��ز با ایجاد‬ ‫صادق بش��یر ‬ ‫اش��تی بین مصرف کنندگان و خودروس��ازان نیاز به‬ ‫متناسب سازی برای ذی نفعان احساس می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬انتظارات��ی ک��ه مش��تریان از‬ ‫خودروس��ازان دارند را در چند مورد می توان خالصه‬ ‫کرد‪ .‬نخس��تین انتظار‪ ،‬ایجاد ثب��ات در بازار خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ویی منطقی کردن قیم��ت با محصول‬ ‫ارائه ش��ده نی��ز یکی از خواس��ته های مش��تریان و‬ ‫مصرف کنندگان خودرو اس��ت که به نظر می رس��د‪،‬‬ ‫بهتر است خودروس��ازان به ان توجه ویژه ای داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بش��یری در ادامه افزود‪ :‬همچنی��ن انتظار می رود‬ ‫پرستیژ محصول داخلی حفظ شود‪ .‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره‬ ‫محصوالت داخلی به کاه��ش اقبال انها در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی منجر ش��ده که به نظر می رسد‪ ،‬در‬ ‫ابتدا باید بررسی کارشناسی و پس از‬ ‫ان اظهارنظر در این باره انجام می شد‪ .‬‬ ‫وی با تاکی��د بر لزوم بازیابی تصویر‬ ‫نادرست از صنعت خودرو بیان کرد‪ :‬از‬ ‫خودروسازان و متولیان بخش صنعتی‬ ‫انتظ��ار م��ی رود تا پرس��تیژ محصول‬ ‫ایران��ی حفظ ش��ود و اگ��ر در داخل‬ ‫به محص��والت خودروس��ازان افتخار‬ ‫ش��ده و اس��تفاده ش��ود‪ ،‬به طور حتم‬ ‫خودروسازان در صادرات نیز موفق خواهند بود‪.‬‬ ‫مع��اون کاال و خدم��ات انجم��ن مل��ی حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان ب��ه سامان بخش��ی و احیای وجهه‬ ‫محص��والت داخلی در برابر محصوالت چینی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خودروس��ازان باید از حضور محصوالت‬ ‫خ��ود در بازاره��ای داخلی دف��اع کنن��د و نگذارند‬ ‫محصوالت دیگر خودروسازان همچون چینی ها جای‬ ‫خودروهای ساخت انها را بگیرد‪.‬‬ ‫بش��یری همچنین به شناس��ایی دالی��ل بی اقبالی‬ ‫خودروهای داخلی و چاره اندیشی در این زمینه اشاره‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان خودرو دالیل کم اقبالی‬ ‫خودروه��ای داخلی را بررس��ی و پیمایش کنند و به‬ ‫س��مت تولید خودروهایی حرک��ت کنند که از منظر‬ ‫تنوع و کیفیت با خواسته مشتریان همسو باشد‪.‬‬ ‫وی ش��نیدن ص��دای مش��تری را خواس��ته دیگر‬ ‫مصرف کنن��دگان اع�لام کرد و گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫باید ش��نوندگان خوبی باشند و برای شنیدن صدای‬ ‫داریم که محصوالت خارجی با ساخت داخل‬ ‫ب��اال (اس��تفاده از قطعات تولی��دی در داخل‬ ‫کشور) به تولید برسند‪ ،‬زیرا ایجاد شغل برای‬ ‫قطعه سازان کشور مورد توجه است‪ .‬همچنین‬ ‫س��رمایه گذاری این ش��رکت ها بای��د به طور‬ ‫مس��تقیم باشد‪ .‬علیمرادلو بیان کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫با بهبود روابط‪ ،‬ما هم بتوانیم برنامه ای منظم‬ ‫براس��اس اهداف سند چشم انداز برای صنعت‬ ‫خ��ودرو پیش بینی کنی��م و این صنعت را در‬ ‫جایگاه واقعی خود بنش��انیم تا به عنوان یکی‬ ‫از قطب های محرک صنعت و اقتصاد کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرپذی�ری صنع�ت خ�ودرو از‬ ‫تحریم های بانکی‬ ‫اگرچ��ه در اذرم��اه ‪ ۱۳۹۲‬پ��س از «توافق‬ ‫هس��ته ای ژن��و» تحریم ه��ای امری��کا علیه‬ ‫خودروس��ازی ایران برداشته ش��د‪ ،‬اما برخی‬ ‫از معضالت خودروس��ازان کشور که ریشه در‬ ‫تحریم ها دارد‪ ،‬ادامه یافت‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫سیاس��تگذاری خودرو مشکل صنعت خودرو‬ ‫را تحریم ه��ای بانکی علیه کش��ور می داند و‬ ‫معتقد است‪ ،‬با لغو تحریم های صنعت خودرو‪،‬‬ ‫مشکالت این صنعت به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫ساس��ان قربان��ی در گفت وگ��و با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به این موضوع که همه صنایع کش��ور‬ ‫از اس��یب های روانی تحریم ها علیه ایران رنج‬ ‫می برند و با لغو تحریم ها از این فش��ار کاسته‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با رفع این فش��ارها‬ ‫جریان روان پول در کشور اتفاق خواهد افتاد؛‬ ‫مش��تریان مبادی متنوع پاسخگویی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بشیری با بیان اینکه مصرف کنندگان‬ ‫یکی از ذی نفعان جدی صنعت خودرو‬ ‫هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از ای��ن رو بهتر‬ ‫است خودروس��ازان با متناسب سازی‬ ‫محصوالت به خواس��ته های مشتریان‬ ‫توجه کنند‪.‬‬ ‫وی خواه��ان حض��ور نماین��ده‬ ‫انجم��ن ملی حمای��ت مصرف کنندگان در جلس��ات‬ ‫سیاس��تگذاری خودرو شد و تصریح کرد‪ :‬این انجمن‬ ‫درجامع��ه حض��وری فع��ال و ملم��وس دارد و نیاز‬ ‫مصرف کننده را رصد کرده و خواس��ته های مشتریان‬ ‫را می شناسد‪ .‬از این رو به نظر می رسد‪ ،‬بهتر است در‬ ‫جلسات این شورا نیز حضور داشته باشد تا این بخش‬ ‫را از نقطه نظرات مصرف کنندگان اگاه کند‪.‬‬ ‫مع��اون کاال و خدم��ات انجم��ن مل��ی حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان با اش��اره ب��ه اینکه خودروس��ازی‬ ‫پیش��ران صنایع دیگر است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این میان‬ ‫اگر صنعت قطعه س��ازی رش��د کند‪ ،‬دیگر صنایع نیز‬ ‫رشد خواهند کرد‪ .‬از این رو بهتر است در بخش هایی‬ ‫ک��ه از ان غاف��ل بودی��م‪ ،‬س��رمایه گذاری ک��رده و‬ ‫قطعه سازان کوچک را به مقیاس بزرگ تبدیل کنیم‬ ‫تا قطعه سازان کوچک به اَبرقطعه ساز تبدیل شوند تا‬ ‫عالوه بر تولی��د و مصرف داخلی‪ ،‬صادرات این بخش‬ ‫نیز رونق گیرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی سیس��تم بانکی کشور در‬ ‫تحریم به س��ر می برد و برای خرید مواداولیه‬ ‫ی��ا فن��اوری روز با مش��کل روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر همکاری های مش��ارکتی و‬ ‫س��رمایه گذاری ط��رف خارج��ی در ایران و‬ ‫ارتباط هایی که در صنعت خودرو دنیا معمول‬ ‫است‪ ،‬در کشور قفل شده و امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شاید رفع تحریم ها تاثیر انی روی‬ ‫صنعت خودرو نداش��ته باشد اما در دراز مدت‬ ‫می توانی��م به فک��ر تولید محص��ول با کمک‬ ‫کش��ورهای صاحب فناوری باشیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در حال حاضر به دلیل محدودیت ها مجبوریم‬ ‫با یک یا ‪ ۲‬کش��ور اس��یایی قرارداد بس��ته و‬ ‫همکاری کنیم و انها نی��ز محصول موردنظر‬ ‫خود را به ما تحمی��ل می کنند‪ ،‬بنابراین حق‬ ‫انتخاب بسیار کمی در صنعت خودرو داریم‪.‬‬ ‫لغ��و تحریم ه��ا و تعام��ل خودروس��ازان‬ ‫داخلی با خودروس��ازان مطرح جهان‪ ،‬انتقال‬ ‫دان��ش فنی و فن��اوری روز دنی��ا را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬به باور س��خنگوی ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خودرو‪ ،‬یکی از دستاوردهای‬ ‫عم��ده پ��س از رف��ع تحریم ه��ا که نی��از به‬ ‫مدت زمان بیش��تری دارد‪ ،‬تب��ادل فناوری و‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات به روز اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بهب��ود فرایند تولی��د و فراینده��ای موثرتر‬ ‫در بخ��ش کیفیت‪ ،‬توس��عه محص��ول‪ ،‬ارائه‬ ‫خودروهای جدید و مشارکت های بین المللی‬ ‫ف ش��دن تحریم ه��ا در ارتب��اط‬ ‫ب��ا برط��ر ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬بی ش��ک پس از‬ ‫گ��ذر از دوران تحریم‪ ،‬ش��رایط حساس��ی بر‬ ‫صنع��ت کش��ور حاک��م خواهد ش��د که در‬ ‫ص��ورت اتخاذ تصمیم ه��ای دوراندیش��انه و‬ ‫تیزهوش��انه‪ ،‬نتای��ج مثب��ت ان در صنع��ت‬ ‫خ��ودرو کش��ور قاب��ل مش��اهده خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫ایران خودرو دیزل ناوگان شرکت‬ ‫خلیج فارس را نوسازی می کند‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ :‬در‬ ‫راس��تای نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان حم��ل و نقل‬ ‫عمومی کشور‪ ،‬شرکت‬ ‫ایران خودرو دی��زل از‬ ‫انعق��اد ق��رارداد برای‬ ‫نوس��ازی و توس��عه‬ ‫ناوگان لجستیک شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫لو نقل‬ ‫در قراردادی که میان این ش��رکت و ش��رکت حم ‬ ‫بین المللی خلیج فارس بس��ته ش��د‪ ،‬مقرر شد‪ 200 ،‬دستگاه‬ ‫کامیون کشنده اکس��ور مجهز به اخرین استانداردهای روز‬ ‫دنیا به ناوگان این شرکت اضافه شود‪.‬‬ ‫غالمرض��ا رزازی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل در‬ ‫این جلسه که با حضور مرادخانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت حمل و‬ ‫نقل بین المللی خلیج فارس و همچنین کمالی‪ ،‬معاونت فنی‬ ‫این ش��رکت برگزار شد‪ ،‬با ابراز خشنودی از همکاری دوباره‬ ‫لو نقل بین المللی‬ ‫ش��رکت ایران خودرو دیزل با ش��رکت حم ‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬ابراز امی��دواری کرد این همکاری سرمنش��ا‬ ‫حرکتی موثر در نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت حمل ونق��ل خلیج ف��ارس در راس��تای ارتق��ای‬ ‫حمل ونق��ل کاالیی خود و ورود هرچه بهت��ر به بازار رقابتی‬ ‫خدمات پشتیبانی با محوریت حمل و نقل تجاری‪ ،‬به توسعه‬ ‫و نوسازی ناوگان خود اقدام کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 20‬میلیون ظرفیت‬ ‫خالی در تولید جهانی‬ ‫خودرو‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران‬ ‫در چند سال گذش��ته که صنعت خودرو کشور با‬ ‫تحریم روبه رو بوده است‪ ،‬شرکت های خودروسازی‬ ‫ب��رای توس��عه محص��ول خود‪ ،‬بیش��تر به س��مت‬ ‫ش��رکت های چین��ی گرایش پی��دا کرده اند که در‬ ‫ص��ورت لغو تحریم ها‪ ،‬توس��عه محصول در صنعت‬ ‫خودروس��ازی به طور صرف به وسیله چینی ها انجام‬ ‫نخواهد ش��د و بی ش��ک در کنار انها ش��رکت های‬ ‫اروپایی‪ ،‬ژاپن��ی‪ ،‬کره ای یا حت��ی امریکایی نیز در‬ ‫این بخش وارد می شوند‪ .‬شرکت های خودروسازی‬ ‫خارج��ی که تمای��ل به همکاری و س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ران دارند‪ ،‬پس از برطرف ش��دن تحریم وارد‬ ‫ی ک��ه بیش��ترین امتیاز را‬ ‫مناقصه ش��ده و ش��رکت ‬ ‫به دست اورد‪ ،‬برای بستن قراداد انتخاب می شود‪.‬‬ ‫شکل همکاری شرکت های خودروسازی خارجی‬ ‫در صنعت خودرو ایران با س��رمایه گذاری در داخل‬ ‫ای��ران انجام خواهد ش��د‪ ،‬ضمن اینک��ه خودرویی‬ ‫که قرار اس��ت مس��تقیم یا به صورت مش��ترک با‬ ‫شرکت خودروساز داخلی تولید شود‪ ،‬باید از شروع‬ ‫تولی��د ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد از قطعات داخلی اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این ‪ ،‬ش��رکت ها باید تسهیالتی را در نظر‬ ‫بگیرند ت��ا خودروه��ای تولیدی انه��ا در ایران به‬ ‫بازارهای هدف ش��ان صادر شود‪ .‬برای مثال با تولید‬ ‫خودرویی جدید از پژو (فرانس��ه) در ایران‪ ،‬اگر پژو‬ ‫ان محص��ول را به المان ص��ادر می کند‪ ،‬ایران هم‬ ‫بتوان��د بدون راه ان��دازی نمایندگی در المان همان‬ ‫محصول را به کش��ور المان ص��ادر کند‪ .‬هم چنین‬ ‫خودروه��ای تولیدی باید رقابتی ب��وده‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر قیمت مناسب و کیفیت مطلوب داشته باشند‪.‬‬ ‫در دنیا حدود ‪ ۲۰‬میلیون ظرفیت مازاد در حوزه‬ ‫تولید خ��ودرو وجود دارد‪ ،‬به عب��ارت دیگر اگر در‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۸۰‬میلیون دستگاه خودرو در جهان‬ ‫تولید شده باشد‪ ،‬ظرفیت تولید خودروسازان ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دس��تگاه خودرو اس��ت ک��ه از ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫دستگاه ان استفاده نکرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��ازان به دنب��ال بازارهای��ی برای‬ ‫ف��روش خودروه��ای خ��ود هس��تند‪ .‬در چنی��ن‬ ‫ش��رایطی که ظرفیت تولید یک میلیون دس��تگاه‬ ‫خودرو س��واری‪ ،‬در کشور وجود دارد‪ ،‬خودروسازان‬ ‫خارج��ی عالقه من��د به بهره گی��ری از ب��ازار ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر ب��رای تولی��د خ��ودروی ب��ه روزی ک��ه با‬ ‫س��رمایه گذاری خودروس��ازان خارجی در کش��ور‬ ‫ساخته می شود‪ ،‬قطعات ساخت داخل مورد استفاده‬ ‫قرار بگی��رد‪ ،‬از انجایی که این خودروس��ازان روی‬ ‫س��اخت قطعات نظارت خواهند داش��ت‪ ،‬بی تردید‬ ‫ت مطلوب تولید ش��ده و در‬ ‫قطع��ات داخلی باکیفی ‬ ‫صادرات قطعات نیز موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین م��ردم از خودروهای قدیمی موجود در‬ ‫کش��ور‪ ،‬خودروهایی که حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬س��ال از‬ ‫زمان تولید انها می گذرد‪ ،‬ناراضی هس��تند‪ .‬اگرچه‬ ‫خودروس��ازان پروژه های��ی را ب��رای بهبود کیفیت‬ ‫محص��والت خود عملی س��اخته اند‪ ،‬ام��ا از انجایی‬ ‫که نس��ل این خودروها قدیمی اس��ت‪ ،‬اجرای این‬ ‫پروژه ها تا حدودی اثربخشی خوبی داشته‪ ،‬ولی کار‬ ‫اساس��ی این است که نسل این خودروها باید تغییر‬ ‫کند‪ .‬بنابراین امید می رود با لغو تحریم ها در اینده‪،‬‬ ‫مردم شاهد تولید خودروهای جدید اروپایی‪ ،‬ژاپنی‪،‬‬ ‫ک��ره ای و حتی امریکایی به وس��یله خودروس��ازان‬ ‫داخلی باشند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫دستورالعمل واردات خودرو‬ ‫تغییری نکرده است‬ ‫ش�اتا‪ :‬تغیی��ری در دس��تورالعمل واردات خودرو‬ ‫سواری به وسیله وارد کنندگان انجام نشده است‪.‬‬ ‫مطابق با دس��تورالعمل ابالغ��ی‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫س��واری به وس��یله اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی‬ ‫فاقد نمایندگی رس��می‪ ،‬منوط به عق��د توافقنامه‬ ‫بی��ن اش��خاص یادش��ده و ش��رکت نمایندگ��ی‬ ‫رس��می خ��ودرو مورد نظ��ر ب��رای ارائ��ه خدمات‬ ‫دوره گارانت��ی و وارانت��ی (موض��وع تحقق اهداف‬ ‫قان��ون حمایت حق��وق مصرف کنن��دگان خودرو)‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابر این اعالم‪ ،‬نمایندگان غیررسمی واردکننده‬ ‫خودرو‪ ،‬به ش��رط اینکه ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫مناس��ب و قطعات یدکی خدمات گارانتی و وارانتی‬ ‫(تعه��د ضمانت‪ ،‬تامین قطعات و ارائه س��رویس )‪،‬‬ ‫همچنی��ن مش��خصات کیفی��ت خودروی��ی را که‬ ‫می خواهند وارد کنند‪ ،‬رعایت کنند‪ ،‬امکان واردات‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی قدرتمندترین خودروهای دیفرانسیل جلو‬ ‫اینجا جایی برای اسپرت ها و «هات هاچ بک» ها نیست‬ ‫گ�روه خودرو‪ :‬ش��اید با خ��ود فکر کنید فهرس��ت‬ ‫قدرتمندترین خودروهای دیفرانس��یل جلو پر اس��ت‬ ‫از «هات هاچ ب��ک » ه��ا و خودروه��ای ارزانقیم��ت با‬ ‫عملکرد ب��اال‪ ،‬ولی درحال حاضر‪ ،‬با اینکه مهندس��ان‬ ‫خودروس��ازی ها به خوب��ی از چالش های��ی ک��ه برای‬ ‫هندلین��گ این ن��وع خودروها وج��ود دارد‪ ،‬اگاهند‪،‬‬ ‫س��دان ها و کراس اورهای قدرتمندی در بازار می توان‬ ‫دید‪ .‬این خودروها با اینکه لزوما «اس��پرت» نیستند‪،‬‬ ‫ول��ی قدرتمندتری��ن مدل ه��ای دیفرانس��یل جلویی‬ ‫هس��تند که می توان امروزه خرید‪ .‬در ادامه‪ ،‬فهرس��ت‬ ‫این خودروها را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن ‪ MKX‬مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫«لینکلن» ‪ MKX‬در نمایشگاه دیترویت سال جاری‬ ‫میالدی رونمایی ش��د‪ ،‬ولی هنوز از تاریخ دقیق عرضه‬ ‫این م��دل قدرتمند «لینکلن» به بازار اطالع کافی در‬ ‫دس��ت نیست‪ .‬در این مدل از یک موتور ‪ 2‬توربوشارژر‬ ‫‪ ۷/۲‬لیتری اکوبوس��ت ‪ V6‬با قدرت ‪ ۳۳۵‬اس��ب بخار‬ ‫و گش��تاور ‪ ۵۱۵‬نیوتن مت��ر در کن��ار یک سیس��تم‬ ‫دیفرانسیل جلو استفاده شده است‪ .‬فورد از این موتور‬ ‫در دو م��دل «ِاج» ک��راس اور و ‪ ۱۵۰F‬پی��کاپ جدید‬ ‫اس��تفاده می کند‪ ،‬ولی لینکلن می خواه��د با افزودن‬ ‫خروجی موتور در ‪ MKX‬تفاوت خود را نش��ان دهد‪.‬‬ ‫قدرت این کراس اور لوکس نسبت به ‪ ۱۵۰F‬به اندازه‬ ‫‪ ۱۰‬اسب بخار و نس��بت به فورد « ِاج»‪ ۲۰ ،‬اسب بخار‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد « ِاج» مدل ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ب��ا اینکه فورد « ِاج» ‪ ۲۰۱۵‬نس��بت به مدل هم خانواده‬ ‫لوکس خود‪ ،‬قدرت کمتری دارد‪ ،‬ولی نمی توان چندان به‬ ‫موتور ‪ ۷/۲‬لیتری ‪ 2‬توربوش��ارژر ‪ V6‬خرده گرفت‪ .‬قدرت‬ ‫‪ ۳۱۵‬اسب بخار و گشتاور حداکثر ‪ ۴۷۴‬نیوتن متری در این‬ ‫مدل‪ ،‬به مراتب قدرتمندتر از فورد موس��تانگ دیفرانسیل‬ ‫عقب با موتور جدید اکوبوست ‪4‬سیلندر است که این همه‬ ‫توج��ه را به خود جلب کرده اس��ت‪ .‬البته ب��ا اینکه هنوز‬ ‫نس��خه دیفرانس��یل جلوی فورد « ِاج» ازمایش نشده‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسید «اج» اسپرت با گزینه دیفرانسیل تمام چرخ‬ ‫متح��رک برای موت��ور توربو قدرتمند ‪ V6‬خود‪ ،‬ش��رایط‬ ‫بهتری برای زندگی روزمره داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکورا ‪ RLX‬مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫بزرگتری��ن س��دان «اک��ورا» یک��ی از تنه��ا مدل های‬ ‫د یفر ا نس��یل‬ ‫جلویی اس��ت‬ ‫که در کالس��ی‬ ‫ک��ه به وس��یله‬ ‫س��دان های لوک��س‬ ‫دیفرانس��یل عق��ب «ب ام و»‪،‬‬ ‫«مرس��دس بنز»‪« ،‬ائودی» و دیگران احاطه ش��ده‪ ،‬رقابت‬ ‫می کند‪ .‬موت��ور ‪ ۵/۳‬لیتری ‪ V 6‬در ای��ن مدل قدرتی به‬ ‫اندازه ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخار تولید می کند و گشتاور حداکثری‬ ‫به اندازه ‪ ۳۶۹‬نیوتن مت��ر دارد که ان را به چرخ های جلو‬ ‫منتقل می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تبدیل به قدرتمندترین محصول‬ ‫«هون��د ا اکورا» پس از «اکورا» ‪ NSX‬مدل ‪ ۲۰۱۶‬ش��ده‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد مشتریان خودروهای لوکس چندان‪،‬‬ ‫از امکاناتی ک��ه ‪ RLX‬در اختیار انها قرار می دهد‪ ،‬راضی‬ ‫نبوده باش��ند؛ چراکه از ابتدای سال ‪۲۰۱۵‬م تاکنون تنها‬ ‫‪ ۷۳۷‬دستگاه از این خودرو به خانه مشتریان رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪ SRX‬مدل ‪۲۰۱۵‬‬ ‫«کادیالک» ‪ SRX‬با وجود س��ن و سالی که از ان‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬ف��روش خوبی دارد و به طور اس��تاندارد‬ ‫از موت��ور نام اش��نای «جنرال موت��ورز»‪،‬‬ ‫یعنی ‪ ۶/۳‬لیتری انژکتور مس��تقیم‬ ‫‪ V 6‬استفاده می کند‪ .‬این موتور‬ ‫قدرتی به میزان ‪ ۳۰۸‬اسب بخار‬ ‫و گش��تاوری ب��ه ان��دازه ‪۳۵۹‬‬ ‫نیوتن متر ب��ه همراه دارد‪ .‬البته‬ ‫ش��اید برای کراس اور لوکس��ی‬ ‫مانن��د ‪ ،SRX‬دیفرانس��یل‬ ‫تمام چرخ متحرک انطباق بیشتری‬ ‫ب��ا‬ ‫ش��رایط‬ ‫داش��ته باش��د و مدل‬ ‫دیفرانس��یل جلو بیش��تر برای کسانی‬ ‫مناس��ب اس��ت که در اب وهوای معتدل زندگی‬ ‫می کنن��د‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬نام ‪ SRX‬ب��ه زودی از‬ ‫دنیای اتومبیل حذف می ش��ود و در سیستم جدید‬ ‫نام گ��ذاری محصوالت کادیالک‪ ،‬نس��خه جدید این‬ ‫کراس اور با نام ‪ XT۵‬شناخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�ورولت ایمپاال‪ ،‬کادیلاک ‪ XTS‬و بیوک‬ ‫الکراس مدل ‪۲۰۱۵‬‬ ‫«جنرال موت��ورز» تاریخی طوالنی از س��دان های‬ ‫ب��زرگ و دیفرانس��یل جلو دارد و تا ب��ه امروز نیز از‬ ‫ای��ن روند فاصله نگرفته اس��ت‪ .‬این ‪ 3‬مدل س��دان‬ ‫از کادیالک‪ ،‬ش��ورولت و بیوک‪ ،‬از پلتفرم مش��ترک‬ ‫«اپسیلون» ‪ II‬و موتور ‪ ۶/۳‬لیتری ‪ V6‬با قدرت ‪۳۰۵‬‬ ‫اسب بخار و گشتاور ‪ ۳۵۸‬نیوتن متر استفاده می کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬شورولت «ایمپاال» ارزان ترین مدل در‬ ‫این گروه است‪ ،‬در حالی که بیوک «الکراس» از این‬ ‫لحاظ در رده دوم است و کادیالک ‪ XTS‬نیز جایگاه‬ ‫ان خود کرده اس��ت‪ .‬جالب است بدانید‬ ‫لوکس را از ِ‬ ‫‪ XTS‬اخرین س��دان بازمانده با دیفرانسیل جلو در‬ ‫خط تولید کادیالک است‪ .‬کادیالک به عنوان سرامد‬ ‫نش��ان (برند)های لوک��س امریکای��ی‪ ،‬همچنان در‬ ‫تعقیب همتایان ژرمن خود اس��ت و بر این اس��اس‪،‬‬ ‫مدل هایی مانند ‪ ATS، CTS‬و ‪ CT۶‬سدان جدید‬ ‫همگی از ساختار دیفرانسیل عقب استفاده می کنند‬ ‫تا هندلینگ و تعادل مناسب تری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪ T۶ XC۶۰‬درایو‪-‬ای مدل ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ول��وو ‪ S۶۰‬س��دان و ‪ XC۶۰‬ک��راس اور تنه��ا‬ ‫خودروهای ‪4‬سیلندر موجود در این فهرست هستند‬ ‫که این موضوع ناشی از تنظیمات عجیب و غریب در‬ ‫پیش��رانه ‪ T۶‬درایو‪-‬ای در انهاست‪ .‬موتور ‪ ۲‬لیتری‬ ‫‪4‬س��یلندر هم از توربوش��ارژر و هم از سوپرشارژر با‬ ‫ق��درت ‪ ۳۰۲‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ ۴۰۰‬نیوتن متر‬ ‫استفاده می کند تا در دور موتورهای مختلف واکنش‬ ‫بهت��ری داش��ته باش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مصرف س��وخت‬ ‫فوق العاده برای خودرو ایجاد می ش��ود و حتی مدل‬ ‫‪ S۶۰‬در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در جاده ‪ ۷۲/۶‬لیتر مصرف‬ ‫می کند؛ مصرف سوختی که به میزان قابل توجهی از‬ ‫دیگر خودروهای موجود در این فهرست کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت «ایکوناکس» و جی ام سی «تراین»‬ ‫مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫تجدیدنظ��ر در طراح��ی م��دل ‪ ،۲۰۱۶‬منج��ر به‬ ‫تغییرات ظاهری گس��ترده ای در دوقلوهای شورولت‬ ‫«ایکوناکس» و جی ام سی «تراین» شده است‪ ،‬با این‬ ‫حال‪ ،‬پیش��رانه این کراس اورها هیچ تغییری نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدل ها موتور استاندارد ‪ ۴/۲‬لیتری با‬ ‫‪4‬سیلندر قدرتی تنها به اندازه ‪ ۱۸۲‬اسب بخار تولید‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که با استفاده از اپشن‬ ‫‪ ۶/۳‬لیت��ری ‪ V6‬قدرتی به اندازه ‪ ۳۰۱‬اس��ب بخار و‬ ‫گش��تاوری برابر ‪ ۳۶۷‬نیوتن متر را در اختیار داشت‪.‬‬ ‫با اینکه گزینه دیفرانسیل تمام چرخ متحرک نیز در‬ ‫دسترس قرار دارد‪ ،‬ولی امکان استفاده از دیفرانسیل‬ ‫جلو برای یک «ایکوناکس» ‪ ۳۰۱‬اسب بخار یا «تراین»‬ ‫‪ V6‬وج��ود دارد‪ .‬نکته جالب درباره این مدل ها این‬ ‫است که قدرت بیشتری نسبت به شورولت «کامارو»‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ب��ا موتور توربو و دیفرانس��یل عقب دارند‪ .‬به‬ ‫لطف ای��ن قدرت بیش��تر‪« ،‬جنرال موتورز» س��قف‬ ‫یدک کشی را برای «ایکوناکس» و «تراین» با موتور‬ ‫‪ V 6‬به اندازه ‪ ۱۵۸۷‬کیلوگرم اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان ماکسیما مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫نیس��ان از س��ال ‪۱۹۸۷‬م‪ ،‬از ماکس��یما به عن��وان‬ ‫«خ��ودرو اس��پرت ‪ 4‬در» یاد می کن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫مش��کل اس��ت بتوان برای یک س��دان دیفرانسیل‬ ‫جلو با سیس��تم انتقال قدرت متغیر پیوسته‪ ،‬عنوان‬ ‫«اس��پرت» را به کار برد‪ ،‬ولی در عی��ن حال‪ ،‬موتور‬ ‫‪ ۵/۳‬لیتری ‪ V6‬با قدرت ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار و گشتاور‬ ‫‪ ۳۵۴‬نیوتن مترقدرت بس��یار زی��ادی را در این مدل‬ ‫در اختی��ار ق��رار می دهد‪ .‬م��دل ‪ ۲۰۱۶‬از نیس��ان‬ ‫ماکس��یما که در نمایشگاه اتومبیل نیویورک ‪۲۰۱۶‬‬ ‫به نمایش گذاش��ته شده‪ ،‬یک نس��خه کامال جدید‬ ‫از مدل قدیمی نیس��ان اس��ت که نخس��تین بار در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۱‬میالدی در بازار امریکا قدم گذاش��ت‪.‬‬ ‫باالتری��ن س��طح از ماکس��یمای جدی��د‪ ،‬تریم ‪SR‬‬ ‫اس��ت ک��ه از تیونین��گ اس��پرت سیس��تم تعلیق‪،‬‬ ‫تایرهای ‪ ۴۰R۱۹/۲۴۵‬ب��ر چرخ های منحصربه فرد‬ ‫‪ ۱۹‬اینچ��ی بهره می برد‪ .‬تم��ام قدرت این خودرو به‬ ‫چرخ های جل��و منتقل می ش��ود و در یک ازمایش‬ ‫داخلی کمپانی نیس��ان‪ ،‬ماکس��یما ‪ SR‬مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫در پیس��ت «باتن ویلو» س��ریع تر از «ب ام و» ‪،۳۲۸i‬‬ ‫اکورا ‪ TLX‬و ائودی ‪« ۲.۰T A۴‬کواترو» نشان داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خودروهایی از جنس کربن‬ ‫گ��روه خ��ودرو‪ :‬هنگام��ی که ش��رکت خودروس��ازی پورش��ه در‬ ‫اش��توتگارت المان تصمیم گرفت خودرو اس��پرت فوق سبک خود‬ ‫را عرضه کن��د‪ ،‬از تجربه به کارگیری کامپوزیت های الیاف کربن در‬ ‫خودروهای مس��ابقه ای همچون جی تی ‪ 1‬و «المانس» بهره فراوانی‬ ‫برد ت��ا بتواند این فناوری را با فرایند تولید خودروهای ش��هری در‬ ‫هم امیزد‪ .‬نتیجه این عمل‪ ،‬خودرو پورش��ه «کاررا» جی تی اس��ت‪،‬‬ ‫خودرویی ‪ ۲‬نفره با موتور نیمه قوی و س��قف ‪2‬تکه تاشو که قدرت‪،‬‬ ‫سرعت و احساس خودروهای مسابقه را تداعی می کند‪.‬‬ ‫پش��ت اتاق سرنش��ین ای��ن خودرو موت��ور ‪ ۵/۷‬لیت��ری ‪ V10‬و‬ ‫گیربکس دس��تی ‪ ۶‬س��رعته قرار دارد که قادر اس��ت «کاررا» را در‬ ‫عرض ‪ ۹/۹‬ثانیه از س��رعت صفر به سرعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫برس��اند‪ .‬هدف از طراحی این خودرو‪ ،‬دستیابی به دینامیک جاده ای‬ ‫بهینه بوده که طبق تعریف پورشه عبارت است از «بیشترین میزان‬ ‫کاهش وزن‪ ،‬پایین ترین حد ممکن مرکز ثقل و حداکثر استحکام»‪.‬‬ ‫این س��ازنده خودرو برای رس��یدن به این اهداف‪ ،‬به مواد س��بک‬ ‫و به وی��ژه الیاف کربن روی اورده اس��ت‪ .‬کربن نه تنه��ا برای تامین‬ ‫اس��تحکام و س��فتی و کاه��ش وزن‪ ،‬بلک��ه همچنین ب��رای ظاهر‬ ‫مناس��ب اش به کار گرفته می شود‪ .‬شاسی‪ ،‬درها‪ ،‬رکاب‪ ،‬میل فرمان‪،‬‬ ‫در صندوق بار‪ ،‬درپوش قس��مت موتور‪ ،‬س��ینی زیر خودرو‪ ،‬کنسول‬ ‫وس��ط و صندلی های این خ��ودرو همه از کامپوزیت «اپوکس��ی _‬ ‫کربن» (با کمی ارامید) س��اخته می ش��وند که این امر در مقایس��ه‬ ‫با م��واد معمولی حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش وزن ب��ه همراه دارد‪ .‬این‬ ‫خودرو به تعداد محدودی تولید ش��ده و ب��ه عنوان طرحی که تنها‬ ‫یک بار اجرا می شود‪ ،‬جانشینی نخواهد داشت‪ .‬تولید «کاررا» سکوی‬ ‫پرش��ی برای پورش��ه خواهد بود تا بتواند طرح های خودرویی اینده‬ ‫خود را تکمیل کند‪.‬‬ ‫سرنش��ین مناس��ب باشد و سفتی قطعه فدا نش��ود‪ ،‬چندین الیه به‬ ‫س��تون های جلو و عقب بدنه اضافه شده است‪ .‬برای افزایش ایمنی‪،‬‬ ‫هنگام قالب گیری سازه ستون جلویی خودرو یک لوله فوالدی درون‬ ‫بدنه قرار داده شده است‪.‬‬ ‫گام اساس��ی تکام��ل این خودرو‪ ،‬طراحی شاس��ی منحصر به فرد‬ ‫ان اس��ت‪« .‬کاررا» نخس��تین خودرویی است که از شاسی یکپارچه‬ ‫الی��اف کربنی بهره می برد‪« .‬مایکل هوش��لر» مدیر پ��روژه «کاررا»‬ ‫می گوید‪ :‬این شاسی یکپارچه با محفظه موتور که در فرهنگ واژگان‬ ‫خودروهای مس��ابقه‪ ،‬شاسی ‪ rolling‬نامیده می شود‪ ،‬ستون فقرات‬ ‫خودرو محس��وب می شود‪ .‬این س��ازه تمام بارهای سازه ای از جمله‬ ‫باره��ای چرخ ها‪ ،‬بارهای ناش��ی از تصادف��ات و همچنین وزن تمام‬ ‫اجزای داخلی و خارجی را تحمل می کند‪.‬‬ ‫این شاس��ی‪ ،‬س��ازه ای س��اندویچی از الیاف کرب��ن بافته با مغزی‬ ‫النه زنب��وری از جنس کاغذ «ارامیدی نامکس» اس��ت که ضخامت‬ ‫بدنه و جهت الیاف در ان با توجه به شرایط بارگذاری تغییر می کند‪.‬‬ ‫به طور کلی در س��اخت این خودرو حدود ‪۱۰۰۰‬قطعه پیش اغش��ته‬ ‫به کار گرفته می ش��ود‪ .‬سفتی «کاررا» به عنوان یک خودرو روباز که‬ ‫س��قف ان هیچ عنصر سازه ای ندارد‪ ،‬بس��یار به ارایش های قطعات‬ ‫داخلی بس��تگی دارد‪ ،‬هر چه جای در کوچک تر باشد ‪ ،‬بدنه سفت تر‬ ‫اس��ت‪ .‬در هر حال برای حفظ ابعاد رکاب (بخش��ی از شاسی که از‬ ‫‪ 2‬طرف زیر در قرار دارد) به گونه ای که از نظر راحتی و دسترس��ی‬ ‫یک��ی از نکته های مهم در طراحی خودروهای مس��ابقه‪ ،‬نیروهای‬ ‫ایرودینامیکی «برا» و «پس��ا» اس��ت‪ .‬در س��رعت ‪ ۳۳۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت «کاررا»‪ ،‬نیروه��ای ایرودینامیکی «ب��را» می توانند به طور‬ ‫قابل توجه��ی پایداری خ��ودرو را کاهش دهند‪ .‬ب��رای فراهم کردن‬ ‫نی��روی رو به پایین کافی بدون اثر منفی بر ضریب کش��ش خودرو‪،‬‬ ‫«پورشه» بر پایه سال ها تجربه خود‪ ،‬یک سینی از جنس کامپوزیت‬ ‫الی��اف کربن برای زیر خودرو طراح��ی و با ازمایش در تونل باد‪ ،‬ان‬ ‫را بهینه کرده اس��ت‪ .‬این سینی به شاس��ی‪ ،‬محفظه موتور و‪ ...‬پیچ‬ ‫می ش��ود و دارای پخش کنن��ده هوا‪ ،‬کانال تهوی��ه و باله های هوایی‬ ‫است‪ .‬این مجموعه (شامل س��ینی زیر خودرو‪ ،‬لوله های هوایی و‪)...‬‬ ‫به گونه ای طراحی شده که نه فقط نیروی قوی رو به پایین (‪۴۰۰۰‬‬ ‫نیوتن) را تضمین می کند‪ ،‬بلکه این نیرو را به نس��بت‪ ۷۰‬به ‪۳۰‬بین‬ ‫محور های جلو و عقب توزیع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ستون فقرات «اپوکسی ‪ -‬کربنی»‬ ‫‹ ‹ایرودینامیک‬ ‫‹ ‹درون و برون خودرو‬ ‫به استثنای سپر جلو و عقب و تعدادی قطعات کوچک دیگر‪ ،‬تمام‬ ‫صفحات بیرونی بدنه از جمله درها‪ ،‬در صندوق بار‪ ،‬درپوش قس��مت‬ ‫موتور و س��قف ‪ 2‬تکه «کاررا» از الیاف کربن ساخته می شود‪ .‬درها‪،‬‬ ‫درپوش قسمت موتور و در صندوق بار‪ ،‬سازه های ساندویچی هستند‬ ‫ولی بیش��تر صفحات دیگر بدنه‪ ،‬چند الیه هایی یکپارچه با ضخامت‬ ‫‪ ۱/۲‬میلیمتری هستند‪.‬‬ ‫درون «کاررا» ع�لاوه بر س��بکی‪ ،‬از زیبایی الی��اف کربن نیز بهره‬ ‫می برد‪ .‬اتاق موتور که حداقل برای «پورشه» به اندازه داخل خودرو‬ ‫مهم است‪ ،‬با یک الیه مشبک شفاف از جنس کامپوزیت الیاف کربن‬ ‫بافته پوش��انده می ش��ود‪ .‬در اتاق خودرو نیز کنسول از الیاف کربن‬ ‫س��اخته شده است ولی با منیزیم پوشش داده شده‪ ،‬اجزای سازه ای‬ ‫صندلی ها نیز از جنس کامپوزیت کربنی است‪ .‬نه فقط در صندلی ها‬ ‫بلکه در روکش در و داشبورد‪ ،‬برای جلوگیری از خرد شدن صفحات‬ ‫و پخش شدن انها هنگام تصادف‪ ،‬از الیه های «کوالر» (الیاف ارامید)‬ ‫بین الیه های الیاف کربن بافته استفاده شده است‪ .‬این صندلی ها تنها‬ ‫نصف صندلی های اس��تاندارد «پورشه» و ‪۱۰/۳‬کیلوگرم وزن دارند‪.‬‬ ‫برای دستیابی به حجم تولید ‪ ۳‬خودرو در روز‪ ،‬قطعات خودرو بسته‬ ‫به نوع قطعه در ‪ ۶‬تا ‪ ۶۰‬قالب ساخته می شوند‪.‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ارز ارزان در راه است‬ ‫بانک های خصوصی گوی رقابت را از دولتی ها ربودند‬ ‫افزایش حجم و ارزش معامالت در بورس کاال‬ ‫‪13‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫سامانه اموال دستگاه های‬ ‫اجرایی راه اندازی شد‬ ‫درگفت وگو با کارشناسان اقتصادی بررسی کرد‬ ‫باید و نبایدهای پساتحریم‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بیانیه مشترک ایران و‬ ‫گ�روه ‪ 5+1‬در فروردین ‪ 94‬مبنی ب�ر لغو تحریم ها و‬ ‫موکول شدن اعالم نتیجه نهایی ان تا تیرماه‪ ،‬شمارش‬ ‫معکوس�ی را به صدا دراورده اس�ت‪ .‬از این رو محافل‬ ‫اقتص�ادی در جس�ت وجوی تح�والت اینده اقتص�اد ایران در‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقدند مدیریت‬ ‫دوران پساتحریم مهم ترین اولویت برای‬ ‫گذر این دوران به ش��مار می رود‪ ،‬چراکه‬ ‫س��وءمدیریت در ای��ن زمین��ه می تواند‬ ‫فرصت ها را به تهدیدها مبدل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا کنت�رل نقدینگ�ی دوران‬ ‫پساتحریم را کنترل کنیم‬ ‫در این رابطه محمدحس��ن اعتضادی‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورت برداش��ته ش��دن‬ ‫تحریم ها و ب��ا ورود ‪100‬میلیارد دالر به‬ ‫داخل کشور در صورت مدیریت نداشتن‬ ‫برای ان ممکن اس��ت با یک تورم دوباره‬ ‫روبه رو ش��ویم‪ .‬اعتضادی با اشاره به این‬ ‫موضوع که مهم تری��ن اولویت در دوران‬ ‫پس��اتحریم بای��د کنت��رل نقدینگی در‬ ‫جامعه باش��د‪ ،‬گفت ‪ :‬باید نقدینگی را به‬ ‫س��مت تولید س��وق داد تا بتوان از تورم‬ ‫پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اولویت بعدی در دورانی‬ ‫که رفع تحری��م ش��ده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولویت مهم دیگر در پس��ا تحریم جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی است که از‬ ‫این طری��ق می توان اش��تغال را افزایش‬ ‫داد و صنای��ع را ب��ه روز و نوین کرد‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی عملکرد سیستم های‬ ‫بانکی و موسسه های مختلف مالی در این‬ ‫دوران را هم برش��مرد و یاداور شد‪ :‬باید‬ ‫موسسه های مالی در جهت افزایش تولید‬ ‫گام بردارند و تنها به فکر سوددهی خود‬ ‫نباشند‪ .‬اعتضادی در پایان انضباط مالی‬ ‫و نظارت بر نهادها و سازمان های مختلف‬ ‫را نیز برای ساماندهی به اقتصاد ضروری‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬باید با نظارت بیش��تر‬ ‫جلوی فساد اقتصادی را گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تروی�ج تولی�د و ص�ادرات در‬ ‫پساتحریم‬ ‫در همین حال در این باره ابوذر ندیمی‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اظهار‬ ‫اس�لامی نیز در گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬با رفع تحریم ها یک روزه نمی توان‬ ‫انتظار معجزه در اقتصاد ایران را داش��ت‪.‬‬ ‫دوران «پس�اتحریم» هستند تا مشخص ش�ود چه بخش هایی‬ ‫مهم تری�ن تاثیر را از لغو تحریم ها خواهند گرفت و اثار از میان‬ ‫رفتن محدودیت های بانکی و نفتی در چه زمانی و با چه شدتی‬ ‫در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد‪.‬‬ ‫در چنی�ن ش�رایطی یک�ی از ملزوم�ات ای�ن دوران‪ ،‬اتخ�اذ‬ ‫بهبود اقتصادی و رشد ان نیازمند زمان‬ ‫و ش��رایط مناسب اس��ت‪ .‬بنابراین برای‬ ‫فضای پس از تحری��م باید به چند نکته‬ ‫توجه داش��ته باش��یم که در ابتدا تحریم‬ ‫چ��ه زمانی خاتم��ه می یاب��د دوم اینکه‬ ‫چه دورانی دارد و با چه ش��روطی پایان‬ ‫می یاب��د‪ .‬ندیمی ادام��ه داد‪ :‬تاثیرگذاری‬ ‫رفع تحریم ها در کوتاه مدت‪ ،‬بازخوردهای‬ ‫سیاس��ی به دنبال خواهد داش��ت اما در‬ ‫میان م��دت می توان��د ب��ه درامدزایی و‬ ‫س��رمایه گذاری بینجامد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫این موضوع ک��ه با لغو و رف��ع تحریم ها‬ ‫بسیاری از کشورها که متاثر از غرب با ما‬ ‫در ارتباط نبوده ان��د‪ ،‬از این پس خواهان‬ ‫ارتباط و سرمایه گذاری در ایران خواهند‬ ‫محمد حسن اعتضادی‪:‬‬ ‫اولویت مهم دیگر‬ ‫در پسا تحریم جذب‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی است که از این‬ ‫طریق می توان اشتغال‬ ‫را افزایش داد و صنایع را‬ ‫به روز و نوین کرد‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای ج��ذب این کش��ور و‬ ‫سرمایه گذاری انها در ایران باید مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی دقیقی انج��ام داد‪ .‬ندیمی‬ ‫ای��ن دوران را مس��تلزم مدیریت صحیح‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬در پسا تحریم‬ ‫باید از افزایش واردات بی رویه به کش��ور‬ ‫پیشگیری کرد‪ .‬در زمینه کاهش واردات‬ ‫نیز باید دو اولویت مهم را در نظر گرفت؛‬ ‫نخست اولویت صادرات بر واردات و دوم‬ ‫انتخاب گزینشی بر ورود کاالهای وارداتی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬از انجا که واردات کاالهای‬ ‫مصرف��ی تباه کنن��ده اقتص��اد به ش��مار‬ ‫می رون��د‪ ،‬از این رو باید ت��ا حد ممکن از‬ ‫ورود انها به داخل کشور ممانعت به عمل‬ ‫اورد و کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای‬ ‫بای��د در اولوی��ت واردات ق��رار گیرن��د‪،‬‬ ‫کاالهایی که می توانند به سرمایه گذاری‬ ‫و حفظ اشتغال کمک کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اش��اره به اینکه‬ ‫فضای جامعه پس از تحریم ها تا حدودی‬ ‫مثبت خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در وهله‬ ‫اول پس از تحریم فض��ای روانی جامعه‬ ‫مدیریت خواهد ش��د و به س��مت مثبت‬ ‫ش��دن حرکت خواهد ک��رد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫کشورهایی که مرعوب یا تحت تاثیر غرب‬ ‫هستند ازادی عمل بیشتری برای ارتباط‬ ‫ب��ا ایران پی��دا خواهند ک��رد و در نهایت‬ ‫بخش عم��ده ای از کااله��ای مرب��وط به‬ ‫حوزه صنایع و م��واد اولیه تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ندیمی لغو تحریم ه��ا را در هر صورت‬ ‫ب��رای اقتص��اد ای��ران مفید دانس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته مفی��د بودن این‬ ‫دوران به شرط ان است که به هیچ وجه‬ ‫دچار شتابزدگی نش��ده و با تدبیر عمل‬ ‫کرده و با مدیریت راهبردی بتوان ان را‬ ‫تبدیل به یک فرصت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت سرمایه ها اولویت دوران‬ ‫پساتحریم‬ ‫در این باره بهرام ش��هریاری‪ ،‬کارشناس‬ ‫با‬ ‫اقتصادی نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫اش��اره به اثار ورود س��رمایه ها در دوران‬ ‫پ��س از تحریم گفت‪ :‬اگر م��ا محورهای‬ ‫توس��عه اقتصادی را تثبیت نکرده باشیم‬ ‫و هر س��رمایه گذاری با هر موجی‪ ،‬بدون‬ ‫برنام��ه و مطالعه وارد بخش های مختلف‬ ‫شود‪ ،‬ممکن است سبب تجمیع سرمایه‬ ‫در یک بخش شده و رش��د اقتصادی را‬ ‫نامت��وازن کن��د‪ ،‬در این ص��ورت نه تنها‬ ‫شاهد جهش اقتصادی در کشور نخواهیم‬ ‫ب��ود‪ ،‬بلکه ممکن اس��ت ب��ا بحران های‬ ‫اقتصادی جدید نیز روبه رو شویم‪.‬‬ ‫ش��هریاری در ادامه با اشاره به راه های‬ ‫پیش��گیری از مش��کالت احتمال��ی‬ ‫پیش ام��ده در اقتص��اد کش��ور گف��ت‪:‬‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور‬ ‫ک��ه در دولت قب��ل منحل ش��ده بود و‬ ‫خوش��بختانه در دول��ت یازده��م دوباره‬ ‫احیا ش��ده است‪ ،‬از یک سو باید با تدوین‬ ‫برنامه های توسعه اقتصادی کشور در این‬ ‫زمینه راهگش��ا باش��د و زیرساخت های‬ ‫الزم برای رس��یدن به برنامه های توسعه‬ ‫را فراهم کند و از سوی دیگر سرمایه های‬ ‫موجود را به درس��تی به بخش های مورد‬ ‫نظر هدایت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه ب��ه موضوع تولید داخلی‬ ‫اش��اره کرد و یاداور ش��د‪ :‬بحث تولید و‬ ‫ساخت داخلی و موضوع کیفیت تولیدات‬ ‫داخل��ی در این زمین��ه می توان��د موثر‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن موض��وع که‬ ‫برنامه ریزی و هدایت سرمایه ها در دوران‬ ‫پس��اتحریم از اهمیت خاص��ی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این گونه نیست‬ ‫که هر کس��ی با ظن خود وارد سیس��تم‬ ‫اقتصادی کش��ور ش��ود‪ ،‬در ای��ن صورت‬ ‫ممکن اس��ت ورود پول و س��رمایه برای‬ ‫اقتصاد کش��ور ایجاد بحران کند‪ ،‬چراکه‬ ‫نقدینگی سبب تورم خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به‬ ‫اینکه در ای��ن دوران بی��ش از هر زمان‬ ‫سیاس�ت های مناسبی است که دستیابی به یک اقتصاد متوازن‬ ‫را برای کش�ور ممکن کند‪ ،‬سیاس�ت هایی که از یک سو بتواند‬ ‫اقتصاد کش�ور را از وابس�تگی به نفت برهاند و از س�وی دیگر‬ ‫نیز زمینه های گردش س�رمایه‪ ،‬افزایش تولید و اش�تغال پایدار‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫دیگ��ری باید افزایش تولی��د مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مقطع‬ ‫زمان��ی می توان��د بهتری��ن دوران برای‬ ‫رهایی اقتصاد کشور از نفتی بودن باشد؛‬ ‫فرصتی ک��ه به راحتی می توان��د اقتصاد‬ ‫کشور را به سمت غیرنفتی شدن حرکت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫شهریاری با اش��اره به این موضوع که‬ ‫حوزه های س��رمایه گذاری در این دوران‬ ‫نیازمن��د مطالعات کارشناس��ی دقیق با‬ ‫تمام��ی جوانب ان اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین س��رمایه گذاری م��ا بای��د در‬ ‫زمینه ه��ای تولیداتی باش��د که یا مزیت‬ ‫داریم یا می توانیم مزیت سازی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حوزه هایی که در انها‬ ‫دارای مزیت هس��تیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از انجا‬ ‫که کشور ما صاحب نفت است‪ ،‬می توان‬ ‫صنایع��ی را در این حوزه محور توس��عه‬ ‫قرار داد که بیشترین میزان بازدهی را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع تبدیلی نفت‬ ‫بهره وری باالیی به هم��راه دارد‪ ،‬به جای‬ ‫ف��روش نفت با بش��که ای ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬دالر‬ ‫می ت��وان با تبدی��ل ان‪ ،‬از هر بش��که ای‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬ت��ا ‪ ۱۷۰۰‬دالر بهره من��د ش��د‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د در صنایع پایین دس��تی‬ ‫و فناوری ه��ا و تبدی��ل در صنع��ت نفت‬ ‫سرمایه گذاری انجام ش��ود نه فقط برای‬ ‫استخراج ان‪.‬‬ ‫اباذرندیمی‪ :‬در پسا‬ ‫تحریم باید از افزایش‬ ‫واردات بی رویه به کشور‬ ‫پیشگیری کرد‪ .‬در زمینه‬ ‫کاهش واردات نیز باید‬ ‫دو اولویت مهم را در نظر‬ ‫گرفت؛ نخست اولویت‬ ‫صادرات بر واردات و‬ ‫دوم انتخاب گزینشی بر‬ ‫ورود کاالهای وارداتی‬ ‫انجام شود‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی در ادامه به‬ ‫مزیت سازی در حوزه های دیگر نیز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در زمینه صنعت خودرو هم‬ ‫می توان مزیت س��ازی و س��رمایه گذاری‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه این صنعت‪ ،‬صنایع باالدستی‬ ‫و پایین دستی بس��یاری را به همراه خود‬ ‫فعال خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی برنامه ریزی‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور را مس��تلزم ن��گاه‬ ‫بلندم��دت دانس��ت و اف��زود‪ :‬بای��د‬ ‫سیاس��ت های اقتص��ادی در کش��ور ب��ا‬ ‫برنامه ریزی مناسب تدوین شود تا شاهد‬ ‫کمترین اعمال سلیقه از سوی دولت های‬ ‫مختلف باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه زیرس�اخت های اقتصادی‬ ‫برای جذب نقدینگی‬ ‫در همی��ن احمدرض��ا جلیلی نایین��ی‬ ‫کارش��ناس اقتص��ادی نیز درب��اره زمان ‬ ‫گذار از مرحله تحریم به پساتحریم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای ای��ن دوران باید برنامه ریزهای‬ ‫الزم انجام ش��ود تا فرصت های ازاد شده‬ ‫به تهدیدهای اقتصادی تبدیل نش��ود‪ .‬از‬ ‫این رو نخستین قدم در این زمینه‪ ،‬ارتقا‬ ‫و س��ازماندهی نهادهای مال��ی به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری زیربنای��ی در بازاره��ای‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬جلیلی نایینی با اش��اره به‬ ‫مرحل��ه دوم یاداور ش��د‪ :‬در مرحله بعد‬ ‫بای��د ورود تدریجی منابع ازاد ش��ده به‬ ‫کش��ور و جذب تدریجی ان ب��ه اقتصاد‬ ‫با مطالعه و اماده س��ازی زیرساخت های‬ ‫مناسب انجام ش��ود‪ .‬درنهایت ازادشدن‬ ‫منابع نباید به یکب��اره باعث کاهش نرخ‬ ‫ارز در کش��ور و به دنبال ان سبب افت و‬ ‫ضرر تولیدکننده داخلی شود که در این‬ ‫ی گران و در مقابل‬ ‫صورت تولیدات داخل ‬ ‫واردات ارزان تمام خواهد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیماری هلندی که سال ها‬ ‫اقتصاد ما با ان دس��ت به گریبان اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ای��ن بیماری ب��ا افزایش قیمت‬ ‫نف��ت‪ ،‬نقدینگ��ی و درامده��ای ارزی نیز‬ ‫افزایش می یابد و با واگ��ذاری درامدهای‬ ‫نفتی به بانک مرکزی و ازاد ش��دن ان در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬نرخ ت��ورم افزایش یافت��ه و جنس‬ ‫ایران��ی گران می ش��ود و جن��س خارجی‬ ‫ارزان س��بب خارج ش��دن تولیدکننده و‬ ‫صنعتگ��ر داخل��ی می ش��ود‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫بتوان به تدریج این منابع ازاد ش��ده را به‬ ‫اقتصادی ک��ه زیرس��اخت های ان فراهم‬ ‫شده‪ ،‬جذب کرد‪ ،‬ش��اهد این اسیب ها در‬ ‫اقتصاد کشور نخواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی در حوزه های‬ ‫س��رمایه گذاری نیز خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬با‬ ‫توجه به هر بخش و اولویت ان باید اقدام‬ ‫به جذب س��رمایه گذاری خارجی کرد‪ .‬در‬ ‫حقیقت بای��د منابع داخل��ی را به گونه ای‬ ‫تقویت ک��رد که احتی��اج ب��ه واردات به‬ ‫حداقل ممکن برسد‪ .‬از س��وی دیگر باید‬ ‫از مناب��ع و انرژی به بهترین ش��کل بهره‬ ‫برد و س��رمایه گذاران داخلی را ترغیب به‬ ‫س��رمایه گذاری کرد و بخش خصوصی را‬ ‫بیشتر از این وادار به فعالیت کرد که البته‬ ‫در این زمینه به نهاده��ای تصمیم گیری‬ ‫چابک تر و بازارهای کاراتر نیاز است‪.‬‬ ‫رییس مرکز نوس��ازی و تحول اداری وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی از راه اندازی س��امانه اموال‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی (س��ادا) در اینترنت خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایرنا س��یدمصطفی رضوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این سامانه در راس��تای ارتقای شفافیت و‬ ‫پاس��خگویی دول��ت‪ ،‬در اجرای م��اده ‪ 69‬قانون‬ ‫تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت و بند الف‬ ‫مصوبه مورخ ‪ 19‬م��رداد ‪ 1389‬نمایندگان ویژه‬ ‫رییس جمه��ور در کارگروه فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات و امنیت (فاوا)‪ ،‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سامانه جامع اموال دستگاه های‬ ‫اجرایی (سادا)‪ ،‬از س��وی مرکز نوسازی و تحول‬ ‫اداری وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی طراحی و‬ ‫پیاده س��ازی شده و با اس��تقرار بر بستر اینترنت‬ ‫از طریق نش��انی ‪ http://sada.mefa.ir‬اماده‬ ‫بهره برداری در کل کشور است‪.‬‬ ‫رضوی با بیان اینکه س��امانه اموال دولتی ایران‬ ‫(س��ادا)‪ ،‬س��امانه ای برای جمع اوری و مدیریت‬ ‫اطالعات اموال ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬در این سامانه‪،‬‬ ‫تمام دستگاه های اجرایی دولتی می توانند تمام‬ ‫اس��ناد و امالک مربوط به خود را ثبت کرده و با‬ ‫اداره کل اموال دولت��ی و اوراق بهادار در وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد‪:‬‬ ‫نرخ بیکاری جوانان‬ ‫‪ 21‬درصد‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اش��اره‬ ‫به اینکه اقتصاد باید ‪ ۷‬درصد رشد کند تا شرایط‬ ‫اشتغال دانش اموختگان فراهم شود‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫بی��کاری این گ��روه در حال حاض��ر حدود ‪۲۲‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ن طایی با بیان اینکه همه‬ ‫دستگاه ها در ایجاد اش��تغال نقش دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۲‬میلیون فرد شاغل در اقتصاد‬ ‫ای��ران حضور دارند و دو و نی��م میلیون نفر هم‬ ‫بیکارند که براس��اس امار رسمی مرکز امار‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری ‪ 11/5‬درصد است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی در‬ ‫تعری��ف بی��کاری اظهار کرد‪ :‬ه��ر کس در طول‬ ‫هفته گذش��ته یک س��اعت فرصت شغلی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬شاغل محسوب شده و در غیر این صورت‬ ‫فرد بیکار تلقی می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬نرخ بی��کاری جوانان ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫و دانش اموختگان بین ‪ 21/5‬تا ‪ ۲۲‬درصد است‬ ‫که در این بین نیز نرخ بیکاری دانش اموختگان‬ ‫دختر ‪ ۳۰‬درصد و پسر ‪۱۲‬درصد است‪.‬‬ ‫طایی افزود‪ :‬به طور کلی امروز در تمام بازارهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬بی��کاری دانش اموخت��گان مس��ئله ای‬ ‫جدی محس��وب می ش��ود؛ چرا ک��ه کارافرینان‬ ‫و س��رمایه گذاران درص��دد ج��ذب ای��ن اف��راد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا توج��ه جدی��د ب��ه‬ ‫دانش اموخت��گان و عل��وم جدی��د در ایج��اد‬ ‫اش��تغال داریم‪ ،‬گفت‪ :‬کس��ری رش��د بیکاری و‬ ‫سرمایه گذاری ناکافی در اقتصاد موجب انباشت‬ ‫بیکاری و تورم رکودی ش��ده است که امیدواریم‬ ‫با خروج از تحریم ها اوضاع بهتر شود‪.‬‬ ‫طای��ی اف��زود‪ :‬در هم��ه ج��ای جهان سلس��له‬ ‫مراتبی ب��رای نظام اموزش عالی تعریف ش��ده‬ ‫و انتظ��ار نیس��ت دانش اموخته ی��ک فرد کامال‬ ‫با مهارت باش��د‪ ،‬اما انتظار م��ی رود مطابق نیاز‬ ‫بازار‪ ،‬رش��ته های تحصیلی در دانش��گاه ها عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اقتصاد ایران نیازمند رشد باالی ‪ ۷‬درصد‬ ‫است تا بتواند مشاغل مورد نیاز دانش اموختگان‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نظر شورای نگهبان درباره طرح‬ ‫استفساریه قانون پولی و بانکی‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در صورتی که ارز تک نرخی ش��ود این امر باعث‬ ‫ش��فافیت در معامالت خواهد شد و تکلیف همه‬ ‫با یک نرخ مش��خص می شود و دیگر دلیلی برای‬ ‫رشد قیمت ها نیز وجود نخواهد داشت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در حال حاضر ش��رایط به گونه ای است که‬ ‫برخی با خرید ارز ارزان و فروش ان در بازار ازاد‪،‬‬ ‫ایجاد رانت می کنند و از این بابت نفع می برند که‬ ‫با یکسان سازی نرخ ارز‪ ،‬دیگر شرایط برای ایجاد‬ ‫رانت و فساد هم از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی دورنمای بازار ارز را در پساتحریم ترسیم کردند‬ ‫شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه‬ ‫قانون پولی و بانکی کشور و ماده (‪ )39‬ان اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طرح استفس��اریه قانون پولی و‬ ‫بانکی کش��ور و م��اده (‪ )39‬ان که ب��ا اصالحاتی در‬ ‫جلس��ه مورخ ‪6‬خرداد ماه ‪ 1394‬به تصویب مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی رسیده است در جلس��ه مورخ ‪27‬‬ ‫خ��رداد م��اه ‪ 1394‬ش��ورای نگهبان م��ورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل امده‬ ‫نظر شورا به این شرح اعالم شد‪:‬‬ ‫ ب��ا توج��ه به ش��مول قوانین و مق��ررات ناظر بر‬‫تاس��یس‪ ،‬فعالیت‪ ،‬انحالل و تصفیه نسبت به تمامی‬ ‫موسس��ات اعتباری غیربانکی بر خالف شرع از قبیل‬ ‫بند (ب) ماده (‪ )41‬قانون پولی و بانکی کشور مصوب‬ ‫‪ 18‬تیر ماه ‪ 1351‬و قانون امور ورشکستگی که موارد‬ ‫خالف شرع در انها هنوز اصالح نشده‪ ،‬مصوبه نام برده‬ ‫خالف موازین شرع شناخته شد‪.‬‬ ‫ارز ارزان در راه است‬ ‫‹ ‹زم�ان مناس�ب ب�رایتک نرخی کردن‬ ‫ارز‬ ‫عبور منابع ریالی بانک ملی‬ ‫از مرز ‪100‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران از عبور منابع‬ ‫ریالی این بانک از مرز ‪100‬هزار میلیارد‬ ‫تومان خبر داد و گفت‪ :‬جذب این میزان‬ ‫منابع‪ ،‬نش��انگر اعتماد روزافزون م��ردم به این بانک‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در نشس��ت ‪ 600‬نفر از روس��ای‬ ‫ش��عب ته��ران که با حض��ور اعض��ای هیات مدیره و‬ ‫مدیران ارش��د س��تادی بانک برگزار شد‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫ای��ن مطلب‪ ،‬بر تالش و کوش��ش مضاع��ف و ایجاد‬ ‫همدل��ی میان کارکن��ان برای ارتق��ای جایگاه بانک‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬اساس��ی ترین عامل رشد و توسعه‬ ‫بانک ها مشتریان هس��تند و ثابت قدم ترین عضو این‬ ‫بانک بزرگ‪ ،‬مشتریان وفادار ان بوده اند‪.