روزنامه صمت شماره 252 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 252

روزنامه صمت شماره 252

روزنامه صمت شماره 252

‫رئیس کنفدراسیون صنعت اعالم کرد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دانش‪ ،‬راه نجات صنعت‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 6‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 10‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 27‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 252‬پیاپی ‪ 32 1570‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ از تصمیم مهم دوکشور برای تسهیل و افزایش «مبادالت» گزارش می دهد‬ ‫حمایت از صنایع الکترونیک‬ ‫در استانه تحول‬ ‫ صنایع برتر بورس‬ ‫در پساتحریم‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫خلیلی عراقی استفاده از دانش را یکی از راهکارهای‬ ‫عبور از مش��کالت تولید و صنعت کش��ور دانست و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تخصیص س��رمایه انسانی و بکارگیری‬ ‫دانش در اقتص��اد از راهکارهای نجات صنعت ایران‬ ‫اس��ت و به طور قطع ما راهی برای نجات اقتصاد به‬ ‫جز «دانش مح��وری» نخواهیم داش��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تدوین اس��تراتژی صنعتی‪ ،‬مهم تری��ن نیاز اقتصاد‪،‬‬ ‫ تولید و صنعت کش��ور اس��ت زیرا بدون استراتژی‬ ‫نمی ت��وان به این��ده بخش تولید و صنعت کش��ور‬ ‫چندان امیدوار بود‬ ‫‪3‬‬ ‫پایان امپراتوری دالر در تجارت ایران و ترکیه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی گوش به‬ ‫زنگ تعرفه واردات فوالد هند‬ ‫‪27‬‬ ‫معافیت مالیاتی در شهرک‬ ‫صنعتی خمین؛ مانع یا راه حل؟‬ ‫پیش فروش خودروهای‬ ‫وارداتی ‬ ‫ معادن کوچک‬ ‫محرک تولید و اشتغال‬ ‫‪24‬‬ ‫دالر با چه قیمتی‬ ‫‪11‬‬ ‫تک نرخی خواهد شد؟‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫علی(ع)‬ ‫چکاد دانش مدیریت(‪)2‬‬ ‫ظرفیت تولید ایران‬ ‫بی نظیر است‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫ترسیم‬ ‫اینده سیمان‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‬ ‫توسعه خدمات صنعتی‬ ‫با دریافت ابونمان‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫‪4‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫ترافیک و حقوق‬ ‫شهروندی‬ ‫سیدسجاد هاشمی‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس هیات امنای شهرک صنعتی‬ ‫عباس اباد‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫‪9‬‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ها با مدیرمسئول‬ ‫علی(ع)‪،‬‬ ‫چکاد دانش مدیریت(‪)2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫ماه مبارک رمضان بهانه ارزشمندی است که همچنان‬ ‫در بستر بیماری از موالیم علی بگویم‪.‬‬ ‫م��وال عل��ی(ع) از ریزه کاری ه��ای اجرای��ی ه��م در‬ ‫نهج البالغه س��خن می راند و تاکید می کند‪« :‬در تصدیق‬ ‫هیچ س��خنی شتاب مورز که سخن چین خیانتکار است‪،‬‬ ‫هر چند خود را به هیات نیکخواهان دراورده باشد»‪.‬‬ ‫موال علی(ع) اس��ت که با بخل و حسد‪ ،‬کینه می ورزد‬ ‫و ترس��ویان را از خود می راند و گشاده دس��تی را فرمان‬ ‫می ده��د و ب��ه صراحت می گوی��د‪« :‬در حیطه مدیریت‬ ‫خ��ود‪ ،‬اف��راد بخیل و حس��ود را‪ ،‬راه مده ک��ه انها تو را‬ ‫از فض��ل و بخش��ش بازمی دارند‪ .‬هیچ بزدل و ترس��و و‬ ‫ازمن��دی را در مجلس خوی��ش راه مده که از برخورد با‬ ‫جریان ه��ای مختلف ناتوانت می کنن��د و مدام به فقر و‬ ‫تنگدس��تی تهدیدت خواهند کرد که بخل و ترس و از‬ ‫غریزه های گوناگون هس��تند که همه در بدبینی به خدا‬ ‫ریشه مشترک دارند‪».‬‬ ‫موال علی(ع) به مالک اشتر‪ ،‬شهد عشق را با گذشت از‬ ‫خطا می چشاند و می گوید‪:‬‬ ‫«م��ردم دو نوع بیش��تر نیس��تند‪ ،‬یا در دی��ن و ایین‬ ‫و مذه��ب ب��ا تو برادر هس��تند یا در افرین��ش از نوع تو‬ ‫می باش��ند‪ ،‬پس با این مردم به ش��فقت و برادری رفتار‬ ‫کن و همانگونه که گذشت خدا را برای خود می خواهی‬ ‫ب��رای م��ردم هم بخ��واه و اگر دانس��ته یا ندانس��ته به‬ ‫کاری خطا دس��ت زدند‪ ،‬انقدر چشم پوش��ی کن که اگر‬ ‫خودت می کردی‪ ،‬دلت می خواس��ت خداوند از خطایت‬ ‫چشم پوش��ی کند‪ ».‬و این روزها ما چشم را بر خطاهای‬ ‫خود بس��ته ایم و چهارچشمی‪ ،‬خطاهای نکرده دیگران‬ ‫را با اما و اگر فریاد می زنیم و شایعه درست می کنیم‪.‬‬ ‫موالعلی(ع) فرمان صبر می دهد و می فرماید‪:‬‬ ‫«در هیچ اقدامی تندی مکن‪ ،‬شتاب مکن‪ ،‬هرگز مباد‬ ‫که روزی با خود بگویی چون من رییس و وزیر و وکیل‬ ‫هستم و فرمانی می دهم‪ ،‬باید بی درنگ اجرا شود‪ ،‬که این‬ ‫تفکر س��یاه کننده دل هاست‪ .‬مباد که شکوه فرمانروایی‪،‬‬ ‫تو را به نخوت و خودبزرگ بینی دچار کند‪.‬‬ ‫ب��ا مردم‪ ،‬چه غریبه و چه اش��نا‪ ،‬چ��ه انها که گرایش‬ ‫خاص��ی داری و چه انها که دوست ش��ان نداری‪ ،‬انصاف‬ ‫را پاس بدار‪ ،‬وگرنه دس��ت به ستم خواهی الود و هر که‬ ‫بر بندگان خدا س��تم کند‪ ،‬نه با س��تمدیده که با خدا در‬ ‫ستیز افتاده است‪».‬‬ ‫موالعلی(ع) است که گذر زمان را می بیند و ریاکاران‬ ‫را می شناسد و توصیه می کند‪« :‬مبادا انها را به همرازی‬ ‫بگیری��د و از نیروه��ای بهتری که در اختی��ار دارید‪ ،‬در‬ ‫اندیش��ه و اجرا‪ ،‬استفاده کنید که هزینه شان سبک تر و‬ ‫کارشان بیشتر و بهتر خواهد بود‪».‬‬ ‫م��وال علی(ع) نقد س��ازمانی و نقد انس��انی را حجت‬ ‫می دان��د و ب��ه وزی��ر و وکی��ل و ش��اه و رییس جمهور‬ ‫توصی��ه می کن��د که تحمل نقدش��ان را بیش��تر کنند؛‬ ‫«گزیده ترین همکاران تو کسانی هستند که با تو سخن‬ ‫تل��خ ح��ق را بی پرده تر می گویند و مجی��ز و تملق تو را‬ ‫ه��م نمی گویند و با برش��مردن کارهای ناکرده‪ ،‬بیهوده‬ ‫شادمانت نمی کنند‪ ».‬که البته همه این روزها می گویند‬ ‫نقد خوب اس��ت‪ ،‬اما برای دیگران و تحمل کوچکترین‬ ‫نقادی از خود را ندارند‪.‬‬ ‫موال علی(ع) اس��ت ک��ه نیکوکار و بدکار را یکس��ان‬ ‫نمی بیند و برای همیشه تاریخ می گوید‪« :‬مباد که خادم‬ ‫و خائن یکس��ان باش��ند که اگر خادمی در ازای خدمت‬ ‫خ��ود مرحمت نبیند‪ ،‬دلس��رد می ش��ود‪ .‬رن��ج و تالش‬ ‫هرکس را عادالنه ارج بگذار و در شناخت اطرافیان و بها‬ ‫دادن به انها کوتاهی مکن‪ .‬هرگز مباد که جایگاه اسمی‬ ‫کس��ی وادارت کند که کار کوچکش را بزرگ بش��ماری‬ ‫یا گمنامی کس��ی باعث شود که کار بزرگش را کوچک‬ ‫ببینی‪».‬‬ ‫موال علی(ع) از کوچکترین مسائل مدیریتی نمی گذرد؛‬ ‫«در امور کارگزارانت ژرف بنگر و برمبنای ارزیابی درست‬ ‫به کارش��ان گمار‪ ،‬نه به انگیزه گرایش های ش��خصی‪...‬‬ ‫و ن��ه ب��ر مبنای خودکامگی‪ ،‬که این دو تفکر ریش��ه در‬ ‫ج��ور و خیان��ت دارند‪ .‬همکارانت را پیوس��ته نگاهبانی‬ ‫کن‪ ،‬بازرس��ی ناپیدا کن‪ ،‬ب��ه رعایت امانت و مردمداری‬ ‫ناگزیرش��ان کن و اگر خطایی کردند‪ ،‬همس��نگ کردار‬ ‫نادرست ش��ان‪ ،‬بازخواست ش��ان ک��ن‪ ،‬وانگه��ی در کار‬ ‫مدیران و زیردستان خویش بیندیش و سرنوشت کارها‬ ‫را به بهترین ها بسپار‪».‬‬ ‫موال علی(ع) است که به طور مرتب می گوید‪« :‬مواظب‬ ‫باش��ید که فرصت طلبان جامعه می کوش��ند تا با تصنع‬ ‫و خوش خدمت��ی‪ ،‬خ��ود را در نگاه زمام��داران بیارایند‪،‬‬ ‫درحال��ی ک��ه در پس ان نقاب تزویر‪ ،‬نش��انی از امانت و‬ ‫دلسوزی ندارند و‪»...‬‬ ‫هر واژه علی(ع)‪ ،‬کتاب مدیریت است و توجه به افکار‬ ‫عمومی‪ ،‬توجه به مردم‪ ،‬توجه به مش��تری مداری‪ ،‬توجه‬ ‫به انسانیت و بستر اغازین یک مقاله بلند است‪.‬‬ ‫هر جمله علی(ع)‪ ،‬یک واحد درسی دانشگاهی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫روحانیت وحدت بخش و امیدافرین باشد‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬مس��ئولیت روحانیون را برای حفظ‬ ‫انقالب و نظام اس�لامی بسیار سنگین دانست و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت نیاز داریم‬ ‫و ضروری است که روحانیت برای جامعه وحدت بخش‬ ‫باشد و امیدافرینی کند‪.‬‬ ‫روحان��ی در ضیاف��ت افط��اری با حض��ور جمعی از‬ ‫روحانی��ون و ائمه جمعه و جماع��ات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز‬ ‫بیش از همیش��ه به اعتدال در داخل کش��ور و منطقه‬ ‫و برای وظیفه مهم معرفی اس�لام‪ ،‬نی��از داریم‪ ،‬چراکه‬ ‫چش��م های بسیاری به ویژه از س��وی مسلمانانی که در‬ ‫نق��اط مختلف و ازجمله در منطقه‪ ،‬تحت فش��ار و ظلم‬ ‫هستند به ایران اسالمی دوخته شده است‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬در کنار موج گس��ترده‬ ‫اسالم هراس��ی متاس��فانه باید گفت که امروز و توسط‬ ‫عده ای نیز موج روحانیت هراس��ی در حال به راه افتادن‬ ‫است و این مسئولیت روحانیون را سنگین تر از گذشته‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در ادامه ب��ا بیان اینکه دولت نیز در‬ ‫این زمینه مسئولیت های سنگینی دارد و البته با شرایط‬ ‫س��خت و پیچیده ای روبه روست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫ش��اهد بودید که این دولت کار خود را در چه ش��رایط‬ ‫س��ختی اغ��از کرد اما هم��ه تالش های خ��ود را به کار‬ ‫گرفته ایم تا از عمل به مسئولیت های خود عقب نمانیم‪.‬‬ ‫تغییر مسیر ترانزیت مواد مخدر‬ ‫دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تغییر مس��یر ترانزیت مواد مخدر از طریق مسیرهای‬ ‫ابی‪ ،‬کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار همکاری‬ ‫با جمهوری اس�لامی ایران در این زمینه هس��تند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه‬ ‫دیدار با لوان جاگاریان‪ ،‬س��فیر فدراس��یون روسیه در‬ ‫تهران افزود‪ :‬س��ال گذش��ته با روس��یه و کش��ورهای‬ ‫حاشیه دریای خزر وارد همکاری های پنج جانبه شدیم‬ ‫که اجالس این گروه قرار اس��ت امس��ال ب��ه میزبانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران برگزار ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫موضوعات مورد بحث میان اعضای این گروه گفت‪ :‬این‬ ‫‪ 5‬کش��ور در زمینه های تبادل اطالعات ‪ ،‬همکاری های‬ ‫عملیاتی‪ ،‬ضد پولش��ویی و رف��ع موانع جدی مبارزه با‬ ‫مواد مخدر با هم همکاری دارند‪ .‬رحمانی فضلی گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن دیدار ط��رف روس تقاضای عضویت امارات را‬ ‫در این گ��روه مطرح کرد که بای��د موافقت جمهوری‬ ‫روحانی با اش��اره ب��ه مذاکرات هس��ته ای که به طور‬ ‫تقریبی از اغاز به کار دولت یازدهم به صورت فش��رده‬ ‫و ج��دی در حال انجام بوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قدم های‬ ‫بس��یار مهم��ی در این زمینه به پیش برداش��ته ایم اما‬ ‫با توجه به ش��رایط منطقه و افراطی گری و خش��ونتی‬ ‫که ش��اهد هس��تیم و به نام دین در منطقه و جهان به‬ ‫اس�لام ضربه می زند‪ ،‬همچنان مسئولیت های سنگینی‬ ‫پیش رو داریم‪.‬‬ ‫ریی��س جمه��وری حض��ور م��ردم و حمایت ه��ا و‬ ‫هدایت های رهبر معظم انقالب را پش��توانه و راهگشای‬ ‫دولت در ایفای مسئولیت های خود عنوان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب همواره در تمام عرصه ها هدایتگر و‬ ‫یاریگر دولت بودند و اگر حمایت ها و هدایت های ایشان‬ ‫نبود به طور قطع انچه امروز حاصل ش��ده است‪ ،‬میسر‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری در بخ��ش پایانی س��خنان خود با‬ ‫بیان اینکه همواره روحانیت در کنار مردم بوده اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز نیز روحانیت باید همچنان در‬ ‫کنار مردم باش��د و از س��وی دیگر وظیفه خطیری در‬ ‫دف��اع از نظام و حکوم��ت اس�لامی دارد و این کار را‬ ‫برای روحانیت سخت تر از گذشته می کند و برای عمل‬ ‫صحیح به مسئولیت های خود در این شرایط باید همه‬ ‫دست به دست هم بدهیم‪.‬‬ ‫پیشرفت در متن اصلی نسبت به ضمائم بهتر بوده است‬ ‫اس�لامی ایران نیز جلب می شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در منطقه‬ ‫ی میان همس��ایگان هس��تیم و با این‬ ‫به دنبال همکار ‬ ‫درخواس��ت امارات موافقت ش��د‪ .‬وزیر کش��ور گفت‪:‬‬ ‫قطر (در گذش��ته) و ام��ارات و کویت (درحال حاضر)‬ ‫خواس��تار همکاری در زمینه مبارزه ب��ا مواد مخدر با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هستند‪ .‬رحمانی فضلی افزود‪:‬‬ ‫بیشترین همکاری های ما با کشورهای منطقه از جمله‬ ‫افغانس��تان و پاکستان اس��ت‪ ،‬همچنین با کشورهای‬ ‫حوزه بالکان ‪ ،‬همکاری و موافقت نامه هایی داریم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان گف��ت‪:‬‬ ‫نگارش‪،‬کار سختی است؛ به ویژه در این قسمت های‬ ‫اخر‪ ،‬مشکالت عمده ای وجود دارد که هنوز مانع کار‬ ‫اس��ت ولی در جزیی��ات و در بعضی از موارد عمومی‬ ‫پیشرفت های خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��یدعباس عراقچی‪ ،‬عضو ارشد‬ ‫تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اظهار اینکه‬ ‫تمام هیات های معاونان وزیران خارجه کش��ورها هم‬ ‫ب��ه وین امده اند‪ ،‬افزود‪ :‬جلس��ات م��داوم دوجانبه و‬ ‫چندجانبه با ایش��ان برگزار می شود‪ .‬در قسمت های‬ ‫حس��اس موضوع‪ ،‬به طبع خود انه��ا هم گاه مواضع‬ ‫متفاوت��ی با ه��م دارند که هماهنگ شدن ش��ان کار‬ ‫سختی است و باید جلسات هماهنگی بین خودشان‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬در مجموع‪ ،‬کار به سختی و اهستگی‬ ‫پیش م��ی رود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه ضمائم چون‬ ‫درگیر جزییات بس��یار زیادی اس��ت‪ ،‬کار یک مقدار‬ ‫مش��کل تر اس��ت‪ .‬نمی ش��ود درصد خاصی اسم برد‪.‬‬ ‫بعض��ی از موضوع��ات هن��وز مان��ده و از نظر کیفی‬ ‫اهمیت بیشتری دارد و برخی از موضوعات حل شده‬ ‫و اهمیتش کمتر است‪.‬‬ ‫عراقچی با اشاره به اینکه محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه ایران ش��نبه وارد وین می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فکر می کنم روزهای ش��نبه و یکش��نبه مالقات های‬ ‫دوجانب��ه بین وزیران خارجه و گاه چند جانبه برگزار‬ ‫شود و بعد دوباره کار نگارش ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫پرونده فساد ‪ 108‬میلیارد تومانی مدیر عامل یک بانک درحال رسیدگی است‬ ‫رییس س��ازمان بازرسی کل کشور گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر مش��غول رسیدگی به پرونده‬ ‫فس��اد بانکی مربوط به درامد ‪ 108‬میلیارد‬ ‫تومان��ی یک��ی از مدیر عام�لان بانک های‬ ‫کشور هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ناصر سراج به جعلی بودن‬ ‫‪ 77‬م��ورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ ده ها‬ ‫میلیارد تومان اش��اره کرد و افزود‪ :‬گمرک‬ ‫به تازگ��ی ب��ا الکترونیکی ک��ردن ورودی و‬ ‫خروجی ه��ای دفاترش س��عی به کمک در‬ ‫نظارت و بازرسی بر امور واردات و صادرات‬ ‫کشور کرده است‪.‬‬ ‫سراج خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش��تر واردات‬ ‫کش��ور از مبادی غیرقانونی انجام می شود‬ ‫که این واردات غیررس��می ب��ه بدنه تولید‬ ‫داخلی اسیب جدی می رساند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سازمان بازرسی از‬ ‫نظر کیفیت نظارت در سال جاری رتبه ‪ 8‬را‬ ‫از س��ازمان نظارت و بازرسی جهانی کسب‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای از بین بردن فساد‬ ‫برای تمام کش��ورها نمی توان یک نس��خه‬ ‫تجویز کرد‪.‬‬ ‫س��راج با بیان اینکه امس��ال بیش از ‪24‬‬ ‫هزار و ‪ 948‬هشدار به ادارات دولتی درباره‬ ‫عملکردهای فس��ادامیز داده ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر هشدارهای س��ازمان بازرسی به‬ ‫ثمر ننش��یند به طور حتم با متخلفان امور‬ ‫سرنوشت ‪ 3‬پرونده از زبان اژه ای‬ ‫مع��اون اول رییس ق��وه قضاییه درب��اره اجرای‬ ‫حکم مهدی هاشمی و علت بازداشت حمید بقایی‬ ‫و حکم اع��دام رییس عرفان حلق��ه توضیحاتی را‬ ‫ارائه داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمحس��ین محسنی‬ ‫اژه ای در حاشیه مراس��م تجلیل از خانواده شهدا‪ ،‬‬ ‫جانبازان و ایثارگران دس��تگاه قضایی با حضور در‬ ‫جمع خبرن��گاران درباره زمان اجرای حکم مهدی‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬زمان دقیق اجرای حکم را نمی دانم‬ ‫ام��ا در حال حاضر پرون��ده در مرحل��ه اجرا قرار‬ ‫دارد و دادس��را باید تصمیم بگیرد و روز مشخص‬ ‫اجرای حکم را نمی دانم‪ .‬وی در پاس��خ به س��وال‬ ‫دیگری مبنی بر علت بازداشت حمید بقایی گفت‪:‬‬ ‫از بیان جزئی��ات در این باره مع��ذورم‪ .‬خبرنگاری‬ ‫س��وال خ��ود را این گونه مطرح کرد ک��ه به تازگی‬ ‫حکم اعدام محمدعلی طاهری رییس عرفان حلقه‬ ‫به گفته وکیل مدافعش صادر ش��ده‪ ،‬ایا این خبر‬ ‫صحت دارد یا خیر؟ و خواس��تار پاسخ معاون اول‬ ‫دستگاه قضایی شد که وی پاسخ داد‪ :‬هنوز احکام‬ ‫صادرش��ده قطعی نیس��ت‪ .‬در حال حاضر مسائلی‬ ‫مطرح ش��ده است؛ اما هنوز از قاضی جویا نشده ام‬ ‫ک��ه انها را تایید می کند یا خیر اما به فرض هم که‬ ‫حکم صادر شده باشد‪ ،‬حکم‪ ،‬حکم قطعی نیست‪.‬‬ ‫برخ��ورد خواهیم کرد و ب��رای فرد خاطی‬ ‫حدود ‪ 90‬روز حبس در نظر گرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی درباره پرونده ‪ 3‬هزار میلیاردی هم‬ ‫افزود‪ :‬در قس��مت نخس��ت این پرونده که‬ ‫دادنام��ه ان حدود ‪ 6‬هزار برگ اس��ت‪32 ،‬‬ ‫نفر از متخلفان این پرونده محاکمه ش��دند‬ ‫و ت��ا به حال حکم یک��ی از این ‪ 32‬نفر هم‬ ‫اجرا شده و قسمت دوم پرونده هم در حال‬ ‫اجراس��ت‪ .‬وی درباره رس��یدگی به تخلف‬ ‫حق الوکاله ‪ 32‬میلیاردی یکی از ادارات هم‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون برخ��ی از عوامل این پرونده‬ ‫دستگیر ش��ده اند که متاسفانه یکی از انها‬ ‫استاد دانشگاه است‪.‬‬ ‫اتصال ریلی ایران و عراق تا اربعین سال اینده‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی از اتصال راه اهن ایران و‬ ‫عراق تا اربعین سال اینده خبر داد و با اعالم اینکه‬ ‫«پس از ‪ ۳۶‬س��ال اجازه پرواز هواپیماهای عراقی‬ ‫بر ف��راز ایران را دادی��م» پیش بینی کرد عملیات‬ ‫الیروب��ی ارون��د به زودی اغاز ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬عباس اخوندی در تش��ریح‬ ‫دستاوردهای س��فر به عراق اظهار کرد‪ :‬نخستین‬ ‫موضوع مطرح ش��ده تامین زیرس��اخت های الزم‬ ‫برای تس��هیل عبور و مرور زائران از ایران به عراق‬ ‫به ویژه در اربعین امس��ال بود‪ .‬در این زمینه سال‬ ‫گذشته تصمیمات بس��یار مهمی برای بهسازی و‬ ‫توسعه ظرفیت جاده ای ایران به سمت مرز مهران‬ ‫گرفته شد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی بیان کرد‪ :‬عراقی ها‬ ‫پیش��نهاد ایجاد ازادراهی از سومار به سمت بغداد‬ ‫به طول ‪ 175‬کیلومتر را داده اند که مس��یر بسیار‬ ‫خوبی است اما به سرمایه میلیارد دالری نیاز دارد‬ ‫ک��ه منابع مالی دولت ع��راق در حال حاضر برای‬ ‫س��اخت این مس��یر کفایت نمی کند‪ .‬او با اش��اره‬ ‫ب��ه الیروبی اروند افزود‪ :‬قرار ش��د به محض اینکه‬ ‫توافق برای الیروبی اروند در س��طح سیاسی انجام‬ ‫ش��د بالفاصله تمام گروه های پیمانکاری ما برای‬ ‫الیروبی عملیات اجرایی را اغاز کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫بر اثر انفجار در کارخانه ای در ش��هر لیون فرانس��ه‬ ‫چند نفر کشته شدند‪ .‬جوانی که پرچم داعش را حمل‬ ‫می کرد عامل این حمله شناخته و دستگیر شد‪.‬‬ ‫سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ش��مار تلف��ات حمله داعش به ش��هر عین العرب‬ ‫(کوبانی) در شمال این کشور به ‪ 146‬کشته رسید‪.‬‬ ‫سومین کاروان دریایی «شکست حصر غزه» از مبدا‬ ‫جزیره کرت یونان س��فر خود را به سوی نوار غزه اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یوگن��ی لوکیانف‪ ،‬مع��اون دبیرکل ش��ورای امنیت‬ ‫روسیه گفت عربستان و دیگر کشورهای عربی حاشیه‬ ‫خلیج فارس بدانند که در صورت سقوط دولت سوریه‪،‬‬ ‫انها مقصد بعدی تروریست ها خواهند بود‪.‬‬ ‫تشکیالت خودگردان فلس��طین نخستین دسته از‬ ‫اسناد مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی را به دیوان‬ ‫بین المللی کیفری مستقر در الهه هلند تسلیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ا مرگ ‪ 2‬نفر دیگر از مبتالی��ان به کرونا‪ ،‬ویروس‬ ‫مرس (سندروم تنفسی خاورمیانه)‪ ،‬تعداد کشته شدگان‬ ‫این بیماری در کره جنوبی به ‪ 31‬نفر رسید‪.‬‬ ‫والدیمی��ر پوتین رییس جمهوری روس��یه و باراک‬ ‫اوبام��ا رییس جمهوری امری��کا در گفت وگویی تلفنی‬ ‫درب��اره بحران اوکرای��ن و راه های پای��ان دادن به ان‬ ‫مذاکره کردند‪.‬‬ ‫در حالی که کره شمالی و کره جنوبی به دلیل پاره ای‬ ‫اختالف��ات تاریخی از روابط خوبی برخوردار نیس��تند‪،‬‬ ‫استقرار شناورهای کره شمالی در مرز همسایه جنوبی‬ ‫می تواند دامنه این اختالفات را بیشتر کند‪.‬‬ ‫رج��ب طی��ب اردوغان‪ ،‬رییس جمه��وری ترکیه در‬ ‫واکن��ش تند به انچ��ه که جابه جای��ی قومی در طول‬ ‫مرزهای س��وریه ب��ا ترکیه قلمداد ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ترکیه‬ ‫نمی تواند نظاره گر طرح سایکس – پیکوی دیگری در‬ ‫منطقه بماند‪.‬‬ ‫رزمندگان مقاومت اسالمی و نیروهای ارتش لبنان‬ ‫حمله عناصر مسلح گروه های تروریستی تکفیری برای‬ ‫تجاوز به داخل خاک این کش��ور از مرزهای سوریه در‬ ‫شمال شرق لبنان را ناکام گذاشتند‪.‬‬ ‫سازمان یونیسف وابسته به سازمان ملل هشدار داد‬ ‫اگر کودکان یمنی در چارچوب طرح های توسعه پایدار‬ ‫حمایت نش��وند مرگ‪ ،‬میلیون ها ک��ودک یمنی را در‬ ‫‪5‬سال اینده تهدید می کند‪.‬‬ ‫پلیس فدرال عراق اعالم کرد یکی از تروریست های‬ ‫والی��ت جنوب داعش را در منطقه اعظمیه در ش��مال‬ ‫عراق دستگیر کرده است‪.‬‬ ‫سران اتحادیه اروپا درباره جابه جایی ‪40‬هزار مهاجر‬ ‫از ایتالیا و یونان به س��ایر کش��ورهای اتحادیه اروپا در‬ ‫‪2‬سال اینده به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫مناب��ع خب��ری در کویت اع�لام کردند که ش��مار‬ ‫کشته شدگان حمله تروریس��تی به مسجد امام جعفر‬ ‫صادق (ع) به ‪ 24‬نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کتائ��ب ح��زب اهلل‪ ،‬از گروه ه��ای قدرتمند الحش��د‬ ‫الش��عبی ع��راق ب��ا تعیی��ن پ��اداش برای بازداش��ت‬ ‫تروریست های غربی و استرالیایی داعش‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫این تروریست ها حلقه ارتباط داعش با جهان خارج از‬ ‫جمله امریکا و مغز متفکر این گروه تروریستی هستند‪.‬‬ ‫«ش��یخ تمیم بن حمد ال ثان��ی» امیر قطر و «عمار‬ ‫حکیم» رییس مجلس اع�لای عراق در دوحه دیدار و‬ ‫درباره روابط دوجانبه بحث و رایزنی کردند‪.‬‬ ‫گروه تروریس��تی الشباب یک خودروی بمب گذاری‬ ‫ش��ده را در مقابل پایگاه صلح بان��ان اتحادیه افریقا در‬ ‫جنوب پایتخت سومالی منفجر کرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫حمایت از صنایع الکترونیک در استانه تحول‬ ‫زیر پله ای ها‪ ،‬مایه بی ابرویی شیراالت با کیفیت‬ ‫بدون چشم بادامی ها هم می توانیم‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫نحوه بازپرداخت بدهی های ارزی‬ ‫تولیدکنندگان مشخص شد‬ ‫رئیس کنفدراسیون صنعت اعالم کرد‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ 10 :‬س��ال‬ ‫قبل‪ ،‬اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن‬ ‫دولت اصالحات‪ ،‬پیش��نهاد تدوین استراتژی‬ ‫صنعت��ی را به همراه مس��عود نیلی به دولت‬ ‫ارائ��ه کرد اما با تغییر دولت و روی کارامدن‬ ‫دولت نهم تدوین و اجرای استراتژی صنعتی‬ ‫در کشور صرفا در حد یک پیشنهادباقی ماند‬ ‫ت��ا اینکه این بحث دوب��اره در دولت یازدهم‬ ‫مطرح و اس��تراتژی صنعتی تدوین ش��د‪ ،‬هر‬ ‫چند هنوز این استراتژی‪ ،‬نهایی نشده است‪.‬‬ ‫محس��ن خلیلی عراقی‪ ،‬رییس هیات مدیره‬ ‫کنفدراسیون صنعت در همایش راهکارهای‬ ‫ایج��اد رونق پایدار و اش��تغالزایی صنعتی با‬ ‫اعالم این مطل��ب گفت‪ :‬تدوین اس��تراتژی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مهم ترین نی��از اقتص��اد‪ ،‬تولید و‬ ‫صنعت کش��ور اس��ت زیرا بدون اس��تراتژی‬ ‫نمی ت��وان ب��ه اینده بخش تولی��د و صنعت‬ ‫کشور چندان امیدوار بود‪ .‬این فعال صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬لغو تحریم ها بسیار محتمل است‬ ‫ک��ه این امر می تواند ب��ه افزایش درامدهای‬ ‫نفت��ی و همچنین بهب��ود وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��ا بای��د به این نکت��ه توجه‬ ‫کنیم ک��ه ب��دون داش��تن برنامه ریزی های‬ ‫دقیق‪ ،‬سیاس��تگذاری های مطمئن و تدوین‬ ‫استراتژی صنعتی‪ ،‬نمی توانیم از این شرایط‬ ‫ب��ه نفع اقتصاد و تولید کش��ور به��ره کافی‬ ‫ببری��م‪ .‬خلیلی عراق��ی با تاکید ب��ر ضرورت‬ ‫تدوین اس��تراتژی صنعتی ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که به ش��دت نگران ان هستیم‪،‬‬ ‫بحث نداش��تن اس��تراتژی توس��عه صنعتی‬ ‫اس��ت در حال��ی که ای��ن اس��تراتژی‪ ،‬پایه و‬ ‫اساس بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی با اب��راز نگرانی از نبود‬ ‫اس��تراتژی صنعت��ی در کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫مصادیق بسیاری از تحمیل ضرر و زیان های‬ ‫هنگفت به اقتصاد کش��ور که ناش��ی از نبود‬ ‫اس��تراتژی صنعتی اس��ت‪ ،‬وج��ود دارد که‬ ‫این امر باعث ش��ده تا واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی زیادی در کش��ور تاسیس اما پس از‬ ‫مدت کوتاه��ی به دلیل زیاندهی‪ ،‬به تعطیلی‬ ‫کشیده شود‪ .‬خلیلی عراقی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طرح گازس��وزکردن خودرو ها و اس��تفاده از‬ ‫«س��ی ان جی» به جای بنزین چند سال قبل‬ ‫مطرح شد که البته این طرح در بخش مصرف‬ ‫انرژی بس��یار موثر بود اما تبعات و زیان های‬ ‫فراوانی را به برخی تولیدکنندگان وارد کرد‪.‬‬ ‫ریی��س کنفدراس��یون صنع��ت ب��ا بی��ان‬ ‫اینکه اجرای طرح گازس��وز کردن خودروها‬ ‫می توانس��ت ‪ ۴‬میلیارد دالر ب��ه اقتصاد ملی‬ ‫کم��ک کن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برای اج��رای این‬ ‫ط��رح الزم بود تا خودروهای بنزین س��وز به‬ ‫خودروهای پایه گاز سوز تبدیل شوند که این‬ ‫نیاز به تغییر پایه س��وخت خودروها موجب‬ ‫شد به یکباره تعداد زیادی واحد تولیدی برای‬ ‫تغییر سیستم سوخت خودروها ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬نداشتن استراتژی صنعتی‬ ‫دانش‪ ،‬راه نجات صنعت‬ ‫باعث ش��د تا در مقطعی از زم��ان به یکباره‬ ‫تعداد زی��ادی واحد تولیدی برای گازس��وز‬ ‫کردن خودروها به وجود اید درحالی که اگر‬ ‫استراتژی صنعتی داشتیم به خوبی مشخص‬ ‫می ش��د که برای اجرای این طرح نیاز به چه‬ ‫تعداد واحد صنعتی داریم‪ ،‬بنابراین به یکباره‬ ‫ناگزیر به پاسخ دادن به تمام تقاضاها نبودیم‪.‬‬ ‫خلیلی عراق��ی ابراز ک��رد‪ :‬در زمان اجرای‬ ‫ط��رح جایگزین��ی «س��ی ان جی» ب��ه جای‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬تع��داد زیادی واح��د صنعتی ایجاد‬ ‫ش��د اما از انجا که نیاز به این واحدها بسیار‬ ‫مح��دود بود‪ ،‬بنابراین بیش از ‪ ۹۴‬درصد انها‬ ‫تعطیل شد که البته این امر زیان های فراوانی‬ ‫را به صاحبان واحدها و اقتصاد کشور تحمیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صــ�دور جــوازه�ای تـاس�ــیس‬ ‫بی حساب و کتاب‬ ‫رییس کنفدراس��یون صنعت ب��ا انتقاد از‬ ‫مجوزه��ای بی روی��ه ای ک��ه برای تاس��یس‬ ‫واحده��ای تولی��دی صادر می ش��ود‪ ،‬اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬میزان مصرف کاش��ی و س��رامیک و‬ ‫نی��از بازارهای هدف و حج��م صادرات کامال‬ ‫مش��خص اس��ت اما برای صنعت کاش��ی و‬ ‫س��رامیک با صدور مجوزهای بی حس��اب و‬ ‫کتاب موجب شده ایم تا بسیاری از واحدهایی‬ ‫که در این عرصه تاسیس می شوند با پذیرش‬ ‫ضررهای س��نگین از گردونه رقابت و تولید‬ ‫خارج شوند که این موضوع ناشی از نداشتن‬ ‫استراتژی صنعتی در کشور است‪.‬‬ ‫خلیلی عراق��ی با بیان اینک��ه بحث تدوین‬ ‫استراتژی صنعتی زمانی که جهانگیری وزیر‬ ‫صنایع و معادن بود عنوان شد‪ ،‬گفت‪ :‬با مطرح‬ ‫شدن تدوین استراتژی صنعتی از سوی وی‪،‬‬ ‫کرد به طوری که این کشور به دلیل داشتن‬ ‫اس��تراتژی صنعتی توانست در همین فاصله‬ ‫خلیلی عراقی‪:‬‬ ‫زمان��ی رتبه نخس��ت تولید تلف��ن‪ ،‬موبایل‪،‬‬ ‫نداشتن استراتژی‬ ‫ کشتی س��ازی و ساخت «ال س��ی دی» دنیا‬ ‫صنعتی موجب شده تا‬ ‫و همچنی��ن رتب��ه پنج��م در فعالیت ه��ای‬ ‫بخش تولید و صنعت‬ ‫پاالیش��گاهی و اتومبیل س��ازی و رتبه ششم‬ ‫کشور زیان های بسیار‬ ‫تولید فوالد را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫زیادی را متحمل شده و‬ ‫به گفته خلیلی عراقی نگاهی به اس��تراتژی‬ ‫تبعات منفی ان را نیز‬ ‫توسعه صنعتی و فعالیت لجستیک و فعالیت‬ ‫کش��اورزی و حمل ونقل و چشم انداز ترکیه‬ ‫تحمل کند‬ ‫نش��ان می دهد که این کش��ور در نظر دارد‬ ‫ فعاالن و کارشناس��ان صنعتی کشور اقدام به تولید برخ��ی از محصوالت خود را تا س��ال‬ ‫بررسی های الزم در این زمینه کردند و نتایج‬ ‫بررس��ی های کارشناس��انه خود را در ‪۴‬هزار‬ ‫صفحه به مس��ئوالن ذی ربط ارائ��ه دادند تا‬ ‫در تدوین اس��تراتژی صنعت��ی از این نظرات‬ ‫استفاده ش��ود اما با گذشت سال ها هنوز در‬ ‫کشور‪ ،‬استراتژی توسعه صنعتی نداریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تع��داد واحدهای صنعتی‬ ‫کشور که تعطیل ش��ده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از این تعطیل��ی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کش��ور به دلیل نداشتن استراتژی‬ ‫صنعتی در کشور است زیرا اگر این استراتژی‬ ‫وجود داش��ت بدون اینکه در کشور نیازی به‬ ‫تاس��یس واحده��ای تولی��دی و صنعتی در‬ ‫بخش های مختلف باش��د‪ ،‬نس��بت به صدور‬ ‫مجوز راه اندازی انها اقدام نمی کردیم‪.‬‬ ‫خلیلی عراقی با بیان اینکه بدون استراتژی‬ ‫صنعتی به طور قطع راه نادرستی را در بخش‬ ‫تولید و صنعت کش��ور خواهی��م رفت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بی��ش از ‪ ۳۰‬درص��د واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کوچک و متوس��ط در کش��ور به‬ ‫تعطیلی کشیده شده اند که از برکت نداشتن‬ ‫استراتژی صنعتی است!‬ ‫وی با انتقاد از نداش��تن برنامه ریزی برای‬ ‫جذب س��رمایه گذاری در بخش های مختلف‬ ‫تولید و تاثیر منفی نداشتن استراتژی تولید‬ ‫در این بخش گفت‪ :‬کره جنوبی در سال های‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬ت��ا ‪۱۹۹۸‬م از محل تس��هیالت ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر در صنایع مختلف سرمایه گذاری‬ ‫اعالم بیشترین و کمترین رشد تولید واحدهای صنعتی‬ ‫براساس جدیدترین امار از میزان تولید واحدهای صنعتی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬باالترین رش��د تولید یک واحد معادل ‪51/2‬درصد و‬ ‫کمترین حجم تولید حدود منفی ‪ 40/2‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫ش��اخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور با پایه سال‬ ‫‪ 1390‬نش��ان از ان دارد که در سال ‪ 1393‬شاخص تولید ‪14‬‬ ‫گروه صنعتی در مقایس��ه با س��ال ‪ 1392‬افزایش داش��ت ه که‬ ‫گروه «صنایع تولید وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر»‬ ‫با رش��دی معادل‪ 51/2‬درصد بیش��ترین میزان رشد را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫البته در این شاخص‪ ،‬تولید برخی از گروه های صنعتی هم در‬ ‫س��ال ‪ 1393‬نسبت به سال ‪ 1392‬کاهش داشت ه که بیشترین‬ ‫کاه��ش منفی ‪ 40/2‬درصد و متعلق به صنایع تولید محصوالت‬ ‫از توتون و تنباکو (س��یگار) و منفی ‪ 36/3‬درصد برای تعمیر و‬ ‫نصب ماشین االت و تجهیزات است‪.‬‬ ‫همچنی��ن واحده��ای صنای��ع تولی��د س��ایر وس��ایل نقلیه‬ ‫مع��ادل ‪ 17/2‬درصد‪ ،‬صنایع تولید چ��وب‪ ،‬محصوالت چوبی و‬ ‫چوب پنبه ای (غیر از مبلمان) معادل ‪11/6‬درصد‪ ،‬صنایع تولید‬ ‫منسوجات ‪10/2‬درصد و تولید پوشاک به جز پوشاک از پوست‬ ‫خزدار معادل ‪ 5/9‬درصد کاهش حجم تولید را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش در س��ایر صنایع با توجه به مش��کالت‬ ‫کمب��ود نقدینگی حج��م تولید انها بیش��تر از ‪ 20‬درصد نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪۲۰۲۳‬م ب��ه ‪ 2‬براب��ر ای��ران و تولی��د برخی‬ ‫دیگ��ر از محص��والت را به ‪ ۴‬برابر برس��اند و‬ ‫این درحالی اس��ت که ای��ران و ترکیه تمام‬ ‫فعالیت های تحقیق و توسعه ای را به صورت‬ ‫همزمان اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بدون تدوین اس��تراتژی‬ ‫صنعت��ی نمی توانیم به این��ده اقتصاد‪ ،‬تولید‬ ‫و صنعت کش��ور چندان خوش بین باش��یم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر ب��رای بخش تولید و صنعت‬ ‫برنامه ریزی دقیقی نداشته باشیم به طور قطع‬ ‫تا چند س��ال اینده ‪ ۱۰‬میلی��ون نفر نیروی‬ ‫تحصیلکرده بیکار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ریی��س کنفدراس��یون صنع��ت همچنین‬ ‫دس��تیابی به رش��د باال و غیرتورمی‪ ،‬تعیین‬ ‫حق��وق مالکی��ت‪ ،‬اس��تحکام قرارداده��ا و‬ ‫پیش بینی رفت��ار سیاس��تگذاران را از دیگر‬ ‫عوامل مهمی دانس��ت که ب��ر بخش تولید و‬ ‫صنعت کشور تاثیر مستقیم می گذارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از غیرقاب��ل پیش بینی بودن‬ ‫سیاستگذاری ها در ایران یاداور شد‪ :‬این امر‬ ‫موجب ش��ده تا بخش تولید و صنعت کشور‬ ‫زیان های بس��یار زیادی را متحمل ش��ده و‬ ‫تبعات منفی ان را نیز تحمل کند‪.‬‬ ‫خلیلی عراق��ی اس��تفاده از دانش را یکی‬ ‫از راهکاره��ای عب��ور از مش��کالت تولید و‬ ‫صنعت کشور دانست و عنوان کرد‪ :‬تخصیص‬ ‫سرمایه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد‬ ‫از راهکاره��ای نجات صنعت ایران اس��ت و‬ ‫به طور قطع ما راهی ب��رای نجات اقتصاد به‬ ‫جز «دانش محوری» نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مع��اون ارزی بان��ک مرک��زی با اش��اره ب��ه تدوین‬ ‫ایین نامه ماده ‪ ۲۰‬قان��ون رفع موانع تولید با همکاری‬ ‫بانک مرکزی و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت‪:‬‬ ‫با تدوی��ن و تصویب این ایین نامه‪ ،‬نح��وه بازپرداخت‬ ‫بدهی تس��هیالت گیرندگان ارزی مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمعل��ی کامی��اب در گفت وگو با فارس با اش��اره به‬ ‫م��اده ‪ ۲۰‬قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور اظهارکرد‪ :‬این ماده‪ ،‬نحوه بازپرداخت‬ ‫بده��ی تس��هیالت گیرندگان ارزی را توضی��ح داده و‬ ‫مبنای عمل این ماده است و دیگر مصوبه قبلی شورای‬ ‫پول و اعتبار مالک عمل نیس��ت‪ .‬مصوبه ش��ورای پول‬ ‫و اعتبار برای س��ال قبل بود‪ .‬براساس این ماده‪ ،‬دولت‬ ‫ایین نامه ای را در دس��ت تهیه دارد که پس از تصویب‪،‬‬ ‫ابالغ خواهد ش��د‪ .‬معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا این مصوبه نیاز به تصویب از طریق‬ ‫شورای پول و اعتبار ندارد؟ گفت‪ :‬خیر‪ ،‬وقتی قانونگذار‬ ‫مقرر کرده که ایین نامه مربوط توسط دولت تهیه شود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن دیگر نیازی به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫برای موضوع نحوه تسویه بدهی بدهکاران ارزی نیست‪.‬‬ ‫کامیاب در پاس��خ به این پرسش که ایا با تصویب این‬ ‫ایین نام��ه‪ ،‬مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار ملغی تلقی‬ ‫می شود؟ تصریح کرد‪ :‬مصوبه شورا در چارچوب قانون‬ ‫بودجه بود که موقتی اس��ت اما قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور‪ ،‬قانونی دائمی‬ ‫است و از این به بعد براساس ان عمل خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ظرف مدت ‪3‬ماه پس از ابالغ قانون‬ ‫باید این ایین نامه تدوین شود و دولت به طور قطع این‬ ‫کار را انج��ام خواهد داد‪ .‬معاون ارزی بانک مرکزی در‬ ‫پاس��خ به این سوال که ایا بانک مرکزی نظرات خود را‬ ‫برای تدوین این ایین نامه ارائه کرده اس��ت؟ ابراز کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون ای��ن ایین نامه باید ب��ا همکاری بانک‬ ‫مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شود و‬ ‫هماهنگی های الزم برای این منظور انجام شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید ایران‬ ‫بی نظیر است‬ ‫دیدگاه‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ام��روز ‪۵۰‬درصد ظرفیت تولید و اقتصاد کش��ور با‬ ‫وجود توانایی بدون اس��تفاده مانده است که اگر یک‬ ‫خیزش و عزم ملی در دولت و ملت اتفاق بیفتد‪ ،‬ایران‬ ‫می تواند به رتبه ‪ ۱۲‬اقتصاد دنیا دست پیدا کند‪.‬‬ ‫اگ��ر یک عزم مل��ی در دولت و ملت ایجاد ش��ود‪،‬‬ ‫فرمایش��ات رهب��ر معظ��م انقالب در ح��وزه اقتصاد‬ ‫و رس��یدن به رش��د اقتصادی ‪۸‬درصدی و مقام اول‬ ‫اقتصادی در منطقه امکانپذیر خواهد بود‪ .‬رسیدن به‬ ‫رتبه دوازدهم اقتصاد دنیا یک شعار نیست‪ .‬ما جنگ‬ ‫اقتصادی سختی را پشت سر گذاشته ایم و با تکیه بر‬ ‫توانمندی‪ ،‬مقاومت خ��ود را در مقابل تمام هجمه ها‬ ‫افزای��ش داده ای��م‪ .‬این موضوع نش��ان از ان دارد که‬ ‫ای��ران می تواند با یک خیزش جدید‪ ،‬وضعیت خود را‬ ‫در منطقه و دنیا بهبود بخشد‪.‬‬ ‫براساس بیانات رهبر معظم انقالب‪ ،‬ایران می تواند‬ ‫با اس��تفاده از ظرفیت های خالی به رتبه ‪ ۱۲‬اقتصاد‬ ‫دنیا دس��ت پیدا کند و به طورقط��ع تحقق این امر‪،‬‬ ‫ کامال امکانپذیر است زیرا ایران از نظر منابع طبیعی‬ ‫یکی از کش��ورهای حائز اهمیت در منطقه و دنیا به‬ ‫شمار می اید‪ .‬همچنین کشور از لحاظ منابع طبیعی‬ ‫نف��ت و گاز و انرژی در جای��گاه دوم جهان قرار دارد‬ ‫و از نظ��ر ذخایر معدنی با توج��ه به تنوع و مقدار در‬ ‫خاورمیانه و حتی دنیا‪ ،‬کش��ور قابل توجهی هستیم‬ ‫ک��ه البت��ه نباید از اهمی��ت موقعیت اس��تراتژیک و‬ ‫ژئوپلتیک کشور نیز غافل بود‪.‬‬ ‫خاورمیان��ه قلب دنیا محس��وب می ش��ود و ایران‬ ‫قلب دنیاس��ت و نقش مهمی در تعادل منطقه دارد‪،‬‬ ‫حتی این کشور از نظر نیروی انسانی نیز بنا بر اعالم‬ ‫سازمان های بین المللی در جایگاه مناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ران هم اکنون ‪۱۰‬میلیون نی��روی فارغ التحصیل و‬ ‫‪۵‬میلی��ون دانش��جو (ان هم با ضریب س��نی پایین)‬ ‫دارد‪ .‬همچنین بازار ‪۷۸‬میلیونی داخلی به همراه بازار‬ ‫‪۳۷۰‬میلیونی منطقه می تواند امکان توسعه همکاری‬ ‫ایران را با کشورهای منطقه بیش از پیش فراهم کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��رکت های خارج��ی به دنب��ال‬ ‫بازارهایی برای سرمایه گذاری و فروش کاالهای خود‬ ‫هس��تند که در این ش��رایط ایران می تواند برای انها‬ ‫همکار تجاری مناسبی به شمار اید‪ .‬ایران با بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال تجربه و گذراندن شرایط سخت هم اکنون‬ ‫به یک الگوی توس��عه ای دست پیدا کرده که در این‬ ‫الگو چگونگی توسعه اقتصادی را به محوریت اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی تدوین ک��رده و این موضوع بس��یار حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫ایران در ش��رایط فعل��ی ضمن توجه ب��ه ظرفیت‬ ‫داخلی‪ ،‬نگاهی برون نگر در سطح بین المللی دارد‪ .‬بعد‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی ظرفیت های سرمایه گذاری‬ ‫در ایران گس��ترش پیدا ک��رده به طوری که امروز به‬ ‫هر ش��هر و استانی که سر بزنید شهرک های صنعتی‬ ‫زیادی را مش��اهده می کنید که مملو از ماشین االت‬ ‫صنعت��ی جدید اس��ت و حتی گاهی برخ��ی از این‬ ‫ماش��ین ها از تولیدات المانی که قبال مورد اس��تفاده‬ ‫واحدهای تولیدی قرار می گرفت‪ ،‬بهتر اس��ت که این‬ ‫موضوع نش��ان از ان دارد و کشور از لحاظ صنعتی با‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی روبه رو است‪.‬‬ ‫کش��ور ما در تمام حوزه های صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫تج��ارت‪ ،‬حمل ونق��ل و دان��ش و فن��اوری دارای‬ ‫توانمندی بس��یاری اس��ت که باید با اولویت بخش��ی‬ ‫به انها مس��یر را برای توسعه اقتصادی کشور هموار‬ ‫کرد‪ .‬در اولویت بندی ها نخست باید به توسعه صنایع‬ ‫وابس��ته به نف��ت‪ ،‬گاز و انرژی توج��ه کنیم‪ ،‬حتی با‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع پتروش��یمی و بکارگیری‬ ‫فناوری روز می توانیم امکان تبدیل مواد پتروش��یمی‬ ‫ب��ه محصوالت کاربردی برای تکمی��ل زنجیره تولید‬ ‫داخ��ل را هم به وجود اوریم ت��ا در اینده از افزایش‬ ‫حجم واردات به کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی بیان ک��رد‪ :‬هم اکنون ‪۳‬‬ ‫دس��ته کاالی مصرفی‪ ،‬واسطه ای و س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ه کش��ور وارد می ش��ود ک��ه بی��ش از ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درص��د واردات کاال به کش��ور در بخش مواد اولیه و‬ ‫ماش��ین االت بوده و ‪ ۲۰‬درص��د واردات به کاالهای‬ ‫مصرف��ی اختص��اص دارد‪ .‬در این ش��رایط می توانیم‬ ‫منابع را به س��مت بهینه سازی ماشین االت هدایت و‬ ‫مواد اولیه را خود تامین کرده تا از وابس��ته شدن به‬ ‫واردات جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫بخ��ش معدن نی��ز پ��س از ب��رق و گاز‪ ،‬باید جزو‬ ‫اولویت ها برای سرمایه گذاری باشد‪ .‬درحال حاضر تنها‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت معادن کش��ور استفاده می شود‬ ‫و ‪ ۸۰‬درص��د ذخای��ر معدن��ی هنوز دس��ت نخورده‬ ‫اس��ت؛ این موضوع نش��ان از ان دارد ک��ه می توانیم‬ ‫در این حوزه ها با همکاری و جذب س��رمایه گذاری از‬ ‫ظرفیت ها به نحو مناسبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک با تشریح برنامه های این صندوق خبر داد‬ ‫حمایت از صنایع الکترونیک در استانه تحول‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬اغاز به کار دول��ت یازدهم و‬ ‫حضور مهن��دس نعم��ت زاده در راس وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت فصل ت��ازه ای در‬ ‫حی��ات صندوق ه��ای تابع��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت از جمله صندوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گشوده‬ ‫است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که خود از‬ ‫بنیانگذاران صندوق بوده است‪ ،‬پس از حضور‬ ‫در ای��ن وزارتخانه از توس��عه نیافتن و رش��د‬ ‫نکردن صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه‬ ‫صنایع الکترونیک در دولت های گذشته ابراز‬ ‫ناخرسندی و اظهار کرده بود که امیدوار بوده‬ ‫نهالی که قریب به ‪ 2‬دهه قبل کاش��ته ش��د‪،‬‬ ‫امروز درخت تناوری ش��ده باشد‪ ،‬اما کارنامه‬ ‫صندوق بیانگر تحقق چنین ارزویی نیست‪.‬‬ ‫شاید بر همین اساس دولت همت گماشته‬ ‫و با سیاس��تگذاری ها و برنامه های جدید‪ ،‬در‬ ‫نظر دارد صندوق ه��ای حمایتی را وارد فصل‬ ‫ت��ازه ای از حی��ات خود کند ک��ه می توان به‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۲۵‬میلیون دالری صندوق‬ ‫که در قانون بودجه سال ‪ ۹۴‬به تصویب رسید‬ ‫تا گشایش هایی که در قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر موسوم به قانون «خروج از رکود»‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬به گفته علی‬ ‫وحدت‪ ،‬ریی��س هیات مدیره صندوق حمایت‬ ‫از صنایع الکترونیک‪ ،‬صنایع الکترونیک دارای‬ ‫سهم ‪ ۷۰‬درصدی در صنایع نوین و پیشرفته‬ ‫بوده و نقش مهمی در توسعه کشور دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وح��دت‪ ،‬صن��دوق حمای��ت از‬ ‫تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک عالوه‬ ‫بر روش ه��ای معمول خود به دنبال روش های‬ ‫جدی��د حمایتی اعم از حمایت از تولید بدون‬ ‫کارخانه‪ ،‬حمایت از تحقیقات و پژوهش هایی‬ ‫که به س��فارش کارفرم��ای بخش خصوصی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬حمایت از طرح های خدمات‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬حمای��ت از هم��کاری مش��ترک‬ ‫و ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم همکاری ش��رکت های داخلی‪،‬‬ ‫حمای��ت از طرح های صادرات محور و حمایت‬ ‫از طرح هایی است که منجر به انتقال فناوری‬ ‫به کش��ور می ش��وند‪ .‬این صندوق همچنین‬ ‫برنامه هایی در راس��تای همکاری با نهادهای‬ ‫سیاستگذار با اهدافی چون تعیین اولویت های‬ ‫حمایتی‪ ،‬ایجاد و توس��عه ب��ازار برای صنایع‬ ‫الکترونی��ک و فراهم اوردن دیگر تس��هیالت‬ ‫و رفع موانع توس��عه در دس��ت دارد‪ .‬به گفته‬ ‫وح��دت‪ ،‬هم��کاری ب��ا نهاده��ای تخصصی‬ ‫حرف��ه ای از جمل��ه پژوهش��گاه های معتبر‪،‬‬ ‫انجمن ه��ای صنفی‪ ،‬پارک های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد نیز جزئی از برنامه های صندوق‬ ‫اس��ت که در ای��ن زمینه تب��ادل تفاهمنامه‬ ‫و همکاری های مش��ترک اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای صن��دوق‪ ،‬هم��کاری با‬ ‫س��ایر نهادهای تامین مال��ی در حوزه صنایع‬ ‫پیش��رفته کش��ور از جمله صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی‪ ،‬صندوق های پژوهش و فناوری و‬ ‫دیگر صندوق های حمایتی با هدف تس��هیل‬ ‫دسترس��ی صنایع الکترونیک ب��ه منابع مالی‬ ‫متناسب با نیازهای انهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به فعالیت صندوق‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع‬ ‫الکترونیک‪ ،‬شرکتی دولتی و وابسته به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که قانون تشکیل‬ ‫این صندوق در س��ال ‪ ۷۵‬تصویب و اساسنامه ‬ ‫ان در سال ‪ ۷۶‬به تصویب هیات وزیران رسید‪.‬‬ ‫براس��اس قانون مجم��ع عمومی‪ ،‬این صندوق‬ ‫از وزارتخانه ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬دفاع‪ ،‬نیرو و‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل‬ ‫ش��ده و رییس مجمع نیز وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت است‪ .‬تاریخچه صندوق حاکی از ان‬ ‫است که نخستین هیات مدیره فعالیت خود را‬ ‫در س��ال ‪ ۷۷‬با سرمایه ‪ ۵۰‬میلیارد ریالی اغاز‬ ‫کرده و در سال ‪ ۸۲‬این سرمایه به ‪۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکانه های ش�دید تصمیمات دولتی از‬ ‫سال ‪۸۸‬‬ ‫حمایت از تولید ش��ود؛ برنامه ای که مسئوالن‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده عملیاتی‬ ‫شدن ان را در سال جاری می دهند‪.‬‬ ‫صندوق های حمایتی‬ ‫وارد فصل تازه ای از‬ ‫حیات خود شده که‬ ‫می توان به افزایش‬ ‫سرمایه ‪ ۲۵‬میلیون دالری‬ ‫صندوق در قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۴‬اشاره کرد‬ ‫‹ ‹خدمات چهارگانه صندوق‬ ‫بر اس��اس اساس��نامه صن��دوق حمایت از‬ ‫صنای��ع الکترونی��ک خدم��ات صن��دوق در‬ ‫‪ ۴‬زمین��ه «اعط��ای تس��هیالت»‪« ،‬ص��دور‬ ‫ضمانتنام��ه»‪« ،‬ارائه خدمات کارشناس��ی» و‬ ‫«س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر» تعریف شده‬ ‫است‪ .‬در عین حال به دلیل محدودیت منابع‬ ‫و محدودیت های قانون��ی پیش از این‪ ،‬عمده‬ ‫فعالیت های صن��دوق در ‪ 2‬بخ��ش «اعطای‬ ‫تس��هیالت» و «ص��دور ضمانتنامه» متمرکز‬ ‫بوده است‪ ،‬اما در دوره جدید فعالیت صندوق‬ ‫ارائه خدمات کارشناسی‪ ،‬تخصصی و مشاوره‬ ‫در زمین��ه ارزیاب��ی طرح ه��ا ب��ه صنایع زیر‬ ‫پوشش و س��ایر نهادهای اقتصادی ان هم با‬ ‫مناسب ترین شکل و قیمت برنامه ریزی شده‬ ‫و عالوه بر این‪ ،‬ورود به حوزه س��رمایه گذاری‬ ‫ریسک پذیر ازجمله برنامه های جدی است که‬ ‫دنبال و تالش می ش��ود دست کم از یک طرح‬ ‫ریسک پذیر تا پایان سال حمایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد صندوق صنایع الکترونیک به‬ ‫روایت امار‬ ‫کارنام��ه صن��دوق از بدو فعالی��ت تاکنون‬ ‫ارزیابی ‪ ۲۳۶۰‬طرح به ارزش ‪۱۳‬هزار و ‪۳۷۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال را داش��ته اس��ت‪ .‬از این تعداد‬ ‫حدود هزار ط��رح به ارزش ‪ 2‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال تاکنون به مرحل��ه امضای قرارداد برای‬ ‫اس��تفاده از خدمات صندوق رس��یده و باز از‬ ‫این تعداد ‪ ۸۰۰‬طرح به ارزش ‪ ۱۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسویه شد ه است‪.‬‬ ‫در این رابطه مطالبات معوق صندوق بیش‬ ‫از ‪ ۵‬درصد نیس��ت که نس��بت به نظام بانکی‬ ‫رق��م قابل قبولی بوده و نش��انگر ارزیابی های‬ ‫دقیق کارشناسان صندوق در تخصیص منابع‬ ‫است‪ .‬تسهیالت حمایتی صنایع الکترونیک به‬ ‫‪ ۷‬رش��ته زیر پوش��ش یعنی صنایع ارتباطی‪،‬‬ ‫صنایع اتوماس��یون‪ ،‬صنای��ع رایانه ای‪ ،‬صنایع‬ ‫الکترونیک نوری‪ ،‬صنایع قطعات الکترونیک‪،‬‬ ‫صنای��ع الکترونی��ک مصرف��ی و الکترونیک‬ ‫کارب��ردی تا س��قف ‪ ۳‬میلیارد توم��ان تعلق‬ ‫گرفته و نرخ س��ود ان بر اس��اس مشخصات‬ ‫طرح ‪ ۶‬تا ‪ ۱۸‬درصد اس��ت‪ .‬ای��ن خدمات به‬ ‫صنایع زی��ر پوش��ش در زمینه ه��ای خرید‪،‬‬ ‫انتقال‪ ،‬جذب و توسعه فناوری های پیشرفته‪،‬‬ ‫مطالعات و تحقیقات اعم از کاربردی و توسعه‪،‬‬ ‫اموزش های تخصصی کوتاه م��دت‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫مهندس��ی و طراح��ی‪ ،‬طرح ه��ای تولی��دی‪،‬‬ ‫خدماتی صنعتی و انبوه‪ ،‬ایجاد و اشاعه دانش‬ ‫فنی‪ ،‬گسترش همکاری های فنی و اقتصادی‬ ‫بین المللی و ارتقای صادرات و همچنین جذب‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و خارج��ی پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع‬ ‫الکترونیک ‪ ،‬از این دسته از صنایع الکترونیک‬ ‫و پیش��رفته دعوت کرد برای استفاده از انواع‬ ‫پوشش های حمایتی صندوق‪ ،‬طرح های خود‬ ‫را ارائه کنند‪ .‬این طرح ها با تدابیری که امسال‬ ‫برای تس��ریع در بررسی طرح ها و پاسخگویی‬ ‫به صنایع اندیشیده شده است‪ ،‬در اسرع وقت‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت داش��تن‬ ‫توجیه اقتصادی مشمول حمایت خواهند شد‪.‬‬ ‫صن��دوق از س��ال ‪ ۸۸‬در مع��رض‬ ‫سیاس��تگذاری ها و تصمیمات متعددی‬ ‫ق��رار گرف��ت ک��ه هریک می توانس��ت‬ ‫سرنوش��ت این مجموعه حمایتگر تولید‬ ‫را دگرگون کن��د؛ از الزام ب��ه واگذاری‬ ‫نوبت اول‬ ‫صندوق در راس��تای اص��ل‪ ۴۴‬گرفته تا‬ ‫ش کرت پاالیش وپخ‬ ‫نف‬ ‫ت‬ ‫برنامه ادغام با بانک ها یا دیگر صندوق ها‪،‬‬ ‫ف‬ ‫اریان‬ ‫ی‬ ‫اهی‬ ‫راورده‬ ‫ش‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪ 1394/1813‬یک مرحله ای‬ ‫طرح خ��روج صندوق از تهران و اخرین‬ ‫ش کرت پخش فراورده اهی نفتی اریان منطقه زنجان‬ ‫تصمیم که تجمیع ب��ا ‪ ۳‬صندوق دیگر‬ ‫الف‪ :‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه زنجان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫ب‪ :‬موضوع مناقصه‪ :‬تعمیرات جایگاه شرکتی خدابنده‬ ‫ام��ا هیچ یک از ای��ن تصمیمات جامه‬ ‫ج‪ :‬محل اجرا‪ :‬زنجان – شهرستان خدابنده – جایگاه شرکتی خدابنده‬ ‫عمل نپوشید و در دولت یازدهم بر نقش‬ ‫د‪ :‬تاریخ – مهلت نشانی و تحویل اسناد مناقصه‪ :‬پنج روز (‪ )1394/4/13‬از تاریخ انتشار دومین اگهی روزنامه و اسناد قابل‬ ‫صندوق ه��ا در حمای��ت از تولید تاکید‬ ‫برداشت از سایت های ‪ http://iets-mporg.ir‬و ‪ http://monaghese.niopdc.ir‬بوده و تحویل پاکات تضمین (الف) اسناد و‬ ‫ش��د‪ ،‬چنانکه رییس سازمان مدیریت و‬ ‫مدارک مناقصه (ب) پیش��نهاد قیمت (ج) و پاکت اس��تعالم ارزیابی کیفی و ‪ HSE‬فرم های تکمیلی (همراه با مستندات) در پاکت‬ ‫برنامه ریزی نیز در این باره تصریح کرده‬ ‫جداگانه به نش��انی زنجان – میدان ازادی – خیابان نفت – ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه زنجان دبیرخانه‬ ‫که در تدوین برنامه شش��م توسعه‪ ،‬این‬ ‫کمیسیون مناقصات منطقه زنجان‬ ‫نقش مورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫مبلغ براورد‪( 4099076606640 :‬ریال) بر اساس فهرست بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و برقی سال ‪94‬‬ ‫همین راس��تا دومین افزایش س��رمایه‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 21500000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریزی به حساب جاری بانک ملت‬ ‫صندوق در بودجه س��ال ‪ ۹۴‬قانونی شد‬ ‫به شماره ‪ 92000251/81‬به نام شرکت ملی پخش با کد شناسه ‪11964773‬‬ ‫تا از محل بازپرداخت تسهیالت حساب‬ ‫زمان و تاریخ جلسه توضیح اسناد‪ :‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1394/4/16‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در محل سالن کنفرانس شرکت ملی‬ ‫ذخی��ره ارزی ‪ ۲۵‬میلی��ون دالر وارد‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان‬ ‫صندوق شده و صرف برنامه های متنوع‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1394/4/22‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫شرایط متقاضیان‪:‬‬ ‫اسیب دیدگی صنعت‬ ‫‪ -١‬دارای شخصیت حقوقی‬ ‫‪ -2‬ارائه کد شناسه ملی و کد اقتصادی‬ ‫با سیاستگذاری اشتباه دولت های گذشته‬ ‫‪ -3‬ارائه کد ثبت شده شرکت در سایت پایگاه ملی مناقصات الزامیست‬ ‫ایلنا‪ :‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬افرادی در گذشته با تندروی هایی‬ ‫‪ -4‬احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و ‪( HSE‬حداقل امتیاز قابل قبول هر کدام ‪ 60‬می باشد)‬ ‫که در بخش اقتصادی دولت داش��تند از تس��هیالت دولت��ی و وام های کالن در‬ ‫‪ -5‬دارای رتبه حداقل ‪ 5‬ابنیه و احراز صالحیت شرکت در مناقصات از معاونت برنامه ریزی‬ ‫بخش ه��ای دیگر غیراز صنعت اس��تفاده کردند‪ .‬س��هیال جل��ودار زاده اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪ -6‬ارائه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار شامل سطوحی از فعالیتهای پروژه که در بخش خرید و اجرا تعریف می شود (حداقل تا‬ ‫ضرورت پرداخت یارانه تولید در کارخانه هایی که دچار اس��یب دیدگی ش��ده اند‬ ‫سطح ‪ 3‬معادل (‪ ))a-b-c‬در قالب ‪ Gantt Chart‬به همراه مدارک فنی ارائه نماید‪.‬‬ ‫وجود دارد البته این اس��یب دیدگی ها ناشی از سیاستگذاری های اشتباه دولت ها‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫در گذشته بوده است که امروز ضرورت کمک دولت به این واحدها حس می شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬اسناد مناقصه شامل فرم های ارزیابی کیفی ‪ /‬فرم های ‪ / HSE‬فرم شماره ‪ 2‬حراست ‪ /‬شرایط کار ‪ /‬نمونه قرارداد ‪ /‬برگ اعالم‬ ‫وی افزود‪ :‬یارانه ای هم که از سوی دولت و مجلس برای اینگونه کارخانه ها در نظر‬ ‫نرخ می باشد‪.‬‬ ‫گرفته بودند‪ ،‬پرداخت نش��د و این درحالی اس��ت که بخش خصوصی باید بتواند‬ ‫‪ -2‬از بازگشایی پاکات شرکت های فاقد صالحیت و ممنوع المعامله در سطح وزارت نفت و شرکت های تابعه ممانعت بعمل خواهد‬ ‫در این ش��رایط تعادل خود را حفظ کرده و مسیر خود را تغییر دهد‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫امد‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬همچنین ضرورت بازگشت اعتماد دوباره به‬ ‫‪ -3‬مناقصه گزار با پاکات پیشنهادی حداقل یک مناقصه گر اقدام به بازگشایی خواهد نمود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در کشور با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی حس می شود و این‬ ‫‪ -4‬در صورت هر گونه سوال مناقصه گر می تواند به شماره تلفن ‪ 024-33799703‬واحد خدمات مهندسی تماس حاصل نماید‪.‬‬ ‫درحالی است که افرادی در گذشته با تندروی هایی که در بخش اقتصادی دولت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/4/6 :‬‬ ‫داش��تند از تس��هیالت دولتی و وام های کالن در بخش ه��ای دیگر غیراز صنعت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/4/8 :‬‬ ‫اس��تفاده کردند! اما با گسترش نظارت ها می توان از اینگونه اثار مخرب و افزایش‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان‬ ‫رانت که برای اقتصاد کشور مخرب است‪ ،‬جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چرخش گردونه تولید فوالد‪ ،‬وام دار مزیت گاز طبیعی‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی گوش به زنگ تعرفه واردات فوالد هند‬ ‫اکتشافات معدنی چشم به راه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫‪5‬‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬محرک تولید و اشتغال کشور‬ ‫حامدش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬توسعه فعالیت های‬ ‫معدن��ی کش��ور در گ��رو بهره گیری از ت��وان بخش‬ ‫خصوص��ی اس��ت‪ ،‬ای��ن موض��وع از دی��دگاه برخی‬ ‫کارشناس��ان با فعال س��ازی مع��ادن کوچک مقیاس‬ ‫محقق می ش��ود‪ ،‬هرچند بس��یاری از مع��ادن بزرگ‬ ‫مقی��اس هم اکن��ون ب��ا اس��تفاده از ت��وان اجرای��ی‬ ‫پیمان��کاران خصوص��ی ب��ه تولی��د و ف��راوری‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫در کش��ور بی��ش از ‪ 5500‬مع��دن ب��ا مقیاس های‬ ‫متفاوت وجود دارد که براس��اس اعالم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تنها ‪ 10‬معدن در کالس بین المللی‬ ‫ق��رار دارد و اگر معدنکاران به دنبال ورود به بازارهای‬ ‫بین الملل��ی و رقابت با تولیدکنندگان بزرگ هس��تند‬ ‫باید به دنبال ایجاد معادن بزرگ باش��ند تا هزینه های‬ ‫سربار را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بخش خصوصی در تولید موثر است‬ ‫دولت در یک س��ال اخیر پهنه ه��ای معدنی بزرگی‬ ‫را ب��ه منظ��ور افزایش تع��داد معادن ب��زرگ مقیاس‬ ‫کش��ور تعریف ک��رده‪ ،‬با این حال ای��ن طرح چندان‬ ‫مورد اس��تقبال بخش خصوصی واقع نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫گرچه شناس��ایی این محدوده ها‪ ،‬ظرفیت های زیادی‬ ‫را در اختی��ار معدن��کاران قرار می دهد ت��ا با انتخاب‬ ‫«انومالی های » جدید پرعیارترین مواد معدنی را مورد‬ ‫استخراج قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل اکتش��افات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زنجیره های تولید شویم‪.‬‬ ‫درب��اره اهمی��ت نقش مع��ادن کوچ��ک در تولید و‬ ‫اش��تغال کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬از بی��ن معادن فعال‬ ‫بس��یاری از مع��ادن کوچک و متوس��ط کش��ور در‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تنه��ا تع��داد اندکی معدن ب��زرگ وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابرای��ن نمی توان نقش مع��ادن کوچک را در مناط��ق محروم واقع ش��ده اند که در ایجاد اش��تغال‬ ‫ساکنان و در نهایت ثبات و امنیت‬ ‫تولی��د و اش��تغال کش��ور نادیده‬ ‫منطقه اثر گذار هس��تند‪ .‬به همین‬ ‫گرف��ت‪ .‬چراکه بخ��ش عظیمی از‬ ‫دلیل ایجاد زیرس��اخت های مورد‬ ‫تولید محصوالت معدنی با تجمیع‬ ‫اسداهلل کشاورز‪:‬‬ ‫نیاز این مع��ادن می تواند گامی در‬ ‫تولی��دات همین مع��ادن کوچک نمی توان معادن کوچک‬ ‫حمایت توسعه پایدار کشور باشد‪.‬‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫را حمایت نکرد‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خانه معدن‬ ‫اس��داهلل کش��اورز با بیان اینکه‬ ‫زیرا این معادن در‬ ‫درب��اره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫نزدیک به ‪ 85‬درصد حقوق دولتی‬ ‫تولید گچ‪ ،‬سیمان و‪...‬‬ ‫اهمیت حمای��ت از معادن کوچک‬ ‫از مع��ادن ب��زرگ اخذ می ش��ود‪،‬‬ ‫ کنند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ایفام‬ ‫موثری‬ ‫نقش‬ ‫و متوس��ط برای توسعه معدنکاری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با وج��ود اینکه معادن‬ ‫از این رو برای تامین‬ ‫کش��ور گفت ‪ :‬در حال حاضر یکی‬ ‫بزرگ بیشترین س��هم را در تولید‬ ‫از برنامه ه��ای دولت تقویت بخش‬ ‫و پرداخت حق��وق دولتی دارند با‬ ‫نیاز داخلی کشور‬ ‫خصوصی در اقتصاد کش��ور است‪،‬‬ ‫این ح��ال نمی توان معادن کوچک‬ ‫بی شک باید از این‬ ‫از این رو اگر قرار اس��ت این برنامه‬ ‫را حمایت نکرد‪ ،‬زیرا این معادن در‬ ‫معادن حمایت شود‬ ‫به درس��تی اجرا ش��ود باید زمینه‬ ‫تولید گچ‪ ،‬سیمان و‪ ...‬نقش موثری‬ ‫هم��کاری بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫ایفا می کنند‪ .‬از این رو برای تامین‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط فراهم‬ ‫نیاز داخلی کش��ور بی شک باید از‬ ‫ش��ود‪ .‬به عب��ارت دیگ��ر بخش خصوصی ب��ه دلیل‬ ‫این معادن حمایت شود‪.‬‬ ‫وی با رد ای��ن ادعا که بخش خصوصی توان حضور توان مالی متوس��ط ق��ادر به ورود به مع��ادن بزرگ‬ ‫در معادن بزرگ را ندارند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برخی معتقدند نیس��ت‪ ،‬به همین دلی��ل تعریف پهنه ه��ای کوچک‬ ‫که برای اینکه بتوانیم از توان بخش خصوصی استفاده و اغاز فعالیت های اس��تخراجی از س��وی معدنکاران‬ ‫کنیم باید معادن کوچک مقیاس تعریف کنیم این در بخ��ش خصوصی می تواند راه��کاری برای بهره گیری‬ ‫حالی است که بسیاری از معادن بزرگی مانند گل گهر از س��رمایه های کش��ور باش��د ام��ا می ت��وان راهبرد‬ ‫و چادرملو با حمایت پیمانکاران بخش خصوصی فعال توسعه ای را نیز دنبال کرد‪ .‬به گونه ای که با حمایت از‬ ‫اکتش��افات همزمان با استخراج‪ ،‬این معادن کوچک و‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کش��اورز با تایی��د اینکه دول��ت به دنب��ال تعریف متوس��ط در اینده به مقیاس های بزرگ تبدیل شوند‪.‬‬ ‫معادن بزرگ مقیاس اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از انجایی جعفر صادقی پناه در بررس��ی راهکارهای حمایتی از‬ ‫که در کش��ور توان فنی و ظرفیت های الزم در بخش معدنکاران کوچک و متوسط افزود‪ 2 :‬عامل معدنکاری‬ ‫معدن وج��ود دارد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در در ای��ران را تحت تاثی��ر قرار داده است؛نخس��ت افت‬ ‫پ��ی ایجاد معادن بزرگ مقیاس اس��ت تا بتوانیم وارد قیمت جهانی محصوالت معدنی که باعث ایجاد رکود‬ ‫‹ ‹کلید توسعه معدن‪ ،‬بخش خصوصی است‬ ‫ایمیدرو نخستین طرح تولید پیگمنت تیتانیوم را راه اندازی می کند‬ ‫مجری طرح احداث واحد ازمایشی (نیمه صنعتی) کهنوج گفت‪:‬‬ ‫ایمیدرو نخستین طرح نیمه صنعتی تولید پیگمنت تیتانیوم را در‬ ‫نیمه نخست سال جاری راه اندازی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬مراد علی منظری توکلی با بیان این مطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح احداث واحد ازمایشی تیتانیوم کهنوج با ظرفیت‬ ‫روزان��ه ‪ 2‬تن پیگمنت (دی اکس��ید تیت��ان)‪ ،‬از جمله طرح های‬ ‫ایمیدرو اس��ت که میزان پیش��رفت فیزیکی ان تا پایان خرداد به‬ ‫بی��ش از ‪ 82‬درصد رس��یده و اکنون در مرحل��ه نصب تجهیزات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزین��ه ریالی و ارزی احداث این واحد به ترتیب‬ ‫ح��دود ‪16‬میلی��ارد ریال و ‪2‬میلیون و ‪40‬هزار یورو اس��ت که در‬ ‫این مرحله‪ 40 ،‬نفر به طور مس��تقیم به کار اشتغال پیدا می کنند‪.‬‬ ‫این طرح با مشارکت یک شرکت ارمنستانی پیش می رود‪.‬‬ ‫مجری طرح احداث واحد نیمه صنعتی تیتانیوم کهنوج با اشاره‬ ‫ب��ه اجرای «طرح صنعتی ف��راوری تیتانیوم» از س��وی ایمیدرو‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنون مش��اور طرح انتخاب شده و ارزیابی کیفی برای‬ ‫احداث واحدهای کنس��انتره و س��رباره تیتانیوم انجام ش��ده و در‬ ‫مرحله اجرای مناقصه هس��تیم‪ .‬اسناد مناقصه نیز به شرکت های‬ ‫واجد شرایط تحویل شده و پیش بینی می کنیم در مردادماه جاری‬ ‫برنده مناقصه اعالم شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدت زم��ان اجرای این ط��رح از زمان انتخاب‬ ‫پیمانکار و ابالغ قرارداد‪ 36 ،‬ماه است‪.‬‬ ‫منظ��ری توکلی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت تولید این طرح‪130 ،‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره و ‪ 70‬هزار تن سرباره پیگمنت است که برای ‪500‬‬ ‫نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫هزین��ه پیش بین��ی ش��ده ب��رای ای��ن ط��رح ب��ه وس��یله‬ ‫کمیت��ه س��رمایه گذاری ایمی��درو‪340 ،‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬معدن تیتانیوم کهن��وج‪150 ،‬میلیون تن ذخیره‬ ‫قطعی و ‪400‬میلیون تن ذخیره احتمالی دارد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گ��زارش‪ ،‬پیگمنت (دی اکس��ید تیت��ان) در صنایع‬ ‫رنگ س��ازی کاربرد دارد که اکنون حدود ‪ 50‬هزار تن ان از خارج‬ ‫کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫در عرض��ه و تولید مواد معدنی ش��د‪ .‬این مس��ئله در‬ ‫بس��یاری از کش��ورها زمینه حمای��ت دولت از بخش‬ ‫خصوصی را فراهم ک��رد‪ .‬به طوری که دولت ها حقوق‬ ‫دولتی و عوارض مرب��وط به بخش معدن را به میزان‬ ‫قابل توجهی کاه��ش دادند‪ .‬اما این اتفاق در ایران به‬ ‫گونه ای دیگ��ر رخ داد‪ .‬عامل دیگر اینکه نه تنها دولت‬ ‫حقوق دولتی را کاهش نداد بلکه حق االرض و حقوق‬ ‫دولتی نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترسیم اینده‬ ‫سیمان‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان‬ ‫در ح��ال حاضر نزدیک به ‪80‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫تولی��د س��یمان در کش��ور وجود دارد ک��ه حدود‬ ‫‪65‬میلی��ون تن ان در داخل مصرف ش��ده و بیش‬ ‫از ‪15‬میلی��ون تن مازاد عرض��ه در بازار داخلی دپو‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حال اگر بر پایه امار منتشر شده از سوی‬ ‫بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی کشور در ‪3‬سال‬ ‫اینده را ‪3‬درصد فرض کنیم‪ ،‬مسلم است که همین‬ ‫میزان ظرفیت موجود تولی��د برای تامین نیازهای‬ ‫این��ده کش��ور کافی خواه��د بود چراکه براس��اس‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده با رش��د اقتص��ادی مصرف‬ ‫سیمان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی تعدادی از کارخانه های سیمان‬ ‫در حال راه اندازی هستند که تا ‪50‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارند و چند س��ال اینده وارد چرخه تولید‬ ‫خواهند شد‪ ،‬گرچه برخی از این کارخانه ها به دلیل‬ ‫اینکه قطع��ات «های تک» خود را به دلیل تحریم ها‬ ‫نتوانسته اند به موقع تامین کنند و در اجرا با کندی‬ ‫حرک��ت کردند با این حال تولید انها به بازار اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬حال برخی از این کارخانه ها در مناطقی‬ ‫قرار دارند که تولید س��یمان در ان منطقه اش��باع‬ ‫ش��ده و در واق��ع این واحدها به درخواس��ت مردم‬ ‫یا نمایندگان ان مناطق احداث ش��ده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم است که در س��اخت و راه اندازی کارخانه های‬ ‫س��یمان وضعیت نیاز منطقه ای نیز بررسی شود و‬ ‫بر پایه ان اینده سیمان کشور را ترسیم شود‪ ،‬زیرا‬ ‫در صورتی که کارخانه سیمان و بازار مصرفی بیش‬ ‫از ‪ 300‬کیلومتر از هم فاصله داش��ته باشند صرفه‬ ‫اقتصادی این تولیدات کاهش می یابد‪ .‬البته بسیاری‬ ‫از این کارخانه های س��یمان در مناطق محروم واقع‬ ‫ش��ده اند و این ی��ک گام مثبت تلقی می ش��ود اما‬ ‫نباید با تداوم راه اندازی کارخانه در مناطق اش��باع‬ ‫تولید‪ ،‬این صنعت را دچار چالش کنیم بلکه بیشتر‬ ‫ب��ا مطالع��ات و برنامه ریزی های دقیق چش��م انداز‬ ‫روشنی را برای رقابت پذیری سیمان کشور به وجود‬ ‫اوریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن تهران‪:‬‬ ‫با توسعه معدن‬ ‫صنعت هم رشد می کند‬ ‫صادقی پناه با اش��اره به کاهش انگی��زه معدنکاران‬ ‫برای توس��عه فعالیت ها ادامه داد‪ :‬با گس��ترش فضای‬ ‫رکود بر اقتصاد معدنی کش��ور بس��یاری از واحدهای‬ ‫معدن��ی که ب��ه دنبال ایج��اد کارخانه ه��ای فراوری‬ ‫بودند از برنامه های توس��عه ای خود دس��ت کشیدند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ای��ن موض��وع در نهای��ت محدودیتی برای‬ ‫افزایش تولیدات بخش معدن کشور بوده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬هر چند یک��ی از نیازهای ورود‬ ‫به بازارهای بین الملل��ی در عرضه محصوالت معدنی‬ ‫تعریف معادن بزرگ مقیاس است‪ ،‬با این حال نمی توان‬ ‫حمایت از معادن کوچک را نادیده گرفت‪ ،‬زیرا توسعه‬ ‫پای��دار در تمام نقاط کش��ور مس��تلزم بهره گیری از‬ ‫ظرفیت ه��ای منطق��ه ای اس��ت و به ط��ور قطع رفع‬ ‫کمبود امکانات و زیرساخت ها و سرمایه گذاری در ان‬ ‫مناطق‪ ،‬منوط به اس��تفاده از سرمایه های بومی است‬ ‫تا به این وس��یله از طریق اشتغال و رفاه‪ ،‬اوضاع بهبود‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان تهران گفت‪ :‬رش��د بخش صنعت وابسته به‬ ‫رش��د بخش معدن اس��ت و بنابراین به دلیل وجود‬ ‫بیش از ‪700‬میلیارد دالر ذخایر معدنی شناس��ایی‬ ‫ش��ده در کش��ور بای��د ای��ن بخ��ش توس��عه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬مس��عود‬ ‫خوانساری افزود‪ :‬دولت باید اجازه دهد بخش معدن‬ ‫ازادانه اکتشاف و بهره برداری کند و از تمام منافع و‬ ‫سود و زیان ان بهره مند شود‪.‬‬ ‫وی رقاب��ت را یک اص��ل خوان��د و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ی��ک بازار ازاد و رقابتی اس��ت که بخش معدن‬ ‫می تواند رشد کند و موفق شود‪.