روزنامه صمت شماره 249 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 249

روزنامه صمت شماره 249

روزنامه صمت شماره 249

‫توسعه همکاری های‬ ‫استراتژیک رنو با گروه سایپا‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 6‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 249‬پیاپی ‪ 32 1567‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫اصناف‪ ،‬حلقه وصل دولت به ملت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روز ملی اصناف اعالم کرد‬ ‫طرح هایی شتابزده‬ ‫برای رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫وقتیکهعلم‬ ‫دستصنعترامی فشارد‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در مس‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مهدی جمالی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫نشس��ت با هیات فرانس��وی رنو با اش��اره به زیان های‬ ‫وارد شده پس از توقف خط مگان و به حداقل رسیدن‬ ‫تولی��د تن��در‪ ۹۰‬در پارس خ��ودرو و نارضایتی های به‬ ‫وج��ود امده‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل انتخابش به س��مت‬ ‫مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬اصالح شیوه های‬ ‫کس��ب و کار و س��رمایه گذاری ها است‪ .‬مهدی جمالی‬ ‫افزود‪ :‬فرصت های بس��یار خوبی برای حل مش��کالت‬ ‫گذشته وجود دارد و امیدوارم که هر ‪ 2‬طرف بتوانند از‬ ‫‪11‬‬ ‫این فرصت ها بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 8‬و ‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کشتی سازی «صدرا»‬ ‫در تالطم دریای تحریم ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فراریان مالیاتی مجازات‬ ‫خوش حسابان تشویق می شوند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی سیگاری‬ ‫‪20‬‬ ‫استقبال اندک واحدهای‬ ‫تولیدی از بازار سرمایه‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫‪4‬‬ ‫خدا را شکر که‬ ‫ازادسازی اجرا نشد‬ ‫عباس فالحی باباجان‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪22‬‬ ‫سهم فراوری‬ ‫در صادرات مواد معدنی‬ ‫رکود؛ بالی این روزهای‬ ‫صنعت پالستیک‬ ‫علی اصغر جوکاریان‬ ‫سید جواد موسوی‬ ‫کارشناس اقتصادی سازمان ایمیدرو‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫‪28‬‬ ‫تحلیلگر بازار محصوالت پتروشیمی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪29‬‬ ‫کاتالیست های‬ ‫پتروشیمی در حاشیه‬ ‫امیرهومن کریمی‬ ‫عضو انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی‬ ‫واقع در استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪5‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪30‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫رونق پایدار بورس‬ ‫در راه است‬ ‫‪14‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫ب شیخ االزهر مصر تاکید کرد که شیعه‬ ‫احمد طی ‬ ‫و س��نی همه مس��لمان و مومن هستند و یک امت‬ ‫واحد را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫فیلیپ هاموند‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه انگلیس گفت‬ ‫که ایران برای رس��یدن به تواف��ق با گروه ‪ 5+1‬باید‬ ‫انعطاف بیشتری نشان دهد‪.‬‬ ‫کمیت��ه روابط خارجی س��نای امری��کا ‪ 25‬ژوئن‬ ‫(‪ 4‬تیر) «ارزیاب��ی اجزای کلیدی برنامه جامع اقدام‬ ‫مشترک با ایران» را بررسی می کند‪.‬‬ ‫جولی بیش��اپ‪ ،‬وزیر امور خارجه استرالیا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از ایرانی ه��ا ک��ه ش��رایط پناهجویی انها‬ ‫پذیرفته نش��ده‪ ،‬به دلیل ش��رایط و انگیزه اقتصادی‬ ‫دست به این کار زده اند و توافق با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای بازگشت انان قابل توجیه است‪.‬‬ ‫وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا‬ ‫در مورد تمدید تحریم های مقامات روس��یه تا پایان‬ ‫ژانویه ‪2016‬م موافقت کردند‪.‬‬ ‫اس��ناد به دست امده از حادثه ‪ 11‬سپتامبر ثابت‬ ‫می کند که رژیم ال س��عود از گروهک تروریس��تی‬ ‫القاعده حمایت مالی گسترده کرده است‪.‬‬ ‫مقام های عربستانی و به ویژه وزیر دفاع این کشور‬ ‫برای نجات دادن خود از باتالق یمن تس��لیم شرایط‬ ‫مسکو شدند‪.‬‬ ‫نیروه��ای مقاومت مردمی یم��ن ضمن محاصره‬ ‫ش��هر نجران‪ ،‬چندی��ن موضع نظامی س��عودی در‬ ‫نزدیک��ی این ش��هر را م��ورد حمله موش��کی خود‬ ‫ق��رار داده و موج��ب فرار گروه��ی نظامیان متجاوز‬ ‫عربستانی از ان شدند‪.‬‬ ‫مدت��ی اس��ت که عربس��تان دوباره پاکس��تان را‬ ‫زیر فشار قرار داده و با ارسال پیام هایی‪ ،‬از این کشور‬ ‫خواسته است تا خوب فکر کند و ببیند که ایا ادامه‬ ‫موضع بی طرفی ان کش��ور در قبال حمله نظامی به‬ ‫یمن‪ ،‬به نفع پاکستان است یا خیر؟‬ ‫وحش��ت عموم��ی از ش��یوع بیم��اری «م��رس» در‬ ‫کره جنوبی پس از فروکش کردن امار مبتالیان‪ ،‬بار دیگر‬ ‫با مرگ دو نفر و ابتالی ‪ 3‬نفر دیگر به ان افزایش یافت‪.‬‬ ‫طالبان افغانس��تان بار دیگر خواس��تار بازگشایی‬ ‫دفت��ر سیاس��ی خ��ود در قطر ب��ا ه��دف ارتباط با‬ ‫جامعه بین الملل به ویژه کشورهای دارای منافع در‬ ‫افغانستان شد‪.‬‬ ‫ویکی لیک��س س��ندی را درب��اره قدردانی وزارت‬ ‫خارج��ه ترکیه از کمک ‪ 50‬میلیون دالری پادش��اه‬ ‫عربستان به سوری ها در ترکیه فاش کرد‪.‬‬ ‫حمالت هوایی عربستان سعودی و هم پیمانانش‬ ‫ب��ه مناط��ق مختلف یم��ن در ماه مب��ارک رمضان‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫چن��د ت��ن از عناصر گ��روه تروریس��تی داعش در‬ ‫حم�لات توپخان��ه ای ارتش عراق در ش��رق الرمادی‬ ‫مرکز استان االنبار کشته و ‪ 15‬تن دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫یک روزنامه چاپ انگلیس ضمن انتش��ار گزارشی‬ ‫از طرح ه��ای اتم��ی در ژاپ��ن پیش بین��ی کرد این‬ ‫کش��ور تا س��ال ‪2020‬میالدی به یکی از بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان انرژی هسته ای در جهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫مناب��ع خبری اع�لام کردند که کمیت��ه انقالبی‬ ‫وابس��ته ب��ه جنب��ش مردم��ی انص��اراهلل‪ ،‬جم��ال‬ ‫عبدالرحم��ن عبداهلل الحضرمی را به عنوان مش��اور‬ ‫دفتر ریاست جمهوری یمن تعیین کرد‪.‬‬ ‫پ��س از برمال ش��دن نقش توطئه امیز س��فارت‬ ‫سابق عربستان در بغداد توسط پایگاه ویکی لیکس‪،‬‬ ‫سیاس��تمداران عراق��ی از دول��ت حی��در العبادی‬ ‫خواس��تند تا در موضوع بازگشایی سفارت عربستان‬ ‫در بغداد تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫شورای نمایندگان موسسه های یهودی در فرانسه‬ ‫و مرکز فرانس��وی مطالعات علمی‪ ،‬اخی��را اقدام به‬ ‫جم��ع اوری مدارکی از یهودی��ان الجزایر کرده که‬ ‫در طول دوره اس��تعماری ام�لاک خود را در دوران‬ ‫حکومت ویشی از دست داده بودند‪.‬‬ ‫الکس��ی پوشکوف‪ ،‬رییس کمیته بین المللی دومای‬ ‫روسیه گفت که کودتای دولتی دراوکراین توسط غرب‬ ‫مهندسی شد تا این کشور را به دامن ناتو کشاند‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری روس��ی ایتارتاس به نقل از ش��ورای‬ ‫امنیت روس��یه از پیوس��تن یکهزار تبعه روس��یه به‬ ‫گروه تروریستی داعش خبر داد‪.‬‬ ‫پس از س��ال ها تنش به خاط��ر اختالفات ارضی‬ ‫و مس��ائل تاریخی میان توکیو و سئول‪ ،‬شینزو ابه‪،‬‬ ‫نخست وزیر ژاپن‪ ،‬روز دوشنبه خواستار بهبود روابط‬ ‫میان دو کشور شد‪.‬‬ ‫مالزی با توجه به گسترش ویروس سندروم تنفسی‬ ‫خاورمیانه (مرس) در کره جنوبی و مشاهده این ویروس‬ ‫در تایلند همسایه شمالی خود‪ ،‬تمام ورودی های کشور‬ ‫را زیر نظر گرفت و ش��رایط س��خت تری را برای ورود‬ ‫مسافران از برخی کشورها مدنظرقرار داد‪.‬‬ ‫برگزاری رزمایش مش��ترک ‪ 3‬کشور امریکا‪ ،‬ژاپن‬ ‫و فیلیپین در منطقه ای که چین بخش قابل توجهی‬ ‫از ان را متعلق به خود می داند‪ ،‬به باور کارشناس��ان‬ ‫نوعی هش��دار اشکار واشنگتن به تحرکات چین در‬ ‫دریای جنوبی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫مذاکره کنندگان در چارچوب حرکت می کنند‬ ‫شش��مین نشست مش��ترک دولت و مجلس به میزبانی‬ ‫دول��ت در س��الن اج�لاس س��ران برگزار ش��د‪ .‬حس��ن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رییس جمهوری در ابتدای س��خنان خود ضمن‬ ‫خوش��امدگویی به ریی��س و نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬ماه مبارک رمضان را‪ ،‬ماه عبادت و تقرب به خدا‬ ‫دانست و گفت‪ :‬بی تردید هر چه همدلی‪ ،‬مهربانی و برادری‬ ‫بین مردم و مس��ئوالن بیشتر باشد‪ ،‬لطف و عنایت خداوند‬ ‫بیشتر خواهد بود و حق تعالی ما را در عرصه های مختلف‬ ‫ی��اری خواهد کرد‪ .‬روحانی افزود‪ :‬همدلی و همزبانی ملت‬ ‫و مسئوالن باعث خواهد ش��د که از هیچ قدرتی نهراسیم‬ ‫و به طور مطمئن با این روحیه از مش��کالت عبور خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬گزیده سخنان روحانی را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫مذاکرات هس��ته ای به مرحله حساسی رسیده است‪،‬‬ ‫مذاکرات مس��ئله همه کشور اس��ت و امیدواریم با کمک‬ ‫مجلس و حمایت مردم ضمن احقاق حقوق ملت و تامین‬ ‫منافع کش��ور به نتیجه قابل قبول و خوشحال کننده دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫ص شده‬ ‫مذاکره کنندگان کشور در چارچوب های مشخ ‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب که به طور ش��فاهی و کتبی‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬حرکت می کنند‪.‬‬ ‫درب��اره اس��تیضاح وزیر ام��وزش و پرورش‪ ،‬س��وال‬ ‫و اس��تیضاح از وزرا ح��ق قانون��ی مجل��س اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫این ش��رایط که اخرین س��ال فعالیت مجلس نهم است‪،‬‬ ‫امیدواریم جلس��ه اس��تیضاح ب��ه بهترین نحو که نش��انه‬ ‫همدلی و همکاری دولت و مجلس باشد‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫با کنترل توقعات و ترس��یم مسیر واقعی برای رشد و‬ ‫حرک��ت صحیح اقتصادی می توان کار را در کش��ور پیش‬ ‫توافق خوب بهتر از دیر شدن است‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان پس از ورود ب��ه لوکزامبورگ گفت‪ :‬همه‬ ‫طرف های مذاکره کننده از زیاده خواهی و ادعاهای خارج از چارچوب های‬ ‫بین المللی خودداری کنند تا دستیابی به توافق ممکن شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد جواد ظریف درباره روند نگارش متن توافقنامه‬ ‫نهای��ی هس��ته ای با اش��اره به ت�لاش تی��م مذاکره کننده ای��ران بعد از‬ ‫گفت وگوهای لوزان گفت‪ :‬همچنان اختالفاتی باقیمانده که برخی فنی و‬ ‫برخی هم سیاسی است‪ .‬با این حال تالش می کنیم در نخستین فرصت کار را به اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با تاکید بر اینکه اهمیت دستیابی به توافق خوب و مناسب بیشتر‬ ‫از چند روز دیر یا زود ش��دن اس��ت به دیدارهای خود در لوکزامبورگ اشاره کرد و گفت‪ :‬در مالقات با‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه ‪ 3‬کشور المان‪ ،‬فرانسه و انگلیس درباره‬ ‫اخرین وضعیت مذاکرات و چگونگی دستیابی به توافق نهایی و ضرورت اقدام مشترک برای اینکه کار‬ ‫در اینده امکانپذیر شود‪ ،‬گفت وگو خواهیم کرد‪ .‬ظریف افزود‪ :‬در این دیدارها درباره موضوعات منطقه ای‬ ‫از جمله بحران یمن و اوضاع سوریه و افراطی گری در منطقه گفت وگو خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برد‪ ،‬البته در س��ال جاری کار برای دولت کمی س��خت تر‬ ‫است و برای ادامه راه نیازمند کمک مجلس هستیم‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در‬ ‫شش��مین نشست مش��ترک مجلس و دولت که در سالن‬ ‫اجالس س��ران به میزبانی قوه مجریه برگزار ش��ده بود‪ ،‬به‬ ‫حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای پرداخت‪.‬‬ ‫گزیده سخنان الریجانی را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫مذاکرات هسته ای نبرد سنگین دیپلماتیک است‪ ،‬به‬ ‫طور قطع تمام مسئوالن باید از تی م مذاکره کننده هسته ای‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور با وضعیت رکودی روبه رو‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اجرای قانون رفع موانع تولید به حل مسائل‬ ‫و مش��کالت و خ��روج اقتصاد از رکود کم��ک می کند‪ .‬در‬ ‫قانون ایین نامه های مختلفی پیش بینی شده که امیدواریم‬ ‫دولت در اینده این ایین نامه ها را تصویب کند‪.‬‬ ‫دغدغه اصلی نمایندگان مجلس بهبود رونق تولید در‬ ‫حوزه کسب و کار اس��ت‪ ،‬زیرا در تمام حوزه های انتخابیه‬ ‫شرایط اقتصادی با رکود مواجه است‪.‬‬ ‫بای��د ب��رای معوق��ات و مس��ائل س��رمایه در گردش‬ ‫کارخانجات فکری ش��ود که قطع��ا این موضوع در اولویت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫س��وء ظن به یکدیگر در مس��ائل مل��ی مثل موضوع‬ ‫هس��ته ای بس��یار مضر اس��ت‪ .‬گاهی در محافل‪ ،‬اطالعات‬ ‫اشتباهی نقل و مطرح می شود و عده ای نیز براساس همین‬ ‫تحلیل های غلط تصمیمات اشتباه می گیرند‪.‬‬ ‫اکن��ون بی��ش از ه��ر زمانی ب��ه همدل��ی و همزبانی‬ ‫نیازمندیم و باید به هم اعتماد داشته باشیم‪.‬‬ ‫اختالف نظرها کمتر شده است‬ ‫س��یدعباس عراقچی در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوس��یما‬ ‫گف��ت‪ :‬اختالف نظرهایی که درباره متن توافقنامه وجود دارد مقداری کمتر‬ ‫ش��ده اما پیش��رفت کار به ان اندازه ای که انتظار داش��تیم نیست‪ .‬عراقچی‬ ‫اف��زود‪ :‬دکتر ظری��ف هم به لوکزامب��ورگ رفته اند و ب��ا وزرای امور خارجه‬ ‫‪3‬کش��ور اروپایی مالقات و دیدار گروهی به اتفاق خانم موگرینی و همچنین‬ ‫مالقات ه��ای دوجانب��ه ای با وزرای ام��ور خارجه انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به هرحال به روزهای اخر مذاکرات و به مهلت تعیین شده نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫البته همانگونه که بارها گفته ش��ده این مهلت برای ما نهایی نیس��ت و اگر الزم باش��د که چند روز بیش��تر‬ ‫گفت وگو کنیم این کار را انجام خواهیم داد‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬اگر خداوند کمک کند در روزهای اینده‬ ‫اختالفات کمتر شود و به متن واحدی دست یابیم‪ .‬با این حال اختالفات در بعضی مسائل جدی تر است و به‬ ‫بررسی های بیشتری احتیاج دارد و امیدواریم در جریان مالقات وزرای امور خارجه بحث بیشتری درباره چند‬ ‫موضوع کلیدی مورد اختالف انجام ش��ود‪ .‬معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬احتمال می رود در پایان‬ ‫این هفته جان کری وزیر امور خارجه امریکا هم به وین سفر کند و مالقات های دوجانبه ای با وی انجام شود‪.‬‬ ‫تعیین ضرب االجل کمیسیون اصل ‪ 90‬برای دادگستری‬ ‫رییس کمیس��یون اصل ‪ 90‬با اع�لام این خبر که به‬ ‫علت پاس��خگو نبودن دادگس��تری‪ ،‬پیوست سوم برای‬ ‫درخواست استعالم اس��امی ‪ 170‬نامزد مجلس هشتم‬ ‫مجلس شورای اس�لامی که از محمدرضا رحیمی پول‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬زده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دادگستری‬ ‫ت��ا مهلت زمانی مقرر پاس��خ مناس��ب را ارائ��ه ندهد‪،‬‬ ‫کمیس��یون اص��ل ‪ 90‬از ابزار ه��ای قانونی خ��ود برای‬ ‫دریافت پاسخ استعالم ها استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫محم��د علی پورمختار در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫ارائه ندادن پاسخ استعالم از قوه قضاییه در این زمینه؛‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تاکنون نس��بت به پاس��خ این اس��تعالم ‬ ‫اقدامی انجام نشده و رییس دادگستری استان بر اساس‬ ‫وظیفه قانونی خود‪ ،‬هر چه زودتر باید پاس��خ کمیسیون‬ ‫اصل ‪ 90‬را بدهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدواریم دادگستری وظیفه قانونی‬ ‫خ��ود رادر مورد پاس��خ به اس��تعالم ها انج��ام دهد‪ ،‬تا‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ 90‬مجبور نباشد مراحل بعدی کار را‬ ‫ایران خواستار تداوم گفت وگوهای یمنی ‪ -‬یمنی‬ ‫مع��اون عرب��ی و افریق��ای‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه گفت‪:‬‬ ‫گفت وگوهای ژنو درباره یمن‬ ‫ب��ا محوریت س��ازمان ملل از‬ ‫سرگرفته می شود‪.‬‬ ‫حس��ین امیرعبداللهی��ان‬ ‫در گفت وگ��و با ایرن��ا با بیان‬ ‫این که بح��ران یمن فقط از‬ ‫مس��یر سیاس��ی و گفت وگوی واقعی قابل حل‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور اح��زاب و گروه های‬ ‫سیاس��ی یمنی در ژنو نش��ان داد که انصاراهلل‬ ‫و هم��ه جریان ه��ا و گروه های ریش��ه دار یمن‬ ‫از مذاک��ره ج��دی و واق��ع بینان��ه حمای��ت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تداوم حم�لات و محاصره‬ ‫انس��انی علی��ه یم��ن‪ ،‬ان هم در م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان هی��چ توجی��ه اس�لامی و انس��انی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون عرب��ی و افریق��ای‬ ‫وزیر امور خارج��ه همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬ته��ران از تالش های‬ ‫نماین��ده دبی��رکل س��ازمان‬ ‫ملل در امور یمن برای توقف‬ ‫حمالت نظامی‪ ،‬لغو محاصره‬ ‫انس��انی و ت��داوم گفت وگوی‬ ‫واقع��ی یمن��ی ‪ -‬یمن��ی حمای��ت می کن��د‪.‬‬ ‫فرس��تاده ویژه سازمان ملل در یمن هم دوباره‬ ‫تاکید کرد ک��ه برقراری اتش ب��س الزمه دور‬ ‫بعدی گفت وگوهای طرف ه��ای یمنی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امیرعبداللهی��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ران ب��ه‬ ‫تالش های خود برای ارس��ال بیشتر سوخت و‬ ‫م��واد غذایی به یمن از طریق س��ازمان ملل و‬ ‫صلیب سرخ ادامه می دهد‪.‬‬ ‫اخاللگران مراسم حرم امام(ره) خودسر بودند‬ ‫مدیرکل امنیتی وزارت کشور گفت ‪ 11 :‬نفر از افرادی‬ ‫که در مراس��م ارتحال امام(ره) حاش��یه ایجاد کردند‪،‬‬ ‫همان روز توسط سپاه دستگیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جواد زرین کاله در نشست خبری‬ ‫خود با اعالم ای��ن خبر‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد مورد بازجویی‬ ‫قرار گرفتند و بعد از انکه از انها تعهد گرفته ش��د ازاد‬ ‫شدند‪ .‬پرونده این افراد تشکیل شده و در حال بررسی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬مسئولیت اصلی‬ ‫برق��راری نظم و امنیت حرم مطهر ام��ام(ره) به عهده‬ ‫س��پاه اس��ت که البته نیروی انتظامی هم مس��ئولیت‬ ‫برقراری نظم را دارد‪ .‬این ‪ 11‬نفر را س��پاه شناس��ایی‬ ‫و دستگیر کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬این افراد سازماندهی‬ ‫نش��ده بودند و خودس��ر بودند‪ ،‬ما در بررسی ها به این‬ ‫مس��ئله نرس��یدیم که این افراد توس��ط مس��ئوالن یا‬ ‫گروه های خاصی سازماندهی شده باشند‪.‬‬ ‫زرین کاله درباره حواش��ی مراسم تش��ییع شهدا در‬ ‫تهران نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬هماهنگی اینگونه مراسم‬ ‫باید با وزارت کشور‪ ،‬استانداری و فرمانداری انجام شود‬ ‫که این هماهنگی انجام نش��ده بود‪ .‬ما در حال بررسی‬ ‫حواش��ی ایجاد شده در این مراسم و توهین به مقامات‬ ‫کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫از طریق ابزار های قانونی به ش��کل دیگر دنبال و تعامل‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ 90‬با قوه قضاییه به شکل دیگر دنبال‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه مسئوالن دادگس��تری مستحضر هستند‬ ‫که پاسخ درخواست استعالم کمیسیون اصل ‪ 90‬برای‬ ‫انه��ا الزم بوده و در قانون ضمانت اجرایی نیز برای ان‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس نه��م‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون پیوس��ت س��وم برای درخواست استعالم زده‬ ‫ش��ده و اگر تا این ضرب االجل مش��خص‪ ،‬پاسخی ارائه‬ ‫نشود‪ ،‬کمیسیون اصل ‪ 90‬اقدامات قانونی خود را انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اجالس سه جانبه برای مبارزه با تروریسم‬ ‫وزیر کشور از تشکیل اجالس‬ ‫س��ه جانبه ایران‪ ،‬سوریه و عراق‬ ‫در بغ��داد خب��ر داد و گف��ت‪:‬‬ ‫س��ه کش��وری ک��ه در ح��وزه‬ ‫مقاوم��ت در مقابل اس��راییل‪،‬‬ ‫مبارزه با تروریس��م‪ ،‬خش��ونت‬ ‫و افراط��ی گ��ری فعالیت دارند‬ ‫همکاری های خود را گس��ترش‬ ‫داده و زمینه ه��ای فعالی��ت مش��ترک را فراه��م‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫در نشست خبری مش��ترک با محمد الشعار وزیر‬ ‫کشور سوریه افزود‪ :‬امیدوارم این اجالس سه جانبه‪،‬‬ ‫مقدمه ای باش��د که کشورهای اسالمی منطقه که‬ ‫در بح��ث و فعالیت های مش��ترک‪ ،‬هم نظر و هم‬ ‫اعتقاد هس��تند‪ ،‬متحد ش��وند و در نهایت اجالس‬ ‫چن��د جانبه ای بین وزرای کش��ورهای اس�لامی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وزیر کش��ور موض��وع پراهمیت‬ ‫برای دو کش��ور را مبارزه علیه‬ ‫تروریسم به ویژه داعش دانست‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا روش ه��ای‬ ‫افراطی گری‪ ،‬خش��ونت‪ ،‬توسل‬ ‫جستن به رعب و وحشت و ترور‬ ‫در دنیای اسالم‪ ،‬هم نام مقدس‬ ‫اسالم و هم اهداف اسالم را تیره‬ ‫و ت��ار می کنند و ه��م زمینه ای‬ ‫برای اس�لام هراسی به دست بیگانه می دهند و با‬ ‫همکاری که با غرب‪ ،‬امریکا و کش��ورهای مرتجع‬ ‫منطقه دارند وحدت‪ ،‬انسجام و ثبات دنیای اسالم‬ ‫را ب��ه خطر می اندازد‪ .‬رحمانی فضلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫وظیفه همه ما این اس��ت که ب��ه صورت جدی با‬ ‫تروریس��م مبارزه کنیم و با حفظ اتحاد و انسجام‬ ‫بین کشورهای اسالمی منطقه به ویژه کشورهایی‬ ‫ک��ه در خط مس��تقیم مقاومت ق��رار دارند با این‬ ‫پدیده خطرناک مقابله شود‪.‬‬ ‫تبریک پیروزی مقابل تیم امریکا‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی پی��روزی تیم ملی‬ ‫والیبال کشورمان مقابل تیم امریکا را تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬دکتر علی الریجانی‬ ‫در پیامی پیروزی تیم ملی والیبال کشورمان مقابل تیم‬ ‫امریکا را تبریک گفت‪.‬‬ ‫تیم ملی والیبال ایران در دو مس��ابقه پیاپی خود در‬ ‫هفته شش��م لیگ جهانی ‪ 2015‬با نتایج مشابه سه بر‬ ‫صفر از س��د امریکا گذش��ت و هم اکنون با ‪ 13‬امتیاز‬ ‫در رده س��وم گروه ب جای گرفته است‪ .‬حریف بعدی‬ ‫ایران تیم لهس��تان است تیمی که پیش از این در دو‬ ‫مسابقه تیم ملی روسیه را برده بود‪ .‬تیم ملی ایران در‬ ‫صورت شکست تیم لهس��تان به عنوان تیم دوم راهی‬ ‫دور بعد می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پاسخ دادند‬ ‫صعودی نرخ ها در بخش های مختلف اغاز شده است‪ .‬برخی بر این‬ ‫باور هس�تند که پس از دس�تیابی ایران به توافق اولیه با گروه ‪5+1‬‬ ‫و تعیین مهلتی برای دستیابی به توافق نهایی تا ‪ ۱۰‬تیر ماه امسال‪،‬‬ ‫اگر ایران در زمان تعیین شده به توافق نهایی برسد‪ ،‬بخش تولید و‬ ‫صنعت کشور می تواند در انتظار ارز ارزانقیمت باشد؛ انان باور دارند‬ ‫که در صورت توافق‪ ،‬ارزهای ارزانقیمت در راه ایران خواهد بود که‬ ‫این امر می تواند شرایط بسیار مناسبی را برای بخش تولید‪ ،‬صنعت‬ ‫و در نهایت تجارت ایران رقم بزند اما مهم ترین سوال این است که‬ ‫ایا پ�س از حصول توافق میان ایران با گ�روه ‪ ،5+1‬تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگ�ران ایرانی می توانن�د در انتظار ارز ارزانقیمت باش�ند یا‬ ‫خیر؟ اگ�ر چنین ارزی در اقتصاد ایران وارد ش�ود چ�ه تاثیری بر‬ ‫وضعیت تولید و صنعت کش�ور خواهد گذاش�ت؟ اصوال ایا تزریق‬ ‫ارز ارزانقیمت می تواند منجر به بهبود شرایط تولید و صنعت کشور‬ ‫شود یا خیر؟‬ ‫‹ ‹تاخی�ر در دریاف�ت ارز ارزان در‬ ‫تولید‬ ‫عبدالوه��اب س��هل ابادی‪ ،‬ریی��س خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در گفت وگو‬ ‫پیرامون تاثیر رفع کامل تحریم ها‬ ‫با‬ ‫روی قیم��ت ارز و تاثیر ان در بخش تولید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر ایران در موعد مقرر بتواند با‬ ‫گروه ‪ 5+1‬به توافق برس��د خودنمایی تاثیر‬ ‫تحریم ها روی اقتصاد ایران مدت زمانی به‬ ‫طول خواهد انجامید‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تبعات تحریم ایران از س��وی‬ ‫امری��کا و همچنین اتحادیه اروپا‪ ،‬س��ال ها‬ ‫طول کش��ید تا خود را به طور کامل نشان‬ ‫داد بنابراین نمی توان انتظار داش��ت که در‬ ‫صورت رفع کامل تحریم‪ ،‬به یکباره ش��اهد‬ ‫اثار ان بر وضعیت اقتصادی کشور باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬با طوالنی شدن زمان تاثیر‬ ‫تحریم ها در وضعیت اقتصادی‪ ،‬نمی توان به‬ ‫این زودی در انتظار ارز ارزان به ویژه برای‬ ‫بخش تولید بود‪.‬‬ ‫س��هل ابادی ادامه داد‪ :‬پس از دس��تیابی‬ ‫ایران به توافق اولیه با گروه ‪ 5+1‬قیمت ارز‬ ‫نسبت به زمان پیش از ان کاهش یافت اما‬ ‫این کاهش چندان محسوس نبود و کاهش‬ ‫اولیه نیز ناشی از تبعات روانی دستیابی به‬ ‫توافق اولیه بود‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران تصریح ک��رد‪ :‬کاهش قیمت ارز پس‬ ‫از دس��تیابی ایران ب��ه توافق نهایی با گروه‬ ‫‪ 5+1‬به ط��ور قطع‪ ،‬محال اس��ت اما اگر بر‬ ‫ف��رض‪ ،‬نرخ ارز پس از توافق نهایی کاهش‬ ‫یابد باز هم این امر روی در دسترس بودن‬ ‫ارز ارزان برای تولید‪ ،‬بی تاثیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگ��ران در انتظ��ار کاه��ش قیمت ارز‬ ‫ب��ا هدف بهبود ش��رایط تولیدی و صنعتی‬ ‫کشور نیستند زیرا همه به خوبی می دانیم‬ ‫که قیمت ارز‪ ،‬هیچ اثری بر تولید نمی گذارد‬ ‫ام��ا قرار گرفت��ن ارز ارزان در اختیار تولید‬ ‫می تواند منجر به مدیریت بهتر ش��رایط و‬ ‫در نهایت کاهش قیمت تمام شده شود‪.‬‬ ‫سهل ابادی یاداور شد‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی در طول سال های اخیر به تولید‬ ‫ب��ا ارز ازاد عادت کرده اند‪ .‬اما در عین حال‬ ‫بای��د به ای��ن نکته توجه ک��رد که کاهش‬ ‫قیمت ارز ق��درت رقابت پذیری واحدهای‬ ‫تولیدی کشور را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزهـــ�ای ازادش�ــده صــ�رف‬ ‫زیرساخت ها شود‬ ‫همچنین مجیدرضا حریری‪ ،‬نایب رییس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران و چین و رییس س��ابق‬ ‫کمیس��یون واردات اتاق بازرگانی ایران در‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اگر ایران‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با گ��روه ‪ 5+1‬ب��ه توافق دس��ت پیدا کند‬ ‫ب��ه طورقطع بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر‬ ‫از منابع ارزی ایران که در س��ایر کش��ورها‬ ‫بلوکه ش��ده ازاد می شود و این منابع برای‬ ‫ما در دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ایا‬ ‫ازادس��ازی مناب��ع ارزی ای��ران پ��س از‬ ‫دس��تیابی به تواف��ق نهایی با گ��روه ‪5+1‬‬ ‫در وضعیت تولید و صنعت کش��ور اثر گذار‬ ‫خواه��د بود یا خی��ر؟ اف��زود‪ :‬تاثیر گذاری‬ ‫ازاد س��ازی ارزه��ای بلوکه ش��ده ای��ران‬ ‫روی وضعی��ت تولی��د و صنعت کش��ور به‬ ‫سهل ابادی‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگران در انتظار‬ ‫کاهش قیمت ارز با هدف‬ ‫بهبود شرایط تولیدی و‬ ‫صنعتی کشور نیستند‬ ‫زیرا همه به خوبی می دانیم‬ ‫که قیمت ارز‪ ،‬هیچ اثری بر‬ ‫تولید نمی گذارد اما قرار‬ ‫گرفتن ارز ارزان در اختیار‬ ‫تولید می تواند منجر به‬ ‫مدیریت بهتر شرایط و‬ ‫در نهایت کاهش قیمت‬ ‫تمام شده شود‬ ‫سیاست های دولت بستگی دارد‪.‬‬ ‫حریری ادامه داد‪ :‬هم اکنون در شرایطی‬ ‫هس��تیم که دولت می تواند ساالنه کمتر از‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد دالر ارز استحصال کند و سایر‬ ‫منابع ارزی مورد نیاز از طریق پتروش��یمی‬ ‫و صادرات غیرنفتی تامین می شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ابق کمیس��یون واردات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران تصریح کرد‪ :‬با ازاد س��ازی‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر از مناب��ع ارزی ایران‪،‬‬ ‫دس��ت دول��ت ب��رای اج��رای طرح ه��ا و‬ ‫پروژه های اقتصادی و حتی سیاس��تگذاری‬ ‫در ای��ن عرص��ه بازت��ر خواهد ش��د اما به‬ ‫طورقط��ع می ت��وان گفت که ازاد س��ازی‬ ‫ارزهای بلوکه ش��ده ایران پس از رفع کامل‬ ‫تزریق نقدینگی‪ ،‬راهکار حل‬ ‫مشکالت اقتصادی نیست‬ ‫تعریف ابزارهای جدید تامین مالی برای واحدهای تولیدی‬ ‫انعقاد قرارداد بلندمدت پتروشیمی ها با تولیدکنندگان صادراتی‬ ‫دالالن‪ ،‬سازندگان داخلی را دور می زنند!‬ ‫ارز ارزان به تولید می رسد؟‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ 8 :‬روز دیگر تا رسیدن به زمان توافق‬ ‫نهایی میان ایران با گروه ‪ 5+1‬بیش�تر باقی نمانده اس�ت‪ .‬در طول‬ ‫چند س�الی که ایران با گروه ‪ 5+1‬برای دستیابی به توافق هسته ای‬ ‫در کش�ورهای مختلف پای میز مذاکره نشس�ته اس�ت‪ ،‬همواره در‬ ‫زمان برگزاری مذاکرات تا رس�یدن به روز پایانی‪ ،‬مرس�وم بوده که‬ ‫در روزه�ای ابتدایی رون�د قیمت ها در بازار ایران نزولی ش�ده‪ ،‬در‬ ‫روزهای پایانی قیمت ها به ثبات رس�یده و پس از ان باز هم س�یر‬ ‫خبر‬ ‫تحریم ن��ه می تواند منجر به کاهش قیمت‬ ‫ارز ش��ود و نه این امر روی وضعیت تولید‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در صورت رفع تحریم ها و ازادسازی منابع‬ ‫ارزی بلوکه شده ایران‪ ،‬دولت نباید به هیچ‬ ‫عنوان این منابع را صرف واردات مواد اولیه‬ ‫کرده و یا اینکه انها را به صورت مس��تقیم‬ ‫به بخش تولید تزریق کند بلکه دولت باید‬ ‫مناب��ع ارزی ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری را صرف‬ ‫ایجاد و تکمیل زیرساخت ها کرده و با این‬ ‫شیوه زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در کشور را مهیا کند‪.‬‬ ‫حری��ری ادام��ه داد‪ :‬هم��ه به خوب��ی‬ ‫می دانیم که تکمیل زیرس��اخت ها و جذب‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی ‪ ،‬بهترین راهکار‬ ‫ب��رای حمایت از تولید اس��ت ام��ا به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬تولیدکنن��دگان و صنعتگران نباید‬ ‫منتظر کاهش قیمت ارز و تزریق ارز ارزان‬ ‫ب��ه بخش تولید پس از رف��ع کامل تحریم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ پیش از این قائم مقام وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫قط��ع تحریم ها ‪ ۴‬تغییر پیش روی تجارت‬ ‫خارجی ایران قرار خواهد گرفت؛ نخس��ت‬ ‫انک��ه فضای جهانی برای تج��ارت با ایران‬ ‫مهیاتر می ش��ود و بنابرای��ن در خرید کاال‪،‬‬ ‫دسترس��ی به مناب��ع مختلف و بیش��تری‬ ‫خواهی��م داش��ت و می توانیم در ش��رایط‬ ‫رقابت��ی‪ ،‬کاالی ارزان ت��ر و ب��ا کیفیت تری‬ ‫بخریم‪ ،‬چراکه هم اکنون مجبور به خرید از‬ ‫کشورهای محدود هستیم اما اگر تحریم ها‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ ،‬می توانیم کاال را از منابع‬ ‫مختلف خریداری و در فضای رقابتی‪ ،‬کاال‬ ‫را ارزان تر تولید کنیم‪.‬‬ ‫مجتبی خسروتاج تصریح کرد‪ :‬تغییر دوم‬ ‫این اس��ت که فضای مثبت��ی برای تجارت‬ ‫ای��ران فراه��م و ظرفیت های بس��یاری در‬ ‫صادرات ایجاد می شود‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که ایران برای صادرات کاال به اروپا مشکل‬ ‫دارد و اروپایی ه��ا ه��م به دلی��ل تحریم و‬ ‫نب��ود نق��ل و انتق��االت پولی‪ ،‬ریس��ک را‬ ‫نمی پذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا‬ ‫رونق می گیرد و فضا برای توسعه صادرات‬ ‫باز می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه پ��س از تحریم‪ ،‬یکی‬ ‫از مش��کالت اصلی ایران ک��ه هزینه مبادله‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاهش می یاب��د و بنابرای��ن هزینه‬ ‫واردات و صادرات نیز پایین می اید‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از مش��کالت ام��روز‪ ،‬تحریم و‬ ‫هزینه مبادله است‪ ،‬در شرایط تحریم ناگزیر‬ ‫هستیم پول را به یک کشور منتقل و از ان‬ ‫کش��ور به کشور مبدا ارس��ال کنیم که این‬ ‫کار گرفتاری های زیادی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ برای مشخص ش��دن دیدگاه تبعات رفع‬ ‫تحریم ها و ازاد س��ازی ارزهای بلوکه ش��ده‬ ‫ای��ران و تاثی��ر ان روی وضعی��ت تولید و‬ ‫صنعت ایران‪ ،‬تالش کردیم با معاونان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت وگویی داشته‬ ‫باش��یم که متاس��فانه تالش های ما در این‬ ‫زمینه به نتیجه ای نرسید‪.‬‬ ‫دبی��رکل خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬با پولی که برای توزی��ع یارانه نقدی هزینه‬ ‫می ش��ود می توان ‪ 500‬هزار ش��غل ایجاد کرد که‬ ‫ظرف ‪ 6‬س��ال بی��کاری را به کمتری��ن حد ممکن‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی در گفت وگ��و با باش��گاه‬ ‫خبرنگاران ب��ا بیان اینکه باید ب��ه این نکته توجه‬ ‫کرد که ه��دف اولیه توزیع یاران��ه نقدی چه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ اقتصاددان��ی در دنیا پیدا‬ ‫نمی ش��ود که راه حل مش��کالت اقتصادی مردم و‬ ‫رفع تنگناهای اجتماعی و بهبود و توس��عه اقتصاد‬ ‫ملی را در توزیع پول نقد بداند‪.‬‬ ‫دبی��ر کل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در‬ ‫ادام��ه گفت‪ :‬نبای��د حافظه تاریخی م��ردم را پاک‬ ‫کنی��م‪ .‬ما در ‪ 3‬س��ال به صورت پیاپ��ی تورم ‪،30‬‬ ‫‪ 38‬و‪ 41‬درصدی داش��ته ایم یعنی به طور متوسط‬ ‫هزینه هر خانواده ماهان��ه ‪ 30‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته بود‪ .‬در ای��ن میان دولت به طور میانگین در‬ ‫این ‪ 3‬سال‪ 36 ،‬تا ‪ 150‬هزار تومان به یک خانواده ‬ ‫سطح متوسط ایرانی پرداخت کرده اما تورم از این‬ ‫خان��واده ت��ا ‪ 450‬هزار تومان پ��س گرفته که این‬ ‫موضوع بیانگر این اس��ت که اقش��ار متوسط و رو‬ ‫به پایین جامعه فقیرتر ش��ده و اقشار پر درامد نیز‬ ‫ثروتمندتر ش��ده اند‪ .‬این اقتص��اد دان با بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه توزیع یاران��ه نقدی با چاش��نی اهداف‬ ‫سیاسی همراه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با پولی که برای‬ ‫یارانه نقدی واریز می شود می توان ‪ 500‬هزار شغل‬ ‫ایجاد کرد یعنی ظرف ‪ 6‬سال بیکاری کاهش یافته‬ ‫و اش��تغال به تعادل می رس��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫واقع زمانی که تورم کش��ور دو رقمی و نرخ س��ود‬ ‫بانکی ‪ 20‬درصد اس��ت‪ ،‬دولت اگر در پی س��عادت‬ ‫مردم اس��ت باید به فکر ایجاد اش��تغال و افزایش‬ ‫تولید ناخالص ملی باشد‪.‬‬ ‫اگهـی جذب نیروی انسانی‬ ‫ش�رکت الومینیوم جنوب (سهامی خاص)‪ ،‬مجری ساخت و احداث بزرگترین مجتمع الومینیوم کشور‪ ،‬به منظور تجهیز‬ ‫س��ازمان پروژه و دفتر مهندس��ی طرح در تهران و شهرستان المرد(اس��تان فارس) از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر با‬ ‫تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید‪ .‬عالقه مندان می توانند مشخصات فردی و سوابق کاری و تحصیلی و اطالعات‬ ‫تماس خود را حداکثر تا تاریخ ‪ 94/4/9‬از طریق پست الکترونیک به ادرس ‪ hrd@salcocompany.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن ممتاز دانش��گاه های صنعتی ش��ریف‪ ،‬تهران‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬خواجه نصیر‪ ،‬علم و صنعت‪ ،‬شهید بهشتی‪ ،‬دولتی‬ ‫ش��یراز و همچنین افراد دارای تخصص در صنعت الومینیوم و ‪ 5‬س��ال تجربه اش��تغال در بخش های مهندسی کارخانجات‬ ‫مشابه در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مکانیک‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫(جامدات)‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس‬ ‫برق‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندسی برق (قدرت)‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندس برق (کنترل)‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس‬ ‫عمران‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫ردیف‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه کار‬ ‫زمینه تجربه های کاری مورد نیاز‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫اشنایی با تجهیزات ثابت و دوار‪ -‬طراحی تاسیسات‬ ‫مکانیکی‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫اشنا به طراحی پست و نیروگاه و رکتیفایر و‬ ‫یکسو کننده های مدار‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫اشنا به سیستم های ‪ DCS‬و ‪PLC‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫طراحی و اجرای سازه های فلزی‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرست‬ ‫کارگاه‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫دارای تجربه در احداث کارگاه – نصب و راه اندازی‬ ‫تجهیزات و ماشین االت‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس‬ ‫منابع انسانی‬ ‫لیسانس مدیریت و سایر‬ ‫مدارک مرتبط‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫اشنایی به منابع انسانی وقوانین و مقررات اداری –‬ ‫سیستم ها و روش ها ‪ -‬اموزش‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس‬ ‫پشتیبانی‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫دارای سابقه کار در واحد های مشابه‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مالی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای حسابداری همکاران سیستم –‬ ‫اشنایی با حسابداری مالی‪ ،‬حقوق و دستمزد و انبار‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس‬ ‫ارشیو اسناد‬ ‫فنی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫اشنایی با مفاهیم اسناد فنی و مهندسی – روش های‬ ‫بایگانی و کدینگ اسناد‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪P6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس‬ ‫‪IT‬‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫اشنایی با شبکه های کامپیوتری‪-‬طراحی و نصب شبکه های‬ ‫بیسیم‪ -‬اشنایی با سیستم عامل لینوکس‪ -‬توانایی نصب‬ ‫و راه اندازی شبکه های مبتنی بر سرورهای ماکروسافت‪-‬‬ ‫توانایی پیکربندی سوییچ های شبکه (‪ Cisco‬و ‪)...‬‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫حسابداری ‪ /‬مدیریت مالی‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استقبال اندک‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫نقش افرینی بازار س��رمایه یکی از نش��انه های‬ ‫توسعه اقتصادی است‪ .‬اما شرط نخست ان است‬ ‫که دولت از مش��ارکت ج��دی بخش خصوصی‬ ‫برای توس��عه اقتصادی بهره ببرد‪ .‬پس از رش��د‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬تقاضا ب��رای خدم��ات بازار‬ ‫س��رمایه ش��امل ابزارها و نهادهای مالی ش��کل‬ ‫می گی��رد که ای��ن تقاضا می توان��د نقش موتور‬ ‫محرک را در رشد بازار ایفا کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر یکی از دالیل اس��تقبال اندک‬ ‫واحده��ای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از بازار‬ ‫س��رمایه را می توان هزینه ب��االی ارائه خدمات‬ ‫و همچنی��ن زمانب��ر بودن اس��تفاده از این بازار‬ ‫دانس��ت‪ ،‬چراک��ه مجم��وع کارمزد ای��ن ارکان‬ ‫نرخ هزین��ه تامین مالی را گاه��ی به ‪۲۸‬درصد‬ ‫می رساند‪ .‬این هزینه توانایی رقابت بازار سرمایه‬ ‫با بازار پول را به شدت کاهش می دهد و این در‬ ‫حالی اس��ت که این ارکان ب��ا وجود نرخ کارمزد‬ ‫باالیی که دریافت می کنند‪ ،‬در معرفی ابزارهای‬ ‫نوین ب��ه بنگاه ها موفق عم��ل نکرده اند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تامین مال��ی از طریق بازار پول‬ ‫ب��رای واحدهای تولی��دی از پیچیدگی کمتری‬ ‫برخوردار اس��ت و در مدت کوتاه��ی و با هزینه‬ ‫کمتری امکان دسترس��ی به مناب��ع مالی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حال س��وال اینجاس��ت ک��ه چرا بس��یاری از‬ ‫ش��رکت هایی که ش��رایط تامین مالی از طریق‬ ‫ابزاره��ای نوی��ن مال��ی را دارن��د از این فرصت‬ ‫استفاده نمی کنند که در جواب باید گفت‪ ،‬برخی‬ ‫ممکن اس��ت از وجود این ابزارهای تامین مالی‬ ‫بی اطالع یا نااش��نا باش��ند که این امر می تواند‬ ‫به دلیل پیچیدگی فراین��د تامین مالی در بازار‬ ‫سرمایه و قوانین ان باشد‪.‬‬ ‫همچنین بازار س��رمایه در اخذ ضمانت بسیار‬ ‫س��ختگیرانه تر از ب��ازار پول عم��ل می کند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل اس��تقبال از این اب��زار تامین مالی‬ ‫به دلی��ل توجیه پذی��ر نبودن ب��رای تولیدکننده‬ ‫اندک است‪.‬‬ ‫هرچند ناتوانی ش��رکت های تامین سرمایه در‬ ‫معرفی خدمات قابل ارائه توس��ط بازار س��رمایه‬ ‫باعث کاهش اس��تقبال از این خدمات می شود‪،‬‬ ‫اما تامی��ن مالی از طریق بازار س��رمایه چندان‬ ‫هم پیچیده نیس��ت‪ .‬عامل مهم تر این اس��ت که‬ ‫مدیران اموزش های الزم برای اس��تفاده از بازار‬ ‫مالی را ف��را نگرفته اند‪ ،‬از این رو نیاز اس��ت که‬ ‫دوره های اموزش��ی الزم برای تامین منابع مالی‬ ‫از طریق بازار س��رمایه ب��رای مدیران واحدهای‬ ‫تولی��دی و اعض��ای هیات مدیره برگزار ش��ود تا‬ ‫فعاالن صنعتی با بازار سرمایه بیشتر اشنا شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید ب��ه این اگاهی دس��ت یابند که‬ ‫اس��تفاده از بازار سرمایه به طور قطع به نفع انها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫البته اینکه گفته شود از انجا که برخی مدیران‬ ‫واحده��ای تولیدی نمی خواهن��د اطالعات مالی‬ ‫خود را به صورت شفاف ارائه دهند‪ ،‬از همین رو‬ ‫تمایلی به حرکت به س��وی بازار سرمایه ندارند‪،‬‬ ‫ منطق درس��تی نیس��ت‪ .‬درمجموع و با توجه به‬ ‫ش��رایط‪ ،‬نیازمن��د تغییر دی��دگا ه در این زمینه‬ ‫هستیم و باید ابزارهای جدید تامین منابع مالی‬ ‫را ب��رای واحده��ای تولیدی تعری��ف کنیم تا از‬ ‫طریق بازار س��رمایه بتوانند منابع و س��رمایه در‬ ‫گردش مورد نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه با هدف کمبود نقدینگی صنعت مطرح کردند‬ ‫تعریف ابزارهای جدید تامین مالی برای واحدهای تولیدی‬ ‫فرش�ته فری�ادرس ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫مش��کالت متعدد که در سال های اخیر سد‬ ‫راه بخش مولد کشور شده‪ ،‬عالوه بر کاهش‬ ‫ظرفیت بنگاه های تولیدی‪ ،‬تعطیلی برخی‬ ‫از این واحدها را به دنبال داشته که این امر‬ ‫باعث شده تا دولت یازدهم از همان ابتدای‬ ‫فعالیت‪ ،‬تدوی��ن برنامه ه��ای اضطراری را‬ ‫برای رفع چالش های این بخش در دس��تور‬ ‫کار خود ق��رار دهد؛ برنامه هایی که موجب‬ ‫شد بخش صنعت بتواند تا حدودی جبران‬ ‫مافات کرده و با رش��دی نس��بی خود را از‬ ‫رشد منفی که در سال های اخیر گریبانش‬ ‫را گرفته بود‪ ،‬نجات دهد‪ .‬در این ش��رایط‪،‬‬ ‫راه چاره‪ ،‬ش��ناخت دقیق ریش��ه مش��کل‬ ‫و ت�لاش برای ح��ل ان اس��ت؛ در غیراین‬ ‫صورت‪ ،‬نس��خه های مقطعی نه تنها در حل‬ ‫مش��کل موث��ر نخواهد بود‪ ،‬بلک��ه می تواند‬ ‫مشکل را پیچیده تر کند‪ .‬از این رو به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬ب��ا توجه به نرخ باالی س��ود‬ ‫بانکی‪ ،‬دیگر کسی حاضر به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش تولید نمی ش��ود‪ ،‬ش��اید بهتر این‬ ‫باشد که ابزارهای جدید تامین منابع مالی‬ ‫مانن��د صک��وک را برای واحده��ای بزرگ‬ ‫تولیدی تعریف کنیم تا این واحدها ازطریق‬ ‫بازار سرمایه بتوانند سرمایه در گردش خود‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ب�االی تامین مال�ی از طریق‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫محمدرض��ا دیان��ی‪ ،‬ریی��س مجم��ع‬ ‫کارافرین��ان ای��ران درب��اره بی تمایل��ی‬ ‫صنعتگ��ران ب��رای ورود به بازار س��رمایه و‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای مالی ب��ا هدف تامین‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مناب��ع مالی ای��ن بخش ب��ه‬ ‫مشکل اصلی برای اس��تفاده از ابزار تامین‬ ‫مالی‪ ،‬هزینه باالی ان است‪ .‬همچنین بازار‬ ‫سرمایه در اخذ ضمانت بسیار سختگیرانه تر‬ ‫از بازار پول عم��ل می کند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اس��تقبال از این ابزار تامی��ن مالی به دلیل‬ ‫توجیه پذیر نب��ودن برای تولیدکننده اندک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نرخ س��ود تامین مالی‬ ‫در بازار س��رمایه حدود ‪ ۲۸‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به غیراز مش��کل تضامین بانک ها و‬ ‫موسس��ات مالی بزرگ‪ ،‬مراح��ل مربوط به‬ ‫ب��ورس و فرابورس نیز باید ب��رای دریافت‬ ‫مجوز انتش��ار اوراق تامین مالی طی شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه هزینه انتش��ار این اوراق بسیار‬ ‫باال بوده و به حدود ‪ ۲۸‬درصد نیز می رسد‬ ‫که این هزینه ش��امل هزین��ه صادرکننده‬ ‫اوراق‪ ،‬هزین��ه ب��ورس و فراب��ورس‪ ،‬هزینه‬ ‫فروش اوراق به ش��رکت های تامین سرمایه‬ ‫و هزین��ه بازگردانی اوراق می ش��ود که در‬ ‫مجموع‪ ،‬هزینه انتش��ار اوراق تامین مالی را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫دیانی با اش��اره به س��خت ب��ودن احراز‬ ‫ش��رایط انتش��ار اوراق تامین مالی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از پیش��نهادها برای تس��هیل در‬ ‫ای��ن زمینه‪ ،‬حذف ش��رط تضمین بانک ها‬ ‫و موسس��ات مالی بزرگ برای انتش��ار این‬ ‫اوراق و ارائ��ه تضامین ش��رکت های بزرگ‬ ‫و هلدینگ های صنعتی برای بازار س��رمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬دلیل استقبال نکردن تولیدکنندگان‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫در همی��ن حال س��ید حمید میرمعینی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار س��رمایه یک��ی از دالیل‬ ‫استقبال نکردن تولیدکنندگان و بنگاه های‬ ‫اقتصادی بازار س��رمایه را اشنایی نداشتن‬ ‫مدی��ران بنگاه های صنعت��ی و اقتصادی با‬ ‫ای��ن ابزارها عنوان و تصری��ح کرد‪ :‬مدیران‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی و اقتص��ادی در واقع با‬ ‫مزایا و خدمات بازار سرمایه اشنا نیستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی دیگ��ر از دالی��ل‬ ‫اس��تقبال اندک بنگاه ه��ای تولیدی از این‬ ‫سیس��تم‪ ،‬پیچیدگی قوانین بازار س��رمایه‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر اگر مدیران بنگاه های‬ ‫تولی��دی بخواهند از بازار س��رمایه به جای‬ ‫بازار پول استفاده کنند‪ ،‬باید اطالعات مالی‬ ‫خود را به صورت شفاف ارائه دهند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تمایل چندانی برای انجام‬ ‫این کار وجود ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود باال بودن نرخ س��ود ب��ازار پول و‬ ‫پیچیدگی ه��ای این بازار نس��بت ب��ه بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬به دلیل نگاه س��نتی و اش��نایی‬ ‫مدی��ران واحده��ای تولیدی با ای��ن بازار‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ترجیح می دهن��د از بازار‬ ‫پولی استفاده کنند و تمایلی برای استفاده‬ ‫از بازار سرمایه ندارند‪.‬‬ ‫میرمعین��ی با بی��ان اینکه بازار س��رمایه‬ ‫نیز دارای یکس��ری الزامات و شرایط است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چنانچه بنگاه های اقتصادی و‬ ‫تولیدی بخواهند از بازار س��رمایه اس��تفاده‬ ‫کنند باید حائز ش��رایط تعیین شده باشند‬ ‫و نسبت به رعایت الزامات گفته شده اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه در نهایت دلیل‬ ‫عمده استقبال اندک بنگاه ها و شرکت های‬ ‫تولی��دی و اقتصادی را نااش��نایی و اگاهی‬ ‫نداش��تن از مزیت های بازار سرمایه عنوان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬هم اکن��ون بهتری��ن زمان‬ ‫اس��تفاده از بازار س��رمایه توسط بنگاه های‬ ‫تولیدی اس��ت و ای��ن تمرینی ب��رای انها‬ ‫خواهد بود‪ ،‬چرا که بازار سرمایه با تغییرات‬ ‫سیاسی به سمت بلوغ پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫میرمعینی س��ومین عام��ل را ناکارامدی‬ ‫بازار سرمایه عنوان کرد و گفت‪ :‬بازار سرمایه‬ ‫توانایی جذب پول های جدید را ندارد تا به‬ ‫راحت��ی بتواند تامین مال��ی را انجام دهد و‬ ‫افزایش سرمایه در شرایط کنونی برای این ‹ ‹تعریف ابزارهای جدید تامین منابع‬ ‫بازار امکانپذیر نیس��ت‪ ،‬از همین رو مدیران مالی‬ ‫جعف��ر قادری‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫واحدهای تولیدی رغبت چندانی برای ورود‬ ‫ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‬ ‫به بازار سرمایه ندارند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ش��یراز در مجلس با بیان‬ ‫اینک��ه با توج��ه به کاهش نرخ ت��ورم‪ ،‬نرخ‬ ‫س��ود نیز باید کاهش یابد ت��ا منابع از بازار‬ ‫پول به بازار س��رمایه سوق یابد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخشی از موانع برای تولیدکنندگان ریسک‬ ‫سرمایه گذاری را افزایش می دهد؛ از این رو‬ ‫دولت باید نس��بت به شناسایی و رفع انها‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ح��ل مش��کالت تولید و‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ران پیچیده تر از ان‬ ‫است که با طرح های ضربتی نظیر معرفی‬ ‫ابزاره��ای تامین مالی قابل اصالح باش��د‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برای اینکه اقتصاد ازاد‪ ،‬رقابتی و‬ ‫سالم تر ش��ود‪ ،‬الزم است رانت ها و مفاسد‬ ‫اقتصادی برداشته شده و قوانین و مقررات‬ ‫و سیاس��ت های اقتصادی باثب��ات و قابل‬ ‫پیش بینی تدوین شود‪ .‬در عین حال الزم‬ ‫است ضمانت های اجرایی قوانین و مقررات‬ ‫را ب��ه حداکث��ر ممکن برس��انند تا امنیت‬ ‫اقتصادی برقرار ش��ود و کارافرینان بالقوه‬ ‫برای س��رمایه گذاری‪ ،‬انگیزه پیدا کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬با توجه به انبوه احکام قانونی‬ ‫که برای حمایت از تولید ملی در سال های‬ ‫اخیر به تصویب رسیده یا در دست بررسی‬ ‫است‪ ،‬به نظر می رس��د در حال حاضر نیاز‬ ‫به هم��ت قوه مجریه ب��رای اجرای هرچه‬ ‫موثرتر ای��ن قوانین وجود دارد؛ از س��وی‬ ‫دیگ��ر مجلس نی��ز باید به ج��ای تصویب‬ ‫طرح های ضربتی ب��رای حمایت از تولید‪،‬‬ ‫اجرای اثربخش قوانین را پیگیری کند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای ساخت کشتی‬ ‫حس��ین فاضل‪ ،‬مدیرعامل صندوق توس��عه صنایع‬ ‫دریایی در گفت وگو با مانا گفت‪ :‬سقف تسهیالت برای‬ ‫تعمیرات ش��ناورها بین ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تا یک میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر حجم منابع افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬می توانیم در بحث س��اخت ش��ناور ورود کنیم و‬ ‫تس��هیالتی ارائه دهیم که از ابتدا متقاضیان شناور را‬ ‫در داخل بسازند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۵‬ش��ناور از تس��هیالت‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫و نماینده مردم شیراز در مجلس نیز با بیان‬ ‫اینکه با نرخ سودی که بانک مرکزی در نظر‬ ‫گرفته دیگر کس��ی حاضر به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش تولید نیس��ت از این رو الزم است‬ ‫دولت نسبت به اصالح نرخ سود بانکی اقدام‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر است ابزارهای جدید تامین‬ ‫منابع مالی مانند صک��وک برای واحدهای‬ ‫بزرگ تولیدی تعریف ش��ود تا این واحدها‬ ‫بتوانند ازطریق بازار س��رمایه‪ ،‬س��رمایه در‬ ‫گردش خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫‪ :1394‬دولت و ملت‪ ،‬همدلی و هم زبانی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استـان یزد‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صندوق توسعه صنایع دریایی استفاده کرده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این تس��هیالت در حوزه های سرمای ‏ه در گردش‪،‬‬ ‫تعمیرات شناور و تکمیل شناورهای نیمه ساخته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فاض��ل درباره میزان تس��هیالتی که قرار اس��ت در‬ ‫س��ال جاری به شناور سازان پرداخت ش��ود نیز گفت‪:‬‬ ‫امس��ال برنامه ریزی شده تا س��قف ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت سرمایه در گردش و تا سقف ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394 / 1667 :‬‬ ‫(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)‬ ‫شماره مناقصه‪166474 :‬‬ ‫عنوان اگهی‪ :‬اجرای عملیات گازرس��انی به روس��تای نعمت اباد ابرکوه شامل ‪ 26400‬متر شبکه توزیع و ‪ 200‬عدد انشعاب‬ ‫خانگی و تجاری‬ ‫مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به ادرس‪ www.nigc-yazd.ir :‬و سایت‬ ‫‪ www.shana.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 035-36238513-16‬داخلی ‪ 2286‬و ‪ 2277‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬یزد ـ میدان امام حسین ـ شرکت گاز استان یزد ـ امور قراردادها‬ ‫روابط عمومی‬ ‫ریال تس��هیالت س��اخت و تکمیل ش��ناور در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‬ ‫دریایی با اشاره به پرداخت تسهیالت برای شناورهای‬ ‫نیمه ساخته تصریح کرد‪ :‬ش��ناورهایی که بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد تکمیل ش��ده و تقاضای تسهیالت داشته باشند‬ ‫پس از بررس��ی تقاضای انها توسط صندوق‪ ،‬اگر رتبه‬ ‫اعتباری مناس��بی داش��ته و از تجهیزات��ی که امکان‬ ‫تهیه انها در داخل وجود دارد اس��تفاده کرده باش��ند‪،‬‬ ‫صندوق برای تکمیل شناور مربوط‪ ،‬سقف منابع مالی‬ ‫مص��وب را در اختیار انه��ا قرار می ده��د‪ .‬وی درباره‬ ‫نحوه افزایش میزان تس��هیالت به ش��ناورداران گفت‪:‬‬ ‫در قانون‪ ،‬بودجه ای به این منظور پیش بینی ش��ده که‬ ‫امیدواریم به نتیجه برس��د‪ .‬در بودجه س��ال جاری نیز‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون دالر برای صندوق توس��عه صنایع دریایی‬ ‫پیش بینی ش��ده که درحال پیگیری برای دریافت این‬ ‫مبلغ هستیم‪.‬‬ ‫سرمایه مردمی روی ریل غیرمولد‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر منابع مالی در موسس��ات مالی و اعتباری ذخیره‬ ‫ش��ده و این موسسات نیز پول را در بخش های غیرمولد هزینه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بی��ژن پناه��ی زاده در گفت وگو با ایس��نا با انتق��اد از واردات‬ ‫کاالهای خارجی که مش��ابه داخلی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رایط‬ ‫در حالی است که تولیدکنندگان خارجی با نرخ سود تسهیالت‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد فعالیت می کنند اما در ایران در بهترین ش��رایط‪،‬‬ ‫صنعتگران باید سود ‪ ۲۱‬درصدی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید مانع از رش��د قارچ گونه موسس��ات‬ ‫مال��ی و اعتباری ش��ویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینگونه موسس��ات منابع‬ ‫م��ردم را جم��ع اوری و در کاره��ای غیرمول��د وارد می کنند و‬ ‫بانک مرکزی در س��ال های اخیر نتوانس��ته مانع از فعالیت این‬ ‫موسسات شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪،‬‬ ‫موسس��ات مالی و اعتباری این بحران را ایجاد کرده و خواهند‬ ‫کرد که دود ان به چشم مردم خواهد رفت‪.‬‬ ‫ی خود را به بانک ها پرداخت‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید بده ‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام قدرت وام دهی بانک ها را بیش��تر می کند‬ ‫و م��ا درحال حاضر بانک های دولتی را مقصر نمی دانیم‪ ،‬چراکه‬ ‫انها نیز با کمبود منابع مواجه هستند‪.‬‬ ‫پناهی زاده افزود‪ :‬درحال حاضر همه منابع مالی در موسسات‬ ‫مالی و اعتباری ذخیره ش��ده که این پول ه��ا را در بخش های‬ ‫غیرمولد هزینه می کنند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران‬ ‫بیشترین بدهی به نظام بانکی کشور را مربوط به بخش دولتی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬باید افرادی که با انجام برخی اقدامات موجب‬ ‫ضرر مردم و بخش خصوصی شده اند در هر دوره ای که بوده اند‬ ‫تحت پیگرد قرار گیرند و این مس��ائل با تغییر دولت ها به دست‬ ‫فراموشی سپرده نشود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫بقای فوالد در گرو کاهش هزینه های سربار‬ ‫سهم ایران از بازار بر لبه تیغ صادرات غیرتخصصی‬ ‫گام لرزان معدن در سرزمین ناشناخته«مطالعات اقتصادی»‬ ‫‪5‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫اعالم کرد‬ ‫ثبات نسبی‬ ‫در بازار محصوالت مس‬ ‫با همکاری سازمان ایمیدرو و شرکت ملی مس با هدف توسعه اکتشافات انجام شد‬ ‫امضای تفاهمنامه حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫حامد ش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬ب��ا امضای تفاهمنامه‬ ‫همکاری بی��ن صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی و ش��رکت ملی صنایع مس ایران از سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در اکتش��اف و تولید مس حمایت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این‬ ‫تفاهمنامه به منظور توس��عه معدن کوچک و متوسط برای‬ ‫محرومیت زدایی از مناطق محروم و یکی از سیاس��ت های‬ ‫دولت و ایمیدروست‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫و صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی روز‬ ‫گذشته با رییس هیات عامل ایمیدرو با امضای مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران و مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در محل سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عملیاتی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش اعتبارات صندوق سرمایه گذاری معادن‬ ‫یک��ی از وظای��ف س��ازمان ایمی��در و عالوه ب��ر ایجاد‬ ‫زیرساخت های مورد نیاز بخش معدن حمایت از معدنکاران‬ ‫بخش خصوصی برای باال بردن س��هم این بخش در تولید‬ ‫ناخالص ملی اس��ت‪.‬رییس هیات عامل ایمیدرو در ابتدای‬ ‫این جلس��ه با نگاهی به نقش صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫معادن در تقویت معدن��کاری بخش خصوصی اظهار کرد‪ :‬‬ ‫در دولت گذش��ته این صن��دوق در فهرس��ت واگذاری ها‬ ‫ق��رار گرفته بود که ب��ا پیگیری های انجام ش��ده باردیگر‬ ‫به عن��وان یک صن��دوق حاکمیتی به دولت باز گش��ت و‬ ‫توانس��ت در مدت یک س��ال اخیر اصالحاتی در ساختار‬ ‫خود به وجود اورد تا معدنکاران را در ‪ 3‬بخش اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری از طریق تضمین تس��هیالت بانک ها‬ ‫مورد حمایت قرار دهند‪.‬مهدی کرباسیان با تاکید بر اینکه‬ ‫اعتبارات صندوق برای حمای��ت از تمام معدنکاران کافی‬ ‫نیست‪ ،‬افزود ‪ :‬به دلیل گس��ترده بودن فعالیت معدنکاران‬ ‫در واحد های کوچک و متوس��ط اعتب��ارات صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری معادن محدود است‪ .‬هرچند پس از مصوبه‬ ‫هیات وزیران اعتبارات این صن��دوق از ‪10‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪68‬میلیارد تومان رس��یده و تاکن��ون ‪25‬میلیارد تومان‬ ‫ان محق��ق ش��ده‪ ،‬با این حال مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫تمهیدات��ی در حمایت مالی صندوق توس��عه ملی در نظر‬ ‫گرفته است‪ .‬همچنین سازمان ایمیدرو نیز برای تخصیص‬ ‫اعتبارات مالی به این صندوق تالش خواهد کرد‪.‬وی درباره‬ ‫نحوه تسهیالت دهی این صندوق اضافه کرد‪ :‬صندوق بیمه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫اگـهی منـاقصه عمـومی‬ ‫یک��ی از تعهدات ش��رکت ملی مس بررس��ی اولیه برای‬ ‫معدن معدن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫طرح کمک به تجهیز و اکتش�اف پایه و تفصیلی محدوده های اکتش�افی‬ ‫واقع در استان اذربایجان شرقی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان در نظر دارد انجام عملیات اکتش��اف‬ ‫تکمیلی محدوده اکتش��افی الچه قش�لاق را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص‬ ‫حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت اگاهی و کس��ب اطالعات بیش��تر‬ ‫و دریافت اس��ناد از تاریخ یکش��نبه مورخ ‪ 94/03/31‬تا تاریخ ‪ 94/04/7‬به سایت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس ‪ Aze.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اس��ناد‬ ‫و مدارک مورد نیاز جهت ش��رکت در مناقص��ه را تهیه و پس از تکمیل حداکثر تا‬ ‫پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 94/04/7‬به دبیرخانه سازمان به نشانی‪ :‬تبریز‪-‬‬ ‫شش��گالن‪ -‬خیابان داش دربند‪ -‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان‬ ‫شرقی تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫پیش��نهادات رسیده راس ساعت ‪ 15‬روز یکش��نبه مورخ ‪ 94/4/7‬در محل سالن‬ ‫جلس��ات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی واقع در ششگالن مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬حض��ور مناقصه گر و یا نماینده قانونی وی در جلس��ه‬ ‫افتتاح پیشنهادات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫کرباس��یان درباره تفاهمنامه این صندوق با شرکت ملی‬ ‫م��س تصریح ک��رد‪ :‬در این تفاهمنامه ش��رکت ملی مس‬ ‫به منظور توس��عه اکتش��افات بخش خصوصی در معادن‬ ‫با صندوق بیمه س��رمایه گذاری مع��ادن همکاری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این موضوع کمک می کند ش��رکت ملی مس ضمن‬ ‫عمل کردن به تعهدات اجتماعی در تامین مواد اولیه مس‬ ‫اینده روشنی را ترسیم کند‪.‬وی در حاشیه مراسم امضای‬ ‫تفاهمنامه دربار ه تعرف ه واردات فوالد گفت‪ :‬تعرفه ها برای‬ ‫حمایت از فوالد پاس��خگو نیس��ت‪ ،‬چرا که در حال حاضر‬ ‫چین یارانه قابل توجه��ی به صادرات فوالد اختصاص داده‬ ‫‹ ‹اختصاص اعتبار ‪ 75‬میلیارد تومانی‬ ‫‹ ‹حمایت با خرید تضمینی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫سرمایه گذاری معادن به ‪ 3‬روش حمایت های خود را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬نخس��ت اینکه پس از تایید طرح معدنی از وجوه‬ ‫خ��ود با نرخ پایین ب��رای حمایت از معدنکاران اس��تفاده‬ ‫می کن��د‪ .‬روش دیگر اینکه از طری��ق درامدهای دولت از‬ ‫حقوق دولتی و با کمک اعتبارات بانک ها‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫را همراه��ی می کن��د‪ .‬همچنی��ن این صندوق ب��ا صدور‬ ‫ضمانتنامه اخذ تس��هیالت از بانک ها فعالیت معدنکاران را‬ ‫تسهیل می کند‪.‬‬ ‫اما در کش��ور م��ا تعرفه ‪ 10‬تا ‪20‬درص��دی درنظر گرفته‬ ‫شده حتی در کشوری مانند ترکیه رقم تعرفه به ‪30‬درصد‬ ‫می رس��د‪ .‬از این رو پیشنهاداتی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داده ایم و امیدواریم با مس��اعدت دولت مش��کالت‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه کاهش پیدا کند‪ .‬زیرا در س��ال گذش��ته‬ ‫‪2/5‬میلیون تن صادرات داش��تیم که پیش بینی می کنیم‬ ‫این رقم در س��ال جاری نیز افزایش یاب��د‪ .‬اما راهکارهای‬ ‫بیشتری در این زمینه نیاز است‪.‬مدیرعامل سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی (ایمی��درو) ادامه داد‪:‬‬ ‫پیشنهاد دیگر در حوزه تولید این است که سیستم بانکی‬ ‫تسهیالتی را با نرخ های مناسب تر اعطا کند‪ .‬هر چند یکی‬ ‫از مهم ترین محرک ها‪ ،‬ب��رای خروج صنعت از رکود اقدام‬ ‫سریع برای اختصاص جایزه صادراتی به واحد های تولیدی‬ ‫است و باید به واحدهای که ارزش افزوده باالیی برای کشور‬ ‫دارند جایزه صادراتی اعطا ش��ود تا چرخه تولید به حرکت‬ ‫دراید و از رکود خارج شود‪.‬‬ ‫پوش��ش بیمه ای‪ ،‬س��رمایه گذاری ها در اکتشافات مس و‬ ‫معرف��ی انها به صندوق بیمه س��رمایه گذاری های معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی مس با نگاه��ی به مزایای‬ ‫این تفاهمنامه گفت‪ :‬براس��اس این پیش��نهاد شرکت های‬ ‫خصوصی ک��ه پروانه بهره ب��رداری و اکتش��اف دارند و از‬ ‫س��وی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها به‬ ‫ویژه در مناطق اذربایجان شرقی و کرمان که ظرفیت های‬ ‫معدنی باالتری دارند شرکت ملی مس نقش تسهیل گری‬ ‫را برای این معدنکاران انجام خواهد داد‪ ،‬وقتی اکتش��افات‬ ‫این ش��رکت ها تایید شد اگر معدنکاران ذخایر مناسبی را‬ ‫شناس��ایی کرده باش��ند همکاری انها در ایجاد واحد های‬ ‫فراوری توس��عه خواهد یافت‪ .‬به گونه ای که ش��رکت ملی‬ ‫مس محصوالت را از انها خرید تضمینی کرده و این مسئله‬ ‫در بهبود گردش مالی مناطق محروم اثر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫احمد مرادعلی زاده درباره برنامه های توس��عه ای شرکت‬ ‫ملی م��س نیز تصریح ک��رد‪ :‬بر مبنای برنامه توس��عه ای‬ ‫ش��رکت ملی مس رس��یدن به ظرفیت تولی��د ‪400‬هزار‬ ‫تن مس خالص در س��ال ‪ 1397‬برنامه ریزی ش��ده که به‬ ‫ط��ور قطع این تفاهمنامه می توان��د تحقق این ظرفیت را‬ ‫تسهیل کند‪ ،‬زیرا در حال حاضر معادن موجود توان تولید‬ ‫این میزان مس را ندارند و باید اکتش��افات توسعه یابد که‬ ‫همکاری بخش خصوصی یکی از ملزومات ان خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرضا شهاب الدین شهمیرزادی‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه گذاری معادن با اش��اره ب��ه اهمیت تامین‬ ‫اعتب��ارات برای این صندوق گفت‪ :‬در بودجه س��ال جاری‬ ‫‪75‬میلیارد توم��ان برای افزایش اعتب��ارات صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری معادن در نظر گرفته شده که به طور قطع‬ ‫تخصی��ص این اعتب��ار در تقویت برنامه های کش��ور و در‬ ‫حمای��ت از معدنکاران بخش خصوص��ی نقش موثری ایفا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫احتمال ابطال مزایده الومینیوم المهدی هرمزال‬ ‫رییس هیات عامل سازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمی��درو)‪ ،‬از احتمال ابط��ال مزایده‬ ‫ش��رکت الومینیوم المه��دی هرمزال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان در حاشیه امضای‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری ش��رکت مل��ی‬ ‫صنای��ع مس ای��ران و صن��دوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدن��ی‬ ‫در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره اخرین‬ ‫وضعیت واگ��ذاری الومینیوم المهدی‬ ‫هرمزال اظه��ار کرد‪ :‬ش��بهاتی درباره‬ ‫قیمت گ��ذاری این ش��رکت در جریان‬ ‫مزایده وجود داشت که به همین دلیل‬ ‫س��ازمان های نظارت��ی در این موضوع‬ ‫دخالت کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخرین اخبار نشان دهنده‬ ‫این است که بر حس��ب دستور وزارت‬ ‫اقتصاد ‪ 6‬کارش��ناس از سوی سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی معرف��ی ش��ده ت��ا‬ ‫قیمت گ��ذاری انجام ش��ده ب��رای این‬ ‫ش��رکت را دوب��اره مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهن��د‪.‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بع��د از این‬ ‫بررس��ی اگ��ر مش��خص ش��ود تفاوت‬ ‫معناداری بین قیمت واقعی الومینیوم‬ ‫المهدی هرمزال با قیمت کارشناس��ی‬ ‫ش��ده ان وجود دارد در راستای حفظ‬ ‫اموال دولت این مزایده ابطال ش��ده و‬ ‫احتماال در ادام��ه مزایده دوباره برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬به گفته وی بین ‪ 7‬تا ‪ 8‬روز‬ ‫زم��ان می برد تا نتیجه این بررس��ی از‬ ‫سوی کارشناسان معرفی شده سازمان‬ ‫خصوصی سازی اعالم شود‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمی��درو هفتم‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری نیز گفته بود‪:‬‬ ‫«واگذاری مجتم��ع الومینیوم المهدی‬ ‫از سوی سازمان خصوصی سازی نهایی‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫به گفت��ه مهدی کرباس��یان معموال‬ ‫ش��رکت هایی که در فهرست واگذاری‬ ‫سازمان خصوصی سازی قرار می گیرند‪،‬‬ ‫پیش پرداختی از س��وی شرکت برنده‬ ‫در مزایده به س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫پرداخ��ت می کنن��د اما ش��رکت برنده‬ ‫در مزای��ده الومینی��وم المه��دی هنوز‬ ‫ای��ن پیش پرداخ��ت را ب��ه س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫در همین حال دهم خرداد ماه س��ال‬ ‫جاری نی��ز مهدی قدم��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت الومینیوم المه��دی هرمزال‬ ‫خواس��تار تعیین تکلی��ف هرچه زودتر‬ ‫مس��ائل مربوط به واگذاری این شرکت‬ ‫شد و عنوان کرد که به دلیل بالتکلیفی‬ ‫در ای��ن زمین��ه بس��یاری از طرح های‬ ‫توس��عه الومینی��وم المه��دی هرمزال‬ ‫متوقف شد ه‪‎‬اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که اواخر اسفندماه‬ ‫س��ال ‪ 93‬سیدجعفر س��بحانی‪ ،‬مشاور‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی‬ ‫در گفت وگ��و با ماین نی��وز قیمت پایه‬ ‫الومینیوم المه��دی و طرح هرمزال را‬ ‫حدود ‪ 880‬میلیارد تومان اعالم کرد و‬ ‫خبر داد که الومینیوم المهدی و طرح‬ ‫هرم��زال به قیمت ‪ 910‬میلیارد تومان‬ ‫در مزایده ای که برگزار ش��د به فروش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬عرضه مس کات��د از طریق بورس و‬ ‫تنه��ا از رینگ صادراتی تاالر ب��ورس امکانپذیر خواهد‬ ‫ی مخرب در‬ ‫بود‪ .‬این امر به منظور حذف واس��طه گرها ‬ ‫ب��ازار مس کاتد پس از ریزش یکب��اره قیمت مس در‬ ‫بازار ه��ای جهانی و به تبع ان در ب��ورس کاالی ایران‬ ‫ش��کل گرفت و با هماهنگی های انجام ش��ده با شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران از اردیبهش��ت ماه س��ال جاری‬ ‫در همین زمینه مصاحبه ای کوتاه‬ ‫عملی ش��د‪.‬‬ ‫با مجتبی خس��روتاج قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و س��خنگوی رس��می این وزارتخانه انجام داد‬ ‫که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تولید مس کاتد به وسیله شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران در سال جاری چه میزان بوده است؟‬ ‫تولید مس کاتد در س��ال ‪ 1393‬به میزان ‪ 197‬هزار‬ ‫تن بوده و در سال جاری نیز تا ‪ 23‬خرداد سال جاری در‬ ‫مجموع ‪ 40‬هزار تن مس کاتد تولید ش��ده که با توجه‬ ‫به پیش بینی ها‪ ،‬برنامه تولید کامال محقق شده است‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت بازار محصوالت مس�ی در ش�رایط‬ ‫فعلی چگونه است؟‬ ‫درحال حاض��ر وضعیت عرض��ه و تقاضا محصوالت‬ ‫مس��ی‪ ،‬به ویژه مس کاتد از ثبات نسبی برخوردار است‬ ‫به طوری که عرضه مس کات��د در بورس کاال یی بیش‬ ‫از تقاضاست و خریداران به راحتی می توانند نسبت به‬ ‫تامی��ن نیاز خود اقدام کنند ضمن اینکه قیمت پایانی‬ ‫فروش با قیمت پایه عرضه ش��ده ب��ه دلیل عرضه باال‬ ‫برابر اس��ت‪ .‬عالوه بر این هیچگونه اختالف قیمتی بین‬ ‫بورس و بازار ازاد وجود ندارد‪.‬‬ ‫ت داخل�ی محص�والت مس�ی از‬ ‫€ €ای�ا قیم� ‬ ‫قیمت های جهانی تبعیت می کند؟‬ ‫با بررسی های به عمل امده از بازار جهانی «ال ام ای»‬ ‫و مقایس��ه ان با بازار بورس داخلی‪ ،‬قیمت ها همواره از‬ ‫قیمت های جهانی تبعیت ک��رده و در هفته های اخیر‬ ‫روند کاهش��ی داش��ته اس��ت‪ .‬ضمن اینکه قیمت های‬ ‫داخل��ی تا ح��دی پایین تر از قیم��ت بازار های جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €دالیل کاهش تقاضای بازار داخلی محصوالت‬ ‫مسی چیست؟