روزنامه صمت شماره 251 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 251

روزنامه صمت شماره 251

روزنامه صمت شماره 251

‫ رفع محدودیت بانک ها‬ ‫کمک به تولید و صنعت‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 251‬پیاپی ‪ 32 1569‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬مرکز ثقل‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫یورو‬ ‫ن شد‬ ‫‪18‬درصد ارزا ‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در ش��رایطی که حضور در بازارهای جهانی در سال های‬ ‫گذش��ته برای ایران و بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان‬ ‫به امری دشوار تبدیل شده و امکان اتصال بانک های ایرانی‬ ‫به نظام بانکی دنیا به حداقل ممکن رسید و حتی برای یک‬ ‫دوره قطع شد‪ .‬همزمان با نزدیک تر شدن به بحث مذاکرات‬ ‫هس��ته ای ایران و ‪ 5+1‬و در ش��رایطی که این مذاکرات به‬ ‫مرحله بس��یار حس��اس و تعیین کننده ای رس��یده است‪،‬‬ ‫خبرهایی از گوش��ه و کنار به گوش می رسد که نویدبخش‬ ‫روزهای خوش در اینده نزدیک برای نظام بانکی کش��ور و‬ ‫به دنبال ان بخش های اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بسته پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هدف رفع چالش اصلی تولید ارائه شد‬ ‫صنعت در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قطع تامین مواد اولیه قطعه‬ ‫از واسطه ها‬ ‫تالش صنعتگران برای‬ ‫غلبه بر رکود بازار داخلی‬ ‫«چهره مشهور»‬ ‫و هیات همراه‬ ‫«فریمی»‬ ‫از جنس فریب‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تراز بازرگانی‬ ‫مثبت ماند‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ از «تسهیالت» خوب‬ ‫تا «مشکالت» صادراتی بد‬ ‫ فروش ماشین االت‬ ‫معدنی قسطی‬ ‫مهرداد احمد شعربافی‬ ‫معاون مالی صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری معادن‬ ‫‪5‬‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫رئیس کمیسیون توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تضمینی برای تامین‬ ‫قطعات وارداتی ها نیست‬ ‫محمدباقر رجال‬ ‫‪7‬‬ ‫رییس انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫ ترفند های‬ ‫دور زدن قانون‬ ‫ جذابیت های‬ ‫معدنی تاجیکستان‬ ‫احمد مشکانی‬ ‫‪11‬‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫‪27‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫عضو هیات مدیره خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪29‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫کاخ س��فید اطمین��ان دارد ک��ه یک تواف��ق نهایی‬ ‫ب��ا ایران در روزه��ای پایانی قبل از ض��رب االجل ‪30‬‬ ‫ژوئن حاصل خواهد شد ولی باید پذیرفت که برخی از‬ ‫جزئیات ممکن است کماکان پس از حصول این توافق‬ ‫مشخص شود‬ ‫خالد بن احمد ال خلیفه وزیر خارجه بحرین بر نقش‬ ‫مهم ایران در منطق��ه تاکید کرد و گفت‪ :‬انتظار داریم‬ ‫تهران با تمام مسئولیت این نقش را ایفا کند‪.‬‬ ‫منابع یمنی از انجام مذاکرات میان جنبش انصاراهلل‬ ‫و رهبران بلندپایه جنوب یمن به منظور دس��تیابی به‬ ‫یک اتش بس انساندوستانه با میانجی گری و سرپرستی‬ ‫کشور عمان خبر دادند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دادگاه ب��دوی تونس اع�لام کرد‪ :‬حکم‬ ‫زن��دان زین العابدی��ن بن علی رییس جمهوری س��ابق‬ ‫دیکتاتور تونس به مدت ‪ 10‬سال وجریمه مالی وی به‬ ‫میزان ‪ 115‬هزار دالر همچنین جریمه داماد و یکی از‬ ‫وزیرانش به این مبلغ صادر شد‪.‬‬ ‫تو پنجمین دوره قانونگذاری‬ ‫در نخستین جلسه بیس ‬ ‫مجلس ترکیه برای نخس��تین بار در تاریخ این کش��ور‪،‬‬ ‫‪21‬نماینده محجبه حضور یافتند‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه یونان برای رهایی از ورشکس��تگی به‬ ‫وام های بیش��تر نیاز دارد‪ ،‬ش��ماری از سیاس��تمداران‬ ‫المانی از حزب حاکم و دیگر احزاب‪ ،‬س��از مخالفت با‬ ‫اعطای وام های بیشتر به اتن را سرداده اند‪.‬‬ ‫کمبود باران در ‪ 6‬ماه نخس��ت سال ‪2015‬میالدی‪،‬‬ ‫باعث شد س��انتیاگو پایتخت شیلی‪ ،‬خشک ترین دوره‬ ‫زمانی را در ‪ 50‬سال اخیر تجربه کند‪.‬‬ ‫مرکز رس��انه ای امور قدس ومس��جد االقصی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬رژیم صهیونیستی حفاری های خود در زیر مسجد‬ ‫االقصی را افزایش داده است‪.‬‬ ‫در پی ازادی تل ابیض از دست نیروهای داعش‪ ،‬دو‬ ‫هزار و ‪ 750‬سوری از مرز اکچاقلعه نقطه مرزی ترکیه‬ ‫و سوریه به کشورشان بازگشتند‪.‬‬ ‫دولت انگلس��تان برای ممانعت از پیوستن اتباع ان‬ ‫کشور به داعش پیشنهاد برقراری خط تلفن قرمز برای‬ ‫برقراری تماس مستقیم با انکارا داد‪.‬‬ ‫در بحبوح��ه بدترین بن بس��ت در روابط روس��یه و‬ ‫غرب از زمان جنگ س��رد که ب��ه دلیل بحران اوکراین‬ ‫تش��دید شده است‪ ،‬امریکا قصد دارد برای نخستین بار‬ ‫س�لاح های س��نگین در مناطق مرکزی و شرقی اروپا‬ ‫مستقر کند‪.‬‬ ‫اس��ناد انتشار یافته توس��ط تارنمای ویکی لیکس و‬ ‫تلگر اف ها و نامه های مبادله ش��ده میان وزارت خارجه‬ ‫رژیم س��عودی و س��فارتخانه های عربس��تان در جهان‬ ‫نش��ان می دهد که گروه ‪ 14‬مارس ابزار دنباله رو رژیم‬ ‫سعودی است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت فرانس��ه ش��نود مکالمات روسای‬ ‫جمه��وری ای��ن کش��ور را توس��ط امریکا مس��ئله ای‬ ‫«غیرقابل قبول» میان متحدان دانست‪.‬‬ ‫سفیر واش��نگتن در انکارا ادعای تالش برای تغییر‬ ‫ساختار جمعیتی سوریه در مرزهای ترکیه و ایجاد یک‬ ‫منطقه کردنش��ین در نزدیکی مرزهای ترکیه در خاک‬ ‫سوریه را رد کرد‪.‬‬ ‫عل��ی البخیتی عضو س��ابق دفتر سیاس��ی جنبش‬ ‫انصاراهلل‪ ،‬صحبت درباره عقب نشینی انصاراهلل وتسلیم‬ ‫س�لاح انها را در ش��رایطی که یم��ن در معرض خطر‬ ‫تجزیه قرار دارد نوعی حماقت دانست‪.‬‬ ‫نماین��ده چی��ن در کمیته تحریم س��ازمان ملل در‬ ‫حمایت از پاکس��تان‪ ،‬قطعنامه ضدپاکستانی ارائه شده‬ ‫به این کمیته از سوی هند را وتو کرد‪.‬‬ ‫وزارت دف��اع فیلیپین ادعا کرد ‪ 20‬کش��تی جنگی‬ ‫چین رزمایشی را برای نظامی کردن مناطقی در غرب‬ ‫دری��ای فیلیپین (جنوب دریای چی��ن) که به صورت‬ ‫غیرقانونی اشغال شده است‪ ،‬انجام دادند‪.‬‬ ‫هنوز اختالفات امریکا و چین در دریای جنوبی حل‬ ‫نش��ده که پای ارتش ژاپن نیز به این منطقه باز شد و‬ ‫جبهه تازه دیگری به غیراز دریای شرقی میان چین و‬ ‫ژاپن گشوده شد‪.‬‬ ‫«لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه گفت که‬ ‫وی و وزیران امور خارجه المان‪ ،‬روس��یه و اوکراین در‬ ‫نشست وزرای گروه نورماندی در پاریس‪ ،‬نگرانی عمیق‬ ‫خ��ود را در مورد وضع امنیتی در ش��رق اوکراین ابراز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری «ازادگان» تاجیکس��تان در مطلب��ی‬ ‫تحلیل��ی زیر عن��وان «تاجیکس��تان بر س��ر دوراهی‬ ‫پیوستن به امریکا یا روسیه» نوشت‪ :‬رقابت بین این دو‬ ‫کش��ور در مورد تاجیکستان بر سر منفعت ها به بحران‬ ‫خواهد انجامید‪.‬‬ ‫جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطقی از نوار غزه‬ ‫را بمباران کردند‪.‬‬ ‫با وجود اعتراض های مکرر پیونگ یانگ از س��ازمان‬ ‫ملل متحد درباره راه اندازی دفتر ویژه بررسی وضعیت‬ ‫حقوق بشر کره شمالی در شهر سئول‪ ،‬این سازمان روز‬ ‫گذشته اقدام به گشایش این دفتر کرد‪.‬‬ ‫گروه تروریستی ‪ -‬تکفیری داعش ویدیویی از اعدام‬ ‫‪ 16‬شهروند عراقی در ش��مال این کشور به روش های‬ ‫بسیار وحشیانه و جدید منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫علی اصغر فانی موفق شد بار دیگر اعتماد نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی را کس��ب کند و در مسئولیت‬ ‫وزارت ام��وزش و پرورش در دول��ت تدبیر و امید باقی‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جلس��ه اس��تیضاح فانی وزیر اموزش‬ ‫و پرورش دیروز به ریاس��ت محمدحسن ابوترابی فرد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫فانی در این جلس��ه موفق ش��د با کس��ب ‪ 167‬رای‬ ‫مخالف اس��تیضاح‪ 76 ،‬رای موافق استیضاح و ‪ 13‬رای‬ ‫ممتنع از مجم��وع ‪ 256‬رای ماخوذه باردیگر به عنوان‬ ‫وزیر اموزش و پرورش در این وزارتخانه به مس��ئولیت‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫در جلسه اس��تیضاح وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬اسحاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رییس جمهوری‪ ،‬ش��ماری از‬ ‫وزیران و معاونان رییس جمهوری شرکت داشتند‪.‬‬ ‫تقاض��ای اس��تیضاح فان��ی ب��ا ‪ 64‬امض��ا در هیات‬ ‫رییس��ه اعالم وصول ش��د که گفته می ش��ود ‪35‬نفر از‬ ‫امضا کنندگان امضای خود را پس گرفته بودند‪.‬‬ ‫ناتوان��ی وزیر در جلب رضای��ت و اعتماد جامعه مهم‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫فانیباقیماند‬ ‫ام��وزش و پرورش‪ ،‬نبود رویکرد جدی و برنامه محور به‬ ‫دانشگاه فرهنگیان با عنایت به اهداف بلند این دانشگاه‪،‬‬ ‫ناتوان��ی وزی��ر درجلب توجه دولت ب��ه اهمیت و نقش‬ ‫ام��وزش و پرورش و نداش��تن برنامه و نظام مش��خص‬ ‫و موثر در اس��تقرار نظ��ام پویا و جام��ع رصد‪ ،‬نظارت‪،‬‬ ‫ارزیابی و پایش مستمر برنامه ها از مهم ترین محورهای‬ ‫استیضاح وزیر اموزش و پرورش بود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجل��س درباه نح��وه رای گیری‬ ‫اس��تیضاح فانی وزیر اموزش در نشست علنی پارلمان‬ ‫توضیحاتی را ارائه داد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگ��ی پس از پایان روند بررس��ی‬ ‫اس��تیضاح علی اصغر فانی وزیر اموزش و پرورش گفت‪:‬‬ ‫براس��اس م��اده ‪ 228‬ایین نامه داخل��ی مجلس پس از‬ ‫انجام روند استیضاح‪ ،‬رییس جلسه عدم اعتماد وزیر یا‬ ‫وزیران را به رای می گذارد پس براساس قانون انچه که‬ ‫رای گیری می ش��ود رای درباره استیضاح و عدم اعتماد‬ ‫به وزیر است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم تبریز‪ ،‬اس��کو و اذرش��هر در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی ادامه داد ‪ :‬براس��اس ایین نامه داخلی‬ ‫مجلس درباره نحوه رای گیری اس��تیضاح وزرا کس��ی‬ ‫که رای مواف��ق می دهد‪ ،‬موافق برکن��اری وزیر بوده و‬ ‫نماینده ای که رای مخالف می دهد نظرش به ابقای وزیر‬ ‫در وزارتخانه است‪.‬‬ ‫حرکت تیم مذاکره کننده در مسیر خطوط قرمز هسته ای‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با اش��اره ب��ه بیانات‬ ‫اخیر رهبر معظم انقالب گفت‪ :‬خطوط قرمز هس��ته ای‬ ‫ک��ه رهبر معظم انقالب تبیین و تش��ریح کردند خیلی‬ ‫کمک کننده است و تیم مذاکره کننده در مذاکرات این‬ ‫خطوط را دنبال می کند اما باید تا نهایی شدن موضوع‬ ‫صبر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬خانم افخم در‬ ‫نشس��ت خبری هفتگی خود درباره طرح مجلس برای‬ ‫صیانت از دستاوردهای هسته ای گفت‪ :‬با احترام به نظر‬ ‫مجلس ما هم به صورت مکاتبه و هم به صورت شفاهی‬ ‫دیدگاه مان را به مجلس شورای اسالمی اعالم کردیم و‬ ‫خوب بود مجلس‪ ،‬مالحظ��ات تیم مذاکره کننده را هم‬ ‫در نظر می گرفت‪.‬‬ ‫افخم افزود‪ :‬چ��ون مراحل قانونی کار باید پیش برود‬ ‫بنابراین نظرم��ان را بار دیگ��ر در ان مراحل نیز اعالم‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی درباره همکاری های‬ ‫عراق و ایران و س��وریه گفت‪ :‬یکی از این موارد نشست‬ ‫وزرای کش��ور ایران‪ ،‬عراق و س��وریه در بحث تروریسم‬ ‫و افراطی گری و اس��تفاده از ظرفیت هاست که امکانش‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬هنوز زمان قطعی‬ ‫حضور وزیر امور خارجه در مذاکرات مشخص نیست‪.‬‬ ‫مرضیه افخم در نشست خبری افزود‪ :‬کار کارشناسان‬ ‫و معاون��ان ادام��ه دارد و مذاکرات ب��رای نهایی کردن‬ ‫مت��ون و کار روی نق��اط اختالف��ی به صورت فش��رده‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی با بیان این ک��ه هنوز زمان قطعی‬ ‫حض��ور وزیر ام��ور خارجه در این مذاکرات مش��خص‬ ‫با تمدید مذاکرات موافقت میکنیم‬ ‫سخنگوی دولت درباره موضع‬ ‫اخیر کاخ س��فید مبنی بر اینکه‬ ‫زم��ان مذاک��رات هس��ته ای در‬ ‫ص��ورت نی��از تمدید می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر ابهامی باقی بماند که‬ ‫با تمدید زمان مذاکرات قابل رفع‬ ‫باش��د‪ ،‬طبیعی است که ما با این‬ ‫تمدید موافقت کنیم‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخت دی��روز در‬ ‫تو گ��وی اختصاصی ب��ا ایرنا‬ ‫گف ‬ ‫افزود‪ :‬در این باره ما هم امیدواریم‬ ‫که به وقت ‪ ،‬مذاکرات را به اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ام��ا اگر ان توافق خوب��ی که مورد نظر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪ ،‬انجام نشود و هنوز‬ ‫ابهاماتی باقی بماند که با تمدید زمان مذاکرات قابل‬ ‫رفع باش��د‪ ،‬طبیعی است که ما با این تمدید موافقت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اضافه کرد‪ :‬اما ما هم امیدواریم که‬ ‫ایت اهلل جنتی رییس هیات‬ ‫مرکزی نظارت بر انتخابات شد‬ ‫در نخس��تین جلس��ه‬ ‫هیات مرکزی نظارت بر‬ ‫انتخاب��ات؛ رییس‪ ،‬نائب‬ ‫رییس‪ ،‬دبیر و سخنگوی‬ ‫هیات مرکزی نظارت بر‬ ‫انتخابات تعیین شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬در‬ ‫اجرای م��اده ‪ ۳‬ایین نامه‬ ‫نظ��ارت ب��ر انتخاب��ات مجلس خب��رگان رهبری و‬ ‫تبصره ‪ ۱‬م��اده ‪ ۱‬قانون نظارت بر انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نخس��تین جلسه هیات مرکزی‬ ‫نظ��ارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان‬ ‫رهب��ری و دهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫مورخ ‪« 1394/4/3‬ای��ت اهلل جنتی‪ ،‬ایت اهلل یزدی‪،‬‬ ‫محمدرضا علیزاده و س��یامک ره پیک به ترتیب به‬ ‫عنوان؛ رییس‪ ،‬نائب رییس‪ ،‬دبیر و سخنگوی هیات‬ ‫مرکزی نظارت بر انتخابات» تعیین شدند‪.‬‬ ‫به وقت بتوانیم به اتمام مذاکرات‬ ‫و توافق مطلوب مورد نظر دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی کاخ س��فید در‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی روز دوشنبه‬ ‫ضمن موافقت با س��خنان دکتر‬ ‫ظری��ف در م��ورد اینک��ه توافق‬ ‫خوب مهمتر از زمان تعیین شده‬ ‫مذاکرات است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امریکا‬ ‫همچنان بر دستیابی به توافق در‬ ‫تاری��خ معی��ن امیدوار اس��ت اما‬ ‫بنا به ضرورت برای رس��یدن به توافق نهایی‪ ،‬امکان‬ ‫تمدید کوت��اه زمان مذاکرات وجود خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫جاش ارنست درباره سخنان محمد جواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران که گفته بود‬ ‫اهمیت دس��تیابی به توافق خوب بیشتر از دیر یا زود‬ ‫ش��دن زمان است‪ ،‬افزود‪ :‬رییس جمهوری امریکا نیز‬ ‫در این مورد با ایشان هم نظر است‪.‬‬ ‫قدردانی عراقچی‬ ‫از بیانات رهبر معظم انقالب‬ ‫عضو تیم مذاکره کننده‬ ‫هس��ته ای در صفح��ه‬ ‫اینس��تاگرام خ��ود ضمن‬ ‫قدردان��ی از بیانات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب درب��اره‬ ‫تی��م مذاکره کنن��ده و‬ ‫راهنمایی ه��ای ایش��ان‬ ‫نوش��ت‪« :‬زب��ان از بی��ان‬ ‫تش��کر قاصر اس��ت‪ ».‬به گزارش خبرگزاری فارس‪،‬‬ ‫س��ید عب��اس عراقچی‪ ،‬عض��و تی��م مذاکره کننده‬ ‫هس��ته ای ضمن قدردان��ی از بیان��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درباره تیم مذاکره کنن��ده و راهنمایی های‬ ‫ایشان نوش��ت‪ :‬زبان از بیان تشکر قاصر است‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب روز سه ش��نبه در دی��دار با مقامات و‬ ‫کارگزاران نظام درباره تیم مذاکره کننده هس��ته ای‬ ‫مذاکره کنندگان را امین و غیور و ش��جاع و متدین‬ ‫دانستند ‪.‬‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از این کار مربوط به این است که‬ ‫کارشناسان و معاونان کار را به چه مرحله ای برسانند تا‬ ‫نیازمند حضور وزرا باشد‪.‬‬ ‫افخم افزود‪ :‬انچه قطعی اس��ت این است که تا قبل از‬ ‫موعدی که برای توافق احتمالی اعالم ش��ده است‪ ،‬وزرا‬ ‫در وین خواهند بود‪.‬‬ ‫افخم افزود‪ :‬متعاقب مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مبن��ی بر ال��زام دولت به حف��ظ حقوق هس��ته ای‪ ،‬ما‬ ‫دیدگاه های خودمان را به صورت کتبی و همچنین در‬ ‫جلس��ات به صورت ش��فاهی مطرح کردیم و این کار را‬ ‫مفید نمی دانستیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این موضوع رای و نظر مجلس اس��ت که‬ ‫در صورت تصویب نهایی و تایید ان در شورای نگهبان‬ ‫قانون خواهد ش��د و چنانچه به شکل قانون دراید همه‬ ‫تابع هس��تیم که از ان تبعیت کنیم و ان را مالک کار‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی درباره س��وال انتش��ار برخی از اس��ناد محرمانه‬ ‫عربس��تان توسط ویکی لیکس که بخش اعظمی از انها‬ ‫مرب��وط به ایران اس��ت و واکنش ایران نس��بت به این‬ ‫مسئله چیست‪ ،‬گفت‪ :‬شما نباید منتظر واکنشی فوری‬ ‫نسبت به این مسئله باشید‪.‬‬ ‫ازادی مذهبی ایران در دنیا مثال زدنی است‬ ‫نماین��ده کلیمی��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬ازادی‬ ‫که در کش��ور ایران ب��رای انجام‬ ‫فعالیت ه��ای مذهبی وجود دارد‬ ‫در سطح دنیا مثال زدنی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س��یامک‬ ‫م��ره صدق دی��روز در نشس��ت‬ ‫نمایندگان اقلیت های مذهبی در‬ ‫مجلس با معاونت های حقوقی و‬ ‫فرهنگی قوه قضاییه افزود‪ :‬ما به‬ ‫این نگاه نمی کنیم که خارجی ها‬ ‫راجع به ما چه فکر می کنند بلکه به این می نگریم که‬ ‫ایران فرهنگ توحیدی قدیم��ی دارد و هیچگاه نژاد‬ ‫پرستی نداشته است‪.‬‬ ‫مره صدق با این درخواس��ت که این جلس��ات در‬ ‫س��طح کارشناسی و به صورت تخصصی برگزار شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بخاطر ع��رق ملی و عالقه ملی ک��ه به ایران‬ ‫داریم همواره س��عی می کنیم بیشتر روی نقاط قوت‬ ‫امیرعبداللهیان‪ :‬بحران سوریه‬ ‫راهکار سیاسی دارد‬ ‫معاون عربی و افریقای‬ ‫وزارت خارجه کشورمان‬ ‫در گفت وگ��وی تلفنی با‬ ‫نماین��ده وی��ژه دبیرکل‬ ‫س��ازمان مل��ل در امور‬ ‫س��وریه گف��ت‪ :‬بح��ران‬ ‫س��وریه فق��ط راه��کار‬ ‫سیاس��ی دارد‪.‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬امیر عبداللهیان و اس��تفان دی میس��تورا در‬ ‫این تماس تلفن��ی پیرامون اخرین تحوالت مرتبط‬ ‫ب��ا س��وریه گفت وگ��و کردن��د و نماین��ده دبیرکل‬ ‫س��ازمان ملل گفت وگوها و رایزنی های خود در ژنو‬ ‫با طرف های مختلف س��وری و نمایندگان کشورها‬ ‫از جمله سفیر جمهوری اس�لامی ایران را مثبت و‬ ‫س��ازنده خواند‪ .‬در این گفت وگوی تلفنی طرفین بر‬ ‫اهمیت راهکار سیاس��ی برای پایان دادن به بحران‬ ‫سوریه تاکید کردند‪.‬‬ ‫مش��ترک کار کنیم اما این نباید‬ ‫طوری باشد از احقاق حقوق خود‬ ‫بگذریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ابقه توحید‬ ‫در ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬ایران از س��ابقه‬ ‫توحی��دی چن��د ه��زار س��اله‬ ‫برخوردار اس��ت و ما نیز همواره‬ ‫جزو جدا ناپذیر ایران بوده ایم‪.‬‬ ‫نماین��ده کلیمی��ان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬ایرانی‬ ‫بودن جزو حقوق ذاتی ما اس��ت‬ ‫و بخاط��ر ایرانی بودن از حق کام��ل البالد برخوردار‬ ‫هستیم‪.‬مره صدق خاطرنشان کرد‪ :‬اعتقاد داریم همه‬ ‫مش��کالت با توجه به ظرفیت قانون اساسی و حسن‬ ‫رفتار مقامات باالی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬قابل رفع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته مس��ئوالن رده ه��ای پایین تر‬ ‫کمتر نسبت به مسائل و مشکالت اشراف دارند‪.‬‬ ‫جزئیات بازنشستگی‬ ‫با ‪ ۱۰‬سال سابقه کار‬ ‫مع��اون فن��ی و درام��د‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫از بازنشستگی ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫با استفاده از قانون پرداخت‬ ‫‪ ۱۰‬سال حق بیمه خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این قانون در تمامی‬ ‫شعب تامین اجتماعی اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬محمدحسن زدا‬ ‫در گفت وگ��و با مه��ر گفت‪ :‬بیش از یک س��ال از تصویب‬ ‫قانون بازنشس��تگی با ‪ ۱۰‬س��ال سابقه پرداخت حق بیمه‬ ‫می گ��ذرد و بر اس��اس ان افرادی که به س��ن ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫رسیده اند می توانند با ‪ ۱۰‬سال سابقه کار بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫معاون فنی و درامد س��ازمان تامین اجتماعی تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنین فردی که کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال سابقه پرداخت حق‬ ‫بیمه دارد می تواند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه خود‬ ‫تا رسیدن به ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬از امتیاز بازنشستگی برخوردار شده‬ ‫و متناسب با ان تا ‪ ۱۰‬روز حقوق بگیرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تدوین استاندارد محصوالت دانش بنیان‬ ‫تشکل ها‪ ،‬بهترین قاضی برای استفاده از تجهیزات صنعتی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬مرکز ثقل تصمیم گیری ها‬ ‫‪3‬‬ ‫بسته پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هدف رفع چالش اصلی تولید ارائه شد‬ ‫صنعت در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار‬ ‫ملیح�ه خورده پ�ا ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬نحوه‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هیالت ارزی‪ ،‬یک��ی از‬ ‫مهم ترین مس��ائلی اس��ت که در س��ال های‬ ‫اخیر تولیدکنندگان واحدهای صنعتی بزرگ‬ ‫و کوچک با ان دس��ت به گریب��ان بوده اند‪.‬‬ ‫جهش قیمت ارز در سال ‪ ۹۰‬و ‪ 3‬برابر شدن‬ ‫قیم��ت دالر یکی از عوامل��ی بود که موجب‬ ‫ش��د از یک س��و تولیدکنندگان با مشکالتی‬ ‫ج��دی در تامین ارز مورد نیاز مواجه ش��وند‬ ‫و از سوی دیگر این امر تبعات جدی و بسیار‬ ‫ی بر وضعیت تولید در واحدهای تولیدی‬ ‫منف ‬ ‫و صنعتی به جا گذاش��ت‪ .‬اما دامنه معضالت‬ ‫ناش��ی از جهش قیمت ارز‪ ،‬تنها به ان برهه‬ ‫زمانی محدود نش��د و با گذش��ت ‪ 4‬سال از‬ ‫‪ 3‬برابر ش��دن قیمت ارز‪ ،‬هنوز بس��یاری از‬ ‫صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی دست ‬ ‫به گریبان تبعات جهش قیمت ارز هس��تند‬ ‫به ویژه ان دس��ته از تولیدکنندگان که اقدام‬ ‫به دریافت تسهیالت ارزی از حساب ذخیره‬ ‫ارزی یا از جزء «د» ماده ‪ ۶‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۸۸‬کرده اند؛ این دس��ته از تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگ��ران هن��گام سررس��ید بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت با ای��ن معضل مواجه ش��دند که‬ ‫تس��هیالتی را ک��ه با ن��رخ ارز دولت��ی و به‬ ‫قیمت ‪ ۱۲۲۶‬تومان دریافت کرده اند‪ ،‬هنگام‬ ‫بازپرداخ��ت ناچار به پرداخ��ت بدهی ارزی‬ ‫خود به بانک مرکزی برمبنای ارز با نرخ ازاد‬ ‫و با قیمت روز هس��تند ک��ه این امر منجر به‬ ‫نارضایتی در می��ان تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی شد‪ .‬زیرا فشار تحریم ها و از دست‬ ‫دادن بازارهای خارجی‪ ،‬کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم و محدود ش��دن بازار داخلی‪ ،‬مش��کل‬ ‫تامین منابع مالی و کمبود سرمایه در گردش‬ ‫و نقدینگی موجب شده بود تا تولیدکنندگان‬ ‫با محدودیت های جدی مواجه شوند و حتی‬ ‫بس��یاری از انها به تعطیلی واحد تولیدی یا‬ ‫کاهش ظرفی��ت تولید اقدام کنن��د‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬بحث نح��وه بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫ارزی ب��ر مبن��ای ارز ازاد و با ن��رخ روز نیز‬ ‫به تولیدکنن��دگان و صنعتگران فش��ارهای‬ ‫مضاعف��ی را وارد می کرد بنابراین در س��ال‬ ‫گذش��ته و ب��ا همراهی مجلس مقرر ش��د تا‬ ‫بازپرداخت تسهیالت ارزی تولیدکنندگان از‬ ‫حساب ذخیره ارزی به صورت ریالی و با نرخ‬ ‫ارز در هنگام دریافت تسهیالت محاسبه شود‪.‬‬ ‫این قانون مجلس بخش عمده ای از مش��کل‬ ‫تولیدکنن��دگان و صاحب��ان صنایع بزرگ را‬ ‫برطرف کرد اما معضل اصلی صاحبان صنایع‬ ‫کوچک و متوسط که از محل اعتبارات بانک‬ ‫مرکزی تس��هیالت ارزی دریافت کرده بودند‬ ‫همچنان به ق��وت خود باقی مان��د تا اینکه‬ ‫محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در راس��تای حمایت از انها با نوشتن‬ ‫نامه ای خطاب به س��یف‪ ،‬رییس شورای پول‬ ‫و اعتب��ار و رییس کل بان��ک مرکزی از وی‬ ‫خواست تا بازپرداخت تسهیالت ارزی صنایع‬ ‫کوچک که از محل اعتب��ارات بانک مرکزی‬ ‫اقدام به دریافت تسهیالت کرده اند‪ ،‬بر مبنای‬ ‫نرخ ارز در روز دریافت تس��هیالت محاس��به‬ ‫شود که پاسخ رییس شورای پول و اعتبار به‬ ‫درخواست اولیه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منفی بود‪.‬‬ ‫هرچن��د که پاس��خ رییس ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار در وهله نخست به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت منفی ب��ود اما ب��ه ظاهر تالش ها‬ ‫برای همراه ک��ردن رییس کل بانک مرکزی‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راستای‬ ‫حمای��ت از صنایع کوچک و متوس��ط ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده درب��اره اخری��ن‬ ‫وضعی��ت پیگیری چگونگی تس��ویه وام های‬ ‫ارزی افزود‪ :‬موضوع تس��ویه حساب وام های‬ ‫ارزی با نرخ روز گش��ایش یا نرخ دیگری که‬ ‫مدنظر دولت باش��د‪ ،‬در دس��تور کار شورای‬ ‫پول و اعتبار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که به ظاه��ر رییس کل بانک‬ ‫مرکزی با این موضوع موافقت نکرده‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این موض��وع هنوز در ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار به رای گذاش��ته نشده و همچنان در‬ ‫شورا به عنوان یک پرونده مطرح است‪ ،‬البته‬ ‫ممکن است که رییس کل بانک مرکزی نظر‬ ‫خاصی در این زمینه داشته باشد اما به طور‬ ‫حتم موضوع مطرح می شود‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در این باره‪ ،‬تصمیم با ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار است‪ .‬ما پیش��نهادات خود را به شورا‬ ‫اع�لام کرده ای��م و ممکن اس��ت ب��ا اعمال‬ ‫تغییراتی یا ب ه همین شکل مصوب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی و بیکاری در انتظار تولید‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��ریح‬ ‫اخری��ن وضعیت پیگی��ری پرونده چگونگی‬ ‫بازپرداخ��ت وام های ارزی به مهر گفت‪ :‬حل‬ ‫مش��کل وام گیرندگان ارزی در شورای پول و‬ ‫اعتبار مطرح است و رییس کل بانک مرکزی‬ ‫هم عضو این شوراست‪.‬‬ ‫همچنین مصطف��ی رناس��ی‪ ،‬نایب رییس‬ ‫کمیس��یون صنعت اتاق بازرگان��ی ایران در‬ ‫درب��اره تاثی��ر همراهی‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫نکردن بانک مرکزی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی‬ ‫صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد‪ :‬مشکل‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ در نحوه بازپرداخت‬ ‫تسهیالت ارزی از طریق ماده ‪ ۲۰‬قانون رفع‬ ‫موان��ع تولی��د و با همراهی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی برطرف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس قانون رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫ دریافت کنندگان تس��هیالت از حساب ذخیره‬ ‫ارزی باید تس��هیالت را به صورت ریالی و بر‬ ‫مبنای قیمت ارز در هنگام دریافت تسهیالت‬ ‫پرداخ��ت کنند که البته کارگروهی تش��کیل‬ ‫شده تا مصرف ارز دریافتی واحدهای تولیدی‬ ‫شناس��ایی و پس از ان مش��خص ش��ود که‬ ‫دریافت کنندگان تسهیالت ارزی با چه قیمتی‬ ‫باید تسهیالت خود را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫رناس��ی ادامه داد‪ :‬صنعت و تولید به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین ارکان ایجاد اشتغال و ارزش‬ ‫افزوده در کش��ور البته بعد از نفت محسوب‬ ‫می شوند اما متاسفانه در سال های اخیر‪ ،‬این‬ ‫بخش در تمام زمینه ها‪ ،‬در فشار است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال اقتص��ادی تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫نه تنها یارانه ای دریافت نکرده اند بلکه ناگزیر‬ ‫ب��ه تحمل تبع��ات ناش��ی از افزایش قیمت‬ ‫حامل ه��ای ان��رژی ش��ده اند اما مش��کالت‬ ‫بخش تولی��د تنها به بح��ث دریافت نکردن‬ ‫یارانه مربوط نمی شود بلکه اعمال فشارهای‬ ‫مالیاتی و رد دفاتر مالیاتی واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫ تعیین مالیات های س��نگین برای واحدهای‬ ‫تولی��دی و کمب��ود نقدینگ��ی نی��ز از دیگر‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان وصنعتگران است‬ ‫که البته در چنین ش��رایطی‪ ،‬شاهد همراهی‬ ‫واگذاری ساماندهی تبلیغات بازرگانی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه ب��ازار کاال و خدمات و‬ ‫نظارت بر استانداردهای مصرفی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از برگزاری نخس��تین جلس��ه‬ ‫کارشناسی تدوین ایین نامه ساماندهی تبلیغات‬ ‫خبرداد و از تمامی ذی نفعان‪ ،‬صاحبان اندیش��ه‪،‬‬ ‫فع��االن اقتصادی و تبلیغاتی و خبری خواس��ت‬ ‫برای همفکری در تدوین این ایین نامه مشارکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا ‪ ،‬محمدرضا کالمی در نخستین‬ ‫جلس��ه کارشناس��ی تدوین ایین نامه س��اماندهی‬ ‫تبلیغات با اش��اره به ابالغ قان��ون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظ��ام مالی کش��ور افزود‪:‬‬ ‫براس��اس قان��ون یادش��ده‪ ،‬س��اماندهی تبلیغات‬ ‫بازرگانی کاال و خدمات در کش��ور از طریق تدوین‬ ‫ایین نامه مربوط به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و با مشارکت سایر دستگاه های ذی ربط محول شد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در این زمینه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مکلف ش��د با هم��کاری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫س��ازمان صدا وس��یمای جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫وزارت کش��ور و وزارت ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬ایین نامه مربوط را تهی��ه و به دولت‬ ‫ارائه کند‪.‬‬ ‫کالمی به برگزاری نخس��تین جلسه هماهنگی‬ ‫با حضور نماین��دگان دس��تگاه های ذی ربط و با‬ ‫محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه به بحث و گفت وگو پیرامون وضعیت‬ ‫فعلی تبلیغات در کش��ور‪ ،‬قوانی��ن موجود‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف و قوت تبلیغات در توسعه ملی و بین المللی‬ ‫و بایده��ا و نبایدهای س��اماندهی تبلیغات کاال و‬ ‫خدمات پرداخته و چارچوب های اولیه ارتقای این‬ ‫امر مهم و تاثیرگذار در کشور احصا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرکل دفتر توس��عه ب��ازار کاال و‬ ‫خدم��ات و نظ��ارت ب��ر اس��تانداردهای مصرفی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مهم ترین مسائل‬ ‫و مش��کالت فعلی تبلیغات در رسانه ها‪ ،‬فضاهای‬ ‫درون و برون ش��هری و‪ ...‬از بعد کیفیت‪ ،‬قیمت ها‬ ‫و تعرفه ها‪ ،‬اموزه های دینی و ملی‪ ،‬ترویج مصرف‬ ‫کاالی تولید داخل‪ ،‬تبلیغات خالف واقع و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫کالمی مهم ترین محور ه��ای مد نظر قانونگذار‬ ‫را افزایش رقابت پذی��ری کاالهای داخلی‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ مص��رف کاالهای داخل��ی‪ ،‬ترویج تغذیه‬ ‫س��الم‪ ،‬جلوگی��ری از تجمل گرای��ی‪ ،‬تش��ویق‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و نشان های برتر و‬ ‫محدود سازی تبلیغ کاالهای خارجی عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر توس��عه ب��ازار کاال و خدمات و‬ ‫نظارت بر اس��تانداردهای مصرفی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از تمامی دس��ت اندرکاران امر‬ ‫تبلیغات‪ ،‬صاحبان صنایع و نشان (برند)های برتر و‬ ‫ارائه دهندگان خدمات دعوت کرد برای مشارکت‬ ‫هر چه بیشتر‪ ،‬نظرات تخصصی و کارشناسی خود‬ ‫را در ای��ن زمینه از طریق مکاتبه یا ادرس ایمیل‬ ‫‪ traddp@mimt.gov.ir‬ب��ه ای��ن معاون��ت‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬همچنین ارائه نظرات در چارچوب‬ ‫ذی��ل‪ ،‬برای نیل به اهداف تعیین ش��ده از س��وی‬ ‫قانونگذار است‪.‬‬ ‫نک��ردن بان��ک مرک��زی ب��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و همچنین تولیدکنندگان‬ ‫وصنعتگران در نحوه بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫ارزی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به مش��کالتی که‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی ب��ا ان مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬بس��یاری از واحدهای تولیدی در‬ ‫معرض تعطیلی و ناب��ودی قرار دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برای رش��د و رونق تولید الزم اس��ت‬ ‫تمام دس��تگاه ها و س��ازمان های ذی ربط با‬ ‫یکدیگر همراهی و همکاری داش��ته باش��ند‬ ‫تا تولی��د بتواند از بحرانی که ب��ا ان روبه رو‬ ‫ش��ده به س�لامت عبور کند‪ .‬رناسی با اشاره‬ ‫به درخواست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از بانک مرکزی برای بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫ارزی صنایع کوچک و متوسط یاداور شد‪ :‬اگر‬ ‫بانک مرکزی در نحوه بازپرداخت تسهیالت‬ ‫ارزی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همراهی نکند‬ ‫به طورقطع باز هم شاهد تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعتی بیشتر و همچنین بیکار شدن تعداد‬ ‫زیادی از کارگران خواهیم بود‪.‬‬ ‫ پی��ش از این وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار‬ ‫تغییر شرایط بازپرداخت وام های ارزی شد و‬ ‫گفت‪ :‬بازپرداخت تسهیالت با شرایط مشابه‬ ‫حس��اب ذخیره ارزی (نرخ روز گشایش) در‬ ‫دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬مهن��دس محمدرض��ا‬ ‫نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نامه ای که به ولی اهلل س��یف‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی ارسال کرده بود‪ ،‬خواستار بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی تخصیص��ی از محل منابع‬ ‫جزء «د» بند ‪ ۶‬قانون بودجه س��ال ‪ ۸۸‬کل‬ ‫کشور (تنفیذی س��ال ‪ )۸۹‬با شرایط مشابه‬ ‫حس��اب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که‬ ‫این موضوع برای تصویب در دس��تور جلسه‬ ‫شورای پول و اعتبار قرار گیرد‪.‬‬ ‫در نامه ارزی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه ریی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا موضوع‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هیالت ارزی تخصیص��ی از‬ ‫مح��ل منابع جزء «د» بن��د ‪ ۶‬قانون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬با ش��رایط مشابه حس��اب ذخیره‬ ‫ارزی امده اس��ت‪ :‬یکی از چالش های جدی‬ ‫در بخ��ش تولید به ویژه در س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫چگونگی تس��ویه تس��هیالت ارزی دریافتی‬ ‫از محل منابع حس��اب ذخیره ارزی یا سایر‬ ‫منابع ارزی اس��ت که به دلیل شرایط خاص‬ ‫حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر کاهش جذب‬ ‫سرمایه گذاری بر تولید‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫رییس کمیسیون صنعت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی یک��ی از بهترین‬ ‫راهکارها برای حمایت از تولید و صنعت هر کشور‬ ‫و ایج��اد رش��د و رونق اقتصادی به ش��مار می رود‬ ‫ام��ا متاس��فانه در س��ال های اخیر می��زان جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در ایران به شدت کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به طور قطع تبعات کاهش جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در ای��ران بر هی��چ تولیدکنن��ده و فعال‬ ‫اقتصادی پوش��یده نیس��ت زیرا مناب��ع مالی تمام‬ ‫کشورها برای سرمایه گذاری داخلی در بخش تولید‬ ‫و صنع��ت به میزان محدودی اس��ت بنابراین هیچ‬ ‫کش��وری به تنهایی و بدون جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬نمی تواند تم��ام منابع مالی م��ورد نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی خود را مهیا کند‪.‬‬ ‫ام��ار ارائه ش��ده از س��وی س��ازمان «انکت��اد»‬ ‫نش��ان دهنده ای��ن واقعی��ت اس��ت که ای��ران در‬ ‫ش��اخص س��رمایه گذاری با ‪ ۲۵‬پله سقوط به رتبه‬ ‫‪ ۷۴‬جهان رس��یده و این درحالی اس��ت که س��ایر‬ ‫کشورهای همس��ایه توانس��ته اند در این زمینه به‬ ‫رشد قابل توجهی دست یابند‪.‬‬ ‫بی شک بدون س��رمایه گذاری خارجی نمی توان‬ ‫انتظار داشت که در کشوری امکان ایجاد واحدهای‬ ‫صنعتی جدید‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و‬ ‫رشد و بهبود ش��رایط اقتصادی وجود داشته باشد‬ ‫بنابراین ج��ذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی‬ ‫بهتری��ن راه حل برای رش��د و توس��عه اقتصادی و‬ ‫همچنین رشد و رونق در تولید است‪.‬‬ ‫تش��دید تحریم ه��ای ای��ران در س��ال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل کاهش جذب‬ ‫سرمایه گذاری در ایران اس��ت البته نه تنها میزان‬ ‫جذب س��رمایه گذاری های خارجی کش��ور کاهش‬ ‫نیافته بلکه در طول س��ال های اخیر‪ ،‬میزان جذب‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی در این بخش نیز بس��یار‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به کاهش میزان جذب س��رمایه گذاری‬ ‫داخل��ی و خارج��ی ای��ران در س��ال های اخیر‪ ،‬به‬ ‫س��هولت می توان گفت برای عب��ور از این معضل‬ ‫که تبعات خاص خود را روی بخش تولید گذاشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬بسیاری از س��رمایه گذاران خارجی و حتی‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی در انتظار مش��خص شدن‬ ‫نتیجه مذاکرات ایران با گروه ‪ 5+1‬هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ اگر ایران در روزهای اینده با گروه‬ ‫‪ 5+1‬به توافق نهایی برس��د‪ ،‬به طورحتم می توانیم‬ ‫شاهد باالرفتن میزان جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در کش��ور باش��یم زیرا این توافق می تواند ضریب‬ ‫امنیت س��رمایه گذاری خارجی در ایران را افزایش‬ ‫داده و از می��زان ریس��ک پذیری س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در کشور بکاهد‪.‬‬ ‫کاه��ش جذب س��رمایه گذاری خارج��ی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین عواملی اس��ت که ب��ر وضعیت تولید‬ ‫و صنعت کش��ور تاثی��رات منفی بس��یار عمیقی‬ ‫برج��ای می گذارد‪ ،‬بنابراین الزم اس��ت تا س��ران‬ ‫‪ 3‬قوه در راس��تای رفع تحریم ها تالش کنند زیرا‬ ‫دس��ت نیافتن ایران به توافق با گروه ‪ 5+1‬موجب‬ ‫می شود تا نتوانیم از این شرایط سخت عبور کرده‬ ‫و زمینه رش��د و رون��ق اقتصاد‪ ،‬تولی��د و صنعت‬ ‫کشور را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫نظام مدیریت جامع تدوین شد‬ ‫مدیرکل امور ایمنی‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫ان��رژی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪  7/5‬میلی��ون نفر از‬ ‫جمعیت ش��اغل کشور زیر پوشش این‬ ‫وزارتخانه هستند‪.‬‬ ‫رس��ول یار احم��دی در گفت وگو با‬ ‫تس��نیم با بیان اینک��ه از ‪ ۱۸‬ماه قبل‬ ‫نظام مدیریت جامع «اچ اس ای ای» در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اجرا‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به دلیل نوع ساختار‬ ‫ای��ن سیس��تم تمام اعض��ا و نهاد های‬ ‫وابسته فارغ از سلیقه ای کار کردن به‬ ‫طور صحیح و همگرا نس��بت به انجام‬ ‫وظایف محوله اقدام می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت‬ ‫و ان��رژی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت افزود‪ :‬برای نخس��تین بار در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪۲۰ ،‬‬ ‫دس��تورالعمل اجرایی به طور یکسان‬ ‫و منظم به تمام دستگاه ها و نهادهای‬ ‫مختلف وابسته به این وزارتخانه ابالغ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یاراحمدی با اش��اره به‬ ‫اهمیت ارائه گ��زارش از وقایع به طور‬ ‫یکسان در سطح کشور به عنوان یکی‬ ‫از دس��تور العمل های ابالغی ادامه داد‪:‬‬ ‫امار حوادث واحد های صنعتی س��طح‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۹۳‬نس��بت به سال‬ ‫قبل نش��ان دهنده کاهش حوادث در‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت تا جایی که‬ ‫تعداد این حوادث از ‪ ۱۵‬حادثه در روز‬ ‫به ‪ ۱۲‬حادثه رسیده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از ‪ ۲۴‬میلی��ون‬ ‫نفر جمعیت ش��اغل در کش��ور بیش‬ ‫از ‪  7/5‬میلیون نفر زیر پوش��ش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستند‪.‬‬ ‫یاراحم��دی با اش��اره ب��ه ضرورت‬ ‫تقویت و اشاعه فرهنگ «اچ اس ای ای»‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ :‬دانشگاه تربیت‬ ‫مدرس‪ ،‬دانش��گاه ای��ران‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫در کش��ور ب��ه سیس��تم مدیریت��ی‬ ‫«اچ اس ای ای» مجهز هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور ایمنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه پایبندی‬ ‫و اعتقاد راس��خ به یکسری از مباحث‬ ‫و مبان��ی مدیریت��ی در دس��تگاه های‬ ‫اجرایی ضروری اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫باور ما تولید برای توس��عه و انس��ان‪،‬‬ ‫مرکز توسعه در کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بهترین مرجع برای‬ ‫شناس��ایی مبانی‪ ،‬الزامات‪ ،‬اس��تقرار‪،‬‬ ‫توانمندی و قابلیت های «اچ اس ای ای»‬ ‫در عمل‪ ،‬دانشگاه و دپارتمان بهداشت‬ ‫حرفه ای است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تعهد‬ ‫در واحد ه��ای صنعتی و معدنی عامل‬ ‫بس��یار مهمی در جلوگی��ری از وقوع‬ ‫حوادث و تحمل خسارات است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تعطیلی ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫ بنگاه تولیدی‬ ‫با واردات بی رویه‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه جای ای��ن همه بگی��ر و ببند برای مب��ارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال‪ ،‬اگ��ر یاران��ه تولید پرداخت می ش��د و‬ ‫قوانی��ن حمایت از تولید فق��ط روی کاغذ نمی ماند‬ ‫تا ام��روز ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬هزار واحد تولیدی از فعالیت باز‬ ‫نمی ایس��تاد‪ .‬تاثیر واردات بی رویه از جمله قاچاق و‬ ‫تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور‪ ،‬مشکل‬ ‫امروز بخش مولد کش��ور نیس��ت‪ .‬اگر مسائل دیگر‬ ‫تولید حل می ش��د قاچاق نمی توانس��ت در این حد‬ ‫قد علم کند‪ .‬همچنین اگر عوارض گوناگون بر س��ر‬ ‫راه تولید‪ ،‬قوانین یک طرفه تحمیل شده به کارفرما‪،‬‬ ‫مالیات ه��ای غیرکارشناس��ی و مالی��ات ب��ر ارزش‬ ‫اف��زوده ای ک��ه از بخش های مختل��ف تولید گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬وجود نداش��ت یا تعرفه باالی واردات برای‬ ‫مواد اولیه تعیین نمی ش��د و درمقاب��ل دولت یارانه‬ ‫تولی��د را به بخ��ش مولد پرداخ��ت می کرد‪ ،‬صنعت‬ ‫می توانست تولیدات خود را با کیفیت و قیمت هایی‬ ‫عرضه کند که قاچاق نتواند عرض اندام کند‪ .‬از سوی‬ ‫خ باالی تسهیالت بانکی سبب شده تا قیمت‬ ‫دیگر نر ‬ ‫تمام ش��ده برای تولید کنندگان باال برود و در نتیجه‬ ‫مرزه��ا روی واردات جن��س خارجی ب��ا کیفیت باال‬ ‫و قیمت پایین باز ش��ود‪ .‬چراکه در خارج از کش��ور‬ ‫ب��ه جای تهدید و فش��ار بر تولیدکنن��دگان به انان‬ ‫فرص��ت داده می ش��ود‪ .‬بانک ه��ا در مواقع ضروری‬ ‫به تعهدات ش��ان عمل نمی کنن��د و ضمانت اجرایی‬ ‫وجود ندارد و ص��دای تولید کننده هنگام برخورد با‬ ‫موانع به جایی نمی رسد‪ ،‬چراکه تا ‪ ۶‬سال پیش هیچ‬ ‫تولیدکنن��ده یا مدیر صنعتی اجازه نمی داد که حتی‬ ‫یک برگ از چک اش برگش��ت بخورد‪ ،‬اما امروز کار‬ ‫به جایی رسیده که در فهرست بدهکاران بانکی قرار‬ ‫می گیرد! گفتنی اس��ت؛ قاچ��اق ‪ ۳۰‬میلیارد دالری‬ ‫کاال بخش عظیمی از س��هم تولید کشور را در تولید‬ ‫ناخالص ملی گرفته اس��ت و کار به جایی رسیده که‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر تعطیلی ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬هزار واحد تولیدی اذعان دارد‪ .‬نکته قابل تامل تر‬ ‫این اس��ت که سایر صنایع فعال هم در نهایت با ‪۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬درص��د ظرفیت کار می کنن��د‪ .‬تاکنون برای‬ ‫مقابله با پدیده قاچاق اقداماتی انجام ش��ده و این در‬ ‫حالی اس��ت که با «بگیر و ببند» مشکل قاچاق کاال‬ ‫حل نمی ش��ود‪ .‬باوجود تالش ه��ای نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫کش��یدن دیوارهای بلند دور مرزها و حتی از طریق‬ ‫کارهای فرهنگی جلوی قاچاق گرفته نشده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ ضرورت تزریق منابع مالی‬ ‫به صنایع رقابت پذیر‬ ‫ب��رای برون رفت از وضعیت‪،‬رک��ود در تولید راهی‬ ‫ج��ز فریز کردن بدهی واحدهای تولیدی کوچک و‬ ‫متوس��ط و تزریق منابع مالی به صنایع رقابت پذیر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مهدی رییس زاده با اش��اره به تشدید‬ ‫رک��ود در بخ��ش تولید اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫رکود و تورم در کش��ور با یکدیگر همراه شدند که‬ ‫مقابله با ان نیازمند اقدامی شجاعانه است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬سرمایه بانک ها باید متناسب با ظرفیت اقتصاد‬ ‫کش��ور افزایش یابد و در چنین شرایطی مسئوالن‬ ‫بانک مرک��زی معتقدند این کار باعث افزایش تورم‬ ‫می شود‪ ،‬اما تجربه کشورهای دیگر از جمله امریکا‬ ‫و ژاپن نش��ان می دهد که برای بازگش��ت به حالت‬ ‫عادی رونق باید از این ابزار بهره گرفت‪ .‬رییس زاده‬ ‫با بی��ان اینکه دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به‬ ‫سیستم بانکی اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬بانک های دولتی باید‬ ‫افزایش س��رمایه دهند‪ ،‬تس��هیالت برای خریداران‬ ‫ایجاد و تقاضای خرید کاال در بازار تحریک ش��ود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت با بیان اینکه به جز صنعت‬ ‫غ��ذا در صنایع دیگر مانند پوش��اک و لوازم خانگی‬ ‫ب��ا انباش��ت ب��االی کاال و نبود تقاضا ب��رای خرید‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحری��ک بازار نیازمند‬ ‫افزایش قدرت خرید مردم اس��ت و ب��رای این کار‬ ‫باید دولت ش��جاعت به خرج دهد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه همین میزان هم مطالبات مع��وق بانکی وجود‬ ‫دارد و عالوه بر ای��ن‪ 330 ،‬هزار میلیارد تومان نیز‬ ‫به اس��تمهال بدهی بده��کاران اختصاص دارد‪ .‬این‬ ‫کارشناس صنعت با بیان اینکه سیستم بانکی قفل‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک ها از یک طرف از دولت‬ ‫طلبکارن��د و از طرف دیگر با مطالبات معوق روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬رییس زاده توضیح داد‪ :‬بانک ها برای اعطای‬ ‫تسهیالت باید س��قف تعیین شده را رعایت کنند و‬ ‫نمی توانند بیش��تر از حد قانونی نس��بت به دارایی‬ ‫خود‪ ،‬تسهیالت بپردازند‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫درحال حاضر بانک ها از این خط فراتر رفته اند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫صنعت‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد در گفت وگو با‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‬ ‫تدوین استاندارد محصوالت دانش بنیان‬ ‫فرشته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران درحال حاضر در حوزه‬ ‫تدوین و نش��ر استاندارد فعالیت می کند و‬ ‫کیفیت محص��والت در واحدهای تولیدی‬ ‫نیز از سوی سازمان ملی استاندارد بررسی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طوری که بنا ب��ه گفته نیره‬ ‫پیروز بخت‪ ،‬رییس سازمان ملی استاندارد‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه بن��د «‪ »۲۴‬سیاس��ت های‬ ‫ابالغ��ی رهب��ر معظ��م انق�لاب در زمینه‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مس��ئولیت س��نگینی بر‬ ‫عهده س��ازمان ملی استاندارد برای تعیین‬ ‫اس��تانداردهای ملی محول شده است‪ .‬این‬ ‫سازمان مکلف است برای تمام محصوالت‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اس��تاندارد تدوین کن��د‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه تدوین اس��تاندارد ملی ب��رای کاال‬ ‫و محص��والت‪ ،‬ب��دون تعام��ل و همکاری‬ ‫محققان امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫مورد نظر رسید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بیش��تر ب��ه دنبال این‬ ‫هس��تیم که ب��ا اس��تفاده از ظرفیت قانون‬ ‫استاندارد و با اس��تفاده از قانون حمایت از‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬ظرفیتی را در جامعه ایجاد‬ ‫کنیم که بر اساس ان اگر مصرف کننده علیه‬ ‫تولید کننده کاالیی ش��کایت داشت به وی‬ ‫تضمین داده ش��ود که بر اساس مختصاتی‬ ‫ک��ه پیوس��ت ان کاال بوده‪ ،‬هم��ان کاال را‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوداظهاری در استاندارد‬ ‫‹ ‹رویکرد نوین استانداردسازی‬ ‫ریی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد در‬ ‫با بی��ان اینکه ‪ 2‬طرح‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫تحول نظام استانداردس��ازی و ارتقای نظام‬ ‫استانداردس��ازی یکپارچه در دس��تور کار‬ ‫سازمان ملی استاندارد قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫قانون براساس رویکرد نوین استانداردسازی‬ ‫در کشورهای پیشرفته به ویژه اتحادیه اروپا‬ ‫و منطب��ق با فرم��ان رهبر معظ��م انقالب‬ ‫ازجمله بند «‪ »۲۴‬سیاست اقتصاد مقاومتی‬ ‫تنظیم ش��ده که مبتنی بر افزایش پوشش‬ ‫استاندارد برای تمامی محصوالت داخلی و‬ ‫ترویج ان است‪.‬‬ ‫پیروزبخت با اش��اره به اینکه اس��تفاده از‬ ‫رویکردهای نوین در بحث استاندارد مطرح‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬ما قصد داریم در طرح تحول‪،‬‬ ‫نظام استانداردس��ازی کش��ور را یکپارچه‬ ‫کنی��م و قانون نیز این اج��ازه را به ما داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام تالش ما این است که‬ ‫برای ارتقای نظام استانداردسازی یکپارچه‬ ‫در کش��ور به وی��ژه در واحده��ای تولیدی‬ ‫و خدماتی ب��ا بهره گیری از سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی برای ه��ر کاال و خدماتی‬ ‫که در کش��ور تولید می شود‪ ،‬یک استاندارد‬ ‫تعریف کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اظهار کرد‪ :‬این استاندارد‬ ‫باید به وسیله نهادهای ذی ربط اجرا شود و‬ ‫سازمان ملی استاندارد نیز به عنوان دستگاه‬ ‫ناظر‪ ،‬اس��تانداردها را در حوزه های مختلف‬ ‫ب��ه منصه ظهور برس��اند که ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫طرح تحول نظام استاندارد س��ازی را نیز در‬ ‫بر می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود بخ�ش خصوص�ی در فرایند‬ ‫استاندارد سازی‬ ‫از حقوق مصرف کنن��ده نیز در این زنجیره‬ ‫مط��رح اس��ت‪ .‬در کش��ورهای اروپایی در‬ ‫قانون حمای��ت از مصرف کننده تنها بحث‬ ‫اس��تاندارد مطرح نیس��ت؛ یعن��ی چنانچه‬ ‫ انطباق نداش��تن اس��تاندارد روی برچسب‬ ‫محص��ول توس��ط دس��تگاه های ناظر مثل‬ ‫استاندارد احراز ش��ود‪ ،‬متحمل هزینه های‬ ‫س��نگین خواهند ش��د‪ .‬دومین مسئله این‬ ‫اس��ت ک��ه تولیدکنن��ده در قب��ال کاال یا‬ ‫محصول خو د مس��ئول اس��ت و ب��ه دلیل‬ ‫جرایم سنگین مجبور است‪ ،‬استانداردها را‬ ‫رعایت کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنین تعریف نظام��ات مرتبط با‬ ‫رویکرد نوین یعن��ی ارزیابی انطباق و نظام‬ ‫تایی��د صالحی��ت را در دس��تور کار داریم‬ ‫ت��ا بتوانیم بخش خصوصی را در راس��تای‬ ‫استاندارد س��ازی مرتبط ب��ا انطباق فعال و‬ ‫وارد عرصه اقتصادی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال کاه��ش‬ ‫تصدی گ��ری و واگ��ذاری ام��ور ب��ه بخش‬ ‫خصوصی هس��تیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این امر به ‹ ‹تعداد ک�م اس�تانداردهای اجباری‬ ‫اشتغالزایی در کشور کمک می کند‪ .‬چرا که در کشورهای پیشرفته‬ ‫پیروزبخت یکی از شاخص های اقتصادی‬ ‫سبب بکار گیری بازرسان‪ ،‬مهندسان و افراد‬ ‫متخصص در راستای نظام استانداردسازی کش��ورهای پیش��رفته را تع��داد ان��دک‬ ‫ اس��تانداردهای اجب��اری دانس��ت و عنوان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه تدوین ک��رد‪ :‬رویکرد دول��ت یازدهم این نیس��ت‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی راهکارهای که روی ش��اخص هایی که به ضرر توس��عه‬ ‫مختل��ف ارائ��ه و در ش��ورای اقتص��اد نیز اقتص��ادی اس��ت‪ ،‬کار کند‪ .‬ام��ا رویکرد ما‬ ‫ت و رویکرد اصلی ما به این اس��ت که مثل کش��ورهای پیش��رفته‪،‬‬ ‫تصویب ش��ده اس�� ‬ ‫حوزه ه��ای پژوهش محوری از جمله تدوین فرهنگ حمای��ت از حقوق مصرف کننده را‬ ‫اس��تانداردهای پژوهش مح��ور و همچنین اشاعه دهیم و در واقع استاندارد را به منافع‬ ‫تدوین اس��تاندارد محصوالت دانش بنیان‪ ،‬مصرف کنندگان گره بزنیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد در پایان‬ ‫ب��از می گردد و چنانچه این اتفاق بیفتد‪ ،‬به‬ ‫طورقطع بر وضعیت اقتصادی و پیش��رفت خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکن��ون به نهادهای‬ ‫فعالیت ه��ای تولیدی تاثی��ر مثبتی خواهد ذی ربط نیز اعالم شده که تولید کاال و هر‬ ‫خدمتی باید براساس استاندارد انجام شود‪.‬‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد که ش��رکت های از این رو‪ ،‬رویکرد را از «محصول محوری»‬ ‫دانش بنیان و ش��رکت های پژوهش محور بر به سمت «فرایند محوری» سوق داده ایم‪.‬‬ ‫مبنای استاندارد از ابتدا اقدام به تولید کنند یعن��ی تالش می کنیم ک��ه کل فرایند را‬ ‫در کنت��رل و مدیریت کیفیت قرار دهیم‬ ‫تا بتوانند صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تا تمام فرایندها‪ ،‬استانداردسازی شده و‬ ‫ی��ک زنجیره برای فرایند استانداردس��ازی در نهای��ت منت��ج ب��ه تولی��د محص��ول‬ ‫تعری��ف کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬البته بحث حمایت استاندارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰۰‬قل�م کاال مش�مول اس�تاندارد‬ ‫اجباری‬ ‫همچنی��ن علی اب��اذری‪ ،‬مع��اون تدوین‬ ‫استاندارد سازمان استاندارد ملی با تاکید بر‬ ‫اهمیت اس��تانداردها و ترویج ان در جامعه‬ ‫گفت‪ :‬موضوع‬ ‫برای ارتقای کیفیت به‬ ‫اس��تاندارد و کیفیت‪ ،‬یکی از مباحث مهم‬ ‫و جدی و مورد تاکید مس��ئوالن کش��وری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۸۰۰‬قلم کاال‬ ‫مش��مول اس��تاندارد اجباری است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از این رو باید با مکانیس��م های مناسب‬ ‫بتوانی��م همه کاالها و خدمات را بر اس��اس‬ ‫مشخصات فنی و استاندارد تولید کنیم‪.‬‬ ‫اباذری با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید‬ ‫به دنبال نظام خودارزیابی انطباق هستیم‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تولید کننده هر کاال یا ارائه کننده‬ ‫خدمتی باید برای اینکه کاالی خود را تولید‬ ‫یا خدمتش را عرضه کند‪ ،‬مش��خصات فنی‬ ‫ارائه دهد که از ان به عنوان «اس��تاندارد»‬ ‫نام برده می شود‪.‬‬ ‫معاون تدوین استاندارد سازمان استاندارد‬ ‫مل��ی در ادامه افزود‪ :‬البته ای��ن بدان معنا‬ ‫نیست که همه کاالها و خدمات را مشمول‬ ‫اس��تاندارد اجب��اری قرار دهی��م و رویکرد‬ ‫ما برعکس این اس��ت‪ .‬چراک��ه معتقدیم با‬ ‫روش های پلیس��ی‪ ،‬قضای��ی و کنترل های‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد نمی توان به هدف‬ ‫معاون تدوین استاندارد سازمان استاندارد‬ ‫ملی عنوان کرد‪ :‬رویکرد جدید اس��تاندارد‬ ‫ای��ن اس��ت که هر ف��ردی خ��ودش اظهار‬ ‫کند کاالیش را بر اس��اس چه اس��تاندارد و‬ ‫مختصاتی تولید می کند و پاس��خگوی ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اباذری ادامه داد‪ :‬البته دستگاه هایی نظیر‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان‬ ‫ک��ه موافقت اصولی و جواز تاس��یس صادر‬ ‫می کنند‪ ،‬باید در فرایند استاندارد سازی نیز‬ ‫مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولیدکننده باید‬ ‫بداند که تنها برای یک محدوده جغرافیایی‬ ‫معین یا حتی یک کش��ور تولید نمی کند و‬ ‫چنانچه به دنبال بقای بنگاه اقتصادی خود‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید به فراتر از مرزهای جغرافیایی‬ ‫بیندیش��د و اس��تاندارد های جهان��ی را نیز‬ ‫رعایت کند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫اس��تانداردها در دنیای ام��روز یک انتخاب‬ ‫نب��وده بلکه یک اجبار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران ممکن اس��ت به زودی عضو سازمان‬ ‫تج��ارت جهانی ش��ود‪ .‬از این رو ب��ا موانع‬ ‫تعرف��ه ای مثل حقوق گمرک��ی نمی توانیم‬ ‫با واردات و ص��ادرات برخورد کنیم‪ .‬چرا که‬ ‫کشورها بر اساس موانع فنی و استانداردها‬ ‫می توانن��د واردات و ص��ادرات را کنترل و‬ ‫برنامه بنگاه های اقتص��ادی خود را تنظیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی درباره تدوین اس��تاندارد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تولید کننده ما بای��د فراتر از مرزهای‬ ‫جغرافیایی کش��ور فکر کند و مصرف کننده‬ ‫هم در مقاب��ل انتخاب ه��ای متفاوتی قرار‬ ‫گیرد تا برخی تولید کنندگان نتوانند شرایط‬ ‫انحصار ایج��اد کنند‪ .‬از این رو پرداختن به‬ ‫اس��تانداردها نیاز به مش��وق ن��دارد و خود‬ ‫بنگاه ها باید به این سمت حرکت کنند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت؛ از این پ��س کاالهای‬ ‫صادرات��ی مش��مول اس��تاندارد اجباری‬ ‫باید ‪ 3‬رویکرد انطباق با اس��تاندارد ملی‬ ‫ایران‪ ،‬انطباق با اس��تاندارد کشور هدف و‬ ‫صادرات با تایید مشخصات فنی موردنظر‬ ‫کش��ور هدف از س��وی مراجع ذی ربط را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫اصالحیه مقررات ملی ساختمان به هیات دولت می رود‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدی��رکل دفت��ر س��ازمان های مهندس��ی و‬ ‫تش��کل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید‬ ‫بر الزام اصالح قانون نظام مهندس��ی و ساخت مسکن‬ ‫گف��ت‪ :‬مبح��ث دوم مقررات ملی س��اختمان درحال‬ ‫ حاضر در دست بازنگری است و طبق برنامه زمانبندی‬ ‫قرار است تا پایان نیمه نخست سال متن پیش نویس‬ ‫نهایی به هیات وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی‬ ‫و تصویب قرار گیرد‪.‬‬ ‫منوچه��ر ش��یبانی اصل تاکی��د ک��رد‪ :‬در تنظی��م‬ ‫پیش نوی��س اص�لاح قانون نظام مهندس��ی و کنترل‬ ‫س��اختمان ضم��ن بهره مندی از تجربیات ‪ ۲۰‬س��اله‬ ‫اج��رای ان در کش��ور و همچنی��ن تجربیات س��ایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬تداخل و موازی کاری های قانونی نیز مورد‬ ‫بررس��ی دقیق و همه جانبه قرار می گیرد تا مشکالتی‬ ‫که در دهه های اخیر دامان ش��هرها و ساخت وساز را‬ ‫گرفت بار دیگر بر شهرها سایه نیندازد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغییرات شرایط حال حاضر جامعه‬ ‫مهندس��ی از نظر افزای��ش تعداد مهندس��ان‪ ،‬تبیین‬ ‫جایگاه رشته های مختلف‪ ،‬کاردانان‪ ،‬معماران تجربی‪،‬‬ ‫انبوه س��ازان و س��ایر ش��اغالن در حرفه فناوری های‬ ‫نوین و حجم ساخت وس��از در کش��ور بر لزوم بررسی‬ ‫کافی برای رس��یدن به روشی مطلوب در قانون نظام‬ ‫مهندسی و کنترل ساختمان صحه گذاشت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در کنار این موضوع‪ ،‬س��ایر رشته های مهندسی‬ ‫نیز از دولت و مجلس درخواس��ت تدوین قانون نظام‬ ‫مهندس��ی برای تخصص های خود دارند و موضوع در‬ ‫دست بررس��ی است تا به روش��ی مطلوب در تدوین‬ ‫دوباره قانون دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این مق��ام مس��ئول‪ ،‬بخش عم��ده‪‎‬ای از‬ ‫مشکالت ساخت وس��ازها در زمینه پروانه ساختمان و‬ ‫رعایت ضوابط شهرس��ازی است که برعهده وزارت راه‬ ‫و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذار نبوده و کنترل‬ ‫اعمال کامل این ضوابط در اختیار مراجع صدور پروانه‬ ‫س��اختمانی قرار دارد‪ .‬ش��یبانی تدوین قانون جامع را‬ ‫راه حل برطرف ش��دن این مش��کالت دانست و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تدوین قان��ون جدید از یک س��و تکلیف مردم و‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬دولتی و عمومی را به طور روشن‬ ‫و کامل مش��خص می کند و از سوی دیگر زبانی ساده‪،‬‬ ‫کوتاه و روش��ن برای اطالع احاد مردم اس��ت؛ مبحث‬ ‫دوم مقررات ملی س��اختمان درحال حاضر در دس��ت‬ ‫بازنگری اس��ت و برنامه زمانبندی بر این اساس است‬ ‫که تا پایان نیمه نخس��ت سال جاری متن پیش نویس‬ ‫نهای��ی و به هی��ات وزیران تقدیم ش��ود ت��ا در نوبت‬ ‫بررسی و تصویب قرار گیرد‪ .‬مدیرکل دفتر سازمان های‬ ‫مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی‬ ‫عمر کوتاه س��اختمان ها را بیش از مباحث فنی ناشی‬ ‫از مس��ائل اقتص��ادی و س��وداگری دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫سوداگری باعث تخریب ساختمان ها می شود زیرا اگر‬ ‫عمر مفید ساختمان را تنها از جنبه فنی بررسی کنیم‬ ‫بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی است که مطرح می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ج��دا از بح��ث س��وداگری‬ ‫س��اختمان ها در کش��ور بخش��ی با نظارت و طراحی‬ ‫مهندس��ان و بخش��ی نیز بدون حضور انها س��اخته‬ ‫می ش��ود و همه اینها نش��ان دهنده حضور طیف هایی‬ ‫غیراز متخصصان در ساخت وساز بوده و طبیعی است‬ ‫ساختمان هایی که به وس��یله اشخاص فاقد صالحیت‬ ‫س��اخته می ش��ود‪ ،‬کیفیت الزم را نداشته و در نتیجه‬ ‫فاقد طول عمر مناسب هستند‪.‬‬ ‫شیبانی با اش��اره به تخلفات ساختمانی یاداور شد‪:‬‬ ‫اگر به تخلفات تنها با دریافت جرایم نقدی تن دهیم‪،‬‬ ‫این بدین معناست که متخلفان می توانند تخلف کنند‬ ‫و به��ای ان را بپردازن��د در حالی که اج��را و نظارت‬ ‫قوانین باید انقدر دقیق و حساب شده باشد که اجازه‬ ‫هیچ گونه تخلفی به افراد حقیقی و حقوقی را ندهد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫جاده سازی با سرباره های فوالدی‬ ‫استخراج سطحی یا زیرزمینی زغال سنگ؛ مسئله این است‬ ‫دلگرمی کارگران معدنی در گرو امنیت کاری‬ ‫ از راهکار کاهش موانع اضافه برداشت مواد معدنی گزارش می دهد‬ ‫‪5‬‬ ‫‹ ‹اضافه برداش�ت سنگ اهن منوط به‬ ‫مصرف داخل‬ ‫معدنکاران پس از اکتشاف محدوده معدنی‬ ‫بر پایه طرح ارائه ش��ده درخواس��ت میزان‬ ‫معینی برداش��ت از مواد معدنی می دهند‪،‬‬ ‫سپس کارشناس��ان سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با بررسی وضعیت اقتصادی و فنی‬ ‫معدن با رقم معینی از برداشت مواد معدنی‬ ‫در س��ال موافقت می کنند و معدنکاران نیز‬ ‫باید بر همان میزان پایبند باشند‪.‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت بر‬ ‫امور مع��ادن وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به میزان مجاز تغییر در برداشت‬ ‫م��واد معدنی به‬ ‫گفت ‪ :‬معدنکاران در‬ ‫شرایطی که با نوس��انات بازار مواجه شوند‬ ‫می توانند تا ‪ 25‬درصد میزان برداشت مواد‬ ‫معدنی با انچه که در پروانه اعالم ش��ده را‬ ‫تغیی��ر دهند‪ ،‬اما بیش از ان با توجه به نوع‬ ‫ماده معدنی نیازمند تایید سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مربوط اس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع برای مع��ادن طبقه یک که بیش��تر‬ ‫ش��امل ش��ن و ماس��ه و مصالح ساختمانی‬ ‫است افزایش میزان برداشت پروانه تا ‪100‬‬ ‫درص��د در حیط��ه اختیار رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت استان هاس��ت و‬ ‫برای بیش از ان متقاضی باید درخواس��ت‬ ‫خ��ود را از طری��ق فرم مصوب ب��ه معاونت‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یا‬ ‫شورای عالی معادن بفرستد‪ .‬همچنین برای‬ ‫محصوالت معدنی طبقه ‪ 2‬اگر تغییر میزان‬ ‫برداشت بیش از ‪ 50‬درصد باشد موافقت با‬ ‫درخواست‪ ،‬در حیطه اختیارات سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها نخواهد‬ ‫بود و باید با معاونت معدنی مکاتبه شود‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪:‬‬ ‫امکان ساخت کارخانه های سیمان در‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتری تهران‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعالم کرد‪ ،‬ذخایر‬ ‫غنی اهک در اس��تان تهران این امکان را فراهم می کند که در فاصله‬ ‫هر یکصد کیلومتر‪ ،‬یک کارخانه سیمان احداث کرد و اکنون نیز این‬ ‫استان بزرگترین تولیدکننده سیمان کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارخانه های سیمان تهران‪ ،‬فیروزکوه (کیلومتر ‪12‬‬ ‫جاده قائمش��هر)‪ ،‬ش��مال (کیلومتر ‪ 36‬جاده ابعلی) و فراز فیروزکوه‬ ‫(کیلومتر ‪ 5‬س��ه راه سمنان) در این استان واقع شده اند و در مجموع‬ ‫بیش از ‪ 5/3‬میلیون تن ظرفیت تولید س��یمان دارند‪.‬سیمان ترکیبی‬ ‫از اکس��ید کلسیم (اهک) با سایر اکس��یدها مانند اکسید الومینیوم‪،‬‬ ‫سیلیس��یم‪ ،‬اهن‪ ،‬منیزیم و اکس��یدهای قلیایی که میل ترکیب با اب‬ ‫داشته و در مجاورت هوا و در زیر اب به مرور سخت و دارای مقاومت‬ ‫می ش��ود‪.‬معادن مواد اولیه سیمان به ویژه س��نگ اهک‪ ،‬خاک رس‪،‬‬ ‫مارل‪ ،‬س��نگ گچ و امث��ال ان بوده که به صورت معادن روباز اس��ت‪.‬‬ ‫دس��ت اندرکاران بخ��ش معدن بر این باورند یک معدن مناس��ب باید‬ ‫از نظر کیفیت مواد قابل قبولی داش��ته باش��د و از لحاظ کمی حداقل‬ ‫‪ 100‬ت��ا ‪ 150‬س��ال ماده اولی��ه کارخانه را تامین کن��د‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت احتمال اینکه کارخانه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد‪،‬‬ ‫وجود دارد‪.‬براساس امارهای منتشر شده‪ ،‬استان تهران با ‪ 600‬معدن‬ ‫فع��ال ابرفتی‪ ،‬رودخانه ای و ک��وه در جایگاه دوم کش��ور قرار دارد و‬ ‫ش��مار صنایع معدنی ان ‪ 727‬واحد عنوان ش��ده اس��ت‪ ،‬وجود ‪400‬‬ ‫معدن مخلوط کوهی فعال در استان تهران موجب شده این استان به‬ ‫عنوان قطب معدنی کشور نامیده شود‪.‬امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نشان می دهد‪ ،‬شمار معادن فعال کشور افزون بر ‪ 5‬هزار و ‪400‬‬ ‫معدن است که سال گذشته به میزان ‪ 400‬میلیون تن مواد معدنی از‬ ‫انها استخراج شد و برای سال جاری دستیابی به رقم ‪ 450‬میلیون تن‬ ‫هدفگذاری شده است‪.‬میزان اشتغال در معادن کوهی و ابرفتی استان‬ ‫تهران ‪ 10‬هزارنفر عنوان شده و بیش از ‪ 30‬درصد معادن ان مشخصه‬ ‫کوهی و افزون بر ‪ 37‬درصد ابرفتی و بقیه رودخانه ای است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه افزایش برداش��ت‬ ‫س��نگ اهن با س��ایر م��واد معدن��ی فلزی‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از انجایی که‬ ‫دولت به دنبال افزایش تولید فوالد کش��ور‬ ‫ت��ا ‪ 55‬میلیون تن اس��ت و از س��وی دیگر‬ ‫کاهش خام فروش��ی مواد معدنی در صدر‬ ‫برنامه ه��ای دولت قرار گرفته‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫برداش��ت بیش از ‪ 25‬درصد سنگ اهن در‬ ‫شرایطی که برای مصرف واحدهای فراوری‬ ‫داخلی باشد با موافقت همراه می شود اما اگر‬ ‫اس��تخراج بیشتر برای صادرات به بازارهای‬ ‫خارجی باشد با درخواست معدنکار موافقت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا نگاه��ی به نح��وه تعام��ل وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با برداشت کنندگان‬ ‫مواد معدن��ی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر معدنکاران ‪25‬‬ ‫درصد حجم تعیین شده در پروانه را افزایش‬ ‫یا کاهش داده باشند به همان میزان حقوق‬ ‫دولت��ی انه��ا تغییر خواهد ک��رد‪ .‬حال اگر‬ ‫برداش��ت مواد معدنی بی��ش از میزان و از‬ ‫طریق روند قانونی باشد تنها مشمول حقوق‬ ‫دولتی خواهند شد‪ ،‬در غیراین صورت باید‬ ‫جریمه اضافه برداش��ت مواد معدنی را نیز‬ ‫بپردازن��د که این میزان برداش��ت از طریق‬ ‫گم��رک و ش��رکت های صادرکنن��ده مواد‬ ‫معدنی شناسایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل دولت و معدنکاران‬ ‫یک عض��و خانه معدن درباره مش��کالت‬ ‫ناش��ی از اضافه برداشت مواد معدنی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجایی که اکتش��اف مواد معدنی‬ ‫از س��وی برخی بهره برداران انجام می شود‬ ‫میزان درخواست انها برای برداشت ساالنه‬ ‫با موافقت س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم��راه نخواهد ب��ود و تنها پس از‬ ‫کارشناس��ی تی��م ارزیابی س��ازمان میزان‬ ‫قانون��ی برداش��ت س��االنه در پروان��ه قید‬ ‫می ش��ود‪ .‬حال اگر معدنکاران بیش از حد‬ ‫مجاز برداش��ت مواد معدنی خود را افزایش‬ ‫افزایش تعرفه فوالد برای حمایت از تولید‬ ‫ان سو پروژه های عمرانی نیمه تمام زیادی‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬اما به هر حال با باال رفتن‬ ‫تعرفه‪ ،‬عرض��ه فوالد کاه��ش و با به هم‬ ‫خوردن تعادل بازار‪ ،‬هزینه های ساخت و‬ ‫س��از افزایش می یابد‪.‬به گفته منابع اگاه‪،‬‬ ‫فوالدسازان کشور در حال حاضر به دپوی‬ ‫محصوالت روی اورده و حتی گاهی اقدام‬ ‫به صادرات با زیر قیمت می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن اوض��اع و احوال‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫بر این باورند که به ج��ای افزایش تعرفه‬ ‫فوالد‪ ،‬باید ش��رایط ب��ازار را رقابتی کرد‬ ‫و این در حالی اس��ت ک��ه بازار فوالد این‬ ‫روزها رکودی سنگین را تجربه می کند‪ .‬از‬ ‫این رو یکی از نگرانی های فعلی مسئوالن‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬مازاد تولید فوالد در چین است‪،‬‬ ‫کش��وری که گفته می شود بیش از ‪425‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد م��ازاد دارد و به دنبال‬ ‫تسهیالت بانکی برای معدنکاران نرخ باالیی دارد‬ ‫و از نظر اقتصادی برای انها به صرفه نیست و به طور‬ ‫کل��ی هزینه عملیات معدنی را باال می برد‪ .‬از طرفی‬ ‫بوروکراسی اداری طوالنی برای اخذ این تسهیالت‬ ‫مان��ع دیگری برای تمایل معدن��کاران برای گرفتن‬ ‫این تسهیالت است‪ .‬هرچند موارد دیگری همچون‬ ‫نداش��تن چ��ک برگش��تی و معوقات بانک��ی واجد‬ ‫شرایط بودن معدنکاران را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫همچنین س��پرده وثیقه بانکی به این مسئله اضافه‬ ‫شده که باعث شده مسیر دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫را برای معدنداران دش��وار کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که معدنکار برای تامین ماشین االت و تجهیزات به‬ ‫اعتب��ار نیاز دارد و نمی تواند فعالیت خود را تا زمان‬ ‫وصول تس��هیالت متوقف کند یا به تاخیر بیندازد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اگ��ر تولیدکنندگان تجهی��زات به جای‬ ‫پ��ول نقد محصوالت خود را به صورتی اقس��اط در‬ ‫اختیار معدن��کاران قرار دهند نقش بانک در تامین‬ ‫اعتبار حذف خواهد ش��د‪ .‬این سیاس��تی است که‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری مع��ادن پیش گرفته‬ ‫تا تولیدکنندگان ماشین االت مورد نیاز معدنکاران‬ ‫را تهیه کنن��د و صندوق به جای صدور ضمانتنامه‬ ‫ب��رای بانک‪ ،‬ان را ب��رای تامین کنندگان تجهیزات‬ ‫ص��ادر کند‪ .‬به همین منظور این صندوق تاکنون با‬ ‫یکی از تولیدکنندگان ماش��ین االت معدنی قرارداد‬ ‫بسته و با چند شرکت دیگر در حال مذاکره است‪.‬‬ ‫تعام��ل معدن��کار و تامین کنن��ده ماش��ین االت‬ ‫باعث شده قیمت تمام ش��ده ماشین االت کمتر از‬ ‫زمانی باش��د که به واسطه تس��هیالت بانکی فراهم‬ ‫می شود‪ .‬از طرف دیگر بوروکراسی اداری در اجرای‬ ‫این برنامه ها حذف می ش��ود‪ .‬از نظ��ر خدماتی که‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری معادن تفاوتی وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چراکه هزینه های ک��ه معدنکاران بابت این‬ ‫ضمانتنامه به صندوق پرداخت می کند همان هزینه‬ ‫ب��وده که برای ضمانتنامه بان��ک از معدنکاران اخذ‬ ‫می ش��ود و در قبال ان پروانه معدنکاران به عنوان‬ ‫وثیقه ن��زد صندوق بیمه س��رمایه گذاری معادن تا‬ ‫پایان اقساط باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫دهن��د مش��مول جریم��ه اضافه برداش��ت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ناص��ر عابدیان با تاکید ب��ر اینکه راهکار‬ ‫جلوگیری از ف��رار حقوق دولت��ی افزایش‬ ‫تعام��ل س��ازمان های ذی رب��ط معدن��ی و‬ ‫معدنکاران اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از انجایی‬ ‫که س��ازمان نظام مهندسی معدن از طریق‬ ‫ناظران فن��ی فعالیت معدنکاران بازرس��ی‬ ‫می کن��د و از این طریق ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت کمک می کن��د‪ ،‬تعامل‬ ‫بی��ن این س��ازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نق��ش مهم��ی در جلوگیری از‬ ‫تخلفات اضافه برداش��ت و فرار از پرداخت‬ ‫حقوق دولتی دارد‪ .‬درواقع اگر ناظران فنی‬ ‫به موقع گزارشات برداشت مواد معدنی و ‪...‬‬ ‫را اطالع دهند به طور قطع اضافه برداشت‬ ‫محدود و میزان درامد دولت از محل حقوق‬ ‫دولتی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاهی ب��ه راهکار افزای��ش تعامل‬ ‫دول��ت و معدنکار ادام��ه داد‪ :‬باید دولت به‬ ‫گون��ه ای برنامه ری��زی کند و اج��ازه دهد‬ ‫معدن��کار بتواند س��االنه به می��زان معینی‬ ‫برداش��ت مواد معدنی را افزایش دهد و در‬ ‫مقابل معدنکاران نیز با شفاف سازی میزان‬ ‫برداشت س��االنه را به سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان ها اعالم کنند چراکه‬ ‫در غیرای��ن صورت نه تنها توس��عه معدن با‬ ‫مشکل مواجه خواهد شد بلکه میزان درامد‬ ‫دول��ت از مح��ل حقوق دولت��ی نیز تهدید‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر اگ��ر معدنکاران‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309981522500068‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1010‬‬ ‫و دول��ت ب��ه تقابل با‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ‪9409972186000230‬‬ ‫یکدیگر بپردازند بخش‬ ‫ﺷــﺎﻛﻲ ‪ :‬ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ‬ ‫خصوص��ی نیز از اعالم‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫دقیق میزان برداش��ت‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‬ ‫مواد معدنی خودداری‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ‬ ‫کرده و همین مس��ئله‬ ‫ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫منج��ر ب��ه کاه��ش‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫درامده��ای دولت��ی‬ ‫ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 661‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ‪ 30‬ﺿﺮﺑﻪ‬ ‫عواقب رکود در ساخت وساز و پروژه های عمرانی‬ ‫فوالدس��ازان کش��ور درح��ال حاضر به‬ ‫دلیل رکود بازار به دپوی محصوالت خود‬ ‫اورده و حتی گاهی اق��دام به صادرات با‬ ‫زیر قیمت می کنند‪ ،‬از این رو رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو افزایش تعرفه واردات فوالد‬ ‫را یک راه��کار حمایتی از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی می داند‪.‬ب��ه گ��زارش باش��گاه‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬مهدی کرباس��یان در این باره‬ ‫می گوی��د‪ :‬تعرفه فعلی فوالد پاس��خگوی‬ ‫ایجاد تعادل در بازار نیست؛ در حال حاضر‬ ‫چین یاران��ه قابل توجهی ب��رای صادرات‬ ‫فوالد اختص��اص داده و کش��وری مانند‬ ‫ترکیه نیز تعرفه ای ‪ 30‬درصدی را در این‬ ‫ب��اره لحاظ کرده اما در ای��ران تعرفه ‪10‬‬ ‫ت��ا ‪ 20‬درصدی ب��رای واردات ان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫در واق��ع رییس هیات عام��ل ایمیدرو‬ ‫معتق��د اس��ت راهکار فعلی ب��رای نجات‬ ‫تولیدکنندگان فوالد کشور‪ ،‬افزایش تعرفه‬ ‫واردات است‪ ،‬حال انکه این راهکار از دید‬ ‫برخی کارشناس��ان مناس��ب نب��وده و به‬ ‫افزایش قیمت فوالد خواهد انجامید‪.‬‬ ‫به گفت��ه برخی کارشناس��ان‪ ،‬افزایش‬ ‫تعرفه ف��والد به طور قط��ع در باال رفتن‬ ‫قیمت ساخت و س��از و هر انچه با فوالد‬ ‫در ارتباط است‪ ،‬تاثیر می گذارد‪ .‬هر چند‬ ‫در حال حاضر س��اخت و س��از در کشور‬ ‫به اصطالح خوابیده و بی رونق اس��ت و از‬ ‫مهرداد احمد شعربافی‬ ‫معاون مالی صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری معادن‬ ‫تعامل دولت و معدنکار‪ ،‬مانع فرار از پرداخت حقوق دولتی‬ ‫حامدشایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬معدنکاران‬ ‫متناس��ب با وضعیت بازار میزان برداش��ت‬ ‫م��واد معدنی را تغییر می دهند‪ ،‬اما تقاضا و‬ ‫درخواست برای افزایش یا کاهش برداشت‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ 25‬درص��د خواس��ته متقاضیان‬ ‫برای اصالح پروانه به س��ازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان هاست‪ ،‬تخطی از این‬ ‫مسئله موجب جریمه معدنکارانی است که‬ ‫از پرداخت ان س��ر باز می زنند‪ .