روزنامه صمت شماره 250 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 250

روزنامه صمت شماره 250

روزنامه صمت شماره 250

‫سقوط قیمت سکه‬ ‫به زیر ‪ 900‬هزارتومان‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 250‬پیاپی ‪ 32 1568‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ جای خالی صنایع کوچک‬ ‫در بسته خروج از رکود‬ ‫با امضای تفاهمنامه ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی بین ایران خودرو و دانشگاه های امیرکبیر و صنعتی شریف‬ ‫هیبریدی ها وارد دانشگاه می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫نجات صنعت در گرو‬ ‫تسهیالتخریدکاالیایرانی‬ ‫تصادفات‪ ،‬جان ‪6‬هزارو ‪ 916‬نفر را گرفت‬ ‫لطفا «اهسته تر» بمیرید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22‬‬ ‫استراتژی امریکا برای تسلط‬ ‫بر منابع معدنی جهان‬ ‫درمان ناباروری در ایران‬ ‫به باروری کامل رسید‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ چشم انداز روشن‬ ‫فلز نقره ای‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫کارگران معدن‬ ‫نیازمند اموزش کارگاهی‬ ‫رضا اشرف سمنانی‬ ‫نایب رییس کمیسیون معدن‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‪11‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تاثیر واردات‬ ‫بر الگوی مصرف جامعه‬ ‫‪5‬‬ ‫عضو کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫غالم محمد زارعی‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫اتکای قطعه سازان‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫هوشمندسازی جاده ها‬ ‫و کاهش تصادفات‬ ‫‪7‬‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کرمان‬ ‫معدن‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫کاهش هدر رفت انرژی‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی‬ ‫‪11‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪22‬‬ ‫ایرج حامدی زاد‬ ‫مدیر بهینه سازی انرژی‬ ‫شرکت بهینه سازی انرژی‬ ‫معدن‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی کشور واقع در استان کرمان‬ ‫(بازرسی از معادن)‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪6‬‬ ‫م الف ‪192‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪30‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫ تمرکز بر مبارزه با‬ ‫قاچاقچیاندانه درشت‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ارز و س��که تحت تاثیر افت شدید تقاضا و رکود در بازار‬ ‫که متاثر از روند مثبت مذاکرات هس��ته ای و انتظار برای‬ ‫مشخص شدن نتیجه مذاکرات است‪ ،‬به طور مرتب ارزان‬ ‫می شود و چشم انداز قیمتی خود را به کانال های پایین تر‬ ‫تنزل می دهد‪ .‬مقایس��ه قیمت های روزهای گذش��ته در‬ ‫بازار ارز و س��که نش��ان می دهد قیمت ها همچنان رو به‬ ‫کاهش اند و انتظار عمومی بر این است که افول قیمت ها‬ ‫در ای��ن بازار ادامه پیدا کن��د‪ .‬دیروز هم قیمت ها در بازار‬ ‫سکه‪ ،‬طال و ارز‪ ،‬با توجه به کاهش های پیاپی قیمت ها در‬ ‫روزهای گذشته‪ ،‬باز هم با افت همراه شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫دیوان عالی کره شمالی روز سه شنبه دو شهروند‬ ‫ک��ره جنوبی را به اته��ام جاسوس��ی و تالش برای‬ ‫خرابکاری به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کرد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه س��وریه در نامه هایی به سازمان‬ ‫ملل و ش��ورای امنی��ت اتهام وارده درباره اس��تفاده‬ ‫ارت��ش این کش��ور از بمب های بش��که ای را تالش‬ ‫برخی کش��ورها برای خدشه دار کردن وجهه دولت‬ ‫سوریه دانست‪.‬‬ ‫«نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه و از اعضای‬ ‫حزب عدالت و توس��عه‪ ،‬با اش��اره به تمایل حزبش‬ ‫برای ائتالف با «حزب حرکت ملی» و تشکیل دولت‬ ‫جدی��د ترکیه‪ ،‬به ائتالف این دو حزب‪ ،‬چراغ س��بز‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫«ج��ی وای لی» وارث ش��رکت سامس��ونگ به‬ ‫خاط��ر اینکه بیمارس��تان وابس��ته به این ش��رکت‬ ‫نتوانس��ت مانع از ش��یوع بیماری «مرس» به بیرون‬ ‫شود‪ ،‬از شهروندان کره جنوبی عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫محمدعم��ر العن��زی خلبان عربس��تانی که در‬ ‫حمالت هوایی علیه یمن ش��رکت ک��رده بود‪ ،‬پس‬ ‫از مش��اهده تصاویر و ویدیوهایی که در انها اجساد‬ ‫متالشی شده کودکان یمنی به نمایش گذاشته شده‬ ‫بود‪ ،‬دچار عذاب وجدان شده و خودکشی کرد‪.‬‬ ‫با برگزاری نشس��ت «کمیس��یون مش��ترک»‬ ‫در پاری��س‪ ،‬فرانس��ه گام دیگ��ری را در نزدیکی به‬ ‫عربستان برداشت‪.‬‬ ‫دس��تکم ‪ 18‬نفر بر اثر ش��یوع بیم��اری وبا در‬ ‫کشور جنگ زده سودان جنوبی جان باختند‪.‬‬ ‫مس��وول مالی تروریس��ت های داعش در شهر‬ ‫موصل در ش��مال این کش��ور بر اثر انفجار بمب به‬ ‫هالکت رسید‪.‬‬ ‫ش��هروندان ژاپنی در مراسم هفتادمین سالگرد‬ ‫جنگ اوکین��اوا علیه حضور نظامی��ان امریکایی در‬ ‫کشور خود شعار دادند و از دولت خواستند که مانع‬ ‫از ادامه حضور سربازان امریکایی شود‪.‬‬ ‫راب��رت وورک معاون وزیر دف��اع امریکا گفت‪:‬‬ ‫چین درحال تدوین اقدامات جدی برای کاس��تن از‬ ‫فاصله خود با واش��نگتن در عرص��ه صنایع هوا فضا‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرگزاری دولتی ترکیه از واش��نگتن گزارش‬ ‫داد که امریکا به معارضان س��وری تحت اموزش ان‬ ‫کشور‪ ،‬ماهانه ‪ 250‬تا ‪ 400‬دالر حقوق خواهد داد‪.‬‬ ‫«پی ی��ر موسکوویس��ی» کمیس��یونر اقتصادی‬ ‫اتحادی��ه اروپا امروز (سه ش��نبه) گف��ت که احتمال‬ ‫رس��یدن ب��ه تواف��ق می��ان یون��ان و وام دهندگان‬ ‫بین المللی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دولت ونزوئال با اع�لام زمان برگزاری انتخابات‬ ‫مجل��س اینده ب��ه تبلیغات مخالف��ان مبنی بر انکه‬ ‫دولت قصد دارد انتخابات برگزار نکند‪ ،‬خاتمه داد‪.‬‬ ‫«اس��حاق هرتزوگ» رهبر حزب مخالف کارگر‬ ‫رژیم صهیونیس��تی در گفت وگویی با روزنامه دیلی‬ ‫تلگراف‪ ،‬از احتمال توافق هس��ته ای میان گروه ‪5+1‬‬ ‫و ایران‪ ،‬به شدت ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫نیروهای امنیتی مصر ‪ 22‬تروریست مظنون به‬ ‫طراحی عملیاتی برای حمله به نیروهای نظامی این‬ ‫کشور در شمال صحرای سینا را کشتند‪.‬‬ ‫ش��مار اطالعات هک ش��ده کارمن��دان «دفتر‬ ‫مدیریت پرس��نل امریکا» ‪ 4‬برابر بیش��تر از اماری‬ ‫است که پیش تر گزارش شده بود‪.‬‬ ‫طالب��ان در افغانس��تان ت�لاش دارد خود را به‬ ‫داعش نزدیک و تنش هایی را که در هفته های اخیر‬ ‫بین دو گروه رخ داده است برطرف کنند‪.‬‬ ‫محمود الزه��ار عضو دفتر سیاس��ی حماس با‬ ‫انتقاد از اظهارات محمود عباس در دیدار با وزیر امور‬ ‫خارجه فرانس��ه گفت‪ :‬تشکیل یک دولت فلسطینی‬ ‫بدون حضور حماس بی معناست‪.‬‬ ‫رهب��ر حزب وط��ن ترکیه گفت‪ :‬ب��رای خنثی‬ ‫س��ازی توطئه های امریکا و نات��و در منطقه‪ ،‬دولت‬ ‫ترکیه باید در مبارزه با تروریس��م با سوریه همکاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یک س��ند محرمانه انتش��ار یافته توسط سایت‬ ‫ویک��ی لیکس فاش کرد که عربس��تان در راس��تای‬ ‫همکاری با رژیم صهیونیستی در تجاوز این رژیم به‬ ‫نوار غزه‪ ،‬مانع از رسیدن کمک های انسانی و نظامی‬ ‫به فلسطینیان ساکن این منطقه شد‪.‬‬ ‫مناب��ع وزارت ام��ور خارج��ه ترکی��ه دی��دار‬ ‫غیرمترقبه و محرمانه مقام��ات بلندپایه این وزارت‬ ‫خانه با مقامات رژیم صهیونیستی در ایتالیا را تایید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫دیده بان حقوق بش��ر س��وریه اع�لام کرد که‬ ‫تروریس��ت های افراطی داعش در ش��رق سوریه دو‬ ‫جوان س��وری را ب��ه دلیل روزه خ��واری به صلیب‬ ‫کشیدند‪.‬‬ ‫با اجرایی ش��دن قانون تابعیت‪ ،‬حق شهروندی‬ ‫‪ 50‬درص��د تروریس��ت های اس��ترالیایی لغ��و‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جنگنده های عربس��تان مناطق مرزی با یمن را‬ ‫بمباران کردند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد دارد‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه دولت باید در مس��یری‬ ‫حرکت کند که تس��هیالت الزم برای ورود فعال بخش‬ ‫خصوصی و غیردولتی در عرصه کار و تالش مهیا شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت یازدهم ب��رای احیای اقتصاد کش��ور‪ ،‬به‬ ‫بخش خصوصی و غیردولتی اعتماد دارد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در مراس��م روز ملی اصناف‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه دولت نس��بت به فعالیت بخ��ش خصوصی و‬ ‫کارافرینان توجه ج��دی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت تدبیر‬ ‫و امید در تمام سفرهای استانی با کارافرینان و فعاالن‬ ‫اقتصادی دیدار داشته که هر کدام از این جلسات موجب‬ ‫خیر و برکت و فراوانی برای ان استان بوده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در سفرهای خارجی و منطقه ای نیز با کارافرینان‬ ‫ایرانی و سرمایه گذاران کشور میزبان جلساتی گذاشته‬ ‫و از همان جلسات‪ ،‬سرمایه گذارانی به کشورمان امده و‬ ‫برای فعالیت اقتصادی اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬تمام موفقیت های دولت در دو‬ ‫س��ال اخیر به خاطر حضور و حمای��ت مردم و خانواده‬ ‫ب��زرگ اصن��اف و کارافرینان بوده و ای��ن حضور باعث‬ ‫ارامش و امید در بازار شده است‪.‬‬ ‫روحان��ی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬فعالی��ت ش��ما فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اصناف و کارافرینان نه تنها به اقتصاد کمک‬ ‫می کند‪ ،‬بلکه این قشر همواره در طول تاریخ بخشی از‬ ‫بار سیاس��ت‪ ،‬خدمات اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز‬ ‫بردوش داشته اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دولت تردیدی ندارد رونق اقتصادی‬ ‫الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای‬ ‫فقط در سایه تالش و فعالیت بخش غیردولتی می تواند‬ ‫به طور کامل حاصل ش��ود و دولت به تنهایی نمی تواند‬ ‫بار مسئولیت اقتصاد را بر دوش بگیرد‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری تصری��ح ک��رد‪ :‬دول��ت کوچک تر و‬ ‫چابک تر به نفع کش��ور اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن دولت مصمم‬ ‫است ق دم به قدم با واگذاری امور‪ ،‬در مسیر چابک سازی‬ ‫حرکت کن��د و اقداماتی را در این زمینه از جمله قانون‬ ‫بو کار که وجود داش��ت اما اجرا نمی شد امروز به‬ ‫کس�� ‬ ‫مرحله اج��را دراورده و نیز الیحه خ��روج از رکود را با‬ ‫قی��د فوریت به مجلس ارائه کرد و امروز در حال تثبیت‬ ‫و احیای ایین نامه های این الیحه هستیم‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره ب��ه حمای��ت از کارافرینانی که به‬ ‫خاطر مش��کالت اقتصادی موجود در سال های گذشته‬ ‫نتوانس��تند بدهی های خ��ود را بپردازند‪ ،‬گفت‪ :‬به همه‬ ‫اس��تان ها ابالغ ش��ده که کارگروهی تش��کیل دهند و‬ ‫معوق��ات را مورد بررس��ی قرار دهن��د و انهایی که به‬ ‫خاطر مش��کالت اقتصادی موجود در سال های گذشته‬ ‫نتوانستند بدهی های خود را بپردازند‪ ،‬مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪ .‬رییس جمهوری در ادامه لزوم توجه به صنایع و‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط را به منظور اش��تغالزایی‬ ‫م��ورد تاکید قرار داد و گف��ت‪ :‬صنایع کوچک ظرفیت‬ ‫اش��تغالزایی فراوانی دارند و باید مورد توجه جدی قرار‬ ‫گیرند‪ .‬وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت نیز گزارش��ی از‬ ‫اقدام��ات وزارتخان��ه متبوع خ��ود در زمین��ه افزایش‬ ‫سرمایه گذاری و حمایت از فعاالن اقتصادی ارائه کرد‪.‬‬ ‫مصوبه هسته ای مجلس مغایر قانون اساسی‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی ماده واحده طرح الزام‬ ‫دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را به‬ ‫تصویب رساندند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان در جلسه علنی‬ ‫دیروز مجلس ش��ورای اسالمی به جزئیات ماده واحده طرح‬ ‫الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران‬ ‫رای مثبت دادند‪ .‬با تصویب نمایندگان مجلس و براس��اس‬ ‫ماده واحده این طرح در راس��تای صیان��ت از منافع ملی و‬ ‫رعایت مقررات پادمان معاهده منع گس��ترش سالح های هس��ته ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته ای با‬ ‫کشورهای ‪ 5+1‬در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود‪ .‬براساس بند ‪ 1‬ماده‬ ‫واحده‪ ،‬لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز اغاز اجرای تعهدات‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران انجام ش��ود‪ .‬همچنین در بند ‪ 2‬ماده واحده این طرح اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی در چارچوب توافق نامه پادمان‪ ،‬مجاز به انجام نظارت های متعارف از س��ایت های هس��ته ای است‬ ‫و دسترس��ی به اماکن نظامی‪ ،‬امنیتی و حساس غیرهس��ته ای‪ ،‬اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید‬ ‫مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود‪ .‬براساس بند ‪ 3‬ماده واحده این طرح نیز هیچ محدودیتی‬ ‫برای کسب دانش و فناوری صلح امیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‬ ‫عالی امنیت ملی رعایت ش��ود‪ .‬مجلس��ی ها در تبصره ‪ 1‬این طرح تصویب کردند‪ :‬براساس اصول ‪ 77‬و‬ ‫‪ 125‬قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسالمی ارائه شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت گفت‪ :‬عل��ت موضع مخال��ف دولت با‬ ‫مصوبه مجلس شورای اس�لامی درباره الزام دولت به حفظ‬ ‫دس��تاوردهای هس��ته ای مغایرت این مصوب��ه با اصل ‪۱۷۶‬‬ ‫قانون اساس��ی اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪،‬‬ ‫محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود افزود‪ :‬نظر‬ ‫دولت این اس��ت که موضوع مذاکرات براس��اس اصل ‪176‬‬ ‫قانون اساس��ی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و هر‬ ‫انچه در این باره باید انجام شود با نظارت این شوراست‪ .‬وی گفت‪ :‬از مجلس که در راستای حمایت از‬ ‫مذاکره کنندگان و تقویت جایگاه انان در برابر ‪ 6‬قدرت جهانی این مصوبه را تهیه کردند تشکر می کنم‪.‬‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬اما همچنانکه گفته شد طبق قانون اساسی‪ ،‬این موضوع نه در حوزه مجلس است و نه‬ ‫در حوزه دولت‪ ،‬بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع ممکن اس��ت اثار خاصی در اذهان عمومی ایجاد کند‪ .‬نوبخت در پاسخ به‬ ‫ای��ن پرس��ش که ایا دولت گزارش مذاکرات را به مجلس می دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت حتما این کار را انجام‬ ‫می دهد و عالوه بر ان به همه مراجع قانونی و ملت شریف گزارش می دهیم اما این بحث پیچیده‪ ،‬بحث‬ ‫کف خیابان و کوچه و بازار نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه نمی توانیم برخی از سواالت را جواب بدهیم دلیلش ان است که بتوانیم در مذاکرات‬ ‫امکان هرگونه انعطاف‪ ،‬مانور و تاکتیکی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫امکان پایان مذاکرات در صورت اراده سیاسی‬ ‫زمان مذاکرات هسته ای در صورت نیاز تمدید می شود‬ ‫وزیر خارج��ه ایران درب��اره نتایج‬ ‫دیداره��ا ب��ا همتای��ان اروپائی خود‬ ‫گفت‪ :‬ما چند دور گفت وگو داش��تیم‬ ‫که ی��ک دور ب��ا هر ی��ک از وزیران‬ ‫خارج��ه و ی��ک دور با حض��ور همه‬ ‫نمایندگان ارش��د ‪ ۵+1‬بوده است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬جواد‬ ‫ظریف با بیان اینکه در این دیدارها درباره نحوه تسریع‬ ‫گفت وگوه��ا در چند روز دش��وار پی��ش رو گفت وگو‬ ‫کردی��م‪ ،‬افزود‪ :‬ما توافق کردیم ب��ه تهیه پیش نویس‬ ‫در س��طح روس��ا ادامه دهیم و در ص��ورت لزوم برای‬ ‫کم��ک به روند گفت وگوها وزرای خارجه هم در جمع‬ ‫تعلیق کمک ‪۲۶‬میلیون دالری‬ ‫به ایران‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از تعلیق‬ ‫کمک ‪ ۲۶‬میلیون دالری صندوق تسهیالت جهانی‬ ‫محیط زیس��ت (‪ )GEF‬به ایران خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬معصومه ابتکار با اشاره به‬ ‫تحریم های ناعادالنه غربی ها علیه محیط زیست ایران‬ ‫گفت‪ :‬صندوق تس��هیالت جهانی محیط زیست فقط‬ ‫‪ 4‬و دو دهم از ‪ 30‬میلیون دالر منابع تخصیص یافته‬ ‫برای اجرای پروژه های زیس��ت محیطی کشورمان را‬ ‫تعه��د کرده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه براس��اس‬ ‫معاهدات جهانی حفاظت از محیط زیست مسئولیتی‬ ‫مش��ترک و همگانی است افزود‪ :‬این مهم در شورا و‬ ‫مجمع تسهیالت زیست محیطی جهانی و نیز نشست‬ ‫کنفران��س متعاهدان کنوانس��یون تغیی��رات اب و‬ ‫هوایی نیز بارها تاکید شده است‪ .‬ابتکار تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه با وجود تالش های به عمل امده‪ ،‬دبیرخانه‬ ‫تسهیالت زیست محیطی جهانی در مواجهه با فشار‬ ‫کش��ورهای کمک کنن��ده غربی‪ ،‬تاکن��ون برای رفع‬ ‫تبعیض در ای��ن زمینه اقدامی نکرده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اقدامات ایران برای دریافت اعتبار از صندوق‬ ‫تسهیالت جهانی محیط زیست‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه این‬ ‫صندوق همه اعتبارات جمهوری اسالمی ایران را از‬ ‫ابتدای سال جاری میالدی معلق کرده است‪.‬‬ ‫مذاک��رات حاضر خواهند ش��د‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه کشورمان با اش��اره به اینکه‬ ‫چند روز اینده بس��یار دشوار خواهد‬ ‫ب��ود گفت‪ :‬م��ن نمی دان��م چند روز‬ ‫ب��رای پایان دادن ب��ه این(مذاکرات)‬ ‫زمان الزم اس��ت‪ .‬همه تعهد سیاسی‬ ‫دارند تا به س��مت جل��و پیش بروند‬ ‫ام��ا همانطور که بارها گفته ام اگر اراده سیاس��ی برای‬ ‫پذیرش واقعیت ها و حرکت به س��مت جلو براس��اس‬ ‫انچه که در لوزان موافقت کرده ایم‪ ،‬وجود داشته باشد‬ ‫امکان خوبی برای پایان دادن به این مذاکرات تا مهلت‬ ‫تعیین شده یا چند روز پس از ان وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫پرونده رییس دولت سابق‬ ‫در حال طی مراحل است‬ ‫رییس کل دادگستری‬ ‫اس��تان ته��ران گف��ت‪:‬‬ ‫پرون��ده ریی��س دول��ت‬ ‫س��ابق در ح��ال ط��ی‬ ‫کردن مراحل اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬غالمحسین‬ ‫اس��ماعیلی دی��روز در‬ ‫جمع خبرنگاران این مطل��ب را عنوان کرد‪ .‬رییس‬ ‫کل دادگس��تری اس��تان تهران درب��اره تبصره ‪48‬‬ ‫ایین دادرس��ی کیفری درباره وکالی جرایم امنیتی‬ ‫گفت‪ :‬انچه گفته ش��ده این است وکال برای مراحل‬ ‫مقدماتی و کش��ف جرم با نظر ق��وه قضاییه تعیین‬ ‫می شوند‪ .‬اس��ماعیلی با بیان اینکه بسیاری از نظام‬ ‫حقوقی در این مرحله اصال وکیل نمی پذیرند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما در محاکم و رسیدگی به پرونده ها و دادسراها در‬ ‫زمانی که کیفر خواس��ت صادر می شود‪ ،‬محدودیتی‬ ‫نداری��م‪ .‬وی گف��ت‪ :‬اینک��ه در مراح��ل مقدماتی‬ ‫وکیل بپذیریم یا نه‪ ،‬از وکالی خاص باید اس��تفاده‬ ‫می کردیم تا موجب خراب ش��دن پرونده نشود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل حد وسط را انتخاب کرده و در مراحل‬ ‫مقدماتی وکالی خاصی انتخاب می شوند و در واقع‬ ‫در مراحل دادسرا نیازی به وکیل خاصی نیست‪.‬‬ ‫کاخ س��فید ضم��ن موافق��ت ب��ا‬ ‫سخنان ظریف مبنی بر توافق خوب‬ ‫مهم تر از زمان تعیین شده مذاکرات‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ ،‬امریکا همچنان بر‬ ‫دس��تیابی به توافق در تاریخ معین‬ ‫امیدوار اس��ت ولی بن��ا به ضرورت‬ ‫برای رسیدن به توافق نهایی امکان‬ ‫تمدید کوتاه زمان مذاکرات وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫جاش ارنست س��خنگوی کاخ سفید‪ ،‬در نشست‬ ‫مطبوعات��ی کاخ س��فید‪ ،‬در واکن��ش به س��خنان‬ ‫محم��د جواد ظری��ف وزیرامور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران که گفته اس��ت‪ ،‬اهمیت دس��تیابی‬ ‫حزبی به نام «یکتا»‬ ‫وجود ندارد‬ ‫مع��اون سیاس��ی وزیر‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬در میان‬ ‫تش��کل ها و اح��زاب‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬جبهه یا حزبی‬ ‫به نام «یکتا» وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪،‬‬ ‫محمدحس��ین مقیم��ی‬ ‫دیروز در حاش��یه مراس��م بزرگداش��ت نخس��تین‬ ‫س��الگرد ارتحال ایت اهلل محمدی گیالنی در مسجد‬ ‫ارگ ته��ران در جم��ع خبرنگاران اف��زود‪ :‬اگر انها‬ ‫اقداماتی انجام می دهند‪ ،‬غیرقانونی اس��ت‪ ،‬البته در‬ ‫صورتی که بخواهند در قالب تشکل سیاسی فعالیت‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند برای فعالیت های خود مجوز بگیرند‪.‬‬ ‫وی درباره استعفاها بابت انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬از انجا که افراد اس��تعفاها را‬ ‫به دس��تگاه مربوطه تقدیم می کنند‪ ،‬امار دقیقی از‬ ‫انها نداریم‪.‬‬ ‫مقیمی همچنین درمورد برهم زنندگان مراس��م‬ ‫سالروز ارتحال امام خمینی(ره) گفت‪ :‬وزارت کشور‬ ‫با برهم زدن مراسم رسمی مخالف است و در صورت‬ ‫شناسایی این افراد‪ ،‬انها را به دستگاه قضایی تحویل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه توافق خ��وب بیش��تر از دیر یا‬ ‫زود ش��دن زمان است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫رییس جمه��وری امریکا نیز در این‬ ‫مورد با ایش��ان هم نظر است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بی ش��ک اوباما ی��ک توافق‬ ‫ب��د را امض��ا نخواه��د ک��رد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ،‬همانطور که به‬ ‫یاد دارید‪ ،‬در نشس��ت ژنو نیز با پایان تاریخ تعیین‬ ‫ش��ده جمع بندی کامل و توافق نامه مذاکرات ارائه‬ ‫نش��ده بود و این توافق نامه پس از ‪ 3‬روز به دس��ت‬ ‫امد و منتشر ش��د پس در این دور از مذاکرات نیز‬ ‫این امکان وجود دارد‪.‬‬ ‫متهم اسیدپاشی‬ ‫درحال بازجویی است‬ ‫رییس کل دادگستری‬ ‫اصفه��ان اع�لام ک��رد‪:‬‬ ‫پرونده مظنون اسیدپاشی‬ ‫در مه��ر ‪ 93‬درح��ال‬ ‫بررس��ی اس��ت و اکنون‬ ‫نمی ت��وان در این زمینه‬ ‫ب��ه یقین اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد خس��روی وفا‪ ،‬روز سه ش��نبه‬ ‫در گفت وگ��و با ایرنا تصریح کرد‪ :‬مظنون دس��تگیر‬ ‫شده در رابطه با پرونده اسیدپاشی اصفهان به عنوان‬ ‫متهم درحال باز جویی اس��ت و ای��ن پرونده هنوز‬ ‫به قطعیت نرس��یده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬روند این‬ ‫پرونده با دقت تمام در حال انجام اس��ت و هرگونه‬ ‫اظهارنظر در این زمینه باید از س��وی دادگس��تری‬ ‫اصفهان انجام ش��ود‪ .‬از طرفی رییس پلیس اگاهی‬ ‫اس��تان اصفهان نیز در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون مظنون��ان زیادی در این ارتباط دس��تگیر‬ ‫شده اند ولی هیچ یک بصراحت به این جرم اعتراف‬ ‫نکرده و شواهد نیز بیانگر این امر نیست‪.‬‬ ‫سرهنگ س��تار خسروی گفت‪ :‬پلیس کماکان در‬ ‫حال بررسی جدی پرونده و درتالش برای شناسایی‬ ‫و دستگیری عامل اسیدپاشی است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جای خالی صنایع کوچک در بسته خروج از رکود‬ ‫نجات صنعت در گرو تسهیالت خرید کاالی ایرانی‬ ‫جنگ بر سر منابع تامین انرژی‬ ‫‪3‬‬ ‫با وجود سقوط ‪ ۲۵‬پله ای ایران در شاخص جذب سرمایه گذاری‬ ‫شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ایران با تلسکوپ خارجی ها‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪« :‬انکتاد»‬ ‫در جدیدتری��ن گ��زارش خود با اش��اره به‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۰۵‬میلی��ون دالری ای��ران‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م اع�لام ک��رد‪ ،‬رتبه ایران‬ ‫در رده بن��دی جهانی از ای��ن نظر در طول‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۳‬و ‪۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬با نزول‬ ‫‪ ۲۵‬پله ای همراه ش��ده و ایران در شاخص‬ ‫جذب س��رمایه گذاری در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬به‬ ‫رتبه ‪ ۷۴‬رسید‪.‬‬ ‫ای��ن جدیدتری��ن ام��ار ارائه ش��ده از‬ ‫س��وی «انکت��اد» درباره وضعی��ت جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در دنیاس��ت که‬ ‫متاس��فانه ایران براس��اس ای��ن رتبه بندی‬ ‫در مقیاس جهان��ی‪ ۲۵ ،‬رتبه و در مقیاس‬ ‫منطقه ای ‪ ۳‬رتبه نزول کرده است‪ .‬امارهای‬ ‫جهان��ی در حالی بیانگر ای��ن حقیقت تلخ‬ ‫اس��ت که مهم ترین س��وال این اس��ت که‬ ‫دالیل این امر چ��ه بوده و تنزل رتبه ایران‬ ‫در شاخص جذب سرمایه گذاری چه تاثیری‬ ‫روی وضعیت تولید و صنعت کشور گذاشته‬ ‫است؟‬ ‫‹ ‹رصــ�د س�رمایـه گذاری در تولید‬ ‫از سوی خارجی ها‬ ‫احم��د پورفالح‪ ،‬مش��اور وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت وگ��و با‬ ‫درباره تاثیر کاهش رتبه ایران در ش��اخص‬ ‫جذب س��رمایه گذاری روی وضعیت تولید‬ ‫و صنعت اظه��ار کرد‪ :‬ب��دون تردید زمانی‬ ‫ک��ه بحث ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬همه اذهان به سمت تولید‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬زیرس��اخت ها و صنایع و‬ ‫خدمات جدیدی نظیر گردش��گری هدایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس سیاس��تگذاری ها‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده‪ ،‬ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در بخ��ش‬ ‫صنعت ومعدن همواره یک��ی از راهکارهای‬ ‫ایجاد رش��د و رونق در اقتصاد کش��ور بوده‬ ‫اما متاسفانه ایران در سال های اخیر در این‬ ‫شاخص روند نزولی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی ایران و ایتالیا ادامه‬ ‫داد‪ :‬جذب س��رمایه گذاری خارجی در تمام‬ ‫دنی��ا با هدف جذب س��رمایه در واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی و تکمیل زیرس��اخت‬ ‫کش��ورها انجام می ش��ود اما در س��ال های‬ ‫اخیر‪ ،‬ایران در این زمینه به موفقیتی دست‬ ‫نیافته است که با رفع تحریم زمینه افزایش‬ ‫جذب سرمایه گذاری مهیا می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال اقتص��ادی تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه منظ��ور‬ ‫س��رمایه گذاری در طرح ه��ا و پروژه ه��ای‬ ‫صنعت��ی ه��ر کش��وری‪ ،‬ابتدا به بررس��ی‬ ‫و ارزیاب��ی ش��رایط صنعت��ی و رص��د‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی در طرح ه��ای‬ ‫صنعت��ی کش��ورها می پردازن��د‪ .‬به ط��ور‬ ‫قطع س��رمایه گذاران خارجی ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه های خود به ایران‪ ،‬وضعیت تولید‪،‬‬ ‫صنعت و میزان س��رمایه گذاری داخلی در‬ ‫کش��ور را رص��د کرده اند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬تا زمانی که سرمایه گذاران‪ ،‬مشکالت‬ ‫ناوگان تولید ایران را می بینند و از نامناسب‬ ‫بودن وضعیت فضای کس��ب و کار در ایران‬ ‫اطالع��ات دقیقی دارند‪ ،‬به این امر اش��راف‬ ‫دارن��د که ب��ا توجه ب��ه تحریم ه��ا‪ ،‬میزان‬ ‫ریس��ک پذیری س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫ایران بسیار باالست که با رفع تحریم ها این‬ ‫مسئله تا حد زیادی حل خواهد شد‪.‬‬ ‫پورفالح یاداور ش��د‪ :‬بنابرای��ن نمی توان‬ ‫از انها انتظار داش��ت تا به س��رمایه گذاری‬ ‫در طرح ه��ای صنعت��ی و عمران��ی ای��ران‬ ‫اقدام ک��رده و ام��کان اس��تفاده از مزایای‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارج��ی در بخش‬ ‫تولی��د و صنع��ت را مهیا کنن��د‪ .‬این فعال‬ ‫اقتص��ادی با اش��اره به تاثی��ر منفی جذب‬ ‫نکردن س��رمایه گذاری خارجی در وضعیت‬ ‫تولی��د و صنعت کش��ور ابرازک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینک��ه ایران ب��ا گ��روه «‪ »5+1‬درحال‬ ‫مذاکره در راس��تای رسیدن به توافق نهایی‬ ‫اس��ت بنابراین بسیاری از س��رمایه گذاران‬ ‫پشت درهای کشور در انتظار تعیین نتیجه‬ ‫مذاکرات هستند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬س��رمایه گذاران خارج��ی‬ ‫تمام طرح ه��ا و پروژه ه��ای صنعتی ایران‬ ‫را زیر تلس��کوپ ق��رار داده اند تا در صورت‬ ‫دس��تیابی ایران به توافق ب��ا گروه «‪»5+1‬‬ ‫و رف��ع تحریم ها از این فرصت بیش��ترین‬ ‫بهره ب��رداری را کرده و س��رمایه های خود‬ ‫را روانه طرح ه��ای تولیدی و صنعتی ایران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در تمام دنیا‬ ‫با هدف جذب سرمایه‬ ‫در واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی و تکمیل‬ ‫زیرساخت کشورها‬ ‫انجام می شود اما در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬ایران در‬ ‫این زمینه به موفقیتی‬ ‫دست نیافته است که با‬ ‫رفع تحریم زمینه افزایش‬ ‫جذب سرمایه گذاری مهیا‬ ‫می شود‬ ‫‹ ‹اهمی�ت ج�ذب س�رمایه گذاری‬ ‫خارجی در تولید‬ ‫محم��ود دودانگه‪ ،‬مش��اور اقتص��ادی و‬ ‫مال��ی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اعمال‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران موجب‬ ‫ش��د تا متاس��فانه ایران در شاخص جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در دنیا با سقوط ‪۲۵‬‬ ‫پله ای در عرصه جهانی و س��قوط ‪ ۳‬پله ای‬ ‫در منطقه مواجه شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر ضرورت و اهمیت جذب‬ ‫س��رمایه گذاری در بهبود ش��رایط تولیدی‬ ‫و صنعت��ی کش��ور گفت‪ :‬در تم��ام دنیا‪ ،‬از‬ ‫س��رمایه های خارجی برای ایجاد رش��د در‬ ‫وضعیت تولید و صنعت و همچنین تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها استفاده می شود اما متاسفانه‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬ایران به دلیل تحریم ها‬ ‫نتوانسته از این فرصت بهره کافی را ببرد‪.‬‬ ‫مش��اور اقتص��ادی و مالی وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت افزود‪ :‬برای بهبود وضعیت‬ ‫صنع��ت و همچنین تکمیل ظرفیت ها الزم‬ ‫اس��ت تا از جذب س��رمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫داخلی و باالبردن میزان بهره وری اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬دودانگه ادامه داد‪ :‬اعمال و تش��دید‬ ‫تحریم های اقتصادی علیه ایران باعث ش��ده‬ ‫تا سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری‬ ‫وارد ایران نش��وند البته باید به این نکته نیز‬ ‫توجه داش��ت که تحریم ها منجر به افزایش‬ ‫ریس��ک پذیری س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫ایران ش��ده اس��ت بنابراین به طورحتم این‬ ‫امر نی��ز یکی دیگر از دالی��ل کاهش جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در بخ��ش تولید و‬ ‫صنعت ایران است‪.‬‬ ‫به گفته دودانگه‪ ،‬یکی دیگر از راهکارهای‬ ‫تامین منابع مالی و ایجاد رش��د و رونق در‬ ‫تولید‪ ،‬جذب س��رمایه گذاری داخلی اس��ت‬ ‫که این امر ب��ه دلیل کمبود منابع مالی در‬ ‫کش��ور و روشن نبودن اینده تولید با توجه‬ ‫به مشکالت داخلی و خارجی محقق نشد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه طورقطع ب��رای افزایش‬ ‫به��ره وری در واحدهای تولی��دی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی‬ ‫نیاز ب��ه ایجاد فرصت «رقاب��ت برابر» برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی با رقب��ای خارجی‬ ‫داریم اما این امر تاکنون محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬برای بهبود شرایط تولید و‬ ‫ایجاد رونق در عرصه صنعتی نیازمند جذب‬ ‫سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هستیم‬ ‫و ب��ه طورقطع تا زمانی که این معضل حل‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی توانیم به بهبود شرایط تولید و‬ ‫صنعت در کشور چندان امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم کش�ورهای دنی�ا از ج�ذب‬ ‫سرمایه گذاری در سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫«انکت��اد» (کنفرانس تجارت و توس��عه‬ ‫س��ازمان ملل) در جدیدترین گزارش خود‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه ‪ 146‬ـ ‪94‬‬ ‫سازمان شهرک های صنعتی کشور‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نظر دارد پروژه ساماندهی کانال اب های سطحی و دفع فاضالب مابین فاز ‪ 1‬و ‪ 2‬شهرک صنعتی بزرگ شیراز و به طول ‪ 1050‬متر را به شرح ذیل از طریق‬ ‫مناقصه عمومی و به روش یک مرحله ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تایید صالحیت رتبه ‪( 5‬رشته اب) از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ مدت اجرا‪( 6 :‬شش) ماه‬ ‫‪2‬ـ محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬شیراز ـ بلوار زند ـ روبه روی دانشکده پزشکی ـ شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪3‬ـ براورد اولیه‪ 10/771/309/070 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی‬ ‫‪4‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 39/000/000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه‬ ‫‪5‬ـ زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1394/04/03‬لغایت ‪1394/04/08‬‬ ‫‪6‬ـ اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪1394/04/23‬‬ ‫‪7‬ـ زمان بازگشایی پاکت های مناقصه‪1394/04/24 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫ * به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ـ مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫ * با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به ادرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه‬ ‫پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند‪http://lets.mporg.ir .‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫با اشاره به جذب س��رمایه گذاری مستقیم‬ ‫خارجی ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۰۵‬میلیون دالری‬ ‫ای��ران در س��ال ‪۲۰۱۴‬م اعالم ک��رد‪ ،‬رتبه‬ ‫ای��ران در رده بندی جهان��ی از این نظر در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۳‬و ‪۲۰۱۴‬میالدی با نزول‬ ‫‪ ۲۵‬پله ای همراه ش��ده و ایران در شاخص‬ ‫جذب س��رمایه گذاری در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬به‬ ‫رتبه ‪ ۷۴‬رسید‪ .‬کل سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫خارج��ی انجام ش��ده در جه��ان در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م افزون ب��ر ‪ 1/22‬تریلیون دالر بوده‬ ‫که نسبت به سال پیش از ان ‪ 16/4‬درصد‬ ‫کاهش را نشان می دهد که این رقم در سال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م بی��ش از ‪ 1/46‬تریلیون دالر بوده‬ ‫است‪ .‬کش��ورهای درحال توسعه‪ ،‬بیشترین‬ ‫سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی را در این‬ ‫س��ال جذب کرده اند‪ .‬این کشورها ‪55/81‬‬ ‫درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫جهان یعنی ‪ ۶۸۱‬میلیارد دالر را در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م جذب کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش این نه��اد بین المللی‪،‬‬ ‫ب��ا وج��ود س��یگنال ها و اش��تیاق دول��ت‬ ‫یازدهم برای جذب س��رمایه گذاری بیشتر‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده‬ ‫توس��ط ای��ران در س��ال ‪۲۰۱۴‬م با کاهش‬ ‫‪ 30/98‬درصدی مواجه شده و این درحالی‬ ‫اس��ت ک��ه ای��ران در س��ال ‪۲۰۱۳‬م نیز با‬ ‫کاهش ‪ ۳۵‬درصدی جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی نس��بت به سال پیش از ان مواجه‬ ‫شده بود‪ .‬ایران در سال ‪۲۰۱۳‬م افزون بر ‪۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارج��ی ج��ذب کرده ب��ود که‬ ‫این رقم در س��ال ‪۲۰۱۴‬م ب��ه ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۵‬میلی��ون دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬ایران در سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫همچنین ‪ ۶۰۵‬میلیون دالر سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم در خارج انجام داده که این رقم با‬ ‫افزایش ‪ ۳۱۴‬درصدی نس��بت به سال قبل‬ ‫از ان مواجه شده است‪.‬‬ ‫ای��ران در س��ال ‪۲۰۱۳‬م بی��ش از ‪۱۴۶‬‬ ‫میلی��ون دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫در کش��ورهای دیگ��ر انج��ام داده بود‪ .‬کل‬ ‫سرمایه گذاری مس��تقیم ایران در خارج از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۰‬ت��ا ‪۲۰۱۴‬م نی��ز ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۲۵‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫ش میان ‪ ۲۰۰‬کشور جهان‪ ،‬ایران با ‪۱۵‬‬ ‫گزار ‬ ‫پله نزول در رتب��ه ‪ ۷۴‬جهان از نظر میزان‬ ‫جذب س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬م قرار گرفته است‪.‬‬ ‫می��زان جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫خارج��ی ایران در این س��ال کمت��ر از ‪۷۳‬‬ ‫کشور بوده و این درحالی است که ایران در‬ ‫سال ‪۲۰۱۳‬م با ‪۱۰‬پله نزول در جایگاه ‪۵۹‬‬ ‫قرار داش��ت و رتبه ایران در س��ال ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫براب��ر با ‪ ۴۹‬بود‪ .‬امار ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫«انکتاد» نشان می دهد؛ ایران از نظر جذب‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م میان ‪ ۱۴‬کشور غرب اسیا رتبه ‪۶‬‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شاخص تولید صنعت‬ ‫مثبت شد‬ ‫مرک��ز ام��ار ایران گ��زارش ش��اخص تولید‬ ‫صنعتی ‪ ۴‬سال اخیر را منتشر کرد که بر اساس‬ ‫ان ش��اخص تولید بخش صنعت در س��ال ‪91‬‬ ‫ت��ا ‪ 93‬به ترتیب ‪ 85/9 ،90/1‬و ‪ 88/3‬و رش��د‬ ‫شاخص مقدار تولید بخش صنعت به ترتیب در‬ ‫این سال ها منفی ‪ ،9/9‬منفی ‪ 4/6‬و ‪ 2/8‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش مرکز امار‪ ،‬رش��د شاخص‬ ‫مقدار تولید بخش صنعت در تمامی فصل های‬ ‫س��ال ‪ 91‬و ‪ 92‬منفی گزارش ش��ده و در سال‬ ‫‪ 93‬در به��ار ‪ ،2/6‬تابس��تان ‪ ،3/9‬پایی��ز ‪ 1/4‬و‬ ‫زمستان ‪ 3/3‬درصد منفی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫نتایج نش��ان می دهد ش��اخص مق��دار تولید‬ ‫صنعت بر مبنای س��ال پایه درس��ال ‪ 1393‬به‬ ‫عدد ‪ 88/3‬رس��ید که در مقایس��ه با سال قبل‬ ‫‪ 2/8‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫محاس��بات مرک��ز امار ایران نش��ان می دهد‬ ‫بیشترین نوس��انات در بین رشته فعالیت های‬ ‫مختلف بخش صنعت‪ ،‬مربوط به رش��د فعالیت‬ ‫«س��اخت وس��ایل نقلی��ه موت��وری‪ ،‬تریل��ر و‬ ‫نیم تریلر» بوده است‪.‬‬ ‫ش��اخص تولی��د صنعت��ی «ای ای پ��ی»‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی است‬ ‫که تغییر در مقدار کاالها و خدمات تولید شده‬ ‫از سوی بخش های اقتصادی موردنظر را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��اخص از کارب��ردی گس��ترده در‬ ‫مطالعات اقتصادی برخوردار اس��ت و به دلیل‬ ‫تاثیر نداش��تن تغییرات قیمت بر این شاخص‪،‬‬ ‫می توان��د به خوبی عملک��رد واقعی بخش های‬ ‫ذی رب��ط را توضیح دهد و به عن��وان معیاری‬ ‫ب��رای اندازه گیری تغیی��رات کوتاه مدت ارزش‬ ‫افزوده این بخش ها مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��اخص تولید صنعت��ی‪ ،‬وضعی��ت فعالیت‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف را ب��ه صورت فش��رده و‬ ‫س��اده نش��ان می دهد و در کار س��ایر داده ها‪،‬‬ ‫منبع اطالعاتی مفیدی برای تصمیم س��ازی و‬ ‫سیاستگذاری اقتصادی است‪.‬‬ ‫در تحلی��ل اقتص��اد خ��رد‪ ،‬ش��اخص تولید‬ ‫می تواند مقایس��ه بین بخش ها و زیربخش های‬ ‫مختلف اقتصادی را امکانپذیر کند‪.‬‬ ‫در تحلیل های کالن نیز از این شاخص برای‬ ‫ارزیابی تغییرات ارزش افزوده و همچنین بررسی‬ ‫رابطه ان با تغییر جمعیت‪ ،‬درامدملی‪ ،‬تجارت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬س��طح قیمت ها و س��ایر متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی استفاده می شود‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬این ش��اخص در برخی کشورها به‬ ‫طور موثر در تهیه حس��اب های ملی فصل نیز‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جمع اوری امار مورد نیاز تهیه ش��اخص های‬ ‫تولید از س��ال ‪ 1390‬در مرک��ز امار ایران اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ای��ن امار بر اس��اس اطالعات‬ ‫مقادی��ر تولی��د کااله��ای منتخ��ب صنعتی و‬ ‫معدنی بر مبن��ای طرح امارگیری «ش��اخص‬ ‫قیمت و مق��دار تولید کننده بخ��ش صنعت و‬ ‫مع��دن» برای بی��ش از ‪ 1800‬کارگاه صنعتی‬ ‫باالی ‪ 10‬نفر کارک��ن و حدود ‪ 320‬معدن در‬ ‫حال بهره برداری‪ ،‬در مقطع فصلی جمع اوری و‬ ‫بر اس��اس ان شاخص مقدار تولید در چارچوب‬ ‫روشن زنجیره ای توصیه شده است‪.‬‬ ‫این اطالعات در راهنمای تهیه حس��اب های‬ ‫فصلی صندوق بین المللی پول در سطح کدهای‬ ‫‪ 2‬رقمی «ای اس ای سی» محاسبه شده است‪.‬‬ ‫در نهایت ش��اخص های یاد ش��ده در س��طح‬ ‫دو ش��اخص کلی‪ ،‬که به ترتیب بیانگر عملکرد‬ ‫کل بخ��ش صنعت و بخش معدن خواهند بود‪،‬‬ ‫تجمیع شده اند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه ‪ 145‬ـ ‪94‬‬ ‫سازمان شهرک های صنعتی کشور‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نظر دارد پروژه شبکه فاضالب شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش یک مرحله ای وفق قانون برگزاری‬ ‫مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تایید صالحیت رتبه ‪( 5‬رشته اب) از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ مدت اجرا‪( 2 :‬دو) ماه‬ ‫‪2‬ـ محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬شیراز ـ بلوار زند ـ روبه روی دانشکده پزشکی ـ شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪3‬ـ براورد اولیه‪ 3/514/722/511 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی ـ ملی‬ ‫‪4‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 17/500/000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه‬ ‫‪5‬ـ زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1394/04/03‬لغایت ‪1394/04/08‬‬ ‫‪6‬ـ اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪1394/04/23‬‬ ‫‪7‬ـ زمان بازگشایی پاکت های مناقصه‪1394/04/24 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ـ مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��ت در پایگاه مذکور به ادرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و‬ ‫ ‬ ‫همراه پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند‪http://lets.mporg.ir .‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفع چالش های‬ ‫تامین زیرساخت ‬ ‫نیاز صنایع کوچک‬ ‫کارشناس صنعتی‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫«سهامی عام»‬ ‫کارشناسان با تاکید بر تاثیر سهم بنگاه های کوچک در خروج اقتصاد از رکود مطرح کردند‬ ‫جای خالی صنایع کوچک در بسته خروج از رکود‬ ‫رضا جاللی‬ ‫برای افزایش سهم صنایع کوچک در خروج اقتصاد‬ ‫از رکود‪ ،‬باید زیرساخت ها و امکانات الزم برای توسعه‬ ‫صنایع کوچک فراهم ش��ود‪ .‬ب��ه این معنا که عالوه بر‬ ‫تامین و فراهم کردن س��رمایه در گ��ردش مورد نیاز‬ ‫صنای��ع کوچ��ک برای توس��عه این دس��ته از صنایع‬ ‫نیازمند روابط و همکاری با دیگر کشورها هستیم‪.‬‬ ‫اما مس��ئله مهمی که در این ب��اره وجود دارد این‬ ‫اس��ت که صاحبان صنایع کوچک به دلیل فعالیت‬ ‫در مقیاس کوچک س��رمایه اندکی دارند و بیش��تر‬ ‫خویش فرما هس��تند‪ .‬از همین رو مدیران حرفه ای را‬ ‫به کار نمی گیرند ضمن انکه بخش تحقیق و توسعه‬ ‫فع��ال نیز ندارند که همین موارد س��بب می ش��ود‬ ‫شاهد توس��عه یافتگی در این صنایع نباشیم‪.‬اما این‬ ‫شرایط در حالی اس��ت که باید حجم سرمایه گذاری‬ ‫اندک در صنایع کوچک را از مزیت های این دس��ته‬ ‫از صنایع بدانیم‪.‬‬ ‫زود بازده ب��ودن و نقش بس��زای صنایع کوچک در‬ ‫ایجاد اشتغال کش��ور نیز از دیگر مزایای این دسته از‬ ‫صنایع به ش��مار می رود‪ .‬از این رو به طور قطع صنایع‬ ‫کوچک با توجه به چنین ویژگی هایی می توانند نقش‬ ‫مهم��ی در خروج اقتصاد از رکود ایفا کنند‪ ،‬به ش��رط‬ ‫انکه تس��هیالت و زیرس��اخت های الزم برای ایجاد و‬ ‫ادامه فعالی��ت صنایع کوچک فراه��م و تولیدات این‬ ‫صنایع نیز رقابتی شود‪.‬‬ ‫به طور قطع در صورت رقابتی نبودن تولیدات صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬انها قادر ب��ه ارائه تولیدات باکیفیتی نبوده و‬ ‫ب��ازاری در انتظار انها نخواهد بود‪.‬درحال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد صنایع کوچک در ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایجاد شد ه و این در حالی است که زیرساخت های این‬ ‫شهرک ها برای توسعه صنایع کوچک مناسب نیست‪.‬‬ ‫هم اکنون کاال از کش��ور چین وارد ایران ش��ده و در‬ ‫بازارهای داخلی به فروش می رس��د که یکی از دالیل‬ ‫این امر‪ ،‬ن��رخ بهره پایین و بهره وری باالی نیروی کار‬ ‫در این کش��ور اس��ت‪ .‬ضمن انکه مص��رف انرژی در‬ ‫صنای��ع چین به مراتب کمتر از ایران بوده و از س��وی‬ ‫دیگر زیرساخت های مورد نیاز در شهرک های صنعتی‬ ‫و مناطق ازاد تجاری انها اماده تر از ایران است‪.‬‬ ‫درنتیج��ه انها می توانند به راحتی کاالیی را تولید و‬ ‫برای فروش به بازار دیگر کشورها صادر کنند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که نرخ بهره در کشور ما بسیار باالست‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فرش�ته فریادرس‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬امروزه‬ ‫نقش پراهمیت صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫رشد و توس��عه اقتصادی کشورها انکارناپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬در بیشتر کش��ورهای جهان‪ ،‬توسعه‬ ‫و حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫ازجمل��ه رویکرده��ای اقتص��ادی دولت ه��ا‬ ‫به ش��مار م��ی رود و انها هم��واره در تالش‬ ‫برای حفظ بق��ای صنایع کوچک هس��تند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای صنعتی و در حال رش��د نیز‬ ‫سیاس��تگذاری ها و برنامه ریزی های متنوعی‬ ‫در جهت س��ازماندهی صنای��ع کوچک‪ ،‬رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬بهبود فضای کسب وکار و تامین‬ ‫زیرس��اخت های مناسب انجام شده است‪ .‬در‬ ‫این کش��ورها توجه به صنایع کوچک باعث‬ ‫ش��ده بح��ث کارافرینی‪ ،‬ص��ادرات صنعتی‬ ‫و بهب��ود توزی��ع درامد در درج��ه مطلوبی‬ ‫قرار داش��ته باش��د‪ .‬هرچند در این کشورها‬ ‫موانع��ی از جمله کمب��ود درامدهای مالی و‬ ‫نیروی انس��انی وج��ود دارد اما این صنایع با‬ ‫وجود چنین چالش هایی از بازدهی مطلوبی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫از چند جنبه می توانن��د برای خروج اقتصاد‬ ‫از رکود ب��ه یاری دولت بیایند؛ همانگونه که‬ ‫دنیا نیز این تجربه را داش��ته که برای ایجاد‬ ‫اش��تغال به صنایع کوچک روی اورده است‪.‬‬ ‫بر این اساس بررسی تجربه ها نشان می دهد‬ ‫که دنیا بیش��تر به س��مت ایج��اد واحدهای‬ ‫کوچک با ارزش و تولید باال حرکت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹به حاشیه رفتن صنایع کوچک‬ ‫کش��ور‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط هستند و‬ ‫بخش قاب��ل توجهی از تولی��د ناخالص ملی‬ ‫از مح��ل این صنایع تامین می ش��ود که در‬ ‫ش��رایط رکودی حاک��م بر اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫توجه و اهمیت به صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫می تواند یکی از س��ازوکارهای مناسب برای‬ ‫خروج از این رکود باش��د چراکه این صنایع‬ ‫به علت انک��ه در مناطق دورافتاده و محروم‬ ‫تاسیس می شوند شرایط را برای کسب و کار‬ ‫و اش��تغالزایی فراهم می کنند‪ .‬این روزها در‬ ‫انتظار بررس��ی های دولت برای نهایی شدن‬ ‫برنام��ه خروج از رکود هس��تیم‪ .‬ح��ال باید‬ ‫منتظر مان��د و دید س��هم صنایع کوچک و‬ ‫متوسط از این برنامه به چه اندازه است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنای�ع کوچ�ک‪ ،‬نی�روی محرک�ه‬ ‫اقتصاد‬ ‫به عقیده کارشناس��ان صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط با داش��تن ش��رایطی اعم از قدرت‬ ‫جذب و اش��تغالزایی ب��اال‪ ،‬تربیت نیروی کار‬ ‫ماهر‪ ،‬هزینه کمتر و تطبیق بهتر با ش��رایط‬ ‫از اهمیت و جایگاه خوبی در اقتصاد کشورها‬ ‫برخ��وردار هس��تند‪ .‬ام��روزه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط نیرو محرکه اقتصاد کش��ورها و‬ ‫منبع بسیار مهمی برای اشتغالزایی محسوب‬ ‫می ش��وند که نه تنها می توانن��د نیروی کار‬ ‫ناش��ی از رش��د واقع��ی جمعی��ت را جذب‬ ‫کنند بلک��ه می توانند نی��روی کارامد مازاد‬ ‫شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی‬ ‫یا خصوصی را نیز جذب کنند از این رو مورد‬ ‫توجه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته اند‪ .‬باید‬ ‫توجه کرد بخش اعظمی از واحدهای صنعتی‬ ‫‹ ‹صنایع کوچک در حاشیه‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت برنام��ه ای با هدف خ��روج از رکود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫شماره اگهی مناقصات‪94 /L/17 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394-1536 :‬‬ ‫ش��رکت پاالیش نف��ت ابادان در نظر دارد کاالهای موض��وع بند الف اگهی حاضر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی دو‬ ‫مرحله ای از تامین کنندگان‪ /‬سازندگان واجد شرایط خریداری و تامین نماید‪ .‬از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد‬ ‫تا با مراجعه به سایت (‪ )WWW.ABADAN-REF.IR‬پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه‬ ‫مندرج در سایت شرکت پاالیش نفت ابادان در صورتی که توانایی تامین کاال را داشته باشند نسبت به استخراج و تکمیل فرم‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه ش��ماره‪ 2‬مربوط به س��ازندگان‪ /‬تامین کنندگان) و مستندات ان اقدام و سپس به ادرس‬ ‫کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت ابادان صندوق پستی ‪ 111‬ارسال دارند‪.‬‬ ‫اگهی های مناقصه این شرکت در شبکه ‪ WWW.SHANA.IR‬و وب سایت پاالیشگاه ابادان و همچنین پایگاه اطالع رسانی‬ ‫‪ IETS.MPORG.IR‬و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرایی ‪ WWW.TENDER.BAZAREST.IR‬قابل‬ ‫رویت می باشد‪.‬‬ ‫تدوین کرده که بر اساس ان نقش بخش های‬ ‫مختلف در تحقق این امر مشخص شده است‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که نقش‬ ‫به‬ ‫صنای��ع کوچک ب��ه تفکی��ک در این بخش‬ ‫پیش بینی نشده و تنها رشته های صنعتی در‬ ‫این بس��ته مطرح شده است و درواقع صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در حاشیه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬برای نمونه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا انج��ام حمایت هایی‬ ‫از صنع��ت خ��ودرو منجر به رون��ق فعالیت‬ ‫قطعه س��ازان ش��د‪ .‬اما بحث مهم این اس��ت‬ ‫که نخست بایدصنایع پیشران از رکود خارج‬ ‫ش��وند تا بخش های وابسته به ان نیز بتوانند‬ ‫شبکه و زنجیره تامین را در کنار انها داشته‬ ‫باشند و به حرکت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه س��همی برای بنگاه کوچک و متوسط‬ ‫در بس��ته خروج از رکود در نظر گرفته نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این ش��رایط در حالی‬ ‫اس��ت که صنایع کوچک ب��ه دلیل اینکه به‬ ‫س��رمایه گذاری کمتری نیاز دارند‪ ،‬در مدت‬ ‫زم��ان کوتاهی نس��بت ب��ه صنای��ع بزرگ‬ ‫راه ان��دازی خواهند ش��د و می توانند فعالیت‬ ‫خ��ود را اغ��از کنند‪ .‬از ای��ن رو به طور قطع‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط به دلیل زودبازده‬ ‫و اش��تغالزا بودن ش��ان در خ��روج از رک��ود‬ ‫تاثیرگذار خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم پایین سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫کوچک‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر کاال‬ ‫ردیف‬ ‫‪01‬‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪38-90-7925700004‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫‪MILD STEEL PLATE‬‬ ‫‪BOILER QUALITY‬‬ ‫قلم‬ ‫‪ 4‬قلم‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫به ریال‬ ‫‪44.000.000‬‬ ‫تاریخ‬ ‫گشایش‬ ‫‪1394/4/21‬‬ ‫ب‪ :‬مهل�ت تحوی�ل‪ :‬اخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی به همراه ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه و‬ ‫پیشنهادات فنی‪/‬مالی دو هفته پس از انتشار دومین نوبت اگهی می باشد‪ .‬و پس از این تاریخ هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬پیشنهاد مالی می بایست به صورت ریالی ارائه گردد‪.‬‬ ‫د‪ :‬قیمت تراز ش��ده با توجه به امتیازات فنی ارائه ش��ده توس��ط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر محاسبه و مالک تعیین‬ ‫برنده خواهد شد‪.‬‬ ‫ه‪ :‬در صورت ضرورت با شماره تلفن ‪ 0631-53302231‬و نمابر ‪ 0631-2229815‬اداره تدارکات کاال تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫ای��ران نی��ز معتقد اس��ت ک��ه در هر یک از‬ ‫واحده��ای صنایع کوچک ب��رای حدود ‪۲۰‬‬ ‫نفر اش��تغال ایجاد می شود اما چنانچه حجم‬ ‫س��رمایه گذاری این واحدها را مورد بررسی‬ ‫ق��رار دهیم‪ ،‬مش��اهده می کنی��م که خیلی‬ ‫پایین تر از صنایع بزرگ است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫نمی ت��وان صنایع ب��زرگ را در هر محدوده‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫جغرافیای��ی راه اندازی ک��رد به‬ ‫در ه��ر منطقه ای زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫راه ان��دازی صنایع بزرگ وج��ود ندارد اما در‬ ‫مقاب��ل این امکان ب��رای راه ان��دازی صنایع‬ ‫کوچک وجود دارد و می توان با ایجاد صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬اشتغال در کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مقیمی ب��ا بیان اینکه می توان یک صنعت‬ ‫کوچک را با مبلغ��ی حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان‬ ‫ایج��اد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬به عن��وان نمونه می توان‬ ‫ب��ا ایجاد یک واح��د صنعت��ی‪ ،‬فراورده های‬ ‫مختلف کشاورزی را تولید و زیرساخت ان را‬ ‫نیز به راحتی تامین کرد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه فراهم کردن زیرس��اخت های الزم نظیر‬ ‫ب��رق‪ ،‬گاز و‪ ...‬برای صنایع ب��زرگ به راحتی‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران تصریح کرد‪:‬‬ ‫به همی��ن منظور در دورترین نقاط کش��ور‬ ‫ش��هرک صنعتی ایجاد کرده ایم‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که هم اکنون ‪ ۷۵۴‬شهرک صنعتی به مرحله‬ ‫اجرا درامده که بر این اساس در متوسط ‪۶۰‬‬ ‫درصد ش��هرها ناحیه صنعتی ایجاد ش��ده و‬ ‫توزیع و پراکندگی صنایع کوچک در کش��ور‬ ‫فراوان است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مقیمی‪ ،‬با تقوی��ت تولید داخل‬ ‫می ت��وان از خ��روج ارز از کش��ور جلوگیری‬ ‫ک��رد که این امر تنها با رونق صنایع کوچک‬ ‫امکانپذیر خواه��د بود‪ .‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با تاکید بر اینکه با ایجاد صنایع کوچک‬ ‫می توان اشتغال را در کل کشور توزیع کرد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این اقدام بر اس��اس قابلیت های‬ ‫منطقه ای انجام می شود‪ ،‬از سوی دیگر حجم‬ ‫سرمایه گذاری در این نوع صنایع به اندازه ای‬ ‫اس��ت که بخ��ش خصوصی ب��رای حضور و‬ ‫سرمایه گذاری رغبت دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت توانایی بهره برداری‬ ‫از هم��ه طرح ها را ندارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط دولت ناگزیر است از امکانات بخش‬ ‫خصوصی و سرمایه های مردمی استفاده کند‪.‬‬ ‫در واقع به دلیل اینکه امکان س��رمایه گذاری‬ ‫مردم و بخ��ش خصوص��ی در صنایع بزرگ‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬س��رمایه های م��ردم در صنایع‬ ‫کوچک می تواند به منصه ظهور برسد‪.‬‬ ‫مقیمی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫البته سیدهادی حسینی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اشاره به نقش مهم صنایع کوچک در اقتصاد‬ ‫معتقد است‪ :‬س��هم صنایع کوچک در قانون‬ ‫حمای��ت از رفع موانع تولید رقابت پذیر دیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما این سهم از گذشته کم دیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم قائمش��هر و س��وادکوه در‬ ‫توضیح داد‪:‬‬ ‫مجل��س در این باره ب��ه‬ ‫متاس��فانه در گذش��ته صنای��ع کوچ��ک با‬ ‫یکدیگر ادغام ش��دند که پس از این اتفاق‪،‬‬ ‫نظارت بر انها کافی نبوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫اتخ��اذ سیاس��ت های دولت های گذش��ته‬ ‫در ارتب��اط با ش��هرک های صنعتی‪ ،‬ندادن‬ ‫تسهیالت و وام و نبود نظارت بر شهرک های‬ ‫صنعتی س��بب ش��د که صنایع کوچک به‬ ‫حاشیه رانده شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه چنی��ن‬ ‫س��ابقه ای‪ ،‬چنانچه بخواهیم بر اساس همین‬ ‫سیاستگذاری اش��تباه گذشته که در صنایع‬ ‫کوچک به کار گرفته شده‪ ،‬عمل کنیم‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع ادامه فعالیت صنایع کوچک امکانپذیر‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬بنابراین باید براس��اس اصالح‬ ‫ش��رایط موجود گام برداشت و افرادی که در‬ ‫صنایع کوچک فاقد اهلیت هس��تند را از این‬ ‫چرخه خارج کرد که این امر تنها به وس��یله‬ ‫دول��ت امکانپذی��ر نبوده و الزم اس��ت همه‬ ‫دستگاه های مربوط وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سیاستگذاری اشتباه دولت ها‬ ‫س��بب ش��ده که صنایع کوچک با توجه به‬ ‫تاثیرگ��ذاری که در اقتصاد و ایجاد اش��تغال‬ ‫دارند‪ ،‬مورد توجه و حمایت قرار نگرفته و به‬ ‫حاشیه رانده شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی معتقد اس��ت‪ :‬صنایع کوچک را‬ ‫نباید تنها در اندازه شهرک های صنعتی دید‪،‬‬ ‫چراکه توجه و حمای��ت از صنایع کوچک با‬ ‫توجه به قابلیت باالیی که در ایجاد اشتغال و‬ ‫تولید دارند‪ ،‬به طور قطع در خروج اقتصاد از‬ ‫رکود تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬این اظهارات نشان‬ ‫می دهد که الزم اس��ت مس��ئوالن اقتصادی‬ ‫کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی و فراهم‬ ‫کردن شرایطی برای خروج از رکود‪ ،‬تسهیالت‬ ‫را بیش از گذش��ته در اختیار این صنایع قرار‬ ‫دهند ت��ا ضمن فعال کردن ای��ن صنایع که‬ ‫امروز عده زیادی از انها راکد هس��تند‪ ،‬زمینه‬ ‫برای خروج از رکود فراهم شود‪.‬‬ ‫مسئوالن باید به این باور برسند که صنایع‬ ‫کوچک در اقتصاد کش��ور بس��یار تاثیرگذار‬ ‫ب��وده و حمایت از انها اث��ار مثبتی را در پی‬ ‫خواهد داش��ت؛ براین اس��اس نگاه به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در کن��ار در نظر گرفتن‬ ‫س��ایر عوامل توسعه صنعتی در رونق اقتصاد‬ ‫کشور بسیار اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫تاسیس صندوق «حمایت از کارافرینی زنان»‬ ‫ایس�نا‪ :‬نماینده دولت در اتاق بازرگانی از ارائه پیش��نهاد تاس��یس‬ ‫صن��دوق «حمای��ت از کارافرینی زنان» به دولت خبر داد‪ .‬س��هیال‬ ‫جلودارزاده درباره اولویت های اصلی اتاق بازرگانی در حوزه مسائل و‬ ‫مشکالت زنان گفت‪ :‬برنامه ششم توسعه می تواند زمینه مطلوبی را‬ ‫برای ارائه تس��هیالت به زنان کارافرین فراهم کند بنابراین پیشنهاد‬ ‫تاسیس صندوق «حمایت از کارافرینی زنان» در برنامه ششم توسعه‬ ‫ب��ه دولت داده ش��ده و امیدواریم مجموع��ه برنامه هایی که در این‬ ‫زمینه به دولت پیشنهاد کرده ایم در برنامه ششم مورد استفاده قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مطرح اس��ت و اعضای مختلف ات��اق می توانند در‬ ‫تدوین سیاس��ت های کالن و اجرای سیاست های جزئی تر تاثیر گذار‬ ‫باش��ند؛ بنابراین اگر ‪ ۱۵‬عضو زن که امروز در اتاق بازرگانی حضور‬ ‫دارند تالش کنند و با یکدیگر هماهنگی داشته باشند‪ ،‬می توانند در‬ ‫همه مسیرها تاثیر گذار باشند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫واحدهای جدید الومینیوم سازی احداث می شود‬ ‫استراتژی امریکایی ها برای تسلط بر منابع معدنی جهان‬ ‫بهره وری معادن سرمایه گذاران را مردد می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫از باید و نباید های جذب سرمایه در بخش معدن گزارش می دهد‬ ‫اماده باش بنگاه های دولتی و خصوصی معدن برای پسا تحریم‬ ‫بخش معدن ای��ران با وجود ظرفیت های‬ ‫باال همچنان خالهایی در بخش اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری دارد که هر یک از این‬ ‫مشکالت را می توان در تعامل با شرکت های‬ ‫ب��زرگ خارجی برط��رف ک��رد‪ .‬هم اکنون‬ ‫در اکتش��افات کمبود س��رمایه احس��اس‬ ‫می ش��ود و در بخش اس��تخراج ب��اال بودن‬ ‫قیمت تمام شده؛ در نتیجه نبود تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت روز و همچنی��ن کمب��ود‬ ‫دان��ش فنی روز فراوری م��واد معدنی را با‬ ‫محدودیت هایی همراه کرده که با توافقات‬ ‫و توس��عه همکاری های بین المللی‪ ،‬برطرف‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬توافق هسته ای دورنمای مثبتی را برای بخش‬ ‫معدن به تصویر کش�یده است‪ .‬از این روکارشناس�ان معتقدند پیش از رفع‬ ‫تحریم ه�ا دول�ت و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بای�د امادگی این را‬ ‫پی�دا کنند که ظرفیت های همکاری با ش�رکت های خارجی را افزایش دهند‬ ‫و ب�ا جل�ب اطمین�ان انه�ا رون�ق را برای بخ�ش معدن کش�ور ب�ه ارمغان‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بهره وری در معادن‬ ‫در اصالحیه الیحه رفع موانع تولید رقابت‬ ‫ن مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫پذی��ر‪ ،‬بخش معد ‬ ‫به گون��ه ای که تولید و صادرات محصوالت‬ ‫معدنی ش��رکت ها‪ ،‬محور برنامه های بخش‬ ‫معدن قرار گرفته است تا با افزایش بازدهی‬ ‫در ای��ن بخش س��رمایه های جدید‪ ،‬صنایع‬ ‫پایین دستی را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫محم��د بیاتی��ان‪ ،‬یک عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با بیان اینکه ن��گاه مجلس به بخش معدن‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫مثبت اس��ت ب��ه‬ ‫ظرفیت های��ی که کش��ور در بخش معدن‬ ‫دارد‪ ،‬توس��عه همکاری ه��ای بین الملل��ی‬ ‫می تواند رش��د اقتصادی معدن را به همراه‬ ‫بیاورد‪ .‬در واق��ع دولت برای ایجاد رونق در‬ ‫بخش معدن مصمم بوده و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز ب��ه دنبال رف��ع موانع جذب‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش معدن اس��ت‪ ،‬از‬ ‫این رو مجلس ش��ورای اسالمی کارگروهی‬ ‫وی��ژه معدن تش��کیل داده که بخش��ی از‬ ‫اقدام��ات ان مربوط به تس��هیل در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی اس��ت که‬ ‫به ط��ور قط��ع در ان جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی نیز مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره موقعیت هایی که پس از توافق‬ ‫هس��ته ای در بخش معدن به وجود می اید‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬هم اکنون بخش��ی از غیررقابت پذیر‬ ‫ب��ودن تولیدات معدن��ی ای��ران مربوط به‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات فرس��وده بوده‬ ‫ک��ه به دلی��ل تحریم ه��ا‪ ،‬جایگزین��ی انها‬ ‫ب��ا محدودیت های��ی همراه اس��ت‪ .‬حال با‬ ‫توافقات مثبت هسته ای این موانع برداشته‬ ‫و معدن��کاران می توانن��د ضم��ن افزای��ش‬ ‫ظرفی��ت تولید هزینه س��ربار را نیز کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بس��تر جذب‬ ‫سرمایه در معادن ایران فراهم است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکتشافات در کش��ور باید توسعه یابد تا بر‬ ‫پایه شناس��ایی ذخایر معدنی ‪ ،‬سرمایه های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی هدای��ت ش��وند‪ .‬ای��ن‬ ‫موضوع کمک می کند تا دولت بیش��تر در‬ ‫زیرساخت های معدنی سرمایه گذاری کند و‬ ‫هزینه های شرکت های خصوصی برای ورود‬ ‫به ظرفیت ه��ای معدنی مناطق محروم نیز‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬حال این مس��ئله باید در گام‬ ‫نخس��ت با شناس��ایی ذخایر معدنی جدید‬ ‫پایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت حمایت کند‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه معدن با اش��اره‬ ‫به اینکه ه��ر قدر فض��ای بین المللی برای‬ ‫همکاری ش��رکت های خارج��ی بهبود یابد‬ ‫توسعه بخش معدن سریع تر محقق می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ادامه روند مثبت‬ ‫به‬ ‫مذاک��رات ایران با کش��ورهای ‪ 5+1‬فضای‬ ‫بین المللی به س��مت توافق��ات تمایل پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬موضوعی که نوید بخ��ش برقراری‬ ‫تعامالت و در نهایت رفع محدودیت هاست‪.‬‬ ‫از این رو می تواند ش��کوفایی را برای بخش‬ ‫معدن کشور به ارمغان بیاورد‪ ،‬اما مسئله ای‬ ‫ک��ه هم اکنون وج��ود دارد این اس��ت که‬ ‫بنگاه ه��ای ای��ران به دلیل اینک��ه پیش از‬ ‫این با بانک ها و شرکت های بزرگ خارجی‬ ‫چندان همکاری نکرده اند تعامل درس��تی‬ ‫با انه��ا ندارند‪ .‬بنابراین باید خ��ود را برای‬ ‫شرایط پس از تحریم ها اماده کنند‪.‬‬ ‫به��رام ش��کوری درب��اره اقدامات��ی که‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی بای��د برای ش��رایط‬ ‫پس��ا تحریم انج��ام دهن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی ب��رای ورود ب��ه‬ ‫حوزه های سرمایه گذاری نیازمند اطالعات‬ ‫دقیقی هس��تند ک��ه نه تنها س��ازمان های‬ ‫دولتی بلکه شرکت های بخش خصوصی نیز‬ ‫باید توانمندی های خود را شناسایی و اماده‬ ‫ارائه کنند تا در صورتی که موقعیت مذاکره‬ ‫ب��ا ش��رکت های خارجی معدن��ی خارجی‬ ‫فراهم شد این اطالعات ارائه شود‪.‬‬ ‫وی با نگاهی به م��واردی که دولت برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه های خارج��ی بای��د مورد‬ ‫بررسی قرار دهد‪ ،‬افزود ‪ 3 :‬مورد را می توان‬ ‫رشد ‪5‬درصدی تولید فوالد خام ایران در شرایط افت تولید جهانی‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد در گزارش جدید خود از رش��د ‪5/1‬‬ ‫درصدی تولید فوالد خام در ایران خبر داده‪ ،‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که غول های فوالدی جهان رون��دی نزولی تولید را در‬ ‫پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو) ‪ ،‬ای��ن گزارش ک��ه تولید‬ ‫‪ 5‬م��اه ابتدای س��ال جاری می�لادی ‪ -‬از ژانویه ت��ا پایان ماه‬ ‫می ‪ -2015‬را منعکس کرده تولید فوالد خام ایران را نزدیک‬ ‫به ‪ 7‬میلیون تن اعالم کرده است در حالی که در مدت مشابه‬ ‫سال ‪2014‬م میزان تولید فوالد خام ایران به ‪ 6/6‬میلیون تن‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫همچنین تولید ماه می فوالد خام در ایران با رش��د ‪ 1/2‬به‬ ‫یک میلیون و ‪455‬هزار تن رس��ید‪ .‬در این مدت کش��ورهای‬ ‫صاحب نام تولیدکننده فوالد همچون چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬امریکا‬ ‫و ژاپن همچنان سیاست کاهش تولید را در پیش گرفته اند به‬ ‫گون��ه ای که چین با تولید ‪ 340‬میلیون تن افت ‪1/6‬درصدی ‪،‬‬ ‫ژاپ��ن ب��ا تولید ‪ 44‬میلی��ون تن کاهش ‪4/4‬درص��دی و کره‬ ‫جنوبی با تولید ‪ 28‬میلیون تن افت ‪ 5/1‬درصدی را رقم زدند‪.‬‬ ‫ایاالت متح��ده نیز تولید را بیش از رقبای خود کاهش داد و‬ ‫سطح کاهش را به ‪ 8/6‬درصد تنزل داد و تنها ‪ 33‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام تولید کردند‪.‬‬ ‫در این میان براس��اس پیش بینی های سال های گذشته تنها‬ ‫هند روند رش��د را در پیش گرفته به ط��وری که تا پایان ماه‬ ‫م��ی ‪ 2015‬بیش از ‪ 37‬میلیون تن ف��والد خام تولید کرد که‬ ‫‪ 6/1‬درصد بیش از تولید مدت مش��ابه سال ‪2014‬م محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در خاورمیانه قطر و عربس��تان س��عودی ب��ه ترتیب کاهش‬ ‫‪ 10/2‬درصدی و ‪ 1/9‬درصدی را به ثبت رس��اندند اما امارات‬ ‫میزان تولید را ‪10‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫افزایش داد و ‪1/2‬میلیون تن فوالد خام تولید کرد‪.‬‬ ‫کل تولید فوالد خام جهان که متش��کل از تولید ‪ 65‬کشور‬ ‫تولیدکننده اس��ت در این مدت از ‪ 675‬میلیون تن عبور کرد‬ ‫که با میانگین کاهش ‪1/9‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫گلوگاه جذب س��رمایه خارج��ی در بخش‬ ‫معدن ایران دانس��ت و باید دولت اقدامات‬ ‫الزم را درب��اره انه��ا انج��ام دهد‪ .‬نخس��ت‬ ‫اینک��ه تضمین ه��ای الزم ب��رای مالکیت‬ ‫سرمایه گذاران خارجی داده شود که انها با‬ ‫ورود به این بخ��ش و راه اندازی پروژه ها از‬ ‫مالکی��ت بر معدن یا واحد فراوری مطمئن‬ ‫ش��وند‪ .‬از س��وی دیگر باید شرایطی فراهم‬ ‫ش��ود که خارجی ها مطمئن ش��وند درامد‬ ‫انها قابل انتقال اس��ت‪ .‬همچنین در تعیین‬ ‫ثبات در سرمایه گذاری ها دولت باید حسن‬ ‫نیت خود را نشان دهند که انها بتوانند در‬ ‫برنامه ای بلند م��دت از وضعیت مالیات و ‪...‬‬ ‫مطلع باشند‪.‬شکوری با تاکید بر استفاده از‬ ‫الگوهای موفق جذب سرمایه در کشورهای‬ ‫معدن��ی دنی��ا تصریح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫کشور شیلی توانسته در جذب سرمایه برای‬ ‫معادن موف��ق عمل کند‪ ،‬موضوعی که باید‬ ‫از س��وی ایران نیز اجرا ش��ود‪ .‬به طوری که‬ ‫الگو و سیاس��ت هایی که از سوی این کشور‬ ‫اعمال ش��ده با بومی سازی در ایران به اجرا‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارگران معدن‬ ‫نیازمند اموزش‬ ‫کارگاهی‬ ‫رضا اشرف سمنانی‬ ‫نایب رییس کمیسیون معدن اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫با توجه به اینکه بخشی از بهره وری در تولید به کارایی‬ ‫کارکنان مربوط می ش��ود ام��وزش کارگران معدنی نیز‬ ‫از اولویت ه��ای تولید رقابت پذیر اس��ت‪ .‬حال اگر بخش‬ ‫مع��دن را ب��ه صورت یک مفهوم عام��ل در نظر بگیریم‬ ‫از ابتدای حفاری های اکتش��افی‪ ،‬تجهیزات استخراج و‬ ‫فراوری به سلس��له فعالیت ها و تجهیزاتی نیاز است که‬ ‫به طور پیوس��ته در حال تغییر هس��تند‪ .‬به گونه ای که‬ ‫فناوری ه��ای تجهی��زات در هر ی��ک از این مراحل و در‬ ‫دوره های زمانی چند س��اله تغیی��ر می کند و به همین‬ ‫دلیل نیازمند اموزش همزمان و ارتقای سطح کارکنان‬ ‫اس��ت‪.‬در سال های گذشته یک س��ری برنامه اموزشی‬ ‫ب��رای تکنس��ین های معدنی برگزار می ش��د که بعدها‬ ‫به دانش��گاه صنایع و معادن تبدیل ش��د اما مسئله این‬ ‫اس��ت که در اموزش باید تمام س��طوح اموزش ببینند‪.‬‬ ‫وقتی یک فناوری جدید وارد بخش معدن می ش��ود نه‬ ‫تنها باید مدیران با ان اش��نا ش��وند بلک��ه کارگران نیز‬ ‫باید نحوه اس��تفاده از فناوری را بیاموزند‪ .‬با این حال در‬ ‫ایران ناهماهنگی هایی در اجرا وجود دارد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫فعالیت هایی که مربوط به تکنسین معدن است گاهی از‬ ‫س��وی کارگران انجام می شود و در برخی موارد بر عهده‬ ‫مهندسان معدن اس��ت‪ .‬به همین دلیل باید اصالحاتی‬ ‫انجام ش��ود که اموزش می تواند بس��یار اثر گذار باش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن اموزش کارگران مع��دن می تواند در ارتقای‬ ‫بهره وری موثر باشد و بستری برای رشد تولیدات بخش‬ ‫معدن تلقی ش��ود‪ .‬بررس��ی امار به��ره وری بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی در سال های گذشته تا سال ‪ 90‬نشان‬ ‫داده که بهره وری بخش معدن نس��بت به سایر بخش ها‬ ‫باالتر بوده و این موضوع بیانگر وجود اموزش و استفاده‬ ‫از نی��روی توانمن��د در این بخش اس��ت‪.‬در حال حاضر‬ ‫بس��یاری از معادن کوچک به دلیل محدودیت استفاده‬ ‫از نیروی انس��انی کارامد نتوانس��ته اند در تولیدات خود‬ ‫بهبود داشته باشند‪ ،‬به همین دلیل شاهد تعطیلی برخی‬ ‫معادن کوچک در زمان رکود اقتصادی هستیم‪ .