روزنامه صمت شماره 255 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 255

روزنامه صمت شماره 255

روزنامه صمت شماره 255

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪ 40‬صفحه‬ ‫وژیه انمه‬ ‫سه شنبه روز ملی صنعت و معدن‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 255‬پیاپی ‪ 32 1573‬صفحه ‪ 40 +‬صفحه ضمیمه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫اتوبوس های ملی‬ ‫در مسیر نمونه برداری‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫سال بیستوششم دوره جدید شماره ‪ 255‬پیاپی ‪ 40 1573‬صفحه‬ ‫سهم صادرات معدنی نشانه‬ ‫نقش ان در اقتصاد است‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بخش معدن به دنبال کسب‬ ‫جایگاه واقعی در اقتصاد‬ ‫‪16‬‬ ‫نقش اطالعرسانی‬ ‫در توسعه سرمایهگذاری‬ ‫‪2‬‬ ‫واحدهای صنعتی را‬ ‫صادراتمحور کنیم‬ ‫‪26‬‬ ‫تقویت بانکهای توسعهای‬ ‫گامی در جهت رونق تولید‬ ‫‪27‬‬ ‫با ثبت رشد ‪ 6/7‬درصدی صنعت و ‪ 9/8‬درصدی معدن در سال ‪93‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت و معدن روی ریل توسعه‬ ‫‪11‬‬ ‫مسیر رشد اقتصادی از ‪ - 6/8‬تا ‪ + 3‬درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫ارزشیابی مالی‪ ،‬پاشنه اشیل‬ ‫پروژه های معدنی‬ ‫صنایع غذایی زیر ذره بین‬ ‫چندباره بازرسان‬ ‫از «تولید»‪ ،‬مالیات ارزش‬ ‫افزوده نمی گیریم‬ ‫همزمان با تغییر دولت و روی کار‬ ‫امدن دولت تدبیر و امید‪ ،‬ش��رکت‬ ‫تهی��ه وتولی��د مواد معدن��ی ایران‬ ‫(ایمپاس��کو) در لیست واگذاریها‬ ‫ق��رار داش��ت اما تالشه��ای وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬رییس‬ ‫هیات عامل ایمی��درو و مدیرعامل‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سرانجام به نتیجه‬ ‫رس��ید و در سال ‪ 93‬این ش��رکت از لیست واگذاریها‬ ‫خارج شد‪.‬‬ ‫پ��س از این تح��ول‪ ،‬عملیات اجرای��ی بخش معدن به‬ ‫ش��رکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران به عنوان «بازوی‬ ‫اجرای��ی» ایمیدرو س��پرده ش��د‪ .‬از ان زم��ان تاکنون‪،‬‬ ‫تح��والت بس��یاری در این ش��رکت رخ داده اس��ت؛ از‬ ‫راهان��دازی دوباره کارخانه پتاس خ��ور و بیابانک گرفته‬ ‫تا شکس��ته ش��دن رکورد حفاری و حل دعاوی حقوقی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬همه ثابت کرد که این ش��رکت با توان اجرایی‬ ‫که دارد میتواند به اهداف و چشماندازهای واالیی دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ب��ا وجیهاله جعفری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدنی ای��ران‪ ،‬چه��ره باتجربه ح��وزه معدنی که‬ ‫در کارنامه خ��ود معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت و سرپرس��تی ایمیدرو را دارد به گفتوگو‬ ‫نشستیم‪ .‬متن این گفتوگو میاید‪:‬‬ ‫وقتی مس��ئولیت مدیرعاملی شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران را ب��ر عهده گرفتید‪ ،‬این ش��رکت در چه‬ ‫شرایطی بود؟‬ ‫زمانی که برای این مس��ئولیت انتخاب ش��دم شرکت‬ ‫تهیه و تولی��د مواد معدنی ایران در لیس��ت واگذاریها‬ ‫قرار داش��ت اما با تالش��ی ک��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سایر مسئولین‬ ‫انجام دادند س��رانجام در سال ‪ 93‬این شرکت از لیست‬ ‫واگذاریها خارج شد و امور اجرایی بخش معدن ایمیدرو‬ ‫به این شرکت بهعنوان «بازوی اجرایی» سپرده شد‪.‬‬ ‫اگر بخواهید از مهمترین اقداماتی که در زمان مدیریت‬ ‫شما رخ داده نام ببرید‪ ،‬چه میگویید؟‬ ‫بهطور کلی از سال ‪ 92‬اقداماتی همچون افزایش تولید‬ ‫محصوالت مجتمعهای تحت پوش��ش ش��رکت‪ ،‬حل و‬ ‫فصل و تسویه نهایی ‪ 5‬فقره دعاوی مهم شرکت‪ ،‬تدوین‬ ‫استراتژی شرکت‪ ،‬راهاندازی دوباره کارخانه پتاس خور و‬ ‫بیابانک‪ ،‬شکسته شدن رکورد عملیات حفاری اکتشافی‬ ‫در ش��رکت‪ ،‬پیش راهاندازی پاالیشگاه قطران زرند‪ ،‬اخذ‬ ‫بخش زیادی از مطالبات معوقه شرکت و‪ ...‬انجام شد‪.‬‬ ‫در چند ماه اخیر راهاندازی دوباره کارخانه پتاس خور و‬ ‫بیابانک بسیار مطرح شده است‪ ،‬چه شد که این کارخانه‬ ‫پس از گذشت حدود ‪ 10‬سال دوباره راهاندازی شد؟‬ ‫مجتم��ع پت��اس خ��ور و بیابانک به دالی��ل حقوقی و‬ ‫مش��کالتی که تحریمها برای کشور به وجود اورده است‬ ‫با وجود افتتاح‪ ،‬در شرایط تعطیلی به سر میبرد تا اینکه‬ ‫در سال گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد‪ ،‬مذاکره‬ ‫با پیمانکار و رفع مشکالت حقوقی پروژه و کسب دانش‬ ‫فنی ب��رای خط تولید‪ ،‬س��ر انجام ای��ن کارخانه دوباره‬ ‫راهاندازی ش��ده و تاکنون بیش از ‪ 200‬تن پتاس با عیار‬ ‫‪95‬درصد در این واحد تولید ش��ده است که برای کشف‬ ‫قیمت در اینده نزدیک در بورس کاال عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫ورود دوباره المانیها ب��رای اموزش نصب و راهاندازی‬ ‫تجهیزات این کارخانه به کشور چگونه انجام شد؟‬ ‫در ابتدا کارشناس��ان المانی دارنده تکنولوژی و طراح‬ ‫خط تولید کارخانه پتاس خور و بیابانک را برای اموزش‬ ‫نصب و راهاندازی تجهیزات به کشور دعوت کردیم و پس‬ ‫از ان جمعی از کارشناسان مجتمع پتاس خور و بیابانک‬ ‫را برای اموزشهای الزم به کش��ور المان فرس��تادیم و‬ ‫توانستیم دانش فنی را بومی کنیم‪.‬‬ ‫مذاکرات صورت گرفته منجر ش��د کارشناسان المانی‬ ‫اواخر اردیبهشتماه سالجاری بار دیگر به منظور کنترل‬ ‫دوباره کارخانه به ایران بیایند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه استراتژی شرکت از سال ‪ 81‬بازنگری‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬در استراتژی جدید چه نکاتی بیشتر مدنظر‬ ‫جنابعالی بود؟‬ ‫اس��تراتژی جدید شرکت از اواخر س��ال ‪ 92‬تدوین و‬ ‫درس��ال ‪ 93‬با فرض دولتی ماندن ش��رکت اجرایی شد‪.‬‬ ‫تدوین این اس��تراتژی حدود ‪ 8‬م��اه زمان برد و بیش از‬ ‫‪ 30‬نفر از مدیران و کارشناس��ان ش��رکت در تدوین این‬ ‫اس��تراتژی حضور فعال داش��تند‪ .‬البته مشاور حقیقی و‬ ‫نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران نیز در راهبری ان‪ ،‬شرکت را همراهی کردند‪.‬‬ ‫در الیه اول اس��تراتژیهای کالن‪ ،‬جهتگیری شرکت‬ ‫در فرایندهای کلیدی که مراحل اصلی زنجیره ارزش را‬ ‫تش��کیل میدهند را مشخص کرده است که دربرگیرنده‬ ‫«اس��تراتژیهای اکتش��اف»‪« ،‬اس��تراتژیهای تجهیز و‬ ‫امادهسازی» و «استراتژیهای استخراج و بهرهبرداری»‬ ‫هر یک از گروههای مواد معدنی است‪.‬‬ ‫در الی��ه دوم اس��تراتژی کالن ش��رکت‪ ،‬جهتگیری‬ ‫استراتژیک ش��رکت برای باالبردن ظرفیتهای سازمانی‬ ‫و بخشه��ای وظیفهای ش��رکت درخص��وص هریک از‬ ‫خوش��ههای کسبوکار ش��رکت تعیین کرده است‪ .‬این‬ ‫اس��تراتژیها ش��امل «اس��تراتژیهای تامی��ن مالی»‪،‬‬ ‫«اس��تراتژیهای فن��اوری و نواوری»‪« ،‬اس��تراتژیهای‬ ‫ف��روش و بازرگانی» و «اس��تراتژیهای منابع انس��انی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهطور کلی میتوان گفت اس��تراتژی ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید این اس��ت که از س��رمایه و توان بخش خصوصی‬ ‫حداکثر اس��تفاده را ببرد و با تعریف طرحهای مشارکتی‬ ‫از توانمندی بخش خصوصی به خوبی بهرهبرداری کند‪.‬‬ ‫میزان تولید مجتمعهای زیرمجموعه ش��رکت در سال‬ ‫‪ 93‬چقدر بوده است؟‬ ‫میزان تولید ‪12‬ماه س��ال ‪ 93‬مجتمعهای زیرمجموعه‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مجتمع سرب‬ ‫و روی انگوران ‪ 1010181‬تن خاک روی تولید کرده که‬ ‫در مقایس��ه با سال ‪ 92‬رشد ‪25‬درصدی داشته‪ ،‬مجتمع‬ ‫فسفات اسفوردی ‪ 55581‬تن کنسانتره فسفات و ‪6479‬‬ ‫تن کنس��انتره اهن تولید کرده‪ ،‬مجتمع نفلین س��ینیت‬ ‫کلیبر ‪ 10547‬تن کنس��انتره نفلین سینیت تولید کرده‬ ‫که نس��بت به س��ال قبل ‪25‬درصد رشد داشته‪ ،‬مجتمع‬ ‫ط��الی موته ‪ 281‬کیلوگرم ش��مش طال تولید کرده که‬ ‫نس��بت به ‪ 92‬رش��د ‪19‬درصدی تولید داشته و مجتمع‬ ‫سنگاهن پیر بکران ‪ 1505050‬تن سنگاهن دانهبندی‬ ‫شده تولید کرده است که رشد ‪4‬درصدی نسبت به سال‬ ‫قبل داشته است‪.‬‬ ‫همچنین مجتمع س��رب نخلک ‪ 1900‬تن کنس��انتره‬ ‫س��رب تولید کرده که نس��بت به ‪ 92‬رش��د ‪9‬درصدی‬ ‫داش��ته‪ ،‬مجتمع ککس��ازی زرن��د ‪ 273329‬تن کک‬ ‫متال��وژی تولید کرده‪ ،‬مجتم��ع فروکروم جغتای ‪2205‬‬ ‫تن فروکروم الیاژی داش��ته و مجتمع باریت مهدیاباد‬ ‫‪ 324568‬تن سنگ باریت تولید کرده است‪ .‬همچنین در‬ ‫س��ال ‪ 93‬رکورد اکتشافات شکسته شد و میزان حفاری‬ ‫به بیش از ‪ 85.000‬متر رسید و بیش از ‪150‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن کشف شد‪.‬‬ ‫‪ 3‬و ‪19‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ریسک اکتشاف‬ ‫با اطالعات پایه‬ ‫صنعت در صدر امار‬ ‫اصلی رشد اقتصادی‬ ‫اسداهلل کشاورز‬ ‫مدیر امور اکتشاف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫معیارهای جدید برای‬ ‫انتخاب واحدهای نمونه‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ویژه نامه‬ ‫روز ملی‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫تحقق صددرصدی اهداف شرکت‬ ‫در سال گذشته و افزایش تولید‬ ‫در سه ماهه اول امسال‬ ‫دکتر بهرام س��بحانی مدیرعامل فوالدمبارکه دراس��تانه‬ ‫ضمن تبریک‬ ‫روز صنع��ت و معدن در گفتوگو با‬ ‫فرارس��یدن دهم تیر ماه س��الروز بزرگداش��ت صنعت و‬ ‫مع��دن به فعاالن اقتصادی و جهادگ��ران عرصه تولید و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬در س��ال ‪ 93‬در همه نواحی به رکوردهای‬ ‫جدیدی دست یافتیم و بطور ‪ 100‬درصد برنامههای همه‬ ‫نواحی محقق گردید و در سال ‪ 94‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫در سال قبل رشد تولید داشتیم‪.‬‬ ‫‪20 - 21-30‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از اغاز دولت یازدهم تا به امروز‬ ‫توسعهصنعتفرشدستباف‬ ‫باخوشه هایصنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫از اب وگل درامد‬ ‫دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابوذر ندیمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ی اتوبوس‬ ‫کاهش االیندگ ‬ ‫هیبریدالکتریکی‬ ‫رمضانعلی صادق زاده‬ ‫‪13‬‬ ‫معاون صنایع پیشرفته ایدرو‬ ‫انچه در‬ ‫بازار نفت می گذرد‬ ‫افزایش بهره وری‬ ‫لو نقل ریلی‬ ‫حم ‬ ‫نبی اله ابراهیمی‬ ‫سید ابوالفضل بهره دار‬ ‫‪21‬‬ ‫لو نقل ریلی‬ ‫رییس انجمن حم ‬ ‫‪22‬‬ ‫مدرس دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫‪30‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫ش��هر بیج��ی در ش��مال تکری��ت مرکز اس��تان‬ ‫صالح الدین به طور کامل ازاد شد‪.‬‬ ‫بر اثر وقوع اتش س��وزی گسترده در پایگاه هوایی‬ ‫رژیم صهیونیستی در صحرای نقب ‪ 2‬نظامی این رژیم‬ ‫به شدت مجروح شدند‪.‬‬ ‫نظامی��ان صهیونیس��ت ب��ا ی��ورش ب��ه یکی از‬ ‫کشتی های شرکت کننده در کارزار شکست حصر غزه‬ ‫(ازادی ‪ ،)3‬ان را وادار به تغییر مس��یر به س��وی بندر‬ ‫اشدود کردند‪.‬‬ ‫فاض��ل عباس‪ ،‬دبی��رکل تجمع وح��دوی بحرین‬ ‫به دلیل مخالفت با تجاوز کش��ورهای عربی به یمن به‬ ‫‪ 5‬سال حبس محکوم شد‪.‬‬ ‫نورالحق علومی‪ ،‬وزیر کشور افغانستان که قرار بود‬ ‫در هفته جاری به اسالم اباد سفر کند‪ ،‬به دلیل حوادث‬ ‫تروریس��تی اخیر در کش��ورش و حساس بودن شرایط‬ ‫امنیتی در افغانستان‪ ،‬سفرش را لغو کرده است‪.‬‬ ‫سرگئی نارش��کین‪ ،‬رییس مجلس دومای روسیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬امریکا در یک سال اخیر برای منزوی کردن‬ ‫روس��یه در سطح جهانی تالش های گسترده ای کرده و‬ ‫در این راه از تمام امکانات خود اس��تفاده کرده‪ ،‬اما این‬ ‫اقدامات شکست خورده است‪.‬‬ ‫ارتش سوریه از خنثی شدن نفوذ گروه تروریستی‬ ‫داعش به بخش��ی از ش��هر راهبردی حس��که واقع در‬ ‫شمال شرقی سوریه خبر داد‪.‬‬ ‫نور س��لطان نظربایف‪ ،‬رییس جمهوری قزاقستان‬ ‫از امضای ‪ 20‬قرارداد همکاری میان کشورش با ایتالیا‬ ‫به ارزش ‪500‬میلیون دالر در نمایشگاه صنعتی میالن‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فرانسوا اوالند‪ ،‬رییس جمهوری فرانسه اعالم کرد‪،‬‬ ‫اقتصاد کشورش در مورد بحران یونان نگرانی ندارد‪.‬‬ ‫انفجار یک بمب در مس��یر خودروی حامل هشام‬ ‫برکات دادس��تان کل مصر در قاه��ره (پایتخت) باعث‬ ‫زخمی شدن وی شد‪.‬‬ ‫حم�لات هوای��ی عربس��تان به یم��ن و محاصره‬ ‫همه جانبه این کش��ور‪ ،‬باعث شده کمبود اب در یمن‬ ‫بیش از پیش به بحرانی جدی تبدیل شود‪.‬‬ ‫در پ��ی تعمیق بحران اقتص��ادی یونان و تعطیلی‬ ‫بانک های این کش��ور‪ ،‬ارزش بازارهای سهام اروپا امروز‬ ‫(دوش��نبه) با افت بی س��ابقه ای روبه رو شده و کاهش‬ ‫‪4‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫«س��رگئی الوروف» وزیر امور خارجه روس��یه در‬ ‫دیدار با «ولید المعلم» وزیر امور خارجه س��وریه گفت‪،‬‬ ‫کش��ورش از روند حل و فصل سیاس��ی مسائل سوریه‬ ‫حمایت کرده و برای اغاز ان تالش می کند‪.‬‬ ‫رهبر گروه «حریت کشمیر»‪ ،‬گروه های تروریستی‬ ‫بوکوح��رام‪ ،‬داع��ش و تحریک طالبان را غیراس�لامی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اقدامات اخیر مصر و رژیم صهیونیس��تی حاکی از‬ ‫ان است که مقامات دو طرف در صدد بهبود مناسبات‬ ‫دوجانبه هستند‪.‬‬ ‫ناجم الغرسلی‪ ،‬وزیر کشور تونس به دنبال حوادث‬ ‫تروریس��تی در شهر سوسه‪ ،‬از تش��کیل نیروی پلیس‬ ‫مسلح گردشگری به منظور جلوگیری از حمالت مشابه‬ ‫این شهر‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ر پایه یک��ی از اس��ناد انتش��ار یافته از س��وی‬ ‫ویکی لیکس‪ ،‬رژیم س��عودی درصدد تس��لط یافتن بر‬ ‫حضرموت و دس��تیابی به گذرگاه دریایی در س��واحل‬ ‫دریای عرب است‪.‬‬ ‫ش��یوع بیماری «مرس» و رکود بخش گردشگری‬ ‫در کره جنوبی در ماه اخیر‪ ،‬دولت س��ئول را در اندیشه‬ ‫ارائه راهکاری به منظور رونق دوباره این بخش انداخت‪.‬‬ ‫ژاپن ابراز امیدواری کرد که بانک س��رمایه گذاری‬ ‫زیرس��اخت اس��یا به رهبری چین بتواند باعث توسعه‬ ‫پایدار در این قاره شود‪.‬‬ ‫گروهک تروریس��تی ‪ -‬تکفیری داع��ش نماینده‬ ‫ابوبکر البغدادی س��رکرده خ��ود را در موصل به اتهام‬ ‫توطئه اعدام کرد‪.‬‬ ‫مقامات مصر ‪7‬هزار کتاب و سی دی از گروه های‬ ‫وهابی تکفیری و اخوان المس��لمین در مس��اجد قاهره‬ ‫ضبط و توقیف کردند‪.‬‬ ‫کابل و دوش��نبه توافق کردند برای عملیات علیه‬ ‫گروه تروریس��تی تکفیری «داعش» در ش��مال شرق‬ ‫افغانستان و در نزدیکی مرزهای تاجیکستان با یکدیگر‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫اتحادیه افریقا بازداشت رییس تشکیالت اطالعات‬ ‫رواندا را حین سفر رسمی به انگلیس به شدت محکوم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫طرف ه��ای درگیر در لیبی برای نخس��تین بار از‬ ‫زمان شروع مذاکرات نشست مشترک در مغرب برگزار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات الجزیره و بادیه اعالم کرد‪ :‬ارتش‬ ‫و نی��روی هوایی عراق ‪ 69‬تروریس��ت داعش را در دو‬ ‫عملیات در مناطق الصک��ره و القائم در غرب االنبار به‬ ‫هالکت رساندند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر دف��اع ژاپن از تصمی��م دولت برای‬ ‫دادگاهی کردن فرماندار ایالت اوکیناوا به دلیل مخالفت‬ ‫با ساخت پایگاه نظامیان امریکا در این ایالت خبر داد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس و مسئوالن قوه قضائیه‪:‬‬ ‫فشارجوعمومیبایستید‬ ‫درمقابلتهدید‪،‬تطمیع‪،‬رودربایستیو ِ‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در دیدار رییس و مس��ئوالن قوه قضائی��ه‪ ،‬با تجلیل از‬ ‫شهید مظلوم ایت اهلل بهشتی و شهید قدوسی دو شهید‬ ‫واال مقام دس��تگاه قض��ا‪« ،‬اس��تقالل و تاثیرناپذیری»‬ ‫دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و تاکید کردند‪ :‬باید‬ ‫در براب��ر عوامل مخدوش کننده اس��تقالل قضا ازجمله‬ ‫تهدید‪ ،‬تطمیع‪ ،‬رودربایستی و فشا ِر جو عمومی ایستاد‬ ‫و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد‪.‬‬ ‫ایش��ان «اقتدار» را از عوامل اس��تقالل دس��تگاه‬ ‫قضای��ی برش��مردند و افزودن��د‪ :‬اقت��دار طلبی قوه‬ ‫قضائی��ه‪ ،‬قدرت طلبی متعارف سیاس��ی و جناحی‬ ‫نیس��ت بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر‬ ‫حرف حق است‪.‬‬ ‫«قانون گرایی و س�لامت کامل» دس��تگاه قضایی دو‬ ‫عام��ل دیگری بودند که رهب��ر انقالب انها را در تحقق‬ ‫اس��تقالل ق��وه قضائیه‪ ،‬موث��ر و مهم خواندند‪ .‬ایش��ان‬ ‫افزودند‪ :‬در زمینه س�لامت قوه‪ ،‬کارهای خوبی ش��ده‬ ‫اس��ت و باید ب��ا جدیت به ای��ن راه ادام��ه داد‪ ،‬چراکه‬ ‫هرگونه فساد در دس��تگاه قضایی‪ ،‬زمینه ساز فسادهای‬ ‫بزرگتر در جامعه خواهد بود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای «پیش��گیری از جرم» را از‬ ‫دیگر مسائل حساس و مهم قوه قضائیه برشمردند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬البته دس��تگاه های دیگر هم باید در‬ ‫این زمینه فعال باش��ند اما باید تالشی سازمان یافته در‬ ‫در جلسه هیات دولت‬ ‫تصویب تعدادی از ایین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید‬ ‫هیات وزیران پس از گزارش وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی درباره اقدامات انجام ش��ده و در دست اجرا‬ ‫در راستای بهبود محیط کسب وکار‪ ،‬شمار دیگری از‬ ‫ایین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور را بررسی و تصویب کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم دکتر حسن روحانی رییس جمهوری‬ ‫در ابتدای این جلس��ه از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به دلیل اعتماد دوباره ب��ه وزیر اموزش و‬ ‫پرورش تش��کر ک��رد‪ .‬ابت��دا وزیر اقتص��اد و دارایی‬ ‫گزارش��ی درباره اقدامات انجام شده در جهت بهبود‬ ‫محیط کس��ب وکار ارائه کرد‪ .‬هیات وزیران س��پس‬ ‫به بررس��ی تعداد دیگ��ری از ایین نامه های اجرایی‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کش��ور‬ ‫پرداخ��ت و انها را از تصویب گذراند‪ .‬براس��اس یکی‬ ‫از ایین نامه های یادش��ده‪ ،‬متقاضی بخش خصوصی‬ ‫یا تعاونی باید درخواس��ت خود را براس��اس شرایط‬ ‫موض��وع ای��ن ایین نامه مبنی ب��ر پرداخت مدت دار‬ ‫یکج��ا یا اقس��اطی ارزش کاال یا خدم��ت و یا بهای‬ ‫مج��وز و پروان��ه که ارزش ان بی��ش از یک میلیارد‬ ‫ریال باش��د‪ ،‬کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت‬ ‫در مزای��ده‪ ،‬عملی��ات خرید‪ ،‬اخذ مج��وز و پروانه به‬ ‫دس��تگاه اجرایی ارائ��ه کنند‪ .‬با تصوی��ب ایین نامه‬ ‫دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور‪ ،‬تمام��ی اراضی طرح های عمرانی‬ ‫قابل واگذاری‪ ،‬مطابق با پروانه بهره برداری صادر شده‬ ‫توسط مراجع ذی ربط و در صورت درخواست مجری‬ ‫و تایید اجرای طرح توسط هیات نظارت‪ ،‬قابل انتقال‬ ‫قطعی است‪ .‬همچنین قیمت گذاری اراضی در زمان‬ ‫انتقال قطعی حس��ب نوع فعالیت به نرخ کارشناسی‬ ‫روز محاسبه واخذ می شود‪ .‬دولت همچنین براساس‬ ‫یکی دیگ��ر از ایین نامه های مصوب قانون یادش��ده‬ ‫متقاضی��ان احداث یا توس��عه واحد ه��ای صنعتی و‬ ‫معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها‪ ،‬شهرک ها و‬ ‫روس��تاهای دارای طرح هادی مصوب را موظف کرد‬ ‫درخواس��ت تغییر کاربری را ب��ه همراه مدارک الزم‬ ‫عالوه بر گواهی ش��رکت اب منطقه ای مبنی بر نبود‬ ‫امکان تامی��ن اب برای تبدیل اراضی مورد تقاضا به‬ ‫کشت ابی‪ ،‬به مدیریت امور اراضی استان ارائه کنند‪.‬‬ ‫مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادر ش��ده از‬ ‫زمان صدور به مدت ‪ 2‬سال می باشد‪.‬‬ ‫این زمینه شود‪ ،‬چراکه در غیراین صورت‪ ،‬جرائم‪ ،‬مدام‬ ‫افزایش و گسترش می یابند و مدیریت کالن انها ممکن‬ ‫نخواهد بود‪ .‬رهب��ر انقالب‪ ،‬افزایش تع��داد زندانیان را‬ ‫واقعا تاس��ف بار خواندند و افزودند‪ :‬این مسئله از زوایای‬ ‫مختلف مالی‪ ،‬خانوادگی‪ ،‬اخالقی و اجتماعی هزینه ساز‬ ‫است و باید با تمرکز بر راه حل های مختلف‪ ،‬برای عالج‬ ‫ان فکری جدی کرد‪.‬‬ ‫«برنامه مح��وری»‪« ،‬تنقی��ح و اص�لاح قوانی��ن» و‬ ‫«کادرس��ازی» س��ه نکته و توصیه مهمی بود که رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در ادامه س��خنان خود ب��ه تبیین انها‬ ‫پرداختند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر ضرورت‬ ‫«برنامه محوری» در دستگاه قضایی گفتند‪ :‬تکیه کردن‬ ‫ب��ر برنامه روش��ن و مدون‪ ،‬به حرکت دقیق در مس��یر‬ ‫چش��م انداز اینده کمک می کند و مانع از گرفتار شدن‬ ‫در کشمکش های روزمره می شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در تبیین نکته دوم‪ ،‬یعنی «تنقیح‬ ‫و اصالح قوانین»‪ ،‬افزودند‪ :‬قانون‪ ،‬راه پیش��رفت کش��ور‬ ‫را هم��وار می کند و چنانچه برخ��ی قوانین ایراد و یا با‬ ‫یکدیگر تعارض دارند‪ ،‬باید انها را اصالح کرد اما بنده به‬ ‫هیچ وج��ه قانون گریزی را قبول ندارم‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای در بیان اخرین توصیه‪« ،‬کادرسازی» را بسیار‬ ‫مهم دانس��تند و گفتند‪ :‬نیروهای مس��تعد و سالمی در‬ ‫ق��وه قضائیه وجود دارند که باید انه��ا را برای کارهای‬ ‫بزرگ پرورش دهید‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه اعالم کرد‬ ‫بازگشتم به تهران عادی و از قبل برنامه ریزی شده بود‬ ‫وزیر امورخارجه گفت‪ :‬بازگش��تم از وین به تهران‬ ‫ب��ه دنبال پای��ان مرحله نخس��ت مذاک��رات وزیران‬ ‫امورخارجه ایران و کشورهای عضو ‪ 5+1‬و همچنین‬ ‫برنامه از قبل تنظیم شده است‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف دیروز پس از ورود به تهران به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬هفته گذشته در لوکزامبورگ با وزیران ‪3‬‬ ‫کش��ور اروپایی صحبت کردیم که قرار ش��د‪ ،‬شنبه و‬ ‫یکش��نبه وزیران در وین دیدار داشته باشند‪ .‬دیدارها‬ ‫انج��ام ش��ده و وزی��ران ام��ور خارجه وی��ن را ترک‬ ‫کرده اند‪ .‬بر همین اساس من هم به تهران بازگشتم‪،‬‬ ‫ولی روز س��ه ش��نبه دوباره به وین باز می گردم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مذاکرات کارشناس��ان ای��ران و گروه ‪ 5+1‬در‬ ‫وین برای دستیابی به توافق جامع هسته ای همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬بیش��تر وزیران امورخارجه کش��ورهای‬ ‫ش��رکت کننده در مذاکرات وین نیز به کش��ور خود‬ ‫بازگشته اند و فقط جان کری‪ ،‬وزیر امورخارجه امریکا‬ ‫به دلیل اسیب دیدگی پای خود تصمیم گرفته است‪،‬‬ ‫فع�لا در وین بماند‪ .‬وزیران امورخارجه ایران‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫انگلی��س‪ ،‬فرانس��ه و الم��ان و نیز نماینده سیاس��ی‬ ‫اتحادیه اروپا و معاونان وزیرخارجه روسیه و چین در‬ ‫مذاکرات روز یکشنبه وین حضور داشتند‪.‬‬ ‫فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا در پایان دیدارهای روز یکش��نبه خود از وجود‬ ‫اراده سیاس��ی برای دس��تیابی به توافق نهایی درباره‬ ‫مسئله هسته ای ایران خبر داد‪.‬‬ ‫خبرگزاری «ش��ینهوا» نیز از وین ب��ه نقل از «لی‬ ‫بائودون��گ» مع��اون وزیر خارجه چی��ن گزارش داد‬ ‫که تمدید مذاکرات هس��ته ای طوالنی نخواهد بود و‬ ‫حص��ول به یک توافق جامع در یک هفته امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬خبرگزاری «روسیا سگودنیا» نیز گزارش داد‪،‬‬ ‫در ش��رایطی که مذاکرات برای تنظی��م متن توافق‬ ‫جام��ع در وین به ش��دت جری��ان دارد‪ ،‬وزیران امور‬ ‫خارجه کش��ورهای ش��رکت کننده تصمیم گرفتند‪،‬‬ ‫برای مدت کوتاهی به کشورهای خود بازگردند‪.‬‬ ‫وزی��ران امورخارجه ایران و کش��ورهای عضو ‪5+1‬‬ ‫تواف��ق کردند‪ ،‬ب��ه محض پیش��رفت در تنظیم متن‬ ‫توافق جامع به وین بازگردند‪.‬‬ ‫مرضیه افخم‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه امروز‬ ‫صبح وارد وین ش��د و به مذاکره کنندگان هس��ته ای‬ ‫کشورمان پیوست‪.‬‬ ‫تخلف فاحش پدیده شاندیز‬ ‫جلوی چشم همه‬ ‫ائتالف علیه داعش‬ ‫از رفتار نمایشی عبور کند‬ ‫توافق ایران و ‪ 5+1‬علیه‬ ‫کشورهای منطقه نخواهد بود‬ ‫سیاست ایران گسترش روابط‬ ‫با مغرب است‬ ‫وزیر کش��ور از تش��کیل‬ ‫کارگروه پیگی��ری موضوع‬ ‫تخل��ف پدی��ده ش��اندیز و‬ ‫صیان��ت از حق��وق مردم و‬ ‫بیت المال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضل��ی گفت‪:‬جلس��ه دیگ��ری باحضور‬ ‫نماین��دگان دس��تگاه های اجرایی مرب��وط درباره‬ ‫پدیده شاندیز تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬جای تعجب و شگفتی است که چگونه‬ ‫اتفاق پدیده شاندیز با اشکال ها و تخلف های بسیار‬ ‫فاحش و بی ش��ماری مانند تمل��ک‪ ،‬تغییرکاربری‪،‬‬ ‫جوازه��ا‪ ،‬تصرفات‪ ،‬نحوه فروش س��هام ش��رکت‪،‬‬ ‫هویت س��هامی خاص از یک س��و و از طرفی دیگر‬ ‫در نظ��ر نگرفتن مس��ائل زیس��ت محیطی‪ ،‬حریم‬ ‫رودخانه‪ ،‬ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده ای‬ ‫در کنار چش��م تمام مسئوالن مربوط اتفاق بیفتد‬ ‫و در سطحی گسترده صداوسیما در کنار رسانه ها‬ ‫تبلیغ کند و کمترین اقدام عملی در جهت برخورد‬ ‫قانون��ی موثر انجام نش��ده باش��د! وی افزود‪:‬مردم‬ ‫عزیزمان تنه��ا به خاطر اعتماد‪ ،‬فق��دان اطالعات‬ ‫جامع و نبود امکان بررسی دقیق با خرید سهام در‬ ‫این پروژه مشارکت کرده و درنهایت نگران سرمایه‬ ‫خود هستند و البته که حق هم دارند‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت‬ ‫مل��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫ائتالف علیه داعش باید از‬ ‫رفتار نمایش��ی عبور کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اثر سیاس��ت های‬ ‫غلط انان تم��ام تجهیزات‬ ‫و امکان��ات ارائه ش��ده به گروه ه��ای به اصطالح‬ ‫معتدل‪ ،‬زمینه س��از افزایش خشونت و پشتوانه ای‬ ‫برای رویکردهای تروریس��تی ش��ده اس��ت‪ .‬علی‬ ‫ش��مخانی در گفت وگو با ایرنا به تبیین ش��رایط‬ ‫منطقه و عزم کش��ورها برای مقابله با پدیده شوم‬ ‫تروریس��م و همچنین اقدامات نمایش��ی مدعیان‬ ‫مبارزه با تروریسم پرداخت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که درکنار توسعه‬ ‫اقدامات تروریس��تی از س��وی گروه های تکفیری‬ ‫شاهد اقدامات امریکا با همکاری برخی کشورهای‬ ‫منطقه برای اموزش به اصطالح معارضان میانه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬نتیجه این اقدام��ات را در اینده منطقه‬ ‫چگون��ه ارزیاب��ی می کنید؟‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬رویکرد‬ ‫تقس��یم تروریس��م به خ��وب و بد نش��ان دهنده‬ ‫بهره برداری سیاس��ی از ابزار تروریس��م است که‬ ‫مغای��ر اص��ول امنی��ت بین المل��ل و نقض صریح‬ ‫قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با خش��ونت و‬ ‫تروریسم است‪.‬‬ ‫حس��ین امیرعبداللهیان‬ ‫گفت وگو ه��ای ای��ران و‬ ‫‪ 5+1‬را «فق��ط در موضوع‬ ‫هس��ته ای» عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬توافق هسته ای ایران‬ ‫و ‪ 6‬کشور علیه کشورهای‬ ‫منطقه نخواهد بود‪ .‬مع��اون عربی و افریقایی وزیر‬ ‫ام��ور خارجه گف��ت‪ :‬گفت وگوهای ای��ران با ‪5+1‬‬ ‫فقط در موضوع هس��ته ای اس��ت ام��ا گفت وگو و‬ ‫همکاری ایران با همس��ایگان همیش��گی و شامل‬ ‫همه موضوعات مهم و مش��ترک منطقه ای اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توافق هس��ته ای ایران و ‪ 6‬کش��ور علیه‬ ‫کش��ورهای منطقه نخواهد بود و ما مسائل منطقه‬ ‫را در داخل منطقه با روش سیاسی مذاکراتی حل‬ ‫و فص��ل می کنیم‪ .‬امیرعبداللهی��ان روابط تهران با‬ ‫کشورهای همس��ایه و منطقه را «حسنه و مبتنی‬ ‫بر حسن اعتماد و همجواری» ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫سیاست همکاری برادرانه و همه جانبه با کشورهای‬ ‫همسایه با جدیت دنبال می شود‪ .‬معاون وزیر امور‬ ‫خارجه تاکید کرد که همکاری های خوب و سازنده‬ ‫منطقه ای به سود همه کشورهای منطقه است‪ .‬وی‬ ‫رژیم صهیونیستی را «عامل اصلی اختالف و ناامنی‬ ‫در منطقه» خواند و گفت‪ :‬عربستان نیز از رویکرد‬ ‫گفت وگو و همکاری سازنده سود خواهد برد‪.‬‬ ‫مرضیه افخم‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه درباره‬ ‫اخری��ن تح��والت رواب��ط‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫و کش��ور پادش��اهی مغرب‬ ‫گف��ت‪ :‬سیاس��ت اصول��ی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گس��ترش روابط برادرانه‬ ‫با تمامی کشورهای اسالمی‪ ،‬به ویژه مغرب است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬افخ��م در جم��ع خبرنگاران‬ ‫همچنین با اش��اره به نوپا و رو به گس��ترش بودن‬ ‫روابط تهران‪ -‬رباط افزود‪ :‬سیاس��ت ایران افزایش‬ ‫هم��کاری در همه زمینه ها اس��ت ک��ه در همین‬ ‫چارچوب بازگش��ایی سفارت مغرب در تهران و نیز‬ ‫اعزام س��فیر جمهوری اسالمی ایران به این کشور‬ ‫در دوره جدید قابل ذکر است‪.‬‬ ‫افخم همچنین ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی‬ ‫و نیز مبادله هیات های تجاری را از برنامه های مورد‬ ‫توجه ‪ 2‬کش��ور یاد کرد‪ .‬وی عزم جدی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برای همکاری با حوزه شمال افریقا‬ ‫و کش��ور مغرب بر اس��اس اصل احت��رام متقابل و‬ ‫دخالت نکردن در ام��ور داخلی را مورد تاکید قرار‬ ‫داد‪ .‬محمدتقی موید‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در مغرب هفته گذشته استوارنامه خود را به محمد‬ ‫ششم پادشاه مغرب تقدیم کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توسعه صنعت فرش دستباف با خوشه های صنعتی‬ ‫تولید اب معدنی تقلبی‪ ،‬پر هزینه تر از احداث کارخانه‬ ‫جذب سرمایه داخلی در صنعت نفت‪ ،‬یک تیر و دو نشان‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعت و معدن روی ریل توسعه‬ ‫خبر‬ ‫اعالم نحوه دریافت یارانه‬ ‫سود تسهیالت تولید‬ ‫با ثبت رشد ‪ 6/7‬درصدی صنعت و ‪ 9/8‬درصدی معدن در سال ‪93‬‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬در سال های اخیر و‬ ‫با تشدید تحریم ها‪ ،‬امار اقتصادی کشور روند کاهنده و‬ ‫منفی به خود گرفت؛ تا جایی که رشد اقتصادی کشور‬ ‫در سال ‪ 91‬به منفی ‪6/8‬درصد رسید‪ .‬بنابراین الزم بود‬ ‫تا دولت «تدبیر و امید» اقدامات الزم را برای جلوگیری‬ ‫از ای��ن روند به عمل اورد‪ .‬در س��ال ‪ 92‬تمام تالش ها‬ ‫و اتخ��اذ سیاس��ت های جدید اقتصادی موجب ش��د تا‬ ‫رش��د اقتصادی و صنعتی کش��ور مثبت نشود اما روند‬ ‫منفی ش��دن ان نیز از حالت کاهش��ی خارج شود‪ .‬اما‬ ‫این روند نیز برای اقتصاد ایران چندان خوشایند نبود و‬ ‫الزم بود تالش ش��ود تا امارهای اقتصادی کشور مثبت‬ ‫شود‪ .‬براساس امارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬‬ ‫خوش��بختانه در سال گذشته رش��د صنعتی کشور به‬ ‫‪6/7‬درصد و رشد بخش معدن نیز به ‪9/8‬درصد رسیده‬ ‫اس��ت که این امر می تواند برای اقتص��اد ایران ‪ ،‬اتفاقی‬ ‫بسیار خوشایند محسوب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق رشد ‪ 6‬درصدی پیش بینی شده‬ ‫رش��د ‪۶‬درصدی بخش صنع��ت و مع��دن را عملیاتی‬ ‫می کن��د‪ ،‬ضمن اینکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برنام��ه مفصلی برای بهبود فضای کس��ب وکار و بهبود‬ ‫رتبه ایران در س��طح بین الملل��ی تدارک دیده که البته‬ ‫نیازمند همکاری همه دستگاه هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرک�ز ب�ر صنایع کوچ�ک برای تداوم رش�د‬ ‫اقتصادی‬ ‫همچنی��ن معاون برنامه ریزی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫با بیان اینکه در سال جاری‬ ‫تجارت در گفت وگو با‬ ‫برای صنعت و معدن‪ ،‬رش��د ‪۶‬درصدی پیش بینی شده‬ ‫که البته با بهبود روابط بین المللی و کاهش مش��کالت‪،‬‬ ‫این رشد محقق می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۹‬ماه بخ��ش صنعت ‪5/1‬درص��د و بخش معدن‬ ‫باالی ‪۱۰‬درصد بود که بر این اس��اس‪ ،‬رشد ‪۶‬درصدی‬ ‫ب��رای مجم��وع این دو بخش پیش بینی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی افزود‪ :‬امس��ال ش��رایط اقتصادی بس��یار‬ ‫سخت است که این امر ضرورت مدیریت‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫ت�لاش‪ ،‬ایده و خالقیت را دوچندان می کند‪ ،‬چراکه در‬ ‫شرایط معمولی‪ ،‬نقش مدیریت ها‪ ،‬خالقیت ها و ابتکارات‬ ‫خیلی پررنگ نیست‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬رونق صنعت در رشد‬ ‫اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بس��یار مهم اس��ت و‬ ‫ب��ه همین دلیل‪ ،‬صنع��ت و معدن «پیش��ران اقتصاد»‬ ‫نامیده می ش��ود که می تواند کمبود رشد سایر بخش ها‬ ‫را جبران کند؛ بنابراین باید نقش «پیش برندگی» برای‬ ‫صنایع کمتر شکوفاشده داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در‬ ‫جایی که اقتصاد کشور رشد ‪۸‬درصدی را تجربه کرده‪،‬‬ ‫صنعت ‪۱۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گفته ابویی مهریزی‪ ،‬عملکرد سال ‪ ۹۳‬و برنامه های‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬در بخش تولی��دات و کاالهای منتخب و نیز‬ ‫توس��عه صادرات و تامین زیرس��اخت های الزم‪ ،‬تحقق‬ ‫یادداشت‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬از انج��ا که بدون ت��داوم روند مثبت‬ ‫شدن امارهای رشد اقتصادی و صنعتی کشور نمی توان‬ ‫چندان به بهبود ش��رایط کل اقتصاد کش��ور اطمینان‬ ‫داش��ت به همین دلیل عض��و هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برش��مردن الزامات‬ ‫ت��داوم رش��د صنعتی در س��ال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬تداوم رش��د‬ ‫صنعت مس��تلزم توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک‬ ‫و متوسط است‪.‬‬ ‫با اشاره به‬ ‫محسن خلیلی عراقی در گفت وگو با‬ ‫الزامات تداوم رشد صنعتی در سال ‪ ۹۴‬افزود‪ :‬برای انکه‬ ‫در سال اینده نی ز رشد بخش صنعت اتفاق بیفتد‪ ،‬دولت‬ ‫باید تمرکز بیشتری بر صنایع کوچک و متوسط داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬چراکه اگرچه رشد صنعتی در سال ‪ ۹۳‬مرهون‬ ‫توس��عه بخش های صنعتی دولتی است‪ ،‬اما تداوم رشد‬ ‫صنعتی نیازمند توجه هرچه بیش��تر به صنایع کوچک‬ ‫و متوسط است‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع و معادن ایران ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی برای‬ ‫نجات اقتصاد ملی‪ ،‬راهی جز توس��عه صنعت نیس��ت؛‬ ‫بنابراین تمامی صنعتگران کش��ور و مس��ئوالن تالش‬ ‫دارند که صنعت رونق یابد و بر این اساس امید می رود‬ ‫که تالش ها به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در دوره های گذش��ته‪ ،‬رشدی که در‬ ‫بخش صنعت ایجاد شده‪ ،‬بیشتر مرتبط با صنایع بزرگی‬ ‫مثل خودروس��ازی است اما صنایع خرد همچنان دچار‬ ‫مشکل هس��تند که امیدواریم این مشکل حل و فصل‬ ‫شود؛ البته تا جایی که ما ناظریم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نهایت تالش خود را انجام می دهد تا صنعت‬ ‫رونق گیرد؛ اما انچه مس��لم اس��ت با توجه به ش��رایط‬ ‫تحریم‪ ،‬کل اقتصاد ملی با بحران مواجه است که صنعت‬ ‫نیز از ان جمله است‪.‬‬ ‫نرخ رشد اقتصادی به تفکیک صنعت‪ ،‬معدن و بازرگانی (‪)1383=100‬‬ ‫‪ 9‬ماه سوم ‪1393‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫سال ‪1391‬‬ ‫سال ‪1390‬‬ ‫رشد اقتصادی (درصد)‬ ‫کل‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫گروه صنایع و معادن‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫معدن‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬رستوران و هتلداری‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫به اعتق��اد خلیلی عراقی‪ ،‬بخش هایی مانند صنعت نفت‬ ‫و پتروش��یمی از رکود خارج ش��ده و در این صنایع رونق‬ ‫را شاهد هستیم‪ ،‬اما در بخش های دیگر وضعیت صنعت‬ ‫ثابت بوده یا با اندکی رشد مواجهیم؛ در مجموع می توان‬ ‫گفت که از رکود خارج شده ایم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نمی توان‬ ‫به س��رعت انتظار خروج از رکود را داش��ت زیرا خروج از‬ ‫رکود‪ ،‬امری بلندمدت اس��ت‪ .‬از س��ویی کشور با تحریم‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کند که این امر س��بب ش��ده تا با‬ ‫مشکالتی در راستای ایجاد رونق در اقتصاد مواجه باشیم‪.‬‬ ‫خلیلی عراق��ی‪ ،‬اقتص��اد خصوصی مح��ور و ضرورت‬ ‫مش��ارکت مردم در ان و اعتقاد ب��ه نظام اقتصاد ازاد و‬ ‫رقابتی بر مبنای شناخت و احترام به شخصیت‪ ،‬ازادی و‬ ‫حقوق افراد را از مبانی اولیه نظام فکری خود دانست و‬ ‫درباره سپردن فعالیت های اقتصادی و تصدی گری امور‬ ‫به بخش خصوصی اظهار کرد‪ :‬این روش باعث استفاده‬ ‫از امکانات و توانمندی های همه کسانی می شود که در‬ ‫خود توان و ظرفیت های الزم برای کار خالق و نو اورانه‬ ‫و متکی به خود را می بینند‪ .‬با این روش بر تعداد افراد‬ ‫کارافرین افزوده می شود و این امر به توسعه کارافرینی‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬تولید و رفاه در کشور منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتص��ادی درباره واگ��ذاری امور به بخش‬ ‫خصوصی بیان کرد‪ :‬با توجه به نتایج حاصل از مطالعات‬ ‫بان��ک جهانی‪ ،‬هراندازه دولت ه��ا از تصدی گری جدا و‬ ‫کوچکتر شدند‪ ،‬در مقابل بخش خصوصی به تصدی گری‬ ‫پرداخته اس��ت‪ ،‬صنعتی شدن شتاب بیشتری گرفته و‬ ‫رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و رضایت عمومی حاصل‬ ‫از ان در حداکثر مقدار ممکن ارتقا پیدا کرده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس کش��ور ما نیز باید در این راه گام بردارد که‬ ‫البته در این زمینه فعالیت هایی نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ‪ ،‬وضعیت امارها و شاخص های‬ ‫صنعتی کشور در سال گذشته نسبت به سال های قبل‬ ‫شکل بسیار مناسبی را به خود گرفته است؛ تا جایی که‬ ‫در ‪ 9‬ماه نخست سال گذشته نرخ کل رشد اقتصادی در‬ ‫بخش صنع��ت و معدن ‪3/6‬درصد بود در حالی که این‬ ‫ش��اخص در دوره مشابه سال ‪ 92‬به منفی ‪1/9‬درصد و‬ ‫در س��ال ‪ 91‬به منفی ‪6/8‬درصد رسیده و در سال ‪90‬‬ ‫نیز ‪4/3‬درصد بوده است‪ .