روزنامه صمت شماره 253 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 253

روزنامه صمت شماره 253

روزنامه صمت شماره 253

‫بانک ها جان می گیرند؟‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 7‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 11‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 28‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 253‬پیاپی ‪ 32 1571‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫قطعات تقلبی خودرو‬ ‫از بازار رخت بستند‬ ‫همدانی ها‬ ‫در جرگه خودروسازان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ط��رح کاهش دوب��اره نرخ س��پرده قانونی بانک ها‬ ‫ب��رای افزایش توان وام ده��ی و ایجاد تحرک در این‬ ‫بخش‪ ،‬در دستور بررسی ش��ورای پول و اعتبار قرار‬ ‫دارد‪ .‬سه ش��نبه پی��ش ب��ود که عل��ی طیب نیا وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارای��ی در صحن علنی مجلس به‬ ‫نماین��دگان قول داد که کاهش نرخ س��پرده قانونی‬ ‫بانک ها در دس��تور کار ش��ورای پ��ول و اعتبار قرار‬ ‫گرفته اس��ت این درحالی اس��ت که اعضای شورای‬ ‫پ��ول و اعتب��ار‪ ،‬در روز هش��تم اردیبهش��ت ماه نرخ‬ ‫س��پرده قانونی بانک ها را نیم درصد کاهش دادند و‬ ‫این نرخ را به ‪10‬درصد رساندند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫توزیع ‪143‬میلیارد تومان یارانه تولید‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استانه روز ملی صنعت و معدن خبر داد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫برابری شرکت های ایرانی‬ ‫با غول های امریکایی‬ ‫سوءتفاهم صادراتی‬ ‫با همسایه عراقی‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هدف گذاری ‪ 35‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات محصوالت صنعتی‬ ‫بازار نیازمند نشان سازی‬ ‫تولیدات داخلی است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تاریخ صنعت‪ ،‬مرهون‬ ‫«محبوبیت» است تا «مرغوبیت»!‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪2‬‬ ‫تولیدات صادرات محور‬ ‫در اولویت‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪4‬‬ ‫کشورهای اسیای میانه‬ ‫سرزمین های بکر معدنی‬ ‫وحید صائب فر‬ ‫عضو کمیته زمین شناسی سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن استان تهران‬ ‫ژئوپلتیک‪ ،‬دریچه‬ ‫رو به روابط بین الملل‬ ‫محمدرضا حافظ نیا‬ ‫‪27‬‬ ‫مدرس دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫‪30‬‬ ‫برای بزرگمهر‬ ‫پر از مهر‬ ‫سعید فانیان‬ ‫مدیرعامل خبرگزاری تقریب‬ ‫و مدیر پیشین شبکه جهانی جام جم‬ ‫‪32‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاریخ صنعت‪،‬‬ ‫مرهون «محبوبیت»‬ ‫است تا «مرغوبیت»!‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زمانی تنیسن می گفت‪« :‬دندان و چنگال طبیعت‪ ،‬خون الود است» و‬ ‫امروزه می بینیم که بر نظام بازار نیز همین خصلت جدال گونه طبیعت‬ ‫حاکم اس��ت و ضعفا‪ ،‬دیر یا زود مغلوب اقویا می ش��وند‪ .‬قاعده ای که‬ ‫الاقل بازارهای انس��انی را ش��بی هتَر به طبیعت حیوان��ی کرده و اصل‬ ‫انتخاب طبیعی و بقای اصلح داروین را به فضای کس��ب و کار تعمیم‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬صنعت داخلی ناگزیر اس��ت تا با کسب استانداردهای‬ ‫رقابت پذیر در عرصه جهانی‪ ،‬که به واسطه ان‪ ،‬مصرف کننده به متحدی‬ ‫استراتژیک تبدیل می شود‪ ،‬سعی در بقای خود در کارزار بازار کند‪ ،‬در‬ ‫نصیب رقبای بین المللی‬ ‫غیر این صورت‪ ،‬طبیعی است که این فرصت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫خواهد شد و مغلوب نهایی‪ ،‬بنگاه های ضعیف و ناتوان خواهند بود‪.‬‬ ‫بی تردید در این مرحله «انتخاب» با ما است‪ ،‬اما «نتیجه» را به طور‬ ‫قطع بازار‪ ،‬بدون اعتنا به خواست ما تعیین کرده و رقم خواهد زد و به‬ ‫همان میزان که «تصمیم و عمل‪ ،‬اختیاری» اس��ت‪« ،‬نتیجه‪ ،‬تحمیلی‬ ‫و اجباری» خواهد بود‪.‬‬ ‫بر مدار همین سیاست است که وزارتخانه های اقتصادی کشور باید به‬ ‫منظور تحقق اهداف مندرج در چشم انداز‪ ،‬اسناد فرادستی و برنامه های‬ ‫توسعه‪ ،‬حمایت و پشتیبانی الزم و جدی را از راهبردهای عملیاتی در‬ ‫س��طح بنگاه ها و شاخه های مختلف صنعتی و معدنی به عمل اورند و‬ ‫واحدهای قدرتمندی را که کیفیت و مرغوبیت محصوالت شان به ویژه‬ ‫در بخ��ش محصوالت بادوام‪ ،‬قابل رقابت با برترین نش��ان (برند)ها در‬ ‫کالس جهانی است‪ ،‬زیر حمایت همه جانبه قرار دهند‪.‬‬ ‫گرچه تحقق هر چشم اندازی به ان اسانی که طرح و ارائه می شود‪،‬‬ ‫ش��دنی و امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬اما اگر ناگریز به پذیرش شرایط رقابتی‬ ‫حاکم بر بازار باش��یم‪ ،‬بی شک مجبوریم ضمن پذیرش قواعد‪ ،‬از تمام‬ ‫توان داخلی و اس��تعدادهای نرم و س��خت موجود بهره گرفته و سهم‬ ‫خود را از بازار بین المللی به دست اوریم‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬تحرک و انگیزه بخش��یدن در سمت «عرضه»‪ ،‬بدون‬ ‫تحریک فضای «تقاضا»‪ ،‬تالش��ی عقیم و بی ثمر خواهد بود و ضروری‬ ‫اس��ت تولیدکننده احس��اس کند که مصرف کننده ن��ه به عنوان یک‬ ‫مش��تری بیگانه‪ ،‬بلکه به عن��وان یک متحد اس��تراتژیک‪ ،‬از اقدامات‬ ‫اصالحی او حمایت می کند و از س��وی دیگر‪ ،‬مصرف کننده داخلی نیز‬ ‫باید نقش و مس��ئولیت اجتماع��ی خود را در براب��ر حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی بپذیرد و نگذارد امتیازات تولید نظیر اش��تغالزایی‪ ،‬تحرک در‬ ‫چرخه تولید ثروت و پیشگیری از انباشت بدون ارزش افزوده سرمایه‪،‬‬ ‫نصیب شرکت های خارجی رقیب شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در این جاده دوطرفه‪ ،‬تروی��ج الگوهای مصرف محصوالت‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬رسالتی است که هم باید دستگاه های اجرایی پیگیر ان‬ ‫باشند و در کنار فعالیت های سازمانی خود‪ ،‬دنبال اش کنند و هم مردم‬ ‫و جامعه این فرصت را در اختیار رقبا قرار ندهند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬نمی توان مس��ئول وجود بیش از ‪2‬میلیارد دالر انواع‬ ‫پوش��اک قاچاق در کشور را فقط دستگاه های دولتی دانست‪ ،‬درحالی‬ ‫که مردم متقاضی خرید این کاالها هس��تند‪ .‬چگونه می شود‪ ،‬از یکسو‬ ‫همه معترض بی ثباتی مرزها برای ورود کاالی قاچاق باشند و در عین‬ ‫حال تقاضا برای این کاال تا به این حد زیاد باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر مردم مخال��ف چنین وضعیتی هس��تند و تبع��ات اقتصادی و‬ ‫اجتماعی(نظی��ر بیکاری) ان را می دانند‪ ،‬بای��د در عمل با این پدیده‬ ‫مبارزه کنند و با نخریدن این اقالم از تولید داخلی حمایت کنند وگرنه‬ ‫با حرف و شعار نمی شود شرایط اقتصادی را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫باید با هدف ارتقای اگاهی عمومی نسبت به تاثیر حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و نیز افزایش قدرت تشخیص‬ ‫در شناس��ایی مرغوبیت کاال‪ ،‬الگوهای صحیح مصرف معرفی شوند تا‬ ‫پیام��د ان‪ ،‬نه فقط در افزایش س��قف تولید داخلی و نهادینه ش��دن‬ ‫ک شدن مشتری و تولیدکننده‬ ‫مصرف محصوالت وطنی‪ ،‬بلکه به نزدی ‬ ‫و ایجاد ارتباط موثر و بدون واس��طه می��ان این ‪ 2‬عنصر مهم اقتصاد‬ ‫ملی نیز کمک کند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال این نکته حائز اهمیت اس��ت ک��ه «محبوبیت» فقط‬ ‫محصول و معلول «مرغوبیت» نیس��ت؛ بلکه شاخص «قیمت» نیز در‬ ‫ان بس��یار مهم و اثرگذار اس��ت و گرچه مرغوبیت‪ ،‬ش��رط الزم برای‬ ‫محبوبیت اس��ت‪ ،‬اما نمی تواند ش��رط کافی ان نیز باشد‪ .‬حتی گاهی‬ ‫می توان ادعا کرد رسیدن به محبوبیت در بازار از طریق مرغوبیت ‪ -‬در‬ ‫تعصبی س��اختاری‪ ،‬که گویا یک ویژگی ابدی اس��ت! – بسیار دشوار‬ ‫اس��ت‪ .‬چراکه کیفیت‪ ،‬خاصیتی است تعریف ناپذیر و ُمبهم‪ ،‬که مفهوم‬ ‫ان با زمان‪ ،‬تغییر می کند و از انجا که «بهترین»‪ ،‬جایی برای «بهبود»‬ ‫باقی نمی گذارد؛ بنابراین کیفیت‪ ،‬همواره فرایندی بی پایان اس��ت‪ .‬اما‬ ‫محبوبیت‪ ،‬به «تاریخ» تعلق دارد و اثار ان در نسبیت های تاریخ ثبت‬ ‫و ضبط می ش��ود‪ .‬انچنان که کاالیی در مقطعی‪ ،‬مقبولیت عام می یابد‬ ‫و در زمان��ی دیگر از رونق و اعتب��ار می افتد (نظیر انواع تلویزیون های‬ ‫سیاه و سفید و رنگی)‪.‬‬ ‫اما انچه در این میان مهم اس��ت‪ ،‬این اس��ت ک��ه «تاریخ صنعت»‪،‬‬ ‫مرهون و مدیون «محبوب»ها بوده و هس��ت و بدون توجه و اعتنا به‬ ‫اصل محبوبیت‪ ،‬هرگز قادر به ادامه حیات نبوده و نخواهد بود‪.‬‬ ‫برای رقابتی شدن‪ ،‬قیمت تمام شده‪ ،‬شرط مهمی است که محبوبیت‬ ‫یک کاالی مرغوب را کامل می کند؛ و از انجا که ش��اخص بهای تمام‬ ‫شده‪ ،‬ارتباط مس��تقیمی با هزینه های تولید دارد‪ ،‬بهره وری و کارایی‬ ‫نیز در این زمینه‪ ،‬نقش کلیدی و تعیین کننده ای ایفا می کنند‪.‬‬ ‫امروز ما (چه تولیدکننده و چه مصرف کننده) حق «انتخاب» داریم‬ ‫و فردا‪ ،‬حق «قضاوت» درباره ما با ایندگان است‪.‬‬ ‫به راس��تی در ان روزها دوس��ت داریم ایندگان ب��رای به یاداوردن‬ ‫م��ا چه واژگان و تعابی��ری را به کار برن د و ما را شایس��ته چه القاب و‬ ‫اوصافی بدانند؟!‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دستیابی به توافق خوب‪ ،‬مهم تر از مهلت مذاکرات است‬ ‫محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه ایران در‬ ‫وین اظهار کرد‪ :‬دس��تیابی به توافق خوب‪ ،‬مهم تر‬ ‫از مهلت مذاکرات است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬وی به العالم‬ ‫گف��ت‪ :‬به مذاک��رات براس��اس راه حل هایی که در‬ ‫لوزان به دست امده است‪ ،‬ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر خارج��ه ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هر توافقنامه هس��ته ای که به امضا برسد باید‬ ‫حقوق ملت ایران را تضمین کند و تحریم ها در ان‬ ‫برداشته شود‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران دیروز برای ش��رکت در مذاکرات هس��ته ای‬ ‫درصدر هیاتی وارد وین پایتخت اتریش شد‪.‬‬ ‫جان کری‪ ،‬وزی��ر خارجه امریکا پیش از ش��روع‬ ‫دیدارش ب��ا محمد جوادظریف گف��ت‪ :‬موضوعات‬ ‫دش��وار و کار س��ختی پیش رو داری��م ولی برای‬ ‫مقابله با تروریسم در جهان نیازمند عزم جدی بین المللی است‬ ‫ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام‪،‬‬ ‫خطر گس��ترش و تعمیق اقدامات تروریس��تی‬ ‫را تهدی��دی جدی ب��رای کل جهان دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬برای کنترل‪ ،‬مقابل��ه و نابودی پدیده‬ ‫ش��وم تروریسم‪ ،‬باید عزم بین المللی و همکاری‬ ‫همه جانبه ایجاد ش��ود تا دنیا از ش��ر و مضرات‬ ‫مخرب تروریست ها در امان باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز‬ ‫تاسف از جنایات تروریستی اخیر گروهک داعش‬ ‫در کشورهای کویت‪ ،‬تونس و محکومیت شدید‬ ‫این اقدامات افزود‪ :‬جای نگرانی و تاس��ف بسیار‬ ‫اس��ت که گروهکی به دروغ ادعای مسلمانی و‬ ‫حکومت اس�لامی دارد‪ ،‬دس��تورالعملی جدید‬ ‫به وی��ژه در ماه مب��ارک رمضان برای تش��دید‬ ‫خشونت علیه تش��یع‪ ،‬گروه خاصی از تسنن و‬ ‫مس��یحیان صادر می کند که نمونه تاس��فبار را‬ ‫در انفجار مس��جد امام صادق(ع) کویت شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫هاشمی رفس��نجانی‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را قربان��ی اول تروریس��م در جهان دانس��ت و‬ ‫با ی��اداوری هفتم تیرماه س��الگرد انفجار دفتر‬ ‫ح��زب جمهوری اس�لامی و ش��هادت ‪ 72‬نفر‬ ‫از بهترین ش��خصیت های کش��ور اعم از وزیر‪،‬‬ ‫نماینده مجلس و قاضی‪ ،‬شخصیت های روحانی‬ ‫و مسئوالن‪ ،‬یاد و خاطره سید این شهدا‪ ،‬شهید‬ ‫مظلوم دکتر بهشتی و یارانش را گرامی داشت‪.‬‬ ‫دستیابی به توافق امید هست‪.‬‬ ‫وی که پش��ت میز مذاکره ب��ا ظریف و معاونانش‬ ‫نشس��ته بود رو به دوربین های خبرن��گاران افزود‪:‬‬ ‫کاره��ای س��خت زی��ادی داریم که انج��ام دهیم‪.‬‬ ‫یکس��ری مسائل س��خت همچنان باقی است ولی‬ ‫امیدواریم‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه امریکا اظهار کرد‪ :‬در مراحل نهایی‬ ‫تالش هس��تیم تا ببینیم توافق نهایی ممکن است‬ ‫یا نه‪ .‬فکر می کنم همه می خواهند توافق را ببینند‪.‬‬ ‫ظریف هم این سخنان را تایید کرد و گفت‪ :‬من‬ ‫ه��م موافقم که باید س��خت کار کنیم تا کار پیش‬ ‫رود‪ .‬ما ب��رای این رخداد مهم و برجس��ته مصمم‬ ‫هستیم و به کار ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫کری و ظریف سومین مذاکره خود برای نگارش‬ ‫متن توافق جامع را روز شنبه در وین اغاز کردند‪.‬‬ ‫واکنش دادستان کشور به ازادی قاچاقچی بزرگ موادمخدر‬ ‫دادس��تان کل کش��ور در واکنش ب��ه ازادی‬ ‫قاچاقچ��ی مواد مخدر با ق��رار وثیقه میلیاردی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��خصا پیگیر این ماجرا هس��تم و ابعاد‬ ‫ان را بررس��ی می کنم‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬ابراهیم‬ ‫رییسی در حاشیه مراس��م روز جهانی مبارزه با‬ ‫موادمخ��در در جمع خبرنگاران ب��ا اعالم اینکه‬ ‫شخصا رسیدگی به پرونده قاچاقچی بزرگی که‬ ‫با قرار وثیقه میلیاردی از زندان ازاد ش��ده است‬ ‫را بر عهده دارم‪ ،‬گفت‪ :‬رس��یدگی به این پرونده‬ ‫احتی��اج به بررس��ی های دقی��ق دارد‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر هفته‬ ‫گذش��ته از دس��تگیری این قاچاقچ��ی بزرگ با‬ ‫‪ ۱۱۵‬کیلوگ��رم هروئین خبر داد که پیش از این‬ ‫محکوم به حبس ابد شده اما با تامین وثیقه یک‬ ‫میلیاردی از زندان ازاد ش��ده بود‪ .‬دادستان کل‬ ‫کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران بار‬ ‫دیگر به برخورد دوگانه غرب و س��ازمان ملل با‬ ‫ایران در موضوع مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬انها از سویی از ما تقدیر و از سوی دیگر‬ ‫علیه ما بیانیه و قطعنامه صادر می کنند‪ .‬رییسی‬ ‫گفت‪ :‬قوه قضاییه ظرفیت زیادی در راه مبارزه با‬ ‫موادمخدر به کار بسته و وقت زیادی از دادسراها‬ ‫و دادگاه ه��ا به امر مبارزه با این پدیده ش��وم و‬ ‫رس��یدگی به پرونده های ان ص��رف می کند‪ .‬ما‬ ‫در مب��ارزه با م��واد مخدر عزم ج��دی داریم اما‬ ‫متاسفانه این عزم جدی را غربی ها نمی بینند‪.‬‬ ‫برای مدل های جدید مقابله با عربستان اماده باشیم‬ ‫ن پدافن د غیرعامل گفت‪ :‬خریدهای‬ ‫رییس سازما ‬ ‫تسلیحاتی عربس��تان این کش��ور را از یک رقیب‬ ‫منطق��ه ای به یک تهدید نیابتی تبدیل می کند که‬ ‫باید برای مدل های جدیدی از مقابله اماده شویم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ردار غالمرضا جاللی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان پدافن��د غیرعامل کش��ور گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫می توانی��م بگویی��م امریکایی ه��ا در خلیج فارس‬ ‫همسایه ما هستند‪ .‬با توجه به پایگاه های نظامی و‬ ‫استقراری که در خلیج فارس دارند و امکان تهدید‬ ‫دو طرفه‪ ،‬ما را به دو همس��ایه متخاصم و روبه روی‬ ‫هم تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغییراتی که اخیرا در استراتژی‬ ‫امریکا ایجاد و منشا تحوالت در منطقه شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اوباما در دانشگاه نظامی وست پوینت امریکا گفت‬ ‫رویکرد م��ا در منطقه باید عوض ش��ود و به چند‬ ‫دلیل قادر نیس��تیم روال گذش��ته را ادامه دهیم؛‬ ‫نخس��تین دلیل این اس��ت که با حضور نظامی در‬ ‫مناقش��ات بین المللی هزینه های بس��یاری متوجه‬ ‫امریکا می ش��ود‪ ،‬دوم اینکه ح��ل و فصل تحوالت‬ ‫منطقه مس��ائلی ایجاد و م��ا را زمین گیر می کند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 3‬میلیارد دالری‬ ‫سازمان س��رمایه گذاری خارجی اعالم کرد‪ :‬حجم سرمایه گذاری های تایید شده و مصوب به‬ ‫وس��یله سازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران زیر پوشش قانون تشویق و‬ ‫حمایت س��رمایه گذاری خارجی در ‪ 3‬ماه نخست س��ال ‪ 1394‬به ‪3‬میلیارد دالر رسید که این‬ ‫رقم‪ ،‬رشد ‪ 3‬برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاری های سال قبل نشان می دهد و این در‬ ‫حالی است که هنوز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی‬ ‫بر ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران‪ ،‬همچنین‬ ‫در ‪ 2‬سال گذشته اقدامات وسیع انجام شده در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه‬ ‫ثبات به وجود امده در نظام اقتصادی کش��ور و افزایش اعتبار سیاس��ی و مناسبات بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران موجب ش��ده ک��ه در ماه های اولیه س��ال ‪2015‬م درخواس��ت های‬ ‫متعددی از س��وی سرمایه گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات های گوناگونی برای بررسی‬ ‫سرمایه گذاری در پروژه های مدنظر به کشور سفر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط مذاکره کنند‪.‬‬ ‫مانن��د افغانس��تان‪ ،‬دلی��ل س��وم ای��ن اس��ت که‬ ‫مقاومت هایی در منطقه ش��کل گرفته که دشمنی‬ ‫در براب��ر امری��کا در جوامع نهادینه می ش��ود‪ .‬این‬ ‫عوامل باعث شده که امریکایی ها رویکردشان را در‬ ‫منطقه عوض کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نتایج این رویک��رد امریکایی ها‪،‬‬ ‫بوج��ود امدن مدل جدی��دی از تهدی��د در قالب‬ ‫جنگ نیابتی اس��ت‪ ،‬ائتالفی به نام ائتالف عربی با‬ ‫محوریت عربستان شکل گرفته است‪ .‬با کمک های‬ ‫مستشاری و کمک های تس��لیحاتی به فرماندهان‬ ‫عربس��تان از سوی امریکا و اسرائیل‪ ،‬موجب شدند‬ ‫که انها بتوانند یک جنگ زیر ساختی عمیق علیه‬ ‫یمن را توسعه دهند‪.‬‬ ‫ایران اقدام تروریستی در فرانسه را محکوم کرد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی روز جمعه‬ ‫در نزدیکی ش��هر لیون فرانس��ه را محکوم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬مرضیه افخم گف��ت‪ :‬این گونه اقدامات تروریس��تی‬ ‫هیچ س��نخیتی با تعالیم دین مبین اس�لام ندارد‪ .‬پلیس‬ ‫فرانسه جمعه گزارش داد‪ ،‬فردی ناشناس مخازن گاز را در‬ ‫کارخانه ای به اتش کشیده است‪.‬‬ ‫این حادثه یک کش��ته و ‪ 7‬زخمی بر جا گذاش��ته است‪.‬‬ ‫رسانه های فرانسه گزارش دادند‪ ،‬جسد فرد کشته شده بدون سر در مقابل ورودی این کارخانه‬ ‫پیدا ش��د‪ .‬گفته می ش��ود‪ ،‬پرچمی مش��ابه پرچم گروه های تروریس��تی نیز در این مکان دیده‬ ‫شده است‪ .‬سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران همچنین با محکومیت حادثه‬ ‫تروریستی حمله به یک هتل در شهر سوسه تونس‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از انجام این اقدامات تروریستی‬ ‫تشویه چهره اسالم و برهم زدن ثبات منطقه و کشورهای اسالمی است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫به دنبال حمله تروریس��ت های مس��لح داعش به‬ ‫مس��جد امام صادق(ع) در کویت و کشته و زخمی‬ ‫ش��دن ده ها تن در این حمله‪ ،‬ایت اهلل سیستانی در‬ ‫پیامی به خانواده های قربانیان این حمله تروریستی‬ ‫تسلیت گفت‪.‬‬ ‫در پی حمالت تروریستی که در فرانسه و کویت‬ ‫به وقوع پیوست‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق در تماس های‬ ‫تلفنی با رییس جمهوری فرانسه و امیر کویت درباره‬ ‫راه های مقابله با اقدامات تروریستی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫نیروهای ارتش سوریه و مبارزان کرد این کشور‬ ‫موفق ش��دند تروریست های داعش را از شهر مرزی‬ ‫کوبانی به بی��رون برانند و کنت��رل کامل ان را در‬ ‫دست بگیرند‪.‬‬ ‫مهاجمان مسلح به یک شهر مرزی واقع در غرب‬ ‫کشور مالی حمله کردند‪.‬‬ ‫الحبیب الصید‪ ،‬نخس��ت وزیر تون��س اعالم کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر قربانیان حمله تروریس��تی روزگذشته که‬ ‫دریک س��احل تفریحی این کش��ور روی داد‪ ،‬تبعه‬ ‫انگلیس هستند‪.‬‬ ‫اتریشی ها با این اس��تدالل که خروج از اتحادیه‬ ‫اروپ��ا از لح��اظ اقتصادی و محیط زیس��تی به نفع‬ ‫کشورش��ان است‪ ،‬کمپینی را برای جمع اوری امضا‬ ‫برای خارج شدن از اتحادیه به راه انداختند‪.‬‬ ‫مانوئل والس‪ ،‬نخس��ت وزیر فرانس��ه اعالم کرد‪:‬‬ ‫حمله تروریستی «لیون» نشان داد که سطح تهدید‬ ‫تروریستی در فرانسه همچنان باالست‪.‬‬ ‫واتی��کان و «کش��ور فلس��طین» توافقنام��ه ای‬ ‫تاریخ��ی را درباره حق��وق کلیس��ای کاتولیک در‬ ‫اراضی فلسطین امضا کردند‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیس��تی به بهانه ب��دون مجوز بودن‬ ‫خانه های فلس��طینیان‪ ،‬س��االنه دست کم یک هزار‬ ‫واحد مسکونی را در صحرای نقب تخریب می کند‪.‬‬ ‫گرمای شدید و رطوبت باالی هوا در ایالت سند‬ ‫پاکس��تان و به ویژه در کالن شهر ‪24‬میلیون نفری‬ ‫کراچی‪ ،‬همچنان قربانی می گیرد و براساس گزارش‬ ‫برخی رس��انه های این کشور‪ ،‬تعداد قربانیان به یک‬ ‫هزار و ‪ 622‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫فرماندار حس��که س��وریه اوضاع این شهر را «با‬ ‫ثب��ات» و «ام��ن» توصیف و تاکید ک��رد که ارتش‬ ‫سوریه همچنان کنترل شهر را در دست دارد‪.‬‬ ‫رسانه های ترکیه اعالم کردند که دولت انکارا به‬ ‫ارتش این کش��ور دستور داد تا در منطقه جرابلس‬ ‫سوریه در غرب کوبانی‪ ،‬یک منطقه امن ایجاد کند‪.‬‬ ‫براساس اعالم نخست وزیر یونان‪ ،‬رفراندوم ملی بر‬ ‫سر شرایط توافق بازپرداخت بدهی با وام دهندگان‬ ‫بین المللی در پنجم ژوئیه (‪ 14‬تیر) برگزار می شود‪.‬‬ ‫جانش��ین س��خنگوی دبی��ر کل س��ازمان ملل‬ ‫متحد از ابراز نگرانی شدید بان کی مون از وضعیت‬ ‫ش��یخ خضر عدنان اس��یر فلس��طینی دربند رژیم‬ ‫صهیونیستی خبر داد‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام ف��رودگاه بین المللی صنع��ا گفت‪:‬‬ ‫عربس��تان مانع فرود هواپیمای عمانی حامل هیات‬ ‫ش��رکت کننده انصاراهلل در مذاکرات ژنو در فرودگاه‬ ‫بین المللی صنعا شد‪.‬‬ ‫مناب��ع کویت��ی خبر از دس��تگیری تع��دادی از‬ ‫مظنونان انفجار تروریس��تی مسجد امام صادق(ع)‬ ‫این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫منابع انگلیسی با اشاره به حوادث تروریستی در‬ ‫تونس‪ ،‬کویت و فرانسه عنوان کردند در انگلیس نیز‬ ‫به دلیل ترس از اقدامات تروریس��تی‪ ،‬تدابیر شدید‬ ‫امنیتی به اجرا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫پت��رو پوروش��نکو‪ ،‬رییس جمه��وری اوکراین از‬ ‫اس��تقرار ‪ 60‬هزار نظامی در ش��رق این کشور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫س��ازمان همکاری اس�لامی حمله تروریستی به‬ ‫مس��جد امام صادق (ع) کویت و کشتار شیعیان این‬ ‫کشور را محکوم کرد‪.‬‬ ‫جنبش انصاراهلل یمن تاکی��د کرد‪ :‬موازنه قوا به‬ ‫س��ود ماس��ت اما همچنان بر توافق اش��تی ملی و‬ ‫مشارکت سیاسی تمامی جریان ها پایبند هستیم‪.‬‬ ‫دولت امریکا این بار با انتش��ار گزارشی‪ ،‬وضعیت‬ ‫حقوق بشر در ژاپن را نیز به چالش کشید‪.‬‬ ‫ش��یخ عبداهلل ب��ن زاید ال نهی��ان‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫امارات نس��بت ب��ه فرقه گرای��ی و ایج��اد فتنه در‬ ‫خاورمیانه هش��دار داد‪ .‬هدف قرار دادن مسجد امام‬ ‫صادق(ع) در کویت برای ایجاد فتنه است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 35‬میلیارد دالر صادرات محصوالت صنعتی‬ ‫پنجره پروفیل را به روی تعرفه ترجیحی ببندیم‬ ‫برابری شرکت های ایرانی با غول های امریکایی‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استانه روز ملی صنعت و معدن خبر داد‬ ‫‪143‬میلیارد تومان سهم تولید از یارانه ها توزیع شد‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫پرداخت ‪۱۴۳‬میلیارد تومان درامد حاصل از هدفمندی‬ ‫یارانه ها به بخش صنعت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫علی یزدانی در نشس��ت خب��ری خود با خبرنگاران با‬ ‫اشاره به س��هم ‪۲‬هزار میلیارد تومانی صنعت از درامد‬ ‫حاص��ل از هدفمن��دی یارانه ها اف��زود‪ :‬از ‪۱۴۳‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه پرداخت ش��ده در بهار امس��ال‪۵۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان مربوط به ص��ادرات غیرنفتی با اولویت صادرات‬ ‫خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و محصوالت ب��ا فناوری‬ ‫باال‪۸۳ ،‬میلی��ارد تومان مربوط به واحدهای س��یمانی‬ ‫مازوت س��وز و ‪۱۰‬میلیارد تومان مربوط به کارخانه های‬ ‫قند از جمله کارخانه دزفول است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از میزان بودجه تخصیص یافته ش��ده‬ ‫‪۹۳‬میلی��ارد توم��ان توزیع ش��ده و ‪۵۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است که در‬ ‫انتظار اسامی تاییدشده از سوی سازمان توسعه تجارت‬ ‫هستیم‪ .‬این در حالی اس��ت که ان دسته از واحدهای‬ ‫تولی��دی که در فهرس��ت واحدهای نمون��ه تولیدی و‬ ‫صنعتی قرار گرفته باش��ند نیز در اولویت بهره مندی از‬ ‫این یارانه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع دریافت تسهیالت از صندوق توسعه‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه با‬ ‫تاکید بر اینکه در قانون رفع موانع تولید تس��هیالت‬ ‫وی��ژه ای برای واحده��ای تولیدی پیش بینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در موضوعاتی همچ��ون مالیات‪ ،‬بیمه‬ ‫تامین اجتماع��ی‪ ،‬محدودیت های��ی ک��ه بانک ه��ا و‬ ‫سایر سازمان ها برای س��رمایه گذاران ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫تدابیری اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫یزدان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر برخ��ی موانع‬ ‫پیش روی دریافت تس��هیالت از صندوق توس��عه ملی‬ ‫برداشته شده‪ ،‬به نحوی که چارچوب پرداخت تسهیالت‬ ‫ریالی و ارزی از س��وی بانک ه��ای عامل اعالم و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ارتباط با س��رعت دادن به‬ ‫امر س��رمایه گذاری در کش��ور و ارتقای سالمت اداری‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت��ه گلوگاه های پیش روی توس��عه صنایع‬ ‫را بردارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دو مرحله دریافت تس��هیالت‬ ‫از صندوق توس��عه ملی ک��ه دریافت مجوز از دو بخش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده‪ ،‬حذف شده و دیگر‬ ‫نیازی به مراجعه به این دو بخش نیست‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬بر این اس��اس متقاض��ی دریافت وام‬ ‫از صندوق توس��عه مل��ی می تواند با مراجعه مس��تقیم‬ ‫به صندوق توس��عه ملی یا بانک های عامل‪ ،‬نس��بت به‬ ‫دریافت تسهیالت اقدام کند‪ .‬البته طرح نام برده باید از‬ ‫توجیه فنی و اقتصادی الزم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دارندگان مطالب��ات معوق‪،‬‬ ‫در فهرس��ت واحدهای صنعتی و معدن��ی نمونه جایی‬ ‫نخواهند داش��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واحدهایی که از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان واحد‬ ‫گروه صنعت ‪ :‬معاون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی از راه ان��دازی بان��ک‬ ‫تخصصی بخ��ش صنعت (‪ )SME‬تا ‪ 2‬س��ال‬ ‫این��ده خبر داد و گفت‪ :‬این بانک بس��یاری از‬ ‫مشکالت صنعتگران را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل نواح�ی صنعت�ی ب�ر اس�اس‬ ‫مدل جهانی‬ ‫غالمرضا سلیمانی تش��کیل نواحی صنعتی‬ ‫را بر اس��اس مدل جهانی برای تمرکز صنایع‬ ‫عن��وان و اظه��ار ک��رد‪ :‬ک��م ش��دن الودگی‬ ‫منطق��ه ای‪ ،‬ارائه خدمات مش��ترک و کاهش‬ ‫ت تمام ش��ده از مزیت های این طرح است‬ ‫قیم ‬ ‫و شیو ه واگذاری انها به متقاضیان ‪ 30‬درصد‬ ‫نقد و ‪ 70‬درصد قس��ط ‪ 36‬ماهه بود اما در ‪2‬‬ ‫سال گذشته برای مناطق محروم مبلغ نقد از‬ ‫‪ 30‬ب��ه ‪ 15‬درصد کاهش یافته و اقس��اط ‪36‬‬ ‫ماهه به ‪ 42‬ماه افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت زنجیره ای از بنگاه های کوچک‬ ‫وی حمایت از بنگاه های کوچک را زنجیره ای‬ ‫عن��وان و تصریح کرد‪ :‬ای��ن واحدها در مراحل‬ ‫نمون��ه معرفی می ش��وند‪ ،‬ای��ن امکان را دارن��د که به در ای��ن می��ان در بخش صنعت ب��ه تفکیک در صنایع‬ ‫راحتی بتوانن��د به بانک ها مراجعه کرده و تس��هیالت نیرومحرکه ‪ ۷‬واحد‪ ،‬ماشین سازی و تجهیزات ‪۱۴‬واحد‪،‬‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬بانک نیز حساس��یت های صنایع ش��یمیایی و س��لولزی ‪ ۲۶‬واحد‪ ،‬فلزی و لوازم‬ ‫الزم را در م��ورد انها به کار نخواهد گرفت‪ ،‬چراکه انها خانگ��ی ‪ ۹‬واحد‪ ،‬برق و الکترونی��ک ‪ ۱۳‬واحد‪ ،‬صنایع‬ ‫از فیلتره��ای متعددی عبور کرده اند و میزان بهره وری‪ ،‬معدنی ‪ ۲۲‬واحد‪ ،‬نساجی و پوشاک ‪ ۲۷‬واحد‪ ،‬دارویی و‬ ‫نداش��تن مطالبات مع��وق بانکی‪،‬‬ ‫بهداشتی ‪ ۲۱‬واحد بررسی شده اند‬ ‫مش��تری مداری و پارامترهای��ی از‬ ‫ک��ه از این میان ‪ ۶‬واح��د انتخاب‬ ‫این دست را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫به گفت��ه وی‪۶ ،‬واح��د صنعتی‪،‬‬ ‫تج��ارت از برگ��زاری مراس��م روز‬ ‫‪۵‬واح��د معدنی‪ ،‬یک ط��رح نمونه‬ ‫صنع��ت و معدن با حض��ور معاون‬ ‫صنعت��ی‪ ۲ ،‬پیشکس��وت نمون��ه‬ ‫اول رییس جمه��وری خب��ر داد و‬ ‫صنعت��ی و یک پیشکس��وت نمونه‬ ‫‪ ۲۸۳‬واحد صنعتی و‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به س��خنرانی اخیر‬ ‫معدنی‪ ۱۵ ،‬واحد صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫پیشکسوت‬ ‫معدنی و‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در ماه مبارک‬ ‫و پیشکس��وت نمون��ه را ش��امل‬ ‫نمونه و طرح صنعتی‬ ‫رمض��ان و رهنموده��ای ایش��ان‬ ‫می شوند‪ ،‬عالوه بر این یک شهرک‬ ‫درب��اره س�لامت اداری‪ ،‬کاه��ش‬ ‫صنعت��ی و یک واح��د نیمه دولتی‬ ‫برای تجلیل در روز‬ ‫واردات کااله��ای مصرفی‪ ،‬مصرف‬ ‫نمونه نیز از دیگر گزینه هایی است‬ ‫صنعت و معدن انتخاب‬ ‫محص��والت داخل��ی و خ��روج از‬ ‫که در این روز معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫شده اند که البته از این‬ ‫وابس��تگی به اقتصاد نفتی‪ ،‬وزارت‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬می��زان تولید‪،‬‬ ‫تعداد‪ ۱۵ ،‬واحد صنعتی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در تعامل‬ ‫می��زان ف��روش‪ ،‬تعداد ش��اغالن‪،‬‬ ‫و معدنی‪ ،‬پیشکسوت‬ ‫ب��ا تش��کل های بخش خصوص��ی‪،‬‬ ‫می��زان هزین��ه مصرف ش��ده در‬ ‫نمونه و طرح برتر‬ ‫ت�لاش دارد تصمیمات��ی را لحاظ‬ ‫اموزش و تحقیق��ات‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫صنعتی و معدنی به‬ ‫کند که در راس��تای منویات رهبر‬ ‫در حامل ه��ای ان��رژی‪ ،‬داراب��ودن‬ ‫عنوان واحدهای نمونه‬ ‫معظم انقالب باشد‪.‬‬ ‫گواهینامه ه��ای معتب��ر و وضعیت‬ ‫ شوند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برگزیده‬ ‫وی با بیان اینکه از س��ال اینده‪،‬‬ ‫واح��د در تعام��ل ب��ا بانک ه��ای‬ ‫روز مل��ی صنعت و معدن همزمان‬ ‫ارائه دهن��ده تس��هیالت ازجمل��ه‬ ‫ب��ا روز ملی اصن��اف برگزار خواهد‬ ‫ش��اخص های انتخ��اب واحدهای‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ ۲۸۳ :‬واحد صنعتی و معدنی و پیشکسوت نمونه صنعتی و معدنی است‪.‬‬ ‫نمون��ه و ط��رح صنعتی برای تجلی��ل در روز صنعت و‬ ‫یزدانی با تاکید بر اینکه درواقع نکوداشت روز صنعت‬ ‫معدن انتخاب ش��ده اند که البته از این تعداد‪ ۱۵ ،‬واحد و معدن با هدف تجلیل از شان و منزلت کارافرینان در‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬پیشکسوت نمونه و طرح برتر صنعتی بخش تولید کش��ور و نگرش ب��ه تعامل دولت با بخش‬ ‫و معدنی به عنوان واحدهای نمونه برگزیده می ش��وند‪ .‬خصوص��ی و تالش��گران در عرص��ه کارافرینی بخش‬ ‫صنعت و معدن انجام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال با‬ ‫هدف اصالح‪ ،‬بازنگری و تعیین معیار انتخاب ها جلسات‬ ‫مختلفی با محوریت خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫و با همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی‬ ‫ای��ران و تهران‪ ،‬خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جوانان‪،‬‬ ‫خانه معدن ایران‪ ،‬نظام مهندسی ایران‪ ،‬انجمن مدیران‬ ‫صنایع ایران و کنفدراسیون صنعت ایران برگزار شد تا‬ ‫اقدامات الزم درباره بازنگری معیارها و انتخاب ها انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یزدان��ی به ش��اخص های انتخاب واحده��ا‪ ،‬طرح ها و‬ ‫همچنی��ن پیشکس��وتان نمونه در کمیته ه��ا به عنوان‬ ‫مالک انتخاب اشاره کرد و افزود‪ :‬میزان تولید و فروش‪،‬‬ ‫تعداد ش��اغالن واحدها‪ ،‬میزان هزینه مصرف ش��ده در‬ ‫ام��وزش و تحقیقات‪ ،‬صرفه جویی در حامل های انرژی‪،‬‬ ‫دارا بودن گواهینامه های معتبر‪ ،‬توجه به مشتری مداری‬ ‫و وضعیت واحد در تعامل بانک ها ازجمله شاخص های‬ ‫انتخ��اب بوده که تالش ش��ده با نگرش ب��ه حمایت از‬ ‫مناطق محروم و کمتر توسعه یافته انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل وزارتخانه با تشکل ها‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره‬ ‫به تاکی��دات رهبر معظم انقالب مبنی بر رونق تولید و‬ ‫اش��تغال اظهار کرد‪ :‬از اقدامات اساس��ی که باید مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد تسهیل سرمایه گذاری‪ ،‬کاهش واردات‬ ‫کااله��ای مصرف��ی و تاکید ب��ه احاد مل��ت به مصرف‬ ‫محصوالت داخلی در جهت خروج از وابس��تگی به نفت‬ ‫و تاکید بر صادرات محصوالت تولیدی‪ ،‬خدماتی و فنی‬ ‫و مهندسی است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن یک��ی از اقدام��ات مه��م را حمای��ت‬ ‫از واحده��ای تولی��دی کوچ��ک و متوس��ط و فعالیت‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان عنوان کرد و گف��ت‪ :‬در این‬ ‫راستا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال برقراری‬ ‫تعامل هرچه بیشتر با تشکل ها و بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیری��ت‪ ،‬منابع و امور اس��تان های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نگاه وی��ژه دولت در‬ ‫تدوین برنامه شش��م توسعه اقتصادی کشور برای رونق‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تولید و اشتغال پایدار را مهم ارزیابی و به تعداد‬ ‫واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪۸۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫فعال صنعتی با ‪۲‬میلیون و ‪۸۰‬هزار نفر شاغل در کشور‬ ‫وج��ود دارد ضمن اینکه این می��زان در بخش معدنی‬ ‫افزون بر ‪۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد فعال با اش��تغال مستقیم‬ ‫‪۱۳۷‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫یزدانی همچنین یاداور ش��د‪ :‬بی��ش از ‪۹۱‬هزار طرح‬ ‫صنعتی براس��اس تعداد جوازهای تاسیس صادر شده با‬ ‫پیش بینی اش��تغال ‪۲‬میلیون و ‪۶۵۰‬هزار نفر وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مجموع‬ ‫این طرح ها تعداد طرح هایی که باالی ‪۵۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی دارن��د بیش از ‪ ۹۸۰۰‬طرح صنعتی اس��ت که‬ ‫می توانند ‪۳۳۵‬هزار اشتغال مستقیم ایجاد کنند‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک خبر داد‬ ‫راه اندازی بانک تخصصی صنعت تا ‪ 2‬سال اینده‬ ‫مختلف خری��د م��واد اولیه‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬فروش و مصرف حمایت می ش��وند و‬ ‫حت��ی حمل و نقل به عن��وان الزم ه رقابت در‬ ‫ای��ن حمایت مدنظر قرار می گی��رد‪ ،‬چراکه به‬ ‫عنوان مثال اگر در جایی کارخانه سیمان فاقد‬ ‫زیرساخت الزم باشد محصول به بازار صادرات‬ ‫نمی رسد و نمی تواند مزیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی از «اموزش» به عنوان یکی از خدمات‬ ‫اساس��ی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬متقاضیان قبل از ساخت و ساز‬ ‫دوره های کارافرینی کاربردی شرکت‪ ،‬بیزینس‬ ‫پل��ن و دوره تامین مالی بر اس��اس سیس��تم‬ ‫کش��ور را می گذرانند و مدیران دوره مدیریتی‬ ‫می بینند و زمین ه شرکت انها در نمایشگاه های‬ ‫مختلف و انعقاد قراردادهای بین المللی و زمینه‬ ‫ارتقای بازار برای انها فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت مالی‬ ‫سلیمانی با بیان اینکه ‪ 7‬شهرک در قطب های‬ ‫علمی ـ صنعتی کشور به منظور تولید فناوری‬ ‫ب��رای بنگاه های کوچک ایجاد ش��ده اس��ت از‬ ‫تربیت ‪ 500‬نفر مش��اور برای مشاوره دادن به‬ ‫ای��ن واحدها خبر داد و تصریح کرد‪ :‬نداش��تن‬ ‫س��واد تخصصی در حوزه تولید ضرورت وجود‬ ‫این مش��اوران را ایجاب ک��رده و امیدواریم به‬ ‫اهداف پیش بینی شده برسیم‪.‬‬ ‫وی ‪ 70‬درصد مش��کل بنگاه های کوچک را‬ ‫پولی و مالی عنوان و اظهار کرد‪ :‬در دنیا هم این‬ ‫مشکل وجود دارد که برای حل ان‪ ،‬بانک های‬ ‫تخصصی ایجاد شده که تنها به صنایع کوچک‬ ‫خدمات ارائه می دهند که بر اس��اس مقتضیات‬ ‫منطق��ه‪ ،‬ن��رخ و مدت ان متفاوت اس��ت و در‬ ‫ای��ران هم در بانک «صنعت و معدن» معاونتی‬ ‫به نام صنایع کوچک برای بررسی این بنگاه ها‬ ‫ش��کل گرفته و در ان ادبی��ات صنایع کوچک‬ ‫پیاده سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫س��لیمانی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی صنعتگران به‬ ‫بانک ها بدهکار هس��تند و طبق دس��تورالعمل‬ ‫بان��ک مرک��زی نمی توانند تس��هیالت جدید‬ ‫دریافت کنند ک��ه در بانکداری صنایع کوچک‬ ‫این مش��کل حل ش��ده اس��ت‪ .‬از ط��رف دیگر‬ ‫چون معموال بانک در اعطای تس��هیالت وثیقه‬ ‫می خواهد و ج��وان فارغ التحصیل ما نمی تواند‬ ‫این ش��رط را فراهم کند برای حل این مشکل‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫تش��کیل ش��د که در مناطق مح��روم با فراهم‬ ‫کردن ‪ 85‬درصد وثیقه مورد نیاز بانک با کارمزد‬ ‫ان��دک ب��رای ‪ 5‬س��ال ‪2/5‬درص��د می تواند به‬ ‫صنعتگران کمک کند‪ .‬وی از بنگاه های کوچک‬ ‫ب��ه عنوان مخزن کارافرینی نام برد و افزود‪ :‬به‬ ‫یادداشت‬ ‫شناسایی‬ ‫مشکالت واقعی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫احمدپورفالح‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مش��کالت بخ��ش تولی��د و صنعت کش��ور‪ ،‬جدی‬ ‫و واقعی اس��ت بنابرای��ن رفع این چالش ه��ا نیازمند‬ ‫اقدامات��ی حقیقی و مبتنی بر واقعیت اس��ت و به طور‬ ‫قطع مسائل و مشکالت تولیدکنندگان با ارائه تئوری‬ ‫برطرف نخواهد ش��د‪ .‬در س��ال های اخیر مش��کالت‬ ‫واقعی تولیدکنندگان و صنعتگران به اذعان خود انان‬ ‫شناسایی و فهرستی از این مشکالت تهیه شده که اگر‬ ‫مس��ئوالن قصد رفع چالش های بخش تولید را دارند‬ ‫ی که از سوی صاحبان صنایع‬ ‫باید براساس اولویت بند ‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬وارد عمل ش��وند‪ .‬متاسفانه برخی گمان‬ ‫می کنند ب��رای رفع چالش های بخ��ش تولید باید به‬ ‫ارائ��ه تئوری بپردازند در حالی که رفع معضالت بخش‬ ‫تولی��د نیازمن��د اقداماتی واقع��ی و منطقی مبتنی بر‬ ‫خواسته تولیدکنندگان است‪ .‬برای بهبود شرایط تولید‬ ‫و دس��تیابی به رش��د و توس��عه اقتصادی با محوریت‬ ‫تولید و صنعت نیازمند رفع مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگران هس��تیم و اگر مس��ئوالن در نظر دارند‬ ‫مشکالت بخش تولید و صنعت کشور را برطرف کنند‬ ‫باید براس��اس اولویت بندی که از سوی تولیدکنندگان‬ ‫انجام شده‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬همه به خوبی می دانیم که تولید‬ ‫کش��ور در شرایط بحرانی قرار دارد و یکی از معضالت‬ ‫این بخش به خاطر دسترس��ی نداش��تن به نقدینگی‬ ‫است اما تاکنون دستگاه های ذی ربط در این باره اقدام‬ ‫موثری انجام نداده اند‪ .‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫نداشتن تولیدکنندگان به تسهیالت بانکی و همچنین‬ ‫ناتوانی در تامین منابع مالی و نقدینگی جزو مهم ترین‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان است و به طور قطع رفع این‬ ‫معضل ج��زو مهم ترین خواس��ته های تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت اما متاسفانه در این زمینه تاکنون اقدام موثری‬ ‫انجام نش��ده و تنها به کاهش ‪ 2‬درصدی نرخ س��ودها‬ ‫بسنده شده اس��ت‪ .‬بخش تولید کشور شرایط بحرانی‬ ‫را سپری می کند بنابراین تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫نیاز جدی به حمایت از تولید دارند و الزم است دولت‬ ‫برای حمایت از تولیدکنندگان ابتدا واحدهای تولیدی‬ ‫فعال و توجی��ه دار را از ان دس��ته واحدهای غیرفعال‬ ‫تفکیک کرده و سپس برای حمایت از واحدهای فعال‪،‬‬ ‫ برنامه ریزی و سیاستگذاری های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫در این شرایط یکی دیگر از چالش های بخش تولید‬ ‫در زمین��ه قوانین اس��ت‪ .‬هم اکنون در کش��ور قوانین‬ ‫بسیاری وجود دارد که به صورت جدی از بخش تولید‬ ‫حمایت می کن��د اما تاکنون ای��ن قوانین و همچنین‬ ‫قوانین حامی بخش تولید در کش��ور اجرایی نش��ده و‬ ‫تنها در میزها و کش��وهای مسئوالن باقی مانده است‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل تولیدکنندگان حداق��ل انتظاری که‬ ‫از مس��ئوالن دارند‪ ،‬این اس��ت که نس��بت به اجرای‬ ‫قوانین حام��ی بخش تولید وارد عمل ش��ده و زمینه‬ ‫تس��هیل فرایند تولید را با اجرای قوانینی نظیر بهبود‬ ‫مس��تمر فضای کس��ب وکار و الیحه رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫بهبود بخشند‪ .‬گفتنی است؛ بخشی از مشکالت تولید‬ ‫ناش��ی از تحریم هاست اما نباید گمان کنیم که با رفع‬ ‫تحریم ها تمام مش��کالت بخش تولی��د ایران برطرف‬ ‫خواهد ش��د بلکه با رفع کام��ل تحریم ها ‪۳۰‬درصد از‬ ‫معض�لات بخش تولید از بین خواهد رفت و برای رفع‬ ‫‪۷۰‬درصد باقیمانده مش��کالت الزم است تا مسئوالن‬ ‫به باور پذیری نس��بت به بخش تولید برسند‪ .‬بنابراین‬ ‫مس��ئوالن و متولیان امر باید به این باور برس��ند که‬ ‫ب��دون اتکا به تولی��د در هیچ عرص��ه ای نمی توان به‬ ‫جایگاه مناسبی رسید‪.‬‬ ‫طور متوسط ‪ 5‬سال و نیم طول می کشد تا یک‬ ‫بنگاه به بهره برداری برس��د در صورتی که باید‬ ‫این بنگاه ها در کوتاه ترین زمان ممکن به ایجاد‬ ‫ش��غل بینجامد‪ ،‬در غیر ای��ن صورت کارافرین‬ ‫بی انگی��زه و ایده در پی��چ و خم های بانکی گم‬ ‫می شود که امیدواریم رایزنی ها با بانک «صنعت‬ ‫و معدن» این فرایند را به ‪ 3‬سال کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مکان یابی شرکت های دانش بنیان‬ ‫س��لیمانی ادامه داد‪ :‬تفاهمات گسترده ای در‬ ‫س��طح ملی داریم و به تازگی درباره مکان یابی‬ ‫شرکت های دانش بنیان شرط شده که الزامات‬ ‫زیس��ت محیطی رعایت شود و در مجموع برای‬ ‫ایجاد هر کارخانه در هر نقطه ای از کشور مجوز‬ ‫محیط زیست گرفته می شود و محیط زیست و‬ ‫صنعتگر دغدغه های مش��ترکی در این زمینه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون رفع موانع تولید؛ حالل مشکالت‬ ‫س��لیمانی از قانون رفع موانع تولید به عنوان‬ ‫حل کنند ه مش��کالت صنعتگران ب��ا بانک ها‪،‬‬ ‫مالی��ات و بیمه نام برد و تاکید کرد‪ :‬این قانون‬ ‫می تواند ب��ه طور کامل موان��ع تولید را حذف‬ ‫کند و س��بب ایجاد رقابت سالم و ارتقای نظام‬ ‫مالی کش��ور شود‪ .‬س��لیمانی با تاکید بر اینکه‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬ایران را دارای بهترین‬ ‫شرایط و مزیت ها برای سرمایه گذاری می دانند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم با برداش��ته شدن‬ ‫تحریم های ظالمانه و باز ش��دن درهایی که به‬ ‫ناحق بسته شده اند ش��اهد پیشرفت کشور در‬ ‫عرص ه صنعت باشیم و معتقدیم صنعتگرانی که‬ ‫در این ش��رایط خوش درخشیده اند در صورت‬ ‫فراهم شدن برخی ش��رایط می توانند کارهای‬ ‫اساس��ی برای رش��د و توسع ه کش��ور و رونق‬ ‫اشتغال انجام دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولیدات صادرات‬ ‫محور در اولویت‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫اگرچه افزایش حامل های انرژی‪ ،‬پرداخت نشدن‬ ‫یارانه تولید و چند برابر ش��دن قیم��ت نرخ ارز از‬ ‫جمله عواملی اس��ت که س��بب وارد شدن اسیب‬ ‫ب��ه بخش تولی��د ش��ده‪ ،‬ام��ا درحال حاضر تالش‬ ‫هم��ه بخش ها چه در حوزه اجرایی و چه در حوزه‬ ‫قانونگذاری جذب س��رمایه های مردمی برای ایجاد‬ ‫صنع��ت و کارافرینی اس��ت و در ای��ن راه دولت و‬ ‫مجل��س عزم جدی دارند و قوانی��ن خوبی را برای‬ ‫رفع مش��کالت و موانع تولید وض��ع کرده اند‪ .‬البته‬ ‫یک��ی از معضالت کش��ور در حوزه وض��ع قوانین‬ ‫تفس��یر رای ها و ایین نامه هایی اس��ت که توس��ط‬ ‫نهادهای اجرایی نوشته می ش��ود‪ ،‬همین امر روند‬ ‫اجرای قانون را کند و یا دچار انحراف می کند‪.‬‬ ‫ام��ا در مجموع توجه به تولیدات داخلی و اجرای‬ ‫برنام��ه اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت مهم نظام‬ ‫در حوزه اقتصاد قرار گرفته و عملکرد دولت نش��ان‬ ‫از عزم جدی نظام برای توس��عه و پیشرفت اقتصاد‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬اما برای این کار نیاز به ابزار مناس��ب‬ ‫قانونی بود که خوش��بختانه قانون رفع موانع تولید‬ ‫در مجلس به تصویب رس��ید و امید است با اجرایی‬ ‫ش��دن ان ش��اهد تحول در بخش تولید و صنعت‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو هدف گ��ذاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برای توس��عه صادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫در بخش ه��ای مختلف در س��ال جاری ب��ه میزان‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر ب��رای صادرات‬ ‫محصوالت صنعتی به همراه محصوالت پتروشیمی‪،‬‬ ‫خیلی دور از دس��ترس نیس��ت‪ .‬حتی می توانیم با‬ ‫حل مشکالت بخش تولید و صنعت کشور صادرات‬ ‫صنعتی را به رقمی باالتر از این افزایش دهیم‪.‬‬ ‫برای اینکه شاهد رشد مستمر و قابل قبول صنعت‬ ‫باش��یم‪ ،‬باید از ظرفیت ه��ای موجود بخش صنعت‬ ‫به طور کامل اس��تفاده ک��رده و این بخش را مورد‬ ‫حمایت جدی ق��رار دهیم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی در بخش معدن داریم و به نظر‬ ‫می رس��د درحال حاضر تنها کمت��ر از ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫کل معادن کش��ور مورد بهره برداری قرار می گیرد و‬ ‫از بخش عمده بهره برداری از معادن‪ ،‬استفاده بهینه‬ ‫به ط��وری که ارزش افزوده ایجاد کند‪ ،‬نمی ش��ود و‬ ‫مواد معدنی کش��ور به صورت خ��ام صادر و بعد از‬ ‫ف��راوری در خارج از کش��ور دوباره به کش��ور وارد‬ ‫می ش��ود که این موضوع به کشور اسیب می رساند‬ ‫و برای کش��ور ارز بر خواهد بود‪ .‬در صورتی که باید‬ ‫بتوانی��م مواد خام را فراوری کنیم اما در این بخش‬ ‫توفیقی حاصل نشده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در ش��رایط کنونی مشکل اصلی‬ ‫بخش صنعت کشور س��رمایه در گردش و نوسازی‬ ‫و بهسازی سیس��تم های این بخش است‪ .‬هر اندازه‬ ‫س��عی در رفع مشکالت این حوزه داشته باشیم‪ ،‬به‬ ‫طور قطع در روند رو به رش��د تولید و به دنبال ان‬ ‫افزایش صادرات‪ ،‬گام های مثبتی برداشته ایم‪.‬‬ ‫البت��ه رف��ع تحریم ها در رش��د ص��ادرات نفتی‪،‬‬ ‫غیرنفت��ی و ص��ادرات صنعت��ی تاثیرگ��ذار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما در این زمینه نیازمند برنامه ریزی مناس��ب‬ ‫هس��تیم و باید به گونه ای عمل کرد که برداش��ته‬ ‫ش��دن تحریم ه��ا منجرب��ه واردات بی روی��ه کاال و‬ ‫محصول به کشور نشود و با گشایشی که در سطح‬ ‫روابط ما با دیگر کشورها حاصل می شود‪ ،‬تولیدات‬ ‫صادرات محور در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫توقیف ‪ 150‬هزار عدد‬ ‫بلوک سیمانی غیراستاندارد‬ ‫ ‪ :‬مدیرکل استاندارد تهران با اعالم خبر توقیف‬ ‫‪150‬هزار عدد انواع بلوک سیمانی غیراستاندارد‪ ،‬بر‬ ‫ادامه روند بازرس��ی های کارشناس��ان استاندارد در‬ ‫این صنعت تاکید کرد‪.‬‬ ‫مس��لم بی��ات در تش��ریح ای��ن خبر اف��زود‪ :‬در‬ ‫بازرس��ی های کارشناسان اس��تاندارد از واحدهای‬ ‫تولید و عرضه مصالح ساختمانی در استان و در ماه‬ ‫گذشته‪150 ،‬هزار بلوک س��یمانی سبک غیرباربر‪،‬‬ ‫بلوک سیمانی سنگین و حدود هزار تیرچه با پاشنه‬ ‫فوندوله به علت نداش��تن مجوز اس��تاندارد توقیف‬ ‫ش��د‪ .‬خ��ط تولید ای��ن واحدها که در اسالمش��هر‬ ‫(احمداباد مستوفی) و س��عیداباد واقع شده است‪،‬‬ ‫پلمب و تولیدات ش��ان توقیف ش��د‪ .‬در جریان این‬ ‫بازرس��ی ها‪ ،‬همچنین خط تولی��د ‪ 2‬واحد تولیدی‬ ‫ش��ن و ماس��ه با نام تجاری کانی مهر موعود و شن‬ ‫بیز و نیز یک دس��تگاه بچینگ خط تولید در واحد‬ ‫تولید بتن با نام تجاری ثامن در شهریار پلمب شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با هدف گذاری در سال ‪ 94‬مشخص شد‬ ‫‪ 35‬میلیارد دالر صادرات محصوالت صنعتی‬ ‫فرش�ته فریادرس – گروه صنعت‪ :‬براساس‬ ‫جزئیات هدف گ��ذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی‬ ‫کش��ور در بخش های مختلف در سال جاری‪،‬‬ ‫صادرات میعانات گازی به میزان ‪ 15‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬صادرات محص��والت صنعتی به همراه‬ ‫محص��والت پتروش��یمی ‪ 35‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ،‬صادرات محص��والت معدنی‬ ‫‪ 4‬میلی��ارد و ‪ 400‬میلی��ون دالر‪ ،‬ص��ادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی و دامپروری ‪ 5‬میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیون دالر و صادرات س��ایر کاالها‬ ‫نی��ز یک میلی��ارد دالر در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو برای صادرات کل کاالها در‬ ‫س��ال ‪ ،94‬میزان ‪ 61‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون‬ ‫دالر هدف گذاری ش��ده که باید دید با توجه‬ ‫به رش��د مثبت صنعت در سال جاری ‪ ،‬تحقق‬ ‫ای��ن میزان صادرات در بخ��ش صنعت قابل‬ ‫تحقق است یا خیر؟‬ ‫در همی��ن رابطه قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از انتظار افزایش ‪ 20‬درصدی‬ ‫صادرات غیرنفتی در س��ال ‪ 94‬سخن گفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه در این‬ ‫زمین��ه برنامه ریزی ه��ای الزم انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از اقدامات موردنیاز در‬ ‫این زمینه به سرمایه گذاری مناسب نیاز دارد‬ ‫که در این باره در سال های گذشته در زمینه‬ ‫پتروش��یمی عملیات اجرایی انجام شده که‬ ‫در س��ال جاری شاهد به بهره برداری رسیدن‬ ‫ای��ن طرح ها خواهیم ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخ��ش صنای��ع نی��ز در گروه ه��ای مختلف‬ ‫صنعتی برنامه ریزی های موردنیاز انجام شده‬ ‫تا بتوانیم دراین باره نیز به اهداف تعیین شده‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫رضا حریری به‬ ‫گفت ‪ :‬نرخ سوختی که‬ ‫در اختی��ار این نوع صنایع قرار می گیرد‪ ،‬اگر‬ ‫به قیمت های جهانی باشد‪ ،‬به دلیل افزایش‬ ‫قیم��ت‪ ،‬ق��ادر به ف��روش محص��والت خود‬ ‫نخواهند بود‪ .‬از این رو نمی توان ادعا کرد که‬ ‫صادرات صنعتی انجام می شود‪ .‬نایب رییس‬ ‫اتاق ایران و چین افزود‪ :‬در حال حاضر انرژی‬ ‫ارزان در اختی��ار کارخانه هایی قرار می گیرد‬ ‫که کمترین فراوری و ارزش افزوده را دارند و‬ ‫تنها با س��وخت ارزانی که در اختیار انها قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬می توانند به صادرات اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬صادراتی می تواند باعث افتخار‬ ‫باش��د که متکی بر ارزش افزوده‪ ،‬فناوری های‬ ‫نوین و نیروی کار ماهر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد مبتنی بر تولید صادراتی باشد‬ ‫حریری با تاکید بر اینکه باید به سمت تولید‬ ‫کاالهایی برویم ک��ه ارزش افزوده نیروی کار و‬ ‫فناوری انها به نس��بت مواد اولیه یا انرژی که‬ ‫مصرف می کند‪ ،‬قابل توجه باش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬‬ ‫این نوع صادرات می تواند پایه اقتصاد مبتنی‬ ‫بر تولید صادراتی را شکل دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات صنعتی قابل اتکا نیست‬ ‫در همی��ن حال نایب رییس ات��اق ایران و‬ ‫چین با اش��اره ب��ه اینکه ص��ادرات صنعتی‪،‬‬ ‫بیش��تر س��یمان‪ ،‬فوالد و پتروش��یمی ها را‬ ‫در برمی گی��رد گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ن نوع‬ ‫س��وخت و انرژی ارزان در اختی��ار ای ‬ ‫محصوالت صادراتی قرار می گیرد و نمی توان‬ ‫از انها به عنوان صادرات صنعتی نام برد‪ ،‬بلکه‬ ‫بیشتر صادرات یارانه ای هستند که با کمک‬ ‫یاران��ه قادر به ادامه فعالیت هس��تند‪ .‬مجید‬ ‫نایب رییس اتاق ای��ران و چین در ادامه با‬ ‫اش��اره به رقم صادرات غیرنفتی در سال ‪93‬‬ ‫که حدود ‪ 52‬میلیارد دالر بوده‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 60‬درصد این رقم را صادرات میعانات‬ ‫و پتروش��یمی تشکیل داده است‪ .‬از این رو با‬ ‫توجه به کاهش ارزش جهانی محصوالت پایه‬ ‫نفت��ی و غیرنفتی‪ ،‬بعید به نظر می رس��د که‬ ‫بتوانیم رشد پیش بینی شده صادرات صنعتی‬ ‫در سال ‪ 94‬را شاهد باشیم‪ ،‬مگر اینکه اتفاقی‬ ‫در قیمت ه��ای جهانی رخ دهد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه اگر تحریم ها برداش��ته شود به طور‬ ‫قطع در صادرات بی تاثیر نخواهد بود‪ ،‬اذعان‬ ‫ک��رد ‪ :‬ب��ه دلیل مح��روم ش��دن از بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬صادرات تنها به چند کشور از قبیل‬ ‫عراق‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬انجام می ش��ود‬ ‫و ص��ادرات به کش��ورهای اروپایی‪ ،‬امریکای‬ ‫شمالی و استرالیا به دلیل تحریم ها به شدت‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ .‬بنابراین اگر تحریم ها‬ ‫برداشته شود گستره بازار جهانی تغییر پیدا‬ ‫خواه��د کرد ک��ه این یک امتی��از بزرگ در‬ ‫خرید و فروش ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدید نظر در فرایند تولید‬ ‫نایب رییس اتاق ایران و چین رشد مستمر‬ ‫ص��ادرات صنعت��ی را منوط ب��ه تجدید نظر‬ ‫اصولی در فرایند تولید دانس��ت و بیان کرد‪ :‬‬ ‫بی��ش از ‪ 80‬درص��د واردات کش��ور را مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬ماشین االت و کاالهای واسطه ای مورد‬ ‫استفاده در کارخانه ها تشکیل می دهد که این‬ ‫امر نشان دهنده این است که تولید به شدت‬ ‫وابس��ته به واردات مواد اولیه‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫کاالهای واسطه ای از خارج است‪.‬‬ ‫حریری با بیان اینکه در سال ‪ 93‬حدود ‪40‬‬ ‫میلیارد دالر مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای‬ ‫وارد کشور شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این درحالی است‬ ‫که خروجی ان در صنعت تنها به صادرات ‪10‬‬ ‫میلیارد دالر کاالهای صنعتی منجر ش��ده که‬ ‫غفلت از صنعت ساخت کشتی در کشور‬ ‫مانا‪ :‬رییس فراکسیون دریایی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬صنعت کشتی سازی‬ ‫در کشور مورد غفلت های زیادی قرار گرفته است‪ .‬این در حالی است که صنعت‬ ‫کشتی س��ازی در ایران همزمان با برخی کشورها اغاز شده اما ان کشورها خیلی‬ ‫از ما جلوتر هستند و حرف اول را در دنیا می زنند‪.‬‬ ‫حس��ن دهدشتی با بیان این مطلب که باید به ساخت داخل توجه جدی شده‬ ‫و حمایت های الزم انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند ممکن است در کوتاه مدت اسیب ها‬ ‫و مشکالتی وجود داشته باشد اما اگر قرار است کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی‬ ‫روی پای خود بایستد باید بخش داخلی را تقویت و حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬بخش داخلی هم باید انس��جام الزم را داش��ته و در بحث‬ ‫اس��تاندارد سازی و کیفیت اقالم تولیدی توانمندی خود را به بخش دولتی ثابت‬ ‫کند‪ .‬همچنین مجلس شورای اسالمی و دولت هم باید تمهیداتی را فراهم کنند‬ ‫که بخش داخلی انگیزه و امید داشته باشد روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫به گفته دهدشتی کشتی سازی و تعمیرات اشتغالزایی باالیی را می تواند ایجاد‬ ‫کند و دولت باید به این امر توجه داش��ته باش��د‪ .‬وی درباره اقدامات فراکسیون‬ ‫دریایی درباره گنجاندن مباحث دریایی در برنامه ششم توسعه گفت‪ :‬در این باره با‬ ‫انجمن مهندسی دریایی‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬مالکان کشتی‪ ،‬شورای عالی صنایع دریایی و‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی صحبت شده است تا جمع بندی ها و پیشنهادات خود‬ ‫را برای برنامه ششم توسعه ارائه دهند‪ .‬رییس فراکسیون دریایی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به کمرنگ بودن مباحث دریایی در برنامه پنجم توسعه افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی امادگی خود را اعالم کرده اس��ت و باید پیشنهادات‬ ‫جمع بندی و برای درج در برنامه اعالم ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان لزوم هماهنگی میان‬ ‫ارگان های مختلف دریایی گفت‪ :‬ش��ورای عالی صنایع دریایی می تواند مجموعه‬ ‫بخش خصوصی و دولتی را در این زمینه هماهنگ کند و کار را پیش ببرد‪.‬‬ ‫این نشان می دهد‪ ،‬سیستم تولید دارای اشکال‬ ‫اس��ت و باید برطرف ش��ود‪ .‬نایب رییس اتاق‬ ‫ایران و چین خاطر نش��ان ک��رد ‪ :‬تولید مقرون‬ ‫به صرفه نیس��ت و تولیدی که صادرات محور‬ ‫نباش��د و تنها مصرف داخلی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫نمی تواند محل اتکا باش��د‪ .‬این در حالی است‬ ‫که کش��وری نظیر ترکیه نس��بت به ما حدود‬ ‫‪ 30‬درصد بیش��تر انرژی مص��رف می کند‪ ،‬اما‬ ‫صادرات ان چندین برابر ایران است‪.‬‬ ‫در همین زمینه ابراهیم بهادرانی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع و مع��ادن تهران‬ ‫ارزش صادرات س��ایر کاالها در س��ال ‪ 93‬را‬ ‫ک��ه بخش مهم��ی از ان را صادرات صنعتی‬ ‫تش��کیل می دهد (حدود ‪67‬درصد) در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ 93‬نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪92‬همراه با رشد مثبت عنوان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به رش��د منفی وزنی صادرات یادشده‪،‬‬ ‫احتمال صادرات کاال با میانگین قیمت باالتر‬ ‫تقویت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬بر اس��اس گزارش س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت‪ ،‬س��هم صنع��ت از صادرات‬ ‫س��ایر کاالها از ‪69/2‬درصد در ‪5‬ماه منتهی‬ ‫ب��ه مرداد م��اه ‪1392‬به ‪67‬درص��د در ‪5‬ماه‬ ‫منته��ی به مرداد م��اه ‪ 1393‬کاهش یافته و‬ ‫رش��د مقداری و ارزشی صادرات صنعتی در‬ ‫‪ 5‬ماه ‪ 1393‬در مقایس��ه با مدت مش��ابه در‬ ‫سال ‪ 1392‬به ترتیب منفی ‪3‬درصد و منفی‬ ‫‪4‬درصد بوده اس��ت‪ .‬او بر این باور اس��ت که‬ ‫به نظر می رس��د صادرات صنعتی در رش��د‬ ‫مثبت بخش صنعت در فصل دوم ‪ ،1393‬اثر‬ ‫قابل توجهی نداشته باشد‪.‬‬ ‫به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران‪ ،‬اینکه رش��د‬ ‫بخ��ش صنع��ت در فص��ل دوم ‪ 1393‬تا چه‬ ‫میزان ق��ادر بوده رقمی باالتر از ‪5/7‬درصدی‬ ‫را محقق کند‪ ،‬نیاز به براوردهای کارشناسی‬ ‫دقیق تر توس��ط موسس��ات مطالعاتی مربوط‬ ‫یا انتظار برای روش��ن ش��دن وضعیت واقعی‬ ‫رشد این بخش از طریق اعالم امارهای بانک‬ ‫مرکزی دارد‪ .‬بهادرانی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اسیب های وارد بر بخش صنعت در سال های‬ ‫اخیر که بخشی ناشی از تحریم ها‪ ،‬بخشی به‬ ‫دلیل س��وءمدیریت اقتصاد کالن و قس��متی‬ ‫نیز ناشی از بهبود نیافتن توانمندی های این‬ ‫بخش است‪ ،‬پاسخ دادن به این سوال که چه‬ ‫زمان��ی ارزش افزوده این صنعت به ‪35/8‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��ال ‪ 1390‬ب��ه قیمت ثابت‬ ‫‪ 1383‬خواهد رس��ید‪ ،‬به اس��انی امکانپذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گفت��ه بهادرانی‪ ،‬بیش��ترین رقم‬ ‫تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص به قیمت های‬ ‫ثاب��ت ‪ 1383‬مربوط به س��ال ‪ 1390‬برابر با‬ ‫‪51/8‬هزار میلی��ارد تومان بوده که ‪75‬درصد‬ ‫از رقم یادشده مربوط به سرمایه گذاری انجام‬ ‫شده توسط بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬با توجه به کاهش تش��کیل‬ ‫س��رمایه ثابت ناخالص طی س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫برای دس��تیابی به رش��د مطمئن الزم است‬ ‫از طریقی نظیر پیگیری برای رفع تحریم ها‪،‬‬ ‫افزای��ش ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی‪،‬‬ ‫تس��هیل دسترس��ی ب��ه منابع مال��ی برای‬ ‫توس��عه و همچنین صادرات تدابیر بیشتری‬ ‫اتخاذ ش��ود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬با وجود‬ ‫سیاست های اصالحی اقتصادی دولت در دو‬ ‫سال گذش��ته در زمینه ثبات بخشی اقتصاد‬ ‫کالن و کاهش نرخ تورم و رفع نسبی برخی‬ ‫از مبادالت خارجی‪ ،‬به نظر می رس��د رش��د‬ ‫مس��تمر معنادار صنع��ت نیازمن��د الزامات‬ ‫و رف��ع برخی کاس��تی ها به وی��ژه در زمینه‬ ‫جبران کاهش باالی تش��کیل سرمایه ثابت‬ ‫ناخالص در سال های اخیر است‪ .‬هرچند که‬ ‫در تالش برای گفت وگو با مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این باره بوده ایم‬ ‫اما موفق به انجام این امر نشدیم البته معاون‬ ‫برنامه ریزی وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫هدفگذاری انجام ش��ده را‬ ‫براس��اس دالیل روشنی دانست و تاکید کرد‬ ‫که تحقق این رقم امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪29521‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان مازندران‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان مازندران به ادرس‪ :‬ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره ‪ 2‬امور عملیات و نظارت کاال‬ ‫خالصه موضوع خرید‪ :‬کنتور‬ ‫مناقصه شماره‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از تامین کنندگان واجد شرایط تامین نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید کنتور‬ ‫مدت زمان تحویل کاال‪ 180 :‬روز (شش ماه)‬ ‫نماینده دستگاه مناقصه گزار‪ :‬امور کاال‪/‬تدارکات کاال‬ ‫تضامین‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 4/072/500/000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقدبه حساب دستگاه مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪ -2‬توان ارائه ضمانتنامه های پیش پرداخت (حسب مورد‪/‬انجام تعهدات)‬ ‫شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫ مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (اساسنامه‪ ،‬اگهی اخرین تغییرات شرکت‪ ،‬اگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی)‬‫ قرار داشتن در وندور لیست (تامین کنندگان) شرکت ملی گاز ایران‬‫ توان مالی و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده‬‫ ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‬‫ استاندارد های تولید‬‫ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (ارائه رزومه کاری مرتبط)‬‫ حسن سابقه‬‫ تضمین کیفیت خدمات‪ ،‬محصوالت‬‫ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت (گارانتی)‬‫ ظرفیت تولید‬‫محل تحویل اسناد‪:‬‬ ‫از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می اید حداکثر تا ‪ 94/04/16‬پس از انتشار اخرین اگهی ضمن دریافت و تکمیل فرم‪ ،‬اعالم امادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر کتبا و به صورت حضوری ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است پس از ارائه مدارک و بررسی ان و تایید صالحیت‪ ،‬نسبت به توزیع اسناد مناقصه در امور‬ ‫تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 01133204091‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫اطالعات کلی‬ ‫‪94/04/07‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫‪94/05/07‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد‬ ‫‪94/05/28‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‬ ‫‪94/06/01‬‬ ‫احتمال تمدید مهلت بین المللی‬ ‫‪( ...‬بله‪/‬خیر)‬ ‫‪( ...‬بله‪/‬خیر)‬ ‫هزینه دریافت‬ ‫هزینه دریافت اینترنتی تاریخ اخرین اصالحیهظ‬ ‫توضیحات مهم‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به ادرس‬ ‫‪ WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR‬و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور به ادرس ‪http://lets.mporg.ir‬‬ ‫مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫به مبلغ ‪ 200/000‬ریال به شماره سیبای ‪ 02174635008003‬نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران‬ ‫ ریال‬‫‪.................‬‬ ‫در وضعیت دو مرحله ای بازگشایی پاکات مالی به مناقصه گرانی که پیشنهادات فنی انها پذیرفته شده است کتبا اعالم می شود (حداقل امتیاز فنی ‪ 70‬می باشد)‪.‬‬ ‫حد نصاب تعداد مناقصه گران در این مرحله از مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد‪.‬‬ ‫مدارک و اس��ناد به واجدین ش��رایط که به تش��خیص مناقصه گزار از بین متقاضیان انتخاب ش��ده تحویل می گردد‪ .‬بدیهی است ارائه درخواست ش��رکت در مناقصه هیچ گونه حقی را برای‬ ‫متقاضیانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته نشده اند ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫درج شماره تقاضا بر روی مدارک ارسال الزامی است‪.‬‬ ‫ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ‪ 92/12/29‬برای قرارداهایی که مبلغ ان مازاد بر ‪ 10‬برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است بدیهی است در صورت عدم ارائه صورت‬ ‫مالی فوق االشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز مازندران‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پیمانکار چینی به شرط تامین تجهیزات اروپایی‬ ‫تاجیکستان؛ بازاری غنی و در دسترس‬ ‫عناصر نادرخاکی در سد باطله های سنگ اهن احیا می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫سنگ ایران‪ ،‬قربانی مصوبه دولت گذشته‬ ‫حام�د ش�ایگان ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬دول��ت یازدهم‬ ‫ب��ه حمایت از معادن س��نگ ایران تعرف��ه واردات این‬ ‫محص��ول را از ‪ 40‬ب��ه ‪ 100‬درصد افزای��ش داد‪ ،‬با این‬ ‫حال کارشناس��ان معتقدند تعطیلی معادن سنگ ایران‬ ‫هن��وز تحت تاثیر سیاس��ت ه��ای غلط دولت گذش��ته‬ ‫مبنی ب��ر اخذ ع��وارض ‪ 70‬درصدی از صادرات س��نگ‬ ‫اس��ت که مانع توس��عه فراوری این محصول شد‪ .‬ایران‬ ‫در منطقه خاورمیانه از نظر ذخایر سنگ جزو کشورهای‬ ‫برتر به ش��مار می اید اما به دلیل محدودیت در فراوری‬ ‫این محصول‪ ،‬هنوز نتوانس��ته سهم مناسبی از بازارهای‬ ‫بین المللی داش��ته باش��د؛ در ش��رایطی ک��ه ترکیه در‬ ‫همسایگی ایران ساالنه نزدیک به ‪7‬میلیارد دالر از محل‬ ‫صادرات سنگ ارزاوری می کند‪.‬‬ ‫ف��راوری و صادرات س��نگ ایران بود تصمیم درس��تی‬ ‫درب��اره تعرفه ها و عوارض اتخاذ نش��ده اس��ت‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه تعرفه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی اس��ت‬ ‫و در کنار ان باید مس��ئله رعایت حقوق مصرف کننده و‬ ‫افزای��ش توان رقابت پذیری محصوالت داخلی را در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ ایرانی قربانی شد‬ ‫‹ ‹فراوری سنگ ایران توسعه نیافت‬ ‫یک عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درباره‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫وضعیت بازار سنگ ایران به‬ ‫نزدیک به ‪ 85‬درصد تولید س��نگ ایران در بازار داخلی‬ ‫مصرف ش��ده و ‪ 15‬درصد صادر می ش��ود که بیشتر به‬ ‫ص��ورت کوپ صادرات انجام می ش��ود‪ .‬این صادرات در‬ ‫کشورهای دیگر فراوری شده و برش داده شده و همین‬ ‫تولیدات دوباره به عنوان سنگ های با کیفیت وارد بازار‬ ‫ایران می ش��وند‪ .‬بخش دیگری از صادرات سنگ های با‬ ‫کیفیت با تولید بسیار پایین است‪ ،‬اما موضوعی که باید‬ ‫ب��ه ان توجه کرد این اس��ت که کمبود فن��اوری برای‬ ‫ف��راوری محصوالت س��نگ‪ ،‬معادن ایران را به س��مت‬ ‫تعطیلی کش��انده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که هم اکنون تنها‬ ‫‪30‬درصد از این معادن فعال هستند‪.‬‬ ‫سیدرس��ول رنجبران با اش��اره به محدودیت هایی که‬ ‫در فراوری س��نگ وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نبود فناوری های‬ ‫پیش��رفته برای برش و س��یقل دادن سطح سنگ باعث‬ ‫ش��ده این تولیدات به صورت کوپ از کشور خارج شود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر نیروی انس��انی کارگاه های س��نگبری‬ ‫ایران از تخصص کافی برخوردار نیس��تند و بیش��تر انها‬ ‫کارگران افغانی هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که سنگی‬ ‫که در ایتالیا تولید می ش��ود‪ ،‬زیر نظر متخصصان سنگ‬ ‫فراوری می ش��ود‪ ،‬پس نباید انتظار داش��ت محصوالت‬ ‫ایران��ی بتوانند در بازارهای بین الملل��ی قدرت رقابت با‬ ‫تولیدکنندگان خارجی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه رک��ود ساخت و س��از ب��ر‬ ‫محدودیت های عرضه س��نگ ایران اضافه ش��ده است‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬افزای��ش تعرفه س��نگ ای��ران به ‪100‬‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ‪ 93615300327 :‬ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣــﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1394/5/11‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺍﺷــﻰ‪-‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟــﻮﺍﺩ ﺟﻌﻔــﺮ ﺯﺍﺩﻩ‪-‬ﺣﺴــﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ‪-‬ﻛﺒــﺮﻯ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠــﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ ‪ 93615300327‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠــﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗــﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29911‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300350 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺍﻛﺮﻡ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻴﺎﻥ‪-‬ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺠﺎﻧﻠﻮ‪-‬ﺧﺴــﺮﻭ ﻃﺎﻫﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 93615300350‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29909‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300326 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺧﺴــﺮﻭ ﻃﺎﻫﺮﻯ‪-‬ﺍﻛﺮﻡ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻴﺎﻥ‪-‬ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺠﺎﻧﻠﻮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 93615300326‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29906‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300311 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻰ‪-‬ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ‪ -‬ﻭﺣﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮ‪-‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪33‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 93615300311‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29904‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300310 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻰ‪-‬ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ‪ -‬ﻭﺣﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮ‪-‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪33‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 93615300310‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29901‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300341 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺭﺿﺎ ﻛﻴﺎﻥ‪ -‬ﻣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﻗﻰ‪-‬ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪93615300341‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29897‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫درصد تا حدودی توانس��ته بازار داخلی س��نگ ایران را‬ ‫مصون نگ��ه دارد‪ .‬با این حال واردات س��نگ از چین و‬ ‫هند ب��ه ایران همچنان ادام��ه دارد‪ ،‬زیرا کیفیت پایین‬ ‫و قیمت تمام ش��ده باالی محصوالت ایرانی‪ ،‬توان رقابت‬ ‫را گرفته اس��ت‪ .‬در واقع ام��کان تولید برخی محصوالت‬ ‫در ای��ران مانند س��نگ هایی ب��ا ابع��اد ‪ 1×2‬و ‪ 2×3‬که‬ ‫بیش��تر در س��اختمان های تجاری اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بنابراین بازار این سنگ همچنان در دست‬ ‫خارجی هاس��ت‪ .‬در واقع کیفیت سطح سنگ و ابعاد ان‪،‬‬ ‫‪ 2‬عاملی است که تولید این محصول را برای واحدهای‬ ‫ایرانی امکانپذیر نمی کند‪.‬رنجبران با اشاره به اینکه رکود‬ ‫در بخش س��اخت و س��از تاثیر افزایش تعرفه را کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در س��ال های گذشته تصمیمات‬ ‫درس��تی درباره تعرفه ها و عوارض صادرات سنگ اتخاذ‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬به گونه ای که پس از اعتراض تولیدکنندگان‬ ‫همواره تصمیمات تغییر می کرد‪ .‬بنابراین در ش��رایطی‬ ‫که س��ال های گذش��ته فرصت مناس��بی ب��رای تقویت‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 93615300175‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪ ﺯﺍﺭﻣﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93615300554‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29894‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 93615300112‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻓﺮﺷﺎﺩﻓﺮ‪ -‬ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻤﻦ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﺑﻴﮕﻠﻮ‪ -‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 93615300553‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 30/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29889‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 93615300113‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻓﺮﺷﺎﺩﻓﺮ‪ -‬ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻤﻦ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﺑﻴﮕﻠﻮ‪ -‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 93615300557‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29887‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 92615300308‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺍﺳــﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ‪ -‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻰ ﻣﺤﻤــﺪﻯ – ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺘﺎﻧﻰ – ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 92615300482‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 92/8/19‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪ 33‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29886‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 93615300172‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬــﻢ‪ :‬ﺯﺍﻫــﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ – ﺣﺒﻴﺐ ﺭﺍﺝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 93615300552‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29882‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 93615300169‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻛﺒﺮﻯ‪ -‬ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪93615300548‬‬ ‫ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 93/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 30/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29881‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 93615300177‬ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴــﻦ‬ ‫ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬ﻋﺒﺪﺍﻟــﻪ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻖ‪ -‬ﺯﺍﻫــﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑــﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 93615300556‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 22/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29879‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 93615300186‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥ‪ -‬ﺯﺍﻫﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93615300323‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/5/29‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫‪ 22/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29878‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 93615300173‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟــﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬ﻳﻮﺳــﻒ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥ‪ -‬ﺯﺍﻫﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪93615300555‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 22/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29877‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 93615300170‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬ﻋﺒﺪﺍﻟــﻪ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﻗﻠﻌــﻪ ﺟــﻖ‪ -‬ﺯﺍﻫــﺪ ﺯﺍﺭﻋــﻰ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑــﻪ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 93615300547‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/9/25‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 33‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/29875‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ی��ک تولیدکننده س��نگ درباره ش��رایط کنونی بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وضعیت تولید سنگ‬ ‫س��نگ ایران به‬ ‫ایران بسیار بغرنج و غیرقابل جبران است‪ ،‬زیرا در دولت‬ ‫گذش��ته مصوبه ای ابالغ ش��د که بر پایه ان سنگ های‬ ‫صادرات��ی موظف به پرداخ��ت ‪ 70‬درصد عوارض بودند‪،‬‬ ‫برای نمونه س��نگ مرمریت ایران ک��ه ‪ 200‬دالر ارزش‬ ‫داش��ت ‪ 140‬دالر بای��د عوارض پرداخ��ت می کرد‪ .