‬در واقع‬ ‫ه��ر قدر محصوالت با قیمت پایین تری تولید ش��وند به‬ ‫همان انداز ش��رایط مان��دگاری بنگاه های اقتصادی در‬ ‫رقابت با رقبای داخلی و خارجی بیش��تر فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 60‬میلی�ون ت�ن نی�از جه�ان ب�ه‬ ‫الومینیوم‬ ‫وی به جزئیات ظرفیت تولید در این طرح‬ ‫اشاره کرد و گفت‪156 :‬هزار تن از ظرفیت‬ ‫‪300‬هزار تنی طرح‪ ،‬به الیاژهای مورد نیاز‬ ‫صنایع داخلی تبدیل خواهد ش��د و بدین‬ ‫ترتیب از خروج مقادیر قابل توجهی ارز که‬ ‫ساالنه برای تامین این نوع محصول صرف‬ ‫می شود‪ ،‬جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫مس��تقیمی نیاز اینده جهان به الومینیوم‬ ‫را یاداور شد و گفت‪ :‬طبق پیش بینی ها تا‬ ‫سال ‪2020‬م نیاز جهان به این فلز با توجه‬ ‫به افزای��ش مصرف الومینی��وم در صنایع‬ ‫مختلف و جایگزینی با فلز های دیگر به ‪60‬‬ ‫میلیون تن خواهد رسید در حالی که تولید‬ ‫در ان سال به ‪ 50‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت تولید الومینی�وم افزایش‬ ‫می یابد‬ ‫ش��رکت مجتم��ع صنای��ع الومینی��وم‬ ‫جنوب به منظور توس��عه صنای��ع انرژی بر‪،‬‬ ‫سیاست های کالن توسعه اقتصادی و لزوم‬ ‫توس��عه ظرفیت تولید الومینیوم در سال‬ ‫‪ 83‬تاس��یس ش��د اما به خاطر مشکالت‬ ‫مالی این کارخانه با تاخیر کلنگ زنی شد‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کرمان‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ه��دف از اح��داث ای��ن‬ ‫کارخان��ه تولید مس��تمر و پایدار‪ ،‬تضمین‬ ‫منافع س��هامداران و ذی نفعان‪ ،‬سوداوری‪،‬‬ ‫خل��ق ارزش افزوده در بخش انرژی‪ ،‬تامین‬ ‫تقاضای صنای��ع مختلف به وی��ژه صنایع‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی‬ ‫طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی کشور واقع در استان کرمان‬ ‫(بازرسی از معادن)‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در نظر دارد بازرسی ‪ 300‬فقره از معادن‬ ‫استان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت اگاهی و کسب اطالعات بیشتر‬ ‫و دریافت اسناد از تاریخ یکشنبه مورخ ‪ 94/3/31‬تا تاریخ ‪ 94/4/9‬به مدت ‪10‬‬ ‫روز به محل سازمان به ادرس ذیل و یا سایت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به ادرس ‪ WWW.KER.MIMT.GOV.IR‬مراجعه‪ ،‬اسناد و مدارک مورد‬ ‫نی��از جهت ش��رکت در مناقصه را تهیه و پس از تکمی��ل حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 94/4/9‬به دبیرخانه سازمان به ادرس‪ :‬کرمان ـ بلوار‬ ‫ش��هید عباسپور سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تحویل و رسید دریافت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪192 :‬‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن معدن‬ ‫اقاجانلو‪:‬‬ ‫مدت زمان اجرایی پروژه‬ ‫«سالکو» ‪ 41‬ماه است که‬ ‫کلنگ زنی ان تازه انجام‬ ‫شده‪ .‬ارزش این‬ ‫پروژه نیز حدود ‪1/2‬‬ ‫میلیارد دالر است که‬ ‫سهم ایمیدرو ‪ 49‬درصد‬ ‫و سهم سرمایه گذاری‬ ‫غدیر ‪ 51‬درصد‬ ‫است‬ ‫معدن‬ ‫درباره روند پیش��رفت پ��روژه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫الومینیوم جن��وب در پایگاه اینترنتی این‬ ‫کارخان��ه اظه��ار کرد‪ :‬قرار اس��ت در کنار‬ ‫ای��ن مجتمع صنای��ع مختلف��ی در قالب‬ ‫شهرک الومینیوم برای تولید انواع مفتول‪،‬‬ ‫ورق‪ ،‬فویل و ‪ ...‬ایجاد ش��ود بنابراین طبق‬ ‫توافقاتی که با س��رمایه گذاران انجام شده‬ ‫قراردادهای بلندمدتی برای تامین شمش‬ ‫مورد نیاز کارخانه های صنایع پایین دستی‬ ‫منعقد خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��د مهدی مس��تقیمی ادام��ه داد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه محص��ول ذوب الومینیوم‬ ‫‪ 8‬ت��ا ‪20‬س��اعت قابلی��ت جابه جایی دارد‬ ‫کارخانه ه��ای ای��ن منطق��ه می توانند به‬ ‫دلیل نیاز نداش��تن به ذوب دوباره‪ ،‬بخشی‬ ‫از هزینه ه��ای تولید را صرفه جویی کنند و‬ ‫قیمت تمام ش��ده تولیدات خود را کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی همچنین به فناوری تولید در طرح‬ ‫کارخان��ه الومینیوم جنوب (س��الکو)‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اساس توافقات‬ ‫انجام ش��ده با ش��رکت «ان اف س��ی»‬ ‫چی��ن‪ ،‬تجهی��زات اصل��ی کارخانه از‬ ‫ش��رکت های ژاپن��ی و اروپایی تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از اش��تغالزایی برای ‪4‬هزار نفر در‬ ‫این طرح خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫لو نقل‬ ‫بخش تاسیس��ات بندری و حم ‬ ‫نی��ز ‪ 5‬ت��ا ‪ 6‬ه��زار فرص��ت ش��غلی‬ ‫غیرمستقیم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مستقیمی همچنین تاکید کرد‪ :‬جذب‬ ‫نیروهای متخصص و فارغ التحصیل از‬ ‫دانش��گاه های المرد نیز در دستور کار‬ ‫الومینیوم جنوب قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل «سالکو» ادامه داد‪ :‬فناوری‬ ‫‪ 400‬کیلو امپری طرح سبب افزایش‬ ‫بهره وری تولید ش��مش این کارخانه‬ ‫نس��بت به کارخانه های مش��ابه ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در اختیار داشتن‬ ‫اس��کله اختصاصی تخلی��ه و بارگیری‬ ‫و فاصله یک س��اعته بندر تا س��ایت‬ ‫کارخان��ه و همچنی��ن برخ��ورداری‬ ‫از نی��روگاه اختصاص��ی ب��ا بازده��ی‬ ‫منحصر به فرد تولی��د برق در ایران از‬ ‫مش��خصه های بارز برای تولی��د مقرون به‬ ‫صرفه در این کارخانه خواهد بود‪.‬‬ ‫اما با ب��ه بهره برداری رس��یدن این پروژه‬ ‫س��االنه ‪ 300‬ه��زار تن محص��ول در فاز‬ ‫نخست تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫ازاده درخش��ان‪ ،‬مس��ئول برنامه ری��زی و‬ ‫کنترل پ��روژه الومینیوم جنوب به‬ ‫می گوید‪ :‬مجتمع کام��ل تولید الومینیوم‬ ‫اولی��ه و الی��اژی به ظرفی��ت تقریبی یک‬ ‫میلیون تن در س��ال (س��االنه ‪ 300‬هزار‬ ‫ت��ن در فاز نخس��ت) ب��ه هم��راه نیروگاه‬ ‫اختصاصی‪ ،‬تاسیس��ات س��احلی و بندری‬ ‫و تمامی تاسیس��ات جانبی م��ورد نیاز در‬ ‫منطقه المرد در حال احداث است‪.‬‬ ‫یکی از سهام داران بزرگ الومینیوم جنوب‬ ‫ایمیدرو اس��ت که مالک ‪ 49‬درصد سهام‬ ‫این شرکت است‪.‬‬ ‫محم��د اقاجانل��و‪ ،‬مدی��ر صنای��ع معدنی‬ ‫ایمیدرو در این ب��اره می گوید‪ :‬علت توقف‬ ‫پروژه تاکنون به خاط��ر بحث های مالی و‬ ‫فاینانس بوده است که با پرداخت فاینانس‬ ‫و انجام تعهدات مالی ایمیدرو پروژه شروع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬م��دت زم��ان اجرایی این‬ ‫پروژه ‪ 41‬ماه اس��ت که کلنگ زنی ان تازه‬ ‫انجام شده و ارزش این پروژه چیزی حدود‬ ‫‪ 1/2‬میلیارد دالر است ‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��هامداران این پ��روژه بیان‬ ‫می کند‪ :‬ایمیدرو و ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫غدیر س��هام داران این پروژه هس��تند که‬ ‫س��هم ایمیدرو ‪ 49‬درصد و سهم غدیر ‪51‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬خوشبختانه مشکالت‬ ‫مال��ی این پروژه ب��ا پرداخ��ت فاینانس و‬ ‫پرداخت سهم ‪ 15‬درصدی ایمیدرو تا حد‬ ‫زی��ادی برطرف ش��ده و امیدواریم توقفی‬ ‫ایج��اد نش��ده و ‪ 41‬ماهه پ��روژه به اتمام‬ ‫برس��د‪ .‬البته نمی توان اینده را پیش بینی‬ ‫کرد و ادعا کرد پروژه بدون هیچ مش��کلی‬ ‫پیش می رود زیرا گاهی مس��ائل سیاس��ی‬ ‫ه��م روی برخی پروژه ها تاثی��ر می گذارد‬ ‫اما فعاالن این بخش امید دارند با برطرف‬ ‫ش��دن مش��کالت مالی این بخش‪ ،‬کار با‬ ‫سرعت پیش رود و توقفی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬با توج��ه به ظرفیت‬ ‫خوب��ی که این طرح دارد‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود که نیاز کشور به الومینیوم تامین شده‬ ‫و در این زمینه کشور بی نیاز می شود‪.‬‬ ‫اقاجانلو بیان می کند‪ :‬در حال حاضر جهان‬ ‫صنع��ت به س��مت اس��تفاده از الومینیوم‬ ‫گرایش پی��دا کرده و با توج��ه به افزایش‬ ‫نیاز به این محصول الزم اس��ت واحدهای‬ ‫تولی��دی جدی��دی در کش��ور راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫فرماندار دزفول از پیش��رفت ‪ 40‬درصدی پروژه‬ ‫احداث کارخانه فوالد در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬حبیب اهلل اصف��ی در دزفول‬ ‫با اشاره به پیش��رفت ‪ 40‬درصدی احداث کارخانه‬ ‫فوالد در این شهرستان اظهار کرد‪ :‬اجرای این پروژه‬ ‫در وضعی��ت مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر نیز‬ ‫در مرحل��ه تکمیل زیرس��اخت ها ق��رار داریم‪.‬وی‪،‬‬ ‫اعتبار س��اخت این کارخان��ه را ‪ 300‬میلیون دالر‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬س��رمایه گذار با جدیت در حال‬ ‫تکمیل پروژه اس��ت و با وجود اینک��ه تمام اعتبار‬ ‫پروژه از طریق بخش خصوصی تامین می ش��ود اما‬ ‫تمام دستگاه های اداری شهرستان و استان در این‬ ‫امر ما را یاری کرده اند‪.‬فرماندار ویژه دزفول با بیان‬ ‫اینکه بخش��ی از ماش��ین االت مورد نی��از کارخانه‬ ‫خریداری شده و اکنون در گمرک قرار دارند‪.‬اصفی‬ ‫درباره میزان اش��تغالزایی این کارخانه عنوان کرد‪:‬‬ ‫با س��اخت این کارخانه ‪ 700‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫و بیش از ‪ 2‬هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول‬ ‫به کار می شوند‪.‬‬ ‫مجتم��ع المینی��وم جنوب«س��الکو» ب��ا‬ ‫اس��تفاده از جدیدترین فناوری ها در حوزه‬ ‫الومینیوم س��ازی کشور تولید یک میلیون‬ ‫تن الومینی��وم را در ‪ 3‬فاز جزو برنامه های‬ ‫خود قرار داده تا به این وسیله نیاز داخلی‬ ‫ایران در زمینه الومینیوم تامین شود‪.‬‬ ‫صابر مجذوب‪ ،‬مدیر امور بانکی و بازرگانی‬ ‫مجتم��ع الومینی��وم «س��الکو» به‬ ‫می گوی��د‪ :‬مجتمع «س��الکو» ب��ا ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪300‬ه��زار تن الومینیوم در س��ال‬ ‫از جدیدتری��ن فن��اوری ‪ 400‬امپ��ری‬ ‫اس��تفاده می کن��د و بزرگتری��ن کارخانه‬ ‫الومینیوم سازی کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��هام این شرکت‬ ‫‪ 51‬درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری‬ ‫غدی��ر و ‪ 49‬درص��د متعل��ق به س��ازمان‬ ‫ایمیدرو اس��ت‪ ،‬خاطر نشان می کند‪ :‬اعتبار‬ ‫اس��نادی این شرکت در سال ‪ 93‬از طریق‬ ‫فاینانس چین گش��ایش یافت که در حال‬ ‫حاضر طراح��ی و خری��داری تجهیزات و‬ ‫نصب و راه اندازی تمام دستگاه ها با شرکت‬ ‫«ان اف سی» چین است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬مراح��ل اجرایی این‬ ‫پ��روژه و مطالع��ات و ارزیاب��ی زمی��ن ان‬ ‫انجام ش��ده و در منطقه اقتصادی و انرژی‬ ‫بر المرد در زمینی به مس��احت ‪ 20‬هکتار‬ ‫در حال احداث اس��ت‪ .‬در کن��ار این پروژه‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیب��ی اختصاصی برای‬ ‫تامین برق الومینیوم ساخته شده است‪.‬‬ ‫مج��ذوب ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ر اس��اس‬ ‫پیش بینی های انجام شده در ‪ 3‬سال اینده‬ ‫این پروژه به بهره برداری می رس��د‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬در حال حاضر صنایع خودروسازی‬ ‫و بخش ه��ای دیگر نیاز مبرم به الومینیوم‬ ‫دارند بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم‬ ‫که از واردات ش��مش الومینیوم جلوگیری‬ ‫ک��رده و در ای��ن زمینه بی نی��از از واردات‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین پودر الومینای مورد نیاز‬ ‫کارخان��ه الومینی��وم جن��وب می افزای��د‪:‬‬ ‫در صدد هس��تیم بخش��ی از نیاز خود را از‬ ‫گینه و مق��داری را از طریق داخل تامین‬ ‫کنیم‪ .‬به همین منظور احداث یک اسکله‬ ‫را در منطقه پارس��یان جنوب در دس��ت‬ ‫اقدام داریم که بحث حمل مواد مورد نیاز‬ ‫یا صادرات محصول نهایی امکانپذیر باشد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫پیشرفت ‪ 40‬درصدی پروژه‬ ‫احداث کارخانه فوالد دزفول‬ ‫‹ ‹‪ 3‬س�ال انتظ�ار ت�ا بهره ب�رداری‬ ‫«سالکو»‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت تعه�دات مالی از س�وی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫معدن‬ ‫مرادعلیزاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران درب��اره حجم ب��االی منابع مال��ی موردنیاز‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس برای اج��رای طرح های‬ ‫توس��عه و اینکه ایا با منابع کوچک می توان انتظار‬ ‫توسعه صنعت مس را در کشور داشت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫معادن کوچک بس��ته به ظرفیت��ی که دارند با ‪10‬‬ ‫تا ‪ 100‬میلیارد توم��ان منابع مالی به بهره برداری‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫به گزارش مای��ن نیوز‪ ،‬وی اف��زود‪ :‬دغدغه هایی‬ ‫که مربوط به معادن کوچک اس��ت درس��ت مشابه‬ ‫دغدغه های معادن بزرگ اس��ت ام��ا از انجایی که‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس در گذشته کامال دولتی‬ ‫ب��ود برایش صرفه اقتصادی نداش��ت ک��ه خود را‬ ‫درگی��ر معادن کوچک کند اما باید در نظر بگیریم‬ ‫که مجموع سرمایه گذاری های معادن کوچک به ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬هزار میلیارد تومان در طول چند س��ال اینده‬ ‫خواهد رس��ید و همی��ن معادن خواهند توانس��ت‬ ‫در طول چند س��ال اینده ‪ 100‬ت��ا ‪ 200‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره مس و بخش��ی هم م��س خالص تولید‬ ‫کنند و س��همی از توسعه صنعت مس کشور را به‬ ‫خود اختصاص دهند‪.‬وی با اش��اره به اینکه یکی از‬ ‫سیاس��ت های ش��رکت ملی صنایع مس حمایت از‬ ‫معادن کوچک اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به هر حال ما با‬ ‫کشورهایی مانند شیلی و پرو که روی کمربندهای‬ ‫مس خیز ق��رار دارن��د‪ ،‬تفاوت های��ی داریم و این‬ ‫تفاوت ها از جنبه میزان س��رمایه گذاری و اکتشاف‬ ‫نیز قابل توجه است‪.‬‬ ‫بهن�از صف�ری ـ گروه مع�دن‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ای��ران با تولید تقریب��ی ‪ 350‬هزار‬ ‫تن الومینیوم اولیه و الیاژی در س��ال‪ ،‬در‬ ‫جایگاه بیس��تم تولی��د جهانی این صنعت‬ ‫قرار دارد که این میزان تا پایان چشم انداز‬ ‫‪ 1404‬بای��د به ‪ 1/5‬میلی��ون تن افزایش‬ ‫یاب��د ‪ .‬در حال حاضر س��هم کنونی ایران از‬ ‫بازار جهان��ی الومینیوم کمتر از یک درصد‬ ‫اس��ت و به منظور حفظ این س��هم در ‪5‬‬ ‫سال اینده باید حداقل ‪ 800‬تا ‪ 900‬هزار‬ ‫تن به ظرفیت تولید کشور اضافه شود که‬ ‫این امر با احداث واحدهای جدید در کشور‬ ‫امکانپذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نش��ان دهنده ان است که با‬ ‫توجه به رش��د مصرف الومینیوم در کشور‬ ‫به ویژه در حوزه صنایع پایین دس��تی در ‪5‬‬ ‫س��ال اینده میزان مصرف این فلز به بیش‬ ‫از ‪ 600‬هزار تن افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه نیاز بود در کشور واحدهایی‬ ‫الومینیوم س��ازی جدی��د احداث ش��ود تا‬ ‫رس��یدن به این اهداف راحت تر باش��د‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل کار خان��ه الومینیوم جنوب‬ ‫( س��الکو) در منطق��ه الم��رد راه اندازی و‬ ‫عملیات احداث کارخان��ه از یک ماه پیش‬ ‫کلنگ زنی شد تا بدین وسیله این کارخانه‬ ‫به قطب نخس��ت صنعت الومینیوم کشور‬ ‫و یک��ی از ‪ 4‬ش��رکت برتر و مطرح صنعت‬ ‫الومینی��وم در منطق��ه خاورمیانه تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابراین از یک سو با افزایش ظرفیت تولید‬ ‫در بخش الومینیوم ارزش افزوده در بخش‬ ‫انرژی ایجاد شده و از سوی دیگر دسترسی‬ ‫ب��ه بازارهای صادراتی‪ ،‬کس��ب درامدهای‬ ‫ارزی و دس��تیابی به مزی��ت رقابتی پایدار‬ ‫امکانپذیر می شود‪.‬‬ ‫پایین دستی الومینیوم در کشور است‪.‬‬ ‫وی درباره ص��ادرات و واردات محصوالت‬ ‫ای��ن کارخان��ه می گوی��د‪ :‬بر اس��اس‬ ‫پیش بینی های انجام ش��ده قرار اس��ت با‬ ‫ه��دف تامین نیازهای داخل��ی و صادرات‬ ‫مواد به س��ایر کش��ور ها‪ ،‬تولید انجام شود‪.‬‬ ‫البته در وهله نخست قرار است نیاز داخلی‬ ‫کش��ور تامین شود و سپس بحث صادرات‬ ‫محصوالت مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫بهره برداری از معادن کوچک‬ ‫با ‪ 10‬تا ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫واحدهای جدید الومینیوم سازی احداث می شود‬ ‫معدن‬ ‫نایب رییس خانه معدن ایران معتقد است‪ :‬اجرای‬ ‫دقی��ق مفاد قانون مع��ادن‪ ،‬خواس��ته ای اصولی از‬ ‫س��وی تمام فعاالن بخش معدن است ازجمله انها‬ ‫موضوع معافیت حقوق دولتی حداکثر تا میزان ‪20‬‬ ‫درصد است که با تایید شورای عالی معادن‪ ،‬قابلیت‬ ‫اجرایی دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا بهرام��ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫برپایه فص��ل مورد نظر ب��رای بهره ب��رداری قانون‬ ‫معادن در تبصره ‪ 5‬امده است‪ ،‬بهره برداران معادنی‬ ‫که به منظور بهره ب��رداری بهینه و صیانت از ذخایر‬ ‫معدنی‪ ،‬ارتقای بهره وری‪ ،‬تحقیق و توسعه‪ ،‬اکتشاف‬ ‫و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند‪،‬‬ ‫با تایید ش��ورای عالی مع��ادن از پرداخت حداکثر‬ ‫تا ‪ 20‬درصد حقوق دولتی معاف می ش��وند‪.‬وی به‬ ‫مناس��بت روز مل��ی صنعت و معدن ک��ه دهم تیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار فعاالن بخ��ش معدن از دولت‬ ‫یازدهم این اس��ت که متناسب با شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ت های تش��ویقی را در این بخ��ش به اجر ا‬ ‫گذارد‪.‬بهرامن یاداور ش��د‪ :‬سال ‪ 93‬به ویژه از نیمه‬ ‫دوم ش��اهد رکود ش��دیدی بودیم که تاثیر بسزایی‬ ‫در روند فعالیت بخش معدن برجای گذاش��ت و در‬ ‫واقع کاهش قیمت جهانی مواد‪ ،‬فعالیت بهره برداران‬ ‫را تحت تاثیر قرار داد‪.‬وی افزود‪ :‬س��نگ اهن‪ ،‬مس و‬ ‫کرومیت از اقالمی بودند که س��ال گذش��ته شاهد‬ ‫افت قیمت انها بودیم و تنظیم سیاست های اجرایی‬ ‫مطاب��ق با ش��رایط روز بازار مواد معدنی از س��وی‬ ‫دولت‪ ،‬خواسته بهره برداران معادن است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در برنام��ه‬ ‫س��ال جاری خ��ود ارزش صادرات بخ��ش معدن را‬ ‫ب��ه میزان ‪ 4/4‬میلی��ارد دالر پیش بینی کرده که با‬ ‫تلفیق صنایع معدنی دستیابی به ‪ 7/3‬میلیارد دالر‬ ‫مورد انتظار است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برای حفظ سهم یک درصدی الومینیوم ایران در بازارهای جهان‬ ‫معدن‬ ‫اجرای معافیت تا ‪ 20‬درصد‬ ‫حقوق دولتی معادن‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫معدن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫جواب اعتماد به بخش خصوصی مثبت بود‬ ‫صنعت سیری ناپذیر‬ ‫سفره اسالم از «کابل» تا «بلک برن»‬ ‫در جلسه کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح شد‬ ‫تمرکز بر مبارزه با قاچاقچیان دانه درشت‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬رییس س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫از ابط��ال کارت س��وخت ‪ ۶‬میلیون خودرو در ‪ 2‬س��ال اخیر‬ ‫خبر داد و برنامه های این س��تاد ب��رای مبارزه با قاچاقچیان‬ ‫دانه درشت و سازمان یافته را تشریح کرد‪.‬‬ ‫حبیب اله حقیقی در دومین جلس��ه کمیسیون هماهنگی‬ ‫و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان تهران با اش��اره‬ ‫به اینکه قاچاق کاال یک مس��ئله چن��د وجهی و چند بعدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قاچ��اق کاال در حوزه های متفاوت نقش‬ ‫ایفا می کند و بررس��ی ها نش��ان می دهد ک��ه قاچاق کاال در‬ ‫حوزه های سالمت‪ ،‬بهداشت‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و امنیتی و‬ ‫مس��ائل عمومی کشور نقش بسیار موثری دارد و تاثیر ان در‬ ‫برخی حوزه ها به گونه ای اس��ت که اگر تدابیر مناسبی برای‬ ‫ان اندیش��یده نشود‪ ،‬اجرای بس��یاری از برنامه های دولت با‬ ‫کندی مواجه می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مبح��ث اقتصاد‪ ،‬گره قاچ��اق باید از دامن‬ ‫مس��ائل اقتصادی باز ش��ود تا بتوانیم موفقیت هایی در این‬ ‫حوزه داشته باشیم‪ .‬رییس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫گفت‪ :‬سال ‪ 92‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد دالر کاال به طور رسمی به‬ ‫کشو وارد شده در صورتی که در همین سال ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی قاچاق نیز به کشور وارد شده یعنی معادل ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫واردات رسمی کشور در این سال کاالی قاچاق به کشور وارد‬ ‫شده است‪ .‬بی تردید در چنین شرایطی نمی توانیم در حوزه‬ ‫اقتصاد به ویژه در بخش های س��رمایه گذاری و تولید تغییر‬ ‫وضعیتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫حقیقی با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از معضالت جدی‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬با وجود قاچاق کاال در کشور نباید انتظار‬ ‫رونق در حوزه اشتغال داشته باشیم‪ .‬به طور قطع قاچاق کاال‬ ‫سد محکمی در رونق اشتغال کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خسارات جبران ناپذیرتوزیع کاالی قاچاق‬ ‫در کش��ور در حوزه لوازم ارایشی و بهداشتی افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫‪7‬‬ ‫قطع اجرای چنین سیاس��تی مورد توافق استانداری تهران‬ ‫نیز بوده و در حقیقت اگر با قاچاق کاال مبارزه جدی نش��ود‪،‬‬ ‫یک��ی از تهدیدات اصلی برای تولید رقم خورده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس امارها در سال گذشته ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫کشف کاالی قاچاق در تهران داشته ایم و بیش از ‪ 20‬میلیارد‬ ‫دالر نی��ز ورود کاالی قاچاق به کش��ور‪ .‬با توجه به اینکه ‪۶۰‬‬ ‫درصد کاالهای قاچاق کش��ور به استان تهران وارد می شود‪،‬‬ ‫این امار نش��ان می دهد که کش��ف کاالی قاچاق در استان‬ ‫بس��یار اندک بوده است‪.‬هاش��می تاکید کرد‪ :‬باید به صورت‬ ‫ویژه معضل قاچاق کاال در اس��تان تهران مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد و راهکارهای مناس��ب ارائه شود‪ .‬استاندار تهران تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بای��د جلوی کاالهای قاچاق را قب��ل از ورود به تهران‬ ‫بگیریم ک��ه در این زمینه نیازمند همکاری وزارت اطالعات‬ ‫هس��تیم‪ .‬بی تردید نباید اجازه دهی��م کاالهای قاچاق وارد‬ ‫تهران شود‪ ،‬اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مبارزه‬ ‫با کاالهای قاچاق کار سخت و پیچیده ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشتی عالوه بر خسارت های اقتصادی که‬ ‫به کشور وارد می شود‪ ،‬گاهی شاهد زیان های گسترده ای در‬ ‫حوزه سالمت هستیم که حتی قابل بازگشت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق را نمی توان به صفر رساند‬ ‫حقیقی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط حاض��ر نمی توانیم قاچاق‬ ‫کاال را به صفر برس��انیم اما به ط��ور قطع می توانیم عملیات‬ ‫برای کنترل و مهار قاچاق کاال را اجرایی کنیم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اقداماتی که در این حوزه انجام می شود به صورت‬ ‫پیشگیرانه است و تنها ‪ ۳۰‬درصد از اقدامات به منظور مقابله‬ ‫با قاچاق کاالس��ت‪ .‬ای��ن ‪ ۳۰‬درصد نیز متمرک��ز برکاالها‪،‬‬ ‫شبکه های قاچاق و دانه درشت هاست؛ به طوری که مبارزه‬ ‫با عناصر و ش��بکه های سازمان یافته کاال در دستور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬وی در زمینه قاچاق س��وخت در کش��ور نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در این حوزه تا مس��یر اص�لاح را در پیش نگیریم به‬ ‫ط��ور قط��ع کار موثری نمی توانیم انج��ام دهیم‪ .‬در طول ‪2‬‬ ‫س��ال گذشته ‪6‬میلیون کارت س��وخت باطل شد که درباره‬ ‫ت هیچ اعتراضی نش��ده است و در‬ ‫ابطال کارت های س��وخ ‬ ‫ت سوخت ها نباید صادر‬ ‫حقیقت این نشان می داد که این کار ‬ ‫می ش��د‪ .‬در طول ‪6‬ماه رصدی که انجام ش��د نشان داد ‪۱۱‬‬ ‫هزار خودروی سنگین که روزانه سوخت دریافت می کنند‪،‬‬ ‫هیچ ثبت ب��اری ندارند که باید در این زمینه اقدامات جدی‬ ‫انجام و در تمامی اقدامات نیز اولویت را به بخش پیشگیرانه‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواستی از وزارت اطالعات‬ ‫در همین حال اس��تاندار تهران با اشاره به ورود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کاالهای قاچاق به استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت اطالعات باید‬ ‫تحقیق��ی در این باره انجام دهد تا جلوی کاالهای قاچاق در‬ ‫اس��تان های منتهی به استان تهران یعنی در مبادی ورودی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫سیدحس��ین هاشمی نیز در این نشس��ت با تاکید بر مهار‬ ‫معض��ل قاچاق کاال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مب��ارزه با قاچاق کاال باید‬ ‫سیاست اصلی برای همه دستگاه های متولی باشد و به طور‬ ‫هاشمی در تش��ریح راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫در کش��ور نیز گفت‪ :‬یکی از راهکارهای اجرایی‪ ،‬ازادس��ازی‬ ‫قیمت هاستکهمی تواندبهصورتجدیمبارزهباقاچاقکاال‬ ‫را در کشور اجرایی کند‪ .‬نشان(برند)های داخلی می توانند با‬ ‫مشارکت نش��ان(برند)های خارجی تولید را در داخل انجام‬ ‫دهند و به این ترتیب از قاچاق کاال جلوگیری ش��ود‪ .‬وی به‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال در کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬با یکسان سازی نرخ‬ ‫ارز نی��ز می توانیم تاثیر عم��ده ای در مبارزه با قاچاق کاال در‬ ‫کش��ور داشته باش��یم‪ ،‬به طور قطع دولت یازدهم به چنین‬ ‫سمتی حرکت می کند‪ ،‬البته باید توجه داشته باشیم که کار‬ ‫بسیار سخت و پیچیده ای پیش رو داریم‪.‬‬ ‫اس��تاندار تهران درباره ویژگی های منحصربه فرد استان‬ ‫تهران و ورود عمده کاالهای قاچاق به این اس��تان نیز گفت‪:‬‬ ‫باید به اس��تان تهران نگاه ویژه ای داش��ته باشیم و برای این‬ ‫امر نیازمند همکاری همه دستگاه های متولی هستیم‪ .‬باید‬ ‫اقدامات اطالعات��ی وزارت اطالعات افزایش یابد و در حوزه‬ ‫مبارزه با کاالهای قاچاق اطالع رسانی دقیقی انجام شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ایران گف��ت‪ :‬در زمینه واگذاری ها به بخ��ش خصوصی‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۰‬درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است؛ بنابراین باید رویه واگذاری ها‬ ‫تغییر کند و نظارت ها در موضوع خصوصی سازی افزایش یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن‬ ‫جالل پ��ور اظهار کرد‪ :‬مهم ترین برنامه هیات رییس��ه جدید اتاق بازرگانی در این دوره‪،‬‬ ‫ارتقای جایگاه بخش خصوصی کش��ور اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی به‬ ‫جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دستیابی به سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی و اقتصاد بدون نفت از اهداف اتاق بازرگانی خواهد بود و اگر بخش خصوصی‬ ‫کشور توانمند و قوی باشد‪ ،‬تولید با رونق روبه رو خواهد شد که این موضوع اشتغالزایی‬ ‫ی ش��رکت های دولتی به‬ ‫در پ��ی دارد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع واگذار ‬ ‫ی افزود‪ :‬براس��اس مصوبات مجلس شورای اسالمی باید بخش خصوصی‬ ‫بخش خصوص ‬ ‫کشور توانمند شده و واگذاری ها به طور صحیح انجام شود‪.‬‬ ‫ی شرکت ها به بخش خصوصی بدون‬ ‫جالل پور تصریح کرد‪ :‬در دولت گذش��ته واگذار ‬ ‫توجه به موضوع توانمندسازی انجام و باعث شده اهداف مجلس شورای اسالمی محقق‬ ‫نش��ود‪ .‬وی درباره الزم ه توانمندسازی بخش خصوصی کشور گفت‪ :‬ابتدا باید اعتماد به‬ ‫کارایی بخ��ش خصوصی افزایش یابد و نباید فراموش کرد که س��رمایه گذاری یکی از‬ ‫اولویت های پیش��رفت اقتصادی است؛ بنابراین باید موانع و قوانین مزاحم در این زمینه‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ای��ران با بی��ان اینکه باید تش��کل های بخ��ش خصوصی در‬ ‫تصمیم گیری های اقتصادی کش��ور نقش داشته و سیاست گذاری از سوی دولت باشد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای دستیابی به اقتصادی که به بودجه های نفتی متکی نباشد‪ ،‬باید وضعیت‬ ‫تولید کشور دگرگون شود و اگر اتاق بازرگانی بتواند برنامه های خود را در زمینه تولید‬ ‫محوری اجرایی کند‪ ،‬موضوع اقتصاد بدون نفت محقق می شود؛ بنابراین باید به موضوع‬ ‫رفع موانع تولید توجه کرد‪.‬‬ ‫پیشنهاد تاسیس صندوق «حمایت از کارافرینی زنان»‬ ‫نماین��ده دول��ت در اتاق بازرگانی از ارائه پیش��نهاد تاس��یس صن��دوق «حمایت از‬ ‫کارافرینی زنان» به دولت خبر داد‪ .‬س��هیال جل��ودارزاده درباره اولویت های اصلی اتاق‬ ‫بازرگانی در حوزه مسائل و مشکالت زنان به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه ششم توسعه می تواند‬ ‫زمینه مطلوبی را برای ارائه تس��هیالت به زنان کارافرین فراهم کند بنابراین پیش��نهاد‬ ‫تاسیس صندوق «حمایت از کارافرینی زنان» در برنامه ششم توسعه به دولت داده شده‬ ‫و امیدواریم مجموعه برنامه هایی که در این زمینه به دولت پیشنهاد کرده ایم در برنامه‬ ‫ششم مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ات��اق بازرگانی ب��ه عنوان پارلم��ان بخش صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مطرح اس��ت و اعض��ای مختلف اتاق می توانند در تدوین سیاس��ت های کالن و اجرای‬ ‫سیاس��ت های جزئی ت��ر تاثیر گذار باش��ند؛ بنابراین اگر ‪ ۱۵‬عضو زن ک��ه امروز در اتاق‬ ‫بازرگانی حضور دارند تالش کنند و با یکدیگر هماهنگی داش��ته باش��ند می توانند در‬ ‫همه مسیرها تاثیر گذار باشند‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اعضای زن در کمیس��یون های مختلف اتاق بازرگانی تقس��یم شده اند تا بتوانند به این‬ ‫اثرگذاری جنبه رسمی ببخشند‪ .‬جلودارزاده اظهار کرد‪ :‬باید برنامه هایی را که به عنوان‬ ‫اس��تراتژی در این بخش داریم در کمیس��یون ها مطرح کنیم تا به عنوان سیاست های‬ ‫کشور به اجرا درایند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر واردات بر‬ ‫الگوی مصرف جامعه‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫امروزه به دلیل بس��ط و توس��عه ارتباط��ات جهانی و‬ ‫نیاز روزافزون کش��ورهای جهان ب��ه لحاظ اقتصادی به‬ ‫یکدیگر‪ ،‬تجارت خارج��ی به یکی از مقوله های ضروری‬ ‫واجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده و در ای��ن حوزه‪ ،‬واردات از‬ ‫مباح��ث مهم در اقتصاد ملی به ش��مار م��ی رود‪ .‬گاهی‬ ‫این موضوع می تواند نقش ضد تورمی داش��ته باشد چرا‬ ‫که اگر تورم به دلیل افزایش تقاضا ایجاد ش��ده باش��د و‬ ‫بخش عرضه داخلی نتواند پاس��خگوی ان تقاضا باشد‪،‬‬ ‫تنها مس��یر‪ ،‬اس��تفاده از کانال واردات اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫به ش��رطی اس��ت که واردات‪ ،‬کاالهای تولیدی داخلی‬ ‫و تولیدکننده را دچار بحران نکرده و احساس رقابت را از‬ ‫انها سلب نکند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بخش قابل توجه از واردات‬ ‫هر کشوری مربوط به تامین مواد اولیه و کاالهای اساسی‬ ‫و سرمایه ای ان جامعه است که در صورت تامین نشدن‬ ‫مناس��ب‪ ،‬هر اقتص��ادی را با بحران های ج��دی روبه رو‬ ‫می کند‪ .‬تاثیر واردات بر اقتصاد و تولید داخلی‪ ،‬به عوامل‬ ‫مختلفی مانند شرایط اقتصادی‪ ،‬نگرش و سیاست های‬ ‫مس��ئوالن امر وابس��ته است‪ .‬کش��ورهایی که در مسیر‬ ‫توسعه و صنعتی ش��دن قرار دارند نیازمند واردات برای‬ ‫تامین مواد اولیه هس��تند و این امر اجتناب ناپذیر بوده و‬ ‫نیازمند مدیریت صحیح واردات خواهد بود‪ .‬متاسفانه در‬ ‫سال های گذشته شاهد واردات بی رویه کاالهای مصرفی‬ ‫و نهای��ی به کش��ور بودیم که بخش عم��ده ای از ان هم‬ ‫به صورت قاچاق وارد می ش��ود که این امر تبعاتی منفی‬ ‫برای تولید داخلی به همراه داش��ته است‪ .‬این موضوع در‬ ‫صنعت نس��اجی به ویژه در صنعت تولید پوشاک بسیار‬ ‫مش��هود اس��ت‪ .‬امروزه مد به موضوعی مهم در س��طح‬ ‫جامع��ه به ویژه در می��ان جوانان تبدیل ش��ده و در این‬ ‫زمینه نقش رس��انه های ارتباطی غیرقابل انکار اس��ت‪.‬‬ ‫می توان ادعا کرد که وس��ایل ارتب��اط جمعی همچون‬ ‫رادیو‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬ماهواره و اینترنت و‪ ...‬شیو ه زندگی افراد‬ ‫بیش��ماری را عوض کرده اند و با توجه به جمعیت جوان‬ ‫قابل توجه کش��ور‪ ،‬یکی از مهم ترین مسائلی که مطرح‬ ‫می شود نوع پوشش این قشر است که بخشی از الگوهای‬ ‫خ��ود را از جوامع غربی و افراد سرش��ناس و هنرمندان و‬ ‫هنرپیش��ه های ان دریافت کرده اند‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که س��ازمان های متولی امر ساماندهی مد و رسانه های‬ ‫داخلی توفیق چندانی در زمینه تغییر س�لایق جامعه و‬ ‫بومی س��ازی ان نداشت ه و نتوانسته اند الگوهای مناسبی‬ ‫را به جوانان معرفی کنند‪ .‬فرهنگ‪ ،‬سلیقه و مد نیز مانند‬ ‫اقتصاد بوده و تابع دس��تور و بخش��نامه نیس��ت و مسیر‬ ‫خود را طی می کند و تابع عرضه و تقاضاس��ت و بیش��تر‬ ‫از تبلیغ��ات تاثیر می پذیرد؛ در همین بخش اس��ت که‬ ‫رس��انه های بین المللی موثر تر عمل کرده و با الگو سازی‬ ‫افراد معروف اعم از هنرپیشه ها‪ ،‬ورزشکاران‪ ،‬هنرمندان‬ ‫و‪ ...‬س��عی در القای س�لایق خود می کنن��د و در این کار‬ ‫موفق هم هستند و با هجوم گسترده به دیگر جوامع‪ ،‬در‬ ‫س�لایق مردم ان جوامع رخنه و رسوخ می کنند‪ .‬قبل از‬ ‫اینکه واردات بر فرهنگ و نحوه پوشش مردم یک جامعه‬ ‫تاثیر بگذارد ابتدا رسانه ها‪ ،‬تبلیغات و الگوهای داخلی و‬ ‫خارج��ی کار خود را انجام می دهن��د و جامعه را اماده و‬ ‫تشنه استقبال می کنند و پس از بستر سازی الزم‪ ،‬انگاه‬ ‫اس��ت که پیاده نظام واردات بدون هی��چ مقاومتی وارد‬ ‫شده و جامعه را تسخیر می کند و نه تنها مقاومتی وجود‬ ‫ن��دارد بلکه ب��ه خوبی هم مورد اس��تقبال قرار می گیرد‬ ‫و معدود ارگان ها و رس��انه هایی هم که مقاومت نش��ان‬ ‫می دهن��د ب ه زودی تس��لیم جو عمومی جامعه ش��ده و‬ ‫عقب نش��ینی می کنند‪ .‬به همین دلی��ل و همچنین به‬ ‫علت توس��عه نامناسب صنعت مد و پوش��اک در ایران‪،‬‬ ‫نتوانس��ته ایم در سال های اخیر به خوبی پاسخگوی نیاز‬ ‫و عالیق جوانان و اقش��ار مختلف جامعه باشیم‪ .‬از این رو‬ ‫حجم زیادی از پوشاک مصرفی جامعه از طریق واردات‪،‬‬ ‫قاچاق یا کاالی همراه مسافر تامین می شود‪.‬‬ ‫مباح��ث مربوط به م��د از جمله مواردی اس��ت که با‬ ‫س��لیقه افراد ارتباط نزدیک و مس��تقیم دارد و به همین‬ ‫دلیل چنانچه این نی��از از طریق تولیدات داخلی تامین‬ ‫نشود‪ ،‬واردات پاسخ خوبی برای رفع این عطش است که‬ ‫موجب سرازیر شدن درامد باالیی به جیب واردکنندگان‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که چنانچه مبحث مد‬ ‫به عنوان یک مهم در جامعه از س��وی مسئوالن شناخته‬ ‫شده و سیاس��ت های الزم برای ترویج و تبلیغ فرهنگ و‬ ‫سنت های موجود در قالب طرح های قابل پذیرش برای‬ ‫جامعه به ویژه جوانان اتخاذ شده و اقدامات مربوط برای‬ ‫پیاده س��ازی این تصمیمات و حمای��ت از تولید داخلی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬بدون ش��ک شاهد رش��د اقتصادی و اقبال‬ ‫عمومی به مصرف محص��والت فرهنگی داخلی به ویژه‬ ‫در بخش پوش��اک خواهیم بود‪ .‬همانگونه که عنوان شد‪،‬‬ ‫«واردات» واقعیتی غیرقابل انکار اس��ت که بخش��ی از‬ ‫نیازهای هرجامعه ای را براورده می کند‪ .‬به طور قطع این‬ ‫پدیده نیازمند مدیریت صحیح مس��ئوالن است و بدون‬ ‫شک نیاز به نقش افرینی رسانه ها و تبلیغات در این مقوله‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۸‬میلیون تنی‬ ‫صنایع لبنی کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با اصناف و کارافرینان‪:‬‬ ‫جواب اعتماد به بخش خصوصی مثبت بود‬ ‫ایرنا‪ :‬مع��اون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫ب��ا بیان اینکه میزان تولید ش��یرخام در کش��ور‬ ‫روند روبه افزایش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬س��االنه بیش از ‪۸‬‬ ‫میلیون تن ش��یر تولید می ش��ود و این در حالی‬ ‫است که تا رسیدن به ظرفیت کامل صنایع لبنی‬ ‫فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫حس��ن رکنی با اش��اره به اینکه ظرفیت صنایع‬ ‫لبنی کش��ور تا ‪ ۱۸‬میلیون تن در سال می رسد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این صنایع باید فناوری و تجهیزات خود را‬ ‫به روز کنند تا دامنه تنوع محصوالت لبنی برای‬ ‫بازار داخلی و صادرات افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��رانه تولید ش��یر در کش��ور‬ ‫‪ ۱۰۶‬کیلوگ��رم و س��رانه مص��رف ‪ ۹۶‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تالش داریم س��رانه مصرف شیر و‬ ‫فراورده ه��ای لبنی را افزایش دهی��م که ایجاد‬ ‫تن��وع در محصوالت لبن��ی می تواند یکی از این‬ ‫راهکارها باشد‪.‬‬ ‫دلیل افزایش تقاضای‬ ‫لیموترش‬ ‫فارس‪ :‬ریی��س اتحادیه میوه و س��بزی با بیان‬ ‫اینک��ه تقل��ب عام��ل افزای��ش تقاض��ا و قیمت‬ ‫لیموترش شده‪ ،‬گفت‪ :‬برخی مغازه های ابگیری‬ ‫ش امس��ال را با‬ ‫لیموترش‪ ،‬تفاله خش��ک لیموتر ‬ ‫اب لیموترش مانده از س��ال های قبل مخلوط و‬ ‫به عنوان اب لیموترش تازه می فروشند‪ .‬حسین‬ ‫مهاجران گفت‪ :‬قیمت هر کیلوگرم لیموترش در‬ ‫بازار تهران حدود ‪ ۱۷‬هزار تومان است‪ .‬تفاله این‬ ‫محصول به اب لیموترش های سال های قبل بوی‬ ‫تازگ��ی می دهد و همین موض��وع باعث افزایش‬ ‫تقاضا و همچنین افزایش قیمت لیموترش شده‬ ‫اس��ت‪ .‬لیموترش وارداتی از کش��ورهای برزیل‪،‬‬ ‫ترکیه و افریقا وارد کش��ور می ش��ود و با قیمتی‬ ‫بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫هشدار درباره‬ ‫اب معدنی های غیراستاندارد‬ ‫مه�ر‪ :‬مدی��رکل اس��تاندارد تهران ب��ا تاکید بر‬ ‫اجباری بودن اس��تاندارد اب های معدنی‪ ،‬درباره‬ ‫توزی��ع اب معدنی بدون نش��ان اس��تاندارد در‬ ‫ایس��تگاه های قطار ش��هری هش��دار داد‪ .‬مسلم‬ ‫بی��ات گفت‪ :‬ب��ا توجه به اغاز فص��ل گرما و نیز‬ ‫ش��کایت های مردم��ی از توزی��ع و ف��روش اب‬ ‫معدنی بدون نش��ان اس��تاندارد در مت��رو‪ ،‬این‬ ‫اداره کل نس��بت به اس��تفاده از اب های معدنی‬ ‫غیراستاندارد و غیربهداشتی به مصرف کنندگان‬ ‫هش��دار داد‪ .‬وی از مس��ئوالن مربوط خواستار‬ ‫ممانع��ت از توزیع مواد غذایی و اب های معدنی‬ ‫غیراس��تاندارد در ایس��تگاه های مترو شد‪ .‬بیات‬ ‫همچنین از ش��هروندان خواس��ت تا در صورت‬ ‫اطالع از اس��امی و مح��ل تولی��د و توزیع مواد‬ ‫غذای��ی غیراس��تاندارد‪ ،‬از طریق س��امانه تلفنی‬ ‫‪ ۱۵۱۷‬ب��ه این اداره کل‪ ،‬اطالع دهند تا اقدامات‬ ‫قانونی الزم انجام شود‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی طباخان‬ ‫تهران برای ماه رمضان‬ ‫انا‪ :‬رییس اتحادیه طباخان تهران از تخفیف ‪۱۰‬‬ ‫درصدی در ماه مبارک رمضان خبرداد‪ .‬حس��ین‬ ‫رواس��ی با بیان اینک��ه در ماه مب��ارک رمضان‬ ‫برخی واحدهای طباخی تعطیل و س��اعت کاری‬ ‫برخی واحدهای دیگر از س��اعت ‪ ۲‬بامداد شروع‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این ماه به طور عمده ساعت‬ ‫کاری واحده��ای طباخی تا نیم س��اعت قبل از‬ ‫اذان صبح خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راس��تای اس��تقبال از ماه مبارک‬ ‫رمضان اتحادیه پیش��نهاد تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫را ب��ه اعضای خ��ود ارائه کرده و ب��ه موجب ان‬ ‫تخفیف در واحدهای طباخی به صورت اختیاری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه طباخ��ان ته��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکنون براس��اس اخرین نرخ مصوب‪ ،‬قیمت یک‬ ‫دس��ت کامل کله پاچه ‪ ۳۸‬هزار تومان است که‬ ‫در صورت اعم��ال تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی این رقم‬ ‫تا ‪ ۳۵‬هزار تومان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬روز ملی اصناف در حالی‬ ‫بدون حض��ور رییس جمهوری پایان یافت‬ ‫که مراسم ویژه دیدار فعاالن بخش صنفی‬ ‫و کارافرینان کش��ور ب��ا عالی ترین مقام‬ ‫دولت‪ ،‬دوشنبه شب برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ضیاف��ت افط��اری‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری مع��اون اول‪ ،‬محمد نهاوندیان‬ ‫رییس دفتر و حس��ین فریدون دس��تیار‬ ‫ویژه رییس جمهوری حضور داشتند‪.‬‬ ‫همچنین عالوه بر محمدرضا نعمت زاده‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬حمید‬ ‫چیت چیان وزیر نی��رو نیز به این ضیافت‬ ‫اقتصادی امده بود‪.‬‬ ‫در این مراسم تاکید مسئوالن همچنان‬ ‫بر تقوی��ت بخش غیردولتی اس��توار بود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه حمای��ت دولت تدبیر و امید‬ ‫از فع��االن بخش خصوصی نی��ز به تایید‬ ‫خود خصوصی ها هم رس��ید که البته باز‬ ‫هم خواس��تار توجه بیش��تر در مشارکت‬ ‫اقتصادی بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹قول وزیر به رییس جمهور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این‬ ‫همایش با اش��اره به ام��ار بانک مرکزی‬ ‫مبنی بر رش��د ‪ ۳‬درص��دی اقتصاد ایران‬ ‫در سال ‪ ۹۳‬گفت‪ ۴۰ :‬درصد از این رشد‬ ‫برعهده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده است‬ ‫به نحوی که صنعت از رشد ‪۶/۷‬درصدی‪،‬‬ ‫معدن ‪۹/۸‬درصدی‪ ،‬تجارت ‪ ۳/۸‬درصدی‬ ‫برخ��وردار بوده ان��د و در مجموع س��هم‬ ‫بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ازرش��د‬ ‫‪ ۳‬درصدی اقتصاد ‪1/2‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مهندس محم��د رضا نعم��ت زاده تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا تم��ام محدودیت و مش��کالت‬ ‫موج��ود‪ ،‬رش��درقم خ��ورده و در حضور‬ ‫رییس جمه��وری قول می دهی��م که در‬ ‫سال جاری نیز این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی به لزوم اعتم��اد به بخش خصوصی‬ ‫نی��ز تاکید کرد و افزود‪ :‬تجربه ش��خصی‬ ‫م��ن می گوی��د ک��ه ه��ر کجا ب��ه بخش‬ ‫خصوصی اعتماد کردی��م‪ ،‬جواب اعتماد‬ ‫ما مثبت بوده اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تصری��ح کرد‪ :‬یقی��ن دارم که‬ ‫بخ��ش خصوص��ی قابلی��ت دارد و کارها‬ ‫باید به این بخش واگذار شود‪ ،‬دولت هم‬ ‫باید نقش پش��تیبانی از بخش خصوصی‬ ‫را به عه��ده بگیرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با بیان اینکه حدود ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫واگذاری های گذشته به بخش خصوصی‬ ‫بوده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در واگذاری ها باید‬ ‫اهلی��ت ش��رکت ها مدنظر ق��رار گیرد و‬ ‫نباید فقط برنده ش��دن در مزایده مالک‬ ‫عمل باش��د‪ .‬نعمت زاده اظهار کرد‪ :‬نباید‬ ‫در خصوصی س��ازی ب��ه دنب��ال درام��د‬ ‫‹ ‹توانایی اشتغالزایی اصناف‬ ‫در دیدار کارافرینان با روحانی چه گذشت‬ ‫ریی��س پارلمان بخ��ش خصوصی با بیان اینکه ‪ ۶۰‬ش��رکت‬ ‫از ‪۱۰۰‬ش��رکت برت��ر دنی��ا‪ ،‬ای��ران را در بین ‪ 10‬ب��ازار هدف‬ ‫س��رمایه گذاری خود ق��رار داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی‬ ‫این��ده اقتص��اد ایران‪ ،‬مانند ش��یر خفته ای اس��ت ک��ه بیدار‬ ‫می ش��ود‪ .‬محس��ن جالل پ��ور در گفت وگو با خبرن��گار مهر با‬ ‫اش��اره به جلس��ه اخیر کارافرینان با رییس جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه رییس جمه��وری برنامه های دولت ب��رای خروج از‬ ‫رکود را تش��ریح کرد و بر این اس��اس‪ ،‬مقرر ش��د که توجه به‬ ‫صنایع کوچک در مرک��ز برنامه های دولت برای خروج از رکود‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬البته فعاالن اقتص��ادی نیز دیدگاه های‬ ‫خ��ود را با رییس جمهور در میان گذاش��تند که مهم ترین انها‪،‬‬ ‫تحریم ها‪ ،‬پایین بودن قدرت رقابت و رش��د منفی بهره وری بود‬ ‫ک��ه مورد تاکید ق��رار گرفت‪ .‬البته دولت نیز اع�لام کرد که با‬ ‫توج��ه به الیحه ای که برای خروج از رکود تدوین کرده‪ ،‬چنین‬ ‫مواردی را مدنظر قرار داده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته چالش‬ ‫بیکاری و اش��تغالزایی نیز از دیگر مواردی است که کارافرینان‬ ‫برای دولت باش��یم بلکه باید بهره وری را‬ ‫افزای��ش دهیم اما روال به گونه ای ش��ده‬ ‫که به ازای خصوصی س��ازی چه قدر پول‬ ‫نصیب دولت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتص�اد نفت�ی مانع توس�عه بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫محس��ن جالل پور رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران نی��ز برگزاری این همایش با حضور‬ ‫رییس جمه��وری در اغازی��ن روزه��ای‬ ‫مس��ئولیت خود در ات��اق بازرگانی را به‬ ‫فال نی��ک گرفت و گفت‪ :‬امیدواریم دوره‬ ‫جدی��د ات��اق‪ ،‬دوره رون��ق و کارایی در‬ ‫اقتصاد کش��ور باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اقتصاد‬ ‫متکی به نفت نگذاش��ته بخش خصوصی‬ ‫پابگیرد و بهره وری و رقابت پذیری شکوفا‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین برخالف برخی گفته ها‪،‬‬ ‫تحری��م نیز اقتص��اد ما را گرفت��ار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت تدبیر و امید با نگاه تیزبینانه‬ ‫نسبت به رفع تحریم ها کمر همت بسته و‬ ‫جا دارد در همین جا از تیم مذاکره کننده‬ ‫هسته ای نیز تش��کر و قدردانی کنیم که‬ ‫به عنوان دغدغه های خود می دانند‪ ،‬این در حالی اس��ت که به‬ ‫نظر می رسد با جذب س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬این مشکل حل‬ ‫خواهد ش��د؛ به ویژه اینکه دولت در ماه های گذشته‪ ،‬توانسته با‬ ‫پیش��برد مذاکرات با ‪ 6‬قدرت ب��زرگ جهانی‪ ،‬به نتایجی مثبت‬ ‫و امیدوارکننده برس��د‪ .‬جالل پور اظهار کرد‪ :‬یکی از برنامه های‬ ‫بو کار است که بر این اساس با توجه به‬ ‫اتاق‪ ،‬بهبود فضای کس ‬ ‫بو کار مساعد برای فعاالن‬ ‫تاکید دولت بر ضرورت فضای کس�� ‬ ‫اقتصادی و سرمایه گذاران‪ ،‬پیگیری اصالح و به روزرسانی قوانین‬ ‫س��ه گانه مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی و امور گمرکی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬حس��ن روحانی رییس جمهوری نیز در این‬ ‫نشست با اشاره به حمایت از کارافرینانی که به خاطر مشکالت‬ ‫اقتصادی موجود در سال های گذشته نتوانستند بدهی های خود‬ ‫را بپردازند‪ ،‬گفت‪ :‬به همه اس��تان ها ابالغ ش��ده که کارگروهی‬ ‫تش��کیل و معوقات را مورد بررس��ی قرار دهند و انهایی که به‬ ‫خاطر مشکالت اقتصادی موجود در سال های گذشته نتوانستند‬ ‫بدهی های خود را بپردازند‪ ،‬مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫در چارچوب سیاس��ت های تعیین ش��ده‬ ‫حرکت کرده ان��د و امیدواریم دوران گذر‬ ‫از تحریم اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج از رک�ود مطالب�ه بخ�ش‬ ‫خصوصی از دولت‬ ‫جالل پ��ور ادامه داد‪ :‬مطالبه ما از دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬خروج از رکود است‪.‬‬ ‫م��ا به عنوان فع��االن بخش خصوصی‬ ‫بس��یار می توانیم همراه باشیم و هستیم‪.‬‬ ‫اتاق بازرگان��ی می داند که دولت یازدهم‬ ‫شرایط الزم را برای اقتصاد فراهم کرده و‬ ‫باید از این ظرفیت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ات��اق بازرگان��ی‬ ‫ب��ه ارتق��ای جای��گاه بخ��ش خصوصی‬ ‫می اندیشد و می خواهد که این اعتقاد که‬ ‫تنها راه گذر از چالش های اقتصادی‪ ،‬اتکا‬ ‫ب��ه بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬در دولت مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫دوره جدید با یک برنام��ه ویژه امده ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬توانمند کردن تش��کل ها‪ ،‬اتاق های‬ ‫اس��تان ها و اتاق ه��ای مش��ترک ازجمله‬ ‫این برنامه هاس��ت و هم��ه می دانیم اتاق‬ ‫بازرگانی ایران مسیر سختی را طی کرده‬ ‫تا به اینجا رسیده است‪.‬‬ ‫جالل پ��ور افزود‪ :‬ش��ورای گفت وگو در‬ ‫اس��تان ها که به ابتکار دکت��ر نهاوندیان‬ ‫تش��کیل ش��ده‪ ،‬بس��یار راهگشاست و از‬ ‫دکتر جهانگیری که در این مدت بس��یار‬ ‫همراهی کرده اند نیز سپاسگزارم‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه منافع ملی باید‬ ‫در اولوی��ت تصمیم گیری ه��ا قرار گیرد‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬دولت بای��د کوچک‬ ‫شود و واگذاری به بخش خصوصی اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫راه خروج کشور از رکود‪ ،‬اعتماد جدی‬ ‫به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫اخذ مالیات از صنوف براساس درامدهای تحقق یافته باشد‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان مصالح س��اختمانی با تاکید براینکه بس��تر مالیاتی باید در کشور شکل‬ ‫بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان مالیات صنوف براس��اس توافق مالیاتی بین س��ازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف‪،‬‬ ‫برمبنای درامدهای تحقق یافته دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسماعیل کاظمی با بیان اینکه امکان پرداخت مالیات برای صنوف مصالح ساختمانی‬ ‫براس��اس این توافق وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۳‬واحدهای صنفی زیر پوشش این اتحادیه کاهش‬ ‫توزیع داش��تند اما مالیات حدود ‪ ۱۴‬درصدی انها در سال ‪ ۹۲‬اکنون به ‪۱۸‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مالیات باید براس��اس درصد درامد تحقق یافته وضع و دریافت شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس مستندات قانونی‪ ،‬باید براساس انچه عملکرد مودی است‪ ،‬مالیات نیز وضع شود اما شواهد و‬ ‫مستندات نشان از کاهش درامد صنوف در سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫کاظم��ی تصری��ح کرد‪ :‬توافق به عمل امده بین س��ازمان امور مالیاتی و اتاق اصن��اف ایران به مثابه‬ ‫انتخ��اب بی��ن بد و بدتر بود چرا که اگر این توافق به عمل نمی امد ش��اید مالی��ات ‪ ۲۶‬درصدی برای‬ ‫صنوف وضع می کردند‪.‬‬ ‫علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف کش��ور‪،‬‬ ‫س��خنران بعدی این مراس��م ب��ود و اغاز‬ ‫س��خنش را به تبریک ای��ن روز اختصاص‬ ‫داد‪ .‬وی از هی��ات وزی��ران دولت یازدهم‬ ‫به ویژه معاون اول رییس جمهوری قدردانی‬ ‫کرد که در این ‪ 2‬سال‪ ،‬تعامل سازنده ای با‬ ‫اصناف کشور داشته اند‪ .‬رییس اتاق اصناف‬ ‫کش��ور به ظرفیت های کارافرینی اصناف‬ ‫در ایران اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬اصناف در‬ ‫قالب ‪ ۴‬مجموعه قرار می گیرند‪ ،‬که شامل‬ ‫ح��دود یک میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار بنگاه‬ ‫توزیعی در کش��ور که ‪ ۹۰‬درصد بازرگانی‬ ‫داخلی را به خود اختصاص داده اند‪۶۵۰ ،‬‬ ‫هزار واحد تولیدی‪ ،‬یک هزار و ‪ ۸۵۰‬رشته‬ ‫صنفی و ح��دود ‪ ۹۰۰‬هزار واحد خدمات‬ ‫فن��ی می ش��وند‪ .‬فاضلی افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫قبل مجموع��ه اصناف ح��دود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫ش��غل ایجاد کرده که می ت��وان با تقویت‬ ‫ان‪ ۷۰۰ ،‬ه��زار تا یک میلیون ش��غل در‬ ‫سال ایجاد کرد‪ .‬رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫پیش��نهادی هم ارائه داد و گفت‪ :‬شرایطی‬ ‫فراهم ش��ود تا سرمایه گذارانی که در دهه‬ ‫سوم به خارج از کشور رفته اند‪ ،‬برگردند و‬ ‫از مجموعه س��رمایه گذاران استفاده بهینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کابینه دول�ت یازدهم‪ ،‬یک کابینه‬ ‫اقتصادی‬ ‫نماین��ده خیری��ن نی��ز عالء الدی��ن‬ ‫میرمحمدصادق��ی ب��ود‪ .‬وی به جلس��ات‬ ‫متعدد رییس جمهوری با فعاالن اقتصادی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬رییس جمهوری تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬جلس��ه با فع��االن اقتصادی‬ ‫داش��ته در حال��ی ک��ه در دوره گذش��ته‬ ‫چنین نب��ود‪ .‬عالوه بر این اف��رادی را که‬ ‫ب��ه کار گرفته اند‪ ،‬دارای س��ابقه اقتصادی‬ ‫هس��تند و می توان گفت که کابینه دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬ی��ک کابین��ه اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫میرمحمدصادق��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬بخ��ش‬ ‫خصوص��ی می توان��د اموری ک��ه بردوش‬ ‫دولت س��نگینی می کند را انجام دهد که‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬نوع��ی کار خیر اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫خیرین پیش��نهاد داد کانون��ی برای ثبت‪،‬‬ ‫نظارت و پیگی��ری امور خیرین ایجاد و تا‬ ‫تدوین س��ازوکار مش��خص در این زمینه‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی عهده دار این مسئولیت شود‪.‬‬ ‫یاداوری می ش��ود‪ ،‬براس��اس توافقی که بین اتاق اصناف ایران و س��ازمان امور مالیاتی انجام شده‪،‬‬ ‫مالیات کس��انی که تا یک میلیون تومان در س��ال ‪ ۹۲‬مالیات پرداخت می کردند‪ ۸ ،‬درصد‪ ،‬یک تا سه‬ ‫میلیون تومان ‪ ۱۲‬درصد و بیش از ‪ 3‬میلیون تومان ‪ ۱۸‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تصریح کرد‪ :‬اعتقاد داریم که مالیات باید از واحدهای‬ ‫صنفی اخذ شود اما این مالیات باید براساس درامدهای تحقق یافته انها باشد‪ .‬به گفته کاظمی‪ ،‬وضع‬ ‫مالیات به این گونه مردم را نسبت به پرداخت و فلسفه مالیات بی تفاوت می کند در حالی که باید دولت‬ ‫تدبیری اتخاذ کند تا این بی تفاوتی در جامعه ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از یک هزار و ‪ ۲۰‬عضو اتحادیه فروش��ندگان مصالح س��اختمانی حدود ‪ ۳۷۰‬نفر غیرفعال‬ ‫و حدود ‪ ۳۰۰‬نفر نیز در حد غیرفعال هس��تند و حدود ‪ ۳۰۰‬نفر در این رش��ته فعالیت دارند‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان مصالح ساختمانی سپس ادامه داد‪ :‬در سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ‪۴۰‬‬ ‫درصد کاهش یافت و با توجه به تورم و افزایش هزینه ها‪ ،‬معلوم نیست چرا مالیات باید افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی باید پیش قدم باشد‬ ‫مجی��د غف��اری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی کرمان درباره وضعیت‬ ‫شهرک های صنعتی در این استان می گوید‪:‬‬ ‫توس��عه صنایع کوچک‪ ،‬ایجاد و گس��ترش‬ ‫بنگاه های زودبازده و اش��تغالزا با رشد قابل‬ ‫توجه در چند سال گذشته و فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های مناس��ب‪ ،‬دیدگاه صاحبان‬ ‫کن��د‪ ،‬طبیعی اس��ت که ما هم اس��تقبال‬ ‫می کنیم اما اگر دولت قصد احداث شهرک‬ ‫صنعتی را داش��ته باشد به نظر من توجیه‬ ‫ن��دارد‪ ،‬مگر در ش��رایطی ک��ه دولت تعهد‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع کم اب بر‪ ،‬گره گشای صنعت‬ ‫در کم ابی‬ ‫سرمایه و صنعت را در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی مورد تامل قرارداده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل شهرک های صنعتی‬ ‫نی��ز به عن��وان یکی از مولفه های توس��عه‬ ‫منطقه‪ ،‬از این قاعده خارج نیستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان کرمان با اشاره به اینکه سیاست های‬ ‫دولت بر این است که تاسیس شهرک های‬ ‫صنعتی ب��ه عهده بخش خصوصی باش��د‪،‬‬ ‫توضیح می هد‪ :‬برای احداث ش��هرک های‬ ‫صنعتی جدید‪ ،‬امسال یک شهرک صنعتی‬ ‫در بخ��ش دولت��ی و ‪ 5‬ش��هرک و ناحی��ه‬ ‫صنعت��ی در بخش خصوص��ی برنامه ریزی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫غف��اری درباره ش��هرک صنعت��ی دولتی‬ ‫که قرار اس��ت امسال به بهره برداری برسد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬ش��هرک صنعتی بهرم��ان که از‬ ‫توابع شهرستان رفسنجان در شمال استان‬ ‫کرمان است‪ ،‬امسال توسط بخش دولتی به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرمان همچنین درباره ‪ 5‬شهرک و‬ ‫تصویب ‪ 3‬طرح توسعه صادرات در کرمان‬ ‫‪ :‬محم��ود اسکندری نس��ب‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب اس��تان کرمان گفت‪:‬‬ ‫‪ 3‬طرح توس��عه صادرات جنوب کرمان ش��امل پایانه‬ ‫صادرات��ی عنبراباد‪ ،‬مجتمع نمایش��گاهی و ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جیرفت تصویب شده است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه فاصله‬ ‫شهرس��تان های جنوب��ی اس��تان ت��ا مرکز اس��تان‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای ب��االی کش��اورزی و صادراتی جنوب‬ ‫اس��تان‪ ،‬نبود مجتمع نمایش��گاهی برای برگزاری نمایش��گاه های جنوب استان‪3 ،‬‬ ‫طرح برای رفع مشکالت فوق به کارگروه توسعه صادرات استان معرفی شد‪.‬‬ ‫محمود اسکندری نس��ب ادامه داد‪ :‬با توجه به نیاز منطقه‪ 3 ،‬طرح پایانه صادراتی‬ ‫محص��والت کش��اورزی عنبراباد با س��رمایه گذاری ‪ 8‬ه��زار و ‪ 790‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫مجتمع نمایش��گاهی‪ ،‬فرهنگی و تجاری افشار با سرمایه گذاری ‪ 118‬میلیارد ریال‬ ‫در شهرس��تان جیرفت و شرکت نمایشگاه های بین المللی جیرفت با سرمایه گذاری‬ ‫‪ 38‬میلیارد ریال به تصویب رس��یده و برای صدور مجوز به سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پایانه صادراتی عنبراباد توانایی دسته بندی‪ ،‬بسته بندی و بازاریابی‬ ‫مقدار قابل مالحظه ای از محصوالت کشاورزی منطقه را دارد‪ ،‬همچنین مصوبه دو‬ ‫مجتمع نمایشگاهی جیرفت نیز با هدف احداث سایت برای برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی در این شهرستان است‪.‬‬ ‫اسکندری نسب افزود‪ :‬در این جلسه همچنین مصوب شد برای واگذاری زمین به‬ ‫نمایندگی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی جنوب استان کرمان‪ ،‬موضوع‬ ‫توسط اتاق بازرگانی اس��تان‪ ،‬مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی جنوب استان‬ ‫بررسی و هرچه سریع تر برطرف شود‪.‬‬ ‫روغن پالم اعتماد به لبنیات‬ ‫پاستوریزه را کاهش داد‬ ‫اختصاص خط اعتباری ویژه ‪ 480‬میلیارد تومانی به صنایع استان‬ ‫اصناف اردبیل برای ورود به شهرک صنفی داوطلب شدند‬ ‫اسید ارزان «چینی»‪ ،‬تولیدات داخلی را سوزاند‬ ‫ک صنعتی می رود‬ ‫کرمان به استقبال ‪ 6‬شهر ‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ 6 :‬شهرک‬ ‫صنعت��ی در اس��تان کرم��ان امس��ال ب��ه‬ ‫بهره ب��رداری می رس��ند‪ .‬این خبری اس��ت‬ ‫ک��ه مجی��د غف��اری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان کرمان داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خبر برای کرمانی ها که به گفته‬ ‫کارشناس��ان دارای نرخ بیکاری ‪ 7/6‬درصد‬ ‫و ازجمله اس��تان های جنوبی کشور است‪،‬‬ ‫می توان��د خبر خوبی باش��د‪ .‬ه��ر چند که‬ ‫بخش قابل توجهی از ش��هرک های صنعتی‬ ‫در کشور هنوز به ظرفیت کامل نرسیده اند‬ ‫و خود بار مضاعفی در حوزه صنعت شده اند‬ ‫اما با احتس��اب بعضی از اع��داد و ارقام به‬ ‫نظر می رس��د اس��تان کرمان از این اتفاق‬ ‫دور مانده و احداث این ‪ 6‬ش��هرک صنعتی‬ ‫می تواند در اش��تغالزایی سهم قابل توجهی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالتی که باعث می ش��ود‬ ‫ش��هرک های صنعتی با ظرفیت باال به کار‬ ‫خود ادامه ندهند مسئله زیرساخت هاست‪.‬‬ ‫تامین تمامی زیرس��اخت های شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬بر اس��اس قوانین موجود به عهده‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��ت‪ .‬هر‬ ‫چند که احداث این تعداد ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در یک س��ال اهمیت زیادی برای‬ ‫استان کرمان دارد اما تامین زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز برای این ش��هرک ها نیز مس��ئله‬ ‫پراهمیتی است‪.‬‬ ‫اس��تان کرمان ک��ه دارای بی��ش از ‪41‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی است اکنون مانند‬ ‫بیش��تر نقاط کشور با مسئله کم ابی مواجه‬ ‫است و به همین دلیل به نظر می رسد تامین‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز برای ‪ 6‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی کار س��اده ای نخواهد بود‪ .‬در‬ ‫به بررسی وضعیت‬ ‫ادامه این گزارش‬ ‫ش��هرک ها و ناحیه های صنعت��ی جدید و‬ ‫همچنین پیش��نهادات کارشناس��ان برای‬ ‫ادامه این فعالیت ها می پردازد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ناحیه صنعتی که با س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی قرار اس��ت به بهره برداری برسد‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬بخ��ش خصوص��ی امس��ال در‬ ‫شهرس��تان های رابر‪ ،‬اورزوئیه‪ ،‬رفس��نجان‪،‬‬ ‫کوهبنان‪ ،‬کش��کوئیه و قلعه گنج شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی احداث می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫کرمان‪ :‬با احتساب‬ ‫شرایط دولت و‬ ‫وضعیت استان کرمان‬ ‫پیشنهاد ما این است‬ ‫که دولت بیشتر بر‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫موجود تمرکز داشته‬ ‫باشد تا احداث شهرک‬ ‫صنعتی جدید‬ ‫وی در این ب��اره توضیح می دهد‪ :‬بیش��تر‬ ‫این ش��هرک ها در سال گذشته اقدام کرده‬ ‫بودند که قرار اس��ت امسال به بهره برداری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫غف��اری با اش��اره به این موض��وع که در‬ ‫اس��تان کرمان یک شهرک تخصصی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬شهرک صنعتی رفسنجان‪2‬‬ ‫با مس��احت ‪ 14‬هکتار‪ ،‬ش��هرک تخصصی‬ ‫ف��راوری پس��ته اس��ت‪ .‬در این ش��هرک‬ ‫تخصص��ی اکن��ون ‪ 2‬واحد صنعت��ی فعال‬ ‫در حوزه فراوری پس��ته مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرمان درباره راه ان��دازی و احداث‬ ‫شهرک های جدید می گوید‪ :‬سیاست دولت‬ ‫بر این اس��ت که بخش خصوصی وارد این‬ ‫حوزه ش��ود و ب��رای احداث ش��هرک های‬ ‫صنعتی اقدام کند‪.‬‬ ‫غف��اری در ادام��ه ب��ه بررس��ی تاثی��ر‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در اش��تغالزایی‬ ‫می پردازد و در این باره توضیح می دهد‪ :‬هر‬ ‫جا که شهرک صنعتی احداث شود طبیعی‬ ‫اس��ت که زیرس��اخت های ان ه��م تامین‬ ‫می ش��ود و اش��تغالزایی با خود ب��ه همراه‬ ‫می اورد ام��ا یکی از مش��کالتی که وجود‬ ‫دارد پیدا کردن س��رمایه گذار و راه اندازی‬ ‫واحد صنعتی در شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط مالی دولت درباره‬ ‫احداث شهرک های صنعتی جدید می گوید‪:‬‬ ‫با احتساب شرایط دولت و وضعیت استان‬ ‫کرم��ان پیش��نهاد ما این اس��ت که دولت‬ ‫بیش��تر بر ش��هرک های صنعت��ی موجود‬ ‫تمرک��ز داش��ته باش��د تا احداث ش��هرک‬ ‫صنعتی جدید‪.‬‬ ‫غفاری درب��اره بخش خصوصی می گوید‪:‬‬ ‫اگر بخش خصوصی با توان مالی باال بتواند‬ ‫برای احداث ش��هرک صنعتی جدید اقدام‬ ‫حس��ین امیری خامکان��ی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره احداث شهرک های صنعتی در استان‬ ‫کرمان معتقد است‪ :‬ایجاد این شهرک ها تا‬ ‫حد زیادی می تواند به اش��تغالزایی و تولید‬ ‫در استان کرمان کمک کند‪.‬‬ ‫وی درباره ش��هرک های صنعتی فعال در‬ ‫دو شهرس��تان زرند و کوهبنان که اکنون‬ ‫فع��ال هس��تند توضی��ح می ده��د‪ :‬اکنون‬ ‫شهرک صنعتی شماره یک زرند و شهرک‬ ‫صنعتی گلخانه ای فعال هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫همچنین درب��اره واحدهایی ک��ه در حال‬ ‫احداث هس��تند‪ ،‬توضیح می هد‪ :‬ش��هرک‬ ‫صنعتی ش��ماره ‪ 2‬زرند‪ ،‬ش��هرک صنعتی‬ ‫کوهبن��ان و ناحی��ه صنعتی روس��تایی در‬ ‫حال احداث هس��تند و امیدواریم به زودی‬ ‫به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫خامکانی درباره تاثیر کم ابی در اس��تان‬ ‫کرم��ان می گوید‪ :‬ب��ه دلیل اینکه اس��تان‬ ‫کرمان اکنون با مشکل کم ابی روبه رو است‬ ‫بای��د رو به صنایع کم اب بر بیاوریم‪ .‬در این‬ ‫صورت هم مش��کل کم ابی تاثیری نخواهد‬ ‫داش��ت و هم در بخش اشتغالزایی می شود‬ ‫مفید عمل کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طراحی منطقه ویژه ریلی‬ ‫می پ��ردازد و در این ب��اره توضیح می دهد‪:‬‬ ‫در شهرس��تان زرن��د ی��ک منطق��ه ویژه‬ ‫ریلی طراحی ش��ده و در مراحل مقدماتی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬این منطقه در افزایش س��طح‬ ‫اش��تغالزایی و رونق یابی شهرس��تان زرند‬ ‫می تواند تاثیر خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت کارشناسی «سهام پدیده» هنوز مشخص نشده است‬ ‫ایرنا‪ :‬دادس��تان عمومی و انقالب مش��هد گفت‪ :‬قیمت کارشناسی‬ ‫س��هام پدیده شاندیز توس��ط کارشناسان دادگس��تری هنوز اعالم‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫غالمعل��ی صادق��ی در این ب��اره ادام��ه داد‪ :‬بع��د از اع�لام نظر‬ ‫کارشناس��ان دادگس��تری‪ ،‬پرونده را بررس��ی کرده و رای نهایی را‬ ‫صادر خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اتهام پدیده ش��اندیز در حوزه کالهبرداری هنوز‬ ‫منجر به صدور رای نشده و این پرونده درحال بررسی است‪.‬‬ ‫صادق��ی درباره موسس��ه میزان نیز گفت‪ :‬به دلیل ش��کایت های‬ ‫مردم و بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران پرونده های بسیاری‬ ‫علیه موسس��ه میزان تش��کیل ش��ده و در همین زمینه اخطارهای‬ ‫بسیاری نیز صادر شده است‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مشهد ادامه داد‪ :‬به دلیل اینکه مدیران‬ ‫این مجموعه نتوانس��تند درخواست های قوه قضاییه را محقق کنند‬ ‫پرونده انها با تفهیم اتهام خیانت در امانت و کالهبرداری تش��کیل‬ ‫ش��ده و در ای��ن زمینه ق��رار مقتضی مبنی بر دس��تگیری اعضای‬ ‫هیات مدیره و برخی افراد مرتبط با موسسه میزان صادر شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬اگر موسس��ه میزان با بانک صادرات ادغام‬ ‫می شد دست کم کارکنان ان با مشکل روبه رو نمی شدند و بسیاری‬ ‫از هزینه های س��هامداران نیز پرداخت می ش��د ام��ا اعضای هیات‬ ‫مدیره میزان در س��ال گذش��ته با این پیش��نهاد مخالفت کردند و‬ ‫بسیاری از مشکالت به وجود امده بر اثر اقدامات نادرست انها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬صادقی با بیان اینکه تا ابتدای امس��ال رایزنی های بسیار در‬ ‫این زمینه انجام شده‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از ان مسئوالن بانک صادرات نیز‬ ‫عنوان کردند اطالعاتی به دس��ت اورده اند که نشان دهنده وضعیت‬ ‫نامناس��ب مجموع��ه میزان و بدهکاری بیش از حد ان اس��ت و به‬ ‫همین دلیل با ادغام میزان با بانک صادرات مخالفت کردند‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مشهد گفت‪ :‬بر اساس کارگروه شورای‬ ‫عالی امنیت تصمیماتی مبنی بر لغو برخی مجوزهای این موسسه و‬ ‫تعیین هیات تسویه برای رسیدگی مالی به این مجموعه گرفته شد‬ ‫و در همین کارگروه مقرر شد بیمه بیکاری کارکنان موسسه میزان‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه هرچند اعتقاد داریم این موضوع‬ ‫نمی تواند مش��کل این کارکنان را به صورت کامل حل و فصل کند‬ ‫اف��زود‪ :‬پرونده اعضای هیات مدیره می��زان در مرحله تحقیقات قرار‬ ‫دارد و در کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن نتایج این رس��یدگی ها اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬برخ��ی اقداماتی که س��ال گذش��ته توس��ط‬ ‫دادگستری اس��تان انجام شد از شکل گیری شرکت های غیرقانونی‬ ‫دیگر جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انقالب مش��هد گفت‪ :‬رون��د فعالیت برخی‬ ‫شرکت ها را متوقف نکرده ایم بلکه از انها تقاضا کرده ایم وعده هایی را‬ ‫که به مردم داده اند محقق کنند‪ ،‬هرچند برخی از این مجموعه های‬ ‫بزرگ هنوز به وعده های خود عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫صادقی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس اماری که عنوان می شود ‪ 28‬درصد‬ ‫نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی است و این مجموعه ها به‬ ‫طرق مختلف و بیش��تر غیرقانونی سرمایه گذاری می کنند و در این‬ ‫میان وظیفه دادگس��تری این اس��ت که به صورت جدی با فعالیت‬ ‫این گونه مجموعه ها برخورد کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرکل دامپزش��کی استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫عنوان کردن اس��تفاده از روغن پالم در رسانه ها‪،‬‬ ‫اعتم��اد مردم را به اس��تفاده از محصوالت لبنی‬ ‫پاستوریزه کاهش داده است‪.‬‬ ‫حسین رش��یدی در نشست ش��ورای سالمت‬ ‫استان کرمان افزود‪ :‬این موضوع به استفاده مردم‬ ‫از لبنیات فله دامن زده و مصرف اینگونه لبنیات‬ ‫را تش��دید ک��رده و مردم به س��مت محصوالت‬ ‫غیرپاستوریزه رفته اند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬دامپزش��کی ب��ا عرض��ه‬ ‫غیرپاس��توریزه و فل��ه لبنیات به ویژه ش��یرخام‬ ‫مخالف اس��ت اما به هرحال ب��ه برخی از مراکز‬ ‫اجازه عرضه اینگونه لبنیات داده شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزش��کی اس��تان کرمان افزود‪ :‬با‬ ‫استفاده از شیر و لبنیات غیرپاستوریزه احتمال‬ ‫ابت�لای اف��راد به ت��ب مالت افزای��ش می یابد و‬ ‫بی ش��ک هزینه های درمانی را می طلبد که باید‬ ‫در س��طح اس��تان برنام��ه خوبی ب��رای کنترل‬ ‫بیماری داشته باشیم‪.‬‬ ‫رشیدی با اشاره به اینکه بعضی از بیماری های‬ ‫عفونی در ش��رایطی از س��ایر بیماری ها اهمیت‬ ‫بیش��تری پی��دا می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ 70 :‬درص��د‬ ‫بیماری های عفونی بین انس��ان و دام مش��ترک‬ ‫است‪.‬‬ ‫دستیابی به رشد مطلوب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ :‬مع��اون ام��ور صنایع س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫گف��ت‪ :‬این اس��تان از لحاظ صنعت��ی در گروه‬ ‫استان های توسعه نیافته قرار دارد که با اقدامات‬ ‫انجام شده و سیاست های کلی در بخش صنعت‬ ‫ش��رایط را برای س��رمایه گذاری مناس��ب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جواد میر گفت‪ :‬منابع دریایی‪ ،‬شیالت و صنعت‬ ‫کشتی از دیگر امکانات توسعه صنعتی است که‬ ‫می توان��د زمینه س��از ایجاد صنایع ش��یمیایی و‬ ‫صنای��ع دریایی به ش��مار ای��د‪ .‬همچنین منابع‬ ‫معدن��ی از جمل��ه قابلیت های توس��عه صنعت‬ ‫اس��ت و بس��یاری از معادن می توانن��د عملکرد‬ ‫فرا منطقه ای داش��ته و منب��ع خوبی برای تولید‬ ‫مصال��ح س��اختمانی نیز باش��ند که این رش��ته‬ ‫صنعتی عالوه بر اش��تغالزایی در افزایش درامد‬ ‫منطقه نیز تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس همین سیاست ها در سال‬ ‫گذش��ته ‪ 22‬واحد صنعتی که به صورت تعطیل‬ ‫و نیمه تعطیل در امده بودند‪ ،‬دوباره راه اندازی و‬ ‫تعداد ‪ 257‬نفر مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬مردم استان خراسان شمالی در جریان‬ ‫نوزدهمین سفر رییس جمهوری و کاروان تدبیر‬ ‫و امی��د به این اس��تان‪ 90 ،‬هزار نامه به روحانی‬ ‫نوش��تند‪ .‬مدیرکل بازرس��ی‪ ،‬مدیریت عملکرد و‬ ‫امور حقوقی اس��تانداری خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ‪ 184‬کاربر نیز در مدت‬ ‫‪ 66‬س��اعت‪ 102 ،‬هزار تماس تلفنی با س��امانه‬ ‫‪ 111‬مرکز ارتباطات مردمی ریاس��ت جمهوری‬ ‫را در ای��ن س��فر به ثبت رس��اندند‪ .‬به گفته وی‬ ‫بیش��ترین درخواس��ت مردم در تماس با سامانه‬ ‫‪ 111‬و مکاتب��ات‪ ،‬دریاف��ت کمک های نقدی یا‬ ‫درخواس��ت از رییس جمه��وری ب��رای دریافت‬ ‫رایان��ه و تلفن همراه بود که ح��دود یک چهارم‬ ‫درخواست ها را تشکیل می داد‪.‬‬ ‫‪ :‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬بر اس��اس ام��ار موجود در‬ ‫س��ایت ایرانیان‪ ،‬تالش های انجام شده در بخش‬ ‫اصن��اف و اتحادیه ه��ای صنفی باعث ش��د این‬ ‫استان دارای رتبه برتر کشور در این زمینه شود‪.‬‬ ‫غالمعلی گنجعلی افزود‪ :‬در این زمینه و بر اساس‬ ‫گزارش مرکز اصناف و بازرگانان ایران هیچ گونه‬ ‫انتخابات اتحادیه صنفی در استان معوق نیست‬ ‫و پ��س از پای��ان دوره ‪ 4‬س��اله ه��ر اتحادیه به‬ ‫سرعت نسبت به برگزاری انتخابات اقدامات الزم‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اخبار استانی‬ ‫لرستان‪ ،‬اماده پذیرش‬ ‫هیات های تجاری سوئد‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫خرم اباد گفت‪ :‬لرس��تان امادگ��ی پذیرش هیات های‬ ‫تجاری س��وئد را دارد‪ .‬حسین سالح ورزی در نشست‬ ‫مش��ترک س��فیر س��وئد در ایران با نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی اس��تان لرس��تان اظهار کرد‪ :‬لرستان دارای‬ ‫ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬دامپروری و‪ ...‬است‪ .‬در این سفر سفیر‬ ‫س��وئد اش��نایی نس��بی با وضعیت اقتصادی استان و‬ ‫ظرفیت های ان در حوزه ه��ای مختلف پیدا کرد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه لرس��تان نیازمند استفاده از فناوری‬ ‫صنعتی سوئد است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬استان لرستان پذیرای‬ ‫هیات هایی خواهد بود که از طریق سفارت سوئد برای‬ ‫س��رمایه گذاری در این اس��تان اقدام کنند‪ .‬وی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬از س��فیر س��وئد در ایران انتظ��ار داریم پس از‬ ‫اتمام این س��فر در صورت نیاز سرمایه گذاران سوئدی‬ ‫مراجعه کننده به س��فارت را برای س��رمایه گذاری در‬ ‫لرس��تان و اش��نایی با ظرفیت های این استان هدایت‬ ‫کن��د‪ .‬اگر بتوانیم با افراد وابس��ته ب��ه بخش بازرگانی‬ ‫و اقتصادی س��فارت س��وئد در ایران ارتب��اط بگیریم‬ ‫موضوعات رد و بدل ش��ده در جلس��ات قابل پیگیری‬ ‫و به نتیجه رسیدن خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال سوئد از محصوالت ارگانیک ایران‬ ‫همچنین به گزارش ایرنا «پیتر تیلر» س��فیر سوئد در‬ ‫تهران با بیان اینکه س��وئدی ها از محصوالت ارگانیک‬ ‫ایران اس��تقبال می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخ��ی محصوالت‬ ‫کش��اورزی لرس��تان قابلیت مطلوبی برای صادرات به‬ ‫سوئد دارد‪ .‬ملت سوئد نسبت به محصوالتی که دارای‬ ‫مواد ش��یمیایی است سخت گیر بوده و همواره ترجیح‬ ‫می دهند از محصوالت ارگانیک استفاده کنند‪ .‬خربزه‬ ‫لذیذترین میوه ای است که در طول عمر خود در ایران‬ ‫مصرف کرده ام و اگر فعاالن اقتصادی لرس��تان بتوانند‬ ‫این محصول را به سوئد صادر کنند بازار بی رقیبی در‬ ‫این کشور خواهند داشت‪.‬‬ ‫اختصاص‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫برای توسعه گردشگری‬ ‫مه�ر‪ :‬معاون گردش��گری و س��رمایه گذاری اداره کل‬ ‫می��راث فرهنگ��ی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تس��هیالت در راس��تای‬ ‫توس��عه گردش��گری در این اس��تان خبر داد‪ .