‬میزان رشد در گروه صنایع و‬ ‫معادن در ‪ 9‬ماه نخست سال گذشته ‪ 6/2‬درصد بود که‬ ‫این رقم در دوره مشابه سال ‪ 92‬به منفی ‪2/9‬درصد ‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 91‬به منفی ‪6/4‬درصد و در سال ‪ 90‬به ‪5‬درصد‬ ‫رسیده است‪ .‬این گزارش می افزاید ؛ در بازه زمانی گفته‬ ‫ش��ده رش��د صنعت در س��ال ‪ 93‬به ‪5/1‬درصد رسیده‬ ‫در حالی که این رقم در س��ال ‪ 92‬منفی ‪3/9‬درصد‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 91‬منفی ‪8/5‬درصد و در سال ‪ 90‬نیز ‪5/6‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین میزان رش��د بخش معدن در ‪9‬‬ ‫ماه نخس��ت سال ‪ 93‬به ‪10/7‬درصد رسید در حالی که‬ ‫این رقم درس��ال ‪ 0/9 ،92‬درصد‪ ،‬در س��ال ‪ 91‬منفی‬ ‫‪2/5‬درصد و در سال ‪ 90‬نیز ‪20/1‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫فرهنگ توسعه صنعت ملی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫زمانی که ش��یوه زندگی جامعه ب��ر مبنای فرهنگ‬ ‫قوی علمی و توسعه یافته قرار گیرد‪ ،‬به راحتی می توان‬ ‫بنیادهای توسعه پایدار را بر ان استوار ساخت‪ .‬تعریف‬ ‫مفهوم فرهنگ به علت گس��تردگی از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬به نظر «ادوارد تایلر» مردم ش��ناس‬ ‫بزرگ انگلیس��ی‪« ،‬فرهنگ مجموعه پیچیده اى است‬ ‫که شامل مجموعه علوم و دانش ها‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬هنرها‪،‬‬ ‫اف��کار و عقای��د‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬تکنیک‪ ،‬اخ�لاق‪ ،‬قوانین و‬ ‫مقررات‪ ،‬س��خن‪ ،‬عادات و رس��وم و رفت��ار و ضوابطى‬ ‫اس��ت که انس��ان ب ه عن��وان عضو یک جامع��ه ان را‬ ‫از جامع��ه خ��ود فرا مى گیرد و در قب��ال ان تعهداتى‬ ‫بر عهده دارد»‪.‬‬ ‫فرهن��گ صنعت��ی و نظم پذی��ری در س��ازمان های‬ ‫تولی��دی زمینه های اس��تفاده مفید و موث��ر از منابع‬ ‫انسانی و مادی را فراهم می سازد و اثار مطلوبی در بعد‬ ‫بهره وری و کسب مزیت رقابتی دارد‪ .‬برای ارزشی کردن‬ ‫تولید و س��وداوری‪ ،‬باید فرهنگ صنعتی در س��ازمان‬ ‫و جامع��ه رواج یاب��د‪ .‬اگ��ر جامعه ای در پیاده س��ازی‬ ‫فرهنگ صنعتی موفق ش��ود‪ ،‬توس��عه صنعتی شتاب‬ ‫می گی��رد‪ .‬فرهن��گ صنعتی به معن��ای تعهد جمعی‬ ‫اس��ت و این یعنی اینکه همه سطوح اموزشی کشور‬ ‫به رشد و توسعه صنعت کمک کنند‪ .‬بدیهی است که‬ ‫پیاده سازی فرهنگ صنعتی اس��تقالل‪ ،‬توان و قدرت‬ ‫اقتصادی کش��ور را ارتقا می بخش��د‪ .‬بنابراین توسعه‬ ‫صنعتی پیش شرط هایی دارد که مهم ترین ان فرهنگ‬ ‫صنعتی اس��ت و برای صنعتی شدن راهی جز ایجاد و‬ ‫توس��عه واحدهای تحقیق و توسعه وجود ندارد‪ .‬برای‬ ‫شناخت فرهنگ صنعتی باید فرهنگ کشاورزی یعنی‬ ‫فرهنگی که باعث شد بشر غارنشین به بشر شهرنشین‬ ‫مبدل شود را مورد شناخت و مداقه قرار دهیم‪.‬‬ ‫فرهنگ صنعتی‪ ،‬فرهنگی همس��ان در تمام جهان‬ ‫اس��ت و باید پذیرف��ت که این فرهن��گ عواملی دارد‬ ‫که باعث رش��د صنع��ت و تفکر می ش��ود و در غالب‬ ‫فرهنگ ه��ای ملی‪ ،‬قومی و اعتقادی قابل پیاده کردن‬ ‫است‪ .‬پاره ای از این عوامل عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تض��اد فرهن��گ بی��ن کس��انی که ب��ه فرهنگ‬ ‫کش��اورزی وابستگی دارند و از ان منتفع هستند و از‬ ‫چشم انداز فرهنگ صنعتی واهمه دارند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مسئله زمان در فرهنگ صنعتی‬ ‫‪ -۳‬نقش دولت در جامعه صنعتی‬ ‫‪ -۴‬ایجاد تخصص؛ از انجا که در اغاز عصر صنعتی‪،‬‬ ‫کارخانه ها نمی توانس��تند با کارگران شاغل در بخش‬ ‫کش��اورزی به تولید در بخش ه��ای صنعتی بپردازند‪،‬‬ ‫ی ایجاد شد که مردم با س��رمایه و سهام‬ ‫ش��رکت های ‬ ‫خود در مجامع شرکت می کردند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ایجاد تش��کل ها‪ ،‬ش��رکت های تعاونی کارگری‪،‬‬ ‫اتحادیه ه��ا و‪ ...‬که در جوامع صنعتی قدرت هایی برای‬ ‫اداره جامعه هستند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زایندگ��ی فن��اوری؛ نهادهای صنعت��ی بهترین‬ ‫زایشگاه فناوری های صنعتی می شوند‪.‬‬ ‫همه عوامل باال موجب می ش��ود‪ ،‬جامعه ای صنعتی‬ ‫شود و فرهنگ صنعتی در اجتماع‪ ،‬توسعه و ارتقا یابد‪.‬‬ ‫البته برای موفقیت در این مسیر باید نهادهای دینی‪،‬‬ ‫اجتماعی و دانش��گاهی با همدلی به تحقق این هدف‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫فرهن��گ صنعتی رویک��ردی خردمندانه و ارزش��ی‬ ‫به فن��اوری و صنعت برای خل��ق و بکارگیری صنایع‬ ‫بـ��ا ارزش افزوده ب��اال به منظور دس��تیابی به اهداف‬ ‫اس��تراتژیک ملی‪ ،‬تولید‪ ،‬اش��تغال مولد‪ ،‬رفاه ملی و‪...‬‬ ‫اس��ت اما با وجود اینکه کشور نیازمند توسعه صنعتی‬ ‫متناسب با ظرفیت های موجود است‪ ،‬چالش ها در این‬ ‫مسیر بسیارند که دالیل اصلی کندی توسعه صنعتی‬ ‫کشور را می توان در ‪ 5‬دسته طبقه بندی کرد‪ -۱ :‬تضاد‬ ‫بین تمرکز سیاسی و اقتدار بازار ‪ -۲‬تضاد میان تمرکز‬ ‫دولت��ی و رقابت (داخل��ی و خارج��ی) ‪ -۳‬تضاد بین‬ ‫اقتدار شرکت های دولتی و گسترش بخش خصوصی‬ ‫‪ -۴‬کش��مکش میان اندیش��ه خودکفایی و اندیش��ه‬ ‫خودکفایی بخش صنعت ‪ -۵‬تضاد میان نظام تحکمی‬ ‫و نظام رقابتی جهانی‪.‬‬ ‫از سویی برای بررس��ی و ازمون چالش های صنعت‬ ‫می توان موضوع را از ‪ 6‬زاویه بررس��ی کرد که عبارتند‬ ‫از‪ :‬عوامل تولید‪ ،‬فرایند تولید‪ ،‬زیربناها‪ ،‬فضای صنعتی‬ ‫ش��دن‪ ،‬تدابیر و خط مشی های دست اندرکاران اصلی‬ ‫و عوامل محیطی‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین پیش نیازهایی که موجب توس��عه‬ ‫صنعتی کش��ورها و دوام حض��ور بنگاه های اقتصادی‬ ‫و موسسات بازرگانی ش��ده و رقابت پذیری را در بازار‬ ‫جهان��ی تضمی��ن می کند‪ ،‬کیفیت کااله��ای تولیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫نحوه دریافت یارانه سود تسهیالت بانکی توسط‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگ��ران و صادرکنندگان را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬علی یزدانی با بیان اینکه بخش��ی از‬ ‫یارانه تولید به صورت کمک و بخش��ی دیگر در‬ ‫قالب تسهیالت نرخ سود پرداخت می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تسهیالتی که بابت یارانه نرخ سود تسهیالت به‬ ‫تولیدکنندگان داده می شود در قالب همان ‪۱۴۳‬‬ ‫میلی��ارد تومان یارانه ای خواه��د بود که تاکنون‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش عمده ای‬ ‫از یاران��ه پرداخت��ی به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به ص��ورت کمک بوده و بخش��ی از ان‬ ‫نیز یارانه س��ود تسهیالت اس��ت‪ .‬معاون منابع‪،‬‬ ‫ توس��عه‪ ،‬نیروی انس��انی و امور استان های وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره پرداخت یارانه‬ ‫بخش تولید در سال گذشته اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه سال گذشته اولویت پرداخت بر اساس‬ ‫قان��ون یارانه خانوار بوده اس��ت میزان پرداختی‬ ‫ای��ن یارانه به اندازه ای باال ب��ود که گلوی تولید‬ ‫را هم گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه یزدان��ی‪ ،‬میزان وص��ول درامدهای‬ ‫هدفمندی یارانه ها در س��ال گذشته به اندازه ای‬ ‫نبود که با توجه به وضعیت منابع کشور و یارانه‬ ‫بخ��ش خان��وار بت��وان تزریقی از ای��ن محل به‬ ‫بخش تولید انجام داد‪ .‬وی با اش��اره به پرداخت‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلی��ارد تومان یارانه به بخ��ش تولید در‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫در س��ال جاری محدودیت ها و مش��کل ها حتی‬ ‫نسبت به س��ال گذشته بیشتر شده تاکنون رقم‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلیارد توم��ان بابت یارانه به بخش تولید‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫یزدان��ی همچنی��ن درباره چگونگ��ی دریافت‬ ‫یارانه س��ود تسهیالت توسط بخش های مختلف‬ ‫تولید گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت فهرس��ت‬ ‫صادرکنن��دگان و می��زان ص��ادرات انه��ا را در‬ ‫اختیار دارد و مش��خص می کند که کدام شخص‬ ‫یا ش��رکت ها می توانند از این تسهیالت استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در بخ��ش تولید نیز ح��وزه تولید‬ ‫و صنع��ت وزارتخان��ه در تعامل با تش��کل های‬ ‫مرتب��ط با ان حوزه درباره پرداخت یارانه س��ود‬ ‫تسهیالت به تولیدکنندگان و صنعتگران تصمیم‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫حل مشکالت صنعتی‬ ‫با اقتصاد مقاومتی‬ ‫دبیر اول کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی توان تمامی مش��کالت صنعتی را به‬ ‫مس��ئله تحریم ه��ا گره زد زیرا ضعف مش��کالت‬ ‫موجود در ادامه سیاس��ت های اشتباه دولت های‬ ‫گذشته‪ ،‬باعث شده تا مشکالت کنونی در صنعت‬ ‫کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫الی��اس طاه��ری در گفت وگو با ایلن��ا با بیان‬ ‫اینک��ه موضوع اقتصاد مقاومتی یکی از مس��ائلی‬ ‫بود که در سال های مختلف در نامگذاری سال ها‬ ‫مورد توجه رهبر معظم انقالب بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که موضوع اقتصاد مقاومتی‬ ‫یکی از مس��ائلی بود ک��ه از مدت ها پیش مطرح‬ ‫و با تکیه بر ان همه امور مدیریت و س��اماندهی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش عمده ای از کش��ورهای‬ ‫اطراف با مش��کالت اقتصادی روبه رو بود ه و این‬ ‫دوران را طی کرده اند ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با تدبیر و مدیریت‬ ‫می توان مسائل مربوط به تحریم ها را حل کرد و‬ ‫اینکه همه معضالت به وجود امده را به تحریم ها‬ ‫نسبت دهیم درست نیست زیرا در دوران قبل از‬ ‫تحریم ها هم مشکالت گوناگونی در حوزه صنعت‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در‬ ‫زمینه برنامه ریزی ها برای س��رمایه گذاری پس از‬ ‫تحریم ه��ا نیز گفت‪ :‬این موض��وع نیاز به امایش‬ ‫سرزمینی و مدیریت درست دارد و تنها راه درمان‬ ‫و حل مشکالت برای توسعه کشور و شاخص شدن‬ ‫در منطقه‪ ،‬اتکا به داش��ته های خود و دانش روز‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودکفایی در گرو‬ ‫صنایع دانش بنیان‬ ‫دیدگاه‬ ‫مهدی جهانگیری‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران‬ ‫راه اندازی صنایع دانش بنیان امری است که امروزه‬ ‫توجه بیش��تر و نگاه ویژه تری را ب��ه خود می طلبد‪.‬‬ ‫موض��وع مهم دیگ��ر در این بین کاهش وابس��تگی‬ ‫ب��ه نف��ت و رهای��ی از بیم��اری هلندی اس��ت که‬ ‫تکمیل کننده خود اتکایی و توجه به صنایع داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬همان ان��دازه که رفع وابس��تگی خارجی در‬ ‫رویک��رد اقتصاد مقاومتی مهم اس��ت رهایی از این‬ ‫بیماری و اتکای بیش از حد به اقتصاد تک محصولی‬ ‫هم مهم قلمداد می شود‪.‬‬ ‫سال هاس��ت ک��ه اقتصاد ای��ران زیر س��ایه نفت‬ ‫قرارگرفته و س��ایر بخش های اقتص��ادی انطور که‬ ‫باید و شاید رش��د نکرده اند‪ .‬رشد یک طرفه صنایع‬ ‫نفتی اکنون اقتصاد کشور را بیمار کرده به طوری که‬ ‫با کوچکترین نوس��ان قیمت دچار شوک شده و در‬ ‫بح��ران فرو می رود‪ .‬اکنون زمان ان فرا رس��یده که‬ ‫با اتکا به اقتصاد مقاومتی و داش��ته های خود یکبار‬ ‫برای همیش��ه از س��د بیماری هلندی عبور کنیم و‬ ‫شرایط را برای رش��د همه جانبه اقتصاد کشور مهیا‬ ‫س��ازیم که در این راه توجه به کار و تالش بیش��تر‪،‬‬ ‫امری حیاتی و مهم به شمار می رود‪.‬‬ ‫شاید مهم ترین پرس��ش در این میان‪ ،‬این باشد‬ ‫که در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬هدف مقاوم س��ازی اقتصاد‬ ‫اس��ت یا مقاومت یا چیزی شبیه به صرفه جویی در‬ ‫عرصه اقتصادی؟ البته می توان پاس��خ را به گونه ای‬ ‫داد ک��ه تلفیقی از این ‪ 2‬مورد با هم قرار بگیرند‪ .‬در‬ ‫واقع اقتصاد مقاومتی به معنی تش��خیص حوزه های‬ ‫فش��ار و تالش ب��رای کنترل این فش��ارها و کم اثر‬ ‫ک��ردن ان ب��ر اقتصاد های دچار محدودیت اس��ت‪.‬‬ ‫کاهش وابس��تگی اقتصاد به عوام��ل خارجی نقش‬ ‫مهم��ی در عمل و اجرای اقتصاد مقاومتی دارد و در‬ ‫این میان اتکای اقتص��اد به تولید داخل در رویکرد‬ ‫اقتصاد مقاومتی باعث می ش��ود ت��ا عالوه بر مهار و‬ ‫خنثی کردن فش��ار بیرونی بر اقتصاد که ناش��ی از‬ ‫اتکای بیش از حد به وابستگی خارجی است‪ ،‬زمینه‬ ‫رشد و ارتقای سطح تولید داخل مهیا شود‪ .‬در واقع‬ ‫اقتصاد مقاومتی باید اس��یب ها را شناسایی کرده و‬ ‫در پی ترمیم ان باشد‪.‬‬ ‫البته باید در نظر داش��ت ک��ه اقتصاد مقاومتی با‬ ‫اقتصاد ریاضتی تف��اوت دارد و در اقتصاد مقاومتی‬ ‫قرار نیست که مانند شیوه ریاضت اقتصادی‪ ،‬دولت‬ ‫به منظور جبران هزینه های خود نس��بت به کاهش‬ ‫برخی از خدمات عمومی اقدام کند‪ ،‬بلکه در اقتصاد‬ ‫مقاومتی هزینه های غیرض��روری کاهش یافته و با‬ ‫مدیریت منابع موجود‪ ،‬بهترین راه برای رس��یدن به‬ ‫رفاه و توس��عه مدنظر قرار می گیرد‪ .‬انچه دستیابی‬ ‫به نتیج��ه را در اقتصاد مقاومتی اس��ان تر می کند‬ ‫نظ��م اقتصادی و ش��فافیت در ان اس��ت‪ .‬مبارزه با‬ ‫رانت خواری و فس��اد اقتص��ادی از جمله پیامدهای‬ ‫مبارک اقتصاد مقاومتی اس��ت که در سایه انضباط‬ ‫اقتصادی شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پس می بینیم که در رویکرد اقتصاد مقاومتی نیاز‬ ‫به ریاضت نیس��ت فقط باید نظم داشت و مانع فساد‬ ‫اقتصادی شد‪ ،‬همین موضوع نیمی از اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی را محقق می کن��د‪ .‬عالوه بر ای��ن انگونه‬ ‫نیس��ت که رویکرد اقتصاد مقاومت��ی نافی ارتباط با‬ ‫جهان خارج و اقتصاد بین الملل باشد‪ .‬مسلم است که‬ ‫اقتصاد کشور ما در سایه ارتباط با اقتصاد بین الملل‬ ‫به رشد و بالندگی می رسد اما این ارتباط باید بیشتر‬ ‫در زمینه انتقال دانش فنی و اس��تفاده از مهارت ها و‬ ‫تجربه های موفق س��ایر کشور ها باشد نه اینکه ما به‬ ‫استفاده کننده صرف محصوالت خارجی بدل شویم‪.‬‬ ‫همچنین اقتصاد مقاومتی اقتصادی موازی اس��ت‬ ‫که همسو با فعالیت های اقتصادی در کنار نهادهای‬ ‫ ذی رب��ط تکمیل کننده این فعالیت ه��ا خواهد بود‪.‬‬ ‫توج��ه به اقتص��اد دانش بنی��ان از الزام��ات اقتصاد‬ ‫مقاومتی عنوان می شود و به طور تقریبی بدون توجه‬ ‫به صنایع و اقتص��اد دانش بنیان نمی توان از مرحله‬ ‫وابستگی به راحتی به مرحله خود کفایی رسید‪ .‬در‬ ‫واق��ع یکی از مواردی که امروز اقتصاد ایران را مورد‬ ‫تهدید قرار می ده��د عقب ماندگی و مطابق نبودن با‬ ‫استاندارد های روز دنیاست‪.‬‬ ‫امار ارائه شده مشخص می کند در ایران در هر ‪۲۴‬‬ ‫ساعت به طور میانگین هر نفر فقط و فقط ‪ ۲۲‬دقیقه‬ ‫در ادارات دولت��ی و ‪ ۲‬س��اعت در بخش خصوصی‬ ‫کار مفی��د انجام می دهد‪ ،‬در حالی که کش��ور ژاپن‬ ‫با ‪ ۶‬س��اعت کار مفید در زم��ان مورد نظر‪ ،‬در صدر‬ ‫جدول و کش��ور همس��ایه مان ترکیه با ‪ ۴‬ساعت در‬ ‫حال حرکت و رش��د هستند‪ .‬وقتی این میزان کار و‬ ‫تالش را در کش��ور ژاپن به عنوان یک کشور توسعه‬ ‫یافته و حتی ترکیه که در حال رشد اقتصادی است‪،‬‬ ‫می بینیم به راز پیشرفت اقتصادی انها پی می بریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با امضای تفاهمنامه همکاری سازمان صنایع کوچک با مرکز ملی فرش ایران محقق می شود‬ ‫توسعه صنعت فرش دستباف با خوشه های صنعتی‬ ‫فرش�ته فری�ادرس – گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران با مرکز ملی‬ ‫ف��رش ای��ران با حض��ور س��یدمحمدعلی‬ ‫سیدابریش��می‪ ،‬مع��اون وزی��ر و ریی��س‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان و حمید‬ ‫کارگر‪ ،‬سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران و‬ ‫مسئوالن س��ازمان صنایع کوچک با هدف‬ ‫ارتقا و توس��عه خوش��ه فرش دستباف در‬ ‫استان های مختلف کشور به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۲۲‬خوشه صنعتی فرش‬ ‫سیدمحمدعلی سیدابریشمی‪ ،‬معاون وزیر و‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران هدف از‬ ‫امضای این تفاهمنامه را ارتقا و توسعه صنعت‬ ‫فرش ایران عنوان کرد و گفت‪ :‬بافندگان فرش‬ ‫ایران از اقشار ضعیف جامعه هستند و در این‬ ‫سال ها متحمل شرایط سختی شده اند‪ ،‬با این‬ ‫حال این صنعت هم��واره چه در داخل و چه‬ ‫در خارج از مرزهای کشور‪ ،‬باعث افتخار کشور‬ ‫بوده و تالش انها در بس��یاری از موزه ها قابل‬ ‫رویت است‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد ک��ه با همکاری‬ ‫مش��ترک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران ب��ا مرکز ملی‬ ‫ف��رش بتوانیم در ارتقای ای��ن صنعت گام‬ ‫برداش��ته و حمای��ت از تولیدکنندگان این‬ ‫صنعت ارزش��مند را در سراس��ر کشور در‬ ‫دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران ه��دف از این‬ ‫هم��کاری مش��ترک را ایجاد خوش��ه های‬ ‫صنعتی در ح��وزه فرش عن��وان و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درح��ال حاضر ‪ ۲۲‬خوش��ه صنعتی‬ ‫فرش در استان های مختلف شناسایی شده‬ ‫و حدود ‪ ۶‬خوش��ه به مرحله اجرا رسیده و‬ ‫بقیه خوش��ه ها نیز مراحل پیشرفت را طی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫و توس��عه ارائه کنندگان خدمات و توس��عه‬ ‫بو کار فرش (مانند طراحی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫کس�� ‬ ‫و ص��ادرات)‪ ،‬حمایت و تقوی��ت پیوند بین‬ ‫خوشه های همسان فرش در سراسر کشور‪،‬‬ ‫اس��تفاده مشترک از منابع و توانمندی های‬ ‫دوط��رف در زمین��ه دوره های اموزش��ی‪،‬‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه‪ ،‬تامین مالی و توس��عه‬ ‫بازار در خوشه های صنعتی فرش دستباف‬ ‫کش��ور‪ ،‬حمایت از ش��کل گیری و توس��عه‬ ‫واحده��ای طرح و نقش��ه ف��رش و صنایع‬ ‫جانب��ی و تکمیل��ی ان و تولی��د تجهیزات‬ ‫اس��تاندارد م��ورد نی��از ب��رای تولید فرش‬ ‫دس��تباف و همچنین فراهم کردن بس��تر‬ ‫الزم برای احداث کارگاه های فرش��بافی در‬ ‫نواحی ش��هرک های صنعتی کشور ازجمله‬ ‫محورهایی اس��ت ک��ه با هم��کاری هر دو‬ ‫مجموعه پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫ابریشمی با اش��اره به اینکه در چارچوب‬ ‫این محورها تفاهمنامه ای بین دو س��ازمان‬ ‫به امضا خواهد رسید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امید‬ ‫اس��ت که این همکاری دوجانبه به ارتقای‬ ‫صنعت فرش کش��ور بینجامد و سال اینده‬ ‫بتوانیم به ارزیابی عملکرد بپردازیم و شاهد‬ ‫نتایج مثبت این همکاری مشترک باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ اش�تغالزایی و ارزاوری ب�االی‬ ‫فرش دستباف‬ ‫‹ ‹محورهای تفاهمنامه‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫توس��عه همکاری ه��ا و حمای��ت از ف��رش‬ ‫دس��تباف را از اهداف این تفاهمنامه عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬حمای��ت از اجرای پروژه های‬ ‫توسعه خوشه های صنعتی فرش دستباف‪،‬‬ ‫حمای��ت از اج��رای پروژه ه��ای تکمی��ل‬ ‫حلقه های گمشده زنجیره ارزش خوشه های‬ ‫فرش دستباف‪ ،‬حمایت از توسعه بازارهای‬ ‫ه��دف صادرات��ی‪ ،‬حمایت از ش��کل گیری‬ ‫همچنین حمید کارگر‪ ،‬سرپرس��ت مرکز‬ ‫ملی فرش ایران در ادامه با تاکید بر انتظار‬ ‫تحول��ی مثبت در حوزه فرش دس��تباف با‬ ‫ش��کل گیری و ورود چند ساله خوشه های‬ ‫فرش ب��ه این حوزه گفت‪ :‬فرش دس��تباف‬ ‫ای��ران از جنبه ه��ای مختلف��ی قابل توجه‬ ‫است‪ .‬از این رو برای حضور پررنگ تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتص��ادی این صنعت مایلیم از‬ ‫هر ت��وان و نیرویی به نفع فرش دس��تباف‬ ‫کش��ور اس��تفاده کنی��م و وقتی ف��رش را‬ ‫هنر ‪ -‬صنعت��ی ملی می خوانی��م‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که امیدواریم توان و انگیزه دستگاه ها‬ ‫و نهاده��ای مختلف در س��طح کش��ور به‬ ‫خدم��ت فرش دراید‪ .‬کارگر ب��ا بیان اینکه‬ ‫فرش دستباف اشتغالزایی و ارزاوری باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فرش دستباف به سرمایه‬ ‫اندکی نیاز دارد اما در عین حال اشتغالزایی‬ ‫و ارزاوری باالیی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فرش دستباف با حداقل سرمایه‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران با بیان‬ ‫اینکه در ش��رایط اقتص��اد مقاومتی فرش‬ ‫دستباف به عنوان یک صنعت بومی و ملی‬ ‫در مقایسه با سایر صنایع می تواند قابل اتکا‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرش دس��تباف نیاز به‬ ‫واردات و س��رمایه گذاری خارجی ندارد و با‬ ‫حداقل سرمایه ایجاد شغل می کند و دانش‬ ‫و مهارت فنی ان نیز در داخل وجود دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی ف��رش ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬صنعتی ب��ا این ویژگی ه��ا باید مورد‬ ‫توجه ق��رار گیرد و روی فرهنگ س��ازی و‬ ‫بازاریابی ان نیز کار شود‪.‬‬ ‫کارگ��ر تصریح ک��رد‪ :‬یک��ی از اتفاقات و‬ ‫برگ برنده ما در حوزه فرش‪ ،‬س��نتی بودن‬ ‫فرایند تولی��د و توزیع این صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچ��ه تولید انب��وه و تج��اری نداریم‪ ،‬اما‬ ‫تع��داد اندک تولید منحصربه فرد اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر همین موضوع در سفارش انبوه‬ ‫و تجارت برای مشتریان عمده بین المللی به‬ ‫یک نقطه ضعف تبدیل می ش��ود‪ .‬درنتیجه‬ ‫تولید کنندگان فرش دستباف ارتباط خوبی‬ ‫با بازار برقرار نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم افزایی بین دستگاه های مربوط‬ ‫کارگر گفت‪ :‬توانایی که به همت سازمان‬ ‫صنایع کوچک در خوش��ه های فرش ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬می تواند این حلقه های گمشده را پیدا‬ ‫‪ 5‬هواپیما؛ شرط تاسیس شرکت هواپیمایی‬ ‫ایلنا‪ :‬دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با بیان‬ ‫اینکه از ش��روط مهم تاس��یس ش��رکت هواپیمایی‬ ‫تعداد هواپیما است‪ ،‬گفت ‪ :‬براساس ایین نامه شرایط‬ ‫تاسیس شرکت هواپیمایی ‪ ،‬متقاضیان باید حداقل ‪5‬‬ ‫هواپیما در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی سامانی با اش��اره به ابالغ شرایط‬ ‫تاسیس شرکت هواپیمایی اظهار کرد‪ :‬دستورالعمل‬ ‫و ش��رایط تاسیس ش��رکت هواپیما که در این دوره‬ ‫ابالغ شده تفاوت چندانی با دستورالعمل های پیشین‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه حد نصاب ناوگان یک ایرالین‬ ‫برای ش��روع باید به ‪ 5‬هواپیما برسد ‪ ،‬گفت ‪ :‬سازمان‬ ‫هواپیمایی به متقاضیان تاس��یس شرکت هواپیمایی‬ ‫که کمتر از ‪ 5‬هواپیما در اختیار داشته باشند ‪ ،‬اجازه‬ ‫تاسیس را نمی دهد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به این‬ ‫س��وال که تکلیف ایرالین هایی که در حال حاضر با‬ ‫کمتر از ‪ 5‬هواپیما فعال هستند ‪ ،‬چیست؟ گفت‪ :‬تنها‬ ‫ایرالین اترک در خطوط هوایی کشورمان فعال است‬ ‫که نتوانس��ته پس از تاس��یس‪ ،‬ناوگان خود را به ‪5‬‬ ‫هواپیما برساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ایرالین هم فرصت داده شده که‬ ‫تعداد ناوگان خود را به حداقل شرط تاسیس برساند‬ ‫هر چند مجوز این ش��رکت چندین سال پیش صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اسعدی سامانی ادامه داد‪ :‬البته این شرکت در حال‬ ‫حاضر به دلیل اینکه تعداد هواپیمای ناوگانش به حد‬ ‫نصاب نرسیده به پروازهای چاتری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی با اش��اره‬ ‫ب��ه محدودیت های س��نی هواپیماه��ا در ایین نامه‬ ‫دستورالعمل تاس��یس شرکت های هواپیمایی گفت‪:‬‬ ‫طبق دس��تور وزیر راه و شهرسازی متقاضیان برای‬ ‫تاس��یس هواپیما باید از هواپیماهای زیر ‪ 15‬س��ال‬ ‫اس��تفاده کنند که البته اس��تثناهایی وجود دارد که‬ ‫سقف این محدودیت سنی به ‪ 20‬سال برسد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��تثناهای این دس��تور وزیر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میزان س��اعت پرواز هواپیم��ا ‪ ،‬نوع و تیپ ان و‬ ‫توانمندی اش می تواند سقف این محدودیت سنی را‬ ‫تا ‪ 20‬سال افزایش دهد‪.‬‬ ‫اسعدی سامانی ادامه داد‪ :‬در این ابالغیه به موضوع‬ ‫سرمایه اولیه ش��رکت ها برای تاسیس ایرالین ها هم‬ ‫تاکید شده است‪.‬‬ ‫کرده و کمک کننده مرکز ملی فرش باشد تا‬ ‫نبض بازار به بخش تولید برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی ف��رش در برخ��ی مناط��ق فعال ‬ ‫هس��تند و برای اینکه از این توان استفاده‬ ‫و هم افزای��ی ایج��اد ش��ود و در عین حال‬ ‫موازی کاری بی��ن بخش های مختلف فرش‬ ‫نباشد‪ ،‬الزم اس��ت مرکز ملی فرش به این‬ ‫حوزه ورود کند‪.‬‬ ‫کارگ��ر خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا رایزنی های‬ ‫انجام شده تالش بر این است تا با همکاری‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران به فصل جدیدی در فعالیت‬ ‫خوش��ه های صنعتی فرش دس��ت یابیم و‬ ‫الگوی��ی برای بقی��ه ارکان زنجی��ره تامین‬ ‫ف��رش که خارج از خوش��ه های صنعتی در‬ ‫سایر مناطق کش��ور فعال هستند‪ ،‬تشکیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه براساس مزیت های منطقه ای‬ ‫در ادام��ه غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با اع�لام امادگی برای عقد‬ ‫تفاهمنام��ه ای ب��ا مرکز ملی ف��رش ایران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از زمان توس��عه خوشه صنعتی‬ ‫در کشور حدود ‪ ۸‬سال می گذرد که در این‬ ‫مدت سعی کرده ایم برنامه توسعه ای خوشه‬ ‫را براس��اس مزیت های منطقه ای عملیاتی‬ ‫کنی��م و از طریق امکان س��نجی در مناطق‬ ‫مختلف کشور‪ ،‬ظرفیت های موجود را به کار‬ ‫گرفته و فرایند توس��عه خوشه ای را انجام‬ ‫دهیم‪ .‬وی با اشاره به شناسایی ‪ ۲۱‬منطقه‬ ‫برای ایجاد خوشه فرش گفت‪ :‬هم اکنون در‬ ‫‪ ۱۱‬استان کشور این برنامه اجرا شده و در‪۶‬‬ ‫اس��تان نیز در مراحل توسعه قرار دارد و در‬ ‫‪ ۵‬اس��تان مراحل عقد قرارداد برای توسعه‬ ‫خوشه و امکان سنجی انجام شده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی همچنین با اش��اره به رویکرد‬ ‫شبکه ای و توسعه ای در فعالیت خوشه های‬ ‫کسب وکار گفت‪ :‬هنرـ صنعت فرش دستباف‬ ‫باید به ثروت تبدیل و این ثروت به بافنده ها‬ ‫تزریق شود‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بی��ان اینکه‬ ‫نس��ل جدید به دنبال تولید فرش دستباف‬ ‫نمی رود‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬به دلیل مش��کالتی‬ ‫که در س��ال های گذشته گریبانگیر صنعت‬ ‫فرش دس��تباف کش��ور ش��ده‪ ،‬این صنعت‬ ‫ارزش اف��زوده چندان��ی ب��رای صاحب��ان و‬ ‫بافندگان فرش به همراه نداش��ته است‪ ،‬از‬ ‫این رو نس��ل جدید تمایلی به انجام این کار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫س��لیمانی ابراز امیدواری کرد با همکاری‬ ‫صندوق کارافرینی امید و صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک بتوان این‬ ‫اقدام مشترک را انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹قصد موازی کاری نداریم‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه گفت‪:‬‬ ‫قصد موازی کاری ب��ا دیگر نهادها را نداریم‬ ‫بلک��ه براس��اس یک م��دل توس��عه که در‬ ‫بس��یاری از کشورها نیز به کار گرفته شده‪،‬‬ ‫کار خ��ود را اغ��از کرده ای��م‪ ،‬همانگونه که‬ ‫کش��ور هندوس��تان و ایتالیا توانستند روی‬ ‫صنایع دستی خود کار کنند و در این زمینه‬ ‫موفق هم بوده اند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در حال حاضر ش��اهد‬ ‫بی��کاری و توس��عه نامت��وازن در کش��ور‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استعداد بافت فرش در‬ ‫‪ ۲۱‬اس��تان کش��ور وجود دارد‪ ،‬از این رو با‬ ‫همکاری صندوق کارافرینی امید و صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک‬ ‫کار مش��ترکی را اغاز کردی��م که همه این‬ ‫موارد ابزار مناس��بی برای ارائه تس��هیالت‬ ‫هس��تند به طوری که هم اکن��ون نزدیک به‬ ‫‪۱۱‬میلیارد تومان تس��هیالت برای طراحی‬ ‫و مجتمع های تولیدی توسعه صنعت فرش‬ ‫دستباف ایالم مصوب شد‪.‬‬ ‫س��لیمانی پیگیری حلقه های گمشده را‬ ‫نمود فیزیک��ی این روند دانس��ت و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬چش��م انداز مش��ترک سند ملی فرش‬ ‫باید بررس��ی ش��ود تا بتوان توس��عه بازار‬ ‫داخلی و خارجی را رقم زد‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فرش را باید به ب��ازار بین الملل پیوند زد و‬ ‫ب��رای این کار اموزش مهارت های انس��انی‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫تندیس ویژه جشنواره فناوری و صنعتی‬ ‫ش�اتا‪ :‬تندی��س وی��ژه س��ومین جش��نواره فیلم و‬ ‫عکس فن��اوری و صنعتی به رواب��ط عمومی یکی از‬ ‫مجتمع های فناوری ی��ا صنعتی که همکاری موثری‬ ‫را بی��ن حوزه فعالی��ت خود و هنر ایج��اد کند‪ ،‬اهدا‬ ‫می ش��ود‪ .‬از انجا که روابط عمومی ها مهم ترین حلقه‬ ‫اتص��ال صنایع و مجتمع های فناورانه با جهان بیرون‬ ‫و مخاطبان هس��تند و انها به نوعی برنامه ریزی های‬ ‫الزم ب��رای ترویج علم و صنعت از طریق تولید فیلم‪،‬‬ ‫تی��زر و یا عکس فناوری و صنعتی را انجام می دهند‪،‬‬ ‫جش��نواره فیلم و عکس فن��اوری و صنعتی از روابط‬ ‫عمومی برگزیده و حاضر در جش��نواره تقدیر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬قرار اس��ت تندیس ویژه دبیر جشنواره به روابط‬ ‫ی یا صنعتی که‬ ‫عموم��ی یکی از مجتمع های فن��اور ‬ ‫هم��کاری موث��ری را بین حوزه فعالی��ت خود و هنر‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬اهدا ش��ود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬تاکنون‬ ‫مجتمع های صنعتی‪ ،‬تج��اری و فناوری های کوچک‬ ‫و بزرگ بس��یاری ب��ا عکس ها‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬مس��تندها و‬ ‫تیزرهای ساخت خود در جشنواره حضور پیدا کرده اند‬ ‫و مهلت تمدیدشد ه فراخوان ثبت نام همچنان تا ‪۱۰‬‬ ‫تیرماه اس��ت‪ .‬سومین جش��نواره ملی فیلم و عکس‬ ‫فناوری و صنعتی با ش��عار «خودب��اوری‪ ،‬تولید ملی‬ ‫و نمایش پیش��رفت ایران اسالمی» و با هدف معرفی‬ ‫فعالیت ه��ا‪ ،‬توانمندی ها و دس��تاوردهای کش��ور در‬ ‫بخش های مختلف علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬نواوری و صنعتی‬ ‫توسط جهاد دانشگاهی واحد هنر با همکاری معاونت‬ ‫علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و‬ ‫دانشگاه هنر هفتم تا نهم مردادماه به دبیری مسعود‬ ‫نجفی برگزار می ش��ود‪ .‬فراخوان این جش��نواره در ‪۷‬‬ ‫بخش رقابتی شامل فیلم های داستانی (ویدئویی بلند‬ ‫و کوتاه)‪ ،‬فیلم های مس��تند (کوتاه‪ ،‬نیمه بلند و بلند)‪،‬‬ ‫فیلم های پویانمایی‪ ،‬ایتم های تبلیغاتی (انونس‪ ،‬تیزر‬ ‫و نماهن��گ)‪ ،‬بخش ویژه (فیلم ه��ای یک دقیقه ای)‪،‬‬ ‫عکس و مس��ابقه دانش��جویی عکس و فیلم منتش��ر‬ ‫ش��ده که این اثار باید تولید سال ‪ ۹۱‬به بعد باشند‪.‬‬ ‫فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری‬ ‫و صنعت��ی تا ‪ ۱۰‬تیرماه تمدید ش��ده و عالقه مندان‬ ‫و روابط عمومی مجموعه ها و ش��رکت های صنعتی و‬ ‫فن��اوری می توانند اثار خ��ود را در بخش های تعیین‬ ‫ش��ده به دبیرخانه ارسال کنند‪ .‬فراخوان جشنواره از‬ ‫طریق س��ایت ‪ WWW.JDFEST.IR‬و همچنین‬ ‫مراجعه حضوری و تلفنی قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ارزشیابی مالی‪ ،‬پاشنه اشیل پروژه های معدنی‬ ‫سرزمین طالیی چنگیز خان مغول‬ ‫سنگان‪،‬عسلویه ای دیگر‬ ‫‪5‬‬ ‫مزایای اجرای پنجره واحد در بخش معدن را بررسی کرد‬ ‫تقویت اجرای طرح های معدنی با پنجره واحد‬ ‫سرمایه گذاری در محدوده های معدنی نیازمند ارائه‬ ‫طرح های اکتش��افی است که ابتدا باید از نظر توجیه‬ ‫اقتصادی و فنی بررس��ی های الزم انجام شده و پس‬ ‫از تایید گواهی کش��ف‪ ،‬عملیاتی شود تا برای تاییدیه‬ ‫استعالم به س��ازمان های دیگر برای ارزیابی محدوده‬ ‫و نبود ممنوعیت های محیط زیس��تی و منابع طبیعی‬ ‫مراجعه ش��ود‪ .‬این مس��ئله ممکن است در یک دوره‬ ‫زمانی ‪ 6‬ماه تا یک س��ال ارزیابی ش��ود و روند توسعه‬ ‫بخش معدن را با کندی همراه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه اخذ مجوز معدن‬ ‫هر قدر رس��یدگی به درخواس��ت ثبت و اس��تعالم‬ ‫پروانه های معدنی تس��ریع ش��ود به هم��ان اندازه از‬ ‫خواب سرمایه ناشی از خرید تجهیزات و ماشین االت‬ ‫برای اجرای طرح های معدنی کاسته خواهد شد و به‬ ‫نوعی س��رمایه ها به کمترین زم��ان ممکن به چرخه‬ ‫تولید وارد می شود‪.‬‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬اجرای پنجره واحد‬ ‫در بخش معدن با هدف تسهیل در صدور پروانه ها‬ ‫و استعالم های معدنی انجام می شود‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن�د ای�ن برنام�ه ضمن کاه�ش هزینه های‬ ‫ص�دور پروانه های معدنی از فس�ادهای احتمالی‬ ‫ناشی از روند اداری صدور استعالم ها می کاهد‪.‬‬ ‫یک عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره اهمیت اجرای‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬برای‬ ‫پنج��ره واحد در بخش معدن ب��ه‬ ‫روش��ن ش��دن نقش پنجره واحد در صدور پروانه ها‬ ‫معدنی ابتدا باید هدف از اجرای این طرح را بررس��ی‬ ‫کنیم‪ .‬در واقع پنجره واحد به این معناست که صدور‬ ‫مجوزه��ای معدنی در یک منطق��ه فیزیکی یا فضای‬ ‫مجازی انجام ش��ود‪ .‬حال ممکن اس��ت تمام مدارک‬ ‫و اسناد مورد نیاز به صورت الکترونیکی ارسال و پس‬ ‫از ارزیاب��ی در ی��ک مدت زمانی نتیج��ه نهایی ابالغ‬ ‫ش��ود بدون انکه به مراجعه س��رمایه گذار یا معدنکار‬ ‫نیاز باش��د یا در یک سازمان تمام اسناد و مدارک به‬ ‫صورت حضوری بررسی شود‪ ،‬بدون اینکه بوروکراسی‬ ‫اداری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ارم��ان خالقی با تاکی��د بر مزایای اج��رای پنجره‬ ‫واح��د در بخش مع��دن افزود‪ :‬از انجای��ی که اجرای‬ ‫این طرح مراجعه و حضور متقاضی را کاهش می دهد‬ ‫ع�لاوه بر اینکه باعث کاهش هزینه صدور پروانه های‬ ‫بهره برداری معدنی می شود به معدنکار کمک می کند‬ ‫در ب��ازه زمانی کوتاه تری راه ان��دازی واحد معدنی را‬ ‫ش ببرد ک��ه در اقدام در اجرای س��ریع تر پروژه‬ ‫پی�� ‬ ‫اثر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم هماهنگی تمام س��ازمان های‬ ‫گفت ‪ :‬قرار‬ ‫ذی ربط در اج��رای پنجره واحد به‬ ‫نیس��ت یک سازمان به عنوان پنجره واحد تلقی شود‬ ‫بلکه هر یک از س��ازمان های ذی رب��ط باید در زمان‬ ‫ورود اطالعات مربوط به درخواست پروانه های معدنی‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی خود را انجام دهند تا در مراحل بعدی انجام‬ ‫کار‪ ،‬اختالفات س��ازمانی مربوط به پروانه های معدنی‬ ‫به حداقل برسد‪.‬‬ ‫خالقی با برش��مردن دیگر منافع استفاده از پنجره‬ ‫واحد در بخش معدن تصریح کرد‪ :‬هرقدر روند صدور‬ ‫پروانه ها و مجوز های معدنی به س��مت اتوماس��یون‬ ‫حرکت کند ضمن کاهش بروکراس��ی بر مش��کالتی‬ ‫که در نتیجه ارتباط مستقیم کارکنان و ارباب رجوع‬ ‫پی��ش می اید اثرگ��ذار خواهد بود و ای��ن موضوع به‬ ‫نوعی شفاف سازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای پنجره ای واحد مانع فساد می شود‬ ‫در نظر گرفتن یک سازمان به عنوان متولی اجرای‬ ‫پنجره ای واحد در بخش معدن باعث می ش��ود تمام‬ ‫نیاز های اجرا در همان س��ازمان تجمیع و پاسخ داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ایران درباره مناف��ع اجرای پنجره واحد در‬ ‫گفت‪ :‬هرقدر روند اداری صدور‬ ‫بخش معدن به‬ ‫یادداشت‬ ‫افق واقعی تولید فوالد چقدر است؟‬ ‫حسین طالبی‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی چادرملو‬ ‫در چش��م انداز صنعت فوالد کشور تا س��ال ‪ 1404‬تولید ‪ 55‬میلیون‬ ‫تن فوالد پیش بینی شده اما ایا به راستی تولید این میزان فوالد تا افق‬ ‫‪ 1404‬امکانپذیر است؟‬ ‫به اعتقاد بس��یاری از دس��ت اندرکاران و صاحب نظ��ران این صنعت‪،‬‬ ‫رش��د نامتوازن صنایع معدنی و صنعتی فوالد‪ ،‬بیانگر تحقق نیافتن این‬ ‫پیش بینی اس��ت‪ ،‬به طوری که درحال حاضر از سوی سازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران مجوز س��اخت ده ها واحد تولید‬ ‫فوالد با ظرفیت بیش از ‪144‬میلیون تن صادر ش��ده است‪ .‬این درحالی‬ ‫است که با توجه به میزان تولید ‪ 16/5‬میلیون تن فوالد در سال ‪1393‬‬ ‫(طبق امار گمرک ایران) بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 164‬هزار تن س��نگ اهن‬ ‫به هم فش��رده شده و کنسانتره ‪ ،‬به ارزش تقریبی ‪ 366‬میلیون دالر وارد‬ ‫کش��ور شده اس��ت ‪ ،‬یعنی همچنان وابس��تگی به واردات مواد اولیه در‬ ‫صنعت فوالد کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫حال اگر قرار باش��د در افق ‪ 1404‬حدود ‪ 55‬میلیون تن فوالد تولید‬ ‫ش��ود باید در حدود ‪ 135‬میلیون تن سنگ اهن برداشت کرده و از ان‬ ‫‪ 14/8‬میلیون تن سنگ اهن دانه بندی‪ 77/2 ،‬میلیون تن کنسانتره و ‪72‬‬ ‫میلیون تن گندله تولید کرد‪ .