‬‬ ‫وی به کاهش «ان پی ال» (نسبت مطالبات معوق‬ ‫به تس��هیالت) بانک ملی ایران به زی��ر ‪10‬درصد تا‬ ‫پایان سال ‪ 93‬اشاره و بیان کرد‪ :‬بانک ملی ایران یکی‬ ‫از با پش��توانه ترین بانک ها با صورت های مالی شفاف‬ ‫و میزان دارایی های قابل توجه است‪ ،‬به طوری که این‬ ‫بانک با تالش کارکنان خ��ود‪ ،‬میانگین «ان پی ال»‬ ‫سیستم بانکی را کاهش داده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به موانع‬ ‫قبلی و پش��ت سر گذاشتن مشکالت با کمک نیروی‬ ‫انسانی کوش��ا و سیاست های راهگشا‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد‪ ،‬وضعیت مطلوب تر و شایس��ته تری برای بانک‬ ‫ملی ایران رقم بخورد‪.‬‬ ‫همتی به نقش با اهمی��ت و موثر وصول مطالبات‬ ‫معوق و بکارگیری این منابع در س��رمایه در گردش‬ ‫واحده��ای تولیدی و تس��هیالت دهی مجدد اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بانک ملی ایران در س��ال ‪350 ،93‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت کرد که ‪230‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال ان از محل مطالبات وصول ش��ده و‬ ‫افزایش منابع بانک‪ ،‬طی س��ال ‪ 93‬بوده است و این‬ ‫نشان می دهد تسهیالت پرداختی در سال ‪ 93‬نسبت‬ ‫به سال ‪60 ،92‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫پرداخت وام احداث یا تکمیل‬ ‫ساختمان از سوی بانک سینا‬ ‫بانک سینا به منظور رونق بخش مسکن‬ ‫تسهیالت در قالب عقد مشارکت مدنی‪،‬‬ ‫به منظ��ور تکمیل یا احداث س��اختمان‬ ‫پرداخ��ت می کند‪ .‬مبلغ تس��هیالت به ازای هر واحد‬ ‫مسکونی تا ‪۸۰‬درصد قیمت تمام شده براوردی طبق‬ ‫نظر کارشناس رسمی و براساس میزان ضوابط جاری‬ ‫بانک پرداخت می شود‪.‬‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیش��تر از ش��رایط و ضوابط‬ ‫این تس��هیالت به شعب بانک سینا در سراسر کشور‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد – زهره محسنی ش�اد‪ :‬چند وقتی اس�ت ک�ه بازار ارز‬ ‫مانند س�ایر بازارهای اقتصادی کش�ور‪ ،‬منتظر اس�ت تا تکلیفش با نتیجه مذاکرات‬ ‫هس�ته ای مش�خص ش�ود و بتواند دورنمایی از اینده را برای خود و همچنین سایر‬ ‫بخش ها ترس�یم کند‪ .‬کارشناس�ان اقتصادی بر این باورند که درصورت مثبت بودن‬ ‫نتیجه مذاکرات و لغو احتمالی تحریم ها‪ ،‬قیمت ها در بازار ارز شکس�ته خواهد ش�د‬ ‫و کاه�ش قیمت ها محتمل اس�ت ‪ .‬البته بی�م این قضیه هم وج�ود دارد که این افت‬ ‫‹ ‹قیمت ارز شکسته می شود‬ ‫مهدی تقوی یکی از کارشناسان اقتصادی در‬ ‫با تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با توج��ه به روند مثبت مذاک��رات لغو تحریم ها‬ ‫محتمل اس��ت و ای��ن می توان��د زمینه کاهش‬ ‫نرخ ارز را به همراه داش��ته باش��د گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به خوش بینی هایی ک��ه از نتیجه مذاکرات طی‬ ‫این مدت وجود داشته است و همچنین به دلیل‬ ‫ورود بخش��ی از پول های بلوکه ش��ده به کشور‪،‬‬ ‫در ماه های اخیر ش��اهد روند نزولی قیمت ها هر‬ ‫چن��د در محدوده کم بوده ایم ک��ه این می تواند‬ ‫ای��ن امیدواری را ایجاد کند ک��ه با لغو تحریم ها‬ ‫قیمت ها در بازار ارز شکس��ته شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورت ب��ه نتیجه رس��یدن مذاکرات‪،‬‬ ‫واردش��دن بخش زیادی از دالرهای بلوکه شده‬ ‫ب��ه ای��ران‪ ،‬عرضه به ان��دازه ارز در بازار و کاهش‬ ‫قیمت ه��ا به تب��ع همین جری��ان‪ ،‬دور از انتظار‬ ‫نیس��ت و این پیش بینی وجود دارد که با کاهش‬ ‫قیم��ت ارز بخش زیادی از مش��کالت اقتصادی‬ ‫در کش��ور رفع شود‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی ‪،‬‬ ‫کاهش سفته بازی در بازار ارز طی ماه های اخیر‬ ‫را از تبعات مثبت روند مذاکرات دانست و در این‬ ‫رابطه گفت‪ :‬از س��وی دیگر م��ردم هم دیگر ارز‬ ‫را به عنوان یک کاالی س��رمایه ای قبول ندارند‬ ‫و تمایلی برای خرید ارز به منظور کس��ب س��ود‬ ‫بیشتر نشان نمی دهند‪ ،‬ضمن اینکه این عوامل‬ ‫در کنار اقدامات دولت س��بب ش��د نرخ ارز از ‪4‬‬ ‫هزارتومان دو س��ه سال گذش��ته به محدوده ‪3‬‬ ‫هزارتومان نزدیک ش��ود که ای��ن را باید به فال‬ ‫نی��ک گرفت‪ .‬تقوی با تاکید ب��ر این موضوع که‬ ‫همین پیش بینی ها که قیمت ارز باز هم کاهش‬ ‫خواه��د یافت‪ ،‬عاملی اثر گ��ذار خواهد بود برای‬ ‫افت بیش��تر ن��رخ ارز تصریح ک��رد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود پس از لغو تحریم ها قیمت دالر به زیر‬ ‫‪ 3‬هزارتومان س��قوط کند که با توجه به شرایط‬ ‫قیمت ها به صورت شوک عمل کند و بعد از مدتی‬ ‫قیمت ها به حالت قبل بازگردد که کارشناسان به این نکته اشاره‬ ‫دارن�د که این موضوع کامال بس�تگی به برنامه ریزی ها و تدابیری دارد که از س�وی‬ ‫دولت و بانک مرکزی اتخاذ می شود‪ ،‬ضمن اینکه اگر دولت از این فرصت پیش امده‬ ‫اس�تفاده کرده و ارز را تک نرخی کند‪ ،‬به طور حتم در کنار ش�رایط مطلوبی که در‬ ‫اقتصاد به وجود خواهد امد‪ ،‬دیگر دلیلی برای رشد قیمت ها در بازار ارز نخواهد بود‪.‬‬ ‫حال حاضر این پیش بینی دور از انتظار نیس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه نگرانی هایی هم در این بی��ن وجود دارد‬ ‫ک��ه کاهش نرخ ارز به صورت مقطعی باش��د که‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دولت و اقدماتی که در‬ ‫این بخش انجام می ش��ود بس��یار حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم مدیریت دول�ت و بانک مرکزی‬ ‫در پساتحریم‬ ‫عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی هم با ای��ن پیش بینی که قیمت ارز به‬ ‫زودی کاهش خواهد یافت در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مدتی اس��ت که ب��ازار ارز‪ ،‬روزهای‬ ‫ارامی را سپری می کند و این ناشی از افت تقاضا‬ ‫و کاهش حجم معامالت در بازار است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر همه منتظر مشخص شدن‬ ‫نتیجه مذاکرات هس��تند و همی��ن عاملی برای‬ ‫اف��ت تقاضا در بازار و به تبع ان کاهش قیمت ارز‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طورحتم در صورت به‬ ‫تفاهم رس��یدن مذاکرات و لغو تحریم ها ‪ ،‬قیمت‬ ‫ارز در بازار باز هم کاهش��ی خواهد شد و این دور‬ ‫از انتظار نیس��ت ‪ .‬ب��ه گفته او‪ ،‬با لغ��و تحریم ها‬ ‫ارز زیادی وارد کش��ور خواهد ش��د و مشکالت‬ ‫اقتص��ادی تا حدودی رفع خواهد ش��د و این امر‬ ‫می تواند زمینه س��از افت قیمت ها در بازار های‬ ‫س��رمایه ای همچون ارز باشد ‪ .‬امیر تاش تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬البته در این بین این نگرانی وجود دارد که‬ ‫شاید کاهش قیمت ها بعد از توافقات تداوم نیابد‬ ‫که به نظر بنده این امر بستگی به مدیریت دولت‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬اینکه بانک مرکزی و دولت چه‬ ‫سیاس��تی را در دوران پس��ا تحریم اعمال کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصادی به اجرای سیاس��ت‬ ‫تک نرخ��ی ک��ردن ارز که بجد ازس��وی دولت و‬ ‫بانک مرک��زی درحال پیگیری اس��ت و اجرای‬ ‫این طرح می تواند در دوران پس��اتحریم که بازار‬ ‫ارام خواهد ش��د انجام ش��ود‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تعیین نرخ سپرده گذاری ارزی بخش های مختلف‬ ‫ب��ا تصویب هی��ات امنای صن��دوق توس��عه ملی نرخ‬ ‫سپرده گذاری ارزی بخش های مختلف تعیین شد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس نرخ کارمزد بانک ها در امر س��پرده گذاری منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی با هماهنگی صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و دبیرخانه هیات‬ ‫امنا ‪۲/۵‬درصد تعیین و برای اجرا ابالغ شد‪.‬‬ ‫در جلس��ه ای که ‪ ۲۸‬اسفندماه س��ال گذشته با هدف‬ ‫اجرایی ک��ردن مصوبات هی��ات امنای صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی‪ ،‬مبنی ب��ر تعیین می��زان کارمزد بانک ه��ا در امر‬ ‫سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها با حضور رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران و رییس هیات عامل‬ ‫صندوق توس��عه ملی تشکیل ش��د‪ ،‬نرخ کارمزد بانک ها‬ ‫‪۲/۵‬درصد تعیین شد‪ .‬همچنین مقرر شد مراتب از سوی‬ ‫دبیرخان��ه بانک مرکزی برای اجرا به ش��بکه بانکی ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در جلس��ه هیات امنای صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی در تاریخ ‪ ۲۳‬اس��فندماه س��ال گذش��ته با حضور‬ ‫رییس جمهوری ‪ ۱۷‬ماده مصوب ش��د‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫مصوبات این بود که در تنظیم صورت های مالی صندوق‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬گ��زارش بان��ک مرکزی مبنی ب��ر میزان‬ ‫دریافتی حاصل از صادرات نفت مالک عمل است‪.‬‬ ‫هیات امنا حداقل نرخ سپرده گذاری ارزی برای بخش‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی به میزان ‪۸‬درصد و سایر بخش ها‬ ‫را به میزان نرخ الیبور ‪6‬ماهه (دالر و یورو) به اضافه ‪۳/۵‬‬ ‫واحد درصد نرخ الیبور یا ‪ ۴‬واحد درصد ثابت در س��ال‪،‬‬ ‫حسب مورد با تشخیص هیات عامل صندوق تعیین کرد‪.‬‬ ‫ن��رخ س��ود تس��هیالت ریالی ب��رای بخش ه��ای اب‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیس��ت و گردشگری‬ ‫‪۱۴‬درصد و برای بخش صنعت و معدن ‪ ۱۶‬درصد و برای‬ ‫حمی��د رضا کاهدی یکی از کارشناس��ان این‬ ‫افت قیمت ارز‬ ‫حوزه هم در گفت وگ��و با‬ ‫بعد از لغو تحریم ها را حتمی دانس��ت اما معتقد‬ ‫است این افت ممکن است پایدار نباشد و در این‬ ‫رابطه اظهار کرد‪ :‬همانطور که ش��اهد هس��تیم‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا در بازار ارز مدتی اس��ت روند نزولی به‬ ‫خود گرفته و از ارامش برخوردار است ‪ .‬بازار دیگر‬ ‫کشش برای رش��د قیمت ها ندارد و تقاضا هم به‬ ‫دلیل کاهش س��رمایه گذاری در این بازار با افت‬ ‫مواجه ش��ده که تمامی اینها نشان می دهد بازار‬ ‫ارز پس از لغو تحریم ها به دلیل بازگش��ت رونق‬ ‫به اقتصاد و افزایش درامد های ارزی و همچنین‬ ‫متعادل ش��دن عرضه با تقاضا‪ ،‬باز به کاهش خود‬ ‫ادامه ده��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اما این افت قیمت ممکن‬ ‫اس��ت که بادوام نباشد و بعد از مدتی قیمت ها به‬ ‫روال قبل بازگردد که در چنین ش��رایطی دولت‬ ‫باید با اجرای سیاس��ت تک نرخی شرایط را برای‬ ‫ت��دوام کاهش قیمت ها فراهم کند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینک��ه دولت و بانک مرکزی از فرصت پس از لغو‬ ‫تحریم ه��ا که بازار ارز از ارام��ش الزم برخوردار‬ ‫است باید استفاده کرده و ارز را تک نرخی کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی دیگ��ر برخی از افراد‬ ‫تالش نمی کنند ارز دولتی را ارزان و در بازار ازاد‬ ‫با قیمت باالت��ری به فروش برس��انند‪ .‬بنابراین‬ ‫دیگر دلیلی ب��رای گران ش��دن قیمت ها وجود‬ ‫نخواهد داشت و افت نرخ ارز پایدار خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کاهدی‪ ،‬به طور حتم با لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫ای��ن امر باع��ث رونق بازار کس��ب و کار در ایران‬ ‫خواه��د ش��د و جذابی��ت بازاره��ای غیرمولد‬ ‫همچون ارز نیز به ش��دت کاه��ش خواهد یافت‬ ‫ک��ه این موضوع هم می تواند عاملی برای کاهش‬ ‫قیمت ارز شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت با متعادل شدن‬ ‫ن��رخ ارز ب��ه طور حت��م بخش تولی��د و صنعت‬ ‫از موقعی��ت بهتری برخ��وردار خواهند ش��د و‬ ‫فعالیت های اقتصادی برایشان به صرفه می شود‪.‬‬ ‫مناطق محروم ‪۴‬درصد تخفی��ف از نرخ های فوق تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬دیگر مصوبه هی��ات امنای صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫اولویت گذاری پرداخت تسهیالت ارزی بود‪.‬‬ ‫بدی��ن منظ��ور طرح ه��ا و فعالیت ه��ای نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و پاالیش��گاه ها و ط��رح و فعالیت هایی که‬ ‫بتوانند از محل ارزاوری صادرات محصوالت خود نسبت‬ ‫به بازپرداخت اصل و س��ود تسهیالت دریافتی به صورت‬ ‫ارزی اقدام کنند و طرح ها و فعالیت های حمل ونقل ریلی‬ ‫مش��روط به اینکه به صورت ارزی اقدام کنند در اولویت‬ ‫دریافت تسهیالت هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بن��د ‪ ۱۶‬این مصوبه امده اس��ت بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۴‬به تصویب رسید و پاداش عملکرد همانند سال‬ ‫گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫نوسانات اندک قیمتی در بازار طال و سکه‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار طال و س��که دیروز روز‬ ‫تقریبا ارامی را سپری کرد و تغییرات قیمتی‬ ‫در این بازار در محدوده بسیار کم اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫به این ترتیب دیروز س��که تمام بدون تغییر‬ ‫قیمت نس��بت به نخس��تین روز هفته با نرخ‬ ‫‪908‬هزارتومان مورد معامله قرار گرفت و هر‬ ‫گرم طالی ‪18‬عیار ‪92‬هزار و ‪ 800‬تومان به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن روز ک��ه بازار ه��ای جهان��ی‬ ‫در تعطیل��ی ب��ه س��ر می برند‪ ،‬نیم س��که با‬ ‫یک هزارتومان رش��د‪460 ،‬هزارتومان قیمت‬ ‫خورد و ربع س��که با افزای��ش ‪3‬هزارتومانی‬ ‫‪254‬هزارتومان به متقاضیان عرضه شد‪.‬‬ ‫البته این رش��د ناچیز قیمت ه��ا در حالی‬ ‫است که فعاالن بازار این نوسانات ناچیز را در‬ ‫این بازار طبیعی می دانند و بر این باورند که‬ ‫بازار طال و س��که دیگر کشش رشد قیمت را‬ ‫ندارد و بعید به نظر می رس��د شاهد نوسانات‬ ‫شدید قیمتی در این بازار باشیم‪.‬‬ ‫دلی��ل این مدعا هم کاه��ش روند قیمتی‬ ‫سکه در طول یک سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫براساس امارها‪ ،‬متوسط فروش سکه طرح‬ ‫جدید در یک س��ال منتهی به اردیبهشت ماه‬ ‫امسال با ‪5/4‬درصد کاهش ‪948‬هزار و ‪773‬‬ ‫توم��ان و طرح قدیم ‪947‬هزار و ‪ 193‬تومان‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه س��که طرح جدی��د و قدیم‬ ‫نس��بت به م��اه قب��ل ‪0/9‬درصد و نس��بت‬ ‫ب��ه م��دت مش��ابه س��ال قب��ل ب��ه ترتیب‬ ‫‪5/3‬درص��د و ‪5/4‬درص��د کاه��ش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین در دو ماه اول امس��ال متوس��ط‬ ‫فروش س��که ط��رح جدی��د ب��ا ‪3/4‬درصد‬ ‫کاه��ش ‪952‬هزار و ‪ 924‬تومان و متوس��ط‬ ‫فروش س��که طرح قدیم با ‪3/3‬درصد کاهش‬ ‫‪951‬هزار و ‪ 14‬تومان فروخته شده است‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32620‬‬ ‫‪32720‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36930‬‬ ‫‪37030‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51530‬‬ ‫‪51880‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,125,000‬‬ ‫‪9,145,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26900‬‬ ‫‪27000‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,080,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8870‬‬ ‫‪8940‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25390‬‬ ‫‪25560‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35420‬‬ ‫‪35660‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12120‬‬ ‫‪12220‬‬ ‫‪911,100‬‬ ‫‪928,400‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شمارش معکوس در تاالر حافظ‬ ‫‪ 10‬روز سرنوشت ساز‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬ش��اخص بورس تهران که از‬ ‫چهارشنبه گذشته روند صعودی خود را بعد‬ ‫از مدت ها اغاز کرده بود‪ ،‬روز گذش��ته ابتدا‬ ‫با افزایش و در نهایت با کاهش مواجه ش��د و‬ ‫رمق خود را از دست داد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش روند صعودی بورس‬ ‫تهران و افزایش هزار واحدی شاخص و رشد‬ ‫قیمت س��هام شرکت ها عمر چندانی نداشت‬ ‫و بورس تهران در دومین روز معامالتی هفته‬ ‫دوباره به مسیر نزولی خود برگشت‪.‬‬ ‫به این ترتیب بورس تهران که بیشتر منتظر‬ ‫مش��خص ش��دن نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫بوده و در سردرگمی ناشی از مذاکرات به سر‬ ‫می برد‪ ،‬در ابتدای معامالت روز گذشته ابتدا‬ ‫رش��د کرد و س��پس در میانه معامالت روند‬ ‫نزولی در پیش گرف��ت و در نهایت در کانال‬ ‫‪63‬هزار و ‪ 810‬واحد متوقف شد‪ .‬در بازار روز‬ ‫گذشته اثر گذاری منفی شرکت های بورسی‬ ‫بیش��تر ب��ود به طوری که ش��رکت های نفت‬ ‫و گاز پارس��یان‪ ،‬ارتباطات س��یار‪ ،‬هلدینگ‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬مخاب��رات‪ ،‬بانک پاس��ارگاد و‬ ‫بانک مل��ت موجب افت ناچی��ز ‪ 25‬واحدی‬ ‫شاخص بورس شدند و در مقابل شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫خ��ارک و بانک صادرات به همراه چادرملو و‬ ‫تاپیکو مانع از افت بیش��تر ش��اخص شدند‪.‬‬ ‫نحوه و روند معامالت روز گذشته حکایت از‬ ‫بازگشت مجدد روند انتظاری به بازار سرمایه‬ ‫داشت‪ ،‬چراکه عرضه سهام بیشتر شرکت ها‬ ‫از سوی حقیقی ها و حقوقی ها نشان از ترس‬ ‫و تردید انها به روزهای اتی داش��ت بنابراین‬ ‫به نظر می رسد این رفتار طی روزهای اینده‬ ‫نی��ز تکرار ش��ود مگر اینکه خب��ر مثبتی از‬ ‫مذاکرات هس��ته ای به گوش برس��د‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت معامالت روز گذش��ته برای بیش��تر‬ ‫اهالی تاالر بس��یار قابل توجه و تعیین کننده‬ ‫بود چراکه ت��داوم روند غلبه تقاضا بر عرضه‬ ‫س��هام می توانس��ت موج جدی��دی از صعود‬ ‫قیمت سهام ش��رکت ها و رشد شاخص های‬ ‫بورس را به همراه داش��ته باشد که متاسفانه‬ ‫چنین نش��د‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬فعال‬ ‫هم��ه نگاه های اهالی تاالر ب��ه تاریخ ‪ 10‬تیر‬ ‫و مش��خص ش��دن نتیجه مذاکرات معطوف‬ ‫است‪ ،‬روزهایی که در حال حاضر در ان قرار‬ ‫داریم جزو حساس ترین روزهای بازار سرمایه‬ ‫و اهالی تاالر است‪ .‬در چنین شرایطی ماندن‬ ‫و یا رفتن هر دو ریس��ک محسوب می شود‪،‬‬ ‫چراک��ه اگ��ر نتیجه انی باش��د ک��ه اهالی‬ ‫تاالر انتظارش را می کش��ند‪ ،‬ب��ه طور قطع‬ ‫فروش��نده های ام��روز‪ ،‬بازن��دگان و در صف‬ ‫خرید ماندگان فردا خواهند بود و اگر نتیجه‬ ‫غیر از این ش��ود که دارندگان امروز س��هام‪،‬‬ ‫پش��یمانان فردا و در صف ف��روش ماندگان‬ ‫خواهند بود اما تفاوت بین ریسک و بازدهی‬ ‫نکته ای است که باید به ان توجه ویژه ای در‬ ‫شرایط امروز داشت‪.‬‬ ‫اگر نتیجه مذاکرات برای اهالی تاالر به هر‬ ‫دلیلی خوش نیاید‪ ،‬قیمت س��هام شرکت ها‬ ‫دوباره جای اصالح دارند و اگر نتیجه مثبت‬ ‫باشد جاده کس��ب بازدهی برای اهالی تاالر‬ ‫باز خواهد ش��د و شاید پیش بینی میزان ان‬ ‫اندکی مشکل باشد ولی به طور قطع بازدهی‬ ‫قابل توجهی در انتظار سهامداران خواهد بود‬ ‫ک��ه در صنایع مختلف متفاوت اس��ت‪ .‬پس‬ ‫به نظر می رس��د با در نظ��ر گرفتن این نکته‬ ‫فعال خریداران سهام اینده روشن تری نسبت‬ ‫به فروش��ندگان پیش چشمانشان قرار دارد‬ ‫چون تا روز موع��ود تنها ‪10‬روز باقی مانده‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر اینکه تا به اینجا اخبار رس��یده از‬ ‫مذاکرات هسته ای بیشتر به توافق و حصول‬ ‫نتیج��ه نزدیکتر اس��ت تا تمدید ی��ا توافق‬ ‫نک��ردن ‪ ،‬در پای��ان توصیه می ش��ود اندکی‬ ‫محتاطانه تر در شرایط فعلی عمل کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در ادامه این گزارش امار معامالت س��هام‬ ‫در روز گذش��ته نش��ان می دهد سهامداران‬ ‫بیش از ‪317‬میلیون برگه س��هم و حق تقدم‬ ‫را به ارزش ‪2‬هزار و ‪116‬میلیارد ریال در ‪33‬‬ ‫هزار نوبت معامالتی داد وستد کردند‪ .‬در بازار‬ ‫روزی که گذش��ت گروه های بانک ها‪ ،‬خودرو‬ ‫و ش��یمیایی ها در ص��در برتری��ن گروه های‬ ‫صنعتی قرار گرفتند‪ .‬همچنین شاخص های‬ ‫زراعت‪ ،‬س��ایر معادن و دس��تگاه های برقی‬ ‫بیشترین رش��د را داشتند‪ .‬صدرنشینی بازار‬ ‫نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای‬ ‫س��یمان خ��اش‪ ،‬کش��اورزی و دامپ��روری‬ ‫مگس��ال‪ ،‬پیاذر‪ ،‬کارخانجات تولیدی شهید‬ ‫قندی‪ ،‬تامین ماسه ریخته گری‪ ،‬فراورده های‬ ‫نسوز پارس و سیمان شرق بود‪ .‬این در حالی‬ ‫ب��ود که نمادهای س��یمان خزر‪ ،‬ش��یمیایی‬ ‫سینا‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬سیمان کارون‪ ،‬جوشکاب‬ ‫یزد‪ ،‬معادن منگنز ایران و تولید محور خودرو‬ ‫با بیش��ترین کاهش قیمت در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در جریان دا دو س��تدهای‬ ‫روز گذش��ته س��نگین ترین صف های خرید‬ ‫متعلق به نمادهای صنایع ریخته گری ایران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری مس��کن‪ ،‬فراورده های نسوز‬ ‫پارس‪ ،‬گلوک��وزان‪ ،‬الومراد و حق تقدم بانک‬ ‫انص��ار بود‪ .‬ای��ن در حالی بود ک��ه نمادهای‬ ‫نورد الومینیوم‪ ،‬سیمان قائن‪ ،‬سیمان دورود‪،‬‬ ‫س��ایپااذین‪ ،‬بین المللی محص��والت پارس‪،‬‬ ‫کش��اورزی و دامپروری مگسال و حق تقدم‬ ‫بانک انص��ار طوالنی تری��ن صف های فروش‬ ‫را ثبت کردن��د‪ .‬همچنین دیروز بیش��ترین‬ ‫حجم معامالت ب��ه نمادهای بانک صادرات‪،‬‬ ‫پارس خودرو و س��رمایه گذاری مسکن تعلق‬ ‫داش��ت‪ .‬نماده��ای تولی��د اتومبیل س��ایپا‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری گروه توس��عه مل��ی و بانک‬ ‫ص��ادرات نی��ز بیش��ترین ارزش معامالت را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫بازار سرمایه در روزهای اخیر در واکنش به‬ ‫اخبار مثبت منتش��ر شده پیرامون مذاکرات‬ ‫هس��ته ای در حالی در مسیر مثبت حرکت‬ ‫می کن��د ک��ه در این ش��رایط این س��ئوال‬ ‫مطرح می ش��ود که در ص��ورت توافق جامع‬ ‫هس��ته ای روند صعودی ب��ورس تا چه مدت‬ ‫زمانی پای��دار خواهد بود و ای��ا می توان در‬ ‫پی رخداد مهم ترین پدیده سیاس��ی کشور‬ ‫انتظ��ار تحق��ق بازدهی های قاب��ل توجه از‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس همچون سال ‪92‬‬ ‫را داشت یا نه؟ در همین ارتباط‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری دانایان پارس عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش بینی های مختلف��ی درباره نتایج‬ ‫مذاکرات هس��ته ای کش��ور وج��ود دارد که‬ ‫مهم تری��ن ان حصول توافق قطعی اس��ت و‬ ‫به نظر می رس��د س��هامداران و فعاالن بازار‬ ‫سرمایه در انتظار شنیدن خبرهای خوشایند‬ ‫درباره نشست سیاسی هس��تند تا وارد بازار‬ ‫س��رمایه ش��وند‪ .‬اما انچه مس��لم است این‬ ‫اس��ت که در پی رخ��داد این ام��ر بورس با‬ ‫رشد و رونق همراه خواهد شد و در این بین‬ ‫ممکن اس��ت متولیان بازار سرمایه به منظور‬ ‫جلوگی��ری از رش��د بی رویه قیمت س��هام‬ ‫شرکت ها اقدام به عرضه سهام کنند‪ .‬محسن‬ ‫محمودزاده با اش��اره به اثار مثبت اعمالی بر‬ ‫اقتصاد کشور در پی رفع تحریم ها‪ ،‬در این باره‬ ‫گفت‪ :‬از یک سو بخشی از دارایی های بلوکه‬ ‫شده در کشورهای خارجی ازاد می شود و از‬ ‫سوی دیگر س��رمایه گذاران خارجی با توجه‬ ‫به اوضاع نا بس��امان اقتص��اد جهانی اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس می کنن��د‪ .‬عالوه‬ ‫بر این نس��بت «پی» بر «ای» بازار س��رمایه‬ ‫افزای��ش می یاب��د و در صورتی که مش��کل‬ ‫نقدینگی مرتفع ش��ود‪ ،‬نرخ تورم نیز کاهش‬ ‫می یاب��د و درنهایت همراه با افت نرخ س��ود‬ ‫بانکی نسبت «پی» برای شرکت های بورسی‬ ‫بدون تغییر س��وداوری انها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با رفع تحریم های بین المللی بهای‬ ‫تمام شده محصوالت تولیدی شرکت ها ناشی‬ ‫از حذف هزینه شرکت های واسطه و دالل ها‬ ‫برای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز کاه��ش می یابد که این امر نیز بر‬ ‫وضعیت س��وداوری مجموعه های بورس��ی‬ ‫اث��ار مثبت��ی دارد‪ .‬در کنار هم��ه این موارد‬ ‫دولت نیز به منظور تشویق افزایش صادرات‬ ‫محص��والت برنامه هایی برای کنترل نرخ ارز‬ ‫در نظر خواهد گرف��ت و انتظار می رود همه‬ ‫موارد عنوان ش��ده ش��رایط الزم برای رشد‬ ‫بازار سرمایه را فراهم کند و از این رو می توان‬ ‫گفت با فرض دستیابی توافق هسته ای رشد‬ ‫‪50‬درصدی ارزش س��هام شرکت ها و تداوم‬ ‫روند صعودی تا ‪ 2‬یا ‪ 3‬ماه اینده چندان دور‬ ‫از ذهن نخواهد بود‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪8004.8‬‬ ‫‪4.975476696‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪622.8‬‬ ‫‪-0.096246391‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10236.3‬‬ ‫‪0.145772595‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪5194.8‬‬ ‫‪4.495805926‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1374.7‬‬ ‫‪0.021827707‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪-0.129073895‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪15003.8‬‬ ‫‪-0.037975949‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5909.3‬‬ ‫‪-0.025377275‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪45975.6‬‬ ‫‪-0.512631864‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪171521.5‬‬ ‫‪0.09921127‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪17054.2‬‬ ‫‪0.544753505‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26352.5‬‬ ‫‪0.023153068‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18398.1‬‬ ‫‪-1.166251236‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10458.9‬‬ ‫‪-0.22037779‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪283800.6‬‬ ‫‪0.664854845‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3283.7‬‬ ‫‪-4.585209938‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1991.9‬‬ ‫‪0.055254169‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12120.5‬‬ ‫‪0.182668783‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3084.9‬‬ ‫‪-0.055076784‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6371.4‬‬ ‫‪0.273843248‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪108.6‬‬ ‫‪0.092165899‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2363.7‬‬ ‫‪-0.248987171‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4984.6‬‬ ‫‪0.136606533‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4495.8‬‬ ‫‪-0.162110546‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1841.3‬‬ ‫‪0.103294553‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪670.9‬‬ ‫‪-0.415615259‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1661.8‬‬ ‫‪-0.395588588‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1496.1‬‬ ‫‪-0.08014426‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪-0.029708853‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1930.5‬‬ ‫‪-0.273788615‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4378.6‬‬ ‫‪-0.093549638‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪535.9‬‬ ‫‪-0.371816323‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪138168.3‬‬ ‫‪-0.025469688‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪765.2‬‬ ‫‪0.104657248‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4553.4‬‬ ‫‪-0.019761544‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪627.1‬‬ ‫‪-0.127408823‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪186.3‬‬ ‫‪-1.009564293‬‬ ‫‪0.354381443‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪56481830‬‬ ‫‪912‬‬ ‫ت‪-‬کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪14.67‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪25421853‬‬ ‫‪891‬‬ ‫بیمه دی‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫ت‪-‬توکاریل‬ ‫‪22412765‬‬ ‫‪779‬‬ ‫سیمان خاش ‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪16954001‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال ‬ ‫‪28891‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪11871166‬‬ ‫‪1584‬‬ ‫کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪11091874‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫‪10327445‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫تامین ماسه ریخته گری ‬ ‫‪8254‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪311.5‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3327.7‬‬ ‫‪0.407338121‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2923.1‬‬ ‫‪-0.037617126‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪72901.8‬‬ ‫‪-0.0433272‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪45798.7‬‬ ‫‪-0.019865612‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪133174.1‬‬ ‫‪-0.083130197‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52312.7‬‬ ‫‪-0.043183091‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8584.3‬‬ ‫‪-0.08380376‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪122131.1‬‬ ‫‪0.030468353‬‬ ‫‪26504.9‬‬ ‫‪-0.039976617‬‬ ‫‪-0.039945987‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1421038211700‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪4312‬‬ ‫‪-13.66‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000413‬‬ ‫‪464431800000‬‬ ‫ت‪-‬سرما افرین ‬ ‫‪796‬‬ ‫‪-7.33‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫‪1000478‬‬ ‫‪401451800000‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪-‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫‪286‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1016192‬‬ ‫‪158454822300‬‬ ‫صنایع شیمیایی سینا‬ ‫‪5948‬‬ ‫‪-4.95‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪58683178809‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری توسعه ملی ‬ ‫‪559‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪63810.7‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪912‬‬ ‫‪51511218522‬‬ ‫پارس الکتریک ‬ ‫‪6640‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9766.1‬‬ ‫‪-0.083893476‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪703.1‬‬ ‫‪0.071164247‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪10210‬‬ ‫‪49570219184‬‬ ‫سیمان کارون ‬ ‫‪4347‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2623.6‬‬ ‫‪-0.041909552‬‬ ‫‪16‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪724948‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,007‬‬ ‫‪730022921‬‬ ‫‪128‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪752071‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1,081‬‬ ‫‪812988784‬‬ ‫‪115‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪747287‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪568685095‬‬ ‫‪111‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪731181‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪667568034‬‬ ‫‪102‬‬ ‫معامالت‬ ‫قیمت درصد‬ ‫اخرین‬ ‫تغییر حجم‪592‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪751455‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪444861436‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪101‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪691,734‬‬ ‫ابزارپزشکی‪0.12 ،‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪1177481622‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪43,524‬‬ ‫‪1,009‬‬ ‫‪400629818‬‬ ‫‪744408035‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪621635721‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪36,709‬‬ ‫‪159697136‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شاهرود‬ ‫مسکنشرق‬ ‫معدنی شمال‬ ‫صنعتی و‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪743150‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪36,709‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪159697136‬‬ ‫‪491222311‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪23,087‬‬ ‫‪37104840‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪743254‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪23,087‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪37104840‬‬ ‫‪665212583‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪88‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫‪ 747976‬استخراج‪0.46‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪371744057‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪3,258,460‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪26895792892‬‬ ‫‪469225480‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪480977763‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪716,272‬‬ ‫‪863868915‬‬ ‫‪153‬‬ ‫روی‬ ‫توسعه معادن‬ ‫ایراناردیبهشت‪93‬‬ ‫مسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪748121‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪716,272‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪863868915‬‬ ‫‪459346233‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1058422175‬‬ ‫‪134‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪730979‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪780,993‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪1058422175‬‬ ‫‪358910653‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪114‬‬ ‫کارافرینچادرملو‬ ‫معدنیوصنعتی‬ ‫بانک‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪3067‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪457,009‬‬ ‫‪1,449,767‬‬ ‫‪1500867189‬‬ ‫‪4436489344‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪69‬‬ ‫صنعتی گل‬ ‫معدنی و‬ ‫گهرابان ماه ‪92‬‬ ‫مسکن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪743145‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪270,920‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪869200249‬‬ ‫‪389408239‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪226,205‬‬ ‫‪227,242‬‬ ‫‪436934056‬‬ ‫‪306163926‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪168,984‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪472034946‬‬ ‫‪306429867‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪41,872‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪83572662‬‬ ‫‪254576700‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪54153187‬‬ ‫‪221303007‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪43,524‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫شرکت‬ ‫امتیازتسهیالت نام‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫مسکن‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫‪400629818‬‬ ‫‪54‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9201‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪8254‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪780,993‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪457,009‬‬ ‫‪1500867189‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪270,920‬‬ ‫‪869200249‬‬ ‫‪63‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪226,205‬‬ ‫‪436934056‬‬ ‫‪45‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادنسرمایه‬ ‫بانک‬ ‫باما‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪168,984‬‬ ‫‪472034946‬‬ ‫‪43‬‬ ‫باما‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪722712‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪41,872‬‬ ‫‪83572662‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مسکن صبانور‬ ‫تسهیالت صنعتی‬ ‫توسعه معدنی و‬ ‫فروردین ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪750964‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,665‬‬ ‫‪54153187‬‬ ‫‪21‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بانک‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪19,665‬‬ ‫‪111,732‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪286‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪2,103,018‬‬ ‫‪600990435‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫انصار‬ ‫ح‪..‬بانک‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪2,103,018‬‬ ‫‪515,567‬‬ ‫‪600990435‬‬ ‫‪783816000‬‬ ‫‪8483‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2418300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫بانک‬ ‫‪8483‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪74,491‬‬ ‫‪2418300‬‬ ‫‪158471979‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪3,258,460‬‬ ‫‪26895792892‬‬ ‫‪895‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫کنتورسازی‬ ‫ایرانمسکن شهریور ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪9201‬‬ ‫‪737768‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫‪ 742695‬استخراج‪0.65‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫ریختهگری‬ ‫تامین ماسه‬ ‫مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪8254‬‬ ‫‪745986‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪744548‬استخراج کانه‬ ‫‪0.96‬های فلزی ‪646‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫وصندوق سازی‪،‬‬ ‫بیمه انبوه‬ ‫مستغالتاجتماعی‬ ‫امالکبهو جزتامین‬ ‫بازنشستگی‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪2,618,830‬‬ ‫‪7333169245‬‬ ‫‪580‬‬ ‫وساختمان‪%‬تهران‬ ‫نوسازی‬ ‫پرداخت شده)‬ ‫تجارت نو(‪50‬‬ ‫بیمه‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪2,618,830‬‬ ‫‪1,050,000,000‬‬ ‫‪7333169245‬‬ ‫‪5.25E+11‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪23655‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪2,809,473‬‬ ‫‪6331697220‬‬ ‫‪547‬‬ ‫دیگذاری مسکن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫بیمه‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪2,809,473‬‬ ‫‪1,036,248‬‬ ‫‪6331697220‬‬ ‫‪1256139178‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪160‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪16,954,001‬‬ ‫‪25533438729‬‬ ‫‪481‬‬ ‫سرمایه‬ ‫داناگذاری مسکن‬ ‫بیمه‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪16,954,001‬‬ ‫‪1,104,075‬‬ ‫‪25533438729‬‬ ‫‪1807929919‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪112‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪1,686,365‬‬ ‫‪2032081417‬‬ ‫‪162‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫البرز‬ ‫بیمه‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1,686,365‬‬ ‫‪398,073‬‬ ‫‪2032081417‬‬ ‫‪428633511‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪63‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪1,714,963‬‬ ‫‪3996106696‬‬ ‫‪131‬‬ ‫سامانورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫بیمه‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1,714,963‬‬ ‫‪117,584‬‬ ‫‪3996106696‬‬ ‫‪187273883‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪41‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1,446,021‬‬ ‫‪4103928712‬‬ ‫‪123‬‬ ‫گذاری ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫اسیا‬ ‫بیمه‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1,446,021‬‬ ‫‪162,946‬‬ ‫‪4103928712‬‬ ‫‪195893114‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪405,990‬‬ ‫‪928957513‬‬ ‫‪122‬‬ ‫پارسیان خانه سازی باغمیشه‬ ‫شهر سازی و‬ ‫بیمه‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪405,990‬‬ ‫‪135,732‬‬ ‫‪928957513‬‬ ‫‪278764075‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪17‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6208‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪265,558‬‬ ‫‪1648642113‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ایرانیاناستان کرمان‬ ‫اتکاییو عمران‬ ‫بیمهتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪6208‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪265,558‬‬ ‫‪90,762‬‬ ‫‪1648642113‬‬ ‫‪157643334‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪374,250‬‬ ‫‪888172945‬‬ ‫‪104‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪330,934‬‬ ‫‪604835194‬‬ ‫‪100‬‬ ‫عمرانپاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫میهن‬ ‫بیمه‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪4435‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪2239‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪831,367‬‬ ‫‪1579221960‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4534‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪91,003‬‬ ‫‪414316387‬‬ ‫‪76‬‬ ‫اژندساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫مهندسی‬ ‫سخت‬ ‫‪6827‬‬ ‫‪4534‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪230,750‬‬ ‫‪718775617‬‬ ‫‪66‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3115‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪141,360‬‬ ‫‪170174036‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪135,153‬‬ ‫‪197499575‬‬ ‫‪39‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪359,218‬‬ ‫‪451338723‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪34,384‬‬ ‫‪113650665‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪11,516‬‬ ‫‪21131860‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1350000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افست‬ ‫‪2981‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪62,219‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪183930807‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫ح‪.