‬حیدر‬ ‫صادق��ی با اش��اره ب��ه پرداخت ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫تس��هیالت در راس��تای توس��عه گردش��گری در این‬ ‫استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تس��هیالت در راستای توسعه‬ ‫گردش��گری در س��طح اس��تان پرداخت می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این تسهیالت به افرادی که بخواهند طرح های‬ ‫طبیعت گردی را در استان چهارمحال و بختیاری اجرا‬ ‫کنند‪ ،‬پرداخت می ش��ود‪ .‬این تسهیالت به اژانس های‬ ‫مسافرتی و دفاتر خدمات مسافرتی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری و س��رمایه گذاری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره‬ ‫به اینکه توس��عه گردش��گری نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬اس��تان چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫جاذبه ه��ای گردش��گری بس��یاری دارد و می تواند به‬ ‫یکی از استان های گردشگری مهم کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫ورود مس��افر و گردشگر نقش مهمی در توسعه استان‬ ‫دارد و می توان��د زمینه را برای توس��عه دیگر حوزه ها‬ ‫فراهم کند‪ .‬صادقی با اش��اره به افزایش ورود مسافر و‬ ‫گردش��گر به استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ورود مسافر و گردشگر به استان سال به سال افزایش‬ ‫پیدا کرده و الزم است برای ورود بیشتر مسافر تالش‬ ‫ی نقش مهمی در‬ ‫بس��یار شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اطالع رس��ان ‬ ‫معرفی جاذبه و ظرفیت های گردشگری استان دارد و‬ ‫باید در این راستا تالش بیشتر کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬دومین اجالس ماهانه روسای اتحادیه های‬ ‫صنفی با حضور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در محل اتاق اصناف‬ ‫مرکز استان س��منان برگزار ش��د‪ .‬علی اکبر کبیری‪،‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت در این اجالس‬ ‫از همه اتحادیه های صنفی خواس��ت تا در انجام امور‬ ‫محول شده که به موجب قانون بر عهده انان گذاشته‬ ‫شده است کوشا باشند‪.‬‬ ‫‪ :‬امیرهوشنگ طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قم از اغ��از عملیات اجرایی ‪10‬‬ ‫پروژه عمرانی در نیمه دوم س��ال گذش��ته با اعتباری‬ ‫افزون بر‪ 65‬میلیارد ریال خبرداد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه در ‪ 6‬ماه دوم س��ال ‪ 93‬براس��اس برنامه عمرانی‬ ‫ش��رکت‪ 10 ،‬پ��روژه عمران��ی اغاز ش��د که بخش��ی‬ ‫از نیازه��ای واحده��ای صنعتی را برط��رف می کند‪.‬‬ ‫پروژه های اجرا ش��ده شامل زیرس��ازی‪ ،‬توسعه شبکه‬ ‫توزیع برق‪ ،‬گاز‪ ،‬روش��نایی‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬اس��فالت و‬ ‫روسازی خیابان های اصلی و فرعی شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان قم است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در سفر معاون اول رییس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری پیگیری شد‬ ‫اختصاص خط اعتباری ویژه ‪ 480‬میلیارد تومانی به صنایع استان‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه استان ها‪:‬‬ ‫س��فر معاون اول رییس جمهور به اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا افتت��اح یک‬ ‫کارخان��ه تولی��د کاش��ی و س��رامیک و‬ ‫همچنی��ن پیگیری مصوبه هی��ات دولت‬ ‫در زمین��ه اختصاص خط اعتب��اری ویژه‬ ‫‪ 480‬میلی��ارد تومان��ی به صنایع اس��تان‬ ‫هم��راه ب��ود‪ .‬تخفیفات��ی که ب��ا توجه به‬ ‫پیگیر ی های مس��ئوالن استان تاکنون به‬ ‫نتیجه نرسیده است‪ .‬راه اندازی خط تولید‬ ‫کارخانه س��اخت کاش��ی و س��رامیک که‬ ‫توانمندی تولید ساالنه ‪4‬میلیون مترمربع‬ ‫کاش��ی و سرامیک را دارد می تواند ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪15‬میلی��ارد تومان برای کش��ور‬ ‫س��وداوری داشته باش��د‪ .‬اما این کارخانه‬ ‫با مش��کل اس��تفاده از حامل ه��ای انرژی‬ ‫ب��ه ویژه گاز روبه رو اس��ت و از انجایی که‬ ‫متاس��فانه یارانه ای برای حامل های انرژی‬ ‫این کارخانه و س��ایر کارخانه ها اختصاص‬ ‫داده نش��ده‪ ،‬این مش��کل دو چندان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف دیگر یارانه تولید که قرار‬ ‫بود از طرح هدفمن��دی یارانه ها پرداخت‬ ‫شود هنوز اجرا نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی تولید ‪4‬میلیون مترمربع‬ ‫کاشی و سرامیک در سال‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو‬ ‫با بیان اینکه در س��فر معاون اول‬ ‫با‬ ‫رییس جمهور به اس��تان برنامه به گونه ای‬ ‫بود که چندین پروژه افتتاح ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل اینکه س��فر جهانگیری یک‬ ‫روز بیش��تر طول نکش��ید تنها خط تولید‬ ‫یک کارخانه کاشی و سرامیک در شهرک‬ ‫صنعتی گندمان شهرستان بروجن افتتاح‬ ‫و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫س��یدنعیم امام��ی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫این واح��د صنعتی توانایی تولید س��االنه‬ ‫‪4‬میلیون مترمربع کاش��ی و س��رامیک را‬ ‫دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬بیش��ترین توانمندی این‬ ‫کارخانه در تولید س��رامیک کف است که‬ ‫برای ‪ 240‬نفر مستقیم و ‪ 20‬نفر به عنوان‬ ‫نیروی پشتیبان اش��تغال ایجاد کرده و با‬ ‫افزایش تولی��د تا ‪ 300‬نف��ر قابلیت ارتقا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه می گوید‪ :‬سرمایه گذاری این‬ ‫کارخانه ‪60‬میلیارد تومان اس��ت که نیمی‬ ‫از ان به وسیله سرمایه گذاران و نیم دیگر‬ ‫ان از صندوق توس��عه تامین ش��ده است‪.‬‬ ‫رویکرد اصلی این واحد تولیدی کاش��ی و‬ ‫سرامیک‪ ،‬صادرات اس��ت که البته تامین‬ ‫بخش��ی از نیاز ب��ازار داخ��ل را در برنامه‬ ‫تولید خود قرار داده بر همین اس��اس این‬ ‫کارخانه تنها در ماه نخست تولید ‪15‬هزار‬ ‫مترمرب��ع کاش��ی و س��رامیک ب��ه عراق‬ ‫صادر ک��رده که در ح��دود یک میلیارد و‬ ‫‪500‬میلیون تومان برای کشور سوداوری‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ماش��ین االت و‬ ‫دس��تگاه های تولید کاش��ی و س��رامیک‬ ‫در ای��ن واحد تولی��دی از اخرین فناوری‬ ‫روز دنیا برخوردار هس��تند‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫کارخانه از دستگاه چاپ دیجیتال استفاده‬ ‫می کند که تنها تع��دادی از کارخانه های‬ ‫کشور از این فناوری در تولیدات خود بهره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫امام��ی هزینه مص��رف ان��رژی در این‬ ‫واحد تولیدی را بس��یار باال ارزیابی کرده‬ ‫و می افزای��د‪ :‬از ابت��دای س��ال جاری که‬ ‫این کارخانه به صورت ازمایش��ی ش��روع‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری از خط تولی��د خود کرد‬ ‫تاکنون با مش��کل قبض های گاز و میزان‬ ‫مص��رف ان روبه رو اس��ت و از انجایی که‬ ‫متاس��فانه یارانه ای برای حامل های انرژی‬ ‫این کارخانه و س��ایر کارخانه ها اختصاص‬ ‫داده نش��ده‪ ،‬این مش��کل دو چندان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از ط��رف دیگر یاران��ه تولید که از‬ ‫طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود به بخش‬ ‫صنع��ت پرداخت ش��ود هنوز اجرا نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬توانمن��دی تولید این‬ ‫کارخان��ه در ح��دود ‪4‬میلی��ون مترمربع‬ ‫کاش��ی و س��رامیک اس��ت که هم اکنون‬ ‫‪2/5‬میلیون متر مربع تولید دارد به عبارت‬ ‫دیگر تنه��ا با ‪60‬درصد توانمندی در حال‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬برای اینکه توانمندی تولید‬ ‫این واحد تولیدی تکمیل شود به سرمایه‬ ‫در گ��ردش نیاز دارد که در س��فر معاون‬ ‫اول رییس جمهور به اس��تان قرار شد این‬ ‫واحد تولیدی به صندوق توسعه ملی برای‬ ‫دریافت تسهیالت معرفی شود تا بتواند از‬ ‫این طریق از تمام توانمندی خود در خط‬ ‫تولید استفاده کند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با‬ ‫اش��اره به اینکه در ش��ورای اداری استان‬ ‫پیگی��ری مصوبات دولت در اس��تان مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مس��ائلی که مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت اختصاص خط اعتباری ویژه ‪480‬‬ ‫میلی��ارد تومانی به صنایع اس��تان بود که‬ ‫این مبل��غ هنوز عملیاتی نش��ده و گالیه‬ ‫استاندار اس��تان را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫البته قرار شد پیگیری های الزم در زمینه‬ ‫ای��ن مصوبه از س��ازمان برنامه و بودجه و‬ ‫همچنی��ن اعتبارات بان��ک مرکزی انجام‬ ‫ش��ود که در صورت تحق��ق این امر اتفاق‬ ‫بزرگی در صنعت استان خواهد افتاد‪.‬‬ ‫برای اینکه توانمندی‬ ‫تولید کارخانه کاشی و‬ ‫سرامیک تکمیل شود به‬ ‫سرمایه در گردش نیاز‬ ‫دارد که در سفر معاون‬ ‫اول رییس جمهور‬ ‫به استان قرار شد‬ ‫این واحد تولیدی به‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫برای دریافت تسهیالت‬ ‫معرفی شود‬ ‫‹ ‹تالش ها برای راه اندازی واحد های‬ ‫نیمه تعطیل در استان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه مع��اون اول‬ ‫ب��ا‬ ‫رییس جمهور در س��فر به استان بازدیدی‬ ‫از ش��هرک صنعتی گندمان در شهرستان‬ ‫بهره برداری از پروژه انبار مسقف و بارانداز‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی لرستان‬ ‫‪ :‬مدی��ر عام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫لرستان از بهره برداری پروژه انبار و بارانداز منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی لرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ف��رزاد محمدی گفت‪ :‬یک��ی از اولویت ه��ای اصلی‬ ‫در برنامه س��ال جاری این ش��رکت تکمیل زیرساخت‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی براس��اس نیاز و در جهت‬ ‫تکمی��ل و تجهی��ز پروژه ه��ا در هر ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از این پروژه ها تکمیل‬ ‫انبار مس��قف و احداث بارانداز منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫لرستان اس��ت که با هزینه ای افزون بر ‪ 7790‬میلیون‬ ‫ریال از منابع داخلی ش��رکت اغاز شده است‪ .‬زیربنای‬ ‫انبار مسقف ‪ 1440‬متر مربع و مساحت بارانداز ‪3000‬‬ ‫متر مربع همراه با فنس کش��ی ‪ 220‬متر و مدت زمان‬ ‫قرارداد ان ‪ 6‬ماه است‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر کیفیت در اجرای طرح های عمرانی‬ ‫و لحاظ کردن س��رعت در پروژه ها افزود‪ :‬امس��ال نیز‬ ‫طرح ه��ای مختلف عمرانی پیش بینی ش��ده و با توجه‬ ‫به در نظر گرفت��ن اولویت ها و ضرورت های موجود در‬ ‫هر ش��هرک صنعتی پروژه ها با س��رعت و کیفیت باال‬ ‫اجرایی می شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از دیگر برنامه های این ش��رکت با‬ ‫توجه به موقعیت مناس��ب ش��هرک صنعتی شماره ‪۳‬‬ ‫خرم اباد تبدیل ان به منطقه ویژه اقتصادی اس��ت که‬ ‫از ابتدای س��ال جاری بنا به دستور استاندار در دستور‬ ‫کار شرکت قرار گرفته و خوشبختانه با تاکید کار گروه‬ ‫تخصصی می توان گفت عمده مس��یر و فرایند ان طی‬ ‫ش��ده و برابر ماده ‪ ۳‬ایین نامه اجرایی قانون تشکیل و‬ ‫اداره مناط��ق ویژه اقتصادی زمینه ارائه ان از س��وی‬ ‫هیات وزیران به مجلس ش��ورای اسالمی برای تصویب‬ ‫فراهم شده است ‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری از ایجاد این منطقه گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫این منطقه می تواند در اش��تغال پایدار و توسعه و رشد‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��تان نقش و سهم بسزایی داشته‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫بروج��ن داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از‬ ‫جمله استان های کمتر توسعه یافته کشور‬ ‫به ش��مار می رود اما جهانگی��ری ارزیابی‬ ‫خوبی نسبت به استان به ویژه شهرک های‬ ‫صنعتی داشت‪.‬‬ ‫رضا گنجی با اشاره به اینکه جهانگیری‬ ‫طرح تولید کاش��ی و سرامیک در شهرک‬ ‫صنعت��ی گندمان را افتتاح و از خط تولید‬ ‫این کارخان��ه بازدید ک��رد‪ ،‬می افزاید‪ :‬در‬ ‫ادامه این بازدید مع��اون رییس جمهور از‬ ‫یکی از روس��تاهایی ک��ه در زمینه تولید‬ ‫قارچ فعالیت داشتند‪ ،‬دیدن کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه زیرساخت ها‬ ‫و حل مش��کالت واحدهایی که به صورت‬ ‫راک��د و تعطیل در امده بودن��د با معاون‬ ‫اول رییس جمهور صحبت هایی انجام شد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در این زمینه درخواست هایی از‬ ‫سوی مسئوالن استان تهیه و ارائه شد‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس قرار شد بعد از بررسی های‬ ‫الزم در ح��د ت��وان مش��کالت اس��تان و‬ ‫شهرک های صنعتی برطرف شود‪.‬‬ ‫وی به صحبت های جهانگیری در زمینه‬ ‫کمک دولت به بخش تولید استان در سال‬ ‫‪ 94‬به ویژه صنعت اشاره کرده و می افزاید‪:‬‬ ‫عم��ده این کمک ها راه ان��دازی واحدهای‬ ‫تعطی��ل و افزایش توانمن��دی واحدهای‬ ‫تولی��دی که با توانمن��دی پایین در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫گنجی ب��ه وضعیت خوب ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی از لحاظ تعداد و تراکنش اش��اره‬ ‫ک��رده و می افزاید‪ :‬در ح��ال حاضر تعداد‬ ‫محدودی توانمندی خالی در ش��هرک ها‬ ‫وج��ود دارد که در ص��ورت تمایل برخی‬ ‫از واحده��ای تولی��دی‪ ،‬ام��کان واگذاری‬ ‫انها نیز ممکن اس��ت و نی��ازی به احداث‬ ‫ش��هرک جدی��د دی��ده نمی ش��ود‪ .‬اما در‬ ‫زمینه اشتغال پایدار‪ ،‬توان روی واحدهای‬ ‫تعطیل گذاش��ته ش��ده تا بتوان انها را به‬ ‫چرخه تولید بازگرداند و دیگر اینکه تولید‬ ‫را در واحدهای تولیدی افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه واحدهای تولی��دی که تعطیل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اش��اره و تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن‬ ‫واحدها حکم س��رمایه های راکد را دارند‬ ‫و در صورت��ی که بتوان ای��ن کارخانه ها‬ ‫را ب��ه چرخه تولی��د باز گردان��د از لحاظ‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال نتیجه بهتری در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی حاصل می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی از واحده��ا ب��ا کمتر‬ ‫از ‪30‬درص��د توانمن��دی در ح��ال تولید‬ ‫هس��تند که باید ش��رایط را ب��ه گونه ای‬ ‫فراه��م کرد که ای��ن واحدها ب��ه میزان‬ ‫توانمندی تولید خ��ود بازگردند‪ .‬زیر اگر‬ ‫می��زان تولید در این واحدها افزایش پیدا‬ ‫کند تعداد افرادی که جذب کار می شوند‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر‬ ‫اینکه در زمینه سرمایه گذاری های جدید‬ ‫در ش��هرک های صنعتی استان هیچ گونه‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ ،‬می گوی��د‪ :‬با وجود‬ ‫اماده بودن زمین های واگذاری و همچنین‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای سرمایه گذاری‬ ‫در هر ی��ک از واحده��ای صنعتی نیاز به‬ ‫احداث شهرک صنعتی جدیدی در استان‬ ‫مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ح��دود ‪60‬درصد‬ ‫مجوزه��ای صنعتی که در اس��تان صادر‬ ‫می شود بعد از دریافت پروانه بهره برداری‬ ‫جذب ش��هرک های صنعتی می ش��ود‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه کمک هایی که دولت به بخش‬ ‫صنعت در استان می کند شامل واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫و خ��ارج از ش��هرک ها می ش��ود و بعد از‬ ‫تفکیک در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واحدهایی که بیرون از ش��هرک ها باشند‬ ‫از سوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مورد حمایت قرار می گیرند و در‬ ‫صورتی که در داخل ش��هرک ها باشند از‬ ‫طریق شرکت شهرک های استان حمایت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ه عملیات��ی نش��دن تخفیف��ات‬ ‫تس��هیالتی در بخش صنعت استان اشاره‬ ‫کرده و می افزاید‪ :‬بر اس��اس مصوبه هیات‬ ‫دولت قرار ب��ود این تخفیف ه��ا از طریق‬ ‫بانک های مختلف به اس��تان واگذار شود‬ ‫که متاس��فانه با وجود پیگیری های فراوان‬ ‫مس��ئوالن اس��تان این امر از سوی بانک‬ ‫مرکزی هنوز عملی نشده است‪.‬‬ ‫‹اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫راه حل رفع گرانی ها‬ ‫ایس�نا‪ :‬نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخی کاالهای اساس��ی تا ‪ 50‬درصد گران شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عزیز اکبریان اظهار کرد‪ :‬مع��اون اول رییس جمهور‬ ‫چندی پیش گفته بود که کشور از رکود خارج خواهد‬ ‫ش��د ولی عمال این اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬رکود و تورم‬ ‫حاکم بر بازار با بخشنامه های صوری و دلخوش کننده‬ ‫مهار نمی ش��ود و در این حوزه باید جهادی وارد عمل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر در بخش مسکن‪ ،‬تولیدات‬ ‫داخلی و همچنین گردش مالی در کش��ور شاهد اتفاق‬ ‫مثبتی نبوده ایم‪ .‬نگرانی دولت این اس��ت که با خروج‬ ‫از وضعی��ت رک��ود‪ ،‬تورم زی��ادی ایجاد ش��ود ولی در‬ ‫ش��رایط فعلی رکود هم شاهد گران ش��دن ‪ 30،20‬و‬ ‫حتی ‪ 50‬درصدی برخی کاالهای اساس��ی هستیم‪ .‬در‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت سال فشار اقتصادی بر مردم زیاد است‬ ‫ب��ه همین دلیل افزایش غیرقابل انتظار قیمت ها باعث‬ ‫نگرانی مردم شده است‪ .‬وی نان‪ ،‬گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫س��بزی و میوه را در شمار کاالهایی نام برد که در دو‬ ‫ماه اخیر گران شده اند‪.‬‬ ‫اکبریان با تاکی��د بر اینکه دولت باید با مردم صادق‬ ‫باش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت طرفدار رکود است؛ چرا که از‬ ‫تورم نگران است ولی مسئله اینجاست که باقی ماندن‬ ‫در این وضعیت بسیار خطرناک تر است‪ .‬راهکار اساسی‬ ‫حل گرانی ه��ای موجود اجرای سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬حمای��ت از تولید کنن��دگان داخلی و اجازه‬ ‫ندادن به واردات کاالهای مشابه داخل است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فروش خودرو به شرط چاقو‬ ‫روزگار سپری شده تهران الف ها‪....‬‬ ‫لطفا اهسته تر بمیرید‬ ‫‪11‬‬ ‫با امضای تفاهمنامه ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی بین ایران خودرو و دانشگاه های امیرکبیر و صنعتی شریف‬ ‫هیبریدی ها وارد دانشگاه می شوند‬ ‫نیره دوخائی ‪ -‬گروه خودرو‪ :‬تفاهمنامه س��اخت‬ ‫خودروهای هیبریدی و الکتریکی بین ش��رکت ایران‬ ‫خودرو و دانش��گاه های صنعتی شریف و امیرکبیر با‬ ‫حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری همچنی��ن مدیرعام��ل گروه‬ ‫ن خودرو و روس��ای دانشگاه های‬ ‫خودروس��ازی ایرا ‬ ‫صنعتی شریف و امیرکبیر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به امضا رسید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این مراس��م اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۲ :‬نیروی بزرگ علمی و اجرای��ی در کنار هم‬ ‫قرار گرفته اند که بی ش��ک ای��ن همکاری ها منجر به‬ ‫توانمندی هایی می شود که عالوه بر رسیدن به تولید‬ ‫محصول جدید‪ ،‬باع��ث تقویت در ‪ ۲‬بخش صنعت و‬ ‫دانشگاه خواهد ش��د‪ .‬از این رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مصمم اس��ت که سیاست پسندیده تعامل‬ ‫صنعت و دانشگاه را جدی گرفته و به ان عمل کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید ارتباط فکری‪ ،‬فیزیکی و کاری جدی‬ ‫بین صنعت و دانش��گاه ش��کل بگیرد‪ .‬اگرچه بخشی‬ ‫از ای��ن ارتباط به دس��تورالعمل ها‪ ،‬بخش��نامه ها و‪...‬‬ ‫برمی گ��ردد اما در ‪ ۹۵‬درصد ان باید با هم همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫طی ش��ود و از انجایی که تولید این خودروها جدید‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت زاده با اش��اره به این است‪ ،‬در کمیسیون هم ضرورت ها‪ ،‬اولویت ها‪ ،‬یارانه‪،‬‬ ‫نکته که ریش��ه فک��ر‪ ،‬تعامل‪ ،‬صنعت و دانش��گاه به قیمت گذاری و حمایت های الزم از ان مطرح ش��ده‬ ‫ت این خودروها و حمایت مالی از‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال قبل برمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬در این همکاری ها است‪ .‬موضوع قیم ‬ ‫صنعت بیش��تر از دانش��گاه‪ ،‬بهره خواهد برد؛ من از‬ ‫همه صنعتگران بارها تقاضا کرده ام که این همکاری‬ ‫به صورت جدی باش��د‪ .‬در این بین یکی از مشکالت‬ ‫ما این اس��ت که فارغ التحصیالن کشور به جنبه های‬ ‫کارافرینی و اجرایی کمتر می پردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران خ��ودرو گ��روه بزرگی اس��ت که‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۶۰‬ه��زار نفر در ان مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند و روزانه بیش از ‪ ۲‬هزار خودرو در این شرکت خریدارن در این بس��ته امده اس��ت تا تفاوت قیمت‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬این گروه خودروسازی می تواند با ‪ ۲‬خودروهای هیبریدی با خودروهای معمولی را کاهش‬ ‫دانشگاه شریف و امیرکبیر قرارداد منعقد کند تا این دهد‪.‬‬ ‫دانش��گاه ها وارد ش��ئون مختلف‬ ‫نعم��ت زاده تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫گردند‪ .‬فعالیت های صنعت خودرو‬ ‫روزان��ه ‪ ۴‬هزار خودرو در کش��ور‬ ‫بسته حمایتی از‬ ‫بس��یار متنوع اس��ت که می توان‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن تعداد‬ ‫خودروهای هیبریدی‬ ‫در بخش ه��ای مختلف از تخصص‬ ‫تعمیرگاه های مجاز و با صالحیت‬ ‫کمیسیون‬ ‫در‬ ‫ بار‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫اکنون‬ ‫دانشگاهیان اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫ه��م باید افزایش یاب��د‪ .‬همچنین‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫زیربنایی‬ ‫که ایران خودرو و این ‪ 2‬دانش��گاه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲۷۰‬هزار خودرو‬ ‫فعالی��ت روی تولید این خودروی دولت و چندین مرتبه فرس��وده جایگزین شد ولی هنوز‬ ‫ذی قیم��ت را اغ��از کرده ان��د‪،‬‬ ‫جایگزینی خودروهای فرس��وده را‬ ‫در کمیسیون های‬ ‫امیدوارم ک��ه خط تولید انبوه این‬ ‫در برنامه ندیده ایم‪.‬‬ ‫فرعی مطرح شده‬ ‫خودروها در کشور افتتاح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هر دانشگاه با چند صنعت‬ ‫و در حال حاضر در‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده در ادامه‬ ‫باید در ارتباط باشد‬ ‫درب��اره مراح��ل تصوی��ب بس��ته دستور کار کمیسیون‬ ‫در ای��ن نشس��ت وزی��ر عل��وم‪،‬‬ ‫حمایت��ی از خودروهای هیبریدی‬ ‫صنعت مراحل رفت و تحقیق��ات و فناوری با اش��اره به‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫برگشت‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬بس��ته حمایت��ی از‬ ‫این نکته که س��اخت خودروهای‬ ‫خودروهای هیبری��دی یک بار در‬ ‫می کند‬ ‫هیبریدی و الکتریکی در کش��ور‬ ‫کمیس��یون زیربنای��ی و صنع��ت‬ ‫زودت��ر از ای��ن زمان بای��د انجام‬ ‫دول��ت و چندی��ن مرتب��ه در‬ ‫می ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزارت علوم‪،‬‬ ‫کمیسیون های فرعی مطرح شده و در حا ‬ ‫ل حاضر در تحقیق��ات و فن��اوری ای��ن برنامه را در دس��تورکار‬ ‫دستور کار کمیسیون صنعت مراحل رفت و برگشت دارد ک��ه بیش از گذش��ته ارتباط ب��ا بخش صنعت‬ ‫را طی می کند‪.‬‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬موض��وع فرصت ه��ای مطالعات��ی با‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫هیبرید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫‹ ‹امکانات‬ ‫اس��تفاده از دانش استادان دانش��گاه ها و هیات های‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصری��ح کرد‪ :‬در علم��ی در صنعت خ��وب پیش رفته اس��ت اما باید‬ ‫کمیس��یون صنعت در گزارش های تکمیلی و توجیه برنام��ه اجرایی ان مش��خص ش��ود و برای امس��ال‬ ‫فن��ی و اقتص��ادی از ما درخواس��ت کردن��د که این بای��د ‪ ۱۰۰‬فرصت مطالعاتی ب��رای صنعت به وجود‬ ‫گزارش ها و توجیه ها ارائه شد‪ .‬امیدوارم که در یک یا اید‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هفته اینده نوبت برس��د و در کمیسیون زیربنایی‬ ‫و صنعت و معدن تصویب شده و به دولت بیاید‪ .‬این‬ ‫بس��ته الزمه توسعه این صنعت اس��ت‪ .‬اگرچه امروز‬ ‫در جهت طراحی و س��اخت خودروه��ای هیبریدی‬ ‫صحبت می ش��ود اما این خودرو باید وارد بازار شده‬ ‫و مش��تری توان خرید ان را داش��ته باشد‪ .‬امکانات‬ ‫زیربنایی ان نظیر ش��ارژ باتری چ��ه در منازل و چه‬ ‫در اداره ها‪ ،‬پمپ بنزین ه��ا و‪ ...‬به وجود اید و ضوابط‬ ‫محم��د فرهادی افزود‪ :‬بحث دانش��گاه های نس��ل‬ ‫خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫س��ومی و کارافری��ن زمان��ی تحقق خواه��د یافت‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن همکاران در س��ازمان ملی که دانش��گاه ها ب��ا مراکز صنعتی در ارتباط باش��ند‪.‬‬ ‫استاندارد روی استاندارد ان مشغول به فعالیت هستند باید در اینده دانش��گاهی ب��رای یک صنعت در یک‬ ‫و از نظر محیط زیس��ت هم مشکلی به وجود نخواهد پ��روژه کالن احداث ش��ود ک��ه تولی��د خودروهای‬ ‫امد که این سازمان مشوق ان است‪ .‬این مراحل باید هیبریدی نمونه ای از ان اس��ت‪ .‬هر دانش��گاه با یک‬ ‫ی��ا ‪ ۲‬صنعت از ابت��دا تا انتها باید در ارتباط باش��د‪.‬‬ ‫ما ناچار هس��تیم که دانشگاه ها را به سمت و سویی‬ ‫سوق بدهیم که س��اختارهای مناسب در انها شکل‬ ‫بگی��رد؛ ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده تا حدود ‪۳‬‬ ‫س��ال اینده محصول ای��ن خودروها بای��د وارد بازار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر تش��کیالت دانشگاه ش��اید جوابگوی‬ ‫انجام پروژه های بزرگ نباشد اما اگر این ساختار هم‬ ‫ایجاد نش��ود موفق نخواهیم ش��د‪ .‬بخش هایی از این‬ ‫پروژه در توان دانش��گاهیان نیست و باید از مشاوران‬ ‫‹ ‹ارتب�اط ایرانخ�ودرو ب�ه ای�ن دو دانش�گاه‬ ‫محدود نخواهد بود‬ ‫همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو‬ ‫در این مراس��م ‪ ۳‬موضوع کیفی��ت‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش و توس��عه محصول را برنام��ه ایران خودرو در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬اعالم کرد و توضیح داد‪ :‬در بخش توسعه‬ ‫محص��ول پروژه ه��ای مختلف��ی در ش��رکت تعریف‬ ‫ش��ده اس��ت ک��ه خودروه��ای هیبری��دی از جمله‬ ‫موضوع های��ی اس��ت که باید ب��ه ان توجه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع افزود‪ :‬با توجه ب��ه تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب و ریاس��ت جمهوری بر افزایش س��طح‬ ‫ارتب��اط صنعت و دانش��گاه‪ ،‬حرکت بس��یار بزرگی‬ ‫با هم��کاری دانش��گاه صنعتی ش��ریف و دانش��گاه‬ ‫امیرکبی��ر اغ��از کرده ای��م‪ .‬این پروژه بس��یار بزرگ‬ ‫اس��ت و فقط به این دو دانش��گاه خالصه نمی شود‪.‬‬ ‫ب��رای اجرای این پروژه باید از دانش��جویان کش��ور‬ ‫اس��تفاده ک��رد همچنی��ن به کارگی��ری مش��اوران‬ ‫خارج��ی در این تفاهمنامه م��ورد توجه قرار گرفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید به این نکته توجه داش��ت که‬ ‫در ‪ ۶‬س��ال اینده ضمن توجه به ص��ادارات خودرو‪،‬‬ ‫حرکت های جدی در م��ورد خودروهای هیبریدی و‬ ‫برقی نیز باید اغاز شود‪.‬‬ ‫یک��ه زارع افزود بع��د از مدت ها که موضوع ارتباط‬ ‫صنعت و دانش��گاه مطرح ش��ده و در ای��ن مدت با‬ ‫مش��کل روبه رو بوده اس��ت‪ ،‬این تفاهمنامه نش��ان‬ ‫می ده��د که این دو گ��روه می توانند با هم همکاری‬ ‫کنند‪ .‬همچنین اجرای این حرکت باعث خواهد شد‬ ‫که بح��ث خودروهای هیبری��دی و برقی در صنعت‬ ‫کشور نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بی شک ارتباط شرکت ایران خودرو‬ ‫به این ‪ ۲‬دانش��گاه محدود نخواهد شد و در اینده با‬ ‫دیگر دانشگاه و دانشگاهیان این روند را ادامه خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید از توان همه دانشگاه ها بهره بگیریم‬ ‫در این مراسم سید احمد معتمدی‪ ،‬رییس دانشگاه‬ ‫امیرکبی��ر‪ ،‬با ابراز خرس��ندی از ش��کل گیری مدل‬ ‫خوب��ی از ارتباط بین دانش��گاه و صنعت اظهار کرد‪:‬‬ ‫خارجی اس��تفاده ش��ود زیرا پروژه سنگینی است و‬ ‫چندین طرح تحقیقاتی و فناوری در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫این پروژه ملی اس��ت که باید از توان همه دانشگاه ها‬ ‫بهره بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی س�ازی دان�ش فن�ی در کش�ور اتف�اق‬ ‫خواهد افتاد‬ ‫یادداشت‬ ‫اتکا قطعه سازان به‬ ‫بخش خصوصی داخلی‬ ‫غالم محمد زارعی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫بخش مهمی از صنعت خودروس��ازی وابس��ته به‬ ‫فعالیت و تالش قطعه س��ازان کشور است‪ .‬با توجه به‬ ‫میزان اشتغالی که در صنعت قطعه سازی وجود دارد‪،‬‬ ‫اهمیت پرداختن به ان بیشتر مشخص می شود‪.‬‬ ‫در هم ه کشورهای دنیا‪ ،‬قطعه سازان دولتی نیستند‬ ‫و به شکل خصوصی فعالیت می کنند‪ .‬این صنعتگران‬ ‫ب��ا هدفگ��ذاری دول��ت در صنعت خودروس��ازی با‬ ‫ضری��ب اطمینان ب��اال مبنی بر ایجاد فضای کس��ب‬ ‫ وکار و اش��تغال ب��رای گروه های مختل��ف جامعه به‬ ‫س��رمایه گذاری می پردازند که این سرمایه گذاری از‬ ‫ریس��ک خوبی برخوردار اس��ت‪ .‬از این رو در کش��ور‬ ‫نیز س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی می توانند وارد‬ ‫عرصه ش��وند‪ .‬در این میان بخش خصوصی در زمینه‬ ‫قطعه س��ازی باید تعهد ویژه ای را برعهده بگیرد و ان‬ ‫توجه به کیفیت بخشی محصوالت است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بخ��ش خصوصی کش��ور ای��ن توانایی‬ ‫و ظرفی��ت را دارد ک��ه در صنع��ت قطعه س��ازی‬ ‫س��رمایه گذاری کند اما دولت ه��م باید حمایت های‬ ‫مالی و تسهیالتی برای انها درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫یک راه دیگر سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی‪،‬‬ ‫ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی خارجی است اما‬ ‫در شرایط کنونی به نظر می رسد‪ ،‬ظرفیت و توانمندی‬ ‫کافی برای تولید قطع��ات داخلی وجود دارد و دیگر‬ ‫نیازی به حضور قطعه سازان خارجی نباشد‪ .‬البته در‬ ‫صنعت دنیای امروز همواره تعامل و استفاده از دانش‬ ‫فنی و فناوری مشترک وجود دارد‪ .‬قطعه سازان ایرانی‬ ‫هم می توانند با قطعه سازان خارجی در تعامل باشند‬ ‫اما باید به بخش خصوصی داخلی اتکا کنند‪.‬‬ ‫در صنعت قطعه س��ازی‪ ،‬کیفیت از اهمیت بسزایی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬برای ارتق��ای کیفیت قطعات تولید‬ ‫ش��ده در کش��ور‪ ،‬دولت بای��د وارد ش��ده و عالوه بر‬ ‫ارائه خدماتی نظیر اعطای تس��هیالت‪ ،‬وام و‪ ...‬امنیت‬ ‫خاطر قطعه سازان را افزایش دهد و قطعه سازان باید‬ ‫مطمئن ش��وند‪ ،‬قطع�� ه تولیدی انها به س��رعت در‬ ‫صنعت خودرو اس��تفاده خواهد شد و برای قطعه ساز‬ ‫گ��ردش مالی به همراه خواهد داش��ت‪ .‬در این میان‬ ‫زمین�� ه ارتق��ای کیفیت قطع��ات خ��ودرو در داخل‬ ‫کش��ور نسبت به گذش��ته وجود دارد‪ .‬در سال جاری‬ ‫قطعه سازان و خودروس��ازن باید روی کیفیت بخشی‬ ‫و تثبی��ت قیمت خودرو تمرک��ز کنند‪ .‬اگرچه در هر‬ ‫دو بخ��ش ضعف هایی وجود دارد ام��ا به طور حتم با‬ ‫حمایت دولت مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین خودروس��ازان نیز بای��د این موضوع را از‬ ‫نظ��ر بگذرانند که قطعه س��ازان مکم��ل اصلی تولید‬ ‫خودرو هس��تند‪ ،‬بنابراین نباید قطعه سازان را از نگاه‬ ‫خ��ود دور کنند و به مطالبات قطعه س��ازان بی توجه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫تنوع و تسهیل پرداخت‬ ‫در جشنواره رمضان ایران خودرو‬ ‫همچنی��ن محم��ود فتوح��ی‪ ،‬ریی��س دانش��گاه‬ ‫صنعتی ش��ریف نی��ز با اش��اره به این نکت��ه که در‬ ‫س��اخت خودروهای برقی صرفه جوی��ی و بحث های‬ ‫محیط زیس��تی مطرح اس��ت اظه��ار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های عم��ده این ‪ ۲‬تفاهمنامه این اس��ت که‬ ‫این همکاری به صورت قراردادهای موردی نیس��ت و‬ ‫ح��وزه بزرگی از طراحی تا س��اخت این خودروها را‬ ‫شامل می شود به گونه ای که بومی سازی دانش فنی‬ ‫در کش��ور اتفاق خواهد افت��اد‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫ظرفیتی که در دانش��گ اه های کشور و خودباوری که‬ ‫در جوانان کش��ور وجود دارد این تفاهمنامه به سود‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ،95‬انقالب خودرو های هیبریدی‬ ‫در بخش��ی از ای��ن مراس��م‪ ،‬معاون اس��تراتژی و‬ ‫برنامه ریزی ایران خ��ودرو ضمن معرفی خودروهای‬ ‫هیبری��دی به ارائه برخی اماره��ا درباره خودروهای‬ ‫هیبریدی و الکتریک��ی در بازارهای داخلی پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ،۲۰۱۰‬فق��ط ‪ ۲۵‬ه��زار خودرو‬ ‫الکتریکی و پالگین هیبرید وجود داشت که این عدد‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬به ‪ ۸۰‬هزار و س��ال ‪ ۲۰۱۲‬به ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار دستگاه افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فارس��یانی تعداد خودروه��ای الکتریکی‬ ‫و پالگی��ن هیبری��د در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬ب��ا افزای��ش‬ ‫‪۱۰۰‬درص��دی ب��ه ‪ ۴۰۵‬ه��زار دس��تگاه رس��ید و‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود که ب��ا افزایش تی��راژ تولید و‬ ‫کاه��ش قیمت باتری‪ ،‬در س��ال های این��ده انقالبی‬ ‫اساس��ی در تی��راژ ای��ن ن��وع خودروه��ا به وق��وع‬ ‫پیوندد‪.‬‬ ‫ایکوپرس‪ :‬معاون بازاریابی‬ ‫و ف��روش ایران خ��ودرو از‬ ‫روش ه��ای جدید فروش به‬ ‫مناسبت ماه مبارک رمضان‬ ‫خبر داد‪ .‬‬ ‫مصطف��ی خان کرم��ی‬ ‫ضم��ن تبریک حل��ول ماه‬ ‫مبارک رمضان به همه مشتریان و هموطنان گرامی‪،‬‬ ‫با بیان ای��ن مطلب که با تالش و پیگیری های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬تعهدات معوق محص��والت ایران خودرو به روز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نیاز بازار و انتظارات‬ ‫به حق مشتریان‪ ،‬ایران خودرو قصد دارد در روش های‬ ‫جدی��د ف��روش خ��ود‪ ،‬تن��وع در پرداخت ه��ا را به‬ ‫عنوان اس��تراتژی جدید مد نظر قرار دهد و ش��روع‬ ‫ای��ن حرکت در ای��ام ماه مب��ارک رمض��ان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬به همین منظ��ور در ماه مبارک‬ ‫رمضان ‪ 5‬طرح فروش ویژه در دستور کار قرار گرفته‬ ‫که ش��امل روش های پیش فروش عادی‪ ،‬پیش فروش‬ ‫اقس��اطی‪ ،‬پیش فروش پلکانی‪ ،‬فروش فوری و فروش‬ ‫نقد و اقساط می شود‪.‬‬ ‫خان کرمی در تش��ریح هر یک از روش های جدید‬ ‫ف��روش در جش��نواره رمض��ان اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫جشنواره سعی شده از همه طیف محصوالت استفاده‬ ‫شود‪ ،‬به گونه ای که حداکثر سالیق و عالیق مشتریان‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬وی در پایان از مشتریان خواست‬ ‫برای کس��ب اطالع��ات بیش��تر از خودروهای عرضه‬ ‫شده در قالب این جشنواره و ثبت نام‪ ،‬به نزدیک ترین‬ ‫نمایندگ��ی محل س��کونت خود مراجعه ک��رده و از‬ ‫شرایط مناسب این بخشنامه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫گروه خودرو‪ :‬در سال های اخیر و با توجه به رشد نسبی‬ ‫صنعت خودرو کشور‪ ،‬روش های فروش جدید و مختلفی‬ ‫از سوی سازندگان داخلی ارائه شده اند تا مشتریان بتوانند‬ ‫با ازادی عمل بیشتری نسبت به خرید خودرو موردعالقه‬ ‫خ��ود اقدام کنند‪ .‬اما به طور کل��ی همچنان بخش عمده‬ ‫معامالت خودرویی کش��ور به صورت نقد اس��ت (به ویژه‬ ‫درباره خودروهای دس��ت دوم)‪ .‬در زمینه شرایط فروش‬ ‫خودروهای صفر و نو‪ ،‬سازندگان داخلی تسهیالت فروش‬ ‫مختلف��ی را ارائ��ه کرده اند که البته بارها دیده ش��ده که‬ ‫این تس��هیالت خرید قس��طی محدود به برخی مدل ها‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این مطلب بر ان شدیم تا به طور مختصر‬ ‫نحوه فروش خودروها در دیگر کش��ورها را با کشور ایران‬ ‫مقایس��ه کنیم و ب��ه معرفی برخی سیس��تم های فروش‬ ‫مورداستفاده در دیگر نقاط جهان بپردازیم‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه گفته ش��د‪ ،‬بخ��ش عم��ده معامالت‬ ‫خودرویی کش��ور به طور نقد انجام می شود‪ .‬درست است‬ ‫که شرکت های داخلی بیش��تر محصوالت خود را به طور‬ ‫قس��طی نیز به فروش می رسانند اما نحوه فروش قسطی‬ ‫در کش��ور ما با کشورهای دیگر مانند امریکا تفاوت هایی‬ ‫دارد که به انها می پردازیم‪ .‬در نخس��تین گام همان طور‬ ‫که گفته ش��د‪ ،‬معموال فهرس��ت محصوالتی که ش��امل‬ ‫تس��هیالت فروش می ش��وند‪ ،‬محدودتر از فهرست تمام‬ ‫تولی��دات س��ازندگان داخلی اس��ت که دلی��ل ان را نیز‬ ‫می توان در سیاست های فروش هر تولید کننده دانست‪.‬‬ ‫شرایط فروش فراهم ش��ده‪ ،‬معموال مشخص بوده و یا‬ ‫درنهایت در ‪ 2‬فرم مختلف هستند‪ .‬بدین معنی که مبلغ‬ ‫پول��ی که ش��ما در ابتدا باید پرداخت کنی��د با مبلغ هر‬ ‫قسط‪ ،‬فاصله زمانی هر قسط‪ ،‬طول دوره اقساط و میزان‬ ‫س��ودی که باید بپردازید‪ ،‬از پیش به وسیله خود سازنده‬ ‫مش��خص ش��ده و برای تمام افراد واجد ش��رایط یکسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مس��ئله در کش��ورهای دیگر مانن��د امریکا کمی‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬بدی��ن صورت ک��ه اول اینکه ش��ما هر‬ ‫خودروی��ی را می توانید به صورت قس��طی بخرید‪ .‬به این‬ ‫معن��ی که حتی خودروهای دس��ت دوم‪ ،‬ک��م کارکرد یا‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫مقایسه خرید خودرو در ایران و جهان‬ ‫فروش خودرو به شرط چاقو‬ ‫خودروهای ‪8 ،7‬س��اله را نیز می توانید با ش��رایط اقساط‬ ‫خری��داری کنید‪ .‬دوم اینکه در بیش��تر موارد خود ش��ما‬ ‫می توانید ش��رایط اقس��اط خرید خودروی تان را تعیین‬ ‫کنی��د‪ .‬به عنوان مث��ال اینکه به چه می��زان در ابتدا پول‬ ‫بدهی��د و در چند ماه بعد پول را پرداخت کنید یا اینکه‬ ‫هر قسط شما چقدر باشد (که البته این به صورت مستقیم‬ ‫وابسته به تعداد ماه هایی است که قرار است قسط دهید)‬ ‫به وس��یله خود شما تعیین می شود‪ .‬مسئله ای که در این‬ ‫جا وجود دارد‪ ،‬این است که این شرایط به هیچ وجه برای‬ ‫افراد مختلف یکسان نیست و کامال به اعتبار مالی هر فرد‬ ‫بستگی دارد‪ .‬بدین معنی که شرکت های مختلف هنگامی‬ ‫که می خواهند شرایط اقساط را برای شما مشخص کنند‪،‬‬ ‫از اداره های اعتبار س��نجی درخواس��ت تاریخچه اعتبار و‬ ‫می��زان اعتبار ش��ما را می کنند و با توج��ه به ان‪ ،‬میزان‬ ‫سودی که شما باید بپردازید را محاسبه می کنند‪.‬‬ ‫در این سیستم‪ ،‬قانون بدین شکل است که هرچه امتیاز‬ ‫و اعتبار مالی شما (با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند‬ ‫تعداد کارت های اعتباری‪ ،‬میزان محدودیت اعتبار مالی‪،‬‬ ‫خوش حس��اب بودن شما در گذش��ته یا در طول مدت‬ ‫اعتبار بانکی) بیش��تر باشد‪ ،‬میزان س��ودی که پرداخت‬ ‫خواهی��د کرد‪ ،‬کمتر خواهد بود و ش��اید در مواردی این‬ ‫میزان به اعدادی نزدیک به صفر نیز برسد‪ ،‬اما اگر اعتبار‬ ‫شما مناسب نباشد‪ ،‬باید س��ودهایی با درصدهای باالیی‬ ‫بازپرداخت کنید‪ .‬پ��س در این جا می توانیم به ‪ 2‬تفاوت‬ ‫عمده برس��یم‪ .‬نخست اینکه کسی از شما چک تضمین‪،‬‬ ‫ضام��ن و‪ ...‬نمی خواهد و تقریبا تمام افراد می توانند اقدام‬ ‫به خرید خودرو به صورت قسطی کنند (البته در صورتی‬ ‫که میزان موجودی حس��اب ش��ما و مجم��وع اعتبارتان‬ ‫نس��بت منطقی ب��ا رقم خودرویی که قص��د خرید ان را‬ ‫دارید‪ ،‬داش��ته باشد)‪ .‬به عالوه این میزان اعتبار شماست‬ ‫که شرایط خریدتان را مشخص می کند‪.‬‬ ‫نکته دیگر این است که همان طور که پیش تر نیز اشاره‬ ‫کردیم‪ ،‬شما حتی امکان انتخاب درصد میزان پول اولیه‬ ‫از کل قیم��ت خودرو که در ابتدا بای��د پرداخت کنید را‬ ‫نیز داری��د‪ .‬به عنوان مثال اگر قیم��ت خودرویی ‪۲۰‬هزار‬ ‫دالر اس��ت‪ ،‬می توانید با پرداخ��ت اولیه هزار دالر خودرو‬ ‫را خری��داری کنی��د و مابقی ‪۱۹‬ه��زار دالر را به صورت‬ ‫قسطی بپردازید‪ .‬حتی پرداخت اولیه صفر نیز در شرایط‬ ‫فروش بس��یاری از شرکت ها وجود دارد‪ .‬البته این مسئله‬ ‫نیز به میزان اعتبار مالی ش��ما بس��تگی دارد‪ .‬اگر امتیاز‬ ‫مناس��ب را داشته باش��ید‪ ،‬می توانید تمام پول خودرو را‬ ‫به صورت اقساط بلندمدت و برای مثال با ماهی تنها ‪۳۰۰‬‬ ‫ی��ا ‪ ۴۰۰‬دالر (بس��ته به قیمت خ��ودرو) پرداخت کنید‪.‬‬ ‫اگر اعتبار مالی ش��ما چندان خوب نباشد‪ ،‬همچنان شما‬ ‫می توانید انتخاب کنید که چه مقدار حاضر هس��تید در‬ ‫ابتدا پرداخت کنید‪ ،‬اما هرقدر مبلغ پرداختی شما کمتر‬ ‫باشد (به اصطالح ‪ )Down Payment‬سودی که باید‬ ‫پرداخ��ت کنید‪ ،‬افزایش پی��دا می کند‪ .‬البته در تمام این‬ ‫حالت ها ش��رایط خاصی نیز حاکم است که بیشتر انها به‬ ‫چانه زنی شما با فروشنده بستگی دارد‪.‬‬ ‫از همه مهم تر این مس��ئله است که تقریبا سهم بسیار‬ ‫باالیی از افراد در امریکا به صورت قسطی خودرو می خرند‬ ‫و عمال خرید خودرو به معنای خرید قس��طی ان اس��ت‬ ‫و کمتر کس��ی پیدا می ش��ود که به عنوان مثال یکجا ‪۶۰‬‬ ‫هزار دالر پول صرف خرید خودرو کند! ش��رایط دیگری‬ ‫نی��ز برای خرید خودرو در کش��ورهای بزرگ وجود دارد‬ ‫که از انها می توان به اجاره یا کرایه کردن خودرو اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از اجاره تا تملک خودرو‬ ‫اجاره خودرو در امریکا کامال متفاوت با کشور ما است‪.‬‬ ‫بدین صورت که ش��ما می توانید هر خ��ودرو صفری که‬ ‫به خرید ان تمای��ل دارید را با پرداخت مبلغی به صورت‬ ‫ماهانه اجاره کنید‪ .‬ش��اید سوال شما این باشد که تفاوت‬ ‫ای��ن روش با خرید اقس��اطی در چیس��ت؟ تفاوت خرید‬ ‫کرایه ای با خرید اقس��اطی این اس��ت که ش��ما به عنوان‬ ‫مثال خودرویی را با یک قرارداد ‪ 2‬س��اله اجاره می کنید‪،‬‬ ‫ورود ممنوع خودرو به این شهرها‬ ‫رس��توران ها‪ ،‬هتل ها و مغازه های محلی‪ ،‬هیچ گونه وس��یله نقلیه‬ ‫موتوری در این جزیره یافت نمی ش��ود‪ .‬تاکسی ابی معروف ترین‬ ‫وسیله حمل ونقل در این جزیره است‪.‬‬ ‫موت��ور‪ ،‬ماش��ین‪ ،‬اتوب��وس و دیگ��ر وس��ایل نقلی��ه جزئ��ی‬ ‫جدانش��دنی از ش��هرها هس��تند‪ .‬بنابرای��ن ممنوعی��ت ان در‬ ‫برخ��ی ش��هرها‪ ،‬کمی عجیب به نظر می رس��د‪ .‬اگرچ��ه در این‬ ‫ش��هرها کاربرد وس��ایل نقلیه موتوری ممنوع اس��ت ولی همین‬ ‫امر باعث ش��ده به مقاصد گردش��گری محبوبی تبدیل ش��وند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار خبر‪ ،‬بعضی از این مقاصد‪ ،‬جزایر کوچکی هستند‬ ‫و برخی نیز ش��هرهایی بزرگ بدون خیابان ه��ای چند بانده‪ .‬در‬ ‫ادامه به تعدادی از این شهرهای خالی از خودرو اشاره شده است‪.‬‬ ‫ای��ن جزیره در کنار جزیره «النگ» واقع ش��ده اس��ت‪ .‬جزیره‬ ‫بسیار باریکی است و جمعیت ان به ‪ ۳۰۰‬نفر هم نمی رسد‪ .‬تنها‬ ‫خودروهای موتوری مورد اس��تفاده در ای��ن جزیره امبوالنس و‬ ‫خودروهای ساخت وساز هستند‪.‬‬ ‫«ونیز» ش��امل ‪ ۱۱۷‬جزیره بس��یار کوچک اس��ت‪ .‬این جزایر‬ ‫به وس��یله کانال ها‪ ،‬پل ه��ا و راه های ابی به هم متصل هس��تند‪،‬‬ ‫بنابراین هیچ خیابانی در ان به چش��م نمی خورد‪ .‬حمل ونقل در‬ ‫این شهر زیبا از طریق قایق یا اتوبوس ابی انجام می شود‪.‬‬ ‫این روستای کوچک «ونیز هلند» نامیده می شود‪ .‬بیش از ‪۱۸۰‬‬ ‫پ��ل و کان��ال در این روس��تا وجود دارد که اهالی با اس��تفاده از‬ ‫دوچرخه یا کالس��که از ان عبور می کنند‪ .‬در بخش های ابی این‬ ‫روستا نیز از قایق پارویی استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فایر – نیویورک‬ ‫‹ ‹ونیز – ایتالیا‬ ‫‹ ‹مکیناو – میشیگان امریکا‬ ‫جزی��ره کوچک «مکین��او» در دریاچه هوران میش��یگان قرار‬ ‫دارد‪ .‬جمعیت ان ‪ ۴۹۲‬نفر است ولی در طول تابستان این شهر‬ ‫پذیرای گردشگران از سراسر امریکا و دیگر کشورها است‪ .‬از سال‬ ‫‪۱۸۹۸‬م کاربرد خودروهای موتوری در این ش��هر ممنوع شده و‬ ‫تنها وسایل حمل ونقل در این شهر‪ ،‬دوچرخه یا کالسکه است‪.‬‬ ‫‹ ‹چینکه تره – ایتالیا‬ ‫«چینکه تره» یا ‪ 5‬جزیره در س��واحل جنوبی ایتالیا واقع شده‬ ‫که به دلیل طبیعت بکر در س��ایت های طبیعی یونسکو به ثبت‬ ‫رسیده است‪ .‬این منطقه عنوان رنگارنگ ترین مکان دنیا را از ان‬ ‫خود کرده اس��ت‪ .‬تنها راه رس��یدن به این جزیره‪ ،‬قایق اس��ت و‬ ‫‹ ‹گیتورن – هلند‬ ‫حمل ونقل در ان از طریق قایق یا دوچرخه است‪.‬‬ ‫‹ ‹سارک – انگلیس‬ ‫این جزیره در س��احل «نرماندی» انگلستان واقع شده و ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر جمعیت دارد‪ .‬تنها وس��یله حمل ونقل در این جزیره کالسکه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاس البالی – مراکش‬ ‫«فاس البالی» بخشی از شهر قدیمی فاس‪ ،‬سومین شهر بزرگ‬ ‫«مراکش» اس��ت‪ .‬هیچ خودرو موتوری حق ورود به این شهر را‬ ‫ندارد‪ .‬جمعیت این ش��هر ‪۱۵۶‬هزار نفر است و خیابان های ان به‬ ‫حدی باریک است که تنها دوچرخه می تواند از ان عبور کند‪ .‬این‬ ‫شهر در سال ‪۱۹۸۱‬م به ثبت یونسکو رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹هیدرا – یونان‬ ‫جزیره «هیدرا» یکی از معروف ترین مناطق گردش��گری یونان‬ ‫است که جمعیت ان به کمتر از ‪۲‬هزار نفر می رسد‪ .‬با وجود انواع‬ ‫‹ ‹ال کومبریسیتا – ارژانتین‬ ‫«ال کومبریس��یتا» روستایی به مس��احت ‪ ۳۰‬کیلومترمربع در‬ ‫مرکز ارژانتین است که جمعیت ان از ‪ ۳۵۰‬نفر بیشتر نمی شود‪.‬‬ ‫معماری این ش��هر یاداور ش��هرهای المان در قرن ‪ ۱۵‬میالدی‬ ‫است‪ .‬گردشگران باید خودروهای خود را بیرون شهر پارک کرده‬ ‫و از کالس��که یا دوچرخه برای عبور و مرور در این شهر استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کو فی فی – تایلند‬ ‫«کو فی فی» جزیره ای کوچک در نزدیکی «فوکت» اس��ت که‬ ‫تنها وسیله عبور و مرور در ان قایق است‪ .‬گردشگران برای حمل‬ ‫بار و چمدان های خود باید از باربر شخصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن جا نیز تمام مبلغی که ش��ما باید پرداخت کنید‬ ‫بس��تگی به اعتبار مالی ش��ما دارد‪ .‬ضم��ن اینکه میزان‬ ‫اقساط ماهانه شما در این حالت برای خودروهای یکسان‬ ‫بس��یار کمتر است‪( .‬پس ش��ما می توانید خودروهای به‬ ‫نس��بت گرانقیمت را نیز اجاره کنی��د) اما نباید فراموش‬ ‫کنید که در پایان ‪ 2‬س��ال بای��د خودرو را پس دهید‪ .‬در‬ ‫این جا ‪ 2‬حالت وجود دارد‪ ،‬نخس��ت اینکه شما خودرو را‬ ‫پ��س می دهید و قرارداد تمام می ش��ود‪ .‬حالت دیگر این‬ ‫اس��ت که ش��ما از خودرو در این م��دت راضی بوده اید و‬ ‫اکن��ون از لحاظ مالی نیز توانای��ی پرداخت هزینه ان را‬ ‫دارید‪ .‬حال شرکت مربوط با محاسبات و قوانین خودش‬ ‫با توجه به قیمت خودرو مبلغی که شما تاکنون پرداخت‬ ‫کرده اید را از کل قیمت خودرو کم می کند و سپس بسته‬ ‫به اینکه شما تمایل دارید مابقی پول را به صورت قسطی‬ ‫یا نقد پرداخت کنید‪ ،‬قرارداد جدیدی برای ش��ما تنظیم‬ ‫می کند‪ .‬این روش اجاره کردن نیز مشتریان بسیار زیادی‬ ‫در کش��ور امریکا دارد‪ .‬ش��رایط دیگری نی��ز در امریکا یا‬ ‫دیگر کشورها وجود دارد که بیشتر انها کم و بیش مشابه‬ ‫با روش هایی هستند که در باال به انها اشاره کردیم‪ .‬شاید‬ ‫تصور بر این باش��د که ازادی عمل برای خرید خودرو با‬ ‫ش��رایط دلخواه در خارج از کشور بس��یار زیاد است‪ ،‬اما‬ ‫نبای��د فراموش کرد که تمام این ش��رایط تنها و تنها به‬ ‫اعتبار مالی شما و حساب های بانکی تان بستگی دارد‪ .‬اگر‬ ‫طول اعتبار مالی ش��ما‪ ،‬امتیازتان یا قدرت مالی شما کم‬ ‫باشد‪ ،‬شرکت ش��ما را قانع خواهد کرد که توانایی خرید‬ ‫این خودرو را ندارید یا از ش��ما درصد س��ودهای باالیی‬ ‫طلب خواهد کرد‪.‬‬ ‫خودرو در جهان‬ ‫قدرتمندترین خودرو تمام برقی جهان‬ ‫عص�ر خ�ودرو‪« :‬فنالن��د» ن��ام چندان‬ ‫شناخته ش��ده ای در دنیای خودروسازی‬ ‫نیس��ت اما در ای��ن کش��ور ابرخودرویی‬ ‫برقی س��اخته ش��ده که مهم ترین ویژگی‬ ‫ان قدرت موتور اس��ت؛ ‪ ۱۳۴۱‬اسب بخار‬ ‫قدرت! این خودرو پیش��رفته و قدرتی که‬ ‫‪ 1MW‬ن��ام دارد‪ ،‬محصول��ی خالقانه از‬ ‫شرکت ‪ Toroidion‬به شمار می اید که‬ ‫مراحل س��اخت ان کامال در فنالند بوده اس��ت‪ .‬مهندسان این شرکت خود را‬ ‫برای خارج ک��ردن عنوان قدرتمندترین خ��ودرو تمام برقی جهان از ‪Rimac‬‬ ‫‪( Concept One‬با ‪ 1088‬اسب بخار قدرت) اماده کرده اند‪ 1MW .‬افزون بر‬ ‫‪ 1347‬اسب بخار قدرت دارد که از این حیث یکی از قدرتمندترین خودروهای‬ ‫جهان محسوب می شود‪ .‬در کنار قدرت موتور که حرف نخست را در ان می زند‬ ‫با مجموعه ای از فناوری های نوین نیز س��ر و کار داریم‪ .‬شرکت ‪Toroidion‬‬ ‫که در سال ‪2011‬م بنیان گذاشته شد‪ ،‬از همان ابتدا ماموریت خود را طراحی‬ ‫و س��اخت خودروهای تمام برقی عنوان کرده بود و در تالش بود از ازمایش��ات‬ ‫س��خت ترین پیس��ت های خودرو س��واری جهان‪ ،‬ازجمله ‪Hours of Le 24‬‬ ‫‪ Mans‬س��ربلند بی��رون بیاید‪ ،‬جایی ک��ه خودروها مس��افت نزدیک به ‪5‬هزار‬ ‫کیلومتر را بدون وقفه طی می کنند‪ .‬نکته جالب توجه این است که این مسافت‬ ‫‪ 10‬برابر محدودیت حرک��ت پربازده ترین خودرو تمام برقی فعلی جهان یعنی‬ ‫تسال مدل ‪ S‬یا ائودی ‪ e-tron R8‬است‪ .‬جدای از قدرت باالی موتور‪ ،‬ساختار‬ ‫ایرودینامیکی ان نیز در نوع خود جالب توجه است‪ .‬شرکت ‪ Toroidion‬هنوز‬ ‫اطالع��ات فنی درباره این محصول جدید ارائه نکرده اما به نظر می رس��د‪ ،‬از هر‬ ‫حیث قابل رقابت با شناخته شده ترین ابرخودروهای روز جهان باشد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬یکی از مفاهیم‬ ‫اقتصادی که در مسائل خر د و کالن مالی معنا پیدا‬ ‫می کند انضب��اط مالی و نح��وه هزینه کرد بودجه‬ ‫اس��ت‪ .‬خ��واه این بودجه در س��طح خانوار باش��د‬ ‫خواه در س��طح کالن کش��وری‪ .‬هم��واره کنترل‬ ‫هزینه ه��ا در زمین��ه درامدها به مفه��وم انضباط‬ ‫ مال��ی می انجامد‪ .‬زیرس��اخت هایی ک��ه از تحقق‬ ‫فس��اد مالی و اقتصادی جلوگیری می کند‪ ،‬وجود‬ ‫انضب��اط مال��ی‪ ،‬فرهنگ حس��اب دهی و پذیرش‬ ‫حق حس��اب های دولت و مردم اس��ت‪ .‬درحقیقت‬ ‫انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی‪،‬‬ ‫براورد دقیق و توام با احتیاط منابع دولت و کنترل‬ ‫هزینه های دولت است‪ .‬اگر بخواهیم انضباط مالی‬ ‫را در هر کشوری ارزیابی کنیم نیاز است تمام منابع‬ ‫دولت و تمام مصارف دولت در بودجه وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬سال هاست به دالیل مختلف قانون جامع و‬ ‫مانعی درباره بودجه ریزی در کشور نداریم و قوانین‬ ‫قبلی ضعف های اساس��ی به لح��اظ تغییر و تحول‬ ‫ش��رایط دارند که نمی تواند کاربرد داشته باشد‪ .‬از‬ ‫این رو دولت های مختلف با بودجه های ناهمخوان‬ ‫و در نتیج��ه روش های��ی نامناس��ب ب��رای تامین‬ ‫کسری بودجه دچار بی انضباطی های مالی شده اند‬ ‫که س��بب مشکالتی چون تورم و‪ ...‬در اقتصاد شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه متوازن‪ ،‬عامل انضباط دولت‬ ‫در ای��ن رابط��ه مصطفی‬ ‫صف��اری کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بودجه‬ ‫دول��ت به عن��وان نق��ش‬ ‫دولت در اقتص��اد مطرح‬ ‫می ش��ود ک��ه در اقتصاد با عنوان «سیاس��ت های‬ ‫مال��ی» تعبی��ر می ش��ود‪ .‬معموال بودج��ه دولت‬ ‫مشتمل بر ‪ 2‬بخش می شود؛ یکی بخش درامدهای‬ ‫دولت و بخش دیگر هزینه های ان است‪ .‬صفاری با‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سقوط قیمت سکه به زیر ‪ 900‬هزارتومان‬ ‫شاخص های پولی در سراشیبی نزول‬ ‫استقبال سرمایه گذاران خارجی از بورس تهران‬ ‫با کارشناسان اقتصادی مطرح شد‬ ‫دولت منضبط کیست؟‬ ‫تفکی��ک درامدها و هزینه های دولت یاداور ش��د‪:‬‬ ‫بخش درامدهای دولت معموال براوردی است‪ ،‬اما‬ ‫بخش هزینه های دولت در اقتصاد به این نحو شکل‬ ‫می گیرد که تمامی ارگان ها و سازمان های مختلف‬ ‫از قب��ل بودجه مورد نیاز خ��ود را اعالم می کنند و‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ای��ن می��زان بودجه‬ ‫درخواستی را به تایید می رساند‪ ،‬ردیف بندی و در‬ ‫بودج��ه لحاظ می کند ک��ه درنهایت در مجلس به‬ ‫تصویب می رسد‪ .‬از این رو میزان هزینه های دولت‬ ‫قطعی اس��ت اما درامد دولت قطعی نیست‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به این موضوع که منظ��ور از انضباط مالی‬ ‫دولت این اس��ت که دولت تا حد ممکن باید بتواند‬ ‫بودج��ه خود را عملیاتی ارائ��ه بدهد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمان��ی ک��ه هزینه های دول��ت ب��ا درامدهای ان‬ ‫‪13‬‬ ‫همخوانی نداش��ته باش��د‪ ،‬دولت انحراف از بودجه‬ ‫پیدا می کند و دچار بی انضباطی های مالی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی گف��ت‪ :‬زمانی که‬ ‫اجرای بودجه با نوس��ان های زیادی همراه باشد به‬ ‫این معنی اس��ت که دولت دچار بی انضباطی مالی‬ ‫شده است‪ ،‬چراکه در یک دولت منضبط ردیف های‬ ‫مالی بودجه دچار تغییر نمی ش��ود‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫قرار است که ‪10‬درصد هدفمندی بودجه به تولید‬ ‫برس��د باید این درصد لحاظ ش��ده تعلق بگیرد‪ .‬اما‬ ‫طی چند سال گذشته با اجرای هدفمندی یارانه ها‬ ‫این میزان از هدفمندی به تولید تعلق نگرفته است‬ ‫و ای��ن یعن��ی بی انضباطی دولت‪ .‬صف��اری افزود‪:‬‬ ‫انضب��اط دولت یعنی اینک��ه درامدها را به گونه ای‬ ‫ب��راورد کند که با ت��وازن بودجه همراه ش��ود که‬ ‫معم��وال دولت ه��ا در ای��ن زمینه دچ��ار انحراف‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی با توجه ب��ه اینکه مجلس در مقابل‬ ‫درامد‪ ،‬هزینه های��ی را طراحی می کند که ممکن‬ ‫اس��ت در ‪ 12‬م��اه‪ ،‬عالوه ب��ر هزینه تعریف ش��ده‬ ‫هزینه های دیگری اضافه ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اما از‬ ‫سوی دیگر ممکن است تغییری در درامدها ایجاد‬ ‫نش��ده باش��د که این امر سبب کس��ری بودجه و‬ ‫بی انضباط��ی دولت خواهد ش��د‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫اقتصادی با اش��اره ب��ه راهکارهایی ب��رای تامین‬ ‫کس��ری بودجه اظهار کرد‪ :‬این کس��ری بودجه به‬ ‫‪4‬روش قابل جبران خواهد بود ‪ ،‬یکی از این روش ها‬ ‫اس��تقراض از بان��ک مرک��زی اس��ت که ب��ا چاپ‬ ‫اس��کناس دولت س��عی در جبران کسری بودجه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته چاپ اسکناس باعث افزایش‬ ‫حج��م پول در جامع��ه و ایجاد تورم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫سیاستی که دولت دهم در پیش گرفت که بدترین‬ ‫نوع تامین کسری بودجه به شمار می رود‪ .‬صفاری‬ ‫با اشاره به راهکار دوم در تامین کسری بودجه بیان‬ ‫کرد‪ :‬دومین راه تامین کسری بودجه‪ ،‬استقراض از‬ ‫م��ردم یا بانک های خصوصی اس��ت‪ .‬این روش که‬ ‫دولت از بانک های خصوصی وام استقراض می کند‬ ‫س��بب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در حقیق��ت وام های��ی ک��ه باید ب��ه بخش‬ ‫خصوصی اعطا شوند به دولت داده می شود که این‬ ‫امر سبب می شود نقدینگی در اختیار مردم نباشد‪.‬‬ ‫زمانی که وام کمتری در اختیار مردم باش��د قدرت‬ ‫خرید و تقاضا نیز کاه خواهد یافت و این سیاس��ت‬ ‫ضدتورمی اس��ت‪ .‬سیاس��تی که دولت یازدهم در‬ ‫پیش گرفته اس��ت‪ .‬وی سومین راه تامین کسری‬ ‫بودجه را اس��تقراض از مردم با انتشار اوراق قرضه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬به عبارت دیگر مردم در این روش‬ ‫مصرف ش��ان را به تعویق خواهند انداخت و دولت‬ ‫ب��رای پرو ژه ه��ای عمرانی خ��ود ب��ا اوراق قرضه‬ ‫نقدینگی ه��ا را ب��ه س��مت خ��ود ج��ذب‬ ‫می کن��د‪ .‬صف��اری ادامه داد‪ :‬اس��تقراض از خارج‬ ‫مانند صندوق پول و س��ایر نهادهای دیگر با اوراق‬ ‫قرض��ه ارزی چهارمین راه تامین کس��ری بودجه‬ ‫خواهد بود‪ .‬در نهایت اینکه دولت از دس��تگاه های‬ ‫مختل��ف خ��ود می خواه��د در هزینه های ش��ان‬ ‫صرفه جویی کنند‪ .‬این کارشناس اقتصادی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬انضباط مالی به این معنی اس��ت که براورد‬ ‫درام��د و هزینه های دولت در حال��ت توازنی قرار‬ ‫بگی��رد و در این زمینه تخصیص ه��ای بهینه باید‬ ‫انجام بدهد که پس از کس��ری بودجه مجبور نشود‬ ‫خیل��ی از هزینه های��ش را ح��ذف کن��د و دچ��ار‬ ‫بی انضباط های مالی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی انضباطی دولت‪،‬ایجاد تورم می کند‬ ‫بهروز احمدی کارش��ناس اقتصادی در این باره در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به زبان‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال با استقبال پرشور سهامداران برگزار شد‬ ‫س��اده انضباط مالی دولت یعنی پایبندی دولت به‬ ‫بودجه ای که تصویب کرده است‪.‬‬ ‫احمدی در ی��ک تعریف‬ ‫کلی ت��ر از انضب��اط مالی‬ ‫دولت عنوان کرد‪ :‬دولت با‬ ‫توج��ه ب��ه درامده��ا و‬ ‫هزینه های��ی ک��ه دارد‬ ‫برنامه های��ی برای اقتصاد‬ ‫طراح��ی می کند که اگر خود دول��ت پایبند به ان‬ ‫برنامه نباشد در این صورت هم اداره دولت و هم کل‬ ‫اقتصاد را دچار مش��کل و نگران��ی خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که همگی بر انضباط مالی دولت‬ ‫تاکید دارند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه این موضوع که نبود‬ ‫انضب��اط مال��ی به طور عمده خودش را با کس��ری‬ ‫بودجه نش��ان می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مازاد بودجه معموال‬ ‫خیلی مشکل زا نیست اما مش��کل زمانی به وجود‬ ‫ش هزینه هایش با‬ ‫می ای��د که دولت به دلی��ل افزای ‬ ‫کسری بودجه مواجه می شود‪ ،‬از این رو برای تامین‬ ‫کسری بودجه دچار بی انضباطی های مالی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ب��ا توج��ه به‬ ‫بی انضباطی های دولت گذشته یاداور شد‪ :‬کسری‬ ‫بودجه دول��ت و گزارش های تفریغی تا س��ال ‪90‬‬ ‫منتش��ر می ش��د و ب��ه گ��زارش س��ازمان دیوان‬ ‫محاس��بات کش��ور‪ ،‬باالی ‪70‬درصد قانون بودجه‬ ‫اجرایی نمی شد‪.‬‬ ‫دول��ت با وجود تصوی��ب قانون بودج��ه و تعیین‬ ‫مح��ل درام��د و می��زان هزینه ه��ا‪ ،‬هزینه هایی‬ ‫بی��ش از تصویب بودجه خ��رج می کرد‪.‬احمدی به‬ ‫منضبط ب��ودن دولت یازدهم اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دول��ت یازدهم به کنترل هزینه های خود و کاهش‬ ‫کس��ری بودجه و کاهش پایه پولی و نقدی پایبند‬ ‫اس��ت‪.‬با توجه به اینک��ه دولت با کس��ری بودجه‬ ‫مواجه است اما به دنبال استقراض از بانک مرکزی‬ ‫نرفت��ه که این امر باعث کاهش نقدینگی و تورم در‬ ‫جامعه شده است‪.‬‬ ‫رضایت سهامداران حفاری شمال از تقسیم سود ‪ 750‬ریالی به ازای هر سهم‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت‬ ‫حفاری ش��مال؛ مجم��ع عمومی عادی س��الیانه این‬ ‫ش��رکت برای بررسی صورت های مالی و ترازنامه سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ 29‬اس��فند ‪ 1393‬در محل پژوهشگاه‬ ‫نیرو برگزار ش��د و س��هامداران ضمن استماع گزارش‬ ‫هیات مدیره؛ پرداخت سود نقدی ‪ 750‬ریالی را به ازای‬ ‫هر سهم تصویب کردند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه اقای اس��عد عزیزی به نمایندگی از‬ ‫ش��رکت مالی و سرمایه گذاری پیش��رو ایران؛ ریاست‬ ‫مجمع را برعهده داش��ت‪ ،‬همچنین اقای مرس��لی به‬ ‫نمایندگی از ش��رکت انرژی گستر سینا به عنوان ناظر‬ ‫اول‪ ،‬اقای خالق به نمایندگی از ش��رکت صبا تامین به‬ ‫عنوان ناظر دوم و اقای انصاری به عنوان نماینده بورس‬ ‫در ترکیب هیات رییسه مجمع حضور داشتند‪.‬‬ ‫عبداهلل محمدبیگی؛ مدیر امور مالی شرکت حفاری‬ ‫ش��مال نیز به عنوان دبیر مجمع در این جلسه حضور‬ ‫داش��ت و هدایت اله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری‬ ‫شمال وضعیت عملکرد سال ‪ 93‬این شرکت و گزارش‬ ‫هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام را قرائت کرد‪.‬‬ ‫در جریان مجمع سهامداران شرکت حفاری شمال‬ ‫سازمان حسابرس��ی را به عنوان حسابرس قانونی این‬ ‫ش��رکت و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات را به‬ ‫عنوان روزنامه های رسمی انتخاب کردند‪.‬‬ ‫همچنین اقای قادری؛ نماینده حس��ابرس قانونی‪،‬‬ ‫گزارش حسابرسی شده سال ‪ 93‬این شرکت را قرائت‬ ‫و مدیران شرکت درباره بندهای گزارش توضیحاتی به‬ ‫اعضای مجمع و سهامداران حاضر ارائه کردند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��الیانه که برگزار ش��د‪،‬‬ ‫دارندگان ‪ 78.36‬درصد از سهام شرکت حفاری شمال‬ ‫و یا نمایندگان قانونی انها حضور داشتند‪.‬‬ ‫اعضای حقوقی زیر به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای‬ ‫هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند‪:‬‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی‬ ‫تامین‪ ،‬سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬ش��رکت انرژی گستر سینا‪ ،‬ش��رکت مالی و‬ ‫س��رمایه گذاری پیشرو ایران‪ ،‬بنیاد مستضعفان انقالب‬ ‫اسالمی‬ ‫س��حر یک به پارس جنوبی بازگش��ت ‪ /‬تش��ریح‬ ‫عملکرد حفاری شمال در س��ریع ترین پروژه حفاری‬ ‫خاورمیانه‬ ‫مدیر عامل شرکت حفاری شمال گفت‪ :‬در پی بروز‬ ‫اختالل در روند فعالیت دس��تگاه حفاری سحر یک‪ ،‬و‬ ‫پس از پیگیری های فراوان این دکل حفاری مجددا در‬ ‫فاز ‪ 13‬پارس جنوبی مشغول به کار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت حفاری شمال‪،‬‬ ‫هدایت اله خادم��ی در جریان برگزاری مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه ش��رکت حفاری شمال و در بخش ارائه‬ ‫گزارش به صاحبان سهام با اعالم این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫در پی ب��روز اختالل در روند فعالیت دس��تگاه حفاری‬ ‫س��حر یک که با وجود دارا ب��ودن قرار داد معتبر برای‬ ‫چندماه باعث بیکاری این دس��تگاه ش��د‪ ،‬اکنون این‬ ‫س��وپرریگ مدرن طی روزهای اینده تحت قراردادی‬ ‫با ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش جهت عملیات‬ ‫حفاری در ف��از ‪ 13‬میدان پارس جنوبی‪ ،‬مش��غول به‬ ‫حفاری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل حفاری شمال با تاکید بر ضرورت تسریع‬ ‫در برداش��ت از میادی��ن مش��ترک خلیج فارس گفت‪:‬‬ ‫دس��تگاه سحر یک در سال ‪ 1391‬و پس از دوری ‪29‬‬ ‫ساله کشورمان در خرید دستگاه های حفاری دریایی ‪،‬‬ ‫به عنوان یک سوپرریگ نو و مدرن تحت پرچم مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی وارد ابهای کشورمان شد و کار خود‬ ‫را در شرایطی در میادین مشترک اغاز کرد که برخی‬ ‫دکل های خارج��ی بیش از ‪ 10‬س��ال در این منطقه‬ ‫حضور داشته و دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دکل حفاری س��حر یک در‬ ‫تاریخ ‪ 23‬فروردی��ن ‪ 1393‬فعالیت خود را در فاز ‪13‬‬ ‫میدان گازی پارس جنوب��ی اغاز کرده بود عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��حر یک در بدو ورود ب��ه این فاز و در حفاری حفره‬ ‫‪ 32‬اینچی چاه های مربوط به این فاز موفق شد‪ ،‬رکورد‬ ‫تکمیل این حفره را ارتقای دهد‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت حفاری شمال تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫تاریخ ‪ 27‬فرودین ماه س��ال ‪ 1393‬دکل حفاری سحر‬ ‫یک‪ ،‬هنگام حفاری حفره ‪ 32‬اینچی موفق شد‪ ،‬رکورد‬ ‫تکمی��ل این حفره را که پیش از این با مدت زمان ‪20‬‬ ‫ساعت ثبت شده بود‪ ،‬به میزان ‪ 4‬ساعت کاهش داده و‬ ‫به ‪ 16‬ساعت برساند‪.‬‬ ‫خادمی ادام��ه داد‪ :‬به دنبال ثبت این رکورد و تنها‬ ‫پس از ‪ 5‬روز این دکل در تاریخ ‪ 1‬اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ 1393‬موفق ش��د رکورد خود را مج��ددا ارتقا داده و‬ ‫حفره ‪ 32‬اینچی را در ‪ 14‬ساعت کامل کند‪ .‬وی یاد اور‬ ‫شد‪ :‬پس از مراحل فوق در دی ماه ‪ 93‬فعالیت حفاری‬ ‫دس��تگاه سحر‪ 1‬با اختالل مواجه شد که در نهایت به‬ ‫زودی و با مساعدت شرکت پتروگوهر فراساحل کیش‬ ‫در عملیات حفاری فاز ‪ 13‬شروع به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫خادم��ی در ادامه گزارش خ��ود به مجمع عمومی‬ ‫عادی صاحبان س��هام با اشاره به اینکه حضور شرکت‬ ‫حفاری شمال در فراسوی ابهای سرزمینی کشورمان‬ ‫در دریای خزر نیز باعث خلق افتخار برای کش��ورمان‬ ‫ش��ده است گفت‪ :‬دکل دریایی الیما متعلق به شرکت‬ ‫حفاری ش��مال موفق شد تنها در یک سال تعداد ‪10‬‬ ‫حلقه چاه را در یکی از میادین شرق دریای کاسپین و‬ ‫تحت نظارت کارفرمای غیرایرانی حفر کند که حفر این‬ ‫تعداد چاه در مدت یک سال باعث تعجب شرکت های‬ ‫بین المللی فعال در صنعت نفت دریای خزر شده است ‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارفرم��ای غیرایرانی حفاری ش��مال‬ ‫در نامه ای رس��می ضمن اش��اره به اینک��ه فعالیت و‬ ‫دستاوردهای حفاری شمال فراتر از تصور بوده است از‬ ‫تالش حفارمردان این شرکت تقدیر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن کارفرم��ا پاداش��ی ‪1.5‬‬ ‫میلیون دالری برای فعالیت س��ریع و ایمن ش��رکت‬ ‫حفاری ش��مال در این کشور اختصاص داد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫می توان حفر ‪ 10‬حلقه چاه در اب های مناطق ش��رق‬ ‫خزر را سریع ترین پروژه حفاری دریایی در خاورمیانه‬ ‫وص��ف کرد‪.‬خادمی تصریح کرد‪ :‬حف��ر ‪ 10‬حلقه چاه‬ ‫طی یک س��ال در اب های فراس��احلی منطقه خزر که‬ ‫جزو مناطق نس��بتا س��خت حفاری در جهان اس��ت‬ ‫نش��ان می دهد توان عملیاتی ش��رکت حفاری شمال‬ ‫در باالترین س��طح ممکن ق��رار دارد با این حال نباید‬ ‫فرام��وش کرد که ی��ک عامل موثر و بس��یار مهم در‬ ‫کس��ب این رک��ورد ‪ ،‬برنامه ریزی دقیق ‪ ،‬پش��تیبانی و‬ ‫تعامل حداکثری کارفرما با ش��رکت پیمانکار (حفاری‬ ‫شمال) است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت عمده شرکت‬ ‫این ش��رکت در حال حاضر با مالکیت ‪ 9‬دس��تگاه‬ ‫س��کوی حفاری خشکی س��نگین و ‪3‬دستگاه سکوی‬ ‫حف��اری دریایی پایه دار‪ ،‬دو فروند ش��ناور یدک کش‪،‬‬ ‫‪ 9‬دس��تگاه پمپ تراک س��یمان زنی و یک دس��تگاه‬ ‫نمودارگیری از گل حفاری ‪ ،‬مسئولیت اجرایی عملیات‬ ‫حف��اری به منظور اکتش��اف‪ ،‬تولید و بهره ب��رداری از‬ ‫مخ��ازن نفت و گاز و نیز تعمیرات انها و انجام خدمات‬ ‫فنی در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد ‪ .‬همچنین‬ ‫این شرکت هدایت و راهبری دستگاه نیمه شناور مدرن‬ ‫و فوق تخصصی ایران امیر کبیر را برای اولین بار به طور‬ ‫انحص��اری در خاورمیان��ه و در اب های عمیق داخلی‬ ‫دریای خزر و نیز هدایت و راهبری س��ه فروند ش��ناور‬ ‫یدک کش ‪ 16000‬اسب بخار را عهده دار می باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت حفاری شمال درحال حاضر خدمات فنی‬ ‫و حف��اری گس��ترده ای را در زمینه حف��اری‪ ،‬خدمات‬ ‫س��یمانکاری و اس��یدکاری‪ ،‬خدمات حفاری انحرافی‪،‬‬ ‫نمودارگیری از چاه ها‪ ،‬خدمات راندن لوله های جداری‪،‬‬ ‫خدمات ابار و لوازم در گرد‪ ،‬مهندس��ی گل و سیمان‪،‬‬ ‫مدیریت خدمات پسماند حفاری‪ ،‬خدمات چاه پیمایی ‪،‬‬ ‫کنت��رل عملیات حفاری (‪ )MudLogging‬و ‪...‬‬ ‫را به شرکت نفـت خـزر و شرکت دراگـون اویـل‬ ‫(‪ )Dragon Oil‬در اب های کش��ور ترکمنستان در‬ ‫دریای خزر‪ ،‬شرکت پترو پارس در خلیج فارس و شرکت‬ ‫نفت مناطق مرکای در خشکی ارائه می نماید‪.‬‬ ‫سهامداران شرکت حفاری‬ ‫شمال در جریان برگزاری‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت حفاری شمال پرداخت‬ ‫سود نقدی ‪ 750‬ریالی را به ازای‬ ‫هر سهم شرکت حفاری شمال‬ ‫تصویبکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی کالن شرکت‬ ‫در دنی��ای پر تالطم اقتص��ادی امروز ‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫تغییرات س��ریع تکنولوژی‪ ،‬نواوری در تولید و طراحی‬ ‫محصول‪ ،‬تغییرات ش��دید محیطی و دیگر عوامل‪ ،‬هر‬ ‫روز فشارهای بیشتری به صنایع مختلف وارد می شود‪.‬‬ ‫شرکت های مختلف با ابعاد متفاوت به محدوده صنایع‬ ‫وارد میش��وند و یا در حال فعالیت هستند‪ ،‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬س��ازمان ها برای اداره خود ‪ ،‬نیازمند شناخت‬ ‫دقیق و کاملی از صنعتی که به ان وارد می شوند‪ ،‬دارند‪.‬‬ ‫از طرفی شرکت ها هر روزه خود را به روش های جدیدی‬ ‫برای کس��ب برتری در ب��ازار تجهیز می کنند و رقابت‬ ‫موجود شدیدتر می شود‪ .‬انچه موج بقای سازمان ها در‬ ‫دنیای کنونی می شود‪ ،‬درجه سازگاری و تطبیق انها با‬ ‫شرایط پیچیده محیطی است و سازمان هایی که محیط‬ ‫را ماهرانه اداره و کنترل می کنند در مقایس��ه با سایر‬ ‫سازمان ها کامیاب ترند‪ .‬لذا بنگاه ها باید فعالیت های خود‬ ‫را متناس��ب با شرایط رقابتی سازماندهی کرده و برای‬ ‫سامان بخش��یدن به فعالیت های خود ملزم به تدوین‬ ‫استراتژی می باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین چشم انداز و ماموریت‬ ‫انچه به عنوان چش��م انداز ش��رکت حفاری شمال‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬عبارتست از‪:‬‬ ‫• ارج نهادن به منافع و خواسته های همه ذی نفعان‪.‬‬ ‫• کیفی��ت اندیش��ی‪ ،‬خالقیت‪ ،‬تعه��د و احترام به‬ ‫خواسته هایمشتریان‪.‬‬ ‫• تبدیل شدن به شریک اس��تراتژیک مشتریان از‬ ‫طریق حذف کامل زمان تلف شده تولید‪.‬‬ ‫• شناخته شدن به عنوان الگوی کیفیت و به ره وری‬ ‫انجام کلیه خدمات حفاری در منطقه ‪.‬‬ ‫• ارائ��ه تمامی خدمات مربوط صنع��ت حفاری‪ ،‬با‬ ‫باالترین اس��تانداردها و کیفیت و راندمان و سازگار با‬ ‫محیط زیست ‪.‬‬ ‫• ش��ناخته ش��دن ب��ه عن��وان یک��ی از برتری��ن‬ ‫ارائه دهنده ه��ای خدم��ات حف��اری در منطقه جنوب‬ ‫غرب اسیا ‪.‬‬ ‫که جمع بندی ان عبارتس��ت از‪« :‬الگوی کیفیت و‬ ‫به��ره وری‪ ،‬در ردیف برترین نام های تجاری در صنعت‬ ‫حفاری منطقه و معتبر در سطح جهان»‬ ‫همچنین در راس��تای تبیین ماموریت این شرکت‬ ‫حفاری نیز‪ ،‬موارد ذیل مطرح می شود‪:‬‬ ‫• ارائه کلیه خدم��ات مربوط به حفاری و تعمیرات‬ ‫چاه ه��ای نفت‪ ،‬گاز و اب اعم از دریایی و خش��کی به‬ ‫بازاره��ای داخلی و خارجی با درنظرداش��تن باالترین‬ ‫استانداردهای مربوط به ‪ HSE‬و تمامیت دارایی ها در‬ ‫کنار عنایت ویژه به سالمت کارکنان در محل عملیات ‪.‬‬ ‫• فراهم ساختن خدمات جانبی حفاری و تعمیرات‬ ‫چاه های نفت‪ ،‬گاز و اب ‪.‬‬ ‫بو کار در‬ ‫• توسعه و عملیاتی کردن سوداوری کس ‬ ‫صنعت حفاری با توجه به ایمنی و نواوری ‪.‬‬ ‫که می ت��وان انها را بدین صورت‪ ،‬جمع بندی نمود‪:‬‬ ‫«ارایه تمام��ی خدمات صنعت حفاری با مطل وب ترین‬ ‫کیفی��ت و باالترین راندمان به صورتی س��الم‪ ،‬ایمن و‬ ‫سازگار با محیط زیست‪ ،‬با اتکا به فناوری روز و مناسب‬ ‫و برخوردار از س��رمایه انس��انی متخصص و کارامد در‬ ‫راستای ارز افرینی برای ذی نفعان»‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه توسعه اینده‬ ‫• ب��ه روز رس��انی تعیی��ن نیاز مش��اغل س��تادی و‬ ‫عملیاتی‪.‬‬ ‫• بازنگری استانداردهای اموزشی‪.‬‬ ‫• طراحی دوره های اموزشی جدید‪.‬‬ ‫• بازنگری محتوای دوره های اموزشی موجود‪.‬‬ ‫• تدوین تقویم اموزشی جهت پرسنل درون سازمانی‬ ‫و خارج از سازمان‪.‬‬ ‫• بازنگری و تدوین کارراهه شغلی کاراموزان و نیروهای‬ ‫بدو استخدام عملیاتی و ستادی‪.‬‬ ‫• برنامه ریزی جهت خرید شبیه ساز دستگاه حفاری یا‬ ‫ساخت واقعیت مجازی حفاری با همکاری دانشگاه های‬ ‫معتبر ‪.‬‬ ‫• خرید نرم افزارهای اموزشی‪.‬‬ ‫• تجهی��ز و س��اماندهی دوره های مجازی اموزش��گاه‬ ‫نالمللی‪.‬‬ ‫بی ‬ ‫• تجهی��ز و س��اماندهی کتابخانه مجازی اموزش��گاه‬ ‫نالمللی‪.‬‬ ‫بی ‬ ‫• برگزاری قوی تر دوره های اموزشی حین کار (بر روی‬ ‫دستگاه حفاری)‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫افزایش خودپردازهای‬ ‫شبانه روزی بانک ملت‬ ‫بانک ملت از اواس��ط س��ال گذش��ته‬ ‫تاکنون نسبت به راه اندازی ‪ ۱۰۰‬پایگاه‬ ‫ش��بانه روزی خودپرداز اق��دام کرده و‬ ‫تع��داد این پایگاه ها را در سراس��ر کش��ور به ‪۱۶۰‬‬ ‫پایگاه افزایش داده است‪ .‬با توجه به اهمیت افزایش‬ ‫س��طح رضایتمندی مش��تریان‪ ،‬کاه��ش مراجعات‬ ‫حضوری به ش��عب و حضور گس��ترده تر بین اقشار‬ ‫مختل��ف جامعه‪ ،‬توس��عه پایگاه های ش��بانه روزی‬ ‫خودپردازها از نیمه سال ‪ ۱۳۹۳‬در دستور کار این‬ ‫بانک قرار گرفته اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت‪،‬‬ ‫بان��ک مل��ت تا اواس��ط س��ال گذش��ته ‪ ۶۰‬پایگاه‬ ‫شبانه روزی و از ان زمان تاکنون نیز ‪ ۱۰۰‬پایگاه را‬ ‫راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫اهداف استراتژیک بانک‬ ‫اقتصادنوین در افق ‪1400‬‬ ‫گردهمای��ی سراس��ری منطق��ه دو‬ ‫اس��تان های بانک اقتصادنوین با حضور‬ ‫رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این مراسم حسن معتمدی مدیرعامل‬ ‫این بانک با اش��اره به تدوین برنامه استراتژیک بانک‬ ‫گفت براساس اهداف برنامه استراتژیک بانک در افق‬ ‫‪ ،1400‬بانک اقتصادنوین به یکی از س��ه بانک برتر‬ ‫کش��ور به لحاظ س��وداوری تبدیل خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫ضمن تاکید بر لزوم هوشمندی در شعب بانک گفت‪:‬‬ ‫هر ش��عبه به عنوان مرکز هزین��ه ‪ -‬فایده بانک یک‬ ‫واحد مستقل اقتصادی است که باید با بررسی تمام‬ ‫ابعاد کس��ب وکار‪ ،‬عملکرد مناس��ب داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫معتمدی تصریح کرد‪ :‬سیس��تم بانکی در س��ال های‬ ‫اخیر تحت تاثیر موسس��ات غیرمجاز خارج از شبکه‬ ‫بانکی در رقابتی ناس��الم و ناخواسته قرار گرفت که‬ ‫خوشبختانه بانک اقتصادنوین با هوشمندی توانست‬ ‫این بحران را پشت سر بگذارد‪ .