‬در این باره‬ ‫کارشناس��ان تنها راه جلوگیری از پرداخت‬ ‫نک��ردن حقوق دولتی اضافه برداش��ت ها را‬ ‫افزایش تعامالت سازمانی می دانند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته با فراگیر ش��دن‬ ‫رکود بر بازارهای مواد معدنی برخی معادن‬ ‫کوچ��ک ب��ه وی��ژه انهایی ک��ه در مناطق‬ ‫دور افتاده واقع ش��ده اند مجب��ور به تغییر‬ ‫میزان برداش��ت مواد معدنی ش��ده اند‪ ،‬زیرا‬ ‫در ش��رایطی که قیمت ها نزولی بودند اگر‬ ‫سطح تولید را کاهش ندهند با ضرر روبه رو‬ ‫خواهند شد با این حال این مسئله نیازمند‬ ‫طی کردن روند قانونی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فروش ماشین االت‬ ‫ی به معدنکاران‬ ‫قسط ‬ ‫دامپینگ در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫حاال نگرانی تولیدکنندگان فوالد کشور‬ ‫از ای��ن بابت اس��ت که نکن��د دامپینگ‬ ‫چینی ها به بازار فوالد ایران نیز برس��د و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی را در شرایط فعلی‬ ‫رکود‪ ،‬بیشتر ازار دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط ش��ورای رقاب��ت نیز‬ ‫مش��غول بررس��ی انحصار در ب��ازار فوالد‬ ‫اس��ت که البته به گفته رییس این شورا‪،‬‬ ‫اگر انحصار هم ثابت ش��ود‪ ،‬به دلیل رکود‬ ‫حاکم بر بازار‪ ،‬اعالم رسمی نخواهد شد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ش��رایط موجود ب��ه نظر‬ ‫می رس��د فوالدسازان کش��ور باید منتظر‬ ‫برگش��تن ورق در ساخت و س��از بوده و‬ ‫امیدوار باش��ند تا پروژه ه��ای نیمه تمام‪،‬‬ ‫دوب��اره فعال و رونق به بازار مس��کن نیز‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫ﺷــﻼﻕ ﻭﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/79146‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1010‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982114101072‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1010‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ‪9409972186000228‬‬ ‫ﺷــﺎﻛﻲ ‪ :‬ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﻮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫‪ :‬ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺗﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳــﺮ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺗﺎﺭﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺷــﺎﻣﻞ ‪ 60‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻭﺟــﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ‪ pvR‬ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻛــﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺴــﺘﺮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺭﺿــﻮﻱ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫــﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 661‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ‪ 30‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻣــﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇــﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫‪/79147‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1010‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982138300522‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1041‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ‪9409972191600094‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫‪ :‬ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺍﻳﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺸــﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻳــﺎ ﺗﻜﺬﻳﺒﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ‬ ‫ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 118‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 86-66‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺘﻬــﻢ ﻣﻮﺻــﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ‬ ‫ﻧﻘــﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/79148‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1041‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استحصال عناصر نادر خاکی‬ ‫از باطله های معادن‬ ‫رییس جهاد دانش��گاهی واحد صنعتی امیرکبیر از‬ ‫موفقیت محققان این واحد در زمینه استحصال عناصر‬ ‫ی زیس��تی و‬ ‫ن��ادر خاکی از باطله های معدنی با فناور ‬ ‫نانو خبر داد‪.‬مهدی ورس��ه ای در گفت وگو با ایس��نا با‬ ‫اش��اره به اجرای طرح های پژوهشی در حوزه معدن و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬افزود‪ :‬ویژگی اصلی طرح های پژوهشی‬ ‫و خدمات ارائه ش��ده از س��وی معاونت پژوهشی این‬ ‫واحد در حوزه معدن و محیط زیست‪ ،‬کارفرمایی بودن‬ ‫انها و رفع نیازهای صنایع معدنی کشور است‪.‬‬ ‫وی ب��ه نمونه هایی از خدمات ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫جهاد دانشگاهی امیرکبیر اشاره و اظهار کرد‪ :‬طراحی‬ ‫و پیاده س��ازی نرم افزار تعیین مح��دوده معادن روباز‪،‬‬ ‫مطالع��ات فنی اقتص��ادی س��رمایه گذاری در معادن‬ ‫کوچک مس و شناس��ایی‪ ،‬جداس��ازی و اس��تحصال‬ ‫عناصر نادر خاکی از باطله های س��نگ اهن از جمله‬ ‫پروژه هایی است که با س��فارش دستگاه های اجرایی‬ ‫عملیاتی ش��ده و هم��ه انها منجر ب��ه خروجی قابل‬ ‫استفاده معادن و صنایع معدنی متقاضی شده است‪.‬‬ ‫ورس��ه ای اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن مانن��د‬ ‫نان��و و زیس��ت فناوری در ف��راوری م��واد معدن��ی و‬ ‫مس��ائل زیس��ت محیطی صنایع معدن��ی را به عنوان‬ ‫دس��تاوردهای دیگ��ر محقق��ان جه��اد دانش��گاهی‬ ‫امیرکبیر نام برد و افزود‪ :‬محققان این واحد طرح های‬ ‫پژوهش��ی موفقی در زمینه خنثی س��ازی سیانور در‬ ‫سدهای باطله طال اجرایی کردند‪.‬وی استحصال نیکل‬ ‫و روی با روش «فروش��ویی میکروبی» (بیولیچینگ)‬ ‫را از دیگر طرح های تحقیقاتی اجرا شده از سوی این‬ ‫واحد جهاد دانشگاهی عنوان و اظهار کرد‪ :‬برنامه این‬ ‫واحد جهاد دانش��گاهی صنعتی ک��ردن این روش ها‬ ‫با همکاری صاحب��ان معادن است‪.‬ورس��ه ای تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به سفارش س��ازمان ها و نهادها دولتی‪ ،‬از سوی‬ ‫معاونت پژوهش��ی واحد صنعت��ی امیرکبیر‪ ،‬اقدام به‬ ‫تدوی��ن ضواب��ط و معیارهای متعدد زیس��ت محیطی‬ ‫در زمین��ه فعالیت ه��ای معدن��ی ش��د‪.‬رییس جهاد‬ ‫دانشگاهی امیرکبیر ادامه داد‪ :‬تهیه دستورالعمل های‬ ‫اس��یب پذیری لرزه ای تونل ها‪ ،‬س��نگ جوری (روشی‬ ‫ب��رای جدای��ش باطل��ه)‪ ،‬طراحی ه��ای ژئومکانیکی‬ ‫حفره ه��ای معدن��ی‪ ،‬دفع م��واد ش��یمیایی و ضوابط‬ ‫مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی نمونه هایی از‬ ‫همکاری های این واحد با نهادهای حاکمیتی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‹ ‹محافظت از خاک با سرباره های فوالد‬ ‫رضا زائ��ر حیدری‪ ،‬کارش��ناس فوالد درباره اس��تفاده از‬ ‫س��رباره های فوالد به عنوان ماده جایگزی��ن در گفتگو با‬ ‫بی��ان می کن��د‪ :‬س��رباره های فوالد م��واد مفیدی‬ ‫هس��تند که کاربردهای فراوانی دارن��د و تولید کنندگان‬ ‫می توانن��د به جای دپ��و کردن انها از این مواد اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬وی می افزاید‪ :‬سرباره ها و استفاده از ان در راه سازی‬ ‫و جاده س��ازی می تواند جایگزین مناس��بی برای سیمان‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9410421025100010‬ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9309981025100867‬ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺧﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼﺣﺘﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ 34/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻃﺒﻖ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻨﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ‪93/10/9‬‬ ‫ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 151‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺭﺍﺿﻴــﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳــﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 25400201‬ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﻓﺮﺥ ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺯﺍﺭﻉ ﮔﺎﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ ‪25400201‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27296‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 154‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪182/158/94‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/5/27‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 15/30‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﻴﻢ ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺍﺳﻔﻴﺠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ ‪182/158/94‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﻠــﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27292‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 158‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪94 -26200140‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/5/7‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 94 -26200140‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27288‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 162‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪25600157/94‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/5/4‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺼﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻋﺪﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪25600157/94‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﻨــﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27283‬‬ ‫جاده سازی با سرباره های فوالدی‬ ‫استفاده از سربار ه در تولید سیمان قدمت زیادی ندارد اما‬ ‫با ازمایش های گوناگون مش��خص شده سیمان سرباره ای‬ ‫مقاومت باالتری نسبت به سیمان معمولی دارد به همین‬ ‫تو س��از اقدام خوبی‬ ‫دلیل ترویج اس��تفاده از ان در ساخ ‬ ‫در زمینه مقاوم س��ازی ساخت و س��ازهای کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان فوالد معتقدند تحقیق روی کاربرد‬ ‫سرباره در صنعت سیمان سازی ارزش سرمایه گذاری دارد‬ ‫و با اجرای طرح های تولید س��یمان از سرباره فوالدی به‬ ‫مزیت های هزینه ای دست می یابیم‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 154‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/27298‬‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ‪ 20‬درصد از مواد اولیه فوالد به ش��کل‬ ‫س��رباره تولید می شود تا س��ال ‪ 1404‬و تحقق تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد‪ 10،‬میلیون تن س��رباره در کشور تولید‬ ‫خواهد شد بنابراین این نگرانی در بین مدیران واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی و البته زیس��ت محیطی ها وجود دارد که در‬ ‫صورتی که این میزان س��رباره در کش��ور مصرفی نداشته‬ ‫باشد به عنوان ضایعات کارخانه های فوالد محسوب شده‬ ‫و چالش اساسی به ویژه از نظر زیست محیطی در کشور به‬ ‫وجود می اورد اما اس��تفاده از سرباره ها در تولید سیمان و‬ ‫جاده سازی‪ ،‬می تواند افق جدیدی را برای حل این مشکل‬ ‫زیست محیطی پیش روی مدیران بگشاید‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪25400210/94‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﻣﻮﻻﺩﻭﺳــﺖ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓــﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 25400210/94‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27301‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 156‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫بهناز صفری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬تولید سرباره های‬ ‫ف�والد هم�واره یک�ی از دغدغه ه�ای اصلی‬ ‫تولید کنندگان این صنعت معدنی است چرا که‬ ‫باشد و حتی در ساختمان سازی‪ ،‬اجر سازی و سنگ فرش‬ ‫خیابان مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان می کند‪ :‬البته هنوز استفاده از سرباره ها و‬ ‫ضایعات فوالد در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه میزان ضایعات فوالد در ایران افزایش یافته باید‬ ‫فکری جدی برای اس��تفاده از فناوری های روز دنیا برای‬ ‫بهره برداری دوباره از این سرباره ها انجام شود‪.‬‬ ‫حیدری اظهار می کند‪ :‬در کش��ورهایی که ضایعات فوالد‬ ‫فراوانی دارند اس��تفاده های گوناگونی از این مواد می شود‬ ‫به عنوان مثال در کش��ور ژاپن از س��رباره ها برای ساخت‬ ‫جزایر مصنوعی یا گسترش سواحل یا در پروژه های عظیم‬ ‫استفاده می شود‪ .‬ولی در ایران هنوز برنامه مشخصی برای‬ ‫اس��تفاده از س��رباره ها وجود ندارد در حالی که می توان با‬ ‫برنامه ها و طرح های مدون سمت و سوی جدیدی به انها‬ ‫داد‪.‬وی درباره اینکه ایا در این باره طرح و برنامه مشخصی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بیان می کند‪ :‬در ظاهر طرحی برای استفاده از‬ ‫ضایعات تولید فوالد وجود دارد که بر اساس ان شرکت ها‬ ‫موظف ش��ده اند وقتی کار تولید فوالد را اغاز می کنند از‬ ‫همان ابتدا به فکر استفاده از سرباره ها باشند و کمتر انها‬ ‫را در محلی دپو یا نگهداری کنند‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗــﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ‬ ‫‪ 9409981026900150‬ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 17‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺍﻟﻬــﻪ‬ ‫ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 9409981026900150‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﻠــﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27277‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 169‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪26500168/94‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴــﻨﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 26500168/94‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27273‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 165‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/3/9‬ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ :‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 167‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﻏﻔﺠﻰ ﻣﺸــﻜﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﮔﺮﺍﺛﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 632570‬ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ‪249‬ﻭ‪ 292‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻭ ‪ 108‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻗــﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 14‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺜﻴﻨﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳــﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺫﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/27269‬‬ ‫ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 167‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪94027000204‬‬ ‫ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ‪ 94/4/24‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 15/30‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟــﻪ ﻳﺎﺭﻟﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭘﺮﻳﺪﺧﺖ ﺣﺎﺋﺮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺜﻢ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪94027000204‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/27261‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 170‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 94/2/15‬ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 26001138‬ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪94026000119‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ :‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 160‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 4‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﻛﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﻛﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻴﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪15‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﺳــﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺣﻀــﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘــﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺷــﻮﺭﺍ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪519‬ﻭ‪ 522‬ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣــﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/27256‬‬ ‫ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪160‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 4‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫و سرد مورد استفاده قرار می گیرد فراوری گرم در صنایع‬ ‫سیمان و س��رد برای جاده سازی و راهسازی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬س��رباره ای که به اهستگی سرد شده‬ ‫باش��د‪ ،‬بلوری ش��ده و برای تولید سیمان مناسب نیست‪.‬‬ ‫ولی اگر س��رباره را به وسیله جریان اب با فشار زیاد سرد‬ ‫کنند به سرباره دانه ای تبدیل می شوند و حالت شیشه ای‬ ‫پیدا کرده و از نطر ش��یمیایی در ترکیب با اجزای سیمان‬ ‫به ص��ورت فعال در می این��د‪ .‬وی خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫همچنین از س��رباره برای اجر سازی نیز می توان استفاده‬ ‫کرد و در واقع م��واد زاید را جایگزین مواد با ارزش کرده‬ ‫و می توان با اس��تفاده از فناوری های مختلف کارایی های‬ ‫فراوان��ی را ش��اهد بود‪.‬ارب��اب زاده عن��وان می کند‪ :‬البته‬ ‫فراوری گ��رم نیازمند دانش فنی و فناوری اس��ت و باید‬ ‫در زمان محدودی انجام ش��ود اما فراوری س��رد راحت تر‬ ‫مسائل زیس�ت محیطی دفع و دپوی این مواد‬ ‫انجام می شود و فقط نیاز دارد سرباره به مرور خنک شود‪.‬‬ ‫مش�کالت زیادی را ب�رای تولید کنندگان به‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬س��رباره کوره های ف��والدی در کنار‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫کارخانه فوالد به وس��یله دستگاه های خرد کن و دانه بندی‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬با توجه به مقاومت باالی س��رباره های مورد اس��تفاده دوباره قرار می گیرد و هر چه اس��تفاده از‬ ‫فوالدی می توان از انها در جاده س��ازی و تولید س��یمان این مواد بیشتر شود به محیط زیست اسیب کمتری وارد‬ ‫می شود و هم می توان سرمایه گذاری‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬همچنین اس��تفاده از‬ ‫مناسبی روی انها انجام داد‪.‬ارباب زاده‬ ‫این م��واد به ظاهر زائ��د می تواند در‬ ‫عنوان می کند‪ :‬از پسماندهای صنعتی‬ ‫محافظت از خاک نیز تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫می ت��وان در صنایع راه و س��اختمان‬ ‫زائر حیدری اظهار می کند‪ :‬سرباره ها‬ ‫اس��تفاده کرد این پس��ماندها پس از‬ ‫در اجرسازی هم کارکرد دارند زیرا به‬ ‫بازیافت مورد اس��تفاده دوب��اره قرار‬ ‫جای اینکه خاک را برداش��ته و برای‬ ‫سرباره های فوالد به‬ ‫می گیرن��د یا اینکه ب��ه عنوان برخی‬ ‫اجر سازی استفاده کنند می توان این‬ ‫محصوالت جانبی به فروش می رسند‪.‬‬ ‫دو روش فراوری گرم‬ ‫ضایعات را مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در کشوری مانند ایران‬ ‫‹ ‹فراوری ه�ای س�رد و گ�رم‬ ‫و سرد مورد استفاده‬ ‫ک��ه توانایی باالیی ب��رای تولید فوالد‬ ‫برای سیمان و جاده سازی‬ ‫قرار می گیرد فراوری‬ ‫محمود ارباب زاده‪ ،‬معاون بهره برداری گرم در صنایع سیمان و دارد باید فناوری ه��ای مربوط به ان‬ ‫نیز بر اس��اس پیشرفت های جهانی و‬ ‫ف��والد مبارک��ه در ب��اره کاربرد های سرد برای جاده سازی و‬ ‫البت��ه افزایش تولید پی��ش برود زیرا‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫جدید س��رباره ها به‬ ‫راهسازی کاربرد دارد‬ ‫زمانی که از دانش روز دنیا برخوردار‬ ‫فوالدمبارک��ه ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫باش��یم اجازه نمی دهی��م این میزان‬ ‫تولیدکنن��دگان بزرگ فوالد کش��ور‬ ‫همواره با مسئله اس��تفاده از سرباره مواجه بوده به طوری وسیع س��رباره بدون مصرف دپو ش��ود بلکه می توانیم از‬ ‫که فراوری سرباره ها برای این کارخانه بسیار اهمیت دارد‪ .‬انها در پروژه های راهس��ازی‪ ،‬ریل سازی‪ ،‬ساختمان سازی‬ ‫وی می افزاید‪ :‬س��رباره های فوالد به دو روش فراوری گرم و زیرسازی های جاده ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 17‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 940073/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻣﻼﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪2‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/19‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﻓﺮﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺭﻳﺎﺿــﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ‪ 747‬ﺕ ﺕ‪ 1332/7/1‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-2‬‬ ‫ﺧﺠﺴــﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿــﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 33‬ﺕ ﺕ‪ 1335/1/15‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -3‬ﭘﺮﻭﻳــﺰ ﺭﻳﺎﺿــﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ‪ 1598‬ﺕ ﺕ‪ 1324/7/24‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -4‬ﺟﻮﺍﺩ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 771‬ﺕ ﺕ‪ 1319/6/2‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -5‬ﺟﻌﻔﺮ ﺭﻳﺎﺿــﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ‪ 17‬ﺕ ﺕ‪ 1317/1/26‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺮﺟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻼﺻﺎﻟﺤﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤــﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27320‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 716‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 0186/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺮﻣﺰﺩﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪21‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 84/7/23‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ‬ ‫ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 20‬ﺕ ﺕ‪1323/1/2‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -2‬ﻓﺮﻫﺎﺩ‬ ‫ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 950‬ﺕ ﺕ‪1333/6/24‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻓﺮﺯﺍﺩ‬ ‫ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 716‬ﺕ ﺕ‪1340/5/21‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -4‬ﻫﻤﺎ‬ ‫ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 10070‬ﺕ ﺕ‪1332/9/15‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-5‬‬ ‫ﮔﻮﻫﺮﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 26283‬ﺕ ﺕ‪1324/12/26‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛــﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27319‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1603‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 184/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪1178‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 9384/10/17‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪-1‬‬ ‫ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1603‬ﺕ ﺕ‪1332/8/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﺮﺝ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-2‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻟــﻪ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 3128‬ﺕ ﺕ‪1309/3/3‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27317‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺍﺭﻭﻧﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 24‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 0185/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﻳﺤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪113‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1393/11/2‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺭﻭﻧﻘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 24‬ﺕ ﺕ‪1346/1/15‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺳﭙﻬﺮ ﺭﻳﺤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‬ ‫‪ 002-226669-01‬ﺕ ﺕ‪1378/4/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺳــﻬﻴﻞ ﺭﻳﺤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 001-497000-7‬ﺕ ﺕ‪1371/6/21‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺭﻳﺤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 199‬ﺕ ﺕ‪1309/11/5‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﭘﺪﺭﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪361‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27316‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﺍﺣﻤــﺪ ﻓﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1303‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 24/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻓﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪133‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1393/11/26‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﻓﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1303‬ﺕ ﺕ‪38/9/18‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﻨﮕﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪39‬ﺕ ﺕ‪18/9/10‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻔﺮﺵ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻣﺤﻤﻮﺩﻓﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‬ ‫‪958‬ﺕ ﺕ‪45/5/24‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻣﺤﻤــﺪ ﻓﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪322‬ﺕ‬ ‫ﺕ‪41/1/1‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27315‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﺑﻬﺠــﺖ ﺻﻔﺎ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪758‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 187/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪305‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1392/9/2‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﻣﻠﻮﻙ‬ ‫ﻛﺮﻳﻤﻠﻮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1988‬ﺕ ﺕ‪1308/7/4‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳــﺎﻭﻩ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎ‬ ‫ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪1012‬ﺕ ﺕ‪35/9/1‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻔﺮﺵ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺳــﻌﻴﺪ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪4752‬ﺕ ﺕ‪1343/11/19‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -4‬ﺍﻣﻴــﺮ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪878‬ﺕ ﺕ‪1339/3/24‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -5‬ﻋﺼﻤــﺖ ﺻﻔــﺎ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪1687‬ﺕ ﺕ‪1332/10/29‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -6‬ﻋﻔــﺖ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪2308‬ﺕ ﺕ‪1337/8/17‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -7‬ﺑﻬﺠﺖ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‬ ‫‪758‬ﺕ ﺕ‪1341/6/14‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -8‬ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪941‬ﺕ‬ ‫ﺕ‪46/5/5‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪﺷــﺪ‬ ‫‪110/27314‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺑﺸــﻴﺮﻯ ﺳــﻴﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪2302‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 147/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺷــﺮﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﺣﺒﺸــﻰ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ‪184‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪1394/2/3‬ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ‪ -1‬ﺣﺎﺟﻴــﻪ ﺑﺸــﻴﺮﻯ ﺳــﻴﻼﻧﻰ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪2302‬ﺕ‬ ‫ﺕ‪1334/10/15‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺑﺸــﻴﺮﻯ ﺳــﻴﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‬ ‫‪250‬ﺕ ﺕ‪1341/1/4‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻓﺨﺮﻯ ﺑﺸــﻴﺮﻯ ﺳﻴﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪1543‬ﺕ ﺕ‪1331/7/30‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻣــﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛــﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳــﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‬ ‫‪110/27311‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷــﻴﻼ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﮔﻬﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪467‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 15/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 509‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1391/3/10‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﺷﻴﻼ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﮔﻬﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪467‬ﺕ ﺕ‪1352/6/24‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺷﻴﻼ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﮔﻬﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪467‬ﺕ ﺕ‪1352/6/24‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺷﻴﻤﺎ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﮔﻬﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1375‬ﺕ ﺕ‪1364/2/1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﮔﻬﺮ‬ ‫ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪638‬ﺕ ﺕ‪1348/8/18‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﮔﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪2217‬ﺕ ﺕ‪1358/6/15‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27309‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻟﻴــﻼ ﺟﺰﺍﺋــﺮﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪56‬ﺑــﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 167/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻳﻨﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 557‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1390/7/18‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﻟﻴﻼ ﺟﺰﺍﺋﺮﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪56‬ﺕ ﺕ‪1336/1/23‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺳــﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺟﺰﺍﺋﺮﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪888‬ﺕ ﺕ‪1330/9/30‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺟﺰﺍﺋﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 347‬ﺕ ﺕ‪1333/3/28‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﺟﺰﺍﺋــﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪89‬ﺕ ﺕ‪1328/2/25‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪361‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27308‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻬﻤﻨﺶ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1461‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 151/264/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﻔﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 43040‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1394/1/4‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻬﻤﻨﺶ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1461‬ﺕ ﺕ‪1343/9/8‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺻﻔﻴﻪ‬ ‫ﺑﻬﻤﻨــﺶ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 585‬ﺕ ﺕ‪1337/6/5‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪361‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/27304‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از «تسهیالت» صادراتی‬ ‫خوب تا‬ ‫«مشکالت» صادراتی بد‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫«فریمی» از جنس فریب‬ ‫چین ‪« ،‬غول»کم مصرف اسباب بازی‬ ‫«چهره مشهور» و هیات همراه‬ ‫پرونده «تجارت خارجی بهار» بسته شد‬ ‫ترازبازرگانی‬ ‫مثبت ماند‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫رئیس کمیسیون توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫دولت یازدهم از زمانی که روی کارامد حسن نیت‬ ‫خود را نس��بت به بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫نش��ان داد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز به عنوان‬ ‫یک��ی از مهم ترین ها برنام��ه در اولویت قرار گرفت‬ ‫که نتیجه بخش هم بود ب��ه نحوی که قوانین زائد‬ ‫در این بخش حذف ش��د و بروکراسی ها نیز تا حد‬ ‫بسیاری کاهش یافت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نبود مانعی برای صادرات و ش��رایط‬ ‫خوب داخل ب��رای تاجران در این مدت خود نوعی‬ ‫تسهیالت تلقی می شود‪ .‬سیاست های دولت تاکنون‬ ‫مثبت ارزیابی می ش��ود و امیدواری کامل نسبت به‬ ‫بهتر ش��دن وضعیت تجارت به ویژه صادرات کشور‬ ‫دارم؛ ب��ا توجه به این موض��وع که رییس جمهوری‬ ‫ثابت کرد دغدغه توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان‬ ‫راه��کاری مهم برای خروج از رکود را دارد‪ .‬در واقع‬ ‫ب��ه ط��ور کلی برنامه و سیاس��ت دول��ت در بخش‬ ‫صادراتی خوب اس��ت اما مشکالتی هم وجود دارد‬ ‫که خیلی هم به دولت مربوط نیست‪.‬‬ ‫در راس ای��ن مش��کالت‪ ،‬مس��ائل نق��ل و انتقال‬ ‫پول ناش��ی از تحریم ها برای صادرکنندگان اس��ت‬ ‫ک��ه نمی توانند منابع را به موقع به کش��ور بیاورند‪.‬‬ ‫مش��کل دوم بهانه گیری ه��ای ادارات مالی��ات ب��ر‬ ‫درامد ش��رکت ها در شهرستان هاست که باید این‬ ‫موضوع نیز به سرعت حل شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که براس��اس قانون رس��می صادرکننده از هرگونه‬ ‫پرداخت مالیات معاف است‪ .‬مشکل استرداد مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده صادرات نیز همچنان برقرار است به‬ ‫نحوی که در مواردی اندک ظرف چند روز مس��ترد‬ ‫می ش��ود اما گاهی هم چندین ماه این بازپرداخت‬ ‫طول می کش��د‪ .‬دلیل هم این اس��ت ک��ه پول اخذ‬ ‫شده از صادرکننده به صندوق دولت واریز می شود‬ ‫و زمان��ی که قرار اس��ت ان مبلغ ب��ه صادرکننده‬ ‫برگردانده ش��ود‪ ،‬صندوق پول ندارد به همین دلیل‬ ‫بازپرداخت ان چند ماه طول می کشد‪.‬‬ ‫تمام این موارد مشکالت ساختاری است که باید‬ ‫به زودی حل شود‪ .‬اصل برنامه ریزی دولت و بخش‬ ‫خصوصی افزایش و توس��عه صادرات غیرنفتی است‬ ‫که با این مش��کالت نمی توان به این اهداف دست‬ ‫یافت‪ .‬چراکه در امار ‪ 3‬ماه امس��ال نیز شاهد رشد‬ ‫نیستیم که دالیل مختلفی هم دارد‪ .‬هرچند باید تا‬ ‫پایان ماه ششم سال صبر کرد تا بتوان با امار نیمه‬ ‫نخس��ت برنامه ریزی و ارزیابی دقیق تری ارائه داد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن دلیل کاهش صادرات در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال را باید تنزل نرخ ارز دانس��ت به نحوی که‬ ‫دالر از ‪ ۳۴۰۰‬ب��ه ‪ ۳۲۰۰‬کاه��ش یافت که این امر‬ ‫منجربه تضعیف انگیزه صادرکنندگان برای تجارت‬ ‫شده است‪ .‬خشکسالی و کمبود محصوالت تولیدی‬ ‫نیز از دیگ��ر دالیل کاهش ص��ادرات در این مدت‬ ‫اس��ت چراکه عمده صادرات کشور شامل کاالهای‬ ‫کشاورزی و سنتی اس��ت‪ .‬بر همین اساس به علت‬ ‫مش��کالتی که در ابت��دا هم عنوان ش��د‪ ،‬برخی از‬ ‫صادرکنندگان از کار پش��یمان می شوند و مایل به‬ ‫ترک فضای صادراتی هستند که البته ما با تشویق‬ ‫انه��ا و مقاومت در برابر تصمیم ش��ان‪ ،‬مس��یر را به‬ ‫سمتی دیگر هدایت می کنیم‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬ارتباط با دنی��ا از لحاظ صادرات‬ ‫محصوالت غیرمواد ش��یمیایی خوب اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫م��واد ش��یمیایی دولت های مختلف س��نگ اندازی‬ ‫می کنند و این در حالی است که صادرات پتروشیمی‬ ‫همچنان جایگاه خوبی دارد‪ .‬به طور کلی در فروش‬ ‫محصوالت سنتی و کشاورزی وضعیت خوبی داریم‬ ‫اما در بخش محصوالت صنعتی قیمت تمام شده ما‬ ‫باالس��ت و به همین دلیل کاال ه��ای ما رقابت پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مس��ئله مه��م دیگ��ر در تج��ارت کش��ور‪ ،‬ورود‬ ‫هیات های تجاری مختلف به کشور است که به طور‬ ‫عم��ده فروش��نده هس��تند و برای خرید ب��ه ایران‬ ‫نمی ایند‪ .‬در این زمینه دولت باید تصمیماتی را در‬ ‫کمیسیون های متنوع اقتصادی دولتی و خصوصی‬ ‫اتخاذ کند که با لحاظ ک��ردن موضوع صادرات‪ ،‬به‬ ‫هیات ها اعالم کند تا خریدار هم همراه خود داشته‬ ‫باش��ن د که ای��ن موضوع هم اکنون در دس��تور کار‬ ‫مسئوالن قرار دارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۲‬درصدی صادرات محصوالت پتروشیمی‬ ‫زهرا طهرانی‪-‬گروه تجارت‪ :‬در حالی هفته نخس��ت‬ ‫تیر را پش��ت س��ر می گذاریم که کارنامه بهاری تجارت‬ ‫خارجی کشور نیز منتشر شد‪ .‬در ‪ 3‬ماه اول سال جاری‬ ‫حجم تج��ارت خارجی ای��ران به ‪ ۲۱‬میلی��ارد و ‪۲۱۴‬‬ ‫میلی��ون دالر رس��ید که حاک��ی از مثب��ت ماندن تراز‬ ‫بازرگانی است‪.‬‬ ‫براساس امار گمرک ایران‪ ،‬در بهار امسال ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۶۷‬میلیون دالر انواع کاال از ایران به دیگر کش��ورها‬ ‫ص��ادر و در مقابل ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۳۴۷‬میلیون دالر کاال‬ ‫وارد کشور شده اس��ت‪ .‬همچنین میزان وزنی کاالهای‬ ‫صادراتی ایران در مدت یادشده ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫تن و میزان وزنی کاالهای وارداتی نیز ‪ ۸‬میلیون و ‪۸۴۵‬‬ ‫هزار تن ثبت شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی تحلیلی تجارت خارجی ایران در بهار امسال‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه همچنان ت��راز بازرگانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مثبت و حجم صادرات بیشتر از واردات‬ ‫بوده اما صادرات کش��ورمان ‪ ۹/۹۶‬درصد و واردات نیز‬ ‫‪ ۱۵/۴۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به گفت��ه کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫تجاری‪ ،‬کاه��ش ص��ادرات و واردات همچنان به دلیل‬ ‫لو انتقال پولی ناشی از تحریم ها و همچنین‬ ‫مشکالت نق ‬ ‫کاهش نرخ ارز است‪ .‬ولی اهلل افخمی راد‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫نیز‬ ‫توس��عه تجارت چندی پی��ش در گفت وگو با‬ ‫دلی��ل کاهش صادرات را این گون��ه توصیف کرد‪ :‬عراق‬ ‫مدت ه��ا ش��ریک اول صادراتی ایران ب��ود که به دلیل‬ ‫مشکالت و مسائل امنیتی این کشور و ایجاد محدودیت‬ ‫ب��رای ورود کاال و برقراری عوارض می��زان صادرات به‬ ‫این کش��ور به ش��دت کاهش یافته که بر صادرات کلی‬ ‫نیز بسیار تاثیر گذار است‪ .‬وی درباره کاهش واردات نیز‬ ‫معتقد است‪ :‬کاهش واردات با وجود این همه منتقد به‬ ‫دولت در این زمینه نباید خیلی هم بد باش��د بلکه باید‬ ‫مثبت هم ارزیابی ش��ود چراکه بیشتر واردات متعلق به‬ ‫کاالهای اساس��ی و مواد اولیه تولید اس��ت و ما در این‬ ‫بخش شاهد کاهش محسوسی نبوده ایم‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس امار گمرک‪ ،‬مقایسه میزان وزنی‬ ‫ص��ادرات نس��بت ب��ه واردات حاک��ی از ان اس��ت که‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی همچنان به ص��ادرات مواد خام‬ ‫عالقه مندند و کاالهای ساخته ش��ده س��هم کمتری را‬ ‫همچون سال های پیش به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۱۲‬درص�دی ص�ادرات محص�والت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫این گ��زارش می افزاید‪ ،‬کارنامه تجارت خارجی ایران‬ ‫در بهار امس��ال حاکی از ان اس��ت که با وجود کاهش‬ ‫‪ ۳۲‬درصدی صادرات میعانات گازی‪ ،‬جایگاه محصوالت‬ ‫پتروشیمی بهتر شده و صادرکنندگان توانسته اند ارزش‬ ‫صادرات این محصوالت را در مدت یادش��ده ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهند‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادرات در مدت مورد بررس��ی‪ ،‬ش��امل‬ ‫گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده‬ ‫به ارزش ‪ ۵۷۶‬میلیون دالر و س��هم ارزش��ی ‪ ۷‬درصد‪،‬‬ ‫پروپان مایع ش��ده به ارزش ‪ ۳۸۳‬میلیون دالر و س��هم‬ ‫ارزش��ی ‪ 4/65‬درصد و قیر نفت به ارزش ‪ ۳۶۳‬میلیون‬ ‫دالر و سهم ارزشی ‪ 4/4‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین در مقام نخست صادرات و واردات ایران‬ ‫گرچ��ه واردات از چین همواره با انتقادات ش��دیدی‬ ‫همراه بوده اما در مقابل کش��ور چین بزرگترین خریدار‬ ‫کاالهای ایرانی نیز به ش��مار می رود‪ .‬این کشور در بهار‬ ‫امس��ال ‪۵‬میلی��ون و ‪ ۶۲۶‬هزار تن کاال ب��ه ارزش یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۲۸‬میلی��ون دالر از ای��ران وارد کرد‪ .‬پس‬ ‫از این‪ ،‬کش��ور عراق قرار دارد‪ .‬صادرات به عراق نیز در‬ ‫ای��ن مدت با ‪ 2/5‬درصد افزایش به یک میلیارد و ‪۵۰۹‬‬ ‫میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫همچنین بیش��ترین افزایش صادرات در بهار امسال‬ ‫به کش��ور امارات متحده عربی و هن��د اختصاص دارد‪.‬‬ ‫امارات متح��ده عربی در این مدت یک میلیارد و ‪۳۱۷‬‬ ‫میلیون دالر انواع کاال از ایران وارد کرده و با ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به س��ال گذشته رتبه س��وم را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫هن��د در رتبه چه��ارم قرار گرفت‪ .‬ص��ادرات ایران به‬ ‫هن��د در این مدت ‪ ۷۲۹‬میلیون دالر بود که ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می دهد‪ .‬همچنین افغانس��تان نیز ‪۶۱۱‬‬ ‫میلیون دالر کاال از ایران وارد کرد و در رتبه پنجم این‬ ‫‹تمایل شرکت های المانی‬ ‫برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران‬ ‫س��فیر المان در تهران گفت‪ :‬اراده خوبی برای برقراری ارتباطات تجاری بیش��تر با ایران‬ ‫وجود دارد و ش��رکت های المانی مایل به سرمایه گذاری مستقیم در ایران هستند‪ .‬در دیدار‬ ‫میکائیل بارون فون اونگرناش��ترنبرگ با هیات رییسه اتاق تهران‪ ،‬دو طرف نسبت به توسعه‬ ‫همکاری های تجاری تاکید کردند‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬دو طرف با ابراز امیدواری نس��بت‬ ‫به رفع موانع جاری بر س��ر راه توسعه تجارت میان ایران و المان در اینده نزدیک‪ ،‬خواستار‬ ‫برقراری ارتباطات نزدیک تر بین تاجران و کارافرینان دو کش��ور برای فراهم س��ازی شرایط‬ ‫مناسب همکاری های تجاری و سرمایه گذاری مشترک شدند‪ .‬مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫تهران نیز در این دیدار با اش��اره به روابط عمیق فعاالن اقتصادی ایران و المان اظهار کرد‪:‬‬ ‫با رفع تحریم ها‪ ،‬افزایش مبادالت هیات های تجاری و برگزاری نمایش��گاه ها‪ ،‬توانمندی های‬ ‫دو کش��ور بیش از پیش برای یکدیگر اشکار می شود و روابط تجاری ایران و المان به سطح‬ ‫قابل قبولی افزایش می یابد‪ .‬یورو اس��تات‪ ،‬پایگاه خبری کمیس��یون اروپا پیش از این اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مبادالت تجاری میان ایران و المان در سال ‪۲۰۱۴‬م رشدی به میزان ‪ ۲۶‬درصد نسبت‬ ‫به س��ال ‪۲۰۱۳‬م داشت‪ .‬امارهای رسمی نش��ان می دهد حجم مبادالت تجاری بین ایران و‬ ‫المان در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬برابر با ‪ ۲/۱‬میلیارد یورو بود و در س��ال گذشته به رقم ‪ ۲/۶۶‬میلیارد‬ ‫یورو رس��ید که رش��دی ‪ ۲۶‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬ارزش صادرات کاالی المانی به ایران‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م به میزان ‪ ۲/۳۸‬میلیارد یورو ثبت شده که نسبت به سال ‪۲۰۱۳‬م افزایش‬ ‫‪ ۲۹‬درصدی یافت‪ .‬میزان واردات المان از ایران در س��ال ‪۲۰۱۴‬م به رقم ‪ ۲۸۰‬میلیون یورو‬ ‫رسید که در مقایسه با سال‪۲۰۱۳‬م رشدی افزون بر ‪ 8‬درصد داشت‪.‬‬ ‫فهرست قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اقالم عمده وارداتی‬ ‫براساس این گزارش بیشترین واردات به کشور شامل‬ ‫محصوالت اساسی و نهاده های دامی است‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته نیز چنین بوده و رتبه های نخس��ت واردات به‬ ‫این کاالها اختصاص داشت‪ .‬این کاالها به ترتیب شامل‬ ‫ذرت دامی ب��ه ارزش ‪ ۳۵۶‬میلیون دالر‪ ،‬برنج به ارزش‬ ‫‪ ۲۴۳‬میلی��ون دالر‪ ،‬دانه گندم ب��ه ارزش ‪ ۲۱۴‬میلیون‬ ‫دالر و کنجاله سویا به ارزش ‪ ۲۰۹‬میلیون دالر هستند‪.‬‬ ‫س��هم این کااله��ا از کل واردات کش��ورمان در مدت‬ ‫یادشده ‪ 9/88‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که خودرو دیگر جایی در میان ‪5‬‬ ‫قل��م کاالی وارداتی ندارد و جای خود را به یک کاالی‬ ‫سرمایه ای داده است‪ .‬ماشین االت و دستگاه های به هم‬ ‫فشرده‪ ،‬ش��کل دادن یا قالب گیری سوخت های معدنی‬ ‫جامد‪ ،‬خمیرهای سرامیکی و سایر محصوالت معدنی و‬ ‫ماشین های ساخت قالب های ریخته گری از ماسه عنوان‬ ‫پنجمین کاالی عمده وارداتی کش��ورمان در این مدت‬ ‫اس��ت که به ارزش ‪ ۲۰۹‬میلیون دالر وارد کش��ورمان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عمده کشورهای فروشنده کاال‬ ‫چین در بهار امس��ال عمده ترین کش��ور صادرکننده‬ ‫کاال به ایران بوده اس��ت‪ .‬سهم این کشور از کل واردات‬ ‫کش��ورمان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۶‬میلی��ون دالر بود‪ .‬با این‬ ‫حال صادرات چین به ایران در مدت یادش��ده بیش از‬ ‫‪۶‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬امارات متحده عربی رتبه‬ ‫دوم را به خود اختصاص داده و در این مدت ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۹۵‬میلی��ون دالر انواع کاال به ایران صادر کرده که‬ ‫مجموع صادرات این کش��ور نیز ب��ا ‪ ۲۵‬درصد کاهش‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬رتبه های بعدی نی��ز به کره جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه و هند اختصاص دارد و هر یک از این کش��ورها‬ ‫ب��ه ترتیب ‪ ۹۲۹‬میلیون دالر‪ ۷۸۲ ،‬میلیون دالر و ‪۶۳۶‬‬ ‫میلی��ون دالر انواع کاال به ایران صادر کرده اند که براین‬ ‫اس��اس صادرات هند به ایران در ای��ن مدت با کاهش‬ ‫چش��مگیری همراه ب��وده و در مقابل ش��اهد افزایش‬ ‫صادرات کره جنوبی و ترکیه به ایران هستیم‪.‬‬ ‫جهش واردات کاالهای اساسی‬ ‫رییس کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از جهش واردات کاالهای‬ ‫اساسی خبرداد و گفت‪ :‬واردات گندم به کشور در سال گذشته نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۲‬از لحاظ وزن ‪ ۷۵‬درصد و از لحاظ ارزش ‪ ۵۷‬درصد رشد کرده است‪ .‬کاوه‬ ‫زرگران در گفت وگو با مهر تصریح کرد‪ :‬امارها نش��ان می دهد در میان ‪ ۵‬قلم‬ ‫کاالی عم��ده وارداتی به کش��ور‪ 4 ،‬قلم جزو غالت بودن��د و به ترتیب گندم‪،‬‬ ‫ذرت دامی‪ ،‬برنج و کنجاله در این فهرست قرار دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این میان‪،‬‬ ‫گندم خوراکی با ‪۲‬میلیارد و ‪ ۲۸۹‬میلیون دالر و س��هم ارزش��ی ‪ ۴/۳۶‬درصد‪،‬‬ ‫عمده ترین کاالی وارد شده به کشور است که میزان گندم وارد شده به کشور‬ ‫در سال ‪ ۹۳‬نسبت به سال پیش از ان‪ ،‬از لحاظ وزن ‪ ۷۵‬و از لحاظ ارزش ‪۵۷‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در بین ‪ ۵‬قلم کاالی عمده وارداتی‬ ‫ذرت دامی‪ ،‬برنج و کنجاله به ترتیب مقام های سوم تا پنجم را داشته اند و ذرت‬ ‫دامی وارد شده به کشور در سال گذشته هم‪ ۶ ،‬میلیون و ‪ ۱۲۷‬هزار تن بوده‬ ‫که به لحاظ وزن نس��بت به س��ال ‪ ،۹۲‬بیش از ‪ ۵۳‬درصد رش��د داشته است‪.‬‬ ‫زرگران با بیان اینکه برخالف ذرت دامی و گندم که واردات ان رش��د داشته‪،‬‬ ‫میزان واردات برنج و کنجاله س��ویا با کاهش روبه رو بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنج وارد شده در سال گذشته‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۱۸۵‬هزار تن بوده که نسبت به‬ ‫س��ال پیش از ان‪ ۳۹ ،‬درصد کاهش داشته و همچنین میزان واردات کنجاله‬ ‫سویا در سال گذشته ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۹‬تن بوده که نسبت به سال ‪ ،۹۲‬کاهش‬ ‫‪۲۴‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪ ۵۲‬هزار میلیاردتومان‬ ‫خرید انالین‬ ‫در سال ‪۹۳‬‬ ‫محمد گرکانی نژاد‬ ‫رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت الکترونیک به ‪ 2‬بخش فروشنده و مصرف کننده‬ ‫( ‪)B2C‬و یا بازرگانی الکترونیکی بین شرکت ها ( ‪)B۲B‬‬ ‫تقسیم می ش��ود‪ .‬در بخش تجارت الکترونیک‪ B2C‬در‬ ‫داخل کشور مردم اگاهانه از مزایای ان استفاده می کنند‬ ‫اما باز هم این بخش درصد قابل توجهی جای رش��د دارد‬ ‫و ظرفیت ها باید بالفعل ش��ود‪ .‬خرید اینترنتی به صورت‬ ‫انالین یا پرداخت وجه در هنگام تحویل کاال درب منزل‬ ‫به وسیله دس��تگاه های پوز س��یار (که هم اکنون بسیار‬ ‫مرس��وم شده ) به رقم قابل توجهی رسیده است‪ .‬براساس‬ ‫اماره��ا در بخش پرداخت انالین رقمی افزون بر ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درس��ال ‪ ۹۳‬خرید اینترنتی انجام شده که‬ ‫البته این ارقام (به جز خرید ش��ارژ و پرداخت قبض بوده)‬ ‫تنه��ا در قالب خری��د کاال و خدمات بوده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫بخش ح��دود ‪ ۱۷‬میلیارد دالر در س��ال ‪۲۰۱۴‬م خرید‬ ‫اینترنت��ی در ایران انجام ش��ده از طرفی براس��اس امار‬ ‫انکت��اد ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد دالر خری��د انالین در این بخش‬ ‫در س��طح جهان تخمین زده می شود بنابراین با توجه به‬ ‫ارقام کش��ور ‪2/1‬درصد ان سهم ایران است که به نسبت‬ ‫جمعیت کش��ور وضعیت تقریبا مطلوبی است‪ .‬با افزایش‬ ‫پهنای باند جذابیت استفاده از اینترنت بیشتر خواهد شد‬ ‫اما این موضوع مسئولیت مسئوالن را نیز بیشتر می کند‪.‬‬ ‫تس��هیل در پهنای باند مانند خ��ون در رگ های تجارت‬ ‫الکترونیک اس��ت که هرچه این خون س��الم تر و قوی تر‬ ‫باش��د وضعیت این تجارت مطلوب تر خواهد شد‪ .‬ما این‬ ‫موضوع را می دانیم که یک��ی از گران ترین اینترنت های‬ ‫دنی��ا را داریم اما در صورتی که مس��ئوالن ما به موضوع‬ ‫کارافرین��ی اینترنت��ی به وی��ژه کارافرینی باالدس��تی‬ ‫توجه کنن��د می توان راحت تر با این موض��وع کنار امد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر در بخش ‪B۲B‬هم در زمین��ه مقررات و‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬امادگ��ی الزم در بنگاه ها فراهم نش��ده‬ ‫اس��ت و امار و ارقام دقیقی ه��م وجود ندارد! اما ‪B۲B‬در‬ ‫دنیا حدود ‪ ۱۰‬برابر‪ B2C‬اس��ت البته تعداد تراکنش ها‬ ‫در ای��ن بخش کمتر و مبلغ ان بیش��تر اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال ممکن اس��ت کارخانه ماشین س��ازی الس��تیکی‬ ‫را خری��داری کند که تنها با ی��ک تراکنش چند میلیون‬ ‫دالری جابه جا ش��ود‪ .‬در مقایسه ارقام ‪B۲B‬و‪ B2C‬باید‬ ‫گفت رقم ‪ ۱۷۰۰۰‬میلیارد دالر(‪ )B۲B‬در مقابل ‪۱۴۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر‪B2C‬حدود ‪ ۱۲‬برابر بیش��تر است‪ .‬مشکل‬ ‫ما در بخش تراکنش ‪B۲B‬نداش��تن امکان اندازه گیری‬ ‫تع��داد و مبل��غ تراکنش هاس��ت‪ .‬هرچند ممکن اس��ت‬ ‫شرکت های تجاری توافقات اولیه خود را از طریق ایمیل‬ ‫ی��ا درگاه اینترنتی یکدیگر انجام دهند اما نمی توان ان را‬ ‫اندازه گیری کرد زیرا پرداخت های انها قابل اندازه گیری‬ ‫نیس��ت اگرچه تاکنون توجه چندانی هم به ان نش��ده و‬ ‫ش��اید مرکز توس��عه تجارت الکترونیک هم غفلت کرده‬ ‫اما این موضوع حائز اهمیت اس��ت که همیش��ه فناوری‬ ‫جلوتر از رگالتوری است‪ .‬داش��تن یک پهنای باند ارزان‬ ‫و قابل دس��ترس برای توس��عه ایده های تجاری به طبع‬ ‫ریس��ک پذیری کمتری دارد‪ .‬کشور چین درحال حاضر‬ ‫از نقطه نظر ‪ B۲C‬و ‪B۲B‬س��ایه به س��ایه امریکا درحال‬ ‫حرکت است و بسیاری از سایت های چینی مانند علی بابا‬ ‫از تعداد مراجع��ان و بازدیدکنندگان باالیی برخوردارند‬ ‫که ‪ ۹۵‬درصد از بازدیدکنندگان ان نیز داخلی هس��تند‪.‬‬ ‫در تج��ارت الکترونیک بس��یار کنترل ش��ده تر و موثرتر‬ ‫می ت��وان س��رمایه گذاری ک��رد و با هزین��ه کمتری هم‬ ‫می توان یک بیزینس راه انداخت این در حالی اس��ت که‬ ‫در تجارت س��نتی حداقل باید یک مغازه یا یک انبار کاال‬ ‫داش��ت که فضای خاصی را با س��رمایه حداقل چند صد‬ ‫میلیون تومانی می طلبد و ممکن اس��ت ریس��ک باالیی‬ ‫هم داش��ته باش��د اما تجارت الکترونیک ریسک پذیری‬ ‫کمتری دارد و سطح باالیی از اشتغال افرینی را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬هم اکنون بس��یاری از استارت اپ ها که‬ ‫ب��ه گونه ای موتور مح��رک تجارت الکترونی��ک در دنیا‬ ‫هستند راه اندازی ش��ده اند و صاحبان ایده پایه اولیه ان‬ ‫را پرورش داده اند و امادگی س��رمایه گذاری بیشتری را‬ ‫نیز دارن��د‪ .‬ما هم امیدواریم در بخش تجارت الکترونیک‬ ‫بتوانیم سرمایه گذاری های ارزنده ای داشته باشیم‪ .‬یقین‬ ‫داریم که تمامی س��ایت ها مانند ش��بکه های اجتماعی‬ ‫باید مدیریت ش��وند و نباید انها را رها کرد اما نه اینکه با‬ ‫محدودیت های بدون ضابطه یا بیش از اندازه سختگیرانه‬ ‫از جنبه توسعه ای انها غافل شد‪.‬‬ ‫به طور مثال برنامه‪ DIDI TAXI‬افزون بر یک و نیم‬ ‫میلیونرانندهو‪ ۱۵‬میلیونمسافردرچینرابهخودجذب‬ ‫کرده و یک صاح��ب ایده در بخش حمل ونقل خصوصی‬ ‫توانسته با سیاست تشویقی زیرساخت مطمئن برای این‬ ‫شبکه فراهم کند‪ .‬این برنامه روی یک شبکه مجازی اجرا‬ ‫می ش��ود که ظرفیت های باالی این شبکه ها را در بخش‬ ‫تجاری نش��ان می دهد‪ ،‬البته منظور این نیست که عیناً‬ ‫این برنامه برای تمام کشورها یا کشور خودمان کپی شود‬ ‫بلکه مفهوم ان که استفاده از ظرفیت های توسعه تجاری‬ ‫در فضای مجازی و حتی ش��بکه های اجتماعی است باید‬ ‫مورد توجه ویژه قرارگیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معافیت نصب صندوق فروش‬ ‫از مالیات‬ ‫مهر‪ :‬س��ازمان امور مالیاتی کش��ور بخش��نامه اعمال‬ ‫معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش‬ ‫در مراحل رسیدگی و حل اختالف مالیاتی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده اس��ت‪« :‬پیرو بخشنامه شماره‬ ‫‪ ۲۰۰-۹۳-۸۶‬س��وم اذر ‪ 93‬درارتب��اط ب��ا چگونگی‬ ‫رس��یدگی به مالیات صاحبان مش��اغلی که در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۱۲۱‬قانون برنامه پنجس��اله پنجم توسعه مکلف‬ ‫به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های‬ ‫فروش��گاهی) شده اند‪ ،‬مقرر می دارند‪ :‬مودیانی که فرم‬ ‫«برگ ثبت نام و اعالم نصب و اس��تفاده از س��امانه های‬ ‫فروش��گاهی»را تا تاریخ رسیدگی در اداره امور مالیاتی‬ ‫ی��ا مراجع حل اختالف مالیات��ی ارائه کنند‪ ،‬درصورتی‬ ‫که صندوق مزبور را نصب کرده باش��ند‪ ،‬با رعایت سایر‬ ‫مق��ررات‪ ،‬از معافیت مالیاتی برخ��وردار خواهند بود‪».‬‬ ‫این بخشنامه از سوی علی عسکری‪ ،‬رییس کل سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫کاهش تقاضای مرغ‬ ‫در رمضان امسال‬ ‫نسیم‪ :‬رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت‪:‬‬ ‫در ماه رمضان امس��ال‪ ،‬برعکس سال های قبل افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید گوش��ت مرغ نداشتیم و این محصول‬ ‫با کاهش قیمت نیز مواجه ش��د؛ به گونه ای که نرخ مرغ‬ ‫از ‪ ۶۶۰۰‬توم��ان در هفته اخیر به ‪ ۵۷۰۰‬تومان کاهش‬ ‫یافت‪ .‬مهدی یوسف خانی اظهار کرد‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومانی قیمت مرغ در مقایس��ه با یک هفته قبل‪،‬‬ ‫مرغداران متضرر شده اند و امسال در ماه مبارک رمضان‬ ‫برعکس س��ال های قبل‪ ،‬تقاضا ن��ه تنها افزایش نیافت‬ ‫بلکه کاهش هم داشته است‪.‬‬ ‫قیمت میوه‬ ‫تابع عرضه و تقاضاست‬ ‫اتاق اصن�اف‪ :‬ریی��س اتحادیه بارفروش��ان با تاکید‬ ‫بر اینکه قیم��ت میوه تابع عرضه و تقاضاس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتحادیه بارفروشان هیچ افزایش قیمتی را به خریداران‬ ‫تحمیل نمی کند؛ بلکه تنها قیمت واقعی میوه را کنترل‬ ‫می کند‪ .‬سید محسن محمودی گفت‪ :‬در میادین میوه‬ ‫و تره بار قیمت دس��ت بارفروش��ان نیست که به دلخواه‬ ‫خود ان را تغییر دهند بلکه تولیدکنندگان و خریداران‬ ‫در تعیین قیمت تمام ش��ده میوه تاثیرگذار هستند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬تولیدکنندگان میوه قبل از برداشت محصول‬ ‫از قیمت ان در سراس��ر کش��ور اطالع کس��ب کرده و‬ ‫س��پس میوه را به میادین سطح کشور ارسال می کنند‪.‬‬ ‫محم��ودی ادامه داد‪ :‬در قیم��ت نهایی میوه خریداران‬ ‫نیز نقش بس��زایی دارند چرا که اگ��ر قیمت میوه ای به‬ ‫عنوان نمونه ‪ ۵‬هزار تومان باش��د برای ان رقم بیشتری‬ ‫را پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫دامدار تاوان لبنیات ارزان را‬ ‫ندهد‬ ‫نس�یم‪ :‬رییس اتحادیه دامداران گف��ت‪ :‬کارخانه ها و‬ ‫اتحادیه لبنیات نپذیرفتند که ش��یر را با قیمت ‪۱۴۴۰‬‬ ‫تومان از دامدار خریداری کنند‪ ،‬دامدار هم با مشکالتی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬چون ش��یر جزو کاالهایی است که باید‬ ‫هر چه زودتر به مصرف برس��د و نمی ت��وان ان را برای‬ ‫مدت طوالنی نگه داشت‪ .‬س��عید سلطانی سروستانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬من ب��ه هیچ عنوان راجع ب��ه اینکه اتحادیه‬ ‫لبنیات باید چ��ه تصمیمی بگیرد‪ ،‬اظهارنظر نمی کنم‪،‬‬ ‫زیرا انها برای خودش��ان دالیل��ی دارند و می گویند اگر‬ ‫ش��یر را به قیمت باالت��ر بخریم بای��د فراورده ها را نیز‬ ‫گران تر بفروش��یم و این چیزی اس��ت که امکان ندارد‬ ‫زیرا مردم قدرت خرید نداشته و بازار را نمی پذیرند‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر کارخانه حاضر به خرید شیر با این قیمت‬ ‫نباشد بدون شک راحت ترین کار برایش این است که به‬ ‫دامدار بگوید ما شیر از تو نمی خریم‪ ،‬ان زمان تنها دود‬ ‫این ماجرا به چش��م دامداری می رود که نتوانسته شیر‬ ‫دامش را به فروش برساند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت سبزیجات‬ ‫در بازار‬ ‫تس�نیم‪ :‬معاون اتحادیه بارفروش��ان از کاهش قیمت‬ ‫سبزی‪ ،‬موز و هویج در میدان مرکزی میوه و تره بار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در پ��ی افزایش تقاضا برای هندوانه قیمت‬ ‫ای��ن محصول با افزایش جزئی همراه بوده اس��ت‪ .‬علی‬ ‫امامی ب��ا بیان اینکه قیمت س��بزی در میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره بار حدود ‪ ۴‬روز قبل افزایش یافته و به ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۱۰۰‬تومان رس��یده بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قیم��ت این محصول کاه��ش یافته و ب��ه ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی از کاهش قیمت موز و هویج نسبت‬ ‫ب��ه هفته قبل در میدان مرک��زی میوه و تره بار خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هم اکنون قیمت هرکیلوگ��رم موز از ‪ ۲۹۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬تومان و هویج از ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مهدیه ش�کری‪-‬گروه تج�ارت‪« :‬عینک ه�ای افتابی‬ ‫کن�ار خیابانی نخرید! این عینک ه�ا در مقابل افتاب‬ ‫هیچ گونه محافظتی از چش�م ندارد و در نهایت منجر‬ ‫به اسیب رس�اندن به چشم ها می شود‪ ».‬این هشدار‬ ‫ریی�س اتحادیه صن�ف س�ازندگان و فروش�ندگان‬ ‫عینک اس�ت که تاکید می کند‪ :‬وجود دست فروشان‬ ‫عینک‪ ،‬بازار این کاال را دچار اختالل کرده به طوری‬ ‫که م�ردم کمتر به س�مت خری�د عینک های طبی‬ ‫از مغازه ه�ا رفت�ه و به طور معمول خری�د خود را از‬ ‫دست فروش�ان انج�ام می دهند‪ .‬حمی�د ثابت قدم‬ ‫معتقد اس�ت‪ :‬م�ردم در این موض�وع نقش مهمی‬ ‫دارند و با خرید نکردن از دست فروش�ان‪ ،‬به بازار‬ ‫انها رنگ رکود می بخش�ند‪ .‬ای�ن گفته ها در حالی‬ ‫مط�رح می ش�ود که نعم�ت اهلل منوچه�ری‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس�یون بهداشت مجلس ش�ورای اسالمی نیز‬ ‫جمع اوری دست فروش�ان را در ه�ر بازاری امری‬ ‫دشوار و زمانبر می داند‪.‬‬ ‫بازار دست فروشان عینک را بررسی می کند‬ ‫«فریمی» از جنس فریب‬ ‫هر س��اله و با گرم شدن بیش��تر هوا‪ ،‬تعداد خریداران و‬ ‫مش��تریان عینک افتابی و در واقع‪ ،‬ضرورت استفاده از این‬ ‫محصول افزایش می یابد‪ .‬در این میان برخی از افراد خرید‬ ‫خ��ود را به دالیل اقتص��ادی و گاه��ی از روی نااگاهی از‬ ‫دست فروش��ان انجام می دهند‪ .‬اما سوالی که در این میان‬ ‫مهم و اساس��ی به نظر می رس��د‪ ،‬این اس��ت که این افراد‬ ‫و مش��تریان تا چه اندازه از اس��تاندارد بودن عینک ها و از‬ ‫چگونگی تهیه و تولید ان اطالع دارند؟ از س��وی دیگر‪ ،‬تا‬ ‫چه اندازه درباره مضر بودن این عینک ها اگاهی دارند؟‬ ‫‹ ‹‪ 80‬درصد بازار وارداتی است‬ ‫ریی��س انجمن علمی اپتومتری ایران در این باره معتقد‬ ‫است‪ :‬عینک هایی که در خیابان ها‪ ،‬فرودگاه و خرازی ها تا‬ ‫مغازه های غیرمجاز و مراکز س��اخت و فروش عینک طبی‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬س�لامتی چش��م را تهدید می کند‪ .‬علی‬ ‫میرزاجانی به تسنیم گفته اس��ت‪ :‬توجه به عینک افتابی‬ ‫برای افراد مانند توجه به س��الن غذاخوری است که هنگام‬ ‫خ��وردن غذا بای��د از ان مکان مطمئن ب��وده وبه عبارتی‬ ‫ان مکان مجوز و اس��تاندارد الزم را داش��ته باشد‪ .‬چرا که‬ ‫امکان ندارد بتوانیم تک تک مواد غذایی مصرف ش��ده در‬ ‫ان رس��توران را از نظر بهداشتی بررس��ی کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬درباره خرید عینک نیز همین مثال گویاست‪ .‬بنابراین‬ ‫مسلم اس��ت که باید عینک را از مکان های دارای مجوز و‬ ‫قابل اعتماد تهیه کرد تا مشکلی برای مصرف کننده ایجاد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫محمدرضا لواس��انی‪ ،‬تولیدکننده عینک افتابی نیز در‬ ‫گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬درصد از عینک های‬ ‫افتاب��ی موجود در بازار وارداتی اس��ت‪ .‬عینک های افتابی‬ ‫وارداتی در صورت داشتن نشان (برند) معتبر از کشورهایی‬ ‫مانند ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه و عینک های فاقد نشان (برند)‬ ‫معتبر از کش��ورهایی ش��رقی همچون چین‪ ،‬کره و تایوان‬ ‫وارد می ش��وند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬گاهی نیز دیده می ش��ود که‬ ‫نمونه برخی از نش��ان(برند)های معتب��ر اروپایی در چین‬ ‫تولید ش��ده و با نشان (برند) اروپایی وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫لواسانی تصریح می کند‪ :‬مصرف کننده به هیچ وجه توانایی‬ ‫تش��خیص استاندارد یا غیراس��تاندارد بودن عینک افتابی‬ ‫را ن��دارد و در این موارد به ص��ورت اعتماد بین خریدار و‬ ‫فروشنده عمل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اطالع رسانی دقیق‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه عینک س��ازان و‬ ‫عینک فروش��ان بر لزوم اگاهی هرچه بیش��تر مردم درباره‬ ‫غیراس��تاندارد بودن بس��یاری از عینک های کنارخیابانی‬ ‫تاکید دارد و معتقد اس��ت‪ :‬این وظیفه را به عهده رسانه ها‬ ‫اعم از مطبوعات‪ ،‬صداوس��یما و‪ ...‬می دانم‪ .‬به نحوی که با‬ ‫اطالع رسانی و تهیه برنامه های مفید می توان سطح اگاهی‬ ‫و اطالع مردم را از عینک های تقلبی و زیان هایی که برای‬ ‫سالمتی افراد دارند‪ ،‬افزایش داد‪.‬‬ ‫این اظه��ارات در حالی بیان می ش��ود که حمید ثابت‬ ‫اظهار می کن��د‪ :‬یک جامعه‬ ‫ق��دم در گفت وگو ب��ا‬ ‫اگاه‪ ،‬هیچ وقت عینک تقلبی با قیمت ‪ ۲۰‬هزارتومان را از‬ ‫دست فروش��ان نمی خرد چون این عینک به طور مستقیم‬ ‫بر س�لامت چشم و حتی پوست انها تاثیر دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬بس��یاری از افراد جامعه برای خرید گوشی تلفن‬ ‫همراه ش��ان یک میلیون تومان هزین��ه می کنند اما حاضر‬ ‫نیس��تند این مبلغ را ب��رای عینکی ک��ه در روزهای گرم‬ ‫تابستان اس��تفاده از ان ضروری است پرداخت کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این افراد هر ‪ 6‬ماه یکبار یا س��االنه در‬ ‫حال تعویض تلفن همراه خود هستند‪ .‬این گونه مسائل به‬ ‫فرهنگ س��ازی نیاز دارد و در مرحله اول باید این موضوع‬ ‫که کاالهایی را در اولویت خرید بگذارند که برای سالمتی‬ ‫شان مفید و ضروری است‪ ،‬بخشی از عقاید و زندگی افراد‬ ‫جامعه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اقتصادی‪ ،‬عامل خرید غیراستاندارد ها‬ ‫مینا از مش��تریان خرید عینک از دست فروشان خیابان‬ ‫ولیعصر است‪ .‬شالی بنفش بر سر کرده و قصد دارد عینکی‬ ‫همرنگ با ش��الش بخ��رد و به اصطالح ان را با لباس��ش‬ ‫س��ت کند‪ .‬عینک را برمی دارد‪ ،‬روی چشمش می گذارد و‬ ‫رو به دوس��تش می چرخد «چطوره؟»‪ .‬دوستش لبخندی‬ ‫می زند و این یعنی تایید؛ عینک خریده می شود‪ .‬او درباره‬ ‫می گوید‪ :‬من عین��ک هایم را با رنگ‬ ‫خری��دش به‬ ‫لباس هایم هماهنگ می کنم‪ .‬مثال وقتی ش��ال قهوه ای به‬ ‫سر دارم عینکی را انتخاب می کنم که فریم قهوه ای داشته‬ ‫باشد حاال اگر قرار باشد برای هر عینکی ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫پ��ول بدهم که هزینه اش زیاد می ش��ود‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫عینک ارزان تر با تعداد بیشتر می خرم‪.‬‬ ‫مریم مش��تری دیگری است که همیشه عینک هایش را‬ ‫از دست فروش��ان تهی��ه و زود به زود ه��م انها را تعویض‬ ‫می کند‪ .‬او معتقد است که از یک دست فروش خاص که او‬ ‫را می شناسد‪ ،‬خریدهایش را انجام می دهد‪ .‬وی به‬ ‫م��ی گوید‪ :‬خیلی وقت ه��ا دلم می خواه��د عینک افتابی‬ ‫اس��تاندارد بخرم اما راه تش��خیص یک عینک اس��تاندارد‬ ‫را نمی دان��م‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬بعضی اف��راد می گویند اگر‬ ‫از مغازه ه��ا عینک افتابی بخرید ب��ه طور حتم ان عینک‬ ‫استاندارد است اما برای من یک بار پیش امد که از مغازه‬ ‫عینک افتابی و با نام استاندارد خریدم اما بعد متوجه شدم‬ ‫که عینک اس��تاندارد نبود و از سویی گران هم بود‪ .‬یعنی‬ ‫بعضی ه��ا فکر می کنند اگر عینک را گ��ران بخرند به طور‬ ‫حتم استاندارد است و این تصور اشتباهی است‪.‬‬ ‫در این میان بهتر اس��ت پای صحبت های فروش��ندگان‬ ‫عینک های کنار خیابان هم نشس��ت و اس��تدالل های انها‬ ‫را هم جویا شد‪ .‬مرتضی‪.‬م فروشنده ای ‪ ۳۴-۳۵‬ساله است‬ ‫می گوید‪ :‬از بندر جنس می اورم و همه اصل‬ ‫که به‬ ‫اس��ت‪ .‬در جواب اینکه انها را از کدام کشور تهیه کرده اید‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬همه اینها خارجی هستند‪ .‬اصل هستند و مارک‪.‬‬ ‫از انور اب می ایند معلوم اس��ت که خوب هستند‪ .‬مرتضی‬ ‫معتقد است هر جنس خارجی که وارد بازار داخلی می شود‬ ‫با کیفیت و اس��تاندارد اس��ت‪ .‬او فکر می کند این کاالها و‬ ‫محصوالت گرانبها را با قیمتی اندک به مردم می فروشد و‬ ‫مردم تاحدودی ناشکر هستند و سعی می کنند جنسی که‬ ‫ارزان فروخته می ش��ود را ارزان تر هم بخرند‪ .‬رضا از دیگر‬ ‫ک است که می گوید‪ :‬عینک ها را از بازار‬ ‫دست فروشان عین ‬ ‫می خ��رم‪ .‬ان هم به طور عمده‪ .‬او درباره اس��تاندارد بودن‬ ‫عینک ها می گوید‪ :‬عینک ها اس��تاندارد هس��تند و همین‬ ‫محصوالت را در مغازه ها هم می فروش��ند‪ .‬وقتی در مغازه‬ ‫به فروش می رود یعنی اس��تاندارد است‪ .‬من این عینک را‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان می فروش��م اما در مغازه زیر ‪ ۷۵‬هزارتومان‬ ‫نمی توانید ان را بخرید‪ .‬رضا در بساطش عینک های طبی‬ ‫مطالعه ه��م دارد و درب��اره انها می گوید‪ :‬من مش��تریان‬ ‫ثاب��ت خ��ود را دارم‪ .‬به همین دلیل ب��ه تمام عینک هایی‬ ‫که برایش��ان اورده ام اطمینان دارند‪ .‬او البته معتقد است‬ ‫که برخی از مش��تریانش هم به ط��ور تصادفی از او خرید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ع اوری دست فروشان تا سال اینده‬ ‫‹ ‹جم ‬ ‫وجود دست فروشان در بازار هر کاال نوعی ضربه اقتصادی‬ ‫و فشار به ان واحد صنفی است؛ چراکه مشتریان با خرید‬ ‫از ای��ن دست فروش��ان به رفع نیاز خ��ود پرداخته و کمتر‬ ‫به س��مت خرید از مغازه ها می روند‪ .‬از س��وی دیگر عرضه‬ ‫کااله��ای وارداتی در بازار‪ ،‬تولید داخل را نیز کمتر خواهد‬ ‫ک��رد و انگیزه تولی��د را از تولیدکنندگان می گیرد‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه صنف س��ازندگان و فروشندگان عینک در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬بسیاری از عینک هایی که در بازار هستند تولید‬ ‫داخل نبوده و از کشورهایی مانند چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و فرانسه وارد می شوند‪ .‬این در حالی است که عینک های‬ ‫ایتالیایی و فرانس��وی واردات��ی کیفیت بهتری دارند‪ .‬ثابت‬ ‫قدم با بیان اینکه خرید عینک نامناس��ب موجب به خطر‬ ‫انداختن سالمت چشم ها می شود‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬عدسی‬ ‫غیراس��تاندارد باعث باز شدن بیش از اندازه مردمک چشم‬ ‫در مقاب��ل نور افتاب ش��ده و انواع مش��کالت چش��می و‬ ‫سرطان ها را برای افراد به وجود می اورد‪ .‬اما تالش اتحادیه‬ ‫بر این اس��ت که با همکاری ش��هرداری‪ ،‬تا س��ال اینده با‬ ‫دست فروش��ان عینک برخورد و انها را جمع اوری کند‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه بسیاری از مشتریان‪ ،‬قیمت باالی عینک ها‬ ‫را دلیلی برای خرید کاال از دست فروش��ان می دانند‪ ،‬ثابت‬ ‫ق��دم می گوید‪ :‬افراد مجبور نیس��تند که حتما عینک های‬ ‫نش��ان (برند) و مارک که قیمت باالی��ی دارند‪ ،‬بخرند‪ .‬انها‬ ‫می توانند عینک های چین��ی درجه یک که نهایت قیمت‬ ‫ان ‪ ۱۲۰‬هزار تومان اس��ت بخرند‪ .‬البته عینک های گران‬ ‫ه��م بی دلیل گران نیس��تند چ��ون قاب‪ ،‬شیش��ه و دیگر‬ ‫م��وارد ان اس��تاندارد اس��ت‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬بیش��تر‬ ‫دست فروش��ان‪ ،‬عینک های غیراس��تاندارد به بازار عرضه‬ ‫می کنند اما این مردم هستند که نباید از انها خرید کنند‪.‬‬ ‫چون عینک هایی که وارد کش��ور می شوند باید از سازمان‬ ‫اس��تاندارد تاییدیه بگیرند و ای��ن کار مدتی زمان می برد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب عینک هایی ک��ه از راه های غیرقانونی وارد‬ ‫کشور می شوند‪ ،‬استاندارد نبوده و تاییدیه ای نیز از سازمان‬ ‫استاندارد نگرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر راه ها و مبادی ورود کاالها‬ ‫کنترل کردن دست فروش��ان راهی اس��ت که ش��اید به‬ ‫ذهن بس��یاری ازافراد رسیده باشد اما این راهکار در مدت‬ ‫زمان کوتاه��ی جوابگو نخواهد ب��ود و نیازمند تالش های‬ ‫بیش��تری اس��ت تا در طوالنی مدت به نتیجه برسد‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون بهداشت مجلس شورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫نق��ش مجلس در همه امور به ویژه در این مس��ئله‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬به دلیل تعدد و باال بودن دست فروش��ان عینک‪،‬‬ ‫کنترل و نظارت بر انها بس��یار دش��وار می شود اما یکی از‬ ‫راه های حل این مش��کل این اس��ت که ریشه این مسائل‬ ‫و راه ه��ای ورود این عینک ها را به کش��ور بررس��ی کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه نعمت اله منوچهری‪ ،‬تاکنون درخواس��تی مبنی‬ ‫بر رس��یدگی به وضعیت دست فروشان به مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ارائه نشده است‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬رسیدگی به‬ ‫این مسئله پیچیده است چون نظارت بر دست فروشان به‬ ‫دلیل ثابت نبودن محل فروش امری دشوار تلقی می شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬چون این افراد مانند مغازه دارها نیس��تند‬ ‫که در جایی ثابت فعالیت کنند و هربار در نقطه ای از شهر‬ ‫در حال فروشندگی هستند بنابراین کنترل و حتی برخورد‬ ‫با انها ب��ه این راحتی ها امکانپذی��ر نخواهد بود و نیازمند‬ ‫برنامه ریزی و همکاری با سازمان ها و وزارتخانه های مربوط‬ ‫اس��ت‪.‬نماینده خانه ملت پدیده دست فروش��ی در بازار را‬ ‫وس��یع و در عین حال ریش��ه ای می داند و معتقد اس��ت‬ ‫تمامی سازمان هایی که مسئولیت رسیدگی به این مسئله‬ ‫را برعه��ده دارند‪ ،‬ای��ن کار را به گ��ردن یکدیگر انداخته‬ ‫و ب��ه نوعی ای��ن وظیفه را از خ��ود دور می کنند‪ .‬به گفته‬ ‫منوچهری‪ ،‬اطالع رس��انی به م��ردم می تواند تا حدودی از‬ ‫شدت این گونه مشکالت بکاهد‪ .‬چراکه اگر مردم از تقلبی‬ ‫بودن این عینک ها خبر داش��ته باش��ند‪ ،‬خرید کمتری از‬ ‫دست فروش��ان خواهند داش��ت‪.‬عضو کمیسیون بهداشت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی راه دیگر مقابله با شیوع پدیده‬ ‫دست فروش��ی را نظارت بر راه ه��ا و مبادی ورود کاالها به‬ ‫کش��ور می داند و می گوید‪ :‬این اتف��اق از طریق کانال های‬ ‫امنیت��ی و نظامی می توان��د کنترل و راه ه��ای غیرقانونی‬ ‫ورود این کاالها به کش��ور شناس��ایی شود‪ .‬نقش مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز در این میان رسیدگی به این مشکل‬ ‫و تذک��ر دادن و پیگیری کردن اس��ت چراکه این موضوع‬ ‫نه تنها با س�لامتی مردم بلکه با سرنوشت انها در ارتباط‬ ‫است‪ .‬وی معتقد است‪ :‬مجلس به طور حتم باید برای حل‬ ‫این مش��کل به مسئله ورود کند‪ .‬همه افراد دست فروشی‬ ‫رایک معضل می دانند‪ .‬معضلی که به اقتصاد جامعه اسیب‬ ‫می زند‪ ،‬اما پیش از هرنوع قضاوت بهتر اس��ت ریش��ه های‬ ‫روی اوردن به این پدیده را بررسی کنیم و از خود بپرسیم‬ ‫چرا فردی به دست فروشی روی می اورد؟ شاید ریشه یابی‬ ‫این معضل اجتماعی و البته اقتصادی راهکارهای بهتری را‬ ‫برای مقابله به ذهن مان برس��اند تا برای ریشه کن کردن‬ ‫ان دست به دست هم دهیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تالش صنعتگران برای غلبه بر رکود بازار داخلی‬ ‫تنفس بوشهر دوباره جان می گیرد‬ ‫جذب سرمایه با بهره برداری از نمایشگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫مشهد در عطش احداث شهرک های صنعتی‬ ‫امیر مه�رزاد ‪ -‬گ�روه اس�تان ها‪ :‬تامین زیرس��اخت‬ ‫موضوعی است که در داخل شهرک های صنعتی به عهده‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی و تا پشت در شهرک به عهده‬ ‫س��ازمان هایی مانند اب‪ ،‬برق و گاز اس��ت‪ .‬این وظیفه اما‬ ‫در برخی موارد با مش��کالتی مواجه اس��ت‪ .‬از انجایی که‬ ‫کار شرکت ش��هرک های صنعتی و س��ازمان های مرتبط‬ ‫در تامین زیرس��اخت ها به نوع��ی مانند یک زنجیر به هم‬ ‫پیوسته و در هم تنیده است‪ ،‬بروز بعضی از مشکالت دور از‬ ‫ذهن نیست‪ .