‬‬ ‫خوانساری دلیل رشد نیافتن اقتصاد کشور در ‪35‬‬ ‫سال گذشته را دولتی بودن اقتصاد دانست و گفت‪:‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران برای رونق اقتصادی کش��ور در‬ ‫دوران پ��س از تحریم برنامه های��ی در نظر دارد که‬ ‫مهم تری��ن انها تاکید ب��ر تقویت بخش خصوصی و‬ ‫تشکل های غیردولتی است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫پرسنل و تامین ماشین االت منطقه ویژه‬ ‫شماره ‪94/2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی ـ جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ ‪ -‬تلفن ‪)076( 33592201-10‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و تامین ماشین االت منطقه ویژه‬ ‫‪ -4‬مختصر شرح کار‪ :‬انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تهیه و تامین خودرو و ماشین االت مجموعا به تعداد ‪ 85‬دستگاه با بکارگیری رانندگان‬ ‫واجد شرایط در سایت های چهار گانه و محدوده شهر بندر عباس به منطقه و بالعکس‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه‪ :‬مبلغ‪ 500‬میلیون ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار و یا انواع‬ ‫اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‪ ،‬مصوب ‪)1376‬‬ ‫‪ -6‬قیمت اسناد و شماره حساب‪ :‬ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 700،000‬ریال به حساب ‪ 2175375402000‬بانک ملی مرکزی‬ ‫‪ -7‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 94/4/6‬لغایت پایان وقت اداری ‪94/4/11‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل اسناد‪ :‬مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪94/4/25‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت و تحویل اسناد‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی ـ جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ ‪ -‬شرکت منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫‪ -10‬زمان و محل بازگش�ایی پاکات‪ :‬بازگش��ایی پاکات الف و ب راس ساعت ‪ 10/00‬صبح مورخ ‪ 94/4/29‬و بازگشایی پاکات ج راس ساعت ‪10/00‬‬ ‫صبح مورخ ‪ 94/5/3‬در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ -11‬نشانی سایت شرکت‪www.PGSEZ.ir :‬‬ ‫روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی فلزی خلیج فارس‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمبود اب زاینده رود‬ ‫ربطی به فوالد مبارکه ندارد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه گفت‪ :‬برخی‬ ‫مش��کل کمبود اب زاینده رود را ب��ه فوالد مبارکه‬ ‫و ذوب اه��ن ارتباط می دهن��د در حالی که فوالد‬ ‫مبارک��ه تنها یک درصد ظرفی��ت اب زاینده رود را‬ ‫مصرف می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به��رام س��بحانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانی که موضوع خشکسالی به میان می اید تمام‬ ‫توجهات به س��مت صنایع جلب می شود‪ ،‬در حالی‬ ‫که باید روی مصرف کشاورزی متمرکز شوند‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬با وضعی��ت کنون��ی بیم ان‬ ‫م��ی رود که صنعت فوالد اس��یب ببین��د و در این‬ ‫زمینه همان طور که در گذشته دولت بالفاصله به‬ ‫درخواست تولیدکنندگان فوالد پاسخ داد و تعرفه‬ ‫‪ 15‬درص��دی را وضع کرد اکنون نیز انتظار می رود‬ ‫دولت تعرفه موثری را در این زمینه اعمال کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشور ما در یک منطقه خشک‬ ‫قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون نیز مش��کل کم ابی به ان‬ ‫اضافه ش��ده اس��ت‪ ،‬بر اس��اس امار وزارت نیرو در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪92‬درصد اب کش��ور در بخش‬ ‫کشاورزی مصرف می ش��ود‪ .‬بنابراین اگر در بخش‬ ‫کش��اورزی تنها ‪10‬درصد صرفه جویی شود مشکل‬ ‫اب کشور برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫س��بحانی ادام��ه داد‪ :‬ح��دود ‪ 2/5‬درصد مصرف‬ ‫اب کش��ور به وس��یله صنایع و حدود ‪ 5/5‬درصد‬ ‫به وس��یله بخش خانگی مصرف می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید برای مش��کل کم ابی به س��مت اس��تفاده از‬ ‫فناوری های نوین ابیاری در بخش کشاورزی پیش‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه فوالد مبارکه از س��ال ‪1372‬‬ ‫به بعد افزون بر ‪ 67‬درصد مصرف اب خود به ازای‬ ‫هر تن تولید کاهش داده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید اب‬ ‫در جایی مصرف ش��ود که اش��تغال و ارزش افزوده‬ ‫ایجاد کند اما متاس��فانه به دلیل اینکه اب نیست‪،‬‬ ‫صنعت را توسعه نمی دهیم‪.‬‬ ‫س��بحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ف��والد مبارکه این‬ ‫توانمن��دی را دارد ک��ه در ص��ورت ق��رار گرفتن‬ ‫در بح��ران‪ ،‬خ��ود را از بحران خارج کن��د‪ ،‬اما ایا‬ ‫تولیدکنندگان دیگر فوالد کشور نیز همانند فوالد‬ ‫مبارکه می توانند از این مش��کالت به سالمت عبور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ف��والد مبارکه افزون بر ‪4300‬‬ ‫ش��رکت تاب��ع دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬از این تع��داد بیش از‬ ‫‪ 3300‬شرکت در باالدس��ت (تولیدکننده قطعات‬ ‫ف��والد) و ‪1000‬ش��رکت در پایی��ن دس��ت فوالد‬ ‫مبارک��ه (مصرف کنن��ده تولیدات ف��والد) فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه به قیمت تمام‬ ‫شده فوالد اشاره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬عمده هزینه‬ ‫ف��والد مربوط به انرژی اس��ت و این در ش��رایطی‬ ‫است که در کشور هزینه انرژی روز به روز گران تر‬ ‫می ش��ود در حالی که در دنیا انرژی در حال ارزان‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫یک کارشناس صنعت سیمان خبر داد‬ ‫تاخیر در راه اندازی‬ ‫کارخانه های جدید سیمان‬ ‫یک کارش��ناس صنعت س��یمان از کند ش��دن‬ ‫فرایند راه اندازی کارخانه های س��یمان در کش��ور‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر راه اندازی این‬ ‫کارخانه ها توجیه اقتصادی ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬علی محمد بُ��د اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در یک س��ال و نیم گذشته‪ ،‬شرایط کشور به‬ ‫گونه ای ش��ده که امکان واردات کاال افزایش یافته‬ ‫و در نتیجه صادرات روند کاهشی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دلیل باال بودن قیمت تمام شده‬ ‫تولید س��یمان در کشور‪ ،‬امکان صادرات به سختی‬ ‫فراهم می شود و در این شرایط‪ ،‬واردات رونق دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن وضعی��ت‪ ،‬توس��عه‬ ‫صنعت س��یمان با کندی روبه رو شده و راه اندازی‬ ‫کارخانه های جدید سیمانی با تاخیر همراه است‪.‬‬ ‫بُد با بیان اینکه بانک ها در اعطای تس��هیالت به‬ ‫کارخانه های جدید سیمان با اکراه عمل می کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ 3 :‬یا ‪ 4‬کارخانه جدید س��یمان که قرار بود‬ ‫راه اندازی ش��وند‪ ،‬هنوز افتتاح نش��ده اند و فعالیت‬ ‫احداث انها با کندی جلو می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مازاد تولید س��یمان در کش��ور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این وضعیت‪ ،‬نرخ تورم در خارج از کشور‬ ‫پایین اس��ت و به همین دلی��ل تولید و صادرات با‬ ‫نرخ تورم فعلی در داخل‪ ،‬صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر ن��رخ ارز به ان��دازه نرخ‬ ‫تورم تغییر نداش��ته باش��د‪ ،‬توجیه صادرات از بین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چرایی افزایش تولید فوالد در ایران را با وجود رکود جهانی بررسی می کند‬ ‫چرخش گردونه تولید فوالد‪ ،‬وام دار مزیت گاز طبیعی‬ ‫بهناز صفری ـ گروه معدن‪ :‬در س�ال های اخیر رکود بر بازار جهانی‬ ‫فوالد س�ایه افکنده به طوری که بس�یاری از تولید کنندگان بزرگ‬ ‫ف�والدی می�زان تولید فوالد خام خ�ود را کاهش داده ان�د‪ ،‬این در‬ ‫حال�ی اس�ت که ایران با رش�د ‪ 5/1‬درص�دی تولید ف�والد خام رو‬ ‫ب�ه رو بوده و در س�ال ‪2014‬م در رتبه بندی فوالدس�ازان جهان به‬ ‫جایگاه چهاردهم دس�ت یافته است و باالترین رقم تولید را در بین‬ ‫کش�ورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده اس�ت‪.‬اینکه با وجود‬ ‫روند کاهشی فوالد در بازارهای جهانی‪ ،‬ایران روند افزایشی را طی‬ ‫کرده چه عواملی می تواند داش�ته باشد؟بسیاری از کارشناسان بر‬ ‫ای�ن عقیده اند که در ایران مزیت ه�ای فراوانی از جمله گاز طبیعی‬ ‫وج�ود دارد ب�ه همین دلی�ل نباید تولید فوالد متوقف ش�ود و این‬ ‫برای زنجیره فوالد یک الزام اس�ت که س�االنه میزان تولید خود را‬ ‫افزایش دهند چراکه دوران رکود گذراست و در اینده ای نه چندان‬ ‫دور دوباره تقاضای فوالد رش�د می کند و تولید کنندگان در شرایط‬ ‫مساعدتر اقتصادی کار خود را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫به س��ال می��زان تولید افزای��ش پیدا کند‪.‬‬ ‫کاهش یا متوقف کردن تولید به نفع کشور‬ ‫و همچنی��ن تولید کنن��دگان ف��والد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان می کند‪ :‬تولید فوالد ایران را‬ ‫نمی توان تابع شرایط بازارهایی جهانی تغییر‬ ‫داد بلکه باید با یک ش��تاب معقول حرکت‬ ‫کنیم زیرا بسیاری از کشورها از داشتن منابع‬ ‫ارزان گاز محروم هستند در واقع این مزیت‬ ‫یک ابزار حمایتی است که در دست دولت‬ ‫ای��ران قرار دارد و ما باید بر اس��اس ان در‬ ‫بازارهای رقابتی سهم تولید خود را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام زنجیره فوالد‪ ،‬تولید باالست‬ ‫محمدرضا بن��ی اس��دی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫کاوه جنوب درباره علت افزایش تولید فوالد‬ ‫در ایران با توجه به ش��رایط رکود به‬ ‫می گوی��د‪ :‬رون��د افزایش تولید ف��والد باید‬ ‫در کل س��ال مد نظر قرار گی��رد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر نمی توان تولید را متوقف کرد چراکه‬ ‫توقف تولید‪ ،‬بی��ش از دپوی محصوالت به‬ ‫کارخانه ها ضرر وارد می کند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در ای��ران ارزیاب��ی مدیران‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��د فوالد‪ ،‬ب��ر پایه تولید‬ ‫اس��توار اس��ت نه فروش بنابرای��ن با وجود‬ ‫دپ��وی س��نگین بیلت در انباره��ا یا دپوی‬ ‫ورق های فوالدی‪ ،‬تولیدکنندگان همچنان‬ ‫اقدام به تولید محصول می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬سیستمی که در‬ ‫ایران حاکم است بر مبنای تولید است زیرا‬ ‫عملکرد مدیران براس��اس می��زان تولیدی‬ ‫است که در س��ال انجام داده اند درواقع در‬ ‫پایان هر سال انچه که مد نظر واقع می شود‬ ‫میزان تولیدی اس��ت که در هر کارخانه ای‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬میزان تولید فوالد خام‬ ‫ش��رکت های فوالدس��از کش��ور از ابتدای‬ ‫فروردی��ن ت��ا پای��ان بهمن س��ال‪15 ،93‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 421‬هزار و ‪ 59‬تن بود‪ ،‬اما این‬ ‫رقم در مدت مشابه سال ‪ 14 ،92‬میلیون و‬ ‫‪ 310‬هزار و ‪ 590‬تن بود که این امار روند‬ ‫رو به رشدی را در بازار فوالد نشان می دهد‪.‬‬ ‫بن��ی اس��دی تاکی��د می کن��د‪ :‬انچ��ه که‬ ‫مس��لم اس��ت افزایش میزان تولید و دپوی‬ ‫بازار فلزات‬ ‫محص��والت باع��ث کاه��ش قیم��ت انواع‬ ‫محصوالت فوالدی می شود در نتیجه پایین‬ ‫ام��دن قیمت ه��ا به نف��ع مصرف کنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار می کند‪ :‬در سال های اخیر میزان‬ ‫صادرات محصوالت ف��والدی افزایش یافته‬ ‫است به ویژه فوالد خوزستان و مبارکه موفق‬ ‫شده اند نسبت به سال های گذشته صادرات‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بر کاهش میزان تولید فوالد در س��ایر‬ ‫کشورهای جهان تاکید می کند و می گوید‪:‬‬ ‫در بس��یاری از کشورها تولید انبوه و دپوی‬ ‫محص��والت دارای صرفه اقتصادی نیس��ت‬ ‫در نتیج��ه به خاطر ش��رایط رکودی حاکم‬ ‫بر بازار فوالد جهان‪ ،‬برخی کش��ورها میزان‬ ‫تولید خود را کاهش داده اند و این ش��رایط‬ ‫تا از میان برداشته شدن رکود ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بنی اس��دی عن��وان می کن��د‪ :‬البته برخی‬ ‫کش��ورهایی که دارای معادن س��نگ اهن‬ ‫هس��تند مانند مصر در ش��رایط نامس��اعد‬ ‫جنگی به سر می برند به همین دلیل میزان‬ ‫تولید خ��ود را کاهش داده اند و روس��یه و‬ ‫اوکراین تا حد زیادی ش��رایط خاورمیانه را‬ ‫تحت شعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬انچه که مس��لم است‬ ‫این اس��ت ک��ه در نیمه دوم س��ال میزان‬ ‫تولید فوالد نس��بت به نیمه نخس��ت سال‬ ‫بیشتر خواهد ش��د چرا که در نیمه نخست‬ ‫سال بحران برق وجود دارد به همین دلیل‬ ‫برخی کوره های قوس الکتریکی فوالد سازی‬ ‫خام��وش می ش��وند‪ .‬به وی��ژه در مناط��ق‬ ‫گرمسیر در تابستان که محدودیت بیشتری‬ ‫در مص��رف برق وج��ود دارد‪ .‬ولی چون در‬ ‫نیمه دوم سال محدودیت برق وجود ندارد‪،‬‬ ‫تولید نیز در این مناطق افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بنی اس��دی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬چرخه‬ ‫تولی��د ف��والد را نمی توان قطع ک��رد زیرا‬ ‫گندله س��ازی ها بای��د تولی��دات خ��ود را‬ ‫ب��ه ف��روش برس��انند و اهن اس��فنجی و‬ ‫کنسانتره س��ازی ها هم به همین ش��کل در‬ ‫نتیجه چرخه تولید فوالد باید همیش��ه در‬ ‫جریان تولید محصوالت باشد‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬ب��ا از میان رفت��ن تحریم ها‬ ‫به طور قطع شرایط بهتری را شاهد خواهیم‬ ‫ب��ود زیرا بس��یاری از محدودیت ها برطرف‬ ‫می شود و دست تولید کنندگان برای تولید‬ ‫باز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د فوالد س�ال به س�ال افزایش‬ ‫یابد‬ ‫رسول خلیفه سلطان‪ ،‬دبیر انجمن فوالد نیز‬ ‫درباره علت افزایش تولید فوالد در کشور به‬ ‫می گوی��د‪ :‬در ایران مزیت گاز وجود‬ ‫دارد و با سوخت گاز‪ ،‬محصوالت پتروشیمی‬ ‫ی��ا محصوالت انرژی بری مانند فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و یا سیمان تولید و صادر می شود به همین‬ ‫دلیل الزم اس��ت ایران در بازارهای رقابتی‬ ‫ثبات تولید داش��ته باش��د و عقب نش��ینی‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در ای��ران ب��ه خاطر وجود‬ ‫چنین مزیت هایی‪ ،‬گردون��ه تولید فوالد را‬ ‫نمی توان متوق��ف کرد به ویژه اینکه در این‬ ‫بازار رقابت زیادی وجود دارد و باید س��ال‬ ‫خلیفه سلطان می افزاید‪ :‬دوران رکود فوالد‬ ‫موقتی اس��ت و در اینده ای نه چندان دور‬ ‫دوباره شاهد رش��د و شکوفایی این صنعت‬ ‫خواهیم ب��ود بنابراین بهتری��ن راهکار این‬ ‫است که تولید فوالد خود را متوقف نکنیم‬ ‫و همچنان روند تولید خود را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬ش��اید در این ش��رایط‬ ‫برخ��ی کارخانه ها بتوانند میزان تولید خود‬ ‫را کاهش دهند اما تولید را نمی توان متوقف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی درباره کاهش میزان تولید فوالد در سایر‬ ‫کشورها می گوید‪ :‬بسیاری از کشورها بر این‬ ‫عقیده اند که در ش��رایط رک��ود باید میزان‬ ‫تولید کاهش پی��دا کند اما در ایران چنین‬ ‫اعتقادی وجود ندارد و تولید کنندگان حتی‬ ‫با وضع موجود و شرایط سخت نمی خواهند‬ ‫تولید را متوقف کرده و بیکاری را به جامعه‬ ‫تحمیل کنند‪.‬‬ ‫ادامه روند کاهشی قیمت فلزات با نگاهی مثبت به اینده‬ ‫اگرچ�ه وضعیت تقاضا در بیش�تر صنایع معدن�ی رو به نزول‬ ‫اس�ت اما در این میان ش�دت و ضعف دیده می ش�ود و دامنه‬ ‫نوسانات در فوالد‪ ،‬مس و الومینیوم یکسان نیست‪.‬‬ ‫م�س از ثبات بیش�تری برخوردار اس�ت‪ ،‬الومینی�وم روند‬ ‫طوالنی ت�ری را در رکود س�پری خواهد ک�رد و فوالد با نگاهی‬ ‫ب�ه اینده‪ ،‬کماکان ب�ا مدیریت عرضه و تقاضا س�رگرم خواهد‬ ‫بازگشت مس به نرخ های ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫بی ثباتی صنعت فوالد و مدیریت تولید در دنیا‬ ‫ح��رف مش��ترک فعاالن بازار مس این اس��ت که این فل��ز در درازمدت‬ ‫دچار افت ارزش نخواهد شد‪.‬بررس��ی ها نش��ان می دهد که قیمت فلز مس‬ ‫هرچند در چند وقت اخیر روند نزولی را طی کرد اما در چند روز گذشته‬ ‫افزای��ش قیم��ت را تجربه کرده اس��ت‪ .‬این وضعیت تا پایان س��ال جاری‬ ‫چگونه خواهد بود؟ کارشناس��ان معتقدند قیمت فلز مس در چندین ماه‬ ‫گذش��ته بس��یار پایین ب��وده ولی در حال حاضر رون��د رو به صعودی پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪.‬مصارف فلز مس مش��خص اس��ت و زیاد دچار نوسان نیست‬ ‫و تقاضا و عرضه ان یکس��ان اس��ت‪ .‬قیمت مس در ‪ 5‬س��ال گذشته تغییر‬ ‫زیادی نداش��ته اس��ت و به طور معمول در دامنه ‪ 6‬هزار دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود قیمت مس در این��ده مثبت باش��د و در درازمدت‬ ‫کاهش نیابد‪.‬علت اصلی کاهش قیمت مس سیاست ها و اتفاق های کشور‬ ‫چین اس��ت که این کش��ور روند اقتصادی خوبی در س��ال جاری نداشته‬ ‫اس��ت‪.‬گفتنی است یکی دیگر از علت های کاهش قیمت مس جنگ های‬ ‫یمن و س��وریه اس��ت که بر قیمت مس تاثیر گذاش��ته است‪ .‬درباره توافق‬ ‫هسته ای نیز باید گفت این توافق بر قیمت مس در بازار ایران و بازار جهانی‬ ‫تاثیر نخواهد داشت اما در صادرات ما تاثیر مطلوبی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در اج�لاس اخی��ر س��ازمان توس��عه‬ ‫همکاری های اقتصادی موضوع اصلی مورد‬ ‫بح��ث‪ ،‬تولید ب��االی فوالد چی��ن با وجود‬ ‫رکود شدید تقاضا بود‪ .‬انجمن های تجاری‬ ‫فوالد نی��ز در زمینه سیاس��ت های جدید‬ ‫چین در صنعت فوالد ابراز نگرانی کردند و‬ ‫بیان کردند این راهکارها تنها به نفع صنایع‬ ‫داخلی فوالد چین است‪.‬‬ ‫س��ازمان های مختلف در سرتاس��ر اسیا‪،‬‬ ‫امری��کا و اروپا اظهار می کنند تولید باال در‬ ‫صنعت فوالد چین موجب بی ثباتی در بازار‬ ‫فوالد دنیا شده و س��یل عظیم واردات ان‬ ‫روند تجارت را به مخاطره انداخته اس��ت‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬کمیته فوالد سازمان توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی از یکایک کش��ورها‬ ‫خواسته تا به سرعت گزارش خسارت خود‬ ‫از اف��ت تقاضا و دامپین��گ واردات چین را‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬چراکه هرگونه تاخیر در این امر‬ ‫به قوت گرفتن بیش��تر شرکت های دولتی‬ ‫و یارانه بگیر و زیان ش��رکت های خصوصی‬ ‫منجر خواهد ش��د که کمترین حمایتی از‬ ‫طرف دولت دریافت نمی کنند‪.‬سازمان های‬ ‫ملی ف��والد در سرتاس��ر دنی��ا در بیانه ای‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب�ا ای�ن ح�ال ادامه ای�ن روند در یک خط س�یر سینوس�ی‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫مشترک خواستار تشکیل هیاتی به منظور‬ ‫رسیدگی سریع و موثر به این مسائل شدند‬ ‫و اظه��ار کردند چین هن��وز اقدامی برای‬ ‫کاهش ظرفی��ت باالی تولید خ��ود انجام‬ ‫نداده اس��ت‪.‬از طرف دیگ��ر انجمن جهانی‬ ‫ف��والد‪ ،‬کاهش تولید فوالد خ��ام جهان را‬ ‫مهم ترین سیاست در زمینه مدیریت عرضه‬ ‫و غلبه ب��ر مازاد تولی��دات جهانی می داند‬ ‫که کش��ورهای عضو انجم��ن برای غلبه بر‬ ‫این مش��کل در پیش گرفته اند‪ .‬هم اکنون‬ ‫ب��ازار ساخت وس��ازهای مس��کونی در این‬ ‫کش��ور تعریفی ن��دارد و مص��رف داخلی‬ ‫تکافوی حجم ب��االی تولیدات فوالد چین‬ ‫را نمی کند‪ ،‬از این رو مدتی است دولت این‬ ‫کشور به فکر کاهش تولید فوالد خام افتاده‬ ‫تا ش��اید از این رهگذر بتواند تعادل دوباره‬ ‫را به بازار داخل��ی برگرداند‪.‬کاهش ماهانه‬ ‫تولی��د فوالد خام چین در حالی اس��ت که‬ ‫پیش بینی می شود با شروع فصل تابستان‬ ‫بیش��تر کارخانه ه��ای فوالدی این کش��ور‬ ‫بازهم به فک��ر کاهش تولید فوالد خواهند‬ ‫افت��اد و این مس��ئله به طور قط��ع بیش از‬ ‫پیش بازارهای جهانی را متاثر خواهد کرد‪.‬‬ ‫افت قیمت الومینیوم ادامه می یابد‬ ‫ب��ه دلی��ل افزایش نرخ ه��ای ارز محلی و کاه��ش هزینه های تولید‬ ‫الومینیوم احتمال انکه بازار بین المللی (در کوتاه مدت) شاهد کنترل‬ ‫میزان عرضه الومینیوم باشد‪ ،‬بعید به نظر می رسد‪ .‬این بدان معناست‬ ‫که باید شاهد افت قیمت هر چه بیشتر الومینیوم باشیم‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر برای انکه اضافه عرضه موجود در بازار کنترل ش��ود‬ ‫باید میزان عرضه به ویژه عرضه چین‪ ،‬بزرگترین تولید کننده الومینیوم‬ ‫در جهان کاهش یابد‪ .‬موسسه مشاوره ای «سی اریو» پیش بینی کرده‬ ‫است میزان مازاد الومینیوم در بازارهای جهانی به سطح ‪ 963‬هزار تن‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رابین بوهر‪ ،‬تحلیلگر بازار فلزات در موسسه سوسیته جنرال می گوید‪:‬‬ ‫کاهش عرضه درحال س��خت تر شدن است‪ .‬هزینه تولید کاهش یافته‬ ‫است از این رو درصد سود تولید کنندگان با وجود کاهش قیمت هنوز‬ ‫در س��طح مطلوبی قرار دارد‪.‬شرایط قیمت در بازار الومینیوم در حالت‬ ‫ویژه ای است‪ .‬قیمت الومینیوم به همراه حق بیمه ان به سطح ‪1830‬‬ ‫دالر در هر تن رسیده است که نشان از کاهش ‪ 28‬درصدی قیمت در‬ ‫‪ 7‬ماه گذشته دارد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10‬درصد دردسرساز‬ ‫رتبه چهارم مصرف «حالل» به ایران رسید‬ ‫تجارت به یاد سوپراستارها‬ ‫‪7‬‬ ‫ از تصمیم مهم دوکشور برای تسهیل و افزایش «مبادالت» گزارش می دهد‬ ‫پایان امپراتوری دالر در تجارت ایران و ترکیه‬ ‫زه�را طهران�ی‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬برق��راری پیمان های‬ ‫دوجانبه و چند جانبه پولی که همیش��ه کانون توجه بسیاری‬ ‫ی است که‬ ‫از کش��ورهای موفق تجاری جهان بوده‪ ،‬چند سال ‬ ‫به طور جدی نقل محافل بازرگانی ایران با کش��ورهای همسو‬ ‫نیز ش��ده اس��ت‪ .‬در این نوع پیمان‪ ،‬دالر که مهم ترین نرخ در‬ ‫س��بد ارزی جهان اس��ت جانش��ین پیدا می کند و مبادالت‬ ‫براس��اس واحد پول ملی طرفین انجام خواهد شد‪ .‬اما در این‬ ‫میان مخالفانی هم وجود دارند که در ش��رایط فعلی اقتصاد‪،‬‬ ‫برقراری پیمان های پولی را ب��ه نفع ایران نمی دانند‪ .‬در کنار‬ ‫منتق��دان‪ ،‬برخ��ی از موافقان این طرح ه��م معتقدند انعقاد‬ ‫قرارداد پیمان پولی‪ ،‬بهترین راهکار در رونق تجارت اس��ت و‬ ‫باید از پیمان های دوجانبه استقبال کرد‪ .‬دی ماه سال گذشته‬ ‫با س��فر وزیر اقتص��اد ترکیه به ایران ع�لاوه بر تصمیم گیری‬ ‫ب��رای ایجاد تجارت ترجیحی‪ ،‬اس��تفاده از پو ل ملی دو طرف‬ ‫در تج��ارت نیز م��ورد تاکید قرار گرف��ت‪ .‬نیهات زیبکچی در ش��ورای بازرگانی ایران و ترکیه‪ ،‬هیچ ارزی در کشوری حذف‬ ‫دیدار ب��ا محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمی شود مگر اینکه مشکل خاص سیاسی وجود داشته باشد؛‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در کنار همکاری های بانکی تاکید شده دو کشور بنابراین دالر از تجارت ایران و ترکیه حذف نخواهد شد‪.‬‬ ‫مب��ادالت تجاری خود را با پول مل��ی هر یک از طرفین انجام ‹ ‹کاهش هزینه تبدیل ارز به ریال‬ ‫دهند که امیدواریم بتوانیم مس��ائل مالی را کنار بزنیم‪ .‬حاال وی با بیان اینکه دوکش��ور ترجیح دادند به منظور تس��هیل و‬ ‫پس از گذشت ‪۶‬ماه‪ ،‬دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران تس��ریع مب��ادالت و روابط بانکی از پول ملی اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫و ترکیه از اجرای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه خبر گفت‪ :‬با استفاده از لیر و ریال در تجارت ایران و ترکیه‪ ۲/۵ ،‬تا ‪۳‬‬ ‫داد و گفت‪ :‬درحال حاضر مبادالت تجاری دو کشور بر اساس درصد هزینه تبدیل ارز به پول ملی برای تاجران ایرانی کاهش‬ ‫ریال و لیر انجام می ش��ود‪ .‬سید جالل ابراهیمی در گفت وگو یافته که برای تجارت کش��ور بس��یار تاثیر گذار است‪ .‬درباره‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬با اش��اره به سفر اردوغان به ایران اظهار کرد‪ :‬در این اخرین وضعیت پیمان های پولی دوجانبه ایران و ترکیه اظهار‬ ‫سفر دو موضوع تسهیل حمل ونقل و عبور کامیون های ترک کرد‪ :‬در این ش��رایط معامالت به س��ادگی انجام می شود و در‬ ‫از ای��ران و همچنین توس��عه همکاری تج��اری از طریق پول وضعی��ت تحریم‪ ،‬برقراری پیمان پول��ی دوجانبه بهترین نوع‬ ‫رایج دو کشور مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬ابراهیمی تصریح کرد‪ :‬معامله است‪ ،‬چراکه معامالت به صورت پایاپای انجام می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر قراردادهای بس��یار باالی تج��اری با پول ملی همچنی��ن پیمان های پول��ی دوجانبه بع��د از دوران تحریم‬ ‫هردوطرف انجام می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش از این پیمانکاران می تواند بین دو کش��ور برقرار باش��د‪ .‬این کارشناس مسائل‬ ‫ایرانی مش��کل خروج ارز داش��تند که با ای��ن اقدام می توانند ترکیه در پاس��خ به اینکه ایا میزان مبادالت تجاری دو کشور‬ ‫ب��ا ریال و لیر تج��ارت خود را انجام دهند‪ .‬ب��ه گفته دبیر کل بع��د از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه تغییر‬ ‫مرزی و تجارت چمدانی سرعت بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم تاثیر گذار‪ ،‬هم بی اثر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رایط در چند ماه اخی��ر به گونه ای رقم‬ ‫خورده که میزان معامالت تجاری دو کشور تا حدودی کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬بخشی از این کاهش صادرات به‬ ‫دلیل شرایط سیاسی‪ ،‬بحران های منطقه ای و انتخابات ترکیه‬ ‫بود که با نوس��انات حزبی همراه و باعث ش��د ش��رایط تجاری‬ ‫ترکیه و ایران تحت تاثیر قرار بگیرد‪ .‬البته بخشی از این کاهش‬ ‫به افت صادرات ترکیه به کشور های دیگر نیز مرتبط است‪ .‬به‬ ‫گفته دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه‪ ،‬به طور‬ ‫قطع هرچقدر موانع خرید و فروش بین دو کش��ور از بین برود‬ ‫معامالت به شکل اسان تری انجام خواهد شد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید به این نکته توجه کنیم که پیش از این تاجران ما از برخی‬ ‫موارد از جمله بانک ه��ای ترکیه‪ ،‬چگونگی پرداخت ها و خرد ‬ ‫کردن اس��ناد اعتباری شان‪ ،‬فرستادن ارز به دالر و برگرداندن‬ ‫ان به حساب ش��ان به صورت ارز عامل و‪ ...‬شکایت داشتند اما‬ ‫اکنون با توجه به برقراری پیمان پولی دوجانبه بین دو کش��ور‬ ‫این مش��کالت وجود ندارد‪ .‬به گفته ابراهیمی به طور قطع‪ ،‬در‬ ‫ماه های اینده معامالت تجاری بین دو کش��ور ازجمله تجارت‬ ‫بحث پیمان های پولی به ط��ور قطع موافقان و مخالفانی‬ ‫دارد که در دو روی سکه محاسن و حتی بی تاثیری های این‬ ‫ن��وع مبادله را مطرح می کنن��د‪ .‬مجیدرضا حریری‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون مدیریت واردات اتاق بازرگان��ی ایران در گروه‬ ‫مخالفان برقراری پیمان دوجانبه یا چندجابنه پولی قرار دارد‬ ‫و معتقد است‪ :‬چنین پیمان هایی در شرایط حساس کنونی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نمی تواند به نفع اقتصاد کش��ور باش��د‪ .‬وی به‬ ‫به طور معمول کشورهایی به سمت برقراری پیمان های پولی‬ ‫دوجانبه می روند که تعادل بین صادرات و واردات انها وجود‬ ‫داش��ته باش��د و با این کار می توانند به نوعی از توازن تجاری‬ ‫دست یابند در غیراین صورت اگر مازاد دریافتی واحد پولی‬ ‫باش��د که به سرعت امکان تبدیل شدن ان به ارزهای معتبر‬ ‫دنیا وجود نداش��ته باش��د چنین اقدامی درست نیست‪ .‬وی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬باید دید ایجاد پیمان های پولی با کش��ورهای‬ ‫دیگر قرار اس��ت موجب افزایش حجم مبادالت ایران شود یا‬ ‫خیر؟ اگر در ایجاد پیمان های دوجانبه کار کارشناسی انجام‬ ‫شود که منجربه افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود (البته‬ ‫این افزایش صادرات غیرنفتی به ارزهای معتبر تبدیل شود‬ ‫و به زیان صادرکننده نباش��د) می توان��د اقدام مثبتی تلقی‬ ‫گردد‪.‬نقطه مقابل این بحث‪ ،‬اظهارات جمش��ید عدالتیان‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون اموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگانی‬ ‫ایران است که برقراری پیمان های پولی دوجانبه را بر تجارت‬ ‫گفت‪ :‬سیاست های‬ ‫کش��ور تاثیرگذار می داند‪ .‬وی به‬ ‫پولی دوجانبه می تواند در صادرات غیرنفتی کشور تاثیرگذار‬ ‫باشد اما باید با کشورهایی پیمان پولی دوجانبه منعقد شود‬ ‫که از ثبات نس��بی برخوردار هس��تند‪ .‬عدالتیان افزود‪ :‬اگر‬ ‫صادرات با ثبات می خواهیم باید بازارهای هدف هم با ثبات‬ ‫باش��ند‪ .‬به عقیده وی‪ ،‬صادرات کش��ور با ایجاد پیمان های‬ ‫پولی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪۸۰‬درصد تخفیف برای صادرکنندگان‬ ‫ریی��س صندوق ضمانت ص��ادرات گفت‪ :‬تا همین چند س��ال پی��ش ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫درامدهای حاصل از حق بیم ه و کارمزدهای صندوق خسارت پرداخت می کردیم‪،‬‬ ‫اما با مدیریت ریسک این رقم به زیر ‪ ۱۰۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫طاه��ر ش��ه حام��د در گفت وگو با ف��ارس از بازنگری در نرخ ه��ای حق بیمه و‬ ‫کارمزده��ای صندوق ضمانت صادرات در کمیس��یون اقتص��ادی دولت خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬بین نرخ بیمه نامه های خاص صادراتی و بیمه نامه های کل گردش صادراتی‬ ‫تفاوت قائل ش��دیم چرا که بس��یاری از صادرکنندگان بیشتر به بیمه قراردادهای‬ ‫صادراتی کش��ورهای پرخطر با ریسک باالتر تمایل دارند که به طور معمول ضریب‬ ‫خسارت باالتری را هم در پی دارد‪.‬‬ ‫بن��ا بر اع�لام رییس صن��دوق ضمانت صادرات در بس��ته بیم��ه ای جدید به‬ ‫صادرکنندگانی که تمام صادرات خود به همه کش��ور ها اعم از اروپا و کش��ورهای‬ ‫پرخطر را بیمه کنند تا ‪ ۸۰‬درصد تخفیف داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ضریب خسارت ها در صندوق ضمانت صادرات در طول سال های‬ ‫گذش��ته بسیار باال بود تا جایی که خس��ارت در یکی از سال ها تا هزار درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی ‪ ۱۰‬برابر درامد صندوق بابت ضمانت قراردادهای صادراتی یا صدور‬ ‫ضمانتنامه های بانکی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۲‬ضریب خسارت به کمتر از ‪ ۲۴۰‬درصد رسید و از طرف‬ ‫دیگر با پیگیری خسارت های پرداختی و احیایی ان(بازیافت) تا سال اینده ضریب‬ ‫خسارت به زیر ‪ 100‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫ریی��س صندوق ضمانت ص��ادرات از احیای ‪ ۱۰۲‬میلیارد تومان خس��ارت های‬ ‫صندوق ضمانت صادرات در س��ال ‪ ۹۳‬خبر داد و افزود‪ :‬بخش��ی از این خسارت ها‬ ‫مربوط به ضمانتنامه های داخلی بوده است‪.‬‬ ‫ ایران مهمان دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف شینینگ‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه فرش دس��تباف ش��ینینگ چین‪ ،‬پنجش��نبه با حضور‬ ‫اس��تاندار چینگهای‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی این استان و معاون وزارت نساجی چین‬ ‫و نمایندگان مرکز ملی فرش ایران در شهر‏شینینگ مرکز استان چینگهای افتتاح‬ ‫شد‏‪ .‬برپایی پاویون جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش‬ ‫چین (ش��ینینگ) برعهده مرکز ملی فرش بود و میزگرد کشورهای شرکت کننده‬ ‫نیز با حضور مقامات دولتی با محوریت بحث و تبادل نظر نمایندگان هر کش��ور با‬ ‫استاندار چینگهای برگزار شد‪.‬‬ ‫رضایی‪ ،‬نماینده مرکز ملی فرش ایران در نمایشگاه چین در این میزگرد‪ ،‬فضای‬ ‫نمایش��گاهی مربوط به ش��رکت کنندگان ایرانی را مناس��ب توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫تن��وع فرش های موجود در غرفه ه��ا و تفاوت در این دوره از نمایش��گاه که فرش‬ ‫کفپ��وش نیز به جای تمرکز ب��ر تابلوفرش ظهور فراوانی دارد‪ ،‬قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم با ش��رکت در این نمایش��گاه بتوانیم مناس��بات خود را با کش��ور چین‬ ‫گس��ترش دهیم و ضمن تثبیت بازارهای گذش��ته‪ ،‬تب��ادل و تعامل با بازارهای نو‬ ‫برقرار کنیم‪ .‬دوازدهمین دوره نمایشگاه شینینگ تا ‪ ۸‬تیر ‪ ۱۳۹۴‬برابر با ‪ ۲۹‬ژوئن‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هوش چندگانه‬ ‫ضرورت تجارت موفق‬ ‫محمدرضا نوروزی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫یکی از ضرورت هایی که در تجارت رقابتی امروز‬ ‫برای موفقیت مدیران در هدایت کش��تی ش��رکت‬ ‫بر اقیانوس پرتالطم تجارت الزم اس��ت دارا بودن‬ ‫مهارت ه��ای متف��اوت از تحلی��ل ب��ازار گرفته تا‬ ‫اس��تفاده از اس��تراتژی های عملی و اجرایی است‪.‬‬ ‫ام��روزه مدیران برای هدایت تجارت و صنعت خود‬ ‫نیازمند مهارت های بسیار متفاوت تر و پیشرفته تری‬ ‫از اندک زمان گذش��ته اند و روز به روز نیاز به این‬ ‫مهارت ها متنوع تر می شود‪.‬‬ ‫ض��رورت ای��ن ام��ر و قب��ول ای��ن واقعیت که‬ ‫مهارت ه��ای متفاوت ب��رای موفقیت بیش��تر نیاز‬ ‫امروز تجارت و صنعت اس��ت باب جدیدی را برای‬ ‫ورود موضوعی به نام هوش چندگانه در این حوزه‬ ‫بازکرده است‪.‬‬ ‫هوش چندگان��ه در مقابل نگاه تک بعدی هوش‬ ‫ایجاد ش��د؛ نگاهی که قضاوت درباره باهوش بودن‬ ‫یا برعکس ان را بس��یار س��اده اس��تدالل می کرد‪.‬‬ ‫در صورت��ی که در نگاه جدی��د این موضوع به این‬ ‫راحتی استدالل و قضاوت نمی شود‪.‬‬ ‫در گذش��ته با هوش بودن فرد بیشتر با مهارت‬ ‫ریاضی و توان حل س��واالت هوش��ی س��نجیده و‬ ‫قضاوت می شد در صورتی که عملکردهای برعکس‬ ‫و ناموفق از افرادی که با استفاده از سیستم تحلیل‬ ‫هوش گذش��ته باهوش س��نجیده ش��ده بودند در‬ ‫محیط ه��ای مدیریت��ی و تج��اری و صنعتی دیده‬ ‫ش��د و این شواهد پای اس��تدالل گران این سنجه‬ ‫را کمی لرزاند‪.‬‬ ‫نظریه جدید از س��وی «هاوارد گاردنر» توس��عه‬ ‫داده شد‪ .‬براساس نظریه گاردنر ما انسان ها همگی‬ ‫از نظ��ر هوش و توانایی کاربرد هوش های چندگانه‬ ‫تف��اوت داریم‪ ،‬چون از توانای��ی و ظرفیت ذهنی و‬ ‫هوشی متفاوتی برخورداریم‪ .‬نظریه هوش چندگانه‬ ‫«گاردنر» ش��امل م��وارد زیر اس��ت‪ :‬هوش کالمی‬ ‫یعنی توانایی تفکر کالمی و اس��تفاده از زبان برای‬ ‫بیان منظورها‪.‬‬ ‫ه��وش منطقی – ریاض��ی یعن��ی توانایی انجام‬ ‫عملیات ریاضی‪ .‬ه��وش فضایی یعنی توانایی تفکر‬ ‫س��ه بعدی هوش بدنی– جنبش��ی یعن��ی توانایی‬ ‫دستکاری اش��یا و تبحر جسمی‪ .‬هوش موسیقایی‬ ‫یعنی حساس بودن نسبت به زیر و بم اهنگ‪ ،‬ریتم‬ ‫و تن صدا‪.‬‬ ‫هوش بین فردی یعن��ی توانایی درک دیگران و‬ ‫تعامل موثر با انها‪ .‬هوش درون فردی یعنی توانایی‬ ‫فهم خود‪.‬‬ ‫هوش طبیعی یعنی مشاهده الگوهای طبیعت و‬ ‫فهم نظام های طبیعی و مصنوعی س��اخت انسان و‬ ‫هوش وجودی یعنی ظرفیت مطرح کردن سواالت‬ ‫وجودی‪.‬‬ ‫مدی��ران برای موفقیت بیش��تر در عرصه تجارت‬ ‫ام��روز نیازمند تقویت تمام��ی ابعاد هوش خود در‬ ‫هوش چندگانه هستند به عنوان نمونه برای تحلیل‬ ‫کیفی��ت بازار‪ ،‬تحلیل اس��تراتژی های ورود به بازار‬ ‫برای خود و پیش بینی اس��تراتژی های رقبا نیاز به‬ ‫تقوی��ت ابعاد هوش منطق��ی و فضایی از مجموعه‬ ‫ابعاد ه��وش چندگانه دارد یا برای س��خنوری در‬ ‫عرصه مذاک��رات داخلی و مل��ی و بین المللی نیاز‬ ‫به هوش کالمی بیش��تر احس��اس می شود یا برای‬ ‫پی ب��ردن به نظام ه��ای طبیعی حاکم ب��ر روابط‬ ‫بخش ه��ای مختلف در تجارت و صنعت باید هوش‬ ‫طبیعی تقویت شود‪.‬‬ ‫مدیرانی که توانایی هوش چندگانه انها باال باشد‬ ‫بیش��تر و بهتر می توانند نیاز مشتریان را شناسایی‬ ‫کرده و پاسخ مناسب به انها بدهند‪.‬‬ ‫جالب توجه این اس��ت که مش��ارکت پذیری این‬ ‫هوش بس��یار باالتر و بهتر از دیگر هوش های غیراز‬ ‫هوش چندگانه اس��ت؛ به عن��وان نمونه دارا بودن‬ ‫هوش اس��تراتژیک برای افراد استراتژیست بیشتر‬ ‫ضروری اس��ت نه برای افراد پایین تر هرم سلس��له‬ ‫مراتب س��ازمانی اما این در حالی اس��ت که هوش‬ ‫چندگانه ضرورتی محس��وب می ش��ود که در تمام‬ ‫س��ازمان جاری ش��ده و از فردی که در پذیرش و‬ ‫ورودی شرکت یا صنعت قرار دارد تا مدیران میانی‬ ‫و عالی رتبه به این هوش نیاز دارند اما توازن وزنی‬ ‫هر نیاز برای هریک از ابعاد برای هر فرد نس��بت به‬ ‫موقعیت و جایگاهش متفاوت تر است و این تفاوت‬ ‫بس��یار منطقی و عادالنه اس��ت چراکه مدیری که‬ ‫درگیر فرایند تدوین اس��تراتژی اس��ت نیاز به بعد‬ ‫فضایی و منطقی ریاضی در او نسبت به دیگر افراد‬ ‫سازمان که درگیر تدوین استراتژی نیستند بیشتر‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫مردمی نبودن؛‬ ‫مشکل اصلی اقتصاد ایران‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس ات��اق اصناف ای��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشکل اصلی در عرصه اقتصاد و نبود رشد مناسب‬ ‫در ای��ن حوزه‪ ،‬این اس��ت که نتوانس��تیم اقتصاد‬ ‫ایران را براساس خواسته های رهبر معظم انقالب‬ ‫مردم محور کنیم‪ .‬علی فاضلی در س��خنرانی پیش‬ ‫از خطبه های دیروز نماز جمعه تهران با بیان اینکه‬ ‫اصناف ‪۷‬میلیون شغل را بدون اینکه یک ریال بار‬ ‫مالی برای دولت داشته باشد ایجاد کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون ‪۲۴‬میلیون خانوار ایران��ی و ‪۸‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫اتحادیه و اتاق به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم با‬ ‫اصناف در ارتباط هس��تند‪.‬وی اف��زود‪ :‬اصناف در‬ ‫بخش فرهنگی یک��ی از تاثیرگذارترین نهادهایی‬ ‫هستند که در کشور با ان در ارتباطیم؛ اصناف در‬ ‫بخش امنیتی نقش بسزایی دارند اما نقش شان در‬ ‫بعد سیاسی فوق العاده تر است‪ .‬فاضلی با بیان اینکه‬ ‫اصن��اف در ‪ ۴‬مورد تاثیر مس��تقیم دارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا کمتری��ن هزینه ایجاد ش��غل می کنند‪،‬‬ ‫توازن منطقه ای ایج��اد می کنند و مانع مهاجرت‬ ‫به ش��هرهای بزرگ می شوند‪ ،‬تنها شبکه مویرگی‬ ‫تهیه و توزیع کش��ور را دارن��د و به عنوان اخرین‬ ‫حلق��ه ارتباط با م��ردم تعریف می ش��وند‪ .‬رییس‬ ‫اتاق اصناف ایران اف��زود‪ :‬در عرصه های گوناگون‬ ‫توفیقات فوق العاده ای کس��ب کرده ای��م و از اول‬ ‫انقالب با وجود تمامی تحریم ها رشد فوق العاده ای‬ ‫در عرصه حف��ظ انقالب و تامین نیروی انس��انی‬ ‫در انقالب داش��ته ایم اما مش��کل اصلی در عرصه‬ ‫اقتصادی و اینکه شاهد رشد چندانی نبوده ایم یک‬ ‫دلیل بیشتر ندارد‪ ،‬اینکه اقتصاد ایران مردم محور‬ ‫نشد‪ .‬به گفته وی‪۶۵۰ ،‬هزار بنگاه تولیدی کوچک‬ ‫در عرصه های مختلف می تواند نقش عمده ای ایفا‬ ‫کند اما حمایت نشدن از این مجموعه موجب شد‬ ‫تا از کارایی بیفتد‪ .‬با رش��د داللی و واس��طه گری‬ ‫غیرمول��د و غیرکارا به پیک��ره اقتصاد ایران ضربه‬ ‫وارد ش��د و نظام توزیع کش��ور اس��یب شدیدی‬ ‫دی��د‪ .‬فاضلی ادامه داد‪ :‬نیاز ام��روز جامعه حضور‬ ‫پررنگ مجموعه اصناف در تمامی عرصه هاست و‬ ‫از دولت هم تقاضای پشتیبانی واقعی از اصناف را‬ ‫داریم؛ البته باید از اقدامات دو سال اخیر در جهت‬ ‫مش��ارکت دادن اصناف در تصمیم سازی ها به ویژه‬ ‫در موضوعات فرهنگی و اقتصادی تشکر کنم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪/79138‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫‹ ‹ضرورت ورود به بازار مسکن‬ ‫ ‬ ‫ریی��س انجمن انبوه س��ازان ته��ران در گفت وگو با‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1033‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ‪ 9310432138002708‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪930616‬‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﺎﻫﻘﻠﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧــﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/5/26‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑــﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ پ ‪ 64‬ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/79139‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1033‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ‪ 93/3106‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 930702‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﺴــﺮﻭﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴــﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/5/26‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺥ‬ ‫ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ پ ‪ 64‬ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/79140‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫مهدی�ه ش�کری‪-‬گروه تجارت‪ :‬بازار مس��کن از جمله‬ ‫بازارهایی اس��ت که روند رونق و رکود ان بنابر شرایط روز‬ ‫اقتصاد رقم می خورد‪ .‬برخی از کارشناس��ان و تحلیلگران‬ ‫معتقدند رکود به بازار مسکن هم رسیده است که به اعتقاد‬ ‫فعاالن این حوزه‪ ،‬قطع ش��دن منابع و تسهیالت بانکی در‬ ‫سال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬مهم ترین عامل این رکود است‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط نقش انبوه س��ازان در بهبود وضعیت بازار مسکن‬ ‫نقشی غیرقابل انکار است‪ .‬انبوه سازانی که این روزها عالوه‬ ‫بر شرایط بازار با مسائل جدید مالیاتی نیز مواجه هستند‪.‬‬ ‫تا انجا که به گفته ایرج رهبر‪ ،‬رییس انجمن انبوه س��ازان‪،‬‬ ‫«مالیات» انگیزه ورود س��رمایه گذاران به بازار مس��کن را‬ ‫تا حد بس��یاری کاهش داده اس��ت‪ .‬اوایل س��ال گذشته‪،‬‬ ‫انبوه سازان با شوک ناشی از تصویب قوانین مالیاتی مواجه‬ ‫ش��دندکه بر اس��اس ان خانه های نوساز مشمول پرداخت‬ ‫مالیات می شدند‪ .‬قانون مالیاتی انبوه سازان مصوب اسفند‬ ‫س��ال ‪ ،۹۲‬فروش خانه های دست اول را مشمول پرداخت‬ ‫مالی��ات می کرد‪ .‬به گفته برخی فعاالن بازار مس��کن‪ ،‬این‬ ‫قوانین مسیر سرمایه گذاری های ساختمانی را در سال‪ ۹۳‬‬ ‫مبه��م و پرمانع کرده بود اما انچه ب��ر نگرانی فعاالن بازار‬ ‫ساخت وس��از از باب��ت توجی��ه اقتصادی کار س��اختمانی‬ ‫افزود‪ ،‬حجم باالی اپارتمان های خالی اس��ت که به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬توان خرید انها از سوی مردم‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس فع��االن بازار مس��کن معتقدند تا زمانی‬ ‫که مردم توانایی و قدرت خرید مس��کن را نداش��ته باشند‬ ‫رکود بازار ادامه خواهد داش��ت و نتایجی چون افت صدور‬ ‫پروانه های س��اختمانی و کاهش میل به ساخت وس��از در‬ ‫انبوه س��ازان بیش��ترخواهد ش��د‪ .‬در این بین ثب��ات بازار‪،‬‬ ‫کاه��ش تورم‪ ،‬تعیی��ن تکلیف پروژه ه��ای جدید دولتی و‬ ‫بخش خصوصی و راه اندازی دوباره بازار معامالت مسکن از‬ ‫جمله عواملی اس��ت که کارشناسان و فعاالن بازار مسکن‬ ‫در بهبود وضعیت اینده ساخت وساز و رونق این بازار موثر‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 31‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ‪ 930415‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 931018‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﻮﺳــﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/5/26‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫پ ‪ 64‬ﺣﺎﺿــﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1033‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930920‬ﺳﻴﻨﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺑﻮﺍﺳــﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪115‬‬ ‫ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺟﻨﺐ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺻﺪﺭ ﺥ ﺍﻟﻬﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪/79142‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻳــﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫اصناف‬ ‫تاثیر مالیات بردرامد سازندگان بر بازار مسکن بررسی شد‬ ‫‪10‬درصد دردسرساز‬ ‫درباره رکود بازار مس��کن و تاثیر انبوه سازان بر رونق بازار‬ ‫گفت‪ :‬این صنف می تواند در پایان دادن به رکود مس��کن‬ ‫خط ش��کن باش��د؛ مش��روط بر انکه بانک مرکزی تکلیف‬ ‫تس��هیالت خری��د مس��کن را روش��ن کن��د‪ .‬ب��ه عالوه‬ ‫درحال حاضر با گذش��ت ‪ 4‬م��اه از تصوی��ب نهایی قانون‬ ‫مالیات انبوه سازان‪ ،‬بس��یاری معتقدند این قوانین مالیاتی‬ ‫انگیزه ورود به بازار مس��کن را از انبوه س��ازان گرفته است‪.‬‬ ‫رهبر با اش��اره ب��ه اینکه با تصویب قان��ون جدید مالیات‪،‬‬ ‫انبوه سازان باید به اندازه ‪ ۱۰‬درصد از هزینه ساخت مالیات‬ ‫پرداخ��ت کنن��د‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر کش��وری نی��از به‬ ‫سرمایه گذاری در یک صنعت خاص دارد باید قوانینی را در‬ ‫ان ح��وزه تصویب کند که انگی��زه ورود به ان بخش را به‬ ‫فعاالن و سرمایه گذاران بدهد‪ .‬این در حالی است که قانون‬ ‫مالیاتی تصویب شده نه تنها انگیزه را از فعاالن بازار مسکن‬ ‫گرفته بلکه ش��رایط کار را نیز دشوار کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در بازار مسکن نیاز به قوانین تشویقی داریم چون اگر‬ ‫به مس��کن به عنوان یکی از نیازهای اولیه زندگی بش��ری‬ ‫نگاه شود باید این بخش را تقویت کرده و مسکن ارزان در‬ ‫اختی��ار مردم ق��رار دهی��م‪ .‬بنابراین باید ت�لاش کنیم تا‬ ‫رک��ودی در بازار مس��کن وجود نداش��ته باش��د‪ .‬به گفته‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1053‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻴﺸﻤﺖ‬ ‫ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0749869739‬ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻓﻮﺯﻳﻪ ﺧﺮﺩﻣﻨــﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪/930567‬‬ ‫ﺏ‪ 11‬ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 218-217‬ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪/79143‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 11‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 3‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻈــﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻲ‬ ‫ﺟﻨــﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻤﻴﺮﻱ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻧﺎﺻﺮ ﺷــﺮﻳﻔﻲ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺭﻑ ﺳــﺠﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﻼﺳــﻪ ‪12‬ﺏ ‪ 911113‬ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﻭﺯﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺟﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪-115‬‬ ‫‪ 180‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒــﺮﺩﻩ ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺟﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫‪/79144‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 12‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺎﻛﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﻳﺮ‬ ‫ﺑــﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﺒــﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1053‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺗﺠﺮﻳــﺶ ﺥ ﻓﻨﺎﺧﺴــﺮﻭ پ ‪ 73‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980501901251‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪ 94/5/12‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 155‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘــﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪/79145‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫اضافه شدن بر میزان مالیات‪ ،‬مبلغ بیشتری را از خریداران‬ ‫مطالب��ه کنن��د‪ .‬نتیجه های دیگ��ری که ریی��س انجمن‬ ‫انبوه س��ازان از این سیاس��ت برمی شمرد این است که این‬ ‫اتفاق تاثیری نه چندان مثبت در بازار داشت و بسیاری از‬ ‫فعاالن این بازار دچار ورشکس��تگی ش��دند‪ .‬رهبر به لزوم‬ ‫امنیت اقتصادی و ثبات قوانین اشاره کرد و افزود‪ :‬اهمیت‬ ‫این موضوع به این دلیل است که سرمایه گذار بداند اینده‬ ‫این بازار چگونه خواهد بود و مشکلی برای سرمایه گذاری‬ ‫در این زمینه به وجود نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹انبوه سازان مالیات بدهند‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻬﺪﻱ ﭘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1053‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺥ ﻓﻨﺎﺧﺴــﺮﻭ پ ‪73‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪9309980501800702‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/5/6‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 155‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪/79141‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1053‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫رهبریک��ی از ابزارهای از بین بردن این رکود‪ ،‬تش��ویق یا‬ ‫معافیت مالیاتی است؛ یا اینکه مالیات را به گونه ای تنظیم‬ ‫کنن��د که انگیزه برای ورود به این بخش زیادتر ش��ود اما‬ ‫متاس��فانه این اتف��اق برعکس ش��د و درحال حاضر‪ ،‬بازار‬ ‫مس��کن در رکود اس��ت و به جای تقوی��ت‪ ،‬ان را تضعیف‬ ‫کردی��م به گون��ه ای که هزینه تولید را ب��اال برده و قدرت‬ ‫خری��د مردم را پایی��ن اورده ایم‪.‬رهبر معتقد اس��ت برای‬ ‫جذب بیش��تر سرمایه گذار و ایجاد حس مسئولیت در یک‬ ‫صنعت‪ ،‬دولت می تواند از ابزاره��ای کنترلی که دراختیار‬ ‫دارد اس��تفاده کن��د‪ .‬به عنوان مثال اگر سیاس��ت بر وارد‬ ‫نش��دن کاالی لوکس به بازار است می توان تعرفه گمرکی‬ ‫ان را افزای��ش داد به گونه ای ک��ه وارد کردن ان کاال برای‬ ‫واردکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد‪ .‬روش دیگر رونق‬ ‫دادن و جذب سرمایه گذار در یک بخش‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی است اما متاسفانه این اقدامات در بازار‬ ‫مسکن رخ نداد و در نهایت تبعاتی را برای فعاالن این بازار‬ ‫ب��ه همراه داش��ت به گونه ای ک��ه برخی از س��ازندگان و‬ ‫انبوه س��ازان در گذشته اقدام به ساخت وساز کرده و گاهی‬ ‫اقدام به پیش فروش ساختمان ها و اپارتمان ها کرده اند اما‬ ‫از انج��ا که ب��ا خریدار قرارداد دارن��د‪ ،‬نمی توانند به دلیل‬ ‫ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺠﻒ‬ ‫ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺠﻒ ﺷﺎﻛﻲ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪6‬ﺏ‪ 940075 /‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻃــﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇــﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪/79130‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 5‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺩﺍﻳﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷــﺎﻛﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪6‬ﺏ‪ 940045 /‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻲ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪/79131‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 5‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 931389‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ‪ ،‬ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺧﻀﺮﻱ ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺤﻮﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫‪/79132‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 930152‬ﺗﻮﺭﺝ ﺍﻣﻴﺮﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳــﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺟﻨﺐ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺻﺪﺭ ﺥ ﺍﻟﻬﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪/79133‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 10‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940146‬ﻣﺤﺴﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺷﻲ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ‬ ‫ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 94/5/11‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 8/30‬ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪/79134‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1038‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫گفته های رییس انجمن انبوه س��ازان در حالی است که‬ ‫حسین وکیلی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد مسکن‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫پیام ساختمان گفت‪ :‬درحالی که تمامی انبوه سازان نسبت‬ ‫به مصوبه «اخذ مالیات بردرامد ازسازندگان» موضع گیری‬ ‫کرده ان��د و اجرای��ی ش��دن ان را باع��ث کاه��ش رغبت‬ ‫سازندگان به تولید مس��کن می دانند زمان ان رسیده که‬ ‫انبوه سازان نیز همانند سایر فعالیت های اقتصادی مشمول‬ ‫پرداخت مالیات ش��وند‪ .‬این در حالی است که دولت برای‬ ‫ایج��اد رونق در صنعت انبوه س��ازی و س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی ارزانقیمت‪ ،‬این بخش را مش��مول معافیت های‬ ‫مالیاتی کرده ب��ود؛ به طوری که این حرفه دارای اتحادیه‬ ‫و انجمن های صنفی در سراس��ر کشور شد و سرمایه های‬ ‫قابل توجهی در این بخش متمرکز شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر باتوجه به ساخت وس��ازهای‬ ‫انبوه��ی که در حوزه مس��کن در قالب طرح مس��کن مهر‬ ‫انجام شد بخش مسکن درحالت مضیقه نبوده که بخواهد‬ ‫از پرداخت مالیات معاف ش��ود‪ .‬چون در ش��رایط معمول‬ ‫بسیاری از بنگاه های اقتصادی ناگزیرند ‪ ۲۵‬درصد از سود‬ ‫خال��ص خود را پس از کس��ر هزینه ها به عنوان مالیات به‬ ‫دولت پرداخت کنند این درحالی اس��ت ک��ه مالیاتی که‬ ‫برای انبوه س��ازان درنظرگرفته ش��ده به مراتب از این رقم‬ ‫پایین تر اس��ت‪ .‬انچ��ه در این میان مهم به نظر می رس��د‬ ‫تالش تمامی دس��ت اندرکاران برای بهبود بازار مس��کن و‬ ‫پیشنهاد راهکارهایی برای رونق این بازار است‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940156‬ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﭘﺮﻭﻳﺰﻱ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ‪94/5/11‬‬ ‫ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷــﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ‬ ‫‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪/79135‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1038‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺎﻛﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﺒﺎﻉ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1036‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻭﻧــﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ‬ ‫ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﭘﻼﻙ ‪ 64‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982146801095‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪ 94/5/13‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘــﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪/79136‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1036‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻴﺪﺭ ﺗﺸﺖ ﺯﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪1036‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ‬ ‫ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﭘﻼﻙ ‪ 64‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982141200853‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪ 94/5/13‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 12/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪/79137‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1036‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کاهش تورم با حذف دالالن مواد اولیه‬ ‫سرمایه گذار تنها با احداث شهرک صنعتی جذب نمی شود‬ ‫معافیت مالیاتی در شهرک صنعتی خمین؛ مانع یا راه حل؟‬ ‫‪9‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان تهران مطرح کرد‬ ‫سهم یک پنجمی صنایع تهران از اشتغال کشور‬ ‫زینب عبدی ـ گروه اس�تان ها‪ :‬از مجموع ‪ 95‬شرکت‬ ‫تولیدی و صنعتی برتر اس��تان ته��ران‪ ،‬از ‪ 28‬صنعتگر و‬ ‫کارافرین تقدیر شد‪ .‬انتخاب این واحدهای صنعتی پس از‬ ‫ارزیابی عملکرد این شرکت ها توسط مدیران و کارشناسان‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن‬ ‫استان تهران انجام شده است‪.‬‬ ‫این مراس��م همزمان با مراس��م گرامیداش��ت روز ملی‬ ‫صنعت و معدن در اس��تان تهران برگزار شد‪ .‬سیدحسین‬ ‫هاش��می استاندار تهران‪ ،‬علی یزدانی معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬محمدرضا مس فروش رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‪ ،‬رض��ا رحمانی رییس‬ ‫کمیس��یون صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی استان‬ ‫تهران و س��یدمحمدرضا مرتض��وی رییس خانه صنعت و‬ ‫معدن استان تهران در این مراسم حضور یافتند‪.‬‬ ‫عل��ی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫مراس��م گرامیداش��ت روز ملی صنعت و معدن در مراسم‬ ‫تجلیل از واحدهای صنعتی برتر استان تهران به فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار با سران ‪ 3‬قوه اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تولی��د محص��والت رقابتی با رعای��ت کیفیت الزم‬ ‫م��ورد تاکید رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری اس��ت‬ ‫تا زمینه س��از رقابت کاالهای ایرانی در بازارهای خارجی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تاکید بر مصرف کاالهای داخلی و حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان رس��التی اس��ت بر مس��ئوالن دولتی و‬ ‫مردم ک��ه کار را برای تولید کنندگان س��خت تر می کند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان باید در تولید کاالی باکیفیت تر و اش��باع‬ ‫بازار از کاالهای داخلی بکوشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اشتغالزایی ‪ 12‬هزار نفری‬ ‫یزدانی با بیان اینکه در صورت بهره برداری از طرح های‬ ‫با پیش��رفت فیزیک��ی باالی ‪ 50‬درصد اس��تان تهران در‬ ‫یک س��ال اینده امکان اشتغال بیش از ‪ 12‬هزار نفر فراهم‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استان تهران ‪ 19/6‬درصد واحدهای‬ ‫فعال کش��وری را در اختیار دارد ک��ه به میزان یک پنجم‬ ‫واحدهای فعال و اشتغالزایی کشور در استان تهران است‬ ‫اما امار جوازهای تاسیس این رشد را کمتر نشان می دهد‪.‬‬ ‫در صورتی که واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری‬ ‫از نظر تعداد و اشتغال رقم باالی ‪19‬درصد است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫ح��دود ‪ 500‬اتحادی��ه صنف��ی در تهران وج��ود دارد که‬ ‫نش��ان دهنده نقش بس��یار مهم صنعت تهران در اشتغال‬ ‫تقویت ش��ده و س��پس به همراه تقویت بنیه کارشناسی‬ ‫به س��مت هماهنگی بخش های مرتبط حرکت شود‪ .‬این‬ ‫چاره اندیش��ی در مذاکره ب��ا دولت نیز م��ورد تایید قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل بهره برداری معدنی برای توسعه صنایع‬ ‫و اقتصاد کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نخبگان کش��وری صنعت‬ ‫ک��ه در تهران مس��تقر هس��تند می توانن��د در تعامل با‬ ‫دولت و مجلس‪ ،‬مس��یر اصالح ایین نامه ها‪ ،‬ش��یوه نامه و‬ ‫دس��تورالعمل ها را تس��ریع کنند ک��ه در نهایت خروج از‬ ‫رکود با گام های بلند و مثبت انجام شود‪.‬‬ ‫یزدان��ی بار اصلی تجارت داخل��ی و خارجی را بر دوش‬ ‫اصن��اف دانس��ت و افزود‪ :‬واگ��ذاری اختی��ارات به بخش‬ ‫خصوصی و نمایندگان تش��کل ها باید با امادگی دولت و‬ ‫این تشکل ها انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنعت‪ ،‬هدف اصلی نامگذاری سال ها‬ ‫در ادام��ه رض��ا رحمانی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬پس از‬ ‫اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با پرداخت نشدن سهم‬ ‫صنع��ت و تولید‪ ،‬دوره خاصی در ای��ن بخش به وجود‬ ‫ام��د‪ .‬ضمن انکه هدف از تحری��م و محاصره اقتصادی‬ ‫کش��ور تعطیل شدن بخش صنعت بود چرا که افزایش‬ ‫نرخ تورم بیش��ترین اسیب را در بخش صنعت و تولید‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نامگذاری سال در چند سال اخیر‬ ‫برای توس��عه صنعت بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند در‬ ‫قوانی��ن مرتبط ب��ا صنعت نواقصی وج��ود دارد اما این‬ ‫نواقص باید رفع ش��ود‪ .‬مش��کالت کالن صنعتگران در‬ ‫وهله نخس��ت شامل ثبات در اقتصاد و در مرحله بعدی‬ ‫بو کار اس��ت‪ .‬بنابراین با وجود ابالغ‬ ‫بهبود فضای کس�� ‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی انتظارها بر ان است که از‬ ‫نظر قانونی نیز مشکلی برای صنعت نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت بخش خصوصی در مقابله با پساتحریم‬ ‫در ادامه مراس��م گرامیداش��ت روز صنعت و معدن در‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬مسعود خوانس��اری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫استان تهران اظهار کرد‪ :‬مولفه های مختلفی برای توسعه‬ ‫جامعه وجود دارد اما شاهراه توسعه اقتصادی هر کشوری‬ ‫صنعت اس��ت و انقالب صنعتی اروپا موکد این نکته است‬ ‫که ابتدا باید صنعت توس��عه یابد تا اقتصاد نیز رشد کند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬صنعت عامل محرک در سایر بخش های‬ ‫اقتصادی اس��ت ک��ه مهم تری��ن تاثیر خ��ود را در میزان‬ ‫اش��تغال و ارزش افزوده دارد‪ .‬اکن��ون صنعت ‪ 18‬درصد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی را بر عهده دارد‪ .‬در س��ال هایی که‬ ‫رشد اقتصادی کشور منفی بوده و نیز در سال ‪ 93‬رشد ‪3‬‬ ‫درصدی اقتصاد کش��ور مدیون رشد ‪ 1/5‬درصدی صنعت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خوانساری تاکید می کند‪ :‬کشور ما در دهه ‪ 60‬و همزمان‬ ‫با کره جنوبی صنعتی شدن را اغاز کرده اما اکنون از رشد‬ ‫صنعتی کره جنوبی عقب اس��ت ک��ه به گفته رهبر معظم‬ ‫انقالب هدایت اقتص��اد دولتی و بها دادن کمتر به بخش‬ ‫خصوصی عامل ان بوده است‪ .‬این امادگی در دولت وجود‬ ‫دارد که توانمندی بخش خصوصی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی اس��تان تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫نبای��د انتظار داش��ت که با برداش��تن تحریم ه��ا پس از‬ ‫مذاک��رات همه مش��کالت رفع ش��ود چراکه مش��کالت‬ ‫س��اختاری در کشور وجود دارد‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در اتاق‬ ‫بازرگانی برای پس��اتحریم چاره اندیشی شده که براساس‬ ‫ان در وهله نخست باید بنیه اقتصادی بنگاه ها و تشکل ها‬ ‫در ادامه این مراس��م سید محمد رضا مرتضوی‪ ،‬رییس‬ ‫خانه صنعت و معدن اس��تان ته��ران نیز اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫قدردان کارگرانی باش��یم که در س��نگر تولید با حقوقی‬ ‫ان��دک چرخ تولی��د را در واحدهای صنعت��ی به حرکت‬ ‫دراورده اند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه تحریم ها مانع ورود فناوری به کشور‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬در این سال ها با وجود ذخایر با ارزش معدنی‬ ‫فقط از ‪ 8‬درصد این منابع استفاده شده که علت ان نبود‬ ‫فناوری الزم اس��ت در صورتی که با توس��عه فعالیت های‬ ‫معدنی بخش صنایع معدنی نیز توس��عه می یابد بنابراین‬ ‫دول��ت باید اج��ازه دهد تا بهره برداری از معادن توس��عه‬ ‫یابد‪ .‬دسترس��ی به بازارهای بین المللی زمینه س��از ورود‬ ‫سرمایه ها و فناوری جدید می شود‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه صنعت و معدن اس��تان ته��ران تصریح‬ ‫می کند‪ :‬در توس��عه صنعت اصولی را باید در نظر بگیریم‬ ‫ک��ه توس��عه بخش خصوصی مبتن��ی بر رقاب��ت در بازار‬ ‫نخس��تین اصل ان اس��ت زیرا موجب ورود س��رمایه ها و‬ ‫فناوری ه��ای جدید خواهد ش��د ام��ا از دخالت دولت در‬ ‫سرکوب قیمت ها نیز باید جلوگیری شود تا کشف قیمت‬ ‫در رقابت سالم انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته مرتضوی‪ ،‬نقش دولت در حفظ سرمایه و ایجاد‬ ‫امنیت در س��رمایه گذاری نیز اهمیت بسیاری در توسعه‬ ‫صنعت دارد چراکه ایجاد ش��رایط مس��اعد در ثبات نرخ‬ ‫ت��ورم و کنترل نرخ ارز در زمره این موارد اس��ت‪ .‬تقویت‬ ‫نظام تصمیم گیری باید با ایجاد ارتباط با بخش خصوصی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اکنون دولت به پیمانکاران بدهکار اس��ت و‬ ‫پیمان��کاران ب��ه بانک ها‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬نیروی انس��انی‬ ‫متخصص در کشور و استان تهران وجود دارد که می تواند‬ ‫موجب توس��عه صنعت ش��ود اما اگر مدیریت نش��ود این‬ ‫سرمایه عظیم از کشور خارج می شود‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن اس��تان تهران با بیان اینکه‬ ‫تامین زیرس��اخت های حمل و نقلی نی��ز اصل بعدی در‬ ‫توسعه صنعت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در سال های اخیر بنگاه های‬ ‫کوچ��ک اقتصادی ب��ه بنگاه های بزرگ تبدیل نش��ده اند‬ ‫و اص��ل ای��ن فرایند اتفاق افتاده که این امر باید توس��ط‬ ‫کارشناسان اسیب شناسی شود‪.‬‬ ‫ممنوعیت های جدید در عرضه گوشت مرغ‬ ‫مشاوره حقوقی در اتاق اصناف زنجان‬ ‫رکورد خرید گندم در مازندران شکست‬ ‫‪ :‬معاون نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اذربایجان ش��رقی گفت‪:‬‬ ‫نظارت بیش��تری بر فروش��ندگان مواد پروتئینی‬ ‫به وی��ژه مرغ و تخم م��رغ فروش��ان از ابتدای ماه‬ ‫مبارک رمضان انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اذربایجان شرقی اس��ماعیل عطاپور افزود‪ :‬برابر‬ ‫اعالم س��ازمان دامپزش��کی؛ عرضه گوش��ت مرغ و قطعات ان به صورت‬ ‫بسته بندی نش��ده ی��ا با بس��ته بندی غیرمجاز خالف ضواب��ط و مقررات‬ ‫بهداش��تی بوده و ممنوع اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرغ فروشی ها باید نسبت‬ ‫به رعایت این موضوع و عرضه مرغ و قطعات مرغی در بس��ته بندی های‬ ‫بهداش��تی و مج��از اقدام کنن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بازرس��ان این معاونت‬ ‫ضمن تشدید اقدامات نظارتی در این زمینه با متخلفان براساس مقررات‬ ‫برخورد قانونی الزم را خواهند داشت‪.‬‬ ‫عطاپور همچنین از پایش و رصد مس��تمر و روزانه بازار تخم مرغ خبر‬ ‫داده و اضافه کرد‪ :‬با اقدامات انجام ش��ده در روزهای اخیر ش��اهد روند‬ ‫کاهشی قیمت تخم مرغ در استان بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تاکید بر رعایت قیمت مصوب تخم مرغ توس��ط واحدهای‬ ‫صنفی‪ ،‬قیم��ت مصوب این کاال را حداکثر ‪38‬هزار ریال درب کارخانه و‬ ‫‪42‬هزار ریال در س��طح عرضه طی دستورالعمل ابالغی معاونت محترم‬ ‫اجرایی رییس جمهور برای ‪ 6‬ماه نخست سال اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان زنجان از راه اندازی واحد حقوقی و مشاوره‬ ‫در ات��اق اصناف زنجان به منظور رفع مش��کالت‬ ‫حقوقی و مالیاتی اصناف خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان زنجان‪ ،‬ناصر فغفوری در نشست‬ ‫هم اندیش��ی و تبادل نظر روس��ای اتحادیه های زنج��ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نشس��ت در راس��تای اس��تفاده از نظریات اتحادیه ها و بررسی مشکالت‬ ‫صنوف برگزار ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به جایگاه اصناف استان در کشور‬ ‫گفت‪ :‬اصناف اس��تان زنجان از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار بوده و‬ ‫نجابت اصناف استان در کشور مثال زدنی است‪.‬‬ ‫فغفوری درباره مشکل اس��تفاده از صندوق مکانیزه فروش که توسط‬ ‫برخی از اتحادیه ها عنوان شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این راستا طی مکاتبه ای‬ ‫با وزارت متبوع درخواست می شود با توجه به شرایط اتحادیه ها و صنوف‬ ‫مختلف محدودیت در استفاده از ان در اتحادیه های مختلف ایجاد شود‪.‬‬ ‫در این جلسه مشکالتی از قبیل بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬قاچاق کاال‪ ،‬تداخل اصناف‬ ‫و نرخ گذاری مطرح ش��د‪ .‬همچنین نبود واحد رس��یدگی به مش��کالت‬ ‫حقوقی صنوف از جمله مواردی بود که توس��ط روسای اتحادیه ها مطرح‬ ‫شد‪ .‬در این زمینه رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان پیشنهاد‬ ‫راه ان��دازی واحد حقوقی و مش��اوره در اتاق اصناف برای رفع مش��کالت‬ ‫حقوقی و مالیاتی اتحادیه ها را به رییس اتاق اصناف استان ارائه کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬مدی��ر عام��ل ش��رکت غل��ه و خدمات‬ ‫بازرگانی منطقه ‪ 2‬کش��ور گف��ت‪ :‬از اغاز خرید‬ ‫تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان‬ ‫مازندران در ‪ 9‬خرداد تاکنون میزان ‪ 116‬هزارتن‬ ‫گندم از کشاورزان خریداری و ذخیره سازی شد‪.‬‬ ‫رمضانعلی ملک اظهار کرد‪ :‬با این میزان خرید‬ ‫رکورد خرید تضمینی گندم در اس��تان مازندران نس��بت به سال های‬ ‫گذشته شکس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این در حالی است که نزدیک ترین مقدار‬ ‫گندم خریداری ش��ده نس��بت به این میزان در س��ال ‪ 1388‬با خرید‬ ‫حدود ‪112‬هزار تن گندم رقم خورده بود‪.