‬ ‫ت داخلی محصوالت مسی‪،‬‬ ‫دالیل عمده کاهش قیم ‬ ‫اعم از مس کاتد و سایر مصنوعات مسی را می توان به‬ ‫کاهش ساخت وساز و پروژه های عمرانی ارتباط داد‪.‬‬ ‫€ €چه تدابیری برای رونق صنایع پایین دس�تی‬ ‫اتخاذ شده است؟‬ ‫در جلسه ای که به تازگی در معاونت امور اقتصادی و‬ ‫بازرگانی با تشکل های تولیدی مصرف کننده محصوالت‬ ‫مس��ی و سایر دس��ت اندرکاران برگزار ش��د با استماع‬ ‫مس��ائل و مشکالت انها‪ ،‬پیش��نهاداتی ارائه شد که در‬ ‫زمین��ه رونق ب��ازار داخلی‪ ،‬به وی��ژه محصوالت صنایع‬ ‫باال دستی و پایین دس��تی‪ ،‬چگونگی اتخاذ تمهیدات و‬ ‫فروش اعتب��اری‪ ،‬تعرفه های ترجیحی و در مجموع در‬ ‫قالب یک بسته حمایتی‪ ،‬صادرات به وسیله تشکل های‬ ‫ذی ربط احصاء و اعالم شود‪.‬‬ ‫€ €عرضه م�س کات�د در بورس با چ�ه فرمولی‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫هم اکن��ون قیم��ت پای��ه عرضه مس کاتد از س��وی‬ ‫ش��رکت ملی صنای��ع بر مبن��ای فرم��ول «ال ام ای»‬ ‫ضرب در ارز متقاضی منهای ‪ 3‬درصد تعیین می شود‬ ‫و با توجه به شرایط بازار‪ ،‬قیمت پایانی فروش با قیمت‬ ‫پایه عرضه شده‪ ،‬برابری می کند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا صنع�ت باالدس�تی و پایین دس�تی از‬ ‫وضعیت قیم�ت و عرضه کاال در ب�ورس رضایت‬ ‫دارد؟ و ای�ا تدبیری ب�رای حفظ وضعیت موجود‬ ‫اندیشیده شده است؟‬ ‫درح��ال حاضر صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی از‬ ‫نح��وه عرضه و قیمت محصوالت م��س رضایت کامل‬ ‫دارند اما به منظور حمایت بیش��تر برای کاهش هزینه‬ ‫و در راس��تای ص��ادرات‪ ،‬همان طور که گفته ش��د در‬ ‫نشستی که به تازگی داش��ته ایم مقرر شد تشکل های‬ ‫مصرف کنن��ده مربوط مانند س��ندیکای ب��رق ایران و‬ ‫انجمن سیم و کابل به عنوان بزرگترین مصرف کننده و‬ ‫برخی تولیدکنندگان مفتول در هم افزایی و جمع بندی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬یک بس��ته حمایتی صادرات در زمینه های‬ ‫مختلف از جمله تعرفه های ترجیحی بین کش��ور های‬ ‫همجوار‪ ،‬مش��وق های صادراتی و‪ ...‬تهیه و ارائه کنند تا‬ ‫مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫الومینیوم جنوب را‬ ‫پیمانکاران ایرانی می سازند‬ ‫نایب ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مجتمع صنای��ع الومینیوم جنوب اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫اج��رای پروژه الومینی��وم جنوب‪ ،‬ام��ور مربوط به‬ ‫س��یویل (تجهیزات س��اختمانی) با نظارت شرکت‬ ‫«ان اف سی» چین و به وس��یله پیمانکاران ایرانی و‬ ‫با استفاده از نیروی کار ایرانی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫مستقیمی گفت‪ :‬امور مهندسی این پروژه به وسیله‬ ‫پیمانکار چینی و در کشور چین انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین امور مربوط به ماشین االت‬ ‫و راه ان��دازی که ب��ر عهده پیمان��کار چینی بوده و‬ ‫به وس��یله این پیمانکار انجام خواهد شد‪ ،‬بخشی از‬ ‫ان در چین و بخش دیگر در ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫مس��تقیمی گفت‪ :‬ش��رکت «ان اف س��ی» چین‬ ‫در اج��رای پروژه الومینیوم جن��وب از متخصصان‬ ‫خود اس��تفاده خواه��د کرد و به طور کل��ی قرارداد‬ ‫بین الومینیوم جنوب و ش��رکت «ان اف سی» چین‬ ‫شامل سه بخش مهندسی‪ ،‬سیویل و ماشین االت و‬ ‫راه اندازی است‪.‬‬ ‫وی اخبار نادرس��ت بعضی از رس��انه ها مبنی بر‬ ‫بکارگی��ری کارگران چین��ی در پ��روژه الومینیوم‬ ‫جنوب را نادرست خواند و گفت‪ :‬دو رسانه به اشتباه‬ ‫خبر نادرستی منتشر کردند که از سوی این شرکت‬ ‫توضیحات الزم به انها داده ش��د و هر دو نسبت به‬ ‫تصحیح اخبار اقدام کردند‪.‬‬ ‫شرکت الومینیوم جنوب با ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪300‬هزار تن الومینیوم در منطقه پارسیان در دست‬ ‫احداث اس��ت که در مدت ‪ 40‬م��اه به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬این شرکت فرصت های شغلی زیادی‬ ‫را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫بقای فوالد در گرو کاهش هزینه های سربار‬ ‫کارخانه های تولیدی در شرایط اقتصاد مقاومتی‬ ‫زمانی می توانند بقا و دوام داش��ته باش��ند که با‬ ‫کاه��ش قیمت تمام ش��ده محص��والت میزان‬ ‫بهره وری را باال ببرند و حضوری قدرتمند داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اما انچه اهمیت دارد این اس��ت که شرکت های‬ ‫فوالدسازی عالوه بر مدیریت هزینه های داخلی‬ ‫خود باید درصدد ایجاد جذابیت و بازار سازی هم‬ ‫باش��ند تا بدین وسیله بتوانند محصوالت خود را‬ ‫عرضه کنن��د زیرا در غیر این ص��ورت بازارهای‬ ‫بالق��وه از دس��ت رفت��ه و امکان جب��ران وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کاهش رشد تقاضای فوالد‬ ‫احتیاط وارد عمل ش��ویم و افرادی که باز نشسته‬ ‫می شوند دیگر به جای انها نیروی جدید نگیریم‪.‬‬ ‫وی درباره بازاریابی و بازار س��ازی در فوالد سازی‬ ‫بی��ان می کن��د‪ :‬بازاریابی در تم��ام بخش های‬ ‫تولی��دی از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت اما‬ ‫کارخانه تولید شمش فوالد مشتریان محدودی‬ ‫دارد که با توج��ه به ورود محصوالت چینی الزم‬ ‫است بازاریابی ها با شکل جدیدتری برای جذب‬ ‫مشتری انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ضایع�ات و بازیافت راهی برای‬ ‫کاهش هزینه‬ ‫‹ ‹اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها‬ ‫احم��د دنیا نور‪ ،‬مدیر عامل ف��والد جنوب درباره‬ ‫مدیری��ت هزینه ه��ا در فوالد س��ازی به‬ ‫می گوید‪ :‬در ش��رایط اقتصادی ویژه ای که بنا به‬ ‫تعبیری ب��ه ان اقتصاد مقاومتی می گویند بقای‬ ‫یک س��ازمان به کاهش هزینه ها و صرفه جویی‬ ‫اقتصادی در کنار باال بردن بهره وری بستگی دارد‬ ‫زی��را رعایت این موارد می تواند به کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده کمک ک��رده و در نتیجه هزینه های‬ ‫تولید کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اقتصاد چین در سال گذش��ته کندترین رشد را‬ ‫تجربه کرد که در طول ‪ 24‬س��ال گذشته بی سابقه‬ ‫بوده و یکی از نتایج ان رکود در بازار مسکن است‬ ‫که شرکت های بحران زده ان بار بدهی سنگینی را‬ ‫به دوش می کشند‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادی دومین اقتص��اد بزرگ جهان در‬ ‫سال ‪2014‬م به ‪7/4‬درصد کاهش یافت که اندکی‬ ‫کمتر از ‪7/5‬درصد برنامه ریزی شده بود اما از سال‬ ‫‪1990‬م تاکنون بی س��ابقه بوده است‪ .‬این رشد در‬ ‫سال ‪2013‬م معادل ‪7/7‬درصد بود‪.‬‬ ‫رکود این کش��ور فرات��ر از ان بود که تقاضا برای‬ ‫فوالد بهبود یابد به ویژه اینکه در نتیجه رکود‪ ،‬بازار‬ ‫مسکن به سردی گرایید‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش مسکن در سال گذشته‬ ‫تقریبا با ‪10/5‬درصد افزایش نس��بت به سال قبل‬ ‫ان به ‪1/55‬تریلیون دالر رس��ید که ‪9/3‬درصد در‬ ‫مقایسه با سال ‪2013‬م کمتر است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2014‬م این کش��ور ‪822/7‬میلیون تن‬ ‫فوالد خ��ام تولید کرد که افزون بر ‪49/4‬درصد کل‬ ‫تولید جهانی ان بوده و نسبت به یک سال قبل ان‬ ‫‪0/9‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫اما مصرف ظاهری کشور ‪4‬درصد نسبت به سال‬ ‫‪2013‬م کاهش داش��ته و به رقم ‪ 740‬میلیون تن‬ ‫در سال گذشته تنزل پیدا کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش مت��ال بولت��ن‪ ،‬در ج��دول‬ ‫جدید فوالدس��ازان بزرگ جهان ‪ 3‬ش��رکت بزرگ‬ ‫فوالدس��ازی چینی شرکت فوالد هبی‪ ،‬بائو استیل‬ ‫و جیانگوش��اگانگ در مجم��وع ‪126‬میلی��ون تن‬ ‫فوالد تولید کرده اند که حدود ‪15‬درصد کل تولید‬ ‫کشور است‪ .‬س��ال گذشته این نس��بت ‪17‬درصد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ 10‬فوالدس��از ب��زرگ داخل��ی در مجم��وع‬ ‫‪311‬میلیون تن یا حدود ‪38‬درصد کل تولید فوالد‬ ‫کش��ور چین را به خود اختصاص داده اند در حالی‬ ‫که در س��ال ‪2013‬م این رقم به ‪39‬درصد رسیده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد که با کندی رشد اقتصادی‬ ‫چین و اقدامات کش��ور برای مبارزه با الودگی هوا‬ ‫بر جبهه فوالدس��ازان که در حال حاضر از ظرفیت‬ ‫م��ازاد رنج می برن��د‪ ،‬ضربه بیش��تری وارد خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫دلی��ل اصلی کاه��ش قیمت های م��واد اولیه در‬ ‫س��ال ‪2014‬م‪ ،‬افت قیمت های فوالد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس ش��اخص متال بولتن قیمت سنگ اهن‬ ‫با عیار ‪62‬درصد در ش��روع س��ال ‪2014‬م هر تن‬ ‫«س��ی اف ار» در بندر کینگدائو ‪ 134/89‬دالر بود‬ ‫که در پایان س��ال به ‪ 71/26‬دالر در هر تن تنزل‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫در همین دوره قیمت زغال س��نگ کک شو نیز از‬ ‫‪ 146/86‬دالر در ه��ر تن ب��ه ‪ 119/03‬دالر در هر‬ ‫تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬واحده��ای فوالدس��ازی هم از‬ ‫این اصل مهم مس��تثنا نیس��تند و برای حضور‬ ‫قدرتمند و ب��ا دوام راهی جز کاهش هزینه و باال‬ ‫ب��ردن بهره وری ندارند‪.‬دنی ا ن��ور اظهار می کند‪:‬‬ ‫کاهش مص��رف انرژی در س��یکل های تولیدی‬ ‫و ایج��اد مدیریت در مصرف س��وخت و انرژی از ‬ ‫مواردی اس��ت ک��ه فوالدی ها باید ب��ه ان توجه‬ ‫ویژه ای داشته باش��ند‪.‬وی خاطر نشان می کند‪:‬‬ ‫باال ب��ردن بازدهی کاری کارکنان و اس��تفاده از‬ ‫زمان ه��ای خالی در اختی��ار انه��ا می تواند در‬ ‫زمین��ه افزایش به��ره وری و مدیریت در مصرف‬ ‫مواد مصرفی تاثیر گذار باشد‪.‬وی عنوان می کند‪:‬‬ ‫در چرخ��ه تولی��د اس��تفاده بهینه از سیس��تم‬ ‫لو نقل نیز بس��یار مهم اس��ت گاهی اوقات‬ ‫حم ‬ ‫بی نظمی هایی را در این چرخه ش��اهد هس��تیم‬ ‫ی که م��واد اولیه به صورت گسس��ته از‬ ‫به ط��ور ‬ ‫یک شهر به ش��هر دیگر و س��پس به شهر مقصد‬ ‫می رس��د که این مسئله باعث باال رفتن هزینه ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید در این باره ه��م تمهیداتی در نظر‬ ‫گرفت‪.‬دنیا نور درباره توقف طرح های توسعه ای‬ ‫به عنوان یک��ی از راه حل های کاهش هزینه ها یا‬ ‫اولویت بخشی به طرح های توسعه ای‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫در حال حاضر هیچ کدام از طرح های توس��عه ای‬ ‫را متوقف نکرده ایم اما طرح ها با س��رعت کم و با‬ ‫کندی پیش می رود و با توجه به ش��رایط حاکم‬ ‫برفوالد و شرایط بین المللی چاره ای جز ادامه این‬ ‫روند وجود ن��دارد‪.‬وی تاکید می کند‪ :‬فوالدی ها‬ ‫به خاطر اینکه دارای مش��تریان بالقوه هس��تند‬ ‫هیچ وق��ت به دنبال بازارس��ازی نبودن��د ولی با‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بهن�از صف�ری ‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬رک�ود ف�والد در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی موجب ش�ده فوالد سازها برای ماندگاری‬ ‫در صحنه رقابت اق�دام به مدیریت هزینه ها در بخش های‬ ‫توج��ه به اینکه بس��یاری از بازارهای بالقوه خود‬ ‫را از دس��ت داده ایم باید درصدد جبران برامده و‬ ‫با روش های منحصربه فرد جذب مشتری کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار می دارد‪ :‬ب��ازار عراق در حال حاضر در‬ ‫اختیار ترکیه قرار گرفته و افغانس��تان هم فوالد‬ ‫خ��ود را از پاکس��تان تامین می کن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫بای��د دولت ب��ا ضرب االجل درص��دد حمایت از‬ ‫تاج��ران ایرانی براید و ش��رایط را برای صادرات‬ ‫فوالد مهیا کند‪.‬دنیا نور در باره رش��د تولید فوالد‬ ‫در س��ال جاری بیان می کند‪ :‬در ‪ 2‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری ش��اهد رش��د ‪ 8‬درصدی در بخش‬ ‫تولید هس��تیم و امید داریم با پیگیری مذاکرات‬ ‫هس��ته ای جهش در تمام��ی بازارهای تولیدی‬ ‫حاصل ش��ود و فوالد هم از این رکود نجات پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹با ضایعات فوالد جا ده سازی شود‬ ‫محمدرض��ا ایزدی��ان‪ ،‬ریی��س واح��د بهب��ود‬ ‫فرایندهای فوالد خوزس��تان در ب��اره مدیریت‬ ‫هزینه های فوالد سازها در شرایط رکود به‬ ‫می گوید‪ :‬با توجه به اینکه در فوالد سازی بین‬ ‫‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬درص��د مصرف ان��رژی وجود دارد‬ ‫نخس��تین راهکاری که فوالدی ها در شرایط‬ ‫بحران��ی باید به ان توجه کنند کاهش مصرف‬ ‫انرژی است‪.‬وی می افزاید‪ :‬کارخانه های فوالد‬ ‫باید تا چند درصد مصرف انرژی خود را کاهش‬ ‫دهند زی��را همین میزان ان��دک می تواند در‬ ‫کاه��ش هزینه های داخلی تاثیر گذار باش��د‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کند‪ :‬متاسفانه در بخش‬ ‫فوالد مواد زاید و تلفات مواد بس��یار زیاد است‬ ‫به طوری که هر کارخانه ای کوهی از پس��ماند‬ ‫دارد که اگر مدیریت درس��تی روی انها انجام‬ ‫ش��ود می توان مقدار قابل توجهی از این مواد‬ ‫را دوباره مورد اس��تفاده ق��رار داد و در نتیجه‬ ‫هم درامد خوبی برای فوالدی ها حاصل شده‬ ‫هم اینکه به محیط زیست اسیب کمتری وارد‬ ‫می شود‪.‬ایزدیان تصریح می کند‪ :‬پسماندهای‬ ‫ف��والد برای جاده س��ازی بس��یار کاربرد دارد‬ ‫و می ت��وان از این مواد اس��تفاده کرد زیرا هم‬ ‫بازگش��ت س��رمایه محسوب می ش��ود و هم‬ ‫اینکه اس��تفاده از پس��ماندهای فوالد به جای‬ ‫مواد دیگر الودگی زیس��ت محیطی کمتری را‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 21949052 :‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﺯﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/2/29‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 36024‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 14004937171‬ﺛﺒﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺛﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﭘﻼﻙ ‪ 14‬ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻲ ‪ 1415833911‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺮ ﺧﺴــﺮﻭﻳﺎﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑــﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0046823621‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ ﺧﺴــﺮﻭﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫‪/75702‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 21949574 :‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺭﺳــﺲ ﺁژﻧﺪ ژﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 468501‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 14004743944‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/2/15‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﻛﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 1816860549‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﺍﻣﻴﺮ ﺣﻖ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﻡ ‪ 0453461492‬ﺭﺋﻴــﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪0075511010‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎء( ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺮﺟﻲ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0050020439‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎء( ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧــﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳــﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/75704‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫داخلی کنند تا بدین وس�یله هزینه های س�ربار را کاهش‬ ‫دهند و با بهبود شرایط بتوانند در بازارهای رقابتی سهمی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫هم ایجاد می کند‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬استفاده از‬ ‫ضایعات فوالد در راه س��ازی عزم جدی می طلبد‬ ‫محمدرضا ایزدیان‪:‬‬ ‫نخستین راهکاری‬ ‫که فوالدی ها در‬ ‫شرایط بحرانی باید‬ ‫به ان توجه کنند‬ ‫کاهش مصرف‬ ‫انرژی است‬ ‫تا با ایجاد قوانین الزم مس��ئوالن راه سازی به این‬ ‫س��مت سوق داده ش��وند و در واقع زنگ خطری‬ ‫باشد برای فعاالن این حوزه که از یک سو استفاده‬ ‫نک��ردن از ضایع��ات به محیط زیس��ت اس��یب‬ ‫می رساند و از س��وی دیگر به ضرر اقتصاد کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کند‪ :‬بهبود رویه ه��ای تولید هم‬ ‫از دیگر مواردی اس��ت که می توان��د در کاهش‬ ‫هزینه تاثیر بگذارد و در واقع کاهش میزان انرژی‬ ‫مصرفی‪ ،‬مدیریت پسماندها و بهبود رویه تولید ا ز‬ ‫مواردی است که در کوتاه مدت جواب می دهد‪.‬‬ ‫ایزدیان درباره توقف طرح های توس��عه ای بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬طرح ه��ای توس��عه ای در س��ال های‬ ‫گذش��ته ‪ 5‬میلیون تن بوده که در حال حاضر به‬ ‫‪ 4‬میلیون تن کاهش یافته اس��ت و تا بهتر شدن‬ ‫شرایط این روند همچنان ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی درباره کاهش نیروی انسانی تصریح می کند‪:‬‬ ‫درست است که در این شرایط بهتر است تعدادی‬ ‫از نیروهای غیرکارامد تعدیل ش��وند اما بیکاری‬ ‫می تواند بر پیکره جامعه صدمات جدی وارد کند‬ ‫به همین دلیل س��عی کرده ای��م در این زمینه با‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻤﺮﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 229‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 154/114/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪8422‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 56/6/21‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ‪ -1 :‬ﻗﻤﺮﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -229‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1329/5/19‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﻮﻯ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -2‬ﻗﻤﺮﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -8431‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪/28‬‬ ‫ﺣﻤﻞ‪ -1291/‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﻮﻯ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴــﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25722‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 114‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﺴــﻨﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 2518‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤــﻰ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 67/114/94‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﺴــﻨﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 2402‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 93/12/1‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﻣﻨﻴﺮ ﻋﻼﻟﻤﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -6981‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1337/10/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻢ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ‪ -2‬ﻣﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺷﻔﻴﻌﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ‬ ‫‪ -276‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1312/7/22‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻢ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ ‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺁﻗﺎ‬ ‫ﻣﺤﺴــﻨﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -2518‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1361/3/26‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻢ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫‪ -4‬ﺳــﻌﻴﺪ ﺁﻗــﺎ ﻣﺤﺴــﻨﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -62749‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1367/3/11‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -5‬ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﺴﻦ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -5365‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪-1364/6/22‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫــﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳــﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25719‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 114‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳــﻴﺮﺟﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 5‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 142/110/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ‬ ‫ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﮕﺎﺭ ﺷــﺠﺎﻋﻰ ﺣﺴــﻦ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 4‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 94/1/28‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳــﻴﺮﺟﺎﻧﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ‬ ‫‪ -5‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1321/4/27‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻴﺮ ﺟﺎﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴــﺮ ‪ -2‬ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﺎﻡ‬ ‫ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳــﻴﺮﺟﺎﻧﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -9910‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1346/6/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳــﻴﺮﺟﺎﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -3‬ﺳــﻬﻴﻼ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺳﻴﺮﺟﺎﻧﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -685‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1344/6/3‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ‪ -4‬ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺳﻴﺮﺟﺎﻧﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -26850‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1356/11/1‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25715‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 110‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 1‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤــﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 940194‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﻣﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ‪ 26910‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 93/12/15‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ‪ -1 :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1‬ﺕ‪.‬ﺕ ‪ -1328/1/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺯﻧﺠــﺎﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘــﺪﺭ ‪ -2‬ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺗﺒﺮﻳــﺰﻯ‪ -‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ -1314‬ﺕ‪.‬ﺕ‬ ‫‪ -1335/7/24‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣــﺎﺩﺭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪110/25709‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 104‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 21941237 :‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷــﻲ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 22714‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 10103637657‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ‬ ‫ﺑﻄــﻮﺭ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 1393/12/23‬ﻭ ﻣﺠــﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪/52/1572‬ﺹ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/2/2‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ :‬ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪0046168893‬‬ ‫ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﻮﺫﻧﻲ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0859456171‬ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﺣﺎﺝ ﺭﺿﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑــﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0872290018‬ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺳــﻴﺪﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0052005305‬ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺳﻔﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 387454990‬ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﭘﻴﺮﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪3932566106‬‬ ‫ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳــﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 2511210746‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/75698‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫به��رام س��بحانی‪ ،‬مدیر عام��ل ف��والد مبارکه‬ ‫درب��اره کاهش هزینه ه��ای مال��ی می گوید‪ :‬با‬ ‫توج��ه به ش��رایط بوجود امده‪ ،‬ب��ا تامین منابع‬ ‫مالی خارج از کش��ور و بهره گیری از بهره بانکی‬ ‫کمت��ر و همین طور توجه به رش��د بازار بورس و‬ ‫بو کار بهتر و واگذاری س��هام‬ ‫ایجاد فضای کس�� ‬ ‫هرمزگان‪ ،‬بخشی از منابع مالی را تامین خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تولی��د محصوالت کیفی ب��ا ارزش افزوده را‬ ‫یکی دیگر از راهکار مناس��ب به منظور موفقیت‬ ‫بیش��تر با توجه به ظرفیت و امکانات فنی موجود‬ ‫در ش��رکت ب��رای تولی��د محصوالت ب��ا قیمت‬ ‫باالت��ر برش��مرده و می افزای��د‪ :‬باید ب��ا افزایش‬ ‫به��ره وری در تامین مواد اولیه‪ ،‬نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫انرژی و همچنین مدیری��ت بر کاهش ضایعات‬ ‫گام دیگری در راه موفقیت ش��رکت برداریم که‬ ‫این کار با بهره گیری از بخش تحقیقات شرکت و‬ ‫ارائ��ه راهکار در زمینه کاهش ضایعات و بازیافت‬ ‫میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 21941655 :‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷــﻲ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 22714‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ ‪ 10103637657‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﺍﻣﻨﺎء ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1393/12/23‬ﻭ ﻣﺠــﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪/52/1572‬ﺹ ﻣــﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/2/2‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ :‬ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺷــﺎﻣﻞ ‪ 38‬ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ‪ 16‬ﺗﺒﺼﺮﻩ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠــﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒــﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/75699‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 21943974 :‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/2/29‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 472625‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 14004936760‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ )ﻓﺸــﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ( ﺑﺮﻕ ﺭﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺑــﺮﻕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺿﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ‪ ،‬ﺿــﺪ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺼــﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻍ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺳﺎﻛﺖ ﻭ ﭘﻼﻙ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﻠﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻧﺪﻭﻟﻴﺖ ﺳﺨﺖ ﻭ ‪ ...‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻧﺎﻣﺠﻮ‬ ‫ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ‪ 751‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 3‬ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻲ ‪ 1615834463‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰﻱ ﺻﺎﺩﻗﻲ‬ ‫ﺑــﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0068073798‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳــﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫‪/75700‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ‪ 21954773 :‬ﺁﮔﻬــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺣﻘﻮﻗــﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺟﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﻭﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒــﺖ ‪ 31020‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ ‪ 10320849715‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 187‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ( ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/2/14‬ﻭ‬ ‫ﻣﺠــﻮﺯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪/20/15823‬ﺙ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 93/12/26‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﻛﻼ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳــﺪ‪ :‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ‪ ،187‬ﺍﺭﺗﻘﺎء ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺑﻪ ‪ 1‬ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ‪187‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/75701‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 21945353 :‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/2/29‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 36023‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ ‪ 14004937060‬ﺛﺒﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻀــﺎء ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳــﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‪ :‬ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎ ﻭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷــﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻫﺎ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺧﺰﺍﻧﻪ‪ ،‬ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺷــﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ )ﺻﻨﻌﺘﻲ( ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﻛﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﻮﺩ )ﺯﻳﺎﻥ( ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﻏــﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸــﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳــﻮﺩ‬ ‫ﺍﻫﺮﻣﻬــﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ‬ ‫ﺥ ﺍﺣﻤــﺪ ﻗﺼﻴﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺎﻩ ﭘﻼﻙ ‪ 18‬ﻃﺒﻘــﻪ ‪ 3‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 9‬ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻲ ‪1514614331‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 900/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 450/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﻠﻎ ‪450/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0066755956‬ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﺠﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎ( ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0066161754‬ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 4431573690‬ﺳــﻤﺎﻧﻪ ﺳــﺮﻟﻚ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎء( ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0491878486‬ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬‬ ‫ﺳــﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫‪/75703‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ‪/‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫تک خبر‬ ‫همکاری اقتصادی منطقه ازاد‬ ‫قشم و ایتالیا‬ ‫معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه‬ ‫ازاد قشم از برگزاری جلسه همکاری این معاونت و‬ ‫مرکز بین المللی رشد قشم با اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫و مع��ادن ایران و ایتالیا در دفت��ر مرکزی این اتاق‬ ‫در ته��ران خبر داد‪ .‬به گ��زارش مانا‪ ،‬فرزین حقدل‬ ‫گفت‪ :‬قابلیت های منطقه ازاد قش��م برای همکاری‬ ‫ب��ا اتاق ایتالیا در زمینه مب��ادالت تجاری از طریق‬ ‫گمرک قش��م و توسعه گردشگری در این جزیره از‬ ‫طریق کمیس��یون گردش��گری اتاق ایران و ایتالیا‪،‬‬ ‫بررسی ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت های بالقوه و‬ ‫فراوان جزیره قش��م در حوزه های تجارت‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫ش��یالت و صنای��ع دریایی نیز در این نشس��ت به‬ ‫اعضای ات��اق بازرگانی ایران و ایتالیا معرفی ش��د‪.‬‬ ‫به گفته حق��دل‪ ،‬توانمندی های مرک��ز بین المللی‬ ‫رش��د قش��م به عنوان تنها مرکز بین المللی رش��د‬ ‫کش��ور‪ ،‬عضو بورد اصلی ‪ IASP‬و نماینده منتخب‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در تجاری س��ازی‬ ‫و ص��ادرات محصوالت دانش بنیان در کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس و اس��یای ش��رقی نیز در این‬ ‫نشس��ت مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت‪ .‬معاون‬ ‫اقتص��ادی و س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه ازاد‬ ‫قش��م افزود‪ :‬از توافقات انجام ش��ده در این جلسه‬ ‫می توان به همکاری های مشترک در حوزه صادرات‬ ‫محصوالت شرکت های دانش بنیان مرکز بین المللی‬ ‫رش��د قشم و سایر مراکز رش��د و پارک های علم و‬ ‫فناوری داخل کش��ور از سوی این مرکز و از طریق‬ ‫گمرگ س��ازمان منطقه ازاد قش��م به کشور ایتالیا‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬برگزاری جلس��ات عمومی‪،‬‬ ‫تخصصی و دوره های اموزش��ی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫و ایتالیا در مرکز رش��د قش��م و همچنین تسهیل‬ ‫در رون��د واردات مواد اولیه مورد نیاز ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان از کش��ور ایتالیا به عنوان مبدا از طریق‬ ‫مبادی گمرکی منطقه ازاد قش��م به واس��طه مرکز‬ ‫رشد از دیگر موضوعات مورد توافق این جلسه بود‪.‬‬ ‫اصناف‪ ،‬حلقه وصل دولت وملت‬ ‫گردشگری سالمت؛ بستری برای جهانی شدن‬ ‫از وضعیت اخذ عوارض صادراتی چرم گزارش می دهد‬ ‫چرم؛از این جیب به ان جیب‬ ‫زهرا طهرانی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬باز هم اختالف نظر و نبود‬ ‫هم صدایی در بخش خصوصی و سیاستی که برخی منتقد‬ ‫ان و برخی هم موافق ان هس��تند‪ .‬اخذ عوارض از صادرات‬ ‫چرم چند س��ال پی��ش در دولت قبل ب��ه بهانه جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی وضع و اوایل س��ال ‪ ۹۱‬لغو ش��د اما چندی‬ ‫بع��د دوباره اعمال ش��د‪ .‬عوارضی که به گفته بس��یاری از‬ ‫فع��االن این بخش جز ایج��اد درامد برای دولت س��ودی‬ ‫ن��دارد مگر اینکه میزان عوارض اخذ ش��ده برای توس��عه‬ ‫ب رییس اتحادیه‬ ‫صنع��ت و صادرات چرم صرف ش��ود‪ .‬نای ‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��االمبور و چرم ایران در‬ ‫ن ماه از سال با‬ ‫این باره معتقد اس��ت‪ :‬صادرات در نخس��تی ‬ ‫رش��د خوبی مواجه بود اما در اردیبهش��ت و خرداد کاهش‬ ‫گفت‪ :‬دلیل‬ ‫شدیدی را تجربه کرد‪ .‬محمد الهوتی به‬ ‫کاه��ش ص��ادرات در این بخش را می ت��وان وضع عوارض‬ ‫صادراتی دانس��ت ک��ه از ‪ ۲۴‬فروردین ماه اجرایی ش��د‪ .‬بر‬ ‫همین اساس تمام صادرکنندگان در این ماه موجودی انبار‬ ‫خ��ود را صادر کردند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به دلیل هجوم کاالهای‬ ‫ایران��ی ب��ه بازارهای ه��دف در یک بازه زمانی مش��خص‪،‬‬ ‫ قیمت ها دچار کاهش ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصدی ش��د؛ البته قبل از‬ ‫ان هم شرایط بازار جهانی چرم کاهش قیمت ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫را ب��ه این بخش تحمیل کرده بود‪ .‬بر همین اس��اس قیمت‬ ‫امروز پوست و چرم نسبت به سال گذشته ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته است‪.‬نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران تصریح کرد‪ :‬از سویی‬ ‫دیگر‪ ،‬اتخاذ سیاس��ت اشتباه وضع عوارض برای حمایت از‬ ‫صنع��ت داخل‪ ،‬نه تنها به نفع این بخش نبود بلکه با کاهش‬ ‫صادرات نیز مواجه ش��دیم‪ .‬الهوتی اف��زود‪ :‬صادرات ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالری س��ال ‪ ۹۱‬ب��ه ‪ ۱۲۰‬میلیون دالر در س��ال‬ ‫گذش��ته رسید و این در حالی اس��ت که با ادامه این روند و‬ ‫ش��رایط کنونی با کاهش قیمت ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصدی دیگری‬ ‫هم در سال جاری روبه رو خواهیم بود و صادرات به کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون دالر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹درنهایت به دیوان عدالت می رویم‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایلن�ا‪ :‬در حکمی از س��وی محس��ن جالل پور‪،‬‬ ‫رییس ات��اق ای��ران احمد فیاض بخش ب��ه عنوان‬ ‫دبیرکل اتاق ایران منصوب شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬س��ید مجتبی عراقچی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫فروشندگان فرش دستباف گفت‪ :‬بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫فرش های دس��تباف ایرانی صادر می شوند که البته‬ ‫ب��ازار م��ا را کش��ور هایی مانن��د هند و پاکس��تان‬ ‫گرفته ان��د چ��ون هزینه و دس��تمزد کارگر در این‬ ‫کش��ور ها ارزان تر اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در کشور ما‬ ‫‪ ۸۰‬درصد هزین ه فرش دستباف را دستمزد تشکیل‬ ‫می دهد؛ بنابراین طبیعی اس��ت ب��ا افزایش میزان‬ ‫ت تمام شده فرش دستباف افزایش‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬قیم ‬ ‫یابد و مردم بیش��تر به س��مت فرش های ماشینی‪،‬‬ ‫موکت یا دیگر موارد جایگزین تمایل پیدا کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬مجید قربانی فراز‪ ،‬مس��ئول دفتر عراق در‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬دولت‬ ‫ع��راق قصد دارد در س��ال ‪۲۰۱۵‬م و پ��س از ماه‬ ‫رمض��ان تعرفه های واردات را بی��ن ‪ ۵‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫افزایش دهد که این اقدام به دلیل کس��ری بودجه‬ ‫نفتی این کش��ور است‪ ،‬البته پیش از این و از سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬م کش��ورعراق قصد افزایش نرخ تعرفه ها را‬ ‫داشت اما به دالیل مختلف ان را به تعویق انداخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬به��روز نعمتی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی از ارائه گزارش‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران درباره برنامه های امسال‬ ‫این مجموعه در جلس��ه اخیر این کمیسیون خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ :‬عیسی گلشاهی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر بهبود کیفیت فراوری و توس��عه بازار ابزیان‬ ‫ب��ا بیان اینکه رش��د تولید ابزی��ان از حدود ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال پیش و رش��د جهش��ی در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال‬ ‫اخی��ر اتفاق افتاد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬میزان تولید ابزیان‬ ‫‪۹۵۰‬هزارتن در س��ال اس��ت و ‪۷۵‬هزارت��ن از این‬ ‫میزان سهم صادرات را تشکیل می دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عمده واردات ابزیان از کش��ورهای اسیای جنوب‬ ‫ش��رقی‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬اروپا و ش��یلی انجام می ش��ود و‬ ‫میانگین چند س��اله واردات به ‪۴۰‬هزارتن در سال‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نایب ریی��س کنفدراس��یون صادرات ای��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫مصرانه به دنبال لغو عوارض صادراتی هستیم که امیدواریم‬ ‫ب��ا تعامل و برگزاری جلس��ات این امر محقق ش��ود در غیر‬ ‫ای��ن صورت از طریق دیوان عدال��ت به دنبال ابطال مصوبه‬ ‫خواهیم ب��ود‪ .‬الهوتی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر عوارضی که به‬ ‫ناحق از صادرکنندگان گرفته می ش��ود‪ ،‬نرخ های ارزیابی‬ ‫گمرک هم وجود دارد که مربوط به حداقل ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫اس��ت و حتی کاهش قیمت های جهان��ی هم در ان لحاظ‬ ‫نشده است‪ .‬در واقع صادرکنندگان در ظاهر ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫عوارض می پردازند اما در اصل با مقایس��ه قیمت های پایه‬ ‫صادراتی گمرک ب��ا فروش های امروز به عدد ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫می رس��یم‪.‬وی با بیان اینکه ش��رایط صنعت چرم بس��یار‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ساالمبور و وت بلو مواد خام‬ ‫محسوب نمی شوند چرا که ‪ ۲۵‬درصد برای ساالمبور و ‪۳۵‬‬ ‫درصد برای وت بلو ارزش افزوده ایجاد می ش��ود پس نیازی‬ ‫به وضع عوارض نیس��ت‪ .‬اما به هر حال به دلیل چند صدایی‬ ‫در بخش خصوصی و پیش��نهادهای برخ��ی از فعاالن این‬ ‫ح��وزه که نگاه صنف��ی دارند‪ ،‬متاس��فانه تصمیم گیران به‬ ‫اش��تباه تصمیمی را اعمال می کنن��د‪ .‬به گفته نایب رییس‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��االمبور و چرم‬ ‫ایران‪ ،‬صادرات محصوالت چرمی بسیار ناچیز است و حتی‬ ‫می توان گفت اصال وجود ندارد‪ .‬اما بیش��تر صادرات در این‬ ‫بخ��ش متعلق به کاالی نیمه س��اخته س��االمبور و وت بلو‬ ‫اس��ت و ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و پاکس��تان نیز از جمله‬ ‫کشورهای عمده خریدار این محصوالت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹موافقیم به یک شرط‬ ‫نایب ریی��س انجمن صنایع چرم ای��ران با تاکید براینکه‬ ‫ص��ادرات چرم انچنانی در کش��ور نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنها‬ ‫صادرات مواد خام مانند ساالمبور و وت بلو است که برای ان‬ ‫هم عوارض وضع کرده اند که موافق ان هس��تیم اما به یک‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��رط‪.‬عباس ترکمان در گفت وگ��و با‬ ‫این سیاس��ت قبل از انقالب هم وجود داش��ت که از خروج‬ ‫مواد خام از کش��ور جلوگیری ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که ایا ساالمبور و وت بلو را جزو مواد خام می دانید؟‬ ‫گفت‪ :‬بله این محصوالت مواد خامی تلقی می شوند که اگر‬ ‫صادر نش��وند و در کش��ور طی مراحل مختلف از پوست به‬ ‫ساالمبور و در نهایت به چرم و محصوالت نهایی چرم تبدیل‬ ‫ش��وند اشتغالزایی بسیاری فراهم خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫به ازای هر هزار جلد پوست‪ ،‬برای تبدیل به ساالمبور ‪ ۶‬نفر‬ ‫و برای تبدیل ان به چرم به ‪ ۳۵‬نفر نیاز اس��ت‪ .‬نایب رییس‬ ‫انجم��ن صنایع چرم ایران با اش��اره به رکود جهانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان س��االمبور به طور عمده چرم س��از نیستند‬ ‫این در حالی اس��ت که چرم س��ازها مخالف ص��ادرات مواد‬ ‫خام هس��تند‪ ،‬اما انها با اخذ عوارضی که به صندوق دولت‬ ‫ب��رود مخالف و معتقدن��د باید این می��زان عوارض صرف‬ ‫اماده سازی زیرساخت های صنعت چرم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخذ عوارض در قالب جوایز صادراتی باشد‬ ‫ترکم��ان اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر عوارض��ی هم از ص��ادرات‬ ‫اخ��ذ می ش��ود باید به چرخ��ه صنعت چرم برای توس��عه‬ ‫ص��ادرات به وی��ژه در بخش چرم س��بک بازگ��ردد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه این تس��هیالت می تواند به ص��ورت جوایز صادراتی‬ ‫به صادرکنندگان ارائه ش��ود‪.‬وی تاکید ک��رد‪ :‬موافق اخذ‬ ‫عوارض صادراتی هس��تیم به ش��رطی که تش��ویقی باشد‬ ‫ب��رای صادرات محص��ول نهایی در صنعت چ��رم نه اینکه‬ ‫ب��ه خزان��ه دولت ب��رود‪ .‬نایب رییس انجم��ن صنایع چرم‬ ‫ایران افزود‪ :‬ایران در تولید چرم س��بک یعنی گوس��فندی‬ ‫س��هم ‪ ۵‬درصدی در جه��ان دارد بنابراین به طور قطع دنیا‬ ‫نیاز بس��یاری به تامین محصوالت از ایران خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫برهمین اساس دولت باید سیاست هایی را درنظر بگیرد که‬ ‫س��رمایه گذار جرات کند برای فعالیت و همکاری مشترک‬ ‫به ایران بیاید‪ .‬به گفته ترکمان‪ ،‬اگر عوارض صادراتی هم به‬ ‫توسعه این صنعت اختصاص یابد به طور قطع راهکار خوبی‬ ‫برای بهبود وضعیت فعلی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص جوایز صادراتی در دستورکار دولت‬ ‫گلن��ار نصراللهی‪ ،‬مدیرکل صنایع نس��اجی وپوش��اک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به تازگی از برنامه های‬ ‫تش��ویقی دولت خبر داد و گفت‪ :‬تا ‪ 4‬س��ال پیش‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ ۴۰‬درصد پوس��ت های سبک استحصال شده در کشور‪ ،‬به‬ ‫محصول نهایی تبدیل می شد اما اکنون این میزان به بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ارزش‬ ‫تبدیل پوس��ت های س��بک و س��نگین به محصول نهایی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬برابر خام فروش��ی به صورت س��االمبور‬ ‫است افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای اینکه این‬ ‫روند به طور کامل در واحدی ه��ای تولیدی داخل اجرایی‬ ‫شوند برنامه های تش��ویقی متنوعی دارد‪ .‬نصراللهی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حمای��ت از کارخانه ه��ا برای تجهیز ب��ه فناوری های‬ ‫جدی��د و به روز‪ ،‬وضع عوارض برای صادرات کاالهای خام‪،‬‬ ‫تخصیص جوایز صادراتی‪ ،‬اعطای وام های کم بهره و کمک‬ ‫به زیرس��اخت های مورد نیاز ش��هرک های صنعتی چرم از‬ ‫جمله برنامه های در دس��ت اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت‪ .‬مدیر کل صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به کاهش خام فروش��ی‬ ‫در س��ال های اخیر افزود‪ :‬براس��اس اخرین ام��ار‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات پوس��ت سبک به صورت س��االمبور در سال های‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بود اما اکنون به کمتر از‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون دالرکاهش یافته اس��ت‪ .‬در اخر اینکه به نظر‬ ‫می رسد با توجه به توان و ظرفیت باالی صنعت چرم‪ ،‬دولت‬ ‫باید ب��ا تدابیر و تمهیدات الزم در زمینه توس��عه صادرات‬ ‫این بخش نیز گام های اساس��ی بردارد‪ ،‬به نحوی که هرچه‬ ‫س��ریع تر به موضوع اخذ عوارض صادراتی رسیدگی کرده‬ ‫ی��ا در نهایت میزان مبالغ دریافت��ی را به صنعت چرم برای‬ ‫توسعه صادرات اختصاص دهد‪.‬‬ ‫رییس کل گمرک ایران خبر داد‬ ‫اتصال اطالعات تاجران و کشتی ها به پنجره تجارت فرامرزی‬ ‫ریی��س کل گمرک ایران از اتصال مانیفس��ت و اطالعات‬ ‫کاالهای وارداتی تاجران و کش��تی ها به پنجره واحد تجارت‬ ‫فرامرزی خبر داد‪ .‬مس��عود کرباسیان در گفت وگو با فارس‪،‬‬ ‫با اش��اره به موضوع پنجره واحد تجارت فرامرزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون متولی و مسئول اجرای پنجره واحد گمرک‬ ‫ای��ران بوده‪ ،‬بنابراین تمام فراینده��ای مربوط به این حوزه‬ ‫با همکاری دس��تگاه های همکار گمرک انجام می شود‪ .‬وی‬ ‫به تعریف س��اده و ش��فاف از پنجره واح��د تجارت فرامرزی‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در دنیا تجارت یک متول��ی دارد و اینکه‬ ‫چه کاالیی ب��ا چه عوارض و تعرفه ای وارد ش��ود‪ .‬انجام این‬ ‫ام��ور برعهده دولت ب��وده که به طور معمول به دس��تگاه ها‬ ‫واگذار می ش��ود‪ ،‬به طور مثال اکنون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت براساس اقتصاد درون نگر و برای حمایت از تولیدات‬ ‫داخل��ی تعرفه و ع��وارض وضع می کند ت��ا کاالهای داخلی‬ ‫بتوانند ب��ا نمونه های خارجی خود رقاب��ت کرده و به نوعی‬ ‫توان صادراتی ایجاد ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین مجری‬ ‫اعمال قانون گمرک است‪ .‬برای پنجره واحد ارتباط دو طرفه‬ ‫ل حاضر تاجر یا واردکننده‬ ‫از مبدا به مقصد نیاز است‪ .‬درحا ‬ ‫در قالب پنجره واحد کاالهای خود را اظهار می کند و پس از‬ ‫ارتباط با کش��تیرانی و دریافت کد‪ ،‬کاالی خود را در بندری‬ ‫که مورد نظر است‪ ،‬ترخیص خواهد کرد‪ .‬به گفته کرباسیان‪،‬‬ ‫ل حاضر مانیفس��ت کش��تی های واردات��ی باربری و‬ ‫درحا ‬ ‫شرکت های بیمه ای به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی‬ ‫وصل شده اند و تمامی کار تاجران از طریق این سامانه انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه س��امانه‬ ‫جامع امور گمرکی‪ ،‬س��امانه پنج��ره واحد تجارت فرامرزی‬ ‫(ارتباط با مش��تری) و س��امانه هوشمند ریسک مکمل و در‬ ‫کنار یکدیگر هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر بسیاری‬ ‫از دس��تگاه ها و نهاده��ای همکار به این س��امانه ها متصل‬ ‫و اطالع��ات مربوط��ه را وارد کرده و ام��ور تجارت به صورت‬ ‫الکترونیک��ی انجام می ش��ود‪ .‬مع��اون وزیر اقتص��اد ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر اطالعات س��ازمان اس��تاندارد و نباتات و‬ ‫قرنطینه در برخی بنادر و گمرکات به س��امانه متصل است‬ ‫و بانک ها نیز در حوزه پرداخت فعال ش��دند‪ ،‬اما نیاز است تا‬ ‫در این��ده نزدیک در حوزه اطالع��ات و مبادالت ارزی نیز به‬ ‫پنجره واحد تجارت وصل شوند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫سرمایه ای به نام‬ ‫اصناف‬ ‫مرتضی طالیی‬ ‫نایب رییس شورای شهر تهران‬ ‫اصن��اف م��ا نق��ش و کارکرد گس��ترده و موث��ری در‬ ‫حوزه ه��ای متفاوت و متکثر جامعه داش��ته اند‪ .‬به نحوی‬ ‫که نگاهی به بس��تر تحوالت اساس��ی در جامعه به وضوح‬ ‫نقش اصناف را در اینه تاریخ سیاس��ی ‪ -‬اجتماعی جامعه‬ ‫اش��کار می کند‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که وق��وع انقالب‬ ‫مش��روطه و تحوالت سیاسی – اجتماعی که در ان دوره‬ ‫اتفاق افتاد و تداوم ان تا انقالب اس�لامی‪ ،‬لزوم توجه ویژه‬ ‫به کار ویژه ه��ای اجتماعی اصناف را ضروری می س��ازد‪.‬‬ ‫ارتقای فرهنگ مش��ارکت و فرهنگ اعتماد و دیگر موارد‬ ‫ویژه گس��ترده اصناف در جامعه‪ ،‬لزوم تقویت انها را برای‬ ‫رسیدن به توس��عه ای پایدار ضروری می سازد‪ .‬گسترش‬ ‫عدالت اجتماعی در بستر توس��عه پایدار نیازمند ارتقای‬ ‫سرمایه های اجتماعی همچون اصناف است‪ .‬این ضرورت‬ ‫همراه با تحوالت گسترده ای که در جامعه ما درحال وقوع‬ ‫است‪ ،‬ایجاب می کند که نقش اصناف را تنها به عرصه های‬ ‫اقتصادی مح��دود نکرده و ب��رای ان فعالیت های ویژه و‬ ‫گس��ترده ای در بس��تر جامعه تعریف کنیم‪ .‬شاید یکی از‬ ‫ضروریاتی که امروزه وج��ود دارد‪ ،‬واگذاری واقعی بخش‬ ‫عم��ده ای از فعالیت ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬دولتی‬ ‫وس��ازمان های شبه دولتی به این نهادها باشد که این امر‬ ‫نیازمند همت واالی مس��ئوالن و کارشناسان برای ایجاد‬ ‫راهکارهای جدید در جهت ارتقای عملکرد‪ ،‬اصناف است‪.‬‬ ‫اهداف س��ند چش��م انداز و خواس��ته های رهبر معظم‬ ‫انقالب در زمینه خصوصی س��ازی و کاهش تصدی گری‬ ‫دول��ت در امور قابل واگذاری و تحق��ق اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫می تواند کمک شایانی به ارتقای عملکرد این نهاد ها کند‪.‬‬ ‫به طور قطع در اینده فعالیت های این نهادها بر سرنوشت‬ ‫اجتماعی سیاس��ی و اقتصادی مردم و کشور‪ ،‬تاثیر قاطع‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬همکاری نهادهای م��ردم نهادی مانند‬ ‫مدیریت ش��هری از یک س��و و نهاد ه��ای دولتی از طرف‬ ‫دیگ��ر با اصناف که خ��ود برخ��وردار از پایگاه های عظیم‬ ‫مردمی هستند‪ ،‬می تواند در تحقق اهداف سند چشم انداز‬ ‫و برنامه های توس��عه نق��ش موثری بر عه��ده گرفته و به‬ ‫ایران اس�لامی س��ربلندی و عزت روز افزون ببخش��د‪ .‬در‬ ‫همین زمینه اش��اره به چند نکته خالی از لطف نیس��ت‪.‬‬ ‫نهادهای مردم نهاد باید در فرایند سیاستگذاری ها دخیل‬ ‫باش��ند به این معنی که با محق دانستن انها‪ ،‬توجه الزم و‬ ‫ضروری در تصمیم گیری ها‪ ،‬به خواس��ته های شان شود‪.‬‬ ‫این امر مانع مهمی پیش روی اعمال س��لیقه ش��خصی و‬ ‫بی پشتوانه سیاست های اتخاذی خواهد بود و به ثبات اجرا‬ ‫و ارزیابی سیاست ها کمک خواهد کرد‪ .‬بیش از ‪ 3‬میلیون‬ ‫واح��د صنفی داریم که سهم ش��ان از تولید ناخالص ملی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷‬درصد اس��ت‪ ،‬بنابراین نق��ش انها در تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی و کمک به رش��د و توس��عه کشور بسیار‬ ‫پر رنگ و قابل توجه اس��ت‪ .‬در شرایطی که همواره تالش‬ ‫داریم که کش��ور را از بح��ران رکود و ت��ورم خارج کنیم‪،‬‬ ‫ج��ا دارد ک��ه در سیاس��ت ها و قوانین مرب��وط به اصناف‬ ‫بازنگری اساسی انجام ش��ود‪ .‬این نهادها که به طور عمده‬ ‫در الیه ه��ای زیرین و پایینی نظام اقتصادی‪ ،‬بار توس��عه‬ ‫کش��ور را به دوش می کشند‪ ،‬نیازمند حمایت های قانونی‬ ‫و مالی هس��تند تا بتوانند فرایند توس��عه پایدار کشور و‬ ‫رهایی از توس��عه نامتوازن نفتی را س��رعت بخشند‪ .‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن اقداماتی که باید انج��ام داد‪ ،‬پرهیز از قانون‬ ‫شکنی و اتخاذ نکردن تصمیمات سلیقه ای‪ ،‬در حوزه مالی‬ ‫و اقتصادی جامعه ب��دون توجه به رای و نظر نظام صنفی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬فارغ از اینکه رای و نظر مدیریت شهری در‬ ‫زمینه برگزاری جش��نواره ها و نمایشگاه ها در مکان های‬ ‫شهری چیست‪ ،‬باید این حق را به جامعه صنفی کشور داد‬ ‫که در برابر تضییع حقوق اعضای خود حساس��یت الزم را‬ ‫داشته باشند‪ .‬بنابراین با پیشنهاد مدیریت شهری و اتخاذ‬ ‫ س��از و کار های مناس��ب‪ ،‬باید متولی این امر نظام صنفی‬ ‫کش��ور باشد‪.‬توقع از اصناف در تامین به موقع و با کیفیت‬ ‫نیاز های جامعه‪ ،‬بسیار باالست‪ .‬بنابراین برای حفظ اعتماد‬ ‫اجتماعی‪ ،‬این نهاد ها باید اقداماتی انجام دهند که نتیجه‬ ‫س��نجیدگی‪ ،‬درایت‪ ،‬اینده نگری و مردم داری انها باشد‪.‬‬ ‫بی تردی��د بخش عمده ای از لوازم توس��عه کش��ور مانند‬ ‫کاهش هزینه های تولید و توزیع‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬علمی‬ ‫کردن و مدرن س��ازی فرایند تولید‪ ،‬رقابت پذیری و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار‪ ،‬ایجاد گردش اقتص��ادی و چرخش پول‬ ‫ملی در همه حوزه های اقتصادی و‪ ...‬برعهده اصناف کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل در کنار تمام انتظاراتی که از دولت‬ ‫و نهاد های عمومی می رود از اصناف نیز انتظار می رود که‬ ‫سختی های راه اعتالی کشور را بر دوش بگیرند و همت به‬ ‫خرج دهند که بتوانیم از زیر فشار توسعه نامتوازن و وابسته‬ ‫به خام فروش��ی‪ ،‬خالص شویم‪ .‬امید اس��ت هر سالی که‬ ‫می گذرد شاهد شکوفاتر شدن اقتصاد جامعه بر پایه تعامل‬ ‫میان نهاد های عمومی‪ ،‬دولتی و صنفی کشور باشیم‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم و انتظار داشته باشیم که روند مثبت فعلی به طور‬ ‫مستمر و مفید ادامه پیدا کند باید تعاملی چند جانبه بین‬ ‫ارگان های تصمیم گیر ومجری جامعه و این نهاد ها ایجاد‬ ‫شود تا ان شا اهلل رشد و توسعه کشور بر مبنای خود اتکایی‬ ‫و «اقتصاد مقاومتی پیشرونده»‪ ،‬تنظیم و تضمین شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش روز ملی اصناف بر تاسیس بانک اصناف تاکید کرد‬ ‫اصناف‪ ،‬حلقه وصل دولت وملت‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬همایش روز ملی اصن�اف یکم تیرماه مصادف با روز ملی‬ ‫اصناف در مرکز همایش های صدا و س�یما برگزار ش�د‪ .‬اگرچه در ابتدا‬ ‫قرار بود رییس جمهوری مهمان ویژه این مراسم باشد‪ ،‬اما دیدار اصناف‬ ‫و بازاری�ان‪ ،‬روس�ای اتحادیه ها و صن�وف منتخب ب�ا رئیس جمهور به‬ ‫ضیافت افطار حس�ن روحانی موکول شد تا شب گذشته فعاالن صنفی‬ ‫مشکالت و معضالت خود را به گوش رییس جمهور برسانند‪ .‬این همایش‬ ‫ب�ا حضور علی الریجانی رییس مجلس ش�ورای اسلامی‪ ،‬علی فاضلی‬ ‫رییس اتاق اصناف‪ ،‬روس�ای کمیس�یون های مرتبط در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و روسای اتحادیه های سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم برخی از فعاالن صنفی‬ ‫واتاق های اصناف برتر کشور از دست‬ ‫علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی‬ ‫لوح تقدیر دریافت کردند‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬دو طرح برای س��اماندهی و جلوگیری از ورود و توزیع کاالی قاچاق‬ ‫در بین اصناف و همچنین تجمیع اصناف کوچک در قالب یک مدیریت در‬ ‫دستورکار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد‪ .‬وی با بیان اینکه اصناف‬ ‫و کس��به به عنوان مردمی ترین نهاد اقتصاد جمهوری اس�لامی ایران حلقه‬ ‫وصل هر ‪ 3‬قوه هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر سیاست ها‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬قوانین و مقرراتی‬ ‫که در کشور وضع می شود‪ ،‬از سوی اصناف باید به اجرا دراید‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه اصناف در بیش��تر نهضت های ملی و مذهبی پیشقدم بوده اند و در‬ ‫نهضت انقالب اس�لامی بازار یکپارچ��ه در خدمت انقالب بود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪17‬درصد تولید ناخالص ملی به دس��ت اصناف رق��م می خورد و ‪ 3‬میلیون‬ ‫مرک��ز اماده در بدنه اصناف وجود دارد که هرکدام می توانند مروج تجارت‪،‬‬ ‫اخالق کسب و کار و انصاف باشند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به‬ ‫اینکه اگر بتوانیم قانون گرایی را در اصناف به نحو احسن پیاده کنیم‪ ،‬به نفع‬ ‫خ��ود اصناف‪ ،‬مصرف کننده و جامعه مدنی خواهد بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از لحاظ‬ ‫کمی‪ ،‬رش��د زیادی کرده ایم‪ ،‬اما در امار مقایسه ای با سایر کشورها به ازای‬ ‫‪ 130‬ت��ا ‪ 150‬نف��ر یک صنف وجود دارد‪ ،‬در کش��ور ما این رقم به ازای هر‬ ‫‪ 30‬نفر اس��ت که نتیجه این می شود که اصناف یا باید گران تر بفروشند‪ ،‬یا‬ ‫با حداقل س��ود کاالی خود را عرضه کنند‪ .‬وی از بررسی طرحی در همین‬ ‫زمین��ه در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و گف��ت‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬ساماندهی اصناف در دستورکار قرار خواهد گرفت‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫اگرچه مش��وق ایجاد فروش��گاه های بزرگ و زنجیره ای هستیم‪ ،‬اما از طرف‬ ‫دیگر باید این طرح به گونه ای ایجاد ش��ود که اصناف کوچک در یک سقف‬ ‫ب��زرگ و در کنار هم ب��ا مدیریت واحد فعالیت کنند ت��ا هزینه تامین کاال‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬چراکه بازار باید به صورت عمودی باشد‪ ،‬نه به صورت افقی‪.‬‬ ‫در مراس��م روز مل��ی اصن��اف ‪،‬عل��ی فاضلی ‪،‬رئیس ات��اق اصناف‬ ‫مطرح کرد و خواستار رفع این موانع شد‪.‬‬ ‫کش��ور‪،‬به نمایندگی از اصن��اف و بخش خصوصی خط��اب به علی‬ ‫در این مراسم راهکارهایی برای بهبود وضعیت تولید و توزیع در‬ ‫الریجانی ‪،‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ‪،‬بخش��ی از چالش ها و‬ ‫کش��ور از سوی رییس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫مش��کالت همیشگی س��ر راه اصناف ‪،‬در بخش��ش تولید و توزیع را‬ ‫و تجارت و رییس اتاق اصناف کش��ور مطرح ش��د که برخی از این‬ ‫‹ ‹اصناف و پیشگیری از قاچاق‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود به بحث قاچ��اق کاال و اهمیت‬ ‫اصناف در پیش��گیری از فروش کاالهای قاچاق اشار ه کرد و گفت‪ :‬در چند‬ ‫س��ال گذشته از رهبر معظم انقالب گرفته تا روس��ای ‪ 3‬قوه همواره درباره‬ ‫قاچاق کاال س��خن گفته ان��د‪ .‬مبارزه با قاچاق کاال نیاز ب��ه همکاری دولت‪،‬‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان و اصناف دارد‪ .‬نعمت زاده تصریح کرد‪ :‬ایا شان‬ ‫مردم ما این است که کاالی قاچاق را کول کنند و از مرز عبور دهند؟ برخی‬ ‫واردکنندگان برای انکه حقوق دولتی را نپردازند‪ ،‬کاال را با تریلر پشت مرزها‬ ‫مس��تقر می کنند و به وسیله کوله برها از روی تپه های مرزی به داخل کشور‬ ‫می رس��انند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت خطاب به اصناف گفت‪ :‬اگر یک‬ ‫صنف به خود اجازه دهد که کاالی قاچاق را عرضه کند‪ ،‬دولت و دستگاه ها‬ ‫کاری نمی توانند از پیش ببرند و ما به جای انکه به زور قانون متوسل شویم‪،‬‬ ‫باید متعهد شویم که کاالیی که تولید داخل نیست یا کاالیی که از مجاری‬ ‫رسمی وارد نشده را عرضه نکنیم‪.‬‬ ‫وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف‪ ،‬خودداری از غش در معامله‪،‬‬ ‫پرهیز از ارائه مطالب نادرس��ت و خالف واقع و توجه به بهداشت و حفظ‬ ‫محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند و خاطرنشان کرد‪ :‬رضایت‬ ‫و قناعت به س��ود متعارف باید در دس��تور کار قرار گیرد‪ ،‬به این معنا که‬ ‫کسبه باید از خرید ارزان‪ ،‬سود خود را به دست اورند نه اینکه از فروش‬ ‫گران‪ ،‬س��وداوری داشته باش��ند‪ ،‬چراکه این روش به خودی خود‪ ،‬سبب‬ ‫کنترل قیمت هم می ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همراهی هر چه بیش��تر با‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬برنامه ها و قوانین و مقررات‪ ،‬مورد نظر اس��ت و اگر بتوانیم‬ ‫قانونگرایی را در اصناف به نحو احس��ن پیگی��ری کنیم‪ ،‬نتایجی حاصل‬ ‫می ش��ود که به نفع مصرف کنندگان و اصناف اس��ت‪ .‬البته در یک س��ال‬ ‫اخیر‪ ،‬گروه مش��اوره حقوقی در اتاق اصناف ایران ایجاد شده که معاونت‬ ‫حقوقی رییس جمهور نیز در جهت تعالی ان‪ ،‬قول مس��اعدت داده است‪.‬‬ ‫نعمت زاده در بخش پایانی س��خنان خود درب��اره ایجاد بانک اصناف که‬ ‫سال هاست بر سر زبان ها افتاده ‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد جا دارد‪ ،‬اصناف به‬ ‫طور جدی بر این مس��ئله تمرکز کنند تا برای بهبود ش��رایط از ظرفیت‬ ‫بانک اصناف استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات اصناف را سرخورده کرده است‬ ‫ریی��س اتاق اصناف ایران به عنوان مس��ئول ارش��د‬ ‫اصناف کشور در این مراسم گفت‪ :‬نگاه بسیار بد و تند‬ ‫برخی مس��ئوالن در حوزه مالیات‪ ،‬اصناف را سرخورده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬علی فاضلی با تقسیم بندی حوزه اصناف‬ ‫به ‪ ۴‬بخش اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی و‬ ‫امنیتی‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه اقتصادی در مجموع‪ ۲ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۷۳‬هزار بنگاه صنفی دارای پروانه کس��ب فعالیت‬ ‫م��ی کنند که در کن��ار انها‪ ،‬ح��دود ‪ ۷۵۰‬هزار واحد‬ ‫شناس��ایی ش��ده بدون پروانه در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫از این مجموعه ‪ ۴۵‬درصد از اصناف را صنوف توزیعی‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬درص��د را صنوف تولی��دی و ‪ ۳۳‬درصد را صنوف‬ ‫خدماتی و خدمات فنی در کشور در بر می گیرد‪ .‬رییس‬ ‫اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در اصناف حدود ‪۱۸۵۰‬‬ ‫رسته صنفی فعال هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس ‪۸۳۰۰‬‬ ‫اتحادیه صنفی ساماندهی شده اند که یکی از نهادهای‬ ‫مدنی کش��ور به ش��مار می روند درحالی که در جهان‬ ‫کمتر دیده ش��ده ک��ه اتحادیه ها‪ ،‬هر ‪ ۴‬س��ال یک بار‬ ‫انتخابات برگ��زار کنند‪ .‬وی ادامه داد از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۲۴‬میلیون نفرخان��وار در اصناف فعالیت‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کشتی سازی «صدرا» در تالطم دریای تحریم ها‬ ‫ساماندهی اصناف بدون پروانه در سیستان و بلوچستان‬ ‫وقتی که علم دست صنعت را می فشارد‬ ‫‪9‬‬ ‫در استان مازندران رخ داد‬ ‫گردهمایی متولیان دور میز صادرات مرکبات‬ ‫زین�ب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬پرتق��ال‪ ،‬نارنگی‪،‬‬ ‫کیوی‪ ،‬نارنج و س��ایر مرکب��ات مازندران برای افزایش‬ ‫میزان صادرات؛ مس��ئوالن استان را دور میز صادرات‬ ‫گ��رد هم اورده اند تا رقم ‪ 400‬ه��زار تنی مورد انتظار‬ ‫اس��تانداری مازندران برای س��ال جاری تحقق یابد‪ .‬اما‬ ‫کارشناس��ان بر ای��ن اعتقادند که نخس��تین عامل در‬ ‫تحقق این هدف بخش حمل و نقل اس��تان اس��ت که‬ ‫زیرس��اخت های الزم را ن��دارد‪ .‬در این میان توس��عه‬ ‫بازارهای هدف بر عهده اعضای اتاق بازرگانی مازندران‬ ‫گذاش��ته ش��ده است‪ .‬جلس��ات بررس��ی موانع و رفع‬ ‫مش��کالت در میز صادرات مرکبات اس��تان مازندران‬ ‫ادامه دارد تا بحث تامین زیرس��اخت های حمل و نقلی‬ ‫در هفته اینده تعیین تکلیف ش��ود‪ .‬مسئوالن استانی‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفتن می��زان تولید مرکبات در اس��تان‬ ‫مازن��دران‪ ،‬تحقق رق��م ‪ 400‬هزار تنی م��ورد انتظار‬ ‫استاندار را دور از دسترس نمی دانند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی استان مازندران در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬استاندار مازندران با جدیت در تالش‬ ‫اس��ت تا با گرداوری نمایندگان بانکی استان‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫و س��ایر دس��تگاه های مرتبط؛ زمین��ه را برای افزایش‬ ‫صادرات مرکبات به ‪ 400‬هزار تن فراهم کند‪.‬‬ ‫عب��داهلل مهاجر اف��زود‪ :‬ب��رای انکه مش��کل اصلی‬ ‫صادرات مرکبات از اس��تان مازندران حل شود‪ ،‬بیش‬ ‫از هر چیز باید زیرساخت های حمل و نقلی تامین شود‪.‬‬ ‫به صورتی که برای افزای��ش میزان صادرات به حدود‬ ‫‪ 400‬هزار تن باید ‪ 20‬هزار کامیون در اس��تان وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در جلسه هفته اینده میز صادرات‬ ‫مرکبات اس��تان مازندران بحث تامین زیرساخت های‬ ‫حمل و نقل��ی تعیین تکلیف می ش��ود‪ ،‬می گوید‪ :‬امکان‬ ‫ص��ادرات مرکبات در ‪ 4‬ماه س��ال از ابان ماه تا بهمن‬ ‫وج��ود دارد که در برگزاری جلس��ات میز مرکبات در‬ ‫تالشیم تا امکان سنجی صادرات رقم هدف انجام شود‪.‬‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گی�لان در نشس��ت هم اندیش��ی با‬ ‫مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی اس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬با تصوی��ب الیحه رفع موان��ع تولید‪،‬‬ ‫پشتوانه بس��یار محکمی برای حل مشکالت‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با ابالغ ایین نامه اجرای��ی رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬کارگروه تخصصی ای��ن قانون از ماه‬ ‫اینده در گیالن شروع به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی منتظری با اش��اره به تشکیل کارگروه‬ ‫حمایت از تولید که از سال گذشته در گیالن‬ ‫تشکیل ش��ده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بس��یاری از مش��کالت واحده��ای تولیدی و‬ ‫‹ ‹توسعه بازارهای هدف برعهده اتاق بازرگانی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان مازن��دران ادامه می دهد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته کمتر از هزار تن مرکبات از استان صادر‬ ‫لو نقلی و سپس‬ ‫ش��د که دلیل ان زیرس��اخت های حم ‬ ‫تامی��ن مرکبات مورد نی��از بازارهای داخلی ب��ود اما با‬ ‫وجود پیش بینی تولی��د بیش از ‪ 2‬میلیون تنی مرکبات‬ ‫در استان امکان تحقق صادرات ‪ 400‬هزار تن وجود دارد‬ ‫درصورتی که امکانات الزم نیز تامین شود‪.‬‬ ‫به گفته مهاجر بیش��ترین میزان ص��ادرات مرکبات از‬ ‫استان مازندران در سال ‪ 83‬انجام شده که در حدود ‪13‬‬ ‫هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬اس��تاندار مازندران در جلسات میز‬ ‫صادرات مرکبات در تالش اس��ت ت��ا امکانات الزم برای‬ ‫افزایش میزان صادرات مرکبات از اس��تان مازندران را با‬ ‫امکانات موجود در استان و همچنین استان های همجوار‬ ‫تامی��ن کند ‪ .‬اما باید توان رقابت��ی مرکبات مازندران در‬ ‫بازارهای خارجی از نظر قیمت تمام ش��ده را نیز در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان مازن��دران اظهار می کند‪:‬‬ ‫قیمت پرتقال در س��ال گذش��ته به ‪ 8‬هزار تومان در هر‬ ‫کیلو رس��ید که امکان صادرات را از بین می برد در حالی‬ ‫که امکان فروش پرتقال در بازارهای صادراتی بیش از ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬تومان در هر کیلو وجود ندارد‪.‬‬ ‫مهاجر تاکید می کند‪ :‬نخس��تین زیرساخت مورد نیاز‬ ‫برای افزای��ش میزان ص��ادرات تامین زیرس��اخت های‬ ‫لو نقلی و سپس تامین نقدینگی با همکاری بانک ها‬ ‫حم ‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان نقش اتاق بازرگانی استان ‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و توسعه بازارهای هدف صادراتی برای مرکبات مازندران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او در ‪ 4‬ماه صادراتی مرکب��ات روزانه ‪167‬‬ ‫کامیون ‪ 20‬هزار تنی مورد نیاز اس��ت البته بعید اس��ت‬ ‫ک��ه بتوان حتی با کمک اس��تان های همجوار این تعداد‬ ‫را تامین کرد‪.‬‬ ‫بنابراین جدای از تامین زیرس��اخت های مورد نیاز در‬ ‫افزایش میزان صادراتی باید در توس��عه بازارهای هدف‬ ‫نیز گام های اساسی برداشته شود‪ .