‬این‬ ‫موضوع عالوه بر اینکه تعطیلی ‪ 500‬معدن س��نگ را به‬ ‫همراه داشت‪ ،‬مشتریان خارجی ایران را نیز از بین برد؛‬ ‫بازاری که سنگ ایران در مدت ‪ 40‬سال به وجود اورده‬ ‫بود‪ .‬در حالی که اگر از فرصت به درستی استفاده می شد‬ ‫و فراوری س��نگ در ای��ران تقویت می ش��د هم اکنون‬ ‫می توانستیم به یک صادرکننده بزرگ منطقه ای تبدیل‬ ‫شویم‪.‬محمدرضا دهقان با اشاره به اینکه در زمان اجرایی‬ ‫ش��دن مصوبه دولت قبل‪ ،‬مشتریان ایران به سمت بازار‬ ‫ترکیه سرازیر ش��دند‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬تفاوت قیمتی سنگ ها‬ ‫در بازارهای بین المللی ‪ 5‬دالر اس��ت اما با مصوب شدن‬ ‫تعرفه ‪ 70‬درصدی تولیدکنندگان داخلی تا ‪ 100‬درصد‬ ‫بر قیم��ت محصوالت صادراتی خود افزودند‪ .‬این امر در‬ ‫کنار محدودیت های تحریمی و مش��کل فراوری سنگ‬ ‫منجر شد خریداران چینی س��نگ ایران به بازار ترکیه‬ ‫هجوم ببرند و صادرات س��نگ ایران تقریبا از بین رفت‪.‬‬ ‫هر چند در دولت یازدهم وضع تعرفه وارداتی و حمایت‬ ‫از این بخش شرایط را بهتر کرده اما هنوز نتوانسته است‬ ‫اسیب ناشی از مصوبه دولت قبل را جبران کند‪.‬‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ‪615300392:‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‪1393/2/21:‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ‪ 9309971615300091:‬ﻣﺮﺟــﻊ ﺻــﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺭﺍﻯ‪:‬ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫــﺎﻯ ﺗﻌﺎﻭﻧــﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪:‬ﺣﺴــﻦ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻫﻤﮕﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺳﺎﻳﺮﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭ ﺑﺸــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻓﻘﺮﻩ ‪ 1‬ﭼﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 869043‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺿﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﺿﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/2/21‬ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺣﺴــﺐ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (198‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ‬ ‫ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 17‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻠﺬﺍ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ)‪(310‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪2‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1376/03/10‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺳــﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪515‬ﻭ‪519‬‬ ‫ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻜــﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/29937‬‬ ‫ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ‪ 33‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300268 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﺑﻚ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺋﻰ ﺗﻜﻤﺪﺍﺵ‪ -‬ﺳﻴﺪ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻰ‪ -‬ﺳﻴﺪ‬ ‫ﻭﻟــﻰ ﺍﻟﻪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 93615300268‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠــﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29934‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300271 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺷــﻨﻰ ﺯﻧﺪ‪-‬ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪93615300271‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29931‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300277 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺭﺣﻴﻢ‪-‬ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺁﺑﺎﺩﻯ‪-‬ﻏﻼﻡ ﺭﺿﺎ ﭘﺰﺷــﻜﻰ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳــﻬﻴﻠﻰ ﻓﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 93615300277‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠــﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29930‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 25‬معدن متروکه‬ ‫در استانه احیا‬ ‫مجری طرح احیا و اکتش��اف معادن متروکه فلزی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬طرح احیا و اکتشاف معادن متروکه کشور‬ ‫از س��وی ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‬ ‫تهیه ش��ده و در سازمان توس��عه و نوسازی تایید شد‬ ‫و در نهای��ت به تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬محمدرضا عابدینی افزود‪ :‬در کش��ور معادن‬ ‫بسیاری وجود دارد که با وجود ذخایر معدنی به دلیل‬ ‫فراهم نبودن زیرس��اخت ها در س��ال های گذش��ته‬ ‫تعطیل ش��ده اند‪ ،‬به این دلیل احیا و اکتشاف معادن‬ ‫متروکه کش��ور کلید خورد و س��ال ‪ 93‬در نخستین‬ ‫اقدام معادن متروکه کشور شناسایی و از میان ‪300‬‬ ‫معدن متروکه‪ 40 ،‬معدن در کمیته اکتشاف شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران انتخاب و ‪ 25‬معدن‬ ‫در اولویت احیا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬پ��س از شناس��ایی و مکاتبه با‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان مربوط‪،‬‬ ‫عملیات اکتش��افی‪ ،‬ذخیره یابی و تجهیز انجام ش��ده‬ ‫و در نهایت پروانه بهره برداری برای این معادن صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مجری طرح احیا و اکتش��اف معادن متروکه فلزی‬ ‫درب��اره اخرین اقدامات انجام ش��ده برای احیای ‪25‬‬ ‫مع��دن اولویت دار گفت‪ :‬از ‪ 25‬معدن انتخاب ش��ده‪،‬‬ ‫پرونده ‪ 11‬معدن فعال ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫معدن س��رب و نقره «چاه خربزه» در اصفهان مجوز‬ ‫تجهیز و اماده سازی گرفته و پیمانکار تجهیز در این‬ ‫معدن مش��غول ب��ه فعالیت اس��ت‪ .‬همچنین معدن‬ ‫س��رب و روی «ازبکوه» در خراسان جنوبی موافقت‬ ‫ش��ورای عالی معادن را کسب کرده و در انتظار ابالغ‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بیرجند و‬ ‫دریافت پاسخ استعالم های قانونی است‪.‬‬ ‫عابدینی افزود‪ :‬معدن «پلی متال طالی خونی» در‬ ‫اصفهان موافقت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫اخذ کرده و در حال رایزنی با محیط زیس��ت است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر معدن سرب و روی «سرمه» در اصفهان‬ ‫موافقت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را اخذ کرده‬ ‫و به دنبال دریافت س��ند مالکیت از اداره ثبت اسناد‬ ‫است‪ .‬در استان سمنان هم پیگیر اخذ سند مالکیت‬ ‫‪ 4‬مع��دن متروکه اهن‪ ،‬س��رب و کرومیت از طریق‬ ‫دادگستری هستیم‪.‬‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300337 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺟﺪﺭﻯ ﺯﺍﺩﻩ‪-‬ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ‪-‬ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻗﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪93615300337‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29927‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300270 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴــﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺑﺎﺑﻚ ﻋﻠــﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠــﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 93615300270‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29924‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300273 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ ‪ 93615300273‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29921‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300035 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺳــﻠﻤﻪ ﻣﺰﺭﻋﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪-‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺭﻋﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪-‬‬ ‫ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪33‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 93615300035‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29918‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300237 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻯ ﻭﻓﺎ‪-‬ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 93615300237‬ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧــﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29915‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 93615300339 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1394/5/11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺸــﻬﺪﻯ‪-‬ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ‪-‬ﺑﻬﻤﻦ ﺷــﻔﻴﻌﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 93615300339‬ﺛﺒــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪110/29912‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 6153‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫پیمانکار چینی به شرط تامین تجهیزات اروپایی‬ ‫بهناز صفری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬پس از اینکه ایران در مسیر تحریم های‬ ‫گوناگون سیاس�ی و اقتصادی قرار گرفت معادن و صنایع معدنی‬ ‫هم برای واردات تجهیزات پیش�رفته و فناوری های روز جهانی با‬ ‫مشکالت عدیده ای روبه رو شدند‪.‬‬ ‫ام�کان تامی�ن دس�تگاه ها و ماش�ین االت تنها از چند کش�ور‬ ‫مح�دود و به طور عمده از چین امکانپذیر بود اما س�رمایه گذاران‬ ‫ترجی�ح می دادن�د از نش�ان (برند)های مطرح اروپایی اس�تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای�ن کار در قراردادهای�ی که با پیمانکاران چینی منعقد می ش�د‬ ‫به این ش�کل قید می ش�ود که تجهیزات به وس�یله طرف چینی‬ ‫از اروپا یا ژاپن یا س�ایر کش�ورهای مط�رح در زمینه تجهیزات و‬ ‫دستگاه های معدنی و صنایع معدنی تامین شود‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق اما ب��ا چالش ها و مش��کالتی‬ ‫روب��ه رو ب��ود و در تمام موارد ب��ا موفقیت‬ ‫همراه نمی شد‪.‬کارشناسان معتقدند تحریم‬ ‫هزینه ها را باال برد و تجهیزات بس��یاری از‬ ‫واحده��ای ف��راوری مواد معدن��ی از چین‬ ‫تامین شد و به نوعی تجهیزات چینی مانند‬ ‫درختی در ایران ریش��ه دوان��ده و ماندگار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحری�م‪ ،‬پای تجهی�زات چینی را به‬ ‫کشور باز کرد‬ ‫وی می افزاید‪ :‬انچه مس��لم است این است‬ ‫ک��ه تحریم ه��ا باعث ش��د ما با یکس��ری‬ ‫محدودیت هایی مواجه شویم و در شرایطی‬ ‫که به ما تحمیل شد‪ ،‬نمی توانستیم به انچه‬ ‫که می خواهیم دسترس��ی کاملی داش��ته‬ ‫باش��یم گرچه برخی کش��ورهای اروپایی با‬ ‫ایران هم��راه بودند اما به ط��ور کلی ایران‬ ‫مجبور بود با محدودیت های بی شمار راهی‬ ‫برای تامین نیازهای خود پیدا کند و انتخاب‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیتهای معدنی‬ ‫(بازرسی معادن) استان هرمزگان‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان هرمزگان باس��تناد نامه ش��ماره ‪ 60/266518‬مورخ ‪ 93/12/23‬معاونت محترم توسعه‬ ‫مدیریت منابع امور اس��تان ها در نظر دارد بازرس��ی از حداکثر ‪ 202‬فقره معدن ش��امل کسب اطالعات پایه از معادن مورد بازرسی‪،‬‬ ‫بازدید از معادن‪ ،‬تنظیم و ارائه گزارشات بازرسی طبق فرمت و ثبت اطالعات بازرسی در بانک اطالعاتی مربوطه و بازرسی مجدد در‬ ‫صورت نیاز و ضرورت به تشخیص کارفرما را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید‪ .‬شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت‬ ‫حقوقی و عالوه بر داشتن عنوان انجام فعالیت معدنی در اساسنامه خود‪ ،‬دارای پروانه اشتغال حقوقی در رسته استخراج معدن بوده‬ ‫و یا مهندس��ین دارای پروانه اشتغال جهت اجرای برنامه بازرس��ی در استخدام خود داشته باشند‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع‬ ‫از نحوه برگزاری‪ ،‬برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور ش��رکت در مناقصه از روز ش��نبه تاریخ ‪ 94/04/06‬لغایت ش��نبه مورخ‬ ‫‪ 94/04/20‬به سایت سازمان ‪ hor.mimt.gov.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمناً در صورتی که به دالیلی فنی امکان دستیابی به مدارک و‬ ‫اطالعات از طریق سایت مذکور نباشد‪ ،‬با مراجعه حضوری به معاونت امور صنایع و معادن این سازمان به نشانی بندرعباس‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان طلوع‪ ،‬سازمان صنعت معدن و تجارت موارد قابل پیگیری است‪ .‬متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعالم‬ ‫شده در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 94/04/20‬در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان هرمزگان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار‬ ‫(‪ )58.500.000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هرمزگان‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫بهرام��ن می افزاید‪ :‬البته برخی فناوری ها را‬ ‫به ش��کل پراکنده و موضعی توانس��تیم از‬ ‫س��ایر کش��ورها تامین کنیم اما به صورت‬ ‫دائم��ی در این حوزه موفق نش��دیم چنین‬ ‫عملکردی داش��ته باش��یم‪ .‬اگ��ر هم موفق‬ ‫شدیم برخی تجهیزات را وارد کنیم در وارد‬ ‫کردن قطع��ات یدکی یا نصب دس��تگاه ها‬ ‫مشکل داش��تیم‪.‬وی خاطر نش��ان می کند‪:‬‬ ‫البته در این زمینه شرکت های تولید کننده‬ ‫ماش��ین االت تمای��ل زیادی ب��رای عرضه‬ ‫دس��تگاه های خود به ایران داشتند چرا که‬ ‫انها نگاه اقتصادی خودش��ان را حفظ کرده‬ ‫بودند اما عوامل بازدارنده ای مانند قوانین و‬ ‫موانع در انتقال پول یا حمل ماشین االت با‬ ‫مشکالت خاص خود رو به رو بود و ما باید‬ ‫به صورت واس��طه ای انها را وارد می کردیم‬ ‫که در بس��یاری موارد برای ما مشکالتی را‬ ‫به همراه می اورد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫محم��د رضا بهرام��ن‪ ،‬نایب رییس خانه‬ ‫می گوید‪ :‬در ش��رایط‬ ‫معدن ب��ه‬ ‫تحریم برخ��ی کارفرمایان از پیمانکاران‬ ‫چینی استفاده می کردند و توقع داشتند‬ ‫انه��ا تجهیزات اروپای��ی وارد کنند ولی‬ ‫واقعیت این اس��ت که ای��ن کار در عمل‬ ‫در برخی پروژه ها‬ ‫کارفرمایان با پیمانکاران‬ ‫چینی قرار داد می بستند‬ ‫و خواستار استفاده ‪60‬‬ ‫درصدی از تجهیزات‬ ‫اروپایی ها بودند اما‬ ‫واقعیت این است که این‬ ‫موضوع چندان محقق‬ ‫نشد و نمونه های زیادی‬ ‫از این گونه قراردادها‬ ‫مشاهده می شود‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹استفاده از تجهیزات اروپایی نیاز‬ ‫امروز کشور است‬ ‫امکانپذی��ر نب��ود و هزینه ه��ای فراوانی به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬در ابتدا در قراردادهایی‬ ‫که بین ایرانی ها و چینی ها منعقد می ش��د‬ ‫چنین مواردی عنوان می ش��د اما در طول‬ ‫کار این مسئله تغییر پیدا کرده و تجهیزات‬ ‫چینی وارد کشور می شد‪.‬‬ ‫کشور چین با توجه به اینکه کشوری معدن‬ ‫خیز است شاید تنها راه حل بود‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کن��د‪ :‬در تمام حوزه ها‬ ‫به وی��ژه در صنعت و معدن ما مجبور بودیم‬ ‫بر اس��اس ش��رایط موجود حرک��ت کنیم‬ ‫ب��ه همین دلیل چ��اره ای به جز اس��تفاده‬ ‫از امکان��ات و تجهی��زات و فناوری ه��ای‬ ‫کش��ور چین نداش��تیم البته در چین هم‬ ‫ظرفیت های خوبی وجود دارد اما متاسفانه‬ ‫کش��ور ما از نش��ان (برند)های خ��وب این‬ ‫کشور هم استفاده نکرد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬این را هم به یاد داشته‬ ‫باشیم که در شرایط تحریم حتی چینی ها‬ ‫هم برای ما محدودیت ه��ای خاصی ایجاد‬ ‫کردند‪ .‬زیرا شرکاء و کسانی که نشان (برند)‬ ‫های ش��ان در اختیار کشور چین بود اجازه‬ ‫نمی دادن��د به کش��ور م��ا ماش��ین االت یا‬ ‫تجهیزات بفروشند‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬در این شرایط رویکرد‬ ‫کش��ور ما این ب��ود که نیازه��ای خود را از‬ ‫ط��رق مختلف تامی��ن کند ام��ا زمانی که‬ ‫نیازمند اس��تفاده از فناوری های خوب دنیا‬ ‫بودیم حتی ژاپن و هند هم درهای خود را‬ ‫به روی ما بستند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کند‪ :‬در ش��رایط تحریم ما‬ ‫نتوانستیم حتی از کشور چین فناوری های‬ ‫خ��وب را وارد کنی��م زی��را بخش��ی از این‬ ‫مشکالت مربوط به ما است‪ ،‬رویکرد ما برای‬ ‫حضور در بازار چین بیش��تر ب��رای عرضه‬ ‫محصوالت بود نه گرفتن فناوری های برتر؛‬ ‫بنابراین نباید فراموش کنیم که ما در زمان‬ ‫تحریم می توانس��تیم از فناوری های باالی‬ ‫چینی استفاده کنیم اما این کار را نکردیم‪.‬‬ ‫بهرام��ن عن��وان می کن��د‪ :‬تحریم ه��ا اثار‬ ‫بازدارن��ده ای را ب��رای انتخ��اب ب��ر جای‬ ‫می گذارن��د ام��روزه اگ��ر بخواهی��م از‬ ‫فناوری های نو اس��تفاده کنیم دیگر کشور‬ ‫چی��ن را انتخ��اب نمی کنی��م زی��را دیگر‬ ‫فناوری های این کش��ور پاسخگوی نیاز ما‬ ‫نیست‪ ،‬صنایع معدنی س��ر مایه گذاری های‬ ‫زی��ادی را می طلبد و باید برای س��ال های‬ ‫طوالنی ت��ری ای��ن دس��تگاه ها و تجهیزات‬ ‫دوام بیاورند بنابراین بهترین گزینه استفاده‬ ‫از فناوری ه��ای اروپای��ی و امریکای��ی بود‬ ‫زی��را کانادا‪ ،‬اس��ترالیا و امریکا کش��ورهای‬ ‫تعیین کنن��ده فناوری در بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی هستند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬اس��تفاده از فناوری های این‬ ‫کش��ور ها می توان��د در تولی��دات و رقابتی‬ ‫ش��دن محصوالت ما تاثیر گذار باشد چرا که‬ ‫بخش معدن نی��از دارد از فناوری های برتر‬ ‫و نوین اس��تفاده ک��رده و در هر زمان خود‬ ‫را ب��ه روز رس��انی کند یعنی نیاز اس��ت از‬ ‫بخش اکتشاف تا بخش فراوری از این گونه‬ ‫فناوری ها اس��تفاده ش��ود زی��را در غیراین‬ ‫صورت نمی توان ب��ر بازارهای جهانی تاثیر‬ ‫مثبت و پایداری گذاشت‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬برای برخی افراد منافعی‬ ‫مطرح بوده که می خواس��تند این قراردادها‬ ‫این گونه تنظیم ش��ود اما اجرایی شدن ان‬ ‫دیگر اهمیتی نداش��ت و گاه��ی هم علت‬ ‫اجرایی نشدن چنین قراردادهایی نا اشنایی‬ ‫برخی کارفرمایان با این روش ها بود‪.‬‬ ‫وی عن��وان می کند‪ :‬برخ��ی کارفرمایان به‬ ‫مش��اوران خود اعتماد می کردند اما پس از‬ ‫اتمام پروژه مشخص می شد کار انگونه که‬ ‫باید پیش نرفته و به جای تجهیزات اروپایی‬ ‫دس��تگاه های چینی جایگزین شده که این‬ ‫مس��ئله نشان دهنده ضعف داخلی سیستم‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرض��ا رحی��م خاطر نش��ان می کند‪ :‬در‬ ‫م��دت تحری��م ش��رکت هایی از اوکرای��ن‪،‬‬ ‫لهستان‪،‬ایتالیا‪ ،‬المان و اسپانیا محصوالتی‬ ‫با قیمت های گزاف به ایران وارد می کردند‪.‬‬ ‫برای اینکه هیچگاه در چنین شرایطی قرار‬ ‫نمی گرفتی��م بهتر بود که ب��ه صنایع دیگر‬ ‫به ویژه صنایع معدن��ی اهمیت می دادیم تا‬ ‫با ایجاد تحریم این گونه با مشکالت عدیده‬ ‫رو به رو نشویم‪.‬‬ ‫رحیم خاطر نش��ان می کند‪ :‬اگ��ر پول نفت‬ ‫وارد صنایع کشور می شد در شرایط تحریم‬ ‫می توانس��تیم روی پ��ای خ��ود بایس��تیم ‪.‬‬ ‫تحری��م بهانه ای ش��د که ما به این س��مت‬ ‫و س��و گرایش پیدا کنی��م چنانچه در حال‬ ‫حاضر در یکس��ری از محص��والت عملکرد‬ ‫خوبی داشته و موفقیت های چشمگیری به‬ ‫دست اورده ایم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کن��د‪ :‬در ح��وزه ف��راوری‬ ‫محص��والت معدنی ش��رکت های مختلفی‬ ‫موف��ق ب��ه تولی��د تجهی��زات ش��ده و‬ ‫ماش��ین االت معدنی تولی��د کردند به ویژه‬ ‫ن و جدا سازی‬ ‫در دس��تگاه های سنگ ش��ک ‬ ‫مغناطیسی کارهایی انجام شد‪ .‬البته شاید‬ ‫کیفیت محصوالت مانند نش��ان(برند)های‬ ‫امریکایی و اروپایی نباش��د اما توانس��ته ایم‬ ‫پیش��رفت های خوب��ی در ای��ن حوزه ها به‬ ‫دس��ت اوریم که این موضوع ب��رای ایران‬ ‫بسیار با اهمیت است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬با ای��ن حال در مدت تحریم‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات چین��ی در ایران در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی بس��یار زیاد‬ ‫شده و تعداد پیمانکاران چینی هم افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬به ویژه در پروژه های گندله س��ازی و‬ ‫فوالد س��ازی که پیمان��کار ان چینی حضور‬ ‫فعال داش��ته اند‪ .‬وی می افزاید‪ :‬عمده ترین‬ ‫مس��ئله ای که پای چینی ه��ا را به ایران باز‬ ‫کرد مس��ائل مالی و پول های��ی بود که در‬ ‫چی��ن مانده ب��ود و باید فاینانس می ش��د‬ ‫بنابراین چنین موضوعی بهانه ای ش��ده که‬ ‫ما به س��مت چین گرایش پیدا کنیم با این‬ ‫رویکرد که اگر پول های نفتی را نمی دهند‬ ‫از انج��ا تجهیزات وارد کنیم‪ .‬در نتیجه این‬ ‫مس��ئله تاثیر مس��تقیم بر صنای��ع معدنی‬ ‫ما گذاش��ت البت��ه گفتنی اس��ت در چین‬ ‫ه��م محصول ب��ا کیفیت وجود داش��ت اما‬ ‫کارفرمایان ایرانی نوع بی کیفیت محصوالت‬ ‫را وارد کشور می کردند‪.‬‬ ‫رحیم درباره استفاده از فناوری های اروپایی‬ ‫تصریح می کند‪ :‬چند شرکت خوب اروپایی‬ ‫حتی در ش��رایط تحریم هم با ما همکاری‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬تعدادی هم به طورغیر مستقیم‬ ‫کار می کردند از جمله شرکت «اتوتک» که‬ ‫حدود ‪ 18‬تا ‪ 20‬پروژه در ایران انجام داد و‬ ‫خوب هم کار کرد اما مس��ئله این است‬ ‫که تحری��م روی هزینه ها و قیمت تمام‬ ‫ش��ده پروژه ها تاثیر داشت و هزینه های‬ ‫زیادی را بر کشور تحمیل کرد‪.‬‬ ‫علی رض��ا رحیم خاطر نش��ان می کند‪:‬‬ ‫متاس��فانه در م��واردی ه��م خ��ود‬ ‫تولید کنن��دگان محص��والت معدنی به‬ ‫دنب��ال کاهش قیمت ها بودند و در واقع‬ ‫فرایند کاهش قیمت را دنبال می کردند‬ ‫به ط��وری که بحث فنی کمرنگ ش��ده‬ ‫و تنه��ا توجه ب��ه جنبه ه��ای اقتصادی‬ ‫در اولوی��ت ق��رار گرفت��ه که ای��ن امر‬ ‫باعث کاهش هزینه ها ش��د اما از سوی‬ ‫دیگرکیفیت محصوالت را کاهش داد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫علیرضا رحیم‪ ،‬عضو انجمن مهندسی معدن‬ ‫ایران درب��اره اینکه ایا پیمان��کاران چینی‬ ‫موف��ق به وارد ک��ردن فناوری های اروپایی‬ ‫می گوی��د‪ :‬باید ب��ه این‬ ‫ش��دند ب��ه‬ ‫موض��وع توجه ویژه ای کرد و این س��وال را‬ ‫پرسید که چند درصد این قراردادها شکل‬ ‫واقعی پیدا کرده و محقق شده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در برخی پروژه ها کارفرمایان‬ ‫ب��ا پیمانکاران چین��ی قرار داد می بس��تند‬ ‫و خواس��تار اس��تفاده ‪ 60‬درص��دی از‬ ‫تجهیزات اروپایی ه��ا بودند اما واقعیت این‬ ‫اس��ت که این موضوع چندان محقق نش��د‬ ‫و نمونه ه��ای زیادی از این گون��ه قراردادها‬ ‫مش��اهده می ش��ود‪.‬وی تصریح می کند‪ :‬در‬ ‫این ب��اره از یک س��و با باال رفت��ن نرخ ارز و‬ ‫دالر‪ ،‬تجهیزات اروپای��ی کمتر امکان ورود‬ ‫پیدا کرد و از سوی دیگر کم کاری از سوی‬ ‫کارفرمایان این حوزه ب��ود که کمیت را بر‬ ‫کیفیت ترجی��ح داده و دنب��ال ارزان تمام‬ ‫ش��دن خرید خود ب��وده و کیفیت را فدای‬ ‫این فاکتور کرد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران معتقد است‪ :‬در سال جاری فوالدسازان کشور‬ ‫نسبت به س��ال گذشته با کاهش ش��دید تقاضا و‬ ‫تولید مواجه نمی ش��وند و انتظار می رود افت تولید‬ ‫با شیب مالیم را شاهد باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران‪ ،‬به��ادر احرامیان‪ ،‬درباره چش��م انداز‬ ‫یک س��اله بازار فوالد برای تولیدکنندگان کش��ور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت فوالد ایران در سال جاری بیشتر‬ ‫بر پای��ه ‪ 2‬عنصر مهم روند قیمت های جهانی ونیز‬ ‫تحوالت داخلی کشور که بیشتر روی سطح تقاضا‬ ‫تاثیر خواهد داشت‪ ،‬شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررس��ی ش��رایط مختل��ف اقتصادی‪،‬‬ ‫نش��انه امادگی برای رسیدن سطح قیمت فوالد به‬ ‫حدود ‪ 275‬تا ‪ 375‬دالر(پشت درب گمرک ایران)‬ ‫و نیز س��طح تقاضایی که ممکن است با لغو یا دوام‬ ‫تحریم ه��ا تحت تاثیر قرار گیرد و ش��اید ‪ 20‬درصد‬ ‫کمتر از سال ‪ 1393‬باشد‪.‬‬ ‫به اعتقاد این کارش��ناس‪ ،‬حفظ وضعیت موجود‬ ‫در مقابل توس��عه واحد‪ ،‬تعدی��ل هزینه ها در برابر‬ ‫ایجاد ظرفیت برای جهش تولید و وارد نش��دن به‬ ‫تعهدات خرید و فروش بلندمدت تا مشخص شدن‬ ‫بهتر افق های پیش رو شرایطی است که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫احرامی��ان گف��ت‪ :‬بس��یاری از تحلیلگ��ران که‬ ‫پیشینه تاریخی س��نگ اهن را پیگیری می کنند‪،‬‬ ‫ریزش قیم��ت این ماده معدنی از هر تن ‪130‬دالر‬ ‫به حدود ‪ 50‬دالر را در واقع بازگش��ت بهای سنگ‬ ‫اهن به میانگی��ن درازمدت خود و پایان دوره اوج‬ ‫قیمت ان می دانند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وجود مازاد عرضه س��نگ اهن‬ ‫جهان��ی و اث��ر کاهنده ان برقیمت س��نگ اهن و‬ ‫فوالد پدیده ای اس��ت که در س��ال های اینده نیز‬ ‫ش��اهد ان خواهیم بود‪ .‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ای��ران گفت‪ :‬احتمال کاهش‬ ‫تقاضا و تولید فوالد تا حدود ‪ 100‬میلیون تن و نیز‬ ‫اغ��از بازیافت قراضه در مقیاس عظیم و جایگزینی‬ ‫ان با سنگ اهن تا سقف ‪ 400‬میلیون تن در سال‬ ‫در ط��ول دهه اینده و اثر کاهن��ده ان بر تقاضای‬ ‫س��نگ اهن در داخل چی��ن را نیز نبای��د نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫احرامی��ان اضافه کرد‪ :‬براس��اس براوردها‪،‬قیمت‬ ‫تمام شده فوالد جهانی با فرض قیمت سنگ اهن‬ ‫‪ 62‬درص��د تحویلی به چی��ن در ‪ 55‬دالر و قیمت‬ ‫کک مع��ادل ‪ 180‬دالر در هرت��ن به اضافه س��ایر‬ ‫هزینه های ثاب��ت معمول‪ ،‬قیم��ت تولید فوالد در‬ ‫حدود هرتن ‪ 250‬دالر خواهد بود که در مقایسه با‬ ‫قیمت های روز فوالد در دنیا حاشیه سودی مناسب‬ ‫اس��ت و انگیزه زیادی برای ش��روع جنگ قیمتی‬ ‫دیگر و افزایش س��هم بازار را برای صادرکنندگان‬ ‫سنتی فوالد فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬عالوه بر چین‪ ،‬روس��یه و اوکراین‬ ‫نی��ز با توجه ب��ه کاهش ارزش پ��ول ملی خود در‬ ‫یک افق کوتاه مدت یک ساله از موقعیت پیش امده‬ ‫ب��ه منظور ص��ادرات محصوالت فوالدی اس��تفاده‬ ‫خواهن��د کرد‪ ،‬ام��ا انتظار می رود پ��س از تکمیل‬ ‫فراین��د تعدی��ل قیمت های داخلی ب��ا قیمت های‬ ‫جدی��د ارز‪ ،‬این پنجره بس��ته ش��ود و حضور این‬ ‫کش��ورها در بازارهای صادراتی چندان با گذش��ته‬ ‫تفاوت نکند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی ته��ران درباره تاثی��رات لغو‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬بیشترین تغییری که در سال‬ ‫‪ 94‬خواهیم داش��ت‪ ،‬اثرات روانی ایجاد گش��ایش‬ ‫جدید برای فعالیت اقتصادی خواهد بود که ش��اید‬ ‫ت��ا حد کمی بر حجم تقاض��ای واقعی و نه قیمت‪،‬‬ ‫در سطح بازار فوالد اثرگذار باشد‪ ،‬اما ورود و تزریق‬ ‫منابع مالی‪ ،‬سرمایه و اغاز دوباره فعالیت ساخت و‬ ‫س��از در یک دیدگاه عمل گرایانه زودتر از سال ‪95‬‬ ‫اغاز نخواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد یزد پیش بینی کرد‪ :‬شکاف های‬ ‫ایجاد ش��ده میان تحریم کنندگان‪ ،‬در صورت وقوع‬ ‫هر ی��ک از س��ناریوهای تمدید مذاک��رات پس از‬ ‫تیرماه و یا توافق نک��ردن بدون تعیین تاریخ برای‬ ‫مذاکرات بعدی نیز به طور قطع ش��رایط افزایش و‬ ‫اجرای تحریم ها به س��ختی زمان اوج تنش ها‪ ،‬باز‬ ‫نخواه��د گش��ت و اقتصاد کش��ور در فضای قدری‬ ‫بازتر وضعیت قابل مدیریتی را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ران در افق چش��م انداز ‪ 1404‬دس��تیابی به‬ ‫ظرفی��ت ‪ 55‬میلیون تن فوالد خ��ام را پیش بینی‬ ‫ک��رده و اکنون به عن��وان نخس��تین تولیدکننده‬ ‫خاورمیانه و چهاردهمین فوالدساز جهان به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫فوالدسازان با کاهش شدید‬ ‫تولید و تقاضا مواجه نمی شوند‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سیاستی که جواب نداد‬ ‫معدن‬ ‫عضو هیات مدیره یک تشکل تخصصی‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫معدن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫مشکالت تولید‬ ‫هم در صادرات‬ ‫و هم در واردات‬ ‫نظرگاه‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫معن��ای حمای��ت از تولید این اس��ت که برای‬ ‫تولید زمینه س��ازی و بسترسازی الزم انجام دهیم‬ ‫ت��ا تولیدکنندگان بتوانن��د راحت تر‪ ،‬س��ریع تر‪،‬‬ ‫نگ��رش بهت��ر‪ ،‬باروحیه قوی تر و با عالقه بیش��تر‬ ‫به س��رمایه گذاری در حوزه تولید اقدام کنند‪ .‬در‬ ‫نهایت هم بتوانند محصول نهایی خود را با کمترین‬ ‫هزینه‪ ،‬بهترین س��ود و کیفیت و به بهترین شکل‬ ‫عرض��ه کرده ت��ا قدرت رقابت با کاالهای مش��ابه‬ ‫را پیدا کنند‪ .‬از ط��رف دیگر مصرف کننده نیز به‬ ‫اندازه تولیدکننده ذی حق است تا کاال با کیفیت و‬ ‫قیمت مناسبی در اختیارش قرار گیرد‪ .‬هماهنگی‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده به یک نتیجه روش��ن‬ ‫می رس��د و ان رفاه مردم‪ ،‬رشد سریع کشور و باال‬ ‫رفتن کیفیت زندگی مردم است‪ .‬اگر با این هدف‬ ‫وارد کار تولیدی شویم ان وقت مشاهده می کنیم‬ ‫که هر ک��دام از این بخش ها با چ��ه چالش هایی‬ ‫روبه رو هس��تند و س��پس برای رف��ع انها تالش‬ ‫می کنی��م تا به هدف مهم خود که همانا رش��د و‬ ‫توسعه همه جانبه کشور است برسیم‪.‬‬ ‫اگ��ر بتوانی��م موانع تولی��د را برداری��م‪ ،‬زمینه‬ ‫مس��اعدتری برای بهب��ود وضعی��ت تولید پیش‬ ‫خواه��د امد‪ .‬م��ن موانع تولی��د را در چند محور‬ ‫دسته بندی می کنم‪:‬‬ ‫نخستین مشکل تولید موضوع سرمایه در گردش‬ ‫است‪ .‬مش��کل دیگر محیط کس��ب و کار و رکود‬ ‫و تورم حاکم بر بازار اس��ت‪ .‬ح��وزه فناوری‪ ،‬تهیه‬ ‫مواد اولیه و صادرات از دیگر مس��ائل و مشکالت‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬بر اساس ش��اخص های جهانی‪،‬‬ ‫محیط کس��ب وکار ما شرایط خوبی ندارد چنانکه‬ ‫ایران دارای رتبه ‪ ۱۳۰‬در میان ‪ ۱۸۰‬کش��ور است‬ ‫و این نش��ان می دهد ک��ه جایگاه خوبی در جهان‬ ‫نداریم‪ .‬مفه��وم عملیاتی این رتبه این اس��ت که‬ ‫وضعیت تولید در کش��ور مناس��ب نیست‪ .‬قیمت‬ ‫تمام شده برای واحدهای تولیدی باالست‪ .‬سرعت‬ ‫کار پایین است‪ .‬بوروکراسی باعث شده تا تولید ما‬ ‫نسبت به رقبای خود در دنیا شاخص ضعیفی پیدا‬ ‫کند‪ .‬البته باید توجه داشت که در تعیین این رتبه‬ ‫‪ ۱۲‬ش��اخص را مد نظر قرار می دهند که مواردی‬ ‫مربوط به مراحل تاس��یس‪ ،‬انحالل‪ ،‬امنیت و‪ ...‬نیز‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر همزمانی رکود و تورم است‪ .‬البته‬ ‫دولت یازدهم موفق ش��ده تورم را تا حدود زیادی‬ ‫کنترل کند که موفقیت خوبی محس��وب می شود‬ ‫اما همچنان رکود س��نگینی را پیش رو داریم‪ .‬در‬ ‫ش��رایط رکودی فعلی‪ ،‬هرچن��د تولیدکننده کار‬ ‫تولی��دی اش را انجام می دهد ام��ا با تمام ظرفیت‬ ‫خود تولید نمی کند‪.‬‬ ‫به ای��ن معنی که اگر ظرفیت اس��می اش ‪۱۰۰‬‬ ‫باش��د با ‪ ۳۰‬درصد کار می کند و خروجی پایینی‬ ‫دارد‪ .‬به طور قاعده در این شرایط قیمت تمام شده‬ ‫محص��ول باال می رود و س��وداوری و بهره وری ان‬ ‫کمتر می شود‪.‬‬ ‫بع��د از تولید محصول‪ ،‬زمان بازگش��ت پول به‬ ‫چرخه تولید در این واحد باال می رود و مش��کالت‬ ‫زیادی را برای منابع این بخش ایجاد و سود کمتر‬ ‫می شود‪ .‬به همین دلیل کمتر می توانیم از حداکثر‬ ‫ظرفیت خود استفاده کنیم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت فعلی تولید‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ .‬راه معمول که از طریق ان بتوان نیاز‬ ‫واحد تولیدی را تامین کرد‪ ،‬فعال با موانعی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل اقتضائات و شرایط تحریم ها ما از‬ ‫منابع دس��ت اول‪ ،‬مواد مورد نی��از تولید را تهیه‬ ‫نمی کنیم‪ .‬تهیه مواد از منابع دس��ت چندم باعث‬ ‫می ش��ود تا قیمت تمام ش��ده کاال گران شود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل قیمت تمام ش��ده تولیدات ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درص��د واحدهای ما قابل مقایس��ه با قیمت تمام‬ ‫ش��ده واحدهای مشابه خود در دنیا نیست‪ .‬با این‬ ‫حساب مش��کالت تولید ما هم در حوزه صادرات‬ ‫است و هم واردات‪ .‬مجموعه این مسائل به همراه‬ ‫سایر مش��کالت نظیر مسائل بیمه ای‪ ،‬معوقات و‪...‬‬ ‫نیز دست به دس��ت هم داده تا شرایط برای تولید‬ ‫سخت تر شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بازار نیازمند نشان سازی تولیدات داخلی است‬ ‫کسبو کار بین المللی‬ ‫ ‬ ‫برترین ها در حوزه‬ ‫تجارت با تفنگ بادی‬ ‫‪7‬‬ ‫از وضعیت تجارت ایران و عراق گزارش می دهد‬ ‫سوءتفاهم صادراتی با همسایه عراقی‬ ‫زهرا طهران�ی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬ع��راق به عنوان یکی‬ ‫از مش��تری های بزرگ محصوالت ایران��ی در رتبه دوم‬ ‫ش��ریک صادراتی کش��ور قرار دارد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که مش��کالت و مس��ائل داخلی عراق منجر به کاهش‬ ‫نسبی صادرات به این همسایه جنگ زده شده است‪ .‬اما‬ ‫به تازگی درپی ش��ایعاتی مبنی بر الوده بودن مرغ های‬ ‫داخل��ی ایران‪ ،‬عراق تا ‪ ۵‬ماه اینده واردات مرغ از ایران‬ ‫را ممن��وع کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته فعاالن ب��ازار عراق و‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬وزارت بهداشت و متولیان سالمت کشور‬ ‫باید عراق را قانع کنند که واحدهای مرغداری صنعتی‬ ‫و صادراتی کشور به هیچ وجه به بیماری انفلوانزا مبتال‬ ‫نیستند تا سوءتفاهم موجود هرچه زودتر برطرف شود‪.‬‬ ‫مس��ئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت با‬ ‫بیان اینکه ع��راق تصمیم گرفته تا ‪ ۵‬ماه اینده واردات‬ ‫م��رغ و تخم و مرغ از ای��ران را متوقف کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس اتفاقی که در یکی از نواحی استان مازندران رخ‬ ‫داد‪ ،‬متاسفانه به حدی موضوع گسترده شد که صادرات‬ ‫را دچار مش��کل کرد‪ .‬مجی��د قربانی فراز در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬س��ازمان دامپزش��کی و وزارت‬ ‫بهداشت باید به صراحت اعالم کنند که اگر مشکلی هم‬ ‫وجود داش��ته در واحدهای بومی ب��وده و هیچ الودگی‬ ‫در واحدهای مرغداری صنعتی کش��ور وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬عراق به دلیل کس��ری بودجه قرار اس��ت بعد‬ ‫از م��اه رمضان افزایش تعرفه ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصدی برای‬ ‫واردات از تمام کشورها اعمال کند که تاجران ایران نیز‬ ‫باید امادگی الزم را در این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫برخ��ی از محصوالت از نواح��ی اذربایجان غربی‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫اردبیل و کردس��تان به ش��مال عراق و برخی دیگر هم‬ ‫از استان های تهران‪ ،‬گلستان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اصفهان و فارس‬ ‫به جنوب عراق صادر می شوند که در بخش صادرات به‬ ‫شمال عراق هیچ مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوع انفلوانزا بزرگ نمایی شد‬ ‫ح��دود یک هفت��ه پیش بود که خبر م��رگ ناگهانی‬ ‫مرغ ه��ای ی��ک مرغ��داری در مازن��دران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫دامپزشکی را به شدت درگیر کرد‪ .‬درگیری که حکایت‬ ‫از بیم��اری انفلوان��زای مرغی داش��ت‪ .‬در این میان ‪4‬‬ ‫کانون این بیماری در مازندران شناس��ایی ش��د و البته‬ ‫‹ ‹محصوالت ایرانی سالم اند‬ ‫بعد از این ماجرا‪ ،‬مسئوالن اعالم کردند‪ ،‬تمام مرغ های‬ ‫رییس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوش��تی کشور مرغداری های مبتال معدوم شده اند‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫ب��ا تاکید براینک��ه هیچ گون��ه الودگ��ی در واحدهای اتحادی��ه م��رغ تخم گذار اس��تان تهران با بی��ان اینکه‬ ‫مرغداری صنعتی و صادراتی وجود‬ ‫صادرات تخم مرغ به عراق همچنان‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس گفته های‬ ‫ممنوع است‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین قیمت‬ ‫محصوالت صادراتی‬ ‫س��ازمان دامپزش��کی در یک��ی از‬ ‫هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری‬ ‫کامل‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫روس��تاهای واقع در غرب مازندران‬ ‫به ‪ ۲۵۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬ناصر‬ ‫برخوردار است‬ ‫چند مورد الودگی مشاهده شده که‬ ‫نبی پور در گفت وگ��و با مهر با بیان‬ ‫با بررسی و پیگیری حل شد‪.‬‬ ‫اینکه ص��ادرات تخم م��رغ به عراق‬ ‫و هیچ گونه الودگی‬ ‫ وگ��و‬ ‫ت‬ ‫محم��د یوس��فی در گف‬ ‫همچنان متوقف اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در واحد های صنعتی‬ ‫‪ ،‬ب��ا اش��اره به س�لامت‬ ‫ب��ا‬ ‫ل حاض��ر تخم مرغ ای��ران به‬ ‫درح��ا ‬ ‫مرغداریوجود‬ ‫محص��والت داخلی‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫افغانس��تان صادر می شود اما میزان‬ ‫ندارد‬ ‫در واحده��ای مرغ��داری صنعت��ی‬ ‫این صادرات بسیار محدود است‪ .‬وی‬ ‫هی��چ الودگی وجود ن��دارد و هیچ‬ ‫با اشاره به اینکه بیماری انفلوانزا در‬ ‫گزارش��ی در این باره اعالم نشده است‪ .‬فقط موردی در مرغ های بومی چند روس��تای استان مازندران مشاهده‬ ‫خراس��ان جنوبی بود که پس از بررسی های الزم معلوم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مرغداری های صنعتی به این بیماری‬ ‫ش��د انفلوانزا نبوده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این شایعات در الوده نش��ده اند اما اعالم مش��اهده بیماری در کشور به‬ ‫میزان صادرات به کشورهای دیگر به ویژه عراق به عنوان مجامع جهان��ی و بزرگنمایی این موض��وع در داخل و‬ ‫بزرگتری��ن خریدار م��رغ و تخم مرغ ایران��ی تاثیر گذار خارج س��بب ش��ده که ضربه س��ختی به صنعت طیور‬ ‫بوده اما در جلس��ه ای که با سازمان دامپزشکی داشتیم کشور وارد ش��ود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬شیوع این بیماری در‬ ‫مقرر ش��د با وزارت بهداشت عراق مذاکره کنند تا این حد چندروستا بوده که مس��ئوالن توانستند به راحتی‬ ‫سوءتفاهم برطرف و صادرات از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ان را کنترل کنند اما این همه بزرگنمایی ش��د‪.‬نبی پور‬ ‫رییس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوش��تی کشور با اش��اره به مکاتبات س��ازمان دامپزش��کی کش��ور با‬ ‫با اش��اره به صادرات ‪ ۶‬تا ‪۷‬هزار تنی مرغ در ماه‪ ،‬اظهار دامپزش��کی عراق و اعالم این موض��وع به عراقی ها که‬ ‫ک��رد‪ :‬صادرات به ع��راق به مدت یک هفته اس��ت که مرغداری ه��ای صنعتی کش��ور الوده نیس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تقریبا متوقف ش��ده است‪ .‬یوس��فی با بیان اینکه مرغ زمان��ی ک��ه چنین موضوع��ی به س��ازمان های جهانی‬ ‫ای��ران از دو طریق ب��ه عراق صادر می ش��ود ادامه داد‪ :‬اعالم می ش��ود‪ ،‬انعکاس و تاثیر ان در حدی اس��ت که‬ ‫دولت اصراری بر ازادپز شدن نانوایی ها ندارد‬ ‫س جمهور و دولت برای افزایش‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی گفت‪ :‬ریی ‬ ‫نانوایی ه��ای ازادپز اصراری ندارد و ب��ا نانوایی هایی که قیمت های خارج از عرف‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬برخورد می ش��ود‪ .‬علی قنبری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس مصوبه دولت‪ ،‬قرار بود نانوایی های ازادپز در کشور به ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫یابند اما میزان انها درحال حاضر ‪ ۱۵/۵‬درصد است‪ ،‬چراکه کارگروه های نانوایی ها‬ ‫در هر استان به ریاست استاندار برگزار می شود و در هر استانی که کشش افزایش‬ ‫تعداد نانوایی های ازادپز وجود ندارد این طرح به صورت کامل اجرا نمی شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬رییس جمهور و دولت ه��م به همین دلیل تاکیدی بر افزایش نانوایی های‬ ‫ازادپ��ز نداش��ته اند و درحال حاضر نیز تصمیمی برای تغیی��رات در این زمینه و‬ ‫افزایش تعداد این نانوایی ها در کشور نداریم‪ .‬معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از انجاکه مقرر شده بود نانوایی های ازادپز براساس مصوبه دولت کیفیت را‬ ‫افزایش دهند‪ ،‬می توانند بس��ته به کش��ش بازار و مشتریان خود‪ ،‬قیمت محصول‬ ‫خود را تعیین کنند اما در صورت باال بودن قیمت نان ازاد در هر خبازی‪ ،‬خارج‬ ‫از قیمت عرف‪ ،‬براس��اس شکایات رس��یده با ان نانوایی برخورد می شود‪ .‬قنبری‬ ‫اف��زود‪ :‬از انجاکه دولت به اندازه نیاز کش��ور‪ ،‬نان یاران��ه ای در اختیار مردم قرار‬ ‫می دهد مصوبه نان ازادپز در راستای افزایش کیفیت تولید نان در کشور اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حل مش��کل ایجاد ش��ده از عهده دو رییس برنمی اید‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی مرغداران‬ ‫میه��ن نیز با بیان اینکه تقاض��ا برای صادرات تخم مرغ‬ ‫به عراق کاهش یافته اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬افزایش چند‬ ‫برابری تقاضای افغانستان برای تخم مرغ ایرانی کاهش‬ ‫تقاضای عراق را جبران کرد‪ .‬رضا ترکاشوند درباره روند‬ ‫ص��ادرات تخم مرغ پس از مباحث مطرح ش��ده درباره‬ ‫ش��یوع انفلوانزا گفت‪ :‬از ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه سال جاری‬ ‫تقاض��ا برای صادرات تخم مرغ به عراق به دلیل ش��یوع‬ ‫انفلوان��زای مرغی در ترکیه افزایش یافت��ه بود؛ اما در‬ ‫یک هفته اخیر با ش��ایعاتی که درباره ش��یوع انفلوانزا‬ ‫در مازندران مطرح ش��د تقاضا برای صادرات تخم مرغ‬ ‫کاه��ش یافت‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه ممنوعیت صادرات‬ ‫تخم مرغ به این کشور ‪۱۰۰‬درصد نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در هفته‬ ‫اخیر درخواس��ت مجوز صادرات به کشور عراق افزایش‬ ‫یافته و این مطلب حاکی از ان است که صادرکنندگان‬ ‫مش��تریان خود را در این کشور از دس��ت نداده اند‪ .‬به‬ ‫گفته ترکاش��وند میزان ص��ادرات تخم م��رغ از ابتدای‬ ‫س��ال جاری تاکنون ‪۱۷‬هزار تن بوده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫تخم مرغ ایران بیش��تر به کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬بحرین و عمان صادر می شود‬ ‫اما بیشترین میزان صادرات به افغانستان و عراق است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم صادرات تخم مرغ به کش��ور‬ ‫عراق دوباره ش��رایط عادی خود را به دست اورد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از کاهش میزان صادرات تخم مرغ به عراق تقاضای‬ ‫صادرات تخم مرغ به افغانس��تان افزایش یافت‪.‬به تازگی‬ ‫نی��ز هیات تجاری‪ ،‬بازاریابی و س��رمایه گذاری ایران در‬ ‫عراق راه های همکاری را بررسی کردند‪ .‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت ای��ران اعالم ک��رد‪ :‬هیات تج��اری‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫س��رمایه گذاری ایران در دو گروه کاالی��ی مواد غذایی‬ ‫و مصالح س��اختمانی به کش��ور عراق اع��زام و راه های‬ ‫همکاری را بررسی کردند‪.‬‬ ‫همچنین درباره مواد غذایی‪ ،‬انجام پروژه های برق و‬ ‫تامین لوله و اتصاالت برای پروژه های بیمارس��تانی در‬ ‫بغداد‪ ،‬تامین رب گوجه فرنگی و فعالیت های مش��ترک‬ ‫بازرگان��ی و عمران��ی مذاک��رات و توافق های��ی میان‬ ‫بازرگانان دو کش��ور انجام شد‪ .‬میزان صادرات غیرنفتی‬ ‫ایران به عراق ساالنه ‪۶‬میلیارد دالر اعالم شده است‪.‬‬ ‫صادرات ‪2‬میلیارد دالری مرزنشینان‬ ‫مدیرکل تعاونی ه��ای توزیعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی از صادرات‬ ‫‪ ۲۱۰۸‬میلیون دالری تعاونی های مرزنش��ین در ‪ 6‬س��ال گذش��ته خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد بیگدلی شاملو با اش��اره به فعالیت ‪ ۳۹۲‬تعاونی مرزنشین‬ ‫فعال در ‪ 6‬سال گذشته اظهار کرد‪ :‬میزان صادرات این تعاونی ها ‪ ۲۱۰۸‬میلیون‬ ‫دالر ب��وده و ‪ ۱۰۶۹‬میلی��ون دالر نیز واردات داش��ته اند‪ .‬وی معافیت از تمام یا‬ ‫بخشی از مالیات وضع شده برای مرزنشینان را موجب بهبود معیشت و افزایش‬ ‫صادرات تعاونی های مرزنش��ین دانست و افزود‪ :‬از انجا که افراد مرزنشین به طور‬ ‫ش��خصی امکان انجام صادرات و واردات را ندارند این اقدام از طریق تعاونی های‬ ‫مرزنش��ین انجام می ش��ود‪ .‬بیگدلی ش��املو با اشاره به توقف مش��کل پرداخت‬ ‫مابه تفاوت به س��ازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پس از تصویب‬ ‫قانون س��اماندهی مبادالت مرزی در سال ‪ ،۱۳۸۴‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر هیچ‬ ‫نوع مابه تفاوتی دریافت نمی ش��ود ولی چون ب��ه صورت طرح در مجلس مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬امکان بخشودگی بدهی های سال های گذشته تنها از طریق تسلیم الیحه‬ ‫از طرف هیات محترم وزیران میس��ر اس��ت‪ .‬مدیرکل تعاونی های توزیعی وزارت‬ ‫تعاون به علل رکود و تنزل مبادالت مرزی در سال های ‪ ۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۱‬پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬سیاس��تگذاری دولت مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی برای تاجران یکی‬ ‫از عوامل رکود بوده است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رشد صادرات ایران به ترکیه‬ ‫در اقالم ترجیحی‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫ص��ادرات ایران به ترکیه در اقالم ترجیحی روند‬ ‫رو به رشدی را طی می کند گفت‪ :‬در ‪ 3‬ماه اخر‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۳‬میزان ص��ادرات ایران به ترکیه در‬ ‫اقالم ترجیحی با افزای��ش ‪ ۱۹/۶‬میلیون دالری‬ ‫تقریبا دو برابر ‪ 3‬ماهه سوم سال شده است‪.‬‬ ‫ولی اهلل افخم��ی راد افزود‪ :‬ص��ادرات ایران به‬ ‫ترکیه در ‪ 3‬ماه س��وم سال ‪ ۹۳‬در حدود ‪۲۲/۹‬‬ ‫میلیون دالر بوده که بع��د از اجرای موافقتنامه‬ ‫ترجیحی به ‪۴۲/۵۶‬میلیون دالر رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در همین م��دت واردات از‬ ‫ترکیه نی��ز در اقالم ترجیحی رو به رش��د بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واردات ای��ران از ترکیه در‬ ‫سه ماه سوم س��ال ‪ ۹۳‬درحدود ‪ ۱۰۱/۹‬میلیون‬ ‫دالر ب��وده که با افزایش ‪ ۱۴/۲‬میلیون دالری به‬ ‫‪ ۱۱۶/۱‬میلیون دالر در ‪ 3‬ماه اخر س��ال گذشته‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬افخمی راد ادامه داد‪ :‬در حالی که‬ ‫زمان زیادی از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی‬ ‫با ترکیه نمی گذرد‪ ،‬اما امارهای منتش��ر شده از‬ ‫زمان اجرای رسمی موافقتنامه‪ ،‬بیانگر این است‬ ‫که حج��م صادرات ایران در ‪ 3‬ماه پایانی س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬نس��بت به ‪ 3‬ماه س��وم همان سال در اقالم‬ ‫ترجیحی‪ ۱۹/۶۵ ،‬میلیون دالر افزایش داشته که‬ ‫در قیاس با افزایش ‪ ۱۴/۲‬میلیون دالری واردات‬ ‫از ترکی��ه‪ ،‬کفه ترازوی تج��اری مثبت و به نفع‬ ‫ایران سنگین بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر نق��ش توافقنامه ترجیحی در‬ ‫افزای��ش مبادالت تجاری دو کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫مقایس��ه حجم تجارت دو کشور در ‪ 6‬ماه پایانی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬با ‪6‬ماه نخست‪ ،‬گویای ان است که‬ ‫در ای��ن ب��ازه زمانی واردات ای��ران از ترکیه ‪۳۵‬‬ ‫میلیون دالر افزایش داش��ته و صادرات ایران به‬ ‫این کش��ور نیز در اقالم ترجیحی معادل ‪۱۶/۴۳‬‬ ‫میلیون دالر رشد کرده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به روند‬ ‫واردات تخت��ه فیب��ر تراکمی به عن��وان یکی از‬ ‫اقالم وارداتی ایران اش��اره کرد و افزود‪ :‬مجموع‬ ‫واردات تخته فیبر تراکمی از مهر ‪ ۱۳۹۳‬تا پایان‬ ‫فروردین ‪ ،۱۳۹۴‬حدود ‪ ۸۸‬میلیون دالر بوده که‬ ‫پس از اجرای توافق ترجیحی ‪ ۱۰/۵‬میلیون دالر‬ ‫نسبت به ‪ 7‬ماه قبل (اس��فند ‪ ۱۳۹۲‬تا شهریور‬ ‫‪ )۱۳۹۳‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت درباره نتایج‬ ‫اج��رای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در بحث‬ ‫پوش��اک‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در ابتدای اجرای تجارت‬ ‫ترجیح��ی ایران و ترکیه برخی مخالف ان بودند‬ ‫و انتقاداتی نیز مطرح کردند اما نتایج اجرای این‬ ‫موافقتنامه در همین مدت نشان داد که با وجود‬ ‫تخفی��ف ‪ ۴۰‬درصدی در تعرف��ه اقالم مربوط به‬ ‫فصول ‪ ۶۱‬و ‪ ،۶۲‬ش��امل ‪ ۲۳‬کد ‪ 6‬رقمی مربوط‬ ‫ب��ه پوش��اک‪ ،‬واردات این اق�لام در ‪ 6‬ماهه اخر‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬تنه��ا ‪ ۳۰۰‬ه��زار دالر افزایش داش��ته‪،‬‬ ‫یعنی هنوز هم پوش��اک از راه های غیررسمی به‬ ‫کش��ور وارد می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دبیر اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان صنای��ع نس��اجی‪ ،‬اذع��ان دارد‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان داخلی هی��چ نگرانی از بابت‬ ‫موافقتنام��ه تجارت ترجیحی ب��ا ترکیه ندارند و‬ ‫همچنان معض��ل اصلی صنف پوش��اک‪ ،‬قاچاق‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫گم�رک ایران‪ :‬ص��دور پروانه یا برگ س��بز‬ ‫کاغ��ذی از ‪ ۲۰‬تیرماه امس��ال متوقف و در زمان‬ ‫ترخیص کاالها برگه ای با عنوان دستور ترخیص‬ ‫(‪ )Release order‬در گمرک صادر می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی اکبر مهرفرد‪ ،‬قائم مق��ام وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی در امور بازرگانی از عرضه محصوالت‬ ‫مورد نی��از ماه رمض��ان به قیم��ت دولتی برای‬ ‫کنت��رل بازار خبر داد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫مصوبه ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت امسال ستاد تنظیم بازار‬ ‫ب��رای برخ��ی از کاالها‪ ،‬عالوه بر س��همیه عادی‬ ‫استان ها‪ ،‬س��همیه فوق العاده ای برای تامین نیاز‬ ‫ماه رمضان ارس��ال ش��ده که می ت��وان به برنج‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬ش��کر‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوش��ت قرمز و‪ ...‬در ‪ 3‬گروه‬ ‫کاالیی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬سیده فاطمه مقیمی‪ ،‬عضو اتاق مشترک‬ ‫بازرگانی ایران و روس��یه درباره اخرین وضعیت‬ ‫روابط تجاری دو کش��ور بع��د از برقراری پیمان‬ ‫پولی دوجانبه گفت‪ :‬تغییری در وضعیت مبادالت‬ ‫تجاری دو کشور اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬بر اس��اس براورده��ای فائ��و واردات‬ ‫محصوالت کش��اورزی از سوی ایران ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال اس��ت و تنها ‪ ۲۷‬کشور در جهان‬ ‫واردات بیشتری نسبت به ایران دارند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۳۱‬تیر اخرین مهلت ثبت نام‬ ‫مودیان مالیاتی‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬مودیان‬ ‫ب��رای انجام امور مالیاتی خود از تس��لیم اظهارنامه تا‬ ‫پرداخت الکترونیکی فقط تا پایان تیر فرصت دارند در‬ ‫پایگاه الکترونیکی این سازمان ثبت نام کنند‪ .‬حسین‬ ‫وکیلی درباره صورتحساب معامالت موضوع ماده ‪۱۶۹‬‬ ‫مکرر نیز تصریح کرد‪ :‬مودیان باید فهرس��ت معامالت‬ ‫خ��ود را هر ‪3‬م��اه به س��ازمان امور مالیاتی ارس��ال‬ ‫کنن��د و مهلت ارس��ال هم یک ماه بع��د از پایان هر‬ ‫‪ 3‬ماه است؛ مثال مهلت ارسال صورتحساب معامالت‬ ‫فصل بهار؛ پایان تیر اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تاخیر در ارائه‬ ‫فهرست معامالت‪ ،‬مشمول جرائم سنگین است و قابل‬ ‫بخشودگی هم نیست‪.‬‬ ‫بازار لوازم خانگی‬ ‫با تولیدات داخل تامین می شود‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس اتحادیه لوازم خانگی ب��ا بیان اینکه‬ ‫صنای��ع داخلی توان تامین ب��ازار مصرف لوازم خانگی‬ ‫کش��ور را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬درصورتی ک��ه صنایع داخلی‬ ‫با رعایت حق��وق مصرف کننده‪ ،‬کیفی��ت تولیدات را‬ ‫افزای��ش و قیم��ت را کاهش دهند‪ ،‬می ت��وان جلوی‬ ‫واردات را گرفت‪ .‬محم��د طحان پور افزود‪ :‬در صورت‬ ‫کنت��رل واردات‪ ،‬ام��کان تامی��ن نی��از بازارمص��رف‬ ‫لوازم خانگ��ی از طریق تولیدات داخل��ی وجود دارد؛‬ ‫اما باید کیفی��ت را افزایش و قیمت را کاهش داد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬در صورت��ی که جلوی واردات لوازم خانگی‬ ‫به کش��ور گرفته ش��ود و تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫انحصار داش��ته باش��ند‪ ،‬ای��ن امکان وج��ود دارد که‬ ‫کیفیت تولی��دات لوازم خانگی کاه��ش و قیمت این‬ ‫محصوالت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بازگشت قیمت زعفران‬ ‫به ‪ ۷‬میلیون تومان‬ ‫مه�ر‪ :‬نایب رییس ش��ورای ملی زعف��ران از افزایش‬ ‫دوباره قیمت این محص��ول در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ‪۶‬میلیون‬ ‫و ‪۴۰۰‬ه��زار تومان و حداکثر ‪۷‬میلیون تومان اس��ت‪.‬‬ ‫غالمرضا می��ری اظهارکرد‪ :‬قیمت ای��ن محصول که‬ ‫چندی پیش بی��ن ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬ه��زار تومان کاهش‬ ‫یافته بود‪ ،‬از یکش��نبه هفته گذشته روندی صعودی‬ ‫در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫‪8‬‬ ‫اصناف‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار نیازمند نشان سازی تولیدات داخلی است‬ ‫مهدیه شکری‪-‬گروه تجارت‪ :‬چش��م ما عادت دارد به‬ ‫دی��دن انواع کاالهای خارجی در ب��ازار و گوش مان عادت‬ ‫دارد ب��ه ش��نیدن تعریف های��ی از این کااله��ا که دل هر‬ ‫خریداری را اب می کند! هرچند نقش صادرات و واردات را‬ ‫در کش��ورهای مختلف نمی توان نادیده گرفت اما انچه در‬ ‫این میان مهم به نظر می رسد این است که گاهی مشاهده‬ ‫می ش��ود کاالهای خارجی رفته رفته و بدون اینکه قصدی‬ ‫ب��ر افزایش کیفیت داش��ته باش��ند‪ ،‬بازار را ب��رای حضور‬ ‫کااله��ای تولید داخ��ل تنگ می کنن��د‪ .‬در واقع کاالهای‬ ‫خارجی‪ ،‬با اس��تفاده از سابق ه و نامی که در ذهن مشتریان‬ ‫به جا گذاشته اند‪ ،‬بس��یاری از فرصت های خودنمایی را از‬ ‫کاالهای داخلی گرفته اند‪ .‬ش��اید در این زمان که حرف ها‬ ‫درباره حمایت از تولید داخل بیش��تر ش��ده است بهترین‬ ‫فرصت برای نشان(برند)سازی تولیدات داخل باشد‪.‬‬ ‫نشان(برند)سازی صحیح‪ ،‬فروش یک محصول را در اینده‬ ‫افزایش خواهیم داد‪ .‬بر همین اساس است که نشان(برند)‬ ‫سازی باید در سطح کالن رخ دهد‪ .‬بنابراین بهتر است این‬ ‫اتف��اق را درحال حاضر پیگیری و ب��ه نوعی این موضوع را‬ ‫برای مردم فرهنگ سازی کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه در موضوع نشان(برند)س��ازی باید به معنا و‬ ‫مفه��وم نام ان کاال توجه داش��ت‪ ،‬بی��ان می کند‪ :‬نام یک‬ ‫محصول تاثیر زیادی در بازار مصرفی ان دارد و این مقوله‬ ‫ن��ه تنها در داخل کش��ور که حتی در ب��ازار بین الملل نیز‬ ‫بسیار موثر است‪ .‬به عنوان نمونه درحال حاضر نشان(برند)‬ ‫های��ی داریم که دارای مفاهیم مثبت و منطقی در س��طح‬ ‫بین الملل نیستند‪ .‬به گفته ابراهیم نکو‪ ،‬در موضوعی مثل‬ ‫نشان(برند) اینده نگری بسیار مهم است و باید اینده بازار‬ ‫ای��ن کاال را از زمان اغاز به کار دی��د‪ .‬البته این موضوع به‬ ‫نوع کاال و امکانات نشان(برند)س��ازی نیز بس��تگی دارد و‬ ‫هرگونه اقدامی باید مبتنی بر نظر کارشناس��ان باش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس گفته های نک��و‪ ،‬بازار داخلی در این��ده به موضوع‬ ‫نش��ان(برند) توجه ویژه ای خواهد داشت به گونه ای که با‬ ‫‹ ‹نقش گروه های مرجع در نشان سازی‬ ‫نشان سازی البته به نگاه و تالش تولیدکننده نیز بستگی‬ ‫دارد؛ موضوعی که ش��اید تا پیش از این کمتر مورد توجه‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ود اما در س��ال های اخیر بیش��تر در‬ ‫مرک��ز توجه قرار گرفته تا انجا که همگان نشان س��ازی و‬ ‫تبلیغ��ات را از فاکتورهای موثر در موفقیت یک کس��ب و‬ ‫کار می دانند‪ .‬در همین باره یک عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫با دارنده تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫ارامش را با بیمه رازی تجربه کنید‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬رونق و روزامدی ان‪ ،‬یکی از اصلی ترین و‬ ‫مهم ترین ویژگی های موفقیت دیگر صنایع در دنیا به شمار‬ ‫می اید و دراین میان ش��رکت های بیم��ه ای که بتوانند در‬ ‫راس��تای احقاق حقوق مش��تریان موف��ق و کارامد عمل‬ ‫کنند‪ ،‬به طورقط��ع پیروز خواهند بود‪.‬بیم��ه رازی یکی از‬ ‫این شرکت های بیمه ای است که در سال های اخیر خوش‬ ‫درخش��یده و با ارائه انواع خدمات توانسته درخواست های مشتریان‬ ‫خود را تامین کند‪.‬‬ ‫ای��ن مه��م از جوایز‪ ،‬تقدیرها و نش��ان های متع��دد مانند دریافت‬ ‫گواهینام��ه رعایت حق��وق مصرف کنندگان در س��ال های ‪ ۱۳۸۹‬و‬ ‫‪ ،۱۳۹۰‬تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان در س��ال های ‪۱۳۹۱‬‬ ‫و ‪ ،۱۳۹۲‬تقدیرنامه سه س��تاره تعالی س��ازمانی در جایگاه نخستین‬ ‫ش��رکت بیم��ه و مدال زری��ن مدیر ارش��د حام��ی روابط عمومی به‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت روشن است‪.‬کسب تندیس طالیی حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان در نهم اس��فند ‪ ۱۳۹۳‬ما را بر ان داشت تا با‬ ‫یونس مظلومی‪ ،‬مدیرعامل و رییس هیات مدیره این ش��رکت درباره‬ ‫لزوم رعایت حقوق مشتریان گفت وگو کنیم که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه مش�تریان اصلی ترین عامل بقای صنعت‬ ‫بیمه اند‪ ،‬برای جذب مشتری و جلب رضایت انها چه اقداماتی‬ ‫انجام داده اید؟‬ ‫مش��تریان ش��رکت های بیمه ای را با چگونگی پرداخت خس��ارت‬ ‫ارزیابی می کنند‪ .‬بیمه رازی نیز با توجه به این مهم برای دسترس��ی‬ ‫مناس��ب در سراس��ر کش��ور‪ ،‬پرداخ��ت خس��ارت های اتومبی��ل را‬ ‫برون س��پاری کرده که رضایت مندی بس��یاری به همراه داشته است‪.‬‬ ‫تعداد نمایندگان فروش را در سطح کشور افزایش دادیم تا دسترسی‬ ‫سریع تر و اس��ان تر را به همراه داشته باشد‪ .‬پیگیری بسیاری از امور‬ ‫مرتبط با بیمه نامه از س��وی همکاران شرکت و ارائه مشاوره های الزم‬ ‫برای انتخاب بهت��ر بیمه نامه و خدمات الکترونیکی قابل اس��تفاده از‬ ‫موارد دیگری اند که این ش��رکت‪ ،‬برای ارتقای تصویر مثبت در ذهن‬ ‫مشتریان انجام می دهد‪.‬‬ ‫€ €لزوم رعایت حقوق بیمه گذاران را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بقای هر ش��رکت به رضایت مشتریانش بستگی دارد و بیمه گذاران‬ ‫مهم ترین گروه ذی نفعان شرکت های بیمه اند‪ .‬بنابراین ما برای کسب‬ ‫حداکثر رضایت مش��تریان با ارائه طرح های نوین بیمه ای و خدمات‬ ‫مناس��ب و به روز کوش��یده ایم تا جایگاه ویژه مشتریان را همیشه به‬ ‫خودمان و انها یاداوری و رعایت کنیم‪.‬‬ ‫€€بهتری�ن ش�اخص برای س�نجش س�طح رضایت‬ ‫مشتریان چیست؟‬ ‫در صنعت بیمه بهترین شاخص برای ارزیابی رضایت مندی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬ش��اخص تمدید بیمه نامه های ادوار گذش��ته و‬ ‫افزایش تعداد مش��تریان جدید است که به طورمستمر این‬ ‫شاخص را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫€ €ه�دف ش�ما از حض�ور در همای�ش حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنندگان در نهم اسفند چیست؟‬ ‫ش��رکت بیمه رازی با هدف شناسایی نقاط قوت‪ ،‬موارد قابل بهبود‬ ‫و همچنین افزایش س��طح کیفیت ارائه خدمات به مش��تریان خود‪،‬‬ ‫در ارزیابی ه��ای مختل��ف ازجمل��ه فرایند ارزیابی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که س��االنه در نهم اس��فند برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬حضور می یابد‪.‬‬ ‫€ €انجمن ه�ای حمای�ت از حق�وق مصرف کنن�ده در انتخ�اب‬ ‫بنگاه های اقتصادی رعایت کننده این حقوق چه جایگاهی دارند؟‬ ‫باید ب��اور کرد که انجمن ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫انگی��زه رقاب��ت س��الم تولید می کن��د‪ .‬همچنی��ن در نظ��ر مردم و‬ ‫کارشناس��ان موضوع‪ ،‬خوش��نامی و اعتبار مطلوبی برای سازمان های‬ ‫حاضر در ارزیابی و البته دریافت کنندگان جوایز به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫€ €شرکت بیمه رازی به انتقادها و پیشنهادهای مشتریان چه‬ ‫اهمیتی می دهد؟‬ ‫به طورقطع یکی از مهم ترین مراحل ارزیابی ما از خودمان براساس‬ ‫همین موضوع اس��ت‪ .‬مشتریان ما می توانند با حضور در نظرسنجی‪،‬‬ ‫مراجع��ه حض��وری‪ ،‬و با اس��تفاده از صندوق های پیش��نهاد و انتقاد‬ ‫نصب شده در شعب و ستاد و همچنین سایت نظرات خود را با شرکت‬ ‫ن بگذارند‪ ،‬این فرایند را تکمیل کرده و بهبود بخشند‪.‬‬ ‫در میا ‬ ‫€ €ایا ش�رکت بیم�ه رازی در ارائه خدمات بیم�ه ای نو اوری‬ ‫داشته است؟‬ ‫طرح بیمه اتش سوزی و سرمایه گذاری که طرح پوشش اتش سوزی‬ ‫رایگان و ‪۵‬س��اله است از نواوری های س��ال های اخیر بوده است‪ .‬این‬ ‫طرح موفق ش��ده گواهینامه ای یوای ‪ 5002‬را از اتحادیه بین المللی‬ ‫اختراعات و نواوری های صنعتی دریافت کند‪ .‬واحد اموزش ش��رکت‬ ‫بیم��ه رازی نی��ز ب��ا دریافت مجوز رس��می از دانش��گاه جامع علمی‬ ‫کاربردی‪ ،‬دوره های کوتاه مدت تک پودمانی در رش��ته های بازاریابی و‬ ‫فروش بیمه‪ ،‬صدور بیمه های اموال ‪ ،‬اتش سوزی و حمل ونقل و باربری‬ ‫را برگزار می کند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی نیز در گفت وگو با ایلنا می گوید‪:‬‬ ‫مردم به علت نشان(برند) بودن برخی اجناس خارجی ان‬ ‫را می خرن��د و باید بدانیم نش��ان های تجاری نیز از طریق‬ ‫توجه تولیدکنندگان به قیمت و کیفیت به وجود می ایند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه اگر تولیدکنندگان به این دو مطلب توجه ویژه‬ ‫داشته باشند به طور قطع می توانند با کاالی خارجی رقابت‬ ‫کنن��د‪ .‬به گفته این نماینده مردم در خانه ملت باید کار را‬ ‫به دست مردم سپرد که نمونه این کار سپردن کمپین های‬ ‫حمایت از تولید ملی مثل کمپین «اری به تولید ملی» به‬ ‫مردم است‪ .‬با این کار مردم نیز باور می کنند با خرید کاالی‬ ‫ایرانی باعث اشتغال هم وطنان خود می شوند‪.‬‬ ‫حس��ین طال معتقد اس��ت که در این زمینه نباید نقش‬ ‫تولیدکنن��دگان را کمرنگ دید چون مش��تری همواره به‬ ‫دنبال قیمت و کیفیت است که اگر این دو پارامتر از سوی‬ ‫تولید کننده رعایت ش��ود‪ ،‬مشتری بر اس��اس ان اقدام به‬ ‫خرید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشان سازی‪ ،‬اگاهی می خواهد‬ ‫در همی��ن حال نماین��ده اتاق اصناف ایران در اس��تان‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اذربایج��ان غربی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫دونکته موثر نشان(برند) در بازار مصرفی می گوید‪ :‬در این‬ ‫ام��ر باید به دو نکت��ه توجه کرد‪ :‬نکته اول این اس��ت که‬ ‫نشان (برند)س��ازی نیاز به تفکر و اگاهی فعاالن بازار دارد‪.‬‬ ‫یعنی این افراد باید از س��لیقه مردم و نیازهای انها اطالع‬ ‫کافی داش��ته و نشان س��ازی را بر این اساس انجام دهند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال کاالیی که خدمات پس از فروش نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬مش��تری هایش را به مرور زمان از دست می دهد‪.‬‬ ‫س��جاد شاکر با اش��اره به اینکه نکته دوم رعایت توازن در‬ ‫تولید و توزیع کاالس��ت‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬با این حال مردم‬ ‫به خرید کاالی خارجی عادت کرده اند و هرگونه اقدامی در‬ ‫بازار‪ ،‬زمانبر خواهد بود‪ .‬نمی توان انتظار داشت که با اجرای‬ ‫ای��ن دو اقدام مردم به خرید کاالی ایرانی روی بیاورند‪ .‬در‬ ‫واقع اینکه انتظار داش��ته باش��یم مردم از خرید کاالهای‬ ‫خارج��ی روی گردان ش��وند و روب��ه کاالی ایرانی بیاورند‬ ‫تصور درستی نیس��ت‪ .‬به گفته شاکر نشان سازی نیازمند‬ ‫تبلیغات وس��یع و اگاه سازی و فرهنگ سازی است که این‬ ‫امر پای رس��انه ها را نیز وسط می کشد‪ .‬البته به کارگیری‬ ‫این سیاست ها در طوالنی مدت جوابگو خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گفته های برخی مصرف کنندگان گران بودن‬ ‫کاالی ایران��ی در ب��ازار مانع از خرید و ب��ه نوعی حمایت‬ ‫م��ردم از این تولیدات می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫نماین��ده اتاق اصناف ای��ران در اس��تان اذربایجان غربی‬ ‫ای��ن موضوع را رد ک��رده و می گوی��د‪ :‬کاالی ایرانی گران‬ ‫نیس��ت و از س��وی دیگر می توان ادعا کرد که در بسیاری‬ ‫م��وارد کاالی خارجی گران تر از کااله��ای تولید داخل در‬ ‫بازار عرضه می ش��ود‪ .‬وی در عین حال تصریح می کند‪ :‬در‬ ‫بحث بازار داخلی باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر‬ ‫ب��ه تولید داخلی اهمی��ت داده و از ان حمایت کنیم همه‬ ‫مشکالت حل و حتی اشتغالزایی هم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و توزیع همه دخیل اند‬ ‫در واقع‪ ،‬نهایت این ماجرا نشان(برند)س��ازی اس��ت؛‬ ‫موضوع��ی که در ب��ازار داخل کمتر به ان توجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نقش تولیدکنندگان‪ ،‬مردم و البته سازمان های‬ ‫مربوط در این موضوع به اندازه ای مهم و پررنگ اس��ت‬ ‫که نارضایتی و همکاری نکردن یکی از این بخش ها در‬ ‫تولی��د و توزیع باعث لنگیدن یک پای قضیه می ش��ود؛‬ ‫همانند چهارپایه صندلی‪.‬‬ ‫مدیرعامل یزد تایر بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬عامل بقای هر شرکت‬ ‫گروه تجارت‪ :‬امروزه در سراس��ر دنیا‪ ،‬جاده ها و راه ها‬ ‫یکی از اصلی ترین عوامل توس��عه اند و به طورقطع برای‬ ‫پا گذاش��تن بر انها خودروها و البت��ه تایرها حرف اول‬ ‫را می زنن��د؛ تایرهای��ی که اص��ل جدانش��دنی امنیت‬ ‫خودروها نیز به ش��مار می ایند‪ .‬در ای��ران نیز تایرهایی‬ ‫تولید می ش��وند ک��ه در زمینه کیفی��ت‪ ،‬رعایت اصول‬ ‫زیست محیطی به ویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان سرامدند و‬ ‫با نمونه های غیروطنی برابری می کنند‪ .‬یکی از این نش��ان(برند)‬ ‫ها ک��ه به بهانه دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده از‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫به س��راغش رفتیم «یزدتایر» است‪.‬مجتمع صنایع الستیک یزد‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۶۴‬ت��ا ‪ ۱۳۶۵‬فعالیت خ��ود را در یزد با هدف‬ ‫کارافرینی در مناطق محروم‪ ،‬تولید محصوالت استراتژیک صنعت‬ ‫حمل ونقل و بی نیاز کردن کشور از واردات تایر و تیوب دوچرخه و‬ ‫موتور اغاز کرد‪ .‬خط تولید تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت‬ ‫با بهره گیری از دانش فنی «شرکت ای ارسی» ژاپن و خط تولید‬ ‫تایر و تیوب بایاس س��واری و وانت��ی به کمک فناوری داخلی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۶‬افتتاح ش��د‪ .‬این کارخانه در سال ‪ ۱۳۸۶‬نیز با اخذ‬ ‫فناوری رسمی از «وردش��تاین» هلند‪ ،‬تایرهای رادیال سیمی را‬ ‫تولید کرد‪ .‬استفاده از این نشان(برند) روی تایرهای رادیال موید‬ ‫این نکته اس��ت که یزد تایر تولیدکننده تایرهای رادیال س��یمی‬ ‫با‬ ‫وردش��تاین هلند در ایران اس��ت‪ .‬مش��روح گفت وگوی‬ ‫اس��کندر ستوده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت یزدتایر و عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تایر را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €توجه ب�ه حقوق مصرف کنن�ده و درک جای�گاه انها از‬ ‫سوی تولیدکنندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف کنن��دگان یک��ی از الزام��ات بازارهای‬ ‫جدید است و یکی از ش��رط های موفقیت تولیدکنندگان رعایت‬ ‫همین اصل خواهد بود‪ .‬مش��تری حق دارد در قبال هزینه ای که‬ ‫می پردازد از کاال و خدماتی باکیفیت بهره مند شود‪ .‬خدمات پس‬ ‫از فروش یا گارانتی نیز از دیگر مواردی اس��ت که سبب می شود‬ ‫بازار تولیدکننده ای را بر دیگری رجحان بخشد‪.‬‬ ‫البت��ه رعای��ت م��وارد و مصال��ح زیس��ت محیطی نی��ز به طور‬ ‫غیرمستقیم هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را متاثر می سازد‪.‬‬ ‫باید پذیرف��ت عامل بقا و فعالیت هر ش��رکت و بنگاه اقتصادی‪،‬‬ ‫مصرف کننده است‪.‬‬ ‫€€ش�رکت یزدتایر برای رعایت این ویژگی ها چه‬ ‫اقداماتی انجام داده است؟‬ ‫محص��والت ما ب��ا تولی��د ‪۱۰‬درص��د از کل تولیدات‬ ‫کشور در این زمینه‪ ،‬با ضمانت ‪۳‬ساله فروخته می شود‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای خدمات پس از فروش را تاس��یس‬ ‫کرده ایم که پل ارتباطی میان مشتریان و شرکت است‪.‬‬ ‫البته واحد صدای مشتری نیز فعالیت هایی مفید و موثر دارد‪.‬‬ ‫€ €همایش «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» بر‬ ‫بازار و بنگاه شما چه تاثیری داشته است؟‬ ‫به هرترتیب فرایند ارزیابی برای هر ش��خص و ش��رکتی سبب‬ ‫می ش��ود تا نقاط ضعف و قوت ش��ناخته شده و روش های بهبود‬ ‫در دس��تورکار قرار گی��رد‪ .‬البته این موضوع به ش��ناخت دقیق‬ ‫ارزیابی کننده از موضوع نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫دراین می��ان انچ��ه بس��یار اهمی��ت دارد‪ ،‬توج��ه ب��ه حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده در اقتصاد هر کش��ور اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه اکنون‬ ‫بازار الس��تیک کش��ور سرش��ار از تایرهای چینی و هندی است‬ ‫که بی شناس��نامه اند‪ ،‬قاب��ل پیگیری نیس��تند و ضمانت پس از‬ ‫فروش هم ندارن��د‪ .‬درحالی که اگر تولیدکنن��ده داخلی بتواند با‬ ‫رعای��ت تمهیداتی نظر مصرف کننده را جلب کند‪ ،‬این بازار را به‬ ‫س��مت ملی شدن و صدالبته ایمنی بیشتر سوق می دهد‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه اس��تانداردهای صنعت تایرسازی داخلی بسیار باالست‪،‬‬ ‫«همایش روز ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان» می تواند‬ ‫تولیدکنندگان را ترغیب و تش��ویق کن��د که به این ویژگی ها در‬ ‫بازار داخلی بیشتر اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫€ €شرکت یزدتایر در زمینه رعایت ضوابط زیست محیطی‬ ‫چه اقداماتی انجام داده است؟‬ ‫اس��تانداردهای مختل��ف داخلی و اروپایی معتبر این ش��رکت‬ ‫نشان دهنده تالش های ما در زمینه رعایت اصول زیست محیطی‬ ‫اس��ت‪ .‬مانند اس��تانداردهایی که در زمینه های مدیریت انرژی‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬زیس��ت محیطی و ایمنی و بهداشت کار کسب کرده ایم‪.‬‬ ‫یکی از ارزش��مندترین اقدامات یزد تایر در حوزه محیط زیست‪،‬‬ ‫تاس��یس «کارخان��ه ایس��اتیس فراور» اس��ت ک��ه در ان برای‬ ‫جلوگی��ری از الودگی های زیس��ت محیطی‪ ،‬تایرهای فرس��وده‬ ‫و غیرقاب��ل مصرف جمع اوری و بازیابی ش��ده و س��پس به پودر‬ ‫الستیک یا ریکلیم رابر تبدیل می شوند تا در دیگر کارخانه ها از‬ ‫انها بهره برداری شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫همدانی ها در جرگه خودروسازان‬ ‫مشهد صاحب شهرک تخصصی مبل می شود‬ ‫جایگزینی گاز به جای سوخت مایع در واحدهای صنعتی‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تقویت ناظران افتخاری‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫با رشد ‪1240‬درصدی «ید» در ‪ 2‬ماه نخست سال رقم خورد‬ ‫رشد صادراتی «ید» گلستان با جهش صنعت و معدن‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه اس�تان ها‪ :‬ید از جمله‬ ‫مواد معدنی اس��ت که در اس��تان گلستان از‬ ‫اعماق هزار متری زمین اکتش��اف می شود و‬ ‫مورد استحصال قرار می گیرد‪ .‬بهره برداری از‬ ‫ای��ن ماده معدنی تا پیش از این در تعارض با‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی شناخته می شد‬ ‫ام��ا اکنون با س��رمایه گذاری هایی که در این‬ ‫بخش انجام شده در ‪ 2‬ماه نخست سال جاری‬ ‫رش��د هزار و ‪240‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل حاصل شده است‪ .‬به گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬این رش��د صادراتی حاصل تولید‬ ‫ماهانه ‪ 18‬تن ید در کارخانه تولیدکننده ید‬ ‫گلستان اس��ت که به موجب ان میزان تردد‬ ‫کامیون های عبوری از استان نیز افزایش یافته‬ ‫و همچنان در حال افزایش است‪ .‬کارشناسان‬ ‫نیز ب��ر این اعتقادند که ظرفیت اس��تحصال‬ ‫میزان بیشتری از ید در استان گلستان وجود‬ ‫دارد که اکتش��افات انجام ش��ده نیز گواه این‬ ‫موضوع است‪ .‬مسئوالن انتظار دارند با توسعه‬ ‫اکتشافات معدنی در استحصال ید در استان‪،‬‬ ‫صنایع معدنی مرتبط نیز همگام با ان توسعه‬ ‫یابد تا اشتغال پایدار و ارزاوری باالی ان برای‬ ‫استان فراهم شود‪.‬‬ ‫با اکتش��اف ذخایر ید در اس��تان گلستان‬ ‫زمین��ه ب��رای تولید محصول فراهم ش��ده و‬ ‫ع�لاوه بر تامی��ن نیاز صنای��ع داخلی امکان‬ ‫ص��ادرات ان نی��ز وج��ود دارد به طوری که با‬ ‫راه ان��دازی کارخانه کانس��ار خ��زر از واردات‬ ‫ید به کش��ور رفع نیاز شده اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه تا پیش از این س��االنه ح��دود ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫ید به کش��ور وارد می شد اما اکنون با توسعه‬ ‫خ��ط تولید کارخانه کانس��ار خزر که دومین‬ ‫تولید کننده ید در کشور است استان گلستان‬ ‫توانسته به رشد هزار و ‪ 240‬درصدی نسبت‬ ‫به ‪ 2‬ماه نخست سال ‪ 93‬دست یابد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی قوانل��و‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلس��تان‬ ‫می گوید‪ :‬مقایس��ه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درح��ال حاض��ر ژاپ��ن در رتب��ه دوم‬ ‫تولیدکنندگان ید در دنیا به شمار می اید و‬ ‫اندونزی نیز از تولیدکنندگان این محصول‬ ‫به شمار امده اما میزان تولید کمتری نسبت‬ ‫به ایران را به خود اختصاص داده است‪ .