‬‬ ‫ملک به پرداخت بهای گندم تحویلی کشاورزان اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش بی سابقه میزان خرید گندم از کشاورزان استان‪ ،‬مبالغ‬ ‫پرداخت شده به انها از طریق بانک کشاورزی نیز رکوردشکنی کرد و‬ ‫به باالترین میزان خود رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی منطقه ‪ 2‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ 892‬میلیارد ریال به عنوان وجه گندم تحویلی به کش��اورزان‬ ‫استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مل��ک تصریح کرد‪ :‬گندم های ذخیره ش��ده در مراکز خرید به لطف‬ ‫ب��اران خوب ه��م از لحاظ کیفیت و ه��م از لحاظ کمیت نس��بت به‬ ‫سال های گذش��ته بسیار مطلوب اس��ت‪ .‬رطوبت گندم های خریداری‬ ‫شده در سال جاری نیز بسیار پایین است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه خدمات صنعتی‬ ‫با دریافت ابونمان‬ ‫سیدسجاد هاشمی‬ ‫رییس هیات امنای شهرک صنعتی‬ ‫عباس اباد‬ ‫اختی��ار هیات امنا در تقس��یم بندی مدیریتی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی از مواردی بوده که‬ ‫به انها تفویض شده تا عهده دار نگهداری شهرک‬ ‫باشند و اکنون باید صاحبان صنایع در نگهداری‬ ‫خدمات و زیرساخت های ش��هرک های صنعتی‬ ‫سهیم باشند‪.‬‬ ‫این مشارکت با دریافت ‪ 500‬تومان بر حسب‬ ‫هر مترمربع زمین در شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫تا حدودی انجام می شود‪ .‬این رقم برای خدماتی‬ ‫از جمله انتظامات‪ ،‬اورژانس و‪ ...‬هزینه می شود‪.‬‬ ‫وسعت ش��هرک صنعتی عباس اباد ‪ 50‬هکتار‬ ‫و وظیفه نگهداری ان با ش��رکت خدماتی است‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اداره ش��هرک و حف��ظ و نگهداری ان‬ ‫وظیفه مدیریت شهرک است‪.‬‬ ‫هن��وز زیرس��اخت ها در ش��هرک صنعت��ی‬ ‫عباس اب��اد کامل نیس��ت‪ .‬به طوری ک��ه اکنون‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی در ش��بکه برق‬ ‫و روش��نایی‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬تصفیه و‪ ...‬با مش��کل‬ ‫مواجه ان��د‪ .‬برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫مس��تقر در شهرک مستلزم پیش تصفیه هستند‪.‬‬ ‫تصفیه خان��ه مرکزی ش��هرک نی��ز در حال کار‬ ‫اس��ت اما ازمایشگاهی که در شهرک وجود دارد‬ ‫جوابگوی نیاز صنایع نیست‪.‬‬ ‫عم��وم واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی برای‬ ‫اس��تقرار در محدوده ش��هرک صنعت��ی باید از‬ ‫سازمان محیط زیست کسب اس��تعالم کنند اما‬ ‫با وجود تنوع بسیار واحد های صنعتی و تولیدی‬ ‫مس��تقر در محدوده ش��هرک صنعتی عباس اباد‬ ‫هیچ ک��دام از انه��ا در تعارض با محیط زیس��ت‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫توس��عه بازارهای فروش ب��رای تولید کنندگان‬ ‫امری حیاتی اس��ت که باید توس��ط مس��ئوالن‬ ‫مربوط انجام ش��ود‪ .‬بازارهای منطقه اکنون نیاز‬ ‫ب��ه کاالهای ایرانی دارند‪ .‬اگ��ر بتوان هزینه های‬ ‫تولی��د را مدیری��ت ک��رد ت��ا قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاهش یابد می ت��وان در رقابت بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی کوش��ید‪ .‬همچنین قوانین کشوری با‬ ‫فضای کس��ب و کار فعلی همخوانی ندارد که با‬ ‫بازخوانی و اصالح قوانین می توان فضای تولید را‬ ‫برای صنعتگران تسهیل کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬س��ید مرتض��ی نیرومن��د اس��کوئی‪،‬‬ ‫قائم مقام صنعت و امور معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از راه ه��ا برای ارتق��ای ش��اخص های اقتصادی‬ ‫ای��ن اس��تان وج��ود برنامه ریزی برای توس��عه‬ ‫معادن اس��ت‪ .‬وجود ذخایر غنی معدنی یکی از‬ ‫مزیت های ویژه برای توس��عه اذربایجان ش��رقی‬ ‫اس��ت که می ت��وان برنامه توس��عه اقتصادی را‬ ‫برای ده ها س��ال روی این بخش متمرکز کرد‪ .‬با‬ ‫اکتشافات جدید و زمینه سازی برای استخراج و‬ ‫فراوری مواد معدنی و ب��ه تبع ان ایجاد صنایع‬ ‫پایین دس��تی جدید‪ ،‬فرصت های اش��تغال قابل‬ ‫توجهی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬اس��ماعیل هادی ن��ژاد‪ ،‬ریی��س اداره‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان س��اری از‬ ‫کش��ف کود تقلبی در شهرس��تان س��اری خبر‬ ‫داد‪ .‬با تش��کیل پرونده ای ب��ه ارزش ‪ 65‬میلیون‬ ‫و ‪ 100‬ه��زار ریال‪ ،‬متهم ب��ه تعزیرات حکومتی‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬حس��ن حس��ن زاده‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫تولید کنن��دگان مرغ اس��تان مازن��دران با بیان‬ ‫اینکه تلفات ناش��ی از شیوع بیماری انفلوانزا در‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تان گزارش نش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه دلیل ممانع��ت ورود مرغ اس��تان به‬ ‫بازار تهران‪ ،‬بی��ش از ‪ 35‬میلیارد ریال در مدت‬ ‫‪ 10‬روز به مرغداران خس��ارت وارد شد‪ .‬اتحادیه‬ ‫تولید کنن��دگان م��رغ مازندران پیگی��ر دریافت‬ ‫خسارت های ناش��ی از اقدام قرنطینه ای سازمان‬ ‫دامپزشکی است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬امیر جمشیدی‪ ،‬مدیر گمرک امیراباد‬ ‫بهش��هر از افزایش میزان درامدهای این گمرک‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری نسبت به مشابه سال‬ ‫قبل خبر داد و گفت‪ :‬این درامدها‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال قبل‪42 ،‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مقصد نهایی این کاالها بیشتر کشورهای‬ ‫اذربایجان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‬ ‫و افغانس��تان ب��وده و کاالهایی نظیر س��یمان‪،‬‬ ‫کلینکر‪ ،‬گچ س��فید‪ ،‬س��نگ اه��ن و مصنوعات‬ ‫فوالدی مهم ترین اقالم صادراتی بوده اند‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫مدیرعامل یزد تایر در گفت وگو با‬ ‫ ‪:‬‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬عامل بقای هر شرکت‬ ‫‪ :‬ام��روزه در سراس��ر‬ ‫دنی��ا‪ ،‬جاده ه��ا و راه ه��ا یکی از‬ ‫اصلی تری��ن عوامل توس��عه اند و‬ ‫به ط��ور قطع برای پا گذاش��تن‬ ‫بر انها خودروه��ا و البته تایرها‬ ‫ح��رف اول را می زنند؛ تایرهایی‬ ‫که اص��ل جدانش��دنی امنی��ت خودروها نیز به ش��مار‬ ‫می ایند‪ .‬مجتمع صنایع الس��تیک یزد در س��ال ‪1364‬‬ ‫فعالی��ت خود را در یزد با ه��دف کارافرینی در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬تولید محصوالت استراتژیک صنعت حمل ونقل‬ ‫و بی نیاز کردن کشور از واردات محصوالت تایر و تیوب‬ ‫دوچرخ��ه و موتور اغ��از کرد‪ .‬خط تولی��د تایر و تیوب‬ ‫دوچرخه و موتورس��یکلت با بهره گی��ری از دانش فنی‬ ‫ش��رکت «ای ارسی» ژاپن و تولید تایر و تیوب تایرهای‬ ‫بایاس سواری و وانتی به کمک فناوری داخلی در سال‬ ‫‪ 1376‬افتتاح ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1386‬نیز با اخذ فناوری‬ ‫رس��می از «وردش��تاین» هلند‪ ،‬تایرهای رادیال سیمی‬ ‫تولید کرد‪ .‬اس��تفاده از این نش��ان (برند) روی تایرهای‬ ‫رادیال موید این نکته اس��ت که ی��زد تایر تولیدکننده‬ ‫تایره��ای رادیال س��یمی فردش��تاین هلن��د در ایران‬ ‫است‪ .‬اسکندر س��توده‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‪ ،‬یکی از‬ ‫اصلی ترین مزایای محصوالت داخلی را گارانتی می داند‬ ‫و معتقد است که این ویژگی‪ ،‬تایرهای تولید داخل را در‬ ‫مقایسه با نمونه های خارجی ان برتری می بخشد و این‬ ‫محصوالت قیمت مناس��ب تری نی��ز دارند‪ .‬گفت وگویی‬ ‫کوتاه با وی داشتیم که در ادامه می اید‪:‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به رون�ق روزافزون توج�ه به حقوق‬ ‫مصرف کننده از س�وی تولیدکنن�دگان این امر از‬ ‫دیدگاه شما چه تعریفی دارد؟‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف کنن��دگان یک��ی از الزامات‬ ‫بازاره��ای جدید اس��ت و یکی از ش��رط های موفقیت‬ ‫تولیدکنندگان رعایت همین اصل خواهد بود‪ .‬مشتری‬ ‫ح��ق دارد در قب��ال هزینه ای ک��ه می پ��ردازد از کاال‬ ‫و خدمات��ی باکیفی��ت بهره مند ش��ود‪ .‬ضمانت پس از‬ ‫فروش یا گارانتی نیز از دیگر مواردی اس��ت که س��بب‬ ‫می ش��ود ب��ازار تولیدکنن��ده ای را بر دیگ��ری رجحان‬ ‫بخش��د‪ .‬البته رعایت موارد و مصالح محیط زیستی نیز‬ ‫به طورغیرمس��تقیم هم تولیدکننده و هم مصرف کننده‬ ‫را متاث��ر می کند‪ .‬توجه به این موارد بس��یار ارزش��مند‬ ‫اس��ت؛ چراکه با توجه به تنوع و تع��دد تولیدکنندگان‬ ‫هم��ه محصوالت در دنیا‪ ،‬بای��د پذیرفت عامل بقای هر‬ ‫شرکت و فعالیت بنگاه اقتصادی‪ ،‬مصرف کننده است‪.‬‬ ‫€ €شرکت یزد تایر برای رعایت این ویژگی ها چه‬ ‫اقداماتی کرده است؟‬ ‫اکنون محص��والت ما با امار تولی��د ‪10‬درصد از کل‬ ‫تولیدات کش��ور‪ ،‬با ضمانت ‪3‬س��اله فروخته می شوند‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای خدمات پس از فروش را تاس��یس‬ ‫کرده ایم که پل ارتباطی میان مشتریان و شرکت است‪.‬‬ ‫البته واحد صدای مشتری نیز فعالیت هایی موثر دارد‪.‬‬ ‫€ €برگ�زاری همایش «روز مل�ی حمایت ازحقوق‬ ‫مصرف کنندگان» بر بنگاه شما چه تاثیری داشت؟‬ ‫فرایند ارزیابی برای هر ش��خص و ش��رکتی سبب‬ ‫می ش��ود تا نقاط ضعف و قوتش ش��ناخته ش��وند و‬ ‫روش های بهبود در دس��تورکار قرار گیرند‪ .‬البته این‬ ‫موضوع به شناخت دقیق ارزیابی کننده از موضوع نیز‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬در این میان انچه بسیار اهمیت دارد‪،‬‬ ‫توجه ب��ه حقوق مصرف کننده در اقتصاد هر کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نمونه اکنون بازار الستیک کشور سرشار‬ ‫از تایرهای چینی و هندی است که بی شناسنامه اند‪،‬‬ ‫قابل پیگیری نیس��تند و ضمانت پ��س از فروش هم‬ ‫ی که اگر تولیدکننده داخلی بتواند با‬ ‫ندارن��د‪ .‬در حال ‬ ‫رعایت تمهیداتی نظر مصرف کننده را جلب کند‪ ،‬این‬ ‫بازار را به س��مت ملی شدن و صد البته ایمنی بیشتر‬ ‫سوق می دهد‪ .‬الزم به توضیح است که استانداردهایی‬ ‫ک��ه در صنعت تایرس��ازی داخلی لحاظ می ش��وند‪،‬‬ ‫بسیار باال هس��تند‪ .‬در چنین شرایطی «همایش روز‬ ‫ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان» می تواند‬ ‫تولیدکنن��دگان را ترغیب و تش��ویق کند که به این‬ ‫ویژگی ه��ا در بازار داخلی بیش��تر اهتمام ورزند تا در‬ ‫نهایت هم اعتماد مش��تریان بیشتر جلب شود و هم‬ ‫رشد و تعالی کارخانه و محصوالت تولیدی را در همه‬ ‫ابعاد در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت یزد تایر در زمین�ه رعایت ضوابط‬ ‫زیست محیطی چه اقداماتی کرده است؟‬ ‫اس��تانداردهای مختلف داخل��ی و اروپایی معتبر این‬ ‫شرکت نشان دهنده تالش های ما در زمینه رعایت اصول‬ ‫زیس��ت محیطی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه اس��تانداردهایی‬ ‫در زمینه ه��ای مدیریت انرژی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬زیس��ت محیطی‬ ‫و ایمن��ی و بهداش��ت کار کس��ب کرده ای��م‪ .‬یک��ی از‬ ‫ارزش��مندترین اقدامات یزد تایر در حوزه محیط زیست‪،‬‬ ‫تاس��یس کارخانه «ایس��اتیس فراور» اس��ت که در ان‬ ‫برای جلوگیری از الودگی های زیست محیطی‪ ،‬تایرهای‬ ‫فرس��وده و غیرقابل مصرف جمع اوری و بازیابی ش��ده و‬ ‫س��پس به پودر الستیک یا ریکلیم رابر تبدیل می شوند‬ ‫تا برای استفاده در دیگر کارخانه ها از انها استفاده شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫تعاونی صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان ایالم را بررسی می کند‬ ‫کاهش تورم با حذف دالالن مواد اولیه‬ ‫صبا رضایی – گروه استان ها‪ :‬به تازگی یک تعاونی‬ ‫صنای��ع پایین دس��تی پتروش��یمی در اس��تان ایالم‬ ‫تش��کیل شده اس��ت‪ .‬این تعاونی دارای بیش از ‪40‬‬ ‫عضو فعال در حوزه صنایع پایین دس��تی پتروشیمی‬ ‫اس��ت و صنایعی مانن��د صنعت پالس��تیک‪ ،‬صنایع‬ ‫مختلف در حوزه تولید لوله‪ ،‬صنایع تزریقی و صنایع‬ ‫ب��ادی دارد که هر یک بخش های جداگانه ای در این‬ ‫تعاونی دارند‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬حذف واسطه ها‬ ‫از بازار مواد اولیه پتروش��یمی و خرید مستقیم مواد‬ ‫مورد نیاز فعاالن صنعتی از ش��رکت های پتروشیمی‬ ‫هدف اصلی تش��کیل این تعاونی اس��ت‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدند که این امر تنها زمانی محقق می ش��ود که‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی با تعاونی صنایع پایین دس��تی‬ ‫پتروشیمی استان ایالم همکاری داشته باشد‪ .‬حذف‬ ‫واسطه ها و دسترس��ی راحت تر به مواد اولیه موجب‬ ‫کاهش قیمت تمام شده کاال شده و تورم کمتری در‬ ‫حوزه محصوالت صنایع پتروش��یمی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬اعض��ای تعاونی‬ ‫می توانن��د با یکدیگ��ر فعالیت های مش��ترکی انجام‬ ‫دهن��د و با همفکری و همیاری یکدیگر س��ریع تر به‬ ‫راهکار مشکالت موجود در حوزه صنعت خود دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫به گفته مدیران اس��تانی‪ ،‬استان ایالم ظرفیت های‬ ‫بالق��وه فراوانی در حوزه نفت و گاز داش��ته و نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تری در این حوزه دارد‪ .‬گرچه‬ ‫شرکت های پتروشیمی در این استان ایجاد شده اما‬ ‫این ش��رکت ها پاسخگوی ظرفیت و نیاز استان ایالم‬ ‫در حوزه استخراج و فراوری نفت و گاز نیستند‪.‬‬ ‫رض��ا طاهری‪ ،‬معاون صنایع کوچک اس��تان ایالم‬ ‫می گوید‪ :‬یک تعاونی صنایع پایین دس��تی‬ ‫به‬ ‫پتروش��یمی در استان ایالم تش��کیل شده است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس دس��تور وزارتخانه مقرر ش��ده در هر استان‬ ‫حداق��ل ی��ک تعاون��ی ب��رای صنایع پایین دس��تی‬ ‫پتروش��یمی تش��کیل ش��ود تا خری��د م��واد اولیه‬ ‫پتروشیمی برای فعاالن این حوزه اسان تر شود‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬فعالیت این تعاونی مزایای بس��یاری‬ ‫برای فعاالن ان دارد‪ .‬اعض��ای این تعاونی می توانند‬ ‫جلساتی با هم برگزار کنند و بسیاری از فعالیت های‬ ‫خود را به طور مشترک انجام دهند‪ .‬این تعاونی بیش‬ ‫از ‪ 40‬عض��و دارد‪ .‬اکنون مدیران این تعاونی در حال‬ ‫انج��ام فعالیت های مرب��وط به ثبت ان هس��تند‪ .‬با‬ ‫اس��تانداری ایالم نیز هماهنگی های الزم انجام شده‬ ‫و تعاونی صنایع پایین دس��تی پتروشیمی در استان‬ ‫ایالم به زودی فعالیت خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت تمام شده با حذف واسطه ها‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره تعاونی صنایع پایین دس��تی‬ ‫پتروش��یمی اس��تان ایالم معتقد است که می توان با‬ ‫فعالیت تعاونی به حذف واسطه های موجود در حوزه‬ ‫فروش مواد اولیه صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی‬ ‫امیدوار بود و این امر را گامی مثبت دانس��ت چراکه‬ ‫به عقیده او با حذف واس��طه ها قیمت تمام شده کاال‬ ‫نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬هدف اصلی از‬ ‫احمد منصورزاده به‬ ‫تشکیل این تعاونی حذف واسطه ها از بازار مواد اولیه‬ ‫صنایع پایین دستی پتروشیمی و دسترسی راحت تر‬ ‫فع��االن صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی ب��ه مواد‬ ‫مورد نیاز خود بوده اس��ت‪ .‬اکنون بیش��تر مواد اولیه‬ ‫پتروش��یمی از طریق تاالر بورس به مصرف کنندگان‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ای��ن ام��ر موجب افزای��ش دخالت‬ ‫واس��طه ها در بازار محصوالت پتروش��یمی شده که‬ ‫دسترسی مصرف کنندگان را به این مواد دشوار کرده‬ ‫است‪ .‬تعاونی صنایع پایین دستی پتروشیمی تشکیل‬ ‫ش��ده تا فع��االن این حوزه به طور مس��تقیم و بدون‬ ‫توسط وزیر نفت و برای شرکت ماهان شیمی زاگرس در کرمانشاه‬ ‫مجوز احداث پتروشیمی چهارم ابالغ شد‬ ‫گ�روه اس�تان ها‪ :‬پ��س از تالش های ف��راوان‪ ،‬مجوز‬ ‫تامی��ن خ��وراک بزرگترین ط��رح تولید الفین کش��ور‬ ‫(پتروش��یمی اس�لام اباد غرب) با فناوری جدید از گاز‬ ‫طبیع��ی در منطق��ه ویژه اقتص��ادی اس�لام ابادغرب‬ ‫(زاگرس) صادر ش��د‪ .‬مجوز احداث شرکت پتروشیمی‬ ‫اسالم ابادغرب با عنوان «ماهان شیمی زاگرس» توسط‬ ‫بی��ژن نامدارزنگنه‪ ،‬وزیر نفت ابالغ و پس از ماه رمضان‬ ‫با حض��ور وزیر نفت و مهن��دس محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کلنگ اح��داث ان در‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی اس�لام اباد غرب ب��ه زمین زده‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت پتروشیمی ماهان شیمی‬ ‫زاگرس با بیان اینکه فراخ��وان انتخاب ‪GTO/GTP‬‬ ‫‪ and chains‬در ‪ 7‬اردیبهش��ت امسال از سوی وزارت‬ ‫نفت در رس��انه ها منتشر شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این فراخوان از‬ ‫سرمایه گذاران خواسته شده بود پیشنهادات خود را در‬ ‫فاصل��ه زمانی ‪2‬تا ‪ 20‬خرداد به وزارت نفت اعالم کنند‬ ‫که در این مدت گروه ماهان ش��یمی زاگرس متش��کل‬ ‫از ‪ 13‬گروه اقتصادی و س��رمایه گذاری‪ ،‬ایدرو‪ ،‬ایمیدرو‪،‬‬ ‫ساتا‪ ،‬پترو فرایند کرخه‪ Eied ،‬و‪ ...‬درخواست های خود‬ ‫را به وزارت نفت ارسال کردند‪.‬‬ ‫جلوند افزود‪ :‬پس از ارزیابی های انجام ش��ده توس��ط‬ ‫هیات ارزیاب وزارت نفت؛ شرکت ماهان شیمی زاگرس‬ ‫در معیارهای الزم مالی‪ ،‬فنی‪ ،‬حقوقی و مدیریتی اصلح‬ ‫ش��ناخته ش��د و درنهایت در ‪ 3‬تیرماه مج��وز احداث‬ ‫شرکت پتروش��یمی اس�لام اباد غرب با عنوان « ماهان‬ ‫ش��یمی زاگرس» در منطقه ویژه اقتصادی اس�لام اباد‬ ‫غرب ابالغ ش��د‪ .‬وی این پتروشیمی که به پتروشیمی‬ ‫چهارم کرمانش��اه معروف اس��ت را بزرگتر از مجموع ‪3‬‬ ‫پتروش��یمی به بهره برداری رسیده استان عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس‪ ،‬به مساحت ‪70‬‬ ‫هکتار در منطقه ویژه اقتصادی اسالم اباد غرب (زاگرس)‬ ‫طرح تولید پلی الفین از گاز طبیعی ‪ GTOP‬است که‬ ‫پیش بینی سرمایه بری طرح ‪780‬میلیون یورو و ‪5‬هزار‬ ‫و ‪800‬میلیارد تومان است که در مجموع حدود ‪5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می ش��ود‪ .‬جلوند افزود‪ :‬لیس��انس طرح‬ ‫خریداری شده و این طرح شامل ‪ 4‬کارخانه پتروشیمی‬ ‫و مجموعه ای از واحدهای جانبی و افس��اید است‪ .‬وی‬ ‫زم��ان اجرای این طرح را تا اخری��ن واحد بهره برداری‬ ‫حدود ‪ 4‬س��ال و زمان بهره برداری نخس��تین واحد ان‬ ‫را ‪ 40‬م��اه عنوان کرد‪ .‬مدیر عامل پتروش��یمی ماهان‬ ‫ش��یمی زاگرس اظه��ار کرد‪ :‬نیروی انس��انی مورد نیاز‬ ‫ط��رح ‪10‬هزار نفر در زمان س��اخت و نصب و ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 500‬نف��ر در زمان بهره برداری در رش��ته های مختلف‬ ‫لیس��انس و فوق دیپلم اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عملیات‬ ‫طراحی و مهندس��ی اولیه و مطالع��ات ای ای ا به زودی‬ ‫شروع می شود و در صورت رفع موانع موجود و انتخاب‬ ‫پیمانکار مناس��ب اجرایی‪ ،‬عملیات اجرایی قبل از پایان‬ ‫سال شروع می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی چهارم کرمانشاه گفت‪ :‬خوراک‬ ‫ط��رح گاز طبیعی اس��ت ک��ه از طری��ق خط ‪IGAT‬‬ ‫‪ 6‬در فاصل��ه ‪ 40‬کیلومت��ری ط��رح تامین می ش��ود و‬ ‫کاتالیس��ت ها و مواد شیمیایی ان هم با توجه به اینکه‬ ‫الیسنس��ور طرح شرکت کازال سوئیس است‪ ،‬از همین‬ ‫منبع تامین می شود‪.‬‬ ‫واس��طه مواد اولیه مورد نیاز خود را از ش��رکت های‬ ‫پتروشیمی خریداری کنند‪ .‬به گفته منصور زاده این‬ ‫تعاون��ی در مراحل پایانی ثبت ب��وده و هنوز فعالیت‬ ‫خود را به طور رسمی اغاز نکرده و فرایندی که برای‬ ‫ان تعریف شده‪ ،‬اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬اگر این مواد اولیه از طریق شرکت های‬ ‫پتروشیمی به طور مستقیم در دسترس فعاالن صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی قرار گیرند‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫اجناس تولیدش��ده در این صنایع بس��یار کمتر شده‬ ‫و محصوالت ب��ا قیمت ارزان تری به بازار می رس��د‪.‬‬ ‫در نتیج��ه تورم کمتری در ب��ازار محصوالت صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی به وجود می اید‪.‬‬ ‫منص��ورزاده عن��وان می کند‪ :‬ای��ن تعاونی بیش از‬ ‫‪ 40‬نف��ر عض��و دارد‪ .‬البته صنایع مختلف��ی در این‬ ‫تعاون��ی مش��غول به فعالیت هس��تند ک��ه هر کدام‬ ‫بخش مخصوص به خود را داش��ته و اعضای خود را‬ ‫دارند‪ .‬صنعت پالس��تیک‪ ،‬صنایع لوله‪ ،‬صنایع تزریق‬ ‫و صنای��ع بادی از یکدیگر تفکیک ش��ده اند و در این‬ ‫حوزه بخش های جداگانه ای دارند‪ .‬او می گوید‪ :‬گرچه‬ ‫بوروکراس��ی های اداری موجب طوالنی ش��دن روند‬ ‫ثبت تعاونی ها می ش��ود اما روند ثبتی این تعاونی به‬ ‫پایان رسیده‪ ،‬حتی حساب بانکی نیز برای تعاونی باز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از این به بعد برمی گردد به نحوه تعامل‬ ‫پتروش��یمی با تعاونی ما‪ .‬صنعت پتروش��یمی به طور‬ ‫خصوصی در حال اداره ش��دن بوده و این تعاونی به‬ ‫صورت دولتی در حال شکل گیری است‪ .‬این تعاونی‬ ‫موجب منصفانه ش��دن رقابت در میان فعاالن عرضه‬ ‫مواد اولیه و صنایع پایین دستی پتروشیمی می شود‪.‬‬ ‫منصورزاده می افزاید‪ :‬برنامه نخس��ت ما ساماندهی‬ ‫فعاالن حوزه صنایع پایین دس��تی اس��ت تا دوستان‬ ‫خ��ود را در این حوزه بشناس��یم‪ .‬س��پس براس��اس‬ ‫توانایی های��ی ک��ه داریم‪ ،‬برای صنایع پایین دس��تی‬ ‫پتروش��یمی برنامه ری��زی کنیم ک��ه بتوانیم قیمت‬ ‫تمام ش��ده خود را کاهش دهی��م و توانایی رقابت در‬ ‫بازار را داش��ته باشیم‪ .‬همچنین از دیگر اهداف ما از‬ ‫احداث تعاونی صنایع پایین دس��تی پتروشیمی این‬ ‫بوده که بتوانیم به ش��رکت هایی که توانایی کمتری‬ ‫دارند در بخ��ش مادی کمک کرده و با اس��تفاده از‬ ‫توانایی های تعاونی به ای��ن افراد کمک کنیم که در‬ ‫چرخه بتوانند به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫به گفته رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ایالم؛ این استان ظرفیت های بالقوه بسیاری در‬ ‫حوزه ذخایر نفت و گاز داشته و نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫بیشتری برای استخراج این ذخایر دارد‪.‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬ایجاد یک تعاونی‬ ‫ی��اراهلل نصیری به‬ ‫صنایع پایین دستی پتروشیمی اقدام مثبتی است چرا که‬ ‫فعاالن صنایع پایین دستی پتروشیمی می توانند اسان تر‬ ‫و سریع تر به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند و خرید خود‬ ‫را با قیمت مناسب تر انجام دهند و در غالب یک تعاونی‬ ‫واحد می توانند در رابطه با پیگیری مش��کالت مشترک‬ ‫خود نیز س��ریع تر به راهکار مناسب دست یافته و ان را‬ ‫عملی کنند‪ .‬او می افزاید‪ :‬استان ایالم یک استان نفتخیز‬ ‫ب��وده و ذخایر بالقوه فراوانی در ح��وزه نفت و گاز دارد‪.‬‬ ‫گرچه پاالیش��گاه های پتروشیمی در استان ایالم احداث‬ ‫شده اما این اس��تان ظرفیت بیشتری برای ایجاد چنین‬ ‫واحدهایی داشته و سرمایه گذاری بیشتری باید در حوزه‬ ‫استخراج و فراوری نفت و گاز در این استان انجام شود‪.‬‬ ‫در حقیقت ظرفیت زیادی در رابطه با نفت و گاز اس��تان‬ ‫داریم‪ .‬بیش از ‪11‬درصد از گاز و بیش از ‪7‬درصد از نفت‬ ‫در استان ایالم موجود است‪.‬‬ ‫به عقیده نصیری اس��تان ایالم ه��م از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫هم از نظر اش��تغالزایی و هم از دیدگاه پدافند غیرعامل‬ ‫نیازمند ان است که دولت توجه بیشتری به پتروشیمی‬ ‫و استخراج نفت و گاز این منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫پاسخ مثبت دولت به مطالبه ‪60‬ساله بوشهری ها‬ ‫ایرنا‪ :‬تبدیل شدن بندر بوشهر به بندر ازاد‪60 ،‬‬ ‫سال اس��ت که از سوی مردم مطرح و با توجه به‬ ‫ظرفیت های مختلف مطالبه می ش��ود؛ موردی که‬ ‫دولت یازدهم به ان پاسخ مثبت داده است‪.‬‬ ‫مصطفی س��االری‪ ،‬استاندار بوشهر در نشست با‬ ‫مس��ئوالن امور صنفی استان بوش��هر با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬بندر ازاد تجاری و صنعتی بوش��هر‬ ‫در هی��ات دولت تصویب ش��ده و ای��ن الیحه در‬ ‫کمیس��یون های مختلف مجلس شورای اسالمی‬ ‫درحال بررسی است که تصویب این طرح‪ ،‬تحول‬ ‫مهمی در استان بوشهر ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬برای اس��تفاده بهین��ه از این‬ ‫ظرفی��ت مهم اقتصادی برای اس��تقرار واحدهای‬ ‫مختلف صنف��ی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬تج��اری‪ ،‬خدماتی و‬ ‫اجرای طرح ه��ای گوناگون‪ ،‬طرح جامع بندر ازاد‬ ‫بوشهر تدوین می شود‪ .‬استاندار بوشهر اضافه کرد‪:‬‬ ‫بندر ازاد بوشهر دارای مزایای گوناگونی است که‬ ‫اصناف بوشهر باید از این مزایا بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه بندر بوش��هر یکی از‬ ‫مبادی ورود خودروهای خارجی اس��ت الزم است‬ ‫در محدوده بندر ازاد بوش��هر مکانی برای شهرک‬ ‫خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫س��االری افزود‪ :‬اصناف در بیش��تر امور اجتماع‬ ‫کارگشا بوده و به عنوان سرمایه های مهم اجتماع‬ ‫محس��وب می ش��وند که م��ورد اعتم��اد همگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندار بوشهر عنوان کرد‪ :‬طرح انتقال صنایع‬ ‫و واحده��ای صنفی االینده بوش��هر ب��ه خارج از‬ ‫ش��هر برای جلوگی��ری از االیندگی های صوتی و‬ ‫زیست محیطی به جد دنبال می شود‪.‬‬ ‫ایمنی مسیرهای دریایی‪ ،‬مولفه ای تعیین کننده در توسعه جزایر‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیر کل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬ایمنی باالی مس��یرها و ناوگان مس��افری‬ ‫دریایی مولفه ای تعیین کننده برای توس��عه جزایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابراهیم ایدنی در مراسمی که با حضور جمعی از‬ ‫مسئوالن ارگان ها و دست اندرکاران ستاد سفرهای‬ ‫ن��وروز ‪ 94‬برگ��زار ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬جابه جایی‬ ‫میلیون ها نفر در پهنه اب هایی به وسعت هزاران‬ ‫کیلومت��ر مرب��ع در هرمزگان بدون هیچ س��انحه‬ ‫ناگ��وار دریایی طی ‪ 20‬روز نفس گیر اجرای طرح‬ ‫نوروزی سال ‪ ،94‬روایتگر خلق حماسه ای شگرف‬ ‫در صنعت حمل و نقل دریایی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه تالش��گران عرصه دریایی و‬ ‫بندری با برنامه ای منس��جم و فعالیتی نظام مند‪،‬‬ ‫دس��ت به دس��ت هم دادند تا س��فرهایی ایمن‪،‬‬ ‫ارامش بخ��ش و خاطره افرین برای هموطنان رقم‬ ‫بخ��ورد و اب های فیروزه ای رن��گ خلیج فارس به‬ ‫رس��م میهمان نوازی‪ ،‬فرش راه مس��افران نوروزی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ 20‬روز زمان اجرای طرح نوروزی در هرمزگان‬ ‫که بی��ش از ‪ 5‬میلیون نفر س��فر و بیش از ‪100‬‬ ‫هزار سفر دریایی به ثبت رسید‪ ،‬هیچ گونه سانحه‬ ‫ناگوار دریایی اتفاق نیفتاد و میهمانان نوروزی در‬ ‫ایمنی و ارامش کامل از طریق ‪ 10‬بندر مسافری‬ ‫و چندین اس��کله تفریحی و گردش��گری‪ ،‬سفری‬ ‫خاطره انگیز را در پهنه اب های ساحلی هرمزگان‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تاج پیروزی بر سر کراس اوور اشتوتگارتی‬ ‫به بازگشت دوچرخه ها فکر کنیم‬ ‫«هما» با حمایت دولت بال و پر می گیرد‬ ‫‪11‬‬ ‫قرارداد پیش فروش خودروهای وارداتی‬ ‫توافقنامه یا تعهدنامه‬ ‫نیره دوخائی ‪ -‬گ�روه خودرو‪ :‬پیش فروش خودروهای‬ ‫واردات��ی و بی تعه��دی برخی از ش��رکت های وارد کننده‬ ‫خودرو‪ ،‬مدت هاس��ت که صدای ش��کایت مش��تریان این‬ ‫خودروها را دراورده اس��ت‪ .‬اگرچه در بیشتر قراردادهای‬ ‫پیش فروش��ی که بین خریدار و شرکت واردکننده خودرو‬ ‫بسته می شود‪ ،‬خودروی وارداتی در نهایت بعد از گذشت‬ ‫‪ 3‬یا ‪ 4‬ماه از عقد قرارداد باید در اختیار خریدار قرار بگیرد‬ ‫اما در مواردی مش��اهده ش��ده که گاهی یک سال از زمان‬ ‫وعده داده شده گذشته است و مشتری همچنان در انتظار‬ ‫به س��ر می برد‪ .‬در این بین متاسفانه این قبیل قراردادها با‬ ‫زیرکی خاصی نوشته می شود و خریدار بدون انکه اطالع‬ ‫داش��ته باش��د در صورت بی تعهدی ش��رکت واردکننده‪،‬‬ ‫حق ش��کایت ی��ا اعت��راض از او را ندارد‪ .‬ای��ن قراردادها‬ ‫به ص��ورت علنی ناق��ض حقوق مصرف کنندگان اس��ت؛‬ ‫مصرف کنندگانی که سرمایه شان برای خرید خودرو ماه ها‬ ‫در اختیار واردکنندگانی قرار می گیرد که به گفته رییس‬ ‫انجم��ن ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان برخی‬ ‫این ش��رکت ها با سرمایه خودش��ان کار نمی کنند بلکه با‬ ‫پیش فروش خودروهای وارداتی و استفاده از پول مردم به‬ ‫خرید و واردات این خودروها می پردازند‪ .‬گاهی مش��اهده‬ ‫می ش��ود که خری��دار پیش از دریافت خ��ودرو به صورت‬ ‫ماهانه اقس��اط قیمت خودرو را ه��م پرداخت می کند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد س��یدمحمد جعفری در این ش��رایط شرکت های‬ ‫وارداتی باید سود خود را کاهش داده و خودرو وارداتی را‬ ‫با قیمت کمتری به خریدار عرضه کنند‪.‬‬ ‫اما از نظر قانونی تا زمانی که ش��خصی از انها به س��ازمان‬ ‫حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت‬ ‫ش می اید‬ ‫نکرده قادر به ادامه فعالیت هس��تند‪ .‬گاهی پی ‬ ‫ک��ه ای��ن بی تعهدی ها در رس��انه های عمومی برجس��ته‬ ‫ت حقوق‬ ‫می شود که س��ازمان هایی نظیر تعزیرات‪ ،‬حمای ‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرس��ی کل کش��ور‬ ‫‹ ‹لزوم تجدیدنظر در قراردادها‬ ‫بی تردی��د رویه ای که برخی از ش��رکت های واردکننده‬ ‫خ��ودرو در پی��ش گرفته اند‪ ،‬عم��ر فعالیت انه��ا را کوتاه‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬رییس مجم��ع عالی واردات معتقد اس��ت‬ ‫اگ��ر ش��رکت های واردکننده خ��ودرو تمای��ل دارند که‬ ‫فعالیت ش��ان در کشور دائمی باش��د باید در رفتارشان با‬ ‫مش��تری تجدیدنظ��ر کنن��د‪ .‬در این باره محمدحس��ین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت ها‬ ‫برخوردار در گفت وگو با‬ ‫باید ب��ه تعهداتی که به مش��تریان می دهند‪ ،‬جامه عمل‬ ‫بپوش��انند مگر انک��ه دلیلی قابل قبول ب��رای تاخیرهای‬ ‫خود داشته باشند‪ .‬خودروسازان خارجی نگاهی دیگرگونه‬ ‫ب��ه نمایندگی های واردکنندگان خ��ودرو در ایران دارند‪.‬‬ ‫هنگامی که بازار خوبی در یک کش��ور پیدا می کنند ابتدا‬ ‫به تامین نیاز ان بازار می پردازند و س��پس نمایندگی های‬ ‫ایرانی را مورد توجه قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگرچ��ه این مش��کالت برای ش��رکت های‬ ‫واردکننده خودرو وجود دارد اما این شرکت ها در صورت‬ ‫تاخیر باید به مش��تریان خس��ارت بپردازن��د‪ ،‬در غیراین‬ ‫صورت با روند نادرس��تی که در پی��ش گرفته اند به دلیل‬ ‫بی اعتم��ادی مصرف کنندگان فعالیت انها نمی تواند ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ .‬برخوردار به این پرس��ش که ایا ش��رکت های‬ ‫وارداتی که نسبت به تحویل خودرو به مشتریان بی توجهی‬ ‫ک��رده و به تعهد خود عمل نکر ده ان��د‪ ،‬اجازه پیش فروش‬ ‫دوب��اره را دارن��د؟ این گونه پاس��خ داد‪ :‬این ش��رکت ها یا‬ ‫نمایندگی ها از نظر عرفی اجازه پیش فروش دوباره ندارند‬ ‫وارد عمل می شوند‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن عال��ی واردات مش��کالت حاک��م ب��ر‬ ‫پیش فروش خودروه��ای وارداتی را ناش��ی از غیررقابتی‬ ‫بودن اقتصاد کش��ور دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬تا هنگامی که‬ ‫اقتصاد کشور به حالت رقابتی کامل در نیاید این ضعف ها‬ ‫وجود خواهد داشت‪ .‬اگر اقتصادمان‪ ،‬به اقتصاد باز رقابتی‬ ‫تبدیل ش��ود تمام فع��االن این عرص��ه در جهت کاهش‬ ‫قیمت و افزایش خدمات به مشتریان اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقض حقوق مصرف کنندگان‬ ‫هن��گام عقد قراردادهای پیش فروش بین ش��رکت های‬ ‫واردکننده خ��ودرو و خریداران گاهی قراردادها یک طرفه‬ ‫تنظیم ش��ده و ش��رکت واردکننده با مالحظات حقوقی‬ ‫مسئولیت پاسخگویی به مشتری را از خود سلب می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان خریدار هم گاهی ب��دون اگاهی قرارداد را‬ ‫امضا کرده و درصورتی که مش��کلی پیش بیاید حق دفاع‬ ‫از حق��وق خود را ن��دارد‪ .‬مع��اون کاال و خدمات انجمن‬ ‫ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان اعتقاد دارد که‬ ‫این قراردادها مصداق نقض حقوق مصرف کنندگان است‬ ‫و در صورت بی تعهدی ش��رکت وارد کننده‪ ،‬مشکالتی را‬ ‫ب��ه همراه خواهد داش��ت‪ .‬صادق بش��یری در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مطابق م��اده «‪ »214‬قانون مدنی در‬ ‫قرارداده��ا‪ ،‬م��ورد معامله باید مال یا عملی باش��د که هر‬ ‫یک از متعامالن‪ ،‬تعهد تسلیم یا ایفای ان را داشته باشند‬ ‫این در حالی اس��ت که در ق��رارداد پیش فروش خودرو از‬ ‫انجای��ی که هنوز مال��ی تولید نش��ده و ارزش قطعی ان‬ ‫هم تعیین نش��ده اس��ت‪ ،‬اطالع خریدار از کیفیت مال با‬ ‫ابهام روبه روس��ت و براساس اعتمادهای گذشته یا نیاز به‬ ‫اجب��ار قرارداد را امضاء می کند و بهای خودرویی که فقط‬ ‫تبلی��غ ان را دیده و از قیم��ت نهایی ان اطالعی ندارد را‬ ‫به فروش��نده می پردازد‪ .‬بنابراین ای��ن نوع قرارداد با مفاد‬ ‫قانون��ی قراردادهای منصفانه غیرانحص��اری تناقض دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می رسد این نوع قراردادهای پیش فروش‬ ‫یا پیش خرید به جای انکه توافقنامه باشد بیشتر تعهدنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به این موضوع ک��ه در این قراردادها منافع‬ ‫یکی از دوطرف مورد توج��ه قرار نمی گیرد‪ ،‬نام این رویه‬ ‫بی اخالقی اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن مشتری با قراردادهای زیرکانه‬ ‫بش��یری با اش��اره به این موضوع ک��ه در پیش فروش‬ ‫برخ��ی از خودروه��ای وارداتی‪ ،‬حس��ن اعتم��اد خریدار‬ ‫مورد سوءاس��تفاده قرار می گیرد به گونه ای که خریداران‬ ‫وج��وه قابل توجهی را به ش��رکت های واردکننده خودرو‬ ‫پرداخت می کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با توجه به ضعف هایی که‬ ‫در نظام فروش و تحویل از س��وی برخی از ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده خ��ودرو وج��ود دارد‪ ،‬پرونده های ش��کایت‬ ‫قابل توجهی در س��ازمان ها و مراجع قضایی تشکیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مثال در مفاد برخ��ی از این قراردادها تاخیر‬ ‫در تحویل خودرو جزو حوادث غیرمترقبه به شمار می اید‬ ‫و با پیش بینی های زیرکانه حقوقی امکان پیگیری احقاق‬ ‫حقوق از مشتری گرفته شده است‪ .‬معاون کاال و خدمات‬ ‫انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد‪:‬‬ ‫در این شرایط بعضی از شرکت ها اگرچه تعهدات فراوانی‬ ‫بابت پیش فروش های گذش��ته خ��ود دارند و به ان عمل‬ ‫نکرده اند اما باز هم به ثبت نام دوباره یا پیش فروش فوری‬ ‫اقدام می کنند که جای تعجب دارد‪ .‬البته بین خودروهای‬ ‫وارداتی «س��ی بی یو» (خودرو کامل) و «س��ی کی دی»‬ ‫(قطع��ات منفصله خودرو) باید تفاوت قائل ش��د‪ .‬حقوق‬ ‫مش��تریان بیش��تر در واردات خودروهای «س��ی بی یو»‬ ‫(خودرو کامل) ضایع می ش��ود؛ همچنین در واردات این‬ ‫خودروها واسطه گری نقش زیادی دارد‪ .‬بشیری در پاسخ‬ ‫به این پرسش که مش��تریان چند درصد از قیمت اصلی‬ ‫خودرو وارداتی را ب��رای پیش فروش پرداخت می کنند؟‬ ‫گفت‪ :‬درصد مش��خصی برای پرداخت مبلغ پیش فروش‬ ‫خودروهای وارداتی از س��وی مش��تریان به ش��رکت های‬ ‫واردکننده تعیین نش��ده اس��ت و مصوبه خاصی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ ،‬این درصد بیش��تر براساس طرح های‬ ‫تشریحی فروش مشخص می شود اما به طور تقریبی این‬ ‫مبلغ بی��ن ‪ 35‬تا ‪ 40‬درصد قیمت اصلی خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ماه های اخیر قیم��ت دالر و یورو‬ ‫کاه��ش پیدا ک��رد اما برخی این ش��رکت ها قیمت خود‬ ‫را تعدی��ل نکرده و ب��ه همان قیمت قبلی خ��ودرو را به‬ ‫فروش می رسانند این در حالی است که با کاهش قیمت‬ ‫ارز قیم��ت خودروهای وارداتی هم باید کاهش یابد‪ .‬خال‬ ‫برخی از قوانین و دس��تورالعمل شرایط سوءاستفاده را به‬ ‫برخی افراد س��ودجود می دهد‪ .‬در ب��ازار صنعت خودرو‬ ‫برنده کسانی هستند که تازنده اند نه سازنده‪ .‬معاون کاال‬ ‫و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درخواست کرد تا برای‬ ‫ایجاد اعتماد برای بهبود روابط صنعت خودرو با مشتریان‬ ‫و پیش��گیری از تداوم ضایع شدن حقوق همه ذی نفعان‬ ‫این صنعت در این زمینه چاره اندیش��ی شود‪ .‬بشیری به‬ ‫مدیران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشنهاداتی داد و‬ ‫گفت‪ :‬انتش��ار کتابچه ای که در ان قوانین و دستورالعمل‬ ‫خودروهای وارداتی بیان ش��ده باش��د ض��روری به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬همچنین بهتر اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت محدودیت ها و حمایت های خود از واردکنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان خودروهای وارداتی (خودروهای س��ی ‬ ‫کی دی) را در جدولی مشخص کند تا این افراد از حقوق‬ ‫خود مطلع ش��وند‪ .‬برای مثال ام��کان دارد که وزارتخانه‬ ‫محدودیت ه��ای سرنوشت س��ازی را برای خودروس��ازان‬ ‫تعیین ک��رده و یک تولید کننده خ��ودرو از ان بی اطالع‬ ‫و ب��وده رعایت نکردن ان پیامده��ای زیانباری برای این‬ ‫خودروساز به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش بنگاه های اقتص��ادی از جمله‬ ‫ش��رکت های واردکننده خودرو تا زمانی می توانند به بقا‬ ‫و دوام در بازار فکر کنند که رضایت مشتریان را سرلوحه‬ ‫کار خ��ود قرار داده و در تنظیم قراردادهای ش��ان رعایت‬ ‫حق��وق قانون��ی و معنوی مش��تریان را در نظ��ر بگیرند‬ ‫زی��را اگر متقاضیان نس��بت به این ش��رکت ها بی اعتماد‬ ‫ش��وند‪ ،‬ب��ازار تقاضا ب��رای محصوالت خود را از دس��ت‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رشد ‪۲۸‬درصدی تولید‬ ‫خودرو ایران‬ ‫تس�نیم‪ :‬بیزینس مانیتور با پیش بینی به نتیجه‬ ‫رسیدن مذاکرات هسته ای تا ‪ ۱۰‬تیر درباره صنعت‬ ‫خودرو ایران نوش��ت‪ :‬در طول سال ‪۲۰۱۵‬م شاهد‬ ‫افزایش ‪۲۸‬درصدی تولید خودرو در ایران خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بیزینس مانیتور در گزارش��ی نوشت‪ :‬پیش بینی‬ ‫م��ا از نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای این اس��ت که‬ ‫طرف ه��ای مذاکره کنن��ده تا ‪ ۳۰‬ژوئ��ن به توافق‬ ‫جامع دس��ت خواهن��د یافت و این عاملی بس��یار‬ ‫مثبت برای ترمیم و توس��عه صنعت خودرو ایران‬ ‫در اینده است‪.‬‬ ‫دسترسی به قطعات تولیدی شرکت های خارجی‬ ‫بدان معناس��ت که ش��اهد افزای��ش ‪۲۸‬درصدی‬ ‫مجموع تعداد تولید خود در ایران در سال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫خواهیم بود که ناشی از افزایش ‪۳۰‬درصدی تولید‬ ‫خودروه��ای مس��افری خواه��د بود‪ .‬تولی��د ایران‬ ‫هم اکنون یک میلیون و ‪۳۹۴‬هزار دس��تگاه اس��ت‬ ‫ک��ه این رقم همچنان کمتر از تولید یک میلیون و‬ ‫‪۶۴۸‬هزار دستگاه خودرو سال ‪۲۰۱۱‬م است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش افزود‪ :‬م��ا انتظار داری��م که تولید‬ ‫خودرو تا پایان س��ال ‪۲۰۱۹‬م به بیش از ‪۲‬میلیون‬ ‫دستگاه برسد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش پروژه های جدید در صنعت‬ ‫مونت��اژ داخل به اضافه ازادی صادرات خودروهای‬ ‫س��ی بی یو (خودرو کامل) به ایران بدان معناس��ت‬ ‫که شاهد رشد ‪۳۵‬درصدی فروش خودرو در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م و رس��یدن ان به یک میلیون و ‪۵۵۷‬هزار‬ ‫دستگاه خواهیم بود‪ .‬این رقم بازار را به سطح سال‬ ‫‪۲۰۱۱‬م نزدیکتر خواهد کرد‪ ،‬اما این رقم همچنان‬ ‫نسبت به یک میلیون و‪۵۹۰‬هزار دستگاه خودرو به‬ ‫فروش رفته در ایران کمتر است‪.‬‬ ‫در عین حال با توجه به تعداد نش��ان(برند)های‬ ‫جدی��دی که انتظار می رود وارد بازار ایران ش��وند‬ ‫و همچنی��ن پیش بین��ی ش��تاب گرفت��ن مصرف‬ ‫بخ��ش خصوص��ی از س��ال ‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬پیش بین��ی‬ ‫می ش��ود که ش��اهد رش��د بازار خ��ودرو ایران به‬ ‫ح��دود ‪۲/۵‬میلی��ون دس��تگاه تا س��ال ‪۲۰۱۹‬م‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫براساس امارهای اتحادیه تولیدکنندگان خودرو‬ ‫ای��ران‪۳۵ ،‬درصد بازار ایران در س��ال ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬در‬ ‫اختیار پژو بود و این ش��رکت فرانسوی در صورت‬ ‫انعقاد توافق هس��ته ای و امضای ق��رارداد جدید‪،‬‬ ‫ج��ای پای خود را در ای��ران محکم تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نش��ان(برند)های چینی نیز حض��ور خود در ایران‬ ‫را افزایش داده اند و از خال وجود شرکت های مهم‬ ‫غربی بهره و کمال استفاده را برده اند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫حج��م فروش انه��ا درحال حاضر به ان��دازه کافی‬ ‫زیاد نیس��ت‪ .‬در صورت انعقاد توافق هس��ته ای‪ ،‬با‬ ‫ورود نش��ان(برند)های امریکایی بازار خودرو ایران‬ ‫می تواند با تغییر در معادالت رقابتی مواجه باشد‪.‬‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان قطعات خودرو ادعا می کند‬ ‫که نش��ان(برند)های امریکایی قبال تمایل خود را‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بازار ایران نشان داده اند و‬ ‫این موجب تحری��ک برخی از رقیبان اروپایی انها‬ ‫برای حضور در بازار ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫خودرو سازان‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬مهدی جمالی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا حسن جلینی را‬ ‫به سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد‪.‬‬ ‫مراس��م تودیع و معارفه مدیران قدیم‬ ‫و جدی��د ارتباطات گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا با حضور مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران س��ایپا برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در مراس��م معارفه مدیر ارتباطات‬ ‫و ام��ور بین المل��ل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬دکتر جمال��ی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫ضمن تقدیر از زحم��ات مجتبی نظری‬ ‫گفت‪ :‬صنعت کش��ور در شرایط سخت و‬ ‫دشواری قرار گرفته و انتظارات از صنعت‬ ‫خودرو زیاد اس��ت‪ ،‬بنابر این نیاز به کار و‬ ‫فعالیت زیادی برای روش��ن کردن افکار‬ ‫عمومی از صنعت خ��ودرو وجود دارد و‬ ‫در این بخ��ش روابط عمومی قس��متی‬ ‫حسن جلینی‪ ،‬مدیر ارتباطات و امور بین الملل سایپا شد‬ ‫از این انتظارات را پاس��خگو اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در این برهه احس��اس می شد که‬ ‫مجموع��ه نیاز به انرژی جدیدی دارد‪ ،‬از‬ ‫این رو نیروی جدید که از مدیران بسیار‬ ‫پران��رژی و اجرایی اس��ت را به مجموعه‬ ‫اضافه کردیم‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬در این‬ ‫زم��ان نیاز بس��یار به جل��ب همکاری و‬ ‫همراه��ی همه مردم و مس��ئوالن وجود‬ ‫دارد و امی��دوارم بتوانی��م از توان اقای‬ ‫جلینی در ای��ن زمینه اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت جلین��ی پی��ش از این و‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تاکن��ون عض��و موظف‬ ‫هیات مدی��ره و قائم مق��ام مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت محورس��ازان ایران خودرو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن مدیری��ت کل‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬تا‬ ‫‪ ،1392‬مدیر تشریفات سازمان فرهنگ‬ ‫و ارتباطات اس�لامی از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬تا‬ ‫‪ ،1390‬مدی��ر اداری ش��رکت خدم��ات‬ ‫بازرگانی مس سرچش��مه در س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬و ‪۱۳۷۶‬و مدی��ر روابط عمومی و‬ ‫مدیر دفتر مدیرعامل موسس��ه فرهنگی‬ ‫هنری «افرینش» وابسته به دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی در س��ال های ‪ ۱۳۷۲‬تا ‪۱۳۷۵‬را‬ ‫در کارنام��ه کاری خ��ود دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬جلینی از س��ال ‪ ۱۳۷۰‬در عرصه‬ ‫مطبوعات نیز فعالیت داشته و در سوابق‬ ‫مطبوعاتی وی دبیری سرویس ورزشی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی صدا و س��یمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران از سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫تاکنون دی��ده می ش��ود‪ .‬وی همچنین‬ ‫عضویت در هیات موسس و مدیر روابط‬ ‫عمومی انجمن ریاضی دانان جوان کشور‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۷۹‬تاکن��ون و عضوی��ت در‬ ‫ش��ورای راهبردی سمپوزیوم بین المللی‬ ‫رواب��ط عمومی ای��ران را نیز در س��ابقه‬ ‫کاری خود دارد‪ .‬جلینی متولد سوم تیر‬ ‫‪ ،۱۳۴۳‬است‪.‬‬ ‫وی دارای مدرک کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و دانش��جوی کارشناسی ارشد‬ ‫مدیریت فناوری اس��ت‪ .‬در این مراس��م‬ ‫همچنین از زحمات مجتبی نظری‪ ،‬مدیر‬ ‫پیش��ین ارتباطات گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا که از مرداد م��اه ‪ ۱۳۹۰‬مدیریت‬ ‫ارتباط��ات این گروه را بر عهده داش��ت‬ ‫تقدیر و تشکر شد‪.‬‬ ‫بازدید هیات تاجران افریقایی از زامیاد‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ :‬هیاتی از تاجران افریقایی با حضور‬ ‫در ش��رکت «زامی��اد» از خطوط تولی��د و مونتاژ‬ ‫خودروهای تجاری س��بک و س��نگین این شرکت‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫ص��ادرات در هر بنگاه تولیدی و صنعتی موجب‬ ‫ایج��اد و ارتق��ای کیف��ی محصوالت‪ ،‬گس��ترش‬ ‫خالقی��ت و ن��واوری تولیدات می ش��ود و رش��د‬ ‫کم��ی و کیف��ی محص��والت را به دنب��ال خواهد‬ ‫داش��ت؛ در همی��ن راس��تا و با هدف گس��ترش‬ ‫همکاری های صادراتی‪ ،‬هیاتی از تاجران افریقایی‪،‬‬ ‫ضم��ن بازدی��د از قس��مت های تولیدی ش��رکت‬ ‫زامی��اد با خط��وط مختلف تولی��دی‪ ،‬محصوالت‪،‬‬ ‫فعالیت ها و توانمندی های این ش��رکت نیز اش��نا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه موجب این گزارش‪ ،‬برنام��ه اصلی صادرات‬ ‫در شرکت زامیاد بر اساس سند راهبردی صادرات‬ ‫گروه خودرو س��ازی س��ایپا در ‪ 2‬بخ��ش حفظ و‬ ‫توسعه بازارهای فعلی و نیز توسعه بازارهای جدید‬ ‫تقسیم بندی ش��ده است که بر این اساس افزایش‬ ‫صدور محصول این گروه خودروسازی به بازارهای‬ ‫اس��یای میانه‪ ،‬افریق��ا و‪ ...‬را می توان از اهداف این‬ ‫صنعت برش��مرد‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در بازدید این‬ ‫هیات‪ ،‬نشس��ت صمیمی با مدیران ارش��د شرکت‬ ‫زامی��اد به منظور تبادل مس��ائل فن��ی‪ ،‬تجربیات‬ ‫و همکاری ه��ای صادرات��ی بی��ن طرفی��ن برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬ایا اس��می بی مس��ماتر از «‪ »SUV‬که‬ ‫مخفف «‪ »Sport Utility Vehicle‬اس��ت‪ ،‬هم وجود‬ ‫دارد؟ «اس یو وی» ها جزو خودروهای چندمنظوره هستند‬ ‫و عملکردهای گوناگون را به نمایش می گذارند‪ ،‬اما درباره‬ ‫اس��پرت بودن چطور؟ با نگاه��ی مختصر به محبوب ترین‬ ‫«اس یو وی» های بازار امریکا در سال گذشته که عبارت اند‬ ‫از «هون��دا ‪« ،»CR-V‬ف��ورد اس��کیپ» و «تویوتا راو ‪»۴‬‬ ‫به راحتی درمی یابیم که هیچ کدام به معنای واقعی اسپرت‬ ‫نیستند و به نظر ما اس��پرت بودن اخرین فاکتور هرکس‬ ‫برای خرید خودروهای نام برده اس��ت و به نظر نمی رسد‪،‬‬ ‫در این باره هیچ کدام از شما مخالف ما باشید‪ .‬این ‪« 4‬اس ‬ ‫یو وی» جمع وجور که در ازمایش ما حضور دارند‪ ،‬از نظر‬ ‫اسپرت بودن در سگمنت خود بهترین هستند و به وسیله‬ ‫خودروسازان المانی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫نماین��ده اول ائ��ودی ‪ SQ۵‬م��دل ‪ ۲۰۱۵‬ب��ا موت��ور‬ ‫‪ ۳۵۴‬اس��ب بخ��اری از «این��گل اش��تاد» اس��ت‪ .‬بی ام و‬ ‫‪۳۵i‬ن‪xDrive‬ن‪ X۴‬به مونیخ تعلق دارد و از اشتوتگارت‬ ‫‪ 2‬نماینده داریم‪ .‬اولی مرس��دس بنز ‪GLA۴۵ AMG۴‬‬ ‫با موتور ‪ ۳۵۵‬اسب بخاری که با خوش رویی از «افالترباخ»‬ ‫در گ��روه حضور دارد و دومی پورش��ه م��اکان توربو مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬با موتور ‪ ۴۰۰‬اسب بخاری‪ .‬هر کدام از خودروهای‬ ‫موج��ود در ازمایش از سیس��تم چهارچ��رخ محرک بهره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫س یو وی»های این گ��روه برخالف‬ ‫ب��ه دلیل اینک��ه «ا ‬ ‫بس��یاری دیگر‪ ،‬به طور وی��ژه برای رانندگ��ی پرفورمنس‬ ‫س��اخته شده اند‪ ،‬ما هم تصمیم گرفتیم انها را در جاده ای‬ ‫ازمایش کنیم که شامل مس��یر معروف ‪Mulholland‬‬ ‫در لس انجل��س و تپه های ش��یب دار و پیچ های پی درپی‬ ‫و تنگ می ش��ود و «جانی لیبرمن» (نویسنده موتورترند)‬ ‫ب��ه ان لقب «حلقه جنوبی» داده اس��ت و هم چنین برای‬ ‫قضاوت و اندازه گیری بهتر‪ ،‬خودروها را در خیابان های‬ ‫ش��هر و بزرگراه ها هم ازمایش کردی��م‪ .‬قصد ما در درجه‬ ‫نخس��ت مش��خص کردن بهترین اتومبی��ل از نظر راننده‬ ‫است‪ .‬همچنین میزان مصرف سوخت‪ ،‬راحتی و ارزش در‬ ‫قبال مبلغ پرداختی هم در تصمیم گیری ما نقش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی ام و ‪۳۵i‬ن‪xDrive‬ن‪X۴‬‬ ‫‪۳۵i‬ن‪xDrive‬ن‪ X۴‬از جان��ب ب��ی ام و با نام «‪ »SAC‬که‬ ‫مخفف (‪ )Sport Activity Coupe‬اس��ت‪ ،‬ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬روی کاغذ ش��رایط برای بی ام و چندان مطلوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬میزان قدرت و گش��تاور بی ام و در گروه کمترین‬ ‫است و به تبع ان اتومبیل از نظر شتاب گیری صفر تا ‪ ۶۰‬و‬ ‫یک چهارم مایل کندترین عملکرد را در میان دیگر اعضای‬ ‫گروه دارد‪ .‬همچنین از نظر ترمزگیری در مکان س��وم این‬ ‫گروه ‪ 4‬تایی می ایس��تد‪ .‬بی ام و ‪ x۴‬ب��ه موتور ‪ ۳‬لیتری با‬ ‫ارایش ‪ ۶‬س��یلندر تخت به همراه توربو شارژر مجهز است‬ ‫که تنها ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار ق��درت و ‪ ۳۰۰‬پوند فوت (‪۴۰۷‬‬ ‫نیوتن متر) گش��تاور تولید می کند‪ .‬با وجود کمبود قدرت‬ ‫موت��ور و البته به لطف وجود گیربکس ‪ ۸‬س��رعته ‪ ZF‬و‬ ‫همچنین دومین خودرو س��بک وزن گ��روه بودن‪ X۴ ،‬در‬ ‫پیس��ت زیاد از بقیه عقب نمی افتد‪ .‬با فشار روی پدال گاز‪،‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫رقابت ‪« 4‬اس یو وی» اسپرت المانی‬ ‫تاج پیروزی بر سر‬ ‫کراس اوور اشتوتگارتی‬ ‫‪ X۴‬در عرض ‪ ۵/۲‬ثانیه از حالت س��کون به ‪ ۹۶/۶‬کیلومتر‬ ‫می رسد و ش��تاب گیری ‪ 400‬متر را در عرض ‪ ۱۳/۹‬ثانیه‬ ‫و با س��رعت ‪ ۱۵۹‬کیلومتر بر جای می گذارد‪ .‬هم چنین با‬ ‫ضربه سنگین به پدال ترمز در سرعت ‪۹۶/۶‬کیلومتر‪X۴ ،‬‬ ‫در ‪ ۱۱۳‬فوت (‪ )۳۴/۴‬متر متوقف می شود‪.‬‬ ‫اثرات عملکرد کم فروغ‪ X4‬در ازمون عدد ‪ ۸‬که ان را در‬ ‫‪ ۲۶/۲‬ثانیه و با تحمل فشار جانبی میانگین ‪ ۰/۷۱‬به پایان‬ ‫چ و خم های جاده مح��ل ازمایش خودش‬ ‫رس��اند‪ ،‬در پی�� ‬ ‫را نش��ان داد‪« .‬روری جورنی��کا» ک��ه از عوام��ل ازمایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬درباره ‪ X۴‬عنوان کرده اس��ت‪« :‬بی ام و ‪ X۴‬نسبت‬ ‫بقیه بس��یار بزرگتر‪ ،‬بلندتر و س��نگین تر‬ ‫احساس می ش��ود» همچنین یکی‬ ‫دیگ��ر از عوامل گ��روه به نام‬ ‫« ا س��کا ت ا و نس »‬ ‫عقی��ده دارد‪ « :‬فرمان پذی��ری ‪X۴‬‬ ‫احساس��ی مانند مسابقه طناب کش��ی با چرخ های جلو را‬ ‫به انس��ان می دهد و در دره های باریک و پر پیچ وخم مانند‬ ‫یک س��دان اسپرت بزرگ احس��اس می شود» و همچنین‬ ‫اضاف��ه می کند‪« :‬من واقعا از رانندگی س��خت این خودرو‬ ‫لذت بردم»‪.‬‬ ‫موتور ‪ ۶‬س��یلندر خطی ب��ی ام و ‪ X۴‬بهترین بخش این‬ ‫سا ور اس��ت و صدای فوق الع��اده ای دارد و تمام طول‬ ‫کرا ‬ ‫مس��یر را به اوازخوانی در دور موتور ‪ ۷۰۰۰‬دور در دقیقه‬ ‫مش��غول است‪ .‬در هنگام ازمایش های شهری و بزرگراهی‬ ‫هم انتظار عملکرد بهتری از بی ام و داش��تیم‪ .‬درست است‬ ‫که بی ام و از نظر اس��پرت بودن در پس رقبا قرار می گیرد‬ ‫اما به طور تعجب اوری کم هیجان ترین عضو گروه نیس��ت‪.‬‬ ‫بی ام و کوبنده ترین رانندگی و پرسروصداترین کابین گروه‬ ‫را دارد که بخش زیادی از ان از اس��تفاده از الستیک های‬ ‫فاق کوتاه «ران فلت» ناش��ی می ش��ود‪ .‬ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫عملکرد ضعیف ‪ X۴‬در شهر و بزرگراه و همچنین دره های‬ ‫پرپیچ وخم می توان انتظار داشت که این خودرو قافیه را به‬ ‫دیگر رقبای هم وطن ببازد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪SQ۵‬‬ ‫ائودی ‪ SQ۵‬ازمایش ش��ده در دمای ‪ ۲۳‬درجه در ماه‬ ‫فوریه‪ ،‬به الس��تیک های زمس��تانی مجهز بود و به وضوح‬ ‫مش��خص اس��ت که این نوع الس��تیک انتخ��اب ایده الی‬ ‫نبود‪ .‬م��ا از ‪ SQ۵‬انتظارهای بزرگی داش��تیم‪ ،‬به ویژه به‬ ‫دلیل اینکه این اتومبیل در اصل یک نس��خه س��بک تر و‬ ‫البت��ه ارزان تر از پورش��ه ماکان اس��ت‪« .‬اس ی و وی» های‬ ‫مونیخی و اش��توتگارتی ترجیح داده اند به منظور افزایش‬ ‫قدرت از توربوش��ارژر به��ره ببرند‪ ،‬اما اینگل اش��تادی از‬ ‫سوپرش��ارژر بهره می برد‪ .‬در نتیجه قدرت موتور ‪ ۳‬لیتری‬ ‫‪ V6‬اتومبی��ل به ‪ ۳۵۴‬اس��ب بخار و میزان گش��تاور به‬ ‫‪ ۳۴۷‬پون��د فوت (‪ ۴۷۰‬نیوتن متر) رس��یده اس��ت‪ .‬مانند‬ ‫«بی ام و»‪« ،‬ائ��ودی» هم از گیربکس ‪ ۸‬دنده بهره می برد‪.‬‬ ‫تیم ازمایش «موتور ترند» در سال ‪۲۰۱۴‬م ائودی ‪SQ۵‬‬ ‫را ازمایش کرد که به الس��تیک های تابس��تانی مجهز بود‬ ‫و ان اتومبیل توانس��ت شتاب صفر تا ‪۹۶/۶‬کیلومتر را در‬ ‫ع��رض ‪ ۴/۸‬ثانی��ه و یک چهارم مای��ل را در ‪ ۱۳/۵‬ثانیه با‬ ‫سرعت ‪۱۶۴/۴‬کیلومتر عملی کند‪ .‬اما ‪ SQ۵‬حاضر در این‬ ‫ازمایش با توجه به بهره گیری از تایرهای نرم تر زمس��تانی‬ ‫ش��تاب صفر تا ‪ ۹۶/۶‬کیلومتر را در ‪ ۴/۴‬ثانیه و یک چهارم‬ ‫مای��ل را در ‪۱۳/۱‬ثانیه با س��رعت ‪ ۱۶۷/۵‬کیلومتر برجای‬ ‫گذاشت‪ ،‬اما نکته منفی تایرهای نرم تر زمستانی طوالنی تر‬ ‫شدن مسافت ترمز است‪ .‬ائودی ‪ SQ۵‬حاضر در ازمایش‬ ‫ب��ا ترمزگیری در س��رعت ‪ ۹۶/۶‬کیلومت��ر در ‪ ۳۷/۴‬متر‬ ‫متوقف ش��د‪ SQ۵.‬خیلی زود توانست قلب و ذهن گروه‬ ‫داوران را بربای��د‪ .‬یکی از داوران به ن��ام ایوانز می گوید‪ :‬با‬ ‫ق��رار دادن اتومبیل در حالت دینامیک‪ ،‬واکنش پدال گاز‬ ‫س��ریع تر می شود و موتور همواره در بازه ‪ ۴۰۰۰‬تا ‪۶۰۰۰‬‬ ‫دور در دقیقه کار می کند‪.‬‬ ‫«ائ��ودی» و «بی ام و» هرکدام در جایگاهی که الیق ان‬ ‫هس��تند‪ ،‬خواهند ایس��تاد‪ .‬ولی انتخاب برترین خودرو در‬ ‫ای��ن گروه از میان مرس��دس بن��ز ‪ GLA۴۵ AMG۴‬و‬ ‫پورشه ماکان توربو بسیار سخت است‪ .‬هر ‪ 2‬خودرو از نظر‬ ‫رانندگی بهترین «اس یو وی»های س��اخته شده تاکنون‬ ‫هستند و در ابتدا مانند خودروهای اسپرت رفتار می کنند‬ ‫و س��پس نقش کراس اورهای خانوادگ��ی را ایفا می کنند‪.‬‬ ‫پورش��ه ماکان توربو ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬دالر قیمت دارد که‬ ‫به طور قابل مالحظه ای از دیگر اعضای گروه باالتر اس��ت‪.‬‬ ‫تنها قیمت ان نیس��ت که از بقیه باالتر است‪ ،‬بلکه پورشه‬ ‫از نظ��ر قدرت موت��ور هم بر دیگر خودروه��ا برتری دارد‪.‬‬ ‫موتور پورش��ه نمونه ‪ ۳/۶‬لیتری توربو دوقلو ‪ V6‬است که‬ ‫‪ ۴۰۰‬اس��ب بخ��ار قدرت و ‪ ۴۰۶‬پوند ف��وت (‪ ۵۵۰‬نیوتن‬ ‫متر) گش��تاور تولید می کن��د‪ .‬قدرت تولی��دی موتور در‬ ‫پورشه به واسطه یک گیربکس ‪ ۷‬سرعته ‪ 2‬کالچه ‪PDK‬‬ ‫و سیستم ‪4‬چرخ محرک مجهز به مبدل گشتاور به زمین‬ ‫منتقل می ش��ود‪ .‬پورش��ه ماکان س��نگین وزن ترین عضو‬ ‫گروه اس��ت‪ ،‬اما این نکته را نمی توان از روی عملکرد فنی‬ ‫اتومبیل به دست اورد‪ .‬چراکه ماکان توانست در ‪ ۴/۲‬ثانیه‬ ‫حقوق و پاداش یک میلیارد «ینی» برای مدیرعامل نیسان‬ ‫ایس�نا‪« :‬کارل��وس قص��ن»‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نیس��ان که یکی از باالتری��ن حقوق ها را‬ ‫در می��ان مدی��ران خودروس��ازان ژاپنی‬ ‫دارد‪ ،‬ب��رای نخس��تین بار بی��ش از ی��ک‬ ‫میلیارد ین (‪ ۸/۴‬میلی��ون دالر) حقوق و‬ ‫پاداش گرفت‪ .‬نیس��ان موت��ور که دومین‬ ‫خودروساز بزرگ ژاپن است‪ ۹۹۵ ،‬میلیون‬ ‫ین پاداش در سال مالی منتهی به مارس‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ب��ه «قصن» پرداخت ک��رد که ‪4‬‬ ‫درصد نسبت به سال پیش از ان افزایش داشت‪« .‬قصن» از سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬میالدی که رگوالتور مالی ژاپن افشای پاداش های حداقل‬ ‫ی کرد‪3 ،‬بار در‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون ینی ش��رکت های سهامی عام را الزام ‬ ‫رتبه نخس��ت پردرامدترین مدیران قرار گرفت اما پردرامدترین‬ ‫مدیر در میان مدیران شرکت های ژاپنی در سال گذشته «نیکش‬ ‫ارورا»‪ ،‬رییس س��افت بانک بود که حدود‬ ‫‪ 16/۶‬میلی��ارد ین دریاف��ت کرد‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه س��ود نیس��ان ی��ک پنج��م تویوتا‬ ‫ب��ود اما «قص��ن» بیش از ‪4‬برابر بیش��تر‬ ‫از «اکی��و تویودا»‪ ،‬رییس تویوتا در س��ال‬ ‫مال��ی منتهی ب��ه م��ارس ‪ ۲۰۱۴‬دریافت‬ ‫کرد‪« .‬قصن» در خودروس��از فرانسوی رنو‬ ‫که با نیس��ان سرمایه گذاری مشترک دارد‬ ‫هم مدیرعامل اس��ت و در سال ‪۲۰۱۴‬م از‬ ‫این ش��رکت ‪ ۷/۲‬میلیون یورو (‪ ۸/۱۷‬میلیون دالر) دریافت کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین رییس هیات مدیره «اوتوواز»‪ ،‬ش��ریک روس��ی رنو‬ ‫است‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪« ،‬قصن» ‪ ۶۱‬ساله با ‪ ۳/۱۲۲‬میلیون‬ ‫س��هم به ارزش حدود ‪ ۳۰‬میلی��ون دالر بر مبنای قیمت کنونی‪،‬‬ ‫بزرگترین سهامدار شخصی در نیسان است‪.‬‬ ‫ش��تاب صفر تا ‪ ۹۶/۶‬کیلومتر را عملی کند که از این نظر‬ ‫س��ریع ترین بود‪ .‬هم چنین با طی مسافت یک چهارم مایل‬ ‫در ‪۱۲/۹‬ثانی��ه با ‪ ۱۷۰/۸‬کیلومتر س��رعت دومین خودرو‬ ‫س��ریع گروه ب��ود‪ .‬در حالی که از این نظ��ر اختالف اش با‬ ‫سریع ترین خودرو گروه تنها ‪ ۰/۱‬ثانیه می باشد‪.‬‬ ‫مس��افت ترمز ثبت ش��ده برای ماکان از س��رعت ‪۹۶/۶‬‬ ‫کیلومتر تنها ‪ ۳۱‬متر اس��ت‪ .‬به نظر شخص نویسنده همه‬ ‫چیز ماکان از موتور و گیربکس گرفته تا سیس��تم تعلیق‬ ‫و فرمان پذی��ری به ص��ورت یکپارچه و بس��یار عالی با هم‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬برای طی کردن س��ریع تر پیچ ها در ماکان‬ ‫سخت ترین کار ممکن فشردن دکمه ‪ +Sport‬است‪ .‬یک‬ ‫اش��کال بزرگ که می توان به م��اکان گرفت‪ ،‬بازخوردهای‬ ‫فرمان ان اس��ت که مانند دیگر ساخته های پورشه نیست‪.‬‬ ‫واکنش ه��ای فرمان به تنهایی بس��یار س��ریع اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بازخوردهای ناش��ی از ان کمی بی حس به نظر می رس��د‪.‬‬ ‫عملکرد فنی‪ ،‬راحتی و بسیاری ویژگی های دیگر ماکان با‬ ‫برترین خودرو گروه برابری می کند‪ ،‬اما نقطه ضعف ماکان‬ ‫همانا گران تر بودن ان نسبت به بقیه است‪« .‬جورنکا» که‬ ‫یکی از داوران این مقایسه است‪ ،‬درباره ماکان عقیده دارد‪:‬‬ ‫« این خودرو گران اس��ت‪ ،‬هزینه رانندگی با ان باالس��ت‪،‬‬ ‫گران به نظر می رس��د و در نهایت این خودرو بوی گرانی‬ ‫می دهد»‪ .‬برای فهم بهتر موضوع باید بگوییم ماکان نسبت‬ ‫به دومین خودرو ارزانقیمت گروه ‪ ۲۰‬هزار دالری گران تر‬ ‫است‪ .‬تنها رینگ چرخ های ‪ ۲۱‬اینچی اتومبیل ‪ ۳۳۰۰‬دالر‬ ‫قیمت دارند حتی اگر ماکان ‪ S‬که نس��بت به نسخه توربو‬ ‫ضعیف تر اس��ت را هم در ازمایش استفاده می کردیم‪ ،‬باز‬ ‫هم ماکان گران ترین عضو گروه می شد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین مرس��دس بنز از نظر ما در دس��ته چندان‬ ‫مناس��بی جا نگرفته است‪ .‬در واقع دسته بندی این خودرو‬ ‫در میان «اس ی و وی»ها چندان صحیح نیست‪ .‬برای درک‬ ‫بهت��ر موضوع کار را با یک مثال پیش می بریم‪ .‬مطمئنا تا‬ ‫به حال س��وبارو ‪ XV Crosstrek‬را دیده اید‪ .‬کمپانی‬ ‫س��وبارو عقیده دارد ای��ن خودرو یک‬ ‫«اس یو وی» اس��ت‪ ،‬اما عالقه مندان‬ ‫این خودرو را یک هاچ بک می دانند‪.‬‬ ‫چنین مس��ئله ای درباره مرسدس‬ ‫بنز ‪ GLA۴۵ AMG۴‬هم صادق‬ ‫است‪ .‬یکی از داوران به نام «ایوانز» معتقد‬ ‫است مرس��دس بنز ‪ GLA۴۵ AMG۴‬یک هاچ بک داغ‬ ‫با ارتفاع کمی بلندتر اس��ت‪ .‬هر نامی می خواهید روی این‬ ‫خودرو بگذارید‪ .‬اما باید بدانید ‪ GLA۴۵ AMG۴‬نه تنها‬ ‫بهترین کراس اور در گروه اس��ت بلک��ه بهترین هندلینگ‬ ‫را در می��ان خودروه��ای موجود در ب��ازار دارد‪ .‬حرف مان‬ ‫را ب��اور نمی کنید؟ پس نگاهی به نتایج به دس��ت امده در‬ ‫هنگام ازمایش ها بیندازی��د‪ .‬عملکرد اتومبیل در ازمایش‬ ‫‪ skidpad‬هم به همان نسبت شگفت انگیز بود و اتومبیل‬ ‫توانس��ت عدد ‪ ۰/۹۳‬را برای شتاب جانبی به ثبت برساند‪.‬‬ ‫‪GLA۴۵ AMG۴‬تنه��ا عضو گروه با موتور ‪ ۴‬س��یلندر‬ ‫بود‪ .‬موتور این اتومبیل یک نمونه ‪ ۴‬س��یلندر توربوشارژر‬ ‫‪ ۲‬لیت��ری با ‪ ۳۵۵‬اس��ب بخ��ار ق��درت و ‪ ۳۳۲‬پوند فوت‬ ‫(‪ ۴۵۰‬نیوتن متر) گش��تاور است‪ .‬گیربکس هم از انواع ‪۷‬‬ ‫س��رعته اتوماتیک دوکالچه اس��ت که در ترکیب با موتور‬ ‫پرقدرت‪ ،‬شتاب صفر تا ‪ ۹۶/۶‬کیلومتری برابر با ‪ ۴/۳‬ثانیه‬ ‫را برای ‪ GLA۴۵ AMG۴‬به ارمغان می اورد‪ .‬همچنین‬ ‫مرس��دس بنز یک چهارم مایل را در ‪ ۱۲/۸‬ثانیه با سرعت‬ ‫‪ ۱۷۳/۶‬کیلومت��ر عملی کرد و مس��افت الزم برای توقف‬ ‫اتومبی��ل از ‪ ۹۶/۶‬کیلومتر ‪ ۳۱/۴‬متر بود‪ .‬با درنظر گرفتن‬ ‫این ارقام رقابت مرس��دس بنز و پورش��ه برای کسب رتبه‬ ‫نخس��ت شانه به شانه است‪ .‬اما وجه برتری مرسدس بنز بر‬ ‫پورشه چیست؟ وزن! مرسدس بنز نزدیک ‪ ۴۰۰‬کیلوگرم‬ ‫نسبت به پورشه سبک تر اس��ت و در ماشین های اسپرت‬ ‫وزن کمتر برابر اس��ت با لذت بیش��تر‪« .‬ایاپانا» و «ایوانز»‬ ‫درباره مرسدس بنز عقیده دارند‪« :‬قدرت بیشتر‪ ،‬هندلینگ‬ ‫شگفت انگیز‪ ،‬چسبندگی فوق العاده و فرمان پذیری مناسب‬ ‫همگی وجه برتری مرسدس بنز بر رقیبان است و از راندن‬ ‫چنین خودرویی نمی ش��ود لذت نب��رد‪« .‬جورنکا» یکی از‬ ‫عوامل ازمایش عقیده دارد‪« :‬اگر ‪ GLA‬توربو یک انسان‬ ‫بود‪ ،‬می ش��د ان را به یک کودک ‪ ۴‬ساله بیش فعال که در‬ ‫معرض قند و کافئین است‪ ،‬تشبیه کرد»‪.‬‬ ‫‪ GLA۴۵ AMG۴‬خودروی��ی اعتی��اداور اس��ت‪ .‬هر‬ ‫انتظاری از ان دارید‪ ،‬براورده می کند‪ .‬در ش��هر‪ ،‬س��واری‬ ‫رام و قابل کنترلی دارد و در بزرگراه س��واری راحت و در‬ ‫ص��ورت نیاز مانند اتومبیل رالی رفتار می کند‪ .‬مرس��دس‬ ‫بنز ‪ GLA۴۵ AMG۴‬و پورش��ه ماکان توربو از بسیاری‬ ‫جهات ش��بیه به هم هس��تند‪ ،‬اما ش��کاف قیمتی زیاد و‬ ‫میزان مصرف س��وخت و رانندگ��ی لذت بخش تر دالیلی‬ ‫هس��تند که باعث برتری بنز بر پورشه می شوند‪ .‬کراس اور‬ ‫س��اخته ‪ AMG‬خودرویی اس��ت که الیق کلمه اسپرت‬ ‫در عب��ارت ترکیب��ی ‪ Sport Utility Vehicle‬اس��ت‬ ‫و ت��اج پیروزی را باید بر س��ر این کراس اور اش��توتگارتی‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫سریع ترین دوچرخه جهان‬ ‫ایس�نا‪ :‬گروه هیومن پاور در دانش��گاه‬ ‫دل��ف هلن��د‪ ،‬دوچرخ��ه «‪ »VeloX‬را‬ ‫ارائ��ه کرده اند که دارای رکورد س��رعت‬ ‫‪ ۱۳۳/۷۸‬کیلومتر بر ساعت (بیش از ‪۸۰‬‬ ‫مایل بر ساعت) است‪.‬‬ ‫محققان دانش��گاه دلف در هلند با هدف‬ ‫افزایش سرعت حمل ونقل‪ ،‬دوچرخه ای‬ ‫را طراح��ی کرده ان��د ک��ه ب��ه عن��وان‬ ‫س��ریع ترین دوچرخه جهان ش��ناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سرعت دوچرخه سواری در ش��هر کپنهاگ‪ ،‬یکی از بزرگترین‬ ‫ش��هرهای دوچرخه س��واری جه��ان‪ ۱۶ ،‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫حال تصور کنید‪ ،‬بدون صرف انرژی بیشتر این سرعت ‪ 4‬برابر‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫س��ومین م��دل ‪ ،VeloX‬در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۳‬میالدی در کوهس��تان باتل نوادا‬ ‫رکورد برجا گذاشت‪.‬‬ ‫مجموع��ه دوچرخه ه��ای پ��ر س��رعت‬ ‫‪ VeloX‬فقط برای مس��ابقات سرعتی‬ ‫جهانی و دوچرخه سواران خاص طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محققان از ورزش��کاران منتخب که در‬ ‫دانشگاه امستردام اموزش دیده اند‪ ،‬برای ثبت رکوردهای خود‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مدل ‪ 3‬چرخه ‪ Velo Tilt‬نیز برای دوچرخه سواران معمولی‬ ‫طراحی ش��ده و ثابت تر از س��ری ‪ VeloX‬بوده و می تواند به‬ ‫سرعت ‪ ۶۰‬کیلومتر در ساعت برسد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دالر با چه قیمتی تک نرخی خواهد شد؟‬ ‫ثبت کمترین تورم شهری در ‪ 40‬ماه گذشته‬ ‫صنایع برتر بورس در پساتحریم‬ ‫‪13‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد‬ ‫منشا فرار مالیاتی‪ ،‬نبود پایگاه اطالعاتی‬ ‫سارا اصغری ‪ -‬گروه اقتصاد ‪:‬‬ ‫با کمبود بودجه دولت و افت‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬نخستین گزینه‬ ‫برای جایگزین�ی درامدهای‬ ‫نفت�ی‪ ،‬عایدی ه�ای حاص�ل از مالیات‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای�ن درحالی اس�ت که اقتص�اد ایران‬ ‫هم�واره از ف�رار مالیات در رن�ج بوده و‬ ‫به صورت دقیق مش�خص نیست کسری‬ ‫بودجه دولت‪ ،‬چگونه و در چه بازه زمانی‬ ‫می تواند از طریق مالیات جبران شود‪.‬‬ ‫به گفته علی عس�کری‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫مالیاتی کش�ور‪ ،‬در پایان س�ال گذشته‬ ‫می�زان ف�رار مالیات�ی‪ ۲۰‬ت�ا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از تولی�د ناخالص ملی اس�ت که رقمی‬ ‫معادل ‪ ۱۲‬تا ‪۲۰‬میلیارد دالر در هر س�ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی‬ ‫منشا فرارهای مالیاتی را نبود سیاست های‬ ‫مالیاتی کارام��د در بلندمدت‪ ،‬نبود پایگاه‬ ‫ثبت اطالعات دقیق در یک سیستم جامع‬ ‫و کارام��د‪ ،‬برخی معافیت ه��ای قانونی و‬ ‫گس��ترش اقتصاد غیررس��می می دانند و‬ ‫معتقدند‪ ،‬ب��رای جایگزینی درامد مالیاتی‬ ‫به جای درامد نفتی به یک بازه زمانی ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬ساله و سیاست های پایدار و مناسب در‬ ‫این زمینه نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون سختگیرانه ‬ ‫مهدی تق��وی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی و‬ ‫استاد دانش��گاه در گفت وگوی اختصاصی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از انج��ا که به طور‬ ‫با‬ ‫معم��ول و در حالت عادی م��ردم تمایل‬ ‫ندارند مق��داری از درامد خود را به دولت‬ ‫بدهن��د‪ ،‬پدیده ای به نام «ف��رار مالیاتی»‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫تقوی با اش��اره به ای��ن موضوع که فرار‬ ‫مالیات��ی در همه جای دنی��ا یک معضل‬ ‫فراگیر است‪ ،‬گفت‪ :‬در همه جای دنیا یک‬ ‫عده از مردم همیشه سعی می کنند میزان‬ ‫مالیات را کمت��ر از ان مقداری که دولت‬ ‫قرار اس��ت از انها بگیرد‪ ،‬پرداخت بکنند‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگ��ر از پرداخ��ت مالیات به‬ ‫انحای مختلف فرار می کنند‪ .‬وی با توضیح‬ ‫روش ه��ای مختلف ف��رار مالیاتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یک��ی از روش های ف��رار مالیاتی به‬ ‫این شیوه است که مردم درامدهایشان را‬ ‫کمتر از مقدار واقعی ان و مخارج ش��ان را‬ ‫بیشتر از ان میزان نشان می دهند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه ادامه داد ‪ :‬یک عده‬ ‫دیگ��ر نیز از طریق خوداظه��اری اقدام به‬ ‫پرداخت مالیات می کنند که ممکن است‬ ‫راستی ازمایی نداش��ته باشند‪ .‬اما در کل‬ ‫از انجا ک��ه مردم تمای��ل ندارند مقداری‬ ‫از درامد خود را به دولت بپردازند س��عی‬ ‫می کنن��د درام��د واقعی خ��ود را پنهان‬ ‫کنن��د‪ .‬البته در ای��ن می��ان کارمندان و‬ ‫حقوق بگی��ران دول��ت ک��ه راه گریزی از‬ ‫فرار مالیاتی ندارند تنها گروهی به ش��مار‬ ‫می روند که مالیات را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫تقوی با اشاره به دو نوع پرداخت مالیاتی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬یک ن��وع پرداخ��ت مالیات‬ ‫تکلیفی است که ش��امل افراد حقوق بگیر‬ ‫دولت می شود بدین معنا که قبل از اینکه‬ ‫حقوق به افراد واریز شود دولت مالیات را‬ ‫از حقوق افراد کسر می کند‪ .‬نوع دیگر نیز‬ ‫با انتشار سود و زیان شرکت های خصوصی‬ ‫و تولیدی در پایان هر س��ال به مقام های‬ ‫مالیاتی از انها مالیات دریافت می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که در همه‬ ‫جای دنیا شرکت های خصوصی برای فرار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬کارشناس��انی را ب��رای غیرواقعی‬ ‫نشان دادن سودهایشان در خدمت دارند‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬در بخش خصوصی نیز عده ای‬ ‫از زی��ر ب��ار پرداخت مالیات ش��انه خالی‬ ‫می کنند‪ ،‬اما حسابرسان مالیاتی با بررسی‬ ‫دفتر س��ود و زیان این ش��رکت ها در پی‬ ‫گرفتن مالیات از انها هستند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه در پایان با اش��اره‬ ‫ب��ه راهکارهای��ی به منظور پیش��گیری از‬ ‫فراره��ای مالیاتی اذعان ک��رد‪ :‬برای فرار‬ ‫مالیاتی باید قانون سختگیرانه ای را به اجرا‬ ‫گذاشت تا بتوان از فرار مالیاتی پیشگیری‬ ‫کرد‪ .‬قوانین مالیات��ی اگر به صورت جدی‬ ‫پیگی��ری و اجرا ش��وند راه ف��رار مالیاتی‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین ارزش افزوده‬ ‫تقوی‪ :‬برای فرار‬ ‫مالیاتی باید قانون‬ ‫سختگیرانه ای را به اجرا‬ ‫گذاشت تا بتوان از فرار‬ ‫مالیاتی پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫قوانین مالیاتی اگر‬ ‫به صورت جدی پیگیری‬ ‫و اجرا شوند راه فرار‬ ‫مالیاتی مسدود خواهد‬ ‫شد‬ ‫می گیرد که چارچوب معلوم و مش��خصی‬ ‫از فعالیت ه��ای بخ��ش خصوص��ی ک��ه‬ ‫به گونه رس��می باید س��ود و زیانش��ان را‬ ‫گزارش بدهند‪ ،‬وج��ود ندارد‪ .‬اما اگر تمام‬ ‫مبادالت از طریق چارچوب مش��خصی و‬ ‫با کد مشخصی انجام می شد به طور یقین‬ ‫کنترل مالیاتی افزایش پیدا می کرد‪.