‬البته کنترل قیمت ها‬ ‫و کاهش هزینه های تولید در قیمت تمام شده صادراتی‬ ‫بر افزایش رقابت پذیری مرکب��ات مازندران در بازارهای‬ ‫صادراتی تاثیرگذار اس��ت که نباید از نگاه مسئوالن دور‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹افق صادراتی ‪ 400‬هزار تنی مرکبات‬ ‫محمدرض��ا ش��عبانی مدیرعام��ل اتحادی��ه باغداران‬ ‫می گوید‪ :‬امکان صادرات‬ ‫مازندران در گفت وگو با‬ ‫‪ 400‬هزار تن مرکبات از اس��تان مازندران افق صادراتی‬ ‫این محصول است که استاندار مازندران بر ان تاکید دارد‬ ‫ام��ا پیش بینی اولیه تولید مرکبات در اس��تان مازندران‬ ‫برای س��ال جاری در حدود ‪ 2‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار تن‬ ‫اس��ت که این میزان زمینه ای برای افزایش صادرات در‬ ‫صورت توسعه بازارها است‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬اقدامات ابتدایی برای تش��کیل میز‬ ‫مرکبات استان مازندران از اواخر بهمن سال گذشته اغاز‬ ‫ش��ده و از خرداد سال جاری جلس��ات مشترک این میز‬ ‫برگزار می ش��ود و برگزاری همایشی را با حضور استاندار‬ ‫در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه باغ��داران مازن��دران می افزاید‪:‬‬ ‫لو نق��ل‪ ،‬بانک و بیم��ه‪ ،‬بهره‬ ‫مش��کالت مرب��وط به حم ‬ ‫برگشت پول حاصل از صادرات‪ ،‬میزان تولید‪ ،‬کشورهای‬ ‫ه��دف صادراتی و ن��وع مصرف محصول؛ مورد بررس��ی‬ ‫قرار می گیرد و با دعوت از صاحب نظران رایزنی ها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شعبانی تصریح می کند‪ :‬مشوق های صادراتی که حذف‬ ‫ش��ده‪ ،‬یک موضوع رقابتی در بازارهای صادراتی اس��ت‪.‬‬ ‫البته س��ود باالی بانکی نی��ز موجب افزایش قیمت تمام‬ ‫شده محصول می شود‪ .‬در جلسات میز صادراتی مرکبات‬ ‫جمع بندی ها برای توس��عه بازارهای صادراتی و افزایش‬ ‫میزان صادرات مرکبات مازندران انجام می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اب��راز امی��دواری از تحقق ‪ 400‬ه��زار تن هدف‬ ‫ص��ادرات مرکب��ات از مازن��دران در س��ال جاری‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬کشورهای افغانس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان‪ ،‬روسیه‬ ‫و‪ ...‬از جمله کش��ورهای ه��دف صادراتی ب��رای حضور‬ ‫پر رنگ تر مرکبات مازندران هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغ��داران مازندران خاطر نش��ان‬ ‫می کند‪ :‬بعد از تفویض وظایف و اختیارات تنظیم بازار از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی؛‬ ‫متولی اصلی تنظیم بازار‪ ،‬س��ازمان تعاون روستایی شد‬ ‫ک��ه کار تخصصی تنظیم بازار می��وه و مرکبات در بازار‬ ‫موجب گرانی محصول ش��ده و هنوز بازار دچار مش��کل‬ ‫اس��ت و بازارهای صادراتی را نیز تح��ت تاثیر قرار داده‬ ‫است‪ .‬بنابراین با تغییرات نظر مدیران تولید کنندگان نیز‬ ‫با مشکل گرانی مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه هستند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که در صورت همکاری مسئوالن و در‬ ‫اختیار گذاشتن توان زیرمجموعه های خود برای صادرات‬ ‫مرکبات مازندران‪ ،‬دستیابی به رقم صادراتی مورد انتظار‬ ‫استاندار کار دشواری نباشد‪.‬‬ ‫الیحه رفع موانع تولید‪ ،‬پشتوانه محکم بخش صنعت‬ ‫صنعتی در این کارگروه شناسایی شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن کارگروه ک��ه با حضور‬ ‫مدیران استانی دستگاه های اجرایی و دولتی‬ ‫استان و مدیران بانک ها در ‪ 13‬شهرستان در‬ ‫سطح استان برگزار شد‪ ،‬بیش از ‪ 530‬مصوبه‬ ‫با نظارت اس��تاندار گیالن مصوب ش��د که از‬ ‫این می��زان‪ 64 ،‬درصد مش��کالت واحدهای‬ ‫صنعتی مربوط به بانک ها و ‪ 36‬درصد مربوط‬ ‫به س��ایر ادارات از جمل��ه در حوزه های امور‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬تامی��ن اجتماعی و‪ ...‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫منتظری با اشاره به حل ‪ 28‬درصد از مجموع‬ ‫مصوبات ای��ن کارگروه تصری��ح کرد‪ :‬حیطه‬ ‫اختیارات این کارگروه تنها در چارچوب مواد‬ ‫قانون��ی و اختیارات مدیران اس��تانی بود اما‬ ‫خوشبختانه با تصویب الیحه رفع موانع تولید‬ ‫پشتوانه بس��یار محکمی برای حل مشکالت‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی فراهم ش��ده و‬ ‫رعای��ت مفاد قانونی ای��ن الیحه برای تمامی‬ ‫نهادها‪ ،‬س��ازمان ها و بانک های کشور تکلیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گی�لان افزای��ش رقابت پذی��ری و تروی��ج‬ ‫فرهن��گ مص��رف کاالهای داخلی‪ ،‬تش��ویق‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و نش��ان های‬ ‫برتر‪ ،‬محدودس��ازی تبلیغ کاالهای خارجی‪،‬‬ ‫اس��تهمال بانکی و کمک به مس��ائلی مانند‬ ‫احداث بزرگترین مجموعه گلخانه ای در منطقه ازاد ارس‬ ‫فارس‪ :‬معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه‬ ‫ازاد ارس از احداث یک مجتمع گلخانه ای با وس��عت ‪50‬‬ ‫هکتار در این منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫ابراهیم باقرزاده اظهار کرد‪ :‬این مجتمع گلخانه ای عالوه‬ ‫بر مجموع��ه گلخانه ای ارس با س��رمایه گذاری یک هزار‬ ‫و ‪377‬میلی��ارد ریالی بخش خصوص��ی و با هدف تولید‬ ‫س��االنه ‪12‬هزار و ‪ 700‬تن انواع محصوالت کش��اورزی‬ ‫گلخانه ای و اش��تغالزایی ‪ 96‬نفر در منطقه ازاد ارس در‬ ‫حال اجرای عملیات احداث است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪85‬درصد عملیات زیرساختی‬ ‫مجموع��ه گلخانه ای ش��رکت گلخان��ه ای ارس به پایان‬ ‫رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬سیس��تم این مجموعه گلخانه ای از نوع‬ ‫‪ VENLO‬شیش��ه­ ای و کش��ت به صورت هیدروپونیک‬ ‫به همراه سامانه اتوماس��یون و کنترل کلیمای هوشمند‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نوع اس��کلت‪ ،‬دریچه ه��ای تهویه‪،‬‬ ‫ناودان های جمع اوری اب باران و اب تغلیظ‪ ،‬س��اختمان‬ ‫گلخان��ه و تاسیس��ات جانب��ی‪ ،‬واحدهای بس��ته بندی‪،‬‬ ‫س��امانه های تهویه‪ ،‬گرمایش‪ ،‬ابی��اری و تغذیه مبتنی بر‬ ‫فناوری های نوین جهان اس��ت که برای نخستین بار در‬ ‫کشور در منطقه ازاد ارس اجرا می شود‪.‬‬ ‫باقرزاده با اش��اره به مجموعه ‪ 102‬واحدی این گلخانه‬ ‫در قالب مجتمع گلخانه ای منطقه ازاد ارس‪ ،‬از اغاز تولید‬ ‫محص��والت در ‪ 7‬واحد نوس��از این مجموع��ه خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این مجموعه نیز ب��ا ‪ 140‬هکتار عرصه و بیش از‬ ‫‪ 36‬هکتار سطح مفید تا پایان سال جاری تمام واحدهای‬ ‫تولیدی خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاه��ش فروش ناش��ی از عوامل غیراختیاری‬ ‫و خ��ارج از مدیریت تولیدکنن��ده را از جمله‬ ‫عناوین حمایتی از تولید داخلی و رفع موانع‬ ‫تولید در این الیحه عنوان کرد‪.‬‬ ‫منتظ��ری در ادام��ه با بی��ان ‪ 760‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری در س��ال گذش��ته در‬ ‫ح��وزه صنع��ت در گیالن گف��ت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا پایان س��ال جاری هزار میلیارد‬ ‫تومان در بخش صنعت استان سرمایه گذاری‬ ‫جدید انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توانمندی واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان گی�لان در تولی��د ان��واع محصوالت‬ ‫صادراتی‪ ،‬احداث سایت نمایشگاه بین المللی‬ ‫بررسی مشکالت تولید‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان اذربایجان غربی و دبیر‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید گفت‪ :‬در جلسه کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید که‬ ‫در استانداری تشکیل شده بود پرونده ‪ 6‬واحد تولیدی‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان اذربایجان‬ ‫غرب��ی‪ ،‬جعفر صادق اس��کندری اظهار کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبات جلس��ه قبلی به دس��تور استاندار مقرر شد تا‬ ‫پرونده ‪ 10‬واحد تولیدی در هر جلس��ه مورد بررس��ی‬ ‫اعضای کارگروه قرار گیرد و نس��بت به رفع مشکالت‬ ‫فعال س��ازی واحدهای تولیدی راکد که قابلیت احصاء‬ ‫داشته باشند اقدام و راهکار الزم ارائه شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫بررسی های به عمل امده در این جلسه توقف اقدامات‬ ‫قانونی توقیف وثایق و دارایی های کارخانه های یادشده‪،‬‬ ‫متوقف و مقرر ش��د ت��ا وصول دس��تورالعمل اجرایی‬ ‫اعطای تسهیالت س��رمایه در گردش بانک ها‪ ،‬سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی و بیم��ه تامین اجتماعی ب��رای وصول‬ ‫بدهی های معوق خود فعال اقدامی انجام ندهند‪.‬‬ ‫مدیریت مصرف اب‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫مازن��دران گف��ت‪ :‬مدیریت صحیح مصرف در س��طح‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی از مهم ترین راهکارهای‬ ‫مقابله با تلفات اب و کاهش هدررفت این سرمایه ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬س��ید مصطفی موسوی با اشاره به‬ ‫فص��ل تابس��تان و افزایش گرما اظهار ک��رد‪ :‬به طبع‪،‬‬ ‫اس��تفاده از اب در واحده��ای تولی��دی و صنعتی در‬ ‫س��طح ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان باال می رود‬ ‫و ب��ا توجه به منابع اب‪ ،‬بای��د در این بخش‪ ،‬مدیریت‬ ‫درس��ت و اصولی انجام ش��ود‪ .‬موس��وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده دوب��اره از پس��اب تصفیه خان��ه فاضالب در‬ ‫ابیاری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی می تواند‬ ‫به مقدار قابل توجهی از هدر رفتن اب جلوگیری کند‪.‬‬ ‫هشدار به استفاد ه از روغن‬ ‫غیرمجاز‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدی��رکل اس��تاندارد اس��تان زنج��ان ب��ه‬ ‫اس��تفاده کنندگان از روغن غیرمج��از در تهیه زولبیا‬ ‫و بامی��ه هش��دار داد‪ .‬داود کارگرزاده اظه��ار کرد‪ :‬به‬ ‫مناس��بت استانداردس��ازی کاالها در این ماه مبارک‬ ‫نظارت های ویژه ای بر واحدهای تولیدی و عرضه کننده‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به برخورد این اداره کل‬ ‫با اس��تفاده کنندگان از روغن ه��ای غیرمجاز خوراکی‬ ‫در تولید زولبیا و بامیه و هرگونه تولید غیراس��تاندارد‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬همه تولیدکنندگان موظف هس��تند برای‬ ‫تولی��د ای��ن محص��ول از روغن های خوراک��ی دارای‬ ‫نش��ان اس��تاندارد و ویژه س��رخ کردن ک��ه در مقابل‬ ‫حرارت مقاومت باالیی دارند‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫اس��تاندارد اس��تان زنجان با تاکید بر اینکه در صورت‬ ‫توجه نکردن به این دستورالعمل با متخلفان به شدت‬ ‫برخورد خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین با تولیدکنندگان‬ ‫نیز برخورد می ش��ود‪ .‬در روزهای گذش��ته یک واحد‬ ‫تولیدی نوشابه و دلستر در زنجان پلمب شد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫در گیالن را ضروری دانست و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه استان گیالن استانی مرزی است و از‬ ‫سوی دیگر توانایی باالیی در تولید محصوالت‬ ‫صادرات محور دارد‪ ،‬از این رو ضروری است با‬ ‫تجهیز مرکز اس��تان به یک سایت تخصصی‬ ‫نمایشگاهی اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫حذف استاندارد اجباری عسل‪ ،‬ضربه ای بر صنعت زنبورداری‬ ‫فارس‪ :‬ریی��س اتحادیه زنب��ورداران اردبی��ل بر تاثیر‬ ‫نشان (برند)س��ازی عسل س��بالن در جهانی شدن ان‬ ‫تاکی��د ک��رد و گفت‪ :‬ما از ح��ذف اس��تاندارد اجباری‬ ‫عس��ل در تعجب هستیم چرا که این اقدام زمینه برخی‬ ‫سوءاستفاده ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫سید فردین صفوی با انتقاد از حذف استاندارد اجباری‬ ‫عس��ل و جایگزین کردن اس��تاندارد تش��ویقی گفت‪:‬‬ ‫احتم��ال می رود با این رویه عس��ل های تقلبی به بازار‬ ‫داخلی هجوم بیاورد و زنبوردارانی که با هزاران مشقت‪،‬‬ ‫س��ختی و چادرنش��ینی در کوهپایه ه��ا‪ ،‬مراتع و باغ ها‬ ‫مش��غول زنبورداری هستند‪ ،‬در تولید عسل با کیفیت و‬ ‫مرغوب انگیزه خود را از دس��ت بدهند‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫زنبورداران اردبیل حذف استاندارد اجباری از محصول‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عس��ل را مضر به حال تولید و برداش��ته ش��دن چرخه‬ ‫رقاب��ت در این عرصه اع�لام کرد و ادام��ه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د این رویه صنع��ت زنبورداری را ب��ا لطمه ای‬ ‫سنگین روبه رو کند‪.‬‬ ‫صفوی ب��ا بیان اینکه بای��د هر چه س��ریع تر این رویه‬ ‫تغییر پیدا کرده و عس��ل و محصوالت تولیدی اس��تان‬ ‫در این زمینه از استانداردهای اجباری به جای تشویقی‬ ‫بهره مند ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما ‪ 3‬نوع عسل داریم ؛ اولی‬ ‫مربوط به عسل ‪ 100‬درصد طبیعی است دومی مربوط‬ ‫به عس��ل تغذیه ای و تجاری که با اب و ش��کر زنبور را‬ ‫تغذیه می کنند و عس��ل نوع سوم که در ان زنبور هیچ‬ ‫نقش��ی در تولید عس��ل ندارد و به معنای واقعی عسل‬ ‫تقلبی محسوب می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬عین اهلل طالبی‪ ،‬معاون فرماندار س��وادکوه‬ ‫گف��ت‪ :‬روس��تا ها ب��ا داش��تن عوامل و س��رمایه های‬ ‫ارزش��مند اعم از انسانی‪ ،‬طبیعی و اقتصادی به عنوان‬ ‫ذخایر اس��تراتژیک برای حل معضل بیکاری در کشور‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬ایجاد نواحی صنعتی در روستاها و‬ ‫گسترش صنایع تبدیلی و فراوری محصول باید مورد‬ ‫توجه قرار گی��رد‪ .‬مردم می توانند همکاری نکردن هر‬ ‫بانک را به مبادی مربوط اعالم کنند تا در صورت لزوم‬ ‫با بانک خاطی برخوردهای الزم انجام شود‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬غالمحسین جمیلی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان زنجان بر لزوم ایجاد‬ ‫پایگاه هایی برای سرمایه گذاری در استان زنجان تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬استان زنجان بخشی از معادن را استخراج‬ ‫کرده و با عنوان خام فروش��ی عرض��ه می کند‪ .‬بخش‬ ‫عمده ای از س��نگ ها همچون سنگ گرانیت به دلیل‬ ‫نداشتن کشش و استقبال؛ تعطیل و تبدیل به معادن‬ ‫متروکه ش��ده‪ .‬این درحالی اس��ت که این سنگ ها در‬ ‫بسیاری از کشورها دارای جذابیت خاصی است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬میر فخرالدین هاشمی‪ ،‬مدیرکل فرودگاه های‬ ‫استان اردبیل گفت‪ :‬در برقراری پرواز هوایی اردبیل ـ‬ ‫اس��تانبول رایزنی ها در حال انجام است تا با مشارکت‬ ‫یک شرکت خارجی بتوانیم پروازهای چارتر را در این‬ ‫مسیر برقرار کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شتاب در روند توسعه خرمشهر‬ ‫ایس�نا‪ :‬فرماندار خرمش��هر گفت‪ :‬ب��ا اعالم تبدیل‬ ‫شدن فرمانداری خرمشهر به عنوان فرمانداری ویژه‪،‬‬ ‫س��طح ادارات و اختیارات مدیران این شهرس��تان‬ ‫ارتق��ا پیدا می کند که این ام��ر به طور قطع موجب‬ ‫شتاب در روند توسعه خرمشهر می شود‪.‬‬ ‫ول��ی اهلل حیات��ی عنوان ک��رد‪ :‬تعیی��ن فرمانداری‬ ‫خرمش��هر به عنوان فرمانداری ویژه به معنی ارتقای‬ ‫س��طح ان به معاونت استانداری است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به دلیل تعیین این شهرس��تان به فرمانداری ویژه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خرمشهر از نظر زیرساخت های اقتصادی‬ ‫ش��رایط خاصی دارد‪ .‬وج��ود مرزهای زمینی و ابی‬ ‫بین المللی‪ ،‬بازاچه ها و بندر تجاری و پذیرش ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪5‬میلی��ون نفر راهیان ن��ور از جمله موارد‬ ‫مهمی اس��ت که در این تصمیم در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حیاتی بیان کرد‪ :‬ظرفیت های زیادی در خرمش��هر‬ ‫وجود دارد که برای توسعه نیاز به توجه دارد‪ .‬توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی و کشاورزی از موارد مهمی است‬ ‫که در تعیین فرمانداری ویژه نقش اساس��ی داشت‪.‬‬ ‫براساس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬وزارت کشور موظف‬ ‫ش��د در شهرستان خرمشهر نس��بت به دایر کردن‬ ‫فرمان��داری ویژه اق��دام کند‪ .‬اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهور‪ ،‬ای��ن مصوبه را در تاریخ‬ ‫‪ 21‬خردادم��اه ‪ 1394‬برای اجرا به وزارت کش��ور‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫دلیل صادرات مواد معدنی خام‬ ‫پیش بینی نکردن عوارض است‬ ‫‪ :‬ابراهی��م کارخانه ای‪،‬‬ ‫نماین��ده م��ردم هم��دان و‬ ‫فامنی��ن در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه از ‪68‬‬ ‫گونه معدنی شناخته شده در‬ ‫کشور حدود ‪ 26‬گونه معدنی‬ ‫ان در اس��تان هم��دان اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫ذخایر معدنی شناخته شده در کشور ‪67/8‬میلیارد‬ ‫تن بوده که س��هم اس��تان از ان ‪1/77‬میلیارد تن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪2/8‬درصد از س��هم معدن‬ ‫در کل کش��ور به اس��تان همدان اختص��اص دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬هم��دان از نظ��ر ذخایر معدنی نس��بت به‬ ‫وسعت خود و جمعیت از س��هم باالتری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی مهم ترین معادن استان همدان را شامل‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬مگنتیت و هماتیت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫دو ماده معدنی اخیر متاس��فانه ب��ه صورت خام به‬ ‫خارج از استان یا خارج از کشور صادر می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬میزان ذخایر معادن فلدس��پات و اندولوزیت‬ ‫اس��تان همدان که در کشور نمونه و یگانه هستند‪،‬‬ ‫‪68‬میلیون تن اس��ت که ساالنه ‪11‬هزار و ‪ 300‬تن‬ ‫از این معدن عظیم و ارزش��مند استخراج شده و به‬ ‫صورت خام صادر می شود‪.‬‬ ‫کارخان��ه ای با بی��ان اینک��ه دولومی��ت از دیگر‬ ‫گونه های معدنی اس��تان اس��ت که خوش��بختانه‬ ‫بخش��ی از این گون��ه معدنی وارد چرخ��ه فراوری‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر روی دولومیت سرمایه گذاری شود‪،‬‬ ‫ارزش افزوده استان به نحو قابل مالحظه ای افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬وی میزان اش��تغالزایی در حوزه معدن در‬ ‫اس��تان را ‪4‬هزار و ‪ 300‬نفر دانس��ت و ابراز کرد‪ :‬با‬ ‫وجود برخورداری از ذخای��ر غنی معدنی‪ ،‬از حیث‬ ‫بهره ب��رداری و فراوری ان در رتبه پایین کش��وری‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬محمدعلی قلندری‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫اب و فاض�لاب اس��تان ف��ارس برنامه ه��ای هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب را تش��ریح کرد و گفت‪:‬‬ ‫بحران کم ابی در ‪ 14‬ش��هر فارس وجود دارد و در‬ ‫دو ش��هر نیز اب جیره بندی شده است‪ .‬بخش هایی‬ ‫از شهر فسا و شهر قطرویه نی ریز اکنون در ساعاتی‬ ‫از روز با نوبت بندی اب روبه رو اس��ت و در صورتی‬ ‫که مدیریت مصرف بهینه اعمال نش��ود در س��ایر‬ ‫ش��هرهای بحرانی نی��ز مجبور ب��ه نوبت بندی اب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬علی اس�لامی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاض�لاب (ابفا) یزد گفت‪ 5 :‬درصد مش��ترکان اب‬ ‫مع��ادل ‪ 18‬هزار مش��ترک در این اس��تان مصرف‬ ‫بی رویه دارند که در صورت ادامه این روند‪ ،‬انشعاب‬ ‫انها قطع می شود‪ .‬وی افزود‪ 70 :‬درصد مصرف اب‬ ‫در این استان متعارف است و ‪ 30‬درصد مشترکان‬ ‫هم مصرف مازاد دارند‪ .‬اگر در طول س��ال فقط ‪10‬‬ ‫درصد صرفه جویی داش��ته باش��یم ق��ادر به ایجاد‬ ‫صنایع کم ابخواه در اس��تان خواهیم بود‪ 65 .‬درصد‬ ‫اب مصرفی مردم این اس��تان ازطریق اب انتقالی ‪،‬‬ ‫‪ 30‬درصد توس��ط منابع داخل��ی و بقیه ان از ‪11‬‬ ‫حلقه چاه که پارس��ال در منطقه یزدگرد حفر شد؛‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫مشکالت ‪ 10‬ساله صنایع دریایی در استان بوشهر سبب شد‬ ‫کشتی سازی «صدرا» در تالطم دریای تحریم ها‬ ‫صب�ا رضای�ی – گروه اس�تان ها‪ :‬یکی از‬ ‫صنایعی که ب��ر اثر تحریم ها صدمات زیادی‬ ‫بر بدنه ان وارد ش��ده‪ ،‬صنایع دریایی است‪.‬‬ ‫شرکت صدرا‪ ،‬تولید کننده کشتی و سکو یکی‬ ‫از ان شرکت هایی است که مورد تحریم قرار‬ ‫گرفته و تمامی پروژه هایش به یکباره متوقف‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گفته رییس هیات مدیره صدرا‪،‬‬ ‫این ش��رکت در داخل کش��ور نی��ز به دلیل‬ ‫بدهی ها و معوقات بانکی دچار تحریم شده و‬ ‫تنها با کمک ها و پیگیری های وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت توانس��ته پروژه هایی را در‬ ‫دس��ت بگیرد و به فعالیت خ��ود ادامه دهد‪.‬‬ ‫این ش��رکت به دلیل نبود پروژه و فعالیت با‬ ‫ظرفیت پایین به ناچار در ‪ 2‬س��ال گذش��ته‬ ‫بیش از ‪3‬هزار نفر نیرو تعدیل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیران استان بوش��هر خواستار همکاری و‬ ‫کمک نهادهای دولتی و بانک ها با ش��رکت‬ ‫صدرا هس��تند و به عنوان کمک‪ ،‬قسط بندی‬ ‫و تخفیف برای بدهی های معوقه این شرکت‬ ‫را پیشنهاد می کنند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین حس��ینی محمدی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫می گوی��د‪ :‬مش��کالت‬ ‫بوش��هر ب��ه‬ ‫شرکت صدرا یک ش��به رفع نخواهند شد‪.‬‬ ‫این مش��کالت از حدود ‪ 10‬س��ال گذشته‬ ‫ب��ه وجود ام��ده و تاکنون ادام��ه یافته اند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این مش��کالت‪ ،‬معوق��ات بانکی‬ ‫اس��ت؛ ش��رکت ص��درا مبلغ زی��ادی را به‬ ‫بانک ها بدهکار اس��ت‪ .‬برخی از مش��کالت‬ ‫این ش��رکت در سطح ملی بوده و باید برای‬ ‫انها چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬از دیگر مش��کالت ش��رکت‬ ‫ص��درا بدهی مالیاتی بابت عملکرد و مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده است‪ .‬مشکالت شرکت صدرا‬ ‫هم اس��تانی و هم ملی هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫صدرا به تامین اجتماعی نیز بدهکار اس��ت‪.‬‬ ‫نهاده��ای دولتی و بانک ها باید به ش��رکت‬ ‫صدرا کمک کنند و برای بدهی این شرکت‬ ‫تخفیف و قسط بندی در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫حس��ینی عنوان می کن��د‪ :‬همچنین باید‬ ‫س��کوهای در دس��ت احداث در کشور را به‬ ‫صدرا واگذار کنند تا این ش��رکت با ظرفیت‬ ‫بیشتری به فعالیت بپردازد‪ .‬تاکنون تعدادی‬ ‫از س��کوهای پارس جنوبی توسط مجموعه‬ ‫صدرا در دس��ت س��اخت بوده و پیش��رفت‬ ‫خوبی داش��ته اند‪ .‬تالش می کنیم مشکالت‬ ‫این ش��رکت هم در سطح اس��تان و هم در‬ ‫سطح ملی را رفع کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در اس��تان بوش��هر کمیته ای‬ ‫تشکیل شده به عنوان کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید که تاکنون ‪3‬جلسه از ان برگزار‬ ‫شده است‪ .‬در جلسه س��وم مدیران شرکت‬ ‫صدرا‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اداره گمرک‪ ،‬استانداری و سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حضور داشتند‪.‬‬ ‫حسینی محمدی می افزاید‪ :‬در این جلسه‬ ‫قرار شده برای رفع مشکالت گمرکی صدرا‬ ‫و تجهیزات و مواد اولیه س��اخت سکوها که‬ ‫در گمرک هس��تند‪ ،‬مکاتب��ه ای با گمرک‬ ‫ایران انجام ش��ده و اداره گمرک ایران برای‬ ‫ترخیص این اجناس به صدرا کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدرا عضوی از بدنه صنعتی کشور‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت صدرا معتقد‬ ‫اس��ت که تنه��ا با کمک ه��ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬این ش��رکت موفق ش��ده‬ ‫ساخت س��کوها در پروژه های وزارت نفت و‬ ‫قرارگاه خاتم را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫شرکت صدرا همواره با‬ ‫ظرفیت ‪ 20‬تا ‪40‬درصد‬ ‫فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫اکنون نیز با ‪25‬درصد‬ ‫از ظرفیت خود فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬این شرکت اگر از‬ ‫تمام ظرفیت خود برای‬ ‫تولید استفاده کند‪،‬‬ ‫می تواند تا ‪10‬هزار نفر را‬ ‫به کار بگیرد‬ ‫او عقیده دارد ک��ه باید صدرا را عضوی از‬ ‫جامعه صنعتی کش��ور به حساب اورده و در‬ ‫شرایط سخت ان را تنها نگذاریم‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬مش��کالت‬ ‫قباد چوبدار به‬ ‫صدرا فراوان هستند‪ .‬یکی از مشکالت صدرا‬ ‫این اس��ت که در اروپا و امریکا تحریم شده‬ ‫و پروژه های صدرا متوقف شده اند‪ .‬در داخل‬ ‫کش��ور نیز به علت بدهی های بانکی تحریم‬ ‫اس��ت؛ در حال حاضر صدرا ه��م در داخل‬ ‫و هم در خارج از کش��ور در ش��رایط تحریم‬ ‫به س��ر می برد‪ .‬از ش��رکتی که پروژه هایش‬ ‫متوق��ف ش��ده و تحری��م و بدهکار اس��ت‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار فعالیت چندانی داشت‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬در ح��ال حاضر با تمهیداتی‬ ‫که قرارگاه خاتم و وزارت نفت اندیش��یده اند‬ ‫و تعام�لات ای��ن دو نه��اد‪ ،‬بخ��ش اجرایی‬ ‫ص��درا در حال فعالیت اس��ت ام��ا در حوزه‬ ‫مصوب��ات دولتی و کمک های��ی که از دولت‬ ‫درخواست ش��ده‪ ،‬هنوز فعالیتی انجام نشده‬ ‫است‪ .‬بدهی های شرکت صدرا بر جای خود‬ ‫باقی هس��تند‪ .‬این ش��رکت نیازمند حمایت‬ ‫ارگان های دولتی و مهلت گرفتن از بانک ها‬ ‫برای پرداخت بدهی های خود است‪.‬‬ ‫چوب��دار عن��وان می کند‪ :‬ش��رکت صدرا‬ ‫همواره با ظرفیت ‪ 20‬ت��ا ‪40‬درصد فعالیت‬ ‫کرده است‪ .‬اکنون نیز با ‪25‬درصد از ظرفیت‬ ‫خ��ود فعالی��ت می کند‪ .‬این ش��رکت اگر از‬ ‫تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کند‪،‬‬ ‫می توان��د تا ‪10‬هزار نف��ر را به کار بگیرد که‬ ‫فرصت خوبی برای اش��تغالزایی در اس��تان‬ ‫بوش��هر اس��ت‪ .‬به گفته او حدود ‪3‬هزار نیرو‬ ‫در شرکت صدرا تعدیل شده اند که دلیل ان‬ ‫نبود کار و تولید با ظرفیت پایین است‪.‬‬ ‫چوبدار می افزاید‪ :‬صدرا در ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫بیش از ‪3‬هزار نفر نیرو تعدیل کرده که این‬ ‫صادرات ‪ 30‬هزار تن ماهی از خوزستان به عراق‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیرکل شیالت خوزستان گفت‪ :‬درصورت‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت منابع دریایی و مجتمع های‬ ‫پرورش ماهی اس��تان می توانیم ‪105‬هزار تن تولید‬ ‫داش��ته باش��یم که این تولی��دات ارزش اقتصادی‬ ‫باالیی را برای استان به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫رحیم مغینمی اظهارکرد‪12 :‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫اس��تان برای تولید ماهیان گرمابی اختصاص یافته‬ ‫اس��ت که س��االنه از این مراکز ‪47‬هزار و ‪ 600‬تن‬ ‫ماهی برداشت می ش��ود و با این میزان تولید‪ ،‬رتبه‬ ‫دوم تولید ماهی را در کشور داریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن در بخ��ش تولی��د میگ��و‬ ‫در چند س��ال اخیر روند خوبی طی ش��ده و س��ال‬ ‫گذش��ته تولید بی س��ابقه ای به می��زان ‪ 1400‬تن‬ ‫داشتیم و رکورد تولید میگو در کشور به خوزستان‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬مغینمی تصری��ح کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود امس��ال تولید میگو بیش از سال گذشته‬ ‫باش��د و به ‪2‬هزار تن برسد؛ در این فصل ‪ 40‬مزرعه‬ ‫پرورش میگو اقدام به تولید کرده اند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به تولید ماهیان خاویاری در خوزستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه تعداد زی��ادی از تولیدکنندگان ما به‬ ‫تولید ماهی��ان خاویاری گرایش پی��دا کرده اند‪ .‬در‬ ‫این��ده تولید بیش از ‪2‬ه��زار تن ماهی خاویاری در‬ ‫خوزستان رقم می خورد که بخشی از ان به خارج از‬ ‫کشور صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��یالت خوزس��تان اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 100‬تن گوش��ت (خاوی��اری) و ‪ 10‬کیل��و خاویار‬ ‫در مزارع پرورش خاویار اس��تان تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫با توج��ه به اهمی��ت تولید ماهی��ان خاوریاری در‬ ‫خوزستان عالوه بر کارگاه های فعال‪ ،‬تاکنون مجوز‬ ‫احداث مرکز پرورش این نوع ماهی به ظرفیت بیش‬ ‫از ‪2‬هزار تن صادر ش��ده اس��ت‪ .‬مغینمی افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال گذشته در بخش صید و صیادی نیز از طریق‬ ‫ش��ناورهای صیادی در ‪ 11‬اسکله صیادی ‪48‬هزار‬ ‫تن ماهی از دریا صید ش��د ک��ه مدیریت بهره وری‬ ‫در بخش صید و صیادی به تعاونی ها واگذار ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬پروژه های پرورش ماهیان گرمابی‬ ‫در دست اجرا هس��تند که این طرح ها سهم تولید‬ ‫و اش��تغال اس��تان را به طور قاب��ل توجهی افزایش‬ ‫می دهند و از جمله انها می توان به فاز دوم مجتمع‬ ‫شهید احمدیان خرمشهر اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��یالت خوزس��تان عنوان ک��رد‪ :‬تمام‬ ‫اقدام��ات زیربنایی این پروژه رو به اتمام اس��ت و تا‬ ‫پایان امسال به بهره برداری می رسد‪ .‬ظرفیت تولید‬ ‫این مجتمع ‪10‬هزار تن ماهی گرمابی است که تمام‬ ‫کار توسط ‪ 88‬تعاونی متش��کل از فارغ التحصیالن‬ ‫رشته های کش��اورزی انجام و اشتغال برای ‪1500‬‬ ‫نفر فراهم می شود‪.‬‬ ‫امر با سیاس��ت های کلی نظام و دولت مغایر‬ ‫اس��ت‪ .‬هدف‪ ،‬برنامه ها و شعار های دولت در‬ ‫راس��تای اشتغالزایی بوده اما در عمل نیروها‬ ‫تعدیل می شوند‪.‬‬ ‫به عقیده او راهکار مش��کالت صدرا بسیار‬ ‫ساده است‪.‬‬ ‫چوبدار عنوان می کند‪ :‬باید صدرا را عضوی‬ ‫از جامعه صنعتی ایران حساب کرد؛ صدرایی‬ ‫را که به واس��طه حفاظت از ارزش های نظام‬ ‫تحریم ش��ده‪ ،‬جزئی از بدنه صنعتی کش��ور‬ ‫دانس��ته و ان را تنها نگذاری��م‪ .‬صدرا مانند‬ ‫جانبازی می ماند که برای دفاع از مقدس��ات‬ ‫یک کشور به جبهه رفته؛ اکنون زخمی شده‬ ‫و نیازمند توجه و مراقبت است‪ .‬صدرا مشابه‬ ‫جانبازی اس��ت که نیاز ب��ه حمایت و التیام‬ ‫دارد‪ .‬زخ��م ص��درا از درون نبوده و ناش��ی‬ ‫از تحریم ه��ای بین المللی اس��ت؛ اختیاری‬ ‫نداشته که بگوییم خودش مقصر است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬برنامه های اتی ش��رکت صدرا‬ ‫بس��تگی به برنامه هایی دارد که دولت برای‬ ‫این ش��رکت در نظر گرفته است‪ .‬اگر دولت‬ ‫پروژه ه��ا را به صدرا واگ��ذار کرده و حمایت‬ ‫کند‪ ،‬این ش��رکت می توان��د به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهد‪ .‬در وهله نخس��ت باید از نابودی‬ ‫کامل این ش��رکت جلوگیری ک��رد و نباید‬ ‫اجازه دهیم صدرا بمیرد؛ این بدن رنجور در‬ ‫حال احتضار است‪.‬‬ ‫چوبدار عنوان می کن��د‪ :‬پروژه هایی که به‬ ‫صدرا واگذار می ش��وند و فعالیت های صدرا‬ ‫به دلی��ل کمک ه��ا و پیگیری های مهندس‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بوده و دس��تور وی برای واگذاری‬ ‫پروژه ها به این شرکت از سوی شورای عالی‬ ‫صنایع دریایی در حال انجام است‪.‬‬ ‫تقدیر از عملکرد ‪ 3‬استان‬ ‫در روز ملی اصناف‬ ‫گروه استان ها‪ :‬همایش روز ملی اصناف برگزار شد‪ .‬این مراسم‬ ‫روز گذشته با حضور مهندس محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت و علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد‪ .‬در این مراسم نحوه‬ ‫عملکرد ‪ 3‬استان فارس‪ ،‬تهران و هرمزگان مثبت اعالم شده و از‬ ‫روس��ای سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این استان ها تقدیر‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین به خلیل قاس��می‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان هرمزگان نیز به دلی��ل عملکرد مثبت در حوزه‬ ‫اصناف و کمیسیون نظارت‪ ،‬تقدیرنامه و تندیس اهدا شد‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ 40‬واحد غیرفعال به چرخه تولید در کرمانشاه‬ ‫‪ :‬چهارمین جلس��ه پای��ش واحدهای صنعتی و‬ ‫معدنی اس��تان کرمانش��اه با حضور جمعی از مدیران‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬تش��کل ها و بخش های خصوصی‬ ‫در سالن جلسات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫استان برگزار شد‪.‬‬ ‫رض��ا رحیمی‪ ،‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان کرمانشاه درباره وضعیت سرمایه گذاری‬ ‫در اس��تان توضیحاتی داد و افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته‬ ‫کرمانش��اه به لحاظ اقب��ال به س��رمایه گذاری جزو ‪5‬‬ ‫قطب س��رمایه گذاری در کشور ش��ناخته شده که در‬ ‫بحث مولفه های توسعه به تنهایی کافی نبوده و باید در‬ ‫بخش های دیگر نیز شاهد رشد و رونق استان باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه رستمی‪ ،‬معاون صنایع و معادن این سازمان به‬ ‫گزارش وضعیت واحدهای تولیدی اس��تان در سال ‪ 93‬و‬ ‫پیش بینی برنامه های سازمان در سال ‪ 94‬پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ 923‬پروانه بهره ب��رداری صنعتی با بیش‬ ‫از ‪3300‬میلیارد ریال س��رمایه گذاری و اش��تغال ‪28‬هزار‬ ‫نفر صادرش��ده که از این تع��داد ‪ 58‬درصد واحد صنعتی‬ ‫فعال ‪19‬درصد نیمه فعال و ‪ 23‬درصد غیرفعال است و از‬ ‫نظر سرمایه گذاری نیز ‪87‬درصد فعال‪8 ،‬درصد نیمه فعال‬ ‫و ‪5‬درصد غیرفعال اس��ت که بیش��تر واحدهای کوچک را‬ ‫ش��امل می شوند که س��رمایه کمتری داشته اند‪ ،‬همچنین‬ ‫از نظ��ر عدد اش��تغال ح��دود ‪68‬درصد فع��ال‪17 ،‬درصد‬ ‫نیمه فع��ال و ‪15‬درص��د غیرفعال هس��تند‪ .‬مع��اون امور‬ ‫صنایع و معادن س��ازمان در بخش دیگری از گزارش خود‬ ‫درب��اره فعال کردن واحدهای راکد در اس��تان توضیحاتی‬ ‫داد و افزود‪ :‬در س��ال ‪ 93‬تع��داد ‪ 43‬واحد صنعتی راکد‪،‬‬ ‫فع��ال ش��دند و همچنین از تعطیلی بی��ش از ‪ 100‬واحد‬ ‫صنعتی که بر اس��اس برنامه ریزی های س��ازمان در س��ال‬ ‫‪ 94‬پیش بینی می ش��ود‪ ،‬جلوگیری شد‪ .‬بیش از ‪ 40‬واحد‬ ‫غیرفعال دیگر نیز به چرخه تولید باز می گردند‪ .‬رستمی در‬ ‫ادامه این جلس��ه درباره اجرایی شدن مصوبات سفر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تان کرمانش��اه توضیحاتی‬ ‫داد و افزود‪ :‬پیگیری و حل مشکالت پتروشیمی بیستون‪،‬‬ ‫مش��ارکت ایمیدرو در تولید گچ و پانل های گچی‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن‪ ،‬راه اندازی طرح های‬ ‫دارای توجیه اقتصادی‪ ،‬اج��رای طرح ایران خودرو‪ ،‬ایجاد‬ ‫نمایش��گاه در بازارچ��ه پروی��ز خان‪ ،‬پیگیری مش��کالت‬ ‫فرش��بافان در زمینه پرداخت تسهیالت از طریق صندوق‬ ‫مهر و‪ ...‬از عم��ده مصوبات مهندس محمد رضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به اس��تان بوده که‬ ‫جلس��ات متعددی در این زمینه برگ��زار و برای هر کدام‬ ‫اقدامات خوبی انجام شد‪.‬‬ ÕZÅÕZ°¼ÅÄ ‡Âe ZbËZ‡ÃÁ€³Z]¿®Ë„eY€f‡Y {§ÕZÅÖËZe cZ̧¾Ë€Ì‹Áx¸ecY€—Zy |Œ¿ZÆ]ZžËӀËYÕY€]ՁZ‡ÁZÀ‹¶³ |‹s€˜» {¿d¯€//‹¹Z¬»ºWZ«Y·Â]ՀÌÌeÂÌ¿ZbËZ/‡ Z]Âe»Z´»ÁÁ{Ây…ZaY|ˁZ]Y†aÖ//eZÌÅ…O ³Ád¨³ÁY|Ë{ZbËZ//‡ՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» Z]dˆŒ¿{ZbËZ‡ՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» {€¯ †aÃ|‹{YÁÕZŽZˁÄ]ÃZ‹YZ]¿ÕÂ//ˆ¿Y€§cZÌÅ |Àe|Ì·Âe½|Ì//‡¶«Y|uÄ]Á½Z´»–y¦«ÂeY d¨³,Ã|»M{ÂmÁÄ]ÕZÅÖfËZ“Z¿ÁÁ{Â//y…Za{ ÃÁ€³Ö¸»ZŸ€Ë|»d¼//‡Ä]Š//]Zzf¿Y¶ËÓ{YÖ//°Ë Z¯Á\//ˆ¯ÕZÅÃÂÌ//‹sԏY,ZbËZ//‡ՁZ//‡Á{Ây {Á‚§YÖ·Z¼mÕ|//Æ» d//‡YÃ{Â]ZÅÕY~³ÄËZ»€//‡Á Äf‹~³cÔ°//Œ»¶uÕY€]Ö]ÂyZÌ//ˆ]ÕZÅd€§ ¾ËYY|À¿YÂf]¥€//—€Åį¹YÁ|//Ì»YÁ{Y{{Â//mÁ Ä¿Zfz^‹Ây{€¯tˀeÕÁ |¿Â//‹|À»ÀÆ]ZÅd€§ ¹YÁ|Ì»YÁ|Àf//ˆÅ­€f//Œ»¥€—€ÅÕZÅÃZ³|Ë{ {¿Ö¸§Á{‹½Y€^mÄf§d//‡{YÕZÅd€§į ÕYĿ³Ä],{€Ì³¶°//‹ZbËZ//‡Á¿¾Ì]ÕZÅÕZ°¼Å ¿֏ZfyY®Ë€‹ÁÃ|ÀËZ¼¿Á{Ây…Zad¯€‹į ‚Ì¿¿d¯€‹¹Z¬»ºWZ«Y·Â]ՀÌÌe {Â//‹½Y€ËY{ ÃÁ€³Z]¿d¯€‹Ã{€fˆ³ÁÖ¿Ó—Ę]YÄ]ÃZ//‹YZ] hŸZ]ZźˀveÄ¿Zfz^‹Âyd¨³ZbËZ//‡ՁZ‡Á{Ây {ÁÕ{€‡Ä]ÁՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³¾Ì]–]YÁÃ|Œ¿ ®Ë„eY€f//‡YÕYZ],¿d¯€//‹ÕY€]Y½Y€ËYYZ]ÕÁ ¿®Ë„eY€f‡Y®Ë€//‹YZbËZ‡ՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³Á ºÌ¼e¿{€//¯tˀe¿¹Z¬»ºWZ« {€//¯¦//̏Âe dË·ÁYÁ|Œz]{Â^Æ]ZbËZ‡Z]Y{ÂyÕZÅdÌ·Z §,{Y{ d‡YÖ¸ §cӐv»|Ì·ÂeºnuŠËY‚§Y½Md//ˆz¿ |Ì·Âe–yՁY|//¿YÃYÁՀ//Ì´Ìa¿Õ|// ]d//Ë·ÁY įÖËZÅ|Ë{Z]Ä]ÄmÂeZ]¹Â‡dË·ÁYÁd‡YÖ] cӐv»[Zzf¿Y,Äf‹Y{Á{Ây…Za|Ì·Âe•Â˜yY d¯€‹¾ËY|Ì·Âe•Â˜yÕY€]€f‡Y{ĸ¼mY|Ë|m |̯Ze½Y€ËY{ՁZ‡Ö»Â]ªÌ¼ e€]¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‡Y Y~³Ö¿Z»ÁÂ//Œ¯YcY{YÁž˜«—Ä]d¨³Á{€¯ Ä°ÀËYYÕYÁ|Ì»YY€]Y¾¼“Y·Â] d//‡YÖ ˜¬»Á ¿cӐv»|Ì·Âe½Â//¿Z¯Ä]Á{Ây…Zad¯€//‹ Ã|»M{ÂmÁÄ]ÕZÅḑ€›d¨³,{Â//‹¶Ë|^e½Z//ˆÌ¿ Ö]ÂyZ̈]½Z//‡|ÀÆ»ÁµÂ^«¶]Z«ÖuY€—Šz]{ |Ì·ÂeՁY|¿YÃYÕY€//]¶WZ//ˆ»¾ËYÁ|¿YÄf§ZˉÁ€//a tˀe¿¹Z¬»ºWZ« d‡YºÆ»Z̈]|Ë|mÕZÅÁ{Ây Á{Ây…Za|Ì·Âe•Â˜y{|Ë|mcӐv»€³Y{€¯ Á{Ây¾Ì»ZeÀ//Ìn¿¶¯½YÂf»|//‹,|¿Â//‹|Ì·Âe €³Z¯½Z¼ÌadˆŒ¿¾ËY{d‡YÖÀf¨³ d//‡YÖ»Y‚·Y d·Zf//‡Â·®Ë€eZa,…Za ¿d¯€//‹¶//»ZŸ€Ë|» ¿Öf À€Ë|»¾f¸§µZ°//‡Za,¿ÖËY€mY½ÁZ// » ¿ÖËY€mY€//Ë|»,ָ̟Z¼//‡Y¾Ìf»Y,Ä¿ZÌ»ÁZy{ ¿d̨̯ÁÖ//‡|ÀÆ»€Ë|»¾eZ»`//̸§,…Z//a ,Ö¿ZnÌÅÓÖ//ˆ¼‹€^¯Y‚Ì¿ZbËZ//‡ÃÁ€³YÁÄ¿ZÌ»ÁZy ¾//ˆu,¶»ZŸ€Ë|»ÖÀ§¹Z¬»ºWZ«ÁÀË|»cZÌÅÂ//”Ÿ cZ»|yÁ‰Á€§¹Z¬»ºWZ«ÁÀË|»cZÌÅ”Ÿ,Ã{YÂ¼Ÿ ¶»ZŸ€Ë|»,Õ|¼v»Z«M€Z¿Á¶»ZŸ€Ë|»‰Á€§Y†a ÃÁ€³µÂv»Ä ‡Âe¹Z¬»ºWZ«ÁÁ{Ây…Zad¯€//‹ |Àf‹Y{”uÃ|ÀÀ¯À¯Y~»ºÌe{ZbËZ‡ auto@smtnews.ir ½YZ‡Á{Ây Á{Ây ¶¬¿Á¶¼u   ÖaZÌa ÃZ¼‹ ¾WÁƒ ½Z”» €ÌeÄ^À‹ć Z]½Z‡ZÀ‹Z¯Õ³Ád¨³{ ՁZ‡Ä ˜«d À{Õ|{ÕY~³ÄËZ»€‡ ÄËZ»€‡¾ËYYÕYÃ|¼ŸŠz]|À¯¦›Â» ½YY~³ÄËZ»€//‡ZÌfyY{Á|ÀÀ¯¾Ì»ZeY Ö//ÂyŠ//z]Äf//ˆËZ‹Ád//ËZ¨¯Z] YÖ//Œz]ÃYÂy¹Äf¨³Ä//] |ÀÅ{Y€//« d ÀĸÌ//‡ÁÄ]|ËZ]º//ÅÄËZ»€//‡¾ËY -{ÁŠÌaZ¯Ze{Â//‹¾Ì»ZeՁZ‡Ä ˜« ¾Ì»ZeZ¼fu|ËZ]d·Á{ÄÀÌ»¾ËY{Äf^·Y Ö§Z¯cZœ¿Â“»¾ËY€]ÁÃ{€¯ž//]ZÀ» |‹Z]Äf‹Y{ {ZÆÀ//ŒÌa { {Y{ t//̓Âe ÃYÂ//y¹ YÖ//Œz]įÃ|»M½YZ//‡Ä ˜«¾//¼n¿Y ½YY~³ÄËZ»€‡ĸ̇ÁÄ]|ËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡ {Â“»¾//ËYį{Â//‹¹Zn¿YÖ//mZy ,ևŻ–]YÁµ{Z eZ]ºÌ¬f//ˆ»•Z^eY ÖmZyÕZÅÂ//Œ¯Z]Öf ÀÁÕ{Zf«Y Y|//¿YÂeÖ»ÕY~³ÄËZ»€//‡¾//ËY d//‡Y ÁÖmZyÖ·ÂacZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]ªË€— ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡,ÀÆ]º¯ÕZŹYÁÕZ˜ŸY {‹¹Zn¿YÕÁZÀ§µZ¬f¿YÁ­€fŒ» ÃZ]{½Y€//ËY½YZ//‡Ä ˜«¾¼n¿Y”Ÿ |Ì·ÂeÕY€]Ö¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf//‡YdËZŸ YÖ//Œz]{€¯Z//ƛYÖ//¸yY{cZ// ˜« ÕZÅY|¿Zf//‡YZ]¶//yY{dyZ//‡cZ ˜« ºÅÖ//Œz]Ád//‡Yª]Z˜»Ö//¸¸¼·Y¾Ì] Z»•Z^eYÄ//¯ÖËZn¿MY {Y|//¿d¬]Z˜» ZÌ//ˆ]Áž˜«,ÕÁZÀ§Ád À½ZÆmZ//] Z]¶»Z eÁ•Z^eYÕY€«€]Ä],d//‡Y‚ÌqZ¿ pÌÅ ºË|À»ZÌ¿ZÌ¿{Öf ÀÕZÅd¯€//‹ {Z«ÕZ°¼ÅÁ¶»Z e¾ËY½Á|]ÕÂ//Œ¯ ÕZÅŒ¯Ŀ¼¿ÕY€] dˆÌ¿d§€ŒÌaÄ] Â//—Ä]À//¯Á¾//Ìq,¾//aYƒÖËZÌ//‡M ±‚]ÕZÅd¯€//‹ÕZ°¼ÅZ]Žz//Œ» {Ây¶WZ//ˆ»¶uÄ]ÖËZ°Ë€»YÁÖ//ËZaÁY |ÀfyY{€a cYÁ {€//°ËÁ d//‹Y{ Ä//mÂe |//ËZ] ¦¸fz»žËZÀYcZneÁ½| »,d À d À d//‡YÖfËZ¼uÕ{€°ËÁÂ//Œ¯ ÄÀÌ»{Ö//eZÌuÖ//f À,ՁZ//‡Ä ˜« Ä]į{Â//‹Ö»[Â//ˆv»Á{Ây|//Ì·Âe YÖ·Z»d//ËZ¼uÕY€//]½Á‚§YÁÄ//mÂe {Y{ZÌ¿½YY~³ÄËZ»€//‡Ád·Á{ÕÂ//‡ cZneÁ½|// »,d À€ËÁį½Â//À¯Y |̯Zed À¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕÁ ÖÀ//‹Áª§Y{ÁÖ»Zœf¿Y,d//‡YÃ{€¯ ºÌ//‡€eՁZ//‡Ä ˜«d ÀÕÁŠ//Ìa {‹ {Â]|ÅYÂyºÅµZ¤f‹Y ֐ze¾//¼n¿YÀË|»cZ//Ìņ//ÌË ½YZ//‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ ½Y€ËY{Ä//¯Äf°¿¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]Â//Œ¯ ”uZ//][ÂyÁ{Â//ydyZ//‡ÖËZ¿YÂe ,{Y{{ÂmÁ|//»MZ¯ÁŽzf»ÕZ//ÅÁ€Ì¿ ÁÖ//¨À»cZ//¤Ì¸^e€//“ZuµZu{d//¨³ {Ö¸yY{ÕZ//ÅÁ{ÂyÃZ//]{Ö^//‡ZÀ»Z¿ Ä]ZÌ¿d À¾ËY {Â//‹Ö»Ã|Ë{Â//Œ¯ ÕY€]½ÓÂX//ˆ»Ád//·Á{,¹{€»d//ËZ¼u {Y{d̨̯Z]ÕÁ{ÂydyZ‡ d̨̯Yd//ËZ¼uZ]Ä»Y{Y{Ö//¿ZÅY€§ įÖeZ ˜«{€//¯Z//ƛYÖ¸yY{cZ// ˜« Ö¸yY{ÕZÅÁ{Ây|//Ì·ÂeÕY€]Â//Œ¯{ ½Y€ËY |¿Y|¿Ö¸°Œ»pÌÅ,{‹Ö»ÄfyZ‡ Á{€]Ö»€‡Ä]ºË€ve{įd‡YµZ‡ ºÌ¬fˆ»—Ä]Zźˀve€ÌyYµZ‡{ ½YZ‡Ä ˜«c|»¾ËY{ d‡YÃ|‹µZ¼ŸY dËZ¼uZÆ¿MYÁÃ{ZfˆËY½YZ‡Á{ÂydŒa |¿YÃ{€¯ ÕY~³ÄËZ»€‡¾ËYZÅÂ//Œ¯€fŒÌ]{į ªË€—YZ//Åd·Á{ՂËÄ»Z¿€]ĸÌ//‡ÁÄ] ՁZ‡Ä ˜«d ÀÕZÅdyZ/‡€Ë ‹ ZÅ®¿Z]d//¨³,{Â//‹Ö»Ö¸¼ŸZ//Å®¿Z] ÕY~³ÄËZ»€‡|À»ZÌ¿ Õ{Zf«YÃZ´//À]–¬§Y{Â//y½Y€//ËY{ ¾¼n¿YÕÂ//‡Y,Š//ÌaÃZ//»{Á|//u ZÌ¿{{įd//‡YÖ·Zu{¾ËY,|¿Y|ÀaÖ» €ËÁZÌfyY{֋Y‚³½Y€ËY½YZ//‡Ä ˜« Âe»,Õ{Z//f«YÃZ´À]€]ÃÁÔ//ŸZÅ®¿Z] {įd§€³Y€«cZneÁ½| »,d// À |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]‚Ì¿žËZÀÄ ‡Âe­€v» ÕÁÕY~³ÄËZ»€‡Y¾z‡,½MYÖ//Œz] ®¼¯Ö//f ÀÕZ//Ås€—Ä //‡ÂeÄ//]Á ÕY€] ՁZ//‡Ä ˜«d À ÕZÅdyZ//‡€Ë |ÀÀ¯Ö» d‡YÃ|»M½ZÌ»Ä]½|‹Öf]Z« YZÅ®¿Z]{€¯d//‡YÂy{d·Á{YÕÁ ¾¼n¿YÕZ//”ŸYYְ˵Zu¾//̼Å{ Z//] Â//³Ád¨³ { ½YZ//‡Ä ˜« Ä//ÀÌ» { Y Ã{Yd//¼ ¿ ÕZ//Åd^v {ՁZ//‡Ä ˜«d À{ÕY~³ÄËZ»€//‡ ZƛYÁdˆ¿Y{¾¼n¿Y¾ËY‰Y‚³ÕZf‡Y ¾ËY{½Y€//ËY½YZ//‡Ä ˜«¾¼n¿Y{€//¯ Ó{{Z̸̻Ä//¯Ã{Y{{ZÆÀ//ŒÌa‰Y‚³ ÕZÅdyZ‡€ËÄÀÌ»{µZ//‡c|»{ {‹ÕY~³ÄËZ»€//‡ՁZ//‡Ä ˜«d À ½|//‹€Ë~ad]Z«€]ÃÁԟd À¾//ËYZe Ä]Á|À¯¾Ì»Ze‚Ì¿YÖ¸yY{ÕZŁZÌ¿|¿YÂf] |‡€]Y|¿YºŒq|À‡¥Y|ÅY Äf°¿¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÃYÂy¹¾//ˆv» ,d À€ËÁÁ{ÂyÃÁ€³ ÖWZyÁ{À̿ Ä^À//‹ÃZ´»Z//‹{cZneÁ½|// » ”uZ]Á|»MÖ¸»Ä¿Z//‡Ä]{Y{€//y ÕZÅ{Á€§ÁY€//§Y®ËÃZ´¿Ä//»Z¿€]{ …|ÀÆ» d//¨³¾z//‡Â//Œ¯d// À {ÂyÕZÅd^vYÖ//Œz]{Ã{Yd¼ ¿ ¾ËYYdËZ¼uÁՁZ//‡Ä ˜«d ÀÄ]‚Ì¿ dyY{€ad À Ö¨¸fz»¶ËÓ{Ä//]įÖ´ÀË|¬¿{Â//^¼¯ {ÂmÁÄ]Œ¯{Ö°¿Z]ÕZźˀveĸ¼mY ĸ¼mYŒ¯žËZÀYÕZÌ//ˆ]€],Ã|»M d//‡YÄf//‹Y~³€ÌiZeՁZ//‡Ä ˜«d À Ö·Z»ÕZÅdËZ¼uÄ]Z¬]ÕY€]½YZ//‡Ä ˜« €]ÄÀ˂ÅÁ{ÂycZ ˜«|Ì·ÂeY€Ë|¿|À»ZÌ¿ dÌ·Z §,ÄËZ»€‡¾fŒ´¿Z]c{ÁÃ{Â] ÁÄ]ÁÕ|//m¶°//Œ»Z]Y½YZ//‡Ä ˜« {€¯|ÅYÂy ¾ËY{cZ//neÁ½|// »,d À€//ˁÁ cZ ˜«ºÌÅYÂz]€//³Y{€¯½ZŸ}YÄ//»Z¿€] {Y|¿Zf‡YYÃ{Z¨f//‡YZ]Á¶»Z¯YÁ{Ây Ó{½Â̸̻|//|Àq|//ËZ],ºËZ//ˆ]Á ºÌÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡ Z»Y|ÀÅ{Z¬eYY{Â//yÖÀ§Š¿Y{|//À¿YÂf] d§ZË{YÖ·Z»dËZ¼uĿ´rÌÅÄ¿Z¨‡Zf» {d̨̯Z]Á{Ây|Ì·ÂeÕY€] |//ÀÀ¯Ö¼¿ ,d‡YÖ»Y‚·Y½YZ‡Ä ˜«YdËZ¼uÂ//Œ¯ ½YZ‡Á{Ây,½YZ‡Ä ˜«YdËZ¼uZ]Y€Ë |‹|ÀÅYÂydËZ¼u‚Ì¿ Yd/ËZ¼u,Z/‡Ä ˜«Yd/ËZ¼u ‹ d‡YµZ¤f‹Y ½YY~³ÄËZ»€//‡[~mÕZ//ÅÃYYÖ//°Ë {ÖmZy½YZ//‡Ä ˜«Â//”u,ÖmZy [~mÖ´¿Â´qÃZ]{ÕÁ d//‡YÂ//Œ¯ d ÀÄ]{ÁÁÕY€]ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡ ՁZ‡Ä ˜«{‹Y€«€³Yd¨³ՁZ‡Ä ˜« {|ËZ]‰YdÌ·Z §,|ËZÌ]Œ¯Ä]ÖmZy |‹Z]Ö¸yY{½YZ‡Ä ˜«Z]d¯ZŒ»Á€³ Â//Œ¯¶yY{{{€¯t//ˀeÖ//¿ZÅY€§ ÕZŵZ‡į|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Ö¿YZ‡Ä ˜« Á{~³Ö»ħ€u¾ËY{½Z‹”uYµZ‡ ,|¿YÃ{€¯ºÅÕY~³ÄËZ»€//‡ÄÀÌ»¾ËY{ ÕY{€§Y€Ë,|Àf//ˆÅ{ÂyÃ|ÀËM½Y€´¿Z//»Y {Á|u d//ˆÌ¿¾‹Á½Z//‹dÌ·Z § ZÀ¯{į{Y{{ÂmÁŒ¯{Z//‡Ä ˜« ,|ÀfˆÅdÌ·Z §Ä]µÂ¤Œ»Õ{Zˁ{Y€§YZÆ¿M YdËZ¼u,½YZ//‡Ä ˜«YdËZ¼u¾ËY€]ZÀ] Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]¦Ë{{½YZ‡Ä ˜« Šz]ÖËY‚·Z¤f//‹Y{į|//¿€Ì³Ö»Y€//« {¦«Âe |¿Y{ÕYÃ{€f//ˆ³Š¬¿d// À Õ{Zˁ{Y| eÕZ°Ì],½YZ//‡Ä ˜«dÌ·Z § ÃY€¼ÅÄ]YŽzf»ÄËÁÄ]Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ d À¾ËYYdËZ¼u¾ËY€]ZÀ]d‹Y{|ÅYÂy |‡Ö»€œ¿Ä]Ö»Y‚·YÕY~³ÄËZ»€‡Z] ÀË|»cZ//Ìņ//Ì˵Z//u¾//̼Å{ į€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ֐ze¾¼n¿Y Z]³Ád¨³{Œ¯Á{Ây½YZ//‡Ä ˜«Á ՁZ‡Ä ˜«d À{ÕY~³ÄËZ»€‡ µZu{{Y{t̓ÂeÁ{€¯½YÂÀŸÕÁ€“Y Ä]d^//ˆ¿½YZ//‡Á{ÂyYdËZ¼u€“Zu ®Ë{‚¿ d‡YÄmÂe{»€fŒÌ]½YZ‡Ä ˜« |Ì·ÂeÕY€]ZÌ¿{»cZ ˜«|{Ä//] Œ¯½YZ‡Ä ˜«ĸÌ//‡ÁÄ]Ö¸yY{Á{Ây Y€«€³YµZj»ÕY€]¾ËY€]ZÀ]{‹Ö»¾Ì»Ze Á{ÂyŠz]{Ó{{Z//̸̻d//‡Y {½M|{|ËZ],{‹ÕY~³Ä ËZ»€//‡ {€Ì´]Y€«½YZ‡Ä ˜«ZÌfyY Ä]ZÌ¿½YZ//‡Ä ˜«{Á‚§YÖ¿ZÅY€§Ö//¸Ÿ Ze|¿Y{d//¿Z¼“Á|Ë|mÕY~³ÄËZ»€//‡ ¶yY{dyZ‡ÕY‡ÕZÅÁ{Ây̯֨Ö]Z̋Yև€]{ |¿|‹µÁY{€³Z‹ÂeY€‡ÁYZfËÁ|¿€³ †//°ËYZbËZ//‡,Z//^ÌeÕZ//ÅÁ{Ây ZbËZ‡,Á{Ây…ZaÁZbËZ//‡d¯€//‹µÂv» ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³{¹YÕÁ¹YÁ†°ËY ¾Ë€f¼¯Á|Àf§€³Y€//«½Z»Âe½Â̸̻€Ë Z^ÌeÄ//]ZÅÁ{Ây¾ËY¾//Ì]{Ö¨À»À//¼¿ d§ZˍZfyY½Z‹Z¯ZbËZ‡d¯€‹µÂv» Õ{€°¸¼ŸÁÖÀ§[Â̟ ‹ ևZ‡YÁºÆ»ÕZÅ{Y€ËY{Y| e¾ÌÀr¼Å |¿{€¯ €f//ŒÌ]įd§ZËŠËY‚§YÖÆmÂe¶]Z«½Y‚Ì»Ä] Á„aÁ½Y€Æe…Z//aÁ„aÕZÅÁ{ÂyÄ//]•Â]€» À¼¿¾Ì´¿ZÌ»d//ËZÆ¿{ d//‡Y½Y€//Æe µ‚Àe|{ ÕY‡ÃÁ€³ÕZÅÁ{ÂyÖ¨À» d§ZË ÃZ»Ä]d^//ˆ¿Ö¨À»À¼¿¾Ì´¿ZÌ»²¿Šz] •Â]€»€fŒÌ]įd§ZË{Â^Æ]|{ ¶^« ¹YÕÁ¹YÕZ//ÅÁ{ÂyÖ//¨À»À¼¿ŠÅZ¯Ä//] d//‡YŠz]¾ËY{…Z§…ZaÁ„aÁ †°ËY½Z¨Ì·Á½Z¨Ì·Á{Ây¾ÌÀr¼Å \//ˆ¯²¿Šz]{YÖ¨À»À¼¿¾Ë€f//ŒÌ] ¾Ë€fŒÌ]†°ËYZbËZ‡Á¹YÕÁ¹Y ¾//ÌÀr¼Å,|//¿{€¯\//ˆ¯YÖ//¨À»cY€//¼¿ ÃZ»Ä]d^//ˆ¿Ä¿|]Šz]Ö¨À»À¼¿¾Ì´¿ZÌ» {€¯Ä]€neYÕ|{ Õ{Â// |¿Á¶^« Á„aÕZÅÁ{ÂyÄ//]•Â]€»€Ì̤e¾Ë€f//ŒÌ]į {¾ÌÀr¼Å d‡Y½Z//‡Y€y…ZaÁ„aÁ ÕZÅÁ{Ây,Õ{€°¸¼ŸÁÖÀ§[Â̟Šz]{ †°ËYZbËZ//‡Á†//°ËYZbËZ//‡ Ö§€—Y |¿{€¯\ˆ¯YÖ¨À»cY€¼¿¾Ë€fŒÌ] Ö¨À»À¼¿¾Ì´¿ZÌ»Õ|{ µ‚Àe|ÅZ//‹ Ä]•Â]€»€fŒÌ]įºÌfˆÅ¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿ ÁÂeY€//‡Z̯ÕZÅÁ{ÂyÖ¨À»À¼¿ŠËY‚§Y cZÀÌW‚eŠz]{ d‡YŠz]¾ËY{…ZaÁ„a |À¼//‡Á¹YÕÁ¹YÕZÅÁ{Ây,ƒZf¿Â»Á ZfyY{Â//yÄ]YÖ¨À»cY€//¼¿¾Ë€f//ŒÌ] Õ|{ ŠËY‚§Y|ÅZ//‹¾¼“{ |//¿{Y{ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿Šz]¾ËYÖ¨À»À¼¿¾Ì´¿ZÌ» ,Ö·Á‚¿|¿Á{ZnËY{Ö¸Y¶»YŸYįºÌfˆÅ Á„aÁÕ{…YÁ„aÕZÅÁ{ÂyÄ]•Â]€» ÕZÅÁ{Ây,Ä¿|]Šz]{ d‡Y½Z‡Y€y…Za |‹ÄfyZÀ‹Öf¼Ì« ZbËZ‡d¯€‹µÂv»ÂeY€‡Z̯¾ÌÀr¼Å Öf¼Ì«,ÃÁ€³{{Âm»Á{ÂyZÆÀe½YÂÀŸÄ]‚Ì¿ Y€«Ö]ZˁY{ »½Z»Âe½Â̸̻Ze¾Ì] ¾Ì»Á{Ö//¨À»À¼¿ \//ˆ¯Z]Ád//§€³ |‹Ö§€ »ÃZ»¾ËYd̨̯Z]Á{Ây ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³{ÕZmµZ‡dŒÆ^Ë{Y{ |//Àe½Z»Âe½Â//̸̻Z//e¾//Ì] ®m,Á{Ây½ Y€ËYd¯€//‹µÂv»®ÌeZ»ÂeY ½Z¨Ì·Á¹YÕÁ¹Y,®//ÌeZ»ÂeYÖ//m Á , , \Ìe€eÄ]¹Y|¯€Å ևZ]d¯€‹ |¿{€¯\ˆ¯Ö¨À»À¼¿ Á{ÂyÃZ»¾ËY{½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÁd̨̯ Ö]ZÌ//‹Y{»Y½Z»Âe½Â̸̻Ze¾Ì] |Àe,|Àe…ZaZ//Æ¿M½ZÌ»Yį{Y{Y€//« ,€ÅÁ{Â//y½Y€ËY|ÀeÁÁ{Â//y…Z//a ÕY|f]Y{Á|//¿{€¯\//ˆ¯Ö¨À»À//¼¿ ÃÁ€³¾ËYµÁ|mÕZÆf¿Y{ |Àf§€³Y€«µÁ|m Ä]Ö¨À»À¼¿ Z]Z^ÌeÁ{Ây‚Ì¿Öf¼Ì« {ÂyÖ»ºŒq Äf‹~³ÕZÅÃZ»½Âr¼Å‚Ì¿Ö]Z̋Y¾ËY{ Ö//‡Z]d¯€//‹‰Y‚³€]ZÀ]Á{ÂyÃÁ€³ d//ŒÆ^Ë{Y{½Y€//ËY{Y|¿Zf//‡YÁd//̨̯ ÕZÅÁ{Âyº//nuY|//{ÕZmµZ//‡ ÕZÅÁ{ÂyŽfz»Œ¯¶yY{{Ã|‹|Ì·Âe •Â]€»‚Ì¿|{®ËÁd¿YÁÁÕY‡®^//‡ Ã{Â]ÕZ]ÁՀ§Zˆ»¾Ì´À//‡ÕZÅÁ{ÂyÄ] ևZ]d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‡Y {,ÕYÂ̯…YÕY½Y€ËY{Y|¿Zf//‡YÁd̨̯ Ä]d^//ˆ¿Õ|Ì·ÂeÕZÅÁ{Ây{Y|// eÃZ»¾ËY ž^—Ä]ÁÄf§ZËÖÆmÂe¶]Z«ŠËY‚§YÃZ»¾Ë{Á€§ {ÕYÂ//‡ÕZÅÁ{Ây|Ì·ÂeÕ{ |¿Á¾ËY Ö]ZÌ//‹YÕZÅÁ{Ây{Y| e,ÃZ»d//ŒÆ^Ë{Y ŠËY‚§Y|{ ¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿Ã|//‹ {Y| ež//¼m{ÃZ»¾ËY{ d//‡YÄf//‹Y{ d̨̯ևZ]d¯€//‹ĸ̇ÁÄ]Á{Âyµ|» įd§€³Y€«ևZ]{»½Y€ËY{Y|¿Zf//‡YÁ µÂv»YZfËÁ|¿€³Ö¯ÁÂ//‡ZÆ¿M½ZÌ»{ ZÆÀe½YÂ//ÀŸÄ]½Z//‡Y€yÁ{Ây½Y€ËYd¯€//‹ ÕÓZ//]Öf¼Ì«ÃÁ€//³{{Âm»Á{Â//y {Ây½MYYÖ¨À»À¼¿¾Ë€f¼¯½Z»Âe½Â̸̻ ÕZÅÃÁ€³¹Z¼e¾Ì]{Á{Ây¾Ë€e̯֨Á{€¯ ¶¸¼·Y¾Ì]Á{Ây auto@smtnews.ir ÖaZÌa ÃZ¼‹ ¾WÁƒ ½Z”» €ÌeÄ^À‹ć Á{Âyd À{ZÅÁ{Ây¾Ë€eZ³|¿Z»և€] {§ÕZÅÖËZe d‡Y GT{§ ‹ Ö·Á,Ã|‹Äf§€³€œ¿{µZ‡ÕY€]µ|»¾ËY|Ì·Âe ÂÀÅ{§Ö¿Zb¼¯įd‡YÄf°¿¾ËYÕÁZuGT{§ ÕZÅÖ//‡|ÀÆ»ÁYÁ€aÖ]ÕZÅÖuY€—{ZnËYd̸]Z«ºÅ Ä]Á{Â//y¾ËYÖ//uY€— {Y{{Â//y{YÄ¿YÂ//ˆm d//‡YGTY€f³‚]…Z̬»Z//]ÕYÄz//ˆ¿֟¿ ƒZ‹€a‡ՀfÌ· Âe»įd//‡YÖ·Zu{¾ËY Zz]\‡Yc|«ÁV8 _Za‡Z]DOHC ªË€—YY{Âyc|«,GT–//‡Á{¾f§€³Y€«Z] GT |À¯Ö»¶//¬fÀ»Öf//‡{Ã|¿{†°]€Ì³®//Ë º°ËÁd//ˆÌ]½€«ÕZÅÄ¿Z//ˆ§YYÖ°Ë€“ZuµZu{ d‡Y d§ZË GT²¿Zf‡Â»{§ ‹ {Õ{ÔÌ»µZ‡YÃZ]ÁÄ¿|]Z]²¿Zf//‡Â» Ä],µ|»¾ËYÕY€//]–ËY€//‹ÁÄf//‹Y{Y€«|Ì·Âe–y ÄmÂe½M{€°¸¼ŸÄ]½Y|ÀqÖ//ˆ¯įd//‡YÕYĿ³ ®q¯Âe»Yµ|//»²¿Zf//‡Â» |//À¯Ö¼¿ Öe|«į{€¯Ö»Ã{Z¨f‡Y{§ՀfÌ· ®Ì‡Ô¯ ,µZu¾Ì¼Å{Ö//·Á d//‹Y{Zz]\//‡Y€//]Y€] Âe»d//Œ³Z]Z]µ|»GT²¿Zf//‡Â» ÂeYÂ]Z¯Z//]Ö¼//‡YcÄ]ՀfÌ·Հ//fÌ· ,Á{Ây¾ËY |‹ÃY€¼ÅZz]\‡Yc|«ÁÕYķ· Y€^¯Ö^¸‹ ‹ Ád‹Y{{Ây{Y½€«ÕZÅ{Y|¿Zf‡YYÕZÌ//ˆ] ACÄ¿|]€Ë{Õ|mÖ//‡Z‹dyZ//‡ÕY€]{§ ¹Zn¿YYZ¯¾ËY¶//^«µZ//‡į{Â]Ö·Zu{¾ËY Ã{Z¨f‡Yd¼‡Ä]Á{€¯ÕZ°¼ÅÖ^¸//‹µÁZ¯Z] {Â]Ã{Y{ |//‹Ã{Y{©Â//‡V8ՀfÌ·Ö¿Z^ŸÂe»®ËY …ÁÂe{§ ‹ ʬ¿,Zz]\‡YZe¾Ì]Öe|«Z]Âe»¾ËY Z°Ë€»YÁ{Âyd À,Õ{ÔÌ»ÄÅ{–‡YÁY{ hŸZ]Á|//‹ÓZ]{€°¸¼ŸZ]ÕZÅÁ{Ây¾Ì]{Ö¨˜Ÿ dÌ “Á{Á{Â//]Äf§€³Y€//«Z//ÅÖÀaYƒ€//ÌiZedve |ÀÀ¯d¯€udÆm¾ËY{Zŵ|»YÕYğ¼n»|‹ µ|»Ä]d]¿| ]Z»6 Y d//‹Y|¿Y€«Ö^//‡ZÀ»½Y|Àq Tµ|»{§ ‹ ¶Ì//ˆ¿Y€¨Ë{Á®Ì»ZÀË{Á€ËMÖ//uY€—Z//]…ÁÂe µÂ—{,{§®//ËÃZ¼//‹µ|»ÕY€]µÁY[Zzf¿Y |ˀyÕY€]Ö¬˜À»ÕYÄÀ˂³Ä]¶Ë|^eÃZ]Á{Á|̇ µÂ—{ {Y|//¿hv]ÕZm½Y|Àq,‰Y½YÁ{¹Z//¼e ֈ¯|ËZ‹ |‹Z°Ë€»YYZ]{ÖËZ°Ë€»YÖËÁ{Ây ÃZ´f//‡{½Â̸̻ {Á|u,{§,Ä·Z//‡ÃÁ{ Ö·Á,|‹Z]Ã{€°¿ÕÁMž¼mY½M¦¸fz»ÕZÅÄz//ˆ¿ ÕZÅÄ¿ZyZ¯{Y|À¸Ì//‡®]ZqÕZÅÁ{Ây¾ËYY {Y{cZn¿ZŵZ‡½M{Y{§į{Â]…ÁÂe¾ËY YZÌ¿{,Tµ|»Z]{§ {€¯|Ì·Âe½ZÆm€‡Y€‡ƒZf¿Â» ÂfaSVTF{§ ‹ {Y{Y€«{ÂyÕZÅw€qÕÁ {Á€§MÕZ//Å_Z°ÌaYGTÄz//ˆ¿,µ|//»¾//ËY d‡Y½ÂÀ¯Ze{§ÕYĬ]Zˆ» , ,ÕZŵ|»²¿Zf/‡Â»{§ ‹ ZÅÖËZ°Ë€»YYÖ¸//ˆ¿Õ|À»īԟh//ŸZ]µ|»¾ËY µÂ^«|À¿YÂf¿½YY|§€—|ËZ//‹Äf^·Y |//‹ZÅÁ{ÂyÄ] ¶ËÁM{į²¿Zf‡Â»µ|»¾Ìfˆz¿į|ÀÀ¯ ,ÕZŵ|»\·Z«{,Ö¼‡—Ä],|//‹Ö§€ » ,µZu¾Ì¼Å{Ö·Á,{€//̳Ö»Y€«, Ä]²¿Zf‡Â»µZ//‡µ|»¾Ìf//ˆz¿ÕZÅÄz//ˆ¿ļŠ|¿YÃ|‹d^iµ|»c µ|»g‡Z¯ {§…Âe· ‹ ÕY€]g‡Z¯ĸÌ//‡ÁÄ]įDFV|Ë|mÂe» Ã|‹ÄfyZ‡½M®ËµÂ»€§Á{Ây¾Ìf//ˆz¿{{§ Y€«Ã{Z¨f‡Y{»,ևZ‹YÖ¸Y”Ÿ½YÂÀŸÄ],{Â] …Âe· {Â]Ö]Ô¬¿Yµ|»®Ë¾ËY,ž«YÁ{ d§€³ µZ‡ÕZÅd]Z«{Á{Ây½Z³|¿Z//‡¾Ì]{ ÕZÅÄz//ˆ¿Öy€]Ád§€³Y€«¹Á{ÕZm{Õ{ÔÌ» ¾ËÁZÀŸ,¹ÁÕZŵZ//‡{Y€//´Ë{ Âe»,µZu¾Ì¼Å{ |//¿{€¯{Ây½MYYÖ//¿Z»€Æ« 5 Á½Z³|À¿Y¾Ì]{Ö//¿Z»€Æ«½YÂÀŸhŸZ]DFV YkZy{ |//‹½YZ//‡Á{Ây¾Ì]{Ö¿Z»€Æ« DFV€´Ë{ÕZÅÄz//ˆ¿,‚Ì¿®ËµÂ»€§ÕZ//Åd]Z« ½Z¼·ÄfŸZ‡cZ¬]Zˆ»½Z»€Æ«Z]|Àf//ˆ¿YÂe †Ì·ÂaZ¿ZË|ÀËYd//ˆÌa½Z»€Æ«¶»Z¯Z]Á |¿Â‹ {€¯Ö»\¸m{Â//yÄ]YZÅÃZ´¿į{Â]{Â//§µ|» ÄÀÌ//Œ¿€‡ÖËÁ{ÂyÄ]¶Ë|^eµ|»¾ËY,| ]µZ//‡ ½MY{€]Öe½YÂ//ÀŸÄ]Á€»YÄ//¯ՂÌqÖ·Á,|//‹ €e¶^«ÕZŵZ‡€e[Y~m€ÅZ›Ä]€f//ŒÌ],{‹Ö»{ZË {{€³Ö»€] LTD|¿Yֈ¯ÓZ³{§ ‹ į{Â]|Ë|mÔ//»Z¯‚ËZ//‡µÂ§ÖËÁ{Ây,µ|»¾ËY €—ZyÄ]YÕYÄv¨ÕZŀÀ§,\¬ŸªÌ¸ eºf//ˆÌ‡{ €»Y¾Ì¼ÅÁ{Â]Äf‹Y~³ZÀ¯pÌaZ»ÕZŀÀ§YÃ{Z¨f‡Y c°‡ÁÖfuYÄÀÌ»{|Ë|mÕ{Y|¿Zf‡Y|‹hŸZ] {և|ÀÆ»ÕZŽZ¼·Y |ËM{ÂmÁÄ]ÕYÂ//‡¹Z´ÀÅ{ Ö°ËÄ]¶Ë|^e,¸mªÌ¸ eºfˆÌ‡¶»Z//‹,Á{Ây¾ËY Z°ˆ¿ÕZÅÁ{ÂydyZ//‡{Y|¿Zf//‡YÕZÅŠz]Y ZËÂf°ËÁ½ÁY€//¯{§Öf«Á,| ]µZ//‡ |¿|//‹ ¾Ë€yM,d§ZÀ¯|//Ì·Âe–yYÀyÓZ]µ|//» {€]{ÂyZ]‚Ì¿YÖuY€—¾ËYÕZËZ¬] µZfÀÀÌf¿Z¯¾¸°ÀÌ· ‹ µZfÀÀÌf¿Z¯YZ//eÕZŵ|»Y†//a µ|»,|¿{Â]Ã|À¿Ád//‹ՀÅZ›Z]Ö´¼Åį {Äf//‡YMÖuY€—Á{ÂyÕZ^ˁ€ÅZ›Z]Á{Ây¾ËYY ,Á{Ây¾ËY€ÌiPe {Y{cZn¿Y¾¸°ÀÌ·|¿€]¶¯,Ä¿|] Z^ˁÕZÅÁ{ÂyYÖ¸ˆ¿Šz]¹ZÆ·YÁ{Â]{§Y€eY€§ ‚Ì¿ÕZvf¿Y\¬ŸÕZÅ{¾ÌÀr¼Å |//‹ֿԔŸÁ |Àf‹Y{Y{ÂydÌ]Y~m GT{§ ‹ ՀaZ¯{§ ‹ {²¿Zf‡Â»µÂ»€§µZ¼Ÿ5 YÕY€]Ã{Z‡‰Ôe®Ë{ į{Â]€eZ^ˁՀÅZ›Z]ÖËÁ{ÂyՀaZ¯{§,ZaÁY {Â]Ã{€¯Ã{Z¨f//‡YZÀÌe¯{§®Ì¿Z°»€ZÀŸY ÕZÅd̸]Z«į{Y{½ZŒ¿dŸ€//‡Ä]Á{Ây¾ËYÄf^·YÁ ¾ËY {Y{Ã|//ÀËM{cZ//uԏYÁZ¬eYÕY€//]Õ{Z//ˁ Õ¯€»ÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿{,¶ˆ¿µÂ—{Á{Ây ½ZËZa¹µZ//‡{Á|Ì//‡‰Á€§Ä]Z°Ë€»Y{ Ö·Á,{Y{Y€«{ÂyÕZÅw€q€]YZÌ¿{|ËZ//‹Tµ|» į{Â]Zz]\//‡Yc|«Z]µ|//»V¾ËY {€¯ē€Ÿ¹{€»Ä]YÖuY€—Ác|« Z̸n¿M{§ ‹ ºnuÁÄ]ÁZ°//ˀ»Y{ZÅÁ{ÂyÄ//¯Ö//·Zu{ Ä]ZÌ¿,½ZÆmÂ//Œ¯€ËZ//‡,|¿{€¯Ö»Y|ÌaՀf³‚] ÄÀÌ»{Ze|Àf//‹Y{{Z¼fŸY¶]Z«®//q¯Á{Ây®Ë ®ËZ]ÕZŀ̈»Ády‡ÕÓZ]d¼Ì«½ÂqÖ¸WZ//ˆ» |Ì·Âe |‹Z]´]YÂmZÅÄ°‹{ÕY€]Ã|‹ÄfyZ‡Ö¼Ë|« ‰€fˆ³½Y|Àq,¹Á{Ö¿ZÆm²ÀmY†aZeZ̸n¿M {Z‡Á{Ây½YÂÀŸÄ]{§|‹hŸZ]Ö·Á,{€°¿Y|Ìa {‹ÄfyZÀ‹½ZÆmt˜‡ µZfÀÀÌf¿Z¯¾¸°ÀÌ· ‹ ÖuY€—\uZ,½YÂm{§¶‡{Y֐z‹Á{Ây V12Ä¿Y€//ŒÌaZ]¶^Ìe¿Z¯ÁÄa¯\·Z«{Äf//ˆm€] ÁM{ZËÄ//¯Ö·ZfÀÀÌf¿Z¯µ|»¾Ìf//ˆz¿ {Â]Ã|//‹ d‡Y¾¸°ÀÌ·ÕZÅd̸]Z«dËZÆ¿ FՀ‡{§ ‹ Ö¿ZÆm²ÀmY†//a{§Ö «YÁÖuY€—¾Ìf//ˆz¿ _Z°Ìa€ÅY€fÆ],½M½{Â//]Õ{€]Z¯ÁÖ//fuY,¹Á{ ºÅÂÀÅFՀ//‡ÕZÅ_Z°Ìa {Â]½Z»½MZeՀ´Ë{ |¿Y{Y€«½ZÆm{Ä̸¬¿¶ËZ‡Á¾Ë€e‰Á€§€a½ZÌ»{ ¹Âf‡Z¯{§ ‹ c°‡Y{§ ‹ €ÅZ›—¾Ì¼ÅÁªÌ¸ eºf//ˆÌ‡ÕZÅÖ³„ËÁ d‡Y pÌÅįÃ{€¯{ZnËYÖ^̯€e,Á{Ây¾ËY{Ö//¼mZÆe |À¯ª¸yY½M|À¿Z»Äfˆ¿YÂf¿½ÂÀ¯ZeՁZ//‡Á{Ây ¾Ë€eħ€Ä]½YÂ//ÀŸÄ]Â//faSVTYÄ//ŒÌ¼Å {‹Ö»{ZË{§ĸÌ//‡ÁÄ]Ã|//‹ÄfyZ‡ÕÁ{Ây ÖuY€—{|{Ö¿Zb¼¯¾ËYį{Y|¿Ö^n e¾ËY€]ZÀ] |Ë|mÖ»ÂÌÀ̻·MFÄËZa€]µ|»¾ËY¹Á{¶//ˆ¿ V{§ ‹ ,±‚]ÕZŀb//‡|À¿Z»Հ//ZÀŸ¾f//‹Y~³ZÀ¯Z] ÖËZÅÄ¿|],Ö¿ZÆm²ÀmY†aÃÁ{½|»ÕZÅÁ{Ây Áž¼mÖuY€—{Y‚//ÌqļÅį|¿{Â]Äf//ˆ]{ d À{Ö//‡|ÀÆ»ÕZa{ |¿{Â]Ã{Y{Y€«{ÂyÂm ½Z//Œ¿YÂ“»¾Ì¼Å‚Ì¿| ]µZ//‡ÕY€]Z°Ë€»Y |Å{Ö» ¶Ìˆ¿Y€¨Ë{Á¸mÂe»Õ´·YY,Ã{Z‡µ|»¾ËY{ ‚Ì¿ZÌ¿Zfˀ]{{§|‹hŸZ]Á{Â]Ã|‹Ã{Z¨f‡Y\¬Ÿ {c°‡Y{§ |À¯Y|ÌaZ°Ë€»Y|u{ÖÅZ´ËZm Ö·Yµ|»®ËÄ]¶Ë|^eÁ{Â][Â^v»ZÌ//ˆ]ZÌ¿Zfˀ] |‹ZÅÁ{Ây{{€°¸¼Ÿ{Z¼¿®ËÁY|Á€‡€a {d¼Ì¬¿YYÕZ//ÅÁ{ÂyÃ|¿Z//‡{§ՀÀÅ į{€¯Ö¼¿Y½MÂ//e½Z//»pÌÅ|ËZ//‹,½Z//Æm Ö·ÂveZq{½Z//»~³{ÕÁdyZ//‡ÕZÅÁ{Ây ½ZÆmÁ{Âyd À€//]Õ{Zˁ€ÌiZeÁÃ|//‹Ŀ´ÀËY Y†aÁY|f]YY{Â//§cӐv»ÕZ³|¿Z» {Y~//´] {Z‡Á{Ây¾ËYªÌ¼Ÿ¹Znˆ¿YY½ZŒ¿Ö¿ZÆm²Àm {Y{½€«®ËµÂ—{ÖnÀ‡YZ]Á|Ì·ÂeÁÖuY€— ,Õ{Ô//Ì»µZ//‡Y{Â//§Á{Â/yÃÁ€/³ ÃÁ{¾ËYµÂ—{ÁÃ{€¯Á€//‹YՁZ‡Á{Ây ¾ËY{Á{Âyd À{Z³|¿Z»ÕZŵ|»Öy€],Ä·Z‡ Õ|u{ZÅÁ{Ây¾ËY{Y| e |¿YÃ|//‹ÄfyZ‡Ö¿Zb¼¯ ÄÌÆeœÀ»¾ËYÕY€]ÖËZed//‡€Æ§®Ëįd‡Y ºÌÀ¯Ö»Á€»Yd‡€Æ§¾ËY,Ä»Y{Y{ d‡YÃ|‹ F{§ ‹ įd//‡YÖ¯Y€e¾Ë€eZ^ˁ,µ|»¾ËYd//¨³½YÂeÖ» ÖuY€—Z]ÖfudÌ “Á¾ËY d‡YÃ|‹ÄfyZ‡½ÂÀ¯Ze Ã|‹€f//ŒÌ]µ|»{¸mÀnÀa{€§Ä]€vÀ» ¾ËY{Ä//¯Ö¿|»Ö//‡Z‹¦˜·Ä]¾ÌÀr¼Å d//‡Y Y€f//ŒÌ]ՂÌq½MÖËZ^ˁ,Ã|//‹Äf§€³Z¯Ä]µ|» ÂÀÅ,ZÅÁ{Ây¾ËYYÖy€] d//‡YՀÅZ›ÕZÅÄ^Àm |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÖfz‡ÕZÅZ¯Á€ÅºÅ Z]ÕYĬ]Z//ˆ»ÕÁ{Ây¾ËYYÃZ´f//‡{Y€f¼¯ ÕZŽZ¼·Y,µ|»¾ËY{ d‡YÃ|‹ÄfyZ‡Ö¿ZÌ»Âe» ÄËZa€]ÖËZ°Ë€»YÕYĬ]Zˆ»ÕZÅV8Z]ÖËZaÁYÖ//‡Z‹ ÕY€§Z]d]Z«Ä]Á|‹\̯€e,Õ|Ì·ÂeÕZÅÄ¿Y€//ŒÌa ÕZŵZ‡{ÖaZÌad]Z«{GT dyY{€a {€]|¿Ze{§ ‹ Ö¿Z»€Æ«Ä]‚¿Z¼·ÄfŸZ//‡cZ¬]Z//ˆ»{¹Ze Á{Ây¾//ˀf³‚],Ã{Z//‡Ö¸°//‹Ä]GT |Ì//‡ ¾Ìfˆz¿ž«YÁ{,ÄÀ̌¿€‡{€]|¿Ze¾Ìf//ˆz¿ ZfÌ·ÂmÂX»ÁZ¨·Mև€] |¿Â‹Ö»Ö°Ë®Ì¿Z°»Á…ZˆuYÁ\¸«Öf«Á ®Ì»ZÀËY{d·Zu{€f»¾eÂÌ¿ÁÕ{ZŸd·Zu{€f»¾eÂÌ¿Z]€]Y€] ¶]Á{oÔ¯Z]ÄfŸ€‡Z¯{ÂyÃ|¿{Ä^ m®ËªË€—YÁ€Ì¿¾ËY d//‡Y ¾ËY,¾ÌÀr¼Å {Â//‹Ö»¶¬fÀ»ÖËZÌ·ZfËY®]oZžËYÂ//¸mÕZÅw€qÄ] »»,Y€f»Â¸Ì¯€Å{€fÌ· µ{Z »ÖfyÂ//‡¥€»Á{Ây €f»Â¸Ì¯dŸ€//‡Ä]ÄÌ¿Zi c|»{ZfÌ·ÂmÂX»ÁZ¨·M |À¯Ö» dŸZ‡€]€f»Â¸Ì¯Z]€]Y€]‚Ì¿½MdŸ€//‡ÄÀÌ//ŒÌ]Á|]ZËÖ»d//‡{ įd‡Y{Âm»Հ´Ë{cÁZ¨f»Ŀ¼¿,ՀfÌ· Ä¿Y€ŒÌa€]ÃÁԟ d‡Y Á€f//ŒÌ]Ö¼¯‚Ì¿½M½YÂeÖmÁ€yÁ{Y{¹Z¿QUADRIFOGLIO d‡YZz]\‡Yµ{Z » ÁY|¿YÁt˜//‡{{€°¸¼Ÿ™Zv·Ä]ZfÌ·ÂmÂ//X»ÁZ¨·Md//‡Y¾°¼» ,€f³‚]Ö¸ËZf‡YYÁ{Ây¾ËYž˜«—Ä]Z»Y|//‹Z^¿A…Ô¯…|‡€» Á{Ây¾ËY,ZÆÀËY€]ÃÁԟ {€]Ö»ÀÆ]ՀfŒÌ]cY€uÁ‹‚Ì¿ÁÁY|¿Y Ád‡YY{Ây€]‚À]…|//‡€»Ä]d^//ˆ¿Հe¾ÌËZad¼Ì«\//ˆq€]Y Ä]ՀÆ//‹Õ{Zf«YÁ{Ây®Ë|À¿Z»Y½M½YÂ//eÖ¼¿ºÅµZ//u¾ÌŸ{ ,|‹ZfÌ·ÂmÖeZ¤Ì¸^eÖƳM¾ËYÄf¨Ì‹Á€Ì‡Y½YÂeÖ»ZÆÀe {ÁMZ¼‹ ¥€ 5Ö°Ì¿Z°»cY‚ÌÆneZÆÀe,…Z//ˆuYÁ\¸«½Á|]|˳Ö»įZn¿M .ºË´]ՂÌq¾ËYYŠÌ]įd‡YZÌ¿ZËM{Â]ºÌÅYÂy |Å{Ö»ÄWYYY²¿ºË€e®ËZfÌ·Âm,{Â//‹Ö»Ã|ÅZ//Œ»A…Ô¯ ¾ËY{,d‡YYÂ//‹{½Mt̓ÂeįÖËZÌ·ZfËYZ]Đ̐y®Ë,¾¼“{ ÕÁY{wY‡ÕZŹ€qYÃ{Z¨f‡Y‚Ì¿½MÁ{‹Ö»Ã|ÅZŒ»ºÅÁ{Ây Ã|¿{Äf//‡{¥Y€—Y{²¿‚»€«dyÁ{YՀ̳ÀÆ]¾ÌÀr¼ÅÁ½Z//»€§ ®ËZ]YZfÌ·Âm½YÂeÖ¼¿ÕZÌ »Á{Y|¿Zf‡YpÌÅZ] d‡YÁ{Ây¾ËY d§€³ÃZ^f‹Y¡Y{®]oZÅ cÔ¼m€¯}ZÆÀeÁd//‡Y¾¼ËYÁ®q¯Ö°]oZÅZfÌ·ÂmÂX»ÁZ¨·M ,¥|žËYÄ]µÂ//uÕY€]Y€Ë,d//ˆÌ¿Ö§Z¯\¸˜»¾ËY¦ÌÂeÕY€//] ÕY‚mY®e®eՁZn»‚Ì·Z¿M¥€d¬//Œ»Ál¿Y€adŸZ//‡ YŠÌ]‚Ì¿Á¥{ZeŠËZ»M{Á|u,Â¼n»{ d‡YÃ|‹½MÄ¿|] ¹Zn¿YÁ{Ây¾ËYÄ¿|]ÕÁHYGEÃ|‹ՁZ//‡ÄÌ^‹ŠËZ»M ÕZźfˆÌ‡€ËÁZÅŠz]ÕÁºÅŠËZ»MYŠÌ],¾ËY€]ÃÁԟÁ {Y»¾ËYļÅ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y½M{Äf§Z¯Ä]SUBSYSTEMS EUROĈ‡Â»{ZfÌ·ÂmÕ‡YՀ̴¼ŒqŠËZ¼¿ÄWYYÄ]€nÀ» |À¯{Ây½MYYÖÀ¼ËYÃZf‡dˆ¿YÂe½M{įÖËZm,|‹NCAP Â]ÂeՀfÌ· Á|À¸Ì//‡Ä¿Y€//ŒÌa®Ë,Z^ˁZfÌ·ÂmcÂaZ¯€Ë ‚Ì¿½MÁZfŒ³ÁZz]\//‡Yµ{Z »½MÖmÁ€y½YÂeįÄf§€³ÕZm |ÌÅYÂyZÀ‹M½MZ]€fŒÌ]†a¾ËYYįd‡YÖ»Z¿ZfÌ·ÂmÂX»ÁZ¨·M ,Õ{ÔÌ»Z//eÕZŵZ//‡{ÁºÅ¾ËYYŠ//ÌaÄq€³ |//‹ ¾ËYYÄz//ˆ¿¾Ë€e|Ë|mZ»Y,|//‹|Ì·ÂeÄa¯Á{Ây\·Z«{ZfÌ·Âm Äf^·Y d‡YÃ{€^¿gYÄ]ŠËÂy¶//ˆ¿YYÖ¯Y€f//‹Yʬ¿pÌÅÁ{Ây ½Y€ËYÕZŽZ]ZÌy{d//‡YÖ·Z//‡|ÀqÁÃ{Â^¿Ä^ˀ£Z»ÕY€]Á{Ây¾ËY |Å{Ö»½ÓÂm ¹YÁÂfÌ»µ|»YY‰YÖmZyÕZ¼¿,ÕYÁY|//¿YZe,Á{Ây¾ËYsY€— Y½M{{Âm»ÕZÅÖ³|̼yÁZÅÖÀvÀ»įcÁZ¨e¾ËYZ//]ZÆÀe,Äf§€³ ZfÌ·ÂmÀ°ÌaÄ]YZÆ¿M,½Z//‹Ä ‡ÂeÁ–ˆ]Y†aÁÃ{Y{µZ»Ád//Œ» Äfˆm€]ÕZÅÄ¿Z‹–yÁ¸m¶°‹Öj¸j»ÁÂaÄr¿ZÀq d‡YÃ{€¯ªË‚e ,ºÌ¿Y~´]€‡YYÁ{Ây¾ËY\¬Ÿ{Äf§Z¯Ä]LEDÕZÅ`»Ó‚Ì¿Á ZÅ…« d‡Y‚Ì´¿Y½ZnÌÅÖËÁ{ÂyZfÌ·ÂmįºË€]Ö»Öa€»Y¾ËYÄ] ÕZf¼ÅY€eZ^ˁZÌ//ˆ]Äf§Z¯Ä]½MÄ¿|]{įÖ//¨Ë€›ÕZ//ÅZÀv¿YÁ |‹Z]Ö»A…Ô¯‚À]…|‡€»,‰YÖ¿Z¼·M ,{Y{Ö»YÁÖf¨´//‹Ä]YZ¼//‹Á{Ây¾//ËYÖmZyÕZ¼¿Z//ÆÀe€//³Y {¦«Âe‚Ì¿ÁÃZ´ŒËZ¼¿®Ë¾·Z//‡{duZÌ//‡|À¿Z»Ä]½MÖ¸yY{ÕZ¼¿ ‚À]…|‡€»¾Ì]Z¯{įÖfyYÂÀ°Ë\̯€e¥Ôy€] d‡Y½MÕZÅħ€£ µ|»¾ÌŒ¿ZmįÁ{Ây¾ËY d‡YZfÌ·Âmµ|»ÃZ]{¾f»¾ËYÂ“» |‹Ö¿ZÆmÕZÅYZ]Ä¿YÁÕ{ÔÌ»µZ‡{,{‹Ö»[ˆv» ‚¯€»{įÃ{Â]ÖeÂ̇Z»YÁ‚¿·¹Z¿Ä]ÖËZÌ·ZfËY֐z//‹½MsY€— Õ{ÔÌ»µZ‡{Á{Ây¾ËY d//‡YZ¯Ä]µÂ¤//Œ»Z¨·MÖuY€— ½ZˆÌ¿ÖÀ ËZaÁYd«Á½MµZ‡ÕÁ{ÂyY†aY¹Á{¹Z¬»d//ˆ¿YÂe‚Ì¿ {ÁZÌ·ZfËY{ZÆÀe€“ZuµZu{ZfÌ·ÂmÂX»ÁZ¨·M |À¯\//ˆ¯¦Ì· {‹Ö»|Ì·ÂeŒ¯½MCASSINO€Æ‹ dËZ//‡ĸÌ//‡ÁÄ]Á{Ây¾ËYYÄz//ˆ¿¾//ˀe|Ë|mŠ//ÌaÕ|//Àq ®ÀËYįd//‡YÃ|//‹ŠËZ»McYZ»YAUTOMIDDLEEAST |ËMֻĻY{Y{½MYÕYÃ|Ì°q ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فراریان مالیاتی مجازات‪ ،‬خوش حسابان تشویق می شوند‬ ‫«بیمه های زندگی» پول ساز برای بیمه گران‪ ،‬ناچیز در مقایسه با جهان‬ ‫رونق پایدار بورس در راه است‬ ‫طرح هایی شتابزده برای رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫مسعود دهشور‪ :‬به نظر می اید تئوری‬ ‫(نظریه پ��ردازی) و اجرا دو مقوله جدا از‬ ‫هم باشند‪ .‬یعنی خیلی کم اتفاق می افتد‬ ‫ک��ه حقله تئوری به ط��ور کامل بر حلقه‬ ‫اجرا منطبق شود‪ .‬دستکم در حوزه علوم‬ ‫انسانی چنین است‪.‬‬ ‫در نظر بگیرید دانشمند علوم تربیتی را‬ ‫که صاحب نظری��ه ای درباره «چگونگی‬ ‫رفتار با دانش اموز کالس اول دبس��تان»‬ ‫است‪ .‬همین صاحب نظر در مقام اجرای‬ ‫نظری ه خویش درباره فرزندش به احتمال‬ ‫زیاد خیلی از نظریه فاصله خواهد گرفت‬ ‫و مجب��ور به گون��ه ای عمل کردن خواهد‬ ‫ش��د که واقعیت موج��ودی به نام فرزند‬ ‫وی ب��ه او دیکت��ه می کن��د‪ .‬ی��ا در نظر‬ ‫بگیرید اقتصاددانی را که همواره ش��عار‬ ‫و دغدغ��ه و تئ��وری اش «ج��دا ک��ردن‬ ‫و فاصل��ه انداخت��ن بین اقتص��اد ملی و‬ ‫نفت» اس��ت‪ .‬همین نظریه پرداز اگر در‬ ‫جایگاهی ق��رار گیرد که بتواند به نظریه‬ ‫خود جامه عمل بپوش��د‪ ،‬مطمئن باشید‬ ‫ک��ه با دیوار س��خت واقعی��ت اجتماعی‬ ‫و پوی��ا و زنده اقتصاد روزمره و س��اری‬ ‫و ج��اری در جامع��ه روب��ه رو خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یعن��ی او هرگز فرصت و توانایی توقف‬ ‫جامع��ه و اقتصاد فعال و در حال حرکت‬ ‫را ب��ه منظور اجرای نظریه های اصالحی‬ ‫خود ـ فاصله انداختن بین اقتصاد ملی و‬ ‫ثروت پدید امده از نفت ـ ندارد‪.‬‬ ‫می گویند روزی جراح زبردس��ت قلب‪،‬‬ ‫ماش��ین خود را برای تعمیر نزد دوست‬ ‫مکانیک اش برد‪ .‬دوست با حالتی شوخی‬ ‫و جدی به جراح قلب گفت فالنی چگونه‬ ‫اس��ت که هر دوی ما جراحیم تو موتور‬ ‫ادم ه��ا را تعمی��ر و جراح��ی می کنی و‬ ‫من موتو ر ماش��ین ها را! اما دستمزد من‬ ‫مکانیک یک هزارم دستمزدی است که‬ ‫تو می گیری؟ جراح در پاس��خ می گوید‬ ‫یک فرق اساسی بین تعمیر من و تعمیر‬ ‫تو وجود دارد‪ ،‬هرگاه ان فرق از بین رفت‬ ‫انگاه دس��تمزد تو و من یکسان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫من موتور ادم ها را در حالت روش��ن و‬ ‫در حالی که موتور انها کار می کند تعمیر‬ ‫می کنم‪ ،‬اما تو موتور ماش��ین را هنگامی‬ ‫که خاموش است تعمیر می کنی‪ .‬هرگاه‬ ‫توانستی موتور ماشین را با حالت روشن‬ ‫و کارکردن رینگ و پیستون تعمیر کنی‪،‬‬ ‫دستمزد هایمان نیز یکسان خواهد شد!‬ ‫حکای��ت اقتصاددان��ی ک��ه در ارزوی‬ ‫فاصله انداخت��ن بین اقتصاد ملی و نفت‬ ‫و متوق��ف کردن و خاموش کردن موتور‬ ‫اقتصاد کش��ور به منظور اصالح و تعمیر‬ ‫ان است‪ ،‬حکایت همان جراح و مکانیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫نویس��نده این متن خود از ارزومندان‬ ‫جدایی نفت از اقتصاد ملی ایران اس��ت‬ ‫و دغدغه و دلمش��غولی چندین س��اله ام‬ ‫همین نظریه بوده اس��ت‪ .‬اما از س��ختی‬ ‫و م��رارت و پیچیدگی کار نی��ز اگاهم‪،‬‬ ‫می دانم که این نظریه به همین سادگی‬ ‫قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫بنابراین تامالتی با خویش اندیشیده ام‬ ‫که بتوان با موتور روشن دست به اصالح‬ ‫و تعمیر اقتصاد ملی زد‪.‬‬ ‫این تامالت درحد برداش��تن ولو یک‬ ‫گام به جلو است‪ .‬نه کمتر نه بیشتر‪.‬‬ ‫نقل اس��ت یک��ی از ش��یوخ عارفان این‬ ‫س��رزمین را عادت بر این بوده که پس از‬ ‫اقامه نم��از جماعت برای مریدانش خطبه‬ ‫می خوان��ده‪ .‬روزی جماع��ت نمازگزار از‬ ‫اندازه بیرون ش��ده و خادم مس��جد برای‬ ‫اینکه برای افراد بیرون مس��جد جایی باز‬ ‫کند ب��ه جماعت ن��دا داد ک��ه ایها الناس‬ ‫خدای رحمت کند ان کس را که از جای‬ ‫خود برخاسته و یک گام به جلو نهد‪.‬‬ ‫نوب��ت به خطبه خوانی ش��یخ عارف که‬ ‫می رس��د خطب��ه را ب��ه همی��ن کوتاهی‬ ‫می خواند «بسم اهلل الرحمن الرحیم‪ ،‬امروز‬ ‫هرچه می خواستم در خطبه بگویم خادم‬ ‫مسجد گفت؛ خدای رحمت کند ان کس‬ ‫را که از جایی که هست برخیزد و یک گام‬ ‫به جلو نهد نه بیش��تر‪ .‬والس�لام علیکم و‬ ‫رحمه اهلل و برکاته»‬ ‫لگام زدن بر االغ چموش مصرف‬ ‫حبس غول اسراف و تبذیر در چراغ جادوی تدبیر‬ ‫‪)1‬جش��ن عروسی‪ ،‬جشن تولد‪ ،‬جشن ولیمه حج‪،‬‬ ‫جش��ن خداحافظی‪ ،‬جش��ن خودمان��ی و افطاری‬ ‫ماه رمضان از یک س��و و از س��وی دیگر سفره های‬ ‫نذری‪ ،‬سفره های عزاداری امام حسین علیه السالم‬ ‫و رس��م هایی از این دست اگر محاسبه ریالی شوند‬ ‫به رقمی نجومی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫برگزاری همه این مراس��م الزم و ضروری است و‬ ‫شکی در ان نیس��ت‪ ،‬اما انچه شایسته توجه است‬ ‫اسراف و از اندازه خارج شدن است که هنگفتی کار‬ ‫را نمایان می کند‪.‬‬ ‫برای کم کردن بار اقتصاد نفت زده ایران‪ ،‬رعایت‬ ‫اعتدال در این گونه مراس��م ام��ری ملی و اعتقادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪)2‬شاید برگزاری س��مینار ‪ ،‬همایش ‪ ،‬سمپوزیوم ‪،‬‬ ‫گرد همای��ی ‪ ،‬کنگ��ره ‪ ،‬بزرگداش��ت‪ ،‬رونمای��ی و‬ ‫عنوان هایی از این دس��ت در کش��ور الزم است که‬ ‫ی دو سه تایی از انها هستیم‪.‬‬ ‫هر روز شاهد برگزار ‬ ‫اگر نرخ پایه یکی از انها را محاس��به سرانگشتی‬ ‫کنیم انگاه متوجه خواهیم ش��د ک��ه با چه حجم‬ ‫عظیمی از هزینه هایی روبه روییم که نه تنها فایده ای‬ ‫دربر ندارد‪ ،‬بلکه ضرر در ضرر است‪.‬‬ ‫«هزینه ـ فایده» اصل مسلم علمی و عقلی است‪.‬‬ ‫همایشی را فرض کنید که با حضور ‪ 150‬نفر برگزار‬ ‫می شود‪ .‬هزینه سالن‪ ،‬رفت وامد و استقرار و خورد‬ ‫و خوراک و هتل و هزینه های جانبی دیگر به ازای‬ ‫هر نفر به طور تقریبی ‪ 500‬هزار تومان به نرخ سال‬ ‫‪ 94‬محاسبه می ش��ود‪ .‬به راحتی می توان به بزرگی‬ ‫ی برد‪ .‬دستاورد این گونه‬ ‫رقم در مقیاس کش��وری پ ‬ ‫مراسم نیز اظهر من الش��مس و از هر من القمر است‬ ‫و گم��ان نمی کنم نیازی به توضی��ح و امار و ارقام‬ ‫بیشتر باشد‪.‬‬ ‫خیلی روش��ن اس��ت که نتیجه چنین مراسمی‬ ‫ـ ب��زرگ و کوچ��ک هم ندارد ـ ص��دور قطعنامه و‬ ‫چ��اپ مجموعه س��خنرانی ها و در نهایت افزودن بر‬ ‫حجم ارشیو و بایگانی اداره ها و یا رد و بدل کردن‬ ‫گواهینامه شرکت در فالن همایش و بهمان سمینار‬ ‫اس��ت؛ همین و ب��س‪ .‬دریغ از یک جو اس��تفاده از‬ ‫خرمنی که ریخته و ریالی سود از میلیارد هزینه ای‬ ‫که بر کشور تحمیل شده‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که شاید مطلبی و نکته ای و دانشی‬ ‫در پی این گونه جلسه ها به دست اید‪ ،‬اما همان طور‬ ‫که رسم است یا به دست فراموشی سپرده می شود‬ ‫و یا خود مقدمه ای می شود برای همایش و اجالس‬ ‫و سمپوزیومی دیگر‪.‬‬ ‫ل برای هدردهی بیت المال و س��ودی‬ ‫دوری باط ‬ ‫سرش��ار برای کاسه لیس��ان و رندان نان به نرخ روز‬ ‫خور روزگار‪ .‬انچه روش��ن و اشکار است این است‬ ‫که این مملکت نیازی به این همه گردهمایی ندارد‬ ‫و یا بهتر بگوییم این درد های اجتماعی اقتصادی با‬ ‫نسخه های همایشی درمان بشو نیست‪.‬‬ ‫به ویژه که ابشخور همه این نشستن و برخاستن ها‬ ‫چاه ه��ای ویل نفت اس��ت که چ��ون بی زحمت به‬ ‫دس��ت می اید به ناچار برای این گونه گردهمایی ها‬ ‫ی و برنامه ریزی و‬ ‫نی��ز زحمت طراحی و نیازس��نج ‬ ‫پیش زمینه هایی نظیر اینها به جان خریده نمی شود‬ ‫و الجرم انچه از دل برنخاسته بر گل می نشیند‪.‬‬ ‫‪)1‬فرقی نمی کند؛ پی��ر و جوان‪ ،‬کوچک و بزرگ‪،‬‬ ‫زن و مرد‪ ،‬االمد و امل‪ ،‬مرکزنش��ین یا روس��تایی‪،‬‬ ‫فرنگ رفته و نرفته‪ ،‬خالصه هرکسی را بگویی محال‬ ‫و ممکن است کش��ویی یا کمدی یا گنجه ای را باز‬ ‫نکنی و با انبوهی از لباس های مصرف نش��ده روبه رو‬ ‫نش��وید‪ .‬اگر انبوه هم نباش��د دس��تکم به پنج عدد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫حال رقم ‪ 5‬دس��ت لباس را ضرب��در ‪ 20‬میلیون‬ ‫نفر (دس��تکم) و ضربدر ‪ 50‬هزار تومان (دس��تکم)‬ ‫کنیم‪ ،‬رقم شایس��ته توجهی به دس��ت خواهد امد‪.‬‬ ‫اگر همین رقم در کش��ور نف��ت زده ما صرفه جویی‬ ‫شود چه خواهد شد؟‬ ‫‪)2‬کاغذ‪ ،‬مداد‪ ،‬خودنویس‪ ،‬پاک کن و به طور کلی‬ ‫طیف وس��یع نوش��ت افزار نیز همین وضعیت را در‬ ‫خانه های ما ایرانیان دارد‪.‬‬ ‫‪)3‬گوش��ی تلفن‪ ،‬گوشی تلفن همراه و وسیله های‬ ‫الکتریک��ی و الکترونیکی از این دس��ت نیز در زمره‬ ‫سبد اسراف ایرانیان نفت زده جا خوش کرده است‪.‬‬ ‫‪)4‬سررس��ید و تقوی��م که تقریبا از س��روکول ما‬ ‫ایرانیان باال می رود‪.‬‬ ‫چقدر هم اهل تاریخ و یادداش��ت و قرار و مدار و‬ ‫از این جور حرف ها هس��تیم که هر ایرانی بی اغراق‬ ‫با سر رسیدن س��ال نو صاحب دستکم ‪ 4‬سررسید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به نظرم تعداد سر رسید در قطع و اندازه گوناگون‬ ‫در هر سال به رقمی نزدیک به ‪ 100‬میلیون برسد‪.‬‬ ‫محاس��به کنید پول��ی که بابت چ��اپ و توزیع این‬ ‫سررسید ها تلف می شود‪.‬‬ ‫‪)5‬نش��ریه های رن��گ و وارن��گ وزارتخانه ه��ا و‬ ‫س��ازمان های دولتی خود حکایتی تلخ و ش��نیدنی‬ ‫است‪ .‬تا در جزئیات وارد نشوید محال است به عمق‬ ‫ریخت و پاش به معنی واقعی کلمه پی ببرید‪.‬‬ ‫رس��م است هر وزارتخانه ای زیر نام نشریه داخلی‬ ‫چندین نوع و رنگ و قطع و ش��مارگان نشریه چاپ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫البد به نیت گش��ودن گرهی و یا ارتقای دانش یا‬ ‫تجربه مدیران و کارکنانش‪ .‬اما تنها گرهی که با این‬ ‫نشریه ها باز می شود گره بدره بیت المال است‪.‬‬ ‫س��راغ تعطیل��ی هرک��دام ه��م ب��روی ب��ا چنان‬ ‫اس��تدالل هایی روبه رو می ش��وی که از تعجب شاخ‬ ‫درمی اوری‪.‬‬ ‫به اعتقاد نگارنده اگر نگوییم تمامی این نش��ریه ها‬ ‫با قطع و یقین می گویم ن��ود درصد انها بی مورد و‬ ‫بیجاس��ت و چیزی جز هدردادن سرمایه مملکت و‬ ‫غرق شدن در اقتصاد نفتی عایدمان نمی کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت نش��ریه هایی که ف��روش دکه ای یا‬ ‫اش��تراکی دارند و دخل و خرج ش��ان را خودش��ان‬ ‫در می اورند در این مقال نمی گنجند و بلکه شایسته‬ ‫احترام و تداوم اند‪.‬‬ ‫سازمان های موازی اما متقاطع‬ ‫معلوم نیس��ت که وجود ذی جود برخی سازمان ها‪،‬‬ ‫نهاد ها‪ ،‬ارگان ها‪ ،‬موسسه ها و قس علیهذا به چه علت‬ ‫اس��ت؟ که از هرکدام دو تا وجود دارد و در مواردی‬ ‫بلکه بیشتر!‬ ‫به گمان نگارنده علت العلل همان س��فره گسترده‬ ‫درامد های نفتی اس��ت‪ .‬اری همان سفره نحسی که‬ ‫دامن همه ما را الوده و سبیل خیلی ها را چرب کرده‬ ‫و خدا می داند تا کی ادامه خواهد داشت؟‬ ‫ایا به جز کش��ور نفتی مانند ما‪ ،‬کش��ور های دیگر‬ ‫می توانند از این خاصه خرجی ها و ولخرجی ها و بریز‬ ‫و بپاش ه��ا کنند؟ ایا به یم��ن و برکت «پترو دالر»‬ ‫نیس��ت که از هر نهاد و موسس��ه می ت��وان دو تا دو‬ ‫تا داش��ت؟ ! ان هم ب��ه موازات ک��ه در خیلی موارد‬ ‫این س��ازمان ها از موازی خارج شده یکدیگر را قطع‬ ‫می کنند‪ .‬چه قطع کردنی؟ به سان قلع و قمع!‬ ‫واقعا معمایی شده است‪.‬‬ ‫چرا سازمان های موازی و چرا خنثی کننده کار های‬ ‫یکدیگر و چرا این همه بی نظارتی و بی سامانی در به‬ ‫وجود امدن این گونه س��ازمان ها؟! به طور مثال بنیاد‬ ‫«فالن» و موسسه «بهمان» که از بودجه نفتی بهره‬ ‫می برند چه کار عمده و اساس��ی و به زمین مانده ای‬ ‫را باید به سرانجام برسانند که وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی به این عظمت و س��ابقه و صد ها کارمند و‬ ‫کارش��ناس نمی تواند از عه��ده ان براید؟ هر دو هم‬ ‫دولتی و هر دو هم از بوجه نفت ارتزاق می کنند؟‬ ‫مثالی زدم مش��ت نمونه خروار که تو خود حدیث‬ ‫مفصل بخوانی از این به مجمل!‬ ‫دریچه‬ ‫از دیجیتال به مکانیک‬ ‫شاید بالفاصله با انگ «ارتجاع»‪« ،‬کهنه گرایی»‬ ‫و «واپس گرایی» روبه رو ش��وم‪ .‬یا واژه هایی مانند‬ ‫«اس��تثمارگر» و «ضدکارگر» نثارم کنند‪ .‬اما چه‬ ‫باک و چه چ��اره که ناگزیر از بیانم‪ .‬خواه تو پند‬ ‫گیر و خواه مالل‪.‬‬ ‫در هنگام��ه ای ک��ه در ان قرار داری��م‪ ،‬یعنی‬ ‫اوار ش��دن بی��کاری و بیکاران بر قفس��ه س��ینه‬ ‫کش��ور؛ تامل و چاره اندیش��ی در این موضوع به‬ ‫هر نحو و ش��یو ه ممکن واجب و ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫فاصله گرفتن از بیل مکانیک��ی‪ ،‬بولدوزر‪ ،‬لودر و‬ ‫ماش��ین هایی از این دست در برخی از طرح های‬ ‫عمرانی و جایگزین کردن این گونه ماش��ین االت‬ ‫ب��ا نی��روی انس��انی یک��ی از این شیوه هاس��ت‪.‬‬ ‫مزیت نخس��ت این طرح جذب نیرو های بیکار و‬ ‫رس��اندن نان حالل به سفره انهاست‪ .‬مزیت دوم‬ ‫رها ش��دن از تامین قطعات و س��وخت این گونه‬ ‫ماشین ها اس��ت‪ .‬در تمامی نوار س��احلی کشور‬ ‫نیاز به وس��یله ای اس��ت تا ماهی های صید شده‬ ‫را از حدفاص��ل بن��در تا س��ردخانه های کوچک‬ ‫و محلی که در روس��تا های صیادی واقع اس��ت‬ ‫انتقال دهند‪ .‬در ش��رایط اقتصاد نفتی که بنزین‬ ‫مهیاست و وانت های ریزودرشت نیز در دسترس‬ ‫به طور مس��لم اسان ترین راه اس��تفاده از همین‬ ‫وس��یله است‪ .‬تنها نکته این است که وانت ها نیاز‬ ‫به الس��تیک‪ ،‬روغن‪ ،‬بنزین‪ ،‬ش��مع‪ ،‬باتری‪ ،‬لوازم‬ ‫یدکی و هزار تعمیر و خرابی و لنگی دارند‪ .‬اما با‬ ‫این وجود همچنان پرمصرف ترین وسیله در نوار‬ ‫ساحلی است‪.‬‬ ‫چند س��ال پی��ش ـ به طور دقیق ‪ 17‬س��ال ـ‬ ‫کس��ی همتی گم��ارده بود و صی��ادان جنوب را‬ ‫در قالب ش��رکتی گرده��م اورده ب��ود تا یداهلل‬ ‫مع الجماعه را نش��ان دهد‪ .‬نش��ان دهد که خیر‬ ‫و برک��ت و نفع و س��ود مجتمع ش��دن به جیب‬ ‫صیادان خواهد رفت‪ .‬ازجمله طرح های اجرا شده‬ ‫به همت مدیرعام��ل خوش فکر «تعاونی صیادان‬ ‫جنوب» اب��داع و بکارگیری «خرگاری» به جای‬ ‫وانت بود‪« .‬خ��رگاری» عبارت ب��ود از رام کردن‬ ‫خر ه��ای وحش��ی ک��ه در بیابان ه��ای جن��وب‬ ‫ن و فراوان اند و بس��یج نج��اران منطقه‬ ‫س��رگردا ‬ ‫برای س��اخت گاری های چوبی و بسیج نوجوانان‬ ‫برای جمع اوری الستیک های فرسوده و رها شده‬ ‫در بیابان ها و راست و ریس کردن انها و خالصه‬ ‫تجهیز و ترکیب و ابداع وانتی محلی و صددرصد‬ ‫خودکفا که نامش را گذارده بودند «خرگاری»‪.‬‬ ‫ب��ا اندکی جو و عل��ف کار می کرد و نه الودگی‬ ‫داش��ت و ن��ه س��روصدایی و نه بنزی��ن و روغن‬ ‫می خواست و چندین حسن دیگر هم داشت که‬ ‫در این مقال نمی گنجد‪ .‬این یعنی استفاده بهینه‬ ‫از منابع محل��ی در اختیار و مصداق واقعی «اب‬ ‫ کم جوی تش��نگی اور به دست تا بجوشد ابت از‬ ‫باال و پست‪».‬‬ ‫ای��ن مثال را ش��اهد اوردم تا بگوی��م از هر راه‬ ‫ممکن می توان نفت را از اقتصاد ملی زدود‪ .‬حتی‬ ‫به ش��یوه «خرگاری» هیچ اش��کالی ه��م ندارد‪.‬‬ ‫نباید از ش��عار های دهن پرکن «برگشت به دوره‬ ‫خرس��واری» و یا «ضدماشین بودن» و یا «پشت‬ ‫ک��ردن به دانش م��درن بش��ری» و از این مایه‬ ‫شعار ها هراسید‪ .‬انچه مهم است اتکا به اقتصاد با‬ ‫بنیان ملی و گریز از اقتصاد بی بنیان نفتی است‪.‬‬ ‫خرج که از کیسه مهمان‬ ‫بود‪...‬‬ ‫ماجرای ماموریت های دولتی خارج از کشور نیز‬ ‫خود حدیث غمباری دارد که اگر با گوش هوش‬ ‫بش��نوی‪ ،‬خون خواهی گریس��ت‪ .‬در س��ال رقم‬ ‫درش��ت ارزی خرج همین فقره می شود که اگر‬ ‫خوب محاس��به و کاوش کنیم‪ ،‬شاید یک هزارم‬ ‫ان ب��ه جیب مملکت برنگردد؛ ان هم با اما و اگر‬ ‫و شرطها و شروطها‪.