روزنامه صمت شماره 254 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 254

روزنامه صمت شماره 254

روزنامه صمت شماره 254

‫رئیس جمهور پیشنهاد داد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫تدوین قانون‬ ‫برای جرائم سیاسی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 254‬پیاپی ‪ 32 1572‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫پرونده انتقال مهراباد‬ ‫مختومه شد‬ ‫هزارانمیلیاردسرمایه‬ ‫عمی شود‬ ‫ازاستانبولجم ‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه پیش��گیری نخستین‬ ‫قدم در مبارزه با فساد است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫باید تالش کنیم تا از وقوع فس��اد پیشگیری شود‬ ‫و این کار ب��ا قانونمداری‪ ،‬از بی��ن رفتن امضاهای‬ ‫طالیی‪ ،‬ایجاد ش��فافیت در اطالعات و از بین بردن‬ ‫ی��ا به حداقل رس��یدن اس��تثنائات در قانون و نیز‬ ‫مدرن کردن نظام اداری و دولت الکترونیک محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس نعمت زاده به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران تشریح کرد‬ ‫گام هایی برای رونق تولید‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کردستان در رویای صادرات‬ ‫توت فرنگی‬ ‫‪25‬‬ ‫ذخایر غنی‬ ‫در پستوی معادن متروکه‬ ‫تجاری سازی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫دستاورد های نانو بهداشتی‬ ‫«بله» مشروط‬ ‫به تولیدکنندگان شیر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫نقش صنعت در‬ ‫توسعه پایدار اقتصادی‬ ‫امراله قدیری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫‪4‬‬ ‫معدن نیازمند تصمیمات‬ ‫هوشمندانه است‬ ‫محمد بیاتیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع ومعادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪5‬‬ ‫تحلیل صادرات‬ ‫غیرنفتی در سال ‪93‬‬ ‫شرایط خودرو سازان‬ ‫در پسا تحریم‬ ‫ایست! زمین در حال‬ ‫گرم شدن است!‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس‬ ‫امین مالکی‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫امراله امینی‬ ‫‪7‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫حسین صادقی‬ ‫‪11‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫«اگهی مناقصه خرید یک دستگاه اسکنر لیزری سه بعدی‬ ‫‪ STONEX‬مدل ‪»X300‬‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪5‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪30‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫جوالنجهانی‬ ‫«جهاز»‬ ‫‪10‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫وزارت کش��ور کویت با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم‬ ‫کرد که فرد تروریس��تی که باعث این حادثه هولناک‬ ‫شده «فهد س��لیمان البقاع» نام دارد و دارای تابعیت‬ ‫عربستان است‪.‬‬ ‫جنگنده های ائتالف به رهبری ال سعود در ادامه‬ ‫تجاوز به خاک یمن‪ ،‬مناطق مختلفی را در ‪ 6‬اس��تان‬ ‫این کشور بمباران کردند‪.‬‬ ‫«بشار اس��د» رییس جمهوری س��وریه گفت که‬ ‫حمالت تروریستی که در کشورهای مختلف جهان رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬نش��انگر ان است که تروریسم به یک مشکل‬ ‫جهانی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دولت کره جنوبی برای نجات اقتصاد این کش��ور‬ ‫و حیات بخش��یدن دوباره ب��ه ان که از ضربات مهلک‬ ‫بیم��اری «م��رس» رنج می ب��رد‪ ،‬مح��رک اقتصادی‬ ‫‪ 13‬میلیارد دالری در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫«هان��س یورگ ش��لینگ» وزیر دارای��ی اتریش‬ ‫گفت ک��ه خروج یون��ان از منطقه ی��ورو به طور حتم‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫گروهک تروریس��تی داع��ش در حمله ای دوباره‪،‬‬ ‫س��عی کرد تا ش��هر کوبانی (عین العرب) در ش��مال‬ ‫س��وریه را تصرف کن��د‪ ،‬اما نیروهای ارتش س��وریه و‬ ‫مبارزان کرد موفق ش��دند تروریست ها را از این شهر‬ ‫م��رزی بی��رون برانند و کنترل کامل ان را در دس��ت‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری یمنی «س��با» به نق��ل از یک منبع‬ ‫نظامی‪ ،‬کش��ته ش��دن ایمن قراطیس یکی از رهبران‬ ‫شبکه تروریستی القاعده در یمن را تایید کرده است ‪.‬‬ ‫یک مقام پلیس شهر «پونا» در ایالت «ماهاراشترا»‬ ‫هند اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ 90‬دس��تگاه خودرو در ش��هر‬ ‫«پونا» در این ایالت غربی هند به اتش کشیده شد‪.‬‬ ‫«مانوئل والس» نخس��ت وزیر فرانسه در مطلبی‬ ‫نوشت‪« :‬ما با اسالم در جنگ نیستیم‪».‬‬ ‫امریکا به بهانه «تهدید روسیه» در منطقه بالتیک‬ ‫(لیتوان��ی‪ ،‬لتونی و اس��تونی) تالش می کند‪ ،‬س��وئد و‬ ‫کشورهای دیگر را متقاعد کند که بدون حضور امریکا‬ ‫امنیت این کش��ورها اسیب خواهد دید و روسیه قصد‬ ‫تهاجم نظامی به منطقه را دارد‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت یمن اعالم کرد‪ :‬تاکنون ‪8622‬‬ ‫نفر در اس��تان عدن ب��ه بیماری «ت��ب دنگی» مبتال‬ ‫ش��ده اند که از این میان ‪ 586‬نفر ب��ه دلیل نبود دارو‬ ‫ناشی از محاصره یمن از سوی عربستان و متحدانش‪،‬‬ ‫جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫یک مقام ارتش در شرق افغانستان اعالم کرد که‬ ‫‪ 12‬تن از اف��راد داعش و طالبان در درگیری بین این‬ ‫‪ 2‬گروه در شهرس��تان «خوگیانی» کشته و ‪ 13‬تن از‬ ‫انها زخمی شدند‪.‬‬ ‫مناب��ع خب��ری اس��تان ع��دن از عقب نش��ینی‬ ‫جزئ��ی نیروه��ای مقاوم��ت مردمی یمن متش��کل از‬ ‫گارد ریاس��ت جمهوری و نیروه��ای طرف��دار صال��ح‪،‬‬ ‫رییس جمهوری س��ابق یمن و انصاراهلل از این اس��تان‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫درپ��ی حمله تروریس��تی که در هت��ل «امپریال‬ ‫مرحبا» در تونس روی داد و منجر به کش��ته ش��دن‬ ‫‪ 39‬گردشگر خارجی شد‪ ،‬بیشتر گردشگران خارجی به‬ ‫صورت گروهی درحال ترک این کشور هستند‪.‬‬ ‫حم��زه الحوثی‪ ،‬عضو ش��ورای سیاس��ی جنبش‬ ‫انص��اراهلل و نماینده این جنبش در نشس��ت ژنو اعالم‬ ‫ک��رد ک��ه مولفه های سیاس��ی یمنی درح��ال حاضر‬ ‫تش��کیل دولت مبتنی بر «مشارکت ملی» میان همه‬ ‫گروه ها را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫ماری��ن لو پ��ن‪ ،‬رییس حزب جبهه ملی فرانس��ه‬ ‫تعطیلی مس��اجد س��لفی را در سراس��ر این کش��ور‬ ‫خواستار شد‪.‬‬ ‫نجم الجب��وری‪ ،‬فرمانده عملیات نینوا اعالم کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از فرماندهان نظامی تروریس��ت های داعش در‬ ‫موصل ب��ه همراه ‪ 10‬ت��ن از همراهان��ش به هالکت‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫سازمان ازادیبخش فلسطین (ساف) کمیته ای را‬ ‫مس��ئول مذاکره با جنبش مقاومت اسالمی (حماس)‬ ‫و جهاد اس�لامی در زمینه تشکیل دولت وحدت ملی‬ ‫جدید کرد‪.‬‬ ‫«مای��کل فالون» وزی��ر دفاع انگلیس خواس��تار‬ ‫مقابله با تهدیدات تروریس��تی و ایدئولوژی مس��موم‬ ‫افراط گرایی شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر خارجه س��وریه تصری��ح کرد که‬ ‫کش��ورش ب��ا دولت های حامی تروریس��م مس��امحه‬ ‫نمی کن��د و این کش��ورها فقط زمان��ی از خواب بیدار‬ ‫می شوند که تروریسم دامن خودشان را هم بگیرد‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا اعالم کرد‪ :‬کمک های مالی به یونان‬ ‫پس از به بن بست رسیدن مذاکرات متوقف می شوند‪.‬‬ ‫دولت انگلیس مرگ دس��ت کم ‪ 15‬انگلیس��ی در‬ ‫حادثه تروریستی تونس را تایید کرد‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه روس��یه‪ :‬ائت�لاف به رهبری‬ ‫امریکا با گروه تروریستی داعش مبارزه جدی نمی کند‪.‬‬ ‫در حمله افراد مسلح به اردوگاهی نظامی در شرق‬ ‫جمهوری دموکراتیک کنگو‪ ،‬دس��ت کم ‪ 8‬نفر کشته و‬ ‫‪ 12‬تن دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهوری در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه‪:‬‬ ‫امادگیدولتبرایهمکاریدرتدوینقانونبرایجرائمسیاسی‬ ‫رییس جمهوری روز یکشنبه در همایش گرامیداشت‬ ‫هفته قوه قضاییه‪ ،‬ش��رط نخس��ت توس��عه در کشور را‬ ‫دستگاه قضایی کارامد دانست و گفت‪ :‬وحدت و سرمایه‬ ‫اجتماعی نظام در گرو عدالت قضایی است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در ای��ن همایش که روس��ای قوای‬ ‫قضایی��ه و مقننه نیز حضور داش��تند‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫امروز قوه قضاییه مبنا و پشتوانه حرکت جامعه به سوی‬ ‫پیشرفت و توس��عه در عرصه های مختلف است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬افزایش سرمایه اجتماعی‪ ،‬وحدت و انسجام میان‬ ‫اق��وام و مذاهب و بسترس��ازی برای توس��عه اقتصادی‬ ‫بدون حضور و فعالیت دستگاه قضایی امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به تفاوت انتظار از دستگاه قضایی کشور‬ ‫در مقایس��ه با نظام قضایی س��ایر کش��ورهای دنیا افزود‪:‬‬ ‫دس��تگاه قضایی نظام جمهوری اسالمی ایران باید مبتنی‬ ‫بر شرع‪ ،‬قدرتمند‪ ،‬کارامد و در دسترس همگان باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��یعه و سنی‪ ،‬مسلمان و مسیحی‪،‬‬ ‫این قوم و ان قوم‪ ،‬این جناح و ان جناح و یا این حزب‬ ‫و ان حزب‪ ،‬کوچکترین تفاوتی در برابر دستگاه قضایی‬ ‫نباید داش��ته باش��ند‪ .‬هرکس با هر م��رام و هر گرایش‬ ‫دسترسی مردم را به دستگاه قضایی اسان کنیم‬ ‫ریی��س قوه قضایی��ه گف��ت‪ :‬در‬ ‫تالش��یم تا دسترس��ی م��ردم به‬ ‫دس��تگاه قضایی را اسان کنیم و‬ ‫اطمینان بخشی را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار خبرگزاری‬ ‫ص��دا و س��یما‪ ،‬ای��ت اهلل امل��ی‬ ‫الریجانی در همایش بزرگداش��ت‬ ‫هفت��ه قوه قضاییه اف��زود‪ :‬تالش‬ ‫برای نظارت های مس��تقیم و اس��تفاده از فناوری‬ ‫نوین پیش��خوان خدمت از جمله مواردی است که‬ ‫بابی مس��تقل را می طلبد‪ .‬ایت��اهلل الریجانی گفت‪:‬‬ ‫مجموع پرونده هایی که در محاکم تش��کیل ش��ده‬ ‫به اضافه پرونده هایی که در شورای حل اختالف و‬ ‫در اجرای احکام‪ ،‬حدود ‪ 15‬میلیون پرونده است‪.‬‬ ‫رییس قوه قضاییه گفت‪ :‬ما بر حسب معیارهایی‬ ‫که در دنیا مطرح اس��ت‪ ،‬تعداد نیروی انس��انی ما‬ ‫کم اس��ت ‪ ،‬بر حس��ب برخی از گزارش ها برخی از‬ ‫کش��ورها مانن��د المان به ازای ه��ر ‪ 100‬هزار نفر‬ ‫خبر ویژه‬ ‫بیس��ت و چند نفر قاضی دارند و‬ ‫در برخی از کش��ور ها ‪ 18‬و برخی‬ ‫دیگر ‪ 14‬قاضی است در کشور ما‬ ‫بین ‪ 8‬تا ‪ 9‬قاضی است‪.‬‬ ‫ریی��س ق��وه قضائیه با اش��اره‬ ‫به مس��ئله محیط زیس��ت‪ ،‬زمین‬ ‫خواری و تغییر کاربری زمین های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اصل ‪50‬‬ ‫قانون اساسی بحث محیط زیست مطرح شده است‬ ‫اما تغییر کاربری اراضی انجا را ش��اید با ‪ 500‬سال‬ ‫نش��ود درست کرد این اراضی درحال تبدیل شدن‬ ‫به ساختمان است که این کار بسیار اشتباهی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قانون برنامه پنجم برای ما مجوز‬ ‫‪ 4‬هزار قاضی صادر کرده که بر این اساس تا پایان‬ ‫سال گذشته ‪ 2‬هزار و ‪ 900‬نفر جذب شد و تا اخر‬ ‫امس��ال نیز هزار و ‪ 100‬قاضی وارد دس��تگاه قضا‬ ‫می شود که این مهم تحول بسیار خوبی در نوسازی‬ ‫نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫سیاس��ی وقتی به خانه قضا مراجعه می کند انجا را باید‬ ‫خانه عدل‪ ،‬انصاف و برابری ببیند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در بخش دیگری از س��خنانش با بیان‬ ‫اینکه پیش��گیری نخس��تین قدم در مبارزه با فساد است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه باید تالش کنیم تا از وقوع فس��اد‬ ‫پیش��گیری ش��ود و این کار با قانونم��داری‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫امضاهای طالی��ی‪ ،‬ایجاد ش��فافیت در اطالعات و از بین‬ ‫بردن یا به حداقل رسیدن استثنائات در قانون و نیز مدرن‬ ‫کردن نظام اداری و دولت الکترونیک محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬پیش��گیری از بروز فساد امکانپذیر‬ ‫است و ‪3‬قوه در کنار هم می توانند با اجرای بهتر قانون‬ ‫و ایجاد شفافیت مانع از بروز فساد شوند و در عین حال‬ ‫اگر فسادی رخ داد باز هم این همکاری الزم است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اظه��ار امیدواری نس��بت به اینک��ه در دولت‬ ‫یازدهم و با کمک ‪ 2‬دس��تگاه بتوان جرائم سیاس��ی را‬ ‫تدوی��ن کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید با تدوین الیحه جرم سیاس��ی‬ ‫معلوم ش��ود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست تا‬ ‫نشاط سیاسی در جامعه افزایش یابد و وجهه کشور در‬ ‫دنیا باال و باالتر برود‪.‬‬ ‫ایران را از مذاکره منصرف نکنید‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬تصور نکنی��د ایران نیازمند‬ ‫توافق اس��ت‪ ،‬ما از توافق استقبال‬ ‫می کنیم‪ ،‬اما فکر نکنید اگر فش��ار‬ ‫بیش��تری بیاوری��د ای��ران تحمل‬ ‫می کند‪ .‬ایران را از مذاکره منصرف‬ ‫و مجب��ور نکنی��د ای��ران مس��یر‬ ‫هس��ته ای را با ش��تاب بیش��تری‬ ‫طی کند‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬علی‬ ‫الریجان��ی گفت‪ :‬حوادثی که پ��س از انقالب بر این‬ ‫ملت و کش��ور گذش��ت انقدر ابع��اد متنوعی از نظر‬ ‫کمیت و شدت داش��ته است که بسیار قابل مطالعه‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به صحبت های بسیار خوب رهبری‬ ‫درباره بحث هسته ای گفت‪ :‬ایشان به خوبی توضیح‬ ‫دادند که چگونه در چند س��ال اخیر این موضوع از‬ ‫نظر مذاکرات ش��کل گرفت‪ .‬الریجانی گفت‪ :‬غرب از‬ ‫تحریم به اصطالح فلج کننده خود علیه ایران ناامید‬ ‫ش��د‪ .‬رییس مجلس شورای اس�لامی گفت ‪ :‬غربی ها‬ ‫مجبور به پذیرش تحقیق و توسعه‬ ‫و غنی س��ازی در ایران شدند‪ .‬وی‬ ‫خطاب ب��ه انان تاکید کرد‪ :‬ش��ما‬ ‫مجب��ور ش��ده اید غنی س��ازی و‬ ‫تحقیق و توس��عه را بپذیرید پس‬ ‫رفت��ار عاقالنه داش��ته باش��ید که‬ ‫این مهم نی��ز نیازمند پایبندی به‬ ‫حرف ه��ای خودتان اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫مجلس شورای اسالمی از طوالنی بودن بوروکراسی‬ ‫در زمین��ه تولید انتقاد ک��رد و گفت‪ :‬اکنون بیش از‬ ‫‪ 200‬روز کارهای اداری بخش تولید طول می کش��د‬ ‫و این علت فرار سرمایه گذاران است‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون بانک ها به گونه ای عمل می کنند که‬ ‫گویا کش��ور مش��کلی ندارد‪ .‬الریجانی افزود‪ :‬اینکه‬ ‫عناوین مجرمانه‪ ،‬حدود ‪ 2000‬عنوان چگونه کاهش‬ ‫یابد باید در این زمینه اقدام مطالعاتی مشخص شده‬ ‫و ساختار انعطاف برای سرعت عمل دستگاه قضایی‬ ‫باید در این برنامه مدون شود‪.‬‬ ‫مذاکرات هسته ای به وقت اضافه کشید‬ ‫ن گفت‪:‬‬ ‫مس��ئول امور رس��انه ای تیم مذاکره کننده ایرا ‬ ‫محمدجواد ظریف مطابق با برنامه از پیش تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫دیش��ب وین را به مقصد تهران ت��رک کرد و پس از یک‬ ‫روز‪ ،‬دوباره به وین باز خواهد گشت‪ .‬مذاکرات پس از ‪۱۰‬‬ ‫تیر نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وین‪ ،‬مسئول امور‬ ‫رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران افزود‪ :‬تیم مذاکراتی به‬ ‫ریاس��ت معاونان وزیر امور خارجه در وین حضور خواهد‬ ‫داشت و روند کار روی متن را دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وزرای خارجه ‪ 2‬کش��ور ایران و امریکا‬ ‫پ��س از دیدارهای خ��ود‪ ،‬دس��تورالعمل های الزم درباره‬ ‫چگونگ��ی ادام��ه کار ب��ر روی متن و جزیی��ات ان را به‬ ‫تیم های خود دادند‪.‬‬ ‫مس��ئول امور رس��انه ای تیم مذاکره کننده ایران گفت‪:‬‬ ‫همانطور که از قبل گفته ش��ده بود که ممکن اس��ت در‬ ‫ص��ورت نیاز به وقت بیش��تر ب��رای کار روی متن توافق‪،‬‬ ‫مذاک��رات پس از مهلت دهم تیر نیز ادامه یابد‪ ،‬اکنون با‬ ‫توجه به اینکه هنوز کارهای بسیاری وجود دارد‪ ،‬هیات ها‬ ‫پ��س از ‪ 10‬تیر نی��ز در وین باقی مان��ده و به مذاکرات‬ ‫برای دس��تیابی به یک تواف��ق جامع خوب ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکید می شود‪ ،‬همچنان هیچ‬ ‫اراده ای و هیچ بحثی درباره تمدید بلندمدت تر مذاکرات‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ران ام��ور خارجه ای��ران و امری��کا ‪ 3‬دور در هتل‬ ‫کوب��ورگ وین گفت وگ��و کردند در دی��دار محمد جواد‬ ‫ظریف و جان ک��ری‪ ،‬معاونان وزیران خارجه ‪ 2‬کش��ور‪،‬‬ ‫ارنس��ت مونیز‪ ،‬وزیر انرژی امریکا و هلگا اش��مید‪ ،‬معاون‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند‪.‬‬ ‫ظریف بع��د از ظهر دیروز با وزیر خارجه انگلیس‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر خارجه چین و س��پس وزیر خارج��ه المان دیدار و‬ ‫گفت وگو ک��رد‪ .‬منابع اگاه از احتمال حضور س��خنگوی‬ ‫دس��تگاه دیپلماس��ی جمهوری اس�لامی ای��ران در وین‬ ‫رحمانی فضلی‪ 312 :‬مجوز برگزاری کنسرت صادر شده است‬ ‫وزیرکشور با انتقاد از برخی رسانه ها که‬ ‫تعداد کنس��رت های موسیقی لغو شده را‬ ‫زیاد عنوان می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬انتش��ار برخی‬ ‫اخب��ار در این باره صحیح نیس��ت چراکه‬ ‫در ‪ 3‬ماه��ه نخس��ت س��ال جاری ‪312‬‬ ‫مجوز داده شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضل��ی در نشس��ت اح��زاب و‬ ‫تش��کل های سیاس��ی درباره لغو برنامه تعداد اندکی از‬ ‫کنسرت ها افزود‪ :‬تنها ‪ 9‬کنسرت برگزار نشد که ‪ 3‬مورد‬ ‫ان از طرف برگزار کنندگان و یک مورد به دلیل اش��کال‬ ‫محتوایی لغو ش��ده اس��ت‪ .‬وی در این نشست به تبیین‬ ‫برنامه ه��ای وزارت کش��ور و همچنی��ن فرایند انتخابات‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬برای اینکه بتوانی��م فرایند انتخابات‬ ‫را مدیریت ش��ده‪ ،‬نظارت ش��ده و دقی��ق طراحی کنیم‬ ‫و همچنین انتخاباتی قانونی و با نش��اط داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫نیازمند اسیب شناسی بوده و متناسب با اسیب ها‪ ،‬امور‬ ‫مرب��وط را طراح��ی می کنی��م‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نماین��دگان اح��زاب در هر مرحله از‬ ‫برگزاری انتخابات می توانند نظرات خود را‬ ‫درباره فرایند ان به وزارت کشور منعکس‬ ‫ک��رده و اع�لام کنند‪ .‬رحمان��ی فضلی با‬ ‫تاکید بر ضرورت شفاف سازی منابع مالی‬ ‫م��ورد اس��تفاده در انتخابات اینده گفت‪:‬‬ ‫نامزدها و احزاب باید به گونه ای رفتار کنند که منابع مالی‬ ‫انها قابل حسابرس��ی و نظارت باشد و نمایندگان احزاب‬ ‫می توانند از طریق پورتال وزارت کشور‪ ،‬نظرات خود در‬ ‫این زمینه را منتقل کنند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به تصویب‬ ‫سیاست های کالن انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام گفت‪ :‬براساس این مصوبه که البته هنوز ابالغ نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هویت رای دهندگان یک هفته قبل از انتخابات‬ ‫از طریق اجرای سیستم احراز می شود تا امکان هرگونه‬ ‫سوءاستفاده از شناسنامه در روز اخذ رای به صفر برسد‪.‬‬ ‫خب��ر دادند‪ .‬این منابع گفتند‪ :‬مرضی��ه افخم به احتمال‬ ‫زیاد صبح دوش��نبه وارد وین و در هتل کوبورگ مستقر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران پیش از اغاز‬ ‫گفت وگو با همتای امریکایی خود گفت‪ :‬باید س��خت کار‬ ‫کرده تا در مذاکرات پیشرفت کنیم‪« .‬محمدجواد ظریف»‬ ‫در س��خنانی کوتاه در محل نشس��ت با هیات امریکایی‬ ‫افزود‪ :‬مصمم هس��تیم‪ ،‬هرکاری انجام دهیم تا ببینیم ایا‬ ‫توافق ش��دنی اس��ت یا نه‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به کار ادامه‬ ‫می دهیم تا ببینیم می توانیم به توافق برسیم یا خیر‪.‬‬ ‫لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برای میزبانی اجالس‬ ‫محیط زیست به نیویورک می رود‪.‬‬ ‫مناب��ع نزدیک ب��ه مذاکرات می گویند فلی��پ هاموند‪،‬‬ ‫وزی��ر خارج��ه انگلی��س و فدری��کا موگرینی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز به پایتخت های خود‬ ‫ب��از می گردند و احتم��اال پایان هفته ج��اری به وین باز‬ ‫خواهند گش��ت‪ .‬چین‪ ،‬معاون وزیر خارجه خود را به وین‬ ‫فرس��تاده و روس��یه هم اعالم کرده که سرگئی الوروف‬ ‫وزیر خارجه اش را روز سه شنبه به وین اعزام خواهد کرد‪.‬‬ ‫جان ک��ری اما در وین خواهد مان��د‪ .‬یوکیا امانو هم به‬ ‫هتل کوبورگ امده بود‪ .‬منابع دیپلماتیک گفتند هدف از‬ ‫حضور او در این هتل‪ ،‬مالقات با وزیر خارجه امریکا بوده‬ ‫که به دلیل شکستگی پا امکان تحرک چندانی ندارد‪.‬‬ ‫فیلیپ هاموند‪ ،‬وزیر خارجه انگلیس دیروز پیش از ورود‬ ‫به هتل کوبورگ‪ ،‬محل مذاکره ایران و ‪ 5+1‬گفت‪ :‬کار را‬ ‫به سختی ادامه می دهیم تا به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫پذیرش ریسک تولیدات دانش بنیان هوایی‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رییس جمه��وری‪ :‬امادگ��ی داریم برای‬ ‫تولی��دات دانش بنیان هوای��ی که برای‬ ‫مرتب��ه نخس��ت انجام می ش��ود‪ ،‬خطر‬ ‫تولید را بپذیریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪،‬‬ ‫س��ورنا ستاری در نشس��ت هم اندیشی‬ ‫لو نقل هوایی با رویکرد‬ ‫راهکارهای توسعه صنعت حم ‬ ‫استفاده از توان داخلی صنعت هوایی افزود‪ :‬اگر چه در‬ ‫رویه کاری ما کمک بالعوض وجود ندارد اما حاضریم‬ ‫ب��رای حدود ‪ 3‬نمونه تولید محص��ول هوایی که برای‬ ‫نخس��تین بار انجام می ش��ود وام در اختیار قرار دهیم‬ ‫اما اگر این نمونه ها بتواند تاییدیه فنی را دریافت کند‬ ‫هزینه را به صورت بالعوض تقبل کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری تالش می کند ت��ا در همه حوزه ها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ها را به بخش خصوصی‬ ‫که در حوزه دانش بنیان فعالیت می کند‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان می توان��د از تس��هیالتی‬ ‫مانن��د معافیت گمرک��ی و وام های کم‬ ‫بهره صن��دوق ن��و اوری از ‪ 300‬تا یک‬ ‫میلیون توم��ان‪ ،‬همچنین تس��هیالت‬ ‫لیزین��گ ‪ 8‬درص��د اس��تفاده کنند ضم��ن اینکه اگر‬ ‫افراد فعال در ش��رکت های دانش بنیان دران مجموعه‬ ‫نقش موثر داشته باشند می توانند از معافیت سربازی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬س��تاری گفت‪ :‬امادگی داریم در حوزه‬ ‫قطعه سازی و همچنین نگهداری و خدمات فرودگاهی‬ ‫لو نقل هوایی ارائه‬ ‫کمک ه��ای الزم را به صنع��ت حم ‬ ‫کنیم ضمن اینکه هوانوردی عمومی از اولویت های ما‬ ‫اس��ت و هر چه بخش خصوصی وارد این صنعت شود‪،‬‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫گام های ناپایدار توسعه صنعت در مسیر توسعه پایدار‬ ‫تجاری سازی ‪ ۴۰‬درصد دستاورد های نانو بهداشتی‬ ‫اعطای وام به سرمایه گذاران بهینه سازی انرژی‬ ‫‪3‬‬ ‫خبرداد‬ ‫‪ 4‬راهکار جدید برای حمایت از صنایع کوچک‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬صنایع‬ ‫بزرگ با س��رمایه گذاری باال و اشتغالزایی‬ ‫اندک‪ ،‬در تولید ث��روت ملی نقش موثری‬ ‫داش��ته و صنایع کوچک ب��ه این بخش از‬ ‫صنایع وابستگی قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در نشس��ت خبری در‬ ‫درباره دالی��ل حمایت از‬ ‫پاس��خ به‬ ‫صنای��ع بزرگ با اعالم ای��ن مطلب گفت‪:‬‬ ‫تعریف و نوع واحده��ای صنعتی در دنیا‪،‬‬ ‫ متفاوت اس��ت تا جایی که در ایران ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار صنف تولیدی در داخل شهرها داریم‬ ‫که اغلب در ساختمان های مسکونی فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تفاوت بین طیف های مختلف‬ ‫صنعت‪ ،‬امری طبیعی و منطقی اس��ت؛ تا‬ ‫جایی که نقش صنایع بزرگ‪ ،‬تولید ثروت‬ ‫ملی است که البته این صنایع‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫کمی دارند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب که‬ ‫واحدهای صنعت��ی کوچک توان تولید به‬ ‫اندازه واحده��ای صنعتی بزرگ را ندارند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬صنایعی نظیر خودرو س��ازی‪،‬‬ ‫ف��والد و پتروش��یمی ج��زو صنایع بزرگ‬ ‫محس��وب می ش��وند که نقش بسزایی در‬ ‫تولید ثروت ملی دارند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به وابس��تگی صنایع کوچ��ک به تولیدات‬ ‫صنایع ب��زرگ تصری��ح ک��رد‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی ب��زرگ عالوه ب��ر ایج��اد ثروت‬ ‫ملی‪ ،‬نق��ش موثری در تامی��ن مواد اولیه‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک دارند‪.‬‬ ‫این عض��و کابینه دولت یازدهم با تاکید‬ ‫بر ضرورت حمای��ت از واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫و متوسط اس��یب پذیری بیشتری نسبت‬ ‫ب��ه صنایع بزرگ دارن��د بنابراین از انها با‬ ‫مخالف عرضه‬ ‫انحصاری کاالها‬ ‫در بورس هستیم‬ ‫چراکه انحصار به نفع‬ ‫کشور نیست و باید‬ ‫رقابت ایجاد کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه وقتی کاالیی در‬ ‫بورس عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬برخی‬ ‫برنده و برخی بازنده‬ ‫در خرید ان هستند‬ ‫راهکارهای مختلفی حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫نعمت زاده یاداور ش��د‪ :‬تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نی��از واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط از بازار داخلی و خارجی‬ ‫و ایجاد بازار نهایی ب��رای محصوالت انها‬ ‫ازجمل��ه اقداماتی اس��ت که در راس��تای‬ ‫حمای��ت از واحدهای صنعت��ی کوچک و‬ ‫متوسط از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط به دلی��ل تحریم ها و‬ ‫رکود حاکم بر اقتصاد اسیب های بزرگی را‬ ‫متحمل شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در ش��رایط بح��ران‬ ‫اقتص��ادی و تحری��م با مش��کالت مالی و‬ ‫تامین منابع مالی مواجه ش��دند و همین‬ ‫امر موجب شده تا انها با بدهی های معوق‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان این‬ ‫مطلب که می خواهیم از صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط حمایت کنیم اما بانک ها در این‬ ‫مسیر با ما همراهی نمی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫‹ ‹قانون معادن اصالح می شود‬ ‫رفع مش��کالت مالی و نح��وه بازپرداخت‬ ‫بدهی های ارزی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ایین نام��ه ای با عن��وان «چگونگی وصول‬ ‫مطالبات واحدهای تولیدی» را به شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار ارائه کرده ای��م زیرا بانک ها‬ ‫حاضر نیستند در مسیر حمایت از صنایع‬ ‫کوچک به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نف�ع ای�ران و جه�ان در ب�ه نتیجه‬ ‫رسیدن مذاکرات‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د از فرص��ت‬ ‫پی��ش روی مذاکرات هس��ته ای اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬منصفانه نیس��ت تالش برای‬ ‫مذاکرات را رها کنی��م‪ .‬من به عنوان یک‬ ‫شهروند و البته عضوی از دولت عالقه مند‬ ‫هس��تم که مذاکرات به نتیجه برسد اما به‬ ‫نظرم نباید فرصت را از دست داد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫زحمتی که همکاران م��ن در وزارت امور‬ ‫خارجه متقبل شده اند‪ ،‬با هماهنگی دولت‬ ‫و رهبر معظم انقالب بوده است و بنابراین‬ ‫نباید به راحتی این فرصت را از دست داد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه به نتیجه رس��یدن مذاکرات‬ ‫به نف��ع ایران و دنیاس��ت‪ .‬عقل هم حکم‬ ‫می کند که تالش کنیم مذاکرات به نتیجه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده تصری��ح کرد‪ :‬گش��ایش در‬ ‫مذاک��رات می توان��د ص��ادرات کش��ور را‬ ‫به ش��دت افزایش دهد‪ ،‬البته دولت اجازه‬ ‫واردات بی روی��ه را نخواه��د داد اما به هر‬ ‫حال تالش ما این اس��ت ک��ه توازن میان‬ ‫واردات و صادرات برقرار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دنبال این هس��تیم که‬ ‫حقوق ملت ایران را در مذاکرات هسته ای‬ ‫احیا کرده و در عین حال که ازادی عمل‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬بتوانیم با دنیا نیز مذاکره‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اظهارکرد‪ :‬اگر مذاکرات‬ ‫ب��ه نتیجه نرس��د‪ ،‬یا وضع موج��ود ادامه‬ ‫می یابد و یا تحریم ها س��خت تر می ش��ود‬ ‫که به طور قط��ع باید ما هم مقاومت خود‬ ‫را باالت��ر ببریم‪ ،‬چرا که چ��اره ای جز این‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت ‪ 3‬قلم‬ ‫از مواد لبنی‬ ‫نعمت زاده در ادامه درباره قیمت ش��یر‪،‬‬ ‫ماست و پنیر اظهار کرد‪ :‬دولت عالقه مند‬ ‫به حمایت از خانوارها برای افزایش مصرف‬ ‫ش��یر و محصوالت لبنی است و به همین‬ ‫دلیل ت�لاش می کند تا قیم��ت به نوعی‬ ‫تعیین شود که مردم دسترسی بهتری به‬ ‫این محصوالت سالمت محور داشته باشند‪.‬‬ ‫البته در س��ال گذش��ته قرار ب��ود دولت‬ ‫‪۷۵‬میلی��ارد تومان یارانه ب��ه کارخانه های‬ ‫ش��یر ارائه دهد که متاس��فانه این اعتبار‬ ‫محقق نشد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬به موازات ان در س��ال‬ ‫گذشته در س��تاد تنظیم بازار مصوب شد‬ ‫تا قیمت ش��یر‪ ،‬از ‪ ۱۳۰۰‬تومان به ‪۱۴۴۰‬‬ ‫تومان برسد که دولت با ان موافق نبود اما‬ ‫هم اکنون در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی‬ ‫مطرح اس��ت ک��ه ‪ ۳‬قلم محص��ول لبنی‬ ‫شامل ش��یر‪ ،‬پنیر و لبنیات بتواند افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی قیمت را تجربه کند‪ ،‬چرا که‬ ‫دولت نمی تواند به بخش تولید یارانه دهد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه یازدهم ادامه داد‪ :‬بقیه‬ ‫محصوالت لبنی با قیم��ت ازاد هم اکنون‬ ‫در بازار عرضه می ش��وند و دولت دخالتی‬ ‫در قیمت گذاری ان ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص ‪ ۱۰‬درص�د از تس�هیالت‬ ‫بانکی به مناطق مرزی‬ ‫نعم��ت زاده در ادامه با انتقاد از وضعیت‬ ‫تجارت در مرزهای کشور گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخ��ی کول بره��ا در مرزهای کش��ور به‬ ‫ص��ورت قاچاقی و ش��بانه با ش��تر و قاطر‬ ‫اقدام به جابه جایی اجن��اس می کنند که‬ ‫بس��یار ناراحت کننده اس��ت و کار راحتی‬ ‫هم نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افرادی که مشغول به این کار‬ ‫هستند به دلیل نداشتن شغل شرافتمندانه‬ ‫اق��دام به کول ب��ری می کنند ک��ه به نظر‬ ‫می رسد باید برای انها شغل ایجاد کرد بر‬ ‫این اساس‪ ،‬پیشنهاد ما به دولت این است‬ ‫که بانک ها برخورد ویژه ای در اشتغالزایی‬ ‫مناطق مرزنشین داشته باشند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر کل سرمایه گذاری در استان های‬ ‫مرزی را فعال کنی��م‪ ،‬نیازمند ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کل تس��هیالت بانکی کش��ور هس��تیم تا‬ ‫بو کار‬ ‫بت��وان در این زمینه رونق و کس�� ‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده درباره کیفیت خودرو یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ممکن اس��ت یک یا ‪ 2‬مدل از انواع‬ ‫خودروه��ای تولی��دی کش��ور از کیفیت‬ ‫پایینی برخوردار باش��د ام��ا به طور مرتب‬ ‫کیفیت رصد می ش��ود و گزارش ها نشان‬ ‫می دهد که کیفیت رو به بهبود است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هر س��ال در زمینه های‬ ‫مختلف ش��اخص های کمی ب��رای بهبود‬ ‫کیفیت خودرو تعریف کرده ایم و پیگیری‬ ‫می کنیم که این شاخص ها تحقق یابد اما‬ ‫روند رو به بهبود است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول درباره جلس��ه اخیر‬ ‫ش��ورای رقابت با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبنی بر انحص��اری بودن واردات‬ ‫خودرو نیز خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انحصار به‬ ‫هی��چ عن��وان خ��وب نیس��ت و البته در‬ ‫زمین��ه واردات خودرو هم انحصاری دیده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬ضم��ن اینک��ه م��ا در واردات‬ ‫خ��ودرو قانون��ی داریم ک��ه می گوید هر‬ ‫واردکننده خودرو مکلف است به مشتری‬ ‫خ��ود خدمات پس از فروش ارائه دهد که‬ ‫بر همی��ن مبنا‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت واردکنن��دگان را مکلف کرد تا از‬ ‫طریق واردکنندگان رس��می خدمات پس‬ ‫از فروش به مشتریان خود ارائه دهند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه‬ ‫از کاه��ش واردات خودرو در ‪3‬ماه ابتدایی‬ ‫امس��ال خبر داد و گف��ت‪ :‬کاهش واردات‬ ‫حس��ن ایین نامه است و ما موافق نیستیم‬ ‫که ارز کش��ور به واردات خودرو اختصاص‬ ‫یابد‪ ،‬ضمن اینکه ثبت س��فارش و واردات‬ ‫خودروهای خارجی نیز بسیار کاهش یافته‬ ‫و خال ان را خودروهای داخلی پر کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون انتزاع مشکل دارد‬ ‫این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به‬ ‫پیشینه انتزاع بخشی از فعالیت های تنظیم‬ ‫ب��ازار از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬قانون انتزاع‬ ‫در اواخر سال ‪ ۹۱‬به تصویب مجلس رسید‬ ‫و دولت وقت نیز به شدت با ان مخالف بود‬ ‫به نحوی که توانس��ت با جلب نظر مساعد‬ ‫س��تاد تدابیر ویژه اقتص��ادی‪ ،‬اجرای این‬ ‫قانون را تا پایان سال ‪ ۹۲‬به تعویق اندازد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬از مرداد س��ال ‪ ۹۲‬که‬ ‫دولت یازدهم روی کار امد به دلیل همین‬ ‫مصوبه‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار اجرای قانون را‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۲‬به تعویق انداخت اما به‬ ‫دلیل قانونمدار بودن دولت از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۳‬این قانون اجرا شد ولی به هر حال ما‬ ‫با مشکالت زیادی در ان مواجه شدیم‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫به مصلحت کشور نیست که اجرای برخی‬ ‫کاره��ای یکپارچه را در تولی��د‪ ،‬تجارت و‬ ‫تنظیم بازار «تکه تک��ه» کنیم‪ ،‬چرا که کار‬ ‫تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و‬ ‫کشاورزی باید از طریق کشاورز انجام شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده گفت‪ :‬البته پیشنهادی درباره‬ ‫بازگش��ت دوباره وظایف تجارت در عرصه‬ ‫کش��اورزی ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به دولت ارائه نداده ایم‪ ،‬چرا که فکر‬ ‫می کنیم اکنون اولویت پرداختن به چنین‬ ‫موضوعی نیس��ت و باید تحرکی در بخش‬ ‫صنعت کشور ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه‬ ‫ایا ش��ما مخالف عرضه کااله��ا در بورس‬ ‫هس��تید؟ گفت‪ :‬مخالف عرضه انحصاری‬ ‫کاالها در بورس هس��تیم‪ ،‬چراکه انحصار‬ ‫به نفع کش��ور نیس��ت و باید رقابت ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬ضم��ن اینکه وقتی کاالیی در بورس‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬برخی برنده و برخی بازنده‬ ‫در خرید ان هس��تند‪ ،‬در حالی که ممکن‬ ‫اس��ت فرد بازنده‪ ،‬تولیدکننده ای باشد که‬ ‫برای تولید مس��تمر نیاز به این مواد اولیه‬ ‫دارد‪ .‬نعمت زاده افزود‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درص��د گران ت��ر از دالل و‬ ‫واس��طه بخرد که این ام��ر به ضرر بخش‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کابینه یازدهم خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬فردی که در بورس برنده نمی ش��ود‪،‬‬ ‫نمی تواند برنامه ریزی پایداری برای تولید‬ ‫خود داشته باشد‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫خری��د و فروش تولی��دات کارخانه ها باید‬ ‫ازاد باش��د و براس��اس قراردادی که میان‬ ‫متقاضیان و کارخانه ها منعقد می شود‪ ،‬کار‬ ‫پیش رود‪ ،‬ضم��ن اینکه در دنیا نیز بورس‬ ‫برای کاالهای تجاری عمل می کند‪.‬‬ ‫وی از اص�لاح قانون معادن در اینده ای‬ ‫نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬قانون اصالح شده‬ ‫ازادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه‬ ‫سرمایه گذاری های معدنی می دهد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه تسهیالت بانکی برای معدن افزایش‬ ‫یافته و س��رمایه صن��دوق بیمه معدنی را‬ ‫ارتقا داده ایم‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده اظهار ک��رد‪ :‬از دولت اختیار‬ ‫گرفته ای��م ت��ا از مناب��ع ایمی��درو ب��رای‬ ‫س��پرده گذاری در ای��ن صن��دوق هزینه‬ ‫کنی��م از این طریق برای حمایت از خرید‬ ‫ماشین االت معدنی گام برداریم‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬معتقدی��م بخش مع��دن همچون‬ ‫بخش کش��اورزی باید به م��دت ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال از پرداخت مالیات ب��ر درامد معاف‬ ‫ش��ود که طرح ان نیز به دولت رفته است‬ ‫و اگر دول��ت ان را مصوب کند‪ ،‬فضا برای‬ ‫س��رمایه گذاری مردم باز می ش��ود و این‬ ‫یکی از انگیزه های جدی در سرمایه گذاری‬ ‫تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫نعمت زاده افزود‪ :‬با سازمان انرژی اتمی‬ ‫تفاه��م کرده ایم که در ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫پهنه اکتشافی بتوانیم روی اکتشافات کار‬ ‫کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رس��یدیم‪،‬‬ ‫ان را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصوی�ب ایین نام�ه اجرایی قانون‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫از تصوی��ب ایین نامه اجرای��ی قانون رفع‬ ‫موان��ع تولید تا یک م��اه اینده خب ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر‪،‬‬ ‫بو کار را‬ ‫زمینه ه��ای بهب��ود فضای کس�� ‬ ‫فراه��م می کن��د‪ .‬ایین نام��ه اجرایی این‬ ‫قانون در حال تصویب در دولت اس��ت که‬ ‫امیدواری��م در یک ماه اینده بیش��تر این‬ ‫تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کوچک و‬ ‫متوسط از بازار داخلی‬ ‫و خارجی و ایجاد بازار‬ ‫نهایی برای محصوالت‬ ‫انها اقداماتی است که در‬ ‫راستای حمایت‬ ‫از واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫انجام می شود‬ ‫ایین نامه مصوب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات ‪ ۲۱۸‬قلم کاالی‬ ‫جدید‬ ‫وی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬به تازگی یک‬ ‫فهرس��ت ش��امل حدود ‪ ۲۱۸‬قل��م کاالی‬ ‫س��اخت داخل تهیه و به هیات دولت ارائه‬ ‫ش��ده است تا دستگاه های دولتی از واردات‬ ‫انها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران‬ ‫خودداری کنند‪ .‬در گذشته فهرستی شامل‬ ‫‪ ۱۸۶‬قل��م کاال تهی��ه ش��ده ب��ود و این بار‬ ‫فهرس��تی ش��امل حدود ‪ ۲۱۸‬قل��م کاال با‬ ‫همکاری دس��تگاه های دولتی تهیه و برای‬ ‫تصویب به هیات دولت ارائه شده است‪.‬‬ ‫نعمت زاده تصریح ک��رد‪ :‬با تصویب این‬ ‫فهرس��ت‪ ،‬دس��تگاه های دولت��ی موظف‬ ‫می ش��وند نیازه��ای خ��ود را از تولیدات‬ ‫داخلی تامین کنند‪.‬‬ ‫صنعت بای��د پویا باش��د و نیازمندی ها‬ ‫را شناس��ایی و تولی��د کن��د‪ ،‬ام��ا برخی‬ ‫تولی��دات مانن��د پروژه ه��ای نف��ت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی نی��از ب��ه س��فارش خاص‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫نیازمند توجه به تولید‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی هنوز به باور نرس��یده‬ ‫و در حد ش��عار است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم به اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی اصال��ت دهیم باید تولی��د در این رقابت‬ ‫برت��ری یابد‪ .‬درحالی که هم��واره در بخش صنعت‬ ‫بی��ن ‪ 2‬ن��گاه تولید یا واردات چال��ش و نزاع وجود‬ ‫داش��ته است‪ .‬حس��ین طال در گفت وگو با ایسن ا با‬ ‫بیان اینکه یکی از دالیل تحقق نیافتن سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬باور نداش��تن و بی نیاز ان اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬س��ال های سال بین ‪ 2‬نگاه تولید یا واردات‬ ‫چالش و نزاع وجود داش��ته اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫درواق��ع اگ��ر بخواهیم به اقتص��اد مقاومتی اصالت‬ ‫دهیم بای��د تولید را در این رقابت برتری دهیم‪ .‬اما‬ ‫اگر متاسفانه برخی از نگاه های اقتصادی صرف برای‬ ‫کسب درامد درباره واردکنندگان و صاحبان ثروت‬ ‫و قدرت باش��ند در ان شرایط شاهد نا موفقیت این‬ ‫موضوع خواهیم بود‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درواقع هنوز واقعیت اقتصاد مقاومتی‬ ‫را در حوزه تولید باور نکرده ایم؛ شعار می دهیم‪ ،‬اما‬ ‫باور نداریم‪ .‬طال خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه اقتصاد‬ ‫مقاومتی متاس��فانه دستگاه هایی هستند که چوب‬ ‫الی چ��رخ تولیدکنندگان می گذارند و انها را از هر‬ ‫انچه انجام داده اند پش��یمان می کنند‪ ،‬اما باید این‬ ‫باور در نظام اداری‪ ،‬بوروکراس��ی و اقتصادی کشور‬ ‫نهادینه ش��ود تا بتوانیم موفقیت هایی کسب کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اجتماعی مجل��س در ادامه‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬ملت ای��ران از زمانی ک��ه راه خود را‬ ‫انتخاب کرده و اس��تقالل خ��ود را حفظ کرد امروز‬ ‫توانس��ته روی پ��ای خود بایس��تد‪ .‬البت��ه از همان‬ ‫روزه��ای اول کس��انی ک��ه خود را کدخ��دای دنیا‬ ‫می دانس��تند‪ ،‬اجازه ندادند که ملت ایران به راحتی‬ ‫به حقوق خود دس��ت یابد از همین رو انواع و اقسام‬ ‫فشارها را در حوزه های امنیتی‪ ،‬نظامی‪ ،‬فرهنگی و‪...‬‬ ‫وارد کردن��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه امروز با دش��من‬ ‫در ح��وزه و میدان اقتصادی درحال نبرد هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬ادبی��ات اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬ادبیات مقابله ای‬ ‫است؛ بنابراین وقتی ما ش��رایط مان این گونه است‬ ‫بای��د راهبردهای مان نیز به همان س��مت حرکت‬ ‫کن��د‪ .‬در حالی که ما از خیلی وقت پیش باید نفت‬ ‫را به عنوان یک اهرم اس��یب پذیر از اقتصاد کشور‬ ‫خ��ارج می کردیم که ای��ن کار انجام نش��د و امروز‬ ‫تاح��دودی ما را در تنگنا قرار داده اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫م��ردم تهران در مجلس با بیان اینکه از همان ابتدا‬ ‫باید روی تولید اعم از کش��اورزی‪ ،‬صنعتی و دانش‬ ‫س��رمایه گذاری می کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر در حوزه‬ ‫تولی��د محص��والت برنامه ری��زی می کردیم‪ ،‬موفق‬ ‫می شدیم درحالی که اکنون بسیاری از محصوالت‬ ‫به ده ها کشور صادر می شود و در حوزه هایی مانند‬ ‫ماه��واره ای و نان��و موفقیت ه��ای خوبی به دس��ت‬ ‫اورده ای��م‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وقتی در حوزه تولیدات‬ ‫علمی توانس��تیم اقدامات خوبی انجام دهیم نتیجه‬ ‫ان را در کش��ور و پیش��رفت در سطح جهان شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬اما در حوزه هایی مانند کشاورزی‪ ،‬دامپروری‬ ‫و صنعت به نظر می رس��د که نتوانسته ایم به خوبی‬ ‫عمل کنی��م‪ .‬یعنی در هر جایی که متولی ان قوی‬ ‫و موفق بوده‪ ،‬موفقیت هایی هم حاصل شده است‪.‬‬ ‫جلسه ای درباره‬ ‫واردات بی رویه‬ ‫فارس‪ :‬رمضانعلی سبحانی فر ‪ ،‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس از برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و گم��رک برای مس��دود ک��ردن منافذ‬ ‫واردات کاالهای مش��ابه تولید داخل و جلوگیری از‬ ‫دور زدن قانون اس��تفاده حداکث��ری از توان تولید‬ ‫داخل خبر داد‪ .‬سبحانی فر گفت‪ :‬در جلسه ای که با‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشتیم‪،‬‬ ‫عنوان کردند که در حال طراحی برنامه ای هستند‪،‬‬ ‫تا با کمک گمرک از واردات کاالهای مش��ابه تولید‬ ‫داخل جلوگیری شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫راه های دور زدن قانون اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫تولید داخل شناس��ایی و برای مس��دود کردن انها‬ ‫برنامه ریزی خواهد شد‪ .‬سبحانی فر با اشاره به تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب بر لزوم اس��تفاده از توان تولید‬ ‫داخل گفت ‪ :‬دستگاه های دولتی باید نیازهای خود‬ ‫را از طری��ق تولیدات داخل��ی تامین کنند تا عالوه‬ ‫بر فعال ش��دن ظرفیت تولید کش��ور‪ ،‬از خروج ارز‬ ‫نیز جلوگیری ش��ود‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬در تولید برخی‬ ‫کااله��ا توان داخل��ی وجود دارد‪ ،‬اما ممکن اس��ت‬ ‫پاسخگوی میزان نیاز داخل نباشد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در برخی موارد نیازمند واردات خواهیم بود‪ ،‬اما این‬ ‫واردات باید طوری تنظیم ش��ود که به تولیدکننده‬ ‫داخلی ضربه ای وارد نشود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ نقش صنعت‬ ‫ در توسعه‬ ‫پایدار اقتصادی‬ ‫امراله قدیری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫صنعت به دلیل در اختیار داش��تن مزیت های باال‬ ‫از مهم ترین بخش های کش��ور به شمار می رود که‬ ‫ب��ه طور قطع می تواند در رش��د و توس��عه صنعتی‬ ‫تاثیر گذار باشد‪ .‬همچنین با دارا بودن ارزش افزوده‬ ‫باال‪ ،‬اش��تغالزایی ب��اال و تنوع محص��والت جایگاه‬ ‫خوبی در بخش صادرات کشور دارد‪ .‬بخش صنعت‬ ‫به دلیل اس��تفاده از فناوری ه��ای روز دنیا می تواند‬ ‫منجربه گسترش این فناوری ها در کشور شود‪.‬‬ ‫به واقع بخش عمده ای از رشد اقتصادی کشور بر‬ ‫دوش این بخش اس��ت‪ ،‬به طوری که در ‪ ۹‬ماه سال‬ ‫گذش��ته بخش صنعت رشدی حدود ‪ ۵/۱‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه کرد‪ .‬دامنه تاثیرگذاری صنعت بر س��ایر‬ ‫بخش ها به گونه ای است که صنعت در بازار سرمایه‬ ‫نق��ش عمده ای دارد و چنانچه کوچکترین تنش��ی‬ ‫در بخش صنعت نظیر پتروشیمی ها و معدن اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬شاخص بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫همه این موارد گویای ان است که صنعت یکی از‬ ‫بخش های خاص کشور به شمار می رود که نیازمند‬ ‫نگرش حمایتی دولت است‪.‬‬ ‫البته از دیگر مش��کالت بخش صنعت این اس��ت‬ ‫که نس��بت به تحوالت جهانی‪ ،‬نوسانات اقتصادی و‬ ‫درامدهای ارزی و نفت��ی‪ ،‬تاثیر پذیری زیادی دارد‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر اش��کاالت بخش صنعت‪ ،‬ساختار‬ ‫انحص��اری ان و وجود تعداد زیاد بنگاه های کوچک‬ ‫است‪ .‬این در حالی اس��ت که در تمام دنیا سرمایه‬ ‫حاصل از مقیاس‪ ،‬در بنگاه های بزرگ انجام می شود‬ ‫و بنگاه های کوچک زمان��ی می توانند دارای ارزش‬ ‫افزوده باشند که در یک زنجیره تکمیلی قرار گیرند‪.‬‬ ‫بح��ث دیگر‪ ،‬رقابت��ی نبودن محص��والت تولیدی‬ ‫و صنعتی کش��ور ب��ه دلیل در اختی��ار بودن بخش‬ ‫عمده ای از این بخش در دس��ت دولت و سهم اندک‬ ‫بخش خصوصی است‪ .‬همه این مشکالت سبب شده‬ ‫که صنعت نتواند نقش عمده ای در رشد و توسعه ایفا‬ ‫کند‪ .‬از این رو چنانچه به اس��تراتژی صنعتی تدوین‬ ‫ش��ده ‪ ۱۰‬س��ال قبل دکتر نیلی نگاه��ی بیندازیم‪،‬‬ ‫مش��اهده خواهیم کرد که مش��کالت بخش صنعت‬ ‫با س��ال های قبل تغییر چندانی نکرده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس الزم اس��ت دولت به شکلی خاص به حمایت‬ ‫از صنای��ع بپ��ردازد البته این حمای��ت نباید تنها به‬ ‫ارائه یارانه به بخش تولید ختم ش��ود بلکه باید برای‬ ‫تامین زیرس��اخت های مورد نیاز این بخش نیز گام‬ ‫بردارد‪ .‬همچنین باید تس��هیالت بانکی را به سمت‬ ‫صنعت س��وق داد تا منجر به ایجاد ارزش افزوده باال‬ ‫ش��ود‪ .‬در این میان باید به ای��ن نکته توجه کرد که‬ ‫این تس��هیالت منجر به ایجاد رانت نش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫صنایع کش��ور می تواند مثمر واقع شود‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از مواردی که می تواند به کمک بخش صنعت بیاید‪،‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی است‪ .‬یکی از مزیت های‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬ورود فناوری های روز دنیا به کشور‬ ‫اس��ت و این در حالی اس��ت که بی شک سرمایه گذار‬ ‫خارجی زمانی به کش��ور ورود پی��دا خواهد کرد که‬ ‫احس��اس امنیت کند‪ .‬از ای��ن رو امیدواریم در دوران‬ ‫پساتحریم این موارد در کشور محقق شود‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫ضرورت حذف یارانه پردرامدها‬ ‫به نفع تولید‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه یارانه پردرامده��ا باید به نفع‬ ‫تولید حذف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بخش تولی��د تاکنون هیچ‬ ‫نفعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نبرده است‪.‬‬ ‫علی اکبر ناصری در گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫از زم��ان اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ه��ا تاکنون‪،‬‬ ‫بخش تولید هیچ سودی نبرده و تولید کنندگان ناگریز‬ ‫ش��ده اند تبعات اجرای این قانون را در کنار فشارهای‬ ‫ناش��ی از تحریم ها تحمل کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس از‬ ‫اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها‪ ،‬تا قبل از س��ال ‪۹۳‬‬ ‫به هیچ عنوان س��هم یارانه تولید را مش��خص نکرده‬ ‫بودیم اما س��ال گذشته س��هم تولید از منابع حاصل‬ ‫از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مش��خص ش��د که‬ ‫متاس��فانه این یارانه نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬ناصری اظهار کرد‪ :‬امسال نیز در قالب‬ ‫بودجه‪ ،‬س��هم تولید از منابع حاص��ل از اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها را مشخص و برای تامین این منابع‬ ‫نیز براساس بند «و» تبصره ‪ ۲۱‬قانون بودجه از دولت‬ ‫درخواس��ت کرده ایم تا یارانه نق��دی را تنها در اختیار‬ ‫اف��راد نیازمند واقعی قرار داده و ب��ا حذف پردرامدها‬ ‫از دریافت یارانه نقدی‪ ،‬منابع پرداخت یارانه به بخش‬ ‫تولید را تامین کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫صنعت‬ ‫دبیرکل پیشین کنفدراسیون صنعت ایران در گفت وگو با‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫گام های ناپایدار توسعه صنعت در مسیر توسعه پایدار‬ ‫فرش�ته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬بدون تح�رک و حمایت دولت ها‬ ‫به عن�وان مهم ترین عامل توس�عه پای�دار نمی توان توس�عه ملی‪،‬‬ ‫درونزا‪ ،‬متوازن و پایدار را به ویژه در جوامع روبه رشد تضمین کرد‪.‬‬ ‫در روند دس�تیابی به توس�عه ای مبتنی بر پایداری ضرورت حضور‬ ‫فعال دولت های ملی‪ ،‬مش�روط به رعایت مولفه های توسعه پایدار‪،‬‬ ‫€ €چرا اقدامات انجام شده در طول سالیان گذشته‬ ‫نتوانس�ته توس�عه پایدار به همراه داش�ته باشد و‬ ‫حتی شاهد عقبگرد برخی از شاخص ها بوده ایم؟‬ ‫فهم و درک افراد از منافع ملی باید به اندازه ای باش��د‬ ‫که ان را به منافع ش��خصی ترجیح دهند و این پایبندی‬ ‫به منافع ملی را در عمل و کردار خود به اثبات برسانند‪.‬‬ ‫اینکه چرا توس��عه پایدار در کش��ور تحق��ق نمی یابد و‬ ‫مشکالت روی هم انباشته می شود و نمی توان به صورت‬ ‫ریش��ه ای ان را حل کرد‪ ،‬به ای��ن برمی گردد که در پی‬ ‫ساختن افراد جامعه و توسعه ظرفیت اگاهی انها نبوده ایم‬ ‫تا بدانند که حل مش��کالت و موانع توسعه پایدار تا چه‬ ‫ان��دازه در باال بردن کیفیت زندگی و رفاه انان تاثیر گذار‬ ‫است‪ .‬دست نیافتن به توسعه پایدار از این موضوع نشات‬ ‫می گیرد که متولیان صنعتی و اقتصادی کش��ور در این‬ ‫کار ناتوانند و ش��یوه هایی ناکارامد به کار گرفته می شود‬ ‫که نمی تواند انسان ها را برای حل مشکالت اماده کند و‬ ‫راهبران توسعه پایدار را پرورش دهد‪.‬‬ ‫€ €منظور از راهبران توسعه پایدار چیست ؟‬ ‫مس��ئولیت راهبران توسعه پایدار به مراتب وسیع تر از‬ ‫این اس��ت که تنها برای مقابله ب��ا اتفاقات و رویدادهای‬ ‫مختل��ف توس��عه کوتاه م��دت و بلند م��دت اق��دام ب��ه‬ ‫اینده نگ��ری و طراحی برنام��ه کنند‪ .‬انه��ا باید تمامی‬ ‫کسانی که در حوزه توسعه پایدار ذی نفع هستند را یاری‬ ‫دهند تا نیروهای به وجود اورنده تغییرات را شناس��ایی‬ ‫کرده و در پی ان باش��ند که تمامی ذی نفعان‪ ،‬نگرش و‬ ‫فهم سیستماتیک را در خود توسعه دهند‪ .‬در ان زمان از‬ ‫مشارکت همه ارکان توسعه یعنی دولت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و تشکل ها استقبال می شود و دولت تنها قدرت بالمنازع‬ ‫در تصمیم گیری ها نخواهد بود ‪ .‬در این ش��رایط می توان‬ ‫برای دس��تیابی به توسعه پایدار راهکارهای اساسی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬بی ش��ک نیازمند راهبران توس��عه پایدار هستیم تا‬ ‫بتوانی��م این نقش ها را به خوبی ایفا کنیم و این در حالی‬ ‫است که این نگاه وجود ندارد یا خیلی کمرنگ است‪.‬‬ ‫نظیر مش�ارکت سیاسی و ازادی مردم باید مورد تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب�ا وجود فعالیت های غیردولتی و نهادهای خصوصی در توس�عه و‬ ‫مدیری�ت‪ ،‬اما دولت به عن�وان مهم ترین و بزرگترین بخش محرک‬ ‫و مح�وری در ای�ن زمینه به ش�مار می رود‪ .‬از س�وی دیگر صنعت‬ ‫به عنوان الگوی قهار و قدرتمند در توس�عه یافتگی به ویژه در عصر‬ ‫€ € به گفته شما وظیفه راهبران‬ ‫توس�عه پای�دار‪ ،‬پرداخت�ن به‬ ‫امورات روزمره نیست بلکه انها‬ ‫باید ش�رایط و فضایی را فراهم‬ ‫کنند تا هم�ه ذی نفعان کلیدی‬ ‫توسعه بتوانند جهت گیری ها را‬ ‫مشخص کنند‪ .‬درست است؟‬ ‫مش��خصه و وظیفه اصلی راهبران توس��عه این اس��ت‬ ‫ک��ه چش��م اندازها و جهت گیری های کالن را روش��ن و‬ ‫مش��خص کنند اهداف کالن چیست و جایگاه کشور در‬ ‫س��ال های اینده کجا خواهد بود‪ .‬همچنین این راهبران‬ ‫باید مش��خص س��ازند که اقتصاد ما در بین کش��ورهای‬ ‫منطق��ه و جهان در چه جایگاهی قرار خواهد داش��ت و‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه ان جایگاه باید چ��ه گام های عملی‬ ‫برداش��ته ش��ود که هم اکنون در کش��ور این رویکرد در‬ ‫امر توس��عه وجود ندارد یعن��ی راهبرانی نداریم که وقت‬ ‫گذاش��ته و به این موضوعات بپردازند بلکه تنها مدیرانی‬ ‫ نظارت سازمان ملی استاندارد‬ ‫بر کیفیت مواد غذایی و ابلیمو‬ ‫‪ :‬دبی��رکل کان��ون انجمن های صنایع‬ ‫غذای��ی ایران ب��ا اش��اره به ش��ایعات اخیر‬ ‫درباره کیفی��ت پایین برخی ابلیموها گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان های ملی استاندارد و غذا و دارو که‬ ‫ب��ر تولید مواد غذایی شناس��نامه دار نظارت‬ ‫کام��ل دارن��د‪ ،‬در ص��ورت مواجه ش��دن با‬ ‫هرگونه تخلفی به شدت با واحدهای متخلف‬ ‫برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫کاوه زرگران افزود‪ :‬سازمان های نظارتی به وسیله ناظران خود روند تولید محصوالت‬ ‫غذای��ی را در واحدهای تولیدی صنایع غذایی ازجمل��ه کارخانه های تولید ابلیمو به‬ ‫دقت بررس��ی می کنند و اگر تخلفی انجام ش��ده باشد‪ ،‬ضمن اعالم نام نشان(برند) و‬ ‫واحد تولیدکننده ان‪ ،‬برخورد الزم را بدون هیچ اغماضی انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬در هر کارخانه تولیدی‬ ‫صنایع غذایی کش��ور از جمله ابلیمو‪ ،‬از طرف سازمان ملی استاندارد ناظری با عنوان‬ ‫«مس��ئول کنترل کیفیت» در تمام مراحل تولید حاضر اس��ت و س��ازمان غذا و دارو‬ ‫ه��م ناظری با عنوان «مس��ئول فن��ی» در کارخانه های مواد غذای��ی دارد که او نیز‬ ‫ب��ر رون��د کیفی و س�لامت کاالی تولیدی در واح��د مربوط که به تولی��د و فراوری‬ ‫مواد غذایی می پردازد‪ ،‬نظارت می کند‪ .‬وی درباره ش��ایعاتی که مدتی است در زمینه‬ ‫ابلیموهای تولید داخل مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ج��دا از اینکه مردم باید هنگام خرید به‬ ‫نشان استاندارد و پروانه ساخت محصول توجه کنند الزم است در نظر داشته باشند‬ ‫که به دلیل اهمیت س�لامت مردم و ارتباط مس��تقیم صنایع غذایی با این مس��ئله‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو به عنوان ناظر وزارت بهداشت در بخش‬ ‫تولید مواد غذایی‪ ،‬سالمت مردم را بر هر اولویت دیگری ترجیح خواهند داد و اجازه‬ ‫نخواهند داد تا محصول بی کیفیت سالمت انها را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫زرگران با اشاره به شیوه فعالیت سازمان های استاندارد و غذا و دارو در تایید کیفیت‬ ‫م��واد غذایی ازجمله ابلیمو اظه��ار کرد‪ :‬به مردم اطمینان خاط��ر می دهیم که این‬ ‫‪2‬سازمان تخصصی و بااهمیت کشور تمام تالش خود را می کند که کاالهای مختلف‬ ‫تولید شده در زیرمجموعه های صنایع غذایی و تبدیلی کشور دارای باالترین کیفیت و‬ ‫سالمت باشند و در این رهگذر هیچ مدارایی با متخلفان نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ادامه داد‪ :‬گاهی مواد غذایی ناسالمی‬ ‫که در برخی واحدهای تولیدی متخلف دیده می شود‪ ،‬به سرعت توسط ‪ 2‬نهاد اصلی‬ ‫ناظر بر صنایع غذایی و دیگر دس��تگاه های نظارتی رصد و شناس��ایی می ش��ود و با‬ ‫متخلفان ب��دون هیچ اغماضی برخورد خواهد ش��د و مصرف کنندگان باید اطمینان‬ ‫خاطر داش��ته باشند که تمام تالش ها به کار می رود تا کاالی ناقض سالمت مردم در‬ ‫بخش صنایع غذایی به سفره انها راه پیدا نکند‪.‬‬ ‫حاضر به ش�مار می رود‪ .‬چرا که تحول معن�ادار جهان امروز در اثر‬ ‫فراین�د تفکی�ک و تمایز برگرفته از تس�ریع روند صنعتی ش�دن‬ ‫جامع�ه و پویای�ی ان بوده اس�ت‪ .‬در همین زمین�ه گفت وگویی با‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬دبیرکل پیشین کنفدراسیون صنعت داشتیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫هس��تند که وظیفه انان مدیریت و‬ ‫حل مشکالت روز است و به الزامات‬ ‫اصل��ی توس��عه به ص��ورت روزمره‬ ‫توجه دارند ‪.‬‬ ‫€ €تازه تری�ن گ�زارش بنی�اد‬ ‫هریتی�ج در س�ال ‪۲۰۱۵‬م در‬ ‫بو کار ی�ا همان ش�اخص های‬ ‫زمین�ه فضای کس� ‬ ‫ازادی اقتصادی نشان می دهد که وضعیت کشورها‬ ‫در رابط�ه با این ش�اخص ها چگونه اس�ت‪ .‬جایگاه‬ ‫ایران را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫جدیدتری��ن گ��زارش بنیاد هریتیج در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫حاک��ی از نتای��ج نگران کنن��ده اس��ت‪ .‬ای��ران از نظ��ر‬ ‫ش��اخص های ازادی اقتص��ادی که در کش��ور به فضای‬ ‫بو کار شناخته می شود‪ ،‬از بین ‪ ۱۷۸‬کشور دنیا در‬ ‫کس�� ‬ ‫رده ‪۱۷۱‬و در بین کش��ورهای منطق��ه یعنی خاورمیانه‬ ‫و ش��مال افریقا از بین ‪ ۱۵‬کش��ور در رده ‪ ۱۵‬قرار دارد‪.‬‬ ‫بو کار یا‬ ‫همچنین ایران توانس��ته در زمینه فضای کس�� ‬ ‫همان شاخص های ازادی اقتصادی از امتیاز ‪ ،۱۰۰‬امتیاز‬ ‫‪ ۴۱/۸‬را به خود اختصاص دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫باالترین امتیاز متعلق به کش��ورهای پیش��رفته ازجمله‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬اسیای جنوب شرقی و ایاالت متحده‬ ‫امریکا با امتیاز ‪ ۸۴/۶‬اس��ت‪ .‬این نتایج نشان می دهد که‬ ‫اقتصاد کشور بسته بوده و با دنیای بیرون تعامل و ارتباط‬ ‫کمتری دارد و مکانیزم های دولتی بر اقتصاد کشور حاکم‬ ‫است‪ .‬چراکه براساس این گزارش کشورهایی که زیر ‪۵۰‬‬ ‫امتیاز دریافت کرده باش��ند نمی توانند یک اقتصاد ازاد‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬باید توجه داش��ت وقتی اقتصاد کشوری‬ ‫دارای اقتصاد بسته است‪ ،‬یادگیری و توسعه در ان اتفاق‬ ‫نمی افتد که متاس��فانه کش��ور ما در حال حاضر در این‬ ‫وضعیت قرار دارد‪.‬‬ ‫بو کار تا چه میزان بر زندگی‬ ‫€ €بهبود فضای کس ‬ ‫مردم تاثیر دارد؟‬ ‫بر اس��اس تحقیقات به عمل امده‪ ،‬بین فضای کس��ب‬ ‫وکار و ش��اخص های ازادی اقتص��ادی ب��ا اس��تاندارد و‬ ‫کیفی��ت زندگ��ی مردم رابطه مس��تقیمی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که دارای رتبه باال در ش��اخص های ازادی‬ ‫اقتص��ادی هس��تند‪ ،‬از درامد س��رانه و تولی��د ناخالص‬ ‫ملی باالی��ی هم برخوردارند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬درامد س��رانه‬ ‫ه��ر فرد در یک کش��ور اروپایی ک��ه دارای رتبه باال در‬ ‫ش��اخص های ازادی اقتصادی اس��ت‪ ۴۷ ،‬ه��زار و ‪۵۷۰‬‬ ‫دالر بوده و این درحالی اس��ت که در کشورهای منطقه‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا نظی��ر بحرین که رتبه باالیی‬ ‫در این ش��اخص ها دارند‪ ،‬درامد س��رانه ه��ر فرد به ‪۳۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۸‬دالر می رس��د‪ .‬در حالی که در کش��ورهای‬ ‫همین منطقه یعنی خاورمیانه و شمال افریقا که شاخص‬ ‫ازادی اقتصادی انها پایین اس��ت‪ ،‬درامد س��رانه هر فرد‬ ‫‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۵۱۳‬دالر اس��ت‪ .‬این تحقیق نش��ان می دهد‬ ‫بین ش��اخص های ازادی اقتص��ادی و درامد ملی رابطه‬ ‫مستقیمی وجود دارد و هر اندازه درامد پایین باشد رفاه‪،‬‬ ‫کیفیت و استاندارد زندگی پایین تر است ‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ش کرت ملی پاالیش وپخش فراورده اهی نفتی اریان‬ ‫ش کرت ملی پخش فراورده اهی نفتی اریان منطقه زنجان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪ 1394/1813‬یک مرحله ای‬ ‫الف‪ :‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه زنجان‬ ‫ب‪ :‬موضوع مناقصه‪ :‬تعمیرات جایگاه شرکتی خدابنده‬ ‫ج‪ :‬محل اجرا‪ :‬زنجان – شهرستان خدابنده – جایگاه شرکتی خدابنده‬ ‫د‪ :‬تاریخ – مهلت نشانی و تحویل اسناد مناقصه‪ :‬پنج روز (‪ )1394/4/13‬از تاریخ انتشار دومین اگهی روزنامه و اسناد قابل‬ ‫برداشت از سایت های ‪ http://iets-mporg.ir‬و ‪ http://monaghese.niopdc.ir‬بوده و تحویل پاکات تضمین (الف) اسناد و‬ ‫مدارک مناقصه (ب) پیش��نهاد قیمت (ج) و پاکت اس��تعالم ارزیابی کیفی و ‪ HSE‬فرم های تکمیلی (همراه با مستندات) در پاکت‬ ‫جداگانه به نش��انی زنجان – میدان ازادی – خیابان نفت – ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه زنجان دبیرخانه‬ ‫کمیسیون مناقصات منطقه زنجان‬ ‫مبلغ براورد‪( 4/997/666/640 :‬ریال) بر اساس فهرست بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و برقی سال ‪94‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 21500000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریزی به حساب جاری بانک ملت‬ ‫به شماره ‪ 92000251/81‬به نام شرکت ملی پخش با کد شناسه ‪11964773‬‬ ‫زمان و تاریخ جلسه توضیح اسناد‪ :‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1394/4/16‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در محل سالن کنفرانس شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1394/4/22‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫شرایط متقاضیان‪:‬‬ ‫‪ -١‬دارای شخصیت حقوقی‬ ‫‪ -2‬ارائه کد شناسه ملی و کد اقتصادی‬ ‫‪ -3‬ارائه کد ثبت شده شرکت در سایت پایگاه ملی مناقصات الزامیست‬ ‫‪ -4‬احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و ‪( HSE‬حداقل امتیاز قابل قبول هر کدام ‪ 60‬می باشد)‬ ‫‪ -5‬دارای رتبه حداقل ‪ 5‬ابنیه و احراز صالحیت شرکت در مناقصات از معاونت برنامه ریزی‬ ‫‪ -6‬ارائه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار شامل سطوحی از فعالیتهای پروژه که در بخش خرید و اجرا تعریف می شود (حداقل تا‬ ‫سطح ‪ 3‬معادل (‪ ))a-b-c‬در قالب ‪ Gantt Chart‬به همراه مدارک فنی ارائه نماید‪.‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسناد مناقصه شامل فرم های ارزیابی کیفی ‪ /‬فرم های ‪ / HSE‬فرم شماره ‪ 2‬حراست ‪ /‬شرایط کار ‪ /‬نمونه قرارداد ‪ /‬برگ اعالم‬ ‫نرخ می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬از بازگشایی پاکات شرکت های فاقد صالحیت و ممنوع المعامله در سطح وزارت نفت و شرکت های تابعه ممانعت بعمل خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مناقصه گزار با پاکات پیشنهادی حداقل یک مناقصه گر اقدام به بازگشایی خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -4‬در صورت هر گونه سوال مناقصه گر می تواند به شماره تلفن ‪ 024-33799703‬واحد خدمات مهندسی تماس حاصل نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/4/6 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/4/8 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫احداث کارخانه های جدید سیمان به صالح نیست‬ ‫تبدیل افغانستان به ابرقدرت معدنی منطقه زمان می برد‬ ‫جای خالی سنگ های قیمتی در صنایع دستی ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن نیازمند‬ ‫تصمیمات‬ ‫هوشمندانه است‬ ‫محمد بیاتیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع ومعادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫از منافع اقتصادی بهره برداری دوباره از معادن گزارش می دهد‬ ‫ذخایر غنی در پستوی معادن متروکه‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬معادن متروکه و قدیمی‬ ‫با تجهیزات پیش��رفته ب��ار دیگر بهره برداری می ش��وند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ای��ن معادن ب��ه دلی��ل اینکه با‬ ‫روش های سنتی مورد اکتشاف قرار گرفته اند ذخایر غنی‬ ‫از م��واد معدنی در انها پنهان مانده که بهره برداری دوباره‬ ‫با تجهیزات پیش��رفته می تواند مع��ادن بزرگی را با صرفه‬ ‫اقتصادی به دست دهد‪.‬‬ ‫برپایه اطالعات به دست امده در کشور نزدیک به ‪300‬‬ ‫معدن متروکه از س��وی ش��رکت تهیه و تولید در اولویت‬ ‫قرار گرفته اند که باید مورد عملیات شناسایی و احیا قرار‬ ‫گیرن��د‪ .‬البته معادنی در این دس��ته قرار می گیرند که در‬ ‫گذش��ته مورد بهره برداری قرار گرفته اند و احتمال وجود‬ ‫ذخایر معدنی جدید در عمق های باال را دارا باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن متروکه‪ ،‬نیازمند اکتشاف اصولی‬ ‫براس��اس قانون معادن پ��س از اینکه معدن��کار مجوز‬ ‫اکتشاف و استخراج را دریافت کرد باید برای اخذ استعالم‬ ‫از س��ایر س��ازمان های ذی ربط معدنی همچون س��ازمان‬ ‫مناب��ع طبیعی‪ ،‬محیط زیس��ت و ‪ ...‬اقدام کن��د‪ .‬از این رو‬ ‫معادنی که اس��تعالم ها را اخذ نکرده باشند برای فعالیت‬ ‫منع قانونی دارند‪.‬‬ ‫معاون معدنی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو‬ ‫با نگاهی ب��ه انواع معادن متروک��ه گفت‪ :‬چند‬ ‫ب��ا‬ ‫نوع معدن متروکه در کش��ور وجود دارد و نمی توان گفت‬ ‫بهره ب��رداری جدی��د از تمام این مع��ادن صرفه اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬در وق��ع برخ��ی از این معادن به دلی��ل اینکه پس‬ ‫از اکتش��افات ذخای��ر مناس��بی در انها یافت نش��ده در‬ ‫طبیع��ت به حال خود رها ش��ده اند‪ .‬برخ��ی دیگر از این‬ ‫معادن پیش از ملی شدن جنگل های کشور فعالیت خود‬ ‫را اغاز کرده بودند‪ ،‬به همین دلیل اس��تعالم های سازمان‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیس��ت را نداش��ته اند‪ .‬برخی دیگر‬ ‫از معادن متروکه ش��امل ان دس��ته از معادنی هس��تند‬ ‫که در گذش��ته بهره برداری از انه��ا نیازمند اخذ مجوز از‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نبوده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه بهره برداری از معادن گچ در گذش��ته نیازمند اخذ‬ ‫مجوز نبود اما بعد ها شرایط تغییر کرد‪.‬‬ ‫بی��ژن پناهی زاده درب��اره صرفه اقتص��ادی این معادن‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬به طور قط��ع ابتدا باید عملیات شناس��ایی‬ ‫روی این معادن انجام ش��ود تا براس��اس انچه شناسایی‬ ‫می ش��ود صرفه اقتصادی طرح مورد بررس��ی قرار گیرد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر معادنی که از نظ��ر ذخیره ماده معدنی‪،‬‬ ‫عیار و موقعیت قرارگیری از مزیت های مناسبی برخوردار‬ ‫باش��د به عنوان مح��دوده جدید م��ورد اس��تخراج قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬بنابرای��ن به طور کلی نمی توان پیش بینی‬ ‫ک��رد معادن متروک��ه می توانند با ظرفی��ت باالیی همراه‬ ‫باش��ند یا اینکه ط��رح بهره برداری جدید نبای��د به اجرا‬ ‫دراید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در گذش��ته معادنی ک��ه با تجهیزات‬ ‫قدیم��ی م��ورد بهره برداری ق��رار گرفته ان��د می توانند با‬ ‫اس��تفاده از اکتشافات علمی مورد شناس��ایی قرار گیرند‬ ‫و در صورتی که ذخایر جدید کش��ف ش��د به معدنکاران‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ود تا گامی برای توسع ه بخش‬ ‫معدن باشد‪.‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫«اگهی مناقصه خرید یک دستگاه اسکنر لیزری سه بعدی‬ ‫‪ STONEX‬مدل ‪»X300‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان ش��رقی در نظر دارد از طریق مناقصه‪،‬‬ ‫خرید یک دس��تگاه اس��کنر لیزری س��ه بعدی ‪ STONEX‬مدل ‪ X300‬را به ش��رکت ها و‬ ‫فروش��گاه های واجد شرایط واگذار نمایند‪ .‬ضمنا برنده مناقصه موظف به ارائه نرم افزار مرتبط‬ ‫با الیس��نس معتبر و اموزش رایگان و میدانی استفاده از دستگاه به پرسنل سازمان به تعداد‬ ‫نامحدود می باشد و ارائه گارانتی معتبر به مدت ‪ 2‬سال برای دستگاه اشاره شده می باشد‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گذار‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان شرقی به نشانی تبریز ـ بلوار ‪ 29‬بهمن‬ ‫ـ روبروی خیابان جام جم ـ معاونت توس��عه مدیریت و منابع ـ واحد دبیرخانه ش��ماره تلفن‬ ‫تماس ‪33309814 – 15 :‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز مبلغ ‪ 125/000/000‬ریال به حس��اب ‪217580415008‬‬ ‫تمرکز وجوه س��پرده س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی یا ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪.‬‬ ‫نحوه دریافت و تحویل مدارک مناقصه‬ ‫مهل��ت دریاف��ت مدارک از تاریخ درج اگه��ی لغایت ‪ 94/4/13‬تحویل مج��دد به دبیرخانه‬ ‫سازمان تا اخر وقت اداری‬ ‫تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و اعالم برنده ‪94/4/13‬‬ ‫هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫ضروری است در این باره شرکت های بزرگ وارد کار شده و در کنار‬ ‫این مسئله مهم از سرمایه گذاران خارجی نیز باید استفاده شود‪.‬‬ ‫الماسی گفت‪ :‬امروز با توجه به شرایط کمبود منابع‪ ،‬شاید دولت‬ ‫ناگزیر از وصول تمام حقوق دولتی و مالیات مربوط باشد اما چنانچه‬ ‫اعتق��اد داریم بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی می توانند در اقتصاد‬ ‫کالن نقش محوری داشته باشند‪ ،‬باید شرایط الزم برای رشد ان را‬ ‫فراهم کرد و به یقین پاسخ الزم دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬امروز مدیرانی در بخش معدن کشور وجود دارند‬ ‫که از تجربیات گرانقدری برخوردارند و در واقع بخش معدن وامدار‬ ‫انهاس��ت که با دلس��وزی‪ ،‬جدیت و تالش باعث رشد و ارتقای ان‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫الماسی گفت‪ :‬ضروری است از توانمندی افراد یادشده برای ارتقای‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی بهره گیری ش��ود‪ ،‬زی��را این موضوع‬ ‫کمک خواهد کرد تا از کجروی و پیمودن راه های ش��خصی پرهیز‬ ‫شود‪.‬به اعتقاد وی‪ ،‬الزم اس��ت مجموعه سازمان های دست اندرکار‬ ‫راهبری فعالیت های معدنی‪ ،‬تابع سیاس��ت ها و تصمیمات سازمان‬ ‫مرکزی باشند تا رویه واحد در فعالیت ها حاکم شود و در یک نظام‬ ‫هدفمند کار پیش رود‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از نظر میزان ذخایر معدنی شناخته شده‬ ‫رتبه پانزدهم جهانی و از لحاظ تنوع مواد در بین ‪ 10‬کشور شاخص‬ ‫دنیا جای دارد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است برنامه های اقتصاد‬ ‫مقاومتی با اولویت بخشیدن به بخش معدن و صنایع معدنی امکان‬ ‫تحقق پذیری دارد و بازده بسیار زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الماس��ی اظهار کرد‪ :‬پایه و اساس و زیربنای‬ ‫اقتص��اد یا موتور محرک ان معدن اس��ت که ب��ا بهره برداری از ان‬ ‫می توان چرخ های صنعت و درپی ان بیش��تر بنگاه های اقتصادی را‬ ‫به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رش��د فعالیت در بخش معدن‪ ،‬زمین��ه افزایش تولید‬ ‫صنعتی و صادرات را در پی خواهد داشت و موجب رونق اقتصادی‬ ‫خواهد ش��د‪.‬وی که در وزارت صنایع و معادن پیش��ین‪ ،‬سمت قائم‬ ‫مقام معاون معدنی و فراوری مواد را برعهده داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از راهکارها برای خروج از بحران و ش��رایطی که امروز دران‬ ‫قرار گرفته ایم‪ ،‬استقبال از بخش معدن و رونق بخشیدن به صادرات‬ ‫غیرنفتی است که قسمت عمده ان به مواد معدنی وابستگی دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارشناسان براین باورند که معدن می تواند‬ ‫نقش��ی پررن��گ و فعال در اقتصاد کش��ور ایفا ک��رده و جای خالی‬ ‫بس��یاری از عوامل اقتصادی را پر کند‪.‬گزارش های منتش��ر شده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان دهنده ان اس��ت که‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران تاکنون وج��ود ‪ 68‬نوع م��اده معدنی را‬ ‫در کش��ور احراز کرده و حدود ‪ 60‬میلیارد ت��ن ذخیره معدنی نیز‬ ‫شناس��ایی که از این رقم ‪ 37‬میلیارد تن ان قطعی و بقیه احتمالی‬ ‫است‪.‬الماسی پایه و اساس فعالیت معدنکاری را امر اکتشاف دانست‬ ‫و گفت‪ :‬موضوع اکتش��اف باید در راس برنامه های معدنکاری مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد و چنانچه هزینه های اکتش��اف را به عنوان جایزه‬ ‫در حقوق دولتی یا مالیات شرکت ها در نظر گرفته و محاسبه شود‪،‬‬ ‫موجب تشویق انها شده و پیامد رونق فعالیت اکتشافی را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اکتش��اف نیاز به سرمایه گذاری های کالن دارد و‬ ‫معدن‬ ‫تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی با اولویت بخشی‬ ‫به بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫رییس خانه اقتص��اد درباره دالیلی که توجیه اقتصادی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بهره ب��رداری از معادن را تایی��د می کند به‬ ‫با توجه به اینکه در گذش��ته معادن با روش های س��نتی‬ ‫مورد اکتشاف و بهره برداری قرار می گرفتند توان استخراج‬ ‫بخش ه��ای عمقی زمی��ن را نداش��ته اند‪ .‬از طرف دیگر با‬ ‫تجهیزات اولیه تنها مناطق پرعیار را مورد شناس��ایی قرار‬ ‫می دادند‪ .‬از این رو‪ ،‬صدور مجوز اکتش��اف و بهره برداری‬ ‫دوباره از این معادن یک روش اصولی در بهره مندی از این‬ ‫نعمت های الهی اس��ت‪ .‬حال اگر ای��ن معادن با تجهیزات‬ ‫روز مورد اکتش��اف قرار گیرند احتمال دستیابی به ذخایر‬ ‫ب��اال به ویژه عناص��ر فل��زی در انها زیاد اس��ت‪ .‬ابراهیم‬ ‫جمیلی با تاکید بر اینکه زیرساخت در این معادن انگیزه‬ ‫ب��رای بهره برداری دوباره از انها نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تنها دلیل‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج جدید از این معادن ذخایر پنهانی‬ ‫اس��ت که به صورت ناش��ناخته باقی مانده اند و نمی توان‬ ‫وج��ود زیرس��اخت ها را دلیل معدنکاری جدید دانس��ت‪،‬‬ ‫لو نقل این مناطق در طول زمان به دلیل‬ ‫زیرا مس��یر حم ‬ ‫ب��رف و باران از بین رفته اند و تونل های حفاری ش��ده در‬ ‫معادن نی��ز ریزش کرده ان��د‪ ،‬بنابراین مزیتی نس��بت به‬ ‫محدوده های اکتشاف نشده‪ ،‬ندارند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫اهلی��ت واگذاری این معادن باید از س��وی دولت ارزیابی‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طورقطع تعداد این محدوده ها زیاد‬ ‫است و شرکت های دولتی توان بهره برداری از تمام معادن‬ ‫متروک��ه را ندارن��د‪ ،‬از این رو واگ��ذاری این محدوده ها و‬ ‫مشارکت با بخش خصوصی می تواند بهترین راه حل برای‬ ‫توس��عه و فعال سازی این معادن باش��د‪ .‬جمیلی با انتقاد‬ ‫از اینکه اطالعات اکتش��افی معادن گذش��ته وجود ندارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر عملیات شناس��ایی و ذخایر کشف شده در‬ ‫معادن متروکه مش��خص بود به طور قطع عملیات جدید‬ ‫با هزینه و اقدامات کمتری میس��ر می شد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته معدنی تمام اطالعات اکتشافی‬ ‫بایگانی می شود و در اینده انها را براساس برنامه های احیا‬ ‫و ‪ ...‬مورد استفاده قرار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره معدنی‪ ،‬مزیت است‬ ‫معدن‬ ‫معادن پس از انجام عملیات اکتش��افی و استخراج مواد‬ ‫معدنی در طبیعت رها می شوند‪ ،‬در شرایطی ممکن است‬ ‫هنوز در محدوده های اکتش��اف نش��ده‪ ،‬مواد معدنی غنی‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا با توجه به اطالعات زمین شناسی‪ ،‬کانسنگ های‬ ‫معدنی به شکل رگه های وس��یعی تمام محدوده را در بر‬ ‫می گی��رد‪ .‬به همین دلیل وجود مواد معدنی در یک نقطه‬ ‫می تواند عالمتی از وجود ذخایر بیشتر باشد‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫ب��ا معدنکاران و معاومت معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جلس��اتی برگزار کرده که در ان‬ ‫مس��ائل و مش��کالت بخش معدن م��ورد ارزیابی‬ ‫قرار گرف��ت‪ .‬در ای��ن جلس��ات‪ ،‬برنامه های یک‬ ‫س��ال اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫شفاف س��ازی فراین��د واگذاری مع��ادن همچون‬ ‫کاداس��تر و پهنه بندی ه��ا م��ورد بررس��ی ق��رار‬ ‫گرفت‪ .‬این اقدامات ضمن کمک به شفاف س��ازی‬ ‫در ای��ن بخش گامی برای رش��د مع��ادن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال با توجه ب��ه وضعیت قیمت جهانی‬ ‫مواد معدنی و مش��کالت تحریمی که پیش روی‬ ‫معدنکاران است باید در بخش معدن با هوشمندی‬ ‫عمل ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر هم اکنون بسیاری از‬ ‫معدنکاران به دلیل رکود بازار با دپوی محصوالت‬ ‫معدنی مواجه شده و بخشی از انها ظرفیت تولید‬ ‫را کاه��ش داده اند‪ .‬از این رو در این ش��رایط اخذ‬ ‫درصد باالی حقوق دولتی و بهره مالکانه نمی تواند‬ ‫چندان به مصلحت باشد‪ .‬انعطاف پذیری و کاهش‬ ‫در حقوق دولتی بر پایه ش��رایط موجود می تواند‬ ‫همان تصمیم��ات هوش��مندانه و راهکاری برای‬ ‫فراهم کردن بس��تر توس��عه بخش معدن قلمداد‬ ‫شود‪.‬با توجه به اینکه یکی از برنامه های دولت در‬ ‫بخش معدن بهبود فراوری مواد معدن و توس��عه‬ ‫صنایع پایین دس��تی است‪ ،‬در چنین شرایطی که‬ ‫معادن با مش��کل کمبود نقدینگی مواجه هستند‬ ‫و نمی توانند به ش��کل جدی در ایجاد واحد های‬ ‫فراوری عمل کنند اجرای سیاست های حمایتی‬ ‫همچون ارائه مشوق ها‪ ،‬راهکاری مثبت برای عبور‬ ‫از این مرحله است‪.‬‬ ‫در واقع تصمیمات بخش معدن باید در شرایط‬ ‫مختل��ف به گونه ای اتخاذ ش��ود ک��ه معدنکاران‬ ‫بتوانند روی پای خود بایس��تند چراکه با کاهش‬ ‫درامده��ای معدنی و افزای��ش هزینه های تولید‬ ‫بسیاری از معادن کوچک فعالیت خود را متوقف‬ ‫کرده ان��د و این مس��ئله به اش��تغال و در نهایت‬ ‫درامدهای ارزی کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫در مناط��ق دورافتاده کمبود زیرس��اخت های‬ ‫معدن��ی مان��ع از ج��ذب س��رمایه ه��ای بخش‬ ‫خصوصی ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو ایج��اد امکانات‬ ‫مورد نیاز به همراه ارائه مش��وق ها کمک می کند‬ ‫س��رمایه گذاران ب��ه ظرفی��ت های معدن��ی وارد‬ ‫ش��وند تا با توس��عه برنامه ها اکتش��افی عالوه بر‬ ‫افزایش تولی��د در زمینه اس��تقرار صنایع پایین‬ ‫دستی عمل کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنایع پایین دستی فوالد خواستار شدند‬ ‫ورق فوالدی به قیمت‬ ‫صادراتی به ما بدهید‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‬ ‫ف��والدی با اعالم جزئیات جلس��ه تولیدکنندگان‬ ‫فوالد با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برخی‬ ‫تولیدکنندگان فوالد به بهانه نشان(برند)س��ازی‬ ‫در بازارهای صادراتی‪ ،‬خام فروشی می کنند‪.