‬‬ ‫علیپ��ور در پایان راه پیش��گیری از فرار‬ ‫مالیاتی را ثب��ت اطالعات دقیق از فعاالن‬ ‫اقتصادی دانست و گفت ‪ :‬برای کاهش فرار‬ ‫مالیات��ی باید س��امانه ای بتواند چارچوب‬ ‫مشخصی از فعالیت فعاالن اقتصادی را به‬ ‫دست بیاورد‪ .‬البته در این زمینه نیز باید از‬ ‫سوی دیگر بتوان از فعالیت های بازارهای‬ ‫غیررسمی و قاچاق نیز پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش فرار مالیاتی‬ ‫محمدصادق علیپور کارشناس اقتصادی‬ ‫و اس��تاد دانش��گاه نی��ز در گفت وگ��وی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی‬ ‫اختصاص��ی ب��ا‬ ‫از موضوع های��ی ک��ه دول��ت ب��ه تازگی‬ ‫به ط��ور ج��دی پیگیری می کند‪ ،‬مس��ئله‬ ‫ارزش افزوده در بخش های مختلف اس��ت‬ ‫ک��ه از طریق بخش خصوص��ی نیز دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬علیپ��ور در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬از طریق بررسی ارزش افزوده‪ ،‬دولت‬ ‫می توان��د براورده��ای درس��ت تری برای‬ ‫مالیات انجام بدهد‪ ،‬چراکه دولت به دنبال‬ ‫ان اس��ت که ارزش اف��زوده در بخش های‬ ‫مختلف مانند خدمات ‪ ،‬کشاورزی و صنعت‬ ‫را ه��م در بخ��ش دولتی و ه��م در بخش‬ ‫خصوصی ب��راورد کنند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ای��ن موضوع که مالی��ات در بخش دولتی‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬از این رو فرار مالیاتی در‬ ‫این قس��مت به طور تقریب��ی غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬بخ��ش خصوصی‬ ‫بیشترین فرار مالیاتی را دارد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به منشا‬ ‫ف��رار مالیات��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش��تر‬ ‫فرارهای مالیاتی از این موضوع سرچشمه‬ ‫در این ب��اره به��روز احم��دی‪ ،‬یک��ی از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی با اش��اره به این‬ ‫موضوع که به طور یقین درامدهای مالیاتی‬ ‫را می ت��وان جایگزین درامدهای نفتی در‬ ‫اظهار‬ ‫کش��ور کرد‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫ک��رد‪ :‬رقم بودجه های جاری و غیرعمرانی‬ ‫دول��ت حدود ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۱۷۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان است که از این میزان‪ ۸۰‬تا‪ ۹۰‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان ان از طری��ق درامدهای‬ ‫نفتی تامین می ش��ود‪ .‬احم��دی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر امارها‬ ‫نشان می دهد حدود ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد مردم‬ ‫یا مالیات پرداخ��ت نمی کنند یا پرداخت‬ ‫انها خیلی کمتر از مقدار واقعی است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به‬ ‫این موضوع که سیاس��ت های منس��جم‪،‬‬ ‫کالن و بلندمدت��ی در زمین��ه مالیات در‬ ‫کش��ور وجود ندارد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬هر زمان‬ ‫که فش��ارهای ناشی از قیمت نفت اقتصاد‬ ‫کش��ور را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪،‬‬ ‫سیس��تم مالیاتی به س��مت اجرایی شدن‬ ‫سیس��تم مالیاتی کارامدتر و کاهش فرار‬ ‫مالیاتی پیش رفته اس��ت تا بتواند س��هم‬ ‫بودجه دولت را افزایش دهد اما با افزایش‬ ‫درامده��ای نفت��ی و ارزی یکب��اره ای��ن‬ ‫سیاس��ت ها نه اینکه فراموش شوند‪ ،‬اما از‬ ‫اولویت خارج شده اند‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به تعریف فرار مالیاتی‬ ‫و راه های پیش��گیری از ان عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ی که‬ ‫ف��رار مالیات��ی‪ ،‬یعنی فع��ال اقتصاد ‬ ‫مش��مول پرداخ��ت مالیات می ش��ود‪ ،‬از‬ ‫پرداخت ان سر باز می زند یا مقدار واقعی‬ ‫ان را پرداخت نمی کند‪ .‬برای پیش��گیری‬ ‫از ف��رار مالیاتی باید نظام مالیاتی کش��ور‬ ‫به یک سیس��تم مالیاتی مناس��ب مجهز‬ ‫ش��ود‪ ،‬سیس��تم اطالعاتی دقیق و کاملی‬ ‫ک��ه فعالیت ه��ای اقتصادی تم��ام فعاالن‬ ‫اقتصادی در ایران را در بر داش��ته باش��د‬ ‫تا براس��اس ان برنامه ریزی مناسبی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا زمانی که مش��خص نش��ود‬ ‫یک فع��ال اقتص��ادی از مناب��ع مختلف‬ ‫(تجارت‪ ،‬اج��اره‪ ،‬فعالیت تولیدی و‪ )...‬چه‬ ‫میزان درامد دارد‪ ،‬نمی توان متناس��ب با‬ ‫ان سیاس��ت های مالیات��ی را اعمال کرد‪.‬‬ ‫این موضوع در مورد برخی مش��اغل مانند‬ ‫مش��اغل اداری‪ ،‬شرکت هایی که در بورس‬ ‫ثبت شده اند‪ ،‬شرکت های خصوصی بزرگ‪،‬‬ ‫فروشگاه های بزرگ و واردکنندگان رسمی‬ ‫که اطالعات و ثبت س��فارش مش��خصی‬ ‫دارند‪ ،‬مش��کلی به وج��ود نم��ی اورد‪ ،‬اما‬ ‫ب��رای بخش اعظمی از اقتص��اد ایران این‬ ‫اطالعات موجود نیس��ت یا اگر وجود دارد‬ ‫به صورت یکپارچه در دس��ترس سیس��تم‬ ‫مالیاتی ق��رار ن��دارد‪ .‬درحقیقت مجموع‬ ‫درامد اف��راد‪ ،‬معامالت یا مبادالتی که در‬ ‫بازارهای موازی مانند مس��کن و ارز انجام‬ ‫می شود‪ ،‬تبادالت داللی و‪ ...‬در جایی ثبت‬ ‫نش��ده و به گونه ای از پرداخت مالیات فرار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در رابطه با راه اندازی س��امانه ای که‬ ‫بتوان��د این اطالعات را ثب��ت کند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬طراحی و راه اندازی چنین سامانه ای‬ ‫زمان بر اس��ت‪ .‬هرچند اطالعات زیادی در‬ ‫نهاده��ا و ارگان های مختلف در پایگاه های‬ ‫اطالعات کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬اما مس��ئله‬ ‫اساسی نبود یک پایگاه مشخص و مشترک‬ ‫و جام��ع در این زمینه اس��ت‪ .‬برای مثال‬ ‫گمرک از یک سو پایگاه اطالعاتی خودش‬ ‫را دارد‪ ،‬بانک ه��ا‪ ،‬س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫کشور‪ ،‬سازمان نظام صنفی‪ ،‬سازمان بنادر‬ ‫و اداره ثبت احوال‪ ،‬بورس و‪ ...‬پایگاه داده ای‬ ‫مخصوص ب��ه خود را دارند‪ ،‬اما این نهادها‬ ‫و سازمان ها هیچ وقت به گونه ای هماهنگ‬ ‫ب��ا یکدیگر عمل نکردند تا تبادل اطالعات‬ ‫و گردش جری��ان مالیاتی را به اش��تراک‬ ‫بگذارن��د تا اطالعات قابل ردیابی باش��د و‬ ‫بتوان ف��رار مالیاتی را کاهش داد‪ .‬احمدی‬ ‫با اش��اره به راه اندازی سامانه اطالعاتی که‬ ‫قرار است راه اندازی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این‬ ‫سیستم راه اندازی ش��ود و یکپارچه سازی‬ ‫اطالعات انجام ش��ود در یک بازه زمانی ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۵‬س��ال می توان کل بودجه دولت را از‬ ‫درامدهای نفتی منفک کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی به راهکارهای‬ ‫افزای��ش درامدهای مالیاتی اش��اره کرد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬برای افزایش مالیات در درجه‬ ‫نخست باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت و‬ ‫در وهله بعد برخی معافیت های مالیاتی را‬ ‫برداش��ت که در این مرحله نیازمند اصالح‬ ‫قوانین هس��تیم‪ .‬البته برخ��ی معافیت ها‬ ‫در بح��ث کالن اقتص��ادی ضروری به نظر‬ ‫می رس��د مانن��د س��رمایه گذاران مناطق‬ ‫محروم که از معافیت مالیاتی برخوردارند‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به این موضوع که اصالح‬ ‫قوانین مالیاتی کمی مشکل به نظر می رسد‬ ‫و ب��رای افزایش درامده��ای مالیاتی نباید‬ ‫منتظ��ر اص�لاح این بخ��ش ب��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬زمان��ی که سیس��تم کارامدی برای‬ ‫جمع اوری مالی��ات نداریم‪ ،‬ف��رض کنید‬ ‫معافیت ه��ا نیز برداش��ته ش��ود‪ ،‬ب��از این‬ ‫موضوع مطرح اس��ت که سیستم جامع و‬ ‫مناسب برای جمع اوری داده وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه گس��ترش اقتص��اد‬ ‫غیررس��می و قاچاق در کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اقتصاد غیررس��می و قاچاق به دلیل‬ ‫اخالل در قیمت های نسبی کاال و خدمات‬ ‫در داخل و خ��ارج به وج��ود امده اند‪ .‬این‬ ‫اخالل در قیمت نس��بی کاالها سبب شده‬ ‫اس��ت که برخی کاالها بی��ش از حد ارزان‬ ‫یا گران ش��وند و این امر س��بب می ش��ود‬ ‫فعالیت های غیررسمی را توجیه پذیر کنند‪.‬‬ ‫این موضوع بخش اعظمی از اقتصاد ایران‬ ‫را به اقتصاد غیررسمی تبدیل کرده که در‬ ‫جایی ثبت نشده است‪.‬‬ ‫احم��دی در ادام��ه مب��ارزه قه��ری و‬ ‫ریش��ه ای با قاچ��اق را ضروری دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬تا زمانی که نظ��ام قیمت ها اصالح‬ ‫نشود و قیمت های دو طرف مبادله به هم‬ ‫نزدیک نش��ود این سیستم همچنان وجود‬ ‫خواهد داشت و نمی توان ان را حذف کرد‬ ‫و ب��ه اطالعات این اقتصاد غیررس��می نیز‬ ‫نمی توان دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از کنترل تورم تا‬ ‫خروج از رکود‬ ‫علی صادقین‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫با سیاست گذاری های پولی و مالی دقیق‪ ،‬انضباط مالی‬ ‫دولت‪ ،‬ارائه سیاس��ت های دقی��ق در حوزه های مختلف‬ ‫نقدینگ��ی و کنترل تقاضا می توان ت��ورم را تا حدی ثابت‬ ‫نگ��ه داش��ت‪ .‬سیاس��ت های انقباضی دول��ت هرچند به‬ ‫خوبی توانس��ته اس��ت تورم را به کنترل خ��ود دراورد اما‬ ‫در نفس سیاس��ت های انقباضی رکودی پنهان است که‬ ‫در بلندمدت س��بب نداش��تن پویایی و تحرک اقتصادی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از این رو دولت برای خروج از رکود به ش��کل‬ ‫عم��ده به جای تاکید بر طرف تقاضا باید به س��مت طرف‬ ‫عرضه و عواملی که بیشتر از هر عامل دیگری طرف عرضه‬ ‫را تقویت می کنند‪ ،‬پیش برود و این به معنای بهبود بخش‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬این بخش نیز نیازمند افزایش بخش تولید‪،‬‬ ‫به��ره وری و کارایی‪ ،‬افزایش انگیزه کار و تالش در نیروی‬ ‫انس��انی و کاهش انحصار در اقتصاد اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫نیز می توان به س��مت بخش هایی گام برداشت که در ان‬ ‫دارای مزیت نس��بی و رقابتی هس��تیم‪ .‬بر این اساس و بر‬ ‫مبنای نظریه رش��د متوازن‪ ،‬می توانیم رش��د بیشتری را‬ ‫در کش��ور تجربه کنیم تا اینک��ه بخواهیم منابع مان را در‬ ‫تمامی بخش ها و به صورت پراکنده داشته باشیم‪.‬‬ ‫خروج از رکود تورمی در دوران پس��اتحریم مس��تلزم‬ ‫جذب س��رمایه گذاری های خارجی و ورود انها به کشور‪،‬‬ ‫بهبود فضای کسب وکار و میدان دادن به بخش خصوصی‬ ‫به معنای واقعی ان خواهد بود‪ .‬در صورت تداوم تحریم ها‬ ‫نیز اقتصاد مقاومتی نمود بیشتری خواهد یافت که در این‬ ‫صورت باید به سمت بهینه کردن منابعی که یا در اقتصاد‬ ‫ما دارای مزیت هس��تند و یا بخش هایی که اسیب پذیری‬ ‫کمتری در اقتصاد بین الملل دارند‪ ،‬پیش رفت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقتصاد کشور منتظر‬ ‫حصول توافق نهایی‬ ‫سعید راسخی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫حصول توافق نهایی بین ایران و گروه ‪ 5 +1‬درروزهای‬ ‫پی��ش رو ‪ ،‬نه تنه��ا ب��ر اقتصاد ای��ران‪ ،‬بلکه ب��ر اقتصاد‬ ‫کش��ورهای منطقه نیز تاثیر مثبت و قابل توجه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬با برداشته ش��دن تحریم ها به ویژه تحریم های‬ ‫بانکی‪ ،‬ایران رش��د مطلوبی را تجربه کرده و مزیت های‬ ‫بسیاری را نصیب ش��رکای تجاری خود در دنیا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از این رو ایران برای رشد اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و توسعه روابط بین المللی نیاز به سرمایه دارد‪ .‬اما مشکل‬ ‫عمده کش��ور کمبود درامد و پس انداز کافی اس��ت که‬ ‫به دلی��ل کاهش تولیدات داخلی اتفاق افتاده که ان هم‬ ‫در نتیجه نبود س��رمایه گذاری مناسب بوده است‪ .‬حتی‬ ‫کمبود س��رمایه دامنه موج بیکاری را گسترش خواهد‬ ‫داد و بی��کاری یعنی کاهش تولی��د و پایین امدن تولید‬ ‫نیز یعنی نبود توان جذب س��رمایه گذاری های بعدی و‬ ‫عقب ماندن س��طح تولید از منابع مالی جدید‪ ،‬هرچند‬ ‫در س��طح باالتر نیز این امر س��بب عمیق تر ش��دن فقر‬ ‫اقتصادی در کشور خواهد شد‪ .‬سرمایه گذاری داخلی و‬ ‫جبران کمبود ان از طریق سرمایه گذاری خارجی یکی‬ ‫از مهم ترین عوامل ایجاد س��رمایه برای توسعه تولید در‬ ‫کشور است‪ .‬راه حل اصلی خروج از مشکل کمبود سرمایه‬ ‫نی ز اس��تفاده از سرمایه های انباش��ت شده کشورهای‬ ‫توس��عه یافته اس��ت‪ .‬در واقع نبود مناب��ع کافی و وجود‬ ‫نداشتن زیرس��اخت های الزم برای تولید‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫عواملی است که سبب می ش��ود سقف تولیدات مولد و‬ ‫ارزش افزوده کاهش یابد و در نتیجه حجم س��رمایه در‬ ‫کش��ور رو به کاهش گذارد‪ .‬س��رمایه و منابع مالی قادر‬ ‫اس��ت تولید را تحرک و با افزایش تولید و رشد تجارت‪،‬‬ ‫رفاه جامعه و س��طح زندگی مردم را بهبود بخش��د و در‬ ‫نتیجه زمینه بیش��تری به لحاظ امنیت سرمایه گذاری‬ ‫به ویژه سرمایه گذاری خارجی در این کشورها به وجود‬ ‫اید تا در نهایت به رش��د و توسعه اقتصادی منجر شود‪.‬‬ ‫کش��ور ما ب��رای رونق دادن به اوض��اع اقتصادی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال و دستیابی به رشد و توس��عه اقتصادی پایدار‬ ‫با مش��کل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبه رو‬ ‫است‪ .‬دستیابی به توسعه پایدار نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫برای بهره جویی از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬وقتی س��رمایه کافی و در نتیجه تولید‬ ‫کافی وجود نداشته باش��د‪ ،‬میان عرضه و تقاضا شکاف‬ ‫ایجاد می ش��ود‪.‬به دلیل ناکافی ب��ودن پس انداز ملی و‬ ‫توسعه نیافتگی ساختارهای جذب مالی‪ ،‬پدیده کمبود‬ ‫س��رمایه و گرایش ب��ه جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫به صورت ملموسی در کش��ور تجلی خواهد کرد‪ .‬ایران‬ ‫در نتیجه دنبال کردن سیاست های صحیح موفق شده‬ ‫تورم را از ‪ 40‬ب��ه ‪16‬درصد کاهش دهد‪ .‬بنابراین با عزم‬ ‫جدی تر می تواند موفقیت های بس��یاری برای افزایش‬ ‫تولید و جذب س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی و حفظ‬ ‫رقبای تجاری خود داشته باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ارائه اظهارنامه های مالیات‬ ‫ارزش افزوده بهار تا ‪ 15‬تیرماه‬ ‫معاون مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان مالیاتی از‬ ‫ارائه اظهارنامه های مالی��ات ارزش افزوده فصل بهار تا‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه سال جاری خبر داد‪ .‬علیرضا طاری بخش در‬ ‫گفت وگو با فارس با اشاره به زمان ارائه اظهارنامه های‬ ‫مالیاتی فصل بهار اظهار کرد‪ :‬براساس ماده ‪ 10‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬دوره مالیاتی ‪3‬ماهه تعریف ش��ده و ماده‬ ‫‪ 21‬قان��ون مودی��ان را مکلف کرده ظ��رف مدت ‪15‬‬ ‫روز پ��س از انقضای دوره مالیات��ی‪ ،‬اظهارنامه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده و ع��وارض دریافتی فصل به��ار را ارائه‬ ‫کنند‪ .‬معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان مالیاتی‬ ‫پای��ان دوره مالیاتی فصل بهار را ‪ 31‬خردادماه س��ال‬ ‫جاری دانست و افزود‪ :‬مودیان مکلفند حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ 15‬تیرماه س��ال جاری نس��بت به تسلیم اظهارنامه و‬ ‫پرداخ��ت ان در موعد مقرر اقدام کنن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه مودیانی ک��ه اظهارنامه خود را تس��لیم نکنند‬ ‫نمی توانند از معافیت ها بهره مند ش��وند‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫قانون پیش بینی کرده در صورتی که مودیان اظهارنامه‬ ‫و پرداخت خود را در موعد مقرر انجام دهند مش��مول‬ ‫بخشودگی جرائم خواهند بود‪ .‬مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫مالیات بر مصرف اس��ت که اقش��ار مختل��ف مردم به‬ ‫تناس��ب مصرف شان پرداخت می کنند‪ .‬نرخ مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده از ‪ ۳‬درصد شروع شد و با افزایش ساالنه‬ ‫یک درصد به ‪ ۹‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کسری اعتبارات‬ ‫صندوق های بیمه گر‬ ‫قائم مقام وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره‬ ‫به کسری اعتبارات صندوق های بیمه گر در پی اجرای‬ ‫طرح تحول نظام سالمت گفت‪ :‬بخش عمده ای از این‬ ‫منابع بای��د از محل هدفمندی یارانه ها در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫تامین می ش��د که اکنون در تالشیم این مبالغ وصول‬ ‫ش��ود‪ .‬ابوالحس��ن فیروزابادی در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫درباره کس��ری اعتبارات صندوق ه��ای بیمه گر در پی‬ ‫اج��رای طرح تحول نظام س�لامت اف��زود‪ :‬باید منابع‬ ‫الزم برای اجرای طرح از سوی دولت تامین شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬البت��ه بخش عمده ای از این منابع باید از محل‬ ‫صرفه جویی ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها در سال‬ ‫‪ 93‬تامین می شد که هنوز هم محقق نشده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ضمن‬ ‫اع�لام اینکه ما در تالش هس��تیم این مبالغ را وصول‬ ‫کنی��م‪ ،‬درباره بدهی فعلی دولت ب��ه تامین اجتماعی‬ ‫نیز گفت‪ :‬این بدهی به دلیل تکالیفی اس��ت که دولت‬ ‫برای ما وضع کرده اس��ت‪ .‬فیروزابادی افزود‪ :‬در دولت‬ ‫گذش��ته میزان تکالیف برای تامین اجتماعی از س��ه‬ ‫به ‪ 18‬مورد رس��یده اس��ت و به همین دلیل است که‬ ‫اعداد بدهی دولت به تامین اجتماعی هر روز در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی‬ ‫حساب گندم کاران را شارژ کرد‬ ‫عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم‬ ‫بانک کش��اورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۶۰۹‬ه��زار و ‪ ۷۰۷‬ت��ن گندم‬ ‫خریداری شده‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۹۵۹‬میلیارد‬ ‫ریال به حساب گندم کاران کشور واریز شده است‪.‬‬ ‫حش��مت اهلل نظری افزود‪ :‬این میزان گندم به ارزش‬ ‫‪۴۲‬هزار و ‪ ۹۳‬میلیارد ریال خریداری ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموع گندم خریداری شده در قالب ‪۵۵۹‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۷‬محموله توس��ط ‪ ۶۰۵‬مرکز فعال خرید‬ ‫تحویل گرفته شده است‪ .‬س��خنگوی خرید تضمینی‬ ‫گندم بانک کش��اورزی تصریح ک��رد‪ :‬از این مبلغ ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک کش��اورزی و‬ ‫بقیه توس��ط دولت تامین ش��ده و به صورت انالین و‬ ‫توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک به‬ ‫حساب گندم کاران سراسر کشور واریز می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شکاف ارز دولتی و ازاد از بین می رود‬ ‫دالر با چه قیمتی تک نرخی خواهد شد؟‬ ‫زهره محسنی ش�اد ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بازار‬ ‫ارز چن��د وقت��ی اس��ت در واکنش ب��ه اخبار‬ ‫مذاکرات هس��ته ای و نزدیک ش��دن به موعد‬ ‫تواف��ق یا توافق نکردن در مس��یر ن��زول قرار‬ ‫گرفته و ای��ن روزها به محدوده ‪ 3200‬نزدیک‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این روند در حالی در بازار ارز ازاد‬ ‫در حال طی مس��یر اس��ت که در این بین دالر‬ ‫بانکی هم رکورد های جدیدی به نام خود ثبت‬ ‫می کن��د و ه��ر روز قدری بر قیمت��ش افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه طوری ک��ه نرخ رس��می ارز در‬ ‫چند ماه اخیر ‪ 300‬توم��ان افزایش یافته و در‬ ‫تازه تری��ن نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی‬ ‫به ‪ 2923‬تومان رس��یده اس��ت‪ .‬این امر نشان‬ ‫می ده��د با کاهش ن��رخ ارز ازاد‪ ،‬فاصله این دو‬ ‫نرخ در حال حاض��ر رقمی معادل ‪ 270‬تومان‬ ‫است که نشان دهنده نزدیک شدن ارام این دو‬ ‫نرخ به هم اس��ت‪ .‬به هرحال کمتر شدن فاصله‬ ‫ن��رخ ارز دولت��ی مبادله ای با ن��رخ ارز ازاد این‬ ‫انتظ��ار را تقویت می کند ک��ه بانک مرکزی با‬ ‫افزای��ش تدریجی نرخ ارز دولتی‪ ،‬س��عی دارد‬ ‫زمینه های الزم برای کاهش شکاف نرخ ارز در‬ ‫گام نخس��ت و اجرای سیاست یکسازی سازی ‬ ‫نرخ ارز را در گام دوم اجرایی کند‪ ،‬اما اینکه این‬ ‫نرخ در چه محدوده ای خواهد ایس��تاد و با چه‬ ‫نرخی یکسان سازی خواهد شد‪ ،‬پرسشی است‬ ‫که کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫به ان پاس��خ می دهند و ب��ه عوامل اثر گذار در‬ ‫تعیین این نرخ اشاره می کنند‪.‬‬ ‫از این نرخ لحاظ ش��ود‪ ،‬ش��دنی نخواهد بود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بنابراین با توجه به ش��رایط فعلی که‬ ‫نرخ ارز از یک ثبات نس��بی برخوردار ش��ده‪،‬‬ ‫و نتیج��ه مذاک��رات هم به زودی مش��خص‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می توان انتظار داش��ت که دولت‬ ‫زمینه اجرای سیاس��ت تک نرخی کردن ارز‬ ‫را پی��اده کند و پس از چند ماه این سیاس��ت‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه این موضوع‬ ‫که ب��ا لغو تحریم ها که زمین��ه ورود ارزهای‬ ‫بلوکه ش��ده ایران به کش��ور را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬قیم��ت ارز کاهش خواهد یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در چنین ش��رایطی بازار ارز دیگر نوس��انی‬ ‫نخواه��د ب��ود و عرضه و تقاضا نی��ز به تعادل‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش فاصله ارز رس�می و ازاد به‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫منتظر ماند تا نتیجه مذاکرات مش��خص شود‪،‬‬ ‫چراکه در صورت مثبت شدن نتیجه مذاکرات‬ ‫و لغو تحریم ها ‪ ،‬ارزهای بلوکه ش��ده ایران وارد‬ ‫کشور می شود و عرضه و تقاضا به تعادل خواهد‬ ‫رس��ید که این امر در نهایت منجر به تک نرخی‬ ‫کردن ارز می شود‪ .‬او با تاکید بر اینکه نوسانات‬ ‫و التهاباتی که در س��ال های اخی��ر در بازار ارز‬ ‫شاهد بودیم به دلیل کاهش عرضه ارز در بازار‬ ‫و افزایش تقاضایی بوده است که در بازار وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬در این رابطه گف��ت‪ :‬بنابراین به نظر‬ ‫می رس��د با ورود منابع ارزی جدید به کش��ور‪،‬‬ ‫وضعی��ت عرض��ه و تقاضا در کش��ور به تعادل‬ ‫برسد و قیمت ها بازهم تعدیل شود‪ ،‬کما اینکه‬ ‫در م��دت اخیر به دلیل کاهش تقاضایی که در‬ ‫این بازار وجود داش��ت‪ ،‬ن��رخ ارز کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس اقتصادی معامله گران‬ ‫منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات هستند‬ ‫و همین امر س��بب ش��ده برای خرید یا فروش‬ ‫ارز وارد ب��ازار نش��وند‪ .‬دوانی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که به نظر شما نرخ ارز در چه محدوده‬ ‫قیمتی یکسان سازی خواهد شد تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی‪ ،‬به نظر می رس��د نرخ‬ ‫ارز که چند وقتی است روی محدوده ‪ 3200‬تا‬ ‫‪ 3300‬نوس��ان دارد‪ ،‬در زمان تک نرخی شدن‬ ‫ارز هم روی همین محدوده قیمتی باقی بماند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او البته باید ب��ه این موضوع هم توجه‬ ‫داش��ت که تغییرات قیمت��ی در بازار ارز تابعی‬ ‫از مس��ائل سیاس��ی و اقتصادی کشور است و‬ ‫مس��ائل بیرونی هم تاثی��رات زیادی بر تعیین‬ ‫این نرخ دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفته بازی در بازار به صفر برسد‬ ‫غالمحس��ین دوانی‪ ،‬کارشناس اقتصادی در‬ ‫با بیان اینکه با‬ ‫ای��ن باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫توجه به کم ش��دن فاصله ن��رخ ازاد و دولتی‪،‬‬ ‫به طور حتم ش��رایط برای تک نرخی کردن ارز‬ ‫به زودی فراهم خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این فاصله‬ ‫دولت باید همچون گذش��ته نوسانات نرخ ارز‬ ‫و س��فته بازی و داللی را در ب��ازار کنترل کند‪،‬‬ ‫تاجای��ی که س��فته بازی در این ب��ازار به صفر‬ ‫برسد‪ .‬وی با بیان اینکه درحال حاضر به دلیل‬ ‫کم ش��دن شکاف نرخ ارز دولتی و ازاد می توان‬ ‫ادعا کرد که نرخ ارز درحال حاضر هم تک نرخی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اما برای رسیدن به نقطه ایده ال و‬ ‫برای اینکه این فاصله ناچیز هم از بین برود باید‬ ‫‹ ‹بازگرداندن نرخ ارز به جایگاه اصلی‬ ‫محمد باقر صدری یکی دیگر از کارشناسان‬ ‫اقتصادی هم دراین باره عوامل درونی همچون‬ ‫میزان نقدینگی‪ ،‬نرخ س��ود بانک��ی‪ ،‬تورم و‪ ...‬و‬ ‫عوام��ل بیرون��ی همچون موض��وع مذاکرات‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬را ازجمله فاکتورهایی دانست که‬ ‫بر تعیین نرخ ارز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بنابراین با توج��ه به اقداماتی که‬ ‫دولت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور‬ ‫و کاهش نوس��انات نرخ ارز در این مدت انجام‬ ‫داده اس��ت و از سوی دیگر به دلیل روند مثبت‬ ‫مذاکرات‪ ،‬ش��اهد افت قیمت دالر در این مدت‬ ‫بوده ایم که همین شرایط هم سبب شد دولت‬ ‫به دنب��ال اجرایی کردن سیاس��ت تک نرخی‬ ‫کردن ارز در کشور باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه تک نرخی ک��ردن ارز به‬ ‫عن��وان یک ضرورت برای اقتص��اد ایران تلقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چندنرخ��ی بودن ارز‬ ‫در کش��ور باعث فساد و رانت می شود و همین‬ ‫موضوع حرکت به س��مت تک نرخی شدن ارز‬ ‫در کشور را ضروری می کند‪ .‬شرایط برای پیاده‬ ‫کردن این سیاس��ت هم این اس��ت که نرخ ارز‬ ‫سامان بگیرد و قیمت ارز به جایگاه اصلی خود‬ ‫اختالف بانک مرکزی و مرکز امار ادامه دارد‬ ‫با مصوبه اخیر ش��ورای عالی امار مبنی بر اینکه متولی‬ ‫تولید و انتشار امار‪ ،‬مرکز امار ایران است‪ ،‬به نظر می رسید‬ ‫انتش��ار امارها توس��ط بانک مرکزی متوقف شود‪ ،‬اما روز‬ ‫پنجش��نبه بانک مرکزی با انتش��ار نرخ ت��ورم خرداد در‬ ‫عمل نش��ان داد که خیالی برای توقف انتش��ار امارندارد‪.‬‬ ‫کش��مکش بر س��ر انتش��ار امار بانک مرکزی و مرکز امار‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬این مناقش��ه اماری س��ال ها اس��ت‬ ‫میان این دو دس��تگاه برقرار اس��ت تا جایی که به تازگی‬ ‫ش��ورای عالی ام��ار تصمیم گرفته مرکز ام��ار ایران را به‬ ‫عنوان متولی تولید و انتش��ار امار در ایران اعالم کند‪ .‬این‬ ‫اتفاق واکنش های متفاوتی را از هر دو دس��تگاه و متولیان‬ ‫ان به همراه داش��ت‪ .‬عادل اذر رییس مرکز امار ایران پس‬ ‫از ای��ن تصمیم که چند هفته پیش اتف��اق افتاد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این پس امارهای رس��می و مهمی مانن��د نرخ تورم‪ ،‬نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی و ن��رخ بیکاری فقط از طری��ق مرکز امار‬ ‫ایران اعالم خواهد شد‪ ،‬بر اساس مصوبه شورای عالی امار‪،‬‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس اقتصادی‪ ،‬فراهم شدن‬ ‫این ش��رایط هم تابعی از سیاس��تگذاری های‬ ‫درون��ی و بیرونی کش��ور از جمل��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای اس��ت که درصورتی که تمامی این‬ ‫ش��رایط فراهم ش��ود می توان امی��دوار بود به‬ ‫زودی ارز تک نرخی شود‪ .‬او با اشاره به اینکه اما‬ ‫ارز در چه محدوده ای تک نرخی ش��ود تابعی از‬ ‫همه این مسائلی است که گفته شد‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫دی��د این نرخ تا چه اندازه ای باید کاهش یابد و‬ ‫ن��رخ ارز ازاد و دولتی تا چه مح��دوده ای باید‬ ‫به یکدیگر نزدیک ش��وند! وی در ادامه یاداور‬ ‫شد‪ :‬به نظر می رسد نرخ ارز در همین محدوده‬ ‫قیمتی که درحال حاضرقرار دارد یعنی ‪ 3‬هزار‬ ‫تا ‪ 3200‬تومان باقی بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای ارز تک نرخی در بازه زمانی‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫علیرض��ا ناج��ی از دیگ��ر کارشناس��ان‬ ‫اقتص��اد هم نرخی باالتر از ‪ 3‬ه��زار تومان را‬ ‫برای ارز تک نرخ��ی پیش بینی می کند و در‬ ‫این باره معتقد اس��ت‪ :‬اگر مبنا بر این باش��د‬ ‫که مذاکرات به نتیجه برس��د و شرایط برای‬ ‫ارز تک نرخی فراهم ش��ود‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫دول��ت در یک بازه زمانی ‪ 6‬ماه��ه نرخ ارز را‬ ‫یکسان س��ازی کند‪ ،‬ان هم به پشتوانه منابع‬ ‫ارزی بلوکه شده که وارد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه‪ ،‬درامدهای دولت در بودجه‬ ‫از محل ف��روش نفت ب��ا دالر ‪2850‬تومانی‬ ‫تعیین شده اس��ت‪ ،‬بنابراین انتظار اینکه در‬ ‫زمان تک نرخی ک��ردن ارز‪ ،‬قیمتی پایین تر‬ ‫دس��تگاه های اجرایی برای فعالیت ه��ای خود می توانند‬ ‫امار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند‪ .‬این اتفاق واکنش‬ ‫ولی اهلل سیف‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی را به همراه داشت‪،‬‬ ‫تا جایی که گفت‪ :‬حذف امارهای بانک مرکزی نه مطرح‪،‬‬ ‫ک مرکزی به تولید و انتشار‬ ‫نه ممکن و نه مثبت اس��ت‪ ،‬بان ‬ ‫امار اقتصادی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫در پایان این تصمیم گیری ها و بحث ها‪ ،‬مرکز امار ایران‬ ‫س��وم خرداد‪ ،‬نرخ تورم خرداد را اعالم کرد که به اعالم این‬ ‫مرکز نرخ تورم این ماه به عدد ‪14/2‬درصد رس��یده است‪.‬‬ ‫اما هنوز یک روز از اعالم این نرخ نگذش��ته بود که چهارم‬ ‫خ��رداد بانک مرکزی نیز نرخ تورم را اعالم کرد؛ نرخ هایی‬ ‫همچنین س��یدکمال س��یدعلی از دیگر‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی با اش��اره به نزدیک‬ ‫شدن تدریجی نرخ ارز رس��می به نرخ بازار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک مرکزی می تواند این روند را ادامه‬ ‫داده و فاصله نرخ ارز رس��می و بازار را به ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه کاهش فاصل��ه این دو‬ ‫نرخ به ‪ 100‬تومان زمینه اس��تفاده از مزایای‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز را ب��ه وجود می اورد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬افزایش ورودی ارز به کش��ور‪ ،‬رش��د‬ ‫لو انتقال ارز در سیس��تم بانکی و‬ ‫جری��ان نق ‬ ‫ح��ذف رانت ‪ 300‬ت��ا ‪ 400‬تومانی از مزایای‬ ‫نزدیک کردن نرخ ارز رس��می به قیمت بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاوناسبقارزیبانکمرکزیبابیاناینکه‬ ‫با این روش شرایط برای اعالم یکسان سازی‬ ‫ن��رخ ارز فراهم می ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫سیاس��ت بانک مرکزی درس��ت است و باید‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬اگر مذاکرات هم به نتیجه برس��د‪،‬‬ ‫نرخ ارز بازار ‪ 100‬تا ‪ 200‬تومان تنزل خواهد‬ ‫ک��رد و یکسان س��ازی ارز صددرصد قطعی‬ ‫می شود‪ .‬سیدعلی تاکید کرد‪ :‬اگر فاصله نرخ‬ ‫رس��می ارز و نرخ بازار ‪ 100‬تومان باقی بماند‬ ‫مش��کل رانت ارز وجود نخواهد داش��ت زیرا‬ ‫لو انتقال و پوشش‬ ‫این ‪ 100‬تومان هزینه نق ‬ ‫ریسک است‪.‬‬ ‫ک��ه همچنان با یکدیگر متفاوت هس��تند‪ .‬براس��اس نرخ‬ ‫اعالمی بانک مرکزی‪ ،‬تورم خردا د عدد ‪15/6‬درصد است‪.‬‬ ‫ریش��ه این اختالفات ناشی از یکس��ان نبودن امارهای‬ ‫اعالمی از س��وی هر دو دستگاه است که ناشی از سبد های‬ ‫کاالیی و نرخ های پایه ای است که برای محاسبه نرخ تورم‬ ‫و‪ ...‬محاسبه می شود‪.‬‬ ‫این امر ش��بهاتی را به صحیح بودن امارها وارد می کند‬ ‫و باعث دوگانگی در امارهای اقتصادی می شود که توسط‬ ‫تحلیلگران اقتصادی مورد محاس��به ق��رار می گیرد‪ ،‬اما‬ ‫براس��اس قانون پولی و بانکی‪ ،‬بانک مرکزی مسئول اعالم‬ ‫نرخ تورم است‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫هفته ای کاهشی برای طال و ارز‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬هر دالر امریکا ک��ه در اخرین روز‬ ‫معامالت هفته گذشته (پنجشنبه‪ 28 ،‬خرداد ‪)94‬‬ ‫به ‪3‬هزار و ‪ 288‬تومان رس��یده بود‪ ،‬روز پنجشنبه‬ ‫هفته گذش��ته به ‪3‬هزار و ‪ 285‬تومان رس��ید تا در‬ ‫معامالت این هفت��ه ‪ 3‬تومان کاهش قیمت در این‬ ‫نوع ارز رقم خورده باشد‪ .‬قیمت دالر در روز سه شنبه‬ ‫هفته گذشته تا ‪3‬هزار و ‪ 266‬تومان نیز پایین امد‪،‬‬ ‫اما روز چهارش��نبه نمودار قیمت دالر تغییر جهت‬ ‫داد‪ .‬افزایش تقاضای معامله گران ارزی که احساس‬ ‫کرده بودند دالر به کف قیمتی خود رس��یده‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی رش��د دالر بود‪ .‬همچنی��ن کاهش حجم ارز‬ ‫موج��ود در بازار و باال رفتن قیم��ت حواله درهم از‬ ‫دیگر عواملی بود که به معکوس شدن جهت حرکت‬ ‫دالر کمک ک��رد‪ .‬در هر حال‪ ،‬پول امریکایی حدود‬ ‫‪0/09‬درصد ارزان ش��د تا دارن��دگان این ارز به این‬ ‫می��زان ضرر کرده باش��ند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫اماره��ای بانک مرکزی نش��ان می دهد نرخ بانکی‬ ‫دالر در هفت��ه نام ب��رده ‪ 176‬ری��ال افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬در معامالت این هفته‪ ،‬نرخ یورو‬ ‫‪ 28‬تومان و پوند ‪ 36‬تومان و درهم ‪ 3‬تومان کاهش‬ ‫قیمت داش��ت‪ ،‬اما لیر ‪ 35‬توم��ان افزایش یافت‪ .‬با‬ ‫نگاهی به روند قیمتی طال و سکه در هفته گذشته‪،‬‬ ‫به این نتیجه می رس��یم که قیمت س��که تمام بهار‬ ‫ازادی که در ابتدای هفته گذشته ‪907‬هزار تومان‬ ‫قیم��ت خورده ب��ود‪ ،‬در اخرین روز هفت��ه به نرخ‬ ‫‪908‬ه��زار تومان رس��ید تا یک ه��زار تومان گران‬ ‫ش��ده باشد‪ .‬در این هفته س��که تا ‪916‬هزار تومان‬ ‫هم باال رفت اما کاهش قیمت اونس در بازار جهانی‪،‬‬ ‫قیمت سکه را کاهش داد و روز دوشنبه کمی ارزان‬ ‫ش��د‪ ،‬اما این روند در روز سه شنبه شدت بیشتری‬ ‫ب��ه خود گرفت و درنهایت به زی��ر ‪900‬هزار تومان‬ ‫یعنی ‪899‬هزار تومان رس��ید‪ .‬اما روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫تغییر جه��ت دالر موجب مقاومت س��که در برابر‬ ‫کاهش اونس شد تا این کاالی گران بها پس از ‪ 2‬روز‬ ‫کاهش‪ ،‬نخس��تین رشد خود را تجربه کند و در روز‬ ‫پنجشنبه به نرخ ‪908‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32830‬‬ ‫‪32900‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36940‬‬ ‫‪37010‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫‪4,590,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51210‬‬ ‫‪51580‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,060,000‬‬ ‫‪9,080,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26800‬‬ ‫‪26910‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪8,970,000‬‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪8930‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,290,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25310‬‬ ‫‪25490‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,480,000‬‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35130‬‬ ‫‪35410‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪8,970,000‬‬ ‫‪9,020,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12410‬‬ ‫‪12510‬‬ ‫‪907,700‬‬ ‫‪924,900‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪3,985,000‬‬ ‫‪4,005,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8930‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫روزانه‬ ‫معامالت ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫بازار ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫پیاپی ‪1570‬‬ ‫شماره ‪ -252‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫ژوئن ‪ - 2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 27‬ژﻭﺋﻦ‬ ‫‪27 -- 1436‬‬ ‫رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 10‬ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫‪10 -- 1394‬‬ ‫تیر ‪1394‬‬ ‫شنبه ‪ 66‬ﺗﻴﺮ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سهامداران در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟ در حافظ به وین دوخته شد‬ ‫چشم ها‬ ‫؟؟؟؟؟؟اقتصاد – اریان�ا امامی‪ :‬بازار س��هام این‬ ‫گ�روه‬ ‫روزها تحت تاثیر خبرهای سیاس��ی منتش��ر ش��ده‬ ‫کمی ریس��ک گریز شده اس��ت و حجم عرضه ها در‬ ‫اخرین روز کاری هفته گذشته افزایش یافت‪ ،‬البته‬ ‫با توجه به دیدگاه کوتاه مدت بیشتر سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫این عرضه به منظور شناس��ایی سود بعد از چند روز‬ ‫رشد‪ ،‬طبیعی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات هسته ای و‬ ‫انتش��ار اظهارنظرها کمی فضای بازار را متاثر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته بازار درحالی به کار خود پایان داد‬ ‫که وارد فاز اصالحی شده بود‪ ،‬روندی که چندان در‬ ‫ان اطمینان تصمیم گیری در بین اهالی تاالر وجود‬ ‫نداش��ت ‪ .‬چراکه با وجود نوس��انان منفی و افزایش‬ ‫حجم عرضه ها در س��هام ش��رکت ها اما این روند با‬ ‫نوسانات منفی قابل توجهی همراه نبود ‪.‬‬ ‫در هفته پیش رو با توجه به احتمال حضور وزیران‬ ‫خارج��ه گروه ‪ 5+1‬و ایران در وین به دلیل تکمیل‬ ‫متن توافق نهایی مذاکرات هسته ای به نظر می رسد‬ ‫که هفته جاری برای بازار سرمایه بسیار پرافت و خیز‬ ‫باش��د‪ ،‬مضاف بر اینکه تا قب��ل از تاریخ ‪ 10‬تیر ماه‬ ‫هر اتفاقی می تواند درباره مذاکرات هس��ته ای روی‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫انچه مسلم است اینکه چشم اهالی تاالر به حافظ‬ ‫و فکر انها درگیر وین است‪.‬‬ ‫در نگاهی به روند معامالت هفته گذشته شاخص‬ ‫کل ب��ا ‪ 2/04‬درصد افزایش روبه رو ش��د‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس در پایان معامالت هفته منتهی به ‪ 3‬تیرماه‬ ‫‪ ،1394‬ش��اخص کل با ‪ 1298‬واحد افزایش نسبت‬ ‫سیاس��ی حاکم را منعطف کرد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که هم ایران و هم کشورهای طرف مذاکره با ایران‪،‬‬ ‫به رس��یدن به توافق و رفع تحریم در این مذاکرات‬ ‫نیازمند هستند‪.‬‬ ‫وی ابراز داش��ت‪ :‬البته انتظار می رود که تا پایان‬ ‫مهل��ت مقرر در تیرماه‪ ،‬ش��اهد رس��یدن به توافق‬ ‫نهایی و نیز رفع تحریم ها باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته نباید فراموش کرد که مذاکرات هسته ای تنها‬ ‫بخشی از مصادیق کشور است‪.‬‬ ‫در حال حاضر عالوه بر نتیجه مذاکرات هسته ای‪،‬‬ ‫مش��کالت اقتصادی بسیاری در داخل کشور وجود‬ ‫دارد و دول��ت نیز بهبود بازار س��رمایه را در اولویت‬ ‫خود قرار نداده است‪.‬‬ ‫بنابراین نمی توان تنها بهبود شرایط بازار سرمایه‬ ‫را منوط به توافق هس��ته ای دانس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که کل اقتصاد وارد فاز رکودی ش��ده است‪.‬‬ ‫همی��ن رکود عمیق موجب ش��ده تا نت��وان اینده‬ ‫روشنی از اقتصاد را متصور شد‪.‬‬ ‫عس��کری ماران��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه بازار‬ ‫س��رمایه از توافق جامع هس��ته ای و رفع تحریم ها‬ ‫بیش��ترین منفع��ت را در اینده می ب��رد‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه انتظار می رود افرادی که از ابتدای س��ال وارد‬ ‫بازار ش��ده اند‪ ،‬تا پایان س��ال می توانند بازدهی ‪35‬‬ ‫درصدی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی خطاب به س��هام داران ابراز داش��ت‪ :‬پرتفویی‬ ‫از س��هام تشکیل دهند و به وضعیت مالی و دارایی ‬ ‫شرکت ها هنگام خرید سهام توجه کنند‪.‬‬ ‫همچنین س��هام ش��رکتی را خریداری کنند که‬ ‫به هفته قبل‪ ،‬به رقم ‪ 64857‬واحد رسید‪.‬‬ ‫ش��اخص بازار اول با ‪ 1029‬واحد افزایش به رقم‬ ‫‪ 46768‬واحد افزون ش��د و ش��اخص ب��ازار دوم با‬ ‫‪ 2096‬واحد افزایش ع��دد ‪ 133996‬واحد را تجربه‬ ‫ک��رد و ب��ه ترتیب ب��ا ‪ 2/25‬درص��د و ‪ 1/59‬درصد‬ ‫افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند‪.‬‬ ‫در ‪ 5‬روز کاری هفته گذشته ارزش کل معامالت‬ ‫س��هام و حق تقدم به ‪ 7334‬میلیارد ریال افزون شد‬ ‫که نسبت به هفته قبل ‪ 31/4‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫در ضمن تعداد ‪ 3991‬میلیون س��هم و حق تقدم‬ ‫در ‪247‬ه��زار دفع��ه مورد معامله ق��رار گرفت و به‬ ‫ترتی��ب ‪54‬درصد و ‪ 54/2‬درصد افزایش نس��بت به‬ ‫هفته گذشته تجربه کرد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس تع��داد ‪ 1662848‬برگ��ه اوراق‬ ‫مش��ارکت ب��ه ارزش ‪ 1678‬میلیارد ری��ال معامله‬ ‫ش��د که به ترتیب ‪ 102‬درصد و ‪ 100‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در هفته جاری فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت‬ ‫هس��ته ای با ‪ 9/22‬درصد‪ ،‬زراعت و خدمات وابسته‬ ‫ب��ا ‪ 6/85‬درصد‪ ،‬خودرو و س��اخت قطعات با ‪5/67‬‬ ‫ درصد و اس��تخراج نف��ت گاز و خدمات جنبی جز‬ ‫اکتش��اف با ‪ 5/01‬درصد بیشترین تغییر مثبت در‬ ‫ش��اخص صنایع را نسبت به س��ایر گروه ها به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهی ‪35‬درصدی تا پایان سال‬ ‫درباره روند معامالت بازار سهام علیرضا عسگری‬ ‫مارانی با اش��اره ب��ه اینکه مذاکرات لوزان ریس��ک‬ ‫سیاسی سیس��تماتیک بازار س��هام را کاهش داد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تهی��ه بیانیه مش��ترک مطبوعات��ی‪ ،‬فضای‬ ‫…ƒ‬ ‫Œ‹‡‬ ‫Š‰‬ ‫ˆ‡ƒ †‬ ‫  ‬ ‫•””’—‬ ‫š˜‘’‘‬ ‫•™“”‬ ‫—˜Ž’•›‬ ‫  ‬ ‫“››’”‬ ‫•›‘’š‬ ‫›™”‘‬ ‫••–’“‘‬ ‫–š›’—•š‬ ‫Ž•—’–Ž“‬ ‫š™•‘‬ ‫˜‘š’“—‘’”‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫•””’—‬ ‫—š–’•‬ ‫“™š˜‬ ‫–•–’š˜‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫“››’”‬ ‫Ž‘”’š‬ ‫•™›Ž‬ ‫•Ž˜’“•‬ ‫  ‪ ‬‬ ‫•‘‘’—•š‬ ‫”˜”’–Ž“‬ ‫•™•‘‬ ‫••–’‘Ž‘’”‬ ‫ ­‬ ‫””“’‘Ž‬ ‫——–’“•‬ ‫Ž™˜‘‬ ‫——–’˜•›‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫‘‬ ‫‘‬ ‫–™–‬ ‫šŽ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫€­‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫Ž‬ ‫ ‪‹Œ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫­‪€‚ƒ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫†‪€‚ƒ „…ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…Š‰­ˆ‡†… †ŠŒ‪‰†‡† ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫€ ‪­ ‬‬ ‫„ƒ‚‬ ‫‹Š‰…‰‡…† ‪Ž‡……‹ŠŒ ­‡ ‹ŽŠ… Œ†Œ‡†Œ­ŠŒ Œ‡‹‹…Š ‬‬ ‫„ƒ‚‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆŠˆŒˆ‡ŽŒ ˆŠŒ…‹‡Ž‬ ‫‬ ‫ˆ‹Ž‡Œ‬ ‫Ž†‰‡Œ‬ ‫‹Ž‪Œ‡ ‬‬ ‫…‹‪Ž‡ ‬‬ ‫…‹‡‬ ‫†‰‹‬ ‫ˆ­‬ ‫‰­‪Ž‡ ‬‬ ‫Ž­‬ ‫ ‬ ‫†‪ŽŠ ‬‬ ‫‪ŽŠ† ‬‬ ‫­ŽŠŽ‬ ‫‹­ŠŒ‬ ‫…ˆŠŽ‬ ‫‰ˆŠŒ‬ ‫ŒŽŠŽ‬ ‫‹…ŠŒ‬ ‫ˆ‰ŠŒ‬ ‫ ‬ ‫‰Š‹­­‡…‬ ‫ˆŠ‹­…‡Ž‰‬ ‫‰Šˆ‰‡­†‬ ‫ ‬ ‫ˆŠŒ­‡Ž… ˆŠ‹‪‰Ž‡Ž ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫†ŠŒŒ…‡Ž‬ ‫‰ŠŒ…‰‡ŒŽŒ ‪ Ž‡‹Œ Š ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­Š‰Œ‡­† …Š‪Ž‡­‰…Š ­Œ‡Ž‹…Š  Œ­‡ ˆˆŠˆ ŒŽ‰‡ˆ† ‬‬ ‫­ŠŒ­‪ Ž‡ˆ‰‰ŠŒ ŒŽŒ‡ ‬‬ ‫‬ ‫Š‪­Ž‡ŒŒˆŠ… Œ‰‡†‰ˆŠ‰ ŒŒ‡‹  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫…Ž‡Ž‬ ‫Ž‹Œ‡Ž‬ ‫‪Œ‡†­ ‬‬ ‫­­Œ‡…‬ ‫…Ž‡…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‰Š‬ ‫‪Š ‬‬ ‫ŽŠ‬ ‫ˆŠ†‬ ‫‰Š†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪‘’“”  ‬‬ ‫‡‹…„ƒ‬ ‫ƒ‰‡‬ ‫ŒŽƒŠƒ‬ ‫ŠŒ‡„‹‬ ‫‡ˆ‡„†……„ƒ‬ ‫‹Š‡„ƒ‰‡‬ ‫ŒŽŒŒ‬ ‫†††„•…‡„‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­ƒ‚€‬ ‫­‪ ‬‬ ‫’‘ŒŠŽŒ‹ƒŠˆ‪‡ˆ‰ ƒ ƒ ‬‬ ‫ƒ˜ƒ—–Š€•”“‬ ‫ œ›­–š™‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ­ƒ œ›­ƒ‪¤ ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒ‪­ €‚ƒ„ ‬‬ ‫ ‬ ‫ƒ”‪†‡ˆ‰Š‰‹„Œ€Ž‘’“ ‬‬ ‫ ‬ ‫’„š­Ž™„˜•˜—–‬ ‫ ‬ ‫ƒ‪…€ ‬‬ ‫•‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‘€‪…‘žƒ ‰“ž€‚ŸŠ†¡„¢£‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫•”“ƒƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹مهم ترین عامل در چشم انداز بورس‬ ‫وی رک��ود بورس در یک س��ال و نیم گذش��ته را‬ ‫متاثر از شرایط ناخوشایند اقتصاد به ویژه در بخش‬ ‫تولی��د اعالم ک��رد و گفت‪ :‬در ش��رایطی که بخش‬ ‫تولیدی در کش��ور از ش��رایط نامساعد رنج می برد‪،‬‬ ‫انتظار رونق و رشد بورس منطقی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬مهم ترین عامل موثر در چشم انداز‬ ‫بورس در بازه زمانی بلندمدت بهبود ش��رایط کالن‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت که اثرگ��ذاری بیش��تری از‬ ‫مذاکرات هسته ای دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شروط تداوم رشد در کوتاه و بلندمدت‬ ‫مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری‬ ‫تامین س��رمایه نوین تداوم رش��د بورس در شرایط‬ ‫فعلی را منوط به خوشبین باقی ماندن بازار به بحث‬ ‫مذاکرات هسته ای دانست و گفت‪ :‬موضوع مذاکرات‬ ‫و حصول توافق و رف��ع تحریم ها در کوتاه مدت بر‬ ‫ش��رایط بورس تاثیر مثبتی برجای خواهد گذاشت‬ ‫اما برای ادامه این مسیر و جلوگیری از رکود بورس‬ ‫در میان و بلند مدت باید سیاستگذاری و برنامه ریزی‬ ‫منس��جمی در حوزه اقتصاد کش��ور ت��دارک دیده‬ ‫شود تا ش��اهد رونق بورس در کنار رونق اقتصادی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی یک��ی از مهم تری��ن مزایای توافق هس��ته ای‬ ‫را رونق سیس��تم بانکی کش��ور دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت تحقق ای��ن مهم انتظارات برای کاهش نرخ‬ ‫بهره وجود دارد که با اجرایی شدن ان‪ ،‬رشد بورس‬ ‫در میان مدت را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ ‹دلیل اصلی رشد شاخص‬ ‫در ادامه این گزارش مدیر سرمایه گذاری شرکت‬ ‫مشاور س��رمایه گذاری تامین سرمایه نوین ‪ 2‬دلیل‬ ‫اصلی در رش��د نس��بی بورس را اعالم کرد و خروج‬ ‫ب��ازار از رک��ود ‪ 1/5‬س��اله و رون��ق ان در کوتاه و‬ ‫بلندمدت را منوط به ‪ 2‬اتفاق دانست‪.‬‬ ‫فرهنگ حسینی به دالیل رشد قیمت ها و افزایش‬ ‫ش��اخص اش��اره کرد و گفت‪ 2 :‬دلیل اصلی حاکم‬ ‫ش��دن جو امیدوارکننده بر بازار و رش��د ش��اخص‬ ‫بورس‪ ،‬وجود اخبار مثبت از مذاکرات و انتظار برای‬ ‫توافق و همچنین رسیدن پی ای شرکت های بورسی‬ ‫به میانگین ‪4/5‬مرتبه و جذاب بودن قیمت س��هام‬ ‫برای سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر پی ای ش��رکت های‬ ‫بورسی نسبت به س��ود تقسیمی در مجامع ساالنه‬ ‫در سطوح کف تاریخی یا در محدوده ان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ط��وری که با وجود برگزار نش��دن مجامع دو‬ ‫سوم ش��رکت ها‪ ،‬این متغیر به میانگین ‪ 4/5‬مرتبه‬ ‫رس��یده و جذابی��ت خاصی برای س��هامداران پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیشروبودن س��هام گروه بانکی و‬ ‫خودرویی در بازار سهام در چند روز گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخستین نشانه های مثبت از مذاکرات هسته ای در‬ ‫‪ 2‬گروه یادشده نمایان می شود‪.‬‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫امی��د به افزایش قیمت ان در اینده وجود داش��ته‬ ‫باشد و تجربه تقسیم س��ود مناسب نیز در بنگاه ها‬ ‫وجود داش��ته باشد تا بخش��ی از زیان انها جبران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نحوی که سایر صنایع و گروه ها هم تحت تاثیر‬ ‫روند کلی بازار مثبت می شوند‪.‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ …„ƒ „ƒ‬ ‫’“Š’‡‘†‬ ‫‡“’‡‘†‬ ‫Š“’‘‡‬ ‫‰“”ˆ’‘ˆ‬ ‫“‰Š’‬ ‫Š“Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫’Š‪Ÿ¡•„¢Ÿ£Œƒ¤‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒ‪ˆ¥š ¦’ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒ‪©ª’„©«ˆ¬® ‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‪ž’°‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒ”‪–› ƒ“ ‬‬ ‫˜’ž„ƒ•œŠ‬ ‫‹š„ƒ‬ ‫ƒ”‪§ƒ¨¦Œ“ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š‪ ¯›œ„–¥‬‬ ‫ ‬ ‫œ‪± €²—„”˜£Œ€£³ ˜´ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫›˜¦‪¶°°·’Ž‹ƒ„± Ž‹› °£‬‬ ‫‬ ‫¦…„—’˜‰ˆ‪ ž„º‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫„ƒ‪¹ ‬‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒ–‪¸€„¹™—£‬‬ ‫”˜‪ ‬‬ ‫‪ ž„º‬‬ ‫»—„®¬ˆ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫˜ˆ‪ €¤Œ’„ž°£žˆ°‬‬ ‫  ‬ ‫ƒ‹Ž›ƒ¯‪¼Š®©ƒ„„™¤‬‬ ‫ ‬ ‫ƒ‹Žš‪ˆ¥‬‬ ‫˜‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‬ ‫‪µ‬‬ ‫‬ ‫‪µ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫  ‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫ ‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫بی تاثیری نوسان اونس جهانی بر قیمت سکه نقدی و اتی‬ ‫نبض بازار طال در دستان مذاکرات هسته ای‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬تابلوی بازار معامالت اتی س��که‬ ‫در ب��ورس کاالی ایران در روز پنجش��نبه برای‬ ‫دومین روز متوالی س��بز شد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که اون��س جهانی طال همچنان ب��ر مدار نزولی‬ ‫قیمت ها حرکت می کند و کاهش ‪ ۰/۱‬درصدی‬ ‫را در این روز تجربه کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫هرچه به ‪ ۱۰‬تیرماه و پایان مذاکرات هس��ته ای‬ ‫نزدیک می شویم بازار س��که نقدی و اتی تحت‬ ‫تاثیر نوسانات بیشتری قرار می گیرد‪ .‬به طوری‬ ‫که قیمت این فلز گران بها در بازار داخلی بیشتر‬ ‫به موضوعات پیرامون مذاکرات واکنش نش��ان‬ ‫می ده��د و رون��د منفی طالی جهان��ی در حال‬ ‫حاضر تاثیر ناچیزی بر ب��ازار داخلی می گذارد‪.‬‬ ‫ناگفته نمان��د که بهای دالر از روز چهارش��نبه‬ ‫تحت تاثیر منتشر نش��دن اخبار امیدوارکننده‬ ‫و احتم��ال تمدی��د دوباره مذاکرات هس��ته ای‬ ‫بین ای��ران و گروه ‪ ،۱+۵‬مجددا با نوس��ان های‬ ‫مثبت��ی مواجه ش��د که تاثیر زی��ادی بر قیمت‬ ‫بازار نقدی س��که گذاش��ت‪ .‬به این ترتیب بازار‬ ‫نقدی س��که طال در مبادالت روز پنجش��نبه با‬ ‫نوس��ان قیمت مثبتی مواجه ش��د ام��ا افزایش‬ ‫ن��رخ ان به ان��دازه معام�لات روز چهارش��نبه‬ ‫نب��ود‪ .‬همچنین در معامالت اتی س��که بورس‬ ‫کاالی ایران نیز س��که سررسید تیرماه با قیمت‬ ‫‪۹۰۵‬هزار تومان معامله ش��د ک��ه ‪ 0/25‬درصد‬ ‫رش��د نرخ را نسبت به چهارش��نبه تجربه کرد‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫س��که تحویل ش��هریو ر نیز با قیمت ‪ ۹۱۳‬هزار‬ ‫تومان معامله ش��د که افزایش ‪0/34‬درصدی را‬ ‫به ثبت رس��اند‪ .‬این در حالی اس��ت که قرارداد‬ ‫تحوی��ل ابان با قیمت ‪۹۲۵‬ه��زار تومان معامله‬ ‫ش��د که رش��د ‪ 0/2‬درصدی داشت و در اخر نیز‬ ‫سکه تحویل دی با قیمت ‪ ۹۴۳‬هزار تومان مورد‬ ‫معامل��ه قرار گرفت که ب��ا افزایش قیمت همراه‬ ‫ش��د و افت ‪ 0/04‬درص��دی را در معامالت روز‬ ‫پنجش��نبه به ثبت رساند‪ .‬از طرفی در این روز به‬ ‫دلیل نوسانات قیمتی بین پارامترهای تاثیر گذار‬ ‫بر روند بازار و بالتکلی��ف بودن اینده مبادالت‪،‬‬ ‫حجم معامالت نسبت به روز چهارشنبه اخیر به‬ ‫میزان قابل توجهی کاه��ش یافت‪ ،‬به طوری که‬ ‫می��زان حجم معامالت در این روز ‪5‬هزار و ‪۲۴۷‬‬ ‫قرارداد بوده‪ ،‬اما روز پنجش��نبه به ‪ 2‬هزار و ‪۷۴۳‬‬ ‫قرارداد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از بازار جهانی طال چه خبر؟‬ ‫بر اس��اس گزارش های منتشرش��ده از سوی‬ ‫رویترز‪ ،‬قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی‬ ‫به مرز ‪ ۱۱۷۴‬دالر رس��یده است‪ .‬قیمت طال در‬ ‫‪ ۴‬روز گذش��ته بیش از ‪2/2‬درص��د ارزش خود‬ ‫را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬قیمت این فلز گران بها‬ ‫روز پنجش��نبه حتی برای لحظات��ی به ‪۱۱۷۱‬‬ ‫دالر در هر اونس رس��ید ک��ه پایین ترین رقم از‬ ‫‪ ۸‬ژوئن به ش��مار می رود‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫ادام��ه گمانه زنی ه��ای مربوط ب��ه افزایش نرخ‬ ‫بهره ف��درال رزرو امریکا نیز تاثیر زیادی بر افت‬ ‫قیمت طال داشته اس��ت‪ .‬برخی مقام های ارشد‬ ‫ف��درال رزرو امریکا نیز بر این باورند که نرخ بهره‬ ‫این کش��ور تا پایان امسال حداقل ‪ 2‬بار افزایش‬ ‫خواهد یافت‪۳ .‬عامل تضمین کننده رشد قیمت‬ ‫طال تحلیلگ��ران اقتصادی معتقدند در ماه های‬ ‫اینده عوام��ل مهمی بر افزای��ش قیمت طالی‬ ‫جهانی موثر خواهد بود‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بورس کاالی ایران تقاضای فصلی یکی از عوامل‬ ‫موثر بر افزای��ش قیمت طال در هفته های اینده‬ ‫خواهد بود و می تواند این فلز گران بها را به سطح‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬دالر در هر اونس برساند‪ .‬عامل دوم موثر‬ ‫بر قیمت طال به باور کارشناسان اقتصادی ادامه‬ ‫خرید از س��وی بانک های مرکزی جهان خواهد‬ ‫بود‪ .‬بانک های مرکزی جهان در ‪ ۵۱‬ماه گذشته‬ ‫ل ش��ده اند‪ .‬روس��یه‬ ‫به خریدار خالص طال تبدی ‬ ‫همچنان در صدر این فهرس��ت ق��رار دارد و در‬ ‫‪3‬ماه نخس��ت س��ال جاری بیش از ‪ ۳۰‬تن طال‬ ‫خری��داری ک��رده اس��ت‪ .‬بانک ه��ای مرکزی‬ ‫کش��ورهای نوظهور و در حال توسعه خرید طال‬ ‫در ماه های گذش��ته را افزایش داده اند تا س��هم‬ ‫طال در ذخایر ارزی را افزایش دهند‪ .‬عامل س��وم‬ ‫موثر بر قیمت طال در ماه های اینده نیز تقاضای‬ ‫کش��ورهای اس��یایی خواهد ب��ود‪ .‬نگرانی های‬ ‫مربوط به شکسته شدن حباب بازار بورس چین‬ ‫نیز می تواند به نفع قیمت طال تمام شود‪.‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪21,005,350,000‬‬ ‫‪9,054,030‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪24,590,500,000‬‬ ‫‪9,031,324‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪24,241,750,000‬‬ ‫‪9,011,803‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪15,837,100,000‬‬ ‫‪9,037,632‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,617,400,000‬‬ ‫‪9,116,833‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13,022,150,000‬‬ ‫‪9,106,399‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪156,200,000‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪16,437,100,000‬‬ ‫‪9,131,722‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪30,324,100,000‬‬ ‫‪9,100,405‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,355,300,000‬‬ ‫‪9,084,240‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪27,489,700,000‬‬ ‫‪9,132,791‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪47,305,700,000‬‬ ‫‪9,239,395‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪26,535,300,000‬‬ ‫‪9,213,646‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪38,041,900,000‬‬ ‫‪9,255,937‬‬ ‫‪ 0.14‬بازار نقدی‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪51,269,350,000‬‬ ‫‪9,237,721‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪45,191,600,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪89,199,650,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪71,921,750,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪65,248,700,000‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪420‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫طارمروشن ‪1502‬‬ ‫برنج رابر‬ ‫استایرن بوتادین‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪710‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪RP270G‬‬ ‫پروپیلنطارم‬ ‫پلی برنج‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫باتوم‬ ‫وکیومسفید‬ ‫شکر‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1000p-99.75‬‬ ‫شمششکر سفید‬ ‫کنجاله سویا پرک‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫کنجاله سویا پرک‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫کنجاله سویا پلیت‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪45,121‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,024‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,615‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪190,615‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪191,165‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪183,576‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪183,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪63,760‬‬ ‫‪181,097,800,000 1,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪9,240‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫امامو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫‪9,222,776‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪9,272,153‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫‪9,396,711‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪9,438,068‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪9,432,177‬‬ ‫اصفهان‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫هرمزال)‬ ‫هرمزگان (‬ ‫الومینیوم‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مجتمعتخصصی‬ ‫مادر‬ ‫مجتمع الومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنجاله سویا پلیت‬ ‫‪16,480‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪727‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫‪727‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪9,385,256‬‬ ‫‪233,035,900,000‬‬ ‫‪2,483‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,445‬‬ ‫‪2,445‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫طال‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه قیر‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪2,445‬‬ ‫‪2,445 310,963,350,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,313 3,283‬‬ ‫‪9,432,604‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫طال‪85100‬‬ ‫قرارداد اتی سکه قیر‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪800 263,835,050,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,313 2,739‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9,590,147‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪96‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫طال‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه قیر‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪9,602,862‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪909‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪124‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪474‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫مس کاتد‬ ‫مس کاتد‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪) G‬‬ ‫‪96 232,485,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313 2,421‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪)R‬‬ ‫‪367‬‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪) G‬‬ ‫‪289‬‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪)R‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪9,428,605‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪124‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪100‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪474‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪3,069,814‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫سولفور‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مولیبدن‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪156,410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫سولفور‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مولیبدن‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪157,277‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,360‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪97‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قیر‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫‪14,360‬‬ ‫‪157,398‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪787‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪157,413‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪787‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪8,806‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫پویندگان فن وتجارت بین الملل‬ ‫مولیبدن‬ ‫قیرسولفور‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪157,595‬‬ ‫‪8,806‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪600‬‬ ‫بینایران‬ ‫وتجارتمس‬ ‫فن صنایع‬ ‫پویندگانملی‬ ‫شرکت‬ ‫الملل‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪12,830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫معماران تجارت افتاب‬ ‫مولیبدن‬ ‫قیرسولفور‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪158,302‬‬ ‫‪12,830‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫افتابایران‬ ‫تجارت مس‬ ‫معماران صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,331‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫پاالیش نگین سیاه اذربایجان‬ ‫مولیبدن‬ ‫قیرسولفور‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪158,816‬‬ ‫‪9,331‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ایران‬ ‫سیاه مس‬ ‫نگینصنایع‬ ‫پاالیش ملی‬ ‫شرکت‬ ‫اذربایجان‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,921‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪159,243‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,923‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫پلی بوتادین رابر ‪1220‬‬ ‫‪45,720‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪105‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫پلی بوتادین رابر ‪1220‬‬ ‫‪45,720‬‬ ‫پلی بوتادین رابر ‪1220‬‬ ‫‪45,720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫پلی بوتادین رابر ‪1220‬‬ ‫‪45,720‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪ OFF - 7000F‬درجه ‪1‬‬ ‫‪43,927‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪ OFF - 7000F‬درجه ‪1‬‬ ‫‪43,927‬‬ ‫شمش روی ‪99.99‬‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪3,921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪110‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اتحادیه مرکزیشرکت‬ ‫شازندکشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫‪385,158,500,000 4,085‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪16,480‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪280‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪160,555‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪160,803‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سود کاستیک‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,921‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪161,184‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪162,358‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪162,641‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪163,258‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪163,393‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪165,852‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪3,923‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫صنایع خالص سازان روی زنجان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪166,112‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫‪105‬‬ ‫‪105‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪110‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‬ ‫‪110‬‬ ‫‪12,078‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫امامو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫امامو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫فارسو(پارسیان)‬ ‫تعاونیهایخلیج‬ ‫مرکزیپتروشیمی‬ ‫اتحادیهصنایع‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪ OFF - 2200J‬درجه ‪2‬‬ ‫‪38,370‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪12,078‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪ OFF - 2200J‬درجه ‪2‬‬ ‫‪167,618‬‬ ‫‪38,370‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪2200J‬‬ ‫‪43,603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ر)‬ ‫تزریقی ‪2200J‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪43,603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪0035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫بادی ‪0035‬‬ ‫سنگین‬ ‫هاشمی‬ ‫پلی اتیلنبرنج‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪4,360‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0200‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫فیلم ‪0200‬‬ ‫سبکطارم‬ ‫پلی اتیلنبرنج‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪80‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪ OFF - SUPER BRIGHT‬درجه ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫‪ OFF - SUPER BRIGHT‬درجه ‪1‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی برنج طارم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪16‬‬ ‫بازار‬ ‫بورس ﻭو ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬ﺗﻴﺮ ‪ 10 - 1394‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ 27 - 1436‬ژﻭﺋﻦ ‪ - 2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -252‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1570‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪6‬‬ ‫… „‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫€ ƒ‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‘Ž Œ ‹‚Š‰ˆ ‡†‬ ‫“ ‹‚’‬ ‫•”’‬ ‫—–”‬ ‫’•™˜”—•˜’‬ ‫’œ—˜–””˜›™š˜•‬ ‫”šœ˜œ‬ ‫››–˜œ‬ ‫–™š˜œ‬ ‫—’•˜œ‬ ‫—”Ÿœ›Ÿšžœ’‬ ‫ ‹‚Š‬ ‫ ‹‚Š’‬ ‫šš’‬ ‫—œš‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫ ‪ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…„‬ ‫ †‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ˆ‡†…€ ­„‬ ‫ˆ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰‬ ‫ ’‘Ž Œ‹Š ‬ ‫Ž ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‰… ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫€’Œ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫–Š•”“‬ ‫–Š ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‚­ ‹Š‰…ˆ‡†…„ƒ‬ ‫‚Ž…‘‪ Œ Ž„ ‬‬ ‫ƒ‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚€­‬ ‫ƒ­ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚‰‡ˆ‡…†‪„… ‬‬ ‫‪ Š‡‹‚ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ ‚€­‪ ‬‬ ‫…€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‡†‬ ‫ˆ†‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‰‬ ‫Š‬ ‫†‹‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ“…’‘ŽŒ‬ ‫”‹‘ŽŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚ €­‪  ‬‬ ‫…„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹Š‰ ˆ‡†‬ ‫…‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘ Ž‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚€­‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š„‰ˆ‡‬ ‫ˆ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‹‪ ‬‬ ‫Œ‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫’‘€–•”‬ ‫•”‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫…„­‬ ‫’‘€Š€Ž­‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫’œ‬ ‫‪ ­€ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫€†‬ ‫“„‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫€­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‘‚Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫• “‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ €­‪ ‬‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‬ ‫ ­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒ‚‬ ‫ „‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ …‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪   ‚ƒ„  ‬‬ ‫‪†‡ƒ­ˆ‰Š‹ Œ  ‬‬ ‫‪Ž‚‘Š  ‬‬ ‫‚” “„’‰ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒƒ‡ †‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫خبر‬ ‫موفقیت در تولید سوخت مایع‬ ‫از ضایعات چربی ها‬ ‫محققان دانش��کده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت‬ ‫م��درس در پژوهش��ی موف��ق ش��دند از چربی ه��ای‬ ‫ضایعاتی‪ ،‬سوخت مایع و مواد باارزش شیمیایی تولید‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دکتر مجتب��ی صدر عاملی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی شیمی دانشگاه‬ ‫تربیت م��درس در این باره گفت‪ :‬تولید س��وخت های‬ ‫مایع حمل ونقل شامل بنزین اتومبیل‪ ،‬بنزین هواپیما‬ ‫و گازویی��ل از فرایند شکس��ت حرارتی‪/‬کاتالیس��تی‬ ‫چربی ه��ای ضایعات��ی‪ ،‬در قالب یک پ��روژه دکترا با‬ ‫موفقیت به اتمام رسیده است‪ .