‬‬ ‫در ای��ن میان تنها چی��زی که محلی از اعراب‬ ‫ندارد حس��اب و کت��اب و اولویت بن��دی و بودن‬ ‫فوریت در اعزام ماموران دولت به چین و ماچین‬ ‫اس��ت‪ .‬بازخورد و دستاورد مش��خص و روشن و‬ ‫کارامد که جای خود دارد‪.‬‬ ‫اصل ماموریت که بیشتر شبیه گشت و گذار و‬ ‫تفریح و تفرج صنع است؛ بیشتر پاداش و تشویق‬ ‫برای مامور تلقی می ش��ود‪،‬تا ه��دف و ماموریت‬ ‫همواره تحت الشعاع تمامی امور دیگر قرار گرفته‬ ‫و می گی��رد‪ .‬هدف ماموریت هم که چه در همان‬ ‫هنگام و چه در برگشت بالکل فراموش یا منجربه‬ ‫گزارشی بی سروته و سرهم بندی شده می شود‪.‬‬ ‫اص��ل قصه همان پول زبان بس��ته و مفت نفت‬ ‫است که قدرت مانور به بی برنامگان و مسرفان و‬ ‫سوءاستفاده کنندگان می دهد‪ ،‬بدون هیچ واهمه ‬ ‫و دلواپسی و نگرانی‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫ت طال و ارز‬ ‫سقوط قیم ‬ ‫در نخستین روز تابستان‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬در پ��ی کاهش به��ای اونس طال در‬ ‫نخستین روز بازگشایی بازارهای جهانی و رسیدن این‬ ‫نرخ به ‪ 1198‬دالر‪ ،‬قیمت طال و س��که در بازار داخل‬ ‫نیز متاثر از این جریان و در ادامه روند نزولی روزهای‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در نخستین روز تابس��تان ‪ 94‬با افت شدید‬ ‫قیمت مواجه ش��د و به این ترتی��ب قیمت هر قطعه‬ ‫س��که بهار ازادی طرح جدید ب��ا ‪5‬هزار تومان کاهش‬ ‫به ‪904‬هزار تومان رس��ید‪ .‬هر قطعه سکه نیم و ربع‬ ‫هم در این روز با یک هزارتومان کاهش نسبت به روز‬ ‫یکش��نبه به ترتیب ‪ 457‬و ‪ 253‬ه��زار تومان فروخته‬ ‫شد‪ .‬س��که یک گرمی هم یک هزار تومان ارزان شد و‬ ‫با نرخ ‪170‬هزار تومان به متقاضیان عرضه شد‪ ،‬ضمن‬ ‫این ه��ر گرم طالی ‪18‬عیار ‪92‬هزار تومان محاس��به‬ ‫ش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در بازار ارز دیروز شاهد کاهش‬ ‫‪ 6‬تومان��ی قیمت دالر بودیم‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬هر دالر‬ ‫امری��کا با قیمت ‪ 3266‬تومان به ف��روش رفت و نرخ‬ ‫ی��ورو نی��ز ‪ 3712‬تومان و پون��د ‪ 5190‬تومان قیمت‬ ‫خورد که نشان از رشد قیمتی این نوع ارزها داشت‪.‬‬ ‫فعاالن بازار ارز بر این باورند که این روند کاهش��ی‬ ‫قیم��ت دالر ادامه خواهد داش��ت و در صورت مثبت‬ ‫ش��دن نتیجه مذاکرات‪ ،‬شاهد افت بیشتر قیمت ها در‬ ‫این بازار خواهیم بود‪ .‬برخی از کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫ب��ازار بر ای��ن باورند که با لغو تحریم ه��ا به زیر ‪3‬هزار‬ ‫تومان رسیدن نرخ ارز محتمل خواهد بود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫بانک ها متناسب با منابع‬ ‫وام ‪ 60‬میلیونی بپردازند‬ ‫عضو هی��ات عامل بانک مرک��زی گفت‪ :‬بانک ها‬ ‫ب��ا توجه ب��ه منابع داخلی خود مج��از به پرداخت‬ ‫تسهیالت خرید و س��اخت مسکن هستند‪ .‬پیمان‬ ‫قربانی عقیل ابادی افزود‪ :‬بانک مرکزی اعالم کرده‬ ‫اس��ت بانک ها می توانند از محل منابع داخلی خود‬ ‫وام خرید مس��کن را با ش��رایط نام برده در مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار پرداخت کنن��د و هیچ گونه‬ ‫ممنوعیت مجددی در این باره اعالم نشده است‪.‬‬ ‫مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه‬ ‫بده��ی بانک ه��ا به بان��ک مرکزی موض��وع کامال‬ ‫جداگانه ای است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها باید بدهی خود به‬ ‫بانک مرکزی را پرداخ��ت کنند‪ ،‬اما ارتباطی میان‬ ‫بدهی ها با تس��هیالت دهی بانک ه��ا از محل منابع‬ ‫داخل��ی انها وجود ندارد‪ .‬عضو هی��ات عامل بانک‬ ‫مرکزی با تاکید بر طوالنی مدت بودن تس��هیالت‬ ‫مس��کن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک ها باید محاسبه کنند و‬ ‫ببینند که ای��ا توان پرداخت این تس��هیالت را با‬ ‫توج��ه به منابع داخلی ش��ان دارند ی��ا خیر؛ بانک‬ ‫مرکزی دستورالعملی ابالغ کرده است که بر اساس‬ ‫ان بانک ه��ا مجاز به پرداخت این نوع تس��هیالت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک ها باید با محاسبه «توازن و‬ ‫مصارف» خود‪ ،‬توانایی یا ناتوانی پرداخت تسهیالت‬ ‫‪ 60‬میلی��ون تومان��ی را بس��نجند و س��پس برای‬ ‫پرداخت این نوع تسهیالت اقدام کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سقف در نظر گرفته شده در این دستورالعمل‬ ‫(‪ 60‬میلیون تومان) به عنوان مبلغ نهایی پرداخت‬ ‫وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین‬ ‫میزان وام پرداخت شود‪.‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫در گلریزان ستاد دیه‬ ‫بان��ک تجارت در بیس��ت و هش��تمین همایش‬ ‫«گلریزان س��تاد دیه» حضوری فعال داش��ت‪ .‬در‬ ‫این مراس��م که با حضور جمع زیادی از مقامات و‬ ‫خیران برگزار ش��د‪ ،‬بانک تجارت با برپایی باجه ای‬ ‫امکان جمع اوری کمک ه��ای نقدی خیران حاضر‬ ‫به منظور کمک به ازادی زندانیان غیرعمد را فراهم‬ ‫ک��رد که این اقدام با اس��تقبال هموطنان نیکوکار‬ ‫حاض��ر در همایش مواجه ش��د‪ .‬در این همایش‪،‬‬ ‫جوالیی‪ ،‬رییس س��تاد رسیدگی به امور دیه ضمن‬ ‫ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد‪ ،‬از بانک تجارت‬ ‫به خاط��ر انعقاد تفاهمنامه با س��تاد دیه و اعطای‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه برای ازادی زندانیان جرایم‬ ‫غیرعمد و کمک های مالی به این ستاد تقدیر کرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چرایی محقق نشدن درامد های مالیاتی از نگاه عسکری و کردزنگنه بررسی شد‬ ‫فراریان مالیاتی مجازات‪ ،‬خوش حسابان تشویق می شوند‬ ‫تا زمانی که کشور برخی نظام مندی ها را در‬ ‫بحث مالیات فراهم نکند‪ ،‬فرار مالیاتی همچنان‬ ‫رواج خواه��د یاف��ت‪ .‬علی عس��کری‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان امور مالیاتی کش��ور در برنامه «تیتر‬ ‫امشب» ش��بکه خبر با موضوع چرایی محقق‬ ‫نشدن درامد های مالیاتی‪ ،‬با بیان اینکه در دو‬ ‫ماه نخست امسال ‪۸۵۰۰‬میلیارد تومان درامد‬ ‫مالیاتی محقق شده است‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫نی��ز ‪۹۷‬درص��د پیش بینی ه��ای درامدهای‬ ‫مالیاتی یعنی ‪۵۷‬ه��زار و ‪۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫محقق ش��د و برای س��ال جاری نیز ‪۷۵‬هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬میلیارد تومان درامد مالیاتی پیش بینی‬ ‫کردیم که نسبت به س��ال گذشته ‪۳۰‬درصد‬ ‫رش��د دارد‪ .‬وی تاکیدک��رد‪ :‬امیدواری��م ب��ا‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده امسال نیز بیش‬ ‫از ‪۹۵‬درص��د‪ ،‬معادل ‪۷۵‬ه��زار و ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان درامد مالیاتی محقق شود‪ .‬عسکری در‬ ‫ادام��ه اظهارکرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ور مالیات پرداخت‬ ‫نمی کند که این ساالنه حدود ‪۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬از س��وی دیگر ‪۴۰‬درصد تولید‬ ‫ناخالص ملی کشور نیز قانونی معاف از مالیات‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون زیر ساخت های الزم را اماده و‬ ‫اطالع��ات را از پایگاه های مختلف جمع اوری‬ ‫کرده ای��م ت��ا بتوانی�� م از فراره��ای مالیات��ی‬ ‫جلوگی��ری کنیم ام��ا بعضی نهاده��ا از ارائه‬ ‫اطالعات خودداری می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع که خوشبختانه‬ ‫در اص�لاح قان��ون مالیات به خوب��ی وظایف‬ ‫دس��تگاه ها به ارائه اطالعات به س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی مش��خص ش��ده اس��ت و دیگر جای‬ ‫ابهامی باقی نمی مان��د‪ ،‬افزود‪ :‬در طرح جامع‬ ‫قان��ون مالی��ات نی��ز اطالعات مختل��ف را از‬ ‫گمرکات‪ ،‬بورس‪ ،‬بیمه ها‪ ،‬بانک ها‪ ،‬قراردادهای‬ ‫تجارت و قسمت های مرتبط خواهیم گرفت تا‬ ‫حتی المقدور مانع از فرار مالیاتی شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹تا مالیات نظام مند نش�ود‪ ،‬فرار مالیاتی‬ ‫ادامه دارد‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش‬ ‫دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه تا زمانی‬ ‫که کش��ور برخ��ی نظام مندی ه��ا را در بحث‬ ‫مالیات فراه��م نکند‪ ،‬ف��رار مالیاتی همچنان‬ ‫رواج خواه��د یافت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در اصالح قانون‬ ‫برای کس��انی که فرار مالیات��ی دارند جرایم‬ ‫کیفری‪ ،‬نقدی و حبس دیده شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬اف��راد ب��ا‬ ‫محرومیت ه��ای اجتماعی هم مواجه خواهند‬ ‫شد و برای نمونه‪ ،‬نمی توانند عضو هیات مدیره‬ ‫ش��رکت‪ ،‬عضو انجمن و حتی نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی ش��وند و از برخی تسهیالت‬ ‫اجتماعی ه��م محروم می ش��وند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫البته در کنار این محرومیت ها تش��ویق هایی‬ ‫نیز در نظر گرفته ایم مبنی بر اینکه اگر کسی‬ ‫در مناط��ق محروم و خاص فعالیت اقتصادی‬ ‫کن��د‪ ،‬از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬س��ال از معافی��ت مالیاتی‬ ‫برخوردار خواهد ش��د‪ .‬عس��کری با تاکید بر‬ ‫این موضوع که برای کسانی که خوب مالیات‬ ‫می دهن��د نیز جوایز و تقدیرنامه هایی در نظر‬ ‫گرفته خواهد ش��د از برخی ناهماهنگی های‬ ‫س��ازمان ها در این زمینه‪ ،‬گالیه کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬بیمه ها اطالعات قرارداد بیمه را‬ ‫ب��ه ما اعالم نمی کنند و وقت��ی قانون تقویت‬ ‫شد تمام این مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش های رایج فرارهای مالیاتی‬ ‫عسکری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫روش های رایج برای فرار مالیاتی در کشور ما‬ ‫چیست؟ افزود‪ :‬یکی از رایج ترین این روش ها‬ ‫فعالیت قاچاق اس��ت و کس��انی که از طریق‬ ‫گمرک جن��س وارد نمی کنند تعادل اقتصاد‬ ‫کش��ور را بره��م می زنن��د‪ .‬از زمانی که طرح‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده برخی افراد‬ ‫برای اینکه مالیات ندهن��د به فاکتور صوری‬ ‫روی اورده اند‪ .‬به گفته عس��کری تا زمانی که‬ ‫کشور برخی نظام مندی ها را در بحث مالیات‬ ‫فراهم نکند‪ ،‬فرار مالیاتی همچنان رواج خواهد‬ ‫یافت‪ .‬وی گفت‪ :‬معضالت دیگری نیز در این‬ ‫زمینه داری��م که نمونه ان ف��رار مالیاتی در‬ ‫مناطق ازاد است و ما معتقدیم که در مناطق‬ ‫ازاد ه��م باید اظهارنامه بدهند‪ .‬عس��کری در‬ ‫پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه چرا برخی‬ ‫پزش��کان‪ ،‬وکال و مهندسان و دیگر گروه های‬ ‫جامع��ه از دادن مالیات طفره می روند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در اصالح قانون مباحثی مطرح خواهیم کرد‬ ‫که به مج��وز فعالیت های اقتص��ادی مربوط‬ ‫می ش��ود ب��ه این ترتی��ب که هر کس��ی در‬ ‫کش��ور بخواهد برای فردی مجوز صادر کند‬ ‫بای��د اطالعات ان فرد‬ ‫را بدهد‪ .‬بنابراین نظام پزش��کی‪ ،‬کانون وکال‪،‬‬ ‫کارشناس��ان دادگس��تری و انجمن ها و دیگر‬ ‫تش��کل ها باید بدانن��د که در قان��ون جدید‬ ‫موظف خواهند ش��د اطالعات اعضای خود را‬ ‫به سازمان امور مالیاتی بدهند‪ .‬عسکری افزود‪:‬‬ ‫ت��ا امروز خیلی از اعضای این تش��کل ها خود‬ ‫را ب��ه پرداخت مالیات مکل��ف نکرده اند و هر‬ ‫کس��ی اظهار نامه داده گرفته ایم و اگر کس��ی‬ ‫را شناس��ایی نکرده ایم‪ ،‬تاکنون اظهارنامه ای‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه بسیاری از‬ ‫پزش��کان اظهارنامه مالیاتی نمی دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خیلی از اصناف نیز مجوز صنف ندارند با این‬ ‫حال فعالیت می کنند اما مالیات نمی دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه اظهارنامه های مالیاتی را به اخر‬ ‫تیرماه موکول نکنید‬ ‫رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی با اش��اره به‬ ‫اینکه تیرماه زمان دریافت اظهارنامه هاس��ت‬ ‫از هم��ه اف��راد خواس��ت در نظ��ام مالیات��ی‬ ‫ثب��ت نام کنن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬مودی��ان مالیاتی‬ ‫اظهارنامه ه��ای خود را ب��ه اخر تیرماه محول‬ ‫نکنند و وقتی اظهار نامه می دهند می توانند از‬ ‫طریق سیس��تم‪ ،‬فیش های پرداخت را بگیرند‬ ‫و اگ��ر نمی خواهند فیش بگیرند چک بدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال مودیان مالیاتی می توانند‬ ‫از طری��ق دفاتر پس��ت و دفاتر پیش��خوان و‬ ‫کافی نت ها نیز اظهارنامه ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحق�ق دول�ت الکترونیک ب�ه معنای‬ ‫واقعی‬ ‫در ادام��ه ای��ن برنام��ه غالمرض��ا‬ ‫حیدری کردزنگنه رییس اس��بق امور مالیاتی‬ ‫هم با بیان اینک��ه مهم ترین رکن در دریافت‬ ‫مالیات داشتن اطالعات است‪ ،‬گفت‪ :‬اطالعات‬ ‫نقش خوراک مالیات را به عهده دارد و اگر این‬ ‫مهم به صورت سیس��تماتیک براساس دولت‬ ‫الکترونیک محقق شود از بسیاری از فرارهای‬ ‫مالیاتی جلوگیری خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫راه اصلی برون رفت از برخی فرارهای مالیاتی‬ ‫تحقق دولت‬ ‫الکترونیک به معنای‬ ‫واقعی کلمه اس��ت چراکه در‬ ‫ان ص��ورت با اندوخته ای از اطالعات خواهیم‬ ‫توانس��ت به اه��داف مورد نظر دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫کردزنگن��ه اف��زود‪ :‬هم اکنون نظ��ام دریافتی‬ ‫دریافت مالیات کش��ور به ص��ورت نیمه مدرن‬ ‫عم��ل می کند و هن��وز زیرس��اخت ها به طور‬ ‫کامل فراهم نیس��ت‪ ،‬اگر دول��ت الکترونیک‬ ‫عملیاتی شد با محوریت اطالعات می توانیم به‬ ‫اهداف دست یابیم‪ .‬غالمرضا حیدری کردزنگه‬ ‫در ادامه برنامه تیتر امش��ب شبکه خبر که با‬ ‫عنوان چرایی محقق نشدن درامدهای مالیاتی‬ ‫برگزار شد بر راستی ازمایی خوداظهاری های‬ ‫مالیات��ی تاکید کرد و افزود‪ :‬اکنون دهک های‬ ‫باال و پایین در کش��ور شناخته ش��ده نیستند‬ ‫و در بحث یارانه ه��ا نمی توانیم افراد پردرامد‬ ‫را به طور دقیق شناس��ایی کنیم‪ .‬رییس سابق‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪3‬برابر ام�لاک ثبتی ما غیرثبتی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه در کش��ورهای اروپایی‬ ‫برخوردهای بس��یار تندی با فراریان مالیاتی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬س��فرها‪ ،‬درامده��ا‪ ،‬امالک‪،‬‬ ‫حساب های بانکی و حتی شهریه بچه هایشان‬ ‫را جلوی چشمانش��ان می اورند و اگر کس��ی‬ ‫خالف بگوید ب��ا او برخورد می کنند و همین‬ ‫اس��ت که در کش��ورهای اروپایی همه سعی‬ ‫می کنن��د اظهارنامه دقیق دهن��د‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تا زمانی که ش��بکه مالیاتی در کش��ور‬ ‫ما کامل نش��ود و نتوان درب��اره اظهارنامه ها‬ ‫راس��تی ازمایی کنی��م این مش��کالت ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه عدالت اجتماعی و اقتصادی در‬ ‫عدالت مالیاتی است‬ ‫کردزنگن��ه در پاس��خ به س��والی مبنی بر‬ ‫اینک��ه چرا س��ازمان امور مالیات��ی تمرکزی‬ ‫درباره دانه درشت ها ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ریشه عدالت‬ ‫اجتماعی و اقتصادی در عدالت مالیاتی است‬ ‫و خیلی از کش��ورها از طریق سیستم مالیاتی‬ ‫خبر خوش برای طلبکاران موسسه میزان‬ ‫ب��ا تدابی��ر اتخاذش��ده ب��رای پرداخ��ت مطالبات‬ ‫س��پرده گذاران موسس��ه مالی و اعتباری منحل شده‬ ‫میزان‪ ،‬این افراد به پول خود می رسند‪ .‬میرعلم سیدی‪،‬‬ ‫قائم مقام دادگس��تری کل خراسان شمالی ضمن بیان‬ ‫مطلب باال گفت‪ :‬با انحالل این موسس��ه مالی از سوی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬بان��ک صادرات ایران پرداخت مطالبات‬ ‫سپرده گذاران این موسسه را عهده دار شده است‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به طور قطع بانک صادرات با فروش اموال‬ ‫منق��ول و غیرمنقول این موسس��ه مال��ی و اعتباری‪،‬‬ ‫طلب تمام س��پرده گذاران ان از جمله س��پرده گذاران‬ ‫خراس��ان ش��مالی را پرداخت خواهد کرد‪ .‬به گفته او‬ ‫س��پره گذاران باید برای دریافت مطالبات خود قدری‬ ‫صبوری پیش��ه کنند تا حق و حقوق انها با تمهیدات‬ ‫ایجاد ش��ده پرداخ��ت ش��ود‪ .‬قائم مقام دادگس��تری‬ ‫کل خراسان ش��مالی افزود‪ :‬هم اکنون براس��اس حکم‬ ‫دادگستری اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬به عنوان محل‬ ‫اصلی فعالیت موسسه مالی و اعتباری میزان‪ ،‬مدیران‬ ‫این موسس��ه در بازداشت هس��تند و دستگاه قضا نیز‬ ‫توانس��ته اند عدال��ت اجتماع��ی و اقتصادی‬ ‫را محق��ق کنن��د‪ .‬وی یکی از دالی��ل ایجاد‬ ‫دانه درش��ت ها را ش��بکه ناموف��ق مالیاتی در‬ ‫کش��ور خواند و گفت‪ :‬اگر این شبکه درست‬ ‫بود اصال دانه درشت به وجود نمی امد‪.‬‬ ‫کردزنگنه در بخش دیگری از سخنانش به‬ ‫ایجاد پلیس مالیاتی در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬پلیس مالیاتی در خیلی از‬ ‫کشورها از پلیس و سازمان های انتظامی شان‬ ‫قوی تر است و ما برای شناسایی دانه درشت ها‬ ‫و همچنی��ن اطالع��ات دقیق اقتصادیش��ان‬ ‫نیازمند پلیس مالیاتی هس��تیم‪ .‬رییس سابق‬ ‫سازمان خصوصی سازی دولتی بودن اقتصاد را‬ ‫نیز یکی از عوامل فرار مالیاتی دانست و گفت‪:‬‬ ‫در شرکت های دولتی به راحتی حساب سازی‬ ‫می کنند و اخر سال مدیر مالی به مدیرعامل‬ ‫می گوید س��ود اعالم کند یا ضرر؟ وی افزود‪:‬‬ ‫در سیس��تم خصوصی وقتی زیان اعالم شود‬ ‫مدیرعامل را برکنار می کنند اما در سیس��تم‬ ‫دولتی اگ��ر زیان ده اعالم ش��ود از نفت به او‬ ‫بودجه می دهند و شاید مدیر در این سیستم‬ ‫ارتقا هم پیدا کند‪.‬حیدری کردزنگنه در پاسخ‬ ‫به س��والی مبنی بر اینکه برخورد با کس��انی‬ ‫که فرار مالیاتی دارند بر عهده کیست؟ گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن برخوردها به عهده س��ازمان‬ ‫مالیاتی است که در این باره باید قوانین اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مالیات دهنده باید به عنوان‬ ‫ش��هروند خوب معرفی ش��ود اما در کشور ما‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬ارزش اس��ت و تا شرایط اینگونه‬ ‫باش��د اخالق مالیاتی همچنان در کشورمان‬ ‫پایین خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس اس��بق س��ازمان امور مالیاتی گفت‪:‬‬ ‫بای��د به گونه ای عمل کنیم تا مردم با ش��وق‬ ‫و ذوق مالیات دهند‪ .‬وی در پاس��خ به سوالی‬ ‫مبن��ی بر اینکه چ��را برخی از نح��وه هزینه‬ ‫مالی��ات در کشورش��ان ناراضی ان��د افزود‪ :‬ما‬ ‫در این باره اطالع رس��انی ضعیفی داشته ایم و‬ ‫هیچگاه به م��ردم نگفتیم که این درامدهای‬ ‫مالیات��ی چگونه صرف توس��عه و س��ازندگی‬ ‫کش��ور می ش��ود در حالی ک��ه اگ��ر م��ردم‬ ‫بدانند فرهن��گ مالیاتی ارتق��ا خواهد یافت‪.‬‬ ‫حیدری کرد زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫ی مالیات پرداختی را متناسب‬ ‫اینکه چرا برخ ‬ ‫با درامدش��ان نمی دانند و دائ��م از پرداخت‬ ‫مالیات گالی��ه دارند گفت‪ :‬باید در این باره به‬ ‫برخ��ی از این افراد حق داد چراکه سیس��تم‬ ‫مالیاتی ما نباید با معیار سال های قبل تعیین‬ ‫ش��ود چرا که شاید فردی به علت مریضی و یا‬ ‫تعطیلی مغازه اش نتواند مالیات س��ال قبل را‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫ح��ق و حقوق م��ردم را تمام و کمال از این موسس��ه‬ ‫دریافت می کند‪ .‬سیدی انحالل این موسسه را به دلیل‬ ‫بیکاری حدود ‪2‬هزار کارمند ش��تابزده خواند و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید مس��ئوالن نظارتی پیش از فعالیت این نوع‬ ‫موسس��ات اقدام الزم برای جلوگیری از این مشکالت‬ ‫را انج��ام می دادن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در ش��رایطی که این‬ ‫موسس��ه از چند سال قبل فعالیت داشته و کارمندانی‬ ‫را اس��تخدام کرده‪ ،‬تعطیلی یکباره ان موجب بیکاری‬ ‫کارمندان این بنگاه اقتصادی شد‪.‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫استقبال بورس از تابستان گرم‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬تابس��تان فرار رس��ید و‬ ‫بورس تهران در شرایطی به استقبال این‬ ‫فصل گ��رم رفت که در تب وتاب خبرهای‬ ‫مثبت‪ ،‬سبزپوش شد‪.‬‬ ‫از معامالت روز گذشته‬ ‫به گزارش‬ ‫بازار س��هام‪ 5 ،‬نماد پاالیش��گاهی پس از‬ ‫اعالم گزارش های شفاف سازی بازگشایی‬ ‫ش��دند تا با تاثیر مثبت بر شاخص بورس‬ ‫در رشد ‪ 465‬واحدی این متغیر تاثیرگذار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت قدرتمند پاالیشی ها‬ ‫چهارشنبه گذشته ‪ 27‬خرداد بود که در‬ ‫رویدادی دور از انتظار نماد ‪ 5‬پاالیش��گاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز و الوان‬ ‫( نماد پاالیش��گاه تهران از قب��ل به دلیل‬ ‫برگزاری مجمع بسته ش��ده بود) متوقف‬ ‫ش��د که پیگیری ها نش��ان داد این اتفاق‬ ‫ناشی از اعالمیه وزارت نفت و در پیش رو‬ ‫بودن رویدادی با اهمیت است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه حس��ن امی��ری‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان بورس گفته ب��ود‪ :‬تاریخ اعالمیه‬ ‫وزارت نفت ‪ 24‬خرداد بوده که ‪ 25‬خرداد‬ ‫به ش��رکت ها ارسال ش��ده ولی جزئیات‬ ‫اعالمیه وزارت نفت مش��خص نش��ده اما‬ ‫از قرار معل��وم مربوط به تغیی��رات ارقام‬ ‫یارانه ها اس��ت که نیاز به بررسی اثار این‬ ‫اعالمیه با ارقام قبلی به وس��یله شرکت ها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدی��ران عامل ‪ 2‬پاالیش��گاه هم ضمن‬ ‫دریافت نام��ه ای مه��م از وزارت نفت‪ ،‬بر‬ ‫قطعی نب��ودن تصمیم اتخاذ ش��ده تاکید‬ ‫کرده و منتظ��ر تصمیم نهای��ی و قطعی‬ ‫مس��ئوالن بودن��د‪ .‬در پی انتش��ار مواضع‬ ‫رسمی ‪ 5‬پاالیش��گاه و همچنین سازمان‬ ‫ب��ورس درب��اره اعالمیه ه��ای متناق��ض‬ ‫وزارت نف��ت‪ ،‬نماد ‪ 5‬پاالیش��گاه اصفهان‪،‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز و الوان به همراه‬ ‫پاالیشگاه تهران ( بعد از افزایش سرمایه و‬ ‫با دامنه نوس��ان ‪50‬درصدی) روز گذشته‬ ‫باز و با اس��تقبال ش��دید س��رمایه گذاران‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در این میان سهام‬ ‫این شرکت های دارای حاشیه در شرایطی‬ ‫ب��ا صف خرید س��نگین و چن��د میلیون‬ ‫سهمی و رشد ‪ 5‬درصدی قیمت هر سهم‬ ‫روبه رو ش��د که مدیر یکی از شرکت های‬ ‫ب��زرگ فع��ال در صنعت پتروش��یمی و‬ ‫پاالیشگاهی درباره علت این اقبال شدید‬ ‫بازار به س��هام پاالیشگاه ها گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫بهبود شرایط بازار در روزهای اخیر‪ ،‬بحث‬ ‫احتمال ص��دور اعالمیه جدید از س��وی‬ ‫وزارت نفت در روزهای اینده مطرح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن ب��اره برخی به‬ ‫وجود چنین احتمالی معتقد بوده و حتی‬ ‫دو مدیر پاالیش��گاهی هم به طور ضمنی‬ ‫چنین احتمالی را تایید کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعالمیه نخست وزارت‬ ‫نف��ت درباره افزای��ش پرداخ��ت یارانه ها‬ ‫می توانست باعث افزایش شدید سوداوری‬ ‫ش��رکت ها ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با ان اعالمیه‬ ‫درام��د پاالیش��گاه ها به ط��ور فزاینده ای‬ ‫رش��د می کرد و غیرواقعی می شد‪ .‬چراکه‬ ‫ب��ا مختصات ارائه ش��ده از س��وی وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬درامد پاالیشگاه هایی چون تبریز و‬ ‫شیراز ‪ 700‬و ‪ 400‬میلیارد تومان افزایش‬ ‫می یافت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر یک مقام مس��ئول هم‬ ‫درباره علت اصلی صدور اعالمیه و سپس‬ ‫لغ��و ان به وس��یله وزارت نفت گفت‪ :‬این‬ ‫عامل ناش��ی از یک��ی از بنده��ای قانون‬ ‫بودجه سال ‪ 94‬است که طبق ان وزارت‬ ‫نف��ت و ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش‬ ‫ملکف ان��د مابه التفاوت قیم��ت ‪ 5‬فراورده‬ ‫و س��وخت هوایی تولیدی پاالیشگاه ها را‬ ‫محاسبه و پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این موض��وع درحالی از‬ ‫س��وی گروه های مختلف با تفس��یرهای‬ ‫متفاوت��ی هم��راه ش��ده ک��ه س��ازمان‬ ‫حسابرسی باید اقدام به روشنگری کند تا‬ ‫مورد اختالف بین ‪ 3‬ط��رف وزارت نفت‪،‬‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش و پاالیشگاه ها‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬بنابراین ب��ا توضیحات این‬ ‫‪2‬مقام مس��ئول‪ ،‬احتمال دارد وزارت نفت‬ ‫در هفته ها و ماه های اینده دست به صدور‬ ‫اعالمیه جدید بزند‪ .‬هرچند ممکن اس��ت‬ ‫مانن��د ای��ن نوبت‪ ،‬در عرض چن��د روز از‬ ‫چنین اقدامی پشیمان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت بورس‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش روز گذش��ته‬ ‫ش��اخص بورس به م��دد نمادهای بزرگ‬ ‫بانکی و خودرویی و پاالیشی صعودی شد‪.‬‬ ‫در نتیجه دادوس��تدهای روز گذش��ته‬ ‫ش��اخص کل ‪ 465‬واح��د رش��د ک��رد‪.‬‬ ‫نمادهای پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت اصفه��ان‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬بانک صادرات‪،‬‬ ‫ای��ران خ��ودرو‪ ،‬هلدین��گ پتروش��یمی‬ ‫خلیج فارس و سایپا بیشترین تاثیر مثبت‬ ‫را بر این رشد داشتند‪.‬‬ ‫شاخص ازاد ش��ناور نیز ‪ 686‬واحد باال‬ ‫رفت‪ .‬همچنین امروز دو شاخص بازار اول‬ ‫و دوم ه��م به ترتی��ب ‪ 423‬و ‪ 416‬واحد‬ ‫صعودی شدند‪.‬‬ ‫گروه های خودرو‪ ،‬بانک ها و انبوه س��ازی‬ ‫دیروز در ص��در برترین گروه های صنعت‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص صنعت فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬خودرو و وسایل ارتباطی بیشترین‬ ‫رشد را داشتند‪.‬‬ ‫صدرنش��ینی بازار نیز با بیشترین رشد‬ ‫قیم��ت در نمادهای ایران خ��ودرو دیزل‪،‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬پاالیش نفت تبریز‪،‬‬ ‫داروسازی امین‪ ،‬صنایع ریخته گری ایران‬ ‫و کارخانه های تولیدی شهید قندی ثبت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی ب��ود که پ��ارس پامچال‪،‬‬ ‫فراوری مواد معدنی‪ ،‬پش��م شیشه ایران‪،‬‬ ‫کاغذ س��ازی کاوه‪ ،‬اهنگری تراکتورسازی‬ ‫ای��ران‪ ،‬کاش��ی الون��د و شیش��ه رازی با‬ ‫بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��هامداران در این روز‬ ‫س��نگین ترین صف ه��ای خری��د را برای‬ ‫نمادهای پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت اصفهان‪ ،‬ریخته گری ایران‪ ،‬پلی اکریل‪،‬‬ ‫پاکشو‪ ،‬حق تقدم سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫و پاالیش نفت تبریز تشکیل دادند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی ب��ود ک��ه طوالنی ترین‬ ‫صف های ف��روش متعل��ق ب��ه نمادهای‬ ‫ن��ورد الومینیوم‪ ،‬بین الملل��ی محصوالت‬ ‫پارس‪ ،‬سیمان دورود‪ ،‬سیمان قائن‪ ،‬فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬قند نقش جهان و صنعتی اما‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در پای��ان دا دو س��تدهای روز دوش��نبه‬ ‫نماده��ای بانک ص��ادرات‪ ،‬هلدینگ نفت‬ ‫و گاز پارس��یان و س��رمایه گذاری مسکن‬ ‫بیش��ترین حجم معام�لات را داش��تند‪.‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت هم در نمادهای‬ ‫هلدین��گ نف��ت و گاز پارس��یان‪ ،‬بان��ک‬ ‫صادرات و سرمایه گذاری مسکن ثبت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به فرابورس‬ ‫در معام�لات نخس��تین روز تیرم��اه‬ ‫فراب��ورس ایران نیز ضم��ن افزایش ‪20/5‬‬ ‫واح��دی ایفکس‪ 104 ،‬میلی��ون و ‪540‬‬ ‫هزار ورقه بهادار به ارزش یک هزار و ‪185‬‬ ‫میلیارد ریال مورد داد وستد قرار گرفت‪.‬‬ ‫در معام�لات نخس��تین روز تیرم��اه‬ ‫فراب��ورس ای��ران‪ 104 ،‬میلی��ون و ‪540‬‬ ‫هزار ورقه بهادار در ‪ 16‬هزار و ‪ 914‬نوبت‬ ‫دست به دست شد و ارزش ان به یک هزار‬ ‫و ‪ 185‬میلیارد و ‪ 150‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫پاالی��ش نف��ت ته��ران ب��ا معامله ‪14‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 550‬هزار س��هم به ارزش ‪80‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 940‬میلیون ریال بیش��ترین‬ ‫حج��م و ارزش معام�لات روز جاری را به‬ ‫خود اختصاص داد‪ .‬روز گذش��ته ایفکس‬ ‫با رش��د ‪ 20‬واحدی به ‪ 723‬واحد رسید‬ ‫و سهام شرکت های پاالیش نفت تهران و‬ ‫گروه پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان‬ ‫بیش��ترین تاثیر مثبت را در شاخص کل‬ ‫فرابورس داش��تند‪ .‬در جری��ان معامالت‬ ‫نخس��تین روز تیر ماه‪ ،‬بیش��ترین افزایش‬ ‫قیم��ت متعل��ق به س��هام ش��رکت های‬ ‫پاالیش نفت تهران‪ ،‬فن اوا کارت و پاالیش‬ ‫نفت ش��یراز بود و در سوی دیگر بازار هم‬ ‫ش��رکت های پتروش��یمی امیرکبیر‪ ،‬قند‬ ‫چهارمحال و فوالد الیاژی یزد با بیشترین‬ ‫کاهش قیمت مواجه شدند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪8005.7‬‬ ‫‪0.011243254‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪623.7‬‬ ‫‪0.144508671‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10256.9‬‬ ‫‪0.20124459‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪5076.8‬‬ ‫‪-2.271502272‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1362.8‬‬ ‫‪-0.865643413‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪15071.9‬‬ ‫‪0.453885016‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5812.5‬‬ ‫‪-1.638095883‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46110.2‬‬ ‫‪0.292763988‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪177894.9‬‬ ‫‪3.715802392‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪17036.9‬‬ ‫‪-0.101441287‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26384.2‬‬ ‫‪0.120292192‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18506.4‬‬ ‫‪0.588647741‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10535.5‬‬ ‫‪0.732390596‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪283447.7‬‬ ‫‪-0.12434787‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3378‬‬ ‫‪2.871760514‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1997.8‬‬ ‫‪0.296199608‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12509.9‬‬ ‫‪3.212738748‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3082.8‬‬ ‫‪-0.068073519‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6402.4‬‬ ‫‪0.486549267‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪107.3‬‬ ‫‪-1.197053407‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2378.4‬‬ ‫‪0.621906333‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪5010.3‬‬ ‫‪0.515588011‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4513.2‬‬ ‫‪0.387027893‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪-0.505077934‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪674.4‬‬ ‫‪0.521687286‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1655.6‬‬ ‫‪-0.373089421‬‬ ‫‪1514.9‬‬ ‫‪1.256600495‬‬ ‫‪1.203566122‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪116577521‬‬ ‫‪937‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5562‬‬ ‫‪37.95‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪65698940‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫ت‪-‬کارتن ایران‬ ‫‪973‬‬ ‫‪8.11‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪50881570‬‬ ‫‪926‬‬ ‫ت‪-‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪333‬‬ ‫‪7.77‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪36236428‬‬ ‫‪855‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪371‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪23510845‬‬ ‫‪993‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪855‬‬ ‫‪6.88‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪681.1‬‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫‪20148600‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫ت‪-‬سرما افرین‬ ‫‪848‬‬ ‫‪6.53‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1959.3‬‬ ‫‪1.491841492‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪17732976‬‬ ‫‪371‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪4938‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4393.1‬‬ ‫‪0.331156077‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪534.6‬‬ ‫‪-0.242582571‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪139839.8‬‬ ‫‪1.209756507‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪768.8‬‬ ‫‪0.470465238‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4562.9‬‬ ‫‪0.208635305‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪-0.01594642‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.214707461‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫اجاره پارس سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪300000000000‬‬ ‫پارس پامچال ‬ ‫‪10666‬‬ ‫‪-4.49‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪258200000000‬‬ ‫ن‬ ‫فراوری موادمعدنی ایرا ‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1016275‬‬ ‫‪116993569000‬‬ ‫ن‬ ‫پشم شیشه ایرا ‬ ‫‪5970‬‬ ‫‪-4.14‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪185.9‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪937‬‬ ‫‪109264451016‬‬ ‫صنایع کاغذسازی کاوه ‬ ‫‪11690‬‬ ‫‪-4.12‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪322.8‬‬ ‫‪3.627608347‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪98950344874‬‬ ‫ن‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایرا ‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3368.8‬‬ ‫‪1.235087298‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2943.1‬‬ ‫‪0.684205125‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5562‬‬ ‫‪80942543396‬‬ ‫کاشی الوند‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪73588.5‬‬ ‫‪0.941952051‬‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪51387817170‬‬ ‫ تولیدی شیشه رازی ‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪8889‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46221.9‬‬ ‫‪0.924043696‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪133590‬‬ ‫‪0.312297962‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52641.5‬‬ ‫‪0.628528063‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8625.6‬‬ ‫‪0.626465544‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪122736.2‬‬ ‫‪0.4954512‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26661‬‬ ‫‪0.729943554‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64276.5‬‬ ‫‪0.729971619‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9827.3‬‬ ‫‪0.626657519‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪723.6‬‬ ‫‪2.915659223‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2644.6‬‬ ‫‪0.800426894‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪16‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9228‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪8067‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪747535‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪281820660‬‬ ‫‪54‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪739650‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪248522333‬‬ ‫‪53‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪0.10‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪386,630‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1194336641‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪51‬‬ ‫‪174929860‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪163,402‬‬ ‫‪211428424‬‬ ‫‪1507905395‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪314732460‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪71,467‬‬ ‫‪187737245‬‬ ‫‪116844405‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪20,567‬‬ ‫‪223177152‬‬ ‫‪93929489‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪16‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪746379‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪203761520‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫ریختهگری‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪749454‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪767,645‬‬ ‫‪165629336‬‬ ‫‪6192320497‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪281‬‬ ‫وفلزاتاذر ماه ‪92‬‬ ‫معادنمسکن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫ح ‪ .‬توسعه‬ ‫‪740507‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪3,281,893‬‬ ‫‪170316587‬‬ ‫‪915803590‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,110,429‬‬ ‫‪316000000‬‬ ‫‪1506312682‬‬ ‫بانک کارافریننام شرکت‬ ‫ایرانمسکن خردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫کنتورسازی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪745811‬‬ ‫‪71,467‬‬ ‫‪116844405‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪744989‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪20,567‬‬ ‫‪93929489‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بهمن ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫شاهرود‬ ‫مسکن شرق‬ ‫معدنی شمال‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪704029‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪1507905395‬‬ ‫‪79‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪767,645‬‬ ‫‪6192320497‬‬ ‫‪281‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪3,281,893‬‬ ‫‪915803590‬‬ ‫‪229‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪815,981‬‬ ‫‪1015937102‬‬ ‫‪149‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1,110,429‬‬ ‫‪1506312682‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫ایراناسفندماه‪91‬‬ ‫مسکن‬ ‫امتیازتسهیالتروی‬ ‫توسعه معادن‬ ‫ح‪.‬‬ ‫انصاروفلزات‬ ‫بانکمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫باما‬ ‫باما‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪863,826‬‬ ‫‪2433810124‬‬ ‫‪95‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3196‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪383,421‬‬ ‫‪1264186889‬‬ ‫‪87‬‬ ‫معدنیتجارت‬ ‫بانک‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪249,872‬‬ ‫‪797437021‬‬ ‫‪55‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2769‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪80,161‬‬ ‫‪223399583‬‬ ‫‪37‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪111,967‬‬ ‫‪222926297‬‬ ‫‪23‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪49,166‬‬ ‫‪96934424‬‬ ‫‪23‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫بیمه تجارت نو(‪ %50‬پرداخت شده)‬ ‫معادن بافق‬ ‫بیمه دانا‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫بیمه البرز‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫بیمه دی‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪2434551184‬‬ ‫‪79384447‬‬ ‫‪1516913491‬‬ ‫‪1008329145‬‬ ‫‪567008645‬‬ ‫‪1739905591‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪2018062849‬‬ ‫‪19000756541‬‬ ‫‪492692624‬‬ ‫‪5109895820‬‬ ‫‪474305376‬‬ ‫‪1812011239‬‬ ‫‪240482224‬‬ ‫‪2476947202‬‬ ‫‪184103101‬‬ ‫‪616458662‬‬ ‫‪87288633‬‬ ‫‪400996804‬‬ ‫‪47181250‬‬ ‫‪122039814‬‬ ‫‪33631240‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪45180000000‬‬ ‫‪8408910904‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪455671240‬‬ ‫‪111411071‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4405497164‬‬ ‫‪1.09264E+11‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪6506‬‬ ‫‪32035359452‬‬ ‫‪47106124084‬‬ ‫‪13313048945‬‬ ‫‪30992123019‬‬ ‫‪12556787761‬‬ ‫‪23339526376‬‬ ‫‪9829989620‬‬ ‫‪19087062093‬‬ ‫‪8320789871‬‬ ‫‪14774854528‬‬ ‫‪13117078654‬‬ ‫‪6534758256‬‬ ‫‪651509643‬‬ ‫‪8758178774‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪2728‬‬ ‫‪976‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪548‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪6,356,391‬‬ ‫‪8442399460‬‬ ‫‪531‬‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪-4.43‬‬ ‫‪3,707,210‬‬ ‫‪6723286523‬‬ ‫‪438‬‬ ‫سایپااذین‬ ‫‪4237‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪2,224,232‬‬ ‫‪9423263263‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪2,990,618‬‬ ‫‪2904052896‬‬ ‫‪290‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪1,638,745‬‬ ‫‪4331010963‬‬ ‫‪213‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1,269,651‬‬ ‫‪2060074664‬‬ ‫‪155‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪584,321‬‬ ‫‪1276975838‬‬ ‫‪135‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪2883‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪492,139‬‬ ‫‪1418995509‬‬ ‫‪133‬‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪68,311‬‬ ‫‪614767095‬‬ ‫‪89‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪461,908‬‬ ‫‪967992214‬‬ ‫‪82‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪1469‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪344,220‬‬ ‫‪505618853‬‬ ‫‪75‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪563,833‬‬ ‫‪739544747‬‬ ‫‪73‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪685,050‬‬ ‫‪1090195943‬‬ ‫‪72‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪350,498‬‬ ‫‪562404562‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪216,654‬‬ ‫‪467517439‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪127,037‬‬ ‫‪729211862‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪4,866,421‬‬ ‫‪11013976303‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2795‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪3,029,327‬‬ ‫‪8466134961‬‬ ‫‪555‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪2,507,840‬‬ ‫‪7397289907‬‬ ‫‪296‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪891,771‬‬ ‫‪2068007098‬‬ ‫‪199‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4369‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪620,668‬‬ ‫‪2711833368‬‬ ‫‪187‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪1,996,492‬‬ ‫‪2434551184‬‬ ‫‪184‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2296‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪660,760‬‬ ‫‪1516913491‬‬ ‫‪157‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪528,486‬‬ ‫‪1008329145‬‬ ‫‪93‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6272‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪277,420‬‬ ‫‪1739905591‬‬ ‫‪89‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪639,697‬‬ ‫‪2018062849‬‬ ‫‪86‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪270,454‬‬ ‫‪492692624‬‬ ‫‪73‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪367,155‬‬ ‫‪474305376‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪198,175‬‬ ‫‪240482224‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪100,171‬‬ ‫‪184103101‬‬ ‫‪19‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪36,547‬‬ ‫‪87288633‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3283‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪14,370‬‬ ‫‪47181250‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪22,914‬‬ ‫‪33631240‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫توکاریل‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪45180000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افست‬ ‫‪2990‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪937‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪116,577,521‬‬ ‫‪1.09264E+11‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪13,488,220‬‬ ‫‪32035359452‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪13,746,248‬‬ ‫‪13313048945‬‬ ‫‪976‬‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪8,644,059‬‬ ‫‪12556787761‬‬ ‫‪927‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪8,411,351‬‬ ‫‪9829989620‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪757537‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪10,984‬‬ ‫‪8320789871‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪6,822,557‬‬ ‫‪13117078654‬‬ ‫‪612‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک دی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪751948‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪299,338‬‬ ‫‪6,517‬‬ ‫‪4900448197‬‬ ‫‪651509643‬‬ ‫‪521‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪749670‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪6,079‬‬ ‫‪4557247145‬‬ ‫‪441‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫‪732887‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪8,582‬‬ ‫‪6289632540‬‬ ‫‪398‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪3,301,072‬‬ ‫‪9039951551‬‬ ‫‪381‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪3,595,208‬‬ ‫‪5150868978‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪747400‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪2,480‬‬ ‫‪1853551812‬‬ ‫‪261‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪611‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪2,219,589‬‬ ‫‪3335146625‬‬ ‫‪261‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪2,823,786‬‬ ‫‪5055472517‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪745879‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪1,698‬‬ ‫‪1266501954‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪705,624‬‬ ‫‪1217930840‬‬ ‫‪150‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪745910‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪1,091‬‬ ‫‪813787579‬‬ ‫‪145‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪748564‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫‪913248560‬‬ ‫‪134‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪742262‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪1,031‬‬ ‫‪765271840‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪706668‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪700308128‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪470,267‬‬ ‫‪638728202‬‬ ‫‪95‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪730170‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪643279851‬‬ ‫‪94‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪746905‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪337600927‬‬ ‫‪81‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪740407‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪405002429‬‬ ‫‪71‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪863,826‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫افست‬ ‫قاسم ایران‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫پارس خودرو‬ ‫بانک تجارت‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫ایران خودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫بانک دی‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫زامیاد‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪383,421‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪3196‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪249,872‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪14,554,026‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪80,161‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪2769‬‬ ‫‪2,235,899‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪111,967‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪2,638,066‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪49,166‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪833,338‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪283,264‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪65,698,940‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪411,410‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪4,866,421‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪87,730‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪1617‬‬ ‫‪3,029,327‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2795‬‬ ‫‪22,770‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪2,507,840‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪54,015‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪891,771‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪43,217‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪4407‬‬ ‫‪620,668‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪4369‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪1,996,492‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪11,520‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪6891‬‬ ‫‪660,760‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪2296‬‬ ‫حمل و نقل ابی‬ ‫‪528,486‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪65,426‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪8666‬‬ ‫‪277,420‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪6272‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪639,697‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪448,888‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪42328‬‬ ‫‪270,454‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪1,059,695‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪4807‬‬ ‫‪367,155‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪833,109‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪198,175‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪520,185‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪4762‬‬ ‫‪100,171‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪269,365‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪36,547‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪173,762‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪14,370‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪3283‬‬ ‫‪70,939‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪22,914‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪1,187,914‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪7079‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪41,424‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪10988‬‬ ‫‪36,911‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫خرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪649,926‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪6778‬‬ ‫‪116,577,521‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪937‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫‪13,488,220‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪50,881,570‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪13,746,248‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪36,236,428‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪8,644,059‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪23,510,845‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪8,411,351‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪6,844,074‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪2789‬‬ ‫‪10,984‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪757537‬‬ ‫‪6,382,481‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪6,822,557‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪5,775,428‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪299,338‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪6,006,362‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪334427000‬‬ ‫‪2433810124‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪157‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫بیمه سامان‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪645‬‬ ‫‪6506‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪632651819‬‬ ‫‪98950344874‬‬ ‫‪497183039‬‬ ‫‪11013976303‬‬ ‫‪141849461‬‬ ‫‪8466134961‬‬ ‫‪39921130‬‬ ‫‪7397289907‬‬ ‫‪114999490‬‬ ‫‪2068007098‬‬ ‫‪190476500‬‬ ‫‪2711833368‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪724897‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪815,981‬‬ ‫‪75389306‬‬ ‫‪1015937102‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪36,911‬‬ ‫کانه های فلزی ‪368‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪272631220‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪797437021‬‬ ‫‪7277013000‬‬ ‫‪223399583‬‬ ‫‪3748643239‬‬ ‫‪222926297‬‬ ‫‪2950638709‬‬ ‫‪96934424‬‬ ‫‪1004975041‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪111411071‬‬ ‫‪0.44‬سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪55‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪65,698,940‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.42‬ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪19000000000‬‬ ‫‪1264186889‬‬ ‫‪98950344874‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪740846‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪744382‬ابزارپزشکی‪-0.50،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪747097‬‬ ‫‪9228‬‬ ‫‪163,402‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪748672‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪537546678‬‬ ‫‪70‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪0.29‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪740407‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪405002429‬‬ ‫‪71‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪746905‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪337600927‬‬ ‫‪81‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪5661‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪275,886‬‬ ‫‪1561785304‬‬ ‫‪45‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪748672‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪537546678‬‬ ‫‪70‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪3977‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪121,828‬‬ ‫‪484834533‬‬ ‫‪35‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪747535‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪281820660‬‬ ‫‪54‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪175,727‬‬ ‫‪409734456‬‬ ‫‪29‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪739650‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪248522333‬‬ ‫‪53‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪186,282‬‬ ‫‪318382591‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪386,630‬‬ ‫‪1194336641‬‬ ‫‪51‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫‪2596‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪68,743‬‬ ‫‪177765868‬‬ ‫‪23‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪744382‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪174929860‬‬ ‫‪46‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪3229‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪43,941‬‬ ‫‪141713480‬‬ ‫‪22‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪747097‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪211428424‬‬ ‫‪43‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪4868‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪127,079‬‬ ‫‪618620572‬‬ ‫‪14‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪745811‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪314732460‬‬ ‫‪43‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪20,470‬‬ ‫‪67154918‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪127,037‬‬ ‫‪729211862‬‬ ‫‪46‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪5661‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪275,886‬‬ ‫‪1561785304‬‬ ‫‪45‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪3977‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪121,828‬‬ ‫‪484834533‬‬ ‫‪35‬‬ ‫سیمان الر سبزوار‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪175,727‬‬ ‫‪409734456‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪186,282‬‬ ‫‪318382591‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪2596‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪68,743‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪177765868‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪23‬‬ ‫‪141713480‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪1507905395‬‬ ‫‪618620572‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کرمان‬ ‫سیمان‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪9228‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.70‬ذغال سنگ ‪20,470‬‬ ‫‪67154918‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪116844405‬‬ ‫‪27‬‬ ‫هگمتان‬ ‫سیمان‬ ‫نگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪1764453167‬‬ ‫‪93929489‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪737311108‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫موتورسازان نام‬ ‫شرکتایران‬ ‫تراکتورسازی‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪43,941‬‬ ‫‪ 3229‬ابزارپزشکی‪-0.03،‬‬ ‫‪163,402‬‬ ‫‪127,079‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫ریختهایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫گریایران‬ ‫صنایع‬ ‫‪9228‬‬ ‫‪4868‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪3423‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪71,467‬‬ ‫‪0.12‬های وابسته به ان‬ ‫‪ 1628‬رایانه و فعالیت‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪1698‬‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫سیمانخاش‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سیمان دورود‬ ‫باما‬ ‫سیمان کارون‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫معادن بافق‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪5302‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪5,869,475‬‬ ‫‪65,698,940‬‬ ‫‪16369190861‬‬ ‫‪98950344874‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪723784211‬‬ ‫‪11013976303‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪645‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪1916‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫پارسیان‬ ‫الکترونیک‬ ‫ریختهگری‬ ‫تجارتماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪297,764‬‬ ‫‪767,645‬‬ ‫‪922183916‬‬ ‫‪6192320497‬‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫‪948‬‬ ‫کانه های فلزی‪378,394‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪358627207‬‬ ‫‪66‬‬ ‫همکاران‬ ‫سیستموفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪150,043‬‬ ‫‪3,281,893‬‬ ‫‪451759166‬‬ ‫‪915803590‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪229‬‬ ‫افرانت معادن روی ایران‬ ‫توسعه‬ ‫‪3961‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪815,981‬‬ ‫‪356505980‬‬ ‫‪1015937102‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪149‬‬ ‫اطالعات خوارزمی‬ ‫فناوری‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫‪4455‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪23,465‬‬ ‫‪1,110,429‬‬ ‫‪104547736‬‬ ‫‪1506312682‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪105‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫باما‬ ‫‪12009‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪57,362‬‬ ‫‪863,826‬‬ ‫‪689072342‬‬ ‫‪2433810124‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪95‬‬ ‫معدنیارقام‬ ‫ایران‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪3196‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪38,115‬‬ ‫‪383,421‬‬ ‫‪82729510‬‬ ‫‪1264186889‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪87‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3209‬‬ ‫زراعت و‬ ‫خدمات وابسته‪249,872‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪797437021‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪13,311‬‬ ‫‪80,161‬‬ ‫‪384631523‬‬ ‫‪223399583‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ -0.67‬و وسایل ارتباطی‬ ‫‪ 2081‬ساخت دستگاهها‬ ‫‪111,967‬‬ ‫‪222926297‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3545986699‬‬ ‫‪96934424‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪519,097‬‬ ‫‪49,166‬‬ ‫معادن الکتریک‬ ‫پارس‬ ‫منگنزایران‬ ‫‪6831‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫سرمایهاذراب‬ ‫صنایع‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫‪2789‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫گذاریاراک‬ ‫سرمایه سازی‬ ‫ماشین‬ ‫مسکن تهران‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪255,296‬‬ ‫‪4,866,421‬‬ ‫محصوالت فلزی‬ ‫انبوهساخت‬ ‫مستغالت‬ ‫سازی‪ ،‬امالک و‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪0.00‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪98,310‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪167133757‬‬ ‫‪418176000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪102,478‬‬ ‫‪163,402‬‬ ‫‪289414424‬‬ ‫‪1507905395‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-0.07‬ذغال سنگ ‪38,626‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪54283955‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪30,749‬‬ ‫‪71,467‬‬ ‫‪92210095‬‬ ‫‪116844405‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0.23‬سایر معادن ‪113,419‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪300483414‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪32081664‬‬ ‫‪6192320497‬‬ ‫‪33080503‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪56191995‬‬ ‫‪915803590‬‬ ‫‪9463662‬‬ ‫‪1015937102‬‬ ‫‪1167775‬‬ ‫‪1506312682‬‬ ‫‪2181160‬‬ ‫‪2433810124‬‬ ‫‪31172000‬‬ ‫‪1264186889‬‬ ‫‪3045522‬‬ ‫‪797437021‬‬ ‫‪17323701‬‬ ‫‪223399583‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪222926297‬‬ ‫‪29962990859‬‬ ‫‪96934424‬‬ ‫‪3071570512‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪65032730‬‬ ‫‪98950344874‬‬ ‫‪51387817170‬‬ ‫‪11013976303‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪8466134961‬‬ ‫‪4878908222‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪2646‬‬ ‫‪12,276‬‬ ‫‪20,567‬‬ ‫‪9,815‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪767,645‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪21,257‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪12,501‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪3,281,893‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪815,981‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1,110,429‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪863,826‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪383,421‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪249,872‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪5,017‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪80,161‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪111,967‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪5,651,179‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪49,166‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1,216,523‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪34,115‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪65,698,940‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪20,148,600‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪4,866,421‬‬ ‫‪0.40‬گذاری قابل معامله‬ ‫صندوق سرمایه‬ ‫نوسازی اما‬ ‫صنعتی‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪3988‬‬ ‫‪2795‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪3,029,327‬‬ ‫‪35321400‬‬ ‫‪8466134961‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪555‬‬ ‫جام‬ ‫داروگذاری ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪11489‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪2,507,840‬‬ ‫‪14300000‬‬ ‫‪7397289907‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪296‬‬ ‫پاداشتهران‬ ‫وساختمان‬ ‫سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫نوسازی س‪.‬‬ ‫صندوق‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪ -0.47‬کانی غیرفلزی‬ ‫سایر محصوالت‬ ‫‪891,771‬‬ ‫‪2068007098‬‬ ‫‪199‬‬ ‫افرینایران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق س‪.‬‬ ‫پارسیان‬ ‫اعتماد‬ ‫‪2795‬‬ ‫‪10654‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪3,029,327‬‬ ‫‪457,935‬‬ ‫ایران‬ ‫ابادگران‬ ‫ورفاهی‬ ‫سهام‬ ‫اطلس‪-‬‬ ‫گذاری‬ ‫توریستیسرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪8961‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪891,771‬‬ ‫‪8,104‬‬ ‫‪7397289907‬‬ ‫‪5693301700‬‬ ‫اژندایران‬ ‫شیشه‬ ‫پشم‬ ‫سخت‬ ‫‪5970‬‬ ‫‪4369‬‬ ‫‪-4.14‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪445,066‬‬ ‫‪620,668‬‬ ‫‪2656887351‬‬ ‫‪2711833368‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪187‬‬ ‫صندوقاژند‬ ‫سخت‬ ‫سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫‪4369‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪620,668‬‬ ‫‪15,862‬‬ ‫‪2711833368‬‬ ‫‪119630340‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرمایهو گاز‬ ‫شیشه‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫‪3574‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪390,342‬‬ ‫‪1,996,492‬‬ ‫‪1395019979‬‬ ‫‪2434551184‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪184‬‬ ‫شاهد‬ ‫صندوق گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫شاخص‪30‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪10491‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪1,996,492‬‬ ‫‪35,565‬‬ ‫‪2434551184‬‬ ‫‪373117513‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سایپاشیشهو خانه سازی باغمیشه‬ ‫شهر سازی‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪2296‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪790,332‬‬ ‫‪660,760‬‬ ‫‪1426273348‬‬ ‫‪1516913491‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪157‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫خانه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫مختلط‬ ‫اسام‪-‬‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫‪2296‬‬ ‫‪11404‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪660,760‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫‪1516913491‬‬ ‫‪23720990‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نسوزاذر‬ ‫فراوردههای‬ ‫مسکن شمال شرق‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪3644‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪253,677‬‬ ‫‪528,486‬‬ ‫‪924318272‬‬ ‫‪1008329145‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪93‬‬ ‫سرمایهزمین و‬ ‫ص‪.‬س‪.