‬در‬ ‫واقع ید به عنوان یکی از عناصر ارزش��مند‬ ‫در دنیا شناخته شده و به دلیل کاربردهای‬ ‫فراوان در صنایع مختلف زمینه ساز ازراوری‬ ‫باال برای استان گلستان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ید محصول استراتژیک‬ ‫اماره��ای صادرات��ی در ‪ 2‬م��اه نخس��ت‬ ‫سال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته نش��ان می دهد که صادرات ید از‬ ‫استان گلستان با رشد هزار و ‪240‬درصدی‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ماهانه ‪ 18‬تن ید در گلستان‬ ‫او با بیان اینکه سال گذشته ‪ 150‬تن ید‬ ‫در اس��تان تولید شد که از این رقم حدود‬ ‫‪ 40‬تن صادر شده اس��ت‪ ،‬ادام��ه می دهد‪:‬‬ ‫طرح توسعه کارخانه کانسار خزر در اواخر‬ ‫بهمن سال گذشته اجرایی شد‪ .‬پس از ان‬ ‫می��زان تولید ید در گلس��تان ب��ه دو برابر‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬اکنون بای��د حدود ‪ 18‬تن‬ ‫ید در ماه تولید ش��ود که انتظار می رود با‬ ‫تامی��ن نیاز داخلی تا پایان س��ال ‪ 120‬تا‬ ‫‪ 130‬تن ید از گلستان صادر شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان گلس��تان تصریح کرد‪ :‬برای تامین‬ ‫زیرس��اخت های حمل و نقلی در گلس��تان‬ ‫تالش هایی انجام ش��ده به طوری که روزانه‬ ‫‪ 90‬کامیون از گلستان عبور می کردند که‬ ‫این تعداد در اواخر س��ال به ‪ 140‬کامیون‬ ‫رس��ید‪ .‬بنابراین تالش داریم تا در س��ال‬ ‫ج��اری نیز همین تعداد حفظ ش��ده و در‬ ‫صورت امکان افزایش یابد‪.‬‬ ‫قوانل��و ی��اداوری می کن��د‪ :‬در حالی که‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت برای س��ال ‪94‬‬ ‫رش��د ح��دود ‪ 15‬تا ‪20‬درص��دی را برای‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور پیش بینی کرده‬ ‫رشد سرمایه گذاری در معادن اردبیل‬ ‫فارس‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل‬ ‫گف��ت‪ :‬س��رمایه گذاری در بخش مع��دن و بهره گیری از این‬ ‫ظرفی��ت می تواند تا ‪ 300‬میلیارد تومان گ��ردش مالی را به‬ ‫دنبال داشته باشد که این خود زمینه اشتغال قابل توجهی را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬س��ید حامد عاملی اظهار کرد‪ :‬در این ‪ 2‬سال‬ ‫تالش کردیم تا اهداف و برنامه های حوزه معدن را که نیازمند‬ ‫بازنگ��ری ب��ود در اولویت کارها قرار دهیم تا مطالعات و طرح های پراکنده گذش��ته‬ ‫ساماندهی شده و ‪ 3‬زون معدنی استان برای مطالعه دقیق تر به ‪ 3‬شرکت شبه دولتی‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬به طور قطع با نتایجی که ظرف س��ال های اینده به‬ ‫دس��ت می اید‪ ،‬تالش می کنیم تا از ظرفیت معادن به بهترین ش��کل استفاده کرده‬ ‫و زمینه توانمندس��ازی حوزه معدن را فراهم کنیم‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گفت ‪ :‬اگر برداشت معادن بیش از حد مجاز باشد‪ ،‬با متولیان برخورد‬ ‫قاطع کرده و اجازه نمی دهیم مش��کالت و نارس��ایی ها زمینه بهره برداری نامناسب‬ ‫را فراه��م کن��د‪ .‬عاملی در بخش دیگری از س��خنان خود افزود‪ :‬برنامه ای براس��اس‬ ‫مطالعات کارشناسان تهیه و تدوین شده و قرار است به مدت ‪ 5‬سال توسعه معادن‬ ‫اس��تان اردبیل را جهت دهی درست و مناسب کند‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون نظرات‬ ‫ارائه شده درباره معادن استان با خال علمی روبه رو شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همین خال‬ ‫س��بب ش��د تا در زمینه توسعه معادن برنامه ریزی منسجم و عملی را در دستور کار‬ ‫قرار دهیم‪ .‬عاملی اس��تان اردبیل را برخ��وردار از معادن غنی اعالم کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫به صورت علمی و کارشناس��ی مباحث جدی را در این حوزه دنبال می کنیم‪ .‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل درباره فرایند مطالعات معدنی استان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مطالعات نش��ان می دهد رگه های معادن فلزی از جمله مولیبدن‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬اهن‪ ،‬مس‪ ،‬طال و کرومیت در استان اردبیل وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬انتظار داریم میزان صادرات استان‬ ‫گلستان ‪ 75‬تا ‪80‬درصد رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫اکن��ون عالوه بر پیوس��تن ب��ه جمع ‪۹‬‬ ‫کش��ور تولیدکننده ید در جهان‪ ،‬اس��تان‬ ‫گلستان به یکی از صادرکنندگان این ماده‬ ‫معدنی به چند کش��ور خارجی نیز تبدیل‬ ‫ش��ده درحالی که تا چند سال اخیر امکان‬ ‫تولید ان در کشور وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید صادرات محور‬ ‫منص��ور خواج��ه‪ ،‬مدیرعام��ل کارخانه‬ ‫کانس��ار خزر گلس��تان نیز در گفت وگو با‬ ‫می گوی��د‪ :‬در ماه ه��ای فروردی��ن‪،‬‬ ‫اردیبهشت و مرداد تولیدات کارخانه بیش‬ ‫از نیاز کشور اس��ت که باید صادر شود اما‬ ‫الزم��ه ان افزایش کیفیت اس��ت بنابراین‬ ‫با رعایت ن��کات در تولی��د صادرات محور‬ ‫توانس��تیم به بازارهای صادرات��ی راه پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر‬ ‫محص��والت تولی��دی ای��ن کارخان��ه ب��ه‬ ‫کش��ورهای ایتالیا و چین صادر می ش��ود‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬تا پایان سال گذشته حدود‬ ‫‪ 160‬ت��ن تولید ید داش��ته ایم ک��ه انتظار‬ ‫می رود تا پایان س��ال جاری به حدود ‪300‬‬ ‫تن افزایش یابد اما نیاز کشور بسیار کمتر‬ ‫از این میزان اس��ت‪ .‬بنابراین با اولویت قرار‬ ‫دادن تامی��ن نیاز بازار داخلی‪ ،‬در توس��عه‬ ‫و بازاریاب��ی صادرات ت�لاش کردیم که با‬ ‫فروش داخلی حدود ‪120‬تن ید در داخل‬ ‫کش��ور مابقی را ب��ه ایتالی��ا و چین صادر‬ ‫ کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه کانسار خزر می افزاید‪:‬‬ ‫طرح توس��عه دیگری که در دس��ت اقدام‬ ‫است برای ‪ 145‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫می کند‪30 .‬درصد اقدامات اکتشافی برای‬ ‫اس��تحصال ید در منطقه انجام ش��ده که‬ ‫ب��ه زودی کار حفاری نیز انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین پیش بینی می ش��ود ظرفیت ‪200‬‬ ‫تن در سال به دست اید‪.‬‬ ‫به گفته خواجه‪ ،‬ی��د در صنایع دارویی‪،‬‬ ‫تولی��د فیلم ه��ای رادی��و گراف��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬تولید سم و افات کشاورزی و‬ ‫دف��ع افات نباتی‪ ،‬تهیه مواد نگهدارنده و‪...‬‬ ‫استفاده می شود‪ .‬تمام محصوالت کارخانه‬ ‫بعد از بازار داخلی در بازارهای خارجی به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬اما تولی��دات ما محدود‬ ‫اس��ت و باید به سمت گس��ترش تولیدات‬ ‫پی��ش رفت‪ .‬س��االنه ‪ 3‬تا ‪4‬درص��د میزان‬ ‫مصرف داخل��ی افزایش می یاب��د که باید‬ ‫برای م��ازاد تولید بازارهای فروش خارجی‬ ‫را توسعه داد‪.‬‬ ‫درهمین ح��ال درویش��علی حس��ن زاده‪،‬‬ ‫معاون بازرگانی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫تجارت استان گلستان به‬ ‫بیش��تر ید صادراتی به کشور چین ارسال‬ ‫می ش��ود و در بقیه موارد صادرات بس��یار‬ ‫جزئی است‪ .‬این محصول در تهیه بسیاری‬ ‫از داروها در صنعت پزش��کی اس��تراتژیک‬ ‫است و در تهیه مواد ضدعفونی و بهداشتی‬ ‫یک ماده ضروری به شمار می رود؛ برهمین‬ ‫اس��اس نیاز بازار کش��ور ب��ه این محصول‬ ‫وجود دارد و مازاد تولید صادر می شود‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬روند صادرات اس��تان‬ ‫گلس��تان از س��ال‪ 77‬که مس��تقل ش��ده‬ ‫تاکن��ون رو به رش��د بوده اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫اس��تان اهنگی را در حوزه تجارت خارجی‬ ‫شروع کرده که در تالش است این ریتم را‬ ‫حفظ کند و توسعه دهد‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان گلس��تان‪ ،‬می گوید‪ :‬در‬ ‫بی��ن اس��تان های دیگر کش��ور رتبه یک‬ ‫تعداد برگزاری جلس��ات کارگروه توس��عه‬ ‫ص��ادرات در کن��ار مصوبات را داش��ته ایم‬ ‫ک��ه نش��ان دهنده اهمی��ت فعالیت ه��ای‬ ‫صادرات��ی در اس��تان گلس��تان اس��ت و‬ ‫واحده��ای صنعت��ی اس��تان ب��ه درک از‬ ‫بازارهای صادراتی رس��یده اند که بازار های‬ ‫داخلی اشباع ش��ده و تولید صادرات محور‬ ‫حیات بخش واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫بو کار‪ ،‬نیازمند همدلی دولت و بخش خصوصی‬ ‫بهبود فضای کس ‬ ‫بو کار‪ ،‬نیازمند‬ ‫ایرنا‪ :‬استاندار اذربایجان شرقی گفت‪ :‬بهبود فضای کس ‬ ‫همدلی فعاالن اقتصادی و دس��تگاه های اجرایی در رفع موانع تولید و‬ ‫تسهیل فرایند سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل جبارزاده در نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی با توجه به مشکالتی که در روند اجرای مناسب پنجره واحد‬ ‫سرمایه گذاری وجود دارد‪ ،‬بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در‬ ‫عملیاتی شدن فرایند سرمایه گذاری در قالب این پنجره تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی مقاومت در برابر اجرای طرح های جدید را طبیعی دانس��ت و در‬ ‫عی��ن حال گفت‪ :‬در زمینه افزایش جذب س��رمایه خصوصی و ارتقای‬ ‫بو کار‪ ،‬مصمم به اج��رای پنجره واحد س��رمایه گذاری در‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫استان هستیم‪.‬‬ ‫داود بهبودی‪ ،‬رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان نیز در‬ ‫این نشس��ت اظه��ار کرد‪ :‬س��امانه یکپارچه مورد انتظ��ار پنجره واحد‬ ‫سرمایه گذاری که رضایت سرمایه گذار و بدنه اجرایی را به همراه داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬هنوز در استان اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬نایب رییس ستاد خدمات‬ ‫سرمایه گذاری استان هم در این نشست با ارائه گزارشی از روند اجرای‬ ‫پنجره واحد س��رمایه گذاری در استان گفت‪ :‬اجرای این سامانه در سال‬ ‫‪ 1390‬به صورت ازمایش��ی اغاز و در س��ال ‪ 1391‬به صورت رس��می‬ ‫در اس��تان به اجرا درامد و سرانجام در س��ال ‪ 92‬به عنوان پروژه ملی‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫رضا حسینی با اعالم اینکه ‪ 129‬دستگاه اجرایی استان به این سامانه‬ ‫متصل هستند‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬مدیریت یکپارجه سرمایه گذاری‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان صدور مجوز‪ ،‬نظارت بر عملکرد دس��تگاه های صادر کننده مجوز و‬ ‫شناس��ایی گلوگاه ها از اهداف راه اندازی این س��امانه است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪ 4‬هزار و ‪ 209‬درخواس��ت سرمایه گذاری در قالب پنجره‬ ‫واحد ارائه ش��ده است‪ ،‬گفت‪ 3 :‬هزار و ‪ 744‬مجوز سرمایه گذاری صادر‬ ‫شده و ‪ 431‬پرونده در جریان است‪.‬‬ ‫حس��ینی از تدوین شیوه نامه پنجره واحد س��رمایه گذاری استان در‬ ‫بخش معدن خبر داد و گفت‪ :‬با وجود تاکید قانون برنامه پنجم توس��عه‬ ‫هنوز برخی دستگاه ها در سطح کارشناسی همراهی الزم را ندارند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به ناهماهنگی درون سازمانی بین کاربران سامانه صدور مجوز‬ ‫پنجره واحد و کارشناسان از درخواست استعالم کتبی برخی سازمان ها‬ ‫با وجود پنجره واحد سرمایه گذاری انتقاد کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا نوری‪ ،‬نماینده بس��تان اباد در مجلس شورای اسالمی نیز با‬ ‫بیان اینکه براس��اس قانون رفع موانع تولید تمامی دستگاه ها مکلف به‬ ‫صدور مجوز سرمایه گذاری از طریق الکترونیکی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬می توان‬ ‫خطوط قرمزی برای دس��تگاه ها تعیین کرد تا همراهی بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ :‬مع��اون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان اذربایجان ش��رقی گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای اس��تفاده از ظرفی��ت بخ��ش مردمی در‬ ‫پیش��گیری از تخلف��ات واحدهای صنف��ی و تولیدی‬ ‫و همچنین گس��ترش فرهن��گ نظ��ارت همگانی بر‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی در کنار گس��ترش ش��بکه های‬ ‫نظارت و بازرسی در سطح جامعه ‪ ،‬ساماندهی و تقویت‬ ‫ناظران افتخ��اری در اولویت کاری ای��ن معاونت قرار‬ ‫دارد ‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اذربایجان شرقی‪ ،‬اسماعیل عطاپور‬ ‫افزود‪ :‬ضمن بررس��ی راهکارهای تقویت و ساماندهی‬ ‫ناظران افتخاری و برگزاری کارگاه های اموزشی مورد‬ ‫نیاز برای انها‪ ،‬همایش تجلیل از ناظرین افتخاری برتر‬ ‫طی هفته گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫رفع مشکل خروج مرغ‬ ‫از مازندران‬ ‫ایس�نا‪ :‬اس��تاندار مازندران با تاکید بر رفع مشکالت‬ ‫ناش��ی از بروز بیماری انفلوانزا در استان گفت‪ :‬خروج‬ ‫مرغ از مازندران به زودی از سر گرفته می شود‪ .‬بیماری‬ ‫انفلوان��زا مربوط ب��ه مرغ بومی ب��وده و در واحدهای‬ ‫صنعت��ی مرغ مازن��دران هیچ گونه الودگی مش��اهده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬ربیع فالح جلودار گفت‪ :‬مازندران قطب‬ ‫تولی��د مرغ اس��ت و حذف خ��روج مرغ از اس��تان به‬ ‫تولیدکنندگان اس��یب وارد می کن��د‪ ،‬تمام تهمیدات‬ ‫برای تولید و ارس��ال مرغ سالم از مازندران اندیشیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تاکید داریم که در بخ��ش مرغ صنعتی‬ ‫مازندران هیچ اتفاقی بروز نکرده است‪.‬‬ ‫اموزش هنگام کار ریخته گری‬ ‫در تهران‬ ‫‪ :‬دوره اموزش��ی هن��گام کار روش صحی��ح‬ ‫ریخته گ��ری ماس��ه ای به ص��ورت کارگاه��ی در یکی‬ ‫از واحده��ای تولی��دی ریخته گری ش��هرک صنعتی‬ ‫پایتخت برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران‪ ،‬در ابت��دای این کارگاه‬ ‫اموزش��ی که بر اس��اس برنامه های حمایتی معاونت‬ ‫صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬موضوعات تئوری پیرامون انواع ریخته گری‬ ‫مط��رح و پ��س از ان‪ ،‬روش های قالب گیری توس��ط‬ ‫دانش پذیران در حضور مدرس دوره انجام و ایرادهای‬ ‫کار برطرف شد‪ .‬روش های صحیح قالب گیری‪ ،‬تشریح‬ ‫روش ریخته گری ماسه ای و شناخت عیوب مرسوم در‬ ‫ریخته گری ماسه ای‪ ،‬ازجمله سرفصل های این کارگاه‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬علی منتظری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گیالن گفت‪ :‬بازارچه فرش گیالن‬ ‫در قال��ب ط��رح پش��تیبانی و بازرگانی بهس��ازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬تفاهمنام��ه س��ه جانبه با کمیت��ه امداد‪،‬‬ ‫صندوق کارافرینی امید و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گیالن در راس��تای معرف��ی و پرداخت‬ ‫تسهیالت به فرشبافان استان منعقد شده است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬حجت شعبان پور‪ ،‬معاون عمران استاندار‬ ‫گیالن از احداث کارخانه کمپوست در لنگرود برای‬ ‫مدیریت پس��ماند استان خبر داد‪ .‬روزانه یک هزار و‬ ‫‪ 800‬تن پس��ماند بدون احتس��اب حضور گردشگر‬ ‫در گیالن تولید می ش��ود‪ .‬یک کارخانه زباله س��وز‬ ‫در رش��ت با قرارداد ‪ 11‬میلیاردی و سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در حال احداث است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مجید خدابخ��ش‪ ،‬اس��تاندار اردبیل از‬ ‫اعضای کارگروه صادرات غیرنفتی اس��تان خواست‬ ‫تا در تدوین شیوه نامه دقیق و منطقی در حمایت و‬ ‫رونق بخشی به صادرات چمدانی سعی فراوان داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬بعد از کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری و صنعت‪،‬‬ ‫صادرات محور چهارم توس��عه پایدار استان اردبیل‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬معاون اس��تاندار اذربایجان شرقی با بیان‬ ‫اینکه میانه از نظر برخورداری از امکانات نسبت به‬ ‫بس��یاری از شهرستان های استان در وضع مطلوبی‬ ‫به س��ر نمی برد‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال واگذاری ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ترکمانچای و ش��ماره ‪ 2‬میان��ه به انجام‬ ‫می رس��د که نیازمند ایجاد کارگروهی برای جذب‬ ‫سرمایه گذار از خود شهرستان و میانه ای های مقیم‬ ‫مراکز استان ها است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کارخانه های تبدیلی صنایع‬ ‫کشاورزی در خوزستان‬ ‫تس�نیم‪ :‬مس��ئول بسیج س��ازندگی خوزستان‬ ‫گف��ت‪ :‬کارخانه های تبدیلی صنایع کش��اورزی‬ ‫برای افزایش عملکرد کش��اورزان خوزستانی در‬ ‫مناطق محروم خوزستان ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫محمد مرادی اظهار کرد‪ :‬اس��تان خوزس��تان‬ ‫زمینه ه��ای مناس��بی در ایج��اد کارخانه ه��ای‬ ‫تولیدی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ایجاد کالس های اموزش��ی برای‬ ‫محروم��ان نق��اط دور افتاده‪ ،‬ت�لاش می کنیم تا‬ ‫زمینه ساز اشتغال تولیدی توسط خود این افراد‬ ‫در محل زندگی شان شویم‪.‬‬ ‫مس��ئول بسیج سازندگی اس��تان خوزستان با‬ ‫اشاره به هدف این س��ازمان عنوان کرد‪ :‬ساالنه‬ ‫در چن��د نوبت افراد متخص��ص را برای اموزش‬ ‫اف��راد محروم در نق��اط حاش��یه ای و دورافتاده‬ ‫اعزام می کنیم که تاکنون این عمل اثرات مثبتی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در کنار زمین های کش��اورزی باید‬ ‫کارخانه های��ی مرتبط با کش��ت ان محل ایجاد‬ ‫شود تا کشاورز بتواند مازاد کشتش را به صورت‬ ‫کنسرو و رب به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫مرادی با اشاره به افزایش مصرف گرایی در بین‬ ‫کشاورزان استان خوزستان گفت‪ :‬باید تسهیالت‬ ‫الزم در اختیار کشاورزان گذاشته شود تا بتوانند‬ ‫کارگاه ه��ای تولی��دی هر چند کوچ��ک را ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پرورش ماکیان‪ ،‬م��رغ محلی‪ ،‬غاز‪،‬‬ ‫اردک‪ ،‬بلدرچین‪ ،‬ماهی‪ ،‬زنبورعس��ل و شترمرغ‬ ‫در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستورکار‬ ‫سازمان بسیج سازندگی اس��تان خوزستان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫احداث واحد جدید خودروسازی مستقل‪ ،‬اشتغال جوانان را درپی دارد‬ ‫همدانی ها در جرگه خودروسازان‬ ‫صبا رضایی – گروه اس�تان ها‪ :‬به تازگی مجوز‬ ‫احداث یک واحد خودروسازی در شهرستان‬ ‫به�ار صادر ش�ده اس�ت‪ .‬این مجوز از س�وی‬ ‫مهندس محمدرضا نعم�ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت ‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به امضا رس�یده و پس از اخذ‬ ‫مجوزه�ای الزم برای واگ�ذاری زمین در نظر‬ ‫گرفته ش�ده عملیات اجرایی احداث ان اغاز‬ ‫می ش�ود‪ .‬به گفته مالک این واحد ‪ 18‬ماه پس‬ ‫از واگ�ذاری زمی�ن این واحد ب�ه بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫این واحد قرار اس�ت در ابت�دا فعالیت خود را‬ ‫با مونت�اژ خودروهای چینی اغ�از کند و پس‬ ‫از کس�ب امادگی های الزم به طور مستقل به‬ ‫تولید خودرو بپردازد‪.‬‬ ‫مدی�ران اس�تانی امیدوارند که ای�ن واحد‬ ‫خودرو س�ازی به سرنوش�ت ‪ 2‬واح�د دیگری‬ ‫که در ‪ 23‬س�ال پیش کلنگ زنی ش�ده اما به‬ ‫مرحله اجرایی نرس�یده اند دچار نش�ود‪ .‬انها‬ ‫معتقدند که به بهره برداری رساندن یک واحد‬ ‫خودروس�ازی کار بسیار دش�واری بوده و اگر‬ ‫حمایت های الزم را نداشته باشند در این کار‬ ‫موفق نخواهند شد‪.‬‬ ‫اکنون ‪ 2‬نمونه خودرو از یک ش�رکت چینی‬ ‫وارد کش�ور ش�ده و قرار اس�ت در نمایشگاه‬ ‫اس�تان همدان به نمای�ش در بیای�د‪ .‬مدیران‬ ‫اس�تانی معتقدن�د ک�ه فعالی�ت ای�ن واح�د‬ ‫خودروس�ازی تاثیر بس�یار مثبتی بر اقتصاد و‬ ‫اشتغالزایی اس�تان همدان خواهد گذاشت‪ .‬به‬ ‫گفته مدیران استان همدان واحد خودروسازی‬ ‫که قرار است در شهرستان بهار به بهره برداری‬ ‫برس�د کاملا مس�تقل از تمامی ش�رکت های‬ ‫خودروس�ازی داخل�ی ب�ه فعالی�ت پرداخته‬ ‫و محصوالت�ی کاملا متف�اوت را روان�ه بازار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬انها معتقدند که میزان اثر گذاری‬ ‫ای�ن واحد بس�تگی به اس�تقبال م�ردم از‬ ‫خودرو های تولیدی ان خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫هم��دان پیش بینی می کند که این واحد تا ‪ 45‬روز‬ ‫اینده کلنگ زنی شود‪.‬‬ ‫مش��کلی اس��ت اما اکنون با پیگیری های‬ ‫متقاض��ی این واحد پیش بینی می کنم واحد‬ ‫خودروسازی جدید در شهرستان بهار به سرعت به‬ ‫بهره برداری برسد‪ 2 .‬نمونه خودرو نیز از چین وارد‬ ‫کرده ایم که قرار اس��ت در این واحد مونتاژ ش��وند‬ ‫و احتم��ال می دهیم تا ‪ 20‬روز اینده در ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی همدان یک نمونه از این‬ ‫خودرو را مس��تقر کنیم‪ .‬واحد خودروس��ازی بهار‬ ‫‹ ‹بهره برداری؛ ‪ 18‬ماه پس‬ ‫نماینده هیچ یک از کارخانه های‬ ‫از واگذاری زمین‬ ‫خودروس��ازی در داخل کش��ور‬ ‫رییس سازمان‬ ‫مالک واحد خودروس��ازی که‬ ‫نب��وده و ق��رار اس��ت کام�لا‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ق��رار اس��ت در شهرس��تان بهار‬ ‫مس��تقل از تمامی ش��رکت های‬ ‫تجارت همدان‪ :‬واحد‬ ‫احداث شود معتقد است که این‬ ‫خودروس��ازی داخلی به فعالیت‬ ‫خودروسازی بهار‬ ‫واح��د تا ‪ 18‬ماه پس از واگذاری‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬این ش��رکت گرچه به‬ ‫نماینده هیچ یک‬ ‫زمی��ن واح��د خودروس��ازی‬ ‫عظم��ت ای��ران خودرو نیس��ت‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫کارخان‬ ‫از‬ ‫موردنظر به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اما شرکت مس��تقلی مانند این‬ ‫واحده��ا ب��وده و به صورت مجزا خودروسازی در داخل‬ ‫محم��د کری��م رافت��ی ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬کلن��گ‬ ‫تولیدات خود را انجام می دهد‪.‬‬ ‫کشور نبوده و قرار‬ ‫واح��د خودروس��ازی مس��تقر‬ ‫خودروسازی‬ ‫به گفته او واحد‬ ‫است کامال مستقل‬ ‫در شهرس��تان به��ار زمان��ی بر‬ ‫در شهرس��تان بهار ‪ 2‬س��اله به‬ ‫از تمامی شرکت های‬ ‫زمین زده می ش��ود که زمین در‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫خودروسازی داخلی‬ ‫نظر گرفته ش��ده پ��س از انجام‬ ‫متین می افزاید‪ :‬در فاز نخست‬ ‫به فعالیت بپردازد‬ ‫بررس��ی های الزم از سوی اداره‬ ‫در ای��ن واح��د ب��رای ح��دود‬ ‫امور اراضی اس��تان همدان به ما‬ ‫‪ 350‬نفر اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در اغ��از ب��ه تولید وانت پرداخته و در س��ری های واگذار شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این قصد داش��تم در اس��تان مازندران‬ ‫بع��دی س��اخت دیگ��ر مدل های خ��ودرو‪ ،‬هریک‬ ‫این واحد را احداث کنم اما از س��وی دولت از من‬ ‫اشتغالزایی مجزایی خواهند داشت‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬فعالیت این واحد خودروس��ازی بر خواسته ش��د تا واحد خودروس��ازی را در همدان‬ ‫اقتصاد اس��تان همدان تاثیر بس��یار مثبت خواهد ایجاد کنم و من هم پذیرفتم‪.‬‬ ‫صدور ‪ 120‬گواهینامه انطباق‬ ‫صادراتی خرما در خوزستان‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد خوزستان از صدور‬ ‫بی��ش از ‪ 120‬گواهینامه انطباق صادراتی خرما‬ ‫در استان خبر داد‪.‬‬ ‫رضا دهدشتی زاده اظهار کرد‪ :‬در ‪3‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ 126 ،1394‬گواهینام��ه انطب��اق کاال با‬ ‫استاندارد ملی ایران برای محموله های صادراتی‬ ‫واحدهای بسته بندی خرما در سطح استان صادر‬ ‫ش��ده که این امر پس از بازرسی و نمونه برداری‬ ‫از محموله ها و حصول اطمینان از انطباق انها با‬ ‫استانداردهای ملی مربوط انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ 126 :‬م��ورد بازرس��ی و‬ ‫نمونه ب��رداری نیز از محموله های صادراتی خرما‬ ‫در سطح استان خوزستان انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد خوزستان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حج��م صادرات خرم��ا در این م��دت ‪2‬میلیون‬ ‫و ‪869‬ه��زار و ‪ 441‬کیلوگ��رم ب��وده ک��ه ب��ه‬ ‫کشورهای امارات‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬روس��یه و استرالیا صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امان��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬مب��ادی خروج��ی‬ ‫محموله ه��ای خرم��ا نیز بندرعباس‪ ،‬س��رخس‪،‬‬ ‫بازرگان‪ ،‬بندر انزلی و استارا است‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۱۲‬هزار نفر‬ ‫در صنعت مرغداری کردستان‬ ‫مهر‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی کردستان‬ ‫از اش��تغال ‪۱۲‬ه��زار نفر در صنع��ت مرغداری‬ ‫ای��ن اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫‪ ۷۶۷‬واحد مرغداری اس��تان فعال بوده و در حال‬ ‫تولید هستند‪.‬‬ ‫کری��م ذوالفق��اری با بی��ان اینکه اس��تعداد و‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ‪۷۵‬ه��زار تن گوش��ت مرغ در‬ ‫کردس��تان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪۶۰‬هزار تن گوش��ت مرغ در اس��تان تولید شد و‬ ‫حتی توان رس��اندن این میزان به ‪۱۰۰‬هزار تن‬ ‫هم وج��ود دارد ولی مدیریت می کنیم که تولید‬ ‫فعلی استان افزایش پیدا نکند‪.‬‬ ‫وی ب��ه علت نوس��انات قیمت مرغ در س��ال‬ ‫گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬در کشور برنامه ریزی‬ ‫ش��ده بود که تولید گوش��ت مرغ ب��ه ‪۲‬میلیون‬ ‫ت��ن در س��ال و مصرفه س��رانه نیز ب��ه بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬کیلوگرم برسد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬یک واحد‬ ‫حمیدرض��ا متین به‬ ‫خودروسازی در استان همدان درحال احداث بوده‬ ‫و با پیگیری های انجام ش��ده سرمایه گذار موردنظر‬ ‫را پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫جواز تاسیس این واحد توسط مهندس محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت صادر‬ ‫ش��د چراکه مجوز احداث واحدهای خودروسازی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و فوالد به طور مس��تقیم توسط وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امضا می شوند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬کلنگ این واحد پ��س از واگذاری‬ ‫از س��وی اداره منابع طبیعی بر زمین زده می شود‪.‬‬ ‫اکنون پرونده زمین واحد خودروسازی برای تعیین‬ ‫ح��ق نصاب واگذاری در وزارت کش��اورزی در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ .‬پیش بینی می کنم که ت��ا ‪ 45‬روز‬ ‫اینده این واحد کلنگ زنی شود‪.‬‬ ‫متین عن��وان می کند‪ :‬حدود ‪ 23‬س��ال پیش ‪2‬‬ ‫واحد خودروس��ازی کلنگ زنی ش��د اما هیچ یک به‬ ‫مرحله اجرایی نرسیدند‪.‬‬ ‫اجرایی کردن واحدهای خودروس��ازی کار بسیار‬ ‫داش��ت اما باید منتظر استقبال مشتریان‬ ‫از خودرو های تولید ش��ده توسط این واحد‬ ‫بود‪ .‬اگر خودرو های تولید ش��ده در خودروس��ازی‬ ‫اس��تان همدان بتوانند از نظر فنی اس��تاندارد های‬ ‫یورو ‪ 4‬و یورو ‪ 5‬را اخذ کنند و مورد استقبال مردم‬ ‫قرار بگیرند‪ ،‬تولیدات این واحد تاثیر بس��یار خوبی‬ ‫در اقتصاد و اش��تغالزایی اس��تان هم��دان خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬اکن��ون ب��رای اح��داث واح��د‬ ‫خودروسازی در شهرس��تان بهار درخواست زمین‬ ‫داده ای��م که زمین جانمایی ش��ده از س��وی اداره‬ ‫امور اراضی و منابع طبیعی اس��تان همدان درحال‬ ‫بررس��ی و طی کردن مراحل قانونی برای واگذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رافت��ی عنوان می کند‪ :‬اینکه چه زمانی این واحد‬ ‫به بهره برداری می رس��د به علت نامش��خص بودن‬ ‫وضعیت زمی��ن در نظر گرفته ش��ده برای احداث‬ ‫هنوز مش��خص نیست اما تا ‪18‬ماه پس از واگذاری‬ ‫زمین واحد خودروس��ازی موردنظر به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬تولیدات این واحد نخس��ت مونتاژ‬ ‫خودرو ه��ای چینی ب��وده و س��پس به تدریج و در‬ ‫زمان��ی ک��ه امادگی های الزم ایجاد ش��د به تولید‬ ‫مستقیم خودرو به صورت مستقیم می پردازیم‪.‬‬ ‫در اغ��از فعالیت ای��ن واحد خودروس��ازی برای‬ ‫‪ 190‬تا ‪ 200‬نفر به صورت مس��تقیم اش��تغالزایی‬ ‫ش��ده و در مجموع تا ‪ 500‬نفر به طور مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫اکنون با یک ش��رکت چینی قرارداد بس��ته ایم و‬ ‫قرار است در اینده ‪ 6‬نوع خودرو را مونتاژ کنیم‪.‬‬ ‫رافتی از کمک ه��ا و پیگیری های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان همدان سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫به عقیده مدیران می ت��وان امیدوار بود که واحد‬ ‫خودروس��ازی شهرس��تان بهار ب��ه روزگار ‪ 2‬واحد‬ ‫خودروسازی که در گذشته قرار بر احداث انها بود‪،‬‬ ‫دچار نشود‪.‬‬ ‫اشتغالزایی هنر‪-‬صنعت فرش با کمترین هزینه در همدان درحال انجام است‬ ‫فارس‪ :‬رییس اداره فرش سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همدان با اش��اره‬ ‫به جایگاه ویژه فرش دس��تباف در استان‬ ‫هم��دان‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬نبای��د از جایگاه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگ��ی فرش‬ ‫دستباف غافل شد‪.‬‬ ‫احم��د علی بابای��ی از اش��تغالزایی این‬ ‫هنرصنع��ت با کمتری��ن هزینه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی که به ازای ایجاد‬ ‫هر یک ش��غل پایدار ‪ 100‬تا ‪150‬میلیون‬ ‫تومان سرمایه الزم است برای فرشبافی و‬ ‫ایجاد اشتغال در این حوزه ‪ 5‬تا ‪10‬میلیون‬ ‫تومان سرمایه کافی است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫بحران اب موجود در استان افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط که کمبود اب‪ ،‬مشکالت بسیاری‬ ‫را در بخ��ش کش��اورزی ایج��اد ک��رده و‬ ‫می تواند موجب کاهش درامد روستاییان‬ ‫و یا بیکاری انها شود‪ ،‬بهترین گزینه توجه‬ ‫به فرش دستباف است‪.‬‬ ‫رییس اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان همدان با تاکید بر اینکه‬ ‫مش��کلی در تامین مواد اولی��ه اعم از دار‪،‬‬ ‫ابزار و الیاف مورد نیاز و طرح و نقش��ه در‬ ‫از گـره زنی تا گـره گشایی‬ ‫استان نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬از سوی دیگر نیروی‬ ‫انسانی ماهر نیز در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی یکی از محاس��ن فعالیت در حیطه‬ ‫فرشبافی را نیاز نداشتن به اخذ مجوزهای‬ ‫مختلف و ب��ه عبارتی دیگر بوروکراس��ی‬ ‫اداری طوالنی م��دت ب��رای ش��روع کار‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫علی بابای��ی با تاکید بر اینکه فرش��بافی‬ ‫نی��ازی به احداث کارخانه و یا س��وله های‬ ‫بزرگ ندارد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬برای ماندگاری‬ ‫در این حوزه نیاز ب��ه ایجاد بازار محصول‬ ‫داری��م و دریافت س��فارش‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫در این زمینه تمرکز و عزم ملی و استانی‬ ‫داشته باش��یم در ان صورت قادر به خلق‬ ‫حماسه ای اقتصادی در این بخش خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬رییس اداره فرش س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان هم��دان در ادامه‬ ‫از فعالی��ت ‪ 60‬هزار نفر به طور مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم و پاره‪‎‬وقت و تمام وقت در‬ ‫س��طح استان در فرش��بافی خبر داد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه حدود ‪18‬درصد از قالیبافان‬ ‫اس��تان را م��ردان و ‪82‬درص��د را زن��ان‬ ‫تش��کیل می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که تعداد فع��االن در این صنف در‬ ‫گذشته های نه چندان دور به ‪80‬هزار نفر‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫علی بابای��ی اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫میزان فرش بافته شده در استان براساس‬ ‫امار دریافتی از تشکل های فرش دستباف‬ ‫ح��دود ‪49‬هزار مترمربع بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تع��داد افرادی ک��ه از مزایای بیمه‬ ‫قالیباف��ی بهره من��د ش��ده اند ‪19‬ه��زار و‬ ‫‪ 275‬نفر هس��تند‪ ،‬به عبارتی دیگر بیش‬ ‫از ‪31‬درصد از بافندگان فرش اس��تان زیر‬ ‫پوش��ش بیمه قالیبافی قرار دارند‪ .‬رییس‬ ‫اداره ف��رش س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان هم��دان افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته با انجام ‪3‬هزار و ‪ 732‬بازرس��ی‬ ‫از کارگاه های فرش دس��تباف‪ 748 ،‬نفر از‬ ‫افراد غیرواجد ش��رایط بیمه‪ ،‬شناسایی و‬ ‫قرارداد انها لغو ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬در استان‬ ‫همدان تا پایان س��ال گذش��ته ‪11‬هزار و‬ ‫‪ 423‬نفر در بخش قالیبافی مجوز مشاغل‬ ‫خانگی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫علی بابای��ی اف��زود‪ :‬متقاضی��ان مج��وز‬ ‫مش��اغل خانگی در رشته قالیبافی به طور‬ ‫عمده به منظور بهره مندی از تس��هیالت‬ ‫ک م‪‎‬به��ره تمایل زی��ادی به این رش��ته از‬ ‫هنرصنعت دارند‪.‬‬ ‫توسعه صنعت‪ ،‬سیریک را‬ ‫از بن بست خارج می کند‬ ‫تس�نیم‪ :‬امام جمعه شهرس��تان سیریک‬ ‫در اس��تان هرمزگان با اش��اره به پیش رو‬ ‫داشتن سالروز صنعت و معدن گفت‪ :‬توجه‬ ‫به صنع��ت و بازرگانی و گمرکات می تواند‬ ‫راه گشای توس��عه س��یریک و راهی برای‬ ‫برون رفت از بن بست این شهرستان باشد‪.‬‬ ‫صفایی حائ��ری در خطبه ه��ای نم��از‬ ‫جمع��ه این هفته س��یریک اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ل��زوم شناس��ایی ظرفیت ه��ای صنعت و‬ ‫بازرگانی و گمرکات و به دنبال ان جذب‬ ‫س��رمایه گذاری در این صنای��ع می تواند‬ ‫توسعه شهرستان را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه س��یریک اف��زود‪ :‬در تاریخ‬ ‫انقالب اسالمی ایران از گسترش و شیوع‬ ‫مواد مخدر در کش��ور می ت��وان به عنوان‬ ‫یک��ی از توطئه های اس��تکبار علیه ایران‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه تبلیغ و‬ ‫نصیح��ت ب��رای مقابله با معض��ل اعتیاد‬ ‫اث��ر چندانی ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اینکه‬ ‫هر کس به س��هم و اندازه خ��ود به دنبال‬ ‫پیش��گیری از اعتیاد است خوب است‪ ،‬اما‬ ‫تاثیر چشمگیری ندارد زیرا از حد صحبت‬ ‫و نصیحت گذشته است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ویژگی های فراموش شده خودروهای قدیمی‬ ‫رد پای خودرو بر تاریخ ایران‬ ‫پایان چالش «پول خرد» در تاکسی های نصف جهان‬ ‫‪11‬‬ ‫با اجرایی شدن طرح«سامانه اصل بخرید» و «اصالت قطعه» ایران خودرو و سایپا محقق می شود‬ ‫قطعات تقلبی خودرو از بازار رخت می بندد‬ ‫مین�ا ای�زدی ‪ -‬گ�روه خ�ودرو‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک وفاداری مش��تریان با ارائه خدمات‬ ‫پس از ف��روش مناس��ب و کیفیت قطعات‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬از این رو خدمات پس از‬ ‫فروش ضامنی برای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫به ش��مار می رود و نقش مهم��ی در رقابتی‬ ‫ش��دن بازاره��ا دارد‪ .‬به ط��ور قط��ع وجود‬ ‫قطع��ات تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو‪،‬‬ ‫نارضایتی مشتریان را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از طرفی هم تشخیص قطعه اصلی از تقلبی‬ ‫جز از طریق کارشناسان خبره میسر نیست‬ ‫زیرا مش��تریان به تنهایی قادر نیستند که‬ ‫از اصال��ت قطعات اطمینان کس��ب کنند‪.‬‬ ‫بنابراین به منظور جلوگیری از ورود قطعات‬ ‫تقلبی به بازار و شناس��ایی قطعات اصلی از‬ ‫تقلبی‪ ،‬ش��رکت ایران خودرو با ایجاد طرح‬ ‫« سامانه اصل بخرید» و شرکت سایپا یدک‬ ‫با اجرای «طرح اصالت قطعه» اقدام به ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش به مشتریان کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگی�ری از رون�ق ب�ازار قطعات‬ ‫تقلبی‬ ‫در همین حال مدیرعامل شرکت خدمات‬ ‫ن خودرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫پ��س از فروش ایرا ‬ ‫ورود قطع��ات تقلب��ی به ب��ازار همزمان با‬ ‫اج��رای تحریم ها در کش��ور انجام ش��د در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل وجود‬ ‫گفت وگو با‬ ‫قطعات تقلبی در بازار‪ ،‬مصرف کنندگان باید‬ ‫از ایمن��ی و اصالت قطع��ات اطمینان پیدا‬ ‫کنند زیرا بدون ش��ک کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ن قطعات تاثیر زی��ادی در حفظ جان و‬ ‫جلوگیری از وقوع بسیاری از مخاطرات در‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫عل��ی نمکین با اش��اره به اج��رای طرح‬ ‫«سامانه اصل بخرید» به منظور جلوگیری‬ ‫از رون��ق بازار قطع��ات تقلبی در کش��ور‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬طرح اصالت قطعه ش��رکت‬ ‫«ایس��اکو» به منظ��ور جلوگی��ری از ورود‬ ‫قطع��ات تقلبی به ب��ازار و ب��ا هدف جلب‬ ‫رضایت و اعتماد مش��تریان راه اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در قال��ب این طرح برچس��ب هایی‬ ‫روی بس��ته بندی ها درج ش��ده و روی این‬ ‫برچسب ها نیز کدهایی لحاظ شده است که‬ ‫مش��تری ان کد را در قالب سامانه پیامکی‬ ‫ارس��ال می کند و سیستم با دریافت ان کد‬ ‫بالفاصل��ه مصرف کنن��دگان را از اصل��ی یا‬ ‫تقلبی بودن قطعات مطلع خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمکین خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫بازار‪ ،‬بسته بندی های تقلبی قطعات با نشان‬ ‫«ایساکو» زیاد است؛ یعنی متقلبان قطعاتی‬ ‫را با برچس��ب «ایس��اکو» به مشتریان ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فروش قطع��ات تقلبی با نام‬ ‫«ایساکو»‪ ،‬اعتبار این نشان(برند) را در نزد‬ ‫مصرف کنن��دگان خدش��ه دار می کند‪ .‬ولی‬ ‫اج��رای ط��رح «اصل بخرید» ب��ه نوعی به‬ ‫انه��ا اطمینان می دهد که با اطالع کامل از‬ ‫کیفیت و ایمنی قطعه از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش‬ ‫ن خودرو با بیان اینکه مصرف کنندگان با‬ ‫ایرا ‬ ‫اجرای طرح «اصل بخرید» از قیمت واقعی‬ ‫قطعات اگاه می شوند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫عالوه بر اگاه کردن مصرف کنندگان از اصل‬ ‫بودن قطعات‪ ،‬منجر می ش��ود که ش��رکت‬ ‫«ایس��اکو» نیز از قیمتی که فروش��ندگان‬ ‫قطعات به مش��تریان ارائ��ه می دهند اگاه‬ ‫ش��ود زیرا قیمت قطعات باید همان مبلغی‬ ‫باش��د که این شرکت در قالب ابالغیه هایی‬ ‫به شبکه خدمات پس از فروش اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬بنابراین هدف این طرح ان است که‬ ‫مصرف کنندگان هم از اصالت قطعات و هم‬ ‫از قیمت انها مطلع شوند‪.‬‬ ‫نمکین اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ایران خودرو‬ ‫«سامانه اصل بخرید» را برای قطعاتی که از‬ ‫لحاظ ایمنی و عملکردی از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار هستند در اولویت قرار داده است‬ ‫زیرا رقیبان زیادی برای فروش این قطعات‬ ‫وج��ود دارند بنابراین ام��کان تقلب نیز در‬ ‫بسته بندی های این قطعات و فروش انها با‬ ‫نشان «ایساکو» وجود دارد ولی برنامه این‬ ‫شرکت این اس��ت که این طرح را به تدریج‬ ‫برای س��ایر قطعات مصرفی و خدماتی نیز‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫نمکین معتقد اس��ت‪ :‬راه اندازی «سامانه‬ ‫اصل بخرید» اثر بخش اس��ت ولی به دنبال‬ ‫ان بای��د پیگیری های الزم نیز انجام ش��ود‬ ‫یعن��ی هنگامی که در این ط��رح از تقلبی‬ ‫بودن قطعه مطلع ش��دیم بای��د به منظور‬ ‫برخورد با متخلفان نیز اقداماتی انجام شود؛‬ ‫یک��ی از این اقدامات لغ��و امتیاز کان ال های‬ ‫فروش و توزیع است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬ب��رای اجرای مرحله‬ ‫بع��دی این طرح‪ ،‬یعنی برخورد با متخلفان‬ ‫اقدامات اولیه ای در دس��ت اجرا است زیرا‬ ‫ابتدا اطالعات باید جمع بندی و طبقه بندی‬ ‫شوند و از تعداد پیامک های قطعات تقلبی‪،‬‬ ‫مراکزی که قطعات تقلبی از انجا خریداری‬ ‫شده و اینکه متخلفان بیشتر درزمینه کدام‬ ‫قطعات تقلب می کنند اگاه ش��ده و سپس‬ ‫مکانیزم های واکنش را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹«طرح اصالت قطعه» ش�رکت سایپا‬ ‫یدک؛ حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫در این بین ش��رکت سایپا یدک نیز درباره‬ ‫جلوگی��ری از فروش قطع��ات تقلبی در بازار‬ ‫«طرح اصالت قطع��ه» را راه اندازی کرده که‬ ‫ای��ن طرح نیز در راس��تای حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان و کاه��ش می��زان قطعات‬ ‫یدکی تقلبی در بازار است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال مدیرعامل س��ایپا یدک با‬ ‫بی��ان اینکه چالش ام��روز در خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬براوردن انتظار مش��تریان اس��ت در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خدمات پس از‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ف��روش‪ ،‬ضامن بقا و ارتقای هر واحد تولیدی‬ ‫در دنیای امروز است و نشان (برند)های برتر‬ ‫درحال حاضر در دنیا استراتژی خاصی برای‬ ‫خدمات پس از فروش دارند‪.‬‬ ‫مصطفی وحیدزاده تصریح کرد‪ :‬سایپا یدک‬ ‫به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در عرصه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬همواره سعی دارد تا‬ ‫با ارائه خدمات متفاوت رضایت هرچه بیشتر‬ ‫مشتریان خود را فراهم کند‪.‬‬ ‫وحیدزاده با اشاره به اینکه سامانه پیامکی‬ ‫اصالت قطعه س��ایپا یدک این امکان را برای‬ ‫مش��تریان فراهم می کند که از اصالت قطعه‬ ‫هنگام خرید خودرو با خبر شوند خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه برای نخستین بار در صنعت‬ ‫خودرو و براس��اس زیرس��اخت منسجم‪ ،‬یک‬ ‫گام جدی از سوی سایپا یدک برای شناسایی‬ ‫قطعات اصلی از غیراصلی برداشته شد که این‬ ‫طرح را در فاز نخست از طریق اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات به مردم معرفی کردیم‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬امروزه ش��اهد اس��تقبال‬ ‫مشتریان از این طرح برای شناسایی قطعات‬ ‫هس��تیم و در ادامه همه ت�لاش خود را بکار‬ ‫خواهیم گرفت تا با تمرکز بیشتر به مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود در قبال مشتری عمل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��ایپا یدک در ادامه‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬تمام تالش مان این اس��ت‬ ‫که ب��ا رف��ع نواق��ص احتمالی ای��ن طرح و‬ ‫ب��ا اطالع رس��انی بیش��تر به مش��تریان‪ ،‬این‬ ‫اطمین��ان را به وجود اوریم ک��ه او به راحتی‬ ‫بتوان��د ب��ا مراجعه به ش��بکه نمایندگی های‬ ‫س��ایپا در سراس��ر کش��ور به قطعات اصلی‬ ‫دسترس��ی داش��ته باش��د‪ .‬زیرا اس��تفاده از‬ ‫قطع��ات اصلی در س��اخت خودروه��ا‪ ،‬جان‬ ‫سرنش��ینان را تضمین می کن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه س��ایپا یدک برای معرفی طرح اصالت‬ ‫قطعه ب��ا تاکید بر مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫خود‪ ،‬هزینه زیادی را درباره اطالع رس��انی به‬ ‫مش��تری قبول کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این هزینه ها‬ ‫از طریق س��ایت های خبری‪ ،‬جراید‪ ،‬تبلیغات‬ ‫روزنامه ای‪ ،‬پخش تیزر از طریق رس��انه ملی‬ ‫و تبلیغات محیطی متحمل ش��ده و همه این‬ ‫فعالیت ها ب��رای ارائه خدمات به مش��تریان‬ ‫اس��ت زیرا مش��تری را ش��ریک اصلی خود‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی ب��ا اگاه��ی از نق��ش مه��م‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش با اس��تفاده از‬ ‫راهکاره��ای مختلف س��عی در جلب اعتماد‬ ‫و رضایت مش��تریان دارند‪ .‬به طور قطع ارائه‬ ‫ای��ن خدمات بازخوردهای مثبتی را نیز برای‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت زیرا هنگامی که مشتریان از کیفیت‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬اصالت و قیمت واقعی قطعات خودرو‬ ‫اطمینان الزم را کسب کنند تقاضای انها نیز‬ ‫برای خرید افزایش پیدا خواهد کرد و در واقع‬ ‫ای��ن اقدام هم به نفع مش��تری و هم به نفع‬ ‫خودروسازان خواهد بود‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫ضرورت ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش متناسب‬ ‫با نیازهای مشتری‬ ‫سید محمد بیاتیان‬ ‫نماینده کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫در دنی��ای ام��روزی با رش��د فناوری ه��ا‪ ،‬رفاه‬ ‫عمومی افزایش یافته و باال رفتن س��طح زندگی‬ ‫در جوام��ع مختلف باعث افزایش س��طح اگاهی‬ ‫و انتظار مش��تریان شده اس��ت‪ .‬بنابراین پذیرش‬ ‫رویکرد مش��تری گرایی به الزامی برای سازمان ها‬ ‫تبدیل ش��ده و سازمانی که خود را با این رویکرد‬ ‫تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد‬ ‫شد‪ .‬بنابراین تامین رضایت مشتری هدف اساسی‬ ‫موسسات تولیدی و خدماتی است‪.‬‬ ‫مش��تریان ناراض��ی ب��ا تبلیغات منف��ی علیه‬ ‫محصوالت ش��رکت‪ ،‬باعث می شوند که مشتریان‬ ‫بالقوه نس��بت ب��ه محصوالت بدبین ش��ده و در‬ ‫خریدهای احتمالی اینده محصوالت ان شرکت‬ ‫را خری��داری نکنند‪ .‬در نتیجه ب��ه دلیل کاهش‬ ‫مشتریان‪ ،‬فروش و س��هم بازار شرکت نسبت به‬ ‫رقب��ا کاهش خواهد یافت و بقای ان با مش��کل‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه می ت��وان گف��ت که در تم��ام دنیا‬ ‫خدمات پس از فروش یکی از ایتم های مهم برای‬ ‫هر کاالی تولیدی محس��وب می ش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫یکی از الزاماتی که در کشورها برای خودروهای‬ ‫تولیدی وجود دارد داش��تن شبکه خدمات پس‬ ‫از ف��روش برای ارائه خدمات بهتر به مش��تریان‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین هر قدر این خدمات به روز باشد‬ ‫و نوع خدمات این ش��بکه ها نیز مطابق با نیازها‬ ‫و خواسته های مشتریان باشد به طور قطع تاثیر‬ ‫مثبتی را روی کیفیت خودروهای تولیدی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��بکه خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫خودروهای تولیدی باید هم از لحاظ کمی و هم‬ ‫از لحاظ کیفی مطلوب و مناسب باشند‪ .‬این بدان‬ ‫معناست که مشتریان باید در مدت زمان کوتاهی‬ ‫بتوانند از این خدمات استفاده کنند و دسترسی‬ ‫مش��تریان به خدم��ات پس از ف��روش خودروها‬ ‫باید به راحتی میس��ر ش��ود و از لحاظ کیفی نیز‬ ‫باید بتوان نیازها و انتظارات مشتریان را براورده‬ ‫کرد تا دچار س��ردرگمی نشوند؛ این عامل همان‬ ‫درنظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان است‪ .‬زیرا‬ ‫بای��د به حق��وق خریداران خودروه��ای تولیدی‬ ‫به��ا داده ش��ده و به خواس��ته های انه��ا احترام‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫در این میان برای رس��یدن به خدمات پس از‬ ‫فروش مطل��وب و کیفی می توان ب��ه نحوه ارائه‬ ‫خدمات خودروس��ازان معروف دنی��ا توجه کرد‬ ‫و ب��ه نوعی کیفیت و ش��یوه ارائ��ه خدمات این‬ ‫خودروسازان را در داخل کشور سرلوحه کار خود‬ ‫قرار داد تا بتوان ش��اهد رونق اقتصادی و رضایت‬ ‫مشتریان بود‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫ «دنا» و «اریسان»‬ ‫در فهرست پیش فروش‬ ‫«ایران خودرو»‬ ‫عمده ترین علت نارضایتی مردم‪ ،‬از کیفیت تولیدات قدیمی است‬ ‫دبیر انجم��ن خودروس��ازان ایران گف��ت‪ :‬گزارش های‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان دهنده ان‬ ‫است که رضایت مش��تریان از کیفیت خودروهای داخلی‬ ‫رون��د رو به بهب��ودی دارد اما همچنان ای��ن روند کفایت‬ ‫نکرده و مطلوب نیس��ت‪ .‬احمد نعمت بخش افزود‪ :‬شرکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مسئول پایش خودروهاست‪ ،‬از این رو این‬ ‫ش��رکت همواره با تماس با درصد باالیی از مشتریانی که‬ ‫خودرو خریداری کرده یا ب��ه تعمیرگاه مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫میزان رضایت انها از کیفیت خودروهای داخلی را بررسی‬ ‫می کن��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬البته امروز خودروس��ازان نیز‬ ‫اذعان دارند کیفیت خودروها همچنان مطلوب نیست‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر به عنوان دبیر انجمن خودروس��ازان ایران به‬ ‫دلیل کیفیت فعلی برخی خودروهای داخلی از مش��تریان‬ ‫عذرخواهی می کنم‪ .‬ب��ه گزارش خبر خودرو‪ ،‬نعمت بخش‬ ‫با اش��اره به دالیل نارضایتی م��ردم از کیفیت خودروهای‬ ‫داخل��ی تاکید ک��رد‪ :‬عمده ترین عل��ت نارضایتی مردم از‬ ‫کیفی��ت تولی��دات قدیمی خودروس��ازان اس��ت‪ ،‬هرچند‬ ‫خودروس��ازان ب��ه دلی��ل بازخ��وردی که از مش��تریان و‬ ‫مراجعه کنندگان به نمایندگی های خدمات پس از فروش‬ ‫دریافت می کنند همواره در ح��ال اصالح فرایند ها و رفع‬ ‫مش��کالت و اجرای پروژه ه��ای بهبود کیفی��ت خودروها‬ ‫هس��تند‪ ،‬منتهی ب��ه دلیل اینک��ه عمر برخ��ی خودروها‬ ‫طوالنی اس��ت و برای حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬س��ال قبل بوده و‬ ‫کار اساس��ی این است که باید نس��ل این خودروها عوض‬ ‫شود تا مشکالت موجود برطرف و رضایت مشتریان حاصل‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین برخی نارضایتی های کنونی را ناشی از‬ ‫تاخیر انجام شده در حوزه توسعه محصول در شرکت های‬ ‫خودروساز عنوان کرد و گفت‪ :‬از دالیلی که در این سال ها‬ ‫موج��ب تاخیر در روند توس��عه محصول در ش��رکت های‬ ‫خودروساز ش��ده‪ ،‬اعمال تحریم ها بوده است‪ ،‬به طوری که‬ ‫در این مدت به طور عملی امکان همکاری با ش��رکت های‬ ‫خودروس��از معتب��ر خارجی و تولی��د و عرضه محصوالت‬ ‫جدی��د فراهم نبوده اس��ت‪ ،‬از این رو همچن��ان نارضایتی‬ ‫مشتریان از کیفیت برخی خودروهای داخلی ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬برای کس��ب رضایت مش��تریان باید‬ ‫توس��عه محصول در شرکت های خودروساز تسریع شود و‬ ‫خودروهای جدی��د به بازار عرضه و به م��رور خودروهای‬ ‫قدیمی از خط تولید شرکت ها خارج شوند‪ .‬البته این اتفاق‬ ‫یک ش��به ممکن نخواهد بود‪ .‬به عن��وان مثال خودرویی‬ ‫که روزانه هزار دس��تگاه از ان تولید می ش��ود به طور قطع‬ ‫نمی توان به یکباره خودرویی جدی��د را با این میزان تیراژ‬ ‫تولید جایگزین ان کرد‪ ،‬چراکه تولید هر خودرویی جدید‬ ‫رمپاپ��ی دارد و باید تولی��د ان به تدریج افزایش یافته و به‬ ‫مرور جایگزین خودروهای قدیمی ش��ود‪ .‬نعمت بخش در‬ ‫ادام��ه تصریح کرد‪ :‬البته خودروس��ازان در تالش��ند تا در‬ ‫یک س��ال اینده‪ ،‬خودروهای قدیمی را از خط تولید خارج‬ ‫و تولی��د انها را متوقف کنند‪ ،‬منتهی یکی از دالیل مهمی‬ ‫که همواره مغفول مانده مسئله قیمت خودرو است؛ زمانی‬ ‫که خودروساز سرکوب مالی می شود و افزایش هزینه های‬ ‫خودروس��از در قیمت تمام ش��ده لحاظ نمی شود‪ ،‬به طبع‬ ‫بروز چنین مش��کالتی دور از انتظار نیس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫خودروس��ازان ایران افزود‪ :‬خودروس��ازان در سال گذشته‬ ‫تنها ‪ ۳‬درصد افزایش قیم��ت را لحاظ کردند‪ ،‬در حالی که‬ ‫هیچ کاالی صنعتی و مصرف��ی را نمی توان نام برد که در‬ ‫مدت یک س��ال تنها ‪ ۳‬درصد افزایش قیمت داشته باشد‪.‬‬ ‫نعمت بخش عنوان کرد‪ :‬متاس��فانه خودروس��ازان از سال‬ ‫‪ ۹۰‬به واس��طه مصوبه ش��ورای اقتصاد مبنی بر انحصاری‬ ‫بودن خودرو گرفتار شورای رقابت شدند‪ ،‬به طوری که در‬ ‫امسال با وجود افزایش هزینه خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫و گذش��ت ‪ 3‬ماه از سال‪ ،‬متاسفانه همچنان به درخواست‬ ‫انه��ا درب��اره افزایش قیمت هیچ پاس��خی داده نش��ده و‬ ‫خودروس��ازان در این راس��تا در بالتکیفی به سر می برند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬زمانی که خودروس��از زی��ان می بیند و‬ ‫س��ودی دریافت نمی کند‪ ،‬به تبع نمی تواند به درخواست‬ ‫افزایش قیمت قطعه س��از پاس��خ مثبت دهد‪ .‬بنابراین در‬ ‫این شرایط قطعه سازی که س��رمایه گذاری زیادی در این‬ ‫بخش از صنعت کرده‪ ،‬ناگزیر می ش��ود برای جبران زیان‬ ‫خ��ود راهکاری هایی را در پیش گیرد که یکی از انها خرید‬ ‫مواد اولیه ارزانقیمت اس��ت که این مسئله به طور قطع در‬ ‫کاهش کیفیت تاثی��ر دارد‪ .‬نعمت بخش تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫مشکل کیفیت‪ ،‬ناشی از دور باطلی است که به وجود امده‪،‬‬ ‫بنابراین در ش��رایط کنونی که قیمت حاشیه بازار خودرو‬ ‫به قیمت کارخانه نزدیک شده‪ ،‬بهترین موقعیت است که‬ ‫دول��ت اجازه دهد تا قیمت خودرو در اختیار خودروس��از‬ ‫قرار گیرد تا ش��رکت ها از بوروکراسی شورای رقابت نجات‬ ‫یابند‪ .‬به طور قطع در صورتی که ش��ورای اقتصاد‪ ،‬خودرو‬ ‫را از فهرس��ت کاالهای انحصاری خارج و قیمت خودرو در‬ ‫حاش��یه بازار تعیین شود‪ ،‬خودروسازان ضمن رعایت حال‬ ‫مشتریان تالش می کنند تا کیفیت تولیدات را نیز افزایش‬ ‫دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬تجربه س��ال های گذشته نشان می دهد‬ ‫که با فروش خودرو در حاشیه بازار‪ ،‬پول های سرگردان از‬ ‫بازار خودرو خارج می شود و متقاضی واقعی اقدام به خرید‬ ‫خودرو می کند و به عبارتی تقاضای خرید خودرو تعدیل و‬ ‫قیمت خودرو نیز افزایش چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایکوپرس‪ :‬گروه صنعتی «ایران خودرو» مرحله‬ ‫بعدی از طرح جدید فروش خود با نام «جشنواره‬ ‫رمضان» را از دیروز ش��نبه ‪ ۶‬تیرماه اجرا کردند‪.‬‬ ‫در این مرحله از طرح فروش رمضان‪ 2 ،‬محصول‬ ‫«دن��ا» و «اریس��ان» به عن��وان محصوالتی که‬ ‫ب��ه تازگ��ی وارد بازار ش��ده اند‪ ،‬با ه��دف تامین‬ ‫نی��از ب��ازار ب��ه ص��ورت پی��ش ف��روش عرضه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح‪« ،‬دن��ا» با موع��د تحویل مهر و‬ ‫ابان و قیمت قطعی عرضه می شود‪ .‬پیش فروش‬ ‫وانت «اریس��ان» دوگانه سوز نیز با موعد تحویل‬ ‫ش��هریور و مه��ر انج��ام می ش��ود و مش��تریان‬ ‫می توانن��د در صورت تکمیل ظرفی��ت‪ ،‬از موعد‬ ‫بع��دی برای ثبت نام اس��تفاده کنن��د‪ .‬همچنین‬ ‫س��ود مش��ارکت در این طرح ‪۲۱‬درصد در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬هموطنان می توانند با مراجعه‬ ‫ب��ه نمایندگی ه��ای مجاز سراس��ر کش��ور و یا‬ ‫س��ایت فروش اینترنتی «ایران خودرو» به نشانی‬ ‫‪ ikco.iranecar.com‬نسبت به ثبت نام اقدام‬ ‫کرده و از مزایای این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫ویژگی های فراموش شده خودروهای قدیمی‬ ‫گروه خودرو‪ :‬خودروها از زمان حضورشان در جاده ها‬ ‫تغییرات ش��گرفی به خ��ود دیده ان��د و از همان ابتدا‪،‬‬ ‫رشد و توس��عه مدل های مختلف خودرو ادامه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از امکانات و تجهی��زات در خودروها ‹ ‹باله های عقب‬ ‫ای��ن باله ه��ا ک��ه از «الکهی��د» ‪( 38-P‬هواپیمای‬ ‫اس��تفاده ش��ده و بعدها کنار گذاشته ش��ده اند‪ .‬برای‬ ‫برخ��ی عالقه مندان دنیای خ��ودرو‪ ،‬با وجود این همه امریکای��ی جن��گ جهان��ی دوم) اله��ام گرفته ش��ده‬ ‫فناوری مفید که هر سال به خودروهای مختلف اضافه بودند‪ ،‬نخس��تین بار در کادی�لاک مدل ‪۱۹۴۸‬م ظاهر‬ ‫ش��دند‪« .‬هارل��ی ا ِرل» ک��ه ط��راح‬ ‫می شوند‪ ،‬ش��اید برخی تجهیزات‬ ‫«جنرال موت��ورز» و یک��ی از بزرگان‬ ‫خودروه��ای قدیمی‪ ،‬ش��خصیت همان طور که با روی کار‬ ‫صنع��ت اتومبیل بود‪ ،‬این س��بک از‬ ‫بیشتری برای یک اتومبیل ایجاد‬ ‫امدن اپشن های جدید‬ ‫طراح��ی را معرف��ی ک��رد‪ .‬البته این‬ ‫کنن��د‪ .‬برخ��ی از ای��ن ویژگی ها‬ ‫در دهه های ‪40‬میالدی‬ ‫باله های عقب منحصر به خودروهای‬ ‫به دالیل ایمنی کن��ار رفته اند و‬ ‫در‬ ‫تحولی‬ ‫بعد‪،‬‬ ‫به‬ ‫امریکای��ی نبودن��د و بس��یاری از‬ ‫برخ��ی نیز به خاط��ر مالحظات‬ ‫خودروسازی جهان‬ ‫اروپایی ه��ا نی��ز در قالب اس��پرت از‬ ‫طراح��ی از س��اختار خودروه��ا‬ ‫پدید امد‪ ،‬به همین شکل انها استفاده کردند‪ .‬اما متاسفانه این‬ ‫حذف ش��ده اند‪ .‬همچنین برخی‬ ‫باله ها در اواسط دهه ‪ ۱۹۶۰‬میالدی‬ ‫دیگر به وس��یله طراحان به تاریخ‬ ‫نیز با طراحی های‬ ‫از صنعت خودرو کنار رفتند‪.‬‬ ‫پیوسته اند‪.‬‬ ‫جدید و در نظر گرفتن‬ ‫از س��ال های ‪۱۹۵۰‬م به این طرف‪،‬‬ ‫ ‪Ardauto.‬‬ ‫«‬ ‫ س��ایت‬ ‫وب‬ ‫ایمنی و استانداردهای‬ ‫باله ه��ای عقب کمتر دیده ش��ده اند‪.‬‬ ‫‪ »ie‬فهرس��تی از ویژگی های��ی‬ ‫بهتر‪ ،‬اپشن های اولیه‬ ‫ای��ن باله ه��ا قطعه ای جال��ب از زبان‬ ‫تهی��ه کرده ک��ه خب��ری از انها‬ ‫نیز‬ ‫قدیمی‬ ‫خودروهای‬ ‫طراح��ی متعلق به ی��ک دوره خاص‬ ‫در خودروه��ای م��درن امروزی‬ ‫نیس��ت‪ .‬نگاهی به این فهرست‪ ،‬به تدریج به فراموشی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سپرده شدند‬ ‫‹ ‹زیرسیگاری‬ ‫شاید خاطرات بس��یاری را برای‬ ‫تقریب��ا در تمام خودروهای قدیمی‬ ‫برخی افراد زنده کند؛ با این حال‬ ‫خودروهای قدیمی همیش��ه دوست داش��تنی خواهند می ت��وان چی��زی به نام زیرس��یگاری پیدا ک��رد‪ .‬این‬ ‫تجهی��زات از ده��ه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی کم ک��م از کابین‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫خودروها ناپدید ش��دند و در ده��ه ‪ ۲۰۰۰‬میالدی به‬ ‫‹ ‹صندلی های نیمکتی‬ ‫با توجه به سن و س��ال و تجربه کار با اتومبیل های عنوان یک اپش��ن در دسترس قرار داشتند‪ .‬این روند‬ ‫قدیمی‪ ،‬ممکن است صندلی های نیمکتی را به خاطر به قدری اهس��ته و بی س��روصدا انجام ش��د که کمتر‬ ‫داشته باشید‪ .‬البته هنوز هم بعضی خودرو ها در عقب کس��ی از ان خبردار شد‪ .‬تصور اینکه یک مدل جدید‬ ‫خود از این طرح صندلی استفاده می کنند؛ ولی در یک از تویوتا یا هوندا با چند زیرسیگاری ارائه شود‪ ،‬بسیار‬ ‫بره��ه از تاریخ صنعت خودرو‪ ،‬صندلی های نیمکتی به مش��کل خواهد بود‪ .‬شاید تنها اس��تفاده ای که بتوان‬ ‫عنوان صندلی های جلو نیز استفاده می شد؛ به عنوان از انه��ا ک��رد‪ ،‬به عن��وان محلی برای پ��ول خردهای‬ ‫اضافی است‪.‬‬ ‫یک عضو طراحی ثابت خودروهای بزرگ امریکایی‪.‬‬ ‫صندلی ه��ای نیمکت این��ک با صندلی ه��ای مجزا‬ ‫جایگزین ش��ده اند تا بتوان لوازمی مانند دسته دنده‪،‬‬ ‫کنسول میانی و سوئیچ ها را بین ‪ 2‬صندلی قرار داد‪.‬‬ ‫خودروسازان مدام در حال افزودن امکانات‬ ‫و فن��اوری جدی��د در خودروه��ا هس��تند‬ ‫و حتی ای��ن تمای��ل را ب��رای خودروهای‬ ‫ن همه‬ ‫ارزانقیمت هم نش��ان می دهند با ای ‬ ‫ق��رار گرفت��ن در ص��در اخب��ار کار راحتی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پایگاه اینترنتی «ورلد»‬ ‫ب��ه بررس��ی ‪ ۱۰‬فن��اوری نواوران��ه جدید‬ ‫در خودروه��ا پرداخت��ه اس��ت ک��ه ایمنی‬ ‫و راحت��ی بیش��تری را برای رانن��ده فراهم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین خودروی پشتیبانی کننده از‬ ‫اندروی�د اتو و اپل کارپل�ی ؛ کیا اپتیما‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫این سدان نخس��تین خودرویی است که‬ ‫از جدیدتری��ن خدم��ات یکپارچگ��ی تلفن‬ ‫هوش��مند پش��تیبانی می کند و ب��ه راننده‬ ‫اجازه می دهد تلفن اندرویدی یا ایفون خود‬ ‫را به مح��ل اتصال «یواس ب��ی» در خودرو‬ ‫وصل کند و «اندروید اتو» یا «اپل کارپلی»‬ ‫در یک نمایشگر ‪ 8‬اینچی به طور اتوماتیک‬ ‫فعال می ش��ود و به رانن��ده امکان می دهد‬ ‫برای اجرای اهنگ‪ ،‬مشاهده نقشه و گرفتن‬ ‫تماس تلفنی از گوش��ی خود استفاده کند‪.‬‬ ‫«کی��ا» همچنین امکان دسترس��ی به این‬ ‫قابلیت ه��ا در خ��ودرو را از طری��ق فرمان‬ ‫صوتی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق عقب های بزرگ‬ ‫ان��دازه صندوق عقب خودروهای قدیم��ی به قدری‬ ‫اس��ت که می توان در ان گم شد! در یک دوره خاص‪،‬‬ ‫داش��تن یک ‪ ۷۰۷‬لیتری در عق��ب چندان غیرعادی‬ ‫محسوب نمی شد‪ .‬ولی درحال حاضر اگر بخواهید یک‬ ‫صندوق عقب بزرگ داش��ته باشید‪ ،‬باید به سراغ یک‬ ‫شاسی بلند یا ون بروید‪.‬‬ ‫صندوق عقب ه��ای ب��زرگ از صنعت خ��ودرو کنار‬ ‫گذاشته شده اند تا ویژگی های ایرودینامیک خودروها‬ ‫ارتق��ا یاب��د و در نتیجه‪ ،‬مصرف س��وخت بهتری را از‬ ‫انها ش��اهد باش��یم‪ .‬البته سخت اس��ت باور کنیم که‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت به این موضوع ربط داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ولی وقتی مجبور می شویم که قسمتی از وسایل‬ ‫را روی صندلی ه��ای عقب بگذاری��م‪ ،‬اندکی برای مان‬ ‫ناراحتی به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایر زاپاس‬ ‫در ی��ک دوره خاص‪ ،‬همه خودروها به طور حتم یک‬ ‫تایر زاپاس داشتند و این تنها مختص به جیپ ها نبود‪.‬‬ ‫این امکان از وس��ایل نقلیه کن��ار رفت تا امکان تولید‬ ‫خودروهای سبک تر و کوچکتر فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوئیچ های کف خودرو‬ ‫مانند صندلی های نیمکتی‪ ،‬این ویژگی از خودروهای‬ ‫قدیمی نیز کمتر به وسیله جوان ترها دیده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن س��وئیچ در نزدیک��ی پ��دال کالچ یا ترم��ز قرار‬ ‫می گرفت و برای روشن کردن چراغ ها استفاده می شد‪.‬‬ ‫در رقابت با خودروهای لوکس اروپایی‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫امریکایی شروع به استفاده از این کنترل ها روی فرمان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹دریچه های کنار پنجره‬ ‫تبدیل به یکی از امکانات استاندارد خودروها شد و این‬ ‫دریچه ها نیز کم کم از دنیای خودروها ناپدید شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹حلقه های بوق‬ ‫همانن��د دیگ��ر م��وارد مط��رح در این فهرس��ت‪،‬‬ ‫حلقه ه��ای بوق نیز ب��ه خودروهای قدیم��ی مربوط‬ ‫می ش��وند؛ خودروهایی که یک فرمان بزرگ و نازک‬ ‫داش��ته اند و ای��ن فرمان تنها برای ی��ک هدف‪ ،‬یعنی‬ ‫هدایت خودرو اس��تفاده می شده اس��ت‪ .‬خوشبختانه‬ ‫این دوره را پشت سر گذاشته ایم و بوق اکنون بخشی‬ ‫از غربیلک فرمان خودروها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درهای انتحاری‬ ‫درهای انتح��اری به عنوان محصولی از س��ال های‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬می�لادی ب��ه معنای بی نیازی ی��ک خودرو به‬ ‫س��تون های میان��ی در بدن��ه (‪ )B-pillar‬هس��تند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه بازش��وی کنار خ��ودرو بس��یار بزرگتر و‬ ‫س��هل الوصول تر می ش��ود‪ .‬ام��ا مالحظ��ات ایمن��ی‬ ‫خودروها‪ ،‬س��رانجام به استفاده از این نوع درها پایان‬ ‫داد؛ چراک��ه احتمال می رفت در هن��گام رانندگی باز‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مانند باله های عقب‪ ،‬دره��ای انتحاری نیز به عنوان‬ ‫نمادی از استایل منحصر به فرد خودروهای قدیمی به‬ ‫شمار می روند و برای خودرو شخصیتی ایجاد می کنند‬ ‫که در طراحی خودروهای مدرن امروزی چندان دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دکمه های کنترل‬ ‫البت��ه ای��ن دکمه ها هنوز به ط��ور کامل‬ ‫از خودروه��ا ناپدید نش��ده اند؛ ولی با‬ ‫رش��د فناوری‬ ‫خودروسازی‪ ،‬روز به روز کمتر می شوند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫می بینیم که دکمه های بیشتری به روی فرمان منتقل‬ ‫می ش��ود و تنها یک دکمه کنترل دیده می ش��ود‪ .‬با‬ ‫همه گیر ش��دن فناوری صفحه لمس��ی در بسیاری از‬ ‫وس��ایل روزمره روزهای زندگی دکمه های کنترل در‬ ‫خودرو نیز به شمارش افتاده اند‪.‬‬ ‫دنیای اتومبیل س��ازی نیز تف��اوت چندانی با دیگر‬ ‫بخش ه��ای این جهان ن��دارد؛ وقتی یک راه حل بهتر‬ ‫برای انجام کاری پیدا می شود‪ ،‬چرا نباید ابزار قدیمی‬ ‫را کنار گذاشت؟ ایا قرار است چیزی از دست بدهیم؟‬ ‫البته ش��اید ب��رای برخی از تجهی��زات خودروهای‬ ‫قدیمی دلتنگی وجود داش��ته باش��د که خوشبختانه‬ ‫هن��وز هم این خودروها با این ش��رایط درحال خرید‬ ‫و فروش هستند‪.‬‬ ‫در این بین اما س��خن از بخش��ی از صنعت خودرو‬ ‫ب��ه میان اس��ت و همان طور ک��ه ب��ا روی کار امدن‬ ‫اپش��ن های جدی��د در دهه های ‪40‬می�لادی به بعد‪،‬‬ ‫تحولی در خودروس��ازی جهان پدی��د امد به همین‬ ‫ش��کل نیز با طراحی ه��ای جدی��د و در نظر گرفتن‬ ‫ایمن��ی و اس��تانداردهای بهت��ر‪ ،‬اپش��ن های اولی��ه‬ ‫خودروهای قدیمی نیز به تدریج به فراموش��ی سپرده‬ ‫ش��دند‪ .‬با ای��ن حال هنوز ه��م ای��ن ویژگی ها برای‬ ‫خودروبازان در همه جای دنیا جذاب هس��تند و هنوز‬ ‫هم هستند دوس��تداران خودروهای قدیمی که برای‬ ‫داشتن خودروهایی با اپشن های قدیمی بهای گزافی‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫اگر کولر نداشته باشید‪ ،‬این دریچه های کنار پنجره‬ ‫برای ش��ما یک نعم��ت خواهند بود‪ .‬اس��تفاده از این‬ ‫دریچه ها باعث می ش��د که بدون نیاز به پایین اوردن‬ ‫شیشه ها‪ ،‬هوا درون کابین خودرو جریان یابد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۸۰‬میالدی سیستم تنظیم هوا رفته رفته‬ ‫‪ ۱۰‬فناوری نواورانه در جدیدترین خودروها‬ ‫خ��ودرو را قفل کرده یا باز کند و حتی خودرو‬ ‫را در یک پارکینگ بس��یار ش��لوغ‪ ،‬پیدا کند‪.‬‬ ‫این برنامه با بیشتر ساعت های اندرویدی مانند‬ ‫موتو ‪ ۳۶۰‬کار می کند و احتماال نس��خه ویژه‬ ‫ساعت اپل را هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیکاپ�ی ک�ه کم�ک می کند ب�ه طور‬ ‫ایمن یدک بکشید؛ فورد اف‪۱۵۰-‬‬ ‫پیکاپ ه��ا به ط��ور معم��ول در بکارگی��ری‬ ‫امکانات فناوری جدیدتر مانند سیستم حرکت‬ ‫در خطوط کند عمل می کنند اما «اف‪»۱۵۰-‬‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬نه تنها با مرتعش کردن فرمان خودرو‪،‬‬ ‫درباره خارج شدن از خط هشدار می دهد بلکه‬ ‫در صورت��ی که راننده در نقطه ای با س��رعت‬ ‫زیاد حرکت کند‪ ،‬می تواند سرعت را کم کند‪.‬‬ ‫س��رعت باال در هر ش��رایطی خطرناک است‬ ‫به ویژه زمانی که وسیله دیگری یدک کشیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عینکی که به رانندگی کمک می کند؛‬ ‫مینی کوپر‬ ‫اطالع��ات اندک��ی درب��اره ای��ن ن��واوری‬ ‫وج��ود دارد اما فناوری واقعی��ت افزوده برای‬ ‫«مینی کوپ��ر» می توان��د یک تحول اساس��ی‬ ‫باش��د‪ .‬این عینک در حالی که راننده خودرو‬ ‫را می راند ی��ک صفحه نمایش واقعیت افزوده‬ ‫نمایش می دهد که به عن��وان مثال زمانی که‬ ‫می خواهد پ��ارک کند نش��ان می دهد تا چه‬ ‫فاصله باید عقب رود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بزرگراه ه��ا فلش هایی ظاهر‬ ‫می ش��وند که نش��ان می دهند راننده باید به‬ ‫کدام سمت حرکت کند‪ .‬هنوز جزئیاتی درباره‬ ‫قیم��ت این فناوری یا زم��ان عرضه ان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رایانه کنترل شونده با چشم که مراقب‬ ‫جاده است؛ سوبارو لگسی‬ ‫‹ ‹نمایش�گر لمسی که مانند یک «ای پد»‬ ‫کارمی کند؛ جگوار ایکس اف‬ ‫جگوار ‪ ۲۰۱۶‬به بهبود نمایش��گر لمسی در‬ ‫س��دان لوکس جدید «ایک��س اف» پرداخته‬ ‫است و این نمایش��گر اکنون مانند یک ای پد‬ ‫کار می کن��د‪ .‬نمایش��گر ‪ ۱۰/۲‬اینچی به کاربر‬ ‫امکان می دهد با ضربه و حرکات اشاره ای دیگر‬ ‫زوم کن��د و میانبرهایی را ب��رای قابلیت های‬ ‫پرکاربرد ایجاد کند و حتی تصویر پس زمینه‬ ‫دس��ک تاپ را تغییر دهد‪ .‬این نمایش��گر یک‬ ‫پردازنده ‪ 4‬هسته ای و یک هارد «اس اس دی»‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروی�ی ک�ه در تقاطع ه�ا ترم�ز‬ ‫می کند؛ ولوو ایکس سی ‪۹۰‬‬ ‫این خودرو که تابس��تان سال جاری به بازار‬ ‫عرضه می ش��ود امکانات��ی دارد ک��ه در هیچ‬ ‫خودروی دیگری یافت نمی ش��ود‪ .‬همچنان که‬ ‫راننده به س��مت تقاطع حرک��ت می کند‪ ،‬این‬ ‫خودرو مراقب خودروهایی اس��ت که از سمت‬ ‫مخالف می ایند و اگر به نظر برسد که خودروی‬ ‫مقابل ممکن اس��ت مقابل خودرو بپیچد یا با‬ ‫ان تصادف کند‪ ،‬به طور اتوماتیک ترمز می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اعت هوش�مندی ک�ه خ�ودرو را‬ ‫استارت می زند؛ هیوندای جنسیس‬ ‫«بی ام و» تنها ش��رکتی نیس��ت ک��ه امکان‬ ‫می ده��د با یک س��اعت هوش��مند از خودرو‬ ‫اس��تفاده کنی��د‪ .‬برنام��ه تلف��ن هوش��مند‬ ‫«بلولینک» که درحال حاضر با مدل «هیوندای‬ ‫جنسیس ‪ »۲۰۱۵‬کار می کند به راننده امکان‬ ‫می ده��د خودرو را اس��تارت بزند ی��ا درهای‬ ‫خودروهای زیادی از حس��گرهایی استفاده‬ ‫می کنند که به نگه داش��تن خ��ودرو در میان‬ ‫خط��وط کمک ک��رده و ب��ا ترم��ز اتوماتیک‬ ‫از برخ��ورد ب��ا خودروه��ای دیگ��ر جلوگیری‬ ‫می کنند‪« .‬سوبارو لگسی» ‪ ۲۰۱۵‬از حسگری‬ ‫به نام «ای س��ایت» اس��تفاده می کند که در‬ ‫شیش��ه جلو خودرو تعبیه شده و خودروهای‬ ‫دیگر و موانع احتمالی را رصد می کند و برف و‬ ‫یخ زدگی هم مانع کار کردن ان نمی شود‪ .‬این‬ ‫حسگر تنها حس��گری است که موسسه بیمه‬ ‫ایمنی بزرگ��راه (‪ )IIHS‬در ازمایش هایش به‬ ‫عنوان عالی رتبه بندی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تراک گذاری س�یگنال ج�ی ‪ ۴‬در‬ ‫یک خودروی ارزان؛ شوی تراکس‬ ‫ای��ن خودرو اندک��ی بیش از ‪۲۰‬ه��زار دالر‬ ‫قیم��ت دارد ب��ا ای��ن هم��ه با وج��ود قیمت‬ ‫ارزان��ش‪ ،‬مجهز به یک «هات اس��پات جی ‪»۴‬‬ ‫اس��ت و به سرنش��ینان خودرو امکان می دهد‬ ‫از س��یگنال های جی ‪ ۴‬اس��تفاده کنن��د‪ .‬این‬ ‫سرویس به مدت ‪3‬ماه یا حداکثر ‪ 3‬گیگابایت‬ ‫رایگان اس��ت و پ��س از ان اس��تفاده از ان با‬ ‫پرداخت ماهانه ‪ 5‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیس�تم مونیتور دقت ک�ه رانندگی را‬ ‫کنترل می کند؛ نیسان ماکسیما‬ ‫نیس��ان ماکس��یمای ‪ ۲۰۱۶‬ک��ه انتظ��ار‬ ‫م��ی رود س��ال جاری روانه بازار فروش ش��ود‪،‬‬ ‫ی��ک ویژگی ایمنی جالب دارد که بیش��تر در‬ ‫مدل های لوکس گرانقیمتی مانند خودروهای‬ ‫مرس��دس بنز دیده می شود‪ .‬همچنانکه راننده‬ ‫خ��ودرو را می ران��د‪ ،‬خودرو الگ��وی رانندگی‬ ‫او را مونیت��ور می کند و در صورت تش��خیص‬ ‫نش��انه های خس��تگی‪ ،‬با نمای��ش یک فنجان‬ ‫قه��وه در نمایش��گر‪ ،‬از راننده می پرس��د نیاز‬ ‫به اس��تراحت دارد و دقت بیش��تر را یاداوری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 4‬چرخ متحرکی که لیز خوردن چرخ‬ ‫را پیش بینی می کند؛ مزدا سی ایکس تری‬ ‫سیس��تم های ‪ 4‬چرخ متح��رک زمانی عمل‬ ‫می کنن��د که خ��ودرو لی��ز خوردن چ��رخ را‬ ‫احس��اس می کن��د‪ .‬مزدا «س��ی ایکس تری»‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬نخس��تین خودرویی اس��ت که از یک‬ ‫سیستم لمسی هوش��مندتر استفاده می کند‪.‬‬ ‫این خ��ودرو می داند چه زمان��ی جاده یخ زده‪،‬‬ ‫پوشیده از برف یا لغزنده است و به عنوان مثال‬ ‫یک ترموستات می تواند دما را بخواند و خودرو‬ ‫پیش از اینکه چرخ لیز بخورد‪ ،‬از سیس��تم ‪4‬‬ ‫چرخ متحرک استفاده کند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫مطرح کردند‬ ‫معافیتصندوقتوسعهملی‬ ‫از مالیات تسعیر نرخ ارز‬ ‫قائم مقام صندوق توسعه ملی‬ ‫با اشاره به معافیت این صندوق‬ ‫از پرداخت مالیات تس��عیر نرخ‬ ‫ارز تاکی��د ک��رد ک��ه صندوق‬ ‫تنه��ا ب��رای عملکرد س��االنه‬ ‫خ��ود مالی��ات پرداخت خواهد‬ ‫ک��رد که در این مورد هم معوقه ای ندارد‪ .‬س��یدمحمد‬ ‫قاسم حسینی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به مباحث‬ ‫مطرح ش��ده از سوی س��ازمان امور مالیاتی در رابطه با‬ ‫الزام صندوق توسعه ملی برای پرداخت مالیات تسعیر‬ ‫نرخ ارز گفت‪ :‬س��ازمان امور مالیاتی عنوان می کرد که‬ ‫به عنوان مثال اگر صندوق توسعه ملی در سال ‪1390‬‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیارد دالر منابع داش��ته و در سال ‪1392‬‬ ‫ه��م همین ‪ 10‬میلی��ارد دالر را حفظ کرده اس��ت در‬ ‫صورت��ی که نرخ براب��ری دالر در برابر ریال تغییر کند‬ ‫باید از این بابت مالیات پرداخت کند که از نظر ما قابل‬ ‫پذیرش نب��ود‪ .‬وی با بیان اینکه قرار نیس��ت صندوق‬ ‫توسعه ملی منابع خود را تبدیل به ریال کرده و از این‬ ‫بابت سودی ببرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بنابراین اگر هر دالر چند‬ ‫برابر هم از نظر ریالی ارزش پیدا کند تاثیری در عملکرد‬ ‫صندوق ندارد؛ از این رو در ش��رایطی که دالر در داخل‬ ‫کش��ور به ریال تبدیل نمی شود تسعیر ان به ریال نیز‬ ‫بی معنی خواهد بود‪ .‬حسینی با اشاره به اینکه در قانون‬ ‫خروج از رکود مصوب ش��د ک��ه دارایی ها و بدهی های‬ ‫صندوق از بابت نرخ تس��عیر ناش��ی از تغییرات نرخ ارز‬ ‫از مالیات معاف هس��تند‪ ،‬یاداور ش��د که با این مصوبه‬ ‫مجل��س تکلیف را روش��ن کرده و نبای��د در مورد اخذ‬ ‫مالیات از تس��عیر دارایی های صندوق بحث ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما به عنوان صندوق توس��عه ملی پذیرفتیم‬ ‫که مالیات بر عملکرد ناش��ی از فعالیت اقتصادی خود‬ ‫را بپردازیم‪ .‬یعنی اگر در محلی س��رمایه گذاری کرده و‬ ‫وامی پرداخت ش��ده و س��ودی دریافت کردیم باید در‬ ‫پایان سال مانند بقیه بنگاه ها در مورد ان حساب شده‬ ‫و مالیات ان پرداخت ش��ود‪ .‬قائم مقام صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی درباره معوقات مالیاتی صندوق نیز گفت‪ :‬مالیات‬ ‫بر عملکرد س��ال ‪ 1391‬صندوق براساس ارقام مندرج‬ ‫در صورت های مالی پرداخت ش��ده و برای سال ‪1392‬‬ ‫که صورت های مالی تا پایان ماه جاری نهایی می ش��ود‬ ‫مالی��ات عملکرد پرداخت خواهیم ک��رد که البته برای‬ ‫سال ‪ 1393‬نیز همین کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک ها جان می گیرند؟‬ ‫برگزیدگان بانکداری مرکزی جهان در سال ‪2014‬‬ ‫ورود شرکت اقتصادی و خودکفایی ازادگان به معامالت بورسی اوراق بهادار‬ ‫افزایش بهره وری مستلزم اقتصاد غیردولتی‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬در سال های‬ ‫اغازین هزاره س��وم‪ ،‬کش��ورهای جهان سعی‬ ‫دارند س��هم بیش��تری از تج��ارت جهانی را به‬ ‫خ��ود اختصاص دهند‪ .‬برای نی��ل به این هدف‬ ‫باید بتوانند ت��وان رقابت پذیری خود را افزایش‬ ‫دهن��د و این امر جز از طری��ق ارتقای بهره وری‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬بررس��ی س��هم رش��د‬ ‫بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در‬ ‫کشورهای توس��عه یافته یا در حال گذار بیانگر‬ ‫ای��ن واقعیت اس��ت که در دو دهه گذش��ته در‬ ‫این کشورها سعی ش��ده سهم عمده ای از رشد‬ ‫اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری‬ ‫کل عوامل تامین شود‪ .‬امروزه دستیابی به رشد‬ ‫اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین‬ ‫اهداف اقتصادی کش��ورها به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬بهره وری کل اقتصاد ایران‬ ‫به ترتیب با رش��د منفی ‪ 6/8‬و منفی ‪ 4/6‬روبه رو‬ ‫بوده و هدف بهره وری در برنامه پنجم توس��عه‬ ‫عملی نش��د؛ هرچند این رقم برای س��ال های‬ ‫قبل از ان نیز بیش��تر یا منفی بوده یا رقم بسیار‬ ‫ناچیزی اعالم شده است‪ .‬تحلیلگران اقتصادی‬ ‫نب��ود احس��اس نیاز ب��ه به��ره وری‪ ،‬ضعف در‬ ‫فرهنگ س��ازی و اموزش بهره وری در جامعه‪،‬‬ ‫نبود بازار رقابت��ی و دولتی بودن اقتصاد ایران و‬ ‫نبود شایسته س��االری را عوامل��ی می دانند که‬ ‫س��بب ش��ده میزان بهره وری در سطح پایینی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احساس نیاز به بهره وری‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫خبر‬ ‫در این ب��اره مع��اون پای��ش‪ ،‬نظ��ارت و ارزیابی‬ ‫س��ازمان ملی به��ره وری در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬پایین ب��ودن میزان به��ره وری در‬ ‫ایران چند دلیل مش��خص دارد‪ ،‬نخس��ت‪ ،‬نبود‬ ‫احس��اس نیاز به بهره وری که یکی از این دالیل‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬باوجود تاکیدات فراوانی که از‬ ‫س��وی نهاده��ای مختلف به ویژه س��ازمان ملی‬ ‫بهره وری ایران درباره بهره وری بیان می شود اما‬ ‫در حقیقت نیاز واقعی به ان در کش��ور احساس‬ ‫نشده است‪ .