‬وی بانک اقتصادنوین‬ ‫را بانک��ی قانون م��دار توصی��ف کرد و گف��ت‪ :‬بانک‬ ‫اقتصادنوین در همه ش��رایط خود را مقید به رعایت‬ ‫قوانین و مقررات حاکم بر بازار پولی و مالی کش��ور‬ ‫می داند که این مهم مورد اس��تقبال مشتریان بانک‬ ‫نیز قرار گرفته است‪ .‬معتمدی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫بان��ک اقتصادنوین در بخش بین المل��ل مزیت های‬ ‫قابل توجهی دارد‪ ،‬بر اس��تفاده از این ظرفیت تاکید‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬بان��ک اقتصادنوی��ن عاملیت صندوق‬ ‫توس��عه ملی را دارد‪ ،‬ضمن اینکه ش��عب ارزی این‬ ‫بان��ک اماده ارائه خدمات ارزی مورد نیاز مش��تریان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جذب منابع از طریق‬ ‫خدمت رسانی به مشتری‬ ‫مدیرعام��ل بانک دی با ه��دف ارتباط‬ ‫نزدی��ک ب��ا کارکن��ان و بررس��ی نحوه‬ ‫فعالیت ش��عب طی سه ماه اخیر از چند‬ ‫ش��عبه بانک به صورت س��ر زده بازدید کرد‪ .‬احمد‬ ‫شفیع زاده در دیدار با کارکنان و روسای شعب ضمن‬ ‫قدردانی از زحمات انها اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪ 93‬س��ال‬ ‫رش��د و بهبود ش��اخص های کلی بان��ک در زمینه‬ ‫افزایش منابع و کاه��ش مطالبات معوق بود که این‬ ‫امر در کنار بهبود وضعیت معیش��تی کارکنان سالی‬ ‫پر ت�لاش‪ ،‬نتیجه بخش و موفق ب��رای بانک و تمامی‬ ‫همکاران محسوب می شود‪ .‬او اساس کار بانک را در‬ ‫ش��عبه دانست و گفت‪ :‬در مسیر توانمندکردن شعبه‬ ‫بای��د هم��واره در حرکت باش��یم چراک��ه غفلت از‬ ‫توانمندسازی شعبه یک غفلت راهبردی است و اثار‬ ‫زیانب��اری ب��رای بان��ک به هم��راه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه برای افزایش شان‬ ‫و منزلت بانک ش��عبه باید تقویت شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مش��تری بای��د راح��ت نی��از خ��ود را بی��ان کند و‬ ‫پنهان کاری نداش��ته باش��د و ما هم بای��د قدرت و‬ ‫توانایی مشاوره به او را داشته باشیم‪.‬‬ ‫نرم افزار پرداخت ‪۷۲۷‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫به منظور ارتقای سرویس های خدمات‬ ‫بانک��داری نوی��ن و در جه��ت افزایش‬ ‫رضایتمن��دی مش��تریان بانک س��ینا‪،‬‬ ‫نرم افزار پرداخت ‪ ۷۲۷‬س��ینا (همبانک و سینا سل‬ ‫اندرویدی) برای استفاده مشتریان تهیه شده است‪.‬‬ ‫نرم افزار مزبور با استفاده از سرویس ‪ 727‬بانک سینا‬ ‫توان انجام عملیاتی همچون پرداخت قبض و خرید‬ ‫شارژ را روی گوشی های موبایل دارای سیستم عامل‬ ‫اندروید دارا اس��ت‪ .‬عالوه بر ان فهرس��ت قبض های‬ ‫کاربر که توس��ط وی اقدام به پرداخت ش��ده باشد‪،‬‬ ‫در نرم اف��زار به صورت الگ ذخیره می ش��ود و کاربر‬ ‫می تواند انها را مشاهده کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار در حصار مذاکرات هسته ای‬ ‫سقوط قیمت سکه به زیر ‪ 900‬هزارتومان‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬ارز و س��که تحت تاثیر افت‬ ‫ش��دید تقاض��ا و رک��ود در بازار ک��ه متاثر از‬ ‫روند مثبت مذاکرات هس��ته ای و انتظار برای‬ ‫مشخص ش��دن نتیجه مذاکرات است‪ ،‬به طور‬ ‫مرت��ب ارزان می ش��ود و چش��م انداز قیمتی‬ ‫خود را به کانال ه��ای پایین تر تنزل می دهد‪.‬‬ ‫مقایس��ه قیمت های روزهای گذشته در بازار‬ ‫ارز و سکه نش��ان می دهد قیمت ها همچنان‬ ‫رو به کاهش اند و انتظار عمومی بر این اس��ت‬ ‫که افول قیمت ها در این بازار ادامه پیدا کند ‪.‬‬ ‫به ه��ر حال دی��روز هم قیمت ه��ا در بازار‬ ‫سکه‪ ،‬طال و ارز‪ ،‬با توجه به کاهش های پیاپی‬ ‫قیمت ه��ا در روزهای گذش��ته‪ ،‬باز هم با افت‬ ‫همراه ش��د و قیم��ت دالر امریکا با کاهش ‪2‬‬ ‫تومانی نسبت به روز دوش��نبه ‪ 3264‬تومان‬ ‫قیمت خورد و س��که تمام به��ار ازادی طرح‬ ‫جدی��د به زی��ر ‪ 900‬هزار توم��ان تنزل پیدا‬ ‫کرد‪ .‬انچه از قیمت های درج ش��ده در تابلوی‬ ‫صرافی های چهارراه اس��تانبول حکایت دارد‪،‬‬ ‫این اس��ت که س��که تمام بهار ازادی با افت‬ ‫‪ 5‬هزارتومانی به نرخ ‪ 899‬هزار تومان رسیده‬ ‫است و نیم س��که و ربع سکه با دوهزار تومان‬ ‫کاهش‪ 456 ،‬و ‪ 251‬هزار تومان به متقاضیان‬ ‫عرضه می شود‪ .‬هر گرم طالی ‪ 18‬عیار هم در‬ ‫این روز ‪ 92‬هزار و ‪ 300‬تومان داد و ستد شد‬ ‫که نش��ان از کاهش نسبی قیمت ها نسبت به‬ ‫روز های گذشته دارد ‪.‬‬ ‫افت قیمت ها در بازار روز گذش��ته در حالی‬ ‫شدت گرفت که نگاهی به معامالت بازارهای‬ ‫جهانی نشان می دهد اونس در مدار رشد قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در این شرایط سوالی که به ذهن‬ ‫می رس��د چرای��ی حرکت معک��وس قیمت ها‬ ‫در ب��ازار داخل نس��بت به بازاره��ای جهانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬پرسشی که محمود جامس��از یکی از‬ ‫کارشناسان اقتصادی به ان پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه یک کارشناس به افت قیمت ها‬ ‫وی درباره دالیل کاهش قیمت طال و ارز در‬ ‫بازار طی روزه��ای اخیر توضیح داد‪ :‬تحوالت‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬طال و سکه در کشور ما بیش از انکه‬ ‫تابع تغییر و تحوالت اقتصادی باشد‪ ،‬ناشی از‬ ‫عوامل سیاسی و انتظارات است‪ .‬درواقع هنوز‬ ‫اتفاق قابل مالحظه ای نیفتاده تا نرخ دالر‪ ،‬طال‬ ‫و سکه کاهش یابد‪ .‬او می گوید‪ :‬انچه در مورد‬ ‫این گون��ه تغییرات قیمتی قابل توجه اس��ت‪،‬‬ ‫ان است که این تحوالت تحت تاثیر بازارهای‬ ‫جهانی در حالی که اقتصاد کشور در انزوا قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫به ش��رایط موجود انتظ��ار نمی رفت بازار اتی‬ ‫سکه به س��رعت تحت تاثیر اونس قرار بگیرد‬ ‫و کاهش بیش از یک درصدی را تجربه کند‪،‬‬ ‫در حال حاضر س��ر رسید ‪ ۶‬ماه اینده تنها با‬ ‫اختالف حدود ‪40‬هزار تومان با س��که نقدی‬ ‫معامله می ش��ود که این موضوع تنها به دلیل‬ ‫جو خوش��بینی اس��ت که از نتایج هس��ته ای‬ ‫اتفاق افتاده‪ .‬این کارشناس بازار اتی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬در دو ر مذاکرات قبلی نیز چنین اتفاق‬ ‫مش��ابهی رخ داد به طوری ک��ه قبل از اعالم‬ ‫نتای��ج مذاک��رات‪ ،‬قیمت ه��ا به می��زان قابل‬ ‫توجهی کاهش یافت اما بعد از پایان مذاکرات‬ ‫مجدد قیمت اتی به مدار صعودی بازگش��ت‪،‬‬ ‫به این ترتیب با توجه به مشخص نبودن نتایج‬ ‫اخرین دور مذاکرات هسته ای‪ ،‬معامله گران با‬ ‫قبول ریس��ک اقدام به خرید و فروش س��که‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹از بازار جهانی طال چه خبر؟‬ ‫این کارشناس اقتصادی می افزاید‪ :‬دورنمای‬ ‫افزایش قیمت دالر نیز حاکی از روند مثبت ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا طبق گزارش های خبرگزاری های‬ ‫مه��م بین المللی ک��ه به��ای بین المللی نفت‬ ‫را زی��ر ذره بین دارند و رص��د می کنند‪ ،‬گفته‬ ‫ش��ده چنانچه توافق جامع ایران حاصل شود‪،‬‬ ‫عربستان که حرف اول را در اوپک می زند‪ ،‬به‬ ‫ش��دت قیمت نفت را کاهش می دهد تا ایران‬ ‫را از دسترس��ی به منابع درامدی نفتی باال و‬ ‫قابل توجه محروم کند و ایران قادر نباش��د از‬ ‫منابع نفتی خود بهره چندانی ببرد‪.‬‬ ‫جامس��از با بیان اینکه پشتوانه اقتدار ایران‬ ‫در منطق��ه خاورمیانه همین درامدهای نفتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬اگ��ر برمبنای تقویت‬ ‫ارزش بین الملل��ی دالر در مورد تحوالت ریال‬ ‫قضاوت کنی��م‪ ،‬ارزش دالر باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫در حال��ی که در این چند روزه اخیر دالر یک‬ ‫روند کاهشی داشته است‪ .‬وی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫این در ش��رایطی است که کشور ما از تورم و‬ ‫بیکاری دو رقمی رنج می برد و اقتصاد با وجود‬ ‫اعالم مسئوالن اقتصادی‪ ،‬هنوز از رکود خارج‬ ‫نش��ده و دولت در تنگنای مال��ی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن ارزش پول مل��ی باید رو به‬ ‫کاهش باش��د‪ .‬یعنی قیمت دالر افزایش یابد‪،‬‬ ‫ولی در بازار غیرمتشکل ارز عکس این فرایند‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬زیرا بازار زیر فش��ار عامل‬ ‫انتظارات احساس��ی قرار می گیرد و قیمت ها‬ ‫در دامن��ه محدودی باال و پایین می ش��ود که‬ ‫چندان تاثیری در تراز ارزی نمی گذارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه این‬ ‫از ابتدای هفته گذشته‬ ‫تاکنون نوسان قیمت ها در‬ ‫بازار معامالتی اتی سکه‬ ‫موجب افزایش حجم قابل‬ ‫توجه تقاضا در بورس‬ ‫کاالی ایران شده است‪،‬‬ ‫این در شرایطی است که‬ ‫بازار نقدی و دالر کمتر از‬ ‫بازار اتی تحت تاثیر بازار‬ ‫جهانی طال قرار گرفته‬ ‫و افت و خیز کمتری را‬ ‫در مدت یادشده تجربه‬ ‫کرده اند‬ ‫تحوالت قیمتی تحت تاثیر عرضه و تقاضاهای‬ ‫خرد اس��ت‪ ،‬متذکر می ش��ود‪ :‬گاهی بهای هر‬ ‫اونس ط�لا در بازاره��ای بین المللی افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬اما در بازار ایران س��که دچار کاهش‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن باید اذعان ک��رد که بازار‬ ‫غیرمتش��کل تحت تاثیر عرض��ه و تقاضاهایی‬ ‫اس��ت که نرخ و میزان ان را تحوالت جهانی‬ ‫تعیین نمی کند‪ .‬بلکه انتظارات بازیگران و بازار‬ ‫و همچنی��ن زمان های خاص��ی نظیر ماه های‬ ‫محرم و رمضان روی قیمت ها اثرگذار هستند‪.‬‬ ‫جامساز خاطرنشان می کند‪ :‬در ماه رمضان‬ ‫براس��اس علم و تجرب��ه‪ ،‬همواره هم��ه بازار‬ ‫س��اکت بوده اند‪ .‬در مورد ب��ازار ارز و طال نیز‬ ‫همین مس��ئله صادق است‪ ،‬تا زمانی که عید‬ ‫فطر فرا رسد و تقاضا افزایش یابد؛ انگاه است‬ ‫که قیمت طال و سکه نیز رو به افزایش خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اتی سکه متاثر از بازار نقد‬ ‫به ه��ر حال اف��ت قیمت ها فق��ط مختص‬ ‫بازار های طال و سکه و ارز نبوده و بازار اتی نیز‬ ‫از کاهش قیمت ها در بازار نقدی متاثر شده و‬ ‫تمام سررس��ید های این بازار با کاهش قیمت‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت به طوری ک��ه دورترین‬ ‫سررسید این بازار روز گذشته با ‪4‬دهم درصد‬ ‫کاهش قیمت در نرخ ‪ 939‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫مورد معامله قرار گرفت ‪ .‬همچنین سررس��ید‬ ‫شهریور نیز به عنوان نزدیک ترین سررسید در‬ ‫قیم��ت ‪ 909‬ه��زار و ‪ 500‬و با افت ‪ 41‬صدم‬ ‫درصدی دیروز مورد معامله قرار گرفت ‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یک��ی از کارشناس��ان ب��ازار اتی‬ ‫س��که از ابتدای هفته گذشته تاکنون نوسان‬ ‫قیمت ها در بازار معامالتی اتی س��که موجب‬ ‫افزای��ش حج��م قابل توجه تقاض��ا در بورس‬ ‫کاالی ایران شده است‪ ،‬این در شرایطی است‬ ‫ک��ه بازار نقدی و دالر کمتر از بازار اتی تحت‬ ‫تاثیر بازار جهانی طال قرار گرفته و افت و خیز‬ ‫کمتری را در مدت یادشده تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫سیاوش س��لیمانی‪ ،‬معتقد اس��ت‪ :‬با توجه‬ ‫اگ��ر بخواهی��م نگاهی ب��ه رون��د حرکتی‬ ‫بازارهای جهانی داش��ته باش��یم‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫گزارش ه��ای منتشرش��ده از س��وی رویترز‪،‬‬ ‫قیمت طال در بازارهای جهانی روز دوشنبه با‬ ‫افت شدید ‪ 1/3‬درصدی روبه رو شد‪ .‬از طرفی‬ ‫نی��ز امیدواری ه��ای مربوط به ح��ل و فصل‬ ‫بحران یونان موجب ش��د تقاضا برای طال در‬ ‫بازارهای بین المللی با کاهش روبه رو شود که‬ ‫این مس��ئله تاثیر مثبتی بر شاخص سهام در‬ ‫بازارهای بین المللی نیز داشته است‪.‬‬ ‫تحلیلگران بازاره��ای جهانی معتقدند با از‬ ‫بین رفتن نگرانی های مربوط به اوضاع یونان‪،‬‬ ‫تقاضا برای طال نیز بار دیگر با کاهش روبه رو‬ ‫خواهد ش��د و این مسئله به ضرر قیمت طال‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬این در شرایطی است که برخی‬ ‫دیگر از کارشناس��ان با توجه به کاهش ذخایر‬ ‫ط�لا روند مثبت��ی را برای این فل��ز با ارزش‬ ‫متصور هس��تند‪ .‬به هرحال این پیش بینی ها‬ ‫در حالی مطرح می ش��ود که دیروز روند بازار‬ ‫جهانی طال‪ ،‬خالف روز دوشنبه‪ ،‬کمی تقویت‬ ‫شد و به نرخ ‪ 1185‬دالر رسید ‪.‬‬ ‫انطور که تحلیلگران بازار می گویند‪ :‬طال از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ 2015‬تاکنون که معامله گران‬ ‫در ت�لاش بودند زم��ان افزایش نرخ های بهره‬ ‫را ارزیاب��ی کنند‪ ،‬بیش از ‪ 10‬بار بین صعود و‬ ‫سقوط نوسان داشته است‪ .‬این فلز ارزشمند از‬ ‫انتهای مارس تاکنون ‪ 1.6‬درصد صعود کرده‬ ‫است و به سوی نخس��تین رشد سه ماهه در‬ ‫یک سال گذشته پیش می رود‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی از ارس��ال‬ ‫درخواس��ت ای��ن وزارتخانه برای تش��کیل‬ ‫دادگاه های تخصصی در زمینه معوقات بانکی‬ ‫به قوه قضاییه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علی طیب نیا در جلسه‬ ‫علنی مجلس ش��ورای اس�لامی در پاسخ به‬ ‫س��وال تعدادی از نمایندگان مردم در خانه‬ ‫مل��ت درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‬ ‫جلوگیری از معوقات بانکی و نیز ساماندهی‬ ‫انها‪ ،‬در سخنانی گفت‪ :‬براساس قانون پولی‬ ‫و بانکی کش��ور مس��ئولیت تنظیم و اجرای‬ ‫سیاست های پولی و اعتباری کشور و نظارت‬ ‫بر بانک ها و نیز موسسات اعتباری در حیطه‬ ‫وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین‬ ‫مصوب ش��ما نمایندگان مجل��س‪ ،‬با هدف‬ ‫ارتق��ای درج��ه اس��تقالل بان��ک مرکزی و‬ ‫قطع کردن سیاس��ت های بودجه ای و پولی‪،‬‬ ‫ریاس��ت ش��ورای پول و اعتبار ه��م که در‬ ‫گذش��ته برعهده وزیر اقتصاد بود‪ ،‬به رییس‬ ‫کل بانک مرکزی واگذار شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد ادامه داد‪ :‬بنابراین براس��اس‬ ‫قوانین موضوعه موجود‪ ،‬مسئولیت مستقیم‬ ‫و وظیف��ه و اختیار وی��ژ ه وزیر اقتصاد درباره‬ ‫تنظیم سیاست های پولی و اعتباری نیست‪.‬‬ ‫طیب نیا در ادام��ه‪ ،‬موضوع معوقات بانکی‬ ‫را یک��ی از موضوعاتی دانس��ت که از ابتدای‬ ‫شروع کار دولت یازدهم ذهن‪ ،‬فکر و دغدغه‬ ‫عم��ده دول��ت را تش��کیل داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوع معوقات بانک��ی توان اعطای‬ ‫طیب نیا در صحن علنی مجلس‪:‬‬ ‫ک سوم معوقات بانکی در اختیار ‪ ۵۷۵‬نفر است‬ ‫ی ‬ ‫تس��هیالت نظ��ام بانک��ی را کاه��ش داده و‬ ‫تامین های اعتباری را تش��دید ک��رده و در‬ ‫تعمیق ش��رایط رکودی نقش موثری را ایفا‬ ‫می کند به همین دلیل خوش��بختانه طی ‪2‬‬ ‫سال گذشته تالش ها و اقدامات موثری برای‬ ‫اصالح نظام بانکی کش��ور به طور کلی و حل‬ ‫مطالبات غیرجاری انجام شده که دستاوردها‬ ‫و نتایج مثبتی هم داشته است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتص��اد ادام��ه داد‪ :‬مان��ده عم��ده‬ ‫تس��هیالت اعطایی سیستم بانکی کشور که‬ ‫در س��ال ‪ ۴۴۰ ،۹۱‬هزار میلیارد تومان و در‬ ‫سال ‪ ۵۷۲ ،۹۲‬هزار تومان بود‪ ،‬در سال ‪۹۳‬‬ ‫به ‪ ۷۰۴‬ه��زار میلیارد توم��ان افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬یعن��ی اینکه ‪ ۶۰‬درص��د در مجموعه‬ ‫تس��هیالت اعطایی افزایش داده شده است‪.‬‬ ‫طیب نیا اضافه کرد‪ :‬تس��هیالت پرداختی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۳۶ ،۹۲‬هزار میلی��ارد تومان بود و‬ ‫برای س��ال ‪ ،۹۳‬این رقم ‪ ۲۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هدف گذاری شده بود که خوشبختانه‬ ‫عملکرد اعطای تس��هیالت سیستم بانکی به‬ ‫‪ ۳۴۰‬ه��زار میلیارد تومان افزون ش��ده که‬ ‫معن��ی ان این اس��ت که ‪ ۶۱‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان بی��ش از مق��دار پیش بینی ش��ده‬ ‫و هدف گذاری ش��ده پرداخ��ت ش��ده ک��ه‬ ‫‪ ۴۴.۵‬درصد افزایش در پرداخت تس��هیالت‬ ‫نظام بانکی داشته ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزایش تس��هیالت پرداختی‬ ‫را ناش��ی از اقدامات موثری دانس��ت که در‬ ‫حوزه های مختلف و از جمله وصول مطالبات‬ ‫معوق انجام شده است‪ .‬وی همچنین افزود‪:‬‬ ‫نس��بت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۴.۷ ،۹۱‬درصد بود و درسال‬ ‫‪ ۹۲‬به ‪ ۱۴.۱‬درصد رسیده بود‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲.۱‬درصد کاهش یافت��ه که حاکی از‬ ‫عملک��رد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول‬ ‫مطالبات معوق اس��ت و معنای ان این است‬ ‫که مطالب��ات غیرج��اری نس��بتش به کل‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۷.۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتص��اد ادام��ه داد‪ :‬ای��ن توفیقات‬ ‫در ش��رایطی به دست امده اس��ت که رشد‬ ‫نقدینگی که در س��ال ‪ ۲۱.۹ ،۹۲‬درصد بود‪،‬‬ ‫به ‪ ۲۲.۳‬درصد رسیده است و رشد پایه پولی‬ ‫نی��ز از ‪ ۲۱‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از‬ ‫افزایش ضریب فزاینده اس��ت که به معنای‬ ‫اقدام��ات موثر در نظ��ام بانکی و نیز افزایش‬ ‫سهم و نقش نظام بانکی در اعطای تسهیالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه اقداماتی که در‬ ‫راس��تای مقابله با معوقات بانکی انجام شده‬ ‫است ‪ ،‬گفت‪ :‬فهرستی از ‪ ۲۰‬بدهکار عمده هر‬ ‫بانک که پرونده انها در مراجع قضایی مطرح‬ ‫بود‪ ،‬تهیه شد که از مجموعه این فهرست ها‪،‬‬ ‫فهرس��تی ش��امل ‪ ۵۷۵‬بدهکار عمده نظام‬ ‫بانکی تهیه ش��د که بده��ی انها در مجموع‬ ‫یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل‬ ‫می دهد؛ این فهرس��ت ب��رای مراجع قضایی‬ ‫ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری های‬ ‫نظام بانکی کشور باشد و با توجه به تاکیدات‬ ‫مقامات قضایی کشور‪ ،‬دستگاه قضایی هم به‬ ‫صورت ویژه به انها رسیدگی کند‪.‬‬ ‫طیب نیا اضافه کرد‪ :‬درخواس��ت تش��کیل‬ ‫دادگاه ه��ای تخصص��ی در زمین��ه معوقات‬ ‫بانک��ی ب��ه قو ه قضاییه ارس��ال ش��ده که با‬ ‫دستور مساعد ریاست قوه قضاییه هم مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ا تصوی��ب س��تاد هماهنگی مب��ارزه با‬ ‫مفاس��د اقتصادی کارگروه ویژه ای در بانک‬ ‫مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس‬ ‫محت��رم‪ ،‬قوه قضایی��ه و نهاده��ای نظارتی‬ ‫کش��ور در ای��ن کارگ��روه حض��ور دارند و‬ ‫پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران‬ ‫بانک های مربوط بررسی می شود و اقدامات‬ ‫و برنامه های بانک ه��ا کنترل و مورد نظارت‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه در هر‬ ‫بان��ک یک کارگروه ویژه با مس��ئولیت یکی‬ ‫از اعضای هیات مدیره تش��کیل ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این کارگروه فرایند رسیدگی و وصول‬ ‫را مراقب��ت می کند‪ .‬وی همچنین تش��دید‬ ‫اقدام��ات به منظ��ور ممنوع الخ��روج کردن‬ ‫بده��کاران بانک��ی و نیز اعم��ال محدودیت‬ ‫درب��اره انجام برخی فعالیت های مجاز بانکی‬ ‫در ص��ورت اثبات کوتاه��ی و قصور هر یک‬ ‫از بانک ها و موسس��ات اعتب��اری را از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری موضوع‬ ‫معوقات بانکی دانس��ت و گفت‪ :‬تایید نکردن‬ ‫و یا سلب صالحیت حرفه ای مدیران بانک ها‬ ‫و موسس��ات اعتباری در صورتی که کوتاهی‬ ‫و قص��ور انه��ا در ایجاد و پیگی��ری پرونده‬ ‫مطالبات غیرجاری شان به اثبات برسد‪ ،‬ارائه‬ ‫پیش��نهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل که‬ ‫به وضعیت حس��اب بانک ها می پردازد‪ ،‬اقدام‬ ‫به شناس��ایی قوانی��ن و مقرراتی که موجب‬ ‫انفعال بانک ه��ا در وص��ول مطالبات معوق‬ ‫ی شده است‬ ‫ش��ده و یا منجر به افزایش بده ‬ ‫از اقدامات انجام ش��ده در راس��تای پیگیری‬ ‫موضوع معوقات بانکی است‪.‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خوشبینی سهامداران بورس را سبزپوش کرد ‬ ‫گروه اقتصاد – اریانا امامی‪ :‬بازار س��هام‬ ‫تابستان را پرشور و بانشاط اغاز کرد و بیشتر‬ ‫نمادها سبز ش��ده و حال و هوای دیگری به‬ ‫ت��االر شیش��ه ای دادند‪ .‬همچنی��ن حجم و‬ ‫ارزش معامالت نیز افزایش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع نشان می دهد سرمایه گذاران نسبت‬ ‫به حص��ول توافق در مهلت تعیین ش��ده یا‬ ‫تمدید کوتاه مدت خوشبین هستند‪.‬‬ ‫دالر اندک��ی کاه��ش یاف��ت و ق��رارداد‬ ‫سررس��ید های اتی س��که نیز نزولی شد که‬ ‫نشان دهنده خوشبین نبودن سرمایه گذاران‬ ‫ب��ه اینده دالر و طالس��ت‪ .‬ام��ا قیمت نفت‬ ‫اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫خبره��ای سیاس��ی نش��ان می ده��د‬ ‫مذاکره کنندگان در حال تالش برای رسیدن‬ ‫به توافق در موعد یادشده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تقاضا در تاالر‬ ‫بازار روز گذش��ته با رشد تقاضا همراه شد‬ ‫که این موضوع در گروه پاالیش مشهود بود‬ ‫و هرچند عرضه در میانه بازار افزایش یافت‬ ‫ولی بازار به روند صعودی ادامه داد‪.‬‬ ‫هرچند نمادهای پاالیش��ی دیروز با تقاضا‬ ‫و رش��د قیمت مواجه ش��دند ام��ا این گروه‬ ‫همچنان پرابهام هس��تند و به نظر می رسد‬ ‫با وجود نامه ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫مبنی بر تغییر نیافتن ش��رایط حاکم بر این‬ ‫گروه‪ ،‬بازهم بازار منتظر تغییر قیمت هاست‬ ‫و ب��ه همین دلیل این گروه خریداران جدی‬ ‫دارد ولی ریسک انها باالست‪.‬‬ ‫برخی س��ایت ها نوش��ته اند که به موجب‬ ‫قان��ون بودج��ه س��ال ‪ 94‬ش��رکت پاالیش‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫بازار سرمایه قدم به قدم با مذاکرات هسته ای‬ ‫و پخ��ش مکلف اس��ت مابه التف��اوت قیمت‬ ‫فراورده های نفتی و سوخت هوایی تولیدی‬ ‫پاالیش��گاه ها را محاس��به و پرداخت کند و‬ ‫دلیل توجه بازار همین اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫به موج��ب تبصره قانون رف��ع موانع تولید‪،‬‬ ‫تخفی��ف در پاالیش��گاه های دولتی می تواند‬ ‫‪ 2‬درصد بیش��تر از پاالیشگاه های خصوصی‬ ‫باش��د و پاالیش��گاه های تازه تاس��یس و در‬ ‫حال توس��عه می توانن��د از ‪ 3‬درصد مازاد بر‬ ‫تخفیف ها نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫در هر صورت ش��رایط پاالیش��ی ها مبهم‬ ‫بوده و بهتر اس��ت هرچ��ه زودتر در این باره‬ ‫شفاف س��ازی ش��ود زی��را در غیراین صورت‬ ‫ممکن اس��ت تعداد زیادی از سرمایه گذاران‬ ‫متض��رر ش��وند‪ .‬در این گ��روه پاالیش نفت‬ ‫اصفهان افزایش سرمایه دارد‪.‬‬ ‫در گروه پتروشیمی‪ ،‬همچنان بازار درگیر‬ ‫نرخ خوراک ‪ 13‬س��نتی اس��ت‪ .‬پتروشیمی‬ ‫خارک با تبدیل افزایش س��رمایه به س��هم‬ ‫می تواند کمی پرعرضه ش��ود‪ .‬پتروش��یمی‬ ‫ش��یراز و پتروش��یمی پردیس طرح توسعه‬ ‫دارند‪ .‬سایر گروه به نظر می رسد کمی مردد‬ ‫برای رشد است‪ .‬پتروشیمی فارابی ‪14‬تیرماه‬ ‫ب��ه مجم��ع عموم��ی م��ی رود‪ .‬بین المللی‬ ‫ش��یمیایی ایران نیز روز گذش��ته مش��مول‬ ‫دستورالعمل رفع گره معامالتی بود‪.‬‬ ‫در گروه ش��یمیایی‪ ،‬پلی اکریل با ش��ایعه‬ ‫افزای��ش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی‬ ‫دارایی ه��ا همراه اس��ت که گفته می ش��ود‬ ‫خروج از ش��مول م��اده ‪ 141‬قانون تجارت‬ ‫اس��ت که به هر حال نشان می دهد شرایط‬ ‫شرکت چندان خوب نیست‪.‬‬ ‫در گروه س��یمان‪ ،‬به نظر می رسد افزایش‬ ‫نیافت��ن نرخ س��یمان در کنار نب��ود امنیت‬ ‫صادرات��ی ب��رای ای��ن گ��روه‪ ،‬گزارش های‬ ‫‪ 3‬ماهه خوبی را رقم نزند‪ .‬بیش��تر سیمانی ها‬ ‫حاشیه نشین هستند‪.‬‬ ‫در گ��روه فلزی‪ ،‬کاهش قیمت های جهانی‬ ‫کمی کار را برای گروه س��خت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان هم در بی��ن فوالدی ها‬ ‫به دلیل افزایش س��رمایه مورد توجه اس��ت‬ ‫که به نظر می رس��د این سهم به دلیل لحاظ‬ ‫نکردن هزینه اس��تهالک با ریس��ک باالیی‬ ‫هم��راه اس��ت و ضم��ن اینکه پ��روژه ریلی‬ ‫شرکت در سال جاری ممکن است نتواند در‬ ‫موعد مقرر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در نتیجه معامالت روز گذش��ته‪ ،‬شاخص‬ ‫بورس ب��رای دومین روز متوالی با رش��دی‬ ‫قابل توجه روبه رو شد‪ .‬شاخص بورس در این‬ ‫روز ‪ 563‬واحد باال رفت و در عدد ‪64‬هزار و‬ ‫‪ 839‬به کار خود پایان داد‪ .‬گفتنی است در‬ ‫معامالت روز جاری حجم و ارزش معامالت‬ ‫هم رش��د کرد‪ .‬به این ترتیب که سهامداران‬ ‫بیش از یک میلیارد و ‪ 52‬میلیون برگه سهم‬ ‫و حق تق��دم را به ارزش یک ه��زار و ‪944‬‬ ‫میلی��ارد ریال در ‪ 59‬ه��زار نوبت معامالتی‬ ‫دست به دست کردند‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذشته ارزش روز بازار نیز‬ ‫به عدد ‪283‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫در بازار روز سه شنبه تاپیکو‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫بندرعب��اس‪ ،‬هلدینگ نفت و گاز پارس��یان‪،‬‬ ‫مپن��ا‪ ،‬بان��ک ملت‪ ،‬س��ایپا و بان��ک تجارت‬ ‫بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس‬ ‫ثب��ت کردند‪ .‬در معامالت این روز ش��اخص‬ ‫ازاد ش��ناور ‪ 809‬واحد و ش��اخص های بازار‬ ‫اول و دوم ‪ 464‬و ‪ 798‬واحد صعودی شدند‪.‬‬ ‫گروه های بانک‪ ،‬خودرو و انبوه سازی نیز در‬ ‫صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صدرنش��ینی بازار نیز با بیش��ترین رش��د‬ ‫قیم��ت متعلق ب��ه نماده��ای تولی��د مواد‬ ‫و الی��اف مصنوع��ی‪ ،‬پل��ی اکری��ل‪ ،‬پاالیش‬ ‫نف��ت بندرعب��اس‪ ،‬الکتریک خودرو ش��رق‪،‬‬ ‫قندشیرین خراسان‪ ،‬جوشکاب یزد و کارتن‬ ‫ایران بود‪.‬‬ ‫این در حال��ی بود که نمادهای بین المللی‬ ‫محصوالت پارس‪ ،‬درخش��ان تهران‪ ،‬عمران‬ ‫و توس��عه فارس‪ ،‬قطع��ات اتومبی��ل ایران‪،‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ب��ارز‪ ،‬گس��ترش صنایع و‬ ‫خدمات کش��اورزی و کشت و صنعت پیاذر‬ ‫با بیش��ترین کاهش قیمت در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در ای��ن روز پاالیش نفت‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬پاالیش نف��ت بندرعب��اس‪ ،‬حق‬ ‫تقدم بانک انصار‪ ،‬پاالیش نفت تبریز‪ ،‬صنایع‬ ‫ریخته گری ایران‪ ،‬پلی اکریل و فراورده های‬ ‫نس��وز پارس سنگین ترین صف های خرید را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫همچنین نورد الومینیوم‪ ،‬حق تقدم بانک‬ ‫انص��ار‪ ،‬س��یمان قائن‪ ،‬س��یمان دورود‪ ،‬حق‬ ‫تقدم گلوکوزان‪ ،‬بین المللی محصوالت پارس‬ ‫طوالنی ترین صف های فروش را ثبت کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ای��ن روز بانک صادرات‪،‬‬ ‫حق تقدم بانک پاس��ارگاد و س��یمان تهران‬ ‫بیش��ترین حج��م معام�لات را داش��تند‪.‬‬ ‫بیش��ترین ارزش معام�لات ه��م متعلق به‬ ‫نمادهای س��یمان تهران‪ ،‬بانک پاس��ارگاد و‬ ‫بانک صادرات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫در ادامه این گ��زارش روح اهلل میرصانعی‪،‬‬ ‫دبی��ر کانون ب��ورس و اوراق به��ادار تهران‪،‬‬ ‫درب��اره عل��ت رش��د ب��ازار س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫اصلی ترین عامل رش��د ش��اخص را می توان‬ ‫در روزه��ای اخی��ر ج��و مثب��ت حاک��ی از‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای در ب��ازار س��رمایه‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امید دوباره س��هامداران‬ ‫ب��ه توافقات نهایی و امضاش��دن مذاکرات و‬ ‫لغو تحریم ها می تواند ش��رایط بازار سرمایه‬ ‫را بهبود بخش��د که در این صورت می توان‬ ‫بی��ش از پیش ش��اهد روند مثب��ت در بازار‬ ‫سرمایه بود‪.‬‬ ‫میرصانعی با بیان تاثیر مجامع بر روند بازار‬ ‫گفت‪ :‬یکی دیگر از عوامل رش��د شاخص را‬ ‫می توان در تعدیل مثبت شرکت های بورسی‬ ‫در فصل مجامع دانست‪.‬‬ ‫دبیر کانون ب��ورس و اوراق بهادار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورت به توافق نرسیدن شاهد افت‬ ‫در روند بازار خواهیم بود ولی این روند منفی‬ ‫جهشی نخواهد بود و روند معامالت با ثبات‬ ‫همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در حال حاضر با توجه‬ ‫به رس��یدن قیمت ها به کف‪ ،‬زمان مناسبی‬ ‫برای خرید سهام است‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪114199496‬‬ ‫‪952‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪408‬‬ ‫‪9.97‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪55966523‬‬ ‫‪955‬‬ ‫ت‪-‬کارتن ایران‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪9.56‬‬ ‫ت‪-‬بانک انصار‬ ‫‪41021833‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاریاتیه دماوند‬ ‫‪402‬‬ ‫‪8.94‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪36148835‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫ت‪-‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪359‬‬ ‫‪7.81‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪31709129‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫ت‪-‬سرما افرین‬ ‫‪910‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪28264791‬‬ ‫‪987‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫‪3276‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪24887042‬‬ ‫‪864‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪952‬‬ ‫‪108716541615‬‬ ‫بین المللی محصوالت پارس ‬ ‫‪7393‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000009‬‬ ‫‪95830864660‬‬ ‫ن‬ ‫درخشان تهرا ‬ ‫‪3269‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫اجاره پارس سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪88000000000‬‬ ‫عمران وتوسعه فارس ‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫ت‪-‬بانک انصار‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪64825662800‬‬ ‫ن‬ ‫قطعات اتومبیل ایرا ‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪61746188297‬‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪4076‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪56493074539‬‬ ‫گسترش صنایع وخدمات کشاورزی ‬ ‫‪10276‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪955‬‬ ‫‪53470630015‬‬ ‫ت‪-‬کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7879.2‬‬ ‫‪-1.580124162‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪629.2‬‬ ‫‪0.881834215‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10288.2‬‬ ‫‪0.305160429‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4927.8‬‬ ‫‪-2.934919634‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1362.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪15277.2‬‬ ‫‪1.362137488‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5986.1‬‬ ‫‪2.986666667‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46481.4‬‬ ‫‪0.805027955‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪181567.6‬‬ ‫‪2.064533609‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16627.4‬‬ ‫‪-2.40360629‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26412.9‬‬ ‫‪0.108777223‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18502.4‬‬ ‫‪-0.021614144‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10596.7‬‬ ‫‪0.580893171‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪283331.7‬‬ ‫‪-0.040924657‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3445‬‬ ‫‪1.983422143‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1981.4‬‬ ‫‪-0.820902993‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12856.5‬‬ ‫‪2.77060568‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3073.1‬‬ ‫‪-0.31464902‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6423.4‬‬ ‫‪0.328001999‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪107.8‬‬ ‫‪0.465983225‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2386.1‬‬ ‫‪0.323747057‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪5034.4‬‬ ‫‪0.481009121‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4564.6‬‬ ‫‪1.138881503‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1826.7‬‬ ‫‪-0.28930131‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪0.237247924‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1657.4‬‬ ‫‪0.102675605‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1539.4‬‬ ‫‪1.617268467‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪689.5‬‬ ‫‪1.233299075‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1981.7‬‬ ‫‪1.143265452‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4425.3‬‬ ‫‪0.732967608‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪532.9‬‬ ‫‪-0.317994762‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪141667.4‬‬ ‫‪1.306924066‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪775.1‬‬ ‫‪0.819458897‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4574.4‬‬ ‫‪0.252032699‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪640.8‬‬ ‫‪2.200956938‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪185.4‬‬ ‫‪-0.268961807‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪328.8‬‬ ‫‪1.858736059‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3432.1‬‬ ‫‪1.879007362‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2971.7‬‬ ‫‪0.971764466‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪74397.5‬‬ ‫‪1.099356557‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46686.2‬‬ ‫‪1.004502195‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪134388.1‬‬ ‫‪0.597349654‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53053.4‬‬ ‫‪0.782271056‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8674‬‬ ‫‪0.686020732‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪123427.5‬‬ ‫‪0.563240511‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26886.2‬‬ ‫‪0.875705367‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64839.5‬‬ ‫‪0.875903324‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9894.8‬‬ ‫‪0.686862109‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪734.2‬‬ ‫‪1.464897734‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2668.9‬‬ ‫‪0.918853513‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪16‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9152‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪410,322‬‬ ‫‪3755269073‬‬ ‫‪117‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫فراوری زغال سنگ پروده طبس‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪521,408‬‬ ‫‪2554175083‬‬ ‫‪282‬‬ ‫شده)‬ ‫زغالنو(‪%50‬‬ ‫تجارت‬ ‫بیمه‬ ‫پرداختطبس‬ ‫سنگ پروده‬ ‫فراوری‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪40,731‬‬ ‫‪195305145‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7830‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪1644‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3211‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪116,625‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪398,183‬‬ ‫‪4,282,888‬‬ ‫‪1241593431‬‬ ‫‪1,520,125‬‬ ‫‪2096743339‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2429238252‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪416828402‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1,919,204‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪210,569‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪20,093‬‬ ‫باما‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪373,907‬‬ ‫‪1200825811‬‬ ‫‪124,512‬‬ ‫‪242609948‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪31,709,129‬‬ ‫‪47772605895‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1907‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1290‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪3079‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪6521‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪3,365,039‬‬ ‫‪2,473,933‬‬ ‫‪5833651200‬‬ ‫‪1,129,108‬‬ ‫‪2715591235‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪2,662,035‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪1,447,588‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪9487688485‬‬ ‫‪541,710‬‬ ‫‪372,808‬‬ ‫‪8196690595‬‬ ‫‪1777521468‬‬ ‫‪993898798‬‬ ‫‪2431091318‬‬ ‫‪1,254,575‬‬ ‫‪2392071453‬‬ ‫‪925,234‬‬ ‫‪1197241669‬‬ ‫‪1,159,618‬‬ ‫‪1403839640‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫‪300,118‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪187,786‬‬ ‫‪589225695‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪58,728‬‬ ‫‪195616109‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2700000‬‬ ‫افست‬ ‫‪3014‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪952‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫بانک ملت‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫ح‪.‬بانک انصار‬ ‫بانک دی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫بانک انصار‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫بانک سینا‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪63180550‬‬ ‫‪725718‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪8,890,374‬‬ ‫‪13034749546‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪731886‬‬ ‫‪3154‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪724621‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪727114‬‬ ‫‪720381‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪4,147,876‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪2719204685‬‬ ‫‪3,849,246‬‬ ‫‪5896965664‬‬ ‫‪13,515,408‬‬ ‫‪19498476432‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪1424605890‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪585942889‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪225453597‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪175743187‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪117789840‬‬ ‫‪37‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪720917‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪291250371‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪727039‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪726877‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪726557‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪968‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1666‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪98100001000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪51,652,893‬‬ ‫‪50000000424‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3,392,069‬‬ ‫‪5650176011‬‬ ‫‪340‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪3961‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪228940810‬‬ ‫‪41,052,632‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪114,043‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫‪6966‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪153370998‬‬ ‫‪61030776‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫المیران‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪3609‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1189840379‬‬ ‫‪195305145‬‬ ‫‪886236939‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪662543084‬‬ ‫‪194670884‬‬ ‫‪564091478‬‬ ‫‪3117709460‬‬ ‫‪588080947‬‬ ‫‪1054384454‬‬ ‫‪1241593431‬‬ ‫‪1754459726‬‬ ‫‪2398689391‬‬ ‫‪43604974‬‬ ‫‪2096743339‬‬ ‫‪2037800‬‬ ‫‪1081512854‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2429238252‬‬ ‫‪192548203‬‬ ‫‪1200825811‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪56964298‬‬ ‫‪15762961530‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪416828402‬‬ ‫‪591589572‬‬ ‫‪242609948‬‬ ‫‪11291601263‬‬ ‫‪18788654203‬‬ ‫‪9177753270‬‬ ‫‪9487688485‬‬ ‫‪3031450650‬‬ ‫‪47772605895‬‬ ‫‪1427955936‬‬ ‫‪5833651200‬‬ ‫‪910100569‬‬ ‫‪8196690595‬‬ ‫‪347939333‬‬ ‫‪2715591235‬‬ ‫‪1777521468‬‬ ‫‪48847058492‬‬ ‫‪993898798‬‬ ‫‪355441092‬‬ ‫‪2431091318‬‬ ‫‪2392071453‬‬ ‫‪13589155914‬‬ ‫‪1403839640‬‬ ‫‪1197241669‬‬ ‫‪53470630015‬‬ ‫‪681684758‬‬ ‫‪21509508630‬‬ ‫‪441823840‬‬ ‫‪13298769031‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪3966‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪3854927133‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1870216696‬‬ ‫‪1.08717E+11‬‬ ‫‪8950901452‬‬ ‫‪27906607027‬‬ ‫‪1297398209‬‬ ‫‪26763739123‬‬ ‫‪3569445591‬‬ ‫‪53263397120‬‬ ‫‪12421212751‬‬ ‫‪13034749546‬‬ ‫‪1260986452‬‬ ‫‪11151700971‬‬ ‫‪1385668074‬‬ ‫‪64825662800‬‬ ‫‪2794160317‬‬ ‫‪11568389947‬‬ ‫‪712885486‬‬ ‫‪4198096821‬‬ ‫‪622482414‬‬ ‫‪9039391230‬‬ ‫‪982547373‬‬ ‫‪12498403677‬‬ ‫‪406254945‬‬ ‫‪2719204685‬‬ ‫‪527653216‬‬ ‫‪1860186010‬‬ ‫‪404426497‬‬ ‫‪5896965664‬‬ ‫‪602810435‬‬ ‫‪7482999669‬‬ ‫‪204756650‬‬ ‫‪457056286‬‬ ‫‪5871264‬‬ ‫‪308656162‬‬ ‫‪1465845020‬‬ ‫‪49999999128‬‬ ‫‪655000‬‬ ‫‪249,722‬‬ ‫‪247100364‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪7058‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1224880779‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪544765512‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪166,733‬‬ ‫‪503135120‬‬ ‫‪71,683‬‬ ‫‪293070080‬‬ ‫‪131291082‬‬ ‫‪79715104‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9,112‬‬ ‫‪254575982‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪514,700‬‬ ‫‪3585624558‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪9,568,041‬‬ ‫‪27466791001‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪26,697‬‬ ‫‪101154933‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪814,111‬‬ ‫‪523‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪16443145884‬‬ ‫‪63180550‬‬ ‫‪360,634‬‬ ‫‪17,816‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1140473405‬‬ ‫‪10,788‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪76743686‬‬ ‫‪18202551883‬‬ ‫‪705,049‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫‪2791‬‬ ‫‪75645097000‬‬ ‫‪2554175083‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪5650176011‬‬ ‫‪1052631239‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪28438‬‬ ‫‪203570789‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪251,223‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪951,189‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪53‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪299‬‬ ‫‪420,180‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪32‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4474‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪89,426‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪173819588‬‬ ‫‪3,849,246‬‬ ‫‪357,751‬‬ ‫‪4,147,876‬‬ ‫‪124,752‬‬ ‫‪18,917,896‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2,029,110‬‬ ‫‪28,264,791‬‬ ‫‪782,275‬‬ ‫‪36,879‬‬ ‫‪1,316,766‬‬ ‫‪22,078,116‬‬ ‫‪5,916,174‬‬ ‫‪8,890,374‬‬ ‫‪959,968‬‬ ‫‪9,518,253‬‬ ‫‪637,268‬‬ ‫‪41,021,833‬‬ ‫‪474,405‬‬ ‫‪5,847,994‬‬ ‫‪184,318‬‬ ‫‪5,736‬‬ ‫‪201,097‬‬ ‫‪2,854,186‬‬ ‫‪171,184‬‬ ‫‪4,524,478‬‬ ‫‪176,475‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪184,791‬‬ ‫‪2,559‬‬ ‫‪46,132‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11,869,194‬‬ ‫‪43,530‬‬ ‫‪119,004‬‬ ‫‪12011‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪193153166‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫افرانت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪4088‬‬ ‫‪3755269073‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪3,666,840‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪78,271‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1,752,683‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪1,107,158‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪114,199,496‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4208094299‬‬ ‫‪237825459‬‬ ‫‪4004844607‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪3018‬‬ ‫تعداد ‪2‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫‪6,346,737‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪2168‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15042310527‬‬ ‫‪2700000‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪2915‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪58,728‬‬ ‫‪17,192,638‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪98100001000‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪50000000424‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪195616109‬‬ ‫‪26202487920‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪20661‬‬ ‫‪228940810‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫‪75‬‬ ‫‪727717‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪1685‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1673‬‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪187,786‬‬ ‫‪9,085,134‬‬ ‫‪153370998‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪589225695‬‬ ‫‪25946764491‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪139559010‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪40,145‬‬ ‫‪17,909,714‬‬ ‫‪203570789‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪725718‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪3868‬‬ ‫‪731886‬‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪3154‬‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪729205‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪726919‬‬ ‫‪8767‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫‪925,234‬‬ ‫‪55,966,523‬‬ ‫‪300,118‬‬ ‫‪24,887,042‬‬ ‫چاپ و تکثیر ‪3,823,145‬‬ ‫انتشار‪3.81،‬‬ ‫‪1689‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪4411‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪250377590‬‬ ‫‪99,211‬‬ ‫‪7,252,332‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪1008‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪795,882‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫‪1378437152‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1016‬‬ ‫‪2595‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫بانک‬ ‫گردشگری شرق‬ ‫الکتریک خودرو‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫چرخشگر‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪239‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫بانک ملت‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫ح‪.‬بانک انصار‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫بانک دی‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫بانک انصار‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪173924419‬‬ ‫‪723420‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫سایپااذین‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫‪975‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫افست‬ ‫‪708417448‬‬ ‫‪293135280‬‬ ‫‪1907‬‬ ‫‪7031‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪24,305‬‬ ‫‪1,520,125‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪322,971‬‬ ‫‪1,254,575‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,932,770‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫ساخت قطعات ‪1,159,618‬‬ ‫خودرو و‪-0.16‬‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪3014‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫‪479,199‬‬ ‫‪4,282,888‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,919,204‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪824,241‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪28,130‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪6845‬‬ ‫‪373,907‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫حمل و نقل ابی‬ ‫‪210,569‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪67,874‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪8716‬‬ ‫‪124,512‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪20,093‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪360,612‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪43712‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪2,334,748‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪4836‬‬ ‫‪8,259,899‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪1,849,011‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4964‬‬ ‫‪3,365,039‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪1,375,889‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪31,709,129‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪628,093‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪2,473,933‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪390,368‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪2,662,035‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪3079‬‬ ‫‪199,954‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪1,129,108‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫‪1,447,588‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪6,750,893‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪7236‬‬ ‫‪541,710‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪32,124‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪11042‬‬ ‫‪372,808‬‬ ‫خرده فروشی در ‪3.97‬‬ ‫‪6521‬‬ ‫فروشگاه های غیرتخصصی‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫شهریتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫‪120‬‬ ‫‪49,710‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪108095562‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪542,498‬‬ ‫‪116,625‬‬ ‫کانه های فلزی ‪364,896‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫استخراج‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫زامیاد‬ ‫سایپا‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪151,290,194‬‬ ‫‪521,408‬‬ ‫‪1,041,093‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪40,731‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫سایر معادن ‪644,112‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪463,120‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪398,183‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪114‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪692358156‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪4.53‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪597148649‬‬ ‫‪1666‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪140‬‬ ‫ذغال سنگ ‪3,392,069‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫استخراج‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکتخودرو‬ ‫ایران‬ ‫گذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫سرمایهدیزل‬ ‫سایپا‬ ‫‪114,043‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫وصندوق‬ ‫بیمه‬ ‫بازنشستگی به جزتامین‪410,322‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪9152‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪2856‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪698049674‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪211‬‬ ‫‪51,652,893‬‬ ‫‪ 968‬ابزارپزشکی‪0.00 ،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪868,449‬‬ ‫‪702391805‬‬ ‫‪723033‬‬ ‫‪721243‬‬ ‫فارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫خودرودیزل‬ ‫ایران‬ ‫اژند‬ ‫سخت‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪1170368374‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪736186‬‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫خودرو‬ ‫پارس‬ ‫‪155‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪732263‬‬ ‫‪294‬‬ ‫گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫سرمایهایران‬ ‫قاسم‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪1731315098‬‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫توکاریل‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪2,386‬‬ ‫‪7482999669‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫‪267‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪706751‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪730602‬‬ ‫‪9039391230‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2,559‬‬ ‫‪727343‬‬ ‫‪720234‬‬ ‫‪11568389947‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪1860186010‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪2,854,186‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪725614‬‬ ‫‪5,736‬‬ ‫‪4198096821‬‬ ‫‪5,847,994‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪4,524,478‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪41,021,833‬‬ ‫‪64825662800‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪12498403677‬‬ ‫‪729205‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪9,518,253‬‬ ‫‪11151700971‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪726919‬‬ ‫‪22,078,116‬‬ ‫‪53263397120‬‬ ‫‪253061465‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36,879‬‬ ‫‪742335‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26763739123‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪28,264,791‬‬ ‫‪27906607027‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪188‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪114,199,496‬‬ ‫‪725732‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪76743686‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪119‬‬ ‫‪681684758‬‬ ‫‪441823840‬‬ ‫باما‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪129‬‬ ‫‪726557‬‬ ‫تامیندی‬ ‫بیمه‬ ‫ماسه ریختهگری‬ ‫بیمه سامان‬ ‫ایرانیان‬ ‫اتکایی‬ ‫بیمه‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪0.63‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪41,052,632‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪723420‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪7830‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫میهنمعادنوفلزات‬ ‫بیمهتوسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪61030776‬‬ ‫‪726877‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫ذغالاسیا‬ ‫بیمه‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫بیمه‬ ‫البرزمعدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪193153166‬‬ ‫‪727039‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪1644‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪211‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪1.08717E+11‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪7058‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪43,530‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪78,271‬‬ ‫‪726582‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪40,145‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪237825459‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪99,211‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪712303‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪74‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪94‬‬ ‫‪8,259,899‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪56964298‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪18788654203‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1081512854‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪824,241‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪2358‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪2398689391‬‬ ‫‪322,971‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪194670884‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3117709460‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫بانک ملت‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪720917‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪291250371‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1,138,495‬‬ ‫‪1,162,638‬‬ ‫‪2269761474‬‬ ‫‪1516700‬‬ ‫‪4108938958‬‬ ‫‪2080942476‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪167‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمین و ساختمان نسیم‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اسام‪-‬مختلط‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪9152‬‬ ‫‪7565‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪410,322‬‬ ‫‪220,094‬‬ ‫پروده طبس‬ ‫سنگ‬ ‫زغال‬ ‫ایران‬ ‫چینی‬ ‫فراوریخاک‬ ‫صنایع‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪7433‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫همدان‬ ‫شیشه‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪5427‬‬ ‫ماسه ریختهگری‬ ‫تامین سرام‬ ‫پارس‬ ‫‪7830‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪434,897‬‬ ‫‪6257‬ابزارپزشکی‪4.81 ،‬‬ ‫‪2721170888‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪167‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪10957‬‬ ‫‪7,012,540‬‬ ‫‪2752‬ابزارپزشکی‪3.11 ،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪3755269073‬‬ ‫‪1665052219‬‬ ‫‪521,408‬‬ ‫‪86,567‬‬ ‫‪2554175083‬‬ ‫‪643470473‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪48‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫فراوری نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫پروده طبس‬ ‫زغال سنگ‬ ‫‪5053‬‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪40,731‬‬ ‫‪54,926‬‬ ‫‪195305145‬‬ ‫‪295383270‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ایرانول‬ ‫نفت‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪11146‬‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪398,183‬‬ ‫‪53,907‬‬ ‫‪3117709460‬‬ ‫‪158907115‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اصفهان‬ ‫گری‬ ‫نفت ریخته‬ ‫پاالیشماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪7830‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪4,282,888‬‬ ‫‪14,343,218‬‬ ‫‪1241593431‬‬ ‫‪33219521536‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪758‬‬ ‫نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫الوانوفلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪2654‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪1,520,125‬‬ ‫‪2,162,837‬‬ ‫‪2096743339‬‬ ‫‪5739574865‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪184‬‬ ‫معادنشیراز‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫توسعه‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫سرمایهبافق‬ ‫معادن‬ ‫گذاری خوارزمی‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫تهران‬ ‫مسکن بیمه‬ ‫سرمایه گذاری صنعت‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫گازنگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫شیشه و‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫وفلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫رایان‬ ‫لیزینگ‬ ‫‪8675‬‬ ‫‪1644‬‬ ‫‪3744‬‬ ‫روی ایران‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫لیزینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫چادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫وصنعتیومعدن‬ ‫لیزینگصنعت‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫معدنی‬ ‫لیزینگو ایرانیان‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪1665‬‬ ‫باما‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سرمایهگذاری سایپا‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازی‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪116,625‬‬ ‫‪132,117‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪1.27‬سایر معادن ‪35,035‬‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪359‬‬ ‫بهمنوفلزات‬ ‫شرکتمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫لیزینگ‬ ‫استخراج‬ ‫ذغال سنگ ‪87,981‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫گریهایفلزی‬ ‫کانه های‬ ‫استخراج‬ ‫مالی‬ ‫واسطه‬ ‫سایر‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪7.81‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪ 0.10‬گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪1,919,204‬‬ ‫‪5,359,816‬‬ ‫‪322,971‬‬ ‫‪1,158,004‬‬ ‫‪824,241‬‬ ‫‪500,381‬‬ ‫‪373,907‬‬ ‫‪633,357‬‬ ‫‪210,569‬‬ ‫‪161,304‬‬ ‫‪124,512‬‬ ‫‪194670884‬‬ ‫‪495702984‬‬ ‫‪153838685‬‬ ‫‪2398689391‬‬ ‫‪1923964609‬‬ ‫‪1081512854‬‬ ‫‪1518271050‬‬ ‫‪242609948‬‬ ‫‪8,259,899‬‬ ‫‪3,998,760‬‬ ‫‪18788654203‬‬ ‫‪4200795993‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪436‬‬ ‫موادمعدنی‬ ‫ایرانتهران‬ ‫مسکن‬ ‫فراوری گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪31,709,129‬‬ ‫‪3,075,446‬‬ ‫‪47772605895‬‬ ‫‪1951539245‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪31,709,129‬‬ ‫‪826,152‬‬ ‫‪47772605895‬‬ ‫‪2810572859‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪8196690595‬‬ ‫‪2459634745‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪3079‬‬ ‫‪5387‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪1777521468‬‬ ‫‪794067621‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪7375822380‬‬ ‫‪9487688485‬‬ ‫‪5884488446‬‬ ‫شرق‬ ‫مسکن شمال‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫اعتالء البرز‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شرکت‬ ‫‪1907‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪1,254,575‬‬ ‫‪181,251‬‬ ‫ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ملیایران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪925,234‬‬ ‫‪95,297‬‬ ‫‪1197241669‬‬ ‫‪164839617‬‬ ‫سرمایهاژند‬ ‫سخت‬ ‫گذارینیرو‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪372,808‬‬ ‫‪265,432‬‬ ‫‪1,159,618‬‬ ‫‪175,207‬‬ ‫‪993898798‬‬ ‫‪465254145‬‬ ‫‪2431091318‬‬ ‫‪413167459‬‬ ‫‪1403839640‬‬ ‫‪298470426‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪300,118‬‬ ‫‪166,703‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫بازنشستگیمسکن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان بانک‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪187,786‬‬ ‫‪63,881‬‬ ‫‪589225695‬‬ ‫‪68204722‬‬ ‫زاینده رود‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫توسعهملی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪58,728‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪195616109‬‬ ‫‪57642020‬‬ ‫گستر‬ ‫تدبیرگرانتوس‬ ‫توسعهشهری‬ ‫وخوزستان‬ ‫فارس‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫افست‬ ‫‪3014‬‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫سیمان شرق‬ ‫سپاهانایران‬ ‫سیمانصادرات‬ ‫بانک‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫سرمایه‬ ‫خوزستانمسکن خرداد ‪94‬‬ ‫سیمانتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانملت‬ ‫بانک‬ ‫تهران‬ ‫ایران‬ ‫سیمانبانک‬ ‫پست‬ ‫داراب‬ ‫ایرانیان‬ ‫حکمت‬ ‫بانک‬ ‫سبزوار‬ ‫سیمان الر‬ ‫بانک انصار‬ ‫ح‪.‬‬ ‫فارس و خوزستان‬ ‫سیمان‬ ‫بانک‬ ‫سیماندیکارون‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانغرب‬ ‫بانک‬ ‫کارافریننو‬ ‫سیمان فارس‬ ‫سیمانانصار‬ ‫بانک‬ ‫هگمتان‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان بجنورد‬ ‫گردشگری‬ ‫بانک‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫سیمانخاش‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫سیمان تهران‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمان دورود‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪99,211‬‬ ‫‪53,020‬‬ ‫‪40,145‬‬ ‫‪66,137‬‬ ‫‪43,530‬‬ ‫‪39,435‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,538‬‬ ‫چاپ و تکثیر ‪103,502‬‬ ‫انتشار‪0.25،‬‬ ‫‪78,271‬‬ ‫موسسات اعتباری‬ ‫‪1,835,956‬‬ ‫بانکها و ‪3.11‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪725718‬‬ ‫‪3464‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪36,879‬‬ ‫‪266,298‬‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪8,890,374‬‬ ‫‪132,561‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪4359‬‬ ‫‪731886‬‬ ‫‪3218‬‬ ‫‪3154‬‬ ‫‪4565‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪22,078,116‬‬ ‫‪356,505‬‬ ‫‪9,518,253‬‬ ‫‪198,922‬‬ ‫‪11151700971‬‬ ‫‪124512920‬‬ ‫‪41,021,833‬‬ ‫‪250,695‬‬ ‫‪64825662800‬‬ ‫‪428966377‬‬ ‫‪5,736‬‬ ‫‪42,994‬‬ ‫‪4198096821‬‬ ‫‪141108432‬‬ ‫‪5,847,994‬‬ ‫‪117,031‬‬ ‫‪2,854,186‬‬ ‫‪26,014‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫حکمتخراسان‬ ‫بانکشیرین‬ ‫قند‬ ‫‪822‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ح‪.‬بانک‬ ‫انصارغداییوقندپیرانشهر‬ ‫فراوردههای‬ ‫‪520‬‬ ‫‪26‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫شهد‬ ‫بانک دی‬ ‫قندهکمتان‬ ‫‪9039391230‬‬ ‫‪119730400‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪356‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتبهسرام‬ ‫تولیدیگرانیت‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪2,559‬‬ ‫‪20,197‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪6359‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪4,147,876‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک‬ ‫پاسارگاد سرامیک سینا‬ ‫صنایع کاشی و‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪4706‬‬ ‫‪2646‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,849,246‬‬ ‫‪4,641‬‬ ‫‪5896965664‬‬ ‫‪20782398‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,546‬‬ ‫‪4000076‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انصار‬ ‫بانک‬ ‫کاشی تکسرام‬ ‫تولیدی‬ ‫گردشگری‬ ‫بانک‬ ‫کاشی الوند‬ ‫کاشی پارس‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪2984‬‬ ‫‪3154‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪27182‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5167000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پالسکوکار‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪9248‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪7474050‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪4076‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪1757‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪5303‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪2,339,206‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪293,979‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,889,257‬‬ ‫‪19,607,843‬‬ ‫‪49999999650‬‬ ‫ابسال‬ ‫‪134,991‬‬ ‫‪1449935352‬‬ ‫‪48‬‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪559,670‬‬ ‫‪5939866710‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ح ‪ .