‬‬ ‫سیدابراهیم حسینی مهربان در گفت وگو با مهر‬ ‫گفت‪ :‬رکود حاکم بر اقتصاد کش��ور و مش��کالتی‬ ‫که بر تولیدکنندگان تحمیل ش��ده‪ ،‬موجب شده‬ ‫تا بخش قابل توجهی از س��رمایه گذاری های انجام‬ ‫ش��ده در بخش صنعت کش��ور‪ ،‬با تهدید نابودی‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬بای��د بخش های مختلف‬ ‫ب��ا تمکی��ن از رهنمودهای رهب��ر معظم انقالب‬ ‫با همکاری و همراهی‪ ،‬ش��رایط گ��ذر از تنگنای‬ ‫کنونی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‬ ‫از برگزاری نشس��تی ب��ا وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره خام فروشی برخی تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه بهان��ه نشان(برند)س��ازی خب��رداد و افزود‪:‬‬ ‫گزارش��ی از وضعیت صادرات‪ ،‬مش��کالت و موانع‬ ‫پی��ش روی صادرات و پیش��نهادات ب��رای بهبود‬ ‫شرایط به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه و در‬ ‫این زمینه نشس��تی با فعاالن بخش های مختلف‬ ‫صنع��ت ف��والد و نماین��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برگزار ش��د‪ .‬همچنین در این جلس��ه‬ ‫صادرات صنایع فوالدی و مس��ائل و حواش��ی ان‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‪.‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در ح��ال حاضر ورق فوالد ب��ا ضخامت ‪۲‬‬ ‫میلی متر در داخل تولید نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از انتق��ادات مطرح ش��ده‪ ،‬افزای��ش تعرفه‬ ‫ای��ن کاال به عنوان م��اده اولیه م��ورد نیاز صنایع‬ ‫از جمل��ه لوله و پروفیل فوالدی ب��ود که نه تنها‬ ‫ب��ه صادرات لطمه خواه��د زد بلکه موجب توقف‬ ‫تولید و وابس��تگی کش��ور به واردات خواهدشد‪.‬‬ ‫حس��ینی مهربان از ارائ��ه پیش��نهادی از س��وی‬ ‫س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫در این نشس��ت خبرداد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فوالد مبارکه س��پاهان‪ ،‬تولیدات خود را که ماده‬ ‫اولیه مورد نیاز صنایع پایین دس��تی است‪ ،‬صادر‬ ‫می کند‪ ،‬پیش��نهاد ش��د این محصوالت با همان‬ ‫قیمت صادراتی در اختیار صنایع داخلی گذاشته‬ ‫ش��ود تا پس از ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬صادر ش��وند‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد که مورد تایی��د نمایندگان دولتی‬ ‫حاضر در جلس��ه قرار گرفت‪ ،‬به عنوان رویکردی‬ ‫مه��م در مذاک��رات اینده مورد توج��ه ذی نفعان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نماینده ای��ن واحد صنعتی‬ ‫در این جلس��ه اعالم کرد فوالد مبارکه به دنبال‬ ‫نشان(برند)س��ازی و ایج��اد اعتب��ار در بازارهای‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬این در حالی است نماینده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این موضوع انتقاد کرد‬ ‫و گفت این تصمیم برخالف منافع کش��ور و نیاز‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬چراکه صنایع پایین دستی به امید‬ ‫تامین مواد اولیه از داخل کش��ور س��رمایه گذاری‬ ‫کرده اند و با این تصمیم ادامه فعالیت انها با مشکل‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬مهربان ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫در حالی از تامین مواد اولیه صنایع داخلی امتناع‬ ‫می کند که با اس��تناد به بح��ث حمایت از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬یکی از متقاضیان و حامیان افزایش تعرفه‬ ‫واردات ورق فوالد ‪ ۲‬میلی متر و دیگر محصوالت‬ ‫فوالدی است‪ .‬بر این اساس از انجمن فوالد انتظار‬ ‫می رود حمایت از تمامی زنجیره تولید محصوالت‬ ‫فوالدی را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به شرایط رکود ساخت و ساز درکشور‬ ‫احداث کارخانه های جدید سیمان به صالح نیست‬ ‫بهناز صف�ری ‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬ذخایر غنی‬ ‫اهک در ایران این امکان را فراهم می کند‬ ‫ک�ه در فاصل�ه ه�ر یکص�د کیلومتر‪ ،‬یک‬ ‫کارخانه س�یمان احداث ش�ود اما با توجه‬ ‫به اینکه در حال حاضر س�یمان از وضعیت‬ ‫مناسبی در بحث عرضه و تقاضا برخوردار‬ ‫نیس�ت و میزان صادرات این محصول هم‬ ‫در سال جاری با کاهش چشمگیری روبه رو‬ ‫ب�وده ای�ا می ت�وان کارخانه ه�ای جدید‬ ‫اح�داث کرد یا اس�تراتژی بلندمدت برای‬ ‫این صنعت می تواند مدنظر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫درحال�ی ک�ه بس�یاری از کارخانه ه�ای‬ ‫س�یمان ب�ه خاطر نامناس�ب ب�ودن بازار‪،‬‬ ‫محص�والت خ�ود را زیرقیمت ب�ه فروش‬ ‫می رس�اند در چنی�ن ش�رایطی اح�داث‬ ‫کارخانه های جدید چقدر می تواند مقرون‬ ‫به صرفه باشد؟‬ ‫ب��ا توجه ب��ه الودگی هایی که تولید س��یمان‬ ‫ایج��اد می کن��د برخی ه��ا معتقدن��د بای��د‬ ‫کارخانه های سیمان به خارج از شهرها منتقل‬ ‫ی کمتر وارد ش��هرها شود اما‬ ‫ش��وند تا الودگ ‬ ‫در این باره هم کارشناس��ان نظرات گوناگونی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ فراوانی اهک دلیل نمی شود‬ ‫محمد متش��رع‪ ،‬مدی��ر بهره برداری س��یمان‬ ‫فارس خوزس��تان درب��اره اینکه ای��ا احداث‬ ‫کارخانه س��یمان در شرایط موجود مقرون به‬ ‫می گوید‪ :‬در‬ ‫صرف��ه خواهد بود یا نه به‬ ‫ایران ذخایر اهک بسیار زیادی وجود دارد به‬ ‫ط��وری ک��ه در هر ‪ 60‬کیلومتر ب��ه این ماده‬ ‫معدنی می رسیم اما وجود منابع فراوان دلیل‬ ‫نمی ش��ود میزان کارخانه های س��یمان را هم‬ ‫افزای��ش دهیم‪ .‬وی می افزای��د‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��یمان در ش��رایط خوبی به س��ر نمی برد و‬ ‫می��زان عرض��ه بیش از تقاضاس��ت به همین‬ ‫دلی��ل اح��داث کارخانه های س��یمان مقرون‬ ‫ب��ه صرفه نیس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫البت��ه یکی از مش��کالتی که درح��ال حاضر‬ ‫بس��یاری از تولید کنندگان محصوالت معدنی‬ ‫با ان مواجه هس��تند کمبود نقدینگی اس��ت‬ ‫و ه��ر که می خواهد کارخانه س��یمان احداث‬ ‫کند بهتر اس��ت س��هام کارخانه های موجود‬ ‫را از ب��ورس خری��داری کن��د زی��را در حال‬ ‫حاض��ر بس��یاری از پروژه هایی ک��ه در حال‬ ‫احداث هستند با مش��کالت نقدینگی مواجه‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی تصری��ح می کند‪ :‬اف��رادی که‬ ‫می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند‬ ‫بهتر اس��ت به جای اینکه کارخانه جدیدی را‬ ‫از ابت��دا بنا کنند از کارخانه ه��ای فعال بهره‬ ‫ببرند زیرا این گونه مقرون به صرفه تر اس��ت‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬کس��ی ک��ه می خواهد در‬ ‫این صنعت س��رمایه گذاری کند باید ش��رایط‬ ‫موجود را بسنجد زیرا مواد اولیه فراوان است‬ ‫اما میزان تقاضا در کش��ور کم است‪ .‬در همه‬ ‫جای کش��ور و در هر استانی کارخانه سیمان‬ ‫وجود دارد بنابراین احداث کارخانه های جدید‬ ‫به صالح نیس��ت‪ .‬متشرع می افزاید‪ :‬در کشور‬ ‫هیچ گونه محدودیتی در زمینه س��نگ اهک‬ ‫وجود ن��دارد اما مس��ئله این اس��ت که باید‬ ‫بازدهی تولید افزای��ش یابد یعنی اگر در حال‬ ‫حاضر روی کیفیت ‪ 85‬درصدی کار می کنند‬ ‫ان را ب��ه ‪ 100‬درص��د برس��انند و بعد از ان‬ ‫اگ��ر در مکانی تقاض��ا بیش از عرضه باش��د‬ ‫اق��دام به اح��داث کارخانه کنن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫جا به جای��ی کارخانه ها و ب��ردن انها به خارج‬ ‫از ش��هر می گوید‪ :‬طرحی وج��ود دارد که در‬ ‫ان کارخانه ه��ا در بلند م��دت باید به خارج از‬ ‫شهر منتقل ش��وند‪ .‬خود شرکت ها نیز با یک‬ ‫برنامه استراتژیک چند ساله در صدد نوسازی‬ ‫کارخانه ه��ا و تغییر کارب��ری زمین های خود‬ ‫هستند تا کارخانه ها را منتقل کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬برخی کارخانه های‬ ‫قدیم��ی ک��ه قدمت زی��ادی دارن��د در صدد‬ ‫منتق��ل ک��ردن کارخانه ه��ا هس��تند اما این‬ ‫جابه جایی به س��رعت انجام نمی ش��ود بلکه‬ ‫نیازمند س��رمایه و زمان است‪ .‬این کارخانه ها‬ ‫باید تجهیزات خود را به روز رسانی کنند زیرا‬ ‫در غیراین صورت تولید متوقف می شود‪ .‬وی‬ ‫درباره کاهش میزان االیندگی س��یمان بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬بس��یاری از کارخانه های س��یمان‬ ‫موظف ش��ده اند ت��ا روی گرد و غب��ار ایجاد‬ ‫ش��ده در تولید س��یمان کنترل داشته باشند‬ ‫و و دودکش ه��ا را به ص��ورت انالین کنترل‬ ‫کنن��د تا الودگی ای��ن کارخانه ها کاهش یابد‬ ‫البته انچه که در دنیا مرسوم است این جا در‬ ‫کارخانه ها هم انج��ام می دهند ولی باید روی‬ ‫نحوی مصرف سیمان هم کار شود‪.‬‬ ‫متش��رع تاکید می کند‪ :‬بیش��تر کارخانه های‬ ‫تولید سیمان ایران بیش از ‪ 100‬سال ذخیره‬ ‫دارند چراکه اگر کمتر از این باش��د برای انها‬ ‫مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اح�داث کارخان�ه س�یمان توجی�ه‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫داری��وش حمیدی‪ ،‬کارش��ناس س��یمان نیز‬ ‫می گوید‪ :‬در ش��رایط‬ ‫در این ب��اره ب��ه‬ ‫فعل��ی اح��داث کارخانه س��یمان مق��رون به‬ ‫صرفه نیس��ت زیرا از یک س��و عرضه بیش از‬ ‫تقاضاست و از سوی دیگر میزان صادرات نیز‬ ‫کاهش یافته به همین دلیل به نظر می رس��د‬ ‫احداث کارخانه چندان معقول نباشد‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در ح��ال حاضر بازار س��یمان‬ ‫بازار مناسبی نیس��ت و بسیاری از کارخانه ها‬ ‫محص��والت خ��ود را زیر قیمت می فروش��ند‬ ‫به نظر می رس��د اح��داث کارخانه های جدید‬ ‫نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره خروج کارخانه ها از داخل ش��هرها‬ ‫و انتقال به بیرون ش��هر می گوید‪ :‬س��یمان تا‬ ‫ح��دودی الودگی ایجاد می کن��د و نمی توان‬ ‫منکر این موضوع ش��د اما مس��ئله این است‬ ‫که برای احداث کارخانه از نظر ارزی و ریالی‬ ‫س��رمایه های زیادی صرف می ش��ود بنابراین‬ ‫تعطیلی کارخانه ها از نظر اقتصادی مقرون به‬ ‫صرفه نیس��ت‪ .‬حمیدی اظهار می کند‪ :‬زمانی‬ ‫استاندارد میزان گرد و غبار در هر مترمکعب‬ ‫تا‪ 100‬میلی گ��رم مجاز بود ام��ا باید درحال‬ ‫حاض��ر این ع��دد را ت��ا ‪ 50‬میلی گرم کاهش‬ ‫دهن��د ک��ه در این ص��ورت می��زان الودگی‬ ‫ت��ا حد زی��ادی کاهش می یاب��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬کارخانه های که قدمت زیادی دارند‬ ‫از سیس��تم های قدیمی برخوردار هستند اما‬ ‫بای��د سیس��تم های خود را تغیی��ر دهند و از‬ ‫دس��تگاه ها و تجهیزات ب ه روز استفاده کنند‬ ‫زی��را جابه جای��ی ی��ک کارخان��ه هزینه های‬ ‫بس��یار باالیی را می طلبد و مشکالت فراوانی‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬البته کارخانه های‬ ‫س��یمانی که ب��ه تازگی می خواهن��د احداث‬ ‫شوند باید در بیرون از شهرها باشند‪ .‬به گفته‬ ‫وی؛ بهتری��ن راه کار برای خروج س��یمان از‬ ‫وضعیت فعلی این اس��ت که میزان تقاضا در‬ ‫ای��ران افزایش یابد و دولت کارهای عمرانی را‬ ‫افزای��ش داده و فعال تر کند تا میزان تقاضای‬ ‫س��یمان افزایش یافته و به مرور بازار متعادل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷‬درصدی تولید شمش الومینیوم در هرمزگان‬ ‫تولید شمش الومینیوم در مجتمع الومینیوم المهدی‬ ‫و هرمزال هرمزگان در ‪3‬ماه نخست سال جاری ‪7‬درصد‬ ‫بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬مدیرعامل مجتمع‬ ‫الومینی��وم المهدی و هرمزال هرم��زگان گفت‪ :‬در این‬ ‫م��دت بیش از ‪47‬هزار و‪ 600‬تن ش��مش الومینیوم در‬ ‫این مجتمع تولید ش��د که پیش بینی می ش��ود تا پایان‬ ‫سال جاری به ‪180‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫مهدی قدمی افزود‪ :‬افزایش دیگ های تولید الومینیوم‬ ‫از ‪ 339‬دی��گ ب��ه ‪ 357‬دی��گ‪ ،‬عل��ت افزای��ش تولید‬ ‫الومینی��وم در مجتم��ع الومینیوم المه��دی و هرمزال‬ ‫هرمزگان است‪.‬‬ ‫درج��ه خلوص ش��مش های تولید ش��ده در مجتمع‬ ‫الومینی��وم المهدی و هرمزال هرم��زگان ‪ 99/77‬درصد‬ ‫اس��ت‪.‬وی گفت‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری ‪18‬هزار و‬ ‫‪ 176‬تن شمش الومینیوم از مجتمع الومینیوم المهدی‬ ‫و هرم��زال هرمزگان به خارج از کش��ور صادر ش��د که‬ ‫بیش از ‪ 1/5‬درصد بیش��تر از مدت مشابه سال گذشته‬ ‫اس��ت‪.‬مدیرعامل مجتمع الومینیوم المهدی و هرمزال‬ ‫هرمزگان ارزش شمش های صادراتی را ‪35‬میلیون دالر‬ ‫افزایش ‪۱۰‬درصدی تولید محصوالت فوالدی «فوالد مبارکه»‬ ‫در ‪ 3‬ما ه نخست س��ال جاری در واحدهای احیا مستقیم یک‬ ‫و ‪ 2‬طب��ق برنامه‪ ،‬یک میلی��ون و ‪ 745‬هزارتن اهن اس��فنجی‬ ‫تولید ش��ده که ‪10‬درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مدیر ارشد تولید شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان امروز گفت‪ 3 :‬ما ه نخس��ت سال جاری در‬ ‫واحدهای احیا مستقیم ‪ 1‬و ‪( 2‬مدول های ‪ 6‬گانه و مگامدول های‬ ‫ش��هید خرازی) طبق برنامه‪ ،‬یک میلی��ون و ‪745‬هزار تن اهن‬ ‫اس��فنجی تولید شده که ‪10‬درصد بیش��تر از مدت مشابه سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫مختار بخش��یان تولید در واحد گندله س��ازی را در این مدت‬ ‫یک میلی��ون و ‪878‬ه��زار تن اعالم کرد و افزود‪ :‬بادس��تیابی به‬ ‫‪107‬درص��د برنامه‪ ،‬تولید یک میلیون و ‪925‬هزار تن گندله در‬ ‫این واحد محقق شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ناحی��ه فوالدس��ازی و ریخته گ��ری مداوم هم‬ ‫یک میلیون و ‪448‬هزار تن تختال تولید شده که ‪7‬درصد بیشتر‬ ‫از ‪3‬ماه نخست سال گذشته است‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د تولید ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان میزان تولید‬ ‫محص��والت س��رد (کالف خام) در ناحیه نورد س��رد را در ‪3‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری ‪362‬هزار تن اعالم کرد و افزود‪ :‬این میزان‬ ‫‪5‬درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫مخت��ار بخش��یان اف��زود‪ :‬درای��ن م��دت ‪301‬ه��زار ت��ن از‬ ‫یک میلی��ون و ‪379‬هزار ت��ن محصوالت حمل ش��ده از طریق‬ ‫ریلی بود که ‪52‬درصد بیش��تر ازمدت مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬ش��مش های صادراتی از نظر ارزش‬ ‫‪ 3‬درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه مجتم��ع الومینی��وم المهدی و‬ ‫هرمزال ظرفیت اسمی س��االنه تولید ‪253‬هزار و ‪500‬‬ ‫ت��ن الومینیوم را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ش��مش های الومینیوم به‬ ‫کشورهای هند‪ ،‬چین و امارات عربی متحده صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع الومینیوم المه��دی و هرمزال‬ ‫هرم��زگان با اش��اره به اینکه ه��دف از اجرای این طرح‬ ‫نگه داری و ذخیره س��ازی پودر الومیناست‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫افزای��ش ظرفیت تولی��د کارخانه الومینی��وم هرمزال‪،‬‬ ‫طرح های ایجاد س��یلوهای ذخی��ره الومینا به ظرفیت‬ ‫‪80‬هزار تن با ‪ 4‬سیلوی فلزی ‪20‬هزار تنی در ‪ 2‬مرحله‬ ‫اغاز شده و قرار است در سال اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی به طرح افزایش خطوط تولید و طرح ایجاد نیروگاه‬ ‫به ظرفیت ‪ 500‬مگاوات به عنوان یکی از دیگرطرح های‬ ‫توس��عه مجتمع الومینیوم المهدی و هرمزال هرمزگان‬ ‫برای سال جاری اش��اره و اظهار کرد‪ :‬مجتمع الومینیوم‬ ‫المه��دی هرم��زال در منطق��ه وی��ژه معدن��ی و فلزی‬ ‫خلیج فارس و در ‪ 13‬کیلومتری بندرعباس قرار دارد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫پرسنل و تامین ماشین االت منطقه ویژه‬ ‫شماره ‪94/2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی ـ جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ ‪ -‬تلفن ‪)076( 33592201-10‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و تامین ماشین االت منطقه ویژه‬ ‫‪ -4‬مختصر شرح کار‪ :‬انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تهیه و تامین خودرو و ماشین االت مجموعا به تعداد ‪ 85‬دستگاه با بکارگیری رانندگان‬ ‫واجد شرایط در سایت های چهار گانه و محدوده شهر بندر عباس به منطقه و بالعکس‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه‪ :‬مبلغ‪ 500‬میلیون ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار و یا انواع‬ ‫اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‪ ،‬مصوب ‪)1376‬‬ ‫‪ -6‬قیمت اسناد و شماره حساب‪ :‬ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 700،000‬ریال به حساب ‪ 2175375402000‬بانک ملی مرکزی‬ ‫‪ -7‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 94/4/6‬لغایت پایان وقت اداری ‪94/4/11‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل اسناد‪ :‬مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪94/4/25‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت و تحویل اسناد‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی ـ جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ ‪ -‬شرکت منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫‪ -10‬زمان و محل بازگش�ایی پاکات‪ :‬بازگش��ایی پاکات الف و ب راس ساعت ‪ 10/00‬صبح مورخ ‪ 94/4/29‬و بازگشایی پاکات ج راس ساعت ‪10/00‬‬ ‫صبح مورخ ‪ 94/5/3‬در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ -11‬نشانی سایت شرکت‪www.PGSEZ.ir :‬‬ ‫روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی فلزی خلیج فارس‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرش دستباف‬ ‫جایزه ویژه «فجر» شود‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در نامه ای به‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از او خواس��ت تا‬ ‫فرش دس��تباف ایرانی به عن��وان جایزه ویژه برای‬ ‫برگزیدگان جش��نواره های بین المللی فجر در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی مرکز ملی‬ ‫ف��رش ایران‪ ،‬محمدرضا نعم��ت زاده در این نامه با‬ ‫استناد به تاکید معاون اول رییس جمهوری مبنی‬ ‫بر اس��تفاده از فرش دس��تباف در مراس��م رسمی‬ ‫کش��ور‪ ،‬پیشنهاد کرده اس��ت با توجه به برگزاری‬ ‫جش��نواره های بین الملل��ی فج��ر در ش��اخه های‬ ‫مختلف فرهنگی‪ ،‬هنری و ادبی همچون س��ینما‪،‬‬ ‫تئاتر‪ ،‬موسیقی‪ ،‬هنرهای تجسمی و شعر و انعکاس‬ ‫رس��انه ای مطلوب این رقابت ها‪ ،‬فرش دس��تباف‬ ‫ایران به عنوان جایزه ویژه برگزیدگان لحاظ شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این نامه که به‬ ‫پیش��نهاد مرکز ملی فرش ایران نگاش��ته شده با‬ ‫تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و نمایاندن ارزش ها‬ ‫و مزایای فرش دستباف ایرانی به اشکال مختلف‪،‬‬ ‫اجرایی ش��دن ای��ن ایده را گامی در پاس��داری و‬ ‫یاداوری این داش��ته کهن و ارزش��مند فرهنگی و‬ ‫هنری کشورمان دانسته است‪.‬‬ ‫قول مالیاتی ها‬ ‫برای حل مشکل اصناف‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬در حالی که برخی‬ ‫اتحادیه ه��ای بزرگ نگ��ران نحوه اج��رای توافق‬ ‫مالیاتی هس��تند‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی قول داده‬ ‫مفاصا حس��اب مالیاتی ‪ ۹۲‬اصن��اف را تا پایان تیر‬ ‫ص��ادر کند‪ .‬علی فاضلی در گفت وگو با فارس در‬ ‫پاسخ به اینکه با وجود تفاهم اصناف با سازمان امور‬ ‫مالیاتی برخی اتحادیه های زیرمجموعه شما نسبت‬ ‫به این تفاه��م و درصد افزایش مالیات انتقادهایی‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬توافقی که ما کردیم موردی اس��ت و‬ ‫‪ ۳۰‬اس��تان کشور این توافق را قبول دارند‪ .‬وی به‬ ‫جلسه ای که به تازگی با استاندار تهران و مسئوالن‬ ‫سازمان امور مالیاتی برگزار شد‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این جلس��ه نحوه اج��را را به بحث و تبادل نظر‬ ‫گذاش��تیم‪ ،‬تا بهترین راه حل را پیدا کنیم‪ .‬فاضلی‬ ‫به این نکته اش��اره کرد که اکنون مشکل اساسی‬ ‫ما این است که مفاصا حساب سال ‪ ۹۲‬هنوز برای‬ ‫برخی اصناف که تعدادش��ان کم هم نیست‪ ،‬صادر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳۳‬هزار تن‬ ‫گندم خریداری شد‬ ‫عض��و هیات مدیره و س��خنگوی خرید تضمینی‬ ‫گندم بانک کشاورزی گفت‪ :‬از فصل برداشت گندم‬ ‫تاکن��ون ‪۳‬میلیون و ‪ ۸۳۳‬ه��زار و ‪ ۱۳۴‬تن گندم‬ ‫به ارزش ‪ ۴۴‬ه��زار و ‪ ۶۹۳‬میلیارد ریال خریداری‬ ‫شده است‪ .‬حشمت اهلل نظری در گفت وگو با فارس‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از ابتدای برداش��ت گندم تاکن��ون گندم‬ ‫کش��اورزان به ارزش ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۶۹۳‬میلیارد ریال‬ ‫خریداری و ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۳۵‬میلیارد ریال به حساب‬ ‫تولید کنندگان این محصول واریز ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از دهه س��وم فروردین و اغاز برداشت گندم‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳۳‬ه��زار و ‪ ۱۳۴‬تن گندم‬ ‫در ‪ ۶۴۷‬مرک��ز فعال و در قال��ب ‪ ۵۹۶‬هزار و ‪۹۶‬‬ ‫محموله خریداری ش��ده است‪ .‬س��خنگوی خرید‬ ‫تضمینی بانک کش��اورزی با بیان اینکه کار خرید‬ ‫گندم در ‪ ۳۰‬استان درحال انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گندم از استان های اصفهان‪ ،‬ایالم‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان درحال خرید‬ ‫است؛ ضمن اینکه استان خوزستان باالترین مقدار‬ ‫فروش گندم را تاکنون داشته است‪ .‬نظری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��امانه وی��ژه خرید تضمینی گن��دم بانک‬ ‫کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات‬ ‫خری��د گندم و واریز پول به حس��اب کش��اورزان‬ ‫گندمکار از س��وی بانک کش��اورزی طراحی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در س��ال های گذشته نیز خرید‬ ‫تضمینی گندم تا پایان س��ال ‪ ۸۴‬با عاملیت بانک‬ ‫کش��اورزی انج��ام می ش��د‪ .‬عضو هی��ات مدیره و‬ ‫س��خنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬پ��ول گندم��کاران کش��ور از مناب��ع بانک‬ ‫کش��اورزی به طور انی از سوی سامانه ویژه خرید‬ ‫تضمینی گندم این بانک پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫از داللی تا تقلب در بازار زعفران‬ ‫جوالن جهانی «جهاز»‬ ‫تجارت ادرنالین‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش نرخ ‪۳‬قلم محصول لبنی تایید شد‬ ‫«بله» مشروط دولت به تولیدکنندگان‬ ‫زه�را طهرانی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬دولت با افزایش قیمت‬ ‫‪ 3‬کاالی پرمصرف ش��یر‪ ،‬ماست معمولی و پنیر موافقت‬ ‫کرد‪ .‬این تصمیم که البته باید به بررس��ی س��تاد تنظیم‬ ‫بازار هم برس��د‪ ،‬با هدف حمایت از دامداران و جلوگیری‬ ‫از ضرر انها گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬مدت هاست کارخانه ها‬ ‫موظف به خرید ش��یر ‪ ۱۴۴۰‬تومانی که س��ال گذشته‬ ‫به تصویب س��تاد تنظیم بازار رسید‪ ،‬هستند اما در عمل‬ ‫ای��ن اتفاق نیفتاد تا جایی که ص��دای اعتراض دامداران‬ ‫بلند ش��د‪ .‬اما حاال دولت به کارخانه های لبنی این مجوز‬ ‫را داده تا در ازای افزایش قیمت ‪۳‬قلم کاال‪ ،‬ش��یر را هم‬ ‫از دامدار به قیم��ت واقعی و همان ‪ ۱۴۴۰‬تومان بخرند‪.‬‬ ‫در واقع یک «بله» مش��روط که باید به درستی هم اجرا‬ ‫‪ ،‬براس��اس اعالم وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫معدن و تجارت افزای��ش ‪۱۰‬درصدی قیمت ‪ 3‬محصول‬ ‫لبن��ی در دول��ت تایید ش��د‪ .‬محمدرضا نعم��ت زاده در گفت وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬به تازگی جلسه ای به ریاست‬ ‫نشست خبری دیروز اعالم کرد‪ :‬برای جلوگیری از زیان محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬معاون اجرای��ی رییس جمهوری‬ ‫دامداران و کارخانه های لبنی دولت تایید کرد که قیمت برگ��زار ش��د ک��ه در این جلس��ه مس��ئوالن دیگری از‬ ‫ش��یر و ماست معمولی و پنیر فتا ‪۱۰‬درصد افزایش یابد‪ .‬جمله وزیر جهادکش��اورزی و معاون��ان وی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫به گفته وی دولت امکان پرداخت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫یارانه را نداش��ت و از س��وی دیگر برای جلوگیری از زیان‬ ‫کارخانه ها نمی توانستند شیر خام‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز حضور داش��تند‪.‬‬ ‫دامداران و کارخانه های‬ ‫را به قیمت مدنظر بخرند؛ بنابراین‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه مقرر‬ ‫لبنی دولت تایید کرد‬ ‫در س��ال جاری به این جمع بندی‬ ‫شد کارخانه های صنایع لبنی شیرخام‬ ‫ماست‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫رس��یدیم که ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫را به قیم��ت ‪ ۱۴۴۰‬تومان از دامداران‬ ‫معمولی و پنیر فتا‬ ‫نمی ت��وان یاران��ه پرداخ��ت کرد‪،‬‬ ‫خریداری کنند و در مقابل این اقدام‪،‬‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫قیمت ‪3‬قلم لبنیات افزایش یابد‪.‬‬ ‫دول��ت به انه��ا اج��ازه داد که قیمت‬ ‫‹ ‹اهرم فش�اری برای حمایت‬ ‫‪3‬کاالی پرمصرف شیر‪ ،‬ماست معمولی‬ ‫دولت امکان پرداخت‬ ‫از دامدار‬ ‫و پنی��ر را حداکث��ر ‪۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یارانه را نداشت و از‬ ‫ سروس��تانی‪،‬‬ ‫ی‬ ‫سلطان‬ ‫س��عید‬ ‫دهند‪.‬مقدس��ی با بی��ان اینکه مصوبه‬ ‫سوی دیگر کارخانه ها‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه مرک��زی‬ ‫نمی توانستند شیر خام خرید شیرخام به قیمت ‪ ۱۴۴۰‬تومان‬ ‫با‬ ‫دام��داران در گفت وگو با‬ ‫قرار ب��ود از دوازدهم خردادماه اجرایی‬ ‫را به قیمت مدنظر بخرند‬ ‫اشاره به جلسه ای که شنبه گذشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین ب��ه کارخانه ها‬ ‫ب��ا مس��ئوالن دولتی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اج��ازه داده ش��د از ام��روز قیم��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته س��تاد تنظیم بازار قیمت شیر محصوالت شان را ‪۱۰‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫خ��ام را ‪ ۱۴۴۰‬تومان اعالم کرد که ب��ه دالیلی تاکنون ‹ ‹مجوز گرانی دیروز ابالغ شد‬ ‫اجرا نشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هرچند هزینه تمام شده شیر‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی ه��ای تولیدکنن��دگان‬ ‫خام در اواخر س��ال گذش��ته و تا همین االن باال رفته و فراورده ه��ای لبنی با اش��اره به اینک��ه کارخانه ها مجوز‬ ‫باید دامدار شیر خام را ‪ ۱۴۴۰‬تومان بفروشد‪ ،‬اما به طور افزایش ‪۱۰‬درصدی شیر‪ ،‬ماست و پنیر را از دیروز دریافت‬ ‫متوسط محصوالت را ‪ ۱۱۰۰‬تومان به فروش می رساند‪ .‬کردن��د‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر ش��ده بود از ‪ ۱۲‬خ��رداد کارخانه ها‬ ‫سروس��تانی ادام��ه داد‪ :‬در برخی مواقع ه��م فروش به ش��یرخام را ‪ ۱۴۴۰‬از دامدار خریداری کنند‪.‬محمدرضا‬ ‫زیر هزارتومان می رس��د و در موارد اندکی هم اگر ش��یر اسماعیلی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به جلسه اخیر‬ ‫دارای کیفیت بس��یار باالیی باشد‪ ،‬بین ‪ ۱۲۰۰‬تا ‪ ۱۲۵۰‬با مسئوالن دولتی در این زمینه‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از برگزاری‬ ‫خریداری می ش��ود‪.‬به گفته مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی جلس��ه مخالفت خود را اعالم کرده بودیم اما مس��ئوالن‬ ‫دامداران‪ ،‬اگر این تصمیم اهرم فش��اری برای کارخانه ها توجهی نکردند‪ .‬این افزای��ش قیمت به ضرر دامداران و‬ ‫باش��د که ش��یر را به قیمت واقعی از دام��داران بخرند‪ ،‬کارخانه هاس��ت‪ .‬چ��را که مردم قدرت خریدش��ان دیگر‬ ‫می تواند به نفع ما هم باشد‪ .‬این در حالی است که عالوه کفاف افزایش بیشتر را نمی دهد‪ .‬زمانی که مردم کاال را‬ ‫بر قیمت پایین خرید شیر خام‪ ،‬پول دامدار هم تا حدود خریداری نکنند ش��یر دامدار به فروش نمی رسد چراکه‬ ‫‪ ۴‬ماه به دستش نمی رسد‪.‬‬ ‫کارخان��ه دیگر تمایلی به تولید ن��دارد‪.‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫‹ ‹خرید شیر خام ‪ ۱۴۴۰‬تومانی‬ ‫جلسه مصوب شده که کارخانه های صنایع لبنی شیرخام‬ ‫ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از موافقت را ب��ه قیمت ‪ ۱۴۴۰‬تومان از دامدار خریداری کنند و در‬ ‫دولت با گرانی حداکث��ر ‪۱۰‬درصدی ‪ 3‬کاالی پرمصرف ازای ان می توانند قیمت ش��یر‪ ،‬ماست و پنیر را حداکثر‬ ‫ش��یر‪ ،‬ماس��ت و پنیر خبر داد‪ .‬س��یداحمد مقدسی در ‪ ۱۰‬درص��د افزایش دهند‪.‬مدیرعامل اتحادیه تعاونی های‬ ‫نگاه به واردات در جهت صادرات‬ ‫رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید به واردات در جهت صادرات نگاه‬ ‫کنیم اظهار کرد‪ :‬اگر به سابقه نعمت زاده نگاه کنیم می بینیم که وضعیت ‪۱۸۰‬درجه‬ ‫مخالف این تعبیر است که او وزیر واردات است‪.‬یحیی ال اسحاق در گفت وگو با پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی سازمان توس��عه تجارت ادامه داد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از یک‬ ‫طرف مسئولیت رشد صنعت و تولید و از طرف دیگر مسئولیت تامین کاال را برعهده‬ ‫گرفت و در واقع مس��ئول س��ازمان تولیدکننده و مصرف کننده شد و باید به هر دو‬ ‫طرف نگاه کند‪ .‬به عنوان نمونه درباره برنج از یک طرف ‪ 3‬تا ‪ 4‬میلیون مصرف داریم‬ ‫اما ظرفیت تولید دو میلیون تن است‪ .‬اگر بخواهیم قیمت برنج مبلغ قابل قبولی برای‬ ‫عامه مردم باش��د باید بین عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بای��د در دو موضوع تولید و واردات تعادل ایجاد کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کسانی که از دید تولید نگاه می کنند می گویند که او وزیر واردات است‬ ‫و کس��انی که از دید مصرف کننده نگاه می کنند معتقد هس��تند که چرا واردات کم‬ ‫است! مشکل اصلی ترکیب این دو وزارتخانه با هم است که باید درباره اش تجدیدنظر‬ ‫ش��ود‪.‬عضو ات��اق بازرگانی تهران به ‪ ۲۴‬قلم کاالی اساس��ی و ض��روری که تامین و‬ ‫ذخیره س��ازی اش جزو وظایف دولت اس��ت اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر قرار باش��د این‬ ‫کارها انجام ش��ود جدا از تولی��دات باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک ش��وند‪ .‬در‬ ‫ذهن نعمت زاده تولید وجود دارد اما‪ ،‬مجبور است که به واردات فکر کند‪.‬وزیر سابق‬ ‫بازرگانی در پاس��خ به این نکته که افزایش واردات با دولت قبلی مقایس��ه می شود و‬ ‫این مس��ئله مطرح اس��ت که واردات سرمایه های کشور را خارج کرده است گفت‪3 :‬‬ ‫تولیدکنندگان فراورده های لبنی ایران افزود‪ :‬این مصوبه‬ ‫به تمام کارخانه ها ابالغ ش��ده است‪ ،‬قرار بود کارخانه ها‬ ‫ش��یرخام را از ‪۱۲‬خردادم��اه امس��ال‪ ۱۴۴۰ ،‬توم��ان‬ ‫خریداری کنند ام��ا از دیروز مجوز افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫را دارند‪.‬اسماعیلی گفت‪ :‬مصرف شیر در ایران یک سوم‬ ‫سرانه جهانی اس��ت‪۹۰ .‬درصد ایرانیان با کمبود کلسیم‬ ‫و ‪۸۰‬درص��د انه��ا با کمبود ویتامی��ن ‪ D‬به عنوان عامل‬ ‫جذب حداکثری کلس��یم روبه رو هس��تند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫که قیمت لبنیات افزایش یافته است پیش بینی می شود‬ ‫که فروش لبنیات کاه��ش یابد‪.‬پیش از این رضا باکری‪،‬‬ ‫دبیرانجمن صنایع فراورده های لبنی ایران نیز با اشاره به‬ ‫اینکه تا پایان خرداد ماه قیمت های جدید لبنیات اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬بیان کرده بود‪ :‬به نظر می رسد دولت برای‬ ‫جلوگیری از افزایش نرخ تورم در جامعه فقط با افزایش‬ ‫قیم��ت تک رقمی برخی محصوالت غذایی موافقت کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انجمن صنایع خود درخواست افزایش‬ ‫‪۵‬درصدی قیمت محصوالت لبنی را به س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به احتم��ال زیاد دولت قبل از اغاز م��اه مبارک رمضان‬ ‫این موضوع را بررس��ی خواهد ک��رد‪ .‬دبیرانجمن صنایع‬ ‫فراورده ه��ای لبنی ایران در ادام��ه از عرضه محصوالت‬ ‫لبنی با ‪۱۵‬درصد تخفیف در ماه مبارک رمضان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این تخفیفات در فروش��گاه های طرح ضیافت در‬ ‫اختیار خریداران قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫تیرماه سال گذش��ته دولت نرخ خرید تضمینی شیر‬ ‫خ��ام از دام��داران را کیلویی ‪ ۱۴۴۰‬توم��ان اعالم کرد‬ ‫اما صنای��ع لبنی به اجرای این مصوب��ه چندان پایبند‬ ‫نبودن��د تا اینکه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان با استقرار ماموران خود در کارخانه های‬ ‫لبن��ی‪ ،‬بر اجرای این نرخ قانون��ی تاکید کرد‪ .‬اکنون بر‬ ‫ت محصوالت جوابگوی‬ ‫اس��اس اعالم صنایع لبنی قیم ‬ ‫هزینه ها نیس��ت که بر اس��اس تایید دولت‪ ،‬قیمت این‬ ‫محص��والت افزایش خواهد یافت ت��ا هزینه های تولید‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬حال ب��ا توجه به اینکه موض��وع افزایش‬ ‫قیمت لبنیات باید در س��تاد تنظیم بازار بررس��ی شود‬ ‫باید دید که این مسئله در جلسه این هفته ستاد تنظیم‬ ‫بازار چگونه مطرح و جمع بندی خواهد شد‪.‬‬ ‫نوع کاالی مصرفی‪ ،‬سرمایه ای و واسطه ای داریم‪ .‬در روند تاریخی‪ ،‬کاالهای مصرفی‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد از واردات ما بوده است‪ .‬بحث این است که نسبت مصرفی این ‪۲۰‬‬ ‫درصد‪۴۰ ،‬درصد ش��ده اس��ت یا نه‪ ،‬بحث دوم نوع واردات اس��ت‪ .‬رییس سابق اتاق‬ ‫بازرگانی تهران به واردات کش��ور کره جنوبی اش��اره کرد و یاداور ش��د‪ :‬کره جنوبی‬ ‫مواد معدن��ی را وارد و تبدی��ل ب��ه ارزش افزوده ک��رده و صادر می کند‪ .‬این کش��ور‬ ‫‪۴۰۰‬میلی��ارد دالر واردات دارد و ‪۶۰۰‬میلیارد دالر ص��ادرات‪ .‬بنابراین ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارزش افزوده دارد؛ اقتصادی با هزار میلیارد دالر عملیات اقتصادی‪ .‬ال اس��حاق‬ ‫با تاکید براینکه واردات باید مدیریت شود‪ ،‬گفت‪ :‬واردات ما حدود ‪۲۰‬میلیارد دالر و‬ ‫صادرات مان ‪۳۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫جمع گردش مالی ‪۵۰‬میلیارد دالر می ش��ود‪ .‬اگر واردات ایران‪۳۰۰ ،‬میلیارد دالر‬ ‫ت ما ‪۵۰۰‬میلیارد دالر ش��ود حجم تجارت به رقم ‪۸۰۰‬میلیارد دالر می رسد‬ ‫و صادرا ‬ ‫که این پول چرخ اقتصاد را می چرخاند‪.‬وی در واکنش به این سوال که فکر می کنید‬ ‫مدیریت واردات دس��ت دولت است یا به ناچار در دست بخش دیگری افتاده است؟‬ ‫اظهارکرد‪ :‬دولت اگر حاکمیتی یا حکومتی اس��ت باید قدرت اعمال حاکمیت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ایرادی که به بانک مرکزی وارد می ش��ود این اس��ت که به طور رسمی اعالم‬ ‫کرده نمی تواند در مقابل موسسات اعتباری بایستد‪ .‬عده ای بانک مرکزی را تحسین‬ ‫می کنند که صادق است و از مردم کمک می خواهد اما مسئله اصلی این است که به‬ ‫جز او چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ نتوانستن که راه مسئولیت پذیری نیست‪.‬‬ ‫اگر انسان مسئولیت داشته باشد و نتواند ان را انجام دهد بهتر است برود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل صادرات‬ ‫غیرنفتی در سال ‪93‬‬ ‫امین مالکی‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور در سال ‪ ۱۳۹۳‬از مرز ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر عبور کرد‪ ،‬این در حالی است که در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬صادرات غیرنفتی کش��ور ‪ ۱۱‬میلیارد دالر بود‬ ‫و این ارقام نش��ان از این دارد که در یک دهه گذشته‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور ‪ 5‬برابر ش��ده است‪ .‬شاید با‬ ‫همین نگاه به ظرفیت رشد صادرات غیرنفتی باشد که‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ابتدای س��ال جاری با‬ ‫توجه به فضای جدید ایجاد شده در سطح بین المللی‬ ‫و چش��م انداز کاهش فشار تحریم ها‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۹۴‬را‬ ‫س��ال ش��تاب در توس��عه صادرات غیرنفتی دانسته و‬ ‫ب��ر تمرکز تمام��ی برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این س��ال بر موضوع ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫و ش��تاب در توس��عه روزافزون ان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫یکی از توفیقات اساس��ی در زمینه صادرات غیرنفتی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬حرکت از خام فروش��ی مواد معدنی‬ ‫به س��مت توس��عه صادرات محصوالت ش��یمیایی و‬ ‫پتروش��یمی بود‪ .‬در س��ال گذش��ته درحالی افزایش‬ ‫‪2/7‬میلیارد دالری صادرات محصوالت پتروش��یمی و‬ ‫شیمیایی با رشد متوسط ‪ ۳۰‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬رخ داد که صادرات س��نگ اهن با رش��د منفی‬ ‫‪ ۲۸‬درص��دی ب��ا کاهش ح��دود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالری‬ ‫مواجه شد‪ .‬باوجود برخی سیاست گذاری های داخلی‪،‬‬ ‫وضعیت بازار جهانی نق��ش تعیین کننده ای در تغییر‬ ‫الگوی صادرات در این دو بخش داش��ته است‪ .‬کاهش‬ ‫قیمت سنگ اهن در بازارهای جهانی و از رونق افتادن‬ ‫صادرات این محصول به ویژه در نیمه اول سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫و رونق بازار میعانات و محصوالت ش��یمیایی از جمله‬ ‫دالیل اصلی این تغییر است‪.‬‬ ‫اما چالش��ی ترین بخ��ش روند ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫در دهه اخیر‪ ،‬کاهش تنوع پذیری کش��وری و کاالیی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬ب��ا محدود ش��دن روابط‬ ‫بین المللی و وقوع تحریم ها‪ ،‬همراه با محدودیت مسیر‬ ‫لو انتقال کاال و پول به اروپا‪ ،‬روند اس��یایی ش��دن‬ ‫نق ‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور ش��کل گرفت‪ .‬در یک دهه‬ ‫گذش��ته س��هم اروپا از بازارهای صادراتی ایران از ‪۱۸‬‬ ‫به ‪ ۴‬درصد کاهش و س��هم اس��یا از ‪ ۷۷‬به ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬اما در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬گشایشی در‬ ‫زمینه افزایش سهم اروپا در مقاصد صادرات غیرنفتی‬ ‫کشور به وجود امد‪ .‬در این سال سهم کشورهایی مانند‬ ‫عراق و افغانس��تان از صادرات غیرنفتی کشور کاهش‬ ‫یافت (عراق از ‪ ۱۹‬به ‪ ۱۷/۴‬درصد و افغانستان از ‪۷/۷‬‬ ‫به ‪ ۶/۷‬درصد) و سهم برخی کشورهای اروپایی مانند‬ ‫ایتالیا (از ‪ ۰/۶‬ب��ه ‪ ۱/۷۴‬درصد) افزایش پیدا کرد‪ .‬در‬ ‫کنار افزایش تنوع پذیری کشوری‪ ،‬تنوع پذیری کاالیی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬نیز نسبت به سال ‪ ۱۳۹۲‬بهبود قابل‬ ‫مالحظه ای یافته اس��ت؛ به این ترتیب که تعرفه های‬ ‫اضافه شده یا فعال شده (‪ ۷۸۰‬ردیف تعرفه) نسبت به‬ ‫تعرفه های غیرفعال شده (‪ ۶۶۱‬ردیف تعرفه) صادرات‬ ‫بیشتری داشته اند‪ .‬تعرفه های صادراتی در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با ‪ ۸۷۶‬مورد کاهش ردیف و‬ ‫‪ ۷۸۰‬مورد افزایش ردیف مواجه بوده است‪.‬‬ ‫از ای��ن تع��داد ‪ ۲۱۵‬مورد کاهش ردی��ف به دلیل‬ ‫حذف تعرفه سال ‪ ۱۳۹۲‬در کتاب سال ‪ ۱۳۹۳‬و ‪۱۶۵‬‬ ‫م��ورد افزایش ردیف نیز به عل��ت اضافه کردن تعرفه‬ ‫جدید به کتاب س��ال ‪ ۱۳۹۳‬بوده است‪ .‬اما ‪ ۶۶۱‬مورد‬ ‫ردیف تعرفه ای که در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬صادرات داشته اند‬ ‫در سال ‪« ۱۳۹۳‬غیرفعال» شده اند که جمع صادرات‬ ‫انها در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬افزون بر ‪ ۱۱۴/۷‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫‪ ۶۱۵‬ردی��ف تعرفه نیز که در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬غیرفعال‬ ‫شد‪ ،‬در سال ‪« ۱۳۹۳‬فعال» شده و صادرات داشته اند‬ ‫که جمع ارزش انها در صادرات غیرنفتی سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۷۶/۳‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫حیاط خلوت دولت نهم و دهم‬ ‫ریی��س کارگ��روه مناط��ق ازاد تج��اری و صنعتی‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اظهار کرد‪ :‬مش��کالت‬ ‫فعلی منطقه ازاد قش��م در دولت دهم ایجاد ش��ده و‬ ‫دولت یازدهم و اکبر ترکان‪ ،‬مدیرعامل مناطق ازاد بر‬ ‫جزئی ترین عملکرد ای��ن مناطق نظارت دارند‪ .‬محمد‬ ‫علیپور در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد‪ :‬عملکرد کالن‬ ‫دول��ت یازده��م در زمینه مناطق ازاد خ��وب بوده به‬ ‫نحوی که ‪ 2‬سال است که در مجلس شورای اسالمی‬ ‫بحث هایی در زمینه ارائه اس��ناد مالی مناطق ازاد به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در جریان اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مناط��ق ازاد حیاط خل��وت دولت نهم و دهم بود‬ ‫و مس��ائل پیش امده برای منطقه ازاد قشم نخستین‬ ‫م��ورد از این دس��ت نب��وده‪ ،‬بلکه در گذش��ته نیز در‬ ‫مناط��ق دیگری از جمله ارس و در هیات مدیره منطقه‬ ‫ازاد چابهار اتفاقاتی اینچنینی رخ داده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرایطی جدید‬ ‫برای فروش گوشت‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت‬ ‫گوسفندی از ش��رایط جدید نگهداری و فروش‬ ‫گوش��ت خبر داد و گفت‪ :‬از این پس الشه دام ها‬ ‫پس از کش��تار باید ‪ ۲۴‬ساعت در پیش سرد کن‬ ‫ق��رار گیرند و س��پس در بازار توزی��ع و فروخته‬ ‫ش��وند که حدود هزار تا ‪ ۱۵۰۰‬تومان بر قیمت‬ ‫هر کیلوگرم گوشت تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫عل��ی اصغر ملکی اف��زود‪ :‬این اقدام برای از بین‬ ‫بردن باکتری و بیماری هاس��ت‪ ،‬چون مواردی از‬ ‫بیماری تب کنگو در دام ها مش��اهده شده بود و‬ ‫به دلیل از بین بردن این بیماری و کاهش شیوع‬ ‫ان‪ ،‬این تصمیم اتخاذ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که گوشت ها در پیش سردکن‬ ‫قرار می گیرند وزن انه��ا بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬گرم‬ ‫کاه��ش می یابد و عالوه بر ان هزینه های جانبی‬ ‫مث��ل هزینه ه��ای حمل ونقل و کارگ��ری نیز به‬ ‫ان اضافه می ش��ود که مقداری قیمت گوشت را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هندوانه کم نیست‬ ‫مهر‪ :‬معاون وزیر جهادکش��اورزی با بیان اینکه‬ ‫امسال هندوانه به اندازه کافی تولید شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به طور معم��ول از نیمه دوم تیرماه عرضه‬ ‫این محصول به بازار فراوان می شود و نگرانی در‬ ‫زمینه کمبود این محصول نیست‪.‬‬ ‫عب��اس کش��اورز اظهار کرد‪ :‬اواخر س��ال ‪ ۹۲‬و‬ ‫اوایل سال ‪ ۹۳‬هندوانه ای که در مناطق جنوبی‬ ‫کشور کشت ش��ده بود‪ ،‬با افت قیمت زیادی در‬ ‫ب��ازار همراه ب��ود و این موضوع م��ورد اعتراض‬ ‫کشاورزان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬عمده تولید تابس��تانه هندوانه‬ ‫مربوط به اس��تان هایی مانند هم��دان و زنجان‬ ‫است و امس��ال با توجه به اینکه استان های یاد‬ ‫شده بهار س��رد و خنکی را پشت سر گذاشتند‪،‬‬ ‫تولید محصول ش��ان با تاخیر هم��راه بوده اما به‬ ‫طور کلی کشت تابستانه هندوانه تغییری نکرده‬ ‫و تولید به اندازه کافی گزارش شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫خشکبار‬ ‫جانشین نفت در صادرات‬ ‫نسیم‪ :‬رییس اتحادیه خش��کبار اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ایران س��هم بیش��تر صادرات بعد از نفت متعلق‬ ‫به خش��کبار است که س��هم کرمان نیز در این‬ ‫صادرات بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫علیرضا ارزانی ممقانی گفت‪ :‬در میان خش��کبار‬ ‫ه��م تنها ص��ادرات یک قلم ان یعنی پس��ته از‬ ‫مجموع صادرات فرش و زعفران ما بیشتر است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سال گذش��ته به دلیل سرمازدگی‬ ‫ش��دیدی که داش��تیم‪ ،‬وضعیت تولید فندق در‬ ‫داخل کشور بسیار نامناسب شد‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت از تولید تقریبا ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫به زیر ‪۲۰‬درصد رس��یده ایم‪ .‬ممقانی افزود‪ :‬این‬ ‫کس��ری باعث ش��د ت��ا کمبود فن��دق از طریق‬ ‫واردات از کش��ورهای دیگر جبران ش��ود؛ البته‬ ‫بس��یاری از این محصوالت به دلیل مش��کالت‬ ‫گمرکی که وجود دارد قانونی وارد نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از این محصوالت از طریق بندر‬ ‫دوبی و به صورت ته لنجی به داخل کش��ورمان‬ ‫وارد ش��ده و برخی نیز از ترکی��ه و از مرز عراق‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫ از وضعیت بازار طالی سرخ گزارش می دهد‬ ‫از داللی تا تقلب در بازار زعفران‬ ‫مهدیه ش�کری ‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬قیمت‬ ‫طالی س��رخ ای��ران مانند ی��ک االکلنگ باال‬ ‫و پایی��ن می رود‪ .‬گاهی گ��ران و گاهی ارزان‪.‬‬ ‫این روزها بازار زعفران دچار نوس��ان و التهاب‬ ‫قیمتی اس��ت که حتی فع��االن این بخش را‬ ‫نیز سردرگم کرده است‪ .‬به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫حضور دالالن در بازار زعفران‪ ،‬مش��کالتی را‬ ‫به وجود اورده اس��ت؛ به گون��ه ای که نه تنها‬ ‫تهیه این محصول س��خت شده بلکه قیمت‬ ‫ان نیز با نوساناتی در بازار همراه است‪ .‬خرداد‬ ‫س��ال جاری کاه��ش عرضه محصول س��بب‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت ان ش��د‪ .‬اما این‬ ‫تنها مش��کل طالی س��رخ نیس��ت‪ .‬محصول‬ ‫ارزشمند ایران با کم فروشی و تقلب در عرضه‬ ‫محصوالت نیز مواجه است‪.‬‬ ‫نایب رییس شورای ملی زعفران عامل اصلی‬ ‫تو تاز‬ ‫نوس��انات موجود در بازار زعفران را تاخ ‬ ‫دالالن و نبود نظارت اتحادیه ها و تشکل های‬ ‫مرب��وط بر این حوزه دانس��ت و گفت‪ :‬نظارت‬ ‫در این بازار بای��د در حوزه های قیمت گذاری‬ ‫و فروش باشد‪.‬‬ ‫محس��ن احتش��ام در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نبود نظ��ارت و در نتیجه وجود‬ ‫دالالن در بازار‪ ،‬ظلم به کش��اورز و از س��وی‬ ‫دیگر به مصرف کنندگان است‪ .‬چون کشاورز‬ ‫زحمت زی��ادی برای کش��ت ای��ن محصول‬ ‫کش��یده اس��ت اما محصول از دست او خارج‬ ‫ش��ده و به چن��گ دالالن می افتد که این امر‬ ‫تقلب را در بازار زعفران بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ورود مرغ های ذخیره به بازار‬ ‫ایلن�ا‪ :‬ریی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن صنفی‬ ‫مرغداران کشور درباره ورود مرغ های نزدیک به‬ ‫تاریخ انقضاء به بازار اظهارکرد‪ :‬اگر گفته می شود‬ ‫تاریخ انقضای کاالیی نزدیک اس��ت این موضوع‬ ‫ب��ه ان معنی نیس��ت ک��ه ان کاال قابل مصرف‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫محم��د یوس��فی اف��زود‪ :‬درحال حاضر ش��رکت‬ ‫پشتیبانی امور دام ذخیره های گذشته مرغ خود‬ ‫را وارد ب��ازار ک��رده و این موض��وع هم به دلیل‬ ‫ان ب��وده که پیش بینی می کردند در ماه رمضان‬ ‫قیمت مرغ افزایش پیدا کند این درحالی اس��ت‬ ‫ک��ه هرگونه افزایش قیمت مرغ نامعقول اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون ش��رکت پشتیبانی امور‬ ‫دام بخش��ی از این مرغ ها را تبدیل به کنس��رو و‬ ‫بخشی را روانه بازار کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قیمت مرغ در بازار گفت‪ :‬هر کیلو‬ ‫مرغ زنده هم اکنون ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان و در‬ ‫میادین تره بار به قیمت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬به فروش می رس��د البته ممکن است در‬ ‫سطح ش��هر قیمت مرغ تا ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫هم برسد‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از سوی دیگر مصرف کنندگان به‬ ‫دلیل نداش��تن ش��ناخت و اگاهی کافی نوع‬ ‫تقلبی ای��ن محص��ول را از دالالن خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬احتشام ادامه داد‪ :‬این موضوع باعث‬ ‫می شود میزان خرید و در نتیجه مصرف مردم‬ ‫از زعف��ران نیز کاهش یابد چراکه مردم دیگر‬ ‫اعتمادی به محصوالت موجود در بازار ندارند‪.‬‬ ‫البت��ه باید این نکت��ه را نیز اضاف��ه کنم که‬ ‫زعفران کاالیی لوکس نیست بلکه مصرف این‬ ‫محصول ضرورت دارد‪.‬‬ ‫کم فروشی های بازار این محصول دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسپری های خوشرنگ اما بی کیفیت‬ ‫اس��پری های زعف��ران موجود در ب��ازار که‬ ‫در اشپزی مورد اس��تفاده قرار می گیرند این‬ ‫روزه��ا نی��ز بحث های��ی را با خود ب��ه همراه‬ ‫داش��ته اند‪ .‬گزارش های بس��یاری از زیان های‬ ‫این محصول حکایت دارند این در حالی است‬ ‫که مصرف این کاال به دلیل‪ ،‬س��رعت در کار‪،‬‬ ‫مورد اس��تقبال قرار گرفته و با توجه به سبک‬ ‫زندگی ماشینی روزانه جای خود را بیشتر در‬ ‫زندگی افراد باز می کند‪.‬‬ ‫قیم��ت زعفران ظرف م��دت ‪ ۴۰‬روز بین ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درص��د در بازار افزای��ش یافته‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه افزایش صادرات‪ ،‬کاهش تولید و حضور‬ ‫دالالن در ب��ازار عل��ت این نوس��انات قیمتی‬ ‫است‪ .‬دالالن هم از این وضعیت سوءاستفاده‬ ‫کردن��د و درحال حاض��ر ب��ازار مختل ش��ده‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که قیمت زعفران پوش��ال که ‪۲۰‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان بوده‪،‬‬ ‫درحال حاضر به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬میری ادامه داد‪ :‬هفته گذشته‬ ‫بار دیگر قیمت زعف��ران به قیمت قبلی خود‬ ‫یعن��ی ‪ ۶‬میلی��ون ‪ ۳۵۰‬هزار ت��ا ‪۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان بازگش��ت‪ .‬ب��ه گفته رئیس‬ ‫اتحادی��ه صادرکنن��دگان زعفران نوس��انات‬ ‫قیمت زعفران‪ ،‬بازار و از سوی دیگر‪ ،‬صادرات‬ ‫این محصول را با مش��کالتی روبه می کند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬اگر قیمت زعفران ثبات داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫ص��ادرات رونق پیدا خواهد ک��رد در غیر این‬ ‫ص��ورت مش��تری خارج��ی این نوس��انات را‬ ‫نخواه��د پذیرفت‪ .‬میری تصریح کرد‪ :‬اگر این‬ ‫نوس��ان قیمت همچنان ادامه داش��ته باش��د‬ ‫نه تنه��ا بازار خارجی بلکه ب��ازار داخلی را نیز‬ ‫از دس��ت خواهیم داد‪ .‬در این ش��رایط برخی‬ ‫کش��ورها از جمله افغانستان جای کشور ما را‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت حمایت کند‬ ‫‹ ‹دست دالالن کوتاه شود‬ ‫در همی��ن زمین��ه ریی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنن��دگان زعفران در توضیح نوس��انات‬ ‫موجود در بازار زعفران‪ ،‬از دپو و ذخیره کردن‬ ‫این محصول ارزش��مند در من��ازل خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این امر باع��ث کاهش عرضه محصول‬ ‫در بازار می شود‪.‬‬ ‫غالمرض��ا می��ری در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اواخر خ��رداد روند افزایش نرخ‬ ‫طالی س��رخ در بازار متوقف ش��ده و قیمت‬ ‫هرکیلوگرم از این محصول بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان زعفران‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬س��اماندهی بازار اش��فته‬ ‫زعف��ران نیازمند حمایت دولت اس��ت چرا که‬ ‫این امر باعث می ش��ود کش��اورزان محصول‬ ‫تولیدی خود را به دلیل نیاز به پول به دالالن‬ ‫نفروشند‪ .‬وی معتقد است‪ :‬قیمت زعفران در‬ ‫ب��ازار را فقط میزان عرضه و تقاضا مش��خص‬ ‫می کن��د ام��ا دالالن همواره عامل��ی برای بر‬ ‫هم زدن این نظم هس��تند‪ .‬میری با اشاره به‬ ‫ضرورت تش��کیل بانک زعف��ران گفت‪ :‬وجود‬ ‫بان��ک زعفران باعث کاهش نوس��انات قیمت‬ ‫این محصول در بازار می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫و زمانی که میزان کاش��ت این محصول زیاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬ان را ذخی��ره می کنی��م ت��ا در مواقع‬ ‫ضروری ب��ه بازار تزری��ق کنیم‪ .‬ام��ا درحال ‬ ‫حاضر و به دلیل اینکه دس��ت ما خالی است‪،‬‬ ‫ای��ن امکان وج��ود ندارد‪ .‬در واق��ع‪ ،‬زمانی که‬ ‫این بانک تاس��یس ش��ود‪ ،‬زعف��ران با قیمت‬ ‫کارشناس��ی خریداری شده و به تدریج همراه‬ ‫با س��ود ان به صادرکننده فروخته می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته میری‪ ،‬با این ام��ر زمانی که در بازار‬ ‫با کمبود محصول مواجه ش��دیم‪ ،‬می توان از‬ ‫محل ذخیره این بانک به بازار تزریق داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقلب و کم فروشی در بازار‬ ‫مع��اون کاال و خدمات انجمن ملی حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان نیز معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت در بازار زعفران که در ‪ 2‬هفته‬ ‫اخیر رخ داده به دلیل حضور دالالن و از سوی‬ ‫دیگ��ر تقلب های موجود در بازار این محصول‬ ‫با‬ ‫اس��ت‪ .‬صادق بشیری در گفت وگو با‬ ‫اش��اره به انواع تقلب ها در بازار زعفران گفت‪:‬‬ ‫در بازار زعفران به ش��یوه های مختلفی تقلب‬ ‫رخ می دهد‪ .‬یکی از این تقلب ها کم فروش��ی‬ ‫ب��ه مصرف کنن��دگان اس��ت‪ .‬دومی��ن تقلب‬ ‫در بازار زعف��ران ترکیب ریش��ه زعفران‪ ،‬که‬ ‫ارزش غذایی ان بسیار کم است‪ ،‬با رنگ های‬ ‫شیمیایی خوراکی اس��ت و سومین راه تقلب‬ ‫افزودنی هایی اس��ت که وزن ان را باال می برد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬یکی از این افزودنی ها حل کردن‬ ‫شکر در اب است که بعد محلول را با اسپری‬ ‫ب��ر زعفران پاش��یده و وزن ان را باال می برند‪.‬‬ ‫بش��یری افزود‪ :‬این گونه اقدامات اجحافی در‬ ‫حق مصرف کنندگان اس��ت چراکه بسیاری از‬ ‫واحدهای بدون مجوز از س��ازمان استاندارد و‬ ‫سازمان غذا و دارو با فروش این محصول‪ ،‬باعث‬ ‫بروز بیماری های گوارشی و حتی بیماری های‬ ‫پوستی در مصرف کنندگان می شوند‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫شرکت های معتبر تولیدکننده زعفران مجوز‬ ‫فعالیت خود را از سازمان غذا و دارو و سازمان‬ ‫استاندارد دریافت کرده اند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که واحدهای بدون مجوز‪ ،‬تاییدیه الزم را برای‬ ‫فعالیت ندارند‪ .‬در نتیجه این سازمان ها نه تنها‬ ‫هزینه های ازمایش های محصوالت را پرداخت‬ ‫نمی کنند بلکه خود ضرب��ه ای به اقتصاد این‬ ‫شرکت ها و بازار زعفران اصل وارد می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه معاون کاال و خدمات انجمن ملی‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان‪ ،‬افراد‬ ‫هنگام خری��د این محصول بای��د به عالئمی‬ ‫چون ارم استاندارد‪ ،‬نام و نشانی تولیدکننده‪،‬‬ ‫پروانه س��اخت و‪ ...‬توجه کنند‪ .‬همچنین وزن‬ ‫زعفران روی بس��ته بندی ذکر ش��ده باش��د‪.‬‬ ‫بش��یری با اش��اره به رقابت افغانستان با بازار‬ ‫زعفران ای��ران تصریح کرد‪ :‬ب��ه دلیل حضور‬ ‫برخی کش��ورهای رقیب مانند افغانستان در‬ ‫بازار این محصول‪ ،‬الزم است واحدهای بدون‬ ‫پروانه زعفران جمع اوری شوند چراکه حضور‬ ‫این واحدها در بازار زعفران‪ ،‬هرگونه پیشرفت‬ ‫و موفقیتی را در این بازار به تعویق می اندازد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیامدهای دیگری‬ ‫نیز از فعالی��ت واحدهای بدون مجوز در بازار‬ ‫وجود دارد ک��ه از جمله ان می توان به ضایع‬ ‫ش��دن حقوق مصرف کنندگان و اسیب دیدن‬ ‫واحدهای فعال و مجوزدار در بازار اشاره کرد‪.‬‬ ‫بشیری درخواست حمایت از واحدهای دارای‬ ‫مجوز محصول زعفران را دارد و معتقد اس��ت‬ ‫این امر یکی از راه های مقابله با تقلب در بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫درواق��ع توانمندس��ازی ای��ن واحده��ا‬ ‫نق��ش موث��ری در از بی��ن ب��ردن تقلب ها و‬ ‫رس��ول خضری‪ ،‬عضو کمیس��یون بهداشت‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫از مضر و سرطان زا بودن این رنگ های‬ ‫خوراکی خبر داد و گفت‪ :‬اسپری های زعفران‬ ‫نیازمن��د دریافت مجوز رس��می و تاییدیه از‬ ‫وزارت بهداشت و س��ازمان استاندارد هستند‬ ‫این در حالی است که برخی از این اسپری ها‬ ‫بدون مجوز در ب��ازار وجود دارند‪ .‬وی معتقد‬ ‫است هرچه زودتر عوارض این اسپری ها باید‬ ‫به مردم گزارش داده شود‪.‬‬ ‫محسن احتش��ام‪ ،‬نایب رییس شورای ملی‬ ‫زعفران نی��ز درباره این اس��پری ها به‬ ‫گف��ت‪ :‬اس��تفاده از زعفران در غ��ذا به دلیل‬ ‫خاصیت های دارویی ان اس��ت و اس��تفاده از‬ ‫رنگ های خوراکی بس��یار زیان بار است‪ .‬البته‬ ‫دلی��ل راهیابی این گونه محص��والت به بازار‪،‬‬ ‫نااگاهی و نبود شناخت دقیق و کافی مردم از‬ ‫این محصول اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در واقع‬ ‫می توان گفت از نااگاهی مردم سوءاس��تفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬م��ردم بای��د خرید خ��ود را از‬ ‫شرکت های معتبر انجام دهند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این شرکت ها هستند که باید خود را به مردم‬ ‫معرفی کنند‪ .‬احتشام ادامه داد‪ :‬این شناخت‬ ‫و همکاری دوس��ویه مردم و ش��رکت ها باعث‬ ‫حمای��ت انها از بازار این محصول و در نهایت‬ ‫کوتاهی دست دالالن و واسطه ها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫حذف واس��طه ها و دالالن از ب��ازار زعفران‬ ‫این روزها مهم تر از همیش��ه به نظر می رسد‬ ‫در نتیجه بسیاری از سازمان ها و اتحادیه های‬ ‫مربوط باید با برنامه ریزی و همکاری دس��ت‬ ‫این واس��طه ها را از بازار زعف��ران کوتاه کنند‬ ‫تا ثبات نسبی به بازار برگردانده شود؛ چراکه‬ ‫حضور این افراد در بازار زعفران نه تنها میزان‬ ‫استفاده داخلی از این محصول را کاهش داده‬ ‫بلکه نقش��ی منفی در ص��ادرات این محصول‬ ‫نیز دارد‪ .‬از س��ویی دیگر نظارت و بازرسی ها‬ ‫باید با جدیت و انسجام بیشتری انجام شود تا‬ ‫شاهد هیچ گونه کم فروشی یا تقلب در عرضه‬ ‫محصوالت نباشیم‪.‬‬ ‫ماهی ‪ 25‬درصد ارزان شد‬ ‫مدی��رکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توس��عه ب��ازار ابزیان از‬ ‫عرض��ه انواع محصوالت ش��یالتی ب��ا تخفیف ‪۲۵‬درص��دی در ماه‬ ‫رمض��ان خبر داد و گفت‪ :‬برای عرضه ان��واع محصوالت در بازار ‪2‬‬ ‫برنام��ه مدنظر بود؛ یکی اینک��ه ان را در نمایش��گاه های ویژه ماه‬ ‫رمضان با قیمت مناسب به دس��ت مصرف کنندگان برسانیم و دوم‬ ‫عرضه عمومی این محصوالت در فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت‬ ‫که با برگزار نش��دن نمایش��گاه های ویژه ماه رمضان که در جلسه‬ ‫مش��ترک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مجمع امور صنفی به‬ ‫تصویب رس��ید‪ ،‬عرضه محصوالت ش��یالتی در نمایشگاه ها منتفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عیسی گلشاهی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد‪ :‬با هماهنگی که‬ ‫با اتحادیه فراوری صادرات محصوالت ش��یالتی داشتیم مقرر شد‬ ‫در زمین��ه اقالم پرمصرفی مانند کنس��رو ماهیان جنوب تحقیقات‬ ‫ویژه ای اعمال ش��ود که مردم راحت تر به این محصوالت دسترسی‬ ‫پی��دا کنن��د‪.‬وی افزود‪ :‬در این زمینه دو اتف��اق رخ داد و ان اینکه‬ ‫در ماه دوم س��ال جاری به دلیل کاه��ش مصرف قیمت ها تا حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د کاه��ش پیدا کنند و دوم اینک��ه تخفیف های ویژه ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪۱۵‬درصدی ب��رای قیم��ت مصرف کننده اعمال ش��ود بنابراین‬ ‫درمجموع تخفیف ویژه عرضه محصوالت شیالتی در ماه رمضان به‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد رسید‪.‬‬ ‫گلش��اهی با اشاره به اینکه قیمت انواع ابزیان در بازار از کیلویی‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬تا ‪ ۲۴‬هزار تومان متفاوت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به روند‬ ‫صعودی که در میزان تقاضا برای مصرف انواع ابزیان در س��ال های‬ ‫اخیر داش��ته ایم ب��ازار داخلی محصوالت ش��یالتی روند طبیعی را‬ ‫دنبال می کند‪.‬‬ ‫البته تغییر روش های بسته بندی‪ ،‬میزان تولید محصوالت جدید‬ ‫بر اس��اس ذائقه مصرف کنندگان‪ ،‬گرایش واحدهای فراوری دیگر‬ ‫محصوالت پروتئینی به سمت محصوالت شیالتی و تولید‪ ،‬واردات‬ ‫و فروش انها در بازار داخلی نشان دهنده گرایش مثبت به مصرف‬ ‫ابزیان است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توس��عه ب��ازار ابزیان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در بازار داخلی ابزیان به دلی��ل تنوع گونه های مختلف‬ ‫قیمت ه��ای متفاوتی نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه ماهیانی مانند‬ ‫کیلکا و س��اردین جزو گونه های با قیمت پایین هستند که کیلویی‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬تا ‪ ۴۵۰۰‬تومان عرضه می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ماهیان دیگری مانند فیتوفاگ‪ ،‬قزل اال و‪ ...‬نیز به‬ ‫عنوان گونه هایی با قیمت متوسط کیلویی حدود ‪ ۷۵۰۰‬تا ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫تومان به دس��ت مصرف کنندگان می رس��د و سایر گونه های لوکس‬ ‫مانند میگو‪ ،‬ماهی ش��وریده و ماهی شیر با قیمت هایی از ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲۴‬هزار تومان در بازار داخلی عرضه می شوند‪ .‬گلشاهی‬ ‫گفت‪ :‬س��رانه مص��رف ابزیان با ح��دود ‪7‬درصد افزای��ش‪ ،‬از ‪۸/۵‬‬ ‫کیلوگرم در سال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪ ۹/۱‬کیلوگرم در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کردستان در رویای صادرات توت فرنگی‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬قطب تولید خودروهای سنگین‬ ‫چابهار‪ ،‬پل تجاری ایران و چین و هند‬ ‫‪9‬‬ ‫تولید ‪ ۷۰‬درصد مواد شوینده کشور در قزوین‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه استان ها‪ :‬استان قزوین با‬ ‫توانایی تولید ساالنه بیش از ‪ 652‬هزار تن پودر شوینده در‬ ‫حدود ‪ 45‬درصد از توانمندی تولید این محصول در کشور‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده و در این زمینه رتبه نخس��ت‬ ‫را دارد‪ ۷۰ .‬درصد مواد ش��وینده کش��ور در قزوین تولید و‬ ‫ص��ادر می ش��ود و ‪ ۷‬کارخانه بزرگ مواد ش��وینده در این‬ ‫استان مشغول فعالیت هستند‪ .‬سال گذشته ‪ 140‬میلیون‬ ‫دالر صادرات محصوالت شوینده و بهداشتی به کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬گرجستان و پاکستان انجام‬ ‫شد که سهم استان قزوین از این میزان حدود ‪ 60‬میلیون‬ ‫دالر بود که حدود ‪ 43‬درصد ارزش صادارت کل کش��ور با‬ ‫صادرات ‪ 85‬هزار تن مجموع صادرات را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قزوین‪ ،‬قطب مهم تولید مواد شوینده کشور‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫با بیان‬ ‫و تج��ارت اس��تان قزوی��ن در گفت وگو ب��ا‬ ‫اینکه اس��تان قزوین از قطب های مهم تولید مواد شوینده‬ ‫کشور به شمار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انواع پودرهای شوینده‪،‬‬ ‫مایع ظرفشویی‪ ،‬دستشویی‪ ،‬صابون و انواع شامپو ازجمله‬ ‫شوینده هایی هستند که در استان قزوین تولید می شوند‪.‬‬ ‫مجید برزگر اس��تان قزوین را دارای رتبه نخست کشور‬ ‫در زمینه تولید انواع پودرهای شوینده دانسته و می گوید‪:‬‬ ‫اس��تان قزوین با توانایی تولید س��االنه بیش از ‪ 652‬هزار‬ ‫تن پودر ش��وینده حدود ‪ 45‬درصد از توانمندی تولید این‬ ‫محصول در کشور را به خود اختصاص داده و در این زمینه‬ ‫رتبه نخس��ت را دارد‪ .‬وی بر توانمندی اس��تان قزوین در‬ ‫زمین ه تولید انواع مایعات شوینده تاکید کرد و افزود‪ :‬قزوین‬ ‫با در اختیار داشتن ‪ 20‬درصد از تولیدات این محصول در‬ ‫کشور رتبه دوم را دارد و در تولید شامپو نیز با ‪ 22‬درصد از‬ ‫کل توانمندی تولید کشور دارای رتبه دوم کشوری است‪.‬‬ ‫برزگر با اشاره به میزان صادرات مواد شوینده استان قزوین‬ ‫در سال گذشته تصریح کرد‪ :‬براساس اعالم رسمی سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران در مدت یادشده‪ 177 ،‬هزار تن انواع‬ ‫شوینده ش��امل پودر شوینده‪ ،‬مایع ظرفشویی و شامپو به‬ ‫ارزش ‪ 139‬میلی��ون دالر به خارج از کش��ور صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی می گوید‪ :‬صادرات کاالهای ذکرش��ده از استان‬ ‫قزوی��ن رقمی معادل ‪ 60‬میلی��ون دالر و به وزن ‪ 85‬هزار‬ ‫تن بوده اس��ت‪ .‬وی با مقایسه میان صادرات مواد شوینده‬ ‫استان قزوین و دیگر نقاط کشور اظهار کرد‪ :‬براساس امار‬ ‫یادش��ده به لحاظ ارزشی ‪ 48‬درصد و به لحاظ دالری ‪43‬‬ ‫درصد از صادرات مواد شوینده کشور از استان قزوین انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی با اش��اره به مجموعه صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی ش��ویند ه و مواد اولیه ش��وینده ها تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مجموع در س��ال گذش��ته حدود ‪ 58‬میلی��ون دالر مواد‬ ‫شوینده و مواد اولیه شوینده از استان قزوین به کشورهای‬ ‫دیگ��ر صادر ش��ده و با توجه به اینکه صادرات کش��ور در‬ ‫سال گذشته حدود ‪9/5‬میلیون دالر بوده‪ ،‬حدود ‪60‬درصد‬ ‫از ص��ادرات این محص��والت به اس��تان قزوین اختصاص‬ ‫داش��ته است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تعرفه ورود مواد اولیه‬ ‫و محصول نهایی ش��وینده ایران به بازارهای پاکس��تان و‬ ‫افغانستان درمقایسه با رقبای کشورمان ا زجمله کشورهای‬ ‫اروپایی و ترکیه بس��یار باالتر است‪ ،‬می افزاید‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که حقوق ورود کاال به کش��ور لبنان برای کاالهای‬ ‫ایرانی ‪ 28‬درصد‪ ،‬کش��ورهای پاکس��تان و افغانستان ‪35‬‬ ‫درصد‪ ،‬گرجس��تان ‪32/5‬درصد و ب��رای ترکیه ‪ 18‬درصد‬ ‫است‪ .‬برای حل این مشکل می توان مذاکراتی با طرف های‬ ‫دولتی ذی ربط ب��رای تعدیل تعرفه ه��ا و انعقاد توافقنامه‬ ‫تجاری ترجیحی انجام داد‪ .‬برزگر در ادامه می گوید‪ :‬تاخیر‬ ‫طوالنی فرایند بازرس��ی کاالهای صادراتی به مقصد عراق‬ ‫در مرزهای گمرکی توس��ط « بی وی» و « اس جی اس» به‬ ‫دلیل قوانین کش��ور عراق انجام می ش��ود و احتمال بروز‬ ‫این مش��کالت در بازارهای دیگر مانند بازار افغانستان در‬ ‫اینده نزدی��ک نیز می رود‪ .‬البته با انجام مذاکرات می توان‬ ‫برای شرکت های دارای عالمت استاندارد ملی و استاندارد‬ ‫‪ 17025‬فراین��د پر هزینه و زمان بر اخذ گواهی بین المللی‬ ‫شرکت های بازرسی مستقر در مرزهای عراق را حذف کرد‪.‬‬ ‫وی نبود امکانات حمل یکس��ره و مس��تقیم کاال به برخی‬ ‫لو نقل مس��تقیم‬ ‫از بازاره��ا به ویژه عراق به دلیل نبود حم ‬ ‫جاده ای‪ ،‬ریلی (نبود واگن های مس��قف به اسیای میانه) و‬ ‫دریایی در نتیجه اس��تهالک در بسته بندی های صادراتی‬ ‫و ب��روز هزینه های مالی اضافی را از دیگر مش��کالت این‬ ‫صنع��ت دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬ب��ا ایجاد خط��وط منظم‬ ‫لو نقل دریایی توس��ط کش��تیرانی کش��ور با نرخ های‬ ‫حم ‬ ‫حمایتی به کش��ورهایی نظیر عمان و اختصاص واگن های‬ ‫لو نقل بار به کشورهای اسیای میانه برای حمل‬ ‫مسقف حم ‬ ‫ب��ه موق��ع کاال و عمل به تعهدات می توان این مش��کل را‬ ‫به راحتی حل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ساالنه ‪ 650‬هزار تن انواع مواد شوینده‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫با بیان اینکه در حوزه ش��هرک های‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫صنعتی حدود ‪ 14‬واحد تولید مواد ش��وینده و بهداش��تی‬ ‫مش��غول به فعالیت هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان قزوین با‬ ‫در اختیار داش��تن ‪ 70‬درصد تولید مواد شوینده در کشور‬ ‫مقام نخس��ت تولید این کاال را در کشور به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫افتتاح همزمان ‪ 3‬پروژه عمرانی در کرج‬ ‫با حضور استاندار البرز‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مردم کرج در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫شهردار و اعضای شورای شهر ‪ 3‬پروژه‬ ‫عمرانی مدیریت ش��هری کرج شامل‬ ‫اس��تخر و س��ونای ش��هدای گلشهر‪،‬‬ ‫پارکینگ طبقاتی در منطقه حصارک‬ ‫و زیرگذر ش��هدای غ��واص بود که در‬ ‫مجموع با اعتباری بالغ بر ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫تومان به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ک�رج این روزه�ا به یک‬ ‫کارگاه عمران�ی ب�زرگ‬ ‫تبدیل شده است‬ ‫در ایین افتتاح این پروژه ها شهردار‬ ‫کرج با بی��ان اینکه دو طرح پارکینگ‬ ‫طبقاتی و مجموعه اس��تخر و سونا با‬ ‫ه��دف توانمندس��ازی مناطق محروم‬ ‫اجرا ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬پارکینگ طبقاتی‬ ‫در مس��احت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع‬ ‫و ب��ا ظرفی��ت ‪ ۱۵۰‬خ��ودرو در بافت‬ ‫متراکم��ی از ش��هر اح��داث ش��ده و‬ ‫استخر و س��ونا نیز در بطن مجموعه‬ ‫ورزشی ش��هدای گلشهر ایجاد شده و‬ ‫می تواند خدمات مناسبی به جوانان و‬ ‫نوجوانان منطقه دهد‪ .‬علی ترکاشوند‬ ‫زیرگذر ش��هدای غواص را مورد اشاره‬ ‫ق��رار داد و گفت‪ :‬به لط��ف خداوند و‬ ‫همراه��ی مجموع��ه اعضای ش��ورای‬ ‫اسالمی شهر این پروژه با بهره گیری‬ ‫از یک پیمان��کار مجرب در مدت ‪۱۵‬‬ ‫ماه و ب��ا حداکث��ر صرفه جویی اماده‬ ‫افتتاح شد و با بهره برداری از ان شاهد‬ ‫روان سازی ترافیک در بخش مهمی از‬ ‫ش��هر خواهیم بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬جای‬ ‫خشنودی است که اعالم کنم در سال‬ ‫‪ ۹۴‬با همتی که مجموعه دوس��تان ما‬ ‫در شورای ش��هر و شهرداری داشتند‬ ‫بودجه ش��هر از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به یکهزار و ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫ارتقاء پیدا کرده و از این میزان یکهزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد ان به موضوع عمران‬ ‫شهری اختصاص یافته است‪ .‬شهردار‬ ‫کرج با بی��ان اینکه کرج این روزها به‬ ‫یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طی ماه های اتی چندین پروژه‬ ‫بزرگ کالنش��هر کرج با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به بهره برداری‬ ‫خواهد رس��ید که از مهم ترین انها فاز‬ ‫نخس��ت تقاطع حص��ارک‪ ،‬پل مکمل‬ ‫ش��هید س��لطانی‪ ،‬تقاطع میانجاده و‬ ‫پل حامی اس��ت‪ .‬ترکاش��وند ب��ا ابراز‬ ‫خرسندی از نامگذاری پل تقاطع کاج‬ ‫به نام ش��هدای غ��واص گفت‪ :‬پس از‬ ‫حرکت ارزش��مند و بی نظیر مردم در‬ ‫استقبال از شهدای غواص به این جمع‬ ‫بندی رسیدیم تا این زیرگذر را به نام‬ ‫این عزیزان مزین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از بخش خصوصی‬ ‫ب�رای گ�ره گش�ایی مش�کالت‬ ‫کشور یک ضرورت است‬ ‫درادام��ه اس��تاندار البرز با اش��اره‬ ‫به دس��تاوردهای مثب��ت دولت تدبیر‬ ‫و امی��د در دو س��ال گذش��ته در دو‬ ‫جبهه داخل��ی و خارجی توجه دولت‬ ‫به حل مش��کالت استان البرز را مورد‬ ‫اش��اره قرار داد و گف��ت‪ :‬منابع مالی‬ ‫تخصیصی دولت به البرز در مقایس��ه‬ ‫با سال گذشته رش��دی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫را نش��ان می ده��د و ای��ن نمایانگ��ر‬ ‫توجه دولت به این اس��تان مهم است‪.‬‬ ‫حمید طهایی افزود‪ :‬حمایت از بخش‬ ‫خصوصی برای گره گش��ایی مشکالت‬ ‫کشور یک ضرورت اس��ت و دولت به‬ ‫ش��کل جدی ترغیب بخش خصوصی‬ ‫به س��رمایه گذاری در اس��تان البرز و‬ ‫توسعه زیرساخت ها را دنبال می کند‪.‬‬ ‫استاندار البرز با اشاره به سفر چند روز‬ ‫پی��ش وزیر ارتباطات ب��ه البرز گفت‪:‬‬ ‫احداث شهرک «ای سی تی» کشور در‬ ‫فرودگاه پی��ام از مهم ترین تصمیمات‬ ‫این س��فر بود و در صورت تحقق البرز‬ ‫را به محور فناوری و دانش های مرتبط‬ ‫ب��ا ان تبدیل می کند‪.‬طهایی در پایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��رمایه گذاران زیادی از‬ ‫داخ��ل و خارج برای حضور در البرز و‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های مختلف‬ ‫این اس��تان اع�لام امادگ��ی کرده اند‬ ‫تالش می کنیم با فراهم کردن بس��تر‬ ‫الزم ب��ر روند توس��عه و عم��ران این‬ ‫استان بیفزاییم‪.‬‬ ‫‹ ‹رف�ع نیازه�ای ترافیک�ی‬ ‫ش�هر ب�ه راهبرده�ای بلن�د‬ ‫مدت نیاز دارد‬ ‫رییس ش��ورای اسالمی شهر کرج‬ ‫مهم ترین نیاز ترافیکی شهر را اجرای‬ ‫طرح ه��ای بلندمدت همچ��ون قطار‬ ‫ش��هری ارزیاب��ی کرد و از مس��ئوالن‬ ‫ارشد شهری و استانی خواست فارغ از‬ ‫شعارهای سیاسی و بر مبنای همدلی‬ ‫و همزبانی‪ ،‬تحقق هر چه سریعتر این‬ ‫طرح را رقم بزنند‪.‬‬ ‫محمود دادگو طی س��خنانی کوتاه‬ ‫دغدغه ش��ورای اس�لامی شهر را حل‬ ‫مشکالت ش��هر بر اس��اس اولویت ها‬ ‫عن��وان ک��رد و اظه��ار ک��رد‪ :‬اولویت‬ ‫نخس��ت از دی��دگاه پارلمان ش��هری‬ ‫اصالح ش��رایط حال حاض��ر حمل و‬ ‫نق��ل و ترافیک اس��ت‪.‬رییس پارلمان‬ ‫ش��هری کرج در ادامه با تقدیر از صبر‬ ‫و حوصله مردم ساکن در معابر مجاور‬ ‫مح��ل اح��داث تقاطع غیرهمس��طح‬ ‫ش��هدای غ��واص‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫احداث تقاطعات غیرهمس��طح که با‬ ‫تالش مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران‬ ‫مدیریت شهری به بهره برداری رسیده‬ ‫و خواهد رسید مشکالت این حوزه را‬ ‫تا اندازه ای مرتفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫دادگ��و تصریح کرد‪ :‬ام��ا ضروری‬ ‫است مسئوالن شهری و استان‪ ،‬همت‪،‬‬ ‫همدلی و وحدت خود را برای تکمیل‬ ‫قطار شهری به عنوان اصلی ترین راه‬ ‫چاره ترافیکی در ش��هر به کار بندند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تالش ش��ورا و‬ ‫مدیریت ش��هری‪ ،‬فعالی��ت نظارتی و‬ ‫عمرانی بدون جهت گیری و س��مت و‬ ‫سوی سیاسی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نباید‬ ‫اجازه بدهیم با ش��عارهای سیاسی از‬ ‫انج��ام امور عمران��ی ممانعت به عمل‬ ‫اید‪ .‬این مس��ئول ش��هری با تاکید بر‬ ‫اینکه مدیریت ش��هری در حوزه های‬ ‫مختلف عمران��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫ورزشی و مذهبی منشا اثر خیر است‬ ‫و به شهروندان خدمت رسانی می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید به سمتی حرکت کنیم که‬ ‫فرهنگ مش��ارکت در جامعه نهادینه‬ ‫ش��ود و از ظرفیت ه��ای عظیم بخش‬ ‫خصوصی به منظ��ور تعریف و اجرای‬ ‫طرح ها و پروژه های کالن بهره جوییم‪.‬‬ ‫عبدالقه��ار ناصحی با اش��اره ب��ه اینک��ه در تولید مایع‬ ‫دستشویی و مایع ظرفشویی با ‪ 20‬درصد تولید در استان‬ ‫رتبه دوم کشور را در این زمینه دارا هستیم‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫درحالی اس��ت که در زمینه ش��امپو با تولید ‪ 22‬درصدی‬ ‫در اس��تان رتبه دوم کش��ور را به خود اختصاص داده ایم‪.‬‬ ‫البت��ه تولید س��االنه ‪ 650‬هزار تن انواع مواد ش��وینده در‬ ‫استان باعث شده قزوین به عنوان قطب نخست تولید این‬ ‫محصول ش��ناخته ش��ود‪ .‬وی به صادرات ‪ 180‬هزار تنی‬ ‫مواد ش��وینده به خارج از کشور اش��اره کرده و می افزاید‪:‬‬ ‫محصوالت صادراتی ش��امل انواع مواد شوینده‪ ،‬پودرهای‬ ‫ش��وینده‪ ،‬ش��امپو و مواد اولیه تولید ش��وینده بوده است‪.‬‬ ‫در زمینه تولید مواد اولیه ش��وینده باید گفت دس��تیابی‬ ‫لو نقل ان‬ ‫ب��ه این امر باعث صرفه جویی در هزینه های حم ‬ ‫به کشورشده اس��ت‪ .‬وی به صادرات ‪ 140‬میلیون دالری‬ ‫محصوالت ش��وینده و بهداشتی به کشورهای هدف اشاره‬ ‫کرده و می گوید‪ :‬س��هم اس��تان از این میزان ‪ 60‬میلیون‬ ‫دالر ب��ود که حدود ‪ 43‬درصد ارزش صادارت کل کش��ور‬ ‫ب��ا صادرات ‪ 85‬هزار تن مجموع صادرات را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫این درحالی است که عراق به عنوان بزرگترین وارد کننده‬ ‫محصوالت ش��وینده ایران به ش��مار می اید و به دنبال ان‬ ‫کشورهای افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬گرجستان و پاکستان‬ ‫در رتبه ه��ای بعدی قرار دارند‪ .‬البت��ه در زمینه مواد اولیه‬ ‫تولید مواد شوینده؛ کش��ورهای پاکستان و افغانستان در‬ ‫رتبه های نخس��ت قرار دارند‪ .‬ناصحی با تاکید بر اینکه در‬ ‫زمینه توس��عه صادرات در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تحوالت اساسی انجام شده‪ ،‬می گوید‪ :‬در سفری که ولی اهلل‬ ‫افخمی راد‪ ،‬رییس س��ازمان توسعه تجارت ایران به استان‬ ‫قزوین انجام داد‪ ،‬بر توس��عه مواد ش��وینده تاکید فراوانی‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه به اینکه اس��تان قزوین قطب نخست تولید‬ ‫مواد ش��وینده در کشور به شمار می اید‪ ،‬قرار شد دبیرخانه‬ ‫کارگروه تولید مواد ش��وینده کش��ور به این استان منتقل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 90‬واحد صنعتی در قم‬ ‫‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم‪ ،‬تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده‬ ‫در س��ال گذش��ته را ‪ 90‬واحد صنعتی عنوان کرد‪ .‬امیرهوش��نگ طیبی نژاد‪ ،‬با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬در س��ال ‪ 93‬به همت س��رمایه گذاران‪ ،‬در سطح ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قم ‪ 90‬واحد صنعتی به بهره برداری رس��ید‪ .‬وی با بیان اینکه به صورت میانگین هر واحد‬ ‫صنعتی ‪ 18‬نفر اش��تغالزایی ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این واحدهای به بهره برداری رسیده‬ ‫توانسته اند هزار و ‪ 700‬نفر را به صورت مستقیم مشغول به کار کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بیشتر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان صنایع کوچک است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫واحدهای صنایع کوچک در واقع صنعتی مردمی است که در صورت گسترش و حمایت‬ ‫از این صنایع شاهد نتایج موفق تری در افزایش تولید‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬پیشگیری از مهاجرت‬ ‫به شهرها و افزایش تولید ناخالص داخلی در این بخش خواهیم بود‪.‬‬ ‫راه اندازی و تقویت صنایعکوچک تبدیلی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان بسیج س��ازندگی استان سمنان رویکرد س��ال جاری در اقتصاد‬ ‫مقاومتی را تقویت صنایع تبدیلی دانست و گفت‪ :‬راه اندازی صنایع کوچک و تبدیلی جزو‬ ‫اولویت های سازمان بسیج سازندگی در سال ‪ 94‬است‪ .‬جبار دوستمحمدیان در نخستین‬ ‫جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬سال ‪ 93‬از سرفصل اعتباری سپاه با‬ ‫همکاری بانک مهر اقتصاد و مجموعه های بسیج؛ تسهیالت اقتصاد مقاومتی به متقاضیان‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬رییس سازمان بسیج سازندگی استان س��منان ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته به دنبال تولید در اقتصاد مقاومتی بودیم که بیش از ‪11‬میلیارد تومان اعتبارات‬ ‫واگذار و یک هزار و ‪ 57‬نفر تس��هیالت دریافت کرده اند که در ‪ 13‬عرصه ش��امل ماکیان‪،‬‬ ‫مرغ خانگی‪ ،‬ماهی‪ ،‬صنایع تبدیلی‪ ،‬زعفران‪ ،‬گلخانه‪ ،‬دام س��بک و س��نگین و‪ ...‬اجرا شد‪.‬‬ ‫وی رویک��رد س��ال جاری در اقتص��اد مقاومتی را تقویت صنایع تبدیلی دانس��ت و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬راه اندازی صنایع کوچک تبدیلی و واگذاری دس��تگاه شامل خشک کن‪ ،‬بسته بندی‪،‬‬ ‫اسانس گیری و مرباگیری جزو اولویت های سازمان بسیج سازندگی در سال ‪ 94‬است‪.‬‬ ‫توزیع ‪ 2‬هزار بسته سبد غذایی در دامغان‬ ‫‪ :‬مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان گفت‪ :‬با شروع ماه مبارک‬ ‫رمضان ‪2‬هزار بس��ته س��بد غذایی در بین نیازمندان دامغانی توزیع ش��د‪ .‬محمد قوسی‪،‬‬ ‫مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود‪ 9 :‬مرکز نیکوکاری در س��طح شهرستان دامغان‬ ‫نیازمن��دان را شناس��ایی و در موقعیت های مختلف کمک هایی را ب��ه انها ارائه می کنند‪.