‬بهزاد محمودی با اشاره به علل دیگر‬ ‫پایین بودن میزان بهره وری در ایران یاداور شد‪:‬‬ ‫موضوع دیگر اموزش و فرهنگ پایین بهره وری‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬درحقیقت فرهنگ بهره وری‬ ‫در م��دارس و در خانواده ها ب��ه کودکان اموزش‬ ‫داده نمی ش��ود و م��ا نیز خود را مل��زم به رعایت‬ ‫ان می دانی��م‪ .‬محم��ودی با اش��اره ب��ه مقاطع‬ ‫زمان��ی که ایران با درامدهای باالیی روبه رو بوده‬ ‫است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این درامدهای باال سبب شد‬ ‫احساس نیاز به بهره وری در مردم به وجود نیاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما هم اکنون‬ ‫ب��ا توج��ه به ش��رایط‬ ‫موج��ود و کم ش��دن‬ ‫منابع به تدری��ج به این‬ ‫موض��وع نزدی��ک‬ ‫می ش��ویم ک��ه نه��اده‬ ‫کمتری مصرف و س��تانده بیش��تری را کس��ب‬ ‫کنیم‪ .‬درحقیقت محدودش��دن منابع می تواند‬ ‫ای��ن مزیت را برای ما به وجود اورد که بیش��تر به‬ ‫س��وی بهره وری و فرهنگ ان پی��ش رفت‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول در پاسخ به این سوال که وابستگی‬ ‫کش��ور به اقتصاد نفتی سبب پایین امدن میزان‬ ‫بهره وری شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته خود نفت در‬ ‫اقتصاد ما مش��کل افرین نیس��ت‪ ،‬بلکه مدیریت‬ ‫درامد ان یکی از مباحث مهم و اساس��ی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬درحقیقت منابع نفت��ی مزیت اقتصاد‬ ‫کشور ما به شمار می رود اما زمانی این موضوع به‬ ‫تهدید تبدیل می شود که با مدیریت غلط نتوان‬ ‫از ان بهره برداری مناسبی کرد‪ .‬موضوع این است‬ ‫که باید بتوانیم از این مزیت نفت و پول ان به نحو‬ ‫احسن اس��تفاده کنیم‪.‬اس��تفاده از درامدهای‬ ‫نفت‪ ،‬بیماری اقتصاد ما نیست‪ ،‬نقصان مدیریت‬ ‫صحیح اس��ت که کش��ور را دچار مش��کل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در م��ورد پایین بودن نرخ بهره وری در ایران باید‬ ‫چندین عامل را مهم برشمرد‪.‬‬ ‫از یک س��و بحث نیروی‬ ‫انسانیوشایسته ساالری‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه زمانی که‬ ‫یک نی��روی کار با یک‬ ‫تخص��ص خ��اص در‬ ‫جایگاه واقعی خود قرار‬ ‫نمی گی��رد‪ ،‬به طور قط��ع به��ره وری الزم را نیز‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬از س��وی دیگر بحث مدیریت‬ ‫صحیح یک مجموعه اس��ت ک��ه اثرگذار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬چراکه ی��ک مدیر الیق زمانی موفق خواهد‬ ‫بود که توانایی اداره یک مجموعه را با بیش��ترین‬ ‫میزان بهره وری داشته باش��د‪ .‬هنرور در ادامه با‬ ‫‹ ‹ بهره وری نیازمند شایسته ساالری‬ ‫در این باره س��ونیا هنرور کارش��ناس توسعه‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقتصادی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اش��اره به تاثیر فن��اوری روز در می��زان افزایش‬ ‫بهره وری عنوان کرد‪ :‬مجهز شدن به فناوری های‬ ‫روز سبب خواهد شد که میزان بهره وری افزایش‬ ‫یابد و از س��وی دیگر ماشین االت فرسوده میزان‬ ‫بهره وری را کاهش خواهد داد‪ .‬از این رو باید لوازم‬ ‫فرس��وده را از سیس��تم خ��ارج و زمین��ه ورود‬ ‫فناوری ه��ای روز را مهی��ا کرد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی با اش��اره به منفی ش��دن نرخ رش��د‬ ‫بهره وری در چند س��ال گذش��ته یاداور شد‪ :‬در‬ ‫حقیق��ت نرخ رش��د بهره وری در دل نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی است و متناسب با ان افزایش یا کاهش‬ ‫می یاب��د‪ .‬در ای��ران نی��ز ب��ا توجه به نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬میزان نرخ بهره وری در سطح پایینی‬ ‫قرار دارد‪ .‬درواقع در چند س��ال گذشته اهدافی‬ ‫که برای رش��د بهره وری در نظر گرفته شده بود‪،‬‬ ‫تحقق نیافته اس��ت‪ .‬هنرور راهکارهای افزایش‬ ‫می��زان بهره وری را در چندین عامل برش��مرد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬توجه به س��رمایه انسانی و اموزش‬ ‫نیروی انس��انی یکی از این راهکارهاس��ت‪ .‬البته‬ ‫باید این اموزش ها در جهت رفع تکلیف نباشد و‬ ‫به اثربخش��ی این اموزش ها توجه خاص شود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر در بحث نیروی انس��انی نیز افراد با‬ ‫توجه به تخصص شان در جایگاه واقعی خود قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر شایسته ساالری عامل مهمی در‬ ‫افزایش میزان بهره وری به ش��مار می رود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬ب��رای افزایش میزان بهره وری‬ ‫باید از فناوری های روز اس��تفاده کرد و وس��ایل‬ ‫مس��تهلکی که س��بب کاهش میزان بهره وری‬ ‫می شوند را از سیستم خارج کرد‪.‬‬ ‫تشریح چشم انداز روشن در مجمع عمومی سالیانه‬ ‫صنایع شیمیایی سینا ‪ 200‬ریال سود نقدی تقسیم کرد‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت‬ ‫صنایع شیمیایی س��ینا (سهامی عام) ساعت‬ ‫‪ 15‬بعدازظه��ر روز دوش��نبه بیس��ت وپنجم‬ ‫خردادماه س��ال جــاری با حضـــور بیش از‬ ‫‪85‬درصــ��د‬ ‫س��هامداران در محل شرکت برگزار شد‪ .‬براساس رای گیری به‬ ‫عمل امده در جلس��ه مجمع عمومی اعضای هیات رییسه به شرح‬ ‫ذی��ل انتخاب گردی��د‪ :‬اقای جلیل مهین دوس��ت به عنوان رییس‬ ‫مجم��ع‪ ،‬اقایان مجلس��ی و رازقی به عن��وان ناظرین و اقای بیات‬ ‫دبیری مجمع را برعهده داش��ت‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلس��ه پس از اس��تماع گ��زارش هیات مدیره‪،‬‬ ‫صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ‪ 93‬تصویب شد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد به ازای هر سهم ‪ 200‬ریال سود نقدی تقسیم‬ ‫شود‪ .‬موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی اصلی‬ ‫و موسسه ازمودکاران به عنوان بازرس قانونی و علی البدل شرکت‬ ‫برای س��ال مال��ی ‪ 94‬انتخاب گردیدند‪ .‬روزنام��ه اطالعات نیز به‬ ‫عنوان روزنامه رسمی جهت درج اگهی های شرکت انتخاب ش��د‪.‬‬ ‫‹ ‹پی�امهیئ�تمدی�ره‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬مش��کالت اقتصادی‪ ،‬تورم توام با رکود و ادامه‬ ‫تحریم ها همچنان فش��ار سنگین خود را بر صنایع کشور اعمال و‬ ‫عملکرد انان را تحت تاثیر قرار داده بود‪ .‬شرکت صنایع شیمیایی‬ ‫س��ینا نیز به عن��وان بنگاهی فعال در بازار داخ��ل و خارج از این‬ ‫قاعده مس��تثنا نبوده است‪ .‬اهم مش��کالت و راه حل های مناسب‬ ‫برای گذر از انها به قرار زیر می باش��د‪:‬‬ ‫‪1‬ـ رقاب��ت برای تولید فرمالین در داخل کش��ور به دلیل عرضه‬ ‫فراوان ان و در نتیجه کاهش ش��دید قیمت و افت میزان فروش‪،‬‬ ‫فکر ایجاد محصول جایگزین را تقویت بخش��ید‪ .‬به همین منظور‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ 93‬موضوع افزایش ظرفی��ت تولید پارافرمالدئید‬ ‫به میزان دو برابر تولید موجود به تصویب رس��ید و پس از فراهم‬ ‫ش��دن مقدمات‪ ،‬از محل منابع داخلی شرکت و به کمک نیروهای‬ ‫فن��ی واحد جدید پارافرمالدئید با ظرفیت ‪ 2500‬تن در س��ال در‬ ‫تاریخ ‪ 8‬دی ماه به بهره برداری رسید‪ .‬محصول تولیدی این واحد‬ ‫عالوه بر مصرف مس��تقیم ‪ 7500‬تن فرمالین در س��ال‪ ،‬تماما در‬ ‫بازارهای خارج از کش��ور به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ب��ه دلیل موارد عنوان ش��ده در بند ب��اال و افزایش تقاضای‬ ‫خرید پارافرمالدئید از س��وی مشتریان خارجی‪ ،‬با انجام مطالعات‬ ‫بازار و تهی��ه گزارش توجیهی جهت هیات مدیره‪ ،‬موافقت گردید‬ ‫در محل س��وله موجود و غیرقابل اس��تفاده کارخانه‪ ،‬در فاز اول ‪2‬‬ ‫واح��د با ظرفیت هر یک ‪ 2500‬تن پارافرمالدئید در س��ال نصب‬ ‫و راه اندازی ش��ود‪ .‬در همین راستا و با برنامه ریزی دقیق عملیات‬ ‫خاک برداری و س��اختمانی اغاز گردی��ده و قراردادهای مربوطه با‬ ‫پیمانکاران جهت س��اختن تجهیزات تولید و نیز تاسیسات جانبی‬ ‫پش��تیبانی انعقاد یافته اس��ت‪ .‬طبق برنامه زمان بندی شده زمان‬ ‫بهره برداری از این واحد اول اس��فند ماه س��ال ‪ 1394‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ب��ا توجه ب��ه طول عم��ر دو واحد فرمالین موجود ش��رکت‬ ‫و تکنول��وژی قدیم��ی ان که در مقایس��ه با واحده��ای جدید و‬ ‫تکنولوژی پیش��رفته رقب��ا‪ ،‬راندمان کمتری دارن��د و این موضوع‬ ‫تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام ش��ده محصول تولیدی ش��رکت‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬پ��س از بررس��ی های فنی و تم��اس و مذاکره با‬ ‫ش��رکت های مهندس��ی خارجی و دارنده دان��ش فنی روزامد‪ ،‬در‬ ‫نهایت ب��ا عقد قرارداد با یکی از این ش��رکت های باتجربه توافق‬ ‫گردید نسبت به انجام تغییرات و اصالحات فرایندی در سیستم‬ ‫‪6‬ـ پی��رو مطالب من��درج در گزارش س��ال های گذش��ته در‬ ‫خص��وص پرونده موج��ود در تعزیرات در س��ال ‪ 1389‬با ادعای‬ ‫گمرک و صدور حکم توس��ط ان س��ازمان‪ ،‬اعتراض ش��رکت به‬ ‫دیوان عدالت اداری توس��ط وکیل ش��رکت مطرح که در مرحله‬ ‫اول توق��ف اجرای حکم از طرف دی��وان صادر گردیده و موضوع‬ ‫همچناندردس��تبررس��یمی باش��د‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچهش�رکت‬ ‫ش��رکت صنایع ش��یمیایی س��ینا (س��هامی ع��ام) در تاریخ‬ ‫‪ 1363/6/11‬تح��ت ش��ماره ‪ 53430‬در اداره ثبت ش��رکت ها و‬ ‫مالکی��ت صنعتی تهران به ثبت رس��یده و در تاریخ ‪1369/7/1‬‬ ‫تولی��د ‪ 2‬واحد فرمالین در طول مدت ‪ 6‬ماه و حداکثر تا اذر ماه‬ ‫س��ال جاری اقدام الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ب��ا توجه ب��ه نگرانی های س��ازمان های ذی رب��ط در مورد‬ ‫مص��ارف اب‪ ،‬ب��ا مطالعات انجام گرفته و بررس��ی امکان کاهش‬ ‫پساب های موجود ش��رکت و نیز بازگرداندن ان به چرخه تولید‬ ‫و جلوگیری از هدر رفت��ن ان عالوه بر صرفه جویی مالی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 180‬مترمکع��بابدرروزصرفه جوی��یب��هعم��لمی ای��د‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ب��ا توجه به اعمال سیاس��ت های انقباضی بانکی در جهت‬ ‫اعطای تس��هیالت‪ ،‬امکان اس��تفاده از ان برای تولید واحدهای‬ ‫جدید در شرکت وجود ندارد‪ .‬بنابراین توسعه واحدهای مذکور‬ ‫از محل اس��تفاده از منابع جاری شرکت صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این امر مستلزم تامین مالی از طرف سهامداران محترم می باشد‬ ‫ک��ه با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت طرح‬ ‫توجیهی افزایش س��رمایه به میزان صددرصد سرمایه فعلی در‬ ‫حال تهیه می باش��د‪.‬‬ ‫ترازنامه‬ ‫دارایی ها‬ ‫یادداشت‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪1392/12/29‬‬ ‫ریال‬ ‫ریال‬ ‫موجودی نقد و بانک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.608.045.607‬‬ ‫‪5.103.244.467‬‬ ‫حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری‬ ‫‪13‬‬ ‫‪37.761.557.374‬‬ ‫‪35.073.538.713‬‬ ‫حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪71.122.933.965‬‬ ‫‪73.553.105.313‬‬ ‫سایر حساب ها و اسناد پرداختنی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21.729.763.054‬‬ ‫‪8.527.596.014‬‬ ‫سایر حساب ها و اسناد دریافتنی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10.353.988.749‬‬ ‫‪5.754.579.359‬‬ ‫پیش دریافت ها‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4.249.543.980‬‬ ‫‪3.723.049.182‬‬ ‫دارایی های جاری‪:‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫ریال‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫یادداشت‬ ‫بدهی های جاری‪:‬‬ ‫موجودی مواد و کاال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪26.482.002.964‬‬ ‫‪22.538.406.884‬‬ ‫ذخیره مالیات‬ ‫‪16‬‬ ‫‪654.261.154‬‬ ‫سفارشات و پیش پرداخت ها‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.659.388.702‬‬ ‫‪19.770.842.226‬‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2.324.683.774‬‬ ‫‪772.072.784‬‬ ‫تسهیالت مالی دریافتنی‬ ‫‪18‬‬ ‫‪46.452.489.541‬‬ ‫‪57.405.978.956‬‬ ‫‪118.226.359.987‬‬ ‫‪126.720.178.249‬‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫‪113.172.298.877‬‬ ‫‪107.571.145.742‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪42.188.842.613‬‬ ‫‪24.630.394.063‬‬ ‫بدهی های غیرجاری‪:‬‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.680.647.410‬‬ ‫‪1.965.729.782‬‬ ‫حساب های پرداختنی بلندمدت‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2.335.750.044‬‬ ‫‪1.741.907.037‬‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4.044.928.605‬‬ ‫‪4.181.318.722‬‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5.459.115.074‬‬ ‫‪4.603.596.295‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫‪2.068.910.093‬‬ ‫دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫‪789.625.000‬‬ ‫‪309.176.520‬‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫‪48.704.043.628‬‬ ‫‪31.086.619.087‬‬ ‫سایر دارایی ها‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫‪166.930.403.615‬‬ ‫‪157.806.797.336‬‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫‪7.794.865.118‬‬ ‫‪6.345.503.332‬‬ ‫‪120.967.163.995‬‬ ‫‪113.916.649.074‬‬ ‫حقوق صاحبان سهام‪:‬‬ ‫سرمایه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30.712.500.000‬‬ ‫‪23.625.000.000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2.903.257.413‬‬ ‫‪2.362.500.000‬‬ ‫(‪30.712.500‬سهم ‪1000‬ریالی تمام پرداخت شده)‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته‬ ‫‪12.347.482.207‬‬ ‫‪17.902.648.262‬‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪45.963.239.620‬‬ ‫‪43.890.148.262‬‬ ‫جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪166.930.403.615‬‬ ‫‪157.806.797.336‬‬ ‫یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است‪.‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫ریال‬ ‫ریال‬ ‫فروش خالص‬ ‫‪23‬‬ ‫‪341.455.093.143‬‬ ‫‪360.123.579.379‬‬ ‫ریال‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬ ‫‪24‬‬ ‫(‪)287.773.547.777‬‬ ‫(‪)317.942.956.050‬‬ ‫‪53.681.545.366‬‬ ‫‪42.180.623.329‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ,‬اداری و عمومی‬ ‫‪25‬‬ ‫(‪)42.648.281.917‬‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های عملیاتی‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪)4.379.600.773‬‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫‪27‬‬ ‫(‪)4.738.653.087‬‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4.823.135.430‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سود قبل از کسر مالیات‬ ‫‪16‬‬ ‫سود هر سهم عملیاتی‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫ریال‬ ‫یادداشت‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫سود خالص‬ ‫در تاریخ ‪ 29‬اسفندماه ‪1393‬‬ ‫بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفندماه ‪1393‬‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)‬ ‫‪1392/12/29‬‬ ‫ش��روع به بهره برداری نموده اس��ت‪ .‬فعالیت این شرکت طبق‬ ‫اساس��نامه عبارتست از تاس��یس واحدهای شیمیایی مشتق از‬ ‫موادی چون متانول و اتانول که ش��امل فرمالدئید‪ ،‬هگزامین‪،‬‬ ‫پنتااریتروتول‪ ،‬اس��تالدئید‪ ،‬پارافرمالدئید و رزین های مالمینه و‬ ‫همچنین س��ایر صنایع شیمیایی و بهره برداری از انها‪ ،‬واردات‬ ‫و صادرات مواد اولیه و ماش��ین االت صنعتی مرتبط با موضوع‬ ‫شرکت و س��رمایه گذاری و مدیریت در سایر شرکت ها و انجام‬ ‫کلی��ه ام��ور بازرگانی داخلی و خارجی و ارائ��ه خدمات فنی و‬ ‫مهندس��یبهس��ایرش��رکت ها‪.‬‬ ‫(‪)31.509.697.430‬‬ ‫(‪)4.362.865.069‬‬ ‫(‪)47.027.882.690‬‬ ‫(‪)35.872.562.499‬‬ ‫‪6.653.662.676‬‬ ‫‪6.308.060.830‬‬ ‫(‪)7.939.194.278‬‬ ‫‪8.104.341.485‬‬ ‫‪84.482.343‬‬ ‫‪165.147.207‬‬ ‫‪6.738.145.019‬‬ ‫‪6.437.208.037‬‬ ‫(‪)648.803.661‬‬ ‫(‪)612.094.360‬‬ ‫‪6.089.341.358‬‬ ‫‪5.861.113.677‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪186‬‬ ‫سود (زیان) هر سهم غیرعملیاتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سود هر سهم بعد از کسر مالیات‬ ‫‪198‬‬ ‫‪190‬‬ ‫گردش حساب سود انباشته‬ ‫‪6.089.341.358‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‬ ‫‪5.861.113.677‬‬ ‫‪20.360.595.772‬‬ ‫‪19.385.480.573‬‬ ‫(‪)2.457.947.510‬‬ ‫(‪)2.618.945.988‬‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‪ -‬تعدیل شده‬ ‫‪17.902.648.262‬‬ ‫‪16.766.534.585‬‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫(‪)7.087.500.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫‪29‬‬ ‫‪10.815.148.262‬‬ ‫سود قابل تخصیص‬ ‫تخصیص سود‪:‬‬ ‫‪16.904.489.620‬‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود مصوب سال قبل‬ ‫‪22.627.648.262‬‬ ‫(‪)540.757.413‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‬‫(‪)4.725.000.000‬‬ ‫(‪)4.016.250.000‬‬ ‫سود تخصیص داده شده طی سال‬ ‫(‪)4.557.007.413‬‬ ‫(‪)4.725.000.000‬‬ ‫سود انباشته در پایان سال‬ ‫‪12.347.482.207‬‬ ‫‪17.902.648.262‬‬ ‫از انجاییکه اجزا تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری و تعدیالت سنواتی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است‪.‬‬ ‫یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‪۱۳‬میلیون بیمه شده اصلی‬ ‫زیرپوشش تامین اجتماعی‬ ‫تا پایان سال گذشته‪۱۳ ،‬میلیون و ‪۳۴۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۹۸‬نف��ر بیمه ش��ده اصل��ی‬ ‫زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم دفتر امار و محاس��بات اقتصادی و‬ ‫اجتماعی این سازمان‪ ،‬از مجموع بیمه شدگان اصلی‪،‬‬ ‫‪۹‬میلیون و ‪ ۲۵۶‬هزار و ‪ ۳۵۸‬نفر بیمه ش��ده اجباری‬ ‫هس��تند‪ .‬از دیگر گروه های بیمه شدگان اصلی تامین‬ ‫اجتماعی می توان به بیمه شدگان اختیاری ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۳‬نفر‪ ،‬بیمه ش��دگان حرفه و مشاغل ازاد ‪۷۸۳‬هزار‬ ‫و‪ ۹۸۴‬نفر و یک میلیون و ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۴۴‬نفر راننده‬ ‫در همین مدت اش��اره کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫‪۵۱۷‬ه��زار و ‪ ۹۶۳‬بافنده‪ ۶۶۵ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۱‬کارگر‬ ‫س��اختمانی‪۱۶۸ ،‬هزار و ‪ ۴۸۱‬نفر مقرری بگیر بیمه‬ ‫بی��کاری‪ ۲۲۰ ،‬هزار و ‪ ۵۱۴‬نفر بیمه ش��ده توافقی و‬ ‫س��ایر گروه ه��ا ‪۲۲‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬نفر به عن��وان دیگر‬ ‫بیمه ش��دگان اصل��ی زیر پوش��ش س��ازمان تامی��ن‬ ‫اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بانک شهر بنیانگذار نخستین‬ ‫شعبه الکترونیکی‬ ‫بانک شهر برای نخس��تین بار در کشور‪،‬‬ ‫شعبه الکترونیکی(وی تی ام) این بانک را‬ ‫با ارائه شش خدمت متنوع بانکی معرفی‬ ‫و راه اندازی کرد‪ .‬حسین محمدپورزرندی با اشاره به‬ ‫ارائه خدمات از طریق ش��عب الکترونیکی (وی تی ام)‬ ‫س در ش��عب‬ ‫بان��ک ش��هر گفت‪ :‬هم اکنون ‪6‬س��روی ‬ ‫الکترونیکی(وی ت��ی ام) بانک ش��هر فعال اس��ت که‬ ‫قابلیت ارائه خدمات به شهروندان را دارد ‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل بانک ش��هر با اش��اره ب��ه اهمیت این‬ ‫دس��تگاه در سهولت ارائه خدمات به مشتریان افزود‪:‬‬ ‫افتتاح حس��اب‪ ،‬انتقال وجه داخلی بین سپرده های‬ ‫بان��ک ش��هر‪ ،‬اعالم مفق��ودی و مس��دودی کارت و‬ ‫مس��دود ک��ردن اینترنت بان��ک و همراه بانک‪ ،‬اعالم‬ ‫موجودی حساب‪ ،‬پرداخت اقساط تسهیالت از محل‬ ‫سپرده مشتری و همچنین صدور کارت نقدی ازجمله‬ ‫سرویس های فعال در شعب مجازی بانک شهر است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پورزرندی‪ ،‬ش��عبه الکترونیک��ی موجود در‬ ‫پیشخوان های شهرنت بانک شهر‪ ،‬این امکان را برقرار‬ ‫می کند تا مش��تری به صورت انالین با رییس شعبه‬ ‫مجازی در ارتباط باشد و درخواست های بانکی خود‬ ‫را به ص��ورت غیرحضوری انجام دهد که این قابلیت‬ ‫برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور رونمایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه توس��عه بانکداری‬ ‫الکترونیک مهم ترین رویکرد س��ال جاری بانک شهر‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس این برنامه در سال جدید‪،‬‬ ‫رویکرد بانکداری الکترونیک با جدیت بیشتری دنبال‬ ‫خواهد شد و به جای توسعه فیزیکی شعب‪ ،‬راه اندازی‬ ‫پیشخوان های شهرنت در دست انجام است ‪.‬‬ ‫حمایت از بخش های تولید‬ ‫و زیربنایی در صدر برنامه های‬ ‫بانک دی‬ ‫س��اختمان شماره دو بانک دی با حضور‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬اعضای هیات مدیره و برخی‬ ‫از معاونان و مدیران بانک گشایش یافت‪.‬‬ ‫احم��د ش��فیع زاده مدیرعامل بانک دی در مراس��م‬ ‫افتتاحیه این س��اختمان اظهار کرد‪ :‬با هدف تجمیع‬ ‫گ��روه مال��ی دی و حض��ور در یک��ی از قطب ه��ای‬ ‫اقتصادی تهران و کش��ور این س��اختمان خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گروه مالی دی برای نقش افرینی‬ ‫بیش��تر در اقتص��اد ایران به انس��جام بیش��تری نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اب��راز امیدواری کرد که با تجمیع ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه گروه مالی دی در این س��اختمان و ارائه‬ ‫خدمات مطلوب تر به مش��تریان بان��ک و گروه مالی‬ ‫حضور پررنگ تری در اقتصاد کش��ور داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده ادامه داد‪ :‬با هدف نقش افرینی بیش��تر و‬ ‫اثرگذاری بر اقتصاد ملی‪ ،‬حمایت از بخش های تولید‬ ‫و زیربنایی کشور در صدر برنامه های بانک قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل بانک دی نقش بانک ها را در جریان‬ ‫اقتصاد مقاومتی بسیار اثرگذار و کلیدی توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬باید نقش بانک ها در بخش های مختلف اقتصاد‬ ‫ملی تعریف ش��ود‪ ،‬چراکه هر ی��ک دارای مزیت های‬ ‫متفاوتی هس��تند که بر این اساس می توانند تقسیم‬ ‫کار ک��رده و بر مبنای مزیت ه��ا حرکت کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینک��ه ارزش افرینی برای ذی نفعان باید در‬ ‫مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گام ه��ای اس��توار بانک دی در جه��ت ارزش افرینی‬ ‫برای ذی نفعان‪ ،‬زمانی با موفقیت همراه خواهد ش��د‬ ‫که بتوانیم در زمین ه تحقق سیاس��ت ها و برنامه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی نیز فعاالنه نقش افرینی کنیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی طرح کاهش دوباره نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی‪ ،‬در دستور کار شورای پول و اعتبار‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬ط��رح کاهش دوباره نرخ‬ ‫سپرده قانونی بانک ها برای افزایش توان‬ ‫وام ده��ی و ایجاد تح��رک در این بخش‪،‬‬ ‫در دس��تور بررسی ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫قرار دارد‪ .‬سه ش��نبه پیش ب��ود که علی‬ ‫طیب نیا وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در‬ ‫صحن علنی مجلس ب��ه نمایندگان قول‬ ‫داد که کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها‬ ‫در دستور کار ش��ورای پول و اعتبار قرار‬ ‫گرفته است این درحالی است که اعضای‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتب��ار‪ ،‬در روز هش��تم‬ ‫اردیبهشت ماه نرخ سپرده قانونی بانک ها‬ ‫را نیم درصد کاهش دادند و این نرخ را به‬ ‫‪10‬درصد رساندند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ش��ورای پول و اعتبار با‬ ‫وجود اینکه هنوز دو ماه از مصوبه کاهش‬ ‫ن��رخ ذخیره قانون��ی بانک ها ن��زد بانک‬ ‫مرکزی نگذش��ته اس��ت‪ ،‬باز هم به دنبال‬ ‫کاهش این نرخ است تا بتواند به خواسته‬ ‫برخ��ی وزرا و وعده های دولتمردان جامه‬ ‫عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد این اقدام بانک مرکزی‬ ‫در پ��ی وعده اس��حاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رییس جمهور در اواسط سال گذشته‬ ‫مبن��ی بر اینکه ن��رخ س��پرده قانونی به‬ ‫‪۱۰‬درصد کاه��ش خواهد یاف��ت‪ ،‬انجام‬ ‫ش��د‪ .‬البته در اسفندماه سال گذشته هم‬ ‫محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از نامه ن��گاری با رییس جمهور‬ ‫درباره نرخ س��پرده قانون��ی بانک ها خبر‬ ‫داده ب��ود‪ .‬به نظر می رس��د مع��اون اول‬ ‫رییس جمهور برای وعده ای که داده بود‪،‬‬ ‫به بسته خروج از رکود دولت استناد کرد‪،‬‬ ‫زیرا براس��اس بند ‪ ۵‬بخش سیاست های‬ ‫پولی این بس��ته‪ ،‬یکسان سازی و کاهش‬ ‫تدریجی نس��بت س��پرده قانونی بانک ها‬ ‫متناس��ب با تحوالت نرخ تورم‪ ،‬به عنوان‬ ‫موارد دارای اولویت در این بخش در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬این سیاست با هدف‬ ‫افزایش قدرت وام ده��ی بانک ها و تامین‬ ‫مال��ی تولید در دس��تور کار ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه رییس کل‬ ‫بانک مرکزی پی��ش از این درباره تورم زا‬ ‫بودن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی‬ ‫بانک ها و ازادس��ازی مناب��ع نام برده ابراز‬ ‫نگران��ی ک��رده و اعالم ک��رد کاهش هر‬ ‫یک درصد از نرخ س��پرده قانونی بانک ها‬ ‫‪4/5‬درصد نقدینگی را افزایش می دهد و‬ ‫بانک ها جان می گیرند؟‬ ‫نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند‬ ‫دس��تاوردهای کنترل ت��ورم در ماه های‬ ‫اخی��ر را خدش��ه دار کن��د‪ ،‬بنابراین فعال‬ ‫تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ق�درت تس�هیالت دهی‬ ‫بانک ها‬ ‫به هرحال طرح کاهش دوباره س��پرده‬ ‫قانون��ی بانک ه��ا درحالی از س��وی وزیر‬ ‫اقتصاد اعالم ش��ده اس��ت که ب��ه گفته‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬این امر می تواند‬ ‫ابزاری باش��د برای افزایش توان وام دهی‬ ‫و ایج��اد تحرک در بخ��ش اقتصاد‪ ،‬اما به‬ ‫ش��رط انکه پیش نیازهای این سیاس��ت‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬کارشناس��ان بر این باورند‬ ‫که کاهش ن��رخ ذخیره قانون��ی بانک ها‬ ‫نزد بان��ک مرکزی درحال��ی می تواند در‬ ‫بخش های اقتصادی موثر واقع ش��ود که‬ ‫ای��ن منابع به س��مت بخش هایی هدایت‬ ‫ش��ود که درنهایت باعث هدررفت منابع‬ ‫بانک ها نشود و مطالبات معوق بانک ها را‬ ‫افزایش ندهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مناب�ع بانک ه�ا ب�ه س�مت تولی�د‬ ‫داخل هدایت شود‬ ‫الب��رت بغزیان یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫در این باره‬ ‫اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که بانک ها در مدت‬ ‫اخی��ر با توجه به محدودیت منابعی که با‬ ‫ان مواج��ه بودند با دریاف��ت وام از بانک‬ ‫مرکزی در تالش بودند تا بتوانند این خال‬ ‫را جبران کنند و بتوانند منابعش��ان را در‬ ‫اختیار متقاضیان وام ق��رار دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما به طور حتم اس��تفاده از این سیاست‪،‬‬ ‫تبعات منفی زیادی به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬سیاس��ت دیگ��ری که در‬ ‫جه��ت افزایش ت��وان اعتباردهی بانک ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬استفاده از ابزار سپرده قانونی‬ ‫بانک هاس��ت که هرچه میزان این سپرده‬ ‫نزد بان��ک مرکزی کاهش یاب��د این امر‬ ‫ام��کان ت��وان تس��هیالت دهی بانک ها را‬ ‫افزای��ش خواهد داد که در همین راس��تا‬ ‫هم چندی پی��ش میزان این س��پرده به‬ ‫‪10‬درص��د کاه��ش یافت‪ .‬ام��ا موضوعی‬ ‫ک��ه در این بی��ن وجود دارد این اس��ت‬ ‫‹ ‹افزایش نظارت و دقت در فرایند‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫عبدالرض��ا امیرت��اش یک��ی دیگ��ر از‬ ‫با‬ ‫کارشناس��ان هم در گفت وگو با‬ ‫بی��ان اینکه نرخ س��پرده قانونی بانک ها‪،‬‬ ‫مقدار پولی اس��ت که به عن��وان ذخیره‬ ‫نزد بانک مرکزی نگهداری می ش��ود که‬ ‫ازاد ش��دن این منابع‪ ،‬بدون فراهم کردن‬ ‫زمینه ه��ای الزم می توان��د ب��ه افزای��ش‬ ‫نقدینگی در جامعه منجر ش��ود‪ ،‬در این‬ ‫رابطه گفت‪ :‬بنابراین بانک مرکزی وقتی‬ ‫بخواه��د ای��ن ت��وان را مح��دود کند به‬ ‫بانک ها تاکید می کند که به عنوان نمونه‬ ‫ذخای��ر قانونی را تا ‪ 20‬درصد س��پرده ها‬ ‫نگه دارند که دراین راستا فقط ‪ 80‬درصد‬ ‫برای وام دهی بانک ها باق��ی می ماند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی نرخ این سپرده کاهش یابد بانک ها‬ ‫می توانن��د به عن��وان نمونه ت��ا ‪۹۰‬درصد‬ ‫وج��وه سپرده هایش��ان را وام پرداخ��ت‬ ‫کنند‪ ،‬سیاس��تی که چند وقتی است در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫که کاهش بیش��تر این نرخ ممکن است‬ ‫نقدینگ��ی و درنهایت تورم را در کش��ور‬ ‫افزایش دهد که در این راس��تا نیاز است‬ ‫ابتدا تدابی��ر الزم و پیش نیازهای اجرای‬ ‫این سیاست اتخاذ شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫همی��ن زمینه هم ب��رای اینکه اثر مثبت‬ ‫این سیاست در بخش اقتصاد نمایان شود‬ ‫باید تالش ش��ود که به ص��ورت هدفمند‬ ‫این منابع به سمت تولید داخلی و تولید‬ ‫صادرات محور هدایت ش��ود و بانک ها نیز‬ ‫از پرداخت وام های بی رویه به بخش هایی‬ ‫که از توجیه اقتصادی مناس��ب برخوردار‬ ‫نیس��تند خودداری کنند‪ .‬بغزیان معتقد‬ ‫اس��ت اگر نظارت کافی ب��ر روند اعطای‬ ‫تسهیالت انجام نشود این امر ممکن است‬ ‫باعث افزای��ش مطالبات مع��وق بانک ها‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته این کارشناس اقتصادی‪،‬‬ ‫بنابراین کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها‬ ‫در نزد بانک مرکزی می تواند به نفع تولید‬ ‫و صنعت کش��ور باش��د اما به شرطی که‬ ‫بانک ه��ا اعتبارس��نجی مش��تریان را به‬ ‫دقت انجام دهن��د و وثایق کافی در ازای‬ ‫پرداخت تس��هیالت دریافت کنند تا این‬ ‫منابع به وام های معوق و مشکوک الوصول‬ ‫تبدیل نشود ‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬با کاهش نرخ سپرده قانونی‬ ‫بانک ها نزد بانک مرکزی به ‪10‬درصد که‬ ‫چند وقتی است در بانک ها در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬این امر باعث شد توان اعتباردهی‬ ‫بانک ها تا ح��دودی افزایش یابد‪ .‬اما این‬ ‫نرخ اگر بخواهد دوب��اره کاهش یابد باید‬ ‫ب��ه ای��ن موضوع توجه ش��ود ک��ه باعث‬ ‫افزایش نقدینگی در کشور نشود‪ .‬وی بر‬ ‫این باور اس��ت که کاهش بیشتر سپرده‬ ‫قانون��ی بانک ها در ش��رایطی می تواند به‬ ‫نفع تولید و صنعت کش��ور باشد که ارائه‬ ‫این منابع با دقت بیش��تری انجام شود تا‬ ‫درنهایت باعث بازگش��ت نشدن وام ها به‬ ‫بانک ها نش��ود‪ .‬امیرتاش معتقد است‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی برای اینک��ه نفع اجرای‬ ‫این سیاست در بخش مولد کشور افزایش‬ ‫یابد باید روی فرایند پرداخت وام ها دقت‬ ‫و نظارت بیش��تری ش��ود تا این منابع به‬ ‫طرح هایی که از توجیه اقتصادی بیشتری‬ ‫برخوردار است پرداخت شود‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد در پکن‬ ‫اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیر ساخت اسیا امضا می شود‬ ‫وزیر اقتصاد که برای امضای اساسنامه بانک زیرساخت‬ ‫اس��یا در پکن به سر می برد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران تالش می کند‬ ‫نقش موثری در فعالیت های این بانک ایفا کند‪.‬‬ ‫عل��ی طیب نیا در بدو ورود به پکن برای ش��رکت در‬ ‫مراس��م امضای اس��ناد بانک تازه تاس��یس زیرساخت‬ ‫اس��یایی گفت‪ :‬قرار اس��ت اساس��نامه بانک به وس��یله‬ ‫اعضای موسس امضا ش��ود تا فعالیت این بانک را وارد‬ ‫مرحل��ه جدیدی کند و ایران به عن��وان یکی از اعضای‬ ‫موس��س تالش می کند نقش موث��ری در فعالیت های‬ ‫بانک سرمایه گذاری زیرساخت اسیا ایفا کند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی بانک زیرس��اخت اس��یا‬ ‫را‪ ،‬بانکی ـ توس��عه ای خواند و افزود‪ :‬این بانک می تواند‬ ‫مکمل��ی برای س��ایر بانک های فع��ال در زمینه تامین‬ ‫مالی برنامه های توس��عه ای باش��د‪ .‬بانک سرمایه گذاری‬ ‫زیرس��اخت اس��یا دارای نقش��ی موث��ر در تامین مالی‬ ‫طرح های زیرس��اختی در مجموعه کشورهای اسیایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک سرمایه گذاری زیرساخت اسیا نخستین ساختار‬ ‫جدید بانکی بین المللی در قاره اسیاست که کشورهایی‬ ‫از جمله چین‪ ،‬هند‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬عمان‪ ،‬قط��ر‪ ،‬برونئی‬ ‫دارالس�لام‪ ،‬کامبوج‪ ،‬الئوس‪ ،‬میانمار‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫مغولس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬نپ��ال‪ ،‬س��ریالنکا‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬مالدی��و‪ ،‬نیوزیلن��د‪ ،‬اردن‪ ،‬تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫لوکزامب��ورگ‪ ،‬برمه‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬انگلس��تان‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬برزی��ل‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬هلند و اسپانیا به عضویت رسمی ان درامده اند‪.‬‬ ‫عضویت جمهوری اس�لامی ایران در این بانک حرکتی‬ ‫به منظ��ور تحقق اصول سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫مبنی ب��ر اس��تفاده موث��ر و کارام��د از ظرفیت ه��ای‬ ‫اقتصادی س��ازمان های بین المللی و منطقه ای همراه با‬ ‫نقش افرینی روزافزون کشورها در عرصه های اقتصادی‬ ‫ـ منطقه ای تلقی می شود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫تغییرات ناچیز قیمتی در بازار طال و سکه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در بازار دیروز س��که تمام طرح‬ ‫جدید ‪907‬هزار تومان عرضه شد که در مقایسه‬ ‫با اخرین قیمت هفته گذشته‪ ،‬روند افزایشی را‬ ‫با شیب مالیم نش��ان می دهد‪ .‬این رشد قیمت‬ ‫در حالی در نخس��تین روز هفته برای بازار طال‬ ‫و س��که رقم خورد که بهای اونس طال به دنبال‬ ‫ناامیدی از توافق یونان و اتحادیه اروپا با افزایش‬ ‫اندکی رو به رو ش��د‪ .‬قیمت جهانی طال دیروز در‬ ‫اخرین روز هفته کاری خود‪ ،‬تحت تاثیر حاصل‬ ‫نش��دن توافق یونان و اتحادیه اروپا قرار گرفت و‬ ‫به نرخ یک هزار و ‪ 174‬دالر و ‪ 20‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به ه��ر ترتیب در ادامه این رون��د‪ ،‬انواع دیگر‬ ‫س��که نیز تح��ت تاثیر این جریان ب��ا تغییرات‬ ‫قیمتی مواجه ش��دند و نیم سکه با رشد ‪2‬هزار‬ ‫تومان��ی ‪461‬ه��زار توم��ان قیمت خ��ورد‪ .‬اما‬ ‫ربع س��که در این روز با کاهش روبه رو ش��د و با‬ ‫نرخ ‪256‬هزار تومان به فروش رسید‪ .‬قیمت هر‬ ‫گرم طالی ‪18‬عیار هم نسبت به روزهای پایانی‬ ‫هفته گذش��ته ثبات داش��ت و حدود ‪92‬هزار‬ ‫تومان دادوس��تد شد‪ .‬این روند در حالی بر بازار‬ ‫طال و سکه حاکم بود که در بازار همسایه یعنی‬ ‫ارز‪ ،‬قیم��ت هر دالر امریکا در اخرین بررس��ی‬ ‫بازار‪ ،‬با ثبات همراه بوده و ‪ 3300‬تومان فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33010‬‬ ‫‪33000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37080‬‬ ‫‪37220‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,610,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51680‬‬ ‫‪51900‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,065,000‬‬ ‫‪9,085,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27010‬‬ ‫‪27150‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪8,980,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8940‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,290,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25380‬‬ ‫‪25550‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,490,000‬‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35060‬‬ ‫‪35400‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪8,980,000‬‬ ‫‪9,030,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12480‬‬ ‫‪12600‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪908,800‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪3,990,000‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8930‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دو روی سکه بازار سهام در استانه توافق سرنوشت ساز‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته بازار سرمایه با‬ ‫چراغ س��بز نمادهای بانکی ها رو به رو ش��د‪،‬‬ ‫به طوری که با صف خرید ش��دن سهام بانک‬ ‫پارس��یان‪ ،‬س��ایر نمادهای بانکی نیز با رشد‬ ‫قیمت س��هام همراه ش��دند که این نشان از‬ ‫افزایش امیدواری ها به نتایج مثبت احتمالی‬ ‫از مذاکرات وین و رسیدن به توافق نهایی تا‬ ‫ضرب االجل ‪ 10‬تیرماه دارد چراکه نمادهای‬ ‫بانک��ی‪ ،‬مهم تری��ن گروهی هس��تند که از‬ ‫تحریم ها اس��یب های جدی دی��ده و با رفع‬ ‫تحریم می توانند رش��د قابل توجهی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اما این چراغ س��بز در حالی روشن شد که‬ ‫همچن��ان عرضه های پی درپ��ی حقوقی ها و‬ ‫فروش در نرخ های منفی نیز وجود داشت‪.‬‬ ‫حال انکه ب��ه نظر می رس��د چنانچه این‬ ‫عرضه ها با این روش و به سمت دامنه منفی‬ ‫قیمت ه��ا رخ نده��د‪ ،‬می توان��د در افزایش‬ ‫اعتماد س��رمایه گذاران و س��هامداران موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در مقابل اما‪ ،‬این اقدام سهامداران حقوقی‬ ‫در نهای��ت ثم��ری نخواهد داش��ت جز دامن‬ ‫زدن به ترس س��هامداران حقیقی و تشدید‬ ‫هیجان��ات منفی در بازار ک��ه تبعات ان کل‬ ‫بازار س��رمایه و ب��ورس را درگی��ر می کند‪ ،‬‬ ‫چراک��ه ای��ن می��زان عرضه ها در ش��رایط‬ ‫کنون��ی و در حال��ی که هن��وز اعتمادها به‬ ‫بازار بازنگشته‪ ،‬از توان بازار و سرمایه گذاران‬ ‫حقیقی و خرد خارج است‪.‬‬ ‫اما ش��اید بد نباشد در ش��رایطی که تیم‬ ‫مذاکره کنن��ده ایران��ی برای حل مش��کالت‬ ‫فعلی کشور در ان س��وی میدان می جنگد‪،‬‬ ‫حقوقی ها نیز در این سوی میدان به حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاران حقیقی بیایند تا با کمک‬ ‫یکدیگ��ر در بهب��ود وضعیت ملته��ب بازار‬ ‫سرمایه بیشتر تالش کنند‪ ،‬چراکه درنهایت‬ ‫نتایج مثب��ت و عایدات ان نصی��ب انها نیز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در ادام��ه نگاهی ب��ه روند معام�لات روز‬ ‫گذش��ته نش��ان می دهد حج��م عرضه های‬ ‫دی��روز س��رانجام ش��اخص را منف��ی کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ای��ن روز نمادهای پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس‪ ،‬پتروش��یمی خارک و مپنا‬ ‫بیش��ترین تاثی��ر منفی را بر ش��اخص ثبت‬ ‫کردند و اف��ت ‪ 45‬واحدی این متغیر را رقم‬ ‫زدن��د‪ .‬این در حالی بود ک��ه نمادهای بانک‬ ‫ملت‪ ،‬بانک پارس��یان‪ ،‬پتروش��یمی مبین و‬ ‫حفاری ش��مال با بیش��ترین تاثیر مثبت بر‬ ‫شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند‪.‬‬ ‫در جریان دادوس��تدهای این روز شاخص‬ ‫ازاد شناور نیز ‪ 56‬واحد افت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫در حالی که شاخص بازار اول ‪ 69‬واحد پایین‬ ‫امد‪ ،‬شاخص بازار دوم ‪ 137‬واحد رشد کرد‪.‬‬ ‫در دادوستدهای روز گذشته بورس تهران‬ ‫س��هامداران بی��ش از ‪410‬میلیون س��هم و‬ ‫حق تقدم به ارزش بیش از ‪944‬میلیارد ریال‬ ‫در ‪42‬هزار نوبت معامالتی دادوستد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن گروه ه��ای خ��ودرو‪ ،‬بانک ها و‬ ‫فراورده های نفتی برترین گروه های صنعتی‬ ‫بازار بودند‪.‬‬ ‫در میان شاخص های صنعتی‪ ،‬دستگاه های‬ ‫برق��ی‪ ،‬انتش��ار و چاپ و محص��والت فلزی‬ ‫بیشترین رشد را داشتند‪.‬‬ ‫همچنین صدرنشینی بازار نیز با بیشترین‬ ‫رش��د قیمت متعلق به نمادهای کیمیدارو‪،‬‬ ‫حفاری ش��مال‪ ،‬پتروشیمی فارابی‪ ،‬لعابیران‪،‬‬ ‫بیمه ملت‪ ،‬تولیدی شهید قندی و تولید مواد‬ ‫اولیه و الیاف مصنوعی بود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی ب��ود که نمادهای س��یمان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬پارس خزر‪ ،‬جوش��کاب یزد‪ ،‬لوله و‬ ‫ماشین س��ازی ایران‪ ،‬س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬نفت پارس و لبنیات پاک با بیش��ترین‬ ‫کاه��ش قیمت در انتهای ج��دول معامالت‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬همچنی��ن در جریان معامالت‬ ‫روز شنبه نمادهای پاکش��و‪ ،‬حفاری شمال‪،‬‬ ‫بانک پارس��یان‪ ،‬صنایع ریخته گ��ری ایران‪،‬‬ ‫گلوکوزان و پاکش��و س��نگین ترین صف های‬ ‫خری��د را ثبت کردند‪ .‬ای��ن در حالی بود که‬ ‫نورد الومینیوم‪ ،‬حق تقدم گلوکوزان‪ ،‬سیمان‬ ‫قائن‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬سیمان خزر‪ ،‬بین المللی‬ ‫محص��والت پ��ارس و قن��د نقش جه��ان با‬ ‫طوالنی ترین صف های فروش مواجه ش��دند‪.‬‬ ‫بیش��ترین حجم معامالت ه��م در نمادهای‬ ‫بان��ک ص��ادرات‪ ،‬پ��ارس خودرو و س��یمان‬ ‫خوزس��تان ثبت ش��د‪ .‬همچنی��ن نمادهای‬ ‫سیمان خوزستان‪ ،‬بانک صادرات و گسترش‬ ‫نفت و گاز پارسیان بیشترین ارزش معامالت‬ ‫را داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور‬ ‫س��رمایه گذاری ه��دف حافظ با بی��ان این‬ ‫مطل��ب که در صورت دس��تیابی ب��ه توافق‬ ‫به ط��ور طبیعی انتظار م��ی رود تا چند روز‬ ‫همه سهام ش��رکت ها اعم از دارای وضعیت‬ ‫مناس��ب و نامناسب‪ ،‬رش��د قیمتی را تجربه‬ ‫کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این رش��د به ط��ور احتمالی‬ ‫ناش��ی از هیجانات بازار بین ‪ 10‬تا ‪20‬درصد‬ ‫خواه��د بود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬پس از افت این‬ ‫هیجان چند روزه ب��ه طور احتمالی عرضه ها‬ ‫در نمادها شدت خواهد گرفت و سهام خوب‬ ‫و بد مسیر خود را جدا خواهند کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬در حالی رش��د صد درصدی ارزش سهام‬ ‫برخی از ش��رکت ها دور از ذهن نیس��ت که‬ ‫در مقابل ممکن اس��ت برخی ش��رکت های‬ ‫زیان ده و نا کارامد حتی به قیمت های کمتر‬ ‫از قیمت های پیش از توافق بازگردند‪.‬‬ ‫عل��ی ش��هبندیان در مقابل ب��ه روند اتی‬ ‫بورس در صورت تمدید مذاکرات هس��ته ای‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در صورتی که توافق رخ‬ ‫ندهد احتماال بازار با کاهش حجم معامالت‬ ‫روبه رو خواهد ش��د و نقد ش��وندگی سهام به‬ ‫شدت کاس��ته می ش��ود و بازار چشم انتظار‬ ‫سیاست های پولی و مالی دولت و همچنین‬ ‫سیاس��ت دولت در باره ن��رخ ارز می ماند که‬ ‫البته نمی توان پیش بینی دقیقی از ش��رایط‬ ‫نب��ود تواف��ق داش��ت‪ .‬وی درب��اره صنای��ع‬ ‫پر ظرفیت بورس گف��ت‪ :‬تفکر حاکم بر بازار‬ ‫س��رمایه کش��ور ما اغلب تفکر ریسک پذیر‬ ‫است و سهامداران به دنبال صنایعی هستند‬ ‫که پس از تحریم ها رشد قابل توجه و سریعی‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬اما توصیه می ش��ود به دنبال‬ ‫صنایعی باشیم که سود انها در اینده نسبت‬ ‫ب��ه بهترین س��ال فعالیت انها در گذش��ته‬ ‫چن��دان دس��تخوش تغیی��ر نش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫باید واقع بین باش��یم‪ ،‬رق��م مطالبات معوق‬ ‫بانک های کش��ور در امارهای غیررسمی در‬ ‫حدود یک پنجم کل نقدینگی کش��ور است‪.‬‬ ‫یعن��ی به زبان س��اده در حدود یک پنجم از‬ ‫کل سپرده های مردم و شرکت ها در بانک ها‬ ‫هیچ پشتوانه مشخصی ندارد و معلوم نیست‬ ‫چه زمانی وصول خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��هبندیان صنای��ع حمل ونق��ل و نی��ز‬ ‫پتروش��یمی را جزو صنایع پرظرفیت بورس‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬در این بی��ن صنایعی که‬ ‫دارای مزیت نسبی هستند نظیر حمل ونقل‬ ‫و ترانزی��ت‪ ،‬نف��ت و گاز و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫صنایع مرتبط با گردش��گری و حتی برخی‬ ‫ش��رکت های خوب خودروس��از ک��ه بتوانند‬ ‫نظر ش��رکای معتبر خارجی را جلب کنند از‬ ‫ظرفیت اعطای بازدهی مناسب به سهامداران‬ ‫در بلندمدت برخوردارند‪ .‬صنایعی نظیر بیمه‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و اپراتورهای مخابراتی نیز‬ ‫می توانند با رشد ضریب نفوذ برخی خدمات‬ ‫خ��ود در اقتصاد مل��ی بازدهی خوبی نصیب‬ ‫سهامداران کنند‪ .‬گرچه باید توجه داشت که‬ ‫احتمال حذف برخی ش��رکت های ناکارامد‬ ‫در ای��ن صنایع نیز وجود دارد و باید با دقت‬ ‫اقدام به انتخاب ش��رکت هایی کرد که وضع‬ ‫مال��ی بهتری دارن��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫صورت انج��ام توافق در بلند م��دت با بهبود‬ ‫اقتصاد کش��ور و کاهش ریسک های مربوط‬ ‫به کلیت اقتصاد‪ ،‬نس��بت «پی» بر «ای» در‬ ‫بازار افزایش می یابد و رش��د قیمت س��هام‬ ‫ش��رکت ها از این محل اتف��اق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از ش��رکت ها وجود‬ ‫دارند ک��ه «پی» بر «ای» ‪ 4‬دارند و احتمال‬ ‫کاهش سود یا ورشکس��تگی انها نیز بسیار‬ ‫کم اس��ت‪ .‬چنین شرکت هایی گرچه ممکن‬ ‫اس��ت ظرفیت زی��ادی برای افزایش س��ود‬ ‫نداشته باش��ند‪ ،‬اما در صورتی که پی بر ای‬ ‫انها از ‪ 4‬به ‪ 6‬افزایش یابد می توانند بازدهی‬ ‫‪ 50‬درصدی را فقط از محل افزایش نس��بت‬ ‫«پی» بر «ای» نصیب سهامداران کنند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7737.9‬‬ ‫‪-0.278368452‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪632.4‬‬ ‫‪0.094966762‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10352.9‬‬ ‫‪0.020288287‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4712.8‬‬ ‫‪-0.9208258‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪0.450096449‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪14903.9‬‬ ‫‪-0.046945523‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6118.9‬‬ ‫‪0.661325612‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪47649‬‬ ‫‪1.707613823‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪184267.1‬‬ ‫‪-1.464500032‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16273.1‬‬ ‫‪-1.239880078‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26412.4‬‬ ‫‪-0.0461691‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18572.2‬‬ ‫‪1.275472645‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10591.4‬‬ ‫‪0.093559514‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪288256.6‬‬ ‫‪1.768884536‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3472‬‬ ‫‪1.274684246‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1928.3‬‬ ‫‪-1.188829106‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12588.9‬‬ ‫‪-0.534898788‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪0.048899756‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6422.7‬‬ ‫‪0.015572201‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪107.3‬‬ ‫‪1.226415094‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2392.8‬‬ ‫‪0.062727387‬‬ ‫‪5061.7‬‬ ‫‪0.07117297‬‬ ‫‪-0.099136412‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪56314285‬‬ ‫‪945‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪-‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫‪307‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪23989118‬‬ ‫‪949‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪441‬‬ ‫‪5.76‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4534.7‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪15507916‬‬ ‫‪449‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪7459‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪14293923‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫کیمیدارو‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1837.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪11890770‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫پتروشیمی فارابی ‬ ‫‪9316‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪671.5‬‬ ‫‪-0.296956199‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪8498159‬‬ ‫‪1549‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3595‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1690.6‬‬ ‫‪0.666904847‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪8404194‬‬ ‫‪988‬‬ ‫ن‬ ‫لعابیرا ‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1531.9‬‬ ‫‪-0.364227642‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪691.2‬‬ ‫‪0.406740267‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1955.3‬‬ ‫‪-0.786482647‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4468.3‬‬ ‫‪-0.073799088‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪531.9‬‬ ‫‪0.037615197‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪141790.1‬‬ ‫‪0.265176774‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪768.4‬‬ ‫‪-0.646495992‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4578.3‬‬ ‫‪0.076506077‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪640.4‬‬ ‫‪-0.636152056‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪614.1‬‬ ‫‪4.992306377‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪187.9‬‬ ‫‪-0.582010582‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪328.4‬‬ ‫‪0.183038438‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3426.7‬‬ ‫‪0.587078404‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2962.7‬‬ ‫‪0.030386927‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪74344.5‬‬ ‫‪-0.076477056‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46698.2‬‬ ‫‪-0.149033846‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪134133.7‬‬ ‫‪0.102764262‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53017.5‬‬ ‫‪-0.141450974‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪-0.076110522‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪123547.5‬‬ ‫‪-0.219110507‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26874.9‬‬ ‫‪-0.069904848‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64812.2‬‬ ‫‪-0.069999507‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪945‬‬ ‫‪53197275026‬‬ ‫ن‬ ‫ هرمزگا ‬ ‫سیمان‬ ‫‪9760‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1054689‬‬ ‫‪51975099360‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪51580000000‬‬ ‫ یزد‬ ‫صنایع جوشکاب‬ ‫‪8968‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪12200‬‬ ‫‪50852463092‬‬ ‫ ارقام ‬ ‫ت‪-‬ایران‬ ‫‪950‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪5072‬‬ ‫‪38737363175‬‬ ‫ن‬ ‫لوله وماشین سازی ایرا ‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪37365461485‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه ملی ‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪-4.23‬‬ ‫اوراق مشارکت گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫‪1055909‬‬ ‫‪32911636917‬‬ ‫نفت پارس ‬ ‫‪9609‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫صادرات ‪۱۹‬هزار تنی قیر از بورس کاال به بازارهای جهانی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذشته بازار فیزیکی بورس‬ ‫کاالی ایران ش��اهد عرضه حدود ‪۱۶۰‬هزار تن‬ ‫انواع کاال بود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش در ای��ن روز و در تاالر‬ ‫محصوالت کشاورزی‪۱۱ ،‬هزار تن شکرسفید‪،‬‬ ‫‪3‬هزار تن گندم دروم‪ ۳۵۰۰ ،‬تن برنج وارداتی‪،‬‬ ‫‪3‬هزار تن کنجاله کلزا پرک و ‪ ۲۰۹۰‬تن ذرت‬ ‫دانه ای عرضه شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ای��ن روز و در ت��االر‬ ‫فراورده های نفتی و پتروش��یمی‪۳۱ ،‬هزار تن‬ ‫انواع ماده پتروش��یمی چون اسیدکلریدریک‪،‬‬ ‫اسید نیتریک‪ ،‬اروماتیک س��نگین‪ ،‬امونیاک‪،‬‬ ‫پارازایلی��ن‪ ،‬پلی اتیل��ن‪ ،‬پلی بوتادی��ن راب��ر‪،‬‬ ‫پلی پروپیل��ن‪ ،‬پلی وینیل کلرای��د‪ ،‬تولوئن دی‬ ‫ایزوسیانات و سود کاستیک روانه تابلوی رقابت‬ ‫شد‪ .‬همچنین در گروه قیر‪ ،‬حدود ‪۸۰‬هزار تن‬ ‫انواع قی��ر ‪ »۲۵۰« ،۸۵۱۰۰ ،۶۰۷۰‬ام س��ی و‬ ‫امولسیون روی تابلوی عرضه رفت‪.‬‬ ‫تاالر صادراتی نیز ش��اهد عرضه ‪۲۳‬هزار تن‬ ‫انواع قیر و ‪ ۳۰۰‬تن عایق رطوبتی بود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در جری��ان عرضه ه��ای روز‬ ‫گذش��ته‪۱۹ ،‬هزار تن قیر از بورس کاالی ایران‬ ‫به بازارهای جهانی صادر شد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫‪۲۰‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬ت��ن قیر صادرات��ی در بورس‬ ‫کاالی ای��ران عرضه و ‪۱۹‬ه��زار تن از ان مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��امان منتظری‪ ،‬کارش��ناس فراورده های‬ ‫نفت��ی کارگزاری مهرافری��ن در این باره گفت‪:‬‬ ‫عرضه قی��ر صادرات��ی در ت��االر فراورده های‬ ‫نفتی با افزایش روبه رو است‪ ،‬از این رو تقاضای‬ ‫ثبت ش��ده ب��رای این کاال با عرض��ه همخوانی‬ ‫داشته و متعادل است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫اینکه صادرات قیر در حال حاضر به کشورهای‬ ‫افغانس��تان و پاکس��تان ب��ا رون��ق مطلوب��ی‬ ‫روبه روس��ت‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫بازار صادراتی قیر همچنان در هفته های اینده‬ ‫پرتقاضا باقی بماند‪ .‬این کارش��ناس همچنین‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در حال حاضر افزایش عرضه های‬ ‫وکیوم باتوم نیز سبب ش��ده تا مصرف کنندگان‬ ‫راحت تر از گذش��ته کاالی مورد نیاز خود را از‬ ‫بورس کاال تهیه کنند‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫عرض��ه وکیوم باتوم اصفهان تا مرز ‪۱۰‬هزار تن‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬وی با اش��اره به افزایش‬ ‫عرض��ه وکیوم بات��وم در ب��ورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزایش عرضه ها سبب شده‬ ‫تا تقاضا در ت��االر فراورده های نفتی برای این‬ ‫کاال کاهش یافته و در نتیجه در معامالت اخیر‬ ‫شاهد ورود این کاال به سیستم مچینگ باشیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬ش��رایط رکود بازار‬ ‫هم توانسته اندکی بر بازار قیر اثرگذارباشد اما‬ ‫با این حال همچن��ان رونق در این بازار حفظ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪۲۸‬درص�دی حج�م معاملات‬ ‫اتی سکه‬ ‫در معامالت هفته گذشته بورس کاالی ایران‬ ‫حجم معامالت قراردادهای اتی س��که طال به‬ ‫‪۲۳‬ه��زار و ‪ ۷۸۳‬ق��رارداد و ارزش ان رقم��ی‬ ‫افزون ب��ر ‪ 2‬ه��زار و ‪۲۳۹‬میلیارد ریال رس��ید‪.‬‬ ‫این در حالی بود که حجم معامالت اتی سکه‬ ‫‪ 2‬هفت��ه قبل ‪۱۸‬هزار و ‪ ۵۸۲‬ق��رارداد بود‪ ،‬به‬ ‫ای��ن ترتیب حجم معامالت در هفته گذش��ته‬ ‫‪۲۸‬درصد رش��د کرده است که عامل اصلی ان‬ ‫قرار داشتن مذاکرات هسته ای در ایستگاه اخر‬ ‫عنوان می شود‪ .‬به هر حال از ‪ 4‬سررسید فعال‬ ‫اتی سکه طال در هفته اخیر‪ ،‬بیش ترین حجم‬ ‫معام�لات با ‪۱۶‬هزار و ‪ ۹۳۱‬قرارداد و به ارزش‬ ‫یک هزار میلیارد و ‪۶۰۶‬میلیون ریال مربوط به‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه بود‪.‬‬ ‫همچنین قراردادهای اتی سکه طال تحویل‬ ‫اب��ان نیز با ‪۳‬ه��زار و ‪ ۸۷۳‬ق��رارداد به ارزش‬ ‫‪۳۶۰‬میلی��ارد و ‪۸۷۲‬میلیون ریال رس��ید و در‬ ‫جای��گاه دوم قرار گرفت‪ .‬همچنین سررس��ید‬ ‫ش��هریورماه نیز با کسب رتبه سوم معامالت با‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۷۳۹‬قرارداد به ارزش ‪۱۵۹‬میلیارد‬ ‫ری��ال اختصاص داش��ت و در پای��ان معامالت‬ ‫تحویل تی��ر هم با یک ه��زار و ‪ ۲۴۰‬قرارداد و‬ ‫ارزش بیش از ‪۱۱۲‬میلیارد ریال به کار خود در‬ ‫هفته گذشته پایان داد‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪21,005,350,000‬‬ ‫‪9,054,030‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪24,590,500,000‬‬ ‫‪9,031,324‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪24,241,750,000‬‬ ‫‪9,011,803‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪15,837,100,000‬‬ ‫‪9,037,632‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,617,400,000‬‬ ‫‪9,116,833‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13,022,150,000‬‬ ‫‪9,106,399‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪156,200,000‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪16,437,100,000‬‬ ‫‪9,131,722‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪30,324,100,000‬‬ ‫‪9,100,405‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,355,300,000‬‬ ‫‪9,084,240‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪27,489,700,000‬‬ ‫‪9,132,791‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪47,305,700,000‬‬ ‫‪9,239,395‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪9,213,646‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪A‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪A‬‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا‪A3-32‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫دورم‪A3-32‬‬ ‫گندم‪12‬تا‬ ‫سبد میلگرد‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪926‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫میلگرددورم‬ ‫سبد گندم‬ ‫مخلوط‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫صادراتی‬ ‫سبد‪- 6070‬‬ ‫قیر‬ ‫میلگرد مخلوط‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪- 6070‬طال‬ ‫اتی سکه‬ ‫صادراتی‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫سبد تیراهن مخلوط‬ ‫شمش الیاژ ‪380/3‬‬ ‫‪74,867‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫صادراتی‬ ‫‪85100‬‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫الیاژ‪-‬طال‬ ‫سکه‬ ‫اتی‬ ‫‪380/3‬‬ ‫شمش‬ ‫شمش الیاژ ‪ADC12‬‬ ‫‪72,897‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪ADC12‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫شمش الیاژ ‪ADC17‬‬ ‫‪77,494‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪94‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ALSI12‬‬ ‫‪75,237‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS5U3GR‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫‪70,774‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫‪26,535,300,000‬‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪110‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/03/30‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪411‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪51,269,350,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪45,191,600,000‬‬ ‫‪9,222,776‬‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪- 6070‬طال‬ ‫اتی سکه‬ ‫صادراتی‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫‪960 0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪89,199,650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,272,153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪763‬‬ ‫‪9,665‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪71,921,750,000‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,396,711‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫اصفهان ‪1394/03/31‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ذوب اهن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪74,867‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪65,248,700,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,438,068‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫جی‪ -‬ایرالکو‪1394/03/30‬‬ ‫شرکت‪0.49‬‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫‪1,920‬‬ ‫‪72,897‬‬ ‫‪181,097,800,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9,432,177‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‪1394/04/04‬‬ ‫شرکت‪0.04‬‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫‪ADC17‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫قیر ‪ - MC250‬صادراتی‬ ‫اتی الیاژ‬ ‫‪ALSI12‬‬ ‫قراردادشمش‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫سکه طال‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫شمش الیاژ ‪AS5U3GR‬‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫سکه طال‬ ‫زایلین اتی‬ ‫قرارداد‬ ‫‪ OFF‬درجه ‪1‬‬ ‫مخلوط ‪-‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫سکهکلوخه‬ ‫گوگرد‬ ‫طال تحویل دی ماه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,494‬‬ ‫‪4,085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,237‬‬ ‫‪2,483‬‬ ‫‪9,344‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪3,283‬‬ ‫‪12,848‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪18,570‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪2,421‬‬ ‫‪70,774‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,686‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪38,041,900,000‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪385,158,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪233,035,900,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪310,963,350,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪263,835,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪232,485,300,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪9,255,937‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪9,237,721‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9,428,605‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9,385,256‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9,432,604‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9,590,147‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9,602,862‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫اصفهانایران‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫تخصصیذوب اهن‬ ‫مادر شرکت‬ ‫اصفهانایران‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫تخصصیذوب اهن‬ ‫مادر شرکت‬ ‫اهنجی‬ ‫ذوبنفت‬ ‫پاالیش‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‪1394/04/03‬‬ ‫شرکت‪0.46‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‪1394/04/02‬‬ ‫شرکت‪-0.5‬‬ ‫اذر دوام یول‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫معماران تجارت افتاب ‪1394/04/01‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پتروشیمی بندر امام ‪1394/03/31‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت‬ ‫‪-0.13‬پاالیش نفت شیراز ‪1394/03/30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MG‬‬ ‫‪75,524‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MG‬‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪75,524‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MG‬‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫بوتادین‪I9MG‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫استایرن ‪0150‬‬ ‫اکریلونیتریل‬ ‫‪73,324‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تبریز‪ -‬ایرالکو‬ ‫پتروشیمیایران‬ ‫شرکت الومینیوم‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4‬‬ ‫‪74,210‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪LM4‬‬ ‫کلراید الیاژ‬ ‫پلی وینیل شمش‬ ‫‪ OFF‬درجه ‪1‬‬ ‫‪- S65‬‬ ‫‪74,210‬‬ ‫‪23,793‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪319‬‬ ‫امامایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫الومینیوم بندر‬ ‫شرکتپتروشیمی‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4S‬‬ ‫‪70,136‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪LM4S‬‬ ‫کلرایدالیاژ‬ ‫پلی وینیلشمش‬ ‫‪ OFF‬درجه ‪1‬‬ ‫‪- S65‬‬ ‫‪70,136‬‬ ‫‪23,655‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫امامایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫الومینیوم بندر‬ ‫شرکتپتروشیمی‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫‪68,223‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪ OFF7--6063‬درجه ‪2‬‬ ‫بیلت ‪S65‬‬ ‫پلی وینیل کلراید‬ ‫‪68,223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫امامایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫الومینیوم بندر‬ ‫شرکتپتروشیمی‬ ‫شمش روی ‪99.99‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫صنایع خالص سازان روی زنجان‬ ‫‪99.99‬‬ ‫وینیلروی‬ ‫پلیشمش‬ ‫‪S60‬‬ ‫کلراید‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪27,503‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫امامزنجان‬ ‫بندرروی‬ ‫سازان‬ ‫صنایع خالص‬ ‫پتروشیمی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هاشمی ‪S65‬‬ ‫وینیل کلراید‬ ‫پلی برنج‬ ‫‪25,669‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫امامو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هاشمی ‪S65‬‬ ‫وینیل کلراید‬ ‫پلی برنج‬ ‫‪25,669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫امامو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هاشمی ‪S65‬‬ ‫وینیل کلراید‬ ‫پلی برنج‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اتحادیه مرکزیشرکت‬ ‫غدیرکشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫وارداتی ‪S65‬‬ ‫وینیل کلراید‬ ‫پلی برنج‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی غدیر‬ ‫مادر شرکت‬ ‫دولتی ایران‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پتروشیمی غدیر‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S70‬درجه ‪1‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S70‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪28,812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,311‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,255‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S70‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪E6834‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E6834‬درجه ‪1‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E6834‬درجه ‪2‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S65‬درجه ‪1‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S65‬درجه ‪2‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪28,812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪24,249‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪20,431‬‬ ‫‪21,311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫‪21,255‬‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪132‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,538‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - S65‬درجه ‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,431‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫سنگینکلزا پرک‬ ‫پلی اتیلنکنجاله‬ ‫اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫طعم خزر‬ ‫کشت و صنعت‬ ‫ارین کبیر‬ ‫پتروشیمی امیر‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سنگیندانه ای‬ ‫پلی اتیلن ذرت‬ ‫اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫کبیرو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫پتروشیمی امیر‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دورم‪CRP100N‬‬ ‫گندم لوله‬ ‫پلی اتیلن سنگین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪957‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫مادر شرکت‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دورم‪CRP100N‬‬ ‫گندم لوله‬ ‫پلی اتیلن سنگین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫مادر شرکت‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪418821721‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪169,884‬‬ ‫‪372085111‬‬ ‫‪72‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪712201‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪386013127‬‬ ‫‪70‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪420689754‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪717901‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪240484851‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪715729‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪8907‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪124,032‬‬ ‫‪1104752982‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫فراوری زغال سنگ پروده طبس‬ ‫‪4977‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪191,372‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫اسفندماه‪91‬‬ ‫مسکن‬ ‫شرکت‬ ‫امتیازتسهیالت نام‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪714713‬‬ ‫‪70‬‬ ‫حجم‪450‬‬ ‫معامالت‬ ‫‪321107643‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪124,032‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازنشستگی به جزتامین‬ ‫‪ 8907‬وصندوق‬ ‫بیمه‬ ‫‪1104752982‬‬ ‫‪80‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪1101993531‬‬ ‫‪125‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪952448971‬‬ ‫‪99‬‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫ذغالالبرز‬ ‫بیمه‬ ‫‪713573‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪0.09‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪91,569‬‬ ‫‪ 2003‬ابزارپزشکی‪0.10 ،‬‬ ‫‪4977‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪4.59‬ذغال سنگ ‪754,081‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪191,372‬‬ ‫‪738,219‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪44,328‬‬ ‫‪598,134‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪21,276‬‬ ‫‪112277280‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪44,328‬‬ ‫‪73549127‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دی معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫بیمه‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪3,025,325‬‬ ‫‪14824092500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫میهنمعدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫بیمه‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7488‬‬ ‫‪64,011‬‬ ‫‪479188383‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ماسه ریختهگری‬ ‫تامینسامان‬ ‫بیمه‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪1,700,194‬‬ ‫‪2063105496‬‬ ‫‪187‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪1,281,312‬‬ ‫‪1777743321‬‬ ‫‪152‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪116,843‬‬ ‫‪374759270‬‬ ‫‪45‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫پاسارگاد روی ایران‬ ‫توسعه معادن‬ ‫بیمه‬ ‫پارسیانوفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫بیمه‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪64,029‬‬ ‫‪180448485‬‬ ‫‪42‬‬ ‫باما‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪76,930‬‬ ‫‪228709223‬‬ ‫‪36‬‬ ‫بافق‬ ‫معادن‬ ‫ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫مهندسی‬ ‫باما‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪224,547‬‬ ‫‪436519368‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1943‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪66,267‬‬ ‫‪127702604‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪307‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪492,951‬‬ ‫‪151362335‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4,477,913‬‬ ‫‪16098000640‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2,250,865‬‬ ‫‪4130086878‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪2,032,467‬‬ ‫‪5571280920‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪2939075396‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1947113254‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪996727188‬‬ ‫‪147‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪4.99‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3595‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪3017‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪974,291‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1,483,910‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2517‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪396,033‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪3,025,325‬‬ ‫‪338,070‬‬ ‫‪7488‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪0.17‬سایر معادن ‪303,225‬‬ ‫‪64,011‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪49,262‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪14824092500‬‬ ‫‪737721950‬‬ ‫‪479188383‬‬ ‫‪78621138‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪4418‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪1,700,194‬‬ ‫‪591,111‬‬ ‫‪1,281,312‬‬ ‫‪10,600‬‬ ‫‪101806919‬‬ ‫‪2063105496‬‬ ‫‪2611431949‬‬ ‫‪1777743321‬‬ ‫‪22463400‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64,029‬‬ ‫‪80,542‬‬ ‫‪76,930‬‬ ‫‪180448485‬‬ ‫‪600756658‬‬ ‫‪228709223‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪436519368‬‬ ‫‪638675004‬‬ ‫‪127702604‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪151362335‬‬ ‫‪7815180465‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪6599397776‬‬ ‫‪16098000640‬‬ ‫‪3539984656‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪446699153‬‬ ‫‪4130086878‬‬ ‫‪1199162027‬‬ ‫‪5571280920‬‬ ‫‪337591630‬‬ ‫‪2939075396‬‬ ‫‪203361214‬‬ ‫‪1947113254‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪996727188‬‬ ‫‪5391966219‬‬ ‫‪1373099419‬‬ ‫‪941683224‬‬ ‫‪2157595371‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1498380666‬‬ ‫‪3538350739‬‬ ‫‪1427753549‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪462649623‬‬ ‫‪22755901891‬‬ ‫‪500454939‬‬ ‫‪14713858615‬‬ ‫‪309393393‬‬ ‫‪20978649294‬‬ ‫‪38733384‬‬ ‫‪13163447507‬‬ ‫‪353976579‬‬ ‫‪15488764694‬‬ ‫‪354300429‬‬ ‫‪8754149317‬‬ ‫‪126907857‬‬ ‫‪4739830983‬‬ ‫‪67471200‬‬ ‫‪5669344913‬‬ ‫‪657365‬‬ ‫‪6180170515‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪4457044023‬‬ ‫‪315185872‬‬ ‫‪3957922100‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪4688491627‬‬ ‫‪53197275026‬‬ ‫‪2830972441‬‬ ‫‪30628912459‬‬ ‫‪1701445894‬‬ ‫‪4272398140‬‬ ‫‪2111858097‬‬ ‫‪18402036652‬‬ ‫‪876846353‬‬ ‫‪8318934039‬‬ ‫‪1970799263‬‬ ‫‪5899564837‬‬ ‫‪1380120986‬‬ ‫‪4288494772‬‬ ‫‪555392430‬‬ ‫‪2825661062‬‬ ‫‪1123180488‬‬ ‫‪4467396796‬‬ ‫‪448675432‬‬ ‫‪2408710514‬‬ ‫‪460677215‬‬ ‫‪1843086707‬‬ ‫‪649795440‬‬ ‫‪1295289800‬‬ ‫‪171910492‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪4468‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪3823‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪39,027‬‬ ‫‪151237536‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪3058‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪44,110‬‬ ‫‪131072412‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪41,593‬‬ ‫‪52729305‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪19668750‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪20638‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪9907650‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪130,465‬‬ ‫‪195153306‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪508,379‬‬ ‫‪770903791‬‬ ‫‪97‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪96,138‬‬ ‫‪398464531‬‬ ‫‪56‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪104,991‬‬ ‫‪300472046‬‬ ‫‪33‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫‪12025‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪30,651‬‬ ‫‪375778722‬‬ ‫‪32‬‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪81,461‬‬ ‫‪245152253‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫‪950‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪97,818‬‬ ‫‪92896706‬‬ ‫‪27‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪39,084‬‬ ‫‪163149100‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪18,297‬‬ ‫‪40344612‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫حفاری شمال‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫توکاریل‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪573,402‬‬ ‫‪1373099419‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1,425,889‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1,242,832‬‬ ‫‪1498380666‬‬ ‫‪103‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪2994‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪476,796‬‬ ‫‪1427753549‬‬ ‫‪94‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫قاسم ایران‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6348‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪72,880‬‬ ‫‪462649623‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪420,194‬‬ ‫‪500454939‬‬ ‫‪52‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫پارس خودرو‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫سخت اژند‬ ‫ایران خودرو‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫زامیاد‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫گروهبهمن‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫سایپا‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪66,613‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪21,440‬‬ ‫‪38733384‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪169,143‬‬ ‫‪353976579‬‬ ‫‪24‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪2772‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪131,271‬‬ ‫‪354300429‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3272‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪38,786‬‬ ‫‪126907857‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪46,690‬‬ ‫‪67471200‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪657365‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افست‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪100,969‬‬ ‫‪315185872‬‬ ‫‪17‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪1.71‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪945‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪56,314,285‬‬ ‫‪53197275026‬‬ ‫‪4468‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫‪719918‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪42,545‬‬ ‫‪30628912459‬‬ ‫‪3331‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫‪723522‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪5,905‬‬ ‫‪4272398140‬‬ ‫‪667‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪7,645,519‬‬ ‫‪18402036652‬‬ ‫‪609‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪8,404,194‬‬ ‫‪8318934039‬‬ ‫‪573‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪5,173,400‬‬ ‫‪5899564837‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3,021,562‬‬ ‫‪4288494772‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪719914‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪3,925‬‬ ‫‪2825661062‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2,327,105‬‬ ‫‪4467396796‬‬ ‫‪400‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪719663‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪3,347‬‬ ‫‪2408710514‬‬ ‫‪365‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪716875‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪2,571‬‬ ‫‪1843086707‬‬ ‫‪296‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪717215‬‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪1,336,300‬‬ ‫‪1295289800‬‬ ‫‪3687320686‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪278‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪698140‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪2,092‬‬ ‫‪1460509370‬‬ ‫‪274‬‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫بانک دی‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2,969,005‬‬ ‫‪5323351030‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪2,382,057‬‬ ‫‪4266292211‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪717488‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪1,737‬‬ ‫‪1246276278‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪1426‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪2,939,593‬‬ ‫‪4181284886‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪718566‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1,124‬‬ ‫‪807667840‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪2,548,461‬‬ ‫‪3884086295‬‬ ‫‪146‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪719698‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪1,465‬‬ ‫‪1054358012‬‬ ‫‪143‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪714213‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1,426‬‬ ‫‪1018468190‬‬ ‫‪139‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪715814‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪587683724‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪3334‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪1,568,474‬‬ ‫‪5267653771‬‬ ‫‪137‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫افست‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫سایپااذین‬ ‫بانک ملت‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫بانک تجارت‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫بانک دی‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪714868‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪503981985‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪727408‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪453902397‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪692243‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪670091024‬‬ ‫‪106‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪717861‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪491734468‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪713668‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪464597692‬‬ ‫‪88‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪714477‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪467268267‬‬ ‫‪86‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪456,376‬‬ ‫‪614246205‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪713454‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪333183219‬‬ ‫‪84‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫‪7021‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪716695‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪585539797‬‬ ‫‪83‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪711794‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪267634671‬‬ ‫‪81‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪714713‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪418821721‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪169,884‬‬ ‫‪372085111‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪712201‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪386013127‬‬ ‫‪70‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪717901‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪420689754‬‬ ‫‪70‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪715729‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪240484851‬‬ ‫‪68‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪713573‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪321107643‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪91,569‬‬ ‫‪185757005‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪4.59‬‬ ‫‪754,081‬‬ ‫‪1101993531‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪116,843‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪355420970‬‬ ‫‪374759270‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪45‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪120‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫کانه های فلزی ‪58,382‬‬ ‫استخراج‪0.40‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪7459‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫حمل و نقل ابی‬ ‫‪224,547‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪75,432‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪8467‬‬ ‫‪66,267‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1943‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪492,951‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪174,931‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪44676‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪1,353,970‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪4878‬‬ ‫‪4,477,913‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪3595‬‬ ‫‪689,357‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪5135‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪196,831‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2262‬‬ ‫‪2,250,865‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪555,456‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪2,032,467‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪148,982‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪2281‬‬ ‫‪974,291‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪3017‬‬ ‫‪108,590‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪1,483,910‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫‪396,033‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪2517‬‬ ‫‪749,549‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪7232‬‬ ‫‪573,402‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪86,846‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪10843‬‬ ‫‪1,425,889‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫خرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی‬ ‫‪1,242,832‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪475,213‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪7446‬‬ ‫‪476,796‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪2994‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫‪72,880‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪6348‬‬ ‫‪23,989,118‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪420,194‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪14,293,923‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪66,613‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪7,534,854‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪2784‬‬ ‫‪21,440‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪8,498,159‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪1549‬‬ ‫‪169,143‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪2,827,666‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪131,271‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪2772‬‬ ‫‪3,871,700‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪38,786‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪3272‬‬ ‫‪2,430,135‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪46,690‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪6,680,756‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪4,570,178‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪2,544,447‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪100,969‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪3,573,395‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪846,632‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪56,314,285‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪1,066,333‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪42,545‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪719918‬‬ ‫‪603,574‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪5,905‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪723522‬‬ ‫‪499,193‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪7,645,519‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪902,659‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪8,404,194‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪309,490‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪5,173,400‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪691,016‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪3,021,562‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪348,573‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪3,925‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪719914‬‬ ‫‪487,045‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪2306‬‬ ‫‪2,327,105‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪272,974‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪3,347‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪719663‬‬ ‫‪217,227‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪2,571‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪716875‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪8781‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪717215‬‬ ‫‪62,731‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪115‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪73549127‬‬ ‫‪664061594‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2157595371‬‬ ‫‪309393393‬‬ ‫‪952448971‬‬ ‫‪1201828029‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪21,276‬‬ ‫‪548,517‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪185757005‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪112277280‬‬ ‫‪655616281‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تعداد ‪35‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫دانازغال سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری‬ ‫بیمه‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪75‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪27928‬‬ ‫‪4,637‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪128467665‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫‪537,225‬‬ ‫‪3771903238‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪3,382,387‬‬ ‫‪9590736912‬‬ ‫‪457‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪4128‬‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪1,115,783‬‬ ‫‪4606367803‬‬ ‫‪230‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪2789‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪1,256,764‬‬ ‫‪3504760796‬‬ ‫‪170‬‬ ‫المیران‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14315000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪2,811,276‬‬ ‫‪9469158285‬‬ ‫‪561‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪2,870,600‬‬ ‫‪13318760410‬‬ ‫‪426‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪4016‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫‪628,910‬‬ ‫‪2525776224‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫فراورده های نسوزایران‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫پشمشیشه‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫پروده طبس‬ ‫سنگ‬ ‫زغال‬ ‫ایران‬ ‫چینی‬ ‫فراوریخاک‬ ‫صنایع‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪8907‬‬ ‫‪5963‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪124,032‬‬ ‫‪378,500‬‬ ‫‪4977‬‬ ‫‪7638‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪191,372‬‬ ‫‪18,958‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪5404‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪234,402‬‬ ‫‪ 7639‬ابزارپزشکی‪1.96،‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫سرام‬ ‫پارس‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4900‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫شیشهسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫همدان‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫ریختهگری‬ ‫تامین‬ ‫ومعدن‬ ‫ماسهصنعت‬ ‫لیزینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪7488‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪2657‬‬ ‫خودروغدیرایران‬ ‫لیزینگمعادن روی‬ ‫توسعه‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫ومعدنگهر‬ ‫صنعتی گل‬ ‫معدنی‬ ‫لیزینگوصنعت‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫وفلزات‬ ‫لیزینگمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫ایرانیان‬ ‫لیزینگبافق‬ ‫معادن‬ ‫ایران‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪2.33‬ذغال سنگ ‪306,656‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫صبانور‬ ‫گذاریصنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫توسعه‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫وفلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫گذاریاتیه دماوند‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫حفاری‬ ‫گذاری اتیه دماوند‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسکن بیمه‬ ‫سرمایه گذاری صنعت‬ ‫‪1943‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪-0.76‬گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪5.76‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪66,267‬‬ ‫‪8,303,049‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪3017‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-4.23‬‬ ‫‪974,291‬‬ ‫‪2,160,568‬‬ ‫‪2939075396‬‬ ‫‪3471755815‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪396,033‬‬ ‫‪254,028‬‬ ‫‪996727188‬‬ ‫‪257397587‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,425,889‬‬ ‫‪57,686‬‬ ‫‪2157595371‬‬ ‫‪97113467‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪476,796‬‬ ‫‪38,724‬‬ ‫‪1427753549‬‬ ‫‪59464138‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪420,194‬‬ ‫‪46,890‬‬ ‫‪500454939‬‬ ‫‪83871700‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2517‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪1789‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سرمایهفارس‬ ‫شرکتوتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫گذاری اعتالء البرز‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3272‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2772‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪3555‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫سپاهانتوسعهاذربایجان‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫سیمان‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪2442‬‬ ‫سیمان دورود‬ ‫‪8265‬‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫گذاریایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫توسعه صنایع سیمان‬ ‫سرمایه‬ ‫‪945‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫سبزوار‬ ‫سیمان الر‬ ‫‪723522‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪719918‬‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪4232‬‬ ‫‪0.06‬اهک و گچ‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫‪2,032,467‬‬ ‫‪1,220,923‬‬ ‫‪1,483,910‬‬ ‫‪499,979‬‬ ‫‪573,402‬‬ ‫‪148,120‬‬ ‫‪1,242,832‬‬ ‫‪152,419‬‬ ‫‪72,880‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪66,613‬‬ ‫‪28,253‬‬ ‫‪38,786‬‬ ‫‪126907857‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪46,690‬‬ ‫‪2,224,538‬‬ ‫‪67471200‬‬ ‫‪7908564244‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪2334582648‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1330665215‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪21,440‬‬ ‫‪47,526‬‬ ‫‪131,271‬‬ ‫‪3,195‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪100,969‬‬ ‫‪454,814‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫چاپ و تکثیر ‪955,916‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪161,006‬‬ ‫بانکها و ‪4.37‬‬ ‫‪315185872‬‬ ‫‪467969121‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪5,905‬‬ ‫‪566,130‬‬ ‫‪4272398140‬‬ ‫‪342426093‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪42,545‬‬ ‫‪201,927‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪30628912459‬‬ ‫‪339787348‬‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪7,645,519‬‬ ‫‪87,915‬‬ ‫‪18402036652‬‬ ‫‪283170936‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5,173,400‬‬ ‫‪55,807‬‬ ‫‪5899564837‬‬ ‫‪265619495‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪8,404,194‬‬ ‫‪108,963‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪3,021,562‬‬ ‫‪14,629‬‬ ‫‪4288494772‬‬ ‫‪45672180‬‬ ‫‪2,327,105‬‬ ‫‪69,043‬‬ ‫‪4467396796‬‬ ‫‪178508693‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,571‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪1843086707‬‬ ‫‪41057400‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪137920‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانهرمزگان‬ ‫‪719663‬‬ ‫‪9760‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫‪657365‬‬ ‫‪1066008444‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪56,314,285‬‬ ‫‪350,837‬‬ ‫‪3,347‬‬ ‫‪108,855‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪354300429‬‬ ‫‪4355750‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪53197275026‬‬ ‫‪411377267‬‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان شمال‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪38733384‬‬ ‫‪81851608‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4468‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪719914‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪716875‬‬ ‫‪6384‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪717215‬‬ ‫‪2884‬‬ ‫‪462649623‬‬ ‫‪32126614‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪169,143‬‬ ‫‪19,523‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪1498380666‬‬ ‫‪160798659‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪353976579‬‬ ‫‪30122187‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪4647‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪1373099419‬‬ ‫‪217162415‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1947113254‬‬ ‫‪496400549‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪309393393‬‬ ‫‪22015038‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪948,346‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪5571280920‬‬ ‫‪1313821382‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫سیماندی‬ ‫بانک‬ ‫شاهرود‬ ‫‪16098000640‬‬ ‫‪2451366593‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪6348‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫ایران‬ ‫سیمانبانک‬ ‫پست‬ ‫هگمتان‬ ‫‪127702604‬‬ ‫‪3657744001‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫سیمانتجارت‬ ‫بانک‬ ‫کارون‬ ‫‪492,951‬‬ ‫‪4,483,842‬‬ ‫‪151362335‬‬ ‫‪5021170479‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪2,250,865‬‬ ‫‪1,402,263‬‬ ‫گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایهسپه‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫ایرانیان‬ ‫سیمانحکمت‬ ‫بانک‬ ‫فارس نو‬ ‫‪224,547‬‬ ‫‪15,507,916‬‬ ‫‪436519368‬‬ ‫‪6965380636‬‬ ‫‪4130086878‬‬ ‫‪1435494163‬‬ ‫‪2994‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫سیمانملت‬ ‫بانک‬ ‫غرب‬ ‫‪76,930‬‬ ‫‪228709223‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪141‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫صنعت ومعدن‬ ‫خوزستانخرداد ‪94‬‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان فارس و‬ ‫‪374759270‬‬ ‫‪309896710‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪16‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫انبوه سازی‪،‬‬ ‫‪2,510,499‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫افست‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪2063105496‬‬ ‫‪450494924‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1568662149‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪64,029‬‬ ‫‪15,592‬‬ ‫‪180448485‬‬ ‫‪34241014‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪116,843‬‬ ‫‪237,171‬‬ ‫‪479188383‬‬ ‫‪655696853‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪198‬‬ ‫سازی باغمیشه‬ ‫صنایع و خانه‬ ‫گروه سازی‬ ‫شهر‬ ‫بهشهرایران‬ ‫بهمنگستر‬ ‫گذاریتوس‬ ‫سرمایهشهری‬ ‫توسعه‬ ‫‪1,281,312‬‬ ‫‪304,563‬‬ ‫‪3595‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫شاهد‬ ‫عمران‬ ‫ایران‬ ‫توسعهملی‬ ‫سرمایهوگذاری‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫معادن روی ایران‬ ‫توسعه‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪2948‬‬ ‫‪1777743321‬‬ ‫‪489254569‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫سرمایهاژند‬ ‫سخت‬ ‫گذاری پردیس‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫گری‬ ‫مبارکهریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫اصفهان‬ ‫فوالد‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪7488‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪73549127‬‬ ‫‪64370950‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4,477,913‬‬ ‫‪1,534,935‬‬ ‫ساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫توسعهتوسعه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫عمران استان کرمان‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫گذارینیرو‬ ‫سرمایه‬ ‫نگین طبس‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4900‬‬ ‫خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪5,455,424‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪992‬‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪112277280‬‬ ‫‪158221288‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫سپاهان‬ ‫نفت‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪10293‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪18373‬‬ ‫‪952448971‬‬ ‫‪144417171‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7663829664‬‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازی‬ ‫تهران کارکنان بانک‬ ‫بازنشستگی‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫ابادگران‬ ‫ایرانیان‬ ‫ورفاهیگذاری‬ ‫توریستیسرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫‪2831474703‬‬ ‫‪74‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪393‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاریتوسعهملی‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪1104752982‬‬ ‫‪2257089807‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2567672512‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪3570‬‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪27018‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,925‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪116‬‬ ‫استخراج‬ ‫کانه های فلزی ‪966,451‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪1789547638‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1790664185‬‬ ‫‪6652640360‬‬ ‫‪1,700,194‬‬ ‫‪197,727‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪8675‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1,303,781‬‬ ‫‪11310582093‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪4,608,694‬‬ ‫‪11993411586‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪14824092500‬‬ ‫‪64,011‬‬ ‫‪1,729,573‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪5178‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪4,790,763‬‬ ‫‪24808144223‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪864‬‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪2‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-1.00‬سایر معادن ‪2,934,549‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫باما‬ ‫‪44,328‬‬ ‫‪11,998‬‬ ‫‪-2.57‬گریهای مالی‪3,025,325‬‬ ‫سایر واسطه‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪21,276‬‬ ‫‪52,731‬‬ ‫ح‪ .‬پاالیش نفت تهران‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪286.30‬‬ ‫‪4,226,067‬‬ ‫‪16326289052‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪5,471,643‬‬ ‫‪30910496649‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪8318934039‬‬ ‫‪460579718‬‬ ‫‪2825661062‬‬ ‫‪153586000‬‬ ‫‪2408710514‬‬ ‫‪1062407799‬‬ ‫‪1295289800‬‬ ‫‪33989400‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫نفتایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫تبریز‬ ‫پاالیش‬ ‫زغال سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری‬ ‫بهران‬ ‫نفت‬ ‫وفلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫معدنی خاورمیانه‬ ‫صنایع‬ ‫هلدینگ‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫معادن بافق‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫باما‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫الومینیومایران‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫حفاری شمال‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫قند نیشابور‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫سخت اژند‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫فراوردههایغداییوقندپیرانشهر‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫قندهکمتان‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام‬ ‫چینی ایران‬ ‫افست‬ ‫تولیدیگرانیتبهسرام‬ ‫کاشی پارس‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک سینا‬ ‫تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫کاشی سعدی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫صنعتی بارز‬ ‫گروه‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫ایران تایر‬ ‫حکمت ایرانیان‬ ‫بانک تایر‬ ‫کویر‬ ‫ایران‬ ‫بانک‬ ‫پست‬ ‫صنایع الستیکی سهند‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪9609‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪303,440‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪217,439‬‬ ‫‪ 8230‬ابزارپزشکی‪-1.84،‬‬ ‫‪8907‬‬ ‫‪8251‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪124,032‬‬ ‫‪276,798‬‬ ‫‪4977‬‬ ‫‪13362‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪191,372‬‬ ‫‪164,800‬‬ ‫‪11244‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪3976‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪13614‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪0.40‬ذغال سنگ ‪149,223‬‬ ‫‪21,276‬‬ ‫‪49,016‬‬ ‫‪112277280‬‬ ‫‪512493573‬‬ ‫‪73549127‬‬ ‫‪584372802‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪44,328‬‬ ‫‪31,806‬‬ ‫‪3,025,325‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫استخراج‬ ‫‪2.10‬سایر معادن ‪11,890,770‬‬ ‫‪64,011‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪1,961,195‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫فلزی‬ ‫های‬ ‫کانه‬ ‫استخراج‬ ‫‪1,744,121‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1,700,194‬‬ ‫‪1,113,540‬‬ ‫‪1,281,312‬‬ ‫‪652,208‬‬ ‫‪42,545‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪14,049‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.24‬پالستیک ‪5,905‬‬ ‫الستیک و‬ ‫‪7,645,519‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪271,704‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪8,404,194‬‬ ‫‪226,542‬‬ ‫‪5,173,400‬‬ ‫‪70,971‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪3,021,562‬‬ ‫‪79,282‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪2,327,105‬‬ ‫‪55,359‬‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫پالسکوکار‬ ‫‪719914‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫ایران‬ ‫‪719663‬‬ ‫‪3479‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪3,347‬‬ ‫‪51,998‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪21,488,308‬‬ ‫‪76713259560‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,432‬‬ ‫‪3091688‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2567300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,233,891‬‬ ‫‪6538042791‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪839,303‬‬ ‫‪2115273739‬‬ ‫‪123‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪440,729‬‬ ‫‪842683827‬‬ ‫‪50‬‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫‪2557‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪336,793‬‬ ‫‪873366465‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2545‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪18,063,000‬‬ ‫‪45970335000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫‪10743‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪493,047‬‬ ‫‪5296941922‬‬ ‫‪44‬‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫‪10639‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪539,930‬‬ ‫‪5744352790‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪9183‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪12,651‬‬ ‫‪116175104‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪11933‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪8926000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪10540‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪105400000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪988000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪2872‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪6,752,168‬‬ ‫‪19393894242‬‬ ‫‪932‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪9381‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪172,768‬‬ ‫‪1620657383‬‬ ‫‪108‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪5072‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪7,638,218‬‬ ‫‪38737363175‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪5,471,643‬‬ ‫‪30910496649‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای‬ ‫بانک‬ ‫دی تهران‬ ‫درخشان‬ ‫‪2408710514‬‬ ‫‪174713280‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪323,718‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزی‬ ‫‪10829‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪252,383‬‬ ‫‪2733033900‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ابسال‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪199,503‬‬ ‫‪477234149‬‬ ‫‪82‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪129,473‬‬ ‫‪741424990‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪27328‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪7,533‬‬ ‫‪223750917‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪165,185‬‬ ‫‪284944125‬‬ ‫‪25‬‬ ‫پمپ سازی ایران‬ ‫‪2593‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪55,244‬‬ ‫‪145502798‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سرما افرین‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪12,985‬‬ ‫‪25475975‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ح ‪ .‬سرما افرین‬ ‫‪916‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10080000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ماشین االت و دستگاههای برقی‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪4,859,138‬‬ ‫‪37365461485‬‬ ‫‪355‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪4.46‬‬ ‫‪1,857,359‬‬ ‫‪2478848330‬‬ ‫‪170‬‬ ‫صنایعجوشکابیزد‬ ‫‪8968‬‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪191,851‬‬ ‫‪1720504932‬‬ ‫‪125‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪6013‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪36,739‬‬ ‫‪216490110‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فیبر ایران‬ ‫‪2889‬‬ ‫محصوالت چوبی‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪4,180‬‬ ‫‪11848070‬‬ ‫‪11‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪8,098,061‬‬ ‫‪17436563315‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪12200‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪4,168,375‬‬ ‫‪50852463092‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪6,938,165‬‬ ‫‪11540059201‬‬ ‫‪731‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2,702,298‬‬ ‫‪6614542481‬‬ ‫‪473‬‬ ‫سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪3,936,259‬‬ ‫‪6700732580‬‬ ‫‪243‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪3218‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1,040,348‬‬ ‫‪3351377772‬‬ ‫‪183‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪2862‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪962,753‬‬ ‫‪2755277052‬‬ ‫‪181‬‬ ‫پتروشیمی خارک‬ ‫‪18421‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪413,749‬‬ ‫‪7563528701‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪10826‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪95,405‬‬ ‫‪1028374282‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2691‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪423,801‬‬ ‫‪1140287858‬‬ ‫‪101‬‬ ‫گروه صنعتی پاکشو‬ ‫‪9301‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪441,428‬‬ ‫‪4105771773‬‬ ‫‪93‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪4,608,694‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪8675‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1,303,781‬‬ ‫‪11310582093‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪9609‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪303,440‬‬ ‫‪2915780167‬‬ ‫‪172‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪2825661062‬‬ ‫‪134479279‬‬ ‫‪744019178‬‬ ‫‪11993411586‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪4467396796‬‬ ‫‪167546305‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪11244‬‬ ‫‪5899564837‬‬ ‫‪964124360‬‬ ‫‪4288494772‬‬ ‫‪362761764‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫‪864‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪18402036652‬‬ ‫‪1059916676‬‬ ‫‪8318934039‬‬ ‫‪543559529‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4272398140‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪5184‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫‪149,223‬‬ ‫‪101277518‬‬ ‫‪53197275026‬‬ ‫‪155551251‬‬ ‫‪30628912459‬‬ ‫‪36791346‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4468‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪1677841589‬‬ ‫‪604885913‬‬ ‫‪315185872‬‬ ‫‪569420901‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪993,251‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪107‬‬ ‫‪657365‬‬ ‫‪1980666766‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪5149086946‬‬ ‫ح‪ .‬پاالیش نفت تهران‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪1498380666‬‬ ‫‪2042660778‬‬ ‫‪1427753549‬‬ ‫‪332151320‬‬ ‫‪462649623‬‬ ‫‪204622450‬‬ ‫‪500454939‬‬ ‫‪124864159‬‬ ‫‪309393393‬‬ ‫‪189326709‬‬ ‫‪38733384‬‬ ‫‪28935958‬‬ ‫‪353976579‬‬ ‫‪14852200‬‬ ‫‪354300429‬‬ ‫‪2385450‬‬ ‫‪126907857‬‬ ‫‪128310000‬‬ ‫‪67471200‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5178‬‬ ‫‪8251‬‬ ‫‪157177421‬‬ ‫‪4130086878‬‬ ‫‪30158866‬‬ ‫‪5571280920‬‬ ‫‪70206522‬‬ ‫‪2939075396‬‬ ‫‪23415182‬‬ ‫‪1947113254‬‬ ‫‪45525000‬‬ ‫‪996727188‬‬ ‫‪57755846‬‬ ‫‪1373099419‬‬ ‫‪5918720‬‬ ‫‪2157595371‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪121‬‬ ‫مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتایران‬ ‫کمباین سازی‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪8230‬‬ ‫‪301465432‬‬ ‫‪16098000640‬‬ ‫‪187152878‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪24‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1777743321‬‬ ‫‪1922649890‬‬ ‫‪374759270‬‬ ‫‪381752713‬‬ ‫‪180448485‬‬ ‫‪303573532‬‬ ‫‪228709223‬‬ ‫‪961068823‬‬ ‫‪436519368‬‬ ‫‪266975212‬‬ ‫‪127702604‬‬ ‫‪111420759‬‬ ‫‪151362335‬‬ ‫‪273694174‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪717215‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪286.30‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪1929653803‬‬ ‫‪2063105496‬‬ ‫‪2258644775‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪716875‬‬ ‫‪4,226,067‬‬ ‫‪217,439‬‬ ‫‪27794399353‬‬ ‫‪479188383‬‬ ‫‪3736266038‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪4,790,763‬‬ ‫‪276,798‬‬ ‫‪14824092500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪6,425,288‬‬ ‫‪16326289052‬‬ ‫‪2271575210‬‬ ‫‪952448971‬‬ ‫‪2217345265‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1843086707‬‬ ‫‪24808144223‬‬ ‫‪1789547638‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1295289800‬‬ ‫‪5503252414‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪-0.38‬و تجهیزات ‪2,571‬‬ ‫ماشین االت‬ ‫‪80‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪3,925‬‬ ‫‪117,056‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪172‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪3126‬‬ ‫‪1104752982‬‬ ‫‪2271575210‬‬ ‫‪1677841589‬‬ ‫‪116,843‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3209‬‬ ‫‪372,230‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪64,029‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪252,541‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪76,930‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪279,859‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪224,547‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪125,075‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪66,267‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1943‬‬ ‫‪49,481‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪492,951‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪51,685‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪5338‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪242,945‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪4,477,913‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪3595‬‬ ‫‪124,520‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪84,361‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪1863‬‬ ‫‪2,250,865‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪13,491‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪2,032,467‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪30,424‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪974,291‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪3017‬‬ ‫‪8,388‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪1,483,910‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪396,033‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪2517‬‬ ‫‪42,281‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪573,402‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪1,088‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪1,425,889‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪1,242,832‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪2,653,688‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪476,796‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪2994‬‬ ‫‪276,478‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪72,880‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪6348‬‬ ‫‪253,613‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪420,194‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪144,139‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪66,613‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪140,541‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪21,440‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪23,242‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪169,143‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪3295‬‬ ‫‪131,271‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪2772‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2984‬‬ ‫‪38,786‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪3272‬‬ ‫‪52,500‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪46,690‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫‪365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1,924,602‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪283,208‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪100,969‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪218,224‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪14,145‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪7030‬‬ ‫‪56,314,285‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪31,587‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪4905‬‬ ‫‪719918‬‬ ‫‪2506‬‬ ‫‪723522‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪2915780167‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرد‬ ‫‪19‬‬ ‫برگزیدگان بانکداری مرکزی جهان در سال ‪2014‬‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪« :‬تش�ویق» و «تنبی�ه» دو واکنش و اب�زار رفتاری‬ ‫شناخته ش�ده همه م�ا در مواجهه با ک�ردار و گفتار پس�ندیده یا‬ ‫ناپسندی است که از طرف مقابل سر می زند‪.‬‬ ‫بدون شک تک تک ما بدون استثناء قبول داریم که تاثیر تشویق‬ ‫موسس��ه انتش��اراتی بانکداری مرکزی‪ ،‬به‬ ‫عنوان معتبرترین نهاد و نش��ریه بین المللی‬ ‫در زمینه بررسی عملکرد بانک های مرکزی‬ ‫کش��ور های جهان‪ ،‬نزدیک به یک ربع قرن‬ ‫است به صورت س��االنه بانکداری مرکزی و‬ ‫چهره های تاثیرگذار در بانکداری و بانکداری‬ ‫مرکزی را شناسایی و معرفی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدی�ر ذخای�ر س�ال‪ :‬بان�ک مرکزی‬ ‫کلمبیا‬ ‫جای��زه س��ال مدی��ر ذخایر‪ ،‬بر پایه س��ه‬ ‫معیار ساده ایمنی‪ ،‬نقدینگی و بازدهی اعطا‬ ‫می ش��ود و بقای تمام مدی��ران ذخایر بانک‬ ‫مرکزی نیز به این ‪ 3‬ش��اخص بستگی دارد‪،‬‬ ‫بنابراین باید در تخصی��ص دارایی ها به این‬ ‫اولویت ها توجه داشته باشند زیرا در دنیایی‬ ‫ک��ه از نظر ریس��ک مالی و بازدهی و س��ود‬ ‫پیوس��ته درحال تحول است‪ ،‬وظیفه اصلی‪،‬‬ ‫پرداختن به مفهوم ایمنی و برگش��ت س��ود‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2013‬م‪ ،‬تغیی��ر در انتظ��ارات‬ ‫نس��بت به سیاس��ت های پولی کش��ورهای‬ ‫پیشرفته دنیا منجر به جابه جایی های شدید‬ ‫جریان های پولی داغ در اقتصادهای نوظهور‬ ‫ش��د‪ .‬در اواس��ط س��ال ‪ ،2013‬عایدی های‬ ‫اوراق قرض��ه خزان��ه داری امری��کا به نح��و‬ ‫باورنکردنی باال رفت‪ .‬ارزش دارایی های طال‬ ‫نیز نسبت به اواخر س��ال ‪ 2013‬حدود ‪30‬‬ ‫درص��د افت داش��ت و در مجموع در س��ال‬ ‫‪ 2013‬دارایی های انباش��ته بانک مرکزی به‬ ‫خاطر این تغییرات اس��یب دی��د و موجب‬ ‫تخریب بسترهای سرمایه گذاری انها شد‪.‬‬ ‫ام��ا در این بی��ن‪ ،‬دس��تاوردهای «بانک‬ ‫مرک��زی کلمبی��ا» قابل توجه ب��ود‪ .‬اگرچه‬ ‫کلمبی��ا در ناحیه ای از دنیا ق��رار گرفته که‬ ‫به طور س��نتی به سیاست های پولی امریکا‬ ‫حس��اس اس��ت با این وجود‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫کلمبیا با پیاده س��ازی یک برنامه راهبردی‬ ‫پویا ب��رای مدیریت ذخایر‪ ،‬ب��ه طور موثری‬ ‫ریس��ک و بازدهی س��ود خود را ت��راز کرد‪،‬‬ ‫ب��ه طوری ک��ه از ‪ 43‬میلی��ارد دالر دارایی‬ ‫در مدیری��ت دپارتم��ان ذخایر ای��ن بانک‪،‬‬ ‫‪ 558‬میلی��ون دالر در قالب دارایی های نقد‪،‬‬ ‫نگهداری و از مقدار باقیمانده‪ 70 ،‬درصد به‬ ‫بسیار بیشتر از تنبیه بوده و با یکدیگر قابل مقایسه نیستند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه یکی از موثر ترین روش های تش�ویق‪ ،‬معرفی‬ ‫فرد تشویق ش�ونده به دیگران اس�ت ک�ه می تواند‬ ‫بدون صرف کوچکترین هزینه ای انجام شود‪.‬‬ ‫صورت غیرفعال و مابق��ی ان نیز به صورت‬ ‫فعال و توس��ط تیمی متشکل از مدیرانی از‬ ‫داخل کش��ور و تع��دادی از مدیران خارجی‬ ‫مدیریت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وب سایت سال‪ :‬بانک مرکزی اسپانیا‬ ‫وب سایت «بانک مرکزی اسپانیا» به عنوان‬ ‫یک مرک��ز اطالعاتی با تاکید ب��ر جزئیات‪،‬‬ ‫به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت ک��ه تمامی‬ ‫کاربران می توانند به س��هولت از ان استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برخی از بانک های مرک��زی کاربران خود‬ ‫را در انبوه��ی از اخب��ار‪ ،‬تاریخ ه��ا و داده ها‬ ‫س��ردرگم کرده و یا اطالع��ات را به گونه ای‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف ق��رار می دهند که‬ ‫دسترس��ی به انها به سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫اما وب س��ایت بانک مرکزی اسپانیا با وجود‬ ‫تاکید بر جزئیات‪ ،‬به گونه ای طراحی ش��ده‬ ‫بانک خلق چین سعی‬ ‫کرده است با ازادسازی‬ ‫نرخ بهره‪ ،‬تنگناهای‬ ‫مالی را در کشور تسهیل‬ ‫کرده و اولین گام مهم‬ ‫را در از بین بردن موانع‬ ‫مالی بردارد‬ ‫که تمامی کاربران می توانند به سهولت از ان‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬این وب سایت به عنوان یک‬ ‫مرک��ز اطالعاتی‪ ،‬چگونگی کار بانک مرکزی‬ ‫اس��پانیا را به شهروندان و کارشناسان بانکی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اسپانیا‪ ،‬تنها به دنبال بمباران‬ ‫اطالعات��ی مخاطب نیس��ت و در هر صفحه‬ ‫وب س��ایت فقط اطالعات ضروری مربوط به‬ ‫موضوع‪ ،‬و نه بیشتر‪ ،‬ارائه شده و در کنار ان‬ ‫لینک های مرتبط هم به خوبی سازماندهی و‬ ‫مشخص شده و این بسیار مهم است زیرا هم‬ ‫مردم نیازمند راهنمایی های قابل اطمینان و‬ ‫قابل فهم هستند و هم رسانه ها خواهان یک‬ ‫بخش خبری فعالند‪.‬‬ ‫همچنین کارشناسان اقتصادی نیز به یک‬ ‫پای��گاه داده اماری دقی��ق و انعطاف پذیر‬ ‫احتیاج دارند و برای پاس��خ به این موارد‬ ‫بانک مرکزی اسپانیا حداکثر دقت و تالش‬ ‫خود را به کار بسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک مرک�زی س�ال‪ :‬بان�ک خلق‬ ‫چین‬ ‫«بانک خلق چین»‪ ،‬با تغییرات سیاس��تی‬ ‫عمده‪ ،‬اصالحات مبتنی بر بازار را با محدود‬ ‫کردن مازادها در سیستم مالی و همزمان با‬ ‫ان اصالح نرخ بهره و حس��اب سرمایه انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بان��ک خل��ق چین س��عی کرده اس��ت با‬ ‫ازادس��ازی نرخ به��ره‪ ،‬تنگناهای مالی را در‬ ‫کشور تس��هیل کرده و اولین گام مهم را در‬ ‫از بین بردن موانع مالی بردارد‪ .‬این تنگناها‬ ‫نتیج��ه مق��ررات دیرپای نرخ به��ره در این‬ ‫کشور اس��ت که انگیزه بانک ها برای اعطای‬ ‫وام های پرریسک را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی خلق چین به ش��دت نگران‬ ‫نحوه دسترس��ی بانک ها به منابع پولی بوده‬ ‫و در سال ‪ 2013‬تصمیم گرفت در برابر ان‬ ‫واکنش نش��ان دهد‪ .‬این بانک در نیمه اول‬ ‫س��ال به فعاالن بازار هشدار داد که مدیریت‬ ‫دارایی ه��ا و بدهی های خ��ود را بهتر کند و‬ ‫تاکید ک��رد که حتی با ظهور نوس��انات در‬ ‫بازارهای تامین مالی‪ ،‬باید همچنان مقید به‬ ‫انضباط مالی باشند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی خلق چین ب��ه جای اینکه‬ ‫مثل همیش��ه به این توجه داشته باشد که‬ ‫قب��ل از انج��ام عملیات بازار ب��از‪ ،‬نقدینگی‬ ‫کافی در سیستم وجود دارد یا خیر‪ ،‬توانست‬ ‫پول پایه را به ان��دازه ای که این بازارها نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬از طریق عملیات بازخرید فراهم کرده‬ ‫و از ای��ن طریق نرخ ه��ا را تثبیت کند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن بانک ها با ت��داوم سیاس��ت های خود‪،‬‬ ‫همچنان به بانک ها این هش��دار را می دهند‬ ‫ک��ه با وج��ود تمایل دولت ب��ه افزایش نرخ‬ ‫رشد‪ ،‬چشم انداز نقدینگی بسیار سختگیرانه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت‪ :‬بانک مرکزی سوئد‬ ‫«بانک مرکزی س��وئد»‪ ،‬نقش��ی پیش��رو‬ ‫در شفاف س��ازی و اطالع رس��انی روشن ایفا‬ ‫می کن��د‪ .‬بانک های مرکزی به طور س��نتی‪،‬‬ ‫شبکه بانکی درگیر خرج پول های پرقدرت‬ ‫روند فزاینده اضافه برداش��ت بانک ها از‬ ‫بانک مرکزی در س��ال های اخیر در حالی‬ ‫به یکی از بزرگترین معضالت نظام بانکی‬ ‫تبدیل ش��ده و ان را زیر فش��ار ق��رار داده‬ ‫اس��ت که در نتیجه ای��ن رابطه نظارت بر‬ ‫بانک ه��ا و کنت��رل پایه پول��ی و در ادامه‬ ‫سیاس��ت تورمی دول��ت را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بده��کاری بانک ها به بان��ک مرکزی در‬ ‫س��ال های اخیر رش��د قابل توجهی داشته‬ ‫که البته به اعتقاد کارشناس��ان ریشه این‬ ‫موضوع محدود به عملکرد بانک ها و بانک‬ ‫مرکزی فقط در این چند س��ال نیس��ت و‬ ‫ب��ه دوره های قبل تر ه��م بر می گردد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بررسی اخرین ترازنامه‬ ‫منتشره بانک ها در بهمن ماه سال گذشته‬ ‫نش��ان می ده��د میزان بده��ی بانک ها به‬ ‫بان��ک مرک��زی از بهمن س��ال ‪ 1391‬تا‬ ‫همین ماه در سال ‪ 1393‬حدود ‪ 33‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافته و به حدود ‪85‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫تس��هیالت دهی بیش از حد بانک ها ان‬ ‫هم در شرایطی که منابع کافی در اختیار‬ ‫ندارند در حالی یک��ی از موارد مورد توجه‬ ‫در این افزایش اضافه برداش��ت اس��ت که‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 340‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وام در س��ال گذش��ته ان هم ب��ا ‪ 60‬هزار‬ ‫میلیارد تومان باالتر از حد قابل پیش بینی‬ ‫بانک مرکزی نقش موثری در این مس��ئله‬ ‫داش��ت به گونه ای که حتی مقامات بانک‬ ‫مرکزی در این رابطه هش��دار داده و اعالم‬ ‫کردن��د ک��ه گرچه پرداخ��ت حجم باالی‬ ‫تس��هیالت می تواند در یکسو برای چرخه‬ ‫اقتصادی مناسب باشد‪ .‬اما در سویی دیگر‬ ‫این منابع از طریق بدهکارتر شدن بانک ها‬ ‫به بانک مرکزی تامین شده که استفاده از‬ ‫این پول پرقدرت در رش��د پایه پولی موثر‬ ‫بوده و حتی سیاست های ضدتورمی دولت‬ ‫و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود این گونه به نظر می رس��د‬ ‫که ضعف راهکارهای عملی مناس��ب برای‬ ‫مدیری��ت بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی‬ ‫موجب شد در س��ال های اخیر این بدهی‬ ‫سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته‬ ‫باش��د که به طور یقین در صورت نداشتن‬ ‫شناخت دقیق از عوامل شکل دهنده اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ها‪ ،‬ارائه راهکارهای عملی‬ ‫برای رفع ان چندان میسر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹چرای�ی افزای�ش بده�ی بانک ه�ا‬ ‫به بانک مرکزی و راهکار ان‬ ‫این درحالی است که میرمحمد صادقی‪،‬‬ ‫مدیرکل اعتب��ارات بانک مرکزی‪ 5 ،‬مورد‬ ‫را از دالیل اصلی افزایش اضافه برداش��ت‬ ‫بانک ها دانسته و معتقد است توجه نکردن‬ ‫به ماهیت کوتاه مدت بازار پول‪ ،‬شکل گیری‬ ‫بودجه در کش��ور‪ ،‬ناترازی منابع و مصارف‬ ‫بانک ها‪ ،‬ش��رایط اقتصادی و سیاست های‬ ‫نظارتی بانک مرکزی در سال های گذشته‬ ‫ب��ر افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫موثر بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی از کارشناس��ان امور‬ ‫بانکی بر این باورند که مس��ائل مربوط به‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود را دور از انظ��ار عمومی‬ ‫انجام می دادند‪ ،‬اما امروزه شفافیت به عنوان‬ ‫یک اب��زار کلی��دی در سیس��تم بانک های‬ ‫مرکزی ش��ناخته شده و اغلب در قالب یکی‬ ‫از ملزومات همراه با استقالل عملیاتی مطرح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بانک ه��ای مرک��زی برخ��ی از کش��ورها‬ ‫مانن��د نیوزلند‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬جمهوری چک‬ ‫و مجارس��تان ازجمله پیشگامانی بودند که‬ ‫مسیر شفاف سازی را هموار کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود‪ ،‬از بی��ن پیش��گامان‬ ‫شفاف س��ازی‪ ،‬بان��ک مرکزی س��وئد تنها‬ ‫بانکی اس��ت که بیش��ترین قاطعیت را در‬ ‫ایجاد یک بستر جدید در حصول اطمینان‬ ‫از ش��فافیت اطالع��ات‪ ،‬تصمیم گی��ری و‬ ‫اطالع رس��انی روش��ن از طریق موثرترین‬ ‫کانال ه��ا داراس��ت‪ .‬به طوری که اس��تفان‬ ‫اینگوس رییس بانک مرکزی سوئد معتقد‬ ‫اس��ت دلیل اصلی و منطقی شفافیت این‬ ‫است که «شفافیت و چگونگی اطالع رسانی‬ ‫از طرف بانک مرک��زی‪ ،‬به تمام گروه های‬ ‫جامعه فرصتی براب��ر می دهد تا اطالعاتی‬ ‫را در م��ورد چگونگ��ی کار و تصمیم گیری‬ ‫در بانک مرکزی سوئد به دست اورند‪ ».‬از‬ ‫خود بانک ها و نبود راه حل های کارشناسی‬ ‫و فنی برای رفع انها موجب کاهش منابع‬ ‫بانک ه��ا و توازن نداش��تن بی��ن منابع و‬ ‫مصارفش��ان ش��ده و درنهایت به س��مت‬ ‫برداش��ت بیش��تر از منابع پرقدرت بانک‬ ‫مرکزی سوق پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫در همین رابطه مصطفی پور‪ ،‬کارشناس‬ ‫ام��ور بانکی‪ ،‬با اش��اره به عوام��ل افزایش‬ ‫بده��ی بانک ها ب��ه بانک مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫هم��واره بخش��ی از تس��هیالت پرداختی‬ ‫به دلیل معوق ش��دن ب��ه چرخه نقدینگی‬ ‫بانک ها برنگش��ته و انها ه��م برای تامین‬ ‫منابع ناچار به دست اندازی به منابع بانک‬ ‫مرکزی می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تحمیل تس��هیالت‬ ‫تکلیفی به بانک های دولتی یا ش��به دولتی‬ ‫محدودی��ت منابع انه��ا را فراهم می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از س��وی دیگر برخ��ی بانک ها هم‬ ‫منابع جذب شده را در بخش های مختلفی‬ ‫س��رمایه گذاری می کنن��د ک��ه قابلی��ت‬ ‫نقد شوندگی سریع به دلیل تغییرات ایجاد‬ ‫ش��ده در اقتص��اد ن��دارد و در این حالت‬ ‫قس��متی از منابع انها از دس��ترس خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل س��ابق بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهر ایران در گفت وگو با ایس��نا همچنین‬ ‫نمونه های بارز تمایل بانک مرکزی س��وئد‬ ‫به شفافیت‪ ،‬تغییر روش پاسخگویی ان به‬ ‫عموم مردم درباره تصمیمات سیاست های‬ ‫پولی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رییس سال‪ :‬ماریو دراگی‬ ‫اعتقاد راس��خ و رهبری برجسته رییس‬ ‫بانک مرک��زی اروپا‪ ،‬ماری��و دراگی‪ ،‬وی را‬ ‫قادر به احیای اعتماد در اروپای بحران زده‬ ‫ک��رد‪ .‬ترس از س��قوط قریب الوقوع یورو یا‬ ‫خروج برخی کشورها از ناحیه یورو‪ ،‬اکنون‬ ‫تا حد زیادی فروکش کرده است‪.‬‬ ‫در ان زم��ان‪ ،‬ای��ن بح��ران خ��ود را در‬ ‫قالب س��قوط عای��دات اوراق قرضه دولتی‬ ‫کشور های دچار مشکل مانند یونان‪ ،‬ایرلند‪،‬‬ ‫پرتغال و اسپانیا نشان داد‪ .‬دلیل موفقیت در‬ ‫خروج از بحران‪ ،‬تالش دولت ها در بازسازی‬ ‫ساختار سیستم های اقتصادی و بانکی بوده‬ ‫اس��ت که البته این بهبود قابل توجه ‪ ،‬بدون‬ ‫رهب��ری با اعتم��اد به نفس ماری��و دراگی‪،‬‬ ‫ریی��س بان��ک مرک��زی اروپا هرگ��ز اتفاق‬ ‫نمی افتاد‪ .‬این بانکدار و اقتصاددان ایتالیایی‪،‬‬ ‫مدیریت دومین بان��ک مرکزی مهم جهان‬ ‫را در نوامبر ‪ ،2011‬یعنی درس��ت در زمان‬ ‫تنش ها و تغییرات شدید به دست گرفت‪.‬‬ ‫به راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‬ ‫بانک ها ب��ه بانک مرکزی اش��اره کرد و با‬ ‫تقسیم بندی ان در ‪ 2‬بخش مدیریت خود‬ ‫بانک ها و تکالیف مجمعی انها خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬بانک ها باید تالش کنند منابع موجود‬ ‫در جامعه که در بخش های غیرمولد صرف‬ ‫ش��ده را جم��ع اوری و از طریق ان منابع‬ ‫خود را تقویت کنند‪.‬‬ ‫مصطفی پ��ور با تاکید ب��ر اینکه بانک ها‬ ‫باید بنگاه داری خود را به حداقل رس��انده‬ ‫و منابع این بخش را برای تامین نقدینگی‬ ‫و ارائه تسهیالت جذب کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫این اساس باید شعب غیرضروری و اموال‬ ‫غیرمنقول غیرضروری خ��ود را به فروش‬ ‫رس��انده و نقدینگ��ی ان را در پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت هدفمن��د هزینه کنن��د تا در‬ ‫این ب��اره نیاز کمتری به برداش��ت از بانک‬ ‫مرکزی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ر ایج��اد راهکاره��ای‬ ‫کارشناس��ی و دقی��ق بانکی ب��رای جذب‬ ‫مطالبات معوق یا سررس��ید ش��ده تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬نباید در این باره رفتار قهری‬ ‫در پی��ش گرف��ت بلکه می توان ب��ا تدابیر‬ ‫کارشناس��ی و فنی این مناب��ع چند هزار‬ ‫میلیاردی را برگرداند و از دغدغه کس��ری‬ ‫منابع بانک ها پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫بانک های توسعه ای‬ ‫چه کارکردی دارند؟‬ ‫تیمور رحمانی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫متاس��فانه بانک های کش��ور به علت مشکالت‬ ‫اقتص��ادی و کمب��ود نقدینگی بیش��تر به دنبال‬ ‫انجام فعالیت هایی هستند که سود باالیی در ان‬ ‫کسب کنند‪.‬‬ ‫به طور قط��ع بانک تجاری باید دنبال س��ود و‬ ‫زیان باش��د‪ ،‬چراکه تراز منفی برای بانک تجاری‬ ‫مسئله ساز است‪.‬‬ ‫یک بان��ک تجاری تنها به این امر فکر می کند‬ ‫که چگونه س��پرده های بیش��تر جذب کند و در‬ ‫پروژه هایی سرمایه گذاری کند که سود بیشتری‬ ‫کس��ب کنند و ب��رای ای��ن بانک مهم نیس��ت‬ ‫پروژه ای را که اجرایی می کند در جهت توس��عه‬ ‫کشور است یا خیر‪.‬‬ ‫اما هدف بانک توس��عه ای اج��رای پروژه هایی‬ ‫اس��ت که در مسیر توس��عه اقتصادی تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برای بانک توس��عه ای سود و زیان در حاشیه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫حتی در بس��یاری از موارد کسب سود مطرح‬ ‫نیس��ت و تنها کمک می کن��د پروژه های بزرگ‬ ‫صنعتی به درس��تی در مس��یر توس��عه و رشد‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شوند‪.‬‬ ‫به همی��ن خاطر تاکی��د دارم نقش بانک های‬ ‫توس��عه ای باید پررنگ ش��ود و کارکردهای این‬ ‫بانک به درستی تبیین شوند‪.‬‬ ‫اگر ما از بانک های توسعه ای کارامد برخوردار‬ ‫باش��یم به همان میزان در پیش��رفت پروژه ها و‬ ‫توس��عه اجتماعی و اقتصادی کشور موفق عمل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه در کشور ما جنبه های کمک دانش‬ ‫فنی و نظارت بانک های توسعه ای برای پروژه ها‬ ‫کمرنگ ش��ده است و تنها این تصور وجود دارد‬ ‫ک��ه بانک توس��عه ای فقط باید ب��ه تامین منابع‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫بانک مس��کن با توجه ب��ه وظایفی که برعهده‬ ‫دارد بای��د به اجرای پروژه های��ی بپردازد که هم‬ ‫منافع اقتصادی و هم منافع اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫یعنی س��اخت مس��کن تنها برای تولید کننده‬ ‫ان نفع ندارد بلکه در جهت توس��عه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور است‪.‬‬ ‫در دنیا نیز به بانک مسکن نگاه تجاری ندارند‬ ‫بلکه بیش��تر از این بانک انتظار دارند در راستای‬ ‫توس��عه ساخت وس��از برای پاس��خگویی به نیاز‬ ‫جامعه گام بردارد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز بانک مس��کن با همین هدف‬ ‫ایجاد ش��د و در قالب بانک تخصصی‪-‬توسعه ای‬ ‫تعریف شده بود‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه در مقطعی این بانک از مس��یر‬ ‫اصلی منحرف ش��د و به سمت تجاری شدن گام‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫وقت��ی بان��ک مس��کن از این ه��دف دور و به‬ ‫بان��ک تجاری تبدیل ش��د به ناچار مجبور ش��د‬ ‫فعالیت های متعارفی را انجام دهد که بانک های‬ ‫تج��اری انجام می دهند تا در زمینه تامین منابع‬ ‫با مشکل مواجه نشود‪.‬‬ ‫اما الزم اس��ت در جهت توسعه بخش مسکن‬ ‫کش��ور این بانک تغییر رویه دهد و بازهم مانند‬ ‫بانک توسعه ای فعال شود‪.‬‬ ‫اگ��ر بانک مس��کن به بانک توس��عه ای تبدیل‬ ‫ش��ود ان وق��ت در پروژه هایی س��رمایه گذاری‬ ‫خواه��د کرد که نه تنها توجی��ه فنی و اقتصادی‬ ‫دارند بلکه به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور‬ ‫کم��ک می کن��د چراکه رونق بخش مس��کن به‬ ‫رونق اشتغال و رشد اقتصادی می انجامد‪.‬‬ ‫اگر بانک مس��کن به بانک توس��عه ای کارامد‬ ‫تبدی��ل ش��ود پروژه هایی چون مس��کن مهر به‬ ‫ش��کلی اجرایی خواهند ش��د که از ابتدا توجیه‬ ‫فنی و اقتصادی انها سنجیده می شد و در مسیر‬ ‫صحیح حرکت می کردند‪.‬‬ ‫کارکرد بانک توس��عه ای در بخش مسکن نیز‬ ‫در همین زمینه خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫صرف نظر از اینکه پروژه مسکن مهر درست یا‬ ‫غلط اجرایی ش��د‪ ،‬معتقدم اگر پروژه هایی از این‬ ‫قبیل در بخش مس��کن به درس��تی از نظر فنی‬ ‫و اقتصادی ارزیابی ش��وند و یک بانک توسعه ای‬ ‫چون مسکن در زمینه فنی و اقتصادی مشارکت‬ ‫و نظ��ارت داش��ته باش��د می توان ب��ه موفقیت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام نه تنها ب��رای اجراکنن��دگان ان‬ ‫منفع��ت دارد بلکه به نفع دولت و مردم و به طور‬ ‫کلی توسعه اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اولین مجمع سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی ازادگان‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ازادﮔﺎن‬ ‫ورود شرکت اقتصادی و خودکفایی ازادگان به معامالت بورسی اوراق بهادار‬ ‫د؟‬ ‫یدانیـ از زم��ان برعه��ده گرفتن مدیریت ش��رکت هلدین��گ س��رمایه گذاری اقتصادی و‬ ‫م ‬ ‫ایا‬ ‫خودکفای��ی ازادگان توس��ط ازادگان‪ ،‬خ��ط تولید ادامس وایت بدون قند در س��ال‬ ‫‪ 1389‬راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مـدیرعـامل‬ ‫مجمع عمومی عادی س�الیانه شرکت‬ ‫اقتصادی و خودکفایی ازادگان (سهامی‬ ‫ع�ام) س�اعت ‪ 9‬صب�ح روز سه ش�نبه‬ ‫تو ش�ش خرداد ماه س�ال جاری با‬ ‫بیس ‬ ‫حضور بیش از ‪ 60‬درصد از س�هامداران‬ ‫در اردوگاه ش�هید باهنر ته�ران برگزار‬ ‫ش�د‪ .‬براس�اس رای گیری به عمل امده‬ ‫در جلس�ه مجمع عمومی اعضای هیات‬ ‫رییس�ه به ش�رح ذیل انتخ�اب گردید‪:‬‬ ‫اق�ای اوحدی به عن�وان رییس مجمع‪،‬‬ ‫اقای موسوی و اقای اصالحی به عنوان‬ ‫ناظری�ن و اق�ای عباس�یان ف�ر دبیری‬ ‫مجمع را بر عهده داش�ت‪.‬در ابتدای این‬ ‫جلس�ه پس از اس�تماع گ�زارش هیات‬ ‫مدی�ره‪ ،‬صورت ه�ای مال�ی منته�ی به‬ ‫پایان اس�فند ماه سال ‪ 93‬تصویب شد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد به ازای هر سهم ‪2000‬‬ ‫ریال س�ود نقدی تقسیم شود‪ .‬موسسه‬ ‫حسابرس�ی ای�ران مش�هود ب�ه عنوان‬ ‫بازرس قانونی اصلی و موسس�ه راده به‬ ‫عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت‬ ‫برای س�ال مالی ‪ 94‬انتخ�اب گردیدند‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات نی�ز به عنوان روزنامه‬ ‫کثیر االنتش�ار جه�ت درج اگهی ه�ای‬ ‫شرکت انتخاب شد‪.‬‬ ‫در اج��رای مفاد ماده ‪ 232‬اصالحیه قانون‬ ‫تجارت‪ ،‬مصوب اس��فندماه ‪ 1347‬و ماده ‪45‬‬ ‫قانون بازار اوراق بهادار‪ ،‬بدینوس��یله گزارش‬ ‫فعالیت ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1393/12/29‬ب��ر پای��ه س��وابق‪ ،‬مدارک و‬ ‫اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم‬ ‫می گ��ردد‪ .‬گ��زارش حاضر به عن��وان یکی از‬ ‫گزارش های س��االنه هیات مدیره به مجمع‪،‬‬ ‫مبتنی بر اطالعات ارائه ش��ده در صورت های‬ ‫مالی ب��وده و اطالعات��ی را درخصوص وضع‬ ‫عموم��ی ش��رکت و عملک��رد هیات مدی��ره‬ ‫فراه��م می اورد‪ .‬به نظ��ر اینجانبان اطالعات‬ ‫من��درج در این گزارش ک��ه درباره عملیات‬ ‫و وضع عمومی ش��رکت می باش��د‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر ارائه منصفان��ه نتایج عملکرد هیات مدیره‬ ‫و در جهت حفظ منافع ش��رکت و انطباق با‬ ‫مقررات قانونی و اساس��نامه ش��رکت تهیه و‬ ‫ارائه گردیده اس��ت‪ .‬این اطالعات هماهنگ‬ ‫با واقعیت های موجود ب��وده و اثرات انها در‬ ‫اینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان‬ ‫پیش بینی نمود‪ ،‬به نحو درس��ت و کافی در‬ ‫ای��ن گزارش ارائه گردی��ده و هیچ موضوعی‬ ‫ک��ه ع��دم اگاه��ی از ان موج��ب گمراهی‬ ‫اس��تفاده کنندگان می شود‪ ،‬از گزارش حذف‬ ‫نگردی��ده و در تاریخ ‪ 1394/03/16‬به تایید‬ ‫هیات مدیره رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات انجام شده در سال ‪1393‬‬ ‫ اصالح ساختار مالی شرکت های گروه‪.‬‬‫ اصالح ساختار نیروی انسانی‪.‬‬‫ افزایش تنوع س��بد محص��والت تولیدی‬‫شرکت های زیرمجموعه‪.‬‬ ‫ توسعه انبارهای ش��رکت قاسم ایران در‬‫کشور‪.‬‬ ‫ تعیین تکلیف بدهی ارزی شرکت سهامی‬‫عام صنعتی مینو و پارس مینو‪.‬‬ ‫ تعیی��ن تکلی��ف بدهی مالیاتی ش��رکت‬‫خودکفایی‪.‬‬ ‫ تدوی��ن برنامه اس��تراتژیک در ش��رکت‬‫خودکفایی و قاسم ایران‪.‬‬ ‫ ورود به بورس شرکت خودکفایی و قاسم‬‫ایران‪.‬‬ ‫ توزی��ع قس��متی از س��هام بی ن��ام‬‫بین سهامداران‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫ایا‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫دانی‬ ‫ی‬ ‫م ‬ ‫سیاس��ت گذاری اولیه ورود به عرصه معامالت بورس شرکت خودکفایی از خردادماه‬ ‫‪ 1392‬شروع شده است‪.‬‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫دانی‬ ‫ی‬ ‫م ‬ ‫از زمان برعهده گرفتن مدیریت شرکت هلدینگ سرمایه گذاری اقتصادی و خودکفایی‬ ‫ازادگان توسط ازادگان‪ ،‬خط تولید گز شوکوپارس در سال ‪ 1392‬راه اندازی شد‪.