‬سرما افرین‬ ‫‪62596000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرما افرین‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪10957‬‬ ‫‪11650‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪9426‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2752‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪45,121‬‬ ‫‪11,576‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10063‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪10018249174‬‬ ‫‪451277250‬‬ ‫‪35670000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪3269‬‬ ‫‪13856‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪26763739123‬‬ ‫‪84109488‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13034749546‬‬ ‫‪65466759‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪374419642‬‬ ‫‪27906607027‬‬ ‫‪165074905‬‬ ‫‪5,736‬‬ ‫‪4,764‬‬ ‫‪4198096821‬‬ ‫‪29572080‬‬ ‫‪2,854,186‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11568389947‬‬ ‫‪245602604‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9039391230‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4,524,478‬‬ ‫‪3,939,314‬‬ ‫‪2,559‬‬ ‫‪397,177‬‬ ‫‪3,849,246‬‬ ‫‪81,534‬‬ ‫‪1860186010‬‬ ‫‪830336053‬‬ ‫‪5896965664‬‬ ‫‪137169409‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪654,226‬‬ ‫‪4,147,876‬‬ ‫‪13,093‬‬ ‫‪21,044‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪710,094‬‬ ‫‪450,657‬‬ ‫‪1,135,307‬‬ ‫‪192,532‬‬ ‫‪2719204685‬‬ ‫‪1674336214‬‬ ‫‪7482999669‬‬ ‫‪60431760‬‬ ‫‪143149288‬‬ ‫‪1010650‬‬ ‫‪821081251‬‬ ‫‪1069500155‬‬ ‫‪4627114245‬‬ ‫‪910029065‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪196,858‬‬ ‫‪643591468‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪9,470‬‬ ‫‪129631200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪44,164‬‬ ‫‪10,359,324‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,513,570‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12498403677‬‬ ‫‪4074163102‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1.08717E+11‬‬ ‫‪243519573‬‬ ‫‪41,021,833‬‬ ‫‪41,374‬‬ ‫الستیک و پالستیک‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪730,703‬‬ ‫‪152498292‬‬ ‫‪8897847497‬‬ ‫‪7812129050‬‬ ‫‪1644152711‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪896‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪195‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪27240‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪123,578‬‬ ‫‪3707052590‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪461,498‬‬ ‫‪1063364426‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزی‬ ‫‪10276‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪61,651‬‬ ‫‪633552456‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪593500000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪83,369‬‬ ‫‪134166850‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5825000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪6274‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪6886880‬‬ ‫‪416799995‬‬ ‫‪87971098‬‬ ‫‪109570000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پمپ سازی ایران‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪2574‬‬ ‫‪12,243,171‬‬ ‫‪35338549140‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪7,012,540‬‬ ‫‪19295598609‬‬ ‫‪993‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪6064‬‬ ‫‪1,533,174‬‬ ‫‪8953736160‬‬ ‫‪176‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪430,551‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪296,553‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫صنایعجوشکابیزد‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪560642912‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪172,980‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11870‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪5932728689‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10490‬‬ ‫‪7599‬‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫‪3584‬‬ ‫کمباین سازی ایران‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنایع الستیکی سهند‬ ‫درخشان تهران‬ ‫‪2.74‬سرامیک‬ ‫کاشی و‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4727‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪5,967‬‬ ‫‪9237‬‬ ‫‪3449000‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪119145‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7058‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪64825662800‬‬ ‫‪120649204‬‬ ‫‪5,847,994‬‬ ‫‪100,507‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪237825459‬‬ ‫‪611607920‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪8,890,374‬‬ ‫‪30,632‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪9,518,253‬‬ ‫‪349,530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫‪2700000‬‬ ‫‪50000001000‬‬ ‫‪11151700971‬‬ ‫‪1149953700‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪4824‬‬ ‫‪87,000,000‬‬ ‫‪1079500‬‬ ‫‪63180550‬‬ ‫‪1.74394E+11‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2.14716E+11‬‬ ‫‪76743686‬‬ ‫‪56757582‬‬ ‫‪22,078,116‬‬ ‫‪138,430‬‬ ‫‪729205‬‬ ‫‪2559‬‬ ‫‪726919‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪28,264,791‬‬ ‫‪119,197‬‬ ‫‪4787518‬‬ ‫‪441823840‬‬ ‫‪53263397120‬‬ ‫‪124111679‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪731886‬‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪7050‬‬ ‫‪78,271‬‬ ‫‪814,029‬‬ ‫موسسات اعتباری‪454,292‬‬ ‫بانکها و ‪-1.78‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪2457‬‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1860186010‬‬ ‫‪75208609‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪26,315,790‬‬ ‫وقندخرداد ‪94‬‬ ‫مسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫چهارمحال‬ ‫غذایی‬ ‫فراوردههای‬ ‫‪11568389947‬‬ ‫‪510106997‬‬ ‫‪7482999669‬‬ ‫‪2669413‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شکرتکثیر‬ ‫چاپ و‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫قند و‬ ‫‪43,530‬‬ ‫‪59,662,693‬‬ ‫‪725718‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪726919‬‬ ‫‪3888‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪3290‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪58,728‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪36,879‬‬ ‫‪69,295‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫‪129‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪195616109‬‬ ‫‪2720000‬‬ ‫‪7058‬‬ ‫‪216‬‬ ‫قنداصفهان ایران‬ ‫پست بانک‬ ‫‪138‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪12245‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪40,145‬‬ ‫‪4,438‬‬ ‫ایران و بجنورد‬ ‫صادراتقوچان‬ ‫بانکشیروان‬ ‫قند‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪187,786‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫بانک‬ ‫تجارتقند قزوین‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪313‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪589225695‬‬ ‫‪100842500‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1403839640‬‬ ‫‪144241830‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,082‬‬ ‫‪99,211‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2719204685‬‬ ‫‪25673675‬‬ ‫‪925,234‬‬ ‫‪18,996‬‬ ‫‪114,199,496‬‬ ‫‪195,010‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2431091318‬‬ ‫‪411017064‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪111925250‬‬ ‫‪681684758‬‬ ‫افست‬ ‫ثابت خراسان‬ ‫قند‬ ‫قند نیشابور‬ ‫‪993898798‬‬ ‫‪295636888‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪1777521468‬‬ ‫‪389484275‬‬ ‫‪1197241669‬‬ ‫‪30374604‬‬ ‫‪1,159,618‬‬ ‫‪93,510‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪8196690595‬‬ ‫‪639670699‬‬ ‫‪1,254,575‬‬ ‫‪288,382‬‬ ‫‪3014‬‬ ‫‪751‬‬ ‫تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫چینی ایران‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪8,870‬‬ ‫‪10613‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫خراسان مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫فوالد‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪4,524,478‬‬ ‫‪15,170‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمین و ساختمان نسیم‬ ‫‪54‬‬ ‫گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫امیرکبیرکاشان‬ ‫فوالد‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪11142‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪372,808‬‬ ‫‪150,184‬‬ ‫‪1437393761‬‬ ‫‪9487688485‬‬ ‫‪2392071453‬‬ ‫‪532384102‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪13034749546‬‬ ‫‪189582530‬‬ ‫‪53263397120‬‬ ‫‪886464664‬‬ ‫‪3956‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪83621351‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪1,447,588‬‬ ‫‪310,182‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫سپنتا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪541,710‬‬ ‫‪275,199‬‬ ‫‪2,662,035‬‬ ‫‪117,960‬‬ ‫‪27,250‬‬ ‫‪300,118‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪1,129,108‬‬ ‫‪299,641‬‬ ‫‪2715591235‬‬ ‫‪671852656‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫سخت اژند‬ ‫گستر‬ ‫شهریتوس‬ ‫اصفهان‬ ‫توسعهمبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2,473,933‬‬ ‫‪211,058‬‬ ‫‪5833651200‬‬ ‫‪369734750‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫معدنی خاورمیانه‬ ‫هلدینگ صنایع‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪6521‬‬ ‫‪2737‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪32‬‬ ‫فوالدی‬ ‫نوردوقطعات‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫‪270070791‬‬ ‫‪1,114,673‬‬ ‫‪3,365,039‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫نوردالمللی‬ ‫بین‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪63180550‬‬ ‫‪58786784‬‬ ‫‪27906607027‬‬ ‫‪1334611687‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1678‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪28,264,791‬‬ ‫‪1,143,533‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اسام‪-‬مختلط‬ ‫‪119‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2008870204‬‬ ‫شهیدباهنرشاهد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مس‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫فوالدپالیاژی ایران‬ ‫‪129‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪237825459‬‬ ‫شاهد‬ ‫سربتوسعه‬ ‫عمران و‬ ‫وروی ایران‬ ‫ملی‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪1059‬‬ ‫ایران ساختمانایران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪138‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2700000‬‬ ‫‪6259160‬‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫ورفاهی‬ ‫توریستی‬ ‫فوالد ارفع‬ ‫اهن و‬ ‫شرکت‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫عمران استان کرمان‬ ‫زرینتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫معدنواسیا‬ ‫‪681684758‬‬ ‫‪234004339‬‬ ‫‪76743686‬‬ ‫‪107632508‬‬ ‫زنگان سازی باغمیشه‬ ‫روی و خانه‬ ‫صنعتسازی‬ ‫شهر‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خاورمیانه‬ ‫معدن‬ ‫صنایع‬ ‫هلدینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪441823840‬‬ ‫‪59545152‬‬ ‫تهرانهلدینگ‬ ‫توکافوالد(‬ ‫نوسازیگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫وساختمان‬ ‫‪1907‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪26763739123‬‬ ‫‪922543286‬‬ ‫‪10741‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪140‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫‪231‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪114,199,496‬‬ ‫‪1,667,449‬‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪431‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1.08717E+11‬‬ ‫‪1957787862‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪736‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪125,591‬‬ ‫‪ 2150‬انبوه سازی‪0.70،‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪12498403677‬‬ ‫‪47535613‬‬ ‫‪729205‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪553‬‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫‪403‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪425,529‬‬ ‫‪8,259,899‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫اهک و گچ‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫‪2341917251‬‬ ‫‪242609948‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪995305575‬‬ ‫‪18788654203‬‬ ‫‪2392071453‬‬ ‫‪278532583‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪4572346395‬‬ ‫‪1200825811‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫عمران‬ ‫شاهد صنعتی ایران‬ ‫توسعهتوسعه‬ ‫سرمایهوگذاری‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫بهشهرایران‬ ‫صنایع‬ ‫گروه‬ ‫‪1081512854‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪20,093‬‬ ‫‪16,074,420‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪1469‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪268682072‬‬ ‫‪2398689391‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪56964298‬‬ ‫‪22604426468‬‬ ‫‪1,447,588‬‬ ‫‪737,502‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1,225,003‬‬ ‫‪124,512‬‬ ‫‪345138010‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫توسعهاذربایجان‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪34‬‬ ‫اصفهان‬ ‫معادنمبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫منگنزایران‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪917718665‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫هلدینگ‬ ‫بافق‬ ‫معادن‬ ‫‪541,710‬‬ ‫‪469,851‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1672‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪63‬‬ ‫کالسیمینصنعتی گل گهر‬ ‫معدنی و‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,263,532‬‬ ‫‪373,907‬‬ ‫‪2677826189‬‬ ‫‪194670884‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2893‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪0.47‬اساسی‬ ‫فلزات‬ ‫‪322,971‬‬ ‫‪10716200280‬‬ ‫‪2554175083‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫ایران‬ ‫ابادگران‬ ‫ایرانیان‬ ‫ورفاهیگذاری‬ ‫توریستیسرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫فارس‬ ‫عمران‬ ‫وتوسعهبهمن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪8016‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪32,278‬‬ ‫‪1,919,204‬‬ ‫‪8953736160‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪2,209,445‬‬ ‫‪20,093‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫معادنتبریز‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫روی ایران‬ ‫توسعه‬ ‫‪7944‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪416828402‬‬ ‫‪353541527‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪1,687,194‬‬ ‫‪210,569‬‬ ‫‪1999370693‬‬ ‫‪416828402‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18345‬‬ ‫کانه های فلزی ‪18,814‬‬ ‫استخراج‪0.60‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,129,108‬‬ ‫‪506,263‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1679‬‬ ‫‪24,869,331‬‬ ‫‪824,241‬‬ ‫‪56493074539‬‬ ‫‪2429238252‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪10257‬‬ ‫‪4332799514‬‬ ‫‪3755269073‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪6392043718‬‬ ‫‪56964298‬‬ ‫‪2,662,035‬‬ ‫‪1,591,031‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪4,937‬‬ ‫‪1,520,125‬‬ ‫‪39574992‬‬ ‫‪2096743339‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪198,922‬‬ ‫‪116,625‬‬ ‫‪0.19‬سایر معادن ‪88,872‬‬ ‫استخراج‬ ‫سازیایران‬ ‫وماشین‬ ‫لوله‬ ‫صنعتی صبانور‬ ‫معدنی و‬ ‫توسعه‬ ‫‪2715591235‬‬ ‫‪531428604‬‬ ‫عمران استان کرمان‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫گذاری سپه‬ ‫سرمایه‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪13,126‬‬ ‫‪4,282,888‬‬ ‫‪107633200‬‬ ‫‪1241593431‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪13323‬‬ ‫‪1644‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫سرمایه و خانه‬ ‫شهر سازی‬ ‫سازیدماوند‬ ‫گذاریاتیه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪6521‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪102,758‬‬ ‫‪398,183‬‬ ‫‪532697472‬‬ ‫‪3117709460‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1200825811‬‬ ‫‪1054827135‬‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪183,584‬‬ ‫‪40,731‬‬ ‫‪2046137632‬‬ ‫‪195305145‬‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪2429238252‬‬ ‫‪1148475446‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪8.94‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫صنعت ومعدن‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪2,120,760‬‬ ‫‪521,408‬‬ ‫‪5.00‬ذغال سنگ ‪1,533,174‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪90‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2,473,933‬‬ ‫‪3,535,297‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪10063‬‬ ‫‪9152‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫باما‬ ‫‪5833651200‬‬ ‫‪1420421677‬‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫دماوند‬ ‫سرمایه گذاری اتیه‬ ‫‪302‬‬ ‫‪404‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪19295598609‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪9.97‬‬ ‫‪3079‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪430,551‬‬ ‫‪410,322‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪3,365,039‬‬ ‫‪14,423,012‬‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫‪29‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ذغالبهران‬ ‫نفت‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫‪17‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪24‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪6,417,120‬‬ ‫‪ 1149‬انبوه سازی‪1.77،‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪761208400‬‬ ‫‪57‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫‪1500‬‬ ‫هسته ای‬ ‫تغییرسوخت‬ ‫درصدکک و‬ ‫قیمتهای نفتی‪،‬‬ ‫فراورده‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫اخرین‬ ‫‪117‬‬ ‫‪127‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5825000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35338549140‬‬ ‫‪12,243,171‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2795178248‬‬ ‫‪296,553‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪9426‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫هایایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪11650‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪109570000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2795178248‬‬ ‫‪4332799514‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪7482‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪3768‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪219,875‬‬ ‫‪200136229‬‬ ‫‪56,866‬‬ ‫‪113570764‬‬ ‫‪49,594‬‬ ‫ماشین االت و دستگاههای برقی‬ ‫‪1291‬‬ ‫‪9620‬‬ ‫‪775,819‬‬ ‫‪1127681899‬‬ ‫‪124444460‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪2,680,772‬‬ ‫‪3460443647‬‬ ‫‪150,922‬‬ ‫‪1116610003‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪448,825‬‬ ‫‪4317569367‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪52,337‬‬ ‫‪320642536‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪25,820‬‬ ‫‪156614414‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪210,695‬‬ ‫‪793814210‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪60‬هزار تن مواد پلیمری روی تابلوی بورس کاال‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته ح��دود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫ت��ن مواد پلیمری در تاالر فراورده های نفتی و‬ ‫پتروشیمی بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫از بورس کاال‪ ،‬در این روز‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫گروه مواد پلیمری شاهد عرضه ‪ ۷۲‬گرید انواع‬ ‫ماده پلیم��ری مجتمع های ارون��د‪ ،‬امیرکبیر‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬اب��ادان‪ ،‬بندرامام‪ ،‬تبریز‪ ،‬تندگویان‪ ،‬جم‪،‬‬ ‫رجال‪ ،‬غدیر‪ ،‬الله‪ ،‬م��ارون‪ ،‬مهر‪ ،‬پلی پروپیلن‬ ‫جم‪ ،‬نوید زرشیمی و شرکت پلیمری کرمانشاه‬ ‫بود؛ مهمتری��ن عرضه های این گ��روه کاالیی‬ ‫ش��امل اس��تایرن بوتادین راب��ر‪ ،‬اکریلونیتریل‬ ‫بوتادی��ن اس��تایرن‪ ،‬پل��ی اتیل��ن ترفت��االت‪،‬‬ ‫پل��ی اتیلن س��بک فیلم‪ ،‬پلی اتیلن س��نگین‬ ‫اکستروژن‪ ،‬پلی اتیلن سنگین بادی‪ ،‬پلی اتیلن‬ ‫س��نگین تزریقی‪ ،‬پلی اتیلن س��نگین دورانی‪،‬‬ ‫پلی اتیلن س��نگین فیلم‪ ،‬پلی اتیلن س��نگین‬ ‫لوله‪ ،‬پلی اس��تایرن انبس��اطی‪ ،‬پلی اس��تایرن‬ ‫مق��اوم‪ ،‬پلی پروپیلن ش��یمیایی‪ ،‬پلی پروپیلن‬ ‫نساجی و پلی وینیل کلراید بودند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در حالی ‪ ۳۰‬هزار تن وکیوم‬ ‫بات��وم‪ ۲۷ ،‬ه��زار تن ل��وب کات و ‪ ۳۸۰۰‬تن‬ ‫گوگرد در تاالر فراور ده های نفتی و پتروشیمی‬ ‫عرضه ش��د که تاالر صادراتی شاهد عرضه ‪۳۸‬‬ ‫هزار ت��ن انواع قیر و ‪ ۳۰۰‬ت��ن عایق رطوبتی‬ ‫نیز بود‪.‬‬ ‫ید هد‪ ،‬شرکت‬ ‫این گزارش همچنیننش��ان م ‬ ‫الومینی��وم ایران(ایرالک��و)‪ ،‬ب��ا ی��ک هزار تن‬ ‫نام کاال‬ ‫بیلت ‪ ۷-۶۰۶۳‬و یک هزار تن ش��مش الیاژی‬ ‫در ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی حضور‬ ‫یافت‪ .‬شرکت ذوب اهن اصفهان نیز ‪ ۵۷۰۶‬تن‬ ‫س��بد میلگرد مخلوط‪ 2 ،‬هزار تن سبد میلگرد‬ ‫‪۳‬ا‪ ۳۲-۱۲-‬و ‪ ۶۶۰‬تن تیراهن مخلوط را روانه‬ ‫تاالر نام برده کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��مش روی ‪ 99/99‬شرکت‬ ‫صنایع خالص س��ازان روی زنجان نیز با حجم‬ ‫‪ ۱۰۰‬ت��ن و ب��ا قیم��ت پایه ‪ ۷۶‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ریال عرضه ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ۱۱ ،‬هزار تن‬ ‫شکرسفید‪ 5 ،‬هزار تن ذرت دانه ای‪ ۴۲۵۰ ،‬تن‬ ‫برنج‪ 3 ،‬هزار تن کنجاله کلزا پرک و ‪ 4‬هزار تن‬ ‫گندم دروم‪ ،‬روی تابلوی عرضه تاالر محصوالت‬ ‫کش��اورزی رفت‪ .‬بازار فرعی نیز ش��اهد عرضه‬ ‫‪ ۲۲‬تن رزین پلی اس��تر ارتوفتالیک ش��رکت‬ ‫پلی اس��تر لرستان بود‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫در ای��ن روز و در مجموع‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۹۶‬هزار‬ ‫تن انواع کاال روان��ه بازارهای فیزیکی و فرعی‬ ‫بورس کاالی ایران شد‪ .‬گفتنی است معامالت‬ ‫محصوالت پتروش��یمی روز گذشته همچنان‬ ‫کم حج��م دنبال ش��د‪ ،‬ب��ه طوری که بیش��تر‬ ‫کااله��ای عرضه ش��ده وارد سیس��تم مچ نگ‬ ‫(مازاد عرضه) ش��ده و مشتری نداشتند‪ .‬جواد‬ ‫موسوی‪ ،‬مدیر کاالیی کارگزاری اطمینان سهم‬ ‫در این باره به پای��گاه خبری بورس کاال گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به رکود موجود در بازار پتروش��یمی‬ ‫و باالبودن قیمت برخی از محصوالت نس��بت‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫ب��ه نرخ جهانی انها‪ ،‬حجم معامالت به ش��دت‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینکه برخی از محصوالت مانند پلی اتیلن های‬ ‫سنگین بادی و تزریقی در حال حاضر با توجه‬ ‫ب��ه می��زان کم عرض��ه از س��وی مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی با اس��تقبال از س��وی خریداران‬ ‫مواجه می شوند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬مابقی کاالها‬ ‫با ب��ی رغبتی معامله گران روبه رو هس��تند‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر به نظر می رسد بیشتر خریداران با‬ ‫توج��ه به احتمال افت دوباره قیمت ها‪ ،‬ترجیح‬ ‫می دهند تا به کف رس��یدن قیمت محصوالت‬ ‫مورد نیاز خود صبر پیشه کنند‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار پتروشیمی تاکید می کند‪ :‬میزان عرضه ها‬ ‫در بازار محصوالت پتروش��یمی زیاد اس��ت و‬ ‫برخ��ی از محموله ها نیز ب��ا قیمت هایی پایین‬ ‫از س��وی معامله گران در بازار داخل پیش��نهاد‬ ‫می شود؛ از این رو به نظر می رسد پتروشیمی ها‬ ‫برای باز کردن قفل بازار محصوالت پتروشیمی‬ ‫در برهه فعلی‪ ،‬می توانند ‪ 2‬اقدام اولیه را انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬نخس��ت تعدی��ل قیمت ه��ا در بورس‬ ‫کاالی ایران اس��ت که همس��ویی قیمت ها با‬ ‫نرخ های جهان��ی می تواند خریداران را به تاالر‬ ‫پتروش��یمی جذب کند‪ .‬وی افزود‪ :‬راهکار دوم‬ ‫نیز ف��روش اعتباری مجتمع های پتروش��یمی‬ ‫به تمام��ی خریداران در بورس اس��ت که این‬ ‫موضوع نیز تاحدودی می تواند س��ایه سنگین‬ ‫رکود را از بازار کنار بزند‪.‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪15,837,100,000‬‬ ‫‪9,037,632‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,617,400,000‬‬ ‫‪9,116,833‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13,022,150,000‬‬ ‫‪9,106,399‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,098,200,000‬‬ ‫‪9,100,769‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪15,694,700,000‬‬ ‫‪9,056,447‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪14,455,200,000‬‬ ‫‪9,091,321‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪156,200,000‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪236,700,000‬‬ ‫‪15,780‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,960,000‬‬ ‫‪76,960‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,700,000‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪27,489,700,000‬‬ ‫‪9,132,791‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪47,305,700,000‬‬ ‫‪9,239,395‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪26,535,300,000‬‬ ‫‪9,213,646‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪12,697,500,000‬‬ ‫‪9,201,087‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪19,170,250,000‬‬ ‫‪9,172,368‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪25,501,400,000‬‬ ‫‪9,206,282‬‬ ‫‪ -0.76‬بازار‬ ‫نقدی‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکهنامطال‬ ‫‪)9,272,153‬‬ ‫‪(89,199,650,000‬تن) حجم معامله (تن‬ ‫‪(960‬ریال) عرضه (تن) تقاضا‬ ‫کاال تحویل ابان ماه ‪ 1394‬قیمت پایانی‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫سفیدتحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫شکرطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫‪763‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪694‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪274‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪583‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪723‬‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا‪A3-32‬‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا‪A3-32‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪926‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫سفید‬ ‫سبد شکر‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫کلزا پرک‬ ‫کنجاله‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫سبد‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫مخلوط‬ ‫سبد تیراهن‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫شمش الیاژ ‪380/3‬‬ ‫‪74,867‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫گندم دورم‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪71,921,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪65,248,700,000‬‬ ‫‪9,400,090‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪9,432,604‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪9,590,147‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,867‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,897‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪54,605,200,000‬‬ ‫‪67,962,650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ADC12‬‬ ‫‪9,366,244‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪25,734,050,000‬‬ ‫‪263,835,050,000 2,739‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪9,391,989‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪926‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪9,438,068‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪310,963,350,000 3,283‬‬ ‫شمش الیاژ ‪380/3‬‬ ‫‪9,396,711‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اصفهانایران‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫تخصصیذوب اهن‬ ‫مادر شرکت‬ ‫اصفهانخزر‬ ‫ارین طعم‬ ‫کشت و‬ ‫صنعت اهن‬ ‫شرکت ذوب‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شمش الیاژ ‪ADC12‬‬ ‫‪72,897‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪232,485,300,000 2,421‬‬ ‫‪9,602,862‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ADC17‬‬ ‫‪77,494‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪ADC17‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪77,494‬‬ ‫‪182,202,850,000‬‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9,614,926‬‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫شرکت‪0.4‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ALSI12‬‬ ‫‪75,237‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪ALSI12‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪75,237‬‬ ‫‪205,715,600,000‬‬ ‫‪2,148‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9,577,076‬‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS5U3GR‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪AS5U3GR‬‬ ‫اتیالیاژ‬ ‫شمش‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪2,955‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪284,255,600,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9,619,479‬‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫‪70,774‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫‪70,774‬‬ ‫‪200‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫‪9,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫قیر ‪ - MC250‬صادراتی‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MG‬‬ ‫‪75,524‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الیاژ‪I9MG -‬‬ ‫شمش‬ ‫صادراتی‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪75,524‬‬ ‫‪9,344‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫دوام یول‬ ‫شرکت اذر‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MG‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الیاژ‪I9MG -‬‬ ‫شمش‬ ‫صادراتی‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪12,848‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫افتابایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫تجارت‬ ‫معماران‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4‬‬ ‫‪74,210‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪LM4‬‬ ‫الیاژ‬ ‫شمش‬ ‫کلوخه‬ ‫گوگرد‬ ‫‪74,210‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫ایران ‪-‬شیراز‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫شرکت‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4S‬‬ ‫‪70,136‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الیاژگرانوله‬ ‫گوگرد‬ ‫‪LM4S‬‬ ‫شمش‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,136‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫نفت ‪-‬تبریز‬ ‫شرکت‬ ‫ایرالکو‬ ‫پاالیشایران‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫‪68,223‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫کلوخه‪7‬‬ ‫گوگرد‪-6063‬‬ ‫بیلت‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪68,223‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪520‬‬ ‫نفت ‪-‬تبریز‬ ‫شرکت‬ ‫ایرالکو‬ ‫پاالیشایران‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫شمش روی ‪99.99‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫صنایع خالص سازان روی زنجان‬ ‫گرانوله‬ ‫گوگرد‬ ‫‪99.99‬‬ ‫روی‬ ‫شمش‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫تهران زنجان‬ ‫سازان روی‬ ‫صنایع خالص‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S65‬درجه ‪1‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪23,655‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S65‬درجه ‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت پتروشیمی غدیر‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪390‬‬ ‫شرکت پتروشیمی غدیر‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S70‬درجه ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S70‬‬ ‫‪28,812‬‬ ‫‪300‬‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪E6834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪176‬‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S65‬درجه ‪1‬‬ ‫‪24,249‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,760‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫‪704‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی امیر کبیر‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪EX5‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪44,222‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪ OFF - EX5‬درجه ‪1‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪42,676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪462‬‬ ‫مارون و کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,311‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪ OFF - EX5‬درجه ‪2‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم‬ ‫‪21,311‬‬ ‫‪39,708‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪9,416‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪484‬‬ ‫مارونوصنایع جانبی‬ ‫پتروشیمینیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,255‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫سفید‬ ‫پلی اتیلنشکر‬ ‫فیلم ‪EX5‬‬ ‫سنگین‬ ‫‪21,255‬‬ ‫‪44,222‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مارونوصنایع جانبی‬ ‫پتروشیمینیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪150‬‬ ‫‪44‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫امارهای اعالم شده قبلی و اخرین امار شفاهی رییس کل بانک مرکزی نشان می دهند‬ ‫‪19‬‬ ‫شاخص های پولی در سراشیبی نزول‬ ‫قاسم دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬با وجود انکه‬ ‫چند روزی است وارد نخستین ماه تابستان و‬ ‫چهارمین ماه از سال ‪ 1394‬شده ایم اما روند‬ ‫انتش��ار گزارش های ماهانه بان��ک مرکزی از‬ ‫ارقام عمده پولی و اعتباری کش��ور که پس از‬ ‫یک دوره نابس��امان در زمان مدیریت پیشین‬ ‫این بانک‪ ،‬در حال بازیابی نظم و ترتیب نسبی‬ ‫در انتش��ار این گزارش ها در دوره جدید خود‬ ‫بود و امار و ارقام مربوط به شاخص های عمده‬ ‫پولی و اعتباری را تا بهمن ماه ‪ 1393‬منتشر‬ ‫کرده بود‪ ،‬چند ماهی است که در همین نقطه‬ ‫متوقف مانده و هنوز از گزارش اسفند ماه و به‬ ‫عبارت دیگر گزارش کامل سال ‪ 1393‬کشور‬ ‫در حوزه عملکرد ش��اخص های عمده پولی و‬ ‫اعتباری هیچ خبری نیست‪.‬‬ ‫با این حال با تکیه بر سخنان ولی اهلل سیف‪،‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در بیس��ت وپنجمین‬ ‫همایش سیاس��ت های پول��ی و ارزی در دهم‬ ‫خردادماه س��ال جاری که در خالل ان‪ ،‬نتایج‬ ‫نهایی برخ��ی از این ش��اخص های عمده در‬ ‫پایان سال ‪ 1393‬مانند نقدینگی‪ ،‬پایه پولی‪،‬‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬کل تس��هیالت پرداختی بانک ها به‬ ‫بخش های مختلف اقتص��اد و معدودی دیگر‬ ‫از شاخص های مش��ابه نیز بیان شد‪ ،‬می توان‬ ‫مروری بر وضعیت این شاخص ها و همچنین‬ ‫خط س��یر تغییرات انها در چند س��ال اخیر‬ ‫داش��ت و در راس انها باید به شاخص حجم‬ ‫نقدینگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد چند شاخص پولی و اعتباری‬ ‫ان گون��ه ک��ه رییس کل بان��ک مرکزی در‬ ‫همای��ش سیاس��ت های پول��ی و ارزی اعالم‬ ‫کرد حجم نقدینگی موجود در چرخه اقتصاد‬ ‫ایران در پایان سال ‪ 1393‬به رقمی در حدود‬ ‫‪ 782‬ه��زار و ‪ 380‬میلی��ارد تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین از انجا که مق��دار نهایی این‬ ‫ش��اخص در پایان س��ال ‪ 1392‬معادل ‪594‬‬ ‫ه��زار و ‪ 785‬میلیارد تومان اعالم ش��ده بود‪،‬‬ ‫رون��د تغییر حج��م کل نقدینگی کش��ور در‬ ‫طول ‪ 12‬ماهه س��ال گذشته حکایت از رشد‬ ‫‪ 31/5‬درصدی در مقایسه با سال ‪ 1392‬دارد‪.‬‬ ‫البته رییس کل بانک مرکزی هنگام تش��ریح‬ ‫این بخش از س��خنان خود و در بیان چرایی‬ ‫رش��د قابل توج��ه حجم نقدینگی در س��ال‬ ‫‪ 93‬چنین اس��تدالل کرده بود که از مجموع‬ ‫‪ 782‬هزار و ‪ 380‬میلیارد تومان حجم نهایی‬ ‫نقدینگی سال گذشته‪ ،‬مبلغ ‪ 60‬هزار و ‪630‬‬ ‫میلیارد تومان ناش��ی از افزوده ش��دن امارها‬ ‫و اطالع��ات پولی و مال��ی ‪ 3‬عضو جدید بازار‬ ‫پول ایران ش��امل بانک قوامین و ‪ 2‬موسس��ه‬ ‫مالی و اعتباری کوثر و عس��کریه به امارهای‬ ‫پیش��ین بانک مرکزی بوده و به همین علت‪،‬‬ ‫پ��س از همگن س��ازی مان��ده نقدینگ��ی در‬ ‫‪ 2‬مقط��ع پایان��ی س��ال های ‪1392‬و ‪1393‬‬ ‫(ک��ه به معنی دخالت دادن و همسان س��ازی‬ ‫حج��م نقدینگی کل در پایان ‪ 2‬س��ال ‪ 92‬و‬ ‫‪ 93‬براس��اس میزان نقدینگی این س��ه نهاد‬ ‫پولی تازه به رسمیت ش��ناخته شده است) به‬ ‫گفته سیف نرخ رشد نقدینگی برای سال ‪93‬‬ ‫معادل ‪ 22/3‬درصد خواهد بود که از نرخ ‪24‬‬ ‫درصدی پیش بینی شده برای این سال کمتر‬ ‫شاخص های عمده پولی و اعتباری کشور ـ سال‪ 1390 :‬تا ‪( 1393‬واحد ارقام‪ :‬میلیارد ریال)‬ ‫زمان‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫حجم کل نقدینگی‬ ‫‪7823800‬‬ ‫‪5947853‬‬ ‫‪4606936‬‬ ‫‪3542552‬‬ ‫نرخ رشد نقدینگی (درصد)‬ ‫‪31/5‬‬ ‫‪29/1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20/1‬‬ ‫حجم پایه پولی‬ ‫‪1310500‬‬ ‫‪1184900‬‬ ‫‪975795‬‬ ‫‪764568‬‬ ‫نرخ رشد پایه پولی (درصد)‬ ‫‪10/6‬‬ ‫‪21/4‬‬ ‫‪27/6‬‬ ‫‪11/4‬‬ ‫تسهیالت پرداختی به بخش های اقتصاد‬ ‫‪3414154‬‬ ‫‪2362239‬‬ ‫‪1955885‬‬ ‫‪2008973‬‬ ‫‪44/5‬‬ ‫‪20/8‬‬ ‫‪-2/6‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫رشد تسهیالت پرداختی‬ ‫منبع‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫تنظیم جدول‪ :‬گسترش‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ب��ه هر ترتیب ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫ای��ن تغییرات می توان امیدوار بود که منحنی‬ ‫نوسانات نرخ رش��د نقدینگی از ‪ 3‬سال پیش‬ ‫به این سو مسیری کاهشی را در پیش گرفته‬ ‫اس��ت و پس از افزایش حجم نقدینگی از رقم‬ ‫‪ 354‬هزار و ‪ 255‬میلیارد تومان سال ‪1390‬‬ ‫به ‪ 460‬ه��زار و ‪ 694‬میلیارد تومان در پایان‬ ‫سال ‪ 1391‬رس��ید که به معنی افزایش نرخ‬ ‫رشد نقدینگی از ‪ 20/1‬درصد در سال ‪ 90‬به‬ ‫‪ 30‬درصد در س��ال ‪ 91‬ب��ود‪ ،‬از این مقطع تا‬ ‫به امروز س��رعت افزایش شاخص نقدینگی به‬ ‫مرور و به صورت مداوم در حال کمتر ش��دن‬ ‫اس��ت چرا که با رس��یدن حجم نقدینگی به‬ ‫‪ 594‬ه��زار و ‪ 785‬میلی��ارد تومان در انتهای‬ ‫س��ال ‪ ،92‬نرخ رشد این ش��اخص نیز از ‪30‬‬ ‫درص��د پایان س��ال ‪ 91‬ب��ه ‪ 29/1‬درصد در‬ ‫اخری��ن روز از اس��فندماه س��ال ‪ 92‬کاهش‬ ‫پیدا کرده و همانطور که پیش تر اش��اره ش��د‬ ‫با همگن سازی امارهای جدید نقدینگی‪ ،‬نرخ‬ ‫رشد اصالح شده ش��اخص مورد نظر در پایان‬ ‫س��ال ‪ 93‬ب��ه ‪ 22/3‬درصد تن��زل پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه پولی و روند تغییرات ان‬ ‫ش��اخص مه��م دیگ��ر در می��ان مجموعه‬ ‫ش��اخص های پولی و اعتباری‪ ،‬ش��اخص پایه‬ ‫پول��ی و نرخ رش��د این ش��اخص محس��وب‬ ‫می ش��ود که تاثی��ر مس��تقیم و قابل توجهی‬ ‫ب��ر ن��رخ رش��د ت��ورم داش��ته و دارد‪ .‬برپایه‬ ‫گزارش ه��ای منتشر ش��ده بان��ک مرکزی در‬ ‫پایان س��ال ‪ 1390‬حجم پایه پولی که از ان‬ ‫ب��ا عنوان پول پرقدرت بان��ک مرکزی نیز یاد‬ ‫می شود؛ ‪ 76‬هزار و ‪ 457‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫ش��ده بود که در مقایس��ه با سال پیش از ان‬ ‫‪ 11/4‬درص��د افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬اما با‬ ‫افزوده ش��دن قابل توجه بر حجم ان در طول‬ ‫سال ‪ ،1391‬مانده نهایی در انتهای این سال‬ ‫با رش��دی ‪ 27/6‬درصدی به ‪ 97‬هزار و ‪579‬‬ ‫میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد‪ .‬در سال ‪1392‬‬ ‫ولی همانند نرخ رشد نقدینگی‪ ،‬سرعت رشد‬ ‫پای��ه پولی نی��ز رو به کاهش گذاش��ته و در‬ ‫نهای��ت با رقمی به می��زان ‪ 118‬هزار و ‪490‬‬ ‫میلیارد تومان در پایان سال ‪ ،92‬نرخ رشدی‬ ‫‪ 21/4‬درص��دی برای ش��اخص پایه پولی در‬ ‫پایان این س��ال ثبت ش��د‪ .‬در رابط��ه با این‬ ‫شاخص نیز مانند شاخص نقدینگی‪ ،‬عملیات‬ ‫همگن س��ازی منابع پولی ‪ 3‬بانک و موسس��ه‬ ‫اعتباری اشاره ش��ده قبلی برای ‪ 2‬سال پیاپی‬ ‫‪ 92‬و ‪ 93‬به انجام رس��ید ک��ه در نتیجه ان‪،‬‬ ‫به گفته ریی��س کل بانک مرکزی حجم پایه‬ ‫پولی (پول پرقدرت بانک مرکزی) در انتهای‬ ‫سال ‪ 1393‬به ‪ 131‬هزار و ‪ 50‬میلیارد تومان‬ ‫رسید که نش��انگر رش��د ‪ 10/6‬درصدی این‬ ‫شاخص در پایان این سال است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت تزریقی به اقتصاد‬ ‫ولی اهلل سیف در س��خنرانی خود بخشی را‬ ‫نیز به تشریح وضعیت تسهیالت پرداخت شده‬ ‫به بخش های مختلف اقتصاد کشور اختصاص‬ ‫داده بود و به گفته وی در پایان س��ال ‪1393‬‬ ‫حج��م این تس��هیالت با رش��دی قابل توجه‬ ‫ب��ه میزان ‪ 44/5‬درص��د از ‪ 236‬هزار و ‪224‬‬ ‫میلیارد تومان س��ال ‪ 92‬به ‪ 341‬هزار و ‪415‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که میزان رشد تس��هیالت یاد شده در‬ ‫س��ال ‪ 92‬معادل ‪ 20/8‬درصد بود چرا که در‬ ‫طول س��ال ‪ 91‬مجموع تسهیالت مورد اشاره‬ ‫به می��زان ‪ 195‬ه��زار و ‪ 588‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت شده بود و خود این مبلغ نیز با توجه‬ ‫به حج��م ‪ 200‬ه��زار و ‪ 897‬میلیارد تومانی‬ ‫ان در پایان س��ال ‪ 90‬نشانگر نرخ رشد ‪2/6‬ـ‬ ‫درصدی در پایان سال ‪ 91‬بود و به این ترتیب‬ ‫روند پیموده شده در این مسیر حاکی از توجه‬ ‫قابل قبول سیاس��تگذاران رده باالی اقتصاد و‬ ‫کش��ور به تقویت حوزه تولید و به ویژه تامین‬ ‫منابع پولی برای سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی در دوسه سال اخیر و به ویژه در طول‬ ‫سال ‪ 1393‬بوده و هست‪.‬‬ ‫غیرمجازهای بانکی به صف شدند‬ ‫گرچه اخری��ن گ��زارش از عملکرد مراجع‬ ‫ذیربط بیانگ��ر روند روبه جلو در س��اماندهی‬ ‫موسسات اعتباری غیرمجاز و تکلیف جدی تر‬ ‫برای دریافت مجوز اس��ت‪ ،‬اما در سویی دیگر‬ ‫بخش قابل توجهی از این موسس��ات همچنان‬ ‫خارج از چارچوب قانونی و دس��تورالعمل های‬ ‫بان��ک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دهند‪،‬‬ ‫غیرمجازهایی که بازهم اولتیماتوم گرفتند‪.‬‬ ‫به تازگی س��خنگوی ق��وه قضائیه عملکرد‬ ‫این قوه در یک س��ال گذش��ته را تشریح کرد‪،‬‬ ‫گزارش ساالنه ای که بخش بانکی خاصه بازار‬ ‫غیرمتشکل پولی از مهم ترین اجزای ان بود‪.‬‬ ‫در حال��ی ب��ه اذع��ان معاون نظ��ارت بانک‬ ‫مرکزی ح��دود ‪ 7000‬موسس��ه اعتباری در‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند و بیش از ‪ 6000‬مورد‬ ‫مجوزی ب��رای فعالیت ندارند که صندوق های‬ ‫قرض الحس��نه‪ ،‬تعاونی ه��ا‪ ،‬صرافی ه��ا و‬ ‫لیزینگ ه��ا بخ��ش عم��ده انها را تش��کیل‬ ‫داده و ب��ا وج��ود تمامی فراخوان ه��ا و تعیین‬ ‫دستورالعمل ها و قوانین برای به نظم کشیدن‬ ‫انه��ا تاکنون تعداد چش��مگیری از این جمع‬ ‫قانونمند نش��ده و در مس��یر قبلی خود حتی‬ ‫به طور محدودتر قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سه موسسه در خطر انحالل‬ ‫در گزارش عملکرد ق��وه قضائیه و انطور که‬ ‫محس��نی اژه ای اعالم کرده اس��ت در کنار ‪31‬‬ ‫بانک دولت��ی و خصوصی که در حال حاضر در‬ ‫ش��بکه بانکی فعالیت می کنند در بین تمامی‬ ‫موسس��ات مالی فعال‪ 9 ،‬موسسه بزرگ مورد‬ ‫شناس��ایی ق��رار گرفته ان��د که از ای��ن بین ‪3‬‬ ‫موسس��ه دارای مجوز فعالی��ت بانک مرکزی‬ ‫هستند‪ .‬عس��کریه‪ ،‬توس��عه و کوثر همان سه‬ ‫موسس��ه مورد اشاره س��خنگوی قوه قضائیه‬ ‫هستند‪ .‬وی از ‪ 3‬موسسه در حال دریافت مجوز‬ ‫هم سخن گفته که دو مورد ان بنابر اعالم قبلی‬ ‫تهرانفر‪ -‬معاون نظارت بانک مرکزی‪ -‬موسسه‬ ‫ارمان و نور بوده و سومین مورد هم می تواند به‬ ‫بانک مهر اقتصاد اشاره داشته باشد‪ .‬اما اژه ای از‬ ‫سه موسسه دیگر که مجوزی هم ندارند سخن‬ ‫گفته که با توجه به اسامی شش موسسه قبلی‬ ‫بررسی موسس��ات مالی فعال نام سه موسسه‬ ‫دیگر را مش��خص می کند‪ ،‬موسس��اتی که در‬ ‫ص��ورت ورود نک��ردن برای مطابق��ت خود با‬ ‫قوانین بانک مرکزی با انها برخورد خواهد شد‬ ‫و بعید نیست سرانجامی مانند موسسه میزان‬ ‫داشته و منحل شوند‪ .‬برخوردی که قوه قضائیه‬ ‫هم به تازگی نسبت به ان هشدار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 590‬تعاونی غیرمجاز‬ ‫امارهای س��خنگوی ق��وه قضائی��ه حاوی‬ ‫خبری در مورد فعالیت ‪ 590‬ش��رکت تعاونی‬ ‫غیرمج��از هم ب��ود‪ ،‬امار چش��مگیری که در‬ ‫مقاب��ل ان ‪ 145‬تعاونی مجوز فعالیت داش��ته‬ ‫و رون��د انطباق در بین انه��ا کند پیش می رود‬ ‫ب��ه گونه ای که در حال حاض��ر فقط یک مورد‬ ‫دیگر در حال کس��ب مجوز است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مراجع قضایی به تعاونی های بدون‬ ‫مج��وز ه��م اولتیماتوم داده و انه��ا را هم برای‬ ‫دریافت مجوز به تحرک واداش��ته است چرا که‬ ‫در غیرای��ن صورت در این��ده ای نزدیک با انها‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 300‬لیزین�گ ازادن�د ه�ر چ�ه‬ ‫می خواهند بکنند‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در سویی دیگر لیزینگ ها‬ ‫(ش��رکت های واسپاری) بخش مهم دیگری از‬ ‫موسسات اعتباری هستند که با وجود اهمیت‬ ‫فعالی��ت و برخورد مردم با این ش��رکت ها تنها‬ ‫‪ 33‬م��ورد تعهد قانونی داش��ته و نظارت بانک‬ ‫مرکزی بر انها وجود دارد‪.‬‬ ‫درحالی گزارش قوه قضائیه نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه ‪ 300‬لیزینگ مج��وز فعالیت نداش��ته و‬ ‫س��رمایه های م��ردم در انه��ا در خطر اس��ت‬ ‫که گویای این مهم نیز اس��ت که ‪ 74‬ش��رکت‬ ‫لیزینگ در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی‬ ‫ب��وده و در اینده ای نزدیک از اعتبار بیش��تری‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 1000‬صرافی ازادند‬ ‫امایکحسابسرانگشتیازفعالیتموسسات‬ ‫اعتباری غیرمجاز حاکی از ان اس��ت که بالغ بر‬ ‫‪ 1000‬موسس��ه در قالب صرافی در کش��ور در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬صرافی ها در یک س��ال‬ ‫گذش��ته از پر حاش��یه های بازار غیرمتش��کل‬ ‫پول��ی بوده اند و برای انطباق با دس��تورالعمل‬ ‫مصوب ب��رای فعالیت باره��ا مخالفت کرده و‬ ‫حت��ی با بازنگری این دس��تورالعمل همچنان‬ ‫نس��بت ب��ه مبلغ تعیین ش��ده ب��رای افزایش‬ ‫س��رمایه که از ‪20‬میلیارد ب��ه حدود ‪4‬میلیارد‬ ‫تومان هم کاهش یافته معترضند‪ ،‬صرافانی که‬ ‫غیرمجازه��ای زیادی دارند ب��ه گونه ای که در‬ ‫بین انه��ا ‪ 1000‬مورد وجود دارن��د که در امر‬ ‫صراف��ی دخالت داش��ته و فعالی��ت می کنند‪،‬‬ ‫اما هیچ مج��وزی برای فعالی��ت ندارند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال ش��واهد نش��ان می ده��د ک��ه تاکنون‬ ‫‪ 428‬صرافی دارای مجوز شناس��ایی ش��ده اند‬ ‫و ‪ 300‬صراف��ی دیگ��ر ه��م در ح��ال دریافت‬ ‫مجوزاند‪ .‬باید یاداور ش��د که در کنار این موارد‬ ‫صندوق های قرض الحسنه که بنابر اعالم قبلی‬ ‫معاون نظارتی بان��ک مرکزی تعدادی بیش از‬ ‫‪ 4000‬مورد را تشکیل می دهند قرار دارند که‬ ‫س��اماندهی انها با توجه به نداشتن شناسایی‬ ‫کامل کار س��ختی را پیش روی بانک مرکزی و‬ ‫قوه قضائیه قرار می دهد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫چک پول چگونه در بازار ایران‬ ‫جا باز کرد؟‬ ‫از نظ��ر محاس��بات اقتصادی تا پیش از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬و انتش��ار ایران چ��ک بان��ک مرک��زی‪،‬‬ ‫چک پول و بانک چک بانک ها در زمره سپرده های‬ ‫دیداری طبقه بندی می ش��د اما از ای��ن تاریخ به‬ ‫بع��د ایران چک بانک مرکزی در امار اس��کناس و‬ ‫مسکوک لحاظ می شود‪.‬‬ ‫چک عالوه بر وج��وه نقد و پرداخت الکترونیکی‬ ‫س��ومین ضلع ابزارهای پرداخت پول در کش��ور‬ ‫است‪ .‬امکان صدور چک به مبلغ دلخواه‪ ،‬سهولت‬ ‫لو نقل و ضمانتی ب��رای پرداخت در اینده به‬ ‫حم ‬ ‫اعتبار اش��خاص حقیقی و حقوقی باعث استقبال‬ ‫فعاالن اقتصادی از این سند الزم االجرا شده است‪.‬‬ ‫چ��ک واژه ای کام�لا فارس��ی مربوط ب��ه دوره‬ ‫هخامنش��یان به معن��ی برگه تاری��خ دار و دارای‬ ‫ارزش مالی اس��ت و گاهی به معنی قباله‪ ،‬منشور‬ ‫و عهدنامه نیز به کار برده می ش��ود که واژه عربی‬ ‫ان ص��ک و جمع ان صکوک اس��ت‪ .‬چک اغلب‬ ‫برای خرید در حال و پرداخت در اینده اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چک نخس��تین بار در س��ال ‪ 1311‬وارد قانون‬ ‫تجارت شده است‪ .‬این قانون در ‪ 80‬سال گذشته‬ ‫چند بار اصالح شده که بر پایه ماده ‪ 310‬چک را‬ ‫این گونه تعریف کرده است‪« :‬چک نوشته ای است‬ ‫ک��ه به موجب ان صادر کنن��ده وجوهی را که نزد‬ ‫مح��ال علیه دارد به کل یا گاهی مس��ترد و یا به‬ ‫دیگری واگذار می کند» ‪ .‬بنابراین چک سند انتقال‬ ‫و وسیله مبادله پول است‪.‬‬ ‫ام��ا بانک چ��ک و ایران چ��ک به عن��وان چک‬ ‫مسافرتی (تراول چک) که حدود ‪ 25‬سال از عمر‬ ‫ان گذشته است و به ویژه ایران چک بانک مرکزی‬ ‫ک��ه در ابتدا به عنوان راه ح��ل موقتی مطرح بود‬ ‫و اکنون ‪ 7‬س��ال از انتش��ار ان می گذرد براساس‬ ‫بخشنامه های اداره نظارت بانک مرکزی این گونه‬ ‫تعریف شده اند‪:‬‬ ‫چک پول‪ :‬منظور از «چک پول» هر یک از انواع‬ ‫«بانک چک» یا « ایران چک» است‪.‬‬ ‫بانک چک‪ :‬چکی اس��ت که توسط بانک صادر‬ ‫ش��ده و وجه ان در ه��ر یک از ش��عب ان بانک‬ ‫یا توس��ط نماین��دگان و کارگ��زاران ان پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایران چک‪ :‬چکی اس��ت که توسط بانک صادر‬ ‫و وجه ان در هر یک از ش��عب تمامی بانک هایی‬ ‫که با یکدیگر قرارداد دارند یا توسط نمایندگان و‬ ‫کارگزاران انها پرداخت می شود‪ .‬این تعریف بعدها‬ ‫به این صورت اصالح ش��د‪ :‬ایران چک‪ ،‬چکی است‬ ‫که توس��ط بانک مرکزی چاپ و منتش��ر شده و‬ ‫توس��ط تمامی موسسات اعتباری صادر و وجه ان‬ ‫در هر یک از ش��عب موسس��ات اعتباری پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬اگرچه به میزان انتشار ایران چک جدید‪،‬‬ ‫ایران چک فرسوده یا اسکناس از بانک ها دریافت یا‬ ‫حس��اب دفتری ان بانک بدهکار می شود و ممکن‬ ‫اس��ت این تصور پیش اید که تاثیری در نقدینگی‬ ‫نخواهد داشت ولی اگر خوب دقت کنیم با انتشار‬ ‫ایران چک به عنوان اسکناس درشت‪ ،‬ممکن است‬ ‫رفت��ار مردم در نگهداری پول نقد در کوتاه مدت و‬ ‫بلند مدت به نحوی تغییر کند که نسبت اسکناس‬ ‫و مسکوک در دست اش��خاص به سپرده دیداری‬ ‫که یکی از اجزای ضریب فزاینده نقدینگی اس��ت‪،‬‬ ‫تغییر یابد و از انجا نقدینگی نیز دستخوش تغییر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایران چک بانک مرکزی به خوبی توانس��ته است‬ ‫نقش اس��کناس درش��ت را که فرایند اخذ مجوز‬ ‫انتش��ار ان ب��ا محدودیت هایی همراه اس��ت‪ ،‬ایفا‬ ‫کند‪ .‬بر اساس امارها ایران چک از نظر تعداد کمتر‬ ‫از ‪ 5‬درصد ول��ی از نظر ارزش بی��ش از ‪ 50‬درصد‬ ‫اس��کناس و مس��کوک در جریان است و بار اصلی‬ ‫ابزار پرداخت نقد را به دوش می کشد‪.‬‬ ‫برای سال ‪ 1394‬نیز موضوع انتشار ایران چک در‬ ‫الیحه بودجه پیش بینی شده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نیز هیات نظارت اندوخته اسکناس که اعضای ان‬ ‫بیش��تر از نهادهای نظارتی خارج از بانک مرکزی‬ ‫مانند مجلس‪ ،‬قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی هستند‪ ،‬همانند اسکناس بر عملیات انتشار‬ ‫و امحای ایران چک نظارت کامل دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم اخرین شرایط ازادسازی‬ ‫سهام عدالت‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی سازی اخرین شرایط‬ ‫ازادس��ازی س��هام عدال��ت را تش��ریح ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳۶‬درصد سهام عدالت قابلیت ازادسازی‬ ‫دارد ک��ه این رقم در پایان س��ال اینده به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبداهلل پوری حس��ینی با بیان اینکه‬ ‫از نظ��ر اماری حدود ‪ ۴۸‬میلی��ون نفر تاکنون ثبت نام‬ ‫نهایی سهام عدالت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با ازادسازی سهام‬ ‫عدال��ت این افراد می توانند نس��بت به خرید و فروش‬ ‫س��هام خود اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫س��هام عدالت با این شرط به مشموالن داده شده که‬ ‫اقس��اط ان از محل س��ود این س��هام دریافت شود و‬ ‫از س��وی دیگر از نظر میزان س��ود س��هام عدالتی که‬ ‫دولت تاکنون دریافت کرده و نیز با احتس��اب تخفیف‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی س��هام دو دهک اول مشموالن‪ ،‬بنابراین‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳۶‬درصد سهام عدالت قابلیت ازادسازی‬ ‫دارد‪ .‬مع��اون وزی��ر اقتصاد با اش��اره ب��ه اینکه انتظار‬ ‫م��ی رود در س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬درصد قابل توجهی از‬ ‫اقس��اط س��هام عدالت به خزانه واریز شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس قابلیت ازادس��ازی سهام عدالت به ‪۵۰‬‬ ‫درصد تا پایان سال اینده خواهد رسید‪ .‬پوری حسینی‬ ‫با اش��اره به اینکه مهلت ‪ ۱۰‬س��اله ازادس��ازی سهام‬ ‫عدالت پایان س��ال ‪ ۹۴‬است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید تا تیرماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬منتظر ماند تا مجمع ش��رکت های پرتفوی‬ ‫سهام عدالت تشکیل و سود اعالمی انها مشخص شود‬ ‫تا براساس اخرین سود اعالمی‪ ،‬میزان ازادسازی سهام‬ ‫عدالت تعیین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس انچه در الیحه ازادسازی سهام‬ ‫عدالت عنوان ش��ده‪ ،‬یکی از گزینه ها این اس��ت که از‬ ‫ش��هریور س��ال ‪ ۹۵‬به مدت ‪ 6‬ماه به مشموالن مهلت‬ ‫داده می شود تا مابه التفاوت سود واریزی اقساط سهام‬ ‫عدالت را به حساب دولت واریز کنند تا پس از ان در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬بتوانند س��هام عدالت خود را به طور کامل‬ ‫خرید و فروش کنند‪.‬‬ ‫اریان یاسا اتری و رارب‬ ‫( سهامی عام )‬ ‫‪20‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫با ثبات سیاسی و اقتصادی اتفاق می افتد‬ ‫استقبال سرمایه گذاران خارجی از بورس تهران‬ ‫مهدیار س�نایی‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬براساس پیش بینی های‬ ‫موسسه گلدمن ساکس‪ ،‬ایران یازدهمین کشوری خواهد بود‬ ‫که به رش��د اقتصادی سریع دست پیدا می کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تعداد ش��رکت های خارجی که تمایل به س��رمایه گذاری در‬ ‫ای��ران دارند‪ ،‬افزایش پیدا کرده اند زی��را اقتصاد ایران در حال‬ ‫رشد بوده و زمینه های مناسب برای همکاری و سرمایه گذاری‬ ‫در ان وج��ود دارد‪ .‬اکن��ون ظرفیت های بس��یاری برای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به داخل کش��ور وج��ود دارد که با از‬ ‫بین رفتن تحریم ها به صورت تدریجی‪ ،‬نشانه هایی از افزایش‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در ایران مشاهده خواهد شد‪ .‬براساس‬ ‫امار صندوق بین المللی پول‪ ،‬اکنون نیز هجوم سرمایه گذاران‬ ‫خارجی در کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫خارجی به نقدینگی بازار سرمایه ایران کمک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫‹ ‹پیشنهادات نحوه جذب سرمایه گذاران‬ ‫ت «ای س��ی ال» س��وئیس در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫مدی��ر ش��رک ‬ ‫برنام��ه تلویزیون��ی «ب��ورس» با بی��ان جذابیت ای��ران برای‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی گف��ت‪ :‬موضوع س��رمایه گذاری در‬ ‫ای��ران یکی از متقاعد کننده ترین موضوعات س��رمایه گذاری‬ ‫در دنیاس��ت‪ ،‬چ��ون ایران ظرفیت های بس��یار زی��ادی برای‬ ‫س��رمایه گذاری دارد‪« .‬بارتلی می ه��گ» با تاکید بر این نکته‬ ‫که به دنبال س��رمایه گذاری س��نگین در ایران هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬م��ا عالقمندیم س��رمایه گذارهای خارج��ی را به ایران‬ ‫بیاوریم و این اعتقاد وجود دارد که س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫خارجی می تواند به توس��عه ایران کم��ک زیادی کند و باعث‬ ‫ورود نقدینگی‪ ،‬مهارت و دانش فنی به ایران ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ش��رط الزم برای تحقق این موضوع رفع تحریم هاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیس��تم و فرایندی که سازمان بورس ایجاد کرده قابل‬ ‫تحس��ین اس��ت اما باید برای جذب س��رمایه گذار خارجی به‬ ‫موضوع س��پرده گذاری بین المللی توجه ویژه شود‪ .‬می هگ با‬ ‫اش��اره به مالقات با رییس سازمان بورس و مدیرعامل شرکت‬ ‫س��پرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬در این مالقات ها تاکید کردیم‬ ‫برای اینکه س��رمایه گذاری خارجی وارد ایران ش��ود‪ ،‬باید به‬ ‫موضوع س��پرده گذاری بین المللی توجه ویژه ش��ود‪ ،‬فرایند‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی برای حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫در عرص��ه بین المللی فرایند غیرمعمولی اس��ت‪ .‬این فرایند‪،‬‬ ‫س��اختاری نیست که کش��ورهای غربی با ان اشنایی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬برای س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی بسیار مهم است که ساختار سپرده گذاری بین المللی‬ ‫و انتقال س��هام در بورس ایران اصالح شود‪ .‬تا زمان اصالح این‬ ‫ساختار س��رمایه گذاران حقوقی خارجی نمی توانند در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬البته موضوع مهم دیگر در این مسیر‪،‬‬ ‫برداشتن تحریم هاست که نقل و انتقال پول و ارز بین طرفین‬ ‫امکان پذیر ش��ود‪ .‬این س��رمایه گذار خارجی درباره امادگی‬ ‫ش��رکت های ایرانی برای مذاکره با س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ها باید توانایی صحبت و مذاکره با سهامداران‬ ‫خارجی را در خود ایجاد کنند‪ .‬ش��رکت های س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در حوزه ارتباط با شرکت های سرمایه پذیر انتظارات‬ ‫بس��یار زیادی دارند‪ .‬امروزه ش��رکت های ایران��ی برای اینکه‬ ‫بتوانن��د برنامه های خودش��ان را به س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫توضیح دهند باید شیوه مذاکرات بین المللی را اموخته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در غرب‪ ،‬شرکت های سرمایه پذیر برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار می جنگند‪ ،‬به همین دلیل ش��رکت های ایرانی‬ ‫بای��د بهترین برنامه ها و پیش��نهادات را ارائ��ه کنند و در این‬ ‫عملکرد درخشان هیات مدیره‬ ‫مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت‬ ‫ایران یاس��ا تایروراب��ر ب��ا حض��ور بی��ش از‬ ‫‪84/57‬درص��د از س��هامداران در تاری��خ‬ ‫‪24‬خردادماه سالجاری در محل هتل اکادمی‬ ‫فوتبال واقع در هتل المپیک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ایران یاسا‪،‬‬ ‫هیئت رئیس��ه مجمع مرکب بودند از‪ :‬سعید‬ ‫شیرزادی رییس مجمع‪ ،‬علی پرتویی و رضا‬ ‫توکلی ناظر‪ ،‬مصطفی حسینی پناهنده دبیر‬ ‫جلس��ه‪ ،‬محمد حس��ین پور نماینده بورس‪،‬‬ ‫محمدنبی داهی بازرس قانونی و حس��ابرس‬ ‫مستقل‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه‪ ،‬پ��س از قرائ��ت گزارش‬ ‫هیئت مدی��ره از س��وی مهن��دس مصطفی‬ ‫حس��ینی پناهنده مدیرعام��ل ش��رکت و‬ ‫قرائت گزارش حس��ابرس مستقل و تصویب‬ ‫صورت ه��ای مالی ش��امل ترازنام��ه‪ ،‬صورت‬ ‫سود و زیان و صورت وجوه نقد شرکت برای‬ ‫عملکرد س��ال مالی منتهی به ‪٢٩‬اسفندماه‬ ‫س��ال ‪ ،93‬تصمیمات��ی بدین ش��رح اتخاذ‬ ‫شد‪ )1 :‬موسس��ه حسابرسی ایین محاسبان‬ ‫امین به عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی و‬ ‫موسسه حسابرس��ی رهبین به عنوان بازرس‬ ‫علی البدل برای س��ال مال��ی منتهی به ‪29‬‬ ‫اسفند ‪ 94‬انتخاب گردیدند ‪ )2‬روزنامه های‬ ‫کثیراالنتش��ار دنی��ای اقتص��اد و اطالع��ات‬ ‫ب��رای درج اگهی ه��ای مربوطه به ش��رکت‬ ‫برگزیده ش��دند ‪ )3‬تقس��یم س��ود نقدی به‬ ‫مبلغ ‪180‬میلیارد ری��ال (‪ 450‬ریال به ازاء‬ ‫ه��ر س��هم) ‪ )4‬تعیین پ��اداش هیات مدیره‬ ‫‪ )5‬تعیی��ن حق حض��ور اعض��اء غیرموظف‬ ‫هیات مدیره‪.‬‬ ‫مهن��دس حس��ینی پناهن��ده ب��ا اش��اره‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ایران یاسا تایرورابر‬ ‫ب��ه عملکرد ش��رکت در س��ال مال��ی مورد‬ ‫گ��زارش خاطرنش��ان کرد‪ :‬ف��روش خالص‬ ‫ش��رکت از ‪1940‬میلی��ارد ری��ال در س��ال‬ ‫‪ 92‬ب��ه ‪2162‬میلی��ارد ریال در س��ال ‪،93‬‬ ‫معادل ‪11/45‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ود ناخالص‪ ،‬رشد‬ ‫‪37/62‬درصد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ود عملیات��ی ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ 93‬نس��بت به س��ال ‪ 92‬ب��ا افزایش‬ ‫‪35/04‬درصدی همراه بوده اس��ت که نشان‬ ‫از عملک��رد چش��مگیر مدیریت و پرس��نل‬ ‫س��ختکوش این ش��رکت خوش��نام در بازار‬ ‫س��رمایه دارد‪ .‬سود خالص شرکت ایران یاسا‬ ‫علی رغم مشکالت گوناگون حوزه صنعت‪ ،‬از‬ ‫مبلغ ‪273‬میلیارد ریال به ‪273‬میلیارد ریال‬ ‫تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های ش��رکت‬ ‫از رشد ‪47/14‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر اس��ت بدهیهای سال مالی مورد‬ ‫گزارش ‪43/08‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ود انباش��ته ‪19/99‬درصد‬ ‫کاه��ش و حق��وق صاحب��ان س��هام از‬ ‫‪426‬میلیارد ریال به ‪674‬میلیارد ریال برابر‬ ‫‪58/13‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫راه ش��رکت های ایرانی نیاز دارند ش��یوه مذاکرات بین المللی‬ ‫را تمرین کنند‪ .‬ش��رکت های ایرانی ب��رای اینکه بتوانند نظر‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی را جل��ب کنند بای��د صورت های‬ ‫مال��ی خودش��ان را به زب��ان انگلیس��ی ارائه کنن��د و بتوانند‬ ‫اس��تانداردهای حس��ابداری بین المللی را در امور خود وارد و‬ ‫اعمال کنند چون سرمایه گذاران خارجی برای تصمیم گیری‬ ‫می خواهند صورت حس��اب های مالی شرکت های ایرانی را با‬ ‫ش��رکت های خارجی مقایس��ه کنند‪ .‬می هگ با اشاره به این‬ ‫نکته که تمام سرمایه گذارانی که با خود به ایران اورده همگی‬ ‫اروپایی ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمایه گذاران‪ ،‬مهارت ه��ای فوق العاده‬ ‫و خط های تولیدی ش��رکت های ایران��ی را دیدند که همگی‬ ‫از میزان پیش��رفت و توانمندی این شرکت ها متعجب شدند‬ ‫و اگ��ر امکان و ش��رایطش ب��ود به طور حتم س��رمایه گذاری‬ ‫می کردن��د‪ .‬این س��رمایه گذار سوئیس��ی به موض��وع‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت و نقدش��وندگی ش��رکت ها پرداخ��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی از ش��رکت ها حجم معامالتشان در بورس بسیار پایین‬ ‫اس��ت و فقط درصد بسیار کمی از شرکت ها شناور هستند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ما بسیار امیدوار هستیم که با اوردن سرمایه گذار‬ ‫در این باره یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بورس معتقد‬ ‫است‪ ،‬سازمان بورس و اوراق بهادار برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارجی بعد از اجرایی ش��دن تفاهمنامه سوئیس برنامه های‬ ‫وی��ژه و متنوعی را طراحی کرده اس��ت‪ .‬قاس��م محس��نی در‬ ‫با اشاره به اینکه مقررات مربوط به دریافت‬ ‫گفت وگو با‬ ‫مج��وز معامل��ه برای س��رمایه گذاران خارجی بای��د اصالح و‬ ‫تصویب شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید شرایط دریافت کدهای معامالتی‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور فراهم و همچنین‬ ‫رویه های موجود در این زمینه نیز اصالح ش��ود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه باید اطالعات بیش��تری در اختیار س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی قرار گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید ش��رکت های بورس��ی و‬ ‫س��ازمان بورس اطالعات خود را در نسخه هایی حداقل با زبان‬ ‫انگلیس��ی تهی��ه‪ ،‬تدوین و تکمیل کنند تا هم��گان بتوانند از‬ ‫انها استفاده کنند‪ .‬محس��نی یکی از راه های موجود را برنامه‬ ‫پیاده س��ازی زبان «ارمال» دانس��ت و در ادام��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫«ارمال» یک زبان انتش��ار اطالعات مالی توس��عه پذیر است‬ ‫که صورت های مالی در این زبان به زبان گزارش��گری توس��ط‬ ‫ناش��ران اوراق بهادار تبدیل می شود و توسط ان گزارش ها به‬ ‫صورت خود به خود به زبان های مختلف ترجمه می ش��ود که‬ ‫همه سرمایه گذاران خارجی می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترغیب سرمایه گذاران‬ ‫در این باره رامین ربیعی‪ ،‬مدیر گروه فیروزه نیز در گفت وگو‬ ‫با اشاره به اینکه تحریم های بین المللی تاثیر بسیاری‬ ‫با‬ ‫بر ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار س��رمایه ایران داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در چند س��ال اخیر به دلی��ل تحریم های‬ ‫بین الملل��ی س��رمایه گذاران خارجی به بازار س��رمایه ورود‬ ‫نکردند و به عبارت دیگر در این س��ال ها جذب س��رمایه های‬ ‫جدید نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ه فعالیت ه��ای مختلف برای جذب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی به بورس تهران اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫دوره هایی برای جذب س��رمایه گذاران مختلف در کشورهای‬ ‫اروپایی برگزار شده است‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫خرده گزارش هایی درباره سرنوشت پالک اتومبیل‬ ‫‪21‬‬ ‫روزگارسپریشدهتهرانالف ها‪....‬‬ ‫حس�ن فرازمن�د‪ -‬گ�روه خ�ودرو‪ :‬هر‬ ‫اتومبیل�ی را ک�ه از دور و نزدیک نگاه‬ ‫می کنیم به هر رنگ و مدلی باشد گویا‬ ‫پالک ان در یک گوش�ه از چشم ما از‬ ‫قب�ل طراح�ی و نصب ش�ده اس�ت و زیباترین و‬ ‫ش�یک ترین اتومبیل ها اگر بدون پالک از جلوی‬ ‫چشمان ما عبور کنند‪ ،‬انگار که وسیله ای بی ارزش‬ ‫را تماشا کرده ایم‪.‬‬ ‫چش�م های ما عادت کرده اس�ت که اتومبیل را‬ ‫با نمره پالکش تماش�ا کنی�م‪ ،‬ولو یک نمره موقت‬ ‫دست نویس که از کارخانه روی انها نصب می شود‬ ‫تا به مراکز فروش و نمایشگاه ها عرضه شود‪ ،‬نمره‬ ‫قه�وه ای و کوچکی که نامش ه�م «پالک موقت»‬ ‫است و فقط چند روز مهلت قانونی داریم تا با ان‬ ‫در شهر و دیارمان تردد کنیم‪.‬‬ ‫یادم�ان باش�د که دیگ�ر در ای�ن روز و روزگار‬ ‫پالک اتومبیل‪ ،‬تنها شناسنامه یک خودرو نیست‬ ‫بلکه بخش عمده ای از شناس�نامه ش�هروندی ما‬ ‫به حس�اب می ای�د و از روی پلاک یک اتومبیل‬ ‫می توانن�د به تم�ام اطالعات ثبت ش�ده زندگی‬ ‫ما دس�ت یابند و ش�اید بت�وان ادعا ک�رد پالک‬ ‫اتومبیل مان‪ ،‬بخش�ی از هویت و شناسنامه ما نیز‬ ‫هس�ت تا شماره ای که فقط فرصت داریم با خرید‬ ‫و ف�روش اتومبیل مان گاهی ان را از شناس�نامه‬ ‫و هویت م�ان خ�ط بزنی�م یا ش�مار ه دیگ�ری را‬ ‫جایگزین ان کنیم‪ .‬به هر ش�کل نمره اتومبیل ما‬ ‫بخشی از شخصیت ماست و از روی ان می توانند‬ ‫پ�ی ببرند که نام ما چیس�ت‪ ،‬ن�ام فامیلی‪ ،‬محل‬ ‫کار‪ ،‬مح�ل زندگی‪ ،‬همس�ر و فرزن�دان‪ ،‬نام پدر و‬ ‫مادرم�ان و خالصه همه زندگی م�ا را نیز از روی‬ ‫روزگاری که صاحب پالک شدیم!‬ ‫براساس شواهد و مدارک موجود در اداره راهنمایی‬ ‫و رانندگی‪ ،‬تعویض و نصب پالک روی خودروها در‬ ‫ایران قدمتی طوالنی دارد و سابقه نخستین خودرو‬ ‫پالک شده در کش��ور برمی گردد به سال ‪ ۱۳۰۵‬که‬ ‫نخس��تین خودرو به کشور وارد ش��د‪ .‬در ان روزگار‬ ‫که ابتدایی ترین خودروها وارد کشور شدند هیچکس‬ ‫فکر نمی کرد که امروز با تعدد خودرو مواجه شویم‪.‬‬ ‫در ان روزگار قوانین��ی که ش��امل ‪۳۲‬بند بود برای‬ ‫ش��ماره گذاری خودروه��ا وضع ش��د ک��ه البته این‬ ‫قوانین ‪ 3‬س��ال بعد از ورود نخس��تین خودروها به‬ ‫کشور یعنی در سال ‪ ۱۳۰۸‬تنظیم شد‪.‬‬ ‫در ان س��ال‪ ،‬خودروه��ا صاحب ‪ 5‬پالک ش��دند؛‬ ‫نام کارخان��ه‪ ،‬ادرس مالک‪ ،‬نمره عق��ب‪ ،‬نمره جلو و‬ ‫پ�لاک مالیات‪ .‬اما تصوی��ب قوانین به همینجا ختم‬ ‫نش��د؛ حدود سال ‪ ۱۳۰۸‬وقتی تعداد اتول سوارهای‬ ‫شخصی شهر به ‪ ۱۵۲۲‬نفر رسید‪ ،‬قوانین مربوط نیز‬ ‫تغییر کرد و پالک ها متش��کل از نام شهر و حدود ‪4‬‬ ‫عدد که در باالی نام شهر قرار داشت‪ ،‬شدند‪.‬‬ ‫در گذش��ته در پالک خودروها ‪ 5‬رقم و نام شهری‬ ‫که خودرو در ان پالک ش��ده بود‪ ،‬دیده می شد یا به‬ ‫همراه ش��ماره پالک و نام ش��هر عددی دیگر در ان‬ ‫درج می شد و با افزایش خودرو در کشور‪ ،‬تصمیمی‬ ‫اتخاذ ش��د ت��ا یکی از حروف الفبای فارس��ی نیز به‬ ‫نام ش��هرها افزوده شود و سپس نوبت به پالک هایی‬ ‫رس��ید ک��ه نام ش��هر با ع��دد ‪ 2‬رقم��ی ترکیب و‬ ‫پالک های جدیدی روی خودروها نصب شد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ،70‬خودروها دیگر از ان ش��کل و شمایل‬ ‫قدیمی خارج ش��ده و پالک ها نیز لیزری شده بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۸‬با امدن پالک های لیزری‪ ،‬مسئوالن‬ ‫تصمیم گرفتند که همه پالک های خودروها یکسان‬ ‫ش��وند و این نوع پالک روی هم��ه خودروها نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬طرح تعویض پالک در سطح کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح مالکان خ��ودرو‪ ،‬موظف ب��ه دریافت‬ ‫برچس��ب تعویض پالک شدند و بابت ان برچسب ها‬ ‫نیز در ان روزگار مبلغی از انها گرفته شد‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ،80‬نوبت به پالک های ملی رس��ید که‬ ‫ه��م دارای ابعاد و طرحی جدید ب��ود و هم در نوع‬ ‫ش��ماره گذاری و چیدم��ان اعداد و ح��روف در کنار‬ ‫یکدیگر بدیع به نظر می رس��ید‪ .‬مش��کالت تعویض‬ ‫پ�لاک به گونه ای بود که در س��ال‪ ،۸۳‬میان نیروی‬ ‫انتظامی و دی��وان عدالت اداری اختالف نظرهایی به‬ ‫وجود ام��د که این اختالفات موجب س��رگردانی و‬ ‫بالتکلیفی مردم شد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬خزانه دار ش��ورای شهر تهران در‬ ‫یکصد و یازدهمین جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر‪ ،‬با‬ ‫اشاره به ‪ ۷۰۰‬هزار خودروی پالک شده در سال های‬ ‫‪ ۸۰‬تا‪ ۸۳‬از دیوان عدالت اداری درخواس��ت کرد که‬ ‫«اگر مصوبه دی��وان عدالت اداری (غیر قانونی بودن‬ ‫ثبت نشدن تعویض پالک ها در دفاتر ثبت) وجاهت‬ ‫قانونی دارد س��ایر مس��ئوالن هم بای��د ان را برای‬ ‫رهایی مردم از سرگردانی بپذیرند و اجرا کنند‪».‬‬ ‫این مش��کالت همچنان تا س��ال‪ ۸۷‬ادامه داشت‬ ‫تا اینک��ه رییس مرک��ز ش��ماره گذاری راهنمایی و‬ ‫رانندگی اع�لام کرد که حدود ی��ک میلیون پالک‬ ‫قدیمی وجود دارد که هنوز به پالک کشوری تبدیل‬ ‫نشده اند و ‪ 500‬هزار زوج پالک مربوط به سال های‬ ‫دهه ‪ ۴۰‬و اوایل ‪ ۵۰‬اس��ت که در حال حاضر وجود‬ ‫خارجی ندارند و از بین رفته اند‪.‬‬ ‫در دهه ‪80‬؛ در پالک های جدید کدهای ‪ 2‬رقمی‬ ‫که در س��مت راس��ت این پالک ها بود‪ ،‬معرف محل‬ ‫س��کونت‪ ،‬ادرس ش��هر و منطقه ای ب��ود که مالک‬ ‫خودرو در زمان خرید خودرو به اداره ش��ماره گذاری‬ ‫اعالم ک��رده بودند‪ .‬تفاوت فاحش و اصلی و ش��اید‬ ‫دلیلی ک��ه باعث نصب این نوع پ�لاک بر خودروها‬ ‫شد‪ ،‬در این بود که این پالک به خودرو تعلق نداشت‬ ‫و متعل��ق به مالک خودرو ب��ود و با انتقال خودرو به‬ ‫شخصی دیگر پالک انتقال نمی یافت‪.‬‬ ‫با پایان دهه ‪ 80‬گویی مش��کالت تعویض پالک ها‬ ‫پایان گرفته است‪.‬‬ ‫اکنون کارگروه شناس��ایی و صیانت از خودروهای‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬متش��کل از نمایندگان س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‪ ،‬نی��روی‬ ‫انتظامی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سازمان تربیت بدنی (کمیته کالسیک‬ ‫فدراس��یون موتورس��واری و اتومبیلران��ی) در محل‬ ‫کانون جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی‪ ،‬تصمیم گرفتند‬ ‫روی خودروه��ای کالس��یک‪ ،‬ک��ه عمر ب��االی ‪۲۵‬‬ ‫س��ال دارند و در ارزیابی کارگروه س�لامت و اصالت‬ ‫خودروها تایید ش��ده اند‪ ،‬پ�لاک زیبا که حاصل کار‬ ‫کارشناس��انه چندس��اله اس��ت‪ ،‬خودنمایی کند یا‬ ‫اتومبیل های��ی که س��ابقه تاریخی دارن��د و متعلق‬ ‫به ش��خص مهمی هم هس��تند صاح��ب این پالک‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬ای��ن پالک ها ضمن ارزش��گذاری به‬ ‫خودرو محدویت هایی بر اس��اس می��زان االیندگی‬ ‫برای پیمایش س��االنه نیز خواهند داش��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با دریافت این پالک خودرو ضمن انکه متعلق‬ ‫به صاحب سند است‪ ،‬یک سرمایه ملی نیز محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬اتومبیل های دارای پ�لاک تمام کارهای‬ ‫لو انتقال را با هماهنگی دبیرخانه انجام‬ ‫قانون��ی و نق ‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬براس��اس قانون بودجه سال ‪90‬‬ ‫برخ��ی از تعرفه های خدم��ات راهنمایی و رانندگی‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬هزینه تعویض پالک خودرو ‪ 35‬هزار‬ ‫تومان تعیین و در سراسر کشور الزم االجرا شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به افزای��ش روزافزون خودرو در س��طح‬ ‫ش��هرها و تمایل مالکیت دست کم یک خودرو برای‬ ‫هر خانواده‪ ،‬به نظر می رس��د که ب��ه زودی عمر این‬ ‫کدهای ‪ 2‬رقمی نیز به پایان خواهد رسید و باید شاهد‬ ‫پالک های جدید یا اعداد و حروفی جدید روی پالک ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همان پالک شناسایی می کنند‪ ،‬از این روست که‬ ‫پلیس نیز هنگام وقوع هر حادثه و برای پیگیری‬ ‫هر نوع ج�رم رخ داده در یک صحنه‪ ،‬به ش�ماره‬ ‫اتومبیل های مانده در صحنه یا گریخته از صحنه‬ ‫به عنوان نخستین گزینه نگاه می کند‪.