‬تولید بیودیزل با خواص‬ ‫بهبودیافته از فرایند شکس��ت حرارتی ضایعات روغن‬ ‫ماهی و نیز تولید مواد اروماتیک (افزودنی به بنزین به‬ ‫منظور احتراق بهتر) به وسیله فرایند شکست حرارتی‪/‬‬ ‫کاتالیستی چربی ها نیز در قالب ‪ 2‬پروژه دکترای دیگر‬ ‫در دانشکده مهندسی شیمی در حال انجام است‪.‬‬ ‫طراحی نانوابزاری برای‬ ‫شناسایی گاز سمی سیانوژن‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه ازاد اسالمی واحد ماهشهر به‬ ‫بررسی تئوری اثر استفاده از نوعی نانوصفحه در جذب‬ ‫گاز س��می س��یانوژن پرداختند‪ .‬نتای��ج این تحقیقات‬ ‫به منظور طراحی حس��گرهای گازی برای شناس��ایی‬ ‫این گاز در محیط قابل اس��تفاده خواهد بود‪ .‬سیانوژن‬ ‫گازی بی رن��گ با بوی بادام تلخ اس��ت که در جنگ ها‬ ‫استفاده می شود‪ .‬این گاز س��می عالئم گوارشی نظیر‬ ‫تهوع و اس��تفراغ‪ ،‬تشنج‪ ،‬کما و گش��ادی مردمک و یا‬ ‫پاس��خ ندادن یا پاس��خ کند مردمک به نور را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬در این تحقیق جذب سطحی این گاز از محیط‪ ،‬با‬ ‫استفاده از جاذب نانوصفحه ای بور نیترید مورد مطالعه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬این محاسبات در سطح تئوری انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته دکتر مازیار نوع��ی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانش��گاه ازاد اسالمی واحد ماهشهر طبق نتایج‬ ‫حاصل ش��ده‪ ،‬نانو صفحات یادشده جاذب خوبی برای‬ ‫گاز س��می س��یانوژن بوده و می توان از ان در طراحی‬ ‫حسگر های حساس به گاز‪ ،‬برای شناسایی و جداسازی‬ ‫این گاز س��می از محیط اس��تفاده کرد‪ .‬نوعی در ادامه‬ ‫افزود‪« :‬در بخشی از این مطالعات‪ ،‬فرضیه اغشته کردن‬ ‫(دوپ) نانوصفح��ات با عنصر سیلیس��یم مطرح ش��د‪.‬‬ ‫محاسبات انجام شده نشان داد زمانی که این صفحات‬ ‫به عنصر سیلیس��یم اغش��ته می ش��وند‪ ،‬میزان جذب‬ ‫گاز س��یانوژن بر انها چندین برابر می ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫برای بهبود عملکرد حس��گرها می توان از نانوصفحات‬ ‫بور نیترید اغشته به سیلیسیم استفاده کرد‪».‬‬ ‫پای مصنوعی‪ ،‬حس دار شد‬ ‫یک فرد اتریش��ی‪ ،‬که چند سال پیش‪ ،‬بر اثر سکته‬ ‫مغزی و تجمع لخته خون‪ ،‬پایش قطع شده بود‪ ،‬حاال‬ ‫می تواند با پای مصنوعی حس دار خود‪ ،‬راه برود‪ ،‬بدود‬ ‫و حتی ورزش هایی مثل کوهپیمایی را هم انجام دهد‪.‬‬ ‫در فراین��د جراح��ی‪ ،‬جراحان‪ ،‬رش��ته های عصبی‬ ‫باقیمان��ده پای قطع ش��ده را به بافت های س��الم ران‬ ‫پیوند زدند‪ .‬در مرحله بعد‪ ،‬چندین حس��گر عصبی را‬ ‫در کف پای مصنوعی قرار دادند‪ .‬این حسگر‪ ،‬پیام های‬ ‫ناش��ی از گام برداشتن و فشار وارد به پای مصنوعی را‬ ‫به مغز ارسال می کنند‪ .‬این نقطه های حساس‪ ،‬تماس‬ ‫با س��طح زمی��ن و حرکت پای مصنوعی را محاس��به‬ ‫می کن��د‪ .‬ف��ردی که از ای��ن پای مصنوعی اس��تفاده‬ ‫می کن��د‪ ،‬می گوید ب��ا این پا می توان��م ناهمواری های‬ ‫زمین را زیر پایم حس کنم‪ .‬مثال در زمستان می توانم‬ ‫متوجه لیز ش��دن زمین شوم و به موقع واکنش نشان‬ ‫دهم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫خیران می توانند بی عدالتی اموزشی را کاهش دهند‬ ‫روح ایرانی همواره مشوق دانش اندوزی‬ ‫محس�ن معصومی‪ -‬گ�روه دانش بنی�ان‪ :‬ایرانیان‬ ‫همواره دانش را ارج گذاش�ته و دانشمندان خود را‬ ‫عزیز و گرامی داش�ته اند‪ .‬ادبیات ایران‪ ،‬سرش�ار از‬ ‫در تاری��خ ای��ران‪ ،‬به ج��ز حمایت هایی‬ ‫ک��ه حکومت ها از گس��ترش مراکز علمی‬ ‫می کردند همانند دانش��گاه گندی شاپور‬ ‫(جندی ش��اپور) ک��ه به وس��یله ش��اپور‬ ‫اول و ی��ا نظامیه ها که به وس��یله خواجه‬ ‫نظام الملک‪ ،‬تاس��یس ش��دند‪ ،‬م��ردم نیز‬ ‫همیشه در راه اندازی این گونه مراکز تالش‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫نش��انه های اموزش در سطوح عالی در‬ ‫ای��ران را می توان از دوران هخامنش��یان‬ ‫دی��د‪ .‬از مدرس��ه های پزش��کی گرفته تا‬ ‫مهندسی اب و راه سازی‪.‬‬ ‫پ��س از ورود اس�لام به ای��ران‪ ،‬از قرن‬ ‫دوم هج��ری‪ ،‬نهادهایی مانن��د دارالعلم‪،‬‬ ‫دارالق��ران و درالحکم��ه ازجمله مراکزی‬ ‫هس��تند که کار اموزش علوم را بر عهده‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬حمایت نیکوکاران از ایجاد‬ ‫مراکز اموزش��ی‪ ،‬یا وقف کردن انها نقش‬ ‫اساسی در گسترش علوم داشته است‪ .‬این‬ ‫فرهنگ در هی��چ زمانی در تاریخ ایران از‬ ‫بین نرفته اگرچه فراز و فرودهایی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرانی ها حتی مغول ه��ای مهاجم را به‬ ‫سمت فرهنگ خود کشاندند‪ .‬رشیدالدین‬ ‫فضل اهلل‪ ،‬وزیر حکومت مغول ربع رشیدی‬ ‫را ب��ه هم��راه وقف نام��ه ای ایج��اد کرد‪.‬‬ ‫ربع رشیدی در حقیقت دانشگاهی بود که‬ ‫به هر رش��ته علمی‪ ،‬مرکزی را اختصاص‬ ‫داده بود‪ .‬گفته می ش��ود بی��ش از ‪6‬هزار‬ ‫دانشجو در انجا تحصیل می کرده اند‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر فرهن��گ نیکوکاری‬ ‫و وق��ف‪ ،‬در ام��ر دانش ان��دوزی‪ ،‬به ویژه‬ ‫مدرسه سازی گسترش تحسین برانگیزی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در ‪15‬سال گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪30‬درصد‬ ‫مدرس��ه های کش��ور ب�� ه هم��ت خیران‬ ‫مدرسه س��از س��اخته شده اس��ت‪ .‬بسیار‬ ‫جالب است که این فرهنگ حتی به خود‬ ‫دانش اموزان نیز منتقل شده است‪.‬‬ ‫دانش اموزان با قلک های خود جای شان‬ ‫چهره‬ ‫ستایش دانش و خرد است‪.‬‬ ‫به رنج اندر اری تنت را رواست‬ ‫که خود رنج بردن به دانش سزاست (فردوسی)‬ ‫را ولو کوچک اما بزرگ منشانه در جریان‬ ‫مدرسه سازی کش��ور باز کرده اند‪ .‬احداث‬ ‫مدرسه جوانان در استان گلستان نمونه ای‬ ‫در شهرهای بزرگ از‬ ‫جمله پایتخت‪ ،‬مدارس‬ ‫ویژه ای وجود دارد که با‬ ‫گرفتن شهریه های زیاد‬ ‫و در مواردی غیرقابل‬ ‫تصور‪ ،‬امکانات ویژه ای‬ ‫را برای دانش اموزان‬ ‫خود مهیا کرده اند‪ .‬در‬ ‫بسیاری از این مدارس‪،‬‬ ‫دانش اموزان را با‬ ‫مهارت های پذیرفته شدن‬ ‫در کنکور تربیت می کنند‬ ‫و نتیجه به خوبی‬ ‫پیداست‪.‬‬ ‫در این بی عدالتی‬ ‫اموزشی‪ ،‬سرنوشت‬ ‫دانش اموزان مستعد‬ ‫خانواده های کم درامد و‬ ‫بی بضاعت چه می شود؟‬ ‫از مشارکت جوانان در این امر است‪.‬‬ ‫ح��اال همزمان با س��اخت مدرس��ه ها‪،‬‬ ‫نیک��وکاران‪ ،‬توجه خود را ب��ه حمایت از‬ ‫فراگیر ش��دن تعلیم و تربیت و شناسایی‬ ‫ایرانی�ان از قرن ه�ا پی�ش کتابخانه ه�ای‬ ‫بزرگ�ی داش�ته اند ک�ه مای�ه حس�رت دیگ�ران‬ ‫می ش�ده است‪ .‬شاید از این روست که در بسیاری‬ ‫اس��تعدادهای برت��ر معط��وف کرده ان��د‪.‬‬ ‫بسیاری از استعدادهای کشور در مناطق‬ ‫محروم هستند‪ .‬در مواردی حتی انها قادر‬ ‫به ادامه تحصیل نیستند؛ به یک اظهارنظر‬ ‫در این زمینه توجه کنید‪:‬‬ ‫مدی��رکل ام��وزش و پ��رورش اس��تان‬ ‫ی ‪1393‬‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د در د ‬ ‫در نشس��ت ی��ک جامعه نیک��وکاری در‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬این اس��تان با وجود داشتن‬ ‫دانش اموزان بس��یار مستعد‪ ،‬متاسفانه به‬ ‫دلیل مش��کالت فراوان مال��ی برای ادامه‬ ‫تحصیل به شدت مش��کل دارند‪ .‬بیش از‬ ‫‪70‬درص��د دانش اموزان اس��تان در رفاه‬ ‫کام��ل برای ادامه تحصیل نیس��تند و در‬ ‫این زمینه مشکل دارند‪.‬‬ ‫به اظهارنظر دیگری هم توجه کنید‪:‬‬ ‫رییس جامعه خیران مدرسه ساز کشور‬ ‫در هفتمین گردهمایی سراسری روسای‬ ‫مجامع خیران مدرسه ساز کشور در استان‬ ‫بوش��هر گف��ت‪ :‬در کش��ور دانش اموزانی‬ ‫هس��تند که با وجود اس��تعدادهای قابل‬ ‫توجه‪ ،‬ول��ی به دالیل نبود ش��رایط الزم‬ ‫و مش��کالت مالی‪ ،‬ام��کان ادامه تحصیل‬ ‫ندارند و پیشرفت انها متوقف می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ش��هرهای‬ ‫ب��زرگ از جمل��ه پایتخت‪ ،‬مدرس��ه های‬ ‫ویژه ای وجود دارد که با گرفتن شهریه های‬ ‫زیاد و در مواردی غیرقابل تصور‪ ،‬امکانات‬ ‫وی��ژه ای را برای دانش ام��وزان خود مهیا‬ ‫کرده اند‪ .‬در بس��یاری از این مدرسه های‪،‬‬ ‫دانش ام��وزان را با مهارت ه��ای پذیرفته‬ ‫ش��دن در کنکور تربیت می کنند و نتیجه‬ ‫به خوبی پیداست‪.‬‬ ‫در این بی عدالتی اموزش��ی‪ ،‬سرنوشت‬ ‫دانش ام��وزان مس��تعد خانواده ه��ای‬ ‫کم درامد و بی بضاعت چه می شود؟‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬نقش نیک��وکاران حامی‬ ‫دانش ام��وزان و دانش��جویان مس��تعد‬ ‫نیازمند به حمایت‪ ،‬بی بدیل اس��ت‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ساخت مدرس��ه‪ ،‬باید روی نوجوانان و‬ ‫جوانانی که قرار است درانجا تعلیم ببینند‬ ‫نیز سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫خوشبختانه خبرهای خوبی در این زمینه‬ ‫شنیده می شود‪ ،‬برخی از نیکوکاران به دنبال‬ ‫شناسایی دانش اموزان و دانشجویان مستعد‬ ‫و راه اندازی مدرسه های هوشمند هستند‪ .‬در‬ ‫همی��ن صفحه‪ ،‬در هفته گذش��ته از حمایت‬ ‫خیران استان مازندران از توسعه فناوری در‬ ‫استان شان خبر دادیم‪.‬‬ ‫بنی��اد مل��ی نخب��گان اعالم کرده اس��ت‬ ‫دکتر محمود مشفقیان‬ ‫دکتر محمود مش��فقیان در س��ال ‪ 1330‬در بوشهر متولد شد‪ .‬او دوران‬ ‫دبستان و ‪ 5‬سال دبیرستان را در مدرسه سعادت بوشهر گذارند وسال اخر‬ ‫را در دبیرستان رازی شیراز به پایان رساند‪ .‬مشفقیان دوره های کارشناسی‬ ‫را در س��ال ‪ 1353‬و کارشناس��ی ارش��د را در س��ال ‪ 1354‬و دکترا را در‬ ‫س��ال ‪ 1357‬و فوق دکترای خود را در رش��ته مهندسی شیمی از دانشگاه‬ ‫ایالتی اوکالهما گرفت؛ او عالوه بر دانشگاه شیراز در دانشگاه های امریکا و‬ ‫استرالیا نیز تدریس کرده است‪ .‬درپی خدمات و تالش های گسترده علمی‪،‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬پژوهشی دکتر مشفقیان کمیته علمی سازمان کنفرانس اسالمی‬ ‫از او ب��رای عضویت در این کمیته دعوت کرد‪ .‬او می گوید عاش��ق ش��هر‬ ‫خود بوش��هر است‪ .‬و سادگی و بی ریایی و دل پاکی بوشهری ها را به دریای‬ ‫بوشهر تشبیه می کند‪ .‬دکتر مشفقیان‪ ،‬طرح امید افرین را برای حمایت از‬ ‫دانش��جویان استان بوشهر طراحی و اجرا کرده است‪ .‬در نخستین نشست‬ ‫هیات امنای طرح امیدافرین‪ ،‬رییس بنیاد نخبگان اس��تان بوشهر‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه این طرح به عنوان الگویی برای بنیاد های نخبگان در سراس��ر کشور‬ ‫مطرح ش��ده است‪ ،‬به لزوم برنامه ریزی برای استمرار و پایداری اجرای این‬ ‫طرح اشاره کرده و گفت‪ :‬این طرح با مشارکت ستاد اجرایی بنیاد نخبگان‬ ‫و به منظور بهره مندی از توان و ظرفیت خیران در زمینه اجرای بخش هایی‬ ‫از راهبرد های کالن سند راهبردی کشور در امور نخبگان اجرا شده است‪.‬‬ ‫دکتر رضا اذین ترویج و احیای فرهنگ وقف و خیریه در نظام نخبگانی‬ ‫را یک��ی از اه��داف اجرای طرح امی��د افرین یاد کرد و گف��ت‪ :‬رویکرد ما‬ ‫از جنگ ها‪ ،‬دش�منانی که می توانس�تند وارد این‬ ‫س�رزمین ش�وند‪ ،‬کتابخانه ها را با خاک یکس�ان‬ ‫کرده و کتاب ها را به اتش می کشیدند‪.‬‬ ‫در اجرای این طرح‪ ،‬حمایتی و تش��ویقی اس��ت‬ ‫و از ظرفی��ت نهاد های تخصصی و حرفه ای برای‬ ‫ایجاد شبکه توانمندس��ازی مستعدان با اولویت‬ ‫مستعدان نیازمند استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫اعتماد افزای��ی در جامعه خیران و واقفان برای‬ ‫ورود ب��ه حوزه علم و فناوری از دیگر اهداف طرح امیدافرین عنوان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این طرح در مرحله ابتدایی‪ ،‬برای حمایت از ‪ 6‬دانش��جوی مستعد‬ ‫اس��تان بوش��هر طراحی شده است‪ .‬دکتر مش��فقیان درنظر دارد‪ ،‬هر ساله‬ ‫به تعدادی از دانشجویان مستعد نخبه بوشهری‪ ،‬بورسیه تحصیلی بدهد‪.‬‬ ‫او در ای��ن زمین��ه گفت��ه اس��ت‪ ،‬دانش��جویان نبای��د دغدغ��ه ای غیر‬ ‫از تحصی��ل داش��ته باش��ند‪ .‬دکت��ر مش��فقیان‪ ،‬ایج��اد ارام��ش خاط��ر‬ ‫ح قله ه��ای رفی��ع عل��م را از دالیل‬ ‫ب��رای کس��ب عل��م و دان��ش و فت�� ‬ ‫راه ان��دازی ای��ن بورس��یه می دان��د و معتق��د اس��ت دانش��جویان پس از‬ ‫فراغ��ت از تحصی��ل بای��د ف��ردی تاثیرگ��ذار در چرخه مدیریت کش��ور‬ ‫باشند‪ .‬فراخوان بورسیه اسفند ماه هر سال اعالم می شود و پس از دریافت‬ ‫اطالعات متقاضیان و بررس��ی به وسیله هیات امنای طرح‪ ،‬واجدان شرایط‬ ‫در خردادماه معرفی می ش��وند و ابتدای مهرماه تا پایان س��ال تحصیلی به‬ ‫انها کمک هزینه پرداخت می شود‪ .‬این طرح در نوع خود‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫در زمینه حمایت از خیران از حوزه علم و فناوری است که در سطح بنیاد‬ ‫ملی نخبگان مطرح می شود‪.‬‬ ‫اس��تعدادهای برتر را به طور فراگیر از مرحله‬ ‫دانش اموزی شناسایی می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬نکت��ه حائز اهمی��ت این‬ ‫اس��ت ک��ه اثربخش��ی نیک��وکاری هنگامی‬ ‫دوصدچن��دان می ش��ود ک��ه نیک��وکاران‪،‬‬ ‫فعالیت های ش��خصی و پراکن��ده خود را به‬ ‫صورت جمعی‪ ،‬سازمان دهی کنند‪.‬‬ ‫موسس��ه خیری��ه «اب��رار» از این دس��ت‬ ‫اجتماعات خیران اس��ت‪ .‬این موسسه‪ ،‬با در‬ ‫کنار هم ق��رار گرفتن خیران موسس��ه های‬ ‫خیری��ه در مجموع��ه اتاق ه��ای بازرگان��ی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ش��کل گرفته و‬ ‫به هم��ت برخی از فع��االن اقتصادی بخش‬ ‫خصوصی راه اندازی ش��ده است‪ .‬این خیران‪،‬‬ ‫هدف اصلی خود را هدایت تحصیلی در قالب‬ ‫اعطای بورس تحصیلی و ایجاد کارافرینی در‬ ‫مناطق محروم و ماندگاری ان اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬یکی دیگر از اهداف این مجموعه‬ ‫عن��وان ش��ده اس��ت‪ ،‬به گونه ای ک��ه زمینه‬ ‫اشتغال افرادی که بورسیه تحصیلی دریافت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬از طریق اتاق ه��ای بازرگانی مهیا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این موسس��ه اعالم کرده ‪200‬‬ ‫دانش اموز و دانش��جوی مستعد یاسوجی را‬ ‫بورسیه خواهد کرد‪.‬‬ ‫تازه تری��ن خبر از دنیای س��خاوت خیران‪،‬‬ ‫از بوش��هر اس��ت‪ ،‬دکتر محمود مش��فقیان‬ ‫ک��ه بوش��هری و از دانش��مندان برتر جهان‬ ‫اسالم اس��ت‪ ،‬طرح امید افرین خود را برای‬ ‫هم استانی هایش اغاز کرده است‪.‬‬ ‫او ک��ه در ح��ال حاضر در دانش��گاه های‬ ‫امریکا تدریس می کند‪ ،‬می گوید‪ :‬من دوران‬ ‫دانش��جویی ام را با حمایت خیران پشت سر‬ ‫گذاشته ام و همیشه‪ ،‬پیشرفت هایم را مدیون‬ ‫انها می دانم و جرق��ه ایجاد طرح امیدافرین‬ ‫نیز تاثیری بود که این خیران بر زندگی من‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫ش��رح کامل این ط��رح را در بخش چهره‬ ‫همین صفحه بخوانید‪.‬‬ ‫فراخوان‬ ‫دانشگاه تبریز در زمینه نانوحسگرهای زیستی‬ ‫محقق پسادکترا می پذیرد‬ ‫دانش��گاه تبریز یک��ی از دانش��گاه های فعال‬ ‫کش��ور در زمین��ه عل��وم و فناوری ه��ای نوین‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ازمایشگاه بیوفتونیک‬ ‫پژوهش��کده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی‬ ‫دانش��گاه تبریز با هم��کاری مرک��ز تحقیقات‬ ‫ریزفناوری دارویی و ازمایشگاه جامع تحقیقاتی‬ ‫دانشگاه علوم پزش��کی تبریز اقدام به جذب ‪4‬‬ ‫محقق پس��ا دکترا در رشته های مربوط به نانوحسگرهای زیستی کرده است‪.‬‬ ‫از جمله موضوعاتی که این محققان می توانند روی انها به مطالعه و تحقیق‬ ‫بپردازند می توان به «طراحی‪ ،‬مدل بندی و بهینه سازی بلورهای فتونی مورد‬ ‫استفاده در حسگرهای زیستی براساس تشدید پالسمون سطحی»‪« ،‬طراحی‬ ‫و تهیه حس��گرهای زیستی الکتروش��یمیایی نوری»‪« ،‬کاربرد بیوفتونیک و‬ ‫زیست حسگرها در شناسایی بیومارکرهای سرطان» و «کاربرد بیوفتونیک و‬ ‫زیست حسگرها در سلول های بنیادی و طب بازساختی» اشاره کرد ‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬نباید بیش از ‪3‬س��ال از تاریخ اخذ مدرک دکترای‬ ‫داوطلبان گذش��ته باش��د‪ .‬همچنین داوطلبان می توانن��د رزومه تحصیلی و‬ ‫کاری و توصیه نامه از ‪ 2‬نفر از اس��تادان خود را تا پایان خردادماه به پس��ت‬ ‫الکترونیکی ‪ biophotonics@tabrizu.ac.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫گزارش مرکز امار از وضعیت تورم در خرداد ماه ‪ 94‬حاکی از تداوم سیر نزولی این شاخص است‬ ‫‪19‬‬ ‫دریچه‬ ‫جزئیات نشست وزیر کار‬ ‫با مقامات بانکی‬ ‫ثبت کمترین تورم شهری در ‪ 40‬ماه گذشته‬ ‫قاس�م دهقان ـ گ�روه اقتصاد‪ :‬مرکز‬ ‫ام��ار ای��ران در روزه��ای پایان��ی هفته‬ ‫گذش��ته تازه ترین گ��زارش ماهانه خود‬ ‫در ب��اره وضعیت ش��اخص به��ای کاالها‬ ‫و خدم��ات مصرفی خانوارهای ش��هری‬ ‫کش��ور در خ��رداد ‪ 1394‬را از طری��ق‬ ‫درگاه اینترنتی خود منتشر کرد‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن گ��زارش‪ ،‬نرخ ت��ورم س��االنه حوزه‬ ‫مصرف کننده در پایان س��ومین ماه سال‬ ‫جاری مع��ادل ‪ 14/2‬درصد اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬محاسبه ش��اخص تورم در خرداد‬ ‫‪ 94‬نشان می دهد نرخ رشد تورم ساالنه‬ ‫در طول ‪ 21‬ماه گذشته یعنی از مهر ‪92‬‬ ‫تا به امروز س��یر کاهشی پیوسته داشته‬ ‫است‪ .‬زیرا پس از انکه نرخ تورم ‪ 12‬ماهه‬ ‫منتهی به م��رداد ‪ 1392‬مع��ادل ‪35/1‬‬ ‫درصد اعالم شد و در پایان دو ماه پس از‬ ‫ان (ش��هریور و مهر ‪ )92‬مرز ‪ 36‬و ‪36/2‬‬ ‫درصد را هم درنوردید‪ ،‬حرکت کاهش��ی‬ ‫این ش��اخص کلید خورد و از ابان ماه ان‬ ‫س��ال که تغییرات شاخص بهای کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی خانوارهای شهرنش��ین‬ ‫ایران برای دوره یک س��اله منتهی به این‬ ‫ماه به ‪35/9‬درصد کاهش پیدا کرد‪ ،‬روند‬ ‫کاهش��ی این شاخص در تک تک ماه های‬ ‫بعدی بدون وقفه ادامه پیدا کرده اس��ت‬ ‫که اگر به صورت مروری گذرا به این خط‬ ‫س��یر نظری بیندازیم‪ ،‬مشاهده می کنیم‬ ‫نرخ رش��د تورم که چندین ماه متمادی‬ ‫در ورای محدوده ‪30‬درصد جوالن می داد‬ ‫ت سال گذشته (سال‬ ‫باالخره در اردیبهش ‬ ‫‪ )93‬بار سنگین و پرفشار تورم ‪30‬درصد‬ ‫(و باالتر از ان) را بر زمین گذاشت و وارد‬ ‫مح��دوده بین ‪ 20‬تا ‪30‬درصد ش��د و در‬ ‫ماه اشاره شده به طور مشخص تورم ساالنه‬ ‫ان به ‪ 28/4‬درصد تقلیل پیدا کرد‪ .‬تورم‬ ‫مصرف کننده برای انک��ه به حیطه تورم‬ ‫کارزار محسوب کنیم‪ .‬هر چند در مقایسه‬ ‫با ت��ورم ماهان��ه ‪4/6‬درص��دی بهمن ماه‬ ‫‪ ،1391‬ت��ورم ‪3/9‬درص��دی تیرماه ‪ 91‬و‬ ‫همچنین بیش��ترین مقدار این ش��اخص‬ ‫یعن��ی ت��ورم ماهانه ‪ 5/1‬درص��دی مهر‬ ‫‪ ،1391‬تورم ‪ 3‬درصدی خرداد ‪ 92‬نباید‬ ‫بیش از اندازه مورد کم لطفی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم نقطه به نقطه‬ ‫ساالنه کمتر از ‪20‬درصد راه پیدا کند در‬ ‫مجم��وع به ‪ 5‬ماه زمان نیاز داش��ت و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬سررس��ید این ‪ 5‬ماه در پایان‬ ‫ش��هریور ‪ 93‬فرا رسید و با ثبت نرخ تورم‬ ‫‪ 20/6‬درصد در اخرین روز نیمه نخست‬ ‫سال ‪ 93‬از نخستین ماه فصل پاییز سال‬ ‫گذش��ته پا به قلمرو تورم زیر ‪ 20‬درصد‬ ‫گذاش��ته و به دنب��ال درج ت��ورم ‪19/1‬‬ ‫درصدی برای مهر ‪ ،93‬این خط س��یر رو‬ ‫به نزول و بدون توقف نرخ تورم و پیمودن‬ ‫فاصله زی��ر ‪20‬درصد تا مرز ‪ 10‬درصدی‬ ‫در ماه های اخیر پله به پله ادامه داشته و از‬ ‫پایان بهمن سال گذشته که اخرین تورم‬ ‫س��االنه باالی ‪ 15‬درص��د (‪ 15/2‬درصد)‬ ‫به ثبت رس��یده اس��ت‪ ،‬تا به امروز (البته‬ ‫ت��ا پایان خرداد ‪ )94‬ک��ه چهار ماه از ان‬ ‫مقطع سپری شده اس��ت‪ ،‬شاخص رشد‬ ‫تورم در حال پیم��ودن فاصله میان تورم‬ ‫زی��ر ‪ 15‬درصد تا مرز ‪ 14‬درصد اس��ت‬ ‫محاسبه شاخص تورم‬ ‫در خرداد ‪ 94‬نشان‬ ‫می دهد نرخ رشد تورم‬ ‫ساالنه در طول ‪ 21‬ماه‬ ‫گذشته یعنی از مهر ‪92‬‬ ‫تا به امروز سیر کاهشی‬ ‫پیوسته داشته است‬ ‫به گونه ای که پس از به پایان بردن س��ال‬ ‫‪ 1393‬با تورم ‪ 14/8‬درصدی‪ ،‬در طول ‪3‬‬ ‫ماه فصل بهار امس��ال به ترتیب قدم های‬ ‫‪ 14/3 ،14/5‬و ‪ 14/2‬درصدی را برداشته‬ ‫است و بعید نیس��ت که در پایان تیر ماه‬ ‫امسال شاهد تورم ‪ 14‬درصدی و یا حتی‬ ‫کمتر از ان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم ماهانه خرداد ‪93‬‬ ‫در میان ‪ 5‬ماه خردادی که در سال های‬ ‫‪ 1390‬تا ‪1394‬پش��ت س��ر گذاشته ایم‬ ‫ت��ا ب��ه ام��روز دو ماه خ��رداد در س��ال‬ ‫‪ 1393‬و ‪ 1391‬ب��ا رش��د ‪ 0/8‬درصدی‬ ‫ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫خانواده ه��ای شهرنش��ین کش��ورمان در‬ ‫مقایس��ه با اردیبهش��ت ماه پیش از خود‬ ‫رکورددار کمترین میزان این شاخص در‬ ‫طول س��ال های سپری ش��ده از دهه ‪90‬‬ ‫خورش��یدی هس��تند و اگر ای��ن دو نرخ‬ ‫رشد یکس��ان را به طور مشترک در رتبه‬ ‫نخس��ت قرار دهیم‪ ،‬نرخ تورم ماهانه ‪1/2‬‬ ‫درصدی اخیر که مرک��ز امار ایران برای‬ ‫خرداد ماه س��ال جاری محاسبه و اعالم‬ ‫کرده است دومین نرخ تورم پایین در این‬ ‫سال ها به شمار می رود‪ .‬همچنین خرداد‬ ‫ماه س��ال ‪ 1390‬نیز با ت��ورم ماهانه ‪1/8‬‬ ‫درصدی نمره قبولی را دریافت کرده و به‬ ‫این ترتیب خرداد ‪ 1392‬با نرخ رشد تورم‬ ‫ماهانه ‪ 3‬درصدی را باید شاگرد اخر این‬ ‫عنوان شاخص‬ ‫سال ‪1394‬‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫سال ‪1391‬‬ ‫سال ‪1390‬‬ ‫شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در‬ ‫خرداد ماه‬ ‫‪211/3‬‬ ‫‪185/1‬‬ ‫‪161/4‬‬ ‫‪114/3‬‬ ‫‪93/9‬‬ ‫تغییر شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی در خرداد ماه نسبت به‬ ‫ماه قبل «تورم ماهانه» (درصد)‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0/8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0/8‬‬ ‫‪1/8‬‬ ‫تغییر شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی در خرداد ماه نسبت به‬ ‫ماه مشابه سال قبل «تورم نقطه به نقطه» (درصد)‬ ‫‪14/2‬‬ ‫‪14/7‬‬ ‫‪41/2‬‬ ‫‪21/8‬‬ ‫‪26/9‬‬ ‫تغییر شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سه ماهه منتهی به‬ ‫خرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل (درصد)‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16/4‬‬ ‫‪39/4‬‬ ‫‪23/1‬‬ ‫‪24/9‬‬ ‫تغییر شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ‪ 12‬ماهه منتهی‬ ‫به خرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل «نرخ تورم (‪ 12‬ماهه) ساالنه»‬ ‫(درصد)‬ ‫منبع‪ :‬مرکز امار ایران‬ ‫‪14/2‬‬ ‫عالقه مندی روس ها به سرمایه گذاری در ایران‬ ‫شرکت تامین س��رمایه روسی «رنسانس‬ ‫کپیتال» عالقه مند به فعالیت در ایران پس‬ ‫از برداشته شدن تحریم ها است و مشتریانش‬ ‫را درب��اره فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در‬ ‫ای��ران مطلع می کن��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫بن س��اموئل‪ ،‬رییس بخش جهانی سهام و‬ ‫رییس موقت بخش تحقیقات این ش��رکت‬ ‫در مصاحب��ه ای در مس��کو ب��ه بلومب��رگ‬ ‫گف��ت‪ :‬درح��ال حاض��ر ای��ران بزرگترین‬ ‫دروازه اقتص��ادی در جهان اس��ت که روی‬ ‫س��رمایه گذاران موسس��ه ای بس��ته مانده‬ ‫است‪ .‬ش��رکت «رنس��انس کپیتال» که به‬ ‫«رن کپ» معروف است‪ ،‬درصدد شناسایی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری در بازار ایران در‬ ‫صورت برداشته شدن تحریم ها است‪.‬‬ ‫این ش��رکت به ارزیابی مبادالت س��هام‪،‬‬ ‫قرارداده��ا و پوش��ش تحلیلی ب��ازار ایران‬ ‫می پردازد که ارزش بازار س��هام ان حدود‬ ‫‪ 100‬میلیارد دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫مدی��ران س��رمایه ازجمل��ه «ش��ارلمان‬ ‫کپیت��ال» و «فرس��ت فرانتی��ر کپیتال» با‬ ‫پیش بین��ی عالق��ه ای ک��ه انتظ��ار می رود‬ ‫پس از برداشته ش��دن تحریم های ایران به‬ ‫وج��ود ای��د‪ ،‬صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫مج��از زیر تحریم ها تش��کیل می دهند که‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاران اجازه می دهد س��هام‬ ‫ایرانی را خریداری کنند‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫بلومب��رگ‪ ،‬ش��اخص س��هام ب��ازار تهران‬ ‫م��اه ج��اری ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه مهلت‬ ‫‪ 30‬ژوئ��ن ب��رای توافق جامع هس��ته ای و‬ ‫امی��دواری ب��ه حصول تواف��ق‪ 2.5 ،‬درصد‬ ‫رش��د کرده اس��ت‪ .‬این بهبود پس از نزول‬ ‫‪ 17‬درص��دی در ‪ 12‬م��اه منتهی به مارس‬ ‫حاصل ش��د ک��ه مذاکرات به ط��ور مکرر با‬ ‫بن بست روبه رو ش��ده بود و به اعتماد بازار‬ ‫ب��ه توافق لطم��ه زده بود‪ .‬با وجود ش��رایط‬ ‫دشواری که با تحریم ها به وجود امده بود‪،‬‬ ‫ش��اخص بازار بورس تهران ‪ 300‬درصد به‬ ‫دالر در مدت ‪ 5‬سال تا سال ‪2013‬م صعود‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫‪26/2‬‬ ‫‪32/6‬‬ ‫‪17/9‬‬ ‫‪25/8‬‬ ‫تنظیم ‪ :‬گسترش‬ ‫وضعیت ت��ورم نقطه به نقطه خردادماه‬ ‫‪ 1394‬به مراتب مس��اعدتر از نوع ماهانه‬ ‫این ش��اخص است و با توجه به نرخ رشد‬ ‫‪ 14/2‬درصدی اعالم شده برای این ماه از‬ ‫س��وی مرکز امار ای��ران‪ ،‬پایین ترین نرخ‬ ‫ت��ورم نقطه به نقطه ای به ش��مار می رود‬ ‫که در پای��ان پنج ماه خرداد س��ال های‬ ‫‪ 1390‬تا ‪ 1394‬منظور شده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه پیش از این نرخ تورم نقطه به نقطه‬ ‫خرداد ‪ 94‬ش��اخص مش��ابه ان در سال‬ ‫‪ 93‬به می��زان ‪ 14/7‬درصد در رتبه دوم‬ ‫پایین ترین مقدار این شاخص در ماه های‬ ‫خرداد قرار می گیرد‪ .‬البته اگر به مقایسه‬ ‫این شاخص در تمامی ماه های حد فاصل‬ ‫فروردین ‪ 91‬تا خرداد ‪ 94‬بپردازیم‪ ،‬ابان‬ ‫ماه ‪ 93‬با ‪13/2‬درصد‪ ،‬اردیبهشت ماه ‪94‬‬ ‫ب��ا ‪13/7‬درصد و فروردین ماه امس��ال با‬ ‫‪14‬درصد‪ ،‬پایین ترین مقادیر اما باالترین‬ ‫رتبه ه��ا را به دس��ت اورده ان��د و پس از‬ ‫انه��ا‪ ،‬خرداد ‪ 94‬به همراه س��ه ماه دیگر‬ ‫شامل اسفند ‪ 93‬و دو ماه پیاپی شهریور‬ ‫و مهر ‪ 93‬همگی ب��ا تورم نقطه به نقطه‬ ‫‪14/2‬درصدی قرار می گیرند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫باید در نظر داش��ته باش��یم از زمانی که‬ ‫مقادی��ر ‪ 39/1 ،41/2‬و ‪38/4‬درصدی در‬ ‫ماه های پیاپی خرداد‪ ،‬تیر و مرداد ‪1392‬‬ ‫ثبت ش��ده مدت چندان زیادی س��پری‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬به عالوه اینک��ه در فاصله‬ ‫ن ‪ 91‬تا بهمن ‪ 92‬نرخ تورم نقطه‬ ‫فروردی ‬ ‫ب��ه نقطه هیچگاه به زی��ر ‪ 20‬درصد هم‬ ‫نرس��یده و در بیش��تر ماه های این فاصله‬ ‫زمانی در محدوده باالی ‪ 30‬درصد س��یر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم سه ماهه منتهی به خرداد ‪93‬‬ ‫در گ��زارش مرک��ز امار می��زان تغییر‬ ‫ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫خانوارهای شهری ایران در دوره سه ماهه‬ ‫حد فاص��ل فروردین تا خرداد ‪ 1394‬نیز‬ ‫‪ 14‬درصد براورد ش��ده است و همانطور‬ ‫که در مت��ن جدول هم��راه این گزارش‬ ‫نیز می توان مشاهده کرد عملکرد خرداد‬ ‫‪ 94‬در ای��ن ش��اخص نی��ز پایین ترین و‬ ‫قابل قبول تری��ن نتیج��ه ای اس��ت که در‬ ‫می��ان ماه های خرداد ‪ 5‬س��ال اخیر ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سوءاستفاده برخی بانک ها از سپرده های مردم‬ ‫مش��تریان برخی بانک ها از وعده هایی که با ارائه طرح های ویژه‬ ‫جذب شان کرده اما سرگردان شده اند‪ ،‬گله مندند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬همواره طرح های مختلفی از س��وی بانک ها‬ ‫و موسس��ات اعتب��اری برای مش��تریان و س��پرده گذاران خود و‬ ‫یا ب��رای جذب افراد جدی��د مطرح و اجرایی می ش��ود که اغلب‬ ‫ش��رایط ویژه ای در حوزه های مختلف اعم از سود بانکی‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫طرح هایی خاص که اغلب با هدف جذب منابع و س��پرده و در‬ ‫س��ویی دیگر دادن امتیازی به مشتریان از سوی بانک ها اجرایی‬ ‫می شوند‪ .‬گاهی هم به نفع انها نیست و منفعت ان یکطرفه بوده‬ ‫و به جیب خود بانک ها می رود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه در نمونه ای به تازگی مش��تریان یک‬ ‫بانک که افراد بازنشسته هم بوده و در سال گذشته در طرح ویژه‬ ‫ان ش��رکت کرده بودند با خلف وعده بانک برای عمل به وعده و‬ ‫قرارداد خود مواجه شدند‪.‬‬ ‫تع��دادی از این مش��تریان عن��وان می کنند که در اس��فندماه‬ ‫سال گذش��ته بانک مربوط طرحی را برای مش��تریان بازنشسته‬ ‫خود گذاش��ته که طبق ان در صورت س��پرده کردن مبلغی‪ ،‬سه‬ ‫م��اه بعد به اندازه همان مبلغ به س��پرده گذار وام تعلق می گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس تعدادی هم منابعی را به امید دریافت وام‪،‬‬ ‫سپرده گذاری کردند‪.‬‬ ‫اما با اتمام دوره ‪ 3‬ماهه وقتی که س��پرده گذاران برای دریافت‬ ‫وام وعده داده شده به شعبه مراجعه کرده اند خبر از این تسهیالت‬ ‫نبوده و با پاسخ منفی رییس شعبه مواجهه شده اند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم یکی از این مشتریان‪ ،‬رییس شعبه که در این مدت‬ ‫عوض ش��ده اس��ت عنوان کرده که سهمیه ش��عبه مربوط برای‬ ‫بازکردن حس��اب س��پرده برای طرح ویژه فقط ‪ 50‬مورد بوده اما‬ ‫‪ 300‬س��پرده باز ش��ده است‪ .‬بر این اس��اس بانک درحال حاضر‬ ‫منابع کافی برای دادن تس��هیالت نداش��ته و مشتریان می توانند‬ ‫مناب��ع خود را خارج کنند‪ .‬در عین ح��ال که تضمینی هم برای‬ ‫پرداخت تسهیالت حتی در اینده به انها داده نشده است‪.‬‬ ‫ماندن سه ماهه پول مش��تریان که با وعده بانک برای دریافت‬ ‫تس��هیالت انجام ش��ده و در نهایت هیچ نتیج��ه ای هم به دنبال‬ ‫نداشت‪ ،‬بیش از هر چیزی می تواند به معنای دور زدن مشتریان‬ ‫ب��رای تامین کس��ری مناب��ع‪ ،‬ان ه��م در روزهای پایانی س��ال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه بی تردی��د در س��لب اعتماد س��پرده گذاران و‬ ‫مش��تریان بانک ها بی تاثیر نبوده و خودش��ان هستند که کم کم‬ ‫موجب راندن انها و س��وق یافتن به سمت بانک های مطمئن تر و‬ ‫شاید هم موسسات غیرمجاز می شوند‪.‬‬ ‫نشس��ت مشترک مسئوالن وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی با مدیران عامل و مقامات بلندپایه ش��بکه‬ ‫بانکی کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫این نشس��ت به منظور هم اندیش��ی درباره بررسی‬ ‫س��ازوکارهای بهبود تعامالت متقابل ب��ازار کار و بازار‬ ‫پول و ضرورت همس��ویی بیشتر سیاست های پولی و‬ ‫مالی کشور با سیاس��ت های بازار کار و توسعه اشتغال‬ ‫در س��طح مقامات عالی ه��ر دو حوزه برگزار ش��د‪.‬به‬ ‫گزارش مهر وزیر کار‪ ،‬مجموعه اقدامات وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه در حوزه های رفاهی و در راس��تای مقابله با‬ ‫مجموعه اسیب های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و‬ ‫با تاکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال‬ ‫برای ای��ن بخش از جامعه هدف که از مس��تحق ترین‬ ‫و شایس��ته ترین اقش��ار مورد حمایت جامعه هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اشتغال گوهر بی بدیل مقابله با فقر و اسیب های‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ .‬سپس حس��ن طایی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫کارافرینی و اش��تغال وزارت کار در این مراسم با ارائه‬ ‫تصویر روشنی از وضعیت شاخص های کالن اقتصادی‬ ‫و بازار کار کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬برای حفظ تراز جاری در بازار‬ ‫کار در کشور و پاسخگویی به عرضه نیروی کار میلیونی‬ ‫باید فرصت های ش��غلی مناس��بی ایجاد کنیم و بر این‬ ‫اس��اس تاکی��د و تمرکز بر بنگاه های خ��رد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط که با سرمایه کمتر توان اشتغالزایی بیشتری‬ ‫دارند‪ ،‬انتخاب اجتناب ناپذیر و رویکرد اصلی ما خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم است با همکاری و مساعدت بیشتر‬ ‫دولت و ش��بکه بانکی کشور منابع مالی و اعتباری الزم‬ ‫در این مسیر به نحو مطلوب تری تجهیز و هدایت شود‪،‬‬ ‫البته در شرایط خاص کنونی نظام بانکی محدودیت ها‬ ‫و مش��کالتی دارد که از ان اگاهیم ام��ا انتظار داریم با‬ ‫مشارکت حداکثری انها و هم فکری و تعامل مطلوب تر‬ ‫اثربخشی تس��هیالت و منابع بانکی را افزایش دهیم و‬ ‫با ترمیم رابطه اس��یب دیده بانک و بنگاه پاس��خگوی‬ ‫جمعیت بیش��تری از جوانان و جویندگان کار کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن علی اصغر میرمحم��د صادقی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اعتبارات بانک مرکزی با تشریح وضعیت کالن شبکه‬ ‫بانکی کش��ور و مس��ائل پیش روی ان به ویژه در زمینه‬ ‫بدهی بانک ها به بانک مرکزی‪ ،‬بدهی دولت به بانک ها‪،‬‬ ‫معوقات بانکی و نهادهای پولی غیرمجاز تاکید کرد که‬ ‫نظام بانکی کش��ور نیز دغدغه تولید و اشتغال دارد و به‬ ‫همین دلیل و در ش��رایط موصوف اولویت های اصلی‬ ‫خ��ود را بر حفظ و پایداری اش��تغال موجود و پرداخت‬ ‫تسهیالت سرمایه درگردش قرار داده است‪.‬‬ ‫در ادامه مدیران عامل و روس��ای بانک های دولتی و‬ ‫خصوصی حاضر در نشس��ت نیز ب��ه بیان نقطه نظرات‬ ‫و دیدگاه ه��ای خ��ود و امکان هم افزای��ی برای تحقق‬ ‫همزم��ان اهداف از طریق اجرای طرح های مش��ترک‬ ‫پرداختن��د و در نتیج��ه مواردی مانند ت��داوم برپایی‬ ‫سلس��له نشس��ت ها و جلسات هم اندیش��ی به منظور‬ ‫ارتقای س��طح تعامالت دو ح��وزه و ترمیم رابطه بانک‬ ‫و بن��گاه تا حصول نتایج م��ورد تاکید قرار گرفت‪ .‬مقرر‬ ‫ش��د وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی طرح های‬ ‫مطالعه ش��ده و قابل اجرا برای جلب مش��ارکت شبکه‬ ‫بانکی را ارائه کند تا بانک ها براساس اولویت ها‪ ،‬سالیق‬ ‫و ت��وان و امکانات خ��ود در فرایند عملیاتی کردن انها‬ ‫ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬بنگاه های جامع��ه هدف که نیازمند‬ ‫دسترس��ی به منابع در اختیار شبکه بانکی هستند‪ ،‬به‬ ‫نحو مطلوبی شناس��ایی و طبقه بندی ش��وند تا ضمن‬ ‫رعایت اولویت های توس��عه اشتغال افزایش اثربخشی‬ ‫منابع محدود ش��بکه بانکی نیز ممکن شود‪ .‬همچنین‬ ‫جهت گیری توس��عه بنگاه های اقتصادی در چارچوب‬ ‫نقش��ه راه دولت برای اش��تغال با توج��ه به برنامه های‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی و تاکید بر توس��عه روش های‬ ‫جدید تولید در فعالیت های اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت مقرر ش��د همزمان ب��ا همراهی‬ ‫بیش��تر سیاس��ت های پولی و اعتباری و سیاست های‬ ‫ب��ازار کار اصالح��ات الزم در س��ایر حوزه ه��ا و ارکان‬ ‫اثرگذار پیگیری ش��ود از جمل��ه توجه به بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های راکد موجود که قبال سرمایه گذاری های‬ ‫قابل توجهی برای انها شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استقبال سهامداران‬ ‫از فرصت های‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫بررسی کردند‬ ‫صنایع برتر بورس در پساتحریم‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫ش��رایط رکودی حاکم بر اقتص��اد و نیز رکود‬ ‫بازارهای رقیب موجب می ش��ود تا بازار سرمایه‬ ‫به س��رعت از نتیج��ه مذاکرات تاثی��ر بپذیرد و‬ ‫بر این اس��اس س��رمایه گذاران در حال بررسی‬ ‫شرکت هایی هستند که بیشترین تاثیر را از رفع‬ ‫تحریم ها می بینند تا برای خرید سهام انها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حج��م و ارزش معامالت در روزهای گذش��ته‬ ‫نیز نش��ان از این دارد که کسانی که می خواهند‬ ‫سهام بخرند دست نگه داشته اند و منتظر روشن‬ ‫ش��دن نتیجه مذاکرات هس��تند و از سوی دیگر‬ ‫سهامداران کنونی نیز مایل به فروش سهام خود‬ ‫در این قیمت ها نیستند‪.‬‬ ‫در چهارشنبه اخیر تقابل خوشبینی و احتیاط‬ ‫در بازار سرمایه به کلی مشهود بود‪.‬‬ ‫با اینکه روز پایانی هفته از یک طرف و انتظار‬ ‫ب��ازار از اخب��ار مهم پی��ش رو از طرفی دیگر بر‬ ‫بورس سایه افکنده بود و انتظار می رفت بازار به‬ ‫شدت دستخوش اخبار مذاکرات باشد و با وجود‬ ‫نبود پیش بینی در روزهای اتی از مسیر بازار‪ ،‬اما‬ ‫تقاضای خوبی در بازار شکل گرفت که مقابل هر‬ ‫حادثه ای را که تا حدودی می توان تصور داش��ت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫البته از س��ویی دیگر نیز‪ ،‬سخنان رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درباره حمایت از تی��م مذاکره کننده در‬ ‫بازار بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫اما این بار بازار بورس با توجه به عرضه های پی‬ ‫در پی توانست ثبات خود را به خوبی حفظ کند‬ ‫و به استقبال هفته ای بهتر برود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران خسته حاال امید را در دل خود‬ ‫ج��ای می دهن��د و با باال رفتن حج��م معامالت‬ ‫پیش بینی می کنند چشم انداز مذاکرات سیاسی‬ ‫و رفع تحریم ها امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو با رفع تحریم ها بای��د خود را برای‬ ‫بس��ترهای مناس��ب تولید در اقتصاد کشور در‬ ‫صنایع��ی که از رفع تحریم ها بیش��ترین منفعت‬ ‫را می برند‪ ،‬اماده کرد‪.‬‬ ‫همچنین در چنین بازار رو به رش��دی همواره‬ ‫کاهش قیمت ها و افزایش انها باید مورد تحلیل‬ ‫و بررسی دقیق از سوی سرمایه گذاران قرار گیرد‬ ‫تا بتوانند به س��ود منطقی مورد نظر خود دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش حج��م معام�لات روز پایانی هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬شاهد رشد پیوسته بازار سرمایه بودیم‬ ‫ک��ه این مه��م می تواند موجب جل��ب اعتماد و‬ ‫اطمینان سرمایه گذاران شود‪.‬‬ ‫همانطور که بازار س��رمایه بارها و بارها نیز در‬ ‫گذش��ته با رش��د پی در پی خود سرمایه گذاران‬ ‫زیادی را جذب کرده این روزها هم ظرفیت این‬ ‫را دارد ک��ه دوب��اره به مدار جذب س��رمایه های‬ ‫جدید و تازه ورود بازگردد‪.‬‬ ‫به طوری که انتظار می رود س��هامدارانی که از‬ ‫ابتدای س��ال وارد بازار شدند و کف های قیمتی‬ ‫ب��ازار را با ش��ناخت و اگاهی ارزش��یابی کردند‬ ‫به طور مس��لم تا پایان س��ال ب��ه بازدهی مورد‬ ‫دلخواه دست یابند‪.‬‬ ‫داشتن هوش مالی باال یعنی اینکه شما بیشتر‬ ‫به موفقیت های مالی دست می یابید‪.‬‬ ‫می توانید هوشمندانه عمل کنید و درامد خوبی‬ ‫بسازید‪ ،‬اما اگر هوش مالی پایینی داشته باشید‬ ‫یعنی ش��ما در برابر پول تان غیرمسئوالنه عمل‬ ‫می کنید‪.‬‬ ‫هوش مالی باال به معنی این اس��ت که ش��ما‬ ‫تصمیمات مالی هوش��مندانه تری اتخاذ می کنید‬ ‫و اقدام��ات درس��ت تری ب��رای بهبود ش��رایط‬ ‫مالی تان انجام می دهید‪.‬‬ ‫افراد ب��ا هوش مالی باال دقیق��ا می فهمند که‬ ‫برای مدیریت پول شان چه کاری باید انجام دهند‬ ‫و از چه کاری اجتناب کنند‪.‬‬ ‫هر شخصی می تواند هوش مالی اش را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫و ب��رای انج��ام ای��ن کار نی��ازی ب��ه ی��ک‬ ‫دانش اموخت��ه هاروارد نیس��ت‪ ،‬بلکه فقط کافی‬ ‫است به کلی به بهبود وضعیت مالی تان متعهد و‬ ‫عالقه مند باشید‪.‬‬ ‫از ای��ن رو؛ افرادی ک��ه نقدینگ��ی الزم برای‬ ‫ورود به بازار س��رمایه را دارن��د و تا به امروز در‬ ‫تردید به سر می بردند‪ ،‬برای عقب نماندن از بازار‬ ‫س��رمایه برای خریدهای هیجانی عجله به خرج‬ ‫ندهن��د زیرا تجربه ثابت کرده که بازار همیش��ه‬ ‫فرصت ورود دارد‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬بازار س�هام‬ ‫ای�ن روزها حال و هوای متفاوت�ی دارد‪ .‬از حدود‬ ‫‪ 10‬روز گذش�ته ب�ه دلی�ل انتش�ار اخب�ار مثبت‬ ‫هسته ای‪ ،‬شاخص ها روند مثبتی را به خود گرفته ‬ ‫و س�هامداران بورس�ی در روزهای اخیر ش�اهد‬ ‫افزایش س�رمایه های خود و رشد قیمت سهام در‬ ‫بیشتر صنایع بورسی بوده اند‪.‬‬ ‫کارشناس�ان معتقدن�د پس از انک�ه مذاکرات‬ ‫هسته ای ایران و کشورهای ‪ 5+1‬به نتیجه برسد‪،‬‬ ‫بازار س�رمایه از رشد مناس�بی برخوردار خواهد‬ ‫ش�د اما این رش�د تنها ناش�ی از فضای مثبت به‬ ‫وج�ود امده درنتیجه مذاکرات هس�ته ای خواهد‬ ‫ب�ود زیرا برای انکه رف�ع تحریم ها اثار خود را بر‬ ‫بازار سرمایه نمایان کند‪ ،‬به ‪6‬ماه تا یک سال زمان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬اگاهان ب�ازار معتقدند‪ ،‬صنایعی که در‬ ‫این مدت از تحریم ها بیشترین اسیب را دیده اند‪،‬‬ ‫بعد از رفع تحریم ها در وهله نخس�ت‪ ،‬بیشترین‬ ‫تاثیر را می پذیرند و رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫از این رو برای تدوین اس�تراتژی س�هامداران‪،‬‬ ‫پیش بینی صنایع برتر در بازار س�هام بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬زیرا صنایع پیش�رو می توانند رهبری بازار‬ ‫را در ماه های پیش رو در اختیار داش�ته باش�ند و‬ ‫س�هامداران با خرید س�هام این صنایع عالوه بر‬ ‫اینکه ریس�ک کمت�ری را متحمل خواهند ش�د‪،‬‬ ‫س�ود خوبی را نیز کسب می کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫شناسایی صنایعی که بتوانند در کوتاه ترین زمان‬ ‫بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران شان کنند‪،‬‬ ‫از موضوعات اساسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق پایدار‬ ‫یکی از کارشناسان ارش��د بازار سرمایه‬ ‫و مدیر عامل کارگزاری بانک کش��اورزی‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬دس��تیابی به توافق پایدار‬ ‫بی��ن ای��ران و کش��ورهای ‪ 5+1‬تاثیرات‬ ‫ذهنی زیادی بر سرمایه گذاران‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫و فع��االن بازار خواهد داش��ت که به طور‬ ‫طبیعی این فض��ا می تواند تاثیرات مثبتی‬ ‫را به وجود اورد‪.‬‬ ‫حس��ین خزلی خ��رازی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه اثرات این توافق‬ ‫به طور مس��تقیم بر اقتصاد کالن و مسائل‬ ‫مالی شرکت ها اثرگذار است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی که بر اثر توافق نهایی شرایطی به‬ ‫وجود اید که مبادالت بانکی اسان تر شود‪،‬‬ ‫بنگاه های اقتصادی با س��هولت بیش��تری‬ ‫می توانند به مبادله با یکدیگر بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هر صنعت تحلیل‬ ‫ویژه ای دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های حاضر‬ ‫در بازار س��رمایه از شرایط مثبت احتمالی‬ ‫این��ده تاثی��رات متفاوت��ی می پذیرند‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو انتظار م��ی رود که به ط��ور کلی‬ ‫شرکت های صادراتی تاثیرات بسیار مثبتی‬ ‫را شاهد باشند‪.‬‬ ‫خزلی خرازی درباره صنایع پیش��تاز بعد‬ ‫از مذاکرات هس��ته ای‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های‬ ‫اخیر صنایع حمل ونقل به ویژه کشتیرانی‬ ‫و همچنین بانک ها بیش��ترین مشکالت را‬ ‫متحمل ش��ده اند‪ .‬بنابراین در صورتی که‬ ‫تحریم ه��ای بین الملل��ی از می��ان برود و‬ ‫تعامالت ب��ا دیگر کش��ورها افزایش یابد‪،‬‬ ‫می ت��وان انتظار داش��ت که ای��ن گروه ها‬ ‫زودتر از دیگر صنایع حرکت رو به رش��د‬ ‫خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬بعید اس��ت که‬ ‫قیمت ارز کاهش چندان��ی را تجربه کند‬ ‫ام��ا در صورت��ی که تحریم ها رفع ش��ود‪،‬‬ ‫ش��رکت ها می توانن��د با افزای��ش تولید و‬ ‫ف��روش‪ ،‬س��ود عملیاتی خ��ود را افزایش‬ ‫دهن��د و کاهش احتمالی قیمت ارز و افت‬ ‫میزان س��ود غیرعملیاتی خ��ود را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در ای��ن ب��اره یکی از کارشناس��ان بازار‬ ‫س��رمایه معتق��د اس��ت‪ ،‬در صورت��ی که‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای ب��ه نتیجه برس��د و‬ ‫تحریم ها از میان برود‪ ،‬کل اقتصاد کش��ور‬ ‫و صنایع مختلف از ان تاثیر می پذیرند‪.‬‬ ‫محم��د دارس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫با‬ ‫کارگ��زاری فارابی در گفت وگو با‬ ‫اش��اره به اینکه رفع تحریم ها شرایطی را‬ ‫فراهم می اورد تا س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫به کشور وارد شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حالت‬ ‫کلی به نظر می رسد که در صورت توافق‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی به کش��ور وارد‬ ‫ش��وند و به دنبال ان کل اقتصاد و صنایع‬ ‫تاثی��ر مثبت بپذیرد اما در وهله نخس��ت‬ ‫صنایعی که ارتباط س��ریع تر و وسیع تری‬ ‫با س��رمایه گذاران خارجی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫به طور طبیعی برای رش��د در اولویت قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک می تواند راه ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به کشور را هموار کند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از صنایعی ک��ه می تواند مورد توجه‬ ‫سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬زیرا سرمایه گذاران خارجی‬ ‫تمایل بس��یاری برای ورود به این صنعت‬ ‫در داخ��ل کش��ور دارن��د بنابراین صنعت‬ ‫خودرو می تواند از رشد مطلوبی برخوردار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دارس��تانی صنع��ت دیگ��ر رو به رش��د‬ ‫ب��ازار س��رمایه را صنای��ع بانکی دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬هم��کاری بانک ه��ای ایران��ی با‬ ‫بانک های خارجی نیز می تواند مورد توجه‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ق��رار گیرد و این‬ ‫صنع��ت را با رش��د قابل توجه��ی روبه رو‬ ‫کند‪ .‬زیرا در این م��دت صنعت بانکداری‬ ‫از تحریم های بین المللی اسیب بسیاری را‬ ‫متحمل ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫همه صنایع بعد از توافق هسته ای به نوعی‬ ‫با رشد روبه رو خواهند شد‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬به‬ ‫طور کلی صنایع��ی که از فناوری خارجی‬ ‫اس��تفاده می کنند یا مواد خام و اولیه شان‬ ‫از خارج کشور تامین می شود‪ ،‬بعد از رفع‬ ‫تحریم ه��ا این مواد و فناوری اس��ان تر در‬ ‫اختیارشان قرار می گیرد و موجب می شود‬ ‫هزینه های تولیدی شان کاهش یابد‪.‬‬ ‫دارس��تانی کاه��ش هزینه ه��ای تولید‬ ‫را موجب افزایش س��وداوری ش��رکت ها‬ ‫دانست و گفت ‪ :‬هنگامی که مبادالت بانکی‬ ‫اسان تر انجام ش��ود و مواد اولیه با قیمت‬ ‫مناس��ب تری در اختیار واحدهای تولیدی‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬موج��ب افزایش س��وداوری‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی خواهد ش��د و در‬ ‫نتیجه بازار سرمایه نیز از این افزایش سود‬ ‫متاثر ش��ده و رش��د پیدا خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬در وهله بعدی صنایع‬ ‫حمل ونقل و بیمه ای از مذاکرات هسته ای‬ ‫تاثی��ر می پذیرند و از رش��د قابل توجهی‬ ‫برخوردار می ش��وند‪ .‬دارس��تانی رشد بازار‬ ‫س��رمایه را نیازمند زمان دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای انک��ه اثار رف��ع تحریم ها در‬ ‫اقتصاد کش��ور نمایان و موجب سوداوری‬ ‫صنایع مختلف ش��ود‪ ،‬به زمان بیش��تری‬ ‫نیاز اس��ت‪ ،‬زیرا برطرف ش��دن تحریم ها‬ ‫و اث��ار ان در کش��ور به حدود یک س��ال‬ ‫زمان نی��از دارد‪ .‬مثبت ش��دن مذاکرات‪،‬‬ ‫ریس��ک سیس��تماتیک را کاهش داده و‬ ‫ای��ن موض��وع باع��ث افزای��ش ‪ P/E‬بازار‬ ‫س��رمایه خواهد شد و در شرایطی که نرخ‬ ‫س��ود بانکی در حال کاهش است منجر به‬ ‫بهبود فضای بازار سرمایه می شود و شاهد‬ ‫رشد قیمت ها خواهیم بود؛ در صورتی که‬ ‫نتیجه مذاکرات هس��ته ای مثبت ش��ود‪،‬‬ ‫همه صنایع می توانند رشد مناسبی داشته‬ ‫باشند و سوداوری خود را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه با قانون رفع موانع تولید‬ ‫مدیرعامل فراب��ورس ایران ضمن اعالم‬ ‫برنامه ریزی به منظور تطبیق فعالیت های‬ ‫فرابورس با بندهای قانون رفع موانع تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬ظرفیت های مناس��بی در «قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار‬ ‫سرمایه می توان بهره برداری الزم را از این‬ ‫محل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬امیر هامون��ی با بیان‬ ‫اینکه تامین مالی بخ��ش تولید از طریق‬ ‫بازار س��رمایه یا همان تامین مالی بورس‬ ‫مح��ور‪ ،‬راهگش��ای بس��یاری از مس��ائل‬ ‫اقتصادی کشور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این فرایند‬ ‫ضمن افزایش چش��مگیر شفافیت جریان‬ ‫نقدینگ��ی و هدایت ان ب��ه بخش واقعی‬ ‫اقتصاد با کاهش ریس��ک نکول تسهیالت‬ ‫را هدفمندت��ر خواهد کرد؛ چراکه رویکرد‬ ‫بازار س��رمایه در تامین مالی بخش واقعی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬هدفگذاری کارافرینی تولیدکننده‬ ‫ب��ا ارائه طرح کس��ب وکار بلندم��دت و با‬ ‫ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫وی در باره تطاب��ق بندهای قانون رفع‬ ‫موان��ع تولی��د ب��ا فعالیت ه��ای فرابورس‬ ‫ای��ران اظهارکرد‪ :‬ظرفیت های مناس��بی‬ ‫در «قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کش��ور» ایجاد شده که‬ ‫از طریق بازار سرمایه می توان بهره برداری‬ ‫الزم را از این محل کرد‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫بخش های این قانون‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به‬ ‫منظور تامین مالی بخش عمومی از طریق‬ ‫انتش��ار اوراق شامل اس��ناد خزانه و انواع‬ ‫صکوک است که در ماده «‪ »۲‬و همچنین‬ ‫ماده «‪ »۲۶‬این قانون به ان اش��اره شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه هامونی‪ ،‬بس��یاری از بندهای‬ ‫این قانون معطوف به بازار س��رمایه است‬ ‫و حض��ور ب��ازار س��رمایه و ش��رکت های‬ ‫پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این‬ ‫قانون پررنگ تر دیده شده که این مسئله‬ ‫نش��ان دهنده نگاه ویژه دول��ت و مجلس‬ ‫شورای اس�لامی به بازار سرمایه و تالش‬ ‫برای اقدامات حمایتی از ان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه م��وارد زیادی از این‬ ‫قان��ون به صکوک اج��اره برمی گردد و به‬ ‫صراح��ت در قانون به معامل��ه این اوراق‬ ‫در ب��ازار ثانویه یعنی فراب��ورس و بورس‬ ‫اشاره شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این بخش‪،‬‬ ‫تح��والت عظیمی برای تامین مالی دولت‬ ‫و تس��ویه بده��کاران به دول��ت و گاهی‬ ‫ش��رکت های دولتی طلب��کار در بند الف‬ ‫ماده «‪ »۲‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫هامون��ی گف��ت‪ :‬س��ازوکار تامین مالی‬ ‫برای دول��ت در فرابورس فراهم اس��ت و‬ ‫کافی اس��ت نامه ای از دولت به فرابورس‬ ‫در این ب��اره ارس��ال ش��ود؛ اگرچ��ه‪ ،‬باید‬ ‫ایین نامه ان به پیشنهاد سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی‪ ،‬وزارت ام��ور اقتص��ادی و‬ ‫دارای��ی و بان��ک مرکزی باش��د و پس از‬ ‫ان ب��ه تصوی��ب هیات وزیران برس��د اما‬ ‫فرابورس امادگی خود را برای انتشار این‬ ‫اوراق اعالم می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون‪،‬‬ ‫امکان واگذاری طرح های نیمه تمام بخش‬ ‫عمومی یا برون سپاری پروژه های زیربنایی‬ ‫از طریق س��ازوکار مزای��ده و مناقصه در‬ ‫فراب��ورس ایران و بدون انجام تش��ریفات‬ ‫متعارف اس��ت که در م��اده «‪ »۱۴‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کشور به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫هامونی ب��ا بیان اینک��ه در ماد ه «‪»۱۸‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید به امکان انتش��ار‬ ‫اوراق به��ادار مبتنی بر دارایی به وس��یله‬ ‫بانک ه��ا و تامی��ن مال��ی ب��رای اعطای‬ ‫تس��هیالت ب��ه بنگاه ه��ای تولی��د از این‬ ‫طریق در بازار س��رمایه اشاره شده است‪،‬‬ ‫به تش��ریح بندهای دیگر ای��ن قانون که‬ ‫مرتب��ط ب��ا فعالیت های فراب��ورس ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬پرداخت و ادامه داد‪ :‬در تبصره ‪۴‬‬ ‫م��اده «‪ »۱۹‬به بانک ها‪ ،‬موسس��ات مالی‬ ‫و اعتب��اری اجازه داده ش��ده تا به منظور‬ ‫تس��هیل در وصول مطالبات معوق خود‪،‬‬ ‫واح��د تولی��دی بده��کار را در فرابورس‬ ‫قیمت گذاری کرده و بخشی از سهام ان را‬ ‫در مقابل بدهی بانک یا موسسه از طریق‬ ‫مناقصه در بازار س��وم فراب��ورس ایران به‬ ‫فروش برسانند‪ .‬مدیرعامل فرابورس ایران‬ ‫در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬ای��ن یک اقدام‬ ‫بدیع اس��ت که تاکنون س��ابقه نداشته و‬ ‫در قانون رفع موان��ع تولید فرصتی ایجاد‬ ‫ش��ده تا با ی��ک فرمول مدون‪ ،‬ش��رایطی‬ ‫به وج��ود بیاید که با انج��ام یک مناقصه‬ ‫در فرابورس‪ ،‬بانک ه��ا بتوانند به معوقات‬ ‫خود رس��یدگی کنند‪ .‬هامونی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مباحث در ارتقای بخش مالی‬ ‫کشور‪ ،‬بحث ایجاد شرکت های رتبه بندی‬ ‫اعتباری اس��ت ک��ه در م��اده ‪ ۲۵‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید عنوان ش��ده است که با‬ ‫استقرار فرایند رتبه بندی رسمی‪ ،‬وضعیت‬ ‫کس��ب و کار در کشور روش��ن تر خواهد‬ ‫شد و امکان جذب س��رمایه های خارجی‬ ‫و همچنین تامی��ن مالی داخلی از طریق‬ ‫انتشار انواع صکوک به وسیله بنگاه ها بدون‬ ‫ضامن را میس��ر می کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از راه اندازی ش��رکت های رتبه بندی‬ ‫اعتباری‪ ،‬م��اده «‪ »۲۵‬قان��ون رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬برای فراب��ورس و ب��ازار ابزارهای‬ ‫نوی��ن‪ ،‬ظرفیت بس��یار خوب��ی را فراهم‬ ‫می کن��د تا بدی��ن ترتیب ب��ازار ابزارهای‬ ‫نوین مالی‪ ،‬روز به روز بزرگتر و پرحجم تر‬ ‫شود‪ .‬این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬افزایش‬ ‫دامنه نفوذ بازار س��رمایه و توس��عه نظام‬ ‫مال��ی از پیش��رانه های رش��د اقتص��ادی‬ ‫محسوب می ش��ود و در این زمینه باید از‬ ‫طریق ایجاد مکانیزم های تشویقی‪ ،‬انگیزه‬ ‫ابق��ای منابع در این بازار را برای ناش��ران‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ساالنه مبلغ قابل‬ ‫توجهی از منابع مالی با مکانیس��م تقسیم‬ ‫سود نقدی از بازار سرمایه خارج می شود‬ ‫که نش��ان دهنده نبود ن��گاه بلندمدت در‬ ‫بی��ن س��هامداران ش��رکت های پذیرفته‬ ‫ش��ده اس��ت و در این باره ماده ‪ ۲۷‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کش��ور مزیت مالیاتی برای افزایش‬ ‫سرمایه شرکت های پذیرفته شده و خارج‬ ‫نشدن منابع از ش��رکت را در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫بهبازگشتدوچرخه هافکرکنیم‬ ‫حس�ن فرازمند‪-‬گروه خودرو‪:‬‬ ‫ش�اید خیلی دیر ش�ده باشد‪،‬‬ ‫ولی گویا برای دس�ت یافتن به‬ ‫هوای�ی پ�اک در ته�ران و‬ ‫ش�هرهای الوده‪ ،‬فقط یک راه باقی مانده‬ ‫اس�ت و ان بازگش�ت دوچرخه ه�ا ب�ه‬ ‫خیابان هاس�ت‪ .‬این حرف کمی ش�کل و‬ ‫شمایل یک شوخی غیرقابل اجرا دارد‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت اس�ت‪ ،‬فقط دوچرخه می تواند به‬ ‫داد ک�ره زمین برس�د و ان را از ش�ر این‬ ‫همه سوخت های رنگ وارنگ نجات دهد‪.‬‬ ‫گرچ�ه هیچ ک�دام از مس�ئوالن حاض�ر‬ ‫نیس�تند ای�ن ح�رف را ج�دی بگیرند و‬ ‫لحظه ای به ان فکر کنند و ش�اید به قول‬ ‫«س�هراب س�پهری» ک�ه گفت�ه اس�ت‪:‬‬ ‫«هیچ ک�س زاغچه ای را س�ر یک مزرعه‬ ‫ج�دی نگرفت» هیچ کس ه�م نمی تواند‬ ‫فکر کند که دوچرخ�ه چه معجزه بزرگی‬ ‫می تواند در این روزگار از خود نشان دهد!‬ ‫ای�ن وس�یله نقلی�ه از ابتدا نی�ز موجود‬ ‫بی ازاری بود که نه تنها هیچ ضرر و زیانی‬ ‫ب�ه هیچ کس نم�ی زد‪ ،‬بلکه بع�د از مدت‬ ‫کوتاهی که پا روی زمین گذاش�ت تبدیل‬ ‫به یکی از دوس�تان خوب زمین ش�د‪ .‬اما‬ ‫هنگام�ی ک�ه اتومبیل ه�ا ب�ا اگزوزهای‬ ‫دودالود و خفه کننده شان وارد کره زمین‬ ‫ش�دند‪ ،‬دوچرخه های مظلوم یکی بعد از‬ ‫دیگری ب�ه گاراژها و زیرپله ها و انبارهای‬ ‫خانه ه�ا منتقل ش�دند و این سرنوش�ت‬ ‫غم انگی�ز دوچرخ�ه ب�ود‪ .‬ب�ا ای�ن حال‬ ‫‪21‬‬ ‫دوچرخه هنوز هم یک وسیله خاطره انگیز‬ ‫اس�ت که خیلی از ما دوس�ت داریم پا به‬ ‫رکاب ان ش�ویم و مس�یرهای کوتاه بین‬ ‫خان�ه تا مح�ل کار را طی کنی�م گرچه از‬ ‫هجوم موتورس�یکلت ها و انواع خودروها‬ ‫امنیت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫ب�ا این ح�ال باید به دوچرخ�ه جدی تر‬ ‫فکر کرد و ان را به خیابان ها دعوت کرد‪.‬‬ ‫دوچرخه ها می توانند نزدیک ترین دوست‬ ‫ما ش�وند‪ ،‬دوس�تانی کم خرج و بی ازار و‬ ‫مفید‪.‬‬ ‫در این صفح�ه در باره دوچرخه مطالب‬ ‫کوتاه و بلن�دی برای تان تدارک دیده ایم‪،‬‬ ‫ش�اید بپس�ندید و بع�د از خوان�دن این‬ ‫گزارش سراغ دوچرخه ای بروید‪.‬‬ ‫مدعیان بی شمار اختراع دوچرخه در جهان‬ ‫دوچرخه بیشتر از تمام وسایل اختراع شده مدعی کشف‬ ‫و اخت��راع و ثبت دارد و از زم��ان اختراع تا اکنون تقریبا‬ ‫هر دو س��ال ی��ک بار یک مبتکر و مخترع در گوش��ه ای‬ ‫از جهان مدعی اختراع دوچرخه ش��ده اس��ت که برخی‬ ‫مورخان در این باره نوش��ته اند‪ :‬نخستین دوچرخه قابل‬ ‫«رروک» بود که در سال ‪1817‬م‬ ‫راندن وسیله ای به نام ُ‬ ‫توسط «بارن کارل وون درایس» المانی اختراع شد‪ .‬این‬ ‫وس��یله پدالی برای رکاب زدن نداشت و کسی که سوار‬ ‫ان بود باید با چرخاندن دسته هندل شکلی که به چرخ‬ ‫جلو متصل بود ان را می راند‪ .‬در ارائه ماجراهای کشف و‬ ‫اختراع در زمینه دوچرخه امده است که در سال ‪1816‬م‬ ‫فردی المانی به نام «وندریز» فرمان را به «س��له ریفر»‬ ‫اضاف��ه کرد ولی کماکان با اس��تفاده از حرکت پاها روی‬ ‫زمین‪ ،‬حرکت ان امکانپذیر بوده اس��ت (س��رعت ان به‬ ‫‪ 15‬کیلومتر رسید)‪ .‬در سال ‪1817‬م دوچرخه کامل تری‬ ‫به وس��یله ش��خصی به نام «براون فون دریاس» از شهر‬ ‫«کالسروهه» ساخته شد که دارای یک زین کوچک بود‪.‬‬ ‫«دنیس جانس��ون» یکی از دوچرخه های «فون دریاس»‬ ‫را با خود به کش��ور انگلس��تان برد تا نمونه هایی از روی‬ ‫ان س��اخته یا ان را تکمیل تر کند‪ .‬در این ش��رایط و در‬ ‫کنار این هدف‪ ،‬او اقدام به برگزاری کالس های اموزشی‬ ‫ب��رای اس��تفاده از این وس��یله کرد و مش��تاقان زیادی‬ ‫دوچرخه های امروزی استفاده کرد و این کار موجب شد‬ ‫حرکت دوچرخه تس��هیل شود و در ‪1834‬م یک اهنگر‬ ‫اسکاتلندی به نام «مک میالن» به دوچرخه های موجود‪،‬‬ ‫پنج��ه رکاب ابتدایی را اضافه ک��رد تا دیگر احتیاجی به‬ ‫فش��ار پا روی زمین نباش��د‪ .‬او در ‪ 5‬س��ال‪ ،‬با کار جدی‬ ‫روی این وس��یله توانست سرعتی در حدود ‪ 22‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت را به نام خود به جای گذاش��ته و ان را ثبت‬ ‫کند‪ .‬همچنین در ان زمان این وسیله در اشکال ویژه ای‬ ‫همانند کالس��که برای استفاده در مزارع و به جای اسب‬ ‫رواج یاف��ت‪ .‬در حال حاضر نی��ز دوچرخه «مک میالن»‬ ‫در م��وزه ش��هر لندن در معرض دید هم��گان قرار دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1839‬م یک اسکاتلندی دیگر به نام «کریسک‬ ‫پاتری��ک» دوچرخه رکابدار را به ش��کل کامل تری تهیه‬ ‫و در دس��ترس مردم ق��رار داد و در س��ال ‪1860‬م یک‬ ‫کارخانه دار فرانسوی به نام «پیر میشو» مهندس جوانی‬ ‫را به نام «پیر اللمنت» برای تغییر در س��اختار دوچرخه‬ ‫استخدام کرد‪ .‬او قسمت هایی از دوچرخه را که از چوب‬ ‫ساخته شده بود با لوله های اهنی تعویض کرده و بخش‬ ‫خارجی چرخ های چوبی را با نوارهای الس��تیکی ضخیم‬ ‫پوش��انید‪ .‬اما تغییرات در س��اخت این وسیله به همین‬ ‫جا ختم نش��د و در س��ال ‪1861‬م دوچرخه ساخته شده‬ ‫«پیر میشو» به نام «ولو سپید» یا «ولوسی پتل» معروف‬ ‫ب��رای فراگیری این فن به او مراجع��ه کردند‪ .‬کم کم در‬ ‫کشور انگلس��تان دوچرخه و دوچرخه س��واری به عنوان‬ ‫یک س��رگرمی محبوب و متداول و ج��ذاب رواج یافت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1818‬م یک فرانسوی به نام «بارون ساوربرن»‬ ‫دوچرخه دیگری را طراحی کرد و س��اخت‪ .‬چرخ جلویی‬ ‫ای��ن دوچرخه‪ ،‬بس��یار بزرگ و چ��رخ عقبی ان کوچک‬ ‫ب��ود و در این ش��رایط به چ��رخ جلویی و ب��زرگ‪ ،‬یک‬ ‫طناب حلقوی به صورت دایره وار بس��ته ش��ده بود که با‬ ‫کش��یدن ان با دس��ت‪ ،‬چرخ جلو به حرکت درمی امد و‬ ‫وس��یله حرکت می کرد‪ .‬این نواوری‪ ،‬وس��یله نام برده را‬ ‫برای دوچرخه س��واران به صورت یک مه��ارت دراورد به‬ ‫نح��وی که بندبازان در س��یرک از این وس��یله به عنوان‬ ‫اب��زاری تفریحی و س��رگرم کننده برای مردم اس��تفاده‬ ‫کردند‪ .‬در س��ال ‪1821‬م مبتکر دیگری به نام «لوییس‬ ‫گوهبر» دوچرخه دیگری را مش��ابه با دوچرخه ساوربرن‬ ‫س��اخت اما به جای طناب از وس��یله ای مش��ابه زنجیر‬ ‫شد‪ .‬هرچند این وس��یله قدیمی نسبت به دوچرخه های‬ ‫امروزی وسیله راحتی نبود اما نخستین دوچرخه ترمزدار‬ ‫در دوران خود محس��وب می ش��د ول��ی از زنجیر و دنده‬ ‫در دوچرخه های ان زمان گزارش��ی ثبت نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1862‬م دوچرخه «ولوسی پتل»‪ ،‬ساخت «پیر‬ ‫میشو» و «پیر اللمنت» مورد توجه امریکاییان واقع شد‬ ‫و نمونه انتقال یافته به امریکا را «بون شیکر» نامگذاری‬ ‫کردن��د‪ .‬رکاب این دوچرخه روی چرخ جلویی که بزرگ‬ ‫بود اس��تقرار یافته و عامل حرکت به ش��مار می امد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪1867‬م هنوز طوقه جلو بزرگتر از طوقه عقب بود‬ ‫و پدال و رکاب به صورت ثابت در چرخ جلو تعبیه ش��ده‬ ‫بودن��د‪ .‬طوقه های چوب��ی را در این زمان ب��ا طوقه های‬ ‫اهن��ی تعویض کردند بنابر ای��ن وزن دوچرخه‪ ،‬در حدود‬ ‫‪ 50‬کیلوگرم ش��د‪ .‬این دوچرخه جدید «پنی فارتنیک»‬ ‫لقب گرفت و در س��ال ‪1869‬م نخستین مسابقه رسمی‬ ‫در تاری��خ دوچرخه و به مس��افت ‪ 34‬کیلومتر از ش��هر‬ ‫پاری��س تا «وروان» با ‪ 333‬ش��رکت کننده تدارک دیده‬ ‫ش��د‪ .‬ش��رکت کنندگان برتر توانس��تند با دوچرخه های‬ ‫جدید‪ ،‬مس��افت نام برده را در ‪ 3‬س��اعت و ‪ 9‬دقیقه طی‬ ‫کنند‪ .‬اما قبل از ان مس��ابقه دیگری در انگلستان به نام‬ ‫«هندون» در س��ال ‪1868‬م نیز ثبت ش��ده است‪ .‬ماجرا‬ ‫به اینجا ختم نش��د و در س��ال ‪1871‬م یک انگلیسی به‬ ‫نام «جیمز اس��تانلی» دوچرخه ای شبیه به «بون شیکر»‬ ‫ساخت که دارای یک پدال در چرخ بزرگ جلو بوده ولی‬ ‫کم��اکان هنوز چرخ عقب این وس��یله کوچک بود و در‬ ‫سال ‪1873‬م ش��خصی به نام «هاری الوسون» براساس‬ ‫الهام از نقاشی های «لئوناردو داوینچی» چیزی شبیه به‬ ‫زنجیر را برای دوچرخه طراحی کرد و برای نخستین بار‬ ‫دوچرخه زنجیردار به بازار امد‪ .‬زنجیر این چرخ به طوقه‬ ‫عقب وصل می ش��د و با گردش ان به وس��یله فش��ار پا‪،‬‬ ‫دوچرخه را به حرکت درمی اورد اما هنوز الس��تیک های‬ ‫ان توپ��ر بودند‪ .‬این دوچرخ��ه هم اکنون در موزه میالن‬ ‫ایتالیا موجود اس��ت‪ .‬در س��ال ‪1876‬م «اف ‪.‬ال‪.‬دادز» از‬ ‫دانش��گاه کمبریج لندن‪ ،‬دوچرخه دیگری را س��اخت و‬ ‫س��رعت متوسط ‪ 25‬کیلومتر در س��اعت را به نام خود‬ ‫ثبت کرد و در این زمان رکورد رسمی دوچرخه سواری از‬ ‫این وسیله گرفته شد‪ .‬در سال ‪1879‬م ابداع قابل توجه‬ ‫دیگری به وس��یله ش��خصی به نام «باب توماس» برای‬ ‫افزایش س��رعت دوچرخه انجام شد‪ .‬او در مرکز چرخ ها‬ ‫وس��یله ای مش��ابه با بلبرینگ های امروزی را قرار داد تا‬ ‫دوچرخه او از س��رعت باالتری برخوردار ش��ود‪ .‬در دهه‬ ‫‪1880‬میالدی دوچرخه های زنجیردار با اتصال به مرکز‬ ‫چ��رخ عقب و با بلبرینگ به بازار امدند و تولید این گونه‬ ‫دوچرخه ها در سال ‪1881‬م به وسیله یک کارخانه چرخ‬ ‫خیاطی انجام شد‪ .‬این کارخانه چرخ خیاطی‪ ،‬چرخ عقب‬ ‫و چرخ جلو را به یک اندازه طراحی کرد و انقالبی را در‬ ‫این وس��یله ایجاد کرد‪ .‬در س��ال ‪1885‬م به طور رسمی‬ ‫تولید دوچرخه در کش��ورهای مختلف اغاز شد و «پنی‬ ‫فارتین��گ» ‪ 50‬کیلوگرمی هنوز هم مورد توجه همگان‬ ‫قرار داش��ت‪ .‬سرعت این دوچرخه به صورت متوسط ‪19‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت ثبت ش��ده است‪ .‬همچنین در سال‬ ‫‪1885‬م نخس��تین مسابقه قهرمانی در ایتالیا به مسافت‬ ‫‪ 160‬کیلومتر در شهر میالن برگزار شد‪ .‬در سال ‪1888‬م‬ ‫ش��رکت «دانلوپ» الستیک های هوادار را به بازار عرضه‬ ‫ک��رد که عمر ان در حدود ‪ 5000‬کیلومتر اعالم ش��د و‬ ‫در پایان س��ال نیز یک گروهبان به نام «بلفاست» برای‬ ‫کمپانی دانلوپ‪ ،‬الس��تیک های تویی و درونی را همانند‬ ‫الستیک های امروزی ساخت‪ .‬نمونه های الستیک اولیه‬ ‫ش��رکت دانلوپ هنوز هم در موزه «ادینبور» در ش��هر‬ ‫لندن در معرض دید همگان قرار دارد‪ .‬در سال ‪1892‬م‬ ‫نیز به شکل رسمی زنجیر‪ ،‬فرمان مشخص‪ ،‬زین مناسب‬ ‫و َط َبق به دوچرخه اضافه شد اما هنوز هم کماکان قطر‬ ‫طوقه جلویی کمی بزرگتر از قطر طوقه عقب بوده است‪.‬‬ ‫تش��کلی به نام « ا او سی» در این س��ال در شهر لندن‬ ‫و با عضویت چندین کش��ور اروپای��ی و امریکایی ایجاد‬ ‫شد و نخستین تشکل های دوچرخه سواری شکل گرفت‬ ‫و در س��ال ‪1895‬م براس��اس ارزیابی های انجام شده از‬ ‫ه��ر ‪ 27‬نف��ر امریکایی یک نف��ر دارای دوچرخه بوده و‬ ‫قیمت این وسیله در یک قرن پیش با قیمت خرید یک‬ ‫اس��ب خوب برابری می کرده اس��ت‪ .‬در سال ‪1896‬م با‬ ‫شروع نخس��تین دوره بازی های ورزشی المپیک‪ ،‬رشته‬ ‫دوچرخه س��واری نیز به عنوان یکی از رشته های ورزشی‬ ‫مس��تقل و پرطرفدار ان روز‪ ،‬به جمع رشته های ورزشی‬ ‫افزوده و به شکل رقابتی اجرا شد‪.‬‬ ‫دوچرخه های عصر حجر!‬ ‫می گویند این وس��یله در ابتدایی ترین شکل خود در‬ ‫‪ 2300‬سال قبل از میالد مسیح در کشورهایی همچون‬ ‫چی��ن‪ ،‬مصر و هند دیده ش��ده و روی دیواره غارها نیز‬ ‫اشکالی از ان موجود است و اسناد نشان می دهد عنوان‬ ‫«دوچرخه» از یک کلمه یونانی به نام « ‪»KYKLOS‬‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت و بعدها این ریش��ه یونانی در زبان‬ ‫التی��ن به کلم��ه « ‪ »BICYCL‬تبدیل ش��ده و کلمه‬ ‫پیش��وند « ‪ »BI‬ب��ه مفهوم عدد «دو» و کلمه پس��وند‬ ‫«‪ »CYCLE‬به معنی دایره و به عبارتی طوقه است‪.‬‬ ‫به هر صورت نخستین دوچرخه شناخته شده رسمی‬ ‫در تاریخ این وسیله «سله ریفر» نام دارد که از ‪ 2‬طوقه‬ ‫چوبی تش��کیل ش��ده و با اس��تفاده از پاه��ا در حالتی‬ ‫ش��بیه به راه رفتن‪ ،‬این وس��یله را به طرف جلو و عقب‬ ‫هدایت می کرده اند و به ش��کل رسمی در سال ‪1690‬م‬ ‫«س��یوارک» فرانسوی لقب اس��ب چوبی به این وسیله‬ ‫بدون چرخ را داد و تا سال ‪1790‬م وسیله نام برده چوبی‬ ‫را به اشکال مختلف همچون مار‪ ،‬اسب و ‪ ...‬می ساختند‬ ‫که وسیله ای بود مورد توجه کودکان و به عنوان ابزاری‬ ‫برای بازی اس��تفاده می ش��د‪ .‬اما همین وسیله به ظاهر‬ ‫س��اده فراز و نشیب های زیادی را در شناسنامه خود به‬ ‫ثبت رس��انده است از جمله اینکه نوش��ته اند‪ :‬اسب های‬ ‫چوبی ان زمان در فرانس��ه تکامل بیش��تری یافتند‪ ،‬به‬ ‫نح��وی که با پا به زمین زدن و حالت مش��ابه راه رفتن‬ ‫س��رعت این وس��یله در س��طوح افقی و سراشیبی تا ‪5‬‬ ‫کیلومتر در ساعت ثبت شده است‪ .‬این تکه چوب افقی‬ ‫در اشکال مختلف در ان زمان مورد توجه اهالی پاریس‬ ‫واقع نش��د و اس��تقبال شایس��ته ای از این وسیله برای‬ ‫بزرگساالن در فرانسه عنوان نشده است‪.‬‬ ‫روزی که دوچرخه وارد ایران شد‬ ‫می گویند برای نخس��تین بار در میدان مشق‪ ،‬چشم‬ ‫مردم به جم��ال دوچرخه به همراه ‪ 2‬نوجوان ‪۱۵‬و ‪۱۶‬‬ ‫س��اله با ش��لوارهای کوتاه تا باالی زان��و که به نمایش‬ ‫گذاش��ته ش��ده بود‪ ،‬افتاد‪ .‬این مرکب دوپا‪ ،‬به وس��یله‬ ‫انگلیسی ها وارد پایتخت قاجار شده بود و نزد تهرانیان‬ ‫قدیم به «مرکب ش��یطان» معروف بود‪ ،‬چراکه عوام بر‬ ‫این اعتقاد بودند که این وس��یله نقلیه توسط شیاطین‬ ‫و پریان حرکت می کند چون کس��ی نمی تواند‪ ،‬روی ‪2‬‬ ‫چ��رخ حرکت کند‪ .‬برهان و دلی��ل انها هم این بود که‬ ‫می گفتند اگر کس��ی مرکبی را نگ��ه ندارد خودش که‬ ‫نمی توان��د خ��ودش را نگه دارد‪ ،‬پ��س چگونه می تواند‬ ‫یکی را هم باالی خود بنش��اند و راه ببرد و کسانی که‬ ‫س��وار بر این وسیله محیرالعقول می شوند و پیچ و تاب‬ ‫می خورند‪ ،‬به یقین «بچه شیطان» هستند‪.‬‬ ‫افراد پیر و س��المند زمانی که دوچرخه را در گذرها‬ ‫و خیابان های تهران می دیدند گویا که غول یا «ال» را‬ ‫دیده باش��ند‪ ،‬فورا زیر لب «بسم اهلل» می گفتند‪ .‬در هر‬ ‫ص��ورت دوچرخه‪ ،‬دل بچه اعیان ها و پس��ر پولدارهای‬ ‫پایتخ��ت را برده بود و خانواده هایی که دست ش��ان به‬ ‫دهان شان می رس��ید به ویژه حاجی ها و بازاری ها برای‬ ‫فرزندان شان این وسیله نوظهور را می خریدند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین دوچرخه سازی‬ ‫دوچرخه های اولیه که در تهران مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گرفت از مارک های «هرکوس»‪« ،‬رالی»‪« ،‬بی اس ا»‬ ‫و «بیرمنگام» همگی ساخته کشور انگلستان بود‪ .‬قیمت‬ ‫بهترین‪ ،‬بادوام ترین و خوش رکاب ترین نوع دوچرخه از‬ ‫‪ ۱۰‬تومان ش��روع می ش��د و به ‪ ۱۵‬تومان می رسید که‬ ‫قیمت ل��وازم اضافی ان از جمله‪ ،‬قاب‪ ،‬ترک بند‪ ،‬بوق و‬ ‫امثال ان ‪ 2‬تومان می شد‪.‬‬ ‫ب��ا رایج ش��دن دوچرخه در دارالخالف��ه‪ ،‬دکان هایی‬ ‫ب��رای فروش و تعمیر دوچرخه باز ش��د‪ .‬اس��تاد جعفر‬ ‫ش��هری‪ ،‬مورخ و نویسنده کتاب تهران قدیم‪ ،‬نخستین‬ ‫دوچرخه س��ازی ته��ران را دوچرخه س��ازی «حس��ین‬ ‫اقاش��یخ» در خیابان ناصریه (ناصرخسرو) می داند که‬ ‫بع��د از ان دکان��ی نیز به وس��یله ش��خصی ارمنی تبار‬ ‫ب��ه نام «ادی��ک» در خیابان منوچهری دایر ش��د و به‬ ‫تدریج مغازه های دیگری در تهران برای کرایه و تعمیر‬ ‫دوچرخ��ه عمومیت پی��دا کردند و دوچرخه س��ازی یا‬ ‫دوچرخه فروش��ی جزو چشمگیرترین مشاغل در تهران‬ ‫قدیم محسوب شد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین باید گفت که قیم��ت و کرایه دوچرخه‬ ‫س��اعتی ‪ ۱۰‬ش��اهی بود و پنچرگیری هم ‪۱۰‬ش��اهی‪،‬‬ ‫روغن کاری ‪ 2‬ش��اهی و تعمیرات دوچرخه که ش��امل‬ ‫جوش��کاری‪ ،‬شکست و بست‪ ،‬پره بندی ها‪ ،‬شل و سفت‬ ‫کردن زنجیر بود روی هم ‪ 6 ،5‬قران می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عمومیت دوچرخه در تهران‬ ‫خری��د و کرای��ه دوچرخ��ه در ابتدا ب��رای تفریح و‬ ‫وسیله بازی پس��ران پولدار محسوب می شد اما کم کم‬ ‫دوچرخ��ه از جنبه تفریحی خارج ش��د و جزو الینفک‬ ‫اسباب کاس��بان دوره گرد‪ ،‬دست فروشان و تعمیرکاران‬ ‫قفل و کلید ش��د‪ .