‬‬ ‫مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) در ادامه گفت‪ :‬این بس��ته غذایی شامل گوشت‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫ماکارونی‪ ،‬رب و روغن مایع به ارزش قیمتی یک میلیارد و ‪600‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫برگزاری جلسه شورای راهبردی‬ ‫خوشه جاجیم و گلیم لرستان‬ ‫‪ :‬مدی��ر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫لرس��تان از برگزاری جلس��ه ش��ورای راهبری خوشه‬ ‫جاجیم و گلیم استان خبر داد‪ .‬فرزاد محمدی با بیان‬ ‫اینکه این جلس��ه با حضور مدیر کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان و نمایندگان ادارات‬ ‫دولتی و نهادهای پش��تیبان و فعاالن بخش خصوصی‬ ‫در حوزه صنایع دس��تی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نتایج‬ ‫مطالعات امکان س��نجی خوش��ه جاجیم و گلیم نشان‬ ‫داد که این ش��اخه کس��ب وکار قابلیت ایجاد و توسعه‬ ‫به عنوان خوش��ه ش��دن را دارد‪ ،‬به همین منظور این‬ ‫ش��رکت بالفاصله با انجام مناقصه نسبت به شناسایی‬ ‫عامل توسعه خوشه اقدام کرد و این نشست به عنوان‬ ‫نخستین جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم‬ ‫با حضور ذی نفعان خوشه به منظور تعیین برنامه های‬ ‫خوش��ه در محل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬وی در ادام��ه می گوید‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫تصمیم هایی درباره برنامه های اجرایی این خوش��ه از‬ ‫قبیل شبکه س��ازی در زمینه تامین مواد اولیه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��بکه فروش و ایجاد ش��بکه صادرات در سال جاری‬ ‫اتخاذ و مقرر ش��د که این پروژه از طرف اس��تانداری‬ ‫نی��ز مورد حمایت مال��ی قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه مدت اجرای این پروژه ‪ 3‬س��ال در نظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬می افزاید‪ :‬بهبود کیفیت تولید‪ ،‬بهبود طرح ها‪،‬‬ ‫شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی برای توسعه‬ ‫بازار محصوالت‪ ،‬ارتقای سطح بسته بندی‪ ،‬ایجاد سایت‬ ‫خوشه گلیم و جاجیم‪ ،‬ارتقای کیفی بافندگان استان‬ ‫با حضور اس��تادان بافنده خارج از اس��تان و بازدید از‬ ‫استان های پیشرو در صنعت بافت از دیگر برنامه های‬ ‫در دست اقدام در این زمینه است‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی و رکود‪ 2 ،‬چالش‬ ‫جدی صنعت در استان سمنان‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سمنان کمبود نقدینگی و رکود صنعت را از مهم ترین‬ ‫مش��کالت پی��ش روی واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫استان سمنان عنوان کرد‪ .‬بهروز اسودی با بیان اینکه‬ ‫مش��کالت پی��ش روی واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫به ‪ 2‬بخش درونی و بیرونی تقس��یم می ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای صنعتی استان سمنان دچار مشکالت‬ ‫درون ساختاری و برون ساختاری هستند‪ .‬وی کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مطالبات کارگ��ری و بدهی های معوق را از‬ ‫مهم ترین مشکالت درون ساختاری واحدهای تولیدی‬ ‫استان سمنان دانست و گفت‪ :‬از کل ‪ 66‬واحد صنعتی‬ ‫و تولیدی فعال در اس��تان سمنان‪ 66 ،‬درصد مشکل‬ ‫کمبود نقدینگی دارند‪ 63/6 ،‬درصد دچار مش��کالتی‬ ‫از قبی��ل مطالب��ات کارگری و ‪ 59‬درص��د نیز دارای‬ ‫بدهی معوق هستند‪ ،‬تعدادی از واحدهای صنعتی نیز‬ ‫با مش��کالتی مانند نیاز به اصالح س��اختار اقتصادی‪،‬‬ ‫س��وء مدیریت‪ ،‬باال بودن هزینه های تولید‪ ،‬انباش��ت‬ ‫محصول و‪ ...‬در بخش درون س��اختاری مواجه هستند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫همچنی��ن ب��ه مش��کالت برون س��اختاری واحد های‬ ‫صنعتی و تولیدی استان س��منان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪28/7‬درصد از صنایع اس��تان سمنان با مشکل رکود‬ ‫صنعت و ‪25/75‬درصد با مش��کل تامین نش��دن مواد‬ ‫اولیه از خارج مواجه هس��تند‪ 24 ،‬درصد از صنایع نیز‬ ‫دارای مطالبات از س��ایر س��ازمان ها و ‪ 21/2‬درصد از‬ ‫انها نیز با مشکل فروش نداشتن در بازار داخل مواجه‬ ‫هس��تند‪ .‬اس��ودی ادام��ه داد‪ :‬واردات بی رویه‪ ،‬فروش‬ ‫نرفتن محصوالت تولیدی و مش��کالت حوزه صادرات‬ ‫و مش��کالت اداری نیز از مش��کالت برون س��اختاری‬ ‫صنایع استان سمنان اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه تاکنون اقدامات گسترده ای برای حل مشکالت‬ ‫صنای��ع و واحدهای تولیدی در س��طح اس��تان انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ولی وضعی��ت واحدهای مورد بررس��ی بهبود‬ ‫نیافته و واحدهای یادش��ده همچنان با چالش مواجه‬ ‫هستند‪ .‬این در حالی است که در برخی از موارد حتی‬ ‫با پرداخت تسهیالت نیز کماکان چالش ها و مشکالتی‬ ‫وجود دارد و دیگر ش��اخص ها مانند بهره وری پایین‪،‬‬ ‫تحریم ها و نبود مدیری��ت اثر بخش و کارامد باعث به‬ ‫وجود امدن مشکالتی دیگر در این بخش شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪ :‬علی ج��ان صادق پور‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫اب و فاضالب روس��تایی استان قم در دیدار با امام‬ ‫جمعه جعفریه با بیان اینک��ه در حال حاضر میزان‬ ‫تولید اب ‪ 3‬برابر حد اس��تاندارد است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫روس��تا هایی از ای��ن بخش ک��ه در انتهای خطوط‬ ‫انتقال اب قرار دارند‪ ،‬اگر با مش��کل کم ابی مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬به خاطر کمبود اب نیست بلکه عمده ان‬ ‫ناشی از نحوه مصرف مشترکین است‪ .‬البته استفاده‬ ‫نکردن از کنتور به وس��یله عده ای از مش��ترکان که‬ ‫به ط��ور معمول مص��رف باالیی هم دارن��د‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل کمبود اب است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون دالر کاال‬ ‫از همدان صادر شد‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫همدان از صادرات ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫دالری این اس��تان خبر داد و‬ ‫گفت‪ 2/5 :‬میلی��ون دالر کاال‬ ‫وارد هم��دان ش��د‪ .‬حمیدرضا‬ ‫متین درباره روند صادرات از اس��تان همدان در سال‬ ‫‪ ۹۴‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر کاال به وزن ‪ ۲۰۱‬هزار تن از اس��تان‬ ‫همدان صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در‬ ‫ماه‪‎‬های نخس��ت س��ال با کاه��ش ص��ادرات مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات ‪ 2‬ماه نخست امسال نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته از نظر ارزشی ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫کاهش و از نظر وزنی ‪ ۷‬درصد افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫متی��ن درباره وضعیت واردات کاال از اس��تان همدان‬ ‫نیز گفت‪ :‬واردات کاال از گمرک همدان در این مدت‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار دالر بوده که ‪۷۵۴‬‬ ‫تن وزن داشته است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان همدان با بیان اینکه واردات این استان‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۶۱‬درصد کاهش‬ ‫داشته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تراز تجاری استان مثبت و افزون‬ ‫بر ‪ 19/2‬میلیون دالر ب��وده و حجم مبادالت تجاری‬ ‫استان افزون بر ‪ 24/2‬میلیون دالر است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه استان همدان دارای ظرفیت‪‎‬های باالیی برای‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫کاه��ش درامدهای نفتی کش��ور‪ ،‬تکیه بر درامدهای‬ ‫حاصل از ص��ادرات غیرنفتی افزای��ش یافته و دولت‬ ‫برنامه‏های ویژه‪‎‬ای در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫طرح جامع بندر ازاد تجاری بوشهر‬ ‫تدوین می شود‬ ‫‪ :‬استاندار بوشهر گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینک��ه الیحه بندر‬ ‫ازاد تجاری ـ صنعتی بوش��هر‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درحال بررس��ی اس��ت‪ ،‬طرح‬ ‫جام��ع ان ب��رای اس��تقرار‬ ‫واحدهای مختلف و اجرای طرح های گوناگون تدوین‬ ‫می شود‪ .‬مصطفی ساالری در نشست با مسئوالن امور‬ ‫صنفی استان بوشهر با بیان اینکه اصناف نقش مهم و‬ ‫موثری در اجتماع دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصناف و بازاریان‬ ‫در بیش��تر امور اجتماع کارگش��ا و در بهبود وضعیت‬ ‫جامعه موثر هس��تند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه تصویب بندر‬ ‫ازاد تجاری و صنعتی بوش��هر در هیات دولت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬الیحه بندر ازاد بوشهر اکنون در کمیسیون های‬ ‫مختلف مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است‬ ‫که تصویب این طرح تحول مهمی در اس��تان بوشهر‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫س��االری با بیان اینکه مطرح ش��دن بندر ازاد بوشهر‬ ‫قدمتی ‪ 60‬ساله دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت هایی‬ ‫که بندر بوش��هر دارد‪ ،‬در سال ‪ 1332‬طرح بندر ازاد‬ ‫بوشهر با مستندات قوی مطرح شد که اکنون پس از‬ ‫‪ 60‬س��ال شاهد محقق ش��دن ان هستیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه بندر بوش��هر یک��ی از مبادی ورود‬ ‫خودروهای خارجی است‪ ،‬الزم است در محدوده بندر‬ ‫ازاد بوش��هر مکانی برای ش��هرک خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫س��االری از تدوین طرح جامع بندر ازاد بوش��هر خبر‬ ‫داد و عنوان ک��رد‪ :‬برای اس��تقرار واحدهای مختلف‬ ‫صنفی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬تج��اری‪ ،‬خدمات��ی و دیگر واحدها‬ ‫و اج��رای طرح های گوناگون‪ ،‬ط��رح جامع بندر ازاد‬ ‫بوشهر تدوین می شود‪.‬‬ ‫احیای واحدهای صنعتی غیرفعال‬ ‫کرمانشاه در اولویت است‬ ‫ایس�نا‪ :‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه با اشاره به‬ ‫اینکه س��ال گذشته ‪ 43‬واحد‬ ‫غیرفعال در اس��تان فعال شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال جاری نیز این‬ ‫امر در اولویت اس��ت‪ .‬رضا رحیمی با اش��اره به وجود‬ ‫‪ 250‬واح��د صنعتی و تولیدی راکد در این اس��تان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این واحده��ا از یک ت��ا ‪ 10‬س��ال تعطیل و‬ ‫غیرفع��ال بوده اند‪ .‬وی از فعال کردن ‪ 43‬واحد از این‬ ‫تعداد در س��ال گذشته خبر داد و افزود‪ :‬اکنون ‪200‬‬ ‫واحد در استان غیرفعال ماند ه است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین س��ال گذش��ته ‪ 100‬واحد را که در استانه‬ ‫غیرفعال شدن بودند‪ ،‬پایش کردیم و مانع از رکود انها‬ ‫شدیم‪ .‬رحیمی فعال کردن سایر واحدهای نیمه فعال‬ ‫را کاری دشوار خواند و عنوان کرد‪ :‬با توجه به منابعی‬ ‫که در اختیار داریم و اینکه در س��ال جاری هم اعتبار‬ ‫و تس��هیالت جدی��دی به م��ا نداده اند‪ ،‬فع��ال کردن‬ ‫واحدهای جدید دشوار است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 35‬هزار تن توت فرنگی از مزارع کردستان برداشت می شود‬ ‫کردستان در رویای صادرات توت فرنگی‬ ‫ژیانا اس�کندری ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬شاید‬ ‫کسی فکر نمی کرد که روزی کشت چند بوته‬ ‫از گیاهی نهان دانه از تیره گل سرخ و خزیدن‬ ‫س��اقه های باری��ک و خزن��ده ان در دل یک‬ ‫بوستان ش��خصی که به مرحوم شیخ عثمان‬ ‫نقشبندی تعلق داش��ت‪ ،‬سرنوشت کشاورزی‬ ‫کردستان را عوض کند‪ .‬خزیدن توت فرنگی ها‬ ‫در محمود اب��اد س��رواباد موج��ب خزی��دن‬ ‫س��اقه های خزنده ان در خاک کردس��تان و‬ ‫بروز رخدادی تاریخی در اقتصاد کش��اورزی‬ ‫این س��رزمین شده است‪ .‬در دهه ‪ 40‬هجری‬ ‫شمسی بود که نشای توت فرنگی به کردستان‬ ‫اورده ش��د و خیلی زود به شهرهای مریوان‪،‬‬ ‫سنندج و کامیاران رس��ید و هم اکنون شمار‬ ‫کشاورزان مش��تاق توت فرنگی کار کردستانی‬ ‫با گذش��ت حدود نیم قرن‪ ،‬ب��ه ‪ 12‬هزار نفر‬ ‫می رسد و بوته های سبز این گیاه سرخ میوه‪،‬‬ ‫‪ 2‬ه��زار و ‪ 700‬هکت��ار از زمین های پراکنده‬ ‫استان را در قطعاتی کوچک و بزرگ به کشت‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانون توت فرنگی‬ ‫س��ال ‪ 88‬بود که «کانون توت فرنگی کاران‬ ‫ای��ران» با هدف بهب��ود روش ها ب��ا تکیه بر‬ ‫اموزش ه��ای اکادمی��ک و حرف��ه ای و نی��ز‬ ‫صنعت��ی ش��دن و ف��راوری توت فرنگ��ی در‬ ‫سنندج تش��کیل ش��د‪ .‬کانونی که به دنبال‬ ‫تشکیل کانون های هماهنگی دانش و صنعت‬ ‫در حوزه کش��اورزی ش��کل گرفت و زیرنظر‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وقت‬ ‫اداره می شد‪ ،‬رییس ان استاندار کردستان بود‬ ‫و دبیر ان رییس سازمان جهاد کشاورزی این‬ ‫اس��تان‪ .‬کانون ‪ 13‬نفر عضو داش��ت و کانونی‬ ‫ب��ود ب��رای تصمیم گی��ری درب��اره محصول‬ ‫استراتژیک و ش��اه میوه کردستان‪ ،‬کانونی که‬ ‫به گفته اعضای ان از میان ‪ 54‬کانون کش��ور‬ ‫بیش��ترین اعتبار را داش��ت و موفق ترین نیز‬ ‫بود؛ این در حالی اس��ت که اساسنامه قانونی‬ ‫کانون ها به صورت رسمی ابالغ نشده بود و از‬ ‫طرفی انتقاداتی هم از طرف برخی کشاورزان‬ ‫و برخی مسئوالن استانی بر عملکرد ان وارد‬ ‫بود و از ‪ 2‬سال پیش عمال جلسه ای در کانون‬ ‫برگزار نشد و همچون دیگر کانون های کشور‬ ‫راکد ماند‪.‬‬ ‫کمال الدین رشادت‪ ،‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاهی جهاد کش��اورزی کردس��تان و عضو‬ ‫کانون توت فرنگی کاران کردس��تان می گوید‪:‬‬ ‫با تشکیل کانون توت فرنگی کاران در سنندج‬ ‫بس��یاری از برنامه هایی ک��ه درباره محصول‬ ‫اس��تراتژیک توت فرنگی به دلیل نبود اعتبار‬ ‫روی دس��ت مانده بود با اعتبارات کانون اجرا‬ ‫ش��د به طوری که در نخستین قدم با تعریف‬ ‫و ارائه طرحی ‪ 38‬میلیارد تومانی برای بهبود‬ ‫مزارع توت فرنگی مقرر ش��د در فاز نخست ‪3‬‬ ‫میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان اعتبار به کانون‬ ‫اختصاص داده ش��ود که بالفاصله ‪ 2‬میلیارد‬ ‫توم��ان ان تخصیص داده ش��د‪ .‬اموزش هزار‬ ‫نف��ر از توت فرنگ��ی کاران‪ ،‬ایجاد ‪ 6‬ایس��تگاه‬ ‫پمپاژ در سنندج‪ ،‬مریوان‪ ،‬سرواباد و کامیاران‬ ‫برای تبدیل زمین های دیم به ابی و استفاده‬ ‫از ابی��اری قط��ره ای‪ ،‬ایجاد ‪ 2‬واحد کش��ت‬ ‫و باف��ت برای پرورش نش��ای س��الم و عاری‬ ‫از وی��روس در دانش��گاه کردس��تان و مرکز‬ ‫اموزش جهاد کش��اورزی‪ ،‬تهیه ‪ 23‬دستگاه‬ ‫پری کولینگ ( پیش سردکن) و نصب ان در‬ ‫مزارع توت فرنگی‪ ،‬تهیه ‪ 4‬خودرو یخچال دار‬ ‫ب��رای حمل توت فرنگ��ی از مزرعه ت��ا بازار‪،‬‬ ‫تعریف و تهیه بس��ته های مناس��ب با نقاطی‬ ‫ب��رای تهویه هوا و تهیه دس��تگاه پشته س��از‬ ‫برای مکانیزه ش��دن مزارع و نیز تالش برای‬ ‫اموزش بلندمدت فرزندان توت فرنگی کاران و‬ ‫ارائه مدرک کاردان��ی توت فرنگی به انان در‬ ‫دانش��گاه که به دلیل به حد نصاب نرسیدن‬ ‫ناکام ماند‪ ،‬از مواردی اس��ت که رش��ادت به‬ ‫عن��وان عض��وی از کان��ون توت فرنگی کاران‬ ‫کردس��تان به عنوان عملکرد کانون از ان یاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت‪ :‬فعالیت ه��ای کانون تحول‬ ‫بزرگی در نظ��م و ترتیب مزارع توت فرنگی از‬ ‫منظر زیبایی شناسی و بهبود ارقام توت فرنگی‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ان‪ ،‬ارتقای عملکرد و برداشت‬ ‫‪ 30‬ت��ن از ی��ک هکت��ار‪ ،‬افزای��ش درامد و‬ ‫ایران مقام بیست و یکم را در تولید توت فرنگی در دنیا دارد و بیشتر از ‪ 70‬درصد توت فرنگی ان‬ ‫در کردستان تولید می شود و این استان همواره مقام نخست را در تولید فرنگی دارد‬ ‫افزای��ش س��طح زیرکش��ت توت فرنگ��ی از‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ 200‬هکتار به ‪ 2‬ه��زار و ‪700‬‬ ‫هکتار و نیز افزایش انگیزه مردم برای کش��ت‬ ‫بیش��تر توت فرنگی ایجاد کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫رش��ادت سال هاست که بیش��تر از ‪ 70‬درصد‬ ‫توت فرنگی کشور در کردستان تولید می شود‬ ‫و کردس��تان همواره مقام نخست را در تولید‬ ‫سال هاست که بیشتر از‬ ‫‪ 70‬درصد توت فرنگی‬ ‫کشور در کردستان تولید‬ ‫می شود و کردستان‬ ‫همواره مقام نخست را در‬ ‫تولید این محصول دارد‬ ‫این محصول دارد و اس��تانی مانند مازنداران‬ ‫چیزی در حدود ‪ 700‬هکتار زمین زیرکشت‬ ‫توت فرنگی دارد که قابل مقایس��ه با ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 700‬هکتار زمین زیرکشت کردستان نیست‬ ‫از طرف��ی توت فرنگی های اس��تان های دیگر‬ ‫ویژگی توت فرنگی سالم و ارگانیک کردستان‬ ‫را ندارند؛ چنانچه ش��هرهای شمالی به دلیل‬ ‫رطوبت بسیار ناش��ی از بارندگی بسیار‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیری از رش��د قارچ مجبور به سمپاشی‬ ‫مزارع توت فرنگی می ش��وند‪ .‬او ب��راورد اولیه‬ ‫میزان برداش��ت توت فرنگی در سال جاری را‬ ‫‪ 45‬هزار تن اعالم کرد که به دلیل خس��ارت‬ ‫‪20‬درصدی ناشی از س��رمای چهارم و پنجم‬ ‫اردیبهش��ت ماه‪ ،‬امس��ال نیز همچون س��ال‬ ‫گذش��ته فقط ‪ 35‬هزار تن برداشت می شود‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬هر روش��ی ک��ه موجب افزایش‬ ‫عملک��رد در مزرعه ش��ود و ه��ر رقمی که از‬ ‫نظر طع��م و مزه نزدیک ب��ه رقم توت فرنگی‬ ‫کردس��تان یا همان رقم ملکه باشد‪ ،‬اموزش‬ ‫کشاورزان‪ ،‬سیس��تم ابیاری و تغذیه مناسب‪،‬‬ ‫برداش��ت درس��ت و بس��ته بندی مناسب هر‬ ‫ک��دام در جایگاه خود برای بهبود توت فرنگی‬ ‫و حفظ جای��گاه این محصول در کردس��تان‬ ‫موث��ر اس��ت‪ .‬از طرف��ی راه های روس��تایی و‬ ‫راه ه��ای باریک بین مزارع در س��رعت انتقال‬ ‫این محصول سریع الفس��اد هم موردی اس��ت‬ ‫که باید مسئوالن بیش��تر به ان توجه داشته‬ ‫باشند‪ .‬این مقام مس��ئول می گوید‪ :‬شهرهای‬ ‫سنندج‪ ،‬کامیاران‪ ،‬مریوان و سرواباد به ترتیب‬ ‫در ردیف تولیدکننده های برتر شهرستان های‬ ‫اس��تان هس��تند و تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬کرج‪ ،‬شیراز‬ ‫و اصفه��ان از عمده تری��ن بازاره��ای مصرف‬ ‫توت فرنگی استان هستند که بیشتر به صورت‬ ‫تازه خوری مصرف می شود و مقداری نیز برای‬ ‫تولید مربا و شربت به کارخانه های استان های‬ ‫مج��اور می رود‪ .‬به عقی��ده وی‪ ،‬از انجایی که‬ ‫بی��ش از ‪ 90‬درصد توت فرنگی تولید اس��تان‬ ‫به صورت تازه خوری مصرف می شود‪ ،‬احداث‬ ‫کارخانه فراوری توت فرنگی به صرفه نیست‪.‬‬ ‫با وارد کردن ارقام جدید‬ ‫به کردستان تحولی در‬ ‫تولید این محصول ایجاد‬ ‫شد به طوری که هم اکنون‬ ‫‪ 40‬درصد تولید استان به‬ ‫رقم کردستان و ‪ 60‬درصد‬ ‫به ارقام تجاری اختصاص‬ ‫یافته است‬ ‫‹ ‹اقتصادی بر پایه توت فرنگی‬ ‫اردشیر پورحبیبی‪ ،‬مدیر امور باغبانی جهاد‬ ‫کش��اورزی کردس��تان نیز می گوی��د‪ :‬تولید‬ ‫توت فرنگی هم اکنون س��هم مهمی در اقتصاد‬ ‫خانوارهای کردس��تانی دارد؛ چنانچه بیش از‬ ‫‪ 12‬هزار بهره بردار با احتساب خانوارهای شان‬ ‫یعنی جمعیتی افزون بر ‪ 50‬تا ‪ 60‬هزار نفر به‬ ‫تولید این محصول مشغول هستند و بسیاری‬ ‫از روس��تاهای این مناطق اقتصادشان فقط بر‬ ‫پایه کشت توت فرنگی می چرخد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی تا ‪ 10‬س��ال پی��ش تنها رقم‬ ‫قابل تولید در اس��تان‪ ،‬رقم بومی کردس��تان‬ ‫بود که به دلیل عملکرد پایین و ضایعات باال‪،‬‬ ‫درامدزایی چندانی نداش��ت‪ ،‬اما با وارد کردن‬ ‫ارقام جدید به اس��تان تحول��ی در تولید این‬ ‫محصول ایجاد شد به طوری که هم اکنون ‪40‬‬ ‫درصد تولید اس��تان به رقم کردس��تان و ‪60‬‬ ‫درصد به ارقام تجاری اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کری��م ذوالفق��اری‪ ،‬رییس س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی کردستان نیز از توسعه توت فرنگی‬ ‫از لحاظ س��طح زیرکش��ت و تولید به عنوان‬ ‫اولویت های سازمان نام می برد و می گوید‪ :‬در‬ ‫برنامه ای ‪ 5‬س��اله که از سال زراعی ‪ 92‬اغاز‬ ‫ش��ده‪ 30 ،‬تا ‪ 40‬درصد س��طح زیرکشت این‬ ‫محصول در استان افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ذوالفقاری امیدوار اس��ت ب��ا حمایت های‬ ‫دولت اراضی مستعد کش��ت توت فرنگی در‬ ‫استان را توسعه بدهد و از طرفی نبود صنایع‬ ‫فراوری و بسته بندی توت فرنگی را مهم ترین‬ ‫مشکل این بخش می داند و می گوید‪ :‬اکنون‬ ‫توت فرنگی اس��تان به استان های دیگر صادر‬ ‫و در انجا فراوری می ش��ود‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری‬ ‫و صنای��ع تبدیل��ی الزم را در اس��تان ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬س��ود زی��ادی نصی��ب تولیدکنندگان‬ ‫استان می شود‪ .‬این درحالی است که برخی‬ ‫از کارشناس��ان اح��داث کارخان��ه ف��راوری‬ ‫توت فرنگ��ی را به صرف��ه نمی دانند؛ چنانچه‬ ‫رش��ادت‪ ،‬مع��اون بهب��ود تولی��دات گیاهی‬ ‫جهاد کش��اورزی ه��م در س��خنان خود به‬ ‫این موضوع اش��اره می کند و تیمور جوادی‪،‬‬ ‫دکت��رای باغبانی و عضو هی��ات علمی گروه‬ ‫باغبانی دانش��گاه کردس��تان نی��ز می گوید‪:‬‬ ‫اح��داث کارخان��ه ف��راوری توت فرنگ��ی به‬ ‫دلی��ل مصرف ب��االی تازه خ��وری این میوه‬ ‫زیاد به صرفه نیس��ت ام��ا چنانچه یک خط‬ ‫تولید برای میوه های مختلف راه اندازی شود‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش توت فرنگی در کردستان‬ ‫محم��ود حاج رحیمی‪ ،‬دکترای اقتصاد کش��اورزی و عضو هیات‬ ‫علمی اقتصاد کش��اورزی دانشگاه کردس��تان نیز از ضرورت تبدیل‬ ‫توت فرنگ��ی از ی��ک محص��ول فصلی ب��ه یک محص��ول دائمی از‬ ‫طریق ایج��اد یک مجتمع ویژه‪ ‬کش��ت گلخانه ای ب��رای ان و نیز‬ ‫امکان توس��عه صنایع تبدیلی و ایجاد خوشه توت فرنگی در استان‬ ‫س��خن می گوید‪ .‬به گفته وی با وجود گس��ترش مناس��ب کش��ت‬ ‫روباز محصول توت فرنگی در میان کش��اورزان کردس��تان و ایجاد‬ ‫اش��تغال و ارزش افزوده قابل توجه توس��ط ای��ن محصول‪ ،‬زنجیره‬ ‫ارزش تولید و تبدیل ان یک حلقه گمش��ده اساس��ی دارد که الزم‬ ‫اس��ت مورد عنایت مدیران و مس��ئوالن استان قرار گیرد‬ ‫ت��ا چرخ ه اقتصادی توت فرنگ��ی از طریق ایجاد‬ ‫چند مجموعه گلخان��ه ای به روز و تخصصی‬ ‫از حالت فصلی خارج شده و تبدیل به یک‬ ‫فعالیت اقتص��ادی تمام فصل و دائمی‬ ‫شود‪ .‬او می گوید‪ :‬چنین اقدامی امکان‬ ‫گس��ترش صنایع تبدیل��ی و خدمات‬ ‫بازاریابی را نی��ز فراهم و کمک می کند‬ ‫به معن��ای واقعی خوش��ه تولی��د و تبدیل‬ ‫توت فرنگی در استان کردستان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫و در فصل بهار ب��رای فراوری توت فرنگی از‬ ‫ان اس��تفاده ش��ود‪ ،‬کار مهم و بجایی است‪.‬‬ ‫از طرفی می توان از کارخانه های س��یار سایر‬ ‫اس��تان ها نیز در فصل برداش��ت توت فرنگی‬ ‫برای فراوری این محصول در استان استفاده‬ ‫کرد‪ .‬وی می گوید‪ :‬ایران مقام بیس��ت و یکم‬ ‫را از لح��اظ تولید توت فرنگی در دنیا دارد و‬ ‫استان کردس��تان با تولید و سطح زیرکشت‬ ‫بیش از ‪ 50‬درصد توت فرنگی مقام نخس��ت‬ ‫را در کش��ور دارد در حالی که در چند سال‬ ‫گذش��ته تولید توت فرنگی در استان بیش از‬ ‫‪ 70‬درصد بود‪ .‬از طرفی اس��تان هایی مانند‬ ‫مازنداران و گلستان با سرمایه گذاری بیشتر‬ ‫و افزایش س��طح زیرکش��ت بعید نیست که‬ ‫مقام نخس��ت را از کردستان بگیرند بنابراین‬ ‫افزایش سطح زیرکشت در دشت ها و مکانیزه‬ ‫کردن کشت با اس��تفاده از روش های جدید‬ ‫در اس��تان ضروری به نظر می رسد‪ .‬جوادی‬ ‫متوس��ط برداش��ت توت فرنگی در هکتار را‬ ‫‪ 12‬تن اعالم کرد و گفت‪ :‬رقم «کردس��تان»‬ ‫خوش طعم تری��ن رقمی اس��ت ک��ه از زمان‬ ‫پیدایش توت فرنگی در کردستان کشت شده‬ ‫اما این رقم ب��ا وجود طعم خوش و مطلوبی‬ ‫که دارد هم خیلی زود فاسد می شود و هم از‬ ‫ارقام ریز است بنابراین جایگزین کردن ارقام‬ ‫جدیدی مانند پاروس و کویین الیزا می تواند‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫ج��وادی‪ ،‬مدی��ر پژوهش��کده توت فرنگ��ی‬ ‫در دانش��گاه کردستان اس��ت؛ پژوهشکده ای‬ ‫که از س��ال ‪ 90‬با ه��دف به زراعی و به نژادی‬ ‫توت فرنگ��ی و نی��ز ف��راوری و بازاریاب��ی‬ ‫توت فرنگی در دانشکده کش��اورزی دانشگاه‬ ‫کردس��تان با حضور ‪ 12‬نفر از اعضای هیات‬ ‫علمی این دانشگاه تشکیل شد‪ .‬وی می گوید‪:‬‬ ‫از ‪ 2‬س��ال قبل ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬تحقیق و پژوهش‬ ‫درب��اره توت فرنگ��ی و به منظ��ور به زراعی و‬ ‫به ن��ژادی این محصول انجام ش��ده که نتایج‬ ‫تحقیقات هنوز تجاری س��ازی نشده است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال اس��تفاده از اس��انس های گیاهی‬ ‫مانن��د بنه (ون) و زنیان که ضرری برای بدن‬ ‫ندارن��د و به دلی��ل ترکیبات ضداکسایش��ی‬ ‫مانع رش��د قارچ بعد از برداش��ت توت فرنگی‬ ‫می ش��وند و ماندگاری ان را بیشتر می کنند‬ ‫از دستاورد های این تحقیقات است‪.‬‬ ‫جوادی می گوی��د‪ :‬توت فرنگی کردس��تان‬ ‫اکن��ون در کش��ور یک نش��ان (برند) اس��ت‬ ‫و برگش��تن ب��ه تولی��د ‪ 70‬درص��د و تثبیت‬ ‫موقعیت فعلی مس��تلزم همکاری و همیاری‬ ‫نهاده��ا و ارگان های مختلف اس��ت؛ چنانچه‬ ‫ادارات مرتبط استان یک درصد از بودجه های‬ ‫خ��ود را ب��رای کار تحقیقات��ی ص��رف کنند‬ ‫به طور مس��لم با روش��ی اصول��ی و علمی در‬ ‫پ��ی بهبود و گس��ترش م��زارع ب��ر می ایند‪.‬‬ ‫افزایش عملکرد و افزایش س��طح زیرکش��ت‬ ‫بیش��تر و تالش برای جلوگیری از زو د فاسد‬ ‫ش��دن توت فرنگی از طریق تحقیقات علمی‬ ‫و اس��تفاده از اس��انس های گیاه��ی بی ضرر‪،‬‬ ‫اس��تفاده از دس��تگاه های پیش س��ردکن در‬ ‫مزارع و بس��ته بندی های مناسب و متنوع در‬ ‫اندازه ه��ای مختلف ‪ 200 ،100‬و ‪ 300‬گرمی‬ ‫ک��ه الیه ه��ای توت فرنگی روی ه��م تلمبار‬ ‫نشود از مواردی است که جوادی برای بهبود‬ ‫وضعی��ت توت فرنگی و پیش��ی نگرفتن دیگر‬ ‫استان ها از کردستان پیشنهاد می کند‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬بهتری��ن کار ب��رای نهادینه‬ ‫ک��ردن اس��تفاده از روش ه��ای علم��ی‬ ‫به زارعی و به نژادی توت فرنگی احداث‬ ‫چند مزرعه نمونه در سطح ‪ 40‬هکتار‪،‬‬ ‫‪ 30‬هکت��ار و ‪ 20‬هکت��ار ب��ا روش‬ ‫علمی اس��ت به طوری که کشاورزان‬ ‫و بهره ب��رداران ب��ه صورت عین��ی نتیجه کار‬ ‫علمی و مکانی��زه را ببینند تا خود انگیزه‬ ‫و شوق فراوان برای احداث چنین مزارعی‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تقابل جاده ای اشیل و هرکول‬ ‫چه کنیم که اب و روغن مان قاطی نشود؟!‬ ‫پرونده انتقال مهراباد مختومه شد‬ ‫‪11‬‬ ‫داخلی سازی‪ ،‬شرط همکاری خودروسازان خارجی‬ ‫قراردادها به تصمیمات این ‪ 2‬شرکت بستگی‬ ‫ل حاضر‬ ‫دارد‪ .‬میرخان��ی با بیان اینک��ه درحا ‬ ‫شرکت های چینی‪ ،‬بازار بدون رقیبی در ایران‬ ‫دارند‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬هنگامی که تحریم ها لغو‬ ‫شود‪ ،‬چینی ها در بازار ایران رقیبان بیشتری‬ ‫پی��دا می کنند که در این ص��ورت باید دقت‬ ‫بیش��تری داشته باش��ند و برای ادامه فعالیت‬ ‫خود امتیازات بیش��تری را برای ایران درنظر‬ ‫بگیرند‪ ،‬زیرا هم اکن��ون خودروهای چینی از‬ ‫کیفیت خوبی برخوردار نیستند و این درحالی‬ ‫است که قیمت این خودروها نیز در مقایسه با‬ ‫کیفیت انها‪ ،‬باال است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت های‬ ‫امریکای��ی در ایران همزمان ب��ا لغو تحریم ها‬ ‫شرایط تحریم بازار و صنعت خودرو‪ ،‬ایران را‬ ‫ت��رک کرده اند‪ ،‬متفاوت خواهد بود و به طور‬ ‫قطع قراردادهایی که بین این ش��رکت ها و‬ ‫خودروس��ازان ما بسته می شود‪ ،‬باید به نفع‬ ‫کش��ور و صنع��ت داخلی باش��د‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال محمدرضا نجفی منش عضو ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خودرو با بیان اینکه شرکت‬ ‫پژو بعد از رفع تحریم ها در کش��ور‪ ،‬امادگی‬ ‫خود را برای همکاری بیش��تر با ایران اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته شرکت پژو فقط به خاطر‬ ‫ایجاد تحریم ها از همکاری با ایران منصرف‬ ‫ش��د که البته این قطع هم��کاری نیز بنا بر‬ ‫اراده و خواست خود شرکت پژو نبوده است‪.‬‬ ‫شرط ساخت قطعات داخلی در دست بگیرد‪.‬‬ ‫وی درباره همکاری کش��ورهای امریکایی و‬ ‫چینی با ای��ران پس از رفع تحریم ها عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬همکاری ای��ران با کش��ورهای دیگر‬ ‫از جمل��ه امریکایی ه��ا و چینی ه��ا نیز باید‬ ‫بر اساس داخلی سازی‪ ،‬اس��تفاده از فناوری‬ ‫این کش��ورها و در اختیار ق��رار دادن بازار‬ ‫صادراتی انها به ایران انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت اعم�ال تغیی�رات در مفاد‬ ‫قرارداد پژو با ایران‬ ‫در همین حال فضل اله جمالو‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانش��گاه ازاد اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫ف��ارغ از ش��رایط تحریم و پس��اتحریم باید‬ ‫در مفاد قرارداد ش��رکت ایران خودرو با پژو‬ ‫‹ ‹چینی ه�ا در پس�ا تحریم دقیق تر عمل‬ ‫کنند‬ ‫در همی��ن ح��ال داوود میرخان��ی رش��تی‬ ‫مش��اور انجمن خودروس��ازان با بیان اینکه با‬ ‫لغو تحریم ها ش��رایط مناسبی برای همکاری‬ ‫با خودروس��ازان خارجی فراهم می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬به طور کلی‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫هنگامی که تحریم ها رفع شود‪ ،‬محدودیت های‬ ‫تمامی ش��رکت های خودروس��ازی نیز از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬در این میان ش��رکت پژو نیز به‬ ‫همکاری های خود با ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫میرخانی رش��تی در پاسخ به این سوال که‬ ‫در ص��ورت لغو تحریم ها چه تغییراتی باید در‬ ‫مفاد قرارداد ش��رکت پژو و ایران انجام شود؟‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬درب��اره این قرارداد‪ ،‬ش��رکت و‬ ‫هیات مدیره ایران خودرو با ش��رکت فرانسوی‬ ‫پ��ژو چانه زنی خواه��د کرد و محت��وای این‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بعد از رفع تحریم ها اگر ش��رایط‬ ‫به گونه ای مهیا ش��ود که سرمایه شرکت های‬ ‫خارج��ی از جمل��ه امریکایی ها حفظ ش��ود و‬ ‫همچنین انها بتوانند س��ود خ��ود را در بازار‬ ‫ای��ران حفظ کنند‪ ،‬به طور قط��ع می توانند به‬ ‫هم��کاری با خودروس��ازان ایران��ی بپردازند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن رعایت این ‪ 2‬ش��رط اساس��ی برای‬ ‫همکاری با ش��رکت های خارج��ی بعد از لغو‬ ‫تحریم ها ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری پ�ژو ب�ا ای�ران ب�ه ش�رط‬ ‫داخلی سازی ‪۴۰‬درصد قطعات‬ ‫در این میان شرایط برای همکاری دوباره‬ ‫ش��رکای خودروس��ازان داخلی ک��ه بنا به‬ ‫بنابراین بعد از رفع تحریم ها به طور قطع از‬ ‫همکاری بیشتر پژو با ایران استقبال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نجفی من��ش ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای هر‬ ‫خودروس��ازی که قرار اس��ت از ب��ازار ایران‬ ‫اس��تفاده کن��د باید ش��رط داخلی س��ازی‬ ‫گذاشته شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همکاری شرکت‬ ‫پ��ژو ب��ا ای��ران باید ب��ه گونه ای باش��د که‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از قطعات در داخل تامین ش��ود‬ ‫و به تدری��ج این می��زان افزای��ش یابد تا به‬ ‫‪۸۰‬درصد برس��د‪ .‬زیرا با توجه به توانمندی‬ ‫قطعه سازان داخلی تحقق این امر به راحتی‬ ‫میس��ر می ش��ود و ایران می تواند بازار را به‬ ‫تغییرات اساس��ی اعمال ش��ود در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رایط خوبی در مفاد‬ ‫ق��رارداد ش��رکت ایران خودرو و پ��ژو دیده‬ ‫نمی شود‪ ،‬از این رو انتقال فناوری و کمک در‬ ‫جهت ساخت قطعات در داخل باید در این‬ ‫قرارداد لحاظ ش��ود و اگ��ر این تغییرات در‬ ‫مفاد قرارداد بین این ‪ 2‬شرکت انجام نشود‪،‬‬ ‫باز هم شرایط سابق ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫جمالو خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ق��راردادی‬ ‫که ش��رکت فرانس��وی رنو با ایران داشت‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬درصد قطع��ات در داخل تولید‬ ‫می ش��د‪ ،‬بنابراین ای��ن وضعی��ت می تواند‬ ‫قرارداد ش��رکت پژو با ایران نیز به کار برده‬ ‫خودروسازان‬ ‫عامل افت کیفیت خودرو‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدیرعامل ایران خ��ودرو با بیان‬ ‫اینک��ه ‪۹۰‬درصد ی��ک خ��ودرو را قطعات‬ ‫تش��کیل می ده��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫در ‪۱۰‬درص��د باقیمان��ده همانن��د رنگ و‬ ‫بخش های کیفی اثرگذار هس��تند‪ .‬هاش��م‬ ‫یکه زارع در رابطه با افت کیفیت خودروهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این روزه��ا انتقاد از‬ ‫کیفیت خودروهای داخلی مطرح می ش��ود‬ ‫ک��ه باید بگوی��م ‪۹۰‬درصد یک خ��ودرو را‬ ‫قطعات تش��کیل می دهند و خودروس��ازان‬ ‫در ‪۱۰‬درص��د باقیمان��ده همانن��د رنگ و‬ ‫بخش های کیفی اثر گذار هستند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با کس��ی تعارف ندارم و برای ارتقای‬ ‫محصوالت درصدد هس��تیم‪ ،‬همکاری خود‬ ‫را با قطعه سازانی که محصوالت بی کیفیتی‬ ‫تولید می کنند کاهش دهیم یا قطع کنیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یک��ی از الزام��ات تولی��د خودروی‬ ‫باکیفیت‪ ،‬اس��تفاده از قطعات مناسب است‬ ‫ک��ه به همی��ن منظ��ور قطعه س��ازان باید‬ ‫محص��والت خ��ود را ارتق��ا دهن��د‪ .‬وی در‬ ‫رابطه با مطالبات قطعه سازان از شرکت های‬ ‫خودروس��از که این روزها پرداخت نش��دن‬ ‫انه��ا واحدها را با کمب��ود نقدینگی روبه رو‬ ‫ساخته است‪ ،‬گفت‪۹۵ :‬درصد پرداخت های‬ ‫ما به قطعه سازان به روز شده است‪ .‬یکه زارع‬ ‫در رابط��ه ب��ا این موضوع که ش��رکت های‬ ‫خودروساز بیشتر برای تامین قطعه موردنیاز‬ ‫خ��ود از قطعات چینی اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما به هیچ عنوان اقدام به خرید‬ ‫قطعات چینی نمی کنیم اما ممکن است با‬ ‫قطعه س��ازانی کار کنیم ک��ه انها ‪۸۰‬درصد‬ ‫قطعه را خودش��ان تولید کرده و ‪۲۰‬درصد‬ ‫مابقی را از برخی شرکت ها همانند چینی ها‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫خدمات کاربردی به مشتریان از اولویت های سایپا‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ :‬مدیرعام��ل گ��روه‬ ‫خودرو س��ازی سایپا‪ ،‬در بازدید سرزده از‬ ‫مرکز ارتباط با مش��تری سایپا از طریق‬ ‫ارتب��اط تلفنی با مش��تریان به گفت وگو‬ ‫نشس��ت و به مش��کالت انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫مهدی جمالی در زمینه افزایش س��طح‬ ‫کمی و کیفی ارائه خدمات به مشتریان‪،‬‬ ‫از مرک��ز ارتب��اط با مش��تری (‪)CRM‬‬ ‫گروه سایپا بازدید و در چار چوب افزایش‬ ‫خدمات به مش��تریان‪ ،‬ب��ر رعایت کامل‬ ‫حقوق مشتریان تاکید کرد‪ .‬وی در جمع‬ ‫کارکن��ان مرک��ز تماس س��ایپا گفت‪ :‬با‬ ‫بو کار‬ ‫توجه به تغییراتی که در بازار کس ‬ ‫جهانی اتف��اق افتاده‪ ،‬باید تعریف تازه ای‬ ‫از مشتری مداری و بخش امور مشتریان‬ ‫که متولی ارتباط با مشتری است‪ ،‬داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬امروزه س��از و کارهای ارتباط با‬ ‫مش��تری تغییر ک��رده اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫بای��د در روش ارتباط با مش��تری نیز با‬ ‫فراهم اوردن امکانات پیش��رفته و به روز‪،‬‬ ‫زمین��ه ارتباط م��درن را ایج��اد کنیم‪.‬‬ ‫جمال��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬انتظ��ار می رود‬ ‫کارکنان ش��رکت س��ایپا یدک به عنوان‬ ‫نماینده گروه سایپا بیش از پیش با رویی‬ ‫گش��اده و رفتاری مناس��ب با مشتریان‬ ‫ارتب��اط برق��رار کرده و ب��ا ارائه خدمات‬ ‫نوی��ن و کارامد‪ ،‬زمینه کس��ب رضایت‬ ‫حداکثری مشتریان را فراهم اورند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودرو س��ازی س��ایپا‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬شرکت سایپا یدک ب ه‬ ‫عنوان س��ازمان خدمات پ��س از فروش‬ ‫گروه س��ایپا به مشتریان است و حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان ج��زو اصول بنیادین‬ ‫این شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫امراله امینی‬ ‫عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫شرایط حضور خارجی ها را در صنعت خودرو ایران پس از لغو تحریم ها بررسی کرد‬ ‫مین�ا ایزدی ‪ -‬گ�روه خودرو‪ :‬ب��ا اجرای‬ ‫توافق هس��ته ای و ورود خودروسازان خارجی‬ ‫به ایران‪ ،‬بدون ش��ک ش��اهد تغییرات بزرگی‬ ‫در صنعت خ��ودرو خواهیم بود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که با رف��ع تحریم ها مع��ادالت برخی‬ ‫خودروس��ازان که تا به حال از شرایط تحریم‬ ‫ایران بیشترین بهره را برده بودند‪ ،‬تغییر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در این میان و با توجه به شرایط تحریم‪،‬‬ ‫چینی ها به دلیل ارزان بودن قیمت محصوالت‬ ‫و همچنین طراح��ی زیبا‪ ،‬خودروهای خود را‬ ‫در بازار ایران به فروش رس��اندند و بخشی از‬ ‫ب��ازار خ��ودرو داخلی را از ان خ��ود کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر در ش��رایط تحریم‪ ،‬چینی ها‬ ‫فرصت را غنیمت شمرده و از همکاری نکردن‬ ‫خودروسازان بزرگ دنیا با ایران استفاده کرده‬ ‫و در بازار خودرو ریش��ه دوانیدند‪ .‬با این حال‬ ‫چش��م بادامی ها پس از رفع تحریم ها با ورود‬ ‫س��ایر رقبا به کشور مواجه خواهند شد که به‬ ‫منظور ماندگاری در بازار ایران باید تغییراتی‬ ‫را در کیفی��ت خودروه��ای تولی��دی خود به‬ ‫وجود اورند‪ .‬از طرفی ش��رایط برای ش��رکای‬ ‫قبلی خودروسازان داخلی نیز متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬هم��کاری برخی‬ ‫خودروس��ازان همچون پژو با ایران در شرایط‬ ‫پس��ا تحریم‪ ،‬باید با ایجاد تغییرات اساسی در‬ ‫مفاد قراردادها بین این خودروس��از و شرکت‬ ‫داخلی ط��رف قرارداد انجام ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫هم��کاری با خودروس��ازانی که پی��ش از این‬ ‫در صنعت خودرو ایران حضور داش��تند و بنا‬ ‫به ش��رایط سیاسی و بین المللی ایران را ترک‬ ‫کردند پس از رفع تحریم ها می تواند با شرایط‬ ‫برد ‪ -‬برد محقق شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شرایط متفاوت‬ ‫خودرو سازان در‬ ‫پسا تحریم‬ ‫ش��ود‪ .‬البته این میزان داخلی سازی قطعات‬ ‫بس��تگی به قدرت چانه زنی ط��رف قرارداد‬ ‫ایرانی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همیش��ه نباید انگش��ت‬ ‫نش��انه اتهام را به سمت شرکت های چینی‬ ‫برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کشور چین خودروهای‬ ‫اروپایی با بهترین کیفیت تولید می ش��وند‪،‬‬ ‫حتی بسیاری از خودروهایی که از چین وارد‬ ‫ایران می شود را هرگز خود چینی ها استفاده‬ ‫نمی کنند و متاس��فانه بسیاری از هموطنان‬ ‫ما در قال��ب قراردادهای ضعیف خودرو های‬ ‫بی کیفیت چین��ی را با قیم��ت پایین وارد‬ ‫ای��ران می کنند و این عامل نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه ایران همواره به س��راغ بی کیفیت ترین‬ ‫خودروها رفته و در همکاری با شرکت های‬ ‫چینی با موضع ضعیفی برخورد کرده است‪.‬‬ ‫جمالو معتقد اس��ت‪ :‬کشور چین ظرفیت‬ ‫بالق��وه خوبی برای همکاری ب��ا ایران دارد‪.‬‬ ‫البت��ه به این ش��رط ک��ه مذاکره کنندگان‬ ‫ایران��ی در همکاری های ش��ان ب��ا چینی ها‬ ‫همواره منافع ملی را درنظر داشته باشند و‬ ‫قراردادهایی که با کشور چین می بندند‪ ،‬در‬ ‫شان ملت ایران باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی با‬ ‫بیان اینکه بعد از رفع تحریم ها خودروسازان‬ ‫بزرگ می توانن��د با ایران هم��کاری کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تمامی کش��ورها از جمل��ه امریکا در‬ ‫صورت اجرای توافق هس��ته ای می توانند به‬ ‫صنعت خودرو ایران بازگردند‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫در یک میدان رقابتی سالم وارد ایران شوند‬ ‫و محصوالت با کیفیت خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬کارشناسان نظرات‬ ‫مش��ترکی را مبنی بر لزوم اعمال تغییراتی‬ ‫در مف��اد قراردادهای ش��رکت پ��ژو و ایران‬ ‫در ش��رایط پسا تحریم داش��تند‪ ،‬همچنین‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬در ای��ن ق��رارداد بای��د ام��کان‬ ‫داخلی س��ازی قطعات نیز در داخل کش��ور‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬اما درباره حضور چینی ها بعد‬ ‫از لغ��و تحریم ها در کش��ور عقاید متفاوتی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬عده ای معتقدند ش��رکت های‬ ‫چینی ب��ه منظ��ور ادامه فعالی��ت خود در‬ ‫ایران باید در عملکرد خود بازنگری کرده و‬ ‫کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش‬ ‫دهند و ع��ده ای نیز می گویند ایرانی ها باید‬ ‫در قرارداده��ای خود با چینی ها تجدیدنظر‬ ‫کنن��د و در ای��ن قراردادها تنه��ا قیمت را‬ ‫مدنظر قرار ندهن��د‪ ،‬بلکه عامل کیفیت نیز‬ ‫باید به منظور رفاه حال مصرف کننده مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر صنعت خودرو ب��ه دلیل تحریم ها به‬ ‫ش��کلی انقباضی فعالیت می کند‪ .‬با این حال در حوزه‬ ‫افزایش تولید رش��د قابل توجهی نس��بت به سال های‬ ‫گذش��ته داش��ته اس��ت‪ .‬در صورت��ی که پ��س از لغو‬ ‫تحریم ها شرایط به گونه ای دیگر خواهد بود و به دلیل‬ ‫ج��ذاب بودن بازار و صنعت خودرو ایران بس��یاری از‬ ‫خودروسازان بزرگ تمایل زیادی خواهند داشت تا در‬ ‫این بازار بزرگ حضور داش��ته باشند‪ .‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که برخی خودروس��ازان در شرایط تحریم یا از‬ ‫صنع��ت خودرو ایران رخت بر بس��تند یا برخی نیز از‬ ‫این شرایط بیشترین استفاده را کردند‪.‬‬ ‫شرکت «پژو» از س��ابقه طوالنی در ایران برخوردار‬ ‫اس��ت؛ کارخانه ه��ای کش��ور نیز با توجه ب��ه اینکه با‬ ‫فرانس��وی ها هم��کاری کرده ان��د‪ ،‬می توانند با س��ایر‬ ‫خودروس��ازان نی��ز همکاری داش��ته باش��ند‪ .‬در این‬ ‫بی��ن خودروس��ازان ما محصوالت پ��ژو را تولید کرده‬ ‫و مردم نیز ش��ناخت کافی از ای��ن خودروها دارند‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال در زمان تحریم به منظ��ور همکاری با این‬ ‫ش��رکت مش��کالتی به وجود امد که بیشتر به خاطر‬ ‫تامین قطعات بود‪ ،‬اما به نظر می رسد با رفع تحریم ها‬ ‫همکاری پژو با ایران نیز گسترده تر خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫بین و در دوران پس��ا تحریم باید مدل های مختلفی از‬ ‫شرکت پژو در ایران کار شود و اجرایی شدن ان برای‬ ‫رش��د صنعت خودرو کش��ور مهم و ضروری است که‬ ‫عمده ترین ان داخلی س��ازی قطعات است‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت ظرفیت قطعه س��ازان داخلی باال بوده و ماهر‬ ‫هس��تند‪ ،‬بنابراین در داخلی س��ازی قطعات مش��کلی‬ ‫وج��ود ن��دارد و می توانند درصد باالی��ی از قطعات را‬ ‫در داخ��ل به تولید برس��انند که البته ای��ن اقدام در‬ ‫برهه های��ی از زمان نیز اتفاق افت��اد‪ .‬در این بین باید‬ ‫توجه داشت که فرانسوی ها به سختی با ایران قرارداد‬ ‫همکاری می بندند‪ ،‬ان هم در ش��رایط فعلی و با توجه‬ ‫به اینکه انتظار داخلی سازی قطعات نیز می رود اما در‬ ‫مقابل قرارداد بستن چینی ها با ایران به راحتی میسر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در شرایطی است که قیمت خودروهای‬ ‫چینی پایین بوده و با توجه به ش��رایط کنونی کشور‬ ‫و به خاطر اینکه درامد س��رانه مردم نیز پایین است‪،‬‬ ‫مردم از خودروهای ارزانقیمت اس��تقبال می کنند‪ .‬در‬ ‫نتیجه چینی ها با ش��رایطی که دارند‪ ،‬در بازار خودرو‬ ‫موفق هستند که البته این شرایط پس از رفع تحریم ها‬ ‫متفاوت خواهد بود‪ .‬در این بین امریکایی ها که بخش‬ ‫عمده ای از بازار خودرو ایران را پیش از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی در اختی��ار داش��تند و مردم ب��ا خودروهای‬ ‫امریکایی اشنا هستند‪ ،‬پس از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫کن��ار رفتن��د و درحال حاض��ر ادامه هم��کاری انها با‬ ‫ایران با ش��رایطی خاص میس��ر می ش��ود‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت که امریکایی ها از لحاظ سرمایه گذاری قدرت‬ ‫زی��ادی دارن��د و باید دید به چه ص��ورت می توانند با‬ ‫شرکت های ایرانی کار کنند‪ .‬همچنین این سوال پیش‬ ‫می ای��د ک��ه «امریکایی ها قصد دارند با ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی همکاری کنند یا با ‪2‬خودروس��از بزرگ؟»‬ ‫از طرف��ی قیمت خودروهای امریکایی باال اس��ت ولی‬ ‫از کیفیت خوبی برخوردار هستند‪ ،‬بنابراین اگر بعد از‬ ‫رفع تحریم ها قصد همکاری با ایران را داش��ته باشند‪،‬‬ ‫توانمندی خودروس��ازان داخلی ب��رای انها از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪ .‬همچنین طرف قرارداد ایرانی‬ ‫باید از سرمایه گذاری و مدیریت قوی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫تصحیح دستورالعمل ساماندهی خودروهای وارداتی‬ ‫تس�نیم‪ :‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جلسه اخیر ش��ورای رقابت اظهار کرد که قرار‬ ‫اس��ت تصحیحاتی در دس��تورالعمل س��اماندهی‬ ‫خودروه��ای وارداتی به عمل اید‪ .‬ش��ورای رقابت‬ ‫در دویس��ت و بیس��ت و پنجمین جلسه خود که‬ ‫به منظ��ور ارزیابی دس��تورالعمل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در رابطه ب��ا خودروهای وارداتی‬ ‫با حضور خسرو تاج‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در امورتجارت و مع��اون امور اقتصادی‬ ‫شرکت ماشین سازی تبریز‬ ‫و بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار‬ ‫شده بود‪ ،‬مصوب کرد تصحیحاتی در دستورالعمل‬ ‫خودروهای وارداتی انجام شود‪.‬‬ ‫اطالعیه مهم شرکت ماشین سازی تبریز‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ن ابزار یونیورس��ال و ‪ CNC‬در کشور در‬ ‫ش��رکت ماشین س��ازی تبریز بزرگترین تولیدکننده ماشی ‬ ‫راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در نظر دارد محصوالت تولیدی خود را در مدت زمان محدود با‬ ‫شرایط ویژه به فروش رساند‪ .‬متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های‬ ‫ذیل تماس و یا به ادرس اینترنتی ‪ www.mst.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن مهندسی فروش‪ 041-32893893 :‬و ‪32893895‬‬ ‫فاکس مهندسی فروش‪041-32893896 :‬‬ ‫ادرس ایمیل‪SALES@MST.IR :‬‬ ‫شرکت ماشین سازی تبریز‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی جگوار «ایکس ای» در برابر «بی ام و» سری ‪۳‬‬ ‫تقابل جاده ای اشیل و هرکول‬ ‫گروه خودرو‪ :‬این گزارش‪ ،‬گزارش��ی واقعی از جدال‬ ‫‪2‬ابرخودرو است‪ .‬اش��تباه نکنید‪ ،‬صبر کنید تا معنای‬ ‫ابرخودرو را برای تان مش��خص کنیم‪ .‬اینجا نه خبری‬ ‫از پیش��رانه های ‪ 16‬سیلندر است و نه از چرم و چوب‬ ‫بی اندازه و گران؛ منتهی از ‪ 2‬خودرویی صحبت اس��ت‬ ‫که به اعتبار نش��ان (برند) و سابقه نیک شان در تولید‬ ‫سدان های لوکس و اسپرت و فروش خوب شان در بازار‬ ‫به ‪ 2‬اس��طوره بزرگ یونان باس��تان‪ ،‬اشیل و هرکول‬ ‫می مانند که هریک س��ودای برتری بر دیگری را دارد‪.‬‬ ‫البت��ه «بی ام و» ماجرای متفاوت��ی دارد و در فروش و‬ ‫س��ابقه مقامی بس��یار بلند دارد‪ .‬س��ری ‪ ،3‬هر جا که‬ ‫دعوت شود‪ ،‬حریفان را به چالش می کشد‪ .‬به ویژه اگر‬ ‫ای��ن «بی ام و» از نوع ‪ M۳‬باش��د‪ .‬در این حالت فرقی‬ ‫نمی کند این حریف یانکی سرسختی از دیترویت باشد‬ ‫یا یک جنتلمن انگلیس��ی یا هم وطن��ی خوش چهره‪.‬‬ ‫«بی ام و» س��ودای دومی ندارد و جز مقام نخس��ت در‬ ‫همه رقابت ها به چیز دیگری فکر نمی کند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن ب��ازی یک طرف��ه نیس��ت و حریف هم‬ ‫حرف های زیادی برای گفتن دارد و هرچه زمان جلوتر‬ ‫می رود‪« ،‬جگوار» بیشتر به گذشته اش برمی گردد‪ .‬یک‬ ‫کابین زیبا‪ ،‬بدنه ای دل نشین و موتوری قدرتمند‪ ،‬همه‬ ‫گرد هم امده اند تا سدان متوسط و لوکس «جگوار» را‬ ‫که به تازگی سر از تخم دراورده بسازند‪« .‬جگوار» قلب‬ ‫هدف را نشانه گرفته و «بی ام و» بازهم خواهان برتری‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مقایس��ه محدوده ‪ ۵۰‬هزار دالر درنظر‬ ‫گرفته شده است‪« .‬جگوار» با مدل ‪ XE S‬و «بی ام و»‬ ‫با مدل ‪i‬ن‪ M۳۳۵‬اس��پرت به رقابت پا گذاش��ته اند‪.‬‬ ‫حاصل رقابت غیرقابل باور است و این رقابت تازه شروع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وقتی صحبت از سدان های لوکس می شود‪ ،‬ناخوداگاه‬ ‫سرها به سمت مرس��دس ‪ S-Class‬می چرخد و اگر‬ ‫بیشتر کنجکاو باشیم‪ ،‬فهرس��تی از خودروهای خوب‬ ‫این رده روبه روی ش��ما ردیف می ش��ود‪ .‬فهرستی که‬ ‫حاوی «ائودی» ‪« ،A۸‬بی ام و» س��ری ‪« ،۷‬لکس��س»‬ ‫‪ LS‬و «جگوار» ‪ XJ‬اس��ت و همه عاش��قان اتومبیل‪،‬‬ ‫این مدل ها را دوس��ت دارند‪ .‬ای��ن اتفاق در تراک های‬ ‫ب��زرگ یا همان وانت های غول پیکر امریکایی یا ژاپنی‬ ‫هم افتاده و تا اسمی از این رده پرفروش می اید‪ ،‬توجه‬ ‫به س��مت فورد ‪ ۱۵۰ F‬روانه می ش��ود‪ ،‬خودرویی که‬ ‫‪ ۱۷‬س��ال اس��ت که پرفروش ترین تراک جهان است‪.‬‬ ‫اینها کلیش��ه های بازارند‪ ،‬اس��تانداردهای این صنعت‪،‬‬ ‫مدل هایی که در هر نسل انبوهی از مزایا و فناوری ها را‬ ‫به خریداران عرضه کرده اند و چیزی ورای قیمت شان‬ ‫بوده ان��د‪ ،‬محصوالت��ی اصی��ل و خواس��تنی‪ .‬حال اگر‬ ‫صحبتی درباره س��دان های متوس��ط لوکس به میان‬ ‫اید س��رها به کدام س��و می چرخد؟ بله درست است‪.‬‬ ‫«بی ام و» س��ری ‪ ،3‬زیبای المان��ی که در عین روحیه‬ ‫اس��پرت از چاش��نی لوکس بودن هم بی بهره نیس��ت‬ ‫ت نابی از رانندگی و مس��افرت را به ش��ما هدیه‬ ‫و ل��ذ ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫«بی ام و» در این رده حاکم بالمنازع است‪ ،‬انهم در‬ ‫حضور بزرگانی چون مرسدس ‪ ،C-Class‬ولوو ‪،S۶۰‬‬ ‫ائودی ‪ ،A۴‬لکسس ‪ ،IS‬اینفینیتی ‪ Q۵۰‬و کادیالک‬ ‫‪ .ATS‬از زمانی که «جگوار» خواس��ت تا برای بزرگان‬ ‫بازار شاخ و شانه بکشد‪ ،‬مدت زیادی گذشته‪« .‬جگوار»‬ ‫یک دهه پیش خواست تا با شاسی «مرکوری»‪ ،‬موتور‬ ‫ف��ورد و طراحی «ی��ان کالوم» م��دل ‪ type X‬را به‬ ‫رقیبی قدر ب��رای مقابله با «بی ام و» س��ری ‪ ۳‬تبدیل‬ ‫کند‪ ،‬اما حاصل کار شکس��تی کام��ل بود‪ .‬البته تجربه‬ ‫جدید «جگ��وار» در مدل ‪ XE S‬هرگز به بدی ‪type‬‬ ‫‪ X‬نیست و نکات فوق العاده ای برای تحسین «جگوار»‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نخستین بار وقتی این خودرو در پرتغال ازمایش شد در داخل اوضاع متفاوت است و هرچه «جگوار» سعی‬ ‫با راندن ان احساس خوبی به دست امد و به خریداران کرده تا خودش باش��د اما این «بی ام و» اس��ت که نظر‬ ‫این مدل توصیه ش��د تا ب��ه ‪ XE‬افتخار کنند‪ .‬مدل ‪ S‬ش��ما را ب��ه خود جل��ب می کند‪ .‬پنجره ه��ای بزرگتر‬ ‫این سری با ‪ ۳۴۰‬اسب بخار قدرت از موتوری توانمند «بی ام و» و طراحی بی نقص ان به شما کمک می کند تا‬ ‫برای لذت و هیجان رانندگی س��ود می برد‪ .‬با مزایایی دل بسته سری ‪ 3‬شوید‪ .‬سیستم سرگرمی و ناویگیشن‬ ‫ک��ه این م��دل دارد‪ ،‬می توان به ج��رات گفت خودرو «جگ��وار» هم در برابر ‪ iDrive‬که بهترین سیس��تم‬ ‫هوش��مند این صنعت است‪ ،‬حرفی‬ ‫جذابی است و تعادل باالیی دارد‪.‬‬ ‫ب��رای گفتن ندارد و گاه مایه خنده‬ ‫«جگوار» با س��اخت این خودرو‬ ‫ثابت کرده است روند رو به رشدی «جگوار» فرمان زیرکی‬ ‫است‪ .‬در کل درباره طراحی داخلی‬ ‫دارد که به راننده‬ ‫این ‪ 2‬خ��ودرو باید گف��ت‪ :‬تالش‬ ‫دارد‪ .‬در طراح��ی اش تجدیدنظ��ر‬ ‫اطالعاتی دست اول از‬ ‫«جگوار» برای دستیابی به طرحی‬ ‫کرده و عالوه بر چهره زیبا‪ ،‬ش��یوه‬ ‫فرمان‬ ‫ دهد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مسیر‬ ‫منسجم و ماندگار شایسته تحسین‬ ‫خط��وط «هوفمایس��تر» را ک��ه‬ ‫«جگوار» از «بی ام و»‬ ‫است‪ .‬چرم فرانس��وی و مواد به کار‬ ‫نخس��تین بار در «بی ام و» باب شد‪،‬‬ ‫رفت��ه در کابی��ن «جگ��وار» عالی‬ ‫در ‪ XE‬ب��ه کار برده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫سبک تر و برای سفر‬ ‫هس��تند‪ .‬صندلی ه��ای «جگ��وار»‬ ‫ش��یطنت «جگوار» در شبیه سازی‬ ‫لذت بخش تر است‪ .‬این‬ ‫س��ری ‪ ۳‬نیز نکته ای است که تنها خودرو محیط دل چسبی نرم تر هس��تند و راننده را بهتر در‬ ‫ب��ر می گیرن��د‪ .‬البته «ب��ی ام و» از‬ ‫درنظر اهالی فن جلوه می کند‪ .‬این برای شما در طول مسیر‬ ‫پالس��تیک اس��تفاده زیادی کرده‬ ‫شیطنت باعث شده تا ‪ XE‬در عین‬ ‫مهیا می کند و اماده است‬ ‫اما کابین س��ری ‪ 3‬را کاربردی و با‬ ‫س��ادگی فرم‪ ،‬از «ب��ی ام و» زیباتر‬ ‫به نظر برس��د‪ .‬البته این ش��یطنت تا با شما به خوشگذرانی ارگونومی باال طراحی کرده است‪.‬‬ ‫و تفریح بپردازد‬ ‫طراح��ی «جگ��وار» در عی��ن‬ ‫تنه��ا در ف��رم کلی طراحی اس��ت‬ ‫زیبای��ی و کیفیت بهتر نس��بت به‬ ‫و اگ��ر چرخ��ی با ‪ 2‬خ��ودرو بزنید‬ ‫و ‪ 3،2‬س��اعتی با این ‪ 2‬اس��ب اصیل رانندگی کنید‪« ،‬بی ام و»‪ ،‬نیازمند اصالحات اس��ت‪ ،‬به ویژه که سیستم‬ ‫می فهمی��د که این ‪ 2‬خودرو چق��در باهم متفاوت اند‪ .‬ناوبری و سرگرمی ان باید تقویت شده و با نمونه های‬ ‫تکه های کرومی گوش��ه کنار «جگوار» کمک کرده تا بهتری عرضه ش��ود‪ .‬تزئین��ات الومینیومی «جگوار»‬ ‫رخ��وت کلی طراحی در ای��ن کالس از «جگوار» دور فوق العاده اند به ویژه پدال ه��ای ان که طراحی زیبایی‬ ‫شود و شما احساس کنید سوار بر خودرویی گرانقیمت دارن��د‪ .‬البته «بی ام و» ه��م مزایای باالی��ی دارد و به‬ ‫نس��بت «جگ��وار» از تایره��ای بهت��ر و فرمان پذیری‬ ‫هستید‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه خطوط «بی ام و» سال هاس��ت بر پیکره دقیق تری س��ود می برد‪« .‬بی ام و» با در مدل ‪ ۳۳۵i‬با‬ ‫س��ری ‪ 3‬ماندگار شده‪ ،‬این خودرو اندکی از کناره های یک موتور ‪ ۶‬س��یلندر ‪۳‬لیتری ‪ 2‬توربو عرضه می شود‬ ‫قدیمی امیخته با رخوت به نظر می رس��د‪ .‬با این حال که ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۴۰۷‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫تولید می کند‪ .‬در مقابل «جگوار» از موتوری ‪ 6‬سیلندر‬ ‫سوپرشارژر بهره می گیرد که ‪ ۳۴۰‬اسب بخار قدرت و‬ ‫‪ ۴۵۰‬نیوتن متر گشتاور تولید می کند‪.‬‬ ‫هن��گام راندن «جگوار» اگرچه احس��اس می ش��ود‬ ‫قدرت فراوانی پش��ت تایرهای خ��ودرو نهفته اما این‬ ‫«بی ام و» اس��ت ک��ه قدرت را ب��رای پی��روزی به کار‬ ‫می گیرد‪ .‬راستش را بخواهید این ‪ 2‬خودرو در پیست‪،‬‬ ‫امتحان نشده اند اما به طور کلی در جایی که «جگوار»‬ ‫تنها با اعداد و ارق��ام بازی می کند‪« ،‬بی ام و» اعدادش‬ ‫کامال واقعی اس��ت و همه ‪ 300‬اس��ب را برای مبارزه‬ ‫با خود دارد‪ .‬ش��تاب صفر ت��ا ‪« 100‬بی ام و» ‪ ۴/۷‬ثانیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحالی که «جگ��وار» این ازمایش را در کمی بیش‬ ‫از ‪ ۴/۹‬ثانی��ه رف��ت‪ .‬خبرهایی از «جگ��وار» به گوش‬ ‫می رسد که از قصد این شرکت برای اصالحات اساسی‬ ‫در «جگ��وار» ‪ XE S‬خب��ر می دهد و قرار اس��ت این‬ ‫نمونه اصالح ش��ده تا زمس��تان به ب��ازار عرضه گردد‪.‬‬ ‫درنهای��ت اینکه در جاده ها‪« ،‬جگ��وار» فرمان زیرکی‬ ‫دارد ک��ه به رانن��ده اطالعاتی دس��ت اول از مس��یر‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫فرمان «جگوار» از «بی ام و» س��بک تر و برای س��فر‬ ‫لذت بخش تر است‪ .‬این خودرو محیط دل چسبی برای‬ ‫ش��ما در طول مس��یر مهیا می کند و اماده است تا با‬ ‫ش��ما به خوش��گذرانی و تفریح بپردازد‪« .‬جگوار» اما‬ ‫تجربه حضور در پیست را ندارد‪ .‬ما نمی دانیم عملکرد‬ ‫مس��ابقه ای این مدل اس��پرت به چه طریق است‪ ،‬اما‬ ‫شکی نیس��ت که درحال حاضر «جگوار» حریفی قدر‬ ‫برای «بی ام و» نیس��ت‪ .‬ورای بحث فنی و مس��ابقه ای‪،‬‬ ‫«جگوار» خودرو بهتری اس��ت‪ ،‬حت��ی می توان ان را‬ ‫جذاب تر دانس��ت و این یک مفه��وم بزرگ دارد‪ :‬زمان‬ ‫به هیچ کس رحم نمی کند‪.‬‬ ‫بررسی قیمت خودروهای اروپایی در ایران‬ ‫سال هاس��ت که مردم می گوین��د‪ ،‬خودرو‬ ‫در اروپ��ا ارزان تر از ایران اس��ت و اگر تعرفه‬ ‫واردات خودرو برداشته شود‪ ،‬مردم می توانند‬ ‫خودروهای اروپای��ی را ارزان تر از خودروهای‬ ‫داخل��ی بخرند اما چقدر این نظریه درس��ت‬ ‫اس��ت؟ اگر فرض کنیم تعرفه واردات خودرو‬ ‫صفر ش��ود‪ ،‬قیمت خودروهای وارداتی که از‬ ‫اروپا به ایران وارد خواهند شد‪ ،‬چقدر خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫به گ��زارش اقتصاد نی��وز‪ ،‬هم اکنون تعرفه‬ ‫واردات خودرو ‪ ۴۵‬درصد اس��ت‪ .‬گذش��ته از‬ ‫ای��ن‪ ،‬البت��ه هزینه ها و مالیات ه��ای دیگری‬ ‫هم هس��ت که اگر انها را لحاظ کنیم‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو ه��ای واردات��ی‪۷۵ ،‬درصد بیش��تر از‬ ‫قیمت شان در کشور مادر می شود‪ .‬یعنی اگر‬ ‫با فرض اینکه تعرف��ه ‪ ۴۵‬درصدی خودرو را‬ ‫هم ح��ذف کنیم‪ ،‬هنوز خودروه��ای وارداتی‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬درصد گران ت��ر از قیمت انها در‬ ‫کشورهای تولید کننده خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫با این فرمول قیمت ارزان ترین خودروهای‬ ‫اروپایی در بازار ایران در صورت صفر ش��دن‬ ‫تعرفه چه میزان خواهد بود؟ یکی از ارزان ترین‬ ‫خودرو ه��ا در بازار اروپا فیات «پاندا» اس��ت‪.‬‬ ‫خودرویی در قد و قواره پراید‪ .‬این خودرو در‬ ‫پایین ترین مدل با موتور ‪ ۱/۲‬لیتری ‪ ۶۹‬اسب‬ ‫بخاری در ایتالی��ا ‪ ۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬یورو قیمت‬ ‫دارد‪ .‬یعنی قیمت این خودرو بدون حس��اب‬ ‫ش��دن هزینه ‪۳۰‬درصدی وارداتش به ایران‪،‬‬ ‫حدود ‪۳۷‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬با احتس��اب‬ ‫هزینه ‪۳۰‬درص��دی قیمت این خودرو حدود‬ ‫‪ ۴۸‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫خ��ودرو ارزان دیگر ب��ازار اروپا‪« ،‬لوگان» یا‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬اس��ت و هم اکنون نس��ل س��وم این‬ ‫خودرو در اروپا عرضه می ش��ود‪ .‬قیمت مدل‬ ‫نزدیک به انچ��ه در ایران با نام تندر ‪E۲ ۹۰‬‬ ‫فول فروخته می ش��ود‪ ،‬ح��دود ‪۱۰‬هزار یورو‬ ‫است‪ .‬این خودرو هم قیمتی حدود ‪۳۷‬میلیون‬ ‫تومان دارد که با هزینه ‪۳۰‬درصدی قیمت ان‬ ‫‪ ۴۷‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫خودرو «اش��کودا س��یتی گو» که هم اندازه‬ ‫پراید اس��ت‪ ،‬یکی دیگ��ر از خودروهای ارزان‬ ‫اروپایی است‪ .‬این خودرو در ارزان ترین مدل‬ ‫‪۹‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬یورو قیمت دارد‪« .‬اش��کودا»‬ ‫کارخانه ای در کشور چک است و این شرکت‬ ‫زیر مجموعه ش��رکت فولکس واگن محسوب‬ ‫می ش��ود که خودروهایش معموال ارزان تر از‬ ‫خودروه��ای فولکس واگن و برای مش��تریان‬ ‫متوسط رو به پایین اروپایی مناسب هستند‪.‬‬ ‫خودرو «س��یتی گو» با قدرت موتور ‪ ۶۰‬اسب‬ ‫بخاری (قدرت��ی در حد پیکان ) ب��ا توجه به‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬حدود ‪۳۴‬میلیون تومان اس��ت که‬ ‫با هزینه ‪ ۳۰‬درصدی ب��رای واردات با تعرفه‬ ‫صف��ر قیمت ان به ح��دود ‪۴۴‬میلیون تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در میان خودروهای المانی فولکس «پولو»‬ ‫از ارزان ترین مدل هاس��ت‪ .‬فولکس «پولو» با‬ ‫موت��ور ‪ ۱/۲‬لیتری که ‪ ۹۰‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫تولی��د می کند‪۱۵ ،‬هزار یورو قیمت دارد‪ .‬این‬ ‫خودرو که با پژو ‪ ۲۰۶‬همکالس است‪ ،‬با توجه‬ ‫به نرخ یورو‪ ۵۵ ،‬میلیون تومان قیمت دارد که‬ ‫با هزینه ‪۳۰‬درصدی قیمت ان نزدیک به ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۸‬نوه پژو ‪ ۲۰۶‬اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫در ب��ازار اروپ��ا در ارزان ترین م��دل ‪۱۲‬هزار‬ ‫یورو قیمت دارد که ب��ه تومان چیزی حدود‬ ‫‪۴۴‬میلیون تومان می ش��ود و ای��ن خودرو با‬ ‫هزین��ه ‪۳۰‬درص��دی نزدیک ب��ه ‪۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان در بازار ایران می تواند قیمت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در اروپ��ا معم��وال خودروه��ای کوچ��ک‬ ‫فیات ج��زو ارزان ترین ها هس��تند و در میان‬ ‫محصوالت گروه فیات هم خودروهای کوچک‬ ‫س��اخت کارخانه «النچیا» جزو ارزان ترین ها‬ ‫هس��تند‪ .‬از می��ان محص��والت «النچیا» هم‬ ‫مدل «اپس��یلون» ارزان ترین خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫قیم��ت این خودرو با موت��ور ‪ ۱/۲‬لیتری ‪۶۹‬‬ ‫اس��ب بخاری بیش��تر از ‪۹‬هزار ی��ورو یعنی‬ ‫بیش از ‪۳۳‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫هم اندازه پراید‪ ،‬اگر وارد ایران ش��ود با تعرفه‬ ‫صف��ر با توجه به هزین��ه ‪ ۳۰‬درصدی باز هم‬ ‫باالی ‪ ۴۳‬میلیون تومان قیمت خواهد داشت‪.‬‬ ‫ام��ا در ایتالیا اگر بخواهی��د خودرو گران تر از‬ ‫فیات س��وار ش��وید «الفارومئ��و» را انتخاب‬ ‫می کنید‪ .‬خودرویی که البته همچنان در اروپا‬ ‫جزو ارزان ترین هاست‪ .‬مدل «میتو الفارومئو»‬ ‫با موتور ‪ ۱/۴‬لیتری ‪ ۷۸‬اسب بخاری‪۱۴ ،‬هزار‬ ‫یورو قیمت دارد که ب��ه تومان چیزی حدود‬ ‫‪۵۱‬میلی��ون توم��ان می ش��ود‪ .‬قیم��ت این‬ ‫خ��ودرو با درنظر گرفت��ن هزینه ‪۳۰‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪۶۶‬میلیون تومان می رس��د‪ .‬این قیمت ها‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬اگر ارزان تری��ن خودرو های‬ ‫اروپ��ا هم وارد ایران ش��وند‪ ،‬قیمت ش��ان به‬ ‫باالی ‪۴۰‬میلیون تومان می رسد‪ .‬خیلی ها فکر‬ ‫می کنن��د قیمت خودروهای مش��ابه اروپایی‬ ‫نس��بت به محصوالت ایران��ی در یک کالس‪،‬‬ ‫پایین تر اس��ت‪ .‬اما این فکر درس��ت نیست‪،‬‬ ‫جایی ک��ه خودروه��ای ایرانی ضع��ف دارند‪،‬‬ ‫کیفیت و فن��اوری پایین تر و البته روش های‬ ‫فروش ضعیف تر است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد؛ با نگاهی به قیمت‬ ‫خودروه��ا در اروپا مش��خص اس��ت حتی در‬ ‫ص��ورت واردات با تعرف��ه صفر باز هم خودرو‬ ‫ارزان به دست مصرف کننده نمی رسد و به طور‬ ‫قطع در چنین ش��رایطی باز ه��م خودرویی‬ ‫مانند پرای��د بازار خودش را خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫البته در صورت صفر ش��دن تعرفه‪ ،‬این روند‬ ‫سبب رقابت شدید در بین خودروهای باالی‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ون تومان خواهد ش��د‪ .‬نکته دیگر‬ ‫درباره روش های فروش خودرو در اروپاس��ت‬ ‫که به نظر می رس��د این روش ه��ا با توجه به‬ ‫نظام بانکی در اروپا که س��ود س��پرده بانکی‬ ‫بس��یار کمی دارد‪ ،‬اجرا می ش��ود درحالی که‬ ‫اقتصاد ایران با س��ودهای باالی بانکی اجازه‬ ‫چنین روش هایی را نمی دهد‪ .‬اما چه باید کرد‬ ‫ک��ه هم خودرو ارزان به دس��ت مصرف کننده‬ ‫متوس��ط رو به پایین ایران برسد‪ ،‬هم کیفیت‬ ‫مناس��ب باش��د و هم تولیدکنن��دگان ایرانی‬ ‫از بی��ن نروند‪ .‬در این باره رضا ویس��ه معاون‬ ‫اول رییس جمه��وری معتق��د اس��ت باید به‬ ‫موازات رش��د نش��ان(برند)های داخلی مانند‬ ‫س��مند با هم��کاری با موسس��ات تحقیقاتی‬ ‫معتبر در جهان به س��مت همکاری مشترک‬ ‫ب��ا خودروس��ازان ب��زرگ برویم و ب��ه جای‬ ‫اینکه ب��ه واردات خودروهای انه��ا بپردازیم‪،‬‬ ‫راه��ی را باز کنیم تا انه��ا کارخانه های خود‬ ‫را ب��ه ای��ران بیاورند ی��ا در صنع��ت خودرو‬ ‫ایران به طور مس��تقیم س��رمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫با این روش که از س��وی برخی کارشناس��ان‬ ‫صنعت خودرو مطرح می شود‪ ،‬همان گونه که‬ ‫خودرو ه��ای اروپایی در هن��د ارزان تر از اروپا‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬می توانند ای��ن خودروها با‬ ‫اس��تانداردهای روز جهان ب��ا قیمتی کمتر از‬ ‫اروپا در ایران تولید شوند‪ .‬البته چنین اتفاقی‬ ‫تنها در سایه تنش زدایی در سیاست خارجی‬ ‫و حل تحریم ه��ای اقتصادی علیه ایران قابل‬ ‫تصور است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ذره بین بانک مرکزی همچنان روی غیرمجاز ها‬ ‫راهکارهای ایجاد اشتغال و کارافرینی‬ ‫هزاران میلیارد سرمایه از چهارراه استانبول جمع می شود‬ ‫میثم موسایی‬ ‫رییس انجمن علمی اقتصاد اسالمی‬ ‫با کارشناسان بررسی شد‬ ‫راه های تحرک در رشد اقتصادی ایران‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه اقتصادی ‪ :‬اجرای سیاست های‬ ‫کالن اقتصادی و تدوین اس�تراتژی های مناسب از‬ ‫راهکارهای رس�یدن به شرایط مطلوب اقتصادی و‬ ‫ش�تاب بخش�یدن ب�ه تح�رک اقتصادی به ش�مار‬ ‫می رود‪ .‬رشد اقتصادی‪ ،‬داللت بر افزایش تولید یا درامد سرانه‬ ‫ملی دارد‪ .‬اگر تولید کاالها یا خدمات به هر وس�یله ممکن در‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی راه ه��ای‬ ‫رش��د اقتص��ادی در ای��ران را نیازمن��د‬ ‫برنامه ریزی ه��ای بلندم��دت ب��ا ن��گاه‬ ‫توسعه محور می دانند‪ ،‬از این رو معتقدند‬ ‫بای��د در جهت توانمند کردن اقتصاد گام‬ ‫برداش��ت و این موضوع مس��تلزم بهبود‬ ‫فضای کسب وکار‪ ،‬رشد بهره وری‪ ،‬تثبیت‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬جذب س��رمایه گذار خارجی‪،‬‬ ‫کاه��ش تورم س��اختاری و ش��وک های‬ ‫اقتصادی و توجه به مزیت های اقتصادی‬ ‫و صنایع پایین دستی ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل رشد اقتصادی‬ ‫در این رابطه علی صادقین‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگو ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬‬ ‫رشد و تحرک اقتصادی از دو روش میسر‬ ‫می شود‪ ،‬بخش��ی از ان به واسطه افزایش‬ ‫تقاض��ا روی می دهد و بخش دیگری نیز‬ ‫به واسطه طرف عرضه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫صادقین با اشاره به اینکه درحال حاضر‬ ‫اقتصاد ایران متاثر از تحریم هاست‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫ب��ه احتمال زیاد در صورت رفع تحریم ها‬ ‫بخش مص��رف به دنبال س��رمایه گذاری‬ ‫خواهد رفت‪ ،‬از این رو به صورت تدریجی‬ ‫شاهد رش��د و تحرک در اقتصاد خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه ن��گاه بلندمدت به منظور‬ ‫رش��د اقتصادی را مس��تلزم پیش رفتن‬ ‫به سوی طرف عرضه دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اما اگر به دنبال یک راهکار بلندمدت‬ ‫به منظور رش��د اقتصادی هستیم باید به ‬ ‫سمت طرف عرضه پیش رفت و همچنین‬ ‫در کنار ان باید شرایط و فضای کسب وکار‬ ‫را بهبود بخشید‪ .‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫رش��د اقتصادی را مستلزم چندین عامل‬ ‫برش��مرد و تصری��ح کرد‪ :‬بهب��ود فضای‬ ‫کس��ب وکار در کنار رش��د به��ره وری و‬ ‫حجم سرمایه گذاری خارجی و ورود انها‬ ‫به داخل‪ ،‬می تواند س��بب رشد اقتصادی‬ ‫در ایران ش��ود‪ .‬صادقین افزود‪ :‬به همراه‬ ‫عوامل یادش��ده کاهش تورم ساختاری و‬ ‫کاهش ش��وک های اقتصادی که ناشی از‬ ‫سمت عرضه است‪ ،‬سبب می شود ساختار‬ ‫عرضه بهتر ش��ده و رشد اقتصادی اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که تحرک و‬ ‫رشد اقتصادی فرایندی بلندمدت است‪،‬‬ ‫یاداور شد ‪ :‬از یک سو ارتقای بهره وری نیاز‬ ‫به بهبود سیستم اموزشی در کشور دارد‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬بهبود فضای کسب وکار‬ ‫نیازمند بهبود نهادهای مربوط به قوانین‬ ‫یک کشور افزایش‬ ‫پی�دا کند‪ ،‬می توان گف�ت که در ان‬ ‫کشور‪ ،‬رش�د اقتصادی اتفاق افتاده است‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫ش�اهد رکود و بی تحرکی در اقتصاد خواهیم بود‪ .‬مشکلی که‬ ‫چند وقتی است اقتصاد کشور ما چه به دلیل مسائل داخلی و‬ ‫چه خارجی از ان رنج می برد‪.‬‬ ‫اقتصادی و حقوقی است‪ .‬همچنین بهبود‬ ‫روابط تجارت بین الملل که س��بب ورود‬ ‫سرمایه به داخل کشور می شود‪ ،‬نیازمند‬ ‫اعتمادسازی است‪.‬‬ ‫علیصادقین‪ :‬اگربه دنبال‬ ‫یکراهکاربلندمدتبه‬ ‫منظوررشداقتصادی‬ ‫هستیمبایدب هسمت‬ ‫طرف عرضه پیش رفت و‬ ‫همچنیندرکنارانباید‬ ‫شرایطوفضایکسب وکار‬ ‫رابهبودبخشید‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به‬ ‫زمان بر ب��ودن عوام��ل یادش��ده عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬بهب��ود کس��ب وکار مش��تمل بر‬ ‫چندی��ن بخ��ش اس��ت‪ ،‬از یک س��و این‬ ‫فض��ا نیاز به اصالح قوانی��ن دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫بوروکراسی های کس��ب وکار باید کاهش‬ ‫یافت��ه و فرایندها و قوانی��ن اقتصادی و‬ ‫حقوقی باید هم جهت در ایجاد اش��تغال‬ ‫و ن��واوری و کارافرین��ی تدوین ش��ود‪.‬‬ ‫صادقین ادامه داد ‪ :‬این عوامل ذکرش��ده‬ ‫ب��ه هم��راه اعتمادس��ازی س��بب جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی می شود‪ .‬تجربه ای‬ ‫ک��ه در جنوب ش��رق اس��یا روی داد یا‬ ‫تجربه کش��ورهای درحال توس��عه که در‬ ‫دو دهه گذش��ته روی داده اس��ت‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که همه این عوامل یادشده توام‬ ‫با ادغام در اقتصاد جهانی س��بب جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی و ورود فناوری‬ ‫روز به داخل این کشورها شده است‪.‬‬ ‫وی نق��ش دولت ها را در زمینه رش��د‬ ‫اقتصادی موثر دانس��ت و گفت‪ :‬بهترین‬ ‫عملک��رد دولت ها در رش��د اقتصادی از‬ ‫یک س��و ایجاد نهادهایی است که فضای‬ ‫کس��ب وکار را بهبود می بخشد و از سوی‬ ‫دیگ��ر کوچک ک��ردن حجم خ��ود و به‬ ‫حداقل رساندن دخالت در امور اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو دولت ه��ا باید به صورت‬ ‫واقع��ی و حقیقی عوامل و امور اقتصادی‬ ‫را به بخش خصوص��ی واگذار کنند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتص��ادی مهم تری��ن نقش‬ ‫دولت را در کوچک س��ازی خ��ود عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬دولت کوچک تر و چابک تر‬ ‫سبب بهره وری بیشتر و توسعه اقتصادی‬ ‫خیلی قدرتمندتر خواهد شد‪.‬‬ ‫صادقین عملکرد دول��ت یازدهم را در‬ ‫ای��ن زمینه مثبت ارزیابی ک��رد و یاداور‬ ‫شد ‪ :‬در دولت تدبیر و امید با جدیت بحث‬ ‫پایش فضای کسب وکار پیگیری می شود‬ ‫و ای��ن موضوع نش��ان دهنده این مطلب‬ ‫است که دولت به بهبود فضای کسب وکار‬ ‫اعتقاد دارد‪ .‬از س��وی دیگر انضباط مالی‬ ‫دولت نشان از پایبندی به اقتصاد است‪.‬‬ ‫وی درنهایت رش��د اقتصادی را فراتر از‬ ‫عملکرد دولت ها برش��مرد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬البته رش��د اقتصادی تنها منوط به‬ ‫دول��ت یازدهم و قبل و بعد ان نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه فراین��دی زمان بر اس��ت که همه‬ ‫دولت ه��ا باید ف��ارغ از گرایش سیاس��ی‬ ‫به س��مت بهبود فضای کسب وکار پیش‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د اقتصادی نیازمند برنامه های‬ ‫توسعه‬ ‫همچنین در این زمینه بهرام شهریاری‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اف��زود ‪ :‬راه ه��ای رش��د اقتصادی‬ ‫را بای��د در برنامه ری��زی دقی��ق و تعیین‬ ‫محورهای توس��عه دید‪ ،‬ب��ر این مبنا کل‬ ‫کش��ور را باید براساس برنامه تدوین شده‬ ‫و تعیی��ن محوره��ای توس��عه پیش برد‪.‬‬ ‫بنابراین برنامه توسعه باید توسط دولت‪،‬‬ ‫دانشگاهیان و نخبگان بخش خصوصی و‬ ‫با مش��ارکت هم به تصویب برس��د تا در‬ ‫دولت های بعدی نی��ز دچار جابه جایی و‬ ‫تنش نشود‪.‬‬ ‫شهریاری با اش��اره به این موضوع که‬ ‫توسعه به این معنا نیست که باید در همه‬ ‫زمینه ها به خودکفایی رسید‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه‬ ‫م��ا بخواهیم در همه رش��ته ها ورود پیدا‬ ‫کنی��م‪ ،‬ضربه بزرگی به اقتصاد و کش��ور‬ ‫زده ای��م‪ ،‬چراکه در برخی رش��ته ها لزوما‬ ‫دارای مزیت نیس��تیم و برای تامین این‬ ‫بخش می ت��وان ب��ا واردات ان را جبران‬ ‫کرد‪ .‬وی با اشاره به زمینه هایی که دارای‬ ‫مزیت هس��تیم ‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬در برخی رشته ها دارای‬ ‫مزی��ت و قابلیت هس��تیم‪ ،‬از این رو باید‬ ‫تمام زیرساخت های الزم برای این بخش‬ ‫را مهی��ا کرد و با توجه به زیرس��اخت ها‬ ‫و اهداف کالنی ک��ه در این زمینه وجود‬ ‫دارد و قاب��ل رص��د ک��ردن ان برنامه ها‬ ‫توس��ط ارگان های مختلف‪ ،‬راه پیشرفت‬ ‫و رش��د اقتصادی را در کشور میسر کرد‪.‬‬ ‫ب��رای مثال نفتی که بیم��اری اقتصاد ما‬ ‫تلقی می ش��ود یکی از مزیت های کشور‬ ‫ما به ش��مار می رود‪ .‬البته این در صورتی‬ ‫اس��ت که در نفت از خام فروش��ی پرهیز‬ ‫کنیم و در صنایع وابس��ته و پایین دستی‬ ‫ن زمان نفت‬ ‫ان س��رمایه گذاری کنیم‪ ،‬ا ‬ ‫بش��که ای ‪6‬هزار دالر ارزش پیدا می کند‪،‬‬ ‫نه بشکه ای ‪ 100‬یا ‪50‬دالر‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصادی وابس��تگی‬ ‫ب��ه خام فروش��ی را یکی از اس��یب های‬ ‫اقتص��ادی کش��ور برش��مرد و تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬برای این مزیت بزرگ کش��ور باید‬ ‫زیرس��اخت های الزم در ای��ن صنعت را‬ ‫مهیا ک��رده و صنایع زیردس��تی را فعال‬ ‫کند‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه ما صنایع‬ ‫زیردستی نفت را وارد می کنیم‪.‬‬ ‫شهریاری با اش��اره به اینکه برنامه های‬ ‫توس��عه باید قابل رصد باش��ند تا بتوان‬ ‫از انحراف ه��ای انه��ا پیش��گیری ک��رد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزیابی مداوم مانع پیش��گیری از‬ ‫انحرافات خواهد ش��د‪ .‬ب��رای مثال چین‬ ‫یک��ی از اهداف توس��عه خ��ود را در یک‬ ‫ب��ازه ‪20‬س��اله برنامه ری��زی و رصد کرد‬ ‫ت��ا درصنعت خ��ودرو به عرص��ه جهانی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫این کشور با برنامه ریزی های انجام داده‬ ‫قصد داشت در س��ال ‪ 2010‬میالدی به‬ ‫بهرام شهریاری‪ :‬راه های‬ ‫رشد اقتصادی را باید‬ ‫در برنامه ریزی دقیق و‬ ‫تعیین محورهای توسعه‬ ‫دید‪ ،‬بر این مبنا کل کشور‬ ‫را باید براساس برنامه‬ ‫تدوین شده و تعیین‬ ‫محورهای توسعه‬ ‫پیش برد‬ ‫عنوان پرتیراژترین خودروس��از دنیا ‪ -‬به‬ ‫لحاظ کمی‪ -‬مطرح شود که به این هدف‬ ‫نیز دست پیدا کرد‪ ،‬چراکه با برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق تم��ام صنای��ع الزم در صنع��ت‬ ‫خ��ودرو ‪ -‬از مواد اولیه‪ ،‬بحث طراحی و‪...‬‬ ‫تا بازاریاب��ی در بخش های جهانی‪ -‬را در‬ ‫درون خود ایجاد کرد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون تم��ام خیابان های‬ ‫کش��ور ما از خودروه��ای چینی‬ ‫پر ش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی که توان ما در‬ ‫خودروسازی از انها بیشتر است‪.‬‬ ‫وی درنهایت سهم دولت ها را در زمینه‬ ‫رش��د اقتصادی نقش کلیدی دانس��ت و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬دولت ها در حقیقت وظیفه‬ ‫نظارت و سیاست گذاری را برعهد ه دارند‪،‬‬ ‫از ای��ن رو نقش حس��اس و کلیدی را در‬ ‫این زمین��ه بر دوش گرفته اند‪ .‬دولتی که‬ ‫متفکر باش��د و برنامه های توس��عه ای را‬ ‫بیشتر ببیند و کمتر رویکردش به سمت‬ ‫صادرات باش��د و هم حامی تولیدکننده‬ ‫باش��د و هم مصرف کننده می تواند کشور‬ ‫را بیش از پیش به س��مت رشد اقتصادی‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتمادس�ازی‪،‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫عام�ل‬ ‫چهره ها و نظرها‬ ‫اقدام دولت‬ ‫در حذف گروه های‬ ‫پردرامد مثبت است‬ ‫رون�ق‬ ‫در ای��ن رابط��ه عل��ی حس��ن زاده‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی معتقد است‪ ،‬اجرای‬ ‫سیاس��ت های کالن اقتص��ادی و تدوین‬ ‫اس��تراتژی های مناس��ب از راهکاره��ای‬ ‫رس��یدن به ش��رایط مطلوب اقتصادی و‬ ‫ش��تاب بخشیدن به خروج از رکود است‪.‬‬ ‫حسن زاده با اشاره به اقدامات بلندمدتی‬ ‫که برای تحرک در اقتصاد می توان انجام‬ ‫داد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬توانمن��د کردن اقتصاد‬ ‫و تثبیت قیمت ها و جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی از جمل��ه اقدامات��ی اس��ت که‬ ‫می توان��د در بلندمدت به رش��د و رونق‬ ‫اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫اما حرکت به سمت اقتصاد مطلوب به‬ ‫طور یقین زمان بر اس��ت و مدت زمان ‪4‬‬ ‫یا ‪ 5‬م��اه را هم نمی توان زمان مناس��ب‬ ‫برای باز شدن قفل درهای اقتصاد کشور‬ ‫تعیین کرد‪ .‬وی وجود تحریم ها در رش��د‬ ‫اقتصادی ایران را موثر دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت اج��رای توافقنامه و رفع تحریم ها‬ ‫تا رسیدن اقتصاد به جایگاه مطلوب خود‬ ‫زمان زیادی می طلبد‪.‬‬ ‫برای رونق اقتص��ادی و خروج از رکود‬ ‫بای��د ش��رایط اطمینان و ارام��ش برای‬ ‫س��رمایه گذار داخلی هم فراهم ش��ود تا‬ ‫س��رمایه ها از کشور خارج نش��ده و وارد‬ ‫بخش تولید شوند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی در ادامه‬ ‫افزود ‪ :‬همچنین تالش برای تقویت تولید‬ ‫از طریق اعطای تسهیالت مناسب‪ ،‬بهبود‬ ‫بو کار و جذب سرمایه های‬ ‫شرایط کس�� ‬ ‫ایرانیان خارج از کشور هم در رسیدن به‬ ‫ش��رایط مطلوب اقتصادی بسیار مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن زاده در پایان اظه��ار امیدواری‬ ‫کرد ‪ :‬تردیدی ندارم که کش��ور امسال به‬ ‫سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت‪،‬‬ ‫از ای��ن رو همه باید تالش کنیم تا اقتصاد‬ ‫کش��ور به رونق و شکوفایی بیش از پیش‬ ‫برس��د‪ .‬امروز اقتصاد کشور از دوره رکود‬ ‫درحال خارج ش��دن است و تا رسیدن به‬ ‫رون��ق مطلوب هم به زمان نیاز دارد و در‬ ‫این مس��یر باید تحرک و شتاب بیشتری‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫اق��دام دولت در زمین��ه حذف گروه ه��ای پردرامد‬ ‫اقدامی مثبت اس��ت و دولت با هر روش��ی که صالح‬ ‫بدان��د می تواند این ط��رح را اجرایی کند اما ش��تاب‬ ‫در اج��رای ان ضروری ب��ه نظر می رس��د‪ .‬البته لزوم‬ ‫شناسایی دقیق این گروه های درامدی باال در اولویت‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه حذف این افراد باید به نحوی باشد که‬ ‫در حق انها اجحاف نش��ود و دولت حرکت خود را در‬ ‫مس��یر اجرای عدالت ادامه دهد‪ .‬البته پرداخت یارانه‬ ‫به اف��راد غیرنیازمند‪ ،‬خالف عدالت اس��ت و در اصل‬ ‫یارانه به اف��راد فاقد درامد‪ ،‬کم درامد‪ ،‬بیکار و نیازمند‬ ‫به ی��اری دولت تعلق می گیرد و دولت به این اقش��ار‬ ‫کمک می کند تا به حد قابل قبولی از زندگی برس��ند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در کشور ما با توجه به شرایط موجود‪،‬‬ ‫حدود ‪ 30‬درصد افراد مستحق دریافت یارانه هستند‬ ‫که ای��ن افراد در میان طبقات متوس��ط ب��ه پایین و‬ ‫ضعیف جامعه قرار دارند‪ .‬پرداخت یارانه نقدی به همه‬ ‫تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور از جمله کسر‬ ‫بودجه و تورم داش��ت و راه توس��عه کش��ور را بست‪.‬‬ ‫قانون یارانه ها از اغاز راهی نامش��خص در پیش گرفته‬ ‫بود‪ .‬پرداخ��ت یارانه به گروه ه��ای درامدی باال نظیر‬ ‫پزشکان‪ ،‬صرافان‪ ،‬استادان دانشگاه‪ ،‬مدیران و تاجران‬ ‫و مش��اغل باال معنی ندارد‪ ،‬چراکه به نوعی به س��خره‬ ‫گرفتن سیاس��تی است که در دنیا برای جبران درامد‬ ‫افراد مستحق به کار گرفته می شود و حقی نیست که‬ ‫به همه به طور مس��اوی اختصاص داده شود‪ .‬بنابراین‬ ‫حذف این دهک ها اقدام درس��تی اس��ت و حداقل در‬ ‫س��ال جاری باید ‪ 30‬درصد انها حذف شود به ویژه ان‬ ‫‪ 10‬میلیون نفری که قبال از س��وی دولت شناس��ایی‬ ‫ش��ده بودند‪ .‬حتی دولت می تواند یارانه گروه هایی که‬ ‫نیاز نداش��تند و حاضر به انصراف نشدند را برگرداند‪،‬‬ ‫چراکه این افراد با داوطلب شدن برای دریافت یارانه و‬ ‫ارائه اطالعات اشتباه‪ ،‬یک زیان ملی را متوجه اقتصاد‬ ‫کش��ور کرده و سیس��تم اطالعاتی را مخدوش کردند‪.