‬‬ ‫در گزارش ه�ای کوتاه این صفح�ه تالش داریم‬ ‫را با گذش�ته‬ ‫خوانندگان صفحات خودروی‬ ‫و امروز پالک اتومبیل و تاریخچه ش�ماره گذاری‬ ‫بیشتر اشنا کنیم‪ ،‬اما قبل از خواندن این گزارش‬ ‫یادتان باشد که ‪ 20‬سال پیش در چنین روزهایی‬ ‫(ده�م تیرم�اه ‪ )1374‬اتومبیل پی�کان مدل ‪65‬‬ ‫متعل�ق ب�ه اینجانب؛ حس�ن فرازمند به ش�ماره‬ ‫پلاک ‪ 57299‬ـ ته�ران ‪ 21‬از جل�وی منزلم در‬ ‫ورامین سرقت ش�د و هر چه تالش کردم رد پایی‬ ‫از ان نیافت�م و متاس�فانه پلی�س اگاهی کش�ور‬ ‫براس��اس انچ��ه ای��ن روزه��ا روی اتومبیل ها نصب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬پالک ه��ای خودروه��ای ایران��ی دارای ‪11‬‬ ‫ن��وع کلی هس��تند و در ‪ 4‬رن��گ صادر می ش��وند که‬ ‫انواع پالک ها ش��امل خودروهای ش��خصی‪ ،‬تاکسی ها‪،‬‬ ‫خودروهای عموم��ی‪ ،‬خودروهای دولت��ی‪ ،‬خودروهای‬ ‫معلوالن‪ ،‬خودروهای ترانزیت‪ ،‬خودروهای کش��اورزی‪،‬‬ ‫خودروهای تش��ریفات‪ ،‬خودروهای پلیس‪ ،‬خودروهای‬ ‫کالس��یک (تاریخ��ی)‪ ،‬موتورس��یکلت ها و خودروهای‬ ‫مناطق ازاد تجاری صنعتی می شوند‪.‬‬ ‫ش��ماره گذاری خودروه��ا نی��ز به صورتی اس��ت که‬ ‫می توان از ش��ماره پالک انها به اطالعاتی مانند استان‬ ‫صادر کننده پالک‪ ،‬تاریخ صدور پالک و اطالعات مالک‬ ‫یا مالکان خودرو به اسانی پی برد‪.‬‬ ‫نیز نتوانس�ت این پالک را تعقیب و س�ارق ان را‬ ‫دستگیر کند و بگوید سر پیکان ابی رنگ نازنین‬ ‫من چه بالیی امده است؟!‬ ‫اگر شما در جایی با این پالک برخورد کردید مرا‬ ‫چند رقم پالک داریم؟‬ ‫عدد‪ ،‬یک ح��رف «الفـ‪ 3 »،‬عدد و در اخر در یک مربع‬ ‫‪ 2‬عدد که محل صدور پالک را نش��ان می دهد‪ ،‬اس��ت‪.‬‬ ‫اعداد و حروف این پالک سفید رنگ است که روی پس‬ ‫زمینه قرمز چاپ می شود‪ .‬این نوع پالک به صورت کد‬ ‫منطقه ای مرکز اس��تان ها (به غیراز استان تهران) صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک ویژه معلوالن و جانبازان‬ ‫ای��ن پالک ویژه معل��والن و جانبازان طراحی ش��ده‬ ‫‹ ‹پالک تاکسی ها‬ ‫پالک ملی تاکسی ها فقط برای ناوگان تاکسیرانی در‬ ‫ایران صادر می ش��ود و به شکل مستطیل است‪ ،‬از چپ‬ ‫به راست خوانده می شود و به ترتیب شامل ‪ 2‬عدد‪ ،‬یک‬ ‫حرف «ت» که در باالی ان به التین نوشته شده است‬ ‫‪( TAXI‬تاکس��ی)‪ 3 ،‬ع��دد و در اخر در یک مربع کد‬ ‫منطقه صدور پالک نوشته شده است‪ .‬کد منطقه صدور‬ ‫پالک درواقع محل انجام وظیفه تاکس��ی را مش��خص‬ ‫می کند‪ .‬اعداد و حروف این پالک مش��کی است و روی‬ ‫پ��س زمینه زرد رنگ چاپ می ش��ود‪ .‬این نوع پالک به‬ ‫صورت کد منطقه ای مرکز اس��تان ها (به غیر از اس��تان‬ ‫تهران) صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای عمومی‬ ‫پالک مل��ی خودروه��ای عمومی‪ ،‬پالکی اس��ت که‬ ‫ب��ه خودروهای حم��ل و نقل عمومی مانن��د تریلی ها‪،‬‬ ‫وانت بارها‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس ها تعلق دارد‪ .‬این پالک‬ ‫به ش��کل مس��تطیل اس��ت و از چپ به راست خوانده‬ ‫می شود و شامل ‪ 2‬عدد‪ ،‬یک حرف ع به معنی عمومی‪،‬‬ ‫‪ 3‬ع��دد و در اخر در ی��ک مربع ‪ 2‬عدد که محل صدور‬ ‫پالک را نشان می دهد‪ ،‬است‪ .‬اعداد و حروف این پالک‬ ‫مشکی است و روی پس زمینه زرد رنگ چاپ می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای دولتی‬ ‫این پالک‪ ،‬وی��ژه خودروهای دولتی اعم از س��واری‪،‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و کامیون است‪ .‬به شکل مستطیل‬ ‫اس��ت و از چپ به راس��ت خوانده می ش��ود و شامل ‪2‬‬ ‫‹ ‹پالک خودروهای تشریفات‬ ‫این پالک ویژه خودروهای تشریفات دولتی و به شکل‬ ‫مس��تطیل است و از چپ به راس��ت خوانده می شود و‬ ‫ش��امل عبارت تش��ریفات در قس��مت باال و در قسمت‬ ‫زیرین ان به التین عبارت‪( PROTOCOL‬به معنی‬ ‫تش��ریفات) نوشته شده و در س��مت راست پالک یک‬ ‫عدد ‪ 4‬رقمی اس��ت‪ .‬اعداد و حروف این پالک س��فید‬ ‫رنگ بوده که روی پس زمینه قرمز چاپ می شود‪.‬‬ ‫در س��مت چپ این پالک یک نوار ابی وجود دارد که‬ ‫در قسمت باالی ان پرچم ایران و در قسمت پایین ان‬ ‫مخفف ‪ I.R.IRAN‬به معنی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫نوشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک خودروهای پلیس(ناجا)‬ ‫‹ ‹خودروهای شخصی‬ ‫پالک های ملی ش��خصی همان طوری که از اسم شان‬ ‫مش��خص است‪ ،‬برای افراد حقیقی صـادر می شود‪ ،‬این‬ ‫پالک ها به ش��کل مستطیل هستند و از چپ به راست‬ ‫خوانده می ش��وند و به ترتیب شامل ‪ 2‬عدد‪ ،‬یک حرف‪،‬‬ ‫‪ 3‬عدد و در اخر در یک مربع ‪ 2‬عدد که نش��انه منطقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬وجود دارد‪ .‬حرف موجود در پالک‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫منطق��ه اس��ت (به عن��وان مث��ال در گی�لان عدد ‪۵۶‬‬ ‫نشان دهنده شهرستان های گیالن است که وقتی حرف‬ ‫ل در پالک باش��د‪ ،‬به معنی شهرس��تان فومن است و‬ ‫حرف ب به معنی شهرستان انزلی است) و تفاوت اش با‬ ‫عدد اخر پالک در این است که عدد اخر پالک ممکن‬ ‫است منطقه بزرگتری را نشان دهد‪ ،‬درحالی که حروف‬ ‫مناطق دقیق تری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫پالک ه��ای ملی ش��خصی با اعداد و حروف مش��کی‬ ‫در ی��ک پس زمینه س��فید س��اخته می ش��وند که در‬ ‫س��مت چپ انها در یک نوار ابی پرچم ایران و مخفف‬ ‫‪ I.R.IRAN‬به معنی جمهوری اس�لامی ایران نوشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬در قسمت زیر اعداد نویسه های کوچکتری‬ ‫وجود دارد که در س��مت چپ شماره پالک به التین و‬ ‫در سمت راست تاریخ تولید پالک نوشته شده است‪.‬‬ ‫نیز باخبر سازید و با‬ ‫تماس بگیرید و البته!!!‬ ‫مژدگانی هم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ح�اال این ش�ما و این صفحه گ�زارش خودروی‬ ‫امروز‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬دلیل طراحی این پالک این اس��ت تا در صورت‬ ‫پ��ارک در محل پ��ارک ویژه معل��والن و جانبازان قابل‬ ‫تشخیص باش��ند‪ .‬این پالک کامال شبیه به پالک ملی‬ ‫ش��خصی صادر می ش��ود و تنها تفاوت اش در این است‬ ‫که در پالک های شخصی یک حرف در بین اعداد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در صورت��ی که در ای��ن پالک به جای حرف‪ ،‬ارم‬ ‫ویژه معلوالن و جانبازان قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ن پالک وی��ژه خودروهای پلیس(ناجا) اس��ت‪ .‬به‬ ‫شکل مستطیل است و از چپ به راست خوانده می شود‬ ‫و ش��امل ‪ 2‬عدد‪ ،‬یک حرف پ به معنی پلیس‪ 3 ،‬عدد‬ ‫و در اخ��ر در یک مربع ‪ 2‬عدد ک��ه محل صدور پالک‬ ‫را نشان می دهد‪ ،‬است‪ .‬اعداد و حروف این پالک سفید‬ ‫بوده و روی پس زمینه سبز رنگ چاپ می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک خودروهای تاریخی‬ ‫‹ ‹پالک ترانزیت بین المللی‬ ‫پ�لاک ترانزی��ت به منظور شناس��ایی وس��یله نقلیه‬ ‫به صورت بین المللی صادر و تحویل می شود‪ .‬پالک های‬ ‫قدیم کانون جهانگردی با پیشوند ‪ 3‬حرفی ‪ TEH‬و ‪5‬‬ ‫کاراکتر عددی به رنگ سبز در زمینه سفید و پیشوند ‪3‬‬ ‫حرفی ‪ THR‬و ‪ 5‬کاراکتر عددی مشکی در زمینه زرد‬ ‫و پالک های ‪ 2‬حرف��ی ‪ IR‬و ‪ 5‬کاراکتر عددی به رنگ‬ ‫مشکی در زمینه زرد رنگ معتبر و قابل استفاده بودند‪،‬‬ ‫پالک های ترانزیت برای هر وس��یله نقلیه فقط یک بار‬ ‫صادر می ش��وند که مختص همان خودرو بوده و اعتبار‬ ‫انها تا پایان عمر وسیله نقلیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک های ترانزیت‬ ‫پالک ترانزیت کنونی شبیه به پالک ملی خودروهای‬ ‫ایران س��اخته می ش��ود با ای��ن تفاوت ک��ه به صورت‬ ‫التین نوش��ته می ش��ود‪ ،‬این پالک ها از چپ به راست‬ ‫خوانده می ش��ود که به ترتیب شامل ‪ 2‬عدد یک حرف‬ ‫و ‪ 3‬ع��دد و در اخ��ر در ی��ک پس زمین��ه ابی رنگ ‪2‬‬ ‫عدد دیگر نوش��ته می شود‪ .‬در س��مت چپ این پالک‬ ‫در ی��ک ن��وار اب��ی رن��گ ارم کان��ون جهانگ��ردی و‬ ‫اتومبیلران��ی جمهوری اس��ـالمی ایران ک��ه در باالی‬ ‫ان به التین ایران نوش��ته ش��ده اس��ت‪ ،‬چاپ می شود‪.‬‬ ‫در زی��ر پالک در ی��ک پس زمینه ابی عب��ارت کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران نوشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک ویژه خودروهای کشاورزی‬ ‫این پالک ب��ه خودروهای کش��اورزی مانند تراکتور‬ ‫تعلق دارد که به ش��کل مس��تطیل اس��ت و از چپ به‬ ‫راس��ت خوانده می شود و ش��امل ‪ 2‬عدد‪ ،‬یک حرف ک‬ ‫به معنی کش��اورزی‪ 3 ،‬ع��دد و در اخر در یک مربع ‪2‬‬ ‫عدد که محل صدور پالک را نشان می دهد است‪ .‬اعداد‬ ‫و ح��روف این پالک مش��کی اس��ت و روی پس زمینه‬ ‫زرد رنگ چاپ می ش��ود‪ .‬این ن��وع پالک به صورت کد‬ ‫منطقه ای مرکز استان ها (به غیر از استان تهران) صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پ�لاک خودروهای تاریخی ایران پالکی اس��ت که به‬ ‫خودروهای قدیمی که عبارتند از‪:‬‬ ‫خودروهای نفیس‪ :‬خودروهایی که بیش از ‪ ۵۰‬سال از‬ ‫تولید ان گذشته باشد‪.‬‬ ‫خودروهای قدیمی‪ :‬خودروهایی که بیش از ‪ ۲۵‬سال‬ ‫از تولید ان گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی‬ ‫ساخت یا کاربردی بی نظیر باشد‪.‬‬ ‫خودروهای ویژه‪ :‬خودروهایی که دارای بعد فرهنگی‬ ‫باشد‪ .‬این پالک به شکل مستطیل بوده و برخالف سایر‬ ‫پالک های مورداس��تفاده‪ ،‬اندازه ان به صورت استاندارد‬ ‫امریکایی(پالک های استاندارد امریکایی دارای‪ ۱۲‬اینچ‬ ‫طول و ‪ ۶‬اینچ عرض هس��تند) اس��ت و به ‪ 3‬قس��مت‬ ‫مس��تطیلی تقسیم می ش��ود که در مس��تطیل سمت‬ ‫راست باال عبارت تاریخی نوشته شده‪ ،‬در سمت راست‬ ‫پایین شماره پالک قید شده و در سمت چپ پالک‪ ،‬در‬ ‫یک نوار ابی رنگ پرچم ایران اس��ت که زیر ان عبارت‬ ‫‪ I.R.IRAN‬نوشته شده و در قسمت پایین همین نوار‬ ‫عکسی از مکان تاریخی زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک سیاسی‬ ‫پالک سیاسی ویژه خودروهای سفارت هاست و فقط‬ ‫کارکنان ش��اغل در س��فارت می توانند از این خودروها‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬صاحبان ای��ن خودروها بدون پرداخت‬ ‫ع��وارض واردات خودرو می توانند خ��ودرو خود را وارد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پالک موتورسیکلت ها‬ ‫این نوع پالک ویژه موتورسیکلت هاس��ت که فقط در‬ ‫قسمت عقب وسیله نقلیه نصب می شود و این پالک به‬ ‫صورت مستطیل اس��ت و اندازه ان مطابق با استاندارد‬ ‫پالک های موتورسیکلت در اروپاست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫جاده ها‪ ،‬راهکار‬ ‫کاهش تصادفات‬ ‫‪22‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫تصادفات‪ ،‬سال ‪ 93‬جان ‪6‬هزارو ‪ 916‬نفر را در ایران گرفت‬ ‫لطفا اهسته تر بمیرید‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫گو میر‬ ‫تصادف��ات ج��اده ای یک��ی از عوام��ل مر ‬ ‫انسان هاس��ت ک��ه ایران نی��ز در این زمین��ه امار‬ ‫باالی��ی دارد‪ .‬البته در س��ال های اخیر ب��ا اقدامات‬ ‫موثر انجام ش��ده‪ ،‬میزان تصادفات جاده ای کش��ور‬ ‫کاهش قابل توجهی داش��ته اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫نوروز امسال اعالم ش��د تصادفات در جاده ها بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد نس��بت به س��ال قبل کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه وزارت راه و شهرسازی و سایر‬ ‫دستگاه های مربوط‪ ،‬همچون جمعیت هالل احمر‪،‬‬ ‫پلی��س راه و س��ازمان امداد و نج��ات و‪ ...‬همکاری‬ ‫خوبی را اغاز کرده اند که امید است این همکاری به‬ ‫دستاوردهای بهتری منتج شود‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهایی که می توان برای کاهش تلفات‬ ‫جاده ای به کار گرفت‪ ،‬هوشمندسازی جاده هاست و‬ ‫درحال حاض��ر به همت وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬با‬ ‫ن در برخی مس��یرها‪ ،‬تا اندازه ای انجام‬ ‫نصب دوربی ‬ ‫ش��ده اس��ت که عالوه بر افزایش ایمن��ی جاده ها‪،‬‬ ‫صرفه جوی��ی در امر نظارت بر جاده ها را نیز در پی‬ ‫داش��ته است‪ .‬مسلم است که هرچه هوشمندسازی‬ ‫در سطح بیش��تری از جاده های کشور انجام شود‪،‬‬ ‫بهره وری بهتری در بخش حمل ونقل کش��ور اتفاق‬ ‫خواه��د افتاد‪ .‬البته بر اس��اس قان��ون برنامه پنجم‬ ‫توسعه‪ ،‬باید هوشمندسازی نظارت جاده ای افزایش‬ ‫یابد تا کش��ور در راس��تای کاهش میزان تصادفات‬ ‫گام بردارد‪ .‬بنابراین افزایش هوشمندسازی در واقع‬ ‫تکلیفی قانونی است‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از دالیل کاهش تصادفات جاده ای در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬افزایش نظارت و سختگیری پلیس‬ ‫درباره رفتارهای پرخطر رانندگان است‪ .‬این نظارت‬ ‫تا اندازه ای بوده که فرهنگ رعایت قانون به وس��یله‬ ‫مردم در بس��یاری از مس��ائل راهنمایی و رانندگی‬ ‫رایج شده است‪ ،‬با این وجود باز هم الزم است بحث‬ ‫فرهنگ سازی جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از مس��ائلی که می توان��د در کاهش‬ ‫تصادف��ات جاده ای نقش ایفا کند‪ ،‬توجه بیش��تر به‬ ‫ایمنی خودروها و جاده ها اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫حوزه هایی که وزارت راه و شهرس��ازی باید نظارت‬ ‫جدی برای ارتقای ایمنی ان داش��ته باش��د‪ ،‬بخش‬ ‫مس��افربری جاده ای اس��ت‪ .‬با توجه به بروز برخی‬ ‫تصادف��ات ب��ا تلف��ات ب��اال در جاده های کش��ور‪،‬‬ ‫اتوبوس های مس��افری باید از مبدا تا مقصد کنترل‬ ‫ش��وند و بر رانندگان انها نظارت شود تا تردد ایمن‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬س��هم حمل ونقل جاده ای در کشور ما‬ ‫بسیار زیاد است و روزانه تعداد زیادی از هموطنان‬ ‫م��ا در جاده ها و از طریق ن��اوگان عمومی جابه جا‬ ‫می ش��وند‪ .‬نظارت بر حمل ونق��ل عمومی جاده ای‬ ‫درحال حاضر در همه دنیا مرس��وم است و راهکاری‬ ‫برای ارتقای ایمنی جاده هاست‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫ قطارهای حومه ای‬ ‫نیاز ضروری تهران‬ ‫ایرنا‪ :‬اس��تاندار تهران گفت‪ :‬راه ان��دازی قطارهای‬ ‫حومه ای در شهرس��تان های اط��راف تهران نیازی‬ ‫ضروری و مهم برای شهروندان است‪.‬‬ ‫سیدحس��ین هاش��می در مراس��م اغاز عملیات‬ ‫اجرایی ازادراه ابیک ـ چرمش��هر افزود‪ :‬شهروندان‬ ‫م��ا در شهرس��تان های اط��راف ته��ران عالقه مند‬ ‫هستند که هرچه سریع تر قطارهای حومه ای برای‬ ‫جابه جایی مسافران در این مناطق راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��فر اخی��ر رییس جمهوری به‬ ‫برخی شهرس��تان های اس��تان تهران‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫سفر اقای روحانی به این شهرستان ها دستاوردهای‬ ‫خوبی برای ما داش��ت و قرار اس��ت ‪ ۴‬س��فر دیگر‬ ‫ایشان به دیگر شهرس��تان های استان تهران انجام‬ ‫شود‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬امیدواریم در صورت تامین‬ ‫مناب��ع مالی مورد نیاز ازادراه ابیک ‪ -‬چرمش��هر به‬ ‫ط��ول ‪ ۱۵۸‬کیلومتر تا ‪ 2/5‬س��ال دیگر‪ ،‬این پروژه‬ ‫تمام شود و با تکمیل ان کمربندی سوم تهران نیز‬ ‫زیر بار ترافیک قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ضرورت راه اندازی قطارهای‬ ‫حومه ای در اطراف شهرستان های تهران‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی قول داده که قطارهای حومه ای ورامین‬ ‫تا شهریورماه ‪ 1395‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گروه خودرو‪ :‬س�االنه بی�ش از یک‬ ‫میلی�ون نفر در جاده های جه�ان می میرند و حدود‬ ‫‪ ۵۰‬برابر این تعداد‪ ،‬صدمه می بینند‪ .‬براس�اس اعالم‬ ‫وزارت بهداش�ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی تصادف‬ ‫جاده ای نخس�تین عامل مرگ ایرانی ها است‪ .‬همین‬ ‫انس��ان‪ ،‬خ��ودرو و ج��اده‪ 3 ،‬ضل��ع مثلث‬ ‫تصادفات جاده ای هس��تند که در این میان‬ ‫براس��اس تحقیق��ات انجام ش��ده در ایران و‬ ‫جهان‪ ،‬نقش عامل انس��انی از همه پررنگ تر‬ ‫و بیش از ‪ ۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫مرتضی اسد امرجی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل‬ ‫به نتایج‬ ‫و ترافی��ک در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تحقیقی اش��اره می کند که در س��ال ‪ ۹۱‬در‬ ‫مراکز معاینه فنی کش��ور به بررسی وضعیت‬ ‫نقص فنی خودروها پرداخته اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در ای��ن تحقی��ق ‪ ۳۳‬درص��د خودروها‬ ‫نقص ایمنی موثر داش��ته اند و سیستم ترمز‬ ‫در ‪۵‬درصد خودروها‪ ،‬معیوب بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این تحقیق گفته ش��ده ‪ ۶۷‬درصد خودروها‬ ‫ایمنی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه راهب�ردی ایمنی جاده ای در‬ ‫دست پلیس‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در یکی از پژوهش��گاه های‬ ‫حمل ونقل کش��ور‪ ،‬حدود ‪ 4‬یا ‪ 5‬سال پیش‪،‬‬ ‫تدوی��ن برخ��ی اس��تراتژی های ایمن��ی در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف یعنی بحث راه‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫رفتار انسانی‪ ،‬امدادرس��انی‪ ،‬اعمال قانون و‪...‬‬ ‫اغاز ش��ده و راهکارهایی نی��ز در این زمینه‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬او توضیح می دهد که این‬ ‫استراتژی ها با عنوان «برنامه راهبردی ایمنی‬ ‫جاده ای ‪ ۵‬س��اله کشور» به پلیس ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این تحقیق‪ ،‬تحقیقات بیش��مار‬ ‫دیگری تاکن��ون درباره تصادف��ات جاده ای‬ ‫انجام شده و در همگی‪ ،‬راهکارهایی نیز برای‬ ‫کاهش تصادفات و تلفات ارائه شده اما به نظر‬ ‫می رس��د این راهکارها کمتر به مرحله اجرا‬ ‫درامده اس��ت‪ .‬امرج��ی در این باره می گوید‪:‬‬ ‫اس��تراتژی های به دست امده در این تحقیق‬ ‫اگرچه جنب��ه کاربردی داش��تند اما به نظر‬ ‫می رس��د درصد کمی از انها به اجرا درامده‬ ‫باشد‪ .‬معموال اجرایی کردن راهکارها‪ ،‬نیاز به‬ ‫بودجه و هماهنگی بین دس��تگاه ها دارد که‬ ‫به احتمال زیاد‪ ،‬این مسئله از عوامل اجرایی‬ ‫نشدن استراتژی ها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم راه اندازی رشته ایمنی ترافیک‬ ‫امرجی معتقد است‪ ،‬برای کاهش تصادفات‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬باید بحث ایمن��ی جدی تر گرفته‬ ‫وزارتخانه اعالم می کند در س�ال های اخیر‪ ،‬حوادث‬ ‫ترافیک�ی از ‪۲۰‬ه�زار و ‪ ۶۸‬حادث�ه در س�ال ‪ ۹۰‬ب�ه‬ ‫‪۱۷‬ه�زار و ‪ ۹۹۴‬حادث�ه در س�ال ‪ ۹۲‬کاهش یافته و‬ ‫مرگ ناشی از حوادث ترافیکی نیز کمتر شده اما باز‬ ‫هم رقم کشته ها باالست‪ .‬اطالعات ارائه شده از سوی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی می افزای��د‪ :‬در این زمین��ه اقدام‬ ‫مه��م‪ ،‬می تواند ایجاد رش��ته ایمنی ترافیک‬ ‫در دانش��گاه های کشور باش��د‪ .‬به گفته این‬ ‫کارشناس‪ ،‬این رشته از رشته های ضروری و‬ ‫کاربردی است که اگر در دانشگاه ها تدریس‬ ‫ش��ود‪ ،‬گام مهم��ی در زمینه بهب��ود ایمنی‬ ‫حمل ونقل برداشته خواهد شد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫امرجی‪ :‬برای کاهش‬ ‫تصادفات جاده ای‪،‬‬ ‫باید بحث ایمنی‬ ‫جدی تر گرفته شود‪ .‬وی‬ ‫می افزاید‪ :‬در این زمینه‬ ‫اقدام مهم‪ ،‬می تواند ایجاد‬ ‫رشته ایمنی ترافیک در‬ ‫دانشگاه های کشور باشد‬ ‫دوباره بر ضرورت عملی ش��دن پژوهش های‬ ‫انجام ش��ده در حوزه ایمنی و س��وانح اظهار‬ ‫می کند‪ :‬در این زمینه مطالعاتی مهم با نتایج‬ ‫کاربردی در س��ایر کش��ورها انجام شده که‬ ‫انه��ا را می توان با برخی تغیی��رات در ایران‬ ‫نیز عملی کرد‪ .‬همچنین الزم اس��ت جایگاه‬ ‫هر نهاد و ارگانی در زمینه کاهش تصادفات‬ ‫و افزایش ایمنی مش��خص باش��د و محدوده‬ ‫وظای��ف نهاده��ای مختلف مانند س��ازمان‬ ‫راهداری‪ ،‬پلیس و‪ ...‬مشخص و اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انسان‪ ،‬ضلع اصلی مثلث تصادف‬ ‫اگرچ��ه «انس��ان‪ ،‬راه و وس��یله نقلیه» را‬ ‫‪ 3‬عام��ل س��هیم در تصادف��ات می دانند اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که راه و خودرو ابزارهایی‬ ‫در دست انسان هستند که انسان با توجه به‬ ‫میزان مهارت در رانندگی‪ ،‬س��طح اطالعات‪،‬‬ ‫رعایت قوانین و افزایش مهارت در رانندگی‪،‬‬ ‫می تواند در زمینه افزایش یا کاهش تصادفات‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها‪ ،‬نش�ان می دهد در سال ‪۹۳‬‬ ‫در مجموع ‪ ۴۹‬ه�زار و ‪ ۸۶۶‬تصادف فوتی و جرحی‬ ‫در جاده های کش�ور رخ داده که در این تصادفات‪۶ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۶‬نفر در ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۶۴‬تصادف‪ ،‬در صحنه‬ ‫ج�ان باختند‪ .‬همچنین گزارش س�ازمان پزش�کی‬ ‫ج��واد هدایتی‪ ،‬مدی��رکل ام��ار‪ ،‬ایمنی و‬ ‫ترافی��ک س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل‬ ‫‪ ،‬با بیان این‬ ‫ج��اده ای در گفت وگو ب��ا‬ ‫مطل��ب‪ ،‬بر نقش عامل انس��انی در تصادفات‬ ‫تاکی��د دارد و تصریح می کند‪ :‬س��هم این ‪3‬‬ ‫عامل در هر تصادف می تواند متفاوت باش��د‬ ‫اما در سراسر دنیا عامل اصلی‪ ،‬انسان است‪.‬‬ ‫وضعیت فن��ی خودرو و ج��اده‪ ،‬اموزش و‬ ‫فرهنگ س��ازی‪ ،‬جریم��ه و اعم��ال مقررات‪،‬‬ ‫مس��ئله امداد و نج��ات و انگی��زش و ایجاد‬ ‫تحرکات اجتماعی‪ 5 ،‬عاملی هس��تند که در‬ ‫بروز تصادفات دخیل بوده و از سوی دیگر در‬ ‫کاهش تصادفات و تلفات انس��انی موثرند‪ .‬به‬ ‫گفته هدایتی‪ ،‬همین عوامل از دالیل کاهش‬ ‫تصادفات جاده ای در ایران در سال های اخیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ایران در تصادفات جهان‬ ‫در رس��انه ها‪ ،‬امار متفاوت��ی درباره میزان‬ ‫تصادفات و تلفات جاده ای ایران ارائه می شود‪.‬‬ ‫برخی از رتبه پنجم ایران از نظر میزان مرگ‬ ‫ناش��ی از تصادفات در جهان‪ ،‬بر اساس امار‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت می گویند‪ ،‬برخی‬ ‫نیز معتقدن��د ایران در زمینه ب��روز حوادث‬ ‫ج��اده ای مقام نخس��ت را در جهان دارد که‬ ‫البته منبع این سخن مشخص نیست‪ .‬با این‬ ‫حال مدیرکل امار‪ ،‬ایمنی و ترافیک سازمان‬ ‫راهداری معتقد است درباره ایمنی در سطح‬ ‫دنیا نمی توان به صورت مقایس��ه ای س��خن‬ ‫گف��ت زیرا طول راه ها‪ ،‬تعداد و نوع خودروها‬ ‫و الگ��وی تصادفات در کش��ورهای مختلف‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬بنابراین چنی��ن رتبه بندی‬ ‫منطق درستی ندارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در بررس��ی وضعیت کشورها‬ ‫در بح��ث ایمن��ی و تصادف��ات‪ ،‬معم��وال ‪2‬‬ ‫شاخص وجود دارد‪ .‬یکی شاخص سالمت که‬ ‫نسبت تعداد کشته به تعداد جمعیت (‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت) اس��ت و دیگری شاخص‬ ‫مالکیت که نس��بت تعداد کشته به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫وسیله نقلیه اس��ت‪ .‬هدایتی می افزاید‪ :‬ایران‬ ‫از نظر ش��اخص مالکیت تقریب��ا در مقیاس‬ ‫جهانی اس��ت اما از نظر ش��اخص سالمت یا‬ ‫میانگی��ن جهان��ی‪ ،‬چند پل��ه ای فاصله دارد‬ ‫(مقیاس جهانی ‪ ۱۹‬و ش��اخص ایران حدود‬ ‫قانون�ی از وضعی�ت ایمنی و تصادف�ات رانندگی در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بیانگر کاهش بیش از ‪۶‬درصدی تلفات‬ ‫تصادفات رانندگی در سال ‪ ۹۳‬است‪ .‬این یعنی جان‬ ‫بی�ش از ه�زار و ‪ ۱۰۰‬نف�ر در تصادفات س�ال ‪ ۹۳‬در‬ ‫مقایسه با سال ‪ ۹۲‬حفظ شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬است)‪ .‬این نشان می دهد فاصله چندانی‬ ‫ب��ا مقیاس جهانی نداریم‪ ،‬ب��ه ویژه اینکه در‬ ‫‪ ۱۰‬سال اخیر امار تصادفات و تلفات کاهش‬ ‫به گفته هدایتی‪ ،‬بر اس��اس انچه سازمان‬ ‫داش��ته است‪ .‬وی با اش��اره به برخی ارقام و ملل به عن��وان راهکار کاه��ش تصادفات و‬ ‫ام��ار ب��االی تصادفات ایران که از رس��انه ها تلفات انس��انی‪ ،‬به کشورهای درحال توسعه‬ ‫اعالم می ش��ود معتقد است‪ ،‬این امار معموال ی��ا کمت��ر توس��عه یافته توصیه ک��رده‪ ،‬این‬ ‫مستند به امار سازمان بهداشت جهانی است کش��ورها باید یک نهاد واح��د راهبر در این‬ ‫که امار به روزی نیس��ت و دست کم با تاخیر زمینه داشته باش��ند‪ .‬این نهاد باید پاسخگو‬ ‫چندساله منتشر می ش��ود‪ ،‬درحالی که امار و مس��ئول بوده و اختیارات قانونی داش��ته‬ ‫تصادفات ای��ران در س��ال های اخیر کاهش باشد‪ .‬وی معتقد است‪ ،‬چنین نهادی درحال‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫ حاضر در ایران وجود ندارد و به همین دلیل‬ ‫ایمنی موضوعی فرابخشی است که حدود درباره س��وانح‪ ،‬پاس��خگویی دقیق��ی انجام‬ ‫‪ ۱۵‬ارگان از وزارت راه و شهرسازی و وزارت نمی ش��ود‪ ،‬درحالی که وقتی نهادی مسئول‬ ‫بهداش��ت گرفته تا صدا و سیما در ترویج ان در ای��ن زمینه وجود داش��ته باش��د‪ ،‬نتایج‬ ‫ی سوانح را در زمان مشخص ارائه داده‬ ‫دخیل هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر ب��ا توجه به بررس ‬ ‫و می تواند راهکارهای الزم برای پیش��گیری‬ ‫سوانح بعدی را ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت وجود یک نهاد مس�ئول در‬ ‫بحث تصادفات‬ ‫‹ ‹ض�رورت تغیی�ر س�اختار مدیری�ت‬ ‫ایمنی کشور‬ ‫هدایتی‪:‬اگر قرار است به‬ ‫ایمنی پایدار یعنی امار‬ ‫تلفات زیر ‪ ۱۰‬نفر برسیم‪،‬‬ ‫نیازمند تغییر ساختاری‬ ‫در مدیریت ایمنی در سطح‬ ‫کالن کشور هستیم که‬ ‫ایجاد یک نهاد واحد که هم‬ ‫مسئولیت رسیدگی و هم‬ ‫مسئولیت پاسخگویی در‬ ‫این زمینه را داشته باشد‪،‬‬ ‫از الزامات است‬ ‫اهمیت جهانی مسئله ایمنی‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل دهه ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪۲۰۲۰‬میالدی را‬ ‫دهه اقدام برای ایمنی جاده ای و حمل ونقل‬ ‫نامگ��ذاری کرده و مقرر ش��ده در این مدت‪،‬‬ ‫تلف��ات جهان��ی تصادفات ک��ه رقمی حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار کش��ته و حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیون مصدوم و مجروح اس��ت‪ ،‬کاهش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر عالی تری��ن نه��ادی که در‬ ‫زمینه بررس��ی وضعیت ایمنی و راهکارهای‬ ‫کاه��ش تلف��ات در کش��ور ما وج��ود دارد‪،‬‬ ‫کمیس��یون ایمنی راه هاس��ت‪ ،‬اما س��اختار‬ ‫این نهاد به ش��کلی است که نمی تواند انچه‬ ‫مدنظ��ر س��ازمان ملل اس��ت را تامین کند‪.‬‬ ‫هدایتی ای��ن را می گوی��د و تاکید می کند‪،‬‬ ‫در راس��تای افزایش ایمنی راه ها نخس��تین‬ ‫گام این اس��ت که چنین نهادی در کش��ور‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬بر اس��اس اماری ک��ه هدایتی‬ ‫ارائه می ده��د‪ ،‬امار تلف��ات تصادفات ایران‬ ‫درحال حاض��ر از رقم ‪ ۲۸‬ه��زار نفر به کمتر‬ ‫‪ ۱۷‬هزار نفر رسیده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که هم وس��یله نقلیه و هم س��فر در کشور‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ ،‬این‬ ‫روند کاهش��ی به ش��رط حفظ ظرفیت های‬ ‫مدیریت��ی فعلی‪ ،‬در نهای��ت می تواند به ‪۱۳‬‬ ‫یا ‪ ۱۴‬هزار نفر برس��د‪ ،‬اما اگر قرار اس��ت به‬ ‫ایمنی پایدار یعنی ام��ار تلفات زیر ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫برسیم‪ ،‬نیازمند تغییر ساختاری در مدیریت‬ ‫ایمنی در س��طح کالن کش��ور هس��تیم که‬ ‫ایج��اد یک نه��اد واحد که هم مس��ئولیت‬ ‫رسیدگی و هم مسئولیت پاسخگویی در این‬ ‫زمینه را داشته باشد‪ ،‬از الزامات است‪.‬‬ ‫تخفیف بلیت هواپیما برای ایثارگران اعمال نمی شود‬ ‫پایگاه خب�ری وزارت راه و شهرس�ازی‪ :‬دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬درباره اجرا نشدن‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران‬ ‫مبن��ی بر تخفی��ف ‪ ۵۰‬درصدی بلی��ت هواپیما به‬ ‫جانبازان‪ ،‬ایثارگ��ران و خانواده های ش��هدا گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس قانونی که در این زمینه تصویب ش��ده‪،‬‬ ‫به صراحت قید شده مابه التفات تخفیفاتی که داده‬ ‫می شود‪ ،‬باید از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫به شرکت های هواپیمایی پرداخت شود‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه ظاهرا بنیاد‬ ‫ش��هید و ام��ور ایثارگران اعتباری ب��رای پرداخت‬ ‫این مبلغ به ش��رکت های هواپیمایی در نظر نگرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این باره عالوه بر اینکه س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری پیگیر موضوع است‪ ،‬جلساتی‬ ‫نی��ز با بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران داش��ته ایم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫هواپیمای��ی بنگاهی اقتصادی اس��ت و باید بتواند‬ ‫هزینه ه��ای خ��ود را پوش��ش دهد‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫در قان��ون جامع خدمات رس��انی ب��ه ایثارگران به‬ ‫صراحت قید ش��ده که مابه التفات این تخفیف باید‬ ‫از س��وی بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس قانون‪ ،‬جانب��ازان ‪ 25‬درص��د و باالتر‪،‬‬ ‫ازادگان و خانواده ه��ای ش��اهد و خانواده جانبازان‬ ‫‪ 70‬درصد‪ ،‬در صورت مسافرت داخلی از طریق هر‬ ‫یک از ش��رکت های دولتی یا خصوصی هواپیمایی‪،‬‬ ‫راه اهن و کش��تیرانی ب��ا ارائ��ه کارت ایثارگری یا‬ ‫معرفی نامه بنیاد از پرداخت ‪50‬درصد هزینه بلیت‬ ‫مسافرت معاف هستند‪ .‬با عنایت به تصویب قانون‬ ‫جامع خدمات رس��انی به ایثارگران مصوب ‪،۱۳۸۶‬‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی‬ ‫را مل��زم ب��ه اجرای م��اده ‪ ۴۱‬این قان��ون کرد که‬ ‫براساس ان نیمی از بهای بلیت از ایثارگران دریافت‬ ‫خواهد شد‪ .‬س��ازمان هواپیمایی کشوری براساس‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران‬ ‫ب��ا بخش��نامه ای هم��ه ش��رکت های هواپیمای��ی‬ ‫را مل��زم ب��ه ارائه بلی��ت تخفیف دار ب��ه ایثارگران‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫ایجاد شهرک صنفی در کشور اغاز شد‬ ‫‪23‬‬ ‫اصناف اردبیل برای ورود به شهرک صنفی داوطلب شدند‬ ‫زین�ب عب�دی ‪ -‬گ�روه اس�تان ها‪:‬‬ ‫اهن فروشان‪ ،‬الومینیوم سازان‪ ،‬باتریسازان‪،‬‬ ‫نقاش��ان‪ ،‬صاف��کاران و‪ ...‬ازجمل��ه صنوفی‬ ‫هس��تند ک��ه از گذش��ته در مغازه ها و در‬ ‫محدوده ش��هری اردبیل ب��ه ارائه خدمات‬ ‫به ش��هروندان می پرداختند‪ .‬صاحبان این‬ ‫صن��وف در اس��تان اردبیل برای اس��تقرار‬ ‫در ش��هرک صنف��ی داوطلب ش��ده اند تا‬ ‫از هزینه ه��ای جانب��ی خ��ود کاس��ته و با‬ ‫تجمیع در محدوده شهرک به رقابت سالم‬ ‫بپردازن��د‪ .‬اما تامین زیرس��اخت های الزم‬ ‫ش��رط اصلی این صنوف در جابه جایی به‬ ‫ش��هرک صنفی اس��ت‪ .‬کارشناسان بر این‬ ‫اعتقادن��د ک��ه در نظر گرفت��ن پارکینگ‪،‬‬ ‫اس��تراحتگاه و‪ ...‬الزمه ارائ��ه خدمات این‬ ‫اصن��اف ب��ه مراجعه کنن��دگان اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته مس��ئوالن‪ ،‬تردد اس��ان ش��هری و‬ ‫نبود االیندگی ها به دلیل گردشگری بودن‬ ‫استان اردبیل اهمیت بیشتری دارد که این‬ ‫امر با تجمیع اصناف در ش��هرک تخصصی‬ ‫تحقق می یابد چرا که از الودگی های صوتی‬ ‫و مش��کالت ترافیک��ی ش��هری می کاهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دریافت خدم��ات صنفی برای‬ ‫ش��هروندان نیز با تجمیع واحدهای صنفی‬ ‫در ش��هرک های تخصصی به اسانی انجام‬ ‫می شود‪ .‬البته این شهرک صنفی در فاصله‬ ‫‪ 10‬کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد‪.‬‬ ‫انتق��ال واحده��ای صنف��ی ارائه دهنده‬ ‫خدمات به ش��هروندان در اس��تان اردبیل‬ ‫ب��ا تقاض��ای صاحب��ان صنوف��ی از جمله‬ ‫خواربارفروش��ان‪ ،‬اهنگران‪ ،‬کابینت سازان‬ ‫و‪ ...‬از شهریور سال ‪ 93‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق اصناف اس��تان اردبیل در‬ ‫می گوید ک��ه تامین‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫زیرس��اخت های الزم ش��رط اصلی صنوف‬ ‫برای انتقال به ش��هرک صنفی اس��ت‪ .‬در‬ ‫جلس��ه ای با مس��ئوالن س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بنا بر ان ش��د که ابتدا‬ ‫زمین های در نظر گرفته به اصناف معرفی‬ ‫ش��ود و در صورت مناسب بودن شرایط با‬ ‫روس��ای ‪ 14‬اتحادیه جلس��ه ای تشکیل و‬ ‫شرایط انتقال بررسی شود‪.‬‬ ‫با قیمت و شرایط مناسب دریافت می کنند‪ .‬او‬ ‫یاداور می شود‪ :‬جدای از تامین زیرساخت های‬ ‫مناس��ب برای فعالیت اصناف باید شرایطی را‬ ‫ب��رای مراجعه کنندگان نی��ز در نظر گرفت تا‬ ‫برای دریاف��ت خدمات از واحدهای مس��تقر‬ ‫شاهپور رضایی افشار ادامه می دهد‪ :‬اصناف‬ ‫داوطل��ب انتقال به ش��هرک صنف��ی بوده اند‬ ‫اما باید ش��رایط اس��تقرار اصناف در شهرک‬ ‫صنف��ی با در نظ��ر گرفتن نح��وه فعالیت هر‬ ‫صنف مش��خص ش��ود که این امر نیز زمان بر‬ ‫است اما در جلس��ه اینده اتاق اصناف استان‬ ‫با رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اردبی��ل مش��خص می ش��ود‪ .‬رییس‬ ‫اتاق اصناف اس��تان اردبی��ل تصریح می کند‪:‬‬ ‫اصنافی مانند اهن فروشان‪ ،‬الومینیوم سازان‪،‬‬ ‫باتریس��ازان‪ ،‬نقاش��ان‪ ،‬صافکاران و‪ ...‬متقاضی‬ ‫انتقال به ش��هرک صنفی هس��تند که باید با‬ ‫اتخاذ تصمیمات مناس��ب زمین��ه جابه جایی‬ ‫انها فراهم شود‪ .‬رضایی تاکید می کند‪ :‬محلی‬ ‫که اکنون واحدهای صنفی االینده مش��غول‬ ‫به فعالیت هس��تند بدون از بین رفتن ارزش‬ ‫افزوده به صنوف غیراالینده واگذار می شود و‬ ‫اصناف در جابه جایی ها هیچ گونه ضرر و زیانی‬ ‫متحمل نمی شوند بلکه زمین های صنعتی را‬ ‫اصناف‪ ،‬بازوی اجرایی‬ ‫در توسعه اقتصادی کشور‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫غرب��ی گفت‪ :‬اصناف به عنوان یک بازوی اجرایی قوی و با‬ ‫در دست داشتن بخش زیادی از تولید ناخالص ملی نقش‬ ‫بسزایی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اذربایج��ان غربی‪ ،‬جعفرصادق اس��کندری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اصناف با داش��تن ‪17 /5‬درصد تولید ناخالص ملی و همچنین نقش بسیار‬ ‫مهم انان در اش��تغال و اتصال حلقه فرایند تولید به مصرف نقش بس��زایی در‬ ‫توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون ‪ 100‬هزار واحد صنفی در اذربایجان غربی فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از مجموع واحدهای صنفی فعال در اس��تان بیش از ‪87‬‬ ‫ه��زار واحد دارای پروانه کس��ب بوده و از این تعداد ‪ 28‬ه��زار و ‪ 500‬واحد در‬ ‫ارومیه فعال هستند‪ .‬این واحدها در قالب ‪ 17‬اتاق اصناف و ‪ 257‬اتحادیه صنفی‬ ‫ساماندهی شده اند‪.‬‬ ‫اس��کندری از اصن��اف و بازاری��ان به عن��وان حامیان همیش��گی ارزش های‬ ‫انقالب اس�لامی یاد کرد و گفت‪ :‬بدون ش��ک نقش بی بدیل اصناف کش��ور بر‬ ‫کس��ی پوشیده نیس��ت‪ ،‬این تشکل مردمی در همه دوره ها بوده و نقش موثر و‬ ‫تاثیرگذاری در کشور داشته و دارد‪ .‬اصناف به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی‬ ‫در کشور فعالیت می کند و با یک برنامه ریزی اصولی و مدون‪ ،‬از ظرفیت عظیم‬ ‫ان می توان برای بهبود فضای کس��ب وکار و اش��تغال در کشور استفاده بهینه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایج��ان غربی افزود‪ :‬برای تحقق‬ ‫اهداف عالیه کشور‪،‬حضور منسجم و قوی اصناف در عرصه های مختلف اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کش��ور ضرورتی انکار ناپذیر است‪ .‬هرچه از بازار شهرها حمایت شود‬ ‫به همان اندازه پیشرفت و شکوفایی تولید و صنعت کشور امکانپذیر می شود‪.‬‬ ‫وی به برنامه ریزی این س��ازمان برای ایجاد تحوالت اساسی در حوزه اصناف‬ ‫استان اشاره کرد و افزود‪ :‬توسعه زیرساخت های صنفی‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی‪ ،‬شناسایی و س��اماندهی واحدهای صنفی تولیدی در قالب شهرک ها‬ ‫و مجتمع های صنفی تخصصی و تقویت جایگاه تش��کل های صنفی از مهم ترین‬ ‫برنامه های این سازمان در راستای توسعه بخش اصناف استان هستند‪.‬‬ ‫فرشاد عابدی‪:‬‬ ‫با ارائه درخواست اصناف‬ ‫برای جابه جایی به‬ ‫شهرک صنفی و تجمیع‬ ‫در محدوده ای مشخص از‬ ‫شهریور ‪ 93‬اقدامات اولیه‬ ‫برای ایجاد شهرک صنفی‬ ‫انجام شد که این طرح به‬ ‫تایید خسرو تاج‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز رسیده است‬ ‫در ش��هرک صنفی دچار مشکل نشوند‪ .‬یکی‬ ‫از ای��ن ملزوم��ات اختصاص اس��تراحتگاه و‬ ‫پارکینگ برای مراجعه کنندگان اس��ت‪ .‬پیش‬ ‫از این نیز س��ید حامد عاملی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اردبیل گفته بود که‬ ‫صدور پروانه کسب برای اصناف انتقالی بدون‬ ‫محدودیت انجام می شود‪ .‬این امری تشویقی‬ ‫برای اصناف اس��ت تا شرایطی فراهم شود که‬ ‫صنوف االینده و دارای ترافیک از داخل شهر‬ ‫به خارج و شهرک طراحی شده‪ ،‬انتقال یابند‪.‬‬ ‫اصن��اف االین��ده نقش زیادی در تش��دید‬ ‫الودگی ه��ای صوت��ی و ه��وای ش��هر دارند‪،‬‬ ‫به عن��وان نمونه فعالی��ت صافکاری ها‪ ،‬درب‬ ‫و پنجره س��ازان‪ ،‬اهنگ��ران یا کابینت س��ازان‬ ‫نقش مهم��ی در ایجاد الودگی صوتی ش��هر‬ ‫دارن��د‪ .‬همچنین مراجع��ه متقاضیان و تردد‬ ‫کامیون های مورد نی��از نیز در الودگی هوای‬ ‫ش��هر اردبیل تاثیر گذار اس��ت‪ .‬ضم��ن انکه‬ ‫سوزاندن ضایعات که در طول شبانه روز اتفاق‬ ‫می افتد یک��ی از عوامل الودگی هوای ش��هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ 120‬هکتار از اراضی ملی‬ ‫به شهرک صنفی‬ ‫معاون صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اردبیل نیز در گفت وگو با‬ ‫می گوید ک��ه در رایزنی های انجام‬ ‫ش��ده توسط مسئوالن اس��تان اردبیل با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نهایت‬ ‫توافق بر ان ش��د تا ‪ 120‬هکتار از اراضی‬ ‫مل��ی در ‪ 3‬فاز ‪ 40‬هکت��اری برای ایجاد‬ ‫ش��هرک های صنف��ی به اس��تان اردبیل‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫فرشاد عابدی ادامه می دهد‪ :‬این اراضی‬ ‫صنعتی از اداره کل منابع طبیعی استان‬ ‫اردبیل دریافت ش��ده و توس��ط شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل به‬ ‫متقاضیان و اصناف واگذار می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه اردبی��ل ازجمله‬ ‫استان های گردشگری بوده و تردد اسان‬ ‫در ش��هرهای ان ی��ک ضرورت اس��ت‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬اصن��اف دارای االیندگ��ی و‬ ‫ایجاد کننده ترافیک و الودگی صوتی در‬ ‫شهر‪ ،‬شامل خواربارفروشان‪ ،‬اهنگری ها‪،‬‬ ‫صنایع چوبی و یراق االت به این شهرک‬ ‫منتق��ل می ش��وند تا ترافیک ش��هری و‬ ‫رفت و ام��د تریلی ها همچنی��ن الودگی‬ ‫زیس��ت محیطی و صوتی کاهش یابد‪ .‬در‬ ‫ضمن اس��تقرار اصناف در شهرک صنفی‬ ‫اس��تان در کاهش قیمت تمام ش��ده نیز‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫به گفته معاون صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اردبی��ل‪ ،‬با ارائه‬ ‫درخواس��ت اصناف ب��رای جابه جایی به‬ ‫ش��هرک صنفی و تجمیع در محدوده ای‬ ‫مش��خص از ش��هریور ‪ 93‬اقدامات اولیه‬ ‫ب��رای ایجاد ش��هرک صنفی انجام ش��د‬ ‫که این طرح به تایید خس��رو تاج‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نی��ز‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫عاب��دی با اش��اره ب��ه اینکه ش��هرک‬ ‫صنف��ی اس��تان اردبی��ل در فاصل��ه ‪10‬‬ ‫کیلومتری ش��هر اردبیل قرار دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫می کن��د‪ :‬اس��تقرار اصناف در ش��هرک‬ ‫صنفی از مش��کالت ترافیکی کاس��ته و‬ ‫همچنین قیمت تمام شده را نیز کاهش‬ ‫می ده��د ک��ه در ج��ذب مش��تریان نیز‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫رفع محدودیت های مالیاتی در شهرک های صنعتی‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫زنج��ان از رف��ع محدودیت ه��ای مالیاتی ب��رای صنایع‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬با رفع‬ ‫این محدودیت ها‪ ،‬واحدهای صنعتی در مناطق برخوردار‬ ‫‪ 5‬س��ال و در مناطق غیربرخوردار ‪ 10‬س��ال از معافیت‬ ‫مالیاتی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان‪ ،‬ناصر صیدی شرط استفاده از این معافیت را استقرار واحد‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی عنوان و اظهار کرد‪ :‬با توج��ه به فراهم بودن‬ ‫زیرس��اخت ها از جمله اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و مخابرات در ش��هرک های‬ ‫صنعتی فعالیت و استقرار در شهرک های صنعتی مقرون به صرفه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در زمینه ش��هرک های‬ ‫جدید گف��ت‪ :‬حفاری چاه در ش��هرک صنعتی ب��رق‪ ،‬الکترونیک‬ ‫و ای ت��ی (کهناب) اغاز ش��ده و کارهای اجرای��ی مربوط به ناحیه‬ ‫صنعت��ی کارگاهی زنجان ظرف یک ماه اینده ش��روع می ش��ود و‬ ‫همچنین در ش��هرک صنعتی س��لطانیه نیز منتظر حل‬ ‫مش��کل امورات ثبتی هستیم که در اینده نزدیک مرتفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صی��دی از تملک بخش��ی از اراضی ش��هرک صنعتی‬ ‫زنج��ان ‪ 4‬خب��ر داد و افزود‪ :‬ادامه تملک این ش��هرک و‬ ‫همچنی��ن ناحیه کارگاهی ارمغانخانه (حاج س��یران) در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تاکید ک��رد‪ :‬مدیران‬ ‫ش��هرک ها موظف به پیگیری مستمر مشکالت واحدهای صنعتی‬ ‫هس��تند و باید موارد را روزانه به شخص اینجانب گزارش کنند تا‬ ‫در اس��رع وقت برای حل و فصل این مشکالت برنامه ریزی و اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صیدی برخورد مناس��ب کارکنان ب��ا مراجعه کنندگان را عاملی‬ ‫مهم در جذب س��رمایه گذار دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬کارکنان باید به‬ ‫قدری خوش اخالق‪ ،‬خوش س��یما و پاس��خگو باش��ند و با عزت و‬ ‫احترام با مراجعه کننده رفتار کنند که وی احساس شادابی کند‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین همایش اشنایی با نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫ریی��س اداره اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان گلستان گفت‪ :‬نخس��تین همایش اشنایی با نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی و نقش ان در توس��عه کسب و کارهای کوچک‬ ‫مرداد ماه در گلستان برگزار می شود ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬مهدی کاظمی گفت‪ :‬یکی از ضرورت هایی که در اقتصاد‬ ‫امروزی نقش مهمی دارد‪ ،‬مفهوم تجارت الکترونیکی است‪ .‬تجارت‬ ‫الکترونیکی با وجود نوپا بودن‪ ،‬پیش��رفت های ش��گرفی داش��ته و‬ ‫به ویژه در کشور عزیز اس�لامی مان ایران‪ ،‬با توسعه زیرساخت های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬گرایش به ان افزایش یافته است‪ .‬اما از سوی دیگر چون‬ ‫کاال در تجارت الکترونیکی‪ ،‬همانند تجارت س��نتی ملموس نیست‪،‬‬ ‫یک��ی از الزمه ه��ای مهم در جریان خرید در تج��ارت الکترونیکی‪،‬‬ ‫مفهوم اعتماد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ای��ن رو وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به منظور‬ ‫ساماندهی فروش��گاه های اینترنتی و س��ایت های فروش اینترنتی‬ ‫اقدام به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به واحدهای واجد ش��رایط‬ ‫کرده است ‪.‬‬ ‫ریی��س اداره اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان گلستان گفت‪ :‬نخس��تین همایش اشنایی با نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی و نقش ان در توس��عه کسب و کارهای کوچک‬ ‫در روز ‪ 14‬مردادماه س��ال جاری به مناسبت روز حمایت از صنایع‬ ‫کوچک برگزار می ش��ود‪ .‬ای��ن همایش برای فراهم کردن ش��رایط‬ ‫الزم ب��رای رقابت پذیر ش��دن صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در دنیای‬ ‫رقابتی ام��روز با توجه به ابزار فن��اوری اطالعات و همچنین ایجاد‬ ‫و توس��عه محیطی مناس��ب برای فعالیت های تجاری و اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاری تجاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شکست رکورد خرید گندم‬ ‫در مازندران‬ ‫‪ :‬مدیر عامل شرکت غله‬ ‫و خدم��ات بازرگانی منطقه ‪2‬‬ ‫گف��ت‪ :‬میزان خری��د گندم از‬ ‫گندمکاران استان مازندران تا‬ ‫به ام��روز افزون بر ‪ 100‬هزار و‬ ‫‪ 590‬تن بوده است‪.‬‬ ‫رمضانعلی ملک اظهار کرد‪ :‬از میان شهرستان های‬ ‫اس��تان مازندران به ترتیب بیش��ترین میزان گندم‬ ‫خریداری ش��ده از شهرستان بهشهر با بیش از ‪27‬‬ ‫هزار تن‪ ،‬شهرس��تان گلوگاه با بیش از ‪ 24‬هزار تن‪،‬‬ ‫شهرس��تان س��اری به میزان بی��ش از ‪ 22‬هزار تن‬ ‫و مابق��ی گندم های خریداری ش��ده نیز مربوط به‬ ‫شهرستان های نکا‪ ،‬بابلسر‪ ،‬جویبار و بابل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می شود میزان خرید گندم‬ ‫در سال جاری از گندمکاران استان مازندران افزایش‬ ‫قابل توجهی نس��بت به س��ال های گذشته داشته‬ ‫باش��د‪.‬تاکنون حدود ‪ 420‬میلی��ارد ریال از طریق‬ ‫بانک کشاورزی بابت وجه خرید گندم به کشاورزان‬ ‫گندمکار اس��تان به صورت انالین پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 2‬پروژه عمرانی‬ ‫در شهرک صنعتی بهشهر‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران‪،‬‬ ‫از اج��رای ‪ 2‬پ��روژه عمران��ی‬ ‫ش��امل ش��بکه جم��ع اوری‬ ‫فاضالب و زیرسازی و اسفالت‬ ‫فاز ‪ 2‬ش��هرک صنعتی بهشهر‬ ‫خبر داد ‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬س��ید مصطفی موس��وی گفت‪ :‬با‬ ‫تکمیل و تجهیز زیرس��اخت های شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان‪ ،‬پروژه های عمرانی براساس اولویت‬ ‫اجرا می شوند ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫اف��زود‪ :‬با اج��رای ط��رح مطالعات��ی پروژه ش��بکه‬ ‫جمع اوری فاضالب‪ ،‬این پ��روژه به طول ‪ 1300‬متر‬ ‫و با هزین��ه ای افزون بر ‪ 1430‬میلیون ریال در فاز ‪2‬‬ ‫شهرک صنعتی بهشهر انجام ش��د‪ .‬موسوی با اشاره‬ ‫به پروژه زیرس��ازی و اسفالت این شهرک بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای اجرا و تکمی��ل این پ��روژه ‪ 3430‬مترمکعب‬ ‫زیرسازی‪ 7150 ،‬مترمربع اسفالت و ‪ 300‬متر طول‬ ‫جدول گذاری و دفع اب های س��طحی ب��ا هزینه ای‬ ‫افزون بر ‪ 2‬هزار و ‪ 700‬میلیون ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ایرنا‪ :‬محمد ش��یرولیلو‪ ،‬مدیر ش��یالت و ابزیان‬ ‫اذربایج��ان غربی گفت‪ :‬اس��تحصال ‪ 52‬تن ش��اه‬ ‫میگو توسط ‪5‬ش��رکت بهره بردار انجام شده و شاه‬ ‫میگوهای صید شده بعد از عمل اوری و بسته بندی‬ ‫به صورت زنده به کش��ورهای فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و ارمنس��تان صادر می شوند‪ .‬میزان ارزاوری ساالنه‬ ‫ش��اه میگو از طریق صادرات بی��ش از ‪ 30‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬به گفت��ه رییس اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خوی ‪ 3‬واحد تولیدی و معدنی بزرگ خوی‬ ‫در اذربایجان غربی پس از ‪ 5‬س��ال تعطیلی دوباره‬ ‫به چرخه تولید بازگشتند‪ .‬امسال برنامه های ویژه ای‬ ‫برای فعالیت واحده��ای تولیدی راکد داریم که در‬ ‫این زمینه ‪ 10‬واحد در اولویت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬امی��ر میران امل��ی‪ ،‬نایب ریی��س اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی مازندران‬ ‫گفت‪ :‬مرغ های صنعتی مازندران مش��کل انفلوانزا‬ ‫ندارند؛ مش��کل انفلوانزا در بی��ن مرغ های بومی و‬ ‫محلی خانگی در س��طح برخی روستاها بوده است‬ ‫که این امر به اشتباه به مرغ های صنعتی نیز نسبت‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مهدی مجی��دی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫و اداری مال��ی فرماندار ری گف��ت‪ :‬تاکنون افزایش‬ ‫قیمت نان س��نگک در شهرستان ری مورد پذیرش‬ ‫عموم مردم قرار گرفته اس��ت اما در صورت اجرای‬ ‫مرحله دوم ازادسازی‪ ،‬برای تعیین انالیز قیمت نان‬ ‫س��نگک اقدام مقتضی و مطلوب انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورتی که در یکی از محله های شهرستان تنها‬ ‫یک نانوایی س��نگک برای تامین ن��ان مردم وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬ان نانوایی از موضوع ازادپز مستثنا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مه��دی جعف��ری‪ ،‬فرمان��دار املش از‬ ‫راه اندازی س��ایت پ��روازی تفریحی گردش��گری با‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با تمهیدات اندیشیده شده از طرف‬ ‫فرمانداری سرمایه گذاری در عرصه های گردشگری‬ ‫در املش پیگیری می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واگذاری بیش از ‪ 10‬هزار‬ ‫مسکن مهر در ایالم‬ ‫‪ :‬مدیر کل راه و شهرسازی‬ ‫استان ایالم گفت‪ :‬تاکنون ‪10‬‬ ‫ه��زار و ‪ 96‬واحد مس��کن مهر‬ ‫در س��طح این اس��تان تحویل‬ ‫متقاضی��ان و صاحب��ان ای��ن‬ ‫واحدها ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫از ایالم‪ ،‬سید کمال الدین میرجعفریان‬ ‫خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سهمیه استان ایالم از ساخت مسکن مهر‬ ‫‪ 19‬هزار و ‪ 928‬واحد بوده که به جز شهرستان دهلران‬ ‫و بخش موسیان در دیگر شهرستان ها واگذاری انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬از این تعداد ‪ 11‬هزار و ‪ 700‬واحد‬ ‫مربوط به شهرهای باالی ‪ 25‬هزار نفر جمعیت‪ 6 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 518‬واحد در ش��هرهای زیر ‪ 25‬هزار و یک هزار و‬ ‫‪ 710‬واحد نیز مربوط به بافت های فرسوده بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ای�لام ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ 3‬ه��زار و ‪ 470‬واحد مس��کن مهر در این‬ ‫اس��تان در دست ساخت و یا تکمیل شدن است که در‬ ‫صورت مش��ارکت متقاضیان و تامین سهم اورده‪ ،‬در‬ ‫هفته دولت به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫میر جعفری��ان اضافه کرد‪ :‬کار تکمیل ‪ 6‬هزار و ‪363‬‬ ‫واحد دیگر نیز به سال اینده موکول شده است‪.‬‬ ‫مبادالت مرزی خوزستان‬ ‫ساماندهی می شود‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون توسعه تجارت‬ ‫خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خوزس��تان گف��ت‪:‬‬ ‫مب��ادالت م��رزی این اس��تان‬ ‫به منظور رونق صادرات و بهبود‬ ‫وضعیت معیش��ت مرزنشینان‪،‬‬ ‫نن‍ژادیان اظهار‬ ‫س��اماندهی می ش��ود‪ .‬یون��س حس��ی ‬ ‫کرد‪ :‬در نخستین جلس��ه شورای ساماندهی مبادالت‬ ‫مرزی خوزستان مقرر شد دستگاه های اجرایی مربوط‬ ‫پیش��نهادات خود را طی یک هفته در رابطه با بهبود‬ ‫معیش��ت مرزنش��ینان ارائه کنن��د تا بر اس��اس این‬ ‫پیشنهادات تصمیمات نهایی گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای قانون س��اماندهی مبادالت مرزی‬ ‫خوزس��تان می توان خدمات خوبی را به مرزنش��ینان‬ ‫ارائ��ه داد‪ .‬به ویژه با فعال کردن کارت های هوش��مند‬ ‫مب��ادالت مرزی و اجازه تجارت به مرزنش��ینان با این‬ ‫کارت ها‪ ،‬می توانیم ش��اهد رونق تج��ارت در مرزهای‬ ‫استان و بهبود معیشت مرزنشینان باشیم‪.‬‬ ‫معاون توس��عه تجارت خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خوزس��تان با اش��اره به کاهش صادرات در‬ ‫روزه��ای اخیر اظهار ک��رد‪ :‬کاهش ص��ادرات در ماه‬ ‫مبارک رمضان امری طبیعی اس��ت که هر سال اتفاق‬ ‫می افت��د و پس از پایان این ماه‪ ،‬دوباره ش��اهد رش��د‬ ‫تجارت در مرزهای استان به سمت عراق خواهیم بود‪.‬‬ ‫انتقال ‪ 1600‬واحد صنفی‬ ‫االینده به خارج از شهر بوشهر‬ ‫ف�ارس‪ :‬رییس مجمع امور صنفی بوش��هر گفت‪ :‬یک‬ ‫هزار و ‪ 600‬واحد صنفی االینده در شهر بوشهر باید از‬ ‫این شهر خارج شده و در شهرک صنفی مستقر شوند‪.‬‬ ‫مصطفی گراش��ی در نشس��ت س��اماندهی صنوف‬ ‫االین��ده بوش��هر اظه��ار ک��رد‪ :‬ضرورتی ن��دارد همه‬ ‫صنوف از ش��هر خارج شوند بلکه صنوفی که بیشترین‬ ‫االیندگ��ی را دارن��د در اولوی��ت قرارگرفته اند‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر انتق��ال صنوف االین��ده بر اس��اس برنامه‬ ‫زمان بندی شده تصریح کرد‪ :‬صنوفی نیز که االیندگی‬ ‫چندان��ی ندارند و در اولویت انتقال نیس��تند‪ ،‬باید در‬ ‫مجتمع‪‎‬هایی مش��خص در س��طح ش��هر س��اماندهی‬ ‫شوند‪ .‬س��اماندهی صنوف قابل استقرار در شهر عالوه‬ ‫ب��ر زیباس��ازی مبلمان ش��هری موجب تس��هیل در‬ ‫دسترسی مردم به این صنوف می‪‎‬شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫درنظرگرفتن اراضی ‪ 25‬هکتاری برای ایجاد ش��هرک‬ ‫صنفی در خارج از محدوده ش��هر بوشهر گفت‪ :‬براورد‬ ‫اولیه ما برای ایجاد ش��هرک صنفی ‪ 25‬هکتار است و‬ ‫هنوز به طور عملی وارد کار نشده‪‎‬ایم‪ 35 .‬درصد از این‬ ‫ش��هرک ‪ 25‬هکتاری به فضای عمومی ازجمله بیمه‪،‬‬ ‫بانک‪ ،‬اتش‪‎‬نشانی و ‪ ...‬تبدیل می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫گراشی بابیان اینکه فقط صنوفی که ایجاد االیندگی‬ ‫می‪‎‬کنن��د به خارج از ش��هر منتقل می‪‎‬ش��وند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صنوفی نظیر اهنگری‪‎‬ها‪ ،‬نجاری‪‎‬ها‪ ،‬سنگ فروش��ی ها‪،‬‬ ‫سیمان فروش��ی ها و‪ ...‬ک��ه ب��ا ایج��اد الودگی‪‎‬ه��ای‬ ‫زیس��ت‪‎‬محیطی و افزایش ترافیک در شهر‪ ،‬سالمت و‬ ‫اس��ایش مردم را مختل می‪‎‬کنند در ش��هرک صنفی‬ ‫مس��تقر می‪‎‬شوند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬باید با کسب تجربه‬ ‫دیگر شهرها در این زمینه‪ ،‬در ایجاد شهرک صنفی و‬ ‫زیرساخت‪‎‬های ان و انتقال و استقرار صنوف االینده به‬ ‫این شهرک‪ ،‬پخته‪‎‬تر عمل کنیم تا در اینده با مشکلی‬ ‫مواجه نشویم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫اسید ارزان «چینی»‪ ،‬تولیدات داخلی را سوزاند‬ ‫صبا رضایی – گروه استان ها‪ :‬کارخانه تولیدی اسید‬ ‫سیتریک در کرمانشاه در حال راه اندازی است‪ .‬به عقیده‬ ‫مدیران اس��تانی ای��ن واحد تا پایان تیر م��اه و به گفته‬ ‫مدیرعامل جدید این واحد تا اوایل ش��هریور ماه فعالیت‬ ‫خود را دوباره از س��ر می گیرد‪ .‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان کرمانش��اه برنامه ای ب��رای راه اندازی‬ ‫تمامی واحدهای غیرفعال در این استان در پیش گرفته‬ ‫و راه اندازی واحد تولیدی اس��ید س��یتریک در راستای‬ ‫همین برنامه اس��ت‪ .‬کارخانه تولیدی اس��ید سیتریک‬ ‫ظرفیت ایجاد اشتغال برای ‪ 135‬تا ‪ 140‬نفر را دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان واردات بی رویه محصوالت مشابه‬ ‫چین��ی در بازار داخلی موجب ش��د تا ب��ه دلیل تعرفه‬ ‫ارزان واردات کاال و قیمت تمام ش��ده باالی محصوالت‬ ‫داخلی‪ ،‬کارخانه تولیدی اسید سیتریک مانند بسیاری‬ ‫ی در استان کرمانشاه غیرفعال شود‪.‬‬ ‫از واحدهای تولی د ‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه مصرف کنن��دگان متقاضی اجناس‬ ‫ارزان تر هس��تند‪ .‬به ویژه مصرف کنندگان مواد اولیه ای محص��والت و ناتوانی رقابت در ح��وزه بازار محصوالت‬ ‫مانند اسید س��یتریک که به طور عمده تولید کنندگان ایرانی با اجناس چینی؛ این واحد دچار مش��کل ش��د‪.‬‬ ‫نوش��ابه و ابمیوه هس��تند خریدار محص��والت ارزان تر همچنی��ن تعرفه ه��ای ارزان��ی که برای واردات اس��ید‬ ‫ب��وده تا قیمت تمام ش��ده کاالی خود را کاهش دهند‪ .‬سیتریک به کش��ور در نظر گرفته بودند و قیمت ارزان‬ ‫به عقیده کارشناس��ان با افزای��ش تعرفه های وارداتی و ارزها موجب ش��د اجناس واردات��ی با قیمت نازلی وارد‬ ‫افزایش قیم��ت ارزها‪ ،‬محصوالت داخل��ی می توانند با بازار کش��ور ش��وند‪ .‬از طرفی هزینه های ب��االی تولید‬ ‫اجناس چینی مشابه خود رقابت کنند‪.‬‬ ‫محصول مانند دستمزد کارگر‪ ،‬هزینه انرژی و مواداولیه؛‬ ‫س��ید مه��دی ص��ادق‪ ،‬مدیر عام��ل کارخانه اس��ید قیمت تمام شده کاالی داخلی را باال برد‪ .‬در دورانی که‬ ‫سیتریک در کرمانشاه به‬ ‫می گوید‪ :‬این کارخانه تا کارخانه اسید سیتریک س��ازی کرمانشاه غیرفعال شد‪،‬‬ ‫اوایل شهریور راه اندازی می شود‪ .‬گرچه بر اساس برنامه واردات کاال مقرون به صرفه بوده و کاالهای تولید شده‬ ‫این واحد باید تا پایان تیرماه فعال ش��ود اما مس��ائلی در داخل کش��ور توان رقابت با محص��والت وارداتی را‬ ‫مانند نبود نقدینگی به میزان کافی برخی از فعالیت ها نداشتند‪.‬‬ ‫را به تعویق انداخته و مانع از پیش��برد عملیات اجرایی‬ ‫صادق می گوید‪ :‬بس��یاری از تولیدات داخلی کشور به‬ ‫براس��اس برنامه می ش��ود‪ .‬همچنین برخ��ی از قطعات شرایطی مانند واحد تولیدی اسید سیتریک دچار شده‬ ‫دس��تگاه ها و تجهیزات مورد نیاز خ��ود را باید از خارج بودن��د‪ .‬در دولت های نهم و ده��م قیمت ارز به صورت‬ ‫کشور تامین کنند که این گونه فعالیت ها بسیار وقتگیر تصنعی پایین نگه داش��ته شد و وارد کردن محصوالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بسیار به صرفه تر از تولید کاال بود‪ .‬در نتیجه بسیاری از‬ ‫او می افزای��د‪ :‬مواد اولیه مورد نی��از خود را نیز باید از واحدهای تولیدی فعال در داخل کش��ور متوقف شدند‪.‬‬ ‫خارج از کش��ور تامین کنیم‪ .‬عمده مواد اولیه مورد نیاز دس��تمزد نیروی انس��انی ‪ ،‬هزینه های سربار ‪ ،‬سوخت و‬ ‫ما شکر خام بوده که باید از اسپانیا و برزیل تامین کنیم‪ .‬ان��رژی‪ ،‬هزینه های مالیات��ی و ارزش افزوده؛ هزینه های‬ ‫به گفته صادق کارخانه تولید اسید سیتریک در سال گزافی را روی دس��ت تولید کنندگان گذاش��ته و توان‬ ‫‪ 89‬غیرفعال شد‪.‬‬ ‫رقاب��ت تولید کنندگان را با محص��والت وارداتی از بین‬ ‫او عن��وان می کن��د‪ :‬محص��والت کارخان��ه اس��ید برد و در نتیجه این روند بس��یاری از واحدهای تولیدی‬ ‫سیتریک س��ازی از نظر کیفیت بسیار مرغوب است اما و صنعت��ی ضرب��ه خ��ورده و تعطیل ش��دند‪ .‬حتی در‬ ‫ب��ه دلیل واردات محصوالت چین��ی و قیمت ارزان این حوزه کش��اورزی نیز واردات بی رویه میوه های رنگارنگ‬ ‫را از ‪ 12‬درصد به ‪ 26‬درصد افزایش داده اس��ت‪ .‬تالش‬ ‫می کنیم تا این تعرفه به ‪ 50‬درصد ارتقا یابد‪ .‬با افزایش‬ ‫تعرفه و کاهش هزینه های سربار که باید توسط مدیریت‬ ‫ش��رکت کنترل شود‪ ،‬امکان رقابت با محصوالت چینی‬ ‫نیز به وجود می اید‪.‬‬ ‫به عقیده او کیفیت اسید سیتریک چینی بسیار کمتر‬ ‫از محصول مشابه در ایران است‪.‬‬ ‫صادق می گوید‪ :‬براساس امار و ارقام و وظایف شغلی‬ ‫تعریف شده در کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه؛ حدود‬ ‫‪ 135‬تا ‪ 140‬نفر در این واحد اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر مدیریت و تغییر مالک‬ ‫بازار میوه های داخلی را کس��اد کرده بود و بس��یاری از‬ ‫محصوالت کشاورزی داخلی از بین می رفت‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬یکی از حوزه های صنعتی که با مش��کل‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬کارخانه اسید س��یتریک بود که به دلیل‬ ‫محصوالت مش��ابه چینی که با قیمت نازل وارد کشور‬ ‫می شد توان رقابت را از دست داده بود و مصرف کنندگان‬ ‫اسید سیتریک نیز که به طور عمده شرکت های فعال در‬ ‫حوزه صنایع غذایی هستند ترجیح می دادند مواد اولیه‬ ‫مورد نی��از خود را ب��ا قیمت ارزان تر خری��داری کرده و‬ ‫قیمت تمام شده محصوالت خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫به گفته ص��ادق حدود ‪ 45‬درصد از محصوالت ما در‬ ‫تولید نوشابه و ابمیوه استفاده می شود‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬در ح��ال حاضر به دلیل نب��ود تولیدات‬ ‫داخل��ی تولیدکنندگان چینی به ه��دف مورد نظر خود‬ ‫رس��یدند‪ .‬تنها کارخانه تولید کننده اسید سیتریک در‬ ‫کش��ور همین واحد مس��تقر در کرمانش��اه است که با‬ ‫تعرفه های نازل وارداتی تولیدکنندگان چینی موفق به‬ ‫تس��خیر بازار ایران ش��دند‪ .‬هنوز هم کل نیاز داخل به‬ ‫اس��ید س��یتریک که حدود ‪ 10‬هزار تن است‪ ،‬از چین‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫صادق عنوان می کند‪ :‬به دلی��ل باال بودن قیمت ارز‪،‬‬ ‫قیمت اجن��اس وارداتی نیز افزایش یافته‪ ،‬همچنین در‬ ‫صدد هس��تیم که قیمت تعرفه های وارداتی را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬خوشبختانه مهندس محمد رضا نعمت زاده ‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعرفه واردات اس��ید سیتریک‬ ‫به گفته مدیران اس��تانی با تغییر مدیر عامل و مالک‬ ‫کارخانه تولیدی اسید سیتریک مشکالت این واحد رفع‬ ‫ش��ده اند‪ .‬رضا رحیمی‪ ،‬رییس سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫می گوید‪ :‬به ما قول‬ ‫تجارت استان کرمانش��اه به‬ ‫داده اند که کارخانه تولید اسید سیتریک تا پایان تیرماه‬ ‫دوباره راه اندازی شود‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬این واحد مش��کالتی در حوزه مدیریت‬ ‫داش��ته و ورود بی رویه اسیدس��یتریک چینی به بازار‬ ‫داخل��ی‪ ،‬بازار محصول داخلی را دچار مش��کل کرد‪ .‬با‬ ‫افزایش تعرفه اجناس مش��ابه خارجی امیدوارم واردات‬ ‫بی رویه اس��ید س��یتریک‪ ،‬این واحد تولی��دی را دچار‬ ‫مش��کل نکند و به فعالیت خود در سال های اتی ادامه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رحیم��ی عن��وان می کن��د‪ :‬در حال حاض��ر مدیریت‬ ‫کارخانه اس��ید سیتریک سازی کرمانشاه تغییر کرده و‬ ‫مالکیت ان نیز از بانک کشاورزی به شستا منتقل شده‬ ‫است‪ .‬راه اندازی این واحد در زمینه برنامه های سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه برای فعال‬ ‫ک��ردن واحدهای غیرفعال این اس��تان بوده و امیدوارم‬ ‫بتوانیم تمامی واحدهای غیرفعال اس��تان کرمانش��اه را‬ ‫یک به یک فعال کنیم‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬برای رفع مشکالت مالی این واحد نیز از‬ ‫یک نهاد ارائه کننده تسهیالت کمک گرفته ایم‪.‬‬ ‫احداث کارخانه خودروسازی در شهرستان بهار‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همدان از احداث کارخانه خودروسازی‬ ‫در شهرستان بهار خبر داد و گفت‪ :‬شهرستان‬ ‫اسداباد نیز صاحب پتروشیمی می شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا متین در همایش بزرگداشت روز‬ ‫اصناف همدان با بیان اینکه شرایط مطلوب و‬ ‫ویژه‪‎‬ای برای توسعه صنعتی استان همدان به‬ ‫وجود امده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال همدلی‬ ‫و هم‏زبانی زمینه‪‎‬های رش��د و توس��عه استان‬ ‫همدان فراهم ش��ده و باید از این ش��رایط به‬ ‫درس��تی استفاده کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه با‬ ‫عملی شدن پیگیری‪‎‬ها‪ ،‬اوضاع اقتصادی استان‬ ‫همدان نسبت به گذشته بهبود می‏یابد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در یک سال گذشته در استان همدان چندین‬ ‫پ��روژه را پ��س از همایش س��رمایه‏ گذاری به‬ ‫مرحل��ه کلنگ‏ زنی رس��اندیم که کار کوچکی‬ ‫نبوده و تالش بس��یاری از سوی مدیران برای‬ ‫اجرایی شدن ان انجام شده است‪.‬‬ ‫متین ب��ا بیان اینک��ه امیدواریم کلنگ‪‎‬زنی‬ ‫پروژه‪‎‬های س��رمایه‪‎‬گذاری پ��س از اجرا تاثیر‬ ‫بس��زایی در اقتصاد و اش��تغال استان همدان‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ب��ا پیگیری‪‎‬های‬ ‫انجام ش��ده ی��ک کارخانه خودروس��ازی در‬ ‫شهرس��تان به��ار ایجاد می‏ش��ود ک��ه مجوز‬ ‫ان نی��ز صادر ش��ده و ب��ه زودی کلنگ‏ زنی‬ ‫می‏ ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه مجوزهای‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬فوالد و پتروش��یمی از سوی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر می‏ش��ود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مجوز خودروس��ازی از سوی وزیر‬ ‫صنعت و معدن صادر ش��ده و امیدواریم این‬ ‫کارخانه خودروسازی به سرنوشت ‪ 2‬کارخانه‬ ‫خودروسازی که در گذش��ته برای انها مجوز‬ ‫ص��ادر ش��ده‪ ،‬دچار نش��ود‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هم��دان عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنین ب��ا پیگیری ‏های انجام ش��ده‬ ‫س��همیه ای از پتروش��یمی اراک برای ایجاد‬ ‫یک پتروش��یمی در اسداباد گرفته شده و در‬ ‫نوع خود در کشور کار کم نظیری بوده چراکه‬ ‫بسیاری از استان ها به دنبال گرفتن سهمیه از‬ ‫پتروشیمی اراک هستند‪.‬‬ ‫متی��ن گفت‪ :‬با توجه به اج��رای پروژه‪‎‬های‬ ‫س��رمایه‏ گذاری بزرگ توسط بخش خصوصی‬ ‫امیدوار بودیم که س��رمایه‏ گذاران همدانی نیز‬ ‫در راستای سرمایه‏ گذاری و گرفتن مجوزهای‬ ‫الزم برای سرمایه ‏گذاری اقدام کنند که هنوز‬ ‫این مس��ئله انچنان که باید عملیاتی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه هم��دان دارای‬ ‫قطب ه��ای بزرگ بخش خصوصی اس��ت که‬ ‫کلنگ زنی پتروشیمی دشتستان‬ ‫مهر‪ :‬نماینده مردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬پتروشیمی دشتس��تان تا پایان ماه‬ ‫مب��ارک رمضان کلنگ زنی می ش��ود‪ .‬س��ید مهدی‬ ‫موسوی نژاد اظهار کرد‪ :‬پیگیری های بسیار زیادی را‬ ‫به منظور راه اندازی پتروشیمی دشتستان داشته ایم و‬ ‫در این راستا نشست های متعددی را با وزرا و معاونان‬ ‫وزیر نفت برگزار کرده ایم‪ .‬وی از جذب س��رمایه گذار‬ ‫برای راه اندازی پتروشیمی دشتستان خبر داد و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری های انجام شده‪ ،‬صندوق بازنشستگی‬ ‫نفت در این طرح سرمایه گذاری خواهد کرد‪ .‬نماینده‬ ‫م��ردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫توافقات انجام شده برای اغاز ساخت این پتروشیمی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬پتروشیمی دشتستان تا پایان ماه‬ ‫مبارک رمضان کلنگ زنی می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬ساخت‬ ‫این پتروشیمی نقش بسیار مهمی در توسعه اشتغال‬ ‫شهرس��تان دشتستان خواهد داش��ت و امیدواریم با‬ ‫تالش مسئوالن شاهد اجرای این طرح در زمان مقرر‬ ‫باشیم‪ .‬موسوی نژاد اضافه کرد‪ :‬نشستی را با معاونان‬ ‫وزیر نفت و همچنین سرمایه گذار بخش خصوصی در‬ ‫این زمینه داش��تیم و مقرر ش��د که این طرح در ماه‬ ‫مبارک رمضان اغاز شود‪.‬‬ ‫امیدواری��م فعال‪‎‬ت��ر از گذش��ته در راس��تای‬ ‫س��رمایه‏ گذاری در استان همدان اقدام کنند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چنین ش��رایط و بستری همچون‬ ‫امروز برای حوزه تولید و صنعت فراهم نبوده‬ ‫و باید به درس��تی از ان استفاده کنیم چراکه‬ ‫استفاده درس��ت از شرایط فعلی سبب نجات‬ ‫اس��تان همدان می‏ ش��ود‪ .‬متین بیان کرد‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام شده‪ ،‬شرکت شستا راضی‬ ‫شد در اس��تان همدان سرمایه گذاری کرده و‬ ‫کارخان��ه تولید منیزی��م از «دولومیت» را در‬ ‫اس��تان هم��دان راه‪‎‬اندازی کن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه امیدواریم با ش��رایط به وج��ود امده؛‬ ‫س��رمایه گذاران همدانی از سرمایه‏گذاری در‬ ‫همدان استقبال کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بستر‬ ‫فراهم اس��ت و بخش خصوصی بومی همدان‬ ‫نیز باید ورود کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه توانمندی های صنعتی کشور در کرمانشاه‬ ‫فارس‪ :‬مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‬ ‫از برگ��زاری نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنعتی‬ ‫صادرات��ی کش��ور در ش��هریور م��اه امس��ال در‬ ‫کرمانشاه خبر داد‪.‬‬ ‫هاشم پیراینده اظهار کرد‪ :‬امسال برای افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه چندین راهکار‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬در حوزه بازاریابی نیز‬ ‫امس��ال قصد داری��م نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنعتی صادراتی کش��ور را در کرمانش��اه برگزار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی زمان در نظر گرفته شده برای این نمایشگاه‬ ‫را شهریور ماه امسال عنوان و بیان کرد‪ :‬البته این‬ ‫امکان وج��ود دارد که زمان نمایش��گاه با تاخیر‬ ‫یا تعجیل همراه باش��د‪ .‬معاون ام��ور بازرگانی و‬ ‫توسعه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬از تاج��ران و بازرگانان‬ ‫عراق��ی نیز برای بازدید از این نمایش��گاه دعوت‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پیراین��ده عنوان کرد‪ :‬ع�لاوه بر توانمندی های‬ ‫صنعت��ی؛ خدم��ات فن��ی مهندس��ی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و توانمندی ه��ای پزش��کی‪ ،‬اموزش��ی و فنی و‬ ‫حرفه ای نیز در این نمایشگاه عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه را دارای اثرات‬ ‫مثبتی بر افزایش صادرات کاال و خدمات اس��تان‬ ‫و کل کشور دانست و گفت‪ :‬ایران و به ویژه استان‬ ‫کرمانش��اه توانمندی ها و قابلیت های فراوانی در‬ ‫حوزه صادرات دارد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫زه�ره رجب نی�ا ‪-‬گروه تج�ارت‪ :‬صنعت م�واد غذایی را‬ ‫باید جزو بزرگترین صنایع کش�ورهای توسعه یافته مانند‬ ‫امریکا دانس�ت‪ ،‬صنعت�ی که به دلیل رفع نیاز اساس�ی و‬ ‫همیش�گی انس�ان به غذا و مواد تغذیه ای از ظرفیت های‬ ‫باالیی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته برخوردار است‪،‬‬ ‫به ط�وری که اکنون بیش از ‪ ۳۰‬درصد کش�ورهای جهان‬ ‫بخ�ش اعظم گردش مال�ی مثبت و اقتصاد فع�ال خود را‬ ‫مدیون تجارت جهانی در حوزه مواد غذایی و کش�اورزی‬ ‫هستند‪ .‬امروزه در مقایسه با گذشته فروشگاه های بزرگ‬ ‫(هایپرمارکت ها)بیشترین سهم از بازار خرده فروشی مواد‬ ‫غذایی را به خود اختصاص داده اند و درامد خرده فروشی‬ ‫م�واد غذایی در جهان‪ ،‬س�االنه بی�ش از ‪ ۴‬تریلیون دالر‬ ‫براورد می ش�ود‪ .‬درایاالت متح�ده و اتحادیه اروپا خرده‬ ‫فروش�ی مواد غذایی روز به روز رونق بیش�تری می گیرد‬ ‫و س�هم بازار خرده فروش�ان مواد غذایی در کش�ورهای‬ ‫نوظهور اقتصادی نیز در حال افزایش اس�ت و این عوامل‬ ‫منجر به فروش بیش�ترمحصوالت صنایع غذایی می شود؛‬ ‫البته به این خرده فروش�ان باید شرکت های بزرگ فروش‬ ‫م�واد غذایی را ه�م اضافه کرد ک�ه فعالیت های فروش و‬ ‫بازاریابی خود را به شکل جهانی اداره می کنند و با برپایی‬ ‫س�وپرمارکت های متعدد در کشورهای گوناگون تبدیل به‬ ‫سوپرمارکت های غول اسای جهانی شده اند‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‹ ‹رشد تجارت سریع تر از تولید‬ ‫ سایه تنش‬ ‫بر روابط اقتصادی امریکا و چین‬ ‫صنعت سیری ناپذیر‬ ‫‹ ‹وضعیت جهانی بازار صنایع غذایی‬ ‫نگاهی به وضعیت جهانی بازار صنایع غذایی نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬اتحادی��ه اروپا در س��ال ‪۲۰۱۳‬م با پش��ت‬ ‫سرگذاشتن امریکا‪ ،‬بزرگترین صادرکننده مواد غذایی‬ ‫در جهان به حس��اب می اید‪ .‬امارها همچنین حاکی از‬ ‫این واقعیت اس��ت که س��ال ‪۲۰۱۳‬م تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی و خوراکی کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا‬ ‫به ارزش بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیارد یورو رس��ید؛ رقمی که‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه ان درسال ‪۲۰۱۲‬میالدی ‪۵/۸‬‬ ‫درصد رش��د نشان می دهد‪ .‬بیش��ترین سهم این رشد‬ ‫مدیون رش��د صادرات غالت به وی‍ژه گندم و جو است‪.‬‬ ‫امری��کا که تا پی��ش از ان‪ ،‬مقام نخس��ت این حوزه را‬ ‫در اختیار داش��ته در سال ‪۲۰۱۲‬م به دلیل خشکسالی‬ ‫با کاهش صادرات دانه های س��ویا و پنبه مواجه ش��د‪.‬‬ ‫بدین ترتیب در س��ال ‪۲۰۱۳‬م بیشترین رشد صادرات‬ ‫محصوالت غذایی اتحادیه اروپا نخس��ت به عربس��تان‬ ‫(ب��ا تراز مثبت ‪ )۲۰/۴‬و س��پس چین (ب��ا تراز مثبت‬ ‫‪19/7‬درصد) بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬بزرگترین شریک‬ ‫تجاری این اتحادیه در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬م همچنان ایاالت‬ ‫متحده امریکا بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده بازار صنایع غذایی‬ ‫اما امارهای منتشرش��ده از س��وی پای��گاه اقتصادی‬ ‫‪ MarketLine.com‬این��ده تج��اری بخش ه��ای‬ ‫مختلف صنایع غذایی را به قرار زیر پیش بینی می کند‬ ‫و می نویس��د‪ :‬ارزش تجارت جهانی میوه و س��بزیجات‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی به بی��ش از ‪ ۷۳۶‬میلیارد دالر‬ ‫می رس��د که این میزان نش��ان دهنده رشد ساالنه ‪۲۵‬‬ ‫درصدی دریک دوره پنج س��اله است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫تولید میوه و سبزیجات در سال ‪۲۰۱۵‬م به بیش از ‪۶۹۰‬‬ ‫میلیون تن خواهد رسید که این رقم نشان دهنده رشد‬ ‫‪ ۵‬درصدی نس��بت به سال ‪۲۰۱۰‬میالدی است‪ .‬میزان‬ ‫فروش میوه و س��بزیجات در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی بیش‬ ‫از ‪ ۶۴‬درص��د کل بازار مواد غذایی را به خود اختصاص‬ ‫خواهد داد و منطقه اسیا و اقیانوس ارام با بیش از ‪۴۵‬‬ ‫ نشست سران‬ ‫برای حل بحران مالی یونان‬ ‫کش��ورهای حوزه «یورو» برای بررسی بحران مالی‬ ‫یونان تشکیل جلسه خواهند داد‪ .