‬‬ ‫د؟‬ ‫نیـ‬ ‫یدا‬ ‫م ‬ ‫ش��رکت هلدینگ سرمایه گذاری اقتصادی و خودکفایی ازادگان از تاریخ ‪94/02/05‬‬ ‫ایا‬ ‫در بازار پایه توافقی فرابورس پذیرفته شده است‪.‬‬ ‫د؟‬ ‫یدانیـ برای کس��ب اطالعات صحیح و دقیق از ش��رکت هلدینگ سرمایه گذاری اقتصادی و‬ ‫م ‬ ‫ایا‬ ‫خودکفایی ازادگان می توانید به پورتال ش��رکت به نشانی ‪www.azadeganekh.ir‬‬ ‫مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫ایا‬ ‫ورودحجت االسالم حـاج اقا ابـوترابی در حیـن انجام مجمـع‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫دانی‬ ‫ی‬ ‫م ‬ ‫به دلیل کنترل خرید و فروش سهام ازادگان و عدم سوءاستفاده بعضی از سرمایه داران‬ ‫فرصت طلب این سهام در بازار پایه توافقی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫دانی‬ ‫ی‬ ‫م ‬ ‫تولید پفک در مجموعه هلدینگ س��رمایه گذاری اقتصادی و خودکفایی ازادگان از ‪6‬‬ ‫تن تولید روزانه‪ ،‬به ‪ 70‬تن در روز رسیده است‪.‬‬ ‫نمودار شاخص ها‬ ‫‪1392‬‬ ‫شرح‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫‪211.155‬‬ ‫ایا‬ ‫دانی‬ ‫ی‬ ‫م ‬ ‫سود حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫ایا‬ ‫دانی‬ ‫ی‬ ‫م ‬ ‫شرکت شوکوپارس در سال ‪ 1393‬مالک یک واحد تولیدی مستقل در شهر صنعتی‬ ‫خرمدره شده است‪.‬‬ ‫اصالح ساختار مالی و سرمایه ای شرکت ها‬ ‫به همراه مدیریت هزینه فرصت اقتصادی‬ ‫‪229.214‬‬ ‫‪450.084‬‬ ‫هزینه های عملیاتی‬ ‫(‪)18.059‬‬ ‫(‪)28.895‬‬ ‫‪60‬‬ ‫درامدهای غیرعملیاتی‬ ‫‪11.367‬‬ ‫‪9.661‬‬ ‫(‪)15‬‬ ‫سود قبل از کسر مالیات‬ ‫‪222.522‬‬ ‫‪430.850‬‬ ‫‪93/62‬‬ ‫اس��تراتژی بهینه سازی پرتفوی در جهت‬ ‫کسب سود نقدی بیشتر‬ ‫سود پس از کسر مالیات‬ ‫‪219.830‬‬ ‫‪430.850‬‬ ‫‪95/99‬‬ ‫اس��تراتژی بهینه سازی پرتفوی در جهت‬ ‫کسب سود نقدی بیشتر‬ ‫دارایی های غیرجاری‬ ‫‪222.135‬‬ ‫‪253.300‬‬ ‫‪14/03‬‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫‪209.254‬‬ ‫‪251.147‬‬ ‫‪20/02‬‬ ‫تغییرات در سرمایه گذاری ها‪:‬‬ ‫ساختار سرمایه گذاری ها‬ ‫صنعت‬ ‫نام شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫تولیدی‬ ‫مینو خرمدره‪ ،‬پارس مینو‪ ،‬شوکوپارس‪ ،‬مینو شرق‪ ،‬مینو فارس‬ ‫بازرگانی‬ ‫بازرگانی پارس گستر مینو‬ ‫صادراتی‬ ‫صادراتی پرسوئیس‬ ‫دارویی و بهداشتی‬ ‫دارویی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی مینو‬ ‫قاسم ایران‪ ،‬پخش سراسری مینو‪ ،‬شرکت توسعه فروشگاه های زنجیره ای پیوند‬ ‫ساختمانی‬ ‫رهاورد سازندگی ازادگان‪ ،‬کاسپین‬ ‫کانی غیرفلزی‬ ‫سیمان قشم‪ ،‬سیمان ازادگان یزد‬ ‫خدمات مالی‬ ‫خدمات مالی و مدیریت معین ازادگان‬ ‫جمع‬ ‫‪ 16‬شرکت‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫اطالعات مالی‬ ‫سود حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫‪1391/12/29‬‬ ‫‪187.059‬‬ ‫‪1392/12/29‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫درصد تغییرات سال ‪ 1393‬نسبت به ‪1391‬‬ ‫هزینه مالی گروه‬ ‫(‪)189.805‬‬ ‫(‪)339.859‬‬ ‫(‪)481.591‬‬ ‫‪154‬‬ ‫سود خالص سال‬ ‫‪165.347‬‬ ‫‪219.829‬‬ ‫‪430.850‬‬ ‫‪160‬‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫یدانی ش��رکت صنعتی مین��و خرمدره موفق ب��ه دریافت لوح تقدیر بنی��اد علمی نخبگان‬ ‫م ‬ ‫ایا‬ ‫ریاس��ت جمهوری برای محصول بیسکویت ساقه طالیی سبوسدار در فروردین ماه سال‬ ‫‪ 1394‬شده است‪.‬‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫‪421.189‬‬ ‫‪99/47‬‬ ‫دالیل تغییرات‬ ‫‪96/36‬‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫نماین��دگان ازادگان جهت ش��رکت در مجامع هیچ گونه حق��وق و مزایایی دریافت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫تغییرا ‬ ‫ت‬ ‫(درصد)‬ ‫اقالم صورت سود و زیان‪:‬‬ ‫پخش‬ ‫د؟‬ ‫ـ‬ ‫یدانی در بررس��ی عملکرد س��ال ‪ 1392‬شرکت قاسم ایران‪ ،‬این شرکت رتبه ‪ 81‬را در بین‬ ‫م ‬ ‫ایا‬ ‫صد ش��رکت برتر کشور کسب نموده و به عنوان بزرگترین شرکت پخش شناخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫‪229.214‬‬ ‫‪450.084‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ارقام به ریال‬ ‫اطالعات مربوط به سهام‬ ‫‪1391/12/29‬‬ ‫‪1392/12/29‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫سال ‪ 1393‬نسبت‬ ‫به ‪1391‬‬ ‫ارزش ویژه هر سهم‬ ‫‪2.759‬‬ ‫‪3.084‬‬ ‫‪3.800‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ارزش ویژه تلفیقی هر سهم‬ ‫‪12.104‬‬ ‫‪19.380‬‬ ‫‪23.452‬‬ ‫‪94‬‬ ‫سود حاصل از خرید و فروش سهام‬ ‫‪28.356‬‬ ‫‪48.017‬‬ ‫‪506.128‬‬ ‫‪1.685‬‬ ‫سود خالص هر سهم‬ ‫‪1.378‬‬ ‫‪1.428‬‬ ‫‪2.800‬‬ ‫‪103‬‬ ‫سود خالص تلفیقی هر سهم‬ ‫‪3.349‬‬ ‫‪5.596‬‬ ‫‪7.176‬‬ ‫‪114‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫‪21‬‬ ‫رد پای خودرو بر تاریخ ایران‬ ‫گروه خ�ودرو‪ :‬ای�ن اختراع ش�گفت انگیز‬ ‫بش�ری از همان اغاز ورودش به کشورمان‬ ‫ح�وادث تلخ و ش�یرینی را رق�م زده و بر‬ ‫فرهن�گ و مدنیت مان نیز اثرات ماندگاری‬ ‫باقی گذاشته است‪ .‬این پدیده که در قیاس‬ ‫با تاریخ طوالنی بشر کماکان نوپا محسوب‬ ‫می شود از مهم ترین دس�تاوردهای ادمی‬ ‫ب�ه ش�مار می اید و چه بس�ا ک�ه در غیاب‬ ‫ان‪ ،‬خیل�ی از کااله�ا نی�ز فاق�د ارزش و‬ ‫اهمی�ت امروزی خ�ود بوده و بس�یاری از‬ ‫جنگ ها و دش�منی ها نیز اتفاق نمی افتاد‪.‬‬ ‫از مهم تری�ن ای�ن کاالها نفت اس�ت‪ ،‬ماده‬ ‫اس�تراتژیکی ک�ه هنوز هم س�تون اصلی‬ ‫انرژی در جهان به ش�مار می رود و بی شک‬ ‫در نبود خودرو بخش اعظم اهمیت خویش‬ ‫را از دس�ت می داد‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬برخی‬ ‫از ممالک مترقی هم ش�اکله صنعت ش�ان‬ ‫به زنجیره ای متصل اس�ت که خروجی ان‬ ‫خ�ودرو اس�ت‪ .‬در یک لحظ�ه تصور کنید‬ ‫که کش�ورهایی چون الم�ان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره و‬ ‫چین و تا حدی امریکا بدون صنعت خودرو‬ ‫چه سرنوش�تی پیدا خواهند کرد! با وجود‬ ‫همه پیش�رفت هایی ک�ه در زمینه کاهش‬ ‫مصرف س�وخت خودروها رخ داده اس�ت‬ ‫و نیز مش�وق های گاه و بی�گاه دولت ها در‬ ‫جهت سوق دادن افراد به دوچرخه سواری‬ ‫و‪ ...‬باز ه�م ش�اهد ای�ن ام�ر هس�تیم که‬ ‫عالقه به خ�ودرو همچنان برقرار اس�ت و‬ ‫هیچ وس�یله ای ه�م تاکنون نتوانس�ته به‬ ‫لحاظ رفاه‪ ،‬راحت�ی و کاربردی بودن جای‬ ‫خودروهای شخصی را بگیرد‪ .‬از همان اغاز‬ ‫ورود خودرو به کشورمان این پدیده سخت‬ ‫م�ورد توجه اقش�ار گوناگ�ون جامعه واقع‬ ‫ش�ده و شور و اشتیاق فراگیری هم نسبت‬ ‫به مالکیت و رانندگی با ان وجود داشته که‬ ‫هنوز هم نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر‬ ‫هم شده است! وجود همین مسئله موجب‬ ‫ش�ده خودرو هم�واره در مرکز توجه عامه‬ ‫ق�رار گرفته و کوش�ش های فراوانی هم در‬ ‫جهت نیل به س�اخت و ی�ا واردات ان رخ‬ ‫دهد که در اینجا س�عی می کنیم به پاره ای‬ ‫از انه�ا اش�اره کنی�م‪ .‬یک�ی از مهم ترین‬ ‫منابع�ی که در ب�اره تاریخ خودرو و س�یر‬ ‫نخستین کارخانه مونتاژ خودرو در ایران‬ ‫«لیتل دیترویت» اندیمشک‬ ‫نخس��تین کارخانه مونتاژ اتومبیل (به اضافه هواپیما) در‬ ‫ایران کارخانه ای بود به نام «لیتل دیترویت» در اندیمشک‬ ‫که از اواخر سال ‪ ۱۳۲۱‬به وسیله مهندسان امریکایی ارتش‬ ‫ایاالت متحده احداث ش��د و وظیف��ه ان از صندوق بیرون‬ ‫اوردن و مونت��اژ ک��ردن هزاران دس��تگاه اتومبیل نظامی‬ ‫س��بک امریکایی مانن��د جیپ و کامی��ون و «کماندوکار»‬ ‫(کامانکار) بود‪ .‬چون تاسیسات این کارخانه در سال ‪۱۳۲۵‬‬ ‫به کلی برچیده و از ایران به امریکا حمل ش��د‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫سوابقی از ان در ارشیوهای کشور وجود ندارد و تنها شاهد‬ ‫وجود این کارخانه در ایران یک حلقه فیلم نیم ساعته است‬ ‫که به وس��یله فیلمبرداران امریکایی و انگلیسی تهیه شده‬ ‫و در ارش��یو موسس��ه «ونیز نیوز» وابسته به بی بی سی در‬ ‫لندن نگهداری می شود و نویسنده در سال ‪ ۱۳۵۵‬ان را در‬ ‫موسس��ه «ونیز نیوز» در لندن مشاهده کرده و نسخه ای از‬ ‫ان را برای ارش��یو تلویزیون ملی سابق ایران سفارش داده‬ ‫که گویا خریداری و به ایران حمل ش��ده اس��ت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫مشخص نیست در کجا نگهداری می شود‪.‬‬ ‫«ریچارد‪.‬ا‪.‬اس��توارت»‪ ،‬محقق نظامی امریکایی در کتابی‬ ‫به نام «س��پیده دم در اب��ادان» که زیر عنوان «در اخرین‬ ‫روزهای حکومت رضاش��اه» به فارسی ترجمه شده است‪،‬‬ ‫می نویس��د‪« :‬ارتش امری��کا برای بهت��ر اداره کردن برنامه‬ ‫کمک به ش��وروی «فرماندهی خلیج فارس» را تاس��یس‬ ‫کرد و خیلی زود ‪ ۳۰‬هزار س��رباز و افس��ر لجستیکی خود‬ ‫را به ایران فرس��تاد‪ .‬امریکا ت��ا نوامبر ‪( ۱۹۴۲‬ابان ‪)۱۳۲۱‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰۰‬هزار کامیون‪ ۲۷ ،‬ه��زار هواپیما و ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫تانک و نفربر را از راه خلیج فارس به اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫فرس��تاد‪ ».‬و… بنابراین‪ ،‬شکی نیست که این رقم عظیم و‬ ‫باورنکردنی خودروی نظامی از راه ایران به روس��یه ارسال‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اما گفتنی اس��ت که بخش عظیم��ی از این‬ ‫اق�لام در «لیتل دیترویت»‪ ،‬یعنی کارخانه مونتاژ خودرو و‬ ‫هواپیماهای امریکایی در اندیمشک از صندوق ها درامده و‬ ‫سوار (مونتاژ) می ش��ده است‪ .‬تعداد زیادی از صندوق های‬ ‫حاوی قطعات هواپیماهای امریکایی که به ایران رسیده در‬ ‫انبارهای بندر ش��اهپور (بندر امام خمینی امروز) همچنان‬ ‫دربس��ته بود‪ .‬مهندس��ان امریکایی که بنا به دعوت دولت‬ ‫پس از ش��هریور ‪ ۱۳۲۰‬به ایران امده بودند‪ ،‬هنوز فرصت‬ ‫باز کردن صندوق ها و س��وار کردن هواپیماها برای نیروی‬ ‫هوای��ی ایران را پیدا نک��رده بودند‪ ،‬پس از اش��غال ابادان‬ ‫و بندر ش��اهپور به دس��ت انگلیس��ی ها‪ ،‬انها نیز به «لیتل‬ ‫دیترویت» حمل ش��ده و به وسیله مهندسان ارتش امریکا‬ ‫اماده پرواز شدند‪ ،‬جیپ ها و کامیون هایی که در اندیمشک‬ ‫مونتاژ ش��دند‪ ،‬روی واگن های باری به ش��مال فرستاده و‬ ‫در بندرش��اه (ترکمن) به روس ها تحویل داده می ش��دند‪.‬‬ ‫تع��دادی نیز از طریق جاده های ایران که در ان زمان فقط‬ ‫شوسه بودند‪ ،‬به شمال فرستاده می شدند‪.‬‬ ‫در «لیت��ل دیترویت» به قدری جی��پ و کامیون مونتاژ‬ ‫می شد که تعدادی از انها در ماه های پس از جنگ همچنان‬ ‫در محوطه کارخانه تلنبار ش��ده بود‪ .‬چن��د تن از تاجران‬ ‫زرنگ ایران چند هزار جیپ و کامیون نو و مستعمل و انواع‬ ‫وسایل موجود در انبارهای اندیمشک را خریدند و به بهایی‬ ‫گ��ران به خریداران ایرانی فروختن��د و از این راه به ثروت‬ ‫کالنی رس��یدند‪ .‬بازار سیاه قطعات و الستیک اتومبیل‪ ،‬در‬ ‫پایان جنگ هزاران نفر را به ثروت های باورنکردنی رساند‪.‬‬ ‫امریکایی ها‪ ،‬عالوه بر انبار اندیمشک‪ 60 ،‬انبار در مساحتی‬ ‫به ابع��اد ‪ 6‬کیلومت��ر در ‪ 6‬کیلومتر در خرمش��هر احداث‬ ‫ک��رده بودند‪ .‬در این انبارها ‪ ۳۰۰۰‬کامیون‪ 10 ،‬هزار حلقه‬ ‫الستیک‪ ۳۰۰ ،‬دس��تگاه اتومبیل سواری‪ ۴۰۰۰ ،‬صندوق‬ ‫ل��وازم یدک��ی اتومبیل از هر رق��م‪ ۵۰۰ ،‬دس��تگاه موتور‬ ‫ب��رق‪ ۷۵۰ ،‬تن ش��کر‪ ۷۰۰ ،‬تن ارد گن��دم‪ ،‬هزار یخچال‪،‬‬ ‫‪ 3‬کش��تی رودخانه پیما‪ 6 ،‬امبوالنس مجهز موجود بود که‬ ‫شرکتی متش��کل از سرمایه داران متنفذ ایرانی و مرکب از‬ ‫مهدی شیرازی‪ ،‬مهدی نمازی‪ ،‬مهدی باتمانقلیچ‪ ،‬اوالئوف‪،‬‬ ‫اردکانی‪ ،‬گرج��ی و‪ ...‬همه اقالم ان را به مبلغ ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومان از سررش��ته داری ارتش امریکا خریدند و ‪ 10‬یا ‪20‬‬ ‫برابر در بازار سیاه فروختند‪ .‬این ‪ 3‬هزار کامیون که بعضی‬ ‫از انها کامال نو و اس��تفاده نشده بود‪ ،‬وارد بازار ایران شد و‬ ‫تحولی در صنعت حمل ونقل ایران ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ترس سیاستمدار سرشناس از اتوبوس ‪ 2‬طبقه‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۳۵‬ب��ه بع��د اس��تفاده‬ ‫از اتوبوس ه��ای ‪ 2‬طبق��ه س��اخت‬ ‫کارخانه ه��ای بریتانی��ا در خط��وط‬ ‫اتوبوس��رانی ته��ران رایج ش��د‪ .‬دولت‬ ‫تع��دادی اتوبوس ‪ 2‬طبق��ه قرمز رنگ‬ ‫از کشور انگلستان خرید‪ .‬قسمت عقب‬ ‫ان اتوبوس ها‪ ،‬با توجه به عادات و سنن‬ ‫اتوبوس��رانی در انگلستان‪ ،‬به صورت باز‬ ‫و بدون در و به صورت س��کویی ساخته‬ ‫ش��ده بود که ش��اگرد رانن��ده در انجا‬ ‫می ایستاد‪ ،‬بلیت مسافران را می گرفت‬ ‫و انها را به رفتن به طبقه باالی اتوبوس‬ ‫تش��ویق می کرد تا عده بیشتری از مس��افران بتوانند سوار اتوبوس‬ ‫شوند و مسافران در ایستگاه ها در انتظار نمانند‪ .‬اما بیشتر مسافران‬ ‫اس��تفاده از طبقه پایین یا همکف را ترجیح می دادند و به جای باال‬ ‫رفتن از پلکان پیچ در پیچ و تنگ طبقه دوم اتوبوس روی س��کوی‬ ‫انتهایی می ایس��تادند ی��ا در فاصله ‪ 2‬ردیف نیمک��ت طبقه اول به‬ ‫صورت فشرده سرپا می ماندند‪.‬‬ ‫گویا بر اثر همین مش��کالت بود که در اتوبوس های بعد تغییراتی‬ ‫از نظر س��اختمان اتاق طبقه اول داده شد‪ .‬بدین ترتیب که سکوی‬ ‫باز و بدون در انتهای اتوبوس در کارخانه سازنده‪ ،‬که گویا «لیالند»‬ ‫بود‪ ،‬برداش��ته و به جای ان «در» تعبیه ش��د و در قس��مت جلوی‬ ‫اتوب��وس هم «در» دومی تعبیه کردند‪ .‬بدین ترتیب راننده اتوبوس‬ ‫‪2‬طبقه می توانست از مسافران بلیت بگیرد‪ .‬پلکان طبقه دوم نیز به‬ ‫جلوی اتوبوس انتقال یافت و بهبود در ش��یوه سوار کردن مسافران‬ ‫پدی��د امد‪ .‬عیب بزرگ اتوبوس های ‪ 2‬طبقه اولیه قطع ارتباط بین‬ ‫راننده و ش��اگرد رانن��ده بود که تنها با بوق راننده متوجه می ش��د‬ ‫باید بایس��تد یا حرکت کند‪ .‬این بوق در عقب خودرو نصب ش��ده‬ ‫تکامل ان در ایران به رشته تحریر درامده‬ ‫کتاب بس�یار پربار و خواندنی «از ماش�ین‬ ‫دودی ناصرالدین شاه تا بنز الگانس» است‬ ‫ک�ه چند س�ال پیش از این‪ ،‬توس�ط مورخ‬ ‫نامدار کش�ور «خس�رو معتضد» نگاش�ته‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬در تهیه این مطلب نیز سعی‬ ‫شده است گلچینی از مطالب مندرج در ان‬ ‫را خدمت تان ارائه دهیم‪.‬‬ ‫بود و ش��اگرد راننده با فش��ردن ان به‬ ‫رانن��ده عالمت می داد؛ زیرا ان ‪ 2‬از هم‬ ‫دور بودند و رانن��ده از انچه در انتهای‬ ‫اتوبوس می گذشت‪ ،‬بی خبر بود‪ .‬گاهی‬ ‫نی��ز ش��اگرد راننده ها‪ ،‬هن��گام ازدحام‬ ‫مس��افران‪ ،‬ناچار بودند از کنار اتوبوس‬ ‫خود را به اتاقک محل راننده برس��انند‬ ‫و او را در جری��ان تراک��م مس��افران و‬ ‫اینکه باید حرکت یا دقایقی توقف کند‪،‬‬ ‫می گذاش��تند‪ .‬البته‪ ،‬مدتی بعد با نصب‬ ‫بوق خبردهنده این ارتباط برقرار شد‪.‬‬ ‫در ان روزه��ا ماجرای��ی از اتوبوس ‪2‬‬ ‫طبقه سوار ش��دن یک نماینده مجلس شورای ملی از خطه شمال‬ ‫کشور بود و در میان رجل سرشناس و قدیمی به پیری رسیده بود‪،‬‬ ‫روزی س��وار اتوبوس ‪ 2‬طبقه شد و ش��اگرد راننده از او خواست به‬ ‫طبقه باال برود و از صندلی های انجا که بدون مس��افر بود‪ ،‬استفاده‬ ‫کند و در طبقه اول س��رپا و معذب نایس��تد‪ .‬دولتم��رد قدیمی به‬ ‫زحمت و سالنه س�لانه به طبق��ه باال رفت؛ ولی چن��د ثانیه بعد با‬ ‫عجله و وحش��ت بازگشت‪ .‬از شاگرد راننده خواست بوق ویژه توقف‬ ‫اتوب��وس را فش��ار دهد و او را پیاده کند‪ .‬ش��اگرد راننده گفت‪« :‬ما‬ ‫خارج از ایس��تگاه حق ایس��تادن نداریم‪ .‬اجازه دهید به ایس��تگاه‬ ‫برس��یم‪ ،‬جنابعالی را پیاده خواهیم کرد‪ ».‬انگاه چون کنجکاو شده‬ ‫بود‪ ،‬پرس��ید‪« :‬چرا ب��ا این عجله پایین امدی��د و می خواهید پیاده‬ ‫ش��وید؟» ان دولتمرد سرش��ناس گفت‪« :‬پس��رجان عجب س��وال‬ ‫نابجای��ی می کنی‪ .‬من باال رفتم و دیدم این بی صاحب مانده (منظور‬ ‫اتوب��وس) ب��دون راننده در حال حرکت اس��ت‪ .‬مگر م��ن دیوانه ام‬ ‫جان خود را با س��وار ش��دن به اتوبوس��ی که راننده ندارد‪ ،‬به خطر‬ ‫بیندازم!؟»‬ ‫ش��اید بس��یاری از ما این گون��ه می اندیش��یم که‬ ‫نخستین کارخانه خودروس��ازی در کشورمان‪ ،‬همان‬ ‫«ایران خودرو» یا «ایران ناس��یونال» سابق است که‬ ‫توس��ط «احمد خیامی» و برادرش «محمود خیامی»‬ ‫بنیان گذاری ش��د‪ .‬ول��ی اگر کمی زم��ان را به عقب‬ ‫برگردانیم می بینیم که س��وابق این امر به س��ال های‬ ‫خیلی دورت��ر بازمی گردد‪ ،‬یعنی س��ال های مقارن با‬ ‫جنگ جهانی دوم و زمانی که پس از شهریور ماه سال‬ ‫‪ ،۱۳۲۰‬کشورمان به اشغال نیروهای متفقین درامد‪.‬‬ ‫متفقین که شامل کشورهایی همچون امریکا‪ ،‬بریتانیا‬ ‫و روس��یه (شوروی سابق) می ش��د‪ ،‬به بهانه واهی –‬ ‫وجود کارشناسان المانی – وارد خاک میهن مان شده‬ ‫و فجایع عظیمی را از خود به جای گذاشتند‪ .‬تنها این‬ ‫را می توان گفت که در ان هنگام‪ ،‬خاک ایران به عنوان‬ ‫معب��ری برای حمل س�لاح و مهمات ب��ه جبهه های‬ ‫جنگ در روس��یه درنظر گرفته ش��ده ب��ود و از اینجا‬ ‫خودروه��ای نظامی از جمله جی��پ و کامیون به این‬ ‫کش��ور ارسال می شد‪ .‬در راستای تسهیل این امر و به‬ ‫علت حجم فوق العاده زیاد این خودروها‪ ،‬تصمیم گرفته‬ ‫ش��د بخش��ی از انها در داخل ایران مونتاژ شده و به‬ ‫جبهه های نبرد در روسیه ارسال شود؛ به همین خاطر‬ ‫نیروهای امریکایی یک کارخانه کوچک در شهرستان‬ ‫اندیمشک واقع در استان خوزستان را تاسیس کردند‬ ‫که نامش «لیت��ل دیترویت» بود و در ان خودروهای‬ ‫نظام��ی س��بک و نی��ز کامی��ون و هواپیم��ا مونت��اژ‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫تاریخچه مسافرکشی در تهران و شهرستان ها‬ ‫«مسافرکش��ی در تهران تاریخچ��ه طوالنی ندارد‬ ‫و بر اس��اس مطالعات و تحقیقات تا س��ال های دهه‬ ‫‪ ،۱۳۴۰‬مسافرکش��ی در هیچ یک از ش��هرهای ایران‬ ‫رواج نداشت و اگر راننده ای با پالک شخصی به صید‬ ‫مس��افر و حمل او و دریافت کرای��ه می پرداخت‪ ،‬در‬ ‫وهله نخس��ت پلیس راهنمایی اتومبیل را متوقف و‬ ‫راننده خاطی را جریمه می کرد و در وهله دوم دیگر‬ ‫رانندگان تاکسی و کرایه مانع فعالیت او می شدند و‬ ‫نمی گذاشتند وارد حریم حرفه همیشگی انان شود‪.‬‬ ‫اما از حدود س��ال ‪ ۱۳۴۸‬به بعد‪ ،‬هر کس توان مالی‬ ‫داش��ت و اتومبیلی به بهای ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫می خری��د‪ ،‬در س��اعات بعد از ظهر به مسافرکش��ی‬ ‫می پرداخ��ت و کم کم این کار رایج ش��د و چون هر‬ ‫مس��افرکش اذعان داش��ت برای تامین قس��متی از‬ ‫معیش��ت خود به مسافرکش��ی روی اورده و فش��ار‬ ‫هزینه ه��ا و درامد ناچیز او را به این حرفه کش��انده‬ ‫است‪ ،‬رانندگان حرفه ای دیگر که شغل شان رانندگی‬ ‫بود و خود عائله دار و گرفت��ار مخارج بودند‪ ،‬چندان‬ ‫س��خت نمی گرفتند و در برابر تعدی او و امثال او به‬ ‫حریم شغلی خود‪ ،‬بردباری پیشه می کردند‪.‬‬ ‫واردات اتومبیل هایی که نگرفت‬ ‫در این س��ال ها که خودروسازی به س��مت جهانی شدن پیش‬ ‫می رود‪ ،‬ش��اید این امر چندان محلی از اعراب نداش��ته باشد که‬ ‫خودرو ش��ما در کدام جا و مکان س��اخته می ش��ود‪ ،‬زیرا مسئله‬ ‫مهم و اساس��ی در این میان ان است که کیفیت قطعات خودرو‬ ‫خوب بوده و از س��ویی نیز از مونتاژ مناسبی بهره مند باشد؛ ولی‬ ‫در گذشته حساسیت فوق العاده ای نسبت این مسئله وجود داشت‬ ‫ک��ه اگر نیک بنگریم می بینیم ک��ه چندان هم بیجا نبود‪ ،‬زیرا به‬ ‫دلی��ل نبود پیوس��تگی زنجیره تولید خودرو در دنیا‪ ،‬که بیش��تر‬ ‫ناشی از س��رمایه گذاری محدود نشان(برند)های معتبر در خارج‬ ‫از مرزهای کش��ور مادر بود و نیز ملی و محلی بودن صرف بیشتر‬ ‫نش��ان (برند)ها‪ ،‬کیفیت خودروهای س��اخته ش��ده بین ممالک‬ ‫گوناگون از زمین تا اس��مان با یکدیگر توفیر داش��ت و هر یک از‬ ‫مارک ها و نش��ان(برند)ها اعم از المانی یا امریکایی‪ ،‬ژاپنی و‪ ...‬با‬ ‫یکدیگر تفاوت بسیار داشتند و هرکدام نیز ویژگی های انحصاری‬ ‫خود را دارا بودند‪.‬‬ ‫خودروهای س��اخت روس��یه (ش��وروی س��ابق) ه��م از زمره‬ ‫محصوالتی بودند که در س��ال های دور نتوانستند در بازار (ایران)‬ ‫توفیق چندانی حاصل کنند‪ ،‬که دالیل این امر هم به این صورت‬ ‫تشریح شده است‪:‬‬ ‫تولی��دات اتومبیل ش��وروی ب��ه علت زمخت و بدق��واره بودن‪،‬‬ ‫داش��تن بدنه س��نگین‪ ،‬ظاهر ساده‪ ،‬رنگ مات یا س��یاه و موتور‬ ‫پرحج��م و پرمص��رف در ایران مورد توجه ق��رار نگرفت‪ .‬با وجود‬ ‫تبلیغات بس��یار و با انکه شرکت «ایران شرق» در تهران تاسیس‬ ‫ش��ده بود و تبلیغات زیادی می کرد‪ ،‬خودروهای ش��وروی بدون‬ ‫مش��تری ماند‪« .‬زیل»‪« ،‬زی��م»‪« ،‬پابدا»‪« ،‬گاز»‪« ،‬مس��کویچ» و‬ ‫«ولگا» از سال ‪ ۱۹۳۱‬میالدی (‪ ۱۳۱۰‬هجری شمسی) وارد بازار‬ ‫ایران ش��د‪ .‬تعدادی کامیون هم وارد ایران ش��د؛ اما روی دس��ت‬ ‫واردکنندگان ماند‪.‬‬ ‫بین سال های ‪ ۱۳۳۲‬تا ‪ ۱۳۴۰‬نیز تعداد زیادی اتومبیل به ایران‬ ‫فرس��تادند؛ اما چندان اس��تقبالی از این اتومبیل ها نشد‪ .‬شاه‪ ،‬در‬ ‫حدود سال ‪ ۱۳۴۴‬هجری شمسی که روابط ایران و روسیه بسیار‬ ‫گرم شد و روس ها ذوب اهن اصفهان را راه اندازی کرده بودند‪ ،‬در‬ ‫قبال صدور گاز ایران به شوروی تعدادی کامیون نظامی بی دماغ و‬ ‫تعدادی جیپ روسی به قیمت بسیار ارزان و در حقیقت مفت‪ ،‬از‬ ‫ش��وروی ها خرید و دستور داد میان واحدهای نظامی پخش شود‬ ‫اما صنایع اتومبیل س��ازی شوروی ابتدایی و عقب مانده بود و این‬ ‫جیپ ها و کامیون ها در ایران با ان اب و هوای گرم بیشتر ماه های‬ ‫سال قادر به فعالیت و تحرک نبودند و بیشتر انها‪ ،‬پس از مدتی‪،‬‬ ‫مستعمل و از کار افتاده شدند و دیگر مورد استفاده قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬جیپ امریکایی مرگ نداش��ت و بنز ‪ ۱۸۰‬گازوییلی‬ ‫صاحب اش را ثروتمند می کرد و س��ال ها رانندگان جاده ای از بنز‬ ‫‪ ۱۸۰‬تعریف می کردند و به وسیله ان معاش خود را می گذراندند‬ ‫و شهرت یافته بود که هر کس بنز ‪ ۱۸۰‬بخرد‪ ،‬میلیونر می شود و‬ ‫بنز ‪ ۱۸۰‬صاحب خود را به تمول خواهد رساند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش حمل ونقل‬ ‫هوشمند در‬ ‫مدیریت نوین ترافیک‬ ‫محمد حجارزاده‬ ‫کارشناس و مدرس حمل ونقل‬ ‫در روزگاری به سر می بریم که استفاده از رایانه در‬ ‫همه حوزه های کار و زندگی انسان ها فراگیر شده که‬ ‫حمل ونقل نیز یکی از این بخش هاست‪ .‬سیستم های‬ ‫حمل ونقل هوش��مند «ای تی اس» سیست م یارانه ای‬ ‫ـ مخابراتی هس��تند که در حوزه اطالعات و فناوری‬ ‫ارتباط��ات ح��وزه حمل ونقل‪ ،‬خدم��ات می دهند و‬ ‫مزای��ای مهم و قابل توجه��ی در ارائه اطالعات قابل‬ ‫اعتماد به کاربران ح��وزه حمل ونقل دارند‪ .‬مدیریت‬ ‫حمل ونقل عمومی و مدیریت و بهینه س��ازی جریان‬ ‫ترافیک و روانسازی حرکت‪ ،‬از جمله اهداف استفاده‬ ‫از سیس��تم های «ای تی اس» است‪ .‬این سیستم ها بر‬ ‫‪ 3‬اصل اطالعات‪ ،‬ارتباطات و ذخیره س��ازی و انتشار‬ ‫استوار هستند‪ .‬ابزارهای سامانه هوشمند حمل ونقل‪،‬‬ ‫با ارائه اطالعات به روز درباره وضعیت تردد در شبکه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬این امکان را به مس��ئوالن‪ ،‬سازمان های‬ ‫مختل��ف و مس��افران می دهد تا ب��ه اطالعات بهتر و‬ ‫هماهنگ��ی مناس��ب تری مجهز ش��ده و تصمیمات‬ ‫درس��تی اتخاذ کنند‪ .‬سیس��تم های یارانه ای کنترل‬ ‫عالم��ت‪ ،‬نخس��تین نس��ل سیس��تم های یارانه ای ـ‬ ‫مخابراتی هس��تند ک��ه در اواخر ده��ه ‪ ۶۰‬به وجود‬ ‫امدند و ه��دف از طراحی انها‪ ،‬بهینه س��ازی جریان‬ ‫ترافی��ک ش��هری ب��ود‪ .‬به تدری��ج‪ ،‬تعداد زی��ادی از‬ ‫محص��والت و سیس��تم های بس��یار پیچیده تر تولید‬ ‫ش��د‪ .‬این سیستم ها از فعالیت هایی از جمله خدمات‬ ‫و س��رویس های حمل ونق��ل عموم��ی و کااله��ای‬ ‫بازرگان��ی و همچنی��ن اطالعات مس��افر را در تمام‬ ‫انواع روش های حمل ونقل پش��تیبانی می کنند‪ .‬برای‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توان این سیستم ها‪ ،‬انها باید‬ ‫به ش��کلی هماهنگ در کل شبکه حمل ونقل شهری‬ ‫و ملی عمل کنند‪ .‬مسئوالن و مدیران حمل ونقل در‬ ‫همه کش��ورهای دنیا ام��روزه پذیرفته اند که فقط با‬ ‫ساختن جاده های بیش��تر‪ ،‬نمی توان راه حل مناسبی‬ ‫برای مش��کل جهان��ی ترافیک ارائ��ه داد و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬ارائه روش های جدیدی همچون «ای تی اس»‬ ‫برای کنترل و مدیریت درست ترافیک در جاده های‬ ‫موجود و استفاده بیشتر از دیگر روش های حمل ونقل‬ ‫مس��افر ضرورت دارد‪ .‬مقرون به صرفه بودن استفاده‬ ‫از «ای ت��ی اس» ب��رای مدیریت ش��یوه های مختلف‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬امری ثابت ش��ده در جهان است و فواید‬ ‫استفاده از این سیستم ها در نتایجی همچون کاهش‬ ‫عم��ده تصادفات و تلفات ج��اده ای‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫موثر جاده ها بدون س��اخت جاده های جدید‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان س��فر و کاهش معن��ادار االینده های وس��ایل‬ ‫نقلی��ه متبل��ور اس��ت‪ .‬درحال حاضر تع��داد زیادی‬ ‫برنامه کاربردی «ای تی اس» در ش��یوه های مختلف‬ ‫حمل ونقل در جهان وجود دارد‪ .‬دس��تیابی به چنین‬ ‫سیس��تمی نیاز به طراحی صحیح و منطقی در یک‬ ‫چارچ��وب راهب��ردی دارد ت��ا نتیج��ه مدنظر یعنی‬ ‫پوش��ش کامل انتظارات ذی نفع��ان و تامین حداکثر‬ ‫سود این برنامه های کاربردی محقق شود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایرنا‪ :‬نیما ش��هرزاد‪ ،‬معاون دفتر مس��افری سازمان‬ ‫لو نق��ل ج��اده ای از جابه جایی ‪30‬‬ ‫راه��داری و حم ‬ ‫میلیون مس��افر در ‪ 2‬ماه نخس��ت سال ‪ 94‬با ناوگان‬ ‫لو نقل جاده ای خب��ر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫عموم��ی حم ‬ ‫اساس صورت وضعیت های صادره از طرف شرکت های‬ ‫لو نقل مسافری‪ ،‬از روز نخست فروردین تا پایان‬ ‫حم ‬ ‫این ماه ‪ 14‬میلیون نفر و از ابتدای اردیبهشت تا اخر‬ ‫لو نقل‬ ‫این ماه‪ 16 ،‬میلیون نفر با ناوگان عمومی حم ‬ ‫جاده ای سفر کرده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی اکبر روح نواز‪ ،‬مدیر روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل ش��رکت راه اهن ش��هری ته��ران و حومه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ایس��تگاه مترو عبدل اباد از بخش جنوبی‬ ‫خط ‪ 3‬روز دوش��نبه هش��تم تیر بهره برداری رسمی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬عملیات ساخت ایستگاه مترو‬ ‫عبدل اباد حدفاصل ایستگاه مترو نعمت اباد و ایستگاه‬ ‫مترو شهرک ش��ریعتی و در محدوده بزرگراه شهید‬ ‫چراغی در جنوب غرب تهران به اتمام رسیده و اماده‬ ‫بازگشایی است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬مقص��ود اسعدی س��امانی‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی با اشاره به وجود ابهاماتی در‬ ‫دس��تورالعمل رعایت حقوق مسافران گفت‪ :‬سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری در تدوین دستورالعمل یادشده‬ ‫به برخی موارد از جمله اطالع رس��انی ایرالین ها بابت‬ ‫تاخیرات احتمالی توجه نکرده است‪ .‬وی در واکنش‬ ‫به مس��ئله پیاده نشدن برخی مسافران از هواپیما به‬ ‫دلیل تاخیر گفت‪ :‬س��ازمان هواپیمایی کش��وری به‬ ‫عنوان مرجع حاکمیت��ی که در صنعت هوایی ایفای‬ ‫نق��ش می کند‪ ،‬بای��د به این مس��ئله ورود کرده و از‬ ‫حقوق شرکت های هواپیمایی در این رابطه دفاع کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 7‬هزار دستگاه تاکسی در اصفهان مجهز به تجهیزات پرداخت الکترونیکی کرایه شدند‬ ‫پایان چالش «پول خرد» در تاکسی های نصف جهان‬ ‫اکرم امینی ـ گروه خ�ودرو‪ :‬اصفهانی ها‬ ‫ح��دود ‪ 3‬س��ال اس��ت ک��ه در گی��ر و دار‬ ‫اماده س��ازی و اجرای ط��رح ترافیکی نوین‬ ‫هستند که کرایه نقدی را از تعامل رانندگان‬ ‫و مس��افران در سفرهای درون شهری حذف‬ ‫می کن��د‪ .‬در این راس��تا برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور‪ ،‬در این ش��هر تاکسی ها مجهز به‬ ‫سامانه هوشمندی ش��ده اند که با «اصفهان‬ ‫کارت» کار می کن��د‪ .‬ای��ن کارت‪ ،‬کارت‬ ‫الکترونیکی است که عالوه بر پرداخت کرایه‬ ‫تاکسی‪ ،‬از ان می توان برای پرداخت هزینه‬ ‫استفاده از اتوبوس‪ ،‬دوچرخه و پارکینگ نیز‬ ‫استفاده کرد‪ .‬سامانه هوشمند تاکسی‪ ،‬کرایه‬ ‫را بر اساس طول و موقعیت ترافیکی محاسبه‬ ‫می کند‪ .‬مس��ئوالن شهر اصفهان معتقدند با‬ ‫هوشمندسازی تاکس��ی های این شهر‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن مش��کالت موج��ود در چرخه‬ ‫لو نقل درون ش��هری یعنی مشاجره بین‬ ‫حم ‬ ‫راننده و مسافر بر سر باقیمانده کرایه‪ ،‬پایان‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫کاه��ش زم��ان پرداخت کرایه‪ ،‬محاس��به‬ ‫دقی��ق کرای��ه توس��ط «جی پ��ی اس» و‬ ‫سرعت س��نج خودرو و کاهش اختالف میان‬ ‫تاکس��یران و کمک به س�لامت و بهداشت‬ ‫تاکس��یران و مس��افر‪ ،‬از دیگ��ر مزایای مهم‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫بکارگیری سامانه هوشمند در تاکس ‬ ‫لو نقل و‬ ‫علیرض��ا صلوات��ی‪ ،‬مع��اون حم ‬ ‫ترافی��ک ش��هرداری اصفه��ان در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫ب��ه دیگ��ر مزای��ای این س��امانه‬ ‫اش��اره کرده و می افزاید‪ :‬ب��ا بکارگیری این‬ ‫سیستم‪ ،‬محاس��به کرایه عادالنه می شود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر اس��تفاده از این سیستم‪ ،‬برای‬ ‫محاس��بات اماری درباره چگونگی و میزان‬ ‫فعالیت تاکس��ی ها‪ ،‬نقاط پرت��ردد و ‪ ...‬مفید‬ ‫ب��وده و ب��رای برنامه ریزی ه��ای این��ده در‬ ‫لو نقل عمومی و روانس��ازی این‬ ‫ح��وزه حم ‬ ‫ح��وزه به ما ی��اری خواهد رس��اند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تاکسیرانی ش��هر اصفهان در نظر دارد‬ ‫قابلیت های دیگری همچون «تاکس��ی یاب»‬ ‫را به سیس��تم هوش��مند تاکس��ی های این‬ ‫ش��هر اضافه کن��د تا ش��هروندان بتوانند در‬ ‫کمترین زمان ممکن به نزدیک ترین تاکسی‬ ‫‹ ‹تس�ویه حساب با تاکس�ی داران تا ‪48‬‬ ‫ساعت بعد‬ ‫یکی از دالیل رضایت نداش��تن رانندگان‬ ‫از طرح هوشمندسازی‪ ،‬شاید محروم شدن از‬ ‫لذت شمردن پول به خاطر اخذ الکترونیکی‬ ‫کرایه باشد‪ .‬به گفته همایون یزدان پناه‪ ،‬مدیر‬ ‫فناوری اطالعات شهرداری اصفهان‪ ،‬تسویه‬ ‫حس��اب پول های اخذ شده توسط «اصفهان‬ ‫کارت» با رانندگان تاکس��ی‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫بین ‪ 24‬تا ‪ 48‬س��اعت انجام می ش��ود و بر‬ ‫اساس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬قرار است‬ ‫عملیات تس��ویه به ‪ 24‬ساعت یک بار برسد‪.‬‬ ‫دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نصب س�امانه هوش�مند روی ‪ 7‬هزار‬ ‫تاکسی‬ ‫در ح��ال حاضر از می��ان ‪ 10‬هزار و ‪500‬‬ ‫دستگاه تاکسی که در شهر اصفهان فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬حدود ‪ 8‬هزار دس��تگاه تاکسی در‬ ‫طرح هوشمندسازی ثبت نام و از این تعداد‪،‬‬ ‫حدود ‪ 7‬هزار دستگاه تاکسی این سامانه را‬ ‫نصب کرده اند‪ .‬برای اجرای این طرح تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 6‬میلی��ون قطعه کارت هوش��مند‬ ‫پرداخت کرایه در اصفهان توزیع شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه صلواتی‪ ،‬همزمان ب��ا اجرای طرح‬ ‫هوشمندس��ازی تاکس��ی ها‪ ،‬نخستین مرکز‬ ‫تعمیرات و نگه��داری و کنترل و نظارت بر‬ ‫این سامانه هوش��مند در اصفهان راه اندازی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این مرکز از ابتدای امسال بر‬ ‫فعال بودن یا نبودن‪ ،‬خاموش بودن یا نبودن‬ ‫و اس��تفاده از این س��امانه توسط تاکسی ها‬ ‫کنترل و نظارت می کند‪.‬‬ ‫لو نق��ل و ترافی��ک اصفهان‬ ‫مع��اون حم ‬ ‫می گوید‪ :‬نظارت بر اس��تفاده از سامانه های‬ ‫هوش��مند تاکس��ی ها به تازگی قوت گرفته‬ ‫تا مطمئن ش��ویم ک��ه تاکس��یرانان از این‬ ‫تجهیزات اس��تفاده می کنند‪ .‬بررسی نشان‬ ‫می دهد با توجه به هماهنگی ش��کل گرفته‬ ‫و تذکرات داده شده به تاکسی ها‪ ،‬استفاده از‬ ‫این دستگاه ها هر روز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح هوشمندس��ازی تاکسی ها با‬ ‫هم��ه مزیت هایی ک��ه دارد‪ ،‬برخی گالیه ها‬ ‫را در رانندگان اصفهانی برانگیخته است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال برخی از انها می گویند مسافران‬ ‫چند دقیقه بعد از س��وار ش��دن به تاکسی‪،‬‬ ‫یادش��ان می افتد که بای��د کارت خود را به‬ ‫راننده بدهند تا لحظه س��وار ش��دن انها را‬ ‫ثبت کند‪ .‬این مسئله به گفته رانندگان‪ ،‬در‬ ‫محاسبه میزان کرایه تاثیر منفی دارد‪ .‬معاون‬ ‫لو نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با‬ ‫حم ‬ ‫اش��اره به این گالیه ه��ا می افزاید‪ :‬در برخی‬ ‫موارد ممکن اس��ت سامانه هوشمند با توجه‬ ‫در حال حاضر از‬ ‫میان ‪ 10‬هزار و ‪500‬‬ ‫دستگاه تاکسی که در‬ ‫شهر اصفهان فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬حدود ‪ 8‬هزار‬ ‫دستگاه تاکسی در طرح‬ ‫هوشمندسازی ثبت نام‬ ‫و از این تعداد‪ ،‬حدود ‪7‬‬ ‫هزار دستگاه تاکسی این‬ ‫سامانه را نصب کرده اند‪.‬‬ ‫برای اجرای این طرح‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 6‬میلیون‬ ‫قطعه کارت هوشمند‬ ‫پرداخت کرایه در‬ ‫اصفهان توزیع شده است‬ ‫ب��ه حجم ترافیک و میزان مس��یر‪ ،‬کرایه ای‬ ‫کمتر از عرف را محاس��به کن��د که در این‬ ‫مورد‪ ،‬راننده ها گالیه دارند‪ .‬از سوی دیگر در‬ ‫مواردی که این کرایه بیشتر از عرف معمول‬ ‫ثبت می شود‪ ،‬مسافران معترض هستند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت تروی��ج فرهنگ صحیح‬ ‫اس��تفاده از س��امانه هوش��مند تاکس��ی‪،‬‬ ‫زمان ب��ر اس��ت و مدت��ی طول می کش��د تا‬ ‫ش��هروندان عادت کنند که کرایه تاکس��ی‬ ‫با توجه به میزان مس��افت‪ ،‬حجم ترافیک و‬ ‫مقدار زمانی که در تاکس��ی سپری می شود‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫رانندگان اس��تقبال کمتری از این طرح‪ ،‬در‬ ‫مقایسه با مسافران دارند زیرا عالوه بر برخی‬ ‫محاس��بات کمتر از کرایه مرس��وم‪ ،‬استفاده‬ ‫از این س��امانه را نوعی کنت��رل و نظارت بر‬ ‫کار خ��ود می دانند‪ .‬از س��وی دیگر به گفته‬ ‫وی‪ ،‬استقبال اصفهانی ها از «اصفهان کارت»‬ ‫روزبه روز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫اثار مثبت طرح هوشمندسازی تاکسی در‬ ‫اصفهان به اندازه ای است که برخی شهرهای‬ ‫دیگر کش��ور از مس��ئوالن این طرح مشاوره‬ ‫گرفته اند و قرار است از این طرح الگوبرداری‬ ‫کنند‪ .‬صلواتی در این باره می گوید‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تالش ما این اس��ت که این سیس��تم‬ ‫را در شهرستان های مجاور اصفهان از جمله‬ ‫فوالد شهر و شاهین شهر اجرا کنیم‪.‬‬ ‫لو نقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫مع��اون حم ‬ ‫در مجم��وع اج��رای طرح هوشمندس��ازی‬ ‫تاکس��ی های نصف جه��ان را موفقیت امیز‬ ‫ارزیاب��ی می کن��د و معتق��د اس��ت ب��رای‬ ‫ت��داوم ای��ن موفقیت‪ ،‬نی��از به اس��تمرار و‬ ‫فرهنگ سازی اس��ت‪ .‬وی تاکید می کند که‬ ‫ش��هروندان اصفهانی باید اج��رای این طرح‬ ‫را از راننده ه��ا مطالب��ه کنن��د‪ ،‬همچنی��ن‬ ‫مردم باید در راس��تای اج��رای صحیح این‬ ‫ط��رح‪ ،‬همکاری الزم را با رانندگان داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬مس��افران می توانن��د بعد از‬ ‫رسیدن به مقصد خود فاکتور رسید خود را‬ ‫از راننده دریافت کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هر هزار‬ ‫و ‪ 400‬متر یک «کورس» محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت با نص��ب این س��امانه‪،‬‬ ‫مکانیزم محاسبه بر اس��اس کورس ها دقیق‬ ‫و عادالنه انجام خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس انچه‬ ‫در سایت تاکس��ی رانی اصفهان امده است‪ ،‬‬ ‫هزینه تجهیزات هوشمندسازی تاکسی‪‎‬های‬ ‫اصفهان به صورت نق��دی ‪ 20‬میلیون ریال‬ ‫اس��ت که در قالب تسهیالت ‪ ۲۴‬یا ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫از س��وی بان��ک ملی به تاکس��ی داران ارائه‬ ‫می شود‪ .‬برای مش��ارکت در هوشمندسازی‬ ‫چرخ��ه اخذ کرای��ه‪ ،‬اصفهانی ه��ا می توانند‬ ‫«اصفهان کارت» یا همان کارت الکترونیکی‬ ‫لو نقل را از گیش��ه های اتوبوس��رانی در‬ ‫حم ‬ ‫سراس��ر ش��هر خریداری کرده و در همین‬ ‫گیش��ه ها ش��ارژ کنند‪ .‬همچنین برای شارژ‬ ‫ای��ن کارت ها دس��تگاه های ش��ارژ خودکار‬ ‫(تی وی ام) در سطح شهر مستقر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬نتایج هوشمندسازی‬ ‫تاکس��ی که برای نخس��تین بار در کشور در‬ ‫اصفهان به اجرا در امده‪ ،‬در گام های نخست‬ ‫با رضایت مس��ئوالن ش��هری همراه اس��ت‪.‬‬ ‫انان معتقدند در صورت فرهنگ سازی برای‬ ‫اس��تفاده صحیح از این سامانه‪ ،‬شهروندان و‬ ‫تاکسی داران نیز با این طرح همراه خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر اعالم امادگ��ی دیگر‬ ‫ش��هرها برای اج��رای این ط��رح‪ ،‬دلیلی بر‬ ‫موفقیت ان است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,550,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,200,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫ناموجود‬ ‫‪18,700,000‬‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪73,750,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫‪69,500,000‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫کیا سراتو ‪ – 2000‬اتوماتیک‬ ‫زوتی ‪ .‬زد ‪300‬‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪88,000,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫‪90,790,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,750,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪28,900,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪36,300,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,600,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪33,800,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,400,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫رنو تندر ای ‪ . 2‬تک ایربگ‬ ‫‪42,800,000‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪31,950,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫‪33,232,000‬‬ ‫‪36,155,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫از شهرک های صنعتی خراسان رضوی نشان داد‬ ‫‪23‬‬ ‫مشهد صاحب شهرک تخصصی مبل می شود‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتی چوب و مبلمان در استان خراسان‬ ‫شمالی به صورت پراکنده فعالیت دارند اما‬ ‫با اقدامات انجام ش��ده به زودی این صنایع‬ ‫در قالب ش��هرک صنعت��ی چوب و مبلمان‬ ‫تجمیع می شوند‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولید و حفظ محیط زیس��ت را‬ ‫می توان از جمله اهداف صنعت در کش��ور‬ ‫ن��ام برد‪ ،‬اما اینکه با چه ش��یوه ای می توان‬ ‫محیط زیس��ت و صنع��ت را در کن��ار ه��م‬ ‫حفظ کرد‪ ،‬موضوع پیچیده ای اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از طرح هایی که در دنی��ا طرفداران زیادی‬ ‫دارد و کارشناسان محیط زیست کشور هم‬ ‫تا حد زیادی با ان موافق هس��تند‪ ،‬احداث‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت‪ ،‬یعنی تمرکز‬ ‫صنعت و تولید در یک مس��احت مشخص‬ ‫که س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت هم‬ ‫باید در جریان این ش��هرک ها باشد و یکی‬ ‫از نهادهایی اس��ت که در صدور مجوز برای‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما ه��م ش��هرک های صنعتی‬ ‫زیادی ب��ه فعالیت خ��ود ادام��ه می دهند‬ ‫و ب��ا وجود مش��کالتی که همیش��ه پیش‬ ‫روی صنع��ت ق��رار دارد دس��ت از تولی��د‬ ‫نمی کش��ند اما گذش��ته از این مرحله‪ ،‬نوع‬ ‫دیگری از فعالیت تولی��دی هم وجود دارد‬ ‫ک��ه کارشناس��ان معتقدن��د در حفاظت از‬ ‫محیط زیست بسیار توانمندتر و در تجارت‬ ‫و تولی��د هم بس��یار کارامدتر اس��ت و ان‬ ‫احداث شهرک های صنعتی تخصصی است‪،‬‬ ‫یعنی تولیدکنندگان و صنعتگران در حوزه‬ ‫مش��ترک و مرتبط با هم در یک ش��هرک‬ ‫صنعتی شروع به فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫یکی از ش��هرک های صنعت��ی تخصصی‬ ‫که قرار اس��ت به زودی در کشور راه اندازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬ش��هرک صنعتی تخصصی چوب و‬ ‫مبلمان در استان خراسان رضوی است که‬ ‫در ای��ن گزارش نظر کارشناس��ان را‬ ‫درباره این شهرک تخصصی می پرسد‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط منتظر صدور مجوز هستیم‬ ‫مس��عود اصغری��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫با اش��اره به وضعیت‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫ش��هرک صنعتی تخصصی چوب و مبلمان‬ ‫که با مس��احتی در حدود ‪ 101‬هکتار قرار‬ ‫است به زودی راه اندازی شود‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫ش��هرک با ‪ 101‬هکتار مساحت در مرحله‬ ‫برنامه ریزی قرار دارد و قرار اس��ت به زودی‬ ‫این ش��هرک صنعتی راه ان��دازی و احداث‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اصغری��ان درب��اره زمی��ن و طراحی این‬ ‫ش��هرک توضیح می دهد‪ :‬زمین الزم برای‬ ‫راه اندازی ش��هرک صنعتی چوب و مبلمان‬ ‫تامین ش��ده و طراحی این ش��هرک نیز به‬ ‫پایان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی در ادام��ه ب��ه‬ ‫مجوزه��ای محیط زیس��تی ای��ن ش��هرک‬ ‫می پردازد و می گوید‪ :‬برای دریافت مجوزها‬ ‫و اس��تعالم های محیط زیس��تی‪ ،‬اس��ناد و‬ ‫مدارکی که الزم بود به استان تهران ارسال‬ ‫ش��ده و اکنون در انتظار نظر کارشناس��ان‬ ‫محیط زیس��ت درباره احداث این ش��هرک‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که راه اندازی‬ ‫ش��هرک صنعتی کاری زمانبر است درباره‬ ‫زم��ان به پایان رس��یدن اقدام��ات اجرایی‬ ‫ش��هرک صنعتی چوب و مبلم��ان توضیح‬ ‫می ده��د‪ :‬احداث ش��هرک صنعت��ی کاری‬ ‫زمانب��ر اس��ت و باید برای برط��رف کردن‬ ‫مشکالت این حوزه تالش کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی قص��د دارد ت��ا پایان امس��ال به‬ ‫واگ��ذاری زمین در ش��هرک صنعتی چوب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی درب��اره زمان اغاز عملیات س��اخت‬ ‫و تامی��ن زیرس��اخت های ای��ن ش��هرک‬ ‫صنعت��ی می گوید‪ :‬اکنون در انتظار پاس��خ‬ ‫استعالم هایی هس��تیم که قرار است انجام‬ ‫ش��وند‪ .‬پس از انکه پاس��خ این استعالم ها‬ ‫بیاید قرار است با سرعت این پروژه را پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراسان رضوی با اش��اره به اینکه‬ ‫در شرایط کنونی پیدا کردن پیمانکار برای‬ ‫ای��ن پروژه ها کار اس��انی نیس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫ید هد‪ :‬یکی از مشکالتی که در کشور ما‬ ‫م ‬ ‫وج��ود دارد پیدا کردن پیمانکار اس��ت که‬ ‫خوشبختانه ما در این حوزه مشکلی نداریم‬ ‫و فق��ط در انتظ��ار صدور مجوز ش��هرک‬ ‫صنعتی چوب و مبلمان هستیم‪.‬‬ ‫شهرک تخصصی چوب‬ ‫و مبلمان با ‪ 101‬هکتار‬ ‫مساحت در مرحله‬ ‫برنامه ریزی قرار دارد و‬ ‫قرار است به زودی این‬ ‫شهرک صنعتی راه اندازی‬ ‫و احداث شود‪ ،‬همچنین‬ ‫برای دریافت مجوزها و‬ ‫استعالم های محیط زیستی‬ ‫اکنون در انتظار نظر‬ ‫کارشناسان درباره احداث‬ ‫این شهرک هستیم‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه تا قب��ل از صدور‬ ‫مجوز هر نوع فعالیتی برای احداث شهرک‬ ‫صنعت��ی غیرقانون��ی اس��ت‪ ،‬درب��اره علت‬ ‫راه اندازی این ش��هرک صنعت��ی می گوید‪:‬‬ ‫یک��ی از موضوعاتی ک��ه در راه اندازی این‬ ‫ش��هرک صنعت��ی اهمیت زیادی داش��ت‪،‬‬ ‫حفظ تمرکز فعالیت های صنعتی در حوزه‬ ‫چوب و مبلمان بود‪.‬‬ ‫اصغریان در ادام��ه توضیح می دهد‪ :‬این‬ ‫صنای��ع به صورت پراکنده در کل اس��تان‬ ‫وجود دارند و برای به تمرکز رس��اندن این‬ ‫صنعت ب��رای راه اندازی ش��هرک صنعتی‬ ‫چوب و مبلمان اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان خراس��ان رضوی همچنین از ایجاد‬ ‫ی��ک نمایش��گاه دائمی در محل ش��هرک‬ ‫صنعتی چ��وب و مبلمان خب��ر می دهد و‬ ‫می گوی��د‪ :‬از دیگر اهداف م��ا در راه اندازی‬ ‫این شهرک ایجاد یک نمایشگاه دائمی در‬ ‫حوزه چوب و مبلمان است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برای صدور مجوز‬ ‫توس��عه در بعض��ی از اس��تان ها اکنون با‬ ‫مشکالتی رو به رو هس��تیم‪ ،‬درباره شهرک‬ ‫صنعتی چ��وب توضیح می دهد‪ :‬برای مثال‬ ‫ش��هرک های صنعتی که در غرب مش��هد‬ ‫احداث ش��ده اند مشکل توسعه دارند اما در‬ ‫ش��هرک صنعتی چوب این مش��کل وجود‬ ‫ندارد و در صورت نیاز تا ‪ 200‬هکتار دیگر‬ ‫امکان توسعه هست‪.‬‬ ‫اصغریان همچنین درب��اره صادرات این‬ ‫محصوالت توضی��ح می ده��د‪ :‬تمرکز این‬ ‫صنای��ع در ص��ادرات این محص��والت هم‬ ‫می تواند نقش خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرک تخصصی و حفظ محیط زیست‬ ‫ه��ادی هرات��ی زاده‪ ،‬معاون ام��ور صنایع‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خراس��ان رض��وی در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره ش��هرک صنعتی چ��وب و مبلمان‬ ‫می گوی��د‪ :‬واحده��ای صنعتی اس��تان در‬ ‫حوزه چوب‪ ،‬شرکتی را به ثبت رسانده اند و‬ ‫از این مسیر با شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫وارد مذاکره شده اند‪.‬‬ ‫معاون ام��ور صنای��ع س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خراسان رضوی با‬ ‫بیان اینکه این ش��هرک در مسیر مشهد‪-‬‬ ‫کالت احداث خواهد ش��د‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫در ای��ن منطقه حدود ‪ 100‬هکتار زمین به‬ ‫ش��هرک صنعتی چوب و مبلمان تخصیص‬ ‫داده ش��ده که امیدواری��م به زودی مرحله‬ ‫احداث این شهرک صنعتی تمام شود و به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که احداث‬ ‫ش��هرک تخصصی چه تفاوت هایی نس��بت‬ ‫به ش��هرک های غیرتخصصی دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬تفاوت این دو نوع ش��هرک بسیار‬ ‫زیاد اس��ت و از جمله انه��ا می توان به در‬ ‫کنار هم نبودن مشاغل مزاحم‪ ،‬خدماتی که‬ ‫واحدها در صورت همکار بودن به یکدیگر‬ ‫می دهن��د‪ ،‬تش��کیل خوش��ه کار صنعتی‪،‬‬ ‫تامین م��واد اولیه مش��ترک و تا حد قابل‬ ‫توجهی حفظ محیط زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫هرات��ی زاده ادام��ه می ده��د‪ :‬زمانی که‬ ‫واحده��ای صنعت��ی فعال در ی��ک حوزه‪،‬‬ ‫تش��کیل ش��هرک صنعت��ی تخصص��ی‬ ‫می دهند‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه تا حد زیادی‬ ‫نوع االیندگی ه��ا و فعالیت انها همس��ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این صورت برای حفظ محیط زیس��ت‬ ‫برنامه ریزی های بیش��تر و کاربردی تری در‬ ‫پیش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع در استان خراسان‬ ‫رضوی درباره تش��کیل نمایشگاه دائمی در‬ ‫شهرک تخصصی چوب و مبلمان می گوید‪:‬‬ ‫این پیش��نهاد داده ش��ده که زمینی را در‬ ‫این ش��هرک صنعتی به نمایش��گاه دائمی‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬اگر نمایش��گاهی در‬ ‫ان منطق��ه احداث ش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫می توانن��د محصوالت خ��ود را ارائه کنند‬ ‫و ع�لاوه بر ای��ن س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫ک��ه به ایران می ایند ه��م می توانند از این‬ ‫نمایشگاه بازدید کنند‪.‬‬ ‫ب��رای ایجاد ارتباط بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫ایران��ی و تاج��ران خارجی این نمایش��گاه‬ ‫می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫کار مردم به مردم و تشکل های مردمی سپرده شود‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫نو بلوچستان در نشست کمیسیون هماهنگی‬ ‫سیستا ‬ ‫ام��ور تعزی��رات‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وج��ود بیش از ‪40‬‬ ‫هزار واحد صنفی در استان و تاثیر انها در زمینه های‬ ‫اجتماعی و اقتصادی باید اصناف و تشکل های صنفی‬ ‫نقش خود را در بخش های مختلف افزایش دهند‪.‬‬ ‫نادر میرشکار افزود‪ :‬اصناف به دلیل اینکه بزرگترین‬ ‫تشکل مدنی در جامعه هس��تند برای این سازمان از‬ ‫جایگاه باالیی برخوردارند‪ ،‬بر این اس��اس باید با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود و وجود ایین نامه و قوانین مختلف‬ ‫در بخش های گوناگون‪ ،‬نقش و جایگاه خود را روز به‬ ‫روز ارتقا دهند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به اینکه وظایف س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه بازرگانی کمرنگ تر‬ ‫ش��ده و بسیاری از وظایف به سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫محول شده‪ ،‬بر این اساس این سازمان در بازرسی های‬ ‫خود به دنبال افزایش کیفیت است‪.‬‬ ‫میرش��کار با اش��اره به بازرس��ی های انجام شده در‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال در سیستان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت بی��ش از ‪ 55‬هزار و ‪ 115‬بازرس��ی از‬ ‫واحدهای اقتصادی اس��تان انجام ش��ده که ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 185‬پرون��ده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارس��ال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫سیستان و بلوچس��تان ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن مدت ‪641‬‬ ‫گزارش مردمی از طریق س��تاد خبری این سازمان و‬ ‫تلفن ‪ 124‬دریافت ش��ده و امارها نش��ان از این دارد‬ ‫که ‪ 45‬درصد گزارش��ات مردمی باعث کش��ف تخلف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ‪ 25‬خرداد طرح نظارتی ویژه ماه مبارک‬ ‫رمضان در اس��تان به اجرا درامد که در هفته نخست‬ ‫اجرایی ش��دن این طرح ‪ 4‬هزار و ‪ 59‬مورد بازرسی از‬ ‫واحده��ای اقتصادی انجام و در این بازرس��ی ها ‪163‬‬ ‫مورد تخلف شناسایی ش��د‪ .‬بیشتر تخلفات در زمینه‬ ‫میوه‪ ،‬لبنیات‪ ،‬محصوالت پروتئینی و نان بود‪.‬‬ ‫میرش��کار افزود‪ :‬پایش ب��ازار به ص��ورت روزانه در‬ ‫دس��تور کار است و روزانه ‪ 120‬قلم کاالی تاثیر گذار و‬ ‫خدمات گزارش گیری می شوند تا بتوان در تحلیل های‬ ‫مورد نظر از ان ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اصناف گفت‪ :‬بی شک نقش اصناف بر کسی‬ ‫پوشیده نیس��ت و جامعه هدف ما اصناف است و نیت‬ ‫هم سپردن کار به دس��ت مردم و تشکل های مردمی‬ ‫است تا بتوانند بهتر در تنظیم بازار نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری از تخلفات‪ ،‬رویکرد جدید تعزیرات‬ ‫حکومتی‬ ‫در ادام��ه س��ید مرتض��ی مدن��ی فدک��ی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫تعزیرات حکومتی اس��تان سیستان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫میانگین رس��یدگی به پرون��ده در تعزیرات حکومتی‬ ‫استان کمتر از ‪ 20‬روز است‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره ادامه داد‪ :‬رویک��رد جدید تعزیرات‬ ‫حکومت��ی پیش��گیری از تخلف��ات و ارتق��ای کیف��ی‬ ‫نظارت ها اس��ت بر این اس��اس اتاق اصناف می تواند با‬ ‫ارائه اموزش های الزم به زیر مجموعه و اگاهی بخش��ی‬ ‫به م��ردم این نهاد را بیش از پی��ش در تحقق اهداف‬ ‫کم��ک کند‪ .‬مدن��ی فدکی اعالم کرد‪ :‬ات��اق اصناف با‬ ‫توجه به ظرفیت های خود باید از حق و حقوق اصناف‬ ‫دفاع کند که در این راستا ضروری است با سازماندهی‬ ‫صنف های مختلف و برخورد با افرادی که پروانه کسب‬ ‫ندارند‪ ،‬گام های مطلوبی برداشته شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای افزای��ش کارایی در این بخش‬ ‫بای��د قوانین صنفی برای م��ردم تبیین و اموزش های‬ ‫الزم به زیر مجموعه ها داده شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬تمام مس��ائل اصن��اف باید بر‬ ‫اس��اس قانون نظام صنفی بررسی شود و همچنین در‬ ‫این زمینه تمام مس��ئوالن در ح��وزه مرتبط با خود با‬ ‫این نهاد باید هماهنگی های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫میرحس��ینی‪ ،‬رییس اتاق اصناف زاهدان نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬مسائل بانکی‪ ،‬کاالی قاچاق و مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده از جمله مشکالت اصناف است که انان را‬ ‫با مشکالت فراوان روبه رو کرده بر این اساس ضروری‬ ‫است این مش��کالت مورد توجه قرار گیرد زیرا هر چه‬ ‫فضا سخت تر باشد عرصه برای فعالیت های زیر زمینی‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منطقه ازاد سیستان‪،‬راهی برای‬ ‫خروج از بن بست اقتصادی‬ ‫ایسنا‪ :‬نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد منطقه ازاد سیستان راهی مناسب برای‬ ‫خروج از بن بس��ت اقتصادی منطقه اس��ت‪ .‬سیدباقر‬ ‫حس��ینی در بازدید از طرح های اش��تغالزای منطقه‬ ‫درباره ایجاد منطقه ازاد سیس��تان بیان کرد‪ :‬منطقه‬ ‫ازاد تجاری صنعتی سیس��تان برای خارج ش��دن از‬ ‫بن بس��ت و رونق کسب و کار و تولید و ایجاد اشتغال‬ ‫از مهم ترین اقداماتی اس��ت که با جدیت در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرفت‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انچه امروز‬ ‫باعث توقف مهاجرت مردم سیس��تان ش��ده‪ ،‬امید به‬ ‫راه اندازی منطقه ازاد تجاری است که اگر این موضوع‬ ‫به س��رعت انجام نشود‪ ،‬ضررهای جبران ناپذیری را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪ .‬نماینده مردم زابل تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای فراهم ش��دن زیرساخت های منطقه ازاد تجاری‬ ‫در سیستان ضرورت دارد طرح هایی که در این زمینه‬ ‫توسط دولت تصویب شده‪ ،‬هرچه سریع تر در منطقه‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬حسینی بیان کرد‪ :‬متاسفانه نبود بستر‬ ‫الزم به منظور ایجاد اشتغالزایی‪ ،‬جوانان منطقه را به‬ ‫دلیل نبود ش��غل مناسب به اشتغال های کاذب سوق‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ارز اوری ‪۵‬میلیون دالری‬ ‫در صادرات خراسان جنوبی‬ ‫تسنیم‪ :‬مدیرکل گمرک خراسان جنوبی از ارزاوری‬ ‫‪۵‬میلی��ون دالری ص��ادرات محص��والت کش��اورزی‬ ‫خراسان جنوبی خبر داد‪ .‬محمدعلی خاشی بیان کرد‪:‬‬ ‫در ‪3‬ماه نخس��ت امسال بیش از ‪5‬میلیون و ‪772‬هزار‬ ‫و ‪ 887‬کیلوگ��رم محصوالت کش��اورزی از خراس��ان‬ ‫جنوبی به کشور افغانستان صادر شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫گم��رکات خراس��ان جنوبی ب��ا بیان اینک��ه خوراک‬ ‫دام و طی��ور در صدر صادرات محصوالت کش��اورزی‬ ‫اس��تان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این م��دت ‪3‬میلیون‬ ‫و ‪984‬ه��زار و ‪441‬کیلوگرم خ��وراک دام و طیور به‬ ‫ارزش یک میلیون و ‪733‬هزار و ‪ 471‬دالر صادر شده‬ ‫است‪ .‬خاشی افزود‪ :‬همچنین در این مدت ‪ 696‬هزار‬ ‫و ‪ 751‬کیلوگ��رم مرغ منجم��د به ارزش یک میلیون‬ ‫و ‪ 398‬ه��زار و ‪ 600‬دالر و ‪ 666‬ه��زار و ‪ 325‬قطعه‬ ‫ک روزه به ارزش ‪ 530‬هزار و ‪ 600‬دالر صادر‬ ‫جوجه ی ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چغندرکاران خراسان شمالی‬ ‫در انتظار پرداخت مطالبات‬ ‫فارس‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی خراس��ان‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬چغن��درکاران این اس��تان اکنون در‬ ‫انتظ��ار پرداخ��ت مطالبات خ��ود هس��تند‪ .‬عبداهلل‬ ‫یوسفی بر پرداخت مطالبات چغندرکاران این استان‬ ‫از سوی کارخانه قند شیروان‪ ،‬بجنور د و قوچان تاکید‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬اکنون بعد از گذش��ت ماه ها از بدهی‬ ‫باید کارخانه قند ش��یروان‪ ،‬بجن��ورد و قوچان اقدام‬ ‫جدی ب��رای پرداخت مطالبات انج��ام بدهد‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری با اش��اره به اهمیت بخش کش��اورزی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد‪ :‬این سهم حدود‬ ‫‪ 25‬درصد اس��ت که نشان از جایگاه و اهمیت بخش‬ ‫کشاورزی در توسعه اس��تان دارد‪ .‬یوسفی همچنین‬ ‫بر ل��زوم اجرا و توس��عه طرح های ابی��اری نوین در‬ ‫زمین های کش��اورزی خراسان ش��مالی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اعتبارات خوبی در سفر رییس جمهور برای این‬ ‫بخش اختصاص یافته اس��ت‪ .‬به گفته وی به س��بب‬ ‫بروز پدیده خشکسالی و کمبود اب‪ ،‬باید روند ابیاری‬ ‫اراضی کش��اورزی در این استان از سنتی به صنعتی‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫اصناف خرده فروش‬ ‫و اسیب های اقتصادی‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتاق اصناف اس��تان اصفهان گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪۹۰‬درص��د اصناف خرده فروش دچار اس��یب های‬ ‫اقتصادی هستند که باید مسئوالن بیش از هر زمان‬ ‫دیگری برای کمک و حمایت از اصناف ورود کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا پاک ن��ژاد اظهار کرد‪ :‬ام��روز اصناف با‬ ‫مشکالت فراوانی روبه رو هستند که مساعدت و ورود‬ ‫مس��ئوالن را می طلبد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اصناف‬ ‫قشر اسیب پذیر هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون شاهد عبور‬ ‫اصناف از رکود و سیستم سنتی هستیم به طوری که‬ ‫این اتفاق خوش��ایند را از یک س��ال گذش��ته شاهد‬ ‫بوده ایم‪ .‬ریی��س اتاق اصناف اس��تان اصفهان اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬نب��ود اب در رودخانه زاین��ده رود در صنعت‬ ‫گردشگری رکود ایجاد کرده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫صنوفی که وابس��ته به حوزه زاینده رود و گردشگری‬ ‫هستند از این موضوع اسیب دیده اند و باید راهکاری‬ ‫برای خروج این مش��اغل از رکود اندیش��یده ش��ود‪.‬‬ ‫پاک ن��ژاد اضافه ک��رد‪ :‬امروز صنوف اهن‪ ،‬س��نگ و‬ ‫طال نیز به دلیل کمبود نقدینگی و رکود با مشکالت‬ ‫فراوانی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫هدفگذاری ‪280‬میلیون دالری‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان سمنان به دنبال استفاده از سوخت پاک در صنایع تولیدی است‬ ‫جایگزینی گاز به جای سوخت مایع در واحدهای صنعتی‬ ‫‪ :‬معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در جلسه‬ ‫کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گفت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫با برنامه ریزی های انجام شده ارزش صادرات غیرنفتی‬ ‫لرس��تان در س��ال جاری به ‪280‬میلیون دالر افزایش‬ ‫یابد‪ .‬علی هادی چگنی در این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫پیش بینی کردیم که در س��ال ‪ 280 ،۹۴‬میلیون دالر‬ ‫صادرات داش��ته باش��یم اما با توجه به شرایط خاص‪،‬‬ ‫نخس��تین کاری که در ابتدای سال جاری انجام شد‪،‬‬ ‫این بود که میزان صادرات س��ال ‪ ۹۳‬را حفظ کنیم تا‬ ‫دس��ت کم کاهش پیدا نکند‪ .‬کشورهایی مانند روسیه‬ ‫به محصوالت س��الم اهمیت زی��ادی می دهند که این‬ ‫موض��وع می توان��د زمینه خوبی برای ب��ازار فروش ما‬ ‫باشد‪ .‬معاون برنامه ریزی اس��تاندار لرستان افزود‪ :‬اگر‬ ‫دس��تگاه هایی که در صادرات غیرنفتی دخالت دارند‬ ‫به درس��تی به نقش خ��ود واقف ش��وند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫تاثیرات مثبت و روبه رش��دی را خواهند داش��ت و در‬ ‫صورتی که وظایف س��ازمانی خود را به درستی انجام‬ ‫ندهند‪ ،‬به طور قطع تاثیرات منفی در اقتصاد اس��تان‬ ‫را به دنبال خواهند داش��ت‪ .‬در ادامه مدیرعامل بانک‬ ‫توس��عه صادرات با ارائه گزارش کار خود افزود‪ :‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۶‬س��ال اس��ت که بانک توس��عه صادرات زمینه‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان را در دس��تور کار خود دارد‪.‬‬ ‫اعطای تس��هیالت بلندمدت به تولیدکنندگان استانی‬ ‫همواره از شاخص های این بانک بوده و هست‪ .‬در سال‬ ‫گذشته ‪ ۴‬برابر منابع مالی‪ ،‬تسهیالت پرداخت کردیم‬ ‫که بیشتر این تس��هیالت برای تولیدکنندگان حدود‬ ‫‪ ۳‬درصد کاهش نرخ س��ود را داش��ته است‪ .‬غالمرضا‬ ‫رومیان��ی ن��ژاد در ادامه اف��زود‪ :‬صادرکنن��دگان باید‬ ‫هم��واره با ما در ارتباط باش��ند و هر ش��رکتی که در‬ ‫تولیدات خود موفق باشد عالوه بر ‪ ۳‬درصد‪ ،‬یک درصد‬ ‫دیگر نیز کاهش نرخ سود را خواهد داشت‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬علیرضا زاوش��ی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرکزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به جایگاه برتر واحدهای تولیدی اس��تان در سطح‬ ‫کش��ور و حتی بین المل��ل و همچنین اس��تفاده از‬ ‫توانمندی های ش��بکه افتاب در زمینه اطالع رسانی‬ ‫توانمندی ه��ای صنعتگران و معدن��کاران‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشست های مشترک با اهالی رسانه ضروری است‪.‬‬ ‫‪ :‬مس��عود نصرتی‪ ،‬ش��هردار قزوین با بیان‬ ‫ح شاخص‬ ‫اینکه قطار سریع السیر تهران ‪ -‬قزوین طر ‬ ‫اس��تان قزوین اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف سهولت در‬ ‫تردد مس��افران در زمینه های مختلف بین ‪ 3‬استان‬ ‫قزوین‪ ،‬البرز و تهران‪ ،‬تولید ثروت و توجه به اقتصاد‬ ‫شهری موضوع ایجاد خط جدید سریع السیر تهران‬ ‫ـ قزوین اس��ت که در برنامه کارهای مهم شهرداری‬ ‫قزوین در سال جاری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬عبدالکریم عابدینی‪ ،‬نماینده ولی فقیه و امام‬ ‫جمعه قزوین با بیان اینکه شناسایی توانمندی های‬ ‫داخلی و تحقق اقتص��اد مقاومتی مهم ترین راهکار‬ ‫رونق و تقویت تولید و اش��تغال کش��ور است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اقتصاد مقاومتی مهم ترین راهکار شناس��ایی‬ ‫مناب��ع ثروت بالق��وه کش��ور در بخش های مختلف‬ ‫اس��ت و با ان می توان بر مشکالت کشور پیروز شد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن وظیفه دارند به ج��ای تمرکز بر خارج از‬ ‫کش��ور همه فکر و تدبیر خود را به کار بگیرند تا با‬ ‫کار جهادی و استفاده مناسب از ظرفیت های داخلی‬ ‫به تولید و اشتغال رونق بخشند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬محمود تلخابی‪ ،‬معاون اشتغال و خودکفایی‬ ‫کمیته ام��داد امام خمینی(ره) اس��تان قم از تولید‬ ‫‪ ۳۵۱‬تخته فرش در سال گذشته توسط مددجویان‬ ‫کمیته امداد خبر داد و گفت‪ :‬ارزش تولیدات حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬براس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده به وس��یله ح��وزه خودکفای��ی امداد و‬ ‫برگزاری جلس��ه استعدادس��نجی و مشاوره شغلی‬ ‫به صورت چه��ره به چهره‪ ،‬متقاضی��ان بافت فرش‬ ‫به منظ��ور طی مراح��ل اداری و تکمی��ل پرونده به‬ ‫کارشناس خودکفایی (فرش) معرفی می شوند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬مختار کوشا‪ ،‬دادستان یاسوج با بیان اینکه‬ ‫امنیت س��رمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد باال‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هر اندازه فض��ای جامعه امن تر‬ ‫باشد‪ ،‬توس��عه‪ ،‬ترقی و تعالی بهتر و موفق تر خواهد‬ ‫بود و مردم احس��اس امنیت بیشتری دارند‪ .‬امنیت‬ ‫قضایی مبنا و اس��اس حرکت به س��مت ترقی است‬ ‫و ب��دون ان امنیت اجتماعی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاس��ی ایجاد نخواهد ش��د‪ .‬کمیت��ه حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری مشروع در استان در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات اقدامات خوبی انجام داده است‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه اس�تان ها‪ :‬در استان‬ ‫س��منان بیش از ‪ 2‬هزار واحد صنعتی وجود دارد که‬ ‫برخی از انها سوخت مایع و مازوت را به عنوان حامل‬ ‫انرژی اس��تفاده می کنند‪ .‬این امر ش��امل واحدهای‬ ‫صنعتی می ش��ود که فاصله زیادی با شهرها و مناطق‬ ‫زیر پوش��ش ش��بکه گاز رس��انی دارند و یا بیرون از‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تقر هس��تند‪ .‬البته حدود‬ ‫بیش از ‪ 98‬درصد واحدهای دارای پروانه بهره برداری‬ ‫در داخل شهرک های صنعتی از نعمت گاز برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬با این حال در سفری که مشاور عالی وزیر‬ ‫نفت در امور گازرس��انی با استان سمنان انجام داد از‬ ‫پیش بین��ی اعتبار یک میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالری‬ ‫برای گازرس��انی به صنایع کش��ور خبر داد تا سمنان‬ ‫نیز سهمی از این اعتبار به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مس��ئول در سطح استان و کشور انجام داده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در جلسه مبارزه با قاچاق سوخت‬ ‫مصوب ش��ده که به این کارخانه ها س��وختی تعلق‬ ‫نگیرد‪ .‬به همین منظور قرار ش��ده به این واحدها به‬ ‫جای س��وخت مازوت و مایع گاز داده ش��ود تا نبود‬ ‫سوخت منجر به تعطیلی و بیکار شدن کارگران انها‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره من�دی ‪ 98‬درص�د واحده�ای دارای‬ ‫پروانه بهره برداری از گاز‬ ‫‹ ‹تمامی صنایع سمنان گازدار می شوند‬ ‫به تازگی مش��اور عالی وزیر نفت در امور گازرسانی‬ ‫در جم��ع مدی��ران صنع��ت نف��ت و گاز‪ ،‬صنای��ع و‬ ‫کش��اورزی اس��تان س��منان از پیش بینی اعتبار یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ 200‬میلی��ون دالری برای گازرس��انی به‬ ‫ان دس��ته از صنایع کش��ور که از این سوخت سالم‬ ‫بی بهره اند خبر داده است‪.‬‬ ‫محم��ود اس��تانه با بی��ان اینکه س��االنه ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 700‬میلی��ون لیتر س��وخت مایع در کش��ور مصرف‬ ‫می ش��ود اظهار کرد‪ :‬در حال حاض��ر ‪ 20‬هزار واحد‬ ‫صنعتی فاقد گاز در کش��ور وجود دارد که تمهیدات‬ ‫الزم برای تامین منابع مالی برای گازرس��انی به این‬ ‫تع��داد واحد صنعتی با یک میلی��ارد و ‪ 200‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین از تش��کیل کمیته بررس��ی وضعیت‬ ‫گازرس��انی ب��ه بخش های صنع��ت و کش��اورزی با‬ ‫محوریت شرکت گاز استان سمنان خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫با تشکیل این کمیته و بررسی وضعیت مصرف تمامی‬ ‫صنایع اس��تان‪ ،‬دیگر هیچ واحد صنعتی و کشاورزی‬ ‫در محدوده خطوط و ش��بکه های گازرس��انی استان‬ ‫سمنان از گاز طبیعی بی بهره نخواهد ماند‪.‬‬ ‫اس��تانه ادامه داد‪ :‬با تش��کیل ای��ن کمیته‪ ،‬تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی و کش��اورزی اس��تان دسته بندی‬ ‫شده و میزان مصرف‪ ،‬فاصله انها با خطوط گازرسانی‪،‬‬ ‫توجیه��ات فن��ی و اقتص��ادی‪ ،‬روش ه��ای جایگزین‬ ‫س��وخت و بس��یاری از فاکتورهای الزم برای تامین‬ ‫س��وخت واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و کش��اورزی به‬ ‫وزرات نف��ت اعالم و در زمینه راهکارها و منابع مالی‬ ‫اجرای هر چه س��ریع تر پروژه های گازرس��انی به این‬ ‫واحدها تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تا ‪ 3‬س�ال اینده تمام صنایع استان از نعمت‬ ‫گاز برخوردار می شوند‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫با بیان اینکه ‪ 2‬شهرک‬ ‫سمنان در گفت وگو با‬ ‫صنعت��ی که زیر نظر همیاری ش��هرداری قرار دارند‬ ‫از وضعیت مناس��بی در زمین��ه حامل های انرژی به‬ ‫وی��ژه گاز برخوردار نیس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرک‬ ‫صنعتی جن��ت اباد در زمین��ه حامل های انرژی در‬ ‫ش��رایط بحرانی به س��ر می برد که با حضور محمود‬ ‫اس��تانه‪ ،‬مش��اور عالی وزیر نفت در امور گازرسانی‬ ‫قول های مس��اعدی برای برطرف شدن این مشکل‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫به��روز اس��ودی با بی��ان اینکه عالوه بر ش��هرک‬ ‫صنعتی جن��ت اباد و فج��ر‪ ،‬کارخانه های گچی که‬ ‫خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند با این مشکل‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬می افزاید‪ :‬شهرک های صنعتی دیگر‬ ‫از جمل��ه ارادان و س��ایر مجموعه ه��ای صنعتی که‬ ‫خارج از شهرک های صنعتی مستقر هستند به گفته‬ ‫مش��اور عالی وزیر نفت در امور گازرس��انی تا ‪ 6‬ماه‬ ‫اینده با هزینه هایی که از س��وی وزارت نفت تامین‬ ‫خواهد ش��د گازکشی می ش��وند و در مدت ‪ 3‬سال‬ ‫این��ده تمام صنایع اس��تان از ای��ن نعمت برخوردار‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬البت��ه بعد از به پایان رس��یدن پروژه‬ ‫گازرس��انی به این ش��هرک ها‪ ،‬هزینه ان از صاحبان‬ ‫صنایع حاضر در شهرک های صنعتی دریافت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزینه گاز رسانی به شهرک صنعتی‬ ‫جنت اباد و س��ایر ش��هرک ها در حدود ‪ 1/5‬میلیارد‬ ‫پیش بینی ایجاد ‪ ۶‬هزار شغل در لرستان‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار لرس��تان با بیان اینکه جلسه‬ ‫کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان حول‬ ‫محور اش��تغالزایی دو دستگاه اجرایی کمیته‬ ‫امداد و س��ازمان بهزیس��تی بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هدف گذاری الزم ب��رای ایجاد ‪ 5‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫فرصت شغلی در سال جاری برای مددجویان‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی لرستان انجام شده است‪.‬‬ ‫هوش��نگ بازوند با اشاره به اینکه مددجویان کمیته‬ ‫امداد و بهزیس��تی از اقش��ار ضعیف و کم درامد جامعه‬ ‫بوده و باید ش��رایط اشتغال ویژه برای انها فراهم شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬میزان تحقق برنامه های کمیته امداد استان برای‬ ‫اشتغال مددجویان این دستگاه در سال ‪ ۹۳‬حدود ‪۷۵‬‬ ‫درصد بود‪ .‬این دستگاه در سال گذشته رتبه ‪ ۱۱‬کشور‬ ‫را در جذب تس��هیالت بانکی برای اشتغال مددجویان‬ ‫به خود اختصاص داد ک��ه با وجود باال رفتن این رتبه‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته با توجه به مشکل اشتغال در‬ ‫استان این رتبه برای ما قابل قبول نبود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درص��د قابل توجهی از نبود تحقق‬ ‫یافتگ��ی میزان اش��تغال م��ورد نظ��ر در کمیته امداد‬ ‫اس��تان به دلیل همکاری نک��ردن بانک های خصوصی‬ ‫در پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه مددجویان ب��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در این جلس��ه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری‬ ‫به بانک های اس��تان برای همکاری ب��ا کمیته امداد و‬ ‫بهزیستی لرستان هشدار جدی داده شد‪.‬‬ ‫بازون��د گف��ت‪ :‬اگر بن��ا باش��د بانک های‬ ‫خصوص��ی اس��تان س��پرده های م��ردم را‬ ‫جم��ع ک��رده و در زمین��ه توس��عه‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و اش��تغال انه��ا را ب��ه کار‬ ‫نگیرند‪ ،‬به طور قطع ما نس��بت به شکایت از‬ ‫این بانک ها و تعطیلی ش��عب مربوط اقدام‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬جالب است که همین بانک های خصوصی‬ ‫خود گفته اند که درصدی از سپرده های مردم لرستان‬ ‫را یا در اختیار ش��عب ان ها در اس��تان های دیگر و یا‬ ‫ته��ران ق��رار می دهند که این روند خ�لاف رویکرد ما‬ ‫در اس��تان بوده و با افراد خاطی در این رابطه برخورد‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی هدف گذاری ایجاد ‪ 4‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد لرس��تان را از برنامه های‬ ‫سال ‪ ۹۴‬این دستگاه دانست و تاکید کرد‪ :‬میزان اعتبار‬ ‫م��ورد نیاز ب��رای این امر ح��دود ‪ ۶۵۰‬میلیارد ریال با‬ ‫میزان تحقق ‪ ۱۳۰‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه ایج��اد ه��زار و ‪ ۴۰۰‬فرص��ت ش��غلی برای‬ ‫مددجویان بهزیس��تی استان در س��ال ‪ ۹۴‬اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬اعتبار مورد نیاز ب��رای ایجاد این فرصت های‬ ‫ش��غلی حدود ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال با میزان تحقق ‪۱۱۰‬‬ ‫درص��د خواهد ب��ود‪ .‬امیدواریم ‪ ۴۰‬درص��د از منابعی‬ ‫که مردم لرس��تان ن��زد بانک های خصوصی س��پرده‬ ‫می گذارند برای ایجاد اش��تغال و تولید در اس��تان به‬ ‫کار گرفته شود‪.‬‬ ‫تومان براورد ش��ده ک��ه البته به تناس��ب فاصله و‬ ‫دستگاه های تخصصی مورد نیاز این میزان افزایش و‬ ‫یا کاهش خواهد داشت‪ .‬البته بیشترین هزینه برای‬ ‫ای��ن امر در زمینه خط لوله اصل��ی و پمپ های گاز‬ ‫خواهد بود و سایر اقدامات هزینه چندانی ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در صورتی که پروژه گاز رس��انی به‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان کامل شود در حدود ‪20‬‬ ‫تا ‪ 30‬درصد واحده��ای راکد و نیمه تعطیل فعالیت‬ ‫خود را از سر خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اس��ودی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق سوخت‬ ‫در واحدهای صنعتی می گوی��د‪ :‬برخی از واحدهای‬ ‫تولیدی در استان از سوخت مازوت به عنوان حامل‬ ‫انرژی استفاده می کنند که بر اساس این قانون قرار‬ ‫شده به این واحدها سوخت مایع داده نشود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که اگر سوخت به این واحدها اختصاص‬ ‫پیدا نکند به تعطیلی کش��یده خواهند شد و این امر‬ ‫هم اکنون باعث ایجاد اعتراض هایی از سوی صاحبان‬ ‫صنایع در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برخی از ای��ن واحدهای‬ ‫صنعت��ی از س��وخت مایعی که در اختی��ار انها بود‬ ‫استفاده های نامعقول انجام می داده اند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در‬ ‫همین زمینه جلس��ه ای در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برگزار ش��د تا ب��ه تخلفات ان دس��ته از‬ ‫واحدهای صنعتی که از س��وخت مایع اس��تفاده ای‬ ‫غیر از مص��رف صنعتی انجام می دادند‪ ،‬رس��یدگی‬ ‫شود تا س��ایر صنایع متضرر نشوند‪ .‬البته برای سایر‬ ‫واحده��ای صنعتی گاز طبیعی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫ک��ه عالوه بر دارا بودن ش��غل پ��اک‪ ،‬الودگی برای‬ ‫محیط زیست نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعطیل شدن کارخانه های تولیدی و‬ ‫صنعتی سودی به حال استان ندارد و باعث افزایش‬ ‫بیکاری خواهد ش��د و هیچ یک از مس��ئوالن استان‬ ‫به دنبال این امر نیستند‪ .‬البته ان دسته از صاحبان‬ ‫صنایع که از س��وخت مایع برای تولید در واحدهای‬ ‫خود اس��تفاده می کنن��د نامه نگاری هایی با مقامات‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫با بیان اینکه اس��تان‬ ‫س��منان در گفت وگو با‬ ‫س��منان به عن��وان ی��ک اس��تان صنعت��ی دارای‬ ‫‪ 20‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی و ی��ک منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی زیر پوش��ش شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این اس��تان ‪ 17‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان اس��ت‬ ‫ک��ه ‪ 11‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی ان از نعمت گاز‬ ‫برخوردار بوده که بیشترین واحدهای صنعتی فعال‬ ‫در این شهرک ها مستقر هستند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا صادق��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه از کل‬ ‫واحده��ای دارای پروان��ه بهره ب��رداری مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی در اس��تان ک��ه زیر‬ ‫پوشش شرکت ش��هرک های صنعتی هستند (هزار‬ ‫و ‪ 143‬واح��د) تعداد ه��زار و ‪ 127‬واحد صنعتی از‬ ‫نعم��ت گاز برخوردارن��د‪ ،‬می افزاید‪ :‬ای��ن واحدهای‬ ‫تولیدی بیش از ‪ 98‬درص��د واحدهای دارای پروانه‬ ‫بهره برداری را در بر می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ 14 :‬واح��د صنعت��ی در ح��ال‬ ‫بهره برداری در ‪ 2‬ش��هرک صنعتی ارادان و س��رخه‬ ‫در استان سمنان فاقد گاز هستند که شبکه داخلی‬ ‫و ایس��تگاه تی بی اس اجرا و راه اندازی ش��ده است و‬ ‫تا دو ماه اینده از نعمت گاز برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این ‪ 2‬ش��هرک‪ 4 ،‬ناحیه‬ ‫صنعتی دیباج‪ ،‬قلعه نوخرقان‪ ،‬ابرس��ج و فوالد محله‬ ‫ب��ا توجه به تازه تاس��یس بودن ناحی��ه‪ ،‬فاقد واحد‬ ‫صنعتی دارای پروانه بهره برداری هستند‪ .