‬‬ ‫میلیون ها تومانی که صرف گرداوری اطالعات ش��ده‬ ‫ب��ود بر باد رفته اس��ت‪ ،‬اطالعات نادرس��ت گروه های‬ ‫درامدی ب��اال‪ ،‬مبنای تصمیم گیری غلط ش��د و االن‬ ‫برای اص�لاح ان باید دوباره میلیارده��ا تومان هزینه‬ ‫شود‪ ،‬از این رو این افراد غیرنیازمند‪ ،‬مستحق جریمه‬ ‫هس��تند‪ .‬در ش��رایطی که دولت با کس��ری بودجه و‬ ‫درامد ارزی مواجه و وضعیت تحریم ها نیز نامش��خص‬ ‫است‪ ،‬باید این اقدام با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند‬ ‫و مازاد ان صرف کارهای عمرانی و گسترش بیمه ها و‬ ‫تامین اجتماعی برای اقشار نیازمند شود‪.‬‬ ‫اقتصاد باید‬ ‫واقع بینانه‬ ‫اداره شود‬ ‫حسن سبحانی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫بس��یاری از قوانین ما در بس��یاری از موارد متناسب با‬ ‫شرایط اقتصادی کشور نیس��ت‪ .‬خصوصی سازی بدیهی‬ ‫اس��ت که امر خوبی اس��ت‪ ،‬اما نحوه انجام ان نیز اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬خصوصی س��ازی به این معناست که مردم کارشان‬ ‫را خودش��ان انجام دهند‪ .‬درواقع هر کسی در شرایطی که‬ ‫مردم امکان تولید دارند‪ ،‬بگوید مردم تولید نکنند‪ ،‬شکی‬ ‫نیس��ت که فکر مریضی دارد‪ .‬خصوصی س��ازی مفهومی‬ ‫است که بس��تر اجرای مناس��ب خود را می خواهد‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬موفقیت خصوصی س��ازی در برخی کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی و امریکای��ی به این دلیل بوده ک��ه انها به لحاظ‬ ‫درجه توسعه یافتگی‪ ،‬سطوح باالی توسعه یافتگی را طی‬ ‫کرده اند و ش��فافیت فراوانی در اقتص��اد انها وجود دارد‪.‬‬ ‫ام��ا وقتی این ط��رح به ایران می اید که ش��فافیت وجود‬ ‫ن��دارد و به لحاظ جامعه شناس��ی مردم و ع��ده زیادی از‬ ‫افراد تفکر تجارت شان بیش��تر از تولیدشان است‪ ،‬موفق‬ ‫نخواهد بود‪ .‬در حال حاضر احس��اس مردم این است که از‬ ‫طریق کاس��بی‪ ،‬تجارت‪ ،‬خدمات و واسطه گری راحت تر‬ ‫می ش��ود پول به دس��ت اورد‪ ،‬بنابراین ب��ه جای اینکه به‬ ‫افزای��ش تولید یک بنگاه فکر کنند‪ ،‬ب��ه تبدیل ان واحد‬ ‫ب��ه بیکاری و بعد از مدتی‪ ،‬فروش زمین به قیمت های باال‬ ‫می اندیشند‪ .‬از این رو قانون باید متناسب با ساختار عینی‬ ‫و ذهنی مردم باش��د‪ .‬خصوصی س��ازی عبور با احتیاط از‬ ‫چراغ زرد راهنماس��ت و باید قوانین به گونه ای باش��د که‬ ‫برای یک دوره ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬س��اله پیش بینی شود و در ان هم‬ ‫فقط به نفس واگذار کردن و پول گرفتن و در بودجه دولت‬ ‫خرج کردن فکر نکنیم‪ .‬ما باید به این موضوع فکر کنیم که‬ ‫این بنگاه ها بعد از واگذاری به فعالیت شان ادامه می دهند‬ ‫یا خیر تا اینکه در اجرا کمترین اس��یب را داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫م��ا حتی به خری��داران در واگذاری ه��ا دقت نمی کنیم و‬ ‫فقط تصمیم می گیریم بخش های اقتصادی را خصوصی‬ ‫کنیم و به اینکه متقاضی ان کیس��ت‪ ،‬فکر نمی کنیم‪ .‬من‬ ‫می خواهم بگویم اداره کشور باید واقع بینانه باشد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫شاخص بهای تولیدکننده‬ ‫در ایران‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در ایران از س��وی‬ ‫اداره ام��ار بان��ک مرکزی اعالم ش��د‪ .‬خالصه نتایج‬ ‫به دس��ت امده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران‬ ‫براساس س��ال پایه ‪ 1390=100‬به این شرح است‪.‬‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکننده در ای��ران در خرداد ماه‬ ‫‪ 1394‬ب��ه ع��دد ‪214/7‬رس��ید که نس��بت به ماه‬ ‫قب��ل ‪ 1/7‬درصد افزایش یافت‪ .‬ش��اخص نام برده در‬ ‫خرداد ماه ‪ 1394‬نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل‬ ‫معادل ‪ 7/5‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬شاخص‬ ‫به��ای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به‬ ‫خرداد ماه ‪ 1394‬نس��بت ب��ه دوازده ماه منتهی به‬ ‫خرداد ماه ‪ 1393‬به میزان ‪ 12‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 300‬درصدی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در ایران‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه اول امسال به‬ ‫سه میلیارد دالر رسید‪ ،‬این در حالی است که هنوز‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه ایران لغو نشده و همچنان‬ ‫فش��ارهای اقتصادی بر کش��ورمان ادام��ه دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��انا‪ ،‬براساس اعالم سازمان سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬حجم س��رمایه گذاری های تایید ش��ده و‬ ‫مصوب از جانب سازمان سرمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتصادی و فنی ایران زیر پوش��ش قانون تش��ویق و‬ ‫حمایت س��رمایه گذاری خارجی در س��ه ماهه اول‬ ‫س��ال ‪ 1394‬به سه میلیارد دالر رس��ید‪ .‬این رقم‪،‬‬ ‫رشد ‪ 3‬برابری را نس��بت به کل سرمایه گذاری های‬ ‫س��ال قبل نش��ان می دهد و این در حالی است که‬ ‫هنوز تحریم ه��ای ظالمانه علیه ایران لغو نش��ده و‬ ‫همچنان فشارهای اقتصادی بر کشورمان ادامه دارد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در دو س��ال گذش��ته‬ ‫اقدام ه��ای وس��یع ش��ده و در حوزه ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی به هم��راه ثبات به وجود امده‬ ‫در نظام اقتصادی کش��ور و افزایش اعتبار سیاسی و‬ ‫مناس��بات بین المللی ایران موجب شده در ماه های‬ ‫اولیه س��ال ‪ 2015‬درخواست های متعددی از سوی‬ ‫س��رمایه گذاران کش��ورهای مختلف مطرح شده و‬ ‫هیات های گوناگونی برای بررس��ی س��رمایه گذاری‬ ‫در طرح ه��ای مدنظ��ر به کش��ور س��فر ک��رده و با‬ ‫دستگاه های اجرایی ذی ربط مذاکره کنند‪.‬‬ ‫براساس گزارش انکتاد‪ ،‬ایران باوجود همه مسائل‬ ‫و مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی‪،‬‬ ‫به وی��ژه تحریم های بانکی و همچنین باوجود خروج‬ ‫شرکت های خارجی طی سال های ‪ 2009‬تا ‪2012‬‬ ‫توانس��ته در س��ال ‪ 2014‬بی��ش از دو میلی��ارد و‬ ‫‪105‬میلیون دالر س��رمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬اگرچه این رقم با ظرفیت‬ ‫و توانمندی های اقتصاد کش��ور متناس��ب نیس��ت‪،‬‬ ‫اما باید یاداور ش��د ک��ه ریش��ه های اصلی کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی در سال های گذشته به‬ ‫عوامل��ی برمی گردد که در یک دهه اخیر در اقتصاد‬ ‫ایران ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬عالوه بر ان عمده ارقام‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی جذب ش��ده در س��ال های‬ ‫‪ 2008‬ت��ا ‪ 2012‬مربوط به بخش نف��ت و گاز و یا‬ ‫س��رمایه گذاری های مصوب سال های قبل از ‪2008‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تامین منابع بانک ها‬ ‫با اصالح نرخ سود‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬اگر زمینه ورود‬ ‫بانک های خارجی به کش��ور فراهم ش��ود‪ ،‬نرخ سود‬ ‫بانک��ی هم اصالح ش��ده و یک رقابت س��الم میان‬ ‫سیستم بانکی ایجاد خواهد شد‪ .‬لطفعلی بخشی در‬ ‫گفت وگ��و با ایرنا‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه وجود معوقات‬ ‫باالی بانکی و کمبود مناب��ع موجب پیروی نکردن‬ ‫از نرخ ه��ای س��ود اعالمی بانک مرکزی می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نبود منابع باعث می شود بانک ها برای جذب‬ ‫سرمایه های مردم اقدام به دادن سودهای باال کنند‬ ‫و همی��ن امر موجب رقابت ناس��الم می��ان بانک ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی تصریح ک��رد‪ :‬بنابراین‬ ‫نرخ س��ود بانکی نیاز به اص�لاح دارد اما این اصالح‬ ‫باید به گونه ای باش��د که هم س��بب تشویق مردم‬ ‫به س��رمایه گذاری و هم جذب سرمایه های مردم و‬ ‫تامین منابع بانک ها ش��ود تا از این طریق فساد نیز‬ ‫کاهش یابد‪ .‬وی با بیان انکه امروز بیش��ترین فساد‬ ‫در شبکه بانکی اتفاق می افتد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر همزمان با‬ ‫تامین منابع بانکی تقاضای وام هم متناس��ب باشد‬ ‫فضای رقابتی مطلوبی در ش��بکه بانکی کشور ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ضمن انکه نرخ سود هم نباید دستوری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تالش ها برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ادامه دارد‬ ‫ذره بین بانک مرکزی همچنان روی غیرمجاز ها‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬س��امان بخش��یدن ب��ه بازار‬ ‫غیرمتش��کل پولی این روزه��ا در حالی در صدر‬ ‫برنامه مس��ئوالن پولی و اقتصادی کش��ور قرار‬ ‫گرفت��ه که امارها حکای��ت از افزایش تعداد این‬ ‫موسس��ات‪ ،‬تعاونی ها و صندوق ها در سال های‬ ‫اخی��ر دارد‪ .‬براس��اس امارهای��ی ک��ه تاکنون‬ ‫منتش��ر ش��ده اس��ت‪ ،‬حدود ‪۷‬هزار موسس��ه‬ ‫مال��ی‪ ،‬صندوق و تعاونی بدون مجوز در کش��ور‬ ‫فعالی��ت می کنند که به گفته مس��ئوالن بانکی‬ ‫کش��ور حدود ‪۲۰‬درصد نقدینگی کل کشور را‬ ‫در اختی��ار گرفته اند‪ .‬این ام��ار نگران کننده در‬ ‫حالی مدتی اس��ت در صدر اخبار اقتصادی قرار‬ ‫گرفته که مسئوالن بازار پولی کشور بارها به این‬ ‫موسس��ات و صندوق ها برای توقف فعالیتشان‬ ‫اخطار داده اند و از س��وی دیگر سپرده گذاران را‬ ‫از سپرده گذاری در این موسسات منع کرده اند‪.‬‬ ‫به هر حال این ش��رایط به جایی رسیده است که‬ ‫دولت‪ ،‬بانک مرکزی و س��ایر نهادهای ذی ربط‪،‬‬ ‫در تصمیم��ی جدی تالش دارن��د تا بتوانند این‬ ‫بازار نابس��امان را که در س��ال های گذش��ته به‬ ‫معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران مبدل ش��ده را‬ ‫هرچه سریعتر منجسم و منظم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعاونی ه�ای اعتب�ار ب�ه ب�ازار پول�ی‬ ‫برمی گردند‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در ادام��ه همین روند این بار از‬ ‫توافق جدی��د وزارت تعاون با بانک مرکزی خبر‬ ‫می رسد که براساس این توافق جدید‪ ،‬قرار است‬ ‫نام ‪ ۶۰۰‬تعاونی اعتبار در فهرست مجوزبگیرها‬ ‫ق��رار بگیرد که ای��ن اقدام می تواند‪ ،‬بازگش��ت‬ ‫دوباره تعاونی های اعتبار ب��ه بازار پولی را کلید‬ ‫بزند‪ .‬البته طی س��ال های اخی��ر بانک مرکزی‬ ‫با س��اماندهی که در این بازار انجام داده اس��ت‪،‬‬ ‫اس��امی ‪ ۱۴۵‬تعاون��ی اعتبار ک��ه دارای مجوز‬ ‫رس��می از این بانک هس��تند را در س��ایت خود‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬اما صدور مجوز انها را مشروط‬ ‫دانس��ته و اعالم کرده اس��ت ک��ه خدمات این‬ ‫ش��رکت های تعاونی اعتبار فقط محدود به اعضا‬ ‫بوده و برای عموم قابل اس��تفاده نیست‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬بانک مرکزی در این سال ها که ساماندهی‬ ‫تعاونی ه��ای اعتب��ار را برعهده داش��ت‪ ،‬برخی‬ ‫از ای��ن تعاونی ها را با یکدیگ��ر ادغام کرد‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی در ان دوران اعالم می کرد تعاونی های‬ ‫اعتبار بازار پولی کش��ور را بهم ریخته اند و باعث‬ ‫افزایش نقدینگی و تورم در کش��ور هستند و به‬ ‫این ترتیب این بخش باید س��اماندهی شود‪ .‬به‬ ‫هر حال ح��دود یک هزار واح��د تعاونی اعتبار‬ ‫که اعضا و س��هامداران انه��ا را کارکنان دولت و‬ ‫کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی تش��کیل‬ ‫می دهند‪ ،‬در کش��ور فعالیت می کنند که بر این‬ ‫اس��اس می توان انتظار داش��ت با توافق جدید‬ ‫وزارت تع��اون و بانک مرک��زی و قرار گرفتن نام‬ ‫‪ ۶۰۰‬تعاون��ی اعتبار در فهرس��ت مجوز بگیرها‪،‬‬ ‫بازگش��ت دوباره تعاونی ه��ای اعتبار ب��ه بازار‬ ‫ق جدید‪،‬‬ ‫پولی کلید بخورد‪ ،‬به این ترتیب با تواف ‬ ‫س��اماندهی تعاونی های اعتباری که اهمیتشان‬ ‫در ب��ازار پول ‪۱۵‬درصد اس��ت‪ ،‬ش��تاب خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬مس��ئوالن وزارت تعاون ب��ر این اعتقاد‬ ‫هستند که به دلیل تخلف چند تعاونی نمی توان‬ ‫کل عملکرد تعاونی های اعتبار را زیر سئوال برد‪.‬‬ ‫س��یدحمید کالنتری‪ ،‬معاون وزیر کار با تاکید‬ ‫بر اغاز صدور مج��وز فعالیت تعاونی های اعتبار‬ ‫س��امان یابد‪ ،‬چراکه فعالی��ت انها اثار نامطلوب‬ ‫و جبران ناپذی��ری ب��ر اقتص��اد کش��ور خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ .‬ضمن اینکه این برخوردها و اقدمات‬ ‫باید به ش��کل اصولی انجام ش��ود چرا که در غیر‬ ‫این صورت منجر به ایجاد مش��کالت جدید تری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای فعالی�ت غیرمجاز ه�ا محدودتر‬ ‫شود‬ ‫توسط بانک مرکزی گفت‪ ۶۰۰ :‬تعاونی اعتبار در‬ ‫صورت همکاری و تکمیل اسناد‪ ،‬مجوز فعالیت‬ ‫خواهند گرفت‪ ،‬همچنی��ن وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماع��ی از طری��ق تفاهمنامه همکاری‬ ‫با بانک مرکزی ش��یوه نامه اجرایی تس��ریع در‬ ‫ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار گروه های‬ ‫شغلی سراس��ر کش��ور و متمم ان را به امضای‬ ‫مس��ئوالن دو دستگاه رسانده است‪ .‬معاون امور‬ ‫تعاون وزارت کار افزود‪ :‬در گذشته تعداد اندکی‬ ‫از تعاونی های اعتباری به دلیل نظارت نداشتن‬ ‫کافی از چارچوب ه��ا و قالب های اصلی فعالیت‬ ‫خود خارج شده و به صورت موسسات ازاد فعال‬ ‫ش��ده اند که البته این تعاونی ها نیز هم اکنون در‬ ‫کنت��رل و نظارت جامع بان��ک مرکزی و وزارت‬ ‫تعاون و س��ایر دس��تگاه های متولی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در قانون اساسی و قوانین‬ ‫توسعه کشور بر گسترش کمی و کیفی بنگاه ها‬ ‫و شرکت های تعاونی برای جامعه و برنامه ریزی‬ ‫برای ان تاکید شده است‪ .‬کالنتری گفت‪ :‬تسریع‬ ‫و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونی ها‬ ‫از طریق دفاتر ذی ربط در حوزه معاونت نظارتی‬ ‫بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت پیگیری‬ ‫می ش��ود به گونه ای که تاکنون نزدیک به ‪۱۵۰‬‬ ‫تعاون��ی اعتبار گروه ش��غلی موفق به اخذ مجوز‬ ‫دائم ش��ده اند‪ .‬این مقام مس��ئول در وزارت کار‬ ‫گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۶۰۰‬تعاونی در ص��دد انطباق‬ ‫عملیات و حس��اب ها و نیز م��دارک و مصوبات‬ ‫مجامع خ��ود با چارچوب های تعیین ش��ده در‬ ‫مقررات نظارتی هستند و به طور طبیعی تا چند‬ ‫ماه اینده و به ش��رط همکاری های بیشتر بانک‬ ‫مرک��زی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه و تعاونی های‬ ‫باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند ش��د‪ .‬هر‬ ‫چند تمام��ی تعاونی های اعتبار برش��مرده در‬ ‫گذش��ته از بانک مرکزی مج��وز فعالیت موقت‬ ‫دریاف��ت کرده اند که زمان ان هم اکنون به س��ر‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم ب ه لیزینگ های مجوزدار مراجعه‬ ‫کنند‬ ‫به غیر از فعالیت غیرمجاز موسس��ات مالی که‬ ‫زیر نظ��ارت بانک مرکزی نیس��تند و همچنین‬ ‫صندوق ه��ا و تعاونی ه��ای اعتب��ار‪ ،‬فعالی��ت‬ ‫لیزینگ ه��ای غیرمجاز نی��ز از جمله معضالتی‬ ‫است که در س��ال های اخیر در کشور شاهد ان‬ ‫هستیم‪ .‬بانک مرکزی در ادامه مسیر ساماندهی‬ ‫بازار غیرمتشکل پولی‪ ،‬در تالش است تا بتواند‪،‬‬ ‫فعالی��ت لیزینگ هایی که ب��دون مجوز از بانک‬ ‫مرک��زی فعالی��ت می کنند و باعث مش��کالتی‬ ‫در ای��ن بخش می ش��وند را س��امان ببخش��د‪.‬‬ ‫انطور که دبیر کل کانون ش��رکت های لیزینگ‬ ‫ای��ران می گوید‪ :‬براس��اس امار بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۳‬ش��رکت لیزینگ ب��ا مجوز‬ ‫حدود‪ ۶۰۰‬تعاونی‬ ‫درصددانطباقعملیات‬ ‫و حساب ها و نیز مدارک و‬ ‫مصوباتمجامعخودبا‬ ‫چارچوب هایتعیین شده‬ ‫درمقرراتنظارتیهستند‬ ‫وبه طورطبیعیتاچند‬ ‫ماه اینده و به شرط‬ ‫همکاری هایبیشتربانک‬ ‫مرکزی و وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه و تعاونی های‬ ‫باقیماندهموفقبهاخذ‬ ‫مجوزخواهندشد‬ ‫این بانک مش��غول فعالیت هستند‪ .‬البته حمید‬ ‫ش��یروانی این موضوع را خاطرنش��ان کرد که از‬ ‫شرکت های لیزینگ غیرمجاز امار مشخصی در‬ ‫دست نیست‪ .‬در همین راستا هم از مردم تقاضا‬ ‫ک��رد اگر نیاز ب��ه خدمات این ش��رکت ها دارند‬ ‫به طور حتم با مراجعه به س��ایت بانک مرکزی و‬ ‫کانون شرکت های لیزینگ‪ ،‬اسامی شرکت های‬ ‫دارای مجوز را مش��اهده و به انها مراجعه کنند و‬ ‫مطمئن باش��ند که با مراجعه به این شرکت ها‪،‬‬ ‫امکان ندارد حقی از انها ضایع شود‪ .‬وی در بیان‬ ‫علت اس��تقبال م��ردم از ش��رکت های لیزینگ‬ ‫بدون مجوز گفت‪ :‬این دس��ته از ش��رکت ها در‬ ‫زمینه نوع خودرو‪ ،‬نرخ س��ود و امکانات بیش��تر‬ ‫تعهدات��ی را مطرح می کنند که ش��اید نتوانند‬ ‫ب��ه ان عمل کنند و مردم بع��د از مدتی متوجه‬ ‫می ش��وند که مال و دارایی ش��ان از دست رفته‬ ‫اس��ت و ب��ه ان امکان��ات و کاالی مد نظ��ر هم‬ ‫نمی رس��ند‪ .‬شیروانی گفت‪ :‬س��ود شرکت های‬ ‫لیزینگ با توجه به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫‪۲۱‬درصد اس��ت و مردم باید با این نرخ پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران‬ ‫گفت‪ :‬صدور مجوز برای این ش��رکت ها در بانک‬ ‫مرکزی انجام می ش��ود و هر ش��رکت و شخص‬ ‫حقیقی که عالقه مند به ایجاد ش��رکت لیزینگ‬ ‫باش��د با مراجعه به بانک مرکزی می تواند مجوز‬ ‫بگیرد‪ .‬شیروانی با اس��تقبال و تشکر از اقدامات‬ ‫اخی��ر بان��ک مرک��زی‪ ،‬ق��وه قضائی��ه و نیروی‬ ‫انتظام��ی در برخورد با ش��رکت های غیرمجاز‬ ‫گف��ت‪ :‬همگرایی و هم افزایی این مجموعه ها در‬ ‫برخورد با شرکت های غیرمجاز و موسسات مالی‬ ‫بدون مجوز‪ ،‬زمینه حذف این گونه ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ات را فراه��م خواهد ک��رد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت های لیزینگ در توسعه اقتصادی و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نقش بارزی داش��ته‪ ،‬موجب اشتغال‬ ‫می ش��وند و از تورم جلوگیری می کنند‪ .‬حمید‬ ‫ابدالی یک��ی از فعاالن صنع��ت لیزینگ نیز در‬ ‫همین رابطه با تاکید بر این موضوع که اش��نایی‬ ‫بیش��تر با ش��رکت های لیزینگ دارای مجوز از‬ ‫طری��ق اطالع رس��انی می تواند م��ردم را به این‬ ‫صنعت جذب کند‪ ،‬افزود‪ :‬لیزینگ های غیرمجاز‬ ‫با تبلیغات زیاد کار را برای مردم در ابتدا س��اده‬ ‫تعریف می کنند اما با جذب مشتری‪ ،‬مشکالت‬ ‫مردم نمایان می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های مجاز لیزینگ‪ ،‬بیشتر‬ ‫ش��رکت های بانکی و خودرویی هس��تند که از‬ ‫توان مال��ی خوبی برخوردارن��د و بانک مرکزی‬ ‫نی��ز بر ن��وع فعالیت انه��ا و چگونگ��ی دریافت‬ ‫س��ود نظارت می کند و مردم نی��ز می توانند در‬ ‫صورت مشاهده تخلف به بانک مرکزی مراجعه‬ ‫و شکایت کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ش��رکت لیزینگی ک��ه در نظارت‬ ‫بانک مرکزی نباش��د و از طریق روزنامه ها جلب‬ ‫مش��تری کند‪ ،‬در جایی پاسخگو نیست و دفاتر‬ ‫ان قابل نظارت نیس��ت و اینها موجب می شود‬ ‫راه برای تخلف و کس��ب س��ود بیشتر برای این‬ ‫شرکت های غیرمجاز بازتر باشد‪.‬‬ ‫به هر حال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی‬ ‫در حالی از س��وی مس��ئوالن پولی و اقتصادی‬ ‫کش��ور در حال پیگیری اس��ت که کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی ب��ر این باورن��د که اقدامات��ی که در‬ ‫این راس��تا در ح��ال انجام اس��ت بای��د هرچه‬ ‫س��ریعتر‪ ،‬اثار مثبت ان نمایان ش��ود و این بازار‬ ‫حجت ال��ه میرزای��ی یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی در همی��ن رابط��ه در گفت وگ��و با‬ ‫از فعالیت موسس��ات و تعاونی های بدون‬ ‫مجوز به عنوان یک معضل ریش��ه دار یاد کرد که‬ ‫زمینه س��از ورود مش��کالت جدی اجتماعی و‬ ‫اقتصادی در کشور شده اند‪ .‬وی همچنین افزود‪:‬‬ ‫از انجا که فعالیت غیرمجاز ها همچون بانک های‬ ‫بزرگ و رسمی کشور است و مثل بانک ها‪ ،‬اقدام‬ ‫به س��پرده گیری و عملیات بانکداری می کنند‬ ‫و در عی��ن ح��ال زیر نظارت بان��ک مرکزی هم‬ ‫نیس��تند از این رو می توانند بسیار بحران افرین‬ ‫باش��ند‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی ب��ا تاکید بر‬ ‫این موضوع که فعالیت این موسس��ات می تواند‬ ‫زمینه س��از یک بحران ج��دی در اقتصاد و نظام‬ ‫پولی کشور به شمار اید افزود‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫هرچه سریعتر‪ ،‬فعالیت این موسسات را محدود‬ ‫کرده و زیر نظارت خود دراورد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫اقتصادی بر این باور است که ضروری است بانک‬ ‫مرکزی به عنوان نهاد ناظر در بخش پولی کشور‪،‬‬ ‫نظارت خود را بر عملکرد این موسس��ات بیشتر‬ ‫کرده و با ایجاد ظرفیت های جدید قانونی‪ ،‬فضا را‬ ‫ت غیر مجاز ها محدود تر کند تا هرچه‬ ‫برای فعالی ‬ ‫سریعتر بس��اط موسس��ات غیرمجاز در کشور‬ ‫برچیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹غیر مجاز ه�ا توانای�ی مقابل�ه ب�ا‬ ‫ریسک های احتمالی را ندارند‬ ‫محمد رجایی باغ س��یائی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجلس در این باره ب��ا بیان اینکه در‬ ‫گذش��ته اگر یک موسسه مالی و اعتباری‪ ،‬بدون‬ ‫مجوز فعالیت داش��ت‪ ،‬بان��ک مرکزی در همان‬ ‫مراح��ل اولی��ه از ادامه فعالی��ت ان جلوگیری‬ ‫می ک��رد گفت‪ :‬متاس��فانه برخی از موسس��ات‬ ‫در حال فعالیت و رش��د هس��تند ک��ه باید ملزم‬ ‫ب��ه دریاف��ت مج��وز از بان��ک مرکزی ش��وند‪،‬‬ ‫اینها‪ ،‬موسس��اتی هس��تند که مق��دار زیادی از‬ ‫سپرده های مردم را در دست دارند و برای ادامه‬ ‫فعالی��ت خود تعداد زیادی نیروی انس��انی را به‬ ‫اس��تخدام دراورده اند که این نیروها با توجه به‬ ‫پش��توانه ش��غلی تش��کیل خانواده داده اند و به‬ ‫همین دلیل برخورد غیراصول��ی در این زمینه‬ ‫ممکن است منجر به بحران های اجتماعی شود‪.‬‬ ‫نماینده گناباد در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی باید عزم خود را برای‬ ‫س��اماندهی موسس��ات مالی و اعتب��اری بدون‬ ‫مج��وز و صندوق ها و تعاونی ها جزم کرده تا انها‬ ‫ملزم به طی مراحل قانونی باش��ند و در پوشش‬ ‫بانک مرکزی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی درب��اره نحوه س��اماندهی غیرمجاز ها نیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬موسس��ات مالی و اعتباری به دلیل‬ ‫اینکه توانای��ی مقابله با ریس��ک های احتمالی‬ ‫اینده را ندارند به طور قطع باید زیر پوشش بانک‬ ‫مرک��زی بروند تا نظارت ش��وند و در مواقع لزوم‬ ‫در حمایت بانک مرکزی باشند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫سکه و دالر کمی تقویت شد‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬بازار داخلی طال و س��که با‬ ‫وجود تعطیلی بازار های جهانی‪ ،‬روز گذشته‪،‬‬ ‫با رش��د قیمت ها مواجه شد و به این ترتیب‬ ‫سکه تمام بهار ازادی با افزایش ‪6‬هزار تومانی‬ ‫نسبت به روز شنبه ‪6‬هزار تومان گران شد و‬ ‫به نرخ ‪911‬هزار تومان رسید‪ .‬طال و سکه که‬ ‫چن��د وقتی بود با افت قاب��ل توجه قیمت ها‬ ‫مواجه شده بود دیروز در غیاب اونس جهانی‬ ‫طال گران ش��د و در ادامه این روند‪ ،‬هر گرم‬ ‫ط�لای ‪18‬عیار ‪93‬هزار و ‪ 100‬تومان قیمت‬ ‫خورد‪ ،‬ضمن اینکه در این روز نیم و ربع سکه‬ ‫نیز ب��ا مق��داری افزای��ش به ترتی��ب ‪463‬‬ ‫و‪260‬هزار تومان م��ورد معامله قرار گرفتند‬ ‫که نشان از رشد ‪ 2‬و ‪3‬هزار تومانی نرخ ها در‬ ‫این نوع سکه ها بود‪ .‬البته این افزایش قیمت‬ ‫فقط مختص بازار طال و سکه نبود‪ ،‬بلکه بازار‬ ‫ارز هم در ش��رایطی مش��ابه با رشد قیمت ها‬ ‫مواجه ش��د و به این ترتیب ه��ر دالر امریکا‬ ‫با افزایش ‪ 33‬تومانی به قیمت ‪ 3333‬تومان‬ ‫دادوستد شد‪ .‬در این روز یورو نیز بدون تغییر‬ ‫قیمت بر همان نرخ قبلی یعنی ‪ 3720‬ثابت‬ ‫ماند‪ ،‬اما پوند انگلیس گران ش��د و رش��دی‬ ‫معادل ‪ 40‬تومان را در یک روز تجربه کرد و‬ ‫در نهایت به نرخ ‪ 5230‬تومان رسید‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33230‬‬ ‫‪33330‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37100‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51850‬‬ ‫‪52300‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,115,000‬‬ ‫‪9,135,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27140‬‬ ‫‪27240‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫‪9,110,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9090‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,260,000‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25500‬‬ ‫‪25700‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,520,000‬‬ ‫‪4,570,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35180‬‬ ‫‪35560‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫‪9,090,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12540‬‬ ‫‪12640‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪914,500‬‬ ‫‪931,800‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,015,000‬‬ ‫‪4,035,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8930‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بی خبری از وین‪ ،‬بورس را نگران کرد‬ ‫تب فروش افزایش یافت‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬ب��ورس تهران ک��ه در هفته‬ ‫گذش��ته روند رو به رش��دی را در پیش گرفته‬ ‫و در صدد جبران زیان س��هامداران برامده بود‪،‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته وارد کانال نزولی شد‬ ‫و از نفس افتاد‪.‬‬ ‫در جریان بودن مذاکرات هس��ته ای در وین‬ ‫موجب شده است فعاالن تاالر شیشه ای چشم‬ ‫به این مذاکرات دوخت��ه و در انتظار خبری هر‬ ‫چن��د کوت��اه از این مذاکرات باش��ند تا بتوانند‬ ‫اس��تراتژی سرمایه گذاری خود را تعیین کنند‪،‬‬ ‫اما منتش��ر نش��دن خبری از داخل جلس��ات‬ ‫مذاک��ره منجر ب��ه افت بورس و فروش س��هام‬ ‫شرکت ها از س��وی سهامداران ش��د به طوری‬ ‫که در معامالت روز گذش��ته بورس تهران تب‬ ‫فروش دوب��اره افزایش پیدا کرد و با افت قیمت‬ ‫سهام ش��رکت ها ش��اخص بورس با افت ‪510‬‬ ‫واحدی مواجه شد‪.‬‬ ‫درحال��ی که در دومی��ن روز از اخرین هفته‬ ‫مذاکرات هسته ای ایران با گروه ‪ 5+1‬بر مبنای‬ ‫ضرب االجل تعیین شده سکوت خبری و انتشار‬ ‫نیافت��ن اخبار قاب��ل توجه‪ ،‬فض��ای مذاکرات‬ ‫را در برگرفت��ه س��رمایه گذاران بورس��ی ب��ا‬ ‫پیش دس��تی به دلیل تعیی��ن نتیجه مذاکرات‬ ‫اقدام به فروش سهام خود در بورس کرده اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس به نظر می رسد سکوت خبری‬ ‫مذاک��رات وین و جوس��ازی برخی رس��انه ها‬ ‫س��بب ش��ده تا حال و هوای مذاک��رات به زعم‬ ‫اهال��ی تاالر ابری باش��د و همی��ن تعبیر کافی‬ ‫است تا س��رمایه گذاران بازار س��رمایه در صف‬ ‫فروشندگان قرار گیرند‪.‬‬ ‫اما انچه در ش��رایط فعلی به نظر می رس��د‪،‬‬ ‫تصمیم عجوالنه و غیرمنطقی فعاالن بورس��ی‬ ‫در دومی��ن روز از مذاک��رات اس��ت؛ چراک��ه‬ ‫منط��ق حک��م می کن��د در ش��رایط فعلی اگر‬ ‫س��رمایه گذاران خریدار نیستند الاقل در صف‬ ‫فروش��ندگان هم حضور نداش��ته باشند‪ .‬زیرا‬ ‫انتش��ار کوچکترین خب��ر امیدوارکننده ای از‬ ‫مذاکرات درحال انجام‪ ،‬انها را از رش��د بازار جا‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در بازار دیروز بیش��تر ش��رکت های بورسی‬ ‫روند منفی به خود گرفتند و همانند روز ش��نبه‬ ‫ش��رکت های پاالیش��گاهی و بانکی موجبات‬ ‫ریزش شاخص بورس را فراهم کردند به طوری‬ ‫که پاالیشگاه بندرعباس‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫پاالیش��گاه اصفه��ان‪ ،‬هلدین��گ خلیج فارس‪،‬‬ ‫پتروش��یمی خارک‪ ،‬ای��ران خ��ودرو‪ ،‬تاپیکو‪،‬‬ ‫کش��تیرانی‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬بان��ک تج��ارت و مپنا از‬ ‫ش��رکت های تاثیر گذار در افت شاخص بورس‬ ‫بودند‪ .‬روند کاهش��ی قیمت سهام شرکت ها و‬ ‫میل سهامداران به فروش موجب کاهش ارزش‬ ‫و حجم معامالت شد به طوری که در بازار دیروز‬ ‫‪ 374‬میلیون س��هم به ارزش ‪ 76‬میلیارد تومان‬ ‫دا دو ستد شد و ارزش بازار سرمایه به ‪ 280‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��ید‪ .‬گفتنی است در این روز‬ ‫ش��اخص کل ‪ 510‬واحد کاهش یافت و در عدد‬ ‫‪64‬هزار و ‪ 301‬ق��رار گرفت‪ .‬پاالیش نفت بندر‬ ‫عباس‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬بانک صادرات‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬هلدینگ خلیج فارس‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫خارک و ایران خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر‬ ‫شاخص کل داشتند‪.‬‬ ‫ش��اخص ازاد ش��ناور ‪ 709‬واحد افت کرد و‬ ‫ش��اخص های ب��ازار اول و دوم به ترتیب ‪ 408‬و‬ ‫‪ 805‬واحد نزولی شدند‪ .‬همچنین خودرویی ها‪،‬‬ ‫بانک ه��ا و ش��یمیایی ها صدرنش��ین برترین‬ ‫گروه های صنعتی بودند‪.‬‬ ‫در جری��ان دا دو س��تدهای روز گذش��ته‬ ‫لو نقل خلیج فارس‪ ،‬سیمان دورود‪ ،‬سخت‬ ‫حم ‬ ‫اژند‪ ،‬نیرو محرکه‪ ،‬قند ثابت‪ ،‬ریخته گری ایران‬ ‫و قند نیش��ابور با بیشترین رشد قیمت در صدر‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن فراورده ه��ای نس��وز پ��ارس‪،‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‪ ،‬ابسال‪ ،‬گسترش صنایع‬ ‫و خدمات کشاورزی‪ ،‬پاالیش نفت بندرعباس‪،‬‬ ‫فراورده های نسوز اذر و تولید مواد اولیه و الیاف‬ ‫مصنوعی با بیش��ترین کاهش قیمت در انتهای‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪ .‬همچنین پاکشو‪،‬‬ ‫صنای��ع ریخته گ��ری ایران‪ ،‬بان��ک کارافرین‪،‬‬ ‫خدم��ات انفورماتی��ک‪ ،‬فراورده ه��ای نس��وز‬ ‫ایران‪ ،‬بانک صادرات و گلوکوزان سنگین ترین‬ ‫صف ه��ای خری��د را داش��تند‪ .‬طوالنی تری��ن‬ ‫صف های ف��روش در نمادهای نورد الومینیوم‪،‬‬ ‫حق تق��دم گلوکوزان‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬س��یمان‬ ‫قائ��ن‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬بین المللی محصوالت‬ ‫پارس و س��یمان خزر تش��کیل شد‪ .‬همچنین‬ ‫بانک صادرات‪ ،‬تاپیکو و پارس خودرو بیشترین‬ ‫حجم معامالت را داش��تند‪ .‬بیش��ترین ارزش‬ ‫معامالت هم در نمادهای پتروشیمی پردیس‪،‬‬ ‫تاپیکو و بانک صادرات ثبت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫مدیر عملی��ات بازارگردانی ش��رکت تامین‬ ‫س��رمایه ارم��ان دالی��ل کاه��ش ‪ 2‬روز اخیر‬ ‫ش��اخص و جو روان��ی منفی را اع�لام و اینده‬ ‫کوت��اه ب��ازار را پیش بینی کرد‪ .‬عظی��م ثابت با‬ ‫بیان اینکه در ‪ 2‬هفته گذشته وضعیت خوبی را‬ ‫در بازار ش��اهد بودیم به نحوی که شاخص کل‬ ‫بورس رش��د حدود ‪ 4‬درص��دی را در این مدت‬ ‫به دس��ت اورد‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت سهامداران‬ ‫حقوق��ی حمایت های خوبی از بازار داش��تند و‬ ‫بیش��تر در نق��ش خریدار ظاهر ش��دند‪ .‬به این‬ ‫معنی که مبالغی را برای خرید س��هام وارد بازار‬ ‫کردند و باعث ش��دند حجم و ارزش معامالت و‬ ‫به تبع ان ش��اخص کل بورس روندی روبه رشد‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬وی با بیان اینکه رشد بورس در ‪2‬‬ ‫هفته گذشته به دلیل تداوم کاهش شاخص در‬ ‫هفته منتهی ب��ه ‪20‬خردادماه بود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از دالیل بازگش��ت بازار در ‪ 2‬هفته گذش��ته به‬ ‫دلی��ل جبران ریزش در هفته ماقبل از این دوره‬ ‫بود‪ .‬هفت��ه ای که بورس با نوس��ان های منفی‬ ‫قابل توجهی روبه رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل افت ش�اخص در ‪ 2‬روز ابتدایی‬ ‫هفته‬ ‫ثابت در پاس��خ به این س��وال که چرا با وجود‬ ‫مثبت بودن بازار در ‪ 2‬هفته گذش��ته‪ ،‬در شروع‬ ‫هفت��ه ش��اخص با اف��ت ح��دود ‪ 550‬واحدی‬ ‫روبه رو شد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه در نخستین روز‬ ‫از هفته اخبار منفی داخلی و خارجی در ارتباط‬ ‫با بحث مذاکرات هس��ته ای وجود نداش��ت که‬ ‫بت��وان دلیل منفی بودن ب��ازار را به ان مرتبط‬ ‫کرد‪ .‬به نظر می رس��د تنها دلیلی که بازار سهام‬ ‫در روز ش��نبه منفی به پایان رس��ید شناسایی‬ ‫س��ودهای کوتاه مدت از سوی سهامدارانی بود‬ ‫که در هفته های گذش��ته نس��بت به خریداری‬ ‫سهام اقدام کرده بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��ترین علت ریزش بازار در‬ ‫روز گذش��ته اما ناشی از حاکم شدن جو ترس از‬ ‫حاصل نش��دن توافق و نیز کاهش قیمت سهام‬ ‫پاالیش��گاه ها در یکی دو روز گذشته بود‪ .‬ثابت‬ ‫با تاکید بر اینکه بازار از کمبود شدید نقدینگی‬ ‫رنج می برد که انع��کاس ان در کاهش معنادار‬ ‫حجم معامالت قابل مشاهده است‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز‬ ‫اخب��ار منفی تاثیرگ��ذاری از رون��د مذاکرات‬ ‫نرسیده ولی ش��رط احتیاط و ترس از احتمال‬ ‫تمدی��د یا شکس��ت مذاک��رات اف��راد را وادار‬ ‫می کند که در نقش فروش��نده ظاهر ش��وند تا‬ ‫پس از روش��ن شدن ابعاد نشست ها تصمیمات‬ ‫دقیق ت��ری بگیرند‪ .‬کمااینک��ه همچنان بحث‬ ‫شناسایی سودهای کوتاه مدت هم مطرح بوده و‬ ‫شرایط بازار به گونه ای است که سرمایه گذاران‬ ‫ترجیح می دهند با کسب حداقل سود‪ ،‬از بورس‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی بازار برای جذب نقدینگی‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ت��ا ‪ 90‬درصد به پایان‬ ‫مذاکرات هس��ته ای خوش بینی وج��ود دارد‪،‬‬ ‫درب��اره ارزیابی خود از وضعیت بورس در هفته‬ ‫جاری گفت‪ :‬بازار سرمایه با توجه به افت شدید‬ ‫در یک س��ال و نیم اخیر از نظ��ر روانی امادگی‬ ‫باالیی برای رشد و جذب نقدینگی دارد‪ .‬هرچه‬ ‫چشم انداز اینده روش��ن تر باشد‪ ،‬حرکت بازار‬ ‫س��رمایه در مسیر رشد با شتاب بیشتری انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬این فعال ب��ازار س��رمایه ادامه داد‪:‬‬ ‫پیش بینی این است که با توجه به نزدیک شدن‬ ‫به پایان ماراتن مذاکرات هس��ته ای در صورت‬ ‫رفع ابهامات موجود در روند مذاکرات هسته ای‬ ‫تعداد بیشتری از افراد که دارای ریسک پذیری‬ ‫باالتری هستند به بازار سهام ورود کرده و اقدام‬ ‫ب��ه خرید س��هام کنند‪ .‬البته میزان رش��د بازار‬ ‫س��رمایه ارتباط مس��تقیمی با حجم نقدینگی‬ ‫وارد ش��ده دارد که این روزها یکی از معضالت‬ ‫بازار به حس��اب می ای��د‪ .‬ثابت اف��زود‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد برخی از س��هامدارانی که در چند ماه‬ ‫اخیر از بورس دور بوده اند ش��رایط فعلی را برای‬ ‫ورود ترجیح می دهن��د تا در زمان باقیمانده به‬ ‫اعالم نتیجه مذاکرات بتوانند بازدهی مناسبی‬ ‫را کسب کنند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪51135392‬‬ ‫‪918‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪-‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫‪307‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪28785532‬‬ ‫‪908‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪441‬‬ ‫‪5.76‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪21635829‬‬ ‫‪411‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪7459‬‬ ‫‪5‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪18667166‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫کیمیدارو‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪18258882‬‬ ‫‪983‬‬ ‫پتروشیمی فارابی ‬ ‫‪9316‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪8163412‬‬ ‫‪814‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3595‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫‪7581700‬‬ ‫‪10646‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5280‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫‪10646‬‬ ‫‪80714790100‬‬ ‫ت‪-‬کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪-8.77‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪918‬‬ ‫‪46950347788‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪411‬‬ ‫‪-8.46‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1025493‬‬ ‫‪34907777290‬‬ ‫ت‪-‬سرما افرین ‬ ‫‪844‬‬ ‫‪-7.86‬‬ ‫اجاره چادرملو سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪30660000000‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬لیزینگ صنعت ومعد ‬ ‫‪352‬‬ ‫‪-7.12‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪27632722146‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪-‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫‪288‬‬ ‫‪-6.19‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪908‬‬ ‫‪26141801381‬‬ ‫فراورده های نسوز پارس ‬ ‫‪4409‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪21555756581‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق ‬ ‫‪1665‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7728.5‬‬ ‫‪-0.121479988‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪0.09487666‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10352‬‬ ‫‪-0.008693216‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4707‬‬ ‫‪-0.123069088‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1397.3‬‬ ‫‪-0.618776671‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪14722.9‬‬ ‫‪-1.214447225‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6014.5‬‬ ‫‪-1.706189021‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪47073.8‬‬ ‫‪-1.207160696‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪179401.4‬‬ ‫‪-2.640569044‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16186.7‬‬ ‫‪-0.53093756‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26374.2‬‬ ‫‪-0.144629038‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18358.4‬‬ ‫‪-1.151182951‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10395.1‬‬ ‫‪-1.853390487‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪287788.9‬‬ ‫‪-0.162251272‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3422.2‬‬ ‫‪-1.434331797‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1907.5‬‬ ‫‪-1.078670331‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12220‬‬ ‫‪-2.930359285‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3086.6‬‬ ‫‪0.573476703‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6404.4‬‬ ‫‪-0.2849269‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪106.6‬‬ ‫‪-0.652376514‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2392.4‬‬ ‫‪-0.016716817‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪5059.6‬‬ ‫‪-0.041488038‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4505.5‬‬ ‫‪-0.643923523‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1834.6‬‬ ‫‪-0.152389246‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪669.9‬‬ ‫‪-0.238272524‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1665.1‬‬ ‫‪-1.508340234‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1510.9‬‬ ‫‪-1.370846661‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪683.4‬‬ ‫‪-1.128472222‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪-1.549634327‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4424.6‬‬ ‫‪-0.978000582‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪-0.169204738‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪140141‬‬ ‫‪-1.163057223‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪763.5‬‬ ‫‪-0.637688704‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4577.8‬‬ ‫‪-0.010921084‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪634.1‬‬ ‫‪-0.98376015‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪615.8‬‬ ‫‪0.276827878‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪185.3‬‬ ‫‪-1.383714742‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪323.5‬‬ ‫‪-1.492082826‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3395.8‬‬ ‫‪-0.901742201‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2941.6‬‬ ‫‪-0.712188207‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪73635.6‬‬ ‫‪-0.953533886‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46290‬‬ ‫‪-0.874123628‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪133327.6‬‬ ‫‪-0.600967542‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52642.2‬‬ ‫‪-0.707879474‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8604.4‬‬ ‫‪-0.699365263‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪122832.2‬‬ ‫‪-0.578967604‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26663.1‬‬ ‫‪-0.788095956‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64301.4‬‬ ‫‪-0.788123224‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9815.3‬‬ ‫‪-0.700085993‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪724.4‬‬ ‫‪-1.455584274‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2644.6‬‬ ‫‪-0.832458377‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫با حضور ‪ ۵‬تولیدکننده کشور انجام می شود ‬ ‫عرضه ‪ ۳۹‬هزار تن وکیوم باتوم در تاالر نقره ای‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته ‪ ۳۹‬هزار تن وکیوم‬ ‫بات��وم ‪ 5‬ش��رکت تولیدکننده کش��ور در بورس‬ ‫کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش در ای��ن روز و در تاالر‬ ‫فراورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی‪ ۱۲ ،‬هزار تن‬ ‫وکیوم باتوم ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار ت��ن وکیوم باتوم ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان‪ 6 ،‬هزار تن وکیوم باتوم ش��رکت پاالیش‬ ‫نف��ت ته��ران‪ 7 ،‬هزار ت��ن وکیوم باتوم ش��رکت‬ ‫پاالی��ش نفت تبری��ز و ‪ 4‬هزار تن وکی��وم باتوم‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت ش��یراز روی تابلوی عرضه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫گ��روه قیر نیز ش��اهد عرضه ‪ ۵۵‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تن ان��واع قیر ‪ ،۶۰۷۰‬قیر ‪ ،۸۵۱۰۰‬ام‪ ۲۵۰‬س��ی‬ ‫و امولس��یون بود‪ .‬دیگر عرضه ه��ای این روز تاالر‬ ‫فراورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی‪ ۲۳ ،‬هزار تن‬ ‫لوب کات‪ ۲۴۶۰ ،‬تن ماده پتروش��یمی و ‪۴۸۰۰‬‬ ‫تن گوگرد بود‪.‬‬ ‫ی اس��ت‪ ۶۱۴۰ ،‬تن انواع قیر و ‪ 2‬هزار تن‬ ‫گفتن ‬ ‫گوگرد کلوخه روانه تاالر صادراتی شد‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬در این روز‬ ‫و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‪ 4 ،‬هزار تن‬ ‫مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت‬ ‫پایه ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۹۰۵‬ریال راهی تاالر محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی ش��د‪ .‬این ش��رکت همچنین‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬ت��ن مس مفت��ول را با قیم��ت پایه ‪۱۸۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۰۵‬ریال عرضه کرد‪ .‬از دیگر محصوالت‬ ‫نام کاال‬ ‫عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این‬ ‫روز می ت��وان به ‪ ۲۰‬هزار تن ان��واع مس کم عیار‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن س��ولفور مولیبدن و ‪ ۱۲‬تن کنس��انتره‬ ‫فلزات گرانبها اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ۲۷۰ ،‬تن‬ ‫مس مفتول ش��رکت صنایع تولیدی دنیای مس‬ ‫کاش��ان عرضه را با قیمت پای��ه ‪ ۱۸۹‬هزار و ‪۴۵۵‬‬ ‫ریال تجربه کرد‪.‬‬ ‫ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی همچنین‬ ‫ش��اهد عرض��ه ‪ 3‬هزار ت��ن ش��مش هزارپوندی‬ ‫‪99/75‬مجتم��ع الومینیوم هرم��زگان با قیمت‬ ‫پایه ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۶۱۰‬ریال بود‪ .‬ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز با ‪ ۱۱۰۰‬تن سبد میلگرد‪ ۳‬ا‪۲۸-۱۴-‬‬ ‫و ‪ ۶۶۰‬تن سبد میلگرد مخلوط در تاالر محصوالت‬ ‫صنعتی و معدنی حضور یافت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی‪ ۱۱ ،‬هزار‬ ‫تن شکرسفید‪ 4 ،‬هزار تن گندم دروم‪ ۲۰۹۰ ،‬تن‬ ‫ذرت دان��ه ای و یک هزار ت��ن برنج وارداتی عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫دیگر عرضه کنندگان این روز بورس کاالی ایران‬ ‫بود که ‪ ۶۰۰‬تن ضایع��ات فلزی‪ ۴۰ ،‬تن تراورس‬ ‫چوبی فرس��وده و ‪4/9‬تن بشکه خالی را روانه بازار‬ ‫فرعی کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در این روز و در‬ ‫مجم��وع‪ ،‬حدود ‪ ۱۸۷‬هزار تن ان��واع کاال در بازار‬ ‫فیزیکی و فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫گفتنی است این روزها فعاالن بازار پتروشیمی‬ ‫در انتظ��ار انتش��ار اخب��ار مربوط ب��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای و همچنین اع�لام قیمت های جدید‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪14,226,400,000‬‬ ‫‪9,061,401‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪21,005,350,000‬‬ ‫‪9,054,030‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪24,590,500,000‬‬ ‫‪9,031,324‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪24,241,750,000‬‬ ‫‪9,011,803‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪15,837,100,000‬‬ ‫‪9,037,632‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,617,400,000‬‬ ‫‪9,116,833‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,500,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪17,911,000,000‬‬ ‫‪9,138,265‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪16,437,100,000‬‬ ‫‪9,131,722‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪30,324,100,000‬‬ ‫‪9,100,405‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,355,300,000‬‬ ‫‪9,084,240‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪27,489,700,000‬‬ ‫‪9,132,791‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪47,305,700,000‬‬ ‫‪9,239,395‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪35,561,800,000‬‬ ‫‪9,236,831‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪38,041,900,000‬‬ ‫‪9,255,937‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪51,269,350,000‬‬ ‫‪9,237,721‬‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫ارزش معامله (هزار ریال)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرددورم‬ ‫سبد گندم‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫‪6070‬‬ ‫سبد قیر‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن)‬ ‫محصوالت پتروش��یمی از س��وی ش��رکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی هس��تند؛ از این رو خریداران‬ ‫بیش از هر زمان دیگری با احتیاط وارد معامالت‬ ‫می ش��وند‪ .‬فعاالن بازار پتروشیمی معتقدند؛ در‬ ‫فهرس��ت اعالمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫بیشتر محصوالت پتروشیمی برای هفته جاری با‬ ‫افت قیمت ها روبه رو خواهند شد‪ .‬جواد موسوی‪،‬‬ ‫مدیر کاالیی کارگزاری اطمینان سهم در این باره‬ ‫ب��ه پایگاه خبری بورس کاالی ایران گفت‪ :‬گر چه‬ ‫اطمینان نسبت به افت قیمت ها شدت گرفته‪ ،‬اما‬ ‫میزان کاهش قیمت ها مشخص نیست‪ ،‬از این رو‬ ‫بای��د در انتظار اعالم قیمت ه��ا و میزان تغییرات‬ ‫ان ماند و س��پس درباره ورود به مبادالت تصمیم‬ ‫گرف��ت‪ .‬وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه بیش��تر‬ ‫فع��االن این حوزه در انتظار اعالم نتایج مذاکرات‬ ‫هم هستند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در حال حاضر ترس‬ ‫از افت قیمت ها و خواب سرمایه سبب شده بیشتر‬ ‫معامله گ��ران با احتیاط بیش��تری وارد معامالت‬ ‫محصوالت پتروش��یمی شده و نس��بت به اینده ‬ ‫نگران باش��ند‪ .‬مدیر کاالیی کارگزاری اطمینان‬ ‫س��هم به کاهش حجم تولی��د در هفته های اخیر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ح��ال حاضر حجم تولید و‬ ‫میزان مصرف مواد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬اما انتظار‬ ‫م��ی رود با نزدیک ش��دن به ک��ف قیمتی‪ ،‬حجم‬ ‫خرید محصوالت پتروش��یمی نیز افزایش یافته‬ ‫و ش��اهد تزریق رونق اندک به ب��ازار محصوالت‬ ‫پتروشیمی باشیم‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مجتمع الومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪188,905‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪98,230,600‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪188,905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪90,674,400‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪189,455‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪51,152,850‬‬ ‫تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪181,905‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪134,609,700‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪181,905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪116,419,200‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪) G‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪)R‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪) G‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪2,909,846‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8,729,538‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪142,030‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,420,300‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪142,162‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,421,620‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪142,787‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,427,870‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪142,892‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,428,920‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪143,284‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,432,840‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪143,455‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,434,550‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪144,193‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,441,930‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪144,903‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,449,030‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪145,034‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,450,340‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪145,530‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,455,300‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪147,673‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,476,730‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪147,746‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,477,460‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪148,405‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,484,050‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪148,504‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,485,040‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪152,321‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,523,210‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪153,294‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,532,940‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪153,657‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,536,570‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪155,146‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,551,460‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪155,193‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,551,930‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪155,459‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,554,590‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کک متالورژی ‪60-140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫کک متالورژی ‪15 -25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫کک متالورژی ‪0-5‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,890,000‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫کک متالورژی ‪15-5‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫کک متالورژی ‪25-80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن)‬ ‫کاال طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی نامسکه‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫ارزش معامله (هزار ریال)‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تخصصیذوب اهن‬ ‫مادر شرکت‬ ‫اصفهانایران‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪3,377,372‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت‬ ‫اهنجی‬ ‫ذوب نفت‬ ‫پاالیش‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد‬ ‫تحویل ابان ماه ‪0 1394‬‬ ‫طال‪A3‬‬ ‫‪-146070‬‬ ‫سکهتا‬ ‫میلگرد ‪28‬‬ ‫سبداتیقیر‬ ‫‪490‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪45,191,600,000‬‬ ‫‪89,199,650,000‬‬ ‫‪0 71,921,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110763‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0 234,463,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫طال تحویل دی ماه ‪0 94‬‬ ‫‪1000p-99.75‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪85100‬‬ ‫شمشقیر‬ ‫‪2,493‬‬ ‫اتی سکه‬ ‫قرارداد‬ ‫‪520‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪188,905‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قیر‬ ‫‪188,905‬‬ ‫‪14,730‬‬ ‫‪1,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫سرباره ‪) G‬‬ ‫عیار (‬ ‫‪6070‬‬ ‫مس کمقیر‬ ‫‪6070‬گرانبها‬ ‫قیر فلزات‬ ‫کنسانتره‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫اسالک واکس سنگین‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫امونیاک (محلول)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫تری اتانول امین‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫منو اتانول امین‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫دی اتیل هگزانول‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫گوگرد کلوخه ‪ -‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫متالورژیگرانوله‬ ‫کک گوگرد‬ ‫‪60-140‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫رابر‬ ‫بوتادین‬ ‫پلی‬ ‫کک متالورژی ‪15 -25‬‬ ‫‪LUMP1‬‬ ‫کک ترفتاالت‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫متالورژی ‪0-5‬‬ ‫‪LUMP2‬‬ ‫ترفتاالت‬ ‫اتیلن متالورژی ‪15-5‬‬ ‫پلی کک‬ ‫روشن ‪1502‬‬ ‫بوتادین رابر‬ ‫وارداتی‬ ‫استایرن برنج‬ ‫‪ OFF25--80‬درجه ‪1‬‬ ‫‪PEWAX‬‬ ‫سنگین متالورژی‬ ‫پلی اتیلن کک‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫‪364‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,909,846‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪142,030‬‬ ‫‪9,368‬‬ ‫‪142,162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪142,787‬‬ ‫‪10,100‬‬ ‫‪142,892‬‬ ‫‪10,100‬‬ ‫‪143,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143,455‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪144,193‬‬ ‫‪6,646‬‬ ‫‪144,903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪145,034‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪145,530‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪147,673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪147,746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪148,405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪148,504‬‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪152,321‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153,294‬‬ ‫‪3,279‬‬ ‫‪153,657‬‬ ‫‪3,211‬‬ ‫‪155,146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,193‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪155,459‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫خراسان‪1394/03/31‬‬ ‫پاالیشفوالد‬ ‫‪ -0.44‬شرکت‬ ‫نفت جی‬ ‫هرمزگان (هرمزال)‬ ‫الومینیوم نفت جی‬ ‫مجتمع پاالیش‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪90,674,400‬‬ ‫‪1,693,950‬‬ ‫‪263,835,050,000‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7,080‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09,404,860‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫‪640‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪181,905‬‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫‪310,963,350,000‬‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪3,283 10,034 94‬‬ ‫اتی‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪286‬‬ ‫سرباره ‪) G‬‬ ‫مس کمقیرعیار (‬ ‫‪1,013‬‬ ‫‪1,013‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪85100‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪09,396,711‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385,158,500,000‬‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪4,085 189,455 94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫مفتول‬ ‫مس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪CRS1‬‬ ‫امولسیون‬ ‫قیر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,272,153‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪98,230,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪181,097,800,000‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪9,222,776‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫‪740‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪2,483 181,905‬‬ ‫اتی‬ ‫‪70 233,035,900,000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪500‬‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪9,906 94‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫طال) تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫مس کم عیار (سرباره ‪R‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9,432,177‬‬ ‫‪9,428,605‬‬ ‫‪51,152,850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪134,609,700‬‬ ‫‪9,385,256‬‬ ‫‪693,420‬‬ ‫‪116,419,200‬‬ ‫‪30,102,000‬‬ ‫‪9,432,604‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪10,034,778‬‬ ‫‪9,590,147‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,729,538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,121,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,420,300‬‬ ‫‪4,684,000‬‬ ‫‪1,421,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,427,870‬‬ ‫‪20,199,750‬‬ ‫‪1,428,920‬‬ ‫‪17,169,788‬‬ ‫‪1,432,840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,434,550‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪1,441,930‬‬ ‫‪664,580‬‬ ‫‪1,449,030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,450,340‬‬ ‫‪132,808‬‬ ‫‪1,455,300‬‬ ‫‪245,940‬‬ ‫‪1,476,730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,477,460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,484,050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,485,040‬‬ ‫‪683,210‬‬ ‫‪1,523,210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,532,940‬‬ ‫‪6,557,600‬‬ ‫‪1,536,570‬‬ ‫‪4,815,820‬‬ ‫‪1,551,460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,551,930‬‬ ‫‪1,082,880‬‬ ‫‪1,554,590‬‬ ‫‪300,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,920,240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫‪0.46‬تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫ایران‬ ‫شرکتملی‬ ‫شرکت‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫صنایعنفتمسشیراز‬ ‫پاالیش‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نگین گام پارس‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش و انرژی شمالغرب ارکا‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نگین سیاه اذربایجان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫اذر قیر تبریز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫توت ال قیر ارس‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت بهران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی رازی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫مستبریز‬ ‫صنایعنفت‬ ‫پاالیش‬ ‫شرکتملی‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ ‫تهیه پاالیش نفت‬ ‫تهرانایران‬ ‫وتولیدموادمعدنی‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬ ‫وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫تهیه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,890,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫پارسیان)‬ ‫فارس(‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫ایران‬ ‫وتولیدموادمعدنی‬ ‫صنایعتهیه‬ ‫‪00‬‬ ‫فارابی)‬ ‫مادر بازرگانی‬ ‫شرکت‬ ‫ایران (ایران‬ ‫پتروشیمیدولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫‪00‬‬ ‫پارسیان)‬ ‫فارس(‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫ایران‬ ‫وتولیدموادمعدنی‬ ‫صنایعتهیه‬ ‫وتولیدموادمعدنیجم‬ ‫تهیهشرکت پتروشیمی‬ ‫ایران‬ ‫‪8,225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,898,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تخصصیپاالیش‬ ‫مادر شرکت‬ ‫شیرازایران‬ ‫نفتدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,359‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10,679,725‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫باتوم‬ ‫وکیومسفید‬ ‫شکر‬ ‫‪7,853‬‬ ‫‪21,359‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪12,900‬‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪78,526,100‬‬ ‫‪10,679,725‬‬ ‫اصفهان‬ ‫پاالیش‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫نفتنیشکر‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,270‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10,635,000‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫باتوم‬ ‫شکر‬ ‫وکیومسفید‬ ‫‪8,223‬‬ ‫‪21,270‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪98,672,000‬‬ ‫‪10,635,000‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫توسعهنفت‬ ‫بازرگانیپاالیش‬ ‫شرکت شرکت‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫باتوم‬ ‫وکیومسفید‬ ‫شکر‬ ‫‪7,844‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪7,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,904,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تخصصیپاالیش‬ ‫مادر شرکت‬ ‫تبریزایران‬ ‫نفتدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫باتوم‬ ‫وکیومسفید‬ ‫شکر‬ ‫‪7,833‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,290‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪46,995,290‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫بازرگانیتهران‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سنگین‬ ‫کاتدانه ای‬ ‫لوبذرت‬ ‫‪10,768‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪4,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,072,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تعاونیهاینفت‬ ‫اتحادیه مرکزی پاالیش‬ ‫اصفهانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاتدورم‬ ‫لوبگندم‬ ‫سنگین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,983‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪82,372,500‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫بازرگانیتهران‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاتدورم‬ ‫لوبگندم‬ ‫سبک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تبریزایران‬ ‫نفتدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫تخصصیپاالیش‬ ‫مادر شرکت‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاتدورم‬ ‫لوبگندم‬ ‫سبک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,270‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,445,000‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫بازرگانیتهران‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫تاریخ اخرین بروزرسانی‪15:20:13 - 1394/04/07 :‬‬ ‫‪93‬‬ ‫فروردین ‪93‬‬ ‫مسکن فروردین‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪716393‬‬ ‫‪716393‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪92‬‬ ‫اسفندماه‪92‬‬ ‫مسکن اسفندماه‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪714361‬‬ ‫‪714361‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ماه ‪92‬‬ ‫ابان ماه‬ ‫مسکن ابان‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪93‬‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫مسکن اردیبهشت‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪92‬‬ ‫مهرماه ‪92‬‬ ‫مسکن مهرماه‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫خاورمیانه نام شرکت‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫بانک‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪8811‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪72,203‬‬ ‫‪635415815‬‬ ‫‪62‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫اسیا‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫بیمه‬ ‫فراوری زغال سنگ پروده طبس‬ ‫‪4959‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪157,425‬‬ ‫‪780596268‬‬ ‫‪63‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪40,520‬‬ ‫‪224642880‬‬ ‫‪54‬‬ ‫البرززغال سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری‬ ‫بیمه‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪17,394‬‬ ‫‪29165456‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7479‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫دانا‬ ‫بیمه دانا‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪718370‬‬ ‫‪718370‬‬ ‫گیری‬ ‫بهو اندازه‬ ‫ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫جزتامین‬ ‫بازنشستگی‬ ‫وصندوق‬ ‫اجتماعی‬ ‫جزتامین‬ ‫اپتیکیبه‬ ‫بازنشستگی‬ ‫بیمه وصندوق‬ ‫بیمه‬ ‫‪72,203‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪8811‬‬ ‫‪2,140,051‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪2,140,051‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫ذغالمیهن‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه میهن‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7479‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪123,771‬‬ ‫‪925698650‬‬ ‫‪77‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪918,481‬‬ ‫‪1271323901‬‬ ‫‪171‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪504,742‬‬ ‫‪614111137‬‬ ‫‪151‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪288‬‬ ‫‪-6.19‬‬ ‫‪686,170‬‬ ‫‪197831433‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫‪288‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪206,316‬‬ ‫‪660310207‬‬ ‫‪45‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3208‬‬ ‫باما‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪71,860‬‬ ‫‪210641305‬‬ ‫‪28‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫ایرانیان‬ ‫اتکایی ایرانیان‬ ‫بیمه اتکایی‬ ‫بیمه‬ ‫اهن‬ ‫راه اهن‬ ‫تاسیسات راه‬ ‫ساختمان تاسیسات‬ ‫مهندسی ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫باما‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪25,038‬‬ ‫‪71079365‬‬ ‫‪23‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪116,958‬‬ ‫‪224331444‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪75,264‬‬ ‫‪144295700‬‬ ‫‪14‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سینا‬ ‫وبندری‬ ‫دریایی‬ ‫خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫‪2,792,417‬‬ ‫‪10067411023‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ایران‬ ‫کشتیرانی‬ ‫شمال‬ ‫حفاری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫کشتیرانی‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪940,852‬‬ ‫‪2268221573‬‬ ‫‪207‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪977,686‬‬ ‫‪2858230483‬‬ ‫‪191‬‬ ‫توکاریل‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توکاریل‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪481,903‬‬ ‫‪886525816‬‬ ‫‪159‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عام‬ ‫نقل‬ ‫حمل‬ ‫سهامی عام‬ ‫پتروشیمی(( سهامی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫عمرانوو ونقل‬ ‫حمل‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازی‬ ‫توکا‬ ‫حمل‬ ‫ونقلتوکا‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3605‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫دریای خزر‬ ‫کشتیرانی‬ ‫صنعتی صبانور‬ ‫معدنی و‬ ‫توسعه‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪4959‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫سامان‬ ‫بیمه سامان‬ ‫بیمه‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪1,383,005‬‬ ‫‪1,383,005‬‬ ‫‪157,425‬‬ ‫‪393,926‬‬ ‫‪393,926‬‬ ‫‪40,520‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪17,394‬‬ ‫‪173,100‬‬ ‫‪173,100‬‬ ‫‪123,771‬‬ ‫‪925698650‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-6.19‬‬ ‫صنعتی‬ ‫پیمانکاری‬ ‫‪-0.03‬صنعتی‬ ‫پیمانکاری‬ ‫‪504,742‬‬ ‫‪581887780‬‬ ‫‪581887780‬‬ ‫‪614111137‬‬ ‫‪23958364‬‬ ‫‪23958364‬‬ ‫‪197831433‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪206,316‬‬ ‫‪660310207‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ابی‬ ‫حمل وو‬ ‫نقل ابی‬ ‫نقل‬ ‫حمل‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪25,038‬‬ ‫‪164,741‬‬ ‫‪164,741‬‬ ‫‪78,510‬‬ ‫‪78,510‬‬ ‫‪30,580‬‬ ‫‪30,580‬‬ ‫‪918,481‬‬ ‫‪131,619‬‬ ‫‪131,619‬‬ ‫‪13,900‬‬ ‫‪13,900‬‬ ‫‪686,170‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪8257‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪8257‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫انبارداری‬ ‫انبارداری وو ارتباطات‬ ‫حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪ 1935‬حمل‬ ‫ارتباطات ‪75,264‬‬ ‫ونقل‪-0.41 ،‬‬ ‫‪275,025‬‬ ‫‪-4.10‬‬ ‫‪42844‬‬ ‫‪275,025‬‬ ‫استخراج نفت گاز و ‪-4.10‬‬ ‫‪42844‬‬ ‫خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪71079365‬‬ ‫‪364653236‬‬ ‫‪364653236‬‬ ‫‪224331444‬‬ ‫‪144295700‬‬ ‫‪11783281567‬‬ ‫‪11783281567‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪44,161‬‬ ‫‪44,161‬‬ ‫‪116,958‬‬ ‫‪4833‬‬ ‫‪3605‬‬ ‫‪4833‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪953,610‬‬ ‫‪2,792,417‬‬ ‫‪953,610‬‬ ‫‪4560265034‬‬ ‫‪10067411023‬‬ ‫‪4560265034‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪343,667‬‬ ‫‪940,852‬‬ ‫‪343,667‬‬ ‫‪708898240‬‬ ‫‪2268221573‬‬ ‫‪708898240‬‬ ‫‪481,903‬‬ ‫‪138,165‬‬ ‫‪138,165‬‬ ‫‪822,405‬‬ ‫‪95,060‬‬ ‫‪95,060‬‬ ‫‪886525816‬‬ ‫‪304251253‬‬ ‫‪304251253‬‬ ‫‪289,969‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫امالک و مستغالت ‪289,969‬‬ ‫انبوه سازی‪-3.58،‬‬ ‫‪4951‬‬ ‫‪4951‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2663‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪822,405‬‬ ‫‪2190329320‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪751,129‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪1,661,327‬‬ ‫‪1973597832‬‬ ‫‪138‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4784‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪842,972‬‬ ‫‪4032470762‬‬ ‫‪108‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪734,388‬‬ ‫‪950701247‬‬ ‫‪104‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫عام))‬ ‫سهامی عام‬ ‫مپنا ((سهامی‬ ‫گروه مپنا‬ ‫گروه‬ ‫کنترل اژند‬ ‫سخت‬ ‫کو‬ ‫تکین‬ ‫خوردگی‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2959‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪449,015‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪90,307‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪397,652‬‬ ‫‪596713225‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪75,246‬‬ ‫‪239164354‬‬ ‫‪36‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪35901420‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫پارس خودرو‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫زامیاد‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫ایران خودرو‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامانخودرودیزل‬ ‫ایران‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫سایپا‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪62,005‬‬ ‫‪73941901‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪94,355‬‬ ‫‪135383433‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪23,200‬‬ ‫‪48419000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪6033350‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افست‬ ‫‪3052‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪156,123‬‬ ‫‪476111182‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪51,135,392‬‬ ‫‪46950347788‬‬ ‫‪3316‬‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫سایپااذین‬ ‫‪721681‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪38,510‬‬ ‫‪27791953299‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫گریایران‬ ‫صنایعریخته‬ ‫مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪4,676,564‬‬ ‫‪6412916496‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪4,396,715‬‬ ‫‪10393173770‬‬ ‫‪482‬‬ ‫گری تراکتورسازی ایران‬ ‫ریختهملت‬ ‫بانک‬ ‫‪723405‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4,012‬‬ ‫‪2902300648‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪7,273,818‬‬ ‫‪7019098933‬‬ ‫‪425‬‬ ‫بانک دی‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪2,569,019‬‬ ‫‪4783458635‬‬ ‫‪382‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪3,487,976‬‬ ‫‪3922422848‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪2,130,430‬‬ ‫‪3842316079‬‬ ‫‪345‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪721684‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪1691628091‬‬ ‫‪314‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪719832‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1,887‬‬ ‫‪1358323548‬‬ ‫‪256‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪718401‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪857770567‬‬ ‫‪203‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪719401‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪813642455‬‬ ‫‪165‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪718984‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪494,469‬‬ ‫‪899448611‬‬ ‫‪1326406061‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪687494‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪666181329‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪1461‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫‪1,646,312‬‬ ‫‪2404752297‬‬ ‫‪145‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪719235‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪653784968‬‬ ‫‪134‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪718808‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1,255‬‬ ‫‪902104613‬‬ ‫‪127‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪716846‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪539785077‬‬ ‫‪123‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪715449‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪628164026‬‬ ‫‪104‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪711992‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪533994015‬‬ ‫‪103‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪687528‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪583023629‬‬ ‫‪102‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪718211‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪586059889‬‬ ‫‪94‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪3262‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪1,616,628‬‬ ‫‪5172198345‬‬ ‫‪93‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1,232,609‬‬ ‫‪2199308823‬‬ ‫‪93‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪1,053,002‬‬ ‫‪1373157902‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪705996‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1,032‬‬ ‫‪728587795‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪808,690‬‬ ‫‪1117656833‬‬ ‫‪82‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪714412‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪355062599‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪540,211‬‬ ‫‪1185613206‬‬ ‫‪77‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪715931‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪199744622‬‬ ‫‪72‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪723172‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪428117606‬‬ ‫‪71‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪724092‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪224468493‬‬ ‫‪61‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪718282‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪235596617‬‬ ‫‪56‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪716393‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪186262282‬‬ ‫‪53‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪718370‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪285911204‬‬ ‫‪52‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪714361‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪231452833‬‬ ‫‪51‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪723190‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪251670094‬‬ ‫‪48‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪719518‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪236001818‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪2,031,736‬‬ ‫‪4101981000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪2,140,051‬‬ ‫‪2442170676‬‬ ‫‪232‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪1,383,005‬‬ ‫‪2193026270‬‬ ‫‪186‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪11‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫افست‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫نیرو‬ ‫محرکهایران‬ ‫پست بانک‬ ‫مسکنایرانخودرو‬ ‫تسهیالتگذاری‬ ‫گسترشسرمایه‬ ‫اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫خودرو شرق‬ ‫الکتریک‬ ‫بانک تجارت‬ ‫دیایران‬ ‫رادیاتور‬ ‫بانک‬ ‫پارس‬ ‫مهرکام‬ ‫حکمت ایرانیان‬ ‫بانک‬ ‫‪66‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪1723477365‬‬ ‫‪551327920‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1328412729‬‬ ‫‪64189340‬‬ ‫‪64189340‬‬ ‫‪1271323901‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪507,230‬‬ ‫‪507,230‬‬ ‫‪71,860‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪123035250‬‬ ‫‪123035250‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3963966723‬‬ ‫‪3963966723‬‬ ‫‪210641305‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪102‬‬ ‫‪240467524‬‬ ‫‪240467524‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪28‬‬ ‫خدمات ‪-4.18‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫مهندسی‬ ‫فنی وو مهندسی‬ ‫خدمات فنی‬ ‫‪1,661,327‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪601,443‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪601,443‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪842,972‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4784‬‬ ‫‪13,741‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪10816‬‬ ‫‪13,741‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪10816‬‬ ‫‪734,388‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫های غیرتخصصی‬ ‫فروشگاه های‬ ‫در فروشگاه‬ ‫فروشی در‬ ‫خرده فروشی‬ ‫خرده‬ ‫‪449,015‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪2959‬‬ ‫‪510,455‬‬ ‫‪-4.82‬‬ ‫‪7087‬‬ ‫‪510,455‬‬ ‫‪-4.82‬‬ ‫‪7087‬‬ ‫‪90,307‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪6105‬‬ ‫ایران‬ ‫قاسم ایران‬ ‫قاسم‬ ‫‪635415815‬‬ ‫‪2442170676‬‬ ‫‪2442170676‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪2193026270‬‬ ‫‪2193026270‬‬ ‫‪780596268‬‬ ‫‪428165660‬‬ ‫‪428165660‬‬ ‫‪224642880‬‬ ‫‪147357920‬‬ ‫‪147357920‬‬ ‫‪29165456‬‬ ‫‪387697736‬‬ ‫‪387697736‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫بینگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫نقل‬ ‫حمل‬ ‫مسکنفارس‬ ‫المللی خلیج‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شرکتوو نقل‬ ‫حمل‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪17‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪251670094‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪723190‬‬ ‫‪251670094‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪723190‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪236001818‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪719518‬‬ ‫‪236001818‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪719518‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4101981000‬‬ ‫‪2,031,736‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪0.80‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫تعداد ‪35‬‬ ‫‪4101981000‬‬ ‫‪2,031,736‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫دی معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫بیمه‬ ‫ملت‬ ‫بیمه ملت‬ ‫بیمه‬ ‫‪398‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪285911204‬‬ ‫‪285911204‬‬ ‫‪231452833‬‬ ‫‪231452833‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫بیمه دی‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪186262282‬‬ ‫‪186262282‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪2663‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪977,686‬‬ ‫‪475,807‬‬ ‫‪475,807‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-4.12‬‬ ‫‪397,652‬‬ ‫‪28,785,532‬‬ ‫‪75,246‬‬ ‫‪18,258,882‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪18,667,166‬‬ ‫‪62,005‬‬ ‫‪7,342,096‬‬ ‫‪94,355‬‬ ‫‪8,163,412‬‬ ‫‪-4.15‬و تکثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪1,382,537‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪751,129‬‬ ‫‪3052‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪23,200‬‬ ‫‪3,976,902‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪5,890,892‬‬ ‫‪156,123‬‬ ‫‪1,780,787‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪647,516‬‬ ‫بانکها و ‪-4.34‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪1435696227‬‬ ‫‪1435696227‬‬ ‫‪2858230483‬‬ ‫‪909267177‬‬ ‫‪909267177‬‬ ‫‪2190329320‬‬ ‫‪213371720‬‬ ‫‪213371720‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1723477365‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1973597832‬‬ ‫‪4250948457‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪4250948457‬‬ ‫‪4032470762‬‬ ‫‪147769542‬‬ ‫‪147769542‬‬ ‫‪950701247‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1328412729‬‬ ‫‪3617349382‬‬ ‫‪3617349382‬‬ ‫‪551327920‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪596713225‬‬ ‫‪26141801381‬‬ ‫‪239164354‬‬ ‫‪17943984341‬‬ ‫‪35901420‬‬ ‫‪27632722146‬‬ ‫‪73941901‬‬ ‫‪19871264691‬‬ ‫‪135383433‬‬ ‫‪6646037892‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪48419000‬‬ ‫‪8744272769‬‬ ‫‪6033350‬‬ ‫‪7675419127‬‬ ‫‪2584535484‬‬ ‫‪476111182‬‬ ‫‪1906518424‬‬ ‫‪1428332973‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪51,135,392‬‬ ‫‪631,006‬‬ ‫‪46950347788‬‬ ‫‪2564002331‬‬ ‫‪3316‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪5690‬‬ ‫‪721681‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪1,360,472‬‬ ‫‪38,510‬‬ ‫‪7741408693‬‬ ‫‪27791953299‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪587652645‬‬ ‫‪10393173770‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪723405‬‬ ‫‪1665‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪6227‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪430,375‬‬ ‫‪4,676,564‬‬ ‫‪287,712‬‬ ‫‪4,396,715‬‬ ‫‪358,183‬‬ ‫‪4,012‬‬ ‫‪690,954‬‬ ‫‪7,273,818‬‬ ‫‪146,695‬‬ ‫‪2,569,019‬‬ ‫‪839586647‬‬ ‫‪6412916496‬‬ ‫‪920889430‬‬ ‫‪2902300648‬‬ ‫‪1150588256‬‬ ‫‪7019098933‬‬ ‫‪913398627‬‬ ‫‪4783458635‬‬ ‫‪305311444‬‬ ‫‪3922422848‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪2697‬‬ ‫‪721684‬‬ ‫‪5503‬‬ ‫‪719832‬‬ ‫‪2748‬‬ ‫‪718401‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪719401‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪718984‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-4.33‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪192,788‬‬ ‫‪3,487,976‬‬ ‫‪351,529‬‬ ‫‪2,130,430‬‬ ‫‪187,081‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪57,495‬‬ ‫‪1,887‬‬ ‫‪74,786‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪10,163‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪30,813‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪55,653‬‬ ‫‪330085806‬‬ ‫‪3842316079‬‬ ‫‪504641235‬‬ ‫‪1691628091‬‬ ‫‪315337486‬‬ ‫‪1358323548‬‬ ‫‪200371362‬‬ ‫‪857770567‬‬ ‫‪29849933‬‬ ‫‪813642455‬‬ ‫‪47403198‬‬ ‫‪899448611‬‬ ‫‪83493500‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1675‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪22102100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫‪8635‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪3,492‬‬ ‫‪30152622‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪3822‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪5,518‬‬ ‫‪20929774‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,661‬‬ ‫‪4648640‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪3386‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪23,988‬‬ ‫‪77817072‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪20638‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪209000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪50‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪3004‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪350,134‬‬ ‫‪1051694245‬‬ ‫‪70‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪241,327‬‬ ‫‪356431702‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪364847140‬‬ ‫‪48‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫‪12038‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪53,245‬‬ ‫‪651192971‬‬ ‫‪32‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪4162‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪32,950‬‬ ‫‪137150775‬‬ ‫‪23‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪63,335‬‬ ‫‪177956746‬‬ ‫‪20‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪3980‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪38,665‬‬ ‫‪153870585‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫‪938‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪100,452‬‬ ‫‪94206964‬‬ ‫‪18‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫‪27894‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪36234245‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫‪6920‬‬ ‫‪220,696‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪1527291363‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2733‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪4,498,613‬‬ ‫‪12293569240‬‬ ‫‪586‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪4036‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪698,370‬‬ ‫‪2818504494‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪2796‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪474,025‬‬ ‫‪1327811700‬‬ ‫‪84‬‬ ‫المیران‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,961‬‬ ‫‪11829305‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪11486‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪3729600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫‪3213‬‬ ‫‪-4.60‬‬ ‫‪1,854,311‬‬ ‫‪5957885812‬‬ ‫‪350‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪4409‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪1,960,829‬‬ ‫‪8644705364‬‬ ‫‪340‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪3916‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪375,491‬‬ ‫‪1470352786‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫چینیایران‬ ‫صنایعخاک‬ ‫فراورده های نسوزایران‬ ‫همدان سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری زغال‬ ‫شیشه‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫سرام‬ ‫پارس‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪8811‬‬ ‫‪7337‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪72,203‬‬ ‫‪55,607‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‪182,648‬‬ ‫‪ 5810‬ابزارپزشکی‪-2.57 ،‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪134,236‬‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪40,520‬‬ ‫‪3,544‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪7425‬‬ ‫‪4959‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫گریهای مالی‬ ‫سایر واسطه‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪-0.56‬های فلزی‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪518,194‬‬ ‫‪1369284397‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪504,742‬‬ ‫‪105,823‬‬ ‫‪614111137‬‬ ‫‪136726125‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪206,316‬‬ ‫‪43,670‬‬ ‫‪660310207‬‬ ‫‪69715439‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2642‬‬ ‫ایران‬ ‫صنعتروی‬ ‫لیزینگمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫ومعدن‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫معدنی‬ ‫لیزینگو ایرانیان‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫خوارزمیصبانور‬ ‫گذاریو صنعتی‬ ‫سرمایهمعدنی‬ ‫توسعه‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-3.70‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاریاتیه دماوند‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫سایپا‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫حفاری‬ ‫گذاریملت‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫ورفاهی‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫توریستیگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪123,771‬‬ ‫‪2,382,159‬‬ ‫‪918,481‬‬ ‫‪144,479‬‬ ‫‪-6.19‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫معادن‬ ‫بافقگذاری خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪224642880‬‬ ‫‪10923864‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17,394‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪996709483‬‬ ‫‪780596268‬‬ ‫‪162558369‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,996,896‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫باما‬ ‫‪635415815‬‬ ‫‪403677029‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪29165456‬‬ ‫ریختهگری‬ ‫تامین‬ ‫ومعدن‬ ‫ماسهصنعت‬ ‫لیزینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫لیزینگ‬ ‫‪1061176201‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪4396744626‬‬ ‫‪7479‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪229‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-7.12‬‬ ‫وفلزات‬ ‫لیزینگمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫خودروغدیر‬ ‫‪157,425‬‬ ‫‪29,837‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-8.46‬‬ ‫‪686,170‬‬ ‫‪16,417‬‬ ‫‪71,860‬‬ ‫‪925698650‬‬ ‫‪839063297‬‬ ‫‪1271323901‬‬ ‫‪319229118‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪197831433‬‬ ‫‪34923113‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪210641305‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪25,038‬‬ ‫‪21,635,829‬‬ ‫‪71079365‬‬ ‫‪8889504293‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪75,264‬‬ ‫‪4,083,281‬‬ ‫‪144295700‬‬ ‫‪4441786124‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪2,792,417‬‬ ‫‪4,044,162‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1043‬‬ ‫‪224331444‬‬ ‫‪8338622997‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪532‬‬ ‫خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪5,736,483‬‬ ‫استخراج نفت گاز و ‪2.72‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪2596264852‬‬ ‫‪394‬‬ ‫امالک و مستغالت‪1,385,603‬‬ ‫انبوه سازی‪0.13 ،‬‬ ‫‪2215570777‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪3605‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪116,958‬‬ ‫‪6,164,779‬‬ ‫‪10067411023‬‬ ‫‪2440694743‬‬ ‫‪940,852‬‬ ‫‪1,927,378‬‬ ‫‪2268221573‬‬ ‫‪1952121481‬‬ ‫‪481,903‬‬ ‫‪640,650‬‬ ‫‪886525816‬‬ ‫‪668411435‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪173‬‬ ‫گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایهسپه‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪977,686‬‬ ‫‪510,301‬‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫اعتالء البرز‬ ‫گذاری‬ ‫نوسازیسرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪2663‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪822,405‬‬ ‫‪380,604‬‬ ‫‪2190329320‬‬ ‫‪561034347‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1,661,327‬‬ ‫‪253,166‬‬ ‫‪1973597832‬‬ ‫‪271241736‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ساختمان‬ ‫بین‬ ‫ایرانیان‬ ‫توسعه گذاری‬ ‫المللیسرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪734,388‬‬ ‫‪262,423‬‬ ‫‪950701247‬‬ ‫‪260875046‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪90,307‬‬ ‫‪60,110‬‬ ‫‪551327920‬‬ ‫‪46168570‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪75,246‬‬ ‫‪9,135‬‬ ‫عمران‬ ‫شاهد ومعدن‬ ‫توسعهصنعت‬ ‫سرمایهوگذاری‬ ‫سازی باغمیشه‬ ‫گذاریخانه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫توسعهملی‬ ‫سرمایه‬ ‫سرمایهاژند‬ ‫سخت‬ ‫گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاریملیایران‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪4784‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪2959‬‬ ‫‪1741‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫استان کرمان‬ ‫عمران‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫پردیس‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫گستر‬ ‫شهریتوس‬ ‫توسعه‬ ‫بهشهرایران‬ ‫صنایع‬ ‫گروه‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪783‬‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫توسعهملی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪1469‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫فارس وخوزستان‬ ‫تدبیرگران‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1894‬‬ ‫سیمان‪-0.05،‬‬ ‫اهک و گچ‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪1011‬‬ ‫فارس‬ ‫عمران‬ ‫وتوسعهنیرو‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫افست‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫سیمان دورود‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫سیمان تهران‬ ‫تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫سیمانبانک‬ ‫پست‬ ‫ایرانخوزستان‬ ‫فارس و‬ ‫سیمانملت‬ ‫بانک‬ ‫الر سبزوار‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫سیمانتجارت‬ ‫بانک‬ ‫خوزستان‬ ‫بانک‬ ‫سیماندیشمال‬ ‫هگمتانایرانیان‬ ‫سیمانحکمت‬ ‫بانک‬ ‫پارسیان‬ ‫بانک‬ ‫سیمانغرب‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان کارون‬ ‫هرمزگانمسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سیمان‬ ‫تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫اردبیل‬ ‫سیمان ارتا‬ ‫سیمان بجنورد‬ ‫‪842,972‬‬ ‫‪424,378‬‬ ‫‪449,015‬‬ ‫‪37,172‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سرمایهگذاریبهمن‬ ‫‪751,129‬‬ ‫‪86,089‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3052‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪624,928‬‬ ‫‪156,123‬‬ ‫‪343,297‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪208,473‬‬ ‫بانکها و ‪5.00‬‬ ‫‪8678‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪2413‬‬ ‫‪1328412729‬‬ ‫‪62939262‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪15,106‬‬ ‫‪23,200‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪4032470762‬‬ ‫‪409558591‬‬ ‫‪35901420‬‬ ‫‪21662100‬‬ ‫‪62,005‬‬ ‫‪11,542‬‬ ‫‪-1.84‬و تکثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪1723477365‬‬ ‫‪142505850‬‬ ‫‪397,652‬‬ ‫‪40,235‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪2858230483‬‬ ‫‪762294584‬‬ ‫‪596713225‬‬ ‫‪22717085‬‬ ‫‪94,355‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪239164354‬‬ ‫‪15170753‬‬ ‫‪73941901‬‬ ‫‪15941666‬‬ ‫‪135383433‬‬ ‫‪522000‬‬ ‫‪48419000‬‬ ‫‪2252320‬‬ ‫‪6033350‬‬ ‫‪632006991‬‬ ‫‪476111182‬‬ ‫‪394330317‬‬ ‫‪1809125694‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪51,135,392‬‬ ‫‪600,471‬‬ ‫‪46950347788‬‬ ‫‪1446135916‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪4,676,564‬‬ ‫‪146,400‬‬ ‫‪6412916496‬‬ ‫‪243058682‬‬ ‫‪723405‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪4,012‬‬ ‫‪165,091‬‬ ‫‪2902300648‬‬ ‫‪442557739‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪721681‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪3478‬‬ ‫‪4,396,715‬‬ ‫‪320,838‬‬ ‫‪27791953299‬‬ ‫‪350768822‬‬ ‫‪10393173770‬‬ ‫‪192468432‬‬ ‫‪721684‬‬ ‫‪2875‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1691628091‬‬ ‫‪107240000‬‬ ‫‪719832‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪719401‬‬ ‫‪26997‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪718401‬‬ ‫‪9741‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪718984‬‬ ‫‪18224‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3888‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪4647‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪3316‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الومراد‬ ‫‪2340‬‬ ‫گری‬ ‫مبارکهریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫اصفهان‬ ‫فوالد‬ ‫کالسیمین‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫ایران‬ ‫روی‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫وماشینسازیایران‬ ‫لوله‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫مستوسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫شهیدباهنر‬ ‫گهر‬ ‫گل‬ ‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫باما‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫معادن بافق‬ ‫معدن اسیا‬ ‫زرین‬ ‫صبانور‬ ‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫حفاری شمال‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫سخت اژند‬ ‫قند نیشابور‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫قنداصفهان‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫شهد‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫قندهکمتان‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫فراوردههایغداییوقندپیرانشهر‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام‬ ‫افست ایران‬ ‫چینی‬ ‫کاشی الوند‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫کاشی پارس‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‪1.74‬‬ ‫‪17,394‬‬ ‫‪3,724,313‬‬ ‫‪29165456‬‬ ‫‪8305715309‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪3,050,015‬‬ ‫‪ 0.35‬های فلزی‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪123,771‬‬ ‫‪2,615,485‬‬ ‫‪7137447944‬‬ ‫‪925698650‬‬ ‫‪4958026549‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪871,298‬‬ ‫‪918,481‬‬ ‫‪340,623‬‬ ‫‪1773305074‬‬ ‫‪1271323901‬‬ ‫‪1180285640‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪660310207‬‬ ‫‪244313846‬‬ ‫‪210641305‬‬ ‫‪1277004623‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪7479‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪3379‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪2906‬‬ ‫‪-6.19‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-2.08‬‬ ‫‪504,742‬‬ ‫‪497,753‬‬ ‫‪686,170‬‬ ‫‪327,854‬‬ ‫‪206,316‬‬ ‫‪117,123‬‬ ‫‪71,860‬‬ ‫‪439,365‬‬ ‫‪25,038‬‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪65,930‬‬ ‫‪2734‬‬ ‫‪116,958‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪169,881‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪75,264‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪114,483‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪72,310‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪2,792,417‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪3605‬‬ ‫‪106,751‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪27,200‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪940,852‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪16,677‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪2239‬‬ ‫‪977,686‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪944,667‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪481,903‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪5,637‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪822,405‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪2663‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪751,129‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪1,661,327‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪842,972‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4784‬‬ ‫‪802,853‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪734,388‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪669,930‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪449,015‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪2959‬‬ ‫‪344,021‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪90,307‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪257,602‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪397,652‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪288,704‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪75,246‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪83,107‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪34,623‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪62,005‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪31,406‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪6234‬‬ ‫‪94,355‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪35,515‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪23,200‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2,660‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪858,459‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪156,123‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪3052‬‬ ‫‪206,746‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪6955‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫‪721681‬‬ ‫صنایعبانک‬ ‫پست‬ ‫ایران سهند‬ ‫الستیکی‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫پالسکوکار‬ ‫موسسات اعتباری ‪51,757‬‬ ‫بانکها و ‪-0.87‬‬ ‫‪51,135,392‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪22,454‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪38,510‬‬ ‫‪0.24‬پالستیک‬ ‫الستیک و‬ ‫‪4,676,564‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪96,342‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪723405‬‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪4,396,715‬‬ ‫‪221,914‬‬ ‫‪4,012‬‬ ‫‪110,109‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪3086‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪2,569,019‬‬ ‫‪40,437‬‬ ‫‪614111137‬‬ ‫‪543159556‬‬ ‫‪197831433‬‬ ‫‪389864426‬‬ ‫‪61783736‬‬ ‫‪2268221573‬‬ ‫‪37345878‬‬ ‫‪2858230483‬‬ ‫‪1416720412‬‬ ‫‪886525816‬‬ ‫‪10521890‬‬ ‫‪2190329320‬‬ ‫‪16438800‬‬ ‫‪1723477365‬‬ ‫‪5615040‬‬ ‫‪1973597832‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪4032470762‬‬ ‫‪672507031‬‬ ‫‪950701247‬‬ ‫‪536324995‬‬ ‫‪1328412729‬‬ ‫‪417253800‬‬ ‫‪551327920‬‬ ‫‪327008947‬‬ ‫‪596713225‬‬ ‫‪260316310‬‬ ‫‪239164354‬‬ ‫‪178020975‬‬ ‫‪35901420‬‬ ‫‪47716952‬‬ ‫‪73941901‬‬ ‫‪201688600‬‬ ‫‪135383433‬‬ ‫‪86871126‬‬ ‫‪48419000‬‬ ‫‪8044860‬‬ ‫‪6033350‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪885476133‬‬ ‫‪476111182‬‬ ‫‪445997495‬‬ ‫‪85134151‬‬ ‫‪46950347788‬‬ ‫‪152457677‬‬ ‫‪27791953299‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3316‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪6412916496‬‬ ‫‪435309361‬‬ ‫‪10393173770‬‬ ‫‪253490790‬‬ ‫‪2902300648‬‬ ‫‪260622939‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4783458635‬‬ ‫‪120097890‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3842316079‬‬ ‫‪8528400‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1358323548‬‬ ‫‪7672980‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایران‬ ‫کمباین سازی‬ ‫مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪827‬‬ ‫‪719832‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪6,567,987‬‬ ‫‪1,887‬‬ ‫‪1762‬‬ ‫‪718401‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪813642455‬‬ ‫‪8701452‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40810‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5299‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3,530,285‬‬ ‫‪18707183543‬‬ ‫‪208‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪1,382,032‬‬ ‫‪3415702944‬‬ ‫‪110‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪364,749‬‬ ‫‪695784583‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫‪2557‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪30,640‬‬ ‫‪79429005‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪30240000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫‪10646‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪7,581,700‬‬ ‫‪80714790100‬‬ ‫‪165‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫‪10679‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪45,042‬‬ ‫‪481021891‬‬ ‫‪19‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪9073‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪20,247‬‬ ‫‪183692629‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمین و ساختمان نسیم‬ ‫‪10931‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪19,592‬‬ ‫‪214162800‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫‪7535‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪5,171‬‬ ‫‪38962600‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪10427‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪104270000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪2854‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪7,158,269‬‬ ‫‪20430744101‬‬ ‫‪1082‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪9384‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪343,626‬‬ ‫‪3224636394‬‬ ‫‪118‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای‬ ‫‪4838‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫‪3,370,425‬‬ ‫‪16304884628‬‬ ‫‪933‬‬ ‫ح‪ .‬پاالیش نفت تهران‬ ‫‪3696‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪3,324,471‬‬ ‫‪12285917392‬‬ ‫‪842‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2532‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪3,238,577‬‬ ‫‪8201091331‬‬ ‫‪639‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪4,284,763‬‬ ‫‪21555756581‬‬ ‫‪605‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5380‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪1,929,720‬‬ ‫‪10381250166‬‬ ‫‪565‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪8345‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪1,029,808‬‬ ‫‪8594160689‬‬ ‫‪353‬‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪7823‬‬ ‫‪-4.95‬‬ ‫‪232,629‬‬ ‫‪1819903702‬‬ ‫‪106‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪13362‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪232,474‬‬ ‫‪3106373959‬‬ ‫‪96‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪9482‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪82,221‬‬ ‫‪751976246‬‬ ‫‪81‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪11020‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪99,338‬‬ ‫‪1094688377‬‬ ‫‪55‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪18393‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪56,752‬‬ ‫‪1043853388‬‬ ‫‪40‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪17,539‬‬ ‫‪138520567‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ماشینسازی‬ ‫نیرومحرکهاذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن‬ ‫ایران‬ ‫تراکتورسازی‬ ‫مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪5429590485‬‬ ‫‪1358323548‬‬ ‫‪1368007551‬‬ ‫‪857770567‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪718984‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-4.90‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪1,083,278‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪5544538996‬‬ ‫‪813642455‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪136,234‬‬ ‫‪1404444897‬‬ ‫‪97‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪194,693‬‬ ‫‪1109435237‬‬ ‫‪76‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫ابسالتسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزی‬ ‫‪5118‬‬ ‫‪719401‬‬ ‫‪776,574‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪62‬‬ ‫پارسیان‬ ‫بانک تایر‬ ‫کویر‬ ‫‪314‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪123586330‬‬ ‫‪10067411023‬‬ ‫‪108480095‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪13615‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪721684‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪2,130,430‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0.25‬و تجهیزات‬ ‫ماشین االت‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪3461‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪71079365‬‬ ‫‪180275124‬‬ ‫‪224331444‬‬ ‫‪209985362‬‬ ‫‪144295700‬‬ ‫‪155353431‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫ایران حکمت‬ ‫بانک‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫‪972‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪224642880‬‬ ‫‪1691628091‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫صنعتی بارز‬ ‫گروه‬ ‫‪157,425‬‬ ‫‪41,253‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪924000‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫اهن طبس‬ ‫ذوبنگین‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫اصفهان‬ ‫سهامی‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫اساسی‬ ‫فلزات‬ ‫‪40,520‬‬ ‫‪138520567‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪780596268‬‬ ‫‪422863445‬‬ ‫‪3,487,976‬‬ ‫‪16,315‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5544‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫زغال سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری‬ ‫سپاهان‬ ‫نفت‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪635415815‬‬ ‫‪1043853388‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3922422848‬‬ ‫‪53937390‬‬ ‫‪899448611‬‬ ‫‪917642‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪51‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4959‬‬ ‫‪10289‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‪-0.10‬‬ ‫‪17,539‬‬ ‫تعداد ‪81‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫‪1094688377‬‬ ‫‪7,273,818‬‬ ‫‪219,970‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪4,287‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪8811‬‬ ‫‪18393‬‬ ‫‪72,203‬‬ ‫‪56,752‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪7019098933‬‬ ‫‪857591998‬‬ ‫‪857770567‬‬ ‫‪39809840‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‪99,338‬‬ ‫‪ 11020‬ابزارپزشکی‪-1.99 ،‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪3842316079‬‬ ‫‪74237035‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪3028‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪119‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪4783458635‬‬ ‫‪258702804‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,887‬‬ ‫‪1,847‬‬ ‫‪9482‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪82,221‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪751976246‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪382‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,487,976‬‬ ‫‪11,536‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪13362‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪232,474‬‬ ‫‪3106373959‬‬ ‫‪96‬‬ ‫بانک‬ ‫دی تهران‬ ‫درخشان‬ ‫‪3922422848‬‬ ‫‪34215680‬‬ ‫‪2,130,430‬‬ ‫‪23,505‬‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪7823‬‬ ‫‪-4.95‬‬ ‫‪232,629‬‬ ‫‪1819903702‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7,273,818‬‬ ‫‪113,492‬‬ ‫‪2,569,019‬‬ ‫‪155,163‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪8345‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪1,029,808‬‬ ‫‪8594160689‬‬ ‫‪353‬‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز تایر‬ ‫ایران‬ ‫‪7019098933‬‬ ‫‪383538876‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪3212‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪38,510‬‬ ‫‪314,216‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪5380‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪1,929,720‬‬ ‫‪10381250166‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪4,284,763‬‬ ‫‪21555756581‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪500,028‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪1136100667‬‬ ‫‪899448611‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪27365‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪34,427‬‬ ‫‪999323297‬‬ ‫‪50‬‬ ‫سرما افرین‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪285,624‬‬ ‫‪539810958‬‬ ‫‪47‬‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫‪2813‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪201,111‬‬ ‫‪557490192‬‬ ‫‪35‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪64,674‬‬ ‫‪147620386‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ح ‪ .‬سرما افرین‬ ‫‪844‬‬ ‫‪-7.86‬‬ ‫‪6,503‬‬ ‫‪5489520‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پمپ سازی ایران‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪14503000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ماشین االت و دستگاههای برقی‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1,424,536‬‬ ‫‪1935683244‬‬ ‫‪192‬‬ ‫صنایعجوشکابیزد‬ ‫‪9049‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪72,704‬‬ ‫‪657927312‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪7663‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪67,175‬‬ ‫‪500669296‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪5972‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪36,738‬‬ ‫‪217572478‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نیروترانس‬ ‫‪4126‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪17,326‬‬ ‫‪71499567‬‬ ‫‪15‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫‪13937615‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محصوالت چوبی‬ ‫فیبر ایران‬ ‫‪2854‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪42,370‬‬ ‫‪116333230‬‬ ‫‪13‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪7,367,179‬‬ ‫‪11868032941‬‬ ‫‪630‬‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪3,350,570‬‬ ‫‪6911487138‬‬ ‫‪603‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین‬ ‫‪2424‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪1,992,950‬‬ ‫‪4785393358‬‬ ‫‪422‬‬ ‫لعابیران‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪2,187,406‬‬ ‫‪3977824203‬‬ ‫‪250‬‬ ‫سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی‬ ‫‪1654‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪1,035,881‬‬ ‫‪1713725118‬‬ ‫‪184‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪3195‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪1,032,460‬‬ ‫‪3252484404‬‬ ‫‪155‬‬ ‫پتروشیمی خارک‬ ‫‪17802‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪378,997‬‬ ‫‪6654652833‬‬ ‫‪153‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫‪3361‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪284,846‬‬ ‫‪957243188‬‬ ‫‪117‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪484,690‬‬ ‫‪1346340800‬‬ ‫‪114‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪307,113‬‬ ‫‪841305837‬‬ ‫‪102‬‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫‪4955‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪458,300‬‬ ‫‪2276750570‬‬ ‫‪86‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪19‬‬ ‫زنگ خطر برای تحصیلکرده های بیکار به صدا در امد‬ ‫راهکارهای ایجاد اشتغال و کارافرینی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬وج��ود ‪ 4‬تا ‪ 4/5‬میلیون نفر‬ ‫فارغ التحصی��ل بیکار در رش��ته های مختلف‬ ‫تحصیل��ی زنگ خط��ری اس��ت در این باره‬ ‫که س��رمایه بس��یار عظیمی داریم اما امکان‬ ‫استفاده از این س��رمایه عظیم انسانی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عبدالرضا مصری‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و ک��وروش پرند رییس س��ازمان‬ ‫ام��وزش فنی و حرفه ای به بررس��ی موضوع‬ ‫راهکاره��ای ایج��اد اش��تغال و کارافرین��ی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش عبدالرضا مصری‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره ای ک��ه هس��تیم درب��اره‬ ‫فارغ التحصیالن بیکار‪ ،‬چالش بس��یار بزرگی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی در تشریح این موضوع گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫هی��چ تعریف��ی ب��رای ج��ذب اف��رادی که‬ ‫تحصیالتی را گذرانده اند پیش بینی نکرده ایم‪.‬‬ ‫مطالعه اقتصاد ‪ 3‬کش��ور بررسی و مشخص‬ ‫شد اقتصاد ما براس��اس منفعت است یعنی‬ ‫فقط به دنبال سود هس��تیم و اقتصادی که‬ ‫بر اساس منفعت باشد مبنای ان واسطه گری‬ ‫و داللی اس��ت‪ ،‬در این اقتصاد تولید به مرور‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫مصری گف��ت‪ :‬اقتصاد ما بر مبنای س��ود‬ ‫اس��ت و وقتی بر این مبنا باش��د اگر وام هم‬ ‫بگیری��د در بخ��ش مس��کن و داللی صرف‬ ‫می شود و تولید در ان بی توجه می ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم مهارت اموزی‬ ‫یو حرفه ای‬ ‫ریی��س س��ازمان ام��وزش فن ‬ ‫کش��ور نیز در ادامه این بحث در برنامه تیتر‬ ‫امشب گفت‪ :‬در حوزه اشتغال و رفع بیکاری‬ ‫پارامترهای زیادی تاثیر گذارند که یکی از این‬ ‫پارامترها بحث اموزش های فنی و حرفه ای و‬ ‫مهارت اموزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به برنامه برای جذب بیکاران‬ ‫مص��ری افزود‪ :‬حلقه مفق��وده موضوع این‬ ‫اس��ت که انچه اینها به عنوان دانش اموخته‪،‬‬ ‫اموخته اند و ان چیزی که در بازار کار مورد‬ ‫نیاز است با هم سنخیتی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫انباشتی از افراد سواددار کم مهارت داریم؛ در‬ ‫کنار بازار کار نیاز به مهارت هم وجود دارد‪.‬‬ ‫مص��ری گف��ت‪ :‬در ح��وزه کارافرینی هم‬ ‫معتق��دم در هیچ مقطعی برنامه مش��خصی‬ ‫ب��رای جذب بی��کاران نداش��ته ایم حتی در‬ ‫زمانی که من مسئولیت داشتم زیرا برنامه ای‬ ‫وجود نداشته و براس��اس سالیق عمل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ب��ا بی��ان اینکه در‬ ‫کش��ور مطالع��ات خوب��ی در مقایس��ه با دو‬ ‫کش��ور همسایه رخ داده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫ک��وروش پرند با بیان اینک��ه اموزش های‬ ‫فنی و حرفه ای نقش بسیار موثری در ایجاد‬ ‫اش��تغال دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در ح��ال حاضر ‪700‬‬ ‫مرکز دولتی و ‪14‬هزار اموزشگاه ازاد داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ای��ن مراکز چند نوع مهارت‬ ‫اموزش داده می ش��ود و به طور کلی نزدیک‬ ‫به ‪60‬درصد اموزش های تخصصی س��ازمان‬ ‫ام��وزش فن��ی و حرفه ای منتج به اش��تغال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پرند با اش��اره به اینکه نظام های اموزشی‬ ‫دنیا با س��ه موضوع متحول می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موض��وع فناوری اطالعات‪ ،‬س�لامت و بحث‬ ‫فاینانس سه موضوعی است که باعث تحول‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت‪:‬‬ ‫ب��ا این وص��ف مش��کل فارغ التحصیالنی که‬ ‫مطرح می کنند فقط مشکل کشور ما نیست‬ ‫و سایر کشورها هم این مشکل را دارند البته‬ ‫با نرخ های متفاوت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از هر صد مردی که در کشور ما‬ ‫فارغ التحصیل هستند ‪ 12‬و اندی نفر بیکارند‬ ‫و در مقاب��ل از هر صد زن فارغ التحصیل ‪33‬‬ ‫نفر بیکار هستند‪.‬‬ ‫پرند با بیان اینکه س��ازمان فنی و حرفه ای‬ ‫طرح��ی را با عنوان ارتقای شایس��تگی های‬ ‫حرف��ه ای دانش��جویان و دانش اموخت��گان‬ ‫کش��ور با رویکرد رفع نیاز ب��ازار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارهای عملیاتی این طرح انجام شده و این‬ ‫امادگ��ی وجود دارد که در این کار به مراجع‬ ‫ذی ربط کمک کنیم البته به طور قطع با این‬ ‫طرح رویکرد و مش��کل فارغ التحصیالن رفع‬ ‫نخواهد شد زیرا به طور مثال در رفع مشکل‬ ‫کش��اورزی باید سیستم کش��اورزی هایتک‬ ‫داشته باشیم تا بتوانیم از فارغ التحصیالن ان‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹باید از تولید حمایت شود‬ ‫عبدالرض��ا مصری در ادامه بح��ث با بیان‬ ‫اینکه ب��رای رفع موانع تولید قوانین بس��یار‬ ‫خوبی در مجل��س داریم که ماه ها درباره ان‬ ‫کار شده و به تصویب هم رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سعی کرده ایم در این قوانین بسیاری از موانع‬ ‫بر س��ر تولید را که در کشور وجود دارد رفع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بی��ش از ‪ 85‬درصد‬ ‫واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی که‬ ‫ظرفیت تولید در س��ه شیفت را دارند‪ ،‬با یک‬ ‫ش��یفت کار می کنند و یا هفته ای یک یا دو‬ ‫روز فعالیت دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫که حدود ‪45‬درصد انه��ا نیز به کل تعطیل‬ ‫هس��تند و امکان اس��تفاده از ظرفیت تولید‬ ‫وجود ندارد که بیش��تر به علت بی توجهی به‬ ‫امر تولید است‪.‬‬ ‫مص��ری اف��زود‪ :‬برای رفع موان��ع تولید به‬ ‫کمک کارافرینان امده ایم تا قوانین دس��ت‬ ‫و پاگیر را مرتف��ع کنیم که البته اصلی ترین‬ ‫مانع ک��ه نظام بانک��داری اس��ت هنوز حل‬ ‫نشده و تولید کننده ما درباره نظام بانکداری‬ ‫با مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت و تا زمانی‬ ‫هم که نظام بانکداری کش��ور اصالح نشود‪،‬‬ ‫موفقیت طرح با اما و اگر همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح نظام بانکی‬ ‫وی گف��ت‪ :‬معتق��دم هی��چ ش��عبه بانکی‬ ‫گش��وده نمی ش��ود مگ��ر اینکه چن��د واحد‬ ‫تولیدی بس��ته ش��ود یا از اس��اس به وجود‬ ‫نمی اید و این رویش قارچ گونه بانک ها نشان‬ ‫از این دارد که س��ود و پول در تولید نیست‬ ‫بلکه در بانکداری است‪.‬‬ ‫مصری افزود‪ :‬نظام بانکی ما ناخواس��ته به‬ ‫سمتی سوق داده می ش��ود که در ان تولید‬ ‫مغفول مانده اس��ت و تا تولید در این کشور‬ ‫درست نشود موضوع اشتغال حل نمی شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬کار طرح رف��ع موانع تولید در‬ ‫مجلس تمام شده است و فکر می کنم تا ‪10‬‬ ‫الی ‪ 15‬روز دیگر ابالغ شود‪.‬‬ ‫پرند در ادامه بحث به طرح های س��ازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ط��رح توانمندس��ازی و اموزش های مهارت‬ ‫روس��تاییان‪ ،‬عش��ایر و مناط��ق م��رزی بعد‬ ‫از م��اه مب��ارک رمضان به ص��ورت جدی در‬ ‫کش��ور عمل خواهد ش��د‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای افزود‪ :‬این طرح که با‬ ‫رویکرد اش��تغال پایدار است ‪ 8‬مرحله دارد و‬ ‫تفکر اصلی ان روی اموزش های س��یار است‬ ‫یعنی در مناطق روستایی و عشایر به همراه‬ ‫سازمان های مربوط حضور خواهیم داشت و‬ ‫البته ‪130‬میلیارد اعتباری که برای ان دیده‬ ‫ش��ده چنانچه در اختیار قرار گیرد به راحتی‬ ‫می توان در کشور ان را پیاده سازی کرد‪.‬‬ ‫پرند گف��ت‪ :‬هم اکنون برای این طرح چند‬ ‫اس��تان انتخاب و برنامه ها و نیازسنجی های‬ ‫مربوط به ان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ط��رح ارتقای شایس��تگی‬ ‫حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ 94‬به هزار اپلیکیشن نویس‬ ‫نی��از داری��م و با ب��راوردی که داش��تیم‬ ‫به راحت��ی می توانیم ب��ا اموزش های الزم‬ ‫مهارت��ی‪ ،‬نیروه��ای کار را ایجاد کنیم تا‬ ‫از طری��ق دورکاری بتوانن��د برای س��ایر‬ ‫کش��ورها کار کنن��د؛ کاری که هم اکنون‬ ‫در هند در ح��وزه فناوری اطالعات انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یو حرف��ه ای افزود‪:‬‬ ‫رییس س��ازمان فن ‬ ‫البته در جلس��اتی که ب��ا معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری رییس جمهور داش��تیم به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که چند مرک��ز نواوری‬ ‫در سازمان اموزش فنی و حرفه ای ایجاد‬ ‫کنیم تا ای��ده افراد نخبه جامعه را تبدیل‬ ‫به محصول و س��پس ان را تجاری سازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کارمزدهای قدیمی که به تازگی دریافت می شود‬ ‫هن��وز یک ماه از ماجرای کس��ر کارمزد‬ ‫ارس��ال پیامک از حس��اب مشتریان بانک‬ ‫مل��ی نگذش��ته اس��ت که خبر می رس��د‬ ‫برخی بانک ها مراجعه کنندگان به ش��عب‬ ‫را ب��ا کارمزدهای جدید ش��وکه می کنند؛‬ ‫کارمزدهایی مانند کارمزد برداش��ت وجه‬ ‫از حساب!‬ ‫در هفته ه��ای اخیر متصدی��ان باجه در‬ ‫برخ��ی بانک ه��ا از مراجعه کنندگان که از‬ ‫حس��اب خود برداش��ت کرده اند‪ ،‬کارمزد‬ ‫مطالب��ه می کنند‪ .‬به گفت��ه عده ای از این‬ ‫مشتریان‪ ،‬ارقامی بین ‪ 600‬تا ‪ 700‬تومان‬ ‫به عن��وان کارمزد برداش��ت وجه توس��ط‬ ‫کارمندان شعبه بانک از انها دریافت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬در برخی موارد نیز‬ ‫که دریافت این کارمزد با اعتراض مشتری‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ ،‬مسئوالن ش��عبه با‬ ‫نش��ان دادن بخشنامه بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرده اند که بانک ها براساس دستورالعمل‬ ‫بان��ک مرکزی در صورتی که مش��تری از‬ ‫ش��عبه ای غیر از شعبه ای که در ان افتتاح‬ ‫حس��اب کرده است‪ ،‬پول برداشت کند‪ ،‬از‬ ‫او کارمزد دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬بنا بر این بخش��نامه‬ ‫اگر دارنده حس��اب به هر شعبه ای غیر از‬ ‫ش��عبه ای که در ان افتتاح حس��اب کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مراجعه کند و از حسابش برداشت‬ ‫کند بانک مجاز اس��ت از مشتری تا ‪600‬‬ ‫تومان کارمزد دریافت کند‪.‬‬ ‫اگرچه بس��یاری از بانک ها از این مجوز‬ ‫بانک مرکزی که در س��ال ‪ 91‬صادر شده‬ ‫است‪ ،‬استفاده نکرده و بابت برداشت وجه‬ ‫کارمزد دریافت نمی کنن��د‪ ،‬ولی به تازگی‬ ‫شاهد تغییر رویه برخی بانک ها و دریافت‬ ‫این کارمزد هستیم‪.‬‬ ‫بخش��نامه مورد اس��تناد برای دریافت‬ ‫کارمزد در واقع دس��تورالعملی اس��ت که‬ ‫بان��ک مرک��زی ‪ 5‬تیرماه س��ال ‪ 91‬یعنی‬ ‫‪ 3‬س��ال قبل ان را ابالغ ک��رده و طی ان‬ ‫کارمزد تمامی خدمات بانکی را اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخشی از این بخشنامه امده است‪:‬‬ ‫«‪ .....‬نرخ های مندرج در جدول پیوست‬ ‫که از تاری��خ ‪ 91/4/31‬قابل اجرا اس��ت‪،‬‬ ‫حداکثر نرخ های قابل وصول برای خدمات‬ ‫بانک��ی بوده و ان بانک‪/‬موسس��ه اعتباری‬ ‫مجاز اس��ت ب��ه منظ��ور رقابت با س��ایر‬ ‫بانک ها یا موسسات اعتباری‪ ،‬حداقل های‬ ‫تعیین ش��ده را کاه��ش داده و نرخ ه��ای‬ ‫کارمزد کمتری را اعمال کند‪.»...‬‬ ‫به گ��زارش خبرانالین‪ ،‬بان��ک مرکزی‬ ‫در عی��ن اینکه نرخ کارمزد خدمات بانکی‬ ‫را تعیی��ن کرده‪ ،‬دریاف��ت ان را به اختیار‬ ‫بانک ها گذاشته است؛ اختیاری که نتیجه‬ ‫ان صفر شدن کارمزد در مورد بسیاری از‬ ‫خدمات ب��ود‪ ،‬ان هم به بهان��ه رقابت‪ .‬در‬ ‫س��ال های اخیر اما ب��ا افزایش هزینه های‬ ‫بانک ه��ا در ح��وزه خدم��ات پرداخ��ت‬ ‫الکترونیکی و ادامه رویه نادرست دریافت‬ ‫نکردن کارمزد بابت ای��ن خدمات‪ ،‬برخی‬ ‫بانک ها به روش ه��ای دیگری برای تامین‬ ‫ای��ن هزینه ها متوس��ل ش��ده اند‪ ،‬برخی‬ ‫کارمزد پیامک را از حس��اب مشتریانشان‬ ‫برمی دارند و برخی نیز به فکر اخذ کارمزد‬ ‫دریافت وجه حضوری افتاده اند!‬ ‫براس��اس دس��تورالعمل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بان��ک می توان��د از مش��تری در ص��ورت‬ ‫برداش��ت وجه از حس��اب خود به غیر از‬ ‫ش��عبه ای که در ان افتتاح حس��اب کرده‬ ‫است‪600 ،‬تومان کارمزد دریافت کند‪.‬‬ ‫این دستورالعمل در حالی از سوی بانک‬ ‫مرکزی صادر شده است که درحال حاضر‬ ‫برداش��ت وجه از دس��تگاه های خودپرداز‬ ‫حت��ی به صورت ش��تابی‪ ،‬ب��دون دریافت‬ ‫کارمزد انجام می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر این پرس��ش نیز مطرح‬ ‫اس��ت که اگر کارمزد برداش��ت وجه بابت‬ ‫تامین بخشی از عملیات بانکی است‪ ،‬چرا‬ ‫بابت واری��ز وجه کارمزدی تعیین نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که هزینه عملیات در هر‬ ‫دو صورت یکی است؟!‬ ‫این پرس��ش البته به معنای تش��ویق و‬ ‫ترغیب بانک ها برای دریافت کارمزد بابت‬ ‫واریز وجه نیس��ت‪ ،‬بلک��ه از ان رو مطرح‬ ‫می ش��ود که بانک مرک��زی مبنای تعیین‬ ‫این کارمزدها را برای جامعه تشریح کند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر این اس��ت که متاسفانه‬ ‫هیچ اق��دام موث��ری برای اطالع رس��انی‬ ‫در م��ورد ای��ن کارمزدها از س��وی بانک‬ ‫مرک��زی و بانک ها انجام نش��ده اس��ت و‬ ‫تقریبا هیچ کدام از مشتریان بانک ها از این‬ ‫کارمزدها و رقم تعیین ش��ده توسط بانک‬ ‫مرکزی اطالعی ندارند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫تسهیالت به شرط سپرده گذاری‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫مدیرعامل بانک ملت با بیان‬ ‫اینک��ه پرداخت تس��هیالت به‬ ‫ش��رط س��پرده گذاری خالف‬ ‫قانون است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رییس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی در یکی از‬ ‫جلسات تاکید کرد که پرداخت‬ ‫تسهیالت به شرط سپرده گذاری خالف قانون است و‬ ‫بانک ها نباید این کار را انجام بدهند‪.‬‬ ‫عل��ی رس��تگار افزود‪ :‬ب��ه عن��وان مدیرعامل بانک‬ ‫ملت اعالم می کنم بانک ملت تس��هیالت را به ش��رط‬ ‫س��پرده گذاری پرداخت نمی کند زیرا سپرده گذاری و‬ ‫تسهیالت ‪2‬مقوله متفاوت است‪ .‬وی با اشاره به سطح‬ ‫مطالبات معوق این بانک گفت‪ :‬با وجود اینکه نس��بت‬ ‫مطالب��ات معوق ب��ه کل منابع در کل ش��بکه بانکی‬ ‫‪ 12‬درصد اس��ت‪ ،‬این نس��بت در بان��ک ملت ‪ 7‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشاره به منابع ‪ 101‬هزار میلیارد تومانی بانک‬ ‫مل��ت اظهار کرد‪ :‬این رقم معادل ‪ 24‬درصد منابع کل‬ ‫نظام بانکی و ‪ 12‬درصد نقدینگی اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫در دستور کار بانک رفاه‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رف��اه‬ ‫کارگران گفت‪ :‬ب��رای افزایش‬ ‫س��وداوری بانک‪ ،‬باید به سوی‬ ‫کاهش هزینه ه��ا گام برداریم‪.‬‬ ‫علی صدقی با بیان این مطلب‬ ‫و با بیان اینکه صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها و کاهش هزینه های سربار باید در دستور کار‬ ‫ق��رار گیرد بر رعایت نظم و اراس��تگی در تمامی امور‬ ‫و چیدمان داخلی مناس��ب شعب تاکیدکرده و گفت‪:‬‬ ‫بنگاه های مالی بای��د در تمامی امور خود نظم را جزو‬ ‫اولویت های اصلی قرار دهند‪.‬‬ ‫وی بر بهبود ش��بکه شعب بانک تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫بان��ک رفاه کارگران بای��د در مناطق مهم و با ظرفیت‬ ‫شهرها نیز حضور فعال داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید در تمامی ش��هرها جابه جایی ش��عب‬ ‫ناکارام��د و انتق��ال ان ب��ه مناط��ق ب��ا ظرفی��ت در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬صدقی در ادامه س��خنان خود‬ ‫تعامل قوی با س��ازمان تامین اجتماعی و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه را خواس��تار ش��د و گفت‪ :‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و ش��رکت های زیرمجموعه ان یک ظرفیت‬ ‫فوق العاده برای بانک رفاه اس��ت و باید به نحو مطلوب‬ ‫از ان بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫مشارکت بانک ملی‬ ‫درطرح های عام المنفعه‬ ‫بانک ملی ایران برای مسئولیت اجتماعی‬ ‫خ��ود و گس��ترش مش��ارکت خ��ود در‬ ‫طرح های عام المنفعه ت��ا پایان خردادماه‬ ‫ج��اری افزون بر ‪ ۲۰۷‬میلیارد ری��ال در امور فرهنگی‪،‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬ورزشی و‪ ...‬مشارکت مالی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن مبالغ در مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته از‬ ‫محل س��هم ‪ ۵‬درصد از ‪ ۲‬درصد بودجه قرعه کش��ی‬ ‫جوای��ز حس��اب های قرض الحس��نه پس ان��داز بانک‬ ‫ملی ایران پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس مبالغ‬ ‫یادش��ده در ‪ ۵۷‬طرح انجام ش��ده یا در دس��ت اقدام‬ ‫نظیر مدرسه س��ازی‪ ،‬کمک به س��اخت بیمارس��تان‪،‬‬ ‫مساجد‪ ،‬مصال‪ ،‬نمازخانه‪ ،‬بقاع متبرکه‪ ،‬درمانگاه‪ ،‬مرکز‬ ‫نگهداری ایتام و کودکان بی سرپرس��ت‪ ،‬حمایت مالی‬ ‫از دانش اموزان نخبه یتیم‪ ،‬تجهیز کتابخانه‪ ،‬خریداری‬ ‫و اهدای چند دس��تگاه امبوالن��س و ازادی زندانیان‬ ‫جرایم مالی غیرعمد ناشی از دیه تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫از مجم��وع ‪ ۵۷‬ط��رح گفته ش��ده‪ ۲۹ ،‬طرح به امر‬ ‫مقدس مدرسه س��ازی در مناطق محروم کشور تعلق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ارمان ایرانیان‬ ‫مجوز پذیر ه نویسی گرفت‬ ‫بانک مرک��زی برگ��زاری مجمع عمومی‬ ‫موسس موسسه اعتباری ارمان ایرانیان را‬ ‫بالمانع اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬بانک مرکزی در ارس��ال نامه ای‬ ‫خطاب ب��ه نمایندگان متقاضیان تاس��یس موسس��ه‬ ‫اعتب��اری پیش��نهادی ارم��ان ایرانی��ان اع�لام کرد‪:‬‬ ‫«احتراماً با اشاره به نامه شماره ‪ 121.312866‬مورخ‬ ‫‪ 1394/04/01‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر‬ ‫اعالم پذیره نویسان جدید موسسه اعتباری پیشنهادی‬ ‫ارم��ان ایرانی��ان به این وس��یله به اطالع می رس��اند‬ ‫برگ��زاری مجمع عمومی موس��س موسس��ه اعتباری‬ ‫ارمان ایرانیان (سهامی عام‪-‬درشرف تاسیس)‪ ،‬از نظر‬ ‫این بانک بالمانع است‪.‬‬ ‫اخبار شرکت ها‬ ‫انتشار پرتفوی یک ماهه‬ ‫«ثمسکن»‬ ‫شرکت گروه س��رمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری‬ ‫مس��کن) در دوره یک ماه منتهی ب��ه ‪ ۳۱‬خرداد ماه ‪۹۴‬‬ ‫هم خریدار و هم فروش��نده بود‪ .‬این ش��رکت با انتش��ار‬ ‫صورت وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک‬ ‫ماه منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد‪ ۹۴‬اعالم کرد که در ابتدای دوره‬ ‫یادش��ده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای‬ ‫تمام ش��ده یک هزار و ‪۱۴۷‬میلیارد و ‪۲۴۹‬میلیون ریال‬ ‫و ارزش ب��ازار ‪3‬هزار و ‪۱۷۴‬میلیارد و ‪۷۸‬میلیون ریال در‬ ‫سبد سهام خود داش��ت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در‬ ‫خرداد س��ال جاری با کاهش یک میلیارد و ‪۵۱۹‬میلیون‬ ‫ری��ال به یک ه��زار و ‪۱۴۵‬میلی��ارد و ‪۷۳۰‬میلیون ریال‬ ‫رس��ید در حالی که ارزش بازار ان با کاهش ‪۳۹۳‬میلیارد‬ ‫و ‪۳۸۸‬میلی��ون ریال مع��ادل ‪2‬ه��زار و ‪۷۸۰‬میلیارد و‬ ‫‪۶۹۰‬میلیون ریال محاسبه ش��د‪« .‬ثمسکن» در خرداد‬ ‫س��ال جاری ب��ا فروش تعدادی از س��هام چند ش��رکت‬ ‫بورس��ی با بهای تمام شده ‪2‬میلیارد و ‪ ۱۲‬میلیون ریال و‬ ‫مبلغ ‪۶‬میلیارد و ‪ ۵۳۳‬میلی��ون ریال معادل ‪4‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۲۱‬میلیون ریال سود کسب کرد در حالی که در همین‬ ‫دوره تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را با بهای‬ ‫تمام شده ‪۴۹۳‬میلیون ریال خریداری کرد‪.‬‬ ‫ «کروی»‬ ‫در خرداد ماه فقط خریدار بود‬ ‫شرکت گروه توسعه معادن روی ایران در دوره یک ماه‬ ‫منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۹۴‬فقط خریدار بود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت با انتش��ار ص��ورت وضعی��ت پرتفوی‬ ‫سرمایه گذاری ها در دوره یک ماه منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد‪۹۴‬‬ ‫اعالم کرد که در ابتدای دوره یاد ش��ده تعدادی از سهام‬ ‫چند ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام ش��ده یک هزار و‬ ‫‪۹۸۶‬میلی��ارد و ‪۶۵۴‬میلیون ری��ال و ارزش بازار ‪3‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۹‬میلیارد و ‪۸۹‬میلیون ریال در س��بد س��هام خود‬ ‫داشت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در خرداد سال جاری‬ ‫با افزایش ‪۱۵‬میلی��ارد و ‪۳۲‬میلیون ریال به مبلغ ‪2‬هزار‬ ‫و یک میلی��ارد و ‪۶۸۶‬میلیون ریال رس��ید‪ .‬در حالی که‬ ‫ارزش ب��ازار ان ب��ا کاهش ‪۶۹۱‬میلی��ارد و ‪۹۴۲‬میلیون‬ ‫ریال معادل ‪2‬ه��زار و ‪ ۸۱۷‬میلیارد و ‪۱۴۷‬میلیون ریال‬ ‫محاسبه شد‪« .‬کروی» در خرداد سال جاری سهام هیچ‬ ‫شرکت بورسی را واگذار نکرد در حالی که در همین دوره‬ ‫تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد و ‪ ۳۲‬میلیون ریال خریداری کرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫ساماندهی بازار‪ ،‬با راه اندازی بورس ارز‬ ‫عمی شود‬ ‫هزارانمیلیاردسرمایهازچهاررا هاستانبولجم ‬ ‫مهدیار سنایی‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬تشدید نوسان در بازار ارز در اوایل‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬زمزمه های تشکیل بورس ارز را بر سر زبان ها انداخت‪ .‬اما‬ ‫دول�ت دهم با این ادعا که راه اندازی بورس ارز در ش�رایط تحریم‬ ‫کار درستی نیست و باعث افزایش تقاضا و قیمت می شود‪ ،‬ان را به‬ ‫باد فراموش�ی سپرد‪ .‬این درحالی است که رییس سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار بار دیگر از راه اندازی بورس ارز خبر می دهد‪ .‬به گفته‬ ‫محمد فطانت‪ ،‬اوراق اتی مش�تقه ارزی نیز طراحی ش�ده و نکات‬ ‫نگاهی بر پرتفوی یک ماه‬ ‫«توشه»‬ ‫شرکت سرمایه گذاری پارس توش��ه در دوره یک ماه‬ ‫منته��ی ب��ه ‪ ۳۱‬خ��رداد ‪ ۹۴‬از بابت واگ��ذاری تعدادی‬ ‫از س��هام چند ش��رکت بورس��ی مع��ادل یک میلیارد و‬ ‫‪۳۴‬میلیون ریال سود محاسبه کرد‪ .‬این شرکت با انتشار‬ ‫صورت وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک‬ ‫ماه منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۹۴‬اعالم کرد که در ابتدای دوره‬ ‫یادش��ده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای‬ ‫تمام ش��ده ‪۵۹۷‬میلی��ارد و ‪ ۱۸۳‬میلی��ون ریال و ارزش‬ ‫ب��ازار ‪2‬هزار و ‪۱۹۲‬میلیارد و ‪ ۹۳‬میلیون ریال در س��بد‬ ‫سهام خود داشت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در خرداد‬ ‫س��ال جاری با افزایش ‪3‬میلیارد و ‪ ۹۸۱‬میلیون ریال به‬ ‫‪۶۰۱‬میلیارد و ‪۱۶۴‬میلیون ریال رس��ید و ارزش بازار ان‬ ‫نی��ز با کاه��ش ‪۶۳‬میلیارد و ‪ ۱۳۱‬میلی��ون ریال معادل‬ ‫‪2‬هزار و ‪۱۲۸‬میلیارد و ‪۹۶۲‬میلیون ریال محاس��به شد‪.‬‬ ‫این شرکت در دوره یادشده تعدادی از سهام چند شرکت‬ ‫بورسی را با بهای تمام شده ‪2‬میلیارد و ‪۵۳۲‬میلیون ریال‬ ‫و ب��ا مبلغ ‪3‬میلی��ارد و ‪ ۵۶۶‬میلیون ریال واگذار کرد و از‬ ‫این بابت مع��ادل یک میلیارد و ‪۳۴‬میلیون ریال س��ود‬ ‫شناس��ایی کرد‪ .‬همچنین این ش��رکت در همین دوره‬ ‫تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده‬ ‫‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۵۱۳‬میلیون ریال خریداری کرد‪.‬‬ ‫اصلی ان مورد بررس�ی قرار گرفته و امکان انتش�ار ان نیز فراهم‬ ‫شده است تا به این صورت با انتشار انها‪ ،‬از ظرفیت بازار در جهت‬ ‫ارامش و اطمینان دهی به صاحبان صنایع گام برداشته شود‪.‬‬ ‫برخ�ی از کارشناس�ان معتقدن�د راه ان�دازی ب�ورس در جای�ی‬ ‫امکان پذیر اس�ت که عرضه کنن�ده و تقاضاکنن�ده وزن کوچکی‬ ‫نداش�ته باش�ند‪ .‬اما زمانی که بیش از ‪۸۰‬درصد ارز را دولت تامین‬ ‫می کن�د‪ ،‬ب�ورس ارز کارایی چندانی ندارد‪ .‬از س�وی دیگر اگر در‬ ‫ش�رایط تورمی بورس ارز راه اندازی ش�ود‪ ،‬مردم سپرده های خود‬ ‫را از بانک ها برمی دارند و ارز می خرند و س�پرده ها به س�مت بازار‬ ‫ارز س�رازیر می شوند که این به معنای افزایش قیمت ارز و کاهش‬ ‫قیمت پول ملی اس�ت‪ .‬ام�ا در مقابل برخی دیگر از کارشناس�ان‬ ‫عقی�ده دارند که اگ�ر بورس ارز پیش از این راه اندازی ش�ده بود‪،‬‬ ‫عرضه ارز از س�ر چهارراه ها جمع می شد و هزاران میلیارد تومان‬ ‫سرمایه به جیب دالالن نمی رفت‪.‬‬ ‫هس��ته ای پیشرو هستند البته همه صنایع‬ ‫بورسی وضعیت بهتری را پیدا می کنند و از‬ ‫این کف های قیمتی که هم اکنون شاهد ان‬ ‫هس��تیم که در مورد بسیاری از شرکت ها‬ ‫ارزش ب��ازار انها به زی��ر ارزش جایگزینی‬ ‫رسیده عبور می کنند و به ارزش های واقعی‬ ‫خود نزدیک می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه درب��اره ضرورت‬ ‫راه اندازی بورس ارز گفت‪ :‬بورس ارز به طور‬ ‫قطع اقدام خوبی است‪ .‬به طور کلی کارکرد‬ ‫بورس ها ایجاد ش��فافیت‪ ،‬کش��ف قیمت و‬ ‫امکان تامین مالی اس��ت و سال های پیش‬ ‫برای تحق��ق همین اهداف ش��اهد تدوین‬ ‫دس��تورالعمل بورس ارز در سازمان بورس‬ ‫بودی��م اما به دلی��ل مهیا نبودن ش��رایط‬ ‫اقتصادی راه اندازی نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف قیمت‬ ‫در این باره مدیرعامل سابق بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران معتقد اس��ت‪ ،‬بورس به مفهوم‬ ‫مدرن‪ ،‬یک بازار متش��کل اس��ت که دارای‬ ‫کارکردهای مختلفی ب��وده که یکی از انها‬ ‫کشف قیمت است‪.‬‬ ‫علی رحمان��ی درباره راه اندازی بورس ارز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بورس در مفهوم مدرن و جهانی‬ ‫بازاری اس��ت که کارکردهای مختلفی دارد‬ ‫که یکی از انها کشف قیمت و دیگری توزیع‬ ‫ریسک اس��ت که هر دو مورد در بورس ارز‬ ‫مصداق دارد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره اف��زود‪ :‬اگ��ر ب��ورس ارز‬ ‫راه اندازی شود و مشتقات ارزی و ابزارهای‬ ‫پوشش ریس��ک نیز در کنار ان ایجاد شود‬ ‫یک خال جدی که همان بازار متشکل ازاد‬ ‫ارزی است‪ ،‬رفع می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه هم اکنون‬ ‫بانک مرک��زی سیس��تم ارزی را به صورت‬ ‫تخصیص��ی ارائ��ه می ده��د‪ ،‬بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫متاس��فانه یک بازار ازاد در این باره نداریم‬ ‫اگرچه برخی استدالل می کنند چون دولت‬ ‫عرضه کننده اصلی است نیازی به بورس ارز‬ ‫نیست اما باید گفت که برای ارتقای اهداف‬ ‫پتروش��یمی و حجم صادرات غیرنفتی که‬ ‫افزایش یافته اس��ت نیاز به بازار منسجم و‬ ‫شفاف دیده می شود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۳۷‬میلیارد ریالی‬ ‫ارزش بازار «والبر» در یک ماه‬ ‫ارزش ب��ازار ش��رکت گ��روه داروی��ی البرز(گ��روه‬ ‫س��رمایه گذاری الب��رز) در دوره یک م��اه منتهی به ‪۳۱‬‬ ‫خ��رداد‪ ۹۴‬مع��ادل ‪ ۶۳۷‬میلی��ارد و ‪۵۲۹‬میلیون ریال‬ ‫کاهش یافت‪ .‬این ش��رکت با انتش��ار ص��ورت وضعیت‬ ‫پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماه منتهی به ‪۳۱‬‬ ‫خرداد ‪ ۹۴‬اعالم کرد‪ ،‬در ابتدای دوره یاد ش��ده تعدادی‬ ‫از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴‬میلی��ارد و ‪ ۲۷۹‬میلیون ری��ال و ارزش بازار ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۹‬میلیارد و ‪ ۹۰‬میلیون ریال در س��بد س��هام خود‬ ‫داشت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در خرداد سال جاری‬ ‫با افزای��ش ‪5‬میلیارد و ‪ ۵۱۴‬میلیون ریال به مبلغ ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۹‬میلی��ارد و ‪ ۷۹۳‬میلیون ریال رس��ید‪ .‬در حالی که‬ ‫ارزش ب��ازار ان با کاهش ‪ ۶۳۷‬میلی��ارد و ‪ ۵۲۹‬میلیون‬ ‫ریال مع��ادل ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۳۱‬میلیارد و ‪ ۵۶۱‬میلیون ریال‬ ‫محاسبه شد‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬با کمک‬ ‫بازار سرمایه و بازار پول می توانیم بورس ارز‬ ‫را نیز راه اندازی کنیم تا مسائل و مشکالت‬ ‫را از پیش رو برداریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه راه اندازی ب��ورس ارز‬ ‫موجب به��م ریختن روند عرض��ه و تقاضا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در گذشته هم در سال‬ ‫‹ ‹منابع ارزی بلوکه شده‬ ‫‪ ۸۶‬ای��ن موضوع مطرح بود ک��ه راه اندازی‬ ‫بورس ارز ممکن اس��ت عرض��ه و تقاضا را‬ ‫دچار اختالل کند اما در سال ‪ ۹۱‬نشان داد‬ ‫که فقدان بورس ارز بسیار اقتصاد کشور را‬ ‫اسیب پذیر می کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در این باره توضی��ح داد‪ :‬وقتی‬ ‫ش��وک ارزی وارد سیس��تم اقتصادی ش��د‬ ‫بان��ک مرکزی نیز با تم��ام تالش های خود‬ ‫نتوانس��ت کاری از پیش ببرد و نبود بورس‬ ‫ارز به کلی احساس شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سازوکار بورس ارز‬ ‫به ترکیبات ان بستگی دارد و این ترکیبات‬ ‫عنصری تعیین کننده برای رسیدن به هدف‬ ‫اصلی تش��کیل چنین بورس��ی است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این فرصت باید ایجاد شود تا این بازار‬ ‫با سازوکار مشخص خود راه اندازی شود زیرا‬ ‫در حال حاضر در تعامالت ارزی بس��یار از‬ ‫دنیا عقب هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی ارز‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه اش��اره کرد‪ :‬اگر در‬ ‫بورس ارز به ص��ورت فراگیر صندوق ارزی‬ ‫داش��ته باش��یم که وجوه ان بر مبنای ارز‬ ‫باشد می توان از سرمایه گذاران دالر گرفت‬ ‫و ریال داد‪ .‬به این ترتیب ارز از سرمایه گذار‬ ‫گرفته می شود و در حساب گردش می کند‬ ‫ت��ا از این طریق چرخه اقتصادی به حرکت‬ ‫در بیاید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این دلیل که ب��ازار ارز‬ ‫ما نارس��ایی دارد و بخش��ی از ارز کشور از‬ ‫جریان اقتصادی کش��ور خارج ش��ده و در‬ ‫محاس��بات نیز گزارش نمی شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫به این ترتیب وقتی سرمایه داری‪ ،‬در منزل‬ ‫ارز نگ��ه می دارد در محاس��به امار کش��ور‬ ‫لحاظ نمی شود بنابراین راه اندازی بورس ارز‬ ‫از دید کالن نیز فرصت مناس��بی اس��ت تا‬ ‫اقتصاد کشور به حرکت بیفتد‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بینی ارز از طریق بورس‬ ‫ارز گف��ت‪ :‬درنهای��ت معامالت ب��ورس ارز‬ ‫سابقه ای خواهد داشت که می توان با تحلیل‬ ‫انها درباره قیمت ه��ای اتی نیز پیش بینی‬ ‫داش��ت اما در این می��ان چند بحث مطرح‬ ‫است‪ .‬یکی از مباحث کارایی اطالعات بازار‬ ‫ارز اس��ت که موجب پیش بینی و انسجام و‬ ‫ش��فافیت اطالعات معامالتی ارز می شود و‬ ‫دیگری سازوکار عملیاتی است که به تالش‬ ‫س��ازمان بورس برای ایج��اد نهادهای مالی‬ ‫از سرگیری عرضه های اولیه در بورس با روش جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس از اغ��از عرضه های اولیه‬ ‫ب��ه روش جدی��د خب��ر داد و گفت‪ :‬از ای��ن پس قرار‬ ‫اس��ت عرضه های اولیه در بازار سرمایه به طور حتم به‬ ‫روش ثبت دفتری انجام شود‪ ،‬بنابراین به زودی شاهد‬ ‫استفاده از این روش در عرضه های اولیه خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن قالیباف اصل‪ ،‬از تغییر روش‬ ‫عرضه های اولیه خبر داد و گفت‪ :‬قرار است از این پس‬ ‫عرضه های اولیه در بازار سرمایه به روش ثبت دفتری‬ ‫(‪ )Book Building‬انجام ش��ود‪ ،‬بنابراین به زودی‬ ‫ش��اهد این خواهیم بود که روش ثبت دفتری در بازار‬ ‫سرمایه قابلیت استفاده داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق برنامه قرار است که عرضه های اولیه‬ ‫به طور حتم به روش ثبت دفتری انجام شود به همین‬ ‫دلیل روند عرضه های اولیه متوقف شد تا نرم افزار این‬ ‫روش نهایی شده و مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس درباره زمان اس��تفاده از‬ ‫این روش گفت‪ :‬نرم افزار مورد نیاز از س��وی ش��رکت‬ ‫فناوری اطالعات طراحی شده و درحال حاضر جلساتی‬ ‫با س��ازمان بورس و ش��رکت فناوری در حال برگزاری‬ ‫اس��ت تا تس��ت های نهای��ی ان انجام ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫نرم افزار مورد نیاز مراحل نهایی خود را طی می کند‪.‬‬ ‫قالیباف یاداور شد‪ :‬دستورالعمل عرضه اولیه به روش‬ ‫ثبت دفتری در س��ال گذشته تهیه شده و نرم افزار ان‬ ‫امسال به وسیله شرکت فناوری تهیه شده و چک های‬ ‫نهایی ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس با بیان اینکه عرضه اولیه به‬ ‫روش ثبت دفتری مشکالت قبلی در عرضه های اولیه‬ ‫را از بین می برد‪ ،‬درباره زمان از س��رگیری عرضه های‬ ‫اولیه گفت‪ :‬بعد از اینکه اس��تفاده از روش ثبت دفتری‬ ‫نهایی ش��ود‪ ،‬روند عرضه های اولیه از طریق این روش‬ ‫اغاز ش��ده و دیگر عرضه اولیه از طری��ق حراج انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬روش ثبت دفتری‬ ‫یکی از روش های عرضه اولیه س��هم است که مزایای‬ ‫بیشتری نسبت به س��ایر روش ها دارد به طوری که در‬ ‫این روش کارگ��زاران متعهد پذیره نویس��ی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫پیرامون سهام جدید را انجام داده و سپس سفارش ها‬ ‫را قبل از تعیین قیمت عرضه از سرمایه گذاران دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬در این روش فرایند عرضه عمومی با تقاضای‬ ‫یک ش��رکت برای عمومی شدن شروع می شود و ناشر‬ ‫ای��ن فرایند را ب��ا کمک پذیره نوی��س اصلی خود که‬ ‫شرکت تامین سرمایه است‪ ،‬انجام می دهد‪.‬‬ ‫الزم در این بورس جدید وابسته است‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان اظهار کرد‪ :‬از س��ازمان‬ ‫ب��ورس به دلیل ای��ن تصمیم بجا تش��کر‬ ‫می کنم و امیدوارم بانک مرکزی نیز در این‬ ‫راس��تا همکاری های الزم را داشته باشد تا‬ ‫نگرانی ها رفع شده و بازار کارامدی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت راه اندازی‬ ‫عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه عالم��ه‬ ‫طباطبای��ی نیز معتقد اس��ت‪ ،‬گشایش��ی‬ ‫که بع��د از توافقات هس��ته ای در بیش��تر‬ ‫حوزه های اقتصادی اتفاق می افتد‪ ،‬وضعیت‬ ‫ب��ازار س��رمایه را بهبود می بخش��د و یک‬ ‫س��ود مناس��ب را در کوتاه مدت به همراه‬ ‫می اورد اما س��هامداران باید نگاه بلندمدت‬ ‫داش��ته باشند زیرا با گشایش فضا و امکان‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��رکت ها و اج��رای‬ ‫طرح های توس��عه ای س��وداوری بلندمدت‬ ‫شرکت ها تضمین می شود‪.