‬‬ ‫نسیمشرق‬ ‫ساختمانشمال‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫‪10557‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪528,486‬‬ ‫‪5489640‬‬ ‫‪1008329145‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪93‬‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده‬ ‫استان کرمان‬ ‫های عمران‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪7722‬‬ ‫‪6272‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪95,148‬‬ ‫‪277,420‬‬ ‫‪734739223‬‬ ‫‪1739905591‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪89‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6272‬‬ ‫گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫‪277,420‬‬ ‫عرضه برق‪1.03،‬‬ ‫‪1739905591‬‬ ‫‪89‬‬ ‫پارس‬ ‫نسوز‬ ‫فراوردههای‬ ‫مسکن شمالغرب‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪171,513‬‬ ‫‪639,697‬‬ ‫‪717283703‬‬ ‫‪2018062849‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪86‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مبینگذاری مسکن شمالغرب‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪2872‬‬ ‫‪3155‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪8,463,985‬‬ ‫‪639,697‬‬ ‫‪24309228448‬‬ ‫‪2018062849‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ایران‬ ‫خاک‬ ‫صنایع‬ ‫چینیشاهد‬ ‫توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪73,753‬‬ ‫‪270,454‬‬ ‫‪523830563‬‬ ‫‪492692624‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مپنا‬ ‫عسلویه‬ ‫تولید‬ ‫شاهد‬ ‫برقتوسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪9248‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪265,411‬‬ ‫‪270,454‬‬ ‫‪2454423553‬‬ ‫‪492692624‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪73‬‬ ‫همدان‬ ‫شیشه‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫‪5471‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪45,654‬‬ ‫‪367,155‬‬ ‫‪250445739‬‬ ‫‪474305376‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪64‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪8890‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪72,692‬‬ ‫‪198,175‬‬ ‫‪637833344‬‬ ‫‪240482224‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5562‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪37.95‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪14,552,235‬‬ ‫‪198,175‬‬ ‫سرمایهسرام‬ ‫پارس‬ ‫گذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪13,594‬‬ ‫‪100,171‬‬ ‫‪40628120‬‬ ‫‪184103101‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪87288633‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫لیزینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫زاینده رود‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪333‬‬ ‫‪3283‬‬ ‫‪7.77‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪4,348,098‬‬ ‫‪14,370‬‬ ‫‪1446694454‬‬ ‫‪47181250‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪16‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪2,558,259‬‬ ‫‪22,914‬‬ ‫‪5895170204‬‬ ‫‪33631240‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گذاریلیزینگ‬ ‫سرمایه بهمن‬ ‫شرکت‬ ‫مسکن‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,735,639‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪4395535767‬‬ ‫‪45180000000‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ای‬ ‫کک و سوخت هسته‬ ‫فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫‪367,155‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1261‬‬ ‫چاپ و تکثیر ‪289,460‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪369748857‬‬ ‫‪69‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫اذربایجان‬ ‫سرمایهگذاریتوسعه‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫نفت بهران‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪2669‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪11017‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪13274‬‬ ‫‪3283‬‬ ‫‪4813‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪7928‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪10238‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫افست‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪781,514‬‬ ‫‪36,911‬‬ ‫‪1322519290‬‬ ‫‪111411071‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪28‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪500,367‬‬ ‫بانکها و ‪2.69‬‬ ‫موسسات اعتباری‬ ‫‪1127844518‬‬ ‫‪44‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫افست‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪4938‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪18236‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪120,456‬‬ ‫‪116,577,521‬‬ ‫‪259947073‬‬ ‫‪1.09264E+11‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6506‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2375‬‬ ‫سرمایه‬ ‫‪ 1.84‬گذاریها ‪13,488,220‬‬ ‫‪32035359452‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪7810‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪7635‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫گذاری خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫‪371‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪17,732,976‬‬ ‫‪13,746,248‬‬ ‫‪6580989684‬‬ ‫‪13313048945‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪976‬‬ ‫سایپا‬ ‫گذاری‬ ‫ایران‬ ‫سرمایهبانک‬ ‫پست‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪7,555,406‬‬ ‫‪8,644,059‬‬ ‫‪8527266163‬‬ ‫‪12556787761‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪927‬‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫سهامی‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاریایرانیان‬ ‫حکمت‬ ‫بانک‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪7,193,387‬‬ ‫‪8,411,351‬‬ ‫‪9664940059‬‬ ‫‪9829989620‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪810‬‬ ‫الومرادبانک ایران‬ ‫پست‬ ‫‪968‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪757537‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2,574,251‬‬ ‫‪10,984‬‬ ‫‪2625145843‬‬ ‫‪8320789871‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪729‬‬ ‫حکمت ایرانیان‬ ‫بانک‬ ‫کالسیمین‬ ‫گذاریملت‬ ‫سرمایه‬ ‫دی‬ ‫بانک‬ ‫‪629‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪2,920,882‬‬ ‫‪6,822,557‬‬ ‫‪1836594531‬‬ ‫‪13117078654‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪612‬‬ ‫مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫اصفهان‬ ‫امتیاز مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫سایر واسطه‬ ‫‪ 0.08‬گریهای مالی‪36,547‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪2,507,840‬‬ ‫‪536,700‬‬ ‫‪21462320‬‬ ‫‪93929489‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پ نفت تهران‬ ‫پاالیش‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪43‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪ 1185‬ابزارپزشکی‪-0.08،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪4713‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪27194‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪6357‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪9255‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪4354‬‬ ‫‪3196‬‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪3630‬‬ ‫‪2769‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪741222662‬‬ ‫‪300,703‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2468‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪314089060‬‬ ‫‪273,329‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫غرب ریختهگری‬ ‫سیمانماسه‬ ‫تامین‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪1473‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫شرکت‬ ‫نامخوزستان‬ ‫سیمان فارس و‬ ‫‪76‬‬ ‫‪3194‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪0.96‬سایر معادن ‪500,662‬‬ ‫استخراج‬ ‫بافقودامپروی مگسال‬ ‫کشاورزی‬ ‫معادن‬ ‫‪616‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪746,815‬‬ ‫‪459692071‬‬ ‫‪113‬‬ ‫صنعتی وشمال‬ ‫سیمان‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫کیش‬ ‫معدنیایران‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫شرق شاهرود‬ ‫شمال‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪28894‬‬ ‫‪2769‬‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪268,345‬‬ ‫‪895360903‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪24‬بورس و بازار‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪1757‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪600,292‬‬ ‫‪20,567‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪2,100,981‬‬ ‫‪2229246359‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪5,404,038‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪100,171‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪197,907‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪36,547‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪114,655‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪14,370‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪2,182,597‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪22,914‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪861,433‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪222,262‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪2,142,594‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪36,911‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪28,088‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪51,572‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪116,577,521‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪11,930‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪13,488,220‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪4.59‬‬ ‫‪2068007098‬‬ ‫‪72618854‬‬ ‫‪474305376‬‬ ‫‪80942543396‬‬ ‫‪240482224‬‬ ‫‪14425970519‬‬ ‫‪184103101‬‬ ‫‪2180314225‬‬ ‫‪87288633‬‬ ‫‪1546877806‬‬ ‫‪47181250‬‬ ‫‪10504839361‬‬ ‫‪33631240‬‬ ‫‪6829440824‬‬ ‫‪45180000000‬‬ ‫‪2281094714‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪3558‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10580129172‬‬ ‫‪111411071‬‬ ‫‪512216202‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪402777320‬‬ ‫‪1.09264E+11‬‬ ‫‪91085550‬‬ ‫‪32035359452‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6506‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪13313048945‬‬ ‫‪22747193586‬‬ ‫‪976‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪8,411,351‬‬ ‫‪2,376,195‬‬ ‫‪9829989620‬‬ ‫‪4843914142‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪13,746,248‬‬ ‫‪10,503,635‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪8,644,059‬‬ ‫‪1,845,209‬‬ ‫‪757537‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪10,984‬‬ ‫‪1,579,321‬‬ ‫اقتصادنوینپردیس‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بانک‬ ‫‪797‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪832,361‬‬ ‫‪299,338‬‬ ‫‪663121607‬‬ ‫‪651509643‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪6,822,557‬‬ ‫‪403,452‬‬ ‫‪13117078654‬‬ ‫‪1361015784‬‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫بانک‬ ‫الومینیومایران‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪5353‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪299,338‬‬ ‫‪228,533‬‬ ‫‪651509643‬‬ ‫‪1225550647‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪78‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪768,643‬‬ ‫‪1158561808‬‬ ‫‪82‬‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪344,704‬‬ ‫‪444398767‬‬ ‫‪55‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪750,969‬‬ ‫‪787668139‬‬ ‫‪68‬‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪540,775‬‬ ‫‪617228630‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪993‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪400,443‬‬ ‫‪398717685‬‬ ‫‪60‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪434,298‬‬ ‫‪1269246492‬‬ ‫‪48‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪1038‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪357,887‬‬ ‫‪371542609‬‬ ‫‪44‬‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪65,084‬‬ ‫‪138970746‬‬ ‫‪44‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪170,062‬‬ ‫‪256643863‬‬ ‫‪40‬‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪274,283‬‬ ‫‪617178378‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪79,836‬‬ ‫‪136802838‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫‪1038‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪154,590‬‬ ‫‪161543633‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪209,671‬‬ ‫‪319792095‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪324,988‬‬ ‫‪614924566‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سرمایهگذاری ملیایران‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪27,927‬‬ ‫‪48168598‬‬ ‫‪19‬‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫‪2773‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪10,238‬‬ ‫‪28393070‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سرمایهگذاریبهمن‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪582,610‬‬ ‫‪816497545‬‬ ‫‪19‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫‪2393‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪10,169‬‬ ‫‪23304700‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪13,120‬‬ ‫‪14342076‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪25,387‬‬ ‫‪57050102‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪26,700‬‬ ‫‪46875000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14,258‬‬ ‫‪22330008‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪24,394‬‬ ‫‪25906394‬‬ ‫مسکنبیمه‬ ‫تسهیالتصنعت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫فوالد دی‬ ‫بانک‬ ‫خوزستان‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪3342‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪12556787761‬‬ ‫‪4317558995‬‬ ‫‪8320789871‬‬ ‫‪3012969133‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪565,555‬‬ ‫‪695616495‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاریاتیه دماوند‬ ‫‪369‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪2,861,842‬‬ ‫‪1055725732‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪15,007‬‬ ‫‪24056221‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,979‬‬ ‫‪4906773‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7032000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪568‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪7,030‬‬ ‫‪3993040‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫‪11173‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪2675232‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪2,100,981‬‬ ‫‪2229246359‬‬ ‫سیمان‪ ،‬اهک و گچ‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪191‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪1271‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪200,421‬‬ ‫‪254728356‬‬ ‫‪58‬‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪268,345‬‬ ‫‪895360903‬‬ ‫‪140‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪771‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪107,566‬‬ ‫‪82083190‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سیمان الر سبزوار‬ ‫‪616‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪746,815‬‬ ‫‪459692071‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪300,703‬‬ ‫‪741222662‬‬ ‫‪76‬‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪111,410‬‬ ‫‪136498113‬‬ ‫‪38‬‬ ‫قند نیشابور‬ ‫‪843‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪140,322‬‬ ‫‪116301797‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪27,601‬‬ ‫‪38729917‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫‪917‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪61,102‬‬ ‫‪55175165‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قندهکمتان‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪27,021‬‬ ‫‪66209871‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪4,712‬‬ ‫‪15478920‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪273,329‬‬ ‫‪314089060‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪98,310‬‬ ‫‪167133757‬‬ ‫‪43‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪418176000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪102,478‬‬ ‫‪289414424‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪38,626‬‬ ‫‪54283955‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫ورق های فوالدی مبارکه روی میز فروش‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬در نخس��تین روز تیرماه‬ ‫انواع ورق فوالدی ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان در بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫بر اس��اس گزارش‬ ‫مبارکه اصفهان با ‪45‬هزار و ‪ 100‬تن ورق‬ ‫گرم «سی»‪ ،‬با قیمت ‪16‬هزار و ‪ 350‬ریال‬ ‫روز گذش��ته در تاالر محصوالت صنعتی و‬ ‫معدنی حضور یافت‪ .‬این شرکت همچنین‪،‬‬ ‫‪34‬ه��زار و ‪ 100‬تن ورق گ��رم «بی» را با‬ ‫قیمت پای��ه ‪16‬ه��زار و ‪ 200‬ریال عرضه‬ ‫کرد‪ .‬دیگر ورق های فوالدی عرضه ش��ده از‬ ‫سوی شرکت فوالد مبارکه اصفهان شامل‬ ‫‪7‬هزار تن ورق سرد «بی»‪ 5500 ،‬تن ورق‬ ‫گالوانیزه «جی» و ‪ 3500‬تن ورق قلع اندود‬ ‫بود‪ .‬ش��رکت الومینیوم ایران (ایرالکو) نیز‬ ‫‪3‬هزار تن ش��مش هزارپوندی ‪ 99/75‬را با‬ ‫قیمت پایه ‪63‬هزار و ‪ 670‬ریال روانه تاالر‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش همچنین حاکی اس��ت‪،‬‬ ‫در حال��ی ‪16‬هزار و ‪ 800‬ت��ن انواع قیر و‬ ‫‪10‬ه��زار و ‪ 30‬تن انواع مواد پلیمری روانه‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروش��یمی شد‬ ‫که تاالر صادراتی ش��اهد عرضه ‪ 3550‬تن‬ ‫قیر و ‪ 700‬تن عایق رطوبتی بود‪ .‬مجتمع‬ ‫س��نگ اهن جالل اب��اد نی��ز ‪50‬ه��زار تن‬ ‫س��نگ اهن دانه بندی را با قیمت پایه ‪25‬‬ ‫دالر در هر تن روانه تاالر صادراتی کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ای��ن روز و در تاالر‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪28 ،‬ه��زار تن ذرت‬ ‫دانه ای‪10 ،‬هزار تن شکرس��فید‪4 ،‬هزار تن‬ ‫گندم دروم‪ 3 ،‬هزار تن کنجاله کلزا پرک و‬ ‫‪ 530‬تن برنج عرضه شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در این روز و در‬ ‫مجموع‪ ،‬ح��دود ‪225‬هزار ت��ن انواع کاال‬ ‫راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به بازار اتی‬ ‫روز گذشته پس از افت قابل توجه قیمت‬ ‫سکه در بازار نقدی‪ ،‬سکه سررسید تیرماه‬ ‫در قراردادهای اتی نیز با قیمت ‪۹05‬هزار‬ ‫تومان معامله ش��د که ‪0/7‬درصد افت نرخ‬ ‫را نس��بت به یکش��نبه تجربه کرد‪ .‬س��که‬ ‫تحوی��ل ش��هریو ر نیز با قیم��ت ‪۹1۳‬هزار‬ ‫تومان معامله شد که کاهش ‪1/1‬درصدی‬ ‫را به ثبت رساند‪ .‬همچنین قرارداد تحویل‬ ‫ابان با قیمت ‪۹28‬هزار تومان معامله ش��د‬ ‫که اف��ت ‪1/24‬درصدی داش��ت و در اخر‬ ‫نیز س��که تحویل دی ب��ا قیمت ‪۹47‬هزار‬ ‫تومان معامله ش��د که همانند سررس��ید‬ ‫ابان ماه با کاهش قیمت همراه ش��د و افت‬ ‫‪1/25‬درصدی را در معامالت روز دوشنبه‬ ‫به ثبت رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتی کنجاله سویا نیازمند فرصت‬ ‫در ادامه این گزارش پدرام زادنو عزیزی‪،‬‬ ‫مدیر ابزارهای مش��تقه بورس کاال درباره‬ ‫بازار قراردادهای اتی کنجاله س��ویا گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار قراردادهای اتی بس��ته ب��ه نوع هر‬ ‫دارایی که ابت��دا در ان راه می افتد بازاری‬ ‫نوپاست و به نوعی ورود به یک بازار جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که بازار نقدی‬ ‫صنع��ت دام و طی��ور در مواجهه با بورس‬ ‫کاال هیچ گاه فعالیت چش��مگیری نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قراردادهای اتی کنجاله سویا‬ ‫از زمانی که راه اندازی شده انتظار تکاپوی‬ ‫چش��مگیر معامله گران همچون بازار اتی‬ ‫س��که طال ب��رای متولیان ب��ورس کاال را‬ ‫در بر نداش��ته و تنها با این هدف راه اندازی‬ ‫ش��ده که به عنوان یک بستر بتواند فرایند‬ ‫فرهنگ س��ازی و اموزش و نیز توسعه بازار‬ ‫قرارداده��ای ات��ی در ح��وزه محصوالت‬ ‫کشاورزی را پیش برد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سکه طال به عنوان یک کاالی‬ ‫کامال عمومی که همواره در دسترس مردم‬ ‫است‪ ،‬پس از گذشت ‪ 2‬سال در اوایل سال‬ ‫‪ 90‬رونق یافت‪ .‬ب��ازار قرارداد اتی کنجاله‬ ‫س��ویا نیز در حال حاضر انتظ��ار چندانی‬ ‫برای رونق چش��مگیر ان با توجه به اینکه‬ ‫کمت��ر از یک ماه از راه اندازی ان می گذرد‬ ‫وجود نداش��ته و در راس��تای فراهم شدن‬ ‫بسترهای فرهنگ سازی در بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,257‬‬ ‫‪22,257‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪785‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪450‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,617,400,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13,022,150,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,098,200,000‬‬ ‫‪1000p-99.75‬‬ ‫تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫شمشسکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪173‬‬ ‫صادراتیتیر ماه ‪1394‬‬ ‫طال ‪-‬تحویل‬ ‫سنگاتی‬ ‫قرارداد‬ ‫سکهبندی‬ ‫اهن دانه‬ ‫‪159‬‬ ‫‪834‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪3,080‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,368‬‬ ‫‪6,368‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪9,116,833‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪9,106,399‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪9,100,769‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫‪960‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,694,700,000‬‬ ‫‪14,455,200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪9,091,321‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫سنگ اهن جالل اباد‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫مجتمع‬ ‫هاشمیتحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی برنج‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪11,341,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪9,135,326‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫اتحادیه مرکزی‪-0.63‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪156,200,000‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سفید تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫شکر سبز‬ ‫قرارداد اتی زیره‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50077,000,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫مادر ‪0.08‬‬ ‫سفید تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫شکر سبز‬ ‫قرارداد اتی زیره‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪2,00076,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫مادر ‪-0.03‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪15,780‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪76,960‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫شکر سفید‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪236,700,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪76,960,000‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,700,000‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫کنجالهدانه ای‬ ‫قرارداد اتی ذرت‬ ‫سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0 157,000,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫اتحادیه مرکزی‪-1.88‬‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫ذرتطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫دانه ای‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪47,305,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪9,239,395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫اتحادیه مرکزی‪0.28‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫گندمطالدورم‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪26,535,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,213,646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫مادر ‪0.14‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪12,697,500,000‬‬ ‫‪9,201,087‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪19,170,250,000‬‬ ‫‪9,172,368‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪25,501,400,000‬‬ ‫‪9,206,282‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫گندم دورم‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫‪63,760‬‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9,056,447‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫‪29,150‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,647,250,000‬‬ ‫طال‬ ‫‪163‬تن)‬ ‫‪(71,921,750,000‬‬ ‫‪2,000‬تن) تقاضا‬ ‫‪763‬ریال) عرضه (‬ ‫‪(9,313‬‬ ‫‪ 6070‬تحویل ابان ماه ‪ 1394‬قیمت پایانی‬ ‫سکه کاال‬ ‫قرارداد اتی قیرنام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,277,239‬‬ ‫حجم ‪163‬‬ ‫‪9,396,711‬‬ ‫معامله (تن)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫بازاردولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی‬ ‫نقدی‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫کنندهجی‬ ‫عرضهنفت‬ ‫پاالیش‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪B‬تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫طال‬ ‫‪85100‬‬ ‫قرارداد اتی قیر‬ ‫سکهگرم‬ ‫ورق‬ ‫‪694‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪65,248,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪9,438,068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550‬‬ ‫اصفهان ‪1394/03/30‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫طال‪C‬تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکهگرم‬ ‫قرارداد اتی ورق‬ ‫‪274‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫طال‪B‬تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکهگرم‬ ‫قرارداد اتی ورق‬ ‫‪583‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪25,734,050,000‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪3,080‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,391,989‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪54,605,200,000‬‬ ‫‪6,368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 0.27‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/28‬‬ ‫فوالد‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,540‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9,366,244‬‬ ‫‪6,368‬‬ ‫‪-0.36‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/27‬‬ ‫فوالد‬ ‫طال‪C‬تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکهگرم‬ ‫قرارداد اتی ورق‬ ‫‪723‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪67,962,650,000‬‬ ‫‪12,025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,400,090‬‬ ‫‪12,025‬‬ ‫‪-0.82‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/26‬‬ ‫فوالد‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,025‬‬ ‫‪12,025‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫طال‪B‬تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکهسرد‬ ‫قرارداد اتی ورق‬ ‫‪1,032‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪97,808,500,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪9,477,568‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-0.43‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/25‬‬ ‫فوالد‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫صادراتی‬ ‫سکه‪-‬‬ ‫اتی‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫طال‬ ‫سرد ‪B‬‬ ‫قرارداد ورق‬ ‫‪9,389‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪263,835,050,000‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪9,590,147‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ -0.13‬فخر اذربایجان‬ ‫نگین‬ ‫اصفهان ‪1394/03/31‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫طال‬ ‫صادراتی‬ ‫سکه‪-‬‬ ‫‪85100‬‬ ‫سرد ‪B‬‬ ‫قراردادقیراتیورق‬ ‫‪2,421‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪232,485,300,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪22,257‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,602,862‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪22,257‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫اصفهان دلیجان‬ ‫مبارکهجم افروز‬ ‫رطوبتی‬ ‫قیر و عایق‬ ‫فوالد‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,257‬‬ ‫‪22,257‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫طال‪G‬تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫ورقسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫گالوانیزه‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫طال‪G‬تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫ورقسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫گالوانیزه‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪2,148‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪182,202,850,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,614,926‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪205,715,600,000‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان ‪1394/03/28‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫پاالیش و انرژی شمالغرب ارکا‬ ‫اندود تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫ورق قلع‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪785‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نرمال بوتانول‬ ‫‪2,955‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪284,255,600,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫اندود تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫ورق قلع‬ ‫‪3,326‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪322,045,250,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪27,213‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪9,577,076‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪-0.44‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/27‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪9,619,479‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪-0.65‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/26‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪9,682,659‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪-0.73‬مبارکه اصفهان ‪1394/03/25‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪55‬‬ ‫اذر قیر تبریز‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪450‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫هگزانول‬ ‫دیورقاتیل‬ ‫قلع اندود‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪955‬‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬ ‫اصفهان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫اکریلونیتریل شمش‬ ‫‪1000p-99.75‬گرید طبیعی‬ ‫بوتادین استایرن ‪- 50‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫تولیداتالومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫قائد بصیر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪955‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪43,760‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫‪960‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪ OFF - EX3‬درجه ‪2‬‬ ‫‪38,508‬‬ ‫‪150‬‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪660‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن جالل اباد‬ ‫‪245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪3,220‬‬ ‫‪150‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫سنگینهاشمی‬ ‫پلی اتیلن برنج‬ ‫‪43,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اتحادیه مرکزیشرکت‬ ‫شازندکشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪834‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن جالل اباد‬ ‫پلی اتیلن برنج‬ ‫طارمفیلم ‪EX5‬‬ ‫سنگین‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪45,124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪88‬‬ ‫مارون و کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫پتروشیمی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪670‬‬ ‫‪670‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪670‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪540‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪56,300‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪EX5‬‬ ‫‪45,124‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪BL3‬‬ ‫‪45,799‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫سفیدبادی ‪BL3‬‬ ‫سنگین‬ ‫پلی اتیلنشکر‬ ‫‪45,799‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪540‬‬ ‫کرمانشاهدولتی ایران‬ ‫پلیمربازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫سفید ‪0209AA‬‬ ‫شکر خطی‬ ‫پلی اتیلن سبک‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪45,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫شازند ایران‬ ‫پتروشیمی دولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫مادر شرکت‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫پلی اتیلن سبک خطی ‪0209AA‬‬ ‫‪45,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی پروپیلن شیمیایی ‪MR230C‬‬ ‫‪48,674‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دورم‪MR230C‬‬ ‫شیمیایی‬ ‫پلی پروپیلنگندم‬ ‫‪48,674‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫نساجی ‪C30S‬‬ ‫پلی پروپیلن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,404‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪176‬‬ ‫‪44‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی پروپیلن نساجی ‪Z30G‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪528‬‬ ‫پلی پروپیلن نساجی ‪Z30S‬‬ ‫‪42,400‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪528‬‬ ‫نساجی ‪Z30S‬‬ ‫پروپیلن‪85100‬‬ ‫پلی قیر‬ ‫‪42,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی قیر‬ ‫‪HP565SMC250‬‬ ‫پروپیلن نساجی‬ ‫‪14,540‬‬ ‫‪45,546‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪400‬‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫پتروشیمیجیشازند‬ ‫شرکت‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی پروپیلن نساجی ‪ OFF - HP552R‬درجه ‪1‬‬ ‫‪40,838‬‬ ‫‪50‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪528‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫‪163‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪360‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی پروپیلن نساجی ‪SF060‬‬ ‫‪42,489‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪163‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- BOF‬‬ ‫عایققیررطوبتی‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 85100‬‬ ‫‪8,165‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫افروزنوین‬ ‫شرقجمممتاز‬ ‫صنعت بام‬ ‫دلیجان‬ ‫رطوبتی‬ ‫قیر و عایق‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,540‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫تاریخ اخرین بروزرسانی‪15:20:09 - 1394/04/01 :‬‬ ‫‪840‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫نگین فخر اذربایجان‬ ‫‪9,389‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی نار‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫با وجود سهم فروش پایین‪ ،‬بیمه های زندگی در بازار بیمه ایران‪ ،‬سوداوری خوبی داشته اند‬ ‫‪19‬‬ ‫«بیمه های زندگی» پول ساز برای بیمه گران‪ ،‬ناچیز در مقایسه با جهان‬ ‫قاس�م دهقان ـ گ�روه اقتصاد‪ :‬اخرین‬ ‫گزارش رس��می بیمه مرک��زی از عملکرد‬ ‫ب��ازار بیمه ایران که مربوط به فروردین ماه‬ ‫‪ 1394‬می ش��ود نش��ان می ده��د ک��ه از‬ ‫مجم��وع یک ه��زار و ‪ 26‬میلی��ارد تومان‬ ‫ح��ق بیم��ه تولید ش��ده در کش��ور در‬ ‫نخس��تین ماه س��ال جاری‪ ،‬سهم حق بیمه‬ ‫تولی��دی بیمه نامه های عمر و زندگی برابر‬ ‫ب��ا ‪ 140‬میلی��ارد و ‪ 300‬میلی��ون تومان‬ ‫ب��وده که مع��ادل ‪ 13/7‬درص��د کل حق‬ ‫بیمه ه��ای تولی��دی بازار بیمه محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ام��ا نکته مهم و قابل تام��ل در این رابطه‬ ‫هنگام��ی به چش��م می اید که با بررس��ی‬ ‫وضعی��ت بیمه ه��ای زندگی در گس��تره‬ ‫بین الملل��ی درمی یابیم که مطابق گزارش‬ ‫«جای��گاه جهانی صنعت بیمه کش��ور در‬ ‫ده س��ال اخیر» در س��النامه اماری سال‬ ‫‪ 1392‬صنعت بیمه منتش��ر ش��ده توسط‬ ‫ش��رکت بیمه مرکزی‪ ،‬از مجم��وع ‪4‬هزار‬ ‫و ‪ 641‬میلیارد دالر حق بیمه تولیدش��ده‬ ‫در جهان در س��ال ‪2013‬م‪ 2 ،‬هزار و ‪608‬‬ ‫میلی��ارد دالر به بیمه ه��ای عمر و زندگی‬ ‫اختصاص داش��ته که ح��دود ‪ 56/2‬درصد‬ ‫کل حق بیمه های تولیدی جهان به ش��مار‬ ‫می رود و اگر دایره این بررسی را محدود تر‬ ‫کنیم مالحظه خواهیم کرد که این نسبت‬ ‫در کش��ور های اروپای��ی از ‪ 65‬درصد هم‬ ‫فراتر رفته و براساس امار های بین المللی‪،‬‬ ‫در امریکای ش��مالی به طور معمول حدود‬ ‫‪ 75‬درصد از کل حق بیمه های تولیدشده‪،‬‬ ‫به بیمه های عمر و زندگی اختصاص دارد‪،‬‬ ‫اما در همان گزارش جایگاه جهانی صنعت‬ ‫بیمه ایران که اشاره شد می توان مشاهده‬ ‫ک��رد ک��ه در س��ال ‪2013‬م از مجموع ‪6‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 483‬میلی��ون دالر ح��ق بیمه‬ ‫تولیدشده در ایران ‪ 591‬میلیون دالر سهم‬ ‫بیمه های عم��ر و زندگی اعالم ش��ده که‬ ‫‪ 9/1‬درصد مجموع حق بیمه های تولیدی‬ ‫شرکت های بیمه بوده است‪.‬‬ ‫اگر از جنبه س��رانه حق بیمه در ایران و‬ ‫در جه��ان نیز به این موضوع نگاه کنیم به‬ ‫این نتیجه می رس��یم که مطابق اطالعات‬ ‫نش��ریه «زیگم��ا» که معتبرترین نش��ریه‬ ‫منتش��رکننده اطالع��ات و گزارش ه��ای‬ ‫ام��اری مربوط به صنعت بیمه در س��طح‬ ‫جهانی و بین المللی ب��وده و بیمه مرکزی‬ ‫ای��ران ه��م در تهیه گزارش ه��ای خود به‬ ‫اطالعات این نش��ریه اس��تناد می کند‪ ،‬در‬ ‫همان سال ‪2013‬م کل سرانه حق بیمه در‬ ‫ایران ‪84‬دالر و سرانه بیمه های زندگی نیز‬ ‫‪ 8‬دالر اعالم شده است درحالی که در کل‬ ‫جهان‪ ،‬س��رانه عمومی حق بیمه جمعیت‬ ‫جهان (متوس��ط حق بیمه تولیدش��ده به‬ ‫ازای هر نفر در سال) در سال یادشده ‪652‬‬ ‫دالر بوده که ‪ 366‬دالر ان مربوط به سرانه‬ ‫بیمه های زندگی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بیمه زندگی؟‬ ‫پاس��خ اغل��ب اف��رادی ک��ه در رابطه با‬ ‫بیمه های عم��ر و زندگی ب��ا انها صحبت‬ ‫کرده و احتماال نظرشان را جویا می شوید‪،‬‬ ‫عبارات��ی با ای��ن مضمون اس��ت‪« :‬ای اقا‪،‬‬ ‫اونقدر س��من داریم که اینو کدوم ور دلم‬ ‫ب��ذارم‪ ،‬جم��ع کنیم‪ ،‬بذاری��م رو هم بدیم‬ ‫ورثه بخوره؟ خب بخواهیم پس انداز کنیم‪،‬‬ ‫می ذاریم تو بانک؛ تازه یه سودی هم می اد‬ ‫در سال ‪2013‬م از مجموع‬ ‫‪ 6‬میلیارد و ‪ 483‬میلیون‬ ‫دالر حق بیمه تولیدشده‬ ‫در ایران ‪ 591‬میلیون‬ ‫دالر سهم بیمه های عمر‬ ‫و زندگی اعالم شده‬ ‫که ‪ 9/1‬درصد مجموع‬ ‫حق بیمه های تولیدی‬ ‫شرکت های بیمه بوده‬ ‫است‬ ‫روش‪ ،‬هر وقت هم بخوایم دم دس��تمونه‪،‬‬ ‫برای چی بدم بیمه عمر؟»‬ ‫این پاس��خ های مخاطبان گرامی درباره‬ ‫مقول��ه بیمه ه��ای عم��ر و زندگ��ی ک��ه‬ ‫بیشترشان سوال است‪ ،‬و نه جواب‪ ،‬پاسخ ها‬ ‫و در حقیق��ت پرس��ش هایی پاس��خگونه‬ ‫هس��تند که به هیچ کدام از انها نمی توان‬ ‫ای��رادی گرف��ت‪ ،‬چرا که هم��ه انها (و ما)‬ ‫به خوبی ب��ا مقوالتی مانند بانک و بیمه و‬ ‫فواید و کارکرد های هر کدام‪ ،‬اش��نایند (و‬ ‫اشناییم)‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی بیمه‬ ‫هفته گذشته از سر اتفاق‪ ،‬در مسیر رفت‬ ‫و امد روزانه صحنه ای شوکه کننده و البته‬ ‫ناراحت کنن��ده متوقفم کرد‪ .‬مغازه خواربار‬ ‫فروش��ی بزرگ و پررونقی که تا دیش��ب‪،‬‬ ‫چراغ ه��ا و المپ های پرنورش چش��م هر‬ ‫عاب��ری را نوازش می کرد‪ ،‬اکنون فقط یک‬ ‫چهار دیواری بزرگ سازه مانند بود‪ ،‬سیاه و‬ ‫با توده انبوهی از زغال و خاکستر در داخل‬ ‫ان‪ ،‬ماحصل اتش سوزی نیمه شب گذشته‬ ‫و باقیمان��ده هم��ه کاال ه��ا و س��رمایه ای‬ ‫که بای��د صرف رونق ان مکان می ش��د تا‬ ‫اینکه خوراکی برای ش��عله ور شدن اتش‪.‬‬ ‫کنجکاوی و اش��نایی مختص��ر با صاحب‬ ‫فروش��گاه باعث شد سراغ وی رفته و پس‬ ‫از کمی دلجویی‪ ،‬دلیل این حادثه را جویا‬ ‫شوم‪ .‬مالک ان محل کسب که به حق دل‬ ‫و دماغ پاس��خ دادن و در حقیقت حوصله‬ ‫تکرار چندین ب��اره جزئی��ات بالیی که بر‬ ‫سرش امده بود را نداشت‪ ،‬ابتدا طفره رفته‬ ‫و خود را به نشنیدن زد‪ .‬اما به محض اینکه‬ ‫متوجه توضیح مختصر بنده درباره ارتباط‬ ‫این اتفاق با قس��متی از حوزه های مرتبط‬ ‫شغلی ا م ش��د‪ ،‬به وضوح صورت رنگ پریده‬ ‫و خاکس��تر گرفته اش جان گرفت و به قول‬ ‫معروف‪ ،‬ش��اخک هایش تکان خورده و در‬ ‫پاسخ به س��وال اول یعنی دلیل اصلی این‬ ‫اتف��اق‪ ،‬هم��ه ان چیزی را ک��ه دیده بود‬ ‫به طور کامل و ب��ا جزئیات کامل و البته با‬ ‫حداکثر سرعت تعریف کرد و پیش از انکه‬ ‫او س��والش را مطرح کند که می دانس��تم‬ ‫چیس��ت‪ ،‬پرس��یدم‪ :‬حتم��ا بیمه نام��ه‬ ‫اتش سوزی دارید دیگر؟ حداقل قسمتی از‬ ‫خسارت شما را جبران خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اما متاس��فانه لحظاتی در س��کوت‬ ‫فرو رفت و چندباری‪ ،‬س��ر پایین افتاده اش‬ ‫را ب��ه چپ و راس��ت ت��کان ت��کان داد و‬ ‫درنهایت صدایی بس��یار اهس��ته و لبالب‬ ‫از بغض و حسرت ش��نیدم‪« :‬خیر‪ .‬همین‬ ‫س��ه یا چه��ار روز پیش بود ک��ه ویزیتور‬ ‫یکی از ش��رکت های بیمه امد در مغازه و‬ ‫یک س��اعت برایم زبان ریخت تا بیمه نامه‬ ‫اتش س��وزی برای این مغازه بفروش��د‪ ،‬اما‬ ‫من اصال بهش توجه نکردم چون وقت سر‬ ‫خاراندن نداشتم‪ .‬چه خبر داشتم که قراره‬ ‫چه اتفاقی‪»...‬‬ ‫متحول شده و با تولید ‪320‬میلیارد و ‪600‬‬ ‫میلی��ون تومان حق بیمه از مجموع ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ 644‬میلیارد تومان حق بیمه تولیدی کل‬ ‫بازار بیمه‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا ‪ 211‬میلیارد و‬ ‫‪ 600‬میلیون تومان حق بیمه تولیدی سال‬ ‫‪ 87‬رشدی ‪ 51/5‬درصدی را ثبت کرد و از‬ ‫سال ‪ 88‬تا به امروز نرخ رشد حق بیمه های‬ ‫تولی��دی بیمه های عمر و زندگ��ی در بازار‬ ‫بیمه کش��ور در محدوده‪ 44‬تا ‪ 49/2‬درصد‬ ‫متغیر بوده است‪.‬‬ ‫اخری��ن ام��ار نیز حاکی از رش��د ‪46/8‬‬ ‫درصدی تولید حق بیمه های این بیمه نامه‬ ‫در فروردین م��اه امس��ال بوده اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫رشد خسارت های پرداختی بابت بیمه های‬ ‫زندگی اما دامنه نوس��انات متغیر داش��ته و‬ ‫از س��ال ‪ 90‬به بعد یک س��ال در میان باال‬ ‫و پایین شده اس��ت و در اخرین موارد ان‪ ،‬‬ ‫از نرخ رش��د ‪37/2‬درصدی در سال ‪ 90‬به‬ ‫رشد ‪ 52/2‬درصدی در سال ‪ 91‬رسیده اما‬ ‫در سال ‪ 92‬بار دیگر با کاهشی زیاد به رشد‬ ‫‪ 31/9‬درصد تقلیل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اخرین نرخ رشد ساالنه پرداخت خسارت‬ ‫بابت بیمه های زندگی که مربوط به س��ال‬ ‫‪ 1393‬می ش��ود نیز حاکی از صعود دوباره‬ ‫شاخص رشد این خس��ارت ها تا مرز ‪50/8‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫البته این نرخ رشد در فروردین ماه ‪ 94‬به‬ ‫‪32/9‬درصد تنزل پیدا کرده است اما با امار‬ ‫یک ماه‪ ،‬قضاوت درباره عملکرد یک س��اله‬ ‫ممکن نیست و باید به انتظار نتیجه عملکرد‬ ‫این شاخص در پایان سال جاری ماند‪.‬‬ ‫جدول زیر وضعیت نسبتا کامل عملکرد‬ ‫ب��ازار بیم��ه و همچنین بیمه ه��ای عمر و‬ ‫زندگ��ی را در فاصله س��ال های ‪ 1384‬تا‬ ‫فروردین م��اه ‪ 1394‬نش��ان داده و رون��د‬ ‫تغییرات س��االنه هر شاخص را در مقایسه‬ ‫با سال ماقبل ان با اعداد داخل پرانتز بیان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله معنادار با کشورهای پیشرفته‬ ‫فاصل��ه معن��ا دار می��ان تع��داد و حجم‬ ‫بیمه های عم��ر و زندگی در کش��ور هایی‬ ‫مانند ایران‪ ،‬با کش��ور های پیش��رفته تر و‬ ‫حتی فاصله ما با میانگین های بین المللی‪،‬‬ ‫به روش��نی ثابت می کند که به چه دالیلی‬ ‫تقاضای ما کمتر و اس��تقبال انها بیش��تر‬ ‫بوده و هس��ت‪ .‬وجود تعادل و ثبات نسبی‬ ‫در معیش��ت و زندگ��ی‪ ،‬کمب��ود و حتی‬ ‫نب��ود اطالعات در زمین��ه فواید و امکانات‬ ‫بیمه ه��ای زندگی و بس��یاری دالیل دیگر‬ ‫باعث شده است که سهم بیمه های زندگی‬ ‫پ��س از ‪6‬درصد در س��ال ‪ 6/9 ،85‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ 7/8 ،88‬درص��د در س��ال ‪ 91‬و‬ ‫‪10/9‬درص��د در س��ال گذش��ته (‪ ،)93‬به‬ ‫‪13/7‬درص��د در فروردین ماه س��ال جاری‬ ‫برس��د ک��ه البته خط س��یر صع��ودی و‬ ‫پیوسته نرخ رشد این پوشش های بیمه ای‬ ‫نش��انه خوبی برای ب��ازار بیم��ه و اقتصاد‬ ‫کش��ور محسوب می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه با‬ ‫توج��ه به ضریب خس��ارت بس��یار پایین‬ ‫بیمه ه��ای زندگی ک��ه ‪ 31/6‬درصد برای‬ ‫س��ال ‪ 93‬ب��وده و در فروردین م��اه ‪ 94‬به‬ ‫‪28/5‬درصد نیز رسیده است‪ ،‬همین تعداد‬ ‫فروش بیمه نامه های زندگی هم سوداوری‬ ‫قابل توجهی برای شرکت های بیمه را تایید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مراجعه ب��ه امار بیمه مرک��زی در مورد‬ ‫عملک��رد بازار بیم��ه و بیمه های زندگی در‬ ‫ط��ول یک دهه گذش��ته همچنین نش��ان‬ ‫می ده��د که روند روبه رش��د حق بیمه های‬ ‫تولی��د بیمه ه��ای زندگ��ی که در ‪ 3‬س��ال‬ ‫متوال��ی ‪ 86 ،85‬و ‪ 87‬ب��ه ترتی��ب ‪،14/7‬‬ ‫‪ 16/1‬و ‪ 11/9‬درص��د ب��ود‪ ،‬در س��ال ‪88‬‬ ‫(واحد ارقام‪ :‬میلیارد ریال)‬ ‫درامد ها و هزینه های بازار بیمه و بیمه های زندگی ـ سال ‪ 84‬تا ‪ 93‬و یک ماهه ‪94‬‬ ‫زمان‬ ‫نام شاخص‬ ‫فروردین ‪94‬‬ ‫سال ‪93‬‬ ‫سال ‪92‬‬ ‫سال ‪91‬‬ ‫سال ‪90‬‬ ‫سال ‪89‬‬ ‫سال ‪88‬‬ ‫سال ‪87‬‬ ‫سال ‪86‬‬ ‫سال ‪85‬‬ ‫سال ‪84‬‬ ‫کل حق بیمه تولیدی بازار بیمه (درصد تغییر)‬ ‫‪10260‬‬ ‫(‪)28/2‬‬ ‫‪206512‬‬ ‫(‪)31/6‬‬ ‫‪162078‬‬ ‫(‪)23/2‬‬ ‫‪131567‬‬ ‫(‪)52/8‬‬ ‫‪86092‬‬ ‫(‪)45/5‬‬ ‫‪59161‬‬ ‫(‪)27/4‬‬ ‫‪46438‬‬ ‫(‪)14/5‬‬ ‫‪40561‬‬ ‫(‪)19/9‬‬ ‫‪33824‬‬ ‫(‪)27/3‬‬ ‫‪26561‬‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪21530‬‬ ‫حق بیم��ه تولی��دی بیمه های عم��ر و زندگی‬ ‫(درصد تغییر)‬ ‫‪1403‬‬ ‫(‪)46/8‬‬ ‫‪22477‬‬ ‫(‪)44/2‬‬ ‫‪14782‬‬ ‫(‪)44/2‬‬ ‫‪10248‬‬ ‫(‪)49/2‬‬ ‫‪6870‬‬ ‫(‪)46/6‬‬ ‫‪4686‬‬ ‫(‪)46/2‬‬ ‫‪3206‬‬ ‫(‪)51/5‬‬ ‫‪2116‬‬ ‫(‪)11/9‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫(‪)16/1‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫(‪)14/7‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫ت پرداختی بازار بیمه (درصد تغییر)‬ ‫کل خسار ‬ ‫‪5425‬‬ ‫(‪)4/6‬‬ ‫‪121982‬‬ ‫(‪)20‬‬ ‫‪105094‬‬ ‫(‪)34/1‬‬ ‫‪78380‬‬ ‫(‪)46‬‬ ‫‪53698‬‬ ‫(‪)36/9‬‬ ‫‪39223‬‬ ‫(‪)27/5‬‬ ‫‪30753‬‬ ‫(‪)24/2‬‬ ‫‪24753‬‬ ‫(‪)18/9‬‬ ‫‪20823‬‬ ‫(‪)26/4‬‬ ‫‪16467‬‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪14535‬‬ ‫خس��ارت پرداخت��ی بیمه های عم��ر و زندگی‬ ‫(درصد تغییر)‬ ‫‪400‬‬ ‫(‪)32/9‬‬ ‫‪7112‬‬ ‫(‪)50/8‬‬ ‫‪4678‬‬ ‫(‪)31/9‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫(‪)52/2‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫(‪)37/2‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫(‪)41/3‬‬ ‫‪954‬‬ ‫(‪)30‬‬ ‫‪733‬‬ ‫(‪)1/2‬‬ ‫‪724‬‬ ‫(‪)6/3‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪52/87‬‬ ‫(‪)11/9‬‬ ‫‪59/1‬‬ ‫(‪5/7‬ـ)‬ ‫‪89/6‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪82/6‬‬ ‫(‪)6/3‬‬ ‫‪76/3‬‬ ‫(‪2/3‬ـ)‬ ‫‪78/6‬‬ ‫(‪)3/8‬‬ ‫‪74/8‬‬ ‫(‪)0/2‬‬ ‫‪74/6‬‬ ‫(‪)2/5‬‬ ‫‪72/1‬‬ ‫(‪2/9‬ـ)‬ ‫‪75‬‬ ‫(‪3/5‬ـ)‬ ‫‪78/5‬‬ ‫‪28/5‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫منبع‪ :‬بیمه مرکزی‬ ‫‪31/6‬‬ ‫(‪)1/4‬‬ ‫‪71/6‬‬ ‫(‪)2/2‬‬ ‫‪69/4‬‬ ‫(‪)3/6‬‬ ‫‪65/8‬‬ ‫(‪)3/2‬‬ ‫‪63/6‬‬ ‫(‪3/9‬ـ)‬ ‫‪73/2‬‬ ‫‪67/5‬‬ ‫(‪)13/2‬‬ ‫(‪6/7‬ـ)‬ ‫تنظیم جدول‪ :‬گسترش‬ ‫‪60‬‬ ‫(‪22/7‬ـ)‬ ‫‪82/7‬‬ ‫(‪)5/6‬‬ ‫‪77/1‬‬ ‫ت بازار بیمه‬ ‫ضریب خسار ‬ ‫(تغییر برحسب واحد درصد)‬ ‫ضریب خسارت بیمه های عمر و زندگی‬ ‫(تغییر برحسب واحد درصد)‬ ‫نظرگاه‬ ‫تاثیر بانکداری‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بر اقتصاد کشور‬ ‫احمد مجتهد‬ ‫نایب رییس هیات مدیره بانک‬ ‫سامان‬ ‫بانک��داری قلب تپنده ه��ر اقتص��اد و جاری کننده‬ ‫خون در رگ های اقتصاد جامعه اس��ت‪ .‬در یک جمله‬ ‫می توان گفت امروزه صنعت بانکداری دامنه وس��یعی‬ ‫از فعالیت های اقتصادی را ش��امل می شود و بدون ان‬ ‫و بدون تحول و دگرگون��ی در این صنعت‪ ،‬بزرگترین‬ ‫بخش محرک اقتصادی جامعه فلج می ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫ی بر بانک��داری الکترونیکی‬ ‫حاضر سیس��تم های مبتن ‬ ‫با پیش��رفت های فراوان خود به رکن اصلی و اساس��ی‬ ‫سیس��تم مالی و اقتصادی در کش��ورها تبدیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬جوامع مختلف با افزایش سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش‪ ،‬اس��تفاده های فراوانی از ان برده اند و همچنان‬ ‫می کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند‪.‬‬ ‫در عصر حاضر بانک ها دستخوش تغییراتی هستند‬ ‫ک��ه پیش ت��ر در تاریخ خود تجربه نک��رده بودند‪ .‬این‬ ‫تغییرات هم بر س��اختار صنع��ت و هم ماهیت رقابت‬ ‫تاثیر شگرف داش��ته است‪ .‬جای تعجب نیست که در‬ ‫این محیط پرتالطم با تغییرات ش��تابنده‪ ،‬موسس��ات‬ ‫مالی مجبور ش��ده اند ش��یوه واکنش خود را نس��بت‬ ‫ب��ه ب��ازار تغییر دهن��د‪ ،‬به طوری که ب��ه جای دیدی‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬دیدی بلند مدت را در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫توجه روزافزون بانک ها در کشورهای توسعه یافته و‬ ‫درحال توسعه با ارائه خدمات بانکی از طریق ابزارهای‬ ‫الکترونیکی با هدف تس��هیل فرایند خدمات رسانی به‬ ‫مردم و کاهش هزینه های بانکداری رقابت فشرده ای را‬ ‫در صنعت بانکداری الکترونیکی به وجود اورده و اکثر‬ ‫بانک ها را به بهره گیری از فناوری های نوین اطالعاتی‬ ‫و ارتباطی وادار کرده اس��ت‪ .‬با توس��عه س��امانه های‬ ‫الکترونیکی مانند اینترنت موسس��ات مالی و بانک ها‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظارات مشتریان‬ ‫را در مورد سرعت‪ ،‬دقت‪ ،‬قیمت و خدمات تغییر داده‬ ‫اس��ت‪ .‬فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده‬ ‫اس��ت و در دسترس بودن‪ ،‬س��هولت و سرعت توزیع‬ ‫خدمات س��بب ایجاد مزیت رقابتی برای س��ازمان ها‪،‬‬ ‫از جمله بانک ها می شود‪.‬‬ ‫بو کارها‬ ‫برای رقاب��ت در این محیط پیچیده کس�� ‬ ‫مجبورن��د جدیدتری��ن و جذاب تری��ن خدماتی را که‬ ‫مشتریان خواستار ان هستند‪ ،‬قرار دهند‪ .‬با این حال‬ ‫به نظر می رس��د با توجه به نق��ش بانک ها در اقتصاد‪،‬‬ ‫بی شک مزایای حاصله از توسعه بانکداری الکترونیکی‬ ‫در جامعه نقش بس��زایی در تحقق اهداف اقتصاد هر‬ ‫کشور ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه دولت برای‬ ‫کاهش نرخ تورم در سال ‪94‬‬ ‫ت��ورم از س��ال ‪ 92‬روند کاهش��ی در پیش گرفت و‬ ‫ظ��رف ‪ 21‬ماه ب��ه کمتر از نصف کاه��ش یافت‪ .‬افتی‬ ‫که ادامه ان از س��وی کارشناس��ان و مسئوالن بسیار‬ ‫س��خت عنوان می ش��ود‪ .‬در این سال سخت اما دولت‬ ‫ب��رای کنترل نرخ تورم برنامه های��ی دارد که به گفته‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد بیش��تر بر سیاس��ت های عرضه‬ ‫معطوف است‪.‬‬ ‫ش��اپور محم��دی در گفت وگو ب��ا تابناک ب��ا بیان‬ ‫اینکه کاهش نرخ تورم بیش��تر از ع��دد ‪ 15.5‬درصد‬ ‫حاصل شده کار دشواری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫از این مرحله سخت بتوانیم گذر کنیم‪ ،‬بر سیاست های‬ ‫عرضه متمرکز خواهیم ش��د‪ ،‬یعن��ی با افزایش عرضه‬ ‫ی خواهی��م کرد ت��ورم را به کمت��ر از ‪ 15‬درصد‬ ‫س��ع ‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬در کنار سیاس��ت های پولی مناسب‬ ‫یعنی انضباط مالی و کنترل نقدینگی‪ ،‬با بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار و از طریق برنامه های پیش بینی شده در‬ ‫الیحه حمایت از تولید‪ ،‬روی بخش عرضه کار خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاس��ت های‬ ‫عرضه از طری��ق افزایش واردات دنبال نخواهد ش��د‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬البته افزایش واردات کاالهای سرمایه ای و‬ ‫واس��طه ای و کاالهایی که تولید داخل ان وجود ندارد‬ ‫نیز می تواند به بخش عرضه کمک کند و سبب کاهش‬ ‫قیمت ها ش��ود‪ .‬در عین حال واردات کاالهای مصرفی‬ ‫با تولید مش��ابه داخلی به طور حتم با کنترل بیشتر و‬ ‫ضوابط سخت گیرانه تری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره انتظاری بودن کاهش تورم در دو س��ال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬کاهش تورم در سال ‪ 1393‬هم نتیجه‬ ‫انضباط پولی دولت بود و هم نتیجه تعدیل انتظارات‪.‬‬ ‫نمی ت��وان کاهش ت��ورم را فقط به کاه��ش انتظارات‬ ‫نس��بت داد‪ .‬گرچه بخش��ی از ان به انتظارات مربوط‬ ‫اس��ت ولی بخشی از ان درواقع به انضباط مالی دولت‬ ‫به وی��ژه کنترل پایه پولی و پول پرقدرت بازمی گردد‪.‬‬ ‫با این حال کاهش بیش��تر تورم از سطح ‪ 15.6‬درصد‬ ‫کنونی کمی دشوار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اسناد خزانه اسالمی‬ ‫مدیرعام��ل بانک مل��ی ایران از واگ��ذاری ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اس��ناد خزانه اس�لامی در اینده نزدیک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی اظهار ک��رد‪ :‬این بانک عاملی��ت واگذاری این‬ ‫اوراق را از ط��رف خزان��ه داری کل کش��ور ب��ه عنوان‬ ‫بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران غیردولتی برعهده‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه قیمت اسمی هر یک از این اوراق‬ ‫مبلغ یک میلیون ریال و سررس��ید ان ‪ ۲۳‬اسفند ماه‬ ‫‪ ۹۴‬اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک ملی ایران در مرحله اول‬ ‫واگذاری اس��ناد خزانه‪ ۱۰ ،‬ه��زار میلیارد ریال از این‬ ‫اوراق را از طریق سه شعبه مرکزی‪ ،‬میدان هفتم تیر و‬ ‫اسکان بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد‪.‬‬ ‫همتی تاکید کرد‪ :‬این اوراق از طریق فرابورس قابل‬ ‫معامله است و جزئیات ان به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود‪ ،‬در ادبیات مالی‪ ،‬اسناد خزانه اوراق‬ ‫بهاداری هس��تند که گواه تعهد ناشر (عموما دولت ها)‬ ‫به بازپرداخت مبلغ اس��می انها در اینده اس��ت‪ .‬این‬ ‫اوراق به پش��توانه تعهد و اعتبار کامل دولت منتش��ر‬ ‫می ش��وند و دارای سررسید یک س��ال و کمتر بوده و‬ ‫معاف از مالیات دولت های مرکزی و ایالتی هستند‪.‬‬ ‫اس��ناد خزان��ه ب��رای تامی��ن مالی دولت منتش��ر‬ ‫می ش��وند‪ .‬این اسناد در مقایسه با سایر ابزارهای بازار‬ ‫پول از درجه نقدش��وندگی بیشتری برخوردارند‪ ،‬زیرا‬ ‫سریعتر از س��ایر ابزارها معامله می شوند‪ .‬اسناد خزانه‬ ‫بدون ریسک هس��تند‪ ،‬زیرا تقریبا هیچ احتمال نکول‬ ‫در مورد انها وجود ندارد‪ .‬اسناد خزانه اصلی ترین ابزار‬ ‫بازار پول در بسیاری از کشورها هستند‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مجامع شرکت ها‬ ‫رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار از انعکاس اطالعات مربوط به پاالیشگاه ها خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نماد پاالیش��گاه ها از نظر س��ازمان بورس‬ ‫اماده بازگشایی است و در صورت اماده بودن سیستم‬ ‫این نمادها ظرف امروز و یا فردا بازگشایی خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا معتم��د با تاکید بر اینکه‬ ‫س��ازمان ب��ورس کنترل های الزم را برای بازگش��ایی‬ ‫نمادهای پاالیش��گاهی انجام داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ناظر‬ ‫بازار براساس شرایط و امادگی سیستم برای بازگشایی‬ ‫نماد پاالیش��گاه ها اقدام خواهد ک��رد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه مقدمات الزم برای بازگش��ایی نماد پاالیشگاه ها‬ ‫انجام ش��ده و با اشاره به انتش��ار گزارش شفاف سازی‬ ‫شرکت های پاالیش��گاهی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نماد معامالتی‬ ‫پاالیش��گاه ها با مکانیزم بازگشایی با محدودیت دامنه‬ ‫نوسان قیمت تا سقف ‪ ۵۰‬درصد بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫معتمد اف��زود‪ :‬در گزارش شفاف س��ازی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ب��ورس ب��ه طور مس��تقیم نس��بت به عل��ت توقف و‬ ‫بازگش��ایی نماد معامالتی ‪ ۵‬ش��رکت پاالیشگاهی در‬ ‫روزهای معامالتی گذشته اقدام به اطالع رسانی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬یاداور می شود‪ ،‬نماد ‪ ۵‬پاالیشگاه به دلیل اعالمیه‬ ‫وزارت نفت روز ‪ ۲۷‬خرداد ماه امسال متوقف شده بود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫درباره وضعیت برگزاری مجامع ش��رکت ها نیز گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون فصل برگ��زاری مجامع شرکت هاس��ت و‬ ‫برهمین اس��اس تاکن��ون ‪ ۴۰‬درص��د از مجامع ‪۲۶۰‬‬ ‫ش��رکت برای تصوی��ب صورت های مال��ی منتهی به‬ ‫اسفند ماه برگزار شده است‪.‬‬ ‫معتمد درباره وضعیت س��ود تقس��یمی در مجامع‬ ‫برگزار ش��ده نیز تصریح کرد‪ :‬از انجا که کار برگزاری‬ ‫مجامع ش��رکت ها به پایان نرس��یده هن��وز وضعیت‬ ‫تقس��یم س��ود ش��رکت ها نیز محاسبه نش��ده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه‪ ،‬برخی از ش��رکت ها ب��ه همراه‬ ‫زیرمجموعه هایش��ان در ب��ورس و اوراق بهادار حضور‬ ‫دارند و باید در بررس��ی سود تقس��یمی در این موارد‬ ‫از تکرار محاس��به ان جلوگیری شود‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال هم مخابرات و ه��م همراه اول در بورس حضور‬ ‫دارند و برای محاسبه سود تقسیمی باید از تکرار سود‬ ‫تقسیمی در محاسبات جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار از ارائه گزارش رس��می چگونگی تقس��یم سود‬ ‫ش��رکت های بورسی خبر داد و افزود‪ :‬پس از برگزاری‬ ‫مجامع شرکت ها سود خالص محاسبه و اطالعات ارائه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬میزان کاهش یا افزایش‬ ‫سود شرکت های بورسی پس از تیر روی سامانه کدال‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اثار بلندمدت توافق هسته ای در بازار سرمایه را بررسی کردند‬ ‫رونق پایدار بورس در راه است‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬بورس تهران روزهای پایانی هفته گذش�ته و‬ ‫ابتدایی این هفته را با رش�د قابل مالحظه ش�اخص اغاز کرده است؛ اتفاقی که‬ ‫یک بار دیگر نش�ان داد بازار سرمایه ایران و سهامداران ان هنوز چشم به فعل‬ ‫و انفعاالت سیاسی دارند‪.‬‬ ‫با توجه به خبرهای مثبت منتشرشده از مذاکرات هسته ای که حکایت از توافق‬ ‫جامع و نهایی دارند‪ ،‬انتظار می رود‪ ،‬پس از مثبت ش�دن مذاکرات هسته ای تاالر‬ ‫شیشه ای پس از مدت ها شاهد صف های خرید خواهد بود‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫معتقدند در کوتاه مدت ش�اخص بورس و قیمت س�هام برخی ش�رکت ها رش�د‬ ‫‪۲۰‬درصدی را ش�اهد خواهند بود که البته همه ای�ن اتفاقات تحت تاثیر فضای‬ ‫مثبت روانی در بازار سرمایه به وجود می اید‪.‬‬ ‫از انجایی که رفع تحریم ها یکی از اثار مثبت نتایج مذاکرات هسته ای است‪،‬‬ ‫در بلندمدت می تواند ش�رایطی را فراهم کند تا عالوه بر رونق تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫ام�کان ورود س�رمایه خارجی و نیز فناوری روز دنیا به کش�ور فراهم ش�ود که‬ ‫همه این موارد رونق تولید‪ ،‬بنگاه ها و اقتصاد کش�ور را به دنبال خواهد داش�ت‪.‬‬ ‫همه این موارد موجب خواهد شد شرکت های بورسی نیز از سوداوری بیشتری‬ ‫برخوردار ش�وند و بازار سرمایه هم رونق نس�بی را تجربه کند‪ .‬اما کارشناسان‬ ‫معتقدند سرمایه گذاران باید از رفتارهای هیجانی دوری کنند تا دچار زیان های‬ ‫احتمالی نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتار عقالیی‬ ‫در این ب��اره مدیرعام��ل کارگ��زاری بان��ک‬ ‫صنعت و معدن معتقد است‪ ،‬با توجه به انکه‬ ‫سیاست دولت تدبیر و امید ایجاد شرایط برای‬ ‫تعادل در بازار سرمایه از طریق قانون عرضه و‬ ‫تقاضاست و نه حمایت های تصنعی و مقطعی‪،‬‬ ‫از این رو بهترین اس��تراتژی برای بازار سرمایه‬ ‫رفتاری عقالیی و پرهیز از هیجانات است‪.‬‬ ‫بیان‬ ‫میث��م کریمی در گفت وگ��و با‬ ‫کرد‪ :‬رفتار سهامداران زمانی عقالیی می شود‬ ‫که ش��نیدن اخبار مثبت انه��ا را هیجان زده‬ ‫نکند و از سوی دیگر شنیدن اخبار منفی نیز‬ ‫موجب رفتار انفعالی در بازار نشود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عوامل اصلی اقتصاد‬ ‫کش��ور در بازار س��رمایه اثرگذار است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر بخش ه��ا و ارکان مختلف‬ ‫اقتصادی در کش��ور با رکود روبه رو هس��تند‬ ‫و همچنین وضعیت اقتصادی کش��ور نیازمند‬ ‫اصالح و بهس��ازی اس��ت‪ ،‬بنابراین نمی توان‬ ‫از شاخص بازار س��رمایه انتظار داشت که در‬ ‫چنی��ن وضعیتی از رش��دی واقعی و منطقی‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫کریمی با اش��اره به اینک��ه بورس تهران در‬ ‫دول��ت یازدهم ب��ه ایینه تمام نم��ای اقتصاد‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازار سرمایه‬ ‫همواره باید از وضعیت اقتصادی کش��ور تاثیر‬ ‫بپذیرد اما در دولت دهم این گونه نبود‪ .‬در ان‬ ‫زمان هنگامی که ش��اخص بورس رو به رشد‬ ‫بود‪ ،‬هم زمان اقتصاد کش��ور به س��وی افول‬ ‫و رک��ود حرکت می ک��رد و فقط حمایت های‬ ‫دولت��ی و تغییر ن��رخ ارز بازده��ی رویایی را‬ ‫برای بازار رق��م زد‪ .‬اما بورس تهران در دولت‬ ‫تدبیر و امید به صورت واقع گرا درامده که این‬ ‫موض��وع هم به نفع همه فع��االن و همچنین‬ ‫بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در دو روز گذش��ته‬ ‫خری��د اف��راد حقیق��ی ب��ه مرات��ب بیش از‬ ‫س��هامداران حقوقی در بازار بوده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این بدان معناس��ت که س��هامداران در‬ ‫حالت قطعیت نداشتن اقدام به سرمایه گذاری‬ ‫کرده اند که با انتش��ار کوچکترین خبر منفی‬ ‫می توان��د باز به ایج��اد صف های فروش دامن‬ ‫بزند ‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه هایی به سهامداران‬ ‫این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در ادامه به‬ ‫س��هامداران توصیه کرد ش��تاب زده وارد بازار‬ ‫س��رمایه نش��وند‪ ،‬زیرا این بازار فرصت ورود‬ ‫ب��ه هم��ه اف��راد را می دهد و مهم ان اس��ت‬ ‫که س��هامداران رفتاری دور از هیجان داشته‬ ‫باش��ند چراکه کسب س��ود معقول به مراتب‬ ‫بهتر از هدررفت سرمایه و ایجاد بدهی است ‪.‬‬ ‫کریمی با اشاره به اینکه درحال حاضر هیچ‬ ‫فردی به طور قطع نمی تواند نتیجه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای ای��ران و ‪ 5+1‬را پیش بین��ی کند‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬در چنین حالتی س��رمایه گذاران‬ ‫می خواهن��د از فضای به وج��ود امده پس از‬ ‫مذاکرات سود به دس��ت اورند‪ .‬اما در بهترین‬ ‫ش��رایطی که مذاکرات هس��ته ای به نتیجه‬ ‫برس��د‪ ،‬حداقل بین ‪ ۶‬تا ‪ ۲۴‬ماه زمان می برد‬ ‫تا تاثیرات ان در اقتصاد کشور نمایان شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نمی توان انتظار داشت‬ ‫که با خبر توافق هس��ته ای بازار سرمایه رشد‬ ‫پای��داری را تجربه کند‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫بازار س��رمایه پس از نتیج��ه مثبت مذاکرات‬ ‫هسته ای رشد قابل توجهی پیدا کند اما بدون‬ ‫ش��ک پس از ان بازار دست به اصالح خواهد‬ ‫زد و انهایی ک��ه در این موج به بورس تهران‬ ‫وارد ش��ده اند را دچار اس��یب و زیان خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کریم��ی در ادامه به بهتری��ن روش ها برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس تهران اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اگر ف��ردی در این ب��ازار می خواهد از‬ ‫توافق هس��ته ای س��ود عقالیی ببرد‪ ،‬بهترین‬ ‫روش ان اس��ت که س��رمایه های خ��ود را به‬ ‫س��وی صندوق ه��ای س��رمایه گذاری س��وق‬ ‫دهند و با انتخ��اب صندوق هایی که در چند‬ ‫دوره مالی گذش��ته از روند سوددهی منطقی‬ ‫برخوردار بوده اند‪ ،‬هم به کس��ب سود از اخبار‬ ‫خوب مذاکرات بپردازند و هم اصل سرمایه را‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرات کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫در این ب��اره مدیر صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫تدبیرگ��ران فردا معتقد اس��ت‪ ،‬بع��د از انکه‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای ب��ه نتیجه برس��د‪ ،‬در‬ ‫کوتاه مدت بازار س��رمایه به ط��ور قطع تحت‬ ‫تاثی��ر فض��ای روانی ق��رار می گی��رد و از ان‬ ‫اس��تقبال می کند و در نتیجه ان‪ ،‬بازار با صف‬ ‫خری��د روبه رو خواهد ش��د اما پ��س از مدتی‬ ‫فشار خرید کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به‬ ‫علیرض��ا مس��تقل در گفت وگو با‬ ‫تاثی��رات میان مدت و بلندمدت مثبت ش��دن‬ ‫مذاک��رات اش��اره کرد و گفت‪ :‬بع��د از مدتی‬ ‫تاثی��ر هیجانی و احساس��ی در بازار س��رمایه‬ ‫کاهش می یابد و کم کم به صورت منطقی و با‬ ‫مستقل‪ :‬بعد از مدتی‬ ‫تاثیر هیجانی و‬ ‫احساسی در بازار‬ ‫سرمایه کاهش می یابد و‬ ‫کم کم به صورت منطقی‬ ‫و با تحلیل مناسب با ان‬ ‫برخورد خواهد شد‬ ‫تحلیل مناسب با ان برخورد خواهد شد‪ .‬اما از‬ ‫انجایی که تحلیل ها مثبت خواهد بود و کلیت‬ ‫اقتصاد مس��یر رو به رش��دی را طی می کند‪،‬‬ ‫بازار سرمایه نیز صعودی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه میزان پ��ی‪.‬ای بازار‬ ‫س��رمایه درحال حاضر حدود ‪ ۵‬اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که شرایط اقتصادی به سبب‬ ‫رفع تحریم ه��ا بهبود پیدا کند و اثرات واقعی‬ ‫ان در بازار مش��اهده شود‪ ،‬این موارد موجب‬ ‫خواهد ش��د تا سوداوری و عملکرد شرکت ها‬ ‫تحت تاثیر ق��رار گیرد و در نتیجه ان‪ ،‬میزان‬ ‫پی‪.‬ای بازار به حدود ‪ ۸‬می رسد‪.‬‬ ‫مستقل در ادامه بیان کرد‪ :‬البته باید توجه‬ ‫داشت که اثار واقعی رفع تحریم ها پس ‪۶‬ماه‬ ‫تا یک سال در کشور نمایان می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر می توان امیدوار بود که س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی نیز به اقتصاد ایران وارد ش��وند و در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬بازار س��رمایه نیز از رون��ق برخوردار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه پس از توافق هسته ای‪،‬‬ ‫منفی ه��ای س��نگین در ب��ازه ‪ ۱‬ت��ا ‪ ۳‬ماهه‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬اگ��ر مذاکرات‬ ‫هسته ای ایران و ‪ 5+1‬به نتیجه مثبتی برسد‪،‬‬ ‫به طور قطع اینده روش��نی برای اقتصاد ایران‬ ‫به وجود می اید و در نتیجه بازار سرمایه رشد‬ ‫خواهد کرد و اگر بازار سرمایه روزهای منفی‬ ‫را س��پری کند‪ ،‬به طور قط��ع منفی ها حکم‬ ‫اصالح را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مس��تقل بازار س��رمایه را دارای ش��فافیت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬با توجه به اینکه بازار سرمایه‬ ‫بازاری ش��فاف است‪ ،‬در نتیجه با مثبت بودن‬ ‫مذاکرات خواه ناخواه رونق می یابد‪.