‬براس��اس امارهای منتشرشده‪ ،‬هم اکنون‬ ‫ظرفیت اس��تخراج سنگ اهن در کش��ور ‪ 40‬میلیون تن‪ ،‬کنسانتره ‪24‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬گندله ‪ 22‬میلیون تن و اهن اسفنجی ‪ 18‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫از طرفی با استناد به امار منتشرشده‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکن��ون برای تولید س��االنه ‪ 189‬میلیون تن گندل��ه اهن مجوز صادر‬ ‫کرده اس��ت‪.‬در حالی که برای تولید گندله نیازمند کنسانتره سنگ اهن‬ ‫هس��تیم‪ ،‬بنابراین برای حدود ‪ 189‬میلیون تن گندله باید حداقل ‪300‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن برداشت شود که بسیار دور از واقعیت است‪.‬‬ ‫هرچند مس��ئوالن دولتی‪ ،‬در هر مناسبت و نشس��تی‪ ،‬از کشف ذخایر‬ ‫جدید س��نگ اهن در کش��ور خبر می دهند اما نکته مهم‪ ،‬ایجاد شرایط‬ ‫مناس��ب برای برداش��ت محصول است نه کش��ف ذخایر نهفته در دل‬ ‫خاک‪ ،‬چراکه به طور متوس��ط برای استحصال سنگ اهن از یک معدن‬ ‫شناس��ایی ش��ده در صورت مهیا بودن همه امکانات از جمله س��رمایه‪،‬‬ ‫مجوز‪ ،‬ماشین االت و نیروی متخصص‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال زمان نیاز است‪.‬‬ ‫اما چالش های��ی که معادن و صنایع معدنی س��نگ اهن با ان مواجه‬ ‫هس��تند و از عمده ترین موانع رشد و توسعه معادن محسوب می شوند‬ ‫هزینه باالی انرژی اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر با اجرای طرح هدفمندی‬ ‫یارانه ها و در پی ان افزایش هزینه حامل های انرژی‪ ،‬فش��ار مضاعفی در‬ ‫کنار س��ایر مش��کالت به صنایع معدنی وارد ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫همین عامل موجب افزایش هزینه های حمل و نقل از یک سو و کمبود‬ ‫زیرس��اخت های توسعه حمل و نقل ریلی از سوی دیگر موجب افزایش‬ ‫هزینه تولید شده است‪.‬‬ ‫نبود و کمبود منابع مالی الزم برای اکتشاف معادن جدید‪ ،‬اجرا نشدن‬ ‫برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش اکتشاف و توسعه معادن و نقص‬ ‫قوانین و بوروکراس��ی ها در مقابل س��رمایه گذاری داخلی و خارجی نیز‬ ‫ازجمله موانع پیش روی معادن ایران است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اخذ بهره مالکانه و حق انتفاع از معادن‪ ،‬کمبود نقدینگی‪،‬‬ ‫رکود فعالیت های عمران��ی‪ ،‬کاهش قیمت جهانی برخی مواد معدنی از‬ ‫جمله س��نگ اهن و فرسوده شدن تجهیزات و ماش��ین االت معدنی را‬ ‫می توان به عنوان دیگر معضالت و مشکالت این بخش نام برد‪.‬‬ ‫بنابراین می ت��وان اینگونه نتیجه گرفت که اگ��ر روند فعالیت معادن‬ ‫س��نگ اهن بر اساس روال فعلی و معمول ادامه یابد در خوش بینانه ترین‬ ‫ش��رایط می توانیم به تولید ‪ 35‬میلیون تن فوالد در سال ‪ 1404‬دست‬ ‫یابی��م‪ .‬مگر انکه ب��ا رفع موانع مورد اش��اره و ایجاد انگی��زه الزم برای‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی یا خارجی زمینه جلب مشارکت‬ ‫انها را برای س��رمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬ان هم در‬ ‫طول سال جاری و سال اینده فراهم کنیم‪.‬‬ ‫پروانه ها و مجوزهای مورد نیاز بخش معدن به صورت‬ ‫غیرحضوری انجام شود عالوه بر اینکه موجب تسهیل‬ ‫در اجرا می شود از فسادهای ناشی از بروکراسی اداری‬ ‫نیز کاسته خواهد شد‪ .‬به عبارت دیگر وقتی متقاضی‬ ‫ب��رای اخذ مجوزها به صورت مس��تقیم ب��ا کارکنان‬ ‫ارتباطی ندارد نمی تواند با زد و بند مش��کالت صدور‬ ‫پروانه را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫رضا اشرف سمنانی درباره تسهیل در اجرای پنجره‬ ‫واحد در بخش معدن‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از اقداماتی که‬ ‫در صدور پروانه های بهره ب��رداری معادن در مرکز یا‬ ‫وزارتخانه انجام می شود باید به سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها تفویض اختیار ش��ود زیرا‬ ‫بررسی کارشناسی که در مرکز انجام می شود با انچه‬ ‫که در استان ها انجام می شود‪ ،‬تفاوتی ندارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر کارشناسان استانی می توانند موضوع نظارت بر‬ ‫اجرای طرح ها را با دقت بیش��تری انجام دهند‪ .‬حال‬ ‫اگر کارشناس��ان اس��تانی از تخصص کافی برخوردار‬ ‫نباش��ند با گذران��دن دوره های اموزش��ی می توانند‬ ‫اطالعات الزم را به دست اورند‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاهی ب��ه مراحل دریافت مج��وز پروانه های‬ ‫بهره ب��رداری از معادن تصریح ک��رد‪ :‬در حالت عادی‬ ‫ب��رای اخذ یک مج��وز معدنی نیاز ب��ه ‪ 30‬تا ‪ 40‬بار‬ ‫مراجعه متقاضی است‪ .‬از این رو سازمان های ذی ربط‬ ‫معدن��ی مانند محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی باید‬ ‫بخش��ی از وظایف خ��ود را در چارچوب پنجره واحد‬ ‫تفویض اختیار کنند تا مس��یر اجرا تس��هیل شود یا‬ ‫با مامور کردن یک نماینده از س��ازمان خود اقدامات‬ ‫مربوط در بخش معدن را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫اشرف سمنانی با ارائه راهکار برای چگونگی اجرای‬ ‫پنجره ای واحد در بخش مع��دن ادامه داد‪ :‬ابتدا باید‬ ‫روند صدور پروانه های بهره ب��رداری در بخش معدن‬ ‫مشخص شده و تمام سازمان هایی که نیاز به مراجعه‬ ‫ن کرده و سپس وظایفی را که به‬ ‫به انهاس��ت را تعیی ‬ ‫پیچیدگی و تخصص خاصی نیاز ندارند در بخش های‬ ‫دیگ��ر ادغ��ام و تفویض اختی��ار کرد ت��ا تصمیمات‬ ‫بیش��تری مربوط به صدور مجوزها در هر واحد اتخاذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیش بینی موسسات مالی معتبر درباره قیمت‬ ‫سنگ اهن‬ ‫در پایان هفته گذش��ته و برای شش��مین روز متوالی قیمت سنگ اهن‬ ‫پس از اینکه انجمن اهن و فوالد برزیل امار خود را منتشر کرد‪ ،‬با افزایش‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫در این گزارش امده که میزان تولید سنگ اهن واله در ماه می سال جاری‬ ‫نسبت به مدت مشابه ان در سال ‪2015‬م تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫با انتش��ار این خبر‪ ،‬قیمت سنگ اهن به ‪62/53‬دالر در هر تن رسید که‬ ‫‪ 1/19‬دالر در هر تن افزایش داش��ته و در حدود ‪ 40‬درصد باالتر از میزان‬ ‫ان در اوایل ماه اوریل است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ 24‬به نقل از ماینینگ‪ ،‬شاخص پریمیوم ‪62-MBI0I‬‬ ‫و ‪ 58-MBI0I‬در ح��ال حاضر حدود ‪ 3‬دالر در هر تن‪ ،‬زیرقیمت های ‪2‬‬ ‫هفته پیش است‪.‬‬ ‫قیمت اصلی ترین محصول صادراتی اس��ترالیا‪ ،‬در س��ال جاری نوسانات‬ ‫ش��دیدی داش��ته اس��ت‪ ،‬به طوری که در ابتدای ماه اوریل به پایین ترین‬ ‫سطح خود در دهه گذشته رسیده و شرکت های بزرگ و کم هزینه ای مانند‬ ‫«ریوتینت��و» و «بی اچ پی» به میزان تولیدات خ��ود افزودند و نیز تقاضای‬ ‫ضعیف در چین باعث عرضه مازاد شده است‪.‬‬ ‫با کاهش موجودی س��نگ اهن در انبارهای چی��ن (به عنوان بزرگترین‬ ‫مصرف کنن��ده این م��اده اولیه در جهان) در ماه اوریل و می و نیز ‪ 2‬هفته‬ ‫نخس��ت ژوئن قیمت ها افزایش پیدا کرد اما تحلیلگران هشدار داده اند که‬ ‫این افزایش قیمت طوالنی مدت نخواهد بود‪.‬‬ ‫گروه «گلدمن س��اچه» پیش بینی می کند که قیمت ها دوباره به زیر ‪50‬‬ ‫دالر در هر تن کاهش پیدا کند چون عرضه ارزانقیمت از برزیل و استرالیا‬ ‫افزایش خواهد داش��ت و با کاهش قیمت های فوالد از س��ود فوالدس��ازان‬ ‫کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین «گلدمن ساچه» پیش بینی قبلی برای قیمت سنگ اهن در بین‬ ‫سال های ‪ 2015‬تا ‪2018‬م را با ‪ 18‬درصد کاهش به ترتیب ‪ 52‬دالر‪44 ،‬‬ ‫دالر‪ 40 ،‬دالر در هر تن اعالم کرده است‪.‬‬ ‫گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند نیز پیش بینی می کند که قیمت در طول‬ ‫‪ 3‬ماه اینده به ‪ 53‬دالر در هر تن رسیده و در سال ‪2016‬م به زیر ‪ 60‬دالر‬ ‫در هر تن تنزل پیدا کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراهی دولت‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫در معدن‬ ‫یعقوب مشفق‬ ‫مدیر روابط عمومی ایمیدرو‬ ‫استقبال شرکت های معتبر خارجی و پشتیبانی‬ ‫قدرتمن��د ش��رکت های داخلی در همایش��ی که‬ ‫به تازگی از س��وی س��ازمان ایمیدرو برای حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی برگزار ش��د گویای بخشی‬ ‫از اهمیت این حوزه ب��رای اقتصاد ایران و جهان‬ ‫بود‪ .‬ب��ه گونه ای که ش��رکت های صاح��ب نام و‬ ‫دارای فن��اوری برت��ر معدنی این بار ب��ا برنامه ای‬ ‫دقیق تر و هدفمندتر به کش��ورمان امده اند و این‬ ‫ش��رایط فرصتی را ب��رای جهش بخش خصوصی‬ ‫ای��ران در حوزه های فناوری ‪ ،‬مالی و‪ ...‬خلق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران که مس��ئولیت میزبانی و مذاکره با‬ ‫مدیران ش��رکت های برتر معدنی و صنایع معدنی‬ ‫بین الملل��ی را ب��ه عهده داش��ت اع�لام کرد این‬ ‫همایش به اهداف تعیین ش��ده دست پیدا کرده‬ ‫که در واقع این امر نیز تحقق یافت‪.‬‬ ‫جایگاهی که ایران از نظر جغرافیایی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫ اقتصادی و ژئواس��تراتژیک در دنی��ا دارد همواره‬ ‫محل مناس��بی ب��رای انتف��اع چند جانبه بخش‬ ‫خصوص��ی داخلی ‪ ،‬ش��رکت های خارجی ‪ ،‬ملت و‬ ‫دولت بوده و امروزه با نگرش جدید دولت یازدهم‬ ‫شکلی تازه به خود گرفته است‪.‬‬ ‫اکنون در فرصتی که به مناس��بت روز صنعت و‬ ‫معدن فراهم شده می تواند به همگرایی روزافزون‬ ‫دولت و بخش خصوصی برای بهره گیری از فضای‬ ‫مثبت ایجاد ش��ده‪ ،‬منجر ش��ود‪ .‬در طول ‪ 2‬سال‬ ‫گذشته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫با حمایت دولت و مجلس ش��ورای اسالمی تمام‬ ‫تالش خود را معطوف به حرکت دوباره و چرخش‬ ‫چرخ بخش معدن و صنایع معدنی کشور کرده تا‬ ‫زمینه برای س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی‬ ‫فراهم اید‪.‬‬ ‫حال در این نقطه بخش خصوصی قادر اس��ت‬ ‫با ن��گاه ملی‪ ،‬فرصت پی��ش رو را به مزیتی برای‬ ‫رشد تبدیل کند‪ .‬س��ازمان ایمیدرو در سال های‬ ‫گذشته با انعقاد قراردادهای توسعه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی عزم خود را برای همکاری با بخش‬ ‫خصوص��ی دو چندان ک��رده و البت��ه برنامه های‬ ‫جدیدت��ری را ه��م در ای��ن راه اجرای��ی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فعال شدن طرح های منطقه ویژه صنایع انرژی‬ ‫بر المِرد ‪ ،‬اغاز به کار معادن شماره ‪ 5‬و ‪ 6‬گل گهر ‪،‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی معدن عظیم س��رب و روی‬ ‫مهدی اب��اد ‪ ،‬اج��رای همزمان طرح های توس��عه‬ ‫معادن سنگان ‪ ،‬مش��ارکت شرکت های داخلی در‬ ‫طرح های اس��تانی فوالد و‪ ،...‬همچنین راه اندازی‬ ‫طرح های ش��اخصی همچون طالی زرشوران که‬ ‫در ش��رایط کمبود منابع مالی انجام شد‪ ،‬جملگی‬ ‫قدم هایی است که بخش معدن با همکاری بخش‬ ‫خصوصی برداش��ته اس��ت‪ .‬ایمیدرو در کنار این‬ ‫اقدامات‪ ،‬اس��تفاده از خدمات علمی دانش��گاه ها‬ ‫و مراک��ز علمی را نیز عملی ک��رده و قراردادهای‬ ‫متع��ددی را ب��ا این بخش ه��ا به امضا رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این سازمان در ‪ 2‬سال اخیر با جلب همکاری و‬ ‫مشارکت سرمایه گذاران داخلی توانست بار مالی‬ ‫دولت را در طرح های��ی که ارزش انها به ‪24‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان می رس��ید به طور چش��مگیری‬ ‫کاه��ش دهد و این ام��ر موی��د توانمندی باالی‬ ‫ش��رکت های داخلی ب��رای طرح های توس��عه ای‬ ‫ای��ن بخش اس��ت‪.‬عالوه بر این در ش��رایطی که‬ ‫ش��رکت های خارجی عالقه واف��ری برای حضور‬ ‫در این ح��وزه پیداکرده اند راه برای مش��ارکت و‬ ‫رش��د بخش خصوصی نیز بی��ش از پیش فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ای��ران همواره در جریان مذاکرات‬ ‫با ش��رکت های خارجی‪ ،‬خ��ود را در کنار بخش‬ ‫خصوصی ایران می بیند‪ .‬چنین دیدگاهی به رشد‬ ‫و مشارکت شرکت های خصوصی می انجامد‪.‬‬ ‫ای��ن س��ازمان در عین حال س��عی در تحقق‬ ‫اقتص��اد مقاومتی داش��ته و دارد ب��ه طوری که‬ ‫امض��ای ه��ر قرارداد ب��ا ش��رکت های خارجی را‬ ‫بخش��ی از تالش خود برای مش��ارکت و ارتقای‬ ‫جای��گاه بخش خصوص��ی در اقتصاد ملی قلمداد‬ ‫می کند چرا که در ش��رایط کنونی که تحریم ها‬ ‫هن��وز در اقتصاد کش��ور اثر گذار اس��ت و تنها با‬ ‫اجرای اقتصاد مقاومت��ی و تکیه بر منابع داخلی‬ ‫توسعه امکانپذیر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اطالعات پایه‪،‬‬ ‫ریسک اکتشاف را‬ ‫کاهش می دهد‬ ‫اسداهلل کشاورز‬ ‫مدیر امور اکتشاف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫در س��ال های اخیر در بخش اکتش��اف معادن‬ ‫فعالیت های گسترده ای شروع شده که این روند‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫خوشبختانه در سال ‪ ۹۳‬از چند پهنه واگذاری‪،‬‬ ‫نتایج مطلوبی به دس��ت امد و در ادامه اکتشاف‬ ‫از این پهنه ها به ذخایر خوبی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫مهمترین کار اکتش��افی که مورد توجه زیادی‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬مطالعاتی اس��ت که روی پهنه های‬ ‫اکتشافی انجام شده علت ان هم این است که در‬ ‫این باره حساس��یت های فراوانی وجود دارد زیرا‬ ‫در بحث های پایه ای اکتش��اف کش��ور همچنان‬ ‫ضعف های��ی وجود دارد که این کاس��تی ها باید‬ ‫با مطالعات گس��ترده و برنامه های مدون برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ران از نظر زمین شناس��ی ب��ه ‪ ۹‬محدوده‬ ‫(زون) مهم و فعال تقسیم می شود که با توجه به‬ ‫ش��رایط قرارگیری محدوده (زون) زمین شناسی‪،‬‬ ‫پهنه های بزرگ معدنی را در ان تعریف کردیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پهنه های اکتشافی حدود ‪۷۰‬‬ ‫مورد ب��ا مس��احت هایی از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر مربع‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳‬هزار کیلومتر مربع اس��ت که با توجه به‬ ‫شرایط زمین شناسی هر منطقه تعریف می شود‬ ‫و تا حدودی همه استان ها را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫برای تامین اطالعات پایه و شناس��ایی مناطق‬ ‫امید بخ��ش از طریق س��ازمان ایمی��درو ‪200‬‬ ‫هزار کیلومتر مورد بررس��ی ق��رار داده‪ ،‬کارهای‬ ‫ژئوفیزیک هوایی را انج��ام داده و اطالعات پایه‬ ‫را کس��ب کرده ای��م زی��را این اطالع��ات کمک‬ ‫می کند ریسک اکتشاف کاهش یابد و زمانی که‬ ‫بتوانیم ریسک در حوزه اکتشاف را کاهش دهیم‬ ‫می توانیم موفقیت های بیشتری کسب کنیم‪.‬‬ ‫تاکن��ون‪ 40‬میلیارد تن ذخیره قطعی کش��ف‬ ‫ش��ده و ‪ ۲۰‬میلیارد تن ذخیره احتمالی معدنی‬ ‫در کشور داریم و در مدت یک سال گذشته‪ ،‬یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلی��ون تن ب��ه ذخایر معدنی‬ ‫اضاف��ه ش��ده ک��ه بخش اعظ��م ان مرب��وط به‬ ‫کانی های فلزی و بقیه مربوط به معادن غیرفلزی‬ ‫و مصالح ساختمانی است‪.‬‬ ‫البته بخش اکتشاف نیازمند سرمایه های زیادی‬ ‫است که باید در بخش جذب سرمایه گذار چه در‬ ‫داخل کشور و س��رمایه گذاران خارجی کارهایی‬ ‫زیادی انجام ش��ود زیرا بدون س��رمایه های الزم‬ ‫نمی توان گام های موثری برداشت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذارانی که می خواهند در این حوزه‬ ‫ورود پیدا کنند نیازمند اطالعات فراوانی هستند‬ ‫چراک��ه می خواهن��د به ط��ور کامل از ش��رایط‬ ‫مع��ادن‪ ،‬ذخای��ر موج��ود در انه��ا و حتی کم و‬ ‫کاس��تی های که وجود دارد مطلع شوند و بدون‬ ‫داشتن این اطالعات نمی توانند سرمایه های خود‬ ‫را وارد این حوزه کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع نخس��تین مس��ئله ای ک��ه ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران مطرح می شود این است که چه‬ ‫اطالعات��ی را می توان در اختیار انها گذاش��ت یا‬ ‫اطالعات در کجاها و در چند الیه به دست امده‬ ‫است براساس این داده ها‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬منطقه‬ ‫کاری خود را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫این ضرورت در کش��ور وجود دارد که در این‬ ‫‪ 200‬هزار کیلومتر اطالع��ات را تکمیل کرده و‬ ‫ش��رایط را برای سرمایه گذاران فراهم اوریم زیرا‬ ‫در این صورت حضور سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫کش��ور افزایش یافته و در نتیجه باعث تس��ریع‬ ‫روند کارها در حوزه اکتشاف می شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه فعالیت هایی گس��ترده ای در کش��ور‬ ‫در حوزه اکتش��اف انجام ش��ده ولی اگر بتوانیم‬ ‫ظرفیت ه��ای س��رمایه گذاری را در ای��ن حوزه‬ ‫افزای��ش دهی��م محدوده هایی بیش��تری وارد‬ ‫چرخه اکتشاف می شوند‪.‬‬ ‫باید ش��رایط را به گونه ای اماده کنیم تا عالوه‬ ‫بر شناس��ایی ظرفیت های موجود در کش��ور در‬ ‫زمینه اکتش��اف و جذب س��رمایه گذاری ها هم‬ ‫موفقیت های کسب کنیم زیرا اکتشاف و سرمایه‬ ‫‪ 2‬اصل مهم در معادن و صنایع معدنی محسوب‬ ‫می ش��وند که هر ک��دام بدون دیگ��ری معنایی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر پهنه های اکتش��افی از ریس��ک‬ ‫باالی��ی برخوردار هس��تند به همی��ن دلیل باید‬ ‫ش��رایطی به وجود اید ک��ه بخش خصوصی هم‬ ‫در ای��ن زمینه فعالیت هایی را اغ��از کنند زیرا‬ ‫تا زمانی که میزان ریسک ها کاهش نیابد بخش‬ ‫خصوصی برای ورود جرات پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناس طرح های توسعه معادن فلزی ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫ارزشیابی مالی‪ ،‬پاشنه اشیل پروژه های معدنی‬ ‫بهناز صفری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬توس��عه معادن نیازمند‬ ‫برنامه ریزی های اصولی و کارشناسانه‪ ،‬ارزیابی مسائل‪،‬‬ ‫مش��کالت و چالش ه��ای ای��ن بخش اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫فاکتورهای مهم ارزیابی های مالی در معادن اس��ت که‬ ‫مشکالت خاص خود را دارد‪ .‬در روزی که به نام صنعت‬ ‫و معدن اس��ت بد ندیدیم عوامل تاثیر گذار در توس��عه‬ ‫بخش معدن را با مجید وفایی فرد‪ ،‬کارشناس طرح های‬ ‫توسعه معادن فلزی ایمیدرو به بحث بگذاریم‪.‬‬ ‫در این گفت وگو به مس��ائلی مانند س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش مع��دن‪ ،‬رهیافت های ن��و‪ ،‬ارزیابی و ارزش��یابی‬ ‫پروژه ه��ای معدنی و صندوق بیمه س��رمایه گذاری در‬ ‫معادن پرداخته شده است‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه گذاری در بخش مع�دن با بخش های‬ ‫اقتصادی دیگر چه تفاوت هایی دارد؟‬ ‫ذخای��ر معدنی بخ��ش مهمی از س��رمایه های ملی هر‬ ‫کش��ور محس��وب می ش��وند و اس��تفاده بهینه از این‬ ‫ذخایر تاثیر بس��زایی ب��ر اقتصاد کالن کش��ورها و در‬ ‫نتیج��ه رش��د صنعتی انه��ا دارد‪ .‬در دهه ه��ای اخیر‪،‬‬ ‫کش��ورهای صنعتی که دارای منابع غنی مواد معدنی‬ ‫هستند‪ ،‬س��رمایه گذاری های عظیمی را در این بخش‬ ‫انجام داده اند‪ .‬فعالیت های معدنی با س��ایر فعالیت های‬ ‫اقتصادی تفاوت های اساسی دارد‪ .‬نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫اولی��ه زیاد‪ ،‬زمان بر بودن اج��رای طرح و به طبع دیر‬ ‫ب��ازده بودن ان‪ ،‬مخاطرات باال و دوری از مراکز ش��هر‬ ‫و امکانات و نبود ازادی در انتخاب محل‪ ،‬موجب ش��ده‬ ‫که استقبال سرمایه گذاری در این بخش نسبت به سایر‬ ‫بخش ها کمتر باشد‪.‬‬ ‫امروزه ب��ا تکثر و تن��وع ظرفیت های س��رمایه گذاری‬ ‫و جریان س��یال س��رمایه‪ ،‬بحث ارزش��یابی که ابزاری‬ ‫برای ارزیابی های اقتصادی طرح ها و بخش��ی از فرایند‬ ‫تصمیم س��ازی و تصمیم گیری اس��ت از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردارس��ت که می توان��د در حیطه هایی چون امور‬ ‫مال��ی و حقوقی‪ ،‬توثیق برای س��رمایه گذاری‪ ،‬دریافت‬ ‫اعتبارات‪ ،‬تس��هیالت‪ ،‬واگذاری ها (خصوصی سازی و‪)...‬‬ ‫و خرید و فروش ثمربخش باشد‪.‬‬ ‫€ €برای توس�عه س�رمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟‬ ‫در توسعه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و ارزش��یابی پروژه ها ک��ه خود بر مبن��ای مالک هایی‬ ‫نظی��ر قیمت بازار‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری اولیه‪ ،‬هزینه‬ ‫جایگزینی‪ ،‬هزینه خرید و نظایر ان بررس��ی می ش��ود‬ ‫اهمیت اس��تراتژیک دارد‪ .‬به طور کلی ارزش‪ ،‬مفهومی‬ ‫نس��بی اس��ت و س��ود و درامد ناش��ی از یک دارایی‬ ‫ممکن است در شرایط مختلف‪ ،‬تغییر کند‪ .‬ارزشیابی‪،‬‬ ‫فراین��د براورد مبلغ معادل به واحد پولی رایج اس��ت‬ ‫که تمایل به تصاحب و مالکیت یک دارایی مش��خص‬ ‫را ب��رای هدف��ی معین اندازه گیری می کن��د‪ .‬از طرفی‬ ‫ارزش مبادله را با ارزش استفاده‪ ،‬نباید خلط کرد مثال‬ ‫مارک��س می گوید خط اهنی که قط��ار از روی ان رد‬ ‫نشود‪ ،‬ارزش��ی ندارد ولی ارزش مبادله ای دارد ان هم‬ ‫زمانی که وارد مبادله بازار شود‪.‬‬ ‫ولی امروزه‪ ،‬توسعه فناوری و نیاز روزافزون به مواد خام‪،‬‬ ‫توسعه فعالیت های معدنی را به دنبال داشته که اهمیت‬ ‫بحث ارزیابی و ارزشیابی معدن را پررنگ تر کرده است‬ ‫به ویژه در چند سال اخیر که با وجود تحریم ها به دلیل‬ ‫مزیت نسبی معدن‪ ،‬این بخش تاثیرکمتری پذیرفته و‬ ‫ظرفیت های معدنی فراوان‪ ،‬مورد توجه سرمایه گذاران‬ ‫و در نتیجه ارزیابی های مربوط شده است‪.‬‬ ‫€ €مهمتری�ن دغدغ�ه س�رمایه گذاری در حوزه‬ ‫معادن چیست؟‬ ‫یک��ی از دغدغه های س��رمایه گذاری در ح��وزه معادن‬ ‫بح��ث س��وداوری و ارزیاب��ی اقتصادی ان اس��ت که‬ ‫متاس��فانه س��بب ش��ده گاهی اوقات معادنی به دلیل‬ ‫پاره ای اشکاالت و نارسایی های فنی در عمل اقتصادی‬ ‫نباش��د‪.‬تا انجا ک��ه گاه ادامه روند موجود‪ ،‬خس��ارات‬ ‫جبران ناپذی��ری را موجب می ش��ود چرا که متاس��فانه‬ ‫طرح ه��ای بهره برداری اولیه ارائه ش��ده ب��رای صدور‬ ‫پروان��ه بهره برداری بس��یار رویه گ��را‪ ،‬گاه غیرواقعی و‬ ‫غیراجرایی است‪ .‬به طوری که همه جوانب فنی موضوع‬ ‫در ان لحاظ نشده و با یک نرخ بازگشت سرمایه کاذب‪،‬‬ ‫س��رمایه گذار را راغب به فعالیت در این بخش می کند‬ ‫و از طرفی عکس قضیه نیز ممکن اس��ت اتفاق افتاده‬ ‫و بس��یاری از فرصت ها و ظرفیت های موجود در عمل‬ ‫مغفول واقع شود‪.‬‬ ‫ب��رای رفع این نقص بای��د فعالیت معدن��ی با دیدگاه‬ ‫اقتصادی انالیز و تحلیل ش��ده و در اختیار بهره بردار یا‬ ‫سرمایه گذار قرار داده شود که این امر می تواند در قالب‬ ‫ارائه تس��هیالت‪ ،‬ایجاد بستر مناسب س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫هدایت و راهبری فنی و اقتصادی س��رمایه گذار باشد‪.‬‬ ‫همچنین درباره طراحی و بررسی فنی اقتصادی معادن‬ ‫کوچک با توجه به تناژ و ظرفیت های پایین این دست‬ ‫معادن‪ ،‬رویک��رد تجهیزات اش��تراکی وکارکرد فصلی‬ ‫از حی��ث جذابیت اقتصادی و نرخ بازگش��ت س��رمایه‬ ‫می تواند بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫€ €تاس�یس صن�دوق بیم�ه س�رمایه گذاری بر‬ ‫فعالیت های معدنی چه تاثیری گذاشته است؟‬ ‫در گذشته روال مش��خص و مدونی در ارزیابی معادن‬ ‫در ایران به عمل نمی امد و این مس��ئله باعث شده بود‬ ‫پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه در موسسات‬ ‫مال��ی و اعتباری م��ورد قبول قرار نگی��رد و جایگاهی‬ ‫مناس��ب در بازار بورس و سهام برای ان تعریف نشود‪.‬‬ ‫عالوه بر ان ارزیابی های گذشته نیز به طور سنتی عرفی‬ ‫یا مبتنی بر قضاوت مهندسی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا توس��عه فعالیت ه��ای معدن��ی و رویکرده��ای‬ ‫سرمایه گذاری در این زمینه‪ ،‬کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگس��تری در رسته معادن به عنوان یک ابزار قوی و‬ ‫مجرب کارشناس��ی در مقام ارزیابی و ارزشیابی معادن‬ ‫برامد که می توان به عنوان نخس��تین نگاه کارشناسانه‬ ‫در فرایند ه��ای ارزیابی و ارزش��یابی معادن در ایران از‬ ‫ان یاد کرد‪.‬‬ ‫با تاس��یس صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدن��ی با عنایت به م��اده «‪ »31‬قانون معادن مصوب‬ ‫‪ 1377‬و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن‬ ‫و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها‪ ،‬ضمن‬ ‫ارزیاب��ی پروانه بهره برداری مع��ادن گام های خوبی در‬ ‫غیرسیس��تماتیک‪ ،‬به طبع ارزشیابی انجام شده بر این‬ ‫مبنا از صحت و دقت الزم برخوردار نیست‪.‬‬ ‫€ €تاثی�ر ف�راوری و صنایع معدن�ی در جذابیت‬ ‫سرمایه گذاری و ارزیابی پروژه ها چیست؟‬ ‫ایج��اد ارزش اف��زوده در ماده معدن��ی از طریق صنایع‬ ‫معدن��ی یا واحدهای فراوری م��واد در یک معدن تاثیر‬ ‫بس��یار زیادی در ارزش��یابی مجموعه اقتصادی معدن‬ ‫و صنع��ت فراوری وابس��ته ب��ه ان دارد زی��را فراوری‬ ‫کانس��نگ س��بب ایجاد ارزش افزوده در ماده معدنی به‬ ‫تبع افزایش قیمت فروش ماده معدنی داشته و ارزیابان‬ ‫فنی اقتصادی ط رح هایی از این دس��ت‪ ،‬خوب می دانند‬ ‫که در انالیز حساسیت شاخص هایی چون «ان پی وی»‬ ‫و «ای ار ار» در قیمت فروش بسیار موثر بوده و با وجود‬ ‫اعمال هزینه های سرمایه گذاری ثابت و جاری مترتب بر‬ ‫فعالیت فراوری مربوط در موازنه اقتصادی طرح‪ ،‬س��ود‬ ‫ساالنه و به تبع ان ارزش پروژه رشد تصاعدی می یابد‪.‬‬ ‫€ €رهیافت های نو در ارزشیابی و پیشنهادها چه‬ ‫تاثیری دارند؟‬ ‫در دنیای مالی عالوه بر توس��عه روش های رایجی مانند‬ ‫توسعه سرمایه گذاری در این بخش برداشته شد‪.‬‬ ‫€ €رویکردها در ارزیابی و ارزش�یابی پروژه های رویک��رد درامدی‪ ،‬حدود ‪ 3‬دهه اس��ت که ارزش��یابی‬ ‫مال��ی پروژه ها از دیدگاه نظریه جدی��دی به نام نظریه‬ ‫سرمایه گذاری چگونه است؟‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی و واحدهای اقتص��ادی مبتنی بر «اختیارات حقیقی» نیز بررسی شده است‪ .‬این رهیافت‬ ‫ان به دلیل تفاوت های اساس��ی با س��ایر فعالیت های دارای دو ویژگ��ی مه��م اس��ت که مبن��ای روش های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬س��رمایه گذاری در این بخ��ش و به تبع ان رویک��رد «ار او» را تش��کیل داده و موج��ب تمایز این‬ ‫فرایند ارزیابی و ارزش��یابی معادن را نس��بت به سایر رهیافت نس��بت به دیگر روش های رایج و سنتی شده‬ ‫بخش ها پیچیده تر و چالشی تر کرده است‪ .‬به طور کلی اس��ت‪ .‬نخس��تین ویژگی روش های مبتنی ب��ر «ار او»‬ ‫این اس��ت که در ان به بررس��ی اثر‬ ‫دارایی معدنی می تواند مش��تمل بر‬ ‫انعطاف پذی��ری پروژه ی��ا اختیارات‬ ‫زمین‪ ،‬حقوق‪ ،‬امتیازات‪ ،‬پروانه ها و‬ ‫سیس��تم مدیریتی ب��ر ارزش نهایی‬ ‫مجوزها به عالوه تمامی دارایی های‬ ‫پروژه می پردازد‪ .‬دومین ویژگی این‬ ‫ثابت نظیر کارخانه (صنایع معدنی‬ ‫رویکرد اس��تفاده ازنرخ تنزیل بدون‬ ‫وابس��ته)‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬تاسیسات‬ ‫ریس��ک در تبدیل ارزش های اینده‬ ‫زیر بنای��ی و تمامی حفریات معدنی‬ ‫ب��ه ارزش فعلی اس��ت‪ .‬در طول ‪3‬‬ ‫روباز یا زیرزمینی که در اثر عملیات‬ ‫یکی از دغدغه های‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه دهه اخیر‪ ،‬محققان با اگاهی از این‬ ‫معدنی احداث شده اند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫معادن بحث سوداوری مه��م‪ ،‬با ط��رح موضوعاتی مختلف‪،‬‬ ‫€ €بررسی رویکردها در رویه ها‬ ‫به ارزش��یابی پروژه ه��ای معدنی با‬ ‫و مراجع ارزشیابی به چه شکل و ارزیابی اقتصادی ان‬ ‫اس��تفاده از دیدگاهی که این نظریه‬ ‫انجام می ش�ود و چالش های ان‬ ‫است که متاسفانه سبب‬ ‫در اختیار انها ق��رار می دهد‪ ،‬اقدام‬ ‫چیست ؟‬ ‫کان��ون کارشناس��ان رس��می شده گاهی اوقات معادنی کرده ان��د ولی هنوز در کش��ور ما و‬ ‫دادگستری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و به دلیل پاره ای اشکاالت حتی در کش��ورهای دیگر تحقق و‬ ‫و نارسایی های فنی در کاربرد ای��ن رهیافت چندان فراگیر‬ ‫تجارت‪ ،‬صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫عمل اقتصادی نباشد‬ ‫نش��ده و امید می رود در کش��ور ما‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی از مهم ترین‬ ‫نیز این دیدگاه بیش��تر مورد توجه‬ ‫مراجع کش��ور در فرایند ارزشیابی‬ ‫معادن قلمداد می شوند‪ .‬البته با روند رو به رشد توسعه قرار گیرد‪ .‬در این باره پیش��نهاد می ش��ود محققان این‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش معدن دیگر بخش هایی نظیر بح��ث با همکاری افراد مجرب و متخصص در ارزیابی و‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی‪ ،‬صندوق های سرمایه گذاری ارزشیابی معادن در ارائه راهکارهای مناسب برای لحاظ‬ ‫و حتی برخی موسس��ات مال��ی در قالب هلدینگ های کردن این دی��دگاه در ارزیابی ها به نحو مطلوب تالش‬ ‫س��رمایه گذاری و ‪ ...‬نیز در عمل درگی��ر در این فرایند کنن��د‪ .‬همچنی��ن ایج��اد بان��ک اطالعاتی وسیس��تم‬ ‫هستند‪.‬از مهم ترین چالش ها نیز در این رویکرد تطابق «ج��ی ای اس» متمرک��ز در نگاه منطق��ه ای به معادن‬ ‫نداشتن ارزش قیمت گذاری شده با مبالغ مبادله ای در کوچک با رویکرد خوشه های صنعتی ‪ -‬معدنی می تواند‬ ‫بازار است که گاه تفاوت های زیادی باهم دارد که البته در هم افزای��ی ب��ا معادن مجاور و نیز توس��عه و احداث‬ ‫لو نقل مواد‬ ‫واحدهای فراوری در ش��عاع اقتصادی حم ‬ ‫نمی توان هیچکدام را کامال منتفی دانست‪.‬‬ ‫نکته مه��م دیگر انک��ه مهم ترین عام��ل تاثیرگذار در معدنی گامی چند برای توس��عه سرمایه گذاری معدنی‬ ‫ارزش درام��دی‪ ،‬تکیه اصلی ب��ر قطعیت ذخیره معدن برداشته شود‪.‬‬ ‫اس��ت که به وی��ژه در ایران به دلیل نب��ود قطعیت های با دیدگاه تفکیک معادن کوچک با س��طح اشتغال ‪50‬‬ ‫زیاد در ارزیابی ذخایر معدنی و اینکه در چارچوب های نف��ر و کمت��ر‪ ،‬می توان گفت بخش عظیم��ی از معادن‬ ‫اس��تاندارد بین الملل��ی شناس��ایی ذخای��ر نمی گنجد‪ ،‬فعال کشور به لحاظ تعداد در عمل جزو معادن کوچک‬ ‫بنابراین ارزش��یابی مبتنی بر ان نیز شاید از دقت الزم محسوب می ش��وند و بر این اس��اس تقویت نهادهایی‬ ‫برخ��وردار نبوده و حتی اعمال ضرایب تعدیل کننده در چون صندوق بیمه معادن‪ ،‬صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫مراجع یادشده نیز کفاف پوشش ریسک های موجود را معدنی و ایجاد هلدینگ های س��رمایه گذاری معدنی در‬ ‫نکن��د و برعکس در صورت قطعی بودن ذخیره و حتی توسعه س��رمایه گذاری در بخش معدن و به ویژه معادن‬ ‫امکان وجود ذخایر بیش��تر به دلیل اکتشافات ناکافی و کوچک بسیار موثر است‪.‬‬ ‫برنامه های تولیدی شرکت ملی صنایع مس در سال ‪ ۹۳‬محقق شد‬ ‫مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران برنام��ه تولید مس محتوی‬ ‫معدن��ی و مس کاتد این ش��رکت را در س��ال‬ ‫‪ 1394‬به ترتی��ب ‪259‬هزار ت��ن و ‪193‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬ت��ن اع�لام کرد و گفت‪ :‬ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران در س��ال گذشته موفق شد‬ ‫‪104‬درصد از برنامه تولید مس محتوا معدنی‬ ‫خود‪ ،‬معادل ‪205‬هزار و ‪ 364‬تن و ‪100‬درصد‬ ‫برنامه تولید مس کاتد‪ ،‬معادل ‪193‬هزار و ‪600‬‬ ‫تن را محقق کند‪.‬‬ ‫س��عد عبدی با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال‬ ‫گذشته شرکت ملی صنایع مس ایران با تولید‬ ‫‪800‬هزار و ‪ 700‬تن کنس��انتره ‪101‬درصد از‬ ‫برنام��ه تولید خود در این ح��وزه را نیز محقق‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬کل اس��تخراج ش��رکت در س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪188‬میلیون و ‪457‬هزار تن رسید‬ ‫که ‪126‬درصد از برنامه جلوتر بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬وی در ادامه درباره‬ ‫برنامه های ش��رکت ملی صنایع مس ایران در‬ ‫س��ال ‪ 1394‬توضی��ح داد‪ :‬با توج��ه اینکه در‬ ‫س��ال جاری و این��ده بازس��ازی ‪ 2‬کوره ذوب‬ ‫«خاتون اب��اد» و «سرچش��مه» را در دس��تور‬ ‫کار داریم به همین دلی��ل نمی توانیم حداقل‬ ‫در س��ال جاری رش��د قابل توجهی را در حوزه‬ ‫تولید داش��ته باش��یم اما در عین حال س��طح‬ ‫تولی��د را نی��ز ثاب��ت نگه داش��ته ایم و کاهش‬ ‫نخواهیم داد‪.‬عبدی در پاس��خ به این سوال که‬ ‫کدام یک از طرح های شرکت ملی صنایع مس‬ ‫در س��ال جاری به بهره برداری خواهند رسید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال جاری عالوه بر ‪2‬کارخانه‬ ‫تغلی��ظ فاز‪ 2‬جدید مس سرچش��مه و تغلیظ‬ ‫‪2‬مس «س��ونگون» ک��ه اردیبهش��ت ماه وارد‬ ‫مدار تولید ش��دند در نیمه دوم سال پاالیشگاه‬ ‫م��س «خاتون اباد» با ظرفی��ت ‪100‬هزار تن‬ ‫به بهره ب��رداری خواهد رس��ید‪ .‬همچنین در‬ ‫س��ال جاری راه اندازی مع��دن و کارخانه مس‬ ‫«چهل کوره» را در دستور کار داریم که میزان‬ ‫خاک ورودی ای��ن کارخانه ‪300‬هزار تن بوده‬ ‫و قرار اس��ت ‪14‬هزار تن مس در س��ال تولید‬ ‫کن��د‪ .‬این ط��رح از طرح هایی بوده که با هدف‬ ‫اشتغالزایی در مناطق محروم اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیر امور برنامه ریزی و نظارت ش��رکت ملی‬ ‫صنایع م��س ایران افزود‪ :‬در عی��ن حال ورود‬ ‫ج��دی به راه ان��دازی معادنی مث��ل «دره الو»‬ ‫و «دره زار» نیز در س��ال جاری در دس��تور کار‬ ‫ش��رکت ملی صنایع م��س ایران ق��رار دارند‬ ‫و حت��ی باطله ب��رداری انها نی��ز درحال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواری��م این ذخایر معدنی امس��ال‬ ‫ش��کل و شمایل یک معدن را به خود بگیرند و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز انها نیز به طور کامل تامین‬ ‫ش��وند‪ .‬برای این ذخایر ایجاد کارخانه تغلیظ‬ ‫نیز تدارک دیده شده است‪.‬عبدی قیمت مس‬ ‫را در بازار جهانی در سال جاری را حدود ‪6000‬‬ ‫دالر براورد کرد و گفت‪ :‬برای اجرای ‪ 18‬پروژه‬ ‫توس��عه ای ش��رکت ملی صنایع مس ایران در‬ ‫س��ال جاری به ‪1190‬میلیارد تومان به صورت‬ ‫ریال��ی و ‪210‬میلیون یورو به صورت ارزی و در‬ ‫مجموع به ‪1970‬میلیارد تومان س��رمای ه نیاز‬ ‫داری��م‪ .‬همچنین برای تکمی��ل این ‪ 18‬پروژه‬ ‫به بیش از ‪5500‬میلیارد تومان س��رمایه نیاز‬ ‫داری��م‪ .‬حداکثر ظرفیت تولید ش��رکت نیز تا‬ ‫اوایل س��ال ‪ 1398‬بی��ن ‪ 400‬تا ‪410‬هزار تن‬ ‫مس محتوی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫جریمه سنگین‬ ‫برای قاچاق سیگار‬ ‫ریی��س مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در راستای تشدید مبارزه با قاچاق محصوالت‬ ‫دخان��ی اقداماتی برای س��ال جاری در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت که یک��ی از انها اخ��ذ جریمه ح��دود ‪ ۳۰‬برابری‬ ‫قیم��ت خرده فروش��ی س��یگارهای قاچاق مکش��وفه از‬ ‫نمایندگی های نش��ان(برند)های مربوطه در ایران است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علی اصغر رمزی تصری��ح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫در هنگام کش��ف محموله های قاچاق س��یگار ازنماینده‬ ‫صاحب نشان(برند) سیگارهایی که در ایران به طور رسمی‬ ‫نمایندگی دارند‪ ،‬معادل قیمت خرده فروشی سیگارهای‬ ‫مکش��وفه اخذ و به حس��اب خزانه واریز و سپس نسبت به‬ ‫معدوم کردن س��یگارهای قاچاق مکشوفه اقدام می شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با بررس��ی های به عمل امده مش��اهده شد‬ ‫که برخی از نمایندگی نشان(برند)ها در ایران حساسیت‬ ‫الزم را برای برخورد و کاهش قاچاق محصوالت ش��ان به‬ ‫کش��ور ندارند بنابرای��ن تصمیم فوق گرفته ش��د‪ .‬رمزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اساس امارهای بین المللی به طور معمول‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬درصد محموله های قاچاق در کش��ورها کش��ف‬ ‫می ش��وند و برای اینکه نمایندگی های مس��تقر در ایران‬ ‫نس��بت به قاچاق نش��ان(برند)های مربوط به خودشان‬ ‫حساس��یت بیش��تری به خ��رج دهند مبن��ای دریافت‬ ‫معادل قیمت خرده فروش��ی هر پاکت س��یگار مکشوفه‬ ‫را به محاس��به کل محمول��ه قاچاق که ح��دود ‪ ۳۰‬برابر‬ ‫امار کاالی مکش��وفه اس��ت‪ ،‬افزایش داده ایم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع مبالغ جدید انگی��زه باالیی را برای صاحبان‬ ‫نش��ان(برند) و نمایندگی های انان برای برخورد با قاچاق‬ ‫و کنترل بیش��تر و دقیق تر سیستم های توزیع بین المللی‬ ‫و منطقه ای ب��رای جلوگیری از ورود محموله های قاچاق‬ ‫به کش��ور ایجاد می کند‪ .‬رمزی افزود‪ :‬این موضوع به ستاد‬ ‫مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز منعکس شده است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی اریان‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪94/20‬‬ ‫از سیاست های بازرگانی ایران در دولت یازدهم‬ ‫زهرا اراس�ته ‪-‬گروه تجارت‪ :‬س��مت و سوی روابط‬ ‫تجاری ایران با دنیا پس از توافق های اولیه هس��ته ای‬ ‫تغیی��ر کرد و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت‪ .‬ایران‬ ‫در ده��ه اخیر به ش��دت دچار رک��ود و روابط اندک با‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته جهان شده بود اما چند ماهی‬ ‫است با ورود هیات های تجاری مختلف‪ ،‬پای اروپایی ها‬ ‫هم به کش��ور باز و خط جدیدی از تجارت برای ایران‬ ‫ترسیم شد‪ .‬درحال حاضر کش��ورهای اروپایی بسیاری‬ ‫ب��رای ورود به ایران و س��رمایه گذاری و حتی توس��عه‬ ‫رواب��ط تمایل دارن��د و این در حالی اس��ت که تغییر‬ ‫دیپلماس��ی تجاری ایران در این زمینه بی تاثیر نبوده و‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین با توجه به امید اقتصادی در دوران پس‬ ‫از تحریم و همچنین سیاس��ت های باز تجاری می توان‬ ‫گفت تا ح��دودی تج��ارت از اب و گل در امده و باید‬ ‫مسیر مشخصی را برای ان ترسیم کرد‪.