‬به گزارش موج‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت سران ‪ ۱۹‬کش��ور حوزه یورو در بروکسل برای‬ ‫رسیدگی به بحران مالی یونان در نشستی به بحث و‬ ‫تبادل نظر بپردازند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬الکسیس‬ ‫سپیراس‪ ،‬نخس��ت وزیر یونان‪ ،‬پیشنهادهای جدیدی‬ ‫را ب��رای حل بحران مالی این کش��ور به اتحادیه اروپا‬ ‫ارائه داده اس��ت‪ .‬دفتر نخس��ت وزیر یونان‪ ،‬این طرح‬ ‫جدید را راهی برای رس��یدن ب��ه «مصالحه ای مفید‬ ‫برای هر دو طرف» توصیف و اعالم کرده است که این‬ ‫پیش��نهادها برای صدراعظم الم��ان‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫فرانس��ه و رییس کمیسیون اروپا فرستاده شده است‪.‬‬ ‫یون��ان باید تا اخر ژوئن ی��ک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫یورو از بدهی های خود را به صندوق بین المللی پول و‬ ‫اتحادیه اروپا پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ ،‬رشد سریع تجارت جهانی مواد غذایی را بررسی می کند‬ ‫براساس امار منتشرش��ده از سوی شبکه بین المللی‬ ‫تج��ارت اگروف��ود (‪ )IFTN‬در طول ‪ ۳۰‬س��ال اخیر‬ ‫می��زان تجارت جهان��ی مواد غذایی ‪ 2‬برابر ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حالی که حجم تولید مواد غذایی بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رش��د یافته است‪ .‬از این رو می توان به این موضوع پی‬ ‫ب��رد که مبادالت تجاری در ح��وزه تامین مواد غذایی‬ ‫و صنایع کش��اورزی جهان ارزش قابل توجهی به دست‬ ‫اورده و ب��ه همی��ن دلیل نمی توان ب��ه راحتی از کنار‬ ‫توسعه صنعت کشاورزی هرکشور توسعه یافته گذشت‪.‬‬ ‫در واق��ع زمانی ارزش واردات و ص��ادرات مواد غذایی‬ ‫درجهان افزایش یافت که نه تنها تولید ناخالص داخلی‬ ‫هر کش��ور به رقم قابل قبولی رسیده بود بلکه گردش‬ ‫مالی مناس��بی در بازارهای جهانی رخ داده است‪ .‬این‬ ‫امر موجب شد تا در س��ال های اخیر در زمینه توسعه‬ ‫تجارت جهانی صنایع کشاورزی و مواد غذایی اقدامات‬ ‫گسترده ای انجام شود که از مهم ترین و تاثیرگذارترین‬ ‫انها می توان به نمایشگاه های بین المللی اگروفود اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫این میزان مصرف نش��ان دهن��ده عبور صنعت لبنیات‬ ‫از بحران اقتصادی و رشد زیاد این محصوالت است‪.‬‬ ‫درصد خرید‪ ،‬بزرگترین بازار میوه و سبزیجات در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م خواهند بود‪.‬‬ ‫این ام��ار همچنین ارزش جهانی ب��ازار مواد غذایی ‹ ‹مازاد عرضه و ارزانی مواد غذایی جهان‬ ‫منجمد در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی را بیش از ‪ ۲۲۸‬میلیارد‬ ‫«فائو»‪ ،‬س��ازمان غ��ذا و کش��اورزی س��ازمان ملل‬ ‫دالر پیش بینی می کند که این میزان ‪ ۱۹‬درصد بیشتر متحد‪ ،‬در جدیدترین گزارش خود با عنوان چشم انداز‬ ‫از امارهای ارائه ش��ده در س��ال ‪۲۰۱۰‬میالدی است‪ .‬جهان��ی غذا ک��ه هر ‪ 6‬ماه یک بار منتش��ر می ش��ود‪،‬‬ ‫می��زان تولید این بخش در س��ال‬ ‫اعالم کرده ک��ه قیمت های جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬م به بیش از ‪۴‬میلیون و‪۳۵۰‬‬ ‫کااله��ای کش��اورزی در اوری��ل‬ ‫ارزش تجارت جهانی‬ ‫هزار تن خواهد رسید که این میزان‬ ‫‪۲۰۱۵‬م همچنان ب��ه کاهش خود‬ ‫میوه و سبزیجات در‬ ‫تولید نسبت به سال ‪۲۰۱۰‬م بیش‬ ‫ادام��ه می دهد و فراوان��ی کاالهای‬ ‫سال ‪۲۰۱۵‬میالدی به‬ ‫از ‪ ۱۴‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬هرگونه تاثی��ری را که‬ ‫در این بخش گوش��ت منجمد با در بیش از ‪ ۷۳۶‬میلیارد دالر‬ ‫ممک��ن بود از کاهش م��ورد انتظار‬ ‫می رسد که این میزان‬ ‫دس��ت داش��تن ‪ ۴۰‬درصد از بازار‬ ‫برداش��ت محصول در س��ال جاری‬ ‫ساالنه‬ ‫پیش��رو خواهد ب��ود‪ .‬همچنین در نشان دهنده رشد‬ ‫ایجاد ش��ود خنثی خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م برزیل با در اختیار ‪ ۲۵‬درصدی دریک دوره این گزارش پیش بینی ش��ده است‬ ‫داش��تن ‪ ۵‬درصد از کل سهم بازار‪ ،‬پنج ساله است‪ .‬همچنین تولید غله جهان که س��ال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫رهب��ری جهانی بازار م��واد غذایی‬ ‫بیشترین رکورد را بر جای گذاشته‬ ‫میزان تولید میوه و‬ ‫منجمدرا در دس��ت خواهد داشت‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬در س��ال جاری میالدی تا ‪۱/۵‬‬ ‫سبزیجات در سال‬ ‫همچنی��ن انتظ��ار می رود تا س��ال‬ ‫درصد کاه��ش یابد‪ .‬این س��ازمان‬ ‫‪۲۰۱۵‬م به بیش از ‪۶۹۰‬‬ ‫دلیل اصلی این امر را کاهش سطح‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬م‪ ،‬ارزش ب��ازار جهانی مواد میلیون تن خواهد رسید‬ ‫پروتئینی بس��ته بندی ش��ده شامل‬ ‫اراضی کشاورزی اختصاص یافته به‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬غذاهای دریایی و مرغ که این رقم نشان دهنده‬ ‫کش��ت ذرت عنوان می کند‪ ،‬اما در‬ ‫به بیش از ‪ ۳۱‬میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۵‬درصدی نسبت به ای��ن گزارش امده اس��ت که اثرات‬ ‫براس��اس امار ارائه ش��ده در این‬ ‫سال ‪۲۰۱۰‬میالدی است ای��ن رویداد به خاطر میزان بس��یار‬ ‫پای��گاه اقتصادی ارزش ب��ازار مواد‬ ‫ب��االی موج��ودی ای��ن محصوالت‬ ‫غذایی کنس��رو شده در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م به بیش از ‪ ۹۳‬خنثی خواهد شد‪.‬‬ ‫میلیون دالر خواهد رسید و حجم خرید این محصوالت‬ ‫در نخس��تین پیش بین��ی فائ��و برای س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫نیز برابر با ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن خواهد بود که این میالدی اعالم شد که با فرض عادی بودن وضعیت اب‬ ‫میزان ‪ ۱۰‬درصد بیشتر از دوره ‪ ۵‬ساله منتهی به سال و ه��وا در ایام باقیمانده س��ال‪ ،‬میزان تولید غله جهان‬ ‫‪ 2015‬م اس��ت‪ .‬گوشت های کنس��رو شده با در دست به ‪۲/۵۰۹‬میلیارد تن خواهد رس��ید که کاهش اندکی‬ ‫داش��تن یک چهارم از کل س��هم ب��ازار در این بخش را نس��بت به سال گذشته نش��ان می دهد اما حدود ‪۵‬‬ ‫پیش��رو خواهند بود‪ .‬همچنین اتحادیه اروپا با مصرف درصد از میانگین ‪ ۵‬س��ال اخیر بیشتر خواهد بود‪ .‬این‬ ‫نیمی از مواد غذایی کنس��رو شده تبدیل به بزرگترین کاه��ش اندک در تولید موجب خواهد ش��د موجودی‬ ‫بازار این محصوالت ش��ده و شرکت «دل مونت» با در این کاالها در فصل جدید حدود ‪ ۳‬درصد افت کند که‬ ‫اختیار داش��تن ‪ ۵‬درصد از کل سهم بازار‪ ،‬رهبر جهانی این کاهش در بخش غالت دانه درشت و برنج سریع تر‬ ‫این بازار خواهد بود‪ .‬به گزارش ‪ Global Industry‬از گندم مشاهده خواهد شد‪ .‬در این گزارش همچنین‬ ‫‪ Analysts‬میزان مصرف مواد لبنی در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬پیش بینی ش��ده که ارزش واردات مواد غذایی در سال‬ ‫می�لادی به بی��ش از ‪ ۳۲۹‬هزار تن خواهد رس��ید که ‪ ۲۰۱۵‬به پایین ترین حد خود در ‪ ۵‬سال گذشته برسد‪.‬‬ ‫افت قیمت ه��ای جهانی مواد غذایی‪ ،‬نرخ پایین هزینه‬ ‫حم��ل و افزایش ارزش دالر امری��کا از علل اصلی این‬ ‫کاهش هستند‪ .‬بر این اساس حجم واردات محصوالت‬ ‫گوناگون مواد غذایی از س��وی کشورهای جهان تفاوت‬ ‫چندانی را نش��ان نمی دهد و افزایش نیافته است‪ .‬فائو‬ ‫پیش بینی کرده اس��ت که در امس��ال کش��ورهای کم‬ ‫درامد از کاهش ارزش واردات خود منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش شاخص قیمت مواد غذایی فائو‬ ‫در ماه اوریل نس��بت به ماه مارس ‪ ۱/۲‬درصد کاهش‬ ‫یافت��ه و ب��ه ‪ ۱۷۱‬واحد رس��یده که کمتری��ن رقم از‬ ‫ژوئن س��ال ‪ ۲۰۱۰‬را نش��ان می دهد و نسبت به سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬میالدی ‪ ۱۹ /۲‬درصد افت کرده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش چشم انداز فائو انتظار می رود قیمت‬ ‫مواد غذایی همچنان زیر فشار کاهشی قرار داشته باشد‬ ‫و عل��ت ان نیز عرضه زی��اد و ارزش باالی دالر امریکا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گ��زارش ام��ده اس��ت‪« :‬تح��والت‬ ‫ارزی و رون��د جریان��ات اقتص��اد کالن تاثی��رات‬ ‫مهم��ی بردرام��د ای��ن ب��ازار در مقط��ع زمان��ی‬ ‫‪۲۰۱۵-۲۰۱۶‬م خواهد داشت‪».‬‬ ‫فائ��و اعالم ک��رد ک��ه چند س��ال برداش��ت زیاد و‬ ‫انباش��ت کاال موجب شده که ش��اهد مازاد عرضه این‬ ‫کااله��ا باش��یم‪ ،‬در نتیجه انتظار نم��ی رود که کاهش‬ ‫پیش بینی ش��ده در تولید غالت بر میزان دسترس��ی‬ ‫مصرف کنندگان به م��واد غذایی تاثیری بگذارد‪ .‬تولید‬ ‫محص��والت لبن��ی در س��ال ‪۲۰۱۵‬م رش��د ثاب��ت ‪۲‬‬ ‫درص��دی را ادامه خواه��د داد و کاهش قیمت جهانی‬ ‫ای��ن محصوالت موجب افزای��ش واردات انها به افریقا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬انتظار می رود در این س��ال تولید جهانی‬ ‫ش��کر کمی افزایش یابد و هندوستان‪ ،‬اتحادیه اروپا و‬ ‫اس��ترالیا در این افزایش نقش عمده ای را ایفا خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬با وجود اینکه این افزایش تولید بسیار کم خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما همچنان برای پنجمین س��ال متوالی بیشتر از‬ ‫میزان مصرف اس��ت‪ .‬انتظار می رود که در س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬تولید گوش��ت گاو در س��طح جهان رش��دی‬ ‫تنها ‪۰/۲‬درصدی داشته باشد؛ اما تولید انواع گوشت ها‬ ‫‪۱/۳‬درصد رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫فائوهمچنی��ن اعالم کرده که به مدد رش��د س��ریع‬ ‫پ��رورش ابزی��ان‪ ،‬مص��رف ماه��ی در جه��ان به طور‬ ‫روزافزون در حال افزایش اس��ت و انتظ��ار می رود در‬ ‫س��ال ‪2015‬م تا ‪ ۵‬درصد رش��د کند‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫براساس تحلیل های انجام شده تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫حج��م تقاضای م��واد غذایی در جهان ت��ا بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد رش��د می یابد که برای تامین این حجم از مواد‬ ‫غذایی نقش فعاالن این ح��وزه به ویژه تولیدکنندگان‬ ‫و عرضه کنندگان بس��یار اساس��ی و مهم خواهد بود‪ .‬با‬ ‫این همه اگرچه ای��االت متحده بزرگترین تولیدکننده‬ ‫مواد غذایی به ش��مار می رود اما تولید مواد غذایی در‬ ‫کشورهایی مانند هند‪ ،‬روسیه و چین نیز به طور مداوم‬ ‫در حال افزایش است‪ .‬افزایش قیمت محصوالت غذایی‬ ‫در اثر باال رفتن قیمت نفت و همچنین خشکسالی در‬ ‫مناطق تولیدکننده غالت نیز از چالش های پیش روی‬ ‫صنایع غذایی خواهند بود‪.‬‬ ‫هفتمین نشس��ت اقتصادی و راهبردی مش��ترک‬ ‫چین و امریکا فردا در واش��نگتن برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش موج به نق��ل از الجزیره امریکایی‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت که با حضور مقامات بلندپایه دو کشور چین‬ ‫و امریکا برگزار می شود‪ ،‬مباحث دو جانبه‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و جهان��ی‪ ،‬از جمله اختالفات ارضی در دریای جنوب‬ ‫ش��رقی چین مورد بررس��ی و تبادل نظر قرار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ 6 .‬کش��ور چین‪ ،‬ویتن��ام‪ ،‬فیلیپی��ن‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫برونئ��ی و تایوان مدعی حاکمیت ب��ر مناطق دریای‬ ‫جنوبی چین هستند و مهم ترین جزیره مورد مناقشه‬ ‫اس��پارتلی اس��ت‪ .‬پکن در چند ماه گذش��ته اقدام به‬ ‫س��اخت جزایر مصنوعی از طریق شن ریزی گسترده‬ ‫در دریا و احداث تاسیسات وسیع در این منطقه کرده‬ ‫که مورد انتقاد امریکا و کش��ورهای همسایه از جمله‬ ‫کش��ورهای هم پیم��ان امریکا‪ ،‬فیلیپی��ن و ژاپن قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ کاهش ارزش یورو‬ ‫در بازار لندن‬ ‫همزم��ان با انتظار س��رمایه گذاران ب��رای نتیجه‬ ‫گفت وگوه��ای فوق الع��اده س��ران اتحادی��ه اروپا‬ ‫پیرامون بح��ران بدهی های یون��ان‪ ،‬ارزش یورو در‬ ‫برابر دالر در بازار لندن کاهش یافت‪ .‬انعطاف پذیری‬ ‫ی��ورو در رویارویی با بحث ناتوانی یونان از پرداخت‬ ‫بدهی ه��ای این کش��ور و خ��روج احتمال��ی ان از‬ ‫منطقه یورو موجب حیرت بسیاری از صاحبنظران‬ ‫اقتصادی شده اس��ت‪ .‬رییس دفتر ژان کلود یونکر‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون اروپا در پیامی توئیتری در این‬ ‫باره گفت‪ :‬پیش��نهادهای دریافت شده از اتن «پایه‬ ‫خوب��ی را ب��رای پیش��رفت» در گفت وگوها فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جریمه ‪ ۲۱‬کشتیرانی در چین‬ ‫مقام��ات چینی ازجریمه ‪ ۲۱‬کش��تیرانی کانتینری‬ ‫به دلیل گزارش نادرس��ت نرخ حمل کانتینر در خط‬ ‫چی��ن به ژاپن خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش مان��ا‪ ،‬در میان‬ ‫کش��تیرانی های خاط��ی‪ ،‬کش��تیرانی مرس��ک نیز به‬ ‫چش��م می خورد‪ .‬دولت چی��ن در اقدامی نادر تصمیم‬ ‫به جریمه ‪ ۲۱‬شرکت کشتیرانی با ارزش ‪ ۴/۳‬میلیون‬ ‫یوان مع��ادل ‪ ۶۹۳‬هزار دالر گرف��ت‪ .‬دلیل این اقدام‬ ‫گ��زارش باالتر از ح��د واقعی کرایه های اخذ ش��ده از‬ ‫سوی کش��تیرانی ها و دور زدن رقبا عنوان شده است‪.‬‬ ‫مقامات چینی اظهار کردند‪ :‬میزان جریمه اعالم شده‬ ‫به طور کامل از کش��تیرانی ها اخذ شده است‪ .‬کاسکو‪،‬‬ ‫کش��تیرانی هنگ کنگ‪ ،‬ش��رکت تابعه س��ی اس جی‪،‬‬ ‫ش��رکت حمل ونقل ام سی س��ی‪ ،‬خط درون اس��یایی‬ ‫مرس��ک‪ ،‬اورگرین ماری��ن‪ ،‬او ‪.‬او‪.‬س��ی ‪ .‬ال‪ ،‬ون های‪،‬‬ ‫یانگ مینگ‪ ،‬کشتیرانی شانگهای های هوا و همچنین‬ ‫کش��تیرانی های کوچک تر ک��ه در عرصه حمل ونقل‬ ‫درون کش��وری در چین فعالیت می کنن��د‪ ،‬از جمله‬ ‫کشتیرانی های خاطی هستند‪.‬‬ ‫ کاهش هزینه های میزبانی‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۱۸‬در روسیه‬ ‫روسیه میزبان جام جهانی فوتبال ‪ ۲۰۱۸‬هزینه های‬ ‫میزبانی ای��ن رقابت ها را ‪ ۵۵۸‬میلی��ون دالر کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ب��ه نقل از‬ ‫اسپوتنیک‪ ،‬به گفته وزیر کشور روسیه‪ ،‬تعداد هتل ها‬ ‫کاهش می یابد اما کاهش هزینه ها ش��امل هزینه های‬ ‫ساخت استادیوم نمی شود‪ .‬جام جهانی فوتبال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫برای نخس��تین بار از ‪ ۱۴‬ژوئن تا ‪ ۱۵‬ژوئیه در روسیه‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬حساس��یت درباره مناقصه میزبانی‬ ‫جام جهانی روسیه بیشتر شده و سوئیس در هفته های‬ ‫اخیر برد روس��یه در این مناقصه را مورد بررسی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه و موزه‬ ‫نیروی هوایی ارتش‬ ‫ایسنا‪ :‬جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت‪:‬‬ ‫به زودی نمایشگاه و موزه هوایی نیروی هوایی ارتش‬ ‫با نمایش بیش از ‪ ۶۱‬نوع هواپیما که شامل نخستین‬ ‫پرنده تا هواپیماهای موجود خواهد بود‪ ،‬در پایگاه شهید‬ ‫لشگری ساخته خواهد شد‪.‬امیر سرتیپ خلبان علیرضا‬ ‫برخور اظهار کرد‪ :‬حدود ‪5‬سال درصدد بودیم در پادگان‬ ‫قلعه مرغی (سابق) که جزو تاریخ هوانوردی و نخستین‬ ‫جایی است که تجهیزات پرنده (هواپیما) در ان ظهور‬ ‫کرد‪ ،‬نمایشگاه و موزه نیروی هوایی را احداث کنیم ولی‬ ‫تاکنون موفق به انجام این کار نشده بودیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بی��ان اینکه قرار ش��ده در یکی از‬ ‫رمپ ه��ای جنوبی فرودگاه مهراباد‪ ،‬این نمایش��گاه را‬ ‫احداث کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در این نمایشگاه بیش از ‪ ۶۱‬نوع‬ ‫هواپیما که شامل نخستین هواپیمای به پرواز درامده‬ ‫در ایران ت��ا هواپیماهای موج��ود‪ ،‬مانند هواپیماهای‬ ‫سوخت رسان ‪ ،۷۰۷ ،۷۴۷‬ترابری سی ‪ ،۱۳۰‬فرنشیپ‬ ‫و دیگر پرنده ها خواهد بود‪ ،‬به نمایش عموم گذاش��ته‬ ‫می شود‪.‬برخور تصریح کرد‪ :‬برای مشارکت در احداث‬ ‫این نمایش��گاه ک��ه حدود ‪۱۱‬هزار متر مربع وس��عت‬ ‫خواهد داشت‪ ۹ ،‬سازمان داوطلب بودند که ما با بنیاد‬ ‫تعاون ارت��ش صحبت کردیم و از انها خواس��تیم که‬ ‫بررسی هایشان را انجام دهند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه س��النی در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫تاریخچ��ه نیروی هوایی در ان ب��ه نمایش در خواهد‬ ‫ام��د‪ .‬ضمن اینکه موزه فعلی نهاجا که در س��تاد این‬ ‫نیرو قرار دارد نیز به نمایش��گاه و موزه هوایی منتقل‬ ‫خواهد ش��د‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این نمایش��گاه‪ ،‬غرفه ای‬ ‫که نق��ش نیروی هوایی در ‪ 8‬س��ال دف��اع مقدس و‬ ‫عملیات های این نیرو را به نمایش خواهد گذاشت نیز‬ ‫تعبیه شده و در این زمینه دفتر مطالعات نهاجا بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬کتاب در دست تالیف دارد‪.‬‬ ‫جانش��ین نیروی هوای��ی ارتش بیان ک��رد‪ :‬در این‬ ‫غرفه‪ ،‬بخش��ی از عملیات های نیروی هوایی به صورت‬ ‫تصوی��ری و همراه با موزیک های حماس��ی به نمایش‬ ‫گذاش��ته می ش��ود‪ .‬در کنار این نمایشگاه‪ ،‬غرفه هایی‬ ‫ب��رای تفری��ح و س��رگرمی‪ ،‬اس��تراحت‪ ،‬پارکینگ و‬ ‫همچنین فضای سبز در نظر گرفته شده است‪ .‬برخور‬ ‫در پایان اظهار امیدواری کرد که این نمایشگاه مهر ماه‬ ‫سال جاری افتتاح شود‪.‬‬ ‫«نمایشگاه جشن رمضان»‬ ‫در ‪ ۳۲‬استان‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدی��ر کل تبلی��غ و ترویج معاون��ت قران و‬ ‫عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫جش��ن رمضان از ‪ ۲۵‬خردادماه اغاز ش��ده و تا پایان‬ ‫ماه مبارک رمضان ادامه دارد‪.‬اصغر امیرنیا در نشست‬ ‫خبری «جش��ن رمضان» با اشاره به برگزاری همزمان‬ ‫این جش��ن با نمایشگاه بین المللی قران اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به موفقیتی که سال گذشته در برگزاری جشن‬ ‫رمضان در ‪ ۱۲‬استان داشتیم‪ ،‬برای بهره مندی بیشتر‬ ‫مردم از دس��تاوردهای قرانی این نمایشگاه امسال در‬ ‫‪ ۳۲‬اس��تان برگزار می ش��ود‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬جش��ن‬ ‫رمضان امس��ال برنامه ه��ا و ایتم ه��ای متفاوتی دارد‬ ‫ک��ه بحث اول ما برپایی نمایش��گاه اس��ت و کس��انی‬ ‫که عالقه مند به محصوالت قرانی هس��تند می توانند‬ ‫اخرین دستاوردها که شامل فروش محصوالت قرانی‬ ‫مثل دعا‪ ،‬ادعیه‪ ،‬صنایع دس��تی و‪ ...‬اس��ت را از طریق‬ ‫این نمایش��گاه در معرض دید عموم قرار دهند‪ .‬ما در‬ ‫بعضی از اس��تان ها برای نمایشگاه جش��ن رمضان از‬ ‫ناشران بومی استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قران و عترت وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در‬ ‫این نمایشگاه هنرهای دس��تی و تجسمی در معرض‬ ‫دید عم��وم قرار می گیرد‪ .‬همچنین نمایش��گاه عفاف‬ ‫و حج��اب برگزار می ش��ود تا انهایی ک��ه می خواهند‬ ‫پوشش مورد نظر خود را تهیه کنند در این نمایشگاه‬ ‫بتوانن��د به محصوالت مدنظر خود دس��ت پیدا کنند‪.‬‬ ‫امیرنیا یاداور ش��د‪ :‬همچنین در این نمایشگاه محافل‬ ‫و مجالس قرانی برپا می ش��ود که مردم به این محافل‬ ‫قرانی عالقه زیادی دارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برپایی محافل تدبر و تفس��یر یکی دیگر از‬ ‫برنامه های ماست چراکه مردم عالوه بر صوت و لحن‬ ‫باید مفهوم قران را هم فرا بگیرند‪.‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫ما در بحث مفاهیم تفسیری در استان ها از ائمه‬ ‫جماعات و جمعه بهره می گیریم و در برپایی‬ ‫این نمایشگاه تمام فعاالن و دستگاه هایی که‬ ‫در عرص�� ه قران حضور دارند‪ ،‬فعال هس��تند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل تبلی��غ و ترویج معاون��ت قران و‬ ‫عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نشست های علمی موضوع بعدی است که ما به‬ ‫ان پرداخته ایم و س��عی کرده ایم از تمام امکانات‬ ‫و محققان قرانی به��ره ببریم همچنین در کنار این‬ ‫نشست های علمی بررس��ی مقاالت قرانی را نیز مورد‬ ‫توجه قرار داده ایم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫معرفی نمایشگاه های «رمضان» در سراسر جهان‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سفره اسالم‬ ‫از «کابل» تا «بلک برن»‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬بیش از یک میلیارد‬ ‫مسلمان در این کره خاکی زندگی می کنند‪ .‬البته بهتر‬ ‫است بگوییم در وجب به وجب زمین‪ ،‬می توان گروهی‬ ‫از مس��لمانان را پی��دا کرد که درحال گ��ذران زندگی‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابرای��ن رویدادهای جهان اس�لام به نوعی‬ ‫تمام مردم کره زمی��ن را دربرمی گیرد‪ .‬صحبت درباره‬ ‫نمایشگاه ها و جش��نواره های ماه مبارک رمضان است‬ ‫ک��ه به واس��طه این ماه در کش��ورهای مختلف برگزار‬ ‫می شود‪ .‬بیش��تر این رویدادها یکماهه هستند و جنبه‬ ‫فرهنگی و قرانی دارند‪.‬‬ ‫انچه به این نمایش��گاه ها اهمیت می بخش��د‪ ،‬غیراز‬ ‫جنبه های معنوی‪ ،‬فراهم کردن شرایط جذب گردشگر‬ ‫از دیگر کشورهای اسالمی و ایجاد روابط منسجم تر در‬ ‫به سراغ‬ ‫روابط بین المللی است‪ .‬در این گزارش‬ ‫برخی از این نمایشگاه ها در کشورهای اسالمی و گاهی‬ ‫غیراسالمی رفته است‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹میراث تمدن اسالمی در جشنواره قطر‬ ‫نمایش��گاه تاریخ قران کریم در حاش��یه جش��نواره‬ ‫س��االنه رمضان چند س��الی اس��ت که به عنوان یکی‬ ‫از رویدادهای مهم جهان اس�لام در ش��هرک فرهنگی‬ ‫«کتارا» در دوحه قطر برگزار می شود‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫فرهن��گ و میراث تمدن اس�لامی در قالب برنامه های‬ ‫مختلف معرفی شده و مخاطبان ‪ ۳۰‬روز (تا عید سعید‬ ‫فطر) فرصت دارند تا از دستاوردهای ان بهره بگیرند‪.‬‬ ‫غرفه ه��ای خوشنویس��ی اس�لامی‪ ،‬س��خنرانی های‬ ‫اسالمی با حضور علمای برجسته مسلمان و نمایش اثار‬ ‫هنرمندان مس��لمان از دیگر برنامه های این نمایشگاه‬ ‫است‪ .‬همچنین در برخی روزهای ماه رمضان در خالل‬ ‫جش��نواره بزرگ رمضان نمایش��گاه تمبرهای اسالمی‬ ‫نیز برپا می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه به همت موزه پست‬ ‫ح تمبرهای اس�لامی موجود در‬ ‫قطر و با هدف ارائه طر ‬ ‫سراسر جهان برگزار می شود و از جذابیت های ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه قرانی در روسیه‬ ‫س��ال گذش��ته ایران و روس��یه با هم جش��نواره و‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی قران کریم در مس��کو را کلید‬ ‫زدند و مس��ائل مربوط به این رویداد اسالمی در قالب‬ ‫کتاب و فایل های چند رس��انه ای منتشر شد‪ .‬پیش از‬ ‫این نشست نمایشگاه بین المللی قران کریم در مسکو‬ ‫برگزار ش��ده ب��ود و اعضای ان ش��امل «رضا مالکی»‬ ‫رای��زن فرهنگی ایران در روس��یه‪ ،‬روش��ن عباس اف‪،‬‬ ‫معاون اول ش��ورای مفتی های روسیه‪ ،‬و الدار گالییف‬ ‫رییس اداره بین المللی شورای مفتی های روسیه درباره‬ ‫ایجاد بس��ترهای مناس��ب برای برقراری جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه های ساالنه به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫ماحص��ل ای��ن رایزنی ه��ا برپایی نمایش��گاه عرضه‬ ‫مس��تقیمی به مساحت ‪ ۷‬هزار متر بود که در ان ‪۳۵۰‬‬ ‫غرفه دار فرهیخته در حوزه جهان اس�لام به معرفی و‬ ‫عرضه محصوالت مختلف خود پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره رمضان در اندونزی‬ ‫سال گذشته نمایشگاه رمضان با هدف ترویج اسالم‬ ‫در م��اه مبارک رمضان در جاکارت��ا‪ ،‬پایتخت اندونزی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه که از اواخر مردادماه تا‬ ‫هفته اول شهریور برگزار ش��ده بود‪ ،‬هنرهای مختلف‬ ‫اسالمی ازجمله خوشنویسی به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه رمضان به عنوان نماد ماه مبارک رمضان و‬ ‫به منظور ایجاد عرصه ای برای معرفی هنرهای اسالمی‬ ‫در ای��ن کش��ور برپا ش��د و ط��ی ‪ 3‬روز اول به دلیل‬ ‫حمایت های سازمان های مختلف این کشور با مخاطب‬ ‫گس��ترده ای روبه رو ش��د‪ .‬برنامه ه��ای مختلف هنری‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬برپایی س��خنرانی ها و جلس��ات‬ ‫گفت وگ��و درباره ماه رمضان و دس��تگیری از کودکان‬ ‫بی سرپرس��ت و خانواده های فقیر از جمله برنامه های‬ ‫این جشنواره است‪.‬‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬برای مردم اندونزی ماه جشن و‬ ‫شادی است و شادمانی های شبانه‪ ،‬تفریحات‪ ،‬بازی های‬ ‫مختلف و غذاهای متنوع‪ ،‬همه جزئی از فرهنگ مردم‬ ‫اندون��زی در این ماه عزیز اس��ت‪ .‬هن��وز اطالعاتی از‬ ‫تمدید این نمایشگاه در سال جدید در دست نیست‪.‬‬ ‫شو و نمایش های فرهنگی که از سوی مردم محلی اجرا‬ ‫می شود و نیز از طریق نمایشگاه اثار و میراث فرهنگی‬ ‫از ریشه ها و نفوذ اداب و رسوم هاری را یا و پیشینه های‬ ‫تاریخی ان اگاه شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر این در طول مدت ماه رمضان درمسجدهای‬ ‫س��نگاپور نیز برخی مراسم شبانه سنتی ازجمله دعای‬ ‫تراوی��ح یا دعای قی��ام برگزار می ش��ود ک��ه پذیرای‬ ‫بازدید کنندگان و گردشگران اس��ت‪ .‬مراسم افطار نیز‬ ‫در مس��جدهای مختلف از جمله مسجدهای قدیمی و‬ ‫تاریخی این جزیره برگزار می شود‪.‬‬ ‫مسجد سلطان که از قدیمی ترین مسجدهاست ودر‬ ‫سال گذشته ایران و‬ ‫روسیه با هم جشنواره‬ ‫و نمایشگاه بین المللی‬ ‫قران کریم در مسکو را‬ ‫کلید زدند و مسائل مربوط‬ ‫به این رویداد اسالمی در‬ ‫قالب کتاب و فایل های چند‬ ‫رسانه ای منتشر شد‬ ‫‹ ‹«هاری رایا» در سنگاپور‬ ‫جش��نواره «هاری رایا» که هرسال برای گرامیداشت‬ ‫ماه رمضان در س��نگاپور برگزار می ش��ود‪ ،‬گردشگران‬ ‫خاورمیانه را بیش از پیش روانه این کشور کرده است‪.‬‬ ‫مراس��م هاری رایا که در اصطالح مردم سنگاپور به‬ ‫معنی جش��ن عید است در سال های اخیر سبب رونق‬ ‫بیشتر گردشگری مذهبی سنگاپور در ماه رمضان شده‬ ‫اس��ت که این گردش��گران به طور عمده از کشورهای‬ ‫مسلمان منطقه خاورمیانه به ویژه امارات روانه سنگاپور‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این مراس��م تنها درماه رمضان س��ال گذشته سبب‬ ‫ش��د ح��دود ‪ ۵‬درصد بر می��زان گردش��گران منطقه‬ ‫خلیج ف��ارس در س��نگاپور افزوده ش��ود‪ .‬بنا به همین‬ ‫گزارش در دو ماه اگوست و سپتامبر سال گذشته که‬ ‫مص��ادف با ماه رمضان ب��ود‪ ،‬در مجموع بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار مسافر از منطقه خاورمیانه روانه سنگاپور شدند‪.‬‬ ‫دفتر گردش��گری این کش��ور پیش بین��ی کرده که‬ ‫ماه رمضان س��ال جاری شاهد س��فر تعداد بیشتری از‬ ‫مسافران به سنگاپور باشند که به طورعمده به قصد‬ ‫شرکت درمراسم ویژه جش��نواره ‪ ۳۰‬روزه به این‬ ‫کشور سفر می کنند‪ .‬این نمایشگاه و جشنواره در‬ ‫یکی از محالت قدیمی سنگاپور برگزار می شود‬ ‫که محل سکونت مس��لمانان سنگاپور از ‪۲۰۰‬‬ ‫سال پیش تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫در م��دت ‪ 30‬روز جش��ن تم��ام کوچه ه��ا و‬ ‫خیابان ها در منطقه یاد ش��ده چراغانی و تزئین‬ ‫ش��ده و بازارهای س��نتی برای فروش انواع کاالها‬ ‫ازجمله لباس های س��نتی‪ ،‬هدایای گوناگون و انواع‬ ‫غذاه��ا و خوراکی های محل��ی م��ردم در ماالیا اماده‬ ‫هستند‪ .‬گردشگران همچنین می توانند به کمک انواع‬ ‫مرک��ز کمپونگ گالم ق��رار دارد‪ ،‬ش��اهد برگزاری این‬ ‫مراسم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ «سبک زندگی اسالمی» در انگلیس‬ ‫تیر ماه سال گذشته نمایشگاه سبک زندگی اسالمی‬ ‫به مناس��بت م��اه مبارک رمض��ان در ش��هر بلک برن‬ ‫انگلیس برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه با هدف فراهم کردن‬ ‫فضایی مناس��ب برای معرفی س��بک زندگی اسالمی‬ ‫شکل گرفت و گروه های مختلف مسلمان در این کشور‬ ‫اروپایی برای برگزاری ان تالش و همفکری کردند‪.‬‬ ‫شرکت های اسالمی معتبر در این نمایشگاه یک روزه‬ ‫به ارائه محصوالت خود پرداخت��ه و برنامه های متنوع‬ ‫قران��ی و مذهب��ی در ان اج��را ش��د‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫بخش های مختلف��ی از جمله بخش کودکان‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫بهداشت و سالمت‪ ،‬س��فر حالل‪ ،‬خیریه و‪ ...‬داشت که‬ ‫ضمن ترویج س��بک زندگی اس�لامی به ارائه خدمات‬ ‫ب��ه بازدیدکنندگان پرداخت در این نمایش��گاه بخش‬ ‫ویژه ای برای بانوان نیز وجود داش��ت که ش��امل خانه‬ ‫زیبایی و پوش��اک اس�لامی بود‪ .‬با توجه به اس��تقبال‬ ‫مردم‪ ،‬مس��ئوالن برگ��زاری ابراز امی��دواری کردند که‬ ‫این نمایشگاه به برنامه ای ساالنه در استانه ماه مبارک‬ ‫رمضان تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «رمضان و عید» در شارجه‬ ‫تا کنون ‪ 27‬دوره از نمایش��گاه و جش��نواره «رمضان‬ ‫و عید» در ش��یخ نشین ش��ارجه امارات متحده عربی‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫در اخرین دوره از نمایش��گاه بیش از ‪ ۲۰۰‬شرکت از‬ ‫کشورهای ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬کویت‪ ،‬بحرین‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان و امارات‬ ‫حضور داشته و دستاوردهای خود را در زمینه های مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬مواد بهداشتی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬طال و جواهرات‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی و‪ ...‬به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد قدیمی به طور معمول ت��ا ‪ 3‬روز پس از‬ ‫عید سعید فطر دایر است و به طور میانگین میزبان ‪۲۰‬‬ ‫هزار بازدیدکننده از امارات و دیگر کشورهای مسلمان‬ ‫در جهان است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن توس��عه تجارت ام��ارات‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین دالیل جذب گردشگر مسلمان به این کشور‪،‬‬ ‫برپایی نمایشگاه های ماه رمضان و تسهیالتی است که‬ ‫در این قالب به مخاطبان ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«پوترایاجا»؛ نمایشگاه ماه رمضان در مالزی‬ ‫از دو س��ال قبل بزرگترین بازار عرضه مس��تقیم کاال‬ ‫ب��ه مردم در پایتخت دولت ف��درال مالزی میزبان مردم‬ ‫مسلمان این سرزمین اس��ت‪ .‬این نمایشگاه که از ان با‬ ‫عنوان‪ ،‬نمایشگاه پوترایاجا یاد می شود‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫بازارهای مناس��بتی اس��ت که هرس��ال در بازار بزرگ‬ ‫«پوتراجایا» کلید می خورد‪ .‬این جش��نواره و نمایش��گاه‬ ‫ش��امل صرف افط��ار‪ ،‬برگ��زاری انواع مس��ابقات اواز و‬ ‫همچنین اقامه نماز و قران خوانی در روزهای ماه رمضان‬ ‫در کواالالمپ��ور و پوتراجایا خواهد بود‪ .‬وزارت فرهنگ و‬ ‫گردش��گری مالزی پیش بینی کرده بی��ن ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر در این جش��نواره ش��رکت کنند‪ .‬براساس امار‬ ‫ارائه ش��ده از سوی این وزارتخانه در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر در جشنواره افطار شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه و فعالیت ه��ای تج��اری و‬ ‫س��رگرمی های اس�لامی در ‪ 3‬نقطه پوتراجایا از جمله‬ ‫مس��جد «تانکو میزان زین العابدین» بخشی از مراسم‬ ‫جشنواره رمضانی است که هزینه های بسیاری نیز برای‬ ‫ان صرف می شود‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این جشنواره فراهم اوردن محیطی‬ ‫متفاوت و ش��اد برای مردم پوترایاجا اس��ت تا بتوانند‬ ‫روزه های خود را با دوستان و خانوده هایشان باز کنند‪.‬‬ ‫در هر روز این مراس��م به حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬روزه‬ ‫دار ب��ه طور رای��گان افطار داده می ش��ود‪ .‬اب زمزم از‬ ‫مهم ترین اقالمی اس��ت ک��ه بین روزه داران تقس��یم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه قران و عترت افغانستان‬ ‫تا کنون ‪ 10‬دوره از س��ری نمایشگاه های قران و عترت‬ ‫در دو بخ��ش داخل��ی و بین المللی در افغانس��تان برگزار‬ ‫شده و مورد اس��تقبال خوبی نیز قرار گرفته است‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه موسسات و نهادهایی که در بخش قران و عترت‬ ‫موضوعات��ی مانند پژوهش‪ ،‬تالی��ف و‪ ...‬دارند‪ ،‬به مدت ‪10‬‬ ‫روز اثار خود را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫چندین کشور خارجی از جمله عراق‪،‬سوریه و پاکستان‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه حض��ور دارن��د‪ .‬همچنی��ن در بخش‬ ‫بین المل��ل یک غرفه ب��ا عنوان «پوش��ش و فرهنگ ملل‬ ‫مختلف» دایر می ش��ود که در ان پوشش و فرهنگ چند‬ ‫ق��اره به طور تخصصی و از طریق فایل های چندرس��انه ای‬ ‫معرفی می ش��ود‪ .‬اخرین دوره از این نمایش��گاه هم اکنون‬ ‫در جریان است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫سقوط ازاد قیمت‬ ‫کک متالورژی‬ ‫استراتژی امریکایی ها برای تسلط بر منابع معدنی جهان‬ ‫کتای�ون ملک�ی‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬ورود‬ ‫کش�ورهای ب�زرگ و قدرتمن�د ب�ه‬ ‫کشورهایی دیگر برای دستیابی به منابع‬ ‫معدنی انها را می توان جزو استراتژی های‬ ‫بلند م�دت دانس�ت ک�ه ب�دون ش�ک‬ ‫منافع سیاسی و اقتصادی را دربرخواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫درواقع کش�ورهای ب�زرگ تنها به دالیل‬ ‫اقتصادی به دنب�ال بهره برداری از منابع‬ ‫و ذخایر معدنی وارد کشورهایی همچون‬ ‫افریق�ای جنوبی‪ ،‬ش�یلی و‪ ...‬نمی ش�وند‬ ‫بلکه در پس این اقدام منافعی سیاس�ی‬ ‫وج�ود دارد ک�ه می توان�د در تس�لط‬ ‫انها بر کش�ورهای ضعیف ت�ر تاثیر گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این می��ان امریکا با دراختیار داش��تن‬ ‫ق��درت سیاس��ی و اقتص��ادی ب��ا ورود ب��ه‬ ‫کش��ورهایی همچون افغانس��تان ب��ه دنبال‬ ‫تس��لط هر چه بیش��تر روی ذخای��ر و منابع‬ ‫معدنی این کشور است‪ .‬البته این موضوع تنها‬ ‫به حضور امریکا در افغانستان ختم نمی شود‬ ‫بلک��ه کش��ورهای دیگر نیز به دنب��ال منابع‬ ‫دس��ت نخورده و بکر این کش��ور جنگ زده‬ ‫هستند‪ .‬در کنار موارد بیان شده باید به این‬ ‫نکته توجه داشت که امریکا از سال ‪2000‬م‬ ‫بهره برداری از ذخایر درون س��رزمینی خود‬ ‫را کاه��ش داده و به دنبال اس��تفاده از منابع‬ ‫معدنی دیگر کشورهاس��ت‪ .‬جالب اس��ت که‬ ‫همزم��ان با کاهش تولی��دات معدنی امریکا‪،‬‬ ‫تقاض��ا و قیمت ه��ای جهانی رو ب��ه افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع نشان دهنده ان است که‬ ‫امریکا اس��تراتژی وی��ژه ای در بهره برداری از‬ ‫منابع معدنی کشور خود دنبال می کند‪.‬‬ ‫زم��ان محدود این اطالع��ات کامل نبود زیرا‬ ‫انها فرصت کافی در اختیار نداش��تند چراکه‬ ‫معدنکاری فعالیتی زمان بر اس��ت در نتیجه‬ ‫نمی توان در مدتی کوتاه ان را انجام داد‪.‬‬ ‫میگونی افزود‪ :‬پ��س از جنگ ‪2001‬م که‬ ‫در پی ان امریکا حضور پررنگی در افغانستان‬ ‫پیدا ک��رد یکی از اس��تراتژی های مورد نظر‬ ‫انها تس��لط بر منابع معدنی این کش��ور بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر افغانستان دارای ذخایر بزرگی‬ ‫از لیتی��وم‪ ،‬طال‪ ،‬نقره و س��نگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمتی است که توانسته این کشور را در‬ ‫جه��ان معروف کند‪ .‬البته برخی از این منابع‬ ‫به دلی��ل مهم بودن زیر کنترل نظامی امریکا‬ ‫هستند‪ .‬افغانستان پس از بولیوی که بیش از‬ ‫‪80‬درصد از ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار‬ ‫دارد دومین کش��ور جهان در ذخایر لیتیوم‬ ‫محسوب می شود‪ .‬این دو کشور ذخایر بزرگی‬ ‫از این ماده معدنی را در خود جای داده اند که‬ ‫امروز این ماده در زیرساخت های انرژی حرف‬ ‫نخست را می زند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر وج��ود عناصر نادر خاکی‬ ‫در افغانس��تان را ش��اهدیم ک��ه در ج��ذب‬ ‫سرمایه گذار بس��یار مهم است‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که چنین ذخایری در افغانستان وجود‬ ‫دارد طبیعی است که امریکا و دیگر کشورها‬ ‫برای حضور در این کشور وارد اقدامات عملی‬ ‫ش��وند‪ .‬در واقع انقدر استفاده از این فرصت‬ ‫برای کش��وری مانند امریکا مهم است که در‬ ‫مدت ‪ 6‬ماه نقشه ژئوفیزیک هوایی این کشور‬ ‫را تهیه می کند‪.‬‬ ‫س��یدهادی میرمحمد میگونی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بین الملل سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫درباره‬ ‫معدن��ی ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫ای��ن موض��وع اظه��ار ک��رد‪ :‬به ط��ور کلی‬ ‫س��رمایه گذاران بزرگ در کش��ورهای دیگر‬ ‫همیش��ه به دنبال سیاس��ت های بلند مدت‬ ‫و کالن هس��تند‪ .‬بدون ش��ک ای��ن موضوع‬ ‫که ش��رکت های ب��زرگ نفتی بر اس��تراتژی‬ ‫خاورمیانه موثر هس��تند بر کس��ی پوشیده‬ ‫نبوده و همه می دانیم که جنگ بر س��ر نفت‬ ‫اس��ت‪ .‬همین موضوع در بخش معدن نیز به‬ ‫خوبی قابل مش��اهده است‪ .‬زمانی که مشکل‬ ‫بزرگ ژنرال پینوش��ه در ش��یلی رخ می دهد‬ ‫ش��اهد حضور پررنگ امریکایی ه��ا در ایران‬ ‫و فعالی��ت در حوزه مس و اکتش��اف معدن‬ ‫بزرگ سرچش��مه هس��تیم‪ .‬در واقع بر اساس‬ ‫سیاس��ت های بزرگ در بخش نفت و معدن‬ ‫س��رمایه گذاران برای فعالیت ه��ای مختلف‬ ‫اقدام می کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬درباره افغانستان‬ ‫می توان ادعا کرد که منابع معدنی موجود در‬ ‫ان نسبت به دیگر کشورها‪50 ،‬سال است که‬ ‫دس��ت نخورده مان��ده در نتیجه این موضوع‬ ‫فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاران به ویژه‬ ‫در بخش مواد استراتژیک محسوب می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل انها ب��ا برنامه های بلندمدت‬ ‫وارد بخش معدن افغانستان می شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬زمانی که روس ها افغانس��تان‬ ‫را اش��غال کردن��د در ان م��دت اطالع��ات‬ ‫زمین شناسی پایه را تهیه کردند اما به دلیل‬ ‫مدیرامور بین الملل سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی ایران درب��اره کاهش‬ ‫تولی��د مواد معدنی در کش��ور امریکا و ورود‬ ‫ب��ه کش��ورهایی همچون افغانس��تان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��اید یکی از دالیل حض��ور امریکا در‬ ‫افغانس��تان رو به اتمام بودن ذخایر کشورش‬ ‫باش��د اما به اعتقاد من دلیل اصلی برای این‬ ‫‹ ‹ورود امریکا به افغانستان‬ ‫بدون ش��ک حضور امریکا در بخش معدن‬ ‫افغانس��تان به دنبال اهداف بلند مدت شکل‬ ‫گرفته و برنامه ریزی دقیقی پش��ت پرده این‬ ‫موضوع وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود کشورهای دیگر به افغانستان‬ ‫موضوع حضور استراتژیک امریکا و تسلط بر‬ ‫منابع افغانس��تان برای نسل های اینده است‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر این کش��ور گاه میزان تولید‬ ‫خود را کاهش می دهد تا منابع معدنی اش به‬ ‫عنوان میراثی برای ایندگان حفظ ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع برخی کشورهای ترجیح می دهند منابع‬ ‫موجود در س��رزمین خود را برای نسل های‬ ‫اینده حفظ کنند به همین دلیل تامین نیاز‬ ‫معدنی خود به دنبال فعالیت در کش��ورهای‬ ‫دیگر باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر من خیلی از کشورها‬ ‫برای حضور در بخش معدن افغانستان برنامه‬ ‫دارن��د که یک��ی از انها امریکاس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫میر محمد میگونی‪:‬‬ ‫منابع معدنی موجود‬ ‫در ان نسبت به دیگر‬ ‫کشورها‪50 ،‬سال است‬ ‫که دست نخورده مانده‬ ‫در نتیجه این موضوع‬ ‫فرصتی بی نظیر برای‬ ‫سرمایه گذاران به ویژه‬ ‫در بخش مواد استراتژیک‬ ‫محسوب می شود‪.‬به همین‬ ‫دلیل انها با برنامه های‬ ‫بلندمدت وارد بخش معدن‬ ‫افغانستان می شوند‬ ‫‹ ‹امریکا غنی از مواد معدنی‬ ‫مناب��ع اس��تراتژیک افغانس��تان زیر نظ��ارت‬ ‫کش��ورهای بزرگ اس��ت اما می توان شاهد‬ ‫حضور کشورهای دیگر همچون ایران در این‬ ‫کش��ور بود‪ .‬جالب است بدانید هزینه حضور‬ ‫یک مهندس یا کارش��ناس معدن امریکایی‬ ‫در افغانس��تان بس��یار بیش��تر از هزینه های‬ ‫حضور یک کارش��ناس ایرانی است زیرا انها‬ ‫عالوه بر هزینه معدن��ی هزینه های فرهنگی‬ ‫گروه معدن‪ :‬تولید س��نگ اهن امریکا ابتدا در دهه ‪ 70‬میالدی و سپس از‬ ‫س��ال ‪2000‬م به بعد کاهش یافت‪ .‬اوج رونق تولید س��نگ اهن این کش��ور را‬ ‫می توان در دهه های ‪ 50‬و ‪ 60‬میالدی مش��اهده کرد‪ .‬در این دو دهه و پس از‬ ‫جنگ جهانی دوم‪ ،‬امریکا و جهان درحال بازسازی بودند در نتیجه نیاز به سنگ‬ ‫اهن و فوالد به شدت احساس می شد‪.‬‬ ‫امریکا در واکنش به این وضعیت‪ ،‬روند رو به رشد تولید سنگ اهن خود را‬ ‫ادام��ه داد ت��ا نیاز داخلی و تا حد کمی‪ ،‬نیاز خارجی را تامین کند‪ .‬اما از حدود‬ ‫س��ال ‪1970‬م‪ ،‬تولید س��نگ اهن در امریکا کاهش یافت که می توان ‪ 2‬دلیل‬ ‫عمده برای ان عنوان کرد‪ :‬نخس��ت اینکه پس از ‪ 2‬دهه رونق جهانی اقتصاد و‬ ‫تقاضای باال برای س��نگ اهن‪ ،‬شرایط اندکی تعدیل شد و نیاز به تولید سنگ‬ ‫اهن نیز کاهش یافت‪ .‬دلیل دوم ان بود که عیار معادن سنگ اهن این کشور‬ ‫کاهش یافت و همزمانی ان با کاهش تقاضا‪ ،‬س��بب ش��د ک��ه تولید انبوه این‬ ‫محصول معدنی به اندازه گذش��ته مقرون به صرفه نباشد‪ .‬این وضعیت از سال‬ ‫‪2000‬م ش��دت گرفت و بار دیگر تولید اهن این کش��ور به میزان قابل توجهی‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بیش��ترین کاهش تولید اهن امریکا به دلیل مش��کل این کشور‬ ‫در دسترس��ی به س��نگ اهن خام بوده است‪ .‬در حالی که تولید سنگ خام این‬ ‫کشور در سال ‪2000‬م تقریبا ‪ 6/7‬درصد از تولید جهانی بوده است‪ ،‬این نسبت‬ ‫تا سال ‪2007‬م به ‪ 2/7‬درصد رسید و پس از ان هم به کاهش خود ادامه داد‪.‬‬ ‫براساس گزارش سازمان زمین شناسی امریکا‪ ،‬ذخیره سنگ اهن خام این کشور‬ ‫حدود ‪ 110‬میلیارد تن اس��ت‪ .‬با توجه به انکه ذخایر سنگ اهن خام در جهان‬ ‫نی��ز دارند در حالی که به دلیل نزدیک بودن‬ ‫فرهنگ ه��ای ایران و افغانس��تان‪ ،‬میزان این‬ ‫هزینه ها برای ایران بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫وجود ناامنی در برخی مناطق افغانس��تان‬ ‫باعث می ش��ود که ش��رکت های ایرانی برای‬ ‫حضور در این کش��ور تردید داش��ته باشند‪.‬‬ ‫میگونی درباره این موض��وع تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫نظ��ر من ناامن��ی ان هم در برخ��ی مناطق‬ ‫افغانس��تان نمی توان��د مانعی ب��رای حضور‬ ‫فعاالن ایرانی در این کشور باشد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫در حال حاضر برخی شرکت های ایرانی برای‬ ‫فعالیت معدن��ی در افغانس��تان حضور پیدا‬ ‫کرده ان��د هرچند این حض��ور خیلی پر رنگ‬ ‫نیست اما برای ش��روع می توان ان را خوب‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫کوروش ش��عبانی‪ ،‬عضو هیات مدیره گروه‬ ‫پژوهش��ی شرکت «زرنه اکتشاف» نیز درباره‬ ‫کاهش بهره برداری از ذخایر معدنی امریکا به‬ ‫گفت‪ :‬در ابتدا باید به این نکته اش��اره‬ ‫ک��رد که امریکا از نظر ذخایر معدنی بس��یار‬ ‫غنی است به همین دلیل با توجه به ذخایری‬ ‫که دراختیار دارد در اس��تخراج با مش��کلی‬ ‫مواجه نمی شود‪ .‬درس��ت مانند ایران که در‬ ‫برخی مواد بس��یار غنی است‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در حوزه س��نگ اهن انقدر ذخیره در اختیار‬ ‫داریم که می توان ان را تمام نشدنی دانست‪.‬‬ ‫در نتیجه این موضوع درست نیست که امریکا‬ ‫ذخای��ر خود را نگه داش��ته تا پس از افزایش‬ ‫قیم��ت از انها بهره برداری کن��د زیرا کاربرد‬ ‫قیمت کک متالورژی (کک مورد نیاز برای تولید‬ ‫فوالد) به پایین ترین س��طح خود از سال ‪ 2004‬م‬ ‫تاکنون رسیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‪ 24‬ب��ه نق��ل از ماینینگ‪ ،‬به‬ ‫تازگی خریداران ژاپنی و فروش��ندگان استرالیایی‬ ‫هر تن کک متال��ورژی را در قراردادهای خود ‪93‬‬ ‫دالر معامل��ه کرده اند که قیم��ت ان در حدود ‪70‬‬ ‫درص��د از قیمت اوج این محصول یعنی ‪ 330‬دالر‬ ‫در هر تن که در سال ‪2011‬م به ان رسید‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫دلی��ل این افت قیمت‪ ،‬عرضه م��ازاد و همچنین‬ ‫کاهش در میزان تقاضا برای این محصول از سوی‬ ‫خریداران چینی بوده است‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش بلومبرگ‪ ،‬رشد مصرف برق‬ ‫در چین متوقف شده است دلیل اصلی این موضوع‬ ‫رکود در صنایع س��نگین است که مصرف کنندگان‬ ‫عم��ده برق و انرژی هس��تند که همس��و با رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬میزان مصرف انها نیز تغییر می کند‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د تاثی��ر مس��تقیمی روی ش��رایط‬ ‫تولیدکنن��دگان زغال س��نگ دارد ک��ه افزون ب��ر‬ ‫‪ 80‬درصد انها در ش��رایط س��خت ضرردهی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬سال هاس��ت که دس��ت اندرکاران صنایع‬ ‫معدن��ی و انرژی تص��ور می کردند که روند رش��د‬ ‫‪ 2‬رقم��ی چین که موجب رونق بازار انها ش��ده و‬ ‫قیمت های نفت را باال نگه داش��ته ب��ود‪ ،‬در اینده‬ ‫نیز ادامه خواهد یافت اما گزارش ها نش��ان می دهد‬ ‫که ب��ا کاهش فعالیت های صنعتی ساخت و س��از و‬ ‫همچنین حرکت به س��وی مصرف گرایی‪ ،‬این روند‬ ‫رش��د تغییر پیدا کرده است‪.‬پیش بینی می شود که‬ ‫نرخ رشد چین در س��ال جاری به ‪ 7‬درصد کاهش‬ ‫یابد و احتمال کاهش بیشتر ان نیز وجود دارد که‬ ‫کندترین رشد از سال ‪1990‬م تاکنون است‪.‬‬ ‫مواد معدنی با گذش��ت زمان تغییر می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ممکن است تا ‪20‬سال اینده‬ ‫فیب��ر ن��وری جایگزین کابل مس ش��ود در‬ ‫نتیجه نمی توان ادعا کرد امریکا مانند ذخایر‬ ‫نفتی خود که دربس��ته نگه داش��ته است از‬ ‫ذخایر معدنی خود نیز بهره برداری نمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امریکا توانایی س��رمایه گذاری‬ ‫در کش��ورهای دیگر ازجمله کشورهایی که‬ ‫دارای ضع��ف مال��ی و مدیریتی هس��تند را‬ ‫دارد‪ .‬در نتیجه افغانس��تان برای امریکا هدف‬ ‫اس��ت زیرا نفوذ خوبی در این کشور دارد‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر می توان این طور برداشت کرد‬ ‫که انها س��االنه در دنیا برای مسائل سیاسی‬ ‫خود هزین��ه می کنند در نتیج��ه ژئوفیزیک‬ ‫هوایی در افغانس��تان را انجام دادند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که مطالعات ژئوفیزیک هوایی در‬ ‫ای��ران به میزان کمی انجام‬ ‫شده است‪ .‬ش��عبانی گفت‪:‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪25400229/94‬‬ ‫ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 15/30‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺍﺷــﻌﺮﻯ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ‬ ‫به نظر می رسد ظرفیت های‬ ‫ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫معدنی موجود در افغانستان‬ ‫‪ 25400229/94‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫باعث ش��ده تا این کشور به‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫یک��ی از اه��داف امری��کا‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬در این میان‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪ 110/27249‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 154‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫س��رمایه گذارانی با ظرفیت‬ ‫مال��ی خوبی وج��ود دارند‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪93-26201069‬‬ ‫ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ‪ 94/6/18‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤــﺪ ﺭﺍﺩﻣﻬﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫که می توانند در کشورهایی‬ ‫ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺑﺨﺸــﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫مانند افغانستان حضور پیدا‬ ‫‪ 93-26201069‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شرکت های‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫معدنی مانن��د «ریوتینتو»‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫موظفند س��االنه مبلغی را‬ ‫‪ 110/27245‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 167‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ص��رف اکتش��اف کنند در‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/1/23‬ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 471/2211/93‬ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 51000029‬ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 94/1/30‬ﻣﺮﺟــﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ :‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 2211‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫غیرای��ن ص��ورت این مبلغ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻗﻴﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴــﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫را بای��د به عن��وان مالیات‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ‬ ‫پرداخ��ت کنن��د در نتیجه‬ ‫ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ترجیح می دهند این هزینه‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻗﻴﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/1/15‬ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫را صرف اکتشاف در مناطق‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﻧﻜﺎﺣﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪– 76/9/19‬‬ ‫جدید کنند‪.‬‬ ‫‪ 8056‬ﻭﺟــﻮﺩ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﺳــﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳــﺖ‬ ‫حدود ‪ 800‬میلیارد تن اس��ت‪ ،‬حدود ‪ 13/7‬درصد از ذخایر س��نگ اهن جهان‬ ‫در امریکا قرار دارد‪ .‬اما بسیاری از این منابع به صورت کانسنگ های کم عیاری‬ ‫موجود بوده که به راحتی قابل استفاده تجاری نیستند‪ .‬یکی از استراتژی هایی‬ ‫که امریکا برای جبران این نیاز در پیش گرفته‪ ،‬بازیافت اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫حدود ‪ 7‬درصد از خوراک کوره های ذوب اهن این کش��ور را اهن های اسقاطی‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬فناوری های جدید این کشور هم امکان جداسازی هماتیت را‬ ‫از باطله ها و کلوخه ها را در اختیار دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز هم منابع خام کنونی‪،‬‬ ‫جوابگوی نیازهای جامعه امریکا به اهن نیست‪.‬‬ ‫وضعیت بازار سنگ اهن امریکا در یک قرن گذشته (یک میلیون تن)‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﺋﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺋــﻦ ﻭ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺷــﻮﺭﺍ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑــﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺩﻻﺋــﻞ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﻮﺛــﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪1102‬ﻭ‪1106‬ﻭ‪ 1107‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ‪ 250‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/1/15‬ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/27229‬‬ ‫ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪2211‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 23‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺍﺷــﺠﻌﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 1393/12/6‬ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 931129‬ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9309970200001932‬ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 230‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫)ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪ (1‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﻭﻫﺎﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷــﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﺎﺑﻚ ﺷــﻜﺎﺭﭼﻰ ﺻﻴﺎﺩﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺁﺭﺍﻣﻮﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻗﺮﻗﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﺴــﺎﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻭﻫﺎﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﺎﺑﻚ ﺷﻜﺎﺭﭼﻰ‬ ‫ﺻﻴﺎﺩﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺁﺭﺍﻣﻮﻥ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻗﺮﻗﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 1/100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣــﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳــﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻫــﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺁﻣــﺪﻯ ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻯ ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪504‬ﻭ‪505‬ﻭ‪506‬ﻭ‪ 511‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 5‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/27224‬‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻳــﻚ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 230‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫– ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻋﻠــﻰ ﻣﺤﻤــﺪ ﻟــﻮ ‪1393/12/6‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫اموزش ایمنی کارگران معادن‬ ‫بخش خصوصی ‪ 7‬استان‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫این سازمان طرح اموزش ایمنی کارگران معادن را‬ ‫در ‪ 7‬استان به صورت ازمایشی اجرا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬ش��مس الدین‬ ‫سیاسی راد گفت‪ :‬طرح یاد ش��ده به منظور ارتقای‬ ‫س��طح مهارت ه��ای ایمن��ی کار ب��رای کارگران‬ ‫معادن بخش خصوصی‪ ،‬با همکاری س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن و سازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬در این طرح ‪ 500‬نفر از کارگران‬ ‫ش��اغل در معادن استان های خراسان رضوی‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬س��منان‪ ،‬زنج��ان و فارس دوره‬ ‫اموزشی مطابق استاندارد را طی می کنند‪.‬‬ ‫سیاس��ی راد ادامه داد‪ :‬این کارگران اموزش ها را‬ ‫مطابق استانداردهای شایس��تگی سازمان اموزش‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای ش��امل رعای��ت ن��کات ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��تی و زیست محیطی در معادن روباز معادل‬ ‫‪ 24‬س��اعت و برای معادن زیرزمین��ی معادل ‪32‬‬ ‫س��اعت را از اوای��ل تیر م��اه جاری ط��ی کرده و‬ ‫گواهی رس��می شرکت در دوره را دریافت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر اس��اس ارزیابی نتای��ج حاصل از‬ ‫اج��رای این مرحل��ه از برنامه اموزش��ی‪ ،‬این طرح‬ ‫برای کارگران ش��اغل در معادن س��ایر استان های‬ ‫کشور نیز اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت استخراج‬ ‫سرب و روی انگوران‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی انگوران گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اخرین طرح ارائ ه ش��ده‪ ،‬تناژ ساالنه استخراجی از‬ ‫محدوده (زون) س��ولفوره معدن انگوران ‪ 120‬هزار‬ ‫تن در س��ال اس��ت که کانی های موجود در بخش‬ ‫س��ولفوره این معدن به طور عمده شامل اسفالریت‪،‬‬ ‫گالن و پیریت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬منصور ش��بانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به عیار باالی ماده معدنی س��ولفوره و ارزش‬ ‫این بخش از ذخیره و مش��کالت استخراجی ان به‬ ‫روش زیرزمینی و اجتناب از هرگونه ریس��ک‪ ،‬باید‬ ‫اس��تخراج به روش کامال مهندس��ی و دقیق انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از مطالعات انجام شده در گزارش‬ ‫طراحی اس��تخراج مع��دن زیرزمینی انگ��وران‪ ،‬باز‬ ‫کردن بخش س��ولفوره ب��ه وس��یله دو تونل افقی‬ ‫پیش��نهاد و پ��س از بررس��ی ها‪ ،‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫استخراج ماده معدنی اغاز شده است‪.‬‬ ‫شبانی تصریح کرد‪ :‬بر اساس امار موجود‪ ،‬میزان‬ ‫اس��تخراج ماده معدنی از سال ‪ 1385‬تا پایان سال‬ ‫گذش��ته رقم��ی در تناژ یک میلی��ون و ‪ 957‬هزار‬ ‫و ‪ 334‬ت��ن ب��ود که ش��امل س��نگ معدنی خیلی‬ ‫کم عیار‪ ،‬سنگ معدنی کربناته برشی‪ ،‬سنگ معدنی‬ ‫مخلوط سولفید و کربنات‪ ،‬سنگ معدنی سولفوره و‬ ‫همچنین شیست مینرالیزه بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول تاکید ک��رد‪ :‬با انج��ام این‬ ‫اکتش��افات در ‪ 3‬سال گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪ 800‬متر‬ ‫حفاری اکتش��افی در مح��دوده تراورتن ش��هرک‬ ‫مجتم��ع س��رب و روی انگ��وران انجام ش��ده که‬ ‫ذخیره ای در حدود ‪ 30‬میلیون تن س��نگ تراورتن‬ ‫قابل استحصال برای ان براورد شده است‪.‬‬ ‫شبانی با اشاره به سایر طرح های اکتشافی گفت‪:‬‬ ‫طرح اکتشاف فلورین‪ ،‬اکتش��افات تکمیلی با حفر‬ ‫گمانه های اکتش��افی‪ ،‬مغزه گیری و حفاری پودری‪،‬‬ ‫شناس��ایی عناصر نادر و کمیاب خاکی کانس��نگ‬ ‫اس��تخراجی معدن انگوران در محدوده(زون) های‬ ‫مختلف و همچنین بررسی مقدماتی وضعیت سایر‬ ‫عناصر فلزی در معدن سرب و روی انگوران از جمله‬ ‫کادمیوم‪ ،‬ایندیم‪ ،‬نقره‪ ،‬کبالت‪ ،‬ارسنیک و گالیوم در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی انگوران گفت‪ :‬به منظور‬ ‫توجه به مسائل و مولفه های زیست محیطی ‪7000‬‬ ‫اصله درخت کاش��ته شده اس��ت‪ .‬همچنین ‪3950‬‬ ‫مترمربع فضای س��بز در این مجتمع ایجاد ش��ده‬ ‫و جم��ع اوری و تصفی��ه فاضالب ب��ا ‪ 3‬تصفیه خانه‬ ‫و س��پتیک های فاض�لاب مورد توجه ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش ‪ 28‬درصدی بهره وری معادن جهان در یک دهه گذشته‬ ‫بهره وریمعادنسرمایه گذارانرامرددمی کند‬ ‫گروه معدن‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬نوس��ان قیمت پیش بگیرند‪ :‬نخس��ت اینکه به منافع کوتاه مدت دس��ت‬ ‫محصوالت معدنی‪ ،‬س��بب شده که سرمایه گذاران نسبت پیدا کنند و دوم اینکه باید مسیر خود را در جهت صحیح‬ ‫هدای��ت کنند تا بتوانن��د در بلندمدت هم ب��ه بهره وری‬ ‫به اینده این حوزه نگران و محتاط باشند‪.‬‬ ‫بهره وری معادن جهان نس��بت به ی��ک دهه قبل‪ 28 ،‬برسند‪.‬‬ ‫برای انجام راه حل نخس��ت که وضعیت روش��ن اس��ت‪:‬‬ ‫درص��د کاهش یافته اس��ت‪ .‬ای��ن موض��وع را تحقیقات‬ ‫موسسه «مک کینزی» نشان می دهد که در زمینه مشاوره همان طور که اشاره شد تحقیقات موسسه «مک کینزی»‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه مخ��ارج س��رمایه ای و غیرمرتبط با‬ ‫مدیریت فعال است‪.‬‬ ‫براس��اس مطالعات انها‪ ،‬کاهش عی��ار معادن و افزایش کارکنان مهم تری��ن دالیل کاهش به��ره وری بوده اند‪ .‬به‬ ‫هزینه های اس��تخراج سبب ش��ده کاهش بهره وری اتفاق نظر می رس��د که ش��رکت ها هم اکنون به فک��ر حل این‬ ‫بیفتد؛ مسئله ای که بیش��تر فعاالن بخش معدن (فارغ از مش��کل افتاده اند و س��رمایه های خود را در مس��یرهایی‬ ‫خرج می کنند که بازده باالتری داش��ته باش��ند‪ .‬از طرفی‬ ‫منطقه جغرافیایی) با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫افزای��ش هزینه ه��ای اس��تخراج هم بیش��تر در بخش باید مخارج عملیاتی غیرکارگری را کاهش داد؛ به ویژه از‬ ‫هزینه های سرمایه ای و غیرمرتبط با نیروی کار بوده است‪ .‬طریق بهبود عملکرد تدارکات‪.‬‬ ‫برای انجام راه حل دوم هم نیاز است به ‪ 3‬موضوع توجه‬ ‫اضافه بر ان‪ ،‬بهره وری شرکت های بخش معدن جهان‪،‬‬ ‫در مقایس��ه با صنایع دیگری مانند خودروسازی به شدت شود که عبارتند از‪:‬‬ ‫سیس��تم های عملیات��ی مدیری��ت‬ ‫پایین تر است‪ .‬مسئله بهره وری زمانی‬ ‫اثربخش در معادن که بر این اس��اس‬ ‫بیش��تر به چش��م می اید که متوجه‬ ‫بهره وری معادن‬ ‫الزم است که ش��فافیت بیشتری در‬ ‫می شویم‪ ،‬در دهه گذشته تقاضا برای‬ ‫جهان نسبت به یک‬ ‫عملکرد عملیاتی ایجاد شود‪ .‬سیستم‬ ‫محصوالت معدنی مختلف در س��طح‬ ‫دهه قبل‪ 28 ،‬درصد‬ ‫عملیاتی همچنین باید در اختصاص‬ ‫خوب��ی بوده و به طور همزمان رش��د‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫افراد و منابع به پروژه ها اولویت بندی‬ ‫تولیدات بس��یاری از انه��ا به بیش از‬ ‫کند و تنها بر عملیاتی تمرکز داش��ته‬ ‫‪ 50‬درصد رس��یده است‪ .‬بحران مالی‬ ‫این موضوع را‬ ‫باش��د که س��وداوری باالت��ری برای‬ ‫س��ال ‪2008‬م ‪ ،‬نخستین هشدار برای‬ ‫تحقیقات موسسه‬ ‫شرکت ها دارند‪.‬‬ ‫اگاه ک��ردن ش��رکت ها از روند منفی‬ ‫«مک کینزی» نشان‬ ‫اولویت بخش��ی به تعالی عملیاتی و‬ ‫ش��کل گرفته‪ ،‬بود‪ .‬با این حال احیای‬ ‫می دهد که در زمینه‬ ‫توسعه قابلیت ها از دیگر مواردی است‬ ‫قیمت ه��ا ک��ه در س��ال ‪2011‬م به‬ ‫مشاوره مدیریت‬ ‫که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫باالترین حد خود رس��ید‪ ،‬سبب شد‬ ‫فعال است‬ ‫تعالی عملیاتی به معنای ان اس��ت‬ ‫که این مس��ئله دوباره نادیده گرفته‬ ‫که معدنکاران باید بر بهبود مس��تمر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در کاهش هزینه ها و پیش��رفت های‬ ‫در ‪ 3‬س��ال گذش��ته‪ ،‬ب��ا کاه��ش‬ ‫س��وداوری معادن و ش��رکت ها بار دیگر نی��از به افزایش کلی متمرکز ش��وند‪ .‬برای این منظور باید به کاهش انواع‬ ‫بهره وری خود را نش��ان داده اس��ت‪ .‬بررسی شرکت های ضایع��ات‪ ،‬کاهش تغییرپذیری و بهبود بهره وری دارایی ها‬ ‫فع��ال در بخ��ش معدنی جهان نش��ان می دهد که برخی از طریق رویکرده��ای قابلیت اتکا و نگه��داری دارایی ها‬ ‫از انه��ا در این م��دت بهره وری خ��ود را افزایش داده اند؛ توجه ک��رد‪ .‬در همین حال ش��رکت ها باید امادگی خود‬ ‫موضوعی که ثابت می کند ام��کان بهبود بهره وری وجود را برای انطباق با ش��رایط در حال تغیی��ر افزایش دهند‪.‬‬ ‫به اصطالح باید انعطاف پذیر ش��وند تا بتوانند به س��رعت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬انتظار م��ی رود که با توج��ه به وضعیت در مقاب��ل تغییراتی که در بازار یا محیط می افتد‪ ،‬واکنش‬ ‫بلندم��دت تقاض��ا و عرضه‪ ،‬ش��رکت هایی ک��ه بتوانند به نشان دهند‪ .‬از طرفی بسیاری از شرکت ها با محدودیت در‬ ‫صورت موثری از دارایی های خود اس��تفاده کنند‪ ،‬در بازار قابلیت های خود مواجه هستند‪ .‬انها باید به توانمندسازی‬ ‫موفق باشند‪ .‬در این میان‪ ،‬ان دسته از شرکت های معدنی کارکنان خود و سازمان توجه کنند تا از این طریق بتوانند‬ ‫که به طور مس��تمر‪ ،‬بهره وری خ��ود را افزایش می دهند‪ ،‬تمامی اهرم های اثرگذار بر افزایش بهره وری را در کنترل‬ ‫می توانند خود را به عنوان پیش��گامان عرصه سوداوری و داشته باشند‪.‬‬ ‫جذب اس��تعدادها از دیگر رویکرده��ای بااهمیت برای‬ ‫جذب سرمایه مطرح کنند‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری اس��ت‪ .‬از ای��ن طریق نه تنها می توان به‬ ‫‹ ‹چه باید کرد؟‬ ‫ب��رای حل معض��ل‪ ،‬معدنکاران جهان بای��د ‪ 2‬راه را در کاهش ضایعات و انعطاف پذی��ری در عملیات اقدام کرد‪،‬‬ ‫ولز‪ ،‬میزبان نمایشگاه معدنچیان معلول در قاب تاریخ‬ ‫گروه معدن‪ :‬انقالب صنعتی‪ ،‬ش��روع ش��کوفایی‬ ‫دانش و س��یطره انسان بر طبیعت بود‪ .‬شروع دورانی‬ ‫که همواره از روش��نایی ها ‪ ،‬رونق اقتصادی ‪ ،‬رش��د و‬ ‫ثروت افرین��ی ان گفته ش��ده‪ ،‬با این ح��ال توجه به‬ ‫بخش های تاریک تر این دوران کمتر اس��ت‪ .‬مواردی‬ ‫مانند استعمار و استثمار‪ ،‬جنگ‪ ،‬اختالف و درگیری‪.‬‬ ‫دورانی که در ان روز به روز فاصله غنی و فقیر بیشتر‬ ‫شد و ظلم و ستم بر طبقه کارگران جامعه گسترش‬ ‫یاف��ت‪ .‬در این زمان یکی از دش��وارترین ش��رایط را‬ ‫می ت��وان در زندگی معدنچی��ان و به ویژه معدنچیان‬ ‫زغال سنگ مشاهده کرد‪ .‬نمایشگاهی که به تازگی در‬ ‫بریتانیا و منطقه «ولز» برگزار ش��ده است‪ ،‬به نمایش‬ ‫عکس های نایابی از انها می پردازد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «ولز انالین» این نمایش��گاه تقریبا ‪3‬‬ ‫ماهه از روز دوشنبه (‪ 31‬خرداد ماه) در ولز شروع به‬ ‫کار کرد و قرار اس��ت تاریخ ناگفته معدنچیان معلول‬ ‫معادن زغال س��نگ را به نمایش بگذارد‪ .‬معدنچیانی‬ ‫ک��ه برخی از انها پس از حوادث مصیبت بار و معلول‬ ‫ش��دن ب��از هم ب��ه اجبار ب��ه کار ک��ردن (حتی در‬ ‫زیرزمی��ن) ادامه می دادند‪ .‬چنین نمایش��گاهی برای‬ ‫نخستین بار در ولز و شاید در جهان برگزار می شود و‬ ‫به زندگی طبقه ای می پردازد که تاریخ نسبت به انها‬ ‫بی تفاوت اس��ت‪ .‬عکس های این نمایشگاه ‪ ،‬سال های‬ ‫‪ 1780‬تا ‪1948‬م را ترسیم می کنند و تا ‪ 12‬مهرماه‬ ‫پذیرای مهمانان خواهد بود‪.‬‬ ‫بلکه بهره وری هم قابل افزایش است‪ .‬برخی از شرکت های‬ ‫جهانی‪ ،‬واحدهای «بهبود مس��تمر» ایج��اد کرده اند یا از‬ ‫حضور متخصصان تولید چابک استفاده می کنند که نتایج‬ ‫ان نش��ان از موفقیت می دهد؛ با این حال هنوز این روند‬ ‫جهانی نشده است‪.‬‬ ‫همچنین منطقی اس��ت که از شرکت ها انتظار افزایش‬ ‫تولید روزافزون و شکس��تن رکودهای عملیاتی را داشته‬ ‫باشیم؛ با این حال حتی در زمان اوج گیری تقاضای جهانی‬ ‫هم نرخ نواوری ها و پیشرفت فناوری ها چندان چشمگیر‬ ‫نب��وده اس��ت‪ .‬اضافه بر ان مس��ئول پیش��برد نواوری ها‬ ‫در ش��رکت ها مشخص نیس��ت و در بس��یاری از مواقع‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های جدید بدون استفاده از فناوری های نو‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬برای تغییر این روند‪ ،‬مدیران شرکت های‬ ‫معدنی باید در س��ازمان شفافیت سازی کنند تا با گردش‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬امکان نواوری ها و بهبود کار افزایش یابد‪ .‬یکی‬ ‫از راهکارهای دیگر‪ ،‬همکاری با شرکت های فناوری و ارائه‬ ‫دهنده فناوری های نو اس��ت‪ ،‬به این طریق می توان روند‬ ‫نواوری ها را تسریع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری معادن ایران‬ ‫هن��وز مطالعات گس��ترده ای انجام نش��ده ک��ه بتواند‬ ‫وضعی��ت بهره وری معادن ایران را بس��نجد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن بخش معدن سخن از روندی مشابه‬ ‫وضعیت جهانی در کش��ور می دهن��د‪ .‬عبدالعلی حقیقی‪،‬‬ ‫رییس کمیته ف��راوری اداره کل نظ��ارت بر امور معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬بدون ش��ک وضعیت به��ره وری در ایران حتی‬ ‫نس��بت به وضعیت جهانی هم‪ ،‬نامناسب تر است‪ .‬وی این‬ ‫گونه اس��تدالل می کند که در ایران ع�لاوه بر انکه روند‬ ‫داخلی نواوری ها و معرفی فناوری های جدید بس��یار کند‬ ‫بوده‪ ،‬با مش��کل دیگری هم مواجه هستیم‪ .‬ماشین االت و‬ ‫تجهیزات مورد اس��تفاده در بخش معدنی کشور‪ ،‬از دهه‬ ‫گذش��ته تاکنون تغییر چندانی نکرده اند و به دلیل سطح‬ ‫پایین سرمایه گذاری ها‪ ،‬نوسازی و ورود فناوری های جدید‬ ‫به کشور انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده‬ ‫تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان هم به مرور فرس��وده‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬می گوید‪ :‬کاهش بهره وری را می توان به وضوح‬ ‫ه��م در معادن و ه��م در صنایع معدن��ی و کارخانه های‬ ‫فراوری مشاهده کرد ‪.‬‬ ‫افزای��ش هزینه های جاری ه��م از مهم ترین معضالتی‬ ‫است که بخش معدن کشور با ان دست به گریبان است‪.‬‬ ‫تورم و دش��واری تامین قطعات یدکی از عواملی هس��تند‬ ‫که به این وضعیت دامن زده اند‪ .‬تحریم ها سبب شدند که‬ ‫تامین قطعات یدکی با مش��کل روبه رو شود‪ .‬هر چند این‬ ‫موضوع‪ ،‬انگیزه ای شد تا بخشی از قطعات یدکی مورد نیاز‬ ‫بخش معدن در داخل تولید شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬البته هنوز هم قطعات زیادی هستند‬ ‫که حداقل در حال حاضر امکان ساخت داخلی انها وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬این موض��وع فعاالن بخش معدن را با مش��کالت‬ ‫زی��ادی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬انه��ا باید در زم��ان خرید‪،‬‬ ‫فرایندهای طوالنی تر و پرهزینه تری را نس��بت به گذشته‬ ‫طی کنند‪ .‬از طرفی بس��یاری از مواقع مجبور به استفاده‬ ‫از قطعات مش��ابه و بی کیفیت چینی می شوند که به طور‬ ‫مستقیم بر بهره وری انها اثر می گذارد‪.‬‬ ‫ریی��س کمیت��ه ف��راوری اداره کل نظ��ارت ب��ر امور‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اضافه می کند‪:‬‬ ‫از دیگر مش��کالتی که کش��ور با ان مواجه اس��ت‪ ،‬ضعف‬ ‫در سیس��تم های تعمیرات و نگهداری اس��ت‪ .‬ماش��ین ها‬ ‫و تجهی��زات کارخان��ه ای ایران به طور مرت��ب و با برنامه‬ ‫زمان بندی ش��ده زیر پوشش س��رویس های دوره ای قرار‬ ‫نمی گیرن��د که این موضوع س��بب خرابی های پیش بینی‬ ‫نش��ده و ضربه زدن به تولید می ش��ود‪ .‬از دیگر مشکالت‬ ‫صنعت مع��دن ایران می توان به مه��ارت و دانش ناکافی‬ ‫متخصصان معدن اشاره کرد‪ .‬عالوه بر انکه برخی از افراد‬ ‫فعال این حوزه‪ ،‬از زمینه و پایه دانشی کافی در این حوزه‬ ‫برخوردار نبوده‪ ،‬دیگران هم در بسیاری از موارد مجهز به‬ ‫دانش نوین و به روز جهانی نیستند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می کن��د‪ :‬از طرفی س��رمایه ها ه��م به طور‬ ‫اثربخش استفاده نمی ش��وند و به اصطالح در «بهره وری‬ ‫س��رمایه» هم ضع��ف وج��ود دارد‪ .‬ضایعات ب��اال‪ ،‬اتالف‬ ‫مناب��ع و امکان��ات مصرفی (اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و ‪ )...‬منجر به‬ ‫افزایش هزینه ه��ای تولیدکنندگان و حرکت س��رمایه ها‬ ‫در مسیرهای نادرست می ش��ود‪.‬به گفته حقیقی‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین راهکارهایی که می توان برای توقف روند نزولی‬ ‫بهره وری انجام داد‪ ،‬نوس��ازی ماش��ین االت مورد استفاده‬ ‫در این حوزه اس��ت‪ .‬ش��رکت هایی که ماش��ین االت خود‬ ‫را نوس��ازی کرده اند و برای تولید از فناوری های نو س��ود‬ ‫می برن��د‪ ،‬از وضعیت خود رضایت دارند‪ .‬این تجربه موفق‬ ‫می تواند الگوی س��ایر ش��رکت ها هم باشد‪ .‬با این حال به‬ ‫دلیل کاهش س��رمایه گذاری ها چنین امکانی وجود ندارد‬ ‫و قب��ل از هر اقدام��ی باید س��رمایه گذاران را برای رونق‬ ‫بخشیدن به بخش معدنی کشور ترغیب کرد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫در بررسی راهکار های خروج صنعت لوازم خانگی از رکود مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫نجات صنعت در گرو تسهیالت خرید کاالی ایرانی‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫فض��ای «انتظار» ب��رای به نتیجه رس��یدن‬ ‫مذاکرات با «‪ »5+1‬بر اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫س��ایه انداخته و این س��ایه در صنعت لوازم‬ ‫خانگی تبدیل به بختکی شده که در صورت‬ ‫ادامه ای��ن روند تا چند م��اه اینده می تواند‬ ‫خطری برای تعطیل��ی واحد های صنعتی به‬ ‫ش��مار اید‪ .‬پر ش��دن انبار ها از لوازم خانگی‬ ‫و رکود حاکم بر بازار نش��ان از حال ناخوش‬ ‫صنعت لوازم خانگی دارد‪ .‬صاحب نظران این‬ ‫عرصه برای نجات از این وضعیت نسخه هایی‬ ‫همچون ارائه تس��هیالت بانک��ی برای خرید‬ ‫کاالی ایرانی‪ ،‬نواوری و رش��د مراکز تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬تبلیغ��ات و نشان (برند) س��ازی‪،‬‬ ‫تخصیص س��هم یارانه تولید و برطرف کردن‬ ‫موانع صادراتی را پیشنهاد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹باور های غلط نس�بت ب�ه اثار پس از‬ ‫توافق‬ ‫علیرض��ا خزاع��ی‪ ،‬نایب ریی��س انجم��ن‬ ‫تولید کنندگان لوازم صوت��ی و تصویری در‬ ‫درباره وضعیت تولیدات‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫لوازم خانگی و صوتی و تصویری در کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت محصوالتی که مواد اولیه انها‬ ‫به نرخ ارز وابس��تگی دارد‪ ،‬متاثر از تغییرات‬ ‫نرخ ارز اس��ت و هر زمان که شاهد افزایش‬ ‫قیمت ارز باش��یم تقاض��ای کاذب برای این‬ ‫محصوالت بیشتر می ش��ود اما در مقاطعی‬ ‫که ثبات به وجود ام��ده‪ ،‬بازار با نیاز واقعی‬ ‫مصرف کنن��ده مواج��ه می ش��ود‪ .‬البته این‬ ‫موضوع علت رکود فعل��ی بازار که موجبات‬ ‫توقف تولید شده‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫خزاع��ی در ادامه افزود‪ :‬بع��د از روی کار‬ ‫ام��دن دول��ت تدبی��ر و امید ش��اهد ثبات‬ ‫اقتصادی و حرکت به س��مت تعادل بوده ایم‬ ‫اما انچه بر تولید و تقاضا نه تنها در بازار لوازم‬ ‫خانگی بلکه در بیش��تر تولیدات کشور سایه‬ ‫انداخته‪ ،‬انتظاری است که در اقتصاد کشور‬ ‫نسبت به نتایج مذاکرات ‪ 5+1‬به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب رییس انجم��ن تولید کنندگان لوازم‬ ‫صوت��ی و تصویری با بیان اینکه تصور حاکم‬ ‫بر جامعه این است که بعد از توافق هسته ای‬ ‫و ازاد ش��دن دالرهای بلوکه ش��ده‪ ،‬قیمت‬ ‫ارز و ب��ه دنب��ال ان قیم��ت محصوالتی که‬ ‫با ارز س��روکار دارند کاه��ش خواهد یافت‪،‬‬ ‫ ادامه داد‪ :‬این ش��رایط باعث شده تا بازار در‬ ‫حال��ت انتظار فرو ب��رود و تولید کنندگان با‬ ‫انباشت محصوالت تولیدی در انبارها مواجه‬ ‫شوند‪ .