‬استان خراسان رضوی با برخورداری از بیش‬ ‫از ‪8‬هزار هکتار زمین صنعتی از جمله استان های فعال در‬ ‫حوزه صنعت کش��ور است و تامین نشدن زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز می تواند در این استان اسیب زیادی به صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وارد کند اما مس��ئله این است که متولی‬ ‫حل این مش��کالت کدام سازمان و نهاد است و ایا در این‬ ‫شرایط احداث شهرک صنعتی جدید باید در اولویت باشد‬ ‫یا تامین زیرساخت های ش��هرک های صنعتی موجود؟ با‬ ‫توجه به پیچیدگی این موضوعات طبیعی است که پاسخ‬ ‫در‬ ‫این پرس��ش به سادگی قابل دس��تیابی نباشد‪.‬‬ ‫این گزارش برای رس��یدن به پاس��خ مناس��ب با مسعود‬ ‫اصغریان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و هادی‬ ‫هرات��ی زاده‪ ،‬معاون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان خراسان رضوی به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫مس��عود اصغری��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان خراس��ان رضوی درباره سرمایه گذاری در‬ ‫این شهرک صنعتی توضیح می دهد‪ :‬متقاضی این شهرک‬ ‫صنعتی بخ��ش خصوصی بود و س��رمایه گذاری از طرف‬ ‫بخش دولتی اما واحدی از ط��رف بخش دولتی وارد این‬ ‫شهرک صنعتی نخواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراسان رضوی درباره نقش بخش خصوصی در استان‬ ‫خراس��ان رضوی می گوید‪ :‬خوش��بختانه ‪ 94‬درصد از‬ ‫س��رمایه گذاران استان خراسان رضوی متعلق به بخش‬ ‫خصوصی هس��تند و بررس��ی متقاضی��ان زمین برای‬ ‫احداث واحد صنعتی و تولیدی در این شهرک صنعتی‬ ‫هم نش��ان می دهد که بیش��تر انها در بخش خصوصی‬ ‫هستند و هنوز اثری از بخش دولتی نیست‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی‬ ‫درباره اح��داث ش��هرک صنعتی جدی��د می گوید‪ :‬در‬ ‫شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی هنوز زمین‬ ‫برای واگذاری وجود دارد و به همین دلیل اکنون برای‬ ‫احداث شهرک صنعتی جدید برنامه ای نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 12‬شهرک صنعتی مشکل تامین زیرساخت دارند‬ ‫اصغری��ان در ادامه توضیح می دهد‪ :‬در بعضی از نقاط‬ ‫اس��تان خراسان رضوی مانند ش��هر مشهد تقاضا برای‬ ‫احداث واحد صنعتی زیاد است و به این دلیل باید برای‬ ‫احداث ش��هرک صنعتی جدید اقداماتی داش��ته باشیم‬ ‫اما برای س��ایر نقاط استان خراس��ان باید زیرساخت ها‬ ‫را تکمی��ل کنیم‪ .‬وی در ادامه به مش��کالتی در تامین‬ ‫زیرس��اخت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫می پردازد و در این باره توضیح می دهد‪ :‬در ‪ 12‬ش��هرک‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی ش��بکه گاز در داخل‬ ‫شهرک توسط شرکت شهرک های صنعتی احداث شده‬ ‫اما ش��رکت گاز‪ ،‬ایس��تگاه گازی را که بر اساس قوانین‬ ‫وظیفه انها است‪ ،‬راه اندازی نکرده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی در ادامه‬ ‫می گوید‪ :‬اکنون ‪ 45‬شهرک صنعتی در بخش دولتی و‬ ‫‪ 10‬ش��هرک صعنتی در بخش خصوصی فعال هستند‬ ‫که در مجموع می ش��ود ‪ 55‬شهرک صنعتی در استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ .‬وی در ادامه به مش��کالتی که برای‬ ‫توس��عه شهرک های صنعتی در این استان وجود دارند‬ ‫می پ��ردازد و در ای��ن ب��اره توضیح می ده��د‪ :‬یکی از‬ ‫مش��کالتی که اکنون در بعضی از شهرک های صنعتی‬ ‫وجود دارد این اس��ت که امکان توس��عه این شهرک ها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬برای مثال شهرک صنعتی توس در غرب‬ ‫مش��هد با اینکه مجوز توس��عه دارد اما امکان توس��عه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اصغریان ادامه می دهد‪ :‬در غرب مش��هد س��ازمان ها‬ ‫و ارگان های��ی که باید برای صدور مجوز توس��عه اقدام‬ ‫کنند با توس��عه این ش��هرک ها موافقت نمی کنند زیرا‬ ‫مس��ئوالن ای��ن ح��وزه معتقدند منطقه غرب مش��هد‬ ‫جاذبه های گردش��گری دارد و توسعه شهرک های این‬ ‫منطقه مش��کالت محیط زیس��تی نیز با خود به همراه‬ ‫دارد اما ما اماده توسعه این شهرک ها هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره ش��هرک های صنعت��ی تخصصی توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬به لحاظ زیس��ت محیطی شهرک های صنعتی‬ ‫تخصص��ی خیلی بهتر اس��ت به این دلی��ل که وقتی با‬ ‫هدف مش��خصی قصد احداث داشته باش��یم نکاتی را‬ ‫پیش بینی می کنیم که کمترین الودگی به وجود بیاید‬ ‫و در طراحی این شهرک ها انها را لحاظ می کنیم‪.‬‬ ‫اصغری��ان در این ب��اره ادامه می هد‪ :‬مش��کلی که در‬ ‫احداث ش��هرک های تخصصی وجود دارد این است که‬ ‫در بیش��تر موارد تقاضا برای واحدهای صنعتی همگون‬ ‫به قدری نیست که احداث شهرک صنعتی تخصصی در‬ ‫ان حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫فعالیت غیرمجاز واحدهای دولتی‬ ‫فارس‪ :‬رییس اتاق اصناف قوچان گفت‪ :‬برخی واحدهای صنفی که زیر پوشش حمایت‬ ‫س��ازمان ها و ادارات دولتی این شهرس��تان قرار دارند دارای فعالیت غیرمجاز بوده و‬ ‫مایه دردس��ر واحدهای صنفی شده اند‪ .‬اسداهلل خانی مقدم در اجالس عمومی روسای‬ ‫اتحادیه ه��ای صنفی قوچان اظهار کرد‪ :‬ب��ازار و دولت به عنوان مجاری تعیین کننده‬ ‫وضعیت اقتص��ادی و تعیین حدود و مرز اقتصاد ملی نمی توانند با رد کردن یکدیگر‬ ‫به جایی رس��یده و گره از کارها باز کنند‪ .‬وی با بیان اینکه اساس��ی ترین نگاه در این‬ ‫زمینه همکاری صمیمانه بین دولت و بازار است‪ ،‬گفت‪ :‬بازار یکی از اصلی ترین ارکان‬ ‫اقتصاد به ش��مار می اید که می تواند در تولید و ارائه خدمات نقش افرینی مناس��بی‬ ‫داش��ته باش��د و اگر نتواند اعتماد ملت و دولت را جلب کند نمی تواند منشا خدمات‬ ‫باش��د‪ .‬وی با اش��اره به این موضوع که کارگروهی برای رفع مشکالت اصناف باید در‬ ‫قوچان تشکیل شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برخی واحدهای صنفی در این شهرستان زیر پوشش‬ ‫حمایتی س��ازمان ها و ادارات دولتی دارای فعالیت غیرمجاز هس��تند که مایه دردسر‬ ‫واحدهای صنفی دیگر شده است‪ .‬وی با بیان این مطلب که شهرداری قوچان عوارض‬ ‫را ‪5‬برابر دریافت کرده و این بدعت از گذشته به زمان حال رسیده است‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫اتاق اصناف این شهرس��تان به دنبال ایجاد فروشگاه های بزرگ و شهرک های صنفی‬ ‫در ‪ 3‬حوزه صنایع چوب‪ ،‬مبلمان و لوازم منزل‪ ،‬سنگ فروشی ها و بنگاه های اتومبیل‬ ‫بوده که نیازمند حمایت بیش از پیش مسئوالن و فرمانداری است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز استان نیاز به شهرک جدید دارد‬ ‫هادی هراتی زاده‪ ،‬معاون امور صنایع س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خراس��ان رضوی در گفت وگو با‬ ‫به موضوع احداث ش��هرک های صنعتی در استان‬ ‫خراسان رضوی می پردازد و در این باره می گوید‪ :‬در مرکز‬ ‫این اس��تان‪ ،‬یعنی شهرس��تان مش��هد با کمبود شهرک‬ ‫صنعتی روبه رو هس��تیم و متاسفانه زمین مناسب و بدون‬ ‫معارض برای احداث شهرک صنعتی اکنون وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره ادام��ه می دهد‪ :‬در چند مورد توس��عه‬ ‫شهرک صنعتی وجود داش��ته اما این توسعه ها هنوز نیاز‬ ‫مش��هد را برطرف نمی کن��د و با تقاضای زی��ادی روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان خراس��ان رضوی درباره مشکالتی که برای احداث‬ ‫ش��هرک صنعتی وجود دارد‪ ،‬توضی��ح می دهد‪ :‬زمینی با‬ ‫کاربری صنعتی در مشهد وجود ندارد و بزرگترین مشکل‬ ‫برای احداث شهرک های صنعتی جدید هم موضوع تغییر‬ ‫کاربری اس��ت که اکنون در این باره با مش��کالتی روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫هراتی زاده با اش��اره به اینکه اکنون ‪ 55‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در استان خراس��ان رضوی وجود دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اکنون در اس��تان خراس��ان رضوی مشکل خاصی در این‬ ‫حوزه وجود ندارد و استان در وضعیت خوبی به سر می برد‬ ‫اما برای رفع مشکالت موجود هم اقداماتی در دست اجرا‬ ‫داریم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مس��احت کل ش��هرک ها و‬ ‫ناحیه های صنعتی در این اس��تان به بیش از ‪8‬هزار هکتار‬ ‫می رس��د‪ ،‬می گوید‪ :‬در کل استان مشکلی وجود ندارد اما‬ ‫در مرکز استان به دلیل تمرکز صنایع و تقاضای باال برای‬ ‫احداث واحدهای جدید صنعتی نیاز به زمین وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خراسان رضوی درباره زیرساخت های شهرک های صنعتی‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬متاسفانه در بعضی از شهرک های صنعتی‬ ‫با تامین نشدن زیرساخت ها روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی در این باره ادامه می دهد‪ :‬در بعضی از ش��هرک ها با‬ ‫مشکالتی مانند تامین برق‪ ،‬اب و گاز مواجه هستیم و این‬ ‫موضوع مش��کالتی را برای بعضی از واحدهای صنعتی به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫هراتی زاده ادام��ه می دهد‪ :‬اکنون یکی از واحدهایی که‬ ‫در سطح استان وجود دارد مدعی است در صورتی که برق‬ ‫این واحد تامین ش��ود در یک ماه می تواند برای ‪ 150‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره تصفیه های صنعت��ی می گوید‪:‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی باید ب��ه تصفیه خانه های اب مجهز‬ ‫ش��وند تا هم فرمایش��ات رهبر معظم انقالب که تاکید بر‬ ‫حفظ محیط زیس��ت داشتند عملی ش��ود و هم در حفظ‬ ‫منابع طبیعی تالش های جدی تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این حوزه ادامه می دهد‪ :‬در ش��هرک های صنعتی باید‬ ‫براوردی از تع��داد واحدهای صنعتی و میزان مصرف اب‬ ‫این واحدها وجود داش��ته باشد تا با کمک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت بتوانیم تصفیه خانه ه��ای صنعتی را در‬ ‫این ش��هرک ها راه اندازی کنیم‪ .‬هراتی زاده ادامه می دهد‪:‬‬ ‫مش��کالتی که در این دست از ش��هرک ها وجود دارد این‬ ‫است که تصفیه خانه های موجود در شهرک ها پاسخگوی‬ ‫نیاز واحدهای صنعتی در حوزه تامین اب نیستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت��ی در ادامه به موض��وع جریمه‬ ‫واحدهای صنعتی می پردازد و توضیح می دهد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برخی از مش��کالتی ک��ه وجود دارد بعض��ی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی در اس��تان خراس��ان رضوی از طرف س��ازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬واحد االینده قلمداد می شوند‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره ادامه می ده��د‪ :‬واحدهایی که از طرف‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬واحد االینده قلمداد می ش��وند‬ ‫بای��د ی��ک درصد از ف��روش خ��ود را به عن��وان جریمه‬ ‫ب��ه ش��هرداری ها بپردازند تا این مبل��غ را در حوزه حفظ‬ ‫محیط زیست هزینه کند‪.‬‬ ‫هراتی با اش��اره ب��ه اینکه بعض��ی از زمین هایی که به‬ ‫تولیدکنندگان واگذار ش��ده دارای مش��کالتی در زمینه‬ ‫ثبت سند هس��تند توضیح می دهد‪ :‬برخی از شهرک های‬ ‫صنعتی برای توس��عه اقدامات اولیه را انجام داده اند و این‬ ‫موضوع نیز مش��کالتی را به وجود اورده است‪ .‬در بعضی‬ ‫از شهرک ها زمین هایی که مجوز تغییر کاربری برای انها‬ ‫صادر نش��ده به واحدهای صنعتی تحویل داده شده و این‬ ‫موضوع باعث زیان تولیدکنندگان شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که در اس��تان خراسان‬ ‫رض��وی اولویت با تکمیل زیرس��اخت های ش��هرک های‬ ‫صنعتی است یا احداث شهرک های جدید می گوید‪ :‬پاسخ‬ ‫این موضوع متناسب با نقاط مختلف استان متفاوت است‪.‬‬ ‫در شهرس��تان کاش��مر اولویت با تامین برق این شهرک‬ ‫است اما در مرکز استان به دلیل متمرکز بودن صنایع هر‬ ‫دو موضوع اولویت دارد‪.‬‬ ‫هرات��ی ادامه می ده��د‪ :‬حدود ‪ 65‬درص��د از واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی اس��تان در مش��هد است و به این دلیل‬ ‫وضعیت این شهرس��تان با دیگر شهرس��تان های اس��تان‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫برداشت بی رویه اب در کاشان منابع ابی را به مخاطره انداخته است‬ ‫‪ :‬مدی��ر عام��ل ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫کاش��ان گف��ت‪ :‬افزای��ش مصرف اب توس��ط‬ ‫ش��هروندان کاش��انی ظرفیت بالقوه تمام منابع‬ ‫ابی را به بالفعل تبدیل کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از کاشان‪ ،‬محمد رضا اسدی به‬ ‫خبرنگار‬ ‫مناس��بت هفته صرفه جویی در اب با تاکید بر‬ ‫اینکه اب یک زیرساخت اصلی در محور توسعه‬ ‫پایدار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اهمی��ت اب بر هیچ کس‬ ‫پوش��یده نیس��ت به طوری که این مایه حیات‬ ‫در بحث توس��عه کشاورزی‪ ،‬صنعت و اجتماعی‬ ‫از هر حیث زیر ساختی الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف ‪ 94‬میلیون لیتر اب در خرداد‬ ‫ماه توسط شهروندان کاشانی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب و فاضالب کاش��ان‪،‬‬ ‫وزش طوفان ه��ای چن��د روزه ب��ا س��رعت ‪70‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت را یک��ی از اثار تغییر اقلیم‬ ‫و ش��رایط جوی دانس��ت و افزود‪ :‬ش��هروندان‬ ‫کاش��انی در خردادماه سال گذشته ‪ 84‬میلیون‬ ‫لیتر اب مصرف کرده اند درحالی که امس��ال با‬ ‫تغییر اقلیم و وزش طوفان و ایجاد گرد و خاک‬ ‫مصرف انها در خردادماه امس��ال با وجود تغییر‬ ‫نکردن درجه حرارت نسبت به سال قبل به ‪94‬‬ ‫میلیون لیتر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اس��دی این افزایش ‪5/4‬درصدی مصرف اب‬ ‫توسط شهروندان کاش��انی در خردادماه امسال‬ ‫نسبت به سال گذشته را از پیامدها و هشدارهای‬ ‫خشکس��الی و تغییر اقلیم عنوان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫این روند میزان مصرف اب در تیرماه امسال به‬ ‫‪ 110‬میلیون لیتر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدی�ل ظرفیت بالقوه تم�ام منابع ابی‬ ‫به بالفعل‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این افزایش مصرف باعث‬ ‫شده منابع ابی از ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با تداوم این روند افت شدید فشار‬ ‫اب برای شهروندان ایجاد خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب کاشان‪ ،‬متوسط مصرف‬ ‫س��رانه اب در ماه های غیرگرم سال در کاشان‬ ‫را ‪ 50‬ت��ا ‪ 60‬میلیون لیتر عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با پیش بینی کارکرد ‪ 200‬هزار کولر و برداشت‬ ‫‪ 40‬میلیون لیتر اب در این شهرس��تان مصرف‬ ‫هر کولر نیز معادل سرانه مصرف یک نفر یعنی‬ ‫به میزان ‪ 200‬لیتر در شبانه روز است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ی�ک دقیق�ه اس�تحمام‪،‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 15‬لیتر اب‬ ‫اس��دی کاه��ش یک دقیق��ه زمان اس��تحام‬ ‫ه��ر ش��هروند در روز را نیز عام��ل صرفه جویی‬ ‫‪ 13‬ت��ا ‪ 15‬لیت��ر اب ذک��ر کرد و گف��ت‪ :‬این‬ ‫صرفه جویی ه��ای س��اده‪ ،‬حداقلی و اس��ان در‬ ‫بخش ش��رب می تواند کمک بزرگی به کاهش‬ ‫بحران کند تا ش��هروندان کاش��انی بتوانند این‬ ‫تابستان را بدون دغدغه پشت س ر بگذارند‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫‪ 86‬درصد اعتبارات استانی‬ ‫خراسان رضوی جذب شده است‬ ‫‪ :‬مع��اون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تاندار‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ 86 :‬درصد از اعتبارات استانی‬ ‫سال ‪ 93‬تاکنون جذب شده و الزم است ‪ 14‬درصد‬ ‫باقیمانده قبل از پایان تیر ماه جذب ش��ود تا جذب‬ ‫کام��ل اعتبارات موکول به لحظات اخر و منتهی به‬ ‫ایجاد دغدغه نشود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار خراسان‬ ‫رضوی تصریح کرد‪ :‬نتیجه بازدیدهای نظارت عالیه‬ ‫بر پروژه ها در تخصی��ص اعتبارات عمرانی مد نظر‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از فع��االن بخش غیردولتی که با‬ ‫وجود تنگناهای مالی دستگاه های اجرایی‪ ،‬حداکثر‬ ‫تالش خود را برای پیشبرد پروژه های استان به کار‬ ‫می بندند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت خدمتگزار و مقامات اس��تان‬ ‫پیگیر پرداخت مطالبات پیمانکاران هستند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه نتایج اخرین دوره نظارت عالیه بر‬ ‫پروژه های استانی اعالم شد که بر اساس ان شرکت‬ ‫اب و فاضالب روستایی‪ ،‬اداره کل نوسازی مدارس و‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب مشهد در میان دستگاه های‬ ‫اجرای��ی و خلیل اب��اد‪ ،‬تربت حیدریه و کاش��مر در‬ ‫میان شهرس��تان ها بهترین عملکرد را داشتند و از‬ ‫این رو تجلیل شدند‪.‬‬ ‫مخالف کوتاه کردن کوه های‬ ‫اطراف بجنورد هستیم‬ ‫‪ :‬عضو ش��ورای اسالمی ش��هر بجنورد گفت‪:‬‬ ‫با ش��یار ک��ردن و کوتاه ک��ردن کوه ه��ای اطراف‬ ‫بجنورد مخالف هستیم‪ .‬حس��ین پیلتن در نشست‬ ‫با مسئوالن محیط زیس��ت خراسان شمالی با انتقاد‬ ‫از ش��یار کردن کوه های اطراف بجنورد اظهار کرد‪:‬‬ ‫کوتاه و شیار کردن کوه ها تاثیر مهمی در اقلیم اب‬ ‫و هوایی ش��هر داشته اس��ت‪ ،‬به طوری که در چند‬ ‫سال اخیر شاهد کم ابی و خشکسالی بوده ایم و اگر‬ ‫این رویه پیش رود در س��ال اینده با بحران روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی حضور سنگ شکن های اطراف شهر‬ ‫را تهدیدی برای ش��هروندان دانس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫فعالیت این سنگ ش��کن ها باع��ث ایجاد گرد و غبار‬ ‫فراوان می ش��ود و با توجه به اینکه در مسیر بادهای‬ ‫غالب ق��رار گرفته اند تمام ای��ن ریزگردها به داخل‬ ‫ش��هر وارد می ش��ود چنانکه در هفته های گذش��ته‬ ‫با بح��ران الودگی هوا روبه رو بودیم‪ .‬عضو ش��ورای‬ ‫اسالمی شهر بجنورد خاطرنشان کرد‪ :‬باید به مردم‬ ‫اگاهی های الزم برای حفظ محیط زیست داده شود‪.‬‬ ‫مراسم گرامیداشت‬ ‫دهه تولید در خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬نخس��تین جلس��ه کمیته بزرگداشت دهه‬ ‫تولید با هدف تقدیر از فعاالن عرصه صنعت و معدن‬ ‫و اصناف با حضور مسئوالن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی و بانک صنعت و معدن برگزار ش��د‪ .‬معاون‬ ‫توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان جنوبی در نشس��ت هماهنگی‬ ‫اعضای ستاد بزرگداشت دهه تولید خراسان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به نامگذاری روز اول تیرماه به عنوان‬ ‫روز اصن��اف و دهم تیرماه به عن��وان روز صنعت و‬ ‫معدن مراس��می با عنوان گرامیداش��ت دهه تولید‬ ‫در خراس��ان جنوبی برگزار می ش��ود و برنامه های‬ ‫ای��ن دهه از اول تیرماه مص��ادف با روز اصناف اغاز‬ ‫ش��ده و تا دهم تیرماه همزم��ان با روز ملی صنعت‬ ‫و معدن ادامه خواهد داش��ت‪ .‬محمد هادی اشراقی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به خدماتی که بخش صنعت و معدن‬ ‫و اصناف در راس��تای تولید مل��ی و افزایش درامد‬ ‫ملی ارائه می دهند ‪ ،‬الزم اس��ت تا از دست اندرکاران‬ ‫این ح��وزه به دلیل عملکرد شاخص ش��ان تقدیر و‬ ‫به گونه ای قدردانی ش��ود تا عموم مردم در جریان‬ ‫فعالیت ها و تالش های انها قرار گیرند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری ش��هرضا با بیان اینکه باید ش��رایط‬ ‫واگ��ذاری زمین ب��ه هنرمندان تغیی��ر کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنایع دستی ش��هرضا به دلیل نبود تشکل صنفی‬ ‫ضربه های بسیاری خورده است‪ .‬محمد حسن شبانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه میراث فرهنگ��ی از نیاکان ما به ارث‬ ‫رس��یده و بخشی از هویت ملی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫میراث فرهنگی ش��امل اثار معم��اری و یادمان ها‪،‬‬ ‫بناهای تاریخی‪ ،‬اش��یای تاریخی هن��ری‪ ،‬موزه ها‪،‬‬ ‫محوطه های باس��تانی و صنایع دستی می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای هر ملت‪ ،‬شناخت گذشته برای ساختن‬ ‫اینده ای ب��ر پایه هویت فرهنگ��ی خویش اهمیت‬ ‫می یاب��د و در حقیقت پویای��ی و بقای فرهنگی در‬ ‫این��ده‪ ،‬نیازمند پیوس��تگی میان دی��روز و امروز و‬ ‫فردای ملت ها است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازاریان سنگربانان اقتصادی‬ ‫کشور هستند‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی گف��ت‪ :‬اجرایی و عملیاتی ش��دن‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ب��دون یاری بازاریان‬ ‫غیرممکن اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫حس��ین نجاتی اظهار کرد‪ :‬یکی از سیاست های مهم‬ ‫دولت در بخش اقتصاد ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی‬ ‫در بازار اس��ت که در دس��تیابی به این هدف اصناف‬ ‫نقش بی بدیلی ایفا می کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اصناف‬ ‫به عن��وان بازوی توانمند انقالب پش��تیبانی خود از‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی را هم��واره در طول دوران‬ ‫انقالب اسالمی و پس از ان در صحنه های اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاس��ی به منصه ظهور گذاشته اند‪ .‬وی‬ ‫با برش��مردن اخ�لاق و خصوصیات اصناف اس��تان‬ ‫و به ویژه تبریز اضافه کرد‪ :‬اصناف اس��تان از اقش��ار‬ ‫مومن‪ ،‬متدین و پش��تیبان والیت فقیه بوده و با نگاه‬ ‫دینی به مردم و جامعه خدمت کرده و وجود همین‬ ‫صف��ات و ویژگی های بارز و منحص��ر به فرد انان را‬ ‫در صدر سنگربانان اقتصادی کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫محکومیت ‪ 2‬پرونده قاچاق‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل تعزیرات حکومتی اذربایجان غربی از‬ ‫محکومی��ت ‪ 652‬میلیون ریال��ی ‪ 2‬پرونده قاچاق در‬ ‫این استان خبر داد‪ .‬محمد اقوامی اظهار کرد‪ :‬تعزیرات‬ ‫حکومتی اذربایجان غربی در طول ‪ 24‬ساعت گذشته‬ ‫به ‪ 2‬پرونده قاچاق کاال و ارز رس��یدگی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی به میزان محکومیت پرونده های رسیدگی شده نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬میزان کل محکومیت این پرونده ها‬ ‫‪ 652‬میلی��ون و ‪ 185‬ه��زار و ‪ 365‬ریال اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اقوامی در تش��ریح پرونده های رسیدگی شده‬ ‫در تعزیرات حکومتی استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این پرونده‬ ‫مربوط به قاچاق امپول های بدنس��ازی در استان بوده‬ ‫و در پی ایس��ت و بازرسی یک دستگاه خودرو کشف‬ ‫شده است‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی اذربایجان غربی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬این پرون��ده قاچاق پس از کش��ف برای‬ ‫س��یر مراحل قانونی با ش��کایت و اعالم جرم گمرک‬ ‫به تعزیرات حکومتی اس��تان ارجاع ش��د‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫رییس ش��عبه ویژه رس��یدگی به جرائم قاچاق کاال و‬ ‫ارز اذربایجان غرب��ی؛ متهم این پرونده عالوه بر ضبط‬ ‫کاال به نفع دولت به پرداخت ‪ 522‬میلیون ریال جزای‬ ‫نقدی محکوم شده اس��ت‪ .‬اقوامی در زمینه رسیدگی‬ ‫ب��ه یکی دیگر از پرونده های قاچ��اق کاال و ارز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این پرونده قاچاق مرب��وط به قاچاق پارچه خارجی و‬ ‫شهرستان سلماس است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬ط��ی حکمی از س��وی رمضانعلی ملک‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه‬ ‫‪ 2‬کش��ور؛ فریدون امیریان به عن��وان دبیر اجرایی‬ ‫نخستین جش��نواره خبازان برتر اس��تان مازندران‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬اکب��ر صمدی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان نیر‬ ‫گفت‪ :‬توسعه مرکز درمان نیر با اعتبار ‪ 700‬میلیون‬ ‫تومان و پیش��رفت فیزیک��ی ‪ 30‬درصد در زیربنای‬ ‫‪ 400‬متر مربع و زمینی به مساحت ‪ 2‬هزار متر مربع‬ ‫در حال اجراست‪ .‬تاکنون برای مجتمع اب درمانی و‬ ‫گردش��گری در منطقه نمونه سقزچی یک میلیارد‬ ‫تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬اصغر پرت��وی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و امور‬ ‫اقتصادی س��ازمان جهادکشاورزی استان اردبیل از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه تخصصی کشاورزی از ‪ 9‬تا ‪13‬‬ ‫شهریورماه در اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬ابراهی��م شوش��تری‪ ،‬مع��اون عملی��ات‬ ‫هوانوردی شرکت فرودگاه های کشور گفت‪ :‬توسعه‬ ‫فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از اولویت های‬ ‫این شرکت اس��ت‪ .‬این باند به عنوان نخستین باند‬ ‫پروازی تمام بتنی کشور‪ ،‬از ویژگی های منحصر به‬ ‫فردی برخوردار بوده و کارایی ان به مراتب بیش��تر‬ ‫از باند اسفالتی است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات میلگرد اهنی از استان گلستان در ‪ 2‬ماه نخست سال ‪152‬درصد رشد یافت‬ ‫تالش صنعتگران برای غلبه بر رکود بازار داخلی‬ ‫زین�ب عب�دی ‪ -‬گ�روه اس�تان ها‪ :‬تولید‬ ‫میلگ��رد اهنی در اس��تان گلس��تان توس��ط‬ ‫‪ 3‬واح��د صنعت��ی انج��ام می ش��ود ام��ا این‬ ‫واحد ها با حجم ب��االی تولید و هدف گرفتن‬ ‫بازارهای پرمصرف در کش��ورهای افغانستان‬ ‫و ترکمنس��تان توانسته اند به رشد قابل توجه‬ ‫صادراتی دس��ت یابن��د‪ .‬نگاهی ب��ه امارهای‬ ‫صادراتی اس��تان گلس��تان در ‪ 2‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری نش��ان از رش��د ‪ 152‬درص��دی‬ ‫میلگرد اهنی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫قبل دارد‪ .‬ب��ه گفته مس��ئوالن هموار کردن‬ ‫مس��یرهای صادرات��ی از اس��تان گلس��تان و‬ ‫شناس��ایی بازارهای مناس��ب و متقاضی این‬ ‫کاال در رش��د صادراتی تاثیر گذار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫مصرف عم��ده میلگرد اهن��ی در پروژه های‬ ‫تو ساز است‬ ‫عمرانی‪ ،‬صنعت ساختمان و ساخ ‬ ‫که به گفته کارشناسان در داخل کشور دچار‬ ‫رکود شده اما بازار مصرف این کاالی غیرنفتی‬ ‫در کشورهای همسایه وجود دارد‪.‬‬ ‫درحالی که س��ازمان توس��عه تجارت برای‬ ‫س��ال جاری رش��د حدود ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصدی‬ ‫را برای ص��ادرات غیرنفت��ی پیش بینی کرده‬ ‫اما مسئوالن اس��تان گلستان انتظار دارند در‬ ‫س��ال جاری به رشد ‪ 75‬تا ‪ 80‬درصدی دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫از سهم‬ ‫استان گلستان در گفت وگو با‬ ‫‪ 60‬درصدی بخش صنعت در صادرات استان‬ ‫می گوید و می افزاید‪ :‬بای��د در نظر گرفت که‬ ‫ص��ادرات اس��تان گلس��تان ش��امل کاالهای‬ ‫غیرنفتی اس��ت و محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫س��بد صادراتی استان گلس��تان وجود ندارد‪.‬‬ ‫محصوالت لبنی‪ ،‬رب‪ ،‬س��ازه فلزی و سیمان‬ ‫همه از محصوالت صنعتی اس��ت که در سبد‬ ‫صادراتی استان قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغالزایی ‪ 600‬نف�ری در ‪ 3‬واح�د‬ ‫تولید میلگرد اهنی‬ ‫حس��ینقلی قوانلو با اش��اره ب��ه فعالیت ‪3‬‬ ‫میلگرد به کش��ور افغانستان صادر شده است‬ ‫که متاثر از فعالیت های انتخاباتی این کش��ور‬ ‫ب��ود و اکنون با وجود ش��رایط با ثباتی که در‬ ‫این کش��ور وجود دارد روند صادرات تسهیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته حسن زاده‪ ،‬اغلب کاالهای صادراتی‬ ‫گلس��تان غیرنفت��ی اس��ت و ب��رای افزایش‬ ‫میزان صادرات هرچه مس��یر انتقالی هموارتر‬ ‫شود س��رعت انتقال کاال نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اکنون مرز بازارهای هدف به صورت مس��تمر‬ ‫درحال فعالیت اس��ت همچنین تحوالتی در‬ ‫تو ساز در کشورهای‬ ‫حوزه س��اختمان و ساخ ‬ ‫همجوار ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد صنایع فوالدی در شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫واحد تولید کننده میلگرد اهنی در گلس��تان‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬این واحدها ظرفیت تولید س��االنه‬ ‫‪ 600‬ه��زار ت��ن میلگ��رد اهن��ی را دارن��د و‬ ‫برای حدود ‪ 600‬نفر اش��تغالزایی داش��ته اند‪.‬‬ ‫همچنین بیش��تر ص��ادرات میلگرد اس��تان‬ ‫توس��ط خود تولید کنندگان صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫با راه ان��دازی کارخانه فوالد «ات��رک» انتظار‬ ‫می رود وضعیت تولید در صنایع پایین دستی‬ ‫فوالد در منطقه بهبود یابد‪.‬‬ ‫به گفته او رشد ‪ 152‬درصدی میلگردی که‬ ‫در استان تولید می ش��ود دارای نوسان است‪.‬‬ ‫سال گذش��ته این رقم حدود ‪ 30‬درصد بوده‬ ‫ام��ا انتظار م��ی رود با خط ریلی ایجاد ش��ده‬ ‫در اینچه برون میزان ص��ادرات انواع کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی از اس��تان افزای��ش یاب��د‪ .‬تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت های حمل و نقلی مهم اس��ت به‬ ‫طوری که در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال قبل از نظر‬ ‫تردد کامیون ها با محدودیت مواجه بودیم اما با‬ ‫تفاهمنامه های منعقد شده با کشورهای هدف‬ ‫صادرات��ی تردد روزانه کامیون ها به ‪ 250‬عدد‬ ‫خواهد رسید‪ .‬در اوایل سال گذشته روزانه ‪90‬‬ ‫کامیون از اس��تان خارج می شد که در اواخر‬ ‫س��ال به ‪ 140‬کامیون رس��ید‪.‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬کشور ترکمنستان از رشد اقتصادی‬ ‫حدود ‪ 11‬درصدی برخوردار است و هم مرزی‬ ‫اس��تان با این کش��ور فرصت تجاری مناسبی‬ ‫برای استان دارد‪ .‬اکنون ‪90‬درصد میلگرد های‬ ‫تولیدی گلس��تان به کشورهای ترکمنستان و‬ ‫افغانستان صادر می شود‪.‬‬ ‫قوانل��و تاکید می کند‪ :‬رش��د وزنی صادرات‬ ‫میلگرد اهنی گلس��تان ‪ 200‬درصد است اما‬ ‫افت قیمت جهانی اهن موجب ش��د تا میزان‬ ‫ارزش دالری ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫اکنون واحد های صنعتی و تولیدی میلگرد‬ ‫در اس��تان گلستان‪ ،‬ش��مش فوالد مورد نیاز‬ ‫خود را از قزاقستان وارد می کنند و بخشی از‬ ‫میلگردها در کشور به فروش می رسد و مابقی‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬مس��ئوالن در تالش��ند تا با‬ ‫واردات سنگ اهن از قزاقستان‪ ،‬صنایع جانبی‬ ‫ان در اس��تان گلس��تان را متحول کنند و با‬ ‫رونق مس��یر ریلی اینچه برون میزان صادرات‬ ‫این محصوالت را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بازارهای هدف صادراتی‬ ‫امین محم��دی‪ ،‬یک تولید کنن��ده میلگرد‬ ‫می گوید که‬ ‫اهن��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫میزان تولید او به یک س��وم ظرفیت اس��می‬ ‫پروانه کاهش یافته که دلیل ان نبود تقاضا در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی است‪ .‬در این میان‬ ‫رکود در بازار حاکم اس��ت که با وجود کاهش‬ ‫قیمت جهانی اهن باز هم تقاضا کاهش یافته‬ ‫تو س��از و ساختمان در‬ ‫و در واقع رکود ساخ ‬ ‫بازار داخلی اصلی تری��ن عامل کاهش میزان‬ ‫تولید بوده است‪.‬‬ ‫او که برای حدود ‪ 130‬نفر اشتغال مستقیم‬ ‫ایجاد کرده و به کش��ور های افغانستان‪ ،‬عراق‬ ‫و کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس صادرات‬ ‫دارد‪،‬معتقد اس��ت تجربه نش��ان داده بازار بد‬ ‫دوره دارد و ب��ا گذش��ت از ای��ن دوره دوباره‬ ‫رونق به ب��ازار برمی گردد‪ .‬اما در مقابله با این‬ ‫رکود فعل��ی باید تالش کرد و با ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی‪ ،‬بازارهای هدف را‬ ‫شناسایی کرده و توسعه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹افغانستان‪ ،‬بازار هدف صادرات میلگرد‬ ‫درویش��علی حس��ن زاده‪ ،‬مع��اون بازرگانی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫می گوی��د‪ :‬رش��د ‪152‬‬ ‫گلس��تان ب��ه‬ ‫درص��دی ص��ادرات میلگرد اهنی از اس��تان‬ ‫گلس��تان در ‪ 2‬ماه نخست سال جاری نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به تس��هیل‬ ‫زیرس��اخت های حمل و نقل در مس��یرهای‬ ‫صادرات��ی بازمی گردد که البت��ه در بازارهای‬ ‫صادراتی نیز نسبت به گذشته با تحوالتی که‬ ‫انجام شده مسیر هموارتر شده است‪.‬‬ ‫او اظه��ار می کند‪ :‬حجم گس��ترده میلگرد‬ ‫تولیدی در گلستان به کشور افغانستان صادر‬ ‫می شود‪ .‬س��ال گذشته نیز بیش��ترین حجم‬ ‫رحم��ن محم��دزاده‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان گلس��تان نیز‬ ‫می گوی��د‪ :‬در داخل‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫محدوده ه��ای ش��هرک های صنعت��ی واحد‬ ‫تولید کنن��ده میلگ��رد اهن��ی وجود ن��دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هی��چ محدودیتی نیز‬ ‫برای ایج��اد واحدهای تولی��د میلگرد اهنی‬ ‫و یا صنایع پایین دس��تی ف��والد در محدوده‬ ‫شهرک های صنعتی استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫او تصری��ح می کند‪ :‬متولی صدور مجوزهای‬ ‫صنعتی و تولیدی؛ س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اس��ت اما حمایت های الزم در‬ ‫اختصاص زمین و تامین زیرساخت های الزم‬ ‫توسط ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ب��رای متقاضیان انج��ام می ش��ود و با وجود‬ ‫مزیت ه��ای گلس��تان راه ان��دازی واحدهای‬ ‫تولی��دی در صنایع پایین دس��تی ف��والد در‬ ‫استان وجود دارد‪.‬‬ ‫با وجود اش��باع بازارهای داخل��ی از تولید‬ ‫و عرض��ه برخی از کاال ها به نظر می رس��د که‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای‬ ‫جدید می تواند راهگش��ای بخش تولید باشد‬ ‫البته با نگاه صادرات محور‪.‬‬ ‫افزایش کیفیت خدمات در بخش زیرساخت شهرک های صنعتی‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گی�لان گف��ت‪ :‬باید به توس��عه کس��ب و کار و تجارت‬ ‫واحدهای صنعتی کمک کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان گیالن‪ ،‬طهمورث الهوتی اش��کوری افزود‪ :‬بنا‬ ‫داری��م کیفیت خدمات خود را در بخش زیرس��اخت ها‬ ‫افزایش دهیم تا واحدها از خدمات بهتر بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی پیگیری کارها و رفع مشکالت کوچک و برطرف‬ ‫کردن موانع به صورت موردی و کلی و در مواقعی کمک‬ ‫به حل مش��کل ضمانت بانکی برای برخی واحد ها را از‬ ‫دیگر برنامه هایی دانس��ت که قرار است در سال جدید‬ ‫به ان پرداخته ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن ادامه داد‪ :‬عمده ترین مش��کلی‬ ‫که در حوزه شهرک های صنعتی استان با ان مواجهیم‬ ‫ساماندهی زیست محیطی واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬برای س��اماندهی زیس��ت محیطی‬ ‫واحده��ای صنعتی در س��الی که گذش��ت در ‪ 5‬نقطه‬ ‫صنعتی عملی��ات اجرای تصفیه خانه فاض�لاب را اغاز‬ ‫کردی��م که ‪ 2‬نقط��ه صنعتی ان یعن��ی ناحیه صنعتی‬ ‫کوچیچال فومن و شهرک صنعتی نقره ده استانه اشرفیه‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه‬ ‫‪ :‬قائم مق��ام ام��ور تجارت س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان ش��رقی‬ ‫گفت‪ :‬نیمی از ان دسته از واحدهای صنفی‬ ‫ک��ه طب��ق قانون مل��زم به نص��ب صندوق‬ ‫مکانیزه بودند این دس��تگاه را در واحدهای‬ ‫خود نصب کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬غالمعلی راستی افزود‪ :‬سامانه صندوق‬ ‫فروش از جمله فناوری هایی اس��ت که نصب ان به منظور‬ ‫صدور و ارائه فاکتور توس��ط فروشندگان انجام می شود و‬ ‫این س��امانه دارای امکانات و مزایایی است که روند داد و‬ ‫س��تد و خدمات رس��انی را برای صاحبان مشاغل و کاال ها‬ ‫به ش��کلی مطلوب و مفید تسهیل می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نصب و بکارگیری س��امانه‬ ‫صن��دوق ف��روش؛ صرفه جوی��ی در زمان و‬ ‫هزینه ها‪ ،‬سرعت بخشیدن به کسب و کار و‬ ‫کاهش هزینه های انسانی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی همچنین اعالم کرد‪ :‬طبق برنامه‬ ‫هدف گذاری ش��ده در حوزه اصناف در سال‬ ‫‪ 94‬باید تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را ‪95‬‬ ‫درصد افزایش دهیم‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی با اعالم‬ ‫صدور ‪ 10‬مجوز فروش��گاه بزرگ در استان گفت‪ :‬در سال‬ ‫جاری ‪ 10‬مجوز دیگر نیز صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫الهوتی اشکوری افزود‪ :‬زمانبندی اجرای این ‪ 2‬پروژه‬ ‫‪ 18‬ماه پیش بینی ش��ده اما امید اس��ت ک��ه در زمان‬ ‫کوتاه تری به پایان برس��د و ش��اهد بهره ب��رداری از ان‬ ‫باش��یم‪ .‬اعتبار این طرح هم از محل اعتبارات استانی‪،‬‬ ‫اعتبارات ملی و منابع داخلی تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫در زمین��ه بدهی های معوق برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫که قادر به پرداخت ان نیستند گفت‪ :‬این مشکلی است‬ ‫که همیش��ه برخی از واحدهای صنعتی ب��ا ان روبه رو‬ ‫بوده اند‪ .‬به طور معمول وقتی معوقات بانکی افزایش پیدا‬ ‫می کند حتی اگر بانک ها مهلت بیشتری برای پرداخت‬ ‫بدهند مبلغی را به عنوان سود بانکی به مبالغی که باید‬ ‫واحدهای تولیدی پرداخت کنند می افزایند‪ .‬این مهلت‬ ‫دادن کمکی به حل مشکل این واحدها نمی کند‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری با بی��ان اینکه صنای��ع کوچک با‬ ‫س��رمایه کم می توانند شرایط ایجاد اشتغال و تولید در‬ ‫کش��ور را فراهم کنند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬حمایت از صنایع‬ ‫کوچک تاثی��ر زیادی در چرخه اقتصادی کش��ور دارد‬ ‫و صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک با‬ ‫بانک های مختلفی نی��ز تفاهمنامه همکاری امضا کرده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬حضور افراد غیرصنعتگر در این عرصه‬ ‫و دریافت تس��هیالت از بانک ها ب��ا مجوزهای صنعتی‬ ‫و پرداخت نکردن اقس��اط‪ ،‬باعث ایج��اد بی اعتمادی از‬ ‫س��وی بانک ها نسبت به بخش صنعت شده که در سال‬ ‫‪ 94‬با مدیریتی مناس��ب و شناسایی صنعتگران واقعی‬ ‫و برخ��ورد با افراد به ظاهر صنعتگر و احیای واحدهای‬ ‫صنعت��ی راکد تم��ام تالش خود را برای رش��د و تعالی‬ ‫صنایع کوچک به کارخواهیم بست‪.‬‬ ‫استقرار نیمی از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی گفت‪ 50 :‬درصد‬ ‫واحدهای تولیدی موجود در این اس��تان‬ ‫در ش��هرک های صنعتی مستقر هستند‪.‬‬ ‫محمدعلی عس��گری اظهار کرد ‪ :‬س��رانه‬ ‫اشتغال واحدهای مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ‪ 13‬نفر است درحالی که‬ ‫ای��ن رقم در واحدهای خارج از محدوده ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ح��دود ‪ 10‬نف��ر اس��ت‪ .‬وی اف��زود ‪ :‬ایج��اد‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجمیع‬ ‫انها وظیفه ذاتی ش��رکت ش��هرک های صنعتی است‬ ‫و در این زمینه طی س��ال گذش��ته تعداد شهرک های‬ ‫صنعت��ی قابل واگ��ذاری را از ‪ 39‬به ‪44‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی رسانده ایم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ایجاد ‪ 53‬ش��هرک صنعتی‬ ‫در اس��تان مصوب شده است ‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬‬ ‫تالش می کنیم تا طی ‪ 2‬س��ال اتی همه‬ ‫ش��هرک های مصوب را اجرایی کرده و به‬ ‫مرحله بهره برداری برس��انیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬توجه به الزامات زیست محیطی بخش عمده ای از‬ ‫تالش ما را در بر می گیرد و خوش��بختانه در سال های‬ ‫گذشته و با اقدامات انجام شده مشکالت مربوط به این‬ ‫حوزه ساماندهی شده و به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫تضمینی برای تامین قطعات‬ ‫خودروهای وارداتی نیست‬ ‫ایران به بازار مهم پژو ‪ -‬سیتروئن در خاورمیانه تبدیل می شود‬ ‫خاطرات خوش و ناخوش هاچ بک ها‬ ‫ملوانان خارجی در راه عرشه کشتی های ایرانی‬ ‫کارشناسان با اشاره به ضرورت برنامه ریزی قطعه سازان در دوران تحریم و پسا تحریم عنوان کردند‬ ‫قطع تامین مواد اولیه قطعه از واسطه ها‬ ‫مین�ا ایزدی‪ -‬گ�روه خودرو‪ :‬ب��ه اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان وج��ود تحریم ها باعث ش��ده‬ ‫تع��داد محدودی از قطعه س��ازان مجبور به‬ ‫تهیه قطعات خود از سازندگان غیراصلی و‬ ‫ش��رکت های دسته دوم و س��وم شوند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این قطع��ات از کیفیت‬ ‫و ایمنی کافی برخوردار نیس��تند‪ .‬از طرفی‬ ‫سالمت خودروهای تولیدی در گرو استفاده‬ ‫از قطع��ات ب��ا کیفیت در س��اخت و تولید‬ ‫این خودروها اس��ت‪ .‬بنابراین قطعه س��ازان‬ ‫با داش��تن برنامه ریزی دقیق هم در شرایط‬ ‫تحری��م و ه��م در صورت��ی ک��ه تحریم ها‬ ‫رف��ع ش��ود‪ ،‬می توانن��د نقش زی��ادی در‬ ‫تحقق بخش��یدن به این امر داشته باشند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه افزای��ش کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی نقش زیادی در رقابتی‬ ‫شدن صنعت خودرو خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ه�ا و اس�تفاده از قطع�ات‬ ‫غیراصلی‬ ‫در همی��ن ح��ال س��خنگوی ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خ��ودرو ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫قطعه س��ازان در شرایط تحریم ناچار شدند‬ ‫قطعات خود را از ش��رکت های دس��ته دوم‬ ‫و س��وم تهیه کنن��د‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قطعه س��ازان داخلی تمایلی به‬ ‫اس��تفاده از قطعات شرکت های دسته دوم‬ ‫و س��وم ندارن��د‪ ،‬بلکه وج��ود تحریم ها این‬ ‫ش��رایط را بر قطعه سازان تحمیل کرده که‬ ‫قطعات خود را از ش��رکت های غیراصلی و‬ ‫به ویژه ش��رکت های چینی خریداری کنند‪،‬‬ ‫زیرا به شرکت های اصلی دسترسی ندارند‪.‬‬ ‫ساس��ان قربانی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫تحری��م قطعه س��ازان مجبور می ش��وند در‬ ‫برخی موارد‪ ،‬مواد اولیه برای ساخت قطعات‬ ‫و در برخ��ی م��وارد هم خود قطع��ات را از‬ ‫شرکت های دسته دوم و سوم وارد کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رفع تحریم ها شرایط‬ ‫مناسبی را برای استفاده از قطعات مرغوب‬ ‫و با کیفیت ش��رکت های اصلی تولید کننده‬ ‫تحریم ه��ا ادام��ه پی��دا کند‪ ،‬باید دس��ت‬ ‫واس��طه ها کوت��اه ش��ود و اعض��ای انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگن نی��رو محرکه و‬ ‫قطعه س��ازان راه های��ی را ب��رای بهبود این‬ ‫وضعی��ت فراهم کنن��د‪ .‬همچنین با اجرای‬ ‫توافق هس��ته ای نیز قطعه سازان باید خود‬ ‫را ب��ه تمامی فناوری ه��ای روز مجهز کنند‬ ‫و قیمت تمام ش��ده قطعات خ��ود را پایین‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نظارت و تایید کیفی قطعات‬ ‫قطع��ات فراهم خواهد کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع اس��تفاده از قطعات اصل��ی و دارای‬ ‫نشان(برند) سطح کیفی خودروهای تولیدی‬ ‫را افزایش می دهد‪ ،‬ولی اس��تفاده از قطعات‬ ‫غیراس��تاندارد‪ ،‬می��زان خراب��ی در خطوط‬ ‫تولیدی قطعه س��ازان را افزایش می دهد و‬ ‫به کیفی��ت خودروهای تولیدی صدمه وارد‬ ‫می کند و به طبع بهره وری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بنابراین امید است با رفع تحریم ها و ارتباط‬ ‫ب��ا ش��رکت های قطعه س��ازی خارجی این‬ ‫مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫قربان��ی با بیان اینکه برنامه ش��رکت های‬ ‫قطعه س��ازی داخل��ی اس��تفاده از قطعات‬ ‫اصل��ی و فعالیت با ش��رکت های صاحبنام‬ ‫و ش��ناخته ش��ده دنیا اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬خودروس��ازی های ب��زرگ داخل��ی‬ ‫مانند ایران خودرو و س��ایپا با ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی ب��زرگ اروپای��ی هم��کاری‬ ‫می کنند و ترجیح می دهند از قطعات اصلی‬ ‫و اس��تاندارد در س��اخت خودروها استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬ولی وج��ود تحریم ها تغییراتی را در‬ ‫مسیر برنامه ریزی قطعه سازان داخلی ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬بنابراین رفع تحریم ها می تواند‬ ‫کمک زیادی به قطعه س��ازان ب��رای ادامه‬ ‫برنامه ریزی های ش��ان به منظ��ور همکاری‬ ‫و اس��تفاده از قطعات ش��رکت های اصلی و‬ ‫شناخته شده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ دخال�ت واس�طه ها درتامی�ن مواد‬ ‫اولیه ساخت قطعات‬ ‫در همی��ن ح��ال نایب ریی��س انجم��ن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگن نی��رو محرکه و‬ ‫قطعه س��ازی معتقد اس��ت‪ ،‬قطعه س��ازان‬ ‫داخلی فقط مواداولیه خود را برای س��اخت‬ ‫قطعات به وس��یله واس��طه هایی از خارج از‬ ‫کشور وارد می کنند و این فرایند در تامین‬ ‫خود قطعات انجام نمی شود‪.‬‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬وج��ود تحریم ها باعث ش��ده برخی‬ ‫قطعه سازان مواد اولیه خود را برای ساخت‬ ‫قطعات از کارخانه های تولیدکننده خارجی‬ ‫وارد کنن��د‪ ،‬بنابراین مواداولیه قطعات خود‬ ‫را از طریق واس��طه ها و ب��ا قیمت باالتری‬ ‫تهی��ه می کنند‪ ،‬زیرا تحریم ها باعث ش��ده‬ ‫قطعه س��ازان به طور مس��تقیم نتوانند مواد‬ ‫اولی��ه خود را از کارخانه ه��ای تولید کننده‬ ‫تهیه کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه عملکرد‬ ‫قطعه س��ازانی که مواد اولیه قطعات ساخت‬ ‫خود را به وسیله واس��طه ها از کارخانه های‬ ‫تولید کننده خارجی تهی��ه می کنند‪ ،‬روی‬ ‫بازار خودرو تاثیر گذاشته است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬عملکرد این دس��ته از قطعه س��ازان‬ ‫باعث شده قیمت تمام شده قطعات داخلی‬ ‫افزای��ش یابد و به این ترتیب قطعه س��ازان‬ ‫نمی توانند در بازار به صورت رقابتی فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رعنای��ی افزود‪ :‬از س��ویی ای��ن امر باعث‬ ‫می ش��ود تعام��ل بی��ن قطعه س��ازان و‬ ‫خودروسازان با مش��کل مواجه شود‪ ،‬یعنی‬ ‫قطعه س��ازان نمی توانند قطع��ات خود را با‬ ‫قیمت مناسب در اختیار خودروسازان قرار‬ ‫دهند و درنتیجه خ��ودرو با قیمت باالتری‬ ‫به دست مشتری می رسد‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نی��رو محرک��ه و قطعه س��ازی به‬ ‫تاثی��ر تواف��ق هس��ته ای روی قیمت تمام‬ ‫ش��ده قطعات نیز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫رف��ع تحریم ه��ا زمینه ب��رای بهره گیری از‬ ‫فناوری های روز فراهم می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫تهیه م��واد اولیه برای س��اخت قطعات نیز‬ ‫دیگر از س��وی واس��طه ها انجام نمی شود و‬ ‫بدین ترتی��ب رفع تحریم ه��ا تاثیر مثبتی‬ ‫روی قیمت تمام ش��ده قطعات و درنهایت‬ ‫قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان‬ ‫محوره��ا و سیاس��ت هایی را در ش��رایط‬ ‫تحریم و غیرتحریم برای قطعه سازان درنظر‬ ‫گرفته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سیاست های‬ ‫ای��ن انجمن بدین صورت اس��ت که تامین‬ ‫م��واد اولیه به صورت حجم��ی و گروهی با‬ ‫بهترین کیفیت و همچنین با قیمت مناسب‬ ‫به وس��یله انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫انجام شود و قطعه سازان به صورت انفرادی‬ ‫این مواد اولیه را تهی��ه نکنند تا از فعالیت‬ ‫واسطه ها در این زمینه کاسته شود‪.‬‬ ‫رعنای��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬در صورت��ی که‬ ‫با کاهش موانع تولید و واردات در ‪ 6‬ماه دوم سال ‪1393‬‬ ‫رضایت مشتریان از فروش خودروهای سواری ‪ 6/3‬درصد افزایش یافت‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میزان رضایت مش��تریان از فرایند فروش‬ ‫خودروهای س��واری در نیمه دوم س��ال ‪ 1393‬نس��بت به‬ ‫نیمه نخس��ت این س��ال‪ 6/3 ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد ایران «ای اس کیو ای»‪ ،‬چهاردهین دوره متوالی‬ ‫اندازه گیری رضایت مشتریان از فرایند فروش خودر وهای‬ ‫س��واری مربوط به نیمه دوم س��ال ‪ 1393‬انجام شد و در‬ ‫ان ب��ا ‪ 121‬هزار و ‪ 923‬نفر از خری��داران خودرو ‪2134‬‬ ‫و نمایندگی ‪ 14‬ش��رکت عرضه کننده خودرو س��واری که‬ ‫بی��ش از ‪ 82‬مدل خودرو را در ‪ 369‬ش��هر کش��ور عرضه‬ ‫کرده بودند‪ ،‬مصاحبه ش��د و میانگین رضایت مشتریان از‬ ‫خودروهای س��واری ‪ 638‬از ‪ 1000‬امتیاز محاس��به شد‪.‬‬ ‫براساس این نظرسنجی عمده انتقاد مطرح شده مشتریان‬ ‫در فرایند فروش خودروهای س��واری مربوط به «باال بودن‬ ‫قیمت خودرو» اس��ت که بیش از ‪17‬درصد مش��تریان به‬ ‫صورت مس��تقیم به ان اشاره کرده اند‪ .‬همچنین با بررسی‬ ‫خصوصیات مورد نظرس��نجی مشخص ش��د که کمترین‬ ‫رضایت مش��تریان مرب��وط به خصوصیت «رف��ع ایرادات‬ ‫احتمال��ی به هن��گام تحویل خودرو» و بیش��ترین میزان‬ ‫رضایت مشتریان نیز درباره «نحوه برخورد کارکنان» بوده‬ ‫است‪ .‬بر اساس چهاردهین دوره متوالی اندازه گیری رضایت‬ ‫مش��تریان از فرایند فروش خودر وهای سواری مربوط به‬ ‫نیم��ه دوم س��ال ‪ ،1393‬ش��رکت «ارین موت��ور پویا» با‬ ‫افزایش ‪ 20/2‬درصدی میزان رضایت‪ ،‬در مقایس��ه با نیمه‬ ‫نخست این سال‪ ،‬بیشترین نرخ رشد رضایت را از ان خود‬ ‫کرده است و خریداران «میتسوبیشی» در این نظرسنجی‬ ‫میزان رضایت خود از عملکرد این ش��رکت را با ارائه ‪679‬‬ ‫امتیاز از ‪ 1000‬امتیاز نشان داده اند‪ .‬همچنین این تحقیق‬ ‫نش��ان دهنده ان است که ش��رکت های «کرمان موتور» و‬ ‫«خودروس��ازان راین» هر کدام ب��ه ترتیب با ‪ 670‬و ‪655‬‬ ‫امتیاز از ‪ 1000‬در جایگاه دوم و سوم جدول رضایتمندی‬ ‫مش��تریان قرار گرفتند‪ .‬با بررس��ی اجمالی در سهم بازار‬ ‫ی س��واری مش��خص ش��د‪90 ،‬درصد سهم بازار‬ ‫خودروها ‬ ‫خودروهای س��واری در اختیار ‪ 2‬ش��رکت «ایران خودرو»‬ ‫ ‬ ‫و «س��ایپا» اس��ت ک��ه رضای��ت مش��تریان ‪ 2‬ش��رکت‬ ‫«ایران خ��ودرو» و «س��ایپا» در این بازه زمانی نس��بت به‬ ‫دوره مشابه س��ال قبل ‪5/7‬درصد افزایش داشته است‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬مشتریان «ایران خودرو» (با سهم بازار بیش از‬ ‫‪ 53‬درصد)‪ ،‬از ‪ 1000‬امتیاز‪ ،‬نمره ‪ 648‬را به این ش��رکت‬ ‫داده اند‪ .‬همچنین «س��ایپا» و «پارس خودرو» نیز هرکدام‬ ‫با ‪ 37/1‬و ‪ 1/5‬درصد س��هم بازار خودرو کش��ور به ترتیب‬ ‫‪ 611‬و ‪ 588‬امتیاز از مشتریان خود دریافت کرده اند‪ .‬این‬ ‫گزارش می افزاید‪ ،‬ش��رکت «اطلس خودرو» با افت ‪15/5‬‬ ‫درصدی بیشترین نرخ افت رضایت مشتریان در مقایسه با‬ ‫نیمه نخست سال‪ 93‬را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال مه��دی مطلب زاده عضو‬ ‫انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور نیز با بیان اینکه تنها‬ ‫عده محدودی از قطعه سازان‪ ،‬قطعات خود‬ ‫را از سازندگان غیراصلی تهیه می کنند‪ ،‬در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تنها عده کمی‬ ‫گفت وگو با‬ ‫از قطعه سازان قطعات خود را از کشورهایی‬ ‫همچ��ون چی��ن و از س��ازندگان غیراصلی‬ ‫قطع��ات تهی��ه می کنن��د و ای��ن موضوع‬ ‫عمومیت ندارد‪ .‬مطلب زاده تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫انجمن ه��ای تخصصی صنای��ع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه س��ازی ق��درت بدهد تا این‬ ‫قطع��ات را از لحاظ کیفی تایی��د کنند‪ ،‬از‬ ‫بروز چنین مش��کالتی جلوگیری می شود‪،‬‬ ‫زیرا انجام بازرسی و نظارت می تواند به رفع‬ ‫این مسائل کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬کارشناس��ان بر‬ ‫اس��تفاده از قطع��ات باکیفیت در س��اخت‬ ‫خودروه��ای داخلی تاکید می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تعدادی از قطعه سازان‪ ،‬به‬ ‫خاطر وج��ود تحریم ها قطعات خ��ود را از‬ ‫س��ازندگان غیراصلی تهی��ه می کنند و این‬ ‫اقدام در نهایت منجر به تولید خودروهایی‬ ‫ب��ا کیفیت پایین تر می ش��ود‪ .‬بنابراین امید‬ ‫اس��ت با رفع تحریم ها و امکان مش��ارکت‬ ‫ب��ا ش��رکت های قطعه س��ازی خارج��ی از‬ ‫انجام چنین اقداماتی به وس��یله این عده از‬ ‫قطعه سازان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫عرضه محصول جدید‬ ‫مینی تراک زامیاد‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬مدیرعامل ش��رکت زامیاد از عرضه‬ ‫محصول جدیدی در اینده نزدیک خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به دنبال اجرای سایر پروژه های زامیاد در سال ‪،۹۴‬‬ ‫پروژه مینی ت��راک محصول دیگری اس��ت که در‬ ‫شرکت زامیاد در بخش توسعه محصول دیده شده‬ ‫تا موجب تنوع بخش��ی در محصوالت شرکت شود‪.‬‬ ‫تولید این محصول ک��ه هم اکنون در حال مذاکره‬ ‫راجع به ان هس��تیم قرار است با همکاری شرکت‬ ‫‪ DFSK‬دان فن��گ چی��ن تولی��د ش��ود‪ .‬فریدون‬ ‫حمیدی درباره عرضه محصول جدید این ش��رکت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این محصول قادر است بین ‪ ۸۵۰‬تا یک‬ ‫تن حمل بار داشته باشد ضمن اینکه این محصول‬ ‫دارای کارگوی ‪ ۷/۲‬متری و فلت اس��ت و می تواند‬ ‫بارهای با حجم باال را جابه جا کند‪.‬‬ ‫قطعه سازان در قراردادهایی که با خودروسازان‬ ‫می بندند قطعات��ی را تولید و در اختیار انها قرار‬ ‫می دهن��د و در قبال کیفیت این قطعات تولیدی‬ ‫نیز پاسخگو هستند ولی قطعات خودروهایی که‬ ‫از خارج وارد کش��ور می ش��ود و خدمات پس از‬ ‫ف��روش نیز ندارند‪ ،‬توس��ط ع��ده ای از افراد وارد‬ ‫کش��ور می شود و قطعه س��ازان داخلی هیچ گونه‬ ‫مسئولیتی در قبال این قطعات ندارند‪.‬‬ ‫در همین زمینه‬ ‫گپ و گفتی با محمدباقر‬ ‫رجال‪ ،‬رییس انجمن قطعه س��ازان کشور داشته‬ ‫که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫€ € از نظر ش�ما این موضوع صح�ت دارد که‬ ‫بس�یاری از قطعه س�ازان قطع�ات خ�ود را از‬ ‫محل ه�ای اصل�ی تهی�ه نمی کنن�د بلکه این‬ ‫قطعات را از ش�رکت های دس�ته دوم و س�وم‬ ‫تهیه می کنند؟‬ ‫قطعه ساز کس��ی است که با خودروساز قرا رداد‬ ‫می بندد و قطعاتی که خ��ودش تولید می کند را‬ ‫به خودروس��ازان تحویل می دهد‪ .‬اگر این اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت و قطعاتی از شرکت های دسته دوم‬ ‫و س��وم تهیه ش��ده‪ ،‬ربطی به قطعه سازان ندارد‬ ‫بلکه این افراد وارد کننده هستند و ما انها را جزو‬ ‫قطعه سازان حساب نمی کنیم‪ .‬خودروهایی که به‬ ‫کش��ور وارد می ش��ود خارجی هستند و خدمات‬ ‫پ��س از فروش ندارن��د و هیچ گونه تضمینی هم‬ ‫برای تامین قطعات این خودرو ها وجود نداش��ته‬ ‫و این هیچ ارتباطی به قطعه سازان داخلی ندارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا نظارتی بر قطعاتی که از ش�رکت های‬ ‫غیراصلی وارد می شوند‪ ،‬انجام می شود؟‬ ‫هر کس��ی احساس می کند محصولی در داخل‬ ‫کشور خریدار دارد‪ ،‬ان را از شرکت های خارجی‬ ‫تهیه کرده و وارد کش��ور می کند‪ .‬این یک روش‬ ‫تجاری و امری طبیعی اس��ت‪ .‬ای��ن قطعات هم‬ ‫وقتی به وسیله واردکنندگان از شرکت های دسته‬ ‫دوم و سوم تهیه می شود‪ ،‬در بازار قطعات یدکی‬ ‫توزیع می شود که هیچ کنترلی روی فعالیت این‬ ‫افراد انجام نمی شود‪.‬‬ ‫€ €قطعه س�ازان چ�ه نقش�ی در جلوگی�ری‬ ‫از اق�دام ای�ن دس�ته از اف�رادی ک�ه قطعات‬ ‫غیراصلی را وارد می کنند‪ ،‬دارند؟‬ ‫قطعه س��ازان هیچ گون��ه نقش��ی در جلوگیری‬ ‫از فعالی��ت ای��ن اف��راد ندارن��د‪ .‬وقتی کس��ی از‬ ‫ش��رکت های غیراصل��ی قطع��ات خ��ود را وارد‬ ‫می کند‪ ،‬انجمن قطعه س��ازی پاس��خگو نیست و‬ ‫مسئولیتی در قبال این قطعات بی کیفیت ندارد‪.‬‬ ‫بلکه خودروساز هنگامی که قطعات را از افرادی‬ ‫دیگری غیر از قطعه س��ازان خری��داری می کند‬ ‫مس��ئولیت کیفیت و اصال��ت ان قطعات هم بر‬ ‫عه��ده خودش اس��ت و خودروس��از باید جوابگو‬ ‫باشد نه قطعه ساز‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫نقش قطعه سازی در صنعت‬ ‫خودرو تاثیرگذار است‬ ‫‪ :‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه قطعه س��ازی از‬ ‫بخش های��ی اس��ت که نق��ش تاثیرگ��ذاری در‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫س��اخت قطعات منج��ر به کیفی��ت خودروهای‬ ‫تولیدی خواهد شد‪ .‬از این رو صنعت قطعه سازی‬ ‫در پیش��رفت صنع��ت خ��ودرو نق��ش مهم��ی‬ ‫دارد‪ .‬عل��ی علیلو خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بسیاری از قطعه سازان در گذشته قطعات درجه‬ ‫سوم چینی را وارد کشور می کردند و با برچسب‬ ‫ایران��ی به خودروس��ازان تحوی��ل می دادند‪ .‬این‬ ‫وضعی��ت در مدت زمان محدودی اتفاق می افتاد‬ ‫ام��ا در حال حاضر ب��ا تذکره��ای فراوانی که به‬ ‫قطعه سازان داده ش��ده خوشبختانه از انجام این‬ ‫اقدامات جلوگیری ش��ده اس��ت‪ .‬علیلو در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فعالیت این دس��ته از قطعه س��ازان‬ ‫باعث می ش��ود‪ ،‬کیفی��ت خودروه��ای تولیدی‬ ‫اف��ت کند و ش��رایط برای ایجاد ب��ازاری رقابتی‬ ‫فراهم نش��ود‪ .‬در نتیجه قطعه س��ازان باید از یک‬ ‫برنامه ری��زی کامل و مش��خصی هم در ش��رایط‬ ‫تحریم و هم بعد از رفع تحریم ها برخوردار باشند‬ ‫تا از بروز چنین مشکالتی در صنعت قطعه سازی‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫هفته نامه صنعتی فرانسه «لوزین نوول» مطرح کرد‬ ‫ایران به بازار مهم پژو‪ -‬سیتروئن در خاورمیانه تبدیل می شود‬ ‫هفته نام��ه صنعتی فرانس��ه «لوزین نوول» نوش��ت‪:‬‬ ‫در ص��ورت توافق هس��ته ای‪ ،‬ایران به ب��ازار مهم «پژو‬ ‫سیتروئن» در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد‪.‬‬‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این هفته نامه فرانسوی در گزارشی با‬ ‫عنوان «بازگشت برنامه ریزی شده پژو به ایران»‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫اگر مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ‪ ۵+۱‬به نتیجه‬ ‫برسد‪ ،‬ایران به بازار مهم گروه صنعتی «پژو ‪-‬سیتروئن»‬ ‫(‪ )PSA‬در منطق��ه افریق��ا و خاورمیانه تبدیل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته این شرکت فرانس��وی درنظر ندارد به تولید‬ ‫قطعات یدکی که در کشور مونتاژ می شوند‪ ،‬ادامه دهد‬ ‫و فعالیت اینده در چارچوب همکاری مشترک شرکت‬ ‫فرانسوی با شرکت «ایران خودرو» خواهد بود‪.‬‬ ‫«کارل��وس ت��اوارس» مدیرعام��ل ش��رکت «پ��ژو ‪-‬‬ ‫س��یتروئن» هفته گذش��ته در حاش��یه مراسم امضای‬ ‫قرارداد همکاری با مراکش‪ ،‬درباره وضعیت این شرکت‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬ما ‪ ۳۰‬درصد از بازار ایران را در اختیار‬ ‫داریم‪ ،‬اما هیچ درامدی از ان نداریم‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش نش��ان دهنده ان اس��ت ک��ه پ��ژو ‪-‬‬ ‫س��یتروئن برای تغییر وضعی��ت موجود در زمینه طرح‬ ‫سرمایه گذاری و همکاری مشترک با شریک ایرانی خود‬ ‫(ایران خودرو) کار می کند‪ .‬این ش��رکت در نظر دارد در‬ ‫صورت حصول توافق هسته ای به تولید مشترک خودرو‬ ‫در ایران اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه پژو در ایران‬ ‫این هفته نامه فرانس��وی در ادامه گزارش خود اورده‬ ‫است‪ :‬سال گذشته شرکت «ایران خودرو» حدود ‪۳۲۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه پژو تولید کرده و به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫این خودروها با نام «سمند» در کارخانه ای در نزدیکی‬ ‫تهران تولید ش��ده اند‪ .‬شریک س��ابق «پژو‪-‬سیتروئن»‬ ‫یکه زارع» همتای ایرانی خود در ش��رکت ایران خودرو‬ ‫مالقات کرد‪.‬‬ ‫این تغییر در نوع شراکت ‪ 2‬شرکت خودروساز ایرانی‬ ‫و فرانس��وی از نوامبر ‪( ۲۰۱۴‬ابان‪ /‬اذر ‪ )۹۳‬و همزمان‬ ‫با برپایی نمایش��گاه بین المللی خودرو ایران اغاز ش��د‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه «کیا»‪« ،‬رنو»‪« ،‬پژو» و «مرسدس»‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ای��ران درنظر دارد ‪ ۸۰‬درص��د برنامه تولید‬ ‫مش��ترک ایران و فرانسه تا ‪ 5‬س��ال اینده عملی شود‪.‬‬ ‫«ایران خودرو» در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار دستگاه خودرو به میزان سال ‪ ۲۰۱۱‬خود‪ ،‬تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های امریکایی و چینی‬ ‫هم اکنون خودرو پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۴۰۵‬را با قطعات تامین‬ ‫ش��ده از فروش��ندگان مختلف و به وی��ژه تامین کننده‬ ‫چین��ی مونت��اژ می کن��د‪ .‬از انجا که از ‪ 3‬س��ال پیش‬ ‫ش��راکت این ‪ 2‬ش��رکت ایرانی و فرانسوی پایان یافته‬ ‫است‪ ،‬ش��رکت فرانس��وی از این مونتاژ هیچ درامدی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬تشدید تحریم های بین المللی‬ ‫علیه ایران که به وس��یله امریکا انجام ش��ده و به ویژه‬ ‫مشارکت با شرکت امریکایی «جنرال موتورز»‪ ،‬شرکت‬ ‫«پژو – س��یتروئن» را به خارج شدن از ایران در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میالدی وادار کرد‪ .‬ارتباط ش��رکت فرانسوی با‬ ‫ش��ریک ایرانی هرگز به طور کامل قطع نشد‪ ،‬اما شکل‬ ‫پیچیده ای به خود گرفت‪.‬‬ ‫«کارلوس تاوارس» در این ب��اره گفت‪ :‬در این دوران‬ ‫دشوار احساس کردند ما انها (ایرانی ها) را رها کرده ایم‪.‬‬ ‫همین امر‪ ،‬جلب اعتماد انها ب��رای انعقاد قراردادهای‬ ‫تجاری را پیچیده می کند‪.‬‬ ‫بر پای��ه این گزارش‪ ،‬ش��رکت «پژو – س��یتروئن»‪،‬‬ ‫با تغییر ش��یوه (همکاری) برای جل��ب اعتماد ایران و‬ ‫حضور دوباره در این کش��ور در نظر دارد این خواس��ته‬ ‫بازتابی از س��وی ش��رکت ایرانی خودروس��از به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫ه��ر ‪ 2‬ش��رکت س��ازنده در زمینه مش��ارکت کامل‬ ‫(‪ ) ۵۰ - ۵۰‬ب��رای تولی��د خودروه��ای منطبق با بازار‬ ‫ای��ران به ویژه پژو ‪ ،۳۰۱‬کار می کنند‪ .‬در اوایل ماه می‬ ‫(اردیبهشت) «ماکسیم پیکا» مدیرعامل پژو با «هاشم‬ ‫«ژان کریستف کمارد» مدیر بخش افریقا و خاورمیانه‬ ‫شرکت «پژو – سیتروئن» در اعالم هدف بلندمدت این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬گفت‪ :‬درنظر اس��ت از یک میلیون فروش در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‪ ۴۵۰ ،‬هزار دستگاه در ایران‪۲۰۰ ،‬‬ ‫هزار دس��تگاه در مراکش و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه در سایر‬ ‫کشورهای منطقه به فروش برسد‪.‬‬ ‫این گ��زارش نش��ان دهنده ان اس��ت این ش��رکت‬ ‫همچنی��ن انتظار دارد فروش خود را در ایران به میزان‬ ‫فروش پیش از س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی برس��اند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ش��رکت فرانس��وی در ایران با رقابت‬ ‫ب��ا گروه های دیگ��ر از جمله ش��رکت های امریکایی و‬ ‫نیز ش��رکت های خودروس��ازی چینی مواجه اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های چینی که مل��زم به رعای��ت تحریم های‬ ‫اقتصادی علیه ایران نیستند‪ ،‬هم اکنون ‪ ۹‬درصد از بازار‬ ‫ایران را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫برای دیدن داخل ساختمان های «مک الرن» تنها چند راه وجود دارد‬ ‫«مک الرن» بخر یا در ان کار کن‬ ‫گ�روه خودرو‪« :‬مک الرن» نامی ش��ناخته‬ ‫ش��ده در دنی��ای خودرو اس��ت‪ ،‬حتی برای‬ ‫کس��ی که مس��ابقات فرمول ی��ک را دنبال‬ ‫نکند؛ جایی که این کمپانی به مدت نیم قرن‬ ‫جوالن داده اس��ت‪ ،‬سوپرماش��ین های ‪،F1‬‬ ‫‪ 650S ،12C، P1‬و ‪ LT675‬را حتم��ا‬ ‫می شناس��د‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬ش��اید بس��یاری‬ ‫نیز با «مک الرن» به خوبی اش��نا نباش��ند‪.‬‬ ‫«م��ک الرن» با معرفی سوپرماش��ین زیبای‬ ‫خود با عنوان ‪ S570‬که س��طح قیمتی ان‬ ‫در زیر ‪ ۲۰۰‬هزار دالر‪ ،‬نس��بتا قابل دسترس‬ ‫است‪ ،‬تبدیل به نشان (برند)ی شد که بیشتر‬ ‫بتوان��د در فهرس��ت خریده��ا و همین طور‬ ‫دیواره��ای اتاق خواب ها قرار بگیرد‪ .‬در ادامه‬ ‫نگاهی خواهیم داشت به ساختمان مرکزی‬ ‫«مک الرن» در «ووکینگ» انگلستان‪.‬‬ ‫«م��ک الرن» نخس��تین و پیش��روترین‬ ‫کمپان��ی مس��ابقات فرمول یک اس��ت که‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬خودروهای ج��اده ای نیز‬ ‫می سازد‪ .‬نام این کمپانی برگرفته از موسس‬ ‫ان و قهرمان افس��انه ای مس��ابقات‪« ،‬بروس‬ ‫م��ک الرن» اس��ت‪ .‬کس��ی ک��ه نزدیک به‬ ‫نیم قرن پیش در تصادفی ناگوار در پیس��ت‬ ‫ج��ان خ��ود را از دس��ت داد‪« .‬م��ک الرن»‬ ‫شهرت اصلی خود را از مسابقات فرمول یک‬ ‫به دس��ت اورده است‪ .‬درواقع‪ ،‬کار اصلی این‬ ‫کمپانی‪ ،‬ساخت خودروهای مسابقه ای است‪.‬‬ ‫لو هوای‬ ‫در ای��ن می��ان بای��د گف��ت حا ‬ ‫«مک الرن» پر از خاطره و اتفاقات تاریخ ساز‬ ‫اس��ت‪ ،‬به وی��ژه در داخ��ل س��اختمان های‬ ‫مرکزی با ش��کلی ش��بیه به «تایجیتو» که‬ ‫با نام «مرکز فناوری» ش��ناخته می شود‪ .‬در‬ ‫مرکز فن��اوری‪ ،‬تیم مس��ابقات فرمول یک‪،‬‬ ‫بخ��ش فناوری های کارب��ردی «مک الرن»‪،‬‬ ‫«م��ک الرن اتوموتیو» (بازوی تولید خودرو)‬ ‫و گروه فناوری«مک الرن» مس��تقر هستند‪.‬‬ ‫این س��اختمان زیبا با س��اختاری از شیشه‬ ‫و فوالد که در س��ال ‪۲۰۱۰‬م س��اخته شده‪،‬‬ ‫ش��امل دفاتر شرکتی «مک الرن»‪ ،‬تونل باد‪،‬‬ ‫سالن تمرین و ورزش برای کارمندان‪ ،‬سالن‬ ‫تمرین دیگر ب��رای تیم فرم��ول یک‪ ،‬کافه‬ ‫مجلل و شیک و یک ویترین افتخارات است‬ ‫که طولی ب��ه اندازه نصف یک زمین فوتبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خودروه��ای فرم��ول ی��ک «م��ک الرن»‬ ‫دقیقا در مرکز فناوری به وس��یله مهندسان‬ ‫ش��یک پوش س��اخته می ش��وند‪ .‬بنابرای��ن‬ ‫دسترس��ی به این بخ��ش‪ ،‬امتی��از ویژه ای‬ ‫می خواهد ک��ه تنها نصیب ع��ده معدودی‬ ‫می ش��ود؛ مشتریان س��طح باال‪ ،‬اعضای تیم‬ ‫فرمول یک «مک الرن» و کارمندان کمپانی‪.‬‬ ‫«مک الرن» به ندرت از باشگاه های هواداری‬ ‫فرمول یک و گروه های نظیر ان برای بازدید‬ ‫دعوت می کند‪.‬‬ ‫یکی از بخش های اصلی ساختمان «بلوار»‬ ‫ن��ام دارد ک��ه در ان خودروه��ای تاریخی‬ ‫«مک الرن» در فرمول یک‪ ،‬پارک ش��ده اند‪.‬‬ ‫در صف خودروهای پارک شده‪ ،‬ترتیب زمان‬ ‫رعایت شده است‪ .‬این مجموعه تاریخ نگاری‬ ‫واقع��ی از نواوری ه��ای فرمول یک اس��ت‬ ‫ک��ه پیش��رفت «م��ک الرن» را در دوران‬ ‫مس��ابقات‪ ،‬به ویژه در زمین��ه ائرودینامیک‬ ‫به تصویر می کش��د‪« .‬م��ک الرن» می گوید‪،‬‬ ‫تم��ام خودروهای حاضر در «بل��وار» اماده‬ ‫حرکت هس��تند و در مراسم ها یا برنامه های‬ ‫تلویزیونی خاص نمایش داده می شوند‪.‬‬ ‫در ط��رف دیگر دیوار شیش��ه ای انعکاس‬ ‫یک استخر اب خودنمایی می کند که برای‬ ‫خنک کردن تونل باد استفاده می شود‪.‬‬ ‫«امان��دا م��ک الرن»‪ ،‬دخت��ر «ب��روس‬ ‫م��ک الرن»‪ ،‬راهنمای این بازدی��د از مرکز‬ ‫فناوری بوده اس��ت‪« .‬مک الرن دختر» تنها‬ ‫‪ ۷‬سال داش��ت که پدرش را از دست داد و‬ ‫در حال حاضر به عنوان «س��فیر نشان (برند)‬ ‫مک الرن» فعالیت می کند‪ .‬دانش وی درباره‬ ‫خودروه��ای فرم��ول ی��ک و نواوری ه��ای‬ ‫مختلف کمپانی و عالقه اش به نش��ان (برند)‬ ‫باعث اش��تیاق بیش��تر به دانستن اطالعات‬ ‫درباره صف طوالنی خودروهای فرمول یک‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایس��تگاه بع��دی‪ ،‬س��اختمان مونت��اژ به‬ ‫مس��احت ‪ ۳۵۰‬هزار ف��وت مربع یا ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۱۶‬مترمربع اس��ت‪.‬در این س��اختمان‪،‬‬ ‫یک بخ��ش مجزا به مس��احت حدود ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار فوت مربع وج��ود دارد که در ان تمام‬ ‫خودروه��ای جاده ای«م��ک الرن» مونت��اژ‬ ‫می ش��وند‪ .‬مطابق گفته «الن فاستر»‪ ،‬مدیر‬ ‫بهره ب��رداری « م��ک الرن»‪ ،‬ای��ن خودروها‬ ‫همگ��ی با دس��ت در ‪ ۳۲‬ایس��تگاه مختلف‬ ‫و ب��ا در کنار هم ق��رار دادن ‪ ۱۱‬هزار قطعه‬ ‫ساخته می شوند‪ .‬درحال حاضر این خط در‬ ‫هر سال ‪ ۱۷۰۰‬دستگاه سوپرماشین شامل‬ ‫‪ 650‬کوپه‪ ،‬اسپایدر و ‪ LT 675‬کوپه تولید‬ ‫می کند که س��اخت هر ک��دام از انها حدود‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه طول می کش��د‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫س��ال بعد با سرعت بخشیدن به روند تولید‬ ‫این خودروهای اس��پرت‪ ،‬خروجی این خط‬ ‫تولید به ‪ ۴۰۰۰‬تا ‪ ۴۵۰۰‬دس��تگاه افزایش‬ ‫خواهد یاف��ت‪ .‬خودروه��ای میلیون دالری‬ ‫‪ GTR P1 ،P1‬و س��ری خودروهای اینده‬ ‫«التیمیت» نیز در همین س��الن و البته در‬ ‫یک خط تولید جداگانه و کوچکتر س��اخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت این خ��ط تولید‪،‬‬ ‫چندان سریع پیش نمی رود‪.‬‬ ‫رون��د تولید خودروهایی با رنگ و طراحی‬ ‫بدنه مشابه برای بهره وری بیشتر به صورت‬ ‫همزم��ان دنب��ال می ش��ود‪ .‬ب��ا ای��ن حال‪،‬‬ ‫«اماندا مک الرن»‪ ،‬دختر‬ ‫«بروس مک الرن»‪،‬‬ ‫راهنمای این بازدید از‬ ‫مرکز فناوری بوده است‪.‬‬ ‫«مک الرن دختر» تنها‬ ‫‪ ۷‬سال داشت که پدرش‬ ‫را از دست داد و در حال‬ ‫حاضر به عنوان سفیر‬ ‫نشان (برند) «مک الرن»‬ ‫فعالیت می کند‬ ‫مطابق گفته «فاس��تر» خط تولید همیش��ه‬ ‫با تغیی��رات قابل توجهی روبه رواس��ت‪ .‬اتاق‬ ‫رنگ امیزی جای دیگری اس��ت که با لباس‬ ‫وی��ژه باید وارد ان ش��د؛ جایی ک��ه ‪ 2‬نفر‬ ‫در حال اسپری کردن رنگ به صورت دستی‬ ‫به بدنه چند ‪ LT675‬هستند‪ .‬جذابیت این‬ ‫بدنه در زیر ن��ور رنگ امیزی خیره کننده ای‬ ‫دارد در همی��ن ح��ال‪« ،‬فاس��تر» توضی��ح‬ ‫می ده��د‪ :‬وقت��ی مش��تریان به اینجا س��ر‬ ‫می زنند‪ ،‬برخی چیزه��ا را روی خودروهای‬ ‫دیگ��ر می بینن��د و از انه��ا خوش ش��ان‬ ‫می ای��د‪ .‬م��ا زم��ان اماده س��ازی را کاهش‬ ‫داده ای��م؛ بنابراین اگر یک مش��تری چیزی‬ ‫مدنظر داش��ت‪ ،‬می توانی��م به راحتی مطابق‬ ‫س��فارش وی عمل کنیم‪ .‬ای��ن کار‪ ،‬ارزش‬ ‫نش��ان (برند) قابل توجهی برای مان به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قبل از اینکه مرکز فناوری س��اخته شود‪،‬‬ ‫پایگاه «مک الرن» در یک س��اختمان بسیار‬ ‫معمول��ی قرار داش��ته ک��ه چن��د کیلومتر‬ ‫ب��ا س��اختمان جدی��د فاصل��ه دارد‪ .‬البته‬ ‫هنوز ه��م این پایگاه قدیم��ی‪ ،‬محل تولید‬ ‫خودروه��ای مس��ابقه ای با ن��ام «مک الرن‬ ‫‪ » GT‬اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬کارگاه بزرگی است‬ ‫ک��ه در ان مدل های��ی مانند «اس��پرینت»‬ ‫و «‪ » GT3‬از «م��ک الرن» متول��د‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫« م��ک الرن ‪ »GT‬ی��ک کارگاه رویای��ی‬ ‫ب��رای تیونین��گ خودروهاس��ت‪ .‬جایی که‬ ‫ممکن است به راحتی با چیزهایی مانند یک‬ ‫اس��پویلر بزرگ فیبرکربنی یا یک غربیلک‬ ‫فرمان ‪ ۳۰‬هزار دالری روبه رو ش��وید‪ .‬البته‬ ‫در اینجا عکسبرداری ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹خط پایان «مک الرن»‬ ‫مقص��د نهای��ی‪ ،‬مرک��ز عملی��ات وی��ژه‬ ‫«م��ک الرن» یا ‪ MSO‬اس��ت ک��ه در کنار‬ ‫«م��ک الرن ‪ » GT‬قرار دارد و در اینجا هم‬ ‫نمی ت��وان دوربین به همراه داش��ت‪ .‬در این‬ ‫بخش‪« ،‬مک الرن» برخی تنظیمات منحصر‬ ‫به فرد ب��رای خودروهای مش��تریان خاص‬ ‫انجام می دهد‪ .‬تنها کافی اس��ت اشاره کنیم‬ ‫ک��ه نه تنه��ا مدل های جدی��د ‪ P1‬و ‪S650‬‬ ‫ب��رای دریافت ویژگی ه��ای ‪ MSO‬در این‬ ‫بخش دیده می شوند‪ ،‬بلکه برخی مدل های‬ ‫‪ F1‬ش��امل یکی از «‪ »GTR F1‬ها که این‬ ‫خودروس��از با ان در مسابقات «لمانز» سال‬ ‫‪۱۹۹۲‬م به روی سکو رفت نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫حتی م��دل تهاجمی «م��ک الرن ‪ »X1‬که‬ ‫تنها یک نس��خه از ان برای مشتری خاص‬ ‫در ‪ MSO‬در سال ‪۲۰۱۲‬م ساخته شده‪ ،‬در‬ ‫این مرکز دیده می شود که البته برای انجام‬ ‫سرویس است‪.‬‬ ‫تنه��ا راه داخل ش��دن ب��ه مرکز ‪،MSO‬‬ ‫زمانی اس��ت که مش��تری ‪ MSO‬باش��ید؛‬ ‫یعن��ی یک س��ری اپش��ن ها ب��رای خودرو‬ ‫«م��ک الرن» خ��ود س��فارش دهی��د؛ از‬ ‫اِلمان ه��ای اضاف��ی فیبرکربن��ی در داخل‬ ‫کابین گرفته تا طرح های رنگ امیزی عجیب‬ ‫و غریب‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬چی��زی ک��ه بیش��تر از همه‬ ‫درباره این خودروس��از جلب توجه می کند‪،‬‬ ‫اهتمام این کمپانی به س��اخت افراطی ترین‬ ‫خودروها در پیست و خارج از پیست است‪.‬‬ ‫برای دی��دار از نزدیک با این س��اختمان ها‬ ‫در «م��ک الرن»‪ ،‬تنها چن��د راه وجود دارد‪.‬‬ ‫اینک��ه یک «م��ک الرن» بخرید ی��ا با یک‬ ‫«مک الرن» در مس��ابقات ش��رکت کنید یا‬ ‫برای «مک الرن» کار کنید‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رفع محدودیت بانک ها کمک به تولید و صنعت‬ ‫یورو ‪18‬درصد ارزان شد‬ ‫بازدهی ‪2‬درصدی بازار سرمایه در فصل بهار‬ ‫‪13‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی مطرح کرد‬ ‫احیای اقتصادی نیازمند بخش خصوصی‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬توسعه اقتصادی کش�ور نیازمند حضور و مشارکت‬ ‫بخش خصوصی اس�ت‪ .‬به اذعان بیش�تر کارشناس�ان و مس�ئوالن کشور توسعه‬ ‫اقتص�ادی کش�ور در گ�رو ورود فعال تر بخش خصوصی اس�ت‪ .‬دول�ت تردیدی‬ ‫ندارد که رونق اقتصادی فقط در س�ایه تالش و فعالیت بخش غیردولتی می تواند‬ ‫به طور کامل حاصل ش�ود و دولت به تنهایی نمی تواند بار مس�ئولیت اقتصاد را بر‬ ‫دوش گیرد‪ .‬از این رو رییس جمهوری در س�خنان خ�ود اعالم می کند‪ ،‬دولت باید‬ ‫در مس�یری حرکت کند که تس�هیالت الزم ب�رای ورود فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫غیردولت�ی به عرصه کار و تالش مهیا ش�ود و دولت یازده�م برای احیای اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬به دست بخش خصوصی و غیردولتی اعتماد دارد‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران اقتص��ادی ب��رای ورود بخش‬ ‫خصوصی به میدان اقتص��ادی‪ ،‬اعتماد دولت‬ ‫به تنهای��ی را چاره س��از نمی دانند و معتقدند‪،‬‬ ‫برای پویایی این بخش باید فضای مناس��ب را‬ ‫مهیا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی نیازمند بهبود فضای‬ ‫کسب وکار‬ ‫در ای��ن رابط��ه جواد صالحی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی و اس��تاد دانش��گاه در گفت وگوی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کارایی بخش‬ ‫اختصاصی با‬ ‫خصوصی به طور یقین خیلی بیش��تر از بخش‬ ‫دولتی اس��ت‪ ،‬بخش خصوصی ب��ا کارامدی‬ ‫باال از بوروکراس��ی کمتری برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫از ای��ن رو این بخش می تواند س��بب تحرک و‬ ‫پویایی بیش��تر در اقتصاد شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫نی��ز رقابت پذیری این بخ��ش موتور محرکی‬ ‫برای توسعه به ش��مار می رود‪ .‬صالحی افزود‪ :‬‬ ‫بنابراین این یک اصل بدیهی اس��ت که بخش‬ ‫خصوصی می تواند س��بب تحرک و پویایی در‬ ‫اقتصاد کشور شود اما مسئله مهم این موضوع‬ ‫اس��ت که برای تقویت و می��دان دادن به این‬ ‫بخش باید فضا مهیا باش��د‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫در توضی��ح و اهمیت این موض��وع ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر میدان بیش��تری به بخش خصوصی داده‬ ‫شود اما فضای کسب وکار برای این بخش مهیا‬ ‫یا مناس��ب نباشد‪ ،‬س��ودی برای این بخش و‬ ‫احیای اقتصادی به همراه نخواهد اورد‪.‬‬ ‫وی با توجه به واگذاری هایی که در سال های‬ ‫گذش��ته انج��ام ش��د و بس��یاری از نهادها یا‬ ‫شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬باید ارزیابی هایی انجام شود تا‬ ‫با عملکرد این ش��رکت ها بررس��ی شود‪ .‬این‬ ‫استاد دانشگاه با اشاره به موضوعی که در روند‬ ‫واگذاری ها اتفاق افتاد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬البته‬ ‫یک��ی از موضوع هایی ک��ه در واگذاری مطرح‬ ‫شد‪ ،‬بیان این مس��ئله است که این شرکت ها‬ ‫به ش��کل کامال خصوصی واگذار نش��دند و در‬ ‫حقیق��ت به ش��کل ش��به دولتی درامدند‪ .‬اما‬ ‫این در حالی اس��ت که ب��رای احیای اقتصاد و‬ ‫پویایی بخش��ی به ان باید خصوصی سازی به‬ ‫معنای واقعی ان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫صالحی با تاکید ب��ر این موضوع که تحقق‬ ‫احی��ای اقتص��اد کش��ور با بخ��ش خصوصی‬ ‫مس��تلزم ایجاد فضای مناس��ب کس��ب وکار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬بنابراین در وهله نخست‬ ‫باید فضای کسب وکار را بهبود بخشید تا بتوان‬ ‫با اطمینان بیشتری امور را به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار کرد‪ .‬وی درباره مش��کالتی که فضای‬ ‫کس��ب وکار با ان گریبانگیر است‪ ،‬متذکر شد‪:‬‬ ‫باید تس��هیالتی برای بهبود فضای کسب وکار‬ ‫در نظر گرفته ش��ود و ب��ه این بخش امتیازاتی‬ ‫که به دولتی ها داده می ش��ود‪ ،‬اختصاص یابد‪.‬‬ ‫از این رو زمانی که فضا برای کس��ب وکار اماده‬ ‫باش��د خودبه خ��ود دولت کوچکت��ر خواهد‬ ‫صالحی‪ :‬اگر میدان‬ ‫بیشتریبهبخش‬ ‫خصوصی داده شود اما‬ ‫فضایکسب وکاربرایاین‬ ‫بخشمهیایامناسبنباشد‪،‬‬ ‫سودی برای این بخش و‬ ‫احیایاقتصادیبههمراه‬ ‫نخواهداورد‬ ‫ش��د و فضا برای وارد ش��دن بخش خصوصی‬ ‫بزرگت��ر خواه��د بود‪ .