‬‬ ‫رون��ق تجارت کش��ور بود ام��ا اگر هم نتیج��ه ای نداد‬ ‫امار تجارت خارجی ایران حاکی از رشد و رونق میزان می توان با تالش بیشتر مسیر رشد اقتصادی و تجاری‬ ‫صادرات و واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای است‪ ،‬کش��ور را ادام��ه داد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬نتیج��ه مذاکرات‬ ‫سیاستی که در ‪ 2‬دولت قبل تنها در محدودیت و بسته می تواند تاثیر بس��زایی در فضای تجاری کشور داشته‬ ‫بودن دروازه های کشور خالصه می شد‪.‬‬ ‫باشد به نحوی که هم اکنون نیز شاهد ورود هیات های‬ ‫صادرات غیرنفتی به عنوان مولفه مهم خروج از رکود مختلف تجاری از کشورهای توسعه یافته دنیا به ایران‬ ‫و مورد تاکید مقامات عالی رتبه کشور‪ ،‬سال گذشته از هستیم‪.‬‬ ‫مرز ‪ ۴۹‬میلیارد دالر گذشت که این میزان در سال ‪،۹۲‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬پایگاه خبری کمیسیون اروپا نیز به‬ ‫حدود ‪ ۴۱‬میلیارد دالر بود‪ .‬حاال هم با برنامه ریزی های تازگی از افزایش مبادالت ایران و اتحادیه اروپا خبر داد‪.‬‬ ‫انجام ش��ده قرار اس��ت صادرات غیرنفتی امس��ال به یورو اس��تات در گزارش��ی اعالم کرد‪ :‬مبادالت تجاری‬ ‫حدود‪ ۷۶‬میلیارد دالر برس��د‪ ،‬البته‬ ‫ای��ران و اتحادی��ه اروپ��ا در ‪ ۴‬ماه‬ ‫با محاسبه خدمات فنی‪ -‬مهندسی‪.‬‬ ‫نخست سال جاری میالدی ‪۹‬درصد‬ ‫افخمی راد‪ :‬نوع نگاه‬ ‫سیاس��ت دولت یازدهم در زمینه‬ ‫افزایش یافت��ه و به ‪ ۲/۴۰۷‬میلیارد‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬ایجاد‬ ‫تجارت خارج��ی از ابتدا تاکنون بر‬ ‫یورو رسیده است‪ .‬ارزش تجارت دو‬ ‫و‬ ‫صمیمانه‬ ‫روابط‬ ‫ح��ذف موانع و ارتباط ب��ا دنیا بوده‬ ‫طرف در ‪۴‬ماه نخست سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫دوستانه با دنیا و‬ ‫به نحوی که تغییر ترکیب ش��رکای‬ ‫بی��ش از ‪ ۲/۲۰۱‬میلیارد یورو اعالم‬ ‫تج��اری ایران هم ج��زو برنامه های‬ ‫همچنین پرهیز از ایجاد ش��ده بود‪ .‬البته در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال‬ ‫دول��ت محس��وب می ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫تنش است‪ .‬به گفته وی‪۲۰۱۴ ،‬م نی��ز مب��ادالت دو ط��رف‬ ‫اینک��ه درحال حاض��ر ه��م ش��اهد‬ ‫در ابتدا باید به ثبات‬ ‫‪ ۲۰‬درصد رش��د را تجربه کرد‪ .‬این‬ ‫تغییر این ترکیب هس��تیم چرا که نسبی در اقتصاد برسیم درحالی اس��ت که مبادالت ایران و‬ ‫کش��ورهای اروپایی رفته رفته جای‬ ‫کشورهای اروپایی در سال ‪۲۰۱۳‬م‬ ‫و سپس برای رسیدن‬ ‫اسیایی های را خواهند گرفت‪.‬‬ ‫با افت ‪۴۷‬درصدی مواجه شده بود‪.‬‬ ‫به اهداف تجاری و‬ ‫بر اس��اس این گزارش رشد واردات‬ ‫پیش از این‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬اقتصادی برنامه مدون و‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا از ای��ران در ‪ ۴‬ماه‬ ‫تج��ارت نیز اع�لام کرده ب��ود‪ :‬به استراتژی در این بخش‬ ‫نخست سال جاری میالدی ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫طور قطع با رفع تحریم ها‪ ،‬ش��رکای‬ ‫رشد صادرات به ایران در این مدت‬ ‫تجاری ایران نیز تغییر خواهند کرد‪.‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ارتباط کش��ورهای دنیا با ایران اس��ان تر‬ ‫امارهای رس��می گمرک ایران نیز نشان می دهد که‬ ‫می شود و دسترسی بیشتری به منابع مختلف خواهیم در ‪ ۳‬ماه ابتدایی سال جاری صادرات ایران به قاره اسیا‬ ‫داش��ت‪ .‬نگاه دنی��ا نیز به ایران مثبت ش��ده و این امر و اروپا افزایش یافته و در این مدت بیش از ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫فرصت مناسبی را برای حضور در بازارهای جهانی برای کاالهای صادراتی کش��ور راهی کش��ورهای اسیایی و‬ ‫ما مهیا می کند‪ .‬با رفع تحریم ها مشکالت نقل وانتقال اروپایی شده است‪.‬‬ ‫پول هم برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت مخالف محدودیت هاست‬ ‫‹ ‹راه تجارت با اروپا االن هم بسته نیست‬ ‫با نگاهی دیگر‪ ،‬می توان تغییر سیاست های دولت در‬ ‫از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬رییس کمیس��یون ص��ادرات اتاق بازرگانی خارجی را نیز نقطه عطفی در بهبود ش��رایط‬ ‫بازرگان��ی ایران با تاکید براینک��ه درحال حاضر نیز راه گذش��ته بخش تجارت دانست‪ .‬در همین زمینه رییس‬ ‫تجارت با اروپا بس��ته نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجارت فعلی سازمان توسعه تجارت با اش��اره به اینکه قانون برنامه‬ ‫کمی پایین است ان هم به دلیل اینکه پول صادرات به پنجم توسعه می گوید موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی در‬ ‫اروپا را نمی توانیم به اس��انی وارد کشور کنیم‪ .‬اسداهلل مسیر تجارت کشور باید برداشته شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫عسگراوالدی در گفت وگو با‬ ‫افزود‪ :‬اگر تحریم ها می خواهیم از صنعت داخلی حمایت کنیم باید این کار‬ ‫به ویژه تحریم های بانکی برداش��ته شود می توان شاهد با اس��تفاده از موانع تعرفه ای و فنی انجام ش��ود‪ .‬ما در‬ ‫شرح عملیات‬ ‫بهسازی و تعریض محور پلیس راه‬ ‫خورموج‪ -‬عربی‬ ‫سال ‪ ۹۲‬معادل ‪ ۱۵‬طبقه تعرفه ای داشتیم که در سال‬ ‫‪ ۹۳‬به ‪ ۱۴‬طبقه کاهش یافت و در س��ال جاری به ‪۱۰‬‬ ‫طبقه تعرفه ای رس��یده اس��ت‪ .‬تا س��ال ‪ ۹۶‬باید تعداد‬ ‫طبق��ات تعرفه ای را به ‪ 6‬طبق��ه کاهش دهیم‪ .‬ولی اهلل‬ ‫افخم��ی راد به‬ ‫گف��ت‪ :‬نوع نگاه دول��ت یازدهم‪،‬‬ ‫ایجاد روابط صمیمانه و دوس��تانه ب��ا دنیا و همچنین‬ ‫پرهیز از ایجاد تنش اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در ابتدا باید‬ ‫به ثبات نسبی در اقتصاد برسیم و سپس برای رسیدن‬ ‫به اهداف تجاری و اقتصادی برنامه مدون و اس��تراتژی‬ ‫در این بخش ایج��اد کنیم‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادامه داد‪ :‬حذف مقرراتی ک��ه مانع تجارت‬ ‫بودند و همچنین توس��عه رفت وامد هیات های تجاری‬ ‫به ویژه کش��ورهای اروپایی نویدبخش روزهای روشنی‬ ‫در تجارت کشور به ویژه صادرات غیرنفتی است‪.‬‬ ‫منتق��دان واردات کاال ب��ه کش��ور درحال��ی اظهار نظر‬ ‫می کنند که امارهای رس��می کش��ور خ��ود جوابی برای‬ ‫انهاس��ت‪ .‬امارهای منتشر شده از س��وی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران نشان می دهد که در ‪ 2‬ماه ابتدایی سال جاری‬ ‫بیشترین حجم واردات ایران مربوط به کاالهای واسطه ای‬ ‫است که مجموع ان با کاالهای مصرفی سهم ‪ ۸۱‬درصدی‬ ‫از کل واردات کشور را در اختیار دارند‪ .‬بر اساس امارهای‬ ‫رسمی و تفکیک واردات به کاالهای سرمایه ای‪ ،‬واسطه ای‬ ‫و مصرفی‪ ،‬سهم عمده واردات در اختیار کاالهای واسطه ای‬ ‫اس��ت که از نظر ارزش ‪ ۶۸/۳‬درصد از واردات را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ .‬بر این اساس در ‪ 2‬ماه ابتدایی امسال ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۶‬هزار تن کاالی واسطه ای به ارزش ‪ ۳‬میلیارد و ‪۹۶۴‬‬ ‫میلیون دالر وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫این می��زان کاال از نظ��ر وزن ‪ ۹۱/۸‬درصد کل واردات‬ ‫را ش��امل می ش��ود‪.‬در همین حال‪ ،‬مجیدرض��ا حریری‪،‬‬ ‫رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است‪:‬‬ ‫سیاست های تجاری دولت باید سیاست های باز اقتصادی‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس قانون برنامه پنجم توسعه‬ ‫نیز ورود کاال به کش��ور از سوی دولت نباید ممنوع شود‬ ‫بلکه تنها ابزار‪ ،‬تعرفه است‪ .‬حریری افزود‪ :‬تجارت فرامرزی‬ ‫ایران درحال حاضر محدود به چند کش��ور است و این امر‬ ‫می توان��د ضعف��ی برای ما باش��د که البت��ه دلیل ان هم‬ ‫تحریم های بین المللی است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬دولت یازدهم‬ ‫با بهبود دیپلماس��ی سیاس��ی به دنبال عبور از ترک های‬ ‫ایجاد شده در دیوار تحریم است اما برای عبور از تحریم ها‬ ‫و استفاده بهینه از شرایط موجود باید از بخش خصوصی‬ ‫نیز کمک گرفت‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫اگهی فراخوان عمومی مناقصه‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر‬ ‫نوع پروژه و موضوع‪ :‬به شرح جدول زیر‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫قیمت کاالهای اساسی در «ثبات»‬ ‫ضربه سالمندی بر پیکره اقتصاد هنگ کنگ‬ ‫ایتالیا میزبان کارشناسان گردشگری ایران‬ ‫تجارت ازاب وگل درامد‬ ‫پوشاک مشمول قیمت گذاری‬ ‫نیست‬ ‫مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬پوش��اک و البس��ه که سومین رتبه‬ ‫ش��کایات مردمی را درباره گران��ی دارد در زمره کاالهای‬ ‫مشمول قیمت گذاری این سازمان نیست و قیمت فروش‬ ‫انها براس��اس عرضه و تقاضا و از سوی واحدهای تولیدی‬ ‫مربوط��ه تعیین می ش��ود‪ .‬وحید منای��ی در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از دو دهه اس��ت که در قوانین و‬ ‫مقررات مربوط به تنظیم بازار‪ ،‬انواع پوش��اک و البسه اعم‬ ‫از تولی��د داخل و وارداتی به دلی��ل کثرت تنوع‪ ،‬تغییرات‬ ‫مس��تمر فصلی و تعدد واحدهای تولی��دی و توزیعی در‬ ‫زمره کاالهای مش��مول قیمت گذاری این سازمان نبوده‬ ‫اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬این س��ازمان در چند سال اخیر با درک‬ ‫ش��رایط و مش��کالت تولیدکنندگان صنایع یادش��ده‪،‬‬ ‫همواره و حتی المقدور این بخش را حمایت کرده است؛ به‬ ‫طوری که در تفاهمنامه های منعقدشده با انجمن صنایع‬ ‫نس��اجی ایران‪ ،‬تفویض قیمت گذاری محصوالت همانند‬ ‫بس��یاری از کاالهای غیرضروری ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬منایی درباره اظهارات اخیر‬ ‫دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نس��اجی و پوش��اک‬ ‫ایران مبن��ی براینکه «س��ختگیری ها و محدودیت های‬ ‫س��ازمان حمایت در قیمت گذاری پوشاک موجب فشار‬ ‫به نش��ان (برند)های داخلی می شود»‪ ،‬گفت‪ :‬ایشان حتی‬ ‫ی��ک نمونه از مصادیق نرخ گذاری پوش��اک که از س��وی‬ ‫سازمان حمایت انجام شده باشد را ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫براورد تقریبی‬ ‫«ریال»‬ ‫تضمین‬ ‫«ریال»‬ ‫نوع‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫تاریخ‬ ‫دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫مهلت تحویل اسناد‬ ‫‪26.823.503.707‬‬ ‫‪77.500.000‬‬ ‫بانکی‬ ‫‪94/4/9‬‬ ‫ت��ا‬ ‫‪94/4/12‬‬ ‫‪94/4/22‬‬ ‫تاریخ گشایش‬ ‫پاکات‬ ‫‪94/4/23‬‬ ‫ساعت‪10‬صبح‬ ‫* محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی‪ -‬اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر– اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫* محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬دبیرخانه اداره کل‬ ‫* حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد‪:‬‬ ‫داشتن گواهی احراز رتبه ‪ 5‬راه وترابری‬ ‫* مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری صبح مورخ ‪ 94/4/22‬می باشد‪.‬‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیش��تر به تارنم��ای ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪ .‬در ضمن هزینه درج اگهی ب��ر عهده برنده یا برندگان مناقصه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ص�دای اقتصاد‪ :‬رادیو اقتصاد در برنامه «صدای صادرات» امروز‪ ،‬به موضوع‬ ‫اغاز بازنگری در تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه می پردازد‪.‬‬ ‫این برنامه امروز س��اعت ‪ ۰۰ :۲۱‬به م��دت ‪ ۵۵‬دقیقه از رادیو اقتصاد پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از رشد حدود ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫تج��ارت خارجی ایران در ‪ 3‬ماه نخس��ت ‪۲۰۱۵‬م خبر داد و اعالم کرد ایران‬ ‫از نظ��ر رش��د تجارت خارجی در این دوره جایگاه شش��م جه��ان را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬این کنفرانس در گزارش��ی از امار تجارت خارجی ‪۹۵‬‬ ‫کشور جهان در ‪ 3‬ماه نخست ‪۲۰۱۵‬م اعالم کرد تجارت خارجی ایران در این‬ ‫دوره رشد دو رقمی داشته است‪.‬‬ ‫صدای اقتصاد‪ :‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نس��بت به نبود‬ ‫برنامه ریزی برای تولید صادراتی در کشور انتقاد کرد‪ .‬مهدی معصومی افزود‪:‬‬ ‫در بخش مرغ و تخم مرغ با مازاد تولید مواجه هس��تیم و بیش از نیاز داخل‬ ‫تولید داریم اما از انجا که اس��تراتژی صادراتی در مس��یر تولید وجود ندارد‪،‬‬ ‫محصوالت تولیدی برای بازارهای صادراتی مناسب نیستند و به همین دلیل‬ ‫در صادرات این بخش توفیقی نداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اسیب پذیری تجارت‬ ‫با دخالت اجرایی‬ ‫دولت‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫دولت موظف اس��ت موانع صادراتی را از پیش پای‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ردارد و اگر نمی توان��د کمکی به‬ ‫ص��ادرات بکند‪ ،‬حداق��ل باید موان��ع را برطرف کند‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه دول��ت مرت��ب در کار واردات و صادرات‬ ‫دخالت می کند‪ ،‬اسیب پذیری تجارت بیشتر می شود‪.‬‬ ‫بهتری��ن کمکی که می توانیم به ص��ادرات بکنیم این‬ ‫است که مزاحمت ها را کم کنیم تا صادرکننده بتواند‬ ‫به خوبی برنامه ریزی‪ ،‬تصمیم گیری و اقدام کند‪ .‬ایجاد‬ ‫جهش در صادرات تحت تاثیر سیاست های کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت محقق می ش��ود درحالی که اگر بخواهیم‬ ‫با فرمان گذش��ته پیش بروی��م‪ ،‬به طور قطع به جهش‬ ‫صادرات��ی نخواهیم رس��ید‪.‬باید به س��وی روش های‬ ‫ی برویم که بخش��ی از هزینه های حمل ونقل‪،‬‬ ‫حمایت�� ‬ ‫هزینه ه��ای تولید و نمایش��گاهی و م��وارد دیگری از‬ ‫ای��ن قبیل را کاهش دهد ت��ا از این طریق رقابت پذیر‬ ‫نبودن بنگاه های تولیدی را در بخش هزینه و کارمزد‬ ‫بانکی جبران کنیم؛ البته این موضوع‪ ،‬زمان بر اس��ت‪.‬‬ ‫بای��د در ابتدا واحدهای رقابتی تر شناس��ایی ش��وند‪،‬‬ ‫زی��را انها کمتر ب��ه کمک نیاز دارند ت��ا از بنگاه هایی‬ ‫حمایت کنیم که ش��رایط رقابتی ندارند یا در شرایط‬ ‫ضعیف تری هس��تند‪.‬دولت مصمم است که از صادرات‬ ‫حمایت کند‪ .‬ما به هر میزان که حمایت ها را هدفمند‬ ‫کنیم‪ ،‬بخشی از اقتصاد کشور و ظرفیت های ان را باال‬ ‫برده ایم‪ .‬ش��رط اول کم کردن مزاحمت هاست‪ .‬این امر‬ ‫پی��ش از هر چیزی برای صادرکننده ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫دولت مصمم اس��ت که حمایت کند‪ ،‬اما این بس��تگی‬ ‫دارد به اینکه پیش بینی درامدی ما محقق می ش��ود‬ ‫یا نه؟ بیش��تر منابعی که دولت به وسیله انها می تواند‬ ‫از بخش های مختلف تولی��دی حمایت کند‪ ،‬به محل‬ ‫منابع نفت��ی و میعان��ات گازی برمی گردد‪.‬همان طور‬ ‫که در ابتدای س��ال مطرح کردیم‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۹۴‬باید‬ ‫ب��ا رش��د ‪ 20‬درصدی در ص��ادرات غیرنفت��ی همراه‬ ‫باشد‪ ،‬در نخس��تین اقدام باید ظرفیت های تولیدی و‬ ‫توانمندی های صادراتی کشور را شناسایی سپس یک‬ ‫هدف کمی برای انها تعیین کنیم و همه دستگاه های‬ ‫تولیدی و صادراتی کشور نیز باید در این مسیر بسیج‬ ‫ش��وند‪.‬از س��ویی دیگر‪ ،‬هیچ حرکتی ب��دون معرفی و‬ ‫تعیین چش��م انداز‪ ،‬برنامه ریزی و پیگیری امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬باید ترتیبی اتخاذ کرد که شاخص های کالن‬ ‫اقتصادی مثل قیمت تمام شده‪ ،‬هزینه های تولید‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬میزان تورم‪ ،‬نرخ سود تسهیالت و‪ ...‬که در توسعه‬ ‫ص��ادرات موثرند در همین راس��تا حرکت کنند و هر‬ ‫عاملی که اثر منفی بر این اهداف دارد باید شناس��ایی‬ ‫و رفع ش��ود‪.‬یکی از مشکالت صادرات کوچک مقیاس‬ ‫بودن تولید و در نتیجه قیمت باالی محصوالت اس��ت‬ ‫ک��ه در ای��ن زمینه باید ب��ه صادرات دی��د بلندمدت‬ ‫داش��ته باش��یم؛ محصوالت تولیدی ما امروز به دلیل‬ ‫نداش��تن مقیاس ه��ای تولیدی ب��زرگ‪ ،‬قیمت باالیی‬ ‫دارن��د و قابلیت رقابت پذیری ندارند‪ ،‬باید با تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی و ادغام شرکت ها و سرمایه ها‪،‬‬ ‫مقیاس های بزرگ تولیدی را ایجاد کنیم تا محصوالت‬ ‫رقابتی ش��وند‪.‬بازار ‪ 400‬میلیون نفری منطقه فرصت‬ ‫مناس��بی برای توسعه صادرات تلقی می شود‪ .‬با توجه‬ ‫به همسایگی با کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس و کشورهای سی‪.‬ای‪.‬اس باید نگاه‬ ‫سرمایه گذاری و تولید‪ ،‬نگاه صادراتی باشد؛ این موضوع‬ ‫باعث افزایش حجم تولید و رقابتی شدن ان می شود‪.‬‬ ‫مهم ترین عنصر در توس��عه اقتصادی و رشد صادرات‬ ‫غیرنفتی موضوع س��رمایه گذاری است‪ ،‬صادرات متاثر‬ ‫از تولید اس��ت و تولید متاثر از س��رمایه گذاری است‪.‬‬ ‫م��ا نمی توانیم به توس��عه صادرات فک��ر کنیم‪ ،‬اما به‬ ‫موضوع س��رمایه گذاری بی اهمیت باشیم‪ .‬چون منابع‬ ‫داخلی ما کم اس��ت‪ ،‬نیازمند س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫هس��تیم تا ظرفیت های الزم ایجاد ش��ود‪.‬برنامه ریزی‬ ‫مولفه مه��م دیگری اس��ت که باید ب��ه ان پرداخت‪.‬‬ ‫صادرات نمی تواند با روش گله وار رهاشدن بخش های‬ ‫اقتصادی پیشرفت کند بلکه هر نگاه توسعه ای نیازمند‬ ‫هدف گ��ذاری و برنامه ریزی اس��ت‪ .‬تجربه تاریخی نیز‬ ‫همین مسئله را تایید می کند؛ مثال در ‪ 3‬دهه گذشته‬ ‫ما در صنعت پتروش��یمی‪ ،‬نفت و گاز سرمایه گذاری و‬ ‫هدف گذاری کردی��م؛ به همین دلیل جهش صادراتی‬ ‫را در این بخش ش��اهد بودیم‪.‬الزمه شتاب در صادرات‬ ‫غیرنفت��ی هم افزای��ی همه مس��ئوالن در ای��ن امر و‬ ‫دغدغه مند ش��دن انهاس��ت و همچنین نیازمند این‬ ‫اس��ت که در س��طوح باالی مدیریتی کشور‪ ،‬مطرح و‬ ‫در میان مسئوالن رده باال به دغدغه تبدیل شود‪ .‬وقتی‬ ‫ک هم افزایی پاش��نه کفش ها را برای‬ ‫همه وزیران با ی ‬ ‫صادرات غیرنفتی باال بکش��ند و این هجوم و حرکت و‬ ‫خیزش از سوی همه انها باش��د‪ ،‬می توانیم شتاب در‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش بانک مرکزی‬ ‫از فراز و فرود‪ ۱۱‬گروه خوراکی‬ ‫بانک مرکزی ضمن انتش��ار گزارش هفتگی متوسط‬ ‫قیمت خرده فروش��ی ‪ ۱۱‬گروه مواد خوراکی در تهران‬ ‫در هفته منتهی به پنجم تیرماه امسال از افزایش نرخ‬ ‫‪ 4‬گ��روه مواد خوراک��ی و کاهش ن��رخ ‪ 4‬گروه دیگر‬ ‫نس��بت به هفت��ه قبل از ان و البته ثب��ات نرخ برخی‬ ‫گروه م��واد خوراکی خبر داد‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫تس��نیم‪ ،‬بنابراین گزارش‪ ،‬در هفته ای که گذشت نرخ‬ ‫تخم م��رغ ‪۹‬درصد‪ ،‬میوه های تازه ‪۵/۴‬درصد‪ ،‬گوش��ت‬ ‫قرم��ز ‪۰/۵‬درصد و گوش��ت م��رغ ‪8/2‬درصد کاهش‬ ‫و ن��رخ برن��ج ‪ ،۰/۱‬حبوب ‪ ،۰/۵‬س��بزی های تازه ‪۱/۳‬‬ ‫و قند و ش��کر ‪۰/۱‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫انکه در بررس��ی های بانک مرکزی قید ش��ده که در‬ ‫ای��ن هفته نرخ لبنیات‪ ،‬چای و روغن نباتی ثابت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی‬ ‫غیرتایلندی و برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای‬ ‫برنج داخله درجه ‪ 2‬معادل ‪۰/۷‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫در گ��روه حبوب‪ ،‬قیمت لوبیا چیتی معادل ‪ ،۰/۸‬لوبیا‬ ‫س��فید ‪ ۰/۹‬و لوبیا قرمز ‪۱/۹‬درصد کاهش ولی بهای‬ ‫س��ایر اقالم این گروه بین ‪ ۰/۵‬ت��ا ‪۱/۸‬درصد افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬البت��ه در دوره یکس��اله منتهی ب��ه ‪ ۵‬تیرماه‬ ‫امس��ال نرخ لبنیات ‪۱۴/۸‬درصد‪ ،‬تخم مرغ ‪۴/۷‬درصد‪،‬‬ ‫برن��ج ‪۸/۷‬درصد‪ ،‬حب��وب ‪۱۶‬درصد‪ ،‬میوه ه��ای تازه‬ ‫‪۶۰/۸‬درص��د‪ ،‬س��بزی های تازه ‪۱۳/۲‬درصد‪ ،‬گوش��ت‬ ‫قرمز‪۷/۳‬درصد‪ ،‬قند و شکر ‪۴‬درصد‪ ،‬چای ‪۸/۵‬درصد و‬ ‫روغن نباتی ‪۰/۸‬درصد رشد داشته و تنها در این مدت‬ ‫نرخ گوشت مرغ با ‪۱۲/۹‬درصد افت مواجه شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تن مرغ صادر کردیم‬ ‫تس�نیم‪ :‬دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری وضعیت‬ ‫بازار محصوالت صنعت مرغداری نوسان داشته است‪.‬‬ ‫حس��ن مهربانی یگانه افزود‪ :‬حداقل قیمت تمام شده‬ ‫برای ه��ر کیلو مرغ زنده برای مرغ��دار ‪ ۴۵۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت در حال��ی که به ط��ور میانگین ه��ر کیلو مرغ‬ ‫زن��ده ‪ ۴۱۴۶‬توم��ان ف��روش رفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته واحدهای تولیدی صادرات به نسبت‬ ‫خوبی داش��تند و براس��اس امارهای موجود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تن گوش��ت مرغ و ‪ ۷۰‬هزار تن تخم مرغ صادر شد اما‬ ‫باال بودن قیمت تمام ش��ده و بحث مش��اهده بیماری‬ ‫انفلوانزای مرغی بازار صادرات را از رونق انداخت‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور گفت‪ :‬در‬ ‫بازارهای منطقه حدود ‪ ۳‬میلیون تن مرغ وارد می شود‬ ‫یعنی ‪ ۲۵‬درصد تجارت مرغ در جهان درکش��ورهای‬ ‫اطراف ماس��ت در حالی که ما فقط یک درصد س��هم‬ ‫این بازار را در اختیار داریم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫وضعیت بازار در ماه مبارک رمضان را بررسی می کند‬ ‫قیمت کاالهای اساسی در «ثبات»‬ ‫مهدی�ه ش�کری‪-‬گروه تج�ارت‪ :‬ه��ر‬ ‫س��ال پی��ش از اغاز م��اه مب��ارک رمضان‬ ‫جنب وجوش ه��ا برای تهیه اقالم خوراکی و‬ ‫کاالهای اساس��ی این ماه به اوج می رس��د‪.‬‬ ‫دراین بین تنظیم بازار از مهم ترین وظایفی‬ ‫اس��ت که دولت یازدهم این بار هم کارنامه‬ ‫موفق��ی از خ��ود ب��ه جا گذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫همان طور که در ماه رمضان س��ال گذشته‬ ‫نیز این موفقیت تجربه ش��ده بود‪ .‬به عالوه‬ ‫امسال با توجه به وفور کاال و کنترل مناسب‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬دیگر احتیاجی ب��ه اجرای طرح‬ ‫ضیافت نبود و بازارچه ها و فروش های ویژه‬ ‫طرح ضیافت امسال برپا نشد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫کاالهای ای��ن ماه‪ ،‬با ثبات قیم��ت به بازار‬ ‫عرضه شد؛ اگرچه بازرسی و نظارت بر بازار‬ ‫در تمام اس��تان های کشور از روزهای پیش‬ ‫از اغاز م��اه مبارک اغاز ش��ده و همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت ب�ر واحده�ای صنفی ادامه‬ ‫دارد‬ ‫تعامل اثر بخش اتاق اصناف‬ ‫با اتاق بازرگانی و تعاون‬ ‫اتاق اصناف‪ :‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬بر مبنای فرمایشات رهبر معظم‬ ‫انقالب در زمین��ه همدلی و همزبانی‪ ،‬تعامل اتاق های‬ ‫اصناف‪ ،‬بازرگانی و تعاون از ماه ها قبل برقرار ش��ده و‬ ‫جلس��ات بین نمایندگان ‪ 3‬اتاق به طور مس��تمر ادامه‬ ‫دارد که نتایج ثمربخش��ی هم به دنبال داش��ته است‪.‬‬ ‫عزت اله یوس��فیان افزود‪ :‬فعالیت ه��ای ‪ 3‬اتاق اصناف‪،‬‬ ‫بازرگانی و تعاون الزم و ملزوم یکدیگر هستند بنابراین‬ ‫ه��ر ‪ 3‬اتاق باید به طور هماهن��گ با یکدیگر همکاری‬ ‫داش��ته باش��ند و در راس��تای تحق��ق اه��داف کالن‬ ‫اقتص��ادی حرکت کنند‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬کارافرینی‬ ‫به معنای ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی کشور است‬ ‫که این امر با شناس��ایی اسیب های این بخش محقق‬ ‫می ش��ود‪ .‬اتاق اصناف ایران نیز در زمینه کارافرینی و‬ ‫ایجاد اشتغال موفق عمل کرده و الزم است که دولت‬ ‫نیز همکاری و تعامل بیش��تری با بخش خصوصی به‬ ‫ویژه اتاق اصناف داشته باشد‪.‬‬ ‫رستوران داران‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده می دهند‬ ‫ایلن�ا ‪ :‬ریی��س اتحادیه رس��توران داران اع�لام کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪۹۹‬درصد از واحدهای جوازدار ما مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده می پردازند‪ .‬س��ید علی اصغر میرابراهیمی‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ ۸۹‬تمامی واحدهای اغذیه فروشی اعم از‬ ‫رستوران های زنجیره ای‪ ،‬چلوکبابی ها و ساندویچی های‬ ‫زنجی��ره ای غیر از س��اندویچی های مس��تقل ملزم به‬ ‫پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده ش��دند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه هم اکنون ‪ ۶۰۰‬واحد ج��وازدار در تهران وجود‬ ‫دارد افزود‪ :‬هم اکنون ‪۹۹‬درصد از واحد های جوازدار ما‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده می پردازند که این رقم ‪ ۹‬درصد‬ ‫از مبلغ کل فاکتور را ش��امل می ش��ود‪ .‬میر ابراهیمی‬ ‫همچنین درباره تعداد واحد های اغذیه فروش��ی که در‬ ‫ایام ماه رمضان تخل��ف کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬امار انها هنوز‬ ‫مش��خص نش��ده اما همه س��اله تعزیرات تعدادی از‬ ‫متخلفان را به اتحادیه معرفی می کند‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات‬ ‫س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��دگان و‬ ‫به‬ ‫تولیدکنن��دگان در گفت وگ��و با‬ ‫تعداد ‪۶۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬بازرسی در واحدهای‬ ‫صنف��ی اش��اره می کن��د و می گوی��د‪ :‬این‬ ‫بازرس��ی ها در واحده��ای لبنی��ات‪ ،‬ن��ان‪،‬‬ ‫پروتئین‪ ،‬برنج‪ ،‬خرما‪ ،‬میوه و س��بزیجات و‬ ‫ش��یرینی های پرمصرف م��اه رمضان یعنی‬ ‫زولبی��ا و بامی��ه ب��وده اس��ت‪ .‬وی در عین‬ ‫ح��ال به تعداد ش��کایت های مطرح ش��ده‬ ‫از گرانفروش��ی یا کیفیت کاالها نیز اش��اره‬ ‫کرده و می گوید‪ :‬از این تعداد‪ ،‬حدود ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ش��کایت مردمی از طریق س��امانه‬ ‫س��تاد خبری به ما اعالم ش��د‪ .‬با همکاری‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی حدود ‪ ۸۰۰‬مورد‬ ‫گشت مشترک با این دس��تگاه ها داشتیم؛‬ ‫این برنامه ه��ا به دلیل امنی��ت غذایی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجتب��ی فراهان��ی در ادامه تصریح‬ ‫می کند‪ :‬بازرس��ی های انجام شده بر اساس‬ ‫طرح تش��دید بود که از ‪ ۲۵‬خرداد اغاز شد‬ ‫و ت��ا اول م��رداد ادام��ه دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬این‬ ‫ط��رح با هم��کاری اتاق اصناف و س��ازمان‬ ‫تعزیرات در سراس��ر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬بیشترین میزان شکایت از مواد‬ ‫پروتئین��ی مثل تخم مرغ بود که با توجه به‬ ‫حضور پررنگ بازرسان قیمت این محصول‬ ‫در بحث عرضه کاهش یافت‪ .‬در بحث میوه‬ ‫نیز میزان ش��کایت ها زیاد ب��ود؛ البته این‬ ‫شکایت ها بیش��تر از انواع میوه های نوبرانه‬ ‫بود که از س��وی واحدهای صنفی در سطح‬ ‫خرده فروش��ی گران فروخته می ش��دند که‬ ‫‪۳‬هزار بازرس این شرایط را بازرسی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹رمضان امسال با فراوانی کاال امد‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات‬ ‫س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان معتقد است‪ :‬در ماه رمضان‬ ‫امس��ال فراوانی کاال داشتیم که میزان این‬ ‫فراوانی در مقایس��ه با س��ال های گذش��ته‬ ‫کم نظیر بود‪ .‬در این مدت ‪ ۱۷۵۰‬پرونده از‬ ‫سوی بازرسان اتاق اصناف در سراسر کشور‬ ‫به س��ازمان تعزیرات ارسال شد‪ .‬او تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬از مردم می خواهی��م اگر تخلفی‬ ‫را در واحده��ای صنفی مش��اهده کردند با‬ ‫س��امانه ‪ ۱۲۴‬درمی��ان بگذارن��د‪ .‬البته این‬ ‫س��امانه فقط برای ش��کایت و انتقاد نیست‬ ‫بلکه به تش��ویق واحدهایی که مردم از انها‬ ‫رضایت دارند نیز می پردازد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ه اقدام��ات برخ��ی از‬ ‫واحده��ای صنف��ی در ماه رمضان اش��اره‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬با فرارسیدن ماه رمضان‬ ‫بس��یاری از واحده��ا به ط��ور غیرمجاز به‬ ‫ف��روش خوراکی های پرمص��رف این ماه از‬ ‫جمله اش و حلی��م می پردازند‪ .‬بنابراین به‬ ‫عنوان س��ازمانی که به دنبال حفظ حقوق‬ ‫مردم است از شهروندان درخواست می شود‬ ‫ک��ه از واحدهای معتبر و مجاز نس��بت به‬ ‫خرید این اقالم اقدام کنند‪ .‬البته بازرس��ان‬ ‫نی��ز در این حوزه فعال بوده و س��عی در از‬ ‫بین بردن تخلف��ات در محل دارند؛ به این‬ ‫معنی که س��ازمان به دنبال تشکیل پرونده‬ ‫برای رس��یدگی ب��ه تخلفات نیس��ت بلکه‬ ‫می خواه��د ای��ن تخلف��ات را در محلی که‬ ‫اتفاق می افتند از بین ببرد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫‹ ‹تخلفات ضربه به افراد خوش�نام بازار‬ ‫است‬ ‫تامی��ن کاالی م��اه رمضان در ب��ازار نیز‬ ‫موضوع��ی اس��ت که به همکاری و دس��ت‬ ‫به دس��ت ه��م دادن س��ازمان های مربوط‬ ‫نیاز داد‪ .‬اما هرس��ال که به این ماه مبارک‬ ‫نزدیک می ش��ویم‪ ،‬تالش ها برای جلوگیری‬ ‫از هرگون��ه کمب��ود کاال به وی��ژه کاالهای‬ ‫اساسی در بازار نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫امسال فراوانی کاال‬ ‫داشتیم که میزان این‬ ‫فراوانی در مقایسه با‬ ‫سال های گذشته کم‬ ‫نظیر بود‪ .‬در این مدت‬ ‫‪ ۱۷۵۰‬پرونده از سوی‬ ‫بازرسان اتاق اصناف‬ ‫در سراسر کشور به‬ ‫سازمان تعزیرات‬ ‫ارسال شد‬ ‫رییس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی در‬ ‫می گوید‪ :‬هر س��اله و با‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫نزدیک شدن به ماه رمضان میزان تقاضای‬ ‫بازار به مواد غذایی بیش��تر می شود‪ .‬امسال‬ ‫نیز مانند س��ال گذش��ته این نیاز احساس‬ ‫اما به دلیل تنظیم مناس��ب بازار و توزیع با‬ ‫برنامه کاال در سطح کشوراین نیاز رفع شد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در واقع‪ ،‬برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫ضرب��ه ای به اصناف اس��ت یعن��ی اگر این‬ ‫نمایش��گاه ها برپا نشود مردم برای خرید به‬ ‫ب��ازار مراجعه می کنند و در نتیجه رونق در‬ ‫بازار باقی می ماند‪.‬‬ ‫محم��د اقاطاهر ادامه می ده��د‪ :‬بازار ماه‬ ‫رمضان امس��ال ب��ه نظ��ر مصرف کنندگان‬ ‫بسیار مناسب بود چون هیچ گونه کمبودی‬ ‫در ان احساس نشد و از سوی دیگر افزایش‬ ‫قیمت هم وجود نداش��ت‪ .‬درواقع چند روز‬ ‫گرانفروشی شکر را در بازار شاهد بودیم در‬ ‫حالی که میزان زی��ادی از این محصول در‬ ‫بازار وجود داش��ت‪ .‬بنابراین با کمک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��کر م��ورد نیاز‬ ‫ب��ه بازار عرضه و در نتیج��ه جلوی افزایش‬ ‫بی رویه قیم��ت این محصول گرفته ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اقاطاهر‪ ،‬در م��اه رمضان به دلیل‬ ‫اس��تفاده زی��اد از ای��ن محص��ول و به تبع‬ ‫تقاض��ای زی��اد‪ ،‬قیمت ان گران ش��د اما با‬ ‫همکاری به موقع وزارتخانه های مربوط این‬ ‫موضوع به خوبی کنترل شد‪ .‬اقاطاهر به این‬ ‫نکت��ه تاکید می کند که کاال به اندازه کافی‬ ‫در بازار موجود است و دلیلی برای افزایش‬ ‫قیمت وجود ن��دارد بنابراین نباید ش��اهد‬ ‫تخلفاتی در بازار باشیم‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬جدا از موضوع افزایش‬ ‫قیم��ت لبنیات ک��ه مصوبه قانون��ی بوده؛‬ ‫دیگ��ر افزای��ش قیم��ت در کاالی��ی وجود‬ ‫نداش��ته وکاالهای��ی چون روغ��ن‪ ،‬برنج و‬ ‫ش��کر دارای ثبات قیمت هستند‪ .‬اقاطاهر‬ ‫درب��اره بازرس��ی های انج��ام ش��ده در ماه‬ ‫رمض��ان می گوید‪ :‬بازرس��ی در ای��ن ماه از‬ ‫سوی ش��ورای اصناف و س��ازمان تعزیرات‬ ‫است و هر ساله میزان بازرسی ها نیز بیشتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در واقع تخلف��ات نوعی ضربه به‬ ‫افراد خوشنام در بازار هستند و باید جلوی‬ ‫این کار گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه و گالیه اصناف‬ ‫پی��ش از ماه رمضان قرار ب��ر این بود که‬ ‫هیچ گونه نمایشگاهی با عنوان طرح ضیافت‬ ‫در اس��تانه ماه مبارک برگزار نش��ود‪ .‬علی‬ ‫فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف کشور‪ ،‬دلیل این‬ ‫موض��وع را وفور کاال در ب��ازار عنوان کرده‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه برخی خبرها‬ ‫حاک��ی از برگ��زاری نمایش��گاه های طرح‬ ‫ضیافت از سوی شهرداری بود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات درباره‬ ‫می گوی��د‪ :‬برگزاری‬ ‫ای��ن موضوع به‬ ‫نمایش��گاه های ماه رمضان هر س��اله نوعی‬ ‫ضرب��ه به واحدهای صنفی اس��ت و تمامی‬ ‫صن��وف به ویژه صنف لبنی��ات از برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ها گالیه دارند‪ .‬اما امس��ال‬ ‫که این نمایش��گاه ها برگزار نشد‪ ،‬این خود‬ ‫کمکی ب��ه بازار ب��ود‪ .‬در واق��ع واحدهای‬ ‫صنف��ی به دلیل پرداخت به موقع مالیات و‬ ‫دارای��ی خود‪ ،‬تالش می کنن��د تا بازار خود‬ ‫را حف��ظ کنن��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫برگزاری یک نمایش��گاه به راحتی می تواند‬ ‫تالش انها را بی نتیجه کند‪ .‬او معتقد است‬ ‫این نمایش��گاه ها مانند فروشگاه های تهیه‬ ‫موادغذایی هس��تند که اف��راد با مراجعه به‬ ‫این نمایش��گاه ها تمامی مایحت��اج خود را‬ ‫تامین کرده و دیگر برای خرید روبه س��وی‬ ‫ب��ازار نمی کنند‪ .‬علی رجبی معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫امس��ال در مقایسه با س��ال گذشته میزان‬ ‫مص��رف لبنی��ات در م��اه مب��ارک رمضان‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬رجب��ی درباره کاهش‬ ‫میزان خرید و ف��روش محصوالت لبنی در‬ ‫م��اه رمضان س��ال جاری می گوید‪ :‬به دلیل‬ ‫نزدیک ب��ودن وعده افطار ب��ا وعده غذایی‬ ‫ش��ام اص��وال مص��رف لبنیات نی��ز کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬در واقع‪ ،‬عم��ده مصرف محصوالت‬ ‫لبن��ی در ماه رمض��ان در محصوالتی چون‬ ‫پنیر و ش��یر بوده و محصوالتی مثل ماست‬ ‫و س��ایر فراورده های لبنی به ط��ور کلی با‬ ‫کاهش مصرف مواجه می شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه ریی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫لبنیات بیش��ترین تخلفات در این صنف از‬ ‫گران فروشی و رعایت نکردن بهداشت است‪.‬‬ ‫گران فروشی البته در محصوالت فله ای مثل‬ ‫پنی��ر و‪ ...‬رخ می ده��د‪ .‬چ��ون بس��یاری از‬ ‫شرکت ها نرخ را روی محصول درج کرده و‬ ‫این اقدام مانع از گران فروشی می شود مگر‬ ‫اینک��ه قیمت کاالی مورد نظر درج نش��ده‬ ‫باش��د که این اق��دام با تذکرات رفع ش��د‪.‬‬ ‫هرچند در مدت اخیر شاهد افزایش قیمت‬ ‫بنزین در کش��ور بودیم اما با افزایش قیمت‬ ‫این محص��ول در ماه رمض��ان قیمت هیچ‬ ‫کاالی��ی افزایش نیافت و این نش��ان دهنده‬ ‫عملکرد مثبت دولت به همراه سازمان های‬ ‫مربوط در امر تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫محمدعلی صدیقی‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مذاکرات ایران با کش��ورهای ‪ 5+1‬در‬ ‫صورت توافق هس��ته ای و دس��تیابی به توافق مثبت‪،‬‬ ‫ایران به طور قطع عضو سازمان تجارت جهانی خواهد‬ ‫شد که تاثیرات زیادی در رونق بازار ایجاد می کند‪ .‬در‬ ‫حقیقت برای پیوس��تن به بازارهای جهانی الزم است‬ ‫نگ��رش سیس��تمی را جایگزین نگرش س��نتی کرد و‬ ‫شیوه های قدیمی و منسوخ شده را کنار گذاشت‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت که توافقات هسته ای در عرصه سیاسی‪،‬‬ ‫تاثی��ر خ��ود را در عرصه اقتصادی هم نش��ان خواهد‬ ‫داد‪ .‬با توجه به اش��تیاقی که کش��ورهای اروپایی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار ایران دارند‪ ،‬به طور قطع شاهد‬ ‫رقاب��ت تولیدکنن��دگان خواهیم بود‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫درحال حاضر زیرساخت ها مطابق با نیاز های روز نیست‬ ‫و بای��د از ظرفیت تولیدکنندگان نیز نهایت اس��تفاده‬ ‫را کرد و امکان��ات بالقوه هم به امکانات بالفعل تبدیل‬ ‫ش��ود که در این صورت به طور قطع ایران مزیت های‬ ‫خوب��ی را برای حض��ور در بازارهای جهانی به دس��ت‬ ‫خواهد اورد‪ .‬در این زمینه نی��ز باید برنامه هایی برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفت‪ .‬برای حمایت‬ ‫از تولی��د داخل��ی و بهب��ود فضای کس��ب وکار‪ ،‬ایجاد‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری اصناف در دست بررسی است‬ ‫و تاکنون در این زمینه به نتایج خوبی هم رس��یده ایم‪.‬‬ ‫از دیگر موضوعات بس��یار مهم و قابل پیگیری در اتاق‬ ‫اصناف ایران مسئله اموزش صنوف است که با جدیت‬ ‫در ح��ال پیگیری بوده و تاکن��ون عملکرد موفقی هم‬ ‫در این زمینه داش��ته ایم‪ .‬فراگیری دوره های اموزشی‬ ‫و همچنین احکام کس��ب وکار قب��ل از دریافت پروانه‬ ‫کسب اجباری شده است‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬برای ارتق��ای کیفی فعالیت اصناف‬ ‫اقدامات بسیاری مورد توجه است به نحوی که اموزش‬ ‫در قانون نظام صنفی جدید یکی از مدارک الزم برای‬ ‫ص��دور پروانه کس��ب در نظر گرفته ش��ده و در همه‬ ‫اس��تان ها نیز اجرایی می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه به دنبال‬ ‫ایجاد دانش��گاه علمی و کاربردی هستیم که در برخی‬ ‫از رسته های صنفی کلید خورده است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫روند مناسب صنعتی شدن در چهارمحال و بختیاری‬ ‫عزم کرمانشاه برای احیای واحدهای راکد‬ ‫رتبه سوم اشتغال برای خراسان رضوی‬ ‫‪9‬‬ ‫تولیدکنندگان صنایع غذایی خواستار تجمیع نظارت های کیفی برای پرهیز از موازی کاری و پرداخت هزینه های اضافی شدند‬ ‫صنایع غذایی زیر ذره بین چندباره بازرسان‬ ‫زین�ب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی در صنایع غذایی به دلیل حساس��یت باال از‬ ‫واحدهای ازمایشگاهی و تحقیق و پژوهش برخوردارند‪.‬‬ ‫ام��ا با این وج��ود باز ه��م تولید کنن��دگان این بخش‬ ‫صنعتی در اس��تان تهران از مراجعه متعدد بازرس��ان و‬ ‫ناظران کیفی دستگاه های اجرایی مختلف گالیه دارند‬ ‫که همین ازمایش های انجام ش��ده را تکرار کرده و در‬ ‫برخی موارد نیز در یک مرکز ازمایش��ی مشخص انجام‬ ‫می ش��ود که این امر هزینه تولید فراورده های غذایی را‬ ‫افزایش داده و در نهایت قیمت تمام شده کاال را گران تر‬ ‫می کند‪ .