‬اما بیش��تر دوچرخه س��واران تهران‬ ‫قدیم‪ ،‬حمال های ماست و حامالن چلوکباب بودند که‬ ‫تغارهای ماس��ت را بر س��ر نهاده و سوار دوچرخه شده‬ ‫و به س��رعت خود را به مقصد می رس��اندند یا ش��اگرد‬ ‫چلوپلوهایی که ظروف غذا را در مجمع می چیدند و با‬ ‫سرعت رکاب می زدند تا غذا را داغ به مشتری برسانند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترافیک و حقوق‬ ‫شهروندی (‪)2‬‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫ی اس��ت ناشی از جابه جایی انسان‪،‬‬ ‫ترافیک پدیده ا ‬ ‫حیوان‪ ،‬کاال و وسایل نقلیه از نقطه ای به نقط ه دیگر‪.‬‬ ‫در ابتدا به مثلث اصول س��ه گانه اش��اره می شود که‬ ‫شامل مهندس��ی‪ ،‬امـوزش و اجـرای مقـررات است‬ ‫و ام��روزه اصل دیگری با عنوان ش��رایط محیطی و‬ ‫اقلیمی به ان افزوده ش��ده است‪ .‬موفقیت یک پروژه‬ ‫در بحث ترافیک در ش��رایطی تضمین می ش��ود که‬ ‫بین س��ه عامل یاد شده ارتباط مس��تحکمی برقرار‬ ‫باش��د‪ .‬در ش��هرهایی که از فرهنگ ترافیک باالیی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬روابط موفق بین رئوس این مثلث کامال‬ ‫محسوس است‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬ایجاد خدشه در هریک‬ ‫از رئوس مثلث‪ ،‬به فروپاشی روابط مثلث و در نتیجه‬ ‫به شکس��ت طرح یا پروژه می انجامد‪ .‬کنترل روابط‬ ‫ای��ن مثلث در اجرای یک طرح‪ ،‬به تدریج می تواند به‬ ‫تصحیح عادت راننده و عادت عابر پیاده منجر ش��ود‬ ‫و به رشد کیفی فرهنگ ترافیک جامعه کمک کند‪.‬‬ ‫در عص��ر حاضر‪« ،‬شهرنش��ینی» به عن��وان یک‬ ‫پدیده اجتماعی‪ ،‬یکی از ضروریات زندگی محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��هروندان به ط��ور معمول با س�لایق و‬ ‫انگیزه ه��ای مختلف در جامعه ش��هری ب��ه فعالیت‬ ‫بو کار‪ ،‬گروهی برای پر‬ ‫می پردازند‪ .‬عده ای برای کس ‬ ‫ک��ردن اوقات فراغت و گروه��ی دیگر برای اموختن‬ ‫مهارت ه��ای فردی و جمع��ی و‪ ...‬از این رو‪ ،‬زندگی‬ ‫اجتماعی مس��تلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و‬ ‫گروه های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی‬ ‫باید نظم و قاعده داش��ته باش��د زیرا در صورت نبود‬ ‫نظ��م و ضواب��ط در جامعه‪ ،‬زور‪ ،‬اجح��اف و تزویر بر‬ ‫رواب��ط بین افراد حاکم ش��ده و این موضوع موجب‬ ‫ایجاد هرج و مرج و نابس��امانی خواهد شد‪ .‬از این رو‬ ‫دولت ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد‬ ‫و مقررات مربوط سیاست خاصی را برای تنظیم این‬ ‫روابط در پیش گرفته اند‪ .‬اصوال «حقوق شهروندی»‬ ‫را می توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در‬ ‫جامعه شهری حکومت می کند تعریف کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫«حقوق ش��هری» ک��ه موض��وع ان چگونگی روابط‬ ‫مردم ش��هر‪ ،‬حقوق و تکالیف انان در برابر یکدیگر و‬ ‫همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف‬ ‫و روش انجام ان اس��ت را می توان اصولی دانس��ت‬ ‫که منش��عب از حقوق اساسی کش��ور است‪ .‬امروزه‬ ‫با پیدایش کالنش��هرهایی همچون تهران و دش��وار‬ ‫بو کار و تامین معیشت‬ ‫ش��دن روند زندگی و کس�� ‬ ‫برای بیشتر س��اکنان این قبیل شهرها‪ ،‬برخورداری‬ ‫از حق ازادی تردد پیاده و س��واره در س��طح ش��هر‬ ‫با وسایل نقلیه ش��خصی در غیاب و کمیابی وسایل‬ ‫نقلیه عمومی‪ ،‬از جمله حقوقی است که می توان ان‬ ‫را در زمره حقوق شهروندی مردم به حساب اورد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد پارک اموزش ترافیک‬ ‫در برج میالد‬ ‫خبر خ�ودرو‪ :‬معاون اموزش س��ازمان حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران با اعالم مش��ارکت این‬ ‫سازمان در سومین جش��نواره رمضانی «شهرخدا»‬ ‫در برج می�لاد تهران گفت‪ :‬این س��ازمان با برپایی‬ ‫غرف��ه ای در قالب پارک اموزش ترافیک‪ ،‬هر ش��ب‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۹‬ت��ا ‪ ۲‬بام��داد‪ ،‬پذی��رای ک��ودکان و‬ ‫خانواده های انها است‪.‬‬ ‫س��یدمحمدمهدی میرزایی قمی با اشاره به اینکه‬ ‫عابران پیاده به ویژه کودکان و نوجوانان‪ ،‬عاملی مهم‬ ‫در ترافیک درون ش��هری و برون ش��هری محسوب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گزارش‏ه��ای ترافیکی بیانگر‬ ‫این اس��ت که در میان تمام سفرهای درون شهری‪،‬‬ ‫س��فرهای پیاده س��هم باالیی را به خود اختصاص‬ ‫داده اند و ک��ودکان و نوجوانان با دارا بودن باالترین‬ ‫جمعیت‪ ،‬س��هم قابل توجهی در قربانیان تصادفات‬ ‫ترافیکی دارند و به همین نس��بت باید س��هم قابل‬ ‫مالحظه ای در اموزش فرهنگ ترافیک را نیز به این‬ ‫گروه سنی اختصاص داد‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بی��ان اینکه تربیت کودکان و ش��کل‬ ‫دادن به عادت های فرهنگ��ی این عزیزان فرایندی‬ ‫بلندمدت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر فرهنگ در ذهن و‬ ‫فکر کودکان شکل گرفته و نهادینه شود تا سال های‬ ‫متم��ادی و حتی ت��ا پایان عمر باق��ی مانده و پاک‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی عزم خود را برای بهبود اوضاع« ایرالین ملی» جزم کرد‬ ‫«هما» با حمایت دولت بال و پر می گیرد‬ ‫اکرم امینی ـ گ�روه خودرو‪ :‬هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران (هم��ا) به عنوان‬ ‫مهم ترین ایرالین و تنها شرکت هواپیمایی‬ ‫ایران‪ ،‬نیاز به بازس��ازی و ساماندهی دارد؛‬ ‫این چکیده سخنان وزیر را ه و شهرسازی در‬ ‫روزهای گذش��ته درباره ایرالین ملی ایران‬ ‫اس��ت که بیش از نیم قرن از تاس��یس ان‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫عب��اس اخوندی هفته گذش��ته در جمع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬با تاکید بر لزوم رش��د بیش��تر‬ ‫شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان ایرالین‬ ‫ملی کشور گفت‪« :‬قلبم درد می گیرد وقتی‬ ‫ک��ه می بینم ش��رکت هواپیمای��ی ایر ان ایر‬ ‫به عنوان ش��رکت حامل پرچ��م ایران‪ ،‬در‬ ‫سال های گذش��ته شرایط س��ختی داشت ه‬ ‫و در وضعی��ت نامطلوبی اس��ت»‪ .‬اخوندی‬ ‫تاکی��د کرد ک��ه با توجه به مش��کالت این‬ ‫ایرالین‪ ،‬بازسازی ساختار کامل «ایران ایر»‬ ‫به عنوان ش��رکت حامل پرچم ایران دنبال‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وزیر راه و شهرسازی ایران ایر‬ ‫را ثروتی ملی دانس��ت و افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫همه هزینه های بازنشس��تگان این ایرالین‪،‬‬ ‫مس��تقیم بر خود ش��رکت تحمیل شد ه و‬ ‫این امر موجب افزایش هزینه ها و زیان این‬ ‫شرکت هواپیمایی ش��ده است‪ .‬اخوندی با‬ ‫اعالم موافقت با خصوصی س��ازی ایران ایر‪،‬‬ ‫ یاداوری کرد که باید بازس��ازی ساختاری‬ ‫این ایرالین در دستورکار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫با این وجود یک عضو کمیس��یون عمران‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت‬ ‫خصوصی س��ازی ایران ایر اش��تباه اس��ت و‬ ‫ایران ای��ر به عن��وان نماد مل��ی حمل ونقل‬ ‫هوایی ای��ران باید ملی بماند‪ .‬احمد جباری‬ ‫گف��ت‪ :‬مانند هر کش��ور دیگری‬ ‫به‬ ‫ایران نی��ز باید یک ش��رکت هواپیمایی به‬ ‫عنوان نماد حمل ونقل هوایی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت حمایت از ای��ن ناوگان‬ ‫می توان��د اعتماد کاهش یافته مردم به هما‬ ‫را بازگردان��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ایران ای��ر هم‬ ‫داخلی را نمی توان به راحتی از سر گذراند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازس�ازی «هم�ا» ع�زم ج�دی‬ ‫می خواهد‬ ‫در بخش مس��افری و ه��م در بخش باری‬ ‫نیاز به ناوگان جدی��د دارد‪ .‬وی به افزایش‬ ‫تاخیرهای این شرکت هواپیمایی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬متاس��فانه ایران ایر اگرچه ایرالین‬ ‫مل��ی ایران اس��ت ام��ا از دیگ��ر ایرالین ها‬ ‫عقب مانده و مش��کالت ناوگان این شرکت‬ ‫س��بب افزایش بیش از حد تاخیر پرواز ها و‬ ‫نارضایتی مسافران شده است‪ ،‬به طوری که‬ ‫درحال حاضر کمتر کسی تمایل دارد با این‬ ‫شرکت مسافرت کند‪.‬‬ ‫ایران ایر ناوگان ملی ایران اس��ت و هیچ‬ ‫ش��رکت‪ ،‬دولت و مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫زمینه استفاده ایران ایر از تسهیالت صندوق‬ ‫توسعه ملی را فراهم کنند‪ .‬وی معتقد است‬ ‫ایران ایر باید همچن��ان دولتی بماند و اگر‬ ‫شرایط مدیریتی و مالی ان بهبود پیدا کند‪،‬‬ ‫می تواند بهترین ن��وع خدمات هوایی را در‬ ‫کشور به مسافران عرضه کند‪.‬‬ ‫جباری یاداوری کرد‪ :‬درحال حاضر تعداد‬ ‫زی��ادی ش��رکت هواپیمای��ی خصوصی در‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند اما پ��رواز به همه‬ ‫مناط��ق از جمله مناطق مح��روم برای انها‬ ‫به صرفه نیس��ت و زیر بار انجام این پروازها‬ ‫نمی رون��د ام��ا ایران ایر به عنوان ش��رکت‬ ‫دولتی‪ ،‬مس��ئولیت این پروازهای زیانده را‬ ‫پذیرفته اس��ت‪ ،‬به همین دلیل باید از این‬ ‫ایرالین حمایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین ناوگان در اختیار «هما»‬ ‫ایرالین دیگ��ری نمی تواند اهمیت و ارزش‬ ‫این ش��رکت را داشته باشد‪ ،‬جباری با بیان‬ ‫ای��ن مطلب افزود‪ :‬در همه دنیا حداقل یک‬ ‫ش��رکت دولتی به عنوان ناوگان ملی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در کشور ما نیز ایران ایر باید به عنوان‬ ‫ناوگان ملی حمایت ش��ده و به ویژه باید از‬ ‫نوسازی ناوگان این ایرالین حمایت شود تا‬ ‫به تبع ان شاهد کاهش تاخیرهای پروازی‬ ‫این شرکت و حفظ حقوق مسافران باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫پیش��نهاد ک��رد ب��رای توانمندس��ازی این‬ ‫بر اس��اس اطالع��ات موجود در س��ایت‬ ‫ش��رکت ایران ایر‪ ،‬در ناوگان مسافری این‬ ‫ش��رکت درحال حاضر ‪ ۴۶‬فروند هواپیما از‬ ‫مدل های مختل��ف بویینگ‪ ،‬ایرباس و فوکر‬ ‫دارد که تعدادی از انها به دلیل فرس��ودگی‬ ‫یا نبود قطعات‪ ،‬فعالیت نمی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فره��اد پ��رورش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایران ایر‪ ،‬بیش��ترین ن��اوگان و پرواز ها بین‬ ‫ایرالین های داخلی‪ ،‬در اختیار این ش��رکت‬ ‫اس��ت و به همین دلیل بیشترین تاخیرات‬ ‫نیز به ایران ایر مربوط می شود‪.‬‬ ‫کارشناسان حمل ونقل هوایی از اظهار نظر‬ ‫سند حمل ونقل اماده طرح در هیات دولت‬ ‫ایس�نا‪ :‬مع��اون امور ش��هرداری های س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور با تش��ریح‬ ‫اخرین وضعیت س��ند اسیب شناسی کالنشهرها‬ ‫در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬س��ند حمل ونقل کالنشهرهای‬ ‫کش��ور پس از بررس��ی در کمیته های تخصصی‬ ‫ب��ه کمیس��یون اصل��ی ارج��اع داده ش��ده و‬ ‫درحال حاض��ر ام��اده ط��رح در هی��ات دول��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��ی نوذرپور ب��ا بیان اینکه هی��ات دولت در‬ ‫راس��تای کمک به ش��هرداری ها تصویب و ابالغ‬ ‫س��ندهای اسیب شناسی را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تدوین س��ند اسیب شناس��ی‬ ‫کالنش��هرها ازجمل��ه ماموریت های کمیس��یون‬ ‫جدی��د خ��اص کالنشهرهاس��ت که ب��ه عنوان‬ ‫کمیس��یون هشتم دولت تشکیل شده است‪ .‬این‬ ‫کمیس��یون در دولت تدبیر و امید تش��کیل شد‬ ‫و یک��ی از وظایفی که برای خ��ود در نظر گرفته‬ ‫تدوین س��ند اسیب شناسی کالنش��هرها و ارائه‬ ‫راه حل ها و ایجاد هماهنگی بین ش��هرداری ها و‬ ‫دستگاه های اجرایی دولتی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برای تدوین سند اسیب شناسی‬ ‫کالنش��هرها محورهای اساسی تعریف شده است‬ ‫که به تدریج س��ند ای��ن محورها توس��ط وزارت‬ ‫کش��ور تهیه و به کمیس��یون ارائه می شود‪ .‬یکی‬ ‫از ای��ن محوره��ا خدمات ش��هری اس��ت که در‬ ‫چهار بخش فضای س��بز‪ ،‬اتش نش��انی‪ ،‬پسماند‬ ‫و میدان ه��ای میوه و تره بار تدوین می ش��ود که‬ ‫تاکن��ون محورهای اتش نش��انی‪ ،‬فضای س��بز و‬ ‫پس��ماند به تصویب هیات دولت رس��یده است‪.‬‬ ‫نوذرپ��ور درباره بخش میدان ه��ای میوه و تره بار‬ ‫نیز گفت‪ :‬این بخش ضمن اینکه در کمیس��یون‬ ‫اصل��ی دول��ت تصوی��ب ش��ده‪ ،‬در کمیته های‬ ‫تخصص��ی و فرع��ی نیز ب��ه تصویب رس��یده و‬ ‫برای تصویب نهایی به هیات دولت ارس��ال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محور دیگر این س��ند موضوع‬ ‫حمل ونقل و ترافیک اس��ت که شامل بخش های‬ ‫مختلفی مانند تصادف��ات و ایمنی‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫الودگ��ی هوا‪ ،‬تقاضای س��فر و مدیریت یکپارچه‬ ‫حمل ونق��ل در س��طح کالن می ش��ود‪ .‬ای��ن‬ ‫بخش ه��ا نیز در کمیته تخصصی تصویب ش��ده‬ ‫و درحال حاضر اماده طرح در کمیس��یون خاص‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬معاون امور شهرداری های سازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور درباره سند‬ ‫اسیب شناس��ی مس��ائل فرهنگ��ی اجتماع��ی‬ ‫کالنش��هرها نیز گفت‪ :‬این س��ند را وزارت کشور‬ ‫تهیه و به دولت ارسال کرده و وارد مرحله بررسی‬ ‫کارشناسی در دولت شده است‪.‬‬ ‫اخیر وزیر راه و شهرس��ازی درباره ایران ایر‬ ‫ابراز خش��نودی می کنن��د و معتقدند این‬ ‫نظر نش��انه توجه وی به ناوگان ملی کشور‬ ‫است‪ .‬حمید نجف‪ ،‬کارش��ناس حمل ونقل‬ ‫هوایی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬با تقدیر از نظر‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی درباره ایران ایر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شاید یکی از دلخوری های کارشناسان‬ ‫حوزه حمل ونقل هوای��ی از دولت به دلیل‬ ‫ورود دیرهنگام اقای اخوندی به این حوزه‬ ‫باش��د اما همین توجه اخی��ر را باید به فال‬ ‫نیک گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنع��ت حمل ونقل هوایی یا‬ ‫به عبارت دیگر صنعت هوانوردی کش��ور‪،‬‬ ‫متاس��فانه در خ��ط مق��دم تحریم ه��ای‬ ‫ناجوانمردان��ه دولت های غربی قرار دارد و‬ ‫از این جهت صدم��ات زیادی متوجه این‬ ‫حوزه ش��ده اما این صنع��ت از داخل هم‬ ‫گرفت��ار معضالت و چالش های اساس��ی‪،‬‬ ‫ناش��ی از مش��کالت مدیریتی و س��اختار‬ ‫معیوب و بیمار بوده اس��ت‪ .‬ش��اید بتوان‬ ‫نارسایی های حوزه برون مرزی را به شکلی‬ ‫توجی��ه ک��رد اما بار ناش��ی از مش��کالت‬ ‫نجف ب��ا تاکید بر ض��رورت توجه دولت‪،‬‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و حتی س��ایر‬ ‫نهادهای مرتبط نظارتی به حمل ونقل هوایی‬ ‫و صنعت هوانوردی کش��ور اف��زود‪ :‬در این‬ ‫میان‪ ،‬ایران ایر به عنوان ناوگان ملی کشور‬ ‫و حام��ل پرچم مقدس جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬نیازمند توجهی مضاعف اس��ت‪ .‬این‬ ‫عضو ش��ورای مرکزی حزب اس�لامی کار‬ ‫افزود‪ :‬همانطور که وزیر راه و شهرسازی نیز‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬ش��رکت هواپیمایی ملی ایران‬ ‫این روزها به طور جدی نیازمند بازنگری در‬ ‫س��اختار است که این امر مهم بدون تزریق‬ ‫یک اراده قوی و عزم جدی اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونق��ل هوایی معتقد‬ ‫اس��ت ش��رکت «هما» در ش��رایط فعلی‪،‬‬ ‫عالوه بر زخم های کهنه ناش��ی از تحریم ها‬ ‫مجبور اس��ت بار مالی ناش��ی از موسس��ه‬ ‫صندوق بازنشس��تگی خود را هم به دوش‬ ‫بکش��د؛ صندوقی که به گفته وی‪ ،‬به دلیل‬ ‫کاهش پرداخت حق بیمه کارکنان ش��اغل‬ ‫«هما» و مش��کالت مدیریت��ی پی در پی و‬ ‫نبود دوراندیشی الزم در سال های گذشته‪،‬‬ ‫به حال و روز نامطلوب فعلی افتاده است‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬همچنین این ش��رکت‬ ‫ب��ه دلی��ل دور ش��دن تدریج��ی از اهداف‬ ‫اصل��ی خود یعنی حمل ونقل مس��افر و بار‬ ‫و پرداختن بیش از حد به امور حاش��یه ای‪،‬‬ ‫اص��ل را ف��دای ف��رع ک��رده و از ماموریت‬ ‫اصلی خود دور ش��ده اس��ت‪ .‬نجف معتقد‬ ‫اس��ت اصالح س��اختار تدریج��ی و پلکانی‬ ‫و زمینه س��ازی به منظور واگ��ذاری هرچه‬ ‫سریع تر بخش های زیانده ایران ایر به بخش‬ ‫خصوصی می تواند عالوه بر چابک س��ازی‪،‬‬ ‫اوج گیری دوباره این ش��رکت خوش��نام در‬ ‫جهان را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع کمک س��ایر‬ ‫ش��رکت های دس��ت اندر کار حمل ونق��ل‬ ‫هوای��ی از جمل��ه س��ازمان هواپیمای��ی‬ ‫کش��وری و ش��رکت فرودگاه ه��ا ب��ه ایران‬ ‫ای��ر می توان��د در تقوی��ت ان نقش بزرگی‬ ‫داش��ته باش��د؛ ناوگان ملی تفاوت��ی با تیم‬ ‫ملی کش��ور ن��دارد و همه بای��د حامی ان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تشدید برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی‬ ‫‪ :‬مدیر عامل ستاد معاینه فنی تهران از تشدید‬ ‫برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی مشمول‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��تاد معاینه فنی‬ ‫خودروهای تهران‪ ،‬ولی اذروش با اش��اره به س��خنان‬ ‫رییس پلیس راهور تهران درباره تش��دید ‪ ۱۰‬برابری‬ ‫کنترل معاینه فنی خودرو گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال‬ ‫از ‪۳‬میلیون خودرو مشمول معاینه فنی تنها ‪۱۴۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو به مراکز مراجعه کرده و درحال حاضر‬ ‫‪۷۰‬درصد از ظرفیت مراکز خالی است که بدون تردید‬ ‫ادامه این روند و توزیع نامناسب در مراجعه ها موجب‬ ‫ازدح��ام و ایجاد صف در مراک��ز در ماه های باقیمانده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اخرین مصوبه ش��ورای‬ ‫اسالمی ش��هر تهران درباره الزام رانندگان به داشتن‬ ‫معاینه فنی از مراکز مکانیزه شهر تهران برای تردد در‬ ‫رینگ زوج و فرد (رینگ س��بز طرح مناطق کم انتشار‬ ‫االیندگی) افزود‪ :‬با تصویب این الیحه به زودی معاینه‬ ‫فنی خودروها مانند کنت��رل طرح ترافیک به صورت‬ ‫هوشمند با استفاده از دوربین و اعمال قانون و صدور‬ ‫قبض جریمه توس��ط پلیس نرم اف��زاری انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرودگاه کرمان بین المللی شد‬ ‫‪ :‬ف��رودگاه کرم��ان با تایید‬ ‫ی با احراز‬ ‫سازمان هواپیمایی کشور ‬ ‫ش��رایط عموم��ی و اختصاصی‪ ،‬به‬ ‫صورت رسمی بین المللی اعالم شد‪.‬‬ ‫ به گزارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫فرودگاه های کش��ور‪ ،‬محمد نخعی‪،‬‬ ‫مدیرکل فرودگاه های استان کرمان‬ ‫گفت‪ :‬این فرودگاه تمامی زیرساخت های الزم برای کسب‬ ‫گواهینام��ه بین المللی را تکمیل و برای انجام مس��تقیم‬ ‫پروازهای بین المللی از ف��رودگاه کرمان‪ ،‬مجوزهای الزم‬ ‫را کسب کرده است‪.‬‬ ‫نخعی برنامه های متنوع پ��روازی در حوزه بین الملل را‬ ‫مبنایی برای توس��عه بیشتر استان‬ ‫دانس��ت و اضاف��ه کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫ابالغ طرح مثلث توس��عه از س��وی‬ ‫اس��تاندار کرم��ان و برنامه اس��تان‬ ‫ب��رای تعامل با کش��ورهای مطرح‬ ‫در ام��ر اقتص��ادی و بازرگانی و نیز‬ ‫گسترش صنعت گردشگری با توجه‬ ‫به جاذبه های غنی و نایاب میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری و نیز کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت و معدن مطرح‬ ‫در س��طح بین الملل‪ ،‬امکان ورود شرکت های هواپیمایی‬ ‫بین الملل��ی برای برقراری خطوط پرواز ی بیش��تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫مسئوالن صنعتی استان خراسان شمالی در گفت وگو با‬ ‫مطرح کردند‬ ‫‪23‬‬ ‫سرمایه گذار تنها با احداث شهرک صنعتی جذب نمی شود‬ ‫امی�ر مهرزاد ـ گروه اس�تان ها‪ :‬اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی که در صف اس��تان های‬ ‫جدی��د قرار می گیرد در برخ��ی موارد دارای‬ ‫امار و ارقامی اس��ت که از وضعیت پیشرفت‬ ‫این استان خبر می دهد‪ .‬به گفته کارشناسان‬ ‫نرخ بیکاری در این استان ‪ 5/9‬درصد است و‬ ‫میزان مش��ارکت اقتصادی مردم نیز به بیش‬ ‫از ‪ 40‬درصد می رسد‪ .‬استان خراسان شمالی‬ ‫بر اساس اخرین امارها دارای بیش از ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬واح��د کارگاهی و بیش از ‪ 110‬واحد‬ ‫صنعتی است و این امار نیز نشان از این دارد‬ ‫که اس��تان خراسان ش��مالی دارای وضعیت‬ ‫بدی نبوده و به نس��بت بعضی از استان های‬ ‫کش��ور وضعیت بهتری دارد‪ .‬یحیی نیکدل‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان خراسان شمالی در گفت وگو با‬ ‫درب��اره وضعی��ت ش��هرک های صنعتی این‬ ‫استان معتقد اس��ت‪ :‬استان خراسان شمالی‬ ‫دارای ‪ 9‬شهرک و ‪ 5‬ناحیه صنعتی است که‬ ‫در بیش��تر انها امکان واگ��ذاری زمین وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان این موضوع ک��ه اکنون برای‬ ‫واگ��ذاری زمین در ش��هرک ها و ناحیه های‬ ‫صنعتی مش��کلی وجود ن��دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬در‬ ‫بعض��ی از نواحی مس��ئوالن پیگی��ر احداث‬ ‫ناحیه صنعتی هستند اما در شهرستان هایی‬ ‫مانن��د گرمه و جاجر ش��هرک صنعتی ایجاد‬ ‫شد که استقبالی نشد‪.‬‬ ‫نیکدل ادامه می دهد‪ :‬جذب س��رمایه گذار‬ ‫فقط با احداث ش��هرک صنعتی جدید اتفاق‬ ‫نمی افت��د و برای جذب س��رمایه گذار باید از‬ ‫راه های دیگری اقدام کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان خراسان شمالی با اش��اره به توانایی‬ ‫بخش دولتی و ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫در این استان کشورمان می گوید‪ :‬این امادگی‬ ‫در استان وجود دارد که اگر بخش خصوصی‬ ‫نیاز به ش��هرک صنعتی جدید داشته باشد‪،‬‬ ‫ش��هرک مورد نظر انها را اح��داث کنیم اما‬ ‫تاکنون چنین تقاضایی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬اکن��ون در اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی به طور معمول متقاضیان‬ ‫واحدهای صنعت��ی در هر منطقه به بیش از‬ ‫‪ 10‬نفر نمی رسند‪.‬‬ ‫نیک��دل در ادام��ه می گوی��د‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫هماهنگی های��ی ک��ه با اس��تاندار خراس��ان‬ ‫شمالی انجام ش��ده‪ ،‬اکنون این امکان وجود‬ ‫دارد ک��ه برای بخش خصوصی هم ش��هرک‬ ‫صنعت��ی احداث ش��ود به عبارتی ش��هرک‬ ‫صنعتی بخش خصوصی احداث شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه باید‬ ‫متناسب با ش��رایط موجود در عرصه توسعه‬ ‫صنعت حرکت کرد‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود و با احتساب این موضوع‬ ‫که اکنون زمین های زی��ادی برای واگذاری‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ایجاد ش��هرک صنعتی جدید در‬ ‫اولویت نیست‪.‬‬ ‫وی درباره متقاضیان زمین های صنعتی در‬ ‫اس��تان خراسان ش��مالی ادامه می دهد‪ :‬باید‬ ‫متقاضی وجود داشته باشد تا بتوانیم با توجه‬ ‫به نیاز متقاضیان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان خراس��ان ش��مالی درب��اره تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی موج��ود در اس��تان می گوی��د‪:‬‬ ‫دیگر رسانه ها‬ ‫تشکیل سندیکا‬ ‫برای تامین منابع اولیه‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬سندیکای واحدهای صنعتی خراسان رضوی‬ ‫برای تامین منابع اولیه تشکیل شود ‪.‬‬ ‫راضی��ه علیرضای��ی اظهار ک��رد‪ :‬تا چند س��ال قبل به‬ ‫دلی��ل حجم باالی صادرات از اس��تان خراس��ان رضوی و‬ ‫انج��ام طرح های عمرانی در کش��ور افغانس��تان‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ش��رکت های دولتی خراس��ان رضوی محدود ب��ود ولی با‬ ‫ش��رایطی که اکنون به وجود امده و پروژه های عمرانی در‬ ‫ افغانستان به تعلیق درامده بهتر است دستگاه های دولتی‬ ‫مناقصات خود را با اولویت ش��رکت های خراس��ان رضوی‬ ‫برگزار کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی با‬ ‫اش��اره به مشکالتی که به لحاظ تهیه مواد اولیه واحدهای‬ ‫تولیدی وجود دارد خاطرنشان کرد‪ :‬تنها راهی که می تواند‬ ‫در این ش��رایط کمک دهن��ده واحدهای صنعتی باش��د‪،‬‬ ‫تش��کیل س��ندیکا و تجمیع منابع خود برای بهره برداری‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫علیرضایی افزود‪ :‬در صورت اتخاذ این سیاس��ت توس��ط‬ ‫تولیدکنندگان قیمت مواد اولیه برای انها کاهش می یابد‪،‬‬ ‫خدمات رس��انی به انها بهب��ود پیدا می کند و عالوه بر این‬ ‫می توانند ظرفیت های خالی تولید خود را مورد اس��تفاده‬ ‫قرار دهند تا در مجموع قیمت تمام ش��ده کاال برای ش��ان‬ ‫کمتر شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اکنون ادام��ه فرایندها به صورت تکی‬ ‫در واحده��ای صنعتی حال��ت بازدارندگی دارد مگر اینکه‬ ‫در ش��رایطی به صورت موردی نیاز ویژه ای وجود داش��ته‬ ‫باش��د که س��ازمان برای واحد تولیدی وارد عمل ش��ده و‬ ‫تسهیالتی برای تامین مواد اولیه اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه اکنون در بیش��تر شهرک های‬ ‫صنعت��ی زیرس��اخت های مورد نی��از تامین‬ ‫شده اند و مشکل خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان‬ ‫شمالی‪ :‬این امادگی در‬ ‫استان وجود دارد که اگر‬ ‫بخش خصوصی نیاز‬ ‫به شهرک صنعتی جدید‬ ‫داشته باشد‪ ،‬شهرک مورد‬ ‫نظر انها را احداث کنیم اما‬ ‫تاکنون چنین تقاضایی‬ ‫وجود نداشته است‬ ‫وی درب��اره مش��کالتی ک��ه در تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت ها وج��ود دارد‪ ،‬توضیح می دهد‪:‬‬ ‫بزرگترین مش��کل ش��هرک های صنعتی در‬ ‫بخش تامین زیرس��اخت به مخابرات مربوط‬ ‫می ش��ود که این مش��کالت باعث ش��ده در‬ ‫بعض��ی از ش��هرک های صنعتی با مش��کل‬ ‫مخابراتی روبه رو شویم‪.‬‬ ‫نیکدل درب��اره مش��کالت مخابراتی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬مش��کالت مخابراتی عالوه بر اینکه‬ ‫در خطوط تلفن مشکالتی را به وجود اورده‬ ‫در تامی��ن اینترنت این ش��هرک ها هم تاثیر‬ ‫دارد که امیدواریم س��ریع تر این مش��کالت‬ ‫برطرف شوند‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان خراس��ان ش��مالی درباره‬ ‫تصفیه خان��ه فاضالب ش��هرک های صنعتی‬ ‫می گوید‪ :‬در بعضی از ش��هرک های صنعتی‬ ‫پ��روژه تصفیه خانه فاض�لاب در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره اس��فالت بعضی از شهرک های‬ ‫صنعتی می گوید‪ :‬در بعضی از ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی مانند بجنورد و ش��یروان مش��کل‬ ‫اس��فالت وجود دارد و به دلی��ل اینکه زمان‬ ‫زیادی از احداث این شهرک ها می گذرد باید‬ ‫ب��رای ارتقای کیفیت اس��فالت انها اقدامات‬ ‫مناسبی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه امس�ال‪ ،‬افزایش س�طح کیفی‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫محمدعل��ی یوس��فی ‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراسان شمالی‬ ‫درباره برنامه احداث ش��هرک صنعتی جدید‬ ‫در ای��ن اس��تان توضی��ح می ده��د‪ :‬اکنون‬ ‫بیشترین تمرکز مسئوالن استانی بر افزایش‬ ‫س��طح کیفی ش��هرک های صنعتی موجود‬ ‫است و به تبع احداث شهرک صنعتی جدید‬ ‫در برنامه امسال نیست‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره می گوی��د‪ :‬در اس��تان‬ ‫خراسان ش��مالی اکنون ‪ 14‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی مص��وب وجود دارد و در س��ال ‪93‬‬ ‫توانس��تیم تمام ش��هرک های مص��وب را به‬ ‫بهره ب��رداری برس��انیم و در بح��ث تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت ها ه��م خوش��بختانه عملک��رد‬ ‫مناسبی در این اس��تان وجود دارد‪ .‬یوسفی‬ ‫ادام��ه می دهد‪ :‬اکنون ‪ 14‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در اس��تان خراس��ان ش��مالی اماده‬ ‫واگذاری اس��ت و به همین دلیل برای ایجاد‬ ‫ش��هرک صنعتی جدید در س��طح اس��تان‬ ‫اکنون برنامه ای در دست نداریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫شمالی درباره کیفیت شهرک ها و مشکالتی‬ ‫ک��ه در انها وج��ود دارد‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬از‬ ‫نظرکمی در اس��تان‪ ،‬مشکلی نیست و هنوز‬ ‫زمی��ن برای واگذاری وج��ود دارد اما از نظر‬ ‫کیفی مشکالتی وجود دارند و اکنون در حال‬ ‫برطرف کردن این مشکالت هستیم‪.‬‬ ‫یوس��فی در این باره ادامه می دهد‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی بی��دک‪ ،‬یکی از س��رمایه پذیرترین‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫اس��ت و به همین دلیل یک��ی از موضوعاتی‬ ‫که در حال پیگیری ان هستیم‪ ،‬بحث توسعه‬ ‫این شهرک است‪.‬‬ ‫وی درباره ش��هرک صنعتی ش��یروان نیز‬ ‫می گوی��د‪ :‬عالوه بر ش��هرک صنعتی بیدک‪،‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی ش��یروان ه��م ازجمل��ه‬ ‫شهرک های صنعتی سرمایه پذیر این استان‬ ‫است‪ .‬پس از تامین زیرساخت و فعال کردن‬ ‫شهرک صنعتی بیدک و شیروان اکنون برای‬ ‫توس��عه این ‪2‬شهرک برنامه ریزی می کنیم و‬ ‫امیدواریم تا پایان امس��ال به دس��تاوردهای‬ ‫خوبی برسیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان ش��مالی توضیح‬ ‫می ده��د‪ :‬تصفیه خانه ه��ا یک��ی از مهم ترین‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی هستند و‬ ‫به سالمت محیط زیست و مصرف اب بسیار‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره ادامه می دهد‪ :‬تصفیه خانه‬ ‫ش��هرک صنعت��ی بیدک امس��ال ب��ا ‪250‬‬ ‫مترمکعب ظرفیت‪ ،‬کار خود را شروع می کند‪.‬‬ ‫تعامل اتاق بازرگانی اصفهان با سازمان های دولتی بیشتر می شود‬ ‫‪ :‬ریی��س ات��اق اصفه��ان گف��ت‪ :‬تعامل و‬ ‫هم��کاری ات��اق بازرگانی در دوره هش��تم هیات‬ ‫نمایندگان با س��ازمان های دولتی اس��تان بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از اصفهان‪« ،‬س��ید‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی» در نشست هم اندیشی با‬ ‫جمعی از مدیران کل استان اصفهان در تاالر هیات‬ ‫نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به اینکه اتاق محل‬ ‫تجمع فعاالن اقتصادی در همه بخش هاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان های دولتی با همکاری اتاق می توانند موانع‬ ‫رشد کسب و کار در استان را برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه زودی از کش��اورزان‬ ‫تاثیرگذار اس��تان برای اش��نایی با ات��اق و تبیین‬ ‫جایگاه ان دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫وی از راه ان��دازی کارگو(بار هوای��ی غیر همراه)‬ ‫پایان��ه فرودگاه در مهرماه س��ال جاری خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬حمل ونقل بار هوایی غیر هم��راه می تواند‬ ‫نق��ش موث��ری در انتق��ال بار هوای��ی محصوالت‬ ‫صادراتی داشته باشد‪.‬‬ ‫س��هل ابادی همچنی��ن از راه ان��دازی دفتر اتاق‬ ‫بازرگانی در فرودگاه اصفهان و همچنین س��اخت‬ ‫پایانه ویژه سی ای پی خبر داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ط��رح امید با ه��دف رونمایی‬ ‫محصوالت نواورانه در اتاق اصفهان گفت‪ :‬این طرح‬ ‫هر هفت��ه با هدف تجاری س��ازی ایده ها و معرفی‬ ‫محصوالت دانش بنیان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‪ ،‬حلقه گمشده تولید اصفهان‬ ‫اسرافیل احمدیه‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان اصفهان در این نشست‪ ،‬راه اندازی‬ ‫س��تاد تسهیل اس��تان را گامی ارزنده در برطرف‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سومین کارخانه تولید منسوجات‬ ‫خانگی کشور در مشهد‬ ‫‪ :‬با حضور اس��تاندار خراس��ان رضوی‪ ،‬سومین‬ ‫کارخانه تولید منسوجات خانگی کشور در مشهد اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬علیرضا رش��یدیان در ایین بهره برداری از‬ ‫واحد تولیدی منس��وجات خانگی اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینک��ه تحریم های ظالمانه دش��منان‪ ،‬مش��کالتی را‬ ‫به مردم کش��ور و اس��تان تحمیل کرده‪ ،‬برکات قابل‬ ‫توجهی نیز به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بروز‬ ‫استعدادهای جوانان‪ ،‬خود باوری و اتکا به توان داخلی‬ ‫از جمله اثرات مثبتی است که در سایه تحریم ها برای‬ ‫کشور حاصل ش��ده است‪ .‬اس��تاندار خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایطی که تولیدکنن��دگان با وجود تمام‬ ‫مشکالت‪ ،‬اقدام به تولید و اشتغالزایی می کنند‪ ،‬ما نیز‬ ‫باید ب��ا تمام توان از انان حمای��ت کنیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمین��ه صادرات نی��ز دس��تگاه های اجرایی‬ ‫مرتبط‪ ،‬باید با تس��هیل در فرایند صدور کاال زمینه را‬ ‫ب��رای حضور موفق و پررونق تولیدکنندگان ایرانی در‬ ‫بازارهای بین المللی فراهم کنند‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه رفع موانع‬ ‫تولید در خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬دبیرخانه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان خراسان جنوبی به منظور بررسی‪ ،‬تبادل‬ ‫نظر‪ ،‬پیگی��ری مداوم و هماهنگی ب��رای حل و فصل‬ ‫مسائل و مش��کالت فراروی واحدهای تولیدی استان‬ ‫تشکیل می شود‪ .‬عبدالعزیز کریمی‪ ،‬معاون امور صنایع‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫«کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید» برای بررسی و‬ ‫تب��ادل نظر و هماهنگی با هدف حل و فصل مس��ائل‬ ‫و مش��کالت فراروی واحدهای تولیدی اس��تان برگزار‬ ‫و همچنین این کارگروه در اس��تان خراس��ان جنوبی‬ ‫به دبیری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ریاست‬ ‫استاندار خراس��ان جنوبی تشکیل شد‪ .‬کریمی هدف‬ ‫اصلی از تش��کیل ای��ن کارگروه را پیگی��ری مداوم و‬ ‫مس��تمر برای حل و فصل مش��کالت ف��راروی بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و استفاده حداکثری‬ ‫از قانون رفع موانع تولید عنوان کرد‪.‬‬ ‫دهه تولید در خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به نامگذاری نخستین روز تیرماه به عنوان روز اصناف‬ ‫و دهم تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن مراس��می‬ ‫با عنوان گرامیداش��ت دهه تولید در خراسان جنوبی‬ ‫برگزار می ش��ود و برنامه های این ده��ه از اول تیرماه‬ ‫مص��ادف با روز اصناف اغاز می ش��ود و تا دهم تیرماه‬ ‫همزم��ان با روز مل��ی صنعت و مع��دن ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬محمدهادی اشراقی افزود با توجه به خدماتی‬ ‫که بخش صنعت و معدن و اصناف در راس��تای تولید‬ ‫مل��ی و افزایش درامد ملی ارائه می دهند ‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫ت��ا از دس��ت اندرکاران این ح��وزه به دلی��ل عملکرد‬ ‫شاخص شان تقدیر و به گونه ای قدردانی شود تا عموم‬ ‫مردم در جریان فعالیت ها و تالش های انها قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬ای��ن مراس��م ب��ا حض��ور‬ ‫دس��ت اندرکاران صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان با‬ ‫رویک��رد و محوریت رفع موانع تولید‪ ،‬رونق و توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬ایجاد اشتغال و لزوم اطالع رسانی از‬ ‫خدمات انجام شده و تالش های فعاالن عرصه صنعت‬ ‫و مع��دن با س��خنرانی ی��ک مقام کش��وری از وزارت‬ ‫صنعت و معدن و مقامات استانی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ش��دن مس��ائل و مش��کالت واحده��ای صنعتی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬نقش ات��اق بازرگانی در س��تاد‬ ‫تسهیل می تواند کمک دهنده باشد‪.‬‬ ‫وی خواس��تار تمرکز ش��ورای گفت وگو دولت و‬ ‫بخش خصوصی استان اصفهان به موضوع صادرات‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬صادرات‪ ،‬حلقه گمشده تولید استان‬ ‫است و تمام مش��کالت واحدهای صنعتی از رکود‬ ‫و ف��روش نرفتن محصوالت انان اس��ت و چنانچه‬ ‫صادرات رونق گیرد تولید نیز رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررس��ی تک تک مس��ائل پیش روی‬ ‫ص��ادرات و حل انه��ا از طریق ش��ورای گفت وگو‬ ‫می تواند نتیجه موثری برای استان داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه مان را به بخش کشاورزی عوض کنیم‬ ‫ق��درت اهلل قاس��می‪ ،‬ریی��س س��ازمان جه��اد‬ ‫کش��اورزی اس��تان اصفهان در این نشست گفت‪:‬‬ ‫حضور بخش کش��اورزی در ات��اق باید پررنگ تر‬ ‫باشد زیرا بخش صنعت‪ ،‬معدن و بازرگانی سال ها‬ ‫در اتاق نماینده داش��ته اند و بخش کش��اورزی به‬ ‫تازگی در ترکیب هیات نمایندگان اتاق نماینده ای‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد‬ ‫استان و کشور گفت‪ :‬در شرایط تحریم این بخش‬ ‫کمترین اس��یب را متحمل شد و بیشترین نقش‬ ‫اقتصاد مقاومتی بر عهده این بخش است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪:‬تولیدات بخش کش��اورزی استان‬ ‫قابل رقابت در بازارهای خارجی است و باید زمینه‬ ‫را برای حضور در این بازارها فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق‪ ،‬کمیته ویژه برنامه ششم توسعه استان‬ ‫و کشور را تشکیل دهد‬ ‫مسعود صفاری پور‪ ،‬سرپرست سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی استان اصفهان در این نشست با اشاره‬ ‫به مقدمات تهیه برنامه ششم توسعه کشور گفت‪:‬‬ ‫اتاق با تش��کیل کمیته ویژه با حضور اعضای اتاق‬ ‫در تمام��ی بخش های صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬فناوری اطالع��ات و ‪ ...‬و با‬ ‫بررس��ی برنامه های قبلی مش��کالت برنامه پنجم‬ ‫را مش��خص و پیش��نهادات برای توسعه اقتصادی‬ ‫استان در برنامه ششم را تهیه و تنظیم کند‪.‬‬ ‫وی از تهیه س��ند امایش س��رزمین استان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه دو بخش گردشگری‬ ‫و دانش بنی��ان مورد توجه این س��ند ق��رار گرفته‬ ‫پیشنهاد می ش��ود که نماینده ای از این دو بخش‬ ‫در شورای گفت وگو حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس اداره بازرس��ی و نظارت س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫در‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از ‪15‬هزار بازرسی‬ ‫از واحده��ای صنف��ی و غیرصنفی اس��تان انجام و‬ ‫بر اس��اس ان پرونده ای به ارزش حدود یک میلیارد‬ ‫ریال تش��کیل ش��د‪ .‬علی ته��وری اف��زود‪ :‬از تعداد‬ ‫‪15‬ه��زار و ‪ 385‬م��ورد بازرس��ی انجام ش��ده ‪321‬‬ ‫پرونده تخلف ب��ه ارزش ‪998‬میلیون و ‪236‬هزار و‬ ‫‪ 857‬ریال تش��کیل و به تعزی��رات حکومتی ارجاع‬ ‫شده است‪ .‬تهوری همچنین به بازرسی حدود هزار‬ ‫واح��د صنفی از ابتدای ط��رح نظارتی ویژه رمضان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در این راستا نیز ‪ 33‬پرونده تخلف‬ ‫تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است‪.‬‬ ‫‪ :‬به مناس��بت بزرگداش��ت روز صنعت و‬ ‫مع��دن و اغاز ده��ه تولید‪ ،‬جمعی از مس��ئوالن و‬ ‫کارکنان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی و بانک صنعت و معدن استان‬ ‫خراس��ان جنوبی با ارمان های شهدا تجدید بیعت‬ ‫کردند‪ .‬در این مراس��م حاضران با عطرافشانی‪ ،‬نثار‬ ‫گل و قرائ��ت فاتحه نثار روح ش��هدای گلگون کفن‬ ‫انقالب و جنگ تحمیلی در گلزار ش��هدای بیرجند‬ ‫یادی از شهدای استان خراسان جنوبی کردند‪.‬‬ ‫خبر استانی‬ ‫افزایش ‪ 10‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات غیرنفتی لرستان‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫لرستان گفت‪ :‬ارزش صادرات‬ ‫غیرنفتی سال گذشته نسبت‬ ‫به سال ‪ 92‬بیش از ‪ 10‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ق��درت اهلل ول��دی در جلس��ه کارگروه توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفت��ی که با حضور معاون برنامه ریزی‬ ‫استانداری‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و دیگر اعضای کارگروه برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 413‬ه��زار و ‪ 53‬ت��ن کاالی غیرنفتی به‬ ‫ارزش بیش از ‪95‬میلیون و ‪670‬هزار دالر از استان‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫این میزان ص��ادرات از نظر وزنی ‪1/7‬درصد و از‬ ‫نظر ریالی ‪10‬درصد افزایش یافته و س��هم گمرک‬ ‫لرس��تان از این میزان ص��ادرات ‪110‬هزار و ‪583‬‬ ‫تن به ارزش بی��ش از ‪42‬میلیون و ‪817‬هزار دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ص��ادرات ‪ 30‬قلم ان��واع کاال از‬ ‫لرس��تان گفت‪ :‬سیمان‪ ،‬ظروف شیشه ای‪ ،‬داروهای‬ ‫انس��انی و دامی‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬س��نگ‪ ،‬پروفیل اهنی‪،‬‬ ‫محص��والت لبن��ی‪ ،‬لوله و اتص��االت و دام زنده به‬ ‫سایر کشورها صادر می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تع��داد کش��ورهای ب��ازار هدف‬ ‫محصوالت اس��تان را ‪ 26‬کشور برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬رومان��ی‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬قبرس‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬یمن‪ ،‬کویت‪ ،‬پاکستان و ارمنستان‬ ‫از جمله بازارهای هدف لرستان هستند‪ .‬سهم وزنی‬ ‫بخش صنعت از صادرات اس��تان ‪ 39‬درصد‪ ،‬معدن‬ ‫‪26‬درص��د‪ ،‬کش��اورزی ‪ 19‬و بازرگان��ی ‪ 16‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ولدی همچنین س��هم ریالی بخش های صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬کش��اورزی و بازرگانی در صادرات استان را‬ ‫به ترتیب ‪ 6 ،79 ،4‬و ‪11‬درصد عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین کاالهای صادرشده از نظر ریالی داروهای‬ ‫انسانی و دامی‪ ،‬دام زنده و سیمان و بیشترین سهم‬ ‫صادرات لرس��تان به کشورهای عراق‪ ،‬افعانستان و‬ ‫کویت بوده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬مجی��د امامی پور‪ ،‬معاون امور صنایع و‬ ‫معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫البرز گفت‪ :‬تمامی دارن��دگان مجوزهای معدنی‬ ‫در اس��تان البرز حداکثر تا پایان تیرماه ‪ 94‬باید‬ ‫نس��بت به ثبت ن��ام و تکمیل اطالع��ات خود در‬ ‫سامانه کاداستر برای ایجاد حساب کاربری اقدام‬ ‫کنند‪ .‬دارندگان مجوزهای معدنی پس از دریافت‬ ‫کد رهگیری‪ ،‬باید برای فعال س��ازی و انتس��اب‬ ‫محدوده خ��ود به اداره معادن س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان البرز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬روح اهلل حام��دی‪ ،‬مس��ئول واحد ارد‬ ‫و نان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان از انج��ام ‪ 5‬هزار و ‪ 932‬مورد بازرس��ی‬ ‫از واحده��ای نانوایی اس��تان در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری خبر داد و اظهار ک��رد‪ :‬از این تعداد‬ ‫بازرس��ی‪ 149 ،‬پرون��ده تخل��ف ب��ا عنوان های‬ ‫کم فروش��ی‪ ،‬عرضه خارج از ش��بکه ارد‪ ،‬رعایت‬ ‫نکردن ساعات کاری و‪ ...‬تشکیل شده است‪ .‬وی‬ ‫نظارت ویژه بر کیفیت و کمیت نان های تولیدی‬ ‫در اس��تان را از وظای��ف واحد ارد و نان اس��تان‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬فتحعل��ی نجفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫گاز اس��تان قزوین با بیان اینکه در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫امس��ال ‪ 2‬هزار و ‪ 695‬مشترک جدید در سطح‬ ‫اس��تان از نعم��ت گاز بهره مند ش��ده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از این تعداد مش��ترک جدید ‪ 2‬هزار و ‪43‬‬ ‫مشترک شهری و ‪ 932‬مشترک مربوط به نواحی‬ ‫روستایی استان هستند‪.‬‬ ‫‪ :‬در سومین جشنواره روابط عمومی های‬ ‫برتر شرکت مخابرات ایران‪ ،‬روابط عمومی شرکت‬ ‫مخابرات استان توانست مقام برتر را کسب کند‪.‬‬ ‫‪ :‬نص��راهلل بازوند‪ ،‬مدی��رکل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی قم در دومین جلس��ه کارگروه‬ ‫اش��تغال و س��رمایه گذاری این استان با اشاره به‬ ‫اینکه شرایط اقتصادی کشور ویژه است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر بر اس��اس اماره��ا میزان‬ ‫صادرات منفی ‪ 20‬درصد است که با توجه به این‬ ‫امر باید بتوانیم زمین��ه را برای افزایش صادرات‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪ :‬ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه البرز دوره اموزش��ی بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫محیط زیس��ت (اچ اس ای) را در انبار نفت شهید‬ ‫دولتی کرج برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫اما و اگرهای توسعه صنعتی در استان مرکزی را بررسی می کند‬ ‫معافیت مالیاتی در شهرک صنعتی خمین؛ مانع یا راه حل؟‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‪ -‬گروه استان ها‪ :‬استان مرکزی‬ ‫از جمله اس��تان های صنعتی کش��ور است و بخش های‬ ‫خدمات‪ ،‬صنعت و کش��اورزی به ترتیب اهمیت اساس‬ ‫اقتصاد اس��تان را تش��کیل می دهند‪ .‬با توجه به وجود‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۷۰۰‬واح��د تولی��دی و صنعتی در اس��تان‬ ‫مرکزی و بهره مندی از صنایع مادر و حلقه های واس��ط‬ ‫کلیدی در تولید کش��ور‪ ،‬س��رمایه گذاری در طرح های‬ ‫صنعتی این اس��تان باال بوده به طوری که این اس��تان‬ ‫ن در جذب سرمایه گذاری‬ ‫همواره رتبه ممتازترین استا ‬ ‫صنعتی را دارد‪ .‬از مزیت های س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعت استان می توان به نزدیک بودن به پایتخت‪ ،‬وجود‬ ‫توانمندی مکانی مناس��ب به لحاظ وجود شهرک های‬ ‫صنعتی در اس��تان مرکزی و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬این استان‬ ‫در دو ده��ه گذش��ته چهره ای صنعتی ب��ه خود گرفت‬ ‫و ب��ا راه اندازی طرح های صنعت نفت و پتروش��یمی به‬ ‫یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬با این حال شهرس��تان های این استان همچنان از لحاظ صنعتی و اش��تغال در فهرس��ت مناطق کمتر‬ ‫جزو بخش های کمتر توس��عه یافته به ش��مار می ایند توس��عه یافته کشور قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس ماده‬ ‫به گونه ای که به گفته مس��ئوالن اس��تانی شهرس��تان ‪ 31‬قان��ون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫خمی��ن از لحاظ صنعتی و اش��تغال در این فهرس��ت مالی کش��ور که جایگزین ماده ‪ 132‬مالیات مس��تقیم‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬به همین منظور قانون گذار برای ان دس��ته ش��ده سرمایه گذارانی که بخواهند در این شهرستان به‬ ‫از س��رمایه گذارانی که بخواهند در بخش های صنعتی ویژه شهرک های صنعتی سرمایه گذاری کنند از مزایای‬ ‫و معدنی ش��هرها‪ ،‬ش��هرک های صنعتی و مناطق ویژه یادشده بهره مند می شود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری کنند ‪ 12‬س��ال معافیت در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نمونه اگر س��رمایه گذاران در شهرک های‬ ‫صنعت��ی یا منطقه اقتصادی کمتر توس��عه یافته مانند‬ ‫شهرس��تان خمین اقدام به فعالیت کنند تا س��قف ‪13‬‬ ‫سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود‪ .‬اما خبرها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که قیمت زمین برای سرمایه گذاری‬ ‫با تصویب این قانون برای شهرستان چندین برابر شده‬ ‫علیرضا زاوشی با اشاره به اینکه مدت معافیت مالیاتی‬ ‫که می تواند س��رمایه گذاران را با مش��کل روبه رو کند‪.‬‬ ‫باوجود تماس های مکرر و پیگیری های انجام ش��ده از برای اف��رادی ک��ه از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برای دریافت نظر حامد یحیی‪ ،‬پروان��ه بهره برداری یا مجوز می گیرند‪ ،‬از ‪ 4‬س��ال به ‪5‬‬ ‫س��وی خبرنگار‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‪ ،‬س��ال و در مناطق کمتر توسعه یافته به ‪10‬سال با نرخ‬ ‫هرچند قولی مبنی بر اختصاص زمان برای پاسخگویی صفر مش��مول مالیات ارتقا یافته ‪ ،‬می گوید‪ :‬ان دس��ته‬ ‫در این باره داده شد‪ ،‬اما سرانجام از س��رمایه گذارانی که بخواهند در بخش های صنعتی‬ ‫به پرس��ش های‬ ‫خبرنگار این روزنامه موفق به دریافت جوابی از س��وی و معدنی ش��هرها‪ ،‬شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه‬ ‫س��رمایه گذاری کنند از ‪ 12‬س��ال معافی��ت برخوردار‬ ‫این مقام مسئول نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت مالیاتی سرمایه گذاران بخش صنعت و می شوند‪ .‬با این حال اگر سرمایه گذاران در شهرک های‬ ‫صنعت��ی ی��ا منطقه اقتص��ادی کمتر توس��عه یافته ای‬ ‫معدن خمین‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی مانند شهرس��تان خمین اقدام به فعالیت کنند تا سقف‬ ‫با بیان اینکه شهرس��تان خمین ‪ 13‬سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مزایا تا سقف ‪ 13‬سال به صنعتگرانی‬ ‫ک��ه در ش��هرک و نواح��ی صنعت��ی س��رمایه گذاری‬ ‫کنند تعلق می گی��رد و س��رمایه گذاری در دیگر نقاط‬ ‫شهرس��تان نیز تا ‪ 10‬س��ال معافیت مالیاتی دارد‪ .‬این‬ ‫امکانات به دلیل حضور هر چه بیشتر سرمایه گذاران در‬ ‫ش��هرک های صنعتی به ویژه شهرس��تان خمین دارای‬ ‫اهمیت فراوانی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ان دس��ته از سرمایه گذارانی که‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافته مشغول به فعالیت هستند‬ ‫در ص��ورت افزایش ‪ 50‬درصدی تعداد نیروی اش��تغال‬ ‫به کار خود از یک سال معافیت مالیاتی بیشتر برخوردار‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬می افزای��د‪ :‬امیدواریم ای��ن معافیت های‬ ‫مالیاتی به جذب س��رمایه گذار در مناطق کمتر توسعه‬ ‫یافته به ویژه شهرستان خمین کمک کند‪.‬‬ ‫زاوش��ی با بی��ان اینکه این قانون مش��مول کس��انی‬ ‫می شود که بخواهند سرمایه گذاری جدید انجام دهند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬کس��انی که از قبل پروان��ه بهره برداری خود‬ ‫را از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان دریافت‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬مش��مول قوانین قبل می ش��وند‪ .‬ای��ن مزایا‬ ‫بهتری��ن فرصت برای صنعتگران و معدنکاران اس��ت تا‬ ‫در ای��ن شهرس��تان اقدام به س��رمایه گذاری کنند و از‬ ‫تسهیالت ویژه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقامات مسئول پیگیری کنند‬ ‫نماینده مردم خمین در خانه ملت نیز در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه شهرستان خمین یکی از شهرهایی‬ ‫است که به دلیل نبود واحدهای صنعتی و کارخانه های‬ ‫تولیدی از فقر‪ ،‬بی��کاری و رکود اقتصادی رنج می برد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای اینکه این شهرس��تان از این وضعیت‬ ‫خارج ش��ود نیازمند ارائه طرح های تش��ویقی از جمله‬ ‫معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه گذار به منظور‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی از سوی‬ ‫دولت و سازمان های استان است‪.‬‬ ‫محم��د ابراهی��م رضایی با اش��اره به اینک��ه این امر‬ ‫باعث تش��ویق ه��ر چه بیش��تر س��رمایه گذاران برای‬ ‫س��رمایه گذاری در اس��تان به ویژه شهرس��تان خمین‬ ‫که جزو مناطق کمتر توس��عه یافته است خواهد شد‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬بارها به ش��کل های مختل��ف در این زمینه‬ ‫پیگیری های��ی انجام ش��ده تا این طرح در اس��تان به‬ ‫س��رانجام برس��د‪ .‬این امر نیازمند حمای��ت همه جانبه‬ ‫مسئوالن استان به ویژه ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه می گوید‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی با‬ ‫فاصله اندکی از تصویب معافیت مالیاتی ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی شهرس��تان خمی��ن‪ ،‬قیم��ت زمی��ن ب��رای‬ ‫واگ��ذاری را افزایش داد که ای��ن روند می تواند حضور‬ ‫سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری را با رشد منفی‬ ‫همراه کند‪ .‬این اقدام با منطق دولت برای تس��هیل در‬ ‫سرمایه گذاری و توسعه این شهرستان همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه وقتی دولت برای توس��عه یک‬ ‫بخش از کش��ور اقدام می کند و طرح های تش��ویقی را‬ ‫برای حضور س��رمایه گذار و توس��عه صنعت��ی و ایجاد‬ ‫اش��تغال ب��ه تصویب می رس��اند خالف سیاس��ت های‬ ‫اجرایی ان اقدام کردن از سوی هر ارگان و یا سازمانی‬ ‫اش��تباه بزرگی اس��ت ک��ه می تواند صدم��ات جبران‬ ‫ناپذیری به زیرس��اخت های استان وارد کند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫وظیفه اس��تانداری و مقام های مسئول استان است که‬ ‫این موضوع را پیگیری کنند تا باعث نشود سرمایه گذار‬ ‫به دلیل اینکه نمی تواند از مزیت زمین برخوردار ش��ود‬ ‫برای سرمایه گذاری اقدامی انجام ندهد‪ .‬زیرا این اقدام‬ ‫ش��هرک های صنعتی برخالف موازین توسعه در استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت و مسائل شهرک صنعتی و واحد های صنعتی شهرکرد‬ ‫‪ :‬در نشس��تی با حض��ور مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی و ریی��س‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری و جمعی از معاونان؛‬ ‫وضعیت‪ ،‬مش��کالت و مس��ائل این شهرک‬ ‫صنعتی و واحد های صنعتی مستقر در ان‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در ای��ن‬ ‫نشس��ت اظهار کرد‪ :‬مجموع��ه هم خانواده‬ ‫صنع��ت اس��تان ب��ه نمایندگ��ی از دولت‬ ‫یازدهم در استان رس��الت توسعه صنعتی‬ ‫را برعه��ده دارند و در قبال ایجاد ش��هرک‬ ‫و واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال و رفع‬ ‫بی��کاری و تامین نیازهای م��ردم اتفاقات‬ ‫خوبی در حدود یک س��ال و نیم گذشته به‬ ‫وج��ود امده و در این��ده نزدیک نیز اتفاق‬ ‫خواهد افتاد که این امر برگرفته از تعامل و‬ ‫همکاری خوبی است که میان این سازمان‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان در‬ ‫راستای توسعه‪ ،‬پیشرفت و رونق اقتصادی‬ ‫اس��تان به وجود امده و این امر مورد وثوق‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫س��ید نعیم امامی از برخ��ی گمانه زنی ها‬ ‫در زمین��ه فعالی��ت واحده��ای صنعت��ی‬ ‫به ش��دت انتق��اد کرد و اف��زود‪ :‬طرح های‬ ‫صنعتی مناس��بی در سطح استان در حال‬ ‫اجراس��ت که با بهره برداری از این واحدها‬ ‫تحرکی قابل قبول در عرصه تولید و ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی انجام خواهد شد‪ ،‬پس‬ ‫ب��ا این اتفاق باید تالش و پیگیری مضاعف‬ ‫شود تا در راس��تای تامین نیازهای استان‬ ‫از فعالیت ه��ای اقتص��ادی و تولیدی خود‬ ‫اس��تان بهره گرفته ش��ود تا چرخ اقتصاد‪،‬‬ ‫تولید و اشتغال همزمان به حرکت در اید‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری در‬ ‫این نشس��ت ب��ر اهمیت و جای��گاه بخش‬ ‫صنعت در رش��د و توس��عه اس��تان تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سیاس��ت دولت تدبیر و امید‬ ‫سیاست حمایتی کامل از تولیدکنندگان و‬ ‫صنعت اس��ت و بر ماس��ت تا برای تسهیل‬ ‫فعالیت صاحبان صنای��ع و تولیدکنندگان‬ ‫ت�لاش کنیم چرا که رونق اس��تان و ایجاد‬ ‫ثبات اقتص��ادی در گرو فعالیت این بخش‬ ‫بوده و ما به عنوان یکی از متولیان صنعت‬ ‫در اس��تان باید با رفع مشکالت و حمایت‬ ‫وی��ژه در بخش زیر س��اخت ها از واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی‪ ،‬زمینه رش��د و فعالیت‬ ‫صنعتگران را بیش از پیش فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رضا گنجی با اشاره به ابالغ سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب‬ ‫افزود‪ :‬سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬فقط‬ ‫برای شرایط کنونی نیس��ت بلکه سیاست‬ ‫استراتژیک بلند مدت برای اقتصاد کشور و‬ ‫رسیدن به اهداف بلند اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه در زمینه اقدامات انجام شده‬ ‫در ش��هرک صنعتی شهرکرد به مواردی از‬ ‫قبی��ل حفر ی��ک حلقه چاه‪ ،‬ش��روع پروژه‬ ‫انتقال اب‪ ،‬اجرای پروژه استحصال پساب‪،‬‬ ‫اجرای پ��روژه ابیاری زیر فش��ار‪ ،‬طراحی‬ ‫مدول دوم تصفیه خانه شهرک‪ ،‬ایجاد خط‬ ‫بای پس تصفیه خانه و به روزرسانی سیستم‬ ‫قدیمی ان‪ ،‬تکمیل پروژه پست ‪ 63‬به ‪20‬‬ ‫کیلو ولت شهرک‪ ،‬تکمیل روشنایی فاز یک‬ ‫و ‪ 3‬شهرک صنعتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مدیریت و اعضای هیات‬ ‫مدیره ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��هرکرد‪ ،‬ضمن ارائه گزارشی از اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در این شهرک صنعتی به ارائه‬ ‫نظرات‪ ،‬دیدگاه ها‪ ،‬پیش��نهادات و مس��ائل‬ ‫و مش��کالت خ��ود در حوزه ه��ای مختلف‬ ‫کار و تولی��د پرداختند و مس��ئوالن حاضر‬ ‫نی��ز دس��تورات الزم در جهت رفع موانع و‬ ‫مشکالت انها را صادر کردند‪.‬‬ ‫ح صنعتی در دست اجرای کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫پیشرفت مطلوب ‪ 500‬طر ‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ح صنعتی‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د گفت‪ 500 :‬ط��ر ‬ ‫در دس��ت اجرای کهگیلویه و بویراحمد از پیش��رفت‬ ‫مطلوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫داری��وش دیودی��ده در دی��دار مدی��ران مجموعه‬ ‫هم خانواده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان با حسینی‪،‬‬ ‫امام جمعه شهر یاسوج که به مناسبت اغاز دهه تولید‬ ‫ملی انجام ش��د‪ ،‬به گزارشی از وضعیت فضای کسب‬ ‫و کار در اس��تان پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ 700 :‬واحد‬ ‫صنعتی و ‪ 20‬هزار واحد صنفی دارای پروانه‬ ‫کسب در سطح استان فعال هستند‪ .‬وی از‬ ‫صدور ‪ 70‬کارت بازرگانی برای متقاضیان و‬ ‫صادر کنندگان استان خبر داد و گفت‪ :‬مجوز‬ ‫بهره برداری از ‪ 95‬معدن در س��طح اس��تان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است‪ .‬وی‬ ‫تعداد طرح های صنعتی در دس��ت اجرای اس��تان را‬ ‫‪ 500‬طرح خواند و عنوان کرد‪ 12 :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫در شهرستان های مختلف استان امکانات زیربنایی را‬ ‫در اختیار صنعتگران قرار می دهد‪ .‬دیودیده‬ ‫به اهتمام دولت و مجلس برای تدوین قانون‬ ‫رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬دولت با‬ ‫ایج��اد کارگروه رفع و تس��هیل موانع تولید‬ ‫با جدیت در حال رفع مش��کالت اقتصادی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫دیودیده در ادامه با اعالم اینکه شاخص های تولید و‬ ‫ل جاری رشد داشته‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تجارت استان در سا ‬ ‫تولیدکنندگان و اصناف استان مشکالت زیادی دارند‬ ‫و خواس��تار توجه مس��ئوالن برای رفع این مشکالت‬ ‫هستند‪ .‬مردم و دستگاه های اجرایی نیازمندی خود را‬ ‫در خارج از اس��تان تامین می کنند و همین امر سبب‬ ‫اسیب به واحدهای تولیدی در سطح استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد شده است‪.‬‬ ‫وی کمبود نقدینگی و سرمای ه در گردش را از دیگر‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان و صنوف اس��تان دانست و‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬افزایش مالیات و نبود بیمه همچنان از‬ ‫نگرانی های تولیدکنندگان و صنعتگران است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪25‬‬ ‫بررسی واقعیت بازار حالل در جهان امروز‬ ‫رتبه چهارم مصرف «حالل» به ایران رسید‬ ‫محمدعل�ی عرفی ن�ژاد‪ :‬بررس�ی های یک مرکز‬ ‫تحقیقات�ی نش�ان داد ایرانی ه�ا ب�ا مص�رف ‪۹۷‬‬ ‫میلیارد دالر غذای «حالل» در س�ال ‪۲۰۱۳‬م رتبه‬ ‫چه�ارم مصرف مواد غذایی را در جهان اسلام به‬ ‫دست اورده اند‪.‬‬ ‫در ای�ن گ�زارش وضعی�ت اقتصاد اسلامی در‬ ‫بخش های مختلف در ‪ 70‬کشور مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در گزارش این مرکز تحقیقاتی که نشان دهنده‬ ‫ادامه حرکت رو به رش�د اقتصاد اسلامی اس�ت‪،‬‬ ‫براورد شده که میزان هزینه کرد مصرف کنندگان‬ ‫مسلمان در بخش های مواد غذایی و سبک زندگی‬ ‫سال گذشته میالدی‪ 2‬تریلیون دالر بود که رشدی‬ ‫‪ 9/5‬درصدی را تجربه کرده وپیش بینی می شود‬ ‫این رقم تا سال ‪2019‬م به ‪3/7‬تریلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ رشد متوسط س�االنه در این بخش‬ ‫تا س�ال ‪2019‬م به ‪ 10/8‬درصد خواهد رسید‪ .‬این‬ ‫موضوع نش�ان دهنده ظرفیت باال در تغییر غذای‬ ‫حالل و تغییر سبک زندگی است‪.‬‬ ‫همچنی�ن این گ�زارش حجم دارایی ه�ای مالی‬ ‫اسلامی را در س�ال ‪2013‬م‪ 1/66 ،‬تریلی�ون دالر‬ ‫براورد کرده است‪ .‬صندوق های اسالمی و صکوک‬ ‫به ترتیب رشدی ‪ 14‬و ‪ 11‬درصدی را نسبت به سال‬ ‫قبل شاهد بوده اند‪ ،‬در حالی که بانکداری اسالمی‬ ‫اف�ت ‪ 5‬درصدی را در حجم دارایی ها تجربه کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬این گ�زارش کل حج�م دارایی ه�ای مالی‬ ‫اسالمی را در بازارهای مرکزی اش در سال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫‪4/2‬تریلیون دالر ارزیابی کرده است‪.‬‬ ‫رتبه ایرانی ها در مصرف غذای حالل‬ ‫به هرحال بزرگترین کش��ورها از نظر مصرف مواد غذایی حالل براساس‬ ‫امارهای س��ال ‪2013‬م‪ ،‬به ترتیب کشورهای اندونزی (‪ 190‬میلیارد دالر)‪،‬‬ ‫ترکی��ه (‪ 168‬میلیارد دالر)‪ ،‬پاکس��تان (‪ 108‬میلی��ارد دالر) و ایران (‪97‬‬ ‫میلیارد دالر) هس��تند‪ .‬همچنین مهم ترین کشورها از نظر مصرف کنندگان‬ ‫دارو‪ ،‬ترکیه (‪ 8/9‬میلیارد دالر)‪ ،‬عربستان (‪ 5/9‬میلیارد دالر)‪ ،‬اندونزی (‪4/9‬‬ ‫میلیارد دالر) و ایران (‪ 3/7‬میلیارد دالر) هس��تند‪ .‬مصرف لوازم ارایشی در‬ ‫بین کشورهای مسلمان در سال ‪2013‬م با یک درصد رشد به ‪ 46‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش غذای حالل و سبک زندگی‬ ‫مرکز توسعه اقتصاد اسالمی دوبی‪ ،‬با مشارکت موسسه«تامسون رویترز»‬ ‫و همکاری موسسه «دینار استاندارد»‪ ،‬برای دومین سال متوالی گزارشی از‬ ‫وضعیت اقتصاد اسالمی در کشورهای مسلمان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫در این گزارش که با عنوان «شاخص های اقتصاد اسالمی جهانی» منتشر‬ ‫ش��ده‪ ،‬وضعیت توسعه فعلی اقتصاد اسالمی در ‪ 70‬کشور مسلمان بررسی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کش��ورهای امارات‪ ،‬مالزی و بحرین از نظر مجموع شاخص ها‬ ‫در صدر قرار دارند‪ .‬گزارش «ش��اخص های اقتصاد اسالمی جهانی» با اشاره‬ ‫به ادامه روند روبه رش��د اقتصاد اس�لامی‪ ،‬میزان رش��د هزینه های مصرفی‬ ‫مس��لمانان در بخش غذای حالل و س��بک زندگی نسبت به سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 9/5‬درصد براورد ش��ده است‪ .‬سال گذشته میزان مصرف در این دو بخش‬ ‫‪ 2‬تریلیون دالر بود‪ .‬این گزارش همچنین پیش بینی کرده که میزان مصرف‬ ‫در بخش غذای حالل و سبک زندگی با رشد مرکب ساالنه ‪ 10/8‬درصد تا‬ ‫سال ‪2019‬م به ‪ 3/7‬تریلیون دالر برسد‪ .‬این امر حکایت از ظرفیت محوری‬ ‫مواد غذایی حالل و سبک زندگی در بازار کشورهای مسلمان دارد‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬براساس براوردهای انجام شده‪ ،‬ارزش دارایی های مالی اسالمی‬ ‫در س��ال ‪2013‬م‪ ،‬ح��دود ‪ 1/66‬تریلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬رش��د س��االنه‬ ‫صندوق های اس�لامی و صکوک به ترتی��ب ‪ 14‬و ‪ 11‬درصد بوده‪ ،‬درحالی‬ ‫حالل در انگلستان‬ ‫«ح�لال» به غذاهایی گفته می ش��ود که در دین‬ ‫اسالم مصرف انها مجاز است‪ .‬حالل همچنین عنوان‬ ‫مجموعه ای از نشان (برند) های تجاری است که بر‬ ‫محصوالت غذایی درج می ش��ود‪ .‬این نام برگرفته از‬ ‫معنی غذای حالل اس��ت که در دین اس�لام امده‬ ‫و نخس��تین بار محصوالت غذایی حالل در کش��ور‬ ‫مالزی به وجود امده اس��ت‪ .‬در چند سال اخیر این‬ ‫عالمت تجاری غذایی به صورت یک عالمت جهانی‬ ‫از طرف کش��ورهای اس�لامی در دنیا معرفی شده‪،‬‬ ‫البته در کشورهای غیراسالمی نیز از استقبال خوبی‬ ‫برخوردار شده اس��ت‪ .‬به گفته مسئوالن کشاورزی‬ ‫ای��ران گ��ردش مالی تجارت غذای حالل در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۶‬م در جه��ان اس�لام ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫ش��ده که س��هم ایران با توجه به داراب��ودن ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫درصد جمعیت جهان اس�لام‪ ۳۲۰ ،‬میلیون دالر و‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫‹ ‹دورنمای تجارت غذای حالل‬ ‫مس��لمانان با جمعیت فراوان‪ ،‬نزدیک به یک سوم‬ ‫جمعیت جهان را تشکیل می دهند که این جمعیت‬ ‫در س��ال های اینده افزون نیز خواهد شد در حالی‬ ‫که تنها فروش س��االنه خرده فروشان گوشت حالل‬ ‫در انگلس��تان ‪ ۹۰۰‬میلی��ون دالر و ارزش معامالت‬ ‫ساالنه جهانی برای کل تجارت حالل‪۲۱۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫دالر ارزیابی ش��ده اس��ت و این غیر از بازاری است‬ ‫که غیرمس��لمانان نیز در ان حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫دولت های اس�لامی و س��ازمان همکاری اسالمی با‬ ‫توجه به امار و ارقام این تجارت میلیاردی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫باالی تجارت غذا و محصوالت حالل را پیش بینی و‬ ‫برای ان برنامه ریزی می کنند‪.‬‬ ‫که بخش بانکداری اس�لامی‪ ،‬ش��اهد افت ‪ 5‬درصدی دارایی ها بوده است‪.‬‬ ‫این گزارش‪ ،‬رقم دارایی های مالی اس�لامی در بازارهای اصلی را در س��ال‬ ‫‪2014‬م‪ 4/2 ،‬تریلیون دالر ارزیابی کرده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اماره��ای قابل توجه می ت��وان به افزایش ی��ک درصدی میزان‬ ‫مصرف لوازم ارایش��ی در بین کشورهای مسلمان و رسیدن ان به رقم ‪46‬‬ ‫میلیارد دالر در سال ‪2013‬م اشاره کرد‪.‬‬ ‫حالل در فیلیپین‬ ‫پ��ودر ش��یر‪ ،‬کمک کننده ه��ای پخ��ت و پ��ز‪،‬‬ ‫ادویه ج��ات و س��س در زم��ره معروف تری��ن‬ ‫محصوالت حالل هس��تند ک��ه هم اکنون در اروپا‬ ‫یافت می شوند‪.‬‬ ‫فعاالن ای��ن ب��ازار امیدوارند تج��ارت غذاهای‬ ‫ح�لال در اروپا ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درص��د در دهه اینده‬ ‫رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫درحالی که نرخ بازار جهانی حدود ‪ ۶۳۴‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ ،‬بهای کل بازار غذاهای حالل در اروپا‬ ‫‪ ۶۶‬میلیارد دالر تعیین ش��ده که ش��امل گوشت‪،‬‬ ‫غذاهای تازه و بسته بندی شده است‪.‬‬ ‫س��ایر کااله��ا و خدمات می توانن��د زیر مفهوم‬ ‫«ح�لال» ق��رار گیرند‪ ،‬که ش��امل لب��اس‪ ،‬لوازم‬ ‫ارایشی‪ ،‬دارو و خدمات مالی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تمایل به استفاده از غذای حالل‬ ‫در فیلیپی��ن بس��یاری از تولیدکنندگان در پی‬ ‫افزای��ش تقاض��ای مصرف کنندگان مس��لمان و‬ ‫غیرمسلمان فیلیپینی برای استفاده از مواد غذایی‬ ‫ح�لال‪ ،‬به دنبال تاییدیه ح�لال برای محصوالت‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫تولید کنن��دگان فیلیپینی محصوالت کنس��رو‬ ‫ماه��ی می گوین��د؛ بیش��تر مصرف کنن��دگان‬ ‫فیلیپینی‪ ،‬نسبت به سالمتی خود حساس هستند‬ ‫و به همین علت ترجیح می دهند از مواد غذایی و‬ ‫محصوالت حالل استفاده کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها و کارخانه های صنعتی‪،‬‬ ‫تاییدی��ه حالل را از بزرگتری��ن مرکز تایید حالل‬ ‫بودن محصوالت در فیلیپین دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫«حالل» در ایتالیا‬ ‫بورس سهام اسالمی‬ ‫در «رم» نخستین فروشگاه بزرگ‬ ‫گوشت حالل برای استفاده مسلمانان‬ ‫گش��ایش یافته تا بتوانند گوشتی را‬ ‫خری��داری کنند که براس��اس اصول‬ ‫اس�لام و ش��رع ذب��ح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مهاجران مس��لمان و تازه مس��لمان‬ ‫ش��ده ایتالیای��ی می توانند گوش��ت‬ ‫ح�لال را از قصابی ه��ا تهی��ه کنند‬ ‫و اکن��ون ام��کان خری��د محصوالت‬ ‫گوش��تی ح�لال در فروش��گاه های‬ ‫بزرگ به وجود امده اس��ت‪ .‬جمعیت‬ ‫مس��لمانان ایتالیا حدود ‪ ۱/۲‬میلیون‬ ‫نفر تخمین زده شده که براساس امار‬ ‫غیررسمی ‪ ۲۰‬هزار نفر از انها را تازه‬ ‫مسلمانان ایتالیایی تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫رییس صنایع غذایی حالل در بریتانیا می گوید‪:‬‬ ‫«اگر به برخی ارقام توجه کنید‪ ،‬مشاهده می کنید‬ ‫ک��ه بخش حالل در بریتانیا بی��ن ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫پوند ارزش دارد‪ ،‬که بیشتر ان وارداتی است‪ ».‬وی‬ ‫معتقد است که مرکز صنایع حالل در ولز جنوبی‬ ‫مس��تقر خواهد ش��د و انتخاب محل نیز به علت‬ ‫صنایع گوش��تی ان منطقه و قیمت های مناسب‬ ‫زمین بوده است‪.‬‬ ‫اجرای نخس��تین پروژه در این زمینه می تواند‬ ‫راه اندازی س��ایر مراکز صنایع غذایی حالل را در سراسر اروپا تسریع کند که این امر درباره کشورهایی‬ ‫چون المان و فرانسه که جمعیت مسلمانان انها قابل توجه است مورد تاکید قرار می گیرد‪ .‬این مرکز در‬ ‫اینده درنظر دارد یک بورس سهام اسالمی در لندن یا لوکزامبورگ راه اندازی کند تا توسعه تشکیالت‬ ‫اقتصادی اس�لامی را ترویج کند و این واقعیت که بس��یاری از مردم در کش��ور های اروپایی و امریکایی‬ ‫تنها از صنایع غذایی حالل استفاده می کنند‪ ،‬اقتصاد روب ه رشد و درامد زایی باالی این پدیده جذاب و‬ ‫جالب را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫ورود کشورهای غیرمسلمان‬ ‫نش��ان (برند) ح�لال در س��طح جه��ان در‬ ‫حال توس��عه اس��ت‪ .