‬‬ ‫محمدجواد سلیمی درباره صنایع پیش رو‬ ‫پس از گشایش های سیاسی گفت‪ :‬صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬بانک��داری و ای تی‬ ‫صنایع��ی هس��تند ک��ه پ��س از توافقات‬ ‫سلیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر توافق رخ‬ ‫دهد و دسترس��ی به منابع ارزی بلوکه شده‬ ‫ازاد شود زمینه تاس��یس بورس ارز ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چون عم��ده دلیلی ک��ه منجر‬ ‫ب��ه تاخی��ر در راه اندازی این بورس ش��ده‬ ‫قفل ش��دن منابع ارزی در خارج از کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره توضیح داد‪ :‬به تناس��بی‬ ‫ک��ه تقاضا در ب��ورس ایجاد می ش��ود باید‬ ‫عرضه نیز وجود داش��ته باشد و هم اکنون‬ ‫عرضه کنن��ده ارز در ب��ازار دولت اس��ت و‬ ‫پیش ش��رط این بورس باز بودن دسترسی‬ ‫دولت به منابع ارزی است که بعد از توافق‬ ‫این زمینه فراهم می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه درب��اره اهمیت‬ ‫راه اندازی بورس گف��ت‪ :‬اگر اراده ای وجود‬ ‫داش��ته باش��د که بورس ارز کارکرد واقعی‬ ‫خود را در اقتصاد داش��ته باش��د ما شاهد‬ ‫برچیده ش��دن معامله ارز از سر چهارراه ها‬ ‫خواهی��م ب��ود زی��را تامی��ن مال��ی برای‬ ‫تقاضا کننده و عرضه کننده با هزینه هایی به‬ ‫مراتب کمتر در بورس ارز تامین می ش��ود‬ ‫و دلیلی وجود ندارد از س��ر چهارراه ها یا از‬ ‫راه های داللی ارز تامین کنند‪.‬‬ ‫خانه دار شدن ‪ ۶۱۶۴‬نفر از طریق بازار سرمایه‬ ‫مدیری��ت امور ناش��ران ش��رکت س��پرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه (سمات) اعالم‬ ‫کرد‪ ۶۱۶۴ :‬نفر در معامالت هفته گذشته فرابورس‬ ‫با خرید اوراق حق تقدم تس��هیالت مسکن صاحب‬ ‫خانه شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی س��مات‪ ،‬در معامالت‬ ‫هفته گذش��ته فرابورس‪ ،‬تع��داد ‪ ۶۱۶۴‬نفر با خرید‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار و ‪ ۴۴۲‬اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن‬ ‫وارد فرایند خرید مسکن شدند‪.‬‬ ‫حجم معامالت حق تقدم تس��هیالت مسکن در‬ ‫هفته منتهی ب��ه پنجم تیرم��اه‪ ۲۷۲ ،‬هزار و ‪۶۵۳‬‬ ‫دفعه بود ک��ه در مجموع ارزش معامالت این اوراق‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن از سال ‪۸۹‬‬ ‫در شرکت فرابورس ایران انجام می شود که تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۸۵۰‬هزار نفر از طریق بازار سرمایه خانه دار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن از سال ‪۸۹‬‬ ‫در ش��رکت فرابورس ایران اغاز ش��ده که هم اکنون‬ ‫بیش از‪ ۲۰‬اوراق در این ش��رکت معامله می ش��ود‪.‬‬ ‫س��قف پرداخت تسهیالت خرید و تعمیرات مسکن‬ ‫از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت‬ ‫مسکن ‪ ۴۵۰‬میلیون ریال است که مدت بازپرداخت‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۲‬سال تعیین شده است‪.‬‬ ‫نرخ سود تسهیالت فروش اقساطی خرید مسکن‬ ‫حداکثر ‪ ۱۶‬درصد (تقس��یط تسهیالت به ‪ 3‬روش‬ ‫س��اده‪ ،‬پلکان��ی س��االنه و پلکانی دوره ای) اس��ت‬ ‫ک��ه متقاضیان اس��تفاده از ای��ن اوراق می توانند به‬ ‫شرکت های کارگزاری عضو فرابورس یا شعب بانک‬ ‫مسکن مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه‬ ‫گذشته س��قف دریافت وام خرید مسکن را افزایش‬ ‫داد اما ش��رکت فرابورس ایران اع�لام کرد که این‬ ‫مصوبه مربوط به دارندگان حساب صندوق پس انداز‬ ‫مسکن یکم بوده و در راستای کمک به رونق تولید‬ ‫در بخش مس��کن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و‬ ‫تش��ویق متقاضیان مس��کن به پس انداز به تصویب‬ ‫رس��یده و ارتباط��ی ب��ا اوراق تس��هیالت مس��کن‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نیم نگاهی به صنعت خودرو و صنایع وابسته‬ ‫چهکنیمکه ابوروغن مان‬ ‫قاطینشود؟!‬ ‫حسن فرازمند‪-‬گروه خودرو‪ :‬وقتی‬ ‫به شما می گویند اب و روغن قاطی‬ ‫کرده اید‪ ،‬عصبانی نشوید‪ ،‬این یک‬ ‫اتف�اق فن�ی اس�ت ک�ه بی دخالت‬ ‫دس�ت ش�ما و فق�ط در اث�ر س�هل انگاری و‬ ‫ندانم کاری ها و بی اطالعی شما از مسائل فنی‬ ‫موتور اتومبیل رخ داده است‪.‬‬ ‫پ�س خودت�ان را کنت�رل ک�رده و تلاش‬ ‫کنی�د‪ ،‬بفهمید ک�ه چه اتفاق�ی داخل موتور‬ ‫اتومبیل ت�ان باعث قاطی ش�دن اب و روغن‬ ‫ش�ده است‪ .‬حاال برای اینکه با چنین موضوع‬ ‫یا پدیده ای کمتر روبه رو شوید‪ ،‬دقت کنید که‬ ‫متخصصان از صدماتی که به واشر سرسیلندر‬ ‫وارد می شود و زمینه قاطی شدن اب و روغن‬ ‫را فراهم می کند‪ ،‬چه می گویند‪.‬‬ ‫نخس�تین عالئ�م قاطی ش�دن اب و روغن‬ ‫گرم�ای بی�ش از ح�د موت�ور اس�ت‪ ،‬البت�ه‬ ‫مس�ائل دیگری چون کم شدن کشش موتور‪،‬‬ ‫ج�وش کاذب در رادیاتور‪ ،‬وجود اب در س�ر‬ ‫پیس�تون ها‪ ،‬رویه روشن شدن موتور‪ ،‬بد کار‬ ‫ک�ردن موت�ور‪ ،‬خ�روج اب از اگ�زوز و رنگ‬ ‫روغن موتور (که به صورت شیری در می اید)‬ ‫از دالیل اصلی اتفاق تدریجی قاطی شدن اب‬ ‫و روغن موتور اتومبیل شماست‪ ،‬ولی یادتان‬ ‫باش�د که اگر بخار س�فید در زمس�تان ها از‬ ‫اگزوزتان خارج ش�د‪ ،‬این عالمت اب و روغن‬ ‫قاطی ش�دن نیس�ت و فقط علت ان برودت‬ ‫وظایف اصلی واشر سرسیلندر‬ ‫می گویند ازبس��ت در کوه های کانادا کشف شده و عنصری است‬ ‫که در س��اخت لنت ها و صفحه کالج و واش��ر سرسیلندر استفاده‬ ‫می ش��ود و دم��ای ذوب ان ‪1550‬درج��ه اس��ت‪ ،‬اما انواع واش��ر‬ ‫سرسیلندر کدامند؟‬ ‫‪ )1‬واشر سرسیلندر ازبستی مسی‬ ‫‪ )2‬واشر سرسیلندر الومینیومی مسی‬ ‫‪ )3‬واشر سرسیلندر فوالدی مسی‬ ‫واشر مسی یکی از بهترین نوع واشر سرسیلندری است که مقاوم‬ ‫در برابر حرارت و هم انتقال دهنده خوب حرارت اس��ت و مهمترین‬ ‫علت انتخاب واش��ر سرس��یلندر انتخاب مس در س��اختمان واشر‬ ‫سرسیلندر است که باعث انعطاف پذیری و نرمی ان می شود که در‬ ‫اب بندی ‪ 2‬قطعه سیلندر و سرسیلندر هم موثر است‪.‬‬ ‫همچنین مقوای نس��وز بین ‪ 2‬الیه مسی و فوالدی قرار می گیرد‬ ‫تا مقاومت واشر را در مقابل حرارت افزایش دهد و البته باید به این‬ ‫نکات هم دقت کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب ورق مسی و فوالدی برای این است که مقاومت واشر‬ ‫را در مقاب��ل حرارت زیادتر کند‪ ،‬چون گرم ترین قس��مت موتور تا‬ ‫حدود کمی باالتر از واشر سرسیلندر‪ ،‬یعنی محفظه انفجار و قسمت‬ ‫باالی پیستون است‪.‬‬ ‫‪ -2‬سوراخ های تعبیه ش��ده در واشر سرسیلندر‪ ،‬درست به تعداد‬ ‫سوراخ های سیلندرهای یک موتور و به اندازه قطر خارجی پیستون‬ ‫موتور است‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجرای اب و روغن نیز به طور جداگانه در سرسیلندر و هم در‬ ‫واشر سرسیلندر و هم خود بدنه سیلندر‪ ،‬روی هم منطبق هستند‪.‬‬ ‫وظیفه اصلی واشر سرسیلندر چیست؟‬ ‫‪ )1‬جلوگیری از مخلوط شدن اب و روغن ‪ )2‬جلوگیری از خروج‬ ‫کمپرس ‪ )3‬اب بندی کردن سرسیلندر به بدنه سیلندر‬ ‫یادتان باش��د که واش��رهای دچار س��وختگی یا نیم سوزی شده‬ ‫خاصیت خود را از دست می دهند‪ ،‬در نتیجه اب بندی بین سیلندر‬ ‫و سرس��یلندر از بین رفته و اب و روغن قاطی می ش��ود‪ .‬اصطالح‬ ‫«اب و روغن قاطی کردن» از اینجا ریش��ه می گیرد‪ .‬این عیب نیز‬ ‫عوارض زیادی دارد‪ .‬اب رادیاتور چرب ش��ده و ذرات روغن در ان‬ ‫دیده می شود‪ .‬اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند‪ ،‬اب رادیاتور‬ ‫کامال چرب ش��ده و حالت ش��یری رنگ به خ��ود می گیرد‪،‬‬ ‫روغنی که اب داش��ته باش��د دیگر ت��وان روغنکاری و‬ ‫روان کاری موت��ور را ن��دارد و خاصیت خ��ود را از‬ ‫دس��ت می دهد‪ .‬اینجاست که فرد باید به فکر‬ ‫تعویض واش��ر سرس��یلندر بیفتد‪ .‬قبل از‬ ‫تعویض این واش��ر‪ ،‬باید عیب خودرو‬ ‫نیز برطرف ش��ود تا دوباره این‬ ‫مش��کل پیش نیاید‪ .‬بعد از‬ ‫بازکردن سرسیلندر باید این‬ ‫واشر تعویض شود‪ .‬حال ممکن‬ ‫است به علت جداگانه ای سرسیلندر‬ ‫باز شده باشد ولی این واشر در اثر حرارت‬ ‫و فش��ار خاصیت خود را از دس��ت داده و باید‬ ‫تعویض شود‪ .‬این واش��ر باید روی سطحی صاف و‬ ‫تمیز نیز قرار بگیرد‪ .‬به همین دلیل بیش��تر تعمیرکاران‬ ‫سطح س��یلندر را با س��نگ مخصوصی تمیز کرده و صاف‬ ‫و صیقلی می کنند‪ .‬س��طح سرس��یلندر نیز جدا از این‬ ‫قاع��ده نیس��ت و درس��ت به همی��ن روش تمیز‬ ‫می ش��ود‪ .‬جن��س ای��ن واش��ر از مهم ترین‬ ‫خصوصی��ات ان اس��ت به گون��ه ای که‬ ‫بای��د بتواند گرما‪ ،‬حرارت و فش��ار‬ ‫را نی��ز به خوب��ی تحمل کند‬ ‫و تغییر حالت ندهد‪ .‬بیشتر‬ ‫تعمی��رکاران س��طح واش��ر‬ ‫را اغش��ته ب��ه چس��ب وی��ژه ای‬ ‫می کنند که این چسب در بهترشدن‬ ‫عم��ل اب بندی و دفع حرارت موتور‪ ،‬تاثیر‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬اگر بخواهیم نگاهی کلی به واشر‬ ‫سرس��یلندر بیندازیم‪ ،‬می توان گفت بزرگترین واشر‬ ‫مورد اس��تفاده در موتور اس��ت که نقش اساسی و مهمی‬ ‫را بر عهده دارد و از اس��یب دیدن س��ایر قطعات جلوگیری‬ ‫ک��رده و می توان��د در قدرت مفید موتور تاثیر بس��زایی‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫عالئم سوختن واشر سرسیلندر شما چیست؟‬ ‫وق��وع ای��ن اتفاق ها که انه��ا را به ترتیب برای ش��ما در این‬ ‫س��تون اورده ای��م‪ ،‬ممک��ن اس��ت هر ک��دام یک دلی��ل برای‬ ‫س��وختن واشر سیلندر اتومبیل شما باشد و شاید چندتای انها‬ ‫نی��ز با ه��م اتفاق افتاده باش��د‪ .‬به هر ترتیب انه��ا را به خاطر‬ ‫داش��ته باش��ید و بدانید که ممکن اس��ت موتور اتومبیل شما‬ ‫به خاطر یکی از این دالیل دچار اس��یب از جانب سرس��یلندر‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫‪-1‬کم بودن اب رادیاتور‬ ‫‪ -2‬گرفتگی مجراهای گذر اب در موتور‬ ‫‪ -3‬خنک نش��دن اب رادیاتور در اثر رسوب یا نقص فنی در‬ ‫پروانه هوا‬ ‫‪ -4‬وجود نقص فنی در ترموستات‬ ‫‪ -5‬نب��ود گردش اب در سیس��تم خنک کننده موتور به دلیل‬ ‫نقص فنی واتر پمپ‬ ‫جنس واشر سرسیلندر از الیاژ های اهن (چدن دانه ریز)‬ ‫یا الیاژ های الومینیوم است که به ‪ 2‬شکل ریخته گری یا‬ ‫تزریقی داخل قالب های ویژه س��اخته می شود و برخی از‬ ‫انها نیز دارای مواد ازبس��تی هم هس��تند و البته برخی‬ ‫از واش��ر های سرس��یلندر هم از جنس مس و پنبه نسوز‬ ‫(ازبس��ت ها) هستند که باعث می ش��وند از محل اتصال‬ ‫‪ -6‬پیچ خوردگی شیلنگ های‬ ‫ورودی و خروجی اب رادیاتور‬ ‫‪ -7‬رانندگ��ی م��داوم و‬ ‫طوالن��ی در ترافیک یا فش��ار‬ ‫زائد بر موتور در فصل گرما‬ ‫اقدامات اولیه‪:‬‬ ‫ب��ه مح��ض مش��اهده چنی��ن وضعیتی‬ ‫در موت��ور خ��ودرو در ص��ورت ام��کان از ادامه‬ ‫مس��یر خ��ودداری و ماش��ین را به وس��یله بکس��ل‬ ‫ب��ه تعمی��رگاه منتقل کنی��د‪ .‬در غیراین ص��ورت فقط‬ ‫ب��رای مس��یر کوت��اه می ت��وان در مخ��زن روغن موت��ور را‬ ‫برداش��ت تا بر اث��ر حرارت اب مخلوط با روغن بخار ش��ود‪،‬‬ ‫س��پس موتور را روش��ن ک��رده تا ب��ه نخس��تین تعمیرگاه‬ ‫برسید‪.‬‬ ‫هوای زمستان است‪.‬‬ ‫حاال برای اینکه کمتر دچار این اتفاق ناگوار‬ ‫ش�وید‪ ،‬این گ�زارش را با دق�ت بخوانید‪ .‬این‬ ‫ماجرای سوختن یک واشر سرسیلندر‬ ‫«هاش��م سیلندر» از تعمیرکاران معروف منطقه نازی اباد و‬ ‫کوی ‪ 13‬ابان جنوب تهران است و بیشتر کسانی که در‬ ‫ان حوالی اتومبیل شان جوش می اورد یا به نظرشان‬ ‫می اید ایراد موتوری حرارتی دارد‪ ،‬به او مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬کاپوت ماشین را که باال می زند‪،‬‬ ‫می دان��د داخل دل و روده موتور چه‬ ‫اتفاقی افتاده است‪ ،‬خیلی علمی‬ ‫و فن��ی هم با موضوع برخورد‬ ‫می کند‪ .‬در تعمیرگاه کوچک‬ ‫خ��ود ی��ک کامپیوت��ر دارد که‬ ‫مشخصات کامل اتومبیل و مالک ان‬ ‫را ثبت می کند‪ ،‬سپس مرحله به مرحله به‬ ‫ثب��ت اتفاق هایی که ب��رای اتومبیل و مالک ان‬ ‫رخ داده می پردازد‪ ،‬انچنان که گویی دارد س��ر و ته‬ ‫داس��تان مهیجی را برای خ��ود جمع وجور می کند‪ .‬برای‬ ‫خودش وبالگی هم دارد که همه این مراجعات و خاطرات اش‬ ‫را در ان به ثبت می رساند‪ .‬در یکی از این خاطرات خود‬ ‫ماجرای مردی که گویا واش��ر سرسیلندرش دچار‬ ‫عیب فنی شده را این چنین شرح داده است‪:‬‬ ‫چن��د روز پیش راننده خودرو س��مند با‬ ‫کارک��رد ‪ 210‬ه��زار کیلومت��ر به‬ ‫مکانیکی مراجعه کرد و گفت‪:‬‬ ‫خودرو م��ن در تونل توحید‬ ‫تهران جوش اورد‪ ،‬به طوری‬ ‫که اب رادیاتور ان با فشار فراوان‬ ‫از داخل ان خارج ش��د و تمام کاپوت‬ ‫و جل��وی خودرو را با اب جوش خیس کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬بال فاصله ایس��تادم و بعد از تخلیه اب‪،‬‬ ‫کاپوت را باال زدم و با مقدار اب موجود در خودرو که‬ ‫به همراه داشتم‪ ،‬اول اب به داخل رادیاتور ریختم و بعد از‬ ‫ان کمی به خاطر اینکه موتور ماشین را خنک کنم‪ ،‬این کار را‬ ‫تکرار کردم‪ .‬اب روی سرسیلندر و سمت رادیاتور ریختم‬ ‫و بع��د از مدتی که خواس��تم حرک��ت کنم‪ ،‬متوجه‬ ‫ش��دم که چراغ روغن چند بار روش��ن شد‪ ،‬به‬ ‫نظرم روغن به داخل محفظه س��یلندر راه‬ ‫پیدا کرده بود‪ .‬به هر حال بعد از یکی‬ ‫دو س��اعت کار کردن با خودرو‪،‬‬ ‫دیگر موتور نفس نداش��ت و‬ ‫خاموش شد‪.‬‬ ‫به مالک خ��ودرو گفتم‪ :‬یکی‬ ‫از بزرگتری��ن معایب سیس��تم های‬ ‫مکانیکی ان است که بعد از کمی کارکرد‬ ‫هرچند که کیفیت قطعات ان نیز خوب باش��د‬ ‫با مشکل فرسودگی و سایش مواجه می شود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه نتیجه اب ریختن روی سرس��یلندر داغ‪ ،‬شکس��ته‬ ‫ش��دن رینگ پیستون هاست و نخس��تین تاثیر ان افت توان‬ ‫خودرو است و اینکه سرسیلندر می سوزد و برای این سمند هزینه‬ ‫سنگینی روی دست خودت گذاشته ای‪ .‬بعد شروع به کار کردم و مثل‬ ‫همیش��ه ابتدا س��مند را به وس��یله جک از زمین بلند کردم و سپس‬ ‫قطعات و متعلقات سر س��یلندر اعم از در قالپاق س��وپاپ و وس��ایل‬ ‫جنس واشر سرسیلندر از چیست؟‬ ‫سرس��یلندر هیچ گونه مایعی عبور نکن��د‪ .‬یک مکانیک‬ ‫خب��ره دیگر به نام «ش��یردل ممقان��ی» در کتابچه ای با‬ ‫همین عنوان در این باره نوش��ته اس��ت‪ :‬واشرسرسیلندر‬ ‫واشری اس��ت از جنس نسوز که بین بلوک و سرسیلندر‬ ‫ق��رار گرفته و عمل اب بندی و کمپرس را انجام می دهد‪،‬‬ ‫زخامت این واش��ر در اطراف اطاق احتراق بیشتر است و‬ ‫جن��س ان از ورقه ه��ای فلز نرم یا پنبه نس��وز و فلز نرم‬ ‫اس��ت‪ .‬واشر سرسیلندر انواع مختلفی دارد‪ -1 .‬الیه ای از‬ ‫الیاژ الومینیوم و ُک ُرم ‪ -2‬الیه ای از فلزات نرم و پنبه نسوز‬ ‫‪ -3‬الی��ه ای از الیه های مس��ی به خاط��ر نرمی ان و بهتر‬ ‫ش��دن عمل اب بندی مقوا یا پنبه نسوز برای مقاومت در‬ ‫مقاب��ل حرارت زیاد ‪ -4‬الیه فوالدی برای مقاومت زیادتر‬ ‫صفح�ه را از روزنام�ه‬ ‫جدا کنی�د و در‬ ‫پارکینگ یا محل پارک اتومبیل تان در معرض‬ ‫دید خود و دیگران قرار دهید‪.‬‬ ‫الکتریکی مانند سنس��ورها و قطب های باتری را از خودرو جدا کرده‬ ‫و بعد مش��غول باز کردن سر س��یلندر ش��دم‪ .‬بعد از باز کردن اجزای‬ ‫سر س��یلندر‪ ،‬نوبت به باز کردن خود سر سیلندر رسید‪ .‬ابتدا به وسیله‬ ‫اچار بوکس پیچ های متصل به سر سیلندر که ان را به بلوکه سیلندر‬ ‫متص��ل کرده ان��د‪ ،‬به روش حلزونی و به ترتی��ب باز کردم و بعد از ان‬ ‫سر س��یلندر را از بلوک جدا کرده و مورد ازمایش قرار دادم تا ببینیم‬ ‫ایا باید تعمیر شود یا تعویض؟‬ ‫همیشه همین طور است که بعد از باز کردن سر سیلندر ابتدا باید ان‬ ‫را بررس��ی کنیم و متوجه شویم که سرسیلندر تاب دارد و بهتر است‬ ‫تعویض شود اما در این سمند دیدم سوپاپ ها تقریبا به پایان عمر خود‬ ‫رس��یده اند و این امر باعث فرار کمپرس بود‪ .‬بعد از گذش��ت ‪ ۳‬مرحله‬ ‫ب��از کردن سر س��یلندر‪ ،‬حاال نوبت به باز ک��ردن قطعه اصلی یا همان‬ ‫پیستون بود‪ .‬ابتدا برای باز کردن پیستون روغن کارتر را تخلیه کردم‬ ‫و بعد از تخلیه روغن موتور‪ ،‬مشغول به باز کردن پیچ های کارتر شدم و‬ ‫به روش ضربدری هم باز کردم‪ .‬بعد از باز کردن کارتر پیچ های متصل‬ ‫کپه یاتاقان های هر شاتون که ان را به پیستون ها متصل می کند‪ ،‬باز‬ ‫ کردم (البته به روش حلزونی)‪ .‬بعد از باز ش��دن کپه یاتاقان ها و جدا‬ ‫کردن شاتون ها از محور میل لنگ‪ ،‬از زیر به هر شاتون کمی نیرو وارد‬ ‫می کنیم تا بتوانیم پیستون را از داخل جداره سیلندر دراوریم و بعد از‬ ‫در اوردن هر ‪ 4‬پیستون از داخل جداره سیلندر‪ ،‬به بررسی پیستون ها‬ ‫پرداختم و بعد از بررس��ی پیس��تون های این خودرو متوجه شدم که‬ ‫‪3‬پیستون رینگ روغنی و رینگ کمپرسی شکسته شده و خوشبختانه‬ ‫بعد از بررس��ی داخل سیلندر متوجه شدیم که بوش ها اسیبی ندیده‬ ‫است‪ .‬بعد از بررسی کامل و باز کردن قطعات یاد شده‪ ،‬یک سر سیلندر‬ ‫تازه و یک دس��ت کامل رینگ و ‪ 4‬عدد پیس��تون سفارش دادم اما تا‬ ‫اوردن قطعات مورد نیاز کارتر را با بنزین شستم تا از لجن ها پاک شود‬ ‫و دوم اینکه بلوکه س��یلندر را با کاغذ س��مباده س��ائیدم تا نیمه واشر‬ ‫سر س��یلندر چس��بیده به ان پاک شود و داخل جداره سیلندرها را با‬ ‫بنزین شستم تا از کربن و رسوبات پاک شوند‪.‬‬ ‫بعد از اوردن سر سیلندر نو از بازار ابتدا سوپاپ ها را اب بندی کردم‪.‬‬ ‫بعد از اب بندی و فیلر سر س��یلندر نوبت به جمع کردن پیس��تون و‬ ‫رینگ رس��ید که ابتدا پیس��تون ها را به ش��اتون متصل کردم و میان‬ ‫گی��ره ق��رار دادم و بعد از ان رینگ ه��ا را به ترتیب و با اختالف دهانه‬ ‫روی پیس��تون ها س��وار کردم و بعد از قرار دادن رینگ ها به وس��یله‬ ‫رینگ جمع کن‪ ،‬رینگ ها را جمع و اماده کردم تا داخل س��یلندر جا‬ ‫بزنم‪ .‬بعد از جا زدن پیس��تون ها داخل س��یلندر به ترتیب شاتون ها را‬ ‫به محور میل لنگ نزدیک کردم و بعد از ان کپه یاتاقان های هر کدام‬ ‫را به صورت حلزونی به ش��اتون ها متصل ک��ردم (البته ابتدا برای جا‬ ‫زدن پیس��تون ها داخل سیلندر کمی ان را با روغن چرب کردم) بعد‬ ‫به وس��یله اچار تورک متر و با نیروی ‪ ۶/۵‬کیلو گرم ان را سفت کردم‪.‬‬ ‫بعد از س��فت کردن یا تاقان ها و جا زدن پیس��تون ها ابتدا اُویل پمپ‬ ‫را به محل خود یا همان بلوک س��یلندر بس��ته و بعد از ان کارتر را در‬ ‫ج��ای خ��ود قرار داده و پیچ های ان را ب��ه ترتیب و به روش حلزونی‬ ‫بستم و بعد از بستن روغن موتور تازه داخل ان ریختم و در پایان نیز‬ ‫سرس��یلندر را به روش حلزونی روی بلوک سیلندر بستم و متعلقات‬ ‫ان را روی ان نصب کرد‪.‬‬ ‫ح��اال توصیه می کن��م هیچ کس هنگام ج��وش اوردن خودرو اب‬ ‫روی سر س��یلندر نری��زد‪ ،‬چراک��ه مش��کالتی از این قبی��ل به وجود‬ ‫می اورد و هزینه یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومانی را به ش��ما تحمیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در مقابل فشار و حرارت ‪ .‬پنبه نسوز یا «ازبست» یک ماده‬ ‫معدنی اس��ت که نقطه ذوب ان ‪ 1550‬درجه سانتی گراد‬ ‫است‪ .‬یک واشر سرسیلندر یکبار مصرف است و زمانی که‬ ‫بسته شد‪ ،‬بعد از باز کردن سرسیلندر دیگر قابل استفاده‬ ‫نخواهد بود بنابراین قبل از تعویض واشر سرسیلندر حتما‬ ‫سرس��یلندر را از لحاظ تاب دیدگی باید ازمایش کرد؛ در‬ ‫ضمن سطح سرسیلندر نباید ناصاف باشد‪.‬‬ ‫واش��ر سر سیلندر ممکن است بس��وزد یا نیم سوز شود‬ ‫علل سوختگی واشر سرسیلندر عبارتند از ‪ :‬تاب داشتن‬ ‫سرس��یلندر‪ ،‬ترکیدن سرس��یلندر‪ ،‬ش��ل بودن پیچ های‬ ‫سرس��یلندر‪ ،‬گرم کردن بیش از ان��دازه موتور و نامیزان‬ ‫بستن پیچ های ان‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترافیک و فرهنگ‬ ‫شهروندی(‪)3‬‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫فرهنگ را می ت��وان به ‪ 2‬گروه مادی و معنوی‬ ‫تقس��یم کرد‪ .‬فرهن��گ مادی به دس��تاوردهای‬ ‫مادی‪ ،‬یعن��ی اب��زار و فناوری مربوط می ش��ود‬ ‫و فرهن��گ معنوی‪ ،‬ش��امل اندیش��ه ها‪ ،‬باورها و‬ ‫ارزش ها و به طور کلی دستاوردهای غیرمادی بشر‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه شهرها را از یکدیگر متمایز می کند‪،‬‬ ‫فرهنگ هایی اس��ت که هر ش��هر در خود دارد؛‬ ‫بعضی از ان شهرها «شهرهای فرهنگی» هستند‬ ‫و بعضی «فرهنگ شهری» دارند‪ .‬شهر فرهنگی‪،‬‬ ‫شهری اس��ت که حامل تمدن و فرهنگ دیرینه‬ ‫اس��ت و خصوصیات و عناصر فرهنگی را در خود‬ ‫ج��ای داده و از این نظر ب��رای مردم تمام جهان‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ .‬اما ان چه حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫فرهنگ شهری اس��ت‪ .‬این فرهنگ شهری است‬ ‫که با مجموعه ای از هنجاره��ا‪ ،‬ارزش ها و باورها‬ ‫نوع زندگی انس��ان را در شهر تعیین می کند یا با‬ ‫اجرای اعمال فیزیکی در فضای ش��هر‪ ،‬نمادهایی‬ ‫را ب��ا معان��ی خاص ب��رای شهرنش��ینان تداعی‬ ‫ک��رده و حس تعل��ق و خاطره انگی��زی در انها و‬ ‫احس��اس رضایت مندی از زندگی در ش��هر خود‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬از انجا که بخش عمده مش��کالت‬ ‫و نابه س��امانی های موجود در اداره شهر‪ ،‬حاصل‬ ‫توافق نداش��تن ی��ا بی توجهی شهرنش��ینان به‬ ‫ش��یوه های عقالنی زندگی در شهر است بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان بر ای��ن باورند ک��ه باید فرهنگ‬ ‫شهری را اموزش داد و این کار با مدیریت کارامد‬ ‫و دقیق بر منابع فرهنگی شهر امکان پذیر خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��هر نمی تواند شهری فرهنگی باقی بماند‪،‬‬ ‫مگر انکه مدیریت ش��هری بر عناصر فرهنگی ان‬ ‫ش��هر مدیریت و ان را به یک س��رمایه فرهنگی‬ ‫ب��دل کند‪ .‬بس��یاری از ش��هرهای ای��ران دارای‬ ‫گون��ه ای از معماری‪ ،‬بناه��ا و فضاهای تاریخی و‬ ‫جذابند که برخی از انها از سوی مدیریت شهری‬ ‫کنترل‪ ،‬ساماندهی و نگهداری می شوند‪ .‬بسیاری‬ ‫دیگر نیز نه تنها محافظت نمی ش��وند بلکه مورد‬ ‫هجوم و غارت افراد س��ودجو قرار می گیرند‪ .‬یک‬ ‫ش��هر فرهنگی با مردم فرهنگی مطالبات زیادی‬ ‫دارد ک��ه ای��ن مطالبات بدون مدیریت ش��هری‬ ‫واحد‪ ،‬جایگاه جدی پیدا نمی کند و برای ارتقای‬ ‫فرهنگ شهری به تنهایی توانایی ندارد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایس�نا‪ :‬حمیدرضا س��یدی‪ ،‬مدی��رکل فرودگاه‬ ‫ام��ام خمینی(ره) ب��ا بیان اینک��ه برنامه پروازی‬ ‫هواپیماهای جدید ش��رکت ماهان اغاز ش��ده و‬ ‫بدون هیچ مش��کلی ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر یک از‬ ‫ایرباس های جدید ش��رکت هواپیمایی ماهان که‬ ‫مس��ائل مربوط به دریافت مجوز و اغاز عملیات‬ ‫پ��روازی را طی کرده اند‪ ،‬بدون هیچ مش��کلی از‬ ‫ف��رودگاه امام خمینی(ره) برنامه پروازی دریافت‬ ‫کرده اند و کار انها در چند مسیر بین المللی اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی به مح��ض اینکه کار‬ ‫دریافت مج��وز هواپیماه��ای باقی مانده تکمیل‬ ‫شود‪ ،‬کار انها نیز به طور رسمی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫پای�گاه خب�ری وزارت راه و شهرس�ازی‪:‬‬ ‫سیدحسین میرشفیع‪ ،‬معاون راه روستایی وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم سازمان‬ ‫پزشکی قانونی امار کشته ش��دگان در تصادفات‬ ‫رانندگی راه های روس��تایی س��ال ‪ ۹۳‬نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬کاهش ‪ ۵/۷‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از هزار و ‪ ۳۳۰‬نفر جان باخته در سوانح‬ ‫رانندگی راه های روستایی سال ‪ ۹۲‬امار تلفات به‬ ‫ه��زار و ‪ 257‬نفر در س��ال ‪ ۹۳‬کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬میرشفیع ادامه داد‪ :‬سازمان پزشکی قانونی‬ ‫این امارها را منتش��ر کرده و این مس��ئله نشان‬ ‫می دهد ک��ه در بخش ایمنی راه های روس��تایی‬ ‫وضعیت بهتر شده است‪.‬‬ ‫خبرخ�ودرو‪ :‬مه��دی ابراهیم��ی‪ ،‬مع��اون فنی‬ ‫و بهره ب��رداری س��ازمان مدیری��ت و نظ��ارت بر‬ ‫تاکس��یرانی تهران با اش��اره ب��ه فعالیت ‪۱۷‬هزار‬ ‫تاکسی فرسوده در تهران گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫فرایند اس��قاط و انعقاد قرارداد با خودروس��ازان‬ ‫لو نقل و‬ ‫و بانک ها به وس��یله س��تاد مدیریت حم ‬ ‫س��وخت انجام ش��د و اکنون فراین��دی در حال‬ ‫طراحی اس��ت تا نوس��ازی خودروهای فرس��وده‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند نوس��ازی ‪ ۴‬هزار‬ ‫دس��تگاه تاکس��ی فرس��وده تا پایان سال ‪ ۹۳‬در‬ ‫دستور کار سازمان تاکس��یرانی شهر تهران قرار‬ ‫گرفته بود اما با توجه به مشکالت‪ ،‬تنها موفق به‬ ‫نوس��ازی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دستگاه تاکسی فرسوده‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫جابه جایی پرترددترین فرودگاه کشور حداقل تا ‪۲‬دهه دیگر منتفی است‬ ‫پرونده انتقال مهراباد مختومه شد‬ ‫اکرم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬نه الودگی های‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬نه ترافیک و سروصداهای‬ ‫شبانه و ن ه حتی س��قوط هواپیما در شهر‪،‬‬ ‫هیچ یک‪ ،‬مسئوالن حمل ونقل هوایی کشور‬ ‫را مج��اب نکرد تا انتقال ف��رودگاه مهراباد‬ ‫از درون ش��هر ته��ران به اط��راف پایتخت‬ ‫را جدی بگیرند تا بخش��ی از دردس��رهای‬ ‫ساکنان مناطق مجاور مهراباد کاسته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های کش��ور‪،‬‬ ‫چند روز گذش��ته‪ ،‬در جمع خبرنگاران در‬ ‫فرودگاه مهراباد‪ ،‬اب پاکی را درباره انتقال‬ ‫این فرودگاه روی دس��ت خبرنگاران ریخت‬ ‫و تاکید کرد که مهراباد منتقل نمی ش��ود‪.‬‬ ‫رحمت اهلل مه ابادی سخنانی که درباره لزوم‬ ‫خروج مهراباد از تهران یا تعطیلی ان گفته‬ ‫می ش��ود را غیرکارشناسانه دانست و اعالم‬ ‫کرد بر اس��اس ط��رح جامع این ف��رودگاه‪،‬‬ ‫بهره برداری تجاری از این فرودگاه بیش��تر‬ ‫می شود‪ .‬او تاکید کرد اگر قرار باشد فرودگاه‬ ‫مهراباد منتقل شود‪ ،‬این انتقال با توجه به‬ ‫رشد ‪۱۰‬درصدی مسافران حداقل به ‪ ۲‬دهه‬ ‫زمان نی��از دارد‪ .‬به گفته مهابادی‪ ،‬فرودگاه‬ ‫تعطی��ل نمی ش��ود ام��ا بای��د ترافیک های‬ ‫غیرتجاری و غیرمسافری ان محدود شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهراباد؛ از تاسیس تا االیندگی‬ ‫فرودگاه مهراباد در سال ‪ ۱۳۱۷‬در جنوب‬ ‫غربی تهران س��اخته شد اما با توسعه شهر‬ ‫تهران اکن��ون این فرودگاه در منطقه ای پر‬ ‫جمعیت در غرب تهران قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫فرودگاه مهراباد ب��ا ظرفیت جابه جایی ‪۱۴‬‬ ‫میلیون مس��افر در سال‪ ،‬بیش��ترین تعداد‬ ‫پرواز را در بین فرودگاه های کش��ور دارد و‬ ‫روزان��ه بین ‪ ۲۸۰‬تا ‪ ۳۰۰‬پرواز در ان انجام‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر با توجه به اینکه این‬ ‫فرودگاه‪ ،‬مبدا و مقصد بسیاری از سفرهای‬ ‫ش��هر تهران اس��ت‪ ،‬به طور متوسط روزانه‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار مسافر در این محل تردد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نتای��ج تحقیقی با عنوان «بررس��ی تاثیر‬ ‫االیندگ��ی ف��رودگاه مهراب��اد در کیفیت‬ ‫هوای منطقه» نش��ان می دهد‪ ،‬ساالنه ‪۱۶۰‬‬ ‫ت��ن ذرات معلق کوچکت��ر از ‪ 2/5‬میکرون‬ ‫و ح��دود ‪ ۶۶۰‬ه��زار تن دی اکس��ید کربن‬ ‫در فض��ای اطراف فرودگاه مهراباد منتش��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ذرات در کنار الودگی ناشی‬ ‫از ت��ردد خودروها‪ ،‬الودگ��ی این منطقه را‬ ‫تش��دید می کند‪ .‬از سوی دیگر این تحقیق‬ ‫بی��ان می کن��د‪ ،‬با توج��ه به ق��رار گرفتن‬ ‫مهراباد در قس��مت غربی ش��هر و با توجه‬ ‫به ب��اد غالب‪ ،‬به طور عمومی این الودگی ها‬ ‫به داخل ش��هر هدایت می ش��ود‪ .‬در نتیجه‬ ‫کاهش ترافیک این فرودگاه ضروری است‪،‬‬ ‫وگرنه خسارت های زیست محیطی غیرقابل‬ ‫جبرانی در انتظار منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫در این بین حس��ین خانلری‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنعت هوانوردی و رییس س��ابق سازمان‬ ‫هواپیمایی در ای��ن باره می گوید‪ :‬هر فروند‬ ‫هواپیم��ای بدنه متوس��ط با هر نشس��ت و‬ ‫برخاس��ت در فرودگاه مهراباد‪ ،‬به اندازه ‪۳‬‬ ‫هزار خودرو‪ ،‬الودگی زیست محیطی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه روزانه به‬ ‫طور متوس��ط ‪ ۱۷۰‬پ��رواز در این فرودگاه‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬وی ی��اداوری می کند در‬ ‫تمام دنیا فرودگاه ها بیرون از شهرها ساخته‬ ‫می ش��وند و به همی��ن خاط��ر مهراباد در‬ ‫حاشیه پایتخت ساخته شد‪ ،‬اما همزمان با‬ ‫رشد سریع شهر‪ ،‬فرودگاه مهراباد از سال ها‬ ‫قبل در داخل شهر قرار گرفته که مشکالت‬ ‫فراوانی برای شهر و شهروندان داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی به جای انتقال‬ ‫هم��ه انچ��ه درب��اره الودگی ه��ای‬ ‫زیس��ت محیطی فرودگاه مهراباد گفته شد‪،‬‬ ‫عواملی اس��ت که انتقال این فرودگاه را به‬ ‫یک��ی از بحث های مهم ح��وزه حمل ونقل‬ ‫هوایی در چند س��ال گذش��ته ب��دل کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین سقوط هواپیمای ایران‪۱۴۰‬‬ ‫در مرداد س��ال گذش��ته در ته��ران‪ ،‬بحث‬ ‫جابه جای��ی ف��رودگاه مهراب��اد را دوباره به‬ ‫بحثی داغ در میان کارشناسان و مسئوالن‬ ‫ش��هری ته��ران تبدی��ل ک��رد و از اعضای‬ ‫ش��ورای ش��هر تا نمایندگان این ش��هر‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت این انتقال تاکید کردند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اما به عنوان مخالف‬ ‫این انتقال‪ ،‬وعده داد که با ایجاد ممنوعیت‬ ‫برای پروازهای ش��بانه‪ ،‬بخشی از مشکالت‬ ‫س��اکنان مناطق مجاور مهراباد حل شود‪.‬‬ ‫عب��اس اخوندی در بی��ان مخالفت خود با‬ ‫انتقال فرودگاه مهراباد‪ ،‬گفته است با انتقال‬ ‫این فرودگاه به بیرون ش��هر تهران‪ ،‬توجیه‬ ‫پروازه��ای داخلی کمتر از یک س��اعت از‬ ‫مب��دا تهران‪ ،‬به دلیل بعد مس��افت زمینی‬ ‫بین ته��ران و محل فرودگاه از بین می رود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬چنین طرحی هزاران میلیارد‬ ‫تومان بودجه الزم دارد و مطرح کردن این‬ ‫خودروها‪ ،‬شناسنامه زیست محیطی می گیرند‬ ‫ایس�نا‪ :‬مهدی یدی همدانی‪،‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫ترافی��ک ش��هرهای کش��ور با‬ ‫تاکید بر تغییر ش��رایط فعلی‬ ‫ط��رح زوج یا ف��رد اظهار کرد‪:‬‬ ‫بای��د محدودیت ها براس��اس‬ ‫االیندگ��ی خودروه��ا اعم��ال‬ ‫ش��ود‪ .‬در حقیق��ت ‪ 4‬دس��ته‬ ‫خودروهای ابی‪ ،‬سبز‪ ،‬زرد و قرمز برابر میزان انتشار‬ ‫االیندگی می توانند وارد «محدوده کنترل الودگی»‬ ‫هوا ش��وند‪ .‬یدی همدانی با اش��اره به بازنگری طرح‬ ‫زوج یا فرد به عنوان یکی از دس��تور کارهای یکصد‬ ‫و هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک‬ ‫شهرهای کشور تصریح کرد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۷۷‬طرحی‬ ‫به نام «زوج یا فرد» در تهران اجرایی شد که بعدها‬ ‫با الگوبرداری از ش��هر تهران این طرح در شهرهای‬ ‫مشهد و اصفهان نیز اجرا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طرح زوج یا فرد از س��ال ‪ ۸۴‬به طور‬ ‫دائم��ی در ته��ران به اج��را درامد‪ ،‬ای��ن طرح در‬ ‫شرایطی به طرح دائمی تبدیل شد که مبانی قانونی‬ ‫و حقوقی این موضوع بهبود ش��رایط ترافیکی نبود‪،‬‬ ‫بلکه بهبود شرایط زیست محیطی مدنظر بوده است‪.‬‬ ‫در بسیاری از کشورها به منظور بهبود کیفیت هوا‬ ‫برای خودروهای الوده کنن��ده معموال در روزهایی‬ ‫که هوا الوده اس��ت‪ ،‬محدودیت هایی قائل می شوند‬ ‫که در عمده کشورهای جهان محدودیت ها را برای‬ ‫خودروهای الوده کنن��ده و خودروهایی که کیفیت‬ ‫پایی��ن و االیندگی بیش��تری‬ ‫دارند‪ ،‬قائل می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ ‪ ۱۵‬درص��د از ش��هر ته��ران‬ ‫زیر پوش��ش ط��رح زوج یا فرد‬ ‫قرار گرفته است ولی امارهای‬ ‫ارائه شده نش��ان می دهد این‬ ‫طرح انتظ��ارات موردنظر ما را‬ ‫در زمینه کاهش یا حتی بهبود الودگی هوا براورده‬ ‫نکرده اس��ت و تردیدی نیس��ت که بای��د راه های‬ ‫اثربخش تری برای بهبود ش��رایط زیس��ت محیطی‬ ‫پی��دا کنی��م‪ .‬ب��ر همین اس��اس در ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگی ترافیک ش��هرهای کش��ور پیش��نهادات‬ ‫تغییر طرح موجود ارائه شد‪.‬‬ ‫یدی همدانی با بیان اینکه در تهران به نسبت دیگر‬ ‫شهرهای جهان س��خت گیرانه ترین محدودیت های‬ ‫ترافیکی اعمال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهادی که‬ ‫به وسیله شورای عالی مطرح است‪ ،‬خودروها را به ‪4‬‬ ‫گروه ابی‪ ،‬س��بز‪ ،‬زرد و قرمز تقسیم می کند و طرح‬ ‫مح��دوده زوج یا فرد به «محدوده کنترل الودگی»‬ ‫تغییر نام داده می ش��ود که در ان خودروهای گروه‬ ‫ابی که ش��امل خودروهای س��واری و وانت بار های‬ ‫دارای استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬یا باالتر هستند و‬ ‫تمامی خودروهای سواری برقی یا هیبریدی و همه‬ ‫موتورسیکلت های برقی بدون محدودیت می توانند‬ ‫در محدوده کاهش الودگی هوا تردد کنند‪.‬‬ ‫بح��ث در جامعه انتظاراتی را ایجاد می کند‬ ‫ی شدن ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫که امکان عمل ‬ ‫با وجود همه اس��تدالل هایی که مخالفان‬ ‫ادام��ه حی��ات مهراب��اد در داخ��ل ش��هر‬ ‫می اورند‪ ،‬به نظر می رس��د‪ ،‬باز هم کفه نظر‬ ‫مخالف��ات می چربد و همین کفه س��نگین‬ ‫باعث ش��ده حاال حاالها کس��ی س��خن از‬ ‫جابه جایی این فرودگاه به میان نیاورد زیرا‬ ‫طرح انتقال فرودگاه مهراباد به طور رسمی‬ ‫منتفی شده است‪.‬‬ ‫اقبال ش��اکری‪ ،‬عضو کمیسیون عمران و‬ ‫حمل ونقل شورای شهر تهران نیز در این باره‬ ‫گفت‪ :‬انتق��ال فرودگاه مهراباد به‬ ‫به‬ ‫دلیل نیازی که به این فرودگاه وجود دارد‪،‬‬ ‫منتفی ش��ده و امکان پذیر نیست اما تالش‬ ‫مسئوالن این اس��ت که با کاهش پروازها‪،‬‬ ‫این فرودگاه در ح��د یک فرودگاه محلی و‬ ‫ش��هری فعال بماند‪ .‬وی معتقد اس��ت اگر‬ ‫ترمینال ‪ ۲‬فرودگاه ام��ام خمینی(ره) اغاز‬ ‫به کار کند‪ ،‬از بار فرودگاه مهراباد کاس��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این عضو ش��ورای شهر تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬فرودگاه مهراب��اد به خاطر قرار‬ ‫داشتن در پایتخت و در مرکز تجمع مراکز‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و‪ ...‬همواره مورد توجه‬ ‫بوده و امکان جابه جایی ان وجود ندارد اما‬ ‫طرح هایی از جمله کاهش تعداد مس��افران‬ ‫در زمین��ه س��اماندهی به این ف��رودگاه در‬ ‫برنامه است‪.‬‬ ‫ش��اکری همچنین در پایان خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬کاهش حج��م خدمات دهی فرودگاه‬ ‫مهراب��اد نی��از ب��ه توس��عه ف��رودگاه امام‬ ‫خمین��ی (ره) دارد و از انج��ا ک��ه توس��عه‬ ‫فرودگاه امام خمین��ی(ره) با تاخیر روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د طرح س��اماندهی‬ ‫ف��رودگاه مهراب��اد نی��ز به تعوی��ق بیفتد‪.‬‬ ‫شاکری با اش��اره به برنامه ریزی انجام شده‬ ‫برای انتقال پ��رواز هواپیماهای پهن پیکر از‬ ‫فرودگاه مهراباد به فرودگاه امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مسئوالن حمل ونقل هوایی در تالش‬ ‫هستند‪ ،‬تحقیقاتی انجام دهند تا در صورت‬ ‫امکان کوتاه ترین مس��یر ب��رای هواپیماها‬ ‫درنظر گرفته شود تا هواپیماها در کمترین‬ ‫زمان از تهران عبور کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی شهرداری؛ مخالفت دولت‬ ‫این س��خنان درحالی مطرح می شود که‬ ‫سال گذشته و بعد از سانحه سقوط انتونوف‪،‬‬ ‫شهردار تهران اعالم کرد پیگیری شهرداری‬ ‫ب��رای انتقال فرودگاه مهراباد به طور جدی‬ ‫ادامه دارد‪ .‬محمدباقر قالیباف در ان زمان از‬ ‫مطالعاتی خبر داد که بیش از یک سال است‬ ‫با محوریت «اسیب شناسی وضعیت استقرار‬ ‫فرودگاه مهراباد در مناطق شهری» در حال‬ ‫انجام است و نش��ان می دهد‪ ،‬این فرودگاه‬ ‫نقشی نگران‪‎‬کننده در الودگی هوای تهران‬ ‫و امار باالی بیماری های ناش��ی از ان دارد‪.‬‬ ‫البته قالیباف در همان زمان این مس��ئله را‬ ‫ی��اداوری کرد که اگرچه ش��هرداری اماده‬ ‫برنامه ری��زی برای انتقال مهراباد اس��ت اما‬ ‫ابتدا دولت باید در این زمینه اعالم امادگی‬ ‫کند‪ .‬اکنون به نظر می رس��د‪ ،‬دولت نه تنها‬ ‫ب��رای انتقال مهراباد اع�لام امادگی نکرده‬ ‫اس��ت بلکه حداقل تا ‪ ۲۰‬س��ال دیگر قصد‬ ‫ندارد درباره جابه جایی این فرودگاه قدیمی‬ ‫تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت راه اندازی ریل باس شهرهای جدید‬ ‫پایگاه خبری وزارت راه و شهرس�ازی‪ :‬حسین‬ ‫رجب صالحی‪ ،‬مدی��ر کل دفتر حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید از اخرین تصمیمات‬ ‫درباره راه اندازی ریل باس شهرهای جدید «اندیشه»‬ ‫و «ص��درا» خبر داد‪ .‬رجب صالح��ی درباره اخرین‬ ‫وضعی��ت راه ان��دازی قطاره��ای ش��هری در برخی‬ ‫شهرهای جدید توضیح داد‪ :‬قرارداد راه اندازی قطار‬ ‫گلبهار در اس��تان خراسان رضوی با شرکت چینی‬ ‫در حال نهایی شدن اس��ت‪ .‬وی در توضیح اخرین‬ ‫وضعی��ت قطار ش��هر پردیس هم از نهایی ش��دن‬ ‫کریدورها خبر داد و گفت‪ 2 :‬کریدور به کریدورهای‬ ‫پیشنهادی اضافه شد که همه موارد در حال بررسی‬ ‫اس��ت و در نهایت یک��ی از کریدورها نهایی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرکل دفتر حمل ونقل و ترافیک ش��رکت‬ ‫عمران شهرهای جدید درباره قطار برقی اندیشه به‬ ‫برخی نکات اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قط��ار تهران ـ تبریز ـ زنجان که به تازگی به ش��هر‬ ‫هش��تگرد هم خدمات رسانی می کند‪ ،‬از ‪ ۴‬کیلومتر‬ ‫این ش��هر رد می شود‪ .‬به علت ظرفیتی که این خط‬ ‫اهن دارد‪ ،‬در تالشیم با برگزاری جلساتی با شرکت‬ ‫راه اه��ن از این ظرفی��ت برای راه ان��دازی ریل باس‬ ‫شهرهای «اندیشه» و «شهریار» بهره بگیریم‪.‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬صدرنشین گرانی در سبد تورم خانوار‬ ‫اکونی�وز‪ :‬پس از مدت ه��ا که بهداش��ت و درمان‬ ‫ن گرانی در سبد تورم خانوار بود‪ ،‬در خرداد‬ ‫صدرنشی ‬ ‫سال جاری حمل ونقل با ‪ ۲۱‬درصد نرخ تورم‪ ،‬مقام‬ ‫نخس��ت را در این باره از ان خود کرد‪ .‬روند افزایش‬ ‫تورم در این بخش در س��ال های گذش��ته با رش��د‬ ‫همراه بوده و کم کم این گروه جای خود را در سبد‬ ‫هزین��ه ای خانوار باز کرده و درص��د قابل توجهی از‬ ‫درامده��ای ماهانه خانواده ه��ا را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬از س��وی دیگر بخش ام��وزش با تورمی برابر با‬ ‫‪۱۷/۵‬درصد جزو گران شده ترین گروه های هزینه ای‬ ‫خانوار عنوان ش��د‪ .‬رشد تورم در این بخش با توجه‬ ‫به تورم کل که ‪ ۱۴/۲‬درصد در خرداد اعالم ش��ده‪،‬‬ ‫‪ ۳/۳‬واحد درصد بیش��تر بوده است‪ .‬بخش اموزش‬ ‫کش��ور به همراه بخش بهداشت و درمان به عنوان‬ ‫مهم تری��ن گروه های هزینه ای که خان��وار ناچار به‬ ‫هزینه کرد در ان اس��ت‪ ،‬همواره بیش��ترین افزایش‬ ‫قیمت ها را در چند س��ال گذش��ته داشته است‪ .‬در‬ ‫تازه ترین گزارش مرکز امار نیز بهداش��ت و درمان‬ ‫ت��ورم ‪۱۸/۳‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن درحالی‬ ‫اس��ت که دولت طرح های مختلفی را برای کاهش‬ ‫هزینه های درمان اجرا کرده و با پروژه بیمه سالمت‬ ‫نیز س��عی در کاهش هزینه ه��ای خانوارهای بدون‬ ‫پوشش بیمه داشته اما با این وجود هزینه ها در این‬ ‫بخش ها با سرعت زیادی رو به افزایش است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬قطب تولید خودروهای سنگین‬ ‫مجتبی کرمانی زاده ‪ -‬گروه اس�تان ها‪:‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی با دارا بودن کارخانه های‬ ‫ب��زرگ صنعت��ی‪ ،‬از مناطق مه��م صنعتی‬ ‫کشور به شمار می اید‪ .‬ایجاد و تمرکز صنایع‬ ‫س��نگین و تولید ماش��ین االت و تجهیزات‪،‬‬ ‫تبریز را تبدیل به یکی از قطب های صنعتی‬ ‫کشور کرده است‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش در جری��ان س��فر هیات‬ ‫دول��ت ب��ه اذربایجان ش��رقی‪ ،‬مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از تبدیل این اس��تان به‬ ‫مرکز تولید خودروهای سنگین و تجاری‬ ‫خبر داد ‪ .‬همچنین یک دس��تگاه خودرو‬ ‫سنگین ‪ 10‬چرخ س��اخت خودروسازی‬ ‫اذهایتکس با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��فیر بالروس در جمهوری‬ ‫اسالمی ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده در مراس��م رونمایی‬ ‫از خ��ط تولی��د کش��نده ‪10‬چ��رخ در‬ ‫خودروس��ازی اذهایتک��س گفت��ه بود که‬ ‫مدت��ی اس��ت مطالعه می کنیم تا اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی را تبدیل به مرکز تولید‬ ‫خودروهای س��نگین و تج��اری (در زمینه‬ ‫تولی��د اتوبوس‪ ،‬کامیون ها و کش��نده های‬ ‫مختل��ف برای مصرف داخل��ی و بازارهای‬ ‫صادراتی) کنیم که این خودرو نمونه ای از‬ ‫نتایج این مطالعات است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل اکبرپ��ور پای��دار‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اذهایتکس تولیدکنن��ده خودرو‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫س��نگین در گفت وگو ب��ا‬ ‫موت��ور محصول جدی��دی که ب��ه تازگی‬ ‫وارد خط تولید شرکت گروه خودروسازی‬ ‫اذهایتک��س کردیم‪ ،‬از کش��ور المان وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬ظرفیت خط تولید این محصول‬ ‫‪ 200‬دس��تگاه کش��نده ‪ 6‬چ��رخ و ‪600‬‬ ‫دستگاه کشنده ‪ 10‬چرخ است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬در مجم��وع ‪ 385‬نفر در‬ ‫این خط مش��غول به کار هستند که از این‬ ‫تعداد ‪ 115‬نفر مش��غول ب��ه تولید همین‬ ‫خودروه��ا هس��تند‪ .‬در ح��ال حاضر ‪24‬‬ ‫درصد این خودروها س��اخت داخل اس��ت‬ ‫و تا یک س��ال و نیم این��ده این خط تولید‬ ‫‪ 40‬درصد تولید داخلی را خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫پایدار تصریح می کند‪ :‬در سال ‪ 63‬با توجه‬ ‫به مش��کالت این ح��وزه برای توس��عه و‬ ‫پیشرفت کار به صورت علمی‪ ،‬موافقت نامه‬ ‫اصول��ی از وزارت صنایع برای ریخته گری‪،‬‬ ‫تولید قطعه و ماشین کاری قطعات صنعتی‬ ‫کسب کردیم و در ش��هرک شهید رجایی‬ ‫تبری��ز زمینی تهی ه و کارهای س��اختمانی‬ ‫ان با وجود مشکالتی نظیر برق و امکانات‬ ‫زیر بنایی بالفاصله ش��روع شد‪ .‬از نخستین‬ ‫شرکت هایی بودیم که در شهرک صنعتی‬ ‫رجایی مشغول به کار شدیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اذهایتک��س‬ ‫تولیدکننده خودرو سنگین اظهار می کند‪:‬‬ ‫ب��ازار ایران چه ب��رای داخ��ل و چه برای‬ ‫خارج یک بازار مناسب بوده اما نه درحوزه‬ ‫تولی��دات صنعتی بلکه در ح��وزه تجارت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا اراده مصمم ب��رای ادامه راه‬ ‫تصمیم گرفتیم ساختار ش��رکت را تغییر‬ ‫دهیم و در مرحله نخس��ت ریخته گری را‬ ‫از سیس��تم ح��ذف و ورق را جایگزین ان‬ ‫کردیم و وارد س��اخت ماشین االت شدیم‬ ‫و ای��ن تصمی��م ب��ر این اس��اس ب��ود که‬ ‫می دانستیم در حوزه ورق تنوع زیاد بوده و‬ ‫همچنین امکان مانور ان زیاد اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال از اجاق گاز تا خودرو از صنعت ورق‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پای��دار به حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کش��ور و س��فیر بالروس در ایران‬ ‫برای رونمایی از کش��نده ‪ 10‬چرخ اش��اره‬ ‫ک��رده و می گوی��د‪ :‬قرار اس��ت این خوردو‬ ‫تج��اری ظرف ‪ 2‬ماه اینده ب��ه بازار عرضه‬ ‫ش��ود‪ .‬از لحاظ مونتاژ این کش��نده صفر تا‬ ‫‪ 100‬ان در شرکت اذهایتکس انجام شده‬ ‫و به کل سرمایه گذار ان داخلی است‪.‬‬ ‫او تصری��ح می کند‪ :‬این ط��رح در حدود‬ ‫یک س��ال در زمین��ی به مس��احت ‪ 6‬هزار‬ ‫متر با ‪ 385‬نفر نیروی انس��انی با هزینه ای‬ ‫افزون بر ‪ 28‬میلی��ارد تومان و در حدود ‪5‬‬ ‫میلی��ون یورو ب��ه بهره برداری رس��یده که‬ ‫ب��ا راه اندازی ای��ن طرح بی��ش از ‪ 95‬نفر‬ ‫اش��تغالزایی ش��ده اس��ت‪ .‬در این مرحله‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ‪ 600‬دس��تگاه در س��ال‬ ‫وجود دارد که ‪24‬درص��د قطعات تولیدی‬ ‫ان س��اخت داخل و ‪ 76‬درص��د مابقی ان‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬موتور و سیستم انتقال ان‬ ‫اروپای��ی بوده و ظرفی��ت حمل ان ‪ 52‬تن‬ ‫است و تمام اس��تانداردهای اروپایی به نام‬ ‫‪ emark‬در ان لحاظ شده و قوای محرکه‬ ‫کام�لا اروپایی از نوع مرس��دس بنز بوده و‬ ‫سیس��تم گیربگس ان ‪ zdf‬المان و موتور‬ ‫ان از نوع مرس��دس بنز و سیستم تعلیق و‬ ‫ای بی اس ان ‪ wabco‬المان است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اذهایتک��س‬ ‫تولیدکنن��ده خ��ودرو س��نگین از نب��ود‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی می گوی��د و اینکه‬ ‫دان��ش فنی ان را با همکاری ش��رکت های‬ ‫خارجی به داخل کش��ور انتقال داده است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 1389‬کشنده هایی از نوع ‪ 6‬چرخ‬ ‫با ظرفیت ‪ 2‬هزار دستگاه تولید می کردیم‪،‬‬ ‫توانس��تیم با همان توان این کشنده جدید‬ ‫را ب��ه محصوالت مان اضاف��ه کنیم ‪ .‬د رحال‬ ‫حاضر برای افزایش این ظرفیت در کشنده‬ ‫‪ 6‬چرخ و ‪ 10‬چرخ با اجرای طرح توسعه در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ 16‬هکتار این ظرفیت‬ ‫تولید از سال اینده ‪ 3‬برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه پای��دار‪ ،‬در طرح توس��عه این‬ ‫ش��رکت قرار اس��ت اتوبوس های ش��هری‬ ‫از ن��وع گازی و اتوبوس های بین ش��هری‬ ‫و فرودگاه��ی تولی��د ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫یکسان سازی حمل و نقل ارد در مازندران‬ ‫لو نقل ارد با هدف‬ ‫‪ :‬پروژه یکسان سازی حم ‬ ‫رساندن ارد به نانوایی های سراسر استان مازندران‬ ‫در زمان مناسب و با قیمت یکسان به عنوان طرحی‬ ‫مل��ی و مصوبه دولت از اهمی��ت فراوانی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تاندار اس��تان مازندران نیز بر اجرایی‬ ‫ش��دن این طرح تاکید دارد‪ .‬شرکت غله و خدمات‬ ‫بازرگانی منطقه ‪ 2‬کشور به منظور دستیابی به این‬ ‫لو نقل‬ ‫مهم اقدام به بس��تن قرارداد با ش��رکت حم ‬ ‫بین المللی خلیج فارس کرد‪.‬‬ ‫حس��ین باق��ری مرمتی‪ ،‬مدیر ش��عبه ش��رکت‬ ‫لو نق��ل بین الملل��ی خلیج ف��ارس در اس��تان‬ ‫حم ‬ ‫لو نقل‬ ‫مازن��دران در این زمینه گفت‪ :‬ش��رکت حم ‬ ‫خلیج فارس از زمان تاسیس در سال ‪ 1368‬تاکنون‬ ‫لو نقل‬ ‫دارای س��وابق مه��م اجرایی از جمل��ه حم ‬ ‫کاالهای اساس��ی کشور از جمله روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬ارد و گندم بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫لو نقل خلیج فارس با بیش از ‪ 1200‬نفر نیروی‬ ‫حم ‬ ‫لو نقل‪ ،‬از سال ‪ 68‬در‬ ‫انسانی و ‪ 700‬خودروی حم ‬ ‫لو نقل‬ ‫‪ 50‬درصد از استان های کشور عهده دار حم ‬ ‫ارد بوده است‪.‬‬ ‫باقری با اشاره به اینکه استان مازندران از اخرین‬ ‫لو نقل‬ ‫استان هایی است که طرح یکسان سازی حم ‬ ‫ارد در ان اجرای��ی می ش��ود‪ ،‬عمده تری��ن مزایای‬ ‫اجرای طرح یاد شده را کاهش هزینه های نانوایان‪،‬‬ ‫کاهش زم��ان دریافت ارد‪ ،‬تجمیع امار و اطالعات‬ ‫مربوط به ارد و نان و همچنین جلوگیری از فروش‬ ‫غیرقانونی ارد دانست‪.‬‬ ‫باقری تصریح کرد‪ :‬به منظور بهره گیری از نیروی‬ ‫کار استان مازندران و توجه به اشتغالزایی‪ ،‬شرکت‬ ‫خلیج فارس در بیشتر ش��هرهای استان مازندران‪،‬‬ ‫ب��دون دخیل ک��ردن نیرو ها و ماش��ین االت خود‪،‬‬ ‫از امکان��ات خودروی��ی و نفرات تعاون��ی نانوایان و‬ ‫همچنین عامالن فروش ارد همان شهرها استفاده‬ ‫کرده و تنها در ش��هرهایی که چنین تش��کل هایی‬ ‫وجود نداش��ته‪ ،‬ش��رکت خلیج فارس با امکانات و‬ ‫کارکنان خود وارد عمل ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر شعبه‬ ‫لو نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫مازندران شرکت حم ‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬تخلیه ارد در چند مرکز ذخیره و انبار‬ ‫به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫فن��اوری اتوب��وس ش��هری گازی درحال‬ ‫انتقال به مجموعه اس��ت که تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫به بهربرداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫او در بی��ان مش��کالت عم��ده ای ک��ه‬ ‫تولیدکنندگان خودرو با ان دست به گریبان‬ ‫هس��تند‪ ،‬می گوی��د‪ :‬بحث اخت�لاف تعرفه‬ ‫گمرک��ی ‪ 5‬درصد در بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان اس��ت درحال��ی که قبال‬ ‫ای��ن رقم ب��رای تولیدکنن��دگان ‪ 8‬درصد‬ ‫و ب��رای خودروه��ای واردات��ی ‪ 15‬درصد‬ ‫قائم مقام سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ 97‬درصد‬ ‫قطعات تراکتو‬ ‫و ‪ 35‬درصد انواع‬ ‫قطعات خودرو و‬ ‫وسائط نقلیه سبک و‬ ‫سنگین کشور در استان‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫تولید می شود‬ ‫بوده اس��ت ولی در حال حاضر خودروهای‬ ‫داخل ‪ 15‬درصد و خودروهای وارداتی ‪20‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬این اختالف کم باعث ش��ده‬ ‫خودروهای بی کیفیت بدون سرمایه گذاری‬ ‫در کشور به راحتی به بازار ما راه پیدا کنند‬ ‫و ارز به خارج از کشور سرازیر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اذهایتکس تولیدکننده‬ ‫خودرو از وارد کردن خوردوهای بی کیفیت‬ ‫ب��ه دس��ت تولیدکنن��دگان می گوی��د که‬ ‫موجب ش��ده تا تولیدات داخل زیر س��وال‬ ‫ب��رود‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه تولید یک‬ ‫مسئله مهم فراموش شده است‪.‬‬ ‫پایدار از مس��ئوالن انتظار دارد تا شرایط‬ ‫ثبات اقتصادی و قانونی را برای حمایت از‬ ‫تولی��د ایجاد کنند که تولیدکنندگان دچار‬ ‫مشکالت فراوان نشده و توانایی پیش بینی‬ ‫اینده را داش��ته باشند‪ .‬همچنین در بحث‬ ‫تسهیالت بانکی و سهمیه سوخت خودروها‬ ‫نظارت بیشتری داشته باشند‪ .‬البته قوانین‬ ‫زیست محیطی نیز بر روند تولید تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬او تاکید می کند‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫اذربایجان ش��رقی مهد تولی��د خوردوهای‬ ‫تجاری اس��ت‪ ،‬این ام��ر می تواند به تحقق‬ ‫بپیوندد ولی متاس��فانه همچنان در بحث‬ ‫ناوگان فرس��وده نظر داده ایم و هیچ کاری‬ ‫انجام نداده ایم و به یقین اعالم می دارم که‬ ‫این مجموعه می تواند در بازدهی مناسب و‬ ‫باال پیش رو باشد‪.‬‬ ‫ثبات بنگاه های اقتصادی‬ ‫الزمه ثبات بازار‬ ‫‪ :‬جمش��ید انص��اری‬ ‫اس��تاندار زنجان گف��ت‪ :‬ثبات‬ ‫و تحکی��م بنگاه های اقتصادی‬ ‫الزم��ه ثبات بازار اس��ت‪ .‬او در‬ ‫کارگروه توسعه صادرات استان‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای فعالی��ت‬ ‫بلندم��دت بنگاه ه��ای اقتصادی را ض��روری خواند و‬ ‫افزود‪ :‬این امر زمینه س��از سرمایه گذاری درازمدت در‬ ‫بنگاه های اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی میانگی��ن قدمت فعالی��ت بنگاه های اقتصادی‬ ‫ح��وزه صادرات در اس��تان زنج��ان را کمتر از ‪20‬‬ ‫سال عنوان و اظهار کرد‪ :‬با توجه به این بازه زمانی‬ ‫نمی توان انتظار تنوع صادرات محصوالت را از این‬ ‫بنگاه های اقتصادی داشت‪ .‬استاندار زنجان با اشاره‬ ‫به از دس��ت دادن برخ��ی بازاره��ای صادراتی در‬ ‫سال های گذش��ته گفت‪ :‬نبود بنگاه های اقتصادی‬ ‫حرف��ه ای و فعال و حضور اف��راد غیرمتخصص در‬ ‫عرص��ه ص��ادرات را می ت��وان به عن��وان برخی از‬ ‫عوامل تاثیر گذار در از دست دادن برخی بازارهای‬ ‫صادراتی این استان برشمرد‪.‬‬ ‫تشدید پایش بازار‬ ‫تا پایان ماه رمضان‬ ‫قائم مقام سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان ش��رقی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می گوی��د‪ 30 :‬درصد صنایع قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور ش��امل بی��ش از ‪ 500‬کارگاه و‬ ‫کارخانه قطعه س��ازی و تولید متنوع لوازم‬ ‫یدکی در این اس��تان مس��تقر هس��تند و‬ ‫هم اکنون ‪ 97‬درصد قطعات تراکتور و ‪35‬‬ ‫درصد انواع قطعات خودرو و وس��ائط نقلیه‬ ‫سبک و سنگین کشور در استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی تولید می شود و استقرار ‪ 8‬کارخانه‬ ‫تولی��د کامیونت و خودرو در این اس��تان‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی را ب��ه س��ومین اس��تان‬ ‫خودروساز کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکوئی با اشاره به‬ ‫اینکه اذربایجان شرقی یکی از ‪ 3‬قطب مهم‬ ‫صنعت و اقتصاد کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع‬ ‫ما به ویژه صنایع س��نگین نیاز به نوس��ازی‬ ‫تجهیزات و تزریق نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬تبریز موتور محرک‬ ‫صنعت و تجارت کشور است و می تواند در‬ ‫کسب درامدهای ارزی و صادرات کاالهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و کشاورزی به قطب مهم‬ ‫ملی تبدیل شود‪.‬‬ ‫او یک��ی از راهبرده��ای دس��تیابی ب��ه‬ ‫چش��م انداز صنع��ت خ��ودرو را ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی از طریق توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های صنع��ت خودروس��ازی و‬ ‫قطعه سازی در کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 18‬درصدی صادرات اردبیل‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اردبی��ل و دبیر کارگروه‬ ‫اقص��ادی این اس��تان با تش��ریح عملکرد‬ ‫حوزه تجارت خارجی اس��تان در سال ‪93‬‬ ‫و مقایس��ه ان نسبت به سال های قبل در‬ ‫سطح کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میزان صادرات‬ ‫اس��تان در س��ال ‪ 66 ،1393‬میلیون دالر‬ ‫ب��وده که در مقایس��ه با س��ال ‪ 1392‬از لحاظ ارزش‬ ‫کاالهای صادراتی اس��تان ‪ 18‬درصد و از لحاظ س��هم‬ ‫صادرات از کشور ‪ 6‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سیدحامد عاملی افزود‪ :‬صادرات چمدانی از گمرکات‬ ‫اس��تان ‪ 12‬میلیون دالر بوده که افزایش ‪ 71‬درصدی‬ ‫نسبت به سال قبل را نشان می دهد و از لحاظ ترانزیت‬ ‫کاال از گمرکات اس��تان در سال ‪ 93‬با ‪ 1400‬میلیون‬ ‫دالر ترانزیت از لحاظ ارزش ‪ 54‬درصد رش��د را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫عاملی با اشاره به عمده بازارهای صادراتی استان که‬ ‫ش��امل کشورهای اذربایجان‪ ،‬عراق و گرجستان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمده کاالهای صادراتی اس��تان به این کشورها‬ ‫ش��امل مصنوعات پالس��تیکی‪ ،‬نوش��ابه و اب معدنی‪،‬‬ ‫سیب زمینی‪ ،‬فرش‪ ،‬گلیم و ورنی است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبی��ل اظهار کرد‪ :‬در بع��د واردات نیز ارزش واردات‬ ‫کاالها از گمرکات اس��تان به ‪ 71‬میلیون دالر رس��ید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫که مهم ترین کااله��ای وارداتی مربوط به‬ ‫کامیون کش��نده‪ ،‬کائوچو‪ ،‬کاغذ دکور خام‬ ‫و مواد اولیه تولید الستیک بوده است ‪.‬‬ ‫عامل��ی اف��زود‪ :‬ب��رای عملیات��ی کردن‬ ‫برنامه ‪ 5‬س��اله تجارت خارجی استان که‬ ‫در ان صادرات اس��تان ‪ 300‬میلیون دالر‬ ‫هدفگزاری ش��ده‪ ،‬هر هفته ‪ 2‬بار مس��ائل‬ ‫و مش��کالت تجارت خارجی اس��تان و دالیل صادرات‬ ‫تاجران از گمرکات دیگر اس��تان ها بررسی و برخی از‬ ‫این مشکالت مرتفع شده است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل نیز در ادامه جلسه کارگروه اقتصادی‬ ‫استان اردبیل با بیان اینکه ‪ 23‬میلیون دالر از صادرات‬ ‫اس��تان اردبی��ل در مقطع زمانی یاد ش��ده مربوط به‬ ‫صدور سیب زمینی بوده‪ ،‬پیش��نهاد کرد‪ :‬اتحادیه ای با‬ ‫مس��اعدت و همکاری دس��تگاه های دخیل در استان‬ ‫تشکیل ش��ود و فرایند صادرات این محصول حساس‬ ‫را مدیریت کند‪.‬‬ ‫مجی��د خدابخش اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به اس��تعداد‬ ‫کش��اورزی منطق��ه‪ ،‬برنامه ریزی برای صادرات س��ایر‬ ‫محصوالت کش��اورزی اس��تان هم باید در دستور کار‬ ‫مبادی دخیل قرار گیرد‪.‬‬ ‫او از تمامی دس��ت اندرکاران افزایش صادرات استان‬ ‫قدردانی کرد و خواستار تدوین شیوه نامه ای کارشناسی‬ ‫برای حمایت و رونق دهی به صادرات چمدانی شد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬رضا ی��زدی ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بهارس��تان با بیان اینکه ب��ا متخلفان و‬ ‫سودجویان بدون هیچ گونه اغماضی مطابق قوانین‬ ‫تعزی��رات حکومتی برخورد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫تش��دید نظارت و پایش بازار ت��ا پایان ماه مبارک‬ ‫رمضان انجام می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تاکید فرماندار بهارس��تان مبنی بر‬ ‫تالش مضاعف مس��ئوالن برای تکریم مردم و رفع‬ ‫نگرانی و دغدغه های ش��هروندان تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫طرح به منظور پایش مس��تمر ب��ازار و نظارت الزم‬ ‫بر واحده��ای تولیدی و توزیعی به ویژه در س��طح‬ ‫خرده فروش��ی و نظارت بر فروش ه��ای فوق العاده‬ ‫اصناف و فروش��گاه های زنجیره ای خدماتی و ‪ ...‬در‬ ‫سطح شهرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫نظارت بر استاندارد کاالهای‬ ‫وارداتی‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد اذربایج��ان غربی از‬ ‫نظ��ارت بر اس��تاندارد کااله��ای واردات��ی به این‬ ‫اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬تمام کااله��ای وارداتی‬ ‫به اذربایجان غربی از نظر اس��تاندارد مورد نظارت‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬منصور جالیر اظهار کرد‪ :‬نظارت بر‬ ‫وجود اس��تانداردهای الزم در کاالهای وارداتی در‬ ‫اذربایجان غربی اعمال شده است‪ .‬امسال یک هزار‬ ‫و ‪ 100‬کاالی وارداتی مورد نظارت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این باره کاالهایی که فاقد استاندارد باشند اعالم‬ ‫و وارد چرخه مصرف نمی شوند‪ .‬مدیرکل استاندارد‬ ‫اذربایج��ان غربی اع�لام کرد‪ :‬انج��ام نظارت های‬ ‫استاندارد از طریق ازمایشگاه های همکار نیز انجام‬ ‫می ش��ود که در این زمینه ‪ 17‬ازمایش��گاه همکار‬ ‫در سراس��ر اس��تان با اداره کل استاندارد در زمینه‬ ‫تعیین استاندارد کاالها همکاری دارند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬دوره اموزش��ی رایگان اشنایی با قوانین‬ ‫و مقررات مالیات و بیمه تامین اجتماعی در ناحیه‬ ‫صنعت��ی ائینه ورزان دماوند برگزار ش��د‪ .‬این دوره‬ ‫اموزش��ی با حض��ور ‪ 15‬نفر از صنعتگ��ران با بیان‬ ‫موضوعاتی چون تعریف تامین اجتماعی‪ ،‬مشموالن‬ ‫قانون تامین اجتماعی‪ ،‬وظایف و تکالیف شرکت ها‬ ‫درباره بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نحوه ارسال فهرست‬ ‫و پرداخ��ت حق بیم��ه کارکنان‪ ،‬اقدام��ات و نحوه‬ ‫محاسبه حق بیمه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ :‬ناصر فغفوری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان با اشاره به صادرات‬ ‫برخی اقالم از گمرک س��ایر استان ها اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به صادرات بخش��ی از کاال ه��ا‪ ،‬امار صادرات‬ ‫اس��تان زنجان ک��ه ش��امل ص��ادرات محصوالت‬ ‫تولی��دی زنجان از گمرکات کش��ور ب��وده با امار‬ ‫صادرات گمرک که تنها صادرات از گمرک زنجان‬ ‫را شامل می شود متفاوت است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬حس��ین حس��ن‪‎‬پور‪ ،‬مدیرکل تعزیرات‬ ‫حکومتی گلس��تان از کش��ف ‪ 943‬گوش��ی تلفن‬ ‫هم��راه قاچ��اق در این اس��تان خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫گوش��ی‪‎‬های تلفن هم��راه مکش��وفه دارای مارک‬ ‫خارج��ی فاقد هرگون��ه مدارک مثب��ت گمرکی و‬ ‫گارانت��ی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بودند‪.‬‬ ‫رانن��ده خ��ودرو اعتراف کرد که تمام گوش��ی‪‎‬های‬ ‫تلفن هم��راه متعلق به فردی در گ��رگان بوده که‬ ‫دارای واحد صنفی است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تزریق سرمایه‬ ‫نیاز خراسان جنوبی‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوب��ی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از‬ ‫‪900‬میلی��ارد تومان��ی در‬ ‫بخ��ش تولید اس��تان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تزری��ق س��رمایه در ای��ن‬ ‫بخ��ش همچنان بای��د ادامه داش��ته باش��د و این‬ ‫امکان فراهم ش��ود تا بت��وان از تمامی ظرفیت های‬ ‫تولید بهره مند ش��د‪.‬وجه اهلل خدمتگزار اظهار کرد‪:‬‬ ‫نیروی متخصص و ظرفیت های اس��تان باید حفظ‬ ‫ش��ود تا به دنبال ان عالوه بر تولید اش��تغال‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی نیز فراهم ش��ود؛ این مه��م تنها با تالش‬ ‫و جدی��ت تمام��ی بخش های دولت��ی و خصوصی‬ ‫میس��ر می ش��ود‪.‬وی با اش��اره به س��ختی های کار‬ ‫تولید‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای رونق دادن به بخش تولید باید‬ ‫خارج از ظرفیت و اعتبارات دولتی به س��راغ بخش‬ ‫خصوصی و س��رمایه گذار بروی��م و اگر زمینه تولید‬ ‫کاالی باکیفیت و رقابت پذیر با تولیدات کشورهای‬ ‫دیگر فراهم ش��ود‪ ،‬به تبع زمینه اشتغال و ظرفیت‬ ‫سرمایه گذاری در استان ایجاد خواهد شد‪ .‬استاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی با اشاره به اینکه در استان بیش از‬ ‫‪ 900‬میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری در این بخش‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬همچنان بای��د در این‬ ‫بخش بیش��تر از این کار ش��ود و این امکان فراهم‬ ‫شود تا از س��رمایه گذاران عالقه مند خارج از کشور‬ ‫استفاده شود‪ .‬اس��تاندار خراسان جنوبی بیان کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری امری زودبازده نیست بلکه فرصت‬ ‫زمانی خاصی را می طلبد بنابراین باید زمینه اعتماد‬ ‫و باور برای سرمایه گذار فراهم شود‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬مهم ترین بخش‬ ‫در اقتصاد کشور‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت‪ :‬پارلمان‬ ‫بخش خصوصی اماده است تا دست در دست مدیران‬ ‫شهری کارهای بر زمین مانده را رفع و رجوع کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به عنوان اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫امادگی داریم تا نماینده ای از مدیریت ش��هری را در‬ ‫همه جلسات خود داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬بسیار خوشحال‬ ‫هس��تیم که مهدی جمالی نژاد‪ ،‬ش��هردار اصفهان شد‬ ‫چرا که می توانیم از حضور ایش��ان بهره مند ش��ویم و‬ ‫مس��ائل مربوط به تولید و کار را در کالنشهر اصفهان‬ ‫بررسی کنیم‪.‬رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه صنعت مهم ترین بخش اقتصاد کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬صنعت امروز ‪ 40‬درصد تولید ناخالص کشور‬ ‫را ب��ه عه��ده دارد‪ ،‬پس اگر به ای��ن بخش بی توجهی‬ ‫کنیم‪ ،‬به طور قطع تبع��ات جبران ناپذیری گریبان ما‬ ‫را در اقتص��اد خواه��د گرفت‪ .‬س��هل ابادی ادامه داد‪:‬‬ ‫در کن��ار صنعت‪ ،‬امروز وضعیت محیط زیس��ت‪ ،‬اب و‬ ‫گردش��گری اصفهان نیز مناسب نیس��ت پس باید با‬ ‫سرمایه گذاری ها و فعالیت های درست و بجا دست در‬ ‫دست هم مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫فارس‪ :‬عبدالرضا وفا‪ ،‬رییس اداره دامپزشکی شیراز‬ ‫گف��ت‪ 120 :‬قوطی جلبک دریایی که ب��ه نام خاویار‬ ‫در تعدادی از فروش��گاه ها و س��وپرمارکت های بزرگ‬ ‫ش��یراز مشاهد ه شده بود‪ ،‬جمع اوری و برای بررسی و‬ ‫پیگیری های قانونی به مراکز قضایی فارس ارسال شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این خاویار های تقلبی که ساخت‬ ‫کشور جمهوری اذربایجان است‪ ،‬در شیشه های ‪250‬‬ ‫گرمی در تعدادی از فروشگاه های سطح شیراز عرضه‬ ‫و به فروش می رسید که خوشبختانه شناسایی و ضبط‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬مدیرعامل اب و فاضالب روستایی خراسان‬ ‫جنوبی با بی��ان اینکه چاه های عمیق در دش��ت های‬ ‫اس��تان تنها منابع تامین اب در روس��تاهای خراسان‬ ‫جنوبی هس��تند‪ ،‬گفت‪ 380 :‬منبع اب��ی و ‪ 70‬چاه و‬ ‫قنات در خراس��ان جنوبی بر اثر خشکسالی خشکیده‬ ‫اس��ت‪ .‬علی اکبر بس��کابادی اظهار ک��رد‪ :‬اکنون ‪908‬‬ ‫ابادی باالی ‪ 20‬خانوار در خراسان جنوبی وجود دارد‬ ‫که ‪ 608‬روس��تا دارای شبکه ابرس��انی فعال هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 160 :‬روستا در خراسان جنوبی فاقد شبکه‬ ‫ابرس��انی هس��تند و ‪ 40‬روس��تا نیز به ص��ورت راکد‬ ‫ابرسانی می شوند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه بر اس��اس استانداردهای تعریف‬ ‫ش��ده امروز‪ ،‬کش��ور ب��ه مرحله تنش ابی وارد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��رانه اب تجدیدپذی��ر در اصفهان به‬ ‫‪ 900‬مترمکعب رس��یده به این معنی که وارد مرحله‬ ‫بحران ش��ده ایم‪ .‬هاشم امینی ادامه داد‪ :‬شرایط سخت‬ ‫خشکس��الی کشور را دربر گرفته و مدیریت اب کشور‬ ‫را دچ��ار چالش ک��رده‪ ،‬به همین دلیل الزم اس��ت با‬ ‫اس��تفاده از اب��زار رس��انه در بخش های نوش��تاری و‬ ‫دیداری مردم را متوجه این شرایط سخت کنیم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫چابهار‪ ،‬پل تجاری ایران و چین و هند‬ ‫امیر مهرزاد‪ -‬گروه استان ها‪ :‬بر اساس اعالم کارشناسان‬ ‫لو نق��ل بین المللی از‬ ‫س��ازمان مل��ل متحد در ام��ور حم ‬ ‫لو نقل جهانی‪ 2 ،‬کریدور از ایران‬ ‫مجموع ‪ 3‬کری��دور حم ‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬در این میان بندر چابهار در منتهی الیه جنوب‬ ‫شرق ایران نقطه عبور جنوبی ترین کریدور شرقی‪ -‬غربی‬ ‫مراودات تجاری جهان است‪ .‬این گذرگاه تجارت جهانی از‬ ‫دروازه ابریش��م در چین اغازشده و قلب اقتصاد ان کشور‬ ‫یعنی اس��تان کانت��ون را تغذیه کرده و به پهنه اس��یای‬ ‫جنوب ش��رقی می پیوندد‪ .‬همین اس��ت که چابهار یکی‬ ‫از چهار راه های کریدور جنوبی تجارت جهانی محس��وب‬ ‫می ش��ود؛ چهارراهی که ‪ 2‬کریدور دیگر یعنی ‪ 2‬ش��اخه‬ ‫راه اهن سریع الس��یر بین المللی ابریشم را به جنوب پیوند‬ ‫می ده��د‪ .‬در این میان مناطق ازاد نیز به عنوان پنجره ای‬ ‫برای همگامی و پیوند با اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی‪،‬‬ ‫ایجاد رش��د و تحول صادرات و بهره مندی از سرمایه های‬ ‫داخلی و خارجی و همچنین دس��تیابی به اهداف مهم در‬ ‫زمینه تکمیل و بهره برداری از اس��کله های چابهار با نقش‬ ‫و جایگاه فرامنطقه ای و فراملی اس��ت که این تاسیس��ات‬ ‫ب��دون در نظرگرفتن راه خروج‪ ،‬بی معنی بوده و نمی توان‬ ‫از انچه س��رمایه گذاری می شود‪ ،‬بهره برداری قابل توجهی‬ ‫کرد‪ .‬به همین علت بر اس��اس مطالع��ات؛ ترانزیت محور‬ ‫ش��رق برای برون رفت چابهار از بن بس��ت اقتصادی مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان بندر چابهار در منتهی الیه جنوب‬ ‫ش��رقی کش��ور و به عنوان تنها بندر اقیانوس��ی ایران در‬ ‫س��واحل دریای عمان همواره در موقعیت بالقوه رش��د و‬ ‫توسعه قراردارد‪ .‬موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد چابهار‬ ‫به عنوان نزدیک ترین بندر به اقیانوس هند در مسیرهای‬ ‫منتهی به کش��ورهای اس��یای میانه‪ ،‬افغانستان و جنوب‬ ‫ش��رقی اروپا اهمیت این بندر را در معادالت بین المللی و‬ ‫لو نقل جهانی به ویژه کریدورهای محور شرق و شمال‬ ‫حم ‬ ‫– جنوب دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫نادر میرشکار می افزاید‪ :‬بندر چابهار به سرعت در حال‬ ‫تغییر و توسعه برای پذیرش کاال ونقش افرینی در ترانزیت‬ ‫کاال به کشورهای شرق و شمال شرق ایران است‪ .‬احداث‬ ‫اس��کله برای پذیرش کشتی هایی با ظرفیت بیش از ‪100‬‬ ‫هزارتن و توس��عه منطقه ازاد چابهار برای رونق بخشیدن‬ ‫ب��ه تجارت منطقه ای ش��رایط بس��یار مناس��بی را برای‬ ‫کش��ورهایی نظیر افغانستان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬ازبکستان و حتی غرب پاکستان فراهم می کند‬ ‫ت��ا در ی��ک همکاری منطق��ه ای و حتی س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک بتواند منافع مشترکی را برای توسعه اقتصادی‬ ‫انان ب��ه ارمغ��ان اورد‪ .‬در حقیقت چابه��ار نزدیک ترین‬ ‫مسیر به کش��ورهای اسیای میانه برای ترانزیت محسوب‬ ‫می شود ‪ .‬در این منطقه تاسیسات بندری مناسبی از جمله‬ ‫اسکله شهید بهشتی و ش��هید کالنتری وجود دارد که با‬ ‫اقدامات جدید انجام ش��ده ظرفیت پهلودهی هر ‪ 2‬اسکله‬ ‫درحال افزایش است‪ .‬میرشکار می افزاید‪ :‬بندر چابهار یکی‬ ‫از محورهای اصلی کریدور ش��مال‪ -‬جنوب اس��ت که در‬ ‫صورت بهره برداری صحیح می تواند در کس��ب درامدهای‬ ‫ارزی برای کشور نقش چش��مگیری داشته باشد‪ .‬منطقه‬ ‫ازاد چابهار به دلیل قرار داشتن در مسیر این کریدور که‬ ‫نزدیک ترین مس��یر به اقیانوس هند است‪ ،‬می تواند مورد‬ ‫توجه سرمایه گذاران کش��ورها به عنوان پل ارتباطی بین‬ ‫اسیا و اروپا قرار گیرد ‪ .‬براساس اعالم کارشناسان سازمان‬ ‫لو نقل بین الملل��ی از مجموع ‪3‬‬ ‫ملل متح��د در امور حم ‬ ‫لو نقل جهانی ‪ 2‬کری��دور از ایران می گذرد‪.‬‬ ‫کری��دور حم ‬ ‫در این میان بندر چابهار در منتهی الیه جنوب شرق ایران‬ ‫نقط��ه عبور جنوبی ترین کریدور ش��رقی‪ -‬غربی مراودات‬ ‫تجاری جهان اس��ت‪ .‬این گذرگاه تجارت جهانی از دروازه‬ ‫ابریش�� م در چین اغازشده و قلب اقتصاد ان کشور یعنی‬ ‫اس��تان کانتون را تغذیه کرده و به پهنه اس��یای جنوب‬ ‫ش��رقی می پیوندد‪ .‬این مسیر اقتصادی تجاری پس از ان‬ ‫به هند رس��یده و به بزرگترین محور ش��رقی – غربی ان‬ ‫کشور پهناور تبدیل می شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��تان‬ ‫معتقد است‪ :‬از بعد دیگر این بندر نقطه اتصال کشورهای‬ ‫عض��و اکو و ا س��ه ان با دیگر کش��ورهای جهان اس��ت و‬ ‫موقعیت ویژه و منحصر به فرد ان موجب شده تا چابهار را‬ ‫پل ترانزیت و صادرات کاال و انرژی بنامند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫چابهار یکی از چهارراه های کریدور جنوبی تجارت جهانی‬ ‫محس��وب می ش��ود چهارراهی که ‪ 2‬کریدور دیگر یعنی‬ ‫‪ 2‬ش��اخه راه اهن بین المللی ابریش��م را به جنوب پیوند‬ ‫می دهد ‪ .‬همچنین گفتنی است که چابهار حتی نسبت به‬ ‫سایر نقاط بندری ایران دارای مزیت است به طوری که در‬ ‫مقایسه بین ‪ 2‬مسیر بندر عباس و چابهار کشتی ها حدود‬ ‫‪ 16‬ت��ا ‪ 17‬س��اعت زودتر به چابهار می رس��ند ‪ ،‬در نتیجه‬ ‫هزینه حمل بار ارزان تر تمام می ش��ود‪ .‬از سایر مزیت های‬ ‫تجاری و ترانزیتی منطق��ه ازاد تجاری – صنعتی چابهار‬ ‫می ت��وان به موقعیت مناس��ب ب��ه دلی��ل قرارگرفتن در‬ ‫کنارابراه های بین المللی به عن��وان مهم ترین بندر ایران‬ ‫خارج از خلیج فارس‪ ،‬قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ‬ ‫در اس��کله های موجود و طرح توسعه ظرفیت های بندری‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫میرش��کار می گوید‪ :‬همچنین وج��ود راه اهن کرمان –‬ ‫زاهدان و ارتباط اس��تان به راه اهن سراسری که شبه قاره‬ ‫هن��د را به اروپ��ا مرتبط کرده و ایج��اد راه اهن چابهار –‬ ‫زابل – مش��هد نیز از پروژه های مرتبط با توسعه ترانزیت‬ ‫کاال به افغانس��تان و اس��یای میانه محسوب می شود که‬ ‫در راستای توسعه زیرس��اخت های بندر و افزایش میزان‬ ‫تخلیه و بارگیری از این بنادر در حال انجام است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا اتصال بندر چابهار به راه اهن سراس��ری و احداث‬ ‫جاده ترانزیتی چابهار ـ میلک و افزایش ظرفیت تخلیه و‬ ‫بارگیری اس��کله شهید بهشتی از ‪ 2/5‬به ‪ 6‬میلیون تن از‬ ‫طرح های بس��یار مهم در زمینه توسعه ترانزیت از طریق‬ ‫چابهار به اس��یای میانه و افغانس��تان به ش��مار می روند ‪.‬‬ ‫مطالعات راهبردی منطقه ازاد چابهار نش��ان می دهد که‬ ‫غرب افغانس��تان و جنوب اس��یای میانه و سمت شرقی‬ ‫ایران محدوده حوزه نفوذ بنادر چابهار بر اس��اس کمترین‬ ‫هزینه حمل و کوت اه ترین مس��یر به ش��مار می رود که در‬ ‫صورت بهسازی تا مناطق مرکزی افغانستان ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫او تاکید می کن��د‪ :‬در اینده ای نزدی��ک چابهار قابلیت‬ ‫پهلوگیری کش��تی های پهن پیکر را پی��دا خواهد کرد و‬ ‫بر اساس اعالم اداره کل بنادر و دریانوردی استان کشتی‬ ‫‪80‬ه��زار تنی به زودی در اس��کله پهل��و خواهد گرفت و‬ ‫ظرفیت تخلی��ه و بارگیری از این بن��ادر به ‪8‬میلیون تن‬ ‫افزای��ش خواهد یافت و توس��عه بنادر اس��تان با توجه به‬ ‫اینکه اس��تان‪ ،‬استان مستعد معدنی است‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫تاثیر گذاری را نیز در صادرات مواد معدنی فراوری ش��ده‬ ‫داشته باش��د و با توجه به اینکه منطقه ازاد سیستان نیز‬ ‫به تصویب رس��یده می تواند به عنوان مکمل منطقه ازاد‬ ‫چابهار و بنادر استان باشد تا کاالهای ترانزیتی به راحتی‬ ‫به کش��ور افغانستان و محصوالت تولیدی این منطقه نیز‬ ‫به سایر نقاط جهان صادر شود‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬البته ب��ا افزایش میزان تخلیه و بارگیری‬ ‫و توس��عه بنادر اس��تان نیاز به زیرساخت های دیگری که‬ ‫بتواند مکمل بنادر اس��تان باشد نیز احساس می شود که‬ ‫عبارتند از ساخت فرودگاه بین المللی چابهار اتصال چابهار‬ ‫به ش��بکه گاز سراسری که به زودی تحقق می یابد‪ ،‬ایجاد‬ ‫صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی که هاب اول پتروشیمی‬ ‫کلنگ زنی شده و عملیات احداث به سرعت در حال انجام‬ ‫اس��ت و صنایع فوالد ک��ه با توجه به ش��رایط منطقه در‬ ‫استان و در چابهار در حال احداث است‪.‬‬ ‫چندی پیش اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان با توجه‬ ‫ب��ه مزیت های تج��اری که برای این منطقه از کش��ور در‬ ‫پی فضای ایجاد ش��ده پس از مذاکرات هس��ته ای ایجاد‬ ‫مشکالت قاچاق برای کسبه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ :‬مدی��رکل تعزی��رات حکومتی سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان ما قاچاق از مس��ائل و معضالتی است که تمام‬ ‫کاسب های قانونمند را دچار مشکل کرده و تجارت قانونی انها را‬ ‫مورد تعرض قرار داده است‪.‬‬ ‫بعضی ه��ا در ش��هرهای اس��تان در حاش��یه امن ب��ه فعالیت‬ ‫غیرقانونی می پردازند و در مواردی از س��وی مس��ئوالن حمایت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مرتضی مدنی فدکی تصریح کرد‪ :‬جای تاس��ف دارد که برخی‬ ‫در نقاطی از شهر حاشیه امن داشته باشند و هرگونه فعالیتی که‬ ‫دل ش��ان می خواهد انجام دهند و صنف های پاکدامن و درستکار‬ ‫ما س��هم خود را بدهند و در مواردی تعزیر شوند و هیچ اقدامی‬ ‫برای برخی از افراد در استان نشود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی از اصناف در راس��تای‬ ‫احق��اق حق و حق��وق انها حمایت می کند‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬تمامی‬ ‫م��وارد اصن��اف باید براس��اس قانون صنفی اجرا ش��ود و تمامی‬ ‫قوانین دیگر نقض شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی با اش��اره به دخالت های شهرداری‬ ‫در حوزه اصناف گفت‪ :‬ش��هرداری ح��ق ندارد بدون هماهنگی با‬ ‫اتاق اصناف به افراد مجوز بدهد و خیابان ها را بفروشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه درحال حاضر وضعیت س��د معابر در مرکز‬ ‫اس��تان‪ ،‬جای تاس��ف دارد‪ ،‬خطاب به رییس اتاق اصناف استان‬ ‫گف��ت‪ :‬نباید از حق و حقوق خود کوت��اه بیایید و ما نیز در کنار‬ ‫شما خواهیم بود و حمایت الزم را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدنی فدکی خواس��تار برخورد قانونی ب��ا صنوف فاقد پروانه و‬ ‫برگزاری جلسه ای مشترک با حضور اتاق اصناف‪ ،‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی شد و گفت‪ :‬چندی قبل نیز‬ ‫مصوبه ای برای برگزاری این جلس��ه داشته ایم که متاسفانه انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬کم فروش��ی و گران فروش��ی‪ 2 ،‬تخلف مهم‬ ‫و غیرقابل گذش��ت در حوزه اصناف اس��ت و بر این اس��اس باید‬ ‫تجارت الکترونیک در استان رواج داده شود و تاکید زیادی برای‬ ‫درج برچس��ب قیمت روی تمامی اجناس به ویژه اجناس داخل‬ ‫ویترین شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعزیرات حکومتی سیس��تان و بلوچس��تان در ادامه‬ ‫میانگین رس��یدگی به پرونده ها را در تعزیرات حکومتی اس��تان‬ ‫کمت��ر از ‪ 20‬روز عنوان ک��رد و گفت‪ :‬رویک��رد جدید تعزیرات‬ ‫حکومتی‪ ،‬پیش��گیری از تخلفات و کیفیت بخش��یدن به نظارت‬ ‫و بازرس��ی ها اس��ت‪ .‬بر این اس��اس اتاق اصناف می تواند با ارائه‬ ‫اموزش ه��ای الزم ب��ه اصن��اف و اتحادیه ه��ای زیر مجموع��ه و‬ ‫اگاهی بخشی به مردم‪ ،‬این نهاد را بیش از پیش در تحقق اهداف‬ ‫کم��ک کند‪ ،‬برای افزایش کارایی در این اصناف‪ ،‬باید به مردم و‬ ‫صنوف در زمینه قوانین اموزش داده شود‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ش��رایط ب��رای ورود س��رمایه گذار‬ ‫ب��ه این اس��تان باید هموار ش��ود‪ .‬علی اوس��ط هاش��می‬ ‫افزود‪ :‬مانع تراش��ی به هیچ وجه پذیرفتنی نیس��ت‪ .‬استان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان به س��بب قابلیت ها و توانایی های‬ ‫باالی خود هیچ محدودیتی برای س��رمایه گذاری ندارد و‬ ‫مس��ئوالن استان از س��رمایه گذاران خارجی که تمایل به‬ ‫سرمایه گذاری در استان داشته باشند‪ ،‬استقبال می کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیستان وبلوچس��تان با اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫ژئوپلتیک و استراتژیک این منطقه اظهار کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫خارجی عالقه مند به س��رمایه گذاری می توانند با توجه به‬ ‫اهمی��ت منطقه و فرصت های ایجادش��ده توس��ط دولت‪،‬‬ ‫شراکت پایداری در منطقه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫علی اوس��ط هاش��می معتقد اس��ت‪ :‬مدیران با توجه به‬ ‫اهمیت سرمایه گذاری باید امادگی الزم برای پاسخگویی‬ ‫ب��ه مراجع��ه س��رمایه گذاران را ظرف م��دت ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫روز از زمان مراجعه انان داش��ته باش��ند؛ باید از هرگونه‬ ‫سرمایه گذاری در منطقه اس��تقبال کرد و هر مدیری که‬ ‫س��رمایه گذاران را فراری دهد‪ ،‬باید مس��ئولیت خود را به‬ ‫فرد دیگری واگذار کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬از انجایی که س��واحل مکران و بندر چابهار‬ ‫در اس��تانه جهش و پذیرش نقش ملی و منطقه ای است‪،‬‬ ‫در این راستا باید نگاه وسیع به این منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫هاش��می با تاکید بر لزوم مدیریت واحد بر سواحل گفت‪:‬‬ ‫هیچ پروژه ملی و استانی نباید بدون نظر پدافند غیرعامل‬ ‫اجرایی شود و خارج از سند توسعه جامع مکران و سواحل‬ ‫ان اجازه ساخت وساز داشته باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر هدایت اهلل میرمرادزهی‪ ،‬نماینده مردم ‪۴‬‬ ‫شهرستان سیستان و بلوچستان در مجلس نیز چابهار را‬ ‫دارای این توان می داند که ظرفیت های تجاری ان افزایش‬ ‫می گوید‪ :‬ظرفیت بندر چابهار‬ ‫یابد‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫‪۶‬میلیون تن بود و اکنون به ‪۸‬میلیون تن می رسد‪ ،‬زمانی‬ ‫که ظرفیت این بندر ‪۶‬میلیون تن بود‪ ،‬می توان گفت این‬ ‫بندر رونق باالیی نداش��ت و با پیگیری های مسئوالن قرار‬ ‫شد بخش��ی از کاالهایی که به ش��رق صادر می شوند‪ ،‬از‬ ‫طریق بندر چابهار بارگیری ش��وند‪ .‬او با اشاره به رشد این‬ ‫بندر می گوید‪ :‬اکنون شاهد بارگیری و تخلیه کشتی های‬ ‫بزرگ در این بندر دریایی کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫میرمرادزه��ی ادامه می دهد‪ :‬ما خوش بین هس��تیم که‬ ‫اش��تغالزایی و توس��عه را از طریق این بندر شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او هر جای دنیا که منطقه ازاد اقتصادی و بندر‬ ‫و دریا باشد‪ ،‬به طور معمول وضع زندگی و اقتصادی مردم‬ ‫ان منطقه بهتر اس��ت اما متاس��فانه در استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان این گونه نب��وده‪ .