‬‬ ‫توکاریلتوسعهساختمان‬ ‫بینالمللی‬ ‫‪230,750‬‬ ‫‪718775617‬‬ ‫‪66‬‬ ‫انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪135,153‬‬ ‫حمل ونقل‪-1.39 ،‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪197499575‬‬ ‫‪8614‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫افست‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪912‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪10,327,445‬‬ ‫‪14481873702‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫بانک تجارت‬ ‫سهامی عام)‬ ‫بانک مپنا (‬ ‫گروه‬ ‫تجارت‬ ‫‪951‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪9,104,498‬‬ ‫‪8659010612‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪758837‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪4,483,741‬‬ ‫‪7527666887‬‬ ‫‪8357792006‬‬ ‫‪728‬‬ ‫تسهیالتتکینکو‬ ‫کنترلخوردگی‬ ‫مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪5,781,028‬‬ ‫‪13480162854‬‬ ‫‪553‬‬ ‫قاسم ایران‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪5,315,183‬‬ ‫‪6105478017‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪4792‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪71,040‬‬ ‫‪91,003‬‬ ‫نقل ابی‬ ‫حمل و‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪34,516‬‬ ‫‪141,360‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-4.06‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪22,412,765‬‬ ‫‪359,218‬‬ ‫‪17454026884‬‬ ‫‪451338723‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪722,694‬‬ ‫‪11,516‬‬ ‫‪3456283002‬‬ ‫‪21131860‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪166,901‬‬ ‫‪34,384‬‬ ‫‪1,141,030‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 0.86‬و تکثیر ‪294,378‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪4702‬‬ ‫‪2981‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪242,395‬‬ ‫‪62,219‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪100,099‬‬ ‫‪56,481,830‬‬ ‫موسسات اعتباری‪260,823‬‬ ‫‪ 2288‬بانکها و ‪0.66‬‬ ‫‪ 1402‬خدمات فنی و‬ ‫‪-2.30‬مهندسی‪10,327,445‬‬ ‫‪7080‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪297324584‬‬ ‫‪170174036‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪34‬‬ ‫توکاریل‬ ‫شهریتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪831,367‬‬ ‫‪1579221960‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪484986725‬‬ ‫‪414316387‬‬ ‫‪2134‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪56,481,830‬‬ ‫بانک دی‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪15,680‬‬ ‫‪330,934‬‬ ‫‪35108554‬‬ ‫‪604835194‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪51511218522‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪1.77‬صنعتی‬ ‫پیمانکاری‬ ‫وبندریرودسینا‬ ‫توسعه‬ ‫دریاییزاینده‬ ‫خدماتمسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪3384‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪41806‬‬ ‫‪3305‬‬ ‫المللی خلیج فارس‬ ‫حمل و نقل‬ ‫بینایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫ایران‬ ‫توسعهاسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫کشتیرانی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اذربایجان‬ ‫‪52,209‬‬ ‫‪374,250‬‬ ‫‪231546694‬‬ ‫‪888172945‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪289,747‬‬ ‫‪9,104,498‬‬ ‫‪10881‬‬ ‫‪758837‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪40,524‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪6591‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪164,727‬‬ ‫خرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی‬ ‫‪6977529847‬‬ ‫‪113650665‬‬ ‫‪2435313575‬‬ ‫‪1350000‬‬ ‫‪688516637‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1139583927‬‬ ‫‪183930807‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪172373090‬‬ ‫‪51511218522‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3384‬‬ ‫‪14481873702‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪439326291‬‬ ‫‪7527666887‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪1085715958‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪596641499‬‬ ‫‪2042801904‬‬ ‫‪8659010612‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪804‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪755595‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪7,337‬‬ ‫‪5543798422‬‬ ‫‪495‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪891‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪25,421,853‬‬ ‫‪22641373584‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪754424‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪7,679‬‬ ‫‪5793221426‬‬ ‫‪491‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪9,967,893‬‬ ‫‪13942692312‬‬ ‫‪898‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪754177‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪2,738‬‬ ‫‪2064937495‬‬ ‫‪266‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪957‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9,713,481‬‬ ‫‪9291931845‬‬ ‫‪763‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪3,151,383‬‬ ‫‪4442398057‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪3,880,339‬‬ ‫‪10500384287‬‬ ‫‪628‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪1,371,693‬‬ ‫‪3726981648‬‬ ‫‪199‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2,696,362‬‬ ‫‪6077119437‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪754856‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪1,841‬‬ ‫‪1389689403‬‬ ‫‪187‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪2,617,212‬‬ ‫‪3349555198‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1,638,286‬‬ ‫‪2405536626‬‬ ‫‪164‬‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪2,682,023‬‬ ‫‪2922323275‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪752770‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪1,007‬‬ ‫‪758039903‬‬ ‫‪138‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪2974‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪893,585‬‬ ‫‪2657464068‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪2,341,799‬‬ ‫‪4166426614‬‬ ‫‪137‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪1,173,480‬‬ ‫‪1802690735‬‬ ‫‪176‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪751692‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪1,292‬‬ ‫‪971185737‬‬ ‫‪135‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪4637‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪373,399‬‬ ‫‪1731268095‬‬ ‫‪122‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪750005‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪605254294‬‬ ‫‪132‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫‪2545‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪289,704‬‬ ‫‪740205419‬‬ ‫‪85‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪724948‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,007‬‬ ‫‪730022921‬‬ ‫‪128‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪-4.16‬‬ ‫‪517,168‬‬ ‫‪786059130‬‬ ‫‪76‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪752071‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1,081‬‬ ‫‪812988784‬‬ ‫‪115‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2037‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪326,658‬‬ ‫‪665925778‬‬ ‫‪76‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪747287‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪568685095‬‬ ‫‪111‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪285,060‬‬ ‫‪446471169‬‬ ‫‪73‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪731181‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪667568034‬‬ ‫‪102‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪213,254‬‬ ‫‪459231251‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪751455‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪444861436‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪78,165‬‬ ‫‪164242416‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪691,734‬‬ ‫‪1177481622‬‬ ‫‪101‬‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪928‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪257,204‬‬ ‫‪241006643‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪737768‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1,009‬‬ ‫‪744408035‬‬ ‫‪97‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪1438‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪173,068‬‬ ‫‪245929053‬‬ ‫‪32‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪-4.16‬‬ ‫‪517,168‬‬ ‫‪786059130‬‬ ‫‪76‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪281,951‬‬ ‫‪285711734‬‬ ‫‪41‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2037‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪326,658‬‬ ‫‪665925778‬‬ ‫‪76‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪990‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪613,121‬‬ ‫‪607057425‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪285,060‬‬ ‫‪446471169‬‬ ‫‪73‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪213,254‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪164242416‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪39‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪257,204‬‬ ‫ابزارپزشکی‪0.98 ،‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪241006643‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫‪43,524‬‬ ‫‪173,068‬‬ ‫‪400629818‬‬ ‫‪245929053‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪32‬‬ ‫کنتورسازی‬ ‫ایرانگذاری اعتالء البرز‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪9201‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫شرکت‬ ‫ریختهگری نام‬ ‫ایران‬ ‫تراکتورسازی‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫معامالت‬ ‫تغییر حجم‬ ‫قیمت درصد‬ ‫اخرین‬ ‫‪78,165‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫شرکت‬ ‫نامایران‬ ‫سرمایهگذاری ملی‬ ‫‪37‬‬ ‫‪232426025‬‬ ‫‪156,127‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪236164607‬‬ ‫‪227,792‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1028‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪347394077‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪34‬‬ ‫معامالت‬ ‫تغییر حجم‬ ‫قیمت درصد‬ ‫اخرین‬ ‫‪204,863‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪136,630‬‬ ‫ابزارپزشکی‪0.28 ،‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪148574528‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪43,524‬‬ ‫‪75,176‬‬ ‫‪400629818‬‬ ‫‪111929747‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪768‬‬ ‫ذغال سنگ ‪302,720‬‬ ‫استخراج‪0.52‬‬ ‫‪233917131‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ملیشرق شاهرود‬ ‫شمال‬ ‫معدنی‬ ‫سرمایه و‬ ‫صنعتی‬ ‫توسعه‬ ‫گذاری‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪1674‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪36,709‬‬ ‫‪79,667‬‬ ‫‪159697136‬‬ ‫‪135888506‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪23,087‬‬ ‫‪147,536‬‬ ‫‪37104840‬‬ ‫‪154861230‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33657100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26895792892‬‬ ‫‪769471764‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10347900‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪716,272‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪863868915‬‬ ‫‪10100358‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪780,993‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪1058422175‬‬ ‫‪4675000‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1500867189‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪138‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪9201‬‬ ‫‪1438‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫ذغال سنگ ‪17,519‬‬ ‫‪ 5645‬استخراج‪-0.27‬‬ ‫‪97852666‬‬ ‫خودروشرق شاهرود‬ ‫ایرانشمال‬ ‫معدنی‬ ‫صنعتی و‬ ‫محورسازان‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪2227‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪36,709‬‬ ‫‪102,505‬‬ ‫‪159697136‬‬ ‫‪228261838‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫ایران‬ ‫رادیاتور‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪5599‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪23,087‬‬ ‫‪56,934‬‬ ‫‪37104840‬‬ ‫‪319089119‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫ذغال‬ ‫بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪3841‬‬ ‫سایر معادن ‪23,660‬‬ ‫استخراج‪0.03‬‬ ‫‪90920930‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪559‬‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫قطعاتماسه‬ ‫تامین‬ ‫ایران‬ ‫اتومبیل‬ ‫‪8254‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪26895792892‬‬ ‫‪50520940‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بهمنگری‬ ‫ریخته‬ ‫سرمایهماسه‬ ‫تامین‬ ‫گذاری‬ ‫‪8254‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪ 20669‬استخراج کانه‬ ‫‪-0.40‬های فلزی ‪4,016‬‬ ‫‪80055900‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪ 1684‬استخراج کانه‬ ‫‪ 0.00‬های فلزی ‪6,146‬‬ ‫ایران‬ ‫گذاریروی‬ ‫سرمایهمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫ایران‬ ‫اعتبار‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪716,272‬‬ ‫‪8,744‬‬ ‫‪863868915‬‬ ‫‪11032939‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ایران‬ ‫معادن روی‬ ‫توسعه‬ ‫بهشهرایران‬ ‫صنایع‬ ‫گروه‬ ‫ترمزایران‬ ‫لنت‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫‪3447‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪15,030‬‬ ‫‪780,993‬‬ ‫‪49478760‬‬ ‫‪1058422175‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪134‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫فارس وخوزستان‬ ‫تدبیرگران‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫موتورسازان‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫‪2601‬‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪12,677‬‬ ‫‪457,009‬‬ ‫‪31780100‬‬ ‫‪1500867189‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪114‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3182‬‬ ‫اهک و گچ ‪457,009‬‬ ‫سیمان‪0.54،‬‬ ‫سایپااذین‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫معدنی و‬ ‫‪4355‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,203‬‬ ‫‪270,920‬‬ ‫‪67517901‬‬ ‫‪869200249‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫خوزستانگل گهر‬ ‫سیمان و صنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪3199‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪270,920‬‬ ‫‪433,356‬‬ ‫‪869200249‬‬ ‫‪1386463456‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪1673‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪226,205‬‬ ‫‪3744000‬‬ ‫‪436934056‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫خوزستان‬ ‫سیمان فارس و‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪226,205‬‬ ‫‪424,244‬‬ ‫‪436934056‬‬ ‫‪697693799‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-2.53‬ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪2807‬پرداخت چرم و‬ ‫دباغی‪،‬‬ ‫‪168,984‬‬ ‫‪472034946‬‬ ‫‪43‬‬ ‫باما‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪168,984‬‬ ‫‪289,328‬‬ ‫‪472034946‬‬ ‫‪711799195‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪89‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫ملی (‬ ‫توسعهصنعتی‬ ‫گروه‬ ‫صبانور‬ ‫صنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫‪4394‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪41,872‬‬ ‫‪12124900‬‬ ‫‪83572662‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سپاهانو صنعتی صبانور‬ ‫سیمان معدنی‬ ‫توسعه‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪41,872‬‬ ‫‪423,577‬‬ ‫‪83572662‬‬ ‫‪478225939‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪81‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫های وابسته به ان‬ ‫‪19,665‬‬ ‫رایانه و فعالیت‪0.00‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪54153187‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سیمانبافق‬ ‫معادن‬ ‫کارون‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪4347‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪19,665‬‬ ‫‪130,563‬‬ ‫‪54153187‬‬ ‫‪567607816‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪158,297‬‬ ‫‪2,103,018‬‬ ‫‪342635957‬‬ ‫‪600990435‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫شرق‬ ‫سیمان‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪2,103,018‬‬ ‫‪428,694‬‬ ‫‪600990435‬‬ ‫‪432763330‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫سیستم‬ ‫همکاراندماوند‬ ‫معدنی‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪8483‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪348,733‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1050089402‬‬ ‫‪2418300‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دماوند‬ ‫معدنی‬ ‫سبزوار‬ ‫سیمان الر‬ ‫‪8483‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪183,707‬‬ ‫‪2418300‬‬ ‫‪110804172‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪121,820‬‬ ‫‪1459‬انبوه سازی‪-0.34 ،‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪176553590‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪62,962‬‬ ‫‪1757‬انبوه سازی‪-0.90 ،‬‬ ‫‪106250371‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پارسیان‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیکتهران‬ ‫نوسازیوساختمان‬ ‫‪3004‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪657,788‬‬ ‫‪2,618,830‬‬ ‫‪1976545093‬‬ ‫‪7333169245‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪580‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازیداراب‬ ‫سیمان‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2,618,830‬‬ ‫‪61,988‬‬ ‫‪7333169245‬‬ ‫‪85415227‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ح‪.‬‬ ‫گذاری مسکن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪965‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪295,929‬‬ ‫‪2,809,473‬‬ ‫‪285661269‬‬ ‫‪6331697220‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪547‬‬ ‫گذاری مسکن تهران‬ ‫سرمایه کرمان‬ ‫سیمان‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪2,809,473‬‬ ‫‪65,795‬‬ ‫‪6331697220‬‬ ‫‪188927916‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اطالعات خوارزمی‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫فناوری مسکن‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪56,463‬‬ ‫‪16,954,001‬‬ ‫‪244303290‬‬ ‫‪25533438729‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪481‬‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫شاهرودمسکن‬ ‫سیمان‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,954,001‬‬ ‫‪24,474‬‬ ‫‪25533438729‬‬ ‫‪64682845‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪13‬‬ ‫انفورماتیک‬ ‫شاهد‬ ‫خدمات گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪12009‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪60,433‬‬ ‫‪1,686,365‬‬ ‫‪722221928‬‬ ‫‪2032081417‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪162‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایهغرب‬ ‫سیمان‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪3189‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪1,686,365‬‬ ‫‪8,985‬‬ ‫‪2032081417‬‬ ‫‪29123700‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایران کیش‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫ورفاهی‬ ‫توریستی‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪22,689‬‬ ‫‪1,714,963‬‬ ‫‪66541674‬‬ ‫‪3996106696‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫کردستان‬ ‫سیمان‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,714,963‬‬ ‫‪10,585‬‬ ‫‪3996106696‬‬ ‫‪15700866‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫خدمات وابسته‪1,446,021‬‬ ‫‪ 2838‬زراعت و ‪1.00‬‬ ‫‪4103928712‬‬ ‫‪123‬‬ ‫بجنورد ساختمانایران‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫سیمان‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪3912‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1,446,021‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪4103928712‬‬ ‫‪2134132‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مگسال‬ ‫کشاورزی‬ ‫باغمیشه‬ ‫ودامپرویسازی‬ ‫سازی و خانه‬ ‫شهر‬ ‫‪28891‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪118,782‬‬ ‫‪405,990‬‬ ‫‪3431748872‬‬ ‫‪928957513‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ارومیه خانه سازی باغمیشه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫سیمان‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪4731‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪405,990‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪928957513‬‬ ‫‪6522400‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪3‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪-2.51‬وسایل ارتباطی‬ ‫ساخت دستگاهها و‬ ‫‪265,558‬‬ ‫‪6208‬‬ ‫‪1648642113‬‬ ‫‪108‬‬ ‫عمران استان کرمان‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫فارس نو‬ ‫سیمان‬ ‫‪6208‬‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪265,558‬‬ ‫‪23,156‬‬ ‫‪1648642113‬‬ ‫‪105591360‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پارس‬ ‫الکتریکفارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫‪6640‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪1,319,354‬‬ ‫‪374,250‬‬ ‫‪8761045481‬‬ ‫‪888172945‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪374,250‬‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪888172945‬‬ ‫‪5359925‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫محصوالت فلزی ‪330,934‬‬ ‫‪ 1828‬ساخت ‪-0.87‬‬ ‫‪604835194‬‬ ‫‪100‬‬ ‫هرمزگان شاهد‬ ‫سیمان و توسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪10270‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪330,934‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪604835194‬‬ ‫‪5029800‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمایهاذراب‬ ‫صنایع‬ ‫گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪2727‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪5,982,718‬‬ ‫‪831,367‬‬ ‫‪16314734848‬‬ ‫‪1579221960‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪91‬‬ ‫گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫سرمایهخاش‬ ‫سیمان‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪831,367‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1579221960‬‬ ‫‪444920‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سازی اراک‬ ‫ماشیناژند‬ ‫سخت‬ ‫‪2818‬‬ ‫‪4534‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪506,757‬‬ ‫‪91,003‬‬ ‫‪1402149138‬‬ ‫‪414316387‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪76‬‬ ‫سیماناژند‬ ‫سخت‬ ‫هگمتان‬ ‫‪4534‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪91,003‬‬ ‫‪5,808‬‬ ‫‪414316387‬‬ ‫‪17979500‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المیرانسرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪2,790‬‬ ‫‪230,750‬‬ ‫‪8479936‬‬ ‫‪718775617‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪66‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سیمان قائن‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪29916‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪230,750‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪718775617‬‬ ‫‪1023264‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دارو‬ ‫جام‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‪11490‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪141,360‬‬ ‫‪10656200‬‬ ‫‪170174036‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫پمازندران‬ ‫سیمان‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪14416‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪141,360‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪170174036‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫کانی غیرفلزی‬ ‫‪1491‬سایر محصوالت‬ ‫‪135,153‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪197499575‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪135,153‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫شرکتهای چند‬ ‫رشته ای صنعتی‬ ‫‪197499575‬‬ ‫‪39‬‬ ‫نسوز پارس‬ ‫های‬ ‫فراورده‬ ‫ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪4.39‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1,373,333‬‬ ‫‪359,218‬‬ ‫‪5484617552‬‬ ‫‪451338723‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫توسعه ملی‬ ‫توسعهگروه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪359,218‬‬ ‫‪11,091,874‬‬ ‫‪451338723‬‬ ‫‪58683178809‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪418‬‬ ‫سرمایهو گاز‬ ‫شیشه‬ ‫گذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3453‬‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪212,463‬‬ ‫‪34,384‬‬ ‫‪733735602‬‬ ‫‪113650665‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هلدینگ رود‬ ‫مسکن زاینده‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪2493‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪34,384‬‬ ‫‪920,752‬‬ ‫‪113650665‬‬ ‫‪2301919729‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪118‬‬ ‫فراوردههای‬ ‫گذاریتوسعه‬ ‫سرمایه‬ ‫نسوزاذراذربایجان‬ ‫‪3611‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪113,997‬‬ ‫‪11,516‬‬ ‫‪411558118‬‬ ‫‪21131860‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعه‬ ‫صندوقاذربایجان‬ ‫بازنشستگی‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪2506‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪11,516‬‬ ‫‪285,986‬‬ ‫‪21131860‬‬ ‫‪731918127‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪42‬‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده های‬ ‫گستر‬ ‫شهریتوس‬ ‫توسعه‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪44,490‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪339444085‬‬ ‫‪1350000‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گسترگذاری امید‬ ‫سرمایه‬ ‫گروه‬ ‫مدیریتتوس‬ ‫توسعهشهری‬ ‫‪1916‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪258,778‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪492220687‬‬ ‫‪1350000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنایعخاکچینیایران‬ ‫‪7006‬‬ ‫‪ 0.29‬و تکثیر ‪35,306‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪248091057‬‬ ‫‪35‬‬ ‫باما‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪459231251‬‬ ‫‪69‬بورس و بازار‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪3,258,460‬‬ ‫‪15,862‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫سایر معادن ‪60,160‬‬ ‫استخراج‪-4.61‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪3,258,460‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫تکثیر معامله‬ ‫گذاری قابل‬ ‫سرمایهچاپ و‬ ‫صندوقانتشار‪،‬‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫افست‬ ‫‪9231‬‬ ‫‪2981‬‬ ‫‪71,894‬‬ ‫‪62,219‬‬ ‫‪661986942‬‬ ‫‪183930807‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫افست‬ ‫‪10602‬‬ ‫‪2981‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫موسسات اعتباری‪33,040‬‬ ‫‪ 6228‬بانکها و ‪-1.25‬‬ ‫‪202177554‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫موسسات اعتباری‪27,217‬‬ ‫‪ 10587‬بانکها و ‪1.26‬‬ ‫همدان ایران‬ ‫شیشهصادرات‬ ‫بانک‬ ‫‪5462‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪18,613‬‬ ‫‪56,481,830‬‬ ‫‪99088820‬‬ ‫‪51511218522‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3384‬‬ ‫گذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‬ ‫سرمایهایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫سرام ایران‬ ‫پارس بانک‬ ‫پست‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,327,445‬‬ ‫‪3188395‬‬ ‫‪14481873702‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫ایران‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫شاخص‬ ‫صندوق‬ ‫بانک‬ ‫پست‬ ‫‪10443‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪ 951‬سایر واسطه‬ ‫گریهای مالی‪9,104,498‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪8659010612‬‬ ‫‪804‬‬ ‫سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫‪7429‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪758837‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1,453,919‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪3307275414‬‬ ‫‪7527666887‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪728‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫سایپا‬ ‫لیزینگ رایان‬ ‫مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪11943160260‬‬ ‫‪183930807‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1,126,500‬‬ ‫‪62,219‬‬ ‫‪288148236‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9049‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪7,629‬‬ ‫‪56,481,830‬‬ ‫‪69031441‬‬ ‫‪51511218522‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3384‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,327,445‬‬ ‫‪104433600‬‬ ‫‪14481873702‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,104,498‬‬ ‫‪14858000‬‬ ‫‪8659010612‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪804‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫‪0.61‬بخارواب گرم‪9,920‬‬ ‫‪758837‬‬ ‫‪7527666887‬‬ ‫‪728‬‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪309‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪1,450,330‬‬ ‫‪447531531‬‬ ‫‪173‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪2909‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪5,348,225‬‬ ‫‪15555716630‬‬ ‫‪791‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪372,506‬‬ ‫‪817763891‬‬ ‫‪115‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪9222‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪118,333‬‬ ‫‪1091251384‬‬ ‫‪81‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪437,863‬‬ ‫‪546015641‬‬ ‫‪87‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2426‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪206,009‬‬ ‫‪499747771‬‬ ‫‪42‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2607‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪3,170,132‬‬ ‫‪8263701026‬‬ ‫‪624‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪148,133‬‬ ‫‪240633506‬‬ ‫‪32‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪13236‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪308,700‬‬ ‫‪4121206394‬‬ ‫‪112‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪33,599‬‬ ‫‪71318527‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪10210‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪4,854,908‬‬ ‫‪49570219184‬‬ ‫‪106‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪54,294‬‬ ‫‪591819886‬‬ ‫‪43‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪18042‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪9,271‬‬ ‫‪167268761‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫ح‪.‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪345‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪9,357,711‬‬ ‫‪3232805843‬‬ ‫‪640‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه‬ ‫‪996‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1,817,125‬‬ ‫‪1810240273‬‬ ‫‪493‬‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫سرمایهگذاری سایپا‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪3,033,158‬‬ ‫‪3312103426‬‬ ‫‪364‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,395,374‬‬ ‫‪7030355323‬‬ ‫‪319‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪5,670,139‬‬ ‫‪7353764069‬‬ ‫‪362‬‬ ‫الومراد‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪1,483,185‬‬ ‫‪3540426150‬‬ ‫‪300‬‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫‪620‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪1,708,943‬‬ ‫‪1059417504‬‬ ‫‪158‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪1,806,941‬‬ ‫‪3441911767‬‬ ‫‪254‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاریاتیه دماوند‬ ‫‪356‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1,751,018‬‬ ‫‪622489999‬‬ ‫‪97‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪627,337‬‬ ‫‪1264789763‬‬ ‫‪107‬‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪392,633‬‬ ‫‪596672992‬‬ ‫‪68‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1,208,713‬‬ ‫‪4044816700‬‬ ‫‪73‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪281,951‬‬ ‫‪285711734‬‬ ‫‪41‬‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪499,816‬‬ ‫‪560787619‬‬ ‫‪66‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪990‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪613,121‬‬ ‫‪607057425‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪317,594‬‬ ‫‪325729416‬‬ ‫‪53‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪156,127‬‬ ‫‪232426025‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪822,258‬‬ ‫‪1506782714‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪227,792‬‬ ‫‪236164607‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪195,591‬‬ ‫‪236731342‬‬ ‫‪48‬‬ ‫سرمایهگذاری ملیایران‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪204,863‬‬ ‫‪347394077‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الومینیومایران‬ ‫‪5206‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪76,094‬‬ ‫‪388698550‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪136,630‬‬ ‫‪148574528‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪169,272‬‬ ‫‪215106240‬‬ ‫‪43‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪75,176‬‬ ‫‪111929747‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪289,444‬‬ ‫‪850623666‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫عرضه ‪ 195‬هزار تن انواع کاال‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذشته بیش از ‪195‬هزار‬ ‫ت��ن ان��واع کاال در بازار فیزیک��ی بورس کاال‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫از رینگ ه��ای بورس‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫کاال‪ ،‬روز گذش��ته در تاالر محصوالت صنعتی‬ ‫و معدن��ی‪4 ،‬هزار تن مس کاتد ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ای��ران با قیمت پای��ه ‪183‬هزار‬ ‫و ‪ 576‬ری��ال راهی ت��االر محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی ش��د‪ .‬این ش��رکت همچنین ‪3500‬‬ ‫تن مس مفت��ول را با قیمت پای��ه ‪190‬هزار‬ ‫و ‪ 615‬ریال عرضه ک��رد‪ .‬از دیگر محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده شرکت ملی صنایع مس ایران در‬ ‫ای��ن روز می ت��وان به ‪20‬هزار ت��ن انواع مس‬ ‫کم عیار‪ 200 ،‬تن س��ولفور مولیبدن و ‪ 12‬تن‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ 270 ،‬تن مس مفتول ش��رکت‬ ‫صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه را با‬ ‫قیمت پایه ‪191‬هزار و ‪ 165‬ریال تجربه کرد‪.‬‬ ‫تاالر محصوالت صنعتی و معدنی همچنین‬ ‫ش��اهد عرضه ‪ 3‬هزار تن ش��مش هزارپوندی‬ ‫‪ 99/7‬مجتمع الومینیوم هرمزگان(هرمزال) با‬ ‫قیمت پایه ‪63‬هزار و ‪ 760‬ریال بود‪ .‬ش��رکت‬ ‫خالص س��ازان روی زنج��ان نیز ب��ا ‪ 100‬تن‬ ‫ش��مش روی ‪ ،99/99‬با قیمت پایه ‪76‬هزار و‬ ‫‪ 500‬ریال‪ ،‬در تاالر نام برده حضور یافت‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13,022,150,000‬‬ ‫‪9,106,399‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,098,200,000‬‬ ‫‪9,100,769‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪15,694,700,000‬‬ ‫‪9,056,447‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪14,455,200,000‬‬ ‫‪9,091,321‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪11,341,350,000‬‬ ‫‪9,135,326‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪17,651,400,000‬‬ ‫‪9,193,438‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪156,200,000‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪236,700,000‬‬ ‫‪15,780‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,960,000‬‬ ‫‪76,960‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,700,000‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,000,000‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪26,535,300,000‬‬ ‫‪9,213,646‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪12,697,500,000‬‬ ‫‪9,201,087‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪19,170,250,000‬‬ ‫‪9,172,368‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪25,501,400,000‬‬ ‫‪9,206,282‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪18,647,250,000‬‬ ‫‪9,277,239‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪15,133,000,000‬‬ ‫‪9,327,073‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪65,248,700,000‬‬ ‫‪9,438,068‬‬ ‫‪ 0.49‬بازار نقدی‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪25,734,050,000‬‬ ‫‪9,391,989‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪760‬‬ ‫مجتمع الومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪54,605,200,000‬‬ ‫‪9,366,244‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫برنجطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫وارداتی‬ ‫‪67,962,650,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 723‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪190,615‬‬ ‫‪9,400,0900‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫برنجطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫وارداتی‬ ‫‪97,808,500,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 1,032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,615‬‬ ‫‪9,477,5680‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫برنجطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫وارداتی‬ ‫‪39,780,650,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 417‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪191,165‬‬ ‫‪9,518,3530‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫وارداتی‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫برنج طال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 2,421‬‬ ‫‪232,485,300,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪183,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,602,862‬‬ ‫‪740‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫وارداتی‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫برنج طال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 1,895‬‬ ‫‪182,202,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,614,926‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫مادر تخصصی‪0.4‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه‬ ‫تحویل‪) G‬‬ ‫طالسرباره‬ ‫عیار (‬ ‫اتی کم‬ ‫قراردادمس‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205,715,600,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2892,148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,577,076‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫روز‪ ،‬در حال��ی ‪39‬ه��زار و ‪ 800‬تن انواع قیر‪،‬‬ ‫‪27‬هزار تن وکیوم باتوم‪ 6 ،‬هزار تن لوب کات‪،‬‬ ‫‪ 1350‬تن ماده ش��یمیایی و ‪ 800‬تن گوگرد‬ ‫در تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی عرضه‬ ‫شد که تاالر صادراتی شاهد عرضه ‪ 26‬هزار و‬ ‫‪ 700‬تن انواع قیر‪ 7500 ،‬تن گوگرد کلوخه و‬ ‫‪ 1100‬تن عایق رطوبتی بود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪32 ،‬هزار ت��ن ذرت دانه ای‪،‬‬ ‫‪11‬هزار تن شکرسفید‪ 7385 ،‬تن برنج‪4 ،‬هزار‬ ‫تن گندم دروم و ‪ 20‬تن کنجاله س��ویا پرک‬ ‫نیز روانه تاالر محصوالت کشاورزی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار «پی وی سی» قفل شده است‬ ‫بررس��ی روند معامالت رینگ پتروش��یمی‬ ‫نش��ان می دهد معامالت گریده��ای متفاوت‬ ‫پی وی س��ی متاثر از رکود و فرا رس��یدن ماه‬ ‫مبارک رمضان با ضعف شدید همراه است‪.‬‬ ‫شاهد کریمی‪ ،‬کارش��ناس بازار پی وی سی‬ ‫با بیان این مطلب گف��ت‪ :‬حجم معامالت در‬ ‫بازار پی وی س��ی در هفته ه��ای اخیر متاثر از‬ ‫اف��ت قیمت ها در بازارهای جهانی به ش��دت‬ ‫کاه��ش یافته بود که با توجه به فرا رس��یدن‬ ‫ماه مبارک رمضان نیز ضعف مبادالت ش��دت‬ ‫گرفته و گاهی ش��اهد توقف معامالت در بازار‬ ‫داخل هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر افت‬ ‫قیمت پی وی س��ی در بازارهای جهانی و بازار‬ ‫عرضه (تن) تقاضا (تن)‬ ‫داخلی‪ ،‬همچنین رکود ناش��ی از فرا رسیدن‬ ‫م��اه رمضان‪ ،‬صادرات نیز به حجم اندک خود‬ ‫رسیده است و از این رو بازار پی وی سی شرایط‬ ‫دشواری را سپری می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار پی وی سی در ادامه با‬ ‫اش��اره به اینکه روند نزولی قیمت پی وی سی‬ ‫در بازارهای جهانی متوقف شده است‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬به طور احتمال��ی در بازارهای جهانی با‬ ‫توق��ف افت قیم��ت پی وی س��ی‪ ،‬از این پس‬ ‫ش��اهد افزایش اندک قیمت ه��ا خواهیم بود‪،‬‬ ‫اما بازار داخل ش��رایط متفاوتی را نس��بت به‬ ‫ب��ازار جهانی طی می کن��د‪ ،‬چرا که پروژه های‬ ‫عمرانی و ساخت وسازها متوقف است و از این‬ ‫رو حجم معامالت نیز به شدت کاهش یافته‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د برای تح��رک در بازار داخل‬ ‫نیازمند راه اندازی دوباره پروژه های عمرانی و‬ ‫ساخت وسازها هستیم‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال در ب��ازار جهان��ی قیمت‬ ‫پی وی س��ی در هفت��ه گذش��ته در محدوده‬ ‫‪ 880‬دالر در ه��ر تن و در منطقه خلیج فارس‬ ‫ثابت ماند و نس��بت به هفته قبل ان‪ ،‬تغییری‬ ‫نداش��ت‪ ،‬ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه قیمت‬ ‫پی وی س��ی در هفته های گذشته در بازارهای‬ ‫جهانی همواره ب��ا ‪ 10‬تا ‪ 20‬دالر افت مواجه‬ ‫می ش��د‪ .‬بنابراین به نظر می رسد افت قیمت‬ ‫پی وی سی در بازار جهانی متوقف شده است‪.‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪190,615‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪440‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪190,615‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪191,165‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪183,576‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪740‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪183,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪) G‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪)R‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نام کاال‬ ‫شمشبرنج وارداتی‬ ‫‪1000p-99.75‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫مس مفتول‬ ‫مس مفتول‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫عرضه (تن) تقاضا (تن)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫تحویل‪)R‬دی ماه ‪94‬‬ ‫طالسرباره‬ ‫سکهعیار (‬ ‫اتی کم‬ ‫قرارداد مس‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284,255,600,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3672,955‬‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪) G‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه‬ ‫تحویل‪) G‬‬ ‫طالسرباره‬ ‫عیار (‬ ‫اتی کم‬ ‫قراردادمس‬ ‫‪322,045,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2893,326‬‬ ‫شمش روی ‪99.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایع خالص سازان روی زنجان‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫طال ‪99.99‬‬ ‫سکهروی‬ ‫شمش‬ ‫‪161,534,500,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 1,652‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪3,069,814‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫شکر سفید‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫شکر سفید‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪3,069,814‬‬ ‫‪21,309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,238‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪250‬‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪9,619,4790‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مجتمعتخصصی‬ ‫مادر‬ ‫هرمزال)‬ ‫هرمزگان (‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪500‬‬ ‫‪80‬‬ ‫صنایع مس ایران ‪1394/03/25‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9,682,659‬‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪500‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪65‬‬ ‫سازان روی زنجان‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪9,753,9940‬‬ ‫صنایع خالص‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪900‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪750‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪800‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪775‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪155,267‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪155,267‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ایران‬ ‫بازرگانیمس‬ ‫ملی صنایع‬ ‫مادرشرکت‬ ‫دولتی‬ ‫تخصصی‬ ‫ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪156,410‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مولیبدن‬ ‫پرک‬ ‫سولفورسویا‬ ‫کنجاله‬ ‫‪156,410‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ابریشمایران‬ ‫صنایع مس‬ ‫شرکت‬ ‫ملی ماهان‬ ‫تجارت‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪157,277‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور دانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫‪157,277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مس وایران‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪157,398‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور دانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫‪157,398‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫مس وایران‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪157,413‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور دانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫مولیبدن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,413‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫مس وایران‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪157,595‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور دانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫مولیبدن‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪157,595‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫مس وایران‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪158,302‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫‪0‬‬ ‫‪158,302‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫تخصصی‬ ‫ایران‬ ‫بازرگانیمس‬ ‫ملی صنایع‬ ‫مادرشرکت‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪158,816‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫‪0‬‬ ‫‪158,816‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫تخصصی‬ ‫ایران‬ ‫بازرگانیمس‬ ‫ملی صنایع‬ ‫مادرشرکت‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪159,243‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫‪0‬‬ ‫‪159,243‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫تخصصی‬ ‫ایران‬ ‫بازرگانیمس‬ ‫ملی صنایع‬ ‫مادرشرکت‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪160,555‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,555‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪160,803‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪160,803‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,382‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪161,184‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪162,358‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪162,641‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪163,258‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪163,393‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪165,852‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪166,112‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪161,184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,358‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,641‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪163,258‬‬ ‫‪14,540‬‬ ‫‪163,393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,852‬‬ ‫‪9,506‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪167,618‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪167,618‬‬ ‫‪9,273‬‬ ‫‪166,112‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪45‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪10,700‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪9,331‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫تولیدی بشکه و قیر صنعتی و اسفالت راه دژپا‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هاشمی‬ ‫برنج‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫تعاونیهایگام پارس‬ ‫اتحادیه مرکزی نگین‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هاشمی‬ ‫برنج‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫تعاونیهایگام پارس‬ ‫اتحادیه مرکزی نگین‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫وارداتی‬ ‫قیر برنج‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سیاهایران‬ ‫دولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫تخصصی‬ ‫طالی‬ ‫تجارت‬ ‫مادر توسعه‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫وارداتی‬ ‫قیر برنج‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,256‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫سیاهایران‬ ‫دولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫تخصصی‬ ‫طالی‬ ‫تجارت‬ ‫مادر توسعه‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر اکام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪0‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫براساس جزئیات اقالم عمده دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه ‪93‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دکتر محمد جلیلی‬ ‫بانک های خصوصی گوی رقابت را از دولتی ها ربودند‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬بررس�ی اقالم عم�ده دارایی ها و‬ ‫بدهی ه�ای ش�بکه بانکی در ‪ 11‬ماهه س�ال ‪ 1393‬پس از تفکیک‬ ‫و گروه بندی بانک های فعال کنونی براس�اس نوع بانک ها (شامل‬ ‫درحالی که تا همین چند سال پیش اوضاع‬ ‫به ط��ور کامل عکس وضعی��ت کنونی بود و‬ ‫بخ��ش دولتی سیس��تم بانک��ی بخش اعظم‬ ‫امور را در دس��ت خود داش��ت‪ ،‬از مشتریان‬ ‫بانک ها و س��هم ب��ازار گرفته ت��ا اقالم اصلی‬ ‫بدهی ها و دارایی ها و بانک های تازه کار بخش‬ ‫خصوصی در حاش��یه قرار داشته و محلی از‬ ‫اعراب نداش��تند‪ ،‬اما در زمان��ی کمتر از یک‬ ‫دهه شرایط به نحوی دگرگون شده است که‬ ‫در حال حاضر و در پای��ان بهمن ماه ‪،1393‬‬ ‫در فهرس��ت اق�لام دارایی ه��ا و بدهی ه��ای‬ ‫ش��بکه بانک��ی کش��ور‪ 65/1 ،‬درص��د از کل‬ ‫دارایی های خارج��ی بانک ها‪ 68/6 ،‬درصد از‬ ‫کل س��پرده های بخش غیردولتی در ش��بکه‬ ‫بانک��ی‪ 70/5 ،‬درصد از مجموع س��پرده های‬ ‫س��رمایه گذاری مدت دار بانک ها‪72/1 ،‬درصد‬ ‫از مجموع س��پرده قانونی ش��بکه بانکی نزد‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ 57 ،‬درص��د از س��پرده های‬ ‫قرض الحس��نه بانک ه��ا‪56/2 ،‬درص��د از کل‬ ‫بدهی بخش غیردولتی و همچنین ‪41‬درصد‬ ‫از کل بده��ی بخش دولتی به ش��بکه بانکی‬ ‫متعل��ق ب��ه بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری‬ ‫غیردولتی و خصوصی ب��وده و باقیمانده این‬ ‫ت گذرا به انها اشاره شد‬ ‫نسبت ها که به صور ‬ ‫میان دو گ��روه دیگر بانک ها یعنی بانک های‬ ‫تجاری و تخصصی دولتی قسمت شده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه س��هم بانک ه��ای خصوصی در‬ ‫مع��دودی از اق�لام بدهی های ش��بکه بانکی‬ ‫پایین ت��ر از دو گروه بانکی دولتی اس��ت که‬ ‫س��هم باال در ان اقالم ب��ه نوعی امتیاز منفی‬ ‫محس��وب می ش��ود؛ مانند ش��اخص بدهی‬ ‫بانک ها ب��ه بانک مرکزی ک��ه برپایه اخرین‬ ‫گ��زارش موجود تا پایان ‪ 11‬ماهه س��ال ‪93‬‬ ‫س��هم بانک های خصوصی از این بدهی ها در‬ ‫حدود ‪ 22‬درصد اعالم ش��ده است‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه ‪ 64/9‬درصد از این بدهی ه��ا متعلق به‬ ‫بانک ه��ای تخصصی دولت��ی و مابقی ان به‬ ‫حس��اب بانک های تجاری دولتی نوشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دارایی های شبکه بانکی‬ ‫در میان اق�لام عمده دارایی های ش��بکه‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بدهی های بخ��ش غیردولتی که در‬ ‫اصل بدهی عموم دریافت کنندگان تسهیالت‬ ‫از ش��بکه بانکی بابت وام های دریافتی ش��ان‬ ‫است‪ ،‬بزرگ ترین رقم محسوب می شود و در‬ ‫بانک ه�ای تجاری دولتی‪ ،‬تخصصی دولتی و بانک ها و موسس�ات‬ ‫اعتباری خصوصی) تغییرات اش�کاری در میزان سهم دارایی ها و‬ ‫بدهی های هر یک از این گروه های بانکی در مقایس�ه با سال های‬ ‫در پایان بهمن ماه ‪ 1393‬حجم این بدهی ها‬ ‫ب��ه ‪ 578‬ه��زار و ‪ 76‬میلی��ارد تومان در کل‬ ‫ش��بکه بانکی کشور رس��ید که در مقایسه با‬ ‫حج��م ‪ 489‬هزار و ‪ 96‬میلیارد تومانی بهمن‬ ‫م��اه ‪ 92‬رش��دی ‪ 18/2‬درص��دی و نس��بت‬ ‫به اس��فند م��اه ‪ 92‬رش��دی ‪ 14/3‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬س��هم بانک ها و موسسات مالی‬ ‫و اعتب��اری بخش خصوص��ی از این بدهی ها‬ ‫در مقط��ع زمانی یاد ش��ده ب��ه ‪ 324‬هزار و‬ ‫‪ 962‬میلیارد تومان رس��یده و با رش��د ‪17/6‬‬ ‫درصدی نسبت به پایان سال ‪ ،92‬در مجموع‬ ‫‪ 56/2‬درص��د کل بده��ی بخش خصوصی به‬ ‫ش��بکه بانکی را شامل می ش��ود‪ .