‬کش��ورهای غیرمس��لمان‬ ‫نی��ز عالقه مندی خ��ود در ورود ب��ه تجارت در‬ ‫محص��والت غذایی ح�لال را نش��ان داده اند‪ ،‬به‬ ‫طوری که در بازارهای اروپا محصوالت حالل ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪۳۰‬درصد گرانتر از س��ایر محصوالت مشابه به‬ ‫فروش می رسند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر کش��ورهایی مانن��د تایلند‪،‬‬ ‫انگلیس و امریکا نیز که دین رس��می انها اسالم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برای کسب بازار و درامد به بازار شناسی‬ ‫کش��ورهای اس�لامی و محصوالت ح�لال توجه‬ ‫ج��دی پیدا کرده اند و تایلند یکی از کش��ورهای‬ ‫پیشرو در تجارت محصوالت غذایی حالل است‪.‬‬ ‫براس��اس تحقیق��ات انج��ام ش��ده در مناطق‬ ‫مسلمان نش��ین اروپ��ا‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶۱‬درص��د از‬ ‫مدارس از گوشت خوک در هیچ غذایی استفاده‬ ‫نمی کنند‪ ،‬همچنین ‪ ۱۲‬درص��د از مدارس تنها‬ ‫غذای ح�لال برای دانش اموزان س��رو می کنند‪.‬‬ ‫رش��د صنعت غذایی ح�لال در سراس��ر جهان‬ ‫نش��ان دهنده اقبال غیرمس��لمانان ب��ه این نوع‬ ‫گوشت که طعم بهتر و گوشت سالم تر نسبت به‬ ‫انواع غیرحالل است‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫نش��ان حالل یک نوع نش��ان کیفیت است که‬ ‫کشورهای اسالمی سعی دارند نشان حالل را در‬ ‫همه کشورها بر اساس استاندارد جهانی مصوب‬ ‫در اکتبر س��ال ‪ ۲۰۱۰‬در استانبول به یک نشان‬ ‫واح��د تبدیل کنند‪ .‬این نش��ان (برند)‪ ،‬ارم واحد‬ ‫حالل در میان کشورهاست‪.‬‬ ‫بازار حالل اروپا‬ ‫ب��ازار محصوالت غذایی ح�لال در اروپا دارای‬ ‫ارزش��ی معادل ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر تخمین زده‬ ‫ش��ده که این میزان شامل گوش��ت‪ ،‬غذای تازه‬ ‫و غذای بس��ته بندی ش��ده اس��ت که این میزان‬ ‫ب��ا حجم بازار جهانی با ارزش��ی نزدیک به ‪۶۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر هنوز فاصله دارد‪.‬‬ ‫از همی��ن رو منافع مالی و ارزش رو به رش��د‬ ‫صنعت غذایی حالل موجب ش��ده تا بسیاری از‬ ‫تولید کنندگان صنایع غذایی اروپا توجه جدی به‬ ‫ان داشته باشند و بخشی از محصوالت خود را به‬ ‫محصوالت غذایی حالل اختصاص دهند که این‬ ‫امر می تواند پاسخگوی نیاز مسلمانان در غرب و‬ ‫مسافران مسلمان و حتی جمعیت غیرمسلمانان‬ ‫عالقه مند به این محصوالت باشد‪ .‬به دنبال رشد‬ ‫روزافزون تقاضای مس��لمانان و غیرمس��لمانان‪،‬‬ ‫غذاهای حالل که براساس شریعت اسالمی تهیه‬ ‫شده اند‪ ،‬به سوی س��وپرمارکت های اروپایی روانه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫«ون ی��ک»‪ ،‬نای��ب ریی��س اجرایی «ش��رکت‬ ‫نستله»‪ ،‬بزرگترین گروه غذایی‪ ،‬به رویترز گفت‪:‬‬ ‫ما مشاهده می کنیم که این تولیدات تنها مختص‬ ‫فروش��گاه های خاص نبوده بلکه در فروشگاه های‬ ‫مدرن نیز وجود دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود ش��رکت نس��تله به تازگ��ی فروش‬ ‫سلس��له غذاهای گوش��تی و یخ زده حالل را در‬ ‫فرانسه شروع کرده اس��ت‪« .‬ون یک» اشاره کرد‬ ‫ک��ه هم اکن��ون نی��ز زنجیره های مع��روف نظیر‬ ‫تسکوی بریتانیا و کارفور فرانسه‪ ،‬تعداد وسیعی از‬ ‫تولیدات حالل را برای بازار فروش خود سفارش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫خبر نمایشگاهی‬ ‫پایان هفتمین نمایشگاه‬ ‫تسلیحات نظامی صربستان‬ ‫ایرنا‪ :‬هفتمین نمایش��گاه بین المللی تس��لیحات و‬ ‫تجهیزات نظامی صربستان سه شنبه هفته گذشته‬ ‫با ش��رکت نماین��دگان ‪۱۱۶‬کارخانه تس��لیحات و‬ ‫مهمات سازی داخلی و خارجی در نمایشگاه دائمی‬ ‫بلگراد گشایش یافت و جمعه به پایان رسید‪.‬‬ ‫براتیس�لاو گاش��یچ‪ ،‬وزیر دفاع صربستان در این‬ ‫نمایش��گاه با عن��وان «ش��ریک ‪ »۲۰۱۵‬که در ان‬ ‫نمایندگان صنایع دفاعی کشورهای اسیا‪ ،‬امریکای‬ ‫شمالی و افریقا حضور داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع دفاعی‬ ‫صربستان عالوه بر داشتن پیشینه طوالنی بیش از‬ ‫‪ ۱۶۰‬سال‪ ،‬یک ژنراتور مهم برای توسعه فناوری در‬ ‫این کشور بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫گاشیچ تاکید کرد که صربس��تان برای همکاری‬ ‫در تمامی زمینه های اموزش��ی و گسترش کارهای‬ ‫تحقیقاتی از طریق فرایند های مشترک توسعه ای تا‬ ‫حضور مشترک در بازار سوم کشورها به طور کامل‬ ‫امادگی دارد‪.‬وزیر دفاع صربس��تان در این مراس��م‬ ‫افزود‪ :‬این کش��ور از طریق برنامه اقدام مش��ارکت‬ ‫انف��رادی هم��کاری خود ب��ا نات��و را در زمینه های‬ ‫تس��لیحاتی ادام��ه داده و در اجرای سیس��تم های‬ ‫ارتباط��ی‪ ،‬س�لاح و تجهیزات نظامی به پیش��رفت‬ ‫قابل توجهی نیز دس��ت یافته اس��ت که امروزه در‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬کشور اس��تفاده می شود‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بدین طریق شرایطی برای تولید محصوالت صنایع‬ ‫دفاعی با برچس��ب جمهوری صربستان فراهم شده‬ ‫ک��ه این تولی��دات در دس��ترس و مورد اس��تفاده‬ ‫مصرف کنندگان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫بن��ا به اظهارات وزیر دفاع صربس��تان‪ ،‬دولت این‬ ‫کش��ور در اینده نزدیک به منظور توس��عه رقابتی‬ ‫در صنع��ت دفاعی برای تامین بازار جدید اقداماتی‬ ‫را در دس��ت دارد که س��رمایه گذاری و گس��ترش‬ ‫ظرفیت های تولیدی از جمله این اقدامات هستند‪.‬‬ ‫یوگوس�لاو پتکووی��چ‪ ،‬مدیرکل ش��رکت عمومی‬ ‫«یوگو ایمپورت» صربستان که یک شرکت صادرات‬ ‫و واردات برای تولیدات صنعت نظامی در این کشور‬ ‫است در مراسم گشایش نمایشگاه امسال تاکید کرد‬ ‫که ش��رکت وی با داش��تن ‪ ۶۵‬س��ال تجربه در دو‬ ‫سال اخیر در کنار سیاست های دولت و دیدگاه های‬ ‫نخس��ت وزیر صربس��تان توانس��ته از یک شرکت‬ ‫تجارت س�لاح و تجهی��زات نظامی ب��ه بزرگترین‬ ‫تولید کننده تجهیزات نظامی در این منطقه از اروپا‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫پتکوویچ گفت‪ :‬ش��رکت یوگو ایمپورت صربستان‬ ‫در غرف��ه خود ‪ ۴‬هواپیما به نام «‪( »sova‬جغد) را‬ ‫که هواپیمایی ‪ ۴‬نفره اس��ت و در اموزش خلبان و‬ ‫انجام وظایف محوله جنگی کارایی دارد‪ ،‬به نمایش‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫وی همچنین قایق گشتی رزمی نسل جدید‪ ،‬رادار‬ ‫با شعاع ‪ ۱۵‬کیلومتری و موشک هدایت شونده هوا‬ ‫به زمین ‪ ۱۵ M‬با کالیبر ‪ ۱۲۸‬میلی متری را که از‬ ‫ق��درت تخریب باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬از تولیدات‬ ‫جدید این شرکت بر شمرد‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود که ش��رکت یوگوایمپورت به‬ ‫سرمایه گذاری برای باال بردن ظرفیت صنایع دفاعی‬ ‫صربستان ادامه می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه‪ ۹۲ ،‬غرف��ه از ش��رکت و‬ ‫کارخانه ه��ای سالح س��ازی و تجهی��زات نظام��ی‬ ‫صربستان و ‪ ۲۶‬غرفه از کشورهای خارجی تولیدات‬ ‫نظامی خود را به معرض نمایش گذاشته اند‪.‬‬ ‫سیستم های پش��تیبانی خمپاره و نارنجک انداز با‬ ‫کالیبرهای مختلف‪ ،‬ن��وع جدید خمپاره انداز از نوع‬ ‫نورا‪ ،‬سالح های زره پوش‪ ،‬موشک انداز چند شبکه ای‪،‬‬ ‫هواپیمای «کوباتس» (ش��اهین)‪ ،‬سیستم موشکی‬ ‫جدید به نام االس مجه��ز به فرماندهی اطالعاتی‪،‬‬ ‫سالح های پیاده نظام و سیستم های پشتیبانی برای‬ ‫اتش��بارها‪ ،‬توپ های کالیبر متوس��ط‪ ،‬تانک و سایر‬ ‫وسایل نقلیه زره پوش نیز از دیگر سالح و تجهیزات‬ ‫نظامی صربستان در این نمایشگاه بودند‪.‬‬ ‫تجهی��زات ارتباط��ات از راه دور و واحده��ای‬ ‫مهندسی و تجهیزات ضدتروریستی و سیستم های‬ ‫نظامی برای کش��تی ها‪ ،‬رادار و تجهیزات رایانه ای‪،‬‬ ‫بالگرد و هواپیماهای بدون سرنش��ین‪ ،‬هواپیماهای‬ ‫ش��کاری و بمب افک��ن و سیس��تم های حفاظت از‬ ‫س�لاح های ش��یمیایی بیولوژیک��ی نی��ز از جمله‬ ‫تجهیزات و تس��لیحات کش��ورهای ش��رکت کننده‬ ‫مستقر در این نمایشگاه به شمار می روند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه فرصت خوبی برای تبادل تجربیات‬ ‫در زمین��ه س�لاح و تجهی��زات نظام��ی‪ ،‬اطالعات‬ ‫کارشناس��ی و همچنی��ن ایج��اد همکاری ه��ای‬ ‫اقتص��ادی بین ش��رکت های داخل��ی و خارجی در‬ ‫صربستان و منطقه محسوب می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه همچنین مکانی مناس��ب برای‬ ‫تحقیق��ات علم��ی و همکاری ه��ای اقتص��ادی در‬ ‫زمینه های تسلیحات و تجهیزات نظامی است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ نمایشگاه های مربوط به هنرمندان سینما را معرفی می کند‬ ‫تجارت به یاد سوپراستارها‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬گاهی نمایش��گاه های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬به دلی��ل تاثیرگذاری و نفوذی ک��ه در مردم‬ ‫دارند‪ ،‬بیشتر از نمایش��گاه های تجاری به سود و سرمایه‬ ‫می رس��ند‪ .‬در این میان هر نمایش��گاهی که با سینما و‬ ‫ستاره های سینما مرتبط باشد‪ ،‬بدون هیچ قید و شرطی‬ ‫پرمخاطب خواهد بود‪ .‬در س��ال های اخی��ر و با توجه به‬ ‫عالق��ه مردم جهان به صنعت س��ینما‪ ،‬چندین رویداد با‬ ‫موضوع بازیگ��ران و کارگردانان ش��ناخته ش��ده برگزار‬ ‫ش��ده ک��ه همگی انها مورد اس��تقبال و س��وددهی قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬در این گزارش نگاه��ی می اندازیم به برخی از‬ ‫این نمایشگاه ها که موضوع انها سوپراستاراست‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «چارلی چاپلین» در مسکو‬ ‫چند سال قبل نمایشگاهی برای بزرگداشت نام «چارلی‬ ‫چاپلین»‪ ،‬اس��طوره س��ینمای کمدی و صامت امریکا در‬ ‫مس��کو پایتخت روسیه برپا ش��د‪ .‬بازدیدکنندگان از این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬عکس ها ‪ ،‬پوستر ها‪ ،‬فیلم های ویدئویی از ارشیو‬ ‫اثار چاپلین و مجموعه فیلم های اس��تودیویی او را تماشا‬ ‫کردند و با ابعاد مختلف زندگی او اشنا شدند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه که به تصاویر شناخته ش ده ای از چاپلین‬ ‫با کاله‪ ،‬عصا و س��بیل های معروفش مزین شده‪ ،‬مراحل‬ ‫کار این هنرمند کمدی را تا رس��یدن به دوران اوج نشان‬ ‫م��ی دهد‪ .‬در ای��ن رویداد فرهنگی جوای��ز متعددی که‬ ‫ای��ن بازیگر و کارگردان ش��ناخته ش��ده در طول حیات‬ ‫سینمایی خود کس��ب کرده بود نیز به نمایش درامد‪ .‬از‬ ‫مهم ترین اثار کارنامه فیلم سازی چارلی چاپلین می توان‬ ‫به «ولگرد»‪« ،‬زندگی س��گی»‪« ،‬پسربچه»‪« ،‬جویندگان‬ ‫ط�لا»‪« ،‬عصر جدید»‪« ،‬دیکتاتور بزرگ»‪« ،‬الیم الیت» و‬ ‫«طبقه مرفه» اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن برگزاری‪ ،‬استقبال از این نمایشگاه‬ ‫‪ 3‬روزه به حدی بود که با عواید ان هزینه نوسازی سالن‬ ‫نمایشگاه های فرهنگی مسکو فراهم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارشیو خصوصی مارتین اسکورسیزی در برلین‬ ‫برای نخس��تین بار نمایش��گاهی از نیم ق��رن فعالیت‬ ‫س��ینمایی مارتین اسکورس��یزی کارگ��ردان هالیوود در‬ ‫س��ینما تک برلین برپا شد‪ .‬سینما تک برلین ‪ ۶۰۰‬قطعه‬ ‫از یادگاره��ای ارش��یو خصوصی مارتین اسکورس��یزی‬ ‫را ک��ه چندی پیش جش��ن تولد هفتاد س��الگی خود را‬ ‫پشت س��ر گذاشت‪ ،‬در معرض دید عموم قرار داد و موفق‬ ‫ش��د مخاطبان زی��ادی را به محل برگ��زاری جذب کند‪.‬‬ ‫برخ��ی از این اثار تا چندی پی��ش خانه و محل کار این‬ ‫کارگردان‪ ،‬فیلم نامه نویس‪ ،‬تهیه کننده وبازیگر امریکایی‬ ‫ایتالیایی تبار را تزئین کرده بودند‪.‬‬ ‫ی که هنگام گش��ایش‬ ‫اسکورس��یزی در پی��ام ویدئوی ‬ ‫نمایش��گاه نشان داده شد‪ ،‬گفت‪« :‬این باعث افتخار است‬ ‫که ارش��یو خصوصی من در سینما تک برلین به نمایش‬ ‫درمی ای��د‪ .‬از هر چه که بگذریم‪ ،‬این مرکز از یادگارهای‬ ‫س��ینماگران بزرگی چون ویلهم مورن��ا‪ ،‬فریتس النگ و‬ ‫مارلنه دیتری��ش نگهداری می کند‪ ».‬در این نمایش��گاه‬ ‫عالوه بر ش��مار بس��یاری از عکس های ن��ادر‪ ،‬طرح های‬ ‫فیلم نامه ها‪ ،‬نامه ها و یادداش��ت های این کارگردان‪ ،‬چند‬ ‫تک��ه مبل و می��ز و ویترین این س��ینماگر بزرگ هم به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫برخی از دست اندرکاران سینما می گویند که دوستی و‬ ‫همکاری دیرین اسکورسیزی با فیلم بردار پراواز ه المانی‪،‬‬ ‫میش��ائیل بالهاوس‪ ،‬در انتخاب س��ینما تک برلین برای‬ ‫نمایش ارشیو ش��خصی این کارگردان برجسته بی تاثیر‬ ‫نبوده است‪ .‬اسکورسیزی‪ ،‬این فیلم بردار مبتکر را در سال‬ ‫‪۱۹۸۵‬م‪ ،‬پ��س از دی��دن فیلمی از راینر ورنر فاس��بیندر‬ ‫که میش��ائیل بالهاوس ان را فیلم ب��رداری کرده بود‪ ،‬به‬ ‫همکاری دعوت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ویژ ه «الفرد هیچکاک» در برلین‬ ‫الف��رد هیچکاک‪ ،‬فیلمس��از نام��دار هالی��وود‪ ،‬گرچه‬ ‫فیلمنامه های خود را ش��خصا می نوشت‪ ،‬ولی کارگردانی‬ ‫بود که به کار تیمی نیز اهمیت زیادی می داد‪ .‬دو س��ال‬ ‫قبل در برلین نمایشگاهی گشایش یافت که به چگونگی‬ ‫شکل گیری اثار هیچکاک اختصاص داشت‪.‬‬ ‫الف��رد هیچ��کاک افرینن��د ه فیلم ه��ای دله��ره اور و‬ ‫هیجان انگی��ز‪ ،‬کارگردانی وسواس��ی و کمال گرا بود‪ .‬وی‬ ‫همواره فیلمنامه های خود را به تنهایی می نوش��ت‪ .‬ولی‬ ‫این امر به معنای ان نیست که هیچکاک برای کار تیمی‬ ‫ارزش قائل نبود‪ .‬وی برعکس کارگردانی بود که پیوسته با‬ ‫هنرپیشگان‪ ،‬تهیه کنندگان‪ ،‬فیلمبرداران‪ ،‬صحنه پردازان و‬ ‫صدابرداران مشورت و همکاری می کرد‪ .‬در واقع فیلم های‬ ‫«ساخت ه الفرد هیچکاک» محصول چنین همکاری هایی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دوم فوریه ‪ 2013‬در برلین پایتخت المان‪ ،‬نمایشگاهی‬ ‫گشایش یافت که این روند همکاری را بر پای ه نمونه هایی‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬در این نمایشگاه مخاطب قادر بود بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ط��رح‪ ،‬الگوی لب��اس‪ ،‬صفحات��ی از فیلمنامه ها‪،‬‬ ‫نامه نگاری ه��ا و نی��ز ص��دای ضبط ش��د ه گفت وگوهای‬ ‫مربوط به فیلمنامه ها‪ ،‬مصاحبه ها و تکه هایی از فیلم ها را‬ ‫از نزدیک ببیند و با روند تولید و شکل گیری شاهکارهایی‬ ‫چون «پرندگان»‪« ،‬روح» و «تعقیب خطرناک» اشنا شود‪.‬‬ ‫موز ه فیلم و تلویزیون در برلین‪ ،‬تنها ایستگاه در اروپاست‬ ‫که چنین نمایش��گاهی برپا کرده اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫پیش از این تنها در ش��هر اوانستون ایالت ایلی نویز و نیز‬ ‫میزبان نمایشگاهی از اثار میکس مدیا با عنوان «‪»۳۰۵۰‬‬ ‫بود‪ .‬کاوه خان ابادی‪ ،‬مجری برگزاری این رویداد فرهنگی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا گفته بود‪ ۳۰ :‬اثر میکس مدیا را که از‬ ‫هنرپیشه های هالیوود در دهه های ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬تهیه شده اند‪،‬‬ ‫به نمایش گذاشته ام‪ .‬از جمله بازیگرانی که تصویرشان در‬ ‫اثارم کار ش��ده است‪ ،‬می توان به س��وفیا لورن ‪ ،‬همفری‬ ‫بوگارت‪ ،‬مرلین مونرو و الن دلون اشاره کرد‪.‬‬ ‫این هنرمند دربار ه نحو ه پرداخت اثار‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫پرداخت��ن به این اثار‪ ،‬از عکس این هنرمندان اس��تفاده‬ ‫و عکس انها با نقاش��ی تکمیل ش��ده اس��ت‪ .‬نقاشی هم‬ ‫به صورت دیجیتال و هم به صورت دستی و با قلم مو انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او همچنین افزود‪ :‬من برای کار کردن روی تصاویر این‬ ‫هنرمن��دان‪ ،‬از نحو ه زندگی انه��ا و فیلم هایی که در انها‬ ‫بازی کرده اند الهام گرفته ام‪ .‬به این ترتیب که با بررس��ی‬ ‫زندگی شان‪ ،‬خصوصیات انها را در اثار نشان داده ام‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه «ب�روس ل�ی» ب�ه مناس�بت چهلمی�ن‬ ‫سالگرد درگذشتش‬ ‫شاید بس��یاری از مردم «بروس لی»‪ ،‬فوق ستاره فقید‬ ‫فیلم ه��ای رزمی را به س��بب مهارت های او در کونگ فو‬ ‫که در فیلم هایش به نمایش می گذاش��ت بشناس��ند اما‬ ‫در س��ال ‪2012‬م دخترش ب��ا برگزاری یک نمایش��گاه‬ ‫در هن��گ کنگ س��عی کرد‪ ،‬مردم بیش��تری را با تعالیم‬ ‫و فلسفه زندگی پدرش اش��نا کند‪.‬دولت هنگ کنگ به‬ ‫مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت این اسطوره کونگ‬ ‫فو با همکاری بنیاد بروس لی نمایش��گاهی را برپا کرده تا‬ ‫در ان بخش های��ی از زندگی این س��تاره فقید فیلم های‬ ‫در بخشی از کتاب «دیروز‪،‬امروز وفردا‪:‬زندگی من»‬ ‫عکس ها و نامه های قدیمی از هنرپیشگان و دیگر‬ ‫اشخاص سرشناس همچون مارلون براندو‪ ،‬کری‬ ‫گرانت‪ ،‬فرانک سیناترا‪ ،‬ادری هیپبورن‪ ،‬ریچارد‬ ‫برتون‪ ،‬همسرش کارلو پونتی و مارچلو ماسترویانی‬ ‫گنجانده شده است‪ .‬سوفیا لورن در بخش دیگری‬ ‫از این کتاب داستان زندگی شخصی خود از تولد و‬ ‫کودکی در خیابان های شهر رم تا تبدیل شدن به یکی از‬ ‫ستاره های درخشان دنیای سینما را شرح داده است‬ ‫دنیای سینما را شرح داده است‬ ‫در لس انجلس امریکا برپا ش��ده بود‪ .‬در نمایشگاه برلین‪،‬‬ ‫نمونه های دیگری نیز از بایگانی های سینمایی المان‪ ،‬به‬ ‫مجموعه های پیشین افزوده شده و ان را تکمیل تر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه نمونه هایی که پیون��د هیچکاک با المان و‬ ‫برلین را نشان می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت�� ه «کریس��تینا یاس��پرس»‪ ،‬مدیر نمایش��گاه‬ ‫هیچکاک در برلین‪ ،‬صحن ه مزارع ذرت در فیلم «تعقیب‬ ‫خطر ناک» بس��یار معروف است‪ ،‬جایی که هواپیمایی در‬ ‫تعقیب کری گرانت اس��ت‪ .‬در طرحی که در نمایش��گاه‬ ‫برلی��ن وج��ود دارد‪ ،‬می توان مش��اهده کرد ک��ه الفرد‬ ‫هیچکاک جای اس��تقرار دوربین ه��ا را برای فیلمبرداری‬ ‫ای��ن صحنه از پیش به دقت تعیی��ن کرده و بیش از ‪۵۰‬‬ ‫دوربین در نقاط گوناگون کار گذاشته شده بودند‪.‬‬ ‫جذابیت این نمایشگاه باعث شد ‪ 25‬هزار نفر در مدت‬ ‫یک هفته برای تماش��ای ان بلیت خری��داری کنند و از‬ ‫تماش��ای جذابیت های فیلم س��ازی یک��ی از بزرگترین‬ ‫کارگردانان جهان لذت ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاهی متف�اوت از «همف�ری ب�وگارت» و‬ ‫«الن دلون» در ایران‬ ‫س��ال ‪ 93‬شمس��ی گالری «مارکو» در ب��اغ موز ه قصر‬ ‫رزمی‪ ،‬از لباس زرد رنگ معروف او در فیلم «بازی مرگ»‬ ‫تا نوش��ته ها و نقاش��ی هایش در معرض دید عالقمندان‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که با عنوان «ب��روس لی‪ :‬کونگ فو‪،‬‬ ‫هن��ر‪ ،‬زندگی» کار خ��ود را اغاز کرد بی��ش از ‪ ۶۰۰‬قلم‬ ‫یادگاری ش��امل عکس ها‪ ،‬لباس ه��ا‪ ،‬فیلم ها و حتی یک‬ ‫مجس��مه ‪ 5/3‬متری ب��ه نمایش گذارده ش��د‪.‬بروس لی‬ ‫که متولد سانفرانسیس��کو بود ام��ا در هنگ کنگ بزرگ‬ ‫ش��د در س��ن ‪ ۳۲‬سالگی در اوج ش��هرت به سبب نوعی‬ ‫حساس��یت به قرص های مسکن درگذشت‪ .‬اخرین فیلم‬ ‫وی‪« ،‬اژدها وارد می ش��ود» ‪ 6‬روز پس از مرگ وی اکران‬ ‫و به معروف ترین فیلم او تبدیل ش��د‪« .‬شانون لی»‪ ،‬دختر‬ ‫بروس لی که در زمان مرگ پدرش ‪ ۴‬ساله بود در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬پدرش هنوز از چنان نفوذی برخوردار اس��ت که‬ ‫بس��یاری می پندارن��د او نیز به طور حت��م مهارت زیادی‬ ‫در ورزش کون��گ ف��و دارد‪ .‬وی ابراز امی��دواری کرد این‬ ‫نمایشگاه بتواند با ارائه جنبه زندگی خانوادگی بروس لی‬ ‫و تالش های سخت وی برای ساختن فیلم هایش و دیگر‬ ‫جنبه های زندگی او مانند اش��عاری که نوشته بود تصویر‬ ‫کامل تری از پدرش به عالقه مندان نشان دهد‪.‬‬ ‫م «سوفیا لورن»‬ ‫س و فیل ‬ ‫‹ ‹راه اندازی موزه لبا ‬ ‫و ام��ا نمایش��گاه دیگ��ری برای ی��ک هنرمن��د زنده!‬ ‫به مناسبت تولد ‪ ۸۰‬سالگی سوفیا لورن‪ ،‬ستاره هالیوودی‬ ‫م��وزه ای از لباس ه��ا و فیلم ه��ای او در پایتخت مکزیک‬ ‫برگزار و کتاب «دیروز‪ ،‬امروز و فردا‪ :‬زندگی من» ش��امل‬ ‫خاطرات و عکس های او رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬س��پتامبر ‪ ،۲۰۱۴‬سوفیا لورن ‪ ۸۰‬ساله شد‪ .‬لورن‬ ‫که هنرپیشه بسیار معروف س��ینما در دهه های‪۶۰ ،۵۰‬‬ ‫ن سال تولدش‬ ‫و ‪ ۷۰‬میالدی بود‪ ،‬به مناس��بت هشتادمی ‬ ‫نمایش��گاهی در مکزی��ک برگ��زار کرد‪ .‬این هنرپیش��ه‬ ‫پرحاش��یه تاریخ سینما که تا ب ه حال دو بار برای بازی در‬ ‫فیل��م «دوزن»‪ ،‬ان هم به کارگردانی ویتوریو دس��یکا در‬ ‫سال‪ ۱۹۶۰‬و دیگری برای فیلم معروف «ازدواج به سبک‬ ‫ایتالیایی»‪ ،‬به کارگردانی ویتوریو دس��یکا در سال‪۱۹۶۴‬‬ ‫اسکار دریافت کرده‪ ،‬کتاب خاطرات ‪ ۳۰۰‬صفحه ای خود‬ ‫ب��ا نام «دیروز‪ ،‬ام��روز و فردا‪ :‬زندگی م��ن» را که عنوان‬ ‫فیلم کمدی سه قسمتی ساخته ویتوریو دسیکا‪ ،‬کارگردان‬ ‫ش مختلف را بازی‬ ‫نام اور سینماست و لورن در ان سه نق ‬ ‫کرده‪ ،‬بر اس��اس خاطرات و اس��رار خود تدوین و در ان‪،‬‬ ‫رویدادهای زندگی خود را بیان کرده است‪.‬‬ ‫همچنین در بخش��ی از این کتاب عکس ها و نامه های‬ ‫قدیمی از هنرپیشگان و دیگر اشخاص سرشناس همچون‬ ‫ک��ری گرانت‪ ،‬فرانک س��یناترا‪ ،‬ادری هیپب��ورن‪ ،‬ریچارد‬ ‫برتون‪ ،‬همس��رش کارلو پونت��ی و مارچلو ماس��ترویانی‬ ‫گنجانده شده است‪ .‬سوفیا لورن در بخش دیگری از این‬ ‫کتاب داس��تان زندگی شخصی خود از تولد و کودکی در‬ ‫خیابان های ش��هر رم تا تبدیل شدن به یکی از ستاره های‬ ‫درخشان دنیای سینما را شرح داده است‪.‬‬ ‫این کتاب به نوعی بخش��ی از تاریخ س��ینما در ‪ 6‬دهه‬ ‫گذشته را از نگاه سوفیا لورن‪ ،‬ستاره جاودانه سینما‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد‪ .‬لورن به جز جایزه های اسکار‪ ،‬در سال‪۱۹۹۱‬م نیز‬ ‫یک اس��کار افتخاری دریافت ک��رد‪ .‬او در کتاب خاطرات‬ ‫خ��ود در بخش پایان��ی با نام «فردا» تالش کرده اس��ت‬ ‫تمایل خود را به ادامه نقش افرینی اعالم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مریلین مونرو در دوربین میلتون اچ گرین‬ ‫دو م��اه قبل (اوری��ل) از مجموع�� ه عکس های مرلین‬ ‫مونرو که میلتون اچ گرین‪ ،‬عکاس امریکایی انها را گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬پرده برداری ش��د‪ .‬این عکس ها در نمایش��گاهی‬ ‫عمومی برای عالقه مندان قابل دسترسی بود و مخاطبان‬ ‫گس��ترده ای نیز داش��ت‪« .‬ساختمان س��ده» در ووکالو‬ ‫لهس��تان محل برپایی این اتفاق هن��ری بود که البته به‬ ‫دلیل برخی محدودیت ها در س��اعت بازدید فقط گروهی‬ ‫محدود از هنرمندان و عکاسان توانستند از این عکس ها‬ ‫دیدن کنند‪.‬مس��ئول نمایش��گاه درباره این رویداد گفته‬ ‫ب��ود‪« :‬برخی از این عکس ها ژس��ت هایی اس��ت که جلو‬ ‫دوربین گرفته شده و برخی مربوط به صحنه های زندگی‬ ‫خصوصی مرلین مونرو است‪ .‬نکته کلیدی این بود که وی‬ ‫فقط هنرپیش��ه ای جذاب نشان داده نشود‪ ،‬بلکه مونرو به‬ ‫عنوان یک دختر و یکی ادم معمولی دیده شود‪».‬‬ ‫میلتون اچ گرین‪ ،‬ع��کاس مجالت «الیف»‪« ،‬گالمور»‬ ‫و «وگ» بوده و نخس��تین بار مونرو را در س��ال ‪۱۹۵۳‬م‬ ‫مالقات کرده بود‪ .‬طولی نکش��ید که با مونرو دوست شد‬ ‫و به این ترتیب توانس��ت لحظاتی از زندگی ش��خصی و‬ ‫خصوصی این هنرپیشه و س��وپر استار دهه ‪ ۵۰‬میالدی‬ ‫را نیز ثبت کند‪.‬‬ ‫در این مجموعه بیش از ‪ ۳۰۰۰‬عکس دیگر که میلتون‬ ‫اچ گرین از هنرپیش��گان مشهوری چون ادری هیپبورن‪،‬‬ ‫جین فوندا و گریس کلی گرفته اس��ت نی��ز وجود دارد‪.‬‬ ‫ارزش ای��ن مجموع��ه بین ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬میلی��ون یورو تخمین‬ ‫زده شد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی گوش به زنگ تعرفه واردات فوالد هند‬ ‫کتای�ون ملک�ی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬وض��ع تعرفه های‬ ‫واردات��ی نوعی حمای��ت دولت از صنای��ع تولید داخل‬ ‫کش��ور تلقی می ش��ود‪ .‬در واقع دولت ها با وضع تعرفه‬ ‫وارداتی سعی می کنند بازار را برای محصوالت وارداتی‬ ‫ب��ا قیمت کمتر محدود کنند‪ .‬این موضوع نوعی مبارزه‬ ‫علیه دامپینگی است که از سوی تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫فوالد جه��ان همچون چی��ن انجا م می ش��ود‪ .‬چین با‬ ‫تولید انبوه ف��والد و با قیمت��ی ارزان‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را وارد بازاره��ای هدف می کند‪ .‬در نتیج��ه این اقدام‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی به دلیل گران بودن قیمت تمام‬ ‫ش��ده توان چندانی برای رقابت با محصوالت چینی یا‬ ‫روس��ی نداش��ته و به راحتی بازار را به کشورهای دیگر‬ ‫واگذار می کنند‪.‬‬ ‫دولت ه��ا ب��رای حفظ صنعت کش��ور خ��ود ترجیح‬ ‫می دهند واردات محصوالتی با قیمت کمتر نس��بت به‬ ‫تولیدات داخلی را محدود کنند تا حضور تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در بازار پررنگ ش��ود‪ .‬حال در این میان کش��ور‬ ‫هن��د که در برنامه بلند مدت خود قصد دارد به یکی از‬ ‫بزرگترین تولیدکنندگان فوالد منطقه تبدیل شود برای‬ ‫حمای��ت از صنعت فوالد خود اقدام ب��ه افزایش تعرفه‬ ‫واردات محصوالت فوالدی کرده است‪.‬‬ ‫این کشور با توجه به واردات بیش از حد سال گذشته‬ ‫در حوزه محصوالت ف��والدی تصمیم گرفت با افزایش‬ ‫‪2/5‬درصدی عوارض گمرکی واردات این محصوالت را‬ ‫کنترل کرده و حضور تولیدکنندگان داخلی خود را در‬ ‫بازارهای جهانی افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬سینگ تومار‪ ،‬وزیر صنعت فوالد‬ ‫هن��د در این باره اظه��ار کرد‪ :‬افزایش ع��وارض واردات‬ ‫برای ایجاد یک فضای مناسب برای فوالدسازان داخلی‬ ‫کشور و س��وق دادن انها به صادرات بیشتر محصوالت‬ ‫انجام شده‪ ،‬این در حالی اس��ت که در همان زمان برای‬ ‫تقوی��ت تولید داخل‪ ،‬اقدامات اولیه ای به وس��یله دولت‬ ‫هند انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در واقع هند در نظ��ر دارد با‬ ‫افزای��ش عوارض‪ ،‬حض��ور خ��ود را در بازارهای جهانی‬ ‫بیش از گذش��ته تقویت کند‪ .‬براس��اس این اقدام نرخ‬ ‫عوارض گمرکی برای محص��والت فوالدی تخت تا ‪10‬‬ ‫درصد افزایش پیدا خواهد کرد‪ ،‬در حالی که این مقدار‬ ‫پیش از این ‪7/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر برای محصوالت طویل‪ ،‬عوارض از ‪5‬‬ ‫درصد به ‪ 7/5‬درصد افزای��ش خواهد یافت اما مقامات‬ ‫دول��ت هند اعالم کرده اند که ای��ن افزایش تعرفه روی‬ ‫محص��والت فوالدی وارداتی از کش��ورهای کره جنوبی‬ ‫و ژاپن که با دول��ت دهلی تفاهمنامه تجارت ازاد امضا‬ ‫کرده اند‪ ،‬اعمال نخواهد ش��د‪ .‬هند پیش از این‪ ،‬عوارض‬ ‫ض��د دامپین��گ را روی محصوالت تخت ن��ورد گرم از‬ ‫جنس فوالدهای ضدزنگ اعمال کرده بود‪.‬‬ ‫بعد از رش��د بی س��ابقه ‪ 71‬درصدی حج��م واردات‬ ‫محصوالت فوالدی در س��ال مالی ‪2015 ،2014‬م که‬ ‫افزون ب��ر ‪ 9/32‬میلیون ت��ن بود‪ ،‬فوالدس��ازان هندی‬ ‫همواره از دولت هند درخواس��ت می کردند که عوارض‬ ‫گمرک��ی واردات ب��رای ای��ن محص��والت را افزای��ش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫یک فوالدس��از هندی می گوید ک��ه واردات ارزان از‬ ‫چین و روسیه موجب تضعیف جدی قیمت های داخلی‬ ‫س��وی بازار ایران کشیده می ش��وند تا محصوالت خود‬ ‫را راحت تر از گذش��ته صادر کنن��د به همین دلیل این‬ ‫موضوع برای تولیدکنندگان داخلی نوعی تهدید به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫به طور کلی اقدام دولت هند برای افزایش تعرفه های‬ ‫گمرک��ی واردات فوالد می تواند منج��ر به تغییر میزان‬ ‫صادرات فوالد ایران به این کشور شده و از سویی دیگر‬ ‫واردات فوالد از کش��ورهایی دیگر به ای��ران را افزایش‬ ‫دهد در نتیج��ه این موضوع خبر چن��دان خوبی برای‬ ‫صنعت فوالد ایران نبوده و تولیدکنندگان باید نس��بت‬ ‫به این موضوع اگاه باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش تعرفه و ایجاد فرصت بازرگانی‬ ‫شده است‪ ،‬در حالی که بسیاری از کارخانه های داخلی‬ ‫ظرفیت تولید خود را باال برده بودند‪.‬‬ ‫پی��ش از این دولت هند رضایت ب��ه افزایش حداکثر‬ ‫نرخ تعرفه ه��ای محصوالت فوالدی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫داده بود که دولت دهلی بار دیگر گزینه افزایش بیشتر‬ ‫عوارض گمرکی را انتخاب کرد‪ .‬محاس��بات کارشناسی‬ ‫نش��ان می دهند که افزایش تعرفه ها ب��ه طور میانگین‬ ‫قیمت واردات محصوالت فوالدی را تا ‪ 600‬روپیه (‪9/4‬‬ ‫دالر) در هر تن افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر در کمین صنعت فوالد ایران‬ ‫ای��ن اقدام هند عالوه بر اینک��ه بر صنایع داخلی انها‬ ‫تاثی��ر دارد می تواند روی کش��ورهای فعال در بازار این‬ ‫کش��ور نیز اثر گذار باشد‪ .‬ایران یکی از کشورهایی است‬ ‫ک��ه در بازار فوالد هن��د فعالیت می کند هرچند حضور‬ ‫ای��ران در این بازار پررنگ نیس��ت ام��ا افزایش تعرفه‬ ‫واردات محصوالت فوالدی هند می تواند بر این فعالیت‬ ‫اثر گذار باشد‪.‬‬ ‫مرتض��ی اقاجانی‪ ،‬مدیرعامل ف��والد هرمزگان درباره‬ ‫گفت‪ :‬بدون شک قیمت تمام شده‬ ‫این موضوع به‬ ‫فوالد در هند کمتر از ایران است در نتیجه افزایش ‪2/5‬‬ ‫درصدی تعرفه های وارداتی فوالد می تواند در حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان هندی موثر باشد‪ .‬اما متاسفانه به دلیل‬ ‫اینکه قیمت تمام شده در ایران باالست با عوارض های‬ ‫وضع ش��ده فعلی نمی توان رقابت زی��ادی در بازارهای‬ ‫جهانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه افزایش قیمت حامل های‬ ‫ان��رژی و مواد اولیه‪ ،‬قیمت تمام ش��ده ب��رای فوالد در‬ ‫ایران نسبت به دیگر کشورها افزایش پیدا می کند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هند با در اختیار داشتن منابع فراوان‬ ‫س��نگ اهن و همچنین نیروی انسانی ارزان‪ ،‬فوالدی با‬ ‫قیمت تمام شده کمتر را تولید می کند به همین دلیل‬ ‫افزای��ش ‪ 2/5‬درصدی تعرفه واردات تاثیر بس��یاری بر‬ ‫صنعت فوالد هند دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل فوالد هرم��زگان با توجه به افت‬ ‫قیمت های جهانی‪ ،‬تعرفه واردات��ی زیر ‪30‬درصد برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی تاثیر چندان��ی ندارد‪ .‬با وضعیت‬ ‫موج��ود و رکود بازار وضع عوارض های زیر ‪30‬درصد به‬ ‫این معناس��ت که بازار را به چین‪ ،‬روسیه و هند واگذار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اقاجانی افزود‪ :‬به ش��خصه مطمئن هستم هزینه های‬ ‫تولید فوالد هند بس��یار کمتر از ایران است‪ .‬در نتیجه‬ ‫این کشور می تواند رقابت بهتری در بازار جهانی داشته‬ ‫باشد‪ .‬باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان کنونی‬ ‫رکود در تمام جهان وجود دارد زیرا قیمت جهانی نفت‬ ‫از یک س��و و اجرای طرح های عمرانی از س��ویی دیگر‬ ‫کاهش یافت��ه در نتیجه رقابت در چنین بازاری بس��یار‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫مدیر عامل ف��والد هرمزگان در ادام��ه درباره حضور‬ ‫ای��ران در بازار هن��د اظهار کرد‪ :‬ایران حضور وس��یعی‬ ‫در ب��ازار فوالد هند ن��دارد اما نمی ت��وان این حضور را‬ ‫در حد صفر دانس��ت در نتیجه می توان بیان کرد ایران‬ ‫حضور کمرنگ��ی در بازار هند دارد‪ .‬ح��ال این افزایش‬ ‫‪ 2/5‬درصدی در تعرفه های وارداتی می تواند این حضور‬ ‫کمرنگ را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫اما مش��کل تنها به همین مس��ئله محدود نمی شود‬ ‫بلک��ه این موضوع می تواند تهدیدی ب��رای بازار داخلی‬ ‫ایران به ش��مار اید‪ .‬با افزایش تعرفه های وارداتی فوالد‬ ‫ب��ه هند‪ ،‬کش��ورهای حاض��ر در ب��ازار این کش��ور به‬ ‫اما جالب است که برخی دیگر از فعاالن صنعت فوالد‬ ‫این اتفاق را فرصتی برای بخش بازرگانی ایران می دانند‬ ‫و معتقدند ورود کش��ورهای دیگر از بازار هند به ایران‬ ‫می توان��د فرصتی در بخش بازرگان��ی ایران ایجاد کند‬ ‫اما همین موضوع از ن��گاه تولید داخلی می تواند نوعی‬ ‫خطر تلقی شود‪.‬‬ ‫حسین عباس��ی‪ ،‬مدیر کارخانه مجتمع فوالد جنوب‬ ‫درب��اره تاثی��ر افزایش تعرف��ه واردات ف��والد بر حضور‬ ‫گفت‪ :‬از ان جایی که هندوس��تان یکی‬ ‫ایران به‬ ‫از تولیدکنن��دگان ب��زرگ فوالد اس��ت در نتیجه ایران‬ ‫صادرات چندانی به این کش��ور ن��دارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ای��ن موضوع نمی تواند بر بازار صادرات محصول به هند‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به طور کلی افزایش تعرفه های واردات‬ ‫فوالد در هند می توان��د فضای فعالیت های اقتصادی را‬ ‫محدود کند در نتیجه ص��ادرات محصوالت فوالدی به‬ ‫هند از س��وی ایران یا هر کشور دیگری محدود خواهد‬ ‫ش��د‪.‬با توجه به گفته های مدیر کارخانه مجتمع فوالد‬ ‫جنوب می ت��وان نتیجه گرفت که هند به دنبال تقویت‬ ‫واحده��ای تولی��دی خود ب��رای حض��ور قدرتمند در‬ ‫بازارهای جهانی اس��ت و از سویی دیگر تالش می کند‬ ‫تا با پدیده دامپینگ چین به عنوان تولیدکننده بزرگ‬ ‫فوالد مبارزه کند‪.‬‬ ‫عباس��ی درباره این موضوع که ایا ب��ا افزایش تعرفه‬ ‫واردات ف��والد در هند خطری در کمین تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن موضوع از دی��دگاه بازرگانی‬ ‫تهدید محسوب نمی شود زیرا کشورهای دیگر که برای‬ ‫ف��روش در بازار هند با مش��کل مواجه می ش��وند برای‬ ‫فروش محصوالت وارد بازار ایران می شوند‪ .‬اما از دیدگاه‬ ‫تولید باید گفت ورود کش��ورهای دیگر ب��ه بازار ایران‬ ‫خطری برای تولیدکنندگان داخلی به ش��مار می اید به‬ ‫همین دلیل بهتر اس��ت ما با تولید بیش��تر محصوالتی‬ ‫همچ��ون تختال و بیل��ت حضور خ��ود را در بازارهای‬ ‫صادراتی تقویت کنیم‪.‬‬ ‫تحلیل مدیرعامل «دانیلی» از صنایع فوالد ایران‬ ‫نق��ش تحریم ه��ا و تاثی��ر ان بر توس��عه‬ ‫صنعت فوالد ای��ران تعیین کننده بوده و در‬ ‫ص��ورت برطرف نش��دن تحریم ها نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت توس��عه صنعت فوالد ایران‬ ‫محقق شود‪« .‬جیانپیترو بندتی» مدیر عامل‬ ‫شرکت «دانیلی» با بیان این موضوع اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مذاکرات هسته ای ایران به احتمال ‪50‬‬ ‫درصد به توافق هسته ای منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫صنعت ف��والد ایران همچنان فعال اس��ت‪،‬‬ ‫البته معتقدم وضعیت س��ال گذشته‪ ،‬جای‬ ‫و اینده ای��ران چندان خوب نبوده و از نظر‬ ‫مالی ضعیف بوده است اما همه انتظار دارند‬ ‫نیمه دوم س��ال اینده بازار بهبود پیدا کند‬ ‫و پیش بینی می ش��ود س��ال ‪2017‬م سال‬ ‫خوبی ب��رای صنعت فوالد باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫بهتر اس��ت اکنون به کارهای��ی که در ان‬ ‫زمان باید انجام دهیم فکر کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همانطور که می دانید نوس��ان در بازار فوالد‬ ‫بسیار زیاد است به طوری که گاهی ‪ 4‬یا ‪5‬‬ ‫سال وضعیت بازار نامناسب بوده اما ‪10‬سال‬ ‫می توان ش��اهد بازاری خوب در این صنعت‬ ‫بود‪.‬ب��ه گفت��ه جیانپیترو بندتی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫«دانیلی» امیدوار اس��ت در س��ال ‪2017‬م‬ ‫شاهد شروع دوره خوبی باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تحقق تولی��د ‪55‬میلیون تن‬ ‫فوالد تا س��ال ‪2025‬م و همراهی ش��رکت‬ ‫«دانیل��ی» در این موضوع نی��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ه نظر من در این موض��وع کار چندانی از‬ ‫دانیلی س��اخته نیست‪ .‬فعاالن صنعت فوالد‬ ‫ای��ران باید بدانند برای تولی��د باید مصرف‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬ایران عالوه بر در اختیار‬ ‫داشتن س��نگ اهن و انرژی به اب های ازاد‬ ‫دسترس��ی دارد که می تواند از این مزیت ها‬ ‫در تولید فوالد بهره مند ش��ود‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که تعداد مح��دودی از کش��ورها از‬ ‫چنین مزیت هایی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل «دانیل��ی» اف��زود‪ :‬بای��د به‬ ‫نس��بت تولید فوالد در کشور‪ ،‬مصرف وجود‬ ‫داشته باشد و به همین نسبت شاهد تولید‬ ‫س��نگ اهن و گندله باشیم‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫جریان دیدار سال گذش��ته ام متوجه شدم‬ ‫دول��ت می داند برای توس��عه صنعت فوالد‬ ‫بای��د صنایع باالدس��تی ش��امل مع��ادن و‬ ‫گندله سازی را توسعه دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تولی��د ‪159‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن ب��رای تولی��د ‪55‬میلی��ون تن‬ ‫ف��والد اظهار کرد‪ :‬بی معناس��ت ک��ه ایران‬ ‫برای تامین این نیاز بخواهد از کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر اقدام به واردات س��نگ اهن و گندله‬ ‫کن��د‪ ،‬در واقع این موضوعی اس��ت که باید‬ ‫از ان پرهیز ک��رد‪ .‬البته باید این موضوع را‬ ‫نیز در نظر داش��ت ک��ه اینده صنعت فوالد‬ ‫ای��ران با تحوالت سیاس��ی نی��ز در ارتباط‬ ‫است‪ .‬ش��رکت های فوالد ایرانی با توجه به‬ ‫محدود بودن مشتریان داخلی می توانند به‬ ‫بازارهای خارجی صادرات داشته و رقابتی تر‬ ‫از چینی ه��ا در این زمین��ه عمل کنند زیرا‬ ‫چینی ها از ایران س��نگ اهن وارد می کنند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه ایرانی ها می توانند س��طح هزینه‬ ‫مش��ابه تولیدکنندگان اوکراینی و روس��ی‬ ‫را داشته باش��ند زیرا روسیه و اوکراین هم‬ ‫س��نگ اهن و انرژی را در اختی��ار دارند‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر همین طور می توانند در اینده‬ ‫برای صنعت فوالد منطقه مانند کشورهای‬ ‫امارات‪ ،‬عمان و سایر کشورها گندله تامین‬ ‫کنند‪.‬مدیرعامل «دانیل��ی» تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به موضوعات عنوان شده صنعت فوالد‬ ‫می تواند در ایران اینده بزرگی داشته باشد‪.‬‬ ‫در اینجا به مشتریان ایرانی پیشنهاد می کنم‬ ‫به باال بردن کیفیت محصول هم فکر کنند‪،‬‬ ‫یعنی محصوالت ارزش افزوده برای استفاده‬ ‫داخل��ی تولید کنن��د زیرا در ح��ال حاضر‬ ‫ای��ران این محص��والت را وارد می کند‪ .‬وی‬ ‫درب��اره همکاری با ایران در زمینه توس��عه‬ ‫صنع��ت الومینیوم و فلزات غیراهنی افزود‪:‬‬ ‫ح��دود یک س��ال پی��ش مذاکرات��ی برای‬ ‫تولید پایین دستی مانند فویل و بسته بندی‬ ‫داش��تیم‪ .‬بازار خوبی می تواند در این بخش‬ ‫برای ما وجود داش��ته باش��د اما بستگی به‬ ‫تحوالت در زمینه تحریم ها دارد زیرا درحال‬ ‫حاضر به دلیل مش��کالت مالی بس��یاری از‬ ‫کارها متوقف مانده است‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫افت قیمت سنگ اهن وارداتی‬ ‫قیمت های سنگ اهن وارداتی در ‪ 33‬بندر اصلی‬ ‫چین در هفته گذش��ته به دلیل افت تقاضا کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش چایناماینینگ‪ ،‬این خبر نشان می دهد‬ ‫ک��ه در هفته منتهی به ‪ 22‬ژوئن‪ ،‬ش��اخص قیمت‬ ‫ب��رای س��نگ اهن وارداتی با عی��ار ‪ 62‬درصد با ‪4‬‬ ‫واحد کاهش نس��بت به هفته قبل ان به ‪ 61‬واحد‬ ‫تنزل پیدا کرد‪.‬‬ ‫شاخص س��نگ اهن با عیار ‪ 58‬درصد با ‪ 4‬واحد‬ ‫کاه��ش به ‪ 55‬واحد تن��زل یافت‪ .‬میزان موجودی‬ ‫سنگ اهن وارداتی در انبارها به ‪ 78/83‬میلیون تن‬ ‫رس��ید که ‪1/41‬میلیون تن ی��ا ‪ 1/56‬درصد کمتر‬ ‫از دوره قبل اس��ت‪ .‬در این گزارش امده اس��ت که‬ ‫قیمت ه��ای فوالد نیز کاهش پیدا کرده که فش��ار‬ ‫منفی بیش��تری روی قیمت های سنگ اهن خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬چین در ‪ 3‬ماه نخست در سال جاری فوالد‬ ‫کمتری تولید ک��رده چون تقاضا برای ان به دلیل‬ ‫افت رش��د اقتصادی کش��ور و کنترل ظرفیت های‬ ‫م��ازاد صنایع به وس��یله دولت کاه��ش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افغانستان‬ ‫صادرکننده بزرگ اهن و مس‬ ‫احتمال یا واقعیت؟‬ ‫«اش��رف غنی» در دیدار با نمایندگان و تاجران‬ ‫چین��ی درحال��ی از تبدیل ش��دن افغانس��تان به‬ ‫بزرگتری��ن صادر کننده اهن و مس در س��ال های‬ ‫این��ده خب��ر داد ک��ه وزی��ر مع��ادن این کش��ور‬ ‫قراردادهای اس��تخراج معادن افغانستان را به نفع‬ ‫کشورهای خارجی اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬دفت��ر مطبوعات��ی ارگ‬ ‫ریاس��ت جمهور افغانس��تان ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای‬ ‫اع�لام کرد‪« :‬محمد اش��رف غنی» رییس جمهوری‬ ‫افغانس��تان با نمایندگان و شماری از تاجران چین‬ ‫دیدار کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار ک��ه در ارگ ریاس��ت جمهوری‬ ‫افغانس��تان انجام شد «غنی» گفت‪ :‬دولت کابل در‬ ‫تالش است تا فرصت های س��رمایه گذاری را برای‬ ‫تاجران داخلی و خارجی فراهم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حکومت افغانس��تان در نظر دارد تا‬ ‫شرایط س��رمایه گذاری را به گونه ای فراهم کند تا‬ ‫با قوانین و سیاست های داخلی این کشور مطابقت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس جمهور افغانس��تان تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ارزیابی های انجام ش��ده‪ ،‬ارزش ‪ 33‬درصد از منابع‬ ‫زیر زمینی افغانستان یک تریلیون دالر تخمین زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اشرف غنی خاطرنشان کرد که تا ‪ 10‬سال اینده‪،‬‬ ‫افغانس��تان به بزرگتری��ن صادر کننده اهن و مس‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه این دیدار از نمایندگان دولت پکن‬ ‫خواس��ت تا با ایجاد راه اهن‪ ،‬افغانستان را از طریق‬ ‫«واخان» به چین متصل کند‪.‬‬ ‫صحبت های اش��رف غنی درباره س��رمایه گذاری‬ ‫و ظرفیت س��نجی مع��ادن افغانس��تان در حال��ی‬ ‫انجام می ش��ود که «داوود ش��اه صبا» وزیر معادن‬ ‫این کش��ور چندی پیش اظهار ک��رد‪ :‬پیش از این‬ ‫قراردادهای��ی را ک��ه افغانس��تان درباره کش��ف و‬ ‫اس��تخراج با کش��ورهای خارجی بس��ته به صورت‬ ‫اش��کاری یک طرفه و به نفع طرف خارجی بس��ته‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫صبا گفته بود که ش��رکت های چینی به تعهدات‬ ‫خ��ود در قبال اس��تخراج معادن افغانس��تان جامه‬ ‫عمل نپوشانده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬افغانس��تان پی��ش از این ‪339‬‬ ‫قرارداد را در عرصه کش��ف و اس��تخراج معادن با‬ ‫کش��ورهای خارجی به امضا رس��انده درحالی که‬ ‫توان نظارتی بیش از ‪ 100‬مورد را ندارد‪.‬‬ ‫وی هشدار داد که اگر در حوزه معادن افغانستان‬ ‫ش��فافیت انج��ام نش��ود‪ ،‬چالش اینده م��ردم این‬ ‫کشور مس��ئله معدن خواهد بود و تجربه افریقا در‬ ‫افغانس��تان تکرار خواهد شد و کشورهای بسیاری‬ ‫برای دستیابی به معادن به ان هجوم خواهند برد‪.‬‬ ‫با این حال موضوع دیگری که متوجه صحبت های‬ ‫اش��رف غنی اس��ت‪ ،‬مس��ئله بودج��ه و تخصیص‬ ‫پش��توانه مالی مناسب برای تطبیق طرح های ویژه‬ ‫سرمایه گذاری و استخراج معادن است‪.‬‬ ‫سخنان مقامات دولت کابل درباره سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫معادن و وضعیت اقتصادی افغانس��تان در شرایطی‬ ‫مطرح می ش��ود که این کش��ور در میان تنش های‬ ‫امنیتی دس��ت وپنجه نرم می کن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ناامنی ها از جنوب به شمال افغانستان منتقل شده‬ ‫و کمربند ناارامی ها از شرق به غرب این کشور نیز‬ ‫امتداد یافته است‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫فعالیت دوباره مهم ترین معدن‬ ‫شمال فارس‬ ‫معدن سنگ «چاه مرغی» خرمبید پس از ‪ 4‬سال‬ ‫تعطیلی‪ ،‬دوباره شروع به فعالیت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬رییس اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان خرمبید گفت‪:‬‬ ‫ب��ا فعالیت این معدن زمینه اش��تغالزایی ‪ 700‬نفر‬ ‫امکانپذیر می شود‪.‬‬ ‫مجید کشاورز ادامه داد‪ :‬ظرفیت تولید این معدن‬ ‫ساالنه ‪ 300‬هزار تن سنگ مرمریت است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول بیان کرد‪ :‬س��نگ این معدن‬ ‫بهترین نوع سنگ دنیاست و با نام سنگ «ده بید»‬ ‫شهرت جهانی دارد‪.‬‬ ‫مشاور هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫دخالت شورای رقابت‬ ‫در بازار فوالد بی معناست‬ ‫مشاور هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)‬ ‫ب��ا رد وجود هرگونه انحصاری در بازار فوالد مطرح‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای رقابت نمی تواند بازار فوالد را بازاری‬ ‫انحصاری خطاب کند‪.‬‬ ‫رضا اش��رف س��منانی اظهار ک��رد‪ :‬انحصاری در‬ ‫بازار فوالد وج��ود ندارد زیرا کارخانه ها و خریداران‬ ‫متفاوتی بازیگران صنعت فوالد و بازار ان هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصاد نیوز‪ ،‬وی با بی��ان اینکه تنها‬ ‫مش��کل صنعت و ب��ازار فوالد پایین ب��ودن میزان‬ ‫تقاضاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رکود بازار مس��کن حجم تقاضا‬ ‫را ب��رای خرید فوالد کاهش داده اس��ت که ان هم‬ ‫نمی توان��د دلیلی برای ورود ش��ورای رقابت به بازار‬ ‫فوالد باشد‪.‬‬ ‫مشاور هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت بازار ب��ا میزان عرضه و تقاضا‪ ،‬بهتر‬ ‫از دخالت های س��ازمان های نظارتی است‪ .‬دخالت ‬ ‫دولت و شورای رقابت نمی تواند در بلندمدت نتیجه‬ ‫مطلوب��ی در بازار فوالد بگذارد به همین دلیل بهتر‬ ‫است در زمان های خاص و بحرانی تالش دولت حل‬ ‫مش��کالت موجود باش��د و تصدی خود را از بازارها‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬عمده ترین دغدغ��ه فوالدی ها در حال‬ ‫حاض��ر تامی��ن نقدینگ��ی اس��ت ک��ه ان ه��م به‬ ‫خاط��ر تقاض��ای پایین در ای��ن بازار اس��ت که با‬ ‫برنامه ریزی ه��ا در زمینه ارتق��ای صنعت فوالد به‬ ‫لح��اظ تولی��د و تع��ادل قیمت ها بهب��ود می یابد‪.‬‬ ‫حتی قرار اس��ت وزراتخانه سیاست های درستی را‬ ‫ب��رای صادرات فوالد با حمایت های تش��ویقی بکار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اشرف س��منانی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای افزایش‬ ‫واردات هم تعرفه گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعرفه‬ ‫ب��ه عنوان اب��زار کنترلی برای واردات بس��یار موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬زیرا چین با م��ازاد تولیدی که دارد احتمال‬ ‫اف��ت قیمت محص��والت کارخانه های این کش��ور‬ ‫باز ه��م وج��ود دارد و دامپینگ جری��ان دارد که‬ ‫امیدواری��م تعرفه گذاری های ایران ه��م موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬درحال حاضر تمامی واحدهای تولیدی‬ ‫شرایط یکسانی ندارند اما با نگاه های مدیریتی این‬ ‫کارخانه ها می توانند مشکالت را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫به طور مثال در کش��ورهای خارج��ی قیمت انرژی‬ ‫پایین امده اما ایران این طور نیست‪.‬‬ ‫صنع��ت ف��والد ای��ران ه��م در ش��رایط خاصی‬ ‫ق��رار گرفته و ب��ا افزایش تعرفه ای��ن انتظار وجود‬ ‫دارد ک��ه واردات کنترل ش��ده تر از گذش��ته انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه کیفیت محصوالت‬ ‫تولیدی داخلی مناس��ب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید جلوی‬ ‫واردات و دامپینگ ه��ا گرفت��ه ش��ود و حت��ی ان‬ ‫کش��ورهایی ک��ه عض��و س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫بوده اند هم توانس��ته اند با افزایش تعرفه جلوی این‬ ‫کار را بگیرن��د‪ .‬امری��کا در مقطعی ت��ا ‪ 100‬درصد‬ ‫تعرفه ب��رای واردات فوالد وضع کرد کش��تی هایی‬ ‫ک��ه ف��والد به س��مت امری��کا می برن��د را متوقف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬هر قدر واردات ب��ا تولید داخلی رقابت‬ ‫نفس گی��ری داش��ته باش��د‪ ،‬روند کاهش��ی قیمت‬ ‫فوالد بیش��تر باعث می شود‪ .‬واحدهای دولتی برای‬ ‫ارزان فروش��ی محصوالت ش��ان مصمم تر از گذشته‬ ‫عمل کنند اما به هرحال عرضه محصوالت فوالدی‬ ‫ب��ا قیم��ت پایین هم مقطعی اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫هزینه ه��ای تولید‪ ،‬نمی تواند چنین سیاس��تگذاری‬ ‫در ب��ازار از س��وی دولتی ه��ا ادامه دار باش��د‪ .‬زیرا‬ ‫مابه تفاوت فروش انها نس��بت به گذش��ته به ضرر‬ ‫کارخانه ها است و فوالدسازان بخش خصوصی نباید‬ ‫از وقوع این س��یکل نوسانات مقطعی نگرانی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اکتشافاتمعدنیچشمبهراهسرمایه گذارانخارجی‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬جذب‬ ‫س�رمایه گذار در ح�وزه فعالیت های معدنی‬ ‫از جمل�ه اکتش�اف‪ ،‬یک�ی از م�وارد مهمی‬ ‫اس�ت که امروزه م�ورد توجه ق�رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫چراکه با ورود ش�رکت های بزرگ معدنی‬ ‫به کشور عالوه بر سرازیر شدن منابع مالی‪،‬‬ ‫فناوری و دانش روز دنیا نیز به بخش معدن‬ ‫ایران وارد ش�ده و باعث رش�د و توسعه ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما نکته اینجاست که موانعی برای حضور‬ ‫س�رمایه گذاران معدن�ی از دیگر کش�ورها‬ ‫ب�ه ای�ران وج�ود دارد و ان ن�وع واگذاری‬ ‫محدوده های معدنی به انهاست‪.‬‬ ‫پروانه ه�ای بهره ب�رداری و اکتش�اف در‬ ‫دوره های کوتاه مدت از ‪ 15‬تا ‪ 30‬سال صادر‬ ‫می ش�ود و امکان واگذاری به بهره بردار به‬ ‫دلیل تملک دولت وجود ندارد‪.‬‬ ‫تغییر قوانین و شفاف نبودن و همچنین‬ ‫نوس��انات قیمتی که در ن��رخ انرژی وجود‬ ‫دارد باعث باال رفتن ریسک تولید می شود‬ ‫و از انجایی که حصول نتیجه در این حوزه‬ ‫نیازمند یک دوره بلندمدت است‪ ،‬در نهایت‬ ‫س��رمایه گذار تمایل کمتری برای ورود به‬ ‫حوزه معدن ایران خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های سرمایه گذاری‬ ‫شفاف س��ازی قوانین معدنی برای اجرای‬ ‫پروژه ه��ا می توان��د زمین��ه را ب��رای ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی فراهم کند‪.‬‬ ‫معادن و ذخیره های معدنی در ایران وجود‬ ‫دارند که هنوز شناسایی نشده اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫بع��د از انجام عملیات اکتش��افی به ذخایر‬ ‫مناس��بی از مواد معدنی نرس��یده و دیگر‬ ‫ادامه فعالیت را متوقف می کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سرمایه گذاری در پهنه های‬ ‫معدنی ایران برای سرمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی ب��ا محدودیت هایی همراه اس��ت‬ ‫چراک��ه مالکی��ت محدوده ه��ا و معادن در‬ ‫اختیار دولت است و واگذاری انها به شکل‬ ‫کوتاه م��دت ب��وده و همین موض��وع باعث‬ ‫می شود تا سرمایه گذار تمایل کمتری برای‬ ‫حضور در بخش معدن ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن س��رمایه گذاری های‬ ‫مشترک ایرانی و خارجی در اتاق بازرگانی‬ ‫ایران معتقد اس��ت تنها راهکاری که برای‬ ‫ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش معدن‬ ‫به وی��ژه در حوزه اکتش��اف وجود دارد این‬ ‫است که مدت زمان واگذاری محدوده های‬ ‫معدنی به ش��کل طوالنی مدت انجام شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ب��ازه زمانی که برای پروانه‬ ‫بهره برداری و اکتش��اف برای سرمایه گذار‬ ‫در نظر گرفته می ش��ود ‪ 100‬س��اله باشد‬ ‫تا انگیزه ای برای ورود س��رمایه گذار به این‬ ‫ح��وزه و انجام فعالیت ه��ای معدنی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��لیمی بیان کرد‪ :‬مدت زمان مشخص‬ ‫ش��ده در پروانه های اکتشاف و بهره برداری‬ ‫کوتاه ب��وده و امکان خری��د محدوده های‬ ‫معدنی برای س��رمایه گذاران به دلیل انکه‬ ‫تملک انه��ا در اختیار دولت اس��ت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این در حالی است که معادن به طور‬ ‫معم��ول در بلندم��دت ب��ه ثمر می رس��د‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫حاضر به سرمایه گذاری کوتاه مدت و صرف‬ ‫هزینه های هنگف��ت در بخش معدن ایران‬ ‫نیس��تند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت که مدت‬ ‫زمان پروانه ه��ای بهره ب��رداری در مرحله‬ ‫نخس��ت ‪ 15‬س��ال و بع��د از ان برای ‪30‬‬ ‫س��ال تمدید می شود و اگر بخواهیم بخش‬ ‫معدن را با صنعت مقایسه کنیم‪ ،‬می بینیم‬ ‫ک��ه در صنع��ت امکان خرید م��کان مورد‬ ‫نظر برای اج��رای پروژه ه��ای وجود دارد‪،‬‬ ‫ی اس��ت ک��ه در بخش معدن‬ ‫ای��ن در حال ‬ ‫اینگونه نیست‪ .‬حال با توجه به اینکه ادامه‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی و بهره ب��رداری از ان‪،‬‬ ‫هزینه و س��رمایه گذاری های بسیاری را در‬ ‫بخش های مختلف از اس��تخراج تا فراوری‬ ‫م��واد معدنی می طلب��د به همی��ن دلیل‬ ‫تمایل کمتری برای س��اخت تاسیس��ات و‬ ‫ورود فناوری ها از سوی بهره بردار برای این‬ ‫بخش دیده می شود‪.‬‬ ‫حضور س��رمایه گذاران خارجی در بخش‬ ‫اکتش��افات معدن ایران تاثیر بسزایی روی‬ ‫رش��د و توس��عه این حوزه خواهد داش��ت‬ ‫چراکه با حضور انها در معادن ایران عالوه‬ ‫بر منابع مالی‪ ،‬تجهیزات فنی و مهندس��ی‬ ‫به کش��ور وارد می ش��ود که زمینه را برای‬ ‫اکتشافات عمیق که تاکنون در کشور رشد‬ ‫چندانی نداشته‪ ،‬مهیا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری کوتاه مدت‬ ‫س��ید حس��ین س��لیمی‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و کشور‬ ‫های خارجی در اتاق بازرگانی ایران درباره‬ ‫موان��ع س��رمایه گذاری های بلندم��دت‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته در حوزه اکتشافات‬ ‫گف��ت‪ :‬دالیل‬ ‫معدن��ی ای��ران ب��ه‬ ‫متعددی برای حضور نداشتن خارجی ها در‬ ‫حوزه اکتش��افات معدنی ایران وجود دارد‬ ‫که ازجمله انها می توان به قوانینی که برای‬ ‫واگ��ذاری محدوده ه��ای معدن��ی و دادن‬ ‫پروانه های اکتش��اف معدنی اس��ت‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬یکی دیگر از عواملی‬ ‫که باعث می شود تا سرمایه گذاران خارجی‬ ‫تمای��ل کمت��ری ب��رای ورود ب��ه بخ��ش‬ ‫اکتشافات معدنی ایران داشته باشند‪ ،‬شفاف‬ ‫نبودن قوانین است‪ .‬زمانی که سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی می خواهد ب��ه این ح��وزه ورود‬ ‫پی��دا کند اگاهی کامل��ی از تمامی قوانین‬ ‫ت ان ندارد‪ .‬از طرفی بس��یاری از‬ ‫و جزئی��ا ‬ ‫‹ ‹ورود خارجی ها به معادن ایران‬ ‫«ریوتینتو» یکی از ‪ 3‬شرکت بزرگ معدنی‬ ‫دنیا به ش��مار می اید در ان دوره به تعداد‬ ‫مح��دودی از پروژه های معدنی ایران ورود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬موض��وع مهم��ی ک��ه‬ ‫درباره اجرای پروژه ه��ای معدنی با حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی وج��ود دارد این‬ ‫اس��ت که در وهله نخس��ت مقدمات الزم‬ ‫ب��رای انج��ام فعالیت های مش��ترک انجام‬ ‫می ش��ود اما از انجایی ک��ه قوانین موجود‬ ‫در ای��ن حوزه به ص��ورت تفصیلی نبوده و‬ ‫حالت شناور دارد ادامه فعالیت ها را مشکل‬ ‫می کن��د‪ .‬از طرفی قوانی��ن محکمی برای‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران‬ ‫وج��ود ن��دارد و ممکن اس��ت قراردادهای‬ ‫منعقد شده با س��رمایه گذاران لغو می شود‬ ‫و س��رمایه گذار از کش��ور خارج می ش��ود‬ ‫ب��ه طور قط��ع باعث از دس��ت دادن دیگر‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی خواهد شد چراکه‬ ‫جامعه معدنی جامعه کوچکی است و همه‬ ‫شرکت های معدنی از س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده در دیگر کشورها مطلع بوده و‬ ‫فعالیت انها را رصد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در اکتشافات عمقی‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬مدیر پیشین معادن گل گهر‬ ‫و مهدی اباد نیز درباره حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در بخش مع��دن ایران به‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های گذشته اقداماتی برای‬ ‫حض��ور س��رمایه گذاران خارج��ی در‬ ‫فعالیت های معدنی ایران انجام ش��د که از‬ ‫جمله ان می توان به برگزاری کنفرانسی در‬ ‫دهه ‪ 70‬با عنوان س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬ب�� ه عن��وان مثال ش��رکت‬ ‫صم��دی معتق��د اس��ت ک��ه ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه ش��کل بلند‬ ‫مدت تنه��ا برای ورود منابع مالی نیس��ت‬ ‫چراک��ه انه��ا فناوری ه��ا و دس��تاوردهای‬ ‫روز جهان را برای اج��رای پروژه های خود‬ ‫وارد کش��ور می کنند ک��ه از مهم ترین انها‬ ‫می ت��وان ب��ه فناوری های م��ورد نیاز برای‬ ‫بخش اکتشافات معدنی اشاره کرد‪ .‬چراکه‬ ‫ای��ران در این بخش بس��یار ضعیف بوده و‬ ‫تجهیزات و امکانات مورد نیاز را در اختیار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران تجربه ای در‬ ‫حوزه اکتش��افات عمیق و گسترده ندارد و‬ ‫از انجایی که ایران جزو ‪ 20‬کش��ور معدنی‬ ‫دنیا اس��ت باید خود را با دیگر کش��ورهای‬ ‫معدن��ی مقایس��ه ک��رده و به پیش��رفت و‬ ‫توسعه دس��ت پیدا کند‪ .‬واقعیت این است‬ ‫ک��ه مدیری��ت معدنی و چارچ��وب نیروی‬ ‫انسانی فعالیت های معدنی را انجام می دهد‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار بوده و مهم ترین‬ ‫بخ��ش ان که مدیریت اس��ت باید تقویت‬ ‫ش��ود‪ .‬بدون شک با ورود س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی به حوزه معدن و اکتش��افات عالوه‬ ‫ب��ر ورود مناب��ع مالی سیس��تم مدیریتی‬ ‫صحی��ح و منطق��ی در حوزه اکتش��اف و‬ ‫اس��تخراج نی��ز وارد کش��ور می ش��ود که‬ ‫می توان از ان بهره مند شد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬سلس��له فعالیت های‬ ‫معدن��ی همچ��ون پی جوی��ی‪ ،‬مطالع��ات‬ ‫تفصیلی‪ ،‬اکتش��اف و تخمی��ن اقتصادی تا‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها و فراوری مواد معدنی‬ ‫مدت زمان خ��اص خود را می طلبد که در‬ ‫مع��ادن بزرگ حداقل زمان مورد نیاز برای‬ ‫ان ‪ 5‬تا ‪ 10‬س��ال اس��ت‪ .‬حال با توجه به‬ ‫این موضوع زمانی که س��رمایه گذار مبالغ‬ ‫هنگفت��ی را وارد این بخش می کند به تبع‬ ‫باید از قوانین و مقررات موجود در کش��ور‬ ‫ک��ه مربوط به ح��وزه فعالیت��ش همچون‬ ‫حق��وق دولت��ی‪ ،‬قیمت س��وخت‪ ،‬عوارض‬ ‫دولتی و‪ ...‬اطالع��ات کافی را درباره میزان‬ ‫افزای��ش انها در س��ال های اینده‪ ،‬داش��ته‬ ‫باش��د اما همانگونه که گفته ش��د به دلیل‬ ‫شناور بودن قوانین و مشخص نبودن میزان‬ ‫تورم در کش��ور‪ ،‬می��زان افزایش یا کاهش‬ ‫نرخ ها مشخص نیست‪ .‬صمدی خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ایران به دلیل نب��ود امکان برای‬ ‫پیش بینی میزان تغییرات و افزایش موارد‬ ‫یاد ش��ده‪ ،‬ریسک اجرای پروژه های معدنی‬ ‫را به ش��دت باال ب��رده و باعث ایجاد تردید‬ ‫برای ورود س��رمایه گذاران به حوزه معدن‬ ‫برای بلند مدت می ش��ود‪ .‬الزم به یاد اوری‬ ‫است زمانی که سرمایه گذار میزان ریسک‬ ‫فعالیت خود را باال در نظر می گیرد قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصول نیز افزایش یافته و در‬ ‫نتیجه اج��رای پروژه بدون صرفه اقتصادی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کرباسیان مطرح کرد‬ ‫ادامه دعوای حقوقی بر سر مالکیت پروانه چادرملو و گل گهر‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت‪ :‬دعوای حقوقی‬ ‫و تاریخ��ی مربوط به مالکیت پروانه بهره برداری معادن‬ ‫چادرملو و گل گهر همچنان دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نی��وز‪ ،‬مهدی کرباس��یان در برنامه‬ ‫تلویزیونی «بورس» با اشاره به اینکه معادن بزرگ جزو‬ ‫انفال هس��تند و متعلق به همه کش��ور و قانونگذار نیز‬ ‫برای انها حقوق دولتی تعیین کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬حقوق‬ ‫دولتی فقط مربوط به ایران نبوده و سایر کشورهای دنیا‬ ‫نیز چنین قانونی را دارند و در ایران نیز ش��ورای عالی‬ ‫معادن می تواند براس��اس شرایط کش��ور میزان حقوق‬ ‫دولتی را کم و زیاد کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه دعوای تاریخی مرب��وط به مالکیت‬ ‫پروانه بهره برداری معادن چادرملو و گل گهر توضیح داد‪:‬‬ ‫برخی از این معادن خصوصی شده و وارد بورس شده اند‬ ‫و دعوا بر س��ر این اس��ت که مالک پروان��ه بهره برداری‬ ‫این معادن در شرایط کنونی چه کسی است‪ .‬مدیران و‬ ‫سهامداران چادرملو و گل گهر اعتقاد دارند از روزی که‬ ‫سهام این شرکت ها وارد بورس شده‪ ،‬پروانه بهره برداری‬ ‫انها نیز به این شرکت واگذار شده است درحالی که ما‬ ‫چنین اعتقادی نداریم‪.‬‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬این یک دع��وای تاریخی و حقوقی‬ ‫اس��ت و س��ازمان بازرس��ی و دیوان محاس��بات نیز به‬ ‫صراحت اعالم کردند که پروانه بهره برداری این معادن‬ ‫متعلق به ایمیدرو است‪ .‬در همین حال در دولت جدید‬ ‫دوباره این موضوع مطرح ش��د و اعالم ش��د که در روز‬ ‫نخست قیمت گذاری ارزش این شرکت ها برای ورود به‬ ‫بورس قیمت پروانه بهره برداری معدن در قیمت گذاری‬ ‫انجام ش��ده در بورس لحاظ نشده اس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫ای��ن دع��وای حقوقی همچن��ان وجود داش��ته و ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو درباره تاثیر حق انتفاع بر‬ ‫عملکرد شرکت های معدنی نیز توضیح داد‪ :‬حق انتفاع‬ ‫عددی است که از سوی مجلس شورای اسالمی تعیین‬ ‫می شود و در ‪2‬سال گذش��ته باال بود اما در سال جاری‬ ‫کاهش یافت‪ .‬البته باید در نظر بگیریم که هزینه ناشی‬ ‫از حق انتفاع در قیمت تمام ش��ده شرکت های معدنی‬ ‫محاس��به شده اس��ت و این ش��رکت ها سال هاست که‬ ‫س��ود هم داده اند‪ .‬اما در س��ال جاری نه به دلیل بحث‬ ‫حق انتفاع بلکه به دلیل رکود بازار و کاهش شدید بهای‬ ‫س��نگ اهن دچار مشکل ش��ده اند‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫شرکت ها طرح های توسعه زیادی را در دست اجرا دارند‬ ‫و به همین دلیل پول انها زمین گیر ش��ده است و شاید‬ ‫نتوانند به همین دلیل س��ود کاف��ی بدهند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی س��هامداران باید یکی دو سال صبر کنند تا با‬ ‫بهره برداری از طرح های توسعه‪ ،‬این شرکت های معدنی‬ ‫نیز به سوداوری مناسبی برسند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با انتقاد از برخی رویکردها نس��بت به‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی گفت‪ :‬مگر چین و هند‬ ‫که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی رکورد زده اند‬ ‫استقالل انها از بین رفته است‪ .‬ما در دولت قبل ‪ 8‬سال‬ ‫دچار عقب افتادگی ش��دیم و حاال وقت جبران اس��ت‪.‬‬ ‫برای رسیدن به رش��د اقتصادی ‪ 12‬درصدی و تبدیل‬ ‫ش��دن به قدرت نخس��ت اقتصادی منطقه چاره ای جز‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫با توجه به استفاده نکردن از «ابزار های کاهنده» در شیراالت مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫دریچه‬ ‫صرفه جویی‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی اب با‬ ‫ابداع ابسردکن نی دار‬ ‫زیر پله ای ها‪ ،‬مایه بی ابرویی شیراالت با کیفیت‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬بحران کمب�ود اب یکی از‬ ‫مشکالت مهم کشور است که البته بخش قابل توجهی از هدررفت‬ ‫ان مربوط به مصارف خانگی است که صنعت شیراالت بهداشتی‬ ‫در این باره نقش پررنگی را ایفا می کند‪ .‬با رعایت الگوهای کاهنده‬ ‫مص�رف اب می ت�وان ت�ا ‪ ۴۰‬درص�د از هدررف�ت اب جلوگیری‬ ‫‹ ‹استاندارد اجباری در شیراالت‬ ‫محمد فرزاد‪ ،‬رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ش��یراالت بهداش��تی در گفت وگو با‬ ‫درباره وضعیت صنعت ش��یراالت بهداش��تی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬صنعت ش��یراالت بهداش��تی‬ ‫س��اختمان در ایران حدود ‪ ۶۰‬س��ال قدمت‬ ‫دارد که به فراخور نیاز بازار همواره فعال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنعت به دلیل قوانین و مقررات‬ ‫جاری‪ ،‬واردات گسترده و قاچاق در دهه های‬ ‫گذش��ته و همچنین ش��کل گیری واحدهای‬ ‫تولیدی زیرپله ای‪ ،‬در سال های اخیر با فراز و‬ ‫نشیب های زیادی مواجه شده است‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬در س�ال های اخیر با افزایش قیمت ارز‪ ،‬واردات ش�یراالت‬ ‫بهداشتی توجیه اقتصادی چندانی ندارد و بیش از ‪ ۸۰‬درصد نیاز‬ ‫بازار از طریق تولیدات داخلی تامین می شود اما متاسفانه بخش‬ ‫قابل توجهی از این تولیدات به واحد های صنعتی فاقد‬ ‫مجوز تولی�د بازمی گردد که توانس�ته به نام و‬ ‫باید از الیاژ هایی اس��تفاده ش��ود که برای‬ ‫مصرف کننده مشکلی ایجاد نکند‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان ش��یراالت‬ ‫بهداش��تی با اش��اره ب��ه نقش ش��یراالت‬ ‫بهداش��تی در اصالح الگوی مصرف اب از‬ ‫س��وی مردم تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در یک‬ ‫دهه گذش��ته مجوز کیفیت به کارگاه هایی‬ ‫ک��ه فاق��د مج��وز وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هس��تند نیز اعطا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫متاسفانه برخی از اتحادیه ها و انجمن های‬ ‫صنف��ی ک��ه اعط��ای مج��وز در حیط��ه‬ ‫مسئولیت انها نیست اقدام به صدور مجوز‬ ‫برای تولیدکنن��دگان این صنعت می کنند‬ ‫که این مس��ئله باعث ش��ده اختالالتی در‬ ‫صنعت ایجاد ش��ود و کنترل ب��ازار به هم‬ ‫بریزد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد های زیرپله ای‪ ،‬عامل بدنامی‬ ‫فرزاد با اش��اره به اینک��ه افزایش قیمت‬ ‫دالر باع��ث کاه��ش واردات و قاچ��اق‬ ‫ش��یراالت بهداشتی شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫دوران س��اخت مس��کن مهر نی��از بازار به‬ ‫ش��یراالت ارزانقیمت در کش��ور افزایش‬ ‫یاف��ت به همین دلی��ل واحد های صنعتی‬ ‫بس��یاری وارد فعالیت در این عرصه شدند‬ ‫اما نبود چارچوب مشخص و درست برای‬ ‫ورود تولیدکنن��دگان جدید به این عرصه‪،‬‬ ‫ ب��رای صنعت تولیدش��یراالت بهداش��تی‬ ‫مشکالتی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گذشته‬ ‫چارچوبی برای ورود به این صنعت‬ ‫وجود داشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای ورود‬ ‫ب��ه این صنعت بای��د مجوز تولید‬ ‫از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و همچنی��ن مج��وز‬ ‫استاندارد از سوی‬ ‫س��ازمان‬ ‫مل��ی‬ ‫اس��تاندارد ص��ادر‬ ‫شود‪ .‬از انجایی که‬ ‫اب شرب مردم از‬ ‫شیراالت می گذرد‬ ‫ای��ن صنع��ت‬ ‫دارای استاندارد‬ ‫اجباری اس��ت و‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۶۰‬واحد صنعتی‬ ‫زیرمجموعه انجمن تولید کنندگان هستند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��ا ح��دود ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬واح��د‬ ‫صنعت��ی دیگر به ش��کل متفرق��ه درحال‬ ‫فعالیت هس��تند که بخش زی��ادی از انها‬ ‫«زیرپله ای ها» هستند‪.‬‬ ‫فرزاد با بیان اینکه در گذش��ته به دلیل‬ ‫اینک��ه کاالهای چینی ک��م کیفیت بودند‪،‬‬ ‫واردات نتوانس��ته ب��ود روی نش��ان(برند)‬ ‫داخل��ی تاثیری بگذارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اما رشد واحد های زیرپله ای در این صنعت‬ ‫اعتبار و کیفیت کاالی ایرانی را زیر س��وال‬ ‫برده و این امر می تواند مـوجــب تـرغیـب‬ ‫مصــرف کنن��ده ب��ه کاالی‬ ‫خارجی شود‪.‬‬ ‫ریــیس انـجمــن‬ ‫تـو لیــد کننــ��د گا ن‬ ‫شیــراالت بهداش��تی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫اینکه تولی��د کاالی بی کیفیت به جایگاه‬ ‫صادرات��ی ایران نیز لطم��ه وارد می کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صادرات شیراالت بی کیفیت‬ ‫باعث ش��ده تا نش��ان(برند) ایرانی بدنام‬ ‫ش��ود و کش��ور هایی همچون ترکیه بازار‬ ‫را در دس��ت بگیرند‪ .‬البته تورم ساالنه و‬ ‫افزایش قیمت تمام شده نیز عامل کاهش‬ ‫ص��ادرات ب��وده اس��ت و حتی ای��ن امر‬ ‫می توان��د واردات را دوباره در این صنعت‬ ‫مقرون به صرفه کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر حمایت ه��ای دولت از‬ ‫تولید یاداور ش��د‪ :‬وقتی صحبت از حمایت‬ ‫می ش��ود برخ��ی گم��ان می کنن��د تنه��ا‬ ‫درخواست تولیدکنندگان دریافت وام است‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫شماره مجوز‪1394/1586 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫‪FSP-9320007/P.A‬‬ ‫خرید لوله‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این‬ ‫شرکت ‪ WWW.IOOC.CO.IR‬بخش‬ ‫مناقصات مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫محمد دهقان دهنوی‬ ‫مخترع شیراالت ابسردکن نی دار‬ ‫با ابداع ش��یراالت نی دار که نیاز به مصرف لیوان‬ ‫در ابس��ردکن ها را برط��رف می کند‪ ،‬ضمن کاهش‬ ‫‪ ۸۰‬درص��دی ات�لاف اب و ‪ ۷۰‬درص��دی ان��رژی‬ ‫مصرفی‪ ،‬زمینه میلیاردها تومان صرفه جویی ساالنه‬ ‫از محل حذف لیوان های پالس��تیکی نیز مهیا شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��رای فراه��م ک��ردن اب خنک در‬ ‫مکان های مختلف از ابس��ردکن اس��تفاده می شود‬ ‫که دارای لیوان یکبار مصرف یا دائمی هس��تند که‬ ‫هر یک مشکالت خاصی از لحاظ اقتصادی‪ ،‬اسراف‬ ‫اب‪ ،‬انرژی‪ ،‬مخاطرات بهداش��تی و زیست محیطی‬ ‫دارد‪ .‬با اختراع ش��یراالت نی دار تمام این مشکالت‬ ‫رفع ش��ده است‪ .‬برای اس��تفاده از شیراالت نی دار‬ ‫برای خ��وردن اب‪ ،‬ن��ی یکبار مص��رف را از جعبه‬ ‫نی کنار ابس��ردکن برداشته و در محل مشخص در‬ ‫ش��یر اب قرار می دهیم‪ .‬با فش��ار شاسی شیر اب و‬ ‫ق��رار دادن ن��ی در دهان‪ ،‬اب به مق��دار مورد نیاز‬ ‫و با فش��ار از پیش تنظیم ش��ده‪ ،‬نوشیده می شود‪.‬‬ ‫پس از اش��امیدن اب‪ ،‬نی استفاده شده را در مقابل‬ ‫شاس��ی جعبه تخلیه نی قرار داده و به س��مت جلو‬ ‫فش��ار می دهیم تا نی و چند قطره اب درون نی به‬ ‫داخل جعبه‪ ،‬انتقال یابد‪ .‬شاس��ی استفاده شده در‬ ‫این نوع ش��یرها قابلیت تنظیم فشار اب را دارد به‬ ‫ط��وری که میزان اب خروجی با میزان فش��ار وارد‬ ‫بر شاسی نسبت مستقیم دارد‪ .