‬تولید کنندگان فراورده های غذایی شهرس��تان‬ ‫پاکدشت خواستار تجمیع این ازمایش ها به نمایندگی‬ ‫یک دستگاه ذی صالح و رفع موازی کاری ها شده اند که‬ ‫مس��ئوالن نیز در پاسخ به خواسته انها ارائه اظهار نظر‬ ‫کتبی و معرفی به مراجع باالتر را الزمه حل این موضوع‬ ‫می دانند‪ .‬کارشناسان نیز بر این اعتقادند که خال قانونی‬ ‫و متناس��ب نبودن قوانین با ش��رایط روز تولید موجب‬ ‫اختالل در بخش صنعت و تولید شده است‪.‬‬ ‫بنا بر قوانین س��ازمان ملی استاندارد نمونه برداری از‬ ‫محصوالت غذایی ‪ 4‬نوبت در س��ال انجام می ش��ود که‬ ‫این فرایند تولید کنن��ده را به پرداخت ‪ ۷۰‬هزار تومان‬ ‫برای ه��ر نوبت نمونه برداری و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان برای‬ ‫هر ازمایش ملزم می کند‪ .‬بنابراین با احتس��اب انکه از‬ ‫ه��ر محصول ‪ 4‬نوبت در س��ال نمونه برداری می ش��ود‬ ‫ح��دود ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان هزینه ازمایش هر‬ ‫کاالی تولیدی است‪ .‬البته باید در نظر داشت اگر تنوع‬ ‫تولی��دات یک کارخانه در حدود ‪ 40‬نوع باش��د هزینه‬ ‫س��االنه نمونه ب��رداری در حدود ‪ ۱۲۰‬میلی��ون تومان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف مراجعات متعدد‪ ،‬خواسته تولیدکنندگان‬ ‫سید ش��هرام مرتضوی‪ ،‬یک تولید کننده مواد غذایی‬ ‫در ش��هرک صنعتی عباس اباد در بیان مشکالت تولید‬ ‫می گوید‪ :‬نوسانات قیمت مواد اولیه در بخش‬ ‫به‬ ‫تولید مواد غذایی بسیار زیاد است و ثبات نداشتن بازار‬ ‫موجب اختالل در روند تولید می ش��ود اما انچه بیشتر‬ ‫از همه ازاردهنده اس��ت مراجعات متعدد بازرس��ان و‬ ‫نمایندگان دس��تگاه های نظارت��ی و ذی ربط در بخش‬ ‫تولید است‪ .‬این بازرسی ها و انجام ازمایش های متعدد‬ ‫بر قیمت تمام شده کاال می افزاید‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬بازدید از واحدهای صنعتی به ویژه‬ ‫در صنایع غذایی به تعدد انجام می ش��ود و این موضوع‬ ‫را باره��ا مطرح کرده ایم اما پاس��خ مناس��بی دریافت‬ ‫نکرده ای��م‪ .‬ای��ن تولید کننده مواد غذای��ی به برگزاری‬ ‫جلس��ات بررسی مش��کالت تولید در محل فرمانداری‬ ‫اشاره کرده و ادامه می دهد‪ :‬باید تدبیری اندیشیده شود‬ ‫که دس��تاوردهای این جلس��ات که با حضور مسئوالن‬ ‫برگزار می شود برای تولیدکنندگان و صنعتگران بیشتر‬ ‫باش��د تا تولیدکنندگان از مراجعه فردی به هر کدام از‬ ‫دس��تگاه های اجرایی مرتبط ب��ه بخش تولید و صنعت‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫مرتضوی که عض��و اتحادیه های مختلف زیرمجموعه‬ ‫حوزه تولی��د خود از جمله اتحادیه فراوران گوش��تی‪،‬‬ ‫کنسروس��ازان و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬یک واحد صنعتی‬ ‫قبل از انکه احداث ش��ود محکوم به شکس��ت اس��ت‬ ‫چ��را که اغاز بهره برداری از واح��د صنعتی همزمان با‬ ‫ش��روع اقس��اط بانکی است و این امر نش��ات گرفته از‬ ‫قوانین متعددی اس��ت که مانع س��رعت در راه اندازی‬ ‫ازادسازی اراضی راکد صنعتی در زنجان‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان زنجان میزان زمین های‬ ‫ازادش��ده حاص��ل از فس��خ را در س��ال‬ ‫گذشته ‪ 40/68‬هکتار عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان زنجان‪ ،‬ناصر‬ ‫صیدی افزود‪ :‬در س��ال گذشته با برگزاری ‪ 6‬جلسه‬ ‫هی��ات داوری و تعیین تکلی��ف پرونده های متعدد‪،‬‬ ‫‪ 34/16‬هکتار از اراضی راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫زنجان ‪( 1‬اشراق)‪ ،‬نواوران‪ ،‬خرمدره و شریف ابهر در‬ ‫قالب ‪ 76‬قرارداد فسخ و ازادسازی و بخش عمده ای‬ ‫از انه��ا به متقاضی��ان جدید واجد ش��رایط واگذار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬همچنین در‬ ‫سال گذش��ته ‪ 20‬جلس��ه کمیته وصول‬ ‫مطالبات مع��وق تش��کیل و ‪ 44‬میلیارد‬ ‫ری��ال از ای��ن مطالبات ب��ا پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده وصول شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫همچنین تعدادی از طرف های قرارداد نیز به صورت‬ ‫توافقی انص��راف خود را اعالم ک��رده و قبل از این‬ ‫امر نیز ‪ 6/52‬هکتار زمین راکد ازادس��ازی شده که‬ ‫در مجموع میزان این زمین ها ‪ 40/68‬هکتار است‪.‬‬ ‫صیدی تعداد قراردادهای واگذاری زمین در س��ال‬ ‫‪ 93‬را ‪ 147‬مورد عنوان کرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 138‬درصدی کاالهای وارداتی از مرز زمینی استارا‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیرکل گمرکات شهرستان مرزی‬ ‫بندر اس��تارا از واردات ‪54‬هزار تن کاال به‬ ‫ارزش ‪22‬میلی��ون دالر از مب��دا گم��رک‬ ‫اس��تارا به داخل کش��ور در ‪3‬ماه گذشته‬ ‫خب��ر داد‪ .‬حمیدرضا محمدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن می��زان کاالی واردات��ی نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ 1393‬از لحاظ وزن ‪138‬درصد‬ ‫و از لح��اظ ارزش ‪31‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مواد ش��یمیایی‪ ،‬چوب‪ ،‬اهن االت‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و لوازم برقی عم��ده کاالهای وارداتی‬ ‫از این گمرک هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ورهای روس��یه‪،‬‬ ‫گرجس��تان و جمهوری اذربایج��ان مبدا این کاالها‬ ‫هس��تند‪ .‬محمدی در بخش دیگر سخنان‬ ‫خود به صادرات کاال از طریق این گمرک‬ ‫اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬در مدت یاد شده‬ ‫‪143‬هزار تن کاال به ارزش ‪49‬میلیون دالر‬ ‫از این گمرک به خارج از کشور صادر شده‬ ‫است‪ .‬وی کشورهای جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫روس��یه و گرجس��تان را مقصد کااله��ای صادراتی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬محصوالت کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬گ��چ‪ ،‬ش��وینده ها‪ ،‬محصوالت ش��یمیایی‪،‬‬ ‫پارچه‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬فرش و موکت‪ ،‬لباس‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختمانی و پالس��تیکی‪ ،‬محص��والت معدن��ی و‬ ‫محصوالت فلزی عمده کاالهای صادراتی هستند‪.‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی می شود‪ .‬بازرسی های کیفی از‬ ‫واحدهای صنعتی مواد غذایی در صورتی انجام می شود‬ ‫که این تولیدکنندگان با هزینه ش��خصی برای احداث‬ ‫ازمایش��گاه و واحد تحقیق و پژوهش اقدام کرده باشند‬ ‫و با این حال متحمل پرداخت هزینه های نظارت کیفی‬ ‫متعدد می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی قانونی با شرایط روز تولید‬ ‫مهدی میر محم��دی‪ ،‬ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پاکدشت در گفت وگو با‬ ‫در پاسخ به گالیه‬ ‫تولید کنندگان از مراجعه متعدد نمایندگان دستگاه های‬ ‫مختلف برای بازرس��ی و نظارت از واحدهای تولید ان‬ ‫هم با وجود ازمایش��گاه و واحدهای ار ان د دی(‪)R&D‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬موازی کاری ه��ای دس��تگاه های ذی ربط در‬ ‫بخش تولید و بازرسی های پی درپی در هزینه تمام شده‬ ‫تولید کنندگان تاثیر گذار اس��ت بنابراین برای رفع این‬ ‫مش��کل باید از واحدهای تولیدی و صنعتی نظر خواهی‬ ‫شده تا موازی کاری ها حذف شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه بخش تولید در ش��رایط فعلی از‬ ‫خال قانونی تاثیرپذیر اس��ت که انتظار داریم مسئوالن‬ ‫در شرایط فعلی برای تسهیل قوانین چاره ای بیندیشند‬ ‫ت��ا ای��ن دوران بگ��ذرد‪ ،‬می افزاید‪ :‬در س��تاد تس��هیل‬ ‫می ت��وان برنامه ای در نظر گرف��ت تا هر ماه نمایندگان‬ ‫‪ 2‬تا‪ 4‬دس��تگاه ب��ه تولید کنندگان مراجع��ه نکنند؛ با‬ ‫توج��ه به اینک��ه فرایند ازمایش��گاهی را در یک مرکز‬ ‫انجام می دهن��د و باید برای این منظور مرجع معتبری‬ ‫شناسایی و معرفی شود‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاکدشت نسبت‬ ‫به روزها و ماه های اینده ابراز امیدواری کرده و می گوید‪:‬‬ ‫سفر به محدوده شرق تهران در برنامه سفرهای استانی‬ ‫رییس جمهور قرار دارد و انتظار داریم با وجود اس��تقرار‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 200‬کارخانه فعال در پاکدش��ت‪ ،‬حداقل ‪2‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان اعتب��ار به بخش تولید در ش��هر‬ ‫پاکدشت اختصاص یابد‪.‬‬ ‫میر محمدی ادامه می دهد‪ :‬در س��فر رییس جمهور به‬ ‫غرب تهران حدود هزار میلیارد تومان از س��هم ‪ 8‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی صنایع استان تهران به شهر های شهریار‬ ‫و مالرد و شهر قدس اختصاص داده شد در صورتی که‬ ‫این شهر ها در مقایسه با پاکدشت از واحدهای صنعتی‬ ‫کمتری برخوردارند‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاکدش��ت بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال و در حال‬ ‫س��اخت نیز در پاکدش��ت وجود دارند که با اختصاص‬ ‫تسهیالت ‪ 14‬درصدی برای بخش تولید و سهم صنعت‬ ‫از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیاری از مشکالت‬ ‫تولید حل می شود‪.‬‬ ‫به گفته میر محمدی جلسات بررسی مشکالت تولید‬ ‫ب��ا حض��ور صنعتگ��ران‪ ،‬تولید کنن��دگان و نمایندگان‬ ‫دس��تگاه های ذی رب��ط در مح��ل فرمانداری تش��کیل‬ ‫می ش��ود و نماینده مردم پاکدش��ت در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی پیگیر برگزاری و مصوبات این جلس��ات است‬ ‫تا اجرایی ش��ود‪ .‬بیش��ترین مش��کل تولید کنندگان و‬ ‫صنعتگران پاکدشتی در نحوه اخذ مالیات و هزینه های‬ ‫تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی که تولید با کمبود نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گردش مواجه اس��ت‪ ،‬اتخاذ تدابی��ری برای کاهش‬ ‫هزینه ه��ا در هر مرحل��ه ای از فرایند تولی��د تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی اردبیل‬ ‫‪ :‬اس��تاندار اردبی��ل در بازدی��د از کارخان��ه‬ ‫اسانسورسازی در ش��هرک صنعتی شماره یک اردبیل‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬یکی از اقدامات و پیگیری هایی که در استان‬ ‫اردبیل به جد دنبال می شود‪ ،‬حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫و افزایش واحدهای تولیدی اس��ت چرا که افزایش این‬ ‫کارخانه ها توسعه استان اردبیل را رقم می زند‪.‬‬ ‫مجید خدابخش گفت ‪ :‬اس��تان اردبیل باید در بخش‬ ‫صنعت بتواند اقدامات مناس��بی انجام دهد و خود را به‬ ‫استان های پیشرفته کشور در بخش های صنعت نزدیک‬ ‫کن��د و اهمیت این موضوع در این اس��ت که اس��تانی‬ ‫مانند اصفهان س��االنه میلیاردها تومان از بخش صنعت‬ ‫درامد کسب می کند‪ .‬در این راستا تمامی دستگاه های‬ ‫اجرای��ی باید روند س��رمایه گذاری و اعطای مجوز برای‬ ‫احداث کارخانه های متعدد در استان اردبیل را تسهیل‬ ‫کنند و یک نگاه مثبت به سرمایه گذار در استان اردبیل‬ ‫ب��ه وجود اید‪ .‬وی افزود ‪ :‬حمایت و توس��عه واحدهای‬ ‫تولی��دی که با س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می توان��د در کاهش امار بیکاری در اس��تان‬ ‫اردبیل بس��یار موثر باش��د که این خود یکی از دالیلی‬ ‫است که باید حمایت از سرمایه گذاران در استان اردبیل‬ ‫همه جانبه باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این بازدید‪ ،‬سیدحامد عاملی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان اردبی��ل اظهار کرد‪:‬‬ ‫واحدهای صنعتی که با س��رمایه های اندکی راه اندازی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬می توانند نقش عمده ای در اقتصاد داش��ته‬ ‫باش��ند و بخش��ی از مش��کل بیکاری را برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واحدهای زودبازده راه اندازی ش��ده در‬ ‫اردبیل بیش��تر در حوزه کشاورزی است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه مواد اولیه این نوع صنایع در خود استان وجود‬ ‫دارد و ظرفیت های بخش کش��اورزی استان بسیار باال‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیش��تر این صنایع در این حوزه راه اندازی شده‬ ‫و فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل‬ ‫با بی��ان اینکه ‪ 90‬درصد صنایع اس��تان ج��زو صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط زودبازده به ش��مار می روند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکنون ‪ 990‬پروانه صنایع کوچک و زودبازده در‬ ‫سطح اس��تان اردبیل صادر شده که بیشتر این واحدها‬ ‫با نیروی انس��انی کمتر از ‪ 50‬نفر به فعالیت مش��غول‬ ‫هس��تند‪ .‬عاملی افزود‪ :‬این صنایع حلقه های یک زنجیر‬ ‫محسوب می شوند که در صورت پوشش دادن همدیگر‬ ‫می توانند تولید پایدار و مطمئن را در استان رقم بزنند‬ ‫که یکی از مزیت های اصلی واحدهای کوچک و زودبازده‬ ‫اشتغال سریع جوانان و به ویژه قشر تحصیلکرده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬به خاطر اینکه در صنایع کوچک عوامل‬ ‫و هزینه های تولید پایین بوده و قیمت تمام شده در این‬ ‫صنایع بس��یار کم درمی اید رقابت پذیری در انها بیشتر‬ ‫می شود که یکی از مسائل مهم برای این واحدها توسعه‬ ‫فعالیت های تولیدی انهاست‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح ‪ 5‬واحد تولیدی‬ ‫در مازندران‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران‪،‬‬ ‫از افتت��اح ‪ 5‬واح��د تولیدی و‬ ‫صنعت��ی ب��ه مناس��بت هفته‬ ‫صنعت و معدن در شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان خب��ر داد‪ .‬با‬ ‫بهره ب��رداری از این واحدهای تولی��دی‪ ،‬برای ‪ 97‬نفر‬ ‫اش��تغالزایی خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬صنایع کوچک و متوسط؛ نیروی کار‪،‬‬ ‫سرمایه متمرکز و اشتغالزایی مناسب را دارا هستند و‬ ‫ب��رای تقویت اقتصاد باید واحدهای تولیدی کوچک و‬ ‫متوسط را تقویت کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولی��دی که در هفته صنع��ت و معدن به بهره برداری‬ ‫می رس��ند‪ ،‬در ش��هرک های صنعتی چمس��تان نور‪،‬‬ ‫جویب��ار‪ ،‬بندپی بابل‪ ،‬ش��هدای محموداباد و بابلس��ر‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫ترافیک چالوس‬ ‫دغدغه کارخانه داران‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی نوشهر‬ ‫و چال��وس گفت‪ :‬اعمال برخ��ی محدودیت ها در تردد‬ ‫خودروهای سنگین در جاده کرج ‪ -‬چالوس (کندوان)‬ ‫به یکی از دغدغه های جدی تولید کنندگان محصوالت‬ ‫صنعتی در غرب مازندران تبدیل ش��ده است‪ .‬کامران‬ ‫رهبر افزود‪ :‬اکنون بیشتر سرمایه گذاران در این حوزه‬ ‫ناگزیرند مواد خام و محصوالت خود را از طریق دیگر‬ ‫مسیرهای ارتباطی مازندران ـ جاده هراز یا سوادکوه ـ‬ ‫ترانزیت کنند که به علت افزایش هزینه های تمام شده‬ ‫نارضایتی بیشتر تولیدکنندگان این منطقه را به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رشد ‪ 85‬درصدی‬ ‫صادرات گلستان‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرکل گمرکات اس��تان گلستان گفت‪ :‬میزان‬ ‫ص��ادرات کاال در ‪ 3‬م��اه نخس��ت امس��ال از گمرک‬ ‫اینچه برون ‪ 148‬میلیون و ‪ 452‬هزار و ‪ 620‬کیلوگرم‬ ‫بود که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ‪ 85‬درصد‬ ‫رشد داشت‪ .‬علی اکبر ش��امانی افزود‪ :‬ارزش صادراتی‬ ‫این کاالها در گمرکات اس��تان گلستان ‪ 77‬میلیون و‬ ‫‪ 782‬هزار و ‪ 667‬دالر بود که این رقم نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ‪ 25‬درصد رشد نشان می دهد‪ .‬وی‬ ‫میلگرد‪ ،‬پنیر‪ ،‬گوش��ت مرغ منجمد‪ ،‬رب گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫ید‪ ،‬قطعات س��وله‪ ،‬سیمان‪ ،‬خامه‪ ،‬شیر طعم دار‪ ،‬دوغ‪،‬‬ ‫خوراک اماده طیور و تخم مرغ را عمده اقالم صادراتی‬ ‫این اس��تان برشمرد‪ .‬ش��امانی گفت‪ :‬بیشترین میزان‬ ‫صادرات کاال از اس��تان گلستان شامل میلگرد به وزن‬ ‫‪ 20‬میلی��ون و ‪ 646‬ه��زار و ‪ 551‬کیلوگ��رم به ارزش‬ ‫‪ 12‬میلی��ون و ‪ 397‬ه��زار و ‪ 221‬دالر و پنیر به وزن‬ ‫‪ 3‬میلی��ون و ‪ 645‬هزار و ‪ 545‬کیلوگرم به ارزش ‪12‬‬ ‫میلیون و ‪ 85‬هزار و ‪ 627‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫مالیات‪ ،‬مشکل اصلی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی‬ ‫اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬در مراجعاتی که به واحدهای‬ ‫تولیدی داریم‪ ،‬مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫و تعرفه های صادراتی مهم ترین دغدغه هایی هس��تند‬ ‫که به طور مکرر مطرح می شوند‪ .‬داوود بهبودی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قرارگیری در فضای توس��عه من��وط به تحرک‬ ‫فعالیت های اقتصادی در عرصه های صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و خدمات اس��ت و برای رساندن استان به حالت مورد‬ ‫انتظار و ایده ال وظیفه ماس��ت که فضای کسب و کار‬ ‫را تس��هیل و فرایندها را تسریع کنیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫طرح گله مندی های مختلف از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫درباره نح��وه پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مالیات ب��ر ارزش اف��زوده یک��ی از مدرن ترین‬ ‫روش های وصول مالیات اس��ت؛ در دنیا هم از همین‬ ‫طریق مالیات گرفته می شود اما در جامعه ما این نظام‬ ‫مالیاتی هنوز به طور کامل مستقر نشده است؛ مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده در تمام مراحل تولید وجود دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ف�ارس‪ :‬سیدهادی رش��یدی‪ ،‬رییس اتاق اصناف‬ ‫ماس��ال از فعالیت ‪ 2‬هزار و ‪ 708‬واحد دارای پروانه‬ ‫کس��ب و مجوز در این شهرس��تان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫واحدهای صنفی فاقد پروانه برای جلوگیری از پلمب‬ ‫شدن‪ ،‬نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬به��روز پورس��لیمان‪ ،‬نایب ریی��س اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬باید دفتر نمایندگی کنسولگری اذربایجان در‬ ‫استان راه اندازی شود تا بخشی از مشکالت تاجران‪،‬‬ ‫بازرگانان و فعاالن اقتصادی برطرف شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی قنوات‬ ‫در استان قم‬ ‫گروه استان ها‪ :‬اس��تان قم تنوع معدنی زیادی دارد‬ ‫و در ح��ال حاضر ‪ ۱۴‬نوع ماده معدنی در این اس��تان‬ ‫قابل اس��تخراج است‪ .‬سنگ های س��اختمانی‪ ،‬نمک‪،‬‬ ‫گ��چ‪ ،‬گاز طبیعی و نفت مهم ترین معادن این اس��تان‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬از مجموع ‪ ۱۰۳‬معدن کشف ش��ده‬ ‫در اس��تان قم‪ ۷۲ ،‬مع��دن در حال فعالیت هس��تند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر قدمت صنعت در اس��تان ق��م نیز به‬ ‫س��ال ‪ ۱۶۰‬هجری قمری برمی گردد‪ .‬از س��ال ‪۱۳۲۸‬‬ ‫خورش��یدی به بعد صنایع دس��تی و سنتی در استان‬ ‫رواج بیش��تری گرف��ت و کارگاه‪‎‬ه��ای مختل��ف گیوه‬ ‫چینی‪ ،‬اینه سازی‪ ،‬نمدمالی‪ ،‬تولید کفش‪ ،‬مبل سازی‪،‬‬ ‫تولید بخاری‪ ،‬اهنگری‪ ،‬حلوایی‪ ،‬صابون س��ازی‪ ،‬فرش‬ ‫دستباف (ابریشم)‪ ،‬متقال بافی و سوهان پزی راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬در بخش تولید صنعت و معدن با شفاف سازی‬ ‫و کوتاه س��ازی فراین��د ص��دور مجوز ه��ای صنعتی و‬ ‫معدنی و تش��کیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛‬ ‫روند پیگیری مش��کالت واحد های تولیدی تس��هیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ارتباط موثر و سازنده ای با‬ ‫انجمن ه��ا و تش��کل های صنعت��ی و معدن��ی موجب‬ ‫هم افزایی شده است‪ .‬با انعقاد تفاهمنامه مشترک بین‬ ‫مسئوالن این استان و سازمان زمین شناسی و شرکت‬ ‫تهیه و تولید در جهت ارتقای جایگاه معدنی اس��تان‬ ‫قم گامی بلند برداش��ته ش��ده به گونه ای که در سال‬ ‫‪ 14 ،93‬پروانه اکتش��اف معدن صادر ش��د‪ .‬در زمینه‬ ‫بهره برداری فعال معدن تنها ‪ 6‬پروانه صادر ش��ده که‬ ‫ظرفیت اس��تخراج ان ‪ 190‬هزار تن و سرمایه گذاری‬ ‫‪ 23‬ه��زار و ‪ 780‬میلیون ریالی ب��وده تا برای بیش از‬ ‫‪ 33‬ایجاد اش��تغال کند‪ .‬در حوزه صنعت در سال ‪،93‬‬ ‫‪ 136‬پروانه بهره برداری فعال به ارزش سرمایه گذاری‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 583‬میلیارد ریال صادر شده تا برای ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 79‬نفر ش��غل ایجاد ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ای��ن میزان برای پایان س��ال ‪ 94‬ص��دور ‪ 150‬پروانه‬ ‫بهره ب��رداری به ارزش س��رمایه گذاری ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫ریال و اش��تغال ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬نفری پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طرح های در دست اجرا در بخش صنعت برای‬ ‫جوازهای صادر شده باقیمانده در سال ‪ 352 ،93‬مورد‬ ‫بود که پیش بینی می ش��ود این تعداد تا پایان س��ال‬ ‫‪ 94‬به ‪ 300‬مورد کاهش پیدا کند‪.‬همچنین تاس��یس‬ ‫شهرک صنعتی قنوات و تشویق بخش خصوصی برای‬ ‫ایج��اد فروش��گاه های بزرگ و زنجی��ره ای که تاکنون‬ ‫‪ 10‬فروش��گاه در س��طح این استان تاس��یس شده‪ ،‬از‬ ‫اقدامات مهم س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم در ‪ 2‬سال اخیر است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬احمد ذاکری‪ ،‬رییس کمیس��یون نظارت‬ ‫اس��تان قم از انجام ‪ 33‬هزار و ‪ 753‬مورد بازرس��ی‬ ‫توس��ط س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست س��ال ‪ 1394‬خبر داد و افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫بازرس��ی انجام ش��ده بیش��ترین تخلفات مربوط به‬ ‫گرانفروش��ی‪ ،‬درج نک��ردن قیمت‪ ،‬ص��ادر نکردن‬ ‫فاکت��ور و رعایت نکردن بهداش��ت بوده که ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ 425‬پرون��ده تخلفات��ی به ارزش بی��ش از ‪955‬‬ ‫میلیون تومان تشکیل و به مراجع ذی صالح ارجاع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی همچنین از حدود ه��زار و ‪200‬‬ ‫بازرسی در حوزه س��وخت با ‪ 182‬پرونده تخلفاتی‬ ‫به ارزش ‪ 164‬میلیون تومان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬همزم��ان ب��ا ده��ه صنع��ت و معدن از‬ ‫‪ 7‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی و معدنی فعال چهارمحال‬ ‫و بختیاری تجلیل ش��د‪ .‬محمدعلی نکونام‪ ،‬نماینده‬ ‫ول��ی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و امام جمعه‬ ‫ش��هرکرد در این ایین گفت‪ :‬فعاالن بخش صنعت‬ ‫و معدن و تولیدکنندگان کشور در برابر تحریم های‬ ‫اقتصادی و فشارهای جهانی‪ ،‬ایستادگی و مقاومت‬ ‫کردن��د‪ .‬فعاالن بخش صنعت و تولی��د باید با نگاه‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی فعالی��ت کنند‪ .‬تولی��د و رونق‬ ‫کسب وکار نیازمند وجود نیروهای ماهر و متخصص‬ ‫باتدبیر و نگاه توحیدی است‪.‬‬ ‫‪ :‬س��ید س��عید زمانی��ان‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫شهرکرد‪ ،‬بن و سامان در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ایین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری اظهار کرد‪ :‬زیرس��اخت های‬ ‫اقتصادی در چهارمحال و بختیاری مطلوب نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه صنایع بزرگ در این استان فعالیت‬ ‫ن��دارد‪ ،‬دولت باید از صنای��ع کوچک حمایت کند‪.‬‬ ‫کمبود و نبود س��رمایه در گردش‪ ،‬واردات بی رویه‬ ‫کاال و نداش��تن ق��درت رقابت پذیری در سیس��تم‬ ‫تولیدی مان��ع رونق تولیدات صنعتی در کش��ور و‬ ‫به ویژه در این استان شده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫روند مناسب صنعتی شدن در چهارمحال و بختیاری‬ ‫گروه اس�تان ها‪ :‬چهارمحال و بختی��اری با دارا بودن ‪27‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعت��ی و طرح های در دس��ت احداث‬ ‫پتروش��یمی و فوالد روند مناس��بی را برای صنعتی شدن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت ورق گالوانیزه خ��ودرو چهارمحال‪ ،‬تولید کننده‬ ‫تخصص��ی عریض تری��ن ورق م��ورد نی��از ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی با قابلیت تولید س��االنه ‪ 400‬هزار تن ورق‬ ‫در غرب اسیا‪ ،‬صبا فوالد زاگرس تولیدکننده انواع میلگرد‪،‬‬ ‫تولید ورق قلع اندود در شرکت توان اور اسیا‪ ،‬تولید سیمان‬ ‫در ش��هرکرد و ل��ردگان‪ ،‬تولید لوازم خانگی در ش��رکت‬ ‫برف��اب‪ ،‬تولید موک��ت و الیاف در مجتم��ع ظریف مصور‪،‬‬ ‫تولید کاشی و سرامیک در ‪ 5‬واحد صنعتی و تولید روغن‬ ‫خوراکی در ش��رکت نه��ان گل؛ از مهم ترین فعالیت های‬ ‫واحدهای صنعتی این استان هستند‪.‬‬ ‫پتروش��یمی لردگان با توانمندی تولید س��االنه بیش از‬ ‫یک میلیون ت��ن اوره و نزدیک به ‪ 680‬هزار تن امونیاک‬ ‫و س��رمایه گذاری ‪ 6‬ه��زار و ‪ 700‬میلیارد ری��ال‪ ،‬فوالد با‬ ‫توانمندی تولید س��االنه یک میلیون تن ش��مش اهنی و‬ ‫فوالدی و س��رمایه گذاری ‪ 4‬هزار میلیارد ریال و ش��رکت‬ ‫ف��والد تا راز با س��رمایه گذاری ه��زار و ‪ 150‬میلیارد ریال‬ ‫از مهم تری��ن طرح های در حال س��اخت در چهارمحال و‬ ‫بختیاری هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و‬ ‫بختی��اری با اش��اره به راه اندازی تولید اهن اس��فنجی در‬ ‫بخش احیای ش��رکت فوالد و پیش بینی نورد سرد و گرم‬ ‫ورق به میزان ‪ 500‬هزار تن در کنار تولید شمش فوالدی‬ ‫ب��ه میزان ی��ک میلیون تن در این اس��تان در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬ب��ا تکمیل زنجیره فوالد در چهارمحال و‬ ‫بختیاری در ‪ 3‬سال اینده‪ 3 ،‬هزار شغل به صورت مستقیم‬ ‫و ‪ 30‬هزار فرصت شغلی به طور غیرمستقیم در این استان‬ ‫ایجاد می ش��ود و توانمندی تولی��د فوالد هم به ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫سید نعیم امامی با اشاره به پیشرفت ‪ 82‬درصدی بخش‬ ‫احیای طرح ملی ف��والد چهارمحال و بختیاری می افزاید‪:‬‬ ‫ب��رای اجرای این طرح ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫شده که پیش بینی می شود در نیمه نخست سال اینده به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت تولید و بسته بندی‬ ‫‪ 5‬میلی��ارد لیت��ر اب معدنی را هم دارد‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری می گوید‪:‬‬ ‫اکن��ون نزدیک ب��ه ‪ 550‬میلیون لیت��ر اب معدنی در این‬ ‫اس��تان تولید و بسته بندی می شود و ‪ 28‬طرح بسته بندی‬ ‫اب معدنی استان هم در دست اجراست که با بهره برداری‬ ‫از انه��ا توانمندی تولید و بس��ته بندی اب معدنی در این‬ ‫استان به ‪ 5‬میلیارد لیتر خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنین نخس��تین ط��رح بس��ته بندی اب معدنی در‬ ‫ش��رکت نگین زردکوه در ش��هرک تخصص��ی اب معدنی‬ ‫کوهرنگ با س��رمایه گذاری ‪ 7‬میلیون و ‪ 900‬هزار یورو و‬ ‫‪ 60‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ 50‬نفر در شهرستان محروم‬ ‫کوهرنگ تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫نگاه��ی به امارها نش��ان می دهد که س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری در س��ال‬ ‫‪ 93‬با صدور بیش از ‪ 439‬جواز تاس��یس با سرمایه گذاری‬ ‫‪ 69‬هزار و ‪ 541‬میلیارد ریال‪ ،‬توانمندی اش��تغال برای ‪7‬‬ ‫ه��زار و ‪ 135‬نفر را فراهم کرده که در س��ال ‪ 93‬ش��اهد‬ ‫رش��د ‪ 49‬درصدی در تعداد جواز تاس��یس و رش��د هزار‬ ‫و ‪ 180‬درصدی در حجم س��رمایه گذاری در این اس��تان‬ ‫بوده و رتبه نخس��ت کش��ور را به چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫س در‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬مهم ترین این جواز های تاسی ‬ ‫زمینه تولید انواع محصوالت ش��امل بسته بندی انواع اب‬ ‫اشامیدنی‪ ،‬کمپوست‪ ،‬تولید برق‪ ،‬محصوالت فوالدی‪ ،‬انواع‬ ‫دارو‪ ،‬مصنوعات فلزی ساختمانی‪ ،‬انواع روغن خوراکی و نخ‬ ‫پلی اس��تر و‪ ...‬بوده است‪ .‬درحال حاضر با وجود تحریم ها و‬ ‫کمبود برخی از مواد اولیه کارخانه ها‪ ،‬شاهد ان هستیم که‬ ‫نیروهای متخصص و کارامد در حوزه صنعت توانس��ته اند‬ ‫با اتکا به دانش و توان بومی به موفقیت های چش��م گیری‬ ‫در حوزه صنعت این استان دست پیدا کنند به گونه ای که‬ ‫معدن نیز با ‪178‬معدن یکی از بخش های مهم این استان‬ ‫محسوب می شود‪ .‬این استان دارای توانمندی بسیاری در‬ ‫حوزه معادن خاک نس��وز‪ ،‬سیلیس‪ ،‬س��نگ الشه‪ ،‬سنگ‬ ‫نما‪ ،‬س��نگ گچ و‪ ...‬است که در صنعت ساینده ها‪ ،‬الومینا‪،‬‬ ‫فراورده های نسوز و‪ ...‬مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری ‪ 14‬پروانه بهره برداری معدنی صادر‬ ‫کرده که بیش از ‪ 8‬هزار و ‪ 141‬میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫ثابت را در حوزه معدن فراهم کرده و بیشترین پروانه های‬ ‫بهره برداری معدنی صادر شده در گروه مصالح ساختمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬مجوزهای برداشت صادرشده در استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬ش��ن و ماسه معمولی‪ ،‬سنگ الشه ساختمانی‬ ‫و خاک نس��وز اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪ 178‬معدن فعال در‬ ‫چهارمحال و بختیاری وجود دارد که زمینه اش��تغال هزار‬ ‫و ‪ 508‬نف��ر را با س��رمایه گذاری ‪ 615‬میلیارد ریال فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دستاوردهای سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری‬ ‫ فع��ال ک��ردن مراح��ل س��اخت و تجهی��ز فوالد‬‫سفیددش��ت‪ ،‬ورق های پوشش دار تارازو فوالد توان اور‬ ‫اسیا‬ ‫ تصوی��ب تکمی��ل زنجیره فوالد اس��تان با احداث‬‫خط نورد س��رد و افزایش ظرفی��ت از یک میلیون تن‬ ‫به ‪2‬میلیون تن‬ ‫ تکمی��ل مراحل س��اخت و تجهی��ز چندین واحد‬‫بزرگ صنعتی شامل صبا فوالد زاگرس‪ ،‬تولید مخازن‬ ‫کامپوزیتی‪ ،‬ذوب ریسی چهل ستون‪ ،‬نیترات پتاسیم‪،‬‬ ‫نان صنعتی ازاد توشه‪ ،‬کاشی پاسارگاد سپاهان‬ ‫ موفقی��ت ‪ 6‬واح��د صنعتی اخذ مج��وز به عنوان‬‫شرکت دانش بنیان از پارک علم و فناوری استان‬ ‫ برنامه ریزی برای تامین اب ش��رکت های صنعتی‬‫در س��ال ‪ 93‬و سال جاری‪ 5 ،‬واحد صنعتی موفق به ثبت‬ ‫شرکت های دانش بنیان در استان و استقرار در پارک علم‬ ‫و فناوری شهرکرد شده اند‪.‬‬ ‫مزیت ه��ا و جای��گاه برتر ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری در کش��ور تثبیت ش��ده و تالش‬ ‫می شود با استفاده از توانمندی های موجود در این استان‪،‬‬ ‫گام موثری در ارتقای تولید کشور برداریم‪.‬‬ ‫در چهارمح��ال و بختیاری در س��ال ‪ 1393‬بیش از ‪95‬‬ ‫پروان��ه بهره برداری با س��رمایه گذاری هزار و ‪ 391‬میلیارد‬ ‫ریال و اش��تغال ‪ 951‬نفر صادر ش��د‪ .‬این استان در بخش‬ ‫سامان‪ ،‬شهرکرد و تامین اب قطعی واحدهای صنعتی‬ ‫فوالد و سیمان‬ ‫ اغاز تامین اعتبار و تکمیل نصب تجهیزات خطوط‬‫چادر مشکی‪ ،‬انواع موکت و پتروشیمی در سال ‪1394‬‬ ‫ رش��د ‪ 502‬درصدی در مج��وز معافیت از حقوق‬‫گمرکی ورود ماشین االت و تجهیزات خط تولید‬ ‫ اج��رای ازمایش��ی اس��تحصال منیزی��م از ذخایر‬‫دولومیت استان‬ ‫تامین اعتب��ار زیرس��اخت های مجتمع های معدنی‬ ‫شهرکرد و باباحیدر‬ ‫انعق��اد ‪ 6‬تفاهمنام��ه با س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور برای توس��عه فعالیت های‬ ‫معدنی و زمین شناسی استان‬ ‫تالش س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان برای‬ ‫اجرای��ی کردن تفاهمنامه های بس��یار مهمی اس��ت که با‬ ‫تالش مدیریت س��ازمان برای نخس��تین بار در استان‪ ،‬در‬ ‫بخش معدن منعقد ش��ده که ش��امل طرح های اکتشافی‬ ‫ذخایر فل��زی (روی ‪ -‬م��س ‪ -‬کبالت)‪ ،‬اکتش��اف عناصر‬ ‫کمیاب‪ ،‬اکتش��اف ش��یل های بیتومین��ه و همچنین تهیه‬ ‫نقش��ه های زمین شناسی شناس��ایی ذخایر معدنی و اغاز‬ ‫مطالعات ژئوتوریس��م می ش��ود که امید می رود با تکمیل‬ ‫مطالعات؛ چه��ره اقتصاد معدنی اس��تان متحول و زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید در معدن بر پایه ایجاد بیش��تر‬ ‫ارزش افزوده در تولید محصول به ویژه صنایع معدنی ایجاد‬ ‫شود‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال‬ ‫و بختی��اری می گوید‪ :‬واقعیت ان اس��ت که دولت با توجه‬ ‫ب��ه وضعیت درامدها‪ ،‬رکود و تورم توام‪ ،‬فش��ار تحریم ها و‬ ‫مشکالت ساختاری دیگر؛ در زمان کوتاه قادر به پرداختن‬ ‫به همه جنبه ه��ای حمایتی از تولید به صورت ‪100‬درصد‬ ‫نبوده و نیست‪ .‬به همین منظور فرایندی طوالنی و زمان بر‬ ‫را ب��رای تثبیت و بازگرداندن تعادل به اقتصاد کش��ور به‬ ‫ویژه کم��ک به واحده��ای صنعتی نیمه فع��ال و افزایش‬ ‫توانمندی اس��می تولید اغاز کرده است‪ .‬کاهش چشمگیر‬ ‫روند افزایشی نرخ تورم؛ بازگرداندن فضای ارامش به بازار‬ ‫و به ویژه بازار پول و س��رمایه در کشور از روش های بسیار‬ ‫کارس��از بوده که اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز از این‬ ‫فضا بی بهره نیست‪.‬‬ ‫به گفته امامی رش��د هزار درصدی تقاضا برای توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری (اعم از طرح ها ی��ا واحدهای صنعتی) در‬ ‫س��ال ‪ 1393‬نس��بت به ‪ 1392‬نش��ان از مناسب تر شدن‬ ‫فضای س��رمایه گذاری در استان دارد‪ .‬همچنین راه اندازی‬ ‫دوب��اره چندین واح��د صنعتی غیرفعال ی��ا جلوگیری از‬ ‫تعطیلی واحد های صنعتی از سیاس��ت های مهم س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان است‪ .‬او می افزاید‪ :‬اضافه‬ ‫ش��دن محصوالت جدید به فهرس��ت ص��ادرات کاالها از‬ ‫استان با وجود ناامنی ها و مشکالت در کشورهای هدف و‬ ‫صادرات ‪ 146‬میلیون دالر کاال در سال ‪ 1393‬و رشد‪500‬‬ ‫درصدی ص��دور معافیت های گمرکی ورود ماش��ین االت‬ ‫صنعت��ی و خطوط تولی��د از اقدامات انجام ش��ده در این‬ ‫سازمان است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و‬ ‫بختی��اری همچنین در ادامه می گوید‪ :‬پرداخت بیش از ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 830‬میلیارد ریال تس��هیالت از محل منابع داخلی‬ ‫بانک های اس��تان در س��ال ‪ 1393‬و ت�لاش بی وقفه برای‬ ‫ارس��ال پرونده تس��هیالتی طرح ها و واحدهای صنعتی به‬ ‫صندوق توسعه و تصویب و تکمیل زنجیره فوالد با احداث‬ ‫واحد نورد س��رد و افزای��ش توانمندی فوالد چهارمحال از‬ ‫یک میلیون تن به ‪ 2‬میلیون تن در س��فر رییس جمهوری‬ ‫و هیات دولت در تابس��تان ‪ 93‬و مش��خص ش��دن فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان س��رمایه گذار؛ توانس��ت پس از س��ال ها‪،‬‬ ‫نقطه امیدی را در دل مردم استان برای راه اندازی‪ ،‬توسعه‬ ‫و بکارگیری جوانان این اس��تان ایجاد کن��د‪ .‬در کنار این‬ ‫فعالیت ها در س��ال‪ 1393‬بیش از ‪ 100‬جلسه در معاونت‬ ‫برنامه ریزی در کمیته پیگیری مشکالت واحدهای صنعتی‬ ‫و ده ها بازدید در س��فرهای شهرس��تانی برای رفع مشکل‬ ‫یا کاهش بار س��نگین مش��کالت این بخش انجام شده و‬ ‫از همه مهم تر اینکه با س��فر مع��اون صنایع وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و هیات همراه به اس��تان تصمیمات بسیار‬ ‫خوب��ی در راس��تای جذب منابع تس��هیالتی ارزانقیمت و‬ ‫رف��ع مش��کالت واحدهای صنعتی گرفته ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫با س��فر معاون برنامه ریزی رییس جمه��وری و معاون اول‬ ‫رییس جمهوری به استان در سال جاری‪ ،‬توانستیم ضمن‬ ‫بررسی مشکالت اس��تان از نزدیک؛به توفیقات مهمی در‬ ‫حل بعضی از مشکالت دست یابیم‪.‬‬ ‫در بخش اقدامات قانونی؛ اب�لاغ قانون رفع موانع تولید‬ ‫در اردیبهشت سال جاری‪ ،‬خبر خوبی برای صنعتگران بود‬ ‫که امید می رود به س��رعت ایین نامه ه��ای مورد نیاز مواد‬ ‫و تبصره ه��ای ای��ن قانون تهیه و ابالغ ش��ود‪ .‬همچنین با‬ ‫ابالغ تش��کیل ستاد تس��هیل امور واحدهای صنعتی هم؛‬ ‫گام مهمی برای رس��یدگی کامل به مش��کالت و استفاده‬ ‫بیشتری از اختیارات استانی برداشته شده است‪.‬‬ ‫رشد ‪ 140‬درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی در البرز‬ ‫گروه اس�تان ها‪ :‬گزارش های اماری حکایت‬ ‫از ان دارد که در سال ‪ 93‬بیش از ‪ 160‬پروانه‬ ‫بهره برداری صنعتی صادرش��ده که نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 140‬درصد رش��د داشته و‬ ‫از عل��ل اصلی ان می توان به افزایش س��طح‬ ‫امید بی��ن صنعتگران‪ ،‬بهبود سیاس��ت های‬ ‫اعمال ش��ده و تثبیت نسبی اقتصادی در یک‬ ‫سال گذشته اشاره کرد‪ .‬سهم سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در بخش پروانه بهره برداری در سال‬ ‫‪ 93‬بیش از ‪ 9‬هزار و ‪ 200‬میلیارد ریال بوده‬ ‫که نسبت به سال گذشته رشد ‪ 400‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬تعداد اشتغال مستقیم پایدار‬ ‫ایجادش��ده در بخش صنعت در سال ‪3 ،93‬‬ ‫برابر س��ال ‪ 92‬و به میزان ‪ 5‬هزار و‪ 250‬نفر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این امر ارتقای یک پله ای استان‬ ‫البرز در س��هم سرمایه گذاری صنعتی نسبت‬ ‫ب��ه کش��ور از رتبه ‪ 8‬در س��ال ‪ 92‬به رتبه ‪7‬‬ ‫در س��ال ‪ 93‬را به همراه داش��ته و میانگین‬ ‫س��هم صنعتی استان در س��ال ‪ 92‬نسبت به‬ ‫کش��ور ‪2/07‬درصد بوده که این شاخص در‬ ‫سال ‪ 93‬با رشد ‪ 140‬درصدی به ‪4/96‬درصد‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬میانگین سهم صنعتی استان‬ ‫در طرح های صنعتی در س��ال ‪ 93‬نسبت به‬ ‫کل کش��ور ‪ 4/7‬درصد اس��ت که نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ 92‬رش��د ‪ 200‬درصدی داشت ه ‪ .