‬از باقیمانده‬ ‫این بدهی ها‪ ،‬بانک های تجاری دولتی رقمی‬ ‫بیش از ‪ 94‬هزار و ‪ 524‬میلیارد تومان معادل‬ ‫‪16/4‬درصد و بانک های تخصصی دولتی نیز‬ ‫‪158‬هزار و ‪ 590‬میلیارد تومان معادل ‪27/4‬‬ ‫درصد کل بدهی های م��ردم به بانک ها بابت‬ ‫تسهیالت دریافتی را در اختیار داشته اند‪.‬‬ ‫دارایی ه��ای خارج��ی بانک ه��ا نی��ز ب��ه‬ ‫عن��وان یکی دیگ��ر از ارق��ام کالن در بخش‬ ‫دارایی های ش��بکه بانکی در پایان بهمن ماه‬ ‫س��ال گذش��ته به حدود ‪ 196‬ه��زار و ‪136‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده بود ک��ه ‪ 65/1‬درصد‬ ‫ای��ن دارایی ها یعنی رقمی بیش از ‪ 127‬هزار‬ ‫و ‪ 693‬میلی��ارد تومان جزو دارایی های گروه‬ ‫بانک های خصوصی بوده و بانک های تجاری‬ ‫و تخصص��ی دولت��ی از کل ای��ن دارایی های‬ ‫خارجی به ترتیب ‪ 13/8‬درصد و ‪1/21‬درصد‬ ‫بهره برده بودند‪.‬‬ ‫در پایان بهمن ماه ‪1393‬‬ ‫حجم بدهی بخش غیر‬ ‫دولتی به بانک ها به ‪578‬‬ ‫هزار و ‪ 76‬میلیارد تومان‬ ‫رسید که در مقایسه‬ ‫با حجم ‪ 489‬هزار و ‪96‬‬ ‫میلیارد تومانی بهمن ماه‬ ‫‪ 92‬رشدی ‪ 18/2‬درصدی‬ ‫و نسبت به اسفند ماه‬ ‫‪ 92‬رشدی ‪ 14/3‬درصدی‬ ‫داشته است‬ ‫همچنین س��پرده های قانون��ی بانک ها نزد‬ ‫بان��ک مرک��زی که ج��زو اقالم خبرس��از در‬ ‫ص��ورت دارایی های ش��بکه بانکی در س��ال‬ ‫گذش��ته بودند نی��ز وضعیتی مش��ابه موارد‬ ‫ب��اال داش��تند و از مجموع ‪ 77‬ه��زار و ‪446‬‬ ‫میلیارد تومان س��پرده قانونی بانک ها که در‬ ‫پایان یازدهمین ماه س��ال ‪ 1393‬به صورت‬ ‫امان��ت نزد بانک مرکزی س��پرده ش��ده بود‬ ‫‪ 72/1‬درص��د یعنی رقمی بی��ش از ‪ 55‬هزار‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫قبل به ویژه سال های دهه ‪ 80‬نشان می دهد‪ ،‬به گونه ای که درحال‬ ‫حاض�ر می توان گفت بانک های خصوصی بیش�ترین س�هم را در‬ ‫اغلب اقالم دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫و ‪ 880‬میلی��ارد توم��ان ج��زو س��پرده های‬ ‫قانونی بانک های خصوصی به ش��مار می رفت‬ ‫که در بانک مرکزی س��پرده گذاری شده بود‬ ‫در حال��ی ک��ه بانک های تج��اری از کل این‬ ‫س��پرده ها سهمی ‪ 19/3‬درصدی و بانک های‬ ‫تخصصی نیز حداکثر س��همی نزدیک به ‪8/6‬‬ ‫درصد داشته اند‪ .‬با این حال بسیاری از همین‬ ‫بانک ها به دلیل کمبود منابع‪ ،‬در طول س��ال‬ ‫گذشته بارها درخواست ازادسازی بخشی از‬ ‫این س��پرده ها را به بانک مرکزی ارائه دادند‬ ‫ولی درنهایت پاسخی دریافت نکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقالم عمده بدهی های شبکه بانکی‬ ‫واضح است که بخش اصلی بدهی های شبکه‬ ‫بانکی مربوط به پس اندازهای مردمی و انواع‬ ‫س��پرده گذاری های بخش غیردولتی در این‬ ‫بانک ها بوده و حجم سایر بدهی های بانک ها‬ ‫فاصله زیادی با مبالغ سپرده گذاری های بخش‬ ‫خصوصی دارد‪ .‬گزارش بهمن ماه س��ال‪ 93‬از‬ ‫مجموع گزارش های ماهانه «خالصه دارایی ها‬ ‫و بدهی ه��ای بانک ها و موسس��ات اعتباری‬ ‫غیربانکی» که توس��ط بانک مرکزی منتشر‬ ‫می شود حاکی از وجود رقمی در حدود ‪671‬‬ ‫هزار و ‪ 333‬میلیارد تومان انواع س��پرده های‬ ‫بخش غیردولتی در ش��بکه بانکی بوده است‬ ‫که نس��بت به پایان س��ال ‪ 92‬رشدی ‪19/6‬‬ ‫درصدی را ثب��ت کرده ب��ود‪ .‬از مجموع این‬ ‫س��پرده ها رقمی نزدیک به ‪ 135‬هزار و ‪117‬‬ ‫میلیارد تومان یا ‪ 20/2‬درصد کل س��پرده ها‬ ‫در اختیار بانک های تجاری دولتی قرار داشته‬ ‫و ‪ 11/2‬درصد این منابع یعنی رقمی بیش از‬ ‫‪ 75‬هزار و ‪ 218‬میلیارد تومان نیز جزو ذخایر‬ ‫بانک های تخصصی دولتی محسوب شده بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب بقیه این سپرده ها یعنی رقمی‬ ‫در حدود ‪ 461‬ه��زار میلیارد تومان یا ‪68/6‬‬ ‫درص��د کل س��پرده های بخ��ش غیردولتی‬ ‫جذب بانک های خصوصی ش��ده و در صورت‬ ‫بدهی ه��ای ای��ن گ��روه از بانک ه��ای فعال‬ ‫کش��ورمان نوشته شده است‪ .‬البته با تفکیک‬ ‫کل سپرده های بخش خصوصی (شهروندان)‬ ‫به انواع قالب های س��پرده گذاری در ش��بکه‬ ‫بانکی می توان مش��اهده ک��رد که ‪ 541‬هزار‬ ‫و ‪ 816‬میلیارد توم��ان از این منابع در قالب‬ ‫انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وارد‬ ‫ذخایر ش��بکه بانکی ش��ده اس��ت که در این‬ ‫بخش نیز بانک های غیردولتی یکه تازی کرده‬ ‫و ‪ 70/5‬درصد کل سپرده های سرمایه گذاری‬ ‫مدت دار که رقمی بیش از ‪ 381‬هزار و ‪940‬‬ ‫میلیارد تومان را شامل می شود به سوی خود‬ ‫جذب کرده ان��د‪ .‬در حالی ک��ه ‪ 18/5‬درصد‬ ‫این س��پرده ها به س��وی بانک ه��ای تجاری‬ ‫دولتی روانه ش��ده و ‪ 11‬درص��د باقیمانده را‬ ‫نیز به جز بانک های تخصصی دولتی در پیش‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫در پایان بهمن ماه س��ال گذشته کل حجم‬ ‫بده��ی بانک ه��ا به بانک مرک��زی نیز به ‪84‬‬ ‫ه��زار و ‪ 968‬میلیارد تومان رس��یده بود که‬ ‫در مقایس��ه با پایان اس��فند ماه ‪ 92‬رشدی‬ ‫ب��ه می��زان ‪ 42/7‬درصد داش��ت‪ .‬از مجموع‬ ‫این بدهی ها‪ ،‬بانک های تخصصی بیش��ترین‬ ‫س��هم را با رقمی در ح��دود ‪ 55‬هزار و ‪139‬‬ ‫میلی��ارد تومان به خود اختص��اص دادند که‬ ‫‪ 64/9‬درصد کل بدهی ها محس��وب می شود‬ ‫ان هم ب��ا رش��دی ‪0/7‬درصدی نس��بت به‬ ‫پایان سال ‪ 92‬در حالی که بانک های تجاری‬ ‫دولتی با رشد حدود ‪ 290‬درصدی‪ 10 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 38‬میلی��ارد تومان معادل ‪12/2‬درصد کل‬ ‫بدهی ها را متقبل شده و بانک های خصوصی‬ ‫نی��ز با ثبت ‪819‬درصد رش��د ای��ن بدهی ها‬ ‫نس��بت به پایان س��ال ‪ ،92‬رقمی معادل ‪19‬‬ ‫هزار و ‪ 449‬میلیارد تومان از بدهی بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی را به نام خود نوشتند که ‪22/9‬‬ ‫درصد کل بدهی ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫اقالم عمده دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی به تفکیک نوع بانک‬ ‫نام شاخص‬ ‫نوع بانک و زمان امار‬ ‫بانک ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری غیربانکی‬ ‫بانک ه��ای تج��اری‬ ‫دولتی‬ ‫بانک ه��ای تخصصی‬ ‫دولتی‬ ‫بانک ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری غیردولتی‬ ‫دارایی ها (میلیارد ریال)‬ ‫دارایی های خارجی‬ ‫سپرده قانونی نزد بانک‬ ‫مرکزی‬ ‫بدهی بخش دولتی‬ ‫بدهی ها (میلیارد ریال)‬ ‫بدهی بخش غیردولتی‬ ‫سپرده های بخش‬ ‫غیردولتی‬ ‫سپرده های‬ ‫سرمایه گذاری مدت دار‬ ‫سپرده های قرض احسنه‬ ‫بدهی به بانک‬ ‫مرکزی‬ ‫‪ 11‬ماه ‪93‬‬ ‫‪1961356‬‬ ‫(‪)-4‬‬ ‫‪774465‬‬ ‫(‪)19/4‬‬ ‫‪982178‬‬ ‫(‪)29/5‬‬ ‫‪5780762‬‬ ‫(‪)14/3‬‬ ‫‪6713329‬‬ ‫(‪)19/6‬‬ ‫‪5418158‬‬ ‫(‪)25/3‬‬ ‫‪346754‬‬ ‫(‪)5/5‬‬ ‫‪849682‬‬ ‫(‪)42/7‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪92‬‬ ‫‪1813380‬‬ ‫(‪)83/7‬‬ ‫‪625836‬‬ ‫(‪)27/3‬‬ ‫‪745637‬‬ ‫(‪)25/1‬‬ ‫‪4890960‬‬ ‫(‪)18/2‬‬ ‫‪5478912‬‬ ‫(‪)28/1‬‬ ‫‪4220576‬‬ ‫(‪)37/9‬‬ ‫‪310354‬‬ ‫(‪)0‬‬ ‫‪620838‬‬ ‫(‪)27/1‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪93‬‬ ‫‪270767‬‬ ‫(‪)30/3‬‬ ‫‪149350‬‬ ‫(‪)12/5‬‬ ‫‪271763‬‬ ‫(‪)22‬‬ ‫‪945241‬‬ ‫(‪)9/4‬‬ ‫‪1351168‬‬ ‫(‪)19/7‬‬ ‫‪1005356‬‬ ‫(‪)24/7‬‬ ‫‪89071‬‬ ‫(‪)9/6‬‬ ‫‪103801‬‬ ‫(‪)289/7‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪92‬‬ ‫‪134088‬‬ ‫(‪)-1/3‬‬ ‫‪124810‬‬ ‫(‪)7/1‬‬ ‫‪218175‬‬ ‫(‪)16‬‬ ‫‪842432‬‬ ‫(‪)7/7‬‬ ‫‪1147965‬‬ ‫(‪)16‬‬ ‫‪792451‬‬ ‫(‪)18‬‬ ‫‪77461‬‬ ‫(‪)2/4‬‬ ‫‪89134‬‬ ‫(‪)414/9‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪93‬‬ ‫‪413655‬‬ ‫(‪)-17/2‬‬ ‫‪66309‬‬ ‫(‪)29‬‬ ‫‪306681‬‬ ‫(‪)50/3‬‬ ‫‪1585901‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫‪752181‬‬ ‫(‪)23/8‬‬ ‫‪593400‬‬ ‫(‪)35/7‬‬ ‫‪60110‬‬ ‫(‪)-22/5‬‬ ‫‪551387‬‬ ‫(‪)0/7‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪92‬‬ ‫‪486787‬‬ ‫(‪)87/1‬‬ ‫‪50568‬‬ ‫(‪)28/4‬‬ ‫‪195436‬‬ ‫(‪)46/5‬‬ ‫‪1386163‬‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪587469‬‬ ‫(‪)20/5‬‬ ‫‪421315‬‬ ‫(‪)30/9‬‬ ‫‪74099‬‬ ‫(‪)-2/1‬‬ ‫‪500489‬‬ ‫(‪)13/2‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪93‬‬ ‫‪1276934‬‬ ‫(‪)-4/4‬‬ ‫‪558806‬‬ ‫(‪)20/4‬‬ ‫‪403734‬‬ ‫(‪)21/6‬‬ ‫‪3249620‬‬ ‫(‪)17/6‬‬ ‫‪4609980‬‬ ‫(‪)18/9‬‬ ‫‪3819403‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫‪197572‬‬ ‫(‪)16/4‬‬ ‫‪194494‬‬ ‫(‪)819‬‬ ‫‪ 11‬ماه ‪92‬‬ ‫‪1192505‬‬ ‫(‪)101/7‬‬ ‫‪450458‬‬ ‫(‪)34/2‬‬ ‫‪332027‬‬ ‫(‪)20/9‬‬ ‫‪2662365‬‬ ‫(‪)24/7‬‬ ‫‪3743478‬‬ ‫(‪)33/7‬‬ ‫‪3006810‬‬ ‫(‪)45/5‬‬ ‫‪158793‬‬ ‫(‪)-0/1‬‬ ‫‪31215‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫* اعداد داخل پرانتز‪ :‬درصد تغییر نسبت به اسفند سال قبل‬ ‫منبع‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫تنظیم جدول‪ :‬گسترش‬ ‫نظرگاه‬ ‫جای خالی «مدیریت‬ ‫وصول مطالبات»‬ ‫در ایران باید سیس��تم جامع گزارش��گری اعتباری‬ ‫راه اندازی شود به گونه ای که هر فردی معوقات بانکی‬ ‫داش��ت در تم��ام بانک ها‪ ،‬گمرک‪ ،‬مح��ل کار‪ ،‬مراجع‬ ‫قضایی و‪ ...‬اسمش به عنوان بدحساب شناخته شود‪.‬‬ ‫مطالب��ات بانکی زمانی که به موقع پرداخت نش��ود‬ ‫درحقیقت نظام مالی کش��ور تحت تاثیر قرار می گیرد‬ ‫و بانک ها توانایی پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫متقاضی��ان وام های خرد در بخش ه��ای ملک‪ ،‬ازدواج‬ ‫و خ��ودرو را ندارند‪ ،‬البته به صورت کالس��یک همواره‬ ‫کمب��ود پول در نظ��ام تامین مالی بوده اس��ت و این‬ ‫امر مختص به ایران نیس��ت و تمام کشورها با چنین‬ ‫مقوله ای اشنا هستند اما متاسفانه در کشورمان میزان‬ ‫معوقات زیاد است‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه مناب��ع مالی در اختی��ار تمام بخش ها‬ ‫قرار گیرد باید پول گردش داش��ته باشد که وقتی این‬ ‫چرخه متوقف شود رونق اقتصادی هم با چالش روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬تنها موضوعی که جریان پرداخت تسهیالت‬ ‫را با س��کته مواجه می کند مطالبات معوق است چون‬ ‫منابع بانکی محدود اس��ت‪ .‬لذا تمام افرادی که به هر‬ ‫نحوی به این منابع دسترسی پیدا می کنند باید نسبت‬ ‫به پرداخت تسهیالت تعهد داشته باشند‪.‬‬ ‫از این رو هر اقدامی که باعث ش��ود میزان مطالبات‬ ‫معوق کاه��ش پیدا کند اثرگذار اس��ت و در نهایت به‬ ‫اقتصاد کشور کمک شده است‪ .‬زمانی که دولت یازدهم‬ ‫بدهکاران بانکی را شناس��ایی کرد و خواس��تار تعیین‬ ‫تکلیف معوقات از س��وی وام گیرندگان ش��د خیلی از‬ ‫افراد ج��دی نگرفتن��د‪ .‬اما وقتی فهرس��ت بدهکاران‬ ‫بانکی بزرگ به قوه قضائیه ارس��ال شد تا نسبت به ان‬ ‫تصمیم گیری شود انها به جدیت دولت در برخورد پی‬ ‫بردند‪ .‬سال گذش��ته تعداد ‪ 575‬نفر به عنوان بدهکار‬ ‫معرف��ی ش��دند و حال ب��ا تغییر و تح��والت رخ داده‬ ‫تعداد این افراد به ‪ 217‬نفر رسید‪ .‬بر این اساس بانک‬ ‫مرکزی توانس��ت تکلیف ‪ 358‬وام گیرنده را مش��خص‬ ‫کن��د‪ .‬لذا معتقدم رویکرد دولت در این بخش بس��یار‬ ‫هوش��مندانه بود‪ ،‬چرا که باعث شد تعداد قابل توجهی‬ ‫از بدهکاران بانکی برای روشن ش��دن وضعیت خود به‬ ‫بانک ها بروند‪ .‬در امار اخیر بانک مرکزی هم به کاهش‬ ‫معوقات اشاره ای شده اس��ت‪ .‬میزان معوقات بانکی تا‬ ‫پایان ابان ماه س��ال گذش��ته ‪94‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ب��ود که این رقم با بیش از ‪9‬ه��زار میلیارد کاهش در‬ ‫پایان س��ال ‪ 93‬ب��ه ‪ 85‬هزار میلیارد تومان رس��ید و‬ ‫این رون��د تنزلی همچنان ادام��ه دارد‪ .‬دولت باید در‬ ‫موضوع معوقات بانکی جدیت الزم را داش��ته باش��د و‬ ‫از ت��وان س��ایر مجموعه ها ب��رای بازپس گیری پول ها‬ ‫اقدام کن��د‪ .‬در تمام دنیا مجموعه هایی به نام مدیریت‬ ‫وصول مطالبات وجود دارد که در قالب یک سیس��تم‬ ‫جامع این موضوع را پیگیری می کنند‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته فرد وام گیرنده برای اینک��ه اعتبارش از‬ ‫بین نرود به هر قیمتی اقس��اط خود را می پردازد‪ .‬این‬ ‫افراد می دانند در صورت تاخیر در پرداخت وام اس��م‬ ‫انها در فهرس��ت های خاص ق��رار می گیرد و به عنوان‬ ‫یک بدحس��اب شناخته می شوند‪ .‬لذا در ایران نیز باید‬ ‫سیس��تم جامع گزارشگری اعتباری راه اندازی شود به‬ ‫گون��ه ای که هر فردی معوقات بانکی داش��ت در تمام‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬گمرک‪ ،‬محل کار‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬مراجع قضایی و‪...‬‬ ‫اسمش به عنوان بدحساب شناخته شود‪ .‬وقتی چنین‬ ‫رویه ای پیاده س��ازی ش��ود دیگر هیچ فردی معوقات‬ ‫بانک��ی نخواهد داش��ت‪ ،‬چراکه بابت کاه��ش اعتبار‬ ‫خ��ود نگرانی خواهد داش��ت‪ .‬از ای��ن رو بانک مرکزی‬ ‫ب��ه صورت مجزا نمی تواند با این مقوله برخورد کند و‬ ‫تمام دس��تگاه ها باید به فهرست افراد بدحساب بانکی‬ ‫دسترس��ی پیدا کنند و به انها اجازه هیچ گونه مبادله‬ ‫و فعالیت اقتص��ادی ندهند‪ .‬اگر ای��ن امر مورد توجه‬ ‫قرار گیرد دیگر با رش��د می��زان معوقات بانکی روبه رو‬ ‫نخواهیم ش��د‪ .‬برخی ها معتقدند بخشی از بدهی های‬ ‫بانک��ی مربوط ب��ه تولید کنندگانی اس��ت ک��ه دچار‬ ‫معضالت اقتصادی شده اند ولی این توضیح قابل قبول‬ ‫نیست‪ .‬به هر ترتیب فرد به تعهدات خود پایبند نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر فعالیت اقتصادی ریس��ک خاص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬ممکن اس��ت به دلیل بی کفایت��ی و بی تدبیری‬ ‫ی��ک مدیر می��زان تولید ی��ک بنگاه کاه��ش و توان‬ ‫بازپرداخت از او س��لب ش��ود ولی باید دقت کنیم که‬ ‫کل اقتصاد فدای چنین موضوعی نشود‪ .‬حمایت دولت‬ ‫از واحد های صنعتی ورشکس��ته یا بحرانی مانند سایر‬ ‫کش��ورها باید حد داشته باشد ولی قطعا این به منزله‬ ‫بی تعهد بودن نسبت به بازپرداخت تسهیالت نیست‪.‬‬ ‫دولت یازدهم در س��اماندهی معوقات بانکی کارنامه‬ ‫خوبی داش��ته اس��ت و ای��ن ام��کان را دارد که همه‬ ‫بدهکاران بانکی بزرگ را تعیین تکلیف کند‪ .‬این افراد‬ ‫باید متوجه ش��وند که دولت می خواهد ش��فاف عمل‬ ‫کند و تمام رانت ها روی این افراد بسته شده است‪.‬‬ ‫خبر بورس‬ ‫خانه دار شدن ‪ 6‬هزار و ‪ 439‬نفر‬ ‫بااوراقتسهیالتمسکن‬ ‫مدیر امور ناش��ران ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق بهادار و تس��ویه وجوه اعالم کرد‪ 6 :‬هزار و ‪439‬‬ ‫نفر در معامالت هفته گذشته فرابورس با خرید اوراق‬ ‫حق تقدم تسهیالت مسکن‪ ،‬صاحب خانه شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ملت ب��ازار‪ ،‬در معامالت هفته گذش��ته‬ ‫فراب��ورس‪ ،‬تعداد ‪ 6‬ه��زار و ‪ 439‬نفر ب��ا خرید ‪246‬‬ ‫هزار و ‪ 590‬اوراق حق تقدم تس��هیالت مس��کن وارد‬ ‫فرایند خرید مسکن شدند‪ .‬حجم معامالت حق تقدم‬ ‫تسهیالت مسکن در هفته منتهی به ‪ 30‬ام خردادماه‬ ‫‪ 251‬ه��زار و ‪ 976‬دفع��ه بود ک��ه در مجموع ارزش‬ ‫معامالت ای��ن اوراق ‪ 189‬میلیارد ریال بود‪ .‬معامالت‬ ‫حق تقدم تس��هیالت مسکن از س��ال ‪ 89‬در شرکت‬ ‫فراب��ورس ایران انجام می ش��ود که تاکن��ون بیش از‬ ‫‪ 870‬هزار نفر از طریق بازار س��رمایه خانه دار شده اند‪.‬‬ ‫معامالت حق تقدم تس��هیالت مسکن از سال ‪ 89‬در‬ ‫ش��رکت فرابورس ایران اغاز ش��ده است که هم اکنون‬ ‫بیش از‪ 20‬اوراق در این شرکت معامله می شود‪ .‬سقف‬ ‫پرداخت تس��هیالت خرید و تعمیرات مسکن از محل‬ ‫اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن‬ ‫مبل��غ‪ 450‬میلیون ری��ال بوده که م��دت بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت ‪ 12‬س��ال تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ سود‬ ‫تسهیالت فروش اقس��اطی خرید مسکن حداکثر ‪16‬‬ ‫درصد (تقسیط تس��هیالت به سه روش ساده‪ ،‬پلکانی‬ ‫ساالنه و پلکانی دوره ای) است که متقاضیان استفاده‬ ‫از این اوراق می توانند به ش��رکت های کارگزاری عضو‬ ‫فرابورس و یا ش��عب بانک مسکن مراجعه کنند‪ .‬بنابر‬ ‫این گزارش‪ ،‬ش��ورای پول و اعتبار ماه گذش��ته سقف‬ ‫دریافت وام خرید مس��کن را افزایش داد اما ش��رکت‬ ‫فراب��ورس ای��ران اعالم کرد ای��ن مصوب��ه مربوط به‬ ‫دارندگان حس��اب صندوق پس انداز مسکن یکم بوده‬ ‫و در راس��تای کمک به رونق تولید در بخش مس��کن‬ ‫و ارتق��ای قدرت خرید خانوارها و تش��ویق متقاضیان‬ ‫مسکن به پس انداز به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫رواب�ط عمومی بیم�ه ملت‪ -‬مجم��ع عمومی عادی س��الیانه‬ ‫صاحبان سهام شرکت بیمه ملت (سهامی عام) با حضور بیش از ‪95‬‬ ‫درصد صاحبان س��هام و حسابرس و بازرس قانونی‪ ،‬نماینده سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره و دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل شرکت بیمه‬ ‫ملت در س��اعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 20‬خرداد ‪ 1394‬در‬ ‫مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬اقایان سعید موحدی نماینده شرکت گروه‬ ‫بهمن به عنوان رییس مجمع‪ ،‬س��یدجعفر هاش��می به نمایندگی از‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کش��وری‪ ،‬امیرمهدی‬ ‫صبایی به نمایندگی از ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین به عنوان‬ ‫ناظرین جلس��ه و نظرعلی صالحی نژاد‪ ،‬به سمت دبیر جلسه انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلسه‪ ،‬گزارش هیات مدیره درخصوص فعالیت ها و‬ ‫عملکرد شرکت در سال مالی ‪ 1393‬و متعاقب ان گزارش حسابرس‬ ‫و بازرس قانونی و درخصوص صورت های مالی و حساب سود و زیان‬ ‫و عملکرد شرکت منتهی به ‪ 1393/12/29‬قرائت و به سمع حاضرین‬ ‫رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح سواالت از ناحیه سهامداران‬ ‫حاضر در جلس��ه و پاس��خ توس��ط مدیرعامل‪ ،‬تصمیماتی مبنی بر‬ ‫تصوی��ب صورت های مالی ش��امل ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان‬ ‫انباشته و یادداش��ت های همراه سال مالی منتهی به ‪1393/12/29‬‬ ‫به تصویب رس��ید‪ .‬عالوه ب��ر این به اتفاق اراء حاضرین در جلس��ه‬ ‫مقرر گردید پس از کس��ر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی‪ ،‬اندوخته‬ ‫احتیاطی (س��رمایه) و پ��اداش هیات مدیره از س��ود قابل تخصیص‬ ‫شرکت (مندرج در صورت سود و زیان)‪ ،‬مبلغ ‪400.000.000.000‬‬ ‫ریال خالص (به ازاء هر س��هم ‪ 200‬ریال به صورت خالص) به عنوان‬ ‫سود نقدی و براساس برنامه زمان بندی اعالم شده‪ ،‬پرداخت گردد‬ ‫و مابقی ان به حساب سود انباشته منتقل شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر‬ ‫به عنوان بازرس اصلی و حس��ابرس مس��تقل ش��رکت و موسس��ه‬ ‫حسابرسی ش��اخص اندیش��ان به عنوان بازرس علی البدل شرکت‬ ‫برای س��ال مالی منتهی ب��ه ‪ 1394/12/29‬با اکثریت اراء انتخاب‬ ‫گردیدن��د و همچنین روزنامه اطالعات و دنی��ای اقتصاد به عنوان‬ ‫روزنامه های کثیراالنتش��ار ش��رکت‪ ،‬جهت درج اگهی های شرکت‬ ‫تعیین گردید‪.‬‬ ‫همچنین حمیدرضا نورعلیزاده عضو هیات مدیره و مدیر طرح و‬ ‫توسعه ش��رکت بیمه ملت‪ ،‬گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد‬ ‫س��ال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪ 93‬را به مجمع عمومی ارائه کرد‬ ‫که در ادامه مشروح و اهم ان به استحضار می رسد‪:‬‬ ‫ح��ق بیمه صادره در ش��رکت بیمه ملت در س��ال ‪ 93‬با رش��د‬ ‫‪18‬درصدی نسبت به س��ال قبل‪ ،‬از ‪ 3,180,435‬میلیون ریال به‬ ‫رقم ‪ 3,762,141‬میلیون ریال رسید‪ .‬همچنین تعداد بیمه نامه های‬ ‫صادره ش��رکت به ‪1,167,009‬بیمه نامه در سال ‪ 93‬افزایش یافت‬ ‫که حکایت از رشد ‪27‬درصدی دارد‪ .‬بیمه های شخص ثالث با‬ ‫‪ 63‬درصد‪ ،‬بدنه اتومبیل با ‪ 4‬درصد‪ ،‬مهندس��ی و مس��ئولیت با ‪4‬‬ ‫درصد‪ ،‬هواپیما و کشتی با ‪ 3‬درصد‪ ،‬اتش سوزی و نفت و انرژی با‬ ‫‪ 6‬درصد‪ ،‬اتکایی و زندگی هر کدام با ‪ 9‬درصد و س��ایر رشته های‬ ‫بیم��ه ب��ا ‪ 2‬درصد پرتفوی ش��رکت بیمه ملت را تش��کیل دادند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،93‬حق بیمه رش��ته زندگی ش��رکت نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته با رش��د ‪48‬درصدی از مبلغ ‪216,676‬میلی��ون ریال به‬ ‫‪321,095‬میلیون ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫خس��ارت پرداختی‪ ،‬در حدود ‪26‬درصد افزای��ش پیدا کرد و از‬ ‫‪ 1,769,111‬میلیون ریال در سال ‪ 92‬به رقم ‪ 2,225,023‬میلیون‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رونق اقتصادی بعد از مذاکرات هسته ای در راه است‬ ‫افزایش حجم و ارزش معامالت در بورس کاال‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان ‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬ب��ورس کاال در چند‬ ‫روز باقیمانده تا پایان مذاکرات هس��ته ای‪ ،‬همچون گذش��ته‬ ‫معامالت خود را همراه با نوسانات همیشگی پیگیری می کند‪،‬‬ ‫چراک��ه دولت تاکن��ون به وعده ه��ای خود در س��طح کالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬از جمل��ه کاهش نرخ تورم و ثبات نس��بی نرخ ارز‬ ‫عمل کرده است‪ .‬با این حال بورس کاال بازاری است که از نگاه‬ ‫برخی در صورت موفقیت مذاکرات هس��ته ای و گشوده شدن‬ ‫درهای اقتصادی و از س��ویی رشد نیازهای داخلی نقش قابل‬ ‫توجه��ی در زنجیره تامین صنایع ایف��ا خواهد کرد‪ .‬از انجایی‬ ‫که بیش��تر معامالت بورس کاال در بازار فیزیکی رخ می دهد‪،‬‬ ‫معامالت ان کامال تحت تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا قرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش احتمالی طرف تقاضا در صورت ورود س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی‪ ،‬برنامه های دولت در بودجه س��ال اینده و تصمیمات‬ ‫قانون گذاری مجلس ش��ورای اس�لامی برای صنایع مختلف‬ ‫ازجمل��ه عوام��ل موثر بر معامالت این ب��ازار خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند اثرات هرکدام از موارد نام برده‬ ‫ابتدا در بازار سهام و ارز و با تاخیر بیشتری در بازار محصوالت‬ ‫پایه دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه رکود بر اقتصاد‬ ‫در این باره مدیر کاالی��ی کارگزاری صنعت و معدن معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬در یکی دو س��ال اخیر تا حدودی اقتص��اد ایران دچار‬ ‫رکود ش��ده ک��ه همین عوامل موجب ش��ده ب��ورس کاال نیز‬ ‫به‬ ‫تحت تاثیر قرار گی��رد‪ .‬رضا مناجاتی در گفت وگو با‬ ‫تعریف معنای رکود پرداخت و گفت‪ :‬هنگامی که شرکت های‬ ‫تولی��دی نتوانند محصوالت خود را تولی��د کنند‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫محصوالتش��ان کاهش می یابد و در نتیجه میزان فروش شان‬ ‫نیز کم خواهد ش��د که این موارد به معنای قرارگیری اقتصاد‬ ‫در رکود اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه رکود اقتصادی موجب‬ ‫کم ش��دن تقاضای مواد اولیه خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از انجایی‬ ‫که بیش��تر مواد اولی��ه از طریق بورس کاال تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراین کم ش��دن میزان تقاضای این م��واد‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫حجم معامالت در بورس کاال ش��ده اس��ت‪ .‬مناجاتی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه کاهش تقاضای مواد اولیه در س��ال گذش��ته اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حجم معامالت در بورس کاال در س��ال ‪ 93‬به‬ ‫ش��دت کاهش پیدا کرد‪ .‬به این ترتیب محصوالتی که همیشه‬ ‫میزان تقاضای بس��یار زیادی داشتند‪ ،‬بدون تقاضا ماندند یا از‬ ‫تقاضای بسیار کمی برخوردار شدند‪ .‬وی به رکود بسیار شدید‬ ‫رینگ های صنعتی و فلزی کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬رینگ های‬ ‫صنعتی و فل��زی در رکود عمیقی فرو رفته اند که البته یکی از‬ ‫دالیل ان را می توان رکود شدید در بخش ساختمانی دانست‬ ‫تو س��از از جنس فلزات است و‬ ‫زیرا اغلب مواد اولیه برای ساخ ‬ ‫در بورس کاال معامله می ش��ود و در این مدت به دلیل کاهش‬ ‫تو س��از‪ ،‬کمتر مورد معامله قرار می گیرند‪ .‬مناجاتی در‬ ‫ساخ ‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬رینگ کش��اورزی در بورس کاال همیشه دچار‬ ‫رکود بوده اما برنامه ریزی های جدیدی انجام ش��ده تا بتوانند‬ ‫این رینگ را از رکود خارج کنند و تا حدودی به ان رونق دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق اقتصادی‬ ‫وی نتیجه مثبت توافقات هس��ته ای را ب��ر بورس کاال موثر‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در صورتی که مذاکرات ایران و کشورهای ‪5+1‬‬ ‫مثبت ش��ود و این موضوع منجر ب��ه رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫صادرات ش��رکت های تولیدی شود‪ ،‬در نهایت حجم معامالت‬ ‫بورس کاالی ایران به شدت افزایش می یابد‪ .‬مناجاتی در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬در صورتی که توافق هسته ای انجام نشود‪ ،‬وضعیت‬ ‫فعل��ی ادامه پی��دا می کند و تنها ممکن اس��ت ک��ه یک نگاه‬ ‫بدبینانه تری بر بورس کاال حاکم ش��ود زیرا اکنون کورس��وی‬ ‫امید برای ش��رکت های تولیدی وجود دارد و بسیاری از افراد‬ ‫امید دارند توافقات انجام شود و شرایط رونق به کشور باز گردد‬ ‫اما اگر این اتفاق نیفتد‪ ،‬این میزان امید نیز از میان می رود‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه شرکت های تولیدی بسیاری در سال گذشته‬ ‫دچار ورشکستگی شدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی توان تحریم ها را تنها‬ ‫دلیل ورشکستگی شرکت ها دانست‪ ،‬زیرا نبود رونق اقتصادی‬ ‫تاثیر بیشتری بر وضعیت شرکت ها داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حجم معامالت‬ ‫در این باره مدیر کاالیی ش��رکت کارگزاری بانک کشاورزی‬ ‫نیز معتقد اس��ت‪ ،‬اگر مذاکرات هسته ای ایران و ‪ ۵+1‬به نتایج‬ ‫مثبتی برسد‪ ،‬دورنمای تولید در کشور نیز بسیار مثبت خواهد‬ ‫شد و در نتیجه می توان امیدوار بود که معامالت در بورس کاال‬ ‫از رشد مناس��بی برخوردار شود‪ .‬سیدمحمود حسینی پور در‬ ‫بیمه ملت ‪ 400‬میلیارد ریال سود تقسیم کرد‬ ‫ریال رسید‪ .‬باالترین سهم خسارت در کل خسارت پرداختی مربوط‬ ‫به رشته شخص ثالث به میزان ‪79‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های سرمایه گذاری‬ ‫شرکت بیمه ملت در س��ال ‪ 1393‬مبلغ ‪ 852,600‬میلیون ریال‬ ‫درامد از ناحیه س��رمایه گذاری کس��ب کرد که نسبت به سال ‪،92‬‬ ‫‪5‬درصد رشد داشته است‪ .‬از مجموع درامد حاصله از سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪50‬درصد مربوط به س��ود نقدی حاصل از سرمایه گذاری در‬ ‫سهام ش��رکت های بورسی و غیربورس��ی‪ ،‬بیش از ‪32‬درصد مربوط‬ ‫به س��ود س��پرده های بانکی‪ ،‬حدود ‪12‬درصد مربوط به سود حاصل‬ ‫از نقل و انتقال س��هام و بیش از ‪1/8‬درص��د مربوط به درامد اوراق‬ ‫مشارکت است‪.‬‬ ‫تعداد نمایندگان شرکت بیمه ملت از ‪ 1207‬نماینده در سال ‪92‬‬ ‫به ‪ 1214‬نماینده در سال ‪ 93‬و تعداد بازاریان از ‪ 1318‬بازاریاب به‬ ‫‪ 1424‬بازاری��اب افزایش یاف��ت و در مجموع ‪78‬درصد از حق بیمه‬ ‫شرکت توسط نمایندگان حقیقی و ‪6‬درصد حق بیمه صادره توسط‬ ‫نمایندگان حقوقی صادر شده است‪.‬‬ ‫اهم خدمات شرکت بیمه ملت به بیمه گذاران عبارت است از‪:‬‬ ‫ رس��یدگی به حدود ‪ 8350‬پرونده خس��ارت های بدنی شخص‬‫ثالث اتومبیل و پرداخت خسارت به بیش از ‪ 6880‬پرونده‬ ‫ ارزیابی بیش از ‪ 27160‬فقره خس��ارت های مالی در رشته های‬‫ش��خص ثالث و بدنه اتومبیل و تس��ویه حدود ‪ 91‬درصد به میزان‬ ‫‪ 24763‬فقره از پرونده ها‬ ‫ پرداخت حدود ‪1839‬میلیارد ریال خسارت در رشته اتومبیل‬‫ افزای��ش تع��داد مراکز خس��ارت مالی از ‪ 250‬مرکز در س��ال‬‫‪ 92‬به ‪280‬مرکز در س��ال ‪ 93‬و همچنین ش��رکت بیمه ملت با ‪97‬‬ ‫مرک��ز خس��ارت غیرخودرویی باالترین پوش��ش جغرافیایی را برای‬ ‫ بیم��ه اعتبار رهن��ی‪ ،‬بیمه های‬‫مسئولیت قراردادی پیمانکاران‪ ،‬بیمه‬ ‫درمان بیمه بیماری های صعب العالج‪،‬‬ ‫بیمه (‪ )SOS‬خودرو‪ ،‬بیمه نامه اوراق‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬بیمه مس��تمری انی‪ ،‬بیمه‬ ‫مکمل بازنشس��تگی‪ ،‬بیم��ه تضمین‬ ‫ابزارهای نوین مالی‪ ،‬مس��تمری زنان‬ ‫خانوار و تحصیل از محصوالت جدید‬ ‫و یا در دس��ت طراحی بیمه ملت در‬ ‫سال ‪ 93‬بود‪.‬‬ ‫‪ -‬اقدام به دریاف��ت جایزه مدیریت‬ ‫بیمه گذاران خود فراهم کرد‪.‬‬ ‫ شاخص توانگری مالی از ‪204‬درصد در سال ‪ 92‬به ‪207‬درصد‬‫در سال ‪ 93‬افزایش یافت وبیمه ملت توانست از معدود شرکت هایی‬ ‫باشد که مجوز اتکایی خود را تمدید کرده اند‪.‬‬ ‫ بیمه ملت به عنوان اولین ش��رکت بیمه خصوصی از طرف بیمه‬‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬مجوز قبول��ی اتکایی خارجی را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫ شرکت بیمه ملت در سال ‪ ،93‬سامانه های اینترنت بیمه‪ ،‬تلفن‬‫بیمه‪ ،‬پیامک بیمه را به صورت موثری پیاده سازی نمود و توسعه این‬ ‫سامانه ها از برنامه های سال ‪ 94‬شرکت است‪.‬‬ ‫ ش��رکت بیمه مل��ت مجوز صدور تضمین مال��ی مرتبط با ماده‬‫‪ 12‬کنوانسیون خارج س��ازی مغروقه (نایروبی) را از سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی جمهوری اسالمی اخذ کرد‪.‬‬ ‫ریس��ک (گواهی نامه سطح‬ ‫‪ ،)C‬افزایش توانگری مالی‬ ‫شرکت‪ ،‬بهبود نظام کنترل‬ ‫داخل��ی و اموزش مدیریت‬ ‫ریس��ک برای ش��رکت ها و‬ ‫مش��تریان بزرگ‪ ،‬اقداماتی‬ ‫است که شرکت بیمه ملت‬ ‫در حوزه مدیریت ریس��ک‬ ‫در س��ال ‪ 93‬انج��ام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ اخذ مفاصاحساب برای‬‫بخش اعظم مالیات شرکت‬ ‫در سال های مختلف‬ ‫یکی از نتایج مثبت ش��دن نتیجه مذاکرات‬ ‫گفت وگو با‬ ‫هس��ته ای را افزایش حجم معامالت در بورس کاال دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورتی که مذاکرات هس��ته ای به نتیجه مثبت‬ ‫برس��د‪ ،‬اینده ش��فاف تری ب��رای تولید و اقتصاد کش��ور رقم‬ ‫خواه��د خورد و از انجایی ک��ه در بورس کاال محصوالت اولیه‬ ‫کارخانه ها و تولیدات صنعتی خرید و فروش می ش��ود‪ ،‬هرچه‬ ‫اینده اقتصاد کشور مشخص تر باشد‪ ،‬معامالت بورس کاال نیز‬ ‫از حجم و ارزش بیش��تری برخوردار خواهند شد‪ .‬وی کاهش‬ ‫قیمت دالر را یکی از تاثیرات نتیجه مثبت مذاکرات هسته ای‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در صورتی که مذاکرات هسته ای ایران و ‪5 +1‬‬ ‫به نتیجه برس��د‪ ،‬قیمت دالر در داخل کشور کاهش می یابد و‬ ‫این موضوع می تواند افت قیمت های بس��یاری از محصوالت‬ ‫در داخ��ل کش��ور را به وجود اورد و رون��ق اقتصادی به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ینی پور در کوتاه م��دت افزایش تقاض��ا در بورس کاال‬ ‫را موج��ب افزایش قیمت ها دانس��ت و بیان کرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫بعد از مثبت ش��دن مذاکرات رش��د واقعی در بخش اقتصادی‬ ‫کش��ور رخ می ده��د‪ ،‬بنابراین بع��د از مدت��ی افزایش قیمت‬ ‫کنترل می شود‪ ،‬زیرا دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه روند مثبت مذاکرات‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران را به سوی بازارهای ایران روانه می کند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬با افزایش میزان سرمایه گذاری‪ ،‬میزان تولیدات افزایش‬ ‫خواه��د یافت که به دنبال ان‪ ،‬تقاضای محصوالت اولیه نیز در‬ ‫ب��ازار افزایش می یابد که همه این عوامل رونق تولید و صنعت‬ ‫در داخ��ل کش��ور را به همراه دارد‪ .‬در نتیج��ه میزان تولیدات‬ ‫ش��رکت ها افزایش پی��دا خواهد ک��رد و در بلندمدت موجب‬ ‫رونق بورس کاال می ش��ود‪ .‬به طور کلی موفقیت مذاکرات در‬ ‫افزایش معامالت بورس کاال به واسطه رشد تقاضا تاثیر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ا ایجاد تقاضای جدید از جانب س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫به وی��ژه خارجی و همزمان با رونق صنایع‪ ،‬بازارهای خصوصی‬ ‫تقویت بیش��تری خواهند شد و در نتیجه برای تهیه مواد اولیه‬ ‫راه��ی بازارهای بورس کاال می ش��وند و به طور قطع معامالت‬ ‫بورس کاال بیشتر توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه شرکت در سال ‪1394‬‬ ‫توسع ه کیفی نمایندگان سراسر کشور‬ ‫طراحی و عرض ه بیمه نامه های جدید‬ ‫تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای شرکت‬ ‫ارتقای جایگاه برند بیمه ملت‬ ‫افزایش سطح کیفی و کمی تبلیغات‬ ‫ارائه بسته های تبلیغاتی با توجه به فرهنگ و جاذبه های منطقه ای‬ ‫افزایش سهم در بازار قبولی اتکایی‬ ‫توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای‬ ‫مدیریت ریسک و نرخ گذاری‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪21‬‬ ‫استقبال مردم از درشکه سواری در محدوده بازار تهران‬ ‫ایادرشکه هابهتهرانبازمی گردند؟‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه خودرو‪ :‬با بکارگیری شماری از‬ ‫کالس�که های اس�بی به محدوده بازار ته�ران در ‪5،4‬‬ ‫سال اخیر به نظر می اید شهرداری تهران ضمن انجام‬ ‫ی�ک حرکت نمادین تاریخی فرهنگی قصد داش�ته و‬ ‫دارد به مردمی که این روزها برای تردد خود در س�طح ش�هر از‬ ‫وسایلی چون تاکس�ی‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مترو یا موتورسیکلت استفاده‬ ‫می کنن�د‪ ،‬خاطرنش�ان کن�د که وس�ایل رف�ت و ام�د عمومی‬ ‫نسل های گذش�ته انها در ‪ 60،50‬سال گذشته و در غیاب مترو‪،‬‬ ‫تاکس�ی و اتوبوس چه بوده است؟! این حرکت شهرداری منطقه‬ ‫‪ 12‬یاداور بخش�ی از خاطرات مردم ته�ران در روزگار نه چندان‬ ‫دور است که با استقبال عمومی نیز روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ب�ه همی�ن خاط�ر ب�ه «ب�ازار» رفت�ه و ب�ا تع�دادی از‬ ‫دس�ت اندرکاران ای�ن حرک�ت ابت�کاری ش�هرداری ته�ران‬ ‫و درش�که رانان ق�رن بیس�ت ویکم پایتخت م�ان گفت وگ�و‬ ‫کردی�م و گزارش�ی ب�رای ای�ن صفح�ه فراه�م اورده ای�م‪ ،‬که‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫ترافیک اسب های خسته عهد ناصری!‬ ‫چند س��الی است برخی از شهروندان تهرانی که گذرشان به محدوده‬ ‫بازار تهران می افتد ش��اهد حرکت و عبور کالس��که هایی هس��تند که‬ ‫به ش��یوه ای س��نتی و خاطره انگیز اف��راد را در مس��یرهای کوتاهی از‬ ‫خیابان های اطراف بازار جابه جا و سوار و پیاده می کنند‪.‬‬ ‫ش��هروندانی که می خواهند ضمن رس��یدن به مقص��د خود تفریحی‬ ‫دلپذیر هم داش��ته باش��ند‪ ،‬مس��یرهای حدود ‪ 1/5‬کیلومتری ابتدای‬ ‫ناصرخس��رو تا چه��ارراه گلوبن��دک و یا کاخ دادگس��تری به س��مت‬ ‫ناصرخس��رو را در مدت��ی کمت��ر از ‪ 5‬دقیقه و ب��ا پرداخت مبلغی طی‬ ‫می کنند‪ .‬در حال حاضر هر کالس��که ‪ 4‬نفر را در مس��یرهای یادش��ده‬ ‫حم��ل می کند و در ایس��تگاه مبدا دوباره ‪ 4‬نفر بع��دی را که در صف‬ ‫انتظار کالسکه هستند س��وار می کند‪ .‬حرکت کالسکه ها در مسیرهای‬ ‫یاد ش��ده که به همین خاطر تبدیل به پیاده راه ش��ده است‪ ،‬ابتدا برای‬ ‫ش��هروندان یک حرکت نمایشی گردش��گری بود‪ ،‬اما با گذشت مدتی‬ ‫کوتاه از این حرکت ش��هرداری منطقه ‪ 12‬تهران و استقبال شهروندان‬ ‫از کالسکه سواری‪ ،‬به نظر می رسد دوران ازمایشی این طرح مدت هاست‬ ‫به پایان رسیده و از این پس شهرداری منطقه ‪ 12‬باید تمهیدات تازه ای‬ ‫برای پاسخگویی به اس��تقبال مردم بیندیشد‪« .‬مش محمود صفدری»‬ ‫که از س��ورچی های قدی��م بازار قزوین اس��ت و «مش رضا عبدلی» که‬ ‫س��ال های زیادی از عمر خود را سورچی گاری ها و کالسکه های مشهد‬ ‫بوده ‪ ،‬مدتی است که به جمع کالسکه رانان بازار تهران پیوستند‪ ،‬اما دل‬ ‫انها برای اسب هایش��ان می س��وزد و می گویند‪ :‬نمی شود انها را خیلی‬ ‫دواند‪ ،‬عرق انها درمی اید‪ ،‬خسته می شوند و کار کشیدن زیاد از انها هم‬ ‫برای ما که عمری دوست اسب ها بوده ایم عذاب وجدان می اورد‪ ،‬این کار‬ ‫گناه دارد‪ .‬انها معتقدند این ‪ 5 ،4‬کالس��که و اسب نمی تواند پاسخگوی‬ ‫نیاز همه کسانی باشد که دوست دارند کالسکه سواری کنند‪ ،‬شهرداری‬ ‫باید اسب ها و کالسکه های بیشتری را در این مسیرها بیاورد‪.‬‬ ‫بهداشت اسب ها و کالسکه ها‬ ‫محم��دی؛ مدی��ر بافت های قدیمی ش��هرداری منطق��ه ‪ 12‬هم (که‬ ‫خود از مس��ئوالن راه اندازی این طرح اس��ت) اعتق��اد دارد که هم باید‬ ‫تعداد اس��ب ها و کالسکه ها در این محدوده اضافه شود و هم تمهیدات‬ ‫بیشتری برای رفاه حال دوستداران کالسکه سواری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫او گفته اس��ت‪ :‬بعد از پیاده راه سازی بخش��ی از خیابان بازار تهران‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسید که این مسیر و اطراف ان نیازمند یکسری خدمات رفاهی‬ ‫ـ تفریحی برای ش��هروندان اس��ت که راه اندازی کالسکه های اسبی در‬ ‫بخش��ی از خیابان ناصرخس��رو ـ گلوبندک از جمله این خدمات است‬ ‫و با راه اندازی ‪ 4‬کالس��که یک اس��بی‪ ،‬این حرکت از ابتدای س��ال ‪89‬‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫کالس��که های فعلی از مدل ها و کالسکه های عهد ناصری الگوبرداری‬ ‫شده که وی یاداوری می کند تالش کرده ایم کالسکه ها وزن سبک تری‬ ‫داش��ته و به این دلیل از صندلی های ابری س��بک استفاده کرده ایم تا‬ ‫اسب ها در حرکت اسیب نبینند و فشاری به انها وارد نشود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرده است به موازات ان مردم می توانند عصر هر روز‬ ‫از کالسک ه تفریحی که در پارک شهر فعال کرده ایم‪ ،‬استفاده کنند و در‬ ‫نظر داریم یک کالسکه دیگر هم برای پارک شهر تدارک ببینیم‪.‬‬ ‫ورود نخستین کالسکه ها به تهران‬ ‫در کتاب تاریخ اقتصاد ایران نوش��ته «چارلز عیسوی» امده است‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 1890‬میالدی‪ ،‬دولت وقت ایران مجوز تاسیس نخستین‬ ‫شرکت درشکه رانی و اتوبوس��رانی را به یکی از کارمندان عالی رتبه‬ ‫وزارت ام��ور خارجه ایران «میرزا جواد خ��ان» داد و به این ترتیب‬ ‫او ‪ 30‬دس��تگاه کالس��که را از دیار فرنگ کش��ورمان وارد کرد و در‬ ‫مراس��می در ماه نوامبر ‪( 1890‬مطابق با ‪ 1278‬هجری شمسی) با‬ ‫ورود انها به خیابان های تهران جشن گرفته شد‪.‬‬ ‫اما در دیگر اس��ناد تاریخی امده که نخستین کالسکه های ایرانی‬ ‫در سال ‪( 1267‬هجری ـ قمری) به همت «معیرالممالک» در تهران‬ ‫ساخته شد و بعد از ان بود که در مدتی کوتاه‪ ،‬استفاده از کالسکه در‬ ‫ن ان روز به روز بیشتر شدند‪.‬‬ ‫تهران رونق زیادی پیدا کرد و طرفدارا ‬ ‫برخی دیگر نیز نوش��ته اند‪ :‬در اغاز استفاده از کالسکه ویژه اعیان‬ ‫و اش��راف بود‪ ،‬ول��ی بعد از مدتی ش��خصی به ن��ام «مهدی خان»‬ ‫کاروانسرایی را در حومه میدان محمدیه (اعدام) به گاراژ کالسکه ها‬ ‫اختصاص داد که به همین دلیل به کاروانس��رای کالس��که شهرت‬ ‫یافت و هر کس نیاز به کالسکه داشت‪ ،‬به انجا مراجعه می کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای مس��ئوالن ش��هری در زم��ان تصوی��ب طرح‬ ‫کالسکه سواری در تهران‪ ،‬مسائل بهداشتی اسب ها بود که با فعال شدن‬ ‫‪ 2‬دامپزشک زبده در طرح یاد شده‪ ،‬این نگرانی تا حدود زیادی برطرف‬ ‫شده است‪ .‬یکی از مسئوالن شهرداری منطقه ‪ 12‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫مخزن ویژه ای در پش��ت اس��ب ها نصب شده تا از ریختن فضله اسب ها‬ ‫در مس��یر جلوگیری ش��ود و محل نگهداری اسب ها ـ که گوشیه ای از‬ ‫پارک اتش نش��ان در تقاطع خیابان امام خمینی (سپه) و خیام است ـ‬ ‫با رعایت تمامی موازین بهداش��تی پیش بینی شده است‪ .‬وی همچنین‬ ‫یاداور شده اسب ها هیچ گونه مشکل بهداشتی برای مردم ندارند و برای‬ ‫اجرای این طرح از درش��که رانان حرفه ای استفاده شده است‪ .‬محمدی‬ ‫تاکید کرده است اسب ها شناس��نامه بهداشتی دارند و طبق قراردادی‬ ‫که با اداره دامپزش��کی تهران منعقد ش��ده است‪ ،‬اسب ها با نظارت انها‬ ‫حفظ و نگهداری ش��ده و ‪ 2‬هفته یک بار نیز نعل انها تعویض می شود‪.‬‬ ‫مدیر بافت های قدیمی منطقه ‪ 12‬ش��هرداری تهران هم ضمن اش��اره‬ ‫به اس��تقبال خوب شهروندان از طرح کالسکه س��واری گفته است‪ :‬اگر‬ ‫در اینده مس��یرهای دیگری از مح��دوده قدیمی این منطقه تبدیل به‬ ‫پیاده راه ش��وند‪ ،‬این طرح در ان مس��یر ها نیز اجرا خواهد شد‪ .‬وی در‬ ‫همین حال می گوید‪ :‬با تبدیل ش��دن خیابان ناصر خس��رو به پیاده راه‬ ‫ممکن است‪ ،‬در مسیر اسب ها و کالسکه ها و نوع چرخش انها تغییراتی‬ ‫ایجاد ش��ود و تعداد اس��ب ها و کالس��که های همین محدوده فعلی نیز‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬وی همچنی��ن از اجرای این طرح در محل هایی‬ ‫چون خیابان صف یا همان «سپهس��االر» معروف و نیز خیابان قدیمی‬ ‫«باغ مل��ی» خبر داده و می گوید‪ :‬در این ‪ 2‬نقطه نیز فضاهای مناس��ب‬ ‫و تقاض��ای مردمی خوبی وج��ود دارد و به جذب گردش��گری در این‬ ‫نق��اط می افزای��د‪ .‬محم��دی در گفت وگوی��ی دیگر نیز به ش��هروندان‬ ‫اطمینان خاطر داده که اتفاق یا حادثه خاصی برای استفاده کنندگان از‬ ‫کالسکه ها رخ نخواهد داد‪ .‬با این حال اسب ها و کالسکه ها‪ ،‬سورچی ها و‬ ‫شهروندان استفاده کننده از کالسکه ها موردحمایت بیمه هستند‪.‬‬ ‫سوخت رسانی به اسب ها‬ ‫محسن دانش��ی‪ ،‬یکی از مسئوالن فعال در‬ ‫هماهنگی کالسکه ها و س��ورچی ها (با طنز و‬ ‫شوخی) از نبودن کارت سوخت اسب ها سخن‬ ‫ب��ه میان می اورد و در همی��ن حال می گوید‪:‬‬ ‫در هر ش��رایط کاه س��فید‪ ،‬یونج��ه‪ ،‬جو و ارد‬ ‫جو غذای همیشگی (یا همان سوخت) اسب ها‬ ‫هس��تند‪ .‬او با اش��اره ب��ه ضرب المثل معروف‬ ‫«اس��بی ک��ه زیاد م��ی دود جو خ��ود را زیاد‬ ‫می کن��د» می گوی��د‪ :‬میزان خوراک اس��ب ها‬ ‫بس��تگی به می��زان کاری که در طول روز انج��ام می دهند‪ ،‬دارد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال می ت��وان گفت‪ ،‬جیره معمولی یک اس��ب ‪ 5‬کیلو کاه‪5 ،‬‬ ‫کیل��و یونج��ه‪ 4 ،‬کیلو ج��و و ‪ 3‬کیلو ارد جو در ی��ک وعده غذایی‬ ‫اس��ت و در ‪ 24‬ساعت باید ‪ 4‬وعده از این جیره استفاده کنند‪ .‬این‬ ‫س��ورچی جوان همچنین یاداوری می کند‪ ،‬اسب ها به محض اینکه‬ ‫مس��یر کوتاهی را می روند‪ ،‬به نفس می افتند و خیس عرق می شوند‬ ‫و به قول ما امروزی ها امپرشان باال می رود‪ ،‬به همین دلیل است که‬ ‫ما با دادن هویج‪ ،‬گرمک و هندوانه سعی داریم دمای بدن انها را در‬ ‫هوای گرم تابس��تان متعال کنیم و در زمس��تان ها نیز با دادن تفاله‬ ‫چغن��در‪ ،‬ذرت و جو پخته باید دمای بدن انها را باال‬ ‫ببریم تا در سرما دوام بیاورند‪.‬‬ ‫سیدامیر س��یدصالحی‪ ،‬یکی از سورچی های جوان‬ ‫که با وجود فعالیت در باشگاه سوارکاری عقیق کرج‪،‬‬ ‫خ��ود را وارد این طرح مردمی ک��رده‪ ،‬می گوید‪ :‬پژو‬ ‫جی ال ایکس مدل باالی خودم را کنار گذاش��ته ام و‬ ‫با داش��تن مدرک فوق دیپلم تخصصی فقط به خاطر‬ ‫عش��ق به این کار و توسعه ان به عنوان یک فرهنگ‬ ‫قابل احیا به کار سورچی گری در این کالسکه مشغول‬ ‫شده ام‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت‪ :‬طبق اطالعاتی ک��ه دارم‪ ،‬فقط در انگلیس یک‬ ‫کارخانه بزرگ دلیجان س��ازی فعال اس��ت ک��ه کارکنان ان ‪ 8‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬نفر هس��تند و استفاده از دلیجان در فرهنگ مردم انگلیس‬ ‫کاری افتخارامیز اس��ت و در کش��ورهایی چون مالزی خطوط ویژه‬ ‫کالس��که رانی در ش��هرها وجود دارد و در خیلی از کش��ورهای دنیا‬ ‫مس��ابقات ارابه رانی هر س��ال برگزار می ش��ود‪ ،‬درحال��ی که ارابه و‬ ‫ارابه رانی را از فرهنگ و تمدن کهن ما ایرانی ها گرفته اند ولی امروز‬ ‫مردم ما اصال نمی دانند ارابه و ارابه رانی چیست؟‬ ‫درشکه های تجریش و پارک اب واتش‬ ‫حدود ‪ 6‬س��ال پی��ش در همین روزها ب��ود که خبر‬ ‫حرک��ت ک��ردن درش��که ها و کالس��که ها و حمل ونقل‬ ‫به ش��یوه س��نتی در حد فاصل میدان ق��دس تا میدان‬ ‫تجریش (در منطقه یک و ش��مال تهران) در رس��انه ها‬ ‫منعک��س ش��د‪ ،‬اما ت��ا به ام��روز‪ ،‬خبری از ش��روع این‬ ‫حرکت در منطقه یک تهران به چشم نمی خورد‪ .‬بهمن‬ ‫ادیب زاده که در ان روزها مش��اور ش��هردار منطقه یک‬ ‫تهران و ط��راح و هماهنگ کننده طرح یاد ش��ده بوده‪،‬‬ ‫در این باره یاداور ش��ده است‪ :‬قرار بود این اتفاق بیفتد‬ ‫و براس��اس این طرح با اح��داث زیرگذر و تونلی در حد‬ ‫فاصل باغ فردوس در خیابان ولی عصر تا ‪ 2‬راهی دزاشیب‬ ‫(بعد از میدان قدس) ق��رار بود حد فاصل میدان قدس‬ ‫(دربند سابق) تا میدان تجریش در فاز نخست و در ادامه‬ ‫از می��دان تجری��ش تا پارک وی (در فاز دوم) به ش��کل‬ ‫پیاده راه طراحی ش��ود‪ ،‬اما به دلیل تغییرات پی درپی در‬ ‫مدیریت منطقه و عوض ش��دن مس��یر طرح یاد شده‪،‬‬ ‫ط��رح ایجاد پیاده راه و نیز طرح راه اندازی درش��که ها و‬ ‫کالسکه ها در مسیر یاد شده درحال حاضر منتفی است‪.‬‬ ‫او با اشاره به دغدغه مسئوالن محلی شمیرانات و اهالی‬ ‫منطق��ه یک تهران و اس��تقبال کم نظیر انه��ا از اجزای‬ ‫چنین طرحی یاداور شده است‪ :‬مردم اصیل شمیرانات‬ ‫بس��یار مایل بوده و هس��تند که با اج��رای این طرح به‬ ‫هویت و فضای س��نتی گذشته سرپل تجریش نزدیک تر‬ ‫شوند‪ ،‬اما متاسفانه مدیریت شهرداری نظرش بر احداث‬ ‫یک روگذر در حد فاصل پارک وی تا ‪ 2‬راهی دزاش��یب‬ ‫اس��ت و در نتیجه اینکه شرایط فعلی حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫او گفته اس��ت‪ :‬ما ب��رای این قطعه پی��اده راه همچنین‬ ‫مسیرهای تفریحی دوچرخه سواری و ترن برقی را درنظر‬ ‫گرفته بودیم و می خواستیم کالسکه ها و ترن های برقی‬ ‫در کنار هم حرکت کنند و قرار بود این طرح به مدت ‪4‬‬ ‫سال به اجرا دراید‪ ،‬اما متاسفانه این موضوع در حد یک‬ ‫رویای ناممکن و دور از دسترس باقی ماند‪.‬‬ ‫بو اتش‬ ‫‹ ‹کالسکه ها در ا ‬ ‫تفریح درشکه سواری و استفاده از کالسکه برای مردم‬ ‫ش��مال تهران انچنان هم که ادیب زاده می گوید‪ ،‬در حد‬ ‫رویایی غیرقابل دس��ترس نیس��ت و انه��ا این روزها در‬ ‫پ��ارک اب واتش (که به نام حض��رت ابراهیم نام گذاری‬ ‫شده است) در حاشیه بزرگراه مدرس‪ ،‬درشکه سواری را‬ ‫به سبک و سیاق میدان چهارباغ اصفهان تجربه می کنند‬ ‫و از این تفریح سنتی لذت می برند‪.‬‬ ‫امیرمحمد صباحی موسوی‪ ،‬مدیر بخش طراحی شرکت‬ ‫نوس��ازی اراضی عباس اباد تهران (وابسته به شهرداری)‬ ‫در این ب��اره گفته اس��ت‪ :‬درش��که ها و کالس��که های ما‬ ‫مدت هاست در بخش هایی از بوستان حضرت ابراهیم(ع)‬ ‫تا حد فاصل بوس��تان بنادر و کشتیرانی در حال حرکت‬ ‫هس��تند و بعد از تکمیل پل ابریش��م یک (پلی که این‬ ‫روزه��ا به رنگ بنفش عرض بزرگراه همت را از ‪ 2‬طرف‬ ‫به هم وصل می کند) به بوستان منظومه شمسی (که در‬ ‫ان بزرگترین س��اعت تهران کار می کند) رسیده است و‬ ‫با عبور از با غ گل‪ ،‬بوستان نوروز را دور زده و برمی گردد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان می کند‪ :‬مسیر این کالسکه ها فعال ‪2/7‬‬ ‫کیلومتر است و کالسکه ها درحال حاضر ‪ 2‬نفره هستند‬ ‫و این روزها به علت گرم بودن هوا‪ ،‬کالس��که ها ش��ب ها‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسب های کوتوله‬ ‫یک��ی از دس��ت اندرکاران نیز درباره علت اس��تفاده از‬ ‫اس��ب های قد کوتاه برای اجرای طرح کالس��که رانی در‬ ‫پارک اب واتش گفته اس��ت‪ :‬این اسب ها به اسبچه های‬ ‫خزری معروف هس��تند و استفاده از انها قدمتی ‪ 2‬هزار‬ ‫ساله دارد‪ ،‬انها دارای قد یک متر و ‪ 50‬و گاهی یک متر و‬ ‫‪ 20‬سانتی مترند و شمایلی مینیاتوری دارند و تاکنون ‪8‬‬ ‫راس از انها در مسیرهای یادشده مشغول به کار شده اند‬ ‫و به خوب��ی از پ��س این کار برمی این��د و دیدن انها نیز‬ ‫ب��رای مردم جالب اس��ت‪ .‬او از اس��تقبال خوب مردم از‬ ‫کالسکه سواری در این محدوده از پارک ها و فضای سبز‬ ‫اراضی عباس اباد صحبت به میان می اورد و اینکه گاهی‬ ‫اسب ها و کالس��که ها پاسخگوی مراجعه های شهروندان‬ ‫نیستند و خسته هم می شوند‪ .‬او در ادامه می گوید‪ :‬این‬ ‫اس��تقبال‪ ،‬موضوع کالسکه رانی در این اراضی را به طور‬ ‫مس��تقل تبدیل به یک پروژه اختصاصی کرده است‪ ،‬به‬ ‫طوری ک��ه با احداث یک پل از مح��ل پارک اب واتش‬ ‫تا پارک طالقانی‪ ،‬کالس��که ها از فض��ای عرضی و باالی‬ ‫بزرگراه مدرس هم تردد می کنند و با حرکت کالسکه ها‬ ‫میان ‪ 2‬پارک‪ ،‬درواقع ‪ 2‬طرف دره ای که در ان بزرگراه‬ ‫مدرس در کف ان در جریان اس��ت‪ ،‬به هم وصل خواهد‬ ‫ش��د و کالسکه ها از اس��مان این دره عبور می کنند که‬ ‫صحنه ای تماشایی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مناطق ازاد و توسعه‬ ‫گردشگری دریایی‬ ‫عباسعلی بیات‬ ‫عضو دبیرخانه شورای عالی‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫یک��ی از مهم ترین الزامات توس��عه گردش��گری‬ ‫دریایی در کشورها‪ ،‬وجود زیرساخت های الزم است‬ ‫و تا زمانی که زیرساخت های مهمی همچون شناور‪،‬‬ ‫اسکله و هتل در مناطق ساحلی وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫نمی توان سخن از این نوع گردشگری به میان اورد‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال چابهار یکی از مناطقی اس��ت که‬ ‫از ان به عنوان بهش��ت گردش��گران یاد می شود و‬ ‫قابلیت های بی نظیری در زمینه گردشگری دریایی‬ ‫و طبیعی دارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬از نظر امکانات اقامتی‪،‬‬ ‫شرایط خوبی نداشته و زیرساخت های اولیه در انجا‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در حال حاضر برخی س��رمایه گذاران‬ ‫اظه��ار تمای��ل کرده اند ک��ه با اس��تقرار هتل های‬ ‫پیش س��اخته در چابهار در ایام پر تردد ‪ ،‬در راستای‬ ‫توسعه گردش��گری منطقه سرمایه گذاری کنند‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد چنین اقداماتی‪ ،‬فرصتی مناسب پیش‬ ‫روی مس��ئوالن برای ترویج گردشگری در مناطقی‬ ‫همچ��ون چابه��ار می گ��ذارد و باید از ای��ن ایده ها‬ ‫استقبال شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر گردش��گری به ویژه گردش��گری‬ ‫دریایی در کش��ور م��ا نیاز به فرهنگ س��ازی دارد‪،‬‬ ‫م��ردم باید اطالع داش��ته باش��ند ک��ه تفریحی به‬ ‫نام گردش��گری دریایی در س��واحل وج��ود دارد و‬ ‫می توانند تفریح س��المی در دریا‪ ،‬همراه با خانواده‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬موضوع دیگری که باید در زمینه‬ ‫توس��عه گردشگری دریایی به ان توجه شود‪ ،‬بحث‬ ‫قوانین و مقررات اس��ت که در ای��ن زمینه‪ ،‬برخی‬ ‫ضعف ه��ا یا ناهماهنگی ه��ا وج��ود دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در حالی که ش��ناورهای تن��درو می توانند در‬ ‫مناطقی همچون چابهار برای اس��تفاده گردشگران‬ ‫به کار گرفته ش��وند‪ ،‬قانون استفاده از این شناورها‬ ‫به ش��کلی است که امکان اس��تفاده از برخی انواع‬ ‫این شناورها وجود ندارد‪ .