‬‬ ‫مس��تقل در ادامه به سرمایه گذاران توصیه‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورت��ی که مذاکرات هس��ته ای به‬ ‫نتیج��ه برس��د‪ ،‬س��رمایه گذاران ت��ازه وارد از‬ ‫طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک و‬ ‫س��بدگردان ها اقدام به ورود به بازار س��رمایه‬ ‫ کنند تا بازار سرمایه را دچار هیجان نکنند و‬ ‫خودش��ان نیز از ضررهای احتمالی جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪....‬‬ ‫به طور کلی کارشناس��ان معتقدند چنانچه‬ ‫مذاکرات هسته ای به توافق مثبت برسد‪ ،‬اثار‬ ‫واقع��ی ان امس��ال نمایان نخواهد ش��د بلکه‬ ‫تنها می توان اثار انتظاری ان را در س��ال‪94‬‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬در نتیجه بای��د منتظر ماند تا‬ ‫اث��ار رفع تحریم ه��ا در اقتصاد دیده ش��ود و‬ ‫چرخ های تولید کشور به حرکت درایند و در‬ ‫نتیجه بازار سرمایه از رشد مناسبی برخوردار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ارزش کنونی سهام عدالت ‪ ۳۶۰‬هزار تومان است‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی با اش��اره به‬ ‫فراهم امدن ش��رایط خرید و فروش سهام عدالت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪۳۶‬درصد سهام عدالت‬ ‫قابلیت ازادسازی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم؛ عبداهلل پوری حس��ینی با بیان‬ ‫اینک��ه از نظر اماری ح��دود ‪ ۴۸‬میلیون نفر تاکنون‬ ‫ثبت ن��ام نهایی س��هام عدال��ت ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ازادسازی سهام عدالت این افراد می توانند نسبت به‬ ‫خرید و فروش سهام خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی سازی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه سهام عدالت با این شرط به مشموالن داده‬ ‫ش��ده اس��ت که اقساط ان از محل س��ود این سهام‬ ‫دریافت شود و از سوی دیگر از نظر میزان سود سهام‬ ‫عدالتی که دولت تاکنون دریافت کرده است و نیز با‬ ‫احتس��اب تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی س��هام دو دهک اول‬ ‫ل حاضر ‪ ۳۶‬درصد س��هام‬ ‫مش��موالن‪ ،‬بنابراین درحا ‬ ‫عدالت قابلیت ازادسازی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا این وج��ود انتظار م��ی رود در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬درص��د قابل توجهی از اقس��اط‬ ‫س��هام عدالت به خزانه واریز ش��ود که بر این اساس‬ ‫قابلیت ازادسازی سهام عدالت به ‪ ۵۰‬درصد تا پایان‬ ‫سال اینده خواهد رسید‪.‬‬ ‫پوری حس��ینی گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینک��ه مهلت‬ ‫‪ ۱۰‬ساله ازادسازی سهام عدالت پایان سال ‪ ۹۴‬است‬ ‫بنابراین باید تا تیرماه سال ‪ ۹۵‬منتظر ماند تا مجمع‬ ‫شرکت های پرتفوی سهام عدالت تشکیل شده و سود‬ ‫اعالمی انها مش��خص ش��ود تا بر اساس اخرین سود‬ ‫اعالمی‪ ،‬میزان ازادسازی سهام عدالت تعیین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس انچه در الیحه ازادسازی سهام‬ ‫عدالت عنوان ش��ده‪ ،‬یکی از گزینه های ازادس��ازی‬ ‫س��هام عدالت این اس��ت که از ش��هریور س��ال ‪۹۵‬‬ ‫به مدت ‪6‬ماه به مش��موالن مهلت داده می ش��ود تا‬ ‫مابه التفاوت س��ود واریزی اقساط سهام عدالت را به‬ ‫حس��اب دولت واریز کنند تا پس از ان در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫بتوانند س��هام عدالت خود را ب��ه طور کامل خرید و‬ ‫فروش کنند‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایده دیگری که در زمینه ازادس��ازی س��هام عدالت‬ ‫مطرح اس��ت این موضوع اس��ت که دولت بتواند ان‬ ‫بخش از سهام را که اقساط ان تسویه نشده‪ ،‬به نیابت‬ ‫از مشموالن بفروشد و اقساط ان را تسویه کند و بعد‬ ‫از ان به میزان اقس��اط پرداخت ش��ده اجازه خرید و‬ ‫فروش سهام عدالت به مشموالن داده شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬تعداد شرکت های حاضر در‬ ‫پرتفوی س��هام عدالت ‪ 60‬شرکت هستند که ارزش‬ ‫قطع��ی براوردی انها ‪ 428‬هزار و ‪ 725‬میلیارد ریال‬ ‫و ارزش روز انها ‪ 634‬هزار و ‪ 68‬میلیارد ریال عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ 60‬ش��رکت حاض��ر در این پرتفو‪49 ،‬‬ ‫شرکت به صورت قطعی حضور دارند که ارزش قطعی‬ ‫ب��راوردی انها ‪300‬هزار و ‪870‬میلیارد ریال و ارزش‬ ‫روز انه��ا ‪506‬هزار و ‪213‬میلیارد ریال تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزون بر این؛ ارزش قطعی براوردی ‪ 11‬ش��رکتی‬ ‫که به صورت غیرقطعی س��هام انها به پرتفوی سهام‬ ‫عدالت واگذار شده‪127 ،‬هزار و ‪ 856‬میلیارد ریال و‬ ‫ارزش روز انه��ا ‪127‬هزار و ‪ 856‬میلیارد ریال عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ نگاهی به پرتفوی سهام عدالت‬ ‫نشان می دهد از ‪ 60‬شرکت حاضر در این سبد تعداد‬ ‫‪ 34‬شرکت بورسی هستند که ارزش قطعی براوردی‬ ‫انها ‪254‬هزار و ‪478‬میلی��ارد ریال و ارزش روز انها‬ ‫‪459‬هزار و ‪821‬میلیارد ریال حساب شده است‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه در این پرتفوی‪ 26 ،‬ش��رکت غیربورسی‬ ‫نیز حضور دارند که ارزش قطعی براوردی انها ‪174‬‬ ‫هزار و ‪ 247‬میلیارد ریال و ارزش روز انها ‪ 174‬هزار‬ ‫و ‪ 247‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ÖaZÌa ÃZ¼‹ ¾WÁƒ ½Z”» €ÌeÄ^À‹ć Á{Ây‰Y‚³ auto@smtnews.ir ½Y€ËY{ÕY‡®ËÂƛև€] cZ̧¾Ë€Ì‹Áx¸ecY€—Zy Á |‹Z]½Y€ËYՁZ‡¶Ì^»ÂeYd ÀÄ //‡Âe ¾ËY{cZ̧ÕZÅÕY‡¾Ìfˆz¿½Z‡¾Ë|] ½ÂÀ¯YÄ//¯/ÂmÁž¼mÁ®//q¯¾·Z//‡ {Âm»|¿ÁZ»{Ã{ZmÄÌ//‹Zu{½MÕZËZ¬] Ä¿YÁÁÄfyZ//‡½Y€//Æe©€//‹{/d//‡Y |¿|‹½Y€ÆeÕZŽZ]ZÌy Z]{Â]Äf¨³Ö¸yY{½YZ´//¿€^yÄ]‚Ì¿d«Á `ÌmÕZÅÄ¿ZyZ¯½Â//À¯ZeÄ°ÀËYÄ]ÄmÂe ½{€¯YÂ//‡ÕY€]‚//À]…|//‡€»Á½Y€//ËY dÌ·Z §½Y€ËY{…Â//]ÂeYƒZf¿Â»Á½Â//Ì»Z¯ ¾ËYsZff§Y{ÁÖ»|Ì»Y,|¿YÃ{€¯Z£MY{Ây ÃY{€´Ë{Ö»|«,cZ̧ƒZf¿Â»Á|Ì·Âe–y Ä¿ÓZ//‡ḑ€›Z]cZ̧ƒZf¿Â»Á|Ì·Âe ZeÁ|//‹gY|uYµZ//‡{ÃZ´f//‡{ Ä¿ZyZ¯ÕZÀ]€Ë d//‹Y{ŠËY‚§YÃZ´f//‡{ ®Ë,€//³Z¯½M{Áž//]€»€f» |Ì·Âe€»YÄ]ÖmZyŽzf»Á…|ÀÆ» žËZÀ€ËÁ |¿{Â]Ã|//‹µÂ¤//Œ»ƒZf¿Â»Á Á½ÓÂX//ˆ»Ä//]Z//n¿M{ |//ÀÀ¯Ö//§€ » ḑ€›Ô §į|//‹Äf¨³½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z] ÃZ»{cZ//̧¶//Ì^»ÂeY|//Ì·ÂeƒZ//f¿Â» ¾ÌÀr¼Åº‡Y€»½M{{Â]|ÅYÂyÃZ´f//‡{ Ö¿Zb¼¯¶//»ZŸ€Ë|»Ö·Y/½Y€//]ÃÁÔ//Ÿ Ö°ËÖ//‡ÁcY{Z¶¯€Ë|»Ö¸¿Â],cZ̧ 4 ”ucZ̧Ö//ËZÌ·ZfËYd¯€//‹½Y€Ë|»Y µZ‡{|‹Äf¨³į{Â]Zn¿M{Á|Àf‹Y{ ÁÄ̸¬¿¶ËZ//‡ÁÖ»Z¼ecY{YÁ‰Y Ã{Â]½Â̸̻Á{Â//yÖ¯|ËcZ ˜« ,½Â̸̻Ä]µZ‡{įd//‡Y µZ‡{Á½Â̸̻Ä]µZ‡{ ¾ËYį|̇µZ˽Â̸̻Ä] |{ ÖËZÆÀeÄ]µZ‡{cY{YÁ ZfyY{ÂyÄ//]YÂ//Œ¯cY{YÁ¶¯Y –y¾Ìfˆz¿|//‹Äf¨³¾ÌÀr¼Å {Y{Ö» ՁZ‡¶Ì^»ÂeYxËZe{cZ̧ÕZÅ\̌¿ÁY€§ Á{Ây¾Ìfˆz¿ |̇Zf·YÁÂËÂfËÁÄ]cZ̧d‡ZË,ָ̿MY†a ÕÁY‚Ì¿µ|»¾ËY {Â]ÖaÖqYcZ̧ÕÁd‡ZˁY†aÃ|‹|Ì·Âe ½ZËZaY†a |‹ÄfyZ‡,‚À]µZ¯ĸ̇ÁÄ]Ã|//‹ÖuY€—ÕZÅÁ{Ây ¾ÌÀr¼ÅÁ{Y{Ä»Y{YY{ÂyZ¯Zf·YÁÂËÂfËÁdˀË|»Z]cZ̧,²//Àm Z]‚Ì¿| ]ÕZŵZ‡{ {€¯|Ë|mÕZÅՄeY€f//‡YÕY€]ªÌ¬veÄ]Á€//‹ ZÌ·ZfËY{Õ{Zf«YÁÖf À\˜«Ä]ÁÂƌ»Z̈]{Ây|Ë|mcY|Ì·Âe |‹¶Ë|^e ÕZŵ|»,€°»ÕZ//Åd̬§Â»µZ^¿{Ä]Õ{Ô//Ì»ÄÅ{{cZ//̧ Ä],{ÂycӐv»cY{ZZ]Á{€¯ē€Ÿ‚Ì¿YÁ, d§ZËÃYÖ¿ZÆmÕZÅYZ] {,|//‹Ö»ÃY{YÖ³{Y¿ZycÄ]Y|f]YYcZ̧d¯€//‹įZn¿MY d¯€//‹d//‡ZËÄ]Ö¿YÁÂmÿָ̿MÖ¿ZÌmÕ{ÔÌ»µZ//‡ µZ‡|Àq{d¯€//‹¾ËY {Y{Ä»Y{YY{Ây±‚]|aÃYÁ|//‹Ã|˂³€] ē€ŸÁY¿|À¿Z»ª§Â»Õ{Z//f«YÕZŶÌ^»ÂeYYÕYğ¼n» |Ì·Âe,Õ{ÔÌ»ZeÕZŵZ‡¾Ì],ª§Â»ÄÅ{®ËµÂ—{ {€¯ ¶Ì^»ÂeYÁY‚ÅÁ½Â̸̻Ä],ÃZ´f‡{Y‚ŁYÖ¿Zb¼¯¾ËY cZ̧µ|»Á{Ây|Ì·ÂeZ]‚Ì¿Õ{ÔÌ»µZ‡{Ád§ZËŠËY‚§Y |̇Õ{Zˁc€Æ‹Ä] cZ̧Ä]ZÅ…Ád¿ZÌy ‹ ª§Â»Z¿ÖuY€—|ÀqÁ[Z//fŸY¶Ì·{Ä]cZ̧Õ{ÔÌ»Ä//Å{{ ¾ËY½MYŠÌaZ»Y|À¯®¼¯½MÄ]dˆ¿YÂeÖ»Öf¨¿½Y€v] {ÂyÄ]€“ ÖmZyÁ±‚]ÕZŶÌ^»ÂeYÕY€//]Y{ÂycӐv»ğ¼n»d¯€//‹ €]ÃÁԟ {Â]Ã{Y{Ä ‡ÂeÕY€§Âe»Z]ÂÀË{ÁcZ̧½Âr¼Å ¶WZˆ»ÁÄ̇ÁÃ{²¿¶Ìf‡YYÃ{Z¨f//‡Y¶Ì·{Ä]d¯€//‹Z^fŸY,¾ËY ,|Ë{\̇Md¯€‹‰Á€§ZÆÀeÄ¿ |‹Y{Ä//‹|y̯֨µ€fÀ¯Ä]•Â]€» |À¯ÖÀ̌¿\¬Ÿ‚Ì¿Ö·Z¼‹ÕZ°Ë€»YÄÌuZ¿Y|‹Â^n»Ä°¸] Yֿ³Z¿Â³ÕZÅÃÁ€aÕ{ÔÌ»ZeÕZŵZ‡{d¯€‹¾ËY {YÂX»ÁZ¨·M¶»Z¯µ€fÀ¯Á{€//¯ē€ŸY֟ÂÀf»ÕZÅÁ{ÂyÁY€//mY Õ{ÔÌ»µZ‡{¾ËYY€e{Á d§€³d‡{{Õ{ÔÌ»µZ//‡ ª§YÂeÄ]ÕY€§{‰Y¹ZƇY|{|ˀy€//‡€]ÕY€§Á‚¿YZ] Â“»ÃZ]{Ö¿Y€´¿½Á|]į{‹ºÅY€§Á‚¿YÕY€]½Z°»Y¾ËYZe|̇ Õ{ÔÌ»µZ//‡{ {Â//‹‚¯€¼f»Ö¿Y€¸Ì^»ÂeYcZ¬]Z//ˆ»€],Ö//·Z» ¹ZƇ dyÁ€§cZ̧Ä]YÖeYZ»¹ZÆ//‡Y|{Â//‡Z»ÂeÕ{ d‡YÂy{ÕY€§YcZ̧įÖ»Z´ÀÅÕ{ÔÌ»µZ//‡{Ã|¿Z»Ö«Z] |‹š¨u,|À¯µ€fÀ¯Á{€z]‰{Ây¥€—YYÖeYZ»Ze{€¯ Ö§€ »Z]Ö//fÌ»ÁY‚//‡|Ë|m¶»ZŸ€Ë|»Õ{ÔÌ»Ä//Å{{ ÁÖËZ»€³ÕZÅÂe»Y‚//mY½{€¯{Y|¿Zf//‡YÁ®ÌeZ»ÂeY|Ì·ÂeÕZÅ–y ¾Ë€e€i»¹Z¬»{ª¿Á¾//ËY |//‹cZ̧ª¿ÁhŸZ],Â¿ÕZÅÃZ´ËZm ÕZŵ|»®¼¯Z]cZ̧ |‹d¯€‹¾ËYZ^fŸYhŸZ],¶Ì^»ÂeYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe |¿|//‹ÖuY€—ÁZÌnÌmÂfmÂmĸÌ//‡ÁÄ]€Åį¿ÂËÁY|¿Za dŒ³Z]{ÂyÖËZ§Â°‹½YÁ{Ä]{ÁÖ¸Ìy ÂÀËÂeÖ¸Ì^»ÂeYZ¿ZÌ·ZfËYZ°Ë€]Z§cZ^ŸYįd‡YÖËZÌ·ZfËYÖ»Z¿cZ̧ įÖf¯€‹,d‡YÃ|‹Äf§€³,d‡YÖËZÌ·ZfËYՁZ‡Á{Âyd¯€‹®Ëį Ä̸¬¿¶ËZ//‡ÁÁÁ{ÂyÕZÅÂe»,Á{ÂyY¿Y|Ì·ÂeÄÀÌ»{ºÅÂ//ÀÅ Ö·Z»cZ»|yÃ|ÀÅ{ÄWYY¾//ÌÀr¼Åd¯€//‹¾ËY |À¯Ö»dÌ·Z §ÕZne ZÌ·ZfËYµZ¼//‹{,¾ËÂe€Æ//‹{½MՂ¯€»€f§{įd//‡YÖf ÀÁ {Y{Y€« Ö¿YÁÂm¹Z¿Ä]֐z‹ĸ̇ÁÄ]įÕ{ÔÌ»µZ‡{d¯€‹¾ËY {€´·Z]ÁZ¼ÌaYÂÅ,Âf¯Y€e,ÂÌe»°·,®¿ZeÄf‹~³{ |‹†Ì//‡Zeָ̿M Z‡Á{Ây¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]ºÅÕ{ÔÌ»µZ//‡{,Ã{€¯|Ì·Âe‚Ì¿ d‡YÃ|‹Ö§€ »,½ZÆm±‚]Z‡Á{Ây¾Ì¼Œ‹ÁZÌ·ZfËY ZÌ·ZfËY­ZyY½Á€//Ì]{€f//ŒÌ]cZ̧ՁZ//‡Á{ÂyÃÁ€³ÕZÅÖËYY{ cZ̧Ö¿Zb¼¯ d‡Y€¬f//ˆ»¶Ë€]Â//Œ¯{,½M{ZˁŠz]į{Y{Y€« Õ|Ì·ÂecZn¿ZyZ¯ÕYY{‚Ì¿½ZfˆÆ·Á¾Ìf¿YƒMÕZÅÂ//Œ¯{¾ÌÀr¼Å ,ZÅÖ¿Zb¼¯€ËZ‡ÁZÅd·Á{Ä]ZÌf»YªuÕY~³YÁ{Ö¿Ó—Ĭ]Z‡Ád‡Y ÖËZÌ·ZfËYd¯€‹¾ËY {Y{ZÆ¿MŒ¯{Ö¸v»d‡Ż¾f§€³€œ¿{½Á|] ,€»,Ä̯€e,Ĉ¿Y€§{€¬f//ˆ»ՁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€//‹{,¾ÌÀr¼Å ÕZÅÕY~³ÄËZ»€//‡,¾ÌqÁ½Zf//ˆ¯Za,½Zf//ˆ]€,|ÀÅ,Ö]ÂÀmÕZ¬Ë€§Y ª§Â»,dÌ·Z §½€«®ËYŠÌ]µÂ—{cZ̧Öf ÀÃÁ€³ {Y{­€fŒ» ZÌr¿ÓÕ{ÔÌ»µZ//‡{Á|‹Õ{ZˁÕZÅd¯€//‹ÕY|ˀyÄ] µZ//‡{ÁÕY€§Õ{ÔÌ»µZ//‡{Á{ÁMd//‡{Ä]Y µZ//‡{Á{€¯ÕY|ˀyZÌ·ZfËYd·Á{YYÂX»ÁZ¨·Md¯€//‹Õ{ÔÌ» µZ//‡{,{€¯\uZeYÖeYZ»ՁZ//‡Á{ÂyÕ{ÔÌ» {ÁMd‡{Ä]‚Ì¿Y`ÌmÁkÁ{,€¸//ˆËY€¯\Ìe€eÄ]‚Ì¿Õ{ÔÌ» Y|{ ®·Z»‚Ì¿cZ̧žËZÀž]Zed¯€//‹ªË€—Y,d¯€//‹¾ËY ÄË¿YƒxËZeYÁd//‡Y°ËÁY¾Ì´À‡žËZÀd¯€//‹¹ZÆ//‡ ,€¸ˆËY€¯ÁcZ̧d¯€‹,‚¸Ì^»ÂeY€¸//ˆËY€¯cZ̧ÃÁ€³†Ì//‡ZeÖa{ ¾ËY€fq€Ë,ZÆ¿M֟€§ÁÄ//ŸÂ¼n»€Ë,ž]ZeÕZÅd¯€//‹Ö»Z¼eÃY€¼ÅÄ] |Àf§€³Y€«,{‹Ö»dˀË|»cZ̧ĸ̇ÁÄ]įՁZ‡Á{ÂyÃÁ€³ ZaÁY{cZ̧ÕZÅֈ¯Zed¯€u †Ì‡ZeY†aÁÁ€//‹Y{ÂyZ¯ָ̿MdˀË|»Z]cZ̧d¯€//‹ ¾Ìfˆz¿YĿ¼¿Á{€¯|Ì·ÂeÄ]Á€‹,ZÌ·ZfËY{{ÂyÄ¿ZyZ¯¾Ìfˆz¿ dyZ‡Y,{Â]Äf§€³¹ZÆ·Y‚À]¶Ì^»ÂeYµ|»Yį{ÂyÁ{Ây µZ‡{Á|‹ē€ŸÕ{ÔÌ»µZ‡{‚Ì¿cZ̧½ÂÌ»Z¯¾Ìfˆz¿ ÕY€]ՁZ£Mį|‹{ZZ°Ë€»YÄ]cZ̧Á{Ây¾Ìf//ˆz¿Õ{ÔÌ» ¾Ìfˆz¿,½Z»½Z¼Å{¾ÌÀr¼Å {Â]d¯€‹¾ËYÕZÅdÌ·Z §‰€f//ˆ³ ZaÁY{cZ̧ÕZÅֈ¯ZeÁ|‹ÄfyZ‡‚Ì¿d¯€//‹¾ËYÕZ¼ÌaYÂÅÂe» |¿{Zf§YÃYÄ] cZ«Ô»{§ՀÀÅZ],ָ̿MÖ¿YÁÂmÕ{ÔÌ»ÄÅ{€yYÁY{ {€¯|Ë{Z]Z°Ë€»YÃ|//vf»cÓZËY{{§Ä¿ZyZ¯Y,½MÖ//a{Á{€//¯ ®^//‡Ä]ÃÂ^¿Y|Ì·Âed§€³ºÌ¼eÁY d//§€³Y€«€//ÌiZedveZÌ//ˆ]Á YÂe´ÀÌ·Ä¿ZyZ¯†b//‡,|À¯Ã{Z¨f‡Y{Âyd¯€//‹{YÖËZ°Ë€»Y Ä¿ZyZ¯¾ËY {Â]ZaÁY{Ä¿ZyZ¯¾Ë€f³‚]½Z»½M{į{€¯ՁY|¿YÃY dyZ‡Ä]Ád§ZËŠËY‚§YdŸ€‡Ä]|Ì·Âe |‹¶Ë|^eZÌ·ZfËYd À{Z¼¿Ä] ,¹Á{Ö¿ZÆm²ÀmZ£MY¶//^« |//‹€nÀ»¾ËÂe{Ä¿ZyZ¯¾Ì»Á{ {Zf«Y{ÕYÂ̴¿Y½YÂÀŸÄ]Ád‹Y{¹Y|zf‡Y{Y|À»Z¯Y‚ÅcZ̧ |‹Ö»[ˆv»ZÌ·ZfËYŒ¯ į|//‹†Ì//‡Ze­ÂËÂÌ¿{cZ̧Ä¿ZyZ¯Õ{ÔÌ»µZ//‡{ µZ‡{ |//‹¦«Âf»µZ//‡{µÁYÖ¿ZÆm²ÀmZ£MZ]½M|Ì·Âe Á{ÂyÕ{ÔÌ»{Á|//‹|Ì·ÂecZ̧µ|»Õ{Ô//Ì» ²ÀmÁ€‹Z] |¿|‹ÄmY»Ö]ÂyµZ^¬f‡YZ]į{€¯ē€ŸY¥€»º¯ µZ‡{‚Ì¿ָ̿MÖ¿YÁÂmÁ|‹{¯Zq{cZ̧d¯€//‹,¹Á{Ö¿ZÆm |Ì·ÂeÄ]Â//^n»d¯€//‹,½Z»¾Ì¼Å{Ád//‹~³{Õ{Ô//Ì» MևÖ»Zœ¿ÕZ¼ÌaYÂÅÖfuÁ|‹ZÌ·ZfËYŠeYÕY€]Ö»Zœ¿ÕZÅÁ{Ây {€¯ē€Ÿ‚Ì¿Y {Á{Â]½Y€ÆeÖ«€‹µZ¼//‹ÕZŽZ]ZÌ]Y Â//Œ¯µZ¼//‹Ã{ZmÕY|f]Y֟¿Ä]ž//«YÁ Á½M{ |ÀÀ¯sZff§Y,|//‹Ö»[ˆv» ½{Z »ÁžËZÀ€//ˁÁį/Âˀ§…|//ÀÆ» dÌ·Z §dÌ “ÁYÖ//‹Y‚³‚Ì¿/{Â]d«Á ¶yY{½YZ//‡Á{ÂyÁ½YZ¯ƒZ//f¿Â»Öy€] Á{Y{Ä//WYYº//‡Y€»{½Y€“ZuÄ]Â//Œ¯ Á½Y€//Ë|»į{Â//]€//ƛY| ]dŸZ//‡ ÕZ‹Z¼eÕY€]º‡Y€»¾ËYÄ]½Z³|//‹cŸ{ ėÂv»{Ã|‹ƒZf¿Â»ÕZÅcZ̧¾Ìf//ˆz¿ Öf Àd¯€‹½M¹Z¿įÕYÄ¿ZyZ¯Ö¿Á€Ì] ½Y€Ë|»Öy€]Zn¿M{Á|Àf§,{Â]Z°ËZ‡ {d¯€//‹ÕY€]įZÌ·ZfËYcZ//̧Ö¿Zb¼¯ Ã|»M½Y€ÆeÄ]ƒZf¿Â»–y¾ËYsZff§Yº‡Y€» Á¾Ë€fÆ]YcZ//̧|//¿{€¯‰Ô//e,|//¿{Â] ½Y€“ZuÄ]Z³Á½M¶//Ì^»ÂeY¾Ë€eduY Á{Ây ÃÁ€³ |À»Y€§ ¾//ˆu µZ‡ dŒÆ^Ë{Y ºnÀaÁd//ˆÌ] Ör¿Z‹Z¯½Y{Y€]į{Â] ¶^«µZ‡YįÖ¸ŸÁ¾ˆu ƒZf¿Â»–//yZe|//¿{Â]Ã{€//¯‰Ô//e½MY Ä]ZÌ·ZfËYYYÕYÂ//‡ÕZÅcZ̧¾Ìf//ˆz¿ {Ây|Ì·Âe–y|¿|‹ª§Â»,|¿ÁZÌ]½Y€Æe ƒZf¿Â»sZ//ff§Yº//‡Y€»{ |ÀÀ¯sZ//ff§YY €]ÃÁԟ½Y€ËY{ÕY‡ÕZÅcZ̧¾Ìfˆz¿ Är¿M,{Zf§Y©Z¨eYįÖ^·ZmÕYÄ̋ZucZ°¿ ,{€¯\//¸m{ÂyÄ]Y½YZ´//¿€^yÄ//mÂe ,Ör¿Z‹Z¯½Y{Y€]ÕZʼnY‚³ÁZÅd^v į{Â]½Y€ËYÄ]cZ̧½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾Ìfˆz¿ Äf‡YÂy¾ËYÄ]|¿{Â]Äfˆ¿YÂeÄÅ{€yYÁY {YƒZf¿Â»Á|Ì·Âe–y¾ËYÁ|À]ZËd//‡{ ZŁÁ½MįÁ€»Y|¿ÁZ»{¿½Y€Æe½Z]ZÌy d‹Y~³YcZ̧½ZÌÀ]į½M ZÆÀe‰Yd//Ì·Z §µZ//‡¾Ìf//ˆz¿{cZ̧d¯€//‹ ¾ËYÕ{ÔÌ»µZ//‡{ {€//¯|Ì·ÂeÁ{ÂyÃZ´f//‡{ µZ‡¾ËY{ÁÄ]€neY{Ây{Â//‡¾Ìf//ˆz¿Ö¿Zb¼¯ Ä]Õ{ÔÌ»µZ//‡{º«¾ËYį{€¯|Ì·ÂeÃZ´f//‡{ cZ̧½|‹¶Ë|^eÖa{ {€¯Y|ÌaŠËY‚§YÃZ´f//‡{ ē€ŸZÌ·ZfËY…Â]YZ]{½M¹ZƇ,ֻ¼Ÿd¯€‹®ËÄ] {€¯d¯€‹¾ËY¹ZƇ¹Z¼eÕY|ˀyÄ]¹Y|«Yָ̿MÁ|//‹ Y€«ָ̿MÃ{Y¿ZyZÌfyY{Ô//»Z¯cZ̧,\Ìe€e¾ËYÄ//]Á Áָ̿MÃ{Y¿ZyZÌfyY{½Z¯Z¼¯ÁÁ€»Yd¯€‹¾ËY d§€³ ÕZŵZ‡µÂ—{ָ̿M {Y{Y€«ָ̿MÖ¿YÂÌm½Z³{Y¿ cZ̧d¯€‹¹Á{Ö¿ZÆm²Àm†b//‡ÁµÁYÖ¿ZÆm²Àm ½ZËZaY†aÖ¯|¿YÕ{ÔÌ»µZ‡{Á{€¯dˀË|»Y d‹~³{Ö´·Z‡¾‡{¹Á{Ö¿ZÆm²Àm Äf‹~³{ Õ{ÔÌ»cÁYÃ{Y,ָ̿MÖ¿YÂÌm ÖËZÌ·ZfËY¾Ë€§MZ¯Á€//´f ÀÕ{ÔÌ»€^»Z//‡{ cZ̧ՁZ‡Á{Âyd¯€‹Õ{ÔÌ»µZ‡{įd//‡Y Õ{ÔÌ»µZ//‡{ָ̿MÖ¿YÂÌm {€¯†Ì//‡ZeY €Æ‹Ö°Ë{‚¿{,Z//‡Á€aZ¼¸ËÁ¹Z¿Ä]Ö°q¯€Æ//‹{ Y{€Æ//‹ָ̿MÁ{YÁ{Y,ÁY|//a |//‹Ã{Yd//¿Â¼Ìa d‹~³{Ö´·Z//‡¾//‡{Ö·Á,{Â]Z//‡Á€aZ¼¸ËÁ †aÁY d‹Y{µZ‡ZÆÀe‰|a±€»½Z»{Ö¿YÂÌm ½Z°»¶¬¿¾ËÂe€Æ‹Ä],Ę//‡Âf»cÔ̐ve¶Ì¼°eY †b‡ |‹¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»ÄaÂm¾‡l·Z¯{Á{€¯ {ÂyÃZ³{Y¶v»€Æ‹Ä]€´Ë{Z]Õ{ÔÌ»µZ//‡{ ¾ËYY{€Æ‹½YÂÀŸÄ]Á{Y{Ä»Y{YY|aÃY‚Ì¿ÁYÁd//Œ³Z] €Æ‹{Õ{ÔÌ»µZ//‡{ָ̿M |‹[À»€Æ//‹ {į,{€¯cZ«Ô»¿Y€qZ¯Õ{ÂËZ//ˆ°Ë€]Z]¾ËÂe s€˜»ָ̿MZ]Y{Ây¶Ì^»ÂeYdyZ//‡s€—ÕÁY|Ë{¾ËY s€—¾ËY{Y~³ÄËZ»€//‡½YÂÀŸÄ]įd//‡YÂyÁYYÁ{€¯ Ö°Ëָ̿MÕÓÂ//mxËZe{Á|//À¯d¯Z//Œ» Ö¸Ì^»ÂeYÕ{Z¿ZÌ·ZfËYZ¿Z°Ë€]Z§d¯€//‹†//‡Â»ÕZ”ŸYY ÄËZ»€‡ {Â],d§€³¹Z¿cZ̧ZfyYÄ]ZÅ| ]įÂÀËÂe ָ̿M| ]µZ‡®Ë {Â]Ó{¢¸^»Z£M{ÕÁ¾Ìfˆz¿ Õ{ÔÌ»µZ‡YÁ|‹Ã|˂³€]d¯€//‹Ö¸»ZŸ€Ë|»Ä] |‹[À»cZ̧ÀË|»cZÌņÌ˽YÂÀŸÄ]‚Ì¿ Y€¼f‡Y¶ˆ¿ÁZÀËև ,®Ì·Á|ÌŽZ//»€§,¸mYÂ//ÅÄ//ˆÌ¯,ABS‚//»€e/ d›Z¨uÕY€]ZÅ{Ö^¿Zmš§Zv»ĸ̻,d«€‡|“ºfˆÌ‡ ,¥{Ze¹Z´ÀÅdy‡ž˜«Z¯{Âyºf//ˆÌ‡,½ZÀ̌¿€‡ \¬Ÿ©Á|À¶¨«½|‹Z],€¨‡cZŸÔ—Yd^iºf//ˆÌ‡ {Ã|À¿YÖ·|ÀºÌœÀeºf//ˆÌ‡,Á{Ây¶yY{Y­Z]Á CDÁdÆm d̸]Z« d‡Y½MÕÁZÀËÖ//‡įcZ̧¹€¨f¸a/ |À¯Ö»Z¯Z³Á¾Ë‚À]Z]Ád‡YY{YÂe»`Ìe\¿ Ö³{Y¿ZyÕÁ{Ây®ËZÀËÖ//‡YįÖ^·ZmcZ°¿Y Á{ÂyÂ¿{įd//‡Y½M\¬Ÿ©Á|Àºnu,{Z//‡Ö» ½ZŒ¿ÕY€]-d//‡Y€Ìœ¿Ö]‰Y…Ô¯ºÅÕZÅÁ{Ây¾Ì]{ ĈËZ¬»ZŽY|‡€´Ë{ÁZÀËÖ//‡¾Ì]Ã|¼ŸcÁZ¨e½{Y{ ºÌÀ¯Ö» ,€fÌ·|Àe,€fÌ·|À¼//‡\¬Ÿ©Á|Àºnu/ Ä]ÕZÅÁ{Ây¾ËY¶//]Z¬»{Á€fÌ·Y|//«Á|À €fÌ·ZÀËÖ//‡cZ̧\¬Ÿ©Á|ÀºnuY{Zm€ÅZ› d‡Y YZ]Ä]ZÌ·ZfËYcZ̧ĸ̇ÁÄ]¶ˆ¿{,ZÀËÖ//‡cZ̧ Á{Ây¾ËY,d‡YÃ|‹ē€Ÿ½ZÆmÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯ ¶Ë€]{cZ̧Ä¿ZyZ¯{¹µZ‡{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€] ½Âr¼ÅÖËZÅŒ¯{‚Ì¿½ÂÀ¯YºÅÁÃ|‹ē€ŸÁÖuY€— ,Ö]ÂÀmÕZ¬Ë€§Y,|//ÀÅ,¶Ë€],Ä//̯€e,½Zf//ˆÆ·,¾Ìf¿YƒM {ÂmÁ¾ËYZ] {‹Ö»|Ì·Âe€»ÁÖ·Z¼‹À¯,¹ZÀfËÁ,¾Ìq |À¯š¨uY{ÂyÕZÅՀfŒ»½ZÀr¼ÅÄfˆ¿YÂeZÀËև {‹Ö»ÄfyZÀ‹ÂÌ·Za½Y|//‡½YÂÀŸZ]€fŒÌ]ZÀËÖ//‡ ē€ŸY†//aÖ·ÁÃ{€¯d¯€uÂ//Ì·ZaÕZb¼Å½Â//À¯ZeÁ µÂv»¾ËY¹µZ//‡{ZÀËÖ//‡d¨Ì·†Ì§µ|» {ÂmÁZ] {€¯Â//Ì·ZacZ̧Y¾f§€³ĸZ§Ä]Á€//‹cZ̧ {ZÀËև¹Z¿ZÌ^·Mµ|»,ZÀËև¾Ë€ed̨̯Z],ZÅՀf//Œ» d‡Y|ÀÅ{Õ|Ì·Âeµ|»½M¾Ë€ed̨̯Ö]Ád‡YZaÁY Z“Z¬e…Z//‡Y€]¶Ë€]{ZÀËÖ//‡cZ̧Õ|Ì·ÂeZ//»M ÕYĿ³Ä//]Äf//‹Y{ŠËY‚§YÃZ´f//‡{Y‚ŵZ//‡{ {,µZ//‡{ZÀËÖ//‡ÃZ´f//‡{Y‚ŽÂÀ¯YºÅÄ//¯ ,cZ̧cZ¤Ì¸^e…Z‡Y€]½ZÆm¹{€» {Â//‹Ö»|Ì·Âe¶Ë€] Ö¬˜À»¥€»Áº¯d¼Ì«,®//q¯€ÅZ›Z]YZÀËÖ//‡ d¯€‹ĸ̇ÁÄ]µZ‡{‚Ì¿½Y€ËY{Á|À//‡ZÀ‹Ö» ē€Ÿ¹Z´ÀÅÁ|‹ē€Ÿ°aZe…ZaÁ{ÂyÄ ‡Âe½ZÌÀ] Ä̬]Á|//‹Ö»d§ZË{½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻¢//¸^» Á{Ây¾ËY,{Â]Äf¨³°aZe½Y€Ë|»YÖ°Ë ¶ËÂve½Z»{ ÖÀ Ë,d‡YZ¿ÁÕY|¿ÂÌÅ|À¿Z»ÖËÁ{ÂyÖf¼Ì«Ã{{ cZ̧ƒZf¿Â»Ä¿ZyZ¯ µZ‡½M{½Z»Âe½Â̸̻{Á|u –yÁƒZf¿Â»,ՁZ‡Ä¿|]ÕZž·Z‡ÕYY{ÃÁZ‡{ZÀËև Ä]½YÂeÖ»ZÀËևcZ̧cZ¿Z°»YYÁd‡YÄf§€ŒÌa²¿ {€¯ÃZ‹Y{Y»¾ËY YZ]Á¶¬¿Á¶¼u auto@smtnews.ir ÖaZÌa ÃZ¼‹ ¾WÁƒ ½Z”» €ÌeÄ^À‹ć d‹Y{{ZË į€°‹YY|y |Œ¿Y€mYՁZ‡{YM ՁZ‡{YMY†aµZ‡®Ë,ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼u{Zf«Y ½ZmZ]Z]ÖuÔ§…Z^Ÿ |Œ¿ZÆ]ZžËӀËYÕY€]ՁZ‡ÁZÀ‹¶³ įd//‡Y¾ËYZ»¶°//Œ»|ËY‚§YÖ»ՀœÀ» µ{Z e,Œ¯ÖËYÂÅÕZŀ̈»YÕZ̈]{ €“ZuµZu{-{Y|¿{ÂmÁZ“Z¬eÁē€Ÿ¾Ì] Ä]Ád//‡YZ“Z¬eY€//e¾ÌËZaZÌ//ˆ]ē€Ÿ ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹µZÌy¶//Ì·{¾Ì¼Å {֋ÔeÁd//‡YduYՀf//Œ»{ÂmÁY ¾ËY |ÀÀ¯Ö¼¿cZ»|yd̨̯ŠËY‚§YÄÀÌ» ÕZŀ̈»Öy€]{Öfuįd//‡YÖ·Zu{ Z]|¿YÄf//ˆ¿YÂf¿Ö¿Y€ËYÕZž ËӀËY,Ö¸¸¼·Y¾Ì] Äq€³YÁ|//ÀÀ¯d]Z«ÖmZyÕZ//žËӀËY Հf//ŒÌ]ÕZÅÄÀ˂ÅÖ//mZyÕZÅd¯€//‹ Õ€e\‡ZÀ»ÕZÅd¼Ì«Z»Y|ÀÀ¯Ö»dyY{€a |ÀÀ¯Ö»ÄWYY½ZˀfŒ»Ä]ºÅ ZžËӀËY{ևZ‡YsԏY¹Á‚· ‹ ½YZ¯|¿Yd//‡{½ZÀz//‡YÄ//¯Â//˜¿M Ž«Z¿ÕY€//mY,|ËMÖ»€]Ö//ËYÂŶ//¬¿Á¶¼u {½Â¿Z«¾ËY€//ÌiZeYž¿Z»ՁZ//‡{YM½Â¿Z« ¾ËY€]ZÀ],d‡YÃ|//‹ZžËӀËY{Zf«Ydˬe ÕY€]Հ´Ë{ÕZÅZ°ÅY|ËZ]|//‡Ö»€œ¿Ä] {ÂmÁÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À]¾ËY{Zf«Yd//ˬe |‹Z]Äf‹Y{ ÕŒ¯Õ{¿YÂŽZ»Z//‡ª]Z//‡½ÁZ » ,½ZÌ»¾ËY{ºÆ»Äf°¿|˳Ö»ÃZ]¾//ËY{ ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹Ö¸yY{d//§Z]€Ì̤e ē€Ÿ|ËZ]dˆz¿¹Z³{ZÅd¯€‹¾ËY,d‡Y ½Z»Z//‡ÖÀ Ë |À¿Z//‡€]µ{Z eÄ]YZ“Z¬eÁ ¾ËӀËYį|À¯{ZnËYÖeZ¿Z°»Y|ËZ]ÖËZ¼ÌaYÂÅ Ze|Å{ŠËY‚§YY{Â//yÖËYÂŽZ³ÁZ¿|//¿YÂf] ¾ËY{į|]ZËŠËY‚§YZ“Z¬eÁē€Ÿt˜//‡ ÕÁ {‹Ö»¶Ë| e{ÂyÄ]{ÂyYZ]c ,|f¨Ì]Ö«Z¨eY¾ÌÀqÄ°ÀËYÕY€]d//‡Y|¬f » ÕZÅd¯€‹Á{‹¹Zn¿YcZœ¿Áµ€fÀ¯|ËZ] ¹Zœ¿®Ëį|¿Á€]¾ËYd¼//‡Ä]ÖËZ¼ÌaYÂÅ |ÀÀ¯{ZnËY{ÂyÕY€]YÕ«Ö¸yY{dˀË|» ÁÖÀ§Šz]dˬe¹Á‚//·€]|̯ZeZ//]ÕÁ Ö¿Z³Z]Šz]d‡Y|¬f »ZžËӀËYcZ̸¼Ÿ µÂve|À»ZÌ¿‚//Ì¿ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹ ZžËӀËY|˳Ö»ՀœÀ» d//‡YÖ//‡Z‡Y ¹Z³Ö¿Z³Z]µÂ//YÕY€//mYÄÀÌ»{|//ËZ] ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z//‡‰Ôe¾ÌÀr¼Å,|¿Y{€] ÕZʼnÂ»MÄ//¯|//‹Z]dÆm¾//ËY{|//ËZ] ZžËӀËYÕY€//]Ö¿Z³Z]ÁÖËZ¼ÌaYÂÅÄ//ËÁ Ö¿Z³Z]µÂ//YZ]Z//e{Â//‹Äf§€³€//œ¿{ Õ{¿YÂÅ…ZÀ//‹Z¯¾ËY |¿Â//‹ZÀ//‹MÁ {Zf«Yd//ˬe{ºÆ»Ä//f°¿d//‡Y|¬f » Zf‡Y¾ËY{ d‡YÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y,¾ËӀËY Äf//‹Y{Y¹ÓÕZÅdËZ¼u|¿YÂf]d·Á{€//³Y cZuԏYÄ]|//¿YÂeÖ»ZÅdËZ¼u¾ËY,|//‹Z] cZ»|yÄWYYÁÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹½Á{ {‹€nÀ»¹{€»Ä]d̨̯Z] Ä]d̸]d¼Ì«ÄÀÌ»{ZÆÀeÄ¿ՁZ//‡{YM d̨̯ŠËY‚§YÄ°¸]{Z//f§Y©Z¨eYŽ«Z¿— ‚Ì¿ZžËӀËYÕÂ//‡YÃ|//‹ÄWYYcZ//»|y ,d//‡Y½Â¿Z«|̯Ze{»¶WZ//ˆ»YÖ°Ëį …ZÀ//‹Z¯,Հ//œÀ»Z//“€Ì¸Ÿ |//Œ¿Y€//mY ½Z»Z//‡ª]Z//‡½ÁZ »ÁÕ{¿YÂÅd// À {Är¿Md‡Y|¬f »‚Ì¿ÕÂ//Œ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ ŠËY‚§YZÆÀe,{Zf§Y©Z¨eYÄf‹~³ÃZ»dŒÆ^Ë{Y Ä]į{Â]Z¼ÌaYÂÅd//̸]d¼Ì«Õ|{ |ËZ]ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ į|À¯{ZnËYÖeZ¿Z°»Y ½Z³ÁZ¿|¿YÂf]¾ËӀËY ŠËY‚§YY{ÂyÖËYÂÅ Áē€Ÿt˜‡Ze|Å{ {į|]ZËŠËY‚§YZ“Z¬e Ä]{ÂyYZ]c¾ËY {‹Ö»¶Ë| e{Ây d‡Y|¬f »ÕÁ dˆÌ¿ՁZ//‡ÁZÀ‹ÕZÀ » {Zf¨Ì¿©Z¨eYÖf‡{Ä]w€¿ՁZ//‡{YMhv] cZ»|y,d̸]w€¿€Ì̤eZÀ¯{{Â]Y€«Y€Ë ‚Ì¿ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹Õ‡YÃ|‹ÄWYY €“ZuµZu{Z»Y|À¯€Ì̤e,d¼Ì«Z]\‡ZÀf» |ÀÅ{Ö»ÄWYYYÖ¸^«cZ»|y½Z¼ÅZÅd¯€‹ {Â//‹Ö»ÓZ]Á¾ÌËZad//̸]d¼Ì«Z//ÆÀeÁ cZn¿ÃYY{Z//f«YZ//žËӀËY,ՁZ//‡{YM ,|Àf//ˆ¿Y{Ö»cÔ°//Œ»YÕ{¿YÂÅd À {Zf«Y,Äf‹~³µZ//‡®Ë{|//‡Ö »€œ¿Ä] Ã{€¯Ä]€neYÖ//f^j»cY€//Ì̤eZ//žËӀËY ,Ö¿Z»Z‡Õ| //‡Y{¬»µZu¾ËYZ],|//‹Z] ½Y€ËYÖ//ËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹¾¼n¿Y€//Ì]{ ,ՁZ‡{YMŽ«Z¿ÕY€mY¶Ì·{Ä]d‡Y|¬f » d‡YÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eY|‹¾ËY µZ‡Är¿M|˳Ö» Ä]x‡Za{ÕÁ ZÆÀe,{Â^¿ՁZ//‡ÁZÀ‹,{Zf§Y©Z¨eYÄf//‹~³ ,ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ·ZŸÕYÂ//‹Ä]»Á|Y| ] ¾Ì´¿ZÌ»—Ä]Z//Åd̸]w€¿Ä]|{ {Â]¦¸°»d//·Á{įÖ//·Zu{,|//‹ħZ“Y YՁZ‡{YM,Ä //‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€]…Z//‡Y€] ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ·ZŸÕYÂ//‹Ä]»Á|Å{¹Zn¿Y ,ÕÁÄf¨³Ä//] {Y{|̯ZeՁZ//‡{YM€]‚Ì¿ ¶°//Œ»Zq{½ZÀr¼ÅZ//žËӀËY{Z//f«Y Õ‡YÃ|//‹ÄWYYÕZÅw€¿ÂÀÅY€Ëd//‡Y d‡Y̸֨°e,ZžËӀËY €œ¿|»ՁZ//‡{YMÂÀÅÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÁY ŠËY‚§Y|//ËY‚§YÖ»,d//‡YÃ|//Œ¿Y€mY½Â¿Z« {Â^Æ]€//]Äf//ˆ¿YÂf¿‚Ì¿d¼Ì«Õ|//{ ¾ËY{Y€Ë|//‹Z]Y~³€iYZžËӀËY{Z//f«Y Äf‹Y{ŠËY‚§Y‚Ì¿ZžËӀËYÕZÅÄÀ˂Å,c|» ÃYZÆÀed//‡Y|¬f »Ö¿Z»Z‡Õ| ‡Y d//‡Y ½Â¿Z«tÌvÕY€mY,ZžËӀËY{Zf«Y{Â^Æ] ¾¼n¿Y€Ì]{ d//‡YZ¼ÌaYÂÅd̸]ՁZ//‡{YM ՁZ‡{YMd‡Y|¬f »ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹ ZžËӀËY¾Ì]d]Z«{ZnËY\m»d̸]w€//¿ ZÆ¿MÕZÅÄÀ˂ŁYÖ//Œz]¾Ì»Ze¾ÌÀr¼ÅÁ ,d̸]w€¿ՁZ‡{YMZ]€´Ë{Õ‡Y-{‹Ö» c|«½Mž^eÄ//]ÁŠËY‚§YZÅd¼Ì«Ö//y€] |]ZËÖ»ŠÅZ¯‚Ì¿¹{€»|ˀy ¥Y|ÅYYY½Y€§Z//ˆ»ÃZ§ŠËY‚§YÁZÅd¼Ì« ¾ËYd¨³Á{€¯½YÂÀŸՁZ‡{YMÕY€mYºÆ» Y€mYZÌ¿{ÕZÅÂ//Œ¯YÕZÌ//ˆ]{Â“» Ä]Öf^j»lËZf¿ZÆ¿MYÖy€]{Äf^·YįÃ|‹ €œ¿{»¥Y|ÅY€´Ë{Öy€]{ÁÄf‹Y{µZ^¿{ ÕY€mYY¥|Å‚Ì¿½Y€ËY{ d‡YÃ|Œ¿ª¬v» {įd‡Y¾ËYZ¼ÌaYÂÅd̸]w€¿ՁZ//‡{YM Z¼ÌaYÂÅd̸]ÕZÅd¼Ì«,Ö//¿Z»|ÀËM€§®Ë |]ZËŠËY‚§Y½Y€§Zˆ»ÃZ§¶]Z¬»{ÁŠÅZ¯ |ÅYÂy®¼¯ՁZ//‡{YMÂ“»{Á‚§YÕÁ Z]ÁºÌÀ¯µ€//fÀ¯YZÅd¼Ì«Š//ËY‚§Y{€//¯ ,|ËMÖ»{ÂmÁÄ]ÖËZ¼ÌaYÂÅÁÂu{įÖf]Z« ½Z»Z‡†ÌË ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿Öf¼Ì«ŠËY‚§Y ՁZ‡{YMÕY€mYcZÌW‚m½ZÌ]{ÖËZ¼ÌaYÂÅ YZžËӀËY¹Z//¼e½Z»Z//‡¾ËY{€¯|//̯Ze į|ÀÀ¯ÂÀf»YZ//Åw€¿Ze|À¯Ö»ªËÂ//Œe ÕZŀ̈»ÁZŽZ»{d̸]w€¿…Z‡Y¾ËY€] ÄqYd̸]ՀfŒ»Ä°ÀËY\ˆu€]Á¦¸fz» |ÅYÂycÁZ¨f»,d//‡YÃ{€¯ÕY|ˀyÖ¿Z» įZÅw€¿ՁZ‡ÂÀf»{{€¯ħZ“YÕÁ {Â] µZ‡ÕZÅw€¿Y€fŒÌ]|{¦¬‡Ze ¹ÔŸYZÅd¯€‹ĸ̇ÁÄ]ZÅd¼Ì«d‡€Æ§,{Â] ºË{€¯|ÌËZeYZÆ¿MZ»Á|‹ €Ì³{½Z/Àr¼Å,Z/žËӀËY{Z/f«Y ‹ cÔ°Œ» ÕY€mYYŠ//ÌaZ//eÄ//°ÀËYÄ//]Ä//mÂeZ//] Ö·ZËZÅ|»M{Á{ÂyÃÁ€³/ÖÀÌ»Y¹€¯Y ¾Ë€elËY|ËZ//‹¾ËY ՁY,ZÅÄÀ˂ÅÁd//‡Y ÁZžËӀËY½Z//^uZÄ//¯|//‹Z]ÕYÄ//¸¼m x‡Za{ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼u½YZ¯|¿Yd//‡{ |À˳Ö»½Z‹Ö·Z»dÌ “ÁÃZ]{Ö·Y‡Ä] |¿{Â]YÁ|Ì»YZžËӀËYįÖ¿Z»Zˆ]Z¿dÌ “Á w€¿ՁZ‡ÁZÀ‹ՁZ//‡{YM½Â¿Z«ÕY€mYZ] ÕY€mY|‡Ö»€œ¿Ä]Z»Y,|]Z˽Z»Z//‡d̸] Ã|‹½MYž¿Z»įÄf//‹Y{֐«Y¿½Â¿Z«¾ËY |À¯Z§Â°‹YZžËӀËY{Zf«Y,ՁZ‡{YMZe ºnÀaÄ»Z¿€]Ä·Z//‡½Â¿Z«Ã{Z//»{ /½Y€//ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmÄ //‡Âe Zed//‡Y¦¸°»d·Á{d//‡YÃ|»M ՁZ‡ÂÀf»Ä]d^ˆ¿,Ä»Z¿€]µÁYµZ//‡½ZËZa €§Z//ˆ»ÁZ]ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼ucZ»|yw€//¿ ,Ä»Z¿€]¹Â//‡µZ//‡ÕY|f]YYÁ|//À¯¹Y|//«Y ¶¬¿Á¶¼uw€//¿¶»Z¯ՁZ//‡{YM€]ÃÁÔ//Ÿ ,ՁYÁ€aÄ°^//‹ÁÖÅZ³{Á€§cZ»|y,ÖËYÂÅ {ḑZ »Ŀ³€ÅÁÖ//¨Ì¸°ecZ¨Ì¨ze¤· ,ÖËYÂÅՀ]ÁZ¿cZ»|yYÕY{€//]ÀÆ]ÄÀÌ» cZ»|y,d//‡Zy€]Ád//ˆŒ¿,Ö//ÅZ³{Á€§ –^e€»{Y»€ËZ//‡Á¾¯Z»YÕY~³YÁ,ՁYÁ€a ¹Y|«YZ//Æ¿Mw€//¿½{¼¿Ö// «YÁÄ//]d^//ˆ¿ ÕY€mY€],ֿ¿Z«Ã{Z//»¾ËY{Äq€³Y |À¯ Ä»Z¿€]µÁYµZ‡½ZËZaZed̸]w€¿ՁZ//‡{YM ÕY€mYµZ‡dŒÆ^Ë{YZeZ»YÃ|//‹|̯Ze { {Â]ÃY€¼ÅÕ{ZˁÕZŀ³YÁZ»YZ]½Â¿Z«¾ËY ¶¬¿Á¶¼u½YZ¯|¿Yd‡{,Y€mZ»ÕÂ//‡®Ë ZÆÀeYՁZ//‡{YM,֏yŠz]{ÖËYÂÅ cÔ°Œ»ėÁYÕ{¿YÂÅd ÀcZn¿ÃY ½ÓÂX//ˆ»,€´Ë{ÕÂ//‡{Z»Y|Àf//ˆ¿Y{Ö» Z]į|Àf//‹Y{|̯Zeº//Å{d·Á{Ö//f·Á{ ¦¬‡ZeZ¼ÌaYÂÅd̸]d¼Ì«ŠËY‚§YÄ]ÄmÂe ÕYÁY|¿YZe½Â¿Z«¾ËY,½Z//]M{|{ ZŒ§¹{€»Ä]|ËZ^¿¾ËYYŠÌ]ÁÃ|//‹Y€mY {‹{YÁ d//·Á{{Õ{Â//¿YÂÅd// À½ÓÂX//ˆ» ¹Á‚·€],Z¯Ä//]Z£MÕY|//f]YYZ//»Yº//Å{ZË ‰ÔeÁ|Àf//‹Y{|̯Ze½Â//¿Z«¾ËYÕY€//mY Y½Â¿Z«¾ËY,½Y€§Z//ˆ»©Â¬uš¨uZ]|¿{€¯ |ÀÀ¯Y€mYZžËӀËY{Zf«Yd//ˬe¥|ÅZ] ,Äf‹~³µZ‡dŒÆ^Ë{Y{Zf//‡Y¾Ì¼Å{ d·Á{ÖËYÂŽÓÂXˆ»d¼ÅÄ]ՁZ//‡ÁZÀ‹ ÕZÅd¯€‹\Ìe€e¾ËYÄ] {Ây|̸¯ºÅ{ZË Z]Yd̸]į|Àf§ZËY½Z°»Y¾ËYÖ//ËZ¼ÌaYÂÅ ÕZÅw€¿Ä]d^ˆ¿ŠÅZ¯ÁŠËY‚§Y|{ ½Z]M[»ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡[» |ÀÀ¯ÄWYY,YÁ€adŸZ‡ÁÁÄ]ÄmÂeZ]Á ½Z»Z//‡†//ÌË,½Z//ˀ̴¿ZÆmZ//“€Ì¸Ÿ ŠÅZ¯,½Â¿Z«¾ËYÕY€mY½Z»{ÖËZ¼ÌaYÂÅ |Ë|mÕY~³d¼Ì« ÖÅY{YM‘YŸ Ä·Zˆ°ËÕZÅd̸]cZ¯ ª]Z‡w€¿Z] µZË{Z̸̻ …·ZqÃ{ZmՁZˆÆ]ÕY€] ÃYcYÁÕY~³ÄËZ»€//‡[~mÁZÅd¯Z//Œ»€f§{¶¯€Ë|»Z/¿€ËY ÁcZ»|yd̨̯|Ë|m¶¼ ·YÂf//‡{½|‹ÖËY€mYYՁZ//‡€Æ‹Á ‘YŸ|Ë|mÕY~³d¼Ì«d//¨³Á{Y{€^yÖÅY{YMÕY{€//]ÀÆ] {‹Ö»Y€mYÃZ»€ÌeµÁYYÖÅY{YM ¾Ì]Y|Å{Ö»½ZŒ¿Ã|‹¹Zn¿YÕZÅև€]{Á‚§Y½Z̼Ìu{Y|¬» Z^ˀ¬e,|ÀfˆÅ‘YŸ¾f§€³µÂ¤//Œ»½ÂÀ¯YºÅįÖÅY{YM {įZn¿MY{€¯ZƛYÕÁ |¿Y{ÓZ]Ä]Á–//‡Âf»dÌ “ÁÃY{YM ,{Â]Zœf¿Y|uY€f//ŒÌ]ZÅÖÀÌ]ŠÌaª]Z˜»®Ì§Y€eZ//ÅÃY{YM¾ËY š¨u,ÕY|Æ´¿,cY€Ì¼ eÕY€]‘YŸ~yYY¶Zu|»M{¾//ËY€]ZÀ] €‡Y~³ÄËZ»€‡½Mž^eÄ],|À¯Ö»dËZ¨¯Ã{Zm{Y|¿Zf//‡YÁd̨̯ Á¹Zn¿YY‰YÕY{€]ÀÆ],{Y{Y€«{Ã|//‹ÖÀÌ]ŠÌaÃÁ{{Á|ŸÂ» ¶ËÂveYÃY{YM,{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡{Â//‡Á¶Y½|¿Y{€³Z]Y†a {įd‡Y€´Ë{ÃY{YMÕY€]¶°//Œ»½ÂÀ¯YºÅ{Á‚§YÕÁ |Å{Ö» ÕZÅÄÀ˂ž̻ZeÄ]Ö//fu‘YŸ~yYYÖ//‹Z¿|»M{{Y»֔ ] |‡Ö¼¿ºÅZÆ¿MÕY|Æ´¿ ÕZÅd̸]cZ¯w€¿ÂÀÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ÆeY{€Æ‹½ÁZ »€Æ» \ːeÄ]½Y€Æe€Æ//‹ֻԇYÕY‹Õ‡YµZ//‡{Ä·Z//ˆ°Ë ªË€—YÄ¿ÓZ//‡ÕZÅd̸]cZ¯|ˀy½Z°»Yd¨³,d//‡YÃ|Ì//‡€¿ |̯ZeZ]Ö¼‹ZÅՀ°Œe€¨ m|̇ d‡YºÅY€§½Y€ÆeÕY{€Æ‹dËZ‡ ÖËZ‡ZÀ‹¾Ìfˆz¿YZÅd̸]cZ¯YÃ{Z¨f//‡YÄ·Z//ˆ°ËÃÁ{Ä°ÀËY€] ZŒ«YÖ»Z¼ed¨³,{‹Ö»Ä^‡Zv»½YÂzeZ¯ÕZÅÃZ´f‡{{ZÅcZ¯ cÔÌƈeYį½Y|À¼·Z//‡Á½YÂ»MŠ¿Y{,½ZËÂn//Œ¿Y{YºŸYÄ »Zm ½YZ^¿ZmÁ|ÌÆ//‹{ZÌÀ]Š//‹Âa€Ë{Y€§YÁ|¿Y{Ây€]d·‚À»s€//— cZ¯d§ZË{Ä]d^//ˆ¿½Y€ÆeÕY{€Æ//‹dËZ//‡ªË€—Y|À¿YÂeÖ» cZ¯[»w€¿Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ |ÀÀ¯¹Y|«YÄ¿ÓZ//‡ÕZÅd̸] \ːeÄ]€Æ‹ֻԇYÕYÂ//‹{ÂÀŵZ‡Ä·Z//ˆ°ËÕZÅd̸] Ä·Zˆ°ËÕZÅd̸]cZ¯d§ZË{Á¹Z¿d^i½Z°»Yd¨³,d//‡YÃ|̇€¿ ZÌƻĿZ»Z‡{,Ã|Ì//‡¹Z¼eYÄ]½Z‹ÕZÅcZ¯įÖ¿Y|¿Á€Æ//‹ÕY€] Z]ÁÄf‹~³µZ‡ª]Z˜»|Ë|mw€¿¾ÌÌ eZe|À¿YÂeÖ»½Y|¿Á€Æ‹Ád‡Y |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÄ·Zˆ°ËÕZÅcZ¯YÄf‹~³µZ‡ÕZÅd̸]cZ¯ħ€ e ½YZ^¿ZmÄËÁZyZ//Œ«YcZ¯{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¼//‹ZÅՀ°Œe ,½Z´ËY—Ä]Y|Æ//‹½Y€//ˆ¼ÅÁ¾Ë|·YÁÁ½Ó¸ »,ÓZ]Ä]|{ {Y€§YÄËÁcZ¯,|//{¦Ì¨zeZ]½Y|À¼·Z//‡ÄËÁd//·‚À»cZ¯ ¦Ì¨zeZ]ÖfˆË‚Æ]½Z»Z//‡ÁÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯Š//‹Âa€Ë Z]Ö¿Y€‡Â]ÂeY¶¬¿Á¶¼uÄ°^‹{Ã{Z¨f‡YÄËÁd̸]cZ¯,|{ Á€f»¶¬¿Á¶¼uÄ°^‹{Ã{Z¨f//‡YÄËÁd̸]cZ¯,|{¦Ì¨ze Ä°^//‹{Ã{Z¨f//‡YÕY€]ÃœÀ»d̸]cZ¯,|{¦Ì¨zeZ//] {‹Ö»ÄWYY|{¦Ì¨zeZ]…Â]ÂeYÁÁ€f»¶¬¿Á¶¼u Ã{ZmՁZ//ˆÆ]ÕY€]µZË{Z̸̻Z//fyYZ]d·Á{€/Æ» µZË{Z̸̻¢¸^»,½Y€ËÁcZÌź̼eZ] {€¯d¬§Y»…·Zq Ä^«€f»€Ì£g{YÂuZ]ĸ]Z¬»ÁÄ¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«Y¹Zn¿YœÀ»Ä//] ÖËY€mYÃZ´f//‡{ZÌfyY{…·Zq/k€¯Âv»ՁZ//ˆÆ]ªË€—Y ºnuÄ]ÄmÂeZ]d//‡YÃ|»MÄ]»¾ËY{ {€Ì³Ö»Y€«•Â//]€» ¾ËYՁZ‡¾¼ËY¹Á‚·Á…·Zq/k€¯Âv»{ÕYÃ{Zm{{€eÕÓZ] ÕYÄËZ»€//‡ÖËYY{®¸¼e¶°//‹Ä]µZË{Z̸̻¢¸^»,Ã{Zm Ö·Z»cY€¬»YÖ//Œz]ºÌœÀe½Â¿Z«Ã{Z//»ž]ZÀ»¶//v»Y Ä //‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€]½Â¿Z«Ã{Z»‰|//À]Â“»,d//·Á{ Ä^«€f»€Ì£g{YÂuZ]ĸ]Z¬»ÁÄ¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«Y¹Zn¿YœÀ»Ä//] –]Õ}ÖËY€mYÃZ´f‡{ZÌfyY{Ã|‹{ZËÂv»ՁZ//ˆÆ]ªË€—Y ©Zv‡Y {Â//‹ÄÀ˂Å•Â]€»cY€¬»Á¾Ì¿Y«€]Y€]Ze{€Ì³Ö»Y€« Ä]Y€mYÕY€]YÄ]»¾//ËY,ÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »,Հ//Ì´¿ZÆm ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁ,Œ¯cYÁ {€¯¡Ô]YŒ¯ՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z‡Á ½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯”Ÿ ֻԇYÕY‹†¸n» ÖÀ ËÖ¸ §ÃÂ̋Ä]Z¼ÌaYÂÅd̸]w€¿ՁZ‡{YM Z]Y|f]YYd//¼Ì«ŠÅZ¯ÖÅZ³ÁŠ//ËY‚§YZ//ÆÀe Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n»{Õ{ZˁÕZÅd¨·Zz» |Àf‹Y{YÃ|̬Ÿ¾ËY½Z³|ÀËZ¼¿Öy€]Á{Â]ÃY€¼Å w€¿ՁZ//‡{YM€Ì//ˆ»{•ZÌfuYZ]|ËZ]d·Á{į ¾°¼»ĸX//ˆ»¾ËYÄq€³YY€Ë,{Y{€//]¹Z³d̸] ÕZÅd¯€‹cÔ°Œ»Y֌z]c|»ÃZe¯{d‡Y ʬ¿Ä]½|̇ÕY€]Z»Y|Å{ŠÅZ¯YÖËZ¼ÌaYÂÅ Á€ež»Zm€Ì]Y|e,ZžËӀËY{Zf«Y{Â^Æ]Á[¸˜» d‡YZÌ¿ÁÂu¾ËY{ՀeÕ|m Á–ËY€//‹|ËZ]ՁZ//‡{YMtÌvÕY€mYÕY€//] ¾ËYį{Â]½M€e[¸˜» |//‹Z]ZÌÆ»ZÅdyZ‡€Ë |//‹Ö»Y€mYÖËYÂŽZ³ÁZ¿ՁZ//‡Â¿Y| ],½Â¿Z« Z]d]Z«d̸]Z« Á½Z³ÁZ//¿,cZ»|yŠz]{Z//e {ÂmÁÖ¿Y€ËYÕZ//žËӀËY{ÖmZyÕZÅÂ//Œ¯ {‹Ö»Äf¨³Äq€³Y€“ZuµZu{ |//‹Z]Äf//‹Y{ pÌÅ,|//‡Ö»€œ¿Ä]Z//»YÃ|//‹Y€mYՁZ//‡{YM d̨̯Ä¿,d‡YÃ{Y|¿wZžËӀËYÄËÁ{ՀÌ̤e Öfu ZÅZ¼ÌaYÂÅd̨̯Ä¿ÁÄf‹Y{ŠËY‚§YcZ»|y ÕYĿ³Ä]dÌ “ÁÁÄf//‹Y|¿ŠÅZ¯‚Ì¿Z//ŀÌyZe ¶°‹Ä]s€—¾ËYÕY€mY|‡Ö»€œ¿Ä]įd//‡Y d‡YÃ{Â]ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹€“Ä],{Âm» ĸu€»®ËZÆÀeįºÌÀ¯€°//‹YY|y|ËZ]ž«YÁ{ ÁÃ|//‹Y€mYZÅÖ¿Y€´¿ÁÀƷ{¹Z¼eZ]½Â¿Z«¾ËYY ½Z³ÁZ¿Ö¸ §–ËY€‹{Y€Ë,|Œ¿Y€mY¶»Z¯—Ä] ÕY€mY,½Y€§Zˆ»Ä]Ö¿Z‡cZ»|yd̨̯ÁÖËYÂÅ {€¯Ö»€eY‹{Y–ËY€‹½Â¿Z«¾ËY¶»Z¯ ¾Ë€eºÆ»YÖ//°Ë,€ÌyYÕYÄf//ˆÅcY€¯Y~»{ ÖËYÂŽZ³ÁZ¿ՁZ‡Â¿hv],Ã|‹s€˜»cZŸÂ“» d ÀÄ]į֘ËY€‹{,|‡Ö»€œ¿Ä] {Â]½Y€ËY {Â]€fÆ],{Â]Ã|//‹Ã{Y{½ZŒ¿‚^//‡¡Y€qÖËYÂÅ ֏yŠz]½YY~³ÄËZ»€‡ÁZÅd¯€//‹½YÂeY {YÁ |//‹Ö»Äf§€³®¼¯½Z³ÁZ¿¾Ì»ZeÄÀÌ»{ ÕY€]Ö¿Z»,ÖËYÂŽZ³ÁZ//¿Ä//ÌÆeÄ]d·Á{½{€//¯ ÕY€]Öf€§ÁÁÂu¾ËY{d·Á{d·Zy{Š//ÅZ¯ Öf¼‡Ä]|ËZ]½Y€ËYÖËYÂÅdˀË|» d‡YՁZ‡Â¿ ÕYY{Á¹Á{d//‡{ÕZÅZ¼ÌaYÂÅcY{YÁÄ//¯{Á€] Ze{Y~´]ZÀ¯lË|eÄ]ÁÃ{Y{ŠÅZ¯YÓZ]¾//‡ ¾ÌÀr¼Å |¿Â‹Z¼ÌaYÂÅY‡Հf¼¯ÀƷ{Z]¹{€» €fÆ],Z¼ÌaYÂŶ»Z¯ՁZ‡Â¿½Z»ZeZŁYÁ€aŠÅZ¯ ,Ã{‡€§ÕZÅZ¼ÌaYÂŽ{€¯{YÁZ]įd//‡Y¾ËYY Äf//‹Y{{ÂmÁ½Y€§Z//ˆ»{•Â¬//‡ÀƷ{ÃY¼Å |‹Z] €^y®e ¦¸zf»½Z³|À¿YZ]{Ây€] ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u YÕY|ÅY½Z»Z//‡{µÂX//ˆ»¹Z¬»®Ë€/Æ» ½Z³ÁZ¿Š//z]{Z//‡Äi{ZucZ¨¸zeZ]{Â//y€] ½{€¯µZ// §€Ì£ÁÕYÃ{Z//mÖ//»Â¼Ÿ¶//¬¿Á¶¼u {Y{€^y¦¸zf»½Z³|À¿Y ÕY€]Ã|¿Y{Z]cZ»Y|«YÄ]ÃZ//‹YZ]ÖfËY|Å{YÂm ÄÀÌ»{{€¯ZƛY,ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³|//À¿Y ,Ö³|À¿YcZ¨¸zeÄ]Ö³|̇½Â¿Z«Ã{Z»ÕY€mY ÕYÄ»ZÀ¼ÅZ¨eÖ³|À¿YÃÂv¿€]€f//ŒÌ]µ€fÀ¯ÕY€] ½MZ]ª]Z˜»{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|//‹|¬ À»†Ì¸aZ] ¶«Y|uÕYY{½Z³|À¿Y¶»Z¯cZŸÔ—Y,†//̸a ÁÕY|ÅY½Z»Z//‡Ä]ÕZ°¼ÅÕY€]YÖ¨À»À¼¿ ªË€—¾ËYYZe|À¯Ö»µZ//‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼u Ä¿Z»Z//‡ªË€—YÖËZÅd̟ÂÀ¼»ÁZ//ÅdË{Á|v» ÕÁ {‹{ZnËY½Z³|À¿Y|À¼//‹ÂÅcZ¯Á–y€] ÕYY{ֻ¼Ÿ½Z³ÁZ¿½Z³|//À¿YÕY€]{€¯tˀe œÀ»Ä]ºÅY€f¼¯ÁÕÓZ//]Ö¨À»À¼¿ Á•Â]€»½Z³|À¿YÄ]Ö³|¿Y{Z]Y|//ŒÅµZ//‡Y ¶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€//‹Ä]Ö¼fˆÌ‡Ö¿Z‡Ô—Y µ{Z^e¹ÓcZ//ŸÔ—Y,ZÆ¿MÄ]cZ»|yÃ|//ÀÀ¯ÄWYY {‹Ö» µ{Z^eÖÀ§ZfyZ//‡ÁÃÂv¿Ä//°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ Z]ZmZ¿Â//ÅY†Ì¸acZ//¬§YÂe…Z//‡Y€]cZŸÔ—Y ½Z»Z//‡YÁZ§cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§€//f§{ €j¯Y|u{Á‚§Y,d‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY Ä]•Â]€»cZ//ŸÔ—Yd//§ZË{Y†//aÄf¨Å®//Ë ½Z³|À¿Y½|‹µZ §€Ì£Ä]¹Y|«Y,½Z³|À¿YcZ¨¸ze {‹Ö» ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ساماندهی اصناف بدون پروانه در سیستان و بلوچستان‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬اصناف در‬ ‫تمام کشور و در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی در کشور‬ ‫فعالیت می کند و می توان از ظرفیت اصناف‬ ‫برای بهبود فضای کس��ب وکار و اشتغال در‬ ‫کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫حضور منسجم و قوی اصناف در عرصه های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی و اجتماع��ی کش��ور‬ ‫ضرورت��ی انکارناپذیر ب��رای تحقق اهداف‬ ‫کشور است و هرچه از بازار شهرها حمایت‬ ‫ش��ود به همان اندازه پیشرفت و شکوفایی‬ ‫تولید و صنعت کش��ور امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫اصناف یک تش��کل خصوصی اس��ت و اگر‬ ‫از بازار حمایت الزم ش��ود به اقتصاد کشور‬ ‫کمک ش��ایانی می ش��ود‪ ،‬اصناف پیش��انی‬ ‫اقتصاد کش��ور است و این قشر عظیم توان‬ ‫شکوفایی اقتصاد کشور را دارند‪.‬‬ ‫مس��ئول امور تولیدی اتاق و نماینده اتاق و‬ ‫کارشناس امور تولیدی تشکیل و جلسات ان‬ ‫با محوریت امور تولیدی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب‬ ‫نادر میرشکار‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیس��تان و بلوچستان به مناسبت‬ ‫روز اصن��اف گزارش��ی از وضعی��ت اصناف به‬ ‫ارائه کرد که در ادامه امده است‪.‬‬ ‫روز اول تیرماه به عنوان نمادی برای اصناف‬ ‫کش��ور انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬این روز برای‬ ‫بزرگداش��ت اصناف اس��ت که نقش بی بدیل‬ ‫انها در کش��ور بر کس��ی پوش��یده نیس��ت‪.‬‬ ‫اصناف که یک قشر مردمی است نقش موثر‬ ‫و تاثیرگذاری در کشور داشته و دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینکه اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان جوان ترین اس��تان کشور است‬ ‫ایج��اد واحده��ای صنف��ی و ب��ازار می تواند‬ ‫ش��رایطی را ب��رای ایج��اد اش��تغال فراهم‬ ‫کند‪ .‬اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان بیش‬ ‫از ‪۱۱‬درصد وس��عت کش��ور را دربرگرفته و‬ ‫همچنین این استان دارای ‪ 10‬اتاق اصناف و‬ ‫‪ 191‬اتحادیه صنفی اس��ت‪ .‬در بخش اصناف‬ ‫ای��ن اس��تان بی��ش از ‪ 51‬ه��زار و ‪230‬نفر‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫او در زمینه ساماندهی صنوف نیز می گوید‪:‬‬ ‫«در اج��رای ایین نامه بن��د «ب» ماده ‪101‬‬ ‫قان��ون برنامه پنجم توس��عه و س��اماندهی‬ ‫صن��وف فاقد پروانه کس��ب در زمینه تعیین‬ ‫وضعیت این صنوف مکاتبات و پیگیری های‬ ‫الزم انجام ش��ده و بیش��تر واحدهای بدون‬ ‫پروانه شهرس��تان زاهدان توس��ط بازرس��ان‬ ‫مجم��ع ام��ور صنفی شناس��ایی ش��ده اند و‬ ‫اخطارهای الزم را دریافت کرده اند‪».‬‬ ‫‹ ‹نقش اصناف در اقتصاد‬ ‫کارشناس��ان می گویند ب��ا واکاوی نقش‬ ‫اصن��اف در اقتصاد ب��ا نگاهی ب��ه قدمت‬ ‫تاریخی کس��به و اصناف و توان بالقوه این‬ ‫خانواده ‪۲/۵‬میلیونی در ایران‪ ،‬درمی یابیم‬ ‫که این قشر همواره می تواند به عنوان یک‬ ‫بازوی اجرایی قوی‪ ،‬نقش برجس��ته ای در‬ ‫اجرای سیاست دولت ها ایفا کند‪.‬‬ ‫وجود اصن��اف در طول تاری��خ منحصر‬ ‫ب��ه ای��ران نب��وده و در تمامی نق��اط دنیا‬ ‫وجود داش��ته و حتی در برخی کش��ورها‬ ‫در حکومت ه��ا نی��ز نقش قاب��ل توجهی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫پروژه های استانی‬ ‫در زمین��ه اعالم پروژه های اس��تانی و با توج��ه به کارگاه‬ ‫اموزش��ی برگزارش��ده در تهران مبنی بر شناس��ایی و اعالم‬ ‫حداق��ل ‪ 3‬پ��روژه دارای قابلی��ت اجرای��ی در هر اس��تان‪،‬‬ ‫کمیت��ه ای پیرام��ون همین موضوع در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان تشکیل شد و در ان کمیته عالوه بر بررسی ‪24‬‬ ‫پروژه ارس��الی توس��ط مرکز‪ ،‬مهم ترین برنامه های قابل اجرا‬ ‫در استان مورد بررسی قرار گرفت که گزارش اقدامات انجام‬ ‫شده در جدول زیر امده است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫‪1‬‬ ‫شناس��ایی ‪ 6‬پروژه از ‪ 24‬پروژه دارای قابلیت اجرایی در اس��تان و اعالم ان به ادارات تابعه به منظور اجرا و ارائه‬ ‫گزارش عملکرد پروژه های مذکور به مرکز به صورت ماهانه‬ ‫‪2‬‬ ‫اعالم ‪ 3‬پروژه دارای قابلیت اجرایی دراستان با عنوان های‪:‬‬ ‫الف‪-‬تش��کیل اتحادیه های صنفی و س��اماندهی صنوف در شهرس��تان های تازه تاس��یس از جمله شهرستان های‬ ‫مهرستان‪ -‬قصر قند‪ -‬هامون و سیب وسوران‬ ‫ب‪-‬تهیه نمونه قرارداد برای واحدهای صنفی ازجمله قرارداد ش��رکت های خدمات گازرس��انی‪ ،‬قرارداد واحدهای‬ ‫صنفی عکاسان و فیلمبرداران‪ ،‬قرارداد تاالر و پذیرایی ها و قرارداد خدمات نصب و راه اندازی اسانسور‬ ‫ج‪ -‬تجمیع و متمرکز کردن اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف در شهرستان های خاش‪-‬نیکشهر و چابهار‬ ‫‪3‬‬ ‫انتقال صنوف االینده به شهرک های صنفی در شهرستان های زاهدان‪ ،‬خاش‪ ،‬چابهار و نیکشهر که در شهرستان های‬ ‫خاش و چابهار زمین موردنیاز تهیه شد و در اختیار صنوف مربوط قرار گرفت‬ ‫‹ ‹برگزاری کمیته تولیدی استان‬ ‫به گفته میرشکار برای ساماندهی و ارتقای‬ ‫وضعیت صنوف تولیدی‪ ،‬مرکز کمیته تولیدی‬ ‫اس��تان با عضوی��ت معاونت ام��ور بازرگانی‬ ‫سازمان‪ ،‬رییس اداره امور اصناف و تشکل ها‪،‬‬ ‫انجام ‪ 252‬بازرسی موردی از دستگاه های خراسان شمالی‬ ‫فارس‪ :‬بازرس کل خراسان ش��مالی گفت‪ 252 :‬بازرسی‬ ‫موردی از دستگاه های اس��تان طی یک سال اخیر توسط‬ ‫بازرسی خراسان شمالی انجام شده است‪.‬‬ ‫مس��عود صف��ری اظهار کرد‪ :‬بازرس��ی های م��وردی از‬ ‫دس��تگاه های خراسان ش��مالی با ارائه گزارش و ش��کایت‬ ‫مردم از دستگاه های اجرایی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬انعکاس شکایات و گزارش های مردم از‬ ‫دستگاه های استان در قالب نامه یا سامانه بازرسی استان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫بازرس کل خراسان شمالی با یاداوری اینکه ‪ 25‬بازرسی‬ ‫برنامه ای نیز از دس��تگاه های اس��تان در این مدت انجام‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این راستا بازرسان این سازمان‬ ‫با اس��تقرار در دس��تگاه ها اقدام به انج��ام ماموریت های‬ ‫محول شده در اجرای نقش نظارتی می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر بازرس��ی های موردی و برنامه ای در‬ ‫س��ازمان بازرسی استان‪ ،‬بازرسی های فوق العاده نیز انجام‬ ‫می ش��ود که تاکنون در این زمینه اقداماتی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنوف‪ ،‬اقتصاد و حکومت‬ ‫اقتصاد همواره در س��ایه سنگین سیاست‬ ‫حرکت ک��رده و گویا با وج��ود چربیدن زور‬ ‫اقتصاد در برخی برهه ه ا بر سیاس��ت‪ ،‬باز هم‬ ‫این اقتصاد اس��ت که جور ضعف سیاست را‬ ‫کشیده است‪.‬‬ ‫میرش��کار می گوی��د‪« :‬بدنه ه��ر اقتصادی‬ ‫نی��ز از خرد به کالن حرک��ت می کند‪ ،‬یعنی‬ ‫اقتصاد کالن از اقتصاد خرد نش��ات می گیرد‪.‬‬ ‫صنف‪ ،‬واحدهای صنفی و اصناف نیز در قالب‬ ‫اقتصاد خرد ج��ای می گیرند‪ .‬با این وضعیت‬ ‫گرچه دولت ها اش��کارا به حمایت از اصناف‬ ‫نپرداخته ان��د که البته ش��اید دلی��ل ان هم‬ ‫صفری وظیفه اصلی این دس��تگاه نظارتی را بازرسی از‬ ‫همه دس��تگاه های دولتی و نهادها برش��مرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این چارچوب بازرس��ی نظارت های خود را بر مناقصه ها و‬ ‫مزایده های دستگاه های استان خواهد داشت و در فرایند‬ ‫ان شرکت می کند‪.‬‬ ‫بازرس کل خراسان شمالی همچنین ارائه ‪ 178‬گزارش‬ ‫اصالحی را از اقدامات بازرسی استان برشمرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫دستگاه ها براساس قانون مکلف اند این اصالحات را انجام‬ ‫دهند‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬در صورت اجرا نش��دن مواردی که‬ ‫بازرسی اس��تان برای اصالح به دس��تگاه ها ارائ ه می کند‪،‬‬ ‫مدیر دستگاه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بازرس کل خراسان ش��مالی همچنی��ن ارائه دوره های‬ ‫اموزش��ی با رویکرد پیش��گیری برای مدیران و کارکنان‬ ‫دستگاه ها را از اقدامات بازرسی استان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن زمینه ‪ 308‬س��اعت دوره‬ ‫اجرایی از سوی بازرسی اس��تان برای مدیران و کارکنان‬ ‫دس��تگاه های اجرایی در مباحث مختل��ف قانونی و مالی‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود موسسه مالی مستقل‬ ‫ش��اید از دالیل پراکندگی س��رمایه های‬ ‫اصناف که در سراس��ر کش��ور با لحاظ ‪۲/۵‬‬ ‫میلی��ون واح��د پروان��ه دار و همچنین در‬ ‫استان سیس��تان و بلوچس��تان رقم بسیار‬ ‫باالیی را ش��امل می ش��ود‪ ،‬موانع توس��عه‬ ‫اصناف است‪ .‬این را میرشکار می گوید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او تاس��یس بانک اصن��اف که از‬ ‫دولت گذش��ته کلید خ��ورده بود ب��ه دلیل‬ ‫نب��ود منابع مالی کاف��ی همچنان در کش و‬ ‫قوس تصمیم ها مانده است‪ .‬شاید اگر سرمایه‬ ‫اصناف به درستی هدایت می شد اکنون بانک‬ ‫و موسسه مالی اصناف نیز احداث شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصناف و اینده‬ ‫کارشناسان می گویند که افزایش اختیارات‬ ‫ات��اق اصناف ایران‪ ،‬اتاق های اصناف سراس��ر‬ ‫کش��ور و روس��ای اتحادیه ها البته با نظارت‬ ‫دقی��ق‪ ،‬اماده س��ازی بس��تر تاس��یس بانک‬ ‫اصناف‪ ،‬بهبود ش��رایط اموزش��ی و تحصیلی‬ ‫واحدهای صنف��ی‪ ،‬تجهیز ش��دن واحدهای‬ ‫صنفی با عل��م روز‪ ،‬بهبود و اصالح روند اخذ‬ ‫مالیات ها از اصناف که به گفته انها ناعادالنه‬ ‫است‪ ،‬می تواند اینده خوبی را برای صنوف که‬ ‫برامده از دل مردم است‪ ،‬متصور کند‪.‬‬ ‫محصوالت کرمان با نام استان صادر شوند‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار کرمان گفت‪ :‬محصوالت مس‪ ،‬کرومیت و‬ ‫سنگ اهن کرمان باید ظرف ‪ 3‬ماه اینده با نام این استان‬ ‫صادر شوند‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حسینی در کارگروه توسعه صادرات استان‬ ‫کرمان با اش��اره به ظرفیت های استان کرمان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید محصوالت این اس��تان با نشان (برند) کرمان به سایر‬ ‫نقاط صادر شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات ساالنه یک میلیارد تن مس از‬ ‫کرمان تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه صادرات مس‪ ،‬کرومیت و‬ ‫سنگ اهن این استان به نام کرمان نیست‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی ابراز کرد‪ :‬گمرک بای��د تمهیداتی را برای‬ ‫اینکه محصوالت کرمان به نام این اس��تان صادر ش��وند‪،‬‬ ‫بیندیشد‪ .‬استاندار کرمان با اشاره به اینکه این امر می تواند‬ ‫باعث افزایش صادرات کرمان به ‪ 3‬تا ‪ 4‬میلیارد دالر شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید محصوالت مس‪ ،‬کرومیت و سنگ اهن کرمان‬ ‫ظرف ‪ 3‬ماه اینده با نام استان صادر شوند‪.‬‬ ‫رزم حسینی با اشاره به اینکه بازار خوبی برای کاالهای‬ ‫صادراتی کرمان پیدا نش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تجهیز ‪ 900‬هکتار اراضی منوجان به سیستم ابیاری نوین‬ ‫فارس‪ :‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منوجان گفت‪ :‬در سال گذشته حدود‬ ‫‪ 900‬هکتار از اراضی کش��اورزی این شهرستان به سیستم ابیاری تحت فشار‬ ‫مجهز شد‪.‬‬ ‫محسن نوشادی اظهار کرد‪ :‬امروزه امنیت غذایی الزمه خوداتکایی‪ ،‬استقالل‪،‬‬ ‫س��لطه ناپذیری و امنیت ملی اس��ت و انچه امنیت غذایی را تضمین می کند‬ ‫خوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت استراتژیک است‪.‬‬ ‫پ ر زور نکردن رقیب بازاری باشد‪ ،‬اما می دانند‬ ‫که برای اجرای سیاس��ت های اقتصادی خود‬ ‫به ناچار باید از توان اصناف بهره گیری کنند‬ ‫همانط��ور ک��ه در دولت نهم نق��ش اصناف‬ ‫بیش��تر مورد توجه قرار گرفت��ه و به اصناف‬ ‫میدان بیش��تری داده ش��ده البته باز هم به‬ ‫نظر صنوف هنوز به اصناف میدان کافی داده‬ ‫نشد ه است‪».‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪« :‬یک��ی از مهم ترین و‬ ‫ش��اید اصلی ترین مش��کل اصناف سیستان‬ ‫و بلوچس��تان نش��ناختن انها از جهت توان‬ ‫اجرای کارها از سوی مسئوالن اجرایی است‪،‬‬ ‫نشناختن نه به معنای عام ان بلکه به معنای‬ ‫قریب بودن با توان واقعی اصناف در بر عهده‬ ‫گرفتن امور مردم و اعتماد‪».‬‬ ‫به گفته میرشکار برخی مشکالت صنوف را‬ ‫می توان در چند سطر این گونه نام برد‪:‬‬ ‫ •نب��ود تعریف ش��فاف از خط��وط قرمز در‬ ‫میزان سرمایه و سودبری و خدمات متقابل‬ ‫کسبه و دولت‬ ‫ •تفکیک نشدن گرانی و گران فروشی‬ ‫ •فقدان یک مس��یر روش��ن ب��رای هدایت‬ ‫سرمایه های صنوف‬ ‫ •ایجاد تفرقه در برخی اتحادیه های صنفی‬ ‫ •نبود یک موسسه اعتباری ویژه اصناف‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان منوج��ان بیان ک��رد‪ :‬در فضای جهانی‪،‬‬ ‫جوامعی اس��یب پذیر و در معرض خطر هستند که امنیت غذایی و خودکفایی‬ ‫در کش��اورزی نداش��ته باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما با توجه به وضعیت جغرافیایی‬ ‫و ش��رایط اقلیمی حاکم دارای ش��رایط خاصی هس��تیم و پرداختن به مقوله‬ ‫توس��عه پایدار و امنیت غذایی سالم را باید مورد توجه جدی قرار دهیم و این‬ ‫امر زمانی امکانپذیر اس��ت که بتوانیم از منابع تولید غذا در بخش کش��اورزی‬ ‫فرد تولید کننده حاضر به ریس��ک و پشت س��ر گذاشتن‬ ‫مشکالت نیست‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمان خواس��تار شناس��ایی صادرکنندگان‬ ‫این اس��تان ش��د و گفت‪ :‬اتاق بازرگانی بای��د این افراد را‬ ‫شناسایی کرده و اموزش های الزم را به انها ارائه کند‪.‬‬ ‫رزم حسینی با اشاره به لزوم ساماندهی افراد صادرکننده‬ ‫در استان کرمان‪ ،‬گفت‪ :‬صادرکنندگان می توانند کاالهای‬ ‫سایر تولیدکنندگان را نیز با دریافت کارمزد صادر کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرم��ان ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫موجود در استان باید حجم صادرات کرمان به ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی از افزای��ش ‪ ۱۱۰‬درصدی درامد گمرک کرمان در‬ ‫س��ال گذشته نس��بت به س��ال ‪ ۹۲‬خبر داد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫احتمال افزایش ‪ ۱۵۰‬درصدی این امار در امس��ال نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۳‬وجود دارد‪.‬‬ ‫استاندار کرمان با اشاره به کیفیت مطلوب سیر شهداد‬ ‫و صادرات این محصول کشاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬سیر شهداد باید‬ ‫به نشان(برند) تبدیل شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده بهینه را داشته باشیم‪ .‬نوشادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫منطقه‪ ،‬قرارگرفتن در منطقه خشک و خشکسالی های متوالی و چندین ساله‪،‬‬ ‫مشکل اب شرب و کشاورزی سنتی و استفاده بهینه از اب در سال ‪ 93‬حدود‬ ‫‪ 900‬هکتار از اراضی کش��اورزی زراعی و باغی شهرستان منوجان به سیستم‬ ‫ابیاری تحت فشار مجهز شد که اعتبار ان حدود ‪ 55‬میلیارد ریال بوده است‬ ‫و با میزان ‪ 85‬درصد س��هم دولت و ‪ 15‬درصد سهم کشاورز توانسته ایم بازده‬ ‫را از ‪ 30‬درصد به ‪ 80‬درصد افزایش دهیم و ساالنه در هر هکتار ‪ 50‬هزار متر‬ ‫مکعب صرفه جویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توزیع ارد خارج از شبکه‬ ‫در خوسف‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شهرس��تان خوس��ف گفت‪ :‬از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکنون ‪ 60‬مورد بازرس��ی در ح��وزه ارد و نان در‬ ‫این شهرس��تان انجام شده که این بازرسی ها منجر‬ ‫به تش��کیل ‪ 6‬پرونده و معرفی متخلفان به سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی شده است‪.‬‬ ‫علی محمد بیجاری در ارتباط با توزیع ارد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 60‬مورد بازرسی‬ ‫در حوزه ارد و نان در این شهرس��تان انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این بازرس��ی ها ‪ 6‬پرونده برای‬ ‫متخلفان تش��کیل ش��د و همچنی��ن متخلفان به‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫خوسف تخلفات انجام شده را عرضه خارج از شبکه‬ ‫ارد به ارزش ریالی ‪ 92‬میلیون ریال عنوان کرد‪.‬‬ ‫بیج��اری از مردم خواس��ت در صورت مش��اهده‬ ‫هرگونه گران فروش��ی مراتب را به شماره تلفن های‬ ‫‪ 124‬و ‪ 32475537‬ادراه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرس��تان خوس��ف اط�لاع دهند تا بازرس��ان به‬ ‫سرعت به محل اعزام شوند‪.‬‬ ‫تولید انبوه محصوالت ‪ 4‬شرکت‬ ‫دانش بنیان خراسان شمالی‬ ‫‪ :‬ریی��س پ��ارک عل��م و فن��اوری اس��تان‬ ‫خراسان ش��مالی گفت‪ :‬در ‪ 2‬س��ال اخیر ‪ 4‬شرکت‬ ‫دانش بنی��ان با تجاری س��ازی محص��والت خود در‬ ‫زمینه مواد غذایی‪ ،‬کود بیولوژیک‪ ،‬سوپر جاذب های‬ ‫نسل جدید و خشک کن میوه تحت خال ‪ 4‬میلیارد‬ ‫تومان فروش داشتند‪.‬‬ ‫پیله ور با اشاره به فعالیت ‪ ۳۵‬شرکت نواور‪ ،‬فناور‬ ‫و دانش بنی��ان در اس��تان گفت‪ :‬از ای��ن تعداد تنها‬ ‫‪ 5‬شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های نواوری که می خواهند از‬ ‫مزیت ها و حمایت های مرک��ز پارک علم و فناوری‬ ‫برخ��وردار ش��وند‪ ،‬می توانند با مراجعه به س��ایت‬ ‫‪ www.daneshbonyan.ir‬نام نویس��ی و ف��رم‬ ‫مربوط را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫خرید ‪ 21‬هزار و ‪ 240‬تن‬ ‫گندم در خراسان شمالی‬ ‫‪ :‬مدی��رکل غله و خدمات بازرگانی اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬ب��ا اغاز خری��د گندم در‬ ‫اس��تان تاکنون خرید ‪16‬هزار تن محصول از طریق‬ ‫کمیسیون های این اداره کل و ‪5‬هزار و ‪ 240‬تن نیز‬ ‫در مراکز تعاون روس��تایی به عنوان مباشر خرید از‬ ‫گندمکاران خریداری شد‪.‬‬ ‫س��هرابی افزود‪ :‬تاکنون ‪2‬میلیارد و ‪600‬میلیون‬ ‫تومان از وجوه خرید کش��اورزان به حساب شان در‬ ‫بانک کشاورزی واریز شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ 14‬مرکز خرید در اس��تان فعال‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تع��داد و پراکندگی مراک��ز خرید در‬ ‫روس��تاهای استان به گونه ای اس��ت که کشاورزان‬ ‫مشکلی برای تردد مس��افت زیاد و ایجاد صف های‬ ‫طوالنی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫امس��ال قیمت مصوب خرید گن��دم با افت مفید‬ ‫‪4‬درصد و افت غیرمفید ‪2‬درصد‪ ،‬هزار و ‪ 150‬تومان‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬پیش بینی می شود امسال ‪155‬هزار تن‬ ‫گندم از کشاورزان استان خریداری شود‪.‬‬ ‫نظارت بر بازار خراسان شمالی‬ ‫اعمال می شود‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬نظارت بر بازار استان توسط سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اعمال می ش��ود‪ .‬داریوش‬ ‫جودک��ی در این ب��اره ادامه داد‪ :‬تعزیرات خراس��ان‬ ‫شمالی در برخی مواقع در قالب گشت های مشترک‬ ‫کار نظارت بر بازار را انجام می دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون‬ ‫نظارت بر بازار خراس��ان ش��مالی و تشکیل پرونده‬ ‫بیشتر توسط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام‬ ‫می شود و تعزیرات تنها کار رسیدگی به پرونده ها و‬ ‫صدور حکم را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعزیرات حکومتی خراس��ان ش��مالی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬تعزی��رات نهادی ش��به قضایی بوده و‬ ‫به پرونده هایی که به این اداره کل ارجاع می ش��ود‪،‬‬ ‫رسیدگی می کند‪ .‬جودکی افزود‪ :‬البته شکایت های‬ ‫مردم��ی نیز از اصناف وجود داش��ته ک��ه در قالب‬ ‫پرونده ها به ان رسیدگی و رای الزم صادر می شود‪.‬‬ ‫وی عمده تخلفات اصناف اس��تان را کم فروشی و‬ ‫گران فروشی عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬اصناف باید به‬ ‫سود تعیین شده در قانون اکتفا کنند‪.‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫اولویت طرح های نیمه تمام‬ ‫در قزوین‬ ‫مه�ر‪ :‬اس��تاندار قزوی��ن گفت‪ :‬تکمی��ل طرح های‬ ‫نیمه تمام در همه مناطق شهرس��تان ها و بخش ها‬ ‫در اولوی��ت کار فرمانداران و بخش��داران اس��ت و‬ ‫هیچ پروژه عمرانی جدیدی قبل از تکمیل ش��دن‬ ‫طرح های گذشته اغاز نخواهد شد‪.‬‬ ‫مرتض��ی روزب��ه اظهار ک��رد‪ :‬تکمی��ل طرح های‬ ‫نیمه تم��ام در اولویت همه برنامه ها ق��رار دارد و تا‬ ‫این طرح ها در استان به پایان نرسیده‪ ،‬نباید پروژه‬ ‫جدیدی در شهرس��تان ها تعریف ش��ود‪ .‬در زمینه‬ ‫اشتغال‪ ،‬اقتصاد و دیگر امور در روستاها باید ابتکار‬ ‫و خالقی��ت داش��ته باش��یم و با اقدامی ن��و زمینه‬ ‫درامدزایی در روس��تاها را ب��ا یک مدیریت صحیح‬ ‫محقق کنیم‪ .‬تالش مدیران در مناطق استان نباید‬ ‫به فقر و انتقاد مردم منجر ش��ود بلکه الزم است با‬ ‫یک مدیریت منطقی به سمت رفاه و اسایش مردم‬ ‫سوق داده شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فرمانداران و بخش��داران با رصد‬ ‫ش��رایط عمومی اقتصادی شهرستان ها باید زمینه‬ ‫ش��کوفایی استعدادها و ظرفیت های همه مناطق را‬ ‫برای ش��کوفایی اقتصادی فراه��م کنند که این کار‬ ‫نیازمن��د مدیریت و برنامه ریزی اس��ت‪ .‬فرمانداران‬ ‫با تش��کیل جلس��ات مس��تمر هفتگی ب��ا مدیران‬ ‫شهرس��تان ها می توانند با همفکری و مشارکت در‬ ‫تصمیم گیری ها در راستای تقویت مناطق بکوشند‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین توجه به ظرفیت صنایع دس��تی‬ ‫را مهم دانس��ت و گفت‪ :‬با داش��تن ط��رح و برنامه‬ ‫می توانیم س��هم اس��تان قزوین از صنایع دستی را‬ ‫مش��خص کرده و با مدیریت مناس��ب‪ ،‬ضمن رونق‬ ‫اقتصادی؛ عمران و ابادی اس��تان را تس��ریع کنیم‪.‬‬ ‫الزم اس��ت مس��ائلی مانند اعتیاد و محیط زیس��ت‬ ‫در روس��تاها با جدیت دنبال شود که در این راستا‬ ‫طرح روستای پاک و محله پاک باید در دستور کار‬ ‫فرمانداران و بخشداران قرار گیرد و در زمینه حفظ‬ ‫محیط زیس��ت و تعیین تکلی��ف‪ ،‬جمع اوری و دفن‬ ‫زبال��ه و انتقال زباله ها به ص��ورت متمرکز به محل‬ ‫دفن زباله در محمداباد اقدام شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫وجود ‪ 8‬مرکز رشد در پارک های علم و فناوری لرستان‪ ،‬گامی به سوی پیشرفت‬ ‫وقتی که علم دست صنعت را می فشارد‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬اس�تان لرستان از جمله‬ ‫استان هایی است که در حال حاضر در زمینه پارک علم و فناوری‬ ‫دارای ‪ 155‬هسته فناور (‪ 85‬شرکت و ‪ 70‬هسته فناور) است که‬ ‫برای ‪ 70‬شرکت مجوز فناوری صادر شده است‪ .‬وجود ‪ 6‬مرکز رشد‬ ‫مستقل و ‪ 2‬مرکز رشد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیانگر‬ ‫جلوتر قرار داشتن استان از استانداردهای الزم در کشور است‪.‬‬ ‫این در حالی است که به طور میانگین ‪ 3‬مرکز رشد در پارک های‬ ‫علم و فناوری کشور وجود دارد‪ .‬به گفته کارشناسان افرادی که‬ ‫وارد پارک های علم و فناوری و یا مراکز رش�د می شوند باید یک‬ ‫ایده خالقانه و متفاوت با سایر محصوالت داشته و نمونه مشابهی‬ ‫از محصول ارائه ش�ده در بازار نداشته باشند‪ .‬عالوه بر این برای‬ ‫ورود به پارک علم و فن�اوری باید دارای نواوری محصول با گام‬ ‫ابتکاری‪ ،‬ثبت اختراع و‪ ...‬باش�ند که به ‪ 2‬شکل پذیرش خواهند‬ ‫شد‪ .‬نخس�ت در فیلد پارک مورد بررس�ی قرار می گیرند یعنی‬ ‫شرکت هایی هستند که خط تولید دارند و یا واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه ش�رکت های بزرگ هستند‪ .‬پذیرش گروه دوم که به انها‬ ‫هسته فناور گفته می شود و ش�امل دانشجویان یا افرادی است‬ ‫‹ ‹استفاده های تک از پارک علم و فناوری‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان‬ ‫با بیان اینکه برای حضور بیش��تر‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫نخبگان پارک های علم و فناوری استان در شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬فضای ویژه ای در مرکز کس��ب وکار ش��هرک‬ ‫صنعتی شماره ‪ 2‬برای ارتباط بهتر با واحدهای صنعتی‬ ‫اختصاص داده ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همین زمینه‬ ‫تفاهمنام��ه ای با پارک علم و فناوری برای پیش��برد و‬ ‫توس��عه واحدهای صنعتی در شهرک ها منعقد شده تا‬ ‫تم��ام واحدهای موجود از خدمات و مش��اوره های انها‬ ‫استفاده کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬هوش��نگ بازوند‪ ،‬اس��تاندار لرس��تان در‬ ‫دیدار با «پیتر تیلر» س��فیر س��وئد در ایران با بیان‬ ‫اینکه شرایط برای حضور س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫در اس��تان فراهم اس��ت و ای��ن اس��تان از حضور‬ ‫سرمایه گذاران کشور س��وئد در حوزه های مختلف‬ ‫اس��تقبال می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت گردشگری از‬ ‫محورهای مورد توجه اس��تان است و در این زمینه‬ ‫امادگی الزم برای همکاری با سوئد وجود دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬محسن بسارده‪ ،‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شهرس��تان خمین در اس��تان مرکزی با‬ ‫بی��ان اینکه معافیت مالیاتی برای س��رمایه گذارانی‬ ‫ک��ه بخواهند در بخش های تولیدی و معدن در این‬ ‫شهرستان اقدام به فعالیت کنند تا سقف ‪13‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خمین در فهرست مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته کشور قرار دارد و بر اساس ماده ‪132‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کش��ور هر س��رمایه گذاری که بخواهد در این‬ ‫شهرس��تان س��رمایه گذاری کند از مزایای مذکور‬ ‫بهره مند می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬محمود زمانی قمی‪ ،‬استاندار استان مرکزی‬ ‫بازنگری قوانین برای گش��ودن گره کور مش��کالت‬ ‫بخش خصوصی را ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬اصالح‬ ‫فراین��د اخذ مجوزهای الزم برای س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫بخش عمده ای از مشکالت و چالش های پیش روی‬ ‫این بخش را رفع می کند‪ .‬اگر فرایند اخذ مجوزهای‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی با بوروکراسی های‬ ‫ب��دون برنامه و بی ضابطه ادامه یابد‪ ،‬تا چند س��ال‬ ‫اینده‪ ،‬بخش خصوصی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬بیژن خرم‪ ،‬کارش��ناس توسعه صنعتی در‬ ‫سازمان بین المللی یونیدو که در شهرستان بروجرد‬ ‫استان لرستان حضور داشت گفت‪ :‬واگذاری واقعی‬ ‫صنع��ت به بخش خصوصی ضروری اس��ت و دولت‬ ‫باید با واگذاری واقع��ی صنعت به بخش خصوصی‬ ‫زمینه ش��کوفایی صنعت را در کش��ور فراهم کند‪.‬‬ ‫کلید دولت تدبی��ر و امید باید بتواند قفل مدیریت‬ ‫را برای حل مش��کالت اقتصادی باز کند که چالش‬ ‫پیش روی دولت برای این کار فرهنگ است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬کوروش پرند‪ ،‬رییس سازمان فنی وحرفه ای‬ ‫کش��ور که در شهرستان بروجرد در استان لرستان‬ ‫به س��ر می برد با بیان اینکه طرح توانمندس��ازی و‬ ‫اش��تغال پایدار فارغ التحصیالن در دس��تورکار این‬ ‫س��ازمان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان که به صورت سیستماتیک‬ ‫اموزش‪ ،‬تولید‪ ،‬بازاریابی و فروش را برعهده دارند از‬ ‫مهم ترین اولویت های طرح توانمندسازی و اشتغال‬ ‫پایدار است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫فرزاد محمدی با اشاره به اینکه بیشترین بهره برداری‬ ‫از وجود نخبگان پارک های علم و فناوری را شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان می کنند‪ ،‬می افزاید‪ :‬اگر صنایع به ‪ 3‬بخش‬ ‫تقسیم ش��وند‪ ،‬بیشترین اس��تفاده از پارک های علم و‬ ‫فناوری به وس��یله ش��رکت هایی که نیاز به استفاده از‬ ‫فناوری های روز دنیا دارند و یا به عبارت دیگر های تک‬ ‫هستند‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬البته وجود بخش های «ار اند‬ ‫دی» و تحقیق و توس��عه در برخی از ش��رکت ها باعث‬ ‫جذب هرچه بیش��تر ای��ن نخبگان در ای��ن واحدهای‬ ‫تولی��دی می ش��ود و این واحدها بیش��تر مورد حمایت‬ ‫پارک های علم و فناوری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫لرس��تان نیز چند واحد که دارای بخش های تحقیق و‬ ‫توس��عه هس��تند‪ ،‬وجود دارد که به عنوان جامعه هدف‬ ‫ش��هرک های صنعتی و پارک علم و فناوری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه برنامه هایی برای تش��ویق هر چه‬ ‫بیش��تر واحدهای تولیدی برای حرکت به سمت ایجاد‬ ‫واحدهای تحقیق و توسعه در داخل شرکت ها در دست‬ ‫اقدام است‪ .‬زیرا هر شرکت تولیدی دارای بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه باشد می تواند زنجیره ارزش محصول خود را‬ ‫تکمیل کند تا به تولید خود کیفیت بیشتری بخشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه استانداردس��ازی محصوالت‬ ‫تولیدی در واحدهایی که از بخش تحقیق و توسعه قبل‬ ‫از تولید استفاده می کنند‪ ،‬می تواند رضایت مشتریان را‬ ‫جلب کند‪ ،‬می افزاید‪ :‬یکی از ویژگی های ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان اس��تفاده از پارک های علم و فناوری است‪.‬‬ ‫ای��ن امر باعث ترغیب س��ایر واحده��ای تولیدی برای‬ ‫استفاده از فناوری های روز دنیا که در پارک های علم و‬ ‫فناوری وجود دارد‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫که دارای شرکت تولید نیستند و باید از مراکز رشد فعالیت خود‬ ‫را اغاز کنند‪ .‬اما اعتماد نکردن صنعت به دانشگاه اساسی ترین‬ ‫مش�کل سنتی برای حضور نخبگان پارک های علم و فناوری در‬ ‫واحدهای صنعتی است که همواره ایجاد مشکل می کند‪ .‬بهترین‬ ‫راهکار برای این اعتمادس�ازی ارائه پایان نامه های دانش�گاهی‬ ‫در زمینه تقاضامحور ش�دن بود تا بتواند مش�کلی از مشکالت‬ ‫صنعت را حل کند و در مقابل صاحبان صنایع مش�کالت موجود‬ ‫در بخش صنعت را با پارک های علم و فناوری‬ ‫و دانشگاه ها در میان بگذارند‬ ‫ت�ا راه ح�ل مناس�بی‬ ‫ب�رای برط�رف ک�ردن‬ ‫ای�ن مش�کل پی�دا‬ ‫ش�ود‪ .‬زی�را تنها راه‬ ‫پیش�رفت در دنیای‬ ‫امروز صنعت‪ ،‬تعامل‬ ‫بین دانشگاه و صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��دی با بیان اینکه اس��تقبال از اح��داث پارک علم‬ ‫و فن��اوری در ش��هرک های صنعتی روند بس��یار خوبی را‬ ‫دنبال می کند‪ ،‬می گوید‪ :‬البته اس��تقبال هر چه بیش��تر از‬ ‫ای��ن پارک ها به صاحبان صنایع برمی گردد‪ ،‬زیرا اس��تقرار‬ ‫واحده��ای تحقیق و توس��عه در ش��رکت های تولیدی در‬ ‫کوتاه م��دت و گام نخس��ت هزینه به هم��راه دارد ولی در‬ ‫درازمدت این هزینه ها موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه یک ش��رکت معتبر در س��طح دنیا در‬ ‫حدود ‪60‬درصد سود خود را برای گسترش بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه هزینه می کند و اگر واحدهای تولیدی کش��ور‬ ‫بخواهن��د در فضای رقابتی که در جهان وجود دارد حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشند چاره ای جز اینکه به فناوری های‬ ‫روز دنیا مجهز ش��وند ندارند بنابراین وجود پارک های علم‬ ‫و فناوری در ش��هرک های صنعتی این فرصت را در اختیار‬ ‫انها قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای صنعتی مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی را واحدهای کوچک تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��اید بیش��تر این واحدها عزمی برای ایجاد‬ ‫بخش تحقیق و توس��عه نداشته باشند که باید انها را برای‬ ‫راه اندازی این بخش در داخل کارخانه تش��ویق کرد‪ .‬زیرا‬ ‫ارزش افزوده ای که در صنایع های تک ایجاد می شود بسیار‬ ‫بیشتر از وضع معمول خواهد بود و شرایط رقابت بهتری با‬ ‫س��امان غالمرضایی با اش��اره به اینکه اف��رادی که وارد‬ ‫پارک های علم و فناوری یا مراکز رش��د می شوند باید یک‬ ‫ایده خالقانه و متفاوت با س��ایر محصوالت داشته و نمونه‬ ‫مشابهی از محصول ارائه شده در بازار وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬عالوه بر این برای ورود به پارک علم و فناوری‬ ‫باید دارای نواوری محصول ب��ا گام ابتکاری‪ ،‬ثبت اختراع‬ ‫و‪ ...‬باش��ند که به ‪ 2‬شکل پذیرش خواهند شد به گونه ای‬ ‫ک��ه یا در فیلد پارک مورد بررس��ی ق��رار می گیرند یعنی‬ ‫ش��رکت هایی هس��تند که خط تولید دارند و یا واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پذیرش گروه دوم که به انها هس��ته فناور‬ ‫گفته می شود شامل دانشجویان یا افرادی است که دارای‬ ‫ش��رکت تولید نیستند و باید از مراکز رشد فعالیت خود را‬ ‫اغاز کنند‪ .‬در این مراکز ش��رکت ها ی��ا افراد فرصت دارند‬ ‫که به ثبت ش��رکت یا نشان (برند) اقدام کنند تا عالوه بر‬ ‫در حال حاضر پارک علم و فناوری استان لرستان جلوتر از‬ ‫استانداردهای الزم در کشور قرار دارد‪ ،‬ضمن اینکه ‪ 6‬مرکز رشد مستقل‬ ‫و ‪ 2‬مرکز دیگر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در استان وجود دارد که‬ ‫قابلیت رشد نیز دارند‬ ‫سایر واحدهای تولید مشابه خواهد داشت‪ .‬بهترین راه حل‬ ‫برای ترغیب واحدهای تولید برای اس��تفاده از پارک های‬ ‫علم و فناوری و حرکت کردن به س��مت صنایع های تک‪،‬‬ ‫صدور مجوز از سوی سازمان های مربوط برای تولیدی هایی‬ ‫که همگام با فناوری های روز دنیا حرکت می کنند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری محصول با گام ابتکاری‬ ‫معاون فناوری پارک های علم و فناوری در استان لرستان‬ ‫با بیان اینکه به جز در‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫جنوب کش��ور و استان اصفهان که دارای شهرک های علم‬ ‫و فناوری هس��تند سایر استان ها دارای یک پارک فناوری‬ ‫بوده و استان لرستان نیز از این امر جدا نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در تمام پارک ها مراکز رش��د تابع��ه ارتباط دهنده پارک با‬ ‫شهرستان های زیرمجموعه هستند‪.‬‬ ‫اش��نایی با نیاز بازار نمونه نخست محصول انها تولید و به‬ ‫بازار عرضه شود‪ .‬هنگامی که به مرحله رشد رسیدند و یک‬ ‫نمونه بازارپس��ند ارائه کردند به عنوان یک شرکت موفق از‬ ‫مرکز رشد خارج شده و در فضای کارخانه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هنگامی که این شرکت ها به عنوان یک‬ ‫ش��رکت موفق از مراکز رش��د خارج و وارد فضای کارخانه‬ ‫ش��دند و به عنوان ش��رکتی که دارای خط تولید محصول‬ ‫اس��ت‪ ،‬محصول تولیدی خود را تجاری سازی کردند‪ ،‬وارد‬ ‫پارک علم و فن��اوری می ش��وند و از حمایت های ویژه ای‬ ‫برخوردار خواهند ش��د‪ .‬غالمرضایی با بی��ان اینکه صدور‬ ‫مجوزها ابتدا در ش��ورای عالی فن��اوری از لحاظ علمی و‬ ‫اقتص��ادی مورد بررس��ی قرار می گیرد و بع��د از تایید که‬ ‫قرارداد رسمی با انها بسته ش��د‪ ،‬می توانند مجوز فناوری‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬بیماری مزمن صنایع استان سمنان‬ ‫‪ :‬مع��اون تولی��د س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان س��منان از نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و‬ ‫کمبود نقدینگی در صنایع استان سمنان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فرام��رز محبوب��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در‬ ‫س��ال های اخی��ر ب��ه دلیل افزای��ش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬مش��کالت ناش��ی از مبادالت بانکی و‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه و رکود بازار نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی به س��رمایه در گردش‬ ‫به ش��کل قابل مالحظ��ه ای افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این موض��وع باعث کاهش‬ ‫تولی��د و در نتیج��ه افزای��ش هزینه های‬ ‫ثابت به ازای واحد تولیدی می شود که در‬ ‫نهایت قیمت تمام ش��ده محصول افزایش‬ ‫یافت��ه و در بازار رقابت ب��ا کاالی خارجی‬ ‫اسیب پذیر می ش��ود‪ .‬ضروری است منابع‬ ‫مالی واحدهای تولیدی متناسب با نسبت‬ ‫میزان تولی��د واقعی ب��ه توانمندی پروانه‬ ‫بهره برداری واحد تامین شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حاشیه سود بخش صنعت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الزم اس��ت نرخ سود تسهیالت‬ ‫بانکی برای بخش صنعت و معدن با اعمال‬ ‫یاران��ه از محل درامد های حاصل از قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫معاون امور تولید سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان س��منان در ادامه با بیان‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬می افزاید‪ :‬درحال حاضر اس��تان لرستان‬ ‫دارای ‪ 155‬هس��ته فناور (‪ 85‬شرکت و ‪ 70‬هسته فناور)‬ ‫اس��ت که برای ‪ 70‬شرکت مجوز فناوری صادر شده است‪.‬‬ ‫وی موارد اس��تفاده از مجوزها را مح��دود ارزیابی کرده و‬ ‫می گوید‪ :‬از جمله موارد استفاده از مجوزها برای حضور در‬ ‫نمایشگاه های ویژه‪ ،‬گرفتن تسهیالت‪ ،‬گرفتن معافیت های‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬صادرات��ی و وارداتی و‪ ...‬اس��ت و در صورتی که‬ ‫ش��رایط الزم برای حضور در پارک ه��ای علم و فناوری را‬ ‫فراهم کند می تواند از این مجوزها استفاده کند‪.‬‬ ‫مع��اون فن��اوری پارک های عل��م و فناوری در اس��تان‬ ‫لرس��تان با تاکید بر اینکه برای هر پ��ارک علم و فناوری‬ ‫بن��ا بر ظرفیت ها و فعالیت های انجام ش��ده هدفی در نظر‬ ‫گرفته می شود و به عنوان نمونه فالن پارک ملزم می شود‬ ‫تا ‪ 3‬س��ال اینده تعداد معینی هس��ته و شرکت در مراکز‬ ‫رش��د ایجاد کن��د‪ ،‬می گوید‪ :‬در حال حاض��ر پارک علم و‬ ‫فناوری اس��تان جلوتر از استانداردهای الزم در کشور قرار‬ ‫دارد به گونه ای که هم اکنون ‪ 6‬مرکز رش��د مس��تقل و ‪2‬‬ ‫مرکز دیگر با همکاری دانش��گاه علوم پزش��کی در استان‬ ‫وجود دارد که قابلیت رش��د نیز دارند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که استاندارد کشوری ‪ 3‬مرکز رشد است‪ .‬وی ارتباط پارک‬ ‫علم و فناوری و مراکز رش��د با س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت را مثبت ارزیابی و اظهار ک��رد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫همکاران پارک های علم و فناوری در هر اس��تان س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ان اس��تان اس��ت‪ .‬بنابراین این‬ ‫س��ازمان باید با همکاری پارک ه��ای علم و فناوری تالش‬ ‫کرده و بخش تحقیق و توس��عه (ار اند دی) ش��رکت های‬ ‫تولیدی در اس��تان را فعال کند‪ .‬متاس��فانه این بخش در‬ ‫کارخانه ها و واحد های تولیدی اس��تان راه اندازی نش��ده و‬ ‫خوشبختانه با همکاری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان روند فعال سازی بخش تحقیق و توسعه این واحدها‬ ‫در حال فعال شدن است‪.‬‬ ‫غالمرضایی اعتماد نکردن صنعت به دانشگاه را به عنوان‬ ‫اساسی ترین مشکل سنتی برای حضور نخبگان پارک های‬ ‫علم و فناوری در واحدهای صنعتی دانسته و می افزاید‪ :‬این‬ ‫مشکلی است که نه تنها استان بلکه کل کشور با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین باید اعتماد س��ازی بیش��تری برای حضور‬ ‫نخبگان دانش��گاهی در واحدهای صنعتی انجام ش��ود به‬ ‫گونه ای که هم دانشگاهیان و هم صنعتگران به طرح های‬ ‫یکدیگر اعتماد کنند و در راه پیش��برد ان تالش های الزم‬ ‫را انج��ام دهن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهترین راه��کار برای این‬ ‫اعتماد س��ازی ارائ��ه پایان نامه های دانش��گاهی در زمینه‬ ‫تقاضا محور ش��دن اس��ت تا بتواند مش��کلی از مش��کالت‬ ‫صنعت را حل کند و در مقابل صاحبان صنایع مش��کالت‬ ‫موج��ود در بخش صنعت را ب��ا پارک های علم و فناوری و‬ ‫دانشگاه ها در میان بگذارند تا راه حل مناسبی برای برطرف‬ ‫کردن انها پیدا شود‪ .‬زیرا تنها راه پیشرفت در دنیای امروز‬ ‫صنعت‪ ،‬تعامل بین دانشگاه و صنعت است‪.