‬سهم‬ ‫صنعتی اس��تان در می��زان س��رمایه گذاری‬ ‫طرح های صنعتی در س��ال ‪ 93‬نسبت به کل‬ ‫کش��ور ‪5/97‬درصد اس��ت که نسبت به سال‬ ‫‪ 92‬با رش��د ‪ 540‬درصدی مواجه بوده و این‬ ‫موضوع نش��ان دهنده افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های پیش بینی شده برای استقرار در‬ ‫استان است‪ .‬از اقدامات انجام شده می توان به‬ ‫برگزاری ‪ 2‬جلسه ستاد تدابیر ویژه با همت و‬ ‫مساعدت استاندار استان برای رفع مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی اش��اره کرد که در ‪2‬جلسه‬ ‫به ترتیب مش��کالت ‪ 18‬و ‪ 14‬واحد صنعتی‬ ‫مطرح و در مرحله نخس��ت مشکل ‪ 12‬واحد‬ ‫حل ش��د و ‪ 6‬مورد در دس��ت پیگیری بوده‬ ‫همچنی��ن در مرحله دوم ب��ه دلیل نزدیکی‬ ‫زمان��ی به تهیه گزارش حاض��ر‪ 14 ،‬مورد در‬ ‫دس��ت پیگیری اس��ت‪ .‬همچنین ‪ 30‬جلسه‬ ‫برای رفع مشکالت واحدهای صنعتی به ویژه‬ ‫مشکالت بانکی به درخواست سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت در محل وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجارت برگزار ش��د که مشکالت ‪ 25‬واحد‬ ‫رفع ش��ده و ‪ 5‬مورد در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫البته تعیین اولویت های سرمایه گذاری استان‬ ‫در راس��تای اه��داف امای��ش و برنامه ریزی‬ ‫برنامه شش��م‪ ،‬تالش و پیگیری مستمر برای‬ ‫توسعه شهرک های صنعتی‪ ،‬ارائه طرح ‪3‬ساله‬ ‫ایج��اد ‪ 50‬هزار فرصت ش��غلی ب��ا عنایت به‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود در اس��تان از جمل��ه‬ ‫وج��ود توانمندی ه��ای خال��ی در واحد های‬ ‫صنعت��ی و همچنی��ن تکمی��ل طرح ه��ای‬ ‫نیمه تم��ام با پیش بینی تس��هیالت ‪ 44‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریالی که با تامی��ن اعتبار مورد نیاز‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ ،‬از دیگ��ر اقدامت انجام‬ ‫ش��ده در این زمینه اس��ت‪ .‬صدور ‪ 19‬پروانه‬ ‫اکتشاف معدنی که نس��بت به سال ‪21 ،92‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته‪ ،‬لیکن در حالت کلی‬ ‫تعداد ک��م پروانه ها در بخش معدن اس��تان‬ ‫به دلیل اجرایی نش��دن طرح های تحقیقاتی‬ ‫جامع و همچنین مش��کالت زیست محیطی‬ ‫و منابع طبیعی اس��ت که در س��ال جاری با‬ ‫تامی��ن اعتب��ارات الزم و همراس��تا با تدوین‬ ‫برنامه شش��م استان مش��کالت موجود رفع‬ ‫می شود‪ .‬دیگر اینکه صدور ‪ 10‬گواهی کشف‬ ‫معدنی که به لحاظ سرمایه گذاری حدود ‪32‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته و نشانگر افزایش امید‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش است‪ .‬همچنین‬ ‫ص��دور ‪ 12‬پروان��ه بهره ب��رداری معدنی که‬ ‫ب��ه لحاظ س��رمایه گذاری ح��دود ‪ 34‬درصد‬ ‫افزایش داشته که نشان دهنده افزایش رغبت‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش است‪ .‬در استان‬ ‫الب��رز تا پایان س��ال ‪ 144 ،93‬درخواس��ت‬ ‫ص��دور پروان��ه اکتش��اف معدن به س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��تان فرستاده‬ ‫شده که در این میان ‪ 29‬پروانه اکتشاف برای‬ ‫مس��احتی به اندازه ‪135‬هزار و ‪ 36‬مترمربع‬ ‫صادر شده است‪ .‬البته برای ‪ 14‬معدن گواهی‬ ‫کش��ف از س��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت صادر شده که هزینه اکتشاف ان هزار‬ ‫و ‪ 558‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وقتی خودروها بوم نقاشی هنرمندان جهان می شوند‬ ‫ارتباط صنعت با دانشگاه؛ کلید اصلی نواوری‬ ‫برنامه ریزی؛ نیرومحرکه حمل ونقل در روزگار پساتحریم‬ ‫فربد زاوه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و تولید اتوبوس و تاکسی به گروه خودروسازی «ایران خودرو» واگذار شد‬ ‫اتوبوس های ملی در مسیر نمونه برداری‬ ‫مین�ا ای�زدی ‪ -‬گروه خودرو‪ :‬به پیش��نهاد وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و تولید اتوبوس و تاکسی‬ ‫به شرکت ایران خودرودیزل و ایران خودرو واگذار شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و‬ ‫همچنی��ن افزای��ش ظرفی��ت این بخش برای س��اماندهی‬ ‫ترافیک و کاهش االیندگی ها‪ ،‬بیش از پیش ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬در این بین‪ ،‬واردات اتوبوس و تاکسی برای تجهیز‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی نیاز به اعتب��ار باال و همچنین‬ ‫مشارکت بخش خصوصی دارد که به نظر می رسد‪ ،‬این امر‬ ‫درحال حاضر میس��ر نیست‪ .‬اما نکته قابل توجه استفاده از‬ ‫ظرفیت های داخلی در بخش صنعت به ویژه خودروس��ازی‬ ‫برای پاس��خگویی به این بخش اس��ت که به نظر می رس��د‬ ‫اجرای��ی ش��دن ان نمونه ای از گام های همس��و با «اقتصاد‬ ‫مقاومتی» است‪ .‬چندی پیش پیمان سنندجی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از نیاز ناوگان اتوبوسرانی به‬ ‫‪ ۱۱‬هزار دس��تگاه اتوبوس خبر داده بود‪ .‬این درحالی است‬ ‫که به گفته وی تنها ‪ ۷‬هزار دستگاه در این سامانه مشغول‬ ‫به فعالیت هستند که از این تعداد ‪۲‬هزار دستگاه نیز خرابی‬ ‫دارند و متاسفانه جایگزینی برای این تعداد اتوبوس اسقاطی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این درحالی اس��ت که در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫تنها ش��اهد واردات ‪۲۰۰‬دستگاه اتوبوس به کشور بوده ایم‬ ‫که به نظر نمی رس��د‪ ،‬پاس��خگوی نیاز این بخش باش��د‪ .‬از‬ ‫طرفی نبود جایگزین برای این تعداد اتوبوس اسقاطی منجر‬ ‫به کاهش س��طح کیفیت ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد‪ .‬به‬ ‫همین منظور اجرایی شدن پروژه خط تولید اتوبوس شرکت‬ ‫ایران خودرو دیزل و خط تولید تاکسی شرکت ایران خودرو‬ ‫در کنار پاسخگویی و رفع نیاز بخش حمل ونقل عمومی به‬ ‫تح��ول در تولید و طراحی های جدید منجر می ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫تولی��د محصوالت جدید و با کیفیت در رقابتی ش��دن این‬ ‫صنعت نقش مهمی دارد‪ .‬البته تحقق این امر به دانش فنی‬ ‫و تخصصی در حوزه خودرو نیازمند است‪ .‬به گفته غالمرضا‬ ‫رزازی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل‪ ،‬س��رمایه‬ ‫اختص��اص یافته برای نمونه س��ازی‪ ،‬ازمایش و طراحی این‬ ‫اتوبوس های گازسوز به میزان ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزین�ه ‪500‬میلی�ون تومان�ی در طراح�ی و‬ ‫نمونه سازی اتوبوس گازسوز‬ ‫در همین حال مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل با بیان‬ ‫اینکه خط تولید اتوبوس گازسوز به شرکت ایران خودرو دیزل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اتوبوس گاز س��وز را شرکت ایران خودرو دیزل برعهده دارد و‬ ‫خط تولید تاکس��ی نیز به ش��رکت ایران خودرو واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬غالمرضا رزازی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون درحال‬ ‫نمونه سازی روی اتوبوس گاز سوز هستیم که در ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫اماده ازمایش خواهد شد‪ .‬رزازی با بیان اینکه اجرایی شدن‬ ‫این طرح بس��تگی به قراردادی که با کارفرما بسته می شود‬ ‫دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هنگامی که ازمایش اتوبوس گازس��وز‬ ‫در مراک��ز ازمون انجام ش��ود و تاییدیه ان گرفته ش��ود به‬ ‫‹ ‹تولید خودرو با ویژگی های تاکسی‬ ‫خط تولید وارد ش��ده و با تایید کارفرما تولید انبوه ان اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه این طرح به س��رمایه گذاری‬ ‫چندانی نیاز ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هزینه نمونه سازی‪ ،‬طراحی‬ ‫و ازمای��ش اتوبوس گاز س��وز در حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت و انجام این ط��رح نیازی به ماش��ین االت و فناوری‬ ‫ندارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل در ادامه افزود‪:‬‬ ‫دانش فنی طراحی و تولید اتوبوس گازسوز‪ ،‬داخلی است و‬ ‫طراحی این اتوبوس گازسوز به وسیله تیم تحقیق و توسعه‬ ‫شرکت ایران خودرو دیزل انجام می شود‪ ،‬زیرا تجربه و دانش‬ ‫الزم ب��رای طراح��ی این اتوبوس در اختیار این تیم اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین با اتکا به دانش خود کار طراحی اتوبوس گازس��وز‬ ‫را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه خوب ایران خودرو دیزل در تولید اتوبوس‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬تجربه های ش��رکت ایران خودرو دیزل‬ ‫در زمینه طراحی و س��اخت اتوبوس باید تقویت ش��ود‪ .‬به‬ ‫صورتی که بتوان درباره انواع اتوبوس ها یعنی اتوبوس های‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری به تولیدات باکیفیتی دست‬ ‫پیدا کرد‪ .‬ابوالفضل خلخالی‪ ،‬اس��تادیار دانشکده مهندسی‬ ‫خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت وگویی با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمینه تولید اتوب��وس‪ ،‬تجربه های خوبی‬ ‫در ش��رکت ایران خودرو دی��زل دیده می ش��ود‪ .‬ش��رکت‬ ‫ایران خودرو دیزل با س��ابقه خوبی که داش��ته در صورتی‬ ‫ک��ه بتواند دانش فنی مهندس��ی خ��ودرو را در مجموعه‬ ‫خ��ود به روز کند‪ ،‬می تواند مجموعه خوبی برای طراحی و‬ ‫خلخال��ی ب��ه س��اخت و طراحی خ��ودرو تاکس��ی نیز‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬تاکس��ی ی��ک وس��یله نقلیه خاص‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬بنابرای��ن نمی توان ه��ر خودرویی را‬ ‫کاربری س��ازی و به تاکس��ی تبدیل کرد‪ .‬تاکس��ی به یک‬ ‫فض��ای ب��ار ویژه نی��از دارد به خاطر اینکه قرار اس��ت در‬ ‫س��طح فرودگاه ه��ا و پایانه ها از این تاکس��ی ها اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬ب��ه این منظ��ور باید توانای��ی حمل بار را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ورود و خروج اش��خاص‬ ‫به تاکس��ی ب��ه دفعات زیادی انجام می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بنابراین باید طوری طراحی ش��ود ک��ه این ورود و خروج‬ ‫به راحتی انجام ش��ود که فضای بازی که برای یک خودرو‬ ‫س��واری معمولی درنظر گرفته می ش��ود را نمی توان برای‬ ‫س��اخت یک تاکسی هم اس��تفاده کرد‪ .‬همچنین طراحی‬ ‫تاکس��ی باید به گونه ای باش��د که اجزا و متعلقات ان قابل‬ ‫ساخت اتوبوس های درون شهری و بیرون شهری باشد‪ .‬این اطمینان و دارای عمر مناس��ب باش��د‪ .‬استادیار دانشکده‬ ‫درحالی اس��ت که هم اکنون دانش فنی الزم برای طراحی مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه‬ ‫این اتوبوس ها در شرکت ایران خودرو دیزل کمرنگ است‪ .‬کاربری س��ازی خودروهای موجود برای س��اخت تاکسی‬ ‫خلخالی با اش��اره به اینکه برای ساخت و تولید هر کاالیی پیش بینی نمی شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ایران خودرو می تواند‬ ‫هم��واره باید به دنب��ال متخصصان ان حوزه رفت‪ ،‬تصریح ب��ا اس��تفاده از دانش فنی که در اختی��ار دارد‪ ،‬به طراحی‬ ‫کرد‪ :‬در ایران تمامی دروس تخصصی‬ ‫تاکسی با تمامی ویژگی هایی که یک‬ ‫خودرو در دانش��کده مهندسی خودرو‬ ‫تاکسی از ان برخوردار است‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫تدری��س می ش��ود‪ ،‬بنابراین س��عی‬ ‫ی��ا اینکه روی پلتفرم های موجود یک‬ ‫می ش��ود نیروهایی ک��ه در این حوزه‬ ‫محصول با ویژگی های تاکس��ی پیاده‬ ‫تربی��ت می ش��وند‪ ،‬کام�لا در حوزه‬ ‫کن��د که با کمترین تغیی��رات بتواند‬ ‫مهندس��ی خودرو مسلط باشند‪ .‬برای‬ ‫دارای خصوصی��ات تاکس��ی باش��د و‬ ‫طراحی خودرو می توان از مهندس��ی‬ ‫به طور قطع این اقدام نتیجه خوبی در‬ ‫خلخالی‪ :‬ایران خودرو‬ ‫ک��ه فارغ التحصیل رش��ته مکانیک‪،‬‬ ‫پی خواهد داشت‪ .‬خلخالی اضافه کرد‪:‬‬ ‫الکترونیک یا متالوژی است‪ ،‬استفاده می تواند با استفاده از دانش ای��ن اقدام که خودرو قبل��ی با اعمال‬ ‫فنی که در اختیار دارد‪ ،‬به‬ ‫کرد و این امر غیرممکن نیس��ت ولی‬ ‫تغیی��رات به تاکس��ی تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫طراحی تاکسی با تمامی‬ ‫به هرحال این اش��خاص از قابلیت ها و‬ ‫به طور قطع پروژه شکس��ت خورده ای‬ ‫ویژگی هایی که یک تاکسی از‬ ‫توانمندی های شخصی که مهندسی ان برخوردار است‪ ،‬بپردازد‪ .‬اس��ت‪ .‬البته سازمان تاکس��یرانی نیز‬ ‫خودرو دارد‪ ،‬برخوردار نبوده و در این‬ ‫می تواند با بررس��ی خودروهای به روز‬ ‫یا اینکه روی پلتفرم های‬ ‫زمین��ه تربیت نش��ده اند و با مفاهیم‬ ‫دنی��ا‪ ،‬خودرویی را که تجربه تاکس��ی‬ ‫موجود یک محصول با‬ ‫دانش مهندسی خودرو اشنا نیستند‪.‬‬ ‫ش��دن در دنیا داش��ته‪ ،‬پی��دا کند و با‬ ‫ویژگی های تاکسی پیاده‬ ‫وی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬اش��خاصی‬ ‫ان خودروس��از به ش��کل تولید داخل‬ ‫کند که با کمترین تغییرات‬ ‫بای��د در زمین��ه طراح��ی و س��اخت‬ ‫بتواند دارای خصوصیات‬ ‫وارد قرارداد ش��ود؛ یعنی ان ش��رکت‬ ‫باشد‬ ‫تاکسی‬ ‫خودرو فعالیت داش��ته باش��ند که با‬ ‫خ��ط تولید خود را در داخل راه اندازی‬ ‫مس��ائل ایمنی خودرو اش��نا باشند و‬ ‫کند‪ ،‬ولی این اقدام که خودرویی مثل‬ ‫سیستم های تعلیق را بشناسند‪ ،‬زیرا دانستن این مفاهیم‪ ،‬سمند را تغییر دهد و به تاکسی تبدیل کند‪ ،‬به طور قطع با‬ ‫دانش و تخصص اس��ت؛ این درحالی اس��ت که متاسفانه شکست مواجه می شود‪ .‬این استادیار دانشکده مهندسی‬ ‫ای��ن دانش در بخش صنایع‪ ،‬فق��ط در بخش هایی به طور دانش��گاه علم و صنعت درباره تامین سرمایه پروژه ساخت‬ ‫تخصصی اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ ،‬نه در همه بخش ها‪ .‬وی تاکسی نیز اظهار کرد‪ :‬اگر روی پلتفرم موجود‪ ،‬طرح جدید‬ ‫اف��زود‪ :‬برای طراحی و س��اخت خ��ودرو در ابت��دا باید از پیاده ش��ود و به عنوان تاکس��ی به کار رود‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬یا‬ ‫نیروهایی که در زمینه مهندس��ی خودرو تربیت ش��ده اند ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان هزینه دارد و اگر روی خودروهای قبلی‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬زیرا تس��لط روی مفاهی��م خودرویی برای کاربری سازی شود‪ ،‬هزینه زیادی ندارد و ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫شخصی که با این مقوله اشنا نیست‪ ،‬زمان بر است‪.‬‬ ‫تومان به طراحی و ساخت ان اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫صادرات ‪ ۱۳۵‬هزار دستگاه محصوالت سایپا به عراق‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا تاکن��ون ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه از ان��واع محصوالت خود را به عراق ص��ادر کرده و از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۹‬تاکن��ون رتبه نخس��ت فروش در این ب��ازار را در‬ ‫اختیار داش��ته اس��ت‪ .‬وجود ش��بکه فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش گسترده در کنار قیمت رقابتی و مصرف سوخت پایین‬ ‫محصوالت س��ایپا موجب ش��ده استقبال گس��ترده ای از این‬ ‫خودروها به ویژه برای بکارگیری در ناوگان تاکسیرانی به عمل‬ ‫اید و به همین دلیل خودرو سایپا ‪ ۱۳۱‬به «ام الخبز» (نان اور)‬ ‫ملقب ش��ده است‪ .‬رانندگان تاکسی که مجبور به ارائه خدمات‬ ‫در خیابان های پر دس��ت انداز شهرهای عراق هستند‪ ،‬به دلیل‬ ‫اطمین��ان از وجود قطعات یدک��ی و خدمات پس از فروش در‬ ‫دس��ترس و ب��ا قیمت رقابتی‪ ،‬ترجی��ح می دهند از محصوالت‬ ‫سایپا استفاده کنند‪ .‬از سوی دیگر قدرت نقدشوندگی باال باعث‬ ‫ش��ده مالکان محصوالت س��ایپا در صورت نیاز بتوانند خودرو‬ ‫خود را در س��ریع ترین زمان ممکن و با کمترین افت قیمت به‬ ‫فروش برس��انند‪ .‬تولید محصوالت سایپا در عراق به دلیل نبود‬ ‫زیرس��اخت های الزم در این کشور به صورت تدریجی از مونتاژ‬ ‫س��اده در سال ‪ ۸۹‬اغاز و در س��ال ‪ ۹۲‬به راه اندازی خط تولید‬ ‫محصوالت سایپا منجر شد که هم اکنون با ظرفیت تولید ‪۱۲۰‬‬ ‫دس��تگاه در ‪ 2‬ش��یفت کاری مش��غول به کار است و ادامه این‬ ‫روند با س��اخت داخل برخی قطعات در عراق در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت فروش محصوالت س��ایپا به مشتریان عراقی به‬ ‫دلیل نزدیکی به ایران و فراوانی مسافرت زائران ایرانی به عراق‬ ‫هم��واره مورد توجه بوده و س��واالت و نظ��رات و خبرهایی در‬ ‫این باره مطرح ش��ده و می ش��ود که عموم��ا در بیان انها دقت‬ ‫کافی وجود ندارد‪ .‬الزم به یاداوری است که هرگز در هیچ یک‬ ‫از بازارهای صادراتی قیمت فروش محصوالت شرکت سایپا به‬ ‫مشتریان نهایی‪ ،‬کمتر از قیمت فروش محصول مشابه در ایران‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال قیمت فروش محصول سایپا ‪۱۳۱‬‬ ‫به مش��تری عراقی حدود ‪ ۱۰‬هزار دالر (‪ ۳۳‬میلیون تومان بر‬ ‫اس��اس قیمت فعلی دالر) است‪ .‬قابل توجه اینکه این خودروها‬ ‫براس��اس شرایط بازار عراق منطبق شده اند که به همین دلیل‬ ‫قیمت تمام شده این خودروها به مراتب پایین تر از خودروهای‬ ‫تحویلی به بازار داخلی است‪.‬‬ ‫طراحی سامانه مکانیزه تردد‬ ‫لجستیکی در ایران خودرو تبریز‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیر فن��اوری اطالعات‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو تبری��ز از‬ ‫طراح��ی و اج��رای ازمایش��ی‬ ‫س��امانه مکانیزه تردد لجستیکی‬ ‫و نوبت دهی در این ش��رکت خبر‬ ‫داد‪ .‬اکبر کوماری تبریزی گفت‪:‬‬ ‫این س��امانه بر اساس نیاز داخلی‬ ‫این ش��رکت با اط�لاع از اخرین وضعی��ت محموله های‬ ‫ارسالی بار و ضرورت برنامه ریزی تولید به وسیله مهندسان‬ ‫واحد فناوری اطالعات و سیس��تم های شرکت‪ ،‬طراحی و‬ ‫اجرایی ش��د‪ .‬وی در تشریح جزئیات عملکرد این سامانه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این س��امانه اخرین وضعیت محموله های‬ ‫ارسالی قطعات و بدنه به شرکت‪ ،‬براساس سرعت حرکت‬ ‫خودروها‪ ،‬نوع بار‪ ،‬تعداد قطعات در حال حمل‪ ،‬نوبت ورود‬ ‫به کارخانه‪ ،‬اولویت بندی ورود محموله ها به انبار و س��ایر‬ ‫موارد در دسترس کاربران قرار می گیرد‪ .‬کوماری تبریزی‬ ‫با بیان اینکه این سامانه هم اکنون به طور ازمایشی اجرایی‬ ‫ شده و قابل بهره برداری است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سامانه یادشده‬ ‫قابلیت استفاده در شرکت های بزرگ دیگر را برای تامین‬ ‫و توسعه لجستیکی داشته است‬ ‫یادداشت‬ ‫قراردادهای غیرقانونی‬ ‫برای پیش فروش‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫بیش��تر قرارداده��ای پیش فروش��ی ک��ه بی��ن‬ ‫ش��رکت های واردکننده خودرو و خریداران بس��ته‬ ‫می شود با قانون انطباق نداشته و حقوق مشتریان در‬ ‫ان مورد نظر قرار نمی گیرد و در صورت تاخیر های‬ ‫طوالنی‪ ،‬مشتری فقط می تواند خسارت های عادی‬ ‫را از شرکت های فروشنده خودروهای وارداتی طلب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل بی تعهدی برخی از ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده خ��ودرو در براب��ر مش��تریان‪ ،‬خ��ارج‬ ‫ش��دن بازار از حال��ت رقابتی در ماه های گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمانی که بازار رقابتی باش��د این حق انتخاب‬ ‫برای مشتری وجود دارد که بین بازار و شرکت های‬ ‫واردکننده دست به انتخاب خودرو بزند‪ .‬دلیل دوم‪،‬‬ ‫خال قانونی در این زمینه است زیرا نظارت واقع بینانه‬ ‫اتف��اق نمی افت��د‪ .‬بر همین اس��اس وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به عن��وان متولی نق��ش کلیدی‬ ‫بر نظ��ارت روی فعالی��ت ش��رکت های واردکننده‬ ‫خ��ودرو خواه��د داش��ت زیرا ع�لاوه ب��ر مدیریت‬ ‫واردات و تولید‪ ،‬از یک طرف روی فعالیت س��ازمان‬ ‫حمایت حقوق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫نظ��ارت دارد و از ط��رف دیگ��ر س��ازمان های‬ ‫بازرگانی اس��تان ها ک��ه وظیفه انها رس��یدگی به‬ ‫شکایات مردم اس��ت زیر نظر این وزارتخانه فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اف��رادی که در معامل��ه با ش��رکت های بی تعهد‬ ‫واردکننده خودرو با مش��کل روبه رو می ش��وند باید‬ ‫ش��کایت خ��ود را به س��ازمان بازرگانی اس��تان ها‬ ‫تحوی��ل دهند اما متاس��فانه به دلی��ل حجم باالی‬ ‫ش��کایت ها‪ ،‬این اعتراض ها به جایی نمی رس��د‪ .‬در‬ ‫این بین بای��د جلوی فعالیت این گونه ش��رکت ها‬ ‫گرفته ش��ود تا تعداد ش��اکی ها کاهش یابد‪ .‬با این‬ ‫حال برخی از این ش��رکت ها بیش از ‪ 1000‬شاکی‬ ‫دارند اما پ��روژه پیش فروش ش��ان همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بعضی از این شرکت ها شبیه بانک عمل می کنند‬ ‫ب��ه این صورت که مردم در این ش��رکت ها ثبت نام‬ ‫ک��رده و به انها بهره بانک��ی پرداخت می کنند‪ .‬این‬ ‫رفتار دخالت در سیس��تم مالی و پولی کشور است‬ ‫زی��را این ش��رکت ها بای��د از بانک مرک��زی مجوز‬ ‫دریافت کنند اما هیچ نظارتی در زمینه س��رمایه و‬ ‫میزان بدهی این ش��رکت ها وجود ندارد‪ .‬همچنین‬ ‫برای پیش فروش این ش��رکت ها باید نظارت وجود‬ ‫داشته باشد تا میزان سرمایه ای که از مردم دریافت‬ ‫می کنن��د با میزان س��رمایه انها تناس��ب داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پیش فروش موضوع جدی است که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و بانک مرکزی باید در این زمینه‬ ‫وارد شود‪ .‬هنگامی که کاالیی خریداری می شود که‬ ‫قیمت و زمان تحویل ان مشخص نیست و خریدار‬ ‫پیش از دریافت خودرو س��ود هم پرداخت می کند‪،‬‬ ‫به مثابه فعالیت بانک هاست و برخی از این شرکت ها‬ ‫مانند موسسات مالی غیرمجاز فعالیت خواهند کرد‬ ‫بنابراین باید با انها برخورد ش��ود زیرا خسارت شان‬ ‫در اقتص��اد کمت��ر از موسس��ات مال��ی غیرمج��از‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شمار خودروهای سواری به مرز ‪ ۱۱‬میلیون دستگاه رسید‬ ‫ف�ارس‪ :‬س��رهنگ روحی‪،‬‬ ‫رییس مرکز ش��ماره گذاری‬ ‫پلیس راه��ور ناج��ا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ر اس��اس اخرین‬ ‫امارها‪ ،‬ش��مار خودروهای‬ ‫س��واری در کش��ور به مرز‬ ‫‪ 11‬میلیون دستگاه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬بیش��ترین خودروهای‬ ‫سواری شماره گذاری شده به ترتیب متعلق‬ ‫ب��ه اس��تان های ته��ران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬فارس و خراس��ان‬ ‫رضوی است‪.‬‬ ‫رییس مرکز شماره گذاری‬ ‫پلی��س راهور ناج��ا اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬در عین ح��ال بیش‬ ‫از ‪ 18‬میلیون نقل و انتقال‬ ‫برای خودروهای سواری انجام شده که بدین‬ ‫ترتیب به طور متوس��ط هر خودرو س��واری‬ ‫حداقل یک بار نقل و انتقال شده است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده شماره ‪94/1‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫س�ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس�یرانی ش�هرداری کاش�ان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم‬ ‫(‪ )133‬را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید‪ .‬لذا ش��رکت های خدماتی و حمل ونقل واجد ش��رایط‬ ‫می توانند به شرح ذیل جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ‪94/4/22 :‬‬ ‫مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ‪94/4/29 :‬‬ ‫بازگشایی پاکت ها در ساعت ‪ 10‬صبح مورخ‪94/4/31 :‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫ادرس سازمان‪ :‬کاشان بلوار امام رضا(ع) ‪ ،‬روبروی بریدگی چهارم(خیابان پاسگاه)‬ ‫تلفن‪031-55434333 :‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی خودروها بوم نقاشی هنرمندان جهان می شوند‬ ‫گروه خودرو‪ :‬در تاریخچ��ه طراحی خودرو به موارد‬ ‫متعددی از خودروها با ویژگی های هنری برمی خوریم‬ ‫که به واسطه نگاه نو طراح‪ ،‬ویژگی های خاص و برجسته‬ ‫بصری یا عجیب وغریب‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته اند‪ .‬در‬ ‫اینجا فهرس��تی را مش��اهده می کنی��د از خودروهای‬ ‫محبوب «باواریایی» که به وس��یله هنرمندان برجسته‬ ‫نقاش��ی ش��ده و تبدیل ب��ه تابلو ‪ -‬ماش��ین رنگارنگ‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ CSL ۳/۰ :‬ـ ‪1975‬‬ ‫هنرمند‪ :‬سندی کالدر‬ ‫خودرو ‪ CSL ۳/۰‬به علت طراحی وحش��ی خود به‬ ‫‪ Batmobile‬شهرت یافته بود‪« .‬سندی کالدر» بیشتر‬ ‫ب��ه خاطر رنگ امی��زی جامبو جت ها ب��رای ‪Braniff‬‬ ‫مشهور است‪ .‬طرح انتخابی او برای این خودرو چهره ای‬ ‫بسیار خشن و وحشی به ‪ CSL ۳/۰‬بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ CSL ۳/۰ :‬ـ ‪1976‬‬ ‫هنرمند‪ :‬فرانک استال‬ ‫کاره��ای «فرانک اس��تال» در حقیق��ت برگرفته از‬ ‫«جکسون پوالک» در زمان معاصر است و بنابراین ما‬ ‫در این خودرو شاهد ارائه هنر مهندسی هستیم‪ .‬خود‬ ‫«استال» می گوید‪ :‬این کار نوعی رنگ امیزی و طراحی‬ ‫روی کاغذ ش��طرنجی اس��ت‪ .‬کاغذ ش��طرنجی همان‬ ‫چیزی اس��ت که می بینیم اما وقتی که با ان روی یک‬ ‫خودرو کار می کنید‪ ،‬این نوع کاغذ جلب توجه می کند‬ ‫و ش��گفت انگیز نشان می دهد و سازگاری ان با اشکال‬ ‫خودرو مس��ابقه ای جذاب اس��ت‪ .‬به لحاظ نظری‪ ،‬این‬ ‫نوع رنگ امیزی مش��ابه رنگ امیزی روی بوم نقاش��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫«وارهول» رنگ امیزی شده باشد؟! او یک کار هنری را‬ ‫عرضه کرد که در ان خطوط و طراحی کمی نامرتب و‬ ‫در هم و برهم منتقل کننده حس سرعت است‪ .‬زمانی‬ ‫که این خودرو در مسابقات «لمانز» به مقام دوم دست‬ ‫یافت‪« ،‬وارهول» کار خود را شروع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ CSi ۶۳۵ :‬ـ ‪1982‬‬ ‫هنرمند‪ :‬ارنست فوکس‬ ‫‪ CSi ۶۳۵‬خودروی��ی ب��زرگ در زم��ان خود بود و‬ ‫«بی ام و» تصمیم گرفت برای نخستین بار از یک خودرو‬ ‫تولیدی به عنوان خودرو هنری استفاده کند‪« .‬فوکس»‬ ‫تحصیالت خود را در مدرس��ه هنرهای رئالیس��م وین‬ ‫ش��روع کرد و جنون در کنت��رل مد و خطوط بهترین‬ ‫ش��اخص های طراحی او است‪ .‬برای مثال‪ ،‬این چیزی‬ ‫اس��ت که «فوکس» در زمینه خ��ودروی رنگ امیزی‬ ‫شده ش��رح می دهد‪ :‬یک خرگوش را می توان دید که‬ ‫در شب در وسط بزرگراه می دود و در کنار یک خودرو‬ ‫س��وزان به جس��ت وخیز می پردازد‪ .‬او به من گفت که‬ ‫ک��دام رنگ ها را انتخاب کرده اس��ت! م��ن خطوط و‬ ‫اش��کال و طراحی های او را فهمیدم و می توانم صدای‬ ‫او را که مرا به س��رعت و شتاب فرا می خواند‪ ،‬بشنوم‪.‬‬ ‫من این خرگوش زیبا را که از میان ش��عله های عشق‬ ‫می پرد‪ ،‬می بینم‪ .‬او به ترس خود غلبه می کند…‬ ‫‹ ‹خودرو‪ M۳ :‬ـ ‪1989‬‬ ‫هنرمند‪ :‬میشل نلسون جاگامارا‬ ‫در حالی ک��ه بدنه عریض‪ ،‬وزن ک��م و عوامل الهام‬ ‫گرفته از خودروهای مس��ابقه ای در تاریخ این خودرو‬ ‫جاودانه ش��ده اند و مردم از این موارد اگاه هس��تند‬ ‫اما بیش��تر مردمی که خارج از دنیای هنر هس��تند‪،‬‬ ‫داس��تان زندگی و هنر هنرمند بومی اس��ترالیا یعنی‬ ‫«میش��ل نلسون جاگامارا» را نمی دانند‪ .‬او فرزند یک‬ ‫طبی��ب بود و قبل از اینکه تحصیالت خود را در اروپا‬ ‫دنبال کند‪ ،‬گله داری می کرد‪ .‬سبک هنری او برگرفته‬ ‫از فرم هنری بس��یار نادر به نام هنر «شن و ماسه» و‬ ‫در یک نقطه بسیار دور از شمال استرالیا بود؛ طرحی‬ ‫که این خودرو بر پایه ان بنا شده است یعنی بر پایه‬ ‫فرهنگ‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ M۳ :‬ـ ‪1989‬‬ ‫هنرمند‪ :‬کن دون‬ ‫ای��ن هنرمن��د یکی از پیش��گامان س��بک پاپ در‬ ‫استرالیا است‪ .‬در بین دوره ای که او دسته ای از کارها‬ ‫را ب��رای المپیک س��یدنی انجام م��ی داد و زمانی که‬ ‫او برنده س��االنه جایزه «پدر اس��ترالیا» شد‪ ،‬طراحی‬ ‫داخل��ی بر پایه نماهای تجس��می از مناظر س��واحل‬ ‫استرالیا را اغاز کرد که در اینجا ارائه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ ۷۳۰ i :‬ـ ‪1990‬‬ ‫هنرمند‪ :‬سزاره مانریکو‬ ‫«مانریکو» هنرمند طرفدار منابع طبیعی اس��ت و این‬ ‫را می ت��وان در کاره��ای او مثل اس��یاب های بادی که‬ ‫زیبایی های طبیعت را به نمای��ش می گذارند‪ ،‬به وضوح‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬به عنوان مثال او این سری ‪ ۷‬را رنگ امیزی‬ ‫کرد تا احساس سبک پریدن در اسمان بدون هیچ گونه‬ ‫مقاومتی را به شما هدیه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ Z۱ :‬ـ ‪1991‬‬ ‫هنرمند‪ :‬ای‪.‬ار پنک‬ ‫کاره��ای این هنرمند ش��بیه رنگ امیزی ه��ای غارها‬ ‫و تندیس های جزایر ش��رقی اس��ت‪ .‬هنر او متناس��ب با‬ ‫خودرو جالب «بی ام و» یعنی ‪ Z۱‬است‪ ،‬خودر و فراموش‬ ‫شده ای که درهای ان به شکل کشویی بود و مکانیزم باز‬ ‫و بس��ته شدن جالبی داشت‪ .‬بدیهی است که انسان های‬ ‫غارنش��ین اصط�لاح و تعبیری برای عب��ارت « باحال تر‬ ‫از دره��ای المبورگینی» نداش��تند اما به هر حال پنک‪،‬‬ ‫بهترین کار خود را برای رنگ امیزی این خودرو ارائه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ ۵۲۵i :‬ـ ‪1991‬‬ ‫هنرمند‪ :‬ایستر مالنگو‬ ‫«مالنگ��و» ارائه دهنده هنر س��نتی افریقای جنوبی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بکارگیری اش��کال هندس��ی قبیله ای به‬ ‫‹ ‹خودرو‪ M۱ :‬ـ ‪1979‬‬ ‫هنرمند‪ :‬اَندی وارهول‬ ‫چه تعداد «بی ام و» می شناسید که در اصل طراحی‬ ‫یک المبورگینی باش��د و به وسیله اس��طوره ای به نام‬ ‫‹ ‹خودرو‪ CSi ۸۵۰ :‬ـ ‪1995‬‬ ‫هنرمند‪ :‬دیوید هوکنی‬ ‫‪ CSi ۸۵۰‬دارای هم��ان موت��ور پایه ‪ ۱۲‬س��یلندر‬ ‫خودروهایی مثل مک الرن ‪ F۱‬است و «دیوید هوکنی»‬ ‫هم کسی است که پیش��نهاد شوالیه شدن را از جانب‬ ‫ملکه رد کرد‪ .‬هنر انگلیسی او در اینجا به گونه ای است‬ ‫که ش��ما می توانید مقداری از موت��ور را از زیر کاپوت‬ ‫ببینید و مواردی دیگری نظیر سگی در قسمت پشت‪،‬‬ ‫شخصی در حال رانندگی روی در و موارد دیگر از این‬ ‫دست را نظاره گر باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪LMR V۱۲ :‬ـ ‪1999‬‬ ‫هنرمند‪ :‬جنی هولزر‬ ‫برای اجتناب از کند نش��ان دادن خ��ودرو و توانایی‬ ‫دیدن ان در ش��ب‪ ،‬این خودرو با فویل های انعکاس��ی‬ ‫به هم��راه اصطالحاتی مانند «م��را از انچه می خواهم‬ ‫محافظت کنید»‪« ،‬ش��ما بس��یار پیچیده هس��تید» و‬ ‫«در برابر خطر مس��ئولیت پذیر نمی باشید» همچنین‬ ‫«دس��ت نیافتنی ها همواره جذاب هس��تند»‪ ،‬پوشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ H۲R :‬ـ ‪2007‬‬ ‫هنرمند‪ :‬االفور الیاسون‬ ‫خودرو ‪ H۲R‬دارای انجین ازمایشی هیدروژنی بود‪.‬‬ ‫این مدل دارای رکوردهایی است که یکی از انها عنوان‬ ‫س��ریع ترین خودرو هیدروژنی جهان اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫به ط��ور طبیعی انها این خودرو را دیر یا زود به «االفور‬ ‫الیاسون» تحویل می دادند تا کار خود را شروع کند‪ .‬او‬ ‫بدنه خودرو را جابه جا کرد و ان را با اس��تیل پوش��اند‪.‬‬ ‫سپس چندین روز را صرف پوشاندن بدنه با ‪ ۵۰۰‬گالن‬ ‫یخ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ ۳۲۰ i :‬ـ ‪1977‬‬ ‫هنرمند‪ُ :‬روی لیختن اشتاین‬ ‫«لیختن اش��تاین» به حد کافی ش��جاع بوده اس��ت‬ ‫ت��ا اینچنین طرح منحص��ر به فردی را ب��ا نیم نگاهی‬ ‫ب��ه کاره��ای بزرگانی چ��ون «ون گوگ» پی��اده کند‬ ‫ام��ا زمانی ک��ه او کار روی خودروی هنری را ش��روع‬ ‫ک��رد‪ ،‬طراحی های زیب��ای او خودنمایی کرد‪« .‬لیختن‬ ‫اش��تاین» می گوید‪ :‬خط��وط رنگ امیزی نش��انه ای از‬ ‫جاده ای اس��ت که خ��ودرو در ان حرک��ت می کند و‬ ‫این کار هن��ری محیط اطراف خودرو را که ان را دربر‬ ‫می گیرد‪ ،‬به خوبی به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫چه چیزی نگاه می کنید‪ .‬در این باره‪ ،‬ش��ما به نس��خه‬ ‫مس��ابقه ای ‪ M۳‬بزرگ نگاه می کنید‪ ،‬بنابراین «چیا»‬ ‫دسته ای از حاالت صورت در موقع رانندگی در خیابان‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ GT۲ M۳ :‬ـ ‪2010‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ CSi ۶۳۵ :‬ـ ‪1986‬‬ ‫هنرمند‪ :‬رابرت روشنبرگ‬ ‫هنری که «رابرت روشنبرگ» در طول زندگی خود‬ ‫به کار گرفته‪ ،‬در رابطه با خانه ها و مکان ها بوده اس��ت‬ ‫و این خودرو نیز از این قضیه مس��تثنا نیست‪ .‬چرخ ها‬ ‫از روی بشقاب های شام قدیمی الهام گرفته شده اند و‬ ‫تصوی��ری از یک مرداب نیز روی درهای خودرو وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪ i۵۳۵ :‬ـ ‪1990‬‬ ‫هنرمند‪ :‬ماتازو کایاما‬ ‫«کایام��ا» با تکنیک های مرس��وم ژاپن��ی کار خود‬ ‫را انج��ام می ده��د و بنابرای��ن در این پروژه بس��یار‬ ‫درگیر ش��د و ب��رای رنگ امی��زی خ��ودرو‪ ،‬بدنه ان‬ ‫را ب��ا فویل پوش��اند ت��ا جایی که حت��ی خودش نیز‬ ‫نمی دانست نتیجه کار تا زمان اتمام پروژه چه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همراه تکرارهای بی پایان این شکل ها‪ ،‬حسی از حرکت‬ ‫و جنب��ش را منتق��ل می کند‪ .‬این هن��ر یک موفقیت‬ ‫مضاعف ب��رای او به ارمغان اورد‪ ،‬زی��را به رنگ امیزی‬ ‫جت بریتیش ایرویز به همان شکل سنتی منجر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‪GTR M۳ :‬ـ ‪1992‬‬ ‫هنرمند‪ :‬ساندرو چیا‬ ‫هنر «چیا» در این است که به بهترین شکل هیجان‬ ‫را ابراز می کند‪ ،‬حتی اگر ش��ما مطمئن نباشید که به‬ ‫خودرو در جهان‬ ‫مجسمه ای برای هشدار ترافیکی‬ ‫برای افزایش میزان اگاهی مردم درباره محدودیت های ترافیکی‬ ‫و رعایت احترام به قانون در پارک خودرو در مناطق ممنوع شهر‬ ‫و به وی��ژه در مح��ل عبور عابر پیاده‪ ،‬مجس��مه جالبی در یکی از‬ ‫شهرهای المان به تازگی نصب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازار خبر‪ ،‬کشور المان به عنوان یکی از پیشرفته ترین‬ ‫کش��ورهای اروپایی در مهندسی ترافیک و حمل ونقل شهری‪ ،‬به‬ ‫استفاده از نمادهای جالب برای افزایش اگاهی عمومی نسبت به‬ ‫رعایت الزام قانون در مناطق شهری روی اورده است‪ .‬در تازه ترین‬ ‫اقدام‪ ،‬یک فولکس واگن که چرخ های عقب ان خمیده شده و روی‬ ‫یک دیوار قرار گرفته‪ ،‬به نمایش عمومی درامده است‪ .‬جدیدترین‬ ‫اثر هنری هنرمند اتریش��ی «اروین وورم» در شهر «کارلسروهه»‬ ‫المان به نمایش درامده اس��ت که در ان‪ ،‬یک خودرو المانی در‬ ‫محل عابر پیاده در این ش��هر پارک ش��ده و چرخ های ان به طور‬ ‫خمیده‪ ،‬روی یک دیوار قرار گرفته اس��ت‪ .‬این هنرمند اتریش��ی‬ ‫ک��ه به دلیل طراحی مجس��مه های عجیب و غری��ب و خمیده و‬ ‫منحنی شکل خود‪ ،‬ش��هرت زیادی کسب کرده است‪ ،‬معموال از‬ ‫بزرگنمایی موضوعات کوچک در حوزه ترافیک اس��تفاده می کند‬ ‫تا به ش��هروندان نسبت به استفاده از وسایل حمل ونقل بزرگ در‬ ‫معابر کوچک‪ ،‬در شهرهای اروپایی هشدار دهد و رفتار و فرهنگ‬ ‫مصرف کننده اروپایی را به چالش بکشد‪ .‬در همین حال‪ ،‬مسئول‬ ‫نظارت بر پارکینگ «کارلسروهه» در اقدامی جالب‪ ،‬برای تماشای‬ ‫این مجس��مه جدید شهر‪ ،‬بلیتی طراحی کرده است تا شهروندان‬ ‫با تهیه ان‪ ،‬نس��بت به مشاهده مجس��مه اقدام کنند‪ .‬موردی که‬ ‫سخنگوی شهرداری «کارلس��روهه» در گفت وگو با نشریه ‪Der‬‬ ‫‪ Tagesspiegel‬ان را فقط یک جوک دانس��ته است‪ .‬مجسمه‬ ‫عجیب ترافیکی «کارلس��روهه»‪ ،‬به تازگی در نمایش��گاه «شهر‪،‬‬ ‫س��تاره اس��ت – هنر در بخش ساخت وس��از» که یک نمایشگاه‬ ‫عمومی در این ش��هر ب��ود و تا ‪ ۲۱‬ژوئن نیز ادامه داش��ت‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار رونمایی شد‪ .‬یکی از مسئوالن مرکز هنر و رسانه شهر‬ ‫«کارلسروهه» المان از این اقدام هنرمند اتریشی در اگاهی رسانی‬ ‫عموم��ی درباره معضالت ترافیکی این ش��هر‪ ،‬ضمیر خالق وی را‬ ‫مورد س��تایش قرار داد و از این که جریمه کنندگان در این شهر‬ ‫ب��رای جریمه های خود روش های نواوران��ه هنرمندانه را انتخاب‬ ‫می کنن��د‪ ،‬قدردانی کرد‪« .‬اروین وورم»‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫نیز‪ ،‬یک کشتی تفریحی منحنی شکل را که در حال سقوط از یک‬ ‫ارتفاع بود‪ ،‬بر پش��ت بام هتل وین در اتریش نصب کرد که مورد‬ ‫استقبال شهروندان اتریشی در پایتخت موسیقی اروپا قرار گرفت‪.‬‬ ‫«اروین وورم»‪ ،‬هنرمند اتریشی است که در شهر بورک اتریش در‬ ‫هنرمند‪ :‬جف کونز‬ ‫این هنرمند کارهای زیادی را برای افراد مشهور انجام‬ ‫داده است‪ .‬او ‪ ۷‬سال پیش هم از «بی ام و» خواسته بود‬ ‫ت��ا خودرویی را برای رنگ امیزی در اختیار او بگذارند‪،‬‬ ‫س��رانجام این کار انجام شد و خودرو شرکت کننده در‬ ‫مس��ابقات «لمانز» را دریافت ک��رد‪ .‬او همه چیز را در‬ ‫رابطه با جنبش و حرکت روی این خودرو پیاده کرد و‬ ‫برای قدردانی از خودرو ‪ M۱‬رنگ امیزی شده به وسیله‬ ‫«وارهول» این کار را انجام داد‪.‬‬ ‫دوربین جدید برای دیدن زوایا و گوشه های خیابان‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۵۴‬میالدی متولد شد و خالق مجسمه هایی موسوم به‬ ‫«یک دقیقه ای» است که در ان تالش می کند‪ ،‬معضالت شهری‬ ‫و ش��هروندی را از طریق مجسمه هایی با مضامین اغراق شده‪ ،‬به‬ ‫مخاطب��ان ارائه کند‪ .‬کارهای هنری و مجس��مه های خالقانه این‬ ‫هنرمند مجسمه س��از اتریش��ی‪ ،‬در موزه های معتبری چون موزه‬ ‫«گوجنهایم»‪ ،‬کلکسیون هنری «پگی گوجنهایم» و مرکز هنری‬ ‫«والت��ر» و حتی موزه «لودویک» به نمایش درامده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫اشنایی با فعالیت های هنری این هنرمند اتریشی‪ ،‬به سایت وی‪،‬‬ ‫به نش��انی ‪ http://www.erwinwurm.at‬مراجعه کنید‪ .‬وی‬ ‫از سال ‪۲۰۰۳‬م تاکنون‪ ،‬در بیش از ‪ ۱۰۰‬موزه و نمایشگاه معتبر‬ ‫جهانی ش��رکت کرده اس��ت‪ .