‬پیگیری این مسئله نشان‬ ‫می دهد که وزارت کشور باید مصوبه استفاده از این‬ ‫ش��ناورها را اصالح کند تا بت��وان از انها در زمینه‬ ‫گردشگری استفاده کرد‪.‬‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مناطق ازاد کشور معتقد‬ ‫ی گردشگری‬ ‫اس��ت‪ :‬چابهار باید به منطقه ازمایش ‬ ‫کشور تبدیل شود و شناورهای تفریحی در انجا به‬ ‫کار گرفته ش��ده و انجا تبدیل به منطقه ازمایشی‬ ‫ورزش های دریایی نیز ش��ود در راستای اجرای این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬الزم اس��ت قانون اس��تفاده از شناورهای‬ ‫تندرو اصالح ش��ود‪ .‬در مجموع باید گفت فرهنگ‬ ‫گردش��گری و س��فرهای دریای��ی قاب��ل ترویج و‬ ‫توسعه اس��ت و بهترین مناطق برای ایجاد منطقه‬ ‫پایل��وت گردش��گری و توس��عه بحث گردش��گری‬ ‫دریایی مناطق ازاد از جمله کیش‪ ،‬قش��م و چابهار‬ ‫است‪ .‬البته این مس��ئله نیاز به تعامل سازنده همه‬ ‫نهادهای دست اندرکار‪ ،‬از سازمان میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری گرفته تا سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشنهاد واگذاری اتوبوس‬ ‫به جای مینی بوس‪‎‬های فرسوده‬ ‫مهر‪ :‬مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران‬ ‫با اش��اره به مش��کالت ایجاد ش��ده برای نوسازی‬ ‫مینی بوس ه��ای فرس��وده پایتخ��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه س��تاد س��وخت به تعه��دات خود عمل‬ ‫نکرد و س��ازمان محیط زیس��ت نی��ز اعتبارات الزم‬ ‫برای نوسازی مینی بوس ها را نتوانست تامین کند‪،‬‬ ‫بنابراین ‪ 3‬پیشنهاد از سوی مدیریت شهری مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیم��ان س��نندجی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی رانندگان‬ ‫مینی بوس تمایلی به ادامه فعالیت ندارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫پیش��نهاد از رده خ��ارج ک��ردن مینی بوس ه��ای‬ ‫فرسوده ش��ان را داده ان��د ک��ه در ازای ان مبلغ��ی‬ ‫دریافت کنند‪ .‬س��نندجی ب��ا بیان اینک��ه دومین‬ ‫پیشنهاد ما دریافت اتوبوس به جای مینی بوس های‬ ‫فرس��وده اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬برخ��ی صاحبان‬ ‫مینی بوس های فرس��وده که تمایل به ادامه فعالیت‬ ‫دارن��د‪ ،‬روند نوس��ازی را دنب��ال کنند‪ .‬براس��اس‬ ‫نظرس��نجی ها تاکنون این ‪ ۳‬پیش��نهاد‪ ،‬هرکدام به‬ ‫یک میزان طرفدار داشته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره دریافت وج��ه در خط ‪ ۷‬اتوبوس های‬ ‫بی ارت��ی نیز اذعان ک��رد‪ :‬دریافت وجه به وس��یله‬ ‫رانن��دگان اتوبوس خالف قانون و ممنوع اس��ت‪ .‬ما‬ ‫در این خط تمامی ایس��تگاه ها را مجهز به دستگاه‬ ‫کارتخ��وان کرده ای��م و در ‪ ۱۷-۱۸‬ایس��تگاه که به‬ ‫دلیل مش��کالت برقی‪ ،‬فیبر ن��وری و‪ ...‬امکان نصب‬ ‫دس��تگاه کارتخوان وجود نداش��ت‪ ،‬از دستگاه های‬ ‫کارتخوان پرتابل استفاده کردیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫امکان ایجاد مسیرهای مسافری دریایی بین استان های ساحلی در جنوب کشور را بررسی می کند‬ ‫حمل و نقل ابی مسافر‪ ،‬فرصتی برای توسعه‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گ�روه خ�ودرو‪ :‬در‬ ‫جن��وب کش��ورمان از اس��تان خوزس��تان‬ ‫نو بلوچس��تان‪ ،‬بی��ش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫ت��ا سیستا ‬ ‫کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که موقعیت‬ ‫مناس��بی برای رونق بخشیدن به سفرهای‬ ‫دریایی به ویژه جابه جایی مس��افر اس��ت تا‬ ‫ه��م اندکی از ترافیک جاده ای مس��یرهای‬ ‫بین اس��تان ها کاسته ش��ود و هم سفرهای‬ ‫دریای��ی و مش��اغل وابس��ته ب��ه ان رونق‬ ‫گیرد‪ .‬در حالی که به نظر می رسد ظرفیت‬ ‫مس��افربری در اب های جنوبی کش��ورمان‬ ‫مغفول مانده اس��ت‪ ،‬نبود توجیه اقتصادی‬ ‫به عنوان علتی برای نپرداختن به این حوزه‬ ‫عنوان می شود‪.‬‬ ‫بن��ا بر انچه در س��ایت س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی امده است درحال حاضر در استان‬ ‫هرمزگان ‪ ۷‬مس��یر با کارب��ری جابه جایی‬ ‫مس��افر وجود دارد ؛ این مس��یرها عبارتند‬ ‫از‪ :‬بندرلنگه ـ جزی��ره کیش‪ ،‬بندرچارک ـ‬ ‫جزیره کیش‪ ،‬بندرافت��اب ـ جزیره کیش‪،‬‬ ‫بندر عباس ـ جزیره قشم‪ ،‬بندر شهیدباهنر‬ ‫ـ جزیره قش��م‪ ،‬بندرعب��اس ـ جزیره هرمز‬ ‫و جزی��ره قش��م ـ جزیره هرمز‪ .‬در اس��تان‬ ‫بوش��هر نیز ‪ ۲‬مس��یر بندر بوشهر ـ جزیره‬ ‫خ��ارک و بندر گناوه ـ جزیره خارک با این‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫کاربری وجود دارد‪ .‬در سیستا ‬ ‫تنها در مس��یر اس��کله هفت تیر ـ اس��کله‬ ‫کنارک‪ ،‬مسافران با شناور جابه جا می شوند‬ ‫و در استان بوشهر نیز هیچ مسیر مسافری‬ ‫دریایی وجود ندارد‪ .‬همین امارها نش��انگر‬ ‫ظرفیت باالی جابه جایی مس��افر است که‬ ‫در اب های جنوب کش��ورمان نهفته است‬ ‫و ب��ه نظر می رس��د امکان اس��تفاده از این‬ ‫اب ها برای جابه جایی مسافر در مسیرهایی‬ ‫همچون بوش��هر ـ بندرعباس وجود دارد تا‬ ‫هم از ترافیک جاده ای به ویژه در ایام نوروز‬ ‫کاس��ته ش��ود و هم فرصتی برای رونق کار‬ ‫س��ازندگان شناورهای مسافری فراهم شود‬ ‫اما مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫معتقد اس��ت ایج��اد این خط��وط‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫مسافتی که بین این مناطق وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫خش��کی و دریا تقریبا برابر است در حالی‬ ‫که سرعت سیر روی زمین به مراتب باالتر‬ ‫از س��رعت حمل مس��افر در دریاس��ت‪ .‬در‬ ‫جاده س��رعت وسیله نقلیه می تواند حداقل‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر باشد اما در دریا ‪ ۵۰‬کیلومتر‬ ‫یعنی نصف این سرعت وجود دارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر سفر با شناور و روی دریا‪ ،‬سختی های‬ ‫خاص خود را دارد مانند ش��رایط توفانی و‬ ‫احتمال دریازدگی‪.‬‬ ‫راس��تاد همچنین به هزینه باالی تامین‬ ‫و راهبری کشتی مس��افربری در مقایسه با‬ ‫حمل ونقل جاده ای اش��اره ک��رده و معتقد‬ ‫اس��ت؛ تمامی این عوامل‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫حمل ونقل دریایی مس��افری در مسیرهای‬ ‫داخلی را کاهش می دهد‪ .‬به اعتقاد وی در‬ ‫نوار جنوبی کش��ور‪ ،‬تنها س��فرهای دریایی‬ ‫بین استان ها و جزایر توجیه اقتصادی دارد‪،‬‬ ‫ زیرا در این مس��یرها‪ ،‬ج��اده وجود ندارد و‬ ‫‹ ‹مسیر هایی که توجیه ندارد‬ ‫محمد راستاد‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی س��فرهای دریایی در مقایس��ه ب��ا پرواز به‬ ‫می افزاید‪ :‬در وی��ژه در مس��افت های کوتاه ت��ر‪ ،‬ارزان تر و‬ ‫بوش��هر در گفت وگو با‬ ‫برخی مسیرها از جمله بوشهر ـ بندرعباس‪ ،‬توجیه پذیرتر است‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی بوش��هر‬ ‫می گوید‪ :‬مس��یرهای دریایی مس��افری در‬ ‫ص��ورت راه ان��دازی‪ ،‬تعداد اندکی مس��افر‬ ‫خواهد داش��ت ک��ه این مس��ئله نیز دلیل‬ ‫دیگری بر غیراقتصادی بودن راه اندازی این‬ ‫خطوط است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی‪ ،‬زمینه س�از اقتصادی‬ ‫شدن مسیر ها‬ ‫اگرچ��ه مدیر کل بن��ادر بوش��هر از غیر‬ ‫اقتصادی بودن این خطوط سخن می گوید‬ ‫اما نظرات دیگری نیز در این باره وجود دارد‬ ‫و برخ��ی معتقدند این خطوط حتی اگر در‬ ‫ابتدای راه اندازی کم مخاطب بوده و توجیه‬ ‫اقتصادی نداش��ته باش��ند‪ ،‬پ��س از مدتی‬ ‫مسافر خود را خواهند یافت‪.‬‬ ‫محمد س��میعی‪ ،‬کارش��ناس گردشگری‬ ‫می گوید‪ :‬اگر‬ ‫دریای��ی در گفت وگو با‬ ‫ایجاد این مسیرها توجیه ندارد به این دلیل‬ ‫است که فرهنگ این نوع سفر در کشورمان‬ ‫هن��وز وجود ن��دارد درحالی که ب��ا ترویج‬ ‫فرهنگ استفاده از این خطوط به طور قطع‬ ‫توجیه اقتصادی نیز ب��ه وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫وی معتقد است؛ اگرچه در کشور ما چنین‬ ‫مسیرهایی ترویج نشده اما در دیگر کشورها‬ ‫به ویژه کشورهای اروپایی‪ ،‬تردد دریایی بین‬ ‫بنادر در زمینه مسافری رواج دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل دریایی ادامه‬ ‫می ده��د‪ :‬نبود توجیه اقتصادی برای بخش‬ ‫خصوصی در اغاز ایجاد این خطوط طبیعی‬ ‫اس��ت؛ همانطور که در ابتدای شکل گیری‬ ‫مسیر خرمش��هر ـ کویت نیز گفته می شد‬ ‫این خط توجیه اقتص��ادی ندارد و در ابتدا‬ ‫استقبال خاصی از ان نشد اما به تدریج این‬ ‫خ��ط فراگیر ش��د تا حدی که کش��تیرانی‬ ‫«والفجر»‪ ،‬برنامه منظمی برای این مس��یر‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬سمیعی معتقد است؛‬ ‫گام نخس��ت برای ایجاد و فرهنگ س��ازی‬ ‫استفاده از چنین مسیرهایی‪ ،‬باید به وسیله‬ ‫دولت برداشته شود زیرا سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوص��ی در گام نخس��ت‪ ،‬نمی تواند این‬ ‫فرهنگ را گس��ترش دهد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫با توجه به اینکه دولت اختیارات بیش��تری‬ ‫دارد‪ ،‬بهتر است اغازگر این مسیر باشد‪ ،‬به‬ ‫ویژه اینک��ه ترویج فرهن��گ دریایی را نیز‬ ‫در برنام��ه دارد‪ .‬ای��ن امور به ط��ور قطع به‬ ‫س��رمایه های باالیی نیاز دارد که تامین ان‬ ‫در توان دولت است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مسیرهای‬ ‫پرت��رددی مانند کیش ـ بندر عباس نیز در‬ ‫ابت��دا خطوطی پر رونق نبودند اما به تدریج‬ ‫که مزیت انها اش��کار شد مخاطب خود را‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کند‪ :‬وقت��ی دولت دغدغه‬ ‫ترویج فرهنگ دریایی به ویژه در س��واحل‬ ‫مک��ران (از جاس��ک ت��ا چابه��ار) را دارد‪،‬‬ ‫راه اندازی همین خطوط مس��افری دریایی‪،‬‬ ‫یک��ی از راه های ترویج این فرهنگ اس��ت‪.‬‬ ‫س��میعی می افزای��د‪ :‬درحال حاض��ر جاده‬ ‫چن��دان مطلوب��ی از جاس��ک ب��ه چابهار‬ ‫وجود ندارد و ایجاد خ��ط دریایی می تواند‬ ‫ایده خوبی باش��د‪ ،‬البته ایجاد این مس��یر‬ ‫درحال حاضر ش��اید از نظر تعداد مسافران‪،‬‬ ‫سوددهی و توجیه نداشته باشد اما به طور‬ ‫قطع اینده خوبی خواهد داش��ت‪ .‬به اعتقاد‬ ‫این کارش��ناس‪ ،‬رون��ق اش��تغال در حوزه‬ ‫گردشگری و شناورسازی‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫نتایج راه اندازی خطوط مسافری در خطوط‬ ‫س��احلی جنوب (و شمال) کشور است‪ .‬وی‬ ‫می افزای��د‪ :‬کشتی س��ازی های ای��ران توان‬ ‫باالیی در س��اخت شناور مس��افری دارند؛‬ ‫که یک مزیت جانبی در ایجاد این خطوط‬ ‫مس��افری است که می تواند به مزیت اصلی‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫امار ارائه ش��ده از سوی مس��ئوالن نشان‬ ‫می ده��د در ن��وروز امس��ال بی��ش از ‪۸‬‬ ‫میلیون س��فر دریایی انجام ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫این بدان معناس��ت که فرهنگ جابه جایی‬ ‫مس��افر دریای��ی به وی��ژه در ن��وروز و در‬ ‫مس��یرهایی همچون بندرعب��اس ـ کیش‬ ‫و بندرعباس ـ قش��م ایجاد ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ب��رای خطوط مس��افری دیگر و‬ ‫بین اس��تان ها نیز می توان فرهنگ س��ازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��میعی با بی��ان این مطل��ب می افزاید‪:‬‬ ‫عالوه بر ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری‪،‬‬ ‫یکی دیگر از مزایای ایجاد خطوط مسافری‬ ‫دریایی‪ ،‬افزایش جمعیت در سواحل خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاض��ر یکی از‬ ‫نگرانی ه��ای مس��ئوالن‪ ،‬کمب��ود جمعیت‬ ‫در س��واحل است که در راس��تای رفع این‬ ‫نگران��ی‪ ،‬می ت��وان روی توس��عه خط��وط‬ ‫مسافری و گردشگری دریایی سرمایه گذاری‬ ‫کرد‪ ،‬البته طبیعی اس��ت که در ابتدای کار‬ ‫مش��کالتی وجود داشته باشد اما باید ایجاد‬ ‫این مس��یرها‪ ،‬ابتدا با ش��ناورهای سبک تر‬ ‫و در ادامه با ش��ناورهای س��نگین تر کلید‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,800,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,650,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,800,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,275,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,900,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪18,160,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,220,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,300,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,600,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪33,950,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪73,750,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,850,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫به دلیل جذب نشدن سرمایه گذار برای ایجاد زیرساخت های بخش صنعت و معدن در کهگیلویه و بویر احمد رخ داد‬ ‫‪23‬‬ ‫معدن فسفات چرام ‪ ،‬چشم انتظار بهره برداری‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه استان ها‪ :‬شهرستان چرام‬ ‫در اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د دارای منابع متعددی‬ ‫در حوزه فس��فات اس��ت که تاکنون این معادن هیچ گونه‬ ‫س��ودی برای مردم منطقه به همراه نداشته و از سویی در‬ ‫حدود ‪ 200‬فرصت ش��غلی که می توانس��ت در این مدت‬ ‫برای جوانان جویای کار ایجاد ش��ود بدون استفاده مانده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که ذخیره معدن فسفات چرام در‬ ‫حدود ‪80‬میلیون تن فسفات با عیار ‪9‬درصد است و در این‬ ‫زمینه یکی از معادن بزرگ کشور به شمار می اید‪ .‬اما فراهم‬ ‫نبودن زیرس��اخت های صنعتی به منظ��ور بهره برداری از‬ ‫معدن چرام به وسیله سرمایه گذار کنونی علت اصلی توقف‬ ‫کار این معدن است‪ .‬اما سرمایه گذاران بر این عقیده اند که‬ ‫با روش های س��نتی و موجود در کش��ور راه اندازی بخش‬ ‫صنعت��ی در معدن چرام صرف��ه اقتصادی ندارد‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر استخراج و بهره برداری از این معدن با تاخیر همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در مهلت‬ ‫یک س��اله که به سرمایه گذار فس��فات چرام داده شده اگر‬ ‫مواردی مبنی بر برنامه ریزی دیده نش��د‪ ،‬هر چه سریع تر‬ ‫خلع ید می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل اهمیت فسفات چرام‬ ‫در امر تولید و اش��تغالزایی استان و نیازی که اکنون برای‬ ‫راه اندازی ان وجود دارد‪ ،‬باید به صورت مس��تمر وضعیت‬ ‫این پروژه توسط مسئوالن پایش شود‪.‬‬ ‫سید موسی خادمی با اشاره به اینکه اگر همین امروز‬ ‫سرمایه گذار کنونی فسفات چرام به هر دلیل کنار برود‬ ‫از صب��ح فردای همین روز «بنیاد اقتصادی کوثر» وارد‬ ‫فضای س��رمایه گذاری می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان اقتصادی کوثر این قول را داده اس��ت که در‬ ‫اس��رع وقت در صورت بروز هرگونه مش��کلی جایگزین‬ ‫سرمایه گذار معدن فسفات چرام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مهلت یک س��اله ای به سرمایه گذار‬ ‫این معدن برای احیای خود داده ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نمی توان به صرف اینکه تقاضای مهلت یک س��اله از‬ ‫سوی سرمایه گذار انجام شده‪ ،‬دست روی دست بگذاریم و‬ ‫عملکرد س��رمایه گذار را در همین مدت مورد بررسی قرار‬ ‫ندهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬سرمایه گذار باید برنامه خود را ارائه دهد‬ ‫که در این مدت گذش��ته از مهلت یک س��اله تاکنون چه‬ ‫اقدامی انجام داده که در این بین با توجه به س��ابقه قبلی‬ ‫ممکن است تاکنون کاری هم انجام نداده باشد‪.‬‬ ‫خادمی تصریح کرد‪ :‬وظیفه مسئوالن مرتبط است که از‬ ‫سرمایه گذار این پروژه برنامه طلب کنند تا پس از گذشت‬ ‫یک سال دوباره استان دچار ضرر نشود‪.‬‬ ‫اس��تاندار کهگیلوی��ه و بویراحم��د تاکید ک��رد‪ :‬اگر در‬ ‫صورت بررس��ی مش��خص ش��ود تاکنون اقدامی از سوی‬ ‫س��رمایه گذار انجام نشده‪ ،‬س��رمایه گذار از پروژه خلع ید‬ ‫ش��ده و س��رمایه گذاری در ان ب��ه س��رمایه گذاران واجد‬ ‫شرایط سپرده می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه همه دستگاه ها‬ ‫برای رفع موانع تولید در استان باید از خود همت به خرج‬ ‫دهن��د بهترین راه را تعامل س��ازنده دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال همدلی و همزبانی چیزی به جز این از دستگاه های‬ ‫مختلف انتظار نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪80‬میلی�ون تن فس�فات ب�ا عیار ‪9‬درص�د‪ ،‬ذخیره‬ ‫معدن فسفات چرام‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه‬ ‫با بی��ان اینکه معدن‬ ‫و بویراحم��د در گفت وگ��و با‬ ‫فس��فات چرام در حدود یک س��ال پیش به س��رمایه گذار‬ ‫بخ��ش خصوصی واگذار ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این مدت‬ ‫یک ساله سرمایه گذار هیچ گونه اقدامی مبنی بر بهره برداری‬ ‫از ای��ن معدن انجام نداده و پروانه بهره برداری ان در حال‬ ‫باطل شدن بود که بار دیگر درخواست تمدید مجوز برای‬ ‫بهره برداری از این معدن را ارائه کرد‪.‬‬ ‫داریوش دیودیده با اشاره به اینکه در این زمینه اقدامات‬ ‫الزم انجام ش��ده‪ ،‬می افزاید‪ :‬به سرمایه گذار معدن فسفات‬ ‫چرام چند ماه فرصت داده ش��د تا در زمینه بهره برداری از‬ ‫معدن اقدام کند در غیراین صورت بر اساس قانون شورای‬ ‫عالی معادن؛ سرمایه گذار خلع ید شده و براساس مقررات‬ ‫این شورا این معدن به س��رمایه گذار جدید واگذار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادامه می گوید‪ :‬البته در سال گذشته از سوی‬ ‫ش��ورای عالی معادن نس��بت به ابطال مجوز بهره برداری‬ ‫این س��رمایه گذار از معدن اقداماتی انجام و به انها فرصت‬ ‫مجوز فعالیت برای ‪ 27‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در لرستان‬ ‫مهر‪ :‬مسئول پارک علم و فناوری لرستان از صدور‬ ‫مجوز برای ‪ ۲۷‬ش��رکت دانش بنیان در این اس��تان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مجید یاراحمدی اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون با اقدامات‬ ‫انج��ام ش��ده مراح��ل نهای��ی ایجاد ‪ ۲۷‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان در استان لرستان عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ئولیت ما در اس��تان لرس��تان در زمینه ایجاد‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان ‪ 8‬مورد اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه تاکنون پارک علم و فناوری لرس��تان ایجاد ‪ ۲۷‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫را به مراحل نهایی رس��انده اس��ت‪ .‬از این تعداد ‪ ۱۵‬ش��رکت تایید نهایی‬ ‫ش��ده و ما بقی نیز منتظر صدور گواهی هستند‪ .‬با این اوصاف پارک علم و‬ ‫فناوری لرس��تان حدود ‪ 4‬برابر مس��ئولیت خود موفق به راه اندازی شرکت‬ ‫دانش بنیان در اس��تان ش��ده اس��ت‪ .‬وی بر ضرورت همکاری دانشگاه ها‪،‬‬ ‫بخش صنعت و کش��اورزی لرستان در زمینه ایجاد و ثبت این شرکت های‬ ‫دانش بنیان تاکید کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه تاکنون دانش��گاه های اس��تان و‬ ‫همچنی��ن حوزه صنعت و کش��اورزی به این حوزه به نح��و مطلوبی ورود‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬می طلبد که دانش��گاه های اس��تان و همچنین بخش صنعت و‬ ‫کشاورزی برای رشد و توسعه لرستان در ابعاد مختلف به صورت جدی به‬ ‫ثبت و ایجاد شرکت های دانش بنیان ورود کنند‪.‬‬ ‫جدیدی داده ش��د تا برنامه کاری به منظور بهره برداری از‬ ‫معدن را به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ارائه‬ ‫دهند و براساس ان در چارچوب برنامه‪ ،‬بهره برداری را اغاز‬ ‫کنند در غیراین صورت روند ابطال مجوز بهره برداری انها‬ ‫اجرا شده و معدن به سرمایه گذار جدید واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی معادن فس��فات چرام را معادن رسوبی اعالم کرده و‬ ‫می افزاید‪ :‬برنامه هایی که برای بهره برداری و استخراج مواد‬ ‫از این معادن پیش بینی ش��ده‪ ،‬به شکل زیرزمینی است و‬ ‫با کارشناس��ی های انجام شده ذخیره معدن فسفات چرام‬ ‫در حدود ‪80‬میلیون تن فس��فات با عیار ‪ 9‬درصد است که‬ ‫در این زمینه یکی از معادن بزرگ کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫دیودیده با اش��اره به اینک��ه در صورتی که این معدن به‬ ‫بهره برداری برس��د در بخش های مختلف این معدن برای‬ ‫بیش از ‪ 200‬نفر اشتغالزایی ایجاد می شود‪ ،‬می افزاید‪ :‬این‬ ‫میزان اش��تغال در بخش های صنعتی و استخراج مواد به‬ ‫صورت پایدار پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬البته در صورتی که‬ ‫اشتغال غیرمس��تقیم نیز در نظر گرفته ش��ود این میزان‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی موض��وع اصلی ب��رای بهره برداری نش��دن از معدن‬ ‫فس��فات چ��رام را اماده نب��ودن زیرس��اخت های الزم در‬ ‫بخ��ش صنعتی در این زمینه دانس��ته و می گوید‪ :‬هر یک‬ ‫از س��رمایه گذاران بخش معدن که بخواهند در این معدن‬ ‫اقدام به استخراج و بهره برداری کنند‪ ،‬باید زیرساخت های‬ ‫الزم در بخش صنعت برای فراوری ان را در استان از قبل‬ ‫فراهم کرده باشند‪.‬‬ ‫وی فراهم نکردن زیرس��اخت های صنعت��ی به منظور‬ ‫بهره برداری از معدن چرام به وس��یله سرمایه گذار کنونی‬ ‫را علت اصلی توقف کار در این معدن دانس��ته و می افزاید‪:‬‬ ‫دیدگاه س��رمایه گذاران این اس��ت که با روش های سنتی‬ ‫و موج��ود در کش��ور؛ راه اندازی بخ��ش صنعتی در معدن‬ ‫چ��رام صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬به همین خاطر اس��تخراج و‬ ‫بهره برداری از این معدن با تاخیر همراه بوده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد با تاکید بر اینکه این سرمایه گذار منتظر بهبود‬ ‫ش��رایط بازار است ت ا اس��تخراج صرفه اقتصادی پیدا کند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬اما دیدگاه س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بر‬ ‫این اس��ت که هنگامی که پروان��ه بهره برداری برای معدن‬ ‫ص��ادر ش��ده‪ ،‬س��رمایه گذار نیز بای��د کار بهره ب��رداری و‬ ‫اس��تخراج و همچنین بخش صنعت را راه اندازی کند و در‬ ‫صورتی که اقدام در این زمینه صرفه اقتصادی ندارد اعالم‬ ‫شود تا اجازه بهره برداری به سرمایه گذار دیگر واگذار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که مهلت داده شده به سرمایه گذار‬ ‫ب��ا پایان برس��د و هیچ گونه اقدامی در زمینه اس��تخراج و‬ ‫راه اندازی بخش صنعت انجام نشود‪ ،‬معدن چرام با مزایده‬ ‫به سرمایه گذار جدید واگذار می شود تا عالوه بر استخراج‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬بخ��ش صنعتی ان را نیز در داخل اس��تان‬ ‫راه اندازی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر باعث زیان نشود‬ ‫نماین��ده م��ردم بویراحمد و دن��ا در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د از جمله‬ ‫اس��تان هایی اس��ت که دارای توانمندی باالی��ی از لحاظ‬ ‫معادن در س��طح کشور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این توانمندی‬ ‫تنها در برخی از معادن مانند فس��فات‪ ،‬گچ و س��نگ های‬ ‫ساختمانی است و سایر معادن توانمندی پایینی دارند‪.‬‬ ‫غالم محمد زارعی با اش��اره به اینکه بیشتر این معادن‬ ‫شناس��ایی و میزان توانمندی انها دسته بندی شده است‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬برخی از این معادن درحال بهره برداری و برخی‬ ‫دیگر در انتظار سرمایه گذار برای سرمایه گذاری و استخراج‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در منطقه چرام معادن فسفات‬ ‫ب��ا توانمندی باالیی وجود دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫ک��ه در این معدن س��رمایه گذاری ک��رده‪ ،‬مجوزهای الزم‬ ‫را از س��ازمان های مربوط به منظور بهره برداری مواد خام‬ ‫گرفت��ه بود تا پس از اس��تخراج به مراکز فراوری ارس��ال‬ ‫کند اما در همان س��طح نخس��ت بهره برداری مانده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همکاری های الزم از س��وی سازمان های‬ ‫مختلف اس��تان با س��رمایه گذار معدن فسفات چرام انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬در زمینه توقف کار و بهره برداری‬ ‫نکردن از معدن باید علت را از سرمایه گذار این بخش جویا‬ ‫ش��د تا طوالنی شدن مدت راه اندازی و استخراج از معدن‬ ‫باعث زیان دیدن سرمایه های استان نشود‪.‬‬ ‫زارعی به میزان ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی استان‬ ‫ب��ا راه ان��دازی و بهره برداری از معدن چرام اش��اره کرده و‬ ‫می گوی��د‪ :‬به طور حت��م راه اندازی معدن ع�لاوه بر ایجاد‬ ‫اش��تغال جدید باعث رونق اقتصادی اس��تان خواهد شد‪.‬‬ ‫البته هرچه میزان سرمایه گذاری در این معدن بیشتر شود‬ ‫اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی بیشتری را در استان شاهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری در مسیر صنعتی شدن‬ ‫مهر‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری در مس��یر صنعتی شدن‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سید نعیم امامی با بررسی وضعیت صنعت در‬ ‫اس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬جایگاه صنعت استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری در س��طح کش��ور روز به روز در حال‬ ‫مطلوب تر ش��دن اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫احداث واحد های صنعتی بزرگی در این اس��تان‬ ‫کلید خورده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫پروژه های صنعتی اینده صنعتی خوبی در انتظار‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت‪ .‬طرح های‬ ‫توس��عه بس��یاری از واحد های صنعت��ی در این‬ ‫اس��تان مانند کارخانه سیمان درحال اجرا است‬ ‫که با بهره برداری از انها زمینه ایجاد اش��تغال و‬ ‫تولید افزایش پیدا می کند‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫به اینکه در سطح استان حدود یک هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫واحد صنعتی وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تعدادی از‬ ‫این واحد های صنعتی به واسطه تحریم ها یا نبود‬ ‫مدیریت مناس��ب در سال های گذشته تعطیل یا‬ ‫نیمه فعال شده بودند که با برگزاری نشست های‬ ‫مختلف و بررس��ی مشکالت و حل مشکالت این‬ ‫واحد ها‪ ،‬بسیاری از این واحد های تولیدی دوباره‬ ‫فعال شدند و در مسیر توسعه صنعت این استان‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬امامی در ادامه با اش��اره به توسعه‬ ‫صنعت اب معدنی در این اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری وجود‬ ‫منابع غنی اب معدنی اس��ت‪ .‬این درحالی است‬ ‫که نخستین ش��هرک صنعتی تولید اب معدنی‬ ‫در این اس��تان ساخته شده و واحد های صنعتی‬ ‫اب معدنی در این شهرک استقرار پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت تقاض��ای اب به صورت‬ ‫بسته بندی در س��ال های اینده در سطح کشور‬ ‫و کشور های همسایه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بهره برداری از‬ ‫واحد های صنعتی تولید اب معدنی این شهرک‬ ‫صنعت��ی نقش مهمی در توس��عه صنعت در این‬ ‫استان دارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری تاکید کرد‪ :‬از س��ال های‬ ‫گذشته ایجاد ش��هرک تولید اب معدنی در این‬ ‫استان کلید خورد که برای فعال شدن واحد های‬ ‫صنعتی تولید اب معدنی این شهرک پیگیری های‬ ‫زیادی شده است‪ .‬با فعال شدن واحد های تولید‬ ‫اب معدنی در این اس��تان زمینه اشتغال باالیی‬ ‫در منطقه کوهرنگ فراهم می ش��ود‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬هم اکنون تع��دادی کارخانه اب معدنی در‬ ‫این استان فعال است که این واحدها توانسته اند‬ ‫جایگاه خود را در بازار برخی اس��تان های کشور‬ ‫باز کنند‪ .‬در راستای توسعه و فعال شدن بخش‬ ‫اب معدن��ی برنامه ریزی ه��ای مختلف��ی انجام‬ ‫داده ای��م و با فعاالن این بخش تاکنون جلس��ات‬ ‫مختلفی را برگزار کرده ایم‪ .‬با پیگیری های بسیار‬ ‫و تامین منابع مالی به دنبال این هستیم که ‪۱۱‬‬ ‫واح��د صنعتی اب معدنی به ظرفیت کامل خود‬ ‫برس��ند و اشتغال باالیی در حوزه صنعت توسط‬ ‫این واحد ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫بررسی مشکالت بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫‪ :‬در جلسه ای با حضور مشاور وزیر و مدیر‬ ‫کل حراس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مش��کالت بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سمنان بررسی شد‪.‬‬ ‫حس��ن الفت در این جلس��ه به بی��ان موارد و‬ ‫مش��کالت مطرح ش��ده پرداخت و اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫جمع بندی و ارسال مستندات و گزارشات مربوط‬ ‫به مش��کالت زیر ساختی در بحث سرمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش صنع��ت و مع��دن اس��تان می توانیم‬ ‫مشکالت استان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نق��اط ضعف و قوت فراوانی‬ ‫در بح��ث قانون گذاری و س��رمایه گذاری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ائل و مشکالت مربوط به قانون‬ ‫معادن و همچنین مش��کالت موج��ود در بحث‬ ‫قیمت گذاری و تنظیم بازار استان با تقویت نقاط‬ ‫قوت و بهب��ود نقاط ضعف قابل برطرف ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سمنان نیز هدف از تشکیل این جلسه را بررسی‬ ‫قوانی��ن و مش��کالت بخ��ش صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان در زمینه زیر ساخت ها و قوانین‬ ‫موجود بیان کرد‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی با اشاره به اینکه در این استان‬ ‫بی��ش از ‪ 4‬ه��زار واح��د صنعت��ی دارای پروانه‬ ‫بهره برداری و جواز تاس��یس وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫الگوی توس��عه و پایداری اس��تان‪ ،‬بخش صنعت‬ ‫و معدن است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ما باید در تمامی بخش ها با‬ ‫برنامه حرکت کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬وظیفه اصلی ما در‬ ‫حوزه صنعت و مع��دن بهره ور کردن واحدهایی‬ ‫است که با توانمندی کامل فعالیت نمی کنند‪ .‬در‬ ‫این واحدها مشکل زیربنایی فراوانی وجود دارد‬ ‫که امید است با تشکیل این جلسات مشکالت به‬ ‫حداقل برسد و در نهایت برطرف شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬علی اکبر هاش��می‪ ،‬معاون امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان س��منان از خلع ید ش��دن ‪ 4‬بهره بردار‬ ‫معدن در خرداد ماه س��ال ج��اری خبر داد‪ .‬این‬ ‫‪ 4‬بهره بردار با توجه به انجام نشدن موارد قانونی‬ ‫و با پیگیری های مس��تمر سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان س��منان خلع ید شدند‪ .‬از این‬ ‫‪ 4‬بهره بردار‪ ،‬یک بهره بردار در معادن شهرس��تان‬ ‫ش��اهرود‪ 2 ،‬بهره ب��ردار در مع��ادن شهرس��تان‬ ‫گرمسار و یک بهره بردار نیز در معادن شهرستان‬ ‫سرخه فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫‪ :‬ط��رح تش��دید نظ��ارت و پایش بازار‬ ‫ویژه ایام ماه مبارک رمضان در س��طح اس��تان‬ ‫قم برگزار می شود‪ .‬احمد ذاکری‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان ق��م گفت‪:‬‬ ‫برنامه ه��ای این طرح ش��امل نظارت بر حس��ن‬ ‫اج��رای تامین و توزیع به موق��ع کاالهای مورد‬ ‫نیاز اعم از س��همیه های اختصاص یافته استانی‬ ‫و دیگ��ر کاالهای پرمصرف‪ ،‬دریافت ش��کایات و‬ ‫گزارش��ات اقتصادی مردم و رس��یدگی س��ریع‬ ‫ب��ه انها و معرفی متخلفان ب��ه محاکم قضایی و‬ ‫برخورد جدی و بازدارنده با واحدهای س��ابقه دار‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‪ :‬س��االر حسین پور‪ ،‬رییس اداره نظارت‬ ‫و بازرس��ی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد گف��ت‪ :‬هیچ گونه افزایش‬ ‫قیم��ت در ماه مب��ارک رمضان نداری��م‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه کنترل قیمت ه��ا و تامین اقالم پرمصرف‬ ‫در این ایام و تنظیم بازار کاالهای اساسی توزیع‬ ‫کاال‪ ،‬در مراکز توزیع انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬محمد رض��ا واعظی پ��ور‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫استاندارد اس��تان قم عنوان کرد‪ :‬دوره اموزشی‬ ‫بازرس��ی جوش در ‪ 2‬مرحله با حضور تکنسین ها‬ ‫و کارشناس��ان ذی ربط در استان قم برگزار شد‪.‬‬ ‫این دوره اموزش��ی که با حضور استادان مجرب‬ ‫حوزه برگزار شد‪ ،‬به تشریح سرفصل ها و الزامات‬ ‫مرتبط با بازرسی جوش پرداخت‪.‬‬ ‫‪ :‬ب��ا حض��ور بخش��دار و مس��ئوالن‬ ‫جهادکش��اورزی شهرس��تان س��رخه نشس��تی‬ ‫با بهره ب��رداران بخش کش��اورزی در روس��تای‬ ‫امام زاده عبداهلل شهرستان برگزار شد‪ .‬محمدرضا‬ ‫صابریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس��ه تقاضای کش��اورزان روستا‬ ‫در زمینه طرح انتقال اب به مس��ئوالن ارائه شد‪.‬‬ ‫توس��عه روش ه��ای نوین ابی��اری فرصت خوبی‬ ‫است تا ضمن اس��تفاده بهینه از اب های موجود‬ ‫و صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬از مزایای این طرح‬ ‫و اعتبارات بالعوض دولتی هم استفاده شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫احیای‪ 400‬واحد تولیدی‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مع��اون برنامه ری��زی‬ ‫استاندار اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫‪ 400‬واحد تولیدی در اس��تان‬ ‫با تمهیدات اندیش��یده شده به‬ ‫چرخه تولی��د باز می گردند‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر افزون بر یک هزار‬ ‫واحد تولیدی راکد در اذربایجان غربی وجود دارد که‬ ‫س��عی می کنیم زمینه خ��روج از رکود بقیه واحدهای‬ ‫تولیدی را نیز با عارضه یابی های الزم فراهم کنیم‪ .‬تقی‬ ‫کهوریان اظهار کرد‪ :‬عالوه بر واحدهای بزرگ مقیاس‪،‬‬ ‫ای��ن اقدام باید در بین واحده��ای کوچک و فعال در‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیز انجام شود که در این زمینه‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان وظیفه بسیار‬ ‫سنگینی بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ازادسازی‬ ‫زمین های صنعتی اردبیل‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اردبیل از ازادسازی ‪ 10‬هکتار‬ ‫از اراض��ی ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان اردبیل با هدف‬ ‫اج��رای طرح ه��ای مختل��ف‬ ‫تولیدی و صنعتی خبر داد‪ .‬ابراهیم فریدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نخستین جلسه هیات حل اختالف و داوری سال جاری‬ ‫با حضور نماینده حقوقی و امور قراردادهای سازمان و‬ ‫در زمینه تعیین تکلیف زمین های راکد و بالاس��تفاده‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای اس��تفاده بهینه از‬ ‫امکان��ات و ظرفیت های ایجاد ش��ده در ش��هرک ها و‬ ‫تو ساز نشدن‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان در صورت ساخ ‬ ‫در زمی��ن واگذاری‪ ،‬با طرح موضوع در هیات های حل‬ ‫اخت�لاف و داوری‪ ،‬قرارداد زمین های مربوط فس��خ و‬ ‫زمین باز پس گرفته می شود‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه مد و لباس‬ ‫مدارس در ارومیه‬ ‫‪ :‬معاون ام��ور بازرگانی‬ ‫و توس��عه تج��ارت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اذربایجان غربی از نمایش��گاه‬ ‫مد و لباس ارومیه بازدید کرد‪.‬‬ ‫محم��د دهقان اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫‪ 25‬واح��د تولی��دی نمون��ه در این نمایش��گاه حضور‬ ‫دارند‪ .‬این نمایش��گاه به منظور یکسان سازی پوشاک‬ ‫مدارس و در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫در ارائه س��بک زندگی اس�لامی و حمای��ت از کار و‬ ‫سرمایه ایرانی برگزار شده تا زمینه سازی برای کشف و‬ ‫ظهور اس��تعدادها و خالقیت های نو‪ ،‬مرتبط با پوشاک‬ ‫اس�لامی ایرانی و توسعه صنعت پوشاک با ارائه الگوی‬ ‫اس�لامی ایرانی باش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نمایشگاه مد و‬ ‫لب��اس مدارس با همکاری اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫ناحیه ‪ 2‬ارومیه‪ ،‬معاونت بازرس��ی و نظارت س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬مرک��ز اتاق اصناف‬ ‫ارومیه و اتحادی��ه خیاطان به منظ��ور بازدید مدیران‬ ‫مدارس و معلمان ت��ا ‪ 28‬خردادماه جاری در مجتمع‬ ‫فرهنگی هنری امیرالمومنین اموزش و پرورش ناحیه‬ ‫‪ 2‬برپاست‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ف�ارس‪ :‬ایمان پویامهر‪ ،‬معاون فرماندار قائمش��هر‬ ‫گفت‪ :‬تیم پزش��کی هی��چ بیم��اری را در هیچ واحد‬ ‫صنعتی مرغ مازندران مش��اهده نمی کند اما به مدت‬ ‫یک هفته مازندران را برای صادرات مرغ به استان های‬ ‫دیگ��ر تحری��م کرده اند‪ 40 .‬درصد م��رغ و ‪ 76‬درصد‬ ‫جوجه یک روزه کش��ور توس��ط مرغ��داران مازندران‬ ‫تامین می شود‪ .‬چند روزی است که مرغ های مازندران‬ ‫و به ویژه قائمشهر وزن گیری می شوند اما امکان حمل‬ ‫به تهران وجود ندارد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ابوالفضل عباسچیان‪ ،‬مدیرکل امور اقتصادی‬ ‫و دارایی استان زنجان گفت‪ :‬بیش از ‪ 80‬درصد از انواع‬ ‫مواد معدنی ایران در استان زنجان وجود دارد‪ .‬استقرار‬ ‫‪ 50‬درص��د بازار مص��رف در ش��عاع ‪ 400‬کیلومتری‬ ‫از دیگر ظرفیت های اس��تان است‪ .‬اس��تان زنجان به‬ ‫‪ 4‬نقطه مرزی کش��ور که عمده مرک��ز مبادالت کاال‬ ‫است‪ ،‬دسترس��ی دارد‪ .‬ظرفیت نس��اجی خوبی برای‬ ‫سرمایه گذاری در استان زنجان فراهم است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬رحیم حاج نایبی‪ ،‬رییس اتاق اصناف اس��تان‬ ‫زنج��ان گفت‪ :‬در م��اه مبارک رمض��ان ‪ ۵۰۰‬تن مرغ‬ ‫منجم��د در زنجان توزیع می ش��ود‪ .‬ای��ن میزان مرغ‬ ‫منجمد با قیمت دولتی به مردم استان عرضه می شود‪.‬‬ ‫برای برق��راری امنیت ب��ازار و ارامش م��ردم نظارت‬ ‫محسوس و نامحس��وس بر بازار و مراکز عرضه کاال و‬ ‫اقالم غذایی انجام می شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫خام فروشی چرم دباغی شده درتبریز ادامه دارد‬ ‫زینب عبدی _ گروه اس�تان ها‪ :‬ارزش جهانی چرم‬ ‫تبریز به دلیل نحوه فراوری و دباغی ان اس��ت اما این‬ ‫دانش دیرینه اکنون صنعت چرم اذربایجان ش��رقی را‬ ‫با مش��کل مواجه کرده است‪ .‬تبریز از جمله شهر هایی‬ ‫اس��ت که صنعت در ان قدمت دیرین��ه دارد و اکنون‬ ‫نیز تمرکز صنایع بزرگ تولیدی در تبریز موجب شده‬ ‫تا اس��تان اذربایجان شرقی از قطب های مهم صنعتی‬ ‫در کشور محسوب شود‪ .‬مس��ئوالن این استان بر این‬ ‫اعتقادند که قاچاق منسوجات نیم ساخت چرم گاوی‬ ‫به خارج از کش��ور‪ ،‬به روز نکردن تولیدات نس��بت به‬ ‫ذائقه مردم‪ ،‬صادرات گسترده مواد اولیه چرم به خارج‬ ‫و تعرف��ه اندک واردات منس��وجات چرم��ی از عمده‬ ‫مشکالت این صنعت در اذربایجان شرقی است‪.‬‬ ‫نخس��تین و بزرگترین مرک��ز تولید و فراوری چرم در‬ ‫سطح خاورمیانه در سال ‪ ۱۳۰۸‬در این استان تاسیس‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گفته کارشناس��ان قدمت صنعت چرم‬ ‫در اس��تان اذربایجان شرقی یکی از عوامل فرسودگی‬ ‫ماشین االت مورد استفاده در این صنعت است‪ .‬از دهه‬ ‫‪ ۴۰‬به بعد فراوری چرم در اس��تان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫به س��مت صنعتی ش��دن روی اورده است‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل کیفیت ب��االی چرم تبریز به دلی��ل نوع دباغی‬ ‫و دانش رایج فراوری ان به صورت س��نتی ایجاد و به‬ ‫نس��ل های بعد منتقل شده اس��ت که این امر در دنیا‬ ‫بی نظیر است‪.‬‬ ‫این نکته را باید در نظر داش��ت که صنعتگران حوزه‬ ‫چرم در استان اذربایجان شرقی با مشکل نقدینگی و‬ ‫سرمایه در گردش مواجه اند که توان نوسازی تجهیزات‬ ‫و به روزرس��انی ماشین االت مورد نیاز را از انان گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬با ادامه این روند رقبای خارجی گوی س��بقت‬ ‫را در به دس��ت گرفتن بازارهای صادراتی از صنعتگران‬ ‫این اس��تان می ربایند‪ .‬در حالی ک��ه این رقبا در تهیه‬ ‫محصوالت چرمی خود از چرم دباغی ش��ده در استان‬ ‫اذربایجان شرقی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل گیری خوشه صنعتی چرم‬ ‫س��ید اصغر حس��ینی‪ ،‬رییس اداره صنایع غیرفلزی‬ ‫می گوید‬ ‫استان اذربایجان شرقی در گفت وگو با‬ ‫که گره گشایی از مشکالت صنعت چرم به نفع اشتغال‬ ‫اس��تان اس��ت‪ .‬درصورت رون��ق دوباره ای��ن صنعت‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی ان ت��ا چن��د برابر در اذربایجان ش��رقی‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او به شکل گیری خوشه صنعتی چرم در استان اشاره‬ ‫می کند و ان را گامی برای بهبود وضعیت صنعت چرم‬ ‫دانس��ته و می افزای��د‪ :‬مطالعات این خوش��ه صنعتی‬ ‫انجام ش��ده و اکنون صنعتگران استان در قالب خوشه‬ ‫صنعتی چرم‪ ،‬جلسه های ماهانه برای بررسی راهکارها‬ ‫و ایده ها در این صنعت تشکیل می دهند که مسئوالن‬ ‫مرتبط در س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی نیز در این جلسات حاضر می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س اداره صنای��ع غیرفلزی اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬قیمت باالی ماش��ین االت یکی از‬ ‫عمده تری��ن مش��کالت فعاالن صنعت چرم اس��ت‪ .‬در‬ ‫صورتی که ص��دور مجوز معافیت ه��ای گمرکی برای‬ ‫تجهیز خط تولید از س��وی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان انجام ش��ود‪ ،‬همچنی��ن اگر دولت با‬ ‫مصوبه ای‪ ،‬اعطای تس��هیالت به صنعتگران چرم برای‬ ‫خری��د تجهیزات جدید را پیش بینی کند‪ ،‬می تواند در‬ ‫توس��عه فعالیت های این صنعت بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫رفع انحصار در واردات مواد شیمیایی مورد استفاده در‬ ‫صنعت چرم برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫نیز موثر است‪.‬‬ ‫حسینی یاداور می شود‪ :‬اکنون نمایشگاهی دائمی از‬ ‫محصوالت چرمی در تبریز برپا ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫سایتی طراحی ش��ده که محصوالت چرمی را معرفی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی تولیدات چرمی استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی به کشورهای ایتالیا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬اذربایجان و ارمنستان صادر می شود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 92‬صادرات چرم از استان در حدود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫دالر بوده است‪ .‬این میزان در‪ ۷‬ماه ابتدای سال ‪ ۹۳‬به‬ ‫‪ ۲‬میلیون دالر رس��یده است‪ .‬عمده دلیل این کاهش‬ ‫میزان صادرات را می توان در کمبود نیروی متخصص‪،‬‬ ‫نداش��تن مدیریت علمی‪ ،‬قیمت باالی ماش��ین االت و‬ ‫استفاده نکردن از فناوری جدید دانست که در نهایت‬ ‫منجر به کاهش میزان و ارزش صادرات چرم می شود‪.‬‬ ‫درحال��ی که این محصول می تواند ب��ا وجود بازارهای‬ ‫مناس��ب صادرات��ی ارزاوری باالیی ب��رای اذربایجان‬ ‫شرقی و کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقص زیرساخت ها در شهرک چرم شهر تبریز‬ ‫مه��دی امین��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم اذربایجان شرقی‬ ‫و مدیرعامل ش��هرک چرم ش��هر اذربایجان ش��رقی‬ ‫می گوید که ش��هرک خصوصی چرم ش��هر تبریز یکی‬ ‫از بزرگتری��ن مراک��ز تولید و فراوری چرم در س��طح‬ ‫خاورمیانه محسوب می شود که قطب اصلی تولید چرم‬ ‫گاوی در ای��ران اس��ت‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬این ش��هرک‬ ‫صنعتی به منظور تحکیم جایگاه و تداوم صنعت چرم‬ ‫که یک��ی از قدیمی ترین صنایع فعال در ش��هر تبریز‬ ‫است‪ ،‬در سال ‪ ۸۶‬به همت چند تن از فعاالن اقتصادی‬ ‫به مس��احت ‪ ۲‬میلیون مترمربع در اراضی دشت تبریز‬ ‫احداث ش��د ک��ه ‪ ۳۵۰‬واحد تولید چ��رم در ان فعال‬ ‫هستند و موجب اشتغال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرک چرم ش��هر اذربایجان ش��رقی‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه ش��هرک چ��رم ش��هر اذربایجان‬ ‫ش��رقی دارای ‪ 3‬تصفیه خانه صنعتی اس��ت اما اکنون‬ ‫سیس��تم های این تصفیه خانه ها به دلیل فرس��ودگی‬ ‫نیاز به حمایت مس��ئوالن برای بازس��ازی و تعمیرات‬ ‫دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬این شهرک صنعتی به دلیل غیردولتی‬ ‫بودن و حمایت نکردن دولت از ش��هرک های صنعتی‬ ‫خصوصی‪ ،‬از همان سال بهره برداری مشکالت فراوانی‬ ‫برای چرم سازان داشته است‪ .‬گران بودن حق انشعاب‬ ‫اب اشامیدنی موجب محرومیت واحدهای چرم سازی‬ ‫شده که از س��ال ‪ ۶۲‬در این منطقه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر با وجود مش��کالت ‪ 80‬درصد از واحدها‬ ‫فعال یا نیمه فعال هستند‪.‬‬ ‫امینی اظهار می کند‪ :‬یکی از مواد اولیه چرم س��ازی‪،‬‬ ‫پوس��ت خام گاوی مناسب اس��ت که کمبود ان یکی‬ ‫از اصلی ترین مش��کالت چرم سازان اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫سیاس��ت حمایتی از واردات پوس��ت گاوی و فرسوده‬ ‫بودن دس��تگاه های چرم س��ازی نیز از مشکالت دیگر‬ ‫فعاالن این حوزه است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه س��هم ایران از تولید چرم س��بک‬ ‫جهانی ‪ ۱/۵‬درصد و چرم س��نگین ‪ ۰/۵‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد تولید چرم در س��طح کش��ور فعال اس��ت‬ ‫و تبریز ب��ا ‪ ۳۵۰‬واحد صنعتی عه��ده دار عمده تولید‬ ‫چرم در کش��ور و قطب تولید چرم س��نگین است به‬ ‫طوری که از ‪ ۵‬هزار نفری که در این صنعت اش��تغال‬ ‫دارند‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در واحدهای تولیدی صنعتی‬ ‫اذربایجان شرقی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د که برای حفظ اش��تغال و‬ ‫ارزش افزوده صنعت چرم در اس��تان اذربایجان شرقی‬ ‫باید زیرس��اخت های م��ورد نیاز با اهتمام مس��ئوالن‬ ‫اجرایی این اس��تان فراهم شود‪ .‬این صنعت در استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی به دلیل دانش متخصصان و فعاالن‬ ‫ان در نحوه فراوری چرم و همچنین روش های دباغی‬ ‫در بین بازارهای جهانی از ارزش باالیی برخوردار است‬ ‫اما این مزیت در اس��تان به دلیل نبود زیرساخت های‬ ‫الزم در ص��ورت نب��ود حمایت ه��ا کم ک��م به دس��ت‬ ‫فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫سهم باالی اشتغال صنعتی در زنجان نسبت به میانگینکشور‬ ‫‪ :‬اس��تاندار زنجان گف��ت‪ :‬به منظور‬ ‫تسهیل فعالیت های صنفی و توسعه بخش‬ ‫خدمات در استان زنجان‪ ،‬دستورالعملی در‬ ‫جهت رفع موانع و سهولت اغاز فعالیت های‬ ‫صنفی و خدماتی در استان صادر شد‪.‬‬ ‫از زنجان‪،‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫جمش��ید انص��اری در زمینه رون��د اجرای‬ ‫برنام��ه راهب��ردی بخش صنع��ت و معدن‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توج��ه به ابالغ ای��ن برنامه‬ ‫در پای��ان پاییز س��ال گذش��ته‪ ،‬هم اکنون‬ ‫راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی استان‬ ‫در جهت حمای��ت از واحدهای تولیدی در‬ ‫حال اجرا است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود این برنامه در پایان برنامه ششم‬ ‫توسعه به اهداف خود دست یابد‪ .‬استاندار‬ ‫زنجان در زمین��ه اغاز به کار کارگروه رفع‬ ‫موان��ع تولید در اس��تان و تاثیر ان در رفع‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعت��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن کارگروه از تمام��ی اختیارات الزم در‬ ‫جهت رفع مش��کل واحده��ای صنعتی در‬ ‫اس��تان برخوردار اس��ت و مش��کلی برای‬ ‫تصمیم گیری ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم س��هولت اغاز‬ ‫فعالیت ه��ای صنفی و خدماتی در اس��تان‬ ‫زنج��ان اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه افراد‬ ‫برای ورود به این بخش می توانند با سرمایه‬ ‫ش��خصی و در ص��ورت ل��زوم اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت بانکی با سرمایه ای کمتر از ‪500‬‬ ‫میلیون ریال اغاز به کار کنند‪ ،‬در این راستا‬ ‫باید موانعی که مانع ورود افراد و اغاز به کار‬ ‫این واحدهای صنفی می شوند‪ ،‬رفع شوند‪.‬‬ ‫استاندار زنجان درباره دستورالعمل صادر‬ ‫شده در این زمینه افزود‪ :‬با ایین نامه تدوین‬ ‫شده‪ ،‬از اعمال سلیقه و در نظر گرفته شدن‬ ‫شرایط غیرقابل تحقق در صدور مجوز برای‬ ‫فعالیت واحدهای صنفی پیشگیری شده و‬ ‫مقرر ش��ده در فرایند صدور مجوز‪ ،‬مراجع‬ ‫مرب��وط از قبیل اتحادیه ه��ا‪ ،‬اتاق اصناف و‬ ‫کمیس��یون نظارت حداکثر ظ��رف ‪15‬روز‬ ‫پاسخ الزم را برای صدور مجوز اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بر اس��اس ایین نام��ه‬ ‫جدی��د صادر ش��ده‪ ،‬اگ��ر پاس��خگویی به‬ ‫بررسی صادرات مرکبات مازندران‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان مازندران گف��ت‪ :‬صادرات‬ ‫مرکب��ات با توج��ه به براورد تولید س��ال‬ ‫‪ 1394‬در میز مرکبات استان بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مازندران‪ ،‬محمد‬ ‫محمدپورعم��ران افزود‪ :‬با توجه به تاکید ربیع فالح‪،‬‬ ‫اس��تاندار مازندران مبنی بر جهش صادرات مرکبات‬ ‫و براس��اس پیش بینی افزایش تولید در سال ‪1394‬‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه صادرات محصوالت باغی در‬ ‫دومین جلس��ه میز مرکبات مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخ��ش اعظم مرکب��ات تولیدی‬ ‫مازندران باید در داخل کشور به مصرف برسد و مازاد‬ ‫ان باید به کش��ورهای هدف اس��تان صادر‬ ‫شود‪ ،‬خواس��تار اولویت کاری دستگاه های‬ ‫اجرای��ی و تش��کل های صادراتی اس��تان‬ ‫مازندران شد‪.