‬با توجه ب��ه این موضوع‬ ‫که کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند بخش‬ ‫خصوص��ی نیازمند بهبود فضای کس��ب وکار‬ ‫است‪ ،‬از س��وی دیگر کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫دیگ��ر معتقدن��د ک��ه ب��رای بهب��ود فضای‬ ‫کسب وکار باید از تولید داخلی حمایت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از تولی�د داخل�ی‪ ،‬اولویت‬ ‫نخست بهبود فضای کسب وکار‬ ‫در این ب��اره ای��رج توتونچیان‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا(س)‬ ‫نیز ب��ا تاکید بر اینک��ه بزرگترین دغدغه تیم‬ ‫اقتصادی کشور باید بهبود فضای کسب وکار‬ ‫باش��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬بهب��ود ش��اخص های‬ ‫کس��ب وکار از مهم تری��ن اولویت ه��ای‬ ‫کشورهای پیش��رفته از نظر اقتصادی است‪،‬‬ ‫زیرا الزم اس��ت دولت با حذف قوانین زاید در‬ ‫اقتصاد کشور برای بهبود رتبه اقتصادی ایران‬ ‫تالش گسترده ای انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه افزای��ش بهره وری‪،‬‬ ‫خروج از رکود و تس��هیل فضای کس��ب وکار‬ ‫و نی��ز اس��تفاده از منابع س��رمایه ای داخلی‬ ‫و خارج��ی بای��د از مهم تری��ن اولویت ه��ای‬ ‫اقتص��ادی دولت باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت برای‬ ‫رس��یدن به این اولویت ها باید تولید داخلی را‬ ‫حمایت کند و با کاهش نرخ سود بانکی‪ ،‬بهبود‬ ‫و تصحیح سیس��تم مالیاتی کشور‪ ،‬کمک به‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬اجرای صحی��ح بانکداری‬ ‫اسالمی و اجرای سیاست های اصل ‪ ۴۴‬بتواند‬ ‫این مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫همه کاس��تی های کش��ور را از طریق واردات‬ ‫جبران کند و به تولید داخلی توجهی نداشته‬ ‫باشد باید شاهد نابودی اقتصاد و تولید داخلی‬ ‫در کشور باشیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر عامل��ی که س��بب حضور‬ ‫کمرنگ در بخش خصوصی شده موانعی بوده‬ ‫است که بر س��ر راه خصوصی سازها از اجرای‬ ‫درست انها پیشگیری به عمل اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع خصوصی سازی‬ ‫اس��تاد دانش��گاه الزه��را(س) ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه سیس��تم بانکی کش��ور کامال در تضاد‬ ‫با اقتصاد کش��ور و فضای کس��ب وکار است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه بانکداری امروز‬ ‫ما همانند یک غده س��رطانی درحال نابودی‬ ‫اقتص��اد و تولی��د داخلی کش��ور اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫وام های با بهره ب��اال کمر بنگاه های اقتصادی‬ ‫و کارافرین��ان را در کش��ور خم ک��رده و این‬ ‫درحالی اس��ت که در بس��ته خ��روج از رکود‬ ‫فقط دول��ت از عرضه کنندگان حمایت کرده‬ ‫و کاری ب��ه تولیدکنندگان ندارد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه تحریم ه��ا فقط ‪ ۳۰‬درصد در اقتصاد‬ ‫کشور تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ ۷۰ :‬درصد‬ ‫باقیمان��ده را باید دول��ت ترمیم کرده و بهبود‬ ‫بخشد که با این سیاست های اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫نباید منتظر معجزه در صورت برداشتن کامل‬ ‫تحریم ها باشیم‪.‬‬ ‫توتونچیان با تاکید بر اینکه مدیریت پس از‬ ‫برداش��تن تحریم در بهبود فضای کسب وکار‬ ‫دارای اهمیت زیادی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر تیم‬ ‫اقتصادی دولت در ش��رایط پ��س از تحریم با‬ ‫یک سیاس��ت اقتصادی بسیار قوی و کارامد‬ ‫فقط ب��ه فکر حمایت از ش��رکت های داخلی‬ ‫و کارافرین��ی و حمای��ت از تولی��دات داخلی‬ ‫و بهبود فضای کس��ب وکار باش��د باید شاهد‬ ‫پیشرفت شگرفی در اقتصاد کشور باشیم ولی‬ ‫اگر دولت فقط به فکر واردات باش��د و بخواهد‬ ‫در ای��ن رابط��ه اس��ماعیل غالم��ی‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتصادی و معاون سابق سازمان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫خصوصی س��ازی در گفت وگو با‬ ‫خصوصی س��ازی در ای��ران بیش��تر متاثر از‬ ‫دولت ها و برنامه های انها بوده است‪.‬‬ ‫در ابت��دای روند خصوصی س��ازی‪ ،‬اعتقاد‬ ‫به این مس��ئله وجود داش��ت که شرکت های‬ ‫زی��ادی در بدن��ه دولت وجود دارن��د که باید‬ ‫واگذار ش��وند‪ .‬از این رو با وجود این شرکت ها‪،‬‬ ‫واگذاری های زیادی هم انجام شد‪.‬‬ ‫غالمی با اشاره به ابالغ سیاست های اصل‪۴۴‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از این اب�لاغ‪ ،‬دیگر به هیچ وجه به‬ ‫دول��ت اجازه داده نش��د که در ش��رکت های‬ ‫گروه‪ 1‬س��رمایه گذاری کن��د و در گروه‪ ۲‬نیز‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد مجاز به سرمایه گذاری است‬ ‫و در گروه‪ ۳‬اصال اجازه ندارد س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬بنابراین براساس این اصل‪ ،‬شرکت ها به‬ ‫ترتیب واگذار ش��دند و خصوصی سازی روند‬ ‫شتابانی به خود گرفت‪ .‬وی با اشاره به سنوات‬ ‫واگذاری ه��ا چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ‬ ‫ریالی گفت‪ :‬اگ��ر در این دوران واگذاری های‬ ‫بسیاری انجام شد به خاطر وجود شرکت هایی‬ ‫بود که واگذار شدند‪.‬‬ ‫درحقیقت در این زمان ش��رکت های خوب‬ ‫ب��ا س��اختار مالی مش��خص واگذار ش��دند‪.‬‬ ‫بنابراین شرکت هایی که باقی ماندند درواقع‬ ‫شرکت های مسئله دار هستند که صورت مالی‬ ‫شفافی ندارند‪ .‬هم اکنون نیز اگر شرکت هایی‬ ‫واگذار می ش��وند ج��زو ش��رکت های قبلی‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬غالمی با اشاره به روند کند‬ ‫خصوصی سازی ها خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫نیز اگر روند واگذاری ها کند شده به دلیل نبود‬ ‫شرکت هایی با س��اختار مالی شفاف و روشن‬ ‫است‪ .‬این کارشناس اقتصادی درباره موانع و‬ ‫مشکالت بر س��ر راه خصوصی سازی در ایران‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬در وهله نخس��ت‪ ،‬وجود نهادها‬ ‫و دس��تگاه های اجرایی مختل��ف واگذاری ها‬ ‫را ب��ه چال��ش کش��اند‪ ،‬درحقیق��ت انه��ا با‬ ‫اختالف نظره��ای متفاوت مان��ع از واگذاری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن موضوع‬ ‫ک��ه هم��واره مدی��ران دولت��ی در براب��ر‬ ‫خصوصی س��ازی در همه جای دنیا مقاومت‬ ‫می کنند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ای��ن مقاومت مدیران‬ ‫دولتی بیش��تر مواقع در روند خصوصی سازی‬ ‫اخالل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دومی��ن عامل��ی ک��ه در روند‬ ‫خصوصی س��ازی ایجاد اخت�لال می کند‪ ،‬به‬ ‫طرز تفک��ر مدیران بازمی گ��ردد تا زمانی که‬ ‫تفک��ر مثبتی درباره خصوصی س��ازی وجود‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬نمی توان منتظر روند شتابان‬ ‫خصوصی سازی در کشور بود‪.‬‬ ‫البته این کارش��ناس اقتصادی به مشکالت‬ ‫بیرونی که روند خصوصی سازی در سال های‬ ‫گذشته با ان روبه رو بوده نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت که خصوصی س��ازی با ان‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬مس��ئله تحریم ها بود‪ .‬زمانی که‬ ‫تحریم ها ش��دت گرفت‪ ،‬تمامی ش��رکت ها با‬ ‫چال��ش و زیان مواجه ش��دند‪ .‬تحریم ها باعث‬ ‫کاهش س��وداوری شرکت ها در این دوره شد‬ ‫و خصوصی سازی نتوانست چهره واقعی خود‬ ‫را نشان دهد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫نیازمند اصالحات‬ ‫ساختاری‬ ‫علی دینی ترکمانی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫ب��ا یک نگاه واقع بینانه و کارشناس��انه باید بپذیریم‬ ‫که تحریم ه��ا تبعات نامطلوب زی��ادی بر بخش های‬ ‫اقتصادی داشته است‪ ،‬از این رو رفع تحریم ها می تواند‬ ‫گش��ایش های ج��دی در اقتصاد کش��ور ایجاد کند و‬ ‫س��رعت چرخ اقتصاد را به س��ال های قبل و دهه ‪70‬‬ ‫و ‪ 80‬برگرداند‪.‬‬ ‫رف��ع تحریم ها موج��ب افزایش درامده��ای ارزی‪،‬‬ ‫جب��ران کس��ری بودج��ه و تامین اعتب��ار پروژه های‬ ‫س��رمایه گذاری خواهد ش��د‪ .‬در مجموع نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی که منفی ش��ده دوب��اره روی ‪ 4‬تا ‪ 5‬درصد‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫حتی اگر به یکباره این اتفاق نیفتد اما استارت کار‬ ‫زده می ش��ود و به تدریج به این نقطه خواهیم رس��ید‬ ‫اما نباید انتظار معجزه داش��ته باشیم‪ ،‬به این معنا که‬ ‫اگر یک ماه دیگر اعالم ش��ود تحریم ها یکجا برداشته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬معج��زه ای رخ نخواه��د داد و در بهتری��ن‬ ‫حالت‪ ،‬به شرایط سال های قبل از تحریم برمی گردیم‪.‬‬ ‫ما در دهه ‪ 70‬و ‪ 80‬نیز مش��کالت اقتصادی جدی‬ ‫داش��تیم‪ .‬مش��کالت این دهه ه��ا دیگ��ر تحت تاثیر‬ ‫تحریم ه��ای اخیر نبوده بلکه تحت تاثیر مدیریت های‬ ‫ضعیف و پروژه های س��رمایه گذاری ناتمام ناش��ی از‬ ‫راه ان��دازی طرح ه��ای بدون بررس��ی ام��کان مالی و‬ ‫فن��ی انها بوده ک��ه خود این موضوع نی��ز تحت تاثیر‬ ‫البیگری های سیاس��ی ب��وده؛ در نتیجه باعث ش��ده‬ ‫ه��زاران پ��روژه س��رمایه گذاری ناتمام روی دس��ت‬ ‫دول��ت بماند که خود ان هم موجب تورم س��اختاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین مشکالت س��اختاری اقتصاد با‬ ‫رف��ع تحریم ها حل نمی ش��ود و نیازمند اصالح نظام‬ ‫حمکرانی اس��ت‪ .‬تغیی��ر جهت در عرصه سیاس��ت‬ ‫خارج��ی می تواند با تغییر جهت در عرصه سیاس��ت‬ ‫داخل��ی و معطوف به اصالح نظام حکمرانی باش��د تا‬ ‫در ص��ورت رفع تحریم ه��ا بتوانیم به تدریج مش��کل‬ ‫س��اختاری رکود تورم��ی را کاهش دهی��م‪ .‬چنانچه‬ ‫سیاس��ت داخلی اصالح و نظام حکمرانی هم تقویت‬ ‫نش��ود یا ظرفیت ج��ذب ارتقا پیدا نکند‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مشکالت س��ر جای خود باقی می ماند‪ .‬در سال ‪،75‬‬ ‫نرخ بیکاری باال بوده و نرخ تورم به طور متوسط ‪ 18‬تا‬ ‫‪ 19‬درصد بوده که ربطی به تحریم های اخیر نداشته‬ ‫و بیانگر این اس��ت که اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود‪،‬‬ ‫گشایش هایی ایجاد می شود و شرایط بهتری خواهیم‬ ‫داش��ت اما این به معنای رفع تمام مش��کالت نیست‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ 80‬بین ‪ 700‬ت��ا ‪ 800‬میلیارد درامد ارزی‬ ‫داش��تیم که با فرض رفع تحریم ه��ا‪ ،‬این درامدهای‬ ‫ارزی به اقتصاد کش��ور سرازیر و بازار متالطم ارز ارام‬ ‫می شود اما اینکه این درامدهای ارزی به ظرفیت های‬ ‫مولد تبدیل شود‪ ،‬فرایند توسعه را پایدار کند و کشور‬ ‫را از وابس��تگی به صادرات نفت رهایی بخش��د‪ ،‬باید‬ ‫ظرفیت های جذب افزایش پیدا کند و منابع سیستم‬ ‫اقتص��اد به نحوی اصالح ش��ود ک��ه بتوان��د قابلیت‬ ‫هضم و جذب داشته باشد‪.‬‬ ‫اقتص��اد ما از س��ال های ‪ 90‬ب��ه بعد تح��ت تاثیر‬ ‫تحریم ها قرار گرفت و رکود تورمی که در س��ال های‬ ‫‪ 91‬و ‪ 92‬تش��دید ش��د و تقریبا خود را در ‪ 9‬درصد‬ ‫رشد منفی اقتصاد نشان داد‪ ،‬بدون تردید تحت تاثیر‬ ‫تحریم ها بود‪ .‬تحریم ها باعث ش��د ص��ادرات نفت به‬ ‫نص��ف تقلی��ل یابد و ارزش افزوده بخ��ش نفت و گاز‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد کاهش پیدا کند و این کاهش بخش‬ ‫نفت و گاز نیز کاهش ارزش افزوده در س��ایر بخش ها‬ ‫را در پی داشت‪.‬‬ ‫اگر بگویی��م تحریم ها اث��اری بر عملک��رد اقتصاد‬ ‫نداش��ته‪ ،‬به این معنی است که رفع تحریم ها نیز اثر‬ ‫مثبتی ندارد و این س��وال پیش می اید که چرا ما به‬ ‫دنبال رفع تحریم ها هس��تیم که یک تناقض اش��کار‬ ‫اس��ت اما واقعیت این اس��ت که تحریم ها اثار منفی‬ ‫مهمی داشته و رفع ان نیز اثار مثبت مهمی می تواند‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد‬ ‫امکان اداره کشور با مالیات‬ ‫معاون وزی��ر اقتصاد از پیش بین��ی درامد مالیاتی‬ ‫‪ ۷۵‬ه��زار میلیارد تومانی در بودج��ه ‪ ۹۴‬خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬اصالح قانون مالیاتی به شورای نگهبان ارسال‬ ‫شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علی عسکری با اشاره به افزایش‬ ‫وزن مالیات در بودجه ‪ ۹۴‬یاداور شد‪ :‬اقتصاد ایران به‬ ‫سمت قطع وابستگی به درامد نفتی حرکت می کند‪.‬‬ ‫در قانون بودجه سال جاری ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از درامده��ای مالیاتی با احتس��اب ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان درامد گمرکی در مجم��وع ‪ ۸۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان درامد این بخش پیش بینی شده است‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر اقتصاد اظهار ک��رد‪ :‬درامد ‪ ۸۸‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان��ی از مالیات در حالی اس��ت که س��هم درامد‬ ‫نفتی در بودجه ‪ ۵۳‬هزار میلیارد تومان است و نشان‬ ‫می ده��د وزن مالی��ات در بودجه ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان از وزن درامد نفتی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫عس��کری با بیان اینکه چند س��ال قبل سهم نفت‬ ‫در بودج��ه ‪ 2‬براب��ر مالیات بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬با این وضع‬ ‫می توانیم به سمتی برویم که کشور را با مالیات اداره‬ ‫کنیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬عالوه بر درامد مالیاتی‪،‬‬ ‫اگر س��ایر درامدها مانند فروش شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫مالیات س��هام ش��رکت های دولتی و س��ایر موارد را‬ ‫در نظ��ر بگیریم درامد به ب��االی ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می رس��د که نس��بت به رقم ‪ ۵۳‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان درامد نفتی در بودجه‪ ،‬وزن بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم حرکت به س��مت اقتصاد بدون‬ ‫نفت بیان کرد‪ :‬نف��ت در اقتصاد جایگاه خود را دارد‬ ‫و فرصت اس��ت اما نباید در بودجه مصرف شود‪ ،‬زیرا‬ ‫سبب بروز مشکالت می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه اصالح قانون‬ ‫مالیات به عنوان ابزار مهم تقویت نظام مالیاتی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این قان��ون در مرحله نهایی اس��ت و پس از‬ ‫اصالحات دوباره در مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫تایید به شورای نگهبان ارسال شده است‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین از وجود‬ ‫مش��وق ب��رای بخش تولی��د در قان��ون جدید نظام‬ ‫مالیات��ی خبر داد و گف��ت‪ :‬با هدف حمایت از بخش‬ ‫تولید و فعالیت های اقتصادی و صنعتی معافیت های‬ ‫مالیاتی نظام مند و هدفمند شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد اف��زود‪ :‬در این قانون اقدامات‬ ‫خوب��ی در چارچ��وب م��اده ‪ ۱۳۲‬انج��ام ش��ده تا‬ ‫ظرفیت های��ی ب��رای فعالیت های صنعت��ی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫گردشگری و تحقیق و پژوهش ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خبر نامه‬ ‫ابالغ معافیت مالیاتی‬ ‫حواله های ارزی تحریم‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور بخشنامه‬ ‫تصوی��ب نامه هی��ات وزیران درباره ش��امل نش��دن‬ ‫حواله ه��ای ارزی پرداخت نق��دی دوره تحریم از مواد‬ ‫(‪ )۴۵‬و (‪ )۴۷‬قانون مالیات های مستقیم را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬در تصویب نام��ه ابالغی علی‬ ‫عسکری‪ ،‬رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هیات‬ ‫وزیران امده است‪ :‬حواله های ارزی که در دوره تحریم‪،‬‬ ‫وس��یله پرداخت نقدی در مبادالت تجاری با خارج از‬ ‫کشور محسوب می ش��ود از مصادیق یاد شده در مواد‬ ‫(‪ )45‬و (‪ )47‬قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم نبوده و‬ ‫مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اسناد خزانه اسالمی‬ ‫واگذاری ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی‬ ‫از روز گذش��ته تا ‪ ۳۱‬تیرماه س��ال جاری در ش��عب‬ ‫منتخب بانک ملی ایران اغاز شد‪.‬‬ ‫بان��ک ملی به عنوان بانک عامل از طرف خزانه داری‬ ‫کل کشور‪ 10 ،‬هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی را‬ ‫به منظور پرداخت بخشی از بدهی دولت (دستگاه های‬ ‫اجرایی) به طلبکاران غیردولتی (پیمانکاران) از طریق‬ ‫ش��عب منتخب مرکزی‪ ،‬اسکان و از هفتم تیر تا تاریخ‬ ‫‪ 31‬تیر ماه جاری واگذار خواهد کرد‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬اس��ناد خزان��ه اس�لامی پیمانکاران‬ ‫وزارت نیرو در ش��عبه اس��کان‪ ،‬پیمانکاران وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در ش��عبه مرکزی و پیمانکاران وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬ورزش و جوانان و اموزش و پرورش در شعبه‬ ‫میدان هفتم تیر واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت اسمی هر یک از این اوراق مبلغ یک میلیون‬ ‫ریال و سررسید ان ‪ 23‬اسفند ماه سال جاری است‪.‬‬ ‫اس��ناد یادشده فاقد کوپن سود علی الحساب بوده و‬ ‫تنها در سررسید مبلغ اس��می این اوراق به دارندگان‬ ‫انها پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت اسناد یادش��ده با نام بوده و‬ ‫معامله ثانویه انها قبل از سررس��ید از طریق ش��رکت‬ ‫فرابورس انجام می شود‪.‬‬ ‫اطالعات بیش��تر درباره نح��وه دریافت این اوراق‪ ،‬از‬ ‫طریق شعب منتخب نام برده قابل دریافت است‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫اثار امضای توافق هسته ای روی کسب و کار بانک های ایرانی از دید کارشناسان‬ ‫رفع محدودیت بانک ها کمک به تولید و صنعت‬ ‫زه�ره محسنی ش�اد‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که حضور در بازاره��ای جهانی در‬ ‫س��ال های گذش��ته برای ای��ران و بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و تولیدکنندگان به امری دش��وار‬ ‫تبدیل ش��ده و امکان اتصال بانک های ایرانی‬ ‫ب��ه نظام بانکی دنیا به حداقل ممکن رس��ید‬ ‫و حتی برای یک دوره قطع ش��د‪ .‬همزمان با‬ ‫نزدیک تر ش��دن به بحث مذاکرات هس��ته ای‬ ‫ایران و ‪ 5+1‬و در ش��رایطی که این مذاکرات‬ ‫به مرحله بس��یار حس��اس و تعیین کننده ای‬ ‫رسیده اس��ت‪ ،‬خبرهایی از گوش��ه و کنار به‬ ‫گوش می رس��د که نویدبخش روزهای خوش‬ ‫در این��ده نزدیک ب��رای نظام بانکی کش��ور‬ ‫و ب��ه تب��ع ان بخش ه��ای اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫بخش های��ی که در ای��ن س��ال ها تحت تاثیر‬ ‫تحریم ه��ا و محدودیت های��ی ک��ه در بخش‬ ‫پولی کشور ایجاد ش��د ‪ ،‬نیاز به نقدینگی شان‬ ‫به ش��دت افزایش یافت و هزین ه تامین مالی‬ ‫لو انتق��ال پول ب��رای طرح های اقتصادی‬ ‫و نق ‬ ‫نی��ز باال رفت‪ .‬به هرح��ال با توجه به نزدیک‬ ‫شدن به مشخص شدن نتیجه مذاکرات‪ ،‬و اگر‬ ‫انگونه که امید می رود توافق نهایی هسته ای‬ ‫طی هفته های اتی حاصل ش��ود‪ ،‬این پرسش‬ ‫مطرح می شود که وضعیت بانک ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫مح��ور اصل��ی چرخ��ش نقدینگ��ی و تامین‬ ‫مال��ی در اقتصاد ایران چگون��ه خواهد بود و‬ ‫بخش های اقتصادی از رفع این محدودیت ها‬ ‫چه نفعی می برند؟‬ ‫فعالیت های اقتصادی از دیگر دس��تاوردهایی‬ ‫اس��ت که می توان از بانک ه��ا با لغو تحریم ها‬ ‫انتظار داش��ت‪ .‬بنابراین در چنین ش��رایطی‬ ‫ضرورت دارد بانک ها از فرصت به دست امده‬ ‫استفاده کرده و اقدام به چابک سازی و تغییر‬ ‫س��اختارها در این نظام کنن��د‪ .‬او بر این باور‬ ‫اس��ت که با وج��ود این ش��رایط به طور حتم‬ ‫بانک ها هم می توانند به عنوان واس��طه گران‬ ‫مال��ی در بخش اقتصاد کش��ور بهت��ر از قبل‬ ‫ظاهر شوند و مش��کالت نقدینگی این بخش‬ ‫را رفع کنند‪ .‬ضمن اینکه با لغو تحریم ها ورود‬ ‫بانک ها و سرمایه های خارجی به کشور بسیار‬ ‫محتمل است و می توان انتظار داشت در این‬ ‫شرایط بخش های اقتصادی از حمایت بهتر و‬ ‫بیشتری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال شدن مبادالت سوییفت‬ ‫تحریم ه��ا روی بانک ها باز می ش��ود را بحث‬ ‫برقراری س��وییفت دانس��ت وگفت‪ :‬سوییفت‬ ‫لو انتقال ارز‬ ‫ابزاری اس��ت ک��ه م��راودات نق ‬ ‫را ب��رای واردات‪ ،‬ص��ادرات و تولی��د کش��ور‬ ‫تسهیل می کند‪ ،‬از این رو بعد از لغو احتمالی‬ ‫تحریم ها‪ ،‬بانک ها می توانند اغاز کننده فعالیت‬ ‫بین المللی در این بخش باشند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه در س��ال های گذش��ته‬ ‫فعاالن اقتص��ادی به اجبار برای اینکه بتوانند‬ ‫ارتباط شان را در حوزه بین الملل حفظ کنند‬ ‫لو انتق��ال ارزی انج��ام دهن��د‪ ،‬با وجود‬ ‫و نق ‬ ‫محدودیت های موجود‪ ،‬از راه های مختلف‪ ،‬با‬ ‫هزین��ه باال و منابع مح��دود اقدام به برقراری‬ ‫ارتباط با بازارهای بین المللی می کردند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اما در صورت رف��ع این محدودیت ها به‬ ‫لو انتق��ال ارزی برای امر تولید‪،‬‬ ‫ط��ور حتم نق ‬ ‫صنعت‪ ،‬صادرات و واردات تسهیل خواهد شد‬ ‫لو انتقال‬ ‫و از همه مهم تر هزینه تمام شده نق ‬ ‫پ��ول نیز کاه��ش می یابد ک��ه درنهایت این‬ ‫موضوع منجربه پایین امدن قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت و درنهایت کاهش تورم می ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه پ��س از رف��ع تحریم ها‪،‬‬ ‫رس��یدن به نقطه مطلوب و نمایان شدن اثار‬ ‫مثب��ت ان در بخش های مختلف نیاز به زمان‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ام��ا در میان م��دت و بلندمدت‬ ‫به طور حتم رفع ای��ن محدودیت ها در بخش‬ ‫پول��ی و به تبع ان بخش ه��ای اقتصادی اثار‬ ‫مثبت خود را نش��ان خواهد داد و باعث رشد‪،‬‬ ‫توس��عه‪ ،‬کارامدی و افزای��ش تولید ناخالص‬ ‫لو انتقال‬ ‫‹ ‹کاه�ش هزینه تمام ش�ده نق ‬ ‫پول‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰‬هزارمیلیارد ریال‬ ‫وام از سوی بانک توسعه تعاون‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت‪ :‬بانک توس��عه‬ ‫تعاون در سال گذشته ‪۲۰‬هزارمیلیارد ریال تسهیالت‬ ‫پرداخ��ت ک��رده اس��ت که بی��ش از ‪۷۰‬درص��د این‬ ‫تسهیالت به بخش تعاون اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫محمدعلی س��همانی‪ ،‬مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫در نشست تخصصی که با اتحادیه شرکت های تعاونی‬ ‫فوالد و معدن برگزار ش��د‪ ،‬با بی��ان این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال تالش مضاعف��ی برای امض��ای قرارداد‬ ‫ارزی با صندوق توسعه ملی به انجام رسیده و اولویت‬ ‫پرداخت تسهیالت در سال جاری با طرح های صادراتی‬ ‫و ارزاور خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره بانک توس��عه تعاون با اش��اره به‬ ‫اظهارات مش��تریان درب��اره حوزه ارزی اف��زود‪ :‬بانک‬ ‫توس��عه تعاون به گفته مش��تریان به عن��وان یکی از‬ ‫روان تری��ن بانک ها در ح��وزه ارز به ش��مار می اید و‬ ‫یکی دیگر از نقاط قوت بانک توس��عه تعاون پرداخت‬ ‫هرگونه تسهیالت از محل منابع داخلی در صورت نیاز‬ ‫متقاضیان است‪.‬‬ ‫سهمانی با اشاره به اینکه بخش فوالد و معدن جزو‬ ‫صنایع استراتژیک و ارزاور به شمار می اید‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اتحادیه و شرکت های تعاونی این بخش به عنوان‬ ‫مش��تریان ویژه بانک به شمار می ایند و بانک توسعه‬ ‫تع��اون با حمای��ت و متمرکز کردن این ش��رکت های‬ ‫تعاونی می تواند خدمات خوبی به این بخش ارائه کند‬ ‫که سبب افزایش راندمان کاری هر ‪ 2‬بخش شود‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مستخدمین حس��ینی یکی از کارشناسان‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫این پرسش می گوید‪ :‬بانک های ایرانی از انجا‬ ‫که نقش مهمی در بخ��ش بازرگانی‪ ،‬تجارت‬ ‫و تولی��د ایفا می کنند و ب��ه عنوان رکن مهم‬ ‫اقتصاد تلقی می ش��وند به ط��ور حتم با رفع‬ ‫محدودیت هایی که ناش��ی از اعمال تحریم ها‬ ‫برای این بخش ایجاد ش��د می توانند بیش از‬ ‫گذشته در بخش اقتصاد موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫وی نخس��تین دریچ��ه ای که بع��د از رفع‬ ‫داخلی می ش��ود‪ .‬مس��تخدمین حس��ینی به‬ ‫نقش بان��ک مرکزی در روزهای پس��اتحریم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بعد از اینکه تحریم ها لغو‬ ‫ش��ود‪ ،‬بانک مرک��زی باید ش��رایطی را ایجاد‬ ‫کند که اختیار قانونی براس��اس اساسنامه را‬ ‫ب��ه بانک ها بدهد و بخش��ی از اختیارات را به‬ ‫خود بانک ها محول کند تا بانک ها هم در یک‬ ‫فضای رقابت��ی بتوانند فعالیت بهتری از خود‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بانک ه�ا از بنگاه ه�ای‬ ‫اقتصادی بیشتر می شود‬ ‫بی��ژن صفوی یک��ی دیگر از کارشناس��ان‬ ‫ب��ا تاکید‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ر ای��ن موضوع که ب��ا توجه ب��ه نقش مهم‬ ‫سیس��تم بانکی در جمع اوری و تزریق منابع‬ ‫به بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد‪ ،‬ام��ا اعمال‬ ‫تحریم ها در س��ال های گذش��ته باعث ش��د‬ ‫ای��ن بخش با محدودیت هایی مواجه ش��ود و‬ ‫نتواند فعالی��ت مطلوبی در این بخش از خود‬ ‫نش��ان دهد‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی ای��ن عوامل انتقاد‬ ‫بخش ه��ای اقتص��ادی را که در این س��ال ها‬ ‫نیاز به نقدینگی ش��ان افزایش یافته‪ ،‬به همراه‬ ‫داش��ته است‪ .‬با توجه به این شرایط به نتیجه‬ ‫رس��یدن مذاکرات می تواند فض��ای ارامی را‬ ‫ب��رای فعالی��ت بانک های کش��ور فراهم کند‬ ‫تا بتوانن��د در حوزه تامی��ن مالی بخش های‬ ‫اقتصادی عملکرد بهتری از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬در چنین ش��رایطی بانک ها‬ ‫می توانن��د در فعالیت ه��ای اقتصادی و حوزه‬ ‫تج��ارت خارجی حمایت بیش��تری را اعمال‬ ‫کنند‪ ،‬ضمن اینکه زمینه رونق سرمایه گذاری‬ ‫خارجی را در کشور فراهم کنند‪.‬‬ ‫بیژن صفوی‪ :‬در روزهای‬ ‫پساتحریماینامیدواری‬ ‫وجود دارد که بانک ها‬ ‫بتوانندوسیله ای‬ ‫براینق لو انتقاالت‬ ‫پولیوهمچنینتحرک‬ ‫سرمایه گذاریدرکشور‬ ‫باشندوبیشازگذشته‬ ‫دربخشاقتصادیکشور‬ ‫کارامدوتوانمندظاهر‬ ‫شوند‬ ‫صف��وی ب��ا تاکید ب��ر این موض��وع که در‬ ‫روزه��ای پس��اتحریم ای��ن امی��دواری وجود‬ ‫دارد ک��ه بانک ه��ا بتوانن��د وس��یله ای برای‬ ‫لو انتق��االت پول��ی و همچنی��ن تح��رک‬ ‫نق ‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور باش��ند و بیش از‬ ‫گذش��ته در بخ��ش اقتصادی کش��ور کارامد‬ ‫و توانمن��د ظاهر ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬روان س��ازی‬ ‫فعالیت ه��ای پول��ی و مال��ی و به تب��ع ان‬ ‫تورم خرداد ماه به ‪ 14/2‬درصد رسید‬ ‫مرک��ز امار ای��ران اعالم کرد‪ :‬تورم خردادماه س��ال‬ ‫‪ 94‬خانوارهای ش��هری کشور‪ ،‬نس��بت به ماه گذشته‬ ‫‪0/1‬درص��د کاه��ش یافت و از ‪ 14/3‬ب��ه ‪14/2‬درصد‬ ‫رس��ید اما تورم نقطه به نقطه نسبت به اردیبهشت ماه‬ ‫(‪ )13/7‬افزیش یافت و به ‪14/2‬درصد رسید‪.‬‬ ‫براساس این گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات‬ ‫مصرفی خانوارهای شهری کش��ور در خردادماه سال‬ ‫‪ 1394‬که از س��وی مرکز امار ایران انتشار یافته‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم براساس سال پایه ‪ 1390‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫شاخص کل (بر مبنای ‪ )100=1390‬در خرداد ماه‬ ‫س��ال ‪ 1394‬عدد ‪ 211/3‬را نشان می دهد که نسبت‬ ‫به ماه قبل ‪ 1/2‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص گروه عم��ده خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها و‬ ‫دخانیات در این ماه به رقم ‪ 249/6‬رس��ید که نسبت‬ ‫به ماه قبل ‪ 0/7‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬شاخص‬ ‫گروه اصل��ی خوراکی ها در ماه مورد بررس��ی به عدد‬ ‫‪ 247/9‬رسید که نسبت به ماه قبل ‪ 0/7‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ 16/2‬درصد افزایش نش��ان می دهد و نرخ‬ ‫تورم دوازده ماهه این گروه ‪ 10/5‬درصد است‪.‬‬ ‫ش��اخص گروه عم��ده خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها و‬ ‫دخانیات نس��بت به ماه مشابه سال قبل ‪ 15/6‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می دهد و درصد تغییرات این گروه در‬ ‫دوازده م��اه منتهی به خردادماه ‪ 94‬نس��بت به دوره‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ‪ 10/3‬درصد اس��ت که نسبت به‬ ‫همین اطالع در اردیبهش��ت ماه (‪ 9/6‬درصد) افزایش‬ ‫ت��ورج حریرچی��ان از دیگ��ر کارشناس��ان‬ ‫با اشاره به‬ ‫اقتصادی هم در گفت وگو با‬ ‫این موضوع که در سال های گذشته تحریم ها‬ ‫باعث ش��د بانک ها در مبادالت س��وییفت با‬ ‫مش��کل جدی مواجه ش��وند و ای��ن موضوع‬ ‫محدودیت های بس��یاری را برایشان به وجود‬ ‫اورد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ح��ال ب��ا توجه ب��ه روند مثبت‬ ‫مذاکرات و خوش��بینی هایی که از نتیجه این‬ ‫مذاکرات وج��ود دارد ‪ ،‬با لغو تحریم ها به طور‬ ‫حتم مبادالت س��وییفت فعال خواهد ش��د و‬ ‫لو انتقال پول در بخش بین المللی‬ ‫ای��ن امر نق ‬ ‫را تس��هیل خواهد کرد که این موضوع کمک‬ ‫بزرگی برای فعالیت های اقتصادی است‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه با رفع تحریم ها‪ ،‬س��رمایه های‬ ‫بلوکه ش��ده ایران نیز وارد کشور خواهد شد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه منابع ارزی زیادی از فروش نفت‬ ‫در کش��ور حاصل می شود افزود‪ :‬به طور حتم‬ ‫این دس��تاوردها‪ ،‬مبادالت پولی را در بانک ها‬ ‫افزای��ش خواهد داد‪ ،‬ضم��ن اینکه باعث رفع‬ ‫مشکالت نقدینگی بخش صنعت نیز می شود‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫حریرچی��ان بهب��ود فض��ای کس�� ‬ ‫بانک ه��ا چه در داخ��ل و خارج از کش��ور را‬ ‫از دس��تاورد های مثبت دیگری دانس��ت که‬ ‫می ت��وان در روزهای پس��اتحریم برای بخش‬ ‫پولی کش��ور قائ��ل ش��د‪ .‬وی و در این رابطه‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ضم��ن اینکه مناب��ع بانک ها هم‬ ‫افزای��ش خواهد یافت و به تبع ان بخش های‬ ‫صنعت��ی و تولیدی که در س��ال های اخیر با‬ ‫مش��کالت منابع زیادی مواج��ه بودند مرتفع‬ ‫می ش��وند که این نتیجه ب��رد ـ برد هم برای‬ ‫بانک و هم بخش های اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات‬ ‫در خرداد ماه ‪ 94‬به رقم ‪ 198/2‬رسید که ‪ 1/4‬درصد‬ ‫نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫می��زان افزای��ش ش��اخص گ��روه عم��ده کاالهای‬ ‫غیرخوراکی و خدمات نس��بت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫‪ 13/6‬درصد ب��وده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به‬ ‫خرداد ماه سال ‪ 1394‬نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫این گروه ‪ 16‬درصد اس��ت که نس��بت به تورم دوازده‬ ‫ماه��ه منتهی به فروردین م��اه (‪ 16/4‬درصد) کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫مدار دالر و سکه صعودی شد‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در بازار روز گذش��ته طال و ارز هر‬ ‫دالر امری��کا به قیم��ت ‪ ۳۲95‬تومان و هر قطعه‬ ‫س��که تمام بهار ازادی طرح جدی��د نیز به ارزش‬ ‫‪ ۹۰7‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬هر اونس طال در بازار جهانی‬ ‫به گزارش‬ ‫روز گذشته (چهارشنبه سوم تیرماه) ‪ 1176‬دالر‬ ‫قیمت گذاری ش��د‪ .‬در بازار داخل��ی نیز هر گرم‬ ‫ط�لای ‪18‬عیار ‪ 92‬ه��زار و‪ 370‬توم��ان قیمت‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در بازار سبزه میدان روز گذشته هر قطعه سکه‬ ‫تمام به��ار ازادی طرح جدید ‪ 907‬هزار تومان و‬ ‫طرح قدیم ‪ 903‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫سکه فروش��ان البت��ه هر قطعه نیم س��که بهار‬ ‫ازادی را ‪ 458‬هزار تومان‪ ،‬ربع س��که بهار ازادی‬ ‫را ‪ 254‬هزار تومان و س��که ی��ک گرمی را ‪170‬‬ ‫هزار تومان قیمت گذاری کردند‪.‬‬ ‫همچنین در بازار ازاد نیز نرخ هر دالر امریکا به‬ ‫ارزش ‪ 3295‬تومان‪ ،‬یورو به ارزش ‪ 3694‬تومان‬ ‫و هر پون��د نیز به ارزش ‪ 5159‬تومان از س��وی‬ ‫صرافی ها قیمت خورد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش بهای طالی جهانی روز‬ ‫گذش��ته برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت‬ ‫و به ک��ف قیمت یک هفته ای رس��ید‪ ،‬زیرا دالر‬ ‫گرانتر شد و صعود شاخص بازارهای سهام ادامه‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫قیمت تحوی��ل فوری طال در س��اعت ‪02:12‬‬ ‫بامداد روز چهارش��نبه به وقت گرینویچ در بازار‬ ‫لندن ‪ 0/1‬درصد کاهش یافت و به ‪ 1176.7‬دالر‬ ‫در هر اونس رسید‪ .‬قیمت طال روز گذشته در این‬ ‫بازار به ‪ 1175.45‬دالر در هر اونس نیز رسید که‬ ‫کمترین قیمت در یک هفته گذشته است‪.‬‬ ‫عالوه بر افزایش ارزش دالر و کاهش نگرانی ها‬ ‫در م��ورد بحران بدهی یونان که منجر به کاهش‬ ‫قیمت طال در روز گذشته شد‪ ،‬چشم انداز افزایش‬ ‫نرخ بهره توس��ط بانک مرکزی امری��کا نیز مانع‬ ‫افزایش قیمت این فلز گرانبها می شود‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (تومان) قیمت فروش (تومان)‬ ‫ارز‬ ‫خرید‬ ‫(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32810‬‬ ‫‪32950‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪36940‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51200‬‬ ‫‪51590‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪9,070,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8840‬‬ ‫‪8920‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪8,960,000‬‬ ‫‪9,030,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34880‬‬ ‫‪35380‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,290,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12430‬‬ ‫‪12550‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,480,000‬‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪8,960,000‬‬ ‫‪9,010,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8930‬‬ ‫‪906,600‬‬ ‫‪923,700‬‬ ‫یو ان چین‬ ‫‪5230‬‬ ‫‪5310‬‬ ‫‪3,980,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫بت تایلند‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بورس محتاط اما سبز‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬معامالت روز گذش��ته‬ ‫ب��ازار س��هام با ام��ا و اگر خری��داران و‬ ‫فروشندگان این بازار نسبت به دورنمای‬ ‫تاالر شیشه ای همزمان با برخی خبرهای‬ ‫مرتبط با مذاکرات هسته ای بود‪.‬‬ ‫در پایان معامالت دیروز ش��اخص کل‬ ‫ب��ازده نقدی و قیمت بورس با ‪ 18‬واحد‬ ‫افزای��ش به رقم ‪ 64‬ه��زار و ‪ 857‬واحد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با‬ ‫‪ 7‬واحد رشد‪ ،‬عدد‪ 26‬هزار و ‪ 893‬واحد‬ ‫را برای خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص بازار اول اما در بورس تهران‬ ‫در حال��ی با ‪ 81‬واح��د افزایش عدد ‪46‬‬ ‫ه��زار و ‪ 767‬واح��د را تجرب��ه کرد که‬ ‫ش��اخص بازار دوم با افت ‪ 392‬واحدی‬ ‫روی عدد ‪ 133‬هزار و ‪ 996‬واحد ایستاد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گزارش ش��اخص کل‬ ‫فرابورس(ایفک��س) در پای��ان معامالت‬ ‫دیروز بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه‬ ‫عدد ‪ 734‬واحد را برای خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش روز گذش��ته‬ ‫ارزش کل معام�لات ب��ورس ته��ران از‬ ‫‪ 175‬میلیارد تومان فراتر رفت که ناشی‬ ‫از دست به دست ش��دن ‪ 739‬میلیون و‬ ‫‪ 390‬هزار و ‪ 944‬س��هم در بیش از ‪65‬‬ ‫هزار نوبت خرید و فروش بود‪.‬‬ ‫در ای��ن معام�لات ‪ 3‬نم��اد معامالتی‬ ‫پاالی��ش نفت بندرعباس ب��ا ‪ 58‬واحد‪،‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان با ‪ 54‬واحد و بانک‬ ‫کارافرین با ‪ 29‬واحد بیشترین اثر مثبت‬ ‫را بر ش��اخص کل بورس گذاش��تند‪ .‬در‬ ‫عین ح��ال نمادهای معامالتی هلدینگ‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان با ‪ 39‬واحد‪،‬‬ ‫تاپیکو با ‪ 35‬واحد و صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج ف��ارس ب��ا ‪ 28‬واح��د باالترین اثر‬ ‫منفی را بر این نماگر ثبت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن نم��اد معامالتی ش��رکت ‬ ‫بهنوش ایران از س��وی ناظر بازار بدون‬ ‫محدودیت نوس��ان قیمت و با اس��تفاده‬ ‫از مکانی��زم ح��راج تک قیمت��ی م��ورد‬ ‫بازگش��ایی قرار گرفت‪ .‬نم��اد معامالتی‬ ‫ش��رکت های صنعت��ی مین��و‪ ،‬معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو ‪ ،‬سیمان داراب‪ ،‬خوراک‬ ‫دام پ��ارس‪ ،‬پارس س��وئیچ و حق تقدم‬ ‫توسعه معادن و فلزات نیز متوقف شد‪.‬‬ ‫داروس��ازی فارابی‪ ،‬صنایع ریخته گری‬ ‫ای��ران‪ ،‬حف��اری ش��مال و فراورده های‬ ‫نس��وز پ��ارس دیروز بیش��ترین رش��د‬ ‫قیم��ت را ثبت کردند‪ .‬این در حالی بود‬ ‫که بیش��ترین کاهش قیمت ها در نماد‬ ‫س��یمان دورود‪ ،‬نورد الومینیوم‪ ،‬عمران‬ ‫و توسعه فارس و بیمه اسیا ثبت شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت طوالنی ترین صف های‬ ‫خری��د متعلق ب��ه نماده��ای حق تقدم‬ ‫بان��ک انصار‪ ،‬بان��ک کارافرین‪ ،‬پاکش��و‬ ‫و فراورده ه��ای نس��وز پارس ب��ود‪ .‬این‬ ‫در حال��ی بود که س��هامداران نمادهای‬ ‫ن��ورد الومینیوم‪ ،‬حق تق��دم گلوکوزان‪،‬‬ ‫بین المللی محصوالت پارس و س��یمان‬ ‫قائن س��نگین ترین صف ه��ای فروش را‬ ‫تشکیل دادند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش معامالت روز‬ ‫گذشته بازار س��هام همزمان با پیگیری‬ ‫اخبار مذاکرات از س��وی فعاالن بازار در‬ ‫ش��رایط بیم و انتظار فرو رفت‪ .‬در عین‬ ‫حال با واگذاری صف های خرید در گروه‬ ‫پاالیش��ی ها و همچنین روی��ه کجدار و‬ ‫مریز حقوقی ه��ا در مواجهه با روند بازار‬ ‫بیش��تر معامله گران بازار س��هام ترجیح‬ ‫دادند با نگهداری سود شناسایی شده در‬ ‫‪ 3‬روز معامالتی اخیر ریسک افت قیمت‬ ‫سهام در روز پایانی معامالت بازار سهام‬ ‫را با فروش پوشش دهند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ب��ازار س��هام به نظر‬ ‫می رسد با تقابل خوش بین ها و بدبین ها‬ ‫نس��بت به دورنمای اقتصاد و مذاکرات‬ ‫مواج��ه اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫فضای س��فته بازی همچن��ان بر تمامی‬ ‫بازار سهام احاطه دارد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د روند نوسانی ش��دن‬ ‫نماگرهای بورس از هفته اینده همزمان‬ ‫با نزدیک شدن به موعد تعیین شده برای‬ ‫پایان مذاکرات ش��دت بیشتری به خود‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫درب��اره رون��د معام�لات بازار س��هام‬ ‫مدیرعام��ل یک ش��رکت کارگ��زاری با‬ ‫اشاره به ورود جریان نقدینگی جدید به‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬شکست سطوح مقاومتی‬ ‫برخی س��هام و واردش��دن انها به کانال‬ ‫صعودی جدید‪ ،‬معامالت هفته اینده را‬ ‫به ش��رط رسیدن اخبار خوش هسته ای‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫کمال خان��زاده‪ ،‬مدیرعامل کارگزاری‬ ‫رض��وی با بیان اینک��ه جریان نقدینگی‬ ‫جدیدی به بازار س��هام ورود پیدا کرده‪،‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظ��ر می رس��د ای��ن میزان‬ ‫نقدینگی بیش��تر از طرف س��هامداران‬ ‫حقیقی وارد بازار ش��ده اس��ت‪ .‬چون با‬ ‫بررس��ی امار معامالت روزانه مش��اهده‬ ‫می ش��ود س��هامداران حقیق��ی بیش از‬ ‫سهامداران حقوقی متقاضی خرید سهام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی دلی��ل ای��ن موض��وع را ایج��اد‬ ‫خوش بینی نس��بت به نتیجه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای که هر روز هم ب��ه میزان ان‬ ‫افزوده می شود‪ ،‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه های رشد بورس‬ ‫این فعال بازار سرمایه با ابراز امیدواری‬ ‫نس��بت به مثبت بودن نتیجه مذاکرات‬ ‫هسته ای‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود روند‬ ‫مثب��ت بورس در روزه��ای اینده تداوم‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬ش��اهد این مدعا میزان‬ ‫خرید و فروش و حجم و ارزش معامالت‬ ‫در روزهای گذشته است‪.‬‬ ‫خانزاده با تاکید بر اینکه روند صعودی‬ ‫بورس با یک خبر مثبت در هفته اینده‬ ‫می تواند شتاب بیشتری به خود بگیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به کاه��ش قیمت دالر‬ ‫در روزه��ای گذش��ته و رس��یدن ان به‬ ‫نرخ ابتدای س��ال جاری به نظر می رسد‬ ‫نقدینگی ارام ارام به سمت بازار سرمایه‬ ‫سرازیر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬صنعت پیشرو‬ ‫وی با اش��اره به تاثیرپذیری ‪ 2‬صنعت‬ ‫بورس��ی از اخبار خوش هسته ای‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گروه خودرو و بانکی ‪ 2‬صنعت بورس��ی‬ ‫هستند که همواره بیشترین عکس العمل‬ ‫مثبت از مذاک��رات را به خود می بینند‬ ‫و در روزهای گذش��ته هم ش��اهد نقش‬ ‫مثبت انها در روند رو به رش��د شاخص‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود س�هام به مرحل�ه تازه ای از‬ ‫رشد‬ ‫مدیرعامل کارگزاری رضوی به رش��د‬ ‫قیمت برخی از سهام در بازار و رسیدن‬ ‫ان به نرخ های ابتدای س��ال اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بیشترین رشد قیمتی در هفته‬ ‫گذشته و جاری از ان سهامی بودند که‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته بیش��ترین افت را‬ ‫تجربه کرده بودند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه خبرهای‬ ‫امیدوارکننده و درنهایت اعالم رس��می‬ ‫نتیجه مثبت مذاکرات هسته ای می تواند‬ ‫سقف قیمتی ‪ 15‬فروردین ماه را بشکند‬ ‫و روند قیمت س��هام وارد مرحله تازه ای‬ ‫از رشد شود‪.‬‬ ‫خانزاده ب��ه س��هامداران توصیه کرد‬ ‫در ش��رایط فعلی بازار برای خرید سهام‬ ‫ش��تابزده عمل نکنن��د و ادامه داد‪ :‬بهتر‬ ‫اس��ت سهامداران خرد برای خرید سهم‬ ‫و یا تشکیل پرتفوی از سهام شرکت های‬ ‫با نسبت قیمت به درامد پایین استفاده‬ ‫کنند و در ورود به س��هام ش��رکت هایی‬ ‫که از اقبال بازار برخوردار بوده و رش��د‬ ‫قیمتی داش��ته اند و در عین حال دارای‬ ‫زیان انباش��ته هس��تند احتی��اط کرده‬ ‫و ب��رای خود ح��د ضرر تعیی��ن کنند‬ ‫تا تجربه تلخ گذش��ته ب��رای انها تکرار‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪76372629‬‬ ‫‪947‬‬ ‫داروسازی فارابی ‬ ‫‪7929‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪48723112‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪47958688‬‬ ‫ت‪-‬بانک انصار‬ ‫پارس خودرو‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪58180738‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪48062803‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪40774069‬‬ ‫‪37983641‬‬ ‫‪5188‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪439‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪439‬‬ ‫ن‬ ‫صنایع ریخته گری ایرا ‬ ‫‪5334‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫فراورده های نسوز پارس ‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4446‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪8608‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪3928‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪5188‬‬ ‫‪252774735930‬‬ ‫سیمان دورود‬ ‫‪7919‬‬ ‫‪-14.37‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪158659075782‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪5238‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5859‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪947‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫ت‪-‬بانک انصار‬ ‫اجاره چادرملو سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪213555364043‬‬ ‫‪107477421753‬‬ ‫‪91931957490‬‬ ‫‪72347057366‬‬ ‫‪70000000000‬‬ ‫نورد الومینیوم ‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬کارتن ایرا ‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫عمران وتوسعه فارس ‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫ن‬ ‫دارویی لقما ‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪4256‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪3407‬‬ ‫‪-14.36‬‬ ‫‪-5.53‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7759.5‬‬ ‫‪-1.519189765‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪631.8‬‬ ‫‪0.317561131‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10350.8‬‬ ‫‪0.607486174‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4756.6‬‬ ‫‪-3.474166971‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1399.7‬‬ ‫‪2.707660699‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪14910.9‬‬ ‫‪-2.397690676‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6078.7‬‬ ‫‪1.546917024‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46849‬‬ ‫‪0.790853976‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪187005.8‬‬ ‫‪2.995137899‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16477.4‬‬ ‫‪-0.902125407‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26424.6‬‬ ‫‪0.044296537‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18338.3‬‬ ‫‪-0.886911968‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10581.5‬‬ ‫‪-0.142498537‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪283246.3‬‬ ‫‪-0.03014135‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3428.3‬‬ ‫‪-0.484760522‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1951.5‬‬ ‫‪-1.509034016‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12656.6‬‬ ‫‪-1.554855521‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3067.5‬‬ ‫‪-0.182226416‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6421.7‬‬ ‫‪-0.034247108‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪-1.669758813‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2391.3‬‬ ‫‪0.188536953‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪5058.1‬‬ ‫‪0.472756888‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4539.2‬‬ ‫‪-0.558634741‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1837.4‬‬ ‫‪0.585755734‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪673.5‬‬ ‫‪-0.369822485‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1679.4‬‬ ‫‪1.327380234‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1537.5‬‬ ‫‪-0.129912309‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪688.4‬‬ ‫‪-0.159535896‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1970.8‬‬ ‫‪-0.565085772‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4471.6‬‬ ‫‪1.043973426‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪531.7‬‬ ‫‪-0.225182961‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪141415.1‬‬ ‫‪-0.179431959‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪773.4‬‬ ‫‪-0.219326539‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4574.8‬‬ ‫‪0.008744316‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪644.5‬‬ ‫‪0.577403246‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪584.9‬‬ ‫‪5.008976661‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪189‬‬ ‫‪1.941747573‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪327.8‬‬ ‫‪-0.304136253‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3406.7‬‬ ‫‪-0.740071676‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2961.8‬‬ ‫‪-0.333142646‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪74401.4‬‬ ‫‪0.005242112‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46767.9‬‬ ‫‪0.174998179‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪133996‬‬ ‫‪-0.291766905‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53092.6‬‬ ‫‪0.07219019‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8671.6‬‬ ‫‪-0.027668896‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪123818.8‬‬ ‫‪0.315240173‬‬ ‫‪16‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪707321‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪717105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪713092‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫قیمت‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9014‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫فراوری زغال سنگ پروده طبس‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5029‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7558‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪290‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫معامله‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪507,924‬‬ ‫‪4578534717‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪429,074‬‬ ‫‪2111981556‬‬ ‫‪145‬‬ ‫طبس‪92‬‬ ‫ابان ماه‬ ‫مسکن‬ ‫پروده‬ ‫امتیازتسهیالتسنگ‬ ‫فراوری زغال‬ ‫‪717406‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪429,074‬‬ ‫‪417530530‬‬ ‫‪2111981556‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪66,606‬‬ ‫‪111109870‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪723531‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪66,606‬‬ ‫‪358871563‬‬ ‫‪111109870‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪712913‬‬ ‫‪7558‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪121908127‬‬ ‫‪3141637108‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2163538670‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪673,151‬‬ ‫‪2,837,154‬‬ ‫‪790434454‬‬ ‫‪3953640172‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪7,813,781‬‬ ‫‪239,288‬‬ ‫‪3906890500‬‬ ‫‪725955682‬‬ ‫‪69508626‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫شاهرود‬ ‫مسکنشرق‬ ‫معدنی شمال‬ ‫صنعتی و‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪716282‬استخراج‪-1.57‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫‪7,466,850‬‬ ‫‪2,837,154‬‬ ‫‪3953640172‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪239,288‬‬ ‫‪725955682‬‬ ‫‪2787‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪48,297‬‬ ‫‪136091112‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,767,739‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2,684,836‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2046‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1512‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪947‬‬ ‫‪981‬‬ ‫ح‪.‬بانک انصار‬ ‫بانک دی‬ ‫‪1917‬‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪495556066‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪46‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫مپنا (سهامی عام)‬ ‫گروه‪.‬پ‬ ‫ا‪.‬س‬ ‫‪126812335‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪167939524‬‬ ‫‪1989000‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪76,372,629‬‬ ‫‪72347057366‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪17,536,605‬‬ ‫‪17201650320‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪31869026770‬‬ ‫‪58,180,738‬‬ ‫‪91931957490‬‬ ‫‪9,362,655‬‬ ‫‪17949563184‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪6694163632‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪11,593,591‬‬ ‫‪27704121220‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫‪725238‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪5,498‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪721117‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪5,813,420‬‬ ‫‪3,568,790‬‬ ‫‪5397596853‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1690562697‬‬ ‫‪8482875432‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪1284512143‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪2,873,896‬‬ ‫‪1,782,453‬‬ ‫‪2542753509‬‬ ‫‪1,138‬‬ ‫‪818257522‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪719615‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1,785‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪722776‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪3,126‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪716328‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪733‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪722090‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪825‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫‪719031‬‬ ‫‪2259397508‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪718453‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪720127‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪570340601‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪713428‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪714365‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪716972‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪707249‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪707321‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪717105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪713092‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪461880597‬‬ ‫‪380970835‬‬ ‫‪405164412‬‬ ‫‪425047036‬‬ ‫‪253860893‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪74‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫چرخشگر‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫سازه پویش‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪715337‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪198,516‬‬ ‫‪429259747‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪718869‬‬ ‫‪715524‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪319177919‬‬ ‫‪281916457‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪117,399‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3801‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪8488‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪20651‬‬ ‫‪3414‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪259667378‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫‪240,977‬‬ ‫‪2831‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3,403,411‬‬ ‫‪273,463‬‬ ‫‪55,121‬‬ ‫‪116,279‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪221,855‬‬ ‫‪139,326‬‬ ‫‪112,840‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪452‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪269,614‬‬ ‫‪325,157‬‬ ‫‪433,868‬‬ ‫‪389,070‬‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫فروشگاه های ‪38,781‬‬ ‫فروشی در ‪-1.83‬‬ ‫خرده‪3270‬‬ ‫‪1,685,965‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪7353‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪17,427,979‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪134,817‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪3037‬‬ ‫‪9,693,569‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪2804‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪17,676,498‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪76,372,629‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪10,688,079‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪44,122‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪722293‬‬ ‫‪4,133,079‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪17,536,605‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪5,129,283‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪58,180,738‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪48,062,803‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪11,593,591‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪8,278,105‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪9,362,655‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪19,537,063‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪6,338,998‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪3,528,021‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪5,813,420‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪1,091,876‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪5,498‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪725238‬‬ ‫‪1,029,860‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪47,958,688‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪743,224‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪721117‬‬ ‫‪184,069‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪2702‬‬ ‫‪3,568,790‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪515,160‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪4393‬‬ ‫‪2,873,896‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪981,088‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪723081‬‬ ‫‪515,602‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1679‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪324071295‬‬ ‫‪7277‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪10883‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪1,410,168‬‬ ‫‪255,522‬‬ ‫‪418,986‬‬ ‫‪466,879‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪3091‬خدمات فنی و‬ ‫‪-1.50‬مهندسی ‪210,068‬‬ ‫‪5714‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪5045‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪694743668‬‬ ‫‪998‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪44105‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪4887‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪284,240‬‬ ‫‪1,163,224‬‬ ‫‪2,231,124‬‬ ‫‪290,493‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫‪74,601‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪8566‬‬ ‫‪2,414,549‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫انبارداری‬ ‫ونقل‪،‬‬ ‫حمل‬ ‫‪1,744,053‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪705834117‬‬ ‫زامیاد‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫سایپا‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫بانک تجارت‬ ‫گروهبهمن‬ ‫ح‪.‬بانک انصار‬ ‫پارس خودرو‬ ‫بانک ملت‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫بانک دی‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫سایپااذین‬ ‫بانک انصار‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫پیمانکاری‬ ‫‪2.50‬صنعتی ‪2,684,836‬‬ ‫‪227,108‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪4,544,252‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫ابی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪2,022,469‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪975,157‬‬ ‫‪595724509‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫افست‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪11,360‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪1,767,739‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫امالک و مستغالت‪1,305‬‬ ‫انبوه سازی‪0.00 ،‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪5334‬‬ ‫‪1299541264‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایهایران‬ ‫قاسم‬ ‫گذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪384,158‬‬ ‫‪48,297‬‬ ‫‪123,165‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪11,796‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫‪28,922‬‬ ‫نفت گاز و ‪0.41‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫تکینکو‬ ‫کنترلخوردگی‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪92,181‬‬ ‫‪69,620‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪1,566,635‬‬ ‫‪525068342‬‬ ‫اژند پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫سختو نقل‬ ‫حمل‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪509,453‬‬ ‫‪146,165‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪2725906736‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2566456760‬‬ ‫‪7850797966‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪47,958,688‬‬ ‫‪723081‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪809‬‬ ‫‪1.58659E+11‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪4,727,606‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪3987357019‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5672‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪28‬‬ ‫‪134,817‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪329374459‬‬ ‫‪649423061‬‬ ‫‪6,338,998‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪100‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪44,122‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫عمران استان کرمان‬ ‫س‪ .‬توسعه و‬ ‫توکاریلگذاری مسکن شمال شرق‬ ‫سرمایه‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫توکا مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫المللی خلیج فارس‬ ‫بین‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪139,326‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫جمهوری‬ ‫شاهد‬ ‫کشتیرانیتوسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪1627240235‬‬ ‫‪410057325‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪158‬‬ ‫ورفاهیخزر‬ ‫کشتیرانی دریای‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫‪113‬‬ ‫‪8980505537‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪173‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪627845905‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪1580‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪722293‬‬ ‫‪531773159‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫افست‬ ‫‪5391137098‬‬ ‫‪260‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫وبندری سینا‬ ‫توسعهدریایی‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫ساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫‪210,068‬‬ ‫‪38,781‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪5688134136‬‬ ‫‪382‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪5441871020‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪116,279‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫معادناتکایی‬ ‫بیمه‬ ‫منگنزایران‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪6489935207‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توسعهسامان‬ ‫بیمه‬ ‫معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪401‬‬ ‫‪389,070‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫معادنملت‬ ‫بیمه‬ ‫بافق‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪2787‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫شاهدتاسیسات راه اهن‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسیگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪842796159‬‬ ‫‪273,463‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1,379,287‬‬ ‫‪810,442‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫بیمه تجارت نو(‪ %50‬پرداخت شده)‬ ‫باما‬ ‫‪6052738336‬‬ ‫‪466,879‬‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫بیمه‬ ‫البرزصنعتی گل گهر‬ ‫معدنی و‬ ‫‪171‬‬ ‫‪415,680‬‬ ‫‪1,253,514‬‬ ‫‪5,145,931‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪879927482‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪3037‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪290,493‬‬ ‫‪223‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫حفاری شمال‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪1,163,224‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪23334508‬‬ ‫‪1515361147‬‬ ‫‪1,744,053‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪136135125‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪325,157‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪468311815‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2,414,549‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪2725999573‬‬ ‫‪185‬‬ ‫معدنیاسیا‬ ‫بیمه‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪6196068613‬‬ ‫‪6057184178‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪458‬‬ ‫توسعهدی‬ ‫بیمه‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫‪295‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازنشستگی به جزتامین‬ ‫وصندوق‬ ‫‪7,466,850‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بیمه ‪290‬‬ ‫بیمه‬ ‫توسعهدانامعادن روی ایران‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪2,022,469‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪13,821‬‬ ‫‪0.00‬های فلزی ‪14,419‬‬ ‫‪2001‬استخراج کانه‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪4,544,252‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪11,796‬‬ ‫‪255,522‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪69,620‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪146,165‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪810,442‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪2509‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪5,145,931‬‬ ‫ذغال سنگ ‪198,516‬‬ ‫‪ 2121‬استخراج ‪0.09‬‬ ‫‪717215‬‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪2163538670‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ایرانمسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫کنتورسازی‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪259667378‬‬ ‫‪71‬‬ ‫معامله‬ ‫‪715524‬‬ ‫‪9014‬‬ ‫‪598‬‬ ‫باما‬ ‫‪319177919‬‬ ‫تعداد‪73‬‬ ‫دفعات‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪324071295‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪74‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪507,924‬‬ ‫‪415,680‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪718869‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪452‬‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪253860893‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪281916457‬‬ ‫‪4578534717‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪715337‬‬ ‫‪ -3.64‬و اندازهگیری‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪3141637108‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪405164412‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪13,821‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪714365‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪425047036‬‬ ‫‪83‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪159‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪713428‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪380970835‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪716972‬‬ ‫اخرین‬ ‫گری اسفندماه‪91‬‬ ‫مسکن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪461880597‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪4112‬‬ ‫‪4256‬‬ ‫‪3006‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪12016‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪280430960‬‬ ‫‪69508626‬‬ ‫‪211303185‬‬ ‫‪29024225‬‬ ‫‪2059201580‬‬ ‫‪6196068613‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪1606393106‬‬ ‫‪2725999573‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪564728404‬‬ ‫‪468311815‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪548213118‬‬ ‫‪136091112‬‬ ‫‪150478426‬‬ ‫‪136135125‬‬ ‫‪213926580‬‬ ‫‪23334508‬‬ ‫‪63879740‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪50118480‬‬ ‫‪6052738336‬‬ ‫‪2756568‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6489935207‬‬ ‫‪1613470899‬‬ ‫‪5441871020‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪5688134136‬‬ ‫‪639021759‬‬ ‫‪6057184178‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪5391137098‬‬ ‫‪12536404029‬‬ ‫‪1515361147‬‬ ‫‪10902429598‬‬ ‫‪531773159‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪595971034‬‬ ‫‪495556066‬‬ ‫‪774874669‬‬ ‫‪842796159‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪7114093096‬‬ ‫‪1627240235‬‬ ‫‪907052241‬‬ ‫‪879927482‬‬ ‫‪513534941‬‬ ‫‪627845905‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪649423061‬‬ ‫‪24767658499‬‬ ‫‪329374459‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪126812335‬‬ ‫‪12397679449‬‬ ‫‪1989000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14829460493‬‬ ‫‪410057325‬‬ ‫‪27176131131‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪599857694‬‬ ‫‪167939524‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27020477396‬‬ ‫‪72347057366‬‬ ‫‪14477026169‬‬ ‫‪31869026770‬‬ ‫‪7898676564‬‬ ‫‪17201650320‬‬ ‫‪11802466337‬‬ ‫‪91931957490‬‬ ‫‪45644032769‬‬ ‫‪27704121220‬‬ ‫‪9255654893‬‬ ‫‪17949563184‬‬ ‫‪19909896699‬‬ ‫‪8980505537‬‬ ‫‪6226518730‬‬ ‫‪6694163632‬‬ ‫‪6724998068‬‬ ‫‪3987357019‬‬ ‫‪2140652643‬‬ ‫‪1.58659E+11‬‬ ‫‪1977322772‬‬ ‫‪2566456760‬‬ ‫‪498068762‬‬ ‫‪5397596853‬‬ ‫‪2263040232‬‬ ‫‪7850797966‬‬ ‫‪980128952‬‬ ‫‪1690562697‬‬ ‫‪865697919‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪5672‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪318259012‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪397284666‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪297,914‬‬ ‫‪644448068‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪185,857‬‬ ‫‪991361238‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25,910‬‬ ‫‪146415572‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪117,458‬‬ ‫‪362813116‬‬ ‫‪446007824‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪440,943‬‬ ‫‪678358216‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17,656‬‬ ‫‪149866148‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪85,503‬‬ ‫‪144111970‬‬ ‫‪83,323‬‬ ‫‪108489123‬‬ ‫‪7,960‬‬ ‫‪26010540‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪11042516‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,204,568‬‬ ‫‪2861618114‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪328,407‬‬ ‫‪490215678‬‬ ‫‪103‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪429259747‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪103,591‬‬ ‫‪68,845‬‬ ‫‪228,212‬‬ ‫‪151,144‬‬ ‫‪20,723‬‬ ‫‪425953055‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪685923224‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪293000288‬‬ ‫‪328778743‬‬ ‫‪253352262‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪20651‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫افرانت‬ ‫نام شرکت‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫ایرانارقام‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫ایران کیش‬ ‫کارت‬ ‫پروده طبس‬ ‫اعتباریسنگ‬ ‫فراوری زغال‬ ‫‪3414‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪7,960‬‬ ‫‪4112‬‬ ‫اخرین‬ ‫‪4256‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪1,204,568‬‬ ‫‪328,407‬‬ ‫‪490215678‬‬ ‫‪103,591‬‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪68,845‬‬ ‫‪228,212‬‬ ‫ابزارپزشکی‪-0.40 ،‬‬ ‫‪3006‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪2896‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪88,550‬‬ ‫‪429,074‬‬ ‫‪253034837‬‬ ‫‪2111981556‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫وسایل ارتباطی‬ ‫ساخت دستگاهها و‬ ‫‪415,680‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪7558‬‬ ‫محصوالت فلزی‪7,466,850‬‬ ‫‪ 290‬ساخت ‪0.00‬‬ ‫وصنعتیاراک‬ ‫ماشین سازی‬ ‫چادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫جام‬ ‫داروو صنعتی گل گهر‬ ‫معدنی‬ ‫‪11488‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسوزاذر‬ ‫فراوردههای‬ ‫صنعتی صبانور‬ ‫معدنی و‬ ‫توسعه‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫حفاری و گاز‬ ‫شیشه‬ ‫شمال‬ ‫صنایعخاکچینیایران‬ ‫‪3962‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪3013‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫افست‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫بانک تجارت‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫ح‪.‬بانک انصار‬ ‫‪226,993‬‬ ‫‪2,022,469‬‬ ‫‪1009210878‬‬ ‫‪5688134136‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪4,976,795‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪290,493‬‬ ‫‪1,744,053‬‬ ‫‪1,163,224‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪2,652,500‬‬ ‫‪5,046,376‬‬ ‫‪466,879‬‬ ‫‪355,653‬‬ ‫‪879927482‬‬ ‫‪471956474‬‬ ‫‪389,070‬‬ ‫‪31,650‬‬ ‫‪842796159‬‬ ‫‪71313200‬‬ ‫‪468,175‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,949,815‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪722293‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪526,481‬‬ ‫‪134,817‬‬ ‫‪220,035‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫حکمت‬ ‫بانک‬ ‫گذارینیرو‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪76,372,629‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪250,052‬‬ ‫‪418641938‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪360,791‬‬ ‫‪44,122‬‬ ‫‪17,536,605‬‬ ‫‪361,669‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪9,362,655‬‬ ‫‪87,963‬‬ ‫‪17949563184‬‬ ‫‪95276792‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪6694163632‬‬ ‫‪93153480‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫س‪.‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪37221345‬‬ ‫‪3987357019‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪1,504,979‬‬ ‫‪47,958,688‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪56,910‬‬ ‫‪3,568,790‬‬ ‫‪32384825‬‬ ‫‪5397596853‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪723081‬‬ ‫سیمان‪ ،‬اهک و گچ‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪7919‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪607‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪5,813,420‬‬ ‫‪85,255‬‬ ‫‪8980505537‬‬ ‫‪135862198‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2123482710‬‬ ‫‪1.58659E+11‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-4.11‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪91,002‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪3,759‬‬ ‫‪2,873,896‬‬ ‫‪254,777‬‬ ‫‪876345998‬‬ ‫‪452,570‬‬ ‫‪274544322‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪248541674‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪152,864‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪50,082‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫‪3025‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪4573‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪27024‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪2645‬‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪176,746‬‬ ‫‪909567490‬‬ ‫‪176167886‬‬ ‫‪173,623‬‬ ‫‪292164300‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪23,300‬‬ ‫‪73240800‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪12,823‬‬ ‫‪59613310‬‬ ‫‪15,869‬‬ ‫‪28398401‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪667600‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,545‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4,557‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪6359‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪161773182‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27431300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪66158526‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11863456‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4471000‬‬ ‫‪1024250‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪9416‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪11,187,592‬‬ ‫‪810,442‬‬ ‫‪439,803‬‬ ‫‪239,288‬‬ ‫‪5188‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪48,723,112‬‬ ‫‪69,620‬‬ ‫‪40,774,069‬‬ ‫‪11,796‬‬ ‫ای‬ ‫‪ 0.00‬و سوخت هسته‬ ‫های نفتی‪ ،‬کک‬ ‫فراورده‬ ‫‪146,165‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪18,344,306‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪5859‬‬ ‫‪48,297‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪2787‬‬ ‫‪6,457,315‬‬ ‫نفت گاز و ‪-2.91‬‬ ‫‪2672‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج‬ ‫‪4,999,502‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪8608‬‬ ‫‪1,767,739‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪2,162,514‬‬ ‫انبوه سازی‪4.59 ،‬‬ ‫‪8384‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪877,373‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪8275‬‬ ‫‪2,684,836‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪10029‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪11199‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫الیاژی یزد‬ ‫صنایع فوالد‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫امتیازالومینیوم‬ ‫نورد‬ ‫تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫الیاژی ایران‬ ‫فوالد‬ ‫بانک تجارت‬ ‫انصارزنگان‬ ‫بانکروی‬ ‫صنعت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫معدن اسیا‬ ‫زرین ملت‬ ‫بانک‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫بانک دی‬ ‫فوالدی‬ ‫نوردوقطعاتایران‬ ‫پست بانک‬ ‫سپنتاحکمت ایرانیان‬ ‫بانک‬ ‫امتیاز خراسان‬ ‫فوالد‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫امتیازثابت‬ ‫قند‬ ‫خراسانمسکن فروردین‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫نیشابور‬ ‫قند‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قندهکمتان‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪13336‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪10271‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪3361‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪115,670‬‬ ‫‪2,414,549‬‬ ‫‪73,716‬‬ ‫‪1,744,053‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫اساسی‬ ‫فلزات‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪42,344‬‬ ‫‪1,163,224‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪199,213‬‬ ‫‪4,544,252‬‬ ‫‪182,288‬‬ ‫‪2,022,469‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪18228‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪722293‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪2736‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪12249‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪725238‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪721117‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪723081‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫شکر‬ ‫قند و‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪52,984‬‬ ‫‪58,180,738‬‬ ‫‪65,046‬‬ ‫‪11,593,591‬‬ ‫‪3,054‬‬ ‫‪9,362,655‬‬ ‫‪12,943‬‬ ‫‪6,338,998‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪5,813,420‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5,498‬‬ ‫‪47,958,688‬‬ ‫‪342,445‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪191,631‬‬ ‫‪3,568,790‬‬ ‫‪90,679‬‬ ‫‪2,873,896‬‬ ‫‪64,116‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪178,672‬‬ ‫‪135,024‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪3290‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪453‬‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫‪2107‬‬ ‫شهد‬ ‫تولیدیگرانیتبهسرام‬ ‫‪6117‬‬ ‫‪2674‬‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک سینا‬ ‫‪4899‬‬ ‫کاشی سعدی‬ ‫‪2498‬‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫‪2502‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫کاشی الوند‬ ‫ایران تایر‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪6998‬‬ ‫‪1729‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫الستیک و پالستیک‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪13848‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1291‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪468311815‬‬ ‫‪1.07477E+11‬‬ ‫‪136091112‬‬ ‫‪2.52775E+11‬‬ ‫‪136135125‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪4054‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3163‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪43033952980‬‬ ‫‪6052738336‬‬ ‫‪18129604345‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪2.13555E+11‬‬ ‫‪23334508‬‬ ‫‪17254341718‬‬ ‫‪7260064497‬‬ ‫‪6489935207‬‬ ‫‪1994378851‬‬ ‫‪5441871020‬‬ ‫‪2041422080‬‬ ‫‪5688134136‬‬ ‫‪1551344226‬‬ ‫‪6057184178‬‬ ‫‪761856993‬‬ ‫‪5391137098‬‬ ‫‪771850796‬‬ ‫‪1515361147‬‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2843060850‬‬ ‫‪495556066‬‬ ‫‪459964197‬‬ ‫‪842796159‬‬ ‫‪276281502‬‬ ‫‪329374459‬‬ ‫‪2487759123‬‬ ‫‪167939524‬‬ ‫‪360988229‬‬ ‫‪126812335‬‬ ‫‪1066549864‬‬ ‫‪1989000‬‬ ‫‪346650112‬‬ ‫‪403069572‬‬ ‫‪410057325‬‬ ‫‪127497395‬‬ ‫‪92707532‬‬ ‫‪72347057366‬‬ ‫‪330808093‬‬ ‫‪31869026770‬‬ ‫‪58417490‬‬ ‫‪17201650320‬‬ ‫‪90431768‬‬ ‫‪91931957490‬‬ ‫‪177943340‬‬ ‫‪27704121220‬‬ ‫‪6823882‬‬ ‫‪17949563184‬‬ ‫‪53169844‬‬ ‫‪8980505537‬‬ ‫‪3548532‬‬ ‫‪6694163632‬‬ ‫‪544000‬‬ ‫‪3987357019‬‬ ‫‪1.58659E+11‬‬ ‫‪255726816‬‬ ‫‪2566456760‬‬ ‫‪156101629‬‬ ‫‪5397596853‬‬ ‫‪188616291‬‬ ‫‪7850797966‬‬ ‫‪77117410‬‬ ‫‪1690562697‬‬ ‫‪159257866‬‬ ‫‪330813770‬‬ ‫‪50171660‬‬ ‫‪88211397‬‬ ‫‪17208600‬‬ ‫‪1564662‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5672‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪336,599‬‬ ‫‪787,487‬‬ ‫‪2105690036‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1,967,937‬‬ ‫‪9640086525‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪32,314‬‬ ‫‪81300500‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33,865‬‬ ‫‪35,505‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪709143523‬‬ ‫‪76,862‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪4141004223‬‬ ‫‪725955682‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫صنایع الستیکی سهند‬ ‫‪3953640172‬‬ ‫‪31748287943‬‬ ‫‪2725999573‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2,919,728‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪4667‬‬ ‫‪191178000‬‬ ‫‪2163538670‬‬ ‫‪525000000‬‬ ‫‪6196068613‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3066289373‬‬ ‫‪780,945‬‬ ‫‪4027‬‬ ‫‪283760929‬‬ ‫‪3141637108‬‬ ‫‪6101420‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫درخشان تهران‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪111109870‬‬ ‫‪2257321140‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معامله‬ ‫‪1,143,835‬‬ ‫‪139,326‬‬ ‫‪405,954‬‬ ‫‪210,068‬‬ ‫‪230,213‬‬ ‫‪44,122‬‬ ‫‪38,947‬‬ ‫‪17,536,605‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪624218016‬‬ ‫‪2111981556‬‬ ‫‪159168283‬‬ ‫‪69508626‬‬ ‫تعداد ‪1‬دفعات‬ ‫‪1321354407‬‬ ‫‪627845905‬‬ ‫‪501965359‬‬ ‫‪649423061‬‬ ‫‪105,763‬‬ ‫‪38,781‬‬ ‫‪199,647‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.65‬و تکثیر ‪182,915‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪173,637‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪134,817‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪4106504176‬‬ ‫‪4578534717‬‬ ‫‪3260998973‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪122,100‬‬ ‫‪273,463‬‬ ‫‪833,994‬‬ ‫‪116,279‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪1024250‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪290,493‬‬ ‫‪15,503,655‬‬ ‫‪255,522‬‬ ‫‪1,936,389‬‬ ‫‪466,879‬‬ ‫‪1,404,549‬‬ ‫‪325,157‬‬ ‫‪376,891‬‬ ‫‪389,070‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪4471000‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪531773159‬‬ ‫‪35487627093‬‬ ‫‪1627240235‬‬ ‫‪3724085669‬‬ ‫‪879927482‬‬ ‫‪40,810‬‬ ‫‪63,969‬‬ ‫پالسکوکار‬ ‫‪66158526‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪3037‬‬ ‫موسسات اعتباری‪118,427‬‬ ‫‪1063‬بانکها و ‪0.38‬‬ ‫‪43,352‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪76,372,629‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪947‬‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫‪480,888‬‬ ‫‪404,185‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪5,145,931‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫گرم‬ ‫بخارواب‬ ‫گاز‪،‬‬ ‫برق‪،‬‬ ‫عرضه‬ ‫‪2,837,154‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1184507249‬‬ ‫‪467680958‬‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫افست‬ ‫‪326,350‬‬ ‫‪429,074‬‬ ‫‪61,510‬‬ ‫‪13,821‬‬ ‫های فلزی ‪806‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪7570‬استخراج کانه‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪10621‬‬ ‫‪7,466,850‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪958,714‬‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سایر معادن ‪210,546‬‬ ‫‪ 10721‬استخراج‪-0.19‬‬ ‫‪30,831‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪9204‬‬ ‫‪415,680‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪7558‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪637,585‬‬ ‫‪1005964117‬‬ ‫معدنی خاورمیانه‬ ‫هلدینگ صنایع‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪5029‬‬ ‫معامله‬ ‫قابل‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫‪66,606‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫بانک انصار‬ ‫مسکنبجنورد‬ ‫قوچان و‬ ‫امتیازشیروان‬ ‫قند‬ ‫اسفند ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫‪5048752225‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪1690562697‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪135153936‬‬ ‫‪2566456760‬‬ ‫‪6516280‬‬ ‫‪7850797966‬‬ ‫‪211,527‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪11,593,591‬‬ ‫‪139,660‬‬ ‫‪126008761‬‬ ‫‪27704121220‬‬ ‫‪236319936‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪382156632‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪17201650320‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪123,136‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪31869026770‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪58,180,738‬‬ ‫بهشهرایران‬ ‫امتیازصنایع‬ ‫گروه‬ ‫مسکن فروردین‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪279022609‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪91931957490‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪721117‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪289961812‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪72347057366‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪725238‬‬ ‫سیمان الر سبزوار‬ ‫‪93‬‬ ‫‪5672‬‬ ‫‪190,207‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪247‬‬ ‫‪341396579‬‬ ‫‪38,118‬‬ ‫‪5,498‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪410057325‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪813415827‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫وماشینسازیایران‬ ‫لوله‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪2062453896‬‬ ‫‪1989000‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15,869‬‬ ‫‪28398401‬‬ ‫صنعتی‬ ‫رشتهو ای‬ ‫ابزارپزشکی‪،‬چند‬ ‫شرکتهای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫اپتیکی‬ ‫‪774,797‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪5302‬‬ ‫‪507,924‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪9014‬‬ ‫ذغال سنگ ‪1,296,222‬‬ ‫‪ 2520‬استخراج‪-0.08‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪1263‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3037‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪92‬‬ ‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫ایران‬ ‫الومینیوم‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1678‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫قیمت‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫اصفهان‬ ‫ذوب اهن‬ ‫سهامی‬ ‫عمران استان کرمان‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-0.94‬و تکثیر ‪3,531,589‬‬ ‫‪ 629‬انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪947‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪4705‬‬ ‫اخرین‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪4,148,250‬‬ ‫‪116,279‬‬ ‫‪13,994,237‬‬ ‫‪273,463‬‬ ‫‪19760699840‬‬ ‫‪329374459‬‬ ‫‪2223002946‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪4245953934‬‬ ‫‪167939524‬‬ ‫‪627845905‬‬ ‫‪7,465,298‬‬ ‫‪38,781‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪139,326‬‬ ‫‪495556066‬‬ ‫‪374152470‬‬ ‫‪8430058928‬‬ ‫‪126812335‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪393‬‬ ‫سپاهان‬ ‫نفت‬ ‫گذاری ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫پاسارگاد‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫نفتالمللی‬ ‫بین‬ ‫‪210,068‬‬ ‫‪37,983,641‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪649423061‬‬ ‫‪16675215348‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫سیمان دورود‬ ‫‪1077800210‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ایرانول‬ ‫نفت‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازی‬ ‫نفت‬ ‫بهرانورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪6,338,998‬‬ ‫‪79,583‬‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪1627240235‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪392‬‬ ‫پاالیش‬ ‫تبریز سازی باغمیشه‬ ‫نفتو خانه‬ ‫سازی‬ ‫شهر‬ ‫پارس‬ ‫نفت‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫هلدینگ‬ ‫توکافوالد(‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شرکت‬ ‫پ اهن و فوالد ارفع‬ ‫شرکت‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫بانک دی‬ ‫صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫س‪.‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪531773159‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫گذاریتوسعهملی‬ ‫بانکسرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪1515361147‬‬ ‫‪7133508697‬‬ ‫‪77‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫کالسیمین‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫شهیدباهنر‬ ‫مس‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫سرمایه‪1.67‬‬ ‫گذاریها‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫کارافرینبهمن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫بانک‬ ‫‪5391137098‬‬ ‫‪1881148839‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫مسکنصنعتی‬ ‫تسهیالتتوسعه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ایران‪94‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪106465200‬‬ ‫‪11397621237‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫ایران‬ ‫سرمایهبانک‬ ‫پست‬ ‫ملیایران‬ ‫گذاری‬ ‫‪202409852‬‬ ‫‪5441871020‬‬ ‫‪2,414,549‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪373022330‬‬ ‫‪6057184178‬‬ ‫‪325,157‬‬ ‫‪231,092‬‬ ‫‪2302‬‬ ‫‪1023‬‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫گذاریبوعلی‬ ‫سرمایه‬ ‫‪180,836‬‬ ‫‪2,684,836‬‬ ‫‪1631600714‬‬ ‫‪6489935207‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫نفت تهران‬ ‫پاالیشبافق‬ ‫معادن‬ ‫‪37‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪1,173,311‬‬ ‫‪1,767,739‬‬ ‫‪36,750‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫باما‬ ‫‪4608994255‬‬ ‫‪6052738336‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫مبین‬ ‫پتروشیمی‬ ‫چادرملو‬ ‫وصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪72‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪37,695‬‬ ‫‪4,544,252‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫افرین پارسیان‬ ‫اعتماد‬ ‫صندوق‬ ‫وفلزات‬ ‫س‪.‬معادن‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪30‬‬ ‫شاخص‬ ‫صندوق‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫شمالالوان‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫حفاری‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪252,179‬‬ ‫‪11,796‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫‪1889317668‬‬ ‫‪23334508‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫‪136091112‬‬ ‫‪39‬‬ ‫گریاطلس‪-‬سهام‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ریخته‬ ‫صندوقماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪255,522‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫مسکن شمالغرب‬ ‫گذاریگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪7003860‬‬ ‫‪725955682‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2689‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪439‬‬ ‫اتیه دماوند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫توسعه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪4909325207‬‬ ‫‪3953640172‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪223‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫اصفهان‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫صنعتی صبانور‬ ‫معدنی و‬ ‫توسعه‬ ‫بندرعباس‬ ‫نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1.32‬‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫لیزینگایران‬ ‫گذاری سایپا‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪2,389‬‬ ‫‪239,288‬‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪146,165‬‬ ‫‪1120000‬‬ ‫‪468311815‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪3928‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫مسکن شمال شرق‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪940,252‬‬ ‫‪810,442‬‬ ‫‪2588514129‬‬ ‫‪2725999573‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫مسکن‬ ‫لیزینگگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪2163538670‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪1,239,010‬‬ ‫‪2,837,154‬‬ ‫‪48,120‬‬ ‫انبوه سازی‪2.85 ،‬‬ ‫‪7645‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪5413248391‬‬ ‫‪235,822‬‬ ‫نفت گاز و ‪-1.18‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج‬ ‫‪2812‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1457979611‬‬ ‫‪5408‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11,125,686‬‬ ‫‪5,145,931‬‬ ‫‪7492‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪3141637108‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31706294742‬‬ ‫‪6196068613‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪111109870‬‬ ‫‪400380812‬‬ ‫‪1,347,213‬‬ ‫‪69,620‬‬ ‫‪4446‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪93576311‬‬ ‫‪69508626‬‬ ‫‪4714998117‬‬ ‫‪136135125‬‬ ‫شیشهرازی‬ ‫باغمیشه‬ ‫تولیدی سازی‬ ‫کارخانجات و خانه‬ ‫شهر سازی‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪253352262‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪458‬‬ ‫کانی غیرفلزی‬ ‫سایر محصوالت‬ ‫‪48,297‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪2787‬‬ ‫‪9023‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫سرمایههمدان‬ ‫شیشه‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫‪93,853‬‬ ‫‪13,821‬‬ ‫خدمات وابسته ‪66,606‬‬ ‫‪1649‬زراعت و ‪0.30‬‬ ‫صنایع‬ ‫اذراب روی ایران‬ ‫توسعه معادن‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪293000288‬‬ ‫امید‬ ‫گذاری‬ ‫گروه‬ ‫طبس‬ ‫سرمایهپروده‬ ‫مدیریت سنگ‬ ‫فراوری زغال‬ ‫بازنشستگی‬ ‫صندوق‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده های‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪685923224‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪50‬‬ ‫معامله‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪9014‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪425953055‬‬ ‫تعداد‪59‬‬ ‫دفعات‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫ذغال سنگ ‪20,723‬‬ ‫‪ 12016‬استخراج‪0.04‬‬ ‫‪-0.47‬های فلزی‪780,821‬‬ ‫‪6933‬استخراج کانه‬ ‫المیران‬ ‫باما‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪103‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪151,144‬‬ ‫‪507,924‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫صنعتی اما‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪27024‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11863456‬‬ ‫‪4,557‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪667600‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6359‬‬ ‫‪328778743‬‬ ‫‪4578534717‬‬ ‫سایر معادن ‪14,369‬‬ ‫‪ 28006‬استخراج‪-1.52‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ایرانوارقام‬ ‫ح‪.‬‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪6‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫گروه توسعه ملی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪997‬‬ ‫‪5029‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪26010540‬‬ ‫‪2861618114‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪11042516‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪4573‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪12,823‬‬ ‫‪59613310‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪271,357‬‬ ‫‪374,657‬‬ ‫‪235161562‬‬ ‫‪58787690‬‬ ‫‪2378000‬‬ ‫‪643436200‬‬ ‫‪1494238968‬‬ ‫‪899436673‬‬ ‫‪123,328‬‬ ‫‪575538711‬‬ ‫‪9,140‬‬ ‫‪126012990‬‬ ‫‪238733372‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫عرضه ‪ ۶‬هزار تن مس کاتد در تاالر صادراتی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته مس کاتد شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران در تاالر صادراتی بورس‬ ‫کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران‪ 5 ،‬ه��زار تن مس کاتد را به قیمت‬ ‫پایه ‪ ۵۷۳۷‬دالر و یک س��نت در هر تن روانه‬ ‫تاالر صادراتی کرد‪ .‬این ش��رکت همچنین یک‬ ‫هزار تن دیگر مس کاتد را با قیمت پایه ‪۵۷۴۷‬‬ ‫دالر و یک سنت در هر تن عرضه کرد‪.‬‬ ‫ت��االر صادراتی همچنین ش��اهد عرضه ‪۲۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۹۰‬تن انواع قیر بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت ذوب اهن اصفهان با‬ ‫‪ ۴۱۰۰‬تن س��بد تیراهن ‪ ۱۶‬و ‪ ۴۷۸۰ ،۲۰‬تن‬ ‫س��بد میلگرد مخلوط‪ ۱۱۰ ،‬تن س��بد میلگرد‬ ‫‪ 3‬ا‪ ۱۶-۱۲-‬و ‪ ۷۷‬ت��ن میلگرد ‪ 3‬ا‪ ۱۶-‬در تاالر‬ ‫محص��والت صنعت��ی و معدنی حض��ور یافت‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان نیز ‪ ۱۱۰۰‬تن س��بد‬ ‫میلگرد ‪ ۲۸-۱۴-A۳‬را روی تابلوی عرضه برد‪.‬‬ ‫گروه الومینیوم نیز شاهد عرضه سه هزار تن‬ ‫ش��مش هزارپوندی ‪ ۹۹/۷۵‬شرکت الومینیوم‬ ‫المه��دی با قیمت پایه ‪ ۶۳‬ه��زار و ‪ ۷۶۰‬ریال‬ ‫بود‪ .‬دیگ��ر عرضه های این روز تاالر محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی‪ ۳۰ ،‬کیلوگرم انواع ش��مش‬ ‫طالی مع��دن موته ب��ود‪ .‬این گزارش نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬در این روز و در ت��االر فراورده های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی‪ ۴۶ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن انواع‬ ‫نام کاال‬ ‫قیر‪ ۲۰ ،‬هزار و ‪ ۲۳۲‬تن انواع ماده شیمیایی و‬ ‫‪ ۲۸۰‬تن ارگون عرضه شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬دیروز ‪ ۱۰‬هزار تن شکرسفید‪،‬‬ ‫‪ ۴۳۵۰‬تن برنج‪ 4 ،‬هزار تن گندم دروم‪ 3 ،‬هزار‬ ‫تن کنجاله کلزا پرک و ‪ ۲۰۹۰‬تن ذرت دانه ای‪،‬‬ ‫روانه تاالر محصوالت کشاورزی شد‪.‬‬ ‫بازار فرعی نیز شاهد عرضه ‪ ۹۹۵‬تن ضایعات‬ ‫فلزی شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بود‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬در ای��ن روز و در‬ ‫مجم��وع‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۴‬هزار تن انواع کاال روی‬ ‫تابل��وی معام�لات بازارهای فیزیک��ی و فرعی‬ ‫بورس کاالی ایران رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ خودنمای�ی اف گرید ه�ا در ت�االر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫معامالت محصوالت پتروش��یمی در روزهای‬ ‫اخی��ر همچنان با بی رمقی دنبال می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که بخش زیادی از عرضه مجتمع های‬ ‫پتروشیمی وارد سیستم مچینگ می شود‪.‬‬ ‫بر همین اساس روز سه شنبه نیز محصوالت‬ ‫اف گری��د بیش از کاالهای دیگ��ر مورد توجه‬ ‫بازاریان قرار گرفتند‪ .‬همچنین پلی اتیلن سبک‬ ‫خط��ی ‪ ۲۰۹‬امیرکبیر هم ب��ا توجه به کاهش‬ ‫عرضه ه��ای ان در ماه ه��ای اخیر با اس��تقبال‬ ‫خریداران مواجه ش��د و بخش��ی از ان از سوی‬ ‫کارگزاران با سقف قیمت خریداری شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب پلی اتیلن س��بک خطی ‪۲۰۹‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫امیرکبیر در این روز ب��ا قیمت ‪ ۴‬هزار و ‪۵۷۰‬‬ ‫توم��ان و حج��م ‪ ۲۲۰‬ت��ن عرضه ش��د که با‬ ‫میانگی��ن قیمت ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۴‬تومان و تقاضای‬ ‫‪ ۱۵۴۰‬تن معامله شد‪ .‬پلی اتیلن سنگین فیلم‬ ‫‪ OFF - EX۵‬درج��ه یک م��ارون در این روز‬ ‫ب��ا قیمت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۱‬تومان عرضه ش��ده بود‬ ‫ک��ه در رقابت با میانگین قیمت ‪ ۴‬هزار و ‪۲۶۷‬‬ ‫تومان خریداری شد‪ .‬عرضه این کاال ‪ ۴۶۲‬تن و‬ ‫تقاضای ان یک هزار و ‪ ۶۰۶‬تن بود‪ .‬همچنین‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪ OFF - EX۵‬درجه‬ ‫‪ ۲‬این پتروش��یمی هم با قیمت پایه ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۹‬توم��ان عرضه و با میانگین قیمت ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۰‬تومان معامله ش��د‪ .‬عرض��ه و تقاضای‬ ‫ای��ن کاال ب��ه ترتی��ب ‪ ۴۸۴‬و ‪ ۹۴۱۶‬تن بود‪.‬‬ ‫پلی اتیلن س��بک فیلم ‪ ۰۰۷۵ - OFF‬درجه‬ ‫یک بندرام��ام هم با قیمت پایه ‪ ۳‬هزار و ‪۹۶۶‬‬ ‫تومان و حجم ‪ ۱۹۰‬تن عرضه شد که ‪ ۷۲۰‬تن‬ ‫تقاضا داشت و با میانگین قیمت ‪ ۴‬هزار و ‪۲۳۵‬‬ ‫تومان به وس��یله معامله گران خریداری ش��د‪.‬‬ ‫رس��ول علی محمدی‪ ،‬مدیرکاالی��ی کارگزاری‬ ‫کاالی خاورمیان��ه در این ب��اره گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به رکود در بازار پتروش��یمی‪ ،‬اس��تقبال از اف‬ ‫گریدها ش��دت گرفته است‪ ،‬چراکه خرید انها‬ ‫در ش��رایط فعلی با توجه به قیمت مناس��ب و‬ ‫مخلوط ک��ردن انها با محص��والت ‪ ON‬برای‬ ‫خریداران به صرفه است‪.‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪24,241,750,000‬‬ ‫‪9,011,803‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪15,837,100,000‬‬ ‫‪9,037,632‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,617,400,000‬‬ ‫‪9,116,833‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13,022,150,000‬‬ ‫‪9,106,399‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,098,200,000‬‬ ‫‪9,100,769‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪15,694,700,000‬‬ ‫‪9,056,447‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪156,200,000‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪236,700,000‬‬ ‫‪15,780‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,355,300,000‬‬ ‫‪9,084,240‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪27,489,700,000‬‬ ‫‪9,132,791‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪47,305,700,000‬‬ ‫‪9,239,395‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪26,535,300,000‬‬ ‫‪9,213,646‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪12,697,500,000‬‬ ‫‪9,201,087‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪19,170,250,000‬‬ ‫‪9,172,368‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪9,222,776‬‬ ‫‪45,191,600,000‬‬ ‫‪490‬‬ ‫طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫نام کاال‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪9,272,153‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪9,396,711‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪9,438,068‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪9,391,989‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪9,366,244‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪9,385,256‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪9,432,604‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪89,199,650,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪71,921,750,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪65,248,700,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪25,734,050,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪54,605,200,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪2,483‬‬ ‫‪233,035,900,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪3,283‬‬ ‫‪310,963,350,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪263,835,050,000‬‬ ‫‪9,590,147‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪2,421‬‬ ‫‪232,485,300,000‬‬ ‫‪9,602,862‬‬ ‫‪A3-16‬‬ ‫میلگرد‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫میلگرد ‪A3-16‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا‪A3-16‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫سبد قیر‬ ‫‪A3-166070‬‬ ‫میلگرد ‪12‬تا‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪14,350‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪85100‬‬ ‫سبدقیر‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫سبد قیر‬ ‫‪A3-1485100‬‬ ‫میلگرد ‪28‬تا‬ ‫سبد تیراهن ‪ 16‬و ‪20‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫مس کاتد ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کاتد ‪ -‬صادراتی‬ ‫مس کاتد ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کاتد ‪ -‬صادراتی‬ ‫شمش طال ‪990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫سبد تیراهن ‪ 16‬و ‪20‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,350‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪14,730‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪67‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪990‬تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫طالطال‬ ‫شمشسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪2,1480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205,715,600,000‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,614,926‬‬ ‫اهنجی‬ ‫ذوب نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫خراسان‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪0‬‬ ‫شمش طال ‪995‬‬ ‫‪1,110,530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شمش طال ‪996‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫شمش طال ‪996‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شمش طال ‪997‬‬ ‫‪1,112,760,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫شمش طال ‪997‬‬ ‫‪1,112,760,000‬‬ ‫شمش طال ‪999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫شمش طال ‪999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,577,076‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪1,689‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67‬‬ ‫اهنجی‬ ‫ذوب نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت‬ ‫‪1,689‬‬ ‫شمش طال ‪995‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت‬ ‫اهنجی‬ ‫ذوب نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪1,110,530,000‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪1,895‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪182,202,850,000‬‬ ‫‪9,209‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫بازار‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نقدی‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫تهیه‬ ‫وتولیدموادمعدنی ایران‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫تولیدی قیر شرق‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪10,086‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫فرا شیمی روز‬ ‫شمش طال ‪999‬‬ ‫‪1,115,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫شمش طال ‪999‬‬ ‫‪1,115,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گسترایران‬ ‫وتولیدموادمعدنی‬ ‫تهیه‬ ‫فومن شیمی‬ ‫شمش طال ‪999‬‬ ‫‪1,115,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫طال ‪999‬‬ ‫قیرشمش‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪1,115,000,000‬‬ ‫‪10,086‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫گسترایران‬ ‫وتولیدموادمعدنی‬ ‫تهیه فومن شیمی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,976‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هاشمی‬ ‫قیر برنج‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪56,976‬‬ ‫‪11,548‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫اصفهان‬ ‫صنعتی عایق‬ ‫تولیدی و‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫وارداتی‬ ‫قیر برنج‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,648‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ایران‬ ‫پتروتخصصی‬ ‫مادر‬ ‫دولتیتبریز‬ ‫بازرگانیگستر‬ ‫پاالیش سهند‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گالیکول‬ ‫اتیلنوارداتی‬ ‫منوبرنج‬ ‫‪28,405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گالیکول‬ ‫اتیلنوارداتی‬ ‫منوبرنج‬ ‫‪28,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر شرکت‬ ‫شازند ایران‬ ‫پتروشیمی دولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گالیکول‬ ‫اتیلنوارداتی‬ ‫دیبرنج‬ ‫‪26,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫‪37,448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (فارابی)‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪41,470‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫کربنات سدیم سبک‬ ‫‪6,744‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪430‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫کربنات سدیم سبک‬ ‫‪6,744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫اوره صنعتی‬ ‫‪9,646‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اوره صنعتی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪9,646‬‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫‪9,489‬‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫بنزن‬ ‫اسید استیک‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,089‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪322‬‬ ‫شرکت پتروشیمی فن اوران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫تری اتانول امین‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اتانولدورم‬ ‫دیگندم‬ ‫امین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,368‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫شازند ایران‬ ‫پتروشیمی دولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫مادر شرکت‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اتانولدورم‬ ‫منوگندم‬ ‫امین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,113‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫شازند ایران‬ ‫پتروشیمی دولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫مادر شرکت‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اتانولدورم‬ ‫منوگندم‬ ‫امین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,113‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫شازند ایران‬ ‫پتروشیمی دولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫مادر شرکت‬ ‫‪110‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪600‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫براساس جزئیات گزارش شاخص های ماهانه اقتصادی بانک مرکزی در اردیبهشت ‪94‬‬ ‫‪19‬‬ ‫یورو ‪18‬درصد ارزان شد‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬بانک مرکزی در اواس�ط هفته‬ ‫جاری نتایج محاس�بات کارشناس�ان خود در رابطه با اخرین‬ ‫تغییرات شاخص های اقتصادی ماهانه در پایان اردیبهشت ماه‬ ‫‪ 1394‬را منتش�ر کرد که از مجموع ‪ 11‬ش�اخص بررسی ش�ده‪،‬‬ ‫تغییرات ‪ 6‬ش�اخص شامل ش�اخص های بهای کاال ها و خدمات‬ ‫مصرفی در ایران و در تهران ‪ ،‬بهای تولیدکننده‪ ،‬بهای کاال های‬ ‫صادراتی‪ ،‬دستمزد کارگران ساختمان در مناطق شهری ایران‬ ‫‪ ،‬مبلغ س�فته و برات واخواست شده در شهر تهران و متوسط‬ ‫قیم�ت فروش یورو در بازار ازاد تهران در مقایس�ه با ماه قبل‬ ‫سمت وس�وی صعودی و افزایشی داش�ته و در مقابل‪ ،‬شاخص‬ ‫‹ ‹ام�ار ف�روش‬ ‫سفته و برات‬ ‫و‬ ‫مشاور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫میلیون و ‪ 510‬هزار و ‪ 146‬ریال رسید و هر‬ ‫س��که تمام بهار طرح جدید نیز در این بازه‬ ‫زمانی دو ماهه به طور متوسط به قیمت ‪9‬‬ ‫میلیون و ‪ 529‬ه��زار و ‪ 241‬ریال فروخته‬ ‫شد که این قیمت های فروش دو نوع سکه‬ ‫در مقایس��ه با دو ماهه س��ال ‪ 93‬به ترتیب‬ ‫‪ 3/3‬و ‪ 3/4‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت فروش دالر و یورو‬ ‫واخواس�ت‬ ‫براس��اس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬در طول‬ ‫یک ماه اردیبهش��ت ‪ 1394‬رقمی بیش از‬ ‫‪ 106‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون ریال س��فته و‬ ‫برات در پایتخت به فروش رسیده است که‬ ‫در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل‬ ‫به ترتیب ‪ 57/7‬درصد و ‪3/6‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنین در دو ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫نیز مبلغ ‪ 174‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون ریال‬ ‫برات و س��فته در تهران فروخته ش��ده که‬ ‫در مقایس��ه با عملکرد دو ماه نخست سال‬ ‫‪ 1393‬به میزان ‪ 26/4‬درصد بیش��تر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نقط��ه مقاب��ل ای��ن امار ام��ا گزارش‬ ‫اردیبهش��ت ماه ‪ 94‬س��فته و برات ه��ای‬ ‫ت شده در تهران نیز از سوی شعبه‬ ‫واخواس ‬ ‫واخواست دادگستری اس��تان تهران اعالم‬ ‫و ب��ه عنوان ی��ک بخش مج��زا در گزارش‬ ‫بانک مرکزی منتش��ر شده است‪ ،‬که برپایه‬ ‫حسین عبده تبریزی‬ ‫ش سهام معامله شده در بورس تهران‪ ،‬متوسط قیمت فروش‬ ‫ارز ‬ ‫س�که های بهار ازادی با ه�ر ‪ 2‬طرح قدیم و جدی�د و باالخره‬ ‫متوس�ط قیمت ف�روش دالر امری�کا در بازار ازاد نس�بت به‬ ‫مقادیر شاخص های مشابه در فروردین ماه سال جاری با کاهش‬ ‫مواجه شده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش بانک مرکزی تغییرات‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی در مقایس��ه ب��ا‬ ‫اردیبهشت ماه س��ال ‪ 93‬اعالم شده که در‬ ‫‪ 4‬مورد با تغییرات یک ماهه این شاخص ها‬ ‫متفاوت است به این ترتیب که شاخص های‬ ‫به��ای کاال ه��ای صادراتی‪ ،‬ش��اخص مبلغ‬ ‫س��فته و برات واخواست ش��ده در تهران و‬ ‫متوس��ط قیمت فروش یورو در ب��ازار ازاد‬ ‫تهران که در مقایس��ه ب��ا فروردین ماه ‪94‬‬ ‫افزای��ش را نش��ان داده بودند‪ ،‬در مقایس��ه‬ ‫ب��ا اردیبهش��ت ماه ‪ 93‬تغییراتی کاهش��ی‬ ‫داش��ته اند و شاخص متوسط قیمت فروش‬ ‫دالر امریکا نیز در مقایسه با دومین ماه سال‬ ‫گذشته برخالف س��یر نزولی ان نسبت به‬ ‫نخستین ماه امسال‪ ،‬نشانگر رشد مثبت در‬ ‫تغییرات ان بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬در مدت زمان یاد ش��ده بیش‬ ‫از ‪ 0/5‬هزار برگ س��فته و ب��رات به ارزش‬ ‫‪ 230‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون ریال در تهران‬ ‫واخواست شده اس��ت‪ .‬بر همین اساس در‬ ‫اردیبهش��ت ماه ‪ 1394‬ش��اخص های تعداد‬ ‫و مبلغ س��فته و ب��رات واخواست ش��ده به‬ ‫ترتیب به ‪ 35‬و ‪ 65/7‬رس��یده است که این‬ ‫مقادیر در مقایسه با شاخص های مشابه در‬ ‫فروردین م��اه ‪ 94‬از نظر تعداد ‪ 49/6‬درصد‬ ‫کاه��ش ول��ی از نظ��ر مبل��غ ‪ 58/3‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده و در عین حال نسبت به‬ ‫اردیبهش��ت ماه سال ‪ 93‬در هر دو مورد به‬ ‫ترتی��ب ‪ 85/8‬درصد و ‪ 65/5‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در گزارش‬ ‫شعبه واخواست دادگس��تری استان تهران‬ ‫همچنین می توان این نتایج را هم استخراج‬ ‫ک��رد که در دو ماه فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫‪ 1394‬در مجموع ‪ 1/6‬هزار برگ س��فته و‬ ‫برات از سوی دارندگان این اسناد واخواست‬ ‫ش��د‪ .‬که کل مبالغ این تع��داد اوراق بهادار‬ ‫معادل ‪ 376‬میلی��ارد و ‪ 700‬میلیون ریال‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتی��ب با این‬ ‫در اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری میانگین ارزش‬ ‫فروش هر سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح قدیم به ‪9‬‬ ‫میلیون و ‪ 471‬هزار و ‪936‬‬ ‫ریال و طرح جدید این سکه‬ ‫نیز به ‪ 9‬میلیون و ‪487‬‬ ‫هزار و ‪ 732‬ریال رسید‬ ‫که در مقایسه با فروردین‬ ‫ماه امسال ‪ 0/9‬درصد و‬ ‫نسبت به اردیبهشت ماه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬به ترتیب‬ ‫‪ 5/3‬و ‪ 5/4‬درصد کاهش‬ ‫داشته اند‬ ‫تع��داد و مبل��غ اوراق یاد ش��ده‪ ،‬ش��اخص‬ ‫میانگین تعداد سفته و برات واخواست شده‬ ‫به ‪ 52/3‬و ش��اخص مبلغ انها نیز به ‪53/6‬‬ ‫رس��یده و مقادیر انها در مقایس��ه با دوره‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ 93‬به ترتیب ‪ 62/5‬درصد و‬ ‫‪ 46/7‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹متوس�ط‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫قیم�ت‬ ‫ف�روش‬ ‫در اردیبهشت ماه س��ال جاری میانگین‬ ‫ارزش فروش هر س��که تمام بهار ازادی از‬ ‫نوع طرح قدیم��ی ان به ‪ 9‬میلیون و ‪471‬‬ ‫ه��زار و ‪ 936‬ریال و طرح جدید این س��که‬ ‫نیز ب��ه ‪ 9‬میلیون و ‪ 487‬هزار و ‪ 732‬ریال‬ ‫رسید که قیمت هر دو نوع ان در مقایسه با‬ ‫فروردین ماه امسال ‪ 0/9‬درصد و نسبت به‬ ‫اردیبهشت ماه سال گذشته‪ ،‬به ترتیب ‪5/3‬‬ ‫و ‪ 5/4‬درص��د کاهش داش��ته اند‪ .‬همچنین‬ ‫میانگی��ن قیمت فروش س��که طرح قدیم‬ ‫بهار ازادی در دو ماه نخست سال ‪ 94‬به ‪9‬‬ ‫در دومین ماه امس��ال ه��ر دالر امریکا‬ ‫در ب��ازار ازاد ته��ران به ط��ور میانگین با‬ ‫قیم��ت ‪ 33‬هزار و ‪ 319‬ری��ال و هر یورو‬ ‫اتحادی��ه اروپا نیز ‪ 37‬ه��زار و ‪ 112‬ریال‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬این میانگین قیمت دو‬ ‫ارز عمده بازار در مقایس��ه با ماه پیش از‬ ‫ان ب��رای دالر ‪ 0/2‬درصد کاهش و برای‬ ‫یورو ‪ 2/3‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در صورتی که همین مبالغ در مقایس��ه با‬ ‫ماه مشابه سال ‪ ،93‬برای دالر ‪ 1/1‬درصد‬ ‫افزایش اما برای یورو ‪ 18/4‬درصد کاهش‬ ‫را به دنبال داش��ته است‪ .‬همچنین در دو‬ ‫ماه نخس��ت سال جاری قیمت فروش هر‬ ‫دالر امریکا در بازار ازاد تهران ‪ 33‬هزار و‬ ‫‪ 344‬ریال و برای هر یورو ‪ 36‬هزار و ‪729‬‬ ‫ریال براورد شده است که در مقام مقایسه‬ ‫با متوسط قیمت فروش این دو ارز در دو‬ ‫ماهه سال ‪ ،93‬قیمت هر دالر امریکا ‪3/9‬‬ ‫درصد رش��د ک��رده و در مقابل ارزش هر‬ ‫یورو با ‪ 17/1‬درصد کاهش مواجه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوسط قیمت فروش هر دالر امریکا در‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ 93‬معادل ‪ 32‬هزار و ‪941‬‬ ‫ریال و برای دو ماه نخس��ت این سال ‪32‬‬ ‫هزار و ‪ 93‬ریال اعالم شده بود‪ .‬ارزش هر‬ ‫یورو نیز در دومین ماه س��ال گذش��ته به‬ ‫طور متوسط به ‪ 45‬هزار و ‪ 489‬ریال و در‬ ‫دو ماهه فروردین و اردیبهشت ‪ 93‬نیز به‬ ‫‪ 44‬هزار و ‪ 303‬ریال رسیده بود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫بانک های ایرانی پس از توافق هسته ای‬ ‫مدیر عام��ل بان��ک تج��ارت درباره ش��رایط فعالیت‬ ‫بانک های ایرانی پس از توافق هسته ای احتمالی گفت‪:‬‬ ‫فضای کسب وکار در کشور مدتی است که به نوعی در‬ ‫حالت انتظار قرار دارد‪.‬‬ ‫محم��د ابراهیم مق��دم افزود‪ :‬غی��ر از دولت و بانک‬ ‫مرکزی که با رویکرد فعال و سیاس��تگذاری های موفق‬ ‫توانستند بزرگترین مشکل عرصه جاری اقتصاد ایران‬ ‫یعن��ی ت��ورم و رکود تورم��ی را در کنت��رل در اورند‪،‬‬ ‫صاحبان مش��اغل و به تبع ان بنگاه های مالی کش��ور‬ ‫تحت تاثیر مش��کالت ناشی از طوالنی شدن تحریم ها و‬ ‫محدودیت های خارجی و نیز انتظار برای تعیین تکلیف‬ ‫نتیجه قطعی مذاکرات‪ ،‬همچنان منتظر گشوده شدن‬ ‫ن گذار هستند‪.‬‬ ‫پنجره های جدید برای عبور از دورا ‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اما اگ��ر انگونه ک��ه امید می رود‬ ‫تواف��ق نهایی هس��ته ای طی هفته ه��ای اتی حاصل‬ ‫ش��ود وضعیت بانک ها‪ ،‬به عنوان محور اصلی چرخش‬ ‫نقدینگی و تامین مالی در اقتصاد ایران چگونه خواهد‬ ‫بود؟ در کوتاه ترین مقال‪ ،‬اثار امضای توافق هس��ته ای‬ ‫بو کار بانک های‬ ‫بین ایران و کشورهای ‪ 5+1‬روی کس ‬ ‫ایرانی را می توان در س��ه بازه کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلندمدت دسته بندی کرد‪:‬‬ ‫اثار کوتاه مدت‪ :‬انچ��ه در کوتاه مدت انتظار می رود‬ ‫بو کار بانک ها در حوزه‬ ‫افزایش قابل توجه رونق کس�� ‬ ‫خدمات ارزی است‪ .‬تقاضاهای انباشته سال های اخیر‬ ‫صنعتگران‪ ،‬بازرگانان و شهروندان ایرانی برای ورود مواد‬ ‫اولیه و کاالهای سرمایه ای‪ ،‬واردات کاالهای مصرفی و‬ ‫انج��ام اموری چون ارس��ال و دریافت حواله های ارزی‬ ‫برای بس��تگان و‪ ...‬موجب خواهد ش��د پاسخگویی به‬ ‫این حجم انبوه تقاضا‪ ،‬هریک از بانک های ایرانی فعال‬ ‫در حوزه بانکداری بین الملل را به ش��کل مناس��بی از‬ ‫کیک درامدهای کارمزدی خدمات ارزی س��هیم کند‪.‬‬ ‫از این گذشته رفع تحریم ها‪ ،‬فرصت معلق مانده چند‬ ‫سال اخیر برای توس��عه شبکه شعب بانک های ایرانی‬ ‫در دیگر کش��ورها به ویژه بازارهای نوظهور و تاس��یس‬ ‫بانک های دوملیتی را احیاء می کند‪.‬‬ ‫اثار میان م�دت‪ :‬پس از اتم��ام دوره ابتدایی رفع یا‬ ‫کاهش تحریم ه��ا‪ ،‬بانکداران ایرانی با همان چالش��ی‬ ‫روبه رو خواهند بود که صاحبان دیگر صنایع و مشاغل‬ ‫نی��ز باید تجرب��ه کنند و ان مواجهه ب��ا حضور رقبای‬ ‫قدرتمن��د خارجی اس��ت که از ابزار و دسترس��ی های‬ ‫بیش��تری برای ارائه خدمات مشابه به بازرگانان ایرانی‬ ‫برخوردارند‪ .‬بانک های قدرتمند بین المللی که در اوایل‬ ‫دهه هشتاد شمسی از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی‬ ‫حض��ور جدی خ��ود را در ایران اغاز ک��رده و در حال‬ ‫توسعه فعالیت های خود بودند پس از رفع تحریم های‬ ‫هس��ته ای و رفع موانع سیاس��ی و قانون��ی‪ ،‬به دنبال‬ ‫احیای حض��وری قدرتمند در بازار ب��زرگ و پرجاذبه‬ ‫ایران خواهند بود‪.‬‬ ‫ام��ا مواجهه با رقبای خارجی تنها چالش میان مدت‬ ‫رفع تحریم ها برای بانک های ایرانی نخواهد بود‪ .‬انچه‬ ‫کارشناسان از شرایط بازار سرمایه و رونق بازار مسکن‬ ‫(و احتماال برخی حوزه های تولید) در شرایط بروز اثار‬ ‫رف��ع تحریم ها پیش بینی می کنند بانک ها را با چالش‬ ‫بزرگ حفظ منابع نیز مواجه می کند‪ ،‬چه انکه بانک ها‬ ‫هم اکنون نیز برای کاهش س��ود سپرده ها تحت فشار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اینکه بانک ها چگونه بتوانند اثار میان مدت ناشی از‬ ‫رفع تحریم ها را مدیریت کنند بس��یار به برنامه ریزی‬ ‫و تمهیدات امروز بس��تگی دارد و داش��تن راه حل های‬ ‫مناس��ب برای مس��ائلی از این دس��ت که برنامه های‬ ‫جایگزی��ن برای کس��ب درامد در بازار پ��ول و ارتقای‬ ‫س��طح عملیات بانک برای حفظ مش��تریان ارزی در‬ ‫مقابل بانک های خارجی چیست‪.‬‬ ‫اثار بلندمدت‪ :‬نظام بانکداری کش��ور با یا بدون رفع‬ ‫تحریم ها باید هرچه س��ریع تر تحوالت اساسی را کلید‬ ‫بزند و کارکردهای خود را مطابق با تحوالت چشمگیر‬ ‫ی��ک دهه اخی��ر اقتصاد ای��ران تغییر ده��د‪ ،‬اما رفع‬ ‫تحریم ه��ا و حضور در یک بازار رقاب��ت کامل داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬هرچند کس��ب درامد و سوداوری با حفظ‬ ‫مختصات کنونی را برای بانک ها دش��وارتر می کند‪ ،‬اما‬ ‫می تواند همچ��ون کاتالیزور یا محرک��ی انچه وزارت‬ ‫اقتص��اد و بان��ک مرکزی به عنوان ط��رح تحول نظام‬ ‫بانکی دنبال می کنند تسریع کند و شکل بهتری دهد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک تجارت اظهار کرد‪ :‬اگر رفع تحریم ها‬ ‫انگونه که انتظار می رود به ورود س��رمایه های خارجی‬ ‫ب��ه اقتصاد ایران بینجام��د و در کنار ان امکان حضور‬ ‫بانک ه��ای بین الملل��ی در ای��ران را نی��ز فراهم اورد‪،‬‬ ‫بانک��داری ایران��ی ناگزی��ر از ان اس��ت ک��ه تحوالت‬ ‫اساس��ی تر را در مدت زمانی کوتاه تر تجربه و مدیریت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مقدم گف��ت‪ :‬نتیجه این تح��والت می تواند افزایش‬ ‫چابکی بانک های ایرانی‪ ،‬افزایش تنوع س��بد خدمات‬ ‫بانک��ی و تبدیل بانک ها به س��وپرمارکت های مالی به‬ ‫معنای درست کلمه باشد‪ .‬نتیجه تحوالتی که سیستم‬ ‫دریچه‬ ‫ نفروختن ارز‬ ‫ به بانک مرکزی‬ ‫مانع رشد تورم‬ ‫بانکی در ایران تجربه خواهد کرد می تواند اثار جانبی‬ ‫بسیار مثبتی در س��ایر بخش های اقتصاد ملی داشته‬ ‫باش��د که یک��ی از مهم تری��ن انها افزای��ش تنوع در‬ ‫بو کارها و خروج اقتصاد‬ ‫روش ه��ای تامین مالی کس�� ‬ ‫ای��ران از بانک محوری و تقس��یم بهین��ه نقش ها بین‬ ‫بازار پول ها و سرمایه است‪ ،‬به شرطی که از هم اکنون‬ ‫برای مدیریت درس��ت تغییرات برنامه و اراده داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مقدم اف��زود‪ :‬بی گمان حتی بدون رفع تحریم ها نیز‬ ‫برای اقتصاد ایران و شبکه بانکی یک بدیل عالی برای‬ ‫حرکت در مس��یر بالندگی و پیش��رفت وجود دارد که‬ ‫همانا اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب ابالغ ش��ده است‪ ،‬می تواند و باید مصدر‬ ‫یک برنامه راهب��ردی و نظام مند برای بنگاه های مالی‬ ‫کشور باشد و ش��بکه بانکی می تواند در چارچوب این‬ ‫سیاست ها‪ ،‬چابک تر و موثرتر از گذشته در خلق ارزش‬ ‫افزوده اقتصادی و اجتماعی در کشور گام بردارد‪.‬‬ ‫بانک تجارت تاکنون با اعطای بیش از ‪ 648‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت و کمک بالعوض‪ ،‬زمینه ازادی به سه‬ ‫هزار و نهصد و بیس��ت و س��ه نفر از زندانیان مشمول‬ ‫جرایم دیه در استان های مختلف کشور را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نفروختن‬ ‫ارز از س��وی دولت به بانک مرک��زی در کنترل تورم‬ ‫تاثی��ر داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال فش��ار بیش��تر در‬ ‫کنترل تورم‪ ،‬می تواند نرخ رشد را منفی کند‪.‬‬ ‫حسین عبده تبریزی گفت‪ :‬دولت در سال ‪ 1394‬که‬ ‫س��ال اقتصادی بسیار دش��واری است‪ ،‬در کاهش نرخ‬ ‫تورم باید احتیاط بیشتری کند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیریت و تامین مالی وزارت راه گفت‪ :‬اگر‬ ‫قرار ب��ود در دور ه رکود‪ ،‬بدون اقدام دولت‪ ،‬تورم مهار‬ ‫ش��ود‪ ،‬علی االصول باید در سال های نرخ رشد منهای‬ ‫‪ 6‬درص��د و یا در س��ال ‪ 92‬که به طور قطع ش��رایط‬ ‫رکود وجود داش��ت‪ ،‬تورم مهار می ش��د‪ .‬البته انضباط‬ ‫بودجه ای و ع��دم فروش ارز خارجی به بانک مرکزی‪،‬‬ ‫دو اقدام اصلی دولت در کنترل تورم است‪.‬‬ ‫عبده تبریزی در مورد نرخ تورم در سال جاری گفت‪:‬‬ ‫اینکه ایا کنترل تورم اقدامی دائمی خواهد بود یا خیر‪،‬‬ ‫به رفتار دولت بس��تگی دارد‪ .‬کاهش تورم تا نرخ های‬ ‫‪ 17‬و ‪ 18‬درص��د اس��ان تر از کاهش تورم در نرخ های‬ ‫پایین تر اس��ت‪ ،‬چراکه تورم ه��ای بین ‪ 1‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫به طور عمده به س��اختارهای اقتصاد ایران برمی گردد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دولت برای کاهش تورم مش��کالتی بیشتر از‬ ‫گذشته دارد‪».‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عضو ش��ورای عالی ب��ورس ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر تورم یک رقمی به معنای بسته ش��دن اقتصاد‬ ‫و جلوگیری از رش��د ان باش��د‪ ،‬به طور طبیعی دولت‬ ‫در ای��ن حوزه با احتی��اط حرکت خواهد کرد‪ ،‬به بیان‬ ‫دقیق تر‪ ،‬امس��ال که س��ال اقتصادی بس��یار دشواری‬ ‫اس��ت‪ ،‬دولت در کاهش نرخ تورم احتیاط بیش��تری‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬چرا که فش��ار بیش��تر در کنت��رل تورم‬ ‫می تواند‪ ،‬نرخ رشد را منفی کند‪.‬‬ ‫او قیم��ت نفت را عامل تعیین کننده در برنامه ریزی‬ ‫اقتصادی دولت خواند و با مقایس��ه پیش بینی فروش‬ ‫‪ 24‬میلیارد دالر نفت در سال ‪ 1394‬با صادرات ‪110‬‬ ‫میلیارد دالری سال ‪ 1390‬گفت‪ :‬از یک طرف کاهش‬ ‫تورم س��اختاری امری دش��وار اس��ت و از طرف دیگر‬ ‫فش��ار بیش��تر برای کنترل نقدینگی می تواند به نرخ‬ ‫رشد کشور اسیب برساند‪ .‬لذا‪ ،‬پیش بینی ان است که‬ ‫در سال جاری‪ ،‬دولت در این حوزه محافظه کارانه عمل‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین کاهش نرخ تورم ب��ه ‪ 12‬و ‪ 10‬درصد‬ ‫می تواند‪ ،‬حداکثر هدف گیری دولت برای کاهش نرخ‬ ‫تورم باشد‪.‬‬ ‫عبده تبریزی واگرایی نرخ تورم و نرخ س��ود بانکی را‬ ‫در اوضاع جاری اقتصاد بیانگر نبود تعادل دانست و این‬ ‫نبود تعادل را به وضعیت ضعیف نظام بانکی نسبت داد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬واقعیت ان اس��ت که در ‪ 10‬سال اخیر‪،‬‬ ‫نظام بانک��ی از نظارت الزم برخوردار نبوده اس��ت‪ ،‬تا‬ ‫سررس��ید دارایی های خود را با سررس��ید تعهداتش‬ ‫منطبق کن��د‪ .‬او از تخصیص بخ��ش قابل مالحظه ای‬ ‫از دارای��ی نظام بانک��ی در ش��رکت داری‪ ،‬پروژه های‬ ‫بلندمدت و خرید امالک و مس��تغالت گران قیمت به‬ ‫عنوان نتیجه نبود انطباق سررسید دارایی ها و تعهدات‬ ‫بانک ها نام برد و افزود‪ :‬سیس��تم بانکی به دلیل کنترل‬ ‫تورم و حجم پول نمی تواند به س��ادگی گذشته وجوه‬ ‫نقد گرداوری کند و با مش��کل نقدینگی مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بانک ها برای تامی��ن نقدینگی مورد نیاز‬ ‫خود با س��ایر بانک ها رقابت می کنند و به این علت از‬ ‫روی ناچاری نرخ های باالیی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهر سازی‬ ‫سود پرداخت شده به سپرده های بانکی در سال ‪1393‬‬ ‫را ‪ 150‬هزار میلیارد تومان براورد کرد و کسب چنین‬ ‫درامدی را برای بانک ها بعید دانس��ت و گفت‪ :‬پول به‬ ‫سرعت گذشته خلق نمی شود‪ ،‬لذا بانک ها برای گذران‬ ‫روزانه‪ ،‬نرخ ه��ای غیرتعادلی پرداخ��ت می کنند؛ این‬ ‫نرخ ها در توان تولید و اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫دبیرکل اس��بق بورس اوراق به��ادار تهران در ادامه‬ ‫ب��ه ناتوانی تولیدکنندگان در خل��ق ارزش با نرخ ‪30‬‬ ‫درصد اشاره کرد و این عامل را موجب ایجاد احساس‬ ‫تنگنای مالی برای تولیدکنن��دگان بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ام��روز تنگنای اعتباری واقعیتی اس��ت که به اقتصاد‬ ‫ایران صدمه می زند‪ .‬بان��ک مرکزی برای برون رفت از‬ ‫این وضعیت ت�لاش می کند‪ ،‬اما راه حل های مس��ئله‬ ‫ساده نیست‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬ضرورت تجدید ساختار میراث‬ ‫بانکی باقیمانده از سال های قبل امری جدی است‪ .‬در‬ ‫این تجدیدساختار‪ ،‬بانک مرکزی ناچار است موسسات‬ ‫فاقد مجوز را تعطیل و بعضی از بانک های مشکل دار را‬ ‫در بانک هایی ادغام کند که کمتر مشکل دارند‪.‬‬ ‫او به لزوم تجدید س��اختار نظام بانکی اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬نظام بانکداری در راس��تای رونق اقتصادی و‬ ‫حمایت از تولید و سرمایه گذاری باید اصالح شود‪.‬‬ ‫اخبار شرکت ها‬ ‫نگاهی بر صورت های مالی‬ ‫یک ساله «بترانس»‬ ‫شرکت ایران ترانس��فو در دوره یک ساله منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۳‬مبل��غ ‪ 3‬ه��زار و ‪ ۹۳۶‬میلیارد و ‪۲۱‬‬ ‫میلیون ریال درامد حاصل از فروش داشت‪.‬‬ ‫این ش��رکت با ارس��ال صورت های مالی یک س��اله‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ماه ‪ ۹۳‬به صورت حسابرسی شده‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬در سال گذشته با سرمایه یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال مبلغ س��ه ه��زار و ‪ ۹۳۶‬میلیارد و ‪۲۱‬‬ ‫میلیون ریال درامد حاصل از فروش خالص داشت‪.‬‬ ‫از درام��د ای��ن ش��رکت به��ای تمام ش��ده کاالی‬ ‫فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۵‬میلی��ارد و ‪ ۷۱۹‬میلیون ریال رس��ید‪ .‬از س��ود‬ ‫ناخال��ص دوره نیز هزینه های اداری و عمومی کس��ر‬ ‫و درامده��ای عملیاتی افزوده ش��د و معادل یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۹۸‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۲‬میلیون ریال س��ود عملیاتی‬ ‫دوره محاس��به شد‪ .‬از س��ود عملیاتی نیز هزینه های‬ ‫مالی کسر و درامد های غیرعملیاتی به ان اضافه شد‬ ‫و مع��ادل یک هزار و ‪ ۸۱‬میلیارد و ‪ ۶۸۴‬میلیون ریال‬ ‫سود خالص به دس��ت امد و بر این اساس مبلغ ‪۷۲۱‬‬ ‫ریال س��ود به ازای هر س��هم در نظر گرفته ش��د‪ .‬به‬ ‫سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه‬ ‫ش��د و در نهایت مبلغ یک هزار و ‪ ۷۰۶‬میلیارد و ‪۹۰۷‬‬ ‫میلیون ریال س��ود انباشته پایان دوره در حساب های‬ ‫این شرکت منظور شد‪.‬‬ ‫کسب ‪ ۷۵‬میلیون ریال سود‬ ‫واگذاری «وتوصا»‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران در‬ ‫دوره ی��ک ماهه منتهی ب��ه ‪ ۳۱‬خرداد ماه ‪ ۹۴‬از بابت‬ ‫واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل‬ ‫‪ ۷۵‬میلیون ریال س��ود محاس��به کرد‪ .‬این شرکت با‬ ‫انتش��ار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در‬ ‫دوره ی��ک ماهه منتهی به ‪ ۳۱‬خ��رداد ماه ‪ ۹۴‬اعالم‬ ‫کرد در ابتدای دوره یادش��ده تعدادی از س��هام چند‬ ‫شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده یک هزار و ‪۷۵۱‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۸۶۲‬میلیون ری��ال و ارزش بازار یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۶۴‬میلیارد و ‪ ۲۶۱‬میلیون ریال در س��بد س��هام‬ ‫خود داشت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه‬ ‫امس��ال با کاهش ‪ ۳۸۱‬میلیون ریال ب��ه یک هزار و‬ ‫‪ ۷۵۱‬میلیارد و ‪ ۴۸۱‬میلیون ریال رسید و ارزش بازار‬ ‫ان نی��ز با کاهش ‪ ۱۴۱‬میلی��ارد و ‪ ۵۴۱‬میلیون ریال‬ ‫معادل یک ه��زار و ‪۶۲۲‬میلیارد و ‪ ۷۲۰‬میلیون ریال‬ ‫محاسبه شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند‬ ‫شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و ‪۶۰۸‬‬ ‫میلی��ون ریال و با مبلغ یک میلی��ارد و ‪ ۶۸۳‬میلیون‬ ‫ری��ال واگذار ک��رد و از این بابت مع��ادل ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫ریال س��ود شناس��ایی کرد‪ .‬همچنین این شرکت در‬ ‫همین دوره تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را‬ ‫با بهای تمام ش��ده یک میلی��ارد و ‪ ۲۲۷‬میلیون ریال‬ ‫خریداری کرد‪.‬‬ ‫ انتشار پرتفوی یک ماه‬ ‫نیرو سرمایه‬ ‫ارزش بازار شرکت نیرو س��رمایه در دوره یک ماهه‬ ‫منته��ی به ‪ ۳۱‬خردا دم��اه ‪ ۹۴‬مع��ادل دو میلیارد و‬ ‫‪ ۱۲۳‬میلیون ریال افزایش یافت‪ .‬این شرکت با انتشار‬ ‫صورت وضعی��ت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره‬ ‫یک ماه��ه منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ماه ‪ ۹۴‬اعالم کرد که‬ ‫در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت‬ ‫بورسی را با بهای تمام شده ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۷۷۹‬میلیون‬ ‫ریال و ارزش بازار ‪۱۹‬میلیارد و ‪ ۳۶۹‬میلیون ریال در‬ ‫سبد سهام خود داشت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در‬ ‫خرداد ماه امس��ال بدون تغییر ماند در حالی که ارزش‬ ‫ب��ازار ان با افزایش دو میلی��ارد و ‪ ۱۲۳‬میلیون ریال‬ ‫معادل ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۴۹۲‬میلیون ریال محاسبه شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش این شرکت در خردادماه امسال‬ ‫سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد‪.‬‬ ‫ اختصاص‪ ۱۷۱۳‬ریال سود‬ ‫به ازای هر سهم پتروشیمی نوری‬ ‫شرکت پتروش��یمی نوری(برزویه) در دوره یکساله‬ ‫منته��ی به ‪ ۲۹‬اس��فند ماه ‪ ۹۳‬مبل��غ ‪ 5‬هزار و ‪۱۳۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۹‬میلیون ریال س��ود خالص کسب کرد و‬ ‫بر این اساس مبلغ ‪ ۱۷۱۳‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫کنار گذاشت‪.‬‬ ‫این ش��رکت در ارس��ال صورت های مالی یکساله‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ماه ‪ ۹۳‬به صورت حسابرسی شده‬ ‫اع�لام کرد که در س��ال گذش��ته با س��رمایه ‪ 3‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال‪ ،‬مبلغ ‪ ۸۰‬ه��زار و ‪ ۶۱۷‬میلیارد و ‪۴۴۶‬‬ ‫میلیون ریال درامد حاصل از فروش خالص داشت‪ .‬از‬ ‫درامد این ش��رکت بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬ ‫کسر شد و سود ناخالص دوره به ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۲۵‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد بورس تهران در یک نگاه‬ ‫بازدهی‪2‬درصدیبازارسرمایهدرفصلبهار‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بهار سال ‪ 1394‬در حالی‬ ‫به پایان رس��ید که بازار سرمایه با کسب‬ ‫بازدهی ‪ 2‬درصدی بع��د از بازار پول قرار‬ ‫گرفت و به دلیل زیان بازارهای سکه و ارز‬ ‫توانست از انها پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ورس ته��ران در نخس��تین روزهای‬ ‫ابتدایی س��ال‪ ،‬روند صعودی ش��دیدی را‬ ‫اغاز کرد و توانست در مدت کوتاه بازدهی‬ ‫‪ 13‬درص��دی را نصیب س��هامداران خود‬ ‫ک��رده و در برابر س��ایر بازاره��ا یکه تازی‬ ‫کند اما به دلیل بروز ابهامات سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی نتوانس��ت به مس��یر خود ادامه‬ ‫ده��د و از نیم��ه دوم فروردین ماه به بعد‬ ‫ب��ا کاهش قیم��ت و تقاضا رو به رو ش��د و‬ ‫سوداوری سهامداران خود را از بین برد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ابهامات سیاسی موجب‬ ‫رک��ود مج��دد بازار س��رمایه و تش��کیل‬ ‫صف ه��ای ف��روش و درنهای��ت خ��روج‬ ‫س��هامداران از این بازار شد به طوری که‬ ‫سهامداران بورس تهران در سه ماهه اول‬ ‫سال ترجیح دادند تا زمان مشخص شدن‬ ‫نتیجه مذاکرات از خرید س��هم دست نگه‬ ‫داشته و سرمایه خود را به سمت بانک ها‬ ‫هدای��ت کنند ب��ه همین دلی��ل بانک ها‬ ‫رتبه اول سرمایه گذاری ش��ده و بیشترین‬ ‫س��وداوری را در میان سایر بازارها نصیب‬ ‫همراهان خود کردند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب در کنار کس��ب بازدهی‬ ‫ناچیز بازار سهام از ابتدای سال تاکنون و‬ ‫رفت��ن بورس به فاز رکود و بازدهی منفی‬ ‫بازارهای ارز و س��که‪ ،‬اکثر س��رمایه ها به‬ ‫س��مت بازار پول رفت و در س��پرده های‬ ‫بانکی جا خ��وش کرد تا در صورت بهبود‬ ‫شرایط دوباره به بازار سرمایه برگردد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس با حاکم شدن جو انتظار‬ ‫و نگرانی در بورس تهران‪ ،‬شاخص بورس‬ ‫در خ��رداد م��اه به ارق��ام ابتدایی س��ال‬ ‫نزدیک ش��د و بازدهی سهامداران خود را‬ ‫صفر کرد‪ .‬اما مجدد با انتشار برخی اخبار‬ ‫مثبت از مذاکرات هسته ای‪ ،‬به سطح ‪63‬‬ ‫هزار واحد برگشت و رشد ‪ 0.2‬درصدی را‬ ‫در خرداد ماه تجربه کرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که بررس��ی روند‬ ‫حرکتی بازار س��که و ارز نش��ان می دهد‬ ‫که بازار ارز از ابتدای س��ال تاکنون با افت‬ ‫قیمت همراه شده است؛ به طوری که دالر‬ ‫امری��کا از ابتدای س��ال تاکنون افت ‪1/4‬‬ ‫درص��دی را تجربه کرد و به طور میانگین‬ ‫در قیم��ت ‪ 3298‬تومان معامله ش��د‪ .‬در‬ ‫بازار س��که نیز‪ ،‬وضعی��ت نزولی از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون در جریان بود به طوری که‬ ‫هر س��که تمام بهار ازادی از ابتدای سال‬ ‫تاکن��ون ‪ 3/8‬درصد افت ک��رد و از ‪948‬‬ ‫تومان در ابتدای س��ال به ‪ 905‬تومان در‬ ‫پایان خرداد ماه رسید‪.‬‬ ‫معامالت تاالر شیشه ای طی ماه گذشته‬ ‫ب��ا بازدهی مثبت کمت��ر از یک درصدی‬ ‫ش��اخص کل و در مقاب��ل بازدهی منفی‬ ‫‪1/18‬درص��دی ب��ورس پای��ان یافت‪ .‬به‬ ‫گون��ه ای ک��ه ش��اخص کل از ‪ ۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۲۷‬واحد در نخستین روز معامالتی ماه‬ ‫ب��ه ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۱۰‬واحد طی اخرین روز‬ ‫معامالتی فصل بهار رسید‪.‬‬ ‫در اخری��ن ماه فصل بهار‪ ،‬تعداد ‪9297‬‬ ‫میلیون س��هم در ‪ 782‬ه��زار دفعه مورد‬ ‫معامل��ه قرار گرف��ت و به ترتی��ب ‪23/7‬‬ ‫درصد و ‪ 24/8‬درصد کاهش را نسبت به‬ ‫ماه گذشته تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش نرم��ال ب��ه ‪15239‬‬ ‫میلیارد رس��ید و حجم معام�لات نرمال‬ ‫با ‪ 8547‬میلیون س��هم ب��ه ترتیب با ‪36‬‬ ‫درصد و ‪ 20‬درصد کاهش نس��بت به ماه‬ ‫گذشته همراه شدند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تع��داد ‪ 5065883‬برگه‬ ‫اوراق مش��ارکت به ارزش ‪ 5093‬میلیارد‬ ‫ریال معامله شد که نسبت به اردیبهشت‬ ‫ماه ‪ 94‬به ترتیب افزایش ‪ 1277‬و ‪1262‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در کنار کسب بازدهی‬ ‫ناچیز بازار سهام از‬ ‫ابتدای سال تاکنون‬ ‫و رفتن بورس به فاز‬ ‫رکود و بازدهی منفی‬ ‫بازارهای ارز و سکه‪،‬‬ ‫اکثر سرمایه ها به سمت‬ ‫بازار پول رفت و در‬ ‫سپرده های بانکی جا‬ ‫خوش کرد‬ ‫شاخص بازار اول با ‪ 277‬واحد کاهش به‬ ‫رقم ‪ 45799‬واحد و ش��اخص بازار دوم با‬ ‫‪ 2433‬واح��د افزایش ب��ه عدد ‪133174‬‬ ‫واحد رسید‪.‬‬ ‫صنعت فنی و مهندسی در حالی در ماه‬ ‫گذشته بازدهی مثبت حدود ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫را کسب کرد و عنوان پربازده ترین صنعت‬ ‫را از ان خ��ود کرد که در این امر بازدهی‬ ‫مثب��ت ‪ 54/05‬درص��دی یکی از س��هام‬ ‫زیرمجموعه ان یعنی تابان نیرو س��پاهان‬ ‫در نم��اد «تابا» بیش��ترین تاثیر مثبت را‬ ‫اعمال کرد که البته معامالت نماد نام برده‬ ‫در بازار توافقی انجام می شود‪.‬‬ ‫پس از ان گروه اس��تخراج سایر معادن‬ ‫با تک نم��اد تامی��ن ماس��ه ریخته گری‬ ‫بازده��ی مثبت ‪ 10/78‬درصدی را محقق‬ ‫کرد و رتب��ه دوم را به خود اختصاص داد‬ ‫و در ادامه نیز جایگاه س��وم به گروه ابزار‬ ‫پزش��کی با تحقق بازدهی مثبت حدود ‪۹‬‬ ‫درصدی اعطا شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه صنع��ت‬ ‫خرده فروش��ی با تک س��هم قاس��م ایران‬ ‫(مینو) بازدهی منفی حدود ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫را به دس��ت اورد و در ردی��ف نخس��ت‬ ‫کم بازده تری��ن گروه قرار گرفت‪ .‬بعد از ان‬ ‫محصوالت چوبی با کس��ب بازدهی منفی‬ ‫‪ 18/57‬درصدی و اس��تخراج زغال سنگ‬ ‫ب��ا بازده��ی منف��ی ‪ 16/48‬درصدی در‬ ‫جایگاه های بعدی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ۱۸۲ ،‬شرکت فعال‬ ‫در بازار س��رمایه بازده��ی مثبت محقق‬ ‫کردند و با رش��د قیمتی همراه شدند که‬ ‫از میان انها ش��رکت تابان نیرو سپاهان با‬ ‫بازدهی مثبت ‪ 54/05‬درصدی صدرنشین‬ ‫جدول پربازده ترین سهام شد‪.‬‬ ‫بعد از ان شرکت خودکفایی ازادگان با‬ ‫بازدهی مثبت ‪ 52/88‬درصدی و نهادهای‬ ‫مال��ی ب��ورس انرژی ب��ا بازده��ی مثبت‬ ‫‪42/20‬درصدی و نیز ش��رکت جوشکاب‬ ‫ی��زد با بازده��ی ح��دود ‪ ۴۲‬درصدی در‬ ‫ردیف های بعدی جای گرفتند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نی��ز طی خرداد ماه امس��ال‬ ‫‪ ۳۰۲‬مجموع��ه ب��ا کاهش ارزش س��هام‬ ‫روبه رو ش��دند که از جمله انه��ا می توان‬ ‫به ش��رکت صنعتی و معدنی شمال شرق‬ ‫شاهرود با بازدهی منفی ‪ 44/67‬درصدی‪،‬‬ ‫ایرانیت با بازدهی منفی ‪ 43/81‬درصدی‬ ‫و نی��ز پارس پامچ��ال ب��ا بازدهی منفی‬ ‫‪ 27/73‬درصدی اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین معامالت س��هام ‪ ۱۳‬شرکت‬ ‫بدون کسب بازدهی مثبت یا منفی پایان‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫در خردادماه زراعت و خدمات وابسته با‬ ‫‪ 23/26‬درص��د‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬انبارداری و‬ ‫ارتباطات با ‪ 12/44‬درصد‪ ،‬استخراج سایر‬ ‫معادن ب��ا ‪ 10/78‬درصد‪ ،‬ابزار پزش��کی‪،‬‬ ‫اپتیک��ی و اندازه گیری ب��ا ‪ 9/06‬درصد و‬ ‫ماشین االت و دستگاه های برقی با ‪7/70‬‬ ‫درص��د بیش��ترین تغییر در ش��اخص را‬ ‫نس��بت به سایر گروه ها به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اطالع��ات موج��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫نقد شوندگی ترین سهام به بانک صادرات‪،‬‬ ‫ش��رکت پ��ارس خ��ودرو و بان��ک مل��ت‬ ‫اختصاص یافت و در مقابل بیمه تجارت نو‬ ‫در نماد «تجارت» و برخی از صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری مختلط در انتهای جدول‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به طور کلی در مجموع معامالت خرداد‬ ‫ماه امس��ال بورس در حالی خاتمه یافت‬ ‫ک��ه حجم معامالت بی��ش از ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۴۷‬میلیون س��همی طی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰‬ه��زار دفعه معامله ارزش��ی به مبلغ‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۶۸‬میلی��ارد ریال را رقم زد‬ ‫و در میان شرکت های فعال بورسی بیمه‬ ‫تج��ارت نو با حجم معامالتی بیش از یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۲۶‬میلیون س��همی به عنوان‬ ‫پر گردش ترین سهم بورس و در مقابل ان‬ ‫شرکت س��یمان س��فید نی ریز به عنوان‬ ‫کم گردش ترین سهم شناخته شدند‪.‬‬ ‫ راهکار اجرایی و اهداف تشکیل‬ ‫«بورس تعاون»‬ ‫ سازمان بورس به دنبال بررسی‬ ‫ریشه ای مشکل «شپنا»‬ ‫ منتظر طرح مجلس‬ ‫برای واگذاری سرخابی ها هستیم‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار با بیان اینکه رس��یدن به‬ ‫س��هم ‪ ۲۵‬درص��دی تع��اون در‬ ‫اقتص��اد نیازمند حض��ور جدی‬ ‫در بازار س��رمایه است‪ ،‬گفت ‪ :‬با‬ ‫تش��کیل کارگروه های تخصصی‬ ‫بای��د تمام ابعاد تش��کیل بورس‬ ‫تعاون بررس��ی ش��ود‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمد فطانت‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که برای اس��تفاده از ظرفیت تعاونی ها در ازادسازی سهام‬ ‫عدالت چه راهکارهایی اندیشه شده است و اینکه ایا تشکیل (ای تی اف)‬ ‫صندوق قابل معامله با کارکرد تعاونی ها در تضاد نیست؟ گفت ‪ :‬در این‬ ‫باره پیش��نهادهایی مطرح شده مبنی بر اینکه صندوق های قابل معامله‬ ‫برای ازادسازی سهام عدالت تشکیل شود‪ ،‬اما این موضوع با نظرخواهی‬ ‫از تعاونی ها و ش��رکت های سرمایه گذاری استانی همراه خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫درباره تش��کیل بورس تعاون و ورود این بخش به بازار سرمایه با هدف‬ ‫رونق بخش��ی و ایجاد تنوع‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرکت های تعاونی سهامی عام‬ ‫تفاوت ها و تمایزهایی با س��ایر شرکت های سهامی عام دارند که در این‬ ‫باره ایجاد بازاری مستقل به روند شکل گیری و ورود انها به بازار سرمایه‬ ‫کمک بس��یاری می کند‪ .‬فطانت با بیان اینکه طرح��ی نو باید در مورد‬ ‫تعاونی ها ارائه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از طریق نشست های کارشناسی و تشکیل‬ ‫کارگروه های تخصصی با بخش های مختلف و کارشناس��ان اتاق تعاون‬ ‫ایران چارچوبی در یک زمان بندی مش��خص تعیین خواهد شد‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬اراده و عزم بر این است که بخش‬ ‫تعاون به س��هم از پیش تعیین ش��ده (‪ 25‬درصد اقتصاد) برسد که این‬ ‫موض��وع مس��تلزم حضور جدی در بازار و حمایت های ویژه اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬جلب مش��ارکت عمومی و ایجاد فضای مردمی تر از اهداف ورود‬ ‫تعاونی ها به بازار سرمایه خواهد بود‬ ‫مدی��ر جدید نظ��ارت بر بورس ها و بازارهای س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار در نخس��تین اظهار نظر خود‪ ،‬نس��بت به نحوه معامالت شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان در نخستین روز تیر ماه جاری واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عیس��ی حسین پناه در واکنش به معامله بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون س��همی نماد «ش��پنا» در ‪ 3‬دقیقه پس از اتمام ساعت قانونی‬ ‫معام�لات گفت‪ :‬این اتفاق را در حالی که در گی��رودار جابه جایی ها و‬ ‫قبول مسئولیت جدید بودم به عنوان ناظر بازار دیدم‪ .‬وی در برابر این‬ ‫پرسش مبنی بر اینکه معامله سهام در نماد معامالتی «شپنا» در ساعت‬ ‫‪ 12:33‬و در پایان زمان قانونی معامالت بازار س��هام به چه دلیل انجام‬ ‫ش��ده و چرا با وجود س��فارش خرید در سامانه معامالت کارگزاری ها و‬ ‫س��پس حذف انها اما پس از پایان معامالت از کد صندوق توس��عه به‬ ‫یک کد معامالتی حقیقی واگذار می شود‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬اراده حوزه نظارت‬ ‫بر بورس ها در دوره مدیریت جدید بررسی ریشه ای و ذاتی مشکالت و‬ ‫لو فصل انهاست‪ .‬از این رو از فعاالن و دوستان بازار‬ ‫اقدام عملی برای ح ‬ ‫س��رمایه می خواهم که با دادن فرصت بیشتر برای بررسی این موضوع‬ ‫اجازه بدهند تا به طور واقعی ابعاد این مسئله بررسی و پیگیری شود‪.‬‬ ‫حس��ین پناه در برابر این موضوع که چرا با توجه به حساس��یت بازار‬ ‫س��هام به اخبار مذاکرات هس��ته ای و در ش��رایطی که بازار به حمایت‬ ‫نیاز دارد برخی بانک ها و حقوقی ها با رفتار غیرمنطقی به دنبال عرضه‬ ‫سهام شرکت های پیش��رو از جمله بانک صادرات با هدف رشد نکردن‬ ‫ان هس��تند؟ گفت‪ :‬برخی از این رفتارها را ما نیز به انها انتقاد داریم و‬ ‫از ارائه ان از س��وی فعاالن بازار و نیز رسانه به سازمان بورس استقبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫معتقدم اصحاب رس��انه باید در این موضوع ها وارد شوند و به عنوان‬ ‫موتور اصالح‪ ،‬با پادرمیانی و افزایش فشار برای اصالح مشکالت‪ ،‬ناظران‬ ‫بازار را مجبور کنند که پیگیر مش��کالت باشند‪ .‬در فضای دموکراتیک‪،‬‬ ‫ابتکار عمل در دست رسانه هاست و با دیده منت انتقاد ها را می پذیریم‪.‬‬ ‫مش��اور ریی��س س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی گفت‪ :‬واگذاری‬ ‫س��رخابی ها از دستورکار خارج‬ ‫نشده و منتظر طرح مجلس در‬ ‫این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��یدجعفر‬ ‫س��بحانی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫واگذاری دو باش��گاه استقالل از دستورکار خارج نشده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فقط براساس دستور وزیر اقتصاد شیوه مزایده از دستور خارج‬ ‫شده و روش های دیگر به قوت خود برای واگذاری این دو تیم باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫مشاور رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شیوه واگذاری‬ ‫س��رخابی ها به انتخاب هیات واگذاری و یا طرح مجلس خواهد بود‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر به نظر می رس��د‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫طرحی برای ش��یوه واگ��ذاری این دو تیم دارن��د و به همین علت‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی تا یک ماه اینده منتظر مصوبه مجلس در‬ ‫این راس��تا خواهد ماند که اگر ارائه ش��ود‪ ،‬مبن��ای کار قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬در غیراین صورت روش های دیگر واگذاری از س��وی هیات‬ ‫واگذاری مبنا قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روش هایی مانند مذاکره‪ ،‬اجاره و پیمان مدیریت و‬ ‫دیگر شیوه ها می تواند مبنای واگذاری این دو تیم باشد‪.‬‬ ‫به گفته س��بحانی‪ ،‬هیات واگذاری تا تعیین تکلیف طرح مجلس‬ ‫برای سرخابی ها جلسه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه اخرین مصوبه مجلس الزام‬ ‫واگذاری این دو تیم از طریق مزایده بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫دو تیم اس��تقالل و پرسپولیس در گروه واگذاری های یک و دو قرار‬ ‫داشته و در مالکیت وزارت اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بررسی ‪ ۵‬درها در ایران‬ ‫خاطراتخوشوناخوشهاچ بک ها‬ ‫گروه خ�ودرو‪ :‬از ایام قدی�م‪ ،‬خودروهای‬ ‫هاچ ب�ک طرف�داران کمت�ری نس�بت به‬ ‫خودروهای دیگر داش�تند‪ .‬طرفداران این‬ ‫خودروها قش�ر خاصی از م�ردم با عالیق‬ ‫خاص که بیشتر جوان ها و بانوان هستند‪،‬‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬این خودروها بیشتر از‬ ‫لح�اظ ظاهر با خودروه�ای دیگر متفاوت‬ ‫هستند‪ .‬در ایران نیز هاچ بک ها از ابتدای‬ ‫ورود جا در دل ماش�ین بازها البته بیشتر‬ ‫جوانان باز کردند و همچنان این دلبری در‬ ‫مدل های قدیمی و جدید نشان (برند)های‬ ‫خودرو در ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫هاچ بک ه�ا م�ا را یاد جوانی و س�رعت‬ ‫و وی�راژ می اندازد‪ ،‬ام�ا در حقیقت هدف‬ ‫اصل�ی عرض�ه خ�ودرو هاچ ب�ک‪ ،‬تحقق‬ ‫‪ 3‬ای�ده به ص�ورت همزمان بوده اس�ت‪:‬‬ ‫جمع وج�ور س�اختن خ�ودرو ب�ا ح�ذف‬ ‫صن�دوق‪ ،‬قیم�ت ارزان ت�ر و درنهای�ت‪،‬‬ ‫نصب د ِر پنجم برای دسترس�ی اس�ان و‬ ‫س�ریع به قس�مت عقب خودرو‪ .‬هاچ بک‬ ‫به خودروهایی اطالق می شود که صندوق‬ ‫عقب انها تقریبا حذف شده و د ِر صندوق‬ ‫عقب و شیشه عقب خودرو یکی بوده و به‬ ‫صورت عمودی باز می شود‪ .‬وقتی در را به‬ ‫سمت باال باز می کنید‪ ،‬امکان دسترسی به‬ ‫فضای عقب خودرو فراهم می شود‪.‬‬ ‫این خودروه�ا در صورت داش�تن اتاق‬ ‫کوچ�ک‪ ،‬از امکانات باالی�ی برخوردارند‪.‬‬ ‫همچنی�ن از مزای�ای ای�ن خودروه�ا‬ ‫می ت�وان به جای پارک کم و راحت ش�ان‬ ‫اش�اره کرد‪ .‬تنوع بس�یاری در طراحی و‬ ‫نشان (برند) های این خودروها وجود دارد‬ ‫ک�ه با قیمت های مختلفی ب�ه بازار عرضه‬ ‫ش�ده اند و افراد می توانند بر حسب نیاز و‬ ‫عالقه خود انتخاب متفاوتی داشته باشند‪.‬‬ ‫خ�وب اس�ت بدانی�د کلمه «ه�اچ» به‬ ‫معن�ای نیمه در ی�ا روزنه یا دری اس�ت‬ ‫ک�ه روزن�ه ای دارد‪ .‬تعبیر دیگ�ر از کلمه‬ ‫«ه�اچ»‪ ،‬روزن�ه ای اس�ت ک�ه جوجه ه�ا‬ ‫موق�ع س�ربیرون اوردن از تخ�م ایجاد‬ ‫می کنن�د‪ .‬ح�اال ب� ه احتمال با فلس�فه و‬ ‫علت نامگذاری خودروهای هاچ بک اشنا‬ ‫شده اید‪ .‬هاچ بک ها بیشتر ‪ 2‬در هستند؛‬ ‫حتی اگر ‪4‬صندلی داش�ته باش�ند‪ ،‬زیرا‬ ‫اص�ل جمع وجور بودن و ارزانی بر س�ایر‬ ‫گلف های هاچ بک‬ ‫خودرو «گلف» محصول فولکس واگن‬ ‫هاچ ب��ک معروف‪ ،‬ب��ا تولید ح��دود ‪۳۰‬‬ ‫میلیون دستگاه ( از سال ‪ ۱۹۷۴‬تاکنون)‬ ‫نمونه مثال زدنی همین موضوع است که‬ ‫در صدر ‪ 5‬خودرو پرفروش دنیا در تاریخ‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫گل��ف ب��ا ان��واع موتوره��ای ‪ ۱۶۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی و حت��ی باالت��ر (تیون‬ ‫ش��ده) در ب��ازار عرض��ه می ش��ود و در‬ ‫مسابقات مختلف خودرویی هم مقام های‬ ‫خوبی ک س��ب کرده و همچنان کسب‬ ‫«رن��و ‪ » ۵‬از دیگ��ر هاچ بک ه��ای کوچک‬ ‫معروف دنیا اس��ت که ‪ 4‬ده��ه پس از تولد‪،‬‬ ‫هن��وز برای جوان ها جذاب اس��ت‪ .‬روزهایی‬ ‫را به یاد بیاورید که دانش��جوها در بسیاری‬ ‫از کش��ورها ب��ه مح��ض ورود به دانش��گاه‬ ‫یک «رن��و ‪ » ۵‬از پدر هدی��ه می گرفتند یا‬ ‫ش��رکت کنندگان در مس��ابقات س��رعت با‬ ‫«رن��و‪ »۵‬توربو جام ها را یکی پس از دیگری‬ ‫از رقب��ا می ربودن��د‪ .‬خودروی��ی ک��ه طراح‬ ‫ان «مایکل ب��و» قبل از عرض��ه اش از دنیا‬ ‫رف��ت‪ .‬از ژانوی��ه ‪ ۱۹۷۲‬تا ‪ ۱۹۹۶‬پیوس��ته‬ ‫ب��ا کمترین تغییرات در ان��واع ‪ 3‬در و ‪ 5‬در‬ ‫تولید ش��د‪ .‬برترین خودرو اس��پرت دنیا در‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬می�لادی‪ ،‬در ای��ران البته عمرش‬ ‫قدری طوالنی تر ش��د و با نام های «سپند»‬ ‫و «پی کی» و با تغیی��رات ظاهری و تقویت‬ ‫موت��ور تولی��د می ش��د ت��ا اینکه در س��ال‬ ‫می کن��د‪« .‬نفت گران ش��د‪ ،‬گلف امد!»‬ ‫اگهی تلویزیونی معروف «گلف»‪ ،‬ابتدای‬ ‫عرض��ه اش را هن��وز خیلی ها ب��ه خاطر‬ ‫دارند‪ .‬این اگهی فردی را نش��ان می داد‬ ‫ک��ه درحال گذر از پیاده رو چش��مش به‬ ‫س��ویی خیره ش��ده و بعد از چند قدم‪،‬‬ ‫با یک میله برخ��ورد می کند و به زمین‬ ‫می افتد‪ .‬این قصه برای افراد دیگری هم‬ ‫تکرار می ش��ود و ناچار عده ای می ایند و‬ ‫ان میله را با وسایل اسفنجی می پوشانند‬ ‫تا س��ر و صورت مردم پس از برخورد با‬ ‫«پی کی» هاچ بک خود مان‬ ‫‪۱۳۸۸‬برای همیشه از خط تولید پر کشید‪.‬‬ ‫گفته می شود ‪ ۵/۵‬میلیون دستگاه از این‬ ‫خودرو در بیش از ‪ 2‬دهه تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫«رنو ‪ »۵‬یک هاچ بک کوچک و فشرده بود‪،‬‬ ‫ساده و کالسیک‪ ،‬بدون خطوط پرپیچ و تاب‬ ‫طراحی های ان روزگار و البته کم مصرف و‬ ‫پرکار‪« .‬رنو‪ »۵‬حتی به بازار امریکا هم رسوخ‬ ‫کرد‪ ،‬در حال��ی که امریکایی ها به این قبیل‬ ‫خودروها کمتر سوار می شوند‪ 8 .‬تیپ موتور‬ ‫کورسای هاچ بک‬ ‫ان اس��یب نبین��د‪ .‬در نهای��ت معل��وم‬ ‫می ش��ود انچه در س��وی دیگر خیابان‪،‬‬ ‫توج��ه همه را به خود جلب می کند (که‬ ‫به میله برخورد می کنند) یک دس��تگاه‬ ‫«گلف» پارک شده است‪.‬‬ ‫برای نس��ل نخست «رنو‪ »۵‬وجود داشت که‬ ‫از ‪ ۸۴۵‬تا ‪ ۱۳۹۷‬سی س��ی حجم و از ‪ ۳۶‬تا‬ ‫‪ ۱۶۰‬اسب بخار توان داشتند‪ .‬نخستین موتور‬ ‫حداکثر س��رعت ‪ ۱۲۰‬کیلومتر و موتورهای‬ ‫بعدی ‪ ۱۵۱ ،۱۴۰ ،۱۳۵‬و ‪ ۱۷۵‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت را برای رنو‪ ۵‬ثبت کردند‪ .‬موتورهای‬ ‫تورب��و نیز ‪ ۱۸۵‬و ‪ ۲۰۱‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫سرعت داش��تند و شتاب صفر تا ‪۶ / ۹ ،۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹ / ۱‬ثانیه را ثبت می کردند‪ .‬نس��ل دوم‬ ‫«رن��و‪ »۵‬از س��ال ‪ ۱۹۸۵‬ت��ا ‪۱۹۹۶‬م تولید‬ ‫ شد‪ .‬شیش��ه های برقی و ترمزهای دیسکی‬ ‫در این مدل کنار گذاش��ته شد‪ ،‬اما ساختار‬ ‫ان تغیی��ری نکرد و البته هن��وز االیندگی‬ ‫باالیی داشت‪ .‬در نسل دوم‪ ،‬وانت کوچولوی‬ ‫«رنو‪ »۵‬هم ساخته شد‪ .‬تولید «رنو‪ »۵‬پس‬ ‫از ‪ ۲۴‬سال پایان یافت‪ .‬اکنون «رنو کلیو» را‬ ‫می توان نواده «رنو‪ »۵‬دانست‪.‬‬ ‫پژوهای هاچ بک‬ ‫«پژو ‪ »۲۰۶‬به طور قطع یک هاچ بک کم‬ ‫نظیر در بازار ایران اس��ت که موفقیت ان‬ ‫در جهان نیز زبانزد است‪ .‬حدود ‪ 6‬میلیون‬ ‫دس��تگاه «پژو ‪ »۲۰۶‬از سال ‪۱۹۹۸‬م در‬ ‫دنیا تولید ش��ده و البت��ه نمونه اصلی ان‬ ‫‪ 2‬در اس��ت ولی نمونه ای ک��ه در ایران پا‬ ‫گرف��ت ‪ 4‬در بود که بعدها صندوقدار هم‬ ‫ش��د‪ .‬طراحی جذاب و گربه ای‪ ،‬هندلینگ‬ ‫مناسب‪ ،‬قیمت مناسب و تنوع تیپ‪ ،‬سبب‬ ‫موفقی��ت این خودرو ش��د‪ .‬موفقیت ‪۲۰۶‬‬ ‫باعث ش��د پ��ژو تولید ان را ب��ا تغییراتی‬ ‫با ن��ام «‪ ۲۰۶‬پالس» (ی��ا همان ‪ ۲۰۷‬ای‬ ‫در ای��ران) ادام��ه دهد‪ .‬پرای��د هاچ بک یا‬ ‫«نس��یم»‪ ،‬ه��م اورد دیگ��ر این ب��ازار‪ ،‬از‬ ‫همان بدو ورودش با اس��تقبال جوان ها و‬ ‫رالی بازها روبه رو ش��د و همیش��ه قیمتی‬ ‫بیش از پراید صندوقدار داشت‪ .‬هندلینگ‬ ‫و ش��تاب بهتر نس��بت به مدل صندوقدار‬ ‫(صبا) و قیمت مناس��ب ان باعث می شد‪،‬‬ ‫انتخ��اب نخس��ت جوان ه��ا باش��د‪ .‬البته‬ ‫خانواده ه��ا ه��م به دلی��ل ‪ 4‬در بودن اش‬ ‫از ان اس��تقبال کردند‪ .‬سایپا نیز تصمیم‬ ‫گرفت این خ��ودرو را با بهبود پلتفرم و با‬ ‫نام جدید «‪ »۱۱۱‬دوب��اره در بازار عرضه‬ ‫کن��د که هنوز هم جزو پرفروش ترین های‬ ‫بازار ایران اس��ت‪ .‬نس��ل نخست رنو‪ ۵‬هم‬ ‫ک��ه از س��ال ‪ ۱۳۵۶‬ت��ا ‪ ۱۳۷۷‬در ایران‬ ‫تولید می ش��د‪ ،‬ا ز موفق ترین هاچ بک های‬ ‫ایران ب��ود‪ .‬درواقع مدل ‪ 3‬در که در همان‬ ‫سال های اولیه تولید شد‪ ،‬از با کیفیت ترین‬ ‫هاچ بک های ایران بود‪ .‬این خودرو با موتور‬ ‫‪ ۹۵۰‬و ‪ ۱۰۰۰‬سی سی در ایران تولید شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪« ۱۳۷۶‬رنو‪ »۵‬با نام «سپند» و‬ ‫داخلی س��ازی ب��اال عرضه ش��د و در دهه‬ ‫‪۱۳۸۰‬م��دل دیگری ب��ه ن��ام «پی کی»‬ ‫نی��ز با ش��کل و ظاهر «رنو‪ »۵‬اس��پرت و‬ ‫با موت��ور ‪ ۱۳۰۰‬سی س��ی انژکت��وری تا‬ ‫س��ال ‪۱۳۸۸‬عرضه ش��د و این سال‪ ،‬سال‬ ‫خداحافظی «رنو‪ »۵‬از بازار ایران بود‪.‬‬ ‫هاچ بک چشم بادامی ها‬ ‫بازار هاچ بک ها در ایران شاهد حضور تازه‬ ‫واردهای سرس��ختی شد که بیش��تر انها از‬ ‫سرزمین چش��م بادامی ها امدند‪ .‬مهم ترین‬ ‫این چشم بادامی ها «ام وی ام ‪ »۳۱۵‬است که‬ ‫از س��وی «مدیران خودرو» عرضه ش��د‪ .‬نام‬ ‫اصلی این خودرو«‪ »fulwin‬اس��ت که در‬ ‫اص�ول تولید این خودروها غالب اس�ت‪.‬‬ ‫شتاب باالتر نسبت به خودروهای ‪ 4‬در یا‬ ‫سدان‪ ،‬یافتن اسان تر جای پارک و پارک‬ ‫کردن س�ریع تر ب�ه دلی�ل کوتاه تر بودن‬ ‫طول خودرو‪ ،‬تن�وع فوق العاده کاربری و‬ ‫دسترسی اسان و سریع به قسمت عقب‬ ‫ب�ا وجود در پنجم‪ ،‬مزایایی اس�ت که هر‬ ‫ف�رد مجرد یا خانواده ‪ 2‬یا ‪ 3‬نفره ای را به‬ ‫خرید هاچ بک تش�ویق می کن�د‪ .‬امروزه‬ ‫هاچ بک ه�ا با وج�ود انکه تقریب�ا فاقد‬ ‫فضای صندوق عقب هستند‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫را قبضه کرده اند‪.‬‬ ‫خودروسازی «چری» چین تولید شد‪ .‬ابعاد‬ ‫«ام وی ام‪ »۳۱۵‬مشابه ابعاد پژو‪ ۲۰۶‬بوده و‬ ‫طراحی ان ایتالیایی است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کوچک زیبا‪ ،‬هاچ بک‬ ‫«اوپل کورس��ا»‪،‬‬ ‫کوچ��ک و س��ریع و کم مص��رف‪ ،‬دیگر‬ ‫خودرویی است که برای ایرانی ها از دهه‬ ‫‪ ۷۰‬شمسی ش��ناخته ش��ده است‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو در حقیقت‪ ،‬هاچ بک ارزانقیمتی‬ ‫ب��ا موتور ح��دود ‪ ۱/۴‬لیتری ب��ا پلتفرم‬ ‫«جنرال موتورز» اس��ت ک��ه در امریکا‬ ‫با نش��ان(برند) «ش��ورولت»‪ ،‬در اروپا با‬ ‫نش��ان (برند) «واکسهال» و «اوپل» و در‬ ‫اس��ترالیا با نشان (برند) «هولدن» عرضه‬ ‫می شود و در بسیاری از بازارها جزو ‪۱۰‬‬ ‫خودرو نخس��ت پرفروش بوده است‪ .‬در‬ ‫واقع «ج��ی ام» مالک ‪۳۵‬درصد س��هام‬ ‫«اوپل» است‪« .‬کورسا» از ‪۱۹۸۲‬میالدی‬ ‫تولید می ش��ود و تا به حال ‪ 4‬بار پوست‬ ‫انداخت��ه و فیس لیفت ش��ده ام��ا هنوز‬ ‫اعتبار خود را از دست نداده است‪.‬‬ ‫«کورسا»‪ ،‬هاچ بک کوچک موتور جلو‪،‬‬ ‫مح��ور جل��و‪ 3 ،‬در و ‪ 5‬در اس��ت که با‬ ‫موتوره��ای ی��ک ت��ا ‪ ۱/۵‬لیت��ری و در‬ ‫رنگ ه��ای قرمز و ابی و مش��کی عرضه‬ ‫می شود که رنگ هایی جوان پسند است‬ ‫و همچون رقیب کهنه کار خود‪« ،‬گلف»‪،‬‬ ‫جوان ها برای تیونینگ و اس��پرت کردن‬ ‫ان رغب��ت زیادی داش��تند و هنوز هم‬ ‫دارن��د‪ .‬انچ��ه در ای��ران به «کورس��ا»‬ ‫معروف ش��ده مدل های ‪ ۱۹۹۴‬و ‪۱۹۹۵‬‬ ‫اس��ت که هواخواه زیادی داشت و هنوز‬ ‫هم اگر مالک ان بتواند برای این خودرو‬ ‫معاینه فنی بگی��رد‪ ،‬قیمت خوبی دارد‪.‬‬ ‫«کورس��ا» خودروی��ی بود س��بک و کم‬ ‫مص��رف (و البت��ه با ایمن��ی پایین) که‬ ‫می توانست ش��تاب خوبی بگیرد و ظاهر‬ ‫اس��پرتی هم داش��ت و همین کافی بود‬ ‫ت��ا جوان ه��ای ان روزگار عاش��ق اش‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ 5‬درهای ایرانی‬ ‫پیکان ‪ 5‬در‪ ،‬یا «استیشن»‪ ،‬نخستین حضور یک ‪ 5‬د ِر پرطرفدار‬ ‫در ایران بود که مدل سدان ان در گذشته دل ها را به چنگ اورده‬ ‫بود‪ .‬در واقع از سال ‪ ۱۳۴۶‬تا ‪ ۱۳۵۵‬حدود ‪ ۴۶‬هزار دستگاه پیکان‬ ‫در انواع «کار»‪« ،‬دولوکس»‪« ،‬جوانان» و «استیشن» ساخته شده‬ ‫بود‪ .‬اما تولید پیکان «استیشن» در سال ‪۱۳۵۹‬متوقف شد‪ .‬پیکان‬ ‫«استیش��ن» ب��رای خانواده های پرجمعیت ایران��ی که مایل بودند‬ ‫دس��ته جمعی و با کلی وس��یله به مس��افرت یا پیک نیک بروند‪،‬‬ ‫انتخابی کم نظیر بود‪ .‬این تجربه را «س��ایپا» بعدها با تولید «پراید‬ ‫سفری» در سال ‪ ۷۸‬امتحان کرد و گرچه استقبال خوبی از این ‪5‬‬ ‫در ش��د‪ ،‬اما تولید ان را ادامه نداد و پراید «لیفت بک» یا «‪»۱۴۱‬‬ ‫را طراح��ی و عرضه کرد‪ .‬این یکی تا همین امروز جزو انتخاب های‬ ‫خانواده های ایرانی بوده‪ ،‬زیرا که تا پیش از گرانی نرخ ارز‪ ،‬تنها ‪ 5‬در‬ ‫زیر‪ ۱۰‬میلیون تومان بود‪« .‬ایران خودرو» دوباره در سال ‪ ۷۸‬مدل‬ ‫«استیش��ن پژو ‪ »۴۰۵‬را در تیراژ پایین به بازار عرضه کرد که این‬ ‫مدل نیز با اقبال خوبی مواجه ش��د اما خیلی زود و در سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫ب��ه دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن بازار پژو ‪ ،۴۰۵‬ان را از خط تولید‬ ‫خ��ارج کرد‪ .‬البته ایران خودرو «س��مند» ‪ 5‬در را هم س��اخت ولی‬ ‫هرگ��ز ان را در بازار عرضه نک��رد‪ .‬در بین خودروهای ‪ 5‬در ایرانی‪،‬‬ ‫استیشن ها چندان تولید و عرضه نشده اند‪ ،‬اما «لیفت بک» ها زیاد‬ ‫عرضه شده و پرطرفدار ش��ده اند‪ .‬ازجمله «زانتیا»‪« ،‬پروتون ویرا»‬ ‫و «اوپل اس��ترا»‪ .‬در دنیا‪ ،‬خودروس��ازان ب��رای عرضه خودروهای‬ ‫‪5‬در‪ ،‬قدری ممس��ک هس��تند و این مدل را روی هر سدانی عرضه‬ ‫نمی کنند‪ .‬لیکن اس��تقبال از ‪ 5‬درها در بین خانواده های ایرانی اعم‬ ‫از هاچ بک ه��ا (همچون پراید و ‪ )۲۰۶‬لیفت بک ها و استیش��ن ها به‬ ‫گونه ای است که نش��ان می دهد فضا برای ورود خودروهای مشابه‬ ‫مس��اعد و بلکه تشنه اس��ت و خودروسازان برای این سگمنت بازار‬ ‫می توانند محصوالت جدید عرضه کنند و نس��بت به استقبال بازار‬ ‫مطمئن باش��ند‪ .‬همان طور که این اتفاق برای ‪ 5‬درهایی که گفته‬ ‫ش��د‪ ،‬رخ داد و هرگ��ز روی زمی��ن نماندند‪ .‬بدون هی��چ تردیدی‬ ‫ام��روز هاچ بک ها در بازار خودرو ایران حرف اول و اخر را می زنند‪.‬‬ ‫گس��تره رقاب��ت هاچ بک ها در ایران از کالس «ب��ی» ارزانقیمت به‬ ‫کالس «س��ی» گرانقیمت هم کشیده شده و شاهد ان هستیم که‬ ‫حتی تعداد خودروهای هاچ بک جدیدی که وارد بازار می ش��وند از‬ ‫سدان ها پیشی گرفته اس��ت‪ .‬در بازار هاچ بک ها تنوع قیمت‪ ،‬تنوع‬ ‫موتور‪ ،‬تنوع اندازه و تنوع امکانات به وفور یافت می شود و برای هر‬ ‫سلیقه و هر کالسی می توان خودرو مناسبی یافت‪.‬‬ ‫مزدا کوچولوی هاچ بک‬ ‫«م��زدا ‪ »۲‬کوچولوی باکیفیت مزدا‬ ‫که به وس��یله «بهم��ن موتور» عرضه‬ ‫می ش��د‪ ،‬هاچ بک دیگری است که ان‬ ‫ه��م با اندازه و ابعاد کوچک و امکانات‬ ‫مناسب اش اگر نرخ ارز ثابت می ماند‪،‬‬ ‫گل می کرد‪ .‬موتور ‪۱۵۰۰‬سی س��ی با‬ ‫‪ ۱۰۲‬اس��ب ق��درت و امکانات ایمنی‬ ‫مناس��ب مزدا‪ ،‬اگرچ��ه حریف رقبای‬ ‫ق��در کالس ‪ B‬در ای��ران نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫نشان (برند) ژاپنی «مزدا» کافی است‬ ‫تا هن��وز هم عده ای برای این خودرو هزین��ه کنند‪« .‬هیوندای ای‬ ‫‪ »۲۰‬اگرچه زودتر از ‪ 2‬چش��م بادامی قبلی وارد این بازار ش��د‪ ،‬اما‬ ‫قیمت باالی ان باعث شد هیچ گاه نتواند موفقیتی داشته باشد‪ .‬اما‬ ‫چینی ها س��ابقه مثال زدنی در پر کردن جای رقبا و تنگ تر کردن‬ ‫ان دارند‪.‬‬ ‫البت��ه هاچ بک ه��ای کالس ‪ C‬هم‬ ‫در بازار ایران رقابت ش��دیدی دارند و‬ ‫گرد و خاک به پ��ا می کنند‪« .‬مزدا ‪۳‬‬ ‫جدید» مرد نخس��ت این بازار و بانوی‬ ‫«الفارومئ��و» یعنی «جولیتا» س��عی‬ ‫دارد عرصه را بر این ژاپنی تنگ کند‪.‬‬ ‫اکن��ون‪ ،‬تناس��ب قیم��ت‪ ،‬کیفیت‬ ‫و کارای��ی‪ ،‬ح��رف اول را در ب��ازار‬ ‫داغ هاچ ب��ک ایران می زن��د که کمتر‬ ‫گزین��ه واردات��ی‪ ،‬ه��ر ‪ 3‬این توقع��ات را یک جا ب��راورده می کند‪.‬‬ ‫ب��رای همی��ن می توان ح��دس زد که س��هم اصلی ب��ازار هاچ بک‬ ‫همچنان در دس��ت « ایران خودرو» و «سایپا» – ‪ ۲۰۶‬و پراید‪۱۱۱‬‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترافیک و حقوق‬ ‫شهروندی (‪)۱‬‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫ب ی نظم��ی ترافیک��ی‪ ،‬رعایت نش��دن مق��ررات‪،‬‬ ‫امار تاس��ف بار تصادف��ات جاده ای و تمامی مش��کالت‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اس��یب های روحی ‪ ،‬روانی‬ ‫و‪ ...‬در قال��ب عنوان ه��ای مختلفی در بررس��ی معضل‬ ‫ترافیک و اصالح الگوهای رانندگی مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مس��ائل مربوط به رانندگی مسائلی غیرقابل پیش بینی ‬ ‫هستند که به طور مرتب اتفاق می افتد و امور خطرناکی‬ ‫را ش��امل می شود که مس��ائل هیجانی چالش برانگیزی‬ ‫هس��تند‪ .‬رانندگان دراین امر بس��یار متفاوتند‪ .‬بسیاری‬ ‫از رانندگان این ش��رایط را تنش��ی هیجانی تلقی کرده‬ ‫و در نتیجه برخورد با ان را دش��وار می دانند و از س��وی‬ ‫دیگر رانندگان‪،‬بیشتر دارای انگیزه رقابت جویی بوده و از‬ ‫ازردگی هیجانی خود‪ ،‬اگاه نیستند‪ .‬این امر انگیزه های‬ ‫انان را متاثر کرده و موجب تحریف تفکر راننده و افزایش‬ ‫هیجان��ات خارج از کنترل فرد می ش��ود‪ .‬رانندگانی که‬ ‫درگیر این گونه هیجانات می ش��وند دست به رفتارهای‬ ‫پرخط��ر می زنند که این هیجان��ات رانندگان را ترغیب‬ ‫ب��ه تک��روی می کند‪ .‬توج��ه به مفهوم ه��وش هیجانی‬ ‫به عنوان س��ازه روانش��ناختی که با داش��تن مولفه های‬ ‫درون فردی و بین فردی تمامی مناس��بات فرد را با خود‬ ‫و دنیای پیرامونش دس��تخوش تغییر می کند از اهمیت‬ ‫وی��ژه ای در رانندگ��ی برخوردار اس��ت‪ .‬یکی از عوامل‬ ‫مشکالت حمل ونقل ش��هری‪ ،‬بی توجهی شهروندان به‬ ‫قوانین ترافیک اس��ت و نخستین راهی که برای برخورد‬ ‫با این گروه به نظر می رس��د‪ ،‬جریمه است‪ .‬جریمه یکی‬ ‫از مهم ترین ابزارهای مبارزه با تخلفات رانندگی اس��ت‬ ‫ک��ه اس��تفاده از ان در کنترل بی نظم��ی ترافیکی موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬بیشتر رانندگان از جریمه شدن می هراسند و در‬ ‫مکان هایی که ماموران راهنمایی و رانندگی حضور دارند‬ ‫از ارت��کاب کوچکترین خالف نیز خودداری می کنند اما‬ ‫جریمه و مجازات فقط درمان موقت و فاقد هرگونه تاثیر‬ ‫فرهنگ��ی در جریان سامان بخش��ی به ترافیک و کنترل‬ ‫ان اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر در بسیاری مکان ها و زمان ها‪،‬‬ ‫مام��وران راهنمایی و رانندگی در محل حضور نداش��ته‬ ‫و بس��یاری از تخلفات‪ ،‬دور از چش��م انها انجام می شود‪،‬‬ ‫بنابراین این روش نمی تواند به عنوان یک راه حل اصولی‬ ‫معرفی ش��ود‪ .‬یکی دیگر از راه حل های ارائه شده در این‬ ‫زمینه‪ ،‬اموزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیک است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ق مجوز ‪ 56‬دفتر خدمات‬ ‫تعلی ‬ ‫مسافرتی در ‪ 3‬ماه اخیر‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی گفت‪ :‬در‬ ‫مدت ‪ 3‬ماه نخست سال جاری مجوز ‪ 56‬دفتر خدمات‬ ‫مس��افرتی به دلیل رعایت نک��ردن قوانین و مقررات‬ ‫و تطبی��ق با ایین نامه دفاتر خدمات مس��افرت هوایی‬ ‫تعلیق ش��دند‪ .‬مدی��رکل دفتر نظارت ب��ر فرودگاه ها‪،‬‬ ‫شرکت ها و موسسات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫گفت‪ :‬در مدت س��ه ماهه اول س��ال جاری مجوز ‪56‬‬ ‫دفتر خدمات مسافرتی به دلیل رعایت نکردن قوانین‬ ‫و مقررات و تطبیق با ایین نامه دفاتر خدمات مسافرت‬ ‫هوای��ی تعلیق ش��دند‪ .‬مرتضی دهقان اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫هدف نظارت بر عملکرد دفاتر و ش��رکت های خدمات‬ ‫مس��افرت هوای��ی و اطمینان از وض��ع و مطابقت این‬ ‫دفاتر ب��ا مفاد ایین نامه نظارت بر تاس��یس و فعالیت‬ ‫دفاتر خدمات مس��افرت هوایی‪ ،‬جهانگردی و زیارتی‬ ‫مص��وب هیات وزیران‪ ،‬همواره همه دفاتر دارای مجوز‬ ‫از این س��ازمان و نمایندگان بازرسی مستمر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس بازرسی های به عمل امده از دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرت هوایی در مدت یادش��ده به وسیله‬ ‫بازرس��ان و نمایندگان س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫تع��داد ‪ 6‬مجوز لغ��و‪ 56 ،‬مجوز تعلی��ق‪ 6 ،‬مجوز رفع‬ ‫تعلیق و به ‪ 260‬دفتر به دلیل رعایت نکردن قوانین و‬ ‫مقررات و تطبیق با ایین نامه دفاتر خدمات مس��افرت‬ ‫هوایی اخطار داده ش��د‪ .‬دهقان اضافه کرد‪ :‬ان دسته‬ ‫از دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت‬ ‫هواپیما هستند که دارای مجوز از سازمان هواپیمایی‬ ‫ن می توانند به‬ ‫کشوری باشند‪ ،‬برهمین اساس مسافرا ‬ ‫منظور جلوگیری از بروز مش��کالت و قابل رس��یدگی‬ ‫بودن تخلف��ات احتمالی‪ ،‬از دفاتر خدمات مس��افرت‬ ‫هوای��ی دارای مج��وز معتب��ر از س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری بلیت هواپیما تهیه کنند و این دفاتر نیز ملزم‬ ‫هستند که مجوز خود را در معرض دید مشتریان قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اینده دریانوردی ایران در صورت اجرا نشدن کنوانسیون «‪ »STCW‬در معرض تهدید است‬ ‫ملوانان خارجی در راه عرشه کشتی های ایرانی‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گ�روه خ�ودرو‪ :‬چهارم‬ ‫تی��ر (‪۲۵‬ژوئ��ن) ب��ه منظ��ور قدردانی از‬ ‫زحمات دریانوردان‪ ،‬از س��وی کش��ورهای‬ ‫عض��و س��ازمان بین المللی دریان��وردی به‬ ‫نام روز «دریانورد» نامگذاری ش��ده است‪،‬‬ ‫حرفه کمتر ش��ناخته ش��ده ای ک��ه نیاز به‬ ‫وجود اموزش های دقی��ق و حرفه ای دارد‪.‬‬ ‫اموزش هایی که به گفت��ه متخصصان امر‪،‬‬ ‫بس��یار هزینه بر اس��ت‪ .‬اموزش دریانوردی‬ ‫در چند س��ال گذشته با مش��کل ممانعت‬ ‫دانشگاه ها از پذیرش دانشجو مواجه بوده و‬ ‫بهانه دانشگاه ها در این میان‪ ،‬هزینه بر بودن‬ ‫این اموزش هاست‪ ،‬در حالی که کارشناسان‬ ‫معتقدن��د این رش��ته ها نیز بای��د همچون‬ ‫دیگر رشته های دانشگاهی‪ ،‬از طرف وزارت‬ ‫علوم تحقیقات و فناوری حمایت ش��وند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ایران به کنوانسیون ‪STCW‬‬ ‫(اس��تانداردهای اموزش��ی ب��رای کارکنان‬ ‫دریایی) پیوس��ته است و بر این اساس باید‬ ‫تا س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی ام��وزش کارکنان‬ ‫ایرانی با این کنوانس��یون مطابقت داش��ته‬ ‫باشد ؛ به همین دلیل کارشناسان معتقدند‬ ‫اگر مسئوالن اموزش عالی کشور تمهیداتی‬ ‫را ب��رای بهبود اوضاع ام��وزش دریانوردی‬ ‫نیندیش��ند‪ ،‬در ی��ک ده��ه اینده بیش��تر‬ ‫دریانوردانی که روی کش��تی های ایران کار‬ ‫می کنند‪ ،‬نیروهای خارجی خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال مش�اوره خارجی ه�ا در‬ ‫اینده‬ ‫حسن تیمورتاش‪ ،‬دبیرکل اتحادیه مالکان‬ ‫کش��تی ایران‪ ،‬از کس��انی اس��ت که نگران‬ ‫افزای��ش نیروهای خارجی در کش��تی های‬ ‫می گوید‪ :‬پیش از‬ ‫ایران است‪ .‬وی به‬ ‫انقالب حدود ‪ ۸۰‬درصد کارکنان کشتیرانی‬ ‫ایران‪ ،‬خارج��ی بودند اما بعد از انقالب این‬ ‫امار برعکس ش��د و تا حدود ‪ 5‬سال پیش‬ ‫نیز این رویه ادامه داشت‪ ،‬اما در چند سال‬ ‫این رش��ته نمی شوند که در این زمینه باید‬ ‫شناخت درستی درباره رشته دریانوردی و‬ ‫الزامات این شغل‪ ،‬به مردم داده شود‪.‬‬ ‫کم کاری دانشگاه ها در سال های اخیر در‬ ‫جذب دانشجویان دریانوردی در حالی است‬ ‫که مطابق ماده ‪ ۳۰‬قانون اساس��ی‪ ،‬وزارت‬ ‫علوم موظف است تا زمانی که در یک حوزه‬ ‫نی��از به نیروی انس��انی وج��ود دارد‪ ،‬برای‬ ‫ان ح��وزه نیرو تربیت کن��د‪ .‬این وزارتخانه‬ ‫معتقد است‪ ،‬رشته دریانوردی اموزش های‬ ‫عملی‪ ،‬تخصصی و هزینه بر دارد و به همین‬ ‫دلیل دانش��جویان این رش��ته باید از سوی‬ ‫شرکت های خصوصی بورسیه شوند‪ ،‬امکانی‬ ‫که درحال حاضر با توجه به مشکالت مالی‬ ‫شرکت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دوباره نیروهای خارجی افزایش‬ ‫یافته ان��د‪ .‬ب��ه گفت��ه تیمورت��اش‪ ،‬اموزش‬ ‫دریانوردان ایرانی تاکنون بر اس��اس اصول‬ ‫و مورد تایید سازمان بین المللی دریانوردی‬ ‫بوده اس��ت اما با مش��کالت پیش امده در‬ ‫اموزش‪ ،‬سطح دریانوردان ایرانی در جهان‪،‬‬ ‫افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه الزام کش��ورهای عضو‬ ‫ی سی دبلیو» به اجرای‬ ‫کنوانسیون «اس ت ‬ ‫متمم این کنوانس��یون مبن��ی بر ضرورت‬ ‫اموزش های جدید‪ ،‬می افزاید‪ :‬بر اساس این‬ ‫کنوانسیون‪ ،‬تا سال ‪۲۰۱۷‬میالدی باید همه‬ ‫دریانوردان ایرانی از نظر اموزش��ی با نظام‬ ‫جدید تعریف ش��ده از س��وی کنوانسیون‪،‬‬ ‫مطابقت داشته باش��ند‪ ،‬در غیراین صورت‬ ‫هیچ یک از دریانوردان ما اجازه دریانوردی‬ ‫نداش��ته و چاره ای جز اس��تفاده از نیروی‬ ‫خارجی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی برای تحقق مفاد کنوانسیون‬ ‫ی س��ی دبلیو»‪ ،‬باید بین س��ازمان‬ ‫«اس ت�� ‬ ‫بنادر و دریانوردی و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری همکاری وجود داش��ته باش��د‪ .‬او‬ ‫می افزاید‪ :‬دانشگاه چابهار به عنوان دانشگاه‬ ‫اصل��ی دریانوردی کش��ور‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۰‬در‬ ‫رشته های غیردریایی دانشجو تربیت کرده‬ ‫و دیگ��ر نق��ش مه��م قبل��ی را در اموزش‬ ‫دریان��وردان ندارد که ای��ن معضل موجب‬ ‫کاه��ش دریان��وردان ایرانی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫انطور که دبیرکل اتحادیه مالکان کش��تی‬ ‫می گوی��د‪ ،‬وزارت عل��وم و دانش��گاه ها از‬ ‫پرداخت هزینه های اموزش دریانوردی سر‬ ‫باز می زنند‪ ،‬این در حالی است که رشته های‬ ‫پر هزینه دیگری همچون پزشکی از سوی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و اموزش پزش��کی‬ ‫حمایت می ش��ود اما از رشت ه مهمی مانند‬ ‫دریان��وردی به بهانه نب��ود بودجه‪ ،‬حمایت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل‪ ،‬مدیریتی است‬ ‫افزای��ش نیروهای خارجی در س��ال های‬ ‫اخیر در کش��تی های ای��ران در اثر کاهش‬ ‫اموزش ه��ا‪ ،‬موضوع��ی اس��ت ک��ه مالک‬ ‫علی محمدی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل دریایی‬ ‫و م��درس دانش��گاه نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫ان را تایی��د می کن��د‪ .‬وی می گوید‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر امکانات س��خت افزاری الزم‬ ‫از جمله دانش��گاه و موسسات اموزشی در‬ ‫زمین��ه دریان��وردی وج��ود دارد‪ ،‬اما انچه‬ ‫تبدیل به معضل اصلی شده‪ ،‬ضعف مدیریت‬ ‫در این حوزه اس��ت‪ .‬به نظر می رسد بیشتر‬ ‫مدیران بخش های اجرایی و دانش��گاهی در‬ ‫حوزه دریایی‪ ،‬اش��نایی الزم را با این حوزه‬ ‫ندارند و نمی توانند به درس��تی این حوزه را‬ ‫مدیریت کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد است بهانه هایی نظیر باال بودن‬ ‫هزینه های اموزش دریان��وردان‪ ،‬بهانه های‬ ‫واهی اس��ت و با مدیری��ت صحیح می توان‬ ‫این هزینه ها را کاهش داد‪ .‬این عضو انجمن‬ ‫مهندس��ی دریایی ایران‪ ،‬احتمال اس��تفاده‬ ‫از نیروهای خارجی در س��ال های اینده در‬ ‫کش��تیرانی ایران را تایید می کند و معتقد‬ ‫است دانشگاه ها همان طور که از رشته های‬ ‫دیگر حمایت می کنند‪ ،‬باید از این رشته ها‬ ‫نی��ز حمایت مالی ک��رده و مقاطع ارش��د‬ ‫و دکت��رای دریان��وردی را نی��ز دایر کنند‪.‬‬ ‫علی محمدی معتقد است در راستای اجرای‬ ‫ی سی‬ ‫تعهدات ایران به کنوانسیون «اس ت ‬ ‫دبلیو» نهادهای تخصصی دریایی‪ ،‬پیشقدم‬ ‫ش��وند و برنامه مطلوب را به مسئوالن ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته او مش��کالت موج��ود در زمینه‬ ‫اموزش و اشتغال دریانوردی درحال حاضر‬ ‫ب��ه اندازه ای اس��ت که معض��ل بیکاری در‬ ‫میان ملوانان وجود دارد و بس��یاری از انان‬ ‫تغییر شغل می دهند‪ .‬از سوی دیگر در این‬ ‫زمینه مشکالت س��اختاری و فرهنگی نیز‬ ‫وج��ود دارد و به دلیل اش��نا نبودن مردم‬ ‫ب��ا دریانوردی‪ ،‬دانش��جوها چن��دان جذب‬ ‫‹ ‹کمبود ملوان‪ ،‬معضل جهانی‬ ‫حسین میرزایی‪ ،‬مدیرکل امور دریانوردان‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو با‬ ‫می افزای��د‪ :‬افزایش نی��روی خارجی‬ ‫در ایران طبیعی اس��ت و ربطی به مس��ئله‬ ‫ام��وزش ن��دارد‪ .‬این مس��ئله‪ ،‬به ویژه برای‬ ‫ناوگان��ی که در عرص��ه بین المللی فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬یک امر طبیعی اس��ت‪ ،‬همان گونه‬ ‫که دریانوردان ایرانی در ناوگان خارجی کار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه می کند‪ :‬کمبود نیروی دریایی‬ ‫درحال حاضر تبدیل به معضلی جهانی شده‬ ‫است‪ ،‬زیرا درحال حاضر اروپایی ها به خاطر‬ ‫مشکالت خاص این رشته و سختی کار ان‪،‬‬ ‫کمتر وارد این حرفه می ش��وند و به همین‬ ‫دلیل کمبود ‪ ۹۵‬هزار نفری در حوزه نیروی‬ ‫انس��انی دریانوردی در سراس��ر دنیا وجود‬ ‫دارد‪ .‬میرزایی تاکید می کند‪ ،‬دانشگاه ها باید‬ ‫همکاری بیشتری با بخش دریایی کشور در‬ ‫زمینه تربیت نیروی انسانی داشته باشند تا‬ ‫نگران��ی این بخش از احتمال نیاز به حضور‬ ‫بیش از حد نیروهای خارجی رفع شود‪.‬‬ ‫در گفت وگوی ویژه خبری مطرح شد‬ ‫انتقادها برای مقابله با خودروسازان نیست‬ ‫تسنیم‪ :‬رییس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬انتقادهای ما برای مقابله‬ ‫با خودروس��ازان نیس��ت بلکه هدف اصالح این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی علیلو با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری‬ ‫با اش��اره به اینکه ‪ ۴۶‬سال سابقه خودروسازی در ایران‬ ‫کافی است که فعاالن این صنعت ضمن ارتقای کیفیت‬ ‫بتوانند رضایت مش��تریان را تا حدی افزایش دهند که‬ ‫رغبت��ی به خرید خودروهای خارجی نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه در کش��ور هنوز مرک��ز ازمون‬ ‫جاده ای نداریم‪ ،‬در صورتی که کشورهای غیرخودروساز‬ ‫برای خودروهای وارداتی از این امکانات بهره مند هستند‬ ‫تا از اس��تانداردهای ساخت و طراحی و ایمنی خودروها‬ ‫مطمئن شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در یک��ی از مواردی ک��ه در روزهای اخیر‬ ‫به م��ن اطالع داده ش��د‪ ،‬در قم خودرو صف��ر کیلومتر‬ ‫بع��د از خرید بالفاصله ب��ه نمایندگی مراجعه می کند و‬ ‫ب��ه وی اعالم می ش��ود که گیربکس ان خراب اس��ت و‬ ‫باید از تهران تامین ش��ود و بعد از مدت ها قطعه دست‬ ‫دوم از اب در می ای��د و ب��ه جای ان هم قطعه دس��ت‬ ‫دوم نصب می ش��ود و این موارد زیاد اس��ت و به راحتی‬ ‫می توان با مراجعه به نمایندگی های فروش خودروسازان‬ ‫و خودروهای صفر کیلومتر مشاهده کرد‪.‬‬ ‫علیلو اظهار کرد‪ :‬خودروس��ازان به رضایت مش��تریان‬ ‫توجهی ندارن��د و با این روند نمی توان به رش��د کیفی‬ ‫خودروها امیدوار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروس��ازان خودش��ان بر فرایند تولید و‬ ‫طراحی نظارت دارند و طبیعی اس��ت ک��ه نمره خوبی‬ ‫هم به خودش��ان بدهند اما باید نهاد مستقل و خارج از‬ ‫صنعت خودرو نظارت و ارزیابی کند‪.‬‬ ‫رییس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬باید دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه‬ ‫ش��وند و کیفیت را کنت��رل کنند و به می��زان کیفیت‬ ‫محصوالت داخلی نمره بدهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��تریان خودرو حق دارند خودرو‬ ‫ایمن و اس��تاندارد خریداری و خودروسازان هم باید در‬ ‫این عرصه بیش��تر تالش کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در مراحل تولید‬ ‫خودرو در خودروس��ازی های کش��ور ردپایی از سازمان‬ ‫اس��تاندارد یا نیروهای اس��تاندارد برای نظارت وکنترل‬ ‫دی��ده نمی ش��ود که باید ای��ن روند اصالح ش��ود و اگر‬ ‫خودروساز بخواهد بر خود نظارت کند‪ ،‬حساسیت الزم‬ ‫را نخواهد داش��ت‪ .‬اگرچ��ه ایران خ��ودرو در این زمینه‬ ‫اقداماتی کرده است‪.‬‬ ‫علیل��و اف��زود‪ :‬البت��ه انتقادهای م��ا ب��رای مقابله با‬ ‫خودروس��ازان نیس��ت بلکه نتایج تحقیق و تفحص در‬ ‫‪ 2‬س��ال اخیر و ارتباط با مردم و مش��تریان خودروهای‬ ‫داخل��ی این وضعیت را نش��ان می دهد و متاس��فانه در‬ ‫عرصه کیفیت با اس��تانداردهای جهان��ی فاصله زیادی‬ ‫داریم که انتظار می رود خودروس��ازان حساسیت الزم را‬ ‫در این عرصه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت دس�تگاه ها در کیفی�ت خودروها دقیق‬ ‫نیست‬ ‫در ادامه این گفت وگو رضا شیوا‪ ،‬رییس شورای رقابت‬ ‫با بیان اینکه ایمنی و استاندارد خودرو حساس تر از دیگر‬ ‫کاالهاست و با جان انس��ان ها سروکار دارد گفت‪ :‬در ‪2‬‬ ‫سال اخیر ضریب کیفیت خودرو که در قیمت گذاری ها‬ ‫تاثیر منفی و مثبت دارد‪ ،‬همچنان منفی اس��ت‪ ،‬اگرچه‬ ‫روند رو به کاهشی نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از نهادهای مس��ئول اس��تاندارد و ایمنی‬ ‫خودرو و دس��تگاه های نظارتی انتظ��ار داریم دراین باره‬ ‫حساسیت و دقت الزم را نشان دهند‪ ،‬برای اینکه خودرو‬ ‫بی کیفیت و ناایمن جان انسان ها را تهدید می کند و باید‬ ‫مشتریان خودروها از کیفیت ان مطمئن باشند‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای رقابت گفت‪ :‬در فرمول قیمت گذاری‬ ‫خودروها‪ ،‬اگر ضریب کیفیت مثبت باشد‪ ،‬تاثیر افزایشی‬ ‫در قیمت دارد‪ ،‬اما در ‪ 2‬س��ال اخیر این ضریب که بین‬ ‫منهای ‪ ۳‬تا مثبت ‪ ۳‬قرار دارد‪ ،‬همواره منفی بوده است‬ ‫و کمتر خودرویی داریم که افزایش کیفیت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معیوب بودن درصدی از محصوالت را تکذیب‬ ‫نمی کنیم‬ ‫مجتبی اس��تادرحیمی‪ ،‬معاون کیفی��ت ایران خودرو‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه معیوب بودن درص��دی از محصوالت را‬ ‫تکذی��ب نمی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل از مش��تریان‬ ‫به خاطر مش��کالتی که ممکن است از این لحاظ داشته‬ ‫باشند‪ ،‬عذرخواهی می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بارها هم از این بابت از مشتریان عذرخواهی‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬اما همچن��ان در روند رو به رش��د کیفیت و‬ ‫کاهش مش��کالت حرکت می کنیم و طرح های ضربتی‬ ‫کوتاه م��دت و برنامه ه��ای متنوعی در ای��ن عرصه اجرا‬ ‫می کنیم که در ‪ 2‬سال اخیر دستاوردهای خوبی داشت‪.‬‬ ‫معاون کیفیت ایران خودرو گفت‪ :‬دوشنبه ها با حضور‬ ‫در نمایندگی های فروش خودرو روند کیفیت محصوالت‬ ‫و همچنین مشکالت مش��تریان به ویژه در خودروهای‬ ‫صفر کیلومتر را بررسی می کنیم و برای رفع این مسائل‬ ‫هم برنامه داریم‪.‬‬ ‫استادرحیمی تصریح کرد‪ :‬ایران خودرو برای استفاده‬ ‫از قطعات و لوازم س��اخت محصول‪ ،‬فرایندهای نظارت‬ ‫اس��تاندارد وکیفیت و ایمنی را ه��م در داخل و هم در‬ ‫خ��ارج اعم��ال می کند اما هن��وز جاده ازم��ون خودرو‬ ‫نداریم و در این زمینه از کشورهای خارجی مانند المان‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سطح توقعات مشتریان ما بیشتر از کیفیت‬ ‫محصوالتی است که تولید می کنیم و هدف ما این است‬ ‫که بتوانیم انتظارات انها را تامین کنیم‪.‬‬ ‫اس��تادرحیمی گف��ت‪ :‬البت��ه ‪ ۶۰‬گروه تولی��دی با ما‬ ‫همکاری می کنند و دستورالعمل های استاندارد قطعات‬ ‫خ��ودرو را با جدیت اعمال و پس از اطمینان از کیفیت‬ ‫قطعات در مراحل بعدی از انها اس��تفاده می کنیم و اگر‬ ‫محصول نهای��ی مراحل ازمایش��ی را از لحاظ ایمنی و‬ ‫استاندارد با موفقیت بگذراند‪ ،‬اجازه تولید انبوه و عرضه‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه حتی اگر ‪ 100‬درص��د قطعات هم‬ ‫س��الم و اس��تاندارد باش��د باز هم ما ادعا نمی کنیم که‬ ‫محص��والت ‪ 100‬درص��د کامل اس��ت وکیفیت الزم را‬ ‫دارد اما برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان‬ ‫برنامه های متنوعی داریم و بررسی ها نشان می دهد که‬ ‫در یکس��ال اخیر در برخی محصوالت تا ‪ ۳۵‬درصد هم‬ ‫بهبود طراحی محصوالت را داشته ایم و این روند را ادامه‬ ‫خواهیم داد اما در این میان به همکاری دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی و همه نهادها و مسئوالن نیاز داریم‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ایجاد شهرک صنفی برای انتقال واحدهای االینده را بررسی می کند‬ ‫تنفس بوشهر دوباره جان می گیرد‬ ‫صب�ا رضای�ی – گ�روه اس�تان ها‪:‬‬ ‫االیندگی واحدهای صنفی مردم استان‬ ‫بوش��هر را دچ��ار مش��کل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیران اس��تانی چ��اره کار را در احداث‬ ‫یک ش��هرک صنف��ی دی��ده‪ ،‬همچنین‬ ‫تصمی��م گرفته اند برخ��ی از واحدهای‬ ‫االینده را به شهرک های صنعتی منتقل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مصطفی گراش��ی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫اصن��اف بوش��هر‪ ،‬ه��دف از ایج��اد این‬ ‫شهرک به دلیل انتقال واحدهای االینده‬ ‫از بوش��هر به خ��ارج از بافت ش��هری و‬ ‫تمرک��ز و تجمی��ع این واحده��ا در یک‬ ‫مکان مشخص بوده که موجب زیباسازی‬ ‫مبلمان شهری نیز می شود‪.‬‬ ‫همچنین اس��تقرار ای��ن واحدها در یک‬ ‫مکان واحد‪ ،‬دسترس��ی م��ردم را به این‬ ‫واحده��ا اس��ان تر می کند ک��ه به گفته‬ ‫مدیران اس��تانی این امر موجب افزایش‬ ‫رقاب��ت می��ان واحده��ای صنف��ی نیز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براس��اس تفاهمنامه منعقد ش��ده میان‬ ‫اتاق اصناف ایران و ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬می ت��وان واحده��ای صنف��ی‬ ‫االین��ده را در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫مس��تقر ک��رد‪ .‬مدیران اس��تان بوش��هر‬ ‫در حال پیگیری و انجام فعالیت های الزم‬ ‫برای انتقال این واحدها به ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان بوشهر هستند‪.‬‬ ‫از جمله واحدهایی که مدیران اس��تان‬ ‫بوش��هر قص��د دارند از بافت ش��هری به‬ ‫خ��ارج از ش��هر و ش��هرک های صنعتی‬ ‫منتق��ل کنند؛ واحده��ای تولیدی در و‬ ‫پنجره‪ ،‬اه��ن و الومینی��وم‪ ،‬درودگران‪،‬‬ ‫ریخته گران‪ ،‬ماش��ین تراش های بزرگ‪،‬‬ ‫فروش��ندگان و واحده��ای ف��راوری‬ ‫سنگ های ساختمانی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫س��یمان‪ ،‬موزایی��ک و تولید کنن��دگان‬ ‫تیرچه و بلوک هستند‪.‬‬ ‫مصطف��ی گراش��ی‪ ،‬رییس ات��اق اصناف‬ ‫می گوید‪ :‬با پیگیری های‬ ‫بوش��هر به‬ ‫انجام شده و براساس جلسه ای که با حضور‬ ‫معاون اس��تانداری برگزار ش��د‪ ،‬زمین مورد‬ ‫نیاز تخصیص داده ش��د ک��ه ‪ 25‬هکتار ان‬ ‫در ف��از نخس��ت و ‪ 25‬هکتار دیگ��ر در فاز‬ ‫دوم واگذار می ش��ود‪ .‬پیمانکار مربوط برای‬ ‫ایج��اد این ش��هرک را نیز انتخ��اب کرده و‬ ‫درحال انجام طرح های مطالعاتی هس��تیم‪.‬‬ ‫ب��ه زودی فعالیت ه��ای مربوط به س��اخت‬ ‫و س��از را نیز انجام می دهی��م‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫همچنی��ن تفاهمنامه ای می��ان اتاق اصناف‬ ‫ایران و ش��رکت شهرک های صنعتی منعقد‬ ‫ش��ده و براس��اس ان امکان انتقال صنوف‬ ‫االینده از ش��هرها به ش��هرک های صنعتی‬ ‫نیز فراهم شده اس��ت و بر اساس جلسه ای‬ ‫که با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان بوشهر داش��تیم‪ ،‬به زودی با انها نیز‬ ‫وارد فاز عملیاتی ش��ده و بخش��ی از صنوف‬ ‫االین��ده را نیز به ش��هرک صنف��ی منتقل‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬به گفته گراش��ی شهرک های‬ ‫صنعتی استان بوش��هر اماده تحویل زمین‬ ‫ب��ه واحده��ای صنف��ی اس��تان هس��تند‪.‬‬ ‫زمین های ش��هرک صنفی نیز پس از پایان‬ ‫ط��رح مطالعاتی اماده واگذاری هس��تند‪ .‬او‬ ‫می افزای��د‪ :‬اخرین مصوب��ه مربوط به ایجاد‬ ‫ش��هرک صنفی در اس��تان بوشهر حدود ‪2‬‬ ‫هفته گذش��ته منعقد شده اس��ت‪ .‬گراشی‬ ‫عنوان می کند‪ :‬جلس��ه ای با مدیران استانی‬ ‫و معاونت عمرانی استانداری بوشهر داشتیم‬ ‫و همگی انه��ا قول داده اند ک��ه هر یک به‬ ‫تعهد خود عمل کرده و این طرح را تا پایان‬ ‫برخورد با ‪ 17‬واحداالینده «گنجنامه»‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان از پایش محور گنجنامه و‬ ‫تاریک دره توسط این اداره خبر داد‪.‬نوری صفا اظهار کرد‪ :‬بر اساس بازدیدها و پایش های‬ ‫انجام ش��ده از محور گنجنامه و تاریک دره‪ 17 ،‬واحد خدماتی ش��امل ‪ 6‬واحد دولتی و‬ ‫‪ 11‬واحد خصوصی در محور یادش��ده شناسایی ش��دند که بررسی های اولیه نشان داد‬ ‫فاضالب واحدهای مزبور وارد چاه های جذبی شده و گاهی با لوله گذاری به طور مستقیم‬ ‫به رودخانه گنجنامه تخلیه می ش��ود‪.‬وی افزود‪ :‬در نتیجه اقدامات انجام ش��ده تاکنون‬ ‫یک واحد دولتی به ش��بکه جمع اوری فاضالب شهر متصل شده و ‪ 9‬واحد دیگر شامل‬ ‫‪ 7‬واح��د خصوصی و ‪ 2‬واحد دولتی اق��دام به نصب مخازن جمع اوری فاضالب کرده و‬ ‫مکلف شده اند رسیدهای تحویل فاضالب به تصفیه خانه شهر را در پایان هر ماه به اداره‬ ‫حفاظت محیط زیست شهرستان ارائه کنند‪.‬‬ ‫احداث بندر سوزای قشم با سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه ازاد قشم گفت‪ :‬بندر چندمنظوره با‬ ‫اعتبار ‪ 700‬میلیون یورو توسط سرمایه گذاران خارجی در سواحل شهر سوزای قشم احداث‬ ‫می شود‪.‬فرزین حقدل افزود‪ :‬به طور قطع با راه اندازی بندر جدید‪ ،‬این منطقه به عنوان یک‬ ‫مرکز (هاب) اصلی کشتیرانی منطقه به ویژه در بخش تجارت و حمل ونقل بین المللی مورد‬ ‫توجه کشورهای مختلف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بندر جدید ش��هر س��وزای قشم به دلیل مزیت هایی همچون ابخور حدود‬ ‫‪ 50‬مت��ر‪ ،‬می توان��د به یکی از بزرگترین و مطرح ترین بنادر بین المللی جهان تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫حقدل اضافه کرد‪ :‬عمق ابخور این منطقه به گونه ای اس��ت که به صورت طبیعی ظرفیت‬ ‫پهلو گرفتن کشتی های غول پیکر را دارد که این موضوع مزیتی بزرگ در عرصه کشتیرانی‬ ‫به شمار می رود‪.‬وی با بیان اینکه جزیره قشم در محور شمال ‪ -‬جنوب و انتقال خط راه اهن‬ ‫از شمال شرق اروپا به اسیا قرار دارد‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬این مولفه ها از جمله مزیت های ویژه ای‬ ‫است که می تواند به رونق بندر جدید شهر سوزا کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫پروژه ایجاد ش��هرک صنفی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫از ان جمله اداره برق و گاز قول مس��اعدت‬ ‫برای هم��کاری داده اند اما مرحله نخس��ت‬ ‫«زیرسازی» زمین این شهرک است که باید‬ ‫برای تقس��یم بندی اماده شود‪ .‬به عقیده او‬ ‫به دلیل مشکالتی که پراکندگی واحدهای‬ ‫صنفی در سطح شهر ایجاد کرده است‪ ،‬این‬ ‫ش��هرک صنفی با اس��تقبال روبه رو خواهد‬ ‫شد‪ .‬گراش��ی می گوید‪ :‬واحدهای صنفی در‬ ‫ش��هرها ایجاد االیندگی صوتی و تنفس��ی‬ ‫کرده‪ ،‬همچنین این واحدها شهر را بی قواره‬ ‫کرده ان��د‪ .‬امروزه حض��ور واحدهای صنفی‬ ‫در ش��هرها مانند ریخته گری ها‪ ،‬کارگاه های‬ ‫تولی��دی در و پنج��ره و درودگری ه��ا هیچ‬ ‫توجیه��ی ندارد‪ .‬ایجاد یک ش��هرک صنفی‬ ‫به کاهش الودگی صوتی و تنفس��ی و بهبود‬ ‫وضعیت بوشهر کمک می کند‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی در و پنج��ره ‪ ،‬اه��ن و‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ایالم‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی صنفی‬ ‫بوشهر در دست پیگیری‬ ‫برای احداث است اما‬ ‫هنوز به مرحله احداث‬ ‫نرسیده اکنون در حال‬ ‫پیگیری انتقال واحدهای‬ ‫تولیدی صنفی االینده‬ ‫به شهرک های صنعتی‬ ‫استان بوشهر هستیم‬ ‫الومینیوم‪ ،‬درودگران‪ ،‬ریخته گران‪ ،‬ماش��ین‬ ‫تراش های بزرگ‪ ،‬فروش��ندگان و واحدهای‬ ‫فراوری س��نگ های س��اختمانی‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی س��یمان‪ ،‬موزاییک و تولید کنندگان‬ ‫تیرچه و بلوک از جمله واحدهایی هس��تند‬ ‫که قصد داریم از بافت شهری خارج کرده و‬ ‫در شهرک های صنعتی و شهرک صنفی انها‬ ‫را مستقر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سر و سامان به فضای شهری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان بوش��هر معتقد اس��ت ک��ه انتقال‬ ‫واحده��ای صنف��ی از فض��ای ش��هری به‬ ‫شهرک های صنعتی و شهرک صنفی موجب‬ ‫سر و سامان دادن به وضعیت این واحدها و‬ ‫بهبود فضای شهری می شود‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬ایجاد‬ ‫مهدی صفایی ب��ه‬ ‫ی��ک ش��هرک صنعت��ی صنفی در اس��تان‬ ‫بوش��هر در حال انجام اس��ت اما متولی ان‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی این اس��تان‬ ‫نب��وده و این طرح از س��وی اتاق اصناف در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬برای همکاری در این‬ ‫طرح تاکنون با س��ازمان ما هماهنگی نشده‬ ‫و هی��چ مکاتبه ای در این زمینه با ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان بوش��هر انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬او می افزاید‪ :‬بوش��هر دارای‬ ‫فضاهای عمومی بس��یار مح��دودی بوده و‬ ‫صنوف تولیدی ‪ ،‬خدماتی و انبارها در سطح‬ ‫شهر پراکنده هس��تند و دسترسی مردم را‬ ‫به فضاهای عمومی شهری محدود می کنند‪.‬‬ ‫اتاق اصناف بوشهر قصد دارد این واحدهای‬ ‫صنف��ی را در یک مکان مش��خص گرد هم‬ ‫اورده و به وضع موجود سر و سامانی بدهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتقال واحده��ای صنفی موجب‬ ‫کاهش االیندگی و ترافیک در س��طح شهر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عقیده صفایی برای اجرای این‬ ‫پروژه اتاق اصناف با ش��هرداری بوش��هر به‬ ‫توافق رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش االینده ها در سطح شهر‬ ‫سید حس��ین حس��ینی محم��دی‪ ،‬ریی��س‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫می گوید‪ :‬ش��هرک صنعتی صنفی‬ ‫ب��ه‬ ‫بوش��هر در دس��ت پیگیری برای احداث است‬ ‫اما هنوز به مرحله احداث نرس��یده اکنون در‬ ‫حال پیگیری انتقال واحدهای تولیدی صنفی‬ ‫االینده به ش��هرک های صنعتی استان بوشهر‬ ‫هس��تیم‪ .‬به دلیل االیندگی ای��ن واحدها در‬ ‫تالش هستیم تا امکان انتقال این واحدها را به‬ ‫شهرک های صنعتی فراهم کنیم‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫همچنین اقداماتی انجام ش��ده تا یک شهرک‬ ‫صنفی در اس��تان بوشهر ایجاد شود و در حال‬ ‫پیگی��ری واگذاری زمی��ن برای اح��داث این‬ ‫ش��هرک صنفی هستیم‪ .‬جانمایی برای احداث‬ ‫این ش��هرک صنفی انجام شده اما زمین مورد‬ ‫نظر هنوز واگذار نشده است که تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫واگذاری این زمین تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی محم��دی عن��وان می کن��د‪:‬‬ ‫ایج��اد ای��ن ش��هرک برای اس��تان بوش��هر‬ ‫بس��یار مفی��د اس��ت چراکه موج��ب کاهش‬ ‫االیندگ��ی‪ ،‬کاه��ش ترافی��ک و کم��ک در‬ ‫زیباس��ازی مبلمان شهری می شود‪ .‬همچنین‬ ‫دسترس��ی ش��هروندان به واحده��ای صنفی‬ ‫را اس��ان تر می کند چراک��ه تمامی واحدهای‬ ‫صنف��ی در ی��ک م��کان تجمی��ع ش��ده و‬ ‫متمرکز می شوند‪ .‬با استقرار واحدهای صنفی‬ ‫در یک مکان مش��ترک‪ ،‬رقابت میان انها نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬به گفته او این شهرک صنفی‬ ‫در خارج از محیط های شهری جانمایی شده‬ ‫و ‪ 25‬هکتار مس��احت زمین برای فاز نخست‬ ‫این شهرک در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ 10‬میلیارد دالر طرح در ایالم اماده سرمایه گذاری‬ ‫ایرنا‪ :‬استاندار ایالم گفت‪ 10 :‬میلیارد دالر‬ ‫طرح ب��رای س��رمایه گذاری ایرانیان مقیم‬ ‫خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫این استان اماده شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مروارید در نشس��ت معارفه‬ ‫ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‬ ‫ای��ن اس��تان که ب��ا حض��ور مع��اون امور‬ ‫استان های این س��ازمان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنین ب��ا راه ان��دازی منطقه ازاد‬ ‫تجاری و صنعتی مهران تحول چشمگیری‬ ‫در حوزه اقتصادی و اش��تغال این اس��تان‬ ‫ایجاد می ش��ود‪.‬وی س��پس به تحقق وعده‬ ‫رییس جمه��وری مبنی بر احیای س��ازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ریزی و اس��تقالل انها از‬ ‫استانداری ها اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک این ام��ر در برنامه ری��زی برای حل‬ ‫مشکالت به ویژه در اس��تان های محروم و‬ ‫کمتر برخوردار موثر است‪ .‬مروارید افزود‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ 31‬اس��تان کشور حدود ‪ 12‬استان‬ ‫جزو مناطق برخوردار محس��وب شده و ‪11‬‬ ‫استان دیگر نیز در شرایط به نسبت مناسب‬ ‫ق��رار دارند و تنه��ا ‪ 8‬اس��تان در محدوده‬ ‫مناطق محروم محس��وب می شوند که ایالم‬ ‫جزو این استان ها است‪.‬‬ ‫اس��تاندار ای�لام تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا وجود‬ ‫تالش ه��ای انج��ام ش��ده در ‪ 35‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همچنان فاصله میان استان های‬ ‫کش��ور وجود دارد و برای همس��طح شدن‬ ‫استان های محروم با برخوردار‪ ،‬باید ضرایب‬ ‫وی��ژه ای در بودجه ه��ای س��االنه ب��ه این‬ ‫اس��تان ها اختصاص یابد ت��ا بتوانند خود را‬ ‫به میانگین کشوری برسانند‪.‬‬ ‫مروارید ادامه داد‪ :‬اس��تان محرومی چون‬ ‫ای�لام از ای��ن قاعده مس��تثنا نیس��ت و بر‬ ‫اس��اس ارزیابی کارشناس��ان برای رسیدن‬ ‫به میانگین کش��وری باید س��االنه ‪ 10‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری در ان انجام‬ ‫ش��ود که در ص��ورت تحقق‪ ،‬ظ��رف چند‬ ‫س��ال این استان در بس��یاری از شاخص ها‬ ‫به سطح مناسبی خواهد رسید‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‬ ‫اس��تان ایالم نیز در این ایین گفت‪ :‬شالوده‬ ‫مدیریت و تحقق اهداف و ارمان های نظام و‬ ‫کشور در گرو برنامه ریزی اصولی و مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫سید اسکندر صیدایی گل سفیدی افزود‪:‬‬ ‫شاخص هایی مانند عدالت محوری‪ ،‬تعامل‬ ‫منطق��ه ای‪ ،‬پیش��رفت و تعالی‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫م��ردم و اثرگ��ذاری برنامه ه��ا در نظ��ام‬ ‫برنامه ریزی ایران وجود دارد که س��رامد و‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات کاال از مرز مهران‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬کامیون در روز رسید‬ ‫مهر‪ :‬مدیر کل گمرک اس��تان‬ ‫ایالم گفت‪ :‬صادرات کاال از مرز‬ ‫مهران به ‪ ۵۰۰‬کامیون کاال در‬ ‫روز رسیده است‪ .‬خلیل حیدری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال جاری به‬ ‫دلیل برخی مشکالت از طرف‬ ‫کشور عراق و افزایش تعرفه های گمرکی‪ ،‬صادرات کاال‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬کامیون در روز به ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬کامیون رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش مهمی از مش��کالت صادرات‬ ‫کاال در م��رز مهران حل ش��ده و بخش های دیگر نیز‬ ‫با رایزنی هایی در حال حل ش��دن اس��ت‪ .‬این مسئول‬ ‫گف��ت‪ :‬صادرات کاال در مرز مه��ران هم اکنون از روند‬ ‫خوب��ی برخوردار اس��ت و تمامی کااله��ای مورد نظر‬ ‫از جمل��ه مصالح س��اختمانی‪ ،‬مواد غذای��ی و‪ ...‬از مرز‬ ‫مهران به عراق صادر می شود‪ .‬مدیر کل گمرک استان‬ ‫ایالم عنوان کرد‪ :‬در اوایل س��ال جاری روال صادرات‬ ‫در م��رز مهران به خوبی پیش رف��ت ولی در ماه های‬ ‫بعدی به علت افزایش تعرفه ها‪ ،‬میزان صادرات کاهش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬در تالش هس��تیم که روال گذشته صادرات‬ ‫در مرز مهران بر قرار ش��ود‪ .‬حیدری گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی نیز در س��ال جاری از روند قابل قبولی در‬ ‫بحث صادرات برخوردار ب��وده هرچند گاهی اوقات از‬ ‫طرف عراق در این بخش خلل ایجاد ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سیمان‪ ،‬هندوانه‪ ،‬محصوالت فلزی‪ ،‬بدنه وسایل‬ ‫نقلیه‪ ،‬محصوالت پالس��تیکی و مصالح س��اختمانی از‬ ‫عمده ترین کاالهای صادر ش��ده از مرز مهران در این‬ ‫مدت بوده است‪.‬‬ ‫ایجاد شهرک های مشاغل صنفی‬ ‫مهر‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬تجارت استان کرمانشاه‪،‬‬ ‫از ایجاد ش��هرک های مشاغل‬ ‫صنفی و ارائه اموزش های فنی‬ ‫و کارشناسی به صنوف خبرداد‪.‬‬ ‫رضا رحیمی در همایش تجلیل‬ ‫از چهره های ماندگار اصناف کرمانشاه با اشاره به اینکه‬ ‫بازار یکی از نمودهای عینی اقتصاد کرمانش��اه است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از دیرباز بازار کرمانش��اه مکانی برای تجارت و‬ ‫بازرگانی بوده اس��ت‪ .‬وی از وج��ود ‪ ۱۴‬اتاق اصناف و‬ ‫‪ ۲۶۰‬اتحادیه صنفی در اس��تان کرمانش��اه خبرداد و‬ ‫همکاری تنگاتنگ س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با این ات��اق مانند برگزاری انتخاب��ات اتاق اصناف در‬ ‫اس��تان را یاداور شد‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬واحده��ای صنفی را در‬ ‫ایجاد رونق اقتصادی بسیار تاثیرگذار دانست‪ .‬رحیمی‬ ‫از ایجاد چند ش��هرک مشاغل صنفی با همکاری اتاق‬ ‫بازرگانی استان خبرداد و ان را از اولویت های سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت برش��مرد و گفت‪ :‬سعی داریم‬ ‫در این ش��هرک ها اموزش های فنی و کارشناسی نیز‬ ‫به اصناف ارائه ش��ود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان کرمانشاه‪ ،‬ایجاد این شهرک ها را نیز در‬ ‫توسعه روز افزون اس��تان از نظر اقتصادی بسیار موثر‬ ‫دانس��ت و ایجاد ‪ ۳۰‬هزار ش��غل در استان را مستلزم‬ ‫ایجاد چنین ش��هرک هایی در کنار س��ایر ظرفیت ها‬ ‫اعالم کرد‪ .‬وی به احداث ش��هرک مش��اغل کرمانشاه‬ ‫که مربوط به ش��هرداری است اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شهرک که در دولت اباد واقع است هم اکنون نیمه کاره‬ ‫مانده و امیدواریم با تعیین تکلیف ش��هردار جدید‪ ،‬ان‬ ‫نیز تعیین تکلیف شده و به نتیجه برسد و در اشتغال‬ ‫شهر کرمانشاه موثر باشد‪.‬‬ ‫درخواست اعتبار از صندوق‬ ‫توسعه برای راه های کردستان‬ ‫از ش��اخص های کلیدی برای دنیا و اخرت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی نگاه سیس��تمی و امایشی به مسائل‬ ‫اس��تان و ش��اخص های مح��وری ب��رای‬ ‫اج��رای برنامه های راهبردی را از مهم ترین‬ ‫برنامه های خود برشمرد و یاداور شد‪ :‬برش‬ ‫شهرستانی امایش��ی هر کدام از برنامه ها و‬ ‫بخش ها را خواهیم داشت تا بتوانیم با تعامل‬ ‫عالی فعال در سطح ملی با سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی و وزارتخانه ه��ا‪ ،‬معاونت ها و‬ ‫هم افزایی در سطح اس��تان و بهره گیری از‬ ‫نیروهای کارشناس��ی امور اس��تان را پیش‬ ‫ببریم‪.‬صیدایی گل س��فیدی گفت‪ :‬سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬س��ازمانی تخصصی‬ ‫و دانش محور با تکیه بر توان کارشناس��ی و‬ ‫نظارت در همه س��طوح است و پشتیبان و‬ ‫راهنمای دستگاه های مختلف استانی برای‬ ‫طی طریق از وضع موجود به وضع مطلوب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان‬ ‫گفت‪ :‬پیش��نهاد می دهیم ‪ 900‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫از صندوق توس��عه ملی برای توس��عه زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل کردستان اختصاص داده شود زیرا اعتبارات‬ ‫قطره چکانی اس��تانی و ملی تاثیری در پیش��رفت این‬ ‫پروژه ها ندارد‪ .‬رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کردستان در جلسه ویژه رسیدگی به مشکالت استان‬ ‫کردس��تان با اش��اره به ضرورت ن��گاه و توجه ویژه به‬ ‫توس��عه کردس��تان گفت‪ :‬توس��عه کردس��تان با این‬ ‫وضعیت اعتبارات فقط درجا زدن اس��ت و مس��ئوالن‬ ‫مل��ی باید تدبیری کالن برای این موضوع اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫به��رام نصراله��ی زاده اف��زود‪ :‬کردس��تان در ‪ 5‬حوزه‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬گردشگری و شرکت های‬ ‫دانش بنیان ظرفیت های توسعه را دارد و ضرورت دارد‬ ‫در مراج��ع تصمیم گیری ملی یک بار به صورت جدی‬ ‫مناطق حاشیه ای مثل کردستان به توسعه ملی متصل‬ ‫شود‪ .‬رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان‬ ‫گفت‪ :‬ارتباطات و زیرساخت ها از مقدمات مهم توسعه‬ ‫اس��ت و پیشنهاد می دهیم ‪ 900‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫از صندوق توس��عه ملی برای توس��عه زیرساخت های‬ ‫لو نقل کردستان اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫اخبار استان‬ ‫تولید ‪70‬درصد اکسید روی‬ ‫کشور در چهارمحال و بختیاری‬ ‫ ‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در کارخانه های اکسید‬ ‫روی این استان ساالنه ‪ 3‬هزار تن نانو اکسید روی تولید‬ ‫و نیاز ‪ 70‬درصدی کشور تامین می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬سید نعیم امامی افزود‪ :‬این‬ ‫کارخانه ها با سرمایه گذاری ‪ 26‬میلیارد ریالی و با‬ ‫صرف ‪4‬هزار و ‪ 500‬ساعت تحقیقات به دست نخبگان‬ ‫و صنعتگران داخلی راه اندازی شده است‪ .‬با فعالیت‬ ‫این کارخانه ها ساالنه ‪ 36‬میلیون دالر صرفه جویی‬ ‫ارزی می شود‪ .‬به گفته وی نانو اکسید روی در صنایع‬ ‫الستیک سازی‪ ،‬لعاب‪ ،‬چرم‪ ،‬صنایع پزشکی‪ ،‬بهداشتی‬ ‫و ارایشی کاربرد دارد که چسبندگی قوی‪ ،‬نیمه رسانا‬ ‫بودن‪ ،‬عایق بودن در برابر جریان الکتریسته از مهم ترین‬ ‫ویژگی های این محصول است‪ .‬در این کارخانه ها برای‬ ‫‪ 70‬نفر به صورت مستقیم زمینه اشتغال فراهم شده‬ ‫است‪ .‬قبل از راه اندازی این کارخانه ها اکسید روی مورد‬ ‫نیاز کشور از هند و چین وارد می شد‪ .‬کارخانه های نانو‬ ‫اکسید روی در قطب صنعتی شهرکرد قرار دارند‪.‬‬ ‫کارگروه تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید در سمنان‬ ‫ ‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان سمنان از تشکیل نخس��تین جلسه کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در این اس��تان خبر داد‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی در نخستین جلس��ه این کارگروه که‬ ‫به ریاس��ت اس��تاندار در محل اس��تانداری سمنان‬ ‫برگزار ش��ده بود اظهار کرد‪ :‬این کارگروه بر اس��اس‬ ‫مصوب��ه هیات محترم وزیران و به پیش��نهاد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با هدف بررس��ی و تبادل‬ ‫نظر و هماهنگی برای رفع موانع تولید در هر استان‬ ‫باید تش��کیل شود‪ .‬وی با بیان اینکه این کارگروه در‬ ‫سال های ‪ 91‬و ‪ 92‬با سیستم دیگری اجرا شده است‬ ‫افزود‪ :‬بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بررس��ی موانع تولید و پیگیری در جهت رفع موانع‬ ‫مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان های مرتبط از‬ ‫دیگر وظایف این کارگروه اس��ت‪ .‬وی در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن کارگروه اختالفات واحده��ای تولیدی با‬ ‫دس��تگاه های اجرایی اس��تان و مشکالت نیروی کار‬ ‫این واحدها را بررس��ی و در جهت تسریع تکمیل و‬ ‫راه ان��دازی طرح های نیمه تمام به این واحدها کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ ‪ :‬محم��د وکیل��ی‪ ،‬اس��تاندار س��منان در‬ ‫نخس��تین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫‪ 10‬روز مهلت داد تا تغییر کاربری ابی کشاورزی به‬ ‫صنعت بررسی ش��ود تا از این طریق مشکل کمبود‬ ‫اب واحدهای صنعتی برطرف ش��ود‪ .‬وی با بیان این‬ ‫مطلب که برق و اب از مهم ترین مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬این مشکالت‪ ،‬موانع بزرگ‬ ‫تولی��د تلقی می ش��وند و باید برای رف��ع این موانع‬ ‫و مش��کالت تمامی دس��تگاه های اجرای��ی ذی ربط‬ ‫همکاری کنند تا در این امر تسهیل ایجاد شود‪.‬‬ ‫ ‪ :‬رحم��ت اهلل کاش��ی‪ ،‬مدیر صنایع کش��اورزی‬ ‫س��ازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور جواز‬ ‫تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در‬ ‫خردادماه خبر داد و اظهار کرد‪ :‬براورد می ش��ود برای‬ ‫احداث این واحدهای فراوری بیش از ‪ 34‬میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری ثابت شود و برای شروع به کار و تولید‬ ‫به ‪ 43‬میلیارد ریال س��رمایه در گردش از محل منابع‬ ‫تسهیالتی و یا اورده صاحبان واحدها نیاز است‪ .‬تولید‬ ‫س��االنه این واحدهای فراوری ‪ 6800‬تن خواهد بود و‬ ‫از ‪ 11380‬ت��ن مواد خام بخش نیز اس��تفاده خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ ‪ :‬محمدرض��ا صابریان‪ ،‬مدیر جهادکش��اورزی‬ ‫شهرس��تان س��رخه از عملی��ات مرم��ت و الیروبی‬ ‫‪ 4‬رش��ته قنات در بخش های زیر پوشش شهرستان‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬از محل مناب��ع اعتباری ماده ‪29‬‬ ‫و ‪ 12‬ب��ه میزان ‪ 590‬میلیون ری��ال اعتبار بالعوض‬ ‫دولتی برای بهسازی این قنوات هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫ ‪ :‬احمد امیر ابادی فراهانی‪ ،‬نماینده مردم قم‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی رس��یدگی به مشکالت‬ ‫روس��تاها و به وی��ژه کم اب��ی را از دغدغه های دولت‬ ‫و مس��ئوالن برش��مرد و اظه��ار کرد‪ :‬رس��یدگی به‬ ‫مش��کالت روس��تاهای کش��ور به ویژه کم ابی انها از‬ ‫دغدغه های دولت و مسئوالن است‪.‬‬ ‫ ‪ :‬محمد طاهری��ان‪ ،‬معاون س��رمایه گذاری و‬ ‫طرح ه��ای اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری استان س��منان از افزایش دو برابری‬ ‫سرمایه گذاری در زمینه ایجاد تاسیسات گردشگری‬ ‫در ای��ن اس��تان پس از س��ال ‪ 1388‬تاکن��ون و در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه قبل خبر داد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫راه اندازی نمایشگاه بین المللی قم‪ ،‬اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت‬ ‫جذب سرمایه با بهره برداری از نمایشگاه‬ ‫عبدالرحم�ن رحیم�ی – گ�روه اس�تان ها‪ :‬مجموعه‬ ‫نمایشگاهی اس��تان قم با توجه به موقعیت جغرافیایی‬ ‫اس��تان که شاهراه ارتباطی بیش از ‪ 17‬استان به شمار‬ ‫می رود دارای جانمایی مناس��ب ب��رای حضور فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و بازرگان��ان خواهد بود‪ .‬این نمایش��گاه به‬ ‫عنوان فضای نمایش��گاهی برای عرض��ه انواع مختلف‬ ‫توانمندی های اس��تان و کل کش��ور خواه��د بود‪ .‬زیرا‬ ‫عالوه ب��ر جذب س��رمایه گذار جدی��د در بحث ایجاد‬ ‫اش��تغال و کاهش رکود اقتصادی نق��ش مهمی را ایفا‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬البت��ه برای به بهره برداری رس��یدن این‬ ‫نمایش��گاه در ح��دود ‪ 150‬میلیارد توم��ان اعتبار نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران بر اس��تفاده س��رمایه گذارها از اعتب��ارات بانکی‬ ‫برای س��اخت نمایش��گاه تاکید فراوانی داشته است به‬ ‫گونه ای که به گفته مس��ئوالن این سازمان در صورتی‬ ‫که سرمایه گذاران در ساخت و توسعه نمایشگاه تحرک‬ ‫بیشتری داشته باشند بخشی از سود اعتبارات دریافتی‬ ‫به عنوان کمک به انها برگشت داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ه�دف نمایش�گاه بین الملل�ی ق�م عرض�ه‬ ‫توانمندی های استان و کشور است‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم‬ ‫با بیان اینکه احداث نمایش��گاه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫بین الملل��ی اس��تان از س��ال ‪ 88‬ب��ر مبنای توس��عه‬ ‫نمایش��گاه های اس��تان و ب��ه عنوان مصوب��ه کارگروه‬ ‫توس��عه در دس��تور کار قرار داشته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از زم��ان تصویب احداث این پروژه در اس��تان‪ ،‬تملک‬ ‫زمین و فنس کش��ی ان انجام شد ولی به دلیل برخی‬ ‫از مش��کالت روند اجرایی ان با تاخیر همراه بود که با‬ ‫حضور ولی اهلل افخمی‪ ،‬رییس س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران در اس��تان‪ ،‬وی خواستار تسریع در روند ساخت‬ ‫نمایشگاه شد‪.‬‬ ‫احمد ذاکری با اش��اره به اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در س��فر هیات دولت به استان قم در بازدیدی‬ ‫که از مجموعه نمایش��گاهی قم انج��ام داد با توجه به‬ ‫موقعیت جغرافیایی استان که ش��اهراه ارتباطی بیش‬ ‫از ‪ 17‬اس��تان به ش��مار م��ی رود از جانمای��ی ان ابراز‬ ‫خرسندی کرد‪ ،‬می گوید‪ :‬این نمایشگاه به عنوان فضای‬ ‫نمایشگاهی برای عرضه انواع مختلف محصوالت از کل‬ ‫کش��ور است و هدف نمایشگاه ها‪ ،‬عرضه توانمندی های‬ ‫استان و کش��ور است‪ .‬زیرا عالوه بر جذب سرمایه گذار‬ ‫جدید در بحث ایجاد اشتغال و کاهش رکود اقتصادی‬ ‫نق��ش مهمی را ایفا می کنند‪ .‬این حالی اس��ت که اگر‬ ‫پروژه نمایش��گاهی استان قم به پایان برسد‪ ،‬نه تنها در‬ ‫استان بلکه در کل کش��ور می تواند حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باش��د و به عنوان یکی از بهترین نمایشگاه های‬ ‫مهم در سطح جهان شناخته شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ب��رای بهره برداری رس��یدن این‬ ‫نمایشگاه نیاز به حدود ‪ 150‬میلیارد تومان اعتبار دارد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در س��فر رییس سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫به استان بر اس��تفاده سرمایه گذارها از اعتبارات بانکی‬ ‫برای س��اخت نمایشگاه تاکید شد‪ ،‬زیرا سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران به ش��رط انکه برای تسریع در ساخت و‬ ‫توسعه نمایشگاه تحرک بیشتری داشته باشند بخشی‬ ‫از س��ود اعتبارات دریافتی را ب��ه عنوان کمک به خود‬ ‫انها برخواهد گرداند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه راه ان��دازی نمایش��گاه در‬ ‫نمایشگاهی کشوری و بر اساس برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده به وسیله انها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خوش��بختانه تاکن��ون هیچ گونه‬ ‫مش��کلی برای اح��داث و راه اندازی این پ��روژه وجود‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬برنامه ریزی ها ب��ه گونه ای‬ ‫طراحی ش��ده که مراح��ل زیرس��اختی و احداث این‬ ‫نمایش��گاه تا ‪ 2‬س��ال اینده ب��ه پایان برس��د و اماده‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود نمایشگاه شرایط رقابتی ایجاد می کند‬ ‫مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قم‬ ‫با بیان اینکه ایجاد نمایش��گاه ‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می تواند سهم فراوانی در اشتغال پایدار در داخل استان‬ ‫ایفا کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه با همکاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان با‬ ‫محوریت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‪ ...‬درحال‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫زمینه های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجارتی عالوه بر اس��تان‬ ‫ق��م می تواند برای کل کش��ور اش��تغال ایج��اد کند‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬با توجه ب��ه اینکه این نمایش��گاه از جمله‬ ‫طرح های زیرساختی به حس��اب می اید برای اشتغال‬ ‫ایجاد ش��ده به وس��یله ان نمی توان عدد مشخصی را‬ ‫اعالم کرد ولی در بخش سرمایه گذاری می تواند بسیار‬ ‫کارگشا باش��د‪ .‬زیرا هدف اصلی در برگزاری نمایشگاه‬ ‫در کل جهان جذب س��رمایه اس��ت زیرا هرچه میزان‬ ‫س��رمایه در تمام زمینه ها بیش��تر باشد میزان اشتغال‬ ‫نیز به تناسب بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم با‬ ‫تاکید بر اینکه تمام مسئوالن استان با توجه شعار سال‬ ‫جاری مبنی بر همدلی و همزبانی تمام مش��کالت را با‬ ‫هم��کاری هم برطرف خواهند کرد‪ ،‬می گوید‪ :‬مش��کل‬ ‫عمده برای احداث نمایشگاه بین المللی قم کم تحرکی‬ ‫در بخش ساخت وس��ازها به وسیله مس��ئوالن اجرایی‬ ‫نمایشگاه است‪ .‬زیرا در زمینه حامل های انرژی و سایر‬ ‫خدمات از س��وی س��ازمان ها هیچ گونه مشکلی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬البته به دلیل رکود در بازار‪ ،‬توان مالی متولیان‬ ‫امر ساخت نمایشگاه کاهش پیدا کرده که امید می رود‬ ‫با همکاری بانک های استان این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫ذاکری با اش��اره ب��ه اینکه برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی می تواند دس��تاوردهای گس��ترده ای برای‬ ‫عرصه تولید و صنعت داش��ته باش��د‪ ،‬می افزاید‪ :‬استان‬ ‫قم با توجه ب��ه موقعیت جغرافیای��ی و توانمندی های‬ ‫نهفته ای که دارد می تواند نمایشگاه های مناسبی را در‬ ‫عرصه های مختلف صنعت برپا کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه های متمرکز‬ ‫در حوزه صنعت دستاوردهای مناسبی برای استان قم‬ ‫دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬نمایش��گاه دائمی اس��تان قم در مدت‬ ‫‪ 3‬س��ال گذشته عملکرد مناسبی داشته و در برخی از‬ ‫مقاط��ع امکان عرضه کاالی نامرغوب به مردم با وجود‬ ‫این نمایشگاه از بین رفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تولیدکنندگان اس��تان نقش‬ ‫مهمی در تامین امکانات اولیه برخی از کاالهای داخلی‬ ‫دارن��د می گوی��د‪ :‬عرض��ه کاال به نقاط مختل��ف ایران‬ ‫اسالمی و خارج از کشور در دستور کار تولیدکنندگان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ذاکری ب��ر تکمیل نمایش��گاه بین المللی در فازهای‬ ‫مختلف تاکید کرده و می گوید‪ :‬برطرف سازی مشکالت‬ ‫مختلف عرصه های تولیدی کش��ور باید در دستور کار‬ ‫مسئوالن بخش های مختلف استان قرار گیرد و در این‬ ‫زمینه اقش��ار مختلف جامعه باید ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ه برخی از توانمندی های نهفته در اس��تان قم‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬امید می رود با توجه ویژه مسئوالن‬ ‫کش��وری بتوانیم حرکت های بسیار گس��ترده تری در‬ ‫استان قم انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود نمایشگاه باعث پیشرفت می شود‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان قم نی��ز در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه تمام مجوزهای الزم برای احداث‬ ‫نمایشگاه بین المللی قم از سازمان های مربوط دریافت‬ ‫شده و تا چند ماه اینده کارهای اجرایی ان اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وجود نمایشگاه برای استان یک نیاز‬ ‫ضروری و مهم است‪ ،‬زیرا وجود نمایشگاه فعلی که در‬ ‫کنار اس��تانداری قرار دارد با مشکالتی روبه رو است که‬ ‫اجازه برگزاری نمایشگاه را به دالیل مختلف نمی دهد‪.‬‬ ‫ابوالفضل خاکی با اشاره به اینکه مشکالت ایجاد شده‬ ‫ضرورت احداث نمایش��گاه را بیشتر می کند‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫مقدمات سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در استان‬ ‫به صورت جدی در حال پیگیری است که خوشبختانه‬ ‫در این زمینه سرمایه گذاری های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه می گوی��د‪ :‬اص��ول اصل��ی واردات و‬ ‫صادرات در هر کش��ور و اس��تان وجود نمایشگاه است‬ ‫به گونه ای که هرچه برگزاری نمایش��گاه در زمینه های‬ ‫مختلف با قدرت بیش��تری همراه باش��د میزان جذب‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬صادرات محصوالت تولیدی و واردات‬ ‫کااله��ای مورد نیاز افزایش خواهد یافت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برگزاری نمایشگاه یکی از عوامل پیشرفت در‬ ‫تمام کشورها به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه وج��ود نمایش��گاه می تواند‬ ‫‪ 100‬درصد بر توان صادراتی اس��تان تاثیرگذار باش��د‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬وج��ود ‪ 2‬هزار واحد تولیدی در اس��تان که‬ ‫نیم��ی از انها توان صادرات محص��والت خود را دارند‪،‬‬ ‫می تواند بیانگر لزوم احداث هرچه س��ریع تر نمایشگاه‬ ‫باش��د‪ .‬زی��را ت��ا هنگامی که نمایش��گاهی در اس��تان‬ ‫برای برگزاری دوره های مختلف نمایش��گاهی نباش��د‬ ‫واحده��ای تولیدی نمی توانن��د کاالی تولیدی خود را‬ ‫عرضه کنند بنابراین صادرات و رونق اقتصادی را شاهد‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫خاک��ی تصریح کرد‪ :‬نمایش��گاه بین المللی قم محلی‬ ‫ب��رای عرض��ه تمامی محص��والت تولیدی در اس��تان‬ ‫و کش��ور اس��ت و محدودیت��ی در این زمین��ه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬هدف مس��ئوالن نمایش��گاه نیز برگزاری ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 40‬نمایش��گاه در طول سال اس��ت که زیر نظر جامعه‬ ‫امیر هوش��نگ طیبی نژاد با اشاره به اینکه از فضای‬ ‫نمایشگاهی که در استان ایجاد شود استقبال خواهیم‬ ‫ک��رد‪ ،‬می گوید که با توجه به اینکه بیش از ‪ 98‬درصد‬ ‫صنایع استان را صنایع خرد و متوسط تشکیل می دهد‬ ‫ت��وان مالی برای ش��رکت در نمایش��گاه های خارج از‬ ‫استان و یا کشور را ندارند و در صورتی که این فرایند‬ ‫به سرانجام برسد فرصت مناسبی را در اختیار انها قرار‬ ‫می ده��د تا بتوانند محصوالت تولیدی خود را با س��ایر‬ ‫تولیدکنن��دگان که در نمایش��گاه حضور پیدا می کنند‬ ‫مورد ارزیابی قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن روند عالوه بر باال رفتن س��طح‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی عرضه شده در نمایشگاه ها‬ ‫به وس��یله واحدهای تولیدی‪ ،‬توسعه بازار را برای انها‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بیشتر تولیدکنندگان مستقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی محصوالت عام را تولید می کنند‬ ‫و در ش��رایط عادی ش��رایط رقابت با سایر محصوالت‬ ‫مش��ابه را ندارند‪ ،‬می افزاید‪ :‬رقابت تخصصی در زمینه‬ ‫کاالهای تولید ش��ده این واحده��ا تنها زمانی می تواند‬ ‫به صورت تخصصی انجام ش��ود که در یک نمایش��گاه‬ ‫تخصصی حضور داشته باش��ند‪ .‬با این حضور عالوه بر‬ ‫مهندس��ی بازار فروش می توانن��د از بازارهای جدید به‬ ‫وسیله بازرگانانی که از این نمایشگاه ها دیدن می کنند‬ ‫برای عرضه محصوالت خود استفاده الزم را ببرند‪.‬‬ ‫طیبی نژاد افزود‪ :‬هرچه میزان دانش فنی و بازرگانی‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها افزایش پیدا‬ ‫کند افزای��ش بهره وری و کیفی��ت محصوالت تولیدی‬ ‫و تطابق کاالی تولیدش��ده با خواس��ته های بازار را به‬ ‫همراه خواهد داش��ت که می تواند کاالهای صادراتی و‬ ‫کاالهایی که از تنوع بیشتری در بازار برخوردار هستند‬ ‫را در بر بگیرد‪.‬‬ ‫وی به مش��کل مالی واحد های تولیدی برای شرکت‬ ‫در نمایشگاه ها اش��اره کرده و می گوید‪ :‬این واحدهای‬ ‫تولی��دی نیاز ب��ه حمایت دارن��د به گون��ه ای که باید‬ ‫بس��ته های حمایتی از سوی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫ش��هرک های صنعتی به وسیله دولت برای حضور انها‬ ‫در نمایشگاه ها پیش بینی شود تا واحدهایی که توانایی‬ ‫مالی مناس��بی برای شرکت در نمایش��گاه های برگزار‬ ‫ش��ده در سطح اس��تان را ندارند بتوانند شرایط رقابت‬ ‫را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دومین اجالس ماهانه روسای اتحادیه های صنفی استان قزوین در سال ‪ 1394‬برگزار شد‬ ‫ ‪ :‬دومی��ن اجالس ماهانه روس��ای اتحادیه های‬ ‫صنفی با حضور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در محل اتاق اصناف‬ ‫مرکز استان برگزار شد‪.‬‬ ‫این مراس��م با حضور علی اکبر کبیری‪ ،‬معاون امور‬ ‫بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬هیات رییس��ه ات��اق اصناف و روس��ای ‪51‬‬ ‫اتحادیه صنفی شهرس��تان قزوین در س��الن اجالس‬ ‫اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد‪.