‬‬ ‫اینکه واحدهای تولیدی استان تحت تاثیر‬ ‫این شرایط بوده اند اضافه کرد‪ :‬برای حفظ‬ ‫اش��تغال حدود ‪19‬ه��زار نفر از ش��اغالن‬ ‫بخ��ش صنع��ت اس��تان در ح��دود ‪200‬‬ ‫واح��د تولی��دی مهم اس��تان‪ ،‬حداقل ‪14‬‬ ‫هزار میلیارد ریال منابع مالی برای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش واحدهای اشاره شده‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫محبوبی اظهار کرد‪ :‬پیش��نهاد می شود‬ ‫ای��ن نقدینگ��ی از مح��ل مناب��ع داخلی‬ ‫بانک های عامل با اعمال یارانه سود بانکی‬ ‫با نظ��ارت دقیق و کارام��د و همچنین از‬ ‫سایر بازار های مالی به ویژه بورس با فراهم‬ ‫کردن پذیرش شرکت های استان در بازار‬ ‫بورس تامین شود‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫عکس ها ‪ :‬مهدی سیگاری‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی موتور جهش اقتصادی‬ ‫مهندس محمد رضا نعمت زاده در مراسم‬ ‫روز ملی اصناف با اعطای لوح تقدیر از‬ ‫فعالیت فعاالن واحد صنفی و کمیسیون های‬ ‫نظارت برتر کشور تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫راهکارها به مواردی مثل تاس��یس بانک اصناف‪ ،‬عمودی س��ازی‬ ‫در این مراس��م بازاریان و واحدهای صنفی شب گذشته در مهمانی‬ ‫ب��ازار‪ ،‬وارد نش��دن کاالی قاچاق به ب��ازار و ارتباط صحیح میان‬ ‫ضیافتی که به دعوت حسن روحانی برگزار شد مشکالت خود را اعم‬ ‫بنگاه های بزرگ و کوچک اشاره دارد‪.‬‬ ‫از مشکالت بخش تولید و توزیع با وی در میان گذاشتند و خواستار‬ ‫این در حالی اس��ت که به دلیل حضورنداشتن رییس جمهوری‬ ‫می کنن��د که حداقل در مجموعه سیاس��ی کش��ور‪۱۲ ،‬‬ ‫میلیون رای دهنده در اشکال مختلف را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اصناف در حوزه صادرات غیرنفتی‬ ‫س��هم ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری را به خود اختصاص داده اند‪،‬‬ ‫اما اگر ظرفیت مجموعه اصن��اف را در نظر بگیریم‪ ،‬این‬ ‫گروه می تواند ‪ ۲‬میلیارد دالر ارزاوری صادراتی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬حدود ‪ ۷‬میلیون شغل در مجموعه اصناف ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬در حالی که بر اساس امارهای رسمی‪ ،‬دولت‬ ‫برای ایجاد یک ش��غل‪ ،‬بای��د ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه بیش��تر س��ازمان ها و ساختارهای‬ ‫حمایت هر چه بیشتر دولت از تولید ملی شدند‪.‬‬ ‫خیری��ه ای کش��ور‪ ،‬از مجموعه اصناف ش��کل گرفته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بخش سیاس��ی اگرچه اصناف در گروه بازی ها‬ ‫و سیاس��ی گری و سیاس��ی بازی دخال��ت نکرده اند ولی‬ ‫یکی از تاثیرگذارترین نیروهای سیاسی به شمار می روند‬ ‫که تحت امر رهبر معظم انقالب هس��تند و امروز نیز در‬ ‫حمایت از والی��ت و رهبر معظم انقالب کم نمی گذارند‪.‬‬ ‫فاضلی اظهار کرد‪ :‬در حوزه سیاس��ی بیشترین کاری که‬ ‫اصناف می کند‪ ،‬هماهنگی با دولت اس��ت که اکنون نیز‬ ‫تعامل دولت و اصناف در سطح بسیار خوبی شکل گرفته‬ ‫اس��ت؛ البته دول��ت فعلی نیز در بکارگی��ری این نیروی‬ ‫عظیم در جریان س��ازی ها به ویژه در سیاس��تگذاری ها‪،‬‬ ‫نقش عمده ای ایفا کرده اس��ت‪ .‬رییس اتاق اصناف ایران‬ ‫سپس به بیان چالش های حوزه اصناف پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫نبود ارتب��اط صحیح بی��ن بنگاه های ب��زرگ و کوچک‬ ‫چالش عمده ای اس��ت که پیش روی اصناف قرار دارد که‬ ‫کاری که در مجموعه اصناف برای رفع این معایب انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬هماهنگی و همدلی بین اتاق اصن��اف و بازرگانی‬ ‫و تعاون اس��ت‪ .‬در بحث ایجاد اشتغال ‪ 3‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫تع��اون و اصناف می توانند کمک حال دولت باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫حل برخی از چالش ها به دست بنگاه ها نیست بلکه بحث‬ ‫در ادامه این مراس��م علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر ضرورت حمایت از اصناف و اس��تفاده از نظرات بخش خصوصی‬ ‫ب��رای جهش اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬اعتماد به صن��وف و اتحادیه ها باید‬ ‫اس��اس حرکت ما باش��د‪ .‬وی با اش��اره به اظهارات وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در ای��ن همایش افزود‪ :‬نگاه خوبی از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره اصناف مطرح ش��ده که عصاره فکر و اندیش��ه ای بود که‬ ‫در بی��ن صنوف برقرار اس��ت‪ .‬الریجانی با تاکی��د براینکه ایجاد تاالرهای‬ ‫گفت وگو برای این نبوده که مس��ئوالن در اتاق های دربس��ته برای قش��ر‬ ‫وسیعی از مردم تصمیم گیری کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید حرف مردم شنیده‬ ‫ش��ود و تصمیم گیران ب��ا در نظر گرفت��ن نظرات و پیش��نهادات افراد و‬ ‫بخش های مختلف تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه تاکنون برای ساماندهی‬ ‫وضع اصناف نشست های مستمری با مسئوالن اتاق بازرگانی و اتاق تعاون‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪،‬افزود‪ :‬علت برگزاری نشست ها این است که کار شما‬ ‫نیازمن��د ارتباط اتاق بازرگانی‪ ،‬اتاق تعاون و دس��تگاه های مربوط اس��ت‪.‬‬ ‫در واقع نگاهی که در برنامه های مجلس شورای اسالمی داشته ایم این بود‬ ‫که دولت باید در بخش های مختلف از نظرات بخش خصوصی چه تعاون‬ ‫و چه اصناف استفاده کند‪ .‬الریجانی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات‬ ‫مس��تمر برای اخذ نظرات مردم و بخش های مختلف افزود‪ :‬بهر ه برگزاری‬ ‫این نوع جلس��ات را مس��ئوالن دولتی و اجرایی خواهند برد‪ .‬به گفته وی‬ ‫اگر در گذش��ته صنوف از همه حرکت های مثبت حمایت و مصالح کشور‬ ‫را حفظ می کرده اند به این دلیل بوده که اعتماد کافی به انها وجود داشته‬ ‫است‪ .‬در همه جای دنیا اعتماد به صنوف مبنا قرار داردچرا که اعتماد به‬ ‫صنوف کارها را تس��هیل کرده و ثمرات خوبی در پی دارد‪ .‬رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان اینکه باید بس��یاری از نظارت ها را به تشکل های‬ ‫صنفی سپرد‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت سپردن برخی از وظایف نظارتی به صنوف‬ ‫ع�لاوه بر تقویت نظارت‪،‬هزینه های این امر نیز کاهش خواهد یافت؛ البته‬ ‫در این زمینه باید درنظر داش��ته باش��یم که اگر صنوف وظایف محوله را‬ ‫انجام ندادند جرائم سنگینی در انتظارشان است‪.‬‬ ‫سیاس��تگذاری در حوزه دولت و مجلس می تواند حالل‬ ‫این مشکالت باشد‪ .‬فاضلی گفت‪ :‬به نظر می رسد افزایش‬ ‫مستمر هزینه های تولید در کشور‪ ،‬کمر تولید را شکسته‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انچه به عنوان تسهیالت برای تولید‬ ‫از سوی بانک در نظر گرفته شده است‪ ،‬بهره ‪۲۰‬درصدی‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا هزینه ه��ای مترتب بر تولی��د ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد‬ ‫است که این روند به طور قطع به رشد تولید نمی انجامد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف ایران ادامه داد‪ :‬اگر اصناف درس��ت‬ ‫س��اماندهی ش��وند‪ ،‬خادمان خوبی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫همانن��د دوران جنگ خواهند بود‪ ،‬اگرچ��ه نظام توزیع‬ ‫کش��ور اسیب ش��دید دیده و نگاه بسیار بد و تند برخی‬ ‫مس��ئوالن در حوزه مالیات‪ ،‬اصناف را سرخورده کرده و‬ ‫این تعامل را انطور که باید و شاید به سمت تعالی نبرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر قرار است که تولید رشد کند‪،‬‬ ‫توزیع باید س��ازمان یافته تر حرک��ت کند که اکنون این‬ ‫س��ازمان یافتگی را نداریم‪ .‬در عین حال‪ ،‬از سال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫قانون نظام صنفی چندین بار تغییر کرده امروز متاسفانه‬ ‫قانون نظام صنفی‪ ،‬قانون توسعه محور و توسعه گرا نیست‬ ‫و روزمره ش��ده اس��ت؛ بنابراین تقاضای ما این است که‬ ‫چنین نگاهی را از این قانون برداریم‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫اتن خواستار کمک مالی‬ ‫صندوق بین المللی پول‬ ‫نیست‬ ‫وزیر کش��ور یونان و یکی از مس��ئوالن مذاکره‬ ‫با کمک کنن��دگان مال��ی به این کش��ور‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪:‬ادام��ه کم��ک مالی صن��دوق بین المللی به‬ ‫یونان‪ ،‬در کنار اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا‪،‬‬ ‫از نظر اتن مطلوب نیس��ت‪ .‬نیکوس پاپاس‪ ،‬وزیر‬ ‫کش��ور یونان که از نزدیکان الکسیس سیپراس‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر این کش��ور به ش��مار م��ی رود در‬ ‫گفت وگویی ب��ا روزنامه « ا ِتن��وس» گفت‪« :‬من‬ ‫از جمله کس��انی هس��تم ک��ه معتقدند صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول نباید در اروپا باش��د‪ .‬امیدوارم‬ ‫که راه حلی بدون مش��ارکت ای��ن نهاد بیابیم‪».‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬وزیر کش��ور یونان‬ ‫گفت‪ :‬اروپا به این نهاد امریکایی که یک دس��تور‬ ‫کار ی��ک جانب��ه کامال غیراروپای��ی دارد‪« ،‬هیچ‬ ‫نی��ازی» ندارد و می تواند ب��دون ان و بدون پول‬ ‫ان ادامه دهد‪.‬‬ ‫ازادسازی دارایی های روسیه‬ ‫در بلژیک‬ ‫مقامات بلژیک از ازادسازی دارایی های روسیه‬ ‫خبر دادند‪.‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران به نقل‬ ‫از خبرگزاری اس��پوتنیک‪ ،‬وزارت خارجه بلژیک‬ ‫از ازادس��ازی دارایی های روس��یه که پیش تر به‬ ‫دس��تور قضایی بلوکه شده بود خبر داد‪« .‬دیدیه‬ ‫ریندز» وزیر خارجه بلژیک در توئیتر خود اعالم‬ ‫کرد‪ :‬قرار است مابقی دارایی های بلوکه شده این‬ ‫کش��ور در بلژیک رفع توقیف شود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که وزارت خارجه روسیه در ‪ 18‬ژوئن ( ‪28‬‬ ‫خرداد) از طریق «الکس فان میو وین»‪ ،‬س��فیر‬ ‫بلژیک در روسیه به بلوکه شدن دارایی های خود‬ ‫در این کشور اعتراض کرده بود‪ .‬روسیه همچنین‬ ‫با درخواست بازگشت سازمان های روسی به کار‬ ‫طبیعی خود تهدید کرده بود در صورت مخالفت‬ ‫بلژیک با ازادی دارایی های��ش‪ ،‬اقداماتی را علیه‬ ‫این کشور به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫رقابت ایرباس و بوئینگ‬ ‫«جان لتی» مدیر ارشد عملیاتی شرکت ایرباس‬ ‫گفت‪ :‬قصد داریم با س��اخت هواپیماهای بزرگتر‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال اینده ترافیک هوای��ی هواپیماهای‬ ‫ایرب��اس را به دو براب��ر افزایش دهیم‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از پایگاه خبری «یورو نیوز»‪ ،‬شرکت‬ ‫هواپیماس��ازی اروپایی ایرباس توانس��ته اس��ت‬ ‫سفارش��ات خود را ب��ه ‪ ۴۲۱‬هواپیم��ا به ارزش‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد یورو برس��اند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫شرکت هواپیماس��ازی امریکایی بوئینگ با ‪۳۳۱‬‬ ‫س��فارش ب��ه ارزش ‪ ۴۳‬میلی��ارد دالر از رقیب‬ ‫اروپایی خود عقب افتاده است‪.‬‬ ‫درامد دو برابری کشتی های‬ ‫افراماکس در یک ماه‬ ‫کاهش شمار کش��تی های افراماکس به درامد‬ ‫دوبرابری انها منجر شد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬شاخص‬ ‫بالتی��ک درام��د دو براب��ری کش��تی های تانکر‬ ‫افراماک��س از روزان��ه ‪ 19‬ه��زار و ‪ 879‬دالر در‬ ‫س��ال گذش��ته را به ‪ 39‬هزار و ‪ 368‬دالر نشان‬ ‫می دهد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬ناوگان کشتی های‬ ‫تانکر افراماکس از تقاضای باالی حمل نفت خام‬ ‫و رشد کنترل ش��ده ناوگان سود می برد‪ .‬فاکتور‬ ‫رش��د کنترل شده ناوگان در س��ال جاری‪ ،‬نقش‬ ‫بس��زایی در سوددهی این کشتی ها داشته است‪.‬‬ ‫در هفته گذشته افراماکس ها روزانه ‪ 40‬هزار دالر‬ ‫را به جیب صاحبان خود ریختند و این میزان به‬ ‫‪ 46‬هزار و ‪ 790‬دالر در روز نیز رسید‪.‬‬ ‫«مرسک» برترین کشتیرانی‬ ‫‪2015‬م معرفی شد‬ ‫همایش بین المللی «کانینرزیش��ن» کشتیرانی‬ ‫مرس��ک را به عنوان برترین شرکت حمل و نقل‬ ‫کانتینری دنیا در س��ال ‪2015‬م معرفی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش مانا‪ ،‬ش��رکت کش��تیرانی مرسک پس از‬ ‫گذراندن یکی از موفق ترین دوره های خود با سود‬ ‫‪2/3‬میلیارد دالر در سال ‪ 2014‬م و افزایش ‪55‬‬ ‫درصدی س��ود نسبت به س��ال ‪2013‬م‪ ،‬عنوان‬ ‫برترین کش��تیرانی س��ال ‪2015‬م را از ان خود‬ ‫کرد‪ .‬این جایزه پس از لحاظ کردن خالقیت های‬ ‫اعمال ش��ده از س��وی این کش��تیرانی نظیر‬ ‫توافقنامه اش��تراک گذاری کش��تی ها(‪،)2M‬‬ ‫ش��راکت ب��ا ‪ Kotahi‬و میزان ب��االی اجاره‬ ‫کشتی ها به عالوه اعتبار و قابلیت اعتماد این‬ ‫کشتیرانی به مرسک اعطا شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از درامدزاترین حوزه های صنعت گردشگری را بررسی می کند‬ ‫گردشگری سالمت؛ بستری برای جهانی شدن‬ ‫بهروز فتاحی‪-‬گروه تجارت‪ :‬شاید کسی‬ ‫گمان نمی کرد روزی گستره واژه گردشگری‬ ‫به حوزه درمان و سالمت نیز ورود پیدا کند و‬ ‫صنعت بزرگ و درامدزایی مانند گردشگری‬ ‫گ پیدا کرده و بخش های متعددی‬ ‫شا خ و بر ‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪ .‬در واقع باید گفت‬ ‫در سال های اخیر گردشگری به عنوان صنعت‬ ‫ب��دون دود‪ ،‬منبع درامد سرش��ار در تجارت‬ ‫جهان��ی و عنصر مهمی در بهب��ود و تنظیم‬ ‫موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری‬ ‫از کش��ورها به حس��اب می ای��د‪ .‬این صنعت‬ ‫یک صنع��ت منحصر به فرد اقتص��ادی تلقی‬ ‫می شود و طرفداران بسیاری دارد‪ .‬رشد قابل‬ ‫توجه و چش��مگیر گردش��گری در ‪ 50‬سال‬ ‫اخیر نش��ان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی این پدیده اس��ت‪ .‬گردش��گری‬ ‫در تولی��د ناخال��ص ملی نق��ش مهمی ایفا‬ ‫می کند و تراز پرداخت ها را که نش��ان دهنده‬ ‫معامالت بین المللی هر کشور است‪ ،‬متوازن‬ ‫می سازد‪.‬کارشناس��ان ای��ن ح��وزه ب��ر این‬ ‫باورند که توس��عه گردش��گری موجب رونق‬ ‫اقتص��ادی و کاهش فقر می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫این صنعت تاثیر بس��زایی در افزایش درامد‬ ‫و کاه��ش بیکاری و در نتیجه بهبود کیفیت‬ ‫زندگی م��ردم و افزایش رفاه اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫عالوه براین گردش��گری عاملی اس��ت برای‬ ‫گفت وگ��وی بی��ن فرهنگ ه��ا و تمدن ها و‬ ‫ن دولت ها و‬ ‫از نظر سیاس��ی نیز‪ ،‬روابط بی�� ‬ ‫ملت ها را متعادل ت��ر و نزدیک تر می کند‪ .‬از‬ ‫لح��اظ مذهبی نیز بس��یاری از ادیان تاکید‬ ‫ویژه ای بر سیر و سفر در نقاط مختلف جهان‬ ‫به منظور کسب علم و دانش داشته اند‪ .‬اما در‬ ‫میان انواع گردش��گری در دنیا‪« ،‬گردشگری‬ ‫س�لامت» به دلیل ویژگی ها و شرایط خاص‪،‬‬ ‫در س��ال های اخیر جایگاه متفاوتی در میان‬ ‫کشورهای جهان پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در تعریف گردشگری سالمت‬ ‫گروه��ی از مس��افران ب��رای اس��تفاده از‬ ‫خدمات پزشکی به مکان هایی که تسهیالت‬ ‫درمانی مورد نظرش��ان وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫سفر می کنند‪ ،‬بنابراین چنین سفری شامل‬ ‫فعالیت های گوناگونی می ش��ود که با هدف‬ ‫تامین بهداش��ت و س�لامت فرد یا گردشگر‬ ‫انجام می ش��ود؛ مانند مراقبت بهداش��تی و‬ ‫گذراندن دوره نقاهت و بازپروری‪ .‬گردشگری‬ ‫س�لامت (‪ )Health tourism‬یک مفهوم‬ ‫جدید است‪ .‬در سال های اخیر امریکا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬مالزی همواره از کشورهایی بوده اند‬ ‫که بیمارانی از کش��ورهای یونان‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫صربس��تان و‪ ...‬ب��ه منظ��ور درم��ان به این‬ ‫کش��ورها س��فر کرده اند‪.‬گردشگری سالمت‬ ‫به عن��وان خدمتی به نس��بت نوظه��ور‪ ،‬در‬ ‫بازار گردش��گری امروزه مورد توجه بسیاری‬ ‫از کش��ورها قرار گرفته اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه های‬ ‫پایین تر نسبت به کشورهای توسعه یافته به‬ ‫مقاصد مهمی برای دریافت خدمات پزشکی‬ ‫تبدیل ش��ده اند‪ .‬البته این نوع گردش��گری‬ ‫به دلیل حساس��یت باال و اهمیت س�لامت‬ ‫افراد‪ ،‬نیاز ب��ه اس��تانداردهایی دارد ک ه این‬ ‫اس��تانداردها شامل وجود دانش فنی‪ ،‬علمی‬ ‫و همچنین زیرساخت های پزشکی و درمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی انگیزه های مختلف گردش��گران‬ ‫درمان��ی در دنی��ا نش��ان می ده��د‪ ،‬که این‬ ‫گروه از گردش��گران به ط��ور عمده به دنبال‬ ‫کیفیت و فناوری های برتر پزشکی‬ ‫و کاهش هزینه ه��ای درمانی‬ ‫هس��تند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫س��فر درمانی به ایران شده اس��ت‪ .‬البته غیر‬ ‫ از عراقی ه��ا که ب��ه خاطر ش��رایط جنگی و‬ ‫نابسامانی اجتماعی و نداشتن تمکن مالی به‬ ‫طور معمول به ایران س��فر می کنند‪ ،‬ساکنان‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر‪ ،‬بیمارس��تان های دارای‬ ‫گواهینامه«جی س��ی ای» را در برای درمان‬ ‫بیماری ه��ای خود در اولوی��ت قرار می دهند‪.‬‬ ‫البته براورد کوتاهی از میزان هزینه های الزم‬ ‫برای درمان در بیمارس��تان های کش��ورهای‬ ‫گردشگرپذیر نشان می دهد که به عنوان مثال‪،‬‬ ‫هزین��ه عمل قلب باز در ترکیه ‪180‬هزار دالر‬ ‫و در انگلی��س ‪40‬هزار دالر تمام می ش��ود اما‬ ‫در ایران این مبلغ ح��دود‪ 10‬تا ‪16‬هزار دالر‬ ‫در مراکز خصوصی براورد شده؛ بنابراین برای‬ ‫بس��یاری از بیماران‪ ،‬درم��ان در ایران صرفه‬ ‫اقتصادی بیشتری دارد‪ ،‬اما نداشتن گواهینامه‬ ‫«جی سی ای» مانع جذب گردشگران سالمت‬ ‫به ایران می شود‪.‬‬ ‫توس��عه یافته به طور عمده اولویت خود را به‬ ‫فن��اوری و دانش و س��پس هزینه اختصاص‬ ‫می دهن��د در حال��ی که در کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه‪ ،‬ای��ن اولویت بر عکس اس��ت‪.‬‬ ‫در این میان کش��ورهای موفق منطقه اسیا‬ ‫مانند اردن‪ ،‬عربستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬هند و‬ ‫امارات متحده عربی ب��ا بهره گیری از دانش‬ ‫فنی و علم��ی و همچنین حمایت های مالی‬ ‫و غیرمالی از برنامه های توس��عه گردشگری‬ ‫س�لامت به وی��ژه گردش��گری درمانی و در‬ ‫نتیج��ه ایج��اد خدمات با اس��تاندارد الزم و‬ ‫قیمت مناسب توانس��ته اند به موفقیت های‬ ‫چشمگیری در ا ین بازار دست یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش روزاف�زون گردش�گری‬ ‫سالمت‬ ‫بر اس��اس اخرین امارهای ارائه ش��ده از‬ ‫س��وی سازمان جهانی گردش��گری در سال‬ ‫‪ 2013‬می�لادی‪27 ،‬درصد س��فرهای انجام‬ ‫ش��ده در س��طح جهان با انگیزه س�لامت‪،‬‬ ‫مذهب��ی و دیدار دوس��تان و اش��نایان بوده‬ ‫است‪ .‬با رشد و گسترش گردشگری درمانی‬ ‫در جه��ان کش��ورهای بیش��تری ب��ه جمع‬ ‫مقصد های گردش��گری درمانی می پیوندند‪.‬‬ ‫با اگاه��ی مردم جهان از مزایای س��فرهای‬ ‫درمان��ی بر تع��داد این نوع گردش��گران نیز‬ ‫افزوده می شود‪ .‬براساس امار موجود ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ 7‬میلی��ون نف��ر با ه��دف درمان به‬ ‫کش��ورهای دیگر س��فر می کنند و روز به روز‬ ‫ب��ر تعداد این افراد افزوده می ش��ود تا جایی‬ ‫که در امد حاص��ل از این مقوله در جهان از‬ ‫‪40‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪2004‬م به ‪140‬‬ ‫میلیارد دالر در س��ال ‪2014‬م رسیده است‪.‬‬ ‫انجام عمل های جراحی و س��ایر درمان ها در‬ ‫کشورهای دیگر عالوه بر استفاده از کیفیت‬ ‫باالتر خدمات و فناوری‪ ،‬به کاهش هزینه های‬ ‫درمان نیز کمک می کند‪ .‬صرفه جویی ناشی‬ ‫از س��فرهای درمانی به کش��ورهای مختلف‬ ‫براس��اس دالر امریکا برای کشورهای مقصد‬ ‫گردش��گری متفاوت اس��ت؛ ب��رای مثال در‬ ‫برزی��ل از ‪ 25‬ت��ا ‪40‬درص��د‪ ،‬در هند ‪ 65‬تا‬ ‫‪90‬درص��د‪ ،‬در کره جنوب��ی ‪ 30‬تا ‪45‬درصد‬ ‫و در مال��زی از ‪ 65‬ت��ا ‪80‬درصد هزینه های‬ ‫درمانی براس��اس دالر کاه��ش می یابد‪ .‬این‬ ‫می��زان صرفه جویی در‬ ‫کش��و ر ها ی‬ ‫دیگری مانند‬ ‫مکزی��ک ‪ 40‬ت��ا ‪65‬درصد‪ ،‬س��نگاپور‪ 30‬تا‬ ‫‪45‬درصد‪ ،‬تایوان ‪ 40‬تا ‪55‬درصد‪ ،‬تایلند ‪50‬‬ ‫ت��ا ‪70‬درصد و ترکیه ‪ 50‬تا ‪65‬درصد براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل گردشگری سالمت‬ ‫بر اس��اس تحقیق��ی ک��ه «مک کن��زی»‬ ‫(موسس��ه بین الملل��ی مش��اوره مدیریت در‬ ‫شیکاگو) انجام داده است‪ ،‬امروزه گردشگران‬ ‫درمانی ب��ه دالیل متفاوتی ب��رای درمان به‬ ‫س��ایر کش��ورها س��فر می کنند؛ برای مثال‬ ‫کش��ورهای توس��عه نیافته مانن��د س��ودان‪،‬‬ ‫سومالی‪ ،‬افغانس��تان ‪،‬لیبی و‪ ...‬به دلیل نبود‬ ‫خدمات بهداشت و درمان مناسب و پرسنل‬ ‫پزش��کی حاذق در این کشورها‪ ،‬برای درمان‬ ‫به نقاط دیگر جهان س��فر می کنند یا اینکه‬ ‫س��اکنان کش��ورهای امریکایی و اروپایی به‬ ‫اگرچه ایران با‬ ‫برخورداری از تیم ها‬ ‫متبحر به ویژه در برخی‬ ‫رشته های پزشکی‬ ‫از جمله ظرفیت های‬ ‫گردشگری درمانی است‬ ‫اما به دلیل ضعف خدمات‬ ‫درمانی و تجهیزات‬ ‫پزشکی در مقایسه با‬ ‫رقبا‪ ،‬گردشگری درمانی‬ ‫در ایران هنوز توان‬ ‫ورود به بازارهایی با‬ ‫سطح درامد باالتر را‬ ‫در جهان ندارد‬ ‫دلیل گران بودن خدمات درمانی و صف های‬ ‫انتظار طوالنی برای بیماران‪ ،‬تمایل بیشتری‬ ‫برای س��فر به کش��ورهای دیگر و درمان در‬ ‫انجا دارند‪ .‬از سوی دیگر ساکنان کشورهای‬ ‫دارای جمعیت پیر به دلیل تعداد باالی افراد‬ ‫مسن و کمبود پرسنل پزشکی و هزینه های‬ ‫ب��االی مراق��ب از بیم��اران ب��رای درمان به‬ ‫کش��ورهای دیگر س��فر می کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫وس��عت روزافزون کش��ورها در حوزه تجهیز‬ ‫خدم��ات درمانی برای پذیرش گردش��گران‬ ‫سالمت‪ ،‬گزارش تحقیقی گردشگری درمانی‬ ‫در س��ال ‪2013‬میالدی انجم��ن بین المللی‬ ‫گردش��گری درمانی نش��ان می دهد که‬ ‫ح��دود ‪80‬درص��د از س��فرهای‬ ‫درمانی ب��رای صرفه جویی در‬ ‫هزینه های س��فر‬ ‫و درمان اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی‬ ‫اس��ت که انجام‬ ‫جر ا حی ه��ا ی‬ ‫زیبایی بیش از س��ایر درمان هاست‬ ‫و ‪38‬درص��د از تقاض��ای گردش��گران‬ ‫س�لامت را تش��کیل می دهد‪ .‬این براوردها‬ ‫نش��ان می دهد که ح��دود ‪92‬درصد از کل‬ ‫هزینه های سفرهای درمانی به ازای هر بیمار‬ ‫کمت��ر از ‪30‬هزار دالر اس��ت و گردش��گران‬ ‫درمان��ی رقمی بین ‪ 7475‬ت��ا ‪ 15833‬دالر‬ ‫برای هر س��فر درمانی می پردازن��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که به ازای ‪ 6‬میلیون سفر انجام‬ ‫ش��ده از سوی گردشگران درمانی‪ 45 ،‬تا ‪95‬‬ ‫میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی جهان‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مالک انتخاب کشورها‬ ‫اما مالک انتخاب کش��ورهای گردشگرپذیر‬ ‫در ح��وزه درم��ان و س�لامت چیس��ت؟‬ ‫گردش��گری سالمت به دلیل حساسیت باال و‬ ‫اهمیت س�لامت افراد نیازمند استانداردهایی‬ ‫اس��ت که این اس��تانداردها وجود دانش فنی‬ ‫و علمی و همچنین زیرس��اخت های پزشکی‬ ‫و درمان��ی را ش��امل می ش��ود‪ .‬به طوری ک��ه‬ ‫مقاص��دی که خواه��ان فعالی��ت در این نوع‬ ‫گردشگری هستند باید استانداردهای الزم را‬ ‫در زمینه ارائه خدمات درمانی و پزش��کی به‬ ‫گردشگران کسب کنند‪ .‬یکی از استانداردهای‬ ‫الزم برخورداری از گواهینامه «جی سی ای»‬ ‫(‪ )JCI‬برای اعتبارسنجی مراکز درمانی است‪.‬‬ ‫این گواهینامه که در س��ال ‪1913‬میالدی از‬ ‫س��وی کالج جراحان امری��کا به منظور بهبود‬ ‫اس��تاندارد خدمات بیمارس��تانی وضع ش��د‬ ‫ب��ه تنظیم اص��ول و معیارهای��ی انجامید که‬ ‫مبن��ای تعیین اعتبار ق��رار گرفت‪ .‬پس از ان‬ ‫در س��ال ‪1952‬م‪ ،‬کانادا و در س��ال ‪1974‬م‬ ‫اس��ترالیا به اجرای اعتبارسنجی پرداختند و‬ ‫در س��ال ‪1998‬م کمیته مشترک بین المللی‬ ‫«جی س��ی ای» به عنوان ش��اخه ای از کمیته‬ ‫مش��ترک ایاالت متح��ده ب��ه وج��ود ام��د و‬ ‫استانداردها مطابق با ماموریت ارتقای ایمنی‬ ‫و کیفیت مراقبت بیمار در سراس��ر دنیا مورد‬ ‫بازبینی مجدد قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای دارای گواهینامه«جی سی ای »‬ ‫اکن��ون و ب��ا توجه به رش��د گردش��گری‬ ‫س�لامت و مراجعه بیم��اران به کش��ورهای‬ ‫دیگر برای درمان بیماری‪ ،‬کشورهای درحال‬ ‫توس��عه سعی می کنند تا تعداد مراکز درمانی‬ ‫بیشتری را مطابق با استانداردهای بین المللی‬ ‫اماده کنند تا موفق به دریافت این گواهینامه‬ ‫شوند‪ .‬در بین کش��ورهای منطقه کشورهایی‬ ‫مانند امارات متحده عربی‪ ،‬عربستان سعودی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬مالزی و اردن تعداد قابل توجهی‬ ‫از این نوع بیمارس��تان ها را دارند‪ .‬به طوری که‬ ‫در کشور هند ‪ ،21‬ترکیه ‪ ،50‬مالزی ‪ ،13‬اردن‬ ‫‪ 10‬و امارات متح��ده عربی ‪ 89‬مرکز درمانی‬ ‫با گواهینامه «جی سی ای» وجود دارد‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬اگرچ��ه ایران با برخ��ورداری از تیم ها‬ ‫متبحر به ویژه در برخی رش��ته های پزشکی‬ ‫از جمله ظرفیت های گردشگری درمانی است‬ ‫اما به دلیل ضعف خدمات درمانی و تجهیزات‬ ‫پزشکی در مقایسه با رقبا‪ ،‬گردشگری درمانی‬ ‫در ایران هنوز توان ورود به بازارهایی با سطح‬ ‫درامد باالتر را در جهان ندارد‪ .‬عالوه بر اینکه‬ ‫هی��چ یک از مراک��ز درمانی در ای��ران موفق‬ ‫به دریاف��ت این گواهینامه نش��ده اند‪ .‬همین‬ ‫موضوع باعث بی میلی گردشگران خارجی به‬ ‫‹ ‹گ�ردش مالی گردش�گری سلامت‪،‬‬ ‫‪ 400‬تا ‪ 420‬میلیون دالر‬ ‫س��هم ‪0/5‬درصدی ای��ران از درامد ارزی‬ ‫بخش گردش��گری س�لامت در دنیا چیزی‬ ‫نیس��ت که بش��ود ب��ه ان افتخار ک��رد‪ ،‬به‬ ‫وی��ژه وقتی نه ان قدره��ا دور بلکه در همین‬ ‫نزدیکی ه��ا کش��ورهایی مانند هندوس��تان‪،‬‬ ‫سنگاپور و تایلند در پایان سال ‪2013‬م فقط‬ ‫در بخش گردشگری سالمت میلیارد ها دالر‬ ‫نصیب شان شده اس��ت‪ .‬براساس پیش بینی‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری در حالی س��هم ایران از گردش‬ ‫مال��ی بخش گردش��گری س�لامت ‪ 400‬تا‬ ‫‪420‬میلی��ون دالر اس��ت ک��ه قراراس��ت با‬ ‫فعالیت های��ی که در اینده انجام می ش��ود و‬ ‫ی در این‬ ‫با فرصت های جدید س��رمایه گذار ‬ ‫بخش تا پای��ان دولت یازده��م درامد ایران‬ ‫از این حوزه به حدود ‪3‬میلیارد دالر برس��د‪.‬‬ ‫براساس امار سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری در سال ‪ 2013‬میالدی‬ ‫یک میلیارد و ‪187‬میلیون گردش��گر در دنیا‬ ‫جابه جا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت گردش�گری درمان�ی در‬ ‫منطقه اسیا‬ ‫تایلن��د‪ ،‬به عنوان رهب��ر بازار گردش��گری‬ ‫درمانی در اسیا بیش از ‪40‬درصد از سهم بازار‬ ‫منطقه در س��ال ‪2011‬م را به خود اختصاص‬ ‫داده است و بر اساس گزارش سازمان جهانی‬ ‫گردش��گری پیش بینی می شود در پایان سال‬ ‫‪2015‬م این کش��ور به بیش از ‪ 2‬برابر س��هم‬ ‫فعلی دس��ت یابد‪ .‬این در حالی است که هند‬ ‫یکی از نخس��تین کش��ورهایی است که وارد‬ ‫بازار گردش��گری درمانی اس��یا شده است‪ .‬از‬ ‫س��ال ‪ 2009‬ت��ا ‪2011‬م تعداد گردش��گران‬ ‫درمانی این کش��ور ‪30‬درصد رش��د داشته و‬ ‫پیش بینی می ش��ود که در سال ‪2015‬م این‬ ‫کشور نزدیک به نیم میلیون گردشگر درمانی‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫تسهیالت گردش��گری درمانی سنگاپور نیز‬ ‫در اس��یا بهترین است‪ ،‬اما هزینه های درمانی‬ ‫در ان نس��بت به رقبایش کمی بیشتر است‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود ک��ه تعداد گردش��گران‬ ‫درمانی این کش��ور در سال ‪2015‬م به بیش‬ ‫از یک میلیون نفر برسد‪ .‬در این میان اگرچه‬ ‫فیلیپین توسعه گردش��گری درمانی را کمی‬ ‫دیرتر اغاز کرده اما به س��رعت در حال رشد‬ ‫ب��وده و براس��اس براورد ها بازار گردش��گری‬ ‫درمانی این کش��ور در طول سال های ‪2012‬‬ ‫تا ‪2015‬م س��االنه رش��دی مع��ادل ‪9‬درصد‬ ‫داشته است‪.‬در میان کشورهای شرق دور نیز‬ ‫کره جنوبی رو به رش��دترین مقصد گردشگری‬ ‫درمانی در اسیاست و پیش بینی می شود که‬ ‫در سال ‪2015‬م این کشور بیش از ‪ 300‬هزار‬ ‫گردش��گر درمانی داشته باشد‪ .‬اما گردشگری‬ ‫درمانی در تایوان یکی از مهم ترین جاذبه های‬ ‫گردش��گری برای گردشگران چینی با درامد‬ ‫متوسط و باال محسوب و پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫بازار گردش��گری درمانی این کش��ور از سال‬ ‫‪ 2012‬تا ‪ 2015‬س��االنه ‪7‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کتایون ملکی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬افزایش س�ود صادرات در س�ال های‬ ‫اخیر باعث ش�د تا برخی ش�رکت های غیرتخصصی در این زمینه‬ ‫ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش انگیزه برای ص�ادرات مواد‬ ‫معدنی‬ ‫افزای��ش ناگهان��ی قیمت م��واد معدنی در‬ ‫بازاره��ای جهانی معدنکاران را برای صادرات‬ ‫هرچه بیش��تر وسوس��ه می کند‪ .‬این موضوع‬ ‫را می ت��وان در تمامی کش��ورهای معدن خیز‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬در واق��ع با افزای��ش ناگهانی‬ ‫قیمت ه��ا و افزای��ش تقاض��ا ب��رای خری��د‪،‬‬ ‫حج��م برداش��ت م��واد معدن��ی و همچنین‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن به شدت رشد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این موضوع در بازار مواد معدنی‬ ‫به وی��ژه فلزات معدنی احس��اس می ش��ود‪.‬‬ ‫افزایش س��نگ اهن برای تولید هرچه بیشتر‬ ‫فوالد‪ ،‬غول ه��ای تولیدکننده س��نگ اهن را‬ ‫بر ان داش��ت تا حجم بیش��تری از این ماده‬ ‫معدنی را ب��ا کش��تی های عظیم الجثه راهی‬ ‫چی��ن کنن��د‪ .‬از س��ویی دیگ��ر برنامه ریزی‬ ‫خودرو س��ازان جهان برای تولید خودرو های‬ ‫ارزانقیمت منجربه توجه بیشتر به الومینیوم‬ ‫شده است‪ .‬امروز کشورهای زیادی در زمینه‬ ‫تولی��د الومینی��وم و ص��ادرات ان فعالی��ت‬ ‫می کنن��د‪ .‬در اس��یا نی��ز کش��ورهای عربی‬ ‫حاش��یه خلیج ف��ارس تمام توان خ��ود را در‬ ‫تولی��د الومینیوم متمرک��ز کرده اند‪ .‬در واقع‬ ‫تمامی این موارد نش��ان دهنده ان اس��ت که‬ ‫افزایش تقاض��ا در بازارها جهانی انگیزه برای‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی را افزایش می دهد‪ .‬البته‬ ‫این موضوع در سایر بخش های اقتصادی نیز‬ ‫وج��ود دارد و نمی توان ان را تنها ویژه بخش‬ ‫معدن دانست‪ .‬در کنار این موضوعات همواره‬ ‫برخی تاجران در کشورهای مختلف به دنبال‬ ‫دس��تیابی به س��ود بیشتر هس��تند که گاه‬ ‫می تواند بخش مربوط را با مش��کالت فراوانی‬ ‫مواجه کند‪.‬بازاریابی برای فروش یک محصول‬ ‫معدنی به زمان و هزینه بس��یار نیازمند است‬ ‫ت��ا ان محصول بتوان��د وارد بازارهای جهانی‬ ‫شده و با دیگر کش��ورهای به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫گاهی افزایش تقاضا‪ ،‬ورود به بازارهای جهانی‬ ‫را اس��ان تر از زمان��ی می کند ک��ه تقاضا‪ ،‬در‬ ‫وضعی��ت متعادل قرار دارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫با افزایش تقاضا چین برای خرید س��نگ اهن‬ ‫ایران توانست پای خود را به این بازار باز کند‪.‬‬ ‫اما در یک س��ال اخیر ب��ا کاهش قیمت های‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫ب�ازار س�نگ اهن چین ج�زو بازارهای صادراتی اس�ت که برخی‬ ‫شرکت های خصوصی ایران در چند سال گذشته به ان وارد شده‬ ‫و با واس�طه گری توانس�تند س�ود خوبی از این تجارت به دس�ت‬ ‫جهانی با توجه ب��ه هزینه های باالی حمل و‬ ‫نقل س��نگ اهن از ایران به چین دیگر برای‬ ‫تاجران و معدنکاران سنگ اهن‪ ،‬صادرات این‬ ‫محص��ول معدنی به چین توجی��ه اقتصادی‬ ‫ندارد در نتیجه ایران جای خود را در این بازار‬ ‫به کشورهایی همچون برزیل و استرالیا داد تا‬ ‫سهم این بازار به این دو کشور اختصاص یابد‪.‬‬ ‫البته واگذاری سهم ایران از بازارهای جهانی‬ ‫در س��ال های گذشته در موارد دیگری بخش‬ ‫معدن قابل مشاهده است که توانسته حضور‬ ‫فع��االن این بخ��ش را در بازار ه��ای جهانی‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬به عنوان مثال وضع عوارض بر‬ ‫صادرات س��نگ ایران را از بازار سنگ حذف‬ ‫کرد‪.‬در نتیجه ورود به بازارهای جهانی چندان‬ ‫اسان نیست که بخواهیم با کوچکترین اقدام‬ ‫ی��ا تغییرات دامنه این بازار ه��ا را کوچکتر از‬ ‫قب��ل کنیم‪ .‬در این میان وضع تحریم ها علیه‬ ‫ایران ب��ه عنوان گامی موثر توانس��ت حضور‬ ‫فع��االن معدنی ای��ران در بازارهای جهانی را‬ ‫کاهش دهد به همین دلیل بیش از گذش��ته‬ ‫باید برای دستیابی به این بازار ها تالش کرد‪.‬‬ ‫حال با تمامی س��ختی های موجود در فروش‬ ‫محصوالت معدنی‪ ،‬برخی واس��طه ها با روابط‬ ‫غیرش��فاف مالی در برابر تاجران کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر به ویژه چی��ن که یک��ی از بزرگترین‬ ‫خریداران مواد معدنی جهان اس��ت توانستند‬ ‫نگاه انها را به بخش معدن ایران منفی کنند‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه کامران وکیل‪ ،‬دبی��ر اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدن��ی درباره این موضوع ب��ه تازگی اظهار‬ ‫کرده اس��ت؛ «متاس��فانه برخی تاجران مواد‬ ‫معدنی به دلیل ش��فاف نب��ودن روابط مالی‬ ‫خ��ود با خریداران چینی چهره ش��رکت های‬ ‫ایران��ی را مخدوش کرده ان��د که این موضوع‬ ‫ی��ک خ��ود تحریمی اس��ت و مان��ع حضور‬ ‫خارجی ها در معادن ایران می ش��ود‪».‬در واقع‬ ‫این اتف��اق می تواند ش��رکت های خارجی و‬ ‫سرمایه گذارن خارجی را نسبت به حضور در‬ ‫ایران دچار شک و تردید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‪ ،‬تخصص معادن نیست‬ ‫فریال مستوفی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران و‬ ‫درباره‬ ‫فعال بخش معدن در گفت وگو با‬ ‫روابط غیرشفاف مالی در صادرات سنگ اهن‬ ‫به چین اظهار کرد‪ :‬متاسفانه گاهی اشخاص‬ ‫یا ش��رکت هایی که وارد معامالت و صادرات‬ ‫می شوند اطالعات‪ ،‬تخصص و تجربه کافی در‬ ‫اختیار ندارند در نتیجه اسیب های بسیاری را‬ ‫به خریدار و فروشنده وارد می کنند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در صادرات س��نگ اهن به چین واسطه های‬ ‫بسیاری هم از طرف ایرانی و هم چینی وجود‬ ‫دارند که متاسفانه اطالعات کافی برای انجام‬ ‫معامالت در اختیار نداش��ته و تنها به دنبال‬ ‫سود خود هستند و گاه اطالعات نادرست به‬ ‫دوطرف معامله می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��توفی‪ ،‬چین ب��ه عنوان یکی‬ ‫از بزرگترین تولیدکنن��دگان فوالد در جهان‬ ‫نیازمند س��نگ اهن اس��ت‪ .‬ای��ران نیز پس‬ ‫از برزیل س��نگ اهن را به این کش��ور صادر‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه نزدیک به‬ ‫‪90‬درص��د از معادن س��نگ اهن که ش��امل‬ ‫معادن بزرگی نیز می شوند نیمه دولتی بوده‬ ‫و تنه��ا ‪10‬درص��د از انه��ا در اختیار بخش‬ ‫خصوصی است‪ .‬البته معادن بزرگ سنگ اهن‬ ‫مانند چادرملو‪ ،‬گل گهر و‪ ...‬بیش��تر محصول‬ ‫خود را به فوالد سازان داخلی می فروشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن میان تع��دادی از‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی اق��دام به ص��ادرات‬ ‫س��نگ اهن به چین می کنند که این موضوع‬ ‫مش��کالت بس��یاری را ایجاد کرده است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها تخص��ص الزم در زمینه صادرات‬ ‫در اختی��ار ندارند‪ .‬متاس��فانه انه��ا به عنوان‬ ‫واس��طه در ای��ن صادرات حض��ور پیدا کرده‬ ‫و به تعهدات خود نس��بت ب��ه خریدار عمل‬ ‫نمی کنند زیرا تخصصی در این زمینه ندارند‪.‬‬ ‫البته با توجه به اینکه بیشتر معادن خصوصی‬ ‫وارد صادرات س��نگ اهن ش��ده اند تجهیزات‬ ‫و نی��روی متخصص را در مع��ادن در اختیار‬ ‫‪27‬‬ ‫اورند‪ .‬اما متاس�فانه دسترس�ی نداش�تن به اطالعات و تجربیات‬ ‫کافی در زمینه صادرات باعث می ش�ود بازارهای هدف بین المللی‬ ‫به راحتی از دست برود‪.‬‬ ‫ندارند این موض��وع در کنار تغییرات قیمتی‬ ‫می توان��د معامالت تجاری ای��ن ماده معدنی‬ ‫را با مش��کل همراه کند‪.‬مس��توفی بیان کرد‪:‬‬ ‫شاید اصلی ترین دلیل برای وقوع این مشکل‬ ‫ارتب��اط نداش��تن خریداران و فروش��ندگان‬ ‫به صورت مس��تقیم اس��ت‪ .‬در واقع انها تنها‬ ‫با استفاده از واس��طه معامالت خود را انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬توصی��ه من به عن��وان یک فعال‬ ‫بخش مع��دن برای کاهش مش��کالت پیش‬ ‫امده در این زمینه ارتباط مستقیم خریداران‬ ‫و فروشندگان با یکدیگر است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش معدن معتقد اس��ت که‬ ‫تاجران برای صادرات س��نگ اهن به چین از‬ ‫دپوی های موجود در معادن اس��تفاده کنند‬ ‫تا ریس��ک کمت��ری را در تج��ارت متحمل‬ ‫شوند‪ .‬عملی شدن این موضوع باعث می شود‬ ‫تاجران هزینه دموراژ برای کشتی ها پرداخت‬ ‫نکنند و از سویی دیگر می توانند تناژی دقیق‬ ‫از س��نگ اهن را در قرارداد های فروش خود‬ ‫قی��د کنند‪.‬به گفت��ه وی‪ ،‬نبای��د معدنکاران‬ ‫وارد موض��وع ص��ادرات ش��وند زی��را در این‬ ‫زمینه تخصصی در اختی��ار ندارند به همین‬ ‫دلی��ل در صورت ورود با مش��کالت مختلفی‬ ‫مواجه می شوند‪.‬مس��توفی تاکید کرد‪ :‬حضور‬ ‫واس��طه های ف��راوان در این بازار مش��کالت‬ ‫بس��یاری را ایجاد می کند و متاسفم که این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود بازاره��ای بین المللی‬ ‫مثل بازار چین را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از بخش معدن‬ ‫تمرکز بیش از اندازه به صادرات سنگ اهن‬ ‫از سوی فعاالن بخش معدن و تاجران عالوه بر‬ ‫اینکه برخی تاجران را وسوسه به روابط مالی‬ ‫غیرش��فاف با چینی ها کرد توانس��ت زنجیره‬ ‫فوالد را با مش��کل همراه کند‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدند اگر در پی افزایش قیمت سنگ اهن‬ ‫صادرکنندگان داخلی برای دستیابی به سود‬ ‫بیش��تر تنها به دنبال بازار چین نبودند امروز‬ ‫صنعت فوالد با مش��کالت کمتری مواجه بود‬ ‫و از سویی دیگر چهره بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی ایران نی��ز در نگاه برخی از خریداران‬ ‫خارجی خراب نمی شد‪.‬‬ ‫مسعود سروش��ی‪ ،‬مدیر امور شرکت های«‬ ‫اتیه فوالد نقش جهان» و کارش��ناس فوالد‬ ‫گف��ت‪ :‬ما به‬ ‫درب��اره ای��ن موضوع به‬ ‫عنوان حلقه های اخر از زنجیره فوالد در زمان‬ ‫افزایش قیمت ای��ن ماده در بازارهای جهانی‬ ‫مخال��ف صادرات س��نگ اهن خ��ام به چین‬ ‫بودیم‪ .‬در واقع صادرکنندگان از فرصت ایجاد‬ ‫ش��ده در بازارهای جهان��ی و افزایش قیمت‬ ‫اس��تفاده کرده و به س��وی ص��ادرات رفتند‬ ‫در حال��ی که می توانس��تند در هم��ان زمان‬ ‫واحدهای گندله س��ازی و کنسانتره سازی را‬ ‫توس��عه دهند‪ .‬متاسفانه امروز شاهد از دست‬ ‫رفتن فرصت هایی هس��تیم که در سال های‬ ‫ی ما بودند‪.‬‬ ‫گذشته پیش رو ‬ ‫«حاجی گگ» یکی از بزرگترین معادن اهن افغانس��تان‬ ‫و حتی کش��ورهای منطقه است که تاکنون دست نخورده‬ ‫باقی مانده و در صورت استخراج قانونمند‪ ،‬تغییرات بزرگ‬ ‫اجتماع��ی در والیت بامیان و در کل افغانس��تان به وجود‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬مع��دن اهن «حاج��ی گگ» در‬ ‫ارتفاع��ات کوه های «بابا» در مجاورت «کوتل حاجی گگ»‬ ‫و در ‪ 100‬کیلومتری ش��مال غربی کابل و در شرق والیت‬ ‫بامیان قرار داش��ته و با توجه به غن��ای معدنی ان‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگترین معادن اهن منطقه محسوب می شود‪.‬‬ ‫این معدن برای نخس��تین بار در سال ‪1911‬م شناسایی‬ ‫ش��د و تاکنون به وسیله زمین شناسان و کارشناسان معدن‬ ‫م��ورد بررس��ی و تحقیق قرار گرفته و محققان انگلیس��ی‪،‬‬ ‫المانی‪ ،‬فرانس��وی و روس��ی روی ان تحقیقات��ی را انجام‬ ‫داده اند‪.‬مهمتری��ن تحقیق��ات را روس ه��ا در اواخ��ر دهه‬ ‫‪ ،1960‬دهه ‪ 1970‬و اوایل دهه ‪1980‬میالدی انجام دادند‬ ‫و در دهه ه��ای ‪ 1970‬و ‪1980‬میالدی‪ ،‬مراحل اکتش��افی‬ ‫را تکمی��ل ک��رده و برنامه های اس��تخراجی را نیز طراحی‬ ‫کردن��د‪ ،‬اما به دالئل مختلف به ویژه ناارامی های سیاس��ی‬ ‫و نبود زیرس��اخت ها این معدن هنوز به مرحله اس��تخراج‬ ‫نرسیده است‬ ‫‹ ‹گنجی که در «حاجی گگ» در خواب است‬ ‫«حاجی گگ» بزرگترین معدن افغانس��تان نیز به شمار‬ ‫می رود که بر اس��اس اظهارات مقامات وزارت معادن و نفت‬ ‫افغانستان ‪ 2‬میلیارد تن اهن در ان جای گرفته است‪.‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬دولت کابل برای استخراج ان تالش هایی را نیز انجام‬ ‫داده که تاکنون هیچ نتیجه ای نداش��ته و در گام نخست و‬ ‫پس از تشکیل نشس��ت با بزرگترین سرمایه گذاران جهان‬ ‫در امریکا و انگلیس با شرکت های هندی و کانادایی قرارداد‬ ‫بس��ت‪.‬حدود ‪ 3‬سال از عمر قرارداد معدن «حاجی گگ» با‬ ‫هند و کانادا می گذرد و عالوه بر اینکه ش��رکت های هندی‬ ‫و کانادای��ی هی��چ اقدامی برای اس��تخراج ان انجام ندادند‬ ‫گزارش هایی مبنی بر لغو قرارداد استخراج ان میان وزارت‬ ‫معادن و نفت با شرکت هندی نیز اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه ساز تغییرات ژرف‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی و کمک به بودجه دولت کابل‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬براس��اس ب��راورد کارشناس��ان در زمان‬ ‫اس��تخراج این مع��دن حدود ‪ 50‬هزار نفر مش��غول به کار‬ ‫ریوتینتو‪:‬‬ ‫تقاضا برای سنگ اهن‬ ‫ضعیف تر خواهد شد‬ ‫گ��روه «ریوتینتو» که دومی��ن تولیدکننده بزرگ‬ ‫س��نگ اهن جهان اس��ت‪ ،‬انتظ��ار داد تقاض��ا برای‬ ‫س��نگ اهن در کوتاه مدت به دلی��ل تغییرات اقتصاد‬ ‫چین ضعیف تر شود‪.‬‬ ‫ان��درو هاردین��گ‪ ،‬ریی��س بخ��ش س��نگ اهن‬ ‫«ریوتینت��و» گف��ت‪ :‬تغییرات اقتصاد چی��ن به این‬ ‫معناس��ت که رش��د مصرف فوالد این کشور به دلیل‬ ‫کندی رشد ساخت و ساز مسکن‪ ،‬تا چند سال پایین‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫طبق گزارش گولدمن س��اش‪ ،‬چین که حدود دو‬ ‫س��وم از سنگ اهن دریابرد جهان را مصرف می کند‪،‬‬ ‫در ماه می ش��اهد کاهش واردات سنگ اهن بود که‬ ‫ضعیف شدن تقاضا را بارز کرد‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه «بی اچ پ��ی بیلیت��ون» و «واله» روند‬ ‫توس��عه تولیدش��ان را کند کرده یا کاهش داده اند‪،‬‬ ‫«ریوتینتو» متعهد ش��ده به ه��دف افزایش تولید از‬ ‫‪330‬میلیون تن در سال جاری به ‪350‬میلیون تن تا‬ ‫سال ‪2017‬م دست پیدا کند‪.‬‬ ‫خام فروشی مواد معدنی‬ ‫در زامبیا ممنوع می شود‬ ‫زامبی��ا ک��ه دومی��ن تولیدکننده ب��زرگ مس در‬ ‫افریقاس��ت‪ ،‬قص��د دارد قانون��ی را معرف��ی کند که‬ ‫ص��ادرات محصوالت معدن��ی نیمه تم��ام را ممنوع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬کریس��توفر یالوم��ا‪ ،‬وزیر‬ ‫مع��ادن زامبی��ا در این ب��اره گفت‪ :‬م��ا می خواهیم‬ ‫ص��ادرات غیرضروری محصوالت معدنی نیمه تمام را‬ ‫مح��دود کنیم‪ .‬صادرات باید به نفع کش��ور باش��د و‬ ‫محدودی��ت ها در این ب��اره به زودی اعم��ال خواهد‬ ‫شد‪.‬براساس گزارش رویترز‪ ،‬یالوما گفت‪ :‬مس زیادی‬ ‫بدون اینکه به طور کامل فراوری ش��ود‪ ،‬صادر ش��ده‬ ‫و ای��ن امر فرصت های ش��غلی ک��ه در صورت ایجاد‬ ‫کارخانه های فراوری از س��وی ش��رکت های معدنی‬ ‫فراهم می شدند را از بین برده است‪.‬‬ ‫شکست برای خرید‬ ‫معدن بریک‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زم��ان اوج گیری قیمت‬ ‫س��نگ اهن در بازارها جهانی اصرار ما بر این‬ ‫بود که صنایع باال دستی وارد سرمایه گذاری‬ ‫شوند اما متاسفانه به جای این اقدام انها وارد‬ ‫بازار چین شده و این بازار را به سرمایه گذاری‬ ‫در کش��ور ترجیح دادند‪ .‬سروشی افزود‪ :‬در ‪3‬‬ ‫سال گذشته ما در بخش هایی از صنعت فوالد‬ ‫شاهد کمبود گندله بودیم‪ .‬حتی برای تامین‬ ‫این نیاز به «پوسکو» کره نیز رفتیم تا بتوانیم‬ ‫کمب��ود گندله را ب��ا واردات تامین کنیم‪ .‬اما‬ ‫اجرایی ش��دن این موضوع بسیار سخت بود‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس زنجیره فوالد‪ ،‬به دلیل‬ ‫تمرکز صادرکنندگان روی بازار چین اسیب‬ ‫دید‪ .‬در سال های گذشته تقاضای چین برای‬ ‫خرید سنگ اهن باال بود در نتیجه فعاالن این‬ ‫بخش ش��روع به صادرات کردند و از فعالیت‬ ‫خود در کش��ور ب��از ماندند‪.‬در واقع بر اس��اس‬ ‫مواردی که بیان ش��د وسوسه برای دستیابی‬ ‫به سود بیشتر نه تنها در برخی زمان ها منجر‬ ‫به تجارت های غیرش��فاف می ش��ود بلکه به‬ ‫دنب��ال این موض��وع فعاالن بخ��ش معدن و‬ ‫صادرکنندگان معدنی از ظرفیت های کش��ور‬ ‫خود غافل شدند‪.‬‬ ‫معدن «حاجی گگ» میراث دست نخورده با ظرفیت ‪ ۲‬میلیارد تن اهن‬ ‫اس��تخراج اه��ن ای��ن مع��دن از اهمیت وی��ژه ای در‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف برخ��وردار اس��ت و می توان��د در‬ ‫عرصه ه��ای گوناگون وج��ود اورنده تغیی��رات بزرگ در‬ ‫افغانس��تان ش��ود‪.‬دولت کاب��ل در زمان انعق��اد قرارداد‬ ‫اس��تخراج معدن حاجی گگ با شرکت هندی مقرر کرد‬ ‫که در کنار استخراج ان‪ ،‬شرکت هندی مکلف به ساخت‬ ‫یک کارخانه تولید فوالد و ساخت یک کارخانه تولید برق‬ ‫با ظرفیت تولید ‪ 800‬مگاوات برق در ساعت‪ ،‬است‪.‬مقدار‬ ‫هزینه ای که قرار بود روی این ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ود ‪ 10‬میلی��ارد و ‪ 800‬میلی��ون دالر بود و ش��رکت‬ ‫هن��دی خود را نیازمند س��رمایه گذاری ‪ 75‬میلیون دالر‬ ‫در نخستین روزهای استخراج ان می دانست و به همین‬ ‫دلیل خواستار همکاری دولت دهلی نو شده بود‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫خواهن��د ش��د و درامد خوبی را به دولت افغانس��تان که از‬ ‫ناحیه کمبود بودجه رنج می برد‪ ،‬خواهد داش��ت‪.‬یکی دیگر‬ ‫از مزایای استخراج این معدن‪ ،‬ساخت راه اهن از «بامیان»‬ ‫افغانس��تان تا بندر «چابهار» ایران است که می تواند زمینه‬ ‫انتقال کاالهای مورد نیاز افغانستان را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین معدن زیر نظر سودجویان‬ ‫به دلیل اینکه معدن حاجی گگ س��ود فراوانی را نصیب‬ ‫اس��تخراج کنندگان و طرف های ق��رارداد می کند‪ ،‬اکنون‬ ‫در معرض تهدید ش��دید س��ودجویان قرار دارد و بر اساس‬ ‫گزارش ها‪ ،‬به وس��یله برخی س��ودجویان حت��ی به صورت‬ ‫غیرقانونی اس��تخراج می شود که هیچ سودی نصیب دولت‬ ‫و ملت افغانستان از ان نمی شود‪.‬مسئوالن دیدبان شفافیت‬ ‫افغانس��تان که حدود ‪ 6‬ماه روی این مع��دن تحقیقاتی را‬ ‫انج��ام داده اند در ای��ن باره تصریح کردن��د‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫مع��دن اهن «حاجی گگ» در معرض تهدید س��ودجویان‬ ‫قرار دارد‪ ،‬با خطرات محیطی مواجه است و احتمال رقابت‬ ‫گروه های سیاسی افغانستان روی ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت «ایکس تو ریسورس��ز» که از سوی میک‬ ‫دیویس‪ ،‬رییس پیش��ین اکس��تراتا برای ایجاد یک‬ ‫امپراط��وری معدن��ی جدید تاس��یس ش��ده‪ ،‬از دور‬ ‫رقاب��ت برای خرید س��هم در معدن م��س «زالدیوار‬ ‫بریک گولد» در شیلی خارج شد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬پیشنهاد رقیبان برای خرید‬ ‫حداکثر ‪50‬درصد سهم این معدن باالتر از پیشنهاد‬ ‫داده شده از سوی این گروه معدنی خصوصی بود‪.‬‬ ‫به گفته منابع اگاه‪ ،‬مهلت تعیین ش��ده برای دور‬ ‫دوم پیشنهادها برای زالدیوار در اوایل ژوئیه است‪.‬‬ ‫رویترز پیش از این در گزارش��ی از «ایکس تو» و‬ ‫«گلنکور» به عنوان ش��رکت هایی ن��ام برده بود که‬ ‫برای خرید دو معدن مس «انگلوامریکن» در شیلی‬ ‫پیشنهاد داده اند‪.‬‬ ‫تحلیلگران ارزش ‪50‬درصد سهم این معدن را حدود‬ ‫یک میلیارد دالر براورد کرده اند‪« .‬انگلوامریکن» در‬ ‫اوریل با هدف کاهش بدهی ‪3‬میلیارد دالری خود تا‬ ‫پایان سال‪ ،‬این معدن را به فروش گذاشت‪ .‬معدنکار‬ ‫مس ش��یلیایی «انتوفاگاس��تا» یکی از شرکت های‬ ‫عالقه مند به زالدیوار بود اما مش��خص نیست در دور‬ ‫دوم مزای��ده اق��دام به خرید ش��رکت خواهد کرد یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫تمهیدات «واله» برای‬ ‫عرضه اولیه سهام فلزات پایه‬ ‫«وال��ه» که بزرگتری��ن تولیدکنن��ده نیکل جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��رکت حقوق��ی کانادای��ی «اس��تیکمان‬ ‫الی��وت» را برای کمک به اماده س��ازی عرضه اولیه‬ ‫س��هام عمومی کس��ب وکار فلزات پایه اش استخدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مناب��ع اگاه ب��ه بلومبرگ گفتند‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫چند ماه اینده که درصدد عرضه اولیه س��هام است‪،‬‬ ‫احتماال مشاوران بانکی را استخدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫«واله» در دس��امبر به سرمایه گذاران در نیویورک‬ ‫اعالم ک��رده بود در ص��دد فروش س��هم اندکی در‬ ‫فعالیت ه��ای فل��زات پای��ه اش اس��ت‪ .‬فل��زات پایه‬ ‫بزرگتری��ن منب��ع درامد «واله» پس از س��نگ اهن‬ ‫است‪«.‬واله» پیش بینی کرده تولید و سود کسب وکار‬ ‫فلزات پایه اش پس از سال ها افت‪ ،‬سال جاری بهبود‬ ‫خواهد یافت‪.‬موریلو فرئیرا‪ ،‬مدیرعامل «واله» در ‪10‬‬ ‫ژوئن اظهار کرد این ش��رکت می خواهد در وضعیتی‬ ‫باش��د که درباره عرضه اولیه س��هام تا پایان س��ال‬ ‫تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم فراوری‬ ‫در صادرات‬ ‫مواد معدنی‬ ‫‪28‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گام لرزان معدن در سرزمین ناشناخته«مطالعات اقتصادی»‬ ‫علی اصغر جوکاریان‬ ‫کارشناس اقتصادی سازمان‬ ‫ایمیدرو‬ ‫بدون انجام عملیات فراوری‪ ،‬تغلیظ و پرعیار سازی‬ ‫و حذف م��واد ناخواس��ته‪ ،‬م��واد معدن��ی قابلیت‬ ‫بکارگی��ری مس��تقیم در هیچ صنعت��ی را ندارند‪.‬‬ ‫در واق��ع با فراوری‪ ،‬خوراک بخ��ش ذوب و تغلیظ‬ ‫کارخانه ها تامین خواهد ش��د‪ .‬در عملیات فراوری‬ ‫باطله ه��ا حذف ش��ده و ارزش افزوده م��واد معدنی‬ ‫افزایش یافت��ه و فعالیت ه��ای معدن��ی توجیه پذیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امارها از ایجاد ارزش افزوده باالی ناشی از فراوری‬ ‫م��واد معدنی در مقایس��ه با خام فروش��ی حکایت‬ ‫می کنن��د به گونه ای که ارزش میانگین هر تن ماده‬ ‫معدنی خام صادر ش��ده در سال گذشته حدود ‪61‬‬ ‫دالر ب��ود در حالی ک��ه ارزش میانگین صادرات هر‬ ‫تن ماده معدنی فراوری شده حدود ‪ 750‬دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال گذشته س��هم مواد معدنی خام حدود‬ ‫‪ 52‬درص��د از س��هم کل ص��ادرات و س��هم مواد‬ ‫معدنی فراوری ش��ده حدود ‪ 10‬درصد از سهم کل‬ ‫صادرات کشور بوده اما از لحاظ ارزش دالری سهم‬ ‫محص��والت فراوری ش��ده کمی بیش��تر از ‪ 2‬برابر‬ ‫سهم صادرات محصوالت خام بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫کشورهای خریدار محصوالت فراوری بیشتر یعنی‬ ‫حدود ‪ 167‬کش��ور بوده ان��د و در مقابل خریداران‬ ‫محص��والت خام تعداد کمتر و حدود ‪ 114‬کش��ور‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫س��نگ اهن هماتی��ت دانه بندی با س��هم حدود‬ ‫‪ 33‬درصد ارزش صادرات‪ ،‬کلینکرس��یمان با سهم‬ ‫ارزش��ی ح��دود ‪ 23‬درصد صادرات و س��نگ های‬ ‫مرم��رو تراورتن با س��هم ح��دود ‪ 4/5‬درصد‪ ،‬اقالم‬ ‫اصلی صادرات��ی مواد معدنی خام را از لحاظ ارزش‬ ‫به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ک��ه در بخش محص��والت معدنی‬ ‫صادره ف��راوری ش��ده‪ ،‬کاتد مس با س��هم ارزش‬ ‫حدود ‪ 11‬درصد‪ ،‬اهن و فوالد با سهم ارزش حدود‬ ‫‪10/6‬درصد‪ ،‬الومینیوم با س��هم ارزش ‪ 7/12‬درصد‬ ‫و فلز روی با س��هم ‪ 3/09‬درصد با متوس��ط ارزش‬ ‫‪ 948‬دالر در هر تن ( ‪ 14‬برابر متوسط ارزش اقالم‬ ‫صادراتی خام )رتبه اول تا چهارم را از نظر ارزش به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته چین با ‪ 52/55‬درصد ارزش کل‬ ‫ص��ادرات معدنی خام ای��ران و عراق با س��هم ‪20‬‬ ‫درص��دی ازارزش کل ص��ادرات محصوالت معدنی‬ ‫فراوری کش��ور‪ ،‬رتبه نخس��ت را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ا میلیون تن تولید سنگ اهن‬ ‫دانه بندی شده در‬ ‫مجتمع جالل اباد‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهن جالل اب��اد اعالم کرد‪:‬‬ ‫تولی��د س��نگ اهن دانه بندی ش��ده ای��ن مجتمع‬ ‫در س��ال ‪ 93‬بی��ش از برنام��ه پیش بین��ی ش��ده‬ ‫بود ‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‪ ،‬حمیدرضا عسکری با بیان اینکه‬ ‫پیش بینی میزان تولید این مجتمع در سال گذشته‬ ‫یک میلیون تن س��نگ اهن دانه بندی ش��ده بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مجتمع توانس��ت از میزان تعیین ش��ده‬ ‫پیش��ی گیرد و یک میلیون و ‪186‬هزار و ‪ 489‬تن‬ ‫سنگ اهن دانه بندی شده تولید کند ‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان پیش بینی ش��ده تولید این‬ ‫مجتمع در سال جاری‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در سال جاری هم‬ ‫تولید یک میلیون تن سنگ اهن دانه بندی شده را‬ ‫در برنامه داریم اما تالش می کنیم مانند س��ال های‬ ‫گذشته میزان تولید بیش از برنامه باشد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع سنگ اهن جالل اباد درباره اخرین‬ ‫وضعیت ساخت کارخانه فراوری سنگ اهن‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس قرارداد منعقد شده با شرکت «فکور‬ ‫صنعت تهران» به عنوان س��رمایه گذار‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫کارخانه پرعیار سازی س��نگ اهن با حداقل ورودی‬ ‫ی��ک میلیون ت��ن احداث ش��ود‪ ،‬در ح��ال حاضر‬ ‫پیش��رفت فیزیکی پروژه تا پایان اردیبهشت ‪ 94‬به‬ ‫میزان ‪13/16‬درصد بوده اس��ت و بر مبنای برنامه‬ ‫زمانبندی ش��ده در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال اینده به‬ ‫بهره برداری می رسد ‪.‬‬ ‫به گفته عس��کری با افتتاح ای��ن کارخانه میزان‬ ‫اشتغالزایی مس��تقیم برای ‪ 150‬نفر و غیرمستقیم‬ ‫برای ‪ 265‬نفر ایجاد می شود ‪.‬‬ ‫نرگ�س قیصری – گروه مع�دن‪ :‬فعالیت های معدنی‬ ‫چالش ه��ای خاص خود را دارد ام��ا در مقابل راهکارهای‬ ‫بس��یاری برای ان تعریف ش��ده که در صورت بکارگیری‬ ‫انها کاهش یا حتی رفع موانع را به همراه داش��ته و باعث‬ ‫رونق فعالیت های معدنکاری می ش��ود‪ .‬یکی از مش��کالت‬ ‫موج��ود در بخش معدن ایران مربوط به حساس��یت های‬ ‫اجتماعی اس��ت ک��ه از س��وی بومی های منطق��ه برای‬ ‫بهره ب��رداران معدنی اتفاق می افتد‪ .‬ب��رای اینکه بتوان از‬ ‫ش��دت حساسیت های انها کاس��ته و از درگیری ها که در‬ ‫بس��یاری از موارد منجر به توقف فعالیت معدن می ش��ود‪،‬‬ ‫جلوگی��ری ک��رد‪ ،‬انج��ام مطالع��ات اقتص��ادی پیش از‬ ‫بهره برداری از معدن اس��ت‪ .‬به این ترتیب که با بررس��ی‬ ‫ش��رایط و اثار اقتصادی فعالی��ت معدنکاران و اگاه کردن‬ ‫بومی های منطقه از سود حاصل از فعالیت معدن‪ ،‬می توان‬ ‫انه��ا را با معدنکاران هم��راه کرده و به پیش��برد اهداف‬ ‫معدنی کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند که حساس��یت هایی که‬ ‫از س��وی بومیان محلی برای بهره برداران معدنی به وجود‬ ‫می اید باید از طریق مجاری قانونی رفع شود‪ .‬سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها می توانند اهالی منطقه را‬ ‫از قانون های تعریف شده‪ ،‬اگاه کرده و زمینه را برای انجام‬ ‫فعالیت های معدنی بهره برداران فراهم کنند‪.‬‬ ‫ناص��ر عابدی��ان‪ ،‬عض��و کمیته اکتش��اف درب��اره بروز‬ ‫حساسیت های اجتماعی در فعالیت های معدنی به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مسائلی که امروزه برای فعاالن معدنی وجود‬ ‫دارد این اس��ت ک��ه با وجود قانون مدون برای اش��خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اکتش��اف یا گواهی کشف‬ ‫یا پروانه های بهره برداری‪ ،‬بازهم در برخی نقاط کشور این‬ ‫حساس��یت بین اهالی و بومیان منطقه وجود دارد و انها‬ ‫خود را مالک محدوده های معدنی و اکتش��افی می دانند‪.‬‬ ‫گفتنی است که این مسئله مدتی است گریبانگیر فعاالن‬ ‫معدنی و بهره برداران شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬رونق و پیش��رفتی که در حوزه‬ ‫معدن و فعالیت های معدنی در چند سال گذشته به وجود‬ ‫امده‪ ،‬س��بب ش��ده تا اهالی منطقه خود را شریک ذخایر‬ ‫معدنی حوالی روس��تاهای خود بدانن��د و همین موضوع‬ ‫باعث به وجود امدن مشکالتی برای صاحبان معادن شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو کمیته اکتش��اف خانه معدن معتقد است که تنها‬ ‫راهکاری که برای از بین بردن این چالش ها و مش��کالت‬ ‫وجود دارد این است که دولت حمایت خود را از معدنکاران‬ ‫اع�لام کن��د و همچنین س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان ها نیز حامی افراد صاحب محدوده باشند‬ ‫تا در ص��ورت به وجود امدن مش��کل‪ ،‬صاحبان محدوده‬ ‫اطمینان خاط��ر برای ادامه فعالیت های خود داش��ته ب‬ ‫اشند‪.‬‬ ‫عابدیان معتقد اس��ت که س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان ها و دیگ��ر مس��ئوالن الزم اس��ت ت��ا‬ ‫برنامه ریزی های��ی ب��رای جلوگی��ری از به وج��ود امدن‬ ‫مش��کالت برای معدنکاران انجام داده و بومی های منطقه‬ ‫را به این موضوع اگاه کنند که محدوده های معدنی و سود‬ ‫حاصل از برداشت معادن برای شخص بهره بردار است‪ .‬در‬ ‫واق��ع دولت از ذی نفعان در جامعه معدنی دفاع کرده و به‬ ‫این ترتی��ب زمینه را برای اج��رای فعالیت های معدنی و‬ ‫گسترش ان مهیا کنند‪.‬‬ ‫ن باور اس��ت ک��ه باید ب��ا ورود معدنکاران به‬ ‫وی بر ای ‬ ‫محدوده ه��ای معدنی ب��رای اهالی منطقه شفاف س��ازی‬ ‫شود و انها در صورتی که تمایل به کمک های فرهنگی و‬ ‫اقتصادی به منطقه داشته باشند با همکاری شورای روستا‬ ‫و منطقه نس��بت به بخش های مختلف همچون س��اخت‬ ‫مسجد یا درمانگاه مسائل بهداشتی منطقه کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات اقتصادی‬ ‫یک��ی از راهکارهایی ک��ه برای فعالیت ه��ای معدنی و‬ ‫کاه��ش حساس��یت از س��وی بومی های مح��ل می تواند‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد مطالعات اقتصادی قبل از شروع‬ ‫بهره برداری از معدن اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند که در‬ ‫صورت اگاهی مردم منطقه از اثرات اقتصادی فعالیت های‬ ‫معدنی در منطقه مورد نظر‪،‬کمک بزرگی به ایجاد فضای‬ ‫مناسب برای بهره برداری از معدن خواهد کرد‪.‬‬ ‫جهانگیر یداللهی فارس��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫ته��ران نی��ز درب��اره راهکارهایی ک��ه برای اج��رای بهتر‬ ‫فعالیت های معدنی در مناطق کمتر توس��عه یافته وجود‬ ‫گف��ت‪ :‬راهکارهای مختلفی ب��رای بهتر‬ ‫دارد ب��ه‬ ‫ش��دن روند فعالیت ه��ای معدنی وج��ود دارد و به بحث‬ ‫جهان شناسی بازمی گردد‪ ،‬مطالعات اجتماعی است که از‬ ‫بروز حساسیت ها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به یکی دیگر از مباحث مهم مطالعاتی در‬ ‫بخش معدن اش��اره کرد و افزود‪ :‬موضوع مهم دیگری که‬ ‫برای فعالیت های معدنی وج��ود دارد مطالعات اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب که س��رمایه گذاران محدوده معدنی‬ ‫قبل از ش��روع بهره برداری از معدن میزان اثرات مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم اقتصادی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫حاصل از فعالیت های شان را بررسی کرده و ان را به اطالع‬ ‫اهالی و بومیان منطقه برس��انند‪ .‬همچنین میزان خریدها‬ ‫و فعالیت های تجاری که از س��وی شرکت معدنی مستقر‬ ‫در منطقه انجام می ش��ود و اینکه چه میزان روی زندگی‬ ‫بومی ه��ای منطقه تاثیر گذار خواه��د بود از دیگر مواردی‬ ‫است که می توان به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی به بومی های منطقه‬ ‫وی معتقد اس��ت که مطالعات اینچنین��ی باید قبل از‬ ‫انج��ام عملیات بهره ب��رداری انجام ش��ده و نتیجه ان به‬ ‫اطالع اهالی منطقه برسد‪ .‬چراکه موارد یاد شده همچون‬ ‫میزان رش��د و توسعه اقتصادی‪ ،‬اش��تغال برای بومی های‬ ‫منطق��ه و‪ ...‬می توان��د تاثی��ر بس��زایی روی واکنش ها و‬ ‫عکس العمل های اهالی منطقه داش��ته و انها را برای ادامه‬ ‫فعالیت های معدنی عالقه مند و مش��تاق کرده و در نهایت‬ ‫از بروز درگیری ها و حساسیت های اجتماعی نیز در حین‬ ‫انجام فعالیت های معدنی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫یداللهی فارسی خاطرنشان کرد‪ :‬انجام مطالعات اقتصادی‬ ‫برای فعالیت های معدنی به نوعی ناشناخته مانده و حتی‬ ‫در طرح های بزرگ معدنی نیز اقدامی برای انجام مطالعات‬ ‫اقتصادی و اجتماعی که تاثیر فعالیت های معدنی را روی‬ ‫زندگی مردم مش��خص می کند انجام نمی ش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫نیاز اس��ت تا در مرحله نخست دولت نسبت به کاربردی‬ ‫ک��ردن و اس��تفاده از مطالع��ات اقتصادی اق��دام کرده و‬ ‫به عن��وان پیش��رو در این امر‪ ،‬فعاالن معدنی کش��ور را به‬ ‫سمت استفاده از ان سوق دهند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬هم اکنون در تم��ام دنیا انجام مطالعات‬ ‫اقتص��ادی نهادین��ه ش��ده چراک��ه فعالیت ه��ای معدنی‬ ‫اثار مثب��ت و منفی را برای منطقه به هم��راه دارد که با‬ ‫شناس��ایی و براورد اثار مثبت و ارائه ان به اهالی منطقه‬ ‫انه��ا را به هم��کاری و مش��ارکت با بهره ب��رداران همراه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران عنوان کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که تمامی موارد یاد ش��ده یعنی مطالعات اقتصادی برای‬ ‫تمامی فعالیت های معدنی انجام شود همکاری مردم جلب‬ ‫ش��ده و از به وجود امدن مش��کالت ناگهانی و یکباره در‬ ‫حین فعالیت های معدنی که بار مالی داشته و هزینه هایی‬ ‫ب��ه دنب��ال دارد جلوگی��ری کن��د‪ .‬از طرف��ی زمانی که‬ ‫فعالیت های معدنی در یک منطقه اغاز می ش��ود به دنبال‬ ‫ان ممکن اس��ت که سرمایه گذاران دیگری نیز در منطقه‬ ‫حضور پیدا کرده و به عنوان سرمایه گذاران مکمل همچون‬ ‫خدمات تعمیر‪ ،‬درمانی و‪ ...‬در منطقه فعالیت کرده و باعث‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫داد و ستد مواد معدنی در بورس شبانه چین و سنگاپور‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬قرارداده��ای جدی��د و‬ ‫افزایش س��اعات کاری بورس های اسیایی‬ ‫به ویژه بورس چین دو عاملی اس��ت که به‬ ‫افزایش حجم تجاری بازارهای بورس اسیا‬ ‫کمک کرده است‪ .‬بورس های اتی چین در‬ ‫چند سال گذش��ته با راه اندازی بازار شبانه‬ ‫حجم تجاری خود را به سرعت افزایش داده‬ ‫و انعق��اد قراردادهای تجاری جدید افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬اما اگر ان��ان می خواهند‬ ‫در بازارهای جهانی نفوذ بیش��تری داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬باید تالش بیش��تری از فعالیت در‬ ‫بورس از خود مانند سیاست های اقتصادی‬ ‫دولت برای ازادسازی یوان که عاملی برای‬ ‫تسریع در رشد بیشتر است‪ ،‬نشان دهند‪.‬‬ ‫بعض��ی از کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه‬ ‫عملکرد بورس کاالی دالیان «دی سی ای»‬ ‫در ش��مال چین در اسیا موفقیت امیز بوده‬ ‫چون این ب��ورس نتایج بس��یار مثبتی در‬ ‫عق��د قراردادهای اتی س��نگ اهن از خود‬ ‫نشان داده اس��ت‪ .‬فعالیت این نوع قرارداد‬ ‫تجاری از اکتبر ‪ 2013‬اغاز ش��ده است‪ .‬از‬ ‫دس��امبر ‪ 2014‬حجم تجاری قراردادهای‬ ‫اتی سنگ اهن با عیار ‪ 62‬درصد در بورس‬ ‫کاالهای دالی��ان ماهانه ب��ه ‪12/5‬میلیون‬ ‫واحد در مقایس��ه با حجم تج��اری ماهانه‬ ‫‪ 673‬ه��زار و‪ 700‬واح��د در ماه نخس��ت‬ ‫افزایش پی��دا کرد‪ .‬حجم ی��ک واحد برای‬ ‫قرارداد س��نگ اهن «دی س��ی ای» معادل‬ ‫‪ 100‬تن اس��ت‪ .‬در ‪ 23‬اکتبر «دی سی ای»‬ ‫رکورد باالی ‪ 109‬میلیون تن را برای حجم‬ ‫تج��اری روزان��ه اش در قرارداده��ای اتی‬ ‫سنگ اهن به ثبت رساند‪.‬‬ ‫در ب��ورس س��نگاپور «اس جی ایکس»‬ ‫حج��م قراردادهای اتی س��نگ اهن با عیار‬ ‫‪ 62‬درصد در ی��ک روز رکورد ‪ 8/4‬میلیون‬ ‫تن را برای سواپ‪ ،‬قراردادهای اتی و اختیار‬ ‫معامله در ‪ 12‬مارس به ثبت رساند که ‪11‬‬ ‫درص��د باالتر از رکورد قبل��ی ان به میزان‬ ‫‪ 7/6‬میلیون تن در ‪ 4‬فوریه بود‪.‬‬ ‫ی��ک تحلیلگ��ر می گوی��د‪ :‬قیمت ه��ای‬ ‫اتی س��نگ اهن ان باالتر س��طح همتایان‬ ‫بین الملل��ی ان اس��ت و در مواقع��ی حجم‬ ‫مصرف واقعی را نش��ان می دهد‪ .‬موجودی‬ ‫سنگ اهن نیز در این دوره در «دی سی ای»‬ ‫افزایش یافته و به ط��ور میانگین روزانه از‬ ‫سطح ‪ 48‬هزار و ‪ 900‬واحد در نخستین ماه‬ ‫به ‪ 632‬هزار و ‪ 500‬واحد در ماه دس��امبر‬ ‫صعود کرد‪ .‬تعدادی از دست اندرکاران بازار‬ ‫چینی دی سی ای را به دلیل پوشش ریسک‬ ‫ان انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش س��ریع حجم تجاری‬ ‫ان و مجم��وع اختیار معامله یا قراردادهای‬ ‫اتی که بسته نشده یا در روز خاصی تحویل‬ ‫نش��ده باش��د‪ ،‬نفوذ بین الملل��ی ان نیز به‬ ‫سرعت رو به افزایش گذاشته است‪ .‬تا پایان‬ ‫ماه دس��امبر صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫افزون بر یک س��وم حجم تج��اری روزانه و‬ ‫‪ 30‬درصد قراردادهای تجاری س��نگ اهن‬ ‫«دی س��ی ای» را به خ��ود اختصاص دادند‬ ‫و دس��ت اندرکاران صنعت��ی بی��ش از ‪45‬‬ ‫درص��د قراردادهای اتی را ک��ه در اختیار‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری قرار داشت‪ ،‬در‬ ‫اختیار گرفتند‪ .‬ماه گذشته در مجموع ‪150‬‬ ‫هزار و ‪ 400‬س��رمایه گذار در «دی سی ای»‬ ‫س��نگ اهن دادوس��تد می کردند که شامل‬ ‫‪ 3254‬صندوق سرمایه گذاری بود‪.‬‬ ‫بورس س��نگاپور در تح��ول دیگری برای‬ ‫تقوی��ت حضورش در بازاره��ای بین المللی‬ ‫در م��اه م��ارس ‪ 2015‬دفت��ر خ��ود را در‬ ‫هنگ کن��گ افتت��اح کرد‪ .‬در ش��رق چین‬ ‫نیز بورس اتی ش��انگهای در س��ال جاری‬ ‫قرارداده��ای نی��کل و قل��ع خ��ود را برای‬ ‫معام�لات اتی اغاز ک��رد‪ .‬در ژاپن از حجم‬ ‫داد و س��تد در ب��ورس کاالی توکیو ‪18/6‬‬ ‫درصد و از گردش مالی ان ‪ 23/9‬درصد (با‬ ‫وجود افزایش ساعات کاری بورس) در سال‬ ‫‪2014‬م کاس��ته شد‪ .‬کارشناسان دلیل این‬ ‫افت فعالیت های تجاری در نیمه کامال ارام‬ ‫را ناشی از تنش های ژئوپلتیکی می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساعات کاری طوالنی تر در چین‬ ‫هر دو بورس شانگهای و سنگاپور ساعات‬ ‫کاری ش��بانه خود را از ‪ 21‬تا ‪ 2/30‬بامداد‬ ‫افزایش داده اند‪ .‬این افزایش س��اعات کاری‬ ‫را س��رمایه گذاران چینی بس��یار مطلوب و‬ ‫مفید ارزیابی می کنند و سرمایه گذارانی را‬ ‫ج��ذب کرده اند که با تجارت جهانی اش��نا‬ ‫هس��تند‪ .‬در حال حاضر داد و س��تد شبانه‬ ‫حدود ‪ 45‬درصد از کل حجم تجارت روزانه‬ ‫س��نگ اهن در «دی س��ی ای» را ب��ه خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ب��ورس اتی ش��انگهای حجم تجارت‬ ‫ش��بانه یک س��وم کل حجم تجارت روزانه‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم و روی را در نیمه نخس��ت‬ ‫سال ‪2014‬م به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫تج��ارت ش��بانه در چین عملک��رد و نتایج‬ ‫بسیار خوبی را داشته چون سرمایه گذاران‬ ‫به راحتی می توانند ریسک خود را پوشش‬ ‫داده و مهم ت��ر اینک��ه بعضی از مش��تریان‬ ‫بورس فلزات لندن را به خود جذب کنند‪.‬‬ ‫بورس شانگهای نخستین بورسی بود که‬ ‫فعالیت های ش��بانه خ��ود را اغاز کرد و در‬ ‫حال حاضر در حال بررس��ی شروع ساعت‬ ‫کاری ش��بانه از س��اعت ‪ 20‬اس��ت‪ .‬عالوه‬ ‫بر ای��ن به دنبال این اس��ت ک��ه حتی در‬ ‫تعطیالت چین نیز فعالیت ها و بازار تعطیل‬ ‫نش��وند‪ .‬به ط��ور کل دس��ت اندرکاران بازار‬ ‫چین از پیش��نهاد شروع کار بازار از ساعت‬ ‫‪ 20‬اس��تقبال کرده اما مواف��ق کار بازار در‬ ‫تعطی�لات نیس��تند‪ .‬چ��ون در ح��د قابل‬ ‫مالحظه ای فش��ار یا حجم کاری کارگزاران‬ ‫محلی و حتی بانک ها را افزایش می دهد و‬ ‫س��ود حاصل از ان بسیار اندک خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه موضوع گش��ایش بازارهای‬ ‫اتی روی سرمایه گذاران خارجی سال ها در‬ ‫چین مورد بحث و مذاکره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ح��دود ‪ 300‬ش��رکت‬ ‫خارجی به ثبت رس��یده چینی وجود دارد‬ ‫که دارای سهامدار خارجی (از جمله مالکان‬ ‫خارجی) هس��تند و در «دی سی ای» داد و‬ ‫ستد می کنند‪.‬‬ ‫منبع اصلی مقاله‪ :‬متال بولتن‬ ‫ترجمه و تلخیص‪ :‬ایمیدرو‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫در بررسی چالش های تامین مواد اولیه صنعت پالستیک مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫انعقاد قرارداد بلندمدت پتروشیمی ها با تولیدکنندگان صادراتی‬ ‫محمد حسن سیدزاده – گروه صنعت‪ :‬صنعت‬ ‫پالستیک به عنوان یکی از صنایع پایین دستی‬ ‫صنعت پتروش��یمی در سال های اخیر با فراز و‬ ‫نشیب های مختلفی روبه رو بوده و با وجود انکه‬ ‫اکنون ‪۸۰‬درص��د مواد اولیه اصلی این صنعت‬ ‫توسط پتروش��یمی های داخلی تامین می شود‬ ‫ام��ا همین موض��وع تبدیل ب��ه چالش بزرگی‬ ‫برای این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬نب��ود مدیریت‬ ‫مناسب در تولید گرید های مختلف مواد اولیه‬ ‫باعث کمبود و افزای��ش قیمت در برخی مواد‬ ‫اولیه ش��ده اس��ت در حالی که در برخی دیگر‬ ‫از م��واد اولیه‪ ،‬م��ازاد تولید وج��ود دارد‪ .‬بازار‬ ‫انحصاری پتروش��یمی های داخلی و فروش از‬ ‫طریق ب��ورس نیز باعث مش��کالت عدیده ای‬ ‫ب��رای صنایع تکمیلی پالس��تیک ب��ه ویژه در‬ ‫بخش صادرات ش��ده که در همین راستا وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه اخیر خود با‬ ‫نمایندگان پتروشیمی ها و انجمن های مختلف‬ ‫همچون انجم��ن ملی پالس��تیک‪ ،‬پلی اتیلن‪،‬‬ ‫همگن و‪ ...‬به انعقاد قرارداد بلندمدت ارائه مواد‬ ‫اولیه میان پتروشیمی ها با تولیدکنندگانی که‬ ‫صادرات انجام می دهند‪ ،‬دستور داد‪.‬‬ ‫دخالت و با توجه به رکود بازار‪ ،‬اس��یب زیادی‬ ‫به صنایع پایین دس��تی وارد می کنند و شانس‬ ‫صادرات را از تولید کنندگان می گیرند‪.‬‬ ‫صفای��ی در ادامه افزود‪ :‬اگر از اکنون به فکر‬ ‫این باش��یم که در اینده با دنیا تعامل و رقابت‬ ‫کنی��م بای��د در عرضه محص��ول‪ ،‬تولید کننده‬ ‫ق��درت انتخاب بین م��واد اولیه پتروش��یمی‬ ‫داخلی و خارجی را داش��ته باش��د و باید این‬ ‫اجازه را داد تا پتروش��یمی های خارجی امکان‬ ‫عرضه محصول در بورس را داش��ته باش��ند تا‬ ‫بازار رقابتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش ص��ادرات در صنعت‬ ‫پالستیک اظهار کرد‪ :‬اگر روند کاهشی صادرات‬ ‫در یک دوره ‪10‬س��اله مورد بررسی قرار گیرد‪،‬‬ ‫بخش��ی به مناس��بات بین الملل��ی و تحریم ها‬ ‫برمی گ��ردد و اگ��ر بازار های ه��دف را تنها به‬ ‫کشورهایی نظیر افغانستان و عراق سوق دهیم‬ ‫این موضوع در ش��ان صنایع ایران نخواهد بود‬ ‫زی��را تولیدات خوبی با اس��تاندارد های جهانی‬ ‫در حال تولید اس��ت که الزم است در شرایط‬ ‫پساتحریم بازار های هدف نیز گسترش یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رکــود؛‬ ‫بالی این روزهای‬ ‫صنعت پالستیک‬ ‫سید جواد موسوی‬ ‫تحلیلگر بازار محصوالت پتروشیمی‬ ‫خرداد امسال در حالی سپری شد که با نگاهی به‬ ‫مقایس��ه حجم معامالت این ماه با خرداد سال ‪،۹۳‬‬ ‫می ت��وان افت قابل توجه��ی در تولیدات محصوالت‬ ‫پالس��تیکی مش��اهده کرد‪ .‬معامالت ‪ ۱۹۴‬هزار تن‬ ‫م��واد اولیه در خرداد ماه س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه ‪ ۱۲۲‬هزار‬ ‫تن در س��ال ‪ ۹۴‬رس��یده اس��ت‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬ادام��ه فعالیت با بخش کمی از‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬از دس��ت رفت��ن بازارهای صادراتی‪،‬‬ ‫عوام��ل مه��م و تاثیرگ��ذار در کاه��ش تولی��دات‬ ‫محصوالت پالستیکی اس��ت‪ .‬در عین حال کمبود‬ ‫نقدینگی واحدهای تولیدی‪ ،‬ادامه فعالیت با بخش‬ ‫اندک��ی از ظرفیت تولید‪ ،‬از دس��ت رفتن بازارهای‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬عوام��ل مه��م و تاثیرگ��ذار در کاهش‬ ‫تولیدات محصوالت پالستیکی است‪.