‬‬ ‫محمدپورعمران ادامه داد‪ :‬دس��تورالعمل‬ ‫اجرای��ی ب��ا محتوی��ات بس��ته حمایتی‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬تقس��یم کار و‪ ...‬از س��وی دس��تگاه های‬ ‫مرتب��ط (جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و دس��تگاه های تخصصی ) تنظیم می ش��ود‬ ‫و ب��رای اینده ای نزدیک کارگاه اموزش��ی مرکبات‬ ‫جهت هم س��ویی و هم اندیشی دستگاه های اجرایی‬ ‫و تشکل های صادراتی استان مازندران در دستورکار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان بیش از ‪ 15‬روز به طول انجامد‬ ‫و پاس��خی داده نشود‪ ،‬به منزله تایید است‬ ‫و دیگر اینکه هیچ پاس��خ مش��روطی نباید‬ ‫به اس��تعالم ها داده شود و اگر پاسخ منفی‬ ‫است باید دلیل یا دالیل مستدلی برای ان‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬انصاری از بازنگ��ری در ضوابط‬ ‫اج��رای صدور مجوز واحده��ای صنفی در‬ ‫اس��تان خب��ر داد و تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ایین نامه جدید‪ ،‬همه ضوابط مورد بازنگری‬ ‫ق��رار گرفته و فرایند صدور مجوز با قوانین‬ ‫تطبیق داده می ش��ود و مواردی که مغایر با‬ ‫قانون است حذف خواهدشد‪.‬‬ ‫وی به مشکالت موجود در صدور مجوز در‬ ‫ش��هرداری ها اشاره و ابراز کرد‪ :‬شهرداری ها‬ ‫همه تسویه حساب های مالی خود را منوط‬ ‫به صدور مجوز فعالیت برای صنوف می کنند‬ ‫که در ایین نامه پاس��خ ندادن به متقاضیان‬ ‫طی مدت ‪ 15‬روز به منزله تایید است‪.‬‬ ‫انص��اری در ادامه به پایین بودن س��هم‬ ‫اش��تغال بخش خدمات در اس��تان زنجان‬ ‫نسبت به میانگین کشور اشاره کرد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬این در حالی است که سهم اشتغال در‬ ‫بخش صنعت استان ‪34‬درصد بوده که این‬ ‫میزان بیش از میانگین کشوری است‪.‬‬ ‫اتمام پروژه زیرسازی و اسفالت ناحیه صنعتی گلوگاه‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی مازن��دران از اتم��ام پ��روژه‬ ‫زیرس��ازی و اس��فالت ناحی��ه صنعتی‬ ‫گلوگاه با هدف تکمیل زیرس��اخت در‬ ‫سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬س��ید‬ ‫مصطفی موس��وی گفت‪ :‬برنامه های عملیاتی هر‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی تدوین شده و براساس‬ ‫این برنامه‪ ،‬پروژه های عمرانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫اف��زود‪ :‬ناحیه صنعتی گل��وگاه از موقعیت خوب‬ ‫جغرافیایی برخوردار است و بستر مناسبی برای‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت که با بهره برداری‬ ‫واحده��ای تولی��دی درحال س��اخت‪،‬‬ ‫ش��اهد رونق اقتص��ادی در این بخش‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫موس��وی اظهار کرد‪ :‬برای اجرای پروژه‬ ‫زیرسازی و اسفالت این ناحیه صنعتی‬ ‫‪ 1200‬مترمکع��ب زیرس��ازی و ‪ 2400‬مترمربع‬ ‫اس��فالت انجام ش��ده که برای تکمیل ان مبلغ‬ ‫‪ 950‬میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬با تکمیل این پ��روژه عمرانی‬ ‫ش��اهد تس��هیل در عبور و مرور‪ ،‬در سطح معابر‬ ‫این ناحیه صنعتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫فشار مالیاتی‬ ‫بر اصناف کمتر شود‬ ‫چشم یاری اصناف‬ ‫به دولت تدبیر‬ ‫و امید‬ ‫واردات رمق تولید‬ ‫را گرفته است‬ ‫ضرورت حمایت‬ ‫از تولید داخل‬ ‫عزم دولت‪ ،‬مشکالت‬ ‫را رفع می کند‬ ‫حمید فرسایی وحید‬ ‫اسماعیل الهیان‬ ‫جواد درودیان نقوسیان‬ ‫محمود اسدی‬ ‫بهروز بلوچیان‬ ‫رییس اتاق اصناف همدان‬ ‫در س��ال های اخیر با توجه به اینکه موضوع مالیات یکی‬ ‫از دغدغه های صنفی ماست‪ ،‬سعی می کنیم در این مسائل‬ ‫پیگیر حقوق اصناف باشیم و از سوی دیگر نیز انتظار داریم‬ ‫ک��ه دولت در این ش��رایط س��خت اصناف را ی��اری کند‪.‬‬ ‫س��ال های گذشته سال های دش��واری برای اصناف بود و‬ ‫انها از لحاظ کاری بسیار متضرر شدند و نتوانستند فضای‬ ‫مطلوبی در کس��ب وکار داشته باش��ند‪ .‬امیدواریم دولت‬ ‫محترم در این زمینه به ما کمک کند‪ .‬اگرچه دولت خود نیز‬ ‫در تخصیص منابع مشکالتی دارد‪ .‬با توافقات مالیاتی اخیر‬ ‫بین اصناف و س��ازمان امور مالیات��ی منتظر بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار هستیم و البته انتظار داریم که شرایط کاری‬ ‫اصناف بسیار بهتر از وضعیت کنونی شود‪ .‬در برنامه پنجم‬ ‫توسعه بر تاسیس و راه اندازی صندوق های مکانیزه تاکید‬ ‫شده بود این تاکیدها در حالی بود که زیرساخت های الزم‬ ‫برای راه اندازی ان فراهم نبود‪ .‬یکی از زیرساخت های الزم‬ ‫سیستم نرم افزاری برای این برنامه است‪ .‬اما دیده می شود‬ ‫که بسیاری از واحدهای صنفی اگاهی و سواد الزم را برای‬ ‫اس��تفاده از ای��ن صندوق ها ندارند‪ .‬باید دانس��ت که برای‬ ‫اجرای هر طرحی‪ ،‬از جمله این طرح‪ ،‬نیازمند بسترسازی‬ ‫و فراهم کردن شرایطی هستیم تا هنگام اجرای طرح فشار‬ ‫بر واحد صنفی کمتر ش��ود‪ .‬الزم به یاداوری است‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ‪۵۰‬درصد منابع مالیاتی در کش��ور وجود دارند که هنوز‬ ‫از سوی س��ازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از انها‬ ‫اقدامی انجام نش��ده است‪ .‬در اس��تان همدان که اقتصاد‬ ‫مادر وجود ندارد‪ ،‬فش��ارهای مالیاتی ب��ر اصناف منجر به‬ ‫تعطیلی کم و بیش بازار شده که این امر فشار اقتصادی بر‬ ‫اصناف وارد می کند‪ .‬در واقع عوامل بس��یاری وجود دارند‬ ‫که فش��ارهایی را بر اصناف وارد می کنند در حالی که این‬ ‫واحدها ظرفیت بس��یاری برای تنظیم بازار دارند و دولت‬ ‫بای��د از این ظرفیت اس��تفاده کند‪ .‬چون اگر این فش��ارها‬ ‫بخواهد بر واحدهای صنفی ادامه داشته باشد این واحدها‬ ‫دیگ��ر به فعالیت خود ادامه نمی دهن��د و این امر باعث به‬ ‫وجود امدن مش��کالت بس��یاری برای ب��ازار و حتی برای‬ ‫دولت نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان چوب و‬ ‫تخته و فیبر سه الیی‬ ‫مرور تاریخ انقالب اس�لامی خود گواه مناسبی بر‬ ‫این ادعاس��ت که اصناف همواره در طول تاریخ در‬ ‫کن��ار مردم و نظام بوده اند‪ ،‬حتی در دوران س��خت‬ ‫‪ 8‬س��ال دفاع مقدس این گروه در کنار ملت بزرگ‬ ‫ایران قرار گرفت و س��عی کرد از هیچ کمکی دریغ‬ ‫نکند‪ .‬حال با توجه به افزایش مش��کالت اقتصادی‬ ‫که نتیجه مس��تقیم تحریم اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫ملت ما بار دیگر در ش��رایط و موقعیت نامناس��ب‬ ‫اقتصادی قرار دارند‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه در این ش��رایط لزوم همدلی و‬ ‫همزبان��ی بی��ن دولت و ملت اس��ت ؛ موضوعی که‬ ‫امس��ال از سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بی ش��ک در این دوره س��خت‪ ،‬اصناف‬ ‫هم مانند دیگر اقش��ار جامعه چشم به یاری دولت‬ ‫تدبیر و امید بس��ته و انتظ��ار دارند تا دولت قدمی‬ ‫برای حل مش��کالت اقتصادی و رکودی که اکنون‬ ‫بر اقتصاد کشور س��ایه انداخته است‪ ،‬بردارد‪ .‬البته‬ ‫تاثیر این تحریم ها بر اصن��اف و واحدهای مختلف‬ ‫متف��اوت بوده و در این رهگ��ذر برخی از اصناف به‬ ‫ویژه بخش هایی که با صنعت س��اختمان در ارتباط‬ ‫هس��تند وضعیت حادتری دارند‪ .‬این وضعیت حاد‬ ‫بر ع��دم رعایت حقوق مش��تریان تاثیر می گذارد‬ ‫اما همواره تالش این واحدها و بنگاه های صنفی بر‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان در چارچوب قانون و‬ ‫برنامه های قانونی بوده است‪.‬‬ ‫ب��دون ش��ک یک��ی از وظایف روس��ای اصناف‬ ‫حمای��ت از گروه ها در عرصه تولید و فروش اس��ت‬ ‫که البته الزمه این امر قدرت داش��تن اصناف است؛‬ ‫امری که متاس��فانه اصناف ما تا ای��ن لحظه از ان‬ ‫بی بهره بوده اند‪.‬‬ ‫در وضعیت کنونی یکی از مهم ترین خواسته های‬ ‫ت ی��ا حداقل وضع ان با‬ ‫اصن��اف کاهش مبلغ مالیا ‬ ‫توجه به شرایط گروه تولیدی است و برای رسیدن‬ ‫به ان نیز تالش می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پیراهن دوزان‬ ‫وپیراهن فروشان‬ ‫یکم تیر ماه روزی اس��ت که به نش��انه حمایت از‬ ‫تولی��د داخل و ارج نه��ادن به هنر و تالش مردمان‬ ‫ایران زمی��ن در تقوی��م ما روز اصناف نامیده ش��ده‬ ‫اس��ت؛ روزی که قرار اس��ت به مناسبت ان دست‬ ‫از ش��عاردادن برداریم و این ب��ار به طور اصولی پای‬ ‫درددل ها‪ ،‬مش��کالت و گرفتاری های اصناف از هر‬ ‫دسته و گروه بنش��ینیم و حداقل برای یک بار هم‬ ‫که ش��ده گامی عملی در این راه برداریم‪ .‬کاش این‬ ‫روز را بهان��ه ای ب��رای رفع و حل مش��کالت فعلی‬ ‫اصناف کش��ورمان ق��رار دهیم ت��ا از ورود بی رویه‬ ‫کاالی بی کیفیت خارجی دور ش��ویم‪ .‬این موضوع‬ ‫ب��ه اندازه ای مهم و اساس��ی بوده و ب��ا اقتصاد این‬ ‫مملکت سروکار دارد که باید بار دیگر مورد بازبینی‬ ‫مسئوالن کش��ور قرار گیرد‪ .‬یادمان نرود که برخی‬ ‫از پیراه��ن دوزان تهرانی این روزها به دلیل رکود و‬ ‫فش��ار ناش��ی از مالیات هایی که بی حساب و کتاب‬ ‫برای انان وضع می شود ناچارند کرکره کسب وکار‬ ‫خود را پایین بکش��ند که این امر خود ضربه ای نه‬ ‫تنها برای اقتصاد کشور بلکه برای تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان نیز خواهد بود‪ .‬تولیدکنندگانی که‬ ‫روزی چشم و چراغ بازار بودند این روزها ناچارند به‬ ‫جای تبلیغ کسب وکارشان اگهی فروش کارگاه های‬ ‫خ��ود را به در و دیوار بازار بچس��بانند زیرا واردات‬ ‫بی رویه رمق تولید را از تولید کنندگان ایرانی گرفته‬ ‫است‪ .‬درطول س��ال های اخیر ورود بی رویه کاالی‬ ‫بی کیفیت موجب شده تا این صنف با دشواری های‬ ‫زی��ادی برای ادام��ه فعالیت خود مواجه ش��ود‪ .‬به‬ ‫طوری که بیش��تر کارگاه های موجود این صنف در‬ ‫تهران یا مجبور به تعطیلی فعالیت خود ش��ده اند یا‬ ‫کسب و کار خود را محدود کرده اند‪ .‬شرایط بازار به‬ ‫گونه ای سخت و دشوار شده که نمی توان به راحتی‬ ‫ب��رای فعالیت یک س��ال کارگاه ه��ای تولیدی این‬ ‫صن��ف برنامه ریزی کرد‪ .‬چرا ک��ه برخی از جریانات‬ ‫نظیر پرداخت مالیات های س��نگین در عمل ادامه‬ ‫فعالیت این صنف را با دش��واری های زیادی مواجه‬ ‫کرده است‪ .‬با این حال دیده می شود که تسهیالتی‬ ‫که در اختیار تولیدکنندگان قرار داده اند نیز گرهی‬ ‫از این مشکل باز نکرده اس��ت؛ وام های حمایتی با‬ ‫بازپرداخت سنگین برای تولیدکنندگانی که توانایی‬ ‫تامین هزینه های جاری خود را هم ندارند‪ ،‬در عمل‬ ‫کارگشا نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن وضعی��ت حمایت کننده ای ک��ه قادر به‬ ‫سرپا نگه داش��تن کسب و کار خود نیست‪ ،‬چگونه‬ ‫می توان��د از حق��وق مصرف کنن��ده حمایت کند؛‬ ‫بخش��ی که درحال حاضر بیش از انک��ه در اختیار‬ ‫تولید کننده باش��د در اختیار فروشندگانی است که‬ ‫نظارت چندانی بر عملکرد انها نمی ش��ود و انان با‬ ‫اعمال سلیقه شخصی و اختیار خود سعی در فروش‬ ‫کاال در ب��ازار می کنند‪ ،‬بخش��ی که تا این لحظه به‬ ‫طور کلی از حیطه اختیارات تولید کننده مجزا است‬ ‫زیرا تولید کنن��ده تنها مجاز به افزایش ‪۱۵‬درصدی‬ ‫قیمت کاالی خود است‪.‬‬ ‫در پای��ان ب��از هم ب��ه نظر می رس��د حمایت از‬ ‫تولید کننده ایرانی نباید تنها به شعار خالصه شود و‬ ‫نیازمند گام هایی عملی است‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف بجنورد‬ ‫فرارسیدن روز اصناف فرصتی برای توجه هر چه‬ ‫بیشتر دولت به اصناف و نیازهای انهاست‪ .‬این توجه‬ ‫ابعاد مختلفی دارد‪ ،‬یکی از این ابعاد‪ ،‬ارائه تسهیالت‬ ‫ب��ا بهره پایین به تولیدکنندگان و واحدهای صنفی‬ ‫اس��ت تا فعاالن این بخش ب��ه تولید کاالی داخلی‬ ‫بیشتر تشویق شوند‪ .‬مردم هم نقش مهمی در این‬ ‫می��ان دارند و ان خری��د از کاالهای ایرانی و تولید‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬چون ای��ن امر باعث می ش��ود تولید‬ ‫داخل��ی رونق بیش��تری بگیرد‪ .‬به عن��وان مثال در‬ ‫حوزه لوازم التحریر باید شرایطی فراهم شود تا تولید‬ ‫این کاال ها در داخل کشور نیز بیشتر شود‪ .‬بی تردید‬ ‫ب��رای تولید چنین کاالهایی بس��یاری از واحدهای‬ ‫ش دارند یکی از این نقش ها این است‬ ‫صنفی نیز نق ‬ ‫که از تولیدات داخلی اس��تقبال و خرید بیش��تری‬ ‫کنند‪ .‬م��ردم حتی می توانند با خری��د از کاالهای‬ ‫تولید داخل هر اس��تان‪ ،‬از تولید کاال در ان استان‬ ‫نیز حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫رییس اتاق اصناف ایالم‬ ‫انتظ��ار می رود امس��ال ب��ا توجه به انتخاب ش��عار‬ ‫همدل��ی و همزبانی مردم و مس��ئوالن‪ ،‬دولت تدبیر و‬ ‫امید تعامل مناس��بی با اصناف ک��ه ازگروه های ویژه‬ ‫اقتص��اد و در واقع موتور محرک این بخش محس��وب‬ ‫می شوند‪ ،‬داشته باشد و با حمایت از واحدهای صنفی‬ ‫و رفع مش��کالتی ک��ه در زمینه به ثبت رس��یدن کد‬ ‫اقتصادی واحدها به ویژه در شهرس��تان ها وجود دارد‬ ‫گره هایی را که در اقتصاد کش��ور به وجود امده است‪،‬‬ ‫باز کند‪ .‬از س��وی دیگر موضوع مالیات ها و نرخ باالی‬ ‫س��ودهای بانکی در طول ‪2‬تا‪ 3‬س��ال اخی��ر با توجه‬ ‫ب��ه رکود موج��ود در بازار‪ ،‬اصناف ب��ه ویژه گروه های‬ ‫تولی��دی را در مضیق��ه ش��دیدی قرار داده اس��ت به‬ ‫طوری که بیش��تر واحده��ا در تامین هزینه های اولیه‬ ‫خود درمانده اند و پرداخت بهره های بانکی باال نیز این‬ ‫مش��کالت را تشدید می کند‪ .‬این گرفتاری ها در حالی‬ ‫اس��ت که با همت دولت تدبیر و امید می توان به رفع‬ ‫ان امیدوار بود و برنامه ریزی های الزم را نیز انجام داد‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫«ایران پروژه» در ترکمنستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪:‬دومی��ن نمایش��گاه تخصصی نف��ت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬اب و برق‪ ،‬صنعت ساختمان و خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی ایران موس��وم به «ای��ران پروژه» در‬ ‫روزه��ای ‪ ۲۸‬ت��ا ‪ ۳۰‬مردادماه در ش��هر عش��ق اباد‬ ‫پایتخت کشور ترکمنستان برپا می شود‪.‬‬ ‫عبدالحمید اس��دیان‪ ،‬مس��ئول اجرایی نمایش��گاه‬ ‫ای��ران پروژه‪ ،‬با اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬با توجه به ‪۱۷‬‬ ‫سند همکاری همه جانبه بین تهران ‪ -‬عشق اباد که‬ ‫در اس��فند سال گذشته از س��وی روسای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و ترکمنستان در عش��ق اباد به امضا‬ ‫رسید‪ ،‬هر دو طرف مصمم هستند تا حجم مبادالت‬ ‫تج��اری و همکاری های اقتصادی خود در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫این��ده را به ‪ ۶۰‬میلیارد دالر برس��انند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به همین منظور اتاق بازرگانی ترکمنستان در نامه ای‬ ‫خواس��تار حضور کاال و محصوالت تولیدی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران که در بخش های مختلف ترکمنستان‬ ‫موردنیاز اس��ت‪ ،‬ش��ده و بناداریم در نمایشگاه ایران‬ ‫پروژه امس��ال از طریق برگ��زاری کارگاه های تجاری‬ ‫بین دو طرف و بهره گیری از ظرفیت های نمایش��گاه‪،‬‬ ‫زمینه تهاتر گاز این کش��ور با کاال و خدمات ایران را‬ ‫فراهم کنیم‪.‬اس��دیان تصریح شد‪ :‬نمایشگاه مردادماه‬ ‫امس��ال با رویکرد تهاتر گاز ب��ا کاال و خدمات ایرانی‬ ‫برگزار می شود و شرکت های توانمند ایرانی می توانند‬ ‫در ح��وزه تولیدات صنعتی و صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی در ان حضور یابند‪.‬به گفته مسئول اجرایی‬ ‫نمایش��گاه ایران پروژه‪ ،‬پس از ماه مبارک رمضان نیز‬ ‫مسئوالن بلندپایه ایران و ترکمنستان در یک نشست‬ ‫مشترک راهکارهای توسعه همکاری های دوجانبه را‬ ‫بررس��ی خواهند کرد و این رویداد تاثیر بس��زایی بر‬ ‫تس��هیل ورود شرکت های ایرانی به بازار ترکمنستان‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬دومی��ن نمایش��گاه تخصصی نفت‪،‬‬ ‫گاز و ان��رژی ب��ا حضور ش��رکت های برت��ر داخلی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‪ ،‬تاجران و بازرگانان‬ ‫و نخبگان در زمینه های نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬اب و‬ ‫برق در مس��احتی به وسعت بیش از ‪ ۲۰۰۰‬مترمربع‬ ‫در عشق اباد برپا می شود‪.‬‬ ‫انتقاد از حضور کم رنگ اصفهان ‬ ‫در نمایشگاه های خارجی‬ ‫‪:‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اس��تان اصفه��ان گفت‪ :‬با وج��ود مزایای گس��ترده‬ ‫کش��ور عمان برای تبدیل شدن به یکی از مهم ترین‬ ‫کش��ورهای هدف ای��ران در حوزه ص��ادرات‪ ،‬روابط‬ ‫اقتص��ادی م��ا با این کش��ور بس��یار محدود اس��ت‪.‬‬ ‫رس��ول محققیان در نشس��ت هم اندیش��ی توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی ایران و عمان با اش��اره به‬ ‫اینک��ه زیرس��اخت های پیش بینی ش��ده در کش��ور‬ ‫عم��ان می تواند ب��ازار اقتصادی گس��ترده ای را برای‬ ‫ش��رکت ها و تولیدکنن��دگان ایران��ی فراه��م اورد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان ساالنه پاویون جمهوری اسالمی ایران را در‬ ‫کش��ورهای مختلف برپا می کن��د و به دلیل عملکرد‬ ‫موفق این ش��رکت در برگزاری پاوی��ون ایران در دو‬ ‫نمایش��گاه سال گذش��ته عمان‪ ،‬در س��ال جاری نیز‬ ‫پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و‬ ‫خدمات پزشکی عمان و دهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫موادغذای��ی و هتل داری عمان که از تاریخ ‪ ۱۶‬تا ‪۱۸‬‬ ‫ش��هریور ماه در مسقط برگزار می ش��ود‪ ،‬به شرکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی اصفهان سپرده شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اصفه��ان در ای��ن زمینه نگاه فرا اس��تانی دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬جای تاس��ف اس��ت که در برخ��ی پاویون های‬ ‫بین المللی‪ ،‬حضور شرکت های اصفهانی به یک یا دو‬ ‫ش��رکت محدود می شود و ما این گالیه را با استاندار‬ ‫اصفه��ان نی��ز مطرح کردی��م‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی و دولتی با یک هم افزایی می توانند حضور‬ ‫پر رنگ تری در پاویون های جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫داشته باش��ند چرا که استان اصفهان می تواند به طور‬ ‫شایسته و ممتاز در این نمایشگاه ها حضور یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫استان اصفهان با اعالم اینکه نتیجه این نشست‬ ‫ب��ه عن��وان یک راه��کار در کمیت��ه امور‬ ‫بین الملل اس��تان اعالم خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بای��د موان��ع موجود برطرف و تس��هیالت‬ ‫الزم مهیا ش��ود تا نق��ش و حضور اصفهان‬ ‫در نمایش��گاه های خارج از کش��ور‪ ،‬تقویت‬ ‫گردد‪.‬محققیان از انجام یک پروژه تحقیقاتی‬ ‫وس��یع در باه��دف شناس��ایی ظرفیت های‬ ‫صادراتی و مش��خص کردن کش��ورهای مبدا‬ ‫و متناس��ب ب��ا این ظرفیت ها از س��وی ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های اصفهان خبر داد و بیان کرد‪ :‬انجام‬ ‫چنین تحقیقاتی به ش��دت الزم و ضروری بود و‬ ‫متاسفانه این موضوع در اصفهان از سوی متولیان‬ ‫اقتصادی نیز انجام نشده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫می توانیم همه جای دنیا نمایشگاه برپا کنیم‬ ‫میلاد محمدی – گروه تجارت‪ :‬ش�رکت‬ ‫سهامی نمایش�گاه های بین المللی تهران در طول هر سال‬ ‫عالوه بر تقویم نمایش�گاه های داخلی و عناوینی که به صورت کشوری‬ ‫برگزار می کند‪ ،‬در چندین نمایش�گاه تخصصی و اختصاصی در سایر کشورهای‬ ‫جهان نیز حضور دارد و در حوزه های مختلف صنعتی فعال است‪.‬‬ ‫هدف از این حضور‪ ،‬فراهم اوردن بسترهای مناسب برای شرکت ها و نهادهای فعال ایرانی‬ ‫است تا با هدف گذاری های مشخص و حمایت های دولتی بتوانند کاال و خدمات خود را در خارج‬ ‫از مرزهای کشور نیز به مخاطبان معرفی و عرضه کنند‪.‬‬ ‫در این باره و با توجه به اینکه تقویم نمایش�گاه های خارجی در نیمه دوم س�ال ‪ ۹۴‬کلید می خورد‪،‬‬ ‫گفت وگوی�ی داریم با محمدجواد قنبری‪ ،‬معاون امور نمایش�گاهی ش�رکت س�هامی نمایش�گاه های‬ ‫بین الملل�ی تا به طور اجمالی در جریان برنامه های صنعت نمایش�گاهی ایران در عرصه جهانی قرار‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫بگیریم‪ .‬با‬ ‫€ €به چ�ه دلی�ل در ‪ ۶‬ماه نخس�ت‬ ‫سال ‪ ۹۴‬شرکت سهامی نمایشگاه ها‬ ‫در هی�چ نمایش�گاه خارجی حضور‬ ‫ندارد؟‬ ‫واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه ترافی��ک‬ ‫نمایش��گاهی بس��یاری از نمایشگاه های‬ ‫مهم از ماه اگوس��ت (ش��هریور ماه) اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن قان��ون در بس��یاری از‬ ‫کش��ورها رعای��ت می ش��ود و ت��ا فوریه‬ ‫(بهمن ماه) ادامه پی��دا می کند‪ .‬در واقع‬ ‫برنامه ری��زی ش��رکت های مختلف برای‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه های خارجی در ‪۶‬‬ ‫ماه اول انجام می شود و ‪ ۶‬ماه نیز به طور‬ ‫معمول ب��ه حضور و بهره ب��رداری از ان‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه اول ترافیک نمایشگاهی بسیار‬ ‫کمتر اس��ت و رویداده��ا به طور عمده با‬ ‫درجه اهمیت کمتر برگزار می شوند‪ .‬مثال‬ ‫در خرداد یا تیرماه هم برخی نمایشگاه ها‬ ‫برگزار می شوند که ممکن است ایران به‬ ‫عنوان جامعه هدف انها‪ ،‬ش��ناخته شود‬ ‫اما با توج��ه به اینکه ما نمایش��گاه ها را‬ ‫به طور گزینش��ی انتخاب می کنیم‪ ،‬سعی‬ ‫می کنیم تاثیرگذارترین و مرتبط ترین ها‬ ‫را با نیازهای خودمان انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫€ €مس�ئولیت برگ�زاری برخ�ی‬ ‫نمایش�گاه های اختصاص�ی ی�ا حضور‬ ‫ب�ه عن�وان مش�ارکت کننده در‬ ‫نمایش�گاه های خارج�ی را ش�رکت‬ ‫سهامی نمایش�گاه ها برعهده دارد‪ .‬در‬ ‫مقابل شرکت های خصوصی نیز همین‬ ‫نقش را درباره رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫ایفا می کنند‪.‬‬ ‫€ €در ظاه�ر ی�ک تقس�یم بندی در‬ ‫زمین�ه برگزاری نمایش�گاه های خارج‬ ‫از کش�ور وجود دارد‪ .‬اولویت ش�ما با‬ ‫کدام رویدادهای نمایش�گاهی است؟‬ ‫ای�ا گزینش خاصی در ای�ن زمینه مد‬ ‫نظر شماست؟‬ ‫سعی ما بر این است که دو نکته را برای‬ ‫حضور در خارج از کش��ور مدنظر داشته‬ ‫باشیم‪ .‬اول اینکه کجا برویم و دوم اینکه‬ ‫چ��ه کاال یا خدماتی را هم��راه خودمان‬ ‫ببریم‪ .‬ترس��یم یک بازار ه��دف‪ ،‬قبل از‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه های خارجی یک‬ ‫اصل اساس��ی است که قدرت پیش بینی‬ ‫و ارزیاب��ی رقبا را برای ما فراهم می کند‪.‬‬ ‫در مرحل��ه دوم انتخ��اب کاال و خدمات‬ ‫متناس��ب با بازاری است که قصد داریم‬ ‫در ان حضور داشته باشیم‪.‬‬ ‫م��ا ب��رای ‪ ۶‬م��اه دوم س��ال ‪ ۹۴‬و ‪3‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۵‬بر اساس بررسی‬ ‫و بازاریاب��ی ک��ه در میان ش��رکت های‬ ‫مختلف انجام شد و با توجه به شناختی‬ ‫که از سازمان توس��عه تجارت به عنوان‬ ‫متولی تجارت خارجی در کشور داشتیم‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۵۰‬کش��ور را ب��رای حضور به طور‬ ‫اختصاصی و تخصصی در سراس��ر جهان‬ ‫تعریف کردیم‪ .‬نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫که قصد حضور در انها را دادیم‪ ،‬ش��امل‬ ‫‪ ۱۲‬رویداد در اروپا‪ ۴ ،‬رویداد در ش��رق‬ ‫اس��یا‪ ۷ ،‬روی��داد در اس��یای میانه‪۹ ،‬‬ ‫روی��داد در خاورمیان��ه‪ ،‬ی��ک مورد در‬ ‫امریکای التی��ن‪ ۶ ،‬رویداد در افریقا و‬ ‫همچنین چندین رویداد اختصاصی‬ ‫اس��ت که قرار ش��د ایران به طور‬ ‫مستقیم مس��ئولیت برگزاری‬ ‫انها را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫در این زمین��ه ما مهم ترین‬ ‫نمایش��گاه های جه��ان را در‬ ‫هر صنع��ت مورد توجه قرار دادیم‪.‬‬ ‫به طور مثال نمایشگاه های فعال در‬ ‫زمین��ه صنایع غذایی مث��ل انوگا‬ ‫در الم��ان یا س��یال در فرانس��ه‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های صنع��ت س��اختمان و‬ ‫دکوراس��یون‪ ،‬نمایش��گاه های مرتب��ط‬ ‫با خدمات مهندس��ی و نمایش��گاه های‬ ‫مرتب��ط با نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی از‬ ‫جمله رویدادهایی هس��تند که ما توان‬ ‫حضور و رقابت در انها را داریم‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ها همگ��ی ظرفیت های‬ ‫الزم را ب��رای حضور ایران دارا هس��تند‬ ‫اما یک مش��کل ج��دی در ای��ن زمینه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه باع��ث می ش��ود ما به‬ ‫محدودیت های بس��یاری برخورد کنیم‪.‬‬ ‫موض��وع محدودیت ه��ای بودجه همواره‬ ‫گریبانگیر تصمیم��ات ما بوده و به دلیل‬ ‫انکه ردی��ف بودجه ای مجزا ب��رای ارائه‬ ‫تس��هیالت به ش��رکت های خارجی و در‬ ‫مجموع حضور در نمایشگاه های خارجی‬ ‫وجود ن��دارد ما فق��ط ت��وان حضور در‬ ‫تعداد مح��دودی از این نمایش��گاه ها را‬ ‫دارا هستیم‪ .‬بنابراین هدفگذاری ما برای‬ ‫حضور در ‪ ۵۰‬نمایشگاه در عمل به تعداد‬ ‫بسیار کمتری تقلیل پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ €برای س�ال ‪ ۹۴‬به ط�ور دقیق چه‬ ‫تع�داد نمایش�گاه خارج�ی را برای‬ ‫حضور مدنظر دارید؟‬ ‫تلطیف شده است‪ .‬این نکته ای است‬ ‫ک�ه مجری�ان نمایش�گاهی و برخی‬ ‫ش�رکت های خصوصی برگزارکننده‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی بر ان اذعان‬ ‫دارند‪ .‬ش�ما ای�ن موض�وع را تایید‬ ‫می کنید؟ ایا در سال ‪ ۹۴‬بحث تعامل‬ ‫و همکاری های نمایشگاهی نسبت به‬ ‫گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته‬ ‫است؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که م��ا برنامه ریزی‬ ‫برای نمایش��گاه های س��ال ‪ ۹۴‬و ابتدای‬ ‫‪ ۹۵‬را از س��ال گذشته کلید زدیم‪ .‬سعی‬ ‫کردیم با دعوت از مدیران نمایش��گاهی‬ ‫در کشورهای مختلف جلساتی را برگزار‬ ‫کنی��م و درباره ش��رایط مختلف صنعت‬ ‫نمایشگاهی به بحث و گفتمان بپردازیم‪.‬‬ ‫برخی از این جلسات در نهایت منتهی به‬ ‫عقد قراردادهای تجاری و توافقنامه های‬ ‫استقبال در تمام ابعاد و از همه کشورها نسبت به‬ ‫گذشته بسیار بهتر شده و ما در همین لحظه تعداد بسیار‬ ‫زیادی درخواست همکاری از سراسر جهان داریم که باید‬ ‫موشکافانه و تخصصی انها را مورد بررسی و ارزیابی‬ ‫قرار دهیم‬ ‫درحال حاضرچن��د نمایش��گاه به ط��ور‬ ‫عملیات��ی در دس��تور کار ما قرار دارد‪3 .‬‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی در ‪3‬کشور ترکیه‪،‬‬ ‫ع��راق و عم��ان را داریم‪ .‬ک��ه در تاریخ‬ ‫مش��خص برگزار می ش��وند‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫تخصصی انوگا در کلن المان را در پیش‬ ‫داریم ک��ه به طور قطع حض��ور خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬حضور در نمایشگاه مواد غذایی‬ ‫روسیه نیز قطعی ش��ده است‪ .‬بد نیست‬ ‫بدانید که این نمایش��گاه یک اهرم بسیار‬ ‫کارامد ب��رای تولیدکنن��دگان و فعاالن‬ ‫عرصه صنای��ع غذایی ایران اس��ت تا به‬ ‫بازارهای کشور روسیه راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫چه��ل و دومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫بازرگانی بغداد در عراق و سی و سومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم –‬ ‫س��ودان نیز از دیگر رویدادهایی هستند‬ ‫که قصد داریم به عنوان مشارکت کننده‬ ‫در انها فعال باشیم‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رس�د که در س�ال ‪۹۴‬‬ ‫به واس�طه مذاکرات هسته ای چهره‬ ‫بین الملل�ی ای�ران ت�ا ح�د زی�ادی‬ ‫برگزاری نمایشگاه در کشورهای مختلف‬ ‫و البت��ه ایران ش��د‪ .‬یکی از این کش��ورها‬ ‫ایتالیاس��ت ک��ه به طور همه جانب��ه تمایل‬ ‫ب��ه هم��کاری دارد و بس��تر های برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های اختصاص��ی چ��ه از جانب‬ ‫ای��ران در ایتالیا و چه از جان��ب ایتالیا در‬ ‫ایران فراهم اس��ت‪ .‬المان نیز چراغ س��بز‬ ‫همکاری های منس��جم را نش��ان داده و از‬ ‫دو مرکز نمایش��گاهی فرانکفورت و هانوفر‬ ‫درخواس��ت های همکاری برای ما ارس��ال‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬بنابراین در جواب سوال شما‬ ‫باید بگویم که بله! اس��تقبال در تمام ابعاد‬ ‫و از همه کش��ورها نسبت به گذشته بسیار‬ ‫بهتر شده و ما در همین لحظه تعداد بسیار‬ ‫زیادی درخواست همکاری از سراسر جهان‬ ‫داریم که باید موشکافانه و تخصصی انها را‬ ‫مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم‪.‬‬ ‫€ €در یک�ی دو س�ال اخی�ر‪ ،‬صنع�ت‬ ‫نمایش�گاهی ایران در حال تالش برای‬ ‫کس�ب تجربه های تازه اس�ت‪ .‬شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫در این زمین�ه همواره پیش�رو بوده و‬ ‫برنامه ه�ای خوبی را به اجرا گذاش�ته‬ ‫اس�ت‪ .‬یکی از ای�ن موارد نمایش�گاه‬ ‫اخی�ری بود ک�ه مش�ارکت کنندگانی‬ ‫از ‪ ۱۵‬کش�ور جه�ان در ان حض�ور‬ ‫داش�تند و نکته جال�ب ان این بود که‬ ‫هیچ مشارکت کننده ایرانی را در میان‬ ‫خود نداش�ت‪ .‬برگزاری یک نمایشگاه‬ ‫تخصصی در حوزه صنعت س�اختمان و‬ ‫دکوراسیون که تمام مشارکت کنندگان‬ ‫ان خارج�ی بودن�د‪ ،‬به تنهای�ی ایده‬ ‫جالب�ی بود‪ .‬ایا قصد تک�رار ایده هایی‬ ‫نظیر ان را دارید؟‬ ‫از س��ال ها قبل‪ ،‬ایران ب��ازار جذابی برای‬ ‫تم��ام جهان بود و کش��ورهای خارجی در‬ ‫س��رزمین ما هم��واره به دنب��ال بازارهای‬ ‫مناس��ب برای محصوالت خ��ود می گردند‪.‬‬ ‫در این ب��اره برخ��ی موانع از جمل��ه موانع‬ ‫گمرک��ی ی��ا حساس��یت های بین الملل��ی‬ ‫محدودیت های��ی ایج��اد می کن��د‪ .‬م��ا به‬ ‫دنبال این هس��تیم که حضور کش��ورهای‬ ‫خارج��ی به ط��ور هدفمند در کش��ورمان‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬سعی داریم از طریق برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی با بیشترین سطح‬ ‫مشارکت خارجی‪ ،‬شرکت ها و نشان (برند)‬ ‫های خوب را از کش��ورهای صاحب نام به‬ ‫ایران بیاوریم‪.‬‬ ‫احتماال به زودی نمایش��گاهی در حوزه‬ ‫انرژی با حضور اروپایی ها کلید خواهیم زد‬ ‫که می تواند در این زمینه بس��یار تاثیرگذار‬ ‫و کارام��د باش��د‪ .‬تاکید ما هم��واره بر این‬ ‫بوده که کش��ورهای خارج��ی با قوی ترین‬ ‫و بهترین مش��ارکت کنندگان خود به ایران‬ ‫بیایند تا این همکاری ها در س��طح مطلوب‬ ‫ت��ری دنبال ش��ود‪ .‬در مجموع م��ا همواره‬ ‫ب��ه دنبال ایده های تازه هس��تیم و س��عی‬ ‫می کنیم تعبیر تخصصی بودن نمایشگاه ها‬ ‫را هم��واره در ایران رعای��ت کنیم‪ .‬به امید‬ ‫خ��دا ب��ا برنامه ریزی هایی ک��ه داریم در‬ ‫اینده شاهد ایده های جدیدتری در عرصه‬ ‫نمایشگاهی خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €نخس�تین نمایش�گاهی ک�ه در‬ ‫خارج از کشور کلید خواهد خورد را‬ ‫به طور مختصر معرفی کنید‪.‬‬ ‫در مه��ر ماه نمایش��گاه م��واد غذایی انوگا‬ ‫در کل��ن المان را داریم ک��ه ایران در فضایی‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۶۰۰‬مت��ر مرب��ع و ب��ا کمک ‪۲۳‬‬ ‫مشارکت کننده حرفه ای با مسئوالن برگزاری‬ ‫همکاری خواهد داش��ت‪ .‬اقدامات اولیه انجام‬ ‫ش��ده و هزینه های این حضور را به طور تمام‬ ‫و کمال پرداخت کرده و برنامه های تبلیغاتی‬ ‫خودمان را هم ارائه دادی��م‪ .‬اکنون همه چیز‬ ‫اماده اس��ت تا برنامه های خ��ود را با موضوع‬ ‫صنای��ع غذای��ی در ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۲‬مهرم��اه در‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه مرتبط با غذا و خوراکی‬ ‫به جهان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫بررسی فراز و نشیب های پیش روی سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن‬ ‫‪27‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫کاهش درامد معدنکاری طالی غنا‬ ‫جذابیت بخش معدن در سایه تحریم ها‬ ‫کتای�ون ملکی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬ایران با وجود در اختیار داش�تن ذخایر‬ ‫فراوان مواد معدنی‪ ،‬در سال های اخیر برای جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫در این بخش با مشکالت و موانع بسیاری رو به رو بوده است‪.‬‬ ‫اما با تحرکات سیاس�ی در فضای بین المللی تالش می کند تا بار دیگر‬ ‫ظرفیت ه�ای معدنی موجود در کش�ور را به س�رمایه گذاران و فعاالن‬ ‫ب�زرگ معدنی جهان معرفی کند‪ .‬از س�ویی دیگر وجود جذابیت های‬ ‫معدنی در ایران سرمایه گذاران خارجی را بر ان داشته تا مطالعات خود‬ ‫را درباره ذخایر معدنی ایران افزایش دهند‪.‬با نزدیک شدن به مذاکرات‬ ‫نهایی ایران و ‪ ،5+1‬فعاالن بخش معدن گمانه زنی های مختلفی از حضور‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به کشور دارند‪ .‬از سویی دیگر سرمایه گذاران و‬ ‫تو امد داشته‬ ‫ش�رکت های مختلف خارجی از چندی پیش به ایران رف ‬ ‫و به دنبال زمینه های مناسب برای همکاری با ایران هستند اما در این‬ ‫میان هم فعاالن بخش معدن و هم سرمایه گذاران خارجی می دانند که‬ ‫ورود سرمایه به بخش معدن با موانعی رو به رو است که می تواند ریسک‬ ‫سرمایه گذاری را افزایش دهد‪.‬‬ ‫خان��ه معدن ای��ران به عنوان یک تش��کل‬ ‫ش مهمی را در توسعه این بخش‬ ‫معدنی که نق ‬ ‫ایفا ک��رده از کارشناس��ان و اس��تادان خبره‬ ‫معدنی دانش��گاه مک گیل کانادا درخواس��ت‬ ‫ک��رد مطالعاتی را درب��اره دالیل اصلی تمایل‬ ‫نداش��تن س��رمایه گذاران خارجی برای ورود‬ ‫به بخش معدن ایران انجام دهند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫دیدگاه شرکت های خارجی که درباره وضعیت‬ ‫ایران اطالعات خوبی در اختیار دارند چندان‬ ‫مثبت نبوده و این می تواند زنگ خطری برای‬ ‫بخ��ش معدن ای��ران در جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارجی تلقی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک های س�رمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن ایران‬ ‫«به گزارش اقتصاد نیوز‪ ،‬براساس مطالعات‬ ‫انجام ش��ده درباره ورود سرمایه گذار خارجی‬ ‫ب��ه بخش معدن ای��ران از مهم تری��ن عوامل‬ ‫ریس��ک پذیری در س��رمایه گذاری معدن��ی‬ ‫می توان به ریس��ک مال��ی اقتصادی به میزان‬ ‫‪90‬درص��د‪ ،‬ناپایداری سیاس��ت ها و مقررات‬ ‫دولت ه��ا ‪79‬درصد‪ ،‬ریس��ک های سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی ‪73‬درصد‪ ،‬ریس��ک های عملیاتی تا‬ ‫‪63‬درصد و ریس��ک های تکنیکی تا ‪68‬درصد‬ ‫اش��اره کرد که می توانند س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن را با موانعی مواجه کنند‪».‬‬ ‫ریس��ک مالی و اقتصادی که نقش بس��یار‬ ‫مهمی در افزایش ریس��ک سرمایه گذاری ایفا‬ ‫می کند را می ت��وان جزو عوامل مهم در ورود‬ ‫س��رمایه گذار خارجی به یک کشور یا منطقه‬ ‫معدنی دانس��ت‪ .‬در واقع س��رمایه گذار در گام‬ ‫نخس��ت به دنبال افزایش سود اقتصادی خود‬ ‫است در نتیجه اگر امنیت اقتصادی در کشور‬ ‫یا منطقه مورد نظر وجود نداشته باشد تمایل‬ ‫سرمایه گذار ناخوداگاه فروکش خواهد کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه وض��ع تحریم ها علی��ه ایران در‬ ‫سال های گذشته نقش��ی اساسی در فروکش‬ ‫کردن میل سرمایه گذاران خارجی برای ورود‬ ‫به بخش معدن داشت‪ .‬ایجاد مشکالت پولی و‬ ‫بانکی و تغییر سینوس��ی نرخ ارز در سال های‬ ‫گذشته منجر ش��د جذابیت بخش معدن در‬ ‫س��ایه تحریم ها قرار بگیرد‪ .‬بدون ش��ک اگر‬ ‫مس��ئوالن و فع��االن بخش مع��دن خواهان‬ ‫جذب سرمایه گذار خارجی هستند باید بیش‬ ‫از گذش��ته امنیت مال��ی را فراهم کنند‪.‬حال‬ ‫با رف��ع تحریم ها می توان ب��ه افزایش تمایل‬ ‫حضور خارجی ها و سرمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن نیز امیدوار بود که برای تحقق این امر‬ ‫سایر موانع جذب س��رمایه های خارجی باید‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�فافیت قوانین برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی‬ ‫در این میان قوانین و مقررات بخش معدن‬ ‫نیز ان طور که باید برای س��رمایه گذاران چه‬ ‫داخلی و چه خارجی روشن نبوده و تغییرات‬ ‫ناگهانی انها می تواند سرمایه گذاران را از ادامه‬ ‫راه منصرف کند‪ .‬تغییر قوانین در س��ال های‬ ‫گذشته و در دوران دولت نهم و دهم توانست‬ ‫بخش��ی از فعاالن معدنی را از این بخش دور‬ ‫کن��د‪ .‬البته وضع قوانین و تغیی��ر ناگهانی نه‬ ‫تنها فعاالن داخلی و س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫را از بخش مع��دن دور کرد بلکه فاصله میان‬ ‫بخ��ش مع��دن ای��ران را از برخ��ی بازارهای‬ ‫هدف بین المللی افزایش داد‪ .‬حال ش��فافیت‬ ‫در قوانین و مقررات می تواند س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی را با اطمینان بیشتری به سوی بخش‬ ‫معدن ایران راهی کند‪.‬‬ ‫فعالی��ت در بخش معدن فعالیتی بلندمدت‬ ‫است در نتیجه س��رمایه گذار باید با اطمینان‬ ‫از قوانی��ن برای س��رمایه خ��ود برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬بنابرای��ن ثبات قوانین و ش��فافیت انها‬ ‫برای س��رمایه گذاران باعث می ش��ود تمرکز‬ ‫سرمایه در برخی از نقاط معدنی جهان بیش‬ ‫از س��ایر مناطق دیگر باش��د‪ .‬امروزه ش��اهد‬ ‫حض��ور کش��ورهای مختلف در کش��ورهای‬ ‫افریقای��ی برای بهره ب��رداری از ذخایر معدنی‬ ‫هس��تیم‪ .‬بدون ش��ک اگر قوانی��ن و مقررات‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی در این کشور از‬ ‫ثبات و اطمینان برخوردار نبود امروز کشوری‬ ‫مانند چین برای ورود به افریقای جنوبی اقدام‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک های سیاسی و اجتماعی‬ ‫ریس��ک های سیاس��ی و اجتماعی نیز جزو‬ ‫موضوعاتی اس��ت که می تواند سرمایه گذاران‬ ‫خارجی را برای ورود به ایران مردد کند‪.‬‬ ‫س��ید احمد مش��کانی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و‬ ‫کارشناس معدن درباره ریسک های اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در بخ��ش معدن به‬ ‫در ای��ران گاهی م��ردم محلی مان��ع از انجام‬ ‫فعالیت های معدنی می ش��وند‪ .‬نزدیک به ‪4‬یا‬ ‫‪ 5‬س��ال پیش قانونی از سوی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برای مقابله با این مشکل وضع شد‬ ‫براس��اس این قانون هر کس ک��ه مانع انجام‬ ‫فعالیت ه��ای معدنکاری ش��ود باید به نیروی‬ ‫انتظامی اطالع داده شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هرچند براس��اس این قانون‬ ‫باید نیروی انتظامی با افرادی که مانع از انجام‬ ‫فعالیت های معدنی می ش��ود برخورد کند اما‬ ‫متاس��فانه این برخورد دیده نشده زیرا ممکن‬ ‫است به اغتشاش محلی منتهی شود به همین‬ ‫دلیل نیروی انتظامی به این موضوع ورود پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫به گفته مشکانی‪ ،‬بیشتر شرکت های معدنی‬ ‫با چنین مش��کلی مواجه شده اند‪ .‬این موضوع‬ ‫می تواند در ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫تاثیر بسیار منفی داش��ته باشد‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر به عنوان فعال معدنی نیز ش��اهد ضرب‬ ‫و شتم میان مردم بومی و معدنکاران بوده ام‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه در ادامه بی��ان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه باج گیری از معدنکاران در مناطق‬ ‫دور افتاده بسیار مشاهده می شود‪ .‬با توجه به‬ ‫اتفاق��ات رخ داده در این بخش می توان گفت‬ ‫ریس��ک اجتماعی بخش معدن ایران بس��یار‬ ‫باالس��ت زیرا برخی از افراد سودجو احساس‬ ‫می کنن��د باید از ش��رکت های س��رمایه گذار‬ ‫خارجی که وارد منطقه ای می ش��وند‪ ،‬اخاذی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخ��ی از مردم��ان بوم��ی ی��ا‬ ‫س��ودجویان محل��ی تهدی��د ب��ه ات��ش زدن‬ ‫ماش��ین االت یا تهدید جان��ی می کنند یا در‬ ‫خواس��ت س��همی از معدن یا سود فروش ان‬ ‫را دارن��د تا اجازه دهند معدندار در ان منطقه‬ ‫فعالیت کند‪.‬‬ ‫مشکانی تصریح کرد‪ :‬مشکل اصلی از جایی‬ ‫اغاز می ش��ود ک��ه مردمان محلی ب��ه دلیل‬ ‫قرار گیری معدن در منطقه روستایی احساس‬ ‫می کنند معدن برای انهاست‪ .‬در نتیجه برای‬ ‫حل این مشکالت باید قوانین موجود اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مشکانی گفت‪ :‬در پی چنین موضوعی جوی‬ ‫خارج از بحث های اقتصادی ایجاد می شود که‬ ‫می توان ان را جو سیاسی دانست اما سیاستی‬ ‫ب��رای مقابله با ان تدوین نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫صورتی که ما نیز باید مانند کش��ورهای دیگر‬ ‫ایین نامه ای تنظیم کنیم تا هر ش��رکتی با هر‬ ‫ملیتی بتواند وارد بخش معدن شود و فعالیت‬ ‫اقتصادی انجام دهد‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬باید از ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه بخ��ش معدن‬ ‫اس��تقبال شود زیرا انها به تمامی ریسک های‬ ‫س��رمایه گذاری اش��نا ب��وده و هم��راه خود‬ ‫دان��ش و فناوری ه��ای نوی��ن را وارد کش��ور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتش�افات تکنیک�ی و کاه�ش میزان‬ ‫ریسک‬ ‫در ای��ن می��ان برخ��ی ریس��ک ها مانن��د‬ ‫ریس��ک های تکنیک��ی و عملیات��ی چن��دان‬ ‫متاث��ر از وضعی��ت داخل��ی کش��ور و منطقه‬ ‫معدنی نبوده و به عملکرد سرمایه گذار و تیم‬ ‫کارشناسی ان بستگی دارد‪.‬‬ ‫ارمی��ن سلس��انی‪ ،‬کارش��ناس مع��دن در‬ ‫درباره ریسک های تکنیکی‬ ‫گفت وگو با‬ ‫و عملیات��ی اظهار کرد‪ :‬به ط��ور کلی عالوه بر‬ ‫فاکتورهای س��نتی تاثیرگذار ب��ر معدنکاری‬ ‫این صنع��ت با چالش های بزرگت��ری روبه رو‬ ‫اس��ت که عبارتن��د از‪ :‬تغیی��رات اب و هوایی‪،‬‬ ‫ریس��ک های تکنولوژیکی‪ ،‬نب��ود قطعیت در‬ ‫مباحث اقتصادی‪ ،‬ریسک های عملیاتی‪ ،‬نبود‬ ‫قطعیت ه��ا در تامین مناب��ع طبیعی از قبیل‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز و دیگر سوخت های مورد نیاز‪،‬‬ ‫باطله ها و مباحث زیست محیطی و ‪ ...‬بنابراین‬ ‫تمامی موارد سبب می شود تا پیشگویی برای‬ ‫سرمایه گذاری مطمئن با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫ریس��ک تکنیک��ی مربوط ب��ه توانمندی های‬ ‫تکنولوژیکی و مهندس��ی فراوری در مباحث‬ ‫پرعیارسازی یا فرایندهای بهبود مواد معدنی‬ ‫اس��ت که در حین عملی��ات معدنکاری مورد‬ ‫توجه قرار می گیرد‪ .‬اما ریس��ک های عملیاتی‬ ‫اصطالح��ی کل��ی اس��ت مرب��وط ب��ه بخش‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬ساخت‪ ،‬اس��تخراج از معدن که در‬ ‫نهایت تا اتمام عمر معدن را ش��امل می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به منظور کاهش ریس��ک در‬ ‫مباح��ث فناوری راهکارهای��ی وجود دارد که‬ ‫در صورت اجرایی ش��دن انها می توان میزان‬ ‫ریس��ک را کاه��ش داد‪ .‬یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫اقدامات��ی ک��ه می تواند در کاه��ش خطرات‬ ‫تکنولوژیکی موثر باش��د این است که در ابتدا‬ ‫مطالعات در مقیاس ازمایشگاهی انجام شوند‪.‬‬ ‫گاهی ممکن اس��ت نتایج حاصل از مطالعات‬ ‫انجام ش��ده در مقیاس ازمایشگاهی مشخص‬ ‫کن��د که بازده��ی نهایی فراین��د پایین بوده‬ ‫و در نتیج��ه ب��ه منظور عملی��ات معدنکاری‬ ‫زیرزمینی یا اس��تخراج روباز با باطله فراوان‪،‬‬ ‫توجیه اقتص��ادی چندانی وجود ندارد‪ .‬با این‬ ‫حال انجام عملیات در مقیاس ازمایش��گاهی‬ ‫می توان��د ادامه فراین��د را تغییر دهد‪ .‬در واقع‬ ‫اگ��ر در این مرحل��ه‪ ،‬س��رمایه گذار به نتیجه‬ ‫مورد نظر دس��ت پیدا نکند می تواند عملیات‬ ‫را متوقف کند‪.‬‬ ‫به گفته سلس��انی‪ ،‬مطالعات در این بخش‬ ‫می تواند هزینه های ریسک را کاهش دهد‪ .‬از‬ ‫سویی دیگر سرمایه گذار نیز با هزینه کمتری‬ ‫مراحل کاری خود را انجام می دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن در ادامه درباره ریسک‬ ‫عملیات اظهار کرد‪ :‬استفاده از روش های نوین‬ ‫اکتش��افی می تواند هزینه های سرمایه گذاری‬ ‫در بخش اکتش��اف را به میزان چش��مگیری‬ ‫کاهش دهد‪ .‬اس��تفاده از روش های اکتشافی‬ ‫به صورت سیس��تماتیک می تواند از پرداخت‬ ‫هزینه های بس��یار زیاد و نافرج��ام در بخش‬ ‫اکتشاف جلوگیری کند‪ .‬بنابراین با استفاده از‬ ‫این روش ها سرمایه گذار در هر مرحله قادر به‬ ‫تصمیم گیری درباره ادامه عملیات خواهد بود‪.‬‬ ‫در نتیجه انجام مطالعات سیستماتیک سبب‬ ‫می شود که قبل از ورود به مرحله حفر گمانه‪،‬‬ ‫می��زان ظرفیت منطقه به طور دقیق ارزیابی و‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تمام��ی ای��ن پارامتره��ا ب��ه‬ ‫س��رمایه گذار کم��ک خواهد کرد ت��ا میزان‬ ‫ریس��ک فعالیت اش را کاهش دهد‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از این روش ها به ویژه در اکتش��اف که بحثی‬ ‫پیچیده و پرهزینه است می تواند سرمایه گذار‬ ‫را به درس��تی و در جهتی مناسب راهنمایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سلس��انی در پاس��خ به این سوال که تا چه‬ ‫اندازه س��رمایه گذاران داخلی در بخش معدن‬ ‫این موارد را اجرا می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در بخش اکتشاف با ضعف های بسیاری مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬مراحل اکتش��اف در معادن ایران به‬ ‫صورت سیستماتیک و مطابق با استانداردهای‬ ‫جهان��ی نبوده و معدنکاران با چشم پوش��ی از‬ ‫این بخش و در اختیار داشتن اطالعات اندک‬ ‫به مراحل بعدی قدم می گذارند‪ .‬شاید یکی از‬ ‫دالیل اصلی ای��ن موضوع تمایل اندک بخش‬ ‫خصوصی در مباحث اکتشافی است چرا که در‬ ‫برخی موارد در این بخش بازگش��ت هزینه ها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه مش��کل بزرگ‬ ‫در بخش اکتش��اف نبود گزارش��ات کامل از‬ ‫عملیات انجام شده در محدوده مورد مطالعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته خاطر نشان می ش��ود در معادن‬ ‫بزرگ دولتی این گزارش های به صورت کامل‬ ‫موجود هس��تند اما این موضوع درباره معادن‬ ‫کوچک مش��اهده نمی ش��ود‪ .‬بدون ش��ک با‬ ‫حذف برخی از مراحل سیستماتیک مشکالت‬ ‫بس��یاری ضمن ادامه رون��د کار ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تصویر تیره و تار قیمت سنگ اهن‬ ‫یک اقتصاددان بازار کاال تصویر نامطلوبی را از چشم انداز‬ ‫بلندم��دت این صنعت ارائه می ده��د و می گوید نباید به‬ ‫ای��ن افزایش قیمت س��نگ اهن در بلند م��دت دلخوش‬ ‫کرد‪ .‬پیش بینی می ش��ود که قیمت س��نگ اهن در پایان‬ ‫سال به ‪ 45‬دالر در هر تن کاهش پیدا کند که ‪ 25‬درصد‬ ‫زیر قیمت های کنونی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن‪ 24‬به نقل از وب س��ایت ماینینگ‪،‬‬ ‫روز چهارش��نبه هفته گذش��ته پس از انکه نگرانی بر سر‬ ‫چش��م انداز بلند مدت بازار ‪ 90‬میلیارد دالری سنگ اهن‬ ‫در جهان افزایش پیدا کرد‪ ،‬قیمت این محصول با کاهش‬ ‫مواجه ش��د‪.‬قیمت پایه هر تن س��نگ اهن وارداتی با عیار‬ ‫‪ 62‬درصد ش��امل کرایه و بیمه در بندر تیانجین چین با‬ ‫‪ 1/2‬دالر کاه��ش در هر تن (‪ 1/9‬درصد کاهش) به ‪60/9‬‬ ‫دالر در هر تن رسید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش استیل ایندکس قیمت نرمه سنگ اهن‬ ‫با عیار ‪ 65‬درصد در بندر گوئینگدائو به زیر ‪ 70‬دالر در هر‬ ‫ت��ن کاهش پیدا کرد که بیش از ‪ 6‬درصد افت را طی یک‬ ‫هفته نشان می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که قیمت های پایه هنوز نس��بت به‬ ‫پایین ترین سطح ان در شروع ماه اوریل ‪ 30‬درصد باالتر‬ ‫اس��ت‪.‬دلیل افزایش قیمت سنگ اهن‪ ،‬کاهش موجودی‬ ‫انبارها در چین بوده که بیش از ‪ 70‬درصد تجارت جهانی‬ ‫‪1/3‬میلی��ارد تنی س��نگ اهن را در اختیار دارد‪.‬موجودی‬ ‫بنادر چین در ‪ 9‬هفته متوالی گذشته کاهش پیدا کرده و‬ ‫به پایین ترین س��طح خود از اواخر سال ‪2013‬م یعنی به‬ ‫‪ 80‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫این رقم پایین تر از اوج ان یعنی در حدود ‪ 110‬میلیون‬ ‫تن در اواسط سال ‪ 2014‬م است‪.‬کاهش صادرات از بنادر‬ ‫هر دو کشور برزیل و استرالیا نیز موجب افزایش قیمت ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬در حقیقت در ماه می نس��بت به ماه قبل از‬ ‫ان میزان واردات س��نگ اهن ‪ 12‬درصد کاهش داشته اما‬ ‫اس��تفاده از موجودی انبارها به وسیله فوالدسازان چینی‬ ‫می تواند یک پدیده موقتی باشد‪.‬‬ ‫درام��د غن��ا از معدنکاری طال ب��ه دلیل کاهش‬ ‫تولی��د و قیمت های پایین ب��ازار‪ 17/4 ،‬درصد در‬ ‫س��ال ‪2014‬م کاهش یافت و ب��ه ‪3/8‬میلیارد دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫غنا که دومی��ن تولیدکننده بزرگ طال در افریقا‬ ‫پس از افریقای جنوبی اس��ت‪ ،‬سال گذشته ‪3/16‬‬ ‫میلیون اونس صادرات داش��ت که اندکی کمتر از‬ ‫‪3/19‬میلیون اونس تولید سال ‪2013‬م بود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ات��اق معادن غن��ا‪ ،‬درامدهای‬ ‫معدنی این کش��ور در مجموع ‪ 16/7‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫طال ح��دود ‪ 98‬درصد از درامده��ای حاصل از‬ ‫فل��زات غنا را تش��کیل می دهد ام��ا تولید در همه‬ ‫معادن ب��زرگ طال ازجمله مع��ادن «گولد فیلدز»‬ ‫در تارک��وا و معدن «اهاف��وی نیومونت ماینینگ»‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬غنا گرفت��ار بحران‬ ‫طوالن��ی مدت برق ش��ده ک��ه منجر ب��ه قطعی و‬ ‫کاهش تامی��ن نیرو برای مصرف کنندگان بزرگ از‬ ‫جمله معادن شده است‪.‬‬ ‫فروش جهانی کاترپیالر‬ ‫کاهش یافت‬ ‫فروش کاترپی�لار در بخش مناب��ع طبیعی امار‬ ‫متفاوتی را در ماه می تجربه کرد و در حالی که ‪40‬‬ ‫درصد در اس��یا افزایش داشت‪ ،‬در امریکای التین‬ ‫‪ 47‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬در کل فروش کاترپیالر در‬ ‫بخش منابع طبیعی در ماه می‪ 8 ،‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت‪.‬‬ ‫کل فروش ماش��ین االت کاترپیالر در بخش های‬ ‫ساخت و ساز‪ ،‬انرژی و معدنکاری ‪ 12‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ارزش س��هام کاترپی�لار از ابت��دای س��ال جاری‬ ‫تاکن��ون ‪ 4/4‬درصد نزول ک��رده و به ‪ 87/57‬دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫درخواست برای یکسان سازی‬ ‫نرخ بهره مالکانه در زامبیا‬ ‫اتاق معادن زامبیا خواستار اعمال نرخ بهره مالکانه‬ ‫یکس��ان برای همه فعالیت ه��ای معدنی به منظور‬ ‫جذب سرمایه بیشتر در این صنعت شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مای��ن نیوز‪ ،‬دول��ت زامبی��ا پس از‬ ‫عقب نش��ینی از برنام��ه افزای��ش ‪ 20‬درص��د نرخ‬ ‫بهره مالکانه ب��رای معادن زیرزمینی و روباز‪ ،‬نرخ ‪9‬‬ ‫درص��د را در اوریل تعیی��ن کرد با این همه دوباره‬ ‫در پنجم ژوئن اعالم کرد بهره مالکانه برای معادن‬ ‫زیرزمینی را به ‪ 6‬درصد کاهش می دهد زیرا هزینه‬ ‫معدنکاری زیرزمینی باالتر از معدنکاری روباز است‪.