‬س��ایت وی نیز‪ ،‬با طراحی خالقانه‬ ‫عجیبی طراحی و بارگذاری شده که جالب توجه است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ش��رکت امریکای��ی ف��ورد نوعی‬ ‫دوربین ب��رش نمایش(‪ )split-view‬ویژه‬ ‫ارائ��ه داده که به رانن��دگان در دیدن زوایا‬ ‫و گوش��ه های خیابان کم��ک می کند‪ .‬این‬ ‫دوربین اس��ترس رانندگان را کاهش داده‬ ‫و از میزان تصادفات می کاهد‪.‬‬ ‫فورد ای��ن دوربین را روی س��پر عقب و‬ ‫جل��و خودروها قرار داده ک��ه به رانندگان‪،‬‬ ‫میدان دید ‪ ۱۸۰‬درجه ای از جاده و توانایی‬ ‫دیدن گوش��ه ها و زوایای خیاب��ان را ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬رانندگان با استفاده از این فناوری‬ ‫می توانند ترافیک و همچنین خودروهایی‬ ‫را که از کنار جاده وارد مس��یر می ش��وند‪،‬‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫نتایج به دس��ت امده از این دوربین روی‬ ‫نوعی نمایشگر ‪3‬پنله ارائه می شود و نشان‬ ‫می ده��د که خودرو یا عاب��ر از کدام طرف‬ ‫خیابان می اید‪ .‬نمایش��گر روی داش��بورد‬ ‫نصب شده اس��ت و در واقع دوربین شبیه‬ ‫دوربی��ن نم��ای عق��ب عم��ل می کند که‬ ‫می تواند همزمان جلو خودرو را نیز پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کاربر می تواند با فشاردادن دگمه موجود‬ ‫روی داش��بورد‪ ،‬دوربی��ن را روی وضعیت‬ ‫‪ Split view‬قرار دهد و زمانی که وس��یله‬ ‫ نقلیه به س��رعت ‪ ۱۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫برسد‪ ،‬به صورت خودکار خاموش می شود‪.‬‬ ‫در تقاطع کور یا خروج��ی جاده‪ ،‬راننده با‬ ‫اس��تفاده از این دوربین می تواند خودروها‪،‬‬ ‫عابران پیاده یا دوچرخه س��وارانی را که به‬ ‫خودرو وی نزدیک می شوند‪ ،‬ببیند‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه دوربین ه��ا در مع��رض دوده جاده ای‬ ‫ق��رار می گیرند و میدان دید انها مس��دود‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نوع��ی شست وش��ودهنده جت‬ ‫تلس��کوپی‪ ،‬دوربین را تمی��ز می کند‪ .‬قرار‬ ‫است دوربین جدید روی خودروهای فورد‬ ‫‪ Edge ۲۰۱۵‬و ‪ Explorer ۲۰۱۶‬در‬ ‫چین و امریکا نصب شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دالر ارزان فقط برای مصارف اساسی‬ ‫مسیر رشد اقتصادی از ‪ - 6/8‬تا ‪ + 3‬درصد‬ ‫صنایع بورسی نمره قبولی نگرفتند‬ ‫‪13‬‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد‬ ‫از «تولید» مالیات ارزش افزوده نمیگیریم‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬معاون سازمان امور مالیاتی‬ ‫با بیان اینکه تقریبا تمام طالفروش��ان برای‬ ‫مالیات ب��ر ارزش افزوده ثبت ن��ام کرده اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ 55 :‬درص��د تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫مشمول مالیات ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫علیرضا طاری بخش مع��اون ارزش افزوده‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی در نشس��ت خبری‬ ‫این س��ازمان در جمع خبرنگاران دیروز با‬ ‫اش��اره به اینکه سال گذشته درامد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده ‪22‬هزار میلی��ارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در ‪2‬ماه امس��ال نیز‬ ‫‪98‬درصد درامدهای این بخش محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاری بخش با اشاره به اینکه به طور قطع‬ ‫می توان گفت مالیات ارزش افزوده مضاعف‬ ‫ندارد‪ ،‬ش��رط ان را عمل کردن مودیان به‬ ‫قانون دانست و تصریح کرد‪ :‬قرار نیست این‬ ‫مالی��ات را مودی از جی��ب پرداخت کند و‬ ‫امانت دولت بوده که از مصرف کننده نهایی‬ ‫وص��ول می ش��ود و در یک دوره مش��خص‬ ‫پرداخ��ت خواهد ش��د‪ .‬اگر م��ودی خوب‬ ‫مدیری��ت کند در ی��ک دوره س��ه ماهه و‬ ‫فرصت ‪ 15‬روزه برای پرداخت این موضوع‬ ‫نقش مهمی در نقدینگی انها خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی مراح��ل اخ��ذ مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫را واردات‪ ،‬تولی��د‪ ،‬توزی��ع و خرده فروش��ی‬ ‫بیان کرد و یاداور ش��د‪ :‬اخذ این مالیات به‬ ‫گونه ای است که در این ‪ 4‬مرحله مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده گرفته نمی ش��ود‪ ،‬بلکه فقط‬ ‫یک بار این رقم از مصرف کننده اخذ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫طاری بخش در مورد مالیات طالفروشان‬ ‫گف��ت‪ :‬به ط��ور تقریبی همه طال فروش��ان‬ ‫برای پرداخت مالیات ارزش افزوده ثبت نام‬ ‫کرده اند و اخری��ن اظهارنامه اب��رازی انها‬ ‫میانگین ‪900‬هزار تومان اس��ت که افزایش‬ ‫ب��ه نس��بت خوبی داش��ته‪ ،‬اما ب��ا واقعیت‬ ‫منطبق نیست و با حسابرسی مالیات واقعی‬ ‫از انها اخذ می شود‪.‬‬ ‫معاون مالیات ارزش افزوده س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در مورد مش��مول بودن موسسات‬ ‫اعتباری و بانک��ی بیان کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫موسس��ات و بانک ها از بانک مرکزی مجوز‬ ‫داشته باشند مش��مول مالیات ارزش افزوده‬ ‫نخواهند بود‪ ،‬اما موسسات غیر مجاز بیشتر‬ ‫از مجازها هس��تند که با فهرست موجود از‬ ‫انها مالیات ارزش افزوده و مستقیم نیز اخذ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی به پرونده اخیر کدفروشی اشاره کرد‬ ‫و گف��ت ‪ :‬مالیات واقعی این ش��رکت ‪126‬‬ ‫میلی��ارد بود که فاکتور ص��وری ارائه کرده‬ ‫که ‪ 1/5‬تا ‪ 2‬برابر جریمه ش��د و براس��اس‬ ‫اطالعات کسب ش��ده کل مالیات ان وصول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا محاس��به نفت حدود‬ ‫کام��ل از گ��ردش مالی‪ ،‬خری��د و فروش ‪،‬‬ ‫ارزش مالیات‪ ،‬حس��اب های بانکی و واردات‬ ‫برمی گردد و صن��دوق فروش زمانی جواب‬ ‫می دهد که این اطالعات در اختیار سازمان‬ ‫وجود داشته باشد و مودی بداند اطالعاتش‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هیچ معافیت��ی برای افراد‬ ‫در مالیات ارزش افزوده وجود ندارد و فقط‬ ‫کاالها و خدمات مشمول مالیات هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹در ح�ال حاض�ر گ�روه جدی�د‬ ‫فراخوان نمی شوند‬ ‫‪55‬درصد جی دی پی تولید ناخالص داخلی‬ ‫مشمول مالیات ارزش افزوده هستند‪.‬‬ ‫طاری بخ��ش در م��ورد اصالحی��ه قانون‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫م��ورد معافیت های کاالیی با بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬برخی کاالها مشمول معافیت‬ ‫شده که ش��امل لبنیات بوده که ماست نیز‬ ‫در اصالحیه مشمول است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۹۵‬هزار مودی مش�مول مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫طاری بخ��ش با تاکید بر اینکه مش��مول‬ ‫ک��ردن مودی��ان ب��رای دریاف��ت مالی��ات‬ ‫ارزش اف��زوده براس��اس تحلی��ل هزین��ه و‬ ‫منفع��ت خواه��د ب��ود‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬در‬ ‫فراخوان ه��ای جدی��د ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫رس��یدگی به پرونده ها در سازمان هزینه بر‬ ‫ب��وده در صورت داش��تن س��ود‪ ،‬گروه های‬ ‫جدی��د فراخوان می ش��وند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪495‬هزار مودی مش��مول این مالیات بوده‬ ‫و افرادی که گواهی ثبت نام داش��ته باشند‪،‬‬ ‫برای پرداخت این مالیات صالحیت دارند‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه برخی از رس��توران ها‬ ‫مالی��ات از مصرف کنن��ده گرفت��ه اما ان را‬ ‫به دول��ت بازنمی گردانند‪ ،‬بیان کرد ‪ :‬س��ال‬ ‫‪ 89‬اغذیه فروش ه��ای زنجیره ای‪ ،‬تاالرهای‬ ‫پذیرایی و رس��توان ها فراخوان ش��دند‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 94‬نیز گروه های دیگ��ری فراخوان‬ ‫شده‪ ،‬مالیات ابرازی خوبی داشتند‪ ،‬اگرچه‬ ‫مطابق با واقعیت نباش��د‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬چلوکبابی ها و رس��توران ها‬ ‫نیز امس��ال فراخوان ش��دند و اژانس های‬ ‫مسافرتی و حمل ونقل نیز طبق قانون معاف‬ ‫از این مالیات هستند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه‬ ‫ش��اخص دریافت مالیات در وهله نخس��ت‬ ‫براس��اس ابراز مودیان اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که این موضوع واقعی نباش��د‪،‬‬ ‫براس��اس اطالعاتی که از انه��ا وجود دارد‬ ‫مالیات واقعی وصول خواهد شد‪.‬‬ ‫طاری بخش در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫چرا از کل کاال مالیات ارزش افزوده دریافت‬ ‫در صورتی که موسسات‬ ‫و بانک ها از بانک‬ ‫مرکزی مجوز داشته‬ ‫باشند مشمول مالیات‬ ‫ارزش افزوده نخواهند‬ ‫بود‪ ،‬اما موسسات‬ ‫غیر مجاز بیشتر از‬ ‫مجازها هستند که با‬ ‫فهرست موجود از انها‬ ‫مالیات ارزش افزوده و‬ ‫مستقیم نیز اخذ می شود‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حالی که بای��د از مابه التفاوت‬ ‫خرید و فروش باش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تعریف‬ ‫اقتص��ادی دریاف��ت مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫مربوط به قب��ل از حلقه نهای��ی بوده و در‬ ‫واردات کل کاال مشمول از حلقه های بعدی‬ ‫معادل تفاوت خرید‪ ،‬منهای فروش‪ ،‬ضربدر‬ ‫‪ 9‬درص��د‪ ،‬مالی��ات ارزش اف��زوده پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ مالیات ب�ر ارزش اف�زوده در‬ ‫ایران مناسب است‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه ایا در‬ ‫ش��رایط رکود اخذ مالی��ات ‪ 9‬درصدی زیاد‬ ‫به نظر نمی رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این قانون را‬ ‫‪ 150‬کشور دنیا اجرایی کرده و اکثر نرخ ها‬ ‫بین ‪ 15‬تا ‪ 25‬درصد اس��ت و در ایران ابتدا‬ ‫‪ 3‬درصد بوده و اکنون به ‪ 9‬درصد رسیده که‬ ‫باز هم نس��بت به نرخ های موجود پایین تر‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین محاسبه مالیات ان شبیه‬ ‫به کش��ور ما بوده و فکر می کنیم‪ ،‬این نرخ‬ ‫منطقی و عادالنه است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در پاس��خ ب��ه این‬ ‫س��وال که س��ازمان مالیاتی چ��ه حمایتی‬ ‫از تولی��د دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه هیچ وجه مالیات‬ ‫ارزش افزوده را تولید پرداخت نمی کند‪ ،‬زیرا‬ ‫در کاالهای بعدی اخذ می ش��ود و درنهایت‬ ‫مصرف کننده پرداخت خواهد کرد‪ .‬در دنیا‬ ‫از خرده فروش��ی ها روزان��ه مالیات دریافت‬ ‫می ش��ود و مابقی حلقه ها که این زمان یک‬ ‫ماه است‪ ،‬اما در ایران وصول سه ماهه بوده‬ ‫و خود این موضوع می تواند به س��اماندهی‬ ‫نقدینگی مودیان کمک کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫مالی��ات بر مصرف اس��ت و نقش مهمی در‬ ‫رکود ن��دارد و ان را تش��دید نخواهد کرد‪،‬‬ ‫در کش��ورهای دنیا نیز با تمام ظرفیت این‬ ‫مالیات وصول می ش��ود که در ایران شفاف‬ ‫نبودن وجود دارد‪.‬‬ ‫طاری بخش در مورد مالیات طال فروشان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬احساس می کنیم مالیات ابرازی‬ ‫مودیان این صنف براساس واقعیت نیست و‬ ‫در صورتی که اطالعات از انها وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬به شیوه علی الراس مالیات انها وصول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون مالیات های ارزش افزوده س��ازمان‬ ‫مالیاتی به موضوع صندوق های فروش اشاره‬ ‫کرد و یاداور ش��د ‪ :‬این صنف طی سال های‬ ‫‪ 92‬ت��ا ‪ 94‬فراخوان ش��ده اما به دلیل نبود‬ ‫ضمانت اجرایی از قانون استقبال نشد که به‬ ‫موضوع شفافیت اقتصاد و داشتن اطالعات‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه پیتزافروشان‬ ‫حق دریافت مالیات ارزش افزوده را ندارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در س��ال جدید رس��توران ها‪،‬‬ ‫س��الن های پذیرایی‪ ،‬سفره خانه های سنتی‬ ‫و اغذیه فروش��ی های زنجی��ره ای مش��مول‬ ‫هس��تند و درح��ال حاض��ر تصمیمی برای‬ ‫فراخوان گروه جدید گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی به رابطه وصول مالیات و سیاست های‬ ‫مقاومت��ی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫موضوع��ات اجرای طرح جامع مالیاتی بوده‬ ‫ک��ه مهم ترین مح��ور ان تامی��ن اطالعات‬ ‫مالیاتی بر اساس ظرفیت های واقعی اقتصاد‬ ‫است تا بتوان مالیات واقعی را وصول کرد و‬ ‫اتکا به درامدهای نفتی را کاهش داد‪.‬‬ ‫طاری بخ��ش ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اگر‬ ‫تولید کنن��ده قانون مالی��ات ارزش افزوده را‬ ‫رعایت کند از جی��ب مالیات نخواهند داد‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬البته قانون نیز ضعف داش��ته‬ ‫که در الیحه جدید اصالح ش��ده و سازمان‬ ‫حق دارد مالیات را در صورتی که اطالعات‬ ‫ش��فاف نش��ود‪ ،‬از خریدار دریاف��ت کند و‬ ‫م��ودی که نمی خواهد قان��ون را اجرا کند‪،‬‬ ‫مقصر سازمان نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این نکته که چرا مودیان‬ ‫باید به سمت خرید فاکتورهای جعلی بروند‬ ‫و از کدهای نامعتبر اس��تفاده کنند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬تقاضا باید به صفر برس��د؛ چرا مردم‬ ‫سراغ این موضوع می روند که به طور قطع از‬ ‫روی عمد و به دلیل شفاف نشدن مالیات این‬ ‫کار را می کنند و به سراغ کدفروش می روند‬ ‫و این گونه نیس��ت که ناخوداگاه به سمت‬ ‫ان کشیده ش��وند‪ ،‬حتی اگر در هیات های‬ ‫ح��ل اختالف فاکت��ور واقعی ارائ��ه دهند‪،‬‬ ‫پذیرفته خواهدش��د‪ .‬ب��ه گفته طاری بخش‬ ‫پیش بینی درامده��ای مالیات ارزش افزوده‬ ‫وجود دارد و از طری��ق «جی دی پی» قابل‬ ‫محاسبه است و این کار را سازمان مدیریت‬ ‫انج��ام می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ال ‪112 ،92‬‬ ‫درصد درامد پیش بینی شده مالیات وصول‬ ‫شد و س��ال گذشته این رقم ‪96‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره مالیات ارزش اف��زوده صرافی ها‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬خود پول یا ارز مشمول مالیات‬ ‫نیست و فقط کارمزد دریافتی انها مشمول‬ ‫این قانون می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای اساسنامه بانک « توسعه زیر ساخت اسیا» با حضور وزیر اقتصاد‬ ‫مراسم رسمی امضای اساسنامه بانک توسعه زیرساخت‬ ‫اسیا موس��وم به «ا ای ای بی» روز گذشته با حضور علی‬ ‫طیب نی��ا وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ای��ران و مقامات‬ ‫بیش از ‪ 50‬کش��ور عض��و در تاالر بزرگ ملی خلق چین‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ادا‪« ،‬ل��و جی وی» وزیر ام��ور اقتصاد و‬ ‫دارایی چین که با س��خنان خود این نشس��ت را افتتاح‬ ‫ک��رد‪ ،‬به همه حاضران خوش امد گفت و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که بانک توسعه زیرساخت اسیا بتواند در پیشرفت و‬ ‫توسعه قاره کهن نقش ارزشمند خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬م��ا حض��ور نماین��دگان اقتصادی‬ ‫‪ 57‬کش��ور از ‪ 5‬ق��اره جهان در پکن ب��رای همفکری و‬ ‫نهایی کردن اساسنامه بانک توسعه زیرساخت اسیا را به‬ ‫فال نیک می گیریم و معتقدیم توس��عه واقعی از رهگذر‬ ‫چنین همکاری هایی به دست می اید‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر نق��ش مهم و تاثیرگذار تش��کل های‬ ‫اقتصادی جمعی از جمله بانک توسعه زیرساخت اسیا در‬ ‫روند توس��عه اقتصادی جهان‪ ،‬همکاری و تعامل سازنده‬ ‫کش��ورهای عضو را ضامن بقای ای��ن مجموعه اقتصادی‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت بعد از امضای اساسنامه بانک توسعه اسیا‪،‬‬ ‫وزرای ش��رکت کننده دی��داری ب��ا «ش��ی جین پینگ»‬ ‫رییس جمهور چین داشته باشند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬روز یکشنبه نیز نشست مقدماتی‬ ‫با حضور معاونان وزرای اقتصاد کشورهای شرکت کننده‬ ‫برگزار ش��د و طرفین به تبادل نظ��ر و ارائه دیدگاه های‬ ‫کشورهای خود پرداختند‪.‬‬ ‫محمد خزاعی‪ ،‬مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫به نمایندگی از جمهوری اس�لامی ایران در این نشست‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫ش��کل گیری این بانک در اکتبر (مهر ‪ -‬ابان) ‪2014‬م‬ ‫با امضای یادداشت تفاهم میان ‪ 27‬کشور در پکن انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بانک س��رمایه گذاری اسیا نهاد توس��عه چندجانبه ای‬ ‫است که س��رمایه ان بیشتر در زمینه ساخت تاسیسات‬ ‫زیربنایی اختصاص داده خواهد شد‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران نیز که یکی از اعضای هیات‬ ‫موس��س این بانک محسوب می ش��ود‪ 18 ،‬فروردین ماه‬ ‫س��ال جاری به عنوان سی و چهارمین کشور به عضویت‬ ‫بانک توسعه زیرساخت اسیا در امد‪.‬‬ ‫چین مبتکر راه اندازی بانک توس��عه زیر س��اخت اسیا‬ ‫است و این کش��ور قرار است حدود ‪ 50‬میلیارد دالر در‬ ‫این بانک سرمایه گذاری و نزدیک به ‪ 50‬درصد سهامش‬ ‫را از ان خود کند‪.‬‬ ‫امری��کا و ژاپن ‪ 2‬ق��درت بزرگ اقتص��ادی دنیا‪ ،‬هنوز‬ ‫تصمیم به ورود به ای��ن بانک نگرفته اند‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫نمی تواند به منزله منتفی شدن ورود انها در اینده باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت در صدر امار‬ ‫اصلی‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫ابوذر ندیمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫باوجود تمام مش��کالت درون��ی و بیرونی که بخش‬ ‫صنعت کشور با ان دست به گریبان است‪ ،‬اما براساس‬ ‫امارهای رس��می منتشرشده س��هم صنعت در صدر‬ ‫امار اصلی رش��د اقتصادی در کشور قرار دارد‪ .‬بخش‬ ‫مش��کالت بیرونی صنعت در کشور متاثر از تحریم ها‪،‬‬ ‫معوقات‪ ،‬نقدینگ��ی و ظرفیت ناتم��ام و‪ ...‬قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��کالت بیرونی در این بخش ک��ه به حول‬ ‫مسئله تحریم ها می چرخد مربوط به صدها هزار دالر‬ ‫بدهی هایی می ش��ود که وصول نش��ده اند‪ .‬در حقیقت‬ ‫کمب��ودی ک��ه از جهت اص��ل انتق��ال ارزی به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا برای خرید و صادرات ب��رای ما پیش امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مشکالت بس��یاری را برای این بخش به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نیز بخش صنعت از مشکالت داخلی‬ ‫نیز در رنج اس��ت‪ .‬برای مثال در ش��هری مانند تهران‬ ‫ک��ه بی��ش از ‪ 17250‬واحد صنعتی مش��غول به کار‬ ‫هس��تند با بیش از نیمی از ظرفیت هایشان مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬این موضوع بیانگر مشکالت داخلی‬ ‫اس��ت که بخش صنعت و تولید از ان رنج می برد‪ .‬این‬ ‫واحدهای تولیدی یا مواد و قطعات ندارند یا س��رمایه‬ ‫در گردش‪ .‬همچنین تورم‪ ،‬هزینه های تولید را به طور‬ ‫مرتب افزایش می دهد‪ .‬س��ود بانکی نیز که متناسب با‬ ‫تورم تعیین می شود‪ ،‬هزینه کاالی تمام شده داخلی را‬ ‫بیشتر خواهد کرد‪ .‬از این رو تولیدکننده داخلی قدرت‬ ‫رقابت خود را در برابر کاالهای خارجی از دس��ت داده‬ ‫و رو به ورشکس��تگی می گذارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬امار‬ ‫چک های برگش��تی و سفته های واخواست شده نشان‬ ‫از س��الم نبودن ای��ن بازار دارد‪ .‬درواق��ع‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫داخلی با کمبود نقدینگی مواجه اس��ت و اگر بانک ها‬ ‫جوابگ��وی تامین نقدینگی صنعت کش��ور نباش��ند‪،‬‬ ‫ن بیش��تری از قبل خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اوضاع کنونی بحرا ‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هم اکنون تامین وثیقه و تضمین مورد‬ ‫تقاضای بانک ها مشکل عمده صنعتگران به ویژه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت که باید حل شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫کارشناسان بانک ارزش وثیقه ها را بسیار پایین در نظر‬ ‫می گیرند که با قیمت های واقعی بازار بس��یار متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو تولیدکنن��ده برای ارائ��ه وثیقه الزم‬ ‫همواره با مشکل روبه رو است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫بیکاران ‪ ۶‬تا ‪ ۵۰‬ماه حقوق‬ ‫می گیرند‬ ‫یک مقام مس��ئول در وزارت کار تعداد افرادی‬ ‫که هم اکن��ون از مقرری بیمه بیکاری اس��تفاده‬ ‫می کنن��د را ‪ ۱۷۸‬هزارنف��ر اعالم ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫حداقل و حداکثر پرداختی بیمه بیکاری ‪ ۶‬تا ‪۵۰‬‬ ‫ماه است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬کریم یاوری گف��ت‪ :‬اداره کل‬ ‫حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماع��ی وظیفه حمایت اجتماعی و‬ ‫پرداخت مقرری بیم��ه بیکاری افرادی را برعهده‬ ‫دارد که برخالف میل خود بیکار شده اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل حمایت از مش��اغل و بیم��ه بیکاری‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تعداد این افراد‬ ‫را تاپایان اردیبهشت س��ال جاری ‪ ۱۷۸‬هزار نفر‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬براساس فرمول های تخصصی‬ ‫این قبیل افراد حداقل ‪ ۶‬و حداکثر ‪ ۵۰‬ماه مقرری‬ ‫بیمه بیکاری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬امیدواریم با به نتیجه رسیدن‬ ‫اص�لاح قانون بیم��ه بیکاری‪ ،‬حمایتی بیش��تر از‬ ‫جمعیت کارگرانی ش��ود که برخالف میل باطنی‬ ‫خود بیکار ش��ده اند‪ .‬همچنین امید داریم بتوانیم‬ ‫برای این افراد اشتغال مجدد ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در وزارت کار تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫سال گذش��ته برای ‪ ۱۴‬هزار نفر از مقرری بگیران‬ ‫بیمه بیکاری اش��تغال مجدد ایجاد شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی بر حمایت از پایداری مشاغل‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬در زمینه بنگاه های اقتصادی‬ ‫مش��کل دار تالش ش��ده ضمن رس��یدگی به ان‬ ‫واحدها اسیب شناسی از انها را نیز در دستور کار‬ ‫خود قرار دهیم و برای محورهای مطرح ش��ده از‬ ‫معاونت تعاون وزارتخانه انتظار همکاری داریم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫اغاز پرداخت سپرده های مردم‬ ‫در موسسه میزان‬ ‫مدی��رکل ام��ور اقتص��ادی اس��تانداری‬ ‫خراس��ان ش��مالی گف��ت‪ :‬پرداخ��ت‬ ‫س��پرده های م��ردم در موسس��ه مالی و‬ ‫اعتباری میزان اغاز شد‪ .‬محمدرضا موفق در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به انحالل این موسس��ه در س��ال‬ ‫گذش��ته افزود‪ :‬هم اکنون اموال و دارایی های موسسه‬ ‫می��زان در اختیار هیات تس��ویه قرار گرفته اس��ت و‬ ‫پرداخت بدهی از رقم کم اغاز ش��ده و به تدریج ارقام‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه یکصد میلیارد تومان از س��پرده‬ ‫موسس��ه میزان در اختیار این هیات قرار گرفته است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم اکنون پرداخت از یک میلیون تومان اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت و به تدریج افزایش می یابد‪ .‬برابر فهرست‬ ‫موجود در این موسسه‪ ،‬به سپرده گذاران اعالم می شود‬ ‫به شعبه مرکزی بانک صادرات مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که پرداخت سپرده های‬ ‫م��ردم چ��ه زمان��ی به پای��ان می رس��د‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫در حقیقت هم اکنون بازار مسکن راکد است و مشکل‬ ‫در فروش زمین های این موسس��ه وجود دارد‪ ،‬اما تراز‬ ‫این موسس��ه مثبت و اموال ان نسبت به سپرده های‬ ‫گذاشته شده بیشتر اس��ت و وجوه مردم به طور حتم‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول درباره پرداخت س��ود س��پرده ها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اخرین مهلت پرداخت سود تا تاریخ یکم‬ ‫بهمن س��ال گذشته بوده اما پیگیری ها در حال انجام‬ ‫اس��ت تا پرداخت س��ود تا زمان انحالل این موسس��ه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫تاجگردون و رزاقی تاکید کردند‬ ‫دالر ارزان فقط برای مصارف اساسی‬ ‫شکل دادن اقتصاد درونزا باعث رونق می شود‬ ‫ریی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر ای��ن موض��وع ک��ه ای کاش نس��خه های‬ ‫اقتصادیم��ان را در این چند س��ال کامل اجرا‬ ‫می کردی��م‪ ،‬به ضع��ف نظ��ام برنامه ریزی و‬ ‫قانون گذاری در کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬ما‬ ‫هیچگاه برنامه های یکس��اله و پنج س��اله مان‬ ‫را درس��ت ارزیابی نکردیم‪ .‬گاه��ی اوقات در‬ ‫این س��ال ها با دولت هایی مواج��ه بودیم که‬ ‫برنامه های ‪5‬ساله را قبول نداشتند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا تاجگ��ردون در برنام��ه «تیت��ر‬ ‫امشب» شبکه خبر سیما که با موضوع «رونق‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬نگاه به درون» برگزار ش��د با بیان‬ ‫اینک��ه در ‪ 2‬برنامه اخیر توس��عه ای گزارش‬ ‫س��االنه نداش��تیم و البته فرقی هم نمی کند‬ ‫گزارش داش��ته باش��یم یا نه چ��ون برنامه ها‬ ‫کامل اج��را نش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬باید روش‬ ‫نگارش برنامه شش��م توس��عه تغییر کند‪ .‬او‬ ‫معتقد اس��ت هیچگاه برنامه ریزان ما به دنبال‬ ‫اجرای نسخه واحدی در اقتصاد نبودند‪.‬‬ ‫تخفیف های ویژه بیمه ملت‬ ‫به مناسبت ماه رمضان‬ ‫بیم��ه مل��ت در ای��ام مب��ارک رمض��ان‬ ‫تخفیف��ات وی��ژه ای را ارائ��ه می دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل‬ ‫از معاون��ت بازاریابی و فروش‪ ،‬ش��رکت بیمه ملت به‬ ‫مناس��بت م��اه مبارک رمضان نس��بت به ارائ��ه انواع‬ ‫تخفیفات بیمه ای در رش��ته های حوادث‪ ،‬اش��خاص‪،‬‬ ‫ام��وال‪ ،‬مس��ئولیت و مهندس��ی تخفیف��ات ‪ 10‬ت��ا‬ ‫‪ 30‬درصدی ارائه می دهد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این تخفیفات‬ ‫از روز شنبه مورخ ششم تیرماه تا پایان وقت اداری روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 31‬تیرماه برقرار است‪.‬‬ ‫متقاضیان برای کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت‬ ‫ان��واع بیمه نامه می توانند به ش��بکه فروش بیمه ملت‬ ‫در سراسر کش��ور مراجعه و از این تخفیفات بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫تامین مالی ‪ 138/8‬میلیارد‬ ‫ریالی بانک ملی در ازادراه‬ ‫باغچه ‪ -‬مشهد‬ ‫بانک ملی ایران در جهت توسعه عمرانی‬ ‫کشور ‪ 138.8‬میلیارد ریال در پروژه ازاد‬ ‫راه باغچه ‪ -‬مش��هد مش��ارکت ک��رد‪ .‬از‬ ‫انجایی که اج��رای طرح های راهس��ازی اغلب منابع‬ ‫مالی زیادی را طلب می کند ساخت و توسعه ازاد راه ها‬ ‫از طریق مش��ارکت بانک ها و سایر منابع پولی کشور‬ ‫انجام می ش��ود لذا بر اس��اس این ای��ده و تصویب ان‪،‬‬ ‫ازاد راه های بس��یاری در کش��ور با مش��ارکت بانک ها‬ ‫ساخته شده و یا در حال ساخت هستند‪.‬‬ ‫البته هدف از همکاری بانک ها در این طرح ها ایجاد‬ ‫تس��هیالت تردد برای ارتقای س��طح ایمنی در راه ها‪،‬‬ ‫لو نقل‪،‬‬ ‫افزایش جا به جایی بار و مس��افر و سرعت حم ‬ ‫کاهش مصرف سوخت و انرژی و همچنین استهالک‬ ‫خودروها‪ ،‬فراهم کردن ش��رایط مناسب برای استفاده‬ ‫بهینه از منابع و ذخایر کشور و مبادالت بین المللی از‬ ‫طریق راه های ترانزیتی کشور است‪.‬‬ ‫ل��ذا در جهت این اهداف‪ ،‬اح��داث ازاد راه باغچه ‪-‬‬ ‫مش��هد در گلوگاه استان خراس��ان و خراسان رضوی‬ ‫شروع شده و به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫اس��تان خراسان رضوی به دلیل کثرت تردد زائران‬ ‫که س��الیانه حدود ‪ 16‬میلیون نفر اس��ت و همچنین‬ ‫حسن روابط همجواری با کشور های اسیای میانه بعد‬ ‫از انقالب اس�لامی موقعیت ممت��ازی یافته و ترافیک‬ ‫س��نگینی در اکث��ر راه های منتهی به مش��هد به ویژه‬ ‫حدفاصل باغچه تا مشهد حاکم شده است‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اصالح قیم�ت دالر‪ ،‬اقتص�اد درونزا را‬ ‫شکل می دهد‬ ‫نسبتی برقرار کنیم‪ .‬رییس کمیسیون برنامه‬ ‫و بودج��ه افزود‪ :‬ما فقط تیتر برنامه ها را عوض‬ ‫می کنیم و محتوای برنامه های ما مجموعه ای‬ ‫از امال و ارزوهاس��ت که این امال و ارزوها با‬ ‫تیتر ما همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه شش�م می تواند مس�یر حرکت‬ ‫اقتصاد را تغییر دهد‬ ‫تاجگردون در ادامه به موضوع خام فروشی‬ ‫و مشکل قیمت اشاره کرد و گفت‪ :‬برای نمونه‬ ‫چین‪ ،‬سنگ اهن خام ما را به کشورش می برد‬ ‫و پس از تبدیل به فراورده و فوالد ان را مجدد‬ ‫به ما می فروش��د اما ما همین سنگ اهن را به‬ ‫واحده��ای تولید فوالد در داخل کش��ورمان‬ ‫تحویل می دهی��م اما فوالدی که از چین وارد‬ ‫کشور می شود بس��یار ارزان تر از فوالد تولید‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬ما به عن��وان نمونه‬ ‫می گوییم که قیم��ت فراورده های نفتی باید‬ ‫ت��ا پایان برنامه پنجم توس��عه به قیمت فوب‬ ‫خلیج فارس برس��د و مثال می زنیم که اکنون‬ ‫قیمت هر لیت��ر بنزین در ترکیه ‪5‬هزار تومان‬ ‫اس��ت و انگاه می گوییم ک��ه در ایران هم باید‬ ‫همین قیمت باش��د اما برخ��ی می گویند که‬ ‫مردم چگونه زندگی کنند‪ .‬تاجگردون گفت‪:‬‬ ‫پس ما نمی توانیم میان تولید و رفاه اجتماعی‬ ‫رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ادام��ه صحبت هایش‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬اگر سیاس��ت های کلی‬ ‫برنامه ششم اقتصادی کشور با رویکرد درونزا‬ ‫بودن اقتصاد و جلوگیری از برداش��ت بی رویه‬ ‫دولت و مجلس از منابع‪ ،‬تدوین ش��ود ش��اید‬ ‫بتواند مس��یر حرکت اقتصادی را تغییر دهد‪.‬‬ ‫تاجگردون افزود‪ :‬م��ا در زمینه اصالح قیمت‬ ‫دالر نیز بای��د کاری کنیم تا تولیدکننده دالر‬ ‫را به شکل ازاد تهیه کند و سپس مابه التفاوت‬ ‫قیمت را به ش��کل ریال ب��ه او پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما نباید با در اختیار گذاش��تن برق‬ ‫ارزانقیم��ت کاری کنیم که صنع��ت ما دچار‬ ‫مشکالتی شود و توان رقابت نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به نتای�ج اقدام�ات اقتص�اد بی توجه‬ ‫بودیم‬ ‫ابراهی��م رزاقی اقتصاددان هم در این برنامه‬ ‫با تاکید بر این موضوع که ما در ‪ 26‬س��ال پس‬ ‫از جنگ تحمیل��ی‪ ،‬اقتصادی را اداره کرده ایم‬ ‫که با قانون اساس��ی همخوانی نداشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این سال ها براساس توصیه صندوق‬ ‫بین المللی پول و مش��ابه ‪ 170‬کشور براساس‬ ‫سیاس��ت تعدیل اقتصادی حرک��ت کردیم و‬ ‫در این س��ال ها ‪1300‬میلی��ارد دالر واردات‬ ‫داش��تیم و ‪13‬میلیون ش��غل ایجاد ش��د در‬ ‫حالی که باید ‪130‬میلیون شغل ایجاد می شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ما در این سال ها به نتایج‬ ‫اقدام��ات اقتصادی مان هیچ توجهی نکردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ 170 :‬کش��ور براس��اس ن��گاه صندوق‬ ‫بین المللی پول عمل کردند و هیچ کدام موفق‬ ‫نبودند‪ .‬او در بخش دیگری از سخنانش گفت‪:‬‬ ‫نگاه س��رمایه داری لیبرال امریکایی نسبت به‬ ‫ما اینگونه است که ما مواد خام خود را نتوانیم‬ ‫تبدیل کنیم‪ ،‬در صورتیکه باید براساس قانون‬ ‫اساس��ی نیازهای خودم��ان را خودمان تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬اما نگاه امریکایی ها این است که ما باید‬ ‫وابس��ته به انها باش��یم و مواد خ��ام خود را در‬ ‫اختیارشان بگذاریم‪ .‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫در ادامه با تاکید بر این موضوع که اگر دولت ها‬ ‫ب��ه منافع مل��ی توج��ه می کردن��د هیچگاه‬ ‫خواسته های امریکایی ها در کشورمان محقق‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬خود دول��ت امریکا هرگاه به‬ ‫بن بس��ت خورده دخالت کرده اس��ت و برای‬ ‫نمونه در س��ال ‪ 2008‬بی��ش از ‪ 150‬بانک را‬ ‫دولت��ی کردند تا از ورشکس��تگی نجات پیدا‬ ‫پوشش جدید بیمه ای دندانپزشکی تا پایان امسال‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان تهران از افزایش پوشش‬ ‫بیمه ای بس��ته بهداشتی دهان و دندان تا پایان سال خبر‬ ‫داد‪ .‬مهدی قنادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران درباره‬ ‫ارائه خدمات و پوش��ش بیمه ای در بخش دندانپزش��کی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف سازمان بیمه سالمت پوشش همگانی و‬ ‫نبض بازار‬ ‫افزایش ارائه خدمات درمانی بوده و تالش می شود عالوه‬ ‫بر زیر پوشش قرار دادن خدمات‪ ،‬امکان ارائه خدمات هم‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در همی��ن راس��تا و با توج��ه به اینکه‬ ‫بس��ته ارائه خدمت در بخش بهداش��ت ده��ان و دندان‬ ‫طال و دالر افت کرد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار طال و س��که که پس از‬ ‫ی��ک دوره روند کاهش��ی‪ ،‬چند روزی اس��ت‬ ‫در محدوده بس��یار کم نوس��ان پی��دا کرده‪،‬‬ ‫دیروز هم نس��بت به روز یکشنبه‪ ،‬با تغییرات‬ ‫قیمتی همراه ش��د‪ .‬به این ترتیب سکه تمام‬ ‫بهار ازادی با ‪ 3‬هزارتومان افت قیمت به نرخ‬ ‫‪ 908‬هزارتومان رس��ید و هر گرم طالی ‪18‬‬ ‫عیار ‪ 92‬هزار و ‪ 900‬هزارتومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫در این روز اما نیم س��که ب��دون تغییر قیمت‬ ‫بر همان ن��رخ قبلی یعن��ی ‪ 463‬هزارتومان‬ ‫ثابت ماند و ربع س��که برخالف روند کاهشی‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار‪ ،‬با ‪ 4‬هزارتومان رش��د‪ ،‬با‬ ‫قیمت ‪ 264‬هزارتومان ب��ه متقاضیان عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬در این بین س��که های یک گرمی هم‬ ‫دیروز با رش��د ‪2‬هزارتومانی همراه ش��د و به‬ ‫نرخ ‪ 170‬تومانی هفته های گذشته بازگشت‪.‬‬ ‫دیروز در ادامه تغیی��رات قیمتی که در بازار‬ ‫طال و س��که وجود داشت‪ ،‬بازار ارز هم با افت‬ ‫قیمت ها در انواع ارزها روبه رو ش��د‪ ،‬به طوری‬ ‫که دالر ‪ 26‬تومان ارزان شد و به نرخ ‪3317‬‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫یورو و پوند هم از دیگر ارزهایی بود که در این‬ ‫روز از سوی صرافی های چهار راه استانبول با‬ ‫نرخی کمتر از روز یکشنبه‪ ،‬عرضه شد‪ .‬دیروز‬ ‫ی��ورو ‪ 3700‬و پوند انگلی��س ‪ 5215‬تومان‬ ‫قیمت خورد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫کنند و رونقی در اقتصادشان ایجاد شود‪.‬‬ ‫رزاقی گف��ت‪ :‬امریکا وقت��ی می بیند فوالد‬ ‫چین به کش��ورش می اید تعرفه می گذارد تا‬ ‫این محصول وارد کش��ورش نشود و به نوعی از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی اش حمایت می کند اما‬ ‫ما می ایی��م دالر را ارزان در اختیار واردکننده‬ ‫فوالد قرار می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتص�اد کش�ور بای�د وس�یله باش�د نه‬ ‫هدف‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ما‬ ‫در بحث اقتصاد هیچ تئوری ای نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امام در وصیتنامه ش��ان فرموده بودند کاالیی‬ ‫را ک��ه خودمان در داخل نداریم مصرف نکنیم‬ ‫و نیاز نیس��ت هر کاالیی از خارج وارد ش��ود و‬ ‫براس��اس نظر امام باید ثروت ه��ا به کارخانه و‬ ‫مزرعه برود و اقتصاد ما باید وس��یله باش��د نه‬ ‫ه��دف‪ .‬باید ببینیم بانک هایمان را در کش��ور‬ ‫براس��اس نظام س��رمایه داری سوسیالیستی‬ ‫اداره کردیم یا براساس قانون اساسی مان؟‬ ‫ناقص بود‪ ،‬در حال حاضر در تعامل با وزارت بهداش��ت و‬ ‫درمان هستیم تا تعهدات جدید بیمه ای از سطح مدارس‬ ‫ش��روع ش��ود‪ .‬قنادی افزود‪ :‬در حال حاضر ارائه خدمات‬ ‫دندانپزشکی توسط بیمه ها محدود است‪ ،‬در برنامه داریم‬ ‫ابتدا تعهدات در بخش خدمات پیشگیری را اجرا کنیم و‬ ‫سپس تالش می شود خدماتی مثل پر کردن دندان را هم‬ ‫زیر پوشش بیمه قرار دهیم‪.‬‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫این اقتص��اددان در ادامه تصری��ح کرد‪ :‬دالر‬ ‫ارزانقیمت در ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور ما‬ ‫باید فقط برای مصارف اساس��ی اختصاص یابد‬ ‫و ب��رای صنایعی که دولت نظارت و پش��تیبانی‬ ‫در ان دارد؛ بع��د از ان ب��ه مرور قیم��ت دالر را‬ ‫ب��رای مصارف غیراساس��ی بای��د افزایش داد تا‬ ‫رفته رفته اقتصاد درونزا شکل بگیرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نوس��انات قیمت دالر در دهه های گذش��ته‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ 53‬تاکنون دالر ‪ 30‬برابر کاهش‬ ‫ارزش داش��ته و ریال هزار برابر و ما ارزش دالری‬ ‫که امروز ‪10‬هزار تومان اس��ت را ‪ 2500‬تومان‬ ‫تعیین می کنیم‪ .‬او تصری��ح کرد‪ :‬به جای اینکه‬ ‫برای واردات ی��ک کاال از چین ‪ ،‬واردکننده یک‬ ‫دالر ب��ه ارزش ‪10‬هزار تومان بپ��ردازد‪3 ،‬هزار‬ ‫تومان پرداخ��ت می کند یعنی چند هزار تومان‬ ‫به وارد کننده اجناس خارجی کمک می ش��ود و‬ ‫در این شرایط تولید کننده داخلی تاب مقاومت‬ ‫ندارد‪ .‬این اقتصاددان گفت‪ :‬در کش��وری مانند‬ ‫چی��ن همه فروش��نده دالر به دولت هس��تند و‬ ‫برای هیچ واردکنن��ده ای صرف نمی کند با این‬ ‫قیمت دالر در این کش��ور کاالی��ی را وارد کند‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی نیز همین کار را می کند‪ .‬اما ما دالر‬ ‫ارزان در اختیار افراد می گذاریم و واردات بی رویه‬ ‫انجام می شود و همه به دنبال خرید دالر هستند‬ ‫چون س��ود فراوانی دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬هنگامی که‬ ‫دالر ارزان در اختی��ار متقاض��ی ق��رار می گیرد‬ ‫قاچ��اق رونق می گی��رد و ثروت های عظیمی از‬ ‫کش��ور خارج و تولیدکننده فلج می ش��ود‪ .