‬با این حال‬ ‫مذاکراتی با ش��رکت گاز اس��تان مبنی بر گازرسانی‬ ‫به ای��ن ناحیه های صنعتی انجام ش��ده که در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬البته با توجه به اینکه تاکنون انتقال‬ ‫گاز برای ش��هر فوالد محله به وس��یله ش��رکت گاز‬ ‫انجام نشده است‪ ،‬امکان گازرسانی به ناحیه صنعتی‬ ‫این ش��هر فراهم نیس��ت و این امر باعث ش��ده تنها‬ ‫برای ‪ 2‬واحد صنعتی پروانه بهره برداری صادر شود‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره به اینکه در صورتی که گازرسانی‬ ‫به این ش��هرک ها و ناحیه های صنعتی انجام ش��ود‬ ‫می��زان اش��تغال و تولی��د افزای��ش خواه��د یافت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬با توجه به س��الم ب��ودن گاز و پایین بودن‬ ‫قیمت ان نسبت به سایر حامل های انرژی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫جلوگیری از الودگی محیط زیست می تواند به ایجاد‬ ‫اش��تغال و رون��ق اقتصادی منطقه و اس��تان کمک‬ ‫فراوانی کند‪.‬‬ ‫صنایع خرد‪ ،‬گرداننده چرخ اشتغال شازند‬ ‫مه�ر‪ :‬ب��ا وج��ود فعالی��ت صنای��ع عظیم‬ ‫پاالیش��گاه‪ ،‬پتروش��یمی و نیروگاه حرارتی‬ ‫در شهرستان ش��ازند‪ ،‬اقدام به کارافرینی و‬ ‫ایجاد کارگاه های کوچک‪ ،‬بیش از یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر را در ش��ازند از خطر بیکاری در‬ ‫امان نگه داش��ته اس��ت‪ .‬شهرس��تان شازند‬ ‫سومین شهرس��تان صنعتی اس��تان مرکزی است که‬ ‫دارای توانمندی ه��ای مثب��ت کش��اورزی‪ ،‬وس��عت و‬ ‫نیروی انسانی است که می تواند در کنار توانمندی های‬ ‫صنعتی‪ ،‬چرخ اش��تغال را در این شهرستان بچرخاند‪.‬‬ ‫هم اکنون پدیده مثبتی که در شهرس��تان ش��ازند به‬ ‫وجود امده ایجاد کارگاه های کوچک و مفید در سطح‬ ‫ای��ن منطقه اس��ت؛ کارگاه های کوچکی ک��ه بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفر را مشغول به کار کرده اند‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق اصناف شهرس��تان ش��ازند با اش��اره‬ ‫به فعالی��ت ای��ن کارگاه های صنعت��ی کوچک گفت‪:‬‬ ‫کابینت س��ازی‪ ،‬شیش��ه بری‪ ،‬یخچال س��ازی و صنایع‬ ‫چوب��ی از کارگاه های در حال فعالیت این شهرس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر بی��ش از ‪ ۵۰۰‬کارگاه و صنعت‬ ‫کوچک و خرد در س��طح شهرستان شازند مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫اردش��یر نصرالهی با اش��اره به راه اندازی کارگاه های‬ ‫خانگی در روس��تاهای شهرستان ش��ازند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در کنار کارگاه های صنعتی‪ ،‬در بس��یاری از روستاهای‬ ‫شهرس��تان ش��ازند؛ کارگاه ه��ای خانگ��ی و‬ ‫روس��تایی در قالب سبدسازی‪ ،‬جوش فلزات‪،‬‬ ‫صنایع پوشاک‪ ،‬بسته بندی خوراک و ساخت‬ ‫این��ه و ش��معدان‪ ،‬زنان و مردان بس��یاری را‬ ‫مشغول به کار و کسب درامد کر ده اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه می گوید‪ :‬برخی از محصوالت‬ ‫صنعتی و خانگی که در این کارگاه های کوچک ساخته‬ ‫و تولید می شود‪ ،‬به استان های دیگر کشور نیز فرستاده‬ ‫شده و در انجا به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه خودکفای��ی این صنای��ع خرد در‬ ‫ش��ازند افزود‪ :‬این کارگاه های صنعتی بدون وابستگی‬ ‫به حمای��ت دولت و فقط گاهی با دریافت تس��هیالت‬ ‫اولی��ه ایج��اد این مش��اغل‪ ،‬راه اندازی می ش��وند و در‬ ‫شهرس��تان ش��ازند به طور میانگین برای ‪ 6‬نفر ایجاد‬ ‫اشتغال کرده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر پایداری این مش��اغل تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی جوانان جویای کار در شهرستان شازند فقط به‬ ‫دنبال اشتغال در صنایع بزرگ هستند‪ ،‬اما باید بدانند‬ ‫که این مش��اغل کوچ��ک هم از درامد بهت��ر و هم از‬ ‫پایداری بیشتر برخوردارند‪ .‬حمایت مسئوالن ذی ربط‬ ‫از این صنایع کوچک می تواند وابس��تگی افراد جویای‬ ‫کار را به اش��تغال در صنایع بزرگ کم کند و مهاجرت‬ ‫افراد به شهرهای بزرگ و معضالت ناشی از بیکاری را‬ ‫به حداقل برساند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫ مولفه های سرمایه گذاری در جهان را بررسی کرد‬ ‫‪25‬‬ ‫کسبو کار بین المللی‬ ‫ ‬ ‫برترین ها در حوزه‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ کاهش ارزش اندک دالر‬ ‫در مقابل ارزهای رقیب‬ ‫نتیجه جدیدترین نوسانات بازار جهانی ارز نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬ارزش دالر در مقابل بیش��تر ارزهای رقیب‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬به گزارش موج‪ ،‬در نتیجه‬ ‫جدیدترین تحوالت اقتصادی‪ ،‬نوس��انات در بازار ارز‬ ‫در جه��ان همچنان ادامه دارد که در این میان دالر‬ ‫امری��کا در مقابل بیش��تر ارزهای رقی��ب‪ ،‬با کاهش‬ ‫ارزش هرچند اندک مواجه شد‪ .‬شاخص دالر امریکا‬ ‫در بلومبرگ در نتیجه جدیدترین تحوالت با کاهش‬ ‫اندک ‪ 0/04‬درصد معادل ‪ 0 /035‬واحد به ‪95/152‬‬ ‫کاهش یاف��ت‪ .‬بدین ترتیب ارزش ی��ورو در مقابل‬ ‫دالر با افزایش اندک ‪0/06‬درصدی همراه شد و در‬ ‫نتیجه ان هر یورو ب��ه ارزش ‪1/1211‬دالر خرید و‬ ‫فروش ش��د‪ .‬از سوی دیگر ارزش دالر در مقابل ین‬ ‫نیز ‪ 0/29‬درصد کاهش یافت و هر دالر به ‪123/38‬‬ ‫ین رسید‪.‬‬ ‫روسیه بزرگترین صادر کننده‬ ‫نفت به چین‬ ‫زهره رجب نیا ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬اگرچه‬ ‫کس��بو کار‬ ‫ ‬ ‫س��رمایه گذاری در دنی��ای‬ ‫مهم ترین پیش ش��رط ش��روع ان است‪،‬‬ ‫اما ای��ن مولفه در دنی��ای جدید به ویژه‬ ‫درعرصه بین الملل��ی نیازمند متغیرهای‬ ‫بس��یاری اس��ت؛ عواملی مانن��د مالیات‬ ‫و معافیت ه��ای مالیات��ی‪ ،‬ازادی ه��ای‬ ‫فردی‪ ،‬حمایت از س��رمایه گذار‪ ،‬سادگی‬ ‫و ش��فافیت قوانی��ن‪ ،‬ثب��ات اجتماعی و‬ ‫ سالمت اداری که به عنوان تاثیرگذارترین‬ ‫فاکتورهای کسب وکار بین المللی تعریف‬ ‫می شوند‪ .‬اما ورود به چنین بازارهایی در‬ ‫مرحله نخس��ت نیازمند اگاهی از شرایط‬ ‫محیطی و داش��تن ابزارهای الزم اس��ت‪.‬‬ ‫مجله اقتص��ادی فوربس ب��ه معرفی ‪۱۰‬‬ ‫کس��بو کار‬ ‫ ‬ ‫کش��ور برتر جهان در زمینه‬ ‫بین المللی می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تاندارد ب�االی زندگ�ی در‬ ‫نیوزلند‬ ‫نخس��تین کش��وری که در این گزارش‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد نیوزلند است؛‬ ‫بدهی های عمومی ان به عنوان درصدی‬ ‫از تولید ناخال��ص داخلی ‪۳۶‬درصد اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬تحقیقات نشان می دهد این‬ ‫کشور از استاندارد زندگی باالیی برخوردار‬ ‫است و از این منظر در مقام دهم جهان و‬ ‫باالتر از استرالیا قرار دارد‪ .‬هزینه های غذا‪،‬‬ ‫کاال ها و خدمات ضروری به طور نس��بی‬ ‫ارزان و کااله��ای واردات��ی مثل وس��ایل‬ ‫نقلیه موت��وری و اجناس الکتریکی گران‬ ‫هستند‪ ،‬اگرچه درسال های اخیر قیمت ها‬ ‫به معنای واقعی کلم��ه کاهش یافته اند‪.‬‬ ‫این کشور همچنین دارای سیستم بانکی‬ ‫مدرن و کارامدی اس��ت که موجب شده‬ ‫تع��داد زیادی بانک های تج��اری در این‬ ‫کش��ور به ثبت برس��ند ودر س��طح ملی‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصو صی سا ز ی ‪ ،‬فا کتو ر تو س�عه‬ ‫دانمارک‬ ‫دومین کش��وری ک��ه در گزارش مجله‬ ‫فوربس به ان اش��اره می ش��ود دانمارک‬ ‫اس��ت؛ کش��وری که در س��ال های اخیر‬ ‫به دلیل رش��د خصوصی س��ازی توس��عه‬ ‫زیادی یافت��ه‪ ،‬البته افزای��ش صادرات و‬ ‫س��رمایه گذاری نقش مهمی در توس��عه‬ ‫اقتصادی ایف��ا کرده اس��ت‪ .‬دانمارک از‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادر کنن��دگان بزرگ‬ ‫گوش��ت‪ ،‬کره‪ ،‬پنیر و تخم مرغ در جهان‬ ‫به حساب می اید‪ .‬ماش��ین االت صنعتی‬ ‫بخ��ش دیگری از صادرات این کش��ور را‬ ‫تش��کیل می دهد‪ .‬ماه��ی‪ ،‬دارو و مبلمان‬ ‫نیز دیگر اقالم صادراتی دانمارک هستند‪.‬‬ ‫بدهی های عمومی ان به عنوان درصدی‬ ‫از تولید ناخالص داخلی ‪۴۴‬درصد گزارش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫چین س��ومین کش��ور مطرح شده در‬ ‫گزارش مجله فوربس اس��ت که از اواخر‬ ‫ده��ه ‪۱۹۷۰‬میالدی به جمع اقتصادهای‬ ‫د رحال رشد پیوس��ته است‪ .‬چین دارای‬ ‫دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر‬ ‫اصلی در اقتصاد جهانی به حساب می اید‪.‬‬ ‫صنایع اصلی این کشور بسیار گسترده و‬ ‫ش��امل محص��والت اهن و ف��والد‪ ،‬زغال‬ ‫سنگ‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬نفت‪ ،‬اسباب بازی‪،‬‬ ‫کفش و ل��وازم الکترونیکی اس��ت‪ .‬برنج‪،‬‬ ‫گندم‪ ،‬س��یب زمینی‪ ،‬ذرت‪ ،‬بادام زمینی‪،‬‬ ‫چ��ای‪ ،‬ارزن‪ ،‬جو‪ ،‬کت��ان‪ ،‬ماهی و خوک‬ ‫از دیگ��ر فراورده های اصلی کش��اورزی‬ ‫این کش��ور به ش��مار می رون��د‪ ،‬صادرات‬ ‫عم��ده چی��ن ماش��ین االت‪ ،‬پوش��اک‪،‬‬ ‫کف��ش‪ ،‬اس��باب بازی‪ ،‬س��وخت معدنی‪،‬‬ ‫مواد ش��یمیایی و واردات ان نیز ش��امل‬ ‫ماشین االت‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬اهن‪ ،‬فوالد و‬ ‫سوخت معدنی است‪ .‬بدهی خارجی این‬ ‫کشور به عنوان درصدی از تولید ناخالص‬ ‫داخلی ‪۳۳‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگاپور و کمک چند کشور‬ ‫دومین کش��ور اسیایی در این فهرست‬ ‫س��نگاپور اس��ت که در مقام چهارم این‬ ‫گزارش ج��ای گرفت ؛ کش��وری با کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیون جمعیت و مساحت خاکی‬ ‫کوچ��ک ک��ه توانس��ته از س��ال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫می�لادی به بعد میلیاردها دالر در س��ال‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی را به خود جذب‬ ‫کند‪ .‬البته نمی توان نقش چین‪ ،‬مالزی و‬ ‫اندونزی را در ارتقا و پویایی اقتصاد کشور‬ ‫س��نگاپور فرام��وش کرد‪ ،‬از گردش��گر و‬ ‫عرضه محصوالت کشاورزی و تجارت کاال‬ ‫و خدم��ات گرفته ت��ا حمل ونقل و عرضه‬ ‫نیروی کار‪ .‬بدون شک کشور چین یا کره‬ ‫شمالی و حتی اندونزی همسایگان بسیار‬ ‫خوش نیتی برای کشور کوچک سنگاپور‬ ‫نبوده اند و اداره کردن روابط بین المللی و‬ ‫محلی با این کش��ورها کار اسانی نیست‪.‬‬ ‫بدهی های عمومی ب��ه عنوان درصدی از‬ ‫تولید ناخالص داخلی ‪ ۱۱۸‬درصد گزارش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد کانادا با نواوری و فناوری‬ ‫کانادا پنجمین کشوری است که در این‬ ‫فهرست ‪ ۱۰‬شماره ای جای گرفته است‪،‬‬ ‫کشوری که نامش در فهرست ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫اول صنعتی جهان قرار دارد و اقتصاد ان‬ ‫به طور انحصاری وابسته به منابع طبیعی‬ ‫نیس��ت و از طریق ن��واوری و فناوری رو‬ ‫به رشد اس��ت‪ .‬اقتصاد این کشور به طور‬ ‫فزاینده ای متنوع و بر اس��اس دانش روز‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش��تر صنعت تولیدی کانادا در‬ ‫«اونتاری��و» و «کب��ک» واق��ع ش��ده اند‪،‬‬ ‫جایی که تولید وسایل موتوری بزرگترین‬ ‫بخ��ش صنعتی این کش��ور به حس��اب‬ ‫می اید‪ .‬س��ایر بخش ه��ای تولیدی مهم‬ ‫نی��ز عبارتند از غذا و نوش��یدنی‪ ،‬کاغذ و‬ ‫محصوالت وابسته‪ ،‬فلزات اولیه‪ ،‬فلزات از‬ ‫پیش ساخته شده‪ ،‬محصوالت پتروشیمی‬ ‫و شیمیایی‪ .‬بدهی های عمومی به عنوان‬ ‫درص��دی از تولید ناخال��ص داخلی ‪۸۷‬‬ ‫درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۰‬درصد رشد اقتصادی در ایرلند‬ ‫به این ترتیب ایرلند نیز دراین گزارش‬ ‫کس��بو کار در‬ ‫ ‬ ‫در پل��ه شش��م بازارهای‬ ‫جهان قرار گرفته است‪ ،‬میزان بدهی های‬ ‫عمومی ان کمتر از ‪۱۰۵‬درصد اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتصاد ایرلند در میان کشورهای‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬یکی از بهترین عملکردها‬ ‫را در سال های اخیر داشته است‪ .‬در این‬ ‫م��دت اقتصاد این کش��ور به طور تقریبی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫عواملی مانند مالیات‬ ‫و معافیت های مالیاتی‪،‬‬ ‫ ازادی های فردی‪،‬‬ ‫حمایت از سرمایه گذار‪،‬‬ ‫سادگی و شفافیت برای‬ ‫قوانین‪ ،‬ثبات اجتماعی‬ ‫و سالمت اداری به‬ ‫عنوان تاثیرگذارترین‬ ‫فاکتورهای کسب وکار‬ ‫بین المللی تعریف‬ ‫می شوند‬ ‫‹ ‹س�وئد و وابس�تگی ب�ه ص�ادرات‬ ‫صنعتی‬ ‫کش��ور س��وئد هم در زمره کشورهای‬ ‫صنعتی جهان قرار دارد‪ ،‬کشور به نسبت‬ ‫کوچکی که اقتصاد ان وابسته به صادرات‬ ‫تولی��دات صنعت��ی اس��ت و‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫تولیدات ان به دیگر کشورهای عضو بازار‬ ‫مش��ترک اروپا صادر می ش��ود‪ .‬امریکای‬ ‫شمالی و کشورهای اسیای جنوب شرقی‬ ‫از دیگ��ر بازارهای مهم صادراتی س��وئد‬ ‫هستند‪ ۳۵ .‬درصد از محصوالت صادراتی‬ ‫این کشور را ماشین االت تشکیل می دهد‬ ‫و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬کاغذ‬ ‫و مش��تقات ان‪ ،‬چوب‪ ،‬محصوالت اهنی‬ ‫و فوالدی و مواد ش��یمیایی اس��ت که به‬ ‫کش��ورهای المان (‪۹/۸‬درص��د)‪ ،‬امریکا‬ ‫(‪ ۹/۳‬درص��د)‪ ،‬انگلی��س (‪ ۷/۱‬درص��د)‪،‬‬ ‫دانم��ارک (‪ ۶/۹‬درصد)‪ ،‬فنالند (‪ ۶‬درصد)‪،‬‬ ‫فرانسه (‪۴/۹‬درصد)‪ ،‬هلند (‪ ۴/۷‬درصد) و‬ ‫بلژیک (‪ ۴/۵‬درصد) صادر می شود‪ .‬میزان‬ ‫بدهی های عموم��ی به عنوان درصدی از‬ ‫تولید ناخال��ص داخلی ‪ ۳۸‬درصد اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از نفت تا ماهی در اقتصاد نروژ‬ ‫هشتمین کش��ور برتر جهان در عرصه‬ ‫کس��بو کار بین المللی در این فهرس��ت‬ ‫ ‬ ‫نروژ اس��ت ک��ه ص��ادرات عم��ده ان را‬ ‫نفت تش��کیل می ده��د‪ ،‬به ط��وری که‬ ‫روزان��ه ‪ ۳‬میلیون بش��که نفت خام صادر‬ ‫می کند ول��ی در س��ازمان جهانی اوپک‬ ‫عضویت ن��دارد‪ .‬از دیگر اق�لام صادراتی‬ ‫نروژ می توان به گوش��ت گاو‪ ،‬شیر و سایر‬ ‫فراورده های دامی اش��اره کرد‪ .‬این کشور‬ ‫یکی از بهتری��ن و مرغوب ترین چاه های‬ ‫نف��ت دنی��ا را در اختی��ار دارد‪ .‬به علت‬ ‫اینک��ه نروژ را دریا احاط��ه کرده یکی از‬ ‫چرخه ه��ای اقتصاد این کش��ور را ابزیان‬ ‫دریایی تشکیل داده اند‪ .‬نروژ ‪ ۳‬نوع ماهی‬ ‫دارد که در هیچ جای دنیا یافت نمی شود‪.‬‬ ‫بدهی های عمومی ان به عنوان درصدی‬ ‫از تولید ناخالص داخلی ‪ ۵۸‬درصد اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رعت س�ریع فنالند در توس�عه‬ ‫اقتصادی‬ ‫فنالند نیز در جایگاه نهمین کشور برتر‬ ‫کس��بو کار بین المللی‬ ‫ ‬ ‫جه��ان در عرصه‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬کش��وری که بسیار سریع‬ ‫در حالی طی کردن توسعه اقتصادی خود‬ ‫اس��ت‪ .‬در برخی از ش��اخه های صنعت و‬ ‫بهره وری نیروی کار از س��طح کشورهای‬ ‫پیشرفته از جمله ایاالت متحده نیز فراتر‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬فنالند به همراه کش��ورهای‬ ‫منطق��ه اس��کاندیناوی (ن��روژ‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫دانمارک و ایسلند) موفق شده بهره وری‬ ‫اقتصادی را با توزی��ع برابر درامد تلفیق‬ ‫کن��د و میزان ش��یوع فقر را در س��طح‬ ‫پایین��ی نگ��ه دارد‪ .‬می��زان بدهی ه��ای‬ ‫عمومی ان ‪ ۴۹‬درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخس�تین نیروگاه برق اتمی جهان‬ ‫در انگلیس‬ ‫و ام��ا اخرین کش��ور در این فهرس��ت‬ ‫انگلیس اس��ت کش��وری ک��ه مهم ترین‬ ‫صنایع ان اهن و فوالد‪ ،‬وسایل مهندسی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬س��اختمانی‪ ،‬راهس��ازی‪،‬‬ ‫ماش��ین و هواپیما س��ازی‪ ،‬منس��وجات‪،‬‬ ‫ش��یمیایی و تولی��دات غذای��ی و نظامی‬ ‫اس��ت‪ .‬غالت‪ ،‬چغندر قند‪ ،‬سیب زمینی‪،‬‬ ‫میوه و س��بزیجات نیز از جمله مهم ترین‬ ‫محص��والت کش��اورزی این‬ ‫کش��ور ب��ه ش��مار‬ ‫می ای��د و نخس��تین نیروگاه ب��رق اتمی‬ ‫در جه��ان به این کش��ور تعل��ق دارد و‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬قس��متی از برق این کشور‬ ‫به وس��یله این نیروگاه ها تامین می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬نف��ت و گاز طبیعی‬ ‫به مقادیر فراوان در دریای ش��مال کشف‬ ‫ش��ده و قس��مت عمده احتیاج��ات این‬ ‫کش��ور را تامین می کند‪ .‬ذخایر شناخته‬ ‫ش��ده نفت انگلیس بیش از ‪ ۱۹‬میلیارد‬ ‫بشکه است‪.‬‬ ‫براس��اس یافته های اقتصادی می توان‬ ‫اینط��ور نتیج��ه گرف��ت ک��ه ج��ذب‬ ‫سرمایه های خارجی تا چه اندازه می تواند‬ ‫روی رش��د اقتص��ادی کش��ور ها اثر گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زمان��ی که افزای��ش س��رمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی در یک کشور با افزایش‬ ‫فرصت های تجاری در داخل همراه شد‪،‬‬ ‫اقتصاد ان کش��ور می تواند رشد مطلوبی‬ ‫را تجرب��ه کند‪ .‬ام��ا اگر در یک کش��ور‬ ‫سیستم اقتصاد حمایت شده وجود داشته‬ ‫باش��د و فعالیت ه��ای اقتص��ادی تحت‬ ‫تاثیر سیاس��ت های حاکم بر کشور باشد‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫زمینه را برای ارتقای سطح رفاه اقتصادی‬ ‫فراهم نخواهد کرد‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که محدودیت های زیاد‬ ‫تج��اری وج��ود دارد ول��ی محدودیت در‬ ‫حوزه اجرایی اندک است‪ ،‬ورود شرکت ها‬ ‫و سرمایه های خارجی می تواند عاملی شود‬ ‫برای ارتق��ای راندمان فعالی��ت اقتصادی‬ ‫و معرف��ی ظرفیت ه��ای ت��ازه اقتصادی‬ ‫ک��ه زمین��ه را ب��رای افزایش نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی در کش��ور فراه��م می کند‪ .‬این‬ ‫تحول می تواند زمینه س��از افزایش توسعه‬ ‫اقتصادی در کشور ها باشد‪ .‬اما برای اینکه‬ ‫این س��رمایه های خارجی به بهترین نحو‬ ‫برای توس��عه اقتصادی استفاده شود باید‬ ‫سیاست های سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ‬ ‫و فضا برای تجارت ازاد هم فراهم شود‪.‬‬ ‫صادرات نفت روس��یه ب��ه چین‪ ،‬ب��ا افزایش ‪20‬‬ ‫درصدی‪ ،‬در ماه گذش��ته میالدی ب��ه روزانه ‪927‬‬ ‫ه��زار بش��که رس��ید‪ .‬به گ��زارش موج‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫داده های منتشر ش��ده گمرک چین‪ ،‬این کشور در‬ ‫ماه م��ه‪ 3 ،‬میلی��ون و ‪ 920‬هزار تن نف��ت خام از‬ ‫روسیه (برابر با حدود ‪ 927‬هزار بشکه در روز) وارد‬ ‫کرده که در مقایسه با ماه اوریل ‪ 20‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که صادرات نفت‬ ‫عربستان س��عودی به چین با کاهش ‪ 42‬درصد به‬ ‫‪ 3‬میلیون و ‪ 50‬هزار تن رسید‪ .‬یک تحلیلگر در این‬ ‫باره مدعی شد که در حال حاضر کشورهای منطقه‬ ‫خاورمیان��ه در صدور نفت با رقابت برخی کش��ورها‬ ‫مواجه ش��ده اند‪ ،‬به طوری که روس��یه اکنون توجه‬ ‫خود را بر کشورهای شرق متمرکز کرده و به دنبال‬ ‫امضای توافقنامه های بیشتر با چین‪ ،‬در اینده میزان‬ ‫نفت بیشتری به چین صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫باالترین درامد مالیاتی ژاپن‬ ‫در ‪ 17‬سال گذشته‬ ‫منابع مالیاتی ژاپن تخمین می زنند‪ ،‬در سال مالی‬ ‫‪2014‬م درامد دولت از محل دریافت مالیات حدود‬ ‫‪ 436‬میلی��ارد دالر باش��د‪ .‬به گزارش م��وج‪ ،‬انتظار‬ ‫م��ی رود که درامدهای مالیاتی ژاپن در س��ال مالی‬ ‫‪2014‬م که در ماه مارس پایان یافت‪ ،‬به حدود ‪54‬‬ ‫تریلیون ین برسد که در این صورت بیشترین میزان‬ ‫در ‪ 17‬سال اخیر خواهد بود‪ .‬منابع مالیاتی تخمین‬ ‫می زنند که در طول این مدت درامد دولت از محل‬ ‫دریافت مالیات حدود ‪ 436‬میلیارد دالر باش��د که‬ ‫در ای��ن صورت این رقم نیز حدود ‪ 57‬میلیارد دالر‬ ‫از س��ال مالی ‪2013‬م بیشتر اس��ت‪ .‬به گفته منابع‬ ‫اقتصادی ژاپ��ن دلیل عمده این موض��وع‪ ،‬افزایش‬ ‫میزان مالیات بر درامد است؛ چرا که سرمایه گذاران‬ ‫از فروش س��هام درامد بیشتر و سود سهام باالتری‬ ‫به دس��ت اورده اند‪ .‬این مناب��ع عوامل دیگر افزایش‬ ‫درام��د مالیاتی را ب��اال رفتن مالیات ب��ر مصرف و‬ ‫مالیات شرکتی می دانند‪.‬‬ ‫ چین و روسیه با سیطره‬ ‫دالر امریکا مبارزه می کنند‬ ‫چین و روس��یه با انجام داد و س��تدهای خود به‬ ‫یوان و روبل و استفاده از ابزار های مالی مانند سواپ‬ ‫ارزی‪ ،‬س��یطره دالر بر بازار مالی جهان را به چالش‬ ‫کش��یده اند‪ .‬به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از‬ ‫اس��پوتنیک از مس��کو‪ ،‬چین و روسیه دیگر سیطره‬ ‫دالر امریکا بر بازار مالی و داد و ستدهای بین المللی‬ ‫را برنمی تابن��د و از همین رو در نظر دارند با تقویت‬ ‫همکاری های اقتصادی و مالی و اس��تفاده نکردن از‬ ‫این ارز‪ ،‬به سیطره ان بر جهان پایان دهند‪.‬‬ ‫ثبات اقتصادی اروپا با وجود‬ ‫نگرانی از وضعیت یونان‬ ‫میانگین رش��د اقتصادی اروپا برای ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی از رش��د برخ��وردار بود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری فرانس��ه‪،‬‬ ‫ب��ا وج��ود نگرانی از قص��ور یون��ان در پرداخت‬ ‫بدهی ه��ای خود و خارج ش��دن از اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫وضعی��ت اقتصادی در ‪ ۱۹‬کش��ور منطقه یورو با‬ ‫ثبات گزارش می شود‪ .‬در همین حال اقتصاد‬ ‫اروپا برای ‪ 3‬ماه دوم س��ال جاری میالدی از‬ ‫رش��د صعودی برخوردار شد و میانگین رشد‬ ‫اقتصادی ان به ‪ 0/4‬درصد رسید‪ .‬بر این اساس‬ ‫اقتصاد اروپا با خارج ش��دن یا نش��دن یونان از‬ ‫اتحادیه اروپا از داشتن روند نزولی در ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫سال جاری میالدی مصون خواهد ماند‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه‬ ‫بین المللی پروژه اربیل‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی خبری نمایش�گاه های‬ ‫ایران ‪ :‬نماینده انحصاری ش��رکت نمایشگاه های‬ ‫ای اف پی عراق در ایران گفت‪ :‬نمایشگاه تخصصی‬ ‫و بین المللی پروژه اربیل با حمایت دولت مرکزی‬ ‫ع��راق و با حضور کش��ور ایران و بی��ش از ‪۶۰۰‬‬ ‫مش��ارکت کننده خارجی‪ ۱۳ ،‬مهرماه امسال اغاز‬ ‫به کار می کند‪.‬‬ ‫مسعود کرمی با اش��اره به اینکه این نمایشگاه‬ ‫زیر نظر مس��تقیم حکومت اقلیم کردستان عراق‪،‬‬ ‫ات��اق بازرگانی و صنایع کردس��تان عراق‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتص��اد و تج��ارت اقلیم کردس��تان و ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی «پی اف پی گروپ» و‬ ‫« ای اف پی ع��راق» اس��ت اظهار کرد‪ :‬هش��تمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تخصصی پ��روژه اربیل در‬ ‫فضایی افزون بر ‪ ۲۰‬هزار متر مربع و با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬مشارکت کننده بین المللی برگزار خواهد‬ ‫شد و این درحالی است که در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬هزار نفر بازدید کننده‪ ،‬تولیدکننده و تاجر‬ ‫بین المللی و داخلی در ان حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نمایش��گاه از ‪ ۱۳‬مهر ماه‬ ‫به مدت ‪۴‬روز در مرکز نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اربی��ل ع��راق برگ��زار می ش��ود اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های این نمایش��گاه بین المللی حضور ‪۲۴‬‬ ‫کش��ور دنیا از جمله کش��ورهای الم��ان‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬اردن‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫ایرلن��د ش��مالی‪ ،‬بلژیک‪ ،‬تای��وان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫جمه��وری چک‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬س��وریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬کانادا‪ ،‬کویت‪ ،‬لبنان‬ ‫و مصر اس��ت که توان رقابتی بس��یار باالیی برای‬ ‫توسعه و حضور ایران در عراق ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مجری برگزاری نمایشگاه خارجی شرکت نوژن‬ ‫راد‪ ،‬نماینده ایرانی هشتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫اربی��ل عراق با اش��اره ب��ه زمینه ه��ای فعالیت و‬ ‫مشارکت در این نمایشگاه گفت‪ :‬کاالی قابل ارائه‬ ‫در نمایش��گاه تخصصی و بین المللی پروژه اربیل‬ ‫ش��امل س��یمان و کلینکر‪ ،‬ابزار و ماش��ین االت‪،‬‬ ‫تجهیزات س��اختمانی و راهسازی‪ ،‬سنگ‪ ،‬کاشی‪،‬‬ ‫س��رامیک‪ ،‬چینی بهداش��تی‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬انواع‬ ‫کفپوش و دیوارپوش‪ ،‬لوله و اتصاالت‪ ،‬اس��فالت‪،‬‬ ‫پوشش های س��قف‪ ،‬عایق های حرارتی و برودتی‪،‬‬ ‫انواع قفل و دس��تگیره‪ ،‬اس��کلت فل��زی و بتنی‪،‬‬ ‫ش��یراالت‪ ،‬اجرهای دی��وار و ک��ف‪ ،‬محصوالت‬ ‫الومینیوم��ی و اهنی‪ ،‬انواع رنگ‪ ،‬چس��ب‪ ،‬رزین‪،‬‬ ‫مواد شیمیایی و افزودنی های ساختمانی‪ ،‬بچینگ‬ ‫و میکس��ر بتن‪ ،‬انواع بونکر‪ ،‬ش��ومینه‪ ،‬باربیکیو‪،‬‬ ‫پیمانکاری س��اختمان‪ ،‬انواع مصالح پیش ساخته‪،‬‬ ‫ان��واع لوازم خانگی و تمام��ی کاالهای مصرفی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجهی��زات‪ ،‬انواع پمپ‪ ،‬ان��واع ابزاراالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬انواع تجهیزات و ماشین االت راهسازی‪،‬‬ ‫تجهیزات شهر سازی‪ ،‬گاردریل‪ ،‬محصوالت چوبی‬ ‫نئوپان و ام دی اف‪ ،‬انواع پمپ‪ ،‬دکوراسیون داخلی‬ ‫و معم��اری‪ ،‬ان��واع تجهیزات صنای��ع نفت گاز و‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬تجهیزات مخابراتی‪ ،‬انواع تجهیزات‬ ‫برقی و روشنایی‪ ،‬تاسیسات سرمایشی‪ ،‬گرمایشی‬ ‫و تهویه مطبوع است‪.‬‬ ‫کرم��ی در ادام��ه ب��ه ویژگی های‬ ‫متمایز ای��ن نمایش��گاه بین المللی‬ ‫در اربیل عراق اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫این نمایشگاه یکی از موفق ترین و‬ ‫پر بازدید ترین نمایشگاه کشور عراق‬ ‫و اقلیم کردس��تان بعد از اش��غال ان‬ ‫کشور اس��ت که با نظارت و هماهنگی‬ ‫مس��تقیم دولت مرک��زی و دولت محلی‬ ‫و ش��خص نخس��ت وزیر کردس��تان عراق برگزار‬ ‫می ش��ود و دارای بیش��ترین و موثرتری��ن حجم‬ ‫تبلیغ��ات ج��ذب بازدید کنن��ده و غرف��ه دار در‬ ‫سرتاسر عراق است‪.‬‬ ‫مجری برگزاری نمایشگاه خارجی شرکت نوژن‬ ‫راد‪ ،‬نماینده ایرانی هشتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫اربیل ع��راق با اش��اره ب��ه س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام شده در اربیل تصریح کرد‪ :‬وجود پروژه های‬ ‫عظیم س��اختمانی و عمرانی فراوان در کردستان‬ ‫عراق به ویژه معرفی و اجرای پروژه ‪ ۲۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالری امپای��ر اربیل‪ ،‬پروژه ‪ ۱۶۰۰‬میلیون دالری‬ ‫ساخت تراموای اربیل‪ ،‬پروژه ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری‬ ‫س��اخت فرودگاه بین المللی دهوک و ده ها پروژه‬ ‫بین المللی و داخلی کردستان عراق را می توان از‬ ‫مزیت های این نمایش��گاه بین المللی عنوان کرد‪.‬‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین المللی تخصصی پروژه‬ ‫اربیل ‪ ،۲۰۱۵‬با همکاری ش��رکت نمایش��گاهی‬ ‫نوژن راد‪ ،‬نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های‬ ‫ای اف پ��ی عراق در ای��ران از ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۶‬مهرماه‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬در مرکز نمایش��گاه های بین المللی اربیل‬ ‫عراق برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫گزارشی از نمایشگاه های تیراندازی و شکار در سراسر جهان‬ ‫تجارت با تفنگ بادی‬ ‫میلاد محم�دی – گ�روه تج�ارت‪ :‬یکی‬ ‫از تفریح��ات هیجان انگی��ز و در عی��ن حال‬ ‫خطرناک‪ ،‬ش��کار و تیراندازی ب��ا تفنگ های‬ ‫نیم��ه رس��می اس��ت ک��ه در کش��ور ما هم‬ ‫عالقه مندان بس��یاری دارد‪ .‬این تفریح غیراز‬ ‫اینکه برای انس��ان ها حائز خطرات بی شماری‬ ‫اس��ت‪ ،‬نس��ل برخ��ی حیوانات نظی��ر اهو و‬ ‫گوزن های کوهی را به ش��دت تهدی د می کند‪.‬‬ ‫در تمام کشورهای جهان دولت قوانین سفت‬ ‫و س��ختی را برای کنترل ش��کار و شکارچی‬ ‫در نظ��ر می گیرد تا بدین وس��یله از انقراض‬ ‫حیوان��ات جلوگی��ری کند ام��ا در عین حال‬ ‫برخی جش��نواره ها و نمایش��گاه های ساالنه‬ ‫نیز با موضوع ش��کار و تیراندازی برپا می شود‬ ‫که مخاطبان گس��ترده ای داش��ته و جذابیت‬ ‫بی حد و مرز انها دلیلی بر پولس��از بودن شان‬ ‫اس��ت‪ .‬در این گزارش نگاه��ی می اندازیم به‬ ‫برخی نمایش��گاه های ش��کار و تیراندازی در‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان که برخی با هدف‬ ‫معرفی و فروش اسلحه و برخی دیگر به منظور‬ ‫س��رگرمی های چن��د روزه برپا می ش��وند‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه اسلحه و شکار در مسکو‬ ‫«‪ »ARMS & Hunting‬عن��وان‬ ‫نمایش��گاهی با سابقه اس��ت که از حدود ‪۱۵‬‬ ‫س��ال قبل تاکنون در روسیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با تالش انجمن تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان و فروش��ندگان اس��لحه در‬ ‫روس��یه و شرکت اسلحه س��ازی «روسکایای‬ ‫اخوت��ا» برگزار و بودجه ان‬ ‫با هماهنگی و همکاری وزارت دفاع و سازمان‬ ‫امور داخلی روس��یه تامین می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬نمایندگانی از روسیه و همچنین‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی از دورتری��ن نقاط‬ ‫جهان‪ ،‬اقدام به عرض��ه و نمایش جدیدترین‬ ‫و بهتری��ن دس��تاورد های خ��ود در زمین��ه‬ ‫تسلیحاتی‪ ،‬همچون انواع سالح های شکاری‪،‬‬ ‫سالح های ورزش��ی‪ ،‬تجهیزات دفاع شخصی‪،‬‬ ‫فشنگ های شکاری و ورزشی‪ ،‬ادوات نگهداری‬ ‫از اس��لحه‪ ،‬لباس‪ ،‬تجهیزات هم��راه‪ ،‬لوازم و‬ ‫تجهیزات ش��کار‪ ،‬ل��وازم و تجهیزات اپتیکی‪،‬‬ ‫هدف های اپتیکی‪ ،‬دوربین های دو چش��می‬ ‫و تک چش��می می کنند‪.‬در اخرین دوره این‬ ‫رویداد‪ ،‬حضور تولیدکنندگان و شرکت هایی‬ ‫از ایتالیا‪ ،‬جمه��وری چک‪ ،‬المان و همچنین‬ ‫زالندنو و برخی از کش��ورهای افریقایی نمود‬ ‫ویژه ای داشت‪ .‬در میان شرکت کنندگان برتر‬ ‫می توان به ش��رکت های کارل زایس‪ ،‬اوالند و‬ ‫اوالند‪ ،‬برونینگ‪ ،‬بنلی و برتا اشاره کرد‪.‬‬ ‫بازار تسلیحات و تجهیزات شکار در روسیه‬ ‫هرگز در تی��ررس بحران اقتص��ادی نبوده و‬ ‫هم��واره دارای رونق و مداومت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که بس��یاری از تس��لیحات و‬ ‫تجهی��زات این نمایش��گاه برای ف��روش ازاد‬ ‫بوده و مجموعه داران اس��لحه‪ ،‬ورزش��کاران و‬ ‫شکارچیان حرفه ای با حضور در این نمایشگاه‬ ‫م��ی توانند دروازه جدیدی از امکانات را روی‬ ‫خود بگشایند‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹نمایش�گاه صی�د و ش�کار در‬ ‫امارات‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫صی��د و ش��کار به مدت‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال پیاپ��ی در‬ ‫ام��ارات متحده عربی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن روی��داد که در‬ ‫نمایشگاه مدرن ابوظبی کلید می خورد‪،‬‬ ‫ب��ه م��دت ‪ ۴‬روز فع��ال اس��ت و در‬ ‫اخرین دوره ان بیش از ‪ ۶۰۰‬شرکت‬ ‫از ‪ ۴۰‬کش��ور جهان حضور این نمایشگاه در‬ ‫مساحتی افزون بر ‪ ۴۰‬هزار متر مربع برپا و در‬ ‫حاش��یه ان مسابقه شکار با استفاده از وسایل‬ ‫اولیه و ساده شکار نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که نمایشگاه دیگری با همین‬ ‫س��بک و س��یاق در دوبی برگزار می شود که‬ ‫البته وس��عت و شرایط برگزاری ان نسبت به‬ ‫نمایش��گاه ابوظبی از درج��ه اهمیت کمتری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫نمایشگاه ساالنه شکار‬ ‫و ماهی گیری المان‬ ‫در شهر نمایشگاهی‬ ‫دورتموند برپا می شود‬ ‫و سابقه ای ‪ ۳۳‬ساله‬ ‫دارد‪ .‬تمام ورزشکاران‪،‬‬ ‫شکارچیان‪ ،‬کوهنوردان‪،‬‬ ‫ماهی گیران‪ ،‬راهنمایان‬ ‫سفر و دیگر افراد عالقه مند‬ ‫به این حوزه ها از‬ ‫مخاطبان نمایشگاه شکار‬ ‫دورتموندهستند و در هر‬ ‫دوره جمعیتی افزون بر‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر از این رویداد‬ ‫بازدید می کنند‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه حرفه ای شکار در استانبول‬ ‫ترکیه‬ ‫‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۲۶‬اوریل هر س��ال‪ ،‬زمان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه جذاب شکار در اس��تانبول ترکیه‬ ‫اس��ت‪ .‬اخرین دوره این نمایشگاه دو ماه قبل‬ ‫میزبان عالقه مندان بود و در مجموع ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر از این رویداد تخصصی بازدید کردند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه شکار در اس��تانبول تنها رویداد‬ ‫مرتب��ط با اس��لحه های کم خط��ر در ترکیه‬ ‫ب��وده و البته می توان ان را یکی از موفق ترین‬ ‫نمونه های نمایش��گاهی در اس��یا دانست‪ .‬در‬ ‫ای��ن رویداد بیش از ‪ ۱۱۰‬غرفه دار بین المللی‬ ‫و افزون بر ‪ ۴۴۰‬نش��ان تجاری (برند) شناخته‬ ‫شده حضور دارند که باعث می شود کیفیت و‬ ‫کمیت نمایشگاه در سطح مطلوبی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در اخری��ن دوره از نمایش��گاه حرف��ه ای‬ ‫ش��کار توزیع کنن��دگان‪ ،‬عمده فروش��ان و‬ ‫س��رمایه گذارانی از کش��ورهای چین‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬ایران‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه و بحرین حضور‬ ‫داشتند تا از نزدیک در زمینه معرفی و نمایش‬ ‫اخرین دس��تاوردهای حوزه ش��کار به تبادل‬ ‫اطالعات بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما نمایشگاه شکار در ایران‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی و ب��زرگ تجهیزات‬ ‫ورزش تیران��دازی‪ ،‬ش��کار‪ ،‬س��وارکاری و‬ ‫طبیعت گردی هر س��ال در دی ماه با حضور‬ ‫ش��رکت های داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬در مح��ل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در این رویداد بیش از یکصد شرکت‬ ‫داخل��ی و خارجی جدیدترین دس��تاوردها و‬ ‫خدمات مختلف خود را ارائه می کنند‪ .‬هدف از‬ ‫برپایی نمایشگاه بین المللی تیر اندازی‪ ،‬شکار‪،‬‬ ‫س��وارکاری و طبیعت گردی‪ ،‬فرهنگ س��ازی‬ ‫در زمین��ه طبیعت گردی‪ ،‬گس��ترش ورزش‪،‬‬ ‫حفاظ��ت از محیط زیس��ت و توس��عه صنعت‬ ‫گردش��گری‪ ،‬اکوتوریس��م‪ ،‬ورزش همگان��ی‬ ‫و قهرمان��ی و غنی س��ازی س��اعات ورزش و‬ ‫تفریح��ات کش��ور اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫همچنین ‪ ۱۲‬برنامه جامع اموزشی و نمایشی‬ ‫در مح��ل برپای��ی ان ب��رای مخاطب��ان اجرا‬ ‫می ش��ود که نمایش اس��ب های اصیل ایرانی‪،‬‬ ‫ترکم��ن و ع��رب‪ ،‬تیر اندازی ب��ا تفنگ بادی‪،‬‬ ‫ام��وزش تیروکمان‪ ،‬کمان گیری روی اس��ب‬ ‫و تیران��دازی ب��ا تفنگ ه��ای ب��ادی از جمله‬ ‫برنامه های در نظر گرفته ش��ده در این رویداد‬ ‫جذاب است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه بین الملل�ی ش�کار و‬ ‫ماهی گیری المان‬ ‫براس��اس معم��ول ب��ه الم��ان می رس��یم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ساالنه ش��کار و ماهی گیری المان‬ ‫در شهر نمایشگاهی دورتموند برپا می شود و‬ ‫سابقه ای ‪ ۳۳‬ساله دارد‪.‬‬ ‫تمام ورزشکاران‪ ،‬شکارچیان‪ ،‬کوهنوردان‪،‬‬ ‫ماهی گی��ران‪ ،‬راهنمای��ان س��فر و دیگر افراد‬ ‫عالقه من��د ب��ه ای��ن حوزه ه��ا از مخاطب��ان‬ ‫نمایشگاه شکار دورتموندهستند و در هر دوره‬ ‫جمعیتی افزون ب��ر ‪ ۴۰‬هزار نفر از این رویداد‬ ‫بازدید می کنند‪ .‬در نمایش��گاه ش��کار المان‬ ‫انواع تجهیزات و وسایل ماهی گیری‪ ،‬پوشاک‬ ‫مربوطه‪ ،‬وسایل و تجهیزات شکار‪ ،‬اسلحه های‬ ‫شکاری و تجهیزات سفر به نمایش درمی اید‬ ‫و نمایندگانی از ‪ ۶۰‬کش��ور جه��ان از جمله‬ ‫امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬بحرین‪ ،‬روسیه و‪ ...‬در‬ ‫قالب ‪ ۳۰۰‬مش��ارکت کننده در رویداد بزرگ‬ ‫شکار دورتموند حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «شات شو» در امریکا‬ ‫با توجه به اینکه حمل و نگهداری اس��لحه‬ ‫در بیشتر ایالت های امریکا ازاد است‪ ،‬تعداد‬ ‫بسیاری از نمایشگاه های مرتبط با شکار در‬ ‫این کشور برگزار می ش��ود‪ .‬اما در این میان‬ ‫عنوان نمایش��گاه شات شو از همه مشهور تر‬ ‫است‪ .‬این نمایشگاه هر سال در الس وگاس‬ ‫برپا می شود‪.‬‬ ‫در ه��ر دوره از ای��ن رویداد چه��ار روزه‬ ‫نمایش��گاه تیراندازی و ش��کار که بیشتر از‬ ‫جان��ب مردم این کش��ور حمایت می ش��ود‬ ‫حداق��ل ‪ ۳۰‬هزار بازدیدکنن��ده حضور پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬ه��دف از برپایی این نمایش��گاه‬ ‫معرف��ی اخری��ن فناوری ه��ای ش��کار و‬ ‫دس��تاوردهای مرتب��ط با ح��وزه تیراندازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هر دوره به طور معمول مسابقاتی هم به‬ ‫صورت گسترده برقرار است که در ان تعداد‬ ‫بسیار زیادی از شرکت کنندگان به رقابت در‬ ‫حوزه تیران��دازی می پردازند و در نهایت به‬ ‫نفرات برگزیده جوایز نقدی اهدا می شود‪.‬‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫ماه رمضان و صف های طویل مقابل رستوران غرفه ایران‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬روزنام��ه ایتالیایی «ایل جورناله» در گزارش��ی از حال و‬ ‫هوای ماه رمضان در نمایش��گاه اکسپو میالن‪ ،‬از استقبال بازدیدکنندگان‬ ‫و صف های طویل در مقابل رس��توران غرفه ایران خبر داد و نوش��ت‪ :‬ماه‬ ‫رمضان در نمایش��گاه اکس��پو میالن تبدیل به یک پارادوکس شده است؛‬ ‫جایی که بیش��ترین صف ها در مقابل رستوران کشورهایی دیده می شود‬ ‫که مسلمان بوده و در این ماه روزه می گیرند‪.‬‬ ‫غرفه ایران همانند غرفه مراکش از جمله کشورهایی است که بیشترین‬ ‫تعداد مشتری نسبت به س��ایرغرفه ها در مقابل ان دیده می شود و اغلب‬ ‫صف های طوالنی در مقابل ان شکل می گیرد‪ .‬در اکسپو میالن‪ ،‬کارمندان‬ ‫غرفه های کشورهای اسالمی کویت‪ ،‬امارات و ایران انقدر مشغول مدیریت‬ ‫و اداره صف گردش��گران هستند که حتی وقت فکر کردن به گرسنگی را‬ ‫ندارند‪ .‬درحالی که جمعیت کمتری در مقابل غرفه های کشورهایی مانند‬ ‫بحرین دیده می شود‪.‬‬ ‫کارکنان اش��پزخانه کشورهای اسالمی در این ماه نمی توانند غذا و اب‬ ‫بخورند اما بی وقفه مشغول تهیه غذایی مانند ته چین‪ ،‬انواع گوشت‪ ،‬کباب‬ ‫و میوه برای گردشگران غربی هستند‪ .‬اشپزهای این غرفه ها می گویند که‬ ‫مشکلی با ماه رمضان ندارند و به ان عادت کرده اند‪.‬‬ ‫کارکنان مس��لمان غرفه های کشورهای اسالمی در اکسپو میالن به ماه‬ ‫رمضان احترام گذاش��ته و روزه می گیرند و هر غرفه اس�لامی نیز به طور‬ ‫مس��تقل خود را س��ازماندهی کرده و فضایی ویژه ای برای خواندن نماز و‬ ‫دعا پشت غرفه ها ساخته است‪.‬‬ ‫با اینکه مسئوالن اکسپو برای اختصاص فضایی به منظور ایجاد مسجد‬ ‫اع�لام امادگ��ی کرده بودند‪ ،‬ام��ا تاکنون هیچ یک از غرفه های اس�لامی‬ ‫در اکس��پو درخواس��ت اختصاص فضایی مش��ترک برای مسجد و تجمع‬ ‫مسلمانان در ماه رمضان نکرده اند‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬برخی مس��لمانان روز جمعه سوار مترو شده و به مسجدی‬ ‫در «المپوتنیانو» در نزدیکی اکس��پو برای شرکت در نماز جمعه می روند‬ ‫و انهای��ی که نمی توانند نیز در داخل نمایش��گاه مان��ده و کار می کنند و‬ ‫ب��ه تنهای��ی نماز می خوانند‪ .‬برخ��ی دیگر نیز کار را با پرس��نلی که روزه‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬تقس��یم می کنند‪ .‬غرفه جمهوری اس�لامی ایران نیز فضایی را‬ ‫برای خواندن نماز در پش��ت پاویون س��اخته اس��ت که عالوه بر کارکنان‬ ‫ایرانی‪ ،‬کارمندان مسلمان سایر غرفه ها از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ک��ه اوازه غرفه ایران ک��ه در بخش جنوب ش��رقی این‬ ‫نمایش��گاه قرار گرفته‪ ،‬به جایی رس��یده اس��ت که در خرداد ماه گذشته‬ ‫(قبل از ماه رمضان) «انیزه رنتزی» همس��ر «متئو رنتزی» نخس��ت وزیر‬ ‫ایتالیا از ان بازدید و ناهار را با غذای ایرانی در غرفه کش��ورمان به همراه‬ ‫دوستانش صرف کرد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن غرف��ه ایران نی��ز در گفت وگو ب��ا ایرنا از اس��تقبال فزاینده‬ ‫بازدیدکنندگان خبر دادند و اظهارکردند‪ :‬همواره ش��مار چش��مگیری از‬ ‫بازدیدکنندگان جذب غرفه کشورمان که به شکل سفره ای بزرگ طراحی‬ ‫ش��ده که ریش��ه در باور ایرانی پیرامون مهمانی الهی و گستردگی نعمات‬ ‫س��فره خداوندی دارد‪ ،‬می شوند و از ان بازدید و غذا را نیز در انجا صرف‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫غرفه ایران در اکس��پو در فضایی به مس��احت تقریبی دوهزار مترمربع‬ ‫و در مقابل غرفه کش��ورهای س��وئیس‪ ،‬ایاالت متح��ده امریکا و المان و‬ ‫در مج��اورت غرفه ش��یلی قرار گرفت��ه و ازجمله غرفه ه��ای جذاب برای‬ ‫بازدیدکنندگان به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که در نخس��تین ماه از نمایشگاه اکسپو میالن با موضوع‬ ‫«تغذیه زمی��ن‪ ،‬انرژی برای زندگی»‪2 ،‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر تاکنون‬ ‫از این نمایش��گاه بازدید کردند‪ .‬این نمایش��گاه به هم��ه بازدیدکنندگان‬ ‫امکان ش��ناخت و تجربه کردن غذا و فرهنگ ملت های مختلف را داده و‬ ‫بازدیدکنندگان می توانند با سنت های غذایی هر کشور اشنا شوند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫ ظرفیت های سرمایه گذاری معدنی در تاجیکستان را بررسی می کند‬ ‫‪27‬‬ ‫تاجیکستان؛ بازاری غنی و در دسترس‬ ‫‹ ‹همکاری سازمان زمین شناسی با تاجیکستان‬ ‫ایران در سال های گذشته برای مطالعات زمین شناسی‬ ‫و ژئوش��یمی در این کش��ور حضور پیدا کرد و توانس��ت‬ ‫همکاری های خوبی را در ان زمان با تاجیکستان داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهروز برنا‪ ،‬معاونت اکتش��اف س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات ایران درباره وضعیت معدنی کشور تاجیکستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس از فروپاش��ی اتحاد‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫جماهیر ش��وروی‪ ،‬جمهوری های وابسته به ان‪ ،‬مستقل‬ ‫ش��دند‪ .‬در همین زمان انقالبی در کشورهای غربی برای‬ ‫حضور در این کشورها از جمله تاجیکستان شکل گرفت‪.‬‬ ‫کش��ور تاجیکس��تان با توجه به قرارگیری روی کمربند‬ ‫ال��پ – هیمالیا ج��زو مناطق پرظرفی��ت معدنی جهان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی‬ ‫کارشناس��ان روس��ی مطالع��ات پایه خوب��ی در بخش‬ ‫زمین شناس��ی تاجیکس��تان انج��ام داده بودن��د ام��ا با‬ ‫توجه به اینکه اس��تانداردهای روس ها با اس��تانداردهای‬ ‫غربی متفاوت اس��ت کش��ورهای غربی وقت��ی وارد این‬ ‫عرصه می ش��دند باید کارهای مطالعاتی را برای تکمیل‬ ‫اطالع��ات موج��ود انج��ام می دادند‪ .‬برنا درب��اره حضور‬ ‫سازمان زمین شناسی ایران در تاجیکستان نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫سازمان زمین شناسی ایران نیز با توجه به نزدیکی زبان و‬ ‫فرهنگ در دولت گذشته وارد این کشور شد تا مطالعات‬ ‫زمین شناس��ی و ژئوشیمی را در تاجیکستان انجام دهد‪.‬‬ ‫به طوری که می توان گفت در منطقه زرافش��ان اقدامات‬ ‫خوبی انجام ش��ده و در محدوده های کش��ف ش��ده نیز‬ ‫ناهنجاری ها کنترل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در برخی از محورهای کش��ف ش��ده‬ ‫ایرانی ها عالقه مند به حضور بودند به همین دلیل بخش‬ ‫خصوصی کش��ورما به برخی از این محدوده ها ورود پیدا‬ ‫کرد‪ .‬به طور کلی کشور تاجیکستان ظرفیت های خوبی‬ ‫از مواد معدنی همچون طال‪ ،‬ذخایر پلی متال‪ ،‬انتیموان‪،‬‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در خود جای داده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ویی دیگر در محدوده ای دیگر از این کشور‬ ‫ذخایر نفت و گاز نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫معاونت اکتش��اف سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫ای��ران در ادام��ه افزود‪ :‬بل��وک پامیر در این کش��ور که‬ ‫در ارتفاعات بس��یار زی��ادی قرار گرفته و قله س��امانی‬ ‫بلند ترین قله این کشور (‪7400‬متر باالتر از سطح دریا)‬ ‫را در خ��ود جای داده‪ ،‬ذخایر خوب��ی از فلزات معدنی را‬ ‫در اختیار دارد اما متاس��فانه زیرساخت های این منطقه‬ ‫هنوز مهیا نشده اس��ت می توان گفت این منطقه ذخایر‬ ‫خوبی از طال‪ ،‬قلع‪ ،‬تنگس��تن یا حتی لیتیوم و بریلیم را‬ ‫در خ��ود جای داده‪ ،‬اما به طور کلی این بلوک را می توان‬ ‫بلوکی دس��ت نخورده دانست‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬ادامه این‬ ‫کانی زایی ها را می توان در ازبکس��تان مش��اهده کرد که‬ ‫ام��روز به کش��وری طالیی معروف اس��ت و پ��س از ان‬ ‫می توان به قزاقستان اشاره کرد که تنوع بسیار باالیی از‬ ‫مواد معدنی را در خود جای داده اس��ت‪.‬معاونت اکتشاف‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات ایران اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به همزبانی و نزدیک بودن فرهنگ ها و همچنین‬ ‫ش��رایط کانی سازی خوب در تاجیکستان سرمایه گذاری‬ ‫سهراب ش��رفی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری‬ ‫درباره سرمایه گذاری‬ ‫اتاق ایران نیز در گفت وگو با‬ ‫در تاجیکستان اظهار کرد‪ :‬تاجیکستان را از نگاه معدنی‬ ‫به ویژه در اختیار داشتن ذخایر گرانیت می توان کشوری‬ ‫غنی دانس��ت‪ .‬این در حالی است که این کشور امکاناتی‬ ‫برای اس��تخراج و فراوری در اختی��ار ندارد در نتیجه ما‬ ‫می توانیم در این زمینه ورود پیدا کرده و در این کش��ور‬ ‫سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر خوب فلزات معدنی‬ ‫‹ ‹تقویت حضور بخش خصوصی در تاجیکستان‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه ورود س��رمایه گذار ب��ه‬ ‫تاجیکس��تان بس��یار راحت اس��ت زی��را قوانین خاص‬ ‫و پیچی��ده ای در بخ��ش س��رمایه گذاری نداش��ته و‬ ‫س��رمایه گذاران می توانن��د با مالکی��ت ‪100‬درصدی در‬ ‫تاجیکستان ش��رکت خود را ثبت کنند‪.‬به گفته شرفی‪،‬‬ ‫در حدود ‪92‬درصد از مس��احت تاجیکس��تان کوهستان‬ ‫بوده و تنها ‪8‬درصد از ان را زمین های مس��طح تشکیل‬ ‫داده است در نتیجه برای فعالیت های معدنی زمینه های‬ ‫بس��یاری وجود دارد و می توان ادعا کرد این کش��ور در‬ ‫عضو کمیته زمین شناسی سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن استان تهران‬ ‫بخش معدن بس��یار بکر است‪ .‬از سویی دیگری فراوری‬ ‫مواد معدنی انچنان در این کش��ور انجام نشده است در‬ ‫نتیج��ه این موضوع می تواند بر جذابیت بخش معدن ان‬ ‫افزوده و س��رمایه گذاران خارجی را به سمت خود جذب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نکات دیگر که س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن تاجیکستان را جذاب می کند نیروی کارگری ارزان‬ ‫است به طوری که کارگران فنی بخش معدن این کشور‬ ‫ماهانه در حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬دالر به عنوان حقوق دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬نیروی انس��انی ارزانقیمت رونق سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن را به دنبال داشته و منجر به اشتغالزایی‬ ‫می شود‪.‬نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند‬ ‫حضور س��رمایه گذاران معدنی در کش��ور تاجیکستان را‬ ‫افزای��ش دهد‪ ،‬وجود ثبات در قوانین اس��ت که می تواند‬ ‫برنامه ری��زی س��رمایه گذار را ب��رای فعالی��ت در بخش‬ ‫معدن اسان کند‪.‬سهراب ش��رفی تصریح کرد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫من این اس��ت دولت وارد همکاری جدید با تاجیکستان‬ ‫ش��ده و مواد خ��ام معدنی را از ان کش��ور با تعرفه صفر‬ ‫وارد ک��رده وپس از ان با ف��راوری نیاز صنایع داخلی را‬ ‫تامین کرده و به دنبال ان در کش��ور اش��تغالزایی کند‪.‬‬ ‫وی درباره اس��تقبال بخش خصوص از سرمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن تاجیکس��تان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه به دلیل‬ ‫نبود اطالع رسانی دقیق از ظرفیت های معدنی این کشور‬ ‫استقبال بخش خصوصی ایران از حضور در بخش معدن‬ ‫چندان زیاد نبوده اس��ت در حالی که شرکت های ایرانی‬ ‫می توانن��د در حوزه اکتش��اف تاجیکس��تان ورود خوبی‬ ‫داش��ته و فعالیت کنند‪ .‬در حال حاضر بیشترین حضور‬ ‫بخش خصوصی ایران درحوزه مواد غذایی تاجیکس��تان‬ ‫اس��ت باید این حض��ور در بخش معدن این کش��ور نیز‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫چشم انداز جدید بازار سنگ اهن‬ ‫«متال بولت��ن» نگاهی دارد به وقایعی‬ ‫که قیمت س��نگ اهن را به زیر ‪ 50‬دالر‬ ‫در هر تن کاهش داده و چش��م انداز بازار‬ ‫ان را در می��ان مدت مورد بررس��ی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در ‪ 18‬ماه گذشته شاهد سریع ترین و‬ ‫طوالنی ترین نوس��انات قیمت سنگ اهن‬ ‫در یک نس��ل بوده ای��م‪ .‬کاهش قیمت ها‬ ‫تع��داد اندک��ی از کارشناس��ان را دچار‬ ‫تعج��ب کرد چون قب��ل از ژانویه ‪2014‬‬ ‫تحلیلگ��ران پیش بینی ک��رده بودند که‬ ‫قیمت س��نگ اهن کاهش چش��مگیری‬ ‫خواه��د داش��ت و ب��ا رقاب��ت بی��ن‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ و متوس��ط میزان‬ ‫تولید افزایش یافت��ه و هزینه های تولید‬ ‫نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این شرایط و در کنار ان رشد اقتصادی‬ ‫چی��ن نش��ان م��ی داد ک��ه بزرگتری��ن‬ ‫مصرف کنن��دگان س��نگ اهن در جهان‬ ‫احتماال وقفه ای را در مسیر رشد غیرقابل‬ ‫انعطاف خود تجربه ک��رده و قیمت های‬ ‫جهانی س��نگ اهن همچنان در سطحی‬ ‫بسیار پایین تر از اوج ان یعنی ‪ 190‬دالر‬ ‫در هر تن در سال ‪2011‬م باقی بماند‪.‬اما‬ ‫هیچ کس در بازار نمی توانست پیش بینی‬ ‫کن��د که قیمت ها س��ریع تر از گذش��ته‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬در اوایل اوریل ‪2015‬‬ ‫حدود یک س��ال پس از کاهش بالفصل‬ ‫قیمت س��نگ اهن‪ ،‬ش��اخص قیمت پایه‬ ‫سنگ اهن متال بولتن برای سنگ اهن با‬ ‫عی��ار ‪ 62‬درصد هر تن ب��ه زیر ‪ 47‬دالر‬ ‫در هر ت��ن تنزل پیدا کرد‪ .‬این س��قوط‬ ‫قیمت ن��ه تنها بخش مع��دن را به لرزه‬ ‫دراورد‪ ،‬بلک��ه نهادهای مال��ی و تاجران‬ ‫را نی��ز با این بحران مواج��ه کرد‪ .‬با این‬ ‫وجود شرکت های بزرگ معدنی همچنان‬ ‫به افزایش تولید خود ادامه داده و فش��ار‬ ‫بیش��تری را روی قیمت ه��ا وارد اوردند‪.‬‬ ‫ناگهان در ماه می سال جاری قیمت این‬ ‫محصول ب��ه ‪ 60‬دالر در هر تن افزایش‬ ‫پیدا کرده و ارامش��ی را به ب��ازار داد اما‬ ‫بیشتر تحلیلگران معتقدند که این قیمت‬ ‫چن��دان پای��دار نخواهد بود‪ 4.‬ش��رکت‬ ‫بزرگ معدنی «بی اچ پ��ی»‪« ،‬ریوتینتو»‪،‬‬ ‫«واله» و «اف ام ج��ی» که بیش از نیمی‬ ‫از تجارت جهانی س��نگ اهن را به خود‬ ‫اختص��اص داده ان��د‪ ،‬دارای چش��م انداز‬ ‫مشترکی هستند و ان اینکه می خواهند‬ ‫به کم هزینه ترین تولیدکننده ها در جهان‬ ‫تبدیل شوند‪ 4 .‬شرکت دارای یک راهبرد‬ ‫برای رس��یدن به این هدف هستند و ان‬ ‫افزایش حجم تولید س��نگ اهن مرغوب‬ ‫در یک مقیاس اقتصادی است‪ .‬در نتیجه‬ ‫این سیاس��ت ها و اقدامات ش��رکت های‬ ‫کوچکتر زیر فشار قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اج��رای طرح های توس��عه جاه طلبانه‬ ‫‪ 3‬ش��رکت ب��زرگ معدن��ی همچنان به‬ ‫ق��وت خود باق��ی بود تا اینک��ه در طول‬ ‫س��ال های ‪2012 – 2013‬م نخس��تین‬ ‫عالئم رکود در بازار این محصول نمایان‬ ‫ش��د‪ .‬اما با وجود تغییر س��اختار اساسی‬ ‫ایجاد ش��ده در س��بد دارایی های هر ‪3‬‬ ‫شرکت‪ ،‬س��ردمداران بعدی شرکت ها به‬ ‫اجرای طرح های توسعه ظرفیت های شان‬ ‫تداوم بخش��یدند‪ .‬ش��رکت «ریوتینتو»‬ ‫قرار اس��ت تا پایان س��ال جاری ظرفیت‬ ‫تولیدش را به ‪ 360‬میلیون تن برس��اند‪.‬‬ ‫شرکت «واله» که بزرگترین تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن از نظ��ر حجم��ی در جهان‬ ‫است‪ ،‬در حال اجرای پروژه ‪19/5‬میلیارد‬ ‫دالری (س��روال ـ س��ول) اس دی ـ‪11‬‬ ‫در بزرگتری��ن مع��دن س��نگ اهن خود‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬این ش��رکت می گوید‪:‬‬ ‫ب��ا اجرای ای��ن پروژه کلی��دی در اینده‬ ‫ظرفیت تولید سنگ اهن خود را به ‪450‬‬ ‫میلیون تن در سال خواهد رساند‪.‬‬ ‫شرکت «بی اچ پی» نیز از سال ‪2011‬م‬ ‫تاکن��ون ظرفیت خود را به دو برابر یا به‬ ‫ح��دود ‪ 225‬میلیون تن در اس��ترالیای‬ ‫غربی معدن «جیمبل ب��ار» افزایش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظور کاهش هزینه ها به ‪20‬‬ ‫دالر در هر تن‪ ،‬شرکت «بی اچ پی» اعالم‬ ‫ک��رده درنظ��ر دارد ‪ 65‬میلی��ون تن به‬ ‫کشورهای اسیای‬ ‫میانه سرزمین های‬ ‫بکر معدنی‬ ‫وحید صائب فر‬ ‫کتای�ون ملکی ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬وج�ود ذخایر‬ ‫فراوان معدن�ی می تواند تمایل س�رمایه گذاران‬ ‫برای ورود به بخش معدن را افزایش دهد‪.‬‬ ‫کشور تاجیکستان نیز با قرارگیری روی کمربند‬ ‫ال�پ ‪ -‬هیمالیا ذخایر خوبی از مواد معدنی را در‬ ‫خود ج�ای داده و همین موضوع باعث ش�ده تا‬ ‫کش�ورهای مختلف از جمله امری�کا و چین نیز‬ ‫ب�رای فعالیت ه�ای معدنی ب�ه این کش�ور وارد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ح�ال با توج�ه به همس�ایگی تاجیکس�تان و‬ ‫نزدیک�ی فرهنگ�ی و زبانی این کش�ور با ایران‪،‬‬ ‫فع�االن بخش خصوص�ی ما نی�ز می توانند برای‬ ‫س�رمایه گذاری و فعالی�ت در بخ�ش معدن این‬ ‫کشور حضور پررنگی داشته باشند‪.‬‬ ‫در بخش معدن این کش��ور مورد اس��تقبال قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬البته سازمان زمین شناسی به دلیل قوانین موجود‬ ‫ام��کان س��رمایه گذاری ن��دارد در نتیجه پ��س از انجام‬ ‫مطالعات زمین شناس��ی و شناسایی ظرفیت های معدنی‬ ‫دیگر بخش خصوصی باید وارد کار شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پروژه های کنونی خود افزوده و ظرفیتش‬ ‫را تا س��ال ‪2017‬م ب��ه ‪ 290‬میلیون تن‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی« اف ام ج��ی» ک��ه‬ ‫چهارمین تولیدکننده بزرگ س��نگ اهن‬ ‫مواد اولیه بیش��تری را در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫‪2015‬م ( ‪40/4‬میلیون تن) فروخته که‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه ان در سال قبل‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬این گروه برای سال مالی‬ ‫‪ 2015‬م برنامه ف��روش خود را به ‪160‬‬ ‫تا ‪ 165‬میلیون تن افزایش داده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬متال بولتن‬ ‫ترجمه و تلخیص‪ :‬ایمیدرو‬ ‫ذخای��ر غنی و بکر س��رزمین های اس��یای میانه‬ ‫می تواند اینده معدنی خوبی را برای انها رقم بزند‪.‬‬ ‫این ذخایر که شاید بخش زیادی از انها تا به امروز‬ ‫دس��ت نخورده باقی مانده در جذب سرمایه گذاران‬ ‫ب��زرگ معدن��ی نی��ز می توان��د نقش مهم��ی ایفا‬ ‫کن��د‪ .‬البته ارامش و پایداری سیاس��ی نیز فاکتور‬ ‫مهم��ی در این باره اس��ت به طوری ک��ه می تواند‬ ‫س��رمایه گذاران معدنی را از کشورهای افریقایی به‬ ‫سمت کشورهایی همچون تاجیکستان‪ ،‬مغولستان‪،‬‬ ‫افغانستان و‪ ...‬بکشاند‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن می��ان نبای��د فرام��وش ک��رد که‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تلزم امنی��ت اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که برخ��ی از کش��ورهای افریقایی از‬ ‫دیدگاه سیاس��ی چن��دان پایدار نب��وده در نتیجه‬ ‫س��رمایه گذاران تمایل خود را برای حضور در این‬ ‫مناط��ق از دس��ت داده اند که این موضوع ش��انس‬ ‫کشورهای اس��یای میانه را در جذب سرمایه گذار‬ ‫افزای��ش می دهد ب��ه همین دلیل می ت��وان اینده‬ ‫خوبی را برای انها متصور شد‪.‬‬ ‫کش��ورهای اس��یای میان��ه با توجه به وس��عت‪،‬‬ ‫ذخای��ر قابل توجه��ی از م��واد معدن��ی را در خود‬ ‫ج��ای داده ان��د‪ .‬این کش��ورها را می ت��وان از نگاه‬ ‫زمین شناس��ی و معدنی غنی دانس��ت اما موضوع‬ ‫مهم��ی ک��ه در می��ان ای��ن ظرفیت ها به چش��م‬ ‫می خ��ورد ایجاد زیرس��اخت های الزم برای جذب‬ ‫سرمایه گذار است‪ .‬کشورهایی همچون افغانستان‪،‬‬ ‫مغولستان‪ ،‬تاجیکستان و‪ ....‬با ایجاد زیرساخت های‬ ‫اساسی می توانند ش��اهد توسعه بخش معدن خود‬ ‫باش��ند‪ .‬متاسفانه دسترس��ی نداشتن برخی از این‬ ‫کشورها به بنادر می تواند سرمایه گذاری را با تاخیر‬ ‫همراه کند‪ .‬به طور کلی وجود زیرس��اخت ها تاثیر‬ ‫بسیاری در جذب سرمایه گذار خارجی دارد که این‬ ‫کشورها با وجود ذخایر غنی خود باید به ان توجه‬ ‫داشته باشند‪ .‬زیرساخت های اساسی پس از امنیت‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی یک��ی از فاکتورهای مهم در‬ ‫جذب سرمایه گذار محس��وب می شود که هیچگاه‬ ‫نباید از این موضوع غافل بود‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫اوج کاهش قیمت جهانی‬ ‫سنگ اهن و شوک به معادن‬ ‫نای��ب رییس خانه مع��دن اعالم ک��رد‪ :‬افت قیمت‬ ‫س��نگ اهن در ب��ازار جهانی به اوج خود رس��یده که‬ ‫در این میان معادن س��نگ اهن ایران با شوک مواجه‬ ‫ش��ده اند و دولت‪ ،‬حقوق دولتی را به نس��بت کاهش‬ ‫قیمت محصول‪ ،‬کاسته است‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه کاهش جهانی قیمت س��نگ اهن از یک س��ال‬ ‫قب��ل اغاز ش��ده و اکنون به اوج رس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاه��ش قیمت با توج��ه به سیاس��ت های موجود در‬ ‫جه��ان انجام ش��ده و در پی ان برخی از کش��ورهای‬ ‫صادر کننده سنگ اهن وضعیت نامطلوبی پیدا کرده اند‬ ‫و معادن ش��ان غیرفعال ش��ده اس��ت‪.‬وی با اش��اره به‬ ‫ش��رایط ایران در تولید این ماده معدنی گفت ‪ :‬معادن‬ ‫س��نگ اهن در ایران با شوک مواجه ش��ده اند‪ .‬عمده‬ ‫تولید مازاد سنگ اهن به کشور چین صادر می شد در‬ ‫حالی که اکنون با توجه به کاهش قیمت ها و باال بودن‬ ‫هزینه حمل ونق��ل از معادن تا بنادر‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫صادرات کاسته شده است‪.‬بهرامن اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫س��ند چشم انداز باید تا سال ‪ 1404‬ظرفیت تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد را داش��ته باش��یم؛ اگر این هدف را‬ ‫دنبال می کنیم باید فرایندها را کامل کنیم و با ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده هزینه ها را کنت��رل کنیم که این کار با‬ ‫هماهنگی و همراهی تشکل ها و دولت امکانپذیر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط فعلی‪ ،‬نیاز کشور به‬ ‫ماده خام سنگ اهن به اندازه تولید نیست‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز‬ ‫داخ��ل به راحتی تامین می ش��ود اما م��ازاد تولید بر‬ ‫مصرف که صادر می شد با چالش مواجه است‪.‬به اعتقاد‬ ‫نایب رییس خانه معدن با اس��تفاده خ��وب از ابزارها‬ ‫می توانیم توقف فعالیت را کنترل کنیم؛ به عنوان مثال‬ ‫با استفاده از تبصره ‪ 5‬ماده«‪ »14‬قانون معادن می توان‬ ‫برای فعالیت های ویژه در معادن استفاده کرد‪.‬بهرامن‬ ‫درباره صادرات س��نگ اهن و خام فروش��ی نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خام فروش��ی در صادرات س��نگ اهن معنا ندارد‪،‬‬ ‫چرا که ب��رای تکمیل محصول س��نگ اهن فرایندی‬ ‫طی می ش��ود و عیار ان از ‪ 20‬درصد و پایین تر به ‪40‬‬ ‫تا ‪ 45‬درصد می رس��د‪.‬وی در پایان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫‪20‬میلیون تن س��نگ اهن مازاد تولی��د بر مصرف در‬ ‫کشور وجود دارد که می تواند صادر شود‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫در سال ‪93‬‬ ‫معادن و صنایع معدنی بزرگ ما‬ ‫چقدر سود کردند؟‬ ‫براس��اس جدیدترین امار تولید و فروش ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی چادرملو‪ ،‬این ش��رکت در س��ال‬ ‫گذش��ته با کاهش ‪2/35‬درص��دی ‪ 9‬میلیون و ‪340‬‬ ‫هزار و ‪ 713‬تن کنس��انتره اهن (خشک)‪ ،‬با کاهش‬ ‫‪12/7‬درص��دی یک میلی��ون و ‪ 82‬ه��زار و ‪ 31‬تن‬ ‫س��نگ اهن دانه بندی‪ ،‬با کاه��ش ‪14/32‬درصدی ‪3‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 70‬ه��زار و ‪ 311‬تن گندل��ه و با کاهش‬ ‫‪ 28/55‬درص��دی ‪ 66‬ه��زار و ‪ 770‬تن اپاتیت تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین کل فروش چادرملو در س��ال گذشته از‬ ‫نظر ارزش��ی با کاهش ‪ 16‬درصدی نس��بت به سال‬ ‫‪ 1392‬افزون ب��ر ‪ 2480‬میلیارد تومان ش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سود خالص این شرکت با افزایش ‪13‬‬ ‫درصدی افزون بر ‪ 1405‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۴۸۴۰‬میلیارد تومانی‬ ‫شرکت «ملی صنایع مس»‬ ‫براساس اطالعات و صورت های مالی حسابرسی نشده‬ ‫سال ‪ 1393‬شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬این شرکت‬ ‫در سال گذشته با افزایش ‪ 1/52‬درصدی ‪ 798‬هزار‬ ‫و ‪ 305‬تن کنسانتره مس‪ ،‬با افزایش ‪ 2/89‬درصدی‬ ‫‪ 193‬هزار و ‪ 600‬تن کاتد و با کاهش ‪ 11/49‬درصدی‬ ‫‪ 44‬هزار و ‪ 876‬تن مفتول‪ ،‬بیلت و اسلب تولید کرد‪.‬‬ ‫کنسانتره مولیبدن و کنسانتره طال و نقره نیز از دیگر‬ ‫محصوالت شرکت ملی صنایع مس ایران در سال‬ ‫گذشته بودند که تولید انها به ترتیب به ‪ 5439‬و‬ ‫‪ 322‬تن رسید‪.‬در همین حال مجموع فروش شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران در سال گذشته با افزایش ‪12‬‬ ‫درصدی نسبت به سال ‪ 1392‬افزون بر ‪ 4840‬میلیارد‬ ‫تومان شد‪ .‬سود خالص این شرکت نیز با کاهش ‪20‬‬ ‫درصدی به بیش از ‪ 1100‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫سود خالص «فوالد مبارکه»‬ ‫به ‪ 2444‬میلیارد تومان رسید‬ ‫براس��اس اطالعات و صورت های مالی حسابرس��ی‬ ‫نش��ده س��ال ‪ 1393‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال قبل با کاهش ‪ 3/17‬درصدی‬ ‫‪ 4‬میلی��ون و ‪ 38‬هزار تن محصوالت گرم‪ ،‬با افزایش‬ ‫‪ 10/72‬درص��دی ی��ک میلی��ون و ‪ 467‬ه��زار ت��ن‬ ‫محصوالت سرد‪ ،‬با کاهش ‪ 4/68‬درصدی ‪ 285‬هزار‬ ‫تن محصوالت پوشش دار و با کاهش ‪ 67/26‬درصدی‬ ‫‪ 55‬هزار تن سایر محصوالت را تولید کرد‪.‬‬ ‫مجم��وع فروش فوالد مبارکه نیز در س��ال ‪1393‬‬ ‫ب��ا افزایش ‪ 4/85‬درصدی افزون ب��ر ‪ 10‬هزار و ‪199‬‬ ‫میلی��ارد تومان ش��د‪ .‬همچنین س��ود خالص فوالد‬ ‫مبارکه با افت ‪ 21‬درصدی به بیش از ‪ 2444‬میلیارد‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫سوداوری ‪ ۳۶‬میلیارد تومانی‬ ‫شرکت «فروسیلیس ایران»‬ ‫تولید فروسیلیسیم در شرکت «فروسیلیس ایران»‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬با کاهش ‪ 7‬درصدی نسبت به سال‬ ‫قبل از ان به ‪ 21‬هزار و ‪ 752‬تن رسید‪.‬‬ ‫براین اساس ش��رکت «فروسیلیس ایران» در سال‬ ‫گذش��ته با رش��د ‪ 23/37‬درص��دی افزون بر ‪2956‬‬ ‫تن فروس��یلیکومنیزیم نیز تولید داشت‪ .‬تولید پودر‬ ‫میکروس��یلیکا نیز در این ش��رکت ب��ا افزایش ‪3/67‬‬ ‫درصدی از م��رز ‪ 8838‬تن گذش��ت‪ .‬همچنین کل‬ ‫میزان فروش شرکت فروسیلس ایران در سال گذشته‬ ‫با رشد ‪ 12‬درصدی به بیش از ‪123/9‬میلیارد تومان‬ ‫رسید‪ .‬این در حالی است که سود خالص این شرکت‬ ‫با رش��د ‪ 6‬درص��دی‪ ،‬بیش از ‪ 36/8‬میلی��ارد تومان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تولید ‪ 1/4‬میلیون تن اهن‬ ‫اسفنجی در فوالد کاوه جنوب‬ ‫ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش در س��ال ‪1393‬‬ ‫نی��ز افزون بر ی��ک میلی��ون و ‪ 400‬ه��زار تن اهن‬ ‫اسفنجی تولید کرد‪.‬این شرکت در سال گذشته یک‬ ‫میلیون و ‪ 401‬هزار و ‪ 766‬تن اهن اس��فنجی تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میزان فروش این ش��رکت نیز در س��ال گذشته با‬ ‫رش��د ‪ 22‬درصدی نس��بت به س��ال ‪ 1392‬افزون بر‬ ‫‪ 1025‬میلیارد تومان ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫سود خالص این ش��رکت در همین مدت معادل ‪35‬‬ ‫درص��د کاهش یافته و به ح��دود ‪ 52‬میلیارد تومان‬ ‫رسید‪.‬شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در منطقه ویژه‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و در کنار واحدهای‬ ‫بزرگی همچون فوالد هرمزگان و الومینیوم المهدی‬ ‫هرمزال واقع شده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به بازیابی ضایعات ارزشمند معدنی‬ ‫عناصر نادرخاکی در سد باطله های سنگ اهن احیا می شود‬ ‫نرگ�س قیص�ری ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬یک�ی از‬ ‫فعالیت های اخیر پژوهش�ی در ای�ران مربوط‬ ‫به اس�تحصال عناصر نادر خاک�ی از باطله های‬ ‫سنگ اهن است که به وسیله محققان دانشگاه‬ ‫امیرکبیر انجام شده است‪.‬‬ ‫عناصر نادر خاکی اند از عناصر ارزشمند معدنی‬ ‫شناخته شده و به دلیل کاربردهای فراوانی که‬ ‫در صنایع بزرگ همچون های تک‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و ‪ ...‬دارن�د ب�ا تولید انه�ا می ت�وان در مرحله‬ ‫نخست نیاز کش�ور را تامین کرده و در مرحله‬ ‫بعد زمینه را برای تولید این گونه کانی ها فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هم اکن�ون برخ�ی از صنای�ع داخل�ی کش�ور‬ ‫همچون شیشه س�ازی و پتروشیمی که از این‬ ‫محصول استفاده می کنند نیاز خود را از دیگر‬ ‫کشورها تامین کرده که این موضوع هزینه های‬ ‫بسیاری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل وج��ود ذخایر و مع��ادن بزرگ‬ ‫سنگ اهن و باطله های موجود از این می توان‬ ‫عناصر نادر خاکی را اس��تحصال کرده و نیاز‬ ‫داخلی را تامین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه عناصر نادر خاکی‬ ‫غالمرض��ا مالطاه��ری‪ ،‬مج��ری ط��رح‬ ‫عناص��ر ن��ادر خاکی س��ازمان ایمی��درو نیز‬ ‫درباره اهمی��ت و تولید عناص��ر نادر خاکی‬ ‫از باطله ه��ای معدن��ی در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه در حال حاضر‬ ‫برخی صنایع داخلی کش��ور ب��ه عناصر نادر‬ ‫خاک��ی نیاز دارن��د تولید و اس��تحصال این‬ ‫عناصر در کش��ور ض��رورت دارد‪ ،‬در مرحله‬ ‫نخس��ت تامین نی��از داخلی ب��رای صنایعی‬ ‫همچ��ون صنایع شیش��ه و کاتالیس��ت های‬ ‫پتروشیمی در دستور کار قرار خواهد گرفت و‬ ‫در مرحله بعد تامین نیاز ساخت باطری های‬ ‫قابل ش��ارژ و خودروه��ای هیبریدی که در‬ ‫تولی��د انها عناصر نادر خاک��ی نقش مهمی‬ ‫دارند هدفگذاری خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است‬ ‫که قرارداد ساخت این نوع خودروها از سوی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با شرکت ایران‬ ‫خودرو بس��ته ش��ده و در اینده شاهد تولید‬ ‫انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره اس��تحصال عناصر نادر‬ ‫خاکی از سد باطله معدن سنگ اهن مرکزی‬ ‫ک��ه به تازگ��ی از س��وی جهاد دانش��گاهی‬ ‫امیرکبیر انجام ش��ده‪ ،‬نیز اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫از سدهای باطله معادن بزرگ سنگ اهن در‬ ‫حوزه ایران مرکزی دارای ذخایر قابل توجهی‬ ‫از عناصر نادر خاکی هستند از این رو به نظر‬ ‫می رس��د با توجه به عیار و تناژ انها بهترین‬ ‫روش ب��رای اس��تفاده اقتص��ادی از این نوع‬ ‫ذخایر این اس��ت که بع��د از انجام مطالعات‬ ‫فراوری و فنی اقتصادی‪ ،‬نس��بت به احداث‬ ‫یک واحد صنعتی مش��ترک ب��رای تمام این‬ ‫واحدها که خوراک خود را از س��دهای باطله‬ ‫انها تامین می کنند‪ ،‬اقدام کرد‪.‬‬ ‫مجری طرح عناص��ر نادر خاکی همچنین‬ ‫درب��اره مس��ائل زیس��ت محیطی و تاثیری‬ ‫ک��ه ف��راوری و تولید عناصر ن��ادر خاکی از‬ ‫باطله های س��نگ اهن دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫انجایی ک��ه میزان عیار عناص��ر نادر خاکی‬ ‫موج��ود در باطله ه��ای معدن��ی تنها حدود‬ ‫‪0/1‬درصد را به خ��ود اختصاص می دهد‪ ،‬از‬ ‫این رو به لحاظ کاهش حجم سد های باطله‬ ‫تاثیر محسوس��ی را نخواهیم داش��ت ولی از‬ ‫نظر ایج��اد ارزش اف��زوده و تولید محصولی‬ ‫قاب��ل فروش‪ ،‬این فراین��د فعالیت اقتصادی‬ ‫بسیار ارزشمندی به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹تم�ام باطله ه�ا‪ ،‬عناص�ر ن�ادر خاکی‬ ‫ندارند‬ ‫ن��وع کانس��ارهای معدنی و تش��کیل انها‪،‬‬ ‫تعیین کنن��ده وج��ود عناص��ر ن��ادر خاکی‬ ‫در انهاس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ذخایر معدنی‬ ‫و باطله ه��ای س��نگ اهن موج��ود در ایران‬ ‫مرکزی به دلیل س��اختاری که دارند زمینه‬ ‫برای عناصر نادر خاکی در انها وجود دارد‪.‬‬ ‫سید افش��ین مجیدی‪ ،‬کارشناس سازمان‬ ‫زمی��ن شناس��ی و اس��تاد دانش��گاه درباره‬ ‫اس��تحصال عناصر نادرخاک��ی از باطله های‬ ‫مع��ادن س��نگ اهن در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از م��وارد مهمی که درباره‬ ‫اس��تحصال و تولی��د عناصر ن��ادر خاکی از‬ ‫باطله های سنگ اهن وجود دارد این است که‬ ‫باطله تمام انواع کانس��ارهای اهن نمی تواند‬ ‫ح��اوی عناصر ن��ادر خاکی باش��د و به طور‬ ‫عمده این عناصر از کانسارهای اکسید اهن‪-‬‬ ‫فس��فات مورد بهره برداری ق��رار می گیرند‪.‬‬ ‫از نمونه ه��ای این ن��وع کانس��ارها می توان‬ ‫به ذخای��ر س��نگ اهن در مح��دوده (زون)‬ ‫متالوژنی «بافق‪ -‬ساغند» اشاره کرد‪ .‬الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت که هم اکنون نمونه ازمایشی‬ ‫فراوری عناصر نادر خاکی در س��ایت معدن‬ ‫«اسفوردی» به وسیله مجموعه تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی کشور احداث شده است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر در ایران‬ ‫همچون دیگر کش��ورهای معدنی مطالعاتی‬ ‫روی عناصر نادر خاکی در کانسارهای انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثل ای��ن مطالعات‬ ‫گزارش روز‬ ‫مجری طرح احداث واحد ازمایش��ی (نیمه صنعتی)‬ ‫«پترولی��وم کک» از ام��اده ش��دن ای��ن ط��رح برای‬ ‫بهره برداری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬محمد اقاجانلو با بیان‬ ‫ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬طرح تولی��د پترولیوم کک به‬ ‫عن��وان یکی از طرح های توس��عه ای ایمیدرو با هدف‬ ‫تامین بخش مهمی از نی��از صنایع تولید الومینیوم و‬ ‫فوالد کش��ور تعریف شده و در ان‪ ،‬ماده اولیه (وکیوم‬ ‫باتوم پاالیش��گاهی)‪ ،‬به مواد پر ارزشی مانند پترولیوم‬ ‫همگام با کش��ور سوئد در منطقه «کایرونا»‪،‬‬ ‫شیلی منطقه «ال الکو» و همچنین در چین‬ ‫و ترکیه به ترتیب در «یانگتزه» و «اونیک»‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د عناص�ر ن�ادر خاک�ی در یک‬ ‫چرخه کامل‬ ‫مجی��دی عنوان ک��رد‪ :‬با توج��ه به وجود‬ ‫ذخای��ر معدن��ی ایران در ح��وزه عناصر نادر‬ ‫خاکی می توان به س��مت استحصال عناصر‬ ‫ن��ادر خاکی حرک��ت کن��د‪ .‬البت��ه الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت که میزان فس��فر موجود در‬ ‫کانی های مورد نظر برای اس��تحصال عناصر‬ ‫نادر خاکی باید قابل توجه باشد تا بتوان ان‬ ‫را وارد چرخ��ه فراوری کرده و از ان اس��ید‬ ‫فس��فریک و کنس��انتره عناصر نادر خاکی را‬ ‫تولی��د و در نهایت فل��ز عناصر نادر خاکی را‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬درحال حاض��ر متخصصان‬ ‫در ح��وزه «فراوری» و «ش��یمی تجزیه» در‬ ‫کش��ور در حال فعالیت هستند و توانسته اند‬ ‫عناصر نادر خاکی را از فس��فات ها جدا کرده‬ ‫و به نتایج قابل قبولی دست یابند که به انها‬ ‫اش��اره خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬انچه تا به اینجا‬ ‫بیان شد درباره استحصال عناصر نادر خاکی‬ ‫از اصل م��اده معدنی یعنی اهن و فس��فات‬ ‫ب��ود اما بحث در زمین��ه باطله ها این معادن‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬در کنار تولید اهن‪ ،‬فسفات‬ ‫و عناص��ر نادر خاکی از م��اده معدنی‪ ،‬نوعی‬ ‫از سنگ ها در تشکیل کانسارهای اهن تاثیر‬ ‫دارند که ویژگی های ژئوش��یمیایی و ماهیت‬ ‫تش��کیل انها به نوعی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫کانی زایی عناصر نادر خاکی همراه با انها رخ‬ ‫دهد‪ .‬با توجه به مطالعات انجام شده می توان‬ ‫گفت در ایران مرکزی که کانسارهای بزرگ‬ ‫اه��ن در محدوده بافق را در خود جای داده‪،‬‬ ‫این سنگ ها در مدت زمانی طوالنی است که‬ ‫به سد باطله ها منتقل می شوند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬عناصر ن��ادر خاکی زمانی‬ ‫که در س��د باطل��ه در محدوده های مش��ابه‬ ‫به بافق انباش��ته ش��ده اند‪ ،‬انتظار می رود به‬ ‫دلیل نبود بارندگ��ی و همچنین نوع محیط‬ ‫زمین شناختی و قابلیت تحرک بسیار پایین‬ ‫این عناص��ر اثار زیس��ت محیطی مخربی به‬ ‫همراه نداش��ته باشند‪ ،‬هرچند باید مطالعات‬ ‫مدونی در این زمینه انجام ش��ود‪ ،‬اما زمانی‬ ‫ک��ه عناصر نادر خاک��ی وارد چرخه فراوری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬پس��ماندهای به جا مان��ده از این‬ ‫عملیات بس��یار مضر ب��وده و نیاز اس��ت تا‬ ‫ب��رای حفاظ��ت از محیط زیس��ت عملی��ات‬ ‫فراوری عناصر ن��ادر خاکی به صورت ایزوله‬ ‫کامل انجام ش��ده و باقیمانده مواد به محیط‬ ‫بازگردانده نش��ود‪ .‬گفتنی است که در جهان‬ ‫اقدامات��ی ب��رای رس��یدن به ای��ن موضوع‬ ‫انجام ش��ده و دانش فن��ی ان نیز در اختیار‬ ‫متخصصان و دانشمندان ایرانی قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش باالی عناصر نادر خاکی‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬عناصر نادر خاکی از‬ ‫ارزش اقتص��ادی باالی��ی در جهان برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬به عنوان مثال عنصر «یوروپیوم»‬ ‫ک��ه از عناصر نادر خاکی س��بک به ش��مار‬ ‫می ای��د قیمت ی��ک کیلوگ��رم از ان حدود‬ ‫یک هزار دالر اس��ت‪ .‬عناصر نادر خاکی جزو‬ ‫عناصر استراتژیک در جهان به شمار امده و‬ ‫در صنایع های تک‪ ،‬نظامی‪ ،‬دفاعی‪ ،‬هوایی و‬ ‫همچنین تولید انرژی های پاک و‪ ...‬اس��تفاده‬ ‫می ش��وند‪ .‬حال از انجایی ک��ه دانش فنی و‬ ‫تخصص برای فراوری و تولید محصول نهایی‬ ‫و همچنین استفاده از ان در صنایع پیچیده‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد از ای��ن رو در اختیار‬ ‫داش��تن ذخایر عناصر ن��ادر خاکی می تواند‬ ‫موج��ب پیش��ی گرفتن از دیگر کش��ورهای‬ ‫منطقه شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اس��تاد دانش��گاه اظهار کرد‪ :‬دالیل مختلف‬ ‫همچ��ون نبود بودج��ه و اهمیت ن��دادن به‬ ‫فعالیت های اکتشافی برای عناصر نادر خاکی‬ ‫که موضوع جدیدی در علوم زمین شناختی‬ ‫نیز به شمار می اید‪ ،‬سبب شده تا اکتشافات‬ ‫کامل و مناس��بی در این زمینه انجام نشود ‪.‬‬ ‫از طرفی ذخایر شناس��ایی شده در کشور به‬ ‫گونه ای نیست که بتوان در صادرات با چین‬ ‫اماده سازی طرح ازمایشی «پترولیوم کک» برای بهره برداری‬ ‫کک و محص��والت مای��ع (نفتای س��بک و س��نگین‪،‬‬ ‫گازوئی��ل س��بک و س��نگین‪ ،‬ال پی ج��ی و‪ )...‬تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح برای نخس��تین بار در کشور‬ ‫اجرا می ش��ود و به همین دلیل‪ ،‬نمونه ازمایشی اصلی‬ ‫ان برای ازمون فناوری احداث شده است‪.‬‬ ‫مج��ری طرح احداث واحد نیم��ه صنعتی پترولیوم‬ ‫کک با اش��اره به اینکه طرح صنعتی تولید «پترولیوم‬ ‫کک» در مرحل��ه مذاکرات نهایی و عقد قرارداد خرید‬ ‫فناوری و انجام مهندس��ی پایه قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اکن��ون ‪ 50‬هکتار برای احداث این کارخانه اختصاص‬ ‫داده شده است‪ .‬زمان پیش بینی شده برای اجرای این‬ ‫طرح نیز س��ال ‪ 95‬است و براساس برنامه ریزی ها‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ 98‬نیز به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ظرفی��ت این طرح س��االنه بیش از‬ ‫‪ 200‬ه��زار تن پترولیوم کک و حدود یک میلیون تن‬ ‫محصوالت مایع اس��ت که م��اده اولیه ان از «وی بی»‬ ‫پاالیشگاه ابادان و «سی اس او» پاالیشگاه اراک تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬اقاجانلو خاطرنشان کرد‪ :‬برای اجرای طرح‬ ‫نیمه صنعتی‪ 14 ،‬میلی��ون دالر و برای طرح صنعتی‬ ‫به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول‬ ‫در دنی��ا ک��ه بیش از ‪95‬درص��د عناصر نادر‬ ‫خاک��ی دنی��ا را تولید می کن��د‪ ،‬رقابت کرد‪.‬‬ ‫بنابراین اس��تفاده از ای��ن عناصر در ایران به‬ ‫نفع صنعت و اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫وی به دانش فنی و توان باالی متخصصان‬ ‫ایرانی در حوزه عناصر نادر خاکی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ایران از لح��اظ دانش فنی و پایه ای‬ ‫در صنایعی که از عناصر نادر خاکی استفاده‬ ‫می کنند در شرایط مطلوبی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از این رو می توان با تکیه بر دانش متخصصان‬ ‫و دانش��مندان ایرانی از عناصر نادر خاکی در‬ ‫صنعت اس��تفاده کرده و گام��ی بزرگ برای‬ ‫صنعتی شدن کشور برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات سراسری نیاز است‬ ‫مجیدی خاطر نش��ان کرد‪ :‬بحث اساسی و‬ ‫مهمی که در زمینه عناصر نادر خاکی وجود‬ ‫دارد تنها به اس��تحصال محدود نمی ش��ود و‬ ‫الزم اس��ت تا در ابتدای امر نس��بت به انجام‬ ‫عملیات اکتش��اف سراس��ری در کل کشور‬ ‫اق��دام ک��رده و تنها به باطله ه��ای معدنی و‬ ‫عناص��ر موجود در انها اکتف��ا نکرد‪ .