‬بنابراین تولید کنندگان ناچارند برای‬ ‫جلوگی��ری از هزینه های جاری فعالیت های‬ ‫خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ب��رای تحریک‬ ‫ب��ازار بای��د تقاضا ایجاد ش��ود ک��ه این‬ ‫امر با تزریق نقدینگی میس��ر می ش��ود‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬بحث هایی انجام ش��ده تا‬ ‫بانک ها تس��هیالتی برای خرید کاالی‬ ‫تولی��د داخلی اعطا کنن��د‪ ،‬همچنین‬ ‫ب��ه تش��کل های صنفی اعالم ش��ده تا‬ ‫واحده��ای تولی��دی زیر پوش��ش خود را‬ ‫مطلع سازند که محصوالت لوازم خانگی‬ ‫را می توانن��د ب��ه ص��ورت اقس��اطی با‬ ‫پشتیبانی بانک ها به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله ‪ ۴۰‬درصدی قیمت کاالی‬ ‫قاچاق و رسمی‬ ‫خزاع��ی درباره تاثی��ر واردات‬ ‫ل��وازم خانگی ب��ر رک��ود تولید‬ ‫گفت‪ :‬واردات رسمی لوازم خانگی‬ ‫ساخته شده براساس تعرفه های موجود‬ ‫با قیمت های باال امکانپذیر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫انچه بس��یار محسوس و تاثیر گذار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬بحث قاچاق لوازم خانگی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫قاچ��اق لوازم خانگی بیش��تر در محصوالت‬ ‫کم حجمی همچون تلویزیون مرس��وم بود‬ ‫اما اکنون محصوالت سنگینی مانند یخچال‬ ‫و ماشین لباسشویی نیز با نشان (برند) هایی‬ ‫ک��ه در ایران نمایندگی رس��می دارند وارد‬ ‫کش��ور می ش��ود که قیمت انها حداقل ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد با کاالی رسمی فاصله دارد‪.‬‬ ‫خزاعی افزود‪ :‬براساس اعالم ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز در س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪۲۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر قاچ��اق کاال انجام ش��ده که‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷‬میلی��ارد دالر مرب��وط به بحث‬ ‫واردات است که از این رقم مقداری مربوط‬ ‫به قاچ��اق لوازم خانگی و صوتی و تصویری‬ ‫بود‪ .‬نایب رییس انجمن تولید کنندگان لوازم‬ ‫صوتی و تصویری درباره دالیل اینکه کاالهای‬ ‫انباشته ش��ده در انبار به صادرات اختصاص‬ ‫پیدا نمی کند‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در صنعت لوازم‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬تولی��د کنندگان��ی ک��ه دارای‬ ‫نشان(برند) های بین المللی هستند معموال‬ ‫ام��کان صادرات ندارند چراکه ش��رکت های‬ ‫صاحب نشان (برند) مجوز فروش کاالی انها‬ ‫را به کش��ورهای دیگ��ر نمی دهند بلکه نیاز‬ ‫کش��ور های دیگر را از طریق نمایندگی های‬ ‫نش��ان (برند )های خارجی در همان کش��ور‬ ‫ه��دف تامی��ن می کنند‪ .‬نش��ان (برند) های‬ ‫داخلی نیز به دلیل قیمت تمام ش��ده باال و‬ ‫هزینه تبلیغات ام��کان صادرات محصول را‬ ‫ندارند‪ .‬ضمن اینکه صادرات لوازم خانگی به‬ ‫ملزومات دیگری همچ��ون خدمات پس از‬ ‫فروش و‪ ...‬در کشور مقصد نیاز دارد‪.‬‬ ‫خزاع��ی با اش��اره به اینکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته تولید کنن��دگان موفقی در صنعت‬ ‫لوازم خانگی کشور ش��کل گرفته اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه با اس��تمرار وضعی��ت فعلی‪ ،‬این‬ ‫تولید کنن��دگان نیز توان ادامه فعالیت خود‬ ‫را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بستر سازی صادرات‬ ‫ایس�نا‪ :‬دبیر انجمن صنایع قند و ش��کر گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫محدودیت های ناشی از شرایط اقلیمی کشور و محدودیت‬ ‫منابع ابی نمی توان به خودکفایی در این محصول فکر کرد‬ ‫و در نهایت در صورت فعال شدن همه کارخانه های قند‬ ‫و شکر‪ ،‬می توانیم حدود ‪ ۸۰‬درصد نیاز کشور را از داخل‬ ‫تامین کنیم‪ .‬بهمن دانایی اظهار کرد‪ :‬امس��ال حدود یک‬ ‫لوازم خانگی در بازاره��ای ه��دف و‬ ‫کشورهای همس��ایه نیاز به کار جدی‬ ‫و موثر نشان (برند)س��ازی و تبلیغات موثر‬ ‫و کارا در ان بازاره��ا دارد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫تحقیق و توسعه کارامد و طراحی مدل های‬ ‫به روز با قابلیت های مشتری پس��ند از دیگر‬ ‫ضروریات لوازم خانگی ایرانی برای صادرات‬ ‫اس��ت که نیاز به صرف زمان‪ ،‬اهتمام ویژه و‬ ‫حمایت دولت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود تقاضا‪ ،‬عامل رکود صنعت لوازم‬ ‫خانگی‬ ‫حبیب اهلل انصاری‪ ،‬دبیرکل انجمن صنایع‬ ‫درباره‬ ‫ل��وازم خانگی در گفت وگ��و با‬ ‫خبرهای��ی که در زمین��ه تعطیلی و تعدیل‬ ‫نی��روی واحد ه��ای صنعتی ل��وازم خانگی‬ ‫منتشر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه در صنعت لوازم‬ ‫خانگی رکود حاکم اس��ت مس��ئله غیرقابل‬ ‫انکاری اس��ت اما نباید ب��ا بزرگنمایی‪ ،‬این‬ ‫رکود را مطرح ک��رد‪ .‬درحال حاضر تولیدات‬ ‫لوازم خانگ��ی کاهش پیدا کرده که علت ان‬ ‫نبود تقاضا برای خرید اس��ت اما اینکه بازار‬ ‫ل��وازم خانگی کامال راکد ب��وده و واحد های‬ ‫تولی��دی در حال تعطیلی هس��تند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع صحت ندارد‪.‬‬ ‫انصاری با اشاره به اینکه لوازم خانگی نیازی‬ ‫ضروری برای مردم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانه ها‬ ‫به دلیل افزایش کیفیت محصوالت و رعایت‬ ‫نکاتی همچون کاه��ش مصرف انرژی هنوز‬ ‫م��ورد تقاض��ای بازار هس��تند ام��ا همواره‬ ‫‹ ‹تخصیص ندادن سهم یارانه تولید‬ ‫انص��اری ب��ا بی��ان اینک��ه در تولی��دات‬ ‫محصوالتی که به فناوری و کیفیت مناسب‬ ‫در انها دست پیدا کرده ایم‪ ،‬واردات توجیهی‬ ‫ل حاضر از نظر مواد اولیه‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬درحا ‬ ‫قابلیت های باالیی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫ب��ا تقویت تولید داخل بالفعل خواهد ش��د‪،‬‬ ‫تامین کنندگان م��واد اولیه دولتی همچون‬ ‫«پتروشیمی ها» و «فوالد» نیز نباید قیمت‬ ‫مواد خود را روزبه روز افزایش دهند تا قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاال کاهش یافت��ه و تقاضا برای‬ ‫کاالی ایرانی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تخصیص ندادن سهم تولید‬ ‫از درامد ه��ای ناش��ی از هدفمندی یارانه ها‬ ‫گفت‪ :‬تس��هیالت باالی بانک��ی و تخصیص‬ ‫ندادن سهم یارانه تولید و‪ ...‬از مواردی است‬ ‫که باعث کمبود نقدینگی و مشکالت مالی‬ ‫تامین ‪ ۸۰‬درصد نیاز کشور با تولید شکر داخلی‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن ش��کر تولید می ش��ود که رکورد‬ ‫جدیدی برای این محصول به ش��مار می رود و تا اذر ماه‬ ‫نیز واردات ش��کر برای بخش خصوصی ممنوع اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ش��ب عید س��ال گذشته همواره وزارت جهاد‬ ‫موضوع قرارداد حقوق انتفاعی شماره ‪ 156‬ـ ‪ 414‬مورخ ‪1373/12/23‬‬ ‫بنام شرکت سرمایه گذاری زرگام به متراژ ‪ 19550‬مترمربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫ب��ا اس��تناد به تبصره (‪ )2‬مصوبه ش��ماره ‪ /156/31266‬ه��ـ مورخه ‪ 1369/5/9‬هیات محترم وزیران مش��عر بر اینکه «کلی��ه بانک ها موظفند‬ ‫قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توس��ط ش��رکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت‬ ‫اعتباری و حقوقی مربوط به اس��ناد رس��می را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند‪ .‬ش��رکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه‬ ‫موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیالت اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع انها را بعنوان جانشین‬ ‫طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل‬ ‫نمایند تا در حفظ منابع بانک مورد استفاده قرار گیرد» و مستند به تبصره (‪ )8‬ماده (‪ )1‬قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های‬ ‫طرح و تس��ریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها‪ ،‬این ش��رکت با در نظر گرفتن جمیع ش��رایط قانونی و مستند به‬ ‫مصوبه الزم االتباع هیات محترم وزیران و ماده اس��تنادی فوق االیماء و با عنایت به درخواس��ت جانشینی بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی‬ ‫تهران به دلیل تخلف ش��رکت س��رمایه گذاری زرگام از مفاد قرارداد ترهینی تسهیالت اعطایی‪ ،‬به انضمام عملیات اجرایی از طریق مجاری قانونی‪،‬‬ ‫بدینوسیله رسما و قانونا مراتب جانشینی بانک موصوف را در موضوع قرارداد انتفاعی فوق االیماء اعالم و اشاره مینماید که دفترچه قرارداد شماره‬ ‫‪156‬ـ‪ 414‬مورخ ‪ 1373/12/23‬در ید مشارالیه از درجه اعتبار ساقط و کافه حقوق و تعهدات مقرر در قرارداد فوق‪ ،‬بنام بانک موصوف در قسمت‬ ‫نقل و انتقاالت منتقل گردیده است‪ ،‬بدینوسیله از مدیران شرکت موصوف تقاضا میگردد ظرف مدت ‪ 10‬روز اتی با در دست داشتن اوراق و مدارک‬ ‫مربوطه به واحدهای مالی و حقوقی این شرکت مراجعه نماید‪.‬‬ ‫گودرز رضایی‬ ‫ م‪ .‬الف ‪21779‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫کش��اورزی و صنایع قند و ش��کر اعتقاد داشتند که نیازی‬ ‫به واردات شکر تا نیمه دوم امسال وجود ندارد و هم اکنون‬ ‫پس از گذش��ت ‪ 3‬ماه از س��ال ‪ 94‬مش��اهده می کنیم که‬ ‫هیچ کمبودی برای این محصول وجود ندارد و ش��کر به‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اگهی ابالغ جانشینی و قائم مقامی بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی تهران در قطعه زمین تخصیصی‬ ‫سازمان شهرک های صنعتی کشور‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫ظر فیت ها ی‬ ‫واحد ه��ای صنعتی بیش��تر از نی��از بازار و‬ ‫تولیدات واقعی بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تنوع کاال در لوازم‬ ‫خانگی باال بوده و محصوالت با کیفیت های‬ ‫مختلف��ی به ب��ازار عرضه می ش��وند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫لوازم خانگی مورد مصرف در اش��پزخانه به‬ ‫‪ ۱۵۰‬نوع می رس��د بنابراین نمی توان برای‬ ‫تمامی لوازم خانگی یک نسخه واحد پیچید‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن صنایع ل��وازم خانگی با‬ ‫اشاره به اینکه رکود در برخی لوازم خانگی‬ ‫ناشی از رکود در صنعت ساخت وساز است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به طور مثال رکود در محصوالتی‬ ‫همچون س��ینک ظرفش��ویی‪ ،‬پکیج‪ ،‬کولر‪،‬‬ ‫هود‪ ،‬تهویه و‪ ...‬ناشی از رکود مسکن است‪.‬‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫برای واحد های صنعتی شده است‪.‬‬ ‫دبیرکل انجم��ن صنایع ل��وازم خانگی با‬ ‫اش��اره به ش��رایط تبلیغات در کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای تقوی��ت تولید مل��ی باید تمام‬ ‫مجموعه ها دست ب ه دست یکدیگر دهند تا‬ ‫مصرف کاالی داخلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫انصاری یکی دیگر از راه های رونق صنعت‬ ‫و بازار لوازم خانگی را ارائه تسهیالت بانکی‬ ‫به مردم برای خری��د کاالی ایرانی عنوان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقدامات��ی در این زمینه انجام‬ ‫ش��ده که باید عملیاتی شود تا مردم بتوانند‬ ‫به صورت اقساطی نسبت به خرید کاال اقدام‬ ‫کنند و این تسهیالت تنها برای خرید کاالی‬ ‫ایرانی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه صادرات نیازمند‬ ‫یک برنامه ریزی مدون اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تدوین‬ ‫قوانین گمرکی‪ ،‬اعطای جایزه های صادراتی‪،‬‬ ‫فراه��م کردن مواد اولیه‪ ،‬ایج��اد بازار هدف‬ ‫و‪ ...‬مواردی اس��ت که نیازمن��د برنامه ریزی‬ ‫مدون برای توسعه صادرات است تا هر واحد‬ ‫صنعتی بخش��ی از تولیدات خ��ود را به امر‬ ‫صادرات اختصاص دهد و این درحالی است‬ ‫که سال گذش��ته حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات ل��وازم خانگی انجام ش��د که رفع‬ ‫تحریم ه ا و برنامه ری��زی دقیق می تواند این‬ ‫رقم را افزایش داد‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گزارش‪ ،‬برای خ��روج از رکود‬ ‫صنع��ت لوازم خانگی نباید منتظر به نتیجه‬ ‫رس��یدن مذاک��رات ماند چراکه براس��اس‬ ‫پیش بینی کارشناس��ان اتفاق چش��مگیری‬ ‫بالفاصله بعد از به نتیجه رس��یدن مذاکرات‬ ‫نخواهد افتاد و به نوعی انتظار برای تغییرات‬ ‫چش��مگیر بی حاصل اس��ت‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫نجات صنعت از رکود باید با یک برنامه ریزی‬ ‫مدون‪ ،‬تقاض��ا را در بازار تحری��ک و موانع‬ ‫صادراتی را برطرف کرد‪.‬‬ ‫قیمت های مصوب س��ال گذشته در بازار معامله می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید شکر در سال جاری ‪ ۸‬درصد نسبت‬ ‫به سال گذشته افزایش می یابد‪ ،‬افزود‪ :‬انجمن صنایع قند‬ ‫و ش��کر پیش��نهاد کرده در ماه های ابتدایی سال‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی بخش��ی از ذخایر ش��کر موجود خود را به‬ ‫بازار عرضه کند تا کمبودی در بازار به وجود نیاید‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139460316001002263‬مورخ ‪ 94/2/30‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کارمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪ /‬خانم پرویز اسدی کالیانی‬ ‫فرزند شاهمراد بشماره شناسنامه ‪ 397‬صادره از کرمانشاه در یک باب خانه ‪ /‬به مساحت ‪ 239/48‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 40‬فرعی از ‪140‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک رس��می اقای ‪ /‬خانم اقا برار معتضدی به صورت مع الواس��طه محرز گردیده اس��ت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطال ع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪94/4/3 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/20 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫م الف ‪2775‬‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫رییس اتحادیه لوازم خانگی‬ ‫درحال حاضر فروش لوازم خانگی در بازار‪ ،‬از رکود‬ ‫کل اقتصاد نشات گرفته است و البته مردم در همین‬ ‫ب��ازار رکودی می توانند کاالها را با قیمت مناس��ب و‬ ‫با حداقل س��ود خریداری کنند‪ ،‬ضمن اینکه بس��اط‬ ‫دالل ب��ازی در این صنف همچون س��ایر بخش های‬ ‫اقتصاد ایران برچیده ش��ده است‪ .‬مردم هم اکنون به‬ ‫اندازه نی��از خود خریداری می کنند و بازار س��یاهی‬ ‫در ای��ن صنعت وج��ود ندارد و از س��وی دیگر‪ ،‬انبار‬ ‫تولیدکنندگان و کارخانه ها پر از کاالس��ت به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬لوازم خانگی با حاش��یه س��ود پایین وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ثبات بر بازار حاکم شده و‬ ‫تولی��د به دلیل س��ودهای باالی بانکی با مش��کالت‬ ‫بس��یاری مواجه اس��ت که به نظر می رسد اگر دولت‬ ‫به داد تولیدکنندگان نرس��د‪ ،‬نه تنها بیکاری افزایش‬ ‫خواهد یافت بلکه واحدهای تولیدی نیز ورشکسته و‬ ‫برچیده می شوند‪ ،‬ضمن اینکه صادراتی در این حوزه‬ ‫وج��ود ندارد و تولید داخلی در س��ال های گذش��ته‬ ‫برنامه ای برای پاس��خگویی به تقاضای بازار خارجی‬ ‫نداشته است‪ .‬با وجود رکودی که بر بازارهای داخلی‬ ‫حاکم است‪ ،‬به نظر می رسد دولت نباید مانع از واردات‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه واردات منجر به رقابت پذیری تولیدات‬ ‫داخلی شده و به نفع مصرف کنندگان خواهد بود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اگر بازار به صورت کامل در انتظار‬ ‫واحدهای تولیدی داخل باشد و وارداتی انجام نشود‪،‬‬ ‫انحصار ایجاد ش��ده و تولیدکنن��ده‪ ،‬مصرف کننده را‬ ‫ناگزیر می کند تا کاالی او را با هر مشخصه و کیفیتی‬ ‫خریداری کند‪ .‬در هفته گذشته توافق مالیاتی اصناف‬ ‫با س��ازمان امور مالیاتی انجام ش��د که متاسفانه این‬ ‫تواف��ق ب��رای برخی از صن��وف‪ ،‬یک تواف��ق عادالنه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه فروش انها به دلی��ل رکود حاکم بر‬ ‫بازار ب��ه می��زان قابل توجهی کاهش یافته اس��ت و‬ ‫سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه سند و مدرکی و‬ ‫با پیش فرض افزایش میزان فروش‪ ،‬مالیات را افزایش‬ ‫داده است درحالی که بس��یاری از واحدهای صنفی‬ ‫به دلیل همین مالی��ات باال‪ ،‬مغازه های خود را جمع‬ ‫کرده و ورشکس��ته شده اند‪ .‬براس��اس توافق مالیاتی‬ ‫انجام ش��ده می��ان اصناف و س��ازمان ام��ور مالیاتی‪،‬‬ ‫مالیات کس��انی که تا یک میلیون تومان در سال ‪۹۲‬‬ ‫مالیات پرداخت می کردند‪ ۸ ،‬درصد‪ ،‬یک تا ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومان ‪ ۱۲‬درصد و باالی ‪ 3‬میلیون تومان ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫افزایش خواهد یافت درحالی که همه می دانند سال‬ ‫‪ ۹۳‬سال رکود تولید و فروش بوده است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫صنعت ابلیمو‬ ‫گرفتار هجوم تبلیغاتی‬ ‫فودن�ا‪ :‬ب��ا توجه به هجومی ک��ه به تازگی علیه صنعت‬ ‫ابلیم��و ایجاد ش��ده رویا جعفری ش��اهی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنف��ی صنعت ابلیم��وی ایران اعالم کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫تولید کنن��دگان ای��ن مرز و بوم ب��ا معظل بی اعتمادی‬ ‫مردم با تولیدات داخلی مواجه ش��ده اند که علت اصلی‬ ‫ان‪ ،‬سخنان مسئوالن بدون توجه به تاثیر لغت بر ذهن‬ ‫مصرف کننده و بی اعتبار ش��دن تولید کنندگان داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی و تاکید ایشان مبنی بر مصرف تولیدات داخلی و‬ ‫اعتماد مردم به کیفیت تولیدات و البته باال بردن کیفیت‬ ‫توس��ط تولید کنن��دگان و صنعتگران و امنیت ش��غلی‬ ‫کارگران و تاکید بر وظیفه دولت‪ ،‬دس��تگاه ها و بانک ها‬ ‫در حمایت از تولیدات داخلی و در نهایت حل مس��ئله‬ ‫تورم و غلبه کامل بر دشمن‪ ،‬همه ارگان ها و بخش های‬ ‫خصوصی باید دست به دست هم داده و یکسو و هم جهت‬ ‫حرکت کنند‪ .‬جعفری ش��اهی ادامه داد‪ :‬انجمن صنفی‬ ‫ابلیموی ایران با سرلوحه قرار دادن سخنان رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی از تمامی تولید کنندگان ابلیموی سالم و‬ ‫طبیعی حمایت کرده و دست همیاری به سازمان های‬ ‫مربوط می دهد و در مقابل از تمامی دستگاه های مرتبط‬ ‫کمک و یاری رساندن به تولید کنندگان که در این برهه‬ ‫حس��اس زحمت گردش چرخ��ه اقتصاد مقاومتی را بر‬ ‫عهده دارند‪ ،‬مطالبه می کند‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫دولت به داد‬ ‫تولید کنندگان برسد‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فـاقد سند رسمی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫برابر رای ش��ماره ‪ 139460324009001912‬ـ ‪ 94/2/20‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند‬ ‫رس��می مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره بحرینی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 615‬صادره از‬ ‫خشت و کمارج به شماره ملی ‪ 5479554905‬در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 123‬مترمربع پالک ‪ 103‬فرعی از ‪ 5536‬اصلی مفروز و مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 3356‬اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم جمالی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪94/3/19‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/03‬‬ ‫سهراب خواجه‬ ‫م الف ‪696‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫کاهش هدر رفت انرژی‬ ‫ایرج حامدی زاد‬ ‫مدیر بهینه سازی انرژی شرکت‬ ‫بهینه سازی انرژی‬ ‫س��امانه «معیار» ش��رکت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫س��وخت به عنوان س��امانه ای که اجرایی شدن ان‬ ‫می تواند به جلوگیری از هدررفت انرژی کمک کند‪،‬‬ ‫ب��رای ثبت اطالعات مصرف انرژی‪ ،‬تجزیه و تحلیل‬ ‫و مش��اوره در ساختمان های دولتی وزارت نفت که‬ ‫یکی از کاربردهای نخس��ت ان است‪ ،‬طراحی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��امانه در ابتدا با هدف اگاهی از وضع‬ ‫مصرف انرژی در س��اختمان های وزارت نفت و ارائه‬ ‫مش��اوره انرژی درباره وضع مص��رف و راهکارهای‬ ‫صرفه جوی��ی قاب��ل اجرا در س��اختمان های وزارت‬ ‫نفت به عنوان نقطه اغاز برای بهینه س��ازی مصرف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬تعریف و طراحی ش��ده بود‪ .‬البته س��امانه‬ ‫«معی��ار» برای س��اختمان های دولتی یا خصوصی‬ ‫و هم��ه کارب��ران عادی نی��ز قابل اس��تفاده بوده و‬ ‫راهکاره��ای صرفه جوی��ی الزم را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب این س��امانه با دریاف��ت اطالعات‬ ‫مصرف انرژی از ساختمان های مختلف‪ ،‬ابتدا وضع‬ ‫مصرف انرژی س��اختمان را مشخص کرده و سپس‬ ‫با توجه به وضع س��اختمان و مشخصات دریافتی‪،‬‬ ‫راهکارهای صرفه جویی مناسب برای کاهش مصرف‬ ‫انرژی س��اختمان به همراه تحلیل فنی اقتصادی را‬ ‫به متقاض��ی ارائه می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫موقعیت هر ساختمان برای دریافت برچسب انرژی‬ ‫با توجه به ویژگی های جغرافیایی تعیین می شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب می توان گفت این سامانه امکان مقایسه‬ ‫وضع کلی ساختمان خود را با دیگر ساختمان های‬ ‫موجود در منطقه فراه��م می کند‪ .‬متقاضی چنین‬ ‫س��امانه ای پس از ثبت نام‪ ،‬از طریق ثبت شناس��ه‬ ‫کارب��ری و گذر واژه می تواند وارد س��امانه ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه این ترتیب باید یک��ی از ‪2‬نوع ممیزی تفصیلی‬ ‫ی��ا عبوری را انتخ��اب و اطالعات م��ورد نیاز را در‬ ‫سامانه وارد کند‪ .‬س��امانه پس از دریافت اطالعات‬ ‫ورودی به طور هوشمند‪ ،‬محاسبات تحلیلی مرتبط‬ ‫ب��ا تجزی��ه و تحلیل مصرف ان��رژی را انجام داده و‬ ‫راهکاره��ای صرفه جویی انرژی را در حالت ممیزی‬ ‫عبوری به صورت کلی و در حالت ممیزی تفصیلی‬ ‫در قال��ب امار و ارقام ارائه می کند‪ .‬س��امانه معیار‪،‬‬ ‫سیس��تم ارائه دهن��ده راهکار بهینه س��ازی مصرف‬ ‫انرژی نیز خوانده می ش��ود‪ .‬راهکارهای صرفه جویی‬ ‫که به متقاضی پیشنهاد می شود شامل راهکارهای‬ ‫«پیش��نهادی به تفکیک» و «خالصه نتایج» است‬ ‫که در روش «پیش��نهادی به تفکی��ک» با انتخاب‬ ‫هر ی��ک از راهکاره��ا‪ ،‬درصد صرفه جوی��ی انرژی و‬ ‫بازگش��ت س��رمایه و در نهایت نتای��ج راهکارهای‬ ‫بهینه س��ازی حاوی اطالعات هزین��ه‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫برق‪ ،‬گاز و بازگش��ت سرمایه گزارش داده می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب می توان گفت سامانه معیار در مرداد‬ ‫م��اه ‪ ٩١‬اماده بهره برداری بود اما برای رفع عیب و‬ ‫بازخورد نظرات کاربران‪ ،‬یک س��ال دوره پشتیبانی‬ ‫برای ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بهره برداری از‬ ‫این س��امانه به طور رسمی از مردادماه ‪ ٩٢‬اغاز شد‬ ‫و براس��اس ق��رارداد موجود طرف قرارداد ش��رکت‬ ‫بهینه سازی انرژی‪ ،‬مش��اور‪ ،‬مخاطب اصلی سایت‪،‬‬ ‫نمایندگان و متقاضیان معرفی ش��ده ساختمان های‬ ‫دولتی وزارت نفت هس��تند‪ ،‬اما س��امانه برای همه‬ ‫افراد قابل استفاده است و اعضای زیادی نیز تاکنون‬ ‫در ان ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش�انا‪ :‬ناصر ابراهیمی‪ ،‬مدیر گازرسانی شرکت ملی‬ ‫گاز ای��ران گفت‪ :‬ش��رکت ملی گاز ای��ران با هدف‬ ‫افزایش تحویل گاز و تامین س��وخت نیروگاه ها در‬ ‫فصل تابس��تان حجم تحویل گاز ب��ه این بخش از‬ ‫مص��رف را افزایش داده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 3‬ماه امس��ال بیش از ‪ ١٦‬میلی��ارد و ‪ ٥٠٣‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شده است‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬فرش��ید سیدحس��ینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ن (صف) با اش��اره به نصب‬ ‫صنایع فراس��احل ای��را ‬ ‫س��کوی الیه نفتی پارس جنوبی در ‪ ٢٢‬اردیبهشت‬ ‫‪ ٩٤‬در موقعیت خود گفت‪ :‬هم اکنون عملیات پیش‬ ‫از راه اندازی به پیش��رفت ‪ ٩٠‬درصدی رسیده است‬ ‫و این عملیات تا ‪ ١٥‬روز دیگر به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬منصور ریاحی‪ ،‬معاون ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه پیش بینی می شود‬ ‫ت��ا چند روز این��ده مصوبه کاه��ش ‪ ۱۰۰‬تومانی‬ ‫قیمت «س��ی ان جی» به وزارت نفت ابالغ ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون «سی ان جی» با قیمت ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫در جایگاه ها عرضه می ش��ود‪ .‬البته مصوبه کاهش‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومانی قیمت «سی ان جی» هنوز به شرکت‬ ‫ملی پخ��ش فراورده های نفتی ایران ابالغ نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫انـرژی‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫کارشناسان در گفت و گو با‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫درزمینه تاثیر کاهش قیمت تجهیزات بهینه سازی انرژی بر میزان مصرف تاکید کردند‬ ‫جنگ بر سر منابع تامین انرژی‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه ان�رژی‪ :‬از انجا‬ ‫ک��ه پیش گیری بهت��ر از درمان اس��ت‪،‬‬ ‫بهینه سازی تجهیزات مصرفی انرژی‪ ،‬در‬ ‫تمامی حوزه ها و در س��طوح خرد و کالن‬ ‫می تواند موثر تر از حربه های قیمتی باشد‪.‬‬ ‫البت��ه اس��تفاده از اه��رم افزایش قیمت‬ ‫نی��ز در کوتاه مدت موثر ب��وده و به طور‬ ‫قابل توجهی از می��زان مصرف می کاهد‪،‬‬ ‫ام��ا اس��تفاده از چنی��ن روش��ی ب��رای‬ ‫طوالنی مدت مناس��ب به نظر نمی رسد و‬ ‫باید باور اس��تفاده مناسب و بجا از انرژی‬ ‫را در می��ان م��ردم نهادین��ه و تبدیل به‬ ‫فرهنگ کنیم‪.‬‬ ‫گرچه برای اجرایی کردن چنین روش��ی‬ ‫تاحدودی تاخیر داش��ته ایم‪ ،‬اما هر زمان‬ ‫که سد راه ضرردهی شویم‪ ،‬سود کرده ایم‪.‬‬ ‫س��یدمحمد بیاتیان‪ ،‬دبیر کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه اس��اس اقتص��اد مقاومتی‬ ‫مقوله تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت می تواند‬ ‫با سازوکاری مش��خص‪ ،‬کاال و تجهیزاتی‬ ‫را ک��ه در کاهش ش��دت مص��رف انرژی‬ ‫کاربرد دارن��د ارزان در اختیار مردم قرار‬ ‫دهد زیرا درنهایت از بار هزینه های دولت‬ ‫در بخش تولید انرژی کاسته می شود و از‬ ‫سوی دیگر مردم نیز در بلندمدت هزینه ‬ ‫کمتری پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫این ش��رایط نش��ان می دهد در صنعت‬ ‫نف��ت نی��ز برنامه ه��ا بای��د ب��ه س��مت‬ ‫داخلی س��ازی «کاال و تجهی��زات» پیش‬ ‫رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه صنعت نفت‬ ‫نمره قبولی دریافت می کند زیرا در حوزه‬ ‫تولید داخل فعالیت های مناس��بی انجام‬ ‫ش��ده و انتظ��ار می رود ب��ا تقویت مقوله‬ ‫بومی سازی س��هم صنعت نفت در تحقق‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬در این راس��تا دولت می تواند کاال‬ ‫و تجهی��زات مربوط به بهینه س��ازی را با‬ ‫هدف کاهش ش��دت مص��رف انرژی در‬ ‫بخش خانگی ارزان کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ارش نجف��ی‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدیره انجمن بهینه س��ازی مصرف‬ ‫ان��رژی ایران با بیان اینکه نمی توان تا ابد‬ ‫از انرژی نفت و مشتقات ان استفاده کرد‬ ‫چرا که به هر حال جزو منابع تمام شدنی‬ ‫ان��رژی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬خواه ناخ��واه باید تمرکز‬ ‫مناب��ع تامین ان��رژی خ��ود را از نفت و‬ ‫مشتقات ان به منابع تامین انرژی پاک و‬ ‫دائمی تغییر دهیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه وضعیت سیاس��ی‬ ‫ـ اقتصادی کشور به گونه ای است که باید‬ ‫تمامی نهادها تالش خود را به کار بگیرند‬ ‫تا وابس��تگی کشور را به درامدهای نفتی‬ ‫و فراورده های ان کاه��ش دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انچه موج��ب بقای تم��ام صنایع خرد و‬ ‫کالن کشور می شود‪ ،‬انرژی است‪.‬‬ ‫به این ترتیب هرچه استقالل کشور در‬ ‫زمین��ه تامین انرژی م��ورد نیاز صنایع را‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬عالوه بر کاهش هزینه های‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغالزایی و‪ ...‬در عرصه سیاسی‬ ‫کش��ور نی��ز ق��درت چانه زنی بیش��تری‬ ‫خواهی��م داش��ت چراکه اکن��ون تمامی‬ ‫بیاتیان‪ :‬دولت می تواند‬ ‫با سازوکاری مشخص‪،‬‬ ‫کاال و تجهیزاتی را‬ ‫که در کاهش شدت‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫کاربرد دارند ارزان‬ ‫در اختیار مردم قرار‬ ‫دهد زیرا درنهایت از‬ ‫بار هزینه های دولت‬ ‫در بخش تولید انرژی‬ ‫کاسته می شود‬ ‫جنگ ها برسر منابع تامین انرژی است!‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬ای��ران ب��ه لح��اظ‬ ‫جغرافیایی از موقعیت بس��یار مناس��بی‬ ‫به��ره می ب��رد‪ ،‬بدیهی اس��ت ک��ه تمام‬ ‫نهاد های ذی ربط بای��د تالش خود را در‬ ‫تمامی زمینه ها ب��رای تغییر منبع تامین‬ ‫انرژی کشور از نفت به سایر منابع انرژی‬ ‫به کار گیرند و باید ذره ذره اغاز به اصالح‬ ‫الگوی مصرف انرژی کنیم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ایران جزو کش��ورهایی‬ ‫اس��ت که هزینه مصرف نهایی انرژی در‬ ‫راهکاری برای پرداخت بدهی های وزارت نفت‬ ‫ش�انا‪ :‬مش��تاقعلی گوه��ری‪ ،‬مع��اون بررس��ی‬ ‫امکان س��نجی اقتصادی و مالی طرح های مدیریت‬ ‫برنامه ری��زی تلفیقی وزارت نفت گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫کمبود منابع مال��ی نفت‪ ،‬دولت می تواند پرداخت‬ ‫بخشی از بدهی های نفت را برعهده گیرد یا سهم‬ ‫خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به قان��ون جدیدی که با‬ ‫عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور» تصویب شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر این اساس برای بدهی های دستگاه های دولتی‬ ‫تعیین تکلیف و حکم ش��ده که این بدهی ها باید‬ ‫مدیریت و برای بازپرداخت انها زمانبندی ش��ود و‬ ‫ش��بکه های بانکی و مرجع بازپرداخت نیز درباره‬ ‫نحوه بازپرداخت به توافق برسند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با اج��رای این قانون از‬ ‫ادام��ه افزایش بی روی��ه بدهی های دس��تگاه های‬ ‫دولتی جلوگی��ری و راهکارهایی برای این کار در‬ ‫نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫گوهری با اشاره به تش��کیل کمیته ای مشترک‬ ‫ب��رای بررس��ی س��ازوکار و راهکاره��ای پرداخت‬ ‫بدهی های نفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تش��کیل این کارگروه‬ ‫مش��ترک میان مجموعه نف��ت و دیگر ارگان های‬ ‫مالی کش��ور همس��و با همین قانون است و قصد‬ ‫دارد درامدهای پیش بینی ش��ده را محقق کند و‬ ‫از محل همین درامدها بازپرداخت ها انجام شود‪.‬‬ ‫معاون بررس��ی امکان س��نجی اقتصادی و مالی‬ ‫طرح ه��ای مدیریت برنامه ری��زی تلفیقی افزود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به منابع مالی در ح��وزه نفت و کمبود ان‬ ‫در شرایط کنونی راهکار دیگر این است که دولت‬ ‫پرداخت بخشی از این بدهی ها را برعهده گرفته و‬ ‫سهام خود را در شرکت های دولتی افزایش دهد؛‬ ‫به عنوان نمونه حجم سهام دولت در شرکت ملی‬ ‫نفت ‪ ١٠٠‬درصد اس��ت اما دولت می تواند حجم و‬ ‫میزان ان را باال ببرد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اعالم ک��رد‪ :‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر بوده و ارتقای نظام مالی کش��ور‬ ‫قص��د دارد نوع��ی انضباط مال��ی و اعتب��اری را‬ ‫پیش بین��ی و اجرا کند تا بدهی ها بی رویه افزایش‬ ‫نیابد و مدیری��ت منابع و صرفه جویی در هزینه ها‬ ‫رخ دهد و همس��و با این هدف تاکنون هیچ پروژه‬ ‫تازه ای اضافه نشود‪.‬‬ ‫بد نیس��ت بدانید که عمده ترین بدهی های نفت‬ ‫مرب��وط به ارگان های دولتی به ویژه بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان بس��یار کم بوده و همی��ن نرخ پایین‬ ‫دال ب��ر مص��رف ب��اال و رعای��ت نکردن‬ ‫اصول بهینه س��ازی مصرف انرژی اس��ت‬ ‫ک��ه ازجمل��ه راه حل هایی ک��ه می تواند‬ ‫نه��ال اس��تفاده از منابع ان��رژی پاک را‬ ‫تقوی��ت کند‪ ،‬حمایت دول��ت از نهادهای‬ ‫توس��عه دهنده سیاس��ت اص�لاح الگوی‬ ‫مص��رف انرژی و کاهش هزینه تجهیزاتی‬ ‫است که می تواند به بهینه سازی و کاهش‬ ‫مصرف انرژی کمک کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه محمود خاقانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫حوزه ان��رژی با بیان اینکه س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی بهترین س��ال برای ظرفیت های‬ ‫ت��ازه نصب ش��ده در زمین��ه انرژی ه��ای‬ ‫پاک بود‪ ،‬به ط��وری که ‪ ۱۰۳‬گیگاوات به‬ ‫ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر اضافه شد‬ ‫و این معادل سرمایه گذاری ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫گف��ت‪ :‬این رقم‬ ‫دالری اس��ت‪ ،‬به‬ ‫نس��بت به س��رمایه گذاری سال ‪۲۰۱۳‬م‬ ‫که برابر با ‪ ۲۳۲‬میلیارد دالر بود‪ ،‬افزایش‬ ‫‪۱۷‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ 3 :‬کش��ور برت��ر در‬ ‫سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر در‬ ‫این س��ال کشورهای چین‪ ،‬امریکا و ژاپن‬ ‫هس��تند که به ترتی��ب ‪ ۸۳‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫‪ ۳۸‬میلی��ارد دالر و ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالر در‬ ‫زمین��ه افزایش مص��رف انرژی های پاک‬ ‫س��رمایه گذاری کرده ان��د ک��ه اغلب این‬ ‫س��رمایه گذاری ها در زمینه انرژی بادی و‬ ‫خورشیدی بوده است‪.‬‬ ‫خاقانی افزود‪ :‬در حوزه انرژی بادی نیز‬ ‫ظرفیت ‪ ۴۹‬گیگاوات معادل ‪ ۹۹‬میلیارد‬ ‫دالر و در زمین��ه ان��رژی فتوولتایی��ک‬ ‫خورشیدی‪ ،‬ظرفیت ‪ ۴۶‬گیگاوات معادل‬ ‫‪ ۱۴/۹‬میلیارد دالر به س��رمایه گذاری در‬ ‫این حوزه افزوده شده است‪.‬‬ ‫خاقانی تصریح ک��رد‪ :‬مهم ترین رخداد‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬درباره گس��ترش‬ ‫سریع انرژی های تجدید پذیر در بازارهای‬ ‫جدید کش��ورهای درحال توسعه است به‬ ‫این ترتیب که با یک جهش ‪ ۳۶‬درصدی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در این کش��ورها به‪۱۳۱‬‬ ‫میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫در مقابل کل س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته تنها ‪۳‬درصد افزایش یافت‬ ‫و ب��ه ‪ ۱۳۸‬میلیارد دالر رس��ید‪ ،‬حتی در‬ ‫بخ��ش پر رونق انرژی بادی دریایی اروپا‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری به سختی به ‪ ۵۷‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه انرژی اعالم کرد‪:‬‬ ‫این کاه��ش حج��م س��رمایه گذاری در‬ ‫زمینه توسعه استفاده از منابع انرژی های‬ ‫پاک در کش��ورهای توسعه یافته می تواند‬ ‫ناش��ی از علل گوناگونی باشد‪ ،‬اما افزایش‬ ‫سرمایه گذاری در استفاده از منابع انرژی‬ ‫پ��اک در کش��ورهای در ح��ال توس��عه‬ ‫می توان��د نویدبخش این موضوع باش��د‬ ‫که دولت های این قبیل کش��ورها متوجه‬ ‫شده اند اهمیت اس��تفاده از منابع انرژی‬ ‫تجدیدپذی��ر و البته اصالح تجهیزاتی که‬ ‫در ح��وزه مص��رف انرژی ها ب��ه کار برده‬ ‫می شود‪ ،‬چه میزان است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش می توان گفت‬ ‫هم��ان می��زان که ن��وع ان��رژی مصرفی‬ ‫برای صنایع مختل��ف‪ ،‬اهمیت دارد‪ ،‬نوع‬ ‫تجهیزات و میزان استاندارد بودن ان نیز‬ ‫می تواند بر حج��م و مصرف انرژی نهایی‬ ‫تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫پیگیر پرونده دکل نفتی ایرانی گمشده هستیم‬ ‫خانه ملت‪ :‬بیژن نام��دار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت با بیان‬ ‫اینک��ه موضوع مفقود ش��دن دکل نفتی در دولت‬ ‫گذش��ته صحت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با پیگیری و شکایت‪،‬‬ ‫پرونده ای درباره موضوع مفقود ش��دن دکل نفتی‬ ‫در دولت گذشته تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره انتش��ار اخب��اری مبنی‬ ‫بر تحویل ن��دادن نفت مورد نیاز پاالیش��گاه های‬ ‫کش��ور به میزان مصوب تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫صح��ت ندارد و در زمینه تحوی��ل نفت مورد نیاز‬ ‫پاالیشگاه ها مشکلی وجود ندارد و به پاالیشگاه ها‬ ‫به ه��ر میزان که نفت تقاضا کنن��د‪ ،‬نفت تحویل‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت درب��اره نامه ‪ ۷۰‬نماین��ده مجلس به‬ ‫رییس جمه��وری در زمینه حذف ش��رکت ایرانی‬ ‫حف��اری ش��مال از میدان های نفت��ی و جایگزین‬ ‫کردن شرکت های خارجی گفت‪ :‬این گونه نیست‪،‬‬ ‫به دلیل اینکه این موض��وع به یک دوره گذار نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که زمانی که کار یک دکل‬ ‫نفتی تمام می ش��ود‪ ،‬ب��ه زمان ب��رای بکارگیری‬ ‫دوباره ان دکل نیاز است و نباید فراموش کرد که‬ ‫هیچ گاه به دنبال دکل خارجی نیستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید توجه داش��ت ک��ه قراردادهای‬ ‫دکل های نفتی خارج��ی موجود‪ ،‬پیش از فعالیت‬ ‫دولت یازدهم بس��ته ش��ده و وزارت نفت همیشه‬ ‫به دنبال حمایت از کارهای داخلی بوده و س��ابقه‬ ‫کاری ما در این زمینه روشن است‪.‬‬ ‫زنگنه در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫خبر مفقود ش��دن یک دکل نفتی ایرانی در زمان‬ ‫فعالیت دولت گذش��ته صح��ت دارد؟ تاکید کرد‪:‬‬ ‫موضوع مفقود ش��دن دکل نفت��ی متعلق به ایران‬ ‫واقعیت دارد و با پیگیری و ش��کایت ما‪ ،‬پرونده ای‬ ‫در این باره تشکیل شده است‪.‬‬ ‫پیش از این نادر قاضی پور‪ ،‬نماینده مردم ارومیه‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی درباره سرنوشت دکل‬ ‫نفتی گمش��ده ایرانی گفته بود که علی الریجانی‪،‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی دس��تور بررسی‬ ‫موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را‬ ‫که حدود ‪ ۷۸‬میلیون دالر ارزش دارد را به رییس‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس داده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬یک دستگاه دکل نفتی به قیمت‬ ‫ح��دود ‪ ۷۸‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۹۰‬به نام دکل‬ ‫«دین» از یک ش��رکت خارجی خریداری شد که‬ ‫متاسفانه ان هم مفقود شده است‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫‪31‬‬ ‫درمان ناباروری در ایران به باروری کامل رسید‬ ‫محس�ن معصومی ‪ -‬گروه دانش بنیان‪ :‬پیش�رفت های سریع دانش‬ ‫و فناوری ه�ای نو‪ ،‬همه عل�وم را تحت تاثیر خود قرار داده اس�ت‪.‬‬ ‫استفاده از س�لول های بنیادی در درمان بیماری های صعب العالج‪،‬‬ ‫ناب��اروری‪ ،‬عالوه ب��ر مش��کالت اقتصادی ک��ه برای‬ ‫خانواده ها و جوامع به وج��ود می اورد‪ ،‬تبعات روحی و‬ ‫روان��ی قابل توجهی نیز در پی دارد‪ .‬از این رو ش��ناخت‬ ‫عوامل منجرب��ه نازائی و درنهایت درم��ان ان‪ ،‬اهمیت‬ ‫بس��زایی دارد اگرچه پدیده سقط جنین از گذشته های‬ ‫بس��یار دور مورد توجه انسان بوده است‪ ،‬پس از سال ها‬ ‫مطالع��ه و پژوه��ش در مراک��ز علمی‪ ،‬خوش��بختانه‪،‬‬ ‫روش های جدیدی برای درمان ناباروری با اس��تفاده از‬ ‫فناوری های نوین ابداع ش��ده اس��ت‪ .‬با استفاده از این‬ ‫روش ها‪ ،‬ام��کان درمان زوج هایی ک��ه تا چندی پیش‬ ‫نابارور تلقی می شدند‪ ،‬به وجود امده است‪.‬‬ ‫از این روش ها می توان به تش��کیل جنین درخارج از‬ ‫رح��م و انتقال ان به رحم‪ ،‬اس��تفاده از گامت و جنین‬ ‫غیر‪ ،‬رحم ش��خص ثالث و امکان تشخیص های پزشکی‬ ‫روی جنین قبل از انتقال به رحم اشاره کرد‪.‬‬ ‫عواملی که منجربه س��قط یا نازایی می ش��وند‪ ،‬زیاد‬ ‫هس��تند اما انها را می توان به چند دسته اصلی تقسیم‬ ‫کرد؛‬ ‫‪1‬ـ مش��کالت سیس��تم ژنتیک ‪ 2‬ـ مسائل عفونی ‪3‬‬ ‫ـ مس��ائل هورمونی ‪ 4‬ـ مس��ائل مربوط ب��ه اناتومی یا‬ ‫ساختار اندام های تولیدمثل و درنهایت مسائل مربوط به‬ ‫سیستم ایمنی‪ ،‬که به تازگی بسیار مورد توجه محققان‪،‬‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س ژنتیک یا تراریخته‪ ،‬از‬ ‫لقاح خارج از رحم‪ ،‬تولی�د حیوانات تران ‬ ‫نمونه پیشرفت های اخیر علوم پزش�کی با استفاده از فناوری نانو‬ ‫است‪ .‬درمان ناباروری ازجمله حوزه های علوم پزشکی است که در‬ ‫عوامل ژنتیکی که باعث شکس��ت بارداری می شوند‪،‬‬ ‫ت��ا ‪ 15‬درص��د ‪ ،‬عوامل عفونی ‪ 3‬ت��ا ‪ 5‬درصد و عوامل‬ ‫مربوط به اناتومی ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد ارزیابی می شوند‪ .‬اما‬ ‫سهم عمده در سقط مکرر و ناباروری به سیستم ایمنی‬ ‫مربوط می شود‪.‬‬ ‫کشور ما ازجمله کشور های پیشرو در زمینه تحقیقات‬ ‫و درم��ان نازائی و ناباروری اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫مراکز علمی و دانش��گاهی‪ ،‬توجه ویژه ای به موضوعات‪،‬‬ ‫مربوط به سقط های مکرر و ناباروری داشته اند‪.‬‬ ‫دانشمندان کش��ور ما توانس��ته اند در دو دهه اخیر‪،‬‬ ‫روش ه��ا و درمان های جدیدی را در این زمینه طراحی‬ ‫و اب��داع کنند‪ .‬درحال حاضر ایران در بین ‪ 10‬کش��ور‬ ‫برجس��ته جهان ک��ه در زمینه درمان ناب��اروری فعال‬ ‫هستند‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ران حتی در برخی از روش های درمانی و مس��ائل‬ ‫مرتبط با ان‪ ،‬از س��ایر کش��ور های فعال در این حوزه‪،‬‬ ‫عضویت فیزیکدان ایرانی در کمیته راهبردی‬ ‫موسسه ملی فیزیک نظری افریقای جنوبی‬ ‫دکتر ش��یخ جباری ب��ه عضویت کمیت��ه راهبردی علمی‬ ‫موسسه ملی فیزیک نظری افریقای جنوبی برگزیده شد‪.‬‬ ‫موسس��ه ملی فیزیک نظری افریقای جنوبی در ماه س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬با هدف هدایت برنامه ه��ای تحقیقاتی و فرصت های‬ ‫اموزشی در زمینه فیزیک نظری در افریقای جنوبی و سراسر‬ ‫افریقا تاس��یس ش��ده اس��ت‪ .‬دفتر مرکزی این موسسه که‬ ‫گستره جغرافیایی ان شامل همه فیزیکدانان نظری افریقای‬ ‫جنوبی اس��ت در موسس��ه مطالعات پیش��رفته در دانشگاه‬ ‫‪ Stellenbosch‬و دفات��ر منطق��ه ای ان در دانش��گاه های‬ ‫‪ Witwatersrand‬و ‪ KwaZulu-Natal‬فعالند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پروفس��ور فردریک ش��ولدز‪ ،‬رییس‬ ‫این موسس��ه در نامه ای رس��می از محمدمهدی (ش��اهین)‬ ‫ش��یخ جباری‪ ،‬ریی��س و پژوهش��گر برجس��ته پژوهش��کده‬ ‫فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی و رییس شاخه فیزیک‬ ‫فرهنگس��تان علوم برای عضوی��ت در کمیته راهبری علمی‬ ‫موسس��ه دعوت کرده اس��ت‪ .‬دفاتر ‪3‬گانه موسسه عالوه بر‬ ‫نقش ملی‪ ،‬مس��ئولیت توسعه و حمایت از فیزیک نظری در‬ ‫حوزه محلی خود را نیز بر عهده دارند‪.‬‬ ‫موسسه ملی فیزیک نظری افریقای جنوبی در حال حاضر‬ ‫ش��امل ‪ ۶۳‬همکار حقیقی‪ 2 ،‬عضو ج��وان‪ 4 ،‬عضو حقوقی‬ ‫(موسسه) و ‪ 5‬عضو راهبردی است‪.‬‬ ‫س��اختار مدیریتی موسسه شامل کمیته راهبری و کمیته‬ ‫مشاوره علمی اس��ت که کمیته علمی‪ ،‬بیشترین نقش را در‬ ‫نظارت بر کیفی��ت و راهبرد فعالیت های موسس��ه عهده دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫شولدز ضمن دعوت از دکتر شیخ جباری برای عضویت در‬ ‫کمیته علمی موسس��ه ملی فیزیک نظ��ری افریقای جنوبی‬ ‫تاکید کرده از انجا که این موسسه نخستین موسسه فیزیک‬ ‫نظری اس��ت که به طور رسمی به وسیله یک دولت افریقایی‬ ‫حمایت می ش��ود‪ ،‬وجود ای��ن مرکز علمی فرصت بس��یار‬ ‫خوبی ب��رای متقاعدکردن جامعه افریقای��ی به بهره گیری‬ ‫گس��ترده تر از مزای��ای اجتماع��ی و اقتص��ادی دانش های‬ ‫بنیادیاس��ت‪.‬‬ ‫دکتر شیخ جباری که جوان ترین چهره علمی تقدیرشده‬ ‫در همایش چهره های ماندگار اس��ت در سال ‪ ۶۹‬با کسب‬ ‫رتبه سوم کنکور سراسری در رشته الکترونیک به دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف راه یافته و پس از تغییر رشته به فیزیک در‬ ‫س��ال ‪ ۷۳‬فارغ التحصیل شد و از سال ‪ ۷۴‬تحصیالت دکترا‬ ‫را در این رش��ته دنبال کرد‪.‬‬ ‫وی پ��س از پایان دکترا در س��ال ‪ ،۷۶‬حدود یک س��ال‬ ‫و نی��م در پژوهش��گاه دانش های بنی��ادی فعالیت کرده و‬ ‫پس از ان مدت ‪2‬س��ال در «تریس��ت» ایتالیا و ‪3‬سال در‬ ‫«دانشگاه استنفورد» به تحقیق و فعالیت علمی و اموزشی‬ ‫اش��تغالداش��ت‪.‬‬ ‫شیخ جباری با وجود فرصت های مناسب فعالیت در مراکز‬ ‫علمی خارج از کش��ور به ایران بازگش��ت و به هیات علمی‬ ‫پژوهشکده فیزیک پژوهش��گاه دانش های بنیادی پیوست‪.‬‬ ‫وی ک��ه عضو کمیته تخصصی علوم پایه بنیاد ملی نخبگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬جایزه جشنواره جوان خوارزمی در سال ‪ ،۸۱‬عنوان‬ ‫محقق برتر کشور در سال های ‪ ۸۲‬و ‪ ،۸۴‬جایزه بین المللی‬ ‫خوارزمی در س��ال ‪ ۸۵‬و عنوان استاد نمونه کشور در سال‬ ‫‪ ۸۷‬را نی��ز در کارنام��ه خ��ود دارد‪.‬‬ ‫از این اس��تاد جوان در س��ال ‪ ۸۶‬به عن��وان برنده جایزه‬ ‫ساالنه کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان‬ ‫کنفرانس اس�لامی (کامس��تک) در رش��ته فیزیک‪ ،‬جایزه‬ ‫علمی مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسالم و در سال‬ ‫‪ ۸۷‬به عن��وان برن��ده چهارمین جای��زه بین المللی «هرمن‬ ‫وایل» در رش��ته ریاضی فیزیک تقدیر ش��د‪.‬‬ ‫‪ 2‬دانشگاه ایرانی در فهرست‬ ‫‪ ۱۰۰‬دانشگا ه جوان جهان‬ ‫طول سالیان اخیر‪ ،‬تحوالت چشمگیری را به خود دیده است‪.‬سقط‬ ‫و نازایی در همه نقاط دنیا وجود داش�ته اس�ت‪ ،‬اگرچه‪ ،‬امروزه در‬ ‫جوامع مختلف‪ ،‬به علت های گوناگون روبه افزایش است‪.‬‬ ‫زیستی‪ ،‬بیو تکنولوژی‪ ،‬پزشکی مولکولی و بالینی زمینه‬ ‫انجام فعالیت های علمی و پژوهشی را فراهم کرده است ‪.‬‬ ‫خوشبختانه این پژوهشگاه عالوه برکارهای پژوهشی‬ ‫و ارائه خدمات به بیماران‪ ،‬ارتباط خوبی با دانش��جویان‬ ‫تحصی�لات تکمیل��ی دارد ‪ .‬دانش��جویان با دسترس��ی‬ ‫ب��ه مت��ون علم��ی‪ ،‬مقاله ه��ا و کتاب ه��ای تخصصی‬ ‫پایان نامه ه��ای خ��ود را در این پژوهش��گاه تعریف می‬ ‫کنند و به انجام می رسانند ‪.‬‬ ‫پژوهش��گاه ابن س��ینا با راه اندازی گروه نانو فناوری‬ ‫زیس��تی از فن��اوری نانو برای پیش��برد تحقیقات خود‬ ‫اس��تفاده می کند ‪ .‬در مرکز درمان ناب��اروری ‪ ،‬همزمان‬ ‫ب��ا درمان بیم��اران مطالعات و بررس��ی ها ب��رای ابداع‬ ‫روش های جدید درمانی ادام��ه دارد ‪ .‬اما کارامدی یک‬ ‫مرکز تحقیقاتی هنگامی کامل می شود که تحقیقات به‬ ‫نتایج عملی هم برسد ‪ .‬پس از تاسیس مراکز تحقیقاتی‬ ‫پیشروتر است‪ .‬در کشور ما‪ ،‬قانون اهدای جنین تصویب در پژوهشگاه و انجام طرح های متعدد تحقیقاتی‪ ،‬مرکز‬ ‫شده و امکان اجرایی پیدا کرده درحالی که در بسیاری درمان تخصصی ناباروری و س��قط مکرر راه اندازی شد ‪.‬‬ ‫از کش��ور ها‪ ،‬این روش ه��ا قانونی و‬ ‫در این مرکز تمام درمان های نازایی‬ ‫در کشور ما‬ ‫عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫انجام می شود ‪.‬‬ ‫قانون اهدای جنین‬ ‫پژوهشگاه فناوری های نوین علوم‬ ‫بانک ه��ای جنی��ن و اس��پرم این‬ ‫تصویب شده و امکان‬ ‫پزش��کی جهاد دانشگاهی ابن سینا‬ ‫مرکز هم به کمک روش های درمانی‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫اجرایی‬ ‫یک��ی از مراک��ز علم��ی و عملیاتی‬ ‫امده اس��ت ‪ .‬این مرکز با‪ 4‬کلینیک‬ ‫درحالی که‬ ‫پیش��رفته در س��طح جهان اس��ت‬ ‫نازایی‪ ،‬اهدا‪ ،‬سقط مکرر و درمانگاه‬ ‫که در زمینه درم��ان انواع ناباروری‬ ‫در بسیاری از کشور ها‬ ‫پره ناتول��وژی به درم��ان بیماران‬ ‫فعالی��ت می کن��د ‪ .‬این پژوهش��گاه‬ ‫می پردازد ‪ .‬پژوهش��گاه با راه اندازی‬ ‫این روش ها‬ ‫با مراک��ز تحقیقات��ی بیو تکنولوژی‬ ‫بخ��ش ایمونول��وژی و ایمونوتراپی‬ ‫قانونی و عملیاتی‬ ‫تولید مث��ل‪ ،‬انتی بادی مونوکلونال و‬ ‫از روش ه��ای م��درن درمانی برای‬ ‫نشده است‬ ‫نانوبیوتکنولوژی زیر ساخت های الزم‬ ‫افرادی ک��ه به مداخالت پزش��کی‬ ‫زیستی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬ ‫را برای دستیابی به دانش فنی و‬ ‫پاسخ نمی دهند‪ ،‬استفاده می کند ‪ .‬نکته قابل توجه این‬ ‫برای درمان ناباروری فراهم کرده اس��ت ‪ .‬این پژوهشگاه اس��ت که هزینه ه��ای درمانی این مرکز در مقایس��ه با‬ ‫با داشتن انواع گرایش های تخصصی در زمینه های علوم کشور های اروپایی بسیار ارزانتر است‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫خبرها‬ ‫تولید محصول با فناوری باال‪ ،‬اولویت دانش بنیان‬ ‫رییس کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری‬ ‫گف��ت‪ :‬اولویت دانش بنیان ش��دن یک محصول‬ ‫این اس��ت که فناوری باالیی داش��ته و براساس‬ ‫نیاز کشور طراحی و تولید شده باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��یدمحمد صاحبکار‬ ‫خراسانی با اشاره به معیارهای ‪ 3‬گانه محصوالت‬ ‫دانش بنیان گفت‪ :‬براس��اس نیازسنجی کشور‪،‬‬ ‫کاالهایی که در حوزه فناوری های باال و متوسط‬ ‫به باال باشند مورد تایید برای دانش بنیان شدن‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی این کاالها در ح��وزه نانو‪ ،‬بایو‪،‬‬ ‫هوافضا و مواردی از این دست هستند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال تجهیزات سرچاهی با فناوری باال در حوزه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در این فهرس��ت وجود‬ ‫دارد ک��ه اگر ش��رکتی با دانش فن��ی و توانایی‬ ‫تولی��د به این عرصه وارد ش��ود ‪ ،‬مورد حمایت‬ ‫ویژه معاونت علمی و فناوری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��رای تعیین نیاز کش��ور‬ ‫فهرس��ت کااله��ای دانش بنی��ان را مش��خص‪،‬‬ ‫تهیه و به طور رس��می اعالم کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫هریک از ش��رکت ها بتوانند حول این فهرس��ت‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬فعالی��ت کنن��د و ب��ه تولید کاال‬ ‫بپردازند‪ ،‬مورد حمایت معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫صاحبکار عنوان کرد‪ :‬همچنین اگر محصولی‬ ‫دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید ان به تحقیق‬ ‫و توس��عه هدفمند به وسیله یک تیم فنی خبره‬ ‫نیاز داش��ته باش��د‪ ،‬برای حفظ توان رقابتی ان‬ ‫محص��ول در ب��ازار‪ ،‬تحقی��ق و توس��عه باید به‬ ‫صورت مداوم انجام ش��ود تا به عنوان محصول‬ ‫دانش بنی��ان از ان حمای��ت ش��ود‪ .‬البت��ه اگر‬ ‫ارزش افزوده کاالیی ناشی از دانش فنی‪ ،‬نواوری‬ ‫و فناورانه باشد نیز مورد حمایت معاونت علمی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از بین چند ده هزار سرفصلی‬ ‫که در فضای اقتصادی و صنعتی کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ 800 ،‬سرفصل را برای کاالهای دانش بنیان‬ ‫قرار داده ایم تا در این زمینه نیاز بازار را برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رییس کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنانچ��ه بتوانیم تا چند س��ال اینده تمام ابعاد‬ ‫ای��ن قانون را به خوبی اج��را کنیم‪ ،‬گام بزرگی‬ ‫در حمایت از ش��رکت های دانش بنیان برداشته‬ ‫می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تمام تالش ما این است‬ ‫که این شرکت ها از نظر کمی و کیفی گسترش‬ ‫یابن��د و بتوانند در حوزه عل��م و فناوری و نیز‬ ‫در حوزه های اقتصادی و تجاری سازی‪ ،‬کارهای‬ ‫بزرگی انجام دهند‪.‬‬ ‫صاحبکار اف��زود‪ :‬بر مبنای مصوب��ه کارگروه‬ ‫ارزیابی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬به شرکت هایی‬ ‫که با عنوان «ش��رکتهای صنعتی» تایید شدند‪،‬‬ ‫تس��هیالت صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی و‬ ‫استقرار تعلق می گیرد‪ ،‬اما معافیت های مالیاتی‬ ‫مشمول انها نمی شود و این شرکت ها باید سهم‬ ‫فعالیت ه��ای دانش بنیان در حوزه کاری خود را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در‬ ‫تازه ترین رتبه بندی تایمز‪ ،‬رتبه های چهلم و شصت‬ ‫و س��وم برترین دانش��گاه های زیر ‪ 50‬سال جهان را‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پایگاه رتبه بندی تایمز‪ ،‬فهرست‬ ‫‪ ۱۰۰‬دانش��گاه برتر زیر ‪ ۵۰‬س��ال قدمت جهان در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۵‬م را منتش��ر کرد‪ .‬این پایگاه از س��ال‬ ‫‪۲۰۱۲‬م با این رتبه بندی س��االنه نگاهی اجمالی به‬ ‫اینده و س��تارگان نوظهور در عرصه علم و فناوری‬ ‫جهان دارد‪.‬‬ ‫در این رتبه بندی از شاخص ها و معیارهای مشابه‬ ‫رتبه بندی جهانی این پایگاه بهره گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫بدین ترتیب که دانش��گاه ها با ‪ ۱۳‬شاخص در قالب‬ ‫‪ 5‬معیار اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬استناد‪ ،‬وجهه بین المللی‬ ‫و ارتباط با صنعت م��ورد ارزیابی قرار گرفته و تنها‬ ‫تفاوت ای��ن رتبه بندی با رتبه بن��دی جهانی پایگاه‬ ‫رتبه بندی تایمز در ان اس��ت که به ش��اخص های‬ ‫شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانش��گاه صنعتی شریف همچنان همانند گذشته‬ ‫برترین دانش��گاه حاضر از ای��ران در این رتبه بندی‬ ‫است که حائز رتبه ‪ ۴۰‬شده است‪ .‬صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫دیگر دانش��گاه جوان ایرانی که در س��ال گذش��ته‬ ‫نخستین حضور خود را در این فهرست تجربه کرده‪،‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م با رشد چش��مگیر با ‪ ۲۹‬رتبه به‬ ‫جایگاه ‪ ۶۳‬این فهرست صعود کرده است‪ .‬در منطقه‬ ‫خاورمیانه نیز عالوه بر ایران از ترکیه دانش��گاه های‬ ‫س��ابانجی‪ ،‬بیلکنت و کوچ حضوردارند که به ترتیب‬ ‫رتبه ‪ ۲۸ ،۱۳‬و ‪ ۵۱‬جدول را کسب کردند‪.‬‬ ‫دانش��گاه ش��ریف از ش��اخص ام��وزش ‪ 32/8‬از‬ ‫چشم انداز بین المللی ‪ ،19/4‬از درامد صنعتی ‪،86/2‬‬ ‫از پژوه��ش ‪ 46/1‬و از اس��تناد ‪ 50/4‬امتی��از را به‬ ‫دست اورده است‪ .‬رتبه دانشگاه شریف در سال های‬ ‫‪۲۰۱۴‬م در بین ‪ ۱۰۰‬دانشگاه ممتاز این رتبه بندی‬ ‫‪ ۲۷‬و در س��ال ‪۲۰۱۳‬م نیز ‪ ۴۷‬و در س��ال ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫(نخستین سال رتبه بندی) ‪ ۶۸‬بود‪.‬‬ ‫دانش��گاه صنعتی اصفهان هم از شاخص اموزش‬ ‫‪ ،26/6‬از چشم انداز بین المللی ‪ ،۲۰‬از درامد صنعتی‬ ‫‪ ،84/1‬از پژوهش ‪ 40/1‬و از اس��تناد ‪ 48/9‬امتیاز را‬ ‫به دس��ت اورده است‪ .‬رتبه این دانشگاه در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬م در بین ‪ ۱۰۰‬دانشگاه ممتاز این رتبه بندی‬ ‫‪ ۹۲‬بود که اکنون ‪ ۲۹‬پله صعود کرده است‪.‬‬ ‫تجاری سازی فناوری باید در‬ ‫بخش خصوصی انجام شود‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری مهر‪ ،‬س��ورنا س��تاری در‬ ‫نشس��تی با علی شمخانی ‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت‬ ‫ملی با محوریت پیش��برد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬یک اکوسیستم کارافرینی مبتنی‬ ‫بر پژوهش درامدزا در کشور وجود دارد که معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در حال عرضه ان‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه باید در نظر داش��ت که درامد‬ ‫بدس��ت امده از سرمایه گذاری در هر بخش دیگری‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫س��تاری ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د دانش��گاه های‬ ‫پژوهش محور داشته باش��یم که هزینه های خود را‬ ‫ب��ا تکی ه بر پژوهش تامین کنند‪ ،‬افزود‪ :‬دانش��گاه ها‬ ‫بای��د بی��ن ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۵‬س��ال مس��ئولیت کارافرینی‬ ‫فارغ التحصیالن خود را بر عهده داش��ته باش��ند که‬ ‫پارک ه��ای علمی و فن��اوری می توانند ایفاگر نقش‬ ‫موثر در حصول این مهم باشند‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رییس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه با پ��ول دولتی نمی توان کار پژوهش��ی کرد‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬دولت تنها باید برای مرز دانش سرمایه گذاری‬ ‫کند و به سمت ایجاد پژوهشکده های کاربردی گام‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬تیر ‪ 7 - 1394‬رمضان ‪ 24 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -250‬پیاپی ‪1568‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫فریدالدین عطار نیشابوری‪:‬‬ ‫اى نازنین نگارا تغییر ده قضا را‬ ‫گر تو نمی پسندى تقدیر کن نگاهى‬ ‫دل را تو مى کشانى بر عرش مى کشانى‬ ‫بال ملک کنى پهن از مهر روسیاهى‬ ‫دل را بخر چنان حُر تا ایم از میان بُر‬ ‫بى عجب و بى تکبر از راه خیمه گاهى‬ ‫امشب به عشق حیدر ما را ببخش یکسر‬ ‫جان حسین و زینب بر ما بده پناهى‬ ‫در این شب جدایى در کوى اشنایى‬ ‫هستم چنان گدایى در کوى پادشاهى‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫برگزاری روز قدس‬ ‫در بیست وسوم رمضان‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اس�لامی‪ ،‬از برگزاری مراسم و راهپیمایی‬ ‫روز جهانی قدس در روز جمعه ‪ 19‬تیر ماه مصادف‬ ‫با بیس��ت وسوم ماه مبارک رمضان خبر داد‪ .‬سردار‬ ‫رمضان ش��ریف‪ ،‬در حاش��یه نشس��ت تخصصی و‬ ‫هماهنگی سازمان ها و موسسات مردم نهاد پیرامون‬ ‫برگزاری مراسم روز جهانی قدس سال ‪1394‬گفت‪:‬‬ ‫روز جهانی قدس یادگار ارزشمند و میراث راهبردی‬ ‫حض��رت امام خمین��ی(ره) برای حمای��ت از مردم‬ ‫مظلوم و مس��لمان فلسطین و اعالم انزجار و برائت‬ ‫از رژیم اش��غالگر‪ ،‬جالد و جعلی صهیونیستی است‬ ‫که هر س��ال ب��ه فرصتی برای اع�لام مواضع امت‬ ‫اس�لامی علیه ظلم و اقدامات ضدبشری قدرت های‬ ‫استکباری و سکوت مجامع بین المللی در قبال ان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتیاط در مصرف زولبیا و بامیه‬ ‫ایسنا‪ :‬کارشناس ارش��د تغذیه سازمان غذا و دارو‬ ‫گف��ت‪ :‬مضرات اس��تفاده از زولبی��ا و بامیه بیش از‬ ‫فواید ان است‪.‬‬ ‫مهن��دس زه��ره پوراحمد درباره مص��رف زولبیا‬ ‫و بامی��ه که بیش��تر در ماه رمضان مورد اس��تفاده‬ ‫روزه داران ق��رار می گی��رد‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬مضرات‬ ‫استفاده از این شیرینی بیش از فواید ان است‪.‬‬ ‫وی در ابتدا به فواید این ش��یرینی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬از فواید زولبی��ا و بامیه فقط می توان به این‬ ‫اش��اره کرد که برای لحظات نخست بعد از افطار به‬ ‫دلیل اینکه دارای قندهای س��اده باالیی است‪ ،‬یک‬ ‫تا ‪ 2‬عدد توصیه به مصرف می ش��ود و این قندهای‬ ‫ساده سریع شکسته می شوند و قند خون مورد نیاز‬ ‫را سریع باال می برند‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد تغذیه سازمان غذا و دارو با بیان‬ ‫اینک��ه زولبیا و بامیه چربی باالیی دارند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این ش��یرینی ها درون روغن به طور غوطه ور س��رخ‬ ‫می ش��وند و از هم��ه مهم تر اینکه احتم��ال دارد از‬ ‫روغن های نامناس��ب برای طبخ ان اس��تفاده شود؛‬ ‫در نتیج��ه با وجود انکه چربی باالی��ی دارند‪ ،‬مواد‬ ‫مخاطره امی��ز ب��رای س�لامتی مانند پراکس��ید و‬ ‫اسیدیته نیز دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزه وکاهش چربی خون‬ ‫ایرن�ا‪ :‬یک متخصص قلب و عروق گفت‪ :‬روزه داری‬ ‫در کاه��ش میزان چربی خ��ون و جلوگیری از بروز‬ ‫سکته های قلبی در افراد نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫دکتر افسر قره باغی افزود‪ :‬بدن انسان برای حفظ‬ ‫س�لامتی خ��ود همواره مق��داری چرب��ی در نقاط‬ ‫مختل��ف ذخی��ره می کند که اگر ای��ن چربی برای‬ ‫مدت طوالنی در بدن باقی بماند‪ ،‬به ش��کل فشرده‬ ‫در می ای��د و در بس��یاری موارد‪ ،‬ای��ن چربی ها در‬ ‫جداره رگ ها رس��وب ک��رده و موجب تنگی عروق‬ ‫می شوند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬روزه داری به بدن فرصت‬ ‫می ده��د تا ای��ن چربی ها با فعالیت بدنی مناس��ب‬ ‫س��وزانده ش��ده و پس از پای��ان روزه داری به جای‬ ‫چربی های فشرده قدیمی‪ ،‬چربی تازه و مناسب تری‬ ‫جایگزین شود‪.‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫امیرمومنان حضرت على علیه السالم می فرمایند‪ :‬روزه نفس از لذت هاى دنیوى‪ ،‬سودمندترین روزه هاست‪.‬‬ ‫هشدار‪ 9 ،‬استان از مرز تشنگی هم عبور کرده اند‬ ‫ریی��س مرک��ز مل��ی خشکس��الی و‬ ‫مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی با‬ ‫بیان اینکه از ابتدای س��ال ابی جاری تا‬ ‫پای��ان خرداد میزان بارندگی در کش��ور‬ ‫‪۱۸‬درصد کاهش نش��ان می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت بارش در ‪ ۹‬استان هشداردهنده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ش��اهرخ فاتح افزود‪:‬‬ ‫میزان بارش در کل کشور از ابتدای مهر‬ ‫‪ ۹۳‬تا پایان خرداد ‪ 188/5 ،۹۴‬میلیمتر‬ ‫بوده که این میزان در مقایسه با میانگین‬ ‫بلندمدت ‪ ۱۸‬درصد و نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۱۴‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬می��زان بارندگی در این‬ ‫م��دت در ته��ران ‪ 226/3‬میلیمتر بوده‬ ‫که این میزان در مقایس��ه ب��ا میانگین‬ ‫بلندمدت ‪ ۱۹‬درصد کاهش و نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۳‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت‬ ‫بحران سازمان هواشناسی اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای مهر ‪ ۹۳‬تا پایان خرداد ‪ ۹۴‬استان‬ ‫هرمزگان با ‪ ۵۳‬درصد‪ ،‬بوشهر ‪ ۴۸‬درصد‬ ‫و البرز ‪ ۴۱‬درصد کاهش‪ ،‬کم بارش ترین‬ ‫اس��تان ها نس��بت به میانگین بلندمدت‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫فات��ح تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن مدت‬ ‫اس��تان های گی�لان ب��ا ‪ ۲۷‬درص��د‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی ‪ ۲۲‬درصد و اردبیل ‪۱۶‬‬ ‫درص��د افزایش‪ ،‬پربارش ترین اس��تان ها‬ ‫‪4‬درصد کودکان خیابانی ایدز دارند‬ ‫رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان‬ ‫بهزیس��تی کش��ور از ابت�لای بی��ش از‬ ‫‪4‬درص��د از کودکان خیابان��ی تهران به‬ ‫ایدز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مجید رضازاده درباره‬ ‫الگ��وی پیش��گیری از ای��دز در می��ان‬ ‫نوجوان��ان گفت‪ :‬بر اس��اس نتایجی که‬ ‫در ارزیابی ها به دس��ت ام��ده ‪ ،‬کودکان‬ ‫خیابانی به شدت در معرض خطر ابتال به‬ ‫ایدز قرار دارند‪ .‬به همین دلیل س��ازمان‬ ‫بهزیس��تی بر پیشگیری از ایدز در میان‬ ‫کودکان خیابانی متمرکز شده و اقدام به‬ ‫تدوین الگوی پیشگیری از ایدز در میان‬ ‫کودکان خیابانی کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بهزیس��تی به عنوان س��ازمانی که‬ ‫متولی کودکان خیابانی در کشور است‪،‬‬ ‫عالوه بر خدمات حمایتی‪ ،‬اقامتی و‪ ...‬که‬ ‫به ای��ن گروه از ک��ودکان ارائه می دهد‪،‬‬ ‫قص��د دارد ای��ن خدمت را نی��ز به طور‬ ‫مستقیم به این کودکان ارائه دهد‪.‬‬ ‫احیای دریاچه ارومیه‬ ‫عض��و س��تاد احیای‬ ‫دریاچ��ه ارومی��ه از‬ ‫ازادسازی منابع جدید‬ ‫اب به ای��ن دریاچه در‬ ‫بهم��ن و اس��فند م��اه‬ ‫س��ال جاری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تالش ما در س��ال های ابتدایی‬ ‫احیای دریاچه‪ ،‬تثبیت ان اس��ت زیرا‬ ‫س�لامت ‪ 14‬میلی��ون نفر ب��ه احیای‬ ‫دریاچ��ه ارومی��ه بس��تگی دارد‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬مس��عود تجریشی گفت‪:‬‬ ‫در طول سال های اخیر هر سال حدود‬ ‫‪ 40‬س��انتیمتر تراز اب دریاچه نسبت‬ ‫به س��ال پیش از ان افت داش��ت؛ اما‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬بر اس��اس اماری که‬ ‫هفته گذش��ته گرفته ش��ده‪ ،‬تراز اب‬ ‫دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ ‹تکریم واقفان وخیران‬ ‫ف�ارس‪ :‬قائم مق��ام س��تاد خی��ران وزارت علوم از‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز پژوهش��ی و پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری درخواس��ت ک��رد از ظرفیت ه��ای معنوی‬ ‫م��اه مبارک رمضان برای برق��راری ارتباط و تعامل‬ ‫س��ازنده با خیران و واقفان و تکریم انها اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫اب زندگی است‬ ‫‪ 6‬س��انتیمتر کم ش��ده‬ ‫ اس��ت‪ .‬همچنین اکنون‬ ‫س��طح دریاچه نزدیک‬ ‫به ‪ 2000‬کیلومتر مربع‬ ‫اس��ت و تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫نیز همانند سال گذشته‬ ‫می شود‪ .‬وی با بیان اینکه تا این لحظه‬ ‫منب��ع اب جدیدی ب��ه دریاچه وارد‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال جاری‬ ‫بارندگی خوب و نرمالی در ان منطقه‬ ‫داش��تیم‪ ،‬اما به دلیل خشکی زمین‪،‬‬ ‫خش��کی اب های زیرزمینی و الیروبی‬ ‫نش��دن رودخانه ها در س��ال گذشته‪،‬‬ ‫می��زان روان اب ها ح��دود ‪ 63‬درصد‬ ‫نس��بت به میانگین کاهش داش��ت ه و‬ ‫بخ��ش عظیم��ی از ای��ن اب پیش از‬ ‫رسیدن به دریاچه تبخیر شده است‪.‬‬ ‫نسبت به میانگین بلندمدت بوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای س��ال ابی جاری‬ ‫تا پایان خردادماه‪ ،‬استان های هرمزگان‬ ‫با ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬بوش��هر ‪ ۵۸‬درصد و ایالم‬ ‫‪ ۴۴‬درصد کاهش کم بارش ترین استان ها‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫ریی��س مرک��ز ملی خشکس��الی و‬ ‫مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در این مدت اس��تان های‬ ‫خراس��ان رضوی با ‪ ۳۶‬درصد‪ ،‬اردبیل‬ ‫‪ ۳۲‬درص��د و اذربایجان ش��رقی ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه‬ ‫در سال گذشته پربارش ترین استان ها‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫فاتح یاداور شد‪ :‬پیش بینی هواشناسی‬ ‫نش��ان می دهد در تیر و مرداد ‪ ۹۴‬بارش‬ ‫در س��واحل دری��ای خزر ح��دود ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نس��بت به میانگین بلندمدت‬ ‫کاهش خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همچنی��ن در ‪ 2‬ماه‬ ‫اینده بیشتر مناطق کشور بارش نرمالی‬ ‫خواهند داش��ت‪ ،‬تنه��ا در بخش هایی از‬ ‫ش��رق کشور میزان بارش کمی از نرمال‬ ‫بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت‬ ‫بحران سازمان هواشناس��ی یاداور شد‪:‬‬ ‫البته باید توجه داشت که در تیر و مرداد‬ ‫میزان بارندگی در کل کشور به ویژه در‬ ‫بخش های شرقی بسیار کم است‪.‬‬ ‫‪ 87‬میلیارد تومان نذورات برای عتبات عالیات‬ ‫رییس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات‬ ‫از دریاف��ت ‪ ۸۷‬میلیارد توم��ان نذورات‬ ‫م��ردم در س��ال ‪ ۹۳‬ب��رای بازس��ازی و‬ ‫نوسازی عتبات عالیات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این س��تاد در نمایشگاه بین المللی قران‬ ‫حض��ور دارد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حس��ن‬ ‫پالرک با بیان اینکه شهرستان های ایران‬ ‫در س��ال گذشته مش��ارکت خوبی برای‬ ‫بازس��ازی عتبات عالیات داشتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای س��ال ‪ 93‬پیش بینی می کردیم که‬ ‫‪ 113‬میلی��ارد تومان نذورات مردم برای‬ ‫بازسازی عتبات عالیات حاصل شود که‬ ‫‪ 87‬میلیارد تومان ان محقق شد‪ .‬رییس‬ ‫س��تاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد‪:‬‬ ‫بین استان های کش��ور به تناسب مبلغ‬ ‫جمع شده و جمعیت ان استان خراسان‬ ‫جنوبی رتبه نخس��ت‪ ،‬اس��تان مازندران‬ ‫رتب��ه دوم و اس��تان تهران رتبه س��وم‬ ‫نذورات را کس��ب کردند‪ .‬این نذورات در‬ ‫قالب پول و طال بود‪.‬‬ ‫حمایت دولت از توسعه صنعت انیمیشن‬ ‫مع��اون پژوهش��ی‬ ‫مرک��ز گس��ترش‬ ‫س��ینمای مس��تند و‬ ‫تجربی و دبیر همایش‬ ‫مل��ی انیمیش��ن‬ ‫ایران گفت‪ :‬گسترش‬ ‫و توسعه صنعت انیمیشن در مناطق‬ ‫مختلف کش��ور مورد حمایت جدی‬ ‫دولت است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا‬ ‫قاسم خان افزود‪ :‬انیمیشن تنها هنر‬ ‫صنعتی از دید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در کش��ور اس��ت‪ .‬وی از‬ ‫برگزاری همایش ملی انیمیش��ن به‬ ‫میزبانی شهرس��تان خلخال در اواخر‬ ‫مردادماه سال جاری خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ 50‬اث��ر و مقاله به دبیرخانه‬ ‫این همایش در تهران ارس��ال ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ایجاد قطب‬ ‫انیمیش��ن درخلخال‪،‬‬ ‫بررس��ی مش��کالت‬ ‫صنع��ت انیمیش��ن‬ ‫کش��ور‪ ،‬انیمیش��ن در‬ ‫س��ینما و س��ینما در‬ ‫انیمیش��ن‪ ،‬جایگاه انیمیش��ن ایران‬ ‫در جه��ان‪ ،‬هویت مل��ی و مضمون و‬ ‫محتوای انیمیش��ن را ازجمله اهداف‬ ‫و برنامه های همایش ملی انیمیش��ن‬ ‫در خلخ��ال اعالم ک��رد‪ .‬علی نظری‬ ‫فرماندار خلخال نیز با اعالم امادگی‬ ‫برای هم��کاری در برگزاری همایش‬ ‫مل��ی انیمیش��ن در خلخ��ال گفت‪:‬‬ ‫مقدمات الزم برای اسکان و پذیرایی‬ ‫از ‪ 150‬مهم��ان این همایش درحال‬ ‫فراهم شدن است‪.‬‬ ‫مسابقه وبالگ نویسی نماز‬ ‫معاون فرهنگی اموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز‬ ‫کش��ور با اعالم نتایج مسابقه سراسری وبالگ نویسی‬ ‫نماز گفت‪ 4 :‬هزار و ‪ 915‬وبالگ نویس در چهارمین‬ ‫دوره این مس��ابقه ش��رکت کردند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫منص��ور س��رگزی اف��زود‪ :‬چهارمین دوره مس��ابقه‬ ‫وبالگ نویس��ی نماز در کش��ور برگزار می ش��ود که‬ ‫‪2‬دوره اخیر به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫انجام شده است ‪ .‬وی درباره داوری اثار گفت‪ :‬داوری‬ ‫اث��ار در ‪ 4‬مرحله با حضور داوران متخصص از گروه‬ ‫تبیان انجام ش��ده که در مرحله نهایی‪ ،‬از میان ‪190‬‬ ‫وب�لاگ راه یافته به این مرحله ‪ 110‬وبالگ برگزیده‬ ‫معرفی شدند‪ .‬معاون س��تاد اقامه نماز افزود‪ :‬مراحل‬ ‫داوری چهارمین جش��نواره سراسری وبالگ نویسی‬ ‫نماز به سرپرس��تی تیم داوری تبی��ان و با همکاری‬ ‫جهاد دانش��گاهی واحد خواجه نصیرالدین طوس��ی‪،‬‬ ‫رسانه های دیجیتال و ستاد اقامه نماز انجام شد‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫امام علی علیه السلام نحوه دعا کردن برای‬ ‫باران را به ما می ام�وزد و می فرماید‪« :‬بارالها!‬ ‫باران�ى حیات بخ�ش‪ ،‬س�یراب کننده‪ ،‬کام�ل‪،‬‬ ‫همگانى‪ ،‬پاکیزه‪ ،‬پربرکت‪ ،‬گوارا و خرمى بخش‬ ‫از ناحی�ه خ�ودت ب�ر م�ا ن�ازل فرم�ا! بارانى‬ ‫ک�ه گیاهانى پربرکت ب�ا ش�اخه هاى پرثمر و‬ ‫برگ هاى سرسبز و پرطراوت برویاند‪ ،‬ان گونه‬ ‫ک�ه بندگان ضعیف�ت را با ان توان بخش�ى و‬ ‫سرزمین هاى مرده را با ان زنده کنى!»‬ ‫روز بسیارگرم بی اب‬ ‫مینو بدیعی ‪ -‬از مرکز ش��هر به سمت‬ ‫منطقه خاوران در جنوب شرقی تهران‪،‬‬ ‫هرم گرما همه نفسم را گرفته بود‪ ،‬حس‬ ‫می ک��ردی که همراه با ویرژیل‪ ،‬ش��اعر‬ ‫عه��د عتی��ق روم باس��تان و دانته‪ ،‬حماسه س��رای‬ ‫ایتالیایی در بخش سوم کتاب او به نام «دوزخ»‪ ،‬به‬ ‫دنیای��ی رفته ای که اب در ان اصال وجود ندارد و از‬ ‫زمی��ن و زمان ات��ش می بارد‪ .‬با ای��ن تفکر به خود‬ ‫لرزیدی و‪...‬‬ ‫دانته تو را به س��رزمینی برده بود که ابش��ارهای‬ ‫ات��ش هم��ه هس��تی ات را ان��گار زای��ل می ک��رد‪.‬‬ ‫می خواستی با همه وجود فریاد بزنی‪« :‬خداوندا اب‪،‬‬ ‫اب ‪»...‬‬ ‫بعد خودت از اینهمه بی طاقتی ات شرمنده شدی‬ ‫و‪ ...‬خودرو روزنامه بعد از طی کردن مسافتی طوالنی‬ ‫و گذش��تن از پیچ و خم های زیاد به شهرکی تقریبا‬ ‫نیمه ساخته رسید که خانه های کج و معوج کنار هم‬ ‫قرار داشته ان حکایت از هیچ نظم و سروسامانی در‬ ‫شهرک سازی امروز نداشت‪ ،‬نام شهرک «ک» بود و‬ ‫بسیاربس��یار طعم بی ابی یا کم ابی را چش��یده بود‪.‬‬ ‫در کوچه ها و در اصطالح خیابان های این ش��هرک‬ ‫ک��ه پر از گرد و خاک بود و کمتر رنگ اس��فالت را‬ ‫به خود دیده بود کودکانی با لب های داغمه بس��ته‬ ‫و صورت های تیره از تابش ش��دید افتاب با س��نگ‬ ‫و خ��اک ب��ازی می کردند و مادرانی ج��وان و زنانی‬ ‫س��الخورده بدون مردهای ش��ان در صف طوالنی با‬ ‫دبه ه��ا وکوزه های بزرگ و کوچکی ایس��تاده و یک‬ ‫تریلی حمل «اب» برای شان اب اورده بود‪ .‬اب که‬ ‫از تریلی در دبه ها می ریخت‪ ،‬تو یاد سال های خیلی‬ ‫دور و کودکی های فراموش شده می کردی که کنار‬ ‫یخچال قدیمی یک کوزه سفالی بود که مادربزرگ‬ ‫در این کوزه اب را خنک نگه می داشت و از ان اب‬ ‫می نوش��ید‪ .‬در تابستان عطش زده‪ ،‬مادر بزرگ اب‬ ‫س��رد یخچال را دوست نداشت و می گفت‪ :‬طعمش‬ ‫بد اس��ت‪ .‬کاش مادربزرگ در ان لحظه زنده بود و‬ ‫می دید ک��ه دیگر طعم اب مهم نیس��ت‪ ،‬خود اب‬ ‫شیرین مهم است‪.‬‬ ‫* ** ‬ ‫زن ج��وان‪ ،‬بچه ب��ه بغل در صف اب ب��ود‪ .‬از او‪،‬‬ ‫پرسیدم‪ :‬به این شهرک ابرسانی نشده‪،‬‬ ‫با بی حوصلگی ج��واب داد‪ :‬چرا اما هیچوقت اب‬ ‫نداریم و بیشتر هم در فصل تابستان و وای ‪...‬‬ ‫ک��ودک ش��یرخواره اش با نگاهی انگار پرسش��گر‬ ‫به من می نگریس��ت‪ .‬پرس��یدم‪ :‬این اب هایی را که‬ ‫برای تان می اورند‪ ،‬کفاف تان را می دهد‪.‬‬ ‫با حالتی بغض الود گفت‪ :‬نه نه‪ .‬بیش��تر برای رفع‬ ‫تشنگی و شستن گربه شوری ظرف هاست و‪...‬‬ ‫هرمزگان درعطش کم ابی‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب شهری‬ ‫بندرعباس گفت‪ :‬با کمبود اب در استان و بعد از ‪16‬‬ ‫سال خشکس��الی‪ ،‬هرمزگان به بحرانی ترین شرایط‬ ‫خود رس��یده به طوری که استان در وضعیت فعلی‬ ‫به کانون خشکسالی در کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫حسین خادمی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر اب مورد‬ ‫نیاز ش��هرهای اس��تان معادل ‪ 4‬مترمکعب بر ثانیه‬ ‫است که با وجود تالش های انجام شده و بکارگیری‬ ‫تمامی منابع ابی موجود با بازسازی چاه ها و کاهش‬ ‫تلف��ات فیزیکی‪ ،‬امکان تامی��ن ‪ 3500‬لیتر بر ثانیه‬ ‫اب فراهم ش��ده اس��ت و با این وجود ‪ 500‬لیتر بر‬ ‫ثانیه کمبود اب داری��م‪ .‬وی افزود‪ :‬این کمبود باید‬ ‫از طری��ق صرفه جویی و مدیریت مصرف اب جبران‬ ‫ش��ود‪ .‬اگ��ر فردی روزان��ه ‪ 20‬لیت��ر در مصرف اب‬ ‫صرفه جویی کند‪ ،‬می توانیم تابستان سال جاری را با‬ ‫کمترین چالش ابی پشت سر بگذرانیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!