‬‬ ‫ات��اق معادن زامبی��ا با انتقاد از تفاوت یادش��ده‪،‬‬ ‫اعالم ک��رد زامبیا تنها کش��وری خواهد بود که بر‬ ‫مبن��ای روش معدن��کاری‪ ،‬مالیات ه��ای متفاوتی‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫اتاق معادن زامبیا دوباره خواستار برگرداندن نرخ‬ ‫بهره مالکانه ‪ 6‬درصدی برای فعالیت های زیرزمینی‬ ‫و روباز شد‪.‬‬ ‫زامبی��ا دومی��ن تولیدکنن��ده ب��زرگ م��س در‬ ‫افریقاست و ش��ماری از شرکت های معدنی بزرگ‬ ‫خارجی شامل گلنکور‪ ،‬بریک گولد‪ ،‬ودانتا ریسورسز‬ ‫و فرست کوانتوم کانادا در این کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫پیش بینی «روسال»‬ ‫از صعود قیمت الومینیوم‬ ‫تولیدکننده الومینیوم روس��ی «روسال» انتظار‬ ‫دارد قیمت الومینیوم در بازار فلزات لندن با بهبود‬ ‫تقاضا‪ ،‬تا پایان سال به ‪ 1950‬دالر در هر تن صعود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اولگ دریپاس��کا‪ ،‬رییس این شرکت در مصاحبه‬ ‫با ش��بکه تلویزیونی ‪ 24‬روس��یه گف��ت‪ :‬قیمت ها‬ ‫نمی تواند بیشتر از این کاهش پیدا کند و «روسال»‬ ‫ت�لاش می کن��د در س��ال جاری کارخانه هایش را‬ ‫تعطیل نکند‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬قیمت کنونی الومینیوم‬ ‫در ب��ازار فل��زات لن��دن ‪ 1690‬دالر در ه��ر ت��ن‬ ‫است‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫پایان المپیک صنایع فلزی در دوسلدورف‬ ‫المان‬ ‫‪78‬هزار بازدیدکننده‬ ‫از ‪ 120‬کشور دنیا‬ ‫المپیک صنایع فلزی‪ ،‬ریخته گری و صنایع معدنی‬ ‫در دوس��لدورف الم��ان دیروز به طور رس��می به کار‬ ‫خ��ود پای��ان داد تا غرف��ه داران و فع��االن صنعتی و‬ ‫بازدیدکنن��دگان تخصصی و حرفه ای ‪ 4‬س��ال دیگر‬ ‫برای تکرار این رویداد به یاد ماندنی در انتظار بمانند‪.‬‬ ‫در دوس��لدورف المان‪ ،‬پس از ‪ 5‬روز ‪ 4‬نمایش��گاه‬ ‫گیفا‪ ،‬متک‪ ،‬ترمپروس��س و نیوکاس��ت ب��ه کار خود‬ ‫پایان دادند؛ ‪ 4‬نمایش��گاهی که به ط��ور همزمان در‬ ‫مرکز نمایش��گاه های دوس��لدورف المان برپا شدند‬ ‫و عالوه بر جذب صدها ش��رکت غرفه گ��ذار‪ ،‬هزاران‬ ‫بازدیدکننده را نیز از سراس��ر جهان به س��مت خود‬ ‫کشاندند‪.‬‬ ‫براس��اس جدیدترین امار و اطالعاتی که از س��وی‬ ‫برگزارکننده این رویداد عظیم منتش��ر ش��ده است‪،‬‬ ‫در ای��ن دوره از برگ��زاری ‪ 4‬نمایش��گاه ب��اال تعداد‬ ‫بازدیدکنن��دگان بین المللی از نمایش��گاه ‪ 56‬درصد‬ ‫و تع��داد غرفه گذاران بین الملل��ی ‪ 51‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬همچنی��ن در مجم��وع ‪ 78‬هزار نف��ر از بیش‬ ‫از ‪ 120‬کش��ور دنی��ا از ‪ 4‬نمایش��گاه گیف��ا‪ ،‬متک‪،‬‬ ‫ترمپراس��س و نیوکس��ت بازدید کردند که در سطح‬ ‫همان دوره قبل است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬براس��اس گزارش های منتشر‬ ‫ش��ده از سوی منطقه اسیا در این نمایشگاه تقاضای‬ ‫زیادی برای فناوری های ریخته گری و متالورژی اروپا‬ ‫وجود داشته که فناوری های بهینه در مصرف انرژی‬ ‫و صرفه جویی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دوم س��وم بازدیدکنن��دگان از ای��ن نمایش��گاه ها‬ ‫کس��انی بودند که در ش��رکت های خود در رده های‬ ‫ارش��د و میان��ی ق��رار دارن��د و به صورت مس��تقیم‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای مرب��وط ب��ه س��رمایه گذاری‬ ‫شرکت های خود دخالت دارند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه در صدر بازدیدکنن��دگان بین المللی‬ ‫از این نمایش��گاه ها کارشناس��انی از کشورهای هند‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانسه و چین قرار گرفتند‪.‬‬ ‫یواخی��م ش��افر‪ ،‬مدی��ر مس��ه دوس��لدورف ک��ه‬ ‫برگزارکننده این ‪ 4‬رویداد بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دنیای‬ ‫روش��ن فلزات درخش��ان تر از همیش��ه درخش��ید‪.‬‬ ‫فضای نمایش��گاه به ص��ورت روزان��ه فوق العاده بود‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان با ماش��ین االت و سیستم های کامل‬ ‫در دوس��لدورف اش��نا ش��دند و مذاکرات فروش نیز‬ ‫ش��دت و به ش��کل مثبتی در جریان ب��ود‪ .‬رهبران‬ ‫بازار جهانی حضور چش��مگیری در این ‪ 4‬نمایشگاه‬ ‫داش��تند و س��طح رضایت انها از ای��ن رویداد نیز در‬ ‫س��طح باالیی قرار داش��ت؛ ب��ه طوری ک��ه افزون بر‬ ‫‪ 98‬درص��د از بازدیدکنن��دگان از المپی��ک صنایع‬ ‫فل��زی‪ ،‬ریخته گری و صنای��ع معدنی رضایت خود را‬ ‫در بازدی��د از ای��ن رویداد اعالم کردند‪.‬ش��رکت های‬ ‫غرفه گ��ذار گ��زارش دادند که توانس��ته اند به اهداف‬ ‫و گروه ه��ای هدف خود در این نمایش��گاه ها دس��ت‬ ‫پیدا کنند‪ .‬در نمایش��گاه «گیفا» بیشتر کارشناسان‬ ‫ریخته گری فلزات اه��ن دار‪ ،‬فوالد و فلزات غیراهنی‬ ‫و مهندس��ان این حوزه حضور داشتند‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫«متک» بیش��تر گروه بازدیدکنندگان به طور سنتی‬ ‫مربوط به تولیدکنندگان اهن و فوالد و کارخانه های‬ ‫ساخت‪ ،‬مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزاراالت بود‪.‬‬ ‫همچنین در نمایش��گاه «ترمپراس��س» بیشترین‬ ‫حض��ور مرب��وط ب��ه کارشناس��ان خودروس��ازی و‬ ‫قطعه س��ازی بود و صنایع وابسته و فرعی نیز حضور‬ ‫چشمگیری در نمایشگاه «نیوکست» داشتند و البته‬ ‫بیشتر بازدیدکنندگان از این نمایشگاه نیز مربوط به‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬بخش مهندسی تجهیزات و دستگاه ها و‬ ‫سازندگان ابزار بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کمپین «اکومتالز» نیز برای دومین‬ ‫بار در المپیک صنایع فلزی و در سال ‪2015‬م با عنوان‬ ‫«دنیای روشن فلزات» به راه افتاد و همین باعث شد‬ ‫تا نظر بازدیدکنندگان هم به این کمپین س��بز جلب‬ ‫ش��ود‪ ،‬کمپینی که فلس��فه ان بهینه س��ازی مصرف‬ ‫انرژی و صرفه جویی در مصرف منابع در صنایع فلزی‬ ‫است‪ 4.‬نمایشگاه گیفا‪ ،‬متک‪ ،‬ترمپراسس و نیوکست‬ ‫همچنین با حضور گس��ترده انجمن ها و تشکل های‬ ‫صنعتی المانی و غیرالمان��ی مرتبط با صنایع فلزی‬ ‫برگزار ش��د‪.‬از سوی دیگر برگزاری ‪ 4‬نمایشگاه گیفا‪،‬‬ ‫متک‪ ،‬ترمپراسس و نیوکست به صورت همزمان سود‬ ‫هنگفتی را نیز نصیب شهر دوسلدورف المان کرد؛ به‬ ‫طوری که در ط��ول برگزاری این رویدادها هتل های‬ ‫این شهر در سطح بس��یار باالیی رزرو شدند و دیگر‬ ‫امکانات این شهر هم به منظور ایجاد تسهیالت برای‬ ‫بازدیدکنندگان بکار افتادند و رونق گرفتند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در طول چند هفت��ه اینده زمان دقیق‬ ‫برگ��زاری دوره بعدی نمایش��گاه های گیف��ا‪ ،‬متک‪،‬‬ ‫ترمپراسس و نیوکست اعالم شود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی خال های قانونی در نشست مشترک معدنی ها با سازمان محیط زیست‬ ‫معدنکارانخطاببهابتکار‪:‬ماتخریبگرنیستیم‬ ‫برای حل مشکالت موجود و ایجاد تعامل‬ ‫بین محیط زیستی ها و معدنکاران جلسه ای‬ ‫ب��ا حضور تش��کل ها و انجمن های معدنی و‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت‬ ‫برگزار ش��د در این نشست دو طرف ضمن‬ ‫بیان مشکالت پیش روی تعامل با یکدیگر‪،‬‬ ‫به موانع ایجاد این تعامل اشاره کردند‪ .‬‬ ‫‹ ‹افزایش منابع طبیعی بکر‬ ‫معدن��کاران در نگاه محیط زیس��تی ها به‬ ‫چشم تخریبگر دیده می شوند‪ .‬این تصویری‬ ‫اس��ت که معدنکاران دارند‪ .‬چرا که برخی از‬ ‫معادن که بهره برداری از انها صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد بعد از مدتی تعطیل و رها می ش��وند‪.‬‬ ‫حال اگ��ر برنام��ه ای برای اجرای درس��ت‬ ‫فعالیت معدنکاران تدوین ش��ود مش��کالت‬ ‫و درگیری ه��ای معدنی ها و محیط زیس��ت‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کی��وان جعف��ری طهران��ی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫ام��ور بین المل��ل انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان س��نگ اهن ای��ران درباره‬ ‫چالش ه��ای موج��ود بی��ن فعالیت ه��ای‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫معدنی و محیط زیس��ت به‬ ‫حال حاضر مش��کلی که می��ان معدنکاران‬ ‫ی وجود دارد این اس��ت که‬ ‫و محیط زیس��ت ‬ ‫معدنکار به چش��م تخریبگر دیده می شود‪.‬‬ ‫چ��را که برخ��ی از معادن مثل س��نگ اهن‬ ‫به دلی��ل نداش��تن صرفه اقتص��ادی‪ ،‬بعد از‬ ‫م��دت کوتاه��ی فعالی��ت خ��ود را متوقف‬ ‫می کنن��د‪ .‬بعد از رها ش��دن محدوده ها در‬ ‫کوتاه م��دت قاب��ل بازگش��ت نخواهند بود‪.‬‬ ‫در حالی که اگر تعامل��ی بین معدنکاران و‬ ‫ی برقرار ش��ود می توان بعد از‬ ‫محیط زیس��ت ‬ ‫انجام فعالیت های معدنی نسبت به بازسازی‬ ‫محدوده ه��ای معدنی اق��دام کرد و این گام‬ ‫مهمی در ایجاد تعامل بین محیط زیس��ت و‬ ‫معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه جلس��ه ای ک��ه معدن��کاران و‬ ‫تشکل های معدنی با رییس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست داشتند‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه به این نکته توجه ش��د که در‬ ‫هدفگذاری ه��ای جهانی در اف��ق ‪2020‬م‪،‬‬ ‫‪10‬درص��د از عرص��ه س��واحل و ‪17‬درصد‬ ‫عرصه طبیعت را باید بدون اس��تفاده برای‬ ‫نس��ل اینده نگهداریم درحالی که در ایران‬ ‫ای��ن رق��م در بخ��ش عرصه طبیع��ی تنها‬ ‫‪ 11‬درصد اس��ت و برای رسیدن به این افق‬ ‫به ‪ 6‬درصد دیگر نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه تنها‬ ‫‪ 5‬س��ال فرصت برای رسیدن به این مقدار‬ ‫وجود دارد الزم است اقداماتی برای رسیدن‬ ‫به حف��ظ ‪ 17‬درصد از عرصه منابع طبیعی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی در ادامه به نتیجه جلسه‬ ‫برگزار شده بین معدنی ها و رییس سازمان‬ ‫محیط زیس��ت اش��اره کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه چالش ها و مش��کالتی که ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت های معدنی وجود دارد تصمیم گرفته‬ ‫ش��د تا کار گروه مشترکی بین معدنکاران و‬ ‫سازمان محیط زیست ایجاد شود چرا که هر‬ ‫کدام از معدنکاران مشکالت مربوط به خود‬ ‫را داشتند و باید از این طریق و ایجاد تعامل‬ ‫بین معادن مختلف زمینه برای حل مشکل‬ ‫و احیای فعالیت های معدنی فراهم شود‪.‬‬ ‫مس��ئول ام��ور بین المل��ل انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ اهن‬ ‫ایران بر این باور است که چالش های موجود‬ ‫در میان فعالیت های معدنی و محیط زیست‬ ‫قانون ثابتی نداش��ته و بسته به نوع محیط‬ ‫و منطق��ه متفاوت اس��ت‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫منطق��ه ای که بافت گیاهی و س��بز دارد با‬ ‫نرگس قیص�ری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬چالش ه�ای معدنکاری‬ ‫ش�امل موارد مختلفی اس�ت که از مهم ترین انها می توان‬ ‫به مس�ائل زیس�ت محیطی اش�اره کرد‪ .‬به گونه ای که در‬ ‫معدنی که پوش��ش گیاهی ندارد معضالت‬ ‫پی��ش روی فعاالن معدنی و محیط زیس��ت‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬معدنکار را باید به ش��کل‬ ‫صنعتگری دید که برای رش��د و ش��کوفایی‬ ‫کش��ور در حال فعالیت است اما دید اغلب‬ ‫محیط زیس��تی ها این اس��ت که ای��ن افراد‬ ‫تخریبگر هس��تند‪ .‬البته که در برخی موارد‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��کاری باع��ث صدمه به‬ ‫حیات وح��ش منطق��ه می ش��ود و این امر‬ ‫می توان��د فعالیت ه��ای معدن��کاری در این‬ ‫محدوده ها را تحت الشعاع قرار دهد و ممکن‬ ‫است برخی از محدوده های معدنی که جزو‬ ‫مناط��ق حفاظت ش��ده ق��رار نگرفته اند به‬ ‫فهرست محدوده های محافظت شده اضافه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترویج معدنکاری سبز‬ ‫ترویج معدنکاری س��بز و بازبینی قوانین‬ ‫محیط زیس��ت معدنی از جمله موارد مهمی‬ ‫اس��ت که باید م��ورد توجه ق��رار گیرد‪ .‬به‬ ‫باور هم��گان‪ ،‬معدنکاری س��بز یعنی توجه‬ ‫به محیط زیست از س��وی معادن و این امر‬ ‫زمین��ه بهتری ب��رای اج��رای فعالیت های‬ ‫معدنکاران به وجود اورده است‪.‬‬ ‫پروا س��لطانی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ اهن‬ ‫ایران نیز درباره جلسه ای که میان معدنکاران‬ ‫و رییس سازمان محیط زیست برگزار شد به‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس�� ه رییس سازمان‬ ‫محیط زیست نیز توضیحاتی درباره اینکه‬ ‫محیط زیست مس��ئله ای ملی است و تنها‬ ‫به این سازمان مربوط نمی شود‪ ،‬ارائه داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این جلس��ه همچنین به‬ ‫برگزاری همایش ساالنه انجمن سنگ اهن‬ ‫که با محوریت معدنکاری سبز بود‪ ،‬اشاره‬ ‫ش��د و قرار بر این ش��د تا رییس سازمان‬ ‫محیط زیس��ت در کمیته راهب��ردی این‬ ‫همایش حضور داش��ته تا تاکیدی باش��د‬ ‫بر ترویج روش های درست معدنکاری که‬ ‫منجر به حفظ محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫س��لطانی افزود‪ :‬در این جلس��ه تصمیم‬ ‫گرفته ش��د تا بازبینی هایی درباره قوانین‬ ‫موج��ود از طریق ش��ورای عال��ی معادن‪،‬‬ ‫همچون جدا ک��ردن قوانی��ن بین حوزه‬ ‫صنعت و معدن یا مش��خص شدن قانون‬ ‫ب��رای معادن مختلف انجام ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب قوانی��ن زیس��ت محیطی که نیاز‬ ‫به یکس��ری اصالح��ات دارن��د از طریق‬ ‫انجمن ها به شورای عالی معادن فرستاده‬ ‫ش��ده و از طریق این ش��ورا ک��ه نماینده‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت نیز در ان حضور‬ ‫دارد تصمیم صحیح گرفته ش��ده و ابالغ‬ ‫برخی موارد مشکالت و مسائل به وجود امده بین این دو‬ ‫بخش باعث تعطیلی معادن شده که نتیجه ای جز تخریب‬ ‫محیط زیست و ناتمام ماندن فعالیت معدن ندانشته است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین قدیمی است‬ ‫قوانین زیست محیطی که برای فعالیت های‬ ‫معدنی در نظر گرفته ش��ده اغلب قدیمی و‬ ‫کلی اس��ت‪ .‬حال اگر برنامه ای برای تدوین‬ ‫قوانین تخصصی ب��رای فعالیت های معدنی‬ ‫از ابت��دای کار انه��ا در منطقه م��ورد نظر‬ ‫تدوین شود میزان خسارت های واردشده به‬ ‫محیط زیست نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ت��ورج فتحی‪ ،‬کارش��ناس محیط زیس��ت‬ ‫معدن��ی نیز درباره فعالیت های معدنکاران و‬ ‫مباحث زیس��ت محیطی که برای این بخش‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫وجود دارد در گفت وگو با‬ ‫تاریخچه ارتباط میان معدنکاران و همکاری‬ ‫انها با محیط زیست به دهه ‪ 50‬باز می گردد‬ ‫که تفاهمنامه ای میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و محیط زیس��ت به امضا رسید تا‬ ‫براس��اس ان معدنکارانی ک��ه فعالیت انها‬ ‫برای محیط زیست مشکل ساز بود طبق مفاد‬ ‫تفاهمنامه نس��بت به حل ان اقدام کنند تا‬ ‫مش��کالت دو طرف برطرف ش��ده و امکان‬ ‫ادامه فعالیت برای معدنکاران فراهم شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مس��ائل مربوط به معدن و‬ ‫محیط زیس��ت ریشه ای اس��ت و در صورتی‬ ‫که ضوابط زیست محیطی برای فعالیت های‬ ‫معدن��ی تدوین نش��ود این مش��کالت بین‬ ‫معدنکاران و محیط زیس��ت وج��ود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��رای ح��ل و فصل مس��ائل و‬ ‫چالش ه��ا بای��د ضوابط زیس��ت محیطی از‬ ‫نقطه شروع فعالیت های معدنی تا به انتهای‬ ‫کار تدوین ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب زمانی که‬ ‫ش��خص بهره بردار ماده معدنی را تشخیص‬ ‫داده و درخواس��ت مجوز برای فعالیت های‬ ‫اکتشافی می دهد تا زمانی که بهره برداری از‬ ‫معدن پایان می یابد‪ ،‬قوانین و ضوابط تعریف‬ ‫ش��ده ای باید برای ان وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است که کشورهای پیشرو در عرصه‬ ‫مع��دن همین روند را ط��ی می کنند‪ .‬یعنی‬ ‫معدن��کار از ابتدای فعالیت ملزم اس��ت که‬ ‫قوانین را اجرا کرده و سازمان محیط زیست‬ ‫نیز روی ان نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد معدنکار به محدوده معدنی‬ ‫وی ب��ر این باور اس��ت که معدن��کار باید‬ ‫تعهداتی نس��بت به محدوده معدنی بعد از‬ ‫اتمام فعالیت هایش داش��ته باش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هم اکنون معادن متروکه ای‬ ‫در کش��ور وجود دارند که به عنوان االینده‬ ‫محیط زیست شناخته شده اند و نه بهره بردار‬ ‫و نه هی��چ ک��دام از دس��تگاه ها وظیفه ای‬ ‫در قب��ال الودگ��ی ایجاد ش��ده ان برعهده‬ ‫ندارن��د و دلی��ل ان نبود قانون��ی برای این‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬در واقع ضعف قانون اس��ت‬ ‫ک��ه معدنکاران از ان رن��ج می برند و بر این‬ ‫امر اذعان دارند که اگ��ر در ابتدای فعالیت‬ ‫ضوابط و اس��تانداردهای زیست محیطی که‬ ‫ملزم به اجرای ان هس��تند‪ ،‬مشخص شود‬ ‫روند اجرای فعالیت را تسریع می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس محیط زیس��ت بیان کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت ضواب��ط و قوانینی‬ ‫برای فعالیت های معدنی داش��ته و براساس‬ ‫ان نس��بت به متوقف کردن فعالیت معادن‬ ‫اق��دام می کند‪ .‬اما باید توج��ه کرد که این‬ ‫ضوابط به ش��کل تخصصی و ضوابط خاص‬ ‫زیس��ت محیطی طراحی نش��ده اند‪ .‬الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت ه��ر ک��دام از محدوده های‬ ‫معدنی بس��ته به نوع ماده معدنی و شرایط‬ ‫اس��تخراج متفاوت��ی داش��ته و براس��اس‬ ‫ش��رایط اقتصادی منطقه طراحی می ش��ود‬ ‫و الودگی ه��ای خ��اص خ��ود را دارد‪ .‬ب��ه‬ ‫همین دلیل نیاز اس��ت ت��ا قوانین و ضوابط‬ ‫زیست محیطی متفاوت و مجزایی برای انها‬ ‫تعریف ش��ود و با این وج��ود مغفول مانده‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬انچه مسلم است و باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که دولت و‬ ‫س��ازمان های مربوط در صورتی که جایگاه‬ ‫مناس��بی برای محیط زیس��ت قائل شوند و‬ ‫قوانین معدنی را به شکل تخصصی همچون‬ ‫دیگر کش��ورهای پیش��تاز در ای��ن عرصه‬ ‫تدوی��ن کنن��د دیگر خبری از مش��کالت و‬ ‫درگیری های محیط زیستی نخواهد بود‪.‬‬ ‫ت معدنی‬ ‫ای��ن کارش��ناس محیط زیس�� ‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کش��ورهای اروپای��ی و‬ ‫توس��عه یافته ک��ه معدنکاری ج��زو ارکان‬ ‫اقتص��ادی انها ق��رار دارد قوانی��ن خاص و‬ ‫تعریف ش��ده ای ب��رای فع��االن معدنی در‬ ‫زمینه مسائل زیست محیطی دارند‪ .‬در واقع‬ ‫انها بعد از دهه ها‪ ،‬متوجه اسیب های ناشی‬ ‫از فعالیت های معدنی ب��رای منابع طبیعی‬ ‫خ��ود ش��ده و قوانی��ن و ضوابط��ی را برای‬ ‫ای��ن موضوع تصویب کرده ان��د‪ .‬بنابراین در‬ ‫ای��ران که فعالیت های معدنی روز به روز در‬ ‫حال توس��عه است می توان از تجریبات این‬ ‫کش��ورها اس��تفاده کرده و با تعیین ضوابط‬ ‫زیس��ت محیطی معدنی برای معدنکاران از‬ ‫تخریب و اسیب به محیط زیست جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫مدیریت مرتبط‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫و تضمین عملکرد برج خنثی سازی جدید و دمونتاژ برج‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪1‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪48394458‬‬ ‫تعمی��ر و نگه��داری ابنی��ه و تاسیس��ات مکانیک��ی و برقی‬ ‫‪1394/05/17‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪2‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪48392210‬‬ ‫بازیافت‪ ،‬فراوری و بریکت سازی غبارهای شارژ کوره های‬ ‫‪1394/04/15‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫عمومی‬ ‫*****‬ ‫‪1394/04/13‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫‪4‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪48397184‬‬ ‫خرید اقالم ورزشی مورد نیاز‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫‪5‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪48388621‬‬ ‫خرید ‪ 40000‬دستکش تعمیراتی مورد نیاز‬ ‫‪1394/04/21‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫عمومی‬ ‫‪48396689‬‬ ‫خرید ‪ 1200‬تن شمش روی الیاژی (زاماک)‬ ‫‪1394/04/20‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫و انرژی‬ ‫‪7‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪48390804‬‬ ‫خرید ‪ 30000‬تن اهک کلسینه‬ ‫‪1394/04/20‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫و انرژی‬ ‫انجام عملیات تهیه و تامین‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫خنثی سازی فعلی واحد اسیدشویی شرکت فوالدمبارکه‬ ‫ساختمان های فوالد سبا‬ ‫شناسایی پیمانکار توانمند و مجرب جهت اجرای عملیات‬ ‫قوس الکتریکی خود‬ ‫جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬یا ‪ www.msc.ariatender.com‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(کد اگهی‪ :‬ر‪)94032 -‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫در بررسی عوامل تاثیرگذار بر حاشیه سود تولیدات مواد غذایی مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫هزینه های حمل ونقل‪ ،‬عامل فرار تولیدکنندگان از خرده فروشی‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫صنایع غذایی جزو صنایعی به شمار می رود‬ ‫که همواره برای تولیدات ان در بازار تقاضا‬ ‫وج��ود دارد؛ با این وجود‪ ،‬این ش��رایط هم‬ ‫نتوانس��ته برگ برنده ای برای س��وداوری‬ ‫این صنعت باشد‪ .‬هزینه های پنهان در این‬ ‫صنعت باعث شده تا حاشیه سود تولیدات‬ ‫موادغذای��ی به ط��ور چش��مگیری کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬هزینه های توزیع خرده فروش��ی‪،‬‬ ‫هزینه های نظارت بر اس��تاندارد بودن کاال‬ ‫و موازی کاری های انجام شده در این زمینه‬ ‫از جمله هزینه های پنهانی است که حاشیه‬ ‫سود این صنعت را به زیر ‪ ۱۰‬درصد رسانده‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه هزینه حمل ونقل برای‬ ‫توزیع مواد غذایی به رستوران ها ‪ ۲/۵‬درصد‬ ‫اس��ت درحالی که توزیع به سوپرمارکت ها‬ ‫‪ ۱۱‬درص��د هزین��ه حمل ونق��ل را در پ��ی‬ ‫خواهد داش��ت که همین امر باعث شده تا‬ ‫برخی تولید کنندگان قید خرده فروش��ی را‬ ‫بزنند و تنها اقدام ب��ه تولید محصول برای‬ ‫رستوران ها‪ ،‬هتل ها و کیترینگ ها کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرده فروش�ی توجی�ه اقتص�ادی‬ ‫ندارد‬ ‫ش��هرام مرتضوی‪ ،‬مدیرعامل یکی از این‬ ‫کارخانه هاس��ت که با س��رمایه گذاری چند‬ ‫میلی��اردی و احداث کارخانه در ش��هرک‬ ‫صنعتی «عباس اب��اد» به تولید محصوالت‬ ‫متنوع گوش��تی اماده و نیمه اماده ساده و‬ ‫سوخاری بر پایه گوشت قرمز‪ ،‬مرغ و ماهی‪،‬‬ ‫انواع س��اندویچ و س��االدها‪ ،‬انواع سس ها و‬ ‫فراورده های پروتئینی با تنوع بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫قل��م می پردازد ام��ا خرده فروش��ی در این‬ ‫صنع��ت را دارای توجیه اقتصادی نمی داند‬ ‫و تنها محصوالت ش��رکت خود را بر اساس‬ ‫س��فارش از رس��توران ها و هتل ه��ا تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مرتضوی با بیان اینکه در خرده فروش��ی‬ ‫م��واد غذایی تم��ام عوامل زنجی��ره ارزش‬ ‫جز «تولید کننده» کس��ب س��ود می کنند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬زمانی ک��ه از گوش��ت کیلویی ‪۲۴‬‬ ‫هزار توم��ان‪ ،‬فراورده های گوش��تی تولید‬ ‫شود باید ‪۹‬درصد ارزش افزوده‪ ۱۱ ،‬درصد‬ ‫هزین��ه حمل ونقل و دیگر هزینه های تولید‬ ‫پرداخت ش��ود که این روند س��ودی برای‬ ‫تولید کنن��ده نخواهد داش��ت‪ .‬ب��ه همین‬ ‫دلیل برای انکه «تولی��د» صرفه اقتصادی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬خرده فروشی را به طور کلی‬ ‫از زنجی��ره توزی��ع حذف کرده ای��م و تنها‬ ‫محصوالت تولیدی خود را به رس��توران ها‪،‬‬ ‫هتل ها و کیترینگ ها عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت تولیدکنن��ده‬ ‫فراورده ه��ای گوش��تی درباره ب��ازار هدف‬ ‫تولی��د غذاه��ای اماده ب��ا توجه ب��ه نبود‬ ‫خرده فروش��ی گفت‪ :‬برخی س��ازمان ها یا‬ ‫رستوران ها برای کارمندان خود از غذاهای‬ ‫ام��اده و کنس��روی اس��تفاده می کنند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا در فرمول غذا ها نیز به دلیل‬ ‫بودجه این سازمان ها تغییراتی داده شده تا‬ ‫غذاها ارزان تر برای انها تمام شود و به طور‬ ‫کلی تم��ام محصوالت بر مبنای س��فارش‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت تولیدکنن��ده‬ ‫فراورده ه��ای گوش��تی با بی��ان اینکه در‬ ‫گذش��ته تولی��د م��واد غذایی را س��وداور‬ ‫می دانس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درح��ال حاضر انقدر‬ ‫ض در این صنعت‬ ‫هزینه ه��ای تولید و عوار ‬ ‫افزای��ش یافته که تولید م��واد غذایی دیگر‬ ‫سوداوری گذشته را به همراه ندارد و دلیل‬ ‫ان‪ ،‬هزینه ه��ای نهفته در تولید اس��ت که‬ ‫حاش��یه های س��ود یک واحد تولیدی را به‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد می رس��اند‪ .‬اما با ش��یوه‬ ‫توزی��ع عمده فروش��ی ب��ه رس��توران ها‪ ،‬تا‬ ‫حدودی از هزینه ها کاسته می شود که این‬ ‫امر باعث افزایش حاشیه سود خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه��کار اح��داث فروش��گاه‬ ‫زنجیره ای برای کاه��ش هزینه حمل ونقل‬ ‫و توزیع نی��ز گفت‪ :‬اجاره باالی ملک باعث‬ ‫می ش��ود تا احداث فروش��گاه اختصاصی‪،‬‬ ‫صرفه اقتصادی نداش��ته باشد‪ .‬برای نمونه‬ ‫این ش��رکت ب��رای مدتی فروش��گاهی در‬ ‫«چیذر» احداث ک��رد اما به دلیل اجاره بها‬ ‫ناگزیر به تعطیلی شد‪.‬‬ ‫مرتضوی درباره اینکه ایا تولید سفارشی‬ ‫برای این حجم از سرمایه توجیه اقتصادی‬ ‫دارد؟ اظهار کرد‪ :‬به طور قطع حاشیه سود‬ ‫این ش��یوه‪ ،‬بیش��تر از خرده فروشی است‪.‬‬ ‫به طور مث��ال هزینه حمل ونقل برای توزیع‬ ‫مواد غذایی به رستوران ها ‪ ۲/۵‬درصد است‬ ‫اما برای توزیع در س��وپر مارکت ها باید ‪۱۱‬‬ ‫درص��د هزین��ه حمل ونقل پرداخت ش��ود‬ ‫چرا که در یک مسیر ‪ ۵‬تن بار خالی می شود‬ ‫اما برای خرده فروشی در هر مسیر ‪ ۸‬بسته‬ ‫مواد غذایی توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضوی ب��ا انتق��اد از موازی کاری ها در‬ ‫نظارت بر م��واد غذایی گفت‪ :‬به طور مثال‬ ‫براساس قوانین س��ازمان ملی استاندارد از‬ ‫هر محصول در سال باید ‪ ۴‬بار نمونه برداری‬ ‫شود که هر نمونه برداری ‪ ۷۰‬هزار تومان و‬ ‫هر ازمایش ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان هزینه برای‬ ‫واح��د صنعتی به دنبال خواهد داش��ت که‬ ‫اگر این مبلغ برای ‪ ۴۲‬کاال محاس��به شود‪،‬‬ ‫رقم��ی ح��دود ‪ ۳۰‬میلیون توم��ان خواهد‬ ‫ب��ود که با توجه به ‪ ۴‬ب��ار نمونه برداری در‬ ‫سال‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان برای واحد‬ ‫صنعتی تمام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همین روند سالی یک بار‬ ‫به وس��یله وزارت بهداش��ت انجام می شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این موازی کاری ه��ا در حالی انجام‬ ‫می ش��ود ک��ه هر واح��د صنعتی بخش��ی‬ ‫از س��رمایه خود را به س��اخت ازمایش��گاه‬ ‫اختص��اص داده اس��ت ام��ا نتای��ج ای��ن‬ ‫سرمایه گذاری جز برای خود واحد صنعتی‬ ‫‹ ‹حاشیه س�ود خرده فروشی کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد‬ ‫‹ ‹افزای�ش هزینه با م�وازی کاری در‬ ‫نظارت کیفی‬ ‫فایده دیگری ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت تولیدکنن��ده‬ ‫فراورده ه��ای گوش��تی درباره ش��یوه های‬ ‫ایج��اد صرفه اقتصادی تولی��د همبرگر نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در تولی��د همبرگ��ر از م��واد اولیه‬ ‫نامرغوب استفاده نمی ش��ود اما برای انکه‬ ‫تولی��د‪ ،‬صرفه اقتصادی داش��ته باش��د به‬ ‫نح��وی تقل��ب رخ می دهد‪ .‬به ط��ور مثال‬ ‫بیش��تر تولید کنندگان فرمول های تولید را‬ ‫تغییر یا وزن محصوالت را کاهش می دهند‬ ‫تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫مرتضوی با تاکید بر اینکه حاش��یه سود‬ ‫رس��توران ها از تولید کنندگان بیشتر است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همین ش��کل از توزیع نیز حاشیه‬ ‫س��ود بیشتر نصیب رستوران ها می شود‪ .‬به‬ ‫طور مثال یک س��اندویچ همبرگر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومانی که در رس��توران ها و فس��ت فود ها‬ ‫عرضه می شود مواد اولیه ان برای رستوران‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار تومان هزینه برداشته و مابقی‬ ‫قیمت انها مربوط به هزینه اجاره‪ ،‬کارگر و‬ ‫حاشیه سود است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله ‪ ۴۰‬درص�دی قیمت کارخانه‬ ‫تا توزیع کننده‬ ‫چالش های پیرام��ون هزینه های صنعت‬ ‫غذای��ی تنه��ا در س��طح خرده فروش��ی‬ ‫خالصه نمی ش��ود و در س��طح کالن تر نیز‬ ‫این مش��کالت مطرح می ش��ود‪ .‬محمدرضا‬ ‫مرتضوی‪ ،‬رییس کانون صنایع غذایی ایران‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به هزینه های‬ ‫حمل ونقل به عنوان یکی از عوامل مستقیم‬ ‫در افزای��ش هزینه ه��ا و قیمت تمام ش��ده‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ کرایه در ایران با توجه به اینکه‬ ‫از گازوییل ارزان اس��تفاده می کنیم‪ ،‬از نرخ‬ ‫کرایه ترکیه و س��ایر کش��ورها باالتر است‪.‬‬ ‫همچنین س��رعت حمل ونقل به دلیل نوع‬ ‫جاده ها و وس��ایل حمل ونقلی بسیار پایین‬ ‫بوده و سیس��تم حمل ونقل ریلی نیز برای‬ ‫جابه جایی امکانات مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیر نظام توزیع مدرن‬ ‫در کاه��ش هزینه های تولی��د تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایجاد فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و ارائه‬ ‫محصوالت متن��وع‪ ،‬عالوه بر کاهش قیمت‬ ‫باعث افزایش قدرت خرید مردم ش��ده و به‬ ‫طور قطع می تواند در توس��عه نظام توزیع‬ ‫مدرن بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫ریی��س کانون صنایع غذای��ی ایران نیز‬ ‫با تاکید بر اینک��ه مهم ترین عامل افزایش‬ ‫قیمت تمام ش��ده در صنای��ع غذایی نظام‬ ‫توزیع نادرست است‪ ،‬گفت‪ :‬نظام توزیع در‬ ‫ایران یکی از اش��تباه ترین نظام های توزیع‬ ‫دنیاس��ت ک��ه هیچ گونه اش��رافی بر نحوه‬ ‫عملک��رد بخش توزیع ندارد و فاصله قیمت‬ ‫کارخان��ه تا قیم��ت مصرف کننده گاهی به‬ ‫‪ ۴۰‬درصد می رسد که دلیل ان‪ ،‬مدل نظام‬ ‫توزیع غیرقابل کنترل است‪.‬‬ ‫مرتض��وی افزود‪ :‬اگر نظام توزیع همچون‬ ‫تمام دنیا بر پایه نظام توزیع مدرن باش��د‪،‬‬ ‫نظ��ارت دقیق ت��ر خواهد بود و بی ش��ک با‬ ‫ساخت فروشگاه های بزرگ‪ ،‬هزینه ها بسیار‬ ‫کمتر خواهد ش��د‪ .‬اگر دولت تنها در نظام‬ ‫توزی��ع اصالحات��ی انجام دهد بس��یاری از‬ ‫مشکالت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نظام توزیع نادرس��ت تنها‬ ‫برای ع��ده خاصی منفعت خواهد داش��ت‬ ‫ک��ه به مح��ض حرک��ت دولت به س��مت‬ ‫نظام توزی��ع مدرن و ایجاد فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای اقدام به پخش شایعه هایی درباره‬ ‫مالکان این فروش��گاه ها می کنند تا مانع از‬ ‫گس��ترش سیس��تم توزیع مدرن و کاهش‬ ‫قیمت های تمام ش��ده شوند که برای بهبود‬ ‫اوضاع باید دست عناصر غیرموثر در تولید‬ ‫صنایع غذایی از بازار کوتاه شود‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش‪ ،‬هزینه ه��ای‬ ‫حمل ونق��ل گرایش تولیدکنن��دگان مواد‬ ‫غذای��ی ب��ه «خرده فروش��ی» را کمرنگ‬ ‫کرده و اجاره به��ای باالی ملک نیز امکان‬ ‫اح��داث فروش��گاه اختصاص��ی را ب��رای‬ ‫واحد صنعتی س��لب کرده است‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه چنین ش��رایطی‪ ،‬ایجاد نظ��ام توزیع‬ ‫مدرن در سراس��ر کش��ور می تواند باعث‬ ‫افزایش حاش��یه س��ود تولید و گسترش‬ ‫خرده فروشی شود‪.‬‬ ‫قابلیت ایجاد ‪ ۵۰۰‬هزار شغل در صنعت کفش و لباس‬ ‫ایسنا‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد واحدهای صنعت کفش ایران‬ ‫را کارگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند‪ .‬این‬ ‫صنعت از س��وی دس��ت اندرکاران و فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫صنعت��ی ه��م وزن خ��ودرو از نظر اش��تغالزایی عنوان‬ ‫می ش��ود که الزم است تنها بسترس��ازی برای توسعه‬ ‫فعالیت ه��ای ان انجام ش��ود تا م��ورد حمایت جدی‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬معضل بیکاری سال هاس��ت که چنگ در‬ ‫گریبان جامعه جوان ایران زده اس��ت و با وجود تالش‬ ‫دولت های مختلف‪ ،‬همچنان بس��یاری از افراد از جمله‬ ‫فارغ التحصیالن با مش��کل بیکاری مواجه هستند که‬ ‫ب��ه گفته وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫بیکاران را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند‬ ‫و متاس��فانه این درصد در اینده نی��ز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬اما همان گونه که بارها کارشناسان اقتصادی در‬ ‫این ب��اره اظهارنظر کرده اند‪ ،‬بهتری��ن راهکار برای حل‬ ‫معضل اشتغال توجه به صنایع کوچک و متوسط است‬ ‫که ظرفیت بس��یاری برای ایجاد فرصت شغلی در انها‬ ‫وجود دارد‪ .‬با توجه به اینکه درحال حاضر تعداد زیادی‬ ‫از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی با ظرفیت های‬ ‫پایی��ن کار می کنند‪ ،‬در ص��ورت افزایش ظرفیت انها‬ ‫و اس��تفاده از کل ظرفیت می توان فرصت های شغلی‬ ‫بسیاری در انها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه علی ربیعی‪ ،‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬درب��اره ظرفیت های صنای��ع کوچک برای‬ ‫ایجاد اشتغال اظهار کرد‪ :‬یکی از اقدامات در سال جاری‬ ‫حمایت از کارفرمایانی اس��ت که کمتر از ‪ ۵‬نفر نیروی‬ ‫انس��انی دارن��د و به همین منظور به ای��ن کارفرمایان‬ ‫اعالم کرده ایم که نیازس��نجی خود را اعالم کنند‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت شعار «اشتغال بزرگ از طریق بنگاه های‬ ‫کوچک» محقق می ش��ود‪ ،‬ربیعی اظهار کرد‪ :‬اشتغال‬ ‫ب��زرگ در بنگاه های کوچک را ب��ه عنوان یک راهبرد‬ ‫مهم در وزارتخانه در دس��تور کار ق��رار داده ایم‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اموزش کارافرینان‪ ،‬همکاری همه دستگاه ها‬ ‫برای توس��عه اش��تغال در بنگاه های خرد و متوسط را‬ ‫خواس��تار ش��د و اظهار کرد‪ :‬درصدد هستیم فراخوان‬ ‫اموزش فارغ التحصیالن را مد نظر قرار بدهیم‪ .‬البته این‬ ‫نخستین بار نیست که موضوع اشتغال از طریق صنایع‬ ‫کوچک و متوسط مطرح می شود‪ ،‬بلکه پیش از این نیز‬ ‫بارها از سوی خود این صنایع‪ ،‬این موضوع مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته بود‪ .‬در همین زمینه نیز رهبر معظم انقالب‬ ‫در ابتدای س��ال جاری حمای��ت از واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک و متوس��ط را یکی از مهم تری��ن فعالیت های‬ ‫اقتصادی کشور در این سال برشمردند‪ .‬در همین حال‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی معتقد اس��ت صنایعی‬ ‫که می توانند بس��تر اشتغالزایی خوبی در میان صنایع‬ ‫کوچک باش��ند صنعت کفش و لباس کشور است که‬ ‫این دو صنعت ظرفیت ایجاد ‪ ۵۰۰‬هزار شغل را دارند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه عل��ی لش��گری‪ ،‬ریی��س جامعه‬ ‫متخصص��ان صنع��ت کف��ش کش��ور ای��ن صنعت را‬ ‫دارای ظرفیتی برای ایجاد اش��تغال ب��ه اندازه صنعت‬ ‫خودرو دانس��ت و گفت‪ :‬صنعت کفش به اندازه صنعت‬ ‫خودرو اشتغالزاس��ت‪ ،‬اما باید بسترسازی برای توسعه‬ ‫فعالیت های ان انجام ش��ده و مورد حمایت جدی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه در نقاط زیادی از کش��ور افراد‬ ‫به ص��ورت بومی مش��غول فعالی��ت در صنعت کفش‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این افراد حمایت و بنگاه های‬ ‫پراکنده ساماندهی ش��وند‪ ،‬می توانند اشتغال عظیمی‬ ‫را ایجاد کنند‪ .‬لش��گری با بیان اینکه حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫از واحدهای تولیدکننده کف��ش‪ ،‬واحدهای کوچک و‬ ‫متوسط هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این واحدها می توانند با حمایت‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی هر استان به شهرک هایی‬ ‫تبدیل شوند که صنعت کفش کشور را متحول کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب این صنعت به عنوان یکی از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط می تواند ب��ه عنوان یک��ی از صنایع هدف‬ ‫دولت در س��الی که مرکزیت فعالیت ها بر بخش تولید‬ ‫است‪ ،‬انتخاب شود‪ .‬ناگفته نماند که درحال حاضر نیز‬ ‫صادرات کفش وجود دارد اما نسبت به سال گذشته با‬ ‫کاهش همراه بوده اس��ت‪ ،‬در صورتی که می توان روی‬ ‫ای��ن صنعت به عن��وان یکی از صنایع موف��ق در بازار‬ ‫صادراتی حساب باز کرد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫کنترل کیفیت کاال‬ ‫با نظام توزیع مدرن‬ ‫س�یدنهال محم�دی ‪ -‬مع�اون اجرای�ی یکی‬ ‫از فروش�گاه های زنجی�ره ای‪ :‬فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای را می ت��وان یک��ی از عوام��ل کنترل‬ ‫کیفیت کاال دانست‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر واحد کنترل کیفی��ت در تمامی‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬کاالها را مورد بررسی‬ ‫قرار داده و پس از تایی��د این واحد‪ ،‬همه کاالها‬ ‫وارد فروشگاه می شود و بازرسان کنترل کیفیت‬ ‫در همه واحدهای تولیدی که عقد قرارداد دارند‪،‬‬ ‫سرکش��ی ک��رده و بازرس��ی های الزم را انج��ام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۹۶‬درص��د از کاالهای موجود در‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای تولید داخل هس��تند‬ ‫و کااله��ا بین ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۳۵‬درصد کمت��ر از قیمت‬ ‫درج ش��ده روی کاال عرضه می ش��ود که می توان‬ ‫ای��ن فروش��گاه های زنجی��ره ای را ش��یوه ای از‬ ‫«حمای��ت تولید داخل» عنوان ک��رد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر هدف اصلی از تاسیس فروشگاه زنجیره ای‪،‬‬ ‫رس��اندن کاال های تولید داخل بدون واسطه و با‬ ‫قیمت و کیفیت مناس��ب به دست مصرف کننده‬ ‫است‪ .‬اما برای گسترش این روش در نظام توزیع‬ ‫باید حمایت هایی انجام شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ابتدا با ارائه ارز مرج��ع برای خرید کاال‬ ‫نس��بت به حمایت از تنظیم بازار اقدام کرد اما از‬ ‫زمانی که این موضوع به وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫واگذار ش��د‪ ،‬از مجموعه فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫که رتبه نخس��ت تنظیم بازار کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ ،‬حمایت نش��د‪ .‬در این شرایط‬ ‫تصمی��م بر ایجاد صنف واح��دی به عنوان صنف‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای بود که تا به امروز حتی‬ ‫هیات موسس��ان این صنف نیز تش��کیل نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه فروش��گاه های زنجیره ای دارای‬ ‫تن��وع کاالیی زیادی هس��تند و نمی توان انها را‬ ‫تنه��ا زیرمجموعه یک��ی از اتحادیه های خواربار‪،‬‬ ‫غالت‪ ،‬مواد پروتئینی یا دیگر اتحادیه ها دانست‪،‬‬ ‫الزم اس��ت صنف واحدی برای ان تشکیل شود‬ ‫که هم اکنون این موضوع در حال پیگیری و امید‬ ‫است این موضوع به صورت الیحه به مجلس ارائه‬ ‫شود تا به شکل قانون دراید و فعالیت ها در قالب‬ ‫صنفی باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پالم از روغن سرخ کردنی‬ ‫حذف شد‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬با تولید روغن س��رخ کردنی‬ ‫شفاف و بدون پالم‪ ،‬نسل سوم روغن های خوراکی‬ ‫سرخ کردنی در کشور متولد شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این روغن های س��رخ کردنی از ‪ 2‬نس��ل‬ ‫تشکیل می ش��د؛ نس��ل اول روغن هایی است که‬ ‫در فرموالس��یون انها از روغن ه��ای گیاهی مایع‬ ‫هیدروژنه استفاده می شود‪ .‬این روغن ها به صورت‬ ‫نیمه جام��د ب��وده و دارای اس��ید های چرب مضر‬ ‫ترانس است‪.‬‬ ‫در نس��ل دوم روغن ه��ای س��رخ کردنی‪« ،‬روغن‬ ‫گیاهی پالم» جایگزین روغن های هیدروژنه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برتری روغن های نسل دوم نسبت به نسل‬ ‫اول ای��ن اس��ت که فاقد اس��ید های چرب ترانس‬ ‫بوده و س��الم تر از روغن های نس��ل اول است‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه میزان اس��ید های چرب اشباع بیشتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با تولید روغن س��رخ کردنی ش��فاف‪ ،‬شاهد عرضه‬ ‫نسل سوم روغن های سرخ کردنی به بازار هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن روغن ها فاق��د روغن ه��ای هیدروژنه‪ ،‬روغن‬ ‫گیاهی پالم و اس��ید چرب تران��س بوده و میزان‬ ‫اش��باع بودن این روغن بس��یار پایین اس��ت؛ این‬ ‫عوام��ل موجب می ش��ود تا این نس��ل از روغن ها‬ ‫نسبت به ‪ 2‬نسل قبل بسیار سالم تر باشد‪.‬‬ ‫تولید نسل س��وم روغن های س��رخ کردنی شامل‬ ‫روغن های��ی اس��ت که ب��ا حداکث��ر مقاومت در‬ ‫برابر حرارت‪ ،‬از اس��یدهای چرب اش��باع کمتری‬ ‫برخوردار بوده و همچنین فاقد اسید چرب ترانس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تمام��ی روغن های س��رخ کردنی‬ ‫موجود در بازار دارای روغن گیاهی پالم اس��ت و‬ ‫استفاده از روغن گیاهی پالم در فرموالسیون این‬ ‫نوع روغن ها موجب کدر شدن و حالت نیمه جامد‬ ‫در روغن می ش��ود‪ .‬چنانچه روغن های مورد اشاره‬ ‫در بطری ه��ای ش��فاف بس��ته بندی ش��ود ظاهر‬ ‫ناخوش��ایندی دارد و در نظ��ر مصرف کنن��ده نیز‬ ‫مطلوب نخواهد بود‪ ،‬بنابراین در بطری های کدر و‬ ‫غیرشفاف بسته بندی و عرضه می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه زودتر از‬ ‫جان ادمی می گریزد!‬ ‫احمد صرامی‬ ‫عضو اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫به س��ادگی نمی توان درباره س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی اعم از س��رمایه گذار داخلی و س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی برای ورود به صنعت پتروش��یمی تصمیمی‬ ‫گرفت‪ .‬موضوع سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت‬ ‫و گاز و پتروشیمی و زیرمجموعه ان‪ ،‬از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که به س��ادگی نمی توان از ان صرف نظر کرد‬ ‫و در این س��ال ها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و‬ ‫غیرسیاس��ی داخلی و خارجی ضربه های بس��یاری را‬ ‫متحمل ش��ده است‪ .‬باید در نظر داشت که طرح های‬ ‫صنع��ت نفت با توجه به حجم باالی عملیات اجرایی‪،‬‬ ‫نیاز ب��ه برنامه ریزی های دقیق و علم��ی دارد‪ .‬از این‬ ‫رو ضع��ف مدیریت پروژه های صنعت نفت کش��ور در‬ ‫سال های گذش��ته نمود بیشتری پیدا کرد‪ .‬به طوری‬ ‫که درحال حاضر کمتر پ��روژه ای را می توان یافت که‬ ‫بر اساس زمان بندی پیش برود‪ .‬بنابراین تقویت توان‬ ‫مدیری��ت پروژه‪ ،‬امری ضروری اس��ت ک��ه از طریق‬ ‫مش��ارکت با ش��رکت های خارجی و توج��ه ویژه به‬ ‫موضوع انتقال در قرارداد همکاری مش��ترک می توان‬ ‫بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به‬ ‫سطح مطلوب رس��اند‪ .‬این در حالی است که رویکرد‬ ‫حاکمیتی ک��ه درحال حاضر در بخش مدیریت پروژه‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬حول محور هزین��ه و زمان بندی‬ ‫اس��ت و پروژه ها بر اس��اس ای��ن دو معی��ار ارزیابی‬ ‫می ش��وند‪ .‬در حالی ک��ه پروژه ه��ا می توانند فرصتی‬ ‫برای جذب فناوری ها از ش��ریک خارجی باش��ند که‬ ‫با رویکرد های موجود هماهنگ شده و موجب توسعه‬ ‫فناوری و کاهش هزینه های کش��ور شود‪ .‬تحریم های‬ ‫اقتصادی که در س��ال های گذش��ته بر کشور تحمیل‬ ‫شده اس��ت را می توان به عنوان یکی از موانع انتقال‬ ‫فن��اوری به ش��مار اورد ک��ه عمده تری��ن دلیل ان‪،‬‬ ‫تحریم های اقتصادی سال های گذشته کشور است که‬ ‫موجب توس��عه نیافتن فناوری کش��ور شده است‪ .‬در‬ ‫بع��د تجهیزات نیز وجود تحریم های اقتصادی‪ ،‬امکان‬ ‫قرار گرفتن کش��ور را در زنجی��ره تولید جهانی و در‬ ‫نتیجه رس��یدن به توس��عه پایدار دچار مشکل کرده‬ ‫و نب��ود دیدگاه جهانی و جهت گی��ری برای بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬س��طح کیفیت و فناوری تجهیزات داخلی را‬ ‫در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬منابع مالی بیشتر طرح های صنعت نفت‬ ‫در س��ال های اخیر از طریق فاینانس تامین ش��ده اما‬ ‫تجربه نش��ان داده که روش فاینانس‪ ،‬روش مناسبی‬ ‫ب��رای انتقال فن��اوری مورد نیاز نیس��ت‪ .‬تامین مالی‬ ‫پروژه ها از طرف کش��ورهای خارجی‪ ،‬قدرت چانه زنی‬ ‫کش��ور را در فاز عقد قرار داد و اعم��ال مالحظات به‬ ‫منظ��ور انتقال فن��اوری در ق��رارداد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قوانین بین المللی‪ ،‬در طرح ها و پروژه هایی‬ ‫که از طری��ق فاینانس پروژه تامین مالی می ش��وند‪،‬‬ ‫کش��ور گیرن��ده فاینانس موظف اس��ت ‪ ٨٥‬درصد از‬ ‫تجهیزات مورد نیاز خود را از کش��ور دهنده فاینانس‬ ‫خری��داری کن��د‪ .‬تجرب��ه نش��ان داده ک��ه در قالب‬ ‫قراردادهای «فاینانس»‪ ،‬ارائه دهنده فناوری که همان‬ ‫فایننس��ور اس��ت تمایل چندانی به ارائه فناوری های‬ ‫روز از خ��ود نش��ان نمی دهد و بحث بهینه س��ازی و‬ ‫افزای��ش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه روش های دیگ��ر س��رمایه گذاری‪ ،‬ضمن برطرف‬ ‫کردن بخش��ی از مش��کل هزینه ط��رح‪ ،‬می تواند به‬ ‫عنوان ابزار مناس��ب انتقال فناوری به شمار رود‪ ،‬زیرا‬ ‫صاحب فناوری به خاطر ش��راکت در س��ود ناشی از‬ ‫بهره ب��رداری طرح‪ ،‬تالش فراوان��ی به منظور طراحی‬ ‫بهینه کرده و سعی می کند با ارائه فناوری های نوین‪،‬‬ ‫رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف‬ ‫زمانی نس��بت به روزامد کردن فناوری اقدام کند که‬ ‫در فرایند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری‬ ‫از طرح فرصت بس��یار خوبی برای کسب فناوری های‬ ‫روز دنیا به وجود می ای��د و اموزش نیروهای داخلی‬ ‫به وسیله کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت های‬ ‫انسانی در کشور می شود‪ .‬از این رو به نظر می رسد که‬ ‫انجام سرمایه گذاری ها در قالب فاینانس های خارجی‪،‬‬ ‫الزاما نخواهد توانست به توسعه پایدار در صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی بینجامد‪ .‬زیرا توسعه پایدار نیازمند‬ ‫رشد بعد کیفی در کنار رشد کمی است و رشد کیفی‬ ‫ه��م ابزارهای خ��اص خود را می طلبد‪ .‬ب��ه هر حال‪،‬‬ ‫برخی معتقدند که س��رمایه زودتر از «جان ادمی» از‬ ‫معرک��ه می گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته‬ ‫و س��رمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از‬ ‫اینکه به فکر نجات جان خود باش��ند‪ ،‬ابتدا س��رمایه‬ ‫را از خطر نجات می دهن��د تا امنیت را برای خود در‬ ‫جایی دیگر تامی��ن کنند! به همین دلیل باید به این‬ ‫نکته توجه شود که سرمایه گذاری خارجی برای ورود‬ ‫به عرصه اقتصادی ایران با موانعی روبه روست که باید‬ ‫از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تاثیر تزریق سرمایه ‪۸۵‬میلیارد دالری به صنعت پتروشیمی را بررسی می کند‬ ‫صنعتی که روز به روز فربه تر می شود‬ ‫عرفانه تاجیک�ی‪ -‬گروه انرژی‪ :‬س��ود ده بودن صنعت‬ ‫پتروش��یمی در حالی که این صنعت نی��از به مواد اولیه‬ ‫چندانی ندارد‪ ،‬بر همگان اش��کار است‪ .‬البته این صنعت‬ ‫نیز همانند سایر صنایع با مشکالتی همچون نبود سرمایه‬ ‫کافی‪ ،‬بدقول��ی پیمانکاران‪ ،‬قدیمی ب��ودن فناوری های‬ ‫موج��ود و‪ ...‬دس��ت و پنجه نرم می کند‪ .‬با بررس��ی ها و‬ ‫پرس وجو هایی که از بخش های دولتی و خصوصی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬می توان نتیجه گرفت که مهم ترین و بنیادی ترین‬ ‫مقوله که روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور را با وقفه‬ ‫رو به رو کرده است‪ ،‬نبود سرمایه کافی است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که موید حس��ینی صدر‪ ،‬رییس‬ ‫کمیت��ه پتروش��یمی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در گفت وگویی با خبرگزاری‬ ‫ش��انا گف��ت‪ :‬حدود ‪٨٥‬میلی��ارد دالر ط��رح در حوزه‬ ‫پتروشیمی برای سرمایه گذاری اماده و بستر ان فراهم ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ضمن اعالم رضایت از روند فعالیت‬ ‫واحدهای پتروش��یمی در ‪۲‬سال گذشته افزود‪ :‬امسال‬ ‫ح��دود ‪٥‬میلی��ارد دالر از صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫ارائه تس��هیالت تصویب ش��ده و افزون بر ان مقداری‬ ‫هم به ش��کل فاینانس انجا م ش��ده که نشان می دهد‬ ‫اقدامات خوبی انجا م ش��ده اس��ت‪ .‬الزم به تاکید است‬ ‫که مش��خص شدن سرنوشت مذاکرات هسته ای‪ ،‬حاال‬ ‫چه مثبت باش��د یا غیراز ان‪ ،‬سرمایه گذاران را از ابهام‬ ‫خ��ارج می کند و یک موج س��رمایه گذاری پش��ت ان‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رییس کمیته پتروش��یمی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اع�لام اینکه درحال حاضر قوانین مناس��بی به منظور‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران تدوین شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزارت نف��ت در نظ��ر دارد تضمین س��رمایه گذاری های‬ ‫خارج��ی و بازگش��ت س��رمایه در پتروش��یمی را خود‬ ‫انجام دهد و این خالف اصل‪ ٤٤‬قانون اساس��ی نیس��ت‬ ‫زی��را دولت می خواه��د س��رمایه گذاری را تضمین کند‪،‬‬ ‫بنابراین حتی اگر مذاکرات هس��ته ای به نتیجه نرس��د‬ ‫باز هم س��رمایه گذاری انجام خواهد شد اما سناریوهای‬ ‫س��رمایه گذاری تفاوت می کند و احتمال دارد طرف های‬ ‫قرارداد متفاوت شوند‪.‬‬ ‫رض��ا محتش��می پور‪ ،‬ریی��س دفت��ر توس��عه صنایع‬ ‫پایین دس��تی شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه برای‬ ‫جذب س��رمایه مورد نیاز و البته افزایش حجم س��رمایه‬ ‫موجود در صنعت پتروش��یمی گام نخس��ت ایجاد نهاد‬ ‫رگوالتوری پیش از خصوصی س��ازی اس��ت در گفت وگو‬ ‫گفت‪ :‬در گام دوم‪ ،‬فضای قانونی ش��رکت های‬ ‫ب��ا‬ ‫مشمول خصوصی سازی باید تغییر کند و قوانین تجاری‬ ‫بر انها حاکم ش��ود در حالی که مالکیت در اختیار دولت‬ ‫باق��ی می ماند‪ .