‬چرا که‬ ‫ظرفیت زمین شناسی کشور در زمینه عناصر‬ ‫نادر خاکی قابل مالحظه است و باید مطالعات‬ ‫سراس��ری انجام شده و بعد از انجام عملیات‬ ‫اکتش��افی نس��بت به ایجاد دیگر حلقه های‬ ‫تولید از اس��تخراج تا فراوری و اس��تحصال‬ ‫محص��ول اقدام کرد‪ .‬گفتنی اس��ت که برای‬ ‫رس��یدن به اهداف یادش��ده نیاز اس��ت تا از‬ ‫حمایت دولت و سازمان های متولی اکتشاف‬ ‫بهره مند شده و با در نظر گرفتن بودجه برای‬ ‫این ح��وزه‪ ،‬زمینه برای همکاری متخصصان‬ ‫در کن��ار یکدیگر با عن��وان دبیرخانه ای که‬ ‫وظیفه سیاس��تگذاری و اجرایی دارد‪ ،‬فراهم‬ ‫کرد تا به صورت مش��ترک با س��ازمان های‬ ‫مختلف همچون س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور به عنوان متولی‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬س��ازمان ایمیدرو به عنوان بازوی‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬ش��رکت تهیه تولید م��واد معدنی‬ ‫ای��ران به عنوان ب��ازوی اجرایی قوی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و س��ازمان های‬ ‫بخش خصوصی که هم��ه انها از دانش فنی‬ ‫برخوردارن��د‪ ،‬زمینه را ب��رای تولید محصول‬ ‫نهایی و بکارگیری انها مهیا کرد‪.‬‬ ‫پترولیوم کک ‪ 400‬میلیون دالر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس براوردها‪ ،‬ب��ا بهره برداری از طرح‬ ‫صنعتی‪ ،‬حدود ‪ 800‬نفر مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تولید ه��ر تن الومینیوم‪ ،‬حدود ‪450‬‬ ‫کیلوگرم از پترولیوم کک کلسینه مصرف می شود و با‬ ‫احداث واحد نامب��رده‪ ،‬به طور تقریبی‪ 100‬درصد نیاز‬ ‫واحدهای فعلی تولید الومینیوم تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گ��زارش‪ ،‬طرح تولی��د پترولیوم کک در‬ ‫منطقه ازاد اروند واقع در اس��تان خوزس��تان احداث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫در بررسی وضعیت صنعت در و پنجره «یوپی وی سی» تاکید شد‬ ‫‪29‬‬ ‫پنجره پروفیل را به روی تعرفه ترجیحی ببندیم‬ ‫محمدحسن سیدزاده – گروه صنعت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫به ویژه در س��اختمان‪ ،‬صنعت ساخت در‬ ‫و پنجره ه��ای دو ج��داره از اهمیت باالیی‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ .‬در ای��ن راس��تا یکی از‬ ‫ان��واع پر مص��رف پنجره ه��ای دو جداره‪،‬‬ ‫پنجره های پروفیل«یوپی وی سی» هستند‬ ‫که اکنون در ‪ ۴۰‬درصد ساخت وس��از ها از‬ ‫این پنجره ها اس��تفاده می شود‪ .‬به همین‬ ‫منظور در سال های گذشته سرمایه گذاری‬ ‫بزرگ��ی در ای��ن صنع��ت انجام ش��د اما‬ ‫با وج��ود تقاض��ای ب��اال و خودکفایی در‬ ‫تامی��ن پروفیل ب��ه عنوان اساس��ی ترین‬ ‫م��واد اولی��ه ای��ن صنعت‪ ،‬ح��ال صنعت‬ ‫پروفیل«یوپی وی س��ی» چن��دان خ��وش‬ ‫نیس��ت که در بررسی دالیل حال ناخوش‬ ‫این صنعت‪ ،‬رد پای ترک ها دیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه طوری که به گفته فع��االن این حوزه‪،‬‬ ‫ تعرفه ترجیحی ای��ران و ترکیه مهم ترین‬ ‫ویروس��ی اس��ت که به جان پروفیل های‬ ‫داخلی افتاده به نحوی که با وجود ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن��ی تولید پروفیل‪ ،‬اکنون ‪۵۰‬‬ ‫درص��د نیاز بازار توس��ط ترک ه��ا تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ترجیحی‪ ،‬بالی جان پروفیل‬ ‫محس��ن صفایی‪ ،‬عضو انجمن صنایع در‬ ‫و پنج��ره «یوپی وی س��ی» در گفت وگو با‬ ‫درباره وضعی��ت تولید صنعت در و‬ ‫پنجره «یوپی وی سی» گفت‪ :‬براساس امار‬ ‫سال ‪ ۲۸۰۰ ،۹۰‬کارخانه در و پنجره سازی‬ ‫«یوپی وی سی» وجود داشت که متاسفانه‬ ‫با تعطیلی بس��یاری از این کارخانه ها‪ ،‬در‬ ‫چند سال گذشته این تعداد به هزار واحد‬ ‫صنعتی رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫این صنعت اظهار کرد‪ :‬از سال ‪ ۸۳‬تاکنون‬ ‫‪ ۳۹‬کارخانه تولید پروفیل راه اندازی شده‬ ‫ک��ه توانایی این را دارد ت��ا ایران را از نظر‬ ‫پروفیل «یوپی وی س��ی» خودکفا کند‪ .‬اما‬ ‫تعرفه ترجیحی ای��ران و ترکیه بالی جان‬ ‫انها شده در حالی که به هیچ وجه‪ -‬چه از‬ ‫نظر کیفیت و چه از نظر کمیت‪ -‬نیازی به‬ ‫واردات در این حوزه نیس��ت و اکنون این‬ ‫واحد ها با حداقل ظرفیت در حال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن صنای��ع در و پنج��ره‬ ‫«یوپی وی سی» با اشاره به اینکه حدود ‪۲۶‬‬ ‫شرکت وارد کننده این محصوالت در کشور‬ ‫هدررف��ت انرژی‪ ،‬جن��س در و پنجره های‬ ‫استفاده شده در ساختمان است‪.‬‬ ‫در همین رابط��ه محمدکاظم ولی زاده‪،‬‬ ‫رییس مرکز مل��ی اموزش مدیریت انرژی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا اع�لام اینکه‬ ‫‪۴۰‬درصد انرژی تولیدی کش��ور در بخش‬ ‫ساختمان مصرف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هدررفت‬ ‫ان��رژی در بخش صنع��ت ‪۲۰‬درصد و در‬ ‫بخش کش��اورزی ‪۴‬درصد است که اگر به‬ ‫فکر کنترل مصرف انرژی نباشیم در اینده‬ ‫با مشکل مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��اختمان بخش های‬ ‫مختلف��ی در هدررفت ان��رژی تاثیر دارند‬ ‫که پنجره ها با بیش��ترین س��هم و معادل‬ ‫‪۲۲‬درصد هدررفت انرژی در ساختمان را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده اند ام��ا از انجا که‬ ‫پنجره جزو اجزای اساسی و غیرقابل حذف‬ ‫در ساختمان است‪ ،‬باید روی نوع و جنس‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫ان برنامه ریز ‬ ‫فعال هس��تند که اقدام به واردات پروفیل‬ ‫و به ط��ور عمده از ترکی��ه می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه‬ ‫قیم��ت پروفیل وارداتی بس��یار ارزان تر از‬ ‫پروفیل داخلی تمام می ش��ود ضمن انکه‬ ‫تقریب��ا ‪ ۵۰‬درصد س��هم ب��ازار را به خود‬ ‫اختص��اص داده ان��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه ظرفیت تولید ‪ ۱۵۰‬ه��زار تن پروفیل‬ ‫در کش��ور وجود دارد و ای��ن میزان مازاد‬ ‫بر نیاز بازار اس��ت که می تواند به صادرات‬ ‫اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعرف��ه واردات پروفیل‬ ‫افزود‪ :‬تعرفه واردات پروفیل تا س��ال ‪،۹۲‬‬ ‫‪۳۰‬درص��د بود که با انعق��اد قرارداد تعرفه‬ ‫ترجیح��ی‪ ،‬این رقم به ح��دود ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫صفایی با اش��اره به کیفیت پروفیل های‬ ‫ایران��ی و ترکیه ای تصریح ک��رد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د پروفیل های ایران��ی از لحاظ‬ ‫ضخام��ت‪ ،‬وزن‪ ،‬کیفی��ت و م��واد اولیه از‬ ‫پروفیل ه��ای ترکی��ه ای بهتر هس��تند‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر پروفیل های ترکیه در بخش‬ ‫محص��والت اقتص��ادی و ارزانقیم��ت قرار‬ ‫دارن��د در حال��ی که پروفی��ل ایرانی جزو‬ ‫محصوالت لوکس صنع��ت از نظر کیفیت‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نب��ود ت��وان رقاب��ت بی��ن‬ ‫تولید کننده پروفیل ایرانی با ترکیه ای روی‬ ‫کاالی ساخته شده نیز موثر بوده است‪ .‬در‬ ‫طول سال های گذش��ته محصوالت ایرانی‬ ‫تمام بازار های کردس��تان عراق‪ ،‬افغانستان‬ ‫و حاش��یه خلیج فارس را در دست داشت‬ ‫اما اکنون این بازارها در دست ترکیه است‪.‬‬ ‫به طور مثال ترکیه اجناس خود را به نحوی‬ ‫ارائه می کند که یک س��ال بعد بهای ان را‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫دریافت می کن��د در حالی که تولید کننده‬ ‫ایران��ی از لحاظ اقتص��ادی توان انجام این‬ ‫کار را ن��دارد ک��ه این روند باعث ش��ده تا‬ ‫ص��ادرات در و پنجره «یوپی وی س��ی» به‬ ‫شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف ‪ ۴۰‬درصدی در ساخت وسازها‬ ‫عض��و انجم��ن صنای��ع در و پنج��ره‬ ‫«یوپی وی سی» با تاکید بر اینکه مشکالت‬ ‫بزرگ این صنعت یک راه حل کوچک‪ ،‬در‬ ‫دس��ترس و عاقالن��ه دارد و ان جلوگیری‬ ‫از ورود پروفیل با تعرفه ترجیحی اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن تصمیم ب��ه هیچ وجه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬منطق��ی و توجیه پذیر نبوده و‬ ‫هرچه س��ریع تر باید مانع از اجرای ان شد‬ ‫تا باعث نابودی بیشتر صنایع داخلی نشود‪.‬‬ ‫این مسئله تنها مشکل این صنعت نیست‬ ‫و در بس��یاری از بخش ه��ای دیگر صنعت‬ ‫پالستیک نیز مشکالتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫صفای��ی ب��ا بی��ان اینکه هم اکن��ون در‬ ‫محصول نهایی نیز واردات انجام می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته از انجا که کاالی ساخته ش��ده‬ ‫نهای��ی حجیم اس��ت از نظ��ر حمل ونقل‬ ‫صرف��ه اقتصادی ن��دارد‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫میزان واردات کاالی ساخته ش��ده نسبت‬ ‫به واردات مواد اولیه بس��یار کمتر اس��ت‬ ‫و می ت��وان گف��ت تنها ‪ ۵‬درصد ب��ازار در‬ ‫و پنجره در دس��ت کاالی وارداتی اس��ت‬ ‫و بقی��ه نیاز بازار از س��وی تولید کنندگان‬ ‫داخلی تامین می شود‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن صنای��ع در و پنج��ره‬ ‫«یوپی وی س��ی» با اشاره به استقبال مردم‬ ‫از ای��ن پنجره ه��ا گفت‪ :‬از انج��ا که در و‬ ‫پنجره های «یوپی وی سی» در بهینه سازی‬ ‫مص��رف ان��رژی نق��ش بس��یار مهم��ی‬ ‫دارند و همچنین نس��بت ب��ه پنجره های‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی مناقصـه عمومـی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد ایین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را از طریق مناقصه‬ ‫به واجدین شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد به وبگاه های ‪ http://iets.mporg.ir‬و ‪ http://www.chb-iec.ir‬و یا‬ ‫در ساعات اداری به دبیرخانه این شرکت واقع در استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬میدان امام حسین(ع)‪ ،‬بلوار انقالب‪ ،‬خیابان پیروزی‪ ،‬مجتمع ادارات‪،‬‬ ‫مراجعه و نسبت به خرید و تهیه اسناد و مدارک اقدام نمایند‪:‬‬ ‫نام پروژه‬ ‫تجهیز و تکمیل تصفیه خانه شهرکرد‬ ‫و بروجن‬ ‫زیرسازی و عملیات خاکی‪ ،‬جدول گذاری‬ ‫و اجرای مسیل سنگی دفع ابهای سطحی‬ ‫شهرک صنعتی شهرکرد‪ -‬فاز توسعه‬ ‫(تجدید شده)‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫هزینه‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫خرید اسناد‬ ‫اولیه‬ ‫مناقصه ‪ /‬استعالم‬ ‫مناقصه‬ ‫( میلیون ریال)‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫(هزار ریال)‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی ‪/‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫رشته مورد نیاز‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شهرکرد و بروجن‬ ‫مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪2/330‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1394/04/23‬‬ ‫‪1394/04/24‬‬ ‫داخلی (جاری)‬ ‫تاسیسات و‬ ‫تجهیزات‬ ‫‪120‬‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شهرکرد‬ ‫مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای با ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪26/730‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1394/04/29‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫داخلی (جاری)‬ ‫راه و باند‬ ‫‪1300‬‬ ‫محل اجرا‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‹ ‹هدررف�ت ‪ ۴۰‬درص�د ان�رژی در‬ ‫ساختمان ها‬ ‫اهمیت این صنعت عالوه بر رشد صنعتی‬ ‫و اشتغالزایی که برای کشور دارد در کاالیی‬ ‫اس��ت که به بازار عرض��ه می کند‪ .‬کمبود‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدناپذیر و افزایش قیمت‬ ‫حامل ه��ای انرژی همه را ب��ه فکر رعایت‬ ‫صحی��ح الگ��وی مصرف و مص��رف بهینه‬ ‫انرژی انداخته که یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫ولی زاده با اشاره به اینکه پنجره های دو‬ ‫جداره شامل پروفیل‪ ،‬شیشه و گاز ارگون‬ ‫میان جداره هاست‪ ،‬گفت‪ :‬پنجره ای از نظر‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی مناسب است که‬ ‫مقاومت حرارتی بیشتری داشته باشد و از‬ ‫اتالف حرارت جلوگیری کند که در اینجا‬ ‫اهمیت اس��تفاده ار پروفیل خود را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬ضریب هدایت حرارتی موادی که‬ ‫در س��اخت پنجره به کار گرفته می ش��ود‬ ‫عبارت اس��ت از الومینیوم ‪ ،۲۵‬اهن ‪ ۵۹‬و‬ ‫پروفیل ‪ ۰/۱۹‬سانتیگراد بر کلوین که این‬ ‫امر اهمیت اس��تفاده از پروفیل در ساخت‬ ‫در و پنجره ها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی اموزش مدیریت انرژی‬ ‫اف��زود‪ :‬با توج��ه به اهمیت س��اخت در و‬ ‫پنجره های«یوپی وی سی» و حمایت هایی‬ ‫که در قوانین ساخت وس��از از این صنعت‬ ‫ش��ده‪ ،‬ضرورت حمایت از صنعت ساخت‬ ‫در و پنجره «یوپی وی س��ی» بیش از پیش‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬انچه ای��ن صنعت‬ ‫را از بقی��ه صنایع متمای��ز می کند‪ ،‬کاالی‬ ‫بااهمیتی اس��ت ک��ه تولید می ش��ود و از‬ ‫انجا ک��ه همواره ب��ر خودکفای��ی و توان‬ ‫تولید داخلی تاکید ش��ده اس��ت‪ ،‬با وجود‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده بیش از نیاز‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ضرورت حمای��ت از این صنعت و‬ ‫جلوگیری از تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫محمود صداقت‬ ‫نایب رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫پروفیل «یو پی وی سی»‬ ‫ب��ا وج��ود س��رمایه گذاری های کالن در صنع��ت‬ ‫پروفیل« یو پی وی س��ی» ام��ا این صنع��ت اکنون در‬ ‫وضعیت مناس��بی ق��رار ندارد که یک��ی از افت های‬ ‫این روزه��ای این صنعت‪ ،‬تعرف��ه ترجیحی ایران و‬ ‫ترکیه اس��ت که باعث شده تعرفه واردات ‪ 50‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪ .‬متاسفانه در جدول مربوط علت کاهش‬ ‫تعرف��ه پروفیل « یو پی وی س��ی» از ‪ 30‬به ‪ 15‬درصد‬ ‫را «تامی��ن نیاز داخلی» نوش��ته اند‪ ،‬در حالی که به‬ ‫هیچ وجه علت این نبوده زیرا مالک محاس��به سود‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬تغییر مبنای قیم��ت ارز به ازای هر دالر‬ ‫‪ 2650‬تومان بوده است‪ .‬حال سوال اینجاست که ایا‬ ‫واحدهای تولیدکننده پروفیل « یو پی وی سی» ایران‬ ‫ب��ا تمام ظرفیت فعال هس��تند؟ در حال حاضر نیاز‬ ‫ساالنه پروفیل «یو پی وی سی» ‪ 60‬هزار تن و ظرفیت‬ ‫واقعی واحدهای تولیدی داخل کشور ‪ 150‬هزار تن‬ ‫براورد می ش��ود که نزدیک به ‪ 40‬هزار تن ظرفیت‬ ‫کنونی تولید داخل بوده و بقیه از خارج کش��ور وارد‬ ‫می شود که با این تصمیمات شتابزده این خطر وجود‬ ‫دارد که ظرفیت فعلی تولید پروفیل «یو پی وی سی»‬ ‫در داخل کش��ور کمتر شود و س��هم واردکنندگان‬ ‫افزای��ش یابد که نتیجه قطعی ان بازدهی نداش��تن‬ ‫س��رمایه گذاری داخلی‪ ،‬خروج ارز در شرایط تنگنای‬ ‫ارزی و تشدید نرخ بیکاری در شرایط رکود تورمی و‬ ‫فشار به خانواده شاغالن در بخش های تولیدی کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬براس��اس م��واد (‪ )2‬و (‪ )3‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر فضای کسب و کار کش��ور مصوب ‪،1390‬‬ ‫دول��ت مکلف اس��ت در مراحل بررس��ی موضوعات‬ ‫مربوط به محیط کس��ب و کار برای اصالح و تدوین‬ ‫مقررات و ایین نامه ها‪ ،‬نظر کتبی اتاق ها و ان دس��ته‬ ‫از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند‪ ،‬اعم‬ ‫از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و‬ ‫هرگاه الزم دید انها را به جلسات تصمیم گیری دعوت‬ ‫کند و مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (‪ )91‬قانون‬ ‫اصل (‪ )44‬در زمینه مش��ارکت اتاق ها در شوراهای‬ ‫تصمیم گی��ری برای دولت‪ 6 ،‬م��اه پس از الزم االجرا‬ ‫شدن این قانون است‪ .‬همچنین دستگاه های اجرایی‬ ‫مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات‪ ،‬بخشنامه ها‬ ‫و رویه ه��ای اجرای��ی‪ ،‬نظ��ر تش��کل های اقتصادی‬ ‫ذی ربط را اس��تعالم کنند و م��ورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫با اس��تناد به این قانون‪ ،‬دولتمردان مکلف هس��تند‬ ‫هرگاه بخواهند تغیی��ری در قوانین و مقررات اعالم‬ ‫کنند‪ ،‬نظر تشکل ها و انجمن های صنفی را به عنوان‬ ‫نماین��دگان بخش خصوصی جویا ش��وند و تغییرات‬ ‫احتمال��ی را با انها مطرح کنند و ب��رای اجرای این‬ ‫تصمیم ه��ا ‪ 6‬ماه مهل��ت دهند‪ ،‬ام��ا تولیدکنندگان‬ ‫پروفیل « یو پی وی سی» ایران از تغییر تعرفه واردات‬ ‫و محاس��به قیمت مواد پتروش��یمی با نرخ ارز ازاد‬ ‫خب��ردار نبوده اند‪ .‬ای��ن اقدام ها در ش��رایطی انجام‬ ‫می شود که از مهرماه ‪ 1391‬تاکنون تولیدکنندگان‬ ‫پروفیل « یو پی وی س��ی» قیم��ت محصوالت خود را‬ ‫افزایش نداده بودند و افزایش قیمت مواد پتروشیمی‬ ‫بدون اطالع فعاالن و تولیدکنندگان پایین دس��تی و‬ ‫مش��ورت با انها خالف قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کس��ب وکار و همچنین منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبنی بر حمای��ت از تولید داخلی باکیفیت و قدرت‬ ‫رقابت با کاالهای خارجی اس��ت‪ .‬البت��ه با روی کار‬ ‫امدن دولت یازدهم ارامش و ثبات نسبی در اوضاع‬ ‫اقتصادی کشور ایجاد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫برابر رای ش��ماره ‪ 94/3/9-139460324009002801‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند‬ ‫رس��می مس��تقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمود زارعی فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ 1593‬صادره از‬ ‫دشتی به شماره ملی ‪ 3549326955‬در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 67‬مترمربع پالک‪ 1‬فرعی از ‪ 2091‬اصلی مفروز و مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 2091‬اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی علیرضا رایانی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ .‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ,‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫‪367372‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪94/4/7 :‬‬ ‫سهراب خواجه‬ ‫م الف‪956‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/21 :‬‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫الومینیومی ارزان تر و باکیفیت تر هس��تند‬ ‫بیش��تر مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته‬ ‫به طوری ک��ه درحال حاض��ر در ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ساخت وساز های ساختمان از این پنجره ها‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که با توجه به ضرورت‬ ‫استفاده از پنجره های دو جداره در مبحث‬ ‫‪ ۱۹‬بهینه س��ازی مصرف ان��رژی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از این محصوالت در حال رش��د‬ ‫و توس��عه است و این صنعت به سرعت در‬ ‫حال توسعه و رشد بود‪ ،‬اما متاسفانه تعرفه‬ ‫ترجیحی ایران و ترکیه همچون سرعتگیر‬ ‫مانع توسعه این صنعت شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیر مثبت مسکن مهر‬ ‫در رش��د این صنعت اظهار کرد‪ :‬تقریبا در‬ ‫‪۱۰۰‬درصد ساخت وساز های مسکن مهر از‬ ‫در و پنجره های «یوپی وی س��ی» استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صفای��ی درب��اره می��زان رش��د فناوری‬ ‫در ای��ن صنعت نیز اف��زود‪ :‬نزدیک به ‪۳۰‬‬ ‫درص��د فناوری ه��ای نصب ش��ده در این‬ ‫صنع��ت ‪ ۱۰۰‬درصد به روز و اروپایی بوده‬ ‫و در کالس ممتاز قرار دارد‪ .‬در بخش های‬ ‫دیگر نیز از ماشین االت ترکیه ای و چینی‬ ‫اس��تفاده می شود که انها نیز سهم خود را‬ ‫از تولی��د دارند و بای��د کاالهای متنوع در‬ ‫بازار تولید شود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تعرفه ترجیحی‬ ‫و صنعت پروفیل‬ ‫‪ :1394‬دولت و ملت‪ ،‬همدلی و هم زبانی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان یزد‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394/1779 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)‬ ‫شماره مناقصه‪167225 :‬‬ ‫عنوان اگهی‪ :‬احداث ساختمان اداری اشکذر‬ ‫مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به ادرس‪www.nigc-yazd.ir :‬‬ ‫و س��ایت ‪ www.shana.ir‬مراجعه و یا با ش��ماره تلفن ‪ 035-36238513-16‬داخلی ‪ 2286‬و ‪ 2277‬تماس‬ ‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬یزد ـ میدان امام حسین ـ شرکت گاز استان یزد ـ امور قرارداد ها‬ ‫روابط عمومی‬ ‫یادداشت‬ ‫ژئوپلتیک‪ ،‬دریچه‬ ‫رو به روابط‬ ‫بین الملل‬ ‫محمدرضا حافظ نیا‬ ‫مدرس دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫امروزه مقول��ه ژئوپلتیک انرژی فص��ل نوینی را در‬ ‫روابط بین المللی گشوده است‪ .‬در این میان ایران با‬ ‫‪ ۳۳/۸‬تریلیون مترمکعب ذخیره گاز طبیعی و ‪١٥٧‬‬ ‫میلیارد بش��که ذخیره قابل اس��تفاده نفت می تواند‬ ‫نقش بس��یار موثری را در مع��ادالت بین المللی ایفا‬ ‫کند‪ .‬طبیعی اس��ت که بهره گی��ری از این موقعیت‬ ‫ممت��از و ایف��ای نقش موث��ر در مناس��بات انرژی‪،‬‬ ‫مس��تلزم تدوین دستور کار مبتنی بر دانش‪ ،‬درایت‬ ‫سیاسی و اگاهی از پویش های ژئوپلتیک با محوریت‬ ‫انرژی است‪.‬‬ ‫افزای��ش ص��ادرات نف��ت و فراورده ه��ای نفت��ی و‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در کنار فعال کردن سواپ‬ ‫نف��ت و اتصال خطوط مبادالتی گاز به کش��ورهای‬ ‫مصرف کنن��ده ان��رژی و همچنین توس��عه صنعت‬ ‫«ال ان جی» در کنار صادرات خدمات فنی مهندسی‬ ‫در ح��وزه نف��ت و گاز‪ ،‬ع�لاوه بر باال ب��ردن قدرت‬ ‫چانه زنی‪ ،‬ایران را به مرکز انرژی های هیدروکربوری‬ ‫جهان بدل می کند‪ .‬با به فعلیت درامدن ظرفیت های‬ ‫بالق��وه ایران در حوزه انرژی‪ ،‬ب��ر قدرت اقتصادی و‬ ‫درنهایت سیاسی این کشور افزوده شده و منزلت و‬ ‫جایگاه بین المللی ایران نیز تقویت می شود‪.‬‬ ‫مجموع خطوط فش��ار قوی انتق��ال گاز در ایران با‬ ‫ت��وان انتقال روزانه بیش از ‪ ٧٠٠‬میلیون مترمکعب‬ ‫ح��دود ‪ ٣٥‬هزار کیلومتر اس��ت و براس��اس س��ند‬ ‫چشم انداز ‪ ٢٠‬ساله‪ ،‬طول این خطوط باید به حدود‬ ‫‪ ٦٥‬هزار کیلومتر افزایش پیدا کند‪ .‬براس��اس برنامه‬ ‫پنجم توسعه‪ ،‬صادرات گاز ایران تا پایان این برنامه‬ ‫باید به ‪ ٢٠٠‬میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬البته به دلی��ل اتالف غیرقابل تص��ور انرژی‬ ‫در ایران‪ ،‬صنعت نفت این کش��ور ب��رای تبدیل به‬ ‫یک صادرکننده عمده گاز با راهی پرفراز و نش��یب‬ ‫روبه رو اس��ت؛ چالش��ی بس بزرگتر از خسارت های‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی و جن��گ تحمیلی که ثمره‬ ‫یک عمر یارانه هایی است که شرایط را برای توسعه‬ ‫تجهیزات مصرف کننده غیراستاندارد سوخت فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اجرای پروژه های صادرات‬ ‫بیشتر‪ ،‬به منابع سرمایه ای بیشتر و فناوری نیاز دارد‬ ‫و حتی زمانی که پروژه ها کامل ش��د‪ ،‬ایران نیازمند‬ ‫بازارهای جدید است؛ مانند خط لوله صلح که بعدها‬ ‫ب��ه خط لوله ای پی تغییر کرد و هم اکنون با فش��ار‬ ‫تحریم ها‪ ،‬طرف مقابل به شکل های مختلف ان را به‬ ‫تاخیر می اندازد! این درحالی است که بحران کریمه‬ ‫و ‪ 3‬تجربه پیش��ین بستن ش��یرهای گاز صادراتی‬ ‫روس��یه به کشورهای اروپایی‪ ،‬س��ران اتحادیه اروپا‬ ‫را به چاره‪‎‬اندیش��ی واداشته است‪ .‬در سال ‪ ٢٠١٤‬م‬ ‫چند کش��ور اروپایی از امریکا خواس��ته‪‎‬اند که راهی‬ ‫برای صادرات زودهنگام گاز به اروپا پیدا کند‪ ،‬امریکا‬ ‫نیز وعده داد تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م نخس��تین محموله‬ ‫گازی خود را راهی اروپا کرده و ‪ ۱۰‬س��ال بعد‪ ،‬همه‬ ‫گاز مورد نیاز کش��ورهای اروپایی را تامین کند‪ ،‬اما‬ ‫اروپایی ها مس��یر نزدیک تری هم ب��رای تامین گاز‬ ‫دارند؛ مس��یری که برخی همسایگان برای به دست‬ ‫گرفت��ن ان اقدام ک��رده و می‪‎‬خواهند با واردات گاز‬ ‫بیش��تر از ایران‪ ،‬اذربایجان و ترکمنستان‪ ،‬دست کم‬ ‫بخشی از گاز مورد نیاز اروپا را تامین کنند‪.‬‬ ‫روس��یه نیز فعالیت های خود را برای سرمایه گذاری‬ ‫در خطوط لول��ه انتقال گازی که ب��ه ایران منتهی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اغاز ک��رده اس��ت‪ .‬ترکیه در ش��رایطی‬ ‫می‪‎‬خواهد با انتق��ال گاز ایران و منطقه دریای خزر‬ ‫و خلیج فارس به اروپا جای��ی در بازار جهانی انرژی‬ ‫پیدا کند که ایران با برخورداری از منابع نفت و گاز‬ ‫باید س��ریع تر خود را برای دست یافتن به سهم ‪۱۰‬‬ ‫درصدی از بازار جهانی گاز اماده کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و نهادهای ناظر بر بازار انرژی‪ ،‬ایران را‬ ‫یکی از مناسب‪‎‬ترین گزینه‪‎‬ها برای جایگزینی روسیه‬ ‫در بازار گاز اروپا می‪‎‬دانند و این مهم می تواند سهم‬ ‫یک درص��دی ص��ادرات گاز ای��ران را در بازارهای‬ ‫جهان��ی به ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد افزایش دهد‪ .‬براس��اس‬ ‫براورد اژانس بین‪‎‬المللی انرژی‪ ،‬خاورمیانه می‪‎‬تواند‬ ‫تا ‪ ۲‬دهه اینده نزدیک به ‪ ۲۱۰‬میلیارد مترمکعب از‬ ‫گاز اروپا را تامین کند‪ .‬این اژانس براورد کرده است‬ ‫که در بدبینانه‪‎‬ترین شرایط‪ ،‬سهم خاورمیانه در بازار‬ ‫گاز اروپا به ‪ ۴۰‬میلیارد مترمکعب خواهد رسید‪.‬‬ ‫ش کرت ملی پاالیش و پخش فراورده اهی نفتی اریان‬ ‫ش کرت ملی پخش فراورده اهی نفتی اریان م طنقه زنجان‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫بررسی‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از روند حفاری دریایی در صنعت نفت نشان داد‬ ‫برابری شرکت های ایرانی با غول های امریکایی‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه انرژی‪ :‬متاس�فانه س�ال ها بود بخش های مختلف‬ ‫صنعت نفت ایران به وسیله خارجی ها اداره می شد که بخش حفاری نیز‬ ‫از چنین روندی مستثنا نبوده است‪ .‬تا پیروزی انقالب اسالمی که اراده‬ ‫دول�ت و مل�ت ب�ر این قرار گرفت تا از توان انس�انی و فنی مهندس�ی و‬ ‫صنعتی کشور برای خود کفا کردن صنعت ملی نفت بهره برداری شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب پای نخستین شرکت حفاری ایرانی به پارس جنوبی باز شد و‬ ‫تا قبل از ان‪ ،‬هیچ شرکت دکل حفاری با مدیریت شرکت های ایرانی در‬ ‫ای�ن میدان عظیم گازی فعالیت نمی کرد بلکه خارجی ها‪ ،‬همه فعالیت ها‬ ‫را در اختیار داشتند‪ .‬این در حالی است که میدان گازی پارس جنوبی که‬ ‫به عنوان بزرگترین میدان گازی مستقل جهان به شمار می رود با داشتن‬ ‫ح�دود ‪١٩‬درص�د از کل ذخای�ر گازی جهان‪ ،‬مح�ل رویایی برای فعالیت‬ ‫شرکت ها و دکل های حفاری به شمار می رود‪ .‬براساس بررسی های موجود‬ ‫ب�ه ج�رات می توان گفت که ‪ ۳۴/۲‬تریلی�ون مترمکعب گاز و ‪١٦‬میلیارد‬ ‫بشکه میعانات گازی از میدان پارس جنوبی قابل برداشت است که حدود‬ ‫‪ ١٠‬تریلیون مترمکعب از این گاز قابل برداشت در بخش ایرانی این میدان‬ ‫عظی�م گازی ق�رار دارد‪ .‬با وجود اهمیتی ک�ه این میدان عظیم گازی در‬ ‫صنعت نفت کشور داشته‪ ،‬برداشت گاز ایران از پارس جنوبی و همچنین‬ ‫حضور شرکت های حفاری بومی در این میدان با تاخیری طوالنی همراه‬ ‫بوده است‪ .‬در اغاز عملیات توسعه میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬عملیات‬ ‫حفاری به طور کامل به وس�یله ش�رکت های خارجی نظیر توتال‪ ،‬استات‬ ‫اویل‪ ،‬انی و برخی شرکت های اسیایی انجام می شد‪ ،‬اما به تدریج شرکت‬ ‫حفاری ایرانی وارد این عرصه شدند به طوری که ورود شرکت های ایرانی‬ ‫ب�ه حوزه حف�اری چاه های پارس جنوبی از اواخ�ر دهه ‪ ۱۳۸۰‬و همزمان‬ ‫ب�ا تش�دید تحریم ها اغاز ش�د و به تدریج افزای�ش یافت؛ پس از مدتی‬ ‫ش�رکت های مدعی بین المللی از پارس جنوبی خارج شده و شرکت های‬ ‫ایران�ی ج�ای انها را گرفتند‪ .‬این در حالی اس�ت ک�ه وضعیت دکل های‬ ‫حفاری فعال در پارس جنوبی رو به رشد بوده است‪.‬‬ ‫محمود تبریزی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان تجهیزات صنع��ت نفت ایران با‬ ‫بیان اینکه در سال هایی که توسعه فازهای‬ ‫پارس جنوبی جریان داش��ته‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫حف��اری ایران��ی از طری��ق خرید ی��ا اجاره‬ ‫دکل‪ ،‬فعالی��ت خ��ود در پ��ارس جنوبی را‬ ‫گفت‪ :‬در گذش��ته‬ ‫توس��عه دادند به‬ ‫بیش��تر دکل های حفاری دریایی‪ ،‬اجاره ای‬ ‫ب��ود و یا اینکه به صورت مس��تقیم از طریق‬ ‫ش��رکت های خارجی وارد می ش��د‪ ،‬اما پس‬ ‫از گس��ترش فعالیت فازهای پارس جنوبی‪،‬‬ ‫ش��رکت های ایرانی انگیزه ای یافتند که در‬ ‫صنعت بس��یار س��وداور دکل های حفاری‬ ‫دریایی سرمایه گذاری کرده و اقدام به خرید‬ ‫و واردات کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چن��دی پیش ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت اعالم کرد ک��ه در حال حاضر س��هم‬ ‫دکل های حفاری ایران��ی در پارس جنوبی‬ ‫به ‪۵۰‬درصد رس��یده ک��ه در اینده افزایش‬ ‫بیش��تری می یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۸۹‬هی��چ دکل ایرانی در پارس‬ ‫جنوبی فعالیت نمی ک��رد و نقطه اغاز ورود‬ ‫دکل های ایرانی به پارس جنوبی مربوط به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬بوده که با اس��تقرار نخستین‬ ‫دکل‪ ،‬س��هم دکل های ایرانی در این میدان‬ ‫گازی به ‪ ۹‬درصد رسید‪.‬‬ ‫تبریزی با تاکید بر اینکه فعالیت دکل های‬ ‫ایران��ی در پارس جنوبی رون��د صعودی به‬ ‫خ��ود گرفت به طوری که در س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫به ‪۳۸‬درصد و در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪۵۰‬درصد‬ ‫رس��ید و به این ترتیب س��هم ‪۵۰‬درصدی‬ ‫دکل ه��ای ایرانی در این میدان گازی حفظ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬از عواملی که‬ ‫زمین��ه ورود ش��رکت های ایرانی به حفاری‬ ‫پارس جنوبی را فراه��م کرد‪ ،‬افزایش تجربه‬ ‫حف��اران ایرانی بود که توانس��تند تجربه و‬ ‫تخص��ص الزم ب��رای حف��اری در چاه های‬ ‫پرفش��ار پارس جنوبی را کس��ب کرده و به‬ ‫دکل های دریایی الزم مجهز شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از س��وی دیگر س��ود باالی‬ ‫حفاری دریایی و همچنین توجه ویژه وزارت‬ ‫نفت به توسعه میدان مشترک پارس جنوبی‬ ‫و تخصی��ص بودجه ویژه ب��ه فازهای پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬از عوامل دیگر تش��ویق شرکت های‬ ‫ایران��ی ب��رای حفاری در پ��ارس جنوبی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫احمد جدیر‪ ،‬فعال حوزه باالدس��تی نفت‬ ‫و حفاری ب��ا تاکید بر اینکه براس��اس امار‬ ‫مراجع رس��می وزارت نف��ت هم اکنون ‪۱۶‬‬ ‫دکل حف��اری در فازه��ای مختل��ف پارس‬ ‫جنوبی مش��غول به فعالیت هس��تند که ‪8‬‬ ‫دس��تگاه ایرانی و ‪ 8‬دس��تگاه نیز متعلق به‬ ‫کش��ورهای اس��یایی اس��ت در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا واگذاری حف��اری فاز ‪۱۱‬‬ ‫پ��ارس جنوبی به ش��رکت «مپنا» و س��ایر‬ ‫شرکت های ایرانی‪ ،‬تعداد دکل های حفاری‬ ‫ایرانی در پارس جنوبی بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وجود ‪ ١٢٠‬طرح توسعه ای‬ ‫در صنعت پتروشیمی‬ ‫شانا‪ :‬عباس شعری مقدم‪ ،‬معاون وزیر نفت‬ ‫در امور پتروش��یمی با اشاره به ‪ ١٢٠‬طرح‬ ‫نیم��ه کاره و جدید در صنعت پتروش��یمی‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون از این تعداد طرح به اتمام‬ ‫رس��اندن ‪ ٦٧‬طرح نیمه کاره اولویت اصلی‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی به شمار‬ ‫می اید‪ .‬وی با بی��ان اینکه هم اکنون برنامه‬ ‫وس��یعی برای توس��عه صنعت پتروشیمی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با تش��دید تحریم ه��ای بین المللی در ی��ک دهه اخیر‬ ‫برنامه های توس��عه ای در این صنعت تاحدودی متوقف بود‪ ،‬بنابراین با نهایی ش��دن‬ ‫مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای گروه ‪ ٥+١‬به سرعت برنامه های توسعه ای‬ ‫را پیش می بریم‪ .‬این مقام مس��ئول با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کش��ورمان ابراز تمایل کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر می خواهیم س��رمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در کشور ما شوند باید‬ ‫ت به هزینه‬ ‫اصول��ی همچون تعیین قیمت خ��وراک برای درازمدت‪ ،‬ایجاد زیرس��اخ ‬ ‫دولت و ثبات قوانین رعایت ش��ود‪ .‬ش��عری مقدم ادامه داد‪ :‬چنانچه ‪ 3‬مورد یادش��ده‬ ‫اصالح نش��ود‪ ،‬از انجا که س��رمایه گذار نمی تواند اینده س��رمایه خود را تضمین شده‬ ‫ببین��د‪ .‬از این رو باید برای جذب س��رمایه‪ ،‬تمهیداتی اندیش��یده ش��ود تا خطرها و‬ ‫ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد‪ ،‬در غیراین صورت امکان جذب سرمایه حتی با لغو‬ ‫تحریم ها برای ما وجود نخواهد داشت و هر روز شاهد خواهیم بود که سرمایه گذاران‬ ‫به سمت کشورهایی نظیر امارات‪ ،‬قطر و‪ ...‬بروند‪.‬‬ ‫اصـالحیـه‬ ‫پی��رو درج اگه��ی مناقص��ه عمومی ش��ماره ‪ 1394/1813‬چاپ ش��ده در ‪ 6‬تیرم��اه‪ ،‬مبلغ ب��راورد به میزان‬ ‫‪ 4/997/666/640‬ریال اصالح می گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت حفاری نفت‬ ‫در بخش دریایی در سال های اخیر با فراز و‬ ‫نشیب های فراوان‪ ،‬بومی شده و متخصصان‬ ‫داخل��ی در این م��دت‪ ،‬تجربی��ات خوبی را‬ ‫کس��ب ک��رد ه و حضور برخی ش��رکت های‬ ‫حفاری ایرانی در کش��ورهای همسایه نیز از‬ ‫این توانمندی حکایت دارد‪ ،‬اما دستاوردهای‬ ‫کسب شده در این مدت‪ ،‬نباید موجب غفلت‬ ‫ما از کم کاری ها ش��ود و نباید فراموش کرد‬ ‫ک��ه در برخی م��وارد بی تجربگ��ی‪ ،‬تاخیر و‬ ‫سوءمدیریت این شرکت ها خسارت سنگینی‬ ‫را به منافع ملی وارد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه حفاری نفت با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در واقع در فضای ب��دون رقابتی که‬ ‫پس از تشدید تحریم ها و خروج شرکت های‬ ‫معتب��ر بین الملل��ی از ایران ب��ه وجود امد‪،‬‬ ‫برخی ش��رکت های بی تجربه‪ ،‬تنها با انگیزه‬ ‫س��وداوری اقدام به خرید ی��ا اجاره دکل از‬ ‫خارج و امضای قرارداد کردند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در دوران پس از خروج شرکت های خارجی‪،‬‬ ‫چنان خالیی ایجاد شده بود که برخی افراد‬ ‫و ش��رکت ها به راحت��ی با خرید ی��ا اجاره‬ ‫دکل های حفاری از خارج از کشور توانستند‬ ‫پروژه های��ی را در پ��ارس جنوبی در اختیار‬ ‫بگیرند‪ .‬فعالیت این شرکت های فاقد تجربه‬ ‫در پارس جنوبی باعث شد که خسارت هایی‬ ‫به منافع ملی و صنعت نفت وارد ش��ود‪ .‬در‬ ‫همین حال بررسی ها از تاخیرهای طوالنی‬ ‫برخی دکل ه��ای ایرانی در پ��ارس جنوبی‬ ‫حکایت دارد که کارشناس��ان ب��ه خوبی از‬ ‫هزینه این تاخیرها اگاه هستند‪.‬‬ ‫جدی��ر ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مث��ال زمانی‬ ‫ک��ه با افتتاح ی��ک فاز پ��ارس جنوبی قرار‬ ‫اس��ت روزان��ه ‪۲۵‬میلی��ون مترمکعب گاز‬ ‫و ‪۴۰‬ه��زار بش��که میعانات گازی و س��ایر‬ ‫محصوالت تولید ش��ود‪ ،‬به سادگی می توان‬ ‫میزان خس��ارت ناش��ی از تاخیر در حفاری‬ ‫و راه اندازی به وس��یله شرکت های حفاری‬ ‫را محاس��به کرد که با توج��ه به تاخیرهای‬ ‫چندی��ن ماهه و حتی چندین س��اله برخی‬ ‫ش��رکت ها در حفاری فازهای پارس جنوبی‬ ‫به خوبی می توان تخمین زد که تاکنون چند‬ ‫میلیارد دالر به کشور زیان وارد شده است‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه باالدستی نفت و حفاری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر می رس��د که پیش��رفت‬ ‫مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها می تواند‬ ‫فرصتی مناسب را برای جهش جدید صنعت‬ ‫حفاری دریایی فراهم کند که در ان‪ ،‬فضایی‬ ‫رقابتی میان ش��رکت های ایرانی و خارجی‬ ‫شکل گرفته و درنهایت شرکت های توانمند‬ ‫ایرانی در صحنه باقی مانده و ش��رکت هایی‬ ‫که با اس��تفاده از فضای رانت شکل گرفته و‬ ‫فعالیت کرده اند از صحنه خارج شوند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز ‪1394/1726‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م‪ 94/0072/‬مربوط به‬ ‫مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ‪ 36‬بی بی حکیمه‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی‪ ،‬احداث جوی خاکی‪ ،‬تس��طیح و ش��یب بندی‪ ،‬اجرای مصالح قش��ر زیراس��اس‪،‬‬ ‫ش��ن ریزی شکس��ته کارخانه ای‪ ،‬انجام عملیات پی کنی و بنایی با س��نگ‪ ،‬لوله کشی اب و گاز‪ ،‬ساخت و نصب مهارهای‬ ‫لوله س��وخت‪ ،‬احداث ابرو بتنی مسلح‪ ،‬کارهای فوالدی‪ ،‬س��نگ کاری دیواره های حائل جاده‪ ،‬احداث حوضچه فاضالب‪،‬‬ ‫عالیم و تجهیزات ایمنی‬ ‫ب‪ -‬براورد کارفرما‪ /‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫محل اجرای خدمات در منطقه بی بی حکیمه و مدت انجام ان ‪ 5‬ماه می باشد و همچنین براورد کارفرما جهت انجام‬ ‫خدمات ‪ 9.132.790.637/-‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫مناقصه گران دارای حداقل پایه ‪ 5‬گرایش راه وترابری‬ ‫توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبل��غ ‪ 34.100.000/-‬ریال (همچنین ‪ %5‬مبلغ پیمان (در صورت برنده‬ ‫شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد)‬ ‫د‪ -‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت میش��ود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫بص��ورت کتب��ی به یکی از ادرس های ذیل الذکر اعالم تا ارزیابی های الزم وفق ایین نامه اجرایی بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده) بعمل اید‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬خیابان پارک‪( 4‬روبروی امور مسافرت)‪ ،‬مجتمع‬ ‫اداری امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اس��ناد قراردادها (اتاق شماره‪ )1‬و یا تهران‪ ،‬میدان ارژانتین‪ ،‬ابتدای‬ ‫خیابان بیهقی‪ ،‬پالک‪ ،28‬س��اختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و‬ ‫قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫از «حراج تهران» در گفت وگو با دست اندرکاران عنوان شد‬ ‫سرمایه گذاری باثبات در اقتصاد هنر‬ ‫ اقتص�اد هنر‪ :‬حراج چیس��ت؟ چرا‬‫اث��ار هنرمن��دان در حراجی ه��ا ب��ه فروش‬ ‫می رس��ند؟ اثار چه هنرمندانی به حراجی ها‬ ‫راه پیدا می کنند؟ اینها س��واالتی هستند که‬ ‫می تواند ذهن بیش��تر م��ا ایرانیان را به خود‬ ‫درگیر کند زیرا حراج در ایران س��ابقه ای ‪4‬‬ ‫س��اله دارد و کودکی نو پا به حساب می اید‪.‬‬ ‫حراج را می توان یک س��ا زو کار ش��بیه بازار‬ ‫دانس��ت که در ان قواعد صریح و مشخصی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ای��ن قواع��د نح��وه اختصاص‬ ‫مناب��ع و قیمت ها را بر اس��اس پیش��نهاد هر‬ ‫یک از اف��راد درگیر در بازار تعیین می کنند‪.‬‬ ‫کاال هایی که در حراج به فروش می رس��ند‬ ‫انواع مختلفی دارند؛ مانند محصوالت هنری‪،‬‬ ‫کتاب ها‪ ،‬اجناس عتیقه‪ ،‬تولیدات کشاورزی‪،‬‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬حق برداش��ت از معادن و حتی‬ ‫طال‪ .‬حال سوال اینجاس��ت که چرا از حراج‬ ‫به جای س��ازوکار های دیگ��ر خرید و فروش‬ ‫کاال مثل ارائه کاال با قیمت مشخص استفاده‬ ‫می کنی��م؟ نخس��تین پاس��خی ک��ه به نظر‬ ‫می رسد این است که برای بعضی از کاال های‬ ‫با ارزش نمی توان قیمت تعیین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از کم�ک مال�ی به نش�ریه ت�ا فروش‬ ‫تخصصی‬ ‫خان��ه ح��راج ته��ران از س��ال ‪ 1391‬به‬ ‫ش��کل یک نهاد خصوصی ب��ه همت علیرضا‬ ‫س��میعی اذر‪ ،‬رییس س��ابق م��وزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران بنیانگذاری ش��د‪ .‬به گواه امار‬ ‫می��زان مب��ادالت و خرید و ف��روش «حراج‬ ‫تهران» در هر سال نمودار رشد و پیشرفت را‬ ‫نشان می دهد و اینده ای رو به رشد و پررونق‬ ‫را برای اقتصاد هنر نوی��د می دهد‪ .‬اینده ای‬ ‫که سمیعی اذر در تبیین افق ها و انگیزه های‬ ‫گف��ت‪ :‬انگی��زه‬ ‫ش��کل گیری اش ب��ه‬ ‫شکل گیری «حراج تهران» برای ما انگیزه ای‬ ‫خاص بود‪ .‬در ابتدا برای حمایت از شروع به‬ ‫کار یک نش��ریه دو زبانه فارسی ‪ -‬انگلیسی‬ ‫به نام «هنر ف��ردا»‪ ،‬احتیاج به حمایت مالی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬برای همین عده ای از هنر مندان با‬ ‫انگیزه حمایت مالی از این نش��ریه با فروش‬ ‫اثار هنری پیشنهاد ایجاد یک حراج را دادند‪،‬‬ ‫ولی بعد ها متوجه ش��دیم ح��راج اثار هنری‬ ‫در باال ب��ردن و ارتق��ای ارزش اثر و گردش‬ ‫اقتصادی هنر‪ ،‬تاثیر بس��یار باالیی داش��ته و‬ ‫ماهیت اقتص��ادی ـ فرهنگی خوبی نیز دارد‬ ‫و این گونه بود که «حراج تهران» به ش��کلی‬ ‫حرفه ای فعالیتش را پی گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرمولی برای نحوه انتخاب اثار‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگار‬ ‫درب��اره نح��وه انتخاب اثار هنرمن��دان برای‬ ‫عرضه در «حراج تهران» گفت‪ :‬نحوه انتخاب‬ ‫اثار فرمولی جهان��ی دارد بدان معنا که هنر‬ ‫ه��ر هنرمندی که در ح��وزه «بازار مارکت»‬ ‫شناخته ش��ده باش��د و متقاضیان متعددی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اثر یا اثارش انتخاب شده و‬ ‫به مزایده گذاش��ته می شود‪ ،‬با این فرض که‬ ‫اث��اری محدود از هنرمندان��ی وجود دارد با‬ ‫متقاضیانی زیاد که یکجا جمع می ش��وند و‬ ‫برای خرید ان اث��ر رقابت می کنند‪ .‬بیش از‬ ‫‪ 70‬درصد هنرمندانی که اثارشان در فهرست‬ ‫فروش اث��ار هنری قرار دارد همان کس��انی‬ ‫هس��تند که پیش��تر در فضای بین المللی با‬ ‫اثارشان درخشیده اند و معرفی شده هستند‪.‬‬ ‫اما حدود ‪ 30‬درصد دیگر از این هنرمندانی‬ ‫که اثارش��ان در فهرس��ت فروش اثار هنری‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬افرادی هس��تند که ما احس��اس‬ ‫می کنیم امس��ال «پدیده» هس��تند و یا به‬ ‫نوع��ی در «بازار مارکت» نوظه��ور بوده و تا‬ ‫پیش از این درخشش باالیی نداشته اند‪ .‬البته‬ ‫م��ا اطالعات مان راجع به هنرمند را از طریق‬ ‫گالری دارها و صاحبان نمایشگاه ها به دست‬ ‫می اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر حراج تهران بر اقتصاد هنر‬ ‫سمیعی اذر در باره تاثیر «حراج تهران» بر‬ ‫اقتصاد هنر گفت‪ :‬نکته اول اینکه هنرمند با‬ ‫ارائه اثار در حراج تهران به یک قیمت رسمی‬ ‫دست پیدا می کند‪ ،‬چیزی که در جای دیگر‬ ‫امکانپذیر نیس��ت‪ .‬زمانی که منبع یا مرجعی‬ ‫برای تعیین قیمت ه��ا وجود ندارد نمی توان‬ ‫اقتصادی پوی��ا در هنر یا حت��ی زمینه های‬ ‫دیگر داش��ت‪ .‬نکت��ه دوم این اس��ت که در‬ ‫«حراج تهران» ارزش اثار به شکل تدریجی‬ ‫افزایش پی��دا می کند‪ .‬یعن��ی در این حراج‬ ‫ما با توس��عه مارک��ت و افزایش ارزش افزوده‬ ‫مواجه هس��تیم که منحصر به فرد است‪ .‬به‬ ‫عب��ارت کلی تر در ح��راج می ت��وان ارزیابی‬ ‫اقتصادی داش��ت‪ ،‬یعنی ب��ا پیگیری قیمت‬ ‫فروش اثار یک هنرمند به مقدار رشد ان پی‬ ‫برد و درباره س��رمایه گذاری یا انجام نش��دن‬ ‫ان تصمی��م گرفت‪ .‬تاثیر دیگ��ری که حراج‬ ‫تهران می تواند بر اقتصاد هنر بگذارد‪ ،‬امنیت‬ ‫خاطری است که برای سرمایه گذار به ارمغان‬ ‫می اورد‪ ،‬س��رمایه گذار به این نتیجه می رسد‬ ‫که این یک بازار با ثبات است و شکل موقتی‬ ‫و حباب ندارد‪ ،‬هرچند برخی از هنرمندان به‬ ‫تبع این بازار ممکن است نرخ کاریشان افت‬ ‫پیدا کند‪ ،‬ولی بیشتر هنرمندان مسیر رو به‬ ‫رشدی را طی خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید اثار هنری‪ ،‬نوعی سرمایه گذاری‬ ‫س��میعی با اش��اره ب��ه اینکه خری��د اثار‬ ‫هن��ری تنها ی��ک اق��دام انسان دوس��تانه و‬ ‫هنردوس��تانه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این کار توجیه و‬ ‫صرف��ه اقتصادی نیز به هم��راه دارد و نوعی‬ ‫مسابقه عکس اینستاگرامی‬ ‫با موضوع «رمضان»‬ ‫همزم��ان با فرارس��یدن م��اه ضیافت الهی‪ ،‬مس��ابقه ب��زرگ عکس‬ ‫اینس��تاگرامی «ضیافت ماه نور» برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این‬ ‫مسابقه که به عکاسی با تلفن همراه اختصاص دارد‪ ،‬از ‪ 28‬خرداد تا ‪31‬‬ ‫تیرماه برگزار می شود‪ .‬هدف از برگزاری این مسابقه‪ ،‬حمایت از فعاالن در‬ ‫حوزه عکاسی و همچنین استفاده حداکثری از امکانات محدود در زمینه‬ ‫ثبت لحظات به یادماندنی از این ضیافت الهی باش��کوه است‪ .‬مسابقه در‬ ‫س��ه محور «ثبت لحظات بندگی مخلوق در برابر خالق خویش»‪« ،‬ثبت‬ ‫حضور خانواده ها در بوستان ها در ماه رمضان» و «جلوه هایی از نماز‪ ،‬راز‬ ‫و نیاز‪ ،‬دعا و سفره های افطاری» برگزار می شود‪ .‬شرکت در این مسابقه‬ ‫برای همه عالقه مندان ازاد اس��ت‪ .‬هر شرکت کننده می تواند ‪3‬عکس را‬ ‫در محورهای یادشده به این مسابقه ارسال کند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری به حساب می اید‪ .‬موردی که‬ ‫می ت��وان از ان به عنوان یک مورد خاص نام‬ ‫برد این است که حراجی های هنری متاثر از‬ ‫شرایط سیاس��ی و اقتصادی حاکم بر عرصه‬ ‫جهانی کارکرد های متفاوتی دارند‪ .‬بدان معنا‬ ‫که درست در هنگام سقوط سهام و بازار های‬ ‫پول و س��رمایه هنر رش��د می کند ‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال افزایش قیمت بازار هنر پس از حادثه‬ ‫‪ 11‬س��پتامبر اتفاقی بود ک��ه جالب به نظر‬ ‫می رس��د یا حراج تهران امس��ال که متاثر از‬ ‫امید ایجاد ش��ده در جامعه پس از مذاکرات‬ ‫هس��ته ای لوزان ب��ه وجود ام��ده و در عین‬ ‫رکود اقتصادی کش��ور رش��د ‪ 190‬درصدی‬ ‫داش��ت‪ .‬وی در پایان افزود‪« :‬حراج تهران»‬ ‫با امید به افق های بس��یار خوب پیش رو در‬ ‫عین گسترش فعالیت هایش در اینده‪ ،‬قصد‬ ‫دارد به حراجی بین المللی تبدیل ش��ود و از‬ ‫چند س��ال دیگر اثار هنرمندان خارج را هم‬ ‫در فهرست فروش خود بگنجاند‪.‬‬ ‫€ €اجرا های س�ال های قبل این حراج‬ ‫را رض�ا کیانیان‪ ،‬هنرپیش�ه و هنرمند‬ ‫س�ینما و تئات�ر ب�ه تنهای�ی و اجرای‬ ‫امسال ان را به شکل مشترک به همراه‬ ‫حسین پاکدل برعهده داشته است‪ .‬در‬ ‫همین زمینه با حس�ین پاکدل مجری‬ ‫و کارگردان س�ینما درباره همکاری در‬ ‫حراج تهران به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه و انتشار در کنار خلق اثر‬ ‫پاکدل درباره پیوستنش به «حراج تهران»‬ ‫گفت‪« :‬پیوس��تنم به‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫حراج تهران به دنبال دعوت دکتر سمیعی اذر‬ ‫بود و البته عالقه شخصی خودم‪ .‬حراج تهران‬ ‫هم در رابطه با کارهای فرهنگی و هنریست‬ ‫و من هم عالقه دارم مقلد فرهنگ باش��م‪ .‬در‬ ‫نخس��تین حضورم در «حراج تهران» تجربه‬ ‫بسیار جالبی داش��تم‪ .‬نمونه های حراج های‬ ‫کش��ور های خارجی را پی��ش از این دیده و‬ ‫از نحوه عملکردشان مطلع بودم‪ .‬عقیده دارم‬ ‫نمایشگاهی برای‬ ‫«زندگی در تعلیق»‬ ‫خلق اثر به وس��یله هنرمند‪ ،‬تنها بخش��ی از‬ ‫ت و ارائه‪ ،‬انتش��ار و‬ ‫ایجاد یک اثر هنری اس�� ‬ ‫معرفی ان اثر‪ ،‬بخش دیگر ایجاد اثر هنری را‬ ‫تشکیل می دهد‪ .‬با این تعریف می توان گفت‬ ‫انتش��ار و معرفی ان اثر‪ ،‬بس��یار کار بزرگی‬ ‫اس��ت و به نوعی این اتفاق در ایران در حال‬ ‫رخ دادن است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی به�ره از پول‪ ،‬در گ�ردش اقتصاد‬ ‫هنر جهان‬ ‫وی د رباره تاثیر برگ��زاری «حراج تهران»‬ ‫بر اقتصاد هنر در کش��ور گفت‪ :‬کش��ور ما از‬ ‫پول در گردش اقتصاد هنر در جهان‪ ،‬بی بهره‬ ‫اس��ت و این امر دالیل خاص خودش را دارد‬ ‫که بعضی سیاس��ی اس��ت و بعضی فرهنگی‬ ‫ک��ه مورد گفت وگ��وی ما نیس��ت و االن به‬ ‫این موض��وع نمی پردازیم‪ .‬اما به هر ش��کل‬ ‫وقتی بح��ث «کپی رایت جهانی اثار هنری»‬ ‫در کش��ور ما انچنان به رس��میت ش��ناخته‬ ‫نمی ش��ود تبعاتش برای کش��ور م��ا همین‬ ‫ش��رایط امروز می ش��ود‪ .‬ما از پول کالن در‬ ‫گردش اقتص��اد هنر در جهان بی بهره ایم‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال درامد کنس��رت هایی که برگزار‬ ‫می ش��ود یا یک تئاتر که روی صحنه می رود‬ ‫در قیاس با درامد های جهانی از هنر بیش��تر‬ ‫شبیه یک شوخی اس��ت‪ .‬اینکه بتوانیم هنر‬ ‫هنرمندان خ��ود را در بازار های جهانی ارائه‬ ‫و مطرح کنیم ـ فرقی هم نمی کند در حوزه‬ ‫هنر ه��ای تجس��می‪ ،‬ادبیات و س��ایر هنر ها‬ ‫ـ بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫هم اکنون این اتفاق با «حراج تهران» شروع‬ ‫شده‪ ،‬ولی هنوز اول راه است و مانند کودکی‬ ‫نوپاس��ت که برای راه افتادن و رس��یدن به‬ ‫مرحل��ه دویدن احتیاج ب��ه همراهی و زمان‬ ‫زی��ادی دارد‪ .‬در کل می توان گفت؛ کار هایی‬ ‫مانند «حراج تهران» می تواند در زمینه رشد‬ ‫اقتصاد هنر بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر «حراج تهران» بر اقتصاد هنر‬ ‫به گفت��ه پاکدل س��رمایه های در گردش‬ ‫بس��یاری در کشور ما هس��تند که صاحبان‬ ‫ان دوس��ت دارن��د در زمینه ه��ای مختلف‬ ‫س��رمایه گذاری کنن��د‪ ،‬چه چی��زی بهتر از‬ ‫فرهنگ و هنر؟ وی افزود‪ :‬من عقیده دارم در‬ ‫اینده ای نه چن��دان دور این حرکت می تواند‬ ‫تاثیر زیادی بر اقتصاد هنر و شرایط اقتصادی‬ ‫و حتی رش��د حرفه ای هنرمند داشته باشد‪.‬‬ ‫این ی��ک رابطه متقابل اس��ت‪ ،‬س��رمایه دار‬ ‫یک گالری تازه تاسیس در نخستین نمایشگاهش همزمان با اغاز‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬تابلوهایی هایپررئالیس��تی با موضوع حیوانات‬ ‫در حال انقراض و تاثیر انسان بر زندگی انها را به نمایش گذاشته‬ ‫است‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 5‬تابلوی بزرگ و ‪ 24‬کار در ابعاد کوچک‬ ‫با تکنیک رنگ روغن به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫این نقاشی ها به سبک هایپررئالیستی خلق شده اند و به سوژه ها‬ ‫ب��ا جزییات کامل پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬نمایش��گاه «زندگی در‬ ‫تعلیق» از ‪ ۲۹‬خرداد تا ‪ ۱۶‬تیرماه از س��اعت ‪ 16‬تا ‪ 21‬در گالری‬ ‫«اناهیتا» به نش��انی خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬پایین تر از خیابان‬ ‫استا د مطهری‪ ،‬کوچه شبنم‪ ،‬شماره ‪ 3‬میزبان عالقه مندان به هنر‬ ‫نقاشی است‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫نظرش به س��مت هنر س��وق پیدا می کند و‬ ‫ان سرمایه سبب حفظ و بهبود هنر می شود‪،‬‬ ‫از طرفی هنرمند تش��ویق ب��ه خلق اثار تازه‬ ‫و نو می ش��ود و در نهایت ای��ن اثار‪ ،‬مخاطب‬ ‫خودشان را در جامعه پیدا می کنند‪.‬‬ ‫پاک��دل درب��اره انتقادات��ی ک��ه برخی از‬ ‫هنرمندان درب��اره «حراج ته��ران» دارند و‬ ‫مقایسه ان با داللی فوتبال یا مافیای سینما‬ ‫چنین گفت‪ :‬موافق نیستم‪ .‬من فکر می کنم‬ ‫پول در گردش��ی که در «حراج تهران» برای‬ ‫فروش هر اث��ر هزینه و بعد اعالم می ش��ود‬ ‫مع��ادل قیمت یک مغازه در ش��مال ش��هر‬ ‫تهران هم نیس��ت‪ .‬درست نیست که موضوع‬ ‫را بزرگ کنی��م و همه جا را پر کنیم که چه‬ ‫پولی درحال جابه جا شدن است‪ .‬به هر شکل‬ ‫ما در حال رفتن به س��متی هستیم که ارقام‬ ‫بس��یار باالیی را در مبادالت «حراج تهران»‬ ‫ببینی��م‪ ،‬پس بای��د ظرفیت پذی��رش ان را‬ ‫هم داش��ته باش��یم‪ .‬به فرض درب��اره مقوله‬ ‫مافیای فوتبال‪ ،‬گردش پولی بسیار باالست‪،‬‬ ‫ارق��ام نجومی دارد‪ ،‬تازه ان ه��م در ایران با‬ ‫نمونه های جهانی قابل مقایسه نیست‪ .‬عقیده‬ ‫دارم همه ما باید ی��اد بگیریم در کنار هم با‬ ‫مسالمت زندگی کنیم و موفقیت یکدیگر را‬ ‫بپذیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه بسیار جذابی بود‬ ‫وی درباره تجربه اجرا در کنار رضا کیانیان‬ ‫گفت‪ :‬تجربه بسیار جذابی‬ ‫به خبرنگار‬ ‫ب��ود‪ .‬اجرای ی��ک حراجی به هم��ان اندازه‬ ‫اجرای یک کار نمایش��ی‪ ،‬دراماتیک و دارای‬ ‫بار معناس��ت‪ .‬اینکه بتوان با زب��ان نگاه و با‬ ‫زب��ان بدن مخاط��ب را ترغیب به خرید کرد‬ ‫و در تمام برنامه انرژی داش��ت و به حاضران‬ ‫هم انتقال داد کار بزرگی اس��ت و حضور در‬ ‫کنار یک استاد بسیار توانمند تئاتر و سینما‬ ‫ب��رای م��ن تجربه بس��یار جذابی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬مجری حراج بخش کالسیک امسال‬ ‫«حراج تهران» در پاس��خ به س��وال خبرنگار‬ ‫درب��اره انص��راف رض��ا کیانی��ان از‬ ‫اجرای سال اینده «حراج تهران» و احتمال‬ ‫حضورش ب��ه جای وی گفت‪ :‬اصال نمی دانم‪.‬‬ ‫این بستگی به خواست برگزار کنندگان حراج‬ ‫دارد و من خبری از ان ندارم‪ .‬از ابتدا هم قرار‬ ‫بود من بخش کال س��یک را اجرا کنم و اقای‬ ‫کیانی��ان فروش بخش م��درن را اجرا کنند‪.‬‬ ‫حضورم کنار ایشان هم با عنوان یک ازمایش‬ ‫و محک بود که ببینیم فروش اثار کالسیک‬ ‫چگونه برگزار می ش��ود‪ .‬م��ن امیدوارم اقای‬ ‫کیانیان س��ال اینده باز هم خودشان این کار‬ ‫را انجام بدهند و از هنر ایشان بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حرف اخر‪...‬‬ ‫در بررس��ی تاثیرات مثب��ت اقتصادی که‬ ‫فعالیت هایی از قبیل «حراج تهران» می تواند‬ ‫در چرخه اقتصاد هنر داش��ته باشد‪ ،‬پول در‬ ‫گ��ردش اینگون��ه مبادالت هن��ری می تواند‬ ‫ضم��ن تقویت بدن��ه هنر و تاثی��ر بر زندگی‬ ‫هنرمندان سبب ایجاد شوق و انگیزه هنرمند‬ ‫و ب��اال رفتن ذائقه هنری جامعه و اش��نایی‬ ‫بیش از پیش مردم با اثار هنری و همچنین‬ ‫معرف��ی جهانی اثار کالس��یک و مدرن هنر‬ ‫ایرانی شود‪ .‬انچه مشخص است اینکه هم سو‬ ‫و موازی با این حرکت اقتصادی و هنری باید‬ ‫در زمینه فرهنگی نیز برای معرفی این قبیل‬ ‫فعالیت ه��ا برای جامعه‪ ،‬قدم هایی برداش��ته‬ ‫شود‪ .‬پیش از این حراجی های سایر کشورها‬ ‫میزبان فروش اثار هن��ری هنرمندان ایرانی‬ ‫بوده اند اما با گس��ترش فعالیت حراج تهران‬ ‫می توان اث��ار هنری هنرمندان ایران زمین را‬ ‫در همین خاک به فروش رساند‪.‬‬ ‫عکاسی که‬ ‫با دوربینش هایکو می نویسد‬ ‫ی��ک عکاس ب��ا تاثیرپذیری از هایکو‪ ،‬عکس ه��ای مینیمال خود از‬ ‫کشورهای مختلف را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫نمایشگاه عکس مهدیار جمشیدی با عنوان «بی مرزی» با ‪ 22‬عکس‬ ‫در ‪ 2‬ان��دازه ی ‪ 70 100‬و ‪ 70 50‬برگ��زار می ش��ود‪ .‬این عکس ها با‬ ‫تاثیرپذیری از هایکو (شعر کوتاه) از ایران و چند کشور دیگر از جمله‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬فیلیپین و اندونزی گرفته شده اند‪ .‬عکس های این نمایشگاه‬ ‫ش��امل ‪ 3‬بخش «اسمان»‪« ،‬عش��ق» و «تنهایی» اس��ت‪ .‬نمایشگاه‬ ‫«بی مرزی» از ‪ 29‬خرداد تا ‪ 16‬تیرماه (به جز یکشنبه ها) از ساعت ‪16‬‬ ‫تا ‪ 20‬در گالری «ماه» به نشانی خیابان افریقا‪ ،‬کوچه گلستان‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ،26‬میزبان عالقه مندان است‪ .‬گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از‬ ‫ساعت ‪ 11:30‬تا ‪ 20‬برای مخاطبان باز است‪.‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫‹ ‹هنر معاصر ایران‬ ‫نویس�نده‪ :‬حمی��د‬ ‫ش��کن‬ ‫کشمیر‬ ‫(ریشه ها‪ ،‬دیدگاه های‬ ‫نوین)‬ ‫نشر‪ :‬نظر‬ ‫کتاب «هنر معاصر‬ ‫ایران» پی��ش از این‬ ‫به زبانی انگلیسی در‬ ‫خارج از ایران منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کتاب حاضر بخش‪‎‬هایی از ان کتاب‬ ‫انگلیسی است که برای مخاطب ایرانی تغییر یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زبان فارس��ی به جز دایره‪‎‬المعارف اقای طاهباز‬ ‫کتابی وج��ود ندارد که تاریخ یک س��ده اخیر هنر‬ ‫ای��ران را بازگ��و ک��رده باش��د هرچن��د ان کتاب‬ ‫نی��ز رویک��ردی دایره‪‎‬المعارف��ی دارد و تاریخ هنر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درواقع ما کتابی به زبان فارس��ی نداش��ته‪‎‬ایم که‬ ‫تاریخ‪‎‬نگاری هنر ایران را با همان شیوه تاریخ‏نگاری‬ ‫غربی و با نگاه به علوم سیاسی و مباحث اجتماعی‬ ‫مطرح کرده باشد و از این منظر وجود چنین کتابی‬ ‫یک ضرورت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کوسه شکم پر؛ ناقابل ‪ 12‬میلیون دالر‬ ‫مولف‪ :‬دن تامپسون‬ ‫مترج�م‪ :‬اش��کان‬ ‫زهرایی‬ ‫نشر‪ :‬انتشارات کتاب‬ ‫رهنما‬ ‫هنر معاصر چگونه‬ ‫بازاریابی می ش��ود و‬ ‫سرمایه گذاری در هنر‬ ‫معاصر چه نتیجه ای‬ ‫دارد؟ چطور ممکن است یک سرمایه گذار هوشمند‬ ‫س��اکن نیویورک ‪12‬میلیون دالر برای خرید جسد‬ ‫نیمه فاسد یک کوسه پول بدهد؟‬ ‫چه می شود که یک نقاش��ی اثر جکسون پوالک‬ ‫که ب��ا پاش��یدن رن��گ روی یک تخت��ه ی چوبی‬ ‫کشیده ش��ده‪ ،‬به قیمت ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر فروخته‬ ‫می شود؟‬ ‫اینه��ا نمونه های��ی از س��واالتی اس��ت ک��ه این‬ ‫کتاب س��عی می کند با زبانی س��اده به ان ها پاسخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫از طرف��ی دیگ��ر‪ ،‬کت��اب ت�لاش می کن��د ت��ا‬ ‫رابطه ی پیچی��ده ی میان هنرمن��دان‪ ،‬دالالن اثار‬ ‫هن��ری‪ ،‬حراجی ه��ا‪ ،‬گالری ها‪ ،‬نمایش��گاه گردانان‪،‬‬ ‫مجموع��ه داران‪ ،‬موزه ها‪ ،‬نهادهای هنری‪ ،‬ارت فرها‪،‬‬ ‫منتقدان هنری‪ ،‬سرمایه داران و عوامل دیگر دنیای‬ ‫هنر را بررس��ی کند‪ ،‬تا خواننده درک روشن تری از‬ ‫ماجراهای پشت پرده به دست اورد‪.‬‬ ‫خواندن این کتاب که مشهورترین کتاب حوزه ی‬ ‫اقتص��اد هن��ر در جهان اس��ت‪ ،‬ب��رای هنرمندان‬ ‫تجس��می‪ ،‬مجموعه داران‪ ،‬گالری داران‪ ،‬دالالن اثار‬ ‫هنری‪ ،‬عوامل موزه ها‪ ،‬خبرنگاران هنر و اشخاص و‬ ‫نهادهای عالقه مند به سرمایه گذاری در هنر توصیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬هنرمند معاصر که باید شناخت‬ ‫نویسنده‪ :‬برد فینگر‬ ‫– کریستینا ویدمن‬ ‫مترجم‪ :‬فراز حسامی‬ ‫نشر‪ :‬هنر نو‬ ‫این کتاب مقدمه ای‬ ‫اس��ت بر معرفی ‪۵۰‬‬ ‫هنرمن��د تاثیرگ��ذار‬ ‫درعرصه هنر معاصر‬ ‫ک��ه بع��د از جن��گ‬ ‫جهانی دوم در تحول در دنیا موثر بوده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان از مجموعه ای از هنرمندان در همه‬ ‫عرصه های هنر اس��تفاده ش��ده از جمله عکاسان‪،‬‬ ‫نقاش��ان‪ ،‬مجسمه س��ازان و هنرمندان پرفورمنس‬ ‫که س��عی ش��ده به معروف ترین اثرش��ان اش��اره‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬تیر ‪ 11 - 1394‬رمضان ‪ 28 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -253‬پیاپی ‪1571‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫نظامی گنجوی‪:‬‬ ‫هر که نه گویای تو خاموش به‬ ‫هر چه نه یاد تو فراموش به‬ ‫ای به ازل بوده و نابوده ما‬ ‫وی به ابد زنده و فرسوده ما‬ ‫یک چهره‬ ‫بهشت رابه بها می دهند‬ ‫نه به بهانه‬ ‫‹ ‹تحصیالت حوزوی و دانشگاهی‬ ‫ایت اهلل شهید بهش��تی در سال ‪ ۱۳۲۱‬وارد مدرسه‬ ‫ص��در و پس از تحصیل ادبی��ات عرب‪ ،‬منطق‪ ،‬کالم و‬ ‫س��طوح فقه و اصول‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۲۵‬راهی قم شد و‬ ‫به مدرس��ه حجتیه رف��ت‪ .‬در قم خارج فقه و اصول را‬ ‫نزد ایت اهلل س��ید محمد محق��ق داماد و امام خمینی‬ ‫(ره) فراگرفت و در درس ایت اهلل بروجردی نیز حاضر‬ ‫می ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬دوره دکت��رای خ��ود را در‬ ‫رش��ته فلس��فه اغاز کرد‪ .‬اما با توجه به فعالیت در قم‬ ‫و مبارزات و س��فر به المان نتوانست به موقع دوره را‬ ‫به پایان برساند و سرانجام در سال ‪ ۱۳۵۳‬از پایان نامه‬ ‫دکت��رای خود با عنوان «مس��ائل م��ا بعدالطبیعه در‬ ‫قران» دفاع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدگاه شهید بهشتی درباره اقتصاد‬ ‫شهید بهش��تی از اندیشمندانی اس��ت که در چند‬ ‫زمینه صاحبنظر اس��ت؛ یکی از ای��ن زمینه ها اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو درباره اقتص��اد و به ویژه مدل اقتصاد‬ ‫اس�لامی مباحث بس��یاری را مطرح کرده و همچنین‬ ‫در این زمینه کتاب هایی را نگاشته و سخنرانی هایی را‬ ‫ایراد کرده است‪ .‬درواقع بهشتی منتقد جدی الگوهای‬ ‫نظام س��رمایه داری و سوسیالیستی به عنوان ‪ 2‬قطب‬ ‫بزرگ اقتصادی جهان اس��ت و نظام اقتصادی اسالمی‬ ‫را منطبق بر هیچیک از الگوهای یاد ش��ده نمی داند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه در کت��اب «اقتص��اد اس�لامی»‬ ‫می نویس��د‪« :‬می توان ی��ک نظام اقتص��ادی نو پدید‬ ‫اورد که نه اقتصاد سرمایه داری است (که عمال دست‬ ‫بهره کش��ان را باز می گذارد و استثمارشدگان را به دام‬ ‫اس��تثمارگران می افکند) و نه اقتصاد سوسیالیس��تی‬ ‫همه دولتی (که عمال بس��یاری از ازادی ها را گرفته یا‬ ‫خنثی و بی اثر می کند و دولت را به صورت کارفرمای‬ ‫بزرگ یا قدرت درمی اورد)‪ .‬وی همچنین معتقد است‬ ‫که برای رس��یدن به اقتصادی اس�لامی و ایجاد یک‬ ‫نظام اقتصاد اسالمی باید به عواملی چند توجه کرد و‬ ‫این موارد را در کتاب «اقتصاد اس�لامی» برمی شمارد‬ ‫و می نویسد‪« :‬در نظام اقتصادی ما‪ ،‬باید به این عوامل‬ ‫مه��م توجه کرد‪ :‬الف) ازادی کارکننده باید تا انجا که‬ ‫ممکن است تامین شود تا انجا که نوع کار‪ ،‬محل کار‪،‬‬ ‫ساعات کار‪ ،‬کیفیت کار و نظایر ان اجباری و تحمیلی‬ ‫نباش��د و واقع��ا از روی انتخاب با محاس��به و ازادی‬ ‫ص��ورت گیرد‪ .‬ب) انگیزه انس��ان ها در تولید بیش��تر‬ ‫روزافزون ش��ود‪ ،‬و خودانگیختگ��ی تولیدی در جامعه‬ ‫روزبه روز ش��دیدتر و قوی تر ش��ود‪ .‬ج) در اختیار قرار‬ ‫دادن امکان��ات کار اقتصادی به اف��راد یکی از راه های‬ ‫تضمین ‪ 2‬اصل قبل به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمدمصطفی(ص) می فرمایند‪ :‬ماه رمضان‪ ،‬ماهى است که خداوند در ان حسنات را مى‏افزاید‬ ‫و گناهان را پاک مى‏کند و ان ماه برکت است‪.‬‬ ‫شیوه نامه شرعی و قانونی برگزاری کنسرت‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ش��یوه نامه ای برای رعایت تمام ش��ئون‬ ‫ش��رعی‪ ،‬قانون��ی و عرف��ی برگ��زاری‬ ‫کنسرت ها تدوین می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عل��ی جنتی گفت‪:‬‬ ‫درب��اره کنس��رت ها هماهنگی های��ی از‬ ‫گذش��ته هم بوده ولی اکن��ون در حال‬ ‫تدوین ش��یوه نامه ای هستیم تا برگزاری‬ ‫کنس��رت ها قانونمن��د و چارچ��وب ان‬ ‫مشخص باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ما به عن��وان وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول صدور‬ ‫مجوز برای برگزاری کنسرت ها هستیم‬ ‫و ش��ئون ش��رعی‪ ،‬قانون��ی و عرفی این‬ ‫کنس��رت ها با توجه به حساسیت هایی‬ ‫که در برخی از ش��هرها و مناطق وجود‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫تاریخ انقالب اس�لامی‪22 ،‬بهمن س��ال‪ 57‬مشحون‬ ‫از ش��خصیت ها و چهره های تاریخ س��ازی است که در‬ ‫راس انها ش��هید ایت اهلل بهش��تی ق��رار دارد ‪ .‬وی به‬ ‫هم��راه ‪72‬تن دیگر از یاران انقالب در انفجار بمب در‬ ‫دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی در هفتم تیرماه‬ ‫‪ 1360‬به ش��هادت رسید و اینک ‪ 34‬سال است که از‬ ‫ش��هادت وی و ‪ 72‬تن از ی��اران انقالب می گذرد‪ .‬این‬ ‫چهره نامدار و شاخص در دوم ابان ‪ 1307‬در اصفهان‬ ‫به دنیا امد ‪ .‬او نخستین رییس دیوان عالی کشور پس‬ ‫از انقالب و نخستین دبیر کل حزب جمهوری اسالمی‬ ‫و نایب رییس مجلس خبرگان بود‪ .‬او در زمان انقالب‬ ‫اس�لامی و پس از پیروزی ان س��خنرانی های زیادی‬ ‫انجام داد که بس��یاری از س��خنان او ب��ه عنوان نکات‬ ‫بس��یار تاثیر گذار اجتماعی – سیاس��ی باقی ماند‪ ،‬از‬ ‫جمله‪« :‬بهشت را به بها می دهند نه به بهانه»‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫قرن هاس��ت که بش��ر از رحمت الهی یعن��ی باران با‬ ‫تمامی وج��ود بهره برداری می کند و قرن هاس��ت که‬ ‫معنای خشکس��الی را به اش��کال مختل��ف فهمیده و‬ ‫نقش اب را؛ اما همچن��ان این ماده حیاتی را به هدر‬ ‫می دهد ‪ .‬در کشور ما‪ ،‬مسئله حفظ اب و صرفه جویی‬ ‫در مصرف ان‪ ،‬گاهی تا حد التماس هم کشیده شده و‬ ‫سوال این است ما کی می خواهیم بیدار شویم‪ ،‬زمانی‬ ‫که دیگر همه منابع اب زیر زمینی و رودخانه ای کشور‬ ‫خشکیده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته شدن پرونده سدسازی‬ ‫مهر‪ :‬وزیر نیرو با اعالم اینکه با ساخت ‪ ۱۱۸‬سد دیگر‬ ‫پرونده سدس��ازی در ایران بسته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫قوانین تشویقی و جریمه برای مشترکان کم مصرف و‬ ‫پرمصرف اب داش��ته باشیم‪ .‬حمید چیت چیان گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ ٦٠٠‬س��د در کل کشور وجود‬ ‫دارد و تع��داد س��دهای بزرگ نیز به ‪ ١٤٠‬رس��یده و‬ ‫برنامه احداث ‪ ١١٨‬س��د بزرگ را نیز در سراسر کشور‬ ‫داریم‪ .‬وزیر نیرو با اش��اره به ظرفیت سدسازی کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زمانی که این تعداد سد ساخته شود دیگر‬ ‫امکان سدسازی در کش��ور وجود ندارد؛ بنابراین باید‬ ‫اب را مدیریت کنیم‬ ‫راهکارهای درست مصرف کردن را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬هفته بی باران‬ ‫ایرنا‪ :‬وزارت نیرو اعالم کرد‪ :‬بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫‪ 31‬اس��تان کش��ور در ‪ 3‬هفت��ه گذش��ته‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫بارندگی نداش��تند و کاهش��ی در می��زان بارندگی به‬ ‫میزان ‪ 14‬درصد را نسبت به مدت مشابه در سال ‪93‬‬ ‫داش��ته اند‪ .‬حجم بارش های کشور از ابتدای سال ابی‬ ‫جاری (مهرماه ‪ )93‬تا پایان هفته نخس��ت تیرماه ‪94‬‬ ‫به میزان ‪ 183‬میلی متر ثبت ش��ده که این رقم در ‪3‬‬ ‫هفته گذشته هیچ تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت عرضه و تقاضای اب‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس پژوهش��کده علوم محیطی دانش��گاه‬ ‫ش��هید بهشتی گفت‪ :‬با توجه به تشدید بحران اب در‬ ‫کشور مهم ترین اقدام برای بیرون امدن از چالش های‬ ‫فعل��ی‪ ،‬مدیریت عرضه و تقاضا در مصرف اب اس��ت‪.‬‬ ‫ایم��ان لیاقتی ب��ا بیان اینکه از لح��اظ اقتصادی باید‬ ‫زمینه ه��ای عرض��ه و تقاضای مص��رف اب ارزیابی و‬ ‫شناسایی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تنظیم عرضه و تقاضا در‬ ‫مص��رف اب و بکارگیری فناوری های نوین می توان از‬ ‫فرقانی رییس دانشکده ارتباطات شد‬ ‫س��لیمی‪ ،‬ریی��س دانش��گاه عالم��ه‬ ‫طباطبای��ی در مراس��م تودی��ع‬ ‫محمدحس��ین پناه��ی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫دانشکده ارتباطات و معارفه سیدمهدی‬ ‫فرقان��ی‪ ،‬ریی��س جدید این دانش��کده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه با همکاری همه‬ ‫اعضای هیات علمی دانشکده های علوم‬ ‫اجتماعی امروز ش��اهد استقالل رسمی‬ ‫دانشکده ارتباطات هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬وی همچنی��ن با‬ ‫اشاره به پیش بینی ساختمان دانشکده‬ ‫ارتباط��ات در مح��ل پردی��س دهکده‬ ‫المپی��ک اضاف��ه ک��رد‪ :‬امیدواریم که با‬ ‫تخلیه دانشکده روان شناسی و انتقال به‬ ‫ساختمان جدید‪ ،‬دانشکده ارتباطات به‬ ‫این محل منتقل شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه این مراس��م پناهی‪ ،‬رییس‬ ‫دانش��کده علوم اجتماعی و سرپرس��ت‬ ‫س��ابق دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبای��ی نی��ز اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫امی��دوارم با توجه به ت��وان بالقوه قوی‬ ‫این دانش��کده در اینده نزدیک جایگاه‬ ‫ارزشمند خودش را در خانواده دانشگاه‬ ‫و در سطح کشور بازیابد‪.‬‬ ‫مه��دی فرقان��ی گف��ت‪ :‬مطمئنم که‬ ‫ام��روز روح دکت��ر معتمدن��ژاد در این‬ ‫جلس��ه حاض��ر و از ای��ن اتفاق بس��یار‬ ‫شادمان است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫سالروز شهادت ‪ 72‬تن در هفتم تیر‬ ‫دارد به ویژه با توجه به حساس��یت های‬ ‫دینی رعایت خواهد شد‪.‬‬ ‫جنت��ی اضافه کرد‪ :‬به کنس��رت هایی‬ ‫اجازه اجرا داده خواهد ش��د که با توجه‬ ‫به حساسیت های عرفی متفاوت باشد و‬ ‫نیروی انتظامی نیز ب��ا توجه به وظایف‬ ‫قانونی درباره اماکن اجازه الزم را صادر‬ ‫می کند‪ ،‬قرار ما این است که هماهنگی‬ ‫بین ‪ 2‬نهاد به طور کامل انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر ارشاد همچنین گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫بتوانی��م کنس��رت هایی ب��رای جوانان‬ ‫که نیاز به ایجاد فضای ش��اد و بانش��اط‬ ‫دارند با رعایت همه شئون برگزار کنیم‪،‬‬ ‫مش��کلی در این زمینه به وج��ود نیاید‬ ‫و دوگانگ��ی و ناهماهنگ��ی نیز در بین‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫فرمان بنده خدا به مالک اشتر‬ ‫امی�ر مومن�ان حضرت عل�ی علیه السلام که‬ ‫بی بدیل ترین انس�ان های تاریخ بع�د از پیامبران‬ ‫اس�ت در فرم�ان خود ب�ه مالک اش�تر‪ ،‬فرمانده‬ ‫س�پاه و فرمان�دار مصر در زمان خالفت ایش�ان‪،‬‬ ‫درخش�ان ترین روش و تدبی�ر سیاس�تمداری و‬ ‫مدیری�ت را ب�رای تمامی اعص�ار و قرن ها برجای‬ ‫گذاشته اند‪ .‬بار دیگر می خوانیم این خطابه پرشور‬ ‫را‪ :‬به نام خداوند بخشنده مهربان‪ ،‬این فرمان بنده‬ ‫خدا على امیر مومنان‪ ،‬به مالک اش�تر پسر حارث‬ ‫اس�ت‪ ،‬در عه�دى که ب�ا او دارد‪ .‬هنگامى که او را‬ ‫ب�ه فرماندارى مصر برمى گزین�د تا خراج ان دیار‬ ‫را جم�ع اورد و با دش�منانش نبرد کند‪ ،‬کار مردم‬ ‫را اصالح و ش�هرهاى مصر را اباد س�ازد‪ .‬این بنده‬ ‫خدا‪ ،‬مالک اشتر را به ترس از خدا فرمان مى دهد‪،‬‬ ‫و اینک�ه اطاعت خدا را ب�ر دیگر کارها مقدم دارد‬ ‫و انچه در کتاب خدا امده‪ ،‬از واجبات و س�نت ها‬ ‫را پی�روى کند‪ ،‬دس�توراتى که جز ب�ا پیروى انها‬ ‫رس�تگار نخواهد ش�د و جز با نش�ناختن و ضایع‬ ‫کردن انها جنایتکار نخواهد گردید‪.‬‬ ‫نجوای دل‬ ‫برای بزرگمهر‬ ‫پر از مهر‬ ‫این بحران تا حدودی نجات یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 6‬شهر کم اب در خوزستان‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب خوزستان گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ 6‬ش��هر در این استان با تنش ابی مواجه اند‬ ‫اما با این وجود جیره بندی اب انجام نمی شود‪ .‬محسن‬ ‫درفش��ان این شهرها را ش��امل اللی‪ ،‬سالند‪ ،‬حسنیه‪،‬‬ ‫ایذه‪ ،‬اغاجاری و صیدون اعالم کرد و افزود‪ :‬این تنش‬ ‫از حیث کمی اس��ت و از نظر کیفی مشکلی در تامین‬ ‫اب اش��امیدنی این شهرها وجود ندارد‪ .‬وی علت این‬ ‫تنش ابی را خشکسالی های اخیر و کمبود بارش ها در‬ ‫استان خوزستان و اس��تان های باالدست اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬صرفه جویی در مصرف اب بهترین راه مقابله با‬ ‫این تنش ابی است‬ ‫الیحه فرزندخواندگی‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی‪،‬‬ ‫ضم��ن تش��ریح الیح��ه فرزندخواندگی‬ ‫و تصوی��ب ان در کمیس��یون اجتماعی‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬ای��ن الیحه ب��ه زودی به‬ ‫تصویب هیات دولت می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حبیب اهلل مس��عودی‬ ‫افزود‪ :‬الیحه فرزندخواندگی مدتی است‬ ‫که در کمیس��یون اجتماع��ی دولت به‬ ‫تصویب رس��یده و ب��رای تصویب نهایی‬ ‫منتظر تصمیم دولت هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 2 :‬موضوع مهم از این الیحه‬ ‫در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب‬ ‫رسید که یکی مربوط به درج مشخصات‬ ‫والدین واقعی کودک در احکام س��جلی‬ ‫ثبت احوال بود به طوری که براساس این‬ ‫مف��اد‪ ،‬نام واقعی والدین کودک دیگر در‬ ‫شناس��نامه وی درج نمی شود و فقط در‬ ‫احکام سجلی ثبت احوال این مشخصات‬ ‫ثبت می شود‪.‬‬ ‫مس��عودی ب��ا اش��اره به اینک��ه ثبت‬ ‫اس��م والدین در شناس��نامه می توانست‬ ‫برای کودک مش��کل افرین باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس الیحه قرار بود ن��ام والدین در‬ ‫شناسنامه بیاید که با تصمیم کمیسیون‬ ‫اجتماعی و برای رفع مشکالت احتمالی‬ ‫که ب��رای فرزندخوانده ممکن بود پیش‬ ‫بیاید قرار ش��د فقط در ثبت احوال‪ ،‬این‬ ‫مشکالت موجود باشد‪.‬‬ ‫‪320‬میلیارد تومان‬ ‫برای مرخصی زایمان‬ ‫عکس از ؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫تاللو کالم موال‬ ‫مع��اون فنی و درامد س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورتی ک��ه دولت ‪320‬میلی��ارد تومان‬ ‫درب��اره افزایش مرخصی زایم��ان از ‪ 6‬به ‪ 9‬ماه به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند ما می توانیم‬ ‫ای��ن قان��ون را اجرایی کنی��م‪ .‬به گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫محمدحس��ن زدا درباره افزایش مرخصی زایمان از‬ ‫‪ 6‬به ‪ 9‬م��اه اظهارکرد‪ 4 :‬تا ‪ 5‬بار مکاتباتی با دولت‬ ‫مبنی بر افزایش مرخصی زایمان انجام ش��ده که اگر‬ ‫بودج��ه الزم را در اختیار دارد‪ ،‬به س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی اختصاص دهد تا این مصوبه اجرایی شود‪.‬‬ ‫زدا افزود‪ :‬براساس مواد ‪ 26‬و ‪ 29‬قانون برنامه پنجم‪،‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی می توان��د تا زمانی که بار‬ ‫مالی مصوبات تخصیص نیافته اس��ت ان مصوبه را‬ ‫اجرایی نکند و در ص��ورت اجرا‪ ،‬خالف قانون عمل‬ ‫ن زمینه منع قانونی دارد‪.‬‬ ‫کرده است و سازمان در ای ‬ ‫سعید فانیان‬ ‫مدیرعامل خبرگزاری تقریب‬ ‫و مدیر پیشین شبکه جهانی جام جم‬ ‫ناصر بزرگمهر را نزدیک ‪ 30‬سال است می شناسم‪ ،‬او‬ ‫یک فعال فرهنگی و رس��انه ای به تمام معناس��ت‪ .‬اقای‬ ‫بزرگمهر در ‪ 4‬دهه گذشته حداقل در ‪ 3‬حوزه مطبوعات‪،‬‬ ‫دانش��گاه و رادیو تلویزیون فعال ب��وده و فعالیت های او‬ ‫ممتاز است‪ .‬به شخصه در ‪ 2‬حوزه صداوسیما و دانشگاه‪،‬‬ ‫هم��کاری و ارتباط نزدیک با وی را در طول س��ال های‬ ‫زیادی تجرب��ه کرده ام‪ .‬تدری��س دروس روابط عمومی‬ ‫و رس��انه در دانش��گاه های مختل��ف و مدیریت چندین‬ ‫س��اله گروه علمی و اموزشی در دانشکده فرهنگ و هنر‬ ‫دانشگاه علمی کاربردی ازجمله فعالیت های دانشگاهی‬ ‫اوس��ت‪ .‬بزرگمهر چه در تدریس و چه به شکل اموزش‬ ‫مس��تقیم در تحریریه ه��ای نش��ریات مختل��ف با صبر‬ ‫و حوصل��ه و مهربان��ی که از صفات بارز اوس��ت هزاران‬ ‫دانشجوی عالقه مند را در حوزه تخصصی روابط عمومی‬ ‫همچنین رس��انه اموزش داده است و اینک صدها نفر از‬ ‫ش��اگردان او در تحریریه ها و روابط عمومی سازمان های‬ ‫مختلف فعال و منش��ا اثر می باش��ند‪ .‬خودم بیش از ‪10‬‬ ‫نشریه تخصصی اعم از روزنامه‪ ،‬مجله و فصلنامه را رویت‬ ‫کرده ام که بزرگمهر موس��س و اغاز کننده انتش��ار ان‪،‬‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر بوده است‪.‬‬ ‫در حوزه کارشناس��ی و اجرا در برنامه های صداوسیما‬ ‫نی��ز بزرگمه��ر دوران موفق و تاثیر گ��ذاری را طی کرده‬ ‫و همواره کارهایش ش��اخص است‪ .‬یکی از پررنگ ترین‬ ‫و موفق تری��ن حضوره��ای تلویزیون��ی بزرگمهر اجرای‬ ‫برنامه ارتباط نزدیک در ش��بکه جهانی جام جم اس��ت‪.‬‬ ‫بزرگمهر در اجرای چند برنامه زنده برای ایرانیان خارج‬ ‫از کش��ور فعال بود ازجمله برنامه زنده «ارتباط نزدیک»‬ ‫که بسیار پرمخاطب و موفق بود‪ .‬در این برنامه زنده که‬ ‫با حضور مس��ئوالن و کارشناس��ان طراز اول حوزه های‬ ‫مختلف اجرا می ش��د ایرانیان مقیم کشورهای گوناگون‬ ‫در تماس مس��تقیم مس��ایل‪ ،‬مش��کالت‪ ،‬پیشنهادات و‬ ‫نقده��ای خود را نس��بت به روند کاره��ا ابراز می کردند‬ ‫و پاس��خ های خود را در مسیر چاره جویی و حل مسایل‬ ‫دریاف��ت می کردند‪ .‬زنده بودن برنامه‪ ،‬بی واس��طه بودن‬ ‫تماس ها و ط��رح ازاد نظرات همچنین اجرای صمیمی‬ ‫و در عی��ن حال کارشناس��ی و وس��واس بزرگمهر برای‬ ‫حل مشکالت مردم باعث شده بود که این برنامه موفق‬ ‫چندین س��ال روی انتن باشد و همواره جزو برنامه های‬ ‫موثر و پرطرفدار ارزیابی ش��ود‪ .‬در بررس��ی کارشناسی‬ ‫همچنین با دریافت نظرات ایرانیان مقیم خارج کش��ور‪،‬‬ ‫بزرگمهر در ‪ 2‬سال مختلف‪ ،‬عنوان مجری برتر از دیدگاه‬ ‫مخاطب��ان را از ان خ��ود کرد‪ .‬ب��دون تردید بزرگمهر از‬ ‫فعال ترین شخصیت های رس��انه ای کشور در سال های‬ ‫اخیر بوده و هست‪ .‬در این روزهای پرمعنویت ماه مبارک‬ ‫رمضان از خدای منان برای س�لامتی این دوست عزیز و‬ ‫تالش��گر صحنه فرهنگ و رسانه کشور سالمتی‪ ،‬صحت‬ ‫و شفای عاجل و کامل مسئلت داریم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!