‬‬ ‫عل��ی اکبر کبیری معاون امور بازرگانی و توس��عه‬ ‫تج��ارت در این اجالس ضمن تش��کر و قدردانی از‬ ‫تعدادی از هیات مدیره های اتحادیه های صنفی که‬ ‫در تعامل سازنده با سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نی��ز اتاق اصناف هس��تند‪ ،‬از هم��ه اتحادیه های‬ ‫صنفی خواس��ت تا در انجام امور محول شده که به‬ ‫موجب قانون بر عهده انان گذاشته شده است کوشا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چنانچ��ه اتحادیه ه��ا در انج��ام وظایف‬ ‫خود تس��امح ورزن��د و یا توانای��ی اداره کردن خود را‬ ‫به لحاظ مالی یا اداری نداش��ته باش��ند‪ ،‬کمیس��یون‬ ‫نظارت بر سازمان های صنفی استان بر اساس وظایف‬ ‫و اختیارات قانونی خود نس��بت به ادغام اتحادیه های‬ ‫ضعیف اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬شناسایی‬ ‫واحده��ای صنفی فاقد پروانه کس��ب باید در اولویت‬ ‫کاری هم��ه اتحادیه ها ق��رار بگی��رد و در این زمینه‬ ‫چنانچه مس��ائل و مش��کالتی وجود دارد‪ ،‬اتحادیه ها‬ ‫نظرات کارشناس��ی خود را برای تصمیم گیری و ارائه‬ ‫طریق به سازمان منعکس کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است در این مراسم بیالن سال مالی ‪1393‬‬ ‫ات��اق اصن��اف مرکز اس��تان مورد بررس��ی و تصویب‬ ‫اجالس قرار گرفت و مقرر ش��د برای بررسی نهایی به‬ ‫کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان قزوین‬ ‫ارسال ش��ود‪ .‬تقاضای برخی از اتحادیه ها برای ایجاد‬ ‫رسته جدید نیز از مواردی بود که در این جلسه مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫چین ‪« ،‬غول»کم مصرف اسباب بازی‬ ‫زه�ره رجب نیا ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک در دنیای کودکان جهان هیچ یک‬ ‫از اسباب بازی های ساخت بشر سیطره ای‬ ‫همانند اسباب بازی های «لگو» نداشته و‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬همان اجر های رنگارنگ‬ ‫پالستیکی سرهم کردنی با چرخ دنده های‬ ‫معروف که ب��ه کوله بار خاطرات کودکان‬ ‫جه��ان س��نجاق ش��ده و تصوی��ری از‬ ‫رویاهای اینده انها را به دوش می کش��د‪.‬‬ ‫باورکردنش دش��وار اس��ت اما به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی در ح��ال حاضر‬ ‫گردش مالی تجارت اس��باب بازی پس از‬ ‫دارو و مواد مخدر در گروه س��وداورترین‬ ‫صنایع بین المللی قرار دارد‪.‬‬ ‫صحبت از قدیمی ترین دست س��از بشر‬ ‫است که نخس��تین بار به همت چینی ها‬ ‫تولید و به داد وستد جهانی راه یافت؛ اما‬ ‫به هر ترتیب تجارت جهانی اسباب بازی به‬ ‫شکل امروزی ان از دهه ‪ ۶۰‬قرن گذشته‬ ‫می�لادی رونق یافت��ه و عوامل��ی مانند‬ ‫رشد و توس��عه اقتصاد جهانی‪ ،‬تغییرات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬س��اختار جمعیتی جوان‪ ،‬نفوذ‬ ‫فرهنگ های بیگانه‪ ،‬کیفیت باال و قیمت‬ ‫ارزان اس��باب بازی های خارجی‪ ،‬استفاده‬ ‫از اینترن��ت‪ ،‬رونق تج��ارت الکترونیکی‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات ماه��واره ای از جمله مهم ترین‬ ‫عوامل گشوده شدن بازارهای یک کشور‬ ‫به روی اسباب بازی های وارداتی است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش انجم��ن بین المللی‬ ‫تولیدکنندگان اس��باب بازی‪ ،‬میزان سود‬ ‫خالص ش��رکت دانمارکی «لگو» در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬می�لادی به حدود ی��ک میلیارد‬ ‫یورو رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگتری�ن قطب ه�ای تولی�د‬ ‫اسباب بازی درجهان‬ ‫بزرگتری��ن قط��ب تولید اس��باب بازی‬ ‫جه��ان ایاالت متحده امریکاس��ت که با‬ ‫داش��تن بازاری ‪ ۳۶۱‬میلی��ارددالری در‬ ‫گروه مهم تری��ن و بزرگتری��ن بازارهای‬ ‫اس��باب بازی در جه��ان ق��رار دارد‪ .‬ام��ا‬ ‫بع��د از امری��کا‪ ،‬چی��ن بزرگترین قطب‬ ‫تولی��د اس��باب بازی در جه��ان اس��ت و‬ ‫هم اکن��ون در مجم��وع بی��ش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫کارخانه تولید اس��باب بازی در سراس��ر‬ ‫چین فعالیت می کنن��د که ‪ ۴‬هزار مورد‬ ‫از ای��ن کارخانه ه��ا در مناط��ق جنوبی‬ ‫این کش��ور از جمل��ه جزیره هنگ کنگ‬ ‫پراکنده شده اند‪ .‬البته در سال های اخیر‬ ‫با تولید و عرضه روز افزون انواع بازی های‬ ‫رایان��ه ای ک��ه در زمره اس��باب بازی ها‬ ‫قرار م��ی گی��رد دامنه تج��ارت جهانی‬ ‫اسباب بازی گس��ترش چشمگیری یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه ای که دست کم یک نوع‬ ‫از انواع این بازی ها به بیش��تر خانه ها راه‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬با نگاهی ب��ه میزان تولید و‬ ‫مصرف ب��ازی های رایانه ای در س��طح‬ ‫جهان می توان دریافت که ‪ ۱۸‬کشور که‬ ‫در راس انه��ا جمه��وری خلق چین قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ازار جهان��ی این محص��ول را در‬ ‫اختیار دارند‪ .‬البته باید یاداوری کرد که‬ ‫فاصله دیگر تولید کنندگان اسباب بازی با‬ ‫چین نیز بس��یار زیاد اس��ت و نباید همه‬ ‫انها را در یک حد و س��طح دانست‪ .‬پس‬ ‫از چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬بریتانیا و فرانس��ه صاحب‬ ‫بزرگترین بازارهای اسباب بازی درجهان‬ ‫هس��تند و مردم این کش��ورها به مراتب‬ ‫بیش��تر از دیگر مردم دنیا اس��باب بازی‬ ‫می خرند‪ .‬این به ان معناس��ت که بخش‬ ‫اعظم بازار اس��باب بازی دراین کش��ورها‬ ‫متمرکز شده است‪.‬‬ ‫اس��یا با داش��تن بیش��ترین جمعیت‬ ‫در بی��ن قاره ه��ای جه��ان‪۲۵ ،‬درص��د‬ ‫بازار اس��باب بازی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬ن��رخ ب��االی زاد و ول��د وبه‬ ‫تب��ع ان جمعی��ت قابل توج��ه کودکان‬ ‫موجب ش��ده ب��ازار اس��باب بازی در این‬ ‫کشورها باالترین رش��د را داشته باشد و‬ ‫براس��اس پیش بینی ها بازار اس��باب بازی‬ ‫اس��یا در این��ده ای نزدیک ب��ازار اروپا و‬ ‫امریکای شمالی را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ بدهکار بودن اوکراین‬ ‫به روسیه تایید شد‬ ‫صندوق بین المللی پول تایید کرد‪ :‬روسیه ‪ 3‬میلیارد‬ ‫دالر از اوکراین طلبکار است‪ .‬به گزارش واحد مرکزی‬ ‫خبر‪ ،‬صندوق بین المللی پ��ول که یکی از معتبرترین‬ ‫مناب��ع ارزیابی و پیش بینی وض��ع اقتصادی جهان به‬ ‫حس��اب می اید‪ ،‬از موضع روس��یه درب��اره طلبش از‬ ‫اوکرای��ن حمایت می کند‪ .‬این نه��اد بین المللی که بر‬ ‫گس��ترش همکاری های پولی و تس��هیل رشد متوازن‬ ‫تج��ارت بین المللی نظ��ارت دارد‪ ،‬اذعان کرده اس��ت‬ ‫اوکراین ح��دود ‪ 3‬میلی��ارد دالر اوراق قرضه به یورو‬ ‫به روس��یه فروخته در نتیجه اوکراین ‪ 3‬میلیارد یورو‬ ‫در قالب این نوع اوراق به روس��یه بدهکار اس��ت‪ ،‬این‬ ‫مس��ئله از انجا مهم اس��ت که پیش تر پتروپروشنکو‬ ‫رییس جمه��وری اوکرای��ن گفت��ه بود روس��یه این ‪3‬‬ ‫میلیارد یورو را به عنوان رش��وه به ویکتور یانوکوویچ‪،‬‬ ‫رییس جمهوری پیشین اوکراین داده بود تا توافقنامه‬ ‫همکاری ب��ا اتحادیه اروپ��ا امضا نکند‪ .‬بع��د از اینکه‬ ‫پروش��نکو این موضوع را مطرح کرد س��خنگوی نهاد‬ ‫ریاست جمهوری روس��یه از کیف خواست در این باره‬ ‫توضیح دهد‪.‬‬ ‫ قزاقستان‬ ‫عضو سازمان تجارت جهانی شد‬ ‫سهم ‪ ۴0‬میلیون دالری ایران از واردات اسباب بازی‬ ‫ساخت و تولید اسباب بازی در ایران صنعتی جوان به حساب‬ ‫می اید‪ ،‬صنعتی که پیشینه چندانی در کشور نداشته و همین‬ ‫موضوع موجب شده تا کشور ما در گروه کشورهای وارد کننده‬ ‫اسباب بازی قرار بگیرد‪ .‬در این باره محمد حسین فرجو‪ ،‬دبیر‬ ‫‪ ،‬میزان‬ ‫ش��ورای نظارت براس��باب بازی در گفت وگ��و با‬ ‫واردات اس��باب بازی به کشور در سال ‪۹۳‬را حدود‪۴ 0‬میلیون‬ ‫دالر اع�لام ک��رد و گفت‪ :‬این امار در س��ال ‪ ۹۰‬به میزان ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر بود؛ اما با افزایش ‪ 3‬برابری نرخ دالر در سال های‬ ‫اخیر این میزان در س��ال ‪ ۹۱‬با ‪۵۵‬درصد کاهش مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرجو همچنین با اش��اره به بهبود نس��بی وضعیت واردات‬ ‫اسباب بازی از سال ‪ ۹۳‬به بعد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واردات اسباب بازی‬ ‫در ایران هنوز با س��ال ‪ ۹۰‬فاصله بس��یاری دارد‪ .‬دبیر شورای‬ ‫نظارت براسباب بازی با اش��اره به تالش هایی که در سال های‬ ‫اخیر برای تولید و ثبت اسباب بازی در داخل کشور انجام شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۰‬با رشد فزاینده کارگاه های تولید اسباب بازی‬ ‫در داخل کش��ور مواجه ش��دیم به طوری که در سال گذشته‬ ‫‪ ۳۶۲‬مورد تقاضا برای ثبت طرح اسباب بازی داشته ایم‪.‬‬ ‫وی س��هم هرک��ودک ایرانی از خرید اس��باب بازی در طول‬ ‫ل حاضر‪،‬‬ ‫س��ال را کمتر از ‪۵‬دالر عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬درحا ‬ ‫س��رانه اس��باب بازی در جهان ‪۳۴‬دالر اس��ت‪ ،‬رقم��ی که در‬ ‫اروپا ‪۲۵۰‬دالرودر امریکا به ‪۳۵۰‬دالر می رس��د‪ .‬دبیر ش��ورای‬ ‫نظ��ارت براس��باب بازی با ابراز امیدواری نس��بت ب��ه افزایش‬ ‫واردات بازی های خالقانه به کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬امار واردات‬ ‫اس��باب بازی های خالقانه در س��ال ‪ ۸۱‬در کش��ور ما کمتر از‬ ‫‪ ۱‬درصد بود اما خوش��بختانه اکنون ای��ن میزان به ‪۱۵‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫قاچاق اسباب بازی به کشور موضوع دیگری است که فرجو‬ ‫ب��ا ای��ن همه بیش��ترین رش��د ب��ازار‬ ‫اسباب بازی جهان به اقتصادهای نوظهور‬ ‫یعنی برزیل‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین و هند تعلق‬ ‫دارد که به طور میانگین رشد ساالنه بازار‬ ‫اسباب بازی ش��ان به ‪۱۳‬درصد می رس��د‪.‬‬ ‫مش��کالت اقتصادی موجب ش��ده بازار‬ ‫اس��باب بازی در اتحادی��ه اروپا که زمانی‬ ‫‪۳۲‬درصد از ب��ازار جهان��ی را در اختیار‬ ‫داش��ت ب��ه ‪۲۸‬درص��د از مجم��وع بازار‬ ‫جهانی برس��د‪ .‬پیش بینی ه��ا می گوید با‬ ‫وجود کاه��ش نرخ زاد و ولد و ش��رایط‬ ‫حس��اس اقتص��اد جهان��ی‪،‬در مقی��اس‬ ‫جهانی گردش مالی صنعت اس��باب بازی‬ ‫ب��ه دلی��ل باال رفت��ن قیمت ه��ا و توجه‬ ‫بیش��تر خانواده ها به نی��از بچه ها کاهش‬ ‫نخواهد یاف��ت و اس��ب اب بازی همچنان‬ ‫یک��ی از محص��والت اصلی خری��د برای‬ ‫کودکان در کش��ورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توس��عه باقی خواهد ماند‪ .‬براساس‬ ‫امارهای منتش��ر شده از س��وی انجمن‬ ‫بین المللی تولیدکنندگان اس��باب بازی‪،‬‬ ‫کش��ورهای منطق��ه خاورمیان��ه‪ ،‬پس از‬ ‫کش��ورهای امریکای ش��مالی ب��ه دلیل‬ ‫برگ��زاری ایین ه��ای ملی وجش��ن های‬ ‫خاصی مانند اعیاد و مناسبت های دینی‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬کریس��مس و روز شکرگزاری‬ ‫نق��ش فراوانی در افزایش مقطعی فروش‬ ‫به ان می پردازد و با اشاره به امارهای ارائه شده از سوی مراجع‬ ‫قانونی می گوید‪ :‬درحال حاضر یک چهارم اسباب بازی هایی که‬ ‫در کش��ور وجود دارد از طریق قاچاق وارد کش��ور شده است‪.‬‬ ‫معضلی که می تواند در سایه تدابیر قانونی و رفع مشکالتی که‬ ‫در زمینه تعرفه واردات اسباب بازی وجود دارد ساماندهی شود‪.‬‬ ‫وی به ویژگی اس��باب بازی های قاچاق اشاره کرده و می گوید‪:‬‬ ‫در واقع اسباب بازی های قاچاق محصوالت ممنوعه ای هستند‬ ‫که یا استانداردهای الزم را ندارند یا از نظر فرهنگی در کشور‬ ‫ما نمی توانند مورد قبول واقع شوند‪.‬‬ ‫دبیرش��ورای نظ��ارت بر اس��باب بازی همچنین در پاس��خ‬ ‫ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه گ��ردش مالی جه��ان از تولید‬ ‫اس��باب بازی چه میزان اس��ت گفت‪ :‬گزارش های مختلفی در‬ ‫این باره وجود دارد‪ ،‬به طور نمونه امارها س��هم چین از تولید‬ ‫و تج��ارت اس��باب بازی را ‪ 6‬برابر صادرات نف��ت ایران عنوان‬ ‫ش و امارها و نا مطمئن‬ ‫می کنند اما با توجه به گوناگونی گزار ‬ ‫بودن انها نمی توان به طور دقیق به این پرسش پاسخ داد‪.‬‬ ‫اسباب بازی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرانه مصرف اسباب بازی‬ ‫براس��اس براورد ه��ای انج��ام ش��د ه‪،‬‬ ‫درحال حاضر س��رانه مصرف اسباب بازی‬ ‫د ر د نی��ا ح��د ود ‪ ۳۴‬د الر‪ ،‬د ر اروپا ‪۲۵۰‬‬ ‫د الر و د ر امریکا بیش از ‪ ۳۵۰‬د الر است‪،‬‬ ‫ام��ا نکته قابل تامل د ر این میان س��رانه‬ ‫مصرف اس��باب بازی د ر چین است‪ .‬این‬ ‫کشور با اینکه به عنوان یکی ازبزرگترین‬ ‫تولید کنن��دگان ای��ن محص��ول د ر د نیا‬ ‫ش��ناخته می شود ‪ ،‬سرانه مصرفش حد ود ‬ ‫‪ 6‬د الر اس��ت‪ .‬رقمی پر تناقض که نشان‬ ‫از ان د ار د ک��ه چینی ها اگرچه د ر د اخل‬ ‫کشورشان نیاز به اسباب بازی ایجاد نشد ه‬ ‫اما بازار جهانی را مسخ خو د کرد ه اند ‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش بازی ه�ای رایان�ه ای‬ ‫درکاهش تولید اسباب بازی‬ ‫تحقیقات رویترز که در قالب گزارش��ی‬ ‫انتش��ار یافته نش��ان می دهد اس��تفاده‬ ‫از اس��باب بازی های رایان��ه ای و ان��واع‬ ‫بازی ه��ا موجب خواهد ش��د که فروش‬ ‫اسباب بازی های سنتی در ایام کریسمس‬ ‫و سال نو مسیحی به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫در همین زمینه کش��ورهای اس��یایی به‬ ‫عنوان تولید کنندگان بازی های رایانه ای‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬بازارهای بزرگ اسباب بازی‬ ‫در جهان را به تس��خیر خود در اورده اند‬ ‫و ب��ازاری مانن��د اروپا در تص��رف کامل‬ ‫بازرگانان اس��یایی اس��باب بازی اس��ت‪.‬‬ ‫به دلی��ل افزایش اس��تفاده از تلفن های‬ ‫همراه و نفوذ این وسیله ارتباطی در بین‬ ‫جوان��ان‪ ،‬نوجوانان و حتی کودکان‪ ،‬موج‬ ‫جدی��دی از بازی های رایانه ای منطبق با‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه به راه افتاده که‬ ‫به نوبه خود بازار جهانی اس��باب بازی را‬ ‫متاثر کرده اس��ت‪ .‬بر همین اساس سهم‬ ‫واردات بازاره��ای خاورمیان��ه از تجارت‬ ‫بین المللی اس��باب بازی رقم��ی بیش از‬ ‫‪ ۷۶۲‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫در ای��ن بین بیش��ترین درصد مربوط‬ ‫ب��ه اس��باب بازی ک��ودکان کمت��ر از ‪۵‬‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬همچنین انواع عروس��ک‪،‬‬ ‫اس��باب بازی های پس��رانه و ماشین های‬ ‫اسباب بازی بیشترین سهم را در واردات‬ ‫این نوع از محصوالت به منطقه داشته اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که کش��وری مانند ایران‬ ‫با در اختیار داش��تن ترکی��ب جمعیتی‬ ‫جوان‪ ،‬نزدیکی به مرکز منطقه ای تجارت‬ ‫و پخ��ش اس��باب بازی (دوبی) وجمعیت‬ ‫زیاد به عنوان یک��ی از بازارهای پر رونق‬ ‫این نوع محصوالت مطرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه سنتی به اسباب بازی ها‬ ‫گروه «ان پی دی»‪ ،‬از موسس��ات معتبر‬ ‫تحقی��ق بازار س��ال گذش��ته میالدی با‬ ‫اش��اره به افزایش تولید اس��باب بازی در‬ ‫کشورهای ش��رق اسیا نس��بت به ادامه‬ ‫رشد این صنعت در سال های اینده ابراز‬ ‫امیدواری کرده بود‪ .‬صنعت اس��باب بازی‬ ‫در س��ال های اخیر تحوالتی چشمگیر را‬ ‫پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫شرکت ها به س��مت تولید محصوالت‬ ‫با فناوری باال متمایل ش��ده اند که س��ود‬ ‫باالت��ری دارد‪ .‬بیش��تر تولیدکنن��دگان‬ ‫تالش دارند به فناوری تولید محصوالت‬ ‫خاص دس��ت پی��دا کنن��د و محصوالت‬ ‫س��اده دیگ��ر مش��تری چندانی ن��دارد‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان اصرار دارند بازی های‬ ‫رایان��ه ای و محصوالت س��معی و بصری‬ ‫سرگرم کننده را هم در مقوله اسباب بازی‬ ‫بگنجانن��د‪ ،‬ام��ا امارهای ارائه ش��ده از‬ ‫س��وی انجمن بین المللی تولیدکنندگان‬ ‫اس��باب بازی این موض��وع را قبول ندارد‬ ‫و نگاه س��نتی و قدیمی به اسباب بازی ها‬ ‫همچنان پا برجاست‪.‬‬ ‫‹ ‹غول های اسباب بازی ساز‬ ‫ح��دس زدن اینک��ه ک��دام ش��رکت ها‬ ‫بزرگتری��ن تولیدکننده اس��باب بازی در‬ ‫جهان هستند کار اسانی نیست اگر وفور‬ ‫اس��باب بازی های چینی در بازار موجب‬ ‫شده تصور کنید سرزمین چشم بادامی ها‬ ‫بزرگتری��ن تولیدکننده اس��باب بازی در‬ ‫جهان است در اشتباه هستید‪.‬‬ ‫ب��رای اصالح این ذهنیت بهتر اس��ت‬ ‫نگاهی به گزارش یورونیوز در این زمینه‬ ‫بیندازید‪ .‬براس��اس این گزارش ش��رکت‬ ‫دانمارک��ی «لگو» ازجمله ش��رکت هایی‬ ‫اس��ت که درحال حاضر ح��رف اول را در‬ ‫این صنعت می زند‪.‬‬ ‫در اوایل س��ال ‪۲۰۰۰‬م زمانی که این‬ ‫شرکت در استانه ورشکستگی قرار گرفته‬ ‫بود هیچ کس نمی توانست تصور کند این‬ ‫ش��رکت دانمارکی در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به‬ ‫بزرگترین نشان (برند) دنیا تبدیل شود و‬ ‫گوی سبقت را از نشان (برند ) های بزرگی‬ ‫چون فراری برباید‪.‬‬ ‫میزان س��ود خال��ص ش��رکت لگو در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م ب��ه رق��م ‪ ۹۳۷‬میلی��ون‬ ‫یورو رس��یده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل از ان‪ ۱۵ ،‬درصد رش��د دارد‪.‬‬ ‫این میزان س��ود برای رقب��ای لگو چون‬ ‫«مت��ل» ‪ ۴۴۰‬میلیون یورو اعالم ش��ده‬ ‫که رش��دی ‪ ۷‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت لگو در س��ال ‪۲۰۱۳‬م نیز‬ ‫توانست بر رقیب خود شرکت «متل» که‬ ‫عروسک های «باربی» ان شهرتی جهانی‬ ‫دارد غلب��ه کن��د و به عن��وان بزرگترین‬ ‫شرکت اس��باب بازی دنیا مطرح شود‪ .‬در‬ ‫نهایت رشد فعالیت های شرکت امریکایی‬ ‫«هاسبرو» ‪ ۱۰‬درصد است و به رقم ‪۳۶۱‬‬ ‫میلیون یورو می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت لگو رم��ز موفقیت‬ ‫ای��ن ش��رکت را در جهانی ش��دن ان و‬ ‫محبوبی��ت ان در بین ک��ودکان و حتی‬ ‫بزرگساالن می داند‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور قزاقس��تان در جلس��ه نهای��ی گروه‬ ‫کاری در «ژنو» گفت‪ :‬این کش��ور به طور رسمی عضو‬ ‫سازمان تجارت جهانی شده است‪ .‬به گزارش فارس در‬ ‫بیش��کک به نقل از «کانیوز»‪« ،‬نورسلطان نظربایف»‬ ‫در جلس��ه نهایی گروه کاری در «ژنو» اعالم کرد پس‬ ‫از پایان مذاکرات الحاق قزاقس��تان به سازمان تجارت‬ ‫جهانی‪ ،‬اینک این کش��ور به طور رسمی به ‪ ۱۶۲‬عضو‬ ‫سازمان تجارت جهانی پیوست‪ .‬نظربایف همچنین در‬ ‫سایت شخصی خود از این الحاق به عنوان یک رویداد‬ ‫تاریخی یاد کرد و نوش��ت‪ :‬قزاقس��تان موفق به کسب‬ ‫مولفه های الزم برای عضویت در بین ‪ ۱۶۲‬کشور عضو‬ ‫سازمان تجارت جهانی شد‪.‬‬ ‫افزایش همکاری های نفتی‬ ‫روسیه و ونزوئال‬ ‫دو ش��رکت نف��ت دولتی روس��یه و ونزوئ�لا برای‬ ‫سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز توافقنامه همکاری‬ ‫مش��ترک امضا کردند‪ .‬ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از‬ ‫«تله س��ور»‪« ،‬ائولوخیو دل پینو» رییس شرکت ملی‬ ‫نف��ت ونزوئال (پ��ی دی وی اس ای) و «ایگور س��چین»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت دولتی روس��یه (روس��نفت)‬ ‫توافقات متعددی را در زمینه افزایش تولید نفت و گاز‬ ‫در این کشور امریکای جنوبی امضا کردند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬درصدی‬ ‫گردشگران خارجی در روسیه‬ ‫با وج��ود تحریم ه��ای غرب علیه روس��یه‪ ،‬ش��مار‬ ‫گردش��گران خارجی برای بازدید از این کشور افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش موج‪ ،‬سازمان فدرال گردشگری‬ ‫روسیه اعالم کرد‪ :‬شمار گردشگران خارجی در روسیه‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی در مقایسه با‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل با وجود تحریم ها علیه مسکو‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصد افزایش یافته اس��ت‪« .‬ایرینا شچگولکووا»‪،‬‬ ‫س��خنگوی این س��ازمان‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬حدود ‪ 5‬میلیون‬ ‫گردشگر خارجی در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری میالدی‬ ‫از روس��یه بازدی��د کردند ک��ه ‪۱۶‬درص��د افزایش در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۴‬م را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بیشتر گردشگران از چین‪ ،‬لهستان و‬ ‫فنالند وارد شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬تحریم ها نه تنها بر موج‬ ‫گردش��گران به روسیه به ش��کل منفی تاثیر نگذاشته‬ ‫بلکه تاثیری مثبت داش��ته و تاکید کرد که نسبت به‬ ‫اوضاع ماه های اینده دید خوشبینانه ای دارد‪.‬‬ ‫ قطر لغو نظام کفالت را‬ ‫به تاخیر می اندازد‬ ‫لغ��و نظام موس��وم به کفال��ت در قطر ک��ه کارگران‬ ‫خارج��ی را تابع محض کارفرمایان قطری قرار می دهد‪،‬‬ ‫ احتم��اال پس از مالحظ��ات جدی مهم ترین ش��ورای‬ ‫مش��ورتی این امیرنشین به تاخیر خواهد افتاد‪ .‬روزنامه‬ ‫عرب زبان الش��رق گزارش داد مجلس شورا اعالم کرده‬ ‫است اصالحات قانون کار در وضع کنونی ان نمی تواند‬ ‫به تصویب برسد و مستلزم بررسی بیشتری است‪ .‬محمد‬ ‫بن مبارک الخلیفی‪ ،‬رییس این شورای مشورتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تصویب این اصالحات ضروری نیس��ت‪ .‬شماری از‬ ‫مقامات دولتی قطر نیز اعالم کردند‪ :‬رایزنی های دیگری‬ ‫درباره پیش��نهادهایی که به صدها هزار کارگر خارجی‬ ‫در قطر مربوط می شود‪ ،‬اغاز شده است‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫ مهلت تعیین شده برای تصویب این اصالحات پیش از‬ ‫پایان س��ال که وزیر کار و ام��ور اجتماعی تعیین کرده‬ ‫ممکن است با تردید مواجه شود‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه توانمندی های ایران‬ ‫در اسیای میانه‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی و خبری نمایش�گاه های‬ ‫ایران‪ :‬مدیرعامل ش��رکت پروژه های نمایشگاهی با‬ ‫اش��اره به رونمایی از توانمندی های صنعتی و تجاری‬ ‫ایران در اس��یای میانه گفت‪ :‬نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫ایران در قزاقس��تان با حضور ش��رکت های صنعتی و‬ ‫پیشرو و استان های شمال و شرق کشور از ‪ 30‬تیرماه‬ ‫در شهر بندری اکتائو افتتاح می شود‪.‬‬ ‫علیرضا صدر زاده با اش��اره ب��ه افزایش فرصت های‬ ‫تجاری و برنامه ریزی تولید برای صادرات با برگزاری‬ ‫نمایشگاه های موثر و هدفمند صنعتی و تجاری ایران‬ ‫در منطقه اسیای میانه اظهار کرد‪ :‬بندر تجاری اکتائو‬ ‫در استان مانگستائو قزاقستان در ساحل دریای خزر‬ ‫با موقعیت بین المللی و ممتاز‪ ،‬گزینه ای مطمئن برای‬ ‫صادرات محصوالت کشورمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫مج��ری برگزاری نمایش��گاه اختصاص��ی ایران در‬ ‫قزاقس��تان با اش��اره به کس��ر یارانه نمایشگاهی در‬ ‫زم��ان ثبت نام گف��ت‪ :‬تاکنون برای حض��ور در این‬ ‫نمایش��گاه اس��تراتژیک از مدی��ران صنای��ع و مواد‬ ‫غذای��ی‪ ،‬ماش��ین االت و مصالح س��اختمانی‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫عمران و راهس��ازی‪ ،‬خدمات ش��هری‪ ،‬حمل و نقل و‬ ‫ترافیک‪ ،‬خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬معدن‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و دس��تگاه های اس��تخراج مع��دن‪ ،‬ل��وازم خانگ��ی‪،‬‬ ‫دکوراس��یون‪،‬میوه و مرکب��ات برای حض��ور دعوت‬ ‫رسمی شده است‪.‬‬ ‫صدرزاده با اش��اره به جزئیات حضور ش��رکت های‬ ‫ایرانی تصریح کرد‪ :‬هزینه مش��ارکت به ازای هر متر‬ ‫مربع فضای سر پوشیده ‪ 250‬دالر است که با عنایت‬ ‫به کسر ‪ 30‬درصد یارانه سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫در زمان ثبت نام ‪ 175‬دالر محاسبه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پروژه های نمایشگاهی با بیان‬ ‫اینک��ه نمایش��گاه اختصاصی ایران در ش��هر بندری‬ ‫اکتائو قزاقستان از ‪ 30‬تیر تا ‪ 2‬مرداد سال ‪ 94‬برگزار‬ ‫می شودافزود ‪ :‬بندر اکتائو با بنادر استراخان و ماهاچ‬ ‫قلعه در روسیه‪،‬بندر باکو در اذربایجان‪ ،‬بندر ترکمن‬ ‫باش��ی در ترکمنستان و بنادر ش��مالی ایران ارتباط‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ 4‬نمایشگاه در عراق میزبان‬ ‫صادرکنندگان ایرانی‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی و خبری نمایش�گاه های‬ ‫ای�ران ‪ :‬رای��زن بازرگان��ی ای��ران در ع��راق گفت‪:‬‬ ‫دس��تاوردهای خدماتی مهندسی استان اردبیل در ‪۴‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کشور عراق به نمایش گذاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م محمدرضازاده اظهار ک��رد‪ :‬با رایزنی های‬ ‫انجام ش��ده بین مس��ئوالن اس��تان اردبیل و کشور‬ ‫عراق دستاوردهای خدماتی مهندسی استان اردبیل‬ ‫در نمایشگاه های عراق در معرض دید عموم گذاشته‬ ‫می ش��ود تا محصوالت این اس��تان در بازار کش��ور‬ ‫عراق جای��گاه ویژه ای پی��دا کند‪.‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫استان اردبیل و کشور عراق ظرفیت ها و قابلیت های‬ ‫مش��ترکی در بخش های تجارت‪ ،‬صنعت و خدماتی‬ ‫مهندس��ی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار عراق نی��از مبرمی به‬ ‫کاالها و محصوالت ایران به ویژه استان اردبیل دارد و‬ ‫با توجه به مرزی بودن این دو کشور می توان واردات‬ ‫و صادرات کاال بین دو منطقه را رونق بخشید‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق بیان کرد‪ :‬با تفاهم ها‬ ‫و نشس��ت های دوجانبه می توان عالوه بر توس��عه دو‬ ‫کش��ور در این بخش ها شاهد درامدزایی بیشتر برای‬ ‫هر دو منطقه بود‪.‬‬ ‫محمدرضازاده تصریح کرد‪ :‬ش��رکت های بخش‬ ‫خصوصی عراق عالقه بیشتری برای سرمایه گذاری‬ ‫در اس��تان اردبی��ل دارند که امیدواری��م با فراهم‬ ‫کردن زیرساخت های سرمایه گذاری برای تاجران‬ ‫عراقی ش��اهد رونق و شکوفایی اقتصاد دو منطقه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫مهم ترین بازدیدکنندگان اکسپو ‪ ۲۰۱۵‬تا امروز‬ ‫«چهره مشهور» و هیات همراه‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬چهره ه��ای گوناگونی از اغاز‬ ‫اکس��پو ‪ 2015‬میالن تاکن��ون از این رویداد‬ ‫تج��اری‪ -‬هنری بازدید کرده ان��د‪ .‬چهره هایی‬ ‫که در درجه اول به خاطر منافع کشورش��ان‬ ‫و در نهای��ت ب��رای حمایت از این��ده زمین‬ ‫به ایتالیا س��فر کرده و با س��خنرانی و گشت‬ ‫و گذارهای خود خبرساز شدند‪ .‬در این گزارش‬ ‫نگاه��ی می اندازی��م به برخ��ی از مهم ترین و‬ ‫تاثیرگذاری��ن چهره های جه��ان که در ‪ 2‬ماه‬ ‫گذشته به ش��هرک اکس��پو قدم گذاشتند و‬ ‫خود را در بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان‬ ‫سهیم کردند‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹میشل اوباما و زنان اکسپو‬ ‫در ابت��دای هفت��ه جاری‪ ،‬میش��ل اوباما در‬ ‫س��فری هفت روزه به ایتالیا‪ ،‬از شهرک اکسپو‬ ‫می�لان بازدید ک��رد و در جریان فعالیت های‬ ‫مختلف ان قرار گرفت‪ .‬همسر رییس جمهوری‬ ‫امری��کا در بازدیدی دو س��اعته از بخش های‬ ‫مختلف این رویداد بزرگ نمایشگاهی ازجمله‬ ‫پاویون ایتالیا و امریکا‪ ،‬س��ری هم به کمپین‬ ‫مربوط به زنان اکسپو زد‪.‬‬ ‫فعالیت جامعه زنان در اکسپو یکی از موارد‬ ‫مهمی است که از روز نخست مورد توجه بوده‬ ‫است‪ .‬میشل اوباما در سخنرانی کوتاه خود در‬ ‫جمع فعاالن حقوق زنان گفت‪« :‬اجازه دهید‬ ‫تمام دختران جهان اموزش ببینند‪ .‬اموزش و‬ ‫پرورش نخس��تین و مهم ترین حق بانوان در‬ ‫تمام کشورهای جهان اس��ت‪ ».‬گفتنی است‬ ‫که میشل اوباما به همراه ‪ 2‬دخترش پیش از‬ ‫ورود به میالن سفری به انگلیس و شهر لندن‬ ‫داشتند تا تور گردشی و تفریحی اروپایی خود‬ ‫را ان هم بدون حضور باراک اوباما رقم بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوتین و یک بازدید تمام و کمال‬ ‫والدیمی��ر پوتین‪ ،‬رییس جمهوری روس��یه‬ ‫روز چهارشنبه هفته گذش��ته به همراه متئو‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬پنجاه ویکمین نمایش��گاه هوایی لوبورژه پاریس در‬ ‫فرانسه‪ ،‬اگرچه چند روز بارانی را سپری کرد‪ ،‬با این حال شاهد حضور‬ ‫چش��مگیر بازدید کنندگان بود‪ .‬به دلیل اهمی��ت و جایگاه ویژه این‬ ‫نمایش��گاه در سطح جهان‪ ،‬شرکت های هوایی و هواپیمایی گوناگون‪،‬‬ ‫خطوط حمل ونقل هوایی‪ ،‬کارخانجات هواپیماس��ازی‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫مهندسان‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز علمی‪ ،‬شرکت های تحقیقاتی و پژوهشی‬ ‫و به نوعی تمامی عناصر مرتبط با این صنعت در این نمایش��گاه ها به‬ ‫عنوان ش��رکت کننده و بازدید کننده حضور پیدا می کنند‪.‬این رویداد‬ ‫که قدیمی ترین و بزرگترین نمایشگاه هوایی جهان به حساب می اید‪،‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۰۹‬میالدی‪ ۱۲۸۸ /‬شمس��ی هر دو سال یک بار در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬البته این نمایشگاه در دوران جنگ های جهانی اول و‬ ‫دوم بنا به ش��رایط ویژه ای که وجود داشت‪ ،‬برگزار نشد‪ .‬در ‪ ۵۰‬دوره‬ ‫گذشته این نمایش��گاه معروف ترین شرکت های هوافضایی از سراسر‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫رنتزی نخست وزیر ایتالیا از نمایشگاه «اکسپو‬ ‫تو گذار‬ ‫می�لان ‪ »۲۰۱۵‬بازدید کردند‪ .‬گش�� ‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه چند س��اعتی طول‬ ‫کشید و وی سعی کرد غیراز حضور در جشن‬ ‫مل��ی کش��ورش‪ ،‬از تمام بخش ه��ای مهم و‬ ‫جذاب اکسپو بازدید کند‪.‬‬ ‫پوتین در سفر به ایتالیا سعی کرد از انزوای‬ ‫بین المللی ب��ه دنبال بح��ران اوکراین که در‬ ‫نشس��ت اخیر گ��روه ‪ ۷‬نیز بر ان تایید ش��د‪،‬‬ ‫خارج ش��ود‪ .‬بنابراین به هم��راه ‪ ۷۰‬خبرنگار‬ ‫روس��ی به اکسپو س��فر کرد و چند ساعتی را‬ ‫به گردش در شهرک اکسپو میالن اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوری روس��یه در خ�لال این‬ ‫بازدید گف��ت‪« :‬ایتالی��ا درحال حاضر یکی از‬ ‫مهم ترین ش��رکای تجاری ما در اروپاست که‬ ‫سرمایه گذاری عظیمی در اقتصاد روسیه دارد‪.‬‬ ‫م��ا در صحنه بین المللی ب��ا هم کار می کنیم‬ ‫و در تالش هس��تیم به منافع یکدیگر احترام‬ ‫بگذاریم‪».‬‬ ‫‹ ‹بازدید سیاسی اوالند از اکسپو‬ ‫رییس جمهوری فرانس��ه هفته اخر خرداد‬ ‫کش��ورش را به مقص��د ایتالیا ترک کرد تا به‬ ‫بهانه بازدید از اکسپو میالن‪ ،‬با مقامات ارشد‬ ‫و بلند پایه این کش��ور درباره موضوعات روز‬ ‫به بحث و گفت وگو بنشیند‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫فرانس��ه در این س��فر با متئو رنتزی نخست‬ ‫وزیر ایتالی��ا دیدار و درباره تازه ترین تحوالت‬ ‫اروپ��ا صحبت کرد‪ .‬صحبت های��ی که در ان‬ ‫نس��بت به بحران ه��ای ب��زرگ اتحادیه اروپا‬ ‫ابراز نگرانی شده و سیاست های تازه ای برای‬ ‫روابط دوس��تانه دو کش��ور ایتالیا و فرانس��ه‬ ‫در نظر گرفته ش��د‪ .‬نکته قاب��ل توجه درباره‬ ‫بازدید اوالند این بود که تمام اعضای پاویون‬ ‫فرانس��ه در حرکتی نمادین با لباس اشپزی‬ ‫به اس��تقبالش رفتند‪ .‬این مقام مسئول پس‬ ‫از بازدیدی ‪ ۳‬س��اعته و گشت و گذار در تمام‬ ‫بخش های اکس��پو‪ ،‬پیمان نامه اکسپو ‪۲۰۱۵‬‬ ‫را ب��ه امضا رس��اند و به نمایندگ��ی از مردم‬ ‫کشورش گفت‪« :‬فرانسه می تواند در راستای‬ ‫اهداف اکس��پو قدم ه��ای خوبی ب��ردارد‪ .‬ما‬ ‫پیمان می بندیم که به عهد خود در حفاظت‬ ‫از زمین پایبند بمانیم‪».‬‬ ‫‹ ‹وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت و وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی ایران‬ ‫محمد رضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جمهوری اس�لامی ای��ران جزو‬ ‫نخس��تین مقامات شناخته ش��ده در میان‬ ‫تمام کشورها بود که تصمیم گرفت پاویون‬ ‫کشورش را خودش افتتاح کند‪ .‬وی به طور‬ ‫همزم��ان در ‪ 2‬مراس��م افتتاحی��ه حضور‬ ‫داشت‪ .‬هم مراسم اغاز اکسپو ‪ 2015‬میالن‬ ‫و هم مراسم بازگش��ایی محوطه مربوط به‬ ‫سازه ایران‪.‬‬ ‫محمود حجت��ی‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز اوایل اردیبهشت‬ ‫در س��فری به میالن از پایون کشورمان در‬ ‫این رویداد جهانی بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در حاش��یه این بازدید گفت‪ :‬سازه ای‬ ‫که در اکس��پو به عنوان جایگاه ایران ایجاد‬ ‫شده‪« ،‬سازه مدرنی است که مدیران ایرانی‬ ‫ان را به عنوان یک نماد شناخته شده یعنی‬ ‫«سفره» طراحی کرده اند‪.‬به عالوه این نماد‬ ‫ب��ه نوع��ی بیانگ��ر تولی��دات و محصوالت‬ ‫کشاورزی در س��رزمین ماست و امیدواریم‬ ‫ک��ه این امر مقدمه ای ب��رای معرفی هرچه‬ ‫بهتر کش��ور ما‪ ،‬محصوالت کشاورزی و در‬ ‫نهایت توس��عه بازار این محصوالت باشد و‬ ‫ب��ا توجه به بازدید حدود ‪ ۲۰‬میلیون نفری‬ ‫از ش��هرک اکسپو این امر امکانپذیر خواهد‬ ‫بود‪».‬‬ ‫رس��توران ایرانی‪ ،‬مس��ائل اموزش��ی‪ ،‬عرضه‬ ‫محص��والت مختل��ف و ف��روش کاالها باعث‬ ‫خواهد شد که کشور ما بیش از پیش به مردم‬ ‫جهان معرفی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سفیران اکس�پو از جورجیو ارمانی تا‬ ‫بوفون و کاکا‬ ‫«س��امانتا کرس��توفرتی»‪ ،‬فضان��ورد‬ ‫ایتالیایی یکی از متفاوت ترین افرادی بود‬ ‫که به جمع بازدیدکنندگان اکسپو میالن‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬پیوست‪.‬‬ ‫این فرد یکی از بزرگترین و ش��ناخته‬ ‫ش��ده ترین فضان��وردان جهان اس��ت که‬ ‫موفق ش��ده در دوران اندک فعالیت خود‬ ‫به کرار س��فر ب��ه خارج از ج��و زمین را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور معاون وزیر ام�ور خارجه‬ ‫الئوس‬ ‫سفیران اکس��پوی ‪ ۲۰۱۵‬میالن‪ ،‬شبکه ای‬ ‫از افراد سرش��ناس و صاحب نف��وذ در ایتالیا‬ ‫و س��ایر نقاط جهان هس��تند که برای انتقال‬ ‫ش��عار این مجموع��ه نمایش��گاه های جهانی‬ ‫یعن��ی «تغذیه زمین؛ انرژی ب��رای حیات» و‬ ‫در مجموع تبلیغ این رویداد تالش می کنند‪.‬‬ ‫«جورجی��و ارمانی»‪ ،‬طراح لب��اس معروف‬ ‫ایتالیایی به عنوان س��فیر ویژه اکسپو میالن‬ ‫فعالی��ت می کن��د و منتخب��ی از چهره های‬ ‫سرشناس اعم از نویسنده‪ ،‬ورزشکار‪ ،‬فیلسوف‪،‬‬ ‫بازیگر‪ ،‬موسیقیدان‪ ،‬معمار و‪ ...‬او را در این امر‬ ‫یاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫سیائوس��اوا ساونگسوکس��ا به مناسبت‬ ‫جشن ملی کش��ورش به ایتالیا سفر کرد‬ ‫ت��ا از نزدیک ش��اهد هنرنمای��ی اعضای‬ ‫پاویون الئوس در ش��هرک اکسپو ‪۲۰۱۵‬‬ ‫باش��د‪ .‬این مقام مس��ئول عالقه چندانی‬ ‫ب��ه بازدید از بخش های مختلف اکس��پو‬ ‫نداش��ت بنابراین در سفری ‪ ۱۲‬ساعته به‬ ‫این کشور تمام زمان خود را به بازدید از‬ ‫س��ازه کشورش و تماشای برنامه های روز‬ ‫ملی الئوس اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر زراعت افغانستان‬ ‫«کاکا»‪ ،‬ستاره سابق مشهور برزیلی باشگاه‬ ‫میالن‪« ،‬ج��ان لوئیجی بوف��ون»‪ ،‬دروازه بان‬ ‫سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا‪« ،‬خاویر زانتی»‪،‬‬ ‫س��تاره ارژانتینی تیم فوتب��ال اینترمیالن و‬ ‫«دمیتریو البرتینی»‪ ،‬مدافع س��ابق تیم ملی‬ ‫ایتالیا از جمله چهره های سرش��ناس ورزشی‬ ‫هس��تند که به عنوان س��فیر اکس��پو میالن‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانتا کرستوفرتی مهم ترین فضانورد‬ ‫جهان!‬ ‫به گفته وزیر جهاد کش��اورزی ؛ با مجموعه‬ ‫عملیات��ی که در این غرفه انجام ش��ده بخش‬ ‫قابل توجهی از بازدیدکنندگان به ان مراجعه‬ ‫خواهن��د ک��رد و کارهای نمادین��ی که اینجا‬ ‫به اجرا در امده از جمله فیلم های نمایش��ی‪،‬‬ ‫محت��رم اس��د اهلل ضمیر‪ ،‬وزی��ر زراعت‬ ‫ابیاری و مالداری کش��ور افغانس��تان دو‬ ‫هفته قبل به شهر میالن ایتالیا سفر کرده‬ ‫و از اکس��پو میالن بازدی��د به عمل اورد‪.‬‬ ‫ضمیر‪ ،‬ضمن بازدی��د از غرفه محصوالت‬ ‫افغانستان مس��ئوالن این غرفه را تشویق‬ ‫به ارائه تصویری جامع از کشور افغانستان‬ ‫ب��رای م��ردم جه��ان ک��رد و اش��تراک‬ ‫افغانستان را در این نمایشگاه بزرگ برای‬ ‫مردم کشورش مایه افتخار دانست‪.‬‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬میالد محمدی‬ ‫نگاهی به پنجره و یکمین نمایشگاه هوایی پاریس‬ ‫روزهای خوب برای غول های پرنده‬ ‫دنیا به معرفی جدیدترین محصوالت و فناوری ها پرداختند‪.‬‬ ‫همزم��ان با اغاز نمایش��گاه قراردادهایی برای خری��د هواپیماهای‬ ‫جدید مسافری بسته ش��د‪ .‬از جمله انها قراردادی است که با شرکت‬ ‫هوای��ی لوفت هان��زا ب��رای خری��د ‪ 100‬هواپیم��ای ای ‪ ،۳۲۰‬برای‬ ‫پروازه��ای کوتاه و میان برد و ایرباس منعقد ش��د‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫بخش های نمایشگاه امسال نمایش هوایی هواپیماهای بوئینگ ‪۷۸۷‬‬ ‫«دریم الینر» اس��ت‪ .‬پیش تر این هواپیما به علت مش��کل داغ شدن‬ ‫باتری هایش نیاز به تغییراتی داشت‪.‬‬ ‫در «ب��ورژه» خطوط هواپیمایی قطر‪ ،‬شش��مین هواپیمای خود از‬ ‫ای��ن نوع را دریاف��ت کرد‪ .‬هواپیمای ایرب��اس ای‪ ۳۸۰‬نیز به خطوط‬ ‫بریتانیایی بریتیش ایرویز تحویل داده شد‪ .‬در نمایشگاه امسال پرواز‬ ‫نمایشی هواپیمای ای‪۴۰۰‬ام‪ ،‬هواپیمای حمل ونقل نظامی ایرباس نیز‬ ‫انجام شد‪.‬ش��رکت ایرباس همچنین به مدت ‪ 2‬سال در جست وجوی‬ ‫مدل جدید بالگرد با هدف بهبود مصرف س��وخت و راحتی مشتریان‬ ‫خود بوده و س��رانجام م��دل جدید این بالگرد در نمایش��گاه صنایع‬ ‫هوایی پاریس به معرض نمایش گذاش��ته ش��د‪ .‬هدف از تولید بالگرد‬ ‫‪ X۶‬که «بالگرد س��نگین» نیز نامیده می شود‪ ،‬توسعه عملیات کشف‬ ‫میادی��ن نف��ت و گاز و نظارت بر عملکرد س��رویس دهی در عملیات‬ ‫نجات و راحتی سرنش��ینان عنوان ش��ده است‪.‬نمایشگاه هوایی بورژه‬ ‫پاریس در محل همیش��گی خود یعنی منطقه لوبورژه در حوالی شهر‬ ‫پاریس برگزار شد و (‪ ۲‬تیر) به پایان رسید‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫‪27‬‬ ‫استخراج سطحی یا زیرزمینی زغال سنگ؛ مسئله این است‬ ‫گروه معدن‪ :‬زغال س�نگ یکی از قدیمی ترین س�وخت های مورد‬ ‫استفاده بش�ر اس�ت و از انقالب صنعتی به بعد نقش برجسته تری‬ ‫در جهان پیدا کرده و بس�یاری از پیش�رفت های صنعتی و فناوری‬ ‫مدیون این ماده معدنی اس�ت‪.‬با این حال‪ ،‬امروزه نقش این سوخت‬ ‫تعیین ش��یوه مناس��ب برای اس��تخراج‬ ‫زغال س��نگ به متغیرهای مختلفی وابسته‬ ‫است‪ .‬ویژگی های زمین شناسی و محیطی‬ ‫نقش��ی مهم در این بین ایف��ا می کنند‪ ،‬اما‬ ‫در نهای��ت عمق و غنای رگه‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫همه چیز اس��ت‪ .‬براس��اس مکانی که رگه‬ ‫قرار گرفته (بس��تر س��وداور زغال سنگ)‪،‬‬ ‫اس��تخراج این کانی ممکن اس��ت نیاز به‬ ‫گزینه های مختلفی داشته باشد‪.‬‬ ‫معدنکاری زغال س��نگ به طور معمول به‬ ‫‪ 2‬روش انجام می شود‪ :‬معدنکاری سطحی‬ ‫و حفاری های عمیق‪ .‬تکنیک های مختلفی‬ ‫برای هر کدام از این ‪ 2‬شیوه بهره برداری از‬ ‫معادن زغال سنگ وجود دارد‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫مطالعات امکان سنجی باید تعیین کند که‬ ‫کدام فرایند‪ ،‬بهترین اس��ت‪ .‬این مطالعات‬ ‫براس��اس شرایط زمین شناس��ی منطقه ای‬ ‫از جمل��ه ویژگی ه��ای مکانی‪ ،‬پیوس��تگی‬ ‫رگه های زغال س��نگ‪ ،‬ضخامت ‪ ،‬س��اختار ‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬عمق و شدت ان انجام می شود‪.‬‬ ‫در هر ص��ورت‪ ،‬مزایا و معایب بس��یاری‬ ‫همچون مسائل مالی و محیطی را می توان‬ ‫برای ه��ر دو روش پیدا ک��رد؛ هر کدام از‬ ‫انها برای یک ناحیه مناسب هستند و باید‬ ‫تصمی��م بگیری��د که کدامیک برای ش��ما‬ ‫مناسب تر است‪.‬‬ ‫معدنکاری زیرزمینی‬ ‫معدنکاری زیرزمینی یا «عمیق» به طور‬ ‫کلی ش��امل ‪ 2‬روش می ش��ود‪ .‬روش اتاق‬ ‫و پای��ه و روش جبه��ه کار بلن��د‪ .‬در روش‬ ‫اتاق و پای��ه‪ ،‬ذخایر زغال س��نگ از طریق‬ ‫ایج��اد ش��بکه ای از «اتاق ه��ا» در داخ��ل‬ ‫رگه های زغال سنگ و گذاشتن «پایه های»‬ ‫پشت سر برای حفظ فضای خالی‪ ،‬استخراج‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫روش بع��دی که جبهه کار بلند اس��ت‪،‬‬ ‫انتخ��اب ارج��ح در معدن��کاری زیرزمینی‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن تکنی��ک از یک ش��یرر بلند‬ ‫(ماش��ینی با یک غلتک چرخان که در یک‬ ‫رگه زغال س��نگ به جل��و و عقب می رود)‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬این ابزار با حرکت رو به‬ ‫جلوی خود در س��نگ های ب��ا ذخیره باال‪،‬‬ ‫ضمن تولید س��طوح باالیی از زغال سنگ‪،‬‬ ‫ایمنی را هم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫فعالیت معدنکاری ب��ه روش زیرزمینی‪ ،‬‬ ‫موافقان و مخالفانی دارد‪ .‬معایب ان شامل‬ ‫تخریب زمین‪ ،‬نشس��ت زمی��ن‪ ،‬داالن های‬ ‫رها ش��ده‪ ،‬توده های انب��وه از ضایعات که‬ ‫در س��طح زمین انبار ش��ده اند ‪ ،‬انفجارهای‬ ‫معدنی‪ ،‬فروریختن ها و س��یالب است‪ .‬این‬ ‫معای��ب ب��ا هزینه های ب��االی حفاری های‬ ‫در جهان رو به کاهش است و نسبت به گذشته اهمیت کمتری پیدا‬ ‫کرده که از مهم ترین دالیل این موضوع االینده بودن زغال سنگ و‬ ‫فش�ار فعاالن زیست محیطی و موسسه های بین المللی برای کاهش‬ ‫ان بوده اس�ت‪ .‬در هر صورت هنوز هم زغال س�نگ استخراج شده‬ ‫زیرزمینی انطباق ندارد‪ .‬این فرایند نیازمند‬ ‫عملیات مکانیزه شده و تجهیزات پیشرفته‬ ‫است‪ .‬عالوه بر ماش��ین ها‪ ،‬خطوط ریلی و‬ ‫نیروهای انس��انی مورد نیاز ب��رای حفاری‪ ،‬‬ ‫نیاز به حجم باالیی از احتیاط و پیش نگری‬ ‫(به ویژه تهویه معدن) دارد که بتوان ایمنی‬ ‫معدنچی ها را تامین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاری سطحی‬ ‫معدنکاری سطحی به طور کلی از طریق‬ ‫حرکت به سمت ذخایر زغال سنگ انجام‬ ‫ش��ده و در ان حفاری ه��ای عمیق انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این شیوه کار شامل ‪ 3‬تکنیک‬ ‫مختلف اس��ت‪ :‬روش روباز‪ ،‬سطح برداری‬ ‫و انفج��ار قله ک��وه‪ .‬به طور کل��ی‪ ،‬این ‪3‬‬ ‫روش ش��امل شکس��تن و انتقال خاک و‬ ‫س��نگ های روی مع��دن از طریق انفجار‬ ‫است‪ .‬این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند‬ ‫که رگه های زغال س��نگ اشکار شوند‪ .‬در‬ ‫این روش از کامیون ها و خاکبردارها برای‬ ‫حم��ل ضایع��ات و خاکبرداری اس��تفاده‬ ‫می ش��وند‪ .‬در هر صورت‪ ،‬در این روش ها‬ ‫درص��د باالت��ری از ذخای��ر زغال س��نگ‬ ‫استخراج می شود‪.‬‬ ‫معدنکاری الیه برداری به ویژه زمانی که‬ ‫بدنه کانس��نگ ها در نزدیکی سطح زمین‬ ‫اس��ت‪ ،‬عاقالنه به نظر می رسد‪ .‬این اقدام‬ ‫از طریق اس��تفاده از برخی ماش��ین االت‬ ‫ب��زرگ در س��طح زمین انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫انه��ا الیه های عظیمی از خاک و س��نگ‬ ‫را را جابه ج��ا می کنند تا به ذخایر معدنی‬ ‫برس��ند و پس از ان شروع به بهره برداری‬ ‫پالتین ک��ه از صنعت خودرو گرفته تا جواهرس��ازی‬ ‫کاربرد دارد‪ ،‬هفته جاری به کمترین قیمت در ‪ 6‬س��ال‬ ‫گذش��ته س��قوط کرد که تا حدودی تحت تاثیر افزایش‬ ‫عرضه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اش��باع عرضه پالتین در پی کاهش‬ ‫ش��دید ارزش راند افریقای جنوب��ی در برابر دالر امریکا‬ ‫اتفاق افتاده که قیمت این فلز ارزشمند را زیر فشار قرار‬ ‫داده اس��ت‪.‬اعتصاب سال گذشته معدنچیان در افریقای‬ ‫جنوبی که بزرگترین تولیدکننده پالتین جهان اس��ت‪،‬‬ ‫تولید این کش��ور را فلج کرد و پس از ان سرعت احیای‬ ‫ای��ن صنعت که با نزول ارزش ران��د افریقای جنوبی به‬ ‫پایین ترین س��طح ‪ 14‬سال گذشته در برابر دالر تسریع‬ ‫شد‪ ،‬س��رمایه گذاران و تحلیلگران را غافلگیر و سردرگم‬ ‫کرد‪.‬بعضی از س��رمایه گذاران پیش بین��ی می کنند که‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار معام�لات ات��ی ‪ 4‬میلی��ارد دالری‬ ‫پالتین به دلیل اش��باع عرضه در ب��ازار‪ ،‬به روند نزولی‬ ‫ادام��ه می دهند‪ .‬ضعیف تر ش��دن ارزش راندهزینه های‬ ‫معدن��کاران افریق��ای جنوب��ی را کاه��ش داده و تاثیر‬ ‫قیمت های جهانی ضعیف تر پالتین که به دالر هس��تند‬ ‫را ب��رای انها کمتر می کند و به این ترتیب به انها برای‬ ‫از زغال س��نگ ها می کنن��د‪ .‬معدن��کاری‬ ‫روب��از از طری��ق انفجار و انتق��ال باطله ها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در این روش حفاری های‬ ‫عمیق تری انجام ش��ده و در س��طح زمین‬ ‫چاله هایی ایجاد می شود‪ .‬شکستن قله کوه‬ ‫نیز نیازمند انفجارهایی است تا باطله ها را‬ ‫از نق��اط مرتفع کوه انتق��ال دهد و به این‬ ‫طریق به رگه های زغال س��نگ برسند که‬ ‫گاهی ‪ 400‬متر زیرزمین هستند‪.‬‬ ‫مهمترین ایراد معدنکاری‬ ‫سطحی ان است که این‬ ‫روش‪ ،‬سطح وسیعی‬ ‫از زمین را از بین می برد‬ ‫و برای رسیدن به‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬چشم انداز‬ ‫و زیستگاه طبیعی را‬ ‫تخریب می کند‬ ‫مهمتری��ن ای��راد معدن��کاری س��طحی‬ ‫ان اس��ت که این روش‪ ،‬س��طح وسیعی از‬ ‫زمی��ن را از بین می برد و برای رس��یدن به‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬چشم انداز و زیستگاه طبیعی را‬ ‫تخریب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا معدن�کاری عمی�ق ارزش�ش را‬ ‫دارد؟‬ ‫در حال��ی ک��ه معدن��کاری عمی��ق نیاز‬ ‫ب��ه منابع و تجهی��زات مختلف ب��ه همراه‬ ‫و روش های جدیدی برای بهره برداری از ذخایر ان در جهان مطرح‬ ‫می شود‪ .‬در حال حاضر ‪ 2‬روش متداوال برای استخراج زغال سنگ‪،‬‬ ‫استخراج زیرزمینی و استخراج سطحی است‪ .‬دو روشی که هر کدام‬ ‫موافقان و مخالفان خود را دارند‪.‬‬ ‫مناب��ع مالی بس��یار دارد‪ ،‬زمان��ی بهترین‬ ‫دلی��ل را ب��رای اس��تفاده دارد که محیط‬ ‫و ظرفیت ه��ای زغال س��نگ ب��ا یکدیگ��ر‬ ‫همخوانی داش��ته باش��ند‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫معدنکاری جبهه بلن��د‪ ،‬برای ‪ 50‬درصد از‬ ‫معادن زغال س��نگ جهان به کار می رود و‬ ‫نسبت به س��ایر روش ها هم ایمن تر است‪.‬‬ ‫اگر این روش به درس��تی انجام ش��ود‪ ،‬به‬ ‫دلیل بهبود قابل توجه در استخراج منابع‪،‬‬ ‫س��وداوری ان بسیار بیشتر از روش سنتی‬ ‫معدنکاری است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬س��وداوری روش های روباز‬ ‫از جبه��ه کار طوالنی هم بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫در روش س��طح برداری ح��دود ‪ 80‬تا ‪90‬‬ ‫درصد از باطله ها در جداس��ازی تبدیل به‬ ‫زغال سنگ می شوند‪ .‬برخالف این حقیقت‬ ‫ک��ه معدن��کاری زغال س��نگ می تواند به‬ ‫محیط و جانداران ساکن ان اسیب برساند‪،‬‬ ‫ه��ر دالری که صرف اجتناب از معدنکاری‬ ‫ارزش دارد‪ .‬این س��رمایه گذاری به ش��دت‬ ‫باعث افزایش بهره وری‪ ،‬سوداوری و ایمنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن�کاری س�طحی‪ ،‬جایگزین�ی‬ ‫مناسب‬ ‫در این حال‪ ،‬می ت��وان ادعا کرد که عمر‬ ‫معدن��کاری زیرزمین��ی به انتها رس��یده و‬ ‫تکنیک های معدنکاری سطحی جای خود‬ ‫را بیش از پیش در صنعت معدن جهان باز‬ ‫می کنند‪ .‬در معدنکاری سطحی می توان با‬ ‫روش های اقتصادی تری اقدام به استخراج‬ ‫ذخایر زغال س��نگ کرد‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫«پالتین» سقوط کرد‬ ‫ادامه تولید انگیزه کافی می دهد‪.‬‬ ‫انچه دورنم��ای بدبینانه پالتین را تش��دید می کند‪،‬‬ ‫نگرانی ها نسبت به خروج سرمایه گذاران از صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ا پش��توانه ای��ن فلز هس��تند‪ .‬طبق‬ ‫جدیدتری��ن امار کمیس��یون معام�لات کاالی امریکا‪،‬‬ ‫مدیران سرمایه مانند صندوق های تامین سرمایه گذاری‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون خرید معامالت اتی پالتین‬ ‫را ‪ 42‬درصد کاه��ش داده اند و به کمترین میزان در ‪3‬‬ ‫سال گذشته رسانده اند‪.‬‬ ‫نزول قیم��ت پالتی��ن جدیدترین نمونه‬ ‫از پیام��د تغیی��ر سیاس��ت های بانک‬ ‫مرکزی امریکاست که در بازارهای‬ ‫مال��ی بازتاب یافته اس��ت‪ .‬دالر در‬ ‫ماه ه��ای اخی��ر ب��ا انتظ��ار برای‬ ‫باالت��ر رفت��ن نرخ های به��ره در‬ ‫امریکا صعود کرده اس��ت و در این‬ ‫بین ابهام درباره تاثیر تحکیم سیاس��ت‬ ‫پولی امریکا در بازاره��ای نوظهور‪ ،‬به ارزهای‬ ‫بازارهای در حال توسعه مانند راند ضربه زده است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان بی��ش از همه از قیمت ه��ای پایین تر‬ ‫پالتی��ن س��ود خواهند برد‪ .‬ای��ن فلز قطع��ه مهمی از‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی اس��ت که االینده های منتش��ر‬ ‫ش��ده از موت��ور را ج��ذب می کند‪ .‬همچنین از س��وی‬ ‫جواهرس��ازان‪ ،‬تولیدکنن��دگان م��واد ش��یمیایی و‬ ‫س��ازندگان محصوالت الکترونیکی استفاده می شود‪.‬هر‬ ‫اون��س پالتین برای تحوی��ل در ژوئیه در بازار نیویورک‬ ‫به ‪ 1069‬دالر رس��ید که پایین تری��ن قیمت از مارس‬ ‫سال ‪ 2009‬به ش��مار می رود و از ابتدای سال ‪2015‬م‬ ‫تاکن��ون ‪ 12‬درص��د کاه��ش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫براساس براورد ش��رکت «جانسون متی»‬ ‫که یک��ی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫فلزات گرانبها در جهان به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬عرضه پالتین از س��وی‬ ‫افریق��ای جنوبی در س��ال جاری‬ ‫ح��دود ‪ 20‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت‪«.‬انگلوامریک��ن پالتین��وم» که‬ ‫مزایای ای��ن روش ها‪ ،‬صرفه جویی در زمان‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم ترین دالیل کاهش زمان‪ ،‬نیاز‬ ‫نداش��تن به حفاری های گسترده و انتقال‬ ‫خاکبرداری ه��ا ب��ه س��طح زمین اس��ت‪.‬‬ ‫فعالیت��ی ک��ه معموال زم��ان و البته انرژی‬ ‫زی��ادی را در گذش��ته به خ��ود اختصاص‬ ‫م��ی داد‪ .‬معدن��کاری س��طحی ب��ر خالف‬ ‫حفاری ه��ای عمی��ق این ام��کان را فراهم‬ ‫می کند که به سرعت استخراج شروع شود‬ ‫و با ش��روع ان هم میزان اس��تخراج بسیار‬ ‫باالتر و سریع تر است‪ .‬خاکریزهای تولیدی‬ ‫این روش هم بسیار هموار و باثبات هستند‬ ‫و خطر نشس��ت وجود ن��دارد ضمن اینکه‬ ‫به طور همزمان نیز ام��کان بهره برداری از‬ ‫الیه های مجزا را فراهم می کند‪.‬‬ ‫البته بس��یاری از فعاالن محیط زیست به‬ ‫شدت از معدنکاری سطحی انتقاد می کنند‪.‬‬ ‫به گفته انها‪ ،‬روش های معدنکاری سطحی‪،‬‬ ‫به دلیل از بین بردن وسیع پوشش گیاهی‬ ‫و اثر گذاش��تن بر جانوران ناحیه‪ ،‬به شدت‬ ‫بر اکوسیس��تم های منطقه اثر می گذارند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مخاط��رات این روش‬ ‫بهره برداری و اس��تخراج‪ ،‬احتمال افزایش‬ ‫خطر س��یالب اس��ت (ب��ه دلی��ل تخریب‬ ‫پوشش گیاهی نواحی)‪.‬‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬بسیاری از مناطقی‬ ‫که در انها معدنکاری س��طحی انجام شده‬ ‫بود‪ ،‬طعمه سیالب ها شده اند‪ .‬البته تخریب‬ ‫محیط زیس��ت و اثرگ��ذاری ب��ر گیاهان و‬ ‫جان��وران ان منطق��ه در اس��تخراج های‬ ‫زیرزمینی هم وج��ود دارد؛ هر چند دامنه‬ ‫و میزان ان به این سطح نمی رسد‪ .‬از دیگر‬ ‫انتقادهای شدید نس��بت به استخراج های‬ ‫س��طحی‪ ،‬ایجاد الودگی هوا و صوتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ع�لاوه ب��ر ان‪ ،‬الوده ک��ردن اب و‬ ‫خاک ه��م از دیگر مش��کالت این روش ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال پیشرفت صنعت ماشین االت‬ ‫سنگین سبب ش��ده که امکان بهره برداری‬ ‫کم صدا و با الودگی کمتر فراهم شود‪ .‬تنها‬ ‫مش��کلی که هنوز راه ح��ل قطعی برای ان‬ ‫پیدا نش��ده اس��ت‪ ،‬تخریب پوشش گیاهی‬ ‫و اثر ان بر جانوران منطقه اس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫یکی از راهکارهای ان ایجاد دوباره پوشش‬ ‫گیاه��ی یا موان��ع مصنوعی ب��رای انحراف‬ ‫جریان های سیالبی باشد‪ .‬اما در هر صورت‪،‬‬ ‫در زمان تصمیم گیری برای انتخاب ش��یوه‬ ‫مناس��ب اس��تخراج بای��د از کارشناس��ان‬ ‫محیط زیست مشورت خواست تا با بررسی‬ ‫ان منطقه خاص امکان اس��تخراج سطحی‬ ‫منابع تعیین شود‪.‬‬ ‫بزرگترین ش��رکت تولیدکننده پالتین در جهان است‪،‬‬ ‫اعالم کرده تولیدش در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری‪50‬‬ ‫درصد افزایش یافته است درحالی که «ایمپاال پالتینوم‬ ‫هولدینگز» که تولیدکننده ش��ماره دو پالتین در جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از افزای��ش ‪ 47‬درصدی تولید در مدت مش��ابه‬ ‫خبر داده اس��ت‪ .‬هر ‪ 2‬شرکت سرگرم اجرای پروژه های‬ ‫توسعه ای هس��تند و اعالم کرده اند قوی تر شدن ارزش‬ ‫دالر هزینه های انها را پایین نگه داشته و کاهش قیمت‬ ‫پالتین را در ش��رایطی که تولید به روند سابق برگشته‪،‬‬ ‫جبران کرده است‪.‬از س��وی دیگر به گفته تحلیلگران و‬ ‫معامله گران‪ ،‬اقدام س��رمایه گذاران در فروش سهم شان‬ ‫در صندوق های س��رمایه گذاری با پشتیبانی پالتین‪ ،‬به‬ ‫عرضه جهانی این فلز افزوده و قیمت های ان را زیر فشار‬ ‫بیشتری قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیران س��رمایه به کندی رش��د اقتصادی چین که‬ ‫بزرگتری��ن مصرف کننده پالتین جه��ان برای جواهرات‬ ‫اس��ت‪ ،‬به عنوان یک عامل منفی دیگر اش��اره کرده اند‪.‬‬ ‫واردات پالتی��ن چی��ن ‪ 11‬درص��د در ‪ 4‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جذابیت های معدنی‬ ‫تاجیکستان‬ ‫برای سرمایه گذاران‬ ‫احمد مشکانی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫تاجیکس��تان کش��وری ب��ا ظرفیت ه��ای فراوان‬ ‫معدنی بوده‪ ،‬به طوری که این کشور ذخایر خوبی‬ ‫از طال‪ ،‬مس‪ ،‬انتیموان‪ ،‬قلع و تنگس��تن را درخود‬ ‫جای داده است‪ .‬وجود چنین ذخایری می تواند در‬ ‫جذب س��رمایه گذاران موثر باش��د‪ .‬امروز امریکا و‬ ‫چین جزو کشورهایی هستند که روی برخی منابع‬ ‫مس و قلع این کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ایران نیز برای مطالعات زمین شناس��ی وارد این‬ ‫کش��ور ش��د و طبق مطالعات انجام شده از سوی‬ ‫سازمان زمین شناسی ایران در تاجیکستان مشخص‬ ‫شد این کشور ظرفیت های معدنی خوبی دراختیار‬ ‫دارد‪ .‬پس از این مطالعه کارگروهی از این کش��ور‬ ‫برای گذراندن دوره های اموزشی وارد ایران شدند‬ ‫اما این ارتباط پس از مدتی قطع ش��د‪ .‬پس از این‬ ‫موضوع س��ازمان زمین شناس��ی ایران ظرفیت های‬ ‫معدنی این کش��ور را ب��ه س��رمایه گذاران داخلی‬ ‫معرفی کرد تا برای فعالیت وارد تاجیکس��تان شود‬ ‫ک��ه در پی ان چند هلدینگ بزرگ برای بررس��ی‬ ‫وارد مناطق معدنی تاجیکس��تان ش��دند‪ .‬ش��واهد‬ ‫نشان می دهد دراین میان برخی فعاالن در معادن‬ ‫طالی ایران نیز به سراغ ذخایر تاجیکستان رفتند‬ ‫تا در انجا فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از دالیل اصلی افزایش تمایل حضور‬ ‫سرمایه گذاران ایرانی در بخش معدن تاجیکستان‪،‬‬ ‫نبود موانع بر س��ر راه فعالیت های معدنکاری بود‪.‬‬ ‫البت��ه در کنار این موضوع ب��ا توجه به حضور قوم‬ ‫و قبیله های مختلف در برخی مناطق تاجیکستان‪،‬‬ ‫ریی��س ه��ر قبیل��ه ب��ه دنب��ال س��هم خواهی از‬ ‫سرمایه گذاران است اما در کنار ان موانعی همچون‬ ‫مشکالت زیست محیطی در این کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذارانی که به دنب��ال فعالیتی بی دغدغه‬ ‫اس��ت با پرداخت مبلغی به روس��ای قبیله ها وارد‬ ‫بخش معدن این کش��ور می ش��وند‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫زبان و گویش مش��ترک میان ایران و تاجیکستان‬ ‫انگیزه س��رمایه گذاران برای ورود به تاجیکستان را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هرچن��د س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن دیگر‬ ‫کشورها می تواند اقدامی خوب تلقی شود اما نباید‬ ‫این موضوع را به فراموش��ی س��پرد ک��ه همچنان‬ ‫بخش��ی از منابع معدنی موجود در کش��ور دس��ت‬ ‫نخورده باقی مانده و منتظر س��رمایه گذاری است‪.‬‬ ‫متاسفانه سرمایه گذاران ایرانی به دلیل وجود موانع‬ ‫بسیار بر سر راه معدنکاری ترجیح می دهند سرمایه‬ ‫خود را در کش��وری دیگر وارد کرده و اس��ان تر به‬ ‫سوددهی برسند درحالی که این موضوع تهدیدی‬ ‫جدی برای بخش معدن تلقی می شود‪.‬‬ ‫بدون ش��ک خروج سرمایه از کش��ور اسان تر از‬ ‫جذب سرمایه گذار خارجی برای بخش معدن است‬ ‫در نتیجه باید تالش ش��ود تا ب��ا رفع موانع‪ ،‬انگیزه‬ ‫برای حضور سرمایه گذاران داخلی در بخش معدن‬ ‫کشور افزایشی بیش از گذشته پیدا کند‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫تاثیر بحران اقتصادی‬ ‫بر واردات سنگ اهن ژاپن‬ ‫میزان واردات س��نگ اهن ژاپن در ماه می به کمتر‬ ‫از ‪ 10‬میلی��ون تن کاهش یافت که کمترین س��طح‬ ‫واردات این محصول در سال جاری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ ،24‬امارهای گمرکی نش��ان‬ ‫می دهن��د که میزان واردات در ماه گذش��ته افزون بر‬ ‫‪ 9/61‬میلی��ون تن بوده ک��ه ‪ 13/3‬درصد پایین تر از‬ ‫واردات ‪ 11/09‬میلیون تنی این کشور در ماه اوریل‬ ‫و ‪ 14‬درصد کمتر از واردات سنگ اهن این کشور در‬ ‫ماه می سال ‪2014‬م است‪.‬‬ ‫واردات سنگ اهن در ماه های ژانویه تا می افزون بر‬ ‫‪ 45/3‬میلیون تن شده است که در حدود ‪3/2‬درصد‬ ‫پایین تر از میزان واردات این محصول در مدت زمان‬ ‫مشابه سال گذشته است‪.‬در ماه های ژانویه تا اوریل‪،‬‬ ‫ژاپن ‪ 59/8‬درصد از س��نگ اهن م��ورد نیاز وارداتی‬ ‫خود را از کش��ور استرالیا‪ 27/2 ،‬درصد ان از برزیل و‬ ‫‪ 5/9‬درصد ان را از افریقای جنوبی تامین کرده است‪.‬‬ ‫ی برای دومین‬ ‫اما میزان صادرات این کشور در ماه م ‬ ‫ماه پی در پی با افت مواجه شد و با یک کاهش ‪3/4‬‬ ‫درصدی در مقایسه با ماه اوریل به ‪3/45‬میلیون تن‬ ‫رسید‪ ،‬این در حالی است که واردات سنگ اهن ژاپن‬ ‫در م��اه اوریل بیش از ‪ 3/57‬میلیون تن بوده اس��ت‬ ‫اما این میزان در مقایس��ه با س��ال گذش��ته نیز ‪1/2‬‬ ‫درصد افت را نشان می دهد‪ .‬به طور کلی افزون بر ‪30‬‬ ‫تا ‪ 40‬درصد فوالد تولید ش��ده ژاپن به کش��ورهای‬ ‫دیگر صادر می شود‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫جزئیات دریافت تسهیالت‬ ‫برای معادن کوچک مس‬ ‫شرکت ملی مس ایران امادگی مساعدت فنی به‬ ‫بخش خصوصی را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬بابک بابایی‪ ،‬مدیر اکتشافات‬ ‫و مهندسی توسعه ش��رکت ملی مس ایران با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬امادگی ارائه هرگونه همکاری فنی‬ ‫برای دریافت تس��هیالت از صندوق سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی ب��ه بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫اندیس های معدنی مس را داریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ه��دف ش��رکت ملی مس‬ ‫ای��ران از انج��ام تفاهمنامه اخیر ب��ا صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬کمک به بخش خصوصی در توسعه‬ ‫اکتشافات معادن کوچک و متوسط مقیاس است‪.‬‬ ‫بابایی خاطرنشان کرد‪ :‬بخش خصوصی عالقه مند‬ ‫به اکتش��اف در مع��ادن مس می توان��د در ابتدا به‬ ‫صن��دوق بیمه مراجع��ه کند و صن��دوق انها را به‬ ‫ش��رکت ملی مس معرفی می کند تا ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و مشاور به انها معرفی شود‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��افات و مهندسی توسعه شرکت ملی‬ ‫مس تصریح کرد‪ :‬فرمت گزارش الزم برای دریافت‬ ‫تس��هیالت از صندوق بیمه از س��وی ش��رکت های‬ ‫مش��اور م��ورد تایید ش��رکت ملی مس ای��ران به‬ ‫متقاضیان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محدوده های معدنی شرکت ملی‬ ‫مس در بخش اکتشافات نیاز به دریافت تسهیالت‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت ملی م��س بودجه الزم برای‬ ‫عملی��ات اکتش��افی را در اختی��ار دارد‪ ،‬ولی برای‬ ‫پیشبرد عملیات اکتشافی حاضر به مشارکت بخش‬ ‫خصوصی نیز است‪.‬‬ ‫احیای شاخص تولید‬ ‫صنعت و معدن پس از ‪ ۲‬سال‬ ‫مرک��ز ام��ار جدیدترین گزارش ش��اخص مقدار‬ ‫تولیدکنن��ده بخ��ش صنع��ت و معدن را منتش��ر‬ ‫کرد‪ .‬گزارش��ی که نش��ان می دهد ش��اخص مقدار‬ ‫تولیدکنن��ده در ‪ 2‬بخش مع��دن و صنعت باالخره‬ ‫بعد از ‪ 2‬س��ال که رش��د منفی داشته‪ ،‬مثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬شاخص تولید (ای ای پی)‬ ‫از مهم ترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی است که‬ ‫تغییر در مقدار کاالها و خدمات تولیدشده از سوی‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی مورد نظر را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫شاخص تولید صنعتی‪ ،‬وضعیت فعالیت بخش های‬ ‫مختلف را به صورتی فشرده و ساده نشان می دهد و‬ ‫در کنار س��ایر داده ها‪ ،‬منبع اطالعاتی مفیدی برای‬ ‫تصمیم س��ازی و سیاس��تگذاری اقتص��ادی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫انچه از بررسی های مرکز امار بر می اید این است‬ ‫که رش��د ش��اخص تولید معدن و صنعت که در ‪2‬‬ ‫سال متوالی ‪ 91‬و ‪ 92‬منفی بوده در سال ‪ 93‬مثبت‬ ‫شده است‪ .‬رشد شاخص بخش صنعت در سال های‬ ‫‪ 91‬و ‪ 92‬به ترتی��ب منفی ‪9/9‬و منفی ‪ 4/6‬درصد‬ ‫بوده که در س��ال ‪ 93‬به مثبت ‪2/8‬رس��یده است‪.‬‬ ‫همچنین این نتایج نش��ان می دهد شاخص مقدار‬ ‫تولید صنعت بر مبنای س��ال پای��ه (‪)1390=100‬‬ ‫در س��ال ‪ 93‬به عدد ‪ 88/3‬رسید که در مقایسه با‬ ‫سال قبل ‪2/8‬درصد رش��د داشته است‪ .‬محاسبات‬ ‫مرکز امار نشان می دهد بیشترین نوسانات در بین‬ ‫رشته فعالیت های مختلف بخش صنعت مربوط به‬ ‫«ساخت وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر»‬ ‫بوده است‪.‬رشد ش��اخص مقدار تولید بخش معدن‬ ‫هم بعد ‪ 2‬س��ال متوالی منفی بودن‪ ،‬رشد مثبت را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬رشد ش��اخص بخش معدن در‬ ‫س��ال های ‪ 91‬و ‪ 92‬به ترتیب منف��ی ‪0/4‬و منفی‬ ‫‪ 0/7‬ب��وده که در س��ال ‪ 93‬به مثبت ‪1/3‬رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬شاخص کل تولید معدن بر مبنای سال پایه‬ ‫(‪ )1390=100‬در سال ‪ 93‬معادل ‪ 100/2‬است که‬ ‫نس��بت به سال قبل از رشد ‪ 1/3‬درصدی برخوردار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دلگرمیکارگرانمعدنیدرگروامنیتکاری‬ ‫نرگ�س قیصری ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬نیروی انس�انی‬ ‫ب�ه عن�وان مهم ترین رک�ن در صنای�ع مختلف‬ ‫همچ�ون صنای�ع معدنی و معدن به ش�مار امده‬ ‫و نق�ش مهم�ی را در تولید و به�ره وری بر عهده‬ ‫دارند‪ .‬از س�وی دیگر مع�دن و صنایع معدنی که‬ ‫نقش مهمی در توسعه و رشد صنعتی دارند جزو‬ ‫ده اند‪.‬‬ ‫مشاغل سخت در جهان شناخته ش ‬ ‫از این رو کشورهای پیشرو در این عرصه با ایجاد‬ ‫شرایط رفاهی و مناسب برای کارگران خود سعی‬ ‫کردند تا عالوه بر اس�ان س�اختن روند فعالیت‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری را به وج�ود بیاورند‪ .‬اما برخی‬ ‫از کارشناس�ان نی�ز معتقدن�د زمانی ک�ه کارگر‬ ‫خود را ب�ه عنوان یک عنصر مه�م در بهره وری‬ ‫و تولی�د محصول بداند حتی با کمترین ش�رایط‬ ‫رفاه�ی و حداقلی نیرویی دوچن�دان برای ادامه‬ ‫فعالیت خواهد داش�ت‪ .‬گفتنی است که برخی از‬ ‫کش�ورهای پیشرفته در عرصه معدن با توجه به‬ ‫ش�رایط س�ختی که برای کارگران معدنی وجود‬ ‫دارد نسبت به ایجاد شرایط رفاهی و محیط های‬ ‫مف�رح اق�دام ک�رده و نتیج�ه ان را در رون�د‬ ‫فعالیت ها و افزایش بهره وری دیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹احساس شریک بودن در بهره وری‬ ‫محمدحس��ین بصی��ری‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ایجاد‬ ‫امکانات رفاهی و تاثیرات ان روی فعالیت‬ ‫اظهار‬ ‫معدن��کاران در گفت وگو ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به تحقیقات و بررس��ی هایی‬ ‫که برای بهبود فعالیت های کارگران انجام‬ ‫شده نتایج بس��یاری به دست امده است‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب ک��ه اگر کارگر احس��اس‬ ‫امنیت کاری داشته باشد و بداند که تولید‬ ‫محصول نتیجه زحمت های اوس��ت تاثیر‬ ‫مثبت��ی بر ادام��ه فعالیت ه��ای معدنی او‬ ‫خواهد داشت‪ .‬یکی از نمونه های بارزی که‬ ‫می توان به ان اشاره کرد کشور ژاپن است‬ ‫که با ایجاد فضای مناس��ب برای کارگران‬ ‫توانس��ته این احساس را در کارگران خود‬ ‫ایجاد کند ک��ه انها هم در تولید و هم در‬ ‫س��ود حاصل از فروش محصول ش��ریک‬ ‫هس��تند‪ .‬تمام��ی م��وارد یاد ش��ده تاثیر‬ ‫بسزایی بر افزایش بهره وری دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در ایران نیز فعالیت های‬ ‫معدنی گس��ترش یافته و درحال توس��عه‬ ‫است اما کمتر به این موضوع یعنی ایجاد‬ ‫ش��رایط رفاهی و افزایش روحیه کارگران‬ ‫توج��ه می ش��ود‪ .‬البت��ه در برخ��ی موارد‬ ‫شاهدیم برخی از ش��رکت های خصوصی‬ ‫ایده ه��ای جالبی ب��رای افزای��ش روحیه‬ ‫کارگ��ران خود در نظر گرفته اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال در یکی از همین ش��رکت ها دیده‬ ‫ش��ده در کنار محصول نهایی تولید شده‬ ‫جمله ای ب��ا این مضمون ک��ه «محصول‬ ‫تولید ش��ده حاصل دسترنج شما کارگران‬ ‫اس��ت» نوشته شده و قرار گرفته است که‬ ‫می توان��د باعث افزایش روحی��ه کارگران‬ ‫شود‪ .‬همچنین از دیگر امتیازاتی که برای‬ ‫انها در نظر گرفته شده این است که افراد‬ ‫می توانند برای رفع مش��کالت و حضور در‬ ‫کن��ار اعضای خانواده خ��ود از مرخصی با‬ ‫حقوق استفاده کنند‪ .‬به طور کلی هرگونه‬ ‫اقدامی که افزای��ش روحیه کارگران را به‬ ‫دنبال داشته باشد تاثیر مثبتی بر فعالیت‬ ‫کارگران خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده بهینه از معادن تعطیل شده‬ ‫بصیری با بیان اینکه کشورهای پیشرفته‬ ‫و صنعتی که در عرصه معدن و معدنکاری‬ ‫فعالیت های بس��یاری دارند بع��د از اتمام‬ ‫معدنکاری از معادن خود اس��تفاده مفید‬ ‫می کنن��د‪ .‬به عنوان مثال در کش��ور ژاپن‬ ‫بع��د از اتمام فعالیت و پایان یافتن ذخیره‬ ‫ی��ک معدن ط�لا‪ ،‬تونل مع��دن را به یک‬ ‫پ��ارک تبدیل کرده و از ان اس��تفاده های‬ ‫بس��یاری می کنند‪ .‬به ای��ن ترتیب که هم‬ ‫جنب��ه اموزش��ی دارد و در ان روش های‬ ‫مختل��ف معدن��کاری به اف��راد عالقه مند‬ ‫اموزش داده می شود و هم کارگران معدن‬ ‫با توضیحاتی راجع به مجموعه به افرادی‬ ‫که از مع��دن بازدید می کردن��د انها را با‬ ‫معدن اش��نا کرده و به این ترتیب امکان‬ ‫ادامه فعالیت و اش��تغال را برای کارگران‬ ‫فراه��م می کند‪ .‬گفتنی اس��ت که رییس‬ ‫این مجموعه سود حاصل از فعالیت معدن‬ ‫را که به ش��کل فضای تفریح��ی در امده‬ ‫بیش��تر از س��ود معادنی که هم اکنون در‬ ‫حال فعالیت معدنی هستند می داند‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت‬ ‫م��درس در ادامه بیان ک��رد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫اقدامات��ی که منجر ب��ه افزایش بهره وری‬ ‫فعاالن معدنی ش��ده و در ایران نیز مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفت��ه‪ ،‬پرداخ��ت پاداش‬ ‫افزایش تولید به کارگران اس��ت که باعث‬ ‫ایج��اد انگیزه ب��رای کارگران می ش��ود و‬ ‫بهره وری را به میزان قابل توجهی افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که تمام��ی موارد یاد‬ ‫ش��ده از ش��ریک کردن کارگر در سود و‬ ‫تولید محصول نهایی ت��ا پرداخت پاداش‬ ‫ب��ه انها به نوعی بها دادن به کارگر اس��ت‬ ‫چرا ک��ه به ای��ن ترتیب کارگر ب��ه عنوان‬ ‫یک عام��ل مهم برای اج��رای پروژه ها به‬ ‫ش��مار می اید و حتی زمانی که مش��کلی‬ ‫در زندگ��ی خصوصی فرد ایجاد می ش��ود‬ ‫مدی��ران و صاحب��ان ام��ر مانن��د اعضای‬ ‫خانواده او هس��تند و می تواند روی کمک‬ ‫انها حساب کند‪.‬‬ ‫بصیری خاطر نش��ان کرد‪ :‬ایجاد شرایط‬ ‫رفاه��ی در منطقه عالوه بر افزایش میزان‬ ‫بهره وری معادن‪ ،‬باعث ایجاد تعامل میان‬ ‫معدنکاران و بومی های منطقه ش��ده و از‬ ‫به وجود امدن حساس��یت و مشکالت از‬ ‫س��وی انها برای اجرای پروژه های معدنی‬ ‫جلوگی��ری خواهد ک��رد‪ .‬در برخی موارد‬ ‫اعتصابات��ی که از س��وی معدنکاران انجام‬ ‫می ش��ود به این دلیل است که انها تصور‬ ‫می کنند تنها یک «ابزار» در محل فعالیت‬ ‫خود هستند و حمایتی از سوی صاحبان و‬ ‫مدیران کارخانه های خود ندارند و در یک‬ ‫سیستم بی روح کار کرده و از ادامه فعالیت‬ ‫خودداری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازهای اولیه برای کارگران‬ ‫حس��ین ثقفی‪ ،‬مجری طرح تغلیظ مس‬ ‫س��ونگون نیز درباره تاثیر ش��رایط رفاهی‬ ‫روی عملک��رد کارگ��ران و فعاالن معدنی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سلس��له‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫نیازهای انسان شامل موارد مختلفی است‬ ‫که در مرحله نخست امکانات رفاهی است‬ ‫که به عنوان بخشی از نیازهای اولیه برای‬ ‫هر انس��انی شناخته شده و شامل مواردی‬ ‫مانند مسکن‪ ،‬حقوق و درامدها برای امرار‬ ‫معاش می شود و در صورت نبود انها ادامه‬ ‫حیات و فعالیت را برای کارگران مش��کل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬بای��د توج��ه کرد‬ ‫زمانی که نیازه��ای اولیه همچون حقوق‬ ‫و دس��تمزد و مس��کن برای نی��روی کار‬ ‫فراهم می ش��ود‪ ،‬نمی توان از ان به عنوان‬ ‫عاملی انگیزشی برای ادامه افزایش میزان‬ ‫بهره وری اف��راد یاد کرد‪ .‬چرا که تا قبل از‬ ‫پرداخت ان شاید عاملی انگیزشی باشد اما‬ ‫در ادام��ه فعالیت کارایی ندارد و به عنوان‬ ‫یک اصل به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬ب��رای در اختیار‬ ‫گذاش��تن امکانات رفاهی ب��رای کارکنان‬ ‫یک س��ازمان الزم است تا مطالعاتی انجام‬ ‫ش��ده و س��طحی از رفاه برای انها در نظر‬ ‫گرفته شود اما نه به عنوان انگیزه بلکه به‬ ‫عنوان نیاز کارکنان سازمان و مسائلی که‬ ‫دغدغه تامین انها را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد فضاه�ای مف�رح ب�رای‬ ‫کارگران‬ ‫ثقفی معتقد اس��ت ایج��اد مجتمع های‬ ‫ورزش��ی و تفریح��ی در کن��ار محیط کار‬ ‫ب��رای کارگ��ران در عرصه ه��ای مختلف‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی باع��ث باال رفتن‬ ‫روحیه و انگیزه برای کارگران می شود‪ .‬اما‬ ‫در عین حال نمی توان موارد یاد ش��ده را‬ ‫امکان��ات رفاهی نامید‪ .‬به این دلیل زمانی‬ ‫که نام��ی از امکانات رفاهی می اید چنین‬ ‫برداش��ت می ش��ود که امکاناتی اضافه بر‬ ‫نیازهای اولیه هس��تند این در حالی است‬ ‫ک��ه موارد یاد ش��ده جزو نیازه��ای اولیه‬ ‫ب��رای نیروی کار به ش��مار امده و احیا و‬ ‫تجدید نیرو ب��رای ادامه فعالیت انها جزو‬ ‫ارکانی اس��ت ک��ه باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫از دیگر مواردی که می توان به ان اشاره‬ ‫کرد این اس��ت که در محل هایی که برای‬ ‫انجام فعالیت های ورزش��ی در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود محلی ه��م برای تقوی��ت قوای‬ ‫جس��مانی و باال ب��ردن روحیه افراد وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در واقع ایجاد محیط هایی‬ ‫همچون پارک ها یا س��الن های ورزشی که‬ ‫برای کارگران در نظر گرفته می شود مکان‬ ‫مناس��بی برای ایجاد ارتباط بین کارگران‬ ‫و ب��ه نوعی باال بردن روحیه افراد اس��ت‪.‬‬ ‫چرا که به دلیل سختی های کار در بسیاری‬ ‫از موارد موجب کم ش��دن توان انها برای‬ ‫ادامه فعالیت می شود و نتیجه ان کاهش‬ ‫بهره وری و تولید است‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که نیروی انسانی‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین ارکان در تولید‬ ‫و به��ره وری اس��ت و زمان��ی که ش��رایط‬ ‫مناس��بی برای ادامه فعالی��ت انها فراهم‬ ‫ش��ود بهره وری ب��ه می��زان قابل توجهی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬اما نکته مهم دیگری‬ ‫که درباره نیروی انس��انی وجود دارد این‬ ‫است که فضای مناسبی از سوی مدیران و‬ ‫صاحبان کار برای افراد فراهم شود حتی با‬ ‫کمترین امکانات نیز میزان بهره وری انها‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬به عنوان مثال توجه‬ ‫از سوی مدیران و دیده شدن فعالیت انها‬ ‫می تواند به عنوان یک عامل مهم انگیزشی‬ ‫برای کارگران باش��د‪ .‬به طور کلی می توان‬ ‫گفت که امکانات رفاهی الزمه هر سازمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روند صعودی واردات سنگ اهن به هند ادامه دارد‬ ‫براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده از‬ ‫لو نقل «جی ای سی» با توجه‬ ‫اژانس حم ‬ ‫به اینکه موجودی بنادر هندوس��تان در‬ ‫م��اه ژوئن تا امروز از کل موجودی بنادر‬ ‫در م��اه می تجاوز ک��رده‪ ،‬میزان واردات‬ ‫سنگ اهن هند در ماه جاری روی مسیر‬ ‫افزایشی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش مع��دن‪ ،24‬هندی ها مجوز‬ ‫ورود ‪ 1/93‬میلیون تن سنگ اهن حمل‬ ‫ش��ده به وسیله کش��تی را برای این ماه‬ ‫صادر کرده اند و به نظر می رسد ‪ 3‬کشتی‬ ‫بارب��ری دیگر نیز با تاخیر وارد بنادر این‬ ‫کشور شوند که این اتفاق میزان واردات‬ ‫را ب��ه ‪ 2/2‬میلیون ت��ن افزایش خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫براس��اس نرخ های ورود ثبت ش��ده از‬ ‫اول تا نوزدهم ماه ژوئن‪ ،‬بنادر این کشور‬ ‫توانایی دریافت ح��دود ‪ 3/5‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن را دارند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در ماه گذش��ته می��زان واردات این‬ ‫ماده اولیه فوالدس��ازی به ‪ 1/76‬میلیون‬ ‫تن رس��ید و این مقدار ب��رای ماه فوریه‬ ‫افزون بر ‪ 2/14‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫ش��رکت «امباریورکک» یک ش��رکت‬ ‫زیر مجموعه از فوالدساز بزرگ هند است‬ ‫ک��ه تا این زمان در حدود ‪ 529‬هزار تن‬ ‫س��نگ اهن از واحد گندله سازی شرکت‬ ‫«وال��ه» برزیل در کش��ور عمان دریافت‬ ‫کرده اس��ت که تمامی ای��ن محموله ها‬ ‫وارد بن��در دهارماتار در نزدیکی ش��هر‬ ‫بمبئی شده و به این شرکت تحویل داده‬ ‫شده اند‪ .‬این درحالی است که واردات ماه‬ ‫می افزون بر ‪ 372‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫اما واردات سنگ اهن به وسیله شرکت‬ ‫«تاتا استیل»‪ ،‬دیگر فوالدساز بزرگ هند‬ ‫در ماه های اخیر با افت محسوسی مواجه‬ ‫شده است‪ .‬این شرکت در ماه ژوئن هیچ‬ ‫محموله وارداتی را در بنادر هند تحویل‬ ‫نگرفت‪ ،‬درحالی که می��زان واردات این‬ ‫ش��رکت در م��اه فوریه افزون ب��ر ‪795‬‬ ‫ه��زار تن بوده که ش��امل محموله هایی‬ ‫از افریقای جنوبی‪ ،‬برزیل و استرالیاست‪.‬‬ ‫درب��اره صادرات به طور کلی در حدود‬ ‫‪ 305‬هزار تن س��نگ اهن در این ماه تا‬ ‫امروز در بن��ادر هند بارگیری ش��ده اند‬ ‫در بن��ادر هند که در این میان ش��رکت‬ ‫«اس��ار» از ابتدای ماه ت��ا روز نوزدهم ‪2‬‬ ‫محمول��ه ب��ا حجم کل��ی ‪ 191‬هزار تن‬ ‫سنگ اهن در بندر ویزاج به مقصد ایران‬ ‫بارگیری کرده است‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫در راستای تشکیل شورای سیاستگذاری ماشین االت و تجهیزات صنعتی مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫تشکل ها‪ ،‬بهترین قاضی برای استفاده از تجهیزات صنعتی‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫تس��لط کاملی به ان صنعت داشته باشد تا‬ ‫منافع هر دو طرف تامین شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دول��ت نمی تواند‬ ‫داور مناس��بی ب��رای این امر باش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تش��کل های هر صنعت به ویژه تشکل های‬ ‫تجهی��زات صنعتی اصلح تری��ن داور در این‬ ‫زمین��ه هس��تند و اگر بناس��ت این ش��ورا‬ ‫سیاس��تگذاری در زمینه واردات تجهیزات‬ ‫انج��ام دهد‪ ،‬نظر تش��کل های مرتبط با این‬ ‫صنعت باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫یک��ی از چالش های مهم و اساس��ی صنعت‬ ‫س��اخت تجهیزات صنعتی در ایران‪ ،‬اجرای‬ ‫درس��ت قانون اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫تولید داخل اس��ت و از انجا که این صنعت‬ ‫اهمیت ویژه ای در توس��عه صنعتی کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬بناس��ت ش��ورایی با عنوان «ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری ماش��ین االت و تجهی��زات‬ ‫صنعتی» به ریاس��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تشکیل شود تا بر اساس ضرورت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی با هدف حداکثر استفاده از‬ ‫توان تولید داخل و با مش��ارکت تشکل های‬ ‫تجهی��زات صنعتی مش��کالت این صنعت‬ ‫بررسی و سیاستگذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های زمان�ی‪ ،‬ترفند دور‬ ‫زدن قانون‬ ‫‹ ‹تش�کیل ش�ورا ب�ا ه�دف توس�عه‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫کیومرث فروتن��ی‪ ،‬مدیر کل دفتر صنایع‬ ‫ماشین س��ازی و تجهی��زات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫درباره‬ ‫معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫ضرورت تش��کیل ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫ماشین االت و تجهیزات صنعتی گفت‪ :‬این‬ ‫ش��ورا به منظور سیاستگذاری و حمایت از‬ ‫توس��عه صنعت ماشین س��ازی و تجهیزات‬ ‫بناس��ت ت��ا اخر تیر م��اه به ریاس��ت وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��ود و از‬ ‫انجا که صنعت ماشین س��ازی یک صنعت‬ ‫کارخانه س��از اس��ت و ارتباط مستقیمی با‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی دارد‪ ،‬یکی از اهداف‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬توس��عه س��رمایه گذاری‬ ‫صنعتی اس��ت که الزم است بیش از پیش‬ ‫به این بخش از صنعت توجه شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نخس��تین جلس��ه‬ ‫شورای سیاس��تگذاری صنعت ماشین االت‬ ‫و تجهیزات صنعت��ی در دفتر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار خواهد ش��د‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعضای این ش��ورا ش��امل معاون امور‬ ‫صنای��ع و اقتصادی وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬معاون طرح و برنامه‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬مدیر کل صنای��ع برق و الکترونیک‪،‬‬ ‫روس��ای چندین انجمن تولیدی و خدمات‬ ‫مهندسی مرتبط با ماشین االت و تجهیزات‬ ‫صنعت��ی و ‪ 5‬نف��ر از خب��رگان این صنعت‬ ‫به انتخ��اب وزیر صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونی که شفاف نیست‬ ‫فروتنی با اشاره به خالهای قانون استفاده‬ ‫حداکث��ری از توان تولی��د داخل گفت‪ :‬این‬ ‫قانون نواقص و کمبود هایی دارد و در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬شفافیت الزم وجود ندارد که باید این‬ ‫نواقص توس��ط مجلس برطرف ش��ود البته‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند در‬ ‫این مسیر به مجلس کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در قانون مقرر شده‬ ‫تا فهرستی از تولیدات ساخت داخل توسط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و با کمک‬ ‫تشکل ها استخراج شود‪ ،‬افزود‪ :‬دستگاه های‬ ‫مخاطب این قانون از جمله بخش خصوصی‬ ‫که از امکانات دولتی استفاده می کنند ملزم‬ ‫به اس��تفاده از این فهرست برای خرید های‬ ‫خود بوده و موظف هس��تند اگر درخواست‬ ‫خری��د کاالیی را دارند که در این فهرس��ت‬ ‫وج��ود دارد که به ویژگی دیگ��ری فراتر از‬ ‫تولیدات داخل نیاز دارد نسبت به هماهنگی‬ ‫برای خرید با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫فروتن��ی با تاکید بر اینک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت وظیفه ای ب��رای مراجعه به‬ ‫دستگاه های دولتی برای بررسی نحوه اجرای‬ ‫قانون ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ذی حس��ابان دستگاه‬ ‫اجرایی برای صدور اس��ناد مالی و همچنین‬ ‫کمیسیون های خرید موظف به رعایت قانون‬ ‫هس��تند تا با مراجعه به این وزارتخانه نسبت‬ ‫به اجرای قانون استعالم کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در چارچوب قان��ون می تواند بر‬ ‫این موض��وع نظارت کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬انچه در‬ ‫قانون دیده شده‪ ،‬این است که دستگاه های‬ ‫اجرای��ی بای��د از وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نسبت به وجود این کاال در فهرست‬ ‫کاالهای ساخته شده داخلی استعالم کنند‪.