‬‬ ‫به دلیل وجود تقاضای کاذب در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و‬ ‫از بین رفتن ان بعد از ازادسازی قیمت مواد اولیه‪،‬‬ ‫یعنی نرخ ارز مبادله ای به ازاد در محاسبه نرخ پایه‬ ‫محصوالت پلیمری‪ ،‬مبنای مقایسه حجم معامالت‬ ‫قرار داده ش��د تا بتوان وضعیت را به شکلی واقعی‬ ‫و به خوبی ش��رح داد‪ .‬بررسی حجم معامالت نشان‬ ‫از ان دارد ک��ه در خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به نس��بت‬ ‫س��ال گذشته شاهد کاهش محدود حجم معامالت‬ ‫بوده ایم و حجم معامالت از ‪ ۱۹۴/۰۳۸‬تن در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬به ‪ ۱۲۲/۹۴۶‬تن در س��ال جاری رسیده که‬ ‫حدود ‪ ۷۱‬هزار تن کاهش در حجم معامالت ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این امار به خوبی ش��دت گرفتن عمق‬ ‫رکود در صنعت پالستیک را نشان می دهد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر عوامل زیادی از جمله این موارد منجر به ایجاد‬ ‫وضعیت فعلی نسبت به سال گذشته شده‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ کمب�ود نقدینگی واحدهای تولیدی‪ :‬بیش��تر‬ ‫واحده��ای تولی��دی ب��ا مش��کالت ش��دید کمبود‬ ‫نقدینگی مواجه و مجبور به تعطیلی و یا نیمه تعطیل‬ ‫کردن واحد خود ش��ده اند‪ .‬این رکود‪ ،‬دایره بس��یار‬ ‫گس��ترده ای دارد و از رک��ود صنعت س��اختمان تا‬ ‫متوقف ش��دن بس��یاری از طرح های عمرانی کشور‬ ‫به دلیل کس��ری بودجه به وجود امده بعد از کاهش‬ ‫شدید نرخ نفت در بازارهای جهانی را د ربر می گیرد‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ف�روش خارج از ب�ورس‪ :‬از طرف دیگر باید به‬ ‫بحث فروش های خارج از بورس نیز اش��اره کرد که‬ ‫خود باعث کمتر نشان دادن حجم معامالت توسط‬ ‫بورس می شود‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ بازارهای صادراتی‪ :‬عامل بس��یار مهم دیگر در‬ ‫به وجود ام��دن اوضاع فعلی بحث کاهش ش��دید‬ ‫بازارهای صادراتی اس��ت که خود به مشکلی بسیار‬ ‫جدی برای صنعت تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬هم اکنون‬ ‫بیشتر کشورهای متحد ایران درگیر جنگ هستند‬ ‫و در زم��ان جنگ‪ ،‬کش��ورهای بح��ران زده ترجیح‬ ‫می دهند بیش��تر محصوالت ض��روری را وارد کنند‬ ‫که در ای��ن ش��رایط واردات بس��یاری از کاالهای‬ ‫دیگر کاهش می یابد‪ .‬بنابراین در کش��ور جنگ زده‪،‬‬ ‫امنیت بس��یار کمتر بوده و تاجران کمتر حاضر به‬ ‫پذیرش ریسک می شوند‪ .‬از سوی دیگر ایجاد برخی‬ ‫از محدودیت ه��ا همچ��ون افزایش تعرف��ه واردات‬ ‫از طرف بعضی کش��ورها نیز باع��ث افزایش قیمت‬ ‫محص��والت ایرانی ش��ده و از جذابی��ت انها برای‬ ‫صادرات بس��یار کاسته اس��ت‪ .‬عامل مهم دیگر در‬ ‫بح��ث صادرات‪ ،‬مواد اولیه اس��ت که در برهه هایی‬ ‫از زمان به اندازه ای نس��بت به کشورهای رقیب باال‬ ‫بود که مزیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را از بین‬ ‫برد و باعث شد بخش زیادی از بازارهای خارجی به‬ ‫رقبای چینی‪ ،‬ترکیه ای و اردنی واگذار ش��ود‪ .‬حال‬ ‫همه این عوامل دست به دس��ت هم داده تا بسیاری‬ ‫از واحدهای تولیدی یا تعطیل شوند و یا با ظرفیتی‬ ‫بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود کار کنند‪.‬‬ ‫صادرات در س��ال جاری و راهکار های افزایش پتروشیمی ها قرارداد بس��ت و انها نیز متعهد داخلی تامین می ش��ود که امار مناسبی است‪.‬‬ ‫صادرات در بخش صنایع تکمیلی برگزار و در ش��وند براس��اس قراردادی که با تولیدکننده این در حالی اس��ت که از سال گذشته قیمت‬ ‫این نشس��ت پیشنهاد ارائه مستقیم مواد اولیه دارند اق��دام به عرضه جنس می کنند تا بتوان مواد اولیه صنعت پالس��تیک ازاد س��ازی شد‬ ‫از طرف پتروش��یمی ها به تولیدکنندگانی که صادرات انجام داد‪.‬‬ ‫ک��ه تا ح��دودی اس��ترس س��ال ‪ ۹۲‬از روی‬ ‫‹ ‹امای�ش نیاز صنای�ع تبدیلی ب�ه انواع مواد اولیه برداش��ته و روان س��ازی از لحاظ در ‹ ‹جریم�ه مالیات�ی ص�ادرات ب�ه ج�ای‬ ‫اقدام به صادرات می کنند‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫دس��ترس بودن مواد اولیه انجام ش��د اما این جایزه صادراتی‬ ‫‹ ‹تهی�ه م�واد اولی�ه از ب�ورس‪ ،‬چال�ش‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پیش شرط صادرات این مواد اولیه‬ ‫صادرات پالستیک‬ ‫امیرمنصور شیرازیان‪ ،‬مدیرعامل یک کارخانه‬ ‫اس��ت که تامین کنن��ده و تولید کننده به مواد‬ ‫نگرانی از روز نخست وجود داشت که مدیریت‬ ‫نکردن گرید ها‪ ،‬مش��کالتی را به وجود بیاورد تولید کننده نایلون و پالستیک در گفت وگو با‬ ‫مطمئ��ن با قیمت مناس��ب و در زمان خوبی‪،‬‬ ‫درباره مشکالت تولید صنعت پالستیک‬ ‫دسترسی داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬هنگامی که‬ ‫که همین امر نیز اتف��اق افتاد‪ .‬صفایی با بیان‬ ‫اینکه تن��وع مواد اولیه در صنعت پالس��تیک گفت‪ :‬پ��س از هدفمندی یارانه ه��ا‪ ،‬هزینه ها‬ ‫در کش��وری اقدام به انعقاد ق��رارداد صادراتی‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید امایش��ی روی چندین برابر شد اما تاکنون یک ریال تخفیف‬ ‫می شود‪ ،‬باید در یک زمان معین جنسی با نرخ‬ ‫نی��از صنایع مختلف به انواع م��واد اولیه انجام مالیاتی یا یارانه به تولید اعطا نش��ده و این در‬ ‫مش��خص به انها تحویل داده شود که در این‬ ‫شود تا پتروشیمی ها براساس ظرفیت شناسی حالی اس��ت که در چند سال گذشته نزدیک‬ ‫شرایط باید به بورس مراجعه کرد تا دسترسی‬ ‫محس��ن صفایی‪ ،‬عضو انجم��ن ملی صنایع اق��دام به تولی��د کنند و نی��از صنایع در زمان ب��ه ‪۸‬هزار تن صادرات انجام ش��د ام��ا نه تنها‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬تن مواد اولیه داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫درباره مناس��ب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪ .‬جایزه صادراتی دریافت نکرده ایم‪ ،‬بلکه جریمه‬ ‫بی��وک اقاصحاف امی��ن‪ ،‬نایب رییس انجمن صحاف امین ادامه داد‪ :‬با روند فعلی تهیه مواد پالس��تیک ایران در گفت وگو با‬ ‫ملی صنایع پالستیک ایران درباره این دستور اولیه از بورس‪ ،‬کار به جایی نرسیده و مشکالت مشکالت مواد اولیه در صنعت پالستیک گفت‪ :‬عضو انجم��ن ملی صنایع پالس��تیک ایران با مالیاتی نیز برای صادرات وضع ش��ده اس��ت و‬ ‫و پیش��نهادهایی که در این زمینه مطرح شده فع��االن این ح��وزه همچن��ان ادام��ه خواهد در حال حاض��ر حدود ‪۸۰‬درص��د از مواد اولیه بیان اینکه بعد از گذشت چند ماه از ازاد سازی براساس بخشنامه اداره مالیات مابه التفاوت ارز‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬جلسه روز شنبه با موضوع توسعه داش��ت‪ ،‬بنابراین باید بتوان به طور مستقیم با اصلی صنعت پالستیک توسط پتروشیمی های قیمت ها به ویژه از س��ال ‪ ۹۴‬احساس می شود مبادله و ارز ازاد را درامد محس��وب کرده اند و‬ ‫که عرضه ها و عرضه نکردن ها به عمد جریمه ای برای واحد های صنعتی اعمال شده‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این امر بازار را است‪.‬‬ ‫دچار اس��یب های زیادی کرده زیرا در‬ ‫نوبت اول‬ ‫برخ��ی گریدها عرضه پایین بوده و در‬ ‫شماره مجوز ‪1394/585:‬‬ ‫بازار ازاد شاهد افزایش قیمت هستیم‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫اما در برخی دیگ��ر از گرید ها به دلیل‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫عرض��ه زیاد یا نبود فض��ای صادراتی‪،‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای ش�ماره م م‪ 93/0468/‬مربوط به احداث جاده و محل چاه ش�رق ‪ 060‬بنگستان بی بی‬ ‫م��واد اولیه م��ازاد نیز وج��ود دارد‪ .‬به‬ ‫حکیمه‬ ‫طور مث��ال در بس��یاری از گرید های‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از نحوه حمای��ت دولت از‬ ‫«پی وی س��ی» ای��ن اتف��اق افت��اده و‬ ‫اسفالت‪،‬‬ ‫و‬ ‫زیراساس‬ ‫اساس‬ ‫قشر‬ ‫مصالح‬ ‫اجرای‬ ‫ بندی‪،‬‬ ‫ب‬ ‫شی‬ ‫و‬ ‫تسطیح‬ ‫خاکی‪،‬‬ ‫جوی‬ ‫احداث‬ ‫خاکریزی‪،‬‬ ‫انجام عملیات خاکبرداری و‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬در صنعت پلیم��ر‪ ،‬دولت برای‬ ‫قیمت ها نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫سوخت‪،‬‬ ‫لوله‬ ‫مهارهای‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫گاز‪،‬‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫ کشی‬ ‫ه‬ ‫لول‬ ‫سنگ‪،‬‬ ‫با‬ ‫بنایی‬ ‫و‬ ‫ کنی‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫ ای‪،‬‬ ‫شن ریزی شکسته کارخانه‬ ‫‹ ‹رویکرد ملی پتروش�یمی ها به حمای��ت از تولی��د‪ ،‬حمایت خ��ود را متوجه‬ ‫ایمنی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫عالیم‬ ‫فاضالب‪،‬‬ ‫حوضچه‬ ‫احداث‬ ‫جاده‪،‬‬ ‫حائل‬ ‫دیوارهای‬ ‫ کاری‬ ‫گ‬ ‫سن‬ ‫فوالدی‪،‬‬ ‫کارهای‬ ‫احداث ابرو بتنی مسلح‪،‬‬ ‫پتروش��یمی ها و س��ر ش��اخه های صنع��ت‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫ب‪ -‬براورد کارفرما‪ /‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫وی با بیان اینکه پتروشیمی ها باید می کند در حالی که زیرمجموعه های صنعت‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫کارفرما‬ ‫ب��راورد‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ باش��د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ماه‬ ‫‪4‬‬ ‫ان‬ ‫انجام‬ ‫م��دت‬ ‫و‬ ‫مح��ل اج��رای خدمات در ‪60‬کیلومتری گچس��اران‬ ‫با یک نگاه مل��ی ابتدا صنایع تکمیلی پلیم��ر از این حمایت ها بی نصیب هس��تند‪.‬‬ ‫خدمات‪ 17.729.532.967/-‬ریال می باشد‬ ‫را بی نی��از از مواد اولی��ه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین منابع عظیم کش��ور با قیمت ارزان‬ ‫ج‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫در این��ده هیچ راهی جز ازاد س��ازی در اختیار پتروشیمی هاس��ت اما منابع اولیه‬ ‫مناقصه گران دارای حداقل پایه‪ 5‬گرایش راه وترابری‬ ‫قیمت ه��ا وج��ود نخواه��د داش��ت و صنعت پلیم��ر به ارزان��ی در اختیار صنعت‬ ‫ عنوان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫شدن)‬ ‫برنده‬ ‫صورت‬ ‫(در‬ ‫پیمان‬ ‫مبلغ‬ ‫‪%5‬‬ ‫(همچنین‬ ‫ریال‬ ‫‪60.000.000/‬‬‫توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ‬ ‫اقتصاد بی ش��ک به این سمت خواهد قرار نمی گی��رد‪ .‬به طور مثال ب��رای دیرکرد‬ ‫تضمین انجام تعهدات می باشد)‬ ‫رفت بنابراین باید برای صنایع تکمیلی پرداخ��ت هزینه ه��ر کانتینر م��واد‪ ،‬روزی‬ ‫رسمی‬ ‫حسابداران‬ ‫جامعه‬ ‫اعضای‬ ‫یا‬ ‫حسابرسی‬ ‫س��ازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫حسابرسی‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫از‬ ‫تاییدش��ده‬ ‫ ارائه یک نس��خه‬‫چ��اره ای اندیش��ید ت��ا دچار اس��یب ‪۷۰۰‬هزار تومان جریمه اخذ می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫الزامیست‬ ‫نش��وند‪ .‬عض��و انجمن مل��ی صنایع با اش��اره به اش��تغالزایی باال در این صنعت‬ ‫ گران‬ ‫ه‬ ‫مناقص‬ ‫مدارک‬ ‫دریافت‬ ‫مهلت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫محل‪،‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫پالس��تیک ایران با اش��اره به اختالف گفت‪۱۰۰ :‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری در‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امادگی‬ ‫دوم‪،‬‬ ‫نوبت‬ ‫اگهی‬ ‫انتش��ار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روز‬ ‫‪10‬‬ ‫ظرف‬ ‫حداکثر‬ ‫میش��ود‬ ‫دعوت‬ ‫ش��رایط‬ ‫واجد‬ ‫متقاضیان‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها با مواد این واح��د صنعتی انجام و ب��رای ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫قانون‬ ‫‪12‬‬ ‫ماده‬ ‫«ج»‬ ‫بند‬ ‫اجرایی‬ ‫ نامه‬ ‫ن‬ ‫ایی‬ ‫وفق‬ ‫الزم‬ ‫ های‬ ‫ی‬ ‫ارزیاب‬ ‫تا‬ ‫اعالم‬ ‫ الذکر‬ ‫ل‬ ‫ذی‬ ‫ های‬ ‫س‬ ‫ادر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫کتب��ی‬ ‫اولیه خارجی گفت‪ :‬پتروشیمی ها مایل اش��تغالزایی ایجاد شده و این در حالی است‬ ‫(ارزیابی ساده) بعمل اید‪.‬‬ ‫هستند تا انحصارگرایانه فعالیت کنند که به گفته دولت برای ایجاد هر اش��تغال به‬ ‫ گردد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫قید‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫پیشنهادها‬ ‫گشایش‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان‬ ‫به همین دلی��ل در تصمیم��ات بازار ‪۲۵۰‬میلیون تومان هزینه نیاز است‪.‬‬ ‫نش��انی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اس�لام‪ ،‬خیابان پارک‪( 4‬روبروی امور مسافرت)‪ ،‬مجتمع اداری‬ ‫امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اس��ناد قراردادها (اتاق ش��ماره‪ )1‬و یا تهران‪ ،‬میدان ارژانتین‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی‪،‬‬ ‫قیمت گذاری پوشاک در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست‬ ‫پالک‪ ،28‬ساختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز‬ ‫‪ :‬بیش از ‪ 2‬دهه اس��ت که در قوانین و قیمت گ��ذاری محص��والت یادش��ده همانند پوشاک که توسط این سازمان انجام شده باشد‬ ‫جنوب‪.‬‬ ‫مقررات مربوط به تنظیم بازار‪ ،‬انواع پوشاک و بس��یاری از کاالهای غیرضروری به واحدهای را ارائ��ه نک��رده اس��ت و همواره با طرح نظرات‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫البس��ه (اعم از تولید داخل و وارداتی) به دلیل تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬سازمان غیرش��فاف و تکراری در رسانه های گروهی در‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫تنوع فراوان‪ ،‬تغییرات مس��تمر فصلی و تعدد حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ت�لاش برای انحراف اذهان مردم و مس��ئوالن‬ ‫واحده��ای تولی��د و توزیع در زم��ره کاالهای توضیح��ات خ��ود درباره گ��زارش ‪ ۱۹‬خرداد ب��وده و س��عی ب��ر ان دارد که با ش��انه خالی‬ ‫در زمین��ه «صنعتی ش��دن‪ ،‬ک��ردن از ب��ار مس��ئولیت خطیر خ��ود‪ ،‬تمام‬ ‫مش��مول قیمت گ��ذاری س��ازمان حمای��ت روزنام��ه‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نبوده و قیمت الزمه توس��عه صادرات پوش��اک» اظهار کرده؛ مش��کالت صنعت پوشاک را به موضوع موهوم‬ ‫فروش انها بر اساس بازار عرضه و تقاضا از سوی دبی��ر اتحادی��ه تولی��د و صادرات نس��اجی و قیمت گذاری ان گره بزند‪ .‬درحالی که دبیر این‬ ‫واحدهای تولیدی مربوط تعیین می شود و این پوش��اک ایران برخالف ادعای خود که اذعان اتحادیه باید به جای اتهام زنی و برداش��ت های‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫سازمان نیز در چند سال اخیر با درک شرایط‪ ،‬دارد س��ختگیری ها و محدودیت های سازمان نادرست از قوانین و مقررات‪ ،‬به سواالت جامعه‬ ‫توضیح اینکه اگهی فوق بنا بود در روزهای گذشته در همین روزنامه به چاپ برسد‪ ،‬که بدینوسیله‬ ‫ مس��ائل و مش��کالت تولیدکنن��دگان صنایع حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاس��خ دهد که چرا پوش��اک داخلی با وجود‬ ‫مزبور همواره و تاحدامکان بخش پوش��اک را قیمت گذاری پوش��اک موجب فشار وارد شدن حمایت ه��ای تعرف��ه ای ب��اال و طوالنی مدت و‬ ‫از مخاطبین این اگهی به دلیل تاخیر در چاپ پوزش می طلبیم‪.‬‬ ‫حمای��ت کرده به طوری که در تفاهمنامه های به نش��ان (برند)های داخلی می شود‪ ،‬متاسفانه واگذاری نرخ گذاری نتوانس��ته جایگاه خود را‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫امضا ش��ده با انجمن صنایع نس��اجی تفویض تاکنون حتی یک نمونه از مصادیق نرخ گذاری در بین مصرف کنندگان داخلی پیدا کند؟‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫  ‬ ‫اصـالحـیه‬ ‫یادداشت‬ ‫کاتالیست های‬ ‫پتروشیمی در حاشیه‬ ‫امیرهومن کریمی‬ ‫عضو انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫‪ ۲‬سالی می شود که صنعت پتروشیمی ایران در تولید‬ ‫کاتالیست هایی برای تولید بنزین و سایر فراورده های‬ ‫پتروش��یمی به خودکفای��ی رس��یده و درحال حاضر‬ ‫امکان دسترس��ی به دانش فنی تولید «جی ‪.‬تی‪.‬ال» را‬ ‫نیز دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که حجم مصرف ساالنه‬ ‫کاتالیس��ت ایران در صنایع گوناگون به ویژه در بخش‬ ‫پتروشیمی ‪۱/۵‬میلیارد دالر است‪ .‬درحال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نوع کاتالیس��ت و مواد افزودنی ش��یمیایی در‬ ‫صنایع نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی ایران مورد‬ ‫مصرف ق��رار می گیرد در حالی که ارزش بازار مصرف‬ ‫انواع کاتالیست ها در سطح صنایع کشور ساالنه بیش‬ ‫از یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر براورد می ش��ود‪ .‬در‬ ‫‪ 2‬سال گذش��ته افزایش تحریم های بین المللی باعث‬ ‫شد تا بومی س��ازی کاتالیست های پرمصرف در سطح‬ ‫صنایع مختلف کشور در دستور کار قرار گیرد؛ به این‬ ‫ترتیب تاکنون به دانش فنی تولید بومی ‪ ۸‬کاتالیست‬ ‫پرمصرف در صنایع نفت و پتروشیمی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫در ادامه این پیش��رفت ها موفق به تولید ازمایش��ی ‪۶‬‬ ‫کاتالیس��ت نفت و پتروشیمی ش��ده ایم که پیش بینی‬ ‫می ش��ود براس��اس برنام��ه زمانبندی ش��ده تا پیش‬ ‫از تابس��تان س��ال اینده‪ ،‬تولی��د انبوه ‪ 4‬کاتالیس��ت‬ ‫پرمص��رف در صنای��ع مختلف کش��ور به ویژه صنعت‬ ‫نفت و پتروشیمی اغاز ش��ود‪ .‬در شرایط فعلی بخش‬ ‫عمده ای از کاتالیست های مورد نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی ایران از کشورهای اروپایی و بیشتر اسیایی‬ ‫وارد می ش��ود که در طول س��ال های اخیر با افزایش‬ ‫تحریم ها ای��ران به دانش فنی تولید کاتالیس��ت های‬ ‫بنزین س��از دس��ت یافته است‪ .‬ش��اید این موضوع که‬ ‫س��اخت نخستین کارخانه نیمه صنعتی «جی‪.‬تی‪.‬ال»‬ ‫ای��ران به س��رمایه گذاری ح��دود ‪۸۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫نیازمند اس��ت و در ص��ورت ورود دولت به این حوزه‪،‬‬ ‫امکان راه اندازی واحدهای تولید «جی‪.‬تی‪.‬ال» با دانش‬ ‫فنی ایرانی وجود دارد‪ ،‬انطور که شایسته است بازتاب‬ ‫مطبوعاتی نیافت‪ .‬به نظر می رس��د حق طبیعی بخش‬ ‫خصوصی باشد که خواس��تار حمایت بیشتر مجموعه‬ ‫دولت و وزارت نفت از تولید کاتالیس��ت های بومی در‬ ‫کشور باش��د‪ ،‬چراکه تولید کاتالیست بومی در سطح‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی ع�لاوه بر صرفه جویی‬ ‫ارزی‪ ،‬کاهش وابستگی به خارجی ها و توسعه صنعتی‬ ‫کش��ور را به همراه خواهد داشت‪ .‬به موازات دستیابی‬ ‫و تولید کاتالیس��ت های مورد نیاز صنعت پتروشیمی‬ ‫توانس��ته ایم به دانش فنی تولید کاتالیست در صنایع‬ ‫فوالدی نیز دس��ت یابیم؛ به این ترتیب می توان گفت‬ ‫هم اکن��ون ظرفیت تولید ‪ ۶۰۰‬تن کاتالیس��ت صنایع‬ ‫فوالد بدون نیاز به خارجی ها در داخل کش��ور فراهم‬ ‫ش��ده که با بهره برداری از طرح ه��ای جدید فوالدی‪،‬‬ ‫امکان تولید انبوه ساالنه هزار تن کاتالیست این صنایع‬ ‫مادر فراهم می ش��ود‪ .‬با توجه به اس��تاندارد و کیفیت‬ ‫باالی محصوالت تولی��دی ایران حتی امکان صادرات‬ ‫کاتالیس��ت به کش��ورهایی همچون هند و پاکس��تان‬ ‫فراهم ش��ده و خوش��بختانه هم اکنون ای��ران به طور‬ ‫رسمی وارد باش��گاه تولیدکنندگان کاتالیست جهان‬ ‫ش��ده است که چنین عضویتی نشان از موفقیت ایران‬ ‫در زمینه تولید کاتالیست ها دارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫در بررسی‬ ‫از نحوه اجرایی شدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل در صنعت نفت مشخص شد‬ ‫دالالن‪ ،‬سازندگان داخلی را دور می زنند!‬ ‫عرفان�ه تاجیکی ‪ -‬گروه ان�رژی‪ :‬همواره در تمام�ی بخش های جامعه‬ ‫اصالح�ات از خ�رد به کالن یا به عب�ارت دیگر از جزء ب�ه کل انجام‬ ‫می ش�ود‪ .‬به این ترتیب نقص در هریک از اجزای ان به ویژه صنعت‬ ‫نفت به عنوان صنعتی که اس�تراتژیک و بی نهایت منسجم و وابسته‬ ‫به یکدیگر اس�ت می تواند مش�کالت کالنی به بار اورد‪ .‬خوب یا بد‪،‬‬ ‫صنعت نفت ایران یکی از اصلی ترین بخش های صنعت و تولید کشور‬ ‫و در نتیج�ه تولید ناخالص مل�ی را به خود اختصاص می دهد‪ .‬چندی‬ ‫پیش مطلع ش�دیم ب�ا اغاز فصل گرما‪ ،‬ب�ازار دالالن واردات کاال نیز‬ ‫به ش�دت داغ ش�ده؛ تا جایی که حرارت ان دامنگیر بخش دولتی و‬ ‫خصوصی و حتی واحد های پتروش�یمیایی باس�ابقه و موفق کش�ور‬ ‫نیز ش�ده است‪ .‬به این ترتیب ‪ 2‬واحد پتروشیمی به عمد یا غیرعمد‬ ‫فرمی مبنی بر س�فارش کاتالیست مورد نیاز برای انجام فرایند های‬ ‫پتروش�یمی خ�ود به یک ش�رکت چینی ارس�ال ک�رده و زمانی که‬ ‫محص�ول مورد نظر قدم به گمرک ایران می گذارد‪ ،‬دالالن خوش فکر‬ ‫وارد معرکه ش�ده و به منظور درخواس�ت تعرفه دولتی برای واردات‬ ‫کاالی پتروشیمی مورد نظر به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه‬ ‫می کنن�د‪ .‬این وزارتخانه بنابر وظیفه قانونی خ�ود‪ ،‬اقدام به دریافت‬ ‫استعالم از س�وی تولیدکنندگان داخلی مبنی بر وجود کاالی مشابه‬ ‫وارداتی به کشور می کند و ماجرا در این مرحله شکل تازه ای به خود‬ ‫می گیرد! وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پی اجرایی ش�دن قانون‬ ‫حمایت از تولید داخل از وجود کاتالیست مشابه مورد سفارش مطلع‬ ‫ش�ده و با پرداخت تعرفه دولتی از س�وی واحد پتروشیمی موافقت‬ ‫نمی کند‪ .‬در ادامه به بررس�ی تبعات سوءاستفاده یا به عبارتی دیگر‬ ‫دور زدن قانون حمایت از تولید داخل در صنعت نفت می پردازیم‪.‬‬ ‫ی��اداوری حضور پررن��گ بخش خصوصی‬ ‫در نمایشگاه نفت و گاز تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫نفت باید با اطالع رسانی دقیق به واحدهای‬ ‫زیرمجموع��ه خود و ش��رکت های مرتبط‪،‬‬ ‫زمین��ه را برای حضور و رقابت س��الم بین‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارج��ی فراهم کند‬ ‫تا س��ازندگان و صنعتگران به موقع بتوانند‬ ‫توانمندی های خود را به نمایش بگذارند که‬ ‫البته اجرایی شدن چنین مقوله ای نیازمند‬ ‫حمایت دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک قانون هوشمندانه‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫رضا پدی��دار‪ ،‬رییس انجمن س��ازندگان‬ ‫تجهی��زات صنعت نفت ایران ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه وزارت نف��ت و صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت باید توجه ویژه ای ب��ه حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی به وی��ژه در تولیدات مورد‬ ‫اس��تفاده در صنعت نفت داشته باشند در‬ ‫گفت‪ :‬طراحی و تدوین‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫قانون اس��تفاده حداکثری از ت��وان تولید‬ ‫داخ��ل و حمای��ت از تولید داخل بس��یار‬ ‫هوش��مندانه و مثمر خواهد بود به ش��رط‬ ‫انکه عملیاتی شود‪ .‬این د ر حالی است که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از تمامی‬ ‫ارگان ها و نهاد های تولید کننده درخواست‬ ‫کرده تا فهرس��تی از تولی��دات خود را در‬ ‫اختیار این وزارتخانه قرار دهند تا بر اساس‬ ‫فهرس��ت موجود از واردات کاالهای مشابه‬ ‫که در داخل تولید می ش��ود‪ ،‬جلوگیری به‬ ‫عمل اید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه م��وازات نظ��ارت وزارت‬ ‫نف��ت‪ ،‬به عنوان نخس��تین مرج��ع دولتی‬ ‫برای رس��یدگی به امور تجهیزاتی و کاالیی‬ ‫صنعت نف��ت و زیرمجموعه ان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫مل��ی اس��تاندارد نی��ز عهده دار بررس��ی و‬ ‫تطابق اس��تاندارد تجهی��زات و به طورکلی‬ ‫فراورده ه��ای تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ا‬ ‫نمونه خارجی ان اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه بس��یاری از محص��والت و تجهی��زات‬ ‫مورد نی��از صنعت نفت با اس��تفاده از روش‬ ‫مهندس��ی معکوس و مطابق با اس��تاندارد‬ ‫جهانی« ای پی ای» ساخته شده است‪.‬‬ ‫پدی��دار ب��ا تاکید بر اینکه نظ��ارت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان اصلی ترین‬ ‫نهاد برای حمایت از تولید داخل باید بیشتر‬ ‫از گذش��ته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید پیش از‬ ‫اعالم و سفارش هرگونه کاال در هر زمینه ای‪،‬‬ ‫اس��تعالمی مبنی بر وجود کاالی مش��ابه در‬ ‫داخل انجام ش��ود‪ ،‬در نتیجه این اس��تعالم‬ ‫نباید زمانی ک��ه کاال در گمرک و در انتظار‬ ‫ترخیص است ‪ ،‬مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به جرات می توان گفت که‬ ‫نظارت مس��تقیم‪ ،‬دقیق و سختگیرانه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عن��وان مجری‬ ‫قانون حمایت از تولید داخل می تواند از دامن‬ ‫زدن به بسیاری از حواشی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطر نشان کرد‪ :‬نکته ای‬ ‫ک��ه در میان تمامی این صحبت ها بس��یار‬ ‫با اهمیت اس��ت‪ ،‬اعتماد مصرف کنندگان به‬ ‫تولیدات داخلی اس��ت که برای شکل گیری‬ ‫چنی��ن فضای��ی‪ ،‬نیازمند حمای��ت دولت‬ ‫هستیم‪ .‬به ویژه که بیشتر واحدهای تولیدی‬ ‫موجود در صنعت نفت زیر نظارت مستقیم‬ ‫یا غیرمستقیم دولت هستند‪ ،‬بنابراین دولت‬ ‫می تواند نقش مهمی در حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی کش��ور داشته باش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ش کرت ملی نفت اریان‬ ‫ش کرت مهندسی و توسعه نفت‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی‬ ‫شماره مجوز‪1394-1664 :‬‬ ‫شرکت مهندسی و توسعه نفت‪ ،‬به زودی عملیات خطوط انتقال نیروی ‪ 230‬کیلوولت تک مداره و دو مداره از نیروگاه سیکل ترکیبی غرب‬ ‫کارون به میادین نفتی غرب کارون طبق مسیر های تعیین شده در نقشه های اجرایی را شروع خواهد نمود‪ .‬لذا به منظور اطالع صاحبان اراضی‬ ‫و امالک واقع در مس��یر و حریم خط انتقال مذکور و جهت توجه انان به مواد ‪ 18‬و ‪ 19‬قانون س��ازمان برق ایران و ماده ‪ 11‬مصوبه ش��ماره‬ ‫‪/12727‬ت ‪ 50732‬هـ هیات وزیران‪ ،‬در مورد حریم قانونی خطوط انتقال نیروی برق مبادرت به انتشار این اطالعیه می نماید‪.‬‬ ‫با این توضیح که مس��یر خط انتقال برق ‪ 230‬کیلوولت از نیروگاه غرب کارون به س��مت پست های یاداوران‪ ،‬ازادگان شمالی‪ ،‬یاران‪ ،‬شهید‬ ‫بقایی‪ ،‬کارخانه گاز و گاز مایع ‪ 3200‬و تلمبه خانه غرب کارون طبق نقشه ذیل می باشد‪.‬‬ ‫در خاتمه خاطرنشان می سازد حریم قانونی خطوط مذکور عبارتند از حریم درجه یک به عرض ‪ 12‬متر در هر طرف مسیر خط که در این‬ ‫حریم اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و دامداری یا باغ و درختکاری و انبار داری ممنوع است‪.‬‬ ‫ذوی الحقوق می توانند در صورت هرگونه ابهام‪ ،‬حداکثر تا پانزده روز پس از انتشار اگاهی نوبت دوم در روزنامه‪ ،‬به نشانی اهواز ـ کیانپارس‬ ‫ـ خیابان شش��م غربی ـ انتهای فاز ‪( 2‬بنی نجار) ـ پالک ‪ 130‬ـ ش��رکت خدمات مهندسی برق‪ ،‬مشانیر مراجعه نموده و مدارک‪ ،‬مستندات و‬ ‫اسناد خود را تحویل دهند تا بررسی مقتضی طبق مقررات معمول شود‪.‬‬ ‫فریدونی‪ :‬الزم است در‬ ‫کنار دعوت از شرکت های‬ ‫معتبر بین المللی از‬ ‫شرکت های داخلی برای‬ ‫حضور در نمایشگاه ها‬ ‫دعوت شود و همچنین‬ ‫نمایشگاه هایی به صورت‬ ‫مستقیم در خارج از کشور‬ ‫برگزار شود تا بتوانیم‬ ‫فضای رقابتی سالمی را در‬ ‫بین سازندگان ایجاد کنیم‬ ‫اس��ت ک��ه در بس��یاری از موارد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫ترجیح مصرف کننده برای استفاده از کاالی‬ ‫خارجی هستیم حتی اگر نمونه داخلی ان‬ ‫از کیفیت باالتری برخوردار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت دولت‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫در ادامه ن��ادر فریدون��ی‪ ،‬رییس کمیته‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه اقتصاد مقاومتی‬ ‫را می ت��وان اقتص��ادی فعاالنه به پش��توانه‬ ‫اس��تحکام زیرساخت ها با اس��تفاده از توان‬ ‫گفت‪ :‬هر گونه تکیه‬ ‫داخل دانست به‬ ‫بر ت��وان داخل و قطع وابس��تگی به تولید‬ ‫خارج و تقویت استحکام و قدرت درونی را‬ ‫می توان در دایره اقتص��اد مقاومتی تعریف‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که تعیین و ابالغ‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب در حقیقت نقشه راهی است‬ ‫که خروجی ان به ش��کوفایی هر چه بیشتر‬ ‫اقتصاد کشور با تکیه بر منابع و توانایی های‬ ‫داخلی منجر می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این ش��رایط به‬ ‫جرات می ت��وان گفت که اصلی ترین برنامه‬ ‫دول��ت و مجل��س ش��ورای اس�لامی رفع‬ ‫مش��کالت اساس��ی مردم‪ ،‬مهار تورم‪ ،‬رفع‬ ‫موان��ع تولی��د و حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫به منظور ایجاد اشتغال است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس ضمن‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه وزارت نفت باید در‬ ‫رفت��ار خود مبنی براینکه بیش��تر به بخش‬ ‫دولتی به��ا می دهد‪ ،‬تجدید نظر کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش خصوصی باید همسو و همگام با‬ ‫دولت باشد چرا که بخش خصوصی قوی تر از‬ ‫بخش دولتی است‪ ،‬اما باید بدانید که بخش‬ ‫خصوصی همچنان نیاز به اعتمادس��ازی و‬ ‫حمایت دولت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده ‪ ۳۵‬درصدی از توان داخل‬ ‫فریدونی افزود‪ :‬متاسفانه تا به امروز از توان‬ ‫داخلی به صورت منطقی استفاده نشده و تنها‬ ‫‪ ۳۵‬درصد توان این بخش به کار گرفته شده‬ ‫اس��ت که بخش��ی از این امر به کارافرینانی‬ ‫مربوط می ش��ود ک��ه در بخ��ش داخلی باید‬ ‫توانمندی خود را نش��ان دهند و بخشی نیز‬ ‫به دولتی ب��ودن وزارت نفت؛ بنابراین باید به‬ ‫بخش خصوصی توجه جدی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الزم است در کنار دعوت از‬ ‫شرکت های معتبر بین المللی از شرکت های‬ ‫داخل��ی نیز دعوت ش��ود و همچنین برای‬ ‫معرف��ی توانمن��دی صنعتگ��ران داخل��ی‪،‬‬ ‫نمایشگاه هایی به صورت مستقیم در خارج‬ ‫از کشور برگزار شود تا بتوانیم فضای رقابتی‬ ‫سالمی را در بین سازندگان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫روند مطلوب صادرات محصوالت پتروشیمی ایران‬ ‫شانا‪ :‬علی محمد بس��اق زاده‪ ،‬مدیر کنترل‬ ‫تولید ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬هم اکنون صادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی ایران بدون هیچ گونه مشکل و‬ ‫مانعی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مش��کل ویژه ای‬ ‫در ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی ایران‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم اکنون محصوالت‬ ‫پتروش��یمی مازاد بر نیاز داخلی به صورت‬ ‫منظم صادر می شود‪.‬‬ ‫مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران ب��ا بیان اینک��ه میزان‬ ‫تولی��د محص��والت پتروش��یمی در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست سال جاری نس��بت به مدت مشابه‬ ‫پارس��ال افزایش داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫ط��ور معمول در مدت یاد ش��ده ‪ ٣٠‬تا ‪٤٠‬‬ ‫درصد از تعمیرات اساس��ی در مجتمع های‬ ‫پتروشیمی جنوب کشور انجام می شود که‬ ‫ای��ن موض��وع در روند تولی��د تاثیر زیادی‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن مقام مس��ئول از اتمام تعمیرات‬ ‫اساس��ی تمامی مجتمع های پتروش��یمی‬ ‫ت��ا پایان مهر س��ال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون هماهنگی ه��ای الزم می��ان‬ ‫واحدهای باالدس��تی و پایین دس��تی برای‬ ‫اغاز تعمیرات اساسی انجام شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب قرار اس��ت تولید گاز ایران‬ ‫از مح��ل فازه��ای اولویت نخس��ت و دوم‬ ‫(‪ ١٥ ،١٢‬و ‪ ١٧ ،١٦‬و ‪ ١٩ ،١٨‬و ‪ ٢٠‬و‬ ‫‪ )٢١‬در س��ال جاری ح��دود ‪ ١٠٠‬میلیون‬ ‫متر مکع��ب دیگ��ر در روز افزای��ش یابد‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان صنعت نفت ایران‬ ‫معتقدن��د تحقق این ام��ر می تواند تحولی‬ ‫ب��زرگ در هم��ه بخش ه��ا به وی��ژه تامین‬ ‫خوراک مجتمع های پتروش��یمی کشور به‬ ‫وج��ود اورد‪ .‬مجتمع هایی که هم اکنون به‬ ‫دلی��ل کمبود خوراک ب��ا حداکثر ظرفیت‬ ‫کار نمی کنن��د‪ .‬ب��ا تکمی��ل ظرفیت تولید‬ ‫پاالیش��گاه های گازی فازه��ای ‪ ١٥‬تا ‪١٨‬‬ ‫پارس جنوب��ی در اواس��ط س��ال جاری و‬ ‫همچنی��ن راه ان��دازی بخش��ی از ف��از ‪١٩‬‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬امس��ال وضع متان ارس��الی‬ ‫به مجتمع های پتروش��یمی بهتر از س��ال‬ ‫گذشته خواهد شد ‪.‬‬ ‫در زمس��تان سال گذش��ته‪ ١٠‬روز و ‪٣٠‬‬ ‫روز به ترتیب در منطقه عسلویه و ماهشهر‬ ‫مجتمع ه��ای پتروش��یمی دچ��ار کمبود‬ ‫گاز ش��دند‪ ،‬پیش بینی می ش��ود امس��ال‬ ‫ای��ن مناطق با کمبود گاز بس��یار کمتری‬ ‫روبه رو ش��وند‪ .‬اما سال گذشته در مجموع‬ ‫بی��ش از ‪ ٢‬میلیون و ‪ ٨٠٠‬ه��زار تن اتان‬ ‫ب��ه مجتمع ه��ای پتروش��یمی در کش��ور‬ ‫تحویل داده شده اس��ت و امسال بر اساس‬ ‫پیش بینی ه��ا و قول هایی که داده ش��ده‪،‬‬ ‫از س��وی مدی��ران باالدس��تی حداقل یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ٤٠٠‬هزار تن به این رقم افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر در مجموع سهم‬ ‫پتروشیمی ها از اتان تولیدی کشور به مرز‬ ‫‪ 4‬میلیون و ‪ ٢٠٠‬هزار تن می رسد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫«اقتصاد نشر» را در گفت وگو با فعاالن صنعت چاپ بررسی می کند‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی موسسه فرهنگی‬ ‫و اطالع رسانی «تبیان»‪ ،‬بر اساس اخرین امار‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬س��رانه مطالعه در ایران ‪ 2‬دقیقه‬ ‫در ش��بانه روز اعالم شده است‪ .‬امار دیگری از‬ ‫‪ 7‬دقیقه مطالعه در ش��بانه روز خبر می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��ال ‪ 87‬علی اکبر‬ ‫اش��عری‪ ،‬رییس وق��ت کتابخانه مل��ی ایران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��رانه کتابخوانی در کشور برای‬ ‫ه��ر نف��ر تنها ‪ 2‬دقیق��ه در ش��بانه روز و این‬ ‫سرانه با افزودن کتاب های درسی برای برخی‬ ‫از اف��راد در ش��بانه روز حدود ‪6‬دقیقه اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که طبق ام��ار مطالعات‬ ‫و تحقیقات س��ازمان ملی جوانان س��ال ‪93‬‬ ‫درباره کتابخوانی‪ 76 ،‬درصد از جوانان روزانه‬ ‫کمت��ر از ‪ 30‬دقیق��ه مطالع��ه می کنند که از‬ ‫ای��ن میان‪ ،‬بیش��تر از ‪ 70‬درصد ب��ه مطالعه‬ ‫کتاب های روان شناس��ی و بازاری می پردازند‪.‬‬ ‫ای��ن رقم همان س��رانه ‪ 2‬دقیقه ای را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬هرچن��د که امار منتش��ر ش��ده از‬ ‫سرانه مطالعه متفاوت اس��ت‪ .‬این امار سرانه‬ ‫مطالعه در حالی در ایران منتش��ر می شود که‬ ‫به گزارش «تبیان»‪ ،‬سرانه مطالعه امریکایی ها‬ ‫‪ 20‬دقیقه‪ ،‬انگلیس��ی ها ‪ 55‬دقیقه و ژاپنی ها‬ ‫‪ 90‬دقیق��ه در روز اس��ت‪ .‬ک��دام عامل مهم‬ ‫سبب ش��ده تا فرهنگ مطالعه ما دستخوش‬ ‫چنین وضیعتی ش��ود؟ تاثی��ر فرهیختگان بر‬ ‫فضای جامعه کم است یا جامعه برایند خوبی‬ ‫ب��رای اهل ادب ندارد تا تولید ادبی با کیفیت‬ ‫مناسب در جامعه ما اتفاق بیافتد؟‬ ‫برخی از مردم قیمت باالی کتاب را عاملی‬ ‫ب��رای پایین بودن س��رانه مطالع��ه می دانند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل وقت��ی با اصحاب صنع��ت چاپ و‬ ‫نش��ر هم کالم می ش��ویم از قیمت‪ ،‬واردات و‬ ‫مشکالت بازار کاغذ سخن می گویند و توپ را‬ ‫به نوعی در زمین دولت و مسئوالن می اندازند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس به گفته کارشناسان با رونق‬ ‫«اقتصاد نش��ر» می توان به باال بردن س��رانه‬ ‫مطالع��ه در جامع��ه کم��ک ک��رد‪ .‬در مقابل‬ ‫افزایش سرانه مطالعه نیز می تواند عاملی برای‬ ‫رونق «اقتصاد نش��ر» باشد‪.‬یعنی رابطه ای دو‬ ‫سویه بین سرانه مطالعه و اقتصاد نشر بر قرار‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت چاپ به عن��وان صنعت پایه و‬ ‫متمم در چرخه تولید هر کشوری جزو صنایع‬ ‫نخست محسوب می شود‪ .‬به طور یقین صنعت‬ ‫چاپ در معرفی فرهنگ و تمدن ملت ها نقش‬ ‫موثری دارد و در دیپلماس��ی فرهنگی نقشی‬ ‫اساس��ی ایفا می کند‪ .‬س��ید عب��اس صالحی‪،‬‬ ‫معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی نیز معتقد اس��ت‪« :‬اقتصاد نشر در‬ ‫بازدهی س��رمایه و هزینه های باالسری دچار‬ ‫مشکل اس��ت‪ .‬اینکه چطور می توان هزینه ها‬ ‫را کم کرد تا بازدهی سرمایه ایجاد شود و ان‬ ‫را به س��ود و تعادل رساند‪ ،‬بسیار مهم است‪».‬‬ ‫رعای��ت نکردن حقوق مولفان‪ ،‬کتاب س��ازی‪،‬‬ ‫ضع��ف قوانی��ن در نظارت و ممی��زی کتاب‪،‬‬ ‫ضع��ف اطالع رس��انی در عرص��ه جهان��ی و‬ ‫ترجمه های معکوس‪ ،‬از جمله مس��ایلی است‬ ‫که معاونت امور فرهنگی به عنوان مش��کالت‬ ‫حوزه نشر از انها یاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت از «اقتصاد نشر»‬ ‫در این زمینه نادر قدیانی‪ ،‬رییس پیش��ین‬ ‫‪31‬‬ ‫مدیریت چاپ که شاید حدود ‪ 4‬دهه به همان‬ ‫شکل بوده‪ ،‬هستیم‪ .‬در واقع با برنامه ریزی های‬ ‫هیات مدیره جدید حدود ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف تغییر و پیش��رفت ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر نسیمی که به تازگی‬ ‫ب��ر بادبان صنعت چاپ افتاده به ثمر برس��د‪،‬‬ ‫افق های بسیار خوبی را در صنعت چاپ پیش‬ ‫رو خواهیم داش��ت و فک��ر می کنم نه تنها در‬ ‫رونق اقتصاد نشر‪ ،‬بلکه در اقتصاد کشور خیلی‬ ‫موثر واقع می شود‪.‬‬ ‫در حسرت دقیقه سوم‬ ‫‹ ‹تحول اقتصادی در سایه اقتصاد نشر‬ ‫اتحادی��ه ناش��ران و کتاب فروش��ان ایران در‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫گفت وگو با خبرن��گار‬ ‫مثال در تحلیل امار صنعت نش��ر دهه ‪ 60‬که‬ ‫حدود ‪ 4‬دهه از ان می گذرد نسبت به امروز‪،‬‬ ‫باید گفت ؛ امار ‪12000‬یا ‪15000‬تیراژ کتاب‬ ‫کودک و نوجوان هم اکنون به ‪ 2000‬یا‪3000‬‬ ‫رس��یده و ام��ار ‪5000‬تا ‪ 6000‬تی��راژ حوزه‬ ‫عمومی به ‪ 500‬ی��ا ‪ 1000‬تیراژ تقلیل یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬دلیل اصلی ان هم گستردگی بیش از‬ ‫حد ناشران است‪ .‬در حال حاضر چیزی حدود‬ ‫‪12000‬پروانه نشر از سوی وزارت ارشاد صادر‬ ‫ش��ده که از این تعداد ساالنه ‪3000‬عدد انها‬ ‫فعال به حس��اب می ایند ک��ه به طور معمول‬ ‫سالی یک کتاب منتش��ر می کنند‪ .‬با بررسی‬ ‫سایت خانه کتاب ایران به این امار می رسیم‬ ‫که حدود ‪ 70‬درصد چاپ و نشر کتاب کشور‬ ‫در اختی��ار حدود ‪ 100‬ناش��ر ق��رار دارد که‬ ‫ساالنه ‪150000‬کتاب عرضه می کنند که اگر‬ ‫کتاب های کمک اموزشی‪ ،‬درسی‪ ،‬دانشگاهی‪،‬‬ ‫پایان نام��ه و پژوهش��نامه ها را از این امار کم‬ ‫کنیم‪ ،‬به ع��دد ‪ 5000‬یا ‪ 6000‬هم در هر ‪3‬‬ ‫حوزه کودک‪ ،‬نوجوان و عمومی نمی رسیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که چه عواملی‬ ‫را در رونق اقتصاد نش��ر موثر می داند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عقیده ام درباره رونق اقتصاد این اس��ت که تا‬ ‫بستر الزم برای در دسترس بودن کتاب برای‬ ‫مردم تامین نش��ود ‪ ،‬همین شرایط موجود به‬ ‫قوت خ��ود باقی خواهد بود‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫مسئوالن شهری در هنگام صدور پروانه ساخت‬ ‫پاس��اژ ها و مجتمع های تجاری که این روز ها‬ ‫بسیار هم رواج پیدا کرده‪ ،‬انها را مکلف کنند‬ ‫که درصدی از فضای ان مکان باید به فروش‬ ‫کتاب اختصاص یابد‪ .‬این مصوبه حدود ‪ 6‬سال‬ ‫پیش به تصویب شورای شهر رسید اما تاکنون‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫راه��کار دیگ��ر پرداختن ب��ه موضوع کتاب‬ ‫و س��رانه مطالع��ه در رس��انه های جمع��ی و‬ ‫مطبوعات اس��ت تا از طریق فرهنگ س��ازی‬ ‫افزایش س��رانه مطالعه‪ ،‬رونق به اقتصاد نش��ر‬ ‫بازگردد‪ .‬وی در زمینه معافیت مالیاتی ناشران‬ ‫و کتاب فروشان نیز گفت ‪ :‬معافیت مالیاتی کم‬ ‫و بی��ش درباره ناش��ران اعمال می ش��ود و بر‬ ‫اساس اخبار منتشر شده تفاهم هایی به منظور‬ ‫معافیت مالیاتی کتاب فروش��ان انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه از نظر تعداد‪،‬‬ ‫«کتابفروش��ی» گس��تردگی باالیی ندارد که‬ ‫درباره معافیت مالیاتی اش تالشی شود‪ .‬البته‬ ‫این قوانی��ن و مصوبات می تواند باعث رونق و‬ ‫تشویق ایجاد کتاب فروشی ها شود و باید مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫قدیان��ی همچنین از معضالت حوزه نش��ر‬ ‫ب��ه نحوه تبلیغ و اطالع رس��انی معرفی کتاب‬ ‫از س��وی رس��انه ملی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫برخی موارد مش��اهده ش��ده ک��ه در جریان‬ ‫معرفی کتاب در رسانه ملی‪ ،‬کتاب درکنار نام‬ ‫نویس��نده و مترجم معرفی می ش��ود اما نامی‬ ‫از ناش��ر اورده نمی ش��ود‪ .‬این مورد گاهی در‬ ‫مطبوعات هم دیده ش��ده اس��ت‪ .‬با این وضع‬ ‫اقتصاد نشر چگونه رونق بگیرد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اعم��ال برخ��ی از الزام��ات در‬ ‫محیط ه��ای اجتماع��ی و زندگ��ی ش��هری‬ ‫می تواند به رونق اقتص��اد هنر کمک کند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه قانونی مصوب شود که در ساخت‬ ‫مجتمع های مس��کونی باالی ‪20‬واحد فضایی‬ ‫برای اح��داث بخش کتابخانه مجتمع در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬این قبیل از مصوبات تنها با همت‬ ‫مجلس شورای اسالمی یا شورای شهرها قابل‬ ‫اجرا خواه��د بود‪ .‬با این کار ه��م به فرهنگ‬ ‫کتابخوان��ی و افزایش س��رانه مطالعه و هم به‬ ‫رونق اقتصاد نشر کمک می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�غول چاپ های نفی�س و کار های‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫صنعت چاپ و بس��ته بندی به عنوان بستر‬ ‫و زیر س��اخت صنعت نشر به حساب می اید و‬ ‫توسعه و تحول ان‪ ،‬هم به رونق اقتصاد کشور‬ ‫کمک ش��ایانی می کند و ه��م می تواند باعث‬ ‫رونق اقتصاد نشر شود‪ ،‬در همین زمینه بهمن‬ ‫پورمند‪ ،‬نایب رییس اتحادی��ه چاپخانه داران‬ ‫گف��ت‪ :‬در‬ ‫ته��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ارزیاب��ی صنع��ت چ��اپ ای��ران‪ ،‬بای��د گفت‬ ‫چنانچه کتاب های درس��ی را در نظر نگیریم‪،‬‬ ‫چاپخانه ه��ای ما چندان در نش��ر کتاب های‬ ‫غیردرس��ی دخیل نیستند به جز بعضی موارد‬ ‫که کتاب تک رنگ به چاپ می رس��انند ‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬این روزها چاپخانه های ما بیش��تر در‬ ‫زمین��ه چاپ های نفی��س و کار های تبلیغاتی‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫پورمن��د در جواب س��وال خبرنگار‬ ‫درب��اره تاثیر صنع��ت چاپ بر رون��ق اقتصاد‬ ‫نش��ر گفت‪ :‬صنعت چاپ زمانی می تواند این‬ ‫تاثی��ر را بگذارد که از حمایت دولت از طریق‬ ‫تخصیص بودجه و یارانه و تعدیل قیمت کاغذ‬ ‫و در دس��ترس قرار گرفتن مواد اولیه جانبی‬ ‫وارداتی با ح��ذف یا کم کردن تعرفه گمرکی‬ ‫برخوردار باشد‪ .‬اما هم اکنون با این هزینه های‬ ‫باال در چاپخانه ها‪ ،‬صنعت چاپ و بسته بندی‬ ‫در افزایش رونق صنعت نش��ر نمی تواند تاثیر‬ ‫چندانی داش��ته باش��د ‪ .‬پورمند با اش��اره به‬ ‫اینکه نبود معافی��ت مالیاتی در صنعت چاپ‬ ‫به شکل گذش��ته همچنان پا برجاست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مقوله های��ی مث��ل حقوق و تعرف��ه گمرکی‪،‬‬ ‫قیمت کاغذ‪ ،‬کمک های دولتی و معافیت های‬ ‫مالیاتی در صنعت چاپ همچنان محل بحث‬ ‫و منتظر تصمیم گیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر در گرو حلقه گمشده عملگرایی‬ ‫ پورمند معتقد اس��ت همه م��ردم و صنایع‬ ‫دیگر به ش��کل مس��تقیم و غیرمس��تقیم به‬ ‫صنعت چاپ وابس��ته اند و تا حلقه گمش��ده‬ ‫عملگرای��ی از س��وی مس��ئوالن پیدا نش��ود‬ ‫صنعت چاپ تغییری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادی��ه چاپخانه داران درباره‬ ‫اخرین اقدامات این اتحادیه گفت‪ :‬با تغییرات‬ ‫مدیریت��ی و درون س��ازمانی اعمال ش��ده از‬ ‫ابتدای س��ال جاری در اتحادیه چاپخانه داران‬ ‫ته��ران‪ ،‬مش��غول تغیی��ر روش های س��نتی‬ ‫صنع��ت چ��اپ و نش��ر موثرتری��ن عام��ل‬ ‫توانمندس��ازی و رون��ق اقتص��ادی کش��ور و‬ ‫زیربنای تحول اقتصادی اس��ت‪ ،‬چرا که چاپ‬ ‫و نش��ر ب��ا تمام ابعاد سیاس��ی و اقتصادی در‬ ‫ارتباط است و نکات بسیاری درباره رونق این‬ ‫بخش از صنعت فرهنگی مطرح می ش��ود‪ .‬در‬ ‫ای��ن باره احمدرضا اعتم��اد مظاهری‪ ،‬رییس‬ ‫ش��رکت تعاونی چاپخانه داران ته��ران درباره‬ ‫رونق اقتصاد صنعت چاپ معتقد است‪ :‬صنعت‬ ‫چاپ‪ ،‬صنعتی اس��ت ک��ه فعاالن اقتصادی در‬ ‫ان حرک��ت می کنند و همچ��ون تمام صنایع‬ ‫از لح��اظ اقتص��ادی نیاز به بق��ا دارند‪ .‬صنعت‬ ‫چاپ و نش��ر ک��ه به نوعی فعالی��ت فرهنگی‬ ‫محس��وب می ش��ود و محصول فرهنگی تولید‬ ‫می کند‪ ،‬بای��د جنبه های اقتصادی اش در نظر‬ ‫گرفته ش��ود وگرنه این صنع��ت رو به نابودی‬ ‫می رود‪ .‬مس��عود فرش��ی فرید‪ ،‬عضو ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری صنعت چاپ نیز معتقد اس��ت‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی موظف به‬ ‫تقسیم بندی و طراحی هویت برای بخش های‬ ‫فرهنگ��ی اس��ت که موضوع��ات اقتصادی در‬ ‫انه��ا تاثی��ر زیادی دارد‪ .‬مث��ل اینکه در حوزه‬ ‫نرم افزار بخش��ی با عنوان رسانه های دیجیتال‬ ‫تش��کیل شد و این بخش سر و سامان گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن مهم باید در موضوعات مختلف فرهنگی‬ ‫همانند چاپ و بسته بندی نیز مورد توجه واقع‬ ‫شود‪ ،‬یعنی در واقع موضوعاتی مورد توجه قرار‬ ‫گیرند که شاخص های فرهنگی و در عین حال‬ ‫جنبه های اقتصادی دارند‪ .‬بهتر است در این باره‬ ‫کارگروهی برای اقتصاد فرهنگی صنعت چاپ‬ ‫تشکیل شود؛ با این شیوه‪ ،‬اگر می خواهند در‬ ‫اقتصاد فرهنگ کار شود‪ ،‬بخش هایی از فرهنگ‬ ‫ک��ه گردش مال��ی دارد در اولویت قرار گیرد و‬ ‫مشخص شود کدام برگشت اقتصادی بیشتری‬ ‫دارد ‪ ،‬این کارگروه باید وظیفه تش��خیص این‬ ‫اولویت ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‪...‬‬ ‫پایی��ن ب��ودن س��رانه مطالع��ه در ایران و‬ ‫جاماندگ��ی فرهن��گ کتاب خوان��ی ایرانیان‬ ‫از کش��ورهای دیگ��ر‪ ،‬از ‪ 2‬عام��ل فرهنگی و‬ ‫اقتص��ادی سرچش��مه می گی��رد‪ .‬در بخ��ش‬ ‫فرهنگی وظیفه مردم سنگین تر است هرچند‬ ‫نمی توان نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و رس��انه ها را نادیده گرفت‪ .‬چنانچه تبلیغات‬ ‫یک ده��ه اخیر تاکنون بازخورد مناس��بی از‬ ‫باال بردن س��رانه مطالعه در جامعه نداش��ته‬ ‫پس باال بردن س��رانه مطالعه بدون شک عزم‬ ‫ملی می طلب��د‪ .‬در حوزه اقتص��ادی به نوعی‬ ‫تمام مس��ئولیت و س��اماندهی شرایط روز در‬ ‫قیمت کتاب ها‪ ،‬ب��ه روز کردن صنعت چاپ و‬ ‫بسته بندی و همسو کردن ان با صنعت نشر‪،‬‬ ‫به اشکال مختلف از جمله از واگذاری امور به‬ ‫بخش خصوصی و نظارت‪ ،‬پش��تیبانی مالی به‬ ‫شکل تزریق یارانه یا معافیت های مالیاتی در‬ ‫این بخش بی تردید برعهده دولت است‪.‬‬ ‫نیم نگاه‪...‬‬ ‫هم��واره «گذش��ته» پر از ح��وادث و اتفاقات عجیبی‬ ‫اس��ت‪.‬اتفاقاتی ک��ه در صورت ب��روز ندادن انها ش��اید‬ ‫انس��ان های ان جامعه سرنوشت دیگری پیدا می کردند‬ ‫و حاال به گون��ه ای دیگر بودند‪ .‬وضعی��ت امروز مطالعه‬ ‫در ایران مصداق بارز همین ادعاس��ت‪ .‬در تحلیلی ساده‬ ‫می ت��وان ب��ه این نتیجه رس��ید که فرهن��گ عمومی و‬ ‫ادبیات م��ردم یک جامعه باید انقدر مطلوب باش��د که‬ ‫برایند ان کس��انی همچون حافظ‪ ،‬س��عدی و مولوی یا‬ ‫کمی نزدیک تر ش��فیعی که کنار احمد ش��املو‪ ،‬سهراب‬ ‫سپهری و سیمین دانشور شوند‪.‬‬ ‫از «گذش��ته» به س��ختی اما به س��رعت بگذریم و به‬ ‫امروز برس��یم‪ ،‬نه اینکه ام��روز ب��زرگان ادب کم اند‪ ،‬یا‬ ‫دی��ده نمی ش��وند‪ ،‬اتفاقا گاهی کتاب ها و تالیفات ش��ان‬ ‫ب��ا تیراژ های چندین هزارتایی ب��ه چاپ های دوباره هم‬ ‫می رسد‪ .‬س��وال همین جا مطرح می ش��ود که با وجود‬ ‫چنین بازار و فروشی که تنها منحصر به کتاب های ادبی‬ ‫نمی ش��ود و در حوزه های تخصصی و عمومی هم همین‬ ‫ش��کل را دارد‪ ،‬چرا فرهنگ و سرانه مطالعه در کشور ما‬ ‫با وجود تمام کار های فرهنگی انجام ش��ده در سال های‬ ‫اخیر تغییر چندانی نکرده و همچنان پایین است؟‬ ‫انچه بدون ش��ک باید به ان اذعان کرد؛ ش��فاهی‬ ‫شدن فرهنگ مردم ماست‪ .‬از این گذشته باید اضافه‬ ‫کرد‪ ،‬کشور ما با نمایشگاه کتاب با قدمتی نزدیک به‬ ‫‪ 30‬سال‪ ،‬با تجربه های برگزاری نمایشگاه در مقیاس‬ ‫بزرگ به ش��مار می رود‪ .‬اما سوال دیگر اینجاست که‬ ‫ایا برگزاری ‪ 28‬دوره نمایشگاه کتاب ان هم با هزینه‬ ‫ی که حداقل یک هفته به طول‬ ‫هنگفت و در بازه زمان ‬ ‫می انجامد‪ ،‬نباید تاثیری بر فرهنگ عمومی و س��رانه‬ ‫مطالعه مردم می گذاشت؟ یا شاید همین سرانه ‪3 ،2‬‬ ‫دقیقه ای نتیجه برگزاری ‪ 3‬دهه نمایشگاه کتاب است‪.‬‬ ‫کجای کار اشکال داشته که نمایشگاه ‪ 28‬ساله کتاب‬ ‫تهران برای عده ای به مثابه فروش��گاه بزرگی اس��ت‬ ‫که زحمت ش��ان را برای رفتن به کتاب فروش��ی های‬ ‫س��طح شهر کم کند و یک روزه مانند زمانی که برای‬ ‫خرید مایحت��اج منزل به میدان تره ب��ار می روند‪ ،‬به‬ ‫انجا بروند و با تعداد زیادی کتاب که حمل ونقل انها‬ ‫گاهی ب��ه گاری هم نیاز پیدا می کند‪ ،‬خارج ش��وند‪.‬‬ ‫برای عده ای دیگر نیز به ش��کل گالری برای تماش��ا‬ ‫کردن درامده اس��ت‪ .‬به صنعت چاپ و نشر همیشه‬ ‫به عنوان عرصه ای فرهنگی نگاه می شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫زیربنای تحول اقتصادی کشور و زمینه ساز هر تحولی‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬تحول فرهنگی بوده اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫توس��عه فرهنگی زیربنای دیگر توسعه ها است و الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که توسعه اقتصادی بدون فرهنگ‬ ‫کامل نخواهد ش��د‪ .‬این صنعت در س��ال های اخیر با‬ ‫چالش های مختلفی روبه رو بوده اس��ت و اگر چه در‬ ‫حوزه چاپ با س��اختار تکنولوژی��ک فاصله زیادی با‬ ‫س��اختارهای توس��عه یافته در جهان داریم‪ ،‬در حوزه‬ ‫نش��ر با امار و ارقام ارمانی فاصل��ه داریم‪ .‬اما در کنار‬ ‫هم قرار گرفتن چاپ و نش��ر می تواند موجب رش��د‬ ‫هر ‪ 2‬بخش ش��ود‪ .‬بسیاری از مسئوالن این صنعت و‬ ‫متولیان فرهنگی کش��ور‪ ،‬بارها درباره توسعه صنعت‬ ‫چاپ و نش��ر و اقتصاد ان سخن گفته اند که اگر این‬ ‫سخنان به بار بنشیند و گوش فرا داده شود و در حد‬ ‫ش��عار باقی نماند‪ ،‬این صنعت‪ ،‬به روزتر و رو به رش��د‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫کاغذ کاهی‬ ‫‹ ‹زندگی عزیز‬ ‫نویسنده‪ :‬الیس مونرو‬ ‫ترجمه‪ :‬مژده دقیقی‬ ‫نشر‪ :‬ماهی‬ ‫مجموعـه داستـان‬ ‫«زندگـــ��ی عزیـز»‬ ‫نوشته الیس مونرو با‬ ‫ترجمه مژده دقیقی‬ ‫در ‪ 223‬صفح��ه ب��ا‬ ‫شمــــارگان ‪1500‬‬ ‫نسخه و قیمت ‪135‬‬ ‫ه��زار ریال منتش��ر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫کتاب با داس��تان هایی همچون گوشه امن ‪ ،‬غرور ‪،‬‬ ‫چش��م انداز دریاچه ‪ ،‬دالی ‪ ،‬چش��م‪ ،‬شب و صداها‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫فض��ای داس��تان های ای��ن مجموع��ه زندگ��ی‬ ‫ادم های معمولی در فضای غیرشهری کاناداست‪.‬‬ ‫الیس مونرو‪ ،‬نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبیات‬ ‫‪2013‬م‪ ،‬ک��ه او را «چخ��وف معاص��ر» هم لقب‬ ‫داده اند‪ ،‬یکی از بزرگ ترین داس��تان کوتاه نویسان‬ ‫معاصر اس��ت‪ ،‬این بانوی نویس��نده ‪ 82‬س��اله با‬ ‫داس��تان های کوتاه��ش که تصویری موش��کافانه‬ ‫از زندگ��ی روزمره ش��خصیت هایش ارائه می کند‪،‬‬ ‫شهرت دارد‪.‬‬ ‫کوری‬ ‫نویسنده‪ :‬ژوزه ساراماگو‬ ‫ترجمه‪ :‬مینو مشیری‬ ‫نشر‪ :‬علم‬ ‫رمــانـــی از ژوزه‬ ‫ســـارامــاگو کـــه‬ ‫نخستیـن بار در سال‬ ‫‪۱۹۹۵‬م منتش��ـــر‬ ‫ش��د‪ .‬س��اراماگو در‬ ‫این رم��ان از کوری‬ ‫ادم ها نوش��ته است‪.‬‬ ‫در این رمان هاله ای‬ ‫س��فید رنگ بع��د از‬ ‫کور شدن افراد مقابل چشمانشان ظاهر می شود‪.‬‬ ‫س��اراماگو در این رمان از تلمیح استفاده کرده و‬ ‫با اشاره به نوش��ته های قدیمی‪ ،‬اثرش را زیباتر و‬ ‫تاثیرگذارتر کرده است‪.‬‬ ‫ساراماگو در رمان «کوری» برای شخصیت ها‬ ‫اس��م انتخ��اب نکرده اس��ت‪ .‬ب��ا وج��ود این‪،‬‬ ‫پیچیدگ��ی در رم��ان ایجاد نش��ده و خواننده‬ ‫به راحتی می تواند با شخصیت های رمان ارتباط‬ ‫ذهن��ی برقرار کند‪ .‬ویژگی دیگ��ر این رمان در‬ ‫بازگش��ت های زمانی ب��ه گذش��ته و اینده در‬ ‫خیال ش��خصیت های رمان است که به زیبایی‬ ‫و جذابیت ان افزوده است‪.‬‬ ‫نبودن خیلی راحت تره‬ ‫(مجموعه شعر)‬ ‫شاعر‪ :‬الن بسکه‬ ‫ترجمه‪ :‬سهند اقایی‪-‬محمد مهدی شجاعی‬ ‫نشر‪ :‬مشکی‬ ‫الـــ��ن بس��ــکه‬ ‫(م  ‪)۱۹۱۹ –۱۹۹۷‬‬ ‫از معــــروف تری��ن‬ ‫ش��اعران فرانس��وی ‬ ‫اس��ت‪ .‬او در اوکراین‬ ‫به دنیا ام��ده اما به‬ ‫فرانس��ه شعر گفته و‬ ‫تعداد زیادی نشان و‬ ‫جایز ه ادبی به دست‬ ‫اورده است‪ ،‬ازجمله جایزه مهم «گنکور»‪« .‬نبودن‬ ‫خیلی راحت تره» مجموعه ای ا س��ت از ش��عرهای‬ ‫کتاب فردا‪ ،‬بی من‪ ،‬و نخس��تین اثر که از بسکه به‬ ‫فارسی منتشر می شود‪.‬‬ ‫برگردان کتاب‪ ،‬کار سهند اقایی بوده که خودش‬ ‫ش��اعر اس��ت و به خوب��ی از پ��س دراوردن زبان‬ ‫ش��عری برامده اس��ت‪« .‬نبودن خیلی راحت تره»‬ ‫کت��اب کم حجم و بس��یار خوش خوانی ا س��ت و‬ ‫می توان در یک ساعت همه شعرهایش را خواند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 6 - 1394‬رمضان ‪ 23 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -249‬پیاپی ‪1567‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوی‪:‬‬ ‫مبارک باد امد ماه روزه‬ ‫رهت‏خوش باد‪ ،‬ای همراه روزه‬ ‫شدم بر بام تا مه را ببینم‬ ‫که بودم من به جان دلخواه روزه‬ ‫نظر کردم کاله از سر بیفتاد‬ ‫سرم را مست کرد ان شاه روزه‬ ‫مسلمانان‪ ،‬سرم مست است از ان روز‬ ‫زهی اقبال و بخت و جاه روزه‬ ‫به جز این ماه‪ ،‬ماهی هست پنهان‬ ‫نهان چون ترک در خرگاه روزه‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫معرفی سازمان ها‬ ‫و استان های برتر قرانی‬ ‫ایرنا‪ :‬نخستین همایش معرفی سازمان ها و استان های‬ ‫برتر قرانی با حضور جمعی از مدیران و کارشناســان‬ ‫موسسات و نهادهای قرانی و دستگاه های فرهنگی در‬ ‫محل پژوهشگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و معماری برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این همایش حمیــد محمدی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫رییس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرانی به فعالیت‬ ‫این شــورا در زمینه پایش فعالیت های قرانی اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬منظور از ایــن پایش‪ ،‬مراقبت و نظارت‬ ‫بر انطباق مسیر فعالیت های قرانی و برون داده های ان‬ ‫با اهداف‪ ،‬الزامات و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ‬ ‫قرانی به عنوان سند راهبری علوم قرانی کشور است‪.‬‬ ‫تخفیف ویژه هتل ها‬ ‫در ماه رمضان‬ ‫ایسنا‪ :‬نیروی انتظامی پیش از فرا رسیدن ماه رمضان‬ ‫در اطالعیه ای تاکید کرد‪« :‬اغذیه فروشی ها‪ ،‬رستوران ها‬ ‫و هتل هــا که در طول روزهای مــاه رمضان فعالیتی‬ ‫نخواهند داشت‪ ،‬می توانند از زمان اذان مغرب تا سحر‬ ‫برای ارائه خدمات به شهروندان فعال باشند‪ .‬همچنین‬ ‫رستوران ها‪ ،‬هتل ها و مراکز خدماتی بین راهی با رعایت‬ ‫ضوابط ابالغی از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی‬ ‫در ساعات روز فعال خواهند بود‪ ».‬جمشید حمزه زاده‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه هتلداران ایران درباره نحوه فعالیت این‬ ‫مراکز اقامتی در ماه رمضان می گوید‪ :‬خدمات دهی در‬ ‫هتل ها در حالی که محدودیتی ندارد‪ ،‬با کنترل و طبق‬ ‫ضوابط انجام می شــود‪ .‬خدمات هتل ها در ماه رمضان‬ ‫فقط برای مسافران است‪ ،‬این هماهنگی ها از گذشته‬ ‫بوده و تاکنون هم مشکلی بروز نکرده است‪ .‬حمزه زاده‬ ‫همچنین به اعمال تخفیف هــای ویژه ماه رمضان در‬ ‫هتل ها اشاره می کند و می افزاید‪ :‬بیشتر هتل ها برای‬ ‫ماه رمضــان تخفیف هایی بین ‪ 20‬تا ‪40‬درصد درنظر‬ ‫می گیرند‪ ،‬چون مســافر کمتر اســت و نرخ انها نیز‬ ‫متناسب با شرایط بازار تقاضا کاهش می یابد‪.‬‬ ‫برگزاری کالس تفسیر قران‬ ‫ایسنا‪ :‬چهارمین دوره طرح قرانی فرهنگی (رمضان‪،‬‬ ‫بهار قران) از ســوی معاونــت فرهنگی و اجتماعی و‬ ‫همکاری دفتر مدیریت دانش و توانمندســازی منابع‬ ‫انســانی معاونت اداری و مالی دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫تبریز برگزار می شــود‪ .‬عبدالحمیــد واعظی‪ ،‬معاون‬ ‫فرهنگی دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬سیدفاضل چاوشی‬ ‫و داود ســعادت از ســخنرانان این کارگاه های قرانی‬ ‫هستند‪ .‬کارگاه تفسیر سوره «حدید» برای استادان و‬ ‫کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی و همچنین تالوت یک‬ ‫جزء از قــران‪ ،‬روزانه بعد از نماز جماعت ظهر و عصر‬ ‫برنامه دیگر برای این ماه مبارک است‪.‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫امیرمومنان حضرت علی علیه السالم می فرمایند‪ :‬روزه پرهیز از حرام ها است همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى‏کند‪.‬‬ ‫‪25‬هزار بیمار‪ ،‬نیازمند عضو حیاتی در ایران‬ ‫قائم مقــام رییــس اداره پیونــد وزارت‬ ‫بهداشــت گفت‪ :‬ســاالنه در ایــران ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۸‬هــزار نفــر به دلیل مرگ مغــزی فوت‬ ‫می کننــد و فقط حدود ‪ ۷۰۰‬نفر از انها به‬ ‫اهدای عضو می رســند و از ‪۲۵‬هزار بیمار‬ ‫نیازمنــد به عضو‪ ،‬روزانه ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬نفر به‬ ‫دلیل نرسیدن عضو پیوندی می میرند‪ .‬به‬ ‫گــزارش فارس امید قبادی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر متاسفانه ساالنه در ایران ‪ 5‬تا ‪8‬هزار‬ ‫نفر به دلیل مرگ مغزی فوت می کنند که‬ ‫از این تعــداد ‪ 2500‬تا ‪4‬هزار نفر اعضای‬ ‫بدن شــان کیفیت الزم را برای اهدا دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با کمال تاسف ساالنه حدود‬ ‫‪ 700‬نفر از افرادی که مرگ مغزی شده اند‬ ‫به اهدای عضو می رســند‪ .‬این مســئله به‬ ‫دالیل مختلفــی رخ می دهد که مهم ترین‬ ‫ان نداشتن رضایت کافی خانواده هاست و‬ ‫مهم ترین دلیلش هم ضعفی است که هنوز‬ ‫در فرهنگ سازی وجود دارد‪ .‬قبادی گفت‪:‬‬ ‫در کشــور حدود ‪25‬هزار بیمار نیازمند به‬ ‫عضو حیاتی داریم‪ ،‬عضوهای حیاتی شامل‬ ‫کلیه‪ ،‬کبد‪ ،‬قلب‪ ،‬ریــه‪ ،‬لوزالمعده و روده‬ ‫‪600‬هزار تومان برای دانش اموزان شین ابادی‬ ‫وکیــل تعــدادی از دانش امــوزان‬ ‫شــین ابادی با بیان اینکــه دولت برای‬ ‫مســتمری مادام العمر این دانش اموزان‬ ‫‪8‬میلیــارد در نظر گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬در یک‬ ‫فرایند امــکان دریافت ماهانه ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان برای ‪ ۲۶‬دانش اموز شــین ابادی‬ ‫فراهم شــد‪ .‬به گزارش فارس حســین‬ ‫احمدی نیــاز‪ ،‬وکیــل ‪ 16‬دانش امــوز‬ ‫شــین ابادی در پاســخ به این پرسش‬ ‫کــه «ایــا در پرداخت مســتمری به‬ ‫دانش اموزان شین ابادی مشکلی به وجود‬ ‫امده است؟»‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اختالفی اکنون‬ ‫بین شــین ابادی ها وجود دارد مبنی بر‬ ‫اینکه برخی درصد ســوختگی بیشتر و‬ ‫برخی درصد ســوختگی کمتری دارند‬ ‫و این موضوع منطقی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ 26‬دانش اموز‬ ‫هستند و این مســتمری بین تمام انها‬ ‫تقسیم خواهد شــد‪ .‬احمدی نیاز با بیان‬ ‫اینکه در ســال گذشــته تالش کردیم‬ ‫تا این مســتمری در ردیف بودجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دستور پرداخت‬ ‫این مستمری که ورای مبلغ دیه‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش فراهم شده است از سوی وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صادر شــد‬ ‫تــا مرحمی بر درد ایــن دانش اموزان و‬ ‫خانواده هایشان باشد‪.‬‬ ‫اســت که اگر کســی این اعضا را نداشته‬ ‫یا اختالل عملکرد انها را داشــته باشــد‪،‬‬ ‫منجربه فوت می شود‪.‬‬ ‫قائم مقــام رییــس اداره پیونــد وزارت‬ ‫بهداشــت افزود‪ :‬به جز عضــو کلیه که ‪2‬‬ ‫درمــان جایگزین مثل دیالیــز و پیوند از‬ ‫فرد زنــده را دارد بقیه نیازمندان به اعضا‬ ‫فقط زندگی شــان در گرو پیوند عضو ان‬ ‫هم از طریق افرادی است که مرگ مغزی‬ ‫شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬در پزشکی دو نوع مرگ‬ ‫داریم؛ مرگ قلبی کــه افزون بر ‪90‬درصد‬ ‫مرگ هاست و مرگ مغزی که مردم کمتر‬ ‫با ان اشنا هستند‪ .‬این نوع مرگ کمتر از‬ ‫‪10‬درصد مرگ ها را تشــکیل می دهند به‬ ‫همین دلیل در ســال ‪ 84‬کمیته ای برای‬ ‫فرهنگ سازی و اهدای عضو تشکیل دادیم‬ ‫کــه تعامل های مختلفی با ســازمان های‬ ‫درگیر این موضوع مثــل وزارت فرهنگ‪،‬‬ ‫صداوســیما‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬هنرمنــدان و‬ ‫ورزشــکاران برقرار کردیم که بسیار موثر‬ ‫بود تا جایی که در ســال ‪ 92‬امار رضایت‬ ‫اهدای عضو به ‪37‬درصد ارتقا یافت‪.‬‬ ‫برپایی بازارچه های رمضان زنان سرپرست خانوار‬ ‫رییــس ســتاد توانمندســازی زنان‬ ‫سرپرســت خانوار شــهرداری تهران از‬ ‫برپایی بازارچه های رمضــان ویژه زنان‬ ‫سرپرست خانوار از تاریخ یکم تا بیستم‬ ‫تیرمــاه خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬فهیمه‬ ‫فیروزفر گفت‪ :‬ستاد توانمندسازی زنان‬ ‫سرپرست خانوار در سال های گذشته با‬ ‫برگزاری بازارچه های فصلی و مناسبتی‬ ‫همچون ماه رمضان و عید نوروز سعی بر‬ ‫حمایت مادی و معنوی از زنان فعال در‬ ‫مراکز کوثر داشــته است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫سال جاری نیز همزمان با فرارسیدن ماه‬ ‫مبارک رمضان در نظر داریم تا ‪ ۳‬بازارچه‬ ‫موقت را در بوستان های والیت‪ ،‬اندیشه‬ ‫و قیطریه برپا کنیم تا زنان سرپرســت‬ ‫خانوار از این طریق فرصت ارائه تولیدات‬ ‫خود را داشــته باشــند‪ .‬رییس ســتاد‬ ‫توانمندســازی زنان سرپرست خانوار با‬ ‫اشــاره به برپایی ‪ ۵۰‬غرفه در بوســتان‬ ‫قیطریه‪ ۵۰ ،‬غرفه در بوســتان اندیشه و‬ ‫‪ ۱۰۰‬غرفه در بوستان والیت عنوان کرد‪:‬‬ ‫در سال جاری افزون بر‪ ۲۰۰‬زن سرپرست‬ ‫خانوار مسئولیت اداره غرفه ها را برعهده‬ ‫دارند و قرار اســت با ارائه صنایع دستی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬زیور االت و محصوالت خوراکی‬ ‫نشاط خاصی در فضای بوستان ها ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درگذشت شهریار عدل‪ ،‬ایرانشناس مشهور‬ ‫ایر نا‪ :‬شــهریار عدل در ‪ 31‬خرداد در سن ‪ 72‬سالگی به‬ ‫دلیل ناراحتی در قفسه سینه به طور ناگهانی در فرانسه‬ ‫به دیار باقی شتافت‪ .‬وی متولد ‪ 14‬بهمن ‪ 1322‬بوده و‬ ‫اجداد پدری او اهل تبریز بودند‪.‬‬ ‫شــهریار عدل ســال های دبستان و دبیرســتان را در‬ ‫تهران گذراند و از پاییز ‪ 1338‬شمســی (‪1959‬م) ادامه‬ ‫تحصیالتش را در فرانســه دنبال کرد‪ .‬در مدرســه عالی‬ ‫علوم تاریخی در ســوربن تحصیل کــرد و همزمان در‬ ‫مدرســه موزه لوور‪ ،‬تاریخ عمومی هنر‪ ،‬باستان شناســی‬ ‫مشــرق زمین و تاریخ هنرهای دوره اسالمی را خواند و‬ ‫به مدرســه معماری پاریس – بوزار ‪ -‬رفت‪ .‬ســپس به‬ ‫ادامه تحصیــل در دوره دکترا پرداخت و برای رســاله‬ ‫ت همایون» را برگزید که به تاریخ‬ ‫دکترا موضوع «فتوحا ‏‬ ‫جنگ های شاه عباس در ســال ‪1007‬هـ‪.‬ق در خراسان‬ ‫و فتح هرات مربوط اســت‪ .‬در ان سال ها‪ ،‬با وجود انکه‬ ‫عکس روز‬ ‫کمبود اب‬ ‫بسیاری از خارجی های عضو مرکز ملی تحقیقات علمی‬ ‫فرانسه ملیت فرانســوی اختیار می کردند‪ ،‬وی هیچگاه‬ ‫ملیــت خود را تغییر نداد و حتی تابعیت دوگانه نگرفت‪.‬‬ ‫عدل همچنین عضــو هیات تحریریه مجله «اســتودیا‬ ‫ایرانیکا» بود کــه از اغاز دهه ‪ 70‬میالدی در فرانســه‬ ‫منتشر می شود و دیگر اعضای تحریریه ان دانشمندانی‬ ‫از جمله ژیلبرت الزار‪ ،‬پل برنار‪ ،‬ژان کالمار‪ ،‬یان ریشــار و‬ ‫فیلیپ ژینیو هســتند که به خوبی معرف ســطح اعتبار‬ ‫این نشریه است‪ .‬شهریار عدل از اواخر دهه ‪ 70‬میالدی‬ ‫ریاست کمیته بین ‏المللی تدوین تاریخ تمدن های اسیای‬ ‫میانه را در یونســکو بر عهده داشت که در چارچوب ان‬ ‫با حضور دانشمندانی از نقاط مختلف جهان‪ ،‬مجموعه ای‬ ‫پرمایه و مفصل در این زمینه به زبان انگلیســی منتشر‬ ‫شــد‪ .‬در سال های گذشته از ســوی وزارت امور خارجه‬ ‫کشــورمان دو جلد از این مجموعه به فارسی ترجمه و‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫اب را گل نکنیم!‬ ‫دیگر هشدار نیست!‬ ‫در تابستانی که دیروز‪ ،‬روز اول ان بود و نخستین‬ ‫روز تیرماه بســیار گرم و بسیار داغ همراه با ذرات و‬ ‫ریزگرد معلق در هوا انــگار همه فرصت های نفس‬ ‫کشیدن از دســت رفته بود و تشنگی در ماهی که‬ ‫روزه داری در ان واجب اســت بسیار دشوار‪ .‬سپاس‬ ‫بــر روزه دارانی که قــدر اب‪ ،‬این مایــه حیات را‬ ‫می دانند و این گونه که با وجود کمبود های بســیار‬ ‫اب در تابستان امسال و ان هم در ماه روزه داری به‬ ‫استناد این شعر زیبای سپهری شاعر خوب مان اب‬ ‫را «پاس» می دارند و «روزه» می گیرند‪:‬‬ ‫اب را گل نکنیم‬ ‫در فرودست انگار‪ ،‬کفتری می خورد اب‪.‬‬ ‫یا که در بیشه دور‪ ،‬سیرهی پر می شوید‪.‬‬ ‫یا در ابادی‪ ،‬کوزهی پر می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 13‬استان گرفتار تنش ابی شدید‬ ‫یک چهره‬ ‫«همراه رمضان من»‬ ‫مهر‪ :‬گوگل همزمان با فرارســیدن ماه رمضان پایگاه‬ ‫جدیدی را به نام «همراه رمضان من» برای مسلمانان‬ ‫راه اندازی کــرده اســت‪ .‬از قابلیت های ایــن پایگاه‬ ‫اینترنتی می تــوان به مواردی ماننــد نمایش اوقات‬ ‫شــرعی براســاس موقعیت کاربر‪ ،‬امکان برنامه ریزی‬ ‫روزانه‪ ،‬اطالع از برنامه های ویژه سالمت‪ ،‬نرم افزارهای‬ ‫کارامــد در این ماه و‪ ...‬نام برد‪ .‬پایگاه اینترنتی جدید‬ ‫گــوگل می تواند مســلمانان را از جدیدترین اخبار و‬ ‫همین طور توصیه های ماه رمضان یا اطالعاتی درباره‬ ‫مسلمانان سایر کشورها اگاه کند‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫منتشر شده است‪ .‬کتاب «تهران‪ ،‬پایتخت دویست ساله»‬ ‫از تالش هــای او و همکار فرانســوی وی «برنار اورکاد»‬ ‫است که به مناســبت دویستمین سالگرد پایتخت شدن‬ ‫تهران در ســال ‪1992‬م از ســوی انجمن ایران شناسی‬ ‫فرانســه در ایران منتشر شــد‪ .‬ازجمله کارهای ماندگار‬ ‫شــهریار عدل یافتــن فیلم های زمان مظفرالدین شــاه‬ ‫قاجار در فیلمخانه کاخ گلستان و تالش هایی است که با‬ ‫همکاری نهادهای مســئول برای ترمیم و معرفی انها در‬ ‫مرکز ملی سینماتوگرافی فرانسه انجام داد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 300‬میلیاردتومان‬ ‫به بازنشستگان‬ ‫معاون فنــی و درامد ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫گفــت ‪ :‬مبلغــی که بــرای پرداخــت مابه التفاوت‬ ‫افزایــش حقــوق فروردین مــاه بازنشســتگان در‬ ‫سراسر کشور نیاز است‪ ،‬حدود ‪300‬میلیارد تومان‬ ‫اســت که در تیرماه پرداخت می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫فــارس‪ ،‬محمدحســن زدا درباره علــت تاخیر در‬ ‫پرداخت مابه التفاوت افزایــش حقوق فروردین ماه‬ ‫بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مبلغی که برای پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق‬ ‫فروردین ماه بازنشستگان در سراسر کشور نیاز است‬ ‫حدود ‪300‬میلیارد تومان است که اگر حق بیمه ها‬ ‫به عنوان مثال ‪500‬میلیارد تومانی که شهرداری به‬ ‫این سازمان بدهکار است به موقع پرداخت می شد‪،‬‬ ‫می توانستیم به تعهدات خود زودتر عمل کنیم‪.‬‬ ‫کشــور ما چندین ســال اســت که با مســئله‬ ‫خشکســالی روبه رو اســت و در ســال جاری این‬ ‫خشکسالی ابعاد تازه تری یافته است‪.‬‬ ‫براســاس اخرین گزارش ها از سوی سازمان های‬ ‫مســئول شــاخص پایش منابع اب کشور در نیمه‬ ‫نخست ســال ابی جاری‪ ۷ ،‬استان کشور در گروه‬ ‫مناطق مواجه با کمبــود اب قرار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۱۳‬استان کشور در دسته مناطق دارای «تنش ابی‬ ‫شدید» قرار دارند که این استان ها شامل اصفهان‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬خوزستان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قم‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان و فارس هستند‪.‬‬ ‫در طبقه بندی استان های کشور براساس شاخص‬ ‫پایــش منابــع اب از مهرمــاه تا اســفندماه ‪،۹۳‬‬ ‫استان های کشور در ‪ ۶‬دسته مرطوب‪ ،‬نرمال‪ ،‬قابل‬ ‫تحمــل‪ ،‬دارای تنش ابی‪ ،‬دارای تنش ابی شــدید‬ ‫و کمبود اب طبقه بندی شــده اند که اســتان های‬ ‫بوشــهر‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬سیســتان و بلوچستان‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرمزگان و یزد در رده مناطق مواجه‬ ‫با «کمبود اب» قرار گرفته اند‪ .‬بر این اســاس‪۱۱ ،‬‬ ‫ن شرقی و غربی‪،‬‬ ‫استان کشور نیز شــامل اذربایجا ‬ ‫اردبیل‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خراســان شمالی و‬ ‫رضوی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬کردستان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫گیالن و مازندران در دسته مناطق درگیر با «تنش‬ ‫ابی» گزارش شــده اند‪ .‬بر طبــق این گزارش‪ ،‬هیچ‬ ‫استانی از نظر شاخص پایش منابع اب در سال ابی‬ ‫‪ ۹۳-۹۴‬در دسته های «مرطوب»‪« ،‬نرمال» یا حتی‬ ‫«قابل تحمل» قرار ندارند‪ .‬طبق نقشــه طبقه بندی‬ ‫استان های کشور براساس شاخص پایش منابع اب‪،‬‬ ‫ب شرقی کشور در دسته مناطق‬ ‫نیمه جنوبی و جنو ‬ ‫«درگیر با کمبود اب» قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اب‪ ،‬محور توسعه‬ ‫ســازمان ملل متحــد دهه ‪ 2005‬تــا ‪2015‬م را‬ ‫به عنوان دهــه بین المللی اب با شــعار «اب برای‬ ‫زندگــی» نامگذاری کرده اســت‪ .‬اب هم اکنون در‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان بسیار کم دیر و باسختی‬ ‫بسیار به دســت می اید به گونه ای که ‪40‬درصد از‬ ‫جمعیت دنیا تا سال ‪ 2050‬میالدی با تنش جدی‬ ‫اب مواجه خواهد شد‪ .‬خشکسالی عالوه بر مخاطرات‬ ‫زیست محیطی وحشتناک‪ ،‬تا سال ‪ 2050‬میالدی‬ ‫حداقل ‪ 2‬میلیارد نفر از جمعیت جهان را با کمبود‬ ‫اب روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ســرانه اب بــرای هرفرد‪1400‬مترمکعب‬ ‫درسال‬ ‫تا سال ‪1400‬یعنی ‪ 6‬ســال دیگر سرانه اب به‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۴۰۰‬مترمکعب برای هر فرد در ســال‬ ‫خواهد رســید و این به معنــی ورود به بحران ابی‬ ‫است‪ .‬طبق امارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان‪،‬‬ ‫ایــران در اســتانه بحران اب به ســر می برد و در‬ ‫ســال های اینده تامین اب به یکــی از بزرگ ترین‬ ‫چالش های کشور در بســیاری از استان ها‪ ،‬شهرها‬ ‫و مناطق تبدیل خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!