‬میرمرادزهی درباره موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی این بن��در می گوید‪ :‬این منطقه ب��ا توجه به‬ ‫دسترسی به اسیای میانه و اسیای دور‪ ،‬منطقه اقتصادی‬ ‫مهم��ی اس��ت و توقع م��ی رود این حمایت ه��ا و افزایش‬ ‫ظرفی��ت ‪۲‬میلیون تنی بتواند تا حد زیادی به اش��تغال و‬ ‫معیشت مردم این منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫فرصت ‪ 3‬ماهه مرزنشینان‬ ‫برای ثبت نام در سامانه الکترونیکی‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫از فرصت ‪ 3‬ماهه مرزنش��ینان اس��تان به منظور فراهم کردن‬ ‫م��دارک و مس��تندات ب��رای ثبت ن��ام در س��امانه یکپارچه‬ ‫مرزنش��ینان اس��تان خبر داد‪ .‬یحیی نیکدل گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫دسته بندی های انجام شده براساس شاخص های توسعه یافتگی‬ ‫از طرف وزارت کشور‪ ،‬اس��تان خراسان شمالی در گروه «ب»‬ ‫(اس��تان های کمتر توسعه یافته) اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در استان‬ ‫خراسان ش��مالی ‪ 10‬بخ��ش مرزی وجود دارد و تمامی نقاط ش��هری و روس��تایی به جز‬ ‫مراکز شهرس��تان های واقع ش��ده در ‪ 10‬بخش مرزی می توانند با تهیه و تحویل مدارک‬ ‫به دفاتر پیش��خوان نس��بت به ثبت نام اقدام کنند‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی افزود‪ :‬بخش های مرزی خراسان شمالی شامل بخش خبوشان از شهرستان‬ ‫فاروج‪ ،‬بخش های شهرس��تان ش��یروان به جز شهر ش��یروان‪ ،‬بخش های شهرستان راز و‬ ‫جرگالن به جز شهر راز‪ ،‬بخش های مانه و مرکزی از توابع شهرستان مانه و سملقان به جز‬ ‫ش��هر اشخانه و بخش گرمخان شهرستان بجنورد است‪ .‬ساکنان این بخش ها با در دست‬ ‫داش��تن مدارک الزم از جمله تاییدیه بخش��داری یا شورای روستا و دهیاری‪ ،‬شناسنامه و‬ ‫دیگر مدارک مورد نیاز به دفاتر پیش��خوان شهرس��تان های محل س��کونت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫همچنین افرادی که در س��امانه ثبت نام کرده اند اما تاکنون کارت الکترونیکی مرزنشینان‬ ‫را دریافت نکرده اند‪ ،‬برای بررسی وضعیت پرونده خود به شرکت های تعاونی مرزنشینان یا‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا دفاتر پیشخوان مراجعه و در صورت ناقص بودن پرونده‬ ‫با رجوع به دفاتر پیشخوان نسبت به رفع نقص اقدام کنند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫بزرگترین های نشان لوازم خانگی در جهان را بررسی کرد‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ای��ن روزها رکودی که بر‬ ‫اقتصاد دنیا سایه انداخته است‪ ،‬چشم انداز‬ ‫چندان روش��نی از بازارهای بزرگ جهان‬ ‫ارائه نمی دهد‪ ،‬ام��ا خرید لوازم الکتریکی‬ ‫خانگی از چنان رش��د و تداومی برخوردار‬ ‫اس��ت که به جرات می ت��وان گفت هیچ‬ ‫کاالیی در جهان از چنین سهم باالیی در‬ ‫گردش مال��ی و اقتصادی برخوردار نبوده‬ ‫و نیس��ت‪ .‬حاال اگر نش��انی (برند) در این‬ ‫صنعت شکل بگیرد‪ ،‬پررنگ شود و اعتماد‬ ‫مصرف کننده را به خود جلب کند‪ ،‬به یک‬ ‫نشان فوق العاده پولساز تبدیل خواهد شد‬ ‫ک��ه روز به روز می تواند در مس��یر رش��د‬ ‫جهانی گام بردارد‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش س��عی داریم نگاهی به‬ ‫گردش مالی چند نشان برتر لوازم خانگی‬ ‫بیندازیم‪ .‬شرکت هایی نظیر «ویر پول» که‬ ‫با فروشی معادل ‪۱۸/۴‬میلیارد دالر عنوان‬ ‫بزرگترین نش��ان لوازم خانگی جهان را به‬ ‫خود اختصاص می دهد‪ .‬نش��ریه اقتصادی‬ ‫فورب��س‪ ،‬س��ود اوری این ش��رکت لوازم‬ ‫خانگی امریکایی را مع��ادل ‪۶۱۹‬میلیون‬ ‫دالر عنوان می کند و می نویس��د‪ :‬پس از‬ ‫«ویرپول» گروه س��وئدی الکترولوکس با‬ ‫فروش ‪۱۵/۸‬میلیارد دالر در رده دوم قرار‬ ‫دارد‪ .‬همچنین دو ش��رکت چینی «گری‬ ‫الکتری��ک» و «هولدینگ جی دی میدیا»‬ ‫به ترتی��ب با ف��روش ‪ ۶/۲‬و ‪ ۶/۹‬میلیارد‬ ‫دالر رده های س��وم و چه��ارم را به خود‬ ‫اختصاص دادن��د‪ .‬از نظر س��وداوری نیز‬ ‫ش��رکت ویرپ��ول بهترین وضعی��ت را در‬ ‫میان ش��رکت های همتای خود داشته و‬ ‫شرکت های الکترولوکس‪ ،‬گری الکتریک‬ ‫و جی دی میدیا در رده های دوم تا چهارم‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اما همه افتخارات ویر پول‪ ،‬الکترولوکس‪،‬‬ ‫گ��ری الکتری��ک و هولدین��گ «جی دی‬ ‫میدیا» به عناوینی که گفته ش��د خالصه‬ ‫نمی ش��ود و این ش��رکت ها از نظر حجم‬ ‫دارای��ی نیز رتبه ه��ای اول ت��ا چهارم را‬ ‫به دس��ت اوردن��د‪ .‬اما از نظ��ر ارزش بازار‬ ‫شرکت چینی هولدینگ «جی دی میدیا»‬ ‫ب��ا ارزش بازاری مع��ادل ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫بهتری��ن وضعیت را در بین ش��رکت های‬ ‫مشابه خود دارد‪.‬‬ ‫دیگ��ر ش��رکت چین��ی یعن��ی گ��ری‬ ‫الکتری��ک ب��ا ‪ ۹/۴‬میلی��ارد دالر دارای‬ ‫رتب��ه دوم ارزش ب��ازار در دنی��ا بوده و‬ ‫شرکت های الکترولوکس و ویرپول نیز به‬ ‫ترتی��ب با ‪ ۷‬و ‪۶/۳‬میلی��ارد دالر رده های‬ ‫سوم و چهارم را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫نام این ‪ 4‬ش��رکت بزرگ در حالی در بین‬ ‫دیگر تولید کنن��دگان لوازم خانگی جهان‬ ‫متمایز می ش��ود که درحال حاضر ‪ 2‬هزار‬ ‫ش��رکت بزرگ ل��وازم خانگ��ی در جهان‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹از امریکا تا اروپا‬ ‫لوازم خانگ��ی امریکای��ی «ویرپول» با‬ ‫درامد س��االنه ‪۱۸/۴‬میلیارد دالری بیش‬ ‫از ‪۷۰‬ه��زار کارمن��د در بیش از ‪ ۷۰‬مرکز‬ ‫تولیدی و تحقیقات خود در سراسر جهان‬ ‫دارد‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۱۹۱۱‬میالدی‬ ‫تاسیس شد و امسال ‪۱۰۴‬سالگی خود را‬ ‫جشن می گیرد‪ .‬گروه سوئدی الکترولوکس‬ ‫نیزکه تا همین چند سال پیش بزرگترین‬ ‫تولیدکننده لوازم خانگی در جهان بود‪ ،‬در‬ ‫سال ‪۱۹۱۹‬م تاسیس شد‪ .‬این شرکت در‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان کارخانه دارد‪.‬‬ ‫الکترولوک��س پی��ش از این ب��رای خرید‬ ‫گروه ک��ره ای «دوو الکترونیکس» با گروه‬ ‫ایرانی «انتخاب» رقابت کرد که در نهایت‬ ‫ناکام ماند‪ .‬بد نیس��ت بدانید شرکت لوازم‬ ‫خانگی الکترولوکس در ش��هر اس��تکهلم‬ ‫قرار دارد‪ .‬ای��ن تولیدکننده لوازم خانگی‬ ‫براساس سود سهام‪ ،‬دومین کارخانه دنیا‬ ‫در نوع خود اس��ت و محصوالت متنوعی‬ ‫را با نش��ان های مختل��ف عرضه می کند‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت به تولی��د لوازمی‬ ‫‪25‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ کاهش دوباره نرخ بهره‬ ‫در چین‬ ‫بان��ک مرکزی چین یک بار دیگر نرخ بهره خود‬ ‫را کاهش داد‪ .‬به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل‬ ‫از خبرگزاری رویترز‪ ،‬بانک مرکزی چین با انتشار‬ ‫گزارش��ی اعالم کرد برای فراهم کردن زمینه رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬نرخ بهره بانکی را دوباره کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬از ‪8‬ماه پیش تاکن��ون این چهارمین بار‬ ‫اس��ت که نرخ بهره بانکی در چین کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی چین در همین زمینه‪ ،‬نسبت سپرده‬ ‫قانونی یا ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی‪،‬‬ ‫را کاه��ش داده اس��ت‪ .‬بانک ها موظفن��د همواره‬ ‫نسبتی از بدهی های ایجاد شده به ویژه سپرده های‬ ‫اش��خاص نزد خود را در بان��ک مرکزی نگهداری‬ ‫کنن��د‪ .‬با این تصمی��م بانک مرک��زی چین‪ ،‬نرخ‬ ‫به��ره وام ها با ‪ ۰/۲۵‬درصد کاهش به ‪ ۴/۸۵‬درصد‬ ‫می رس��د و نرخ سود س��پرده گذاری ها نیز در این‬ ‫کشور با همین میزان کاهش به دو درصد می رسد‪.‬‬ ‫جوالن جهانی «جهاز»‬ ‫ هجوم یونانی ها‬ ‫به دستگاه های خودپرداز‬ ‫گردش مالی ‪ ۷‬هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در ایران‬ ‫در همی��ن زمین��ه رییس اتحادی��ه لوازم خانگی گ��ردش مالی صنعت لوازم خانگ��ی در ایران را به ط��ور میانگین بین‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬ساالنه تعداد زیادی از محصوالت خانگی کشور در داخل تولید می شود‬ ‫«محمد طحان پور» در گفت وگو با‬ ‫به گونه ای که درحال حاضر ‪۷۰‬درصد از نیاز کش��ور تولید داخل و تنها ‪ ۳۰‬درصد ان وارداتی اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت لوازم خانگی ‪ 4‬میلیارد دالر ان مربوط به لوازم خانگی انرژی بر و مابقی‬ ‫ظروف‪ ،‬س��رویس غذاخوری و لوازم ریز اشپزخانه است‪ .‬طحان پور با بیان اینکه درحال حاضر بیشتر تولیدات لوازم خانگی‬ ‫ایران به کشورهای افغانستان‪ ،‬عراق و سودان صادر می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته برخی دیگر از محصوالت ما مانند ابگرمکن‬ ‫‪ ،‬نشان های شناخته شده‬ ‫دیواری یا چرخ خیاطی به برخی کش��ورهای اروپایی نیز صادر می شود‪.‬براس��اس گزارش‬ ‫ایرانی از این قرار است‪ :‬لوازم خانگی اسنوا‪ ،‬هایر‪ ،‬بوست‪، ،‬ازمایش‪ ،‬ابسال‪ ،‬پاکشوما‪ ،‬ارج‪ ،‬پارس‪ ،‬سینجر ‪ ،‬امرسان‪.‬‬ ‫ب��ا کاربردهای حرف��ه ای می پ��ردازد‪ .‬به‬ ‫گزارش نشریه فوربس الکترولوکس یکی‬ ‫از ‪ ۵‬کارخانه س��ازنده کاالهای بادوام در‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫این نشریه همچنین در سال ‪۲۰۱۰‬م‪،‬‬ ‫ن��ام ای��ن کارخان��ه را در فهرس��ت ‪۱۳۰‬‬ ‫کارخانه تولیدکنن��ده کاالهای با عملکرد‬ ‫پیشرفته قرار داده است‪.‬‬ ‫ام��ا ش��رکت چینی «ج��ی دی میدیا»‬ ‫در س��ال ‪۱۹۶۸‬م میالدی تاس��یس شده‬ ‫و یکی از بزرگتری��ن تولیدکنندگان انواع‬ ‫ل��وازم خانگ��ی در چین و جهان اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت چینی گری الکتریک نیز بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��د ه سیس��تم های خنک کننده ‬ ‫خانگ��ی و تج��اری در جهان اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در حوزه ه��ای تولی��د فن ه��ای‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬گرم کننده‪ ،‬پلوپز‪ ،‬تصفیه هوا‪،‬‬ ‫کتری و سیس��تم های تصفیه اب خانگی‬ ‫نیز فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت جدی و حساس‬ ‫ب��ا این هم��ه گروه ه��ای تولی��د لوازم‬ ‫خانگی در جهان تنها منحصر به ‪ ۴‬غولی‬ ‫که ن��ام برده ش��د نیس��تند و تولید این‬ ‫محصوالت در جه��ان از رقابتی تنگاتنگ‬ ‫و نفس گیر برخوردار اس��ت‪ .‬در فهرس��ت‬ ‫برترین ها مش��اهده نام هایی مانند «امانا»‬ ‫که نش��انی (برند) امریکایی اس��ت چندان‬ ‫عجیب و دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫این نش��ان امریکایی که خط تولید ان‬ ‫ابتدا در ش��هری به همین ن��ام در ایالت‬ ‫ایووا در س��ال ‪۱۹۳۴‬م تاس��یس ش��د و‬ ‫س��پس در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی به غول‬ ‫بزرگ لوازم خانگی‪ -‬ویر پول‪ -‬واگذار شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت از ابتدا کار خود را با ساخت‬ ‫قفسه های سردس��از فروشگاه ها اغاز کرد‬ ‫و بعده��ا هم به نام صنای��ع برودتی امانا‬ ‫ش��ناخته شد‪ .‬بعدها این شرکت شروع به‬ ‫ساخت دس��تگاه های تهویه مطبوع‪ ،‬اجاق‬ ‫گاز‪ ،‬ماشین لباسشویی و ظرفشویی کرد‪.‬‬ ‫س��اخت نخس��تین مایکروویو خانگی در‬ ‫س��ال ‪۱۹۶۷‬م در پرون��ده کار امان��ا قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫«جنرال الکتریک» یکی از قدیمی ترین‬ ‫نام هایی اس��ت که در صنعت لوازم خانگی‬ ‫به چش��م می خ��ورد و از ب��دو تولدش تا‬ ‫امروز‪ ،‬سعی کرده با تکیه به واحد تحقیق‬ ‫و توس��عه قدرتمندی که دارد‪ ،‬خود را به‬ ‫روز نگ��ه دارد‪ .‬ای��ن کارخان��ه بین المللی‬ ‫در امری��کا ق��رار دارد و دارای چند بخش‬ ‫انرژی‪ ،‬فناوری‪ ،‬زیرس��اخت ها‪ ،‬مرکز مالی‬ ‫و بخش صنعت و مشتریان است‪.‬‬ ‫براس��اس فهرس��ت فرچ��ون‪ ۵۰۰‬ت��ا‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۲‬م‪ ،‬جن��رال الکتری��ک ب��ر‬ ‫اس��اس درامد ناخالص خود شش��مین و‬ ‫براساس س��وددهی چهاردهمین کارخانه‬ ‫امریکاست‪ .‬همچنین این فهرست‪ ،‬جنرال‬ ‫الکتریک را براساس کارامدی در مدیریت‬ ‫به عن��وان هفتمین کارخان��ه دنیا معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ال ج�ی» پیش�رو در سیس�تم های‬ ‫تهویه‬ ‫دومی��ن کارخانه چندمنظ��وره پس از‬ ‫سامسونگ در کره جنوبی «ال جی» است‬ ‫که به تولید ل��وازم خانگی‪ ،‬الکترونیکی و‬ ‫ش��یمیایی می پردازد‪ .‬مدت زیادی نیست‬ ‫که ال جی ش��روع به تولید لوازم خانگی‬ ‫ک��رده اما باتوجه به س��ابقه ک��م خود با‬ ‫رعایت کیفی��ت‪ ،‬ن��واوری و عملکرد باال‬ ‫موفقیت های چشمگیری را در این عرصه‬ ‫به دست اورده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬از جمل��ه‬ ‫براس��اس گ��زارش‬ ‫فعال ترین شاخه های گروه ال جی شرکت‬ ‫«ال جی الکترونیکس» اس��ت که در سال‬ ‫‪۱۹۶۲‬م تاس��یس ش��ده و تولیدکنن��ده‬ ‫تمامی محصوالت ل��وازم خانگی از جمله‬ ‫کولرهای گازی است‪.‬‬ ‫ال ج��ی ب��ا اس��تفاده از فناوری ه��ای‬ ‫پیش��رفته و همچنی��ن نواوری ه��ای‬ ‫گس��ترده در تولیدات متنوع‪ ،‬توانسته به‬ ‫یکی از برترین ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫لوازم خانگی از جمله سیس��تم های تهویه‬ ‫مطبوع (کولره��ای گازی) در دنیا تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یک��ی از پرفروش تری��ن و متنوع تری��ن‬ ‫محص��والت ال ج��ی سیس��تم های تهویه‬ ‫مطبوع اس��ت که با تولید ساالنه بیش از‬ ‫‪۱۲‬میلیون دس��تگاه و در اختیار داش��تن‬ ‫ح��دود ‪۲۰‬درص��د از کل ب��ازار برتری��ن‬ ‫س��ازنده جهان��ی ای��ن محص��ول در دنیا‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫طی��ف کامل و وس��یع ان��واع محصوالت‪،‬‬ ‫شرکت ال جی را نه تنها با دیگر سازندگان‬ ‫جهان��ی قابل رقابت ک��رده‪ ،‬بلکه چندین‬ ‫س��ال پیاپ��ی در جای��گاه اول جهانی در‬ ‫زمینه تولید و فروش کولرهای گازی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گران اما با کیفیت‬ ‫«میل��ه» در س��ال ‪۱۸۹۹‬م به وس��یله‬ ‫ش��خصی به همین ن��ام در المان به ثبت‬ ‫رس��ید‪ .‬این کارخانه گس��تره وس��یعی از‬ ‫لوازم خانگ��ی را تولید می کند که ویژگی‬ ‫منحصر به فرد هم��ه انها صرفه جویی در‬ ‫مصرف انرژی است‪ .‬اگرچه این محصوالت‬ ‫اص��ول راهب��ردی ال ج��ی در زمین��ه گران هس��تند اما در کن��ار ان‪ ،‬از کیفیت‬ ‫تولی��د کولرهای گازی ب��ا تکیه بر عوامل عالی و دوام خوب نیز بهره مند هس��تند‪.‬‬ ‫تعیین کنن��ده ای مانن��د فن��اوری برت��ر‪ ،‬گفتنی است موسس��ه تحقیقاتی تجارت‬ ‫کیفی��ت تضمی��ن ش��ده‪ ،‬بهینه س��ازی المان‪ ،‬جایزه بهتری��ن کارخانه المانی را‬ ‫درجه��ت کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬جهانی بودن در سال ‪۲۰۰۷‬م به میله اختصاص داد در‬ ‫و بازاریابی موثر و فروش بیش��تر اس��ت‪ .‬حالی که گوگل در جایگاه دوم و پورشه در‬ ‫ه��م این��ک‪ ،‬ال ج��ی ازجمل��ه بزرگترین جایگاه سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صادرکنندگان کول��ر گازی به تمام نقاط‬ ‫«کیتچن اید» در س��ال ‪ ۱۹۱۹‬میالدی‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫ب��ه وس��یله ش��رکت «‪ »Hobart‬ب��ه‬ ‫کارخانه س��اخت کولرهای گازی ال جی ثب��ت رس��ید و بعدها به ویرپ��ول واگذار‬ ‫واقع در ش��هر چانگ‬ ‫ش��د‪ .‬کارخان��ه س��ازنده‬ ‫وان ک��ره جنوب��ی‬ ‫محص��والت این نش��ان‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫براساس‬ ‫ب��ا داش��تن خطوط‬ ‫در ابت��دا تنها ب��ه تولید‬ ‫‪40‬نشان (برند)‬ ‫تولی��د متع��دد برای‬ ‫مخلوط ک��ن می پرداخت‬ ‫تولی��د کولره��ای‬ ‫ویرپول‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫و ‪ ۳۰‬س��ال بعد ماشین‬ ‫گازی خانگ��ی و‬ ‫‪،‬الکترولوکس ‪،‬گری‬ ‫ظرفشویی را به تولیدات‬ ‫سیس��تم های تهویه‬ ‫خود اضافه ک��رد‪ .‬اما در‬ ‫الکتریک‬ ‫مطب��وع تج��اری از‬ ‫ده��ه ‪۱۹۸۰‬م ب��ود ک��ه‬ ‫وجی دی مدیا جمعا‬ ‫جمله پیشرفته ترین‬ ‫تولید محصوالت کارخانه‬ ‫با ‪ 47/20‬میلیارد دالر‬ ‫مجهزتری��ن‬ ‫و‬ ‫میزان فروش در جهان در عرض ‪ ۳‬س��ال ‪ ۲‬برابر‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫کارخان‬ ‫ش��د و به باالترین سطح‬ ‫این زمینه در جهان در لیست برترین های‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫لوازم خانگی قرار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما نش��انی که هیچ گاه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫انس��انی‬ ‫نی��روی‬ ‫کیفیت را ف��دای قیمت‬ ‫ماه��ر‪ ،‬اب��زار و‬ ‫تمام شده پایین نمی کند‬ ‫تجهی��زات پیش��رفته و از هم��ه مهم تر‪ ،‬سامسونگ است‪.‬‬ ‫داش��تن روحیه هم��کاری و تعلق خاطر‬ ‫کارخانه س��ازنده محصوالت این نشان‬ ‫کارکن��ان از جمل��ه زمینه ه��ای ق��وت و در کره جنوب��ی ق��رار دارد و دفتر مرکزی‬ ‫ویژگی ه��ای قاب��ل ذک��ر ال جی اس��ت‪ .‬ان در برج سامسونگ شهر سئول مستقر‬ ‫باتوجه به فروش گس��ترده محصوالت در اس��ت‪ .‬همانطورکه گفته ش��د سامسونگ‬ ‫دورترین نقاط دنیا‪ ،‬پیشرفته ترین خطوط بزرگتری��ن تولیدکنن��ده چندمنظوره در‬ ‫تولید‪ ،‬مجهزترین ازمایشگاه ها و اتاق های کره جنوبی است‪.‬‬ ‫ازمایش ل��وازم در فراین��د تولید ال جی‬ ‫محص��والت ب��ا کیفی��ت و ج��ذاب‬ ‫تعبیه شده تا مناسب ترین محصول برای سامس��ونگ مورد عالقه افرادی است که‬ ‫نیازه��ای مختلف مش��تریان تهیه و ارائه برای به دست اوردن این ویژگی ها حاضر‬ ‫شود‪ .‬به طوری که درحال حاضر بیشترین به پرداخت قیمت های باال هستند‪.‬‬ ‫و باکیفیت تری��ن ازمایش��گاه ها در ای��ن‬ ‫محص��والت سامس��ونگ ی��ک پنج��م‬ ‫زمینه متعلق به شرکت ال جی است‪.‬‬ ‫ص��ادرات کره جنوبی را به خود اختصاص‬ ‫در‬ ‫ ای‬ ‫داش��تن مراک��ز اموزش منطق��ه‬ ‫می دهن��د ؛ بنابراین تاثیر قابل توجهی بر‬ ‫محصوالت‬ ‫نق��اط مختلف دنی��ا‪ ،‬مطابقت‬ ‫توس��عه اقتصادی این کشور دارند‪ .‬عالوه‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫با اس��تانداردهای گوناگون و‬ ‫بر ای��ن سامس��ونگ به عنوان نخس��تین‬ ‫کشورهای مختلف‪ ،‬داشتن بهترین منابع کارخانه چندمنظوره این کش��ور‪ ،‬با تولید‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬تخص��ص در کارهای محصوالت متنوع خود‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬قوانین و‬ ‫عملیات��ی‪ ،‬دارا ب��ودن واحده��ای تولید رسانه های کره جنوبی را به شدت از خود‬ ‫قطع��ات و مهم تر از هم��ه برخورداری از متاثر می سازد‪.‬‬ ‫صف ه��ای طوالن��ی ش��هروندان یونانی پش��ت‬ ‫دستگاه های خودپرداز بانک ها‪ ،‬هر لحظه فشرده تر‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬یونانی ها به‬ ‫امید دریافت پول نقد‪ ،‬پشت دستگاه های خودپرداز‬ ‫بانک ها صف کشیدند‪ .‬این صف ها پس از این شکل‬ ‫گرفت که الکس��یس سیپراس‪ ،‬نخست وزیر یونان‬ ‫اعالم کرد ائتالف چپ گرای حاکم‪ ،‬پیش��نهاد تازه‬ ‫بستانکاران اروپایی را برای اعطای وام به این کشور‬ ‫به همه پرس��ی می گذارد‪ .‬ماه هاست که یونانی های‬ ‫نگران‪ ،‬پول هایش��ان را از بانک بیرون می کش��ند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فقط هفته گذش��ته حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیارد یورو از بانک های یونان برداشت شد‪.‬‬ ‫چین تا ‪۵‬سال دیگر بزرگترین‬ ‫سرمایه گذار جهان می شود‬ ‫براساس تحقیقات انجام شده از سوی فایننشیال‬ ‫تایم��ز‪ ،‬چی��ن ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬م ب��ه بزرگترین‬ ‫س��رمایه گذار خارجی در جهان تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راشاتودی‪ ،‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬تا ‪۵‬س��ال دیگر حجم دارایی های خارجی‬ ‫چین نس��بت به میزان کنونی ‪ ۳‬برابر خواهد ش��د‬ ‫و ب��ه ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬حجم دارایی های خارجی این کشور‬ ‫‪۶/۴‬هزار میلیارد دالر براورد می ش��ود‪ .‬این بررسی‬ ‫به طور مش��ترک از س��وی گروه رودیوم و موسسه‬ ‫مطالعات چین مرکاتور المان انجام شده است‪ .‬این‬ ‫تحقیقات نش��ان می دهد که حجم قابل توجهی از‬ ‫این س��رمایه گذاری ها از مناب��ع ارزی خارجی این‬ ‫کش��ور و در کشورهای توس��عه یافته غربی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ضرر ‪ ۱۰‬میلیارد دالری المان‬ ‫از تحریم روسیه‬ ‫مس��ئول کمیته شرقی اقتصاد المان از ضرر ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ارد دالری اقتص��اد المان از تحریم روس��یه‬ ‫خب��رداد‪ .‬به گزارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫«اسپاتنیک»‪ ،‬ایکهارد کوردس گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫الم��ان در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به دلیل مس��ئله‬ ‫تحریم روسیه با ضرر ‪ ۱۰‬میلیارد دالری در حوزه‬ ‫درامدهای صادراتی روبه رو ش��ود‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫ای��ن مقام المان��ی تصریح کرد‪ :‬در ‪4‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری میالدی به دلیل تحریم علیه روسیه‪،‬‬ ‫صادرات المان به این کشور در مقایسه با سال قبل‬ ‫از ان از کاهش چش��مگیر ‪ ۳۴‬درصدی برخوردار‬ ‫بود و واردات از روس��یه ه��م به ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬مس��ئول کمیته ش��رقی اقتصاد المان‬ ‫همچنین به این نکته اش��اره کرد که نش��ان هایی‬ ‫مبنی بر رفع تحریم ها وجود ندارد و روند بهبود در‬ ‫اینده نزدیک امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫التهاب در بازار بورس‬ ‫شانگهای چین‬ ‫ب��ازار ب��ورس ش��انگهای چین دچار اش��فتگی‬ ‫ش��دیدی است‪ .‬براس��اس گزارش یورونیوز‪ ،‬ارزش‬ ‫س��هام در این ب��ازار بیش از ‪ ۷‬درص��د دچار افت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در هفته گذشته نیز نوس��ان و افت‬ ‫ارزش سهام بر این بازار حکمفرما بود‪ .‬وجود تعداد‬ ‫بیشمار سهامداران کوچک خصوصی و ایجاد موج‬ ‫نگرانی در بین این س��هامداران یکی از عوامل افت‬ ‫شدید ارزش سهام در بازار بورس شانگهای عنوان‬ ‫شده است‪ .‬افت بازار مسکن و اموال غیرمنقول در‬ ‫چین از دیگر عوامل مهمی است که تاثیر منفی بر‬ ‫بازار بورس این کشور داشته است‪.‬‬ ‫خبر نمایشگاهی‬ ‫بیشکک؛ میزبان نمایشگاه‬ ‫توانمندی های کشاورزی‬ ‫ایران‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی و خبری نمایش�گاه های‬ ‫ایران‪ :‬مدیرعامل شرکت ایرانی بایسال قرقیزستان‬ ‫با اش��اره افتتاح نخستین مرکز رسمی نمایشگاهی‬ ‫ایران در قرقیزستان گفت‪ :‬شهر بیشکک قرقیزستان‬ ‫از ‪ ۲۴‬شهریورماه سال جاری به مدت ‪ ۸‬روز میزبان‬ ‫نخستین نمایشگاه تخصصی کش��اورزی و صنایع‬ ‫وابسته جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫انوش��یروان قدس نه��ری با اش��اره ب��ه جزئیات‬ ‫برگ��زاری این نمایش��گاه اظهار کرد‪ :‬با مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی فعال و توانمند داخلی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫مرکز نمایش��گاه های تخصصی ایران در بیش��کک‬ ‫قرقیزس��تان در فضایی افزون بر ‪ ۱۳۰۰‬مترمربع و‬ ‫در ‪ 4‬طبقه فضای نمایش��گاهی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬تجاری و‬ ‫خدماتی اماده بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه تخصصی‬ ‫کش��اورزی ای��ران در یک ه��زار مترمرب��ع فضای‬ ‫نمایش��گاهی به عنوان نخس��تین حضور رسمی و‬ ‫دائمی ایران در این مرکز برنامه ریزی ش��ده اس��ت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این نمایش��گاه تخصص��ی با حضور‬ ‫ش��رکت های فعال در زمینه خدمات‪ ،‬ماشین االت‪،‬‬ ‫ملزوم��ات و نهاده ه��ا و صنایع وابس��ته و تبدیلی‬ ‫بخش کش��اورزی در حوزه ه��ای زراعت‪ ،‬باغداری‪،‬‬ ‫تولید نهال‪ ،‬بذر‪ ،‬کود و مکمل ها ‪ -‬مکانیزاس��یون‪،‬‬ ‫سیس��تم های ابی��اری – دام و طی��ور و ماکیان و‬ ‫صنایع غذایی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر نمایش��گاه ایران در قرقیزستان با اشاره به‬ ‫حضور رس��می نماینده این ش��رکت در جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و استان خراس��ان رضوی به عنوان‬ ‫معین صنعت نمایش��گاهی ایران در اسیای میانه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��اختمان مرکز دائمی نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی ای��ران در بیش��کک دارای ‪ ۴‬طبق��ه‬ ‫اس��ت که ‪ ۳‬طبق��ه ان به صورت کام��ل به محل‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه اختص��اص یافت��ه و طبق��ه‬ ‫دیگر ان برای س��الن جلس��ات و مالقات ها‪ ،‬محل‬ ‫اس��تراحت و مذاک��ره‪ ،‬کانتین پذیرای��ی و مذاکره‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در دوره برگـزاری‬ ‫نمایشگاه های جمهوری اس�لامی ایران در اختیار‬ ‫مشـارکت کنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫قدس نهری با بیان اینکه عضویت قرقیزستان در‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی «دبلیو تی او» و برداشتن‬ ‫مرزهای گمرکی با قزاقس��تان‪ ،‬بالروس‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ازبکس��تان این فرصت را به وج��ود اورده تا فعاالن‬ ‫اقتصادی و تاجران ایران��ی بتوانند از این موقعیت‬ ‫برای حضور در ب��ازار ‪۳۰۰‬میلیونی جهت تجارت‪،‬‬ ‫تولید و ساخت وس��از اس��تفاده کنند گفت‪ :‬هزینه‬ ‫مشارکت برای طول دوره برگزاری نمایشگاه برای‬ ‫مش��ارکت کنندگان هر مترمربع ‪ ۱۰۰‬دالر درنظر‬ ‫گرفته ش��ده که تخصیص متراژ غرف��ه هر یک از‬ ‫مش��ارکت کنندگان به ص��ورت انف��رادی یا جمعی‬ ‫به طور توافقی است‪.‬‬ ‫مجری رس��می برگزاری نمایشگاه های تخصصی‬ ‫ایران در بیشکک قرقیزستان تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬این نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی کش��اورزی و صنایع وابس��ته جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در اسیای میانه می تواند محل عرضه‬ ‫و نمایش کاالها و خدمات ایرانی و بازاریابی خوبی‬ ‫برای تولید کنندگان صادراتی کشورمان باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رواب��ط تجاری و اقتصادی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و جمهوری قرقیزس��تان‬ ‫در ‪ 2‬دهه گذش��ته همواره در حال توس��عه بوده و‬ ‫با توجه به س��ابقه تاریخی اقلیم ‪ 2‬کشور‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کااله��ا و خدمات ایرانی وارد بازار قرقیزس��تان‬ ‫ش��ده اس��ت افزود‪ :‬از تمامی فعاالن و شرکت های‬ ‫تولیدی‪ ،‬صادراتی و بازرگانی بخش کش��اورزی در‬ ‫زمینه های زراعت – باغ��داری – تولید نهال‪ ،‬بذر‪،‬‬ ‫کود‪ ،‬ماش��ین االت و ادوات کش��اورزی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ملزوم��ات مرغ��داری‪ ،‬دامداری‪ ،‬پ��رورش ابزیان‬ ‫و تمام��ی خدمات و صنایع مرب��وط به انها دعوت‬ ‫می کنیم تا در این رویداد ملی و تخصصی حضوری‬ ‫فعال داشته باشند‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی کش��اورزی و‬ ‫صنایع وابس��ته جمهوری اسالمی ایران با همکاری‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت خراسان رضوی‪،‬‬ ‫س��ازمان جهادکش��اورزی خراس��ان رضوی‪ ،‬خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت خراس��ان رضوی‪ ،‬سفارت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در بیشکک و سازمان نظام‬ ‫مهندسی کشاورزی خراسان رضوی اتاق بازرگانی‬ ‫قرقیزس��تان و اتحادی��ه صادرکنندگان خراس��ان‬ ‫رضوی از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬ش��هریورماه امسال به مدت ‪۸‬‬ ‫روز و در فضایی به مس��احت یک هزار مترمربع در‬ ‫نخستین مرکز اختصاصی نمایشگاه های تخصصی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بیش��کک قرقیزستان‬ ‫افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به مهم ترین نمایشگاه های ورزشی در جهان‬ ‫تجارت ادرنالین‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬نوش�تن از نمایشگاه های جوان پسند همیشه جذاب بوده و‬ ‫هس�ت! نمایشگاه هایی که غیر از توجه به جنبه های تجاری و بازرگانی‪ ،‬تفریح و سرگرمی‬ ‫را هم نش�انه می گیرند‪ .‬این بار صحبت درباره رویدادهای ورزش�ی در کشورهای مختلف‬ ‫اس�ت‪ .‬به طور تقریبی تمام کش�ورها حداقل یک رویداد نمایش�گاهی مرتبط با ورزش را‬ ‫دارند و سعی می کنند در ابعاد مختلف انها را گسترش دهند‪ .‬در این گزارش سعی کردیم‬ ‫تعدادی از مهم ترین نمایشگاه های ورزشی جهان را بر اساس میزان تاثیرگذاری و قدمتی‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫که دارند معرفی کنیم‪ .‬با‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ورزش چین‬ ‫در ‪ ۱۵‬س��ال اخی��ر نمایش��گاه ورزش‬ ‫و تجهی��زات ورزش��ی چین با مس��احت‬ ‫تقریبی ‪ ۳۰‬هزار مترمربع در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ووهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد ج��ذاب نمایندگانی‬ ‫از ‪ ۷۰‬کش��ور جه��ان حض��ور دارن��د و‬ ‫به طورمیانگی��ن ‪ ۵۰‬ه��زار بازدیدکننده‬ ‫تخصصی از بخش های مختلف ان بازدید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در اس��پرت ش��و چین‪ ،‬غرف��ه داران به‬ ‫معرفی دستگاه های تناسب اندام و لوازم‬ ‫جانب��ی‪ ،‬تجهی��زات ورزش��ی در فضای‬ ‫ب��از‪ ،‬تجهیزات ت��وپ ب��ازی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ورزش ه��ای تخصصی‪ ،‬صنایع ورزش��ی‬ ‫و تجهیزات ورزش��گاه و س��الن ورزش��ی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه ورزش و تجهی�زات‬ ‫ورزشی ایران‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۳‬دوره از این نمایش��گاه در‬ ‫محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار شده است‪.‬‬ ‫در روی��داد ورزش��ی که ب��ا همکاری‬ ‫و حمای��ت وزارت ورزش و جوان��ان‪،‬‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫لوازم ورزش��ی و انجم��ن تولید کنندگان‬ ‫لوازم ورزش��ی کش��ور برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫فدراس��یون های ورزش��ی‪ ،‬ادارات کل‬ ‫ورزش اس��تان ها‪ ،‬هیات های ورزش��ی و‬ ‫باشگاه های ورزش��ی کشور نیز حضوری‬ ‫فعال دارند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه انواع پوشاک و کفش‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬لوازم و تجهی��زات ورزش های‬ ‫گروه��ی مانن��د فوتب��ال‪ ،‬والیب��ال‪،‬‬ ‫بس��کتبال‪ ،‬هندبال و‪ ،...‬تجهیزات ورزش‬ ‫کش��تی‪ ،‬تجهی��زات اس��تخر‪ ،‬تجهیزات‬ ‫بدنس��ازی و تناس��ب اندام‪ ،‬ان��واع لوازم‬ ‫و تجهی��زات ورزش ه��ای رزم��ی‪ ،‬ابی و‬ ‫هوای��ی‪ ،‬دوچرخه س��واری‪ ،‬ورزش ه��ای‬ ‫فکری‪ ،‬انواع تجهیزات و وس��ایل ش��نا‪،‬‬ ‫ورزش ه��ا و مس��ابقات اب��ی و قایقرانی‪،‬‬ ‫لوازم و تجهیزات پزش��کی – ورزش��ی‪،‬‬ ‫مکمل های غذای��ی‪ ،‬دارویی و پروتئینی‪،‬‬ ‫و ادوات و تجهیزات مراکز و س��الن های‬ ‫ورزشی ( کفپوش ها‪ ،‬تابلوها و‪ )...‬از سوی‬ ‫نهاده��ا و ش��رکت های ارائ��ه دهندگان‬ ‫خدمات ورزش��ی ارائه و در معرض دید‬ ‫عالقه مندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نمایندگانی از المان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫اندون��زی‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ترکیه‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ایتالیا در این رویداد حضور دارند و در‬ ‫فضایی به وسعت ‪ ۱۵‬هزار متر اقدام به‬ ‫معرفی محصوالت خود می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه های ورزشی ایتالیا‬ ‫در کش��ور ایتالی��ا می ت��وان چن��د‬ ‫نمایش��گاه ورزش��ی اسم و رس��م دار پیدا‬ ‫کرد ک��ه هر کدام در زم��ان برگزاری از‬ ‫می��زان قابل توجهی مخاط��ب برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬مهم ترین رویداد ورزش��ی در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایتالی��ا‪ ،‬مربوط به‬ ‫ورزش های زمس��تانی است که در مرکز‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی مودنا برگزار‬ ‫می شود و سابقه ای ‪ ۲۷‬ساله دارد‪.‬‬ ‫این رویداد ‪ ۴‬روزه هر س��اله از اواخر‬ ‫اکتب��ر تا اوایل نوامب��ر میزبان مخاطبان‬ ‫اس��ت و ‪ ۶۰‬کش��ور خارجی نی��ز در ان‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی دوچرخ��ه و‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬اگرچ��ه در روزه��ای اخیر‪ ،‬به‬ ‫دلیل برخی فعالیت های تروریس��تی در رم بیشتر‬ ‫شهرهای ایتالیا درحالت اماده باش به سر می برند‬ ‫ام��ا این اتفاقات از رونق اکس��پو ‪ ۲۰۱۵‬نکاس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنا بر گزارش های منتشر ش��ده در پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی نمایش��گاه جهانی اکس��پو از امروز‬ ‫برنامه جدیدی در ش��هرک میالن کلید می خورد‬ ‫که در راس��تای اهداف خیرخواهان��ه این رویداد‬ ‫تجاری – فرهنگی است‪.‬‬ ‫هفته بانوان! از امروز ‪ ۸‬تیر (‪ ۲۹‬ژوئن) اغاز شده‬ ‫و ت��ا ‪ 19‬تیر (‪ 10‬جوالی) ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد ‪ 12‬روزه (که متوجه نش��دیم چرا از‬ ‫ان ب��ه عنوان «هفته» یاد می ش��ود‪ )،‬قرار اس��ت‬ ‫جنبش��ی بین المللی در حمای��ت از حقوق بانوان‬ ‫و ارتقای س��طح دان��ش جمعی در تم��ام بانوان‬ ‫جهان باش��د‪ .‬طرح حمایت از تم��ام بانوان جهان‬ ‫ب��ا عضویت تعدادی از مقامات زن از کش��ورهای‬ ‫مختل��ف جهان کلید خ��ورده و یکی از طرح های‬ ‫اصلی اکسپو به حساب می اید که از مدت ها قبل‬ ‫س��رمایه گذاری های عظیمی روی ان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انچ��ه در ای��ن زمین��ه اهمی��ت دارد‪ ،‬حمایت‬ ‫که ح��دود ‪ ۲۰‬س��ال س��ابقه دارد‪ .‬این‬ ‫رویداد ب��ا توجه به طراح��ی جذابی که‬ ‫دارد یک��ی از زیباتری��ن نمایش��گاه های‬ ‫المان و البته جهان به ش��مار می رود که‬ ‫بازدیدکنندگانی از ‪ ۵۰‬کشور جهان را به‬ ‫کلن المان می کشاند‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری عنوان بااهمیت دیگری‬ ‫است که در ش��هریور ماه و با حضور ‪۴۵‬‬ ‫کشور جهان به طور کامال تخصصی کلید‬ ‫می خ��ورد‪ .‬این رویداد به طور دوس��االنه‬ ‫برگزار می ش��ود و افزون بر ‪ ۵۰‬هزار متر‬ ‫وسعت دارد‪ .‬کشورهایی از المان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫ ژاپ��ن‪ ،‬اکوادور‪ ،‬س��وئیس و کرواس��ی از‬ ‫جمله مشتریان ثابت این رویداد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمایشگاه فناوری های ورزشی در‬ ‫امریکا‬ ‫نمایشگاه فناوری ورزشی «سی ای اس»‬ ‫ه��ر س��اله در امری��کا برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه یک��ی از قدیمی تری��ن‬ ‫نمایشگاه های جهان در حوزه فناوری های‬ ‫مختلف اس��ت ک��ه بخش وی��ژه ای را به‬ ‫فناوری های مرب��وط به دنیای ورزش در‬ ‫ابعاد گسترده اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م برای نخستین بار در‬ ‫این رویداد «بابوالت پلی» معرفی ش��د‪.‬‬ ‫این دس��تگاه در واقع ی��ک راکت تنیس‬ ‫اس��ت که تنیس بازان قب��ل از بازی باید‬ ‫ان را روشن کنند‪ .‬این راکت سنسورهای‬ ‫دقیق��ی روی دس��ته دارد ک��ه اطالعات‬ ‫مربوط به ورزشکار را ضبط می کند‪.‬‬ ‫ای��ن اطالعات ش��امل ق��درت پرتاب‪،‬‬ ‫چرخ��ش‪ ،‬زمان بازی‪ ،‬تکنیک‪ ،‬انرژی و‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته در امریکا نمایشگاه های تخصصی‬ ‫ورزش و تربیت بدنی نیز برگزار می شود‬ ‫که از مهم ترین انها می توان به نمایشگاه‬ ‫بادی اکس��پو در ایالت کالیفرنیا اش��اره‬ ‫‹ ‹ل�وازم ورزش�ی و تجهی�زات‬ ‫کمپینگ در المان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫نمایشگاهی برای‬ ‫بزرگداشت بازیکنان‬ ‫و تیم فوتبال برزیل‬ ‫در شهر ریودوژانیرو‬ ‫برزیل برپا شد‪ .‬توپ‬ ‫جام جهانی سال ‪،۱۹۷۰‬‬ ‫پیراهن و کفش های‬ ‫بازیکنان تیم برزیل‬ ‫از جمله اشیای به‬ ‫نمایش درامده در این‬ ‫نمایشگاه بودند‬ ‫به المان می رسیم! کشوری که همواره‬ ‫کامل ترین تقویم نمایشگاهی را در میان‬ ‫کش��ورهای مختل��ف در اختی��ار دارد؛‬ ‫مرکز نمایشگاه بین المللی کلن المان از‬ ‫‪ ۳۵‬سال گذش��ته تا امروز به طور مداوم‬ ‫میزب��ان بزرگتری��ن نمایش��گاه ورزش‪،‬‬ ‫تجهیزات ورزشی و کمپینگ بوده است‪.‬‬ ‫اخری��ن دوره از ای��ن نمایش��گاه از ‪۳۰‬‬ ‫اگوس��ت تا ‪ ۱‬س��پتامبر با حضور ‪۲۶۰۰‬‬ ‫نماینده از ‪ ۷۰‬کشور جهان برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه دیگ��ری نی��ز ب��ا عن��وان‬ ‫«نمایش��گاه بین الملل��ی تخصص��ی‬ ‫تجهیزات س��ونا و اس��تخر ورزشی کلن‬ ‫المان» در اکتبر هر سال برگزار می شود‬ ‫هفته بانوان اکسپو اغاز شد‬ ‫س��ازمان های بزرگ جهانی از جمله فائو ‪ ،‬سازمان‬ ‫جهان��ی غذا‪ ،‬یونیس��ف و یونس��کو از طرح هفته‬ ‫بانوان اس��ت‪ .‬این س��ازمان ها دست به دس��ت هم‬ ‫داده ان��د ت��ا در دنیای ام��روز از تضیی��ع حقوق‬ ‫بانوان‪ ،‬گرس��نگی‪ ،‬فقر‪ ،‬بی س��وادی و ضرب و شتم‬ ‫انها جلوگیری کنند‪ .‬گفته می ش��ود که این طرح‬ ‫سابقه ای ‪ 20‬ساله دارد و در اکسپو های قبلی نیز‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون بانوان مش��هوری از سراس��ر جهان از‬ ‫جمله میشل اوباما (همسر رییس جمهور امریکا)‪،‬‬ ‫کاترین زتاجونز(بازیگر هالیوود)‪ ،‬انیلدا ابراهیمی‬ ‫(نویس��نده البانیایی)‪ ،‬اس��تفانو بلون��ا (کارگردان‬ ‫ایتالیای��ی) و ژاکلی��ن فرانژو(فعال حقوق زنان در‬ ‫فرانس��ه) و ‪ 104‬زن دیگ��ر با ش��عار «نیمه دیگر‬ ‫زمین» از طرح هفته بانوان حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس پیش بینی ها ی��ک میلی��ون نفر از‬ ‫گردشگران از مخاطبان این طرح خواهند بود‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬این نمایش��گاه ‪ ۱۷‬س��اله بیشتر به‬ ‫نمایش و ارائه دستگاه های پرورش اندام‬ ‫و بدن سازی می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹برزیل و نمایشگاه بزرگان فوتبال‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی نمایش��گاهی‬ ‫برای بزرگداش��ت بازیکنان و تیم فوتبال‬ ‫برزیل در ش��هر ریودوژانی��رو برزیل برپا‬ ‫ش��د‪ .‬ت��وپ جام جهان��ی س��ال ‪،۱۹۷۰‬‬ ‫پیراهن و کفش های بازیکنان تیم برزیل‬ ‫از جمله اشیای به نمایش درامده در این‬ ‫نمایش��گاه بودند‪.‬کارلوس البرتو تورس‪،‬‬ ‫کاپیتان تیم برزیل در جام جهانی ‪۱۹۷۰‬‬ ‫که به قهرمانی این تیم ختم شد ازجمله‬ ‫دس��ت اندرکاران برپایی این نمایش��گاه‬ ‫ب��ود‪ .‬وی می گوی��د‪« :‬ایده م��ا از برپایی‬ ‫این نمایش��گاه این بود که نه تنها وسایل‬ ‫بازیکنان ب��زرگ را به نمای��ش دراوریم‬ ‫بلکه اش��یایی را که قهرمان��ان جهان به‬ ‫نمایشگاه هدیه کرده بودند را در معرض‬ ‫دید عالقه مندان بگذاریم‪».‬‬ ‫برزی��ل صاح��ب ‪ 5‬عن��وان قهرمان��ی‬ ‫جه��ان و میزبان ج��ام جهانی فوتبال در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬پیش از اغاز این مسابقات‬ ‫در تابس��تان این نمایش��گاه را برپا کرده‬ ‫ت��ا از تیم و بازیکنان بزرگ و افس��انه ای‬ ‫خ��ود یاد کند‪ .‬جرزینه��و‪ ،‬به به تو‪ ،‬کافو و‬ ‫جونینهو از جمله بازیکنان سرش��ناس و‬ ‫افس��انه ای برزیل از مدعوین اختصاصی‬ ‫این نمایشگاه بودند‪.‬‬ ‫جدول برنامه های هفته بانوان اکسپو میالن‬ ‫‪ 29‬ژوئن‬ ‫افتتاحیه‪ -‬سخنرانی خانم اما بونینو (رییس رویداد بانوان) – معرفی چشم اندازها‬ ‫‪ 30‬ژوئن‬ ‫نشست های تخصصی درباره قدرت بانوان‪ -‬موضوعات مرتبط با انرژی و حفظ ان برای اینده‬ ‫‪ 1‬جوالی‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی با حضور کمیسر ژنرال اکسپو و انا زاتونی (فعال حقوق بشر)‬ ‫‪ 2‬جوالی‬ ‫نشست تخصصی با عنوان غذای جدید! انرژی جدید‬ ‫‪ 3‬جوالی‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه بانوان (پخش ‪ 10‬فیلم کوتاه منتخب)‬ ‫‪ 4‬جوالی‬ ‫معرفی بانوان برنده نوبل در طول تاریخ‬ ‫‪ 5‬جوالی‬ ‫کنفرانس ویژه با موضوع بانوان و روابط اجتماعی‬ ‫‪ 6‬جوالی‬ ‫کارگاه تخصصی با محوریت نقش بانوان و تجارت جهانی‬ ‫‪ 7‬جوالی‬ ‫توصیف نقش بانوان در علم و پژوهش با سخنرانی خانم کریستینا اسکوچیا‬ ‫‪ 8‬جوالی‬ ‫نشست اشپزی پاک و سالمت بانوان جامعه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫هدفی دور ولی امکان پذیر‬ ‫‪27‬‬ ‫تبدیل افغانستان به ابرقدرت معدنی منطقه زمان می برد‬ ‫کتایون ملکی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬افغانستان با در اختیار داشتن ذخایر‬ ‫غن�ی مواد معدنی به ویژه س�نگ اهن تالش می کند تا در طول ‪10‬‬ ‫س�ال اینده ب�ه بزرگترین صادرکننده س�نگ اهن و مس تبدیل‬ ‫ش�ود‪ .‬تحق�ق ای�ن موض�وع می تواند ب�رای ای�ران فرصت ها و‬ ‫تهدیدهایی را به دنبال داش�ته باش�د‪ .‬اما باید این موضوع را در‬ ‫نظر داش�ت که وجود ناامنی در این کشور حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارج�ی را با تردید مواجه کند در نتیجه این کش�ور برای ایجاد‬ ‫امنی�ت و همچنی�ن ایج�اد زیرس�اخت های الزم ب�رای حض�ور‬ ‫سرمایه گذار خارجی بیش از ‪10‬سال زمان نیاز دارد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫سیاست های معدنی این کش�ور متاثر از حضور قدرت های بزرگ‬ ‫همچون امریکاس�ت که این موضوع خود در جذب س�رمایه گذار‬ ‫بسیار تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫توس��عه دهد‪ .‬حال این س��وال پیش می اید‬ ‫ک��ه این موض��وع برای ایران تهدید اس��ت یا‬ ‫فرص��ت محس��وب می ش��ود‪ .‬در واقع جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی در بخ��ش مع��دن‬ ‫افغانس��تان می تواند نگاه ها را از بخش معدن‬ ‫ای��ران دور کند در نتیجه می تواند خطری در‬ ‫کمی��ن بخش مع��دن ایران باش��د‪ .‬اما برخی‬ ‫نیز معتقدند این موض��وع نوعی فرصت برای‬ ‫حض��ور ایرانی ها در بخش معدن افغانس��تان‬ ‫به شمار اید‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق اهداف افغانستان در سال های‬ ‫دور‬ ‫به��رام ش��کوری‪ ،‬نایب ریی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ اهن‬ ‫درباره تصمیم‬ ‫ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫افغانستان برای تبدیل ش��دن به بزرگترین‬ ‫صادر کننده س��نگ اهن و م��س در منطقه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افغانس��تان در بخش سنگ اهن‬ ‫و مس ظرفیت های بس��یار خوبی در اختیار‬ ‫دارد اما متاسفانه وجود ناامنی در این کشور‬ ‫ورود س��رمایه گذار را با مشکل مواجه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع اگر افغانستان بتواند مشکل‬ ‫ناامنی کش��ور خود را حل کند بدون شک با‬ ‫دراختیار داشتن چنین ظرفیتی می تواند به‬ ‫بزرگترین صادر کننده این محصوالت تبدیل‬ ‫شود‪ .‬اما باید این موضوع را در نظر داشت که‬ ‫تحقق این هدف نیازمند صرف زمان طوالنی‬ ‫اس��ت و مطمئنا نمی تواند در مدت ‪10‬سال‬ ‫به این هدف دست پیدا کند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ظرفیت ه��ای معدنی موجود در‬ ‫این کش��ور در سال های گذش��ته چینی ها‬ ‫برای سرمایه گذاری وارد این کشور شدند اما‬ ‫تا به ام��روز کار چندانی انجام نداده اند زیرا‬ ‫برقراری امنیت منطق��ه معدنی نیز برعهده‬ ‫خودش��ان ب��وده‪ ،‬در نتیج��ه ای��ن موضوع‬ ‫فعالیت در افغانس��تان را کمی دشوار کرده‬ ‫است‪ .‬به طور کلی نمی توان حضور چینی ها‬ ‫در افغانستان را چندان موفق دانست‪ .‬بدون‬ ‫ش��ک ورود افغانستان به بازارهای صادراتی‬ ‫ب��ه عن��وان تولیدکننده س��نگ اهن و مس‬ ‫می توان��د خطری برای بازارهای هدف ایران‬ ‫محسوب شده و فعالیت فعاالن این بخش را‬ ‫با مشکل همراه کند‪.‬‬ ‫ش��کوری درباره این موضوع تصریح کرد‪:‬‬ ‫من معتقدم ای��ن موضوع نمی تواند خطری‬ ‫ب��رای بازاره��ای صادراتی ایران باش��د زیرا‬ ‫درح��ال حاضر منطق��ه «من��ا» نزدیک به‬ ‫‪36‬میلیون ت��ن ف��والد وارد می کند که در‬ ‫واقع ای��ن میزان ف��والد در منطق��ه تولید‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همچنین میزان س��رانه مصرفی‬ ‫فوالد در ایران ‪200‬کیلوگرم اس��ت که این‬ ‫میزان بس��یار کمتر از سرانه مصرف جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر ما در منطقه ای قرار‬ ‫گرفته ای��م که برای تولید ف��والد مورد نظر‬ ‫خود به س��نگ اهن نیازمند است در نتیجه‬ ‫می ت��وان مفه��وم کل��ی ای��ن موضوعات را‬ ‫در ی��ک جمله خالص��ه کرد و گف��ت بازار‬ ‫مصرف منطقه بس��یار بزرگ اس��ت‪ .‬عوامل‬ ‫دیگری همچون رش��د و توس��عه مسکن و‬ ‫خودرو س��ازی می تواند این نی��از را افزایش‬ ‫ده��د‪ .‬به همی��ن دلیل ورود افغانس��تان به‬ ‫بازارهای صادراتی نمی تواند خطر تلقی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما خطر اصلی را می توان در‬ ‫تغییر کاربری ها دانس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‬ ‫تغییر کاربری م��س و جایگزین مواد دیگر‬ ‫به عنوان هدایت کننده ها و رساناها می تواند‬ ‫ب��ر بازار تاثیر گذار باش��د‪ .‬در نتیجه باید به‬ ‫چنین موضوعی توجه بیشتر داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته ش��کوری‪ ،‬نوس��ان بازار همیشه‬ ‫وجود داش��ته اما موضوع مهم ان است که‬ ‫چه در بخش دولتی و چه خصوصی بتوانیم‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصول تولیدی خود را‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬از س��ویی دیگر باید بر ایجاد‬ ‫زیرساخت های الزم از جمله زیرساخت های‬ ‫حمل و نقل و توس��عه حمل ریلی در بخش‬ ‫معدن توجه ویژه داش��ته باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫موض��وع دیگر ک��ه می تواند حض��ور ما در‬ ‫بازاره��ای صادراتی را پررنگ تر از گذش��ته‬ ‫کن��د موضوع نشان (برند)س��ازی اس��ت‪ .‬با‬ ‫نشان س��ازی در بازار س��نگ اهن می توانیم‬ ‫فروشی خوب با قیمت مناسب داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت های معدنی متاثر از قدرت‬ ‫امریکا‬ ‫افغانستان برای تحقق این هدف باید بخش‬ ‫اکتشاف و اس��تخراج خود را بیش از گذشته‬ ‫تقوی��ت کند‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه داوود‬ ‫ش��اه صبا‪ ،‬وزیر معدن افغانس��تان نیز چندی‬ ‫پی��ش اظهار کرد‪ ،‬پیش از ای��ن قرارداد هایی‬ ‫که افغانس��تان درباره کش��ف و اس��تخراج با‬ ‫کش��ورهای خارجی بسته به صورت اشکاری‬ ‫یک طرفه و به نفع طرف خارجی است‪.‬‬ ‫در این میان انتقاداتی نیز به ش��رکت های‬ ‫چینی وارد بود که براساس قراردادهای امضا‬ ‫ش��ده انها ب��ه تعهدات خود عم��ل نکرده اند‪.‬‬ ‫اما مش��کالت افغانس��تان تنها تعهد نداشتن‬ ‫ش��رکت های خارجی و همچنی��ن یک طرفه‬ ‫بودن منافع قرار دادهای بس��ته ش��ده نیست‬ ‫بلک��ه بخش��ی از این مش��کالت به سیس��تم‬ ‫حاکمیت��ی ان باز می گردد‪ .‬داوود ش��اه صبا‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬افغانستان پیش از این ‪339‬‬ ‫قرارداد را در عرصه کشف و استخراج معادن با‬ ‫کشورهای خارجی به امضا رسانیده در حالی‬ ‫که ت��وان نظارتی بیش از ‪ 100‬مورد را ندارد‪.‬‬ ‫این موضوع می تواند توس��عه حوزه اکتشاف و‬ ‫استخراج این کش��ور را با مشکل مواجه کند‬ ‫اما از س��ویی دیگر ش��اید این موضوع بتواند‬ ‫زمینه ه��ای هم��کاری ایران و افغانس��تان را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬سید هادی میرمحمد میگونی‪،‬‬ ‫مدیر امور بین الملل س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره ای��ن موضوع و اینکه ایا ایران می تواند‬ ‫در ای��ن زمینه با افغانس��تان هم��کاری کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نظارت بر اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫بحث��ی حاکمیت��ی بوده و ارتب��اط چندانی با‬ ‫بخ��ش خصوصی ن��دارد‪ .‬فعالی��ت در بخش‬ ‫معدن افغانستان متاثر از سیاست های خارجی‬ ‫ب��وده و باید ارتباط نزدیکی با امریکا داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬شاید زمینه های همکاری برای ایران و‬ ‫افغانستان در بخش اکتش��افات وجود داشته‬ ‫باش��د اما این موضوع تابع ش��رایط سیاسی و‬ ‫دیپلماتیک است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاض��ر نزدیک به‬ ‫‪ 2‬یا‪ 3‬ماه اس��ت که امریکا سرمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن برای ایران را بالمانع اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع به خوبی نش��ان می دهد‬ ‫سیاس��ت های افغانس��تان متاثر از قدرت های‬ ‫بزرگ حاضر در این کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور شرکت های چند ملیتی‬ ‫افغانس��تان ب��ا توج��ه ب��ه ذخای��ر غنی از‬ ‫مواد معدنی ت�لاش می کند با فراهم س��ازی‬ ‫ش��رایط س��رمایه گذاران خارجی را به سوی‬ ‫خود کش��انده و بخش معدن کش��ور خود را‬ ‫مس��عود گل ش��یرازی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫سرمایه گذاری و تامین مالی‪ ،‬اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع و معدن ای��ران نیز درباره این موضوع‬ ‫گف��ت‪ :‬به اعتقاد م��ن این موضوع‬ ‫به‬ ‫نمی ت��وان تهدیدی برای کش��ور محس��وب‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند حضور ای��ران در بخش معدن‬ ‫افغانس��تان ب��ه دلیل حض��ور امریکا ب��ا اما و‬ ‫اگر همراه اس��ت ام��ا س��رمایه گذاران ایرانی‬ ‫می توانند با ش��رکت ها واس��طه ای سهمی از‬ ‫مواد معدنی این کش��ور داش��ته باش��ند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذاری ش��رکت های چند‬ ‫ملیتی در بخش معدن افغانس��تان به وس��یله‬ ‫ق��وه نظامی این کش��ور حمایت می ش��ود و‬ ‫س��رمایه گذاران می توانن��د برنامه های کالن‬ ‫خ��ود را در افغانس��تان اجرا کنن��د‪ .‬در واقع‬ ‫یکی از اه��داف حضور امریکا در افغانس��تان‬ ‫دسترس��ی به منابع معدنی این کش��ور است‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی ش��رکت های چن��د ملیتی در‬ ‫کشورهای مس��تعمره مثل افغانستان حضور‬ ‫بسیاری دارند‪ .‬گل ش��یرازی افزود‪ :‬دسته ای‬ ‫دیگر از س��رمایه گذاران را می توان کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس دانس��ت که انها امنیت‬ ‫ایران را در برابر حضور در افغانس��تان ترجیح‬ ‫می دهند‪ .‬البته استفاده از این فرصت منوط بر‬ ‫تغییر در بوروکراسی های سرمایه گذاری است‬ ‫ت��ا بتوانیم اقبال خوبی در این زمینه داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬به اعتقاد من یکی از مشکالت موجود‬ ‫در این بخش نبود فرهنگ جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬در صورتی که فرهنگ ایجاد‬ ‫شود می توان استفاده خوبی از سرمایه گذاران‬ ‫خارجی در بخش های مختلف از جمله معدن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 10‬دالری قیمت سنگ اهن در راه است‬ ‫تحلیلگران بخش معدن س��قوط ‪ 10‬دالری قیمت های‬ ‫سنگ اهن را دور از انتظار نمی دانند‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ 24‬به نقل از استرالیا ماینینگ‪ ،‬با ادامه‬ ‫روند صعودی قیمت سنگ اهن که در هفته گذشته شاهد‬ ‫ان بودی��م‪ ،‬تحلیلگ��ران «گلدمن س��اچه» و گروه بانکی‬ ‫«اس��ترالیا‪-‬نیوزیلند (ا ان زد)» بر پیش بینی س��قوط ‪10‬‬ ‫دالری قیمت های سنگ اهن تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران «ا ان زد» می گوین��د‪ ،‬ب��ه احتم��ال فراوان‬ ‫بهای س��نگ اهن در ماه ه��ای اینده ب��ه ‪ 53‬دالر در هر‬ ‫ت��ن بازمی گ��ردد و ای��ن پیش بین��ی درحالی اس��ت که‬ ‫«گلدمن س��اچه» انتظار کاهش ش��دیدتر را دور از انتظار‬ ‫نمی دان��د‪ .‬گلدم��ن س��اچه می گوی��د‪ ،‬متوس��ط قیمت‬ ‫س��نگ اهن در ‪ 3‬ماه سوم س��ال جاری میالدی ‪ 49‬دالر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش عرضه از سوی برزیل و استرالیا که بیش از ‪80‬‬ ‫درصد از تجارت س��نگ اهن را به خود اختصاص داده اند‬ ‫ب��ه همراه تقاضای راکد در ب��ازار فوالد‪ ،‬توازن قدرت بین‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده را برهم زده است‪.‬‬ ‫سنگ اهن سالی پر تنش را اغاز کرد که همراه با سقوط‬ ‫قیمت و افزایش نوس��انات بوده اس��ت‪ .‬این عوامل سبب‬ ‫ش��د س��نگ اهن با بهای ‪71/26‬دالر در هر تن وارد سال‬ ‫‪2015‬م ش��ود درحال��ی که در س��ال ‪2014‬م حدود ‪47‬‬ ‫درصد از ارزش خود را از دست داده بود‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د کاهش��ی ت��ا جای��ی ادام��ه یافت ک��ه در‬ ‫بی س��ابقه ترین اتفاق در ‪ 2‬اوریل به ‪ 46‬دالر و ‪ 70‬سنت‬ ‫در هر تن رسید‪ .‬این افت شدید قیمت سبب شد بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان اقدام به کاه��ش نرخ فعالیت های خود‬ ‫کرده که منجر به کاهش هزاران شغل شده است‪.‬‬ ‫البت��ه در همی��ن ماه دوباره قیمت ها افزایش��ی ش��د و‬ ‫با رش��د ‪ 33‬درص��دی به ‪ 60‬دالر بازگش��ت با این وجود‬ ‫تحلیلگ��ران هش��دار داده اند که این رش��د قیمت ها باقی‬ ‫نخواه��د مان��د‪«.‬ا ان زد» پیش بین��ی می کند که س��قوط‬ ‫قیمت ها با انتش��ار داده های مربوط به فعالیت س��اخت و‬ ‫س��از در چین که نش��ان دهنده تضعیف ان اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬تضعیف فعالیت های س��اخت و ساز در چین نیز‬ ‫ناشی از ثبات قیمت مسکن و درنتیجه پیش بینی تضعیف‬ ‫تقاضای فوالد در ماه های اینده است‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش چایناماینینگ‪ ،‬تحلیلگران هشدار‬ ‫می دهند که اگر فوالدسازان چینی بخواهند برای مقابله با‬ ‫ضرر و زیان در ماه های اینده که ناشی از رکود بازار است‪،‬‬ ‫از میزان تولید خود بکاهند‪ ،‬قیمت س��نگ اهن زیر فش��ار‬ ‫بیشتری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫انجمن اهن و فوالد چین در گزارشی اعالم کرده است‪،‬‬ ‫قیمت های س��نگ اهن به طور حتم در روزهای باقیمانده‬ ‫م��اه ژوئن نیز در محدوده قیمت ‪ 60‬دالر در هر تن برای‬ ‫تحویل در بنادر چین (سی اف ار) نوسان داشته باشد‪.‬‬ ‫با این وجود پیش بینی می ش��ود که فوالدسازان چینی‬ ‫اگ��ر با ض��رر و زیان بیش��تری در ماه های این��ده مواجه‬ ‫ش��وند‪ ،‬مجبور خواهند ش��د که از می��زان تولید بکاهند‪.‬‬ ‫بنابراین انجمن نامبرده به دست اندرکاران بازار سنگ اهن‬ ‫از جمله تاجران و مدیران خرید کارخانه های فوالدس��ازی‬ ‫خاطرنش��ان کرده اس��ت که با دقت به تغییرات عرضه و‬ ‫تقاضا در بازار سنگ اهن توجه داشته باشند و براساس ان‬ ‫موجودی های خود را تنظیم و تعدیل کنند‪.‬‬ ‫در م��اه م��ی قیمت س��نگ اهن تغییر ی��ا کاهش پیدا‬ ‫نکرد‪ ،‬چون در مقایس��ه با سال قبل میزان واردات ان به‬ ‫بنادر چین به دلیل س��یل و باران های سنگین به ویژه در‬ ‫استرالیا به تاخیر افتاده و کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ان دس��ته از معدنچیانی ک��ه هزینه‬ ‫تولیدش��ان باال بود‪ ،‬تولید یا عرضه سنگ اهن خود را در‬ ‫ماه اوریل که قیمت ها به پایین ترین س��طح خود رسید‪،‬‬ ‫متوقف کرده بودند و در نتیجه بازار با افت عرضه یا تولید‬ ‫مواجه ش��د‪.‬از طرفی میزان تقاضای س��نگ اهن از سوی‬ ‫فوالدس��ازان چینی باال بود و ک��وره بلندها با ظرفیت باال‬ ‫تولی��د می کردند‪ .‬ای��ن گزارش می افزای��د‪ ،‬مدیران خرید‬ ‫کارخانه های فوالدسازی چینی روی امکان کاهش تولید‬ ‫در ماه های جوالی تا اگوست توافق کردند چراکه در این‬ ‫دوره زمانی‪ ،‬تقاضای فصلی برای محصوالت فوالسازی به‬ ‫دلیل باران های س��نگین در جنوب چین و درجه حرارت‬ ‫باال در شمال چین‪ ،‬تنزل پیدا می کند‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام رس��می در اس��تان هبی در ش��مال چین‬ ‫می گوید‪ ،‬زمانی که قیمت های س��نگ اهن در ژوئن باالی‬ ‫‪ 60‬دالر در هر تن «سی اف ار» چین بود‪ ،‬قیمت های فوالد‬ ‫کاه��ش پیدا کرد اما با ای��ن وجود فروش چندان بد نبود‬ ‫و فوالدسازان س��عی می کردند تا برای پایین نگه داشتن‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬هرچه بیشتر به تولیدات خود بیفزایند‪.‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫«ریوتینتو»‬ ‫از زیمبابوه خارج شد‬ ‫گ��روه «ریوتینتو» که دومین ش��رکت معدنی‬ ‫بزرگ جهان اس��ت‪ ،‬پس از فروش س��همش در‬ ‫معادن الماس و زغال سنگ به شرکت ریوزیم‪ ،‬از‬ ‫زیمبابوه خارج می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬این ش��رکت ‪ 78‬درصد‬ ‫سهم خود در معدن الماس «مورووا» و ‪ 50‬درصد‬ ‫سهم در تجارت زغال سنگ «سنگوا» را فروخت‬ ‫ام��ا مبلغ قرارداد را فاش نک��رد‪ .‬دویچه بانک در‬ ‫س��ال ‪2013‬م ارزش معدن الم��اس «مورووا» را‬ ‫‪ 279‬میلی��ون دالر اعالم ک��رد‪ .‬این معدن ‪101‬‬ ‫هزار قیراط س��نگ قیمتی در ‪ 3‬ماه چهارم سال‬ ‫گذشته تولید کرد‪.‬‬ ‫«ریوتینت��و» در ژانویه با اش��اره به مالیات های‬ ‫ب��االی دول��ت زیمبابوه‪ ،‬اعالم ک��رده بود ممکن‬ ‫اس��ت مجبور به بس��تن معدن «مورووا» ش��ود‬ ‫ک��ه تنها معدن الماس این ش��رکت در زیمبابوه‬ ‫است‪ .‬این کش��ور افریقایی برای پرداخت حقوق‬ ‫کارمندان دولت ک��ه ‪ 88‬درصد از هزینه بودجه‬ ‫را تش��کیل می دهد‪ ،‬مالیات های همه بخش ها از‬ ‫معدن تا اب را افزایش داده است‪.‬‬ ‫معدن��کاری بزرگتری��ن منب��ع ارزاوری ب��رای‬ ‫زیمبابوه است که پس از افریقای جنوبی بزرگترین‬ ‫ذخایر پالتین جهان را در اختیار دارد و همچنین‬ ‫دارای ذخایر کروم‪ ،‬طال و سنگ اهن است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪۲۵۰‬میلیون دالری معدنی‬ ‫در مغولستان‬ ‫ش��رکت معدن��ی «ریوتینتو» متعهد ش��د در‬ ‫سال جاری میالدی حداقل ‪ 250‬تا ‪ 300‬میلیون‬ ‫دالر در س��اخت بخش زیرزمین��ی معدن عظیم‬ ‫طال و مس «اویوتولگوی» سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬چیمد س��ایخان بیلگ‪،‬‬ ‫نخست وزیر مغولستان در مصاحبه ای به رویترز‬ ‫گفت‪ :‬انتظار می رود فاز دوم س��اخت این معدن‬ ‫در سال جاری اغاز ش��ود که به معنای پیشرفت‬ ‫کار ای��ن معدن ‪ 5‬میلی��ارد دالری خواهد بود و‬ ‫زمانی که در سال ‪2021‬م به تولید کامل برسد‪،‬‬ ‫اقتصاد مغولستان را یک سوم ارتقا می دهد‪.‬‬ ‫اظهارات نخست وزیر مغولستان در جریان سفر‬ ‫به امریکا برای دیدار با رهبران سیاسی و تجاری‬ ‫این کشور با هدف احیای سرمایه گذاری خارجی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی در دیدارهایی ک��ه در نیویورک‬ ‫و واش��نگتن داش��ت از تواف��ق م��اه گذش��ته با‬ ‫«ریوتینتو» برای ازسرگیری پروژه توسعه معدن‬ ‫«اویوتولگوی» سخن گفت‪.‬‬ ‫انتظار می رود معدن «اویوتولگوی» که به وسیله‬ ‫«ریوتینتو» اداره می ش��ود‪ ،‬ساالنه ‪ 430‬هزار تن‬ ‫م��س و ‪ 425‬هزار تن طال تولید کند اما هنوز به‬ ‫‪ 4‬میلیارد دالر فاینانس پروژه توسعه نیاز دارد‪.‬‬ ‫عرضه فناوری «اتوتک»‬ ‫به تولیدکننده بزرگ‬ ‫الومینیوم چین‬ ‫«اتوت��ک» ب��رای فناوری رودش��اپ از س��وی‬ ‫شرکت «چیپینگ ش��ین یوان» الومینیوم برای‬ ‫یک اسملتر الومینیوم جدید در استان شاندونگ‬ ‫سفارش دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬ارزش این سفارش بیش‬ ‫از ‪ 12‬میلی��ون یورو بوده و در دریافت س��فارش‬ ‫‪ 3‬ماه دوم س��ال ‪2015‬م اتوتک به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬خدماتی که«اتوتک» به این شرکت ارائه‬ ‫خواهد کرد ش��امل مهندسی فرایند و تجهیزات‬ ‫فراین��د اختصاص��ی و همچنین خدم��ات برای‬ ‫اجرا و پش��تیبانی عملیاتی شاپ میله گذاری اند‬ ‫جدید بوده که بخشی از اسملتر الومینیوم جدید‬ ‫است‪ .‬انتظار می رود اس��ملتر جدید ساالنه یک‬ ‫میلیون تن الومینیوم تولید کند‪.‬‬ ‫تحویل سفارش در سال ‪2016‬م انجام می شود‬ ‫و در تامی��ن تجهیزات ان از محصوالت داخلی و‬ ‫خارجی استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه اسیا ـ اقیانوسیه «اتوتک» درباره‬ ‫این س��فارش گفت‪ :‬این س��ومین سفارش برای‬ ‫فناوری الومینیوم «اتوتک» از س��وی گروه چاینا‬ ‫ش��ین فا – ش��رکت مادر چیپینگ ش��ین یوان‬ ‫الومینیوم ‪ -‬اس��ت و برت��ری فناوری «اتوتک» و‬ ‫رقابت پذی��ری ان را در صنع��ت الومینیوم اولیه‬ ‫چین بارز می کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت به عنوان فراهم کنن��ده رودینگ‬ ‫ش��اپ های ظرفی��ت ب��اال ب��رای تامی��ن نی��از‬ ‫اس��ملترهای الومینی��وم که یک��ی از گریدهای‬ ‫الومیناست اعتبار باالیی دارد‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫«چاه مرغی»‬ ‫دوباره مجوز گرفت‬ ‫معاون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان فارس گفت‪ :‬محصول اس��تخراج ش��ده از‬ ‫معدن سنگ مرمریت «چاه مرغی» می تواند مواد‬ ‫اولیه سنگبری های استان فارس‪ ،‬سایر استان های‬ ‫کشور و حتی دیگر کشورهای جهان را تامین کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا ج��وکاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس با رایزنی‬ ‫و پیگیری ه��ای م��داوم موف��ق به کس��ب مجوز‬ ‫بهره برداری دوباره از معدن س��نگ مرمریت «چاه‬ ‫مرغی» در شهرس��تان خرم بید در اس��فندماه ‪93‬‬ ‫شد‪ .‬این معدن هفته گذشته کار خود را اغاز کرده‬ ‫است‪.‬وی یاداور شد‪ :‬فعالیت مجتمع معدنی «چاه‬ ‫مرغی»‪ ،‬سال ‪ 90‬به دلیل اجرایی نشدن مصوبات‬ ‫هیات وزیران متوقف شده بود‪.‬‬ ‫ج��وکاری‪ ،‬کیفیت س��نگ مرمریت این مجتمع‬ ‫معدن��ی را مطلوب عن��وان و اضافه کرد‪ :‬س��نگ‬ ‫مرمریت این معدن قابلیت صادرات دارد و موجب‬ ‫ارزاوری باال خواهد ش��د‪ .‬س��االنه امکان برداشت‬ ‫‪ 300‬هزار تن س��نگ از این مجتمع معدنی وجود‬ ‫دارد‪ .‬با راه اندازی ای��ن مجتمع‪ ،‬برای حدود ‪300‬‬ ‫نفر به ش��کل مس��تقیم اشتغالزایی ش��ده که این‬ ‫تع��داد ت��ا ‪ 700‬نفر ه��م قابل افزایش اس��ت‪.‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬راه اندازی دوباره این معدن ضمن‬ ‫ارزاوری باال و اش��تغالزایی مناسب‪ ،‬زمینه افزایش‬ ‫س��االنه ‪ 8‬تا ‪ 10‬میلیارد تومان درامد دولت را نیز‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫معاون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فارس بیان کرد‪ :‬پیش بینی می شود حقوق دولتی‬ ‫این س��ازمان از محل معادن در سال جاری به ‪30‬‬ ‫میلیارد تومان برسد‪ .‬س��ال گذشته حقوق دولتی‬ ‫این س��ازمان با رش��دی مطلوب به ‪ 17‬میلیارد و‬ ‫‪ 400‬میلیون تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫ایران در جایگاه هشتم جهان‬ ‫ایستاد‬ ‫پای��گاه داده های معدنی جهان ای��ران را از نظر‬ ‫ارزش تولی��د کل مواد معدنی در جایگاه هش��تم‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬‬ ‫گزارش س��ال ‪2015‬م وب سایت داده های معدنی‬ ‫جهان‪ ،‬ارزش کل تولیدات معدنی ایران را بیش از‬ ‫‪ 162‬میلیارد دالر اعالم کرده است‪.‬‬ ‫این گ��زارش در برگیرنده تمام��ی مواد معدنی‬ ‫فلزی ‪ ،‬غیرفل��زی ‪ ،‬فلزات گرانبه��ا ‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫و مواد س��وختی معدن��ی (نفت و گاز) اس��ت‪.‬این‬ ‫وب س��ایت گزارش��ی که در س��ال جاری میالدی‬ ‫منتش��ر ک��رده مربوط ب��ه ارزش تولیدات س��ال‬ ‫‪2013‬م اس��ت ک��ه بدی��ن ترتیب ای��ران باالتر از‬ ‫کش��ورهایی همچون برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬افریقای جنوبی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این گزارش چی��ن با ارزش تولیدات معدنی‬ ‫‪777‬میلیارد دالری در جایگاه نخس��ت ایس��تاده‬ ‫اس��ت و پس از ان امریکا ‪ ،‬عربستان(با حجم باالی‬ ‫تولید مواد س��وختی معدنی)‪ ،‬روس��یه اس��یایی‪ ،‬‬ ‫اس��ترالیا ‪ ،‬کانادا و روس��یه اروپایی ب��ه ترتیب در‬ ‫جایگاه دوم تا هشتم قرار گرفته اند‪ .‬‬ ‫ای��ن گ��زارش ارزش تولیدات معدن��ی امریکا را‬ ‫‪ 577‬میلیارد دالر ‪ ،‬عربستان که به طور عمده مواد‬ ‫س��وختی تولید کرده را ‪ 447‬میلیارد دالر ‪ ،‬روسیه‬ ‫اس��یایی ‪ 421‬میلیارد دالر ‪ ،‬استرالیا ‪ 205‬میلیارد‬ ‫دالر ‪ ،‬کان��ادا ‪ 204‬میلیارد دالر و روس��یه اروپایی‬ ‫‪ 169‬میلیارد دالر اعالم کرده اس��ت‪.‬پس از ایران‬ ‫نیز برزیل ب��ا ‪ 153‬میلیارد دالر ‪ ،‬امارات با ‪142/9‬‬ ‫میلی��ارد دالر و هند ب��ا ‪ 142/3‬میلیارد دالر جای‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش کش��ورهای بنین ب��ا ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر ‪ ،‬مولداوی و کاستاریکا هر کدام با یک میلیارد‬ ‫دالر ب��ه ترتیب کمترین ارزش تولیدات معدنی در‬ ‫جهان را داشته اند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جای خالی سنگ های قیمتی در صنایع دستی ایران‬ ‫نرگ�س قیص�ری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬س�نگ های قیمتی و نیمه قیمت�ی معدنی ام�روزه از جایگاه ویژه ای‬ ‫برخوردار هس�تند به گونه ای که تجارتی افزون بر ‪ 600‬میلیارد دالر را در جهان به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬گفتنی اس�ت که کاربرد این کانی ها تنها در س�اخت زیوراالت نبوده و از انها در برخی‬ ‫از صنایع بزرگ استفاده می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر تنوع س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫در ایران بسیار است ‪ .‬این در حالی است که به دلیل نبود‬ ‫توجه کافی شاهدیم که اکتشافات و فعالیت های معدنی‬ ‫در این حوزه انچنان که باید انجام نش��ده است‪ .‬یکی از‪،‬‬ ‫این سنگ ها «ژئود اگات» است که ذخایر فراوانی از ان‬ ‫در طبیعت وجود داش��ته و به گفته برخی کارشناس��ان‬ ‫هرجایی که ماده معدنی س��یلیس وجود داش��ته باش��د‬ ‫«ژئود اگات» هم یافت می شود‪ .‬در برخی موارد نیز این‬ ‫کانی به ش��کل مستقل تشکیل می ش��ود‪ .‬برای اشنایی‬ ‫بیش��تر با این س��نگ نیمه قیمتی و همچنین چالش ها‬ ‫و مشکالتی که برای س��نگ های نیمه قیمتی و قیمتی‬ ‫وج��ود دارد با به��روز برنا‪ ،‬معاون اکتش��افات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی گفت وگویی را انجام دادی��م که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €« ژئود اگات» چیست؟‬ ‫«اگات ه��ا» جزو س��نگ های نیمه قیمتی به ش��مار‬ ‫می ای��د و در ایران نیز در نق��اط مختلف ذخایری از این‬ ‫کانی یافت ش��ده و معادنی وج��ود دارد که هم اکنون در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬نکته مهمی که درباره «اگات ها»‬ ‫وجود دارد این اس��ت که این کانی در کنار ماده معدنی‬ ‫س��یلیس به ش��کل ژل در می اید که س��نگ های نیمه‬ ‫قیمتی را می س��ازد و با تغییرات فیزیکی «ژئود اگات»‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫€ €در چ�ه نقاط�ی از کش�ور «ژئ�واگات» یاف�ت‬ ‫می شود؟‬ ‫ذخایری از این س��نگ با ارزش در مناطق مختلفی از‬ ‫کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال در استان قم‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی و اذربایجان ش��رقی همچنین در برخی از ذخایر‬ ‫معدنی که از انها با عنوان «هیدروترمال» یاد می ش��ود‬ ‫امکان تش��کیل این س��نگ به صورت فرعی وجود دارد‪.‬‬ ‫در سنگ های اتشفشانی نیز سیلیس‬ ‫دیده می ش��ود ک��ه از نمونه های ان‬ ‫قط��ب (زون) الب��رز اس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در استان س��منان محدوده ای‬ ‫ب��ه وس��یله س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی شناس��ایی ش��ده که‬ ‫ذخایر موجود در ان به ش��کل «امیتیست»‬ ‫س��نگی بنفش رنگ اس��ت‪ .‬تنوع رنگ «ژئود‬ ‫اگات» بر اس��اس نوع فلزاتی اس��ت که با این‬ ‫کانی همراه می شود‪.‬‬ ‫€ €تنوع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫در ایران چگونه است؟‬ ‫در ح��ال حاض��ر افزون ب��ر «فی��روزه» که ب��ه عنوان‬ ‫معروف تری��ن س��نگ قیمت��ی ایران ش��ناخته ش��ده‪،‬‬ ‫سنگ های نیمه قیمتی و قیمتی فراوانی در کشور وجود‬ ‫دارد و الزم است تا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫ایران نیز در تجارت جهانی سنگ های با ارزش و قیمتی‬ ‫سهیم ش��ود‪ .‬چرا که امروزه تجارت سنگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمتی در جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫از طرفی جایگاه س��نگ های قیمتی در کشورهای دیگر‬ ‫به گونه ای اس��ت که هرکدام س��نگی را ب��ه عنوان نماد‬ ‫انتخاب کرده و تجارت بسیاری روی این سنگ ها انجام‬ ‫می دهند‪ .‬به عنوان مثال سنگ «یشم» نماد مردم کشور‬ ‫چین است و در میان مردم جایگاه خاص و ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫در کش��ور بولیوی نیز کانی به ن��ام «بولیوینیت» وجود‬ ‫دارد که بسیار فراگیر است‪ .‬در برزیل نیز سنگی با عنوان‬ ‫«امازونیت» مورد توجه و استفاده مردم این کشور قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫€ €میزان صادرات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر است؟‬ ‫تجارت جهانی س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی ‪600‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت و از انجای��ی که ایران نیز یک درصد‬ ‫خاک ه��ای دنی��ا را در اختیار دارد باید س��همی در این‬ ‫تجارت و س��ود داشته باشد و سنگ های خود را به دنیا‬ ‫معرفی کند‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکنون «فیروزه»‬ ‫ایرانی با نام «ترکیوس» در دنیا معروف ش��ده و نش��ان‬ ‫می دهد که با وجود معادن قدیمی در ایران‪ ،‬تجارت ان‬ ‫در دیگر کش��ورها انجام می ش��ده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫یک��ی از راهکاره��ا‬ ‫برای بومی کردن استفاده از این نوع‬ ‫سنگ ها در کشور استفاده از انها در ساخت زیوراالت در‬ ‫کنار طالست‪ .‬کشورهای اروپایی‪ ،‬امریکای التین‪ ،‬افریقا‬ ‫و حتی خاور میانه روی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫اقدامات مهمی انجام داده اند و توانس��ته اند از محصوالت‬ ‫س��نگ های معدنی برای جذب گردشگر استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ایران ذخایر و تنوع بس��یاری در حوزه‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی دارد باید در این زمینه‬ ‫حرکت کرده و از این ذخایر ارزش��مند استفاده کند‪ .‬به‬ ‫همین منظور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫نیز اکتشافاتی ویژه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در‬ ‫تعدادی از اس��تان ها انجام داده و به نتایج قابل توجهی‬ ‫دست یافته است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا اقدامی ب�رای بومی س�ازی و بهره گیری از‬ ‫ذخایر سنگ های قیمتی انجام شده است؟‬ ‫ب��ا توجه به ظرفی��ت موجود از س��نگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمت��ی که «ژئ��ود اگات» نیز جزو انهاس��ت‪ ،‬نیاز‬ ‫اس��ت اقدامات��ی برای فراوری س��نگ ها‪ ،‬ب��ازار تجاری‬ ‫و ب��ورس انها انجام ش��ود تا بتوان در کنار برداش��ت از‬ ‫ذخایر معدنی‪ ،‬زمینه اس��تفاده بهین��ه از این کانی ها را‬ ‫مهیا کرد‪ .‬از دیگر مزایایی که فراوری سنگ های قیمتی‬ ‫و نیمه قیمتی به همراه دارد این اس��ت که موجب ایجاد‬ ‫اش��تغال و درامد خواهد ش��د‪ .‬معادن در نقاط محروم و‬ ‫کمتر توس��عه یافته قرار گرفته اند و با اموزش بومی های‬ ‫منطقه برای برش کاری و فراوری س��نگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمتی عالوه ب��ر رونق اقتصادی منطقه می توان به‬ ‫بوم��ی ش��دن ای��ن بخش‬ ‫از فعالیت ه��ا و تولید س��نگ های ب��ا ارزش و زیبا مانند‬ ‫دیگر صنایع دستی کش��ور همچون قالیبافی اقدام کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت اقداماتی به منظ��ور اموزش اف��راد برای‬ ‫انجام عملیات های برش و سنگ تراش��ی به وسیله مرکز‬ ‫تحقیقات و فراوری مواد معدنی ایران انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین سازمان زمین شناسی نیز برای افراد دوره هایی‬ ‫اموزش��ی برای تش��خیص س��نگ اصل از ن��وع بدلی و‬ ‫تقلبی ان برگزار می کند‪ .‬البته بخش های خصوصی نیز‬ ‫تجربیاتی در این زمینه داشته و در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫انچه مهم است این است که با وجود سنگ های با ارزش‬ ‫و قیمتی در کشور‪ ،‬استفاده بهینه ای از انها نشده و الزم‬ ‫اس��ت تا حمایت و توجه بیشتری به این حوزه شده و با‬ ‫فرهنگ سازی و معرفی انها به مردم‪ ،‬این نوع سنگ های‬ ‫قیمت��ی و نیمه قیمتی زینت بخش خانه ه��ای ایرانی ها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €فراوری سنگ های قیمتی تا چه میزان منجر به‬ ‫ایجاد ارزش افزوده انها می شود؟‬ ‫در حال حاضر برخی از ذخایر معدنی در کش��ور وجود‬ ‫دارد که به دلیل نبود تجهیزات و فناوری های مورد نیاز‬ ‫امکان تهیه محصول نهایی از انها وجود ندارد و سنگ ها‬ ‫به صورت خام به دیگر کش��ورها صادر می شوند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که با انجام عملیات فراوری و تراش سنگ ها‬ ‫ارزش انه��ا چند برابر ش��ده و س��ود بیش��تری را برای‬ ‫بهره بردار به همراه خواهند اورند‪ .‬همچنین یکی دیگر از‬ ‫دالیل صادرات این نوع کانی ها ناشناخته بودن انهاست‬ ‫که موجب شده مصرف انچنانی در کشور نداشته باشند‪.‬‬ ‫گزارش رسمی دولت درباره عملکرد بخش معدن در سال ‪ 93‬منتشر شد‬ ‫کاهش ‪ 25‬درصدی صادرات موادمعدنی‬ ‫برخالف انتظارها که پیش بینی می ش��د در سال ‪93‬‬ ‫ح��دود ه��زار و ‪ 800‬میلیارد تومان حق��وق دولتی از‬ ‫معادن وصول ش��ود‪ ،‬در سال گذش��ته تنها نزدیک به‬ ‫‪ 520‬میلیارد تومان درامد از این بخش حاصل شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬براس��اس امار منتش��ر شده از‬ ‫س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در س��ال ‪93‬‬ ‫مع��ادل ‪ 519‬میلی��ارد و ‪ 550‬میلی��ون و ‪ 800‬ه��زار‬ ‫تومان حقوق دولتی از معادن کل کش��ور وصول ش��د‬ ‫که درمقایسه با سال ‪ 92‬کاهش ‪12/4‬درصدی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که رقم حقوق دولتی وصول‬ ‫ش��ده برای س��ال ‪ 92‬افزون بر ‪ 593‬میلی��ارد و ‪412‬‬ ‫میلیون و ‪ 600‬هزار تومان گزارش شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین حقوق دولتی وصول ش��ده در س��ال ‪93‬‬ ‫مربوط به استان کرمان به میزان ‪ 171‬میلیارد و ‪331‬‬ ‫میلی��ون تومان بود‪ .‬یزد با وص��ول ‪ 66‬میلیارد و ‪991‬‬ ‫میلیون تومان حقوق دولتی در رتبه دوم قرار داشته و‬ ‫اصفهان‪ ،‬خراس��ان رضوی و مرکزی در رتبه های سوم‬ ‫تا پنجم قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین در این گزارش امده اس��ت‪ ،‬تعداد گواهی‬ ‫کش��ف های صادر ش��ده در طول س��ال گذشته ‪949‬‬ ‫مورد بوده که درمقایسه با سال ‪ 92‬رشد ‪ 7/2‬درصدی‬ ‫داشته اس��ت اما گواهی کشف های صادرشده در سال‬ ‫‪ 885 ،92‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫عالوه براین تعداد پروانه های اکتش��اف معادن که در‬ ‫س��ال ‪ 93‬صادر ش��ده ‪ 1072‬مورد ب��ود در حالی که‬ ‫س��ال ‪ ،92‬این تعداد ‪ 2142‬مورد بوده است و این امر‬ ‫نش��ان دهنده افت ‪ 50‬درص��دی در صدور پروانه های‬ ‫اکتشاف است‪.‬‬ ‫در بخ��ش پروانه های بهره برداری و مجوز برداش��ت‬ ‫نی��ز ش��اهد کاهش بودی��م به گونه ای ک��ه پروانه های‬ ‫بهره برداری (شامل پروانه های تمدیدی و جدید) صادر‬ ‫ش��ده در س��ال ‪ 93‬تعداد ‪ 988‬مورد بود درحالی که‬ ‫سال قبل از ان به ‪ 1025‬مورد رسیده بود‪.‬‬ ‫همچنین مجوزهای برداشت صادر شده در سال ‪93‬‬ ‫به ‪ 1263‬مورد رس��ید درحالی که در سال ‪ 92‬معادل‬ ‫‪ 1769‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار منتش��ر ش��ده از دفتر ام��ار فراوری‬ ‫داده های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬میزان تولید‬ ‫فوالد خام در س��ال گذشته به ‪ 16‬میلیون و ‪ 634‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬تن رس��ید درحالی که در سال ‪ 92‬افزون بر ‪15‬‬ ‫میلیون و ‪ 481‬هزار و ‪ 200‬تن بوده اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر ایران در بخش تولید فوالد خام ش��اهد رشد ‪7/5‬‬ ‫درصدی بوده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس این امار میزان تولید محصوالت‬ ‫فوالدی در س��ال ‪ 93‬با تغییر ‪ 1/9‬درصدی نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ 92‬مع��ادل ‪ 16‬میلیون ‪ 873‬ه��زار و ‪ 200‬تن‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫تولید سیمان در سال گذشته به ‪ 66‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزارتن رس��ید که این امار نشان از افت ‪ 6/3‬درصدی‬ ‫نسبت به سال ‪ 92‬دارد‪.‬‬ ‫تولید سنگ اهن در سال ‪ 93‬نیز با رشد یک درصدی‬ ‫نس��بت به سال قبل از ان (‪ )92‬از ‪ 33‬میلیون و ‪746‬‬ ‫ه��زار و ‪ 300‬تن به ‪ 34‬میلیون و ‪ 82‬هزار و ‪ 100‬تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫براس��اس امار سازمان توس��عه تجارت ایران ترکیب‬ ‫وزنی صادرات بخش معدن در س��ال ‪ 93‬افزون بر ‪23‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 786‬هزار تن بود که کاهش��ی معادل ‪25‬‬ ‫درصدی را نس��بت به س��ال ‪ 92‬تجربه کرد و می توان‬ ‫نتیجه گرفت ک��ه این کاهش ناش��ی از افت صادرات‬ ‫سنگ اهن و برخی دیگر از موادمعدنی نظیر کروم بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که در س��ایر بخش ها همچون‬ ‫بخش های صنعتی‪ ،‬کشاورزی و پتروشیمی شاهد رشد‬ ‫حجم تجارت خارجی بودیم‪.‬‬ ‫ارزش دالری این تجارت در بخش معدن نیز کاهشی‬ ‫بوده و در س��ال ‪ 93‬افزون ب��ر ‪ 1500‬میلیارد دالر بود‬ ‫درحالی که در س��ال ‪ 92‬مع��ادل ‪ 1970‬میلیارد دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در بخش واردات نیز در حوزه س��نگ اهن‬ ‫(گندله) س��ال گذش��ته شاهد رش��د ‪671/9‬درصدی‬ ‫واردات درمقایس��ه با مدت مشابه سال قبل بودیم‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر ارزش واردات گندله در سال قبل ‪338/9‬‬ ‫میلی��ون دالر ب��ود درحال��ی که در س��ال ‪ 92‬معادل‬ ‫‪ 43/91‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫حجم واردات سنگ اهن در سال گذشته ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 22‬هزار و ‪ 100‬تن بود درحالی که در س��ال ‪ 92‬تنها‬ ‫‪ 232‬هزار و ‪ 100‬تن گندله وارد کشور شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش ص��ادرات در مب��ادالت تج��اری‬ ‫کاالهای منتخب در سال ‪ 93‬نیز نشان می دهد ارزش‬ ‫صادرات س��نگ اهن کش��ور در ‪ 12‬ماه سال ‪ 93‬افت‬ ‫‪ 76/5‬درصدی درمقایسه با سال ‪ 92‬داشته است‪.‬‬ ‫ارزش ص��ادرات س��نگ اهن در س��ال ‪ 93‬افزون بر‬ ‫یک میلیارد و ‪ 95‬میلیون دالر بود درحالی که این رقم‬ ‫در س��ال ‪ 92‬به ‪ 4‬میلیارد و ‪ 654‬میلیون و ‪ 600‬هزار‬ ‫دالر رسیده بود‪.‬حجم این صادرات نیز در سال گذشته‬ ‫‪ 18‬میلیون و ‪ 390‬هزار و ‪ 700‬تن بود درحالی که این‬ ‫رقم در سال ‪ 92‬بیش از ‪ 26‬میلیون تن اعالم شده بود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫در بررسی دستاورد های جدید نانویی در صنعت بهداشت و سالمت مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫تجاری سازی ‪ ۴۰‬درصد دستاورد های نانو بهداشتی‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گ�روه صنع�ت‪ :‬یکی از‬ ‫بخش های مهم علم و فناوری که توانس��ته نس��بت به‬ ‫باقی ش��اخه های علمی ارتباط خوب��ی با صنعت برقرار‬ ‫کند‪ ،‬فناوری نانو است‪ .‬رهبر معظم انقالب نیز به تازگی‬ ‫از فناوری نانو به عنوان یکی از نمونه های پیشرفت های‬ ‫ش��گرف ایران در دوران تحریم یاد کردن��د‪ .‬اما در این‬ ‫میان یکی از مهم ترین بخش های درحال رش��د فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬اس��تفاده از این فناوری در ح��وزه تولید کاالها و‬ ‫محص��والت پزش��کی و بهداش��تی اس��ت ام��ا همواره‬ ‫مش��کالتی بر س��ر راه ارتباط صنعت و دانش��گاه وجود‬ ‫داشته که مانع تجاری سازی سریع دستاورد های علمی‬ ‫می ش��ود‪ .