‬به م��وازات ان دالیل حض��ور نیافتن یا‬ ‫رش��د نکردن بخش خصوصی در هر صنعت شناسایی و‬ ‫اسیب شناسی و مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫رییس دفتر توس��عه صنایع پایین دس��تی شرکت ملی‬ ‫پتروشیمی گام بعدی را تعیین اولویت های سیاستگذاری‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬دولت در مکانیزم بازار دخالت کرده‬ ‫و رانت های کنترل ش��د ه و موقتی را به وجود می اورد در‬ ‫حال��ی که در نظام رگوالتوری باید به گونه ای مقررات را‬ ‫تنظیم کنیم تا به سیاس��ت مورد نظر برسیم‪ .‬در برخی‬ ‫موارد سیاس��ت کارساز‪ ،‬اعمال تشویق و در برخی موارد‬ ‫دیگر دریافت مالیات‪ ،‬عوارض و‪ ...‬است و گام نهایی برای‬ ‫جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی‪ ،‬واگذاری یا توسعه‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین نکته در جذب س��رمایه داخلی یا‬ ‫خارجی‪ ،‬موضوع هزینه و فرصت س��رمایه گذاری اس��ت‪.‬‬ ‫باید منابع محدود خود را براساس اولویت های راهبردی‬ ‫تخصی��ص دهیم‪ .‬همچنین منابع س��ازمانی را به نحوی‬ ‫تقسیم کنیم که با استراتژی های سازمان متناسب باشد‪.‬‬ ‫اس��تراتژی صنعت پتروشیمی توس��عه در زنجیره است‪،‬‬ ‫اما این منابع محدود در توس��عه بخش باالدس��ت توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اعالم اینکه یکی از نیازهای الیه‬ ‫میانی پتروشیمی ‪ -‬صنایع پتروشیمی کوچک‪ -‬قرارداد‬ ‫بلندمدت خوراک از صنایع باالدس��تی اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬وقتی ق��رارداد بلندمدت خوراک وجود نداش��ته‬ ‫باش��د امکان س��رمایه گذاری وجود ندارد ک��ه یکی از‬ ‫عواملی که توس��عه زنجیره پایین دس��تی پتروشیمی را‬ ‫به مخاطره انداخته همین مسئله است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تمامی برنامه های توس��عه ای صنعت پتروشیمی تولید‬ ‫اوره‪ ،‬امونیاک‪ ،‬متانول و به میزان کمتر اولفین اس��ت‪.‬‬ ‫چراکه اگر خوراک مورد نیاز بخش پایین دس��تی تولید‬ ‫نشود‪ ،‬الیه بعدی امکان فعالیت ندارد و هیچ یک از این‬ ‫واحدها حاضر به تعهد بلندم��دت تامین خوراک برای‬ ‫صنایع پایین دس��ت نیس��تند که این امر به معنی نبود‬ ‫رگوالتوری و زیرس��اخت و قوانین و مقررات الزم برای‬ ‫توسعه صنعت است‪.‬‬ ‫در همین زمینه گفت وگویی ب��ا احمد مهدوی ابهری‪،‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروش��یمی داشتیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه پیش از هرگونه اقدامی در جذب‬ ‫س��رمایه داخلی ی��ا خارجی باید مق��ررات باثباتی را در‬ ‫زمینه نوع مش��ارکت‪ ،‬نرخ خ��وراک و حجم و نوع تولید‬ ‫فراورده ه��ای پتروش��یمی واحده��ای باالدس��تی برای‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫واحده��ای پایین دس��تی تدوین کنی��م به‬ ‫مجموعه چنین قوانینی را می توان در بس��ته ای با عنوان‬ ‫عملیاتی کردن اصل رگوالتوری در صنعت پتروش��یمی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬به جرات می توان گفت که س��اختار نظام یافته‬ ‫در صنعت پتروشیمی بیش از جذب سرمایه می تواند به‬ ‫توسعه این صنعت یاری رساند‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره‬ ‫به اینکه ش��رایط کنون��ی بازار محصوالت پتروش��یمی‬ ‫با وجود کاهش قیمت نفت‪ ،‬مطلوب و مناس��ب اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا وجودی که کاهش قیم��ت نفت و گاز‬ ‫تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی‬ ‫دارد‪ ،‬اما همچنان برای محصوالت پتروش��یمی تقاضای‬ ‫مناسبی وجود داش��ته و در صادرات غیرنفتی همچنان‬ ‫صنعت پتروشیمی حرف نخست را می زند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینکه حج��م تولید س��االنه محصوالت‬ ‫پتروشیمی ‪۲۴‬میلیارد دالر است‪ ،‬افزود‪ :‬خوراک مناسبی‬ ‫برای واحدهای پتروش��یمی در کشور وجود داشته و به‬ ‫این لحاظ دارای مزیت نس��بی در برابر س��ایر کش��ورها‬ ‫هس��تیم چراکه کش��ورهای دارای این صنع��ت به طور‬ ‫معم��ول س��وخت خ��ود را از طریق نفت ی��ا گاز تامین‬ ‫می کنن��د که ایران خوش��بختانه هر دو نوع س��وخت را‬ ‫داراس��ت‪ .‬به ج��رات می ت��وان گفت با وج��ود تقاضای‬ ‫مطلوب��ی که ب��رای محصوالت پتروش��یمی وجود دارد‪،‬‬ ‫هرچه سرمایه بیشتری به این بازار تزریق کنیم‪ ،‬بی شک‬ ‫سوداوری کالن تری نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ابهری تاکید کرد‪ :‬عقل حکم می کند که چنین صنعت‬ ‫سوداوری را هرچه بیشتر توسعه دهیم؛ توسعه این صنعت‬ ‫وابس��ته به توسعه بازار کس��ب وکار ان و شفافیت قیمت‬ ‫خ��وراک برای یک دوره زمانی متمادی و طوالنی اس��ت‪.‬‬ ‫مجل��س در قان��ون تنظیم مقررات مالی��ات دولت‪ ،‬قانون‬ ‫مناسبی را برای شفافیت روند صادرات‪ ،‬واردات و مصرف‬ ‫گاز کش��ور وضع ک��رد‪ .‬به این ترتیب براس��اس وزن گاز‪،‬‬ ‫قیمت محاسبه و پرداخت می شود؛ هرچه میزان صادرات‬ ‫واحدهای پتروشیمی افزایش یابد‪ ،‬قیمت خوراک مصرفی‬ ‫انها نی��ز افزایش خواه��د یافت‪ .‬بنابراین ن��رخ گازی که‬ ‫به عنوان خوراک پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫براس��اس قیمت صادراتی گاز اس��ت چراک��ه محصوالت‬ ‫تولیدی پتروشیمی ها نیز براساس نرخ بین المللی محاسبه‬ ‫می شود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫به عنوان صنعت پیش��رو در کشور می تواند نقش پررنگی‬ ‫در اس��تقالل اقتصاد و بودجه ای��ران از درامدهای نفتی‬ ‫داش��ته باش��د؛ به این ترتی��ب هرگونه س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬س��رمایه گذاری برای ایندگان و رش��د‬ ‫و توس��عه پایدار محس��وب می ش��ود که البته با امضای‬ ‫توافقنامه «لوزان» و لغو تحریم ها به نظر می رس��د حجم‬ ‫سرمایه گذاری خارجی به طور قابل توجهی افزایش یابد‪.‬‬ ‫امضای توافقنامه اولیه با ‪ 4‬شرکت ایرانی‬ ‫برای صادرات برق‬ ‫ش�انا‪ :‬علیرضا کاملی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز ایران از مذاکره و‬ ‫امضای توافقنامه اولیه با ‪ 4‬ش��رکت ایرانی برای تبدیل گاز به برق و صادرات‬ ‫ان خبر داد‪ .‬وی با یاداوری اینکه نخستین قرارداد صادرات برق دی ماه سال‬ ‫گذش��ته با یک ش��رکت از بخش خصوصی ایرانی امضا شد به تداوم مذاکره‬ ‫با ش��رکت های ایرانی و خارجی برای صادرات برق اش��اره کرد و افزود‪ :‬بعد از‬ ‫امضای نخستین قرارداد در سال گذشته‪ ،‬هم اکنون توافقنامه اولیه با ‪ 4‬شرکت‬ ‫ایرانی برای تبدیل گاز به برق امضا ش��ده اس��ت‪ .‬این مقام مسئول همچنین‬ ‫به امضای چند توافقنامه اولیه با ش��رکت های ترکیه ای در سال گذشته اشاره‬ ‫کرد و با بیان اینکه شرکت های ایرانی هم اکنون در حال جانمایی برای احداث‬ ‫نیروگاه هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 2‬موضوع مهم برای این شرکت ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نخس��ت محل احداث نیروگاه و دوم بازار فروش برق تولید شده؛‬ ‫این شرکت ها ‪6‬ماه برای مطالعات فرصت دارند که در حال انجام ان هستند‪.‬‬ ‫به گفته کاملی‪ ،‬این شرکت ها‪ ،‬بازار افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه و امارات‬ ‫را تحت مطالعه دارند‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران دالیل اصلی‬ ‫ص��ادرات برق از س��وی وزارت نفت را‪ ،‬تنوع بخش��ی به ص��ادرات گاز عنوان‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬یکی از راه های تنوع بخش��ی به ص��ادرات گاز‪ ،‬تبدیل ان به‬ ‫برق اس��ت که وزارت نفت در این زمینه وارد ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره سهم‬ ‫سرمایه گذار از قیمت صادراتی برق گفت‪ :‬سهم سرمایه گذار متناسب با قیمت‬ ‫ف��روش برق در هر ب��ازار هدف‪ ،‬عبارت از هزینه تبدی��ل انرژی و هزینه های‬ ‫انتقال و بازاریابی به عالوه سود متعارف است و مابه التفاوت این مبلغ با قیمت‬ ‫صادراتی برق در هر مورد‪ ،‬سهم طرف دیگر مشارکت یعنی شرکت ملی نفت‬ ‫ایران و ش��رکت ملی صادرات گاز ایران خواهد بود‪ .‬کاملی با اش��اره به اینکه‬ ‫بخش خصوصی نقطه یابی ساخت نیروگاه را انجام می دهد و شرکت ملی گاز‪،‬‬ ‫گازرس��انی به ان را تامین می کند‪ ،‬افزود‪ :‬راندمان نیروگاه هایی که به وس��یله‬ ‫بخش خصوصی س��اخته می ش��ود‪ ،‬باید باال باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬هم اکنون‬ ‫راندم��ان نیروگاه های خارج از کش��ور بیش از ‪٥٠‬درصد اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در ایران‪ ،‬این رقم حدود ‪٣٧‬درصد است‪ .‬پس راندمان نیروگاه های‬ ‫تازه باید همانند خارج از کش��ور باش��د تا بتوانند با دیگر عرضه کنندگان برق‬ ‫در ان کشورها رقابت کنند‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫‪93/11/AA‬‬ ‫شماره (‬ ‫)مناقصه‬ ‫(‪)2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد دو دستگاه پمپ افقی را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران از تامین کنندگان‬ ‫واجد شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید دو دستگاه پمپ افقی که شرح کامل و مشخصات فنی ان در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نام و نش�انی مناقصه گزار‪( :‬ش��رکت پایانه های نفتی ایران) به نش��انی تهران‪ -‬میدان ارژانتین‪ -‬ابتدای خیابان بیهقی‪ -‬روبروی بانک سامان‪ -‬پالک ‪ -28‬ساختمان‬ ‫ش��ماره‪ 11‬ش��رکت ملی نفت ایران‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر هماهنگی ش��رکت پایانه های نفتی ایران‪ -‬اداره خرید و خدمات کاال تلفن ‪ 88534527-30‬داخلی ‪ 21428‬و نمابر‬ ‫‪88534824‬‬ ‫‪ -3‬معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫‪ -1‬توان مالی‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -2‬ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -3‬تضمین کیفیت خدمات و محصوالت‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ -4‬استانداردهای تولید‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -5‬داشتن تجربه و دانش مورد نظر‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -6‬حسن سابقه‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ها و مدارک ارزشیابی‬ ‫‪ -4-1‬مناقصه گران می توانند با مراجعه به س��ایت ‪ www.iotco.ir‬فرم های ارزش��یابی را دریافت و پس از تکمیل به صورت لوح فش��رده (‪ )CD‬همراه با ارائه معرفی نامه‬ ‫جهت بررسی به نشانی مناقصه گزار در بند «ب» ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬مناقصه گران می توانند پس از انتشار نوبت دوم اگهی حداکثر به مدت ‪ 14‬روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬پس از بررسی فرم های ارزشیابی و مدارک دریافتی‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (‪ )CD‬ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران‬ ‫‪ -5-1‬داشتن تجربه‪ ،‬سابقه کار مفید‪ ،‬داشتن تجهیزات‪ ،‬امکانات‪ ،‬تخصص الزم‪ ،‬توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه‬ ‫‪ -5-2‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪( 15.000.000‬پانزده میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ‪%10‬‬ ‫نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یک سال خورشیدی‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬مدیریتی‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه‬ ‫‪ -5-5‬ارائه شناسه ملی حسب ماده ‪ 16‬ایین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی‬ ‫‪ -5-6‬ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز‬ ‫‪ -5-7‬تکمیل فرم پرسشنامه ارزیابی صالحیت (خوداظهاری) در سامانه تامین کاالی وزارت نفت به ادرس ‪ http://ep.mop.ir‬و ارائه کد پنج رقمی شناسه ثبت نام در‬ ‫سامانه مذکور‬ ‫مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایت های ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ www.nioc-iotc.com‬و ‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫گوناگون‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‬ ‫‪31‬‬ ‫مصوبه ای برخالف سیاست های اقتصادی دولت‬ ‫‪ :‬ب��ه اس��تناد بن��د ‪ 3‬تصویب نامه‬ ‫ش��ورای عالی کار‪ ،‬مق��رر ش��ده ب��ود مبلغ‬ ‫یک میلی��ون و یکصدهزار ریال به هر کارگر‪،‬‬ ‫اعم از دائم و موقت‪ ،‬خارج از مزد و حقوق با‬ ‫عنوان «کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار»‬ ‫به عن��وان مزای��ای رفاهی و انگی��زه ای از‬ ‫سوی کارفرمایان پرداخت شود‪ .‬در اخرین‬ ‫ت س��ال جاری‪ ،‬سازمان‬ ‫روزهای اردیبهش�� ‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی‪ ،‬دس��توری اداری صادر‬ ‫کرده است که به استناد این بند از تصویب‬ ‫نامه شورای عالی کار این کمک ها مشمول‬ ‫دریافت حق بیمه دانسته شده و کارفرمایان‬ ‫مکلف ش��ده اند در صورت فهرس��ت و مزد‬ ‫ماهانه خود این رقم را در س��تون مشمول‬ ‫کسر حق بیمه بگنجانند‪ .‬با مکانیسمی که‬ ‫سازمان تامین اجتماعی طراحی کرده است‬ ‫کارفرمایان بر س��ر دوراهی ق��رار گرفته اند‬ ‫ک��ه یا باید به طریق این بخش��نامه صورت‬ ‫فهرس��ت و مزد خود را تنظی��م کنند و به‬ ‫ش��عب تامی��ن اجتماعی تحوی��ل دهند یا‬ ‫برخالف تم��ام مقررات حاکم بر س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی از دریافت فهرس��ت و حق‬ ‫بیم��ه انها خ��ودداری می ش��ود و در عمل‬ ‫کارفرمای��ان ب��ا جریمه مواجه می ش��وند‪.‬‬ ‫به عقی��ده گروهی از کارشناس��ان به لحاظ‬ ‫اهمی��ت‪ ،‬این موضوع می توان��د به مباحث‬ ‫مناقش��ه برانگیز بین صاحبنظران حوزه کار‬ ‫و تامین اجتماعی بدل شود ‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بیش��تر کارگاه های تولیدی و بزرگ‪ ،‬بنا بر‬ ‫گزارش مس��ئوالن وزارتخان��ه تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی دچار بحران هس��تند و فشار‬ ‫چنین بار مال��ی ای می تواند موجب تعمیق‬ ‫و تش��دید بحران فعالیت کارگاه ها شود که‬ ‫مغایر با سیاست های دولت تدبیر و امید در‬ ‫برنامه ریزی به منظور خروج از بحران صنایع‬ ‫و مجموع اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با محس��ن ایزدخواه‪،‬‬ ‫مع��اون پیش��ین حقوق��ی و ام��ور مجلس‬ ‫سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه‬ ‫روابط کار و تامین اجتماعی‪ ،‬این مسئله را‬ ‫مورد واکاوی قرار داده اس��ت که در ادامه‪،‬‬ ‫متن این مصاحبه از نظرتان خواهد گذشت‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که روزنامه گسترش‬ ‫برای اعالم نظر و دیدگاه های س��ایر‬ ‫کارشناس��ان این حوزه و مسئوالن محترم‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماعی اع�لام امادگی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €س�ال گذش�ته‪ ،‬س�ازمان تامی�ن‬ ‫اجتماعی پ�س از مخالفت کارفرمایان‬ ‫و وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت با‬ ‫دریاف�ت ح�ق بیم�ه از کم�ک هزینه‬ ‫اقلام مصرف�ی خانوار موض�وع بند ‪3‬‬ ‫تبصره م�اده ‪ 36‬قان�ون کار جمهوری‬ ‫اسلامی ای�ران را لغو ول�ی‪ ،‬دوباره در‬ ‫س�ال جاری از اواخ�ر اردیبهش�ت ماه‬ ‫در بخش�نامه ای مبل�غ ی�ک میلی�ون‬ ‫و یکصده�زار ری�ال مزای�ای رفاهی و‬ ‫انگیزه ای برای س�ال جاری را مشمول‬ ‫حق بیم�ه قرارداد‪ .‬این اقدام را چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫ای��ن اق��دام ش��تابزده س��ازمان تامی��ن‬ ‫اجتماعی از دو جنب��ه غیرقانونی و مخالف‬ ‫برنامه های توس��عه ای کشور و سیاست های‬ ‫دولت تدبیر و امید و از همه مهم تر مخالف‬ ‫ب��ا تالش ه��ای عموم��ی کش��ور در تحقق‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت‪ .‬مجموع��ه مفاد‬ ‫توصیه نامه ه��ا و مقاوله نامه ه��ای س��ازمان‬ ‫بین الملل��ی کار به وی��ژه مقاوله نام��ه ‪102‬‬ ‫این س��ازمان‪ ،‬تعیین نرخ حق بیمه و سطح‬ ‫ش��مول حقوق و مزایای مشمول حق بیمه‬ ‫را متناسب با سطح توس��عه یافتگی و توان‬ ‫اقتصادی هر کش��ور و کارگاه های فعال در‬ ‫قانون کار جمهوری اسالمی ایران ‪ -‬تاریخ تصویب‪1369/8/29 :‬‬ ‫ماده ‪ -36‬مزد ثابت‪ ،‬عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -1‬در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل‪ ،‬مزایایی‬ ‫اس��ت که بر حس��ب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد‪ .‬از قبیل مزایای سختی کار‪،‬‬ ‫مزایای سرپرستی‪ ،‬فوق العاده شغل و غیره‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -2‬در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درامده است مزد گروه و پایه‪ ،‬مزد مبنا را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -3‬مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مس��کن‪ ،‬خواربار و کمک عائله مندی‪ ،‬پاداش افزایش تولید و س��ود ساالنه‬ ‫جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫ان کش��ور می داند بنابراین در هر کشوری‬ ‫که نرخ حق بیمه و س��طح شمول از توان و‬ ‫طاقت کارگاه ها باالتر رود با تمام اهمیت و‬ ‫جایگاه��ی که تامین اجتماعی به عنوان ابزار‬ ‫و وسیله ای برای توسعه و عدالت اجتماعی‬ ‫می تواند داشته باشد به یک اقدام بازدارنده‬ ‫و ضد خود تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در قانون تامین اجتماعی‬ ‫تعیین نرخ حق بیم��ه به قوه مقننه واگذار‬ ‫شده و تعیین حداقل دستمزد نیز در قالب‬ ‫س��ه جانبه گرایی و ب��ا عنوان ش��ورای عالی‬ ‫کار تعریف ش��ده اس��ت و پس از پیروزی‬ ‫شکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اگاهانه بخش بزرگی از‬ ‫صنوف و فعالیت ها را مشمول تخفیف حق‬ ‫بیمه سهم کارفرما دانست و بر اساس چنین‬ ‫رویکردی در سال های گذشته نیز به منظور‬ ‫حمایت از نیروی کار و اشتغال‪ ،‬دولت حق‬ ‫بیمه سهم کارفرمایانی را حتی برای افرادی‬ ‫که فاق��د کارفرما هس��تند خ��ود پذیرفته‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر در حال حاضر به علت‬ ‫این بخشنامه رقمی‬ ‫افزون بر ‪3‬هزار و ‪600‬‬ ‫میلیارد ریال را عالوه‬ ‫بر تعهدات جاری دولت‬ ‫دوباره بر خالف تمام‬ ‫قوانین و مقررات حاکم‬ ‫بر کشور از جمله ماده‬ ‫‪ 29‬قانون برنامه پنجم‬ ‫توسعه و قانون بودجه‬ ‫به بودجه سال ‪ 94‬دولت‬ ‫تحمیل خواهد کرد‬ ‫سیاس��ت های غلط اقتصادی در گذشته و‬ ‫اثار بی رحمانه تحریم های اقتصادی‪ ،‬ایران‬ ‫ب��ه لحاظ تورم باال‪ ،‬نرخ پایین اش��تغال و‪...‬‬ ‫در ی��ک وضعیت رکود تورم��ی قرار گرفته‬ ‫اس��ت که دولت تدبیر و امی��د تمام تالش‬ ‫خ��ود را ب��رای برون رف��ت از بحران ه��ا به‬ ‫کار گرفت��ه اس��ت و در این میان س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی به عنوان مقام اش��تغال‪،‬‬ ‫تسهیل کننده رس��یدن به اهداف توسعه و‬ ‫دول��ت می تواند نقش اساس��ی ایفا کند که‬ ‫کارکردهای درست ان‪ ،‬یار دولت و تولید در‬ ‫راه برون رفت از این بحران باشد و بر عکس‬ ‫تحمیل بار مضاع��ف بر دوش کارفرمایان و‬ ‫کارافرینان می تواند تعمیق کننده وضعیت‬ ‫رکود تورمی موجود به س��هم خود و ناکام‬ ‫گذاش��تن برنامه های اقتصادی دولت تدبیر‬ ‫و امید باش��د که در نهایت از طریق کاهش‬ ‫اشتغال و افزایش بیکاری به تعادل منابع و‬ ‫مصارف سازمان تامین اجتماعی اسیب های‬ ‫جدی وارد خواهدکرد‪.‬‬ ‫€ €ایا محاس�باتی در زمین�ه بار مالی‬ ‫ناشی از این تصمیم که دوباره بر دوش‬ ‫کارفرمایان قرار می گیرد‪ ،‬انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫بخش��نامه س��ازمان تامین اجتماعی در‬ ‫مجم��وع س��االنه براب��ر محاس��بات انجام‬ ‫ش��ده افزون ب��ر ‪27‬هزار میلی��ارد ریال بار‬ ‫مالی مضاعف ب��ه کارفرمایان و کارافرینان‬ ‫عالوه بر حق بیمه های معمول شده تحمیل‬ ‫می کن��د ک��ه از طاقت و ت��وان کارفرمایان‬ ‫خارج است که در نتیجه منجر به پرداخت‬ ‫نشدن لیست حق بیمه خواهد شد که این‬ ‫رفتارها و فشار های بار مالی مضاعف موجب‬ ‫کاهش بیش��تر درامدهای س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی ش��ده و موجب انباش��ت بدهی‬ ‫کارفرمای��ان به س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنا بر اظه��ار معاونت فنی درامد‬ ‫س��ازمان‪ ،‬بدهی کارفرمایان بابت حق بیمه‬ ‫و به طور احتمال��ی جرایم افزون بر ‪92‬هزار‬ ‫میلیارد ریال براورد می شود که دریافت این‬ ‫حجم حق بیمه معوق چالش بزرگی را بین‬ ‫سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان ایجاد‬ ‫کرده و درنتیجه فضای کسب وکار را تیره تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما تحمیل این بار اضافی‬ ‫مغایر با سیاس�ت های دولت و مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی در حمایت از تولید‬ ‫و کم�ک به بنیه اقتص�ادی بنگاه ها در‬ ‫قالب قان�ون هدفمند ک�ردن یارانه ها‬ ‫نیست؟‬ ‫دول��ت در چارچوب قانون هدفمندکردن‬ ‫یارانه ه��ا و در حمای��ت از کارگاه ها و تولید‬ ‫براس��اس قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها‬ ‫مق��رر کرده مبلغی بیش از ‪54‬هزار میلیارد‬ ‫ریال به بخش تولید کمک کند اما به علت‬ ‫تنگناهای اقتصادی به ویژه در سال جاری با‬ ‫توجه به کاهش قیمت نفت تاکنون س��هم‬ ‫تولی��د را پرداخت کرده اس��ت و بس��یاری‬ ‫معتقدند س��هم تولی��د از یارانه های نقدی‬ ‫هرگز پرداخت نخواهد ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هزینه چنین بخشنامه ای تحقق‬ ‫پی��دا خواهد کرد و این ب��ار اضافی بیش از‬ ‫‪50‬درصد مبلغی اس��ت که دولت قرار است‬ ‫به تولید کمک کند و این بدان معنی است‬ ‫که مش��کل نقدینگ��ی و مال��ی بنگاه های‬ ‫اقتصادی چند برابر خواهد شد‪ .‬این عوامل‬ ‫و مصوب��ات به نوع��ی ناخواس��ته مقابله با‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دولت در برون رفت‬ ‫از وضعی��ت رکود تورم��ی در اقتصاد ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایا این بخش�نامه بار مالی دیگری‬ ‫هم به دولت تحمیل می کند؟‬ ‫این بخش��نامه رقم��ی افزون ب��ر ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬میلی��ارد ریال را ع�لاوه بر تعهدات‬ ‫جاری دولت دوباره ب��ر خالف تمام قوانین‬ ‫و مقررات حاکم بر کشور از جمله ماده ‪29‬‬ ‫قانون برنامه پنجم توس��عه و قانون بودجه‬ ‫به بودجه س��ال ‪ 94‬دول��ت تحمیل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از س��وی دیگر ب��ا توجه به تالش های‬ ‫دولت در چارچ��وب قانون رفع موانع تولید‬ ‫و همچنی��ن فراهم ش��دن بهب��ود فض��ای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬این بخشنامه و بار مالی ناشی‬ ‫از ان‪ ،‬این دس��ت از قوانین و سیاست ها را‬ ‫بی خاصی��ت و ابتر خواهد ک��رد و کمترین‬ ‫نتیج��ه ان مختل ش��دن فراگی��ری نظام‬ ‫تامی��ن اجتماعی خواهد بود ک��ه به اظهار‬ ‫وزیر تع��اون‪،‬کار ورفاه اجتماع��ی در حال‬ ‫حاض��ر بی��ش از ‪6‬میلیون نف��ر در اقتصاد‬ ‫غیررس��می فعالیت دارند که زیر پوش��ش‬ ‫هیچگونه حمایت های اجتماعی قرار ندارند‪.‬‬ ‫€ €ازمنظر قانون کار و تامین اجتماعی‬ ‫ای�ن بخش�نامه را چگون�ه ارزیاب�ی‬ ‫می کنید؟‬ ‫از منظ��ر قان��ون کار و تامی��ن اجتماعی‬ ‫و روح کل��ی مصوبه ش��ورای عالی کار و در‬ ‫چارچ��وب وظای��ف قانونی این بخش��نامه‬ ‫دارای مغایرت های گوناگونی با مواد قوانین‬ ‫ذی ربط است‪ .‬در بررسی مواد قانون تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬قانون گذار اگاهانه فقط از عنوان‬ ‫مزد و حقوق اس��تفاده ک��رده که درصدر و‬ ‫تبصره ماده ‪28‬قانون تامین اجتماعی میزان‬ ‫حق بیمه را به نس��بت مزد یا حقوق تعیین‬ ‫کرده است یا اساسی ترین ماده قانون تامین‬ ‫اجتماعی یعنی ماده ‪ 111‬به صراحت اعالم‬ ‫می دارد میزان مستمری از کارافتادگی کلی‬ ‫و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری‬ ‫بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد‬ ‫کارگر عادی کمتر باش��د که ب��ه ماده ‪41‬‬ ‫قانون کار ارجاع داده شده است و براساس‬ ‫ای��ن م��اده‪ ،‬ش��ورای عالی کار همه س��اله‬ ‫موظف است میزان حداقل مزد کارگران را‬ ‫برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف‬ ‫با ‪ 2‬ویژگی تعیی��ن کند که عبارتند از‪1 :‬ـ‬ ‫حداق��ل مزد کارگ��ران با توج��ه به درصد‬ ‫تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اعالم می ش��ود‪2 .‬ـ حداقل‬ ‫مزد بدون انکه مشخصات جسمی و روحی‬ ‫کارگران و ویژگی های کار متحول ش��ده را‬ ‫مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد‬ ‫ت��ا زندگی یک خانواده که تعداد متوس��ط‬ ‫ان از س��وی مراجع رس��می اعالم می شود‬ ‫را تامین نماید‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مالحظه می ش��ود ک��ه چگونه‬ ‫کلیدی ترین ماده قانون��ی تامین اجتماعی‬ ‫که نحوه پرداخت مستمری به بازنشستگان‬ ‫و مس��تمری بگیران اس��ت ب��ه حداقل مزد‬ ‫کارگران و مزد مبنای مصوب ش��ورای عالی‬ ‫کار ارجاع داده شده است‪.‬‬ ‫در ماده ‪36‬قان��ون کار‪ ،‬مزد ثابت تعریف‬ ‫شده و ان عبارت است از مجموع مزد شغل‬ ‫و مزایای ثابت پرداختی به تبع ش��غل این‬ ‫م��اده کلیدی‪ 3 .‬تبصره مه��م هم دارد که‬ ‫تبصره ‪ 3‬این ماده که موضوع بحث ماست‬ ‫و ان عبارت است از اشاره به مزایای رفاهی‬ ‫انگی��زه ای از قبی��ل کمک هزینه مس��کن‪،‬‬ ‫خواربار و کمک عائله مندی‪ ،‬پاداش افزایش‬ ‫تولید و سود ساالنه که قانونگذار انها را جزو‬ ‫مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر هدف ش��ورای عالی کار‬ ‫کمک ب��ه ضرورت باالب��ردن قدرت خرید‬ ‫کارگ��ران در قالب اق�لام مصرفی بوده که‬ ‫مبلغ ان را مش��خص کرده است و کارفرما‬ ‫می توان��د این اقالم را تهیه کند یا مبلغ ان‬ ‫را در اختی��ار کارگر ب��ه نمایندگی از خود‬ ‫قرار دهد و بر اس��اس همین درک درست‬ ‫بوده که از س��ال ‪( 1387‬نخستین مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی کار) ت��ا ‪ 1394/3/27‬چنین‬ ‫ادعایی برای دریافت حق بیمه از ان وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری از کارفرمای�ان معتقدند‬ ‫که این بخش�نامه حتی مصوبات هیات‬ ‫امن�ای س�ازمان را نیز نادی�ده گرفته‬ ‫است؛ ایا این مسئله درست است؟‬ ‫با وجود م��اده ‪ 35‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫ک��ه مق��رر ش��ده ب��رای بس��یاری از بیمه‬ ‫ش��دگانی که برای انها دستمزد مقطوع از‬ ‫سوی شورای عالی (هیات امنا) تعیین کند‪،‬‬ ‫پس از ابالغ این دستمزدهای مقطوع دوباره‬ ‫اعالم ش��ده بایستی عالوه دریافت دستمزد‬ ‫مقطوع‪ ،‬مبلغ یک میلیون و ‪100‬هزار ریال‬ ‫نیز منظور و از ان حق بیمه دریافت ش��ود‬ ‫که مغایر با مصوبات ش��ورای عالی یا هیات‬ ‫امنای سازمان است‪.‬‬ ‫با ادغ��ام وزارت رف��اه و تامین اجتماعی‬ ‫و تع��اون ب��ا وزارت کار و ام��ور اجتماعی‬ ‫مسئولیت های تجمیع ش��ده در وزارتخانه‬ ‫جدی��د‪ ،‬چندگان��ه‪ ،‬چند وجه��ی و گاهی‬ ‫متضاد ش��ده ک��ه هرگونه نگاه بخش��ی در‬ ‫این وزارتخانه می توان��د منافع مهم و ملی‬ ‫دیگری را به خاطر بین��دازد که نمونه بارز‬ ‫ان در بخشی نگری در قبال بخشنامه تامین‬ ‫اجتماعی اس��ت که می تواند در کوتاه مدت‬ ‫درام��د بیش��تری را ب��رای این س��ازمان‬ ‫تحصیل نماید‪ .‬اما بدون شک این فشارهای‬ ‫مالی موجب تیره شدن فضای کسب وکار و‬ ‫به دنبال ان گس��ترش رفتارهای غیرقانونی‬ ‫بی��ن کارفرمای��ان و کارگران خواهد ش��د‬ ‫ک��ه کمتری��ن اث��ر ان کاهش اش��تغال و‬ ‫ناپایدارش��دن مش��اغل فعل��ی اس��ت زیرا‬ ‫اش��تغال و حفظ سطح اشتغال از وظایف و‬ ‫مسئولیت های اصلی وزارتخانه متبوع است‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما راه حل برای برون رفت‬ ‫از این بحران چیست؟‬ ‫شایس��ته اس��ت پیش از انک��ه این اقدام‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی به یک نارضایتی‬ ‫از س��وی کارفرمای��ان و کارافرینان و حتی‬ ‫کارگران تبدیل ش��ود بخش��نامه یادش��ده‬ ‫لغو ش��ود یا با درخواست نمایندگان دولت‬ ‫به وی��ژه نماین��دگان‪ ،‬کارفرمای��ان جلس��ه‬ ‫فوق العاده ش��ورای عالی کار تشکیل دهند‬ ‫و عدم ش��مول دریافت حق بیمه از مزایای‬ ‫رفاه��ی و انگیزش��ی دوباره م��ورد تایید و‬ ‫تصویب قرار گیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کسر حق بیمه از بن کارگری‬ ‫قانونی یا غیرقانونی‬ ‫پ��س از انک��ه س��ازمان تامین اجتماع��ی اعالم کرد‬ ‫براس��اس نظر معاونت حقوقی نهاد ریاس��ت جمهوری‬ ‫قص��د دارد دریافت حق بیمه از مزای��ای بن کارگری را‬ ‫از س��ر بگیرد‪ ،‬یک��ی از معاونان وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬ب��ا مکاتباتی که وزارتخان��ه متبوعش با‬ ‫دیوان عدالت اداری انجام داده این مصوبه لغو می ش��ود‪.‬‬ ‫به تازگ��ی بیمه تامین اجتماعی ابالغیه ای را به ش��عب‬ ‫اس��تانی خود ابالغ کرده که طی ان‪ ،‬مصوبه تیرماه سال‬ ‫گذشته شورای عالی کار درباره دریافت نکردن حق بیمه‬ ‫از بن نقدی کارگران لغو و دریافت حق بیمه از این محل‬ ‫از سر گرفته ش��د‪ .‬در میانه خردادماه جاری رسانه های‬ ‫ایران از ابطال مصوبه ای خبر دادند که تابس��تان س��ال‬ ‫گذش��ته ش��ورای عالی کار ان را با ه��دف جلوگیری از‬ ‫کس��ر ش��دن حق بیمه از مزایای ب��ن کارگری تصویب‬ ‫کرده بود‪ .‬داس��تان کسر ش��دن حق بیمه از مزایای بن‬ ‫کارگری از زمانی اغاز ش��د که سازمان تامین اجتماعی‬ ‫نخس��تین بار به کارفرمایان بیمه پ��رداز اعالم کرد باید‬ ‫از ابت��دای س��ال‪ 93‬در محاس��به حق بیم��ه کارگران‬ ‫مزای��ای بن کارگری را نیز در نظ��ر بگیرند‪ .‬همان زمان‬ ‫این اقدام س��ازمان تامین اجتماع��ی برای کارفرمایانی‬ ‫ک��ه تاکنون به بهانه وضعیت نامناس��ب اقتصادی مانع‬ ‫افزایش دس��تمزدهای کارگران شد ه بودند چنان گران‬ ‫امد که برای توقف کس��ر ش��دن حق بیمه از مزایای بن‬ ‫کارگری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را واس��طه قرار‬ ‫دادن��د و در نهایت نام��ه ای که ای��ن وزارتخانه خطاب‬ ‫ب��ه وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نوش��ت باعث ش��د‬ ‫شورای عالی کار س��ازمان تامین اجتماعی را از تصمیم‬ ‫خود بازدارد‪ .‬اما حدود یک سال بعد‪ ،‬در پانزدهم خرداد‬ ‫‪ 94‬س��ازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که به پشتوانه‬ ‫استفس��اریه معاون��ت حقوقی نهاد ریاس��ت جمهوری‬ ‫تصمی��م دارد کار ناتمام گذش��ته را از س��ر بگیرد و این‬ ‫ب��ار کارفرمایان را ملزم کند تا از ابتدای س��ال ‪ 94‬بابت‬ ‫مزایای بن کارگری نیز حق بیمه بپردازند‪ .‬اما اکنون که‬ ‫کمتر از یک ماه از اعالم این مس��ئله می گذرد‪ ،‬ش��نیده‬ ‫می ش��ود که وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قصد دارد‬ ‫از طریق دیوان عدالت اداری جلوی کس��ر ش��دن حق‬ ‫بیم��ه از مزایای بن کارگ��ری را بگیرد‪ .‬در توجیه قانونی‬ ‫این اقدام س��ازمان تامین اجتماعی گفته می ش��ود که‬ ‫مطابق تبصره ماده‪ 30‬قان��ون تامین اجتماعی مزایای‬ ‫بن کارگری بخش مس��تمری از دستمزد کارگران است‬ ‫که از سال های نیمه دهه ‪ 60‬تاکنون توسط کارفرمایان‬ ‫به صورت نقدی ی��ا کاالیی به کارگران پرداخت ش��ده‬ ‫و بنابراین س��ازمان تامین اجتماعی مجاز اس��ت بابت‬ ‫این مزای��ا طلب حق بیمه کند‪ .‬البت��ه در این میان این‬ ‫پرسش نیز به صورت رسمی بی پاسخ رسمی مانده است‬ ‫که چرا باگذش��ت نزدیک به ‪30‬س��ال از پرداخت شدن‬ ‫بن کارگری‪ ،‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی تازه به صرافت‬ ‫دریافت حق بیمه از مزایای بن کارگری افتاده است‪ .‬در‬ ‫توجی��ه این اقدام می توان به صورت غیررس��می چنین‬ ‫ارزیابی کرد که برابر امارهای موجود هم اکنون نزدیک‬ ‫به ‪40‬میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم س��ازمان تامین اجتماعی هس��تند که‬ ‫ب��ه انها خدم��ات ارائه می کند و این درحالی اس��ت که‬ ‫برابر همین مس��تندات س��ازمان تامی��ن اجتماعی در‬ ‫حال حاضر بی��ش از ‪100‬هزار میلیارد تومان از دولت و‬ ‫کارفرمایان بیمه پرداز طلبکار اس��ت‪ .‬بنابراین در چنین‬ ‫اوض��اع و احوالی هیچ بعید نیس��ت که س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی با هدف کاس��تن از مش��کالت مالی خود به‬ ‫تالش ب��رای دریافت حق بیمه از مزای��ای بن کارگری‬ ‫روی بیاورد‪.‬‬ ‫بن کارگران به ‪130‬هزار تومان‬ ‫افزایش می یابد؟‬ ‫دبیرکل کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار کشور از‬ ‫اماده شدن بسته پیشنهادی کانون در صورت تصویب‬ ‫نش��دن افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران‬ ‫خبر داد‪ .‬رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫مهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جلسه چند هفته قبل کانون عالی‬ ‫شوراهای اس�لامی کار کشور‪ ،‬نامه ای به شورای عالی‬ ‫کار نوش��ته و تقاضا کردیم که در اسرع وقت جلسه ای‬ ‫با دس��تور کار تصویب نش��دن افزایش حق مس��کن‬ ‫کارگران تشکیل ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تنها ایتمی که‬ ‫برای لحاظ ش��دن در فیش های حقوقی کارگران نیاز‬ ‫به تایید هیات وزیران دارد‪ ،‬حق مسکن کارگران است‬ ‫و در همان جلس��ه تعیین مزد س��ال ‪ 1394‬وزیر کار‬ ‫اعالم کردند که مصوب��ه را از هیات وزیران می گیرند‪.‬‬ ‫پورموس��ی تاکید کرد‪ :‬نمایندگان کارگران در شورای‬ ‫عالی کار با افزایش ‪ 17‬درصدی دستمزد به این دلیل‬ ‫موافق��ت کردند که مزایای جانبی برای ان پیش بینی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در واق��ع دول��ت در جری��ان افزایش ‪17‬‬ ‫درصدی دس��تمزد‪ ،‬بند ‪ 2‬ماده ‪ 41‬را مدنظر قرار داد‬ ‫و عنوان ک��رد که درصد افزای��ش حداقل حقوق‪ ،‬باال‬ ‫نرود تا اثار تورمی نداشته باشد ولی در مقابل مزایای‬ ‫جانبی برای کارگران پیش بینی شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫دوشنبه اول تیر ‪ 5 - 1394‬رمضان ‪ 22 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -248‬پیاپی ‪1566‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند‬ ‫وندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند‬ ‫بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند‬ ‫باده از جام تجلی صفاتم دادند‬ ‫چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی‬ ‫ان شب قدر که این تازه براتم دادند‬ ‫بعد از این روی من و اینه وصف جمال‬ ‫که در انجا خبر از جلوه ذاتم دادند‬ ‫همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود‬ ‫که ز بند غم ایام نجاتم دادند‬ ‫اخبار علمی – پزشکی‬ ‫سامانه جمع کننده میوه زیتون‬ ‫ایس�نا‪ :‬از س��وی دانشکده کش��اورزی دانشگاه‬ ‫تربیت م��درس و با هدف یافتن روش��ی کاربردی و‬ ‫مق��رون به صرفه برای برداش��ت مکانیزه محصول‬ ‫باغات‪ ،‬س��امانه جمع کننده می��وه زیتون طراحی‪،‬‬ ‫ساخت و ارزیابی شد‪.‬‬ ‫توحی��د رنجب��ری‪ ،‬دانش اموخت��ه دانش��گاه‬ ‫تربیت م��درس و مج��ری این س��امانه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ران در تولید ‪ 25‬نوع میوه جزو ‪ 10‬کش��ور برتر‬ ‫تولید کننده جهان اس��ت و این در حالی است که‬ ‫به دلی��ل کیفیت پایین میوه های تولیدی‪ ،‬س��هم‬ ‫شایسته ای در میان صادرکنندگان برتر دنیا ندارد‪.‬‬ ‫مرحله برداش��ت‪ ،‬نخس��تین حلقه از زنجیره تولید‬ ‫محصول سالم و بهداشتی است‪ .‬از این رو ضروری‬ ‫است که به منظور کاهش زحمت‪ ،‬هزینه‪ ،‬ضایعات‬ ‫و حف��ظ کیفیت‪ ،‬روش های برداش��ت میوه اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روزه وکاهش سرطان ودیابت‬ ‫ایرن�ا‪ :‬محققان امریکای��ی می گویند‪ :‬روزه خطر‬ ‫ابتال به س��رطان‪ ،‬بیماری قلبی و دیابت را کاهش‬ ‫می دهد و موجب افزایش طول عمر می شود‪.‬‬ ‫به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در‬ ‫امریکا‪ ،‬کاهش مقدار کالری مصرفی به نصف برای‬ ‫‪ 5‬روز در ماه به انس��ان کم��ک می کند که زندگی‬ ‫طوالنی تری داش��ته باش��د‪ .‬همچنین ب��روز عالیم‬ ‫پیری‪ ،‬دیابت‪ ،‬بیماری قلبی و س��رطان در افرادی‬ ‫که کمت��ر از یک هفته در م��اه روزه می گیرند در‬ ‫مقایسه با افرادی که روزه نمی گیرند‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نانوذرات و ترمیم زخم ها‬ ‫ایسنا‪ :‬پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر با همکاری‬ ‫یک ش��رکت داخلی در تالش��ند تا نانوذراتی را به‬ ‫روشی س��اده و منطبق بر اصول شیمی سبز سنتز‬ ‫کرده و در تولید منس��وجات پزش��کی به کار برند‪.‬‬ ‫ای��ن نانوذرات ک��ه خاصیت ضدباکتریای��ی دارند‪،‬‬ ‫قادرند روند ترمیم زخم ها را سریع تر کنند‪.‬‬ ‫در این طرح که به عنوان یک پایان نام ه مبتنی بر‬ ‫نیاز صنعت تعریف ش��ده است‪ ،‬محققان به سنتز و‬ ‫شناسایی نانوذرات اکسید روی پرداخته اند‪.‬‬ ‫نانوذرات اکس��ید روی‪ ،‬از جمله اکسیدهای فلزی‬ ‫اس��ت که در صنایع مختلف مانند رنگ‪ ،‬الستیک‪،‬‬ ‫سرامیک و نس��اجی کاربرد دارد‪ .‬این نانوذرات‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل داش��تن خاصیت ترمیم زخم در پانس��مان‬ ‫زخم ه��ا نیز م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرند و در‬ ‫دارورسانی هدفمند و تهی ه مواد ارایشی‪ -‬بهداشتی‬ ‫از جمله کرم های ضد افتاب کاربرد دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزه داری و نداشتن تاثیر در شیر مادر‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیر گروه روزه داری اس�لامی پژوهشگاه‬ ‫علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬روزه داری تاثیری در حجم و ترکیب ش��یر‬ ‫مادران در دوران شیردهی ندارد‪ .‬دکتر سیدمحسن‬ ‫خوش نیت نیک��و اظهار ک��رد‪ :‬بس��یاری از مادرانی‬ ‫که کودک ش��یرخوار دارن��د و در ماه رمضان روزه‬ ‫می گیرند به علت نگرانی از اینکه روزه داری منجر به‬ ‫کاهش حجم ش��یر یا کمبود م��واد مغذی موجود‬ ‫در ش��یر ش��ود‪ ،‬در هنگام روزه داری تعداد دفعات‬ ‫ش��یردهی را کاهش می دهند و از شیرخش��ک یا‬ ‫غذای کمکی برای کودک خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دریافت مادران ش��یرده از اغلب مواد‬ ‫مغذی از جمله کالری‪ ،‬پروتئین و بیشتر ویتامین ها‬ ‫در ماه رمضان پایین تر از قبل و پس از ماه رمضان‬ ‫است؛ این امر می تواند ناشی از اگاهی نداشتن زنان‬ ‫شیرده درباره نیازهای تغذیه ای خود باشد‪.‬‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫رسول خدا محمد مصطفی صلی اهلل علیه و اله فرمود‪ :‬برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه است‪.‬‬ ‫برنامه ریزی زیربنایی برای پیشرفت پزشکی‬ ‫مع��اون تحقیق��ات و فن��اوری وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬تربیت پزشک پژوهشگر و‬ ‫راه اندازی «موسسه نیماد» از برنامه های‬ ‫وزارت بهداشت برای پیشرفت پزشکی در‬ ‫ایران است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬رضا ملک زاده‬ ‫درباره موسس��ه ملی توس��عه تحقیقات‬ ‫علوم پزش��کی ایران (نیماد) اظهار کرد‪:‬‬ ‫این موسسه در سال گذشته با بودجه ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومانی ب��رای حمایت از طرح ها‬ ‫و پژوهش های کالن حوزه علوم پزش��کی‬ ‫اغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این موسسه دارای ‪ ۷‬کمیته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کمیته ه��ای «بیماری ه��ای واگیردار»‪،‬‬ ‫«اخت�لاالت ایمنی»‪« ،‬کش��ف و ارزیابی‬ ‫دارو»‪« ،‬فناوری و نواوری»‪« ،‬بهداش��ت‬ ‫و درمان»‪« ،‬س��رطان و خون شناس��ی»‪،‬‬ ‫«بیماری های غیرواگی��ر» از کمیته های‬ ‫موسس��ه نیماد به ش��مار می روند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه عمده فعالیت های این موسسه‬ ‫مجازی است‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل اداره‬ ‫شاخصی برای موسسه نیماد وجود ندارد‪.‬‬ ‫ترویج سبک زندگی ایرانی – اسالمی‬ ‫ترویج س��بک زندگی ایرانی ـ اسالمی‬ ‫مهم ترین محور برنامه های کمیته کودک‬ ‫و نوجوان بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی قران کریم اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬در س��ال جاری نیز مس��ئولیت این‬ ‫کمیت��ه بر عه��ده کانون پ��رورش فکری‬ ‫گذاشته ش��ده و برنامه ریزی برای اجرای‬ ‫مجموع��ه ای از فعالیت ه��ای فرهنگی در‬ ‫این نمایش��گاه در چند بخش انجام شده‬ ‫است‪ 3 .‬موضوع اصلی دوستی با طبیعت‪،‬‬ ‫مهربانی و دوستی در خانواده و راستگویی‬ ‫بیش��تر در این برنامه ریزی م��ورد توجه‬ ‫ق��رار گرفت��ه و تمرک��ز بر چن��د موضوع‬ ‫از مهارت ه��ای زندگی ب��ه منظور ترویج‬ ‫س��بک زندگی ایرانی ـ اس�لامی از جمله‬ ‫تفاوت ه��ای فعالیت این کمیته در س��ال‬ ‫جاری نسبت به س��ال های قبل به شمار‬ ‫برنامه های رمضان شبکه های برون مرزی‬ ‫خبرگزاری صد او س�یما‪ -‬ش��بکه های‬ ‫برون م��رزی همگام با دیگر ش��بکه های‬ ‫سراسری رس��انه ملی برنامه های ویژه ای‬ ‫در ای��ام رمض��ان برای مخاطب��ان خود‬ ‫پخش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه الکوثر‬ ‫می رود‪ .‬همچنین برگزاری تعدادی کارگاه‬ ‫ب��ا عنوان ها و فعالیت های متنوع و جذاب‬ ‫زیر نظر کارشناس��ان و مربی��ان کانون و‬ ‫چند تن از کارشناس��ان عالقه مند به این‬ ‫حوزه را می توان فراگیرترین فعالیت های‬ ‫این بخش دانس��ت‪ .‬بیس��ت و س��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی قران کریم از سوم‬ ‫تیرماه مصادف با هفتمین روز ماه مبارک‬ ‫رمضان گش��ایش می یابد و ت��ا پایان ماه‬ ‫رمضان به فعالیت خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫طرح اسیب شناسی دختران دانش اموز‬ ‫مدیرکل ام��ور زنان‬ ‫وزارت ام��وزش و‬ ‫پرورش گف��ت‪ :‬طرح‬ ‫« ا سیب شنا س��ی‬ ‫روح و روان دخت��ران‬ ‫ب��ا‬ ‫دانش ام��وز»‬ ‫همکاری معاونت امور‬ ‫زن��ان ریاس��ت جمهوری به صورت‬ ‫ازمایش��ی در ‪ ۸‬اس��تان در ح��ال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬مهن��از احمدی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حوزه مشاوره و پرورشی‬ ‫وزارت اموزش و پرورش همه س��اله‬ ‫تس��ت هایی را از دانش ام��وزان‬ ‫می گی��رد و دس��ته بندی می کند و‬ ‫تحویل مس��ئوالن می دهد تا طبق‬ ‫این موسسه دارای ‪ ۳۰۰‬داور است که از‬ ‫این تعداد ‪ ۱۰۰‬داور خارجی هستند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بنا داریم تا از این طریق دانشگاه ها‬ ‫را به تحقیق و پژوهش تش��ویق کنیم تا‬ ‫حداقل با سقف یک تا ‪ 0/2‬درصد بودجه‬ ‫تحقیقات کالن خود را به نتیجه برسانند‪.‬‬ ‫ملک زاده ب��ا بیان اینک��ه نزدیک به ‪۸۰‬‬ ‫درص��د تغذیه مردم با نان و برنج اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته این میزان تغذیه کمتر شامل‬ ‫لبنیات و بیش��تر ش��امل چربی و نمک‬ ‫اس��ت‪ .‬روی این موضوع کار کردیم و در‬ ‫شورای عالی سالمت بحث شد تا واردات‬ ‫چربی ترانس کم ش��ود‪ .‬ما چندین مرکز‬ ‫تحقیقات��ی داریم که مطالعات زیادی در‬ ‫این زمینه ها انج��ام می دهند‪ .‬ملک زاده‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برخی از تحقیقات ما در قالب‬ ‫مقاله است و برای اینکه محصول صنعتی‬ ‫داشته باشیم شاید نیاز به ده ها هزار ایده‬ ‫باش��د‪ .‬از ای��ن ایده ها تع��دادی به مقاله‬ ‫تبدیل می ش��وند که شاید درنهایت تنها‬ ‫یک محصول تولید شود‪.‬‬ ‫نتای��ج این تس��ت ها‪،‬‬ ‫مسئوالن برنامه ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬یک طرح مشترک‬ ‫را با معاونت امور زنان‬ ‫ریاس��ت جمهوری ب��ا‬ ‫عنوان اسیب شناسی روحی ـ روانی‬ ‫دختران دانش اموز اغاز کرده ایم که‬ ‫اعتبار ان را معاونت امور زنان تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور زنان وزارت اموزش‬ ‫و پرورش تصریح کرد‪ :‬این طرح در‬ ‫‪ ۸‬استان به صورت ازمایشی در حال‬ ‫اجراس��ت و بخش��نامه های ان ب��ه‬ ‫استان ها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫در ش��بکه الکوثر با موضوع ماه مبارک‬ ‫رمض��ان ویژه برنام��ه افط��ار ب��ا عنوان‬ ‫«رمضان احلی» که در دفتر بیروت تهیه‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ‪ 30‬قس��مت ‪ 75‬دقیقه ای در‬ ‫زمان افطار پخش می شود‪.‬‬ ‫ش��ما هم اتفاق بیافتد» در ‪ 5‬قسمت ‪45‬‬ ‫دقیقه ای‪« ،‬س��ی شب س��ی حدیث» و‪...‬‬ ‫مخاطب��ان خ��ود را در انس��وی مرزهای‬ ‫ایران همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیمای اذری این شبکه با مجموعه هایی‬ ‫چ��ون ویژه برنامه «افط��ار» در ‪ 33‬برنامه‬ ‫‪ 60‬دقیقه ای‪ ،‬ویژه برنامه «س��حر» در ‪30‬‬ ‫برنامه ‪ 90‬دقیقه ای‪« ،‬س��ریال جراحت»‬ ‫در ‪ 27‬قسمت ‪ 45‬دقیقه ای‪« ،‬شاید برای‬ ‫سریال های «پرده نشین» و «امام علی»‬ ‫در ماه مبارک رمضان از ش��بکه ای فیلم‬ ‫پخش خواهد ش��د‪ .‬همچنین ویژه برنامه‬ ‫«مس��ابقه رمضان» در ‪ 30‬قسمت پخش‬ ‫می شود و هر روز ‪ 10‬برنده خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه سحر‬ ‫فیلم «کودکان ابری» در اسکار‪ 2016‬میالدی‬ ‫فیل��م کوت��اه ‪۱۸‬‬ ‫دقیق��ه ای «ک��ودکان‬ ‫اب��ری» راهی اس��کار‬ ‫‪۲۰۱۶‬م شد‪.‬‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه‬ ‫خبرگزاری صداوسیما‪،‬‬ ‫«کودکان اب��ری» که‬ ‫روایت دو کودک روس��تایی است‪ ،‬با‬ ‫دریافت جایزه برترین فیلم جشنواره‬ ‫ژاپن به اس��کار ‪2016‬م معرفی شد‪.‬‬ ‫داس��تان های کوتاه این فیلم را رضا‬ ‫فهیم��ی اواخ��ر س��ال ‪ 92‬کلید زد‬ ‫که روایت دو پس��ر بچ��ه دانش اموز‬ ‫روس��تایی اس��ت که بر سر مالکیت‬ ‫چیزهایی که هیچوقت دستشان به‬ ‫انها نمی رسد مثل اسمان و طبیعت‬ ‫عکس روز‬ ‫اغاز فصل نشاکاری در کامفیروز فارس‬ ‫‹ ‹شبکه ای فیلم‪:‬‬ ‫دعوا می کنند و در اخر‬ ‫در ی��ک اتف��اق‪ ،‬همه‬ ‫نداشته هایشان را با هم‬ ‫تقسیم می کنند‪.‬‬ ‫رض��ا فهیم��ی ک��ه‬ ‫«ک��ودکان اب��ری»‬ ‫س��ومین فیل��م او در‬ ‫ژانر کودکان اس��ت‪ ،‬گفت‪«:‬کودکان‬ ‫ابری» اقتباسی از کتاب «باغ اناری»‬ ‫محمد شریفی است‪.‬‬ ‫«ک��ودکان اب��ری» در زمینه های‬ ‫مختل��ف از چند جش��نواره داخلی‬ ‫از جمل��ه جش��نواره فیل��م کودک‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬فیلم کوتاه تهران‪ ،‬رش��د‪،‬‬ ‫بمان��ی‪ ،‬و ارش مازن��دران جای��زه‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫تهران ‪ 19‬خواهرخوانده دارد‬ ‫عکس از‪ :‬عرفان سامان فر‬ ‫ته��ران ‪ ۱۹‬خواهرخوانده دارد‪ .‬در ماه گذش��ته‬ ‫شهرهای تفلیس و بوداپست به خواهرخوانده های‬ ‫ته��ران اف��زوده ش��دند‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬ش��مار‬ ‫خواهرخوانده ه��ای تهران در حال افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫هدف از گس��ترش طرح پیم��ان خواهرخواندگی‬ ‫ش��هرها‪ ،‬به تالش واداش��تن اف��راد و س��ازماندهی‬ ‫گروه ه��ای مختلف جامعه برای کاهش درگیری ها‬ ‫در جهان بود؛ چرا ک��ه در تصورات جهانی ارتباط‬ ‫عاطف��ی دو خواهر حتی در ش��رایط اختالفات و‬ ‫درگیری ه��ای خانوادگی نیز همچنان تداوم یافته‬ ‫و موجبات اشتی طرفین را فراهم می اورد‪ .‬امروزه‬ ‫ش��هرهای خواهرخوانده یا خواهرش��هرها ش��بکه‬ ‫غیرانتفاعی و غیردولتی گس��ترده ای از شهروندان‬ ‫و همکاران بین المللی را تشکیل می دهند و بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار و ‪۴۰۰‬رابطه خواهرخواندگی رسمی بین‬ ‫شهرهای جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫گلگشتی در ادب پارسی‬ ‫روزه و رمضان در قاب شعر‬ ‫رمضان ماه بهار دل هاس��ت‪ ،‬ماه ترنم ایمان‪ ،‬عشق‬ ‫و دوس��تی‪ ،‬ماهی اس��ت که «همه ب��ه مهمانی خدا‬ ‫می روی��م»‪ ،‬خداوند ب��زرگ در این ماه‪ ،‬س��فره ای به‬ ‫گس��تردگی همه کاینات و افاق په��ن کرده‪ ،‬در این‬ ‫سفره از ریاکاری و دورویی و نفاق‪ ،‬دشمنی و عداوت‪،‬‬ ‫خبری نیس��ت‪ .‬ماه رمضان ماه صیق��ل دادن روح ماه‬ ‫عروج و یگانگی اس��ت‪ .‬ادبیات فارس��ی‪ ،‬این جایگاه‬ ‫بلند ادب و ش��عر کالس��یک در جامعه ما از رمضان‬ ‫س��خن های بسیاری دارد‪ .‬ادب فارسی به استناد انکه‬ ‫قران در ماه رمضان به سینه حضرت رسول اکرم (ص)‬ ‫وحی شده است‪ :‬شهر رمضان الذی انزل فیه القران‪...‬‬ ‫ب��ا تکری��م و احترام به این ماه س��خن گفته اس��ت‪.‬‬ ‫شاعران بزرگ ایرانی همچون مولوی‪ ،‬سعدی‪ ،‬حافظ‬ ‫و دیگران در مقام رمضان و روزه ش��عرها س��روده اند‪.‬‬ ‫به تعبیر کارشناس��ان ادبیات فارسی از همان اغاز که‬ ‫رودکی (پدر ش��عر فارس��ی)‪ ،‬بنای بلن��د کاخ ادب را‬ ‫برافراش��ت‪ ،‬مفردات روزه‪ ،‬رمضان‪ ،‬ص��وم و صیام در‬ ‫ایینه شعر فارسی انعکاس یافتند‪.‬‬ ‫‹ ‹مولوی‬ ‫مولوی عاش��ق و عارف ش��یفته که برای پیوس��تن‬ ‫به خداوند یگانه س��ر از پا نمی ش��ناخت‪ ،‬در «کلیات‬ ‫شمس» با کالمی زیبا از رمضان و روزه گفته است‪:‬‬ ‫ش��اعر ش��وریده مکتب عرف��ان با ش��ریعت پیوند‬ ‫ناگسس��تنی دارد‪ .‬از این رو با حل��ول ماه رمضان‪ ،‬ماه‬ ‫معراج ادمی‪ ،‬ماه پرورش عیس��ای روح‪ ،‬ماه بریدن از‬ ‫نان و رسیدن به جانان به وجد درمی اید‪:‬‬ ‫ماه رمضان امد ای یار قمر سیما‬ ‫بر بند سر سفره بگشای ره باال‬ ‫در غزل��ی دیگ��ر م��اه رمضان را موجب شکس��تن‬ ‫ضاللت و رس��یدن به لش��کر ایمان‪ ،‬ماه حیات جان‪،‬‬ ‫م��اه صبر‪ ،‬ماه نزول ق��ران‪ ،‬ع��روج روح و ماه دریده‬ ‫شدن پرده های ظلمت و پیوستن به مالئکه و مقربان‬ ‫می خواند‪:‬‬ ‫امد شهر صیام‪ ،‬سنجق سلطان رسید‬ ‫دست بدار از طعام‪ ،‬مائده جان رسید‬ ‫جان ز قطیعت برست‪ ،‬دست طبیعت ببست‬ ‫قلب ضاللت شکست‪ ،‬لشکر ایمان رسید‬ ‫لشکر «و العادیات»‪ ،‬دست به یغما نهاد‬ ‫ز اتش «والموریات»‪ ،‬نفس به افغان رسید‬ ‫‹ ‹سعدی‬ ‫در اثار س��عدی‪ ،‬شاعر معرفت و اخالق نیز توجه به‬ ‫روزه و ش��رایط ان دیده می شود‪ .‬در یک نمونه‪ ،‬شاعر‬ ‫توجه کامل به خدا را مطرح کرده و روزه و عبادتی را‬ ‫که ریا در ان طرح شود‪ ،‬مطرود می داند‪:‬‬ ‫شنیدم که نابالغی روزه داشت‬ ‫به صد محنت اورد روزی به چاشت‬ ‫و در نمون��ه ای دیگر تهم��ت و غیبت را از مبطالت‬ ‫روزه دانسته و می گوید‪:‬‬ ‫به طفلی درم رغبت روزه خاست‬ ‫ندانستمی چپ کدام است و راست‬ ‫یکی عابد از پارسایان کوی‬ ‫همی شستن اموختم دست و روی‬ ‫که بسم اهلل اول به سنت بگوی‬ ‫دوم نیت اور سوم کف بشوی‬ ‫‹ ‹ناصرخسرو‬ ‫ناصرخس��رو مخاط��ب خود را به تام��ل درباره این‬ ‫حکم عبادی فراخوانده و می سراید‪:‬‬ ‫چون روزه ندانی که چه چیزی است‬ ‫چه سود است بیهوده همه روز تو را بودن ناهار‬ ‫همه پارسایی نه روزه است و زهد‬ ‫نه اندر فزونی نماز و دعاست‬ ‫‹ ‹حافظ‬ ‫حافظ‪ ،‬شاعر رند ادب فارسی نیز از برکت ماه رمضان‬ ‫بی بهره نبوده اس��ت‪ .‬بر اس��اس تحقیقات پژوهشگران‬ ‫ادب فارس��ی‪ ،‬حافظ در دیوان خود ‪ ۵‬بار واژه «روزه»‪،‬‬ ‫‪ ۳‬بار «رمضان»‪ ۲ ،‬بار «صیام» و یک بار «روزه دار» را‬ ‫به کار برده اس��ت‪ .‬کاربرد این مضمون به طور تقریبی‬ ‫در تمامی غزل ها یکس��ان است و شاعر در بیشتر انها‬ ‫به امدن ماه رمضان و بر چیدن جام می یا دیده ش��دن‬ ‫هالل عید و در دادن جام و قدح اشاره کرده است‪:‬‬ ‫روزه‪ ،‬یک سو شد و عید امد و دلها برخاست‬ ‫می ز خمخانه به جوش امد و می باید خواست‬ ‫توبه زهد فروشان گران جان بگذشت‬ ‫وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!