‬‬ ‫همچنین در م��اده «‪ »۶‬ای��ن قانون تاکید‬ ‫ش��ده که اگر این قانون رعایت نشده باشد‬ ‫وزارتخان��ه باید از ثبت س��فارش جلوگیری‬ ‫کن��د که تمامی این م��وارد منوط به مطلع‬ ‫شدن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوی�ن بان�ک اطالعات�ی تجهیزات‬ ‫صنعتی‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��رای اجرای بهتر‬ ‫ماده ‪ ۶‬این قانون نیازمند مکانیزمی هستیم‬ ‫که به طور اتوماتی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را از ای��ن روند مطلع کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از انج��ا که وزارتخان��ه نمی تواند به تک تک‬ ‫دستگاه های اجرایی سرکشی کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نیازمن��د تدوین مکانیزم��ی از طریق قانون‬ ‫هستیم تا به طور مثال در سایت مناقصات و‬ ‫با هماهنگی دولت لینکی به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت داده ش��ود تا پس از تایید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و انجام‬ ‫مناقصات کار واردات انجام ش��ود که البته‬ ‫این مس��ئله در قانون وجود ندارد و تنها به‬ ‫عنوان یک پیشنهاد مطرح است‪.‬‬ ‫فروتن��ی درباره تهیه بان��ک اطالعاتی در‬ ‫زمین��ه تجهی��زات صنعتی س��اخت داخل‬ ‫گفت‪ :‬بان��ک اطالعاتی جامع��ی در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت وج��ود دارد که‬ ‫روی سایت وزارتخانه نیز در دسترس عموم‬ ‫قرار گرفته و دستگاه ها می توانند با مراجعه‬ ‫به ان در جریان رون��د تولیدات داخل قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفت��ر صنایع ماشین س��ازی و‬ ‫تجهی��زات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه ظرفیت ه��ای خوبی در‬ ‫زمین��ه توان تولی��دی ایران برای س��اخت‬ ‫تجهی��زات صنعتی وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تن��وع س��اخت در صنایع مختلف‪ ،‬بس��یار‬ ‫اس��ت و برای توسعه این صنعت باید نیاز ها‬ ‫به واحد ه��ای صنعتی ارجاع داده ش��ود تا‬ ‫تولیدات رش��د و توس��عه یابند‪ .‬براس��اس‬ ‫قان��ون‪ ،‬ش��رکت های داخل��ی می توانند از‬ ‫طری��ق ارتباط ب��ا ش��رکت های خارجی به‬ ‫دانش فنی دسترس��ی پیدا کنند تا ارتقای‬ ‫فناوری رخ دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بر نوسازی تجهیزات صنعتی صنعت‬ ‫نس��اجی نیز گف��ت‪ :‬متاس��فانه در صنعت‬ ‫نس��اجی امکان��ات زی��ادی در داخل وجود‬ ‫ندارد و نیازمندی های داخل بیش��تر متکی‬ ‫به واردات اس��ت اما در راستای بحث انجام‬ ‫ش��ده در زمینه نوس��ازی تجهیزات صنعت‬ ‫نساجی‪ ،‬جلس��اتی با صنعتگران این عرصه‬ ‫برگزار ش��ده تا بتوانیم با ی��ک برنامه ریزی‬ ‫درست‪ ،‬شاهد توسعه ساخت داخل در این‬ ‫زمینه نیز باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکل ها‪ ،‬داور اصلح‬ ‫نص��راهلل محمدحس��ین ف�لاح‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره کنفدراس��یون صنعت نیز در‬ ‫درباره مس��ائلی که این‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ش��ورا باید در سیاس��تگذاری های خود مد‬ ‫نظر ق��رار دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انج��ا که عمده‬ ‫مصرف و ب��ازار تجهی��زات صنعتی مربوط‬ ‫ب��ه ش��رکت های دولت��ی و وزارتخانه هایی‬ ‫همچون وزارت «نفت» و «نیرو» است‪ ،‬این‬ ‫استدالل مطرح است که چون این شرکت ها‬ ‫مناب��ع انرژی مص��رف می کنن��د باید برای‬ ‫خرید تجهی��زات انها تصمیم گیری ش��ود‪.‬‬ ‫اما بای��د این نکته را نیز مدنظر قرار داد که‬ ‫تولید کنندگان داخلی باوجود پیشرفت های‬ ‫قابل توجه خود ‪ ،‬هنوز پاسخگوی بسیاری از‬ ‫نیاز ها نیستند‪ .‬بنابراین برای تصمیم گیری‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ه یک داور نیاز اس��ت که‬ ‫قیمت گذاری محصوالت نساجی در اختیار واحدهای تولیدی است‬ ‫ ‪ :‬بیش از ‪ 2‬دهه اس��ت ک��ه در قوانین و مقررات‬ ‫مربوط به تنظیم بازار‪ ،‬انواع پوشاک و لباس (اعم از تولید‬ ‫داخل و وارداتی) به دلیل تنوع فراوان‪ ،‬تغییرات مستمر‬ ‫فصلی و تعدد واحدهای تولید و توزیع در زمره کاالهای‬ ‫مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان نبوده و قیمت فروش انها بر اساس بازار‬ ‫عرضه و تقاضا از سوی واحدهای تولیدی مربوط تعیین‬ ‫می شود و این س��ازمان نیز در چند سال اخیر با درک‬ ‫شرایط‪ ،‬مسائل و مشکالت تولیدکنندگان صنایع مزبور‬ ‫هم��واره و تاحدامکان بخش پوش��اک را حمایت کرده‬ ‫به ط��وری که در تفاهمنامه های امضا ش��ده با انجمن‬ ‫صنایع نساجی تفویض قیمت گذاری محصوالت یادشده‬ ‫همانند بس��یاری از کاالهای غیرض��روری به واحدهای‬ ‫تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫توضیحات خود درب��اره گزارش ‪ ۱۹‬خرداد این روزنامه‬ ‫و اظه��ارات دبی��ر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و‬ ‫پوش��اک ایران مبنی بر خروج پوشاک از قیمت گذاری‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با‬ ‫عنوان «صنعتی شدن‪ ،‬الزمه توسعه صادرات پوشاک»؛‬ ‫توضیحات وجوابی��ه ای را به منظور تنویر افکار عمومی‬ ‫به دفتر روزنامه ارسال کرده است‪ .‬در این نوشتار امده؛‬ ‫«دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‬ ‫برخ�لاف ادعای خ��ود که اذعان دارد س��ختگیری ها و‬ ‫محدودیت ه��ای س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در قیمت گذاری پوش��اک موجب فشار‬ ‫وارد شدن به نشان (برند)های داخلی می شود‪ ،‬متاسفانه‬ ‫تاکنون حتی یک نمونه از مصادیق نرخ گذاری پوشاک‬ ‫که توسط این س��ازمان انجام شده باشد را ارائه نکرده‬ ‫اس��ت و همواره با طرح نظرات غیرشفاف و تکراری در‬ ‫رس��انه های گروهی در تالش برای انحراف اذهان مردم‬ ‫و مس��ئوالن بوده و س��عی بر ان دارد که با شانه خالی‬ ‫ک��ردن از بار مس��ئولیت خطیر خود‪ ،‬تمام مش��کالت‬ ‫صنعت پوش��اک را به موضوع موهوم قیمت گذاری ان‬ ‫گ��ره بزند‪ .‬درحالی که دبیر ای��ن اتحادیه باید به جای‬ ‫اتهام زنی و برداش��ت های نادرست از قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫به س��واالت جامعه پاس��خ دهد که چرا پوشاک داخلی‬ ‫ب��ا وجود حمایت ه��ای تعرفه ای ب��اال و طوالنی مدت و‬ ‫واگذاری نرخ گذاری نتوانس��ته جای��گاه خود را در بین‬ ‫مصرف کنندگان داخلی پیدا کند؟ چرا کاالی پوش��اک‬ ‫در ای��ام خاص‪ ،‬س��ومین رتب��ه ش��کایات و گالیه های‬ ‫مردم��ی از گران��ی را به خود اختص��اص می دهد؟ چرا‬ ‫تولیدکنن��دگان به جای بکارگیری نام و نش��ان ایرانی‬ ‫از نش��ان (برند)ها و عنوان های خارج��ی و جعلی برای‬ ‫افزایش تیراژ فروش محصوالت خود استفاده می کنند؟‬ ‫چرا تعداد واحدهای عرضه کننده پوشاک دست دوم باید‬ ‫در نقاط مختلف کشور هر سال گسترش یابد؟ و خیلی‬ ‫از چراهای دیگر که بی پاسخ است! ‬ ‫تاکید می ش��ودتمام عرضه کنن��دگان مطابق با قانون‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان در برابر کاالها و‬ ‫ن حمایت‬ ‫خدمات عرضه ش��ده مسئول بوده و س��ازما ‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت استان ها مکلف هستند براساس قانون‬ ‫در صورت دریافت ش��کایات مردم��ی از هر نوع کاال یا‬ ‫خدم��ات به پیگیری ان اقدام کنند‪ .‬باید توجه داش��ت‬ ‫نشان(برند)سازی تنها انتفاع سود بیشترو ممتاز شدن‬ ‫قیمت محصوالت نس��بت به سایر تولیدکنندگان نبوده‬ ‫لذا تولیدکنندگان مربوط در مقابل اس��تفاده از نش��ان‬ ‫تجاری‪ ،‬اطمینان خاطر بخش��یدن به مصرف کنندگان‬ ‫پیرامون قیمت مناس��ب‪،‬کیفیت کاال‪ ،‬دسترسی اسان‬ ‫و خدم��ات پس از فروش به مش��تریان‪ ،‬نواوری و ارائه‬ ‫محصوالت جدید به بازار تامین کاال برای تمام اقش��ار‬ ‫جامعه را هم در نظر بگیرند»‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کنفدراس��یون صنعت با‬ ‫اشاره به شیوه هایی که دستگاه های اجرایی‬ ‫برای فرار از اجرای قانون استفاده حداکثری‬ ‫از توان تولید داخ��ل می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ش��یوه های فرار از این قانون‪ ،‬زمانی است‬ ‫ک��ه دس��تگاه های اجرایی ب��رای نیاز خود‬ ‫اعالم می کنند‪ .‬بر این اس��اس سال هاس��ت‬ ‫شاهد هس��تیم که دس��تگاه های اجرایی با‬ ‫اعالم محدودیت زمانی برای دسترس��ی به‬ ‫تجهیزات‪ ،‬زمین��ه ای را فراهم می کنند که‬ ‫تولید کنن��دگان داخلی ت��وان تولید در ان‬ ‫محدوده زمانی را نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬به طور مثال بس��یاری‬ ‫از اتوبوس ه��ای ک��ه اکن��ون در حمل ونقل‬ ‫عمومی در حال استفاده است وارداتی بوده‬ ‫در حالی که توان تولید داخلی وجود داشته‬ ‫ام��ا به دلیل انکه فراین��د تولید انها زمانبر‬ ‫بوده است به این بهانه از خارج وارد شده اند‪.‬‬ ‫بنابراین ب��رای جلوگیری از دور زدن قانون‬ ‫باید برنامه ریزی در قالب یک جدول زمانی‬ ‫در بخش ه��ای مختلف صنعت انجام ش��ود‬ ‫تا دس��تگاه های اجرایی ملزم به رعایت این‬ ‫زمانبندی در سفارش های خود شوند‪.‬‬ ‫فالح با بیان اینکه یکی دیگر از شیوه های‬ ‫تنظیم ت��دارکات بازرگانی براس��اس منافع‬ ‫طرف خارجی اس��ت‪،‬تصریح کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫ابزار این امر‪ ،‬گش��ایش اعتبارات اس��نادی‬ ‫اس��ت که ب��رای ط��رف خارجی ای��ن کار‬ ‫انجام می ش��ود اما برای تولید کننده داخلی‬ ‫انج��ام نش��ده که باع��ث می ش��ود قیمت‬ ‫فروش تولید کننده داخلی بیش��تر از قیمت‬ ‫تولید کنن��ده خارج��ی تمام ش��ود و صرفه‬ ‫اقتصادی و صالح دولت با واردات باشد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬امید می رود با تشکیل‬ ‫ش��ورای سیاس��تگذاری تجهیزات صنعتی‪،‬‬ ‫راهکار ه��ا و پیش��نهادهای تش��کل ها برای‬ ‫جلوگیری از شیوه های دور زدن قانون مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد و با تدوین سیاست هایی‬ ‫در این ب��اره‪ ،‬زمینه اصالح نواقص این قانون‬ ‫فراهم ش��ود تا ضریب اجرایی ش��دن قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توان تولید داخل به‬ ‫بیشترین حد ممکن برسد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترفند های‬ ‫دور زدن قانون‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫یکی از مش��کالت تولید کنندگان داخلی‪ ،‬واردات‬ ‫تجهی��زات مش��ابه تولی��دات داخ��ل اس��ت که به‬ ‫منظور حل این مش��کل‪ ،‬در دولت قبل مقرر ش��د‬ ‫بان��ک اطالعات��ی از تجهیزات تولید داخل توس��ط‬ ‫وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل شود تا در‬ ‫خرید ش��رکت های دولتی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫این مس��ئله به طور جدی ت��ر در دولت جدید مورد‬ ‫پیگی��ری قرار گرفته که بای��د دید به چه نتیجه ای‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫یک��ی از قوانی��ن موج��ود در این زمین��ه‪ ،‬قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توان تولید داخل اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪ ۷۶‬در مجلس به تصویب رسید و در این‬ ‫س��ال ها‪ ،‬بار ها مورد بازبینی قرار گرفت اما همواره‬ ‫ش��اهد بودیم ک��ه این قان��ون در این س��ال ها به‬ ‫شیوه های مختلف دور زده شده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫یکی از روش های س��ازمان های دولتی در دور زدن‬ ‫قانون اس��تفاده حداکثری از توان تولید داخل‪ ،‬ارائه‬ ‫سفارش های باالتر از توان تولید شرکت های داخلی‬ ‫و اظهار بی اطالعی از تولیدات داخل است‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر امکان تولی��د کاال یا تجهیزاتی در داخل وجود‬ ‫داشته باشد نباید برای واردات ان اقدام شود اما بر‬ ‫سر اجرای این قانون موانعی وجود دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از این موانع‪ ،‬ان اس��ت که مس��ئول خرید‬ ‫ش��رکت های دولت��ی اع�لام می کند قص��د خرید‬ ‫یکپارچ��ه دارد و ب��ه این ترتیب‪ ،‬س��فارش باالیی‬ ‫برای خرید تجهیزات انجام می ش��ود که این حجم‬ ‫از سفارش‪ ،‬در توان یک تولید کننده داخلی نیست‪،‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬تولید کنندگان داخلی نیز با یکدیگر‬ ‫چندان همکاری ندارند تا با تش��کیل کنسرس��یوم‬ ‫نسبت به تامین نیاز شرکت های دولتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب تولید کنن��دگان داخلی از حضور در‬ ‫مناقصه ش��رکت های دولتی بازمی مانند و درنتیجه‬ ‫ش��رکت های خارجی جایگزین انها می ش��وند‪ .‬به‬ ‫همین منظور باید طراح��ی مناقصه های داخلی بر‬ ‫اساس توان تولید داخل انجام شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موانع موجود بر س��ر راه اس��تفاده‬ ‫از توان تولید داخل‪ ،‬اگاهی نداش��تن ش��رکت های‬ ‫دولتی از ت��وان تولید داخ��ل و همچنین کاالهای‬ ‫تولیدی در کش��ور است‪ .‬برای حل این مشکل قرار‬ ‫ش��د بانک اطالعاتی از توان تولید کنندگان داخلی‬ ‫تش��کیل تا مشخص ش��ود برای هر محصول تا چه‬ ‫اندازه امکان تولید داخل وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین به منظور جلوگیری از واردات کاالهای‬ ‫مش��ابه تولید داخل‪ ،‬الزم است سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ری��زی توجه زیادی ب��ه بودجه تخصیصی به‬ ‫س��ازمان های دولتی داشته باش��د تا این بودجه بر‬ ‫مبنای حمایت از تولید داخل مصرف ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬انحراف در مص��رف بودجه کاهش یافته و‬ ‫تنها کاالهایی وارد کشور می شوند که امکان ساخت‬ ‫داخلی انها وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یک��ی از حوزه هایی که واردات‬ ‫تجهیزات و کاالها با وجود س��اخت داخل در ان‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬صنعت «نفت» است‪ .‬این اتفاق در‬ ‫بخش «کشاورزی» نیز رخ می دهد به طوری که‬ ‫شاهد واردات کود و سموم کشاورزی و همچنین‬ ‫واردات ب��دون مدیری��ت ای��ن ن��وع محصوالت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ضرورت امادگی بخش خصوصی در دوران پس از تحریم‬ ‫ایرن�ا‪ :‬رییس انجم��ن واردکنن��دگان م��واد غذایی و‬ ‫اش��امیدنی گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه دول��ت در حال‬ ‫واگذاری برخی مسئولیت های خود به بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این بخش باید هرچه سریع تر امادگی پذیرش‬ ‫این مسئولیت ها را در خود ایجاد کند‪ .‬علیرضا مناقبی‬ ‫در نشس��ت واردکنندگان مواد اولی��ه صنایع غذایی و‬ ‫مواد غذایی و اش��امیدنی فراوری شده ضمن تاکید بر‬ ‫ضرورت مسئولیت پذیری بنگاه های اقتصادی به منظور‬ ‫تقویت مش��ارکت های گروهی افزود‪ :‬تش��کل گرایی و‬ ‫اعتماد به بلوغ تش��کل ها‪ ،‬پیام کلیدی بخش خصوصی‬ ‫برای مدیریت دوره پس��اتحریم اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫محدودیت هایی که بنگاه های کوچک و متوس��ط با ان‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منابع مالی‪ ،‬تامین نقدینگی‪،‬‬ ‫ضعف در چانه زنی با مراکز دولتی و محدودیت پیوندها‬ ‫از جمل��ه محدودیت هایی اس��ت که انه��ا را در مقابل‬ ‫نوس��ان بازار به ویژه در زمان پس��اتحریم اسیب پذیرتر‬ ‫می سازد و «تشکل گرایی» بهترین راه حل ممکن برای‬ ‫یاری رس��اندن به این بنگاه هاس��ت‪ .‬مناقبی ادامه داد‪:‬‬ ‫تشکل ها به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان می توانند‬ ‫با ارزیابی شرایط‪ ،‬ارائه طریق کرده و سیاستگذاران را از‬ ‫صدور دستورالعمل های ناپخته در امان دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توج��ه به اینکه دولت در حال واگذاری‬ ‫برخی مس��ئولیت های خود به بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫باید بخش خصوصی امادگی پذیرش این مسئولیت ها‬ ‫را در خ��ود ایجاد کند و گردهمایی اینچنینی می تواند‬ ‫کمک ش��ایانی در این زمینه باشد‪ .‬مناقبی اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه دانش محدود و در ح��د تئوری در رده های‬ ‫کارشناسی برخی سازمان های ذی ربط با حوزه واردات‬ ‫سبب کند شدن فرایندهای اداری می شود و به دنبال‬ ‫ان توان و انرژی فعاالن اقتصادی به جای انکه بر امور‬ ‫تجارت متمرکز ش��ود‪ ،‬در پیچ و خم ه��ای اداری تلف‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬گره های مقررات��ی و ایین نامه ای‪،‬‬ ‫مجموع��ه ای ش��امل یک کالف س��ردرگم را در مقابل‬ ‫دولتمردان قرار داده و بالتکلیف بودن بخش دولتی در‬ ‫مواجهه با موازی کاری ها و همپوشانی ها سبب تحمیل‬ ‫هزینه های مضاعف به بنگاه های اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫مناقبی افزود‪ :‬متاس��فانه هنوز س��ازمان های دولتی‬ ‫نتوانسته اند میان مسئولیت های تصدی گری و نظارتی‬ ‫خود تفکیک درس��ت و ش��فافی قائل ش��وند و نگران‬ ‫هستند که فلسفه وجودی و ماموریتی خود را ازدست‬ ‫بدهند‪ ،‬به همین دلیل گاهی ش��اهد مقاومت هایی در‬ ‫مسیر واگذاری امور به تشکل ها هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اوپک در اینه تاریخ!‬ ‫محمد جوادی فرد‬ ‫کارشناس بین الملل انرژی‬ ‫نف��ت به عن��وان یک��ی از محص��والت صادراتی‬ ‫کش��ورهای جه��ان‪ ،‬در عرصه ه��ای بین الملل��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی نق��ش پررنگ��ی دارد‪ .‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته قیمت جهانی نف��ت به علت‬ ‫اختالفات بین المللی بین کش��ور های صادرکننده‬ ‫اصلی این محصول اس��تراتژیک و بروز جنگ های‬ ‫کوتاه و بلند مدت‪ ،‬دس��تخوش نوس��انات بسیاری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫از انج��ا که روند اس��تخراج‪ ،‬ف��راوری و فروش‬ ‫نف��ت از جه��ت هزین��ه و درام��د ب��رای دولت ها‬ ‫اهمیت باالیی دارد‪ ،‬روند نوس��انات قیمت جهانی‬ ‫این محصول در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته می تواند ابزاری‬ ‫برای پیش بینی بازار اینده این محصول به ش��مار‬ ‫رود‪ .‬درامد کشورمان به عنوان یکی از عمده ترین‬ ‫تولیدکنندگان نفت از محل صادرات نفتی در این‬ ‫ب��ازه زمانی می تواند موضوع قابل تاملی به ش��مار‬ ‫رود‪ .‬یک��ی از بخش ه��ای اصل��ی تولی��د و عرضه‬ ‫نف��ت در عرصه بین المللی «کارتل اوپک» اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ورهای عضو اوپک نزدیک به دو س��وم ذخایر‬ ‫نفتی جهان را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫س��بد نفت��ی اوپک متش��کل از نف��ت صحرای‬ ‫الجزای��ر‪ ،‬نفت گی راس��ول انگوال‪ ،‬نف��ت اورینت‬ ‫اک��وادور‪ ،‬نفت س��نگین ایران‪ ،‬نفت س��بک بصره‬ ‫ع��راق‪ ،‬نف��ت صادراتی کویت‪ ،‬س��یدر لیبی‪ ،‬بونی‬ ‫الی��ت نیجریه‪ ،‬نف��ت ماری��ن قطر‪ ،‬نفت س��بک‬ ‫عربستان‪ ،‬نفت موربان امارات و ِم ِری ونزوئال است‪،‬‬ ‫اما این بدان معنا نیست که اوپک می تواند در بازار‬ ‫بین الملل��ی نفت به عنوان تنها عامل تعیین کننده‬ ‫قیمت‪ ،‬تصمیم گیری کند‪ .‬بد نیست تاریخ اوپک را‬ ‫ورقی بزنیم؛ دردهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی تولیدات اوپک‬ ‫‪ ۳۶/۴‬درص��د تولی��د نفت دنیا ب��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در اگوس��ت ‪ ۲۰۰۴‬اوپک اعالم کرد که‬ ‫اعضای این سازمان ظرفیت عرضه مازاد را ندارند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال بیش��ترین س��هم در تولید نفت در‬ ‫جهان همچنان متعلق به این گروه بود‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬می�لادی اوپک بی��ش از ‪ ۴۱/۷‬درصد نفت‬ ‫جهان را تولید کرده در حالی که کش��ورهای عضو‬ ‫س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه تنها ‪۲۳/۸‬‬ ‫درص��د و اتح��اد ش��وروی س��ابق ‪ ۱۴/۸‬درصد از‬ ‫تولیدات نفت جهان را در دست داشتند‪.‬‬ ‫پس از فراز و فرودهای بس��یار‪ ،‬تولید واقعی ‪۱۰‬‬ ‫کش��ور غیراز عراق و انگوال از ابتدای سال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫می�لادی به ‪ ۲۷/۲‬میلیون بش��که در روز رس��ید‬ ‫ب��ا ای��ن حال به��ای یک بش��که نفت خ��ام برای‬ ‫نخستین بار از مرز ‪ ۸۱‬دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫پس از اعالم دسترسی به غنی سازی اورانیوم از‬ ‫سوی دولت نهم در سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی و همزمان‬ ‫با نشست شورای امنیت (گروه ‪ )5+1‬برای بررسی‬ ‫وضعیت ای��ران در زمینه فعالیت های هس��ته ای‪،‬‬ ‫قیم��ت نف��ت در بازارهای امریکا ب��ا افزایش ‪2/5‬‬ ‫درصدی به حدود ‪ ۸۴‬دالر در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫در اس��تانه فصل س��رما‪ ،‬بهای نفت در بازارهای‬ ‫جهانی به رکورد کم سابقه ‪ ۹۳‬دالر برای هر بشکه‬ ‫رس��ید و این در حالی بود که قیمت این ماده خام‬ ‫در بازاره��ای خاور دور نرخ ب��االی ‪ ۹۳‬دالر را نیز‬ ‫تجرب��ه کرد‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه در اخرین‬ ‫روز س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی قیمت هر بشکه نفت به‬ ‫باالی ‪ ۹۶‬دالر امریکا هم رس��ید‪ ،‬در حالی که در‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی هر بش��که نفت نرخی‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬دالر امریکا را تجربه کرد‪ .‬در همین حال‬ ‫قیمت محصوالت نفتی با افزایش چش��مگیری در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی مواجه شد‪.‬‬ ‫قیمت نف��ت در اوایل تابس��تان ‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫ب��ه رقم بی س��ابقه ‪ ۱۴۸‬دالر رس��ید‪ ،‬ام��ا در اوج‬ ‫گرمای تابس��تان با اش��کار ش��دن بح��ران مالی‬ ‫‪ ۲۰۰7-۲۰۰9‬میالدی در اقتص��اد جهانی‪ ،‬قیمت‬ ‫نفت روند نزول��ی به خود گرفته و به زیر ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫در هر بش��که س��قوط کرد در حالی که پس از این‬ ‫رشد قیمت غیرمترقبه که در فاصله زمانی اندکی‬ ‫ه��م رخ داد‪ ،‬روند افزایش��ی قیمت نفت تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬میالدی ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫در پایان سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی اوپک ‪ ۴۴/۷‬درصد‬ ‫تولید نفت دنی��ا را به خود اختصاص داده بود‪ .‬در‬ ‫ان سال قیمت متوسط نفت در بازار جهانی ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر امری��کا بود‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی قیمت‬ ‫هر بش��که نف��ت در بازار جهانی بع��د از تعدیل با‬ ‫نرخ تورم به حدود ‪ ۶۰‬دالر رس��ید‪ ،‬ولی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬و اوای��ل ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی قیمت این منبع‬ ‫انرژی در بازار جهانی س��یر نزولی به خود گرفته و‬ ‫س��هم اوپک هم به ‪ ۴۲‬درص��د تولید نفت در بازار‬ ‫جهانی تنزل یافت‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با بررسی روند قیمت نفت و عوامل موثر بر ان مشخص شد‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬مرکز ثقل تصمیم گیری ها‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گروه انرژی‪ :‬بازار نفت‬ ‫و اوضاع سیاس��ی جهان ه��ر دو گوی یک‬ ‫میدان هس��تند؛ میدانی که بازیگران اصلی‬ ‫ان تنها در فکر کس��ب سود بیشتر بوده و‬ ‫توجه��ی به وضعیت تناس��ب و تعادل بازار‬ ‫به لح��اظ ارزش��ی و حجم��ی ندارند‪ .‬این‬ ‫ب��ازار دارای علت مش��خص‪ ،‬ام��ا معلوالت‬ ‫زیادی اس��ت‪ .‬بنابراین نمی توان پیش بینی‬ ‫دقیقی از ب��ازار این محصول اس��تراتژیک‬ ‫ل حاضر بنابر اخرین‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬درحا ‬ ‫به روزرسانی سایت رسمی اوپک‪ ،‬نرخ نفت‬ ‫این س��ازمان در بورس ‪ 59‬دالر و ‪ 3‬سنت‬ ‫و نف��ت برنت ‪ 64‬دالر و ‪ 4‬س��نت اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی می توان گفت ب��ازار نفت و‬ ‫فراورده های ان از جمله محدود بازارهایی‬ ‫است که نمی توان پیش بینی و چشم اندازی‬ ‫از ان ارائه داد چراکه کوچکترین رخدادی‬ ‫در دقیقه ‪ ۹۰‬می تواند نرخ نهایی این طالی‬ ‫س��یاه را تغییر دهد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫براس��اس اخرین گ��زارش درب��اره قیمت‬ ‫جهانی نف��ت در اخری��ن روز کاری هفته‬ ‫میالدی‪ ،‬نف��ت برنت باالی ‪ ۶۶‬دالر و نفت‬ ‫خام امریکا باالی ‪ ۶۰‬دالر معامله ش��د و به‬ ‫ای��ن ترتیب تا لحظه تنظی��م این گزارش‪،‬‬ ‫دهمی��ن هفته مثبت نفت رق��م خورد که‬ ‫طوالنی تری��ن دوران افزایش قیمت در ‪۸۵‬‬ ‫س��ال اخیر اس��ت‪ .‬برای پیش بینی درباره‬ ‫قیم��ت نف��ت بای��د محوره��ای داخلی و‬ ‫بین المللی زیادی را درنظر بگیریم‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب یکی از دالی��ل افزایش قیمت نفت‬ ‫در اخرین روزه��ای هفته را می توان متاثر‬ ‫از کاهش حجم ذخایر نفتی امریکا‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید نفت این کش��ور و تش��دید حمالت‬ ‫گروه تروریستی داعش در عراق دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳۰‬درصد نفت جهان در خاورمیانه‬ ‫مرگ ابوس��یاف ک��ه وزیر نف��ت داعش‬ ‫خوان��ده می ش��د‪ ،‬درگیری ه��ای نظام��ی‬ ‫در ع��راق از س��ویی و ادام��ه جنگ یمن و‬ ‫عربس��تان و به طور کلی اش��فتگی منطقه‬ ‫خاورمیان��ه و در نتیج��ه ب��ر ه��م خوردن‬ ‫میزان عرضه نفت در این منطقه حس��اس‬ ‫ب��ه لح��اظ سیاس��ی و اقتص��ادی موجب‬ ‫نگران��ی فعاالن ب��ازار از افزای��ش درگیری‬ ‫در منطق��ه خاورمیان��ه و اختالل در عرضه‬ ‫نفت این منطقه ش��د‪ .‬درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نفت جهان از طریق کش��ورهای‬ ‫خاورمیان��ه تامین می ش��ود که اختالل در‬ ‫عرضه نف��ت این منطق��ه می توان��د تاثیر‬ ‫زیادی بر قیمت های جهانی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫به همین دلیل حج��م ذخایر نفتی امریکا‬ ‫برای سومین هفته پیاپی کاهش یافت‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که حجم این ذخایر نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال پیش همچنان ‪91‬‬ ‫میلیون بشکه بیش��تر است‪ .‬پیش از اینکه‬ ‫حجم ذخایر نفتی امریکا روند کاهش��ی به‬ ‫ن‬ ‫خود بگیرد بس��یاری از کارشناسان بر ای ‬ ‫باور بودند که افزای��ش ذخایر نفتی امریکا‬ ‫می تواند شروعی بر افت دوباره قیمت نفت‬ ‫باش��د‪ .‬چراکه در یک سال اخیر حجم این‬ ‫ذخایر به ش��کل قاب��ل مالحظه ای افزایش‬ ‫احتمال کاهش قیمت نفت با توافق هسته ای‬ ‫پایگاه خبری مارک�ت واچ‪ :‬بازار نفت به طور کلی در این هفته‬ ‫روی اماره��ای عرضه امریکا متمرکز ش��ده‪ ،‬اما هفته اینده همه‬ ‫درباره ایران و ضرب االجل تعیین ش��ده برای مذاکرات هس��ته ای‬ ‫س��خن خواهند گفت‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر توافق هسته ای‬ ‫بی��ن ایران و قدرت های جهانی تا ضرب االجل ‪ ۳۰‬ژوئن به دس��ت‬ ‫بیای��د‪ ،‬ایران به زودی خواهد توانس��ت میلیون ها بش��که نفت به‬ ‫بازار جهانی روانه کند و قیمت نفت را به س��رعت به ‪ ۵۰‬دالر در‬ ‫بشکه برساند‪.‬‬ ‫تحلیلگران درحال بررس��ی این موضوع هس��تند که چه میزان‬ ‫نفت ایران در دریا ذخیره ش��ده‪ ،‬ام��ا همگی انها اتفاق نظر دارند‬ ‫ی بر بازار نفت بگذارد‪ .‬میشاییل‬ ‫که این نفت می تواند تاثیری فور ‬ ‫لینچ‪ ،‬رییس موسس��ه تحقیقات اس��تراتژیک ان��رژی و اقتصادی‬ ‫یاف��ت و به بیش��ترین مقدار خ��ود در ‪۸۵‬‬ ‫سال اخیر یعنی بیش��ترین مقدار از زمانی‬ ‫که امار این مخازن ثبت شده است‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫در واقع کش��ورهای مصرف کنن��ده نفت با‬ ‫اس��تفاده از نفت ارزان‪ ،‬مازاد عرضه موجود‬ ‫در ب��ازار را جذب کرده و ذخایر نفتی خود‬ ‫را افزایش دادند‪ .‬در این دوران‪ ،‬این نگرانی‬ ‫وجود داشت که با پر ش��دن ذخایر نفتی‪،‬‬ ‫مازاد عرضه بازار نفت که بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشکه در روز براورد می شود‪ ،‬افت شدیدی‬ ‫را در قیم��ت نفت رقم بزن��د‪ ،‬اما با افزایش‬ ‫تقاضا در امریکا به دلیل خروج پاالیشگاه ها‬ ‫از فص��ل تعمی��ر و نگه��داری و افزای��ش‬ ‫تقاض��ای بنزین به دلیل نزدیک ش��دن به‬ ‫فصل مسافرت ها‪ ،‬روند افزایش حجم ذخایر‬ ‫نفتی امریکا متوقف شد‪.‬‬ ‫می��زان تولید در ‪ ۱۳‬هفته اخیر را داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که ب��ه گزارش‬ ‫«سی ان بی سی» هرچند تولید نفت امریکا‬ ‫کاهش یافت��ه‪ ،‬ام��ا تولید کنن��دگان نفت‬ ‫ش��یل در این ب��اره مقصر نیس��تند چراکه‬ ‫کاهش تولید نفت در پ��ی توقف تولید در‬ ‫‹ ‹امریکایی ه�ا از می�دان ب�ه در‬ ‫می شوند؟‬ ‫به گزارش ش��انا و براس��اس ام��ار اداره‬ ‫اطالع��ات انرژی امریکا در هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫تولی��د نفت این کش��ور ‪ ۱۱۲‬هزار بش��که‬ ‫کاه��ش داش��ته و ای��ن کش��ور کمترین‬ ‫ترکیه افزایش خرید گاز ایران‬ ‫با تخفیف قیمت را پذیرفت‬ ‫تس�نیم‪ :‬علیرضا بیگدلی‪ ،‬س��فیر ایران در ترکیه با بی��ان اینکه ترکیه گاز‬ ‫بیشتری از ایران خریداری خواهد کرد و بر این اساس تخفیف مشخصی در‬ ‫قیمت گاز به این کش��ور ارائه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬توافقی جدید نیاز است تا‬ ‫ترکیه بتواند از ایران گاز با تخفیف بخرد‪ .‬این در حالی است که این فرمول‬ ‫تخفیف از سوی ایران پذیرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬دیوان بین المللی داوری ک��ه قیمت گذاری گاز صادراتی‬ ‫ایران به ترکیه به ان سپرده شده است‪ ،‬دادگاه به معنای سنتی ان نیست‪،‬‬ ‫بلکه یک نهاد تصمیم گیری میان این دو کش��ور اس��ت‪ .‬ایران و ترکیه حق‬ ‫دارند از دیوان بخواهند تا بر اس��اس اص��ول موافقتنامه فعلی صادرات گاز‪،‬‬ ‫قیمتی را تعیین کند‪.‬‬ ‫بیگدلی با اش��اره به موافقتنامه واردات گاز بین دو کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫موافقتنامه جدید باید امضا ش��ود تا موض��وع کاهش قیمت را مورد توجه‬ ‫قرار دهد و به عنوان یک قانون به وسیله پارلمان های دو کشور به تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬مقدار نفت ذخیره ش��ده ممکن اس��ت زیاد باشد مثال ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬میلیون بشکه و می تواند خیلی سریع بازار را به هم بزند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تحریم ها بالفاصله لغو نشوند‪ ،‬برخی خریداران مثل‬ ‫هند و چین ممکن است تصور کنند که اجرای تحریم های پابرجا‬ ‫چندان سفت و سخت گرفته نمی ش��ود‪ .‬بنابراین به طور احتمالی‬ ‫تاج��ران تخفیفی کوچک‪ ،‬درحد ‪ ۵‬دالر در قیمت ها خواهند داد و‬ ‫انگاه منتظ��ر خواهند ماند تا ببینند چه اتفاقی می افتد‪ .‬البته این‬ ‫اتفاق ممکن است حدود یک هفته پس از توافق رخ دهد‪.‬‬ ‫لینچ در ادامه گفت‪ :‬اگر صادر کنندگان حاشیه خلیج فارس ببینند‬ ‫که بازارش��ان به دلیل ورود نفت ایران به بازار در حال تضعیف شدن‬ ‫است‪ ،‬ممکن است تخفیف هایی بدهند و قیمت نفت (وست تگزاس‬ ‫اینترمدییت) را در حد ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۵‬دالر حفظ کنند‪.‬‬ ‫میدان ه��ای نفتی االس��کا روی داده که از‬ ‫ذخایر قدیمی امریکا محس��وب می شود‪ .‬بر‬ ‫همین اساس تولید کنندگان نفت «شیل»‬ ‫که به عنوان رقیب اصلی «اوپک» محسوب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬به همان شدت س��ابق درحال‬ ‫تولید نفت هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان برخ��ی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند ک��ه هدف س��عودی ها از کاهش‬ ‫ن��دادن قیم��ت نفت ب��ه وس��یله کاهش‬ ‫حجم عرضه‪ ،‬بی��رون راندن ش��یل اویل ها‬ ‫و ش��یل گس ها از بازار مصرف بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به جرات می ت��وان گفت که افت‬ ‫قیمت نفت از نیمه های سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫به دلیل م��ازاد عرضه در این بازار رخ داده‬ ‫است‪ .‬درواقع در چند سال اخیر زمانی که‬ ‫تولید کنن��دگان از قیمت های ‪ ۱۰۰‬دالری‬ ‫نفت لذت می بردند‪ ،‬تولید کنندگان ش��یل‬ ‫امریکا با سرمایه گذاری در این میدان های‬ ‫نفتی درحال کاهش هزینه های تولید خود‬ ‫بودن��د و به س��رعت بر تولید نف��ت امریکا‬ ‫می افزودن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که ایاالت‬ ‫متحده امریکا با افزایش ‪۳‬میلیون بشکه ای‬ ‫تولید نفت تنها در ‪ 3‬س��ال با مازاد عرضه‬ ‫مواج��ه ش��د‪ .‬درحالی که هم��گان منتظر‬ ‫بودن��د تا اوپک به نقش س��نتی خود عمل‬ ‫ک��رده و با کاهش تولید نفت خود قیمت ها‬ ‫را در س��طح باالیی نگه دارد‪ ،‬اما در اخرین‬ ‫نشس��ت ای��ن س��ازمان در نوامب��ر‪۲۰۱۴‬‬ ‫عربس��تان به همراه برخی دیگر از اعضای‬ ‫این س��ازمان با کاهش س��طح تولید نفت‬ ‫مخالفت کرد و سقف تولید اوپک روی ‪۳۰‬‬ ‫میلیون بشکه در روز باقی ماند‪ .‬درحقیقت‬ ‫عربستان معتقد بود اوپک با کاهش سطح‬ ‫تولید‪ ،‬بازار نفت خود را به دیگر کش��ورها‬ ‫واگذار می کند و باقی ماندن قیمت ها تولید‬ ‫نفت ش��یل را همچنان به صرفه می کند و‬ ‫تولیدکنندگان ش��یل با قدرت بیشتری به‬ ‫تولید نفت خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ــایـه توافقنام�ه ل�وزان ب�ر س�ر‬ ‫بازار نفت‬ ‫عربس��تان معتقد است قیمت پایین نفت‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت ش��یل را از دور رقابت‬ ‫خ��ارج ک��رده و قیمت ها افزای��ش می یابد‪،‬‬ ‫اما با گذش��ت ح��دود ‪ ۱۰‬م��اه از زمانی که‬ ‫قیمت ها ش��روع به ری��زش کرده اند‪ ،‬تولید‬ ‫نف��ت امریکا تغیی��ر نکرده و حتی با رش��د‬ ‫قیمت در ‪ ۲‬ماه اخیر رو به رو بودیم به طوری‬ ‫که برخی از تولید کنندگان نفت شیل اعالم‬ ‫کرده اند که قیمت های کنونی برای افزایش‬ ‫فعالیت انها مناسب است و انها می توانند به‬ ‫سرمایه گذاری در این میدان های نفتی ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬البته توافق نهایی ‪ ۶‬قدرت نهایی با‬ ‫ایران در زمینه فعالیت های هسته ای و لغو‬ ‫تحریم ها را می ت��وان مهم ترین عامل برای‬ ‫مش��خص ش��دن قیمت نهایی نفت ایران‬ ‫دانس��ت‪ ،‬چراکه در صورت لغ��و تحریم ها‬ ‫ایران روزانه ‪۱/۵‬میلیون بشکه نفت در روز‬ ‫ب��ه حجم صادرات خود اضاف��ه می کند‪ .‬از‬ ‫انجای��ی که چنین تصمیم��ی رابطه میان‬ ‫عرضه و تقاضا را بر هم می زند به طور قطع‬ ‫واکنش هایی را از س��وی تولیدکنندگان در‬ ‫پی خواهد داشت‪ .‬البته در اخرین نشست‬ ‫اوپک‪ ،‬ایران موضع خود را در بازپس گیری‬ ‫س��هم سابق خود از بازار جهانی نفت اعالم‬ ‫کرد و مصرانه خواهان بازگشت سهم سابق‬ ‫نفت خود در بازار جهانی است‪.‬‬ ‫‪ :1394‬دولت و ملت‪ ،‬همدلی و هم زبانی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان یزد‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394/1779 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)‬ ‫شماره مناقصه‪167225 :‬‬ ‫عنوان اگهی‪ :‬احداث ساختمان اداری اشکذر‬ ‫مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به ادرس‪www.nigc-yazd.ir :‬‬ ‫و س��ایت ‪ www.shana.ir‬مراجعه و یا با ش��ماره تلفن ‪ 035-36238513-16‬داخلی ‪ 2286‬و ‪ 2277‬تماس‬ ‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬یزد ـ میدان امام حسین ـ شرکت گاز استان یزد ـ امور قرارداد ها‬ ‫روابط عمومی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام‪:‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تحریم های اقتصادی باید فورا هنگام امضای موافقتنامه لغو شود‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای تق��وای جامع��ه را قابل‬ ‫تعمی��م به مس��ائل اجتماع��ی و اقتصادی دانس��تند و‬ ‫تاکید کردند‪ :‬تقوای جامعه در مس��ائل اقتصادی‪ ،‬همان‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت که کشور را در مقابل تکانه های‬ ‫ناش��ی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهراگین‬ ‫سیاست های معارض جهانی حفظ می کند‪.‬‬ ‫ایش��ان با یاداوری هشدارهای مکرر خود در سال های‬ ‫گذشته درباره لزوم استحکام بخشی کشور در مقابل خیز‬ ‫اقتصادی قدرت ها خاطرنش��ان کردند‪ :‬در این س��ال ها‬ ‫مس��ئوالن در حد و توان خود تالش های خوبی را انجام‬ ‫دادند اما موضوع اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از همه‬ ‫توان و ظرفیت کشور پیگیری و محقق شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه الگوی‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی در برخی کش��ورهای دیگ��ر اجرا و‬ ‫تاثیرات مثبت ان دیده شده است‪ ،‬نقطه کانونی اقتصاد‬ ‫مقاومتی را درون زایی و نگاه به درون دانستند و گفتند‪:‬‬ ‫این درون زایی به معنای انزواطلبی نیست بلکه تکیه به‬ ‫ظرفیت ها و توانایی های درونی‪ ،‬با نگاه به بیرون است‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای با تاکید ب��ر اینکه تدوین‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی محصول خرد جمعی و‬ ‫مش��ورت های طوالنی بوده اس��ت‪ ،‬افزودند‪ :‬بعد از ابالغ‬ ‫این سیاست ها‪ ،‬بس��یاری از صاحب نظران اقتصادی ان‬ ‫را تایید کرده اند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و‬ ‫فرهنگ رایج اقتصادی کشور شده است‪.‬‬ ‫ایش��ان مدل اقتصاد مقاومت��ی را‪ ،‬مقابل مدل قدیمی‬ ‫دیکته ش��ده از طرف قدرت ها به کشورهای جهان سوم‬ ‫دانستند و خاطرنش��ان کردند‪ :‬این مدل قدیمی مبتنی‬ ‫بر نگاه به بیرون است اما مدل اقتصاد مقاومتی‪ ،‬الگویی‬ ‫مترقی و متکی به ظرفیت های درونی است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی افزودند‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫عده ای این گونه تص��ور کنند که مدل اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫الگوی��ی مطل��وب اس��ت اما ام��کان تحق��ق ان وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬در حالی ک��ه قاطعانه می گوی��م‪ ،‬اجرای الگوی‬ ‫اقتصاد مقاومتی در ش��رایط کنونی کش��ور و با توجه به‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬کامال امکانپذیر است‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای بع��د از این مقدمه به بیان‬ ‫برخی ظرفیت های فراوان کش��ور ک��ه می توانند مبنای‬ ‫اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی ق��رار گیرند‪،‬‬ ‫پرداختن��د‪ .‬نی��روی ج��وان تحصیلک��رده متخصص و‬ ‫دارای اعتم��اد به نفس نخس��تین ظرفیتی بود که رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی به ان اش��اره کردن��د و گفتند‪:‬‬ ‫وجود این تعداد نیروی جوان تحصیلکرده در کش��ور از‬ ‫برکات انقالب اس��ت‪ ،‬به شرط ان که سیاست های غلط‬ ‫موجب پیر ش��دن جامعه و کاهش نیروی جوان نشود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اش��اره به وجود ‪ 10‬میلیون‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاهی و بیش از ‪ 4‬میلیون دانشجوی‬ ‫درحال تحصیل در کشور که ‪ 25‬برابر اول انقالب است‪،‬‬ ‫تاکی��د کردند‪ :‬ای��ن تعداد نیروی تحصیلک��رده جوان و‬ ‫متخص��ص از افتخ��ارات نظ��ام اس�لامی و یک فرصت‬ ‫بس��یار بزرگ اس��ت‪ .‬ایش��ان جایگاه اقتصادی کشور را‬ ‫یکی دیگر از ظرفیت ها برش��مردند و افزودند‪ :‬براس��اس‬ ‫امارهای جهانی‪ ،‬جمهوری اس�لامی ای��ران دارای رتبه‬ ‫بیس��تم در اقتصاد دنیاس��ت که در صورت بهره برداری‬ ‫از ظرفیت های اس��تفاده نش��ده‪ ،‬امکان رسیدن به رتبه‬ ‫دوازدهم اقتصاد دنیا وجود دارد‪.‬‬ ‫ن جایگاه نخست ایران در مجموع ذخایر نفت و‬ ‫ایش��ا ‬ ‫گاز را از جمله ظرفیت ها دانس��تند و با اشاره به موقعیت‬ ‫جغرافیایی ممتاز کشور به عنوان نقطه اتصال شمال به‬ ‫جنوب و شرق به غرب‪ ،‬گفتند‪ :‬همسایگی با ‪ 15‬کشور‪،‬‬ ‫با جمعیتی ‪ 370‬میلیونی به عنوان بازار خارجی بس��یار‬ ‫نزدیک و همچنین جمعیت بیش از ‪ 70‬میلیون کش��ور‬ ‫به عنوان بازار داخلی بزرگ‪ ،‬از دیگر ظرفیت هایی هستند‬ ‫که اگر فقط به همین بازار داخلی توجه ش��ود‪ ،‬وضعیت‬ ‫تولید دگرگون خواهد شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای زیرساخت های اساسی کشور‬ ‫متدین و غیور هس��تند‪.‬مخاطب سومین نکته مقدماتی‬ ‫رهب��ری‪ ،‬منتقدان هس��ته ای بودن��د‪ .‬ایش��ان افزودند‪:‬‬ ‫با انتق��اد مخال��ف نیس��تم و ان را الزم و کمک کننده‬ ‫می دانم اما این یک واقعیت اس��ت ک��ه انتقاد کردن از‬ ‫عمل کردن اسان تر است چرا که دیدن عیب های طرف‬ ‫مقابل راحت است اما درک دشواری ها و نگرانی های او‪،‬‬ ‫مشکل می باشد‪ .‬رهبر معظم انقالب افزودند‪ :‬این حرف‬ ‫من‪ ،‬نباید مانع ادامه انتقادها ش��ود‪ ،‬اما متوجه باش��یم‬ ‫که تیم هس��ته ای برخی از مس��ائلی را ک��ه مورد انتقاد‬ ‫است می داند اما بعضی ضرورت ها او را به برخی اقدامات‬ ‫می کش��اند‪.‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای س��پس به بیان‬ ‫تاریخچه کوتاهی از روند مذاکره با امریکایی ها پرداختند‬ ‫که به درک روند مذاکرات کمک قابل توجهی می کند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬موضوع مذاکره با امریکایی ها مربوط به‬ ‫زمان دولت قبل اس��ت و به فرس��تادن واسطه به تهران‬ ‫برای درخواست مذاکره مربوط می شود‪.‬‬ ‫پیش از س��خنان رهبر معظم انقالب‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین روحانی با اشاره به اغاز به کار دولت یازدهم‬ ‫ایشان در توضیح بیشتر افزودند‪ :‬در ان زمان‪ ،‬یک نفر‬ ‫در ‪ 22‬ماه قبل‪ ،‬رویکرد دولت در زمینه مسائل داخلی را حسن اعتماد‪ ،‬رفتار مسالمت امیز‪ ،‬کاهش فاصله ها و‬ ‫از محترمی��ن منطقه به عنوان واس��طه به دیدار ما امد‬ ‫دوری از افراطی گری دانس��ت و گفت‪ :‬رویکرد دولت در زمینه سیاس��ت خارجی تعامل سازنده با جهان با خط‬ ‫و به صراحت گفت رییس جمه��ور امریکا از او خواهش‬ ‫قرمز «حفظ استقالل‪ ،‬عزت و غرور ملی» و در زمینه مسائل فرهنگی‪ ،‬فضای بازتر برای همه اصحاب فرهنگ و‬ ‫کرده که به تهران بیاید و درخواس��ت امریکایی ها برای‬ ‫لو فصل مسئله مذاکرات در چارچوب احقاق‬ ‫هنر با خط قرمز اخالق و احکام اسالم بوده است‪ .‬دکتر روحانی ح ‬ ‫مذاکره را مطرح کند‪ .‬امریکایی ها به این واس��طه گفته‬ ‫حقوق هسته ای و تامین نیازهای جامعه و کشور را ‪ 2‬اولویت دولت برشمرد و افزود‪ :‬انچه کشورهای قدرتمند‬ ‫بودند می خواهیم ضمن ش��ناخت ایران به عنوان قدرت‬ ‫را پای میز مذاکره اورد‪ ،‬مقاومت ملت ایران در برابر فش��ار بدخواهان و شکست تحریم ها بود‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫لو فصل کنیم و تحریم ها‬ ‫هسته ای‪ ،‬مسئله هسته ای را ح ‬ ‫با بیان اینکه تحریم هرگز موفق نخواهد بود و ملت ایران حتی در ش��رایط تحریم قادر است مسائل اجتماعی‪،‬‬ ‫را ظ��رف ‪ 6‬م��اه برداریم‪ ،‬البته ما به ان واس��طه گفتیم‬ ‫لو فصل کند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط تحریم توانستیم با کمک مردم‪،‬‬ ‫اقتصادی سیاسی و فرهنگی خود را به خوبی ح ‬ ‫به امریکایی ها و حرف ه ای ش��ان اطمینانی نداریم‪ ،‬اما با‬ ‫تورم را مهار کنیم و از رکود خارج شویم و در همان شرایط تحریم بود که رشد سرمایه گذاری باال رفت‪.‬‬ ‫اصرار ان واس��طه‪ ،‬قبول کردیم که این مسئله را یک بار‬ ‫در ان��رژی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬س��دها و ب��رای تحق��ق اقتصاد مقاومتی را عزم راس��خ و جدی و دیگر امتحان کنیم و مذاکرات ش��روع شد‪ .‬رهبر معظم‬ ‫همچنین تجربه مدیریتی متراکم در کش��ور را از دیگر پرهیز از س��هل انگاری و راحت طلبی و تکیه بر مدیریت انقالب اس�لامی با تذکر ‪ 2‬نکته مهم در هماوردی های‬ ‫جهانی خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬در هر‬ ‫ظرفیت ها برشمردند و خاطرنشان کردند‪ :‬ما باید از این جهادی برش��مردند و تاکید کردند‪:‬‬ ‫رویاروی��ی دیپلماتی��ک ‪ 2‬می��دان‬ ‫ظرفیت ها به صورت مناسب و صحیح استفاده کنیم زیرا مدیریت جه��ادی عبارت اس��ت از‬ ‫ تیم مذاکره کننده‬ ‫وج��ود دارد ک��ه باید م��ورد توجه‬ ‫مشکل کشور‪ ،‬نبود طرح و یا سخن صحیح و کارشناسی توکل بر خداوند و استفاده از تدبیر و‬ ‫نیس��ت بلکه مس��ئله اصلی که در محیط های نخبگانی عقالنیت و در عین حال پیش بردن با غیرت ملی و دقت کامل قرار گیرد؛ می��دان اصلی که میدان‬ ‫ و با قصد‬ ‫واقعیت‪ ،‬عمل و تولید دارایی اس��ت‬ ‫هم تکرار می ش��ود‪ ،‬استفاده شایسته نکردن از طرح ها و کاره��ا با عزم راس��خ و بدون هراس‬ ‫باز کردن گره و پیش‬ ‫و مدیران دیپلماس��ی و سیاست که‬ ‫سخن های صحیح است‪ .‬ایشان برخی مشکالت را ناشی از جوانب‪.‬‬ ‫بردن کار کشور‪ ،‬در‬ ‫عرصه تبدیل این دارایی ها به امتیاز‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪،‬‬ ‫از چالش های درونی کشور دانستند و در بیان بخشی از‬ ‫و تامین منافع ملی است‪.‬‬ ‫مقابل تعداد کثیر‬ ‫این چالش ها‪ ،‬گفتند‪ :‬چالش بزرگ کشور ما سهل انگاری تروی��ج فرهنگ متناس��ب با اقتصاد‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬دس��ت خالی هر‬ ‫در عمل و س��اده و سطحی نگریس��تن به مسائل است‪ .‬مقاومت��ی را در کن��ار به کارگی��ری‬ ‫مذاکره کنندگان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬مباحث لفظی مدیریت جهادی‪ ،‬ضروری دانس��تند طرف های مقابل‪ ،‬مشغول کش��ور در می��دان اول‪ ،‬مح��دوده‬ ‫انعطاف او را در میدان دوم می بندد‬ ‫و روش��نفکری کار را پیش نمی برد بلکه حل مس��ائل‪ ،‬و خاطرنش��ان کردند‪ :‬صدا و سیما‪ ،‬تالش است و انصافا با‬ ‫و با توج��ه به همین منطق‪ ،‬ایران با‬ ‫نیازمند حرکت و اقدام و پیگیری بلندمدت امور است‪ .‬رس��انه ها‪ ،‬مس��ئوالن‪ ،‬ائمه جمعه و شجاعت‪ ،‬مواضع را بیان‬ ‫دستاوردهای مهم و قوی وارد میدان‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه به نتیجه همه کسانی که سخن انان در میان‬ ‫و دنبال می کند‬ ‫مذاکره شد که برخورداری از قدرت‬ ‫رسیدن برخی کارهای بزرگ شاید نیازمند سپری شدن مردم تاثیرگذار است‪ ،‬باید ترویج گر‬ ‫تولید سوخت ‪ 20‬درصد‪ ،‬یکی از انها‬ ‫مدت زمانی به اندازه یک نسل باشد‪ ،‬افزودند‪ :‬ان زمانی فرهنگ اقتصاد مقاومتی باشند‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬صرفه جویی‪ ،‬مصرف کاالهای داخلی به ویژه در بود‪.‬‬ ‫که درباره نهضت علمی در کشور‪ ،‬در دانشگاه ها صحبت‬ ‫رهبر معظم انقالب ی��اداوری کردند همه قدرت های‬ ‫می ش��د‪ ،‬شاید کس��ی باور نمی کرد که بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دس��تگاه های دولتی‪ ،‬مقابله جدی با واردات بی منطق‪،‬‬ ‫س��ال حرکت علمی کنونی در کشور‪ ،‬به همت استادان مقابل��ه ج��دی با قاچ��اق‪ ،‬توج��ه ویژه ب��ه کارگاه های هس��ته ای از فروختن س��وخت ‪ 20‬درصد ب��رای تولید‬ ‫و جوان های با استعداد به وجود اید اما امروز در مقایسه تولیدی کوچک و متوس��ط و بازنگری در سیاست های داروهای هس��ته ای در مرکز تهران خودداری می کردند‬ ‫با ان س��ال ها‪ ،‬ش��اهد پیشرفت چش��مگیر و در برخی پول��ی و فعالیت های نظام بانک��ی را از ضروریات اجرای و حتی جلوی خرید ما از کشورهای دیگر را می گرفتند‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمردند و تاکید کردند‪ :‬اما جوانان دانشمند و افتخارافرین ایران‪ ،‬این سوخت را‬ ‫زمینه ها شاهد پیشرفت خیره کننده هستیم‪.‬‬ ‫راه های موازی و اسان ولی در عین حال مهلک‪ ،‬یکی ش��رط اصلی تحقق همه این موارد‪ ،‬همدلی و همزبانی تولید و به صفحه س��وخت تبدیل کردند و طرف مقابل‬ ‫دیگر از چالش های داخلی بود که ایش��ان به ان اش��اره و انس��جام درونی اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی با مات شد‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬ع�لاوه ب��ر س��وخت ‪ 20‬درص��د‪،‬‬ ‫کردن��د و در تبیی��ن این موضوع گفتن��د‪ :‬برخی اوقات تاکی��د بر اینک��ه همه باید به دولت و مس��ئوالن کمک‬ ‫تامین برخی کاالها و نیازها از ‪ 2‬مسیر امکان پذیر است‪ .‬کنند‪ ،‬افزودند‪ :‬حاشیه س��ازی از هر طرفی غیرقابل قبول دس��تاوردهای واقعی و میدانی دیگری هم داشتیم و در‬ ‫یک مس��یر از طریق اروپا و اسان و مسیر دیگر از طریق اس��ت و باید از ان پرهیز شود‪.‬حضرت ایت اهلل خامنه ای واقع راهبرد ایس��تادگی ایران در مقابل فش��ارها جواب‬ ‫غیر اروپا ولی س��خت‪ .‬مسیر اول انسان را در تنگنا قرار در جمع بندی مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی تاکید داد و امریکایی ه��ا به این نتیجه رس��یدند که تحریم ها‬ ‫خواهد داد و دوس��تان او را ضعیف و دشمنان او را قوی کردن��د‪ :‬ما می توانیم در زمینه اقتصادی کارهای بزرگی اث��ر مورد نظر و مطلوب انه��ا را ندارد و باید راه دیگری‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫می کند‪.‬حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای افزودند‪ :‬یکی دیگر انجام دهیم و از این گذرگاه حساس عبور کنیم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اش��اره به نگاه ش��ک الود‬ ‫ت ایت اهلل خامنه ای در س��خنان بسیار مهم شان‬ ‫حضر ‬ ‫از چالش های درونی که خطای بس��یار بزرگ و اساسی‬ ‫است‪ ،‬این است که تصور شود با فاصله گرفتن از مبانی درباره موضوع هس��ته ای‪ ،‬قبل از تشریح برخی جزییات ایران به ط��رف امریکایی گفتند‪ :‬با وجود این‪ ،‬ما حاضر‬ ‫اعتقادی و اصول نظام اس�لامی‪ ،‬هم��ه راه ها باز خواهد مذاک��رات و تبیین صری��ح خواس��ته ها و خطوط قرمز بودیم اگر امریکایی ها س��ر حرف ها و وعده های خود به‬ ‫هسته ای‪ 3 ،‬نکته را مورد تاکید قرار دادند‪ .‬نکته نخست ان واس��طه منطقه ای ایس��تادند‪ ،‬ما هم هزینه بدهیم‪،‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ت ایت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند‪ :‬مسئوالن اینک��ه هر انچ��ه رهبری در جلس��ات عمومی می گوید چون در مذاکرات می توان براس��اس عقل و محاس��به‪،‬‬ ‫حضر ‬ ‫در دولت خدمتگزار‪ ،‬انسان های معتقد به مبانی و اصول عینا همان مس��ائلی اس��ت که در جلس��ات خصوصی عقبگردهایی نیز داش��ت اما انها اندکی بعد از مذاکرات‬ ‫انقالب هستند و من از انها گله ای ندارم ولی در مجموعه به رییس جمه��ور و دیگر مس��ئوالن ذی ربط می گوید‪ ،‬زیاده خواهی و بدعهدی را اغاز کردند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب با اش��اره ب��ه اینکه توافق خوب از‬ ‫دس��ت اندرکاران‪ ،‬برخی تصور می کنند با کوتاه امدن از بنابراین این خط تبلیغی غیرصحیح که از برخی خطوط‬ ‫اصول‪ ،‬درها گشوده خواهد شد‪ ،‬در حالی که نتیجه این قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است‪ ،‬نظ��ر ایران یعنی توافق عادالن��ه و منصفانه افزودند‪ :‬در‬ ‫جریان مذاکرات امریکایی ها ‪ 6‬ماه وعده داده شده برای‬ ‫خطای بزرگ را در س��ال های اخیر در برخی کش��ورها خالف واقع و دروغ است‪.‬‬ ‫دومی��ن نکته ای که ایش��ان به عن��وان مقدمه بحث لغ��و تحریم ها را ابتدا به یک س��ال تبدیل کردند و بعد‬ ‫دیده ایم‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬تنها‬ ‫راه پیش��رفت‪ ،‬ایستادگی و پافش��اری بر مبانی و اصول هس��ته ای بیان کردند‪ ،‬امانت داری‪ ،‬غیرت‪ ،‬ش��جاعت و ب��ا زیاده خواهی های مکرر مذاک��رات را طوالنی و حتی‬ ‫تهدید به تحریم بیش��تر کردند و از نظامی گری و روی‬ ‫است‪.‬حضرت ایت اهلل خامنه ای یکی دیگر از چالش های تدین اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان بود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی گفتند این تیم‪ ،‬با غیرت میز و زیر میز س��خن گفتند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫درونی را این موضوع دانستند که برخی تصور می کنند‪،‬‬ ‫مل��ی و دق��ت کامل و با قص��د باز کردن گ��ره و پیش در نوعی جمع بندی از روند مذاکرات تاکید کردند‪ :‬تامل‬ ‫مردم مشکالت را تحمل نخواهند کرد‪.‬‬ ‫ایش��ان گفتند‪ :‬اگر حقایق امور ب��ا صداقت الزم و به بردن کار کش��ور‪ ،‬در مقابل تعداد کثیر مذاکره کنندگان و مطالع��ه در روند مطالبات امریکایی ها نش��ان می دهد‬ ‫درس��تی برای مردم بیان ش��ود‪ ،‬مردم خواهند ایس��تاد طرف ه��ای مقاب��ل‪ ،‬مش��غول ت�لاش اس��ت و انصافا با هدف انها ریش��ه کن کردن صنعت هس��ته ای ایران‪ ،‬از‬ ‫بین بردن ماهیت هس��ته ای کش��ور و تبدیل ان به یک‬ ‫و مقاومت خواهند کرد‪.‬ایش��ان‪ ،‬تردی��د در توانایی های شجاعت‪ ،‬مواضع را بیان و دنبال می کند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند‪ :‬هرکسی کاریکاتور و تابلوی بی محتواست‪.‬‬ ‫درون��ی کش��ور را یکی دیگ��ر از چالش ه��ا خواندند و‬ ‫ایشان با اشاره به نیاز حقیقی و مطالعه شده کشور به‬ ‫افزودند‪ :‬باید به دانشمندان جوان خود و به مجموعه های از جزیی��ات مذاکرات باخبر ش��ود حتما به این مطالبی‬ ‫مردم��ی در امور اقتصادی اعتم��اد و از توانایی های انها که درباره تیم هس��ته ای گفته ش��د‪ ،‬اذعان خواهد کرد‪ 20 ،‬هزار مگاوات برق هسته ای افزودند‪ :‬انها ضمن تالش‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی شرط اصلی البته انها ممکن است در تشخیص و عمل خطا کنند اما برای نابودی صنعت هسته ای و محروم کردن ایرانیان از‬ ‫فواید فراوان این صنعت‪ ،‬قصد دارند ضمن ادامه فشارها‪،‬‬ ‫تحریم ها را نیز به نوعی حفظ کنند‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫س��پس در تبیین واقعیات صحنه پیچی��ده مذاکرات با‬ ‫امریکایی ها‪ ،‬یک نکته مهم دیگر یعنی نیاز دولت امریکا‬ ‫به توافق هسته ای را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬اگ��ر انها بتوانند به اه��داف خود در‬ ‫مذاکرات برس��ند‪ ،‬به یک پی��روزی بزرگ رس��یده اند‪،‬‬ ‫چرا ک��ه ملت اس��تقالل طلب ایران را تس��لیم کرده اند‬ ‫و کش��وری را که می تواند الگوی دیگر کش��ورها باش��د‬ ‫شکس��ت داده اند و تمام بدعهدی ها و چانه زنی های انها‬ ‫برای تحقق همین اهداف است‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر خواس��ت های منطقی ایران از اول‬ ‫مذاکرات تا به امروز خاطرنشان کردند‪ :‬ما از ابتدا گفته ایم‬ ‫می خواهیم تحریم های ظالمانه برداشته شود که البته در‬ ‫مقابل ان‪ ،‬حاضریم یک چیزهایی بدهیم به شرط اینکه‬ ‫صنعت هسته ای متوقف نشود و لطمه نخورد‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای در ادامه سخنان ش��ان به‬ ‫ترس��یم صریح خطوط قرمز هسته ای پرداختند‪ .‬ایشان‬ ‫به عنوان نخس��تین خط قرمز گفتند‪ :‬ما برخالف اصرار‬ ‫امریکایی ها محدودیت های بلندمدت ‪ 12 ،10‬س��اله را‬ ‫قبول نداریم و مقدار سال های مورد قبول محدودیت را‬ ‫به انها گفته ایم‪ .‬رهبر معظ��م انقالب ادامه کار تحقیق‬ ‫تو س��از حتی در زمان محدودیت را‬ ‫و توس��عه و ساخ ‬ ‫دومی��ن خط قرمز ای��ران اعالم کردن��د و افزودند‪ :‬انها‬ ‫می گویند در مدت ‪ 12‬س��ال هیچ کاری نکنید اما این‪،‬‬ ‫یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف اس��ت‪ .‬ایش��ان‬ ‫در توضیح س��ومین خط قرمز هس��ته ای تاکید کردند‪:‬‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی‪ ،‬مال��ی و بانکی چ��ه مربوط به‬ ‫ش��ورای امنیت‪ ،‬چه کنگره امریکا و چ��ه دولت امریکا‬ ‫بای��د فورا هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم ها‬ ‫ه��م در فواصل معقول برداش��ته شود‪.‬ایش��ان افزودند‪:‬‬ ‫امریکایی ها درب��اره تحریم ها یک فرمول پیچیده‪ ،‬چند‬ ‫الیه و عجیب و غریب مطرح می کنند که معلوم نیست‬ ‫از ان‪ ،‬چ��ه چیزی در می ای��د اما ما صریحا مطالب مان‬ ‫را می گوییم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در ادامه بحث درباره خطوط‬ ‫قرمز مذاکرات هس��ته ای افزودند‪ :‬لغو تحریم ها نباید به‬ ‫اجرای تعهدات ایران منوط شود‪ ،‬نگویند شما تعهدات را‬ ‫انجام دهید بعد اژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود‬ ‫ما این مسئله را مطلقا قبول نداریم‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫افزودن��د‪ :‬اجرائیات لغ��و تحریم ها نیز بای��د با اجرائیات‬ ‫تعهدات ایران متناظر باش��د‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫همچنی��ن تاکی��د کردند‪ :‬ما ب��ا موکول ک��ردن اجرای‬ ‫تعهدات طرف مقاب��ل به گزارش اژانس‪ ،‬مخالفیم چون‬ ‫اژانس بارها و بارها ثابت کرده مس��تقل و عادل نیست‪،‬‬ ‫بنابراین ما به ان بدبین هستیم‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬می گویند «اژان��س باید اطمینان پیدا‬ ‫کند» این چه حرف نامعقولی است‪ ،‬چگونه اطمینان پیدا‬ ‫کند مگر اینکه وجب به وجب این س��رزمین را بازرس��ی‬ ‫کند‪ .‬رهبر معظم انقالب مخالفت قاطع با «بازرس��ی های‬ ‫غیرمتعارف‪ ،‬پرس و جو از شخصیت های ایران و بازرسی‬ ‫از مراک��ز نظام��ی» را از دیگ��ر خطوط قرمز هس��ته ای‬ ‫اعالم کردند‪ .‬ایش��ان به صراحت تاکید کردند‪ :‬در ایران‪،‬‬ ‫هم��ه از جمل��ه بنده‪ ،‬دول��ت‪ ،‬مجلس‪ ،‬دس��تگاه قضایی‪،‬‬ ‫دستگاه های امنیتی و نظامی و همه نهادها خواهان توافق‬ ‫خوب هسته ای هستیم‪،‬توافقی که عزت مندانه‪ ،‬منصفانه و‬ ‫مطابق با مصالح و منافع ایران‪ ،‬تدوین ش��ود‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب افزودند‪ :‬اگرچه دنبال لغو تحریم ها هستیم اما انها‬ ‫را از زاویه ای نوعی فرصت می دانیم‪ ،‬چرا که باعث ش��ده‬ ‫به نیروها و ظرفیت های داخلی توجه بیش��تری داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬ایش��ان همچنین در ابتدای سخنان خود به لزوم‬ ‫بهره گیری از برکات ماه مبارک رمضان به ویژه بهره مندی‬ ‫از ادعی��ه ای��ن ماه و مضامی��ن واالی ان توصیه کردند و‬ ‫گفتند‪ :‬ماه مبارک رمضان‪ ،‬ماه خش��وع و اس��تغفار و ماه‬ ‫بازگشت به خدا و خودسازی و اخالق است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬تیر ‪ 8 - 1394‬رمضان ‪ 25 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -251‬پیاپی ‪1569‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫سعدی‪:‬‬ ‫در ان نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم‬ ‫بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم‬ ‫به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم‬ ‫به گفت وگوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم‬ ‫به مجمعی که درایند شاهدان دو عالم‬ ‫نظر به سوی تو دارم غالم روی تو باشم‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫‹ ‹شب سوگواره شعر‬ ‫مه�ر‪ :‬ش��ب ش��عر س��وگواره ش��عر حض��رت‬ ‫خدیج��ه (س) همزمان با ش��ب رحل��ت این بانوی‬ ‫اس�لام با حضور ش��عرای ایینی کشور در مجموعه‬ ‫برج میالد تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫سوگواره ش��عر حضرت خدیجه (س) با همکاری‬ ‫ش��اعران اهل بیت روز جمع��ه ‪ ۵‬تیرماه و همزمان‬ ‫با شب ش��هادت ان بانوی بزرگوار از ساعت ‪ ۱۸‬در‬ ‫س��الن س��عدی مرکز همایش های بین المللی برج‬ ‫میالد تهران برگزار می ش��ود‪ .‬این مراس��م با حضور‬ ‫و شعرخوانی ش��اعران ایینی مانند مرتضی امیری‬ ‫اس��فندقه‪ ،‬محمد س��هرابی‪ ،‬احمد علوی‪ ،‬مصطفی‬ ‫صاب��ر خراس��انی‪ ،‬مهدی رحیمی‪ ،‬وحید قاس��می‪،‬‬ ‫قاسم صرافان‪ ،‬احمد بابایی‪ ،‬علی عباسی‪ ،‬محمد علی‬ ‫بیابانی‪ ،‬عطیه سادات حجتی‪ ،‬فاطمه بیرامی‪ ،‬شهاب‬ ‫خالقی‪ ،‬س��یدمحمد حسینی‪ ،‬علی سلیمانی و سید‬ ‫جواد میر صفی برگزار می شود‪ .‬برگزاری شب شعر‬ ‫حضرت خدیج��ه (س) ازجمله برنامه های رمضانی‬ ‫شهر خدا در برج میالد تهران است و حضور در ان‬ ‫برای شهروندان عالقه مند ازاد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت فضای روزه داری شهرها‬ ‫مه�ر‪ :‬امام جمعه بجنورد گفت‪ :‬در ماه رمضان باید‬ ‫فضای اس��تان‪ ،‬فضایی معنوی و رمضانی باش��د‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل هم مس��ئوالن وظیف��ه دارند فضای‬ ‫روزه داری شهرها را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م یعقوب��ی با بی��ان اینکه رمض��ان‪ ،‬ماه‬ ‫اس��تغفار و بندگ��ی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬رمض��ان‪ ،‬ماه‬ ‫دستگیری خداوند از انس��ان و ماه نجات از سقوط‬ ‫و رس��یدن ش��خص و جامعه به اوج کمال انسانی و‬ ‫جلب محبت عالی��ه الهی بوده و باید از این فرصت‬ ‫نهای��ت بهره را ب��رد‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه در ماه‬ ‫مبارک رمضان باید روزه داری به معنای دقیق خود‬ ‫بوده یعنی هم ظاهری و هم باطنی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ماه‬ ‫مبارک رمضان تنها برای فرد نیس��ت بلکه خانواده‪،‬‬ ‫جامعه و جهان را اصالح می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضیافت باران‬ ‫ایس�نا‪ :‬گروه مراکز فرهنگی و گردش��گری ش��هر‬ ‫ته��ران مجموعه برنامه ه��ای «ضیافت ب��اران» را‬ ‫همزم��ان با فص��ل نیایش با همکاری ش��بکه های‬ ‫تلویزیونی برگزار می کند‪.‬‬ ‫مه��دی محمود اقدم‪ ،‬دبیر گ��روه مراکز فرهنگی‬ ‫و گردشگری ش��هر تهران درباره نحوه برنامه ریزی‬ ‫م��اه مبارک در گروه مراکز تاب��ع گفت‪ :‬ما برای هر‬ ‫مرکز برنامه های ویژه ای بر اس��اس هویت ان با نام‬ ‫مش��خص و با عنوان کلی «ضیافت باران» در فصل‬ ‫نیایش در نظر گرفتیم‪ .‬هدف از اجرای این برنامه ها‬ ‫تحق��ق ع��زم مدیریت ش��هری در تقوی��ت هویت‬ ‫محله ای‪ ،‬دینی و مذهبی شهر تهران است‪.‬‬ ‫‹ ‹کتاب موسیقی رمضان‬ ‫ایرنا‪ :‬کتاب موسیقی رمضان در ایران که به همت‬ ‫هوشنگ جاوید گرداوری و با نت نگاری محمدرضا‬ ‫درویشی انجام شده‪ ،‬اثری پژوهشی است که در ماه‬ ‫رمضان به عالقه مندان کتاب معرفی می شود‪.‬‬ ‫موسیقی رمضان در ایران همراه با یک لوح فشرده‬ ‫ش��امل ‪ 16‬قطعه موسیقایی از سوی دفتر موسیقی‬ ‫حوزه هنری تبلیغات اسالمی تولید شده است‪.‬‬ ‫موس��یقی رمضان در ایران این نکته را در پش��ت‬ ‫جلد خود دارد که موسیقی در این سرزمین هیچگاه‬ ‫بی ایین نبوده است‪ .‬ایین در اینجا به معنای مراسم‬ ‫و مناس��ک ویژه اجرا‪ ،‬هم روح باطنی این موسیقی‬ ‫است و هم کالبد ظاهری ان‪...‬‬ ‫کتاب موس��یقی رمضان در ایران را می توان بابی‬ ‫تازه در پژوهش موس��یقی دانست‪ .‬هوشنگ جاوید‬ ‫برای موس��یقی نواحی ایران به دسته بندی خاصی‬ ‫معتقد اس��ت و مطالب کتاب را نیز بر اساس همین‬ ‫دسته بندی ها تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫پیامبرگرامی اسالم حضرت محمد مصطفی (ص) می فرمایند‪ :‬ماه رمضان ماه خدا و ان ماهی است که نیکی ها در ان دوچندان‬ ‫و ثواب ان دو برابر خواهد بود‪.‬‬ ‫همکاری های فرهنگی بین ایران و نیکاراگوئه‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای فرهنگ��ی ب��ا‬ ‫محوری��ت فعالیت های س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫و امض��ای تفاهمنامه‪ ،‬در دی��دار «ماریو‬ ‫انتونیو بارکرو بالتودانو» س��فیر کش��ور‬ ‫نیکاراگوئه در تهران با مسعود سلطانی فر‪،‬‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس سازمان‬ ‫میراث فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬معاون رییس جمهوری‬ ‫و ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری در این دیدار‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬تاریخ کش��ورهای ایران و‬ ‫نیکاراگوئه نش��ان می دهد روابط بین ‪2‬‬ ‫کشور در ‪ 36‬سال گذشته‪ ،‬گرم‪ ،‬نزدیک‬ ‫و برادرانه بوده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری با اشاره به‬ ‫وظایف و مس��ئولیت های این س��ازمان‬ ‫در ‪ 3‬ح��وزه گفت‪ :‬با توجه ب��ه رویکرد‬ ‫دول��ت تدبیر و امید‪ ،‬برای دس��تیابی به‬ ‫‪ 20‬میلیون گردش��گر در س��ال ‪2025‬‬ ‫میالدی برنامه بلند م��دت داریم؛ تامین‬ ‫امکان��ات و زیرس��اختهای م��ورد نیاز از‬ ‫جمله هتل ها‪ ،‬توسعه حمل ونقل هوایی‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬تامین نیروی انس��انی‬ ‫متخصص و توس��عه دفاتر اطالع رسانی‬ ‫مهم ترین برنامه های این سازمان در ‪10‬‬ ‫سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫س��لطانی فر اف��زود‪ :‬ای��ران در بخش‬ ‫میراث فرهنگی با داشتن حدود ‪ 32‬هزار‬ ‫اعمال نفوذ در رسانه ها تخلف است‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از افزایش‬ ‫یارانه برخی نش��ریات با چند ش��رط خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نش��ریاتی که در نقاط مرزی‪،‬‬ ‫در زمینه معارف قرانی یا ش��ئون اسالمی‬ ‫و س��بک زندگی ایرانی‪ -‬اسالمی فعال و‬ ‫منتش��ر می ش��وند از یارانه ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابری‬ ‫برخوردار خواهند ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫حسین انتظامی اظهار کرد‪ :‬مطبوعات باید‬ ‫بتوانند در جایگاه دقیق خود برای نظارت‬ ‫اجتماع��ی قرار گیرن��د و در این زمینه ما‬ ‫اعتقاد داریم که معاونت مطبوعاتی ارشاد‪،‬‬ ‫معاون دولت در رس��انه ها نیست بلکه ما‬ ‫معاون مطبوعات در دولت هس��تیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حل مس��ائلی که به مرور س��ال ها‬ ‫ش��کل دیوانی پیدا کرده و در نظام اداری‬ ‫ما رسوخ یافته به زمان نیاز دارد اما در این‬ ‫زمینه به طور جدی پیگیر اجرای قوانین‬ ‫حمایتی هس��تیم که رسانه ها را در عمل‬ ‫به وظیفه خود‪ ،‬کمک کند‪ .‬انتظامی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این تصور که در برخی افراد به وجود‬ ‫امده که خ��ود را صاحب مطبوعات تلقی‬ ‫کنن��د‪ ،‬باید از بین برود چراکه بنا بر ماده‬ ‫‪ 4‬قانون مطبوع��ات‪ ،‬اعمال نفوذ هر مقام‬ ‫دولتی و غیردولتی برای سانس��ور مطلبی‬ ‫در رسانه ها یا تالش برای درج مطلبی در‬ ‫انها‪ ،‬مصداق تخلف محس��وب شده و از ‪6‬‬ ‫ماه تا ‪ 2‬سال انفصال از خدمات دولتی را‬ ‫در پی دارد‪.‬‬ ‫‪ 2/5‬میلیارد تومان برای بنیاد سعدی‬ ‫مع��اون بین المل��ل‬ ‫بنی��اد س��عدی گفت‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ 2/5‬میلی��ارد‬ ‫توم��ان ب��رای اجرای‬ ‫فعالیت های این بنیاد‬ ‫در کشورهای مختلف‬ ‫در نظر گرفته شده که‬ ‫متناسب با هر کشور‪ ،‬تبدیل به ارز‬ ‫و به نماین��دگان بنیاد داده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر؛ محمدرض��ا‬ ‫دربن��دی‪ ،‬معاون بین المل��ل بنیاد‬ ‫سعدی‪ ،‬درباره دستور‬ ‫کار فعلی بنیاد سعدی‬ ‫در ح��وزه بین المل��ل‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین کاری‬ ‫که ما در ح��ال انجام‬ ‫ان هس��تیم‪ ،‬تدوی��ن‬ ‫س��ند راهبردی برای‬ ‫‪ ۱۲‬کش��ور و منطق��ه ح��وزه زبان‬ ‫فارس��ی در جهان اس��ت ک��ه این‬ ‫مسئله با دریافت نقاط قوت و ضعف‬ ‫عملکرد این بنیاد مش��خص شده و‬ ‫سند براساس ان تدوین می شود‪.‬‬ ‫مکان‪ ،‬بنا‪ ،‬س��ایت و محوطه تاریخی که‬ ‫در فهرس��ت میراث ملی به ثبت رسیده‬ ‫و ‪ 17‬اث��ر ثب��ت جهانی ش��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫پرجاذبه تری��ن کش��ورهای دنی��ا برای‬ ‫گردشگران خارجی است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‬ ‫همچنی��ن ای��ران را یک��ی از ‪ 3‬ق��درت‬ ‫ب��زرگ تولید کنن��ده صنایع دس��تی در‬ ‫دنیا دانست و تصریح کرد‪ :‬از ‪ 460‬رشته‬ ‫صنایع دس��تی فعال در دنیا‪ ،‬هنرمندان‬ ‫تبدیل کتابخانه ملی به کانون بزرگ فرهنگی‬ ‫رییس س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬هموطنان در هر زمانی که‬ ‫اراده کنن��د‪ ،‬می توانند از محل کتابخانه‬ ‫ملی ب��رای تامی��ن بخش��ی از نیازهای‬ ‫فرهنگی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا سیدرضا صالحی امیری‬ ‫اف��زود‪ :‬تالش داری��م ت��ا کتابخانه ملی‬ ‫تبدیل به کانون بزرگ فرهنگی شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ای��ران ادام��ه داد‪ :‬اس��تراتژی اصلی این‬ ‫سازمان باال بردن سطح مصرف فرهنگی‬ ‫در کالنش��هر تهران و نیز در سطح ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یک��ی از برنامه ه��ای اعالم ش��ده‬ ‫برای س��ال ‪ 94‬را برنامه های اندیش��گاه‬ ‫کتابخانه ملی نام برد و گفت‪ :‬اندیش��گاه‬ ‫به طور متوس��ط روزانه یک تا سه برنامه‬ ‫از قبی��ل نق��د کت��اب‪ ،‬رونمای��ی کتاب‬ ‫و نقش ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬ح��وزه تاری��خ‬ ‫تمدن‪ ،‬نشس��ت حوزه مثنوی‪ ،‬شناخت‬ ‫موالن��ا‪ ،‬حوزه تکریم از ب��زرگان و اهالی‬ ‫فرهنگ و نیز همایش ه��ای ملی برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صالحی امیری با اشاره به اینکه در سال‬ ‫‪ 94‬همگان ش��اهد تح��ول در کتابخانه‬ ‫ملی خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬انصاف این است‬ ‫که دولت اقای روحانی نسبت به توسعه‬ ‫فرهنگی اهتمام جدی دارد‪.‬‬ ‫انتشار رمان حضرت محمد (ص) در ترکیه‬ ‫رم��ان «حض��رت‬ ‫محمد (ص)» نوش��ته‬ ‫ابراهیم حس��ن بیگی با‬ ‫ترجمه ترکی استانبولی‬ ‫به ب��رای دومین بار در‬ ‫ترکیه منتش��ر شد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬نشر معنا‬ ‫در ترکیه که برای نخستین بار در سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬م رمان «حضرت محمد(ص)»‪،‬‬ ‫نوشته ابراهیم حسن بیگی را به زبان‬ ‫ترکی اس��تانبولی ترجم��ه کرده بود‪،‬‬ ‫چ��اپ دوم از ای��ن رمان را منتش��ر‬ ‫عکس روز‬ ‫در تکاپوی قطره ای اب!‬ ‫و صنعتگران ایرانی در ‪ 360‬رشته فعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬نزدی��ک به ‪ 2‬میلی��ون نفر در‬ ‫حوزه تولید صنایع دستی و فرش فعالیت‬ ‫دارند و با وج��ود تمامی محدودیت ها و‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬ص��ادرات م��ا در این بخش‬ ‫نزدیک به یک میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫س��فیر نیکاراگوئ��ه در ته��ران نیز در‬ ‫این دیدار با اش��اره ب��ه روابط تاریخی و‬ ‫صمیمانه ‪ 2‬کش��ور گفت‪ :‬گردش��گران‬ ‫ایران و اثار تاریخی این کشور به نسبت‬ ‫گردشگرانی که به نیکاراگوئه می ایند و‬ ‫بناهای تاریخی که در این کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫ماریو انتونیو بارک��رو بالتودانو با بیان‬ ‫اینک��ه نیکاراگوئ��ه س��االنه میزبان یک‬ ‫میلیون و ‪ 100‬هزار نفر گردشگر است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا وجود اثار و بناه��ای تاریخی‬ ‫کمی ک��ه در نیکاراگوئه وج��ود دارد ما‬ ‫مصم��م به حفظ و حراس��ت از این اثار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬این رمان به همت‬ ‫ویسیل باسجی به ترکی‬ ‫استانبولی ترجمه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رمان «حضرت‬ ‫محم��د(ص)» تاکنون‬ ‫به زبان های انگلیس��ی‪،‬‬ ‫ترکی استانبولی‪ ،‬عربی‬ ‫و ازبکی ترجمه شده است‪ .‬این کتاب‬ ‫‪ 2‬سال پیش به عنوان برگزیده کتاب‬ ‫س��ال جهان��ی جمهوری اس�لامی و‬ ‫نیز به عنوان کت��اب برگزیده تقریب‬ ‫مذاهب برگزیده شده بود‪.‬‬ ‫یک بازی جدید رایانه ای‬ ‫عکس از ؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫بازی موبایلی «فوت کاردیا» از محصوالت جدید‬ ‫استودیوی بازی سازی مدریک بنیاد ملی بازی های‬ ‫رایان��ه ب��ه زودی ب��رای پلتفرم ه��ای و اندروید و‬ ‫ای او اس (اپل ) به ش��کل رایگان عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬استودیوی بازی سازی مدریک که‬ ‫بهترین بازی موبایلی سال را با بازی خروس جنگی‬ ‫در کارنام��ه خ��ود دارد‪ ،‬در یک اع�لان عمومی از‬ ‫بازی جدید خود با عنوان «فوت کاردیا» رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬این محصول جدید یک بازی کارتی انالین ‪2‬‬ ‫نفره است که با حال و هوای فوتبالی خود می تواند‬ ‫تع��داد زی��ادی از کارب��ران موبای��ل و تبلت های‬ ‫هوش��مند را به خود جذب کند‪« .‬ف��وت کاردیا»‬ ‫قص��د دارد هیجان یک رقابت انالی��ن فوتبالی را‬ ‫به مخاط��ب بازی های موبایلی عرضه کند‪ .‬در این‬ ‫بازی بیش از ‪1500‬کارت بازیکن طراحی شده که‬ ‫نشانگر بازیکنان مختلفی از سراسر جهان است‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫چنان خشکسالی شد اندر ‪...‬‬ ‫چنان خشکسالی شد اندر دمشق‬ ‫که یاران فراموش کردند عشق‬ ‫چنان اسمان بر زمین شد بخیل‬ ‫که لب تر نکردند زرع و نخیل‬ ‫خشکسالی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫که درمناطق خش��ک و نیمه خش��ک قرار داشته اند‬ ‫در قرن های گذش��ته و در طول تاریخ زندگی بش��ر‬ ‫همواره وجود داشته است اما بحران اب‪ ،‬خشکسالی‬ ‫وکمبود اب ش��یرین در این قرن که قرن فناوری و‬ ‫به قول ابنای بشر! دوران فراصنعتی است بسیار بدتر‬ ‫و فاجعه امیزتر است‪.‬‬ ‫انقالب های صنعتی در سراس��ر جهان و استفاده‬ ‫بسیار زیاد از منابع اب و هوا و ازبین بردن جنگل ها‬ ‫ای��ن ریه های زمی��ن و خش��ک کردن رودخانه ها و‬ ‫تاالب ها و گرم ش��دن هوای زمین و ‪ ...‬مسئله بغرنج‬ ‫امروز است وگویی بشر دشنه ای برداشته و بیرحمانه‬ ‫نه تنها بر پیکر زمین این مروارید ابی رنگ فضا بلکه‬ ‫بر س��ر خود و نس��ل های اینده خود فرو می اورد و‬ ‫درحقیقت جهان به سمت وس��ویی می رود که دیگر‬ ‫بحران انرژی مس��ئله ای نیس��ت بلکه بحران اب و‬ ‫تنازع بقا بر س��ر اب به یک معض��ل عظیم جهانی‬ ‫بدل می شود ‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز ناق��وس پرطنین کم ابی و حتی‬ ‫بی ابی س��ال های س��ال اس��ت که به صدا درامده‬ ‫است اما ما همچنان‪ ،‬انگونه که باید و شاید حرکت‬ ‫زیربنایی و اصولی و صرفه جویی های مداوم را انجام‬ ‫نمی دهیم و درحقیقت بی اعتنا هستیم! در ظاهر در‬ ‫هفت��ه صرفه جویی در مصرف اب قرار داریم و انگار‬ ‫نه انگار خبری شده است‪.‬‬ ‫نبود مدیریت بارش‬ ‫ایس�نا‪ :‬یک کارش��ناس اب‪ ،‬نب��ود مدیریت بارش‬ ‫در ح��وزه ابی کش��ور و نبود تفکیک اب ش��رب از‬ ‫غیرشرب در مصارف مختلف را مهم ترین چالش در‬ ‫تشدید بحران اب دانست‪.‬‬ ‫عرفانی��ان گفت‪ :‬ب��ا بیان اینکه می��زان بارش در‬ ‫سطح کش��ور ‪ 400‬میلیارد متر مکعب تخمین زده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس اقدامات کارشناسی این‬ ‫میزان پاسخگوی نیاز کشور است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موضوعی که در این زمینه موجب‬ ‫افزای��ش بحران ش��ده‪ ،‬نبود مدیریت بارش اس��ت‬ ‫چراک��ه این مس��ئله موجب از بین رفتن اس��تفاده‬ ‫بهینه از منابع ابی می شود و با به صدا درامدن اژیر‬ ‫خط��ر بحران اب باید ب��ه مدیریت منابع ابی توجه‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫مرگ زمین‬ ‫مه�ر‪ :‬مدیر کل دفتر حفاظت از منابع اب کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬اب ه��ای زیرزمینی ش��رایط خوب��ی ندارند‬ ‫بسیاری از چاه ها دچار افت سطح اب شده و تبعات‬ ‫ان به صورت نشست زمین که به ان «مرگ زمین»‬ ‫می گوییم خود را نشان داده است‪.‬‬ ‫س��ید مس��عود مصطفوی اظهارکرد‪ :‬شورای عالی‬ ‫اب با محور مدیریت مصرف اب های زیرزمینی ‪۱۵‬‬ ‫پروژه را در قالب طرح احیا تعریف کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۹۰‬درصد از م��رگ زمین و‬ ‫کاه��ش ذخایر اب ه��ای زیرزمینی مرب��وط به ‪۲۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در طول این سال ها‬ ‫فرصت های زیادی از دس��ت رف��ت و در این زمینه‬ ‫مردم و مسئوالن هر ‪ 2‬سهیم هستند‪.‬‬ ‫سونامی خشکسالی‬ ‫تسنیم‪ :‬سونامی خشکس��الی ‪ ۱۷‬ساله درخراسان‬ ‫جنوبی س��بب ش��ده تا روس��تاهای این اس��تان با‬ ‫بحران کمبود اب مواجه شوند و این امر زنگ خطر‬ ‫مهاجرت روستاییان را درپی داشته است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم بیرجن��د‪ ،‬درمیان و خوس��ف در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه خشکسالی‬ ‫به عنوان یک س��ونامی ‪ 17‬س��ال بر پیکره خراسان‬ ‫جنوب��ی می ت��ازد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درح��ال حاضر ‪430‬‬ ‫روس��تای این اس��تان با تانکر ابرسانی و بسیاری از‬ ‫روستاها با تنش ابی دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!