‬با این وجود به گفته کارشناس��ان این حوزه‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد دس��تاورد های نانو در حوزه بهداش��ت‬ ‫و سالمت تجاری سازی شده و با قیمت های مناسب در‬ ‫بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه ‪ ۷‬محصول نانو دارویی به بازار‬ ‫در همین راستا محسن دوستکام‪ ،‬کارشناس بهداشت‬ ‫و س�لامت کارگ��روه صنعت و بازار س��تاد توس��عه نانو‬ ‫در بررس��ی دس��تاوردهای جدید‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫این حوزه و رفع موانع تجاری س��ازی محصوالت گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۳۳‬محصول در حوزه بهداشت و سالمت‬ ‫بر اساس فناوری نانو تولید می شود که ‪ ۵۱‬محصول در‬ ‫بخش ملزومات دارویی‪ ۴۲ ،‬محصول در بخش ارایشی‬ ‫و بهداش��تی و مابقی در سایر بخش هاست به طوری که‬ ‫محصوالت متنوعی در س��ال های اخیر وارد بازار ش��ده‬ ‫اس��ت؛ به عنوان نمونه در بخ��ش نانودارو ها ‪ ۷‬محصول‬ ‫وارد بازار ش��ده که در درمان سرطان و دیگر بیماری ها‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫دوستکام با اش��اره به محصوالت ارایشی و بهداشتی‬ ‫نان��و نیز افزود‪ :‬محصوالت متنوعی در حوزه ارایش��ی و‬ ‫بهداشتی همچون کرم های ضد افتاب‪ ،‬کرم های درمان‬ ‫اکنه و‪ ...‬وارد بازار ش��ده که از استقبال خوبی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬حوزه ضدعفونی کننده ها نیز در چند سال‬ ‫اخیر رشد چشمگیری داشته و اکنون در بیمارستان ها‬ ‫و اتاق های عمل از این مواد استفاده می شود‪.‬‬ ‫کارش��ناس بهداشت و سالمت کارگروه صنعت و بازار‬ ‫ستاد توس��عه نانو اظهار کرد‪ :‬در محصوالت درمانی نیز‬ ‫پانس��مان های زخم ضد انتی باکتریال چند سالی است‬ ‫وارد بازار ش��ده و با توجه به ویژگی هایی که در درمان‬ ‫زخم های مختلف دارند مورد توجه بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمانی قرار گرفته اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به الودگی‬ ‫ه��وا و گ��رد و غب��ار و ریزگرد های موجود در کش��ور‪،‬‬ ‫ماس��ک های نانویی تولید ش��ده که قابلیت نفوذ پذیری‬ ‫بس��یار کمی دارد و برای مسافران حج و عتبات عالیات‬ ‫بسیار کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رعایت استاندارد های الزم در تولیدات‬ ‫محصوالت نانویی گفت‪ :‬برخی شرکت های تولیدکننده‬ ‫ای��ن محص��والت دارای تاییدیه از س��تاد توس��عه نانو‬ ‫ماسک های نانو الیاف با قدرت نفوذ پذیری اندک‬ ‫ماسک های تنفس��ی اصالح شده با نانو الیاف برای‬ ‫ج��ذب ریزگردها و عوامل بیم��اری زا با قدرت جذب‬ ‫ذرات زی��ر میکرون ت��ا ‪ ۹۹‬درصد توس��ط محققان‬ ‫کش��ورمان وارد بازار شده است‪ .‬در فرایند تولید این‬ ‫ماسک ها ابتدا الیه نانو الیاف روی الیه میانی ماسک‬ ‫ایجاد شده که پس از فرایند پایدارسازی به الیه های‬ ‫دیگر ماسک دوخته می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ماس��ک های معمولی‪ ،‬این‬ ‫الی��ه میانی نان��و را ندارن��د‪ .‬با توجه به اس��تفاده از‬ ‫فناوری پوشش دهی نانو الیاف در ماسک های تنفسی‬ ‫و پزش��کی‪ ،‬کارایی این نوع ماس��ک ها در مقایسه با‬ ‫ان��واع تجاری ان به ط��ور قابل مالحظ��ه ای افزایش‬ ‫می یابد به نحوی که اتصال ش��بکه ای الیه نانو الیاف‬ ‫و سایر نانو الیه های ماسک‪ ،‬مانع حرکت الیه ها شده‬ ‫و نفوذ پذیری ماسک را به مقدار بسیار جزئی کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ماس��ک های اصالح ش��ده با نانو الیاف ب��ا توجه به‬ ‫کیفیت باالیی که دارند برای عموم‪ ،‬پزشکان و افرادی‬ ‫که نس��بت به الودگی محیط زیستی حساسیت باال‬ ‫دارند‪ ،‬قابل اس��تفاده است‪ .‬به طور کلی درصد باالیی‬ ‫از ماسک های مصرفی در کشور از چین وارد می شود‬ ‫که طبق ازمایش ها و بررسی های انجام شده‪ ،‬کیفیت‬ ‫این محصوالت بس��یار پایین اس��ت اما ماسک های‬ ‫تنفس��ی نانو الی��اف درواقع ب��ا فیلتراس��یون کامل‬ ‫ریزگردها بدون افزایش قابل توجه افت فشار‪ ،‬از نفوذ‬ ‫میکروب و وی��روس جلوگیری می کند که از مزایای‬ ‫ان‪ ،‬افزایش زمان فیلتراسیون و عمر ماسک است‪.‬‬ ‫به دلیل حجم زیاد واردات ماس��ک و در دسترس‬ ‫نبودن منابع اماری دقیق در میزان مصرف ماسک در‬ ‫کش��ور‪ ،‬حجم بازار ماسک در کشور مشخص نیست‬ ‫اما ماسک های نانو الیاف با توجه به مزایایی که دارند‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از مصرف را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه ‪94005‬‬ ‫سازمان شهرک های صنعتی ایران‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان قم‬ ‫خواهن��د بود ک��ه تاکنون ح��دود ‪ ۲۶‬ش��رکت از این‬ ‫س��تاد مجوز گرفته اند‪ .‬برخی شرکت ها نیز با همکاری‬ ‫شرکت های بزرگ اقدام به تولید می کنند‪ .‬تعداد دیگری‬ ‫از واحد ه��ا نیز مجوز های الزم از س��ازمان غذا و دارو را‬ ‫اخذ کرده ان��د و اکنون در حال تولید محصوالت نانویی‬ ‫بهداشتی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ستاد توسعه نانو‪ ،‬حلقه اتصال صنعت و دانشگاه‬ ‫دوس��تکام ب��ا اش��اره به اینک��ه یک��ی از ویژگی های‬ ‫محص��والت نانوی��ی بهداش��تی‪ ،‬مقرون به صرف��ه بودن‬ ‫انهاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬محصوالت نانو از لحاظ قیمت بس��یار‬ ‫مقرون به صرف��ه هس��تند و در مقایس��ه ب��ا نمونه های‬ ‫غیرنانوی��ی‪ ،‬کارایی باالتری دارن��د؛ البته از انجا که در‬ ‫تولیدات نانو از فناوری اس��تفاده می شود‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫انها افزایش می یابد اما این ارزش افزوده به نحوی است‬ ‫ک��ه قیمت کاال مقرون به صرفه باش��د تا همه متقاعد به‬ ‫استفاده از ان محصول شوند ضمن انکه تفاوت چندانی‬ ‫از لحاظ قیمت میان کاالهای نانویی و غیرنانویی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد دس��تاورد های‬ ‫نانو در حوزه بهداشت و سالمت به مرحله تجاری سازی‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬افزود‪ :‬علت اینکه فاصله زیادی بین میزان‬ ‫دستاورد ها و تحقیقات با محصوالت تجاری وجود دارد‪،‬‬ ‫ارتباط ضعیف دانش��گاه و صنعت اس��ت‪ .‬اش��نا نبودن‬ ‫دانش��گاهیان با بازار و صنعت و برعکس‪ ،‬باعث شده تا‬ ‫بر س��ر راه این ارتباط‪ ،‬موانعی وجود داشته باشد که در‬ ‫این میان هدف تشکیل ستاد فناوری توسعه نانو نیز این‬ ‫بوده که بتواند موانع ایجاد شده را برطرف کند‪.‬‬ ‫کارش��ناس بهداشت و سالمت کارگروه صنعت و بازار‬ ‫ستاد توس��عه نانو با اشاره به توانمند سازی سرمایه های‬ ‫انس��انی به عنوان یکی از مهم تری��ن راهکار های تقویت‬ ‫صنعت و دانش��گاه گفت‪ :‬برگ��زاری دوره های تخصصی‬ ‫اشنایی فناوران و دانشگاهی ها با صنعت‪ ،‬بازار و مسائل‬ ‫اقتص��ادی و همچنی��ن ام��وزش ارائه ط��رح اقتصادی‬ ‫می تواند به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه کمک کند‪.‬‬ ‫دوس��تکام ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر ای��ن م��وارد‪ ،‬ارائه‬ ‫مشاوره های رایگان در جهت تبدیل طرح ها به طرح های‬ ‫قاب��ل قبول صنع��ت و ارائه بس��ته های تجاری س��ازی‬ ‫متناس��ب با طرح های مختل��ف از راهکار های حمایتی‬ ‫س��تاد توس��عه نانو ب��رای فن��اوران اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫برنامه هایی برای اش��نایی صنایع با دستاورد های علمی‬ ‫توس��ط این ستاد اجرا می شود‪ .‬با دعوت سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ و ارائه طرح های فناوران‪ ،‬زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫نیز فراهم می شود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در س��ال های گذشته سرمایه های‬ ‫زیادی خرج رش��د و توس��عه فناوری نانو ش��ده و این‬ ‫فناوری نیز در ش��رایط تحریم بذر هایی را در زمین علم‬ ‫و فناوری کش��ور کاشته است که اکنون هنگام برداشت‬ ‫محصوالت ان اس��ت و این امر تنها با تجاری س��ازی و‬ ‫تولید انبوه این دس��تاورد ها ممکن خواهد بود‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم اس��ت با ی��ک برنامه ری��زی درس��ت‪ ،‬زمینه ورود‬ ‫س��رمایه گذاران به این فناوری بی��ش از پیش فراهم تا‬ ‫محصوالت بیش��تری وارد بازار شود‪ .‬در ادامه به معرفی‬ ‫برخ��ی از محصوالت نانو بهداش��تی که تجاری س��ازی‬ ‫شده اند‪ ،‬خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫باند پانسمان ضد باکتری با قابلیت نمایش زمان تعویض‬ ‫پانسمان های سنتی که به «پانسمان غیرجاذب»‬ ‫معروفند‪ ،‬از مش��تقات سلولز هستند‪ .‬گاز استریل‬ ‫از خان��واد ه ای��ن پانسمان هاس��ت و معم��وال بعد‬ ‫از ق��رار دادن ی��ک الی��ه انتی بیوتی��ک ی��ا ماده ‬ ‫ضدعفونی کننده روی زخم قرار داده می ش��ود‪ .‬از‬ ‫مش��کالت این پانسمان ها این اس��ت که به زخم‬ ‫می چسبد و به هنگام تعویض سبب درد و ناراحتی‬ ‫فراوان بیمار می ش��ود اما محققان ایرانی موفق به‬ ‫تولید باند پانس��مان انتی باکتریال شده اند که یک‬ ‫پانسمان تک الیه با پوشش��ی از نانوکریستال های‬ ‫نقره است‪.‬‬ ‫در واق��ع ماد ه موثر و انتی بیوتیک موجود در این‬ ‫پانس��مان‪ ،‬همان یون های نقره اس��ت که بر انواع‬ ‫باکتری ه��ای گرم مثبت و منفی و قارچ تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اثر اس��تفاده از این پانس��مان‪ ،‬به دلیل‬ ‫ویژگ��ی ضد میکروب��ی و ض د التهاب��ی فوق العاده‬ ‫مناس��ب ان‪ ،‬ترمیم زخم با س��رعت باالیی انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بی نیازی از اس��تفاده از سایر ضدعفونی کننده ها‬ ‫مثل بتادین یا پمادهای انتی بیوتیک‪ ،‬نیاز نداشتن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی استان قم‬ ‫نشانی مناقصه گزار‪ :‬قم‪ -‬بلوار شهید صدوقی‪ -‬بلوار شهید عطاران‪ -‬نبش کوچه شماره ‪ 4‬پالک ‪ 36‬تلفن ‪ 025-32919200‬نمابر ‪025-32919204‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬احداث ‪ 20‬دستگاه سوله به ابعاد ‪ 10*12‬متر در شهرک صنعتی قنوات‬ ‫محل اجرای کار‪ :‬قم‪ -‬کیلومتر ‪ 3‬جاده قم‪ -‬گرمسار‪ ،‬فاز دوم شهرک صنعتی قنوات‬ ‫مبلغ براورد‪ 18.193.656.174 :‬ریال براساس فهرست بهای واحد ابنیه و تاسیسات مکانیکی سال ‪ 1394‬براورد و به هنگام شده است‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 122.600.000 :‬ریال در قالب واریز وجه به شماره حساب جاری سیبا ‪ 2175673502000‬یا ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت براساس‬ ‫ایین نامه تضمین معامالت دولتی‪.‬‬ ‫حد نصاب الزم برای بازگشایی پاکت ها‪ :‬حضور ‪ 2‬مناقصه گر می باشد‪.‬‬ ‫مهلت خرید اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1394/04/08‬مورخ ‪ 1394/04/13‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری مورخ ‪ 1394/04/25‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان گشایش پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1394/04/30‬می باشد‪.‬‬ ‫محل دریافت و تسلیم اسناد‪ :‬دبیرخانه شرکت به نشانی کارفرما‬ ‫هزینه خرید اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 327.000‬ریال می باشد که باید به حساب جاری سیبا به شماره ‪ 2175673503009‬نزد بانک ملی شعبه سمیه قم واریز گردد‪.‬‬ ‫نوع مناقصه و شرایط مناقصه گران‪ :‬مناقصه به صورت یک مرحله ای برگزار می شود و شرایط الزم برای مناقصه گران به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الف) مناقصه گران باید در پایه ‪ 4‬رشته ساختمان تعیین صالحیت شده باشند‪ .‬ارائه گواهی صالحیت با تاریخ معتبر الزامی است‪.‬‬ ‫ب) به استناد ماده ‪ 2‬ایین نامه افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نامه شماره ‪/26510‬ت‪390390‬ک مورخ ‪ 1388/2/9‬هیات وزیران (وزیران عضو کمیسیون اقتصاد)‬ ‫از انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرس یا اعضای جامعه حسابداران رسمی خودداری می شود‪ .‬بنابراین ارائه این گزارش در اسناد‬ ‫مناقصه الزامی بوده و در صورت عدم ارائه‪ ،‬پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نمی شود و گزارشاتی که از طرف حسابرس رد شده و یا اظهارنظر نشده قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای خرید اسناد‪:‬‬ ‫ نامه معرفی نماینده برای خرید اسناد‬‫‪ -‬ارائه فیش خرید اسناد‬ ‫به تعویض زودهنگام پانس��مان‪ ،‬اکسیژن رسانی و‬ ‫رطوبت رس��انی مناس��ب به زخ��م از دیگر مزایای‬ ‫استفاده از این محصول است‪.‬‬ ‫عالوه بر اثربخش��ی باالی این پانسمان‪ ،‬نواوری‬ ‫دیگر این ف��راورده‪ ،‬وجود اندیکاتور یا تغییر رنگ‬ ‫الیاف پس از ازادس��ازی یون نقره اس��ت‪ .‬در این‬ ‫حال��ت رنگ الیاف از س��بز تیره به س��بز روش��ن‬ ‫(متمایل به س��فید) تبدیل می ش��ود‪ .‬با این روش‬ ‫به اس��انی می ت��وان زم��ان تعویض پانس��مان را‬ ‫تش��خیص داد‪ .‬باند پانسمان انتی باکتریال «اجی‬ ‫کت» در درمان انواع سوختگی ها‪ ،‬زخم های افراد‬ ‫دیابتی‪ ،‬زخم های له ش��ده و مزمن و زخم بس��تر‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫خودکفایی در تولید نانو داروی ضد سرطان‬ ‫نان��و داروی ض��د س��رطان‬ ‫«سینادوکسوزوم» برترین محصول نانو‬ ‫در کش��ور انتخاب ش��ده که اکنون به‬ ‫میزان انبوه در کشور تولید می شود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که جایگزین نوع خارجی‬ ‫ان که تحت لیسانس شرکت امریکایی‬ ‫تولید می ش��ود ب��ا هزین��ه ای کمتر در‬ ‫بازار عرضه می ش��ود‪ .‬ای��ن دارو با توجه‬ ‫به نیاز کشور تولید می شود و کشور در‬ ‫این زمینه به خودکفایی رس��یده است‬ ‫به طوری که س��االنه ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬هزار نانو‬ ‫داروی ضد س��رطان «سینادوکسوزوم»‬ ‫در کشور تولید می ش��ود‪ .‬این نانو دارو‬ ‫ی��ک ترکی��ب ضد س��رطان اس��ت که‬ ‫تاکنون در انحصار کشورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی بوده و به ترتیب با نام تجاری‬ ‫«کالیکس» و «داکس��ل» توزیع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نانو داروی «سینادوکس��وزوم»‬ ‫برای درمان سرطان های تخمدان‪ ،‬سینه‬ ‫و مولتیپل میلوما (سرطان خون) کاربرد‬ ‫دارد که فرم غیرنانوی این بیماری باعث‬ ‫سمیت قلبی و کبدی می شود و ریزش‬ ‫مو و کاهش سیستم ایمنی در بیماران‬ ‫سرطانی که تحت ش��یمی درمانی قرار‬ ‫دارند را به دنبال دارد‪ .‬با راه اندازی خط‬ ‫تولید این دارو در ‪ 3‬سال گذشته نیازی‬ ‫ب��ه واردات این دارو از خارج نیس��ت و‬ ‫بیماران می توانند سینادوکس��وزوم را با‬ ‫یک سوم قیمت خارجی تهیه کنند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ورود نانو‬ ‫به ‪ ۹‬حوزه صنعتی‬ ‫سعید سرکار‬ ‫رییس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو‬ ‫این روزها شعارهای چندین ساله مبتنی بر ارتباط‬ ‫مراکز پژوهشی و دانشگاهی با صنعت در حال عملی‬ ‫شدن است‪ .‬هرچند س��تاد فناوری نانو در چند سال‬ ‫گذشته کارنامه موفقی در ترویج و توسعه فناوری نانو‬ ‫در کش��ور از خود ارائه کرده اما این س��تاد به تنهایی‬ ‫نمی توان��د تمام بار توس��عه نانو را به وی��ژه در حوزه‬ ‫صنعت به دوش بکشد بلکه الزم است وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت زمینه های تجاری س��ازی فناوری نانو‬ ‫را فراه��م کند‪ .‬درحال حاضر فن��اوری نانو در ‪ ۹‬حوزه‬ ‫صنعتی کش��ور از قبی��ل صنعت س��اختمان‪ ،‬نفت و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬داروس��ازی‪ ،‬غذایی و‪ ...‬وارد کشور شده‪،‬‬ ‫اما ظرفیت کش��ور بیش از اینهاس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫همکاری با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند‬ ‫به اس��تفاده از نانو در صنایع مختلف کش��ور ش��تاب‬ ‫ده��د‪ .‬در همین راس��تا امض��ای تفاهمنامه همکاری‬ ‫مش��ترک در حمایت‪ ،‬توسعه و رسوخ فناوری نانو در‬ ‫صنایع کش��ور می تواند حرکتی برای توسعه صادرات‬ ‫محصوالت مبتنی بر فناوری های پیشرفته به ویژه نانو‬ ‫و ارتقای صنعت کش��ور باش��د‪ .‬فناوری نانو شامل ‪3‬‬ ‫مرحله است که مرحله نخست تولید مواد نانویی بوده‬ ‫ک��ه در این زمینه بخش وس��یعی از م��واد نانویی در‬ ‫کش��ور تولید می شود‪ ،‬مرحله دوم‪ ،‬رسوخ فناوری نانو‬ ‫در صنایع موجود اس��ت که ب��ا بکارگیری ان کیفیت‬ ‫محص��والت ارتقا یافته و رقابت پذیری در بازار جهانی‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬در مرحله س��وم نیز به کمک فناوری‬ ‫نانو و فناوری‪ ،‬کیفیت محصوالت افزایش خواهد یافت‬ ‫ک��ه در این زمینه تولید داروها و م��واد و پارچه های‬ ‫هوش��مند در کش��ور در حال انجام اس��ت و کش��ور‬ ‫همپای دنیا در حال پیشرفت و استفاده از این فناوری‬ ‫است‪ .‬هم اکنون اقدامات در فاز تحقیقات و توسعه در‬ ‫کش��ور خوب پیش می رود و از لحاظ بنیه علمی جزو‬ ‫کشورهای تراز اول جهان هستیم اما بدون وارد شدن‬ ‫این فناوری در صنعت به هدف نهایی نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم کیفیت را وارد زندگ��ی مردم‪ ،‬تولید و‬ ‫صنعت کنیم بدون اس��تفاده از فناوری نانو امکانپذیر‬ ‫نیست‪ .‬در همین راستا ستاد توسعه فناوری نانو بدون‬ ‫کمک دستگاه های دیگر نمی تواند رسالت توسعه نانو‬ ‫در کشور را به نتیجه برساند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مصرف باالی سرب‬ ‫در شیراالت غیراستاندارد‬ ‫رییس انجمن ش��یراالت کش��ور گفت‪ :‬شیراالت‬ ‫غیراستاندارد به دلیل استفاده از الیاژ غیر مناسب و‬ ‫مص��رف بیش از اندازه س��رب در تولید‪ ،‬محصوالت‬ ‫غیراس��تانداردی به ب��ازار عرضه می کنن��د که در‬ ‫درازمدت بر س�لامت مصرف کنن��دگان تاثیر گذار‬ ‫اس��ت‪ .‬ناص��ر میرزای��ی در گفت وگو با تس��نیم با‬ ‫بیان اینکه س��االنه ‪۱۸‬هزار تن شیراالت در کشور‬ ‫مصرف می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬از ای��ن رقم بیش از ‪۳‬هزار‬ ‫تن ش��یراالت قاچاق بدون رعای��ت نکات کیفی و‬ ‫بهداشتی در بازار به فروش می رسد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ساالنه ‪۱۲‬هزار تن شیراالت توسط تولید کنندگان‬ ‫داخلی و مابقی از طریق واردات قانونی و غیرقانونی‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه بخش عمده‬ ‫واردات ش��یراالت غیرقانونی بوده به طوری که بیش‬ ‫از ‪۳‬هزار تن از ‪۶‬هزار تن ش��یر االت وارداتی قاچاق‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬به دلیل اینکه ش��یراالت‬ ‫وارداتی از خدمات پس از فروش برخوردار نیستند‬ ‫مشکالتی را برای مصرف کنندگان در تامین قطعات‬ ‫ایجاد کرد ه‪‎‬اند‪ .‬این مقام مس��ئول گفت‪ :‬برای رفع‬ ‫این مش��کل تعامالت��ی با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سازمان توسعه و تجارت و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان انجام ش��ده تا‬ ‫از ورود ش��یراالتی که ش��رکت های وارد کننده انها‬ ‫دارای خدمات پس از فروش در کش��ور نیس��تند‪،‬‬ ‫جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫رییس انجمن شیراالت کش��ور ادامه داد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس گمرک از ابت��دای تیرماه امس��ال از ورود‬ ‫شیراالت خارجی هرچند با نشان (برند) های مطرح‬ ‫دنیا‪ ،‬بدون داش��تن خدمات پس از فروش به کشور‬ ‫جلوگی��ری به عمل می اورد‪ .‬میرزایی در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که چ��را برخی از ش��یر االت ایرانی در‬ ‫تولیدات خود از قطعات چینی یا بی کیفیت استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولیدکنندگانی که تولید خود‬ ‫را زیر نظر اتحادیه تولید و عرضه می کنند‪۷۰ ،‬درصد‬ ‫مراح��ل تولید را در کارخانه خ��ود در اختیار دارند‬ ‫اما واحد ه��ای زیرپله ای کیفیت الزم را نداش��ته و‬ ‫از ارائه خدمات پ��س از فروش به مصرف کنندگان‬ ‫عاجز هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایست!‬ ‫زمین در حال‬ ‫گرم شدن است!‬ ‫حسین صادقی‬ ‫عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫ب��ا توجه به نیاز روزافزون جوام��ع امروزی به انرژی‬ ‫برای تامین نیازهای متفاوت‪ ،‬دانشمندان و محققان‬ ‫کشورهای متعددی ازجمله ایران‪ ،‬رویکردی اساسی‬ ‫ب��رای دس��تیابی به انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با‬ ‫توجه به محدود بودن منابع س��وخت های فسیلی و‬ ‫الودگی محیط زیس��ت می توانند به نخستین گزینه‬ ‫برای تولید انرژی تبدیل ش��وند‪ .‬ای��ران نیز به دلیل‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ ،‬ظرفیت های متعددی در حوزه‬ ‫تولید انرژی ه��ای تجدیدپذیر دارد و همین موضوع‬ ‫باعث شده که ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در دس��تور کار مس��ئوالن قرار گیرد‪ .‬این مسئله بر‬ ‫ضرورت ارائه یک الگوی بهینه برای توسعه استفاده‬ ‫از انرژی ه��ای تجدیدپذیر تاکید می کند‪ .‬بنابراین در‬ ‫این مطالعه هدف اصلی ارائه الگوی بهینه‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از انرژی ه��ای تجدیدپذیر اس��ت‪ .‬ان��رژی در حیات‬ ‫اقتصادی جوامع‪ ،‬نق��ش زیربنایی را ایفا می‪‎‬کند‪ ،‬به‬ ‫ای��ن معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع‬ ‫در دسترس باشد توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد‬ ‫بود‪ .‬نگاهی به گذش��ته نش��ان می‪‎‬ده��د که همواره‬ ‫رقابت‪‎‬های بزرگی در س��طح جهانی بر سر تصاحب‬ ‫مناب��ع انرژی وجود داش��ته اس��ت‪ ،‬چراک��ه امنیت‬ ‫مل��ی و پای��داری نظام‪‎‬های حکومتی ت��ا حد زیادی‬ ‫در گرو دسترس��ی به این منابع اس��ت‪ .‬خوشبختانه‬ ‫ایران از نظر دارا ب��ودن منابع و ذخایر متنوع انرژی‬ ‫از ثروتمندترین کشورهای جهان به حساب می‪‎‬اید‪.‬‬ ‫ای��ن منابع در کش��ور ما ب��ا قیمت‪‎‬هایی ب��ه مراتب‬ ‫نازل‪‎‬تر از س��ایر کش��ورها و با س��هولت بیشتری به‬ ‫مصرف‪‎‬کننده عرضه می‪‎‬ش��ود‪ .‬بدون شک این منابع‬ ‫انرژی روزی پایان خواهد پذیرفت‪ .‬از انجا که زندگی‬ ‫عادی انسان امروزی بدون اس��تفاده از منابع انرژی‬ ‫ممکن نیس��ت باید همزمان با توس��عه فناوری‪‎‬های‬ ‫نوین اس��تحصال انرژی‪ ،‬در روش‪‎‬های مصرف بهینه‬ ‫انرژی نیز سرمایه‪‎‬گذاری کرد‪ .‬انرژی‏های تجدیدپذیر‬ ‫در کش��ور م��ا و در جهان‪ ،‬موضوع جدیدی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین مراحل توس��عه و پیش��رفت فناوری های‬ ‫مختل��ف انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی همچون ان��رژی ب��اد و فتوولتائیک به درجه‬ ‫باالیی از تکامل رس��یده اند و بعضی همچون امواج و‬ ‫نیروگاه های حرارتی خورشیدی در مراحل پایین تری‬ ‫از پیش��رفت هس��تند‪ ،‬اما همه انها نیاز به تحقیق و‬ ‫توس��عه به منظور بهبود در عملک��رد دارند‪ .‬با توجه‬ ‫به نو بودن فناوری انرژی‏های تجدیدپذیر‪ ،‬تحقیق و‬ ‫نواوری در این سامانه‏ها به مراتب از اهمیت باالتری‬ ‫برخوردار اس��ت به طوری که مسئله تحقیقات‪ ،‬جزو‬ ‫جدانشدنی س��امانه های تجدیدپذیر بوده و تنها راه‬ ‫غلبه بر موانع توسعه و ترویج انرژی‏های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫ایجاد زمینه‏های توس��عه تحقیقات‪ ،‬انتقال فناوری و‬ ‫نوسازی فناوری‏هاس��ت‪ .‬با وجود اهمیت انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در تامین انرژی پ��اک‪ ،‬هنوز مطالعه ای‬ ‫مبنی بر ارائه الگوی مناس��ب اس��تفاده و گس��ترش‬ ‫انرژی تجدیدپذیر در ایران نشده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫در این مطالعه تالش ش��ده الگوی بهینه استفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر ارائه شود‪.‬‬ ‫س��وخت های فس��یلی بی��ش از ‪ ۸۱‬درص��د انرژی‬ ‫مصرف��ی دنیا و بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد ان��رژی ایران را‬ ‫تامین می کنند‪ .‬به ای��ن ترتیب می توان گفت ایران‬ ‫دومین عضو اوپک از نظر تولید نفت اس��ت و حدود‬ ‫‪ ۸/۶‬درصد (‪ ۱۲/۳‬میلیارد تن) از منابع نفتی جهان‬ ‫و ‪ ۱۷‬درص��د (‪ ۲۶/۶‬تریلی��ون مترمکع��ب) از منابع‬ ‫گازی جهان در ایران واقع ش��ده اس��ت‪ .‬تولید نفت‬ ‫ایران در س��ال ‪۲۰۱۱‬م حدود ‪ ۱۴۷۰‬میلیون بشکه‬ ‫با (‪۴/۱‬میلیون بش��که در روز) بوده است‪ .‬تولید گاز‬ ‫‪ ۲۸۸/۷‬میلیارد بشکه در روز است که در سال ‪۱۹۹۱‬‬ ‫م حدود ‪ ۷۸/۸‬هزار بشکه در روز بوده است (ترازنامه‬ ‫ان��رژی‪ .)۱۳۹۰ ،‬این ام��ار و امارهای تفصیلی دیگر‬ ‫به وضوح نشان‏دهنده استخراج سریع منابع فسیلی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کش��ورهای صنعتی و‬ ‫پیشرفته که مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان‬ ‫هس��تند‪ ،‬همواره س��عی دارند بر س��هم انرژی‏های‬ ‫تجدیدپذیر در س��بد انرژی مصرف��ی خود بیفزایند‪.‬‬ ‫از منظ��ر سیاس��ی و راهب��ردی‪ ،‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫توانمندی‏ها و نقاط قوت کش��ور ایران‪ ،‬قدرت ان در‬ ‫بازار انرژی‏های فس��یلی جهان اس��ت که کشورهای‬ ‫پیش��رفته درحال حاضر به ان وابس��ته اند‪ .‬از طرفی‬ ‫مسئله گرم ش��دن جهانی که به حد بحرانی رسیده‬ ‫و دیگر مسائل زیست محیطی سبب شده تا استفاده‬ ‫از انرژی‏های فس��یلی در معرض انتقادهای بنیادین‬ ‫قرار داشته باشد؛ از این رو‪ ،‬رویکرد جهانی قدرت‏ها‪،‬‬ ‫محدود کردن استفاده از انرژی‏های فسیلی است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با اجرای دستورالعمل افزایش توان علمی در طرح های اصالح الگوی مصرف انجام می شود‬ ‫اعطای وام به سرمایه گذاران بهینه سازی انرژی‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گروه انرژی‪ :‬با اجرای دستورالعمل‬ ‫«توس��عه و افزایش توان علمی‪ ،‬ن��واوری و فناوری در‬ ‫طرح های بهینه س��ازی ان��رژی» از مح��ل اورده مالی‬ ‫س��رمایه گذاران در طرح های بهینه س��ازی انرژی برای‬ ‫توسعه فناوری و بهره برداری از انها استفاده می شود‪.‬‬ ‫امید شاکری‪ ،‬دبیر شورای راهبری توسعه فناوری های‬ ‫انرژی کارامد با اش��اره به ابالغ دس��تورالعمل توسعه و‬ ‫افزای��ش توان علم��ی‪ ،‬نواوری و فن��اوری در طرح های‬ ‫بهینه س��ازی انرژی از دوم خرداد س��ال جاری به ش��انا‬ ‫گفت‪ :‬این دس��تورالعمل همس��و با طرح های بند «ق»‬ ‫تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه س��ال ‪ ٩٣‬و ماده ‪ ١٢‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید سال ‪ ٩٤‬طراحی شده و هدف از اجرای این‬ ‫دستورالعمل‪ ،‬توسعه فناوری های طرح های بهینه سازی‬ ‫انرژی تصویب شده در شورای اقتصاد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن دس��تورالعمل مدلی جدید‬ ‫برای طرح های پژوهش��ی و توس��عه فناوری اس��ت که‬ ‫برای نخس��تین بار در صنعت نفت انجام می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با اج��رای این دس��تورالعمل‪ ،‬از محل س��رمایه گذاری‬ ‫س��رمایه گذاران در طرح های بهینه س��ازی انرژی برای‬ ‫توسعه فناوری استفاده می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای راهبری توس��عه فناوری ه��ای انرژی‬ ‫کارامد‪ ،‬تجدیدپذیر و محیط زیست صنعت نفت با اشاره‬ ‫به ح��ذف ردیف بودجه های حوزه پژوهش��ی در قانون‬ ‫بودجه س��ال ‪ ٩٣‬یاداور شد‪ :‬این محدودیت‪ ،‬واحدهای‬ ‫پژوهشی شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت را دچار‬ ‫مش��کل کرد که با اجرای این دس��تورالعمل‪ ،‬چالش ها‬ ‫برطرف می شوند‪.‬‬ ‫ش��اکری تاکید کرد‪ :‬دس��تورالعمل توسعه و افزایش‬ ‫توان علمی‪ ،‬نواوری و فناوری در طرح های بهینه سازی‬ ‫انرژی طوری طراحی ش��ده است که وابستگی به منابع‬ ‫مال��ی دولت و ش��رکت مل��ی نفت به حداقل برس��د و‬ ‫همچنین بیش��ترین اثربخش��ی را در اجرای پروژه های‬ ‫توسعه فناوری داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف‬ ‫س��وخت درباره نقاط ضعف پروژه های پژوهشی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پروژه های پژوهش��ی در گذش��ته به خوبی انجام‬ ‫هر بودجه ای می تواند وارد ش��ده و بازگشت سرمایه نیز‬ ‫نیاز به اتم��ام ‪۱۰۰‬درصدی پروژه ندارد‪ .‬وی یکی دیگر‬ ‫از مزای��ای س��رمایه گذاری در این ح��وزه را فکرافزاری‬ ‫خوان��د و تصریح کرد‪ :‬ای��ن موضوع به نوبه خود به حل‬ ‫مشکل اشتغال در کشور کمک می کند‪ .‬به این ترتیب با‬ ‫اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی می توانیم به‬ ‫محیط زیس��ت و رعایت الزامات این حوزه کمک کنیم؛‬ ‫زیرا با صرفه جویی می توانیم در محیط زیست االیندگی‬ ‫کمتری ایج��اد کنیم‪ .‬بهمئی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پهناور‬ ‫بودن گس��تره جغرافیایی طرح های بهینه سازی مصرف‬ ‫انرژی از دیگر مزایای سرمایه گذاری در این بخش است‪.‬‬ ‫گفتنی است طرح های این حوزه فقط ویژه صنعت نفت‬ ‫نیست بلکه شامل سایر صنایع نیز می شود‪.‬‬ ‫می شدند ولی به مرحله اجرا و بهره برداری نمی رسیدند‪،‬‬ ‫اما با این دس��تورالعمل جدید نتیجه کار به روشنی به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در طرح های ماده ‪ ١٢‬قانون رفع‬ ‫موان��ع تولید‪ ،‬کارفرما نیازمندی ه��ای فناورانه هر طرح‬ ‫را مشخص می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شورای راهبری توسعه‬ ‫فناوری های انرژی کارامد‪ ،‬تجدیدپذیر و محیط زیست‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬بس��ته های فناورانه مورد نیاز برای اجرای‬ ‫هر طرح بهینه س��ازی انرژی را که وابستگی فناورانه ان‬ ‫وج��ود دارد و امکان تامین انها در داخل کش��ور وجود‬ ‫ندارد را در یک فاز ‪ 3‬ماهه شناسایی می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه گفت وگویی با ارش نجفی‪ ،‬رییس هیات‬ ‫مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران داشتیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه های حمایتی خود‬ ‫گاز طبیعی‪ ،‬سوخت اول همه نیروگاه های کشور می شود‬ ‫شانا‪ :‬هم اکنون بیشتر نیروگاه ها از گاز طبیعی استفاده‬ ‫می کنند که براساس توافق انجام شده با وزارت «نفت»‬ ‫و «نیرو»‪ ،‬س��وخت تمام نیروگاه ها در کل سال به جای‬ ‫م��ازوت و گازویی��ل‪ ،‬گاز طبیع��ی خواهد بود‪ .‬س��عید‬ ‫متصدی‪ ،‬معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با بیان اینکه تمام س��وخت م��ورد نیاز‬ ‫نیروگاه ه��ا معادل ‪۱۶۰‬میلی��ون مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫اس��ت که تا پایان س��ال تامین خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫مصرف اصلی نیروگاه ها مربوط به فصل های س��رد سال‬ ‫اس��ت و فعال مصرف چندان��ی ندارند‪ ،‬اما از همین حاال‬ ‫بیشتر نیروگاه ها از گاز طبیعی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫متص��دی با بی��ان اینکه س��ال گذش��ته ‪۸۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی جایگزین ‪۱۱۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫مازوت شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬روند جایگزینی گاز طبیعی‬ ‫به جای مازوت از س��ال گذشته اغاز شده است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که هم اکنون نیروگاه های تهران و اصفهان به‬ ‫طور کامل از گاز طبیعی اس��تفاده می کنند و همچنین‬ ‫نیروگاه های اراک‪ ،‬منتظرالقائم و توس در خراس��ان به‬ ‫صورت ترکیبی از مازوت و گاز طبیعی استفاده می کنند‬ ‫که تا پایان سال‪ ،‬سوخت این نیروگاه ها نیز به طور کامل‬ ‫گاز طبیعی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه براساس توافق با وزارت «نفت»‬ ‫و «نیرو» در سال ‪ ۹۴‬میزان مصرف مازوت در نیروگاه ها‬ ‫به زیر ‪۱۰‬درصد می رس��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬این ‪۱۰‬درصد‬ ‫تنه��ا در نیروگاه هایی که هی��چ جایگزین دیگری برای‬ ‫سوخت ندارند‪ ،‬اس��تفاده خواهد شد‪ .‬پیشنهاد سازمان‬ ‫محیط زیس��ت ب��رای نیروگاه های��ی که چ��اره ای جز‬ ‫استفاده از مازوت ندارند‪ ،‬از رده خارج کردن انهاست‪.‬‬ ‫کاهش صادرات «مازوت» و «ال پی جی»‬ ‫ایلن�ا‪ :‬حس��ن خس��روجردی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی با‬ ‫اشاره به وضعیت مطلوب صادرات فراورده های نفتی‬ ‫غی��ر از «مازوت» و گاز «ال پی ج��ی» گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به فصل تابس��تان و گرم ش��دن هوا‪ ،‬تقاضا برای این‬ ‫دو محصول کاهش یافته‪ ،‬ضمن اینکه کاهش قیمت‬ ‫نفت نیز میزان خرید مازوت را کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬زمانی که قیمت نف��ت باال بود‬ ‫برخی کشورها مازوت را خریده و با نفت خام مخلوط‬ ‫کرده و به مصرف می رس��اندند‪ ،‬اما درحال حاضر که‬ ‫قیمت نفت پایین امده انگیزه ای برای این کار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫خس��روجردی قیمت حال حاضر م��ازوت را ‪۳۰۰‬‬ ‫دالر در هر تن اعالم کرد و افزود‪ :‬درحال حاضر قیمت‬ ‫مازوت به نس��بت قیمت نف��ت پایین امده اما از حد‬ ‫متعارف کمتر نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره دلی��ل کاهش ص��ادرات «ال پی جی»‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬یک��ی از دالی��ل کاهش ای��ن محصول‪،‬‬ ‫فص��ل گرماس��ت که کش��تی های حمل نی��ز دچار‬ ‫محدودیت اند زیرا برخی کش��تی های خارجی به مرز‬ ‫ایران نمی ایند و تعداد کشتی های ایرانی نیز محدود‬ ‫است و بعضی از مشتریان هم کشتی ندارند بنابراین‬ ‫میزان صادرات کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان فراورده ه��ای‬ ‫نفتی ادامه داد‪« :‬ال پی ج��ی» ایران درحال حاضر به‬ ‫کشورهای هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬چین‪ ،‬افریقا و امارات صادر‬ ‫می ش��ود که با لغو تحریم ها در بعض��ی بازار ها مثل‬ ‫اروپا به روی کش��ور ما باز می ش��ود و به این ترتیب‬ ‫می��زان ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش می یابد ضمن اینکه برخی شرکت های‬ ‫بزرگ مثل امریکایی ها می توانند در پروژه های کشور‬ ‫حض��ور یابن��د‪ .‬وی درباره تاثیر تواف��ق با ‪ 5+1‬و لغو‬ ‫تحریم ها بر صادرات فراورده های نفتی اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫توافق شود‪ ،‬کار سهل تر شده و امکان صادرات بیشتر‬ ‫اس��ت و امکان صدور «ال س��ی» در داخل کشور نیز‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫برای توسعه فرهنگ استفاده بهینه از انرژی را در قالب‬ ‫حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان نشان دهد‪ ،‬در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الزم به یاداوری اس��ت‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫که در زمینه اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر تاکنون‬ ‫مطالعه داخلی مبنی بر بهینه س��ازی ترکیب این نوع از‬ ‫انرژی انجام نش��ده‪ ،‬اما در این حوزه مطالعات مختلفی‬ ‫در سراس��ر دنیا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی‬ ‫و برنامه ریزی استوار انجام شده است‪.‬‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا در نظ��ر گرفتن ای��ن موضوع‬ ‫ک��ه ش��رکت های دانش بنی��ان می توانن��د به توس��عه‬ ‫روش های بهینه س��ازی انرژی کم��ک کنند‪ ،‬باید گفت‬ ‫س��رمایه گذاری در این مقوله هر چند در بلندمدت‪ ،‬اما‬ ‫بی شک سوددهی در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬ش��مس اله بهمئی با تاکی��د بر اینکه میزان‬ ‫اعتب��ار مورد نیاز طرح های بهینه س��ازی مصرف انرژی‬ ‫در قال��ب بی��ع متقاب��ل از یک میلی��ون دالر ت��ا چند‬ ‫گفت‪ :‬در حالی که‬ ‫میلیارد دالر متغیر اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طرح ه��ای بیع متقابل صنعت نف��ت‪ ،‬بزرگ تر از میزان‬ ‫یاد شده است و س��رمایه گذاران ایرانی حتی با تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم نیز توان ورود به انه��ا را ندارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫در طرح های تعریف ش��ده در بند «ق» س��رمایه گذار با‬ ‫این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه بند «ق» به عنوان‬ ‫موتور توس��عه کشور اس��ت و باید مورد توجه واقع شود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بند «ق» تبصره ‪ ۲‬برای بودجه ‪ ۹۳‬بوده‪ ،‬اما‬ ‫ممکن است در سال های بعد هم تکرار شود‪ .‬اگر قیمت‬ ‫حامل های انرژی واقعی ب��ود‪ ،‬بند «ق» محلی از اعراب‬ ‫نداشت بنابراین با توجه به اینکه قیمت حامل های انرژی‬ ‫با فوب خلیج فارس فاصله دارد ناچارهس��تیم طرح های‬ ‫اینچنینی داش��ته باش��یم البته این طرح ها نمی توانند‬ ‫دائمی باش��ند چراکه اگر این گونه باشد بدین معناست‬ ‫که نمی خواهیم قیمت ها واقعی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ب��ا برخی از بانک ها مذاکراتی برای‬ ‫اعطای وام به س��رمایه گذاران بخش خصوصی متقاضی‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش بهینه سازی انجام شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن زمینه منابع حاص��ل از صرفه جویی به‬ ‫س��رمایه گذار پرداخت ش��ده و کارگزار نیز شرکت ملی‬ ‫نفت ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫سرعت حفاری در فاز ‪ ١٣‬پارس جنوبی ‪ ٣‬برابر می شود‬ ‫شانا‪ :‬با ورود ‪ 2‬دستگاه دکل پیشرفته جدید به موقعیت‬ ‫دریای��ی فاز ‪ ١٣‬پارس جنوبی‪ ،‬س��رعت حفاری در این‬ ‫ح��وزه گازی به ‪ 3‬برابر وضع فعلی افزایش می یابد‪ .‬پیام‬ ‫معتمد‪ ،‬مجری طرح توس��عه ف��از ‪ ١٣‬با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬دومین دکل‬ ‫حف��اری مورد نیاز این بخش مخزن��ی از نوع دکل های‬ ‫پیشرفته (‪ )Super Rig‬به موقعیت عملیاتی وارد شد‬ ‫که در هفته جاری با استقرار بر جکت بخش ‪ ،C‬مراحل‬ ‫حفاری این بخش را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫معتم��د از اتم��ام مراحل نصب جک��ت ‪ C‬این پروژه‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬با نهایی ش��دن مراحل نصب این سازه‬ ‫دریایی‪ ،‬دکل جدید در روزهای اینده روی جکت نصب‬ ‫ش��ده و عملیات خود را اغاز خواهد کرد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫این دکل برای حفاری ‪ ١١‬حلقه چاه گازی این موقعیت‬ ‫مخزنی در نظر گرفته ش��ده ک��ه انتظار می رود با توجه‬ ‫به کیفیت این دس��تگاه و برخورداری از توان راهبری و‬ ‫عملیاتی در حوزه اجرایی س��ازمان کارفرما و پیمانکار‪،‬‬ ‫این مرحله در زمان پیش بینی شده اجرا شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در هفته های اینده‪ ،‬دکل س��حر‬ ‫یک مربوط به شرکت حفاری شمال نیز در موقعیت ‪B‬‬ ‫این فاز کار خود را اغاز خواهد کرد که به این ترتیب با‬ ‫افزایش تعداد دکل های این پروژه به ‪ 3‬دستگاه‪ ،‬سرعت‬ ‫عمل بیشتری برای دستیابی به اهداف تولید گاز در این‬ ‫بخش از میدان ایجاد خواهد شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫هم اکنون بخش حفاری فاز ‪ ١٣‬در مجموع موقعیت های‬ ‫‪ A‬و ‪ B‬و ‪ C‬دارای بیش از ‪ ٦٠‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫است‪ .‬گفتنی است که طرح توسعه فاز ‪ ١٣‬پارس جنوبی‬ ‫توسط کنسرس��یومی از شرکت های شرکت پترو پایدار‬ ‫ایرانیان‪ ،‬شرکت مپنا و صدرا به عنوان پیمانکاران اصلی‬ ‫و با همکاری شماری از سازندگان و پیمانکاران ایرانی و‬ ‫خارجی در حال اجراست‪ .‬هدف از طرح توسعه فاز ‪١٣‬‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬تولید روزان��ه ‪ ٥٠‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی شیرین‪ ٨٠ ،‬هزار بشکه میعانات گازی‪ ٤٠٠ ،‬تن‬ ‫گوگرد‪ ،‬س��االنه ‪1/1‬میلیون تن گاز مایع و یک میلیون‬ ‫تن گاز اتان به منظور تامین خوراک صنایع پتروشیمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫گاز ایران‪ ،‬بهترین گزینه برای پاکستان‬ ‫پایگاه خبری دیلی تایمز‪ :‬میان زاهد حسین‪ ،‬رییس‬ ‫مجمع تاجران و روشنفکران پاکستان گفت‪ :‬پیشرفت‬ ‫در مذاکرات هسته ای بین ایران و قدرت های غربی در‬ ‫روزهای اینده‪ ،‬تاثی��ر مثبتی بر صلح جهانی‪ ،‬تجارت‬ ‫منطقه ای و بخش های انرژی داخلی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در جم��ع تاج��ران پاکس��تانی اظهار ک��رد‪ :‬لغو‬ ‫تحریم های ای��ران پس از توافق نهایی‪ ،‬به پاکس��تان‬ ‫که به ش��دت نیازمند انرژی اس��ت کمک خواهد کرد‬ ‫ت��ا از طری��ق واردات گاز طبیع��ی از طریق خط لوله‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتری‪ ،‬اقتصاد خود را ارتقا بخش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی است که گاز ایران همچنان بهترین و ارزان ترین‬ ‫گزینه برای پاکستان برای احیای اقتصاد اسیب دیده ‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫زاهد حس��ین خاطرنش��ان کرد‪ :‬امریکا ب��رای مدتی‬ ‫طوالنی به پاکس��تان اج��ازه نداده از ای��ران گاز وارد‬ ‫کند و از امضای پیمان هس��ته ای که به س��ود اقتصاد‬ ‫پاکس��تان اس��ت‪ ،‬خودداری کرده است‪ .‬گفتنی است‬ ‫که واردات گاز از ترکمنستان دشوار بوده و طرح های‬ ‫واردات گاز از قط��ر از طری��ق خط لول��ه هنوز قطعی‬ ‫ش خود برای‬ ‫نشده است‪ ،‬بنابراین پاکس��تان باید تال ‬ ‫خرید گاز از ایران را احیا کند‪.‬‬ ‫رییس مجمع تاجران و روش��نفکران پاکستان گفت‪:‬‬ ‫ای��ران همچنی��ن از طری��ق عرض��ه «ال ان ج��ی» و‬ ‫«ال پی ج��ی» ارزانقیمت می تواند به پاکس��تان کمک‬ ‫کند ت��ا منابع ارزی زی��ادی را صرفه جوی��ی کند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب پس از لغو تحریم های ایران‪ ،‬هند و چین‬ ‫نیز تمایل خواهند داش��ت از ایران گاز بخرند و ایران‬ ‫به پاکس��تان کمک خواهد کرد ت��ا بابت ترانزیت گاز‪،‬‬ ‫کسب درامد کند‪ .‬ایران ‪۸۰‬میلیون نفر جمعیت دارد‬ ‫و پای��ه مصرفی ان به اندازه ترکیه و منابع معدنی ان‬ ‫به اندازه استرالیاس��ت و ‪۹‬درصد نفت و ‪۱۸‬درصد گاز‬ ‫طبیع��ی جهان را در اختیار دارد‪ .‬بنابراین نباید از این‬ ‫کشور چش��م پوشید‪ .‬زاهد حس��ین ادامه داد‪ :‬تفاهم‬ ‫اولی��ه بین ای��ران و قدرت های غرب��ی‪ ،‬قیمت نفت را‬ ‫‪۴‬درصد کاهش داده درحالی که توافق نهایی به ایران‬ ‫اجازه خواهد داد تا اقتصاد بحران زده خود را احیا کند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند ‪2‬جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫روزنامه‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫تئاتر اقتصادی‪ ،‬تئاتر فرهنگی؛ مسئله این است‬ ‫اقتصاد هنر‪ :‬فرهنگ و اقتصاد ‪ 2‬مقوله جدایی ناپذیرند‬ ‫که در رابطه دو س��ویه و متقابل قرار دارند و پیشرفت هر‬ ‫کدام می تواند بر دیگری اثر مثبت بگذارد‪ .‬در علم اقتصاد‬ ‫یکی از بنیادی ترین مباحث‪ ،‬توس��عه زیرساخت هاست‪.‬‬ ‫در واقع زیرس��اخت ه ر کش��وری‪ ،‬مجموعه تس��هیالت‬ ‫عمومی‪ ،‬با س��رمایه‏گذاری خصوصی یا عمومی است که‬ ‫امکان ارائه خدم��ات ضروری و معیاری زندگی را فراهم‬ ‫می‏کند‪ .‬در عرصه فرهنگ نیز س��رمایه گذاری از طریق‬ ‫توس��عه فضاهای فرهنگی ـ هنری مانند فرهنگس��راها‪،‬‬ ‫کتابخانه ها‪ ،‬مجموعه های تئاتر یا پردیس های سینمایی‬ ‫رخ می دهد که می توان از انها به عنوان زیرساخت هایی‬ ‫یاد کرد که به خودی خود در رونق اقتصادی هنر موثرند؛‬ ‫باید گفت س��رمایه‏گذاری در زیرس��اخت‏های اقتصادی‬ ‫به طور کلی با افزایش بهره‏وری عوامل تولید‪ ،‬گس��ترش‬ ‫محدوده بازار‪ ،‬تعادل عرضه و تقاضا‪ ،‬ایجاد اثرات جانبی‪،‬‬ ‫ایجاد ش��رایط رقابتی بهتر‪ ،‬همچنین افزایش سطح رفاه‬ ‫باعث افزایش تولید و رش��د اقتصادی در تمامی ابعاد ان‬ ‫ازجمله اقتصاد هنر می‏شوند‪.‬‬ ‫در گفت وگو هایی جداگانه با‬ ‫در همین زمین��ه‬ ‫ایرج راد‪ ،‬مدیر عامل خانه تئاتر و خلیل راحتی‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫شرکت توس��عه فضاهای فرهنگی ش��هرداری تهران به‬ ‫بررسی تاثیر توسعه فضا های فرهنگی و هنری بر اقتصاد‬ ‫هن��ر در حوزه هنرهای نمایش��ی پرداخت��ه که در ادامه‬ ‫می خوانید ‪.‬‬ ‫‹ ‹در هنرهای نمایشی نمی ش�ود نگاه سودجویانه‬ ‫داشت‬ ‫ایرج راد‪ ،‬مدیرعامل خانه تئاتر درباره ارزیابی فضاهای‬ ‫فرهنگ��ی ـ هنری ش��هر ته��ران گفت‪ :‬وقت��ی امکانات‬ ‫استاندارد به اندازه کافی وجود ندارد‪ ،‬به طبع عالقه مندان‬ ‫به هنر در هر رش��ته ای که باش��ند سعی می کنند مقر و‬ ‫جایگاهی برای عرضه هنر خودش��ان پیدا کنند که تئاتر‬ ‫و هنرهای نمایشی هم از این قاعده مستثنی نیست‪ .‬در‬ ‫موازات این موضوع افرادی هم پیدا می ش��وند تا بس��تر‬ ‫الزم را برای این کمبودها فراهم کنند‪ ،‬از این دسته افراد‬ ‫کس��انی که عالقه مند به فعالیت ه��ای هنری و فرهنگی‬ ‫هس��تند کمتر به موضوع مادی و بازگش��ت س��رمایه و‬ ‫مسائلی از این دس��ت فکر می کنند به طوری که اگر به‬ ‫صورت برابر نیاز های مادی مجموعه یا س��النی که برای‬ ‫اجرا س��اخته اند‪ ،‬حاصل شود‪ ،‬به کار ادامه می دهند ‪ .‬اما‬ ‫اگر با دید س��ودجویانه به س��اخت مجموعه های تئاتر و‬ ‫فضاهای فرهنگی نگاه ش��ود باید بگویم که در هنر های‬ ‫نمایشی نمی شود چندان نگاه سود جویانه داشت‪ .‬بیشتر‬ ‫کس��انی که س��راغ این مقوله می روند به ط��ور حتم به‬ ‫فعالی��ت هنر و فرهنگ عالقه دارن��د حتی بعضی از این‬ ‫افراد به همین انگیزه سرمایه خود را به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫راد در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار‬ ‫درباره تاثیر‬ ‫توس��عه فضاهای فرهنگی هنری بر اقتصاد هنر در حوزه‬ ‫هنر های نمایش��ی گفت‪ :‬به نظر من این مقوله در زمینه‬ ‫بازدهی مالی‪ ،‬نمی تواند چندان تاثیر گزار باش��د‪ ،‬کسانی‬ ‫که در این زمینه کار می کنند و سالن های نمایش را اداره‬ ‫می کنند بدون در نظر گرفتن جنبه بازگش��ت سرمایه و‬ ‫فق��ط برای عرض��ه اثر هنری و ارائه کار مش��غولند و در‬ ‫حقیقت عشق به کار سبب ادامه فعالیت انها می شود‪.‬‬ ‫تو سازهای خودجوش در حوزه هنرهای‬ ‫‹ ‹ساخ ‬ ‫نمایشی‬ ‫وی درباره فعالیت های خانه تئاتر برای افزایش فضاهای‬ ‫فرهنگی و هنری و تعامل با نهاد های دیگر گفت‪ :‬توسعه‬ ‫فضاهای هنری باید در حوزه تخصصی هنر تعریف ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬کاری که امروز انجام می شود چندان تعریف شده‬ ‫نیست‪ ،‬یعنی به شکلی خود جوش و خود رو اتفاق می افتد‬ ‫تا به طور احتمالی بعد از سپری شدن مدت زمانی تعاریف‬ ‫و کارکرد ه��ای اصلی خ��ودش را پیدا کند یا در غیر این‬ ‫ص��ورت از بین برود‪ ،‬در حال حاضر چنین ش��رایطی در‬ ‫ساخت و س��ازهای فرهنگی حاکم اس��ت‪.‬به طوری که‬ ‫فعالیت هایی که انجام می ش��ود به عن��وان فعالیت های‬ ‫بخش خصوصی تئاتر یا فعالیتی در تعامل با تئاتر تعریف‬ ‫نشده است‪ .‬باید دید در اینده چه اتفاقی می افتد‪ ،‬ایا این‬ ‫سالن ها که در حال ساخت هستند می توانند خودشان را‬ ‫به مجموع��ه تئاتر نزدیک کنند؟ اگر ب��ازده اقتصادی و‬ ‫چرخه اقتصاد هنر مد نظر باشد‪ ،‬باید دید این مجموعه ها‬ ‫در اس��تاندارد های تئاتر حرفه ای س��اخته شده یا برای‬ ‫گروه های اماتور است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازده�ی اقتص�ادی در ح�وزه فرهن�گ و هن�ر‬ ‫بازدهی بلند مدت است‬ ‫مدیرعام��ل خانه تئات��ر ایران درب��اره افتتاح مجموعه‬ ‫تئاتر صبا هرگون��ه اظهار نظر را موکول به بعد از افتتاح‬ ‫س��الن های مجموعه نام برده دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬من‬ ‫هنوز ای��ن مجموعه را ندیده ام‪ ،‬البته در باره امکانات ان‬ ‫چیزهایی ش��نیده ام اما بازده اقتصادی و نزدیکی ان به‬ ‫گروه های نمایش��ی ‪ ،‬بس��تگی به برنامه ریزی ها و نحوه‬ ‫مدیریت ان مجموعه در اینده دارد‪.‬‬ ‫در ب��اره راهکاره��ای رونق‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه‬ ‫اقتص��ادی هن��ر در حوزه تئات��ر و موان��ع ان گفت‪ :‬در‬ ‫مواقع��ی پی��ش می اید ک��ه تئاتر برای گیش��ه تعریف‬ ‫می ش��ود و کارکردی فقط برای سرگرمی دارد و هویت‬ ‫هنری تئاتر از ان سلب می شود که این نمی تواند درست‬ ‫باشد‪ ،‬اما زمانی که تئاتر مشخصه فرهنگی دارد که ابعاد‬ ‫مختلفش بر الیه های مختلف جامعه تاثیر می گذارد که‬ ‫این مدنظر اس��ت‪ ،‬در این تئاتر باید ابع��اد اقتصادی را‬ ‫بررسی کرد که کارکرد فرهنگی هم داشته باشد‪.‬‬ ‫تئاتر باید حمایت های دولتی را از طریق شهرداری ها‬ ‫و س��ایر نهادهای مربوط در پی داش��ته باش��د؛ در واقع‬ ‫در تمام دنیا به همین ش��کل اس��ت‪ ،‬گروه های تئاتری‬ ‫و هن��ری بزرگ دنیا برنامه های س��االنه خود را با تعداد‬ ‫نف��رات و عواملی ک��ه دارند با برنامه هایی که در س��ال‬ ‫قابلیت تولید ان را دارند‪ ،‬چه به ش��کل ثابت یا به شکل‬ ‫برگ��زاری توره��ای خارجی اعالم می کنن��د‪ ،‬در مرحله‬ ‫بعد ش��هرداری ها و سایر نهاد های مربوط با بررسی این‬ ‫برنامه ه��ا درص��دی از هزینه ه��ای ان را در اختیار این‬ ‫گروه ه��ا قرار می دهند و بقی��ه هزینه ها از طریق فروش‬ ‫بلیت تامین می شود‪ .‬درباره تئاتر و فعالیت های فرهنگی‬ ‫نبای��د به بازدهی مال��ی کوتاه مدت فکر ک��رد‪ ،‬بازدهی‬ ‫اقتص��ادی در ح��وزه فرهنگ و هن��ر بازدهی بلند مدت‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از هنر‬ ‫ای��رج راد در بخش اخر صحبت هایش گفت‪ :‬مس��ئله‬ ‫اساس��ی امروز اقتص��اد هنر در ایران این اس��ت که هنر‬ ‫به عنوان یک ش��غل کد مشخص و جایگاه ویژه ای ندارد‬ ‫یعنی تا امنیت ش��غلی ب��رای هنرمند تعریف نش��ود و‬ ‫شرایط موجود سر و س��امانی پیدا نکند‪ ،‬صحبت کردن‬ ‫درباره اقتصاد هنر و معیش��ت هنرمن��د معنای چندانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه فضاهای فرهنگ�ی با راه ان�دازی صبا و‬ ‫خاوران‬ ‫م��دت زیادی از عمر مجموعه ه��ای فرهنگی و هنری‬ ‫مانند تئاتر شهر تهران و برخی از فرهنگسراها می گذرد‬ ‫و فرس��ودگی این مجموعه ه��ا متولیان انه��ا را مجبور‬ ‫می کند هر چند وقت یکبار با صرف هزینه های هنگفتی‬ ‫به بازس��ازی و مرمت انها بپردازن��د‪ ،‬از طرفی تقاضای‬ ‫روز افزون گروه های نمایش��ی برای سالن های اجرا‪ ،‬نیاز‬ ‫شدیدی در زمینه احداث مجموعه های جدیدی را ایجاد‬ ‫می کرد‪ ،‬که در دهه ‪ 80‬فعالیت هایی در زمینه ساخت و‬ ‫احداث مجموعه های جدی د برای حوزه هنرهای نمایشی‬ ‫انجام ش��د که از ان جمله می توان به مجموعه ای به نام‬ ‫پردیس تئاتر «خاوران» اش��اره کرد ک��ه در اوایل دهه‬ ‫‪ 80‬در زمینی به مس��احت بی��ش از ‪ 5‬هزار مترمربع با‬ ‫هدف اجرای نمایش های س��نتی و ایینی کلنگ خورد‬ ‫که قرار اس��ت به زودی و پس از ‪14‬سال‪ ،‬فعالیت برخی‬ ‫سالن های ان اغاز شود و البته مجموعه تئاتر «صبا» را‬ ‫می توان نام برد که ش��هردار تهران در مراسم افطاری که‬ ‫دوش��نبه یکم تیر ماه س��ال جاری در ان میزبان جمعی‬ ‫از هنرمندان بود خبر قطعی افتتاح ان تا انتهای س��ال‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫خلی��ل راحتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توس��عه فضاهای‬ ‫فرهنگ��ی ش��هر داری ته��ران در ب��اره تاثی��ر راه اندازی‬ ‫مجموعه های تئاتر به اقتصاد این حوزه گفت‪ :‬همیش��ه‬ ‫یکی از بزرگترین گالیه های هنرمندان این بوده اس��ت‬ ‫که فضای مناس��بی برای ارائه اثارشان موجود نیست و‬ ‫برای دراختیارگرفتن یک س��الن به منظور یک اجرا باید‬ ‫در صف انتظار قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ب��ا در مدار قرار گرفتن این س��الن ها‪ ،‬هم هزینه های‬ ‫ج��اری هنرمندان حوزه هنرهای نمایش��ی کاهش پیدا‬ ‫می کن��د و هم محل جدی��دی برای عرضه اث��ار ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظر تکمیل پروژه نمی شویم‬ ‫راحت��ی درباره تعامل با هنرمندان در فرایند س��اخت‬ ‫مجموعه ه��ای تئات��ری گفت‪ :‬م��ا در توس��عه فضاهای‬ ‫فرهنگ��ی با ‪ 2‬گ��روه از مخاطبان مواجه هس��تیم‪ .‬یکی‬ ‫هنرمندان و کس��انی که محل را برای اجرای اثر در نظر‬ ‫می گیرند و دیگری مردم و کس��انی که برای تماش��ای‬ ‫اثار ب��ه انجا می روند‪ .‬درباره هنرمندان باید گفت تقریبا‬ ‫تمام هنرمندان ش��اخص مانند اقای رضا کیانیان از این‬ ‫پروژه بازدید کردند و از ابعاد مختلف پروژه ابراز رضایت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی دالی��ل طوالنی ش��دن زم��ان س��اخت پروژه های‬ ‫فرهنگی و هنری در ش��هرداری را تایید کرد و این گونه‬ ‫گفت‪ :‬زمانبر شدن پروژه ها یک عارضه همگانی در کشور‬ ‫ماس��ت‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬برای ورود ای��ن مجموعه ها به‬ ‫چرخه اقتصادی و جلوگیری از رکود ان تصمیمی اتخاذ‬ ‫کردیم و درحال حاضر هم در حال اجرا ش��دن اس��ت و‬ ‫ان اینکه منتظر تکمیل پروژه نمی شویم و در هر مرحله‬ ‫از کار که بخشی یا سالنی از مجموعه اماده بهره برداری‬ ‫می ش��ود از ان استفاده می کنیم و ان را به اهل فرهنگ‬ ‫و هن��ر تحوی��ل می دهیم ام��ا در اخرین سیاس��ت های‬ ‫ابالغی از س��وی قالیباف‪ ،‬ش��هردار تهران گفته شده که‬ ‫هی��چ پروژه ای نباید بیش از ‪ 36‬ماه به طول بینجامد که‬ ‫امیدواریم در این زمینه هم موفق باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�هرداری‪ ،‬محرک بخش خصوصی در توسعه‬ ‫فضاهای فرهنگی‬ ‫مدیر توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در باره‬ ‫چگونگی س��اخت ه��ر یک از مجموعه ه��ای فرهنگی و‬ ‫هنری گفت‪ :‬نقش ش��هرداری تهران برای ساخت چنین‬ ‫مجموعه هایی نقش محرک اس��ت‪ ،‬به عنوان مثال چند‬ ‫سال پیش بسیاری از سالن های سینما در تهران متروکه‬ ‫و مخروبه ش��ده و پس از چند س��ال تبدیل به پاس��اژ و‬ ‫مجموعه های تجاری می ش��دند تا اینکه شهرداری وارد‬ ‫حوزه سینما س��ازی شد و نش��ان داد درامد مطلوبی در‬ ‫این حوزه وجود دارد‪ ،‬مثل س��ینما ازادی و پردیس های‬ ‫متنوع��ی که در تهران وجود دارد و خوش��بختانه امروز‬ ‫بخش خصوصی هم به این حوزه ورود کرده و نیاز جامعه‬ ‫را به س��الن های س��ینما در تهران‪ ،‬مرتفع ساخته است‪.‬‬ ‫به همین دلیل دیگر ش��رکت توس��عه فضاهای فرهنگی‬ ‫شهرداری سینما نمی سازد‪.‬‬ ‫ش��هرداری محرکی برای بخش خصوصی می شود تا‬ ‫این بخش وارد عمل ش��ود و م��ا امیدواریم همین اتفاق‬ ‫برای تئاتر هم رخ دهد و ش��اهد حضور بخش خصوصی‬ ‫پس از راه اندازی مجموعه های صبا و خاوران باش��یم ‪.‬اما‬ ‫باید حمایت و یارانه دولت در اختیار سازندگان قرار گیرد‬ ‫یعنی هنوز در بس��یاری از بخش های کشور نیاز به یارانه‬ ‫و پشتیبانی دولت و مس��ئوالن حس می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال همانطور که سینما با بسته های تشویقی و حمایتی‬ ‫دولت‪ ،‬صنعتی و اقتصادی ش��د تئاتر هم باید به همین‬ ‫ش��کل پیش برود‪ .‬وی در انتها میزان توس��عه فضاهای‬ ‫فرهنگی را مشروط به درخواست مردمی و تقاضای سبد‬ ‫خانوار دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫بررس��ی اقتص��اد هن��ر در ح��وزه هنر های نمایش��ی‬ ‫پیچیدگی ه��ای فراوانی دارد بدین ش��کل که در بعضی‬ ‫ابع��اد‪ ،‬تئاتر می تواند در جذب مخاطب و فروش بس��یار‬ ‫قوی عمل کند و چرخه اقتصادی مطلوبی داش��ته باشد‬ ‫اما از ذات هنر و رسالت اصلی خود یعنی گذاشتن تاثیر‬ ‫مثبت فرهنگی بر جامعه دور می شود‪ ،‬در مقابل هرچه به‬ ‫رسالتش نزدیک تر می شود از درامد زایی فاصله می گیرد‬ ‫تحلیل دالیل این پدیده احتیاج به بررسی و گفت وگو با‬ ‫متخصصان بیشتری‪ ،‬هم در زمینه هنر های نمایشی و هم‬ ‫در زمینه اقتصاد هنر دارد‪ ،‬با این حال شاید بتوان گفت‬ ‫اقتصاد هنر های نمایشی به عوامل متعددی بستگی دارد‬ ‫که تنها یکی از انها توس��عه فضا ه��ای فرهنگی ازجمله‬ ‫سالن های تئاتر است‪.‬‬ ‫سالن اصلی تئاتر شهر تا ‪ 21‬تیر ماه خالی است‬ ‫داوران جشنواره فیلم فناوری و صنعتی‬ ‫«سه جلسه تراپی» تا دوازدهم تیر ماه‬ ‫ب��ا پایان نمای��ش «در اعماق» زنده یاد مصطفی عبداللهی ‪ ،‬نمایش��ی از‬ ‫جالل تهرانی به س��الن اصلی تئاترش��هر می اید‪ .‬به گزارش ایسنا ‪ ،‬نمایش‬ ‫«در اعم��اق» که پ��س از درگذش��ت مصطفی عبدالله��ی همچنان اجرا‬ ‫می شد ‪ ،‬شامگاه اول تیرماه به کار خود پایان داد تا اخرین اثر این هنرمند‬ ‫در تئاترشهر ماندگار شود به این ترتیب پس از وقفه ای چند روزه و به طور‬ ‫احتمالی از ‪ 21‬تیرماه‪ ،‬نمایش دیگری به کارگردانی جالل تهرانی در سالن‬ ‫اصلی تئاترشهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫این نمایش «فصل شکار بادبادک ها» نام دارد که تنها بازیگر ان بهنوش‬ ‫طباطبایی است‪ .‬جالل تهرانی پیش از این گفته است که نگارش این متن‬ ‫حدود ‪ 4‬س��ال طول کش��یده و اجرای این اثر به صورت تک پرسوناژ یک‬ ‫تجربه جدید برای او محسوب می شود‪.‬‬ ‫او همچنین درباره دلیل انتخاب سالن اصلی تئاترشهر برای این نمایش‬ ‫به استفاده از بادبادک و عمق و ارتفاع صحنه این سالن اشاره کرده است‪.‬‬ ‫فیلم های سومین دوره جشنواره ملی فناوری و صنعتی با حضور چهره های‬ ‫ش��اخص سینمایی کشور داوری می شوند‪ .‬به گزارش روابط عمومی سومین‬ ‫جش��نواره فیلم و عکس فن��اوری و صنعتی (فردا)‪ ،‬مهرداد اس��کویی‪ ،‬رضا‬ ‫پورحس��ین‪ ،‬حمید فرخ نژاد‪ ،‬بهرام عظیمی و ش��هرام مکری به عنوان هیات‬ ‫داوران‪ ،‬اثار تصویری بخش های مختلف جشنواره را داوری خواهند کرد‪ .‬این‬ ‫داوران‪ ،‬فیلم های بخش اصلی جش��نواره شامل‪ ،‬فیلم های داستانی‪ ،‬مستند‪،‬‬ ‫پویانمایی‪ ،‬بخش های تبلیغاتی و بخش ویژه را ارزیابی می کنند‪ .‬فراخوان این‬ ‫جشنواره در ‪ 2‬بخش فیلم و عکس فناوری و صنعتی تا ‪ 10‬تیرماه از طریق‬ ‫ثبت ن��ام اینترنت��ی (‪ )www.jdfest.ir‬و به صورت حضوری تمدید ش��ده‬ ‫است‪ .‬سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) از هفتم‬ ‫تا نهم مرداد به دبیری مسعود نجفی‪ ،‬به وسیله جهاد دانشگاهی و با همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دانشگاه هنر برگزار می شود‪.‬‬ ‫با اعالم تاریخ پایان نمایش «س��ه جلسه تراپی» به کارگردانی افسانه‬ ‫ماهیان‪،‬زمان اجراهای ویژه این اثر نمایش��ی نیز مش��خص شد‪ .‬این اثر‬ ‫نمایش��ی که از ‪ ۱۷‬خرداد اجرای خود را در تاالر چهارس��و اغاز کرده‪،‬‬ ‫دوازده��م تیر ماه از این تاالر نمایش��ی خداحافظی خواهد کرد‪.‬این اثر‬ ‫نمایش��ی پنجشنبه‪ ،‬چهارم تیر ماه ساعت های ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۱‬در ‪ 2‬نوبت به‬ ‫صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن این نمایش روزهای س��ه ش��نبه نهم‪ ،‬چهارش��نبه دهم‪،‬‬ ‫پنجش��نبه یازدهم و جمع��ه دوازدهم تیر ماه ه��ر روز در ‪ 2‬نوبت اجرا‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که اجرای نخست این نمایش در تاریخ های‬ ‫یاد شده ساعت ‪ ۱۹‬و اجرای دوم ساعت ‪ ۲۱‬خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایش «سه جلسه تراپی» نوشته نغمه ثمینی و با کارگردانی افسانه‬ ‫ماهیان هر روز س��اعت‪ 19/30‬با بازی احمد س��اعتچیان‪ ،‬الهام کردا و‬ ‫صابر ابر در تاالر «چهارسو» روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه نمایش‬ ‫نویسنده‪ :‬گی دبور‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫بهروز صفدری‬ ‫نشر‪ :‬اگه‬ ‫نویس��نده در ای��ن‬ ‫کتاب با تبیین موقعیت‬ ‫نمایش��ی یا چیره بودن‬ ‫تصاوی��ر ب��ر زندگ��ی‪،‬‬ ‫تمام اش��کال دیگر حاکمیت را نش��ان داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫سیستم دستمزد کار و تولید کاال و تمام سیستم های‬ ‫سلس��له مراتبی ایراد گرفته و یاداور شده که این گونه‬ ‫حاکمیت ه��ا به ق��درت بی حد و حصرش��ان تنها در‬ ‫س��ایه نمایش ادامه می دهند‪ .‬او می نویسد‪« :‬نمایش‪،‬‬ ‫تا حدودی انباش��ت سرمایه است که به تصویر تبدیل‬ ‫می ش��ود» و نتیجه می گی��رد که تصوی��ر واحد پول‬ ‫جامعه معاصر است‪ .‬جامعه نمایشی دبور تاثیر بسزایی‬ ‫بر دانشجویان شورشی در می ‪۱۹۶۸‬م داشت‪ .‬بسیاری‬ ‫از نوش��ته های کتاب به عن��وان گرافیتی بر دیوار های‬ ‫پاریس برای نشان دادن اعتراض استفاده شد‪ .‬در سال‬ ‫‪۱۹۷۳‬م دبور فیلم جامعه نمایش را ساخت و در سال‬ ‫‪۱۹۸۹‬م یادداش��ت هایی بر جامعه نمایش را به منظور‬ ‫نشان دادن ثابت بودن بر موضعش نوشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فانوس خیال‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫اینگمار برگمان‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫مهوش تابش‪ ،‬مس��عود‬ ‫فراستی‬ ‫نشر‪ :‬هرمس‬ ‫«فان��وس خی��ال»‪،‬‬ ‫زندگینامه یک انس��ان‬ ‫عادی اس��ت به قلم خودش‪ ،‬که در کودکی شیطنت‪،‬‬ ‫در نوجوانی طغی��ان‪ ،‬در جوانی خطاهای بس��یار‪ ،‬در‬ ‫میانس��الی احس��اس گناه و در س��الخوردگی ارزوی‬ ‫جب��ران گذش��ته ها را دارد‪ .‬او م��ردی اس��ت ک��ه در‬ ‫‪ 70‬س��الگی‪ ،‬از خ��ودش‪ ،‬خان��واده اش‪ ،‬تجربه هایش‪،‬‬ ‫احساس��اتش و ضعف های��ش‪ ،‬صریح و بی پ��رده و گاه‬ ‫گزنده و نقادانه س��خن می گوید و بی انکه ادعای حل‬ ‫مسائل هستی را داشته باشد‪ .‬حتی ادعای حل مسئله‬ ‫یک انس��ان معمول��ی دیگر را هم ن��دارد‪ .‬هر چند که‬ ‫چراهای بی پاسخ بس��یار برای خودش دارد؛ چراهایی‬ ‫در باب زندگی‪ ،‬مرگ‪ ،‬عشق و‪ ...‬این مرد سوئدی پرکار‬ ‫و خالق اکنون بیش از ‪ 70‬س��ال زندگی و ده ها فیلم‬ ‫و نمایشنامه پشت سر دارد‪ .‬اینگمار برگمان‪ ،‬کارگردان‬ ‫بزرگ و پراوازه سینمای جهان و تئاتر سوئد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخ های تئاتر‪ :‬یک مقدمه‬ ‫گروه نویسندگان‪:‬‬ ‫فیلی��پ ب��ی‪ .‬زاریل��ی‪،‬‬ ‫ب��روس مک کوناچ��ی‪،‬‬ ‫گ��ری ج��ی ویلیام��ز‪،‬‬ ‫کارول فیشر سورگنفرای‬ ‫مترجم‪:‬‬ ‫مهدی نصراله زاده‬ ‫نشر‪ :‬بیدگل‬ ‫اخری��ن ویرای��ش‬ ‫این کتاب از س��وی ناش��ر اصلی در سال ‪2012‬م‪،‬‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬بنابراین مطالب و مباحث ان به روز‬ ‫بوده و حتی مباحثی درباره کارگردان های مش��هور‬ ‫و معاصر تئاتر که هم اکنون نیز مش��غول به فعالیت‬ ‫حرف��ه ای هس��تند‪ ،‬مط��رح ش��ده اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫ویژگی های ای��ن کتاب نیز پرداختن به جریان های‬ ‫تئاتری مهم‪ ،‬همچون «تئاتر فمینیستی» است‪ .‬در‬ ‫کتاب «تاریخ های تئاتر‪ :‬ی��ک مقدمه» جریان های‬ ‫مهم تئاتری در بستر اجتماعی شان بررسی شده اند‪.‬‬ ‫پی��ش از این مهم ترین منبعی که به زبان فارس��ی‬ ‫ح��وزه مطالعات��ی تاریخ تئاتر منتش��ر ش��ده بود‪،‬‬ ‫«تاریخ تئاتر» نوشته اسکار گروس براکت و ترجمه‬ ‫هوشنگ ازادی ور اس��ت‪ .‬این کتاب از منظر زمانی‬ ‫ت��ا ابتدای دهه ‪ 90‬را دربر می گرفت‪ .‬بنابراین جای‬ ‫خالی یک «تاریخ تئاتر جدید» که تحوالت تئاتری‬ ‫معاص��ر و جریان های هنری مربوط به دهه اخیر را‬ ‫هم دربر بگیرد‪ ،‬به ش��دت حس می ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫س��بک نگارش��ی براک��ت بیش��تر ب��ه تاریخ گویی‬ ‫داستان وار نزدیک اس��ت اما «تاریخ های تئاتر‪ :‬یک‬ ‫مقدمه» نگاهی تحلیلی دارد که بر نثر ان هم تاثیر‬ ‫بسیاری گذاشته است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 12 - 1394‬رمضان ‪ 29 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -254‬پیاپی ‪1572‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫‹ ‹ژولیده نیشابوری‪:‬‬ ‫دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من‬ ‫به ما درد دل انشا کن‪ ،‬مداوا کردنش با من‬ ‫اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را‬ ‫بیا یک لحظه با ما باش‪ ،‬پیدا کردنش با من‬ ‫بیفشان قطر ه اشکی که من هستم خریدارش‬ ‫بیاور قطره ای اخالص‪ ،‬دریا کردنش با من‬ ‫اگر درها به رویت بسته شد دل بر مکن باز ای‬ ‫در این خانه دق الباب کن‪ ،‬وا کردنش با من‬ ‫به من گو حاجت خود را اجابت می کنم ان را‬ ‫طلب کن انچه می خواهی‪ ،‬مهیا کردنش با من‬ ‫به قران ایه رحمت فراوان است ای انسان‬ ‫بخوان این ایه ها‪ ،‬تفسیر و معنا کردنش با من‬ ‫اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت‬ ‫تو توبه نامه را بنویس‪ ،‬امضا کردنش با من‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫استقبال از طرح افطار تا سحر‬ ‫ایرنا‪ :‬طرح افطار تا س��حر س��ینماها که از اول ماه‬ ‫رمضان اغاز ش��ده با استقبال مخاطبان و مسئوالن‬ ‫روبه رو شده اس��ت‪ .‬در این طرح که در سینماهای‬ ‫ش��اخص پایتخت از جمل��ه ازادی‪ ،‬پردیس ملت و‬ ‫فرهنگ اجرا می شود بلیت فیلم ها به صورت نیم بها‬ ‫به مخاطبان ارائه می شود‪.‬‬ ‫احمد مس��جدجامعی در بازدی��د از این طرح در‬ ‫سینما فرهنگ تهران گفت‪ :‬سینما فرهنگ از سال‬ ‫‪ 1348‬به وسیله خلیل وثوقی افتتاح شد و در سال‬ ‫‪ 1354‬از س��وی وزارت فرهنگ ان موقع به قیمت‬ ‫‪ 9‬میلیون تومان‪ ،‬خریداری شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از انقالب این س��ینما‬ ‫یک س��ال بس��ته بود و از س��ومین دوره جشنواره‬ ‫بین‏الملل��ی فیلم فجر‪ ،‬تا دوره بیس��تم ان‪ ،‬پس از‬ ‫انکه یک سالن به سینما اضافه شد‪ ،‬در اختیار این‬ ‫رویداد هنری قرار گرفت و امروز نیز این سینما زیر‬ ‫نظر بنیاد سینمایی فارابی است‪.‬‬ ‫پخش تیزر‬ ‫«اکران افطار تا سحر»‬ ‫ایلنا‪ :‬تیزر طرح «اکران افطار تا سحر» که با بودجه‬ ‫س��ینما ش��هر و با تخفیف بیش از ‪ 90‬درصد تهیه‬ ‫ش��ده از امشب (دوشنبه ‪ 8‬تیر) از رسانه ملی پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫علی س��رتیپی گفت‪ :‬این تی��زر برای اطالع مردم‬ ‫از نمای��ش فیلم ه��ا ت��ا س��اعت یک نیمه ش��ب و‬ ‫تخفیف های ‪25‬درصدی بلیت س��ینما‪ ،‬از امش��ب‬ ‫بین س��ریال های م��اه رمض��ان از تلویزیون پخش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬او درباره میزان هزینه پخش این تیزر‬ ‫از تلویزیون گفت‪ :‬بودجه پخش این تیزر را س��ینما‬ ‫ش��هر تقبل کرده و من اطالعی از میزان نوبت های‬ ‫پخش ندارم‪.‬‬ ‫س��رتیپی از تخفیف باالی ‪ 90‬درصدی تلویزیون‬ ‫برای پخش این تیزر خبر داد‪.‬‬ ‫ساختن یک ماه بدون گرسنگی‬ ‫ایس�نا‪ :‬ش��انزدهمین ایی��ن مل��ی «کوچه گردان‬ ‫عاش��ق» رمضان سال جاری در بیش��تر استان های‬ ‫کش��ور با هدف «ساختن یک ماه بدون گرسنگی»‬ ‫برای بیش از ‪ 7000‬خانواده اس��یب دیده از سوی‬ ‫جمعی��ت امداد دانش��جویی ‪ -‬مردمی امام علی (ع)‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫مرتض��ی کی منش‪ ،‬عضو هیات مدیره و مس��ئول‬ ‫امور رس��انه ای جمعیت امداد دانشجویی ‪ -‬مردمی‬ ‫امام علی(ع)‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امروز رفع مس��ئله فقر و‬ ‫گرسنگی قشرهای محروم‪ ،‬دغدغه اصلی اجتماع ما‪،‬‬ ‫یعنی مردم‪ ،‬مس��ئوالن‪ ،‬فرهیختگان و دانشگاهیان‬ ‫ما نیست؛ به همین دلیل با اجرای طرح هایی چون‬ ‫«کوچه گردان عاش��ق» ضرورت ریشه کنی معضل‬ ‫گرسنگی را یاداوری می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انکه این طرح ابتدا در س��ال ‪78‬‬ ‫برای نخستین بار به وسیله ‪ 7‬دانشجو و با توزیع ‪50‬‬ ‫کیس��ه نیازهای ضروری انجام شد و درحال حاضر‬ ‫تعداد ان به ‪ 7000‬کیسه افزایش یافته است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن حرکت کوچ��ک‪ ،‬امروز به بیش��تر نقاط‬ ‫کشورمان تسری یافته است‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫امیرمومنان حضرت علی علیه السالم می فرمایند‪ :‬روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است‪.‬‬ ‫تغییر الگوهای رفتاری مردم درباره مصرف اب‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫معتقد اس��ت ‪ :‬با وجود بحران های متعدد‬ ‫کنون��ی در حوزه محیط زیس��ت کش��ور‪،‬‬ ‫م��ردم ن��ه از ش��ناخت درس��ت و کافی‬ ‫برخ��وردار هس��تند و نه ش��یوه مواجهه‬ ‫درس��ت را می دانند به گون��ه ای که رفتار‬ ‫ایرانیان در حفظ و مصرف انرژی و منابع‬ ‫پای��ه همچون اب و خاک ازجمله بدترین‬ ‫الگوهای رفتاری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬معصوم��ه ابتکار‬ ‫معاون رییس جمهور در نشس��ت بررسی‬ ‫راهکاره��ای ارتق��ای همکاری س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت و جمعیت هالل‬ ‫احم��ر گف��ت‪ :‬خوش��بختانه زاوی��ه نگاه‬ ‫جدی��دی در جمعیت ه�لال احمر ایجاد‬ ‫ش��ده و به خوبی هم با بدنه این جمعیت‬ ‫پیوند خورده و ان ش��اخه محیط زیست و‬ ‫مباحث حفاظتی و اموزشی در این حوزه‬ ‫است‪ .‬وی با اش��اره به بحران های متعدد‬ ‫و پیچیده کنونی در محیط زیس��ت ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرایط منجر به مواجهه بیشتر‬ ‫با ح��وادث غیرمترقبه ی��ا بالیای طبیعی‬ ‫ناش��ی از مس��ائل در حال جریان طبیعت ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تقویت زبان فارسی در ارمنستان‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در دیدار‬ ‫با سفیر ارمنستان در تهران بر تقویت زبان‬ ‫فارسی در ارمنستان تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬علی جنتی در این دیدار گفت‪ :‬کشور‬ ‫ارمنس��تان دارای دانشگاه هایی است که در‬ ‫ان اس��تادانی مشغول به تدریس و اموزش‬ ‫زبان فارسی هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی این امادگی را دارد تا به تقویت و‬ ‫گس��ترش زبان فارسی در ارمنستان همت‬ ‫گم��ارد‪ .‬برنامه های اجرای��ی همکاری های‬ ‫فرهنگی میان ‪ 2‬کش��ور تا پایان س��ال ‪94‬‬ ‫اعتب��ار دارد و باید ان را عملی کرد و برای‬ ‫ادام��ه ان در س��ال این��ده تاکید داش��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بین س��ازمان اس��ناد و کتابخانه‬ ‫مل��ی ایران و کتابخانه ملی ارمنس��تان نیز‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا شده است و باید‬ ‫مدت اعتبار ان را تمدید کرد‪ .‬جنتی ضمن‬ ‫قدردانی از ثبت «مسجد کبود» در یونسکو‬ ‫از س��وی دولت ارمنستان ادامه داد‪ :‬اهتمام‬ ‫دولت ارمنس��تان ب��رای ترمیم و نگهداری‬ ‫این مس��جد و ثبت ان در س��ازمان جهانی‬ ‫یونسکو اقدام ارزنده ای است و ایران امادگی‬ ‫تبادل گروه های فرهنگی و هنری از جمله‬ ‫گروه های موسیقی با این کشور را دارد‪.‬‬ ‫‪53‬هزار میلیارد تومان برای نوسازی مدارس‬ ‫مع��اون عمران��ی وزارت ام��وزش و‬ ‫پ��رورش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگ��ر بخواهیم با‬ ‫قیمت ام��روز مدارس را بس��ازیم‪ ،‬به‬ ‫‪ ۵۳‬ه��زار میلیارد توم��ان اعتبار نیاز‬ ‫داریم‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مرتضی رییسی‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه تعمی��ر و نگهداری‬ ‫مدارس بر عهده کمیت��ه برنامه ریزی‬ ‫استان هاس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬فرمان��داران و‬ ‫اس��تانداران باید در حفظ و نگهداری‬ ‫مدارس توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره انتقادهایی که از تامین‬ ‫نش��دن اعتبار برای تعمیر و نگهداری‬ ‫م��دارس روس��تایی انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اعتب��ارات تعمی��رات و‬ ‫نگه��داری م��دارس بای��د از مناب��ع‬ ‫اس��تانی تامین شود‪ .‬رییس��ی افزود‪:‬‬ ‫ما یک اعتب��ار ملی و اس��تانی داریم‬ ‫که اعتبارات اس��تانی به وسیله شورای‬ ‫برنامه ریزی اس��تان ها تعیین می شود‬ ‫و کمیت��ه برنامه ریزی هر شهرس��تان‬ ‫ای��ن اعتب��ارات را بی��ن بخش ه��ای‬ ‫مختلف توزیع می کند‪ .‬معاون عمرانی‬ ‫وزارت اموزش و پ��رورش تاکید کرد‪:‬‬ ‫استانداران و فرمانداران هر شهرستان‬ ‫باید به موضوع نگه��داری و تعمیرات‬ ‫مدارس توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی‬ ‫ابت��کار ضمن تاکید بر ض��رورت ایجاد‬ ‫اگاهی و انگیزش در س��طح جامعه برای‬ ‫حف��ظ محیط زیس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫مهم منجر به اصالح رفتار و شیوه زندگی‬ ‫ف��ردی و درنهایت اجتماعی در برخورد و‬ ‫مواجهه با محیط زیس��ت خواهد ش��د که‬ ‫از جمل��ه مهم ترین نیازه��ای حال حاضر‬ ‫محیط زیست ایران است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نااگاهی‪ ،‬منجر شده که نه تنها‬ ‫واکن��ش صحیح��ی در مقاب��ل بحران ها‬ ‫نداریم‪ ،‬بلک��ه رفتار فردی و اجتماعی مان‬ ‫باعث تشدید بحران ها شده است‪.‬‬ ‫ابت��کار حداقل ‪ 80‬میلی��ارد مترمکعب‬ ‫از بیالن منف��ی ‪ 180‬میلیارد متر مکعبی‬ ‫اب ه��ای زیرزمینی در ای��ران را محصول‬ ‫بی تدبی��ری در دولت گذش��ته اعالم کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬تغیی��ر نیافتن و اصالح نش��دن‬ ‫الگوها و رفتارهای اشتباه‪ ،‬مضاف بر حوزه‬ ‫محیط زیست‪ ،‬لطمه های جبران ناپذیری را‬ ‫بر عرصه های مختلف همچون کشاورزی‪،‬‬ ‫معیش��ت‪ ،‬اقتصاد و بهداشت وارد خواهد‬ ‫کرد ب��ه گونه ای که موج این اس��یب ها‪،‬‬ ‫گستره وسیعی را در بر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جمع اوری و انتشار اثار شهریار عدل‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس سازمان‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬این س��ازمان با جمع اوری و انتشار‬ ‫اثار مکتوب ش��هریار عدل در مجموعه ای‬ ‫کامل سند مفیدی در اختیار پژوهشگران‬ ‫و عالقه مندان قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مس��عود سلطانی فر در‬ ‫مراس��م تکری��م و وداع با پیک��ر زنده یاد‬ ‫پروفسور شهریار عدل در موزه ملی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انتشار مقاالت پژوهشی عمیق‬ ‫و جامع در نشریات وزین و معتبر به وسیله‬ ‫شهریار عدل بخش مهمی از اثار ماندگار‬ ‫در ح��وزه میراث فرهنگ��ی‪ ،‬هنر و تاریخ‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫وی با تس��لیت درگذش��ت پروفس��ور‬ ‫ویژگی های کارگزاران دولتی‬ ‫موالی متقیان حضرت علی علیه السالم در فرمان‬ ‫خود به مالک اشتر می فرمایند‪:‬‬ ‫در امور کارمندانت بیندیش و پس از ازمایش به‬ ‫کارش��ان بگمار و با میل شخصى و بدون مشورت با‬ ‫دیگ��ران انان را به کاره��اى مختلف وادار نکن زیرا‬ ‫نوعى س��تمگرى و خیانت اس��ت‪ .‬کارگزاران دولتى‬ ‫را از می��ان مردمى باتجرب��ه و باحیا‪ ،‬از خاندان هاى‬ ‫پاکیزه و باتقوى‪ ،‬که در مس��لمانى سابقه درخشانى‬ ‫دارن��د انتخاب کن‪ ،‬زی��را اخالق ان��ان گرامى تر و‬ ‫ابروی ش��ان محفوظ ت��ر و طمع ورزی ش��ان کمتر و‬ ‫اینده نگرى انان بیشتر است‪ .‬سپس روزى فراوان بر‬ ‫انان ارزانى دار‪ ،‬که با گرفتن حقوق کافى در اصالح‬ ‫خود بیشتر مى کوشند و با بى نیازى‪ ،‬دست به اموال‬ ‫بیت المال نمى زنند و اتمام حجتى است بر انان اگر‬ ‫فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند‪.‬‬ ‫سپس رفتار کارگزاران را بررسى کن‪ ،‬زیرا مراقبت‬ ‫و بازرس��ى پنهانى تو از کار انان‪ ،‬سبب امانتدارى و‬ ‫مهربانى با رعیت خواهد بود‪ .‬و از همکاران نزدیکت‬ ‫س��خت مراقبت ک��ن و اگر یکى از انان دس��ت به‬ ‫خیانت زد و گزارش گزارشگران تو هم ان خیانت را‬ ‫تایی��د کرد‪ ،‬به همین مقدار گواهى قناعت کرده‪ ،‬او‬ ‫را ب��ا تازیانه کیفر کن و انچه از اموال که در اختیار‬ ‫دارد از او بازپس گیر‪ ،‬سپس او را خوار دار و خیانتکار‬ ‫بشمار و طوق بدنامى به گردنش بیفکن‪.‬‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫عدل اف��زود‪ :‬خس��تگی ناپذیری از جمله‬ ‫ویژگی های بارز ش��هریار عدل بود و اثار‬ ‫او ب��ه خوبی بیانگر این موضوع اس��ت که‬ ‫لحظه ای از عمر خود را به بطالت نگذراند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نویس��نده ای‬ ‫متبح��ر‪ ،‬پژوهش��گری خس��تگی ناپذیر‪،‬‬ ‫باستان شناس��ی دلس��وز و ایران شناسی‬ ‫عاش��ق کامل تری��ن عبارات��ی اس��ت که‬ ‫می توان درباره شهریار عدل به کار برد‪.‬‬ ‫تسهیالت پژوهشی استادان دانشگاه ازاد‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه ازاد گفت‪:‬‬ ‫میزان اعطای تس��هیالت پژوهشی به‬ ‫اس��تادان این دانشگاه به طور متوسط‬ ‫تا س��قف ‪۳۰‬میلیون تومان اس��ت اما‬ ‫این مبلغ برای اس��تادانی که فعالیت‬ ‫پژوهشی برجسته انجام دهند‪ ،‬افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬به گ��زارش مه��ر‪ ،‬ابراهیم‬ ‫واشقانی افزود‪ :‬س��امانه اعطای گرنت‬ ‫پژوهش��ی (تس��هیالت) در دانش��گاه‬ ‫ازاد راه اندازی ش��ده و در این سامانه‬ ‫فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی استادان‬ ‫پایش می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس این شیوه نامه‬ ‫فعالیت اعضای هیات علمی امتیازدهی‬ ‫می ش��ود و براس��اس امتیازات کسب‬ ‫ش��ده به ط��ور متوس��ط ت��ا س��قف‬ ‫تاللو کالم موال‬ ‫‪۳۰‬میلیون تومان گرنت پژوهش��ی به‬ ‫اعضای هیات علمی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫معاون پژوهش��ی دانش��گاه ازاد بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورتی ک��ه فعالیت علمی‬ ‫و تحقیقاتی اعض��ای هیات علمی در‬ ‫س��طح فعالیت های برجسته و خاص‬ ‫ش��ناخته ش��ود‪ ،‬میزان اعطای گرنت‬ ‫پژوهش��ی به اعض��ای هی��ات علمی‬ ‫دانش��گاه تا س��قف ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نسرین جافری در گذشت‬ ‫نس��رین جافری‪ ،‬شاعر‬ ‫معاصر درگذشت و پیکر‬ ‫او روز دوش��نبه ‪ 8‬تیر در‬ ‫قطعه نام اوران بهش��ت‬ ‫زه��را(س) ارام خواه��د‬ ‫گرفت‪ .‬ب��ه گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫نس��رین جافری خالق اثاری چون «زخم س��ایه و‬ ‫بید»‪« ،‬رمل هندس��ی افتابگردان»‪« ،‬نیمی از مرا‬ ‫کشته اند» و «به سمت هرگز به سوی هیچ» ‪ 6‬تیر‬ ‫مصادف با دهم رمضان و در سالروز وفات حضرت‬ ‫خدیجه(س) پس از ی��ک دوره بیماری‪ ،‬در تهران‬ ‫دار فان��ی را وداع گفت‪ .‬نس��رین جاف��ری‪ ،‬متولد‬ ‫س��ال ‪ 1329‬در خرم اباد لرستان‪ ،‬و از زنان شاعر‬ ‫تاثیرگذار دهه ‪ 70‬بود که اشعار و سروده های او در‬ ‫مطبوعات تهران و لرستان چاپ می شد‪.‬‬ ‫راهکارهای مدرن‬ ‫برای کمبود اب‬ ‫انسان غول اسای امروز که بنا بر تجربه ها و دانش‬ ‫گرانقدر نسل های پیشین خود در حقیقت بر دوش‬ ‫نیاکان و اس�لاف خویش ایستاده است بدون تردید‬ ‫ب��رای مقابل��ه با کمب��ود اب از عل��م و دانش نوین‬ ‫اس��تفاده خواهد برد‪ .‬باران زا کردن ابرها و ش��یرین‬ ‫کردن اب های ش��ور و‪ ...‬شاید بخش کوچکی از این‬ ‫راهکارها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه های ماهواره ای پایش اب‬ ‫فارس‪ :‬وزیر نیرو بر اس��تفاده از س��امانه های نوین‬ ‫سنجش منابع اب کشور همچون سامانه های پایش‬ ‫ماه��واره ای تاکید کرد و گفت‪ :‬مواردی را که امکان‬ ‫تولید ان در داخل وجود دارد‪ ،‬از خارج کش��ور وارد‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫حمید چیت چیان اظهار کرد‪ :‬همانگونه که کسب‬ ‫اطالعات از اب های سطحی و زیرزمینی مهم است‪،‬‬ ‫یکی از بخش های مهم نیز داده های ماهواره ای است‬ ‫که باید جزو منابع اصلی داده های ما باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��یوه های س��نجش ماهواره ای‬ ‫می تواند به بخش زیادی از نیازهای ما پاسخ دهد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه ما باید از اخرین یافته های‬ ‫دنیا در این زمینه مطلع باش��یم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این‬ ‫وجود باید روی این مسئله حساس باشیم‪ ،‬مواردی‬ ‫را که امکان تولید ان در داخل وجود دارد‪ ،‬از خارج‬ ‫کشور وارد نکنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی صنعت اب به اعتبارات دولتی‬ ‫مهر‪ :‬معاون وزیر نیرو با بیان وابس��تگی صنعت اب‬ ‫ب��ه اعتبارات دولتی گفت‪ ۵۶ :‬درصد از مش��ترکان‬ ‫تهرانی‪ ،‬زیر پوشش شبکه دفع فاضالب قرار گرفتند‪.‬‬ ‫رحی��م میدانی با اش��اره به اینکه بعد از س��ال ها‬ ‫در ته��ران به عن��وان پایتخت کش��ور ‪ ۵۶‬درصد از‬ ‫مشترکان از خدمات ش��بکه دفع فاضالب بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اف��زود‪ :‬دلی��ل ای��ن موض��وع ضعیف و‬ ‫نحیف ش��دن صنعت اب به دلیل وابس��ته بودن به‬ ‫اعتبارات دولتی اس��ت‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور اب‬ ‫و ابف��ا اظه��ار کرد‪ :‬تا زمانی که صنعت اب کش��ور‬ ‫به اعتبارات دولتی وابس��ته اس��ت از خدمات رسانی‬ ‫م��ورد انتظار م��ردم عق��ب خواهیم ب��ود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬هزینه تامین اب نجومی است و دولت توان‬ ‫مح��دودی دارد؛ بنابراین به نفع مردم اس��ت کمک‬ ‫کنند تا صنعت اب روی پای خودش بایستد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کمک دولت روز به روز به صنعت‬ ‫اب کمتر می ش��ود؛ بنابرای��ن ‪ 2‬راه برای نجات این‬ ‫صنع��ت وجود دارد‪ ،‬یا دول��ت اعتبارات ما را تمام و‬ ‫کمال پرداخت کند تا خدمات رس��انی خوبی انجام‬ ‫دهیم یا اینکه مردم به کمک این صنعت بیایند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!