‬همچنین در داخل‬ ‫ش��یراالت ابس��ردکن نی دار نوعی فشارشکن قابل‬ ‫تنظیم تعبیه ش��ده که به وسیله ان می توان فشار‬ ‫اب را طوری تنظیم کرد که برای اشامیدن مناسب‬ ‫اما برای شست وشو مناسب نباشد‪ .‬مهمترین مزیت‬ ‫این ش��یراالت اس��تفاده از نی به جای لیوان ثابت‬ ‫و یکبار مصرف یا دس��ت برای نوش��یدن اب است‬ ‫که ضم��ن صرفه جویی قابل توج��ه در مصرف اب‬ ‫و ب��رق به کاه��ش ‪ ۸۰‬درصدی هزینه ه��ای لیوان‬ ‫یکبار مص��رف و صرفه جویی قابل توجه در مصرف‬ ‫مواد پلیمری ا الینده محیط زیس��ت و کاهش ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۸۵‬درصدی حجم زباله منجر می ش��ود و همچنین‬ ‫اس��تفاده از ان ب��رای کودکان و معلوالن س��اده تر‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق یک براورد اقتصادی با توجه به وجود‬ ‫‪ ۲۲‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬ش��عبه بانک در کش��ور که اغلب‬ ‫دارای ابس��ردکن هس��تند اگر در هر شعبه روزانه‬ ‫فقط ‪ ۱۰۰‬لیوان یکبار مصرف استفاده شود‪ ،‬ساالنه‬ ‫‪ ۶۶۱‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار عدد لیوان تنها در شعب‬ ‫بانک های کش��ور مصرف می ش��ود که با احتساب‬ ‫هزینه هر عدد لیوان ‪ ۱۶‬تومان‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۸۰‬میلی��ون تومان هزینه ای��ن لیوان ها خواهد‬ ‫بود ک��ه با جایگزینی نی های کوچ��ک ‪3‬تومانی به‬ ‫ج��ای لیوان ها هزینه الزم به ی��ک میلیارد و ‪۹۸۳‬‬ ‫میلیون تومان کاه��ش می یابد که به معنای ‪81/5‬‬ ‫درصد کاهش هزینه است‪ .‬البته این صرفه جویی در‬ ‫هزینه ه��ا به ازای صرفه جویی حاصل از هدر نرفتن‬ ‫حتی یک قطره اب در لیوان ها در مقابل اب زیادی‬ ‫که به طور معمول در هنگام اس��تفاده از لیوان های‬ ‫یکب��ار مص��رف هدر م��ی رود رقم ناچیزی اس��ت‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ویژگی های سیس��تم طراحی شده در‬ ‫شیراالت ابداعی که مبتنی بر فشار است این است‬ ‫که احتمال بازگش��ت یک قط��ره اب از دهان فرد‬ ‫به داخل ش��یر صفر است‪ .‬ش��یراالت طراحی شده‬ ‫ب��ا هزینه ای حدود ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان در همه انواع‬ ‫ابس��ردکن های موجود و حتی یخچال های خانگی‬ ‫قابل نصب است‪.‬‬ ‫نش�ان کاالی باکیفیت ایرانی لطمه هایی وارد کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تنها در ‪ ۲۰‬تا‪ ۳۰‬درصد تولیدات ش�یراالت ایرانی استاندارد های‬ ‫کاه�ش مصرف اب رعایت می ش�ود که همین مس�ئله ضرورت‬ ‫س�اماندهی واحد های صنعتی زیرپله ای را بیش از‬ ‫پیش می طلبد‪.‬‬ ‫اما س��اماندهی صنعت‪،‬‬ ‫اص�لاح قوانی��ن کار‪،‬‬ ‫اصالح الگ��وی مالیات‬ ‫ب��ر ارزش اف��زوده‪،‬‬ ‫اختصـ��اص س��هم‬ ‫یارانه تولی��د و‪ ...‬از‬ ‫مس��ائلی اس��ت که‬ ‫دولت می تواند از طریق‬ ‫ان به تولید کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جوی�ی ‪ ۴۰‬درص�دی‬ ‫اب ب�ا ابزار ه�ای کاهن�ده‬ ‫مصرف‬ ‫تولیدات‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی‬ ‫زیرمجموع��ه انجم��ن از‬ ‫ابزار ه��ای کاهن��ده مصرف اب‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ابزار های‬ ‫کاهنده مصرف اب در شیراالت بهداشتی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درص��د در مصرف اب‬ ‫صرفه جویی می کند‪.‬‬ ‫ف��رزاد ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ظرفیت اسمی صنعت‬ ‫ش��یراالت بهداشتی‬ ‫افــ��زود‪ :‬ظرفی��ت‬ ‫اس��ـمی تولیـد در‬ ‫بخ��ش واحد ه��ای‬ ‫صنعتـ��ی کـه دارای‬ ‫پروان��ه از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هس��تند حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬هزار تن در س��ال اس��ت اما به‬ ‫دلیل رکود حاکم بر اقتصاد در سال جاری‪،‬‬ ‫واحد ه��ای صنعتی ب��ا ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خود در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بیش��تر م��واد اولیه‬ ‫تولید ش��یراالت از داخل تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫ ابرازکرد‪ :‬مواد اولیه ش��یراالت بهداشتی از‬ ‫قراضه های صنعتی الیاژ برنج تهیه می شود‬ ‫و وابس��تگی چندانی به کشورهای خارجی‬ ‫نداریم‪ .‬در این صنع��ت تنها کارتریج هایی‬ ‫که در ش��یراالت مصرف می ش��ود از سایر‬ ‫کش��ورها وارد ایران می شود که ان هم به‬ ‫دلیل نبود فناوری پیشرفته سرامیک سازی‬ ‫در داخل است‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان ش��یراالت‬ ‫بهداش��تی در زمینه رعایت الگوی مصرف‬ ‫در ش��یراالت بهداش��تی با توجه به بحران‬ ‫کمب��ود اب افزود‪ :‬در گذش��ته ش��یراالت‬ ‫بهداش��تی کالس��یک ‪ 2‬محور اب س��رد و‬ ‫گرم داشتند که امروزه به تک محور تبدیل‬ ‫شده است و اب سرد و گرم با هم استفاده‬ ‫می شود‪ .‬اگر از شیراالت کم کیفیت استفاده‬ ‫و ش��یر دچار چکه شود در ش��بانه روز ‪۱۷‬‬ ‫لیتر اب ه��در خواهد رفت بنابراین رعایت‬ ‫کیفیت در ای��ن محصوالت از اهمیت قابل‬ ‫توجه��ی برخوردار اس��ت ک��ه می تواند از‬ ‫هدر رفت چندین سد اب جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ف��رزاد ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫‹ ‹تامین ‪ ۸۰‬درصدی نیاز بازار‬ ‫ حبیب اله توس��لی‪ ،‬نایب ریی��س اتحادیه‬ ‫لوازم بهداشتی ساختمانی نیز در گفت وگو‬ ‫درباره تامین نیاز بازار از س��وی‬ ‫ب��ا‬ ‫تولی��دات داخلی اظهار ک��رد‪ :‬حدود ‪ ۷۵‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی‬ ‫تامین می شود و بیش��تر شیراالت تزئینی‬ ‫در اختیار تولیدات خارجی قرار دارد‪.‬‬ ‫توسلی با اشاره به امار تولیدات استاندارد‬ ‫و باکیفیت در صنعت ش��یراالت بهداشتی‬ ‫اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۵۵‬درص��د تولیدات صنعت‬ ‫ش��یراالت باکیفی��ت و دارای اس��تاندارد‬ ‫اس��ت و بقیه از طریق کارگاه های کوچک‬ ‫که بیش��تر انها فاقد مجوز هس��تند‪ ،‬تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نایب ریی��س اتحادی��ه لوازم بهداش��تی‬ ‫س��اختمانی درب��اره می��زان رعایت اصالح‬ ‫الگ��وی مص��رف در تولی��دات ش��یراالت‬ ‫بهداش��تی گفت‪ :‬در اس��تاندارد شیراالت‬ ‫ب��رای رعایت الگوی مصرف تنها توری های‬ ‫سر شیراالت در استاندارد قید شده که در‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد تولیدات رعایت می شود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مس��تقر در ثبت گناوه‪ ،‬مالکیت و تصرفات مفروزی و مالکانه اقای س��یدمحمود موس��وی را نسبت به‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 248/49‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 917‬واقع در امامزاده گناوه بخش ‪ 6‬بوشهر برابر رای شماره‬ ‫‪ 139360324001009883‬مورخ ‪ 93 /10/8‬را تائید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده‪ .‬لذا اگهی تحدید و حدود اختصاصی به استناد مادتین ‪ 14‬و ‪15‬‬ ‫ن فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای‬ ‫قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختما ‬ ‫سیدمحمود موسوی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی چهار ساعت‬ ‫قبل از ظهر مورخ ‪ 94/5/5‬در محل ش��روع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا بدینوس��یله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت‬ ‫تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته میشود‪ .‬معترضین نسبت به حدود و‬ ‫حقوق ارتفاقی برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته میشود‪ .‬معترضین نسبت به‬ ‫حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده ‪ 86‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین‬ ‫ثبتی مصوب ‪ 73/2/25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم‬ ‫و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نماینده و اال حق انان ساقط میشود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪94/4/6 :‬‬ ‫مجید امیری‬ ‫‪521‬م‪ /‬الف‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه‬ ‫وی در ب��اره میزان‬ ‫س��هم ص��ادرات از تولی��دات ش��یراالت‬ ‫بهداش��تی تصری��ح کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۵‬درصد‬ ‫تولیدات به صادرات اختصاص پیدا می کند‬ ‫و بیش��تر تولی��دات ما در ای��ن صنعت به‬ ‫کش��ور های حاش��یه خلیج ف��ارس ص��ادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توس��لی ب��ا تاکی��د ب��ر کیفی��ت باالی‬ ‫ش��یراالت ایرانی خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدات‬ ‫ایران��ی دارای کیفی��ت باالی��ی اس��ت و با‬ ‫نش��ان (برند) های قدیم��ی و معتب��ر دنی��ا‬ ‫همخوانی دارد اما واردات رس��می و قاچاق‬ ‫نیز از کش��ور های چین‪ ،‬چک و اسلوواکی‪،‬‬ ‫ایتالیا و المان انجام می شود‪.‬‬ ‫نایب ریی��س اتحادیه لوازم بهداش��تی و‬ ‫س��اختمانی یاداور ش��د‪ :‬درباره مهم ترین‬ ‫مش��کل این صنعت می توان به تولید مازاد‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر تولیدات بیش از نیاز بازار‬ ‫اس��ت و با رکود به وجود امده‪ ،‬مش��کالت‬ ‫بیشتر ش��ده است‪ .‬دلیل اینکه مازاد تولید‬ ‫نیز به صادرات اختصاص پیدا نمی کند‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که قیمت تمام شده تولیدات داخلی‬ ‫بس��یار باالتر از رقباس��ت که البته عواملی‬ ‫همچون قیمت مواد اولیه‪ ،‬خدمات جانبی‪،‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده و بهره بانکی و‪ ...‬نیز‬ ‫در این امر دخیل است‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬با توجه به الگوهای‬ ‫مص��رف اب در ایران و همچنین مس��ئله‬ ‫کمب��ود اب‪ ،‬ضرورت رعایت اس��تفاده از‬ ‫ابزار های کاهنده در ش��یراالت به ش��دت‬ ‫احس��اس می ش��ود و از انجای��ی که این‬ ‫ابزار ها در تمامی محص��والت باکیفیت و‬ ‫استاندارد اس��تفاده می شود باید تولیدات‬ ‫زیرپل��ه ای و واحد های کوچ��ک صنعتی‬ ‫س��اماندهی ش��ود تا به بهانه ش��یراالت‬ ‫ارزانقیمت‪ ،‬س��رمایه گرانقیمتی همچون‬ ‫اب هدر نرود‪.‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫اگهی مناقصـه عمومـی‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139460316001002154‬مورخ ‪ 1394/02/28‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی یحیی نعمتی فرزند حس��ین به ش��ماره شناس��نامه ‪ 1497‬صادره از پاوه در یک باب خانه به مساحت ‪ 89.85‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 142‬مفروز و مجزی شده واقع در حکمت اباد خ اول کوچه ‪ 15‬خریداری از مالک رسمی علی میرزا منصوری محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/03/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/04/06 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد ایین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را از طریق مناقصه‬ ‫به واجدین شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد به وبگاه های ‪ http://iets.mporg.ir‬و ‪ http://www.chb-iec.ir‬و یا‬ ‫در ساعات اداری به دبیرخانه این شرکت واقع در استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬میدان امام حسین(ع)‪ ،‬بلوار انقالب‪ ،‬خیابان پیروزی‪ ،‬مجتمع ادارات‪،‬‬ ‫مراجعه و نسبت به خرید و تهیه اسناد و مدارک اقدام نمایند‪:‬‬ ‫نام پروژه‬ ‫تجهیز و تکمیل تصفیه خانه شهرکرد‬ ‫و بروجن‬ ‫زیرسازی و عملیات خاکی‪ ،‬جدول گذاری‬ ‫و اجرای مسیل سنگی دفع ابهای سطحی‬ ‫شهرک صنعتی شهرکرد‪ -‬فاز توسعه‬ ‫(تجدید شده)‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫هزینه‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫خرید اسناد‬ ‫اولیه‬ ‫مناقصه ‪ /‬استعالم‬ ‫مناقصه‬ ‫( میلیون ریال)‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫(هزار ریال)‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی ‪/‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫رشته مورد نیاز‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شهرکرد و بروجن‬ ‫مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪2/330‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1394/04/23‬‬ ‫‪1394/04/24‬‬ ‫داخلی (جاری)‬ ‫تاسیسات و‬ ‫تجهیزات‬ ‫‪120‬‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شهرکرد‬ ‫مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای با ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪26/730‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1394/04/29‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫داخلی (جاری)‬ ‫راه و باند‬ ‫‪1300‬‬ ‫محل اجرا‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫یادداشت‬ ‫انرژی های نو‪ ،‬پاک و ارزان‬ ‫س�یدفواد نب�وی‪ ،‬کارش�ناس ان�رژی‪ :‬ام��روزه‬ ‫انرژی ه��ای ن��و و تجدیدپذی��ر به دلیل پ��اک بودن‬ ‫و س��ازگاری با محیط زیس��ت مورد توج��ه ویژه در‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته هس��تند بنابراین باید با‬ ‫ی��ک برنامه ریزی جامع و بلندم��دت‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫به کارکردهای مثبت اس��تفاده از این انرژی ها توجه‬ ‫کرد‪ .‬کارشناس��ان بر این باور هستند که بیماری ها‬ ‫و مش��کالت زیس��ت محیطی مهم ترین پیامد ادامه‬ ‫اس��تفاده از س��وخت های فسیلی اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل بهره گیری از انرژی ه��ای پاک می تواند اینده‬ ‫بهت��ری را ب��رای هموطن��ان رقم بزن��د‪ .‬همچنین‬ ‫اس��تفاده از انرژی های نو ب��رای جلوگیری از اتالف‬ ‫بیش��تر انرژی در کش��ور که روند صع��ودی را طی‬ ‫می کند بس��یار حائز اهمیت اس��ت بنابراین با توجه‬ ‫به مزایای اس��تفاده از انرژی ه��ای پاک مانند انرژی‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬بخش ه��ای صنعت��ی و دولت��ی باید‬ ‫پیشگام اس��تفاده از این انرژی باشند‪ .‬ایران به دلیل‬ ‫قرار داش��تن در منطق��ه جغرافیایی با طول و عرض‬ ‫تقریبا برابر‪ ،‬ب��دون تردید یکی از منحصربه فردترین‬ ‫کشورهای جهان برای استفاده از انواع انرژی های نو‬ ‫و تجدیدپذیر به ش��مار می رود‪ .‬امروزه انرژی های نو‬ ‫در سراسر جهان به سرعت درحال گسترش هستند‪.‬‬ ‫«پاک ب��ودن» و «ارزان��ی» را می توان ‪ 2‬ش��اخص‬ ‫اصلی تولید انرژی های نو برش��مرد به طوری که این‬ ‫انرژی ها به دلیل بهره وری باال به خوبی توانسته اند در‬ ‫بس��یاری نقاط جای خالی انرژی های فس��یلی را پر‬ ‫کنن��د‪ .‬در این میان ای��ران قابلیت های فراوانی برای‬ ‫اس��تفاده از انرژی های باد و خورشید دارد و در کنار‬ ‫دیگر انرژی های تجدیدپذیر می توان با اتکا به انرژی‬ ‫حاصل از باد و خورشید مقادیر قابل مالحظه ای برق‬ ‫را به بهترین ش��کل ممکن تولید کرد‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫انرژی بر این اعتقاد هستند که انرژی های نو در ادامه‬ ‫ق��رن ‪ ۲۱‬باید جایگزین منابع معم��ول انرژی مانند‬ ‫نفت و گاز ش��وند تا از مص��رف بی رویه فراورده های‬ ‫ی در‬ ‫هیدروکربوری کاس��ته شده و اس��تفاده از انرژ ‬ ‫اینده متکی به س��اختاری باش��د ک��ه در ان منابع‬ ‫انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورش��ید یا باد مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گی��رد‪ .‬تجربه نش��ان داده که حضور‬ ‫دولت ه��ا در تولید انرژی ه��ای تجدیدپذیر توجیهی‬ ‫ن��دارد و هرچند دولت زیرس��اخت های الزم را برای‬ ‫توس��عه این بخش فراهم کرده اس��ت‪ ،‬ام��ا در ادامه‬ ‫کار بای��د به بخش خصوصی محول ش��ده و به این‬ ‫منظور با تدوین برنامه های الزم باید زمینه ای فراهم‬ ‫ش��ود که بخش خصوصی توجیه اقتص��ادی الزم را‬ ‫ل حاضر دولت‬ ‫برای حضور دربازار داشته باشد‪ .‬درحا ‬ ‫هدفگذاری تولید ‪٥‬هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر‬ ‫را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده و اکنون بیش از‬ ‫‪١٠‬ه��زار م��گاوات نیروگاه های ابی ب��زرگ در حال‬ ‫بهره برداری است‪ .‬بنابراین می توان گفت دولت تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬تمام عزم خود را برای استفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر به کار گرفته است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫انـرژی‬ ‫در پی خلع ید چینی ها از بخش حفاری پروژه میدان نفتی مشترک ازادگان جنوبی مطرح شد‬ ‫بدون چشم بادامی ها هم می توانیم‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گروه انرژی‪ :‬منوچهر اسدی‪ ،‬مدیر‬ ‫پروژه حفاری ازادگان جنوبی از توسعه حفاری چاه های‬ ‫بزرگترین میدان نفتی ایران پس از اخراج چینی ها خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با استقرار ‪ ۷‬دکل‪ ،‬پیشرفت حفاری میدان‬ ‫نفتی ازادگان جنوبی از مرز ‪ ۳۰‬درصد عبور کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش خبر گزاری مهر‪ ،‬با گذشت حدود‬ ‫یک س��ال از اخراج شرکت چینی (سی ان پی سی ای) از‬ ‫طرح توس��عه میدان مش��ترک ازادگان جنوبی‪ ،‬توسعه‬ ‫این میدان مشترک نفتی با عراق با حضور شرکت های‬ ‫ایرانی ش��تاب گرفته است‪ .‬در این بین هر چند عراق با‬ ‫مش��ارکت شرکت های چند ملیتی نفت جهان همچون‬ ‫ش��ل انگلیس از سال گذش��ته تولید روزانه ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫بش��که طالی سیاه را در این میدان مشترک اغاز کرده‬ ‫اما مسئوالن ش��رکت نفت ایران پیش بینی می کنند با‬ ‫توجه به ش��تاب فعلی توس��عه‪ ،‬امکان جب��ران تاخیر و‬ ‫عقب ماندگی ها تا دو س��ال اینده فراهم ش��ود‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس سال گذشته پس از اخراج غول نفتی چینی ها‪،‬‬ ‫در نخس��تین گام قرارداد حفاری ‪ ۵۰‬حلقه چاه جدید‬ ‫با کنسرس��یومی ایرانی و خارجی بس��ته شده است تا‬ ‫پرونده حفاری ‪ ۱۵۰‬حلقه چاه در این میدان مش��ترک‬ ‫نفت��ی با عراق تعیین تکلیف ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر در‬ ‫حالی چینی ها در طول حدود ‪ 4‬س��ال فعالیت در طرح‬ ‫توسعه ازادگان جنوبی موفق به حفاری حتی دو حلقه‬ ‫چاه به طور کامل نش��دند ک��ه ایرانی ها در مدت زمان‬ ‫کمتر از یکس��ال حفاری ‪ ۶‬حلقه چاه به پایان رس��یده‬ ‫مراح��ل مختلف حفاری و تکمی��ل ‪ ۱۲‬حلقه چاه دیگر‬ ‫هم در حال انجام است‪.‬‬ ‫فرایند پیچیده با موفقیت انجام ش��ده و مراحل تعمیر‬ ‫چاه دیگر در زمان حاضر در دست اجراست‪.‬‬ ‫به گفته س��یدمحمود مرعش��ی‪ ،‬مجری طرح توسعه‬ ‫میدان ازادگان جنوبی اواخر س��ال ‪ ۹۵‬یا ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬طرح توس��عه این میدان تکمیل می ش��ود البته به‬ ‫دلیل مشترک بودن مخزن و پیشتازی طرف عراقی در‬ ‫برداش��ت از میدان‪ ،‬در مدت یادشده به تدریج تولید از‬ ‫این میدان وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک طرفه به قاضی نرویم!‬ ‫در حال��ی اعالم ش��ده که در میدان مش��ترک ازادگان‬ ‫جنوبی از سوی کارفرما و پیمانکار اختالفاتی وجود دارد‬ ‫و مرعشی نیز از افزایش تعداد دکل ها به ‪ ۲۵‬دستگاه تا‬ ‫‪ 6‬ماه اینده (تیرماه امسال) خبر داده بود که در صورت‬ ‫صح��ت گفته های مدیر پروژه حف��اری میدان ازادگان‬ ‫جنوبی مبنی بر فعال بودن تنها ‪ 7‬دستگاه دکل حفاری‬ ‫در این می��دان نفتی نه تنها تع��داد دکل های افزایش‬ ‫نیافته‪ ،‬بلکه تعداد انها کاهش یافته است!‬ ‫بعد از ‪ 7‬س��ال تعلل ژاپنی ها‪ ،‬در مهر ‪ ۱۳۸۹‬توس��عه‬ ‫میدان ازادگان به ش��رکت «سی‪.‬ان‪.‬پی‪.‬سی‪.‬ای» چین‬ ‫واگذار ش��د البته این بار مبلغ قرارداد از ‪ 5‬میلیارد دالر‬ ‫به حدود ‪ ۱۲‬میلیارد دالر افزایش یافت‪ .‬براس��اس این‬ ‫قرارداد حجم تولی��د از میدان باید به روزانه ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫بش��که برای مدت ‪ 3‬س��ال افزایش می یاف��ت که این‬ ‫افزای��ش تولید بای��د در ‪ ۵۲‬ماه عملیاتی می ش��د‪ .‬بعد‬ ‫از گذش��ت ‪ 4‬س��ال و پایبند نبودن ش��رکت چینی به‬ ‫تعهدات خود‪ ،‬این پیمانکار از طرح توس��عه میدان خلع‬ ‫ید و توس��عه میدان برعهده شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت (متن) گذاش��ته شد‪ .‬با گذش��ت حدود یک سال‬ ‫از اخراج ش��رکت چینی (سی‪.‬ان‪.‬پی‪.‬س��ی‪.‬ای) از طرح‬ ‫توس��عه میدان مش��ترک ازادگان جنوبی‪ ،‬توسعه این‬ ‫میدان مش��ترک نفت��ی با عراق با حضور ش��رکت های‬ ‫ایرانی شتاب گرفته است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ک��ه در این می��ان هرچند ع��راق با‬ ‫مش��ارکت شرکت های چند ملیتی نفت جهان همچون‬ ‫ش��ل انگلیس از سال گذش��ته تولید روزانه ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫بش��که طالی س��یاه را در ای��ن میدان مش��ترک اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬اما مسئوالن شرکت نفت ایران پیش بینی‬ ‫دی م��اه ‪ ،۹۳‬س��ید محمود مرعش��ی‪ ،‬مج��ری طرح‬ ‫ازادگان جنوب��ی اع�لام کرده ب��ود که بع��د از خروج‬ ‫پیمانکار چینی ‪ ،‬با افزایش تعداد دکل ها به ‪ ۱۶‬دستگاه‬ ‫در مدت ‪ 6‬ماه‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار متر حفاری انجام شد‬ ‫در حالی که این ش��رکت چینی در ‪ ۱۹‬ماه حضور خود‬ ‫تنها ‪ ۴۰‬هزار متر حفاری کرده بود‪ .‬این گفته در حالی‬ ‫اس��ت که منوچهر اس��دی‪ ،‬مدیر پروژه حفاری میدان‬ ‫ازادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران به تازگی‬ ‫اعالم کرده که با فعالیت همزمان ‪ 7‬دکل حفاری متراژ‬ ‫حف��اری در ازادگان جنوبی از م��رز ‪ ٥٣‬هزار متر عبور‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬چنین خبری درباره تعداد دکل های فعال‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز ‪1394/1726‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م‪ 94/0072/‬مربوط به‬ ‫مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ‪ 36‬بی بی حکیمه‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی‪ ،‬احداث جوی خاکی‪ ،‬تس��طیح و ش��یب بندی‪ ،‬اجرای مصالح قش��ر زیراس��اس‪،‬‬ ‫ش��ن ریزی شکس��ته کارخانه ای‪ ،‬انجام عملیات پی کنی و بنایی با س��نگ‪ ،‬لوله کشی اب و گاز‪ ،‬ساخت و نصب مهارهای‬ ‫لوله س��وخت‪ ،‬احداث ابرو بتنی مسلح‪ ،‬کارهای فوالدی‪ ،‬س��نگ کاری دیواره های حائل جاده‪ ،‬احداث حوضچه فاضالب‪،‬‬ ‫عالیم و تجهیزات ایمنی‬ ‫ب‪ -‬براورد کارفرما‪ /‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫محل اجرای خدمات در منطقه بی بی حکیمه و مدت انجام ان ‪ 5‬ماه می باشد و همچنین براورد کارفرما جهت انجام‬ ‫خدمات ‪ 9.132.790.637/-‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫مناقصه گران دارای حداقل پایه ‪ 5‬گرایش راه وترابری‬ ‫توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبل��غ ‪ 34.100.000/-‬ریال (همچنین ‪ %5‬مبلغ پیمان (در صورت برنده‬ ‫شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد)‬ ‫د‪ -‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت میش��ود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫بص��ورت کتب��ی به یکی از ادرس های ذیل الذکر اعالم تا ارزیابی های الزم وفق ایین نامه اجرایی بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده) بعمل اید‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬خیابان پارک‪( 4‬روبروی امور مسافرت)‪ ،‬مجتمع‬ ‫اداری امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اس��ناد قراردادها (اتاق شماره‪ )1‬و یا تهران‪ ،‬میدان ارژانتین‪ ،‬ابتدای‬ ‫خیابان بیهقی‪ ،‬پالک‪ ،28‬س��اختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و‬ ‫قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫می کنند با توجه به ش��تاب فعلی توسعه‪ ،‬امکان جبران‬ ‫تاخیر و عقب ماندگی ها تا ‪ 2‬سال اینده فراهم شود‪.‬‬ ‫منوچهر اس��دی‪ ،‬مدیر پروژه حفاری ازادگان جنوبی‬ ‫درب��اره اخرین وضعیت حفاری طرح توس��عه ازادگان‬ ‫جنوبی به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران‬ ‫با عراق گفت‪ :‬عملیات حفاری چاه های نفت این میدان‬ ‫مشترک از پیش��رفت بیش از ‪ ۳۰‬درصدی در کمتر از‬ ‫یک سال برخوردار است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینکه از ح��دود ‪ ١٠‬ماه‬ ‫گذش��ته تاکن��ون ‪ ٧‬دکل حفاری س��نگین در میدان‬ ‫ازادگان جنوبی مس��تقر و فعال شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت حف��اری ‪ ٦‬حلقه چاه نهایی ش��ده و مراحل‬ ‫تکمیل ‪ ٦‬حلقه چاه دیگر در حال اجراست و هم اکنون‬ ‫‪ ٦‬حلقه چاه نیز در دس��ت حفاری قرار دارد‪ .‬اس��دی با‬ ‫اعالم اینکه متراژ حفاری در این میدان مش��ترک نفتی‬ ‫از اغاز کار تا به امروز ‪ ٥٣‬هزار و ‪ ٥٠٠‬متر گزارش شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پیش از اغاز حف��اری ‪ ٤٠‬حلقه چاه‪،‬‬ ‫تنه��ا ‪ ٢‬حلق��ه چاه در این میدان حفر و تکمیل ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬این در حالی اس��ت که به موازات ش��روع حفاری‬ ‫چاه های جدید‪ ،‬تعمیر ‪ ٢‬حلقه چاه دیگر نیز واگذار شد‬ ‫که تعمیر یک حلقه چاه بدون اس��تفاده از دکل در یک‬ ‫در همی��ن زمینه مجیدرضا حری��ری‪ ،‬نایب رییس‬ ‫اتاق مش��ترک ایران و چین با بی��ان اینکه اطالعات‬ ‫مربوط به قرارداده��ای خارجی در تمامی زمینه های‬ ‫صنعت نفت محرمانه بوده و رس��انه ای نمی شود‪ ،‬در‬ ‫گف��ت‪ :‬با در نظ��ر گرفتن چنین‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ش��رایطی هرگون��ه اظهار نظ��ر در زمین��ه چگونگی‬ ‫تجارت ایران و چین در حوزه نفت قضاوت یک طرفه‬ ‫بوده و نباید انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بدیهی اس��ت ک��ه هر تاجری‬ ‫برای س��رمایه گذاری در کش��ور خارجی در پی کسب‬ ‫س��ود بیشتر بوده و به منافع ملی کشور میزبان توجهی‬ ‫ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چش��م بادامی ها تاجران معتبری بوده‬ ‫و هیچ��گاه حاض��ر به تخری��ب اعتبار خ��ود در حوزه‬ ‫بین الملل��ی نیس��تند‪ .‬بنابراین نباید به جوس��ازی های‬ ‫رس��انه ای در این زمینه تکیه ک��رد و موضوع بدعهدی‬ ‫چی��ن در حوزه حفاری میدان نفتی مش��ترک ایران و‬ ‫عراق (ازادگان جنوبی) باید با حضور ‪ 2‬طرف معامله و‬ ‫به صورت بی طرفانه قضاوت شود‪.‬‬ ‫حری��ری تصری��ح ک��رد‪ :‬چی��ن بزرگتری��ن خریدار‬ ‫فراورده ه��ای پتروش��یمی و میعانات ایران اس��ت و در‬ ‫تمام طول تحریم ها به معامالت تجاری‪ -‬بازرگانی خود‬ ‫در تمامی زمینه ها به ویژه حوزه صنعت نفت ادامه داده‬ ‫اس��ت‪ .‬چنانچه بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ب��ا تاکید اعالم‬ ‫کرد که اولویت نخست ایران پس از لغو تحریم ها برای‬ ‫صادرات نفت و مشتقات ان‪ ،‬چین خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش می توان گفت که گرچه چشم‬ ‫بادامی ها بدعه��دی کرده و پروژه اجرای��ی را در زمان‬ ‫مقرر تحویل نداده اند‪ ،‬اما چنین رخدادی دال بر ناتوانی‬ ‫یا قانون شکنی شرکت های چینی نیست‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار‬ ‫مناقصه عمومی شماره ‪94-112‬‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی شازند (سهامی عام) در نظر دارد انجام مورد مشروح در بند(الف) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران‬ ‫واجد ش��رایط واگذار نماید‪ .‬بدینوس��یله از کلیه ش��رکت هایی که عالقه مند به همکاری بوده و دارای تجربه مفید و تخصص الزم می باشند‪،‬‬ ‫دعوت به عمل می اید تا با مراجعه نماینده مطلع و اگاه ضمن در دس��ت داش��تن کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز در بند (ب) به ادرس زیر‬ ‫مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مخصوص تقاضا‪ ،‬جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫الف ) شرح کار‪:‬‬ ‫حمل محصوالت جامد و پلیمری بسته بندی شده به بندرعباس‬ ‫ب ) اسناد و مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪1‬ـ تصاویر اساسنامه‪ ،‬اگهی تاسیس و کلیه اگهی های تصمیمات ‪ /‬تغییرات و‪ ...‬بعدی شرکت متقاضی و مندرج در روزنامه رسمی‪.‬‬ ‫‪2‬ـ فهرس��ت کارهای انجام ش��ده یا در حال انجام ش��رکت با تائیدات مربوطه (گواهی پایان کار‪ ،‬مفاصا حساب و‪ )...‬به همراه مشخصات‬ ‫تماس با کارفرما‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ارائه مدارک و سوابق کاری انجام شده مشابه موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫‪4‬ـ رضایت نامه یا تشویق نامه از کارفرمایان قبلی‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ارائه سایرمدارک و اطالعات الزم که در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ارائه گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی جهت اعالم کد اقتصادی و ارائه شناسه ملی‪.‬‬ ‫‪7‬ـ رتبه شرکت‪.‬‬ ‫‪8‬ـ فرم عضویت در صنوف رایانه ای‪.‬‬ ‫‪9‬ـ کپی کارت ملی (پشت و رو) و شناسنامه صاحبان امضای مجاز‪.‬‬ ‫مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهد شد‪ ،‬توزیع می گردد‪.‬‬ ‫زمان ش��رکت در مناقصه از تاریخ نش��ر اگهی به مدت ده روز و به صورت حضوری خواهد بود‪ .‬ارائه مدارک فوق الذکر بخصوص ارسال با‬ ‫پست یا به طریق دیگر غیر از تحویل حضوری هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد ‪ .‬ضمناً مدت‬ ‫یاد شده تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نمی باشد‪.‬‬ ‫ج ) سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ - 1‬محل اجرای کار و خدمات مورد نیاز در مجتمع پتروشیمی شازند واقع در کیلومتر ‪ 22‬جاده اراک– بروجرد و شهر مهاجران می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬پیمانکاران باید توانایی الزم جهت تهیه ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد را طبق مقررات و ضوابط این‬ ‫شرکت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون انکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است‪.‬‬ ‫د) نشانی مجتمع‪:‬‬ ‫اراک ‪ -‬کیلومتر‪ 22‬جاده بروجرد – مجتمع پتروشیمی شازند – دفتر امور حقوقی و پیمان ها – تلفن ‪086 -32633162‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در گفت و گو با‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫به دنبال توازن در فروش و تولید هستیم‬ ‫صنایع دس��تی دارای ویژگی ه��ای هنری و‬ ‫مصرف��ی ب��وده و عالوه بر داش��تن جنبه های‬ ‫مصرف��ی ق��وی‪ ،‬برخ��وردار از بین��ش‪ ،‬ذوق‪،‬‬ ‫اندیش��ه و فرهنگ تولید کننده نیز هست و در‬ ‫مجم��وع می ت��وان ان را یک «هنر ـ صنعت»‬ ‫نامی��د‪ .‬چراکه ه��م ویژگی های یک صنعت را‬ ‫داراست و هم ضمن برخورداری از خصوصیات‬ ‫هنری‪ ،‬هنر محض محس��وب نمی ش��ود و به‬ ‫پش��توانه کارایی های مصرفی اش و از انجا که‬ ‫قابلی��ت تولید و تکرار دارد بیش��تر جزو گروه‬ ‫هنره��ای کارب��ردی قرار می گی��رد‪ .‬از این رو‬ ‫در گفت وگوی��ی با بهمن نامور مطلق‪،‬‬ ‫معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری‪ ،‬به بررسی اوضاع‬ ‫فعل��ی صنایع دس��تی ای��ران و جای��گاه ای��ن‬ ‫هنر ـ صنعت در اقتصاد کشور پرداخت که در‬ ‫ادامه ان را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €صنایع دستی بر چرخه اقتصادی هنر‬ ‫چه تاثیری دارد؟‬ ‫صنایع دس��تی هنر ـ صنعت اس��ت‪ ،‬درواقع‬ ‫واسطه ای میان این ‪ 2‬است که ویژگی هایی از‬ ‫هر ‪ 2‬انها دارد و می تواند به عنوان یک حوزه‬ ‫بینابی��ن عمل کند و موفقیت صنایع دس��تی‬ ‫موفقی��ت هر دو این حوزه هاس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫صنایع دستی موفق ش��ود‪ ،‬بدان معناست که‬ ‫مردم عالقه دارند صنایع ش��ان هنری ش��ود و‬ ‫می خواهند زیبایی شناسی را در صنعت ببینند‪.‬‬ ‫هنگامی که از هنر ـ صنعت صحبت می کنیم‬ ‫معنای ان این اس��ت که بحث زیبایی صنایع‬ ‫برای مخاطب مهم است‪ .‬وقتی مردم جامعه ای‬ ‫تشخیص می دهند صنایع هنری را در صنایع‬ ‫مصرف��ی و کاربردی تلفی��ق کنند‪ ،‬بیانگر این‬ ‫اس��ت که صنایع مورد اس��تفاده ش��هروندان‬ ‫ع�لاوه بر براورده کردن نیاز های مصرفی باید‬ ‫زیبایی هنری هم داشته باشد‪ .‬در واقع زیبایی‬ ‫در کن��ار کاربرد قرار می گی��رد‪ .‬البته در تمام‬ ‫صنایع مبحث زیبایی وجود دارد اما با ش��دت‬ ‫و ضعف متفاوت‪ ،‬یعنی در بعضی از محصوالت‬ ‫س��هم زیبایی شناسی بیشتر است و در بعضی‬ ‫کمتر‪ .‬با این وجود باید گفت مردمی که تمایل‬ ‫به اس��تفاده از صنایع دستی دارند‪ ،‬می خواهند‬ ‫س��هم زیبایی شناسی بیش��تری داشته باشند‬ ‫و این نش��انگر می��زان فرهیختگی یک جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬جامعه ای که به فقط به فکر مصرف و‬ ‫گذر از روز مرگی نیس��ت؛ بلکه می خواهد یک‬ ‫زندگی بامعنا و زیبایی داشته باشد‪ .‬وقتی این‬ ‫اتفاق بیفتد و به همین ش��کل تقاضای جامعه‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬چرخه اقتصاد هنر هم بیش‬ ‫از پیش به گردش در می اید‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه انچه گفته ش�د‪ ،‬نیاز به‬ ‫افزایش و حمایت از صنایع دس�تی هم از‬ ‫نظر فرهنگی و هم از بعد اقتصادی بیشتر‬ ‫از س�ایر ابعاد حس می شود‪ .‬حمایت های‬ ‫دول�ت از هنرمند این عرصه چگونه و در‬ ‫چه حوزه هایی انجام می شود؟‬ ‫فلس��فه وج��ودی معاون��ت صنایع دس��تی‬ ‫س��ازمان می��راث فرهنگی ایج��اد حمایت از‬ ‫هنرمندان صنایع دس��تی اس��ت‪ .‬م��ا ‪ 3‬حوزه‬ ‫حمایت��ی داری��م‪« :‬ح��وزه تولی��د»‪« ،‬حوزه‬ ‫بازرگان��ی» و «ح��وزه ام��وزش و ترویج» که‬ ‫بدون ش��ک هم��ه این حوزه ها ب��رای معاونت‬ ‫صنایع دس��تی مهم هستند و س��عی داریم از‬ ‫همه انها حمایت کنیم‪ .‬گاهی اوقات در یکی از‬ ‫این ‪ 3‬بخش احساس نیاز بیشتری می شود که‬ ‫به طبع این حمایت بیشتر می شود اما ‪2‬حوزه‬ ‫دیگر رها نمی شوند‪ .‬این ‪ 3‬حوزه مانند فرزندان‬ ‫ما هس��تند که هر‪ 3‬را با ی��ک دید می نگریم‪،‬‬ ‫ام��روز ما فکر می کنیم ک��ه در بخش فروش‬ ‫صنایع دس��تی ضعف بیش��تری وج��ود دارد‪.‬‬ ‫بنابراین در یک س��ال اخیر روی این موضوع‬ ‫به ش��دت کار کردیم ت��ا موتور خاموش ان را‬ ‫روش��ن کنیم‪ .‬پس از گذر از این مرحله بدون‬ ‫ش��ک تمرکز اصلی روی موضوع تولید خواهد‬ ‫بود تا فروش و تولید با یکدیگر همراه و همگام‬ ‫ش��وند‪ .‬متاسفانه در گذشته توازنی در توسعه‬ ‫بخش های مختلف صنایع دستی وجود نداشته‬ ‫است‪« .‬تولید» رشد زیادی کرده بود و به دلیل‬ ‫نبود توس��عه بازرگانی در این بخش‪ ،‬تولیدات‬ ‫هنرمندان صنایع دستی‪ ،‬بیشتر در انبارها باقی‬ ‫می ماند‪ .‬تمام سعی امروز ما در برقراری تعادل‬ ‫بین ‪2‬بخش تولید و فروش است‪.‬‬ ‫€ €با ای�ن توضیح‪ ،‬ک�دام ی�ک از انواع‬ ‫هنر های دستی در فروش و تولید ظرفیت‬ ‫بیشتری دارد؟‬ ‫یادداشت روز‬ ‫سونیا پوریامین‬ ‫مشاور رسانه ای‬ ‫وزیرصنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫از نظر ش��ما فرهن��گ چه معنایی‬ ‫دارد؟ البت��ه تعاری��ف مختلف��ی‬ ‫می توان ارائه داد‪ .‬یکی از این تعاریف این اس��ت‪« :‬فرهنگ‬ ‫مجموع��ه ای از قوانین ذهن��ی یا به عبارتی نرم افزار ذهنی‬ ‫اس��ت که دس��ت کم بخش��ی از ان در افرادی که در یک‬ ‫محی��ط اجتماع��ی مش��ترک زندگی کرده اند ی��ا زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬مش��ترک اس��ت‪ ».‬تا اینجای قضیه درس��ت‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانم ما ایرانیان را چه شده است؟ چرا حرف و عمل مان‬ ‫ب��ا هم تطابق ندارد‪ .‬تک تک ما به داش��ته های گذش��ته و‬ ‫فرهنگ م��ان می بالیم‪ .‬چنان از خودمان حرف می زنیم که‬ ‫هر کس نداند و وارد خانه های ما شود‪ ،‬فکر می کند امکان‬ ‫ندارد در انجا یک وسیله خارجی پیدا شود! شاید خودمان‬ ‫ه��م از تبلیغات خودمان بهت زده می ش��ویم‪ .‬البته ش��اید‬ ‫تمدید مهلت ارسال‬ ‫اثار جشنواره فیلم و‬ ‫عکس فناوری و صنعتی‬ ‫تا دهم تیرماه‬ ‫خوشبختانه همه بخش ها و همه نوع هنر در‬ ‫کش��ور ما مستعد بازار هستند‪ .‬ما متنوع ترین‬ ‫صنایع دس��تی را در کل دنیا در اختیار داریم‪،‬‬ ‫چه در حوزه چوب یا در بخش شیش��ه فرقی‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما در بحث فلز کمی عقب هستیم و‬ ‫باید در زمینه صنایع دستی فلزی و در نساجی‬ ‫فلسفه وجودی معاونت‬ ‫صنایع دستی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی ایجاد‬ ‫حمایت از هنرمندان‬ ‫صنایع دستی است‬ ‫باید کار های بیش��تر و جدی تری انجام شود ‪.‬‬ ‫اما در س��نگ های قیمتی اتفاق��ات خوبی در‬ ‫ح��ال افتادن اس��ت‪ .‬از انجایی ک��ه در زمینه‬ ‫«سنگ های زینتی» اقبال عمومی بسیار زیاد‬ ‫است و ظرفیت خوبی هم دارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه ای�ران از نظ�ر‬ ‫جغرافیایی کش�ور بس�یار متنوعی است‬ ‫و ب�ه تب�ع ان قومیت ها و صنایع دس�تی‬ ‫بس�یار متنوعی هم دارد؛ چ�ه اقداماتی‬ ‫ب�رای افزایش رون�ق اقتصادی این بخش‬ ‫انجام شده یا قرار است انجام شود؟‬ ‫متاسفانه در دولت های قبلی بازار های هدف‬ ‫زی��ادی را از دس��ت داده ایم ک��ه در اختیار ما‬ ‫بوده است‪ .‬این اتفاق در بازارهای هدف خارج‬ ‫از کش��ور نیز رخ داده اس��ت‪ .‬امروز ما دوباره‬ ‫خیز برداش��ته ایم تا ان بازارهای از دست رفته‬ ‫را دوباره به دس��ت بیاوریم‪ .‬در عرصه سیاست‬ ‫خارجی باید روی صنایع دستی و فرش حساب‬ ‫وی��ژه ای باز ش��ود‪ .‬یعن��ی در تفاهمنامه های‬ ‫‪2‬جانب��ه و چند جانبه به طور حتم بخش��ی به‬ ‫مب��ادالت اقتصادی در حوزه صنایع دس��تی و‬ ‫فرش دس��تباف اختصاص یابد‪ .‬در این صورت‬ ‫بدون شک پیش��رفت بسزایی در بازار صنعت‬ ‫دس��تی خواهیم داشت‪ .‬در کل می توان گفت‬ ‫متاس��فانه صنایع دس��تی و فرش در مبادالت‬ ‫کالن اقتص��ادی غایب هس��تند‪ .‬معتقدم‪ ،‬اگر‬ ‫می خواهی��م امتیازات��ی به کش��ورهایی مثل‬ ‫فرانس��ه بدهیم به عنوان مثال اجازه می دهیم‬ ‫خ��ودرو پژو یا رنو وارد ش��ود بای��د در مقابل‪،‬‬ ‫امتیازات��ی ه��م از انها بگیریم ت��ا بتوانیم در‬ ‫بازار های انها حضور جدی تری داش��ته باشیم‬ ‫و اجازه ندهیم که سود این مبادله ها به نوعی‬ ‫یک س��ویه باش��د‪ .‬متاس��فانه «خام فروشی»‬ ‫یکی از مش��کالت صنعت و تولید ایران است‬ ‫و گاه��ی در مقاب��ل خام فروش��ی محصوالت‬ ‫فن��اوری خریداری می کنیم‪ .‬بدون ش��ک این‬ ‫رون��د در اینده چیزی جز ض��رر برای مان به‬ ‫همراه نخواهد داشت‪ .‬ما باید محصوالت فاخر‬ ‫صنایع دس��تی کش��ورمان را در این مبادالت‬ ‫بگنجانی��م و ص��ادر کنیم‪ .‬گاه��ی یک تخته‬ ‫ش دستی ایرانی‪ ،‬قیمت و ارزش اش از چند‬ ‫فر ‬ ‫خودرو روز اروپایی بیشتر است‪ .‬لطفا مسئوالن‬ ‫سیاست خارجی ما اقتصاد صنایع دستی را باور‬ ‫کنند و در مبادالت خود بگنجانند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما چه مشکالت و موانعی سر‬ ‫راه تحقق چنین اهدافی وجود دارد؟‬ ‫‪31‬‬ ‫ب��ه نظر من مش��کل این اس��ت ک��ه روابط‬ ‫خارجی ما بیش از حد سیاس��ت محور اس��ت‬ ‫و سیاس��تمداران ما از دیپلماس��ی فرهنگی و‬ ‫اقتص��ادی کمتر بهره می برن��د‪ .‬باید در روابط‬ ‫خارج��ی ب��ه جز روابط صرف سیاس��ی‪ ،‬اصل‬ ‫ی گذاش��ته ش��ود‪.‬‬ ‫بر منافع فرهنگی و اقتصاد ‬ ‫متاسفانه سیاستمداران کشور ما این ‪ 2‬بخش‬ ‫را کمتر در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به انچه گفته ش�د‪ ،‬چیزی که‬ ‫بیش�تر از نیاز های دیگر حس می ش�ود‪،‬‬ ‫معرف�ی صنایع دس�تی به وی�ژه در حوزه‬ ‫ف�روش محص�والت‪ ،‬چ�ه در داخل و چه‬ ‫در خارج از کش�ور است‪ ،‬در بخش داخل‬ ‫کش�ور چ�ه تعامالتی ب�ا رس�انه ها برای‬ ‫معرفی بیش از پیش صنایع دس�تی انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫ما در معاونت صنایع دس��تی سعی کرده ایم‬ ‫ه��ر جای��ی که ممک��ن ب��وده‪ ،‬از موقعیت به‬ ‫دس��ت ام��ده ب��ا گفتمان س��ازی و همچنین‬ ‫فرهنگ س��ازی ب��ه معرف��ی صنایع دس��تی‬ ‫بپردازیم‪ .‬متاس��فانه رسانه ها حوزه های اصلی‬ ‫صنایع دس��تی را زیر پوش��ش قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫البته خوشبختانه به نظر می رسد‪ ،‬روند بهتری‬ ‫نس��بت ب��ه گذش��ته وج��ود دارد و توجه به‬ ‫صنایع دس��تی در رس��انه های ما خیلی بیشتر‬ ‫شده‪ ،‬همین موضوع هم باعث افزایش فروش‬ ‫صنایع دستی شده است‪ .‬به طوری که در برخی‬ ‫از حوزه های صنایع دستی با وجود پایین بودن‬ ‫ق��درت خرید مردم‪ ،‬فروش به ‪ 2‬برابر افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬اما باز هم این رقم فروش با توجه‬ ‫به ظرفیت تولید مطلوب نیس��ت‪ ،‬اما به شکل‬ ‫کلی همین افزایش فروش نش��انه خوبی است‬ ‫و ثمره گفتمان سازی هایی است که در تعامل‬ ‫با رسانه ها حاصل شده است‪.‬‬ ‫€ €صنایع دستی یکی از ابزارهای معرفی‬ ‫فرهن�گ و هنر کشورهاس�ت‪ .‬در معرفی‬ ‫فرهنگی کش�ور به وس�یله ای�ن ابزار به‬ ‫خ�ارج از کش�ور که هم به�ره اقتصادی‬ ‫دارد و هم س�ود فرهنگ�ی‪ ،‬چه اقداماتی‬ ‫می توان انج�ام داد که کمتر به ان توجه‬ ‫شده است؟‬ ‫کار ه��ای زیادی می توان در این حوزه انجام‬ ‫داد‪ .‬مانند کش��ور های دیگر که کار های بسیار‬ ‫زی��ادی در زمین��ه تبلیغات انج��ام داده اند و‬ ‫هزینه ه��ای خوبی ه��م ب��رای ان اختصاص‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬در علم اقتص��اد اختصاص‬ ‫‪30‬درص��دی کل اعتب��ارات ب��ه تبلیغات یک‬ ‫قانون اس��ت‪ .‬متاسفانه دس��تگاه های ما هنوز‬ ‫متوجه اهمیت تبلیغات نش��ده اند و اعتبارات‬ ‫الزمی را که گفته ش��د‪ ،‬اختص��اص نداده اند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل ما در حوزه تبلیغ با مش��کل‬ ‫کمبود اعتبار مواجه هس��تیم و امیدواریم در‬ ‫این حوزه پیشرفت داشته باشیم ‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫فروش ب��اال برود‪ ،‬هم ارزاوری ایجاد ش��ده و‬ ‫اش��تغالزایی پدید می اورد و هم نام کشورمان‬ ‫به نیکی یاد می ش��ود و در کشورهای خارجی‬ ‫وجهه ای فرهنگی پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫صنایع دستی مظلوم‬ ‫چنین تفکری ایده ال اس��ت ولی خودمانیم کدامیک از ما‬ ‫حداقل در این مس��یر گام برمی داریم‪ .‬به تازگی س��ری به‬ ‫نمایش��گاه صنایع دستی ایران در روز جهانی صنایع دستی‬ ‫زدم‪ ،‬راس��تش دلم از مظلومیت دست س��ازه ها و تولیدات‬ ‫فاخ��ر ایران��ی گرفت‪ .‬کش��وری که س��ومین تولیدکننده‬ ‫صنایع دستی جهان است‪ ،‬تنوعی بی نظیر دارد و هر استانی‬ ‫به تعداد ش��هرها و روستاهایش صنایع منحصربه فرد دارد‬ ‫و از طرف��ی جامع��ه می تواند روی ای��ن تولیدات به عنوان‬ ‫ارزش افزوده حساب باز کند‪ .‬دریغ از خیل بازدیدکنندگان‬ ‫و خریداران که از کنار این اثار زیبا رد می ش��دند و افرین‬ ‫می گفتند‪ .‬در این نمایش��گاه از کاالی ‪ 10‬هزار تومانی به‬ ‫چش��م می خورد ت��ا میلیونی‪ .‬از منبت ه��ای زیبا‪ ،‬معرق‪ ،‬‬ ‫چرم دوزی ‪ ،‬س��فال ‪ ،‬س��رامیک و میناکاری پیدا می شد تا‬ ‫پوستین دوزی خراسانی ‪ ،‬سوزن دوزی ترکمن ‪ ،‬ابریشم بافی‪ ،‬‬ ‫جاجیم بافی ‪ ،‬گیوه دوزی و گلی م گل برجسته‪َ ،‬ح َرمی بافی و‬ ‫دش��تی دوزی و ‪ ....‬ما را چه ش��ده است که حاضر نیستیم‬ ‫مهلت ارس��ال اثار به دبیرخانه س��ومین جش��نواره فیلم‬ ‫و عک��س فناوری و صنعتی تا روز صنع��ت و معدن تمدید‬ ‫ش��د‪.‬به گزارش روابط عمومی س��ومین جش��نواره فیلم و‬ ‫عک��س فناوری و صنعتی‪ ،‬مهلت ارس��ال اث��ار به دبیرخانه ‬ ‫این جش��نواره تا ‪ 31‬خردادماه بود که تا ‪ 10‬تیرماه تمدید‬ ‫ش��د و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره‬ ‫اث��ار خود را ثب��ت کنند‪.‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬س��ومین‬ ‫گلدان کریستال چک و زیردستی بلور ترک را کنار بگذاریم‬ ‫نه اینکه دور بیندازیم و برای چرخیدن چرخ تولید ایرانی ‪6‬‬ ‫عدد زیردس��تی خوش اب و رنگ سرامیک ایرانی با گلدان‬ ‫شیش��ه ای رنگی خریداری کنیم‪ .‬ما را چه ش��ده است که‬ ‫می پرس��یم تابلوی منبت یا معرق چند اس��ت و با گفتن‬ ‫قیمت مثال چند صد هزار تومانی متحیر می شویم اما یک‬ ‫تابلوی بی هویت و ابس��تره یا گوبلن فرانسوی را به قیمت‬ ‫گران تر می خریم و در خانه مان اویزان می کنیم ان هم در‬ ‫بهتری��ن نقطه خان��ه‪ .‬حتی اگر منبت و معرق به ذائقه مان‬ ‫نمی خ��ورد‪ ،‬یک تابلوی کاش��ی ایرانی‪ ،‬نقاش��ی ایرانی یا‬ ‫چیزی با حداقل هویت ایرانی‪ .‬ما را چه شده است؟ فرهنگ‬ ‫غربی عجب دامنه نفوذی دارد و چگونه در تار و پودمان جا‬ ‫خوش کرده است؟ به ما چه که نمایشگاه گذاشته شده‪ ،‬به‬ ‫ما چه که از استان ها امده اند ان هم با چه زحمتی تا من‬ ‫و ش��ما به تماش��ا برویم و با خریدمان اقتصاد تولید ایرانی‬ ‫را بچرخانی��م‪ ،‬اگر ما خرید نکنیم‪ ،‬پس چه کس��ی بخرد؟‬ ‫جش��نواره ملی فیل��م و عکس فناوری و صنعت��ی (فردا) از‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 9‬مردادماه به دبیری مس��عود نجفی‪ ،‬به وس��یله جهاد‬ ‫دانش��گاهی و با همکاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی و دانش��گاه هنر برگزار می شود‪ .‬فراخوان‬ ‫این جش��نواره در ‪ 7‬بخش رقابتی شامل فیلم های داستانی‬ ‫(ویدئویی بلند و کوتاه)‪ ،‬فیلم های مستند (کوتاه‪ ،‬نیمه بلند‬ ‫چه وقت باید به خود بیاییم تا مرغ همس��ایه را همچنان‬ ‫غاز ندانیم‪ .‬در سفری به مالزی به دفتر مدیر ارشدی رفته‬ ‫بودیم‪ ،‬نکته تحس��ین برانگیز انجا طراحی و زیباس��ازی از‬ ‫ورودی س��اختمان تا دفتر این مدیر بود و استفاده از همه‬ ‫صنایع دس��تی کشورش��ان‪ .‬حتی وقتی خواستند هدیه ای‬ ‫به ما بدهند به هر نفر یک س��اک س��بدی خوش��رنگ که‬ ‫در داخلش یک ش��یرینی مخصوص س��نتی به همراه یک‬ ‫مجسمه ساده که حکاکی شده بود‪ ،‬دادند‪ .‬ای عزیزانی که‬ ‫اعتقاد قلبی به تولید ایرانی دارید حداقل در دفاتر خود چه‬ ‫در بخش دولتی و خصوصی از صنایع دستی ایرانی‪ ،‬لوازم‬ ‫تزئینی یا کاربردی ایرانی رومیزی های ایرانی‪ ،‬در راهروها‬ ‫از تابلوه��ای ایران��ی و در اتاق ها از فرش و مبل فرش های‬ ‫ایرانی اس��تفاده کنید تا مهمانان داخلی و خارجی ش��ما‬ ‫بدانند که ایرانی بودن فقط به زبان نیس��ت بلکه به عینه‬ ‫مصرف کننده این کاالهای زیبای ایرانی هستیم تا شاید با‬ ‫قوی تر شدن این باور خانه های مان را هم ایرانی تر کنیم‪.‬‬ ‫و بلند)‪ ،‬فیلم ه��ای پویانمایی‪ ،‬بخش های تبلیغاتی (انونس‪،‬‬ ‫تیزر و نماهن��گ) و بخش ویژه (فیلم ه��ای یک دقیقه ای)‬ ‫منتش��ر شده اس��ت که این اثار باید تولید سال ‪ 91‬به بعد‬ ‫باش��ند‪.‬در این دوره برای نخس��تین بار عکس های صنعتی‬ ‫نی��ز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت‪ .‬فراخوان جش��نواره از‬ ‫طریق سایت ‪ WWW.JDFEST.IR‬و همچنین مراجعه‬ ‫حضوری و تلفنی قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫‹ ‹شناخت صنایع دستی ایران‬ ‫نویسنده‪ :‬دکتر حسین یاوری‬ ‫نشر‪ :‬مهکامه‬ ‫قاب��ل‬ ‫قس��مت‬ ‫مالحظه ای از صنایع‬ ‫دس��تی ای��ران را‬ ‫زیراندازهای س��نتی‬ ‫تش��کیل می دهن��د‬ ‫ک��ه بخ��ش عمده ای‬ ‫از صنایع دس��تی در‬ ‫مناط��ق روس��تایی‬ ‫و عش��ایری تولی��د‬ ‫می ش��وند‪ .‬بی��ش از‬ ‫‪۷۰‬درصد تولیدکنندگان صنایع دستی ایران را زنان‬ ‫تش��کیل می دهند و صنایع دس��تی ایران‪ ،‬به لحاظ‬ ‫تن��وع در راس هم��ه ممالک جهان ق��رار دارد‪ .‬در‬ ‫کتاب حاضر در ‪ 12‬فصل صنایع دس��تی ایران این‬ ‫عنوان ها بحث و بررسی می شود‪ :‬تعاریف‪ ،‬ویژگی ها‪،‬‬ ‫خصیصه ها و طبقه بندی صنایع دستی ایران؛ نگاهی‬ ‫به پیش��ینه صنایع دس��تی ایران‪ ،‬نگرش��ی به ابعاد‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و هن��ری صنایع‬ ‫دس��تی؛ تاثیرات متقابل صنایع دستی و گردشگری‬ ‫و اش��نایی با تش��کیالت بین المللی صنایع دستی؛‬ ‫نس��اجی س��نتی ایران؛ هنرهای مرتب��ط با چوب و‬ ‫فلز؛ سفال و سرامیک سازی؛ شیشه گری و هنرهای‬ ‫مرتبط با شیش��ه گری؛ زیراندازهای س��نتی ایران و‬ ‫تعامالت صنایع دستی با مقوله های فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و اجتماعی‪.‬‬ ‫‹ ‹مشبک چوب‬ ‫نویسنده‪ :‬ارژنگ ربیعی‬ ‫نشر‪ :‬قرن بیستم‬ ‫نویسنده در این کتاب‬ ‫ک��ه در ‪ 104‬صفحه و‬ ‫به ص��ورت مص��ور به‬ ‫چاپ رسیده به تشریح‬ ‫تاریخچه مشبک کاری‪،‬‬ ‫مش��بک ج��دا ج��دا‪،‬‬ ‫مشبک یکپارچه‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه مصرف��ی‪ ،‬ابزار‬ ‫مورد اس��تفاده و روش‬ ‫ساخت پرداخته اس��ت ‪ .‬در این کتاب عالوه بر تشریح‬ ‫هنر مشبک چوب‪ 80 ،‬طرح مشبک با استفاده از اشکال‬ ‫گوناگ��ون و ح��روف با خطوطی س��اده و پیچش هایی‬ ‫اصولی ک��ه همه اله��ام گرفته از طبیع��ت‪ ،‬حیوانات‪،‬‬ ‫گیاهان و اش��یا هس��تند برای اس��تفاده عالقه مندان‬ ‫به چاپ رس��یده اس��ت‪ .‬ارژنگ ربیعی‪ ،‬کارش��ناس و‬ ‫پژوهشگر معاونت صنایع دستی این اداره کل پیش از‬ ‫این با تالیف ‪ 3‬جلد کتا ب معرفی صنایع دستی با عنوان‬ ‫«هنر فارس در گذر زمان» در ‪12‬رشته و تالیف کتاب‬ ‫«سراجی سنتی» در معرفی هر چه بیشتر صنایع دستی‬ ‫به دانشجویان‪ ،‬پژوهشگران و عالقه مندان صنایع دستی‬ ‫اهتمام ویژه ای داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹میراث فرهنگی و معنوی ایران‬ ‫نویسنده‪ :‬ابوالفضل عربشاهی‬ ‫نشر‪ :‬زیتون سبز‬ ‫کت��اب «می��راث‬ ‫فرهنگ��ی و معن��وی‬ ‫ایران» به قلم ابوالفضل‬ ‫عربشاهی در ‪ 3‬بخش‬ ‫کل��ی ب��ا عناوی��ن‬ ‫«می��راث فرهنگی»‪،‬‬ ‫«می��راث معن��وی» و‬ ‫«پیوس��ت ها» تهیه و‬ ‫تنظیم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نخس��تین بخش کتاب ضمن تعریف برخی مفاهیم‬ ‫بنیادی در باستان شناسی‪ ،‬نظریه های باستان شناسان‬ ‫درب��اره ادوار پیش از تاریخ را بیان می کند و در ادامه‬ ‫می��راث فرهنگی به جای مان��ده از اقوام‪ ،‬ملل و نحل‬ ‫ایرانی را به اختصار معرفی و بررس��ی می کند‪ .‬بخش‬ ‫بعدی کتاب ب��ه میراث معنوی ایران زمین اختصاص‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬سنت های ش��فاهی و گفتاری‪ ،‬هنرهای‬ ‫نمایش��ی و موس��یقیایی‪ ،‬رس��وم اجتماعی‪ ،‬فنون و‬ ‫مهارت ه��ای مرتب��ط ب��ا صنایع دس��تی از مصادیق‬ ‫میراث فرهنگی به ش��مار می رود‪ .‬بخش پایانی کتاب‬ ‫نیز به ص��ورت مختصر به معرفی اثار مادی و معنوی‬ ‫ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 10 - 1394‬رمضان ‪ 27 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -252‬پیاپی ‪1570‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوی‪:‬‬ ‫خود ممکن ان نیست که بردارم دل‬ ‫ان به که به سودای تو بسپارم دل‬ ‫گر من به غم عشق تو نسپارم دل‬ ‫دل را چه کنم؟ بهر چه می دارم دل؟‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫‹ ‹تامین هزینه درمان بیماران خاص‬ ‫ایرن�ا‪ :‬ریی��س س��ازمان داوطلبان ه�لال احمر‬ ‫پیش بینی کرد با کمک خیران تا پایان ماه مبارک‬ ‫رمضان بخش��ی از هزینه های درمان بیش از هزار‬ ‫بیمار خاص در سراسر کشور تامین شود‪.‬‬ ‫فرحناز رافع تامین و توزیع یکصد و ‪46‬هزار سبد‬ ‫کاالیی برای زنان سرپرست خانوار و خانواده های‬ ‫زندانی��ان و بیماران نیازمند را از دیگر برنامه های‬ ‫این سازمان در ماه مهمانی خدا اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنین معزی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در جمعیت‬ ‫هالل احمر اظهار ک��رد‪ :‬زکات امکاناتی که ما در‬ ‫اختیار داریم ان است که به دیگرانی که نیازمند‬ ‫هستند‪ ،‬کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ایجاد عش��ق و محب��ت در جامعه‪،‬‬ ‫گس��ترش فرهنگ انفاق و فعال شدن نیازمندان‬ ‫در اجتم��اع و از بین ب��ردن اختالفات طبقاتی از‬ ‫دیگر ثمرات کمک به دیگران است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هالل احمر با برپایی ‪5‬هزار س��فره‬ ‫افط��ار ت��ا پایان ماه مب��ارک رمضان در سراس��ر‬ ‫کشور زمینه کمک خیران به نیازمندان را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در دوازدهمین جشن گلریزان همای رحمت با‬ ‫پرداخت ‪5‬میلیارد و ‪200‬میلیون ریال بخش��ی از‬ ‫هزینه های درمان ‪ 52‬بیمار خاص را تقبل کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه سفر به عتبات عالیات‬ ‫ایس�نا‪ :‬س��ازمان ح��ج و زیارت با اع�لام اینکه‬ ‫هزین ه سفر به عتبات عالیات عراق در ماه رمضان‬ ‫نس��بت به روزهای دیگر س��ال ‪15‬درصد کاهش‬ ‫دارد‪ ،‬اعزام های این ماه را بدون قرعه کشی انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫س��فر به عتبات عالیات عراق در ماه رمضان ‪14‬‬ ‫و ‪ 23‬ش��به برنامه ریزی شده که روند این اعزام ها‬ ‫ت��ا ‪ 26‬ماه مبارک رمضان برابر با ‪ 22‬تیرماه ادامه‬ ‫دارد‪ .‬این سازمان تمام متقاضیانی را که در دفاتر‬ ‫زیارتی ثبت نام کنند بدون قرعه کش��ی به عتبات‬ ‫عالیات عراق اعزام می کند‪.‬‬ ‫بیش��تر اعزام های ماه رمضان به صورت زمینی‬ ‫اس��ت و تنها ‪ 2‬ایس��تگاه پروازی تهران و مشهد‬ ‫ب��رای س��فرهای هوایی اس��تفاده می ش��وند که‬ ‫زائران اس��تان های س��منان‪ ،‬قزوین‪ ،‬همدان‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرج و کاش��ان از ف��رودگاه امام‬ ‫خمینی(ره) و س��ایر استان های همجوار خراسان‬ ‫رضوی از مشهد اعزام می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره عکس سفره ایرانی‬ ‫ایرنا‪ :‬همراه اول همزم��ان با ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫جش��نواره عکس سفره ایرانی را با موضوع ارسال‬ ‫عکس از سفره های افطار برگزار می کند‪.‬‬ ‫جش��نواره عکس سفره ایرانی‪ ،‬با هدف ترویج و‬ ‫ارج نهادن به اداب ایرانی‪ -‬اس�لامی در حوزه غذا‬ ‫در بخش تهیه و س��فره ارایی به شیوه های بومی‬ ‫و ایرانی‪ ،‬با موضوع ارس��ال عکس از س��فره افطار‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫همچنین هریک از ش��رکت کنندگان می توانند‬ ‫در زم��ان ارس��ال عکس ه��ا‪ ،‬اعالم کنن��د که ایا‬ ‫تمایل به ش��رکت در بخش حضوری جشنواره را‬ ‫نی��ز دارند یا خیر‪ ،‬مرحله حض��وری نیز با حضور‬ ‫حداکث��ر ‪ 3‬نفر از ش��رکت کنندگان برگزیده این‬ ‫بخش در ی��ک برنامه تلویزیونی (در فصل پاییز)‪،‬‬ ‫با طبخ غذاهای ایرانی و سفره ارایی ایرانی برگزار‬ ‫می شود و در نهایت داوران به غذاها و سفره ارایی‬ ‫امتیاز می دهند‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫اسالم با شمشیر حضرت علی(ع) و ثروت حضرت خدیجه(س) برپا و استوار شد و استقامت یافت‪.‬‬ ‫به پیشواز یکسالگی همت و معرفت‬ ‫ناصر بزرگمهر چهره ماندگار‬ ‫روابط عمومی و پیشکسوت‬ ‫مطبوعات در بستر بیماری‬ ‫محمدعل�ی عرفی نژاد‪ :‬کم ک��م داریم به‬ ‫نخستین سال انتشار روزنامه گسترش‬ ‫در دوره جدید نزدیک می ش��ویم‪ ،‬س��وار بر‬ ‫مرکب خاطرات بی بازگشت‪ ،‬تلخ و شیرین‪ ،‬با‬ ‫زحمت و همت به یاد ماندنی یک روزنامه نگار‬ ‫قدیمی که در تقدیر و سرنوشتش الاقل برای‬ ‫ای��ن روزهای نزدیکی به خ��دا و تقرب به دل‬ ‫بس��تن های همیشگی اش‪ ،‬ماندن در بستر را‬ ‫نوش��ته اند‪ ،‬ان هم ادمی که بیشتر به بیداری‬ ‫و التیام دردهای اش��کار و پنهان دوستان در‬ ‫بخش های هن��ر و ادب و باالت��ر از ان قلم به‬ ‫دستان و خبرنویسان و گزارش پردازان پیر و‬ ‫جوان اندیشیده است‪.‬ناصر بزرگمهر‪ ،‬از زمره‬ ‫ادم هایی اس��ت که محبتش و یاری کردنش‬ ‫الاق��ل برای گروه های وابس��ته به اندیش��ه و‬ ‫قل��م و خاطره های دور و نزدی��ک و نزد یاران‬ ‫و کارشناس��ان عیان و روشن است‪ ،‬خیلی ها‬ ‫ه��م به طور حتم به یاد می اورند‪ ،‬هر زمان که‬ ‫خواسته و نظری حتی بیشتر از اندازه معمول‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬تا انجا که امکان داشته‪ ،‬براورده‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬حتی ان دوستانی که معرفت را‬ ‫فراموش کردند‪ ...‬و‪ ...‬حتما یادمان هست و به‬ ‫یاد می اوریم زمانی را که در گرمای س��وزنده‬ ‫تابس��تان گذش��ته‪ ،‬ب��ر باالی س��نگ و اجر‬ ‫شکس��ته و اوار فرو امده به وس��یله کارگران‬ ‫س��اختمانی ایس��تاده بود تا همه خرابی ها و‬ ‫دورریزهای گذش��ته را به بی��رون بریزند و به‬ ‫جایش اجر‪ ،‬گچ‪ ،‬س��نگ و چ��وب تازه اماده‬ ‫شده بیاورند و سانت به سانت بخش تحریریه‬ ‫یعنی همین س��الن بزرگ فکر و قلم و کاغذ را‬ ‫در کنار رایانه ه��ای جدید و مانیتورهای یک‬ ‫اندازه در اختیار گروه های تعیین ش��ده قرار‬ ‫دهند و حاصل ای��ن برنامه ریزی را در بخش‬ ‫فن��ی به تصویر بکش��ند‪ .‬بزرگمهر همیش��ه‬ ‫س��ردبیر‪ ،‬الاق��ل در ‪ 3‬دهه اخیر ب��ا انبوهی‬ ‫برداش��ت در زمینه های اطالع رسانی و چاپ‬ ‫روزنامه و هفته نامه و ماهنامه‪ ،‬شاگردان جوان‬ ‫بسیاری را س��ر کالس های درس دانشگاهی‬ ‫تربیت کرده بود و با اس��تفاده از همین گروه‬ ‫نویسنده و گزارش��گر و خبرنگار و دیگر افراد‬ ‫وابسته و نیز دیگرانی که در ازمون فرضی اش‬ ‫ب��ه نقطه مورد نظر دس��ت یافت��ه بودند و با‬ ‫بهره مندی از ‪ 44‬س��ال حضور در مطبوعات‬ ‫روز کش��ور‪ ،‬برنامه س��ازی و نویس��ندگی و‬ ‫گویندگ��ی و اجرا در ش��بکه های رادیویی و‬ ‫تلویزیونی داخلی و برون م��رزی و‪ ...‬اقدام به‬ ‫راه اندازی دوب��اره روزنامه تخصصی صنعت‪،‬‬ ‫ » ک��رد و هنوز اوار‬ ‫مع��دن و تجارت«‬ ‫ساختمان مخروبه قبلی جمع اوری نشده بود‬ ‫که گروه اولیه را در طبقه س��وم ساختمان که‬ ‫دس��ت نخورده باقی مانده بود ج��ا داد و همه‬ ‫جلسات و گفت وشنود های مختلف را موکول‬ ‫ک��رده بود به بعد از کار کارگران در طبقه اول‬ ‫و دوم و بدون هیچ گالیه ای که خس��تگی اش‬ ‫و انچه که درباره مدیرمسئول روزنامه مان گفتنی است‬ ‫را برمال کند‪ ،‬تصویربن��دی فرضی اغازین را‬ ‫ب��ه نمایش گذاش��ت‪ .‬ناص��ر بزرگمهر اینک‬ ‫به عنوان مدیرمس��ئول یکی از روزنامه هایی‬ ‫ک��ه توانس��ته در کمت��ر از ‪ 10‬م��اه در رده‬ ‫‪ 10‬روزنام��ه مهم کش��ور قرار گی��رد به امید‬ ‫ی دوستان پاکدل و هم اندیش‬ ‫پروردگار و یار ‬ ‫و صدالبته همی��اری و همکاری وزیر محترم‬ ‫«صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» که مش��فقانه و با‬ ‫ایس��تادگی مثال زدنی حمایت کرده اس��ت‪،‬‬ ‫کارش را بدون کوچکترین وقفه ای اغاز کرد‪،‬‬ ‫گرچه در همان روزها هم می ش��د حدس زد‬ ‫نامهربانان و تنگ چشمان و حسودان به موقع‬ ‫برای خس��ته کردن و از پای دراوردن قدم به‬ ‫میدان خواهند گذاشت‪...‬‬ ‫ام��ا خیر؛ برخ�لاف تصور همان ه��ا‪ ،‬ناصر‬ ‫بزرگمه��ر‪ ،‬گرچه ب��ا عنوان مدیرمس��ئولی‬ ‫درس��ت زمانی که به جسم و‬ ‫روزنامه‬ ‫کالبد خود بیشترین فشار را می اورد‪ ،‬روزنامه‬ ‫مورد نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را از‬ ‫فکر و روی میز ب��ه صفحه بزرگ اهنی چاپ‬ ‫منتقل کرد و شبانه ها که همه در استراحت و‬ ‫خ��واب بودند‪ ،‬با همان همت معلوم و زحمت‬ ‫بی پایان و امی��د به رحمت خداوندگار‪ ،‬حلقه‬ ‫س��نگین و ب��زرگ کاغ��ذی را تبدیل به یک‬ ‫روزنام��ه ‪32‬صفحه ای رنگی و پ��ر از مطلب‬ ‫و خبر و یادداش��ت و گ��زارش در زمینه های‬ ‫ویژه کرده و خستگی کار را به راحتی خیال و‬ ‫اندیشه بدل کرد‪.‬‬ ‫گروه نویس��نده‪ ،‬گزارش��گر و اه��ل خبر و‬ ‫گفت وگ��و‪ ،‬هم وقت��ی روزنام��ه را به صورت‬ ‫چ��اپ روزان��ه ان ه��م فق��ط تولی��دی‪ ،‬به‬ ‫تماش��ا نشس��تند و پس از ان با وزیر محترم‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��الن تحریریه‬ ‫و اجتماعات روزنامه به گفت وگو و تبادل نظر‬ ‫پرداختن��د‪ ،‬خیال ش��ان جمع تر ش��د که در‬ ‫چنی��ن کار و دید و بازدی��د و گفت وگویی‪ ،‬به‬ ‫ارزوی بزرگترش��ان که دس��تیابی به چاپ و‬ ‫توزیع میلیونی اس��ت‪ ،‬خواهند رس��ید‪ .‬انها‬ ‫برخ�لاف انچه که در گذش��ته و در بعضی از‬ ‫روزنامه ها ش��اهد بودند‪ ،‬دیدند با پایمردی و‬ ‫ایس��تادگی مدیرمس��ئول روزنامه شان برای‬ ‫ب��ه حقیقت دراوردن بیم��ه خبرنگاران و نیز‬ ‫حل مش��کالت مربوط به بیمه های گذش��ته‬ ‫همین روزنامه‪ ،‬واقعیتی باورنکردنی از س��ایه‬ ‫به روش��نایی امد و معلوم ش��د مهم خواستن‬ ‫اس��ت و قبول زحمت؛ حتی به بهای شمشیر‬ ‫از رو بس��تن بعضی اف��راد نامهربان که چاپ‬ ‫چنین روزنامه ای را مخالف با روش های قبلی‬ ‫می دیدند‪ ...‬کارشکنی هایی که تا امروز پایانی‬ ‫»‬ ‫نداش��ته اس��ت با اینکه می دیدند «‬ ‫به س��متی رفته ک��ه منبع خب��ری بعضی از‬ ‫خبرگزاری های معروف هم شده است‪.‬‬ ‫ام��ا دس��تمزد ایس��تادگی و دم ن��زدن از‬ ‫خس��تگی و دائ��م ب��ه فکر اف��راد بخش های‬ ‫تحریریه‪ ،‬فنی‪ ،‬ویراس��تاری‪ ،‬عکاس��ی و نیز‬ ‫سپردن کار اداری به یک مدیریت کارکشته و‬ ‫کاردان و راه اندازی گروه توزیع مثال زدنی که‬ ‫از بامداد تا بیشتر از نیمه های روز‪ ،‬خیابان ها و‬ ‫محله ها را درمی نوردیدند تا روزنامه به دست‬ ‫و خانه و ساختمان همه مشتاقان و مشترکان‬ ‫برس��د و‪ ...‬دیگر برنامه های در چشم انداز این‬ ‫نبود که به ناگاه همه دلبس��تگان بخش های‬ ‫» ش��اهد بس��تری ش��دن‬ ‫مختلف «‬ ‫مدیرمس��ئول روزنام��ه و پدر معنوی ش��ان‬ ‫بش��وند‪ ،‬خداحافظی نخس��تین بار بزرگمهر‬ ‫ب��رای رفت��ن ب��ه ات��اق عم��ل و تحمل یک‬ ‫جراح��ی برای دراوردن توده های س��رطانی‬ ‫و اغاز مبارزه برای ب��ه زانو دراوردن بیماری‬ ‫فراموش شدنی نیس��ت‪ .‬بغض ها در گلو ماند‬ ‫اما او نیرومندتر و امیدوارتر تخت بیمارستان‬ ‫و تی��غ جراح��ان و بیهوش��ی را پذیرفت و با‬ ‫هم��ه «کج دار و مریز»ه��ا دیدیم و دیدند که‬ ‫«بزرگمهر» از بیمارس��تان به خانه و از خانه‬ ‫به خانه دومش روزنامه امد؛ محکم‪ ،‬اس��توار‪ ،‬‬ ‫عاش��ق و حتی س��تیزه گر با کارهای هنوز به‬ ‫انجام نرسیده‪.‬‬ ‫و باز دل مان شکس��ت که در م��اه رمضان‬ ‫که کل��ی کار و برنامه داش��تیم و حضور او به‬ ‫ش��دت مغتنم و الزم می نمود‪ ،‬دگرباره راهی‬ ‫بیمارستان ش��د؛ البته بچه های روزنامه بچه‬ ‫که نبودند دل از کف بدهند و تسلیم وار چشم‬ ‫به راه بنش��ینند‪ ،‬همه دس��ت به دس��ت هم‬ ‫داده ب��ر کار افزودند و چش��م تنگ دنیاداران‬ ‫و بدخواه��ان را ب��ه هیچ ه��م نگرفتند تا پدر‬ ‫عکس روز‬ ‫اب گوارا را قطره قطره می نوشیم !‬ ‫«‬ ‫» این بار س��الم و بسامان تر بازگردد‬ ‫و ب��ا حضورش دل همه را گ��رم کند‪ ،‬مطابق‬ ‫معمول در یادداشت های شنبه هایش تقرب‬ ‫به ام��ام علی(ع) را ی��اداوری ک��رد‪ ،‬او روی‬ ‫تخت بیمارس��تان باز گروه های وابس��ته اش‬ ‫در روزنام��ه را فرام��وش نکرد و انچ��ه را در‬ ‫کشکول زمانه مانده بود به شب های خانواده‬ ‫عزیزان سپرد‪ ،‬بسته های رمضانی پای ملخی‬ ‫ب��ود برای یاداوری تکیه ب��ه باورهای دینی و‬ ‫مردمی‪...‬‬ ‫حاال در حالی که به شب های قدر نزدیک تر‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬به یاد می اوریم رفیق پرابرو این‬ ‫یکس��اله‪ 3 ،‬عمل بزرگ را به انجام رسانیده و‬ ‫تحمل تیغ بر کلیه و پروس��تات و کیسه صفرا‬ ‫را پذیرفته و با دعای همه یاران و دوستان دور‬ ‫و نزدیک به ویژه در این ش��ب های نزدیکی به‬ ‫خدا و نماز و روزه و تسلیم شدن به حق‪ ...‬رو به‬ ‫بهبودی می رود‪.‬‬ ‫و یادم��ان نم��ی رود هر یک گام��ی که در‬ ‫اعتالی کار روزنامه نگاری و برنامه سازی های‬ ‫اقتص��ادی و مدیری��ت مراکز هنری ارش��اد‬ ‫برداشته به عش��ق به هنر و معرفت سرزمین‬ ‫بزرگ��ش ب��وده و گرچه این چه��ره ماندگار‬ ‫روابط عموم��ی و روزنامه ن��گار برجس��ته‬ ‫‪ 44‬س��ال حض��ور بی توقف را م��راد دلش و‬ ‫وظیفه همیش��گی اش می دان��د و نیز هرگز‬ ‫فراموش نکرده حمایت های جناب مهندس‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر محترم صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را که بسیار کالمش و نظراتش‬ ‫چ��راغ راه بوده و همچنین حض��ور پرارزش‬ ‫دکتر مهدی کرباسیان معاونت وزیر و رییس‬ ‫هی��ات عامل «ایمیدرو» ک��ه در تمام لحظه‬ ‫ب��ه لحظه انجام عمل ها ب��ا لبخندی مهربان‬ ‫حضوری پرمحبت و امیدبخش داش��ته اند و‬ ‫»‬ ‫البته محبت و دعاهای همه اهالی «‬ ‫و حضور ده ه��ا روزنامه نگار در بیمارس��تان‬ ‫و امی��د بس��تن ب��ه روزهای بع��د از نقاهت و‬ ‫بهبودی کامل همین دل بس��تن ها‪ ،‬دعاها و‬ ‫چشمداش��ت های پرمهر و خداپس��ندانه ای‬ ‫است که ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عاقبت اینکه‪...‬‬ ‫تحم��ل دو جراحی و مان��دن روی تخت با‬ ‫همه ناراحتی هایش‪ ،‬ازمونی است قابل اعتنا‬ ‫و دل بس��تن به خواست خدای متعال که اگر‬ ‫ش��اهد بیماری و دور مان��دن از روزنامه بود‪،‬‬ ‫در دوراندیش��ی برای بافت و یافت هدف موثر‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫کار و نوش��تن و کوت��اه نیام��دن یک دوره‬ ‫‪44‬ساله‪ ،‬بی حکمت و پاداش نیست و پاداش‬ ‫ما هم به هر حال دیدن نه چندان دور اوست‪،‬‬ ‫به نام خدا و زیر س��ایه عل��ی(ع) که از صبر تا‬ ‫ظفر راهی نیست‪...‬‬ ‫پس‪ ...‬یاعلی‬ ‫ارتقای ایمنی مدارس تهران‬ ‫عکس از ؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫رییس س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫تهران با اش��اره به ارتقای ایمنی ‪ 1000‬مدرسه شهر‬ ‫تهران تا پایان سال جاری گفت‪ :‬سامانه اعالم وضعیت‬ ‫اضطراری و اماده باش ش��هر ایجاد خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد صادقی با اشاره به برنامه های‬ ‫سازمان مدیریت بحران ش��هر تهران در سال جاری‬ ‫گف��ت‪ :‬برنامه ه��ای س��ازمان ب��ا تاکید ب��ر افزایش‬ ‫تاب اوری ش��هری در حوزه های اموزش‪ ،‬پیشگیری‪،‬‬ ‫امادگ��ی و پدافن��د غیرعامل ادام��ه خواهد یافت و‬ ‫این در حالی اس��ت که در سال جاری نیز برنامه ها در‬ ‫چارچوب برنامه ‪ 5‬س��اله دوم شهرداری تهران انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬وی در باره اعم��ال و نهادینه کردن اصول‬ ‫پدافن��د غیرعامل در محیط ش��هری هم اظهار کرد‪:‬‬ ‫برگزاری دوره های ام��وزش الکترونیکی و دوره های‬ ‫اموزش عمومی مدیریت بحران برای ش��هروندان در‬ ‫سال جاری اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫تاللو کالم موال‬ ‫مهربانی با مردم‪ ،‬پوشش دل‬ ‫م�والی متقیان حض�رت عل�ی(ع) در فرمان‬ ‫پرش�ور و پرطنی�ن خ�ود خط�اب ب�ه مال�ک‬ ‫اش�تر نخع�ی درس سیاس�تمداری‪ ،‬مدیریت و‬ ‫مردم�داری می دهند و می فرماین�د‪ :‬مهربانى با‬ ‫م�ردم را پوش�ش دل خویش ق�رار ده و با همه‬ ‫دوست و مهربان باش‪ .‬مبادا هرگز‪ ،‬چونان حیوان‬ ‫ش�کارى باشى که خوردن انان را غنیمت دانى‪،‬‬ ‫زیرا مردم ‪ 2‬دس�ته اند‪ ،‬دسته اى برادر دینى تو ‬ ‫و دس�ته دیگر همانند تو در افرینش هس�تند‪،‬‬ ‫اگر گناهى از انان س�ر مى زن�د یا علت هایى بر‬ ‫انان عارض مى ش�ود یا خواس�ته و ناخواس�ته‪،‬‬ ‫اش�تباهى مرتکب مى گردند‪ ،‬انان را ببخشاى و‬ ‫بر انان اسان گیر‪ ،‬ان گونه که دوست دارى خدا‬ ‫تو را ببخشاید و بر تو اسان گیرد‪.‬‬ ‫تسلیت‬ ‫حضرت خدیجه (س)‬ ‫بزرگ بانوی پیام اور اسالم‬ ‫روز دهم رمضان ‪ 3‬س��ال قبل از هجرت‪ ،‬حضرت‬ ‫خدیجه کبری (س) به س��وی ع��روج خداوندی پر‬ ‫کش��ید‪ .‬او نخستین بانویی اس��ت که پیام اسمانی‬ ‫وحی را از زبان رس��ول گرامی اسالم حضرت محمد‬ ‫مصطفی(ص) ش��نید و به این پیام واال پاسخ مثبت‬ ‫داد‪ .‬ایش��ان درکنار نبی اک��رم(ص) با همه توان در‬ ‫براب��ر مش��رکان ایس��تاد و مبارزه ک��رد ‪ .‬این بانوی‬ ‫ثروتمن��د هم��ه ثروت خ��ود را در طب��ق اخالص‬ ‫گذاشت و در راه اسالم فداکاری های بسیار کرد‪.‬‬ ‫پدر ایشان خُ َویلد بن اسد و مادر او فاطمه دختر‬ ‫زائده اس��ت‪ .‬تول��د حضرت خدیجه(س) س��ال ‪68‬‬ ‫پی��ش از هجرت بود ازدواج مبارک خدیجه با وجود‬ ‫مبارک و نازنین حض��رت محمد(ص) هنگامی بود‬ ‫که ‪ 25‬سال از عمر شریف پیامبر(ص) و ‪ 40‬سال از‬ ‫عمر حضرت خدیجه(س) می گذشت‪.‬‬ ‫حضرت خدیجه(س) نخس��تین زن��ی بود که به‬ ‫پیامبری حضرت محمد(ص) ایمان اورد و نخستین‬ ‫بانوی��ی بود که همراه امام علی(ع) با پیامبر به نماز‬ ‫ایستاد و پیشانی بندگی بر خاک سایید‪.‬‬ ‫تاریخ نویس��ان نوش��ته اند حضرت خدیجه (س) از‬ ‫کتاب های اس��مانی اگاهی داشت و عالوه بر زیادی‬ ‫اموال و ام�لاک‪ ،‬او را «ملکه بطح��ا» می گفتند‪ .‬از‬ ‫نظر عقل و زیرکی نیز برتری فوق العاده ای داشت و‬ ‫مهم تر اینکه حتی قبل از اس�لام وی را «طاهره »‪،‬‬ ‫«مبارکه » و «سیده زنان » می خواندند‪.‬‬ ‫از خصوصیات ب��االی این بانوی گرانقدر این بود‬ ‫که او دارای شم اقتصادی و روح بازرگانی بود و اوازه‬ ‫شهرتش در این امر به شام هم رسیده بود‪.‬‬ ‫حضرت خدیجه(س) در ‪ 24‬سال زندگی مشترک‬ ‫با پیامبر گرامی اس�لام(ص)‪ ،‬خدمات بسیاری برای‬ ‫ان بزرگوار و دین اسالم انجام داد‪ .‬حمایت های مالی‪،‬‬ ‫روح��ی‪ ،‬عاطفی از حضرت محم��د(ص)‪ ،‬تصدیق و‬ ‫تایید پیامبر در روزگاری که کافران قدرت داشتند و‬ ‫یاری ایشان در برابر ازار مشرکان‪ ،‬گوشه هایی از این‬ ‫خدمات ارزشمند اس��ت‪ .‬حضرت خدیجه(س) پس‬ ‫از ازدواج با پیامبر‪ ،‬دارایی اش را به ایشان بخشید تا‬ ‫ان را هرگونه می خواهد مصرف کند‪ .‬اموال حضرت‬ ‫خدیج��ه(س) به عن��وان ابزاری مناس��ب از همان‬ ‫ابتدا در خدمت اس�لام و پیش��رفت ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫از فضیلت های حضرت خدیجه(س)‪ ،‬مقامی اس��ت‬ ‫در بهش��ت که از سوی خداوند به ایشان وعده داده‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیامبراکرم(ص) نیز بارها این مسئله را‬ ‫به خدیجه بش��ارت می داد و می فرمود‪« :‬در بهشت‪،‬‬ ‫خانه ای داری که در ان رنج و س��ختی نمی بینی‪».‬‬ ‫حض��رت خدیجه (س) در س��ن ‪ 65‬س��الگی در ماه‬ ‫رمضان س��ال دهم بعثت در خارج از شعب ابوطالب‬ ‫جان به جان افرین تس��لیم کرد‪ .‬پیغمبر خدا(ص)‬ ‫خدیجه را غسل داد‪ ،‬حنوط کرد و با همان پارچه ای‬ ‫که جبرئی��ل از طرف خداوند عزوجل برای خدیجه‬ ‫اورده بود‪ ،‬کفن کرد‪ .‬رسول خدا (ص) شخصا درون‬ ‫قبر رفت‪ ،‬س��پس خدیجه را در خ��اک نهاد و انگاه‬ ‫س��نگ لحد را در جای خویش اس��توار ساخت‪ .‬او‬ ‫بر خدیجه اش��ک می ریخت‪ ،‬دع��ا می کرد و برایش‬ ‫امرزش می طلبید‪ .‬ارامگاه حضرت خدیجه(س) در‬ ‫قبرستان مکه در «حجون» واقع است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!