‬این‬ ‫اقتصاددان افزود‪ :‬ما ‪1400‬میلیارد دالر واردات‬ ‫داشتیم اما توسعه پیدا نکردیم و فقط توانستیم‬ ‫‪13‬میلیون ش��غل ایجاد کنی��م در صورتی که‬ ‫باید ‪130‬میلیون ش��غل ایجاد می ش��د‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه ایران به عنوان حیثیت مس��لمانان‬ ‫در منطقه مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا با نگاه درونزا‬ ‫در حوزه هایی مانند حوزه دفاعی موفقیت های‬ ‫فراوانی به دست اوردیم اما در حوزه اقتصادی با‬ ‫اعطای دالر ارزان و خام فروشی خودزنی کردیم‪.‬‬ ‫رزاقی با اشاره به دیگر اثرات اتخاذ سیاست های‬ ‫غل��ط در زمینه تعیین نرخ ارز افزود‪15 :‬میلیارد‬ ‫دالر ارزان قیمت در اختیار عده ای قرار دادیم که‬ ‫به س��فرهای خارجی بروند که معلوم نیست چه‬ ‫سودی به نفع کشور دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجام اقدام��ات جدید بیمه ای در حوزه‬ ‫دندانپزش��کی نیازمند تامین بودج��ه و اختیارات قانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه س�لامت اس��تان تهران گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر منتظریم اختیارات قانون��ی و بودجه این اقدامات‬ ‫مصوب ش��ود که پس از تصویب به استان ها ابالغ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33080‬‬ ‫‪33180‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36890‬‬ ‫‪37030‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51780‬‬ ‫‪52150‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,085,000‬‬ ‫‪9,105,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27090‬‬ ‫‪27160‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,010,000‬‬ ‫‪9,080,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8930‬‬ ‫‪9020‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25360‬‬ ‫‪25630‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35220‬‬ ‫‪35600‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,010,000‬‬ ‫‪9,060,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12330‬‬ ‫‪12480‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪912,300‬‬ ‫‪929,500‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,005,000‬‬ ‫‪4,025,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8930‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خریدارانی محتاط و بازاری منتظر‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��هام روز گذش��ته‬ ‫میزبان خریدارانی ب��ود که با نیم نگاهی‬ ‫ب��ه اخبار سیاس��ی با گام های��ی محتاط‬ ‫ب��ه دنبال جذب س��هام ارزن��ده بودند و‬ ‫شاخص بورس فقط ‪ ۳۱‬واحد رشد کرد‪.‬‬ ‫شاخص کل بازده نقدی و قیمت بورس‬ ‫در پایان معامالت دیروز با ‪ 31‬واحد رشد‬ ‫به رقم ‪ 64‬هزار و ‪ 332‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با‬ ‫افزایش ‪ 13‬واحدی عدد ‪ 26‬هزار و ‪668‬‬ ‫واحد را برای خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص ب��ازار اول ام��ا ب��ا ‪ 48‬واحد‬ ‫افزایش در حال��ی در محدوده ‪46‬هزار و‬ ‫‪ 338‬واحد ایس��تاد که شاخص بازار دوم‬ ‫با افت ‪ 95‬واحدی عدد ‪133‬هزار و ‪231‬‬ ‫واحد را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص کل فرابورس نی��ز (ایفکس)‬ ‫در پای��ان معامالت روز دوش��نبه با افت‬ ‫‪ 2‬واحدی رق��م ‪ 721‬واحد را برای خود‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش ارزش کل‬ ‫معام�لات س��هام در بورس ته��ران روز‬ ‫گذشته به اندکی بیش از ‪108‬میلیارد و‬ ‫‪ 49‬میلیون تومان افزون ش��د که حاصل‬ ‫دست به دست شدن ‪ 491‬میلیون و ‪782‬‬ ‫ه��زار س��هم در بیش از ‪ 33‬ه��زار نوبت‬ ‫خرید و فروش بود‪.‬‬ ‫در معامالت این روز نمادهای معامالتی‬ ‫بان��ک صادرات با ‪ 23‬واحد‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫بندرعب��اس با ‪ 18‬واح��د و پاالیش نفت‬ ‫اصفه��ان با ‪ 18‬واحد افزایش بیش��ترین‬ ‫تاثی��ر مثب��ت را بر ش��اخص کل بورس‬ ‫برج��ای گذاش��تند‪ .‬در عین ح��ال نماد‬ ‫معامالتی ش��رکت های س��رمایه گذاری‬ ‫نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین با ‪12‬‬ ‫واحد‪ ،‬صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با‬ ‫‪ 10‬واحد و بان��ک کارافرینی با ‪ 8‬واحد‬ ‫کاهش بیشترین تاثیر منفی را در براورد‬ ‫نماگر این بازار برعهده داشتند‪.‬‬ ‫ناظر بازار سهام در معامالت دیروز نماد‬ ‫معامالتی ش��رکت های قند لرستان‪ ،‬قند‬ ‫مرودشت و ش��رکت تجارت الکترونیک‬ ‫پارسیان را بازگشایی کرد و در عین حال‬ ‫ت‬ ‫نم��اد معامالتی ش��رکت های ایرکاپار ‬ ‫صنع��ت‪ ،‬داروس��ازی روزدارو‪ ،‬مه��رکام‬ ‫پارس‪ ،‬ش��رکت فراورده های نس��وز اذر‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری صن��دوق بازنشس��تگی‬ ‫کارکن��ان بانک‪ ،‬نوس��ازی و س��اختمان‬ ‫تهران و بیمه میهن را متوقف کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش در معامالت روز‬ ‫گذش��ته در برخی نماده��ای معامالتی‪،‬‬ ‫معامالت محدودی میان کدهای حقوقی‬ ‫جابه جا ش��د از جمله در بانک س��ینا ‪40‬‬ ‫میلیون سهم از سوی حقوقی کد به کد‬ ‫ش��د‪ .‬در س��رمایه گذاری توسعه صنعتی‬ ‫ای��ران نیز بیش از ‪ 33‬میلیون س��هم در‬ ‫پرتفوی حقوقی جابه جا شد‪.‬‬ ‫همچنین حقوقی پتروشیمی مبین نیز‬ ‫‪ 22‬میلی��ون و ‪ 700‬هزار س��هم را روی‬ ‫تابلوی بورس میان کدهای خود جابه جا‬ ‫کرد‪ .‬دیگر نماد معامالتی که با معامالت‬ ‫کد به کد روبه رو ش��د ش��رکت سیمان‬ ‫ته��ران بود ک��ه با کد به کد ش��دن ‪78‬‬ ‫میلیون س��هم پرتفوی حقوقی را تجربه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش معامالت دیروز‬ ‫س��هام در حالی به کار خود پایان داد که‬ ‫برخی خری��داران با برداش��تن گام های‬ ‫محتاط در بازار تالش کردند سهام ارزنده‬ ‫را جمع اوری کنن��د‪ ،‬ازجمله گروه هایی‬ ‫که مورد اقبال خریداران واقع ش��د گروه‬ ‫بانکی‪ ،‬خودرویی و برخی نمادها در گروه‬ ‫لو نقل دریایی بود‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫اعتق��اد بیش��تر معامله گ��ران ب��ازار‬ ‫س��هام در این روزها بر این پایه اس��توار‬ ‫اس��ت که در صورت دس��تیابی به توافق‬ ‫نس��بی در این زمین��ه ‪ 3‬صنعت نام برده‬ ‫اصلی تری��ن گروه ه��ای پیش��رو در بازار‬ ‫سهام خواهند بود‪ ،‬چرا که به تبع برچیده‬ ‫شدن تحریم ها می توانند افت سوداوری‬ ‫خود را به س��رعت جبران کنند‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر بیش��تر معامله گران بازار س��هام‬ ‫در جس��ت وجوی اخبار منتشرش��ده از‬ ‫مذاکرات‪ ،‬در انتظار نتایج انتهایی ان در‬ ‫روزهای اینده هس��تند‪ .‬در این زمینه به‬ ‫نظر می رسد چنانچه موضوع جابه جایی‬ ‫ارزی و درامده��ای بلوکه ش��ده کش��ور‬ ‫تس��هیل شود‪ ،‬بازار س��هام با اطمینان و‬ ‫اعتماد باالتری ب��ه دورنمای خود خیره‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد کفاش پنجه ش��اهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کارگزاری کاالس��پهر‪ ،‬درب��اره روند بازار‬ ‫س��رمایه در روزهای اخیر عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ب��ه این دلیل که به فصل مجامع نزدیک‬ ‫می شویم عملکرد نهایی شرکت ها بر بازار‬ ‫تاثیرگذار شده است‪.‬‬ ‫وی درباره توافقات سیاسی ابراز داشت‪:‬‬ ‫وقتی به توافق برس��یم جو مثبتی ناشی‬ ‫از انتظارات پدید می اید و بازار با رش��د‬ ‫‪ 20‬درص��دی همراه خواهد ش��د اما در‬ ‫فاز نخس��ت به نظر می رس��د بازار بسیار‬ ‫پرحجمی خواهیم داشت و فرصت برای‬ ‫کس��انی که می خواهند پرتفوی خود را‬ ‫جا به جا کنند ایجاد می شود ‪.‬‬ ‫وی درب��اره موج دوم ب��ازار ادامه داد‪:‬‬ ‫بدین ترتیب پس از یک استراحت‪ ،‬بازار‬ ‫وارد موج دوم می ش��ود که این موج دوم‬ ‫سرمایه گذاران تازه نفس هستند که وارد‬ ‫بورس ش��ده و نقدینگی جدی��د به بازار‬ ‫تزریق می کنند که بیشتر این سرمایه ها‬ ‫در سبدهای سرمایه گذاری و صندوق ها‬ ‫وارد ش��ده و موجب رونق بازار س��رمایه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیر عام��ل کارگ��زاری کاالس��پهر‪،‬‬ ‫درباره روند سرمایه گذاری خارجی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوجه به اخب��اری که وجود دارد‬ ‫سرمایه گذاران خارجی عالقه زیادی برای‬ ‫ورود به بازار سرمایه ایران نشان داده اند‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د بازار برای ورود‬ ‫این دسته از سرمایه گذاران مشتاق است‬ ‫و حض��ور انها در بازار س��رمایه می تواند‬ ‫اتفاق خوبی قلمداد شود‪.‬‬ ‫کفاش درب��اره رفع تحریم ه��ا پس از‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای عن��وان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫تحریم ها برداش��ته ش��ود روند صعودی‬ ‫را در بازار س��رمایه شاهد خواهیم بود و‬ ‫چند اتفاق خوب برای بازار سرمایه روی‬ ‫می دهد ک��ه یکی از انها این اس��ت که‬ ‫بانک ها هزینه کمتری برای نقل و انتقال‬ ‫پول پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬شرکت های واردات‬ ‫و صادرات به س��وداوری خواهند رسید‬ ‫و طرح های توس��عه ای و ال سی ها رونق‬ ‫می گیرد ‪.‬‬ ‫کف��اش پنجه ش��اهی درب��اره دیگ��ر‬ ‫اتفاقات خوب بازار سرمایه اشاره داشت‪:‬‬ ‫ش��رکت های پیمانکاری که به طور عمده‬ ‫ش��رکت هایی هس��تند ک��ه مطالب��ات‬ ‫زیادی از دولت دارن��د می توانند پس از‬ ‫رفع تحریم ها و باز ش��دن دست دولت‪،‬‬ ‫بدهی های خ��ود را دریافت ک��رده و به‬ ‫رونق برس��ند‪ ،‬ام��ا این اتفاقات پروس��ه‬ ‫زمانی مشخصی دارد و در سود سال ‪94‬‬ ‫شرکت ها وارد نمی شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره صنای��ع پیش��روی ب��ازار‬ ‫سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬ب ه نظر می رسد‬ ‫لو نقل��ی تاثیرپذی��ری‬ ‫ش��رکت های حم ‬ ‫زیادی از بازار س��رمایه داش��ته باشند و‬ ‫پ��س از ان صنعت خ��ودرو و در صورت‬ ‫پرداخ��ت بدهی ه��ای پیمان��کاران‪ ،‬این‬ ‫صنعت نی��ز می تواند رش��د خوبی را در‬ ‫بازار سرمایه داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول درباره عوامل تنش زا‬ ‫در بازار س��رمایه اعالم ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫بحثی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده‪ ،‬سودهای بانکی باال است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عوامل دیگ��ری که در بازار‬ ‫س��رمایه تاثیرگذار هستند قیمت دالر و‬ ‫نفت جهانی است و باتوجه به درامدهای‬ ‫نفتی دول��ت می توان پیش بینی کرد که‬ ‫امسال سال سختی برای دولت است‪.‬‬ ‫وی درب��اره صنای��ع مورد توج��ه بازار‬ ‫س��رمایه اش��اره ک��رد‪ :‬تعیین تکلی��ف‬ ‫پاالیش��ی ها‪ ،‬تعیی��ن ن��رخ خ��وراک‬ ‫پتروش��یمی ها و ن��رخ س��نگ اهن و‬ ‫بهره مالکانه معادن فاکتور هایی هس��تند‬ ‫که ب��ه تحریم ها ارتباط��ی ندارند اما در‬ ‫بازار سرمایه بسیار تاثیرگذاراند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪40277734‬‬ ‫‪936‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5821‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪37819642‬‬ ‫‪914‬‬ ‫شهد‬ ‫‪6545‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪33750123‬‬ ‫‪975‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪4979‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪27961131‬‬ ‫‪430‬‬ ‫پتروشیمیفارابی‬ ‫‪9767‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪13389028‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫‪3909‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪12011697‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪8848030‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪5008‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7721.5‬‬ ‫‪-0.09057385‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪659.4‬‬ ‫‪4.170616114‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10339.6‬‬ ‫‪-0.119783617‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4669.8‬‬ ‫‪-0.790312301‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1397.9‬‬ ‫‪0.042939956‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪14650.1‬‬ ‫‪-0.494467802‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6024.5‬‬ ‫‪0.16626486‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46891.3‬‬ ‫‪-0.387689118‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪180661.4‬‬ ‫‪0.702335656‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16156.9‬‬ ‫‪-0.184101763‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26360.5‬‬ ‫‪-0.051944704‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18367.7‬‬ ‫‪0.050658009‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10362.7‬‬ ‫‪-0.311685313‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪286747.2‬‬ ‫‪-0.361966705‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3489.7‬‬ ‫‪1.972415405‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1919.7‬‬ ‫‪0.639580603‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12272.9‬‬ ‫‪0.43289689‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3109.3‬‬ ‫‪0.73543705‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪-0.053088502‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪106.9‬‬ ‫‪0.281425891‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2403.9‬‬ ‫‪0.480688848‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪5052.3‬‬ ‫‪-0.14428018‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4498.7‬‬ ‫‪-0.150926645‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1835.7‬‬ ‫‪0.059958574‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪668.7‬‬ ‫‪-0.179131214‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1662.3‬‬ ‫‪-0.168158069‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1512.6‬‬ ‫‪0.112515719‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪685.8‬‬ ‫‪0.35118525‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1936.9‬‬ ‫‪0.618181818‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4419.3‬‬ ‫‪-0.119784839‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪530.2‬‬ ‫‪-0.150659134‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪140566.5‬‬ ‫‪0.303980648‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪766.4‬‬ ‫‪0.379829731‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4578.5‬‬ ‫‪0.015291188‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪633.4‬‬ ‫‪-0.110392683‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪615.1‬‬ ‫‪-0.113673271‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1.51187905‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪321‬‬ ‫‪-0.772797527‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3389.2‬‬ ‫‪-0.194357736‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2944.7‬‬ ‫‪0.105384825‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪73739.6‬‬ ‫‪0.141644021‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46338.4‬‬ ‫‪0.10455822‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪133231.3‬‬ ‫‪-0.072003258‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52639.3‬‬ ‫‪-0.005508888‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1026289‬‬ ‫‪103532033810‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬کارتن ایرا ‬ ‫‪944‬‬ ‫‪-7.72‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8610.3‬‬ ‫‪0.116275014‬‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪56772000000‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪422‬‬ ‫‪-6.84‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪122804.5‬‬ ‫‪-0.02255109‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫‪27869‬‬ ‫‪40526273908‬‬ ‫نفت پارس ‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26668.4‬‬ ‫‪0.049145948‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪936‬‬ ‫‪37687041712‬‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪-4.94‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64332.9‬‬ ‫‪0.048988047‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪914‬‬ ‫‪34558777330‬‬ ‫داروسازی امین ‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪-4.78‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9826.7‬‬ ‫‪0.116145202‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪975‬‬ ‫‪32906230793‬‬ ‫فراورده های نسوزاذر‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪721.7‬‬ ‫‪-0.358967279‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪27313416018‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪7483‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2646.7‬‬ ‫‪0.079407094‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫عرضه ‪170‬هزار تن انواع کاال در بازار فیزیکی‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬روز گذش��ته ‪170‬هزار تن‬ ‫انواع کاال در ب��ازار فیزیکی بورس کاالی ایران‬ ‫عرضه شد‪ .‬براساس این گزارش دیروز شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان با ‪29‬هزار و ‪ 700‬تن س��بد‬ ‫تیراه��ن ‪ 22‬ت��ا ‪ 27‬با قیمت پای��ه ‪20‬هزار و‬ ‫‪ 525‬ری��ال در ت��االر محص��والت صنعت��ی و‬ ‫معدنی حضور یافت‪ .‬مجتمع فوالد خراسان نیز‬ ‫‪ 1100‬تن س��بد میلگرد ‪ 3‬ا‪ 28-14-‬را روانه‬ ‫تاالر معامالت کرد‪ .‬گروه الومینیوم نیز ش��اهد‬ ‫عرض��ه ‪2‬هزار تن ش��مش هزارپوندی ‪99/75‬‬ ‫ش��رکت الومینیوم ایران (ایرالک��و)‪ ،‬با قیمت‬ ‫پای��ه ‪63‬ه��زار و ‪ 610‬ریال بود‪ .‬روز گذش��ته‬ ‫در ت��االر فراورده های نفتی و پتروش��یمی‪ ،‬در‬ ‫حال��ی ‪68‬هزار و ‪ 700‬تن ان��واع قیر و ‪3844‬‬ ‫تن انواع ماده پلیمری عرضه شد که ‪28‬هزار و‬ ‫‪ 500‬ت��ن انواع قیر و ‪ 1300‬تن عایق رطوبتی‬ ‫روانه تاالر صادراتی شد‪ .‬این گزارش همچنین‬ ‫حاکی است‪15 ،‬هزار و ‪ 500‬تن برنج وارداتی‪،‬‬ ‫‪10‬هزار تن شکرسفید‪ 6 ،‬هزار تن ذرت دانه ای‬ ‫و ‪4‬هزار تن گندم دروم روی تابلوی عرضه تاالر‬ ‫محصوالت کشاورزی رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه نگران واسطه های کشاورزی به‬ ‫تابلوی بورس کاال‬ ‫یک��ی از موان��ع رونق معام�لات محصوالت‬ ‫کش��اورزی در س��ال های اخی��ر‪ ،‬وج��ود‬ ‫واس��طه هایی در بازار کش��اورزی ب��وده که با‬ ‫نام کاال‬ ‫پیگیری عرض��ه و معامله محصوالت در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬زمین��ه خ��روج معامله گ��ران از بورس را‬ ‫فراه��م می کنند‪ .‬کارش��ناس ارش��د معامالت‬ ‫کشاورزی ش��رکت کارگزاری مفید در این باره‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬بورس کاال برای ش��فاف کردن‬ ‫مب��ادالت محص��والت کش��اورزی همچ��ون‬ ‫فلزات و پتروش��یمی‪ ،‬کار دش��واری در پیش‬ ‫دارد چراک��ه اصلی ترین رقی��ب بورس کاال در‬ ‫بازار کش��اورزی‪ ،‬دالالنی هس��تند که با رصد‬ ‫معام�لات به دنب��ال ج��ذب مش��تریان بورس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حمید ساعی با اشاره به اینکه واسطه ها سعی‬ ‫می کنند با کاهش قیمت محصوالت شان مانع‬ ‫رونق معامالت بورس شوند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫از ابتدای سال جاری با برنامه ریزی های رخ داده‬ ‫در بورس و حمایت نس��بی برخی دستگاه های‬ ‫دولت��ی ش��اهد رون��ق معام�لات محصوالت‬ ‫کشاورزی در بورس هستیم به طوری که با ارائه‬ ‫محص��والت باکیفیت و قیم��ت مطلوب حجم‬ ‫معامالت ب��ه میزان قابل توجهی رش��د کرده‬ ‫است‪ .‬وی در پایان با بیان اینکه واسطه ها امروز‬ ‫با نگاهی نگران به تابلوی بورس نگاه می کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای اینکه واس��طه گرها توانایی مقابله‬ ‫با بورس کاال را نداش��ته باشند‪ ،‬باید مسئوالن‬ ‫حوزه کشاورزی از بورس حمایت کنند و زمینه‬ ‫عرضه هرچه بیش��تر محصوالت ب��ا کیفیت و‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫قیمت بهتر نسبت به بازار ازاد را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ب��ا اع�لام قیمت ه��ای جدی��د محصوالت‬ ‫پتروش��یمی گفتن��ی اس��ت روز گذش��ته‬ ‫قیمت های پایه محصوالت پتروش��یمی که هر‬ ‫‪ 2‬هفت��ه یکبار از س��وی دفتر توس��عه صنایع‬ ‫تکمیل��ی پتروش��یمی اع�لام می ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫معامالت تا ‪ ۲۲‬تیر ماه به روز شد‪.‬‬ ‫بررسی این قیمت ها نشان می دهد نرخ بیشتر‬ ‫محصوالت پلیمری در فهرس��ت جدید اعالمی‬ ‫از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬روندی‬ ‫نزولی داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «پایگاه خبری ب��ورس کاالی‬ ‫ای��ران»‪ ،‬در صدر اف��ت قیمت ه��ا در این روز‬ ‫پلی اس��تایرن های مق��اوم و معمولی بودند که‬ ‫نس��بت به ‪ 2‬هفته گذش��ته به ترتیب ‪ 195‬و‬ ‫‪ 154‬توم��ان افت قیمت داش��ته و به رقم های‬ ‫‪4‬هزار و ‪ 847‬و ‪4‬هزار و ‪ 731‬تومان در فهرست‬ ‫جدید قیمت های پایه رسیدند‪ .‬در همین حال‬ ‫در گ��روه پلی پروپیلن ها نیز افتی معادل ‪130‬‬ ‫تومان مشاهده می شود‪ ،‬به طوری که این کاالها‬ ‫به ‪4‬ه��زار و ‪ 107‬تومان در نیم��ه دوم تیرماه‬ ‫رسیدند‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬پلی اتیلن های‬ ‫سنگین‪ ،‬پلی اتیلن های سبک فیلم و خطی هم‬ ‫در فهرس��ت جدید اعالم شده از سوی شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی با افت قیمت روبه رو‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪7,549,500,000‬‬ ‫‪9,090,806‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪14,226,400,000‬‬ ‫‪9,061,401‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪21,005,350,000‬‬ ‫‪9,054,030‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪24,590,500,000‬‬ ‫‪9,031,324‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪24,241,750,000‬‬ ‫‪9,011,803‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪15,837,100,000‬‬ ‫‪9,037,632‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,500,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪31,668,150,000‬‬ ‫‪9,179,174‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪17,911,000,000‬‬ ‫‪9,138,265‬‬ ‫شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫تحویل‬ ‫طال‬ ‫‪A3-14‬‬ ‫میلگرد ‪28‬تا‬ ‫قرارداد اتی سبد‬ ‫‪MC250‬‬ ‫سکه قیر‬ ‫‪180‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪45 16,437,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,191‬‬ ‫نام کاال‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,094‬‬ ‫‪20,094‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,980‬‬ ‫‪7,980‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,249‬‬ ‫‪17,249‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,557‬‬ ‫‪1,557‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سبد تیراهن ‪ 22‬تا ‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫سبد قیر‬ ‫‪ 4050‬تا ‪27‬‬ ‫تیراهن ‪22‬‬ ‫اندود‬ ‫قیرقلع‬ ‫ورق‬ ‫‪6070‬‬ ‫طال‪85100‬‬ ‫قرارداد اتی سکه قیر‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫طال ‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه قیر‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫طالگالوانیزه‬ ‫قرارداد اتی سکهورق‬ ‫تحویل‪ G‬شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,094‬‬ ‫‪20,094‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,980‬‬ ‫‪7,980‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,249‬‬ ‫‪17,249‬‬ ‫‪1,02430,324,100,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0125‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0 11,355,300,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪27,489,700,000‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪9,251,143‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,759‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,406‬‬ ‫‪1,406‬‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,610‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش‬ ‫‪1000p-99.75‬ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکه طال تحویل‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪20‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪18,598‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪18,430‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,610‬‬ ‫‪38,041,900,000‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫‪1,557‬‬ ‫‪9,132,791‬‬ ‫‪1,406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000p-99.75‬ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکه طال تحویل‬ ‫قرارداد اتیشمش‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪ -1.15‬مبارکه اصفهان ‪1394/04/01‬‬ ‫‪1,406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪72035,561,800,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪63,610‬‬ ‫قیر ‪4050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,084,240‬‬ ‫‪10,272‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪-0.53‬نفت پاسارگاد‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫خراسان ‪1394/04/04‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫نفتفوالد‬ ‫شرکت‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪1,024‬‬ ‫‪9,100,405‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪29,700‬‬ ‫‪60,613,150,000‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪0.18‬نفت پاسارگاد‬ ‫‪820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪654‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪9,131,722‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫امورپاسارگاد‬ ‫سازماننفت‬ ‫مالیاتی کشور‬ ‫‪0.15‬‬ ‫اصفهان‬ ‫مبارکه‬ ‫پاسارگاد‬ ‫فوالدنفت‬ ‫‪9,236,831‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9,255,937‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکهقیرطال‪6070‬‬ ‫‪51,269,350,000‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,237,721‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫‪0.16‬نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قرارداد اتی سکهقیر‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫طالوارداتی‬ ‫برنج‬ ‫‪30‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪14,545‬‬ ‫‪0 45,191,600,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0490‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9,222,776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫مادر ‪-0.53‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫تخصصی‬ ‫قرارداد اتی سکهقیرطال‪6070‬‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪89,199,650,000‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪9,272,153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪288,172,200,000‬‬ ‫‪3,044‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وارداتی‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫برنج طال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,493‬‬ ‫‪0234,463,150,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪181,097,800,000 1,920‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫برنج‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,598‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪1394/04/01‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪9,466,892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,404,860‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫مادر ‪-0.29‬‬ ‫‪9,432,177‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫بازرگانیکار‬ ‫تخصصیبام عایق‬ ‫مادر اذر‬ ‫دولتی ایران‬ ‫‪0.04‬‬ ‫بازرگانیکار‬ ‫تخصصیبام عایق‬ ‫مادر اذر‬ ‫دولتی ایران‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫برنج طال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫وارداتی‬ ‫‪385,158,500,000‬‬ ‫‪4,085‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪18,430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,428,605‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫مادر ‪0.46‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قیرسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫طال صادراتی‬ ‫‪- 85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪233,035,900,000‬‬ ‫‪2,483‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,848‬‬ ‫‪9,385,256‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تولیدی بشکه و قیر صنعتی و اسفالت راه دژپا‬ ‫‪ -0.5‬اصفهان قیر‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪9,382‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫اذر دوام یول‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫وارداتی‬ ‫قیر برنج‬ ‫‪13,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بازرگانی افتاب‬ ‫معماران تجارت‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪- 6070‬سفید‬ ‫قیر شکر‬ ‫صادراتی‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫جهانایران‬ ‫نقشدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫تخصصیتجارت‬ ‫مادر شیمی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280‬‬ ‫‪1,280‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫‪21,000‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,280‬‬ ‫‪1,280‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,240‬‬ ‫‪2,240‬‬ ‫اکریلونیتریل بوتادین استایرن ‪ - 50‬گرید طبیعی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪2,240‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,240‬‬ ‫‪132‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دی اتیل هگزانول‬ ‫‪132‬‬ ‫‪500‬‬ ‫اذر قیر تبریز‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1,925‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪00‬‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫کرمانشاهدولتی ایران‬ ‫پلیمربازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,925‬‬ ‫‪1,925‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,925‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دورمفیلم ‪EX5‬‬ ‫سنگین‬ ‫پلی اتیلنگندم‬ ‫‪00‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی اتیلنگندم‬ ‫سنگیندورمبادی ‪BL3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,903‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪ OFF - BL3‬درجه ‪1‬‬ ‫‪41,219‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,188‬‬ ‫‪2,188‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی پروپیلن شیمیایی ‪EPC40R‬‬ ‫‪46,974‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪388‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی پروپیلن شیمیایی ‪MR230C‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪47,123‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫تولیدات پتروشیمی قائد بصیر‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,188‬‬ ‫‪2,188‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪388‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪154‬‬ ‫‪110‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪Z30G 85100‬‬ ‫پروپیلن نساجی‬ ‫پلی قیر‬ ‫‪41,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,730‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی قیر‬ ‫‪Z30GMC250‬‬ ‫پروپیلن نساجی‬ ‫‪14,730‬‬ ‫‪41,070‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪66‬‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪10,983‬‬ ‫‪100‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BPP‬صادراتی‬ ‫‪10,555‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر‪BOF‬‬ ‫عایق رطوبتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شهر بام عایق‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,191‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪ MC250‬صادراتی‬ ‫رطوبتی ‪- BOF‬‬ ‫عایق قیر‬ ‫‪8,210‬‬ ‫‪14,191‬‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫تاریخ اخرین بروزرسانی‪15:01:12 - 1394/04/08 :‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪85‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پاسارگاداسیا‬ ‫عایقنفتپیروز بام‬ ‫ممتاز نوین‬ ‫نفتشرق‬ ‫صنعت بام‬ ‫پاسارگاد‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪717464‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪309‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪720983‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪242‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫بورس و بازار‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫فراوری زغال سنگ پروده طبس‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪8867‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7420‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1909‬‬ ‫باما‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪577,628‬‬ ‫‪5121862625‬‬ ‫‪373,855‬‬ ‫‪643350266‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ذغالالبرز‬ ‫بیمه‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪5,804‬‬ ‫‪33785084‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بیمه‬ ‫دی معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪5821‬‬ ‫‪2377236799‬‬ ‫‪122‬‬ ‫بیمه‬ ‫پارسیانریختهگری‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪7420‬‬ ‫‪977792702‬‬ ‫‪142‬‬ ‫بیمه‬ ‫پاسارگاد روی ایران‬ ‫توسعه معادن‬ ‫‪341,579‬‬ ‫‪460626596‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪35,196‬‬ ‫‪102310495‬‬ ‫‪143,128‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪320,383‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪811,099‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪2813‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪517,603‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪121,162‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪150,691‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪51,044‬‬ ‫‪202,666‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪280‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪1998‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1,155,437‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪958,190‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1310‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2986‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪6071‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪58,455‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫سخت اژند‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪3206‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫افست‬ ‫‪3040‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫بانک تجارت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫بانک دی‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪5008‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫‪936‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪64,669‬‬ ‫‪94807355‬‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪13,389,028‬‬ ‫‪27313416018‬‬ ‫‪2,769‬‬ ‫‪2003176007‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪3,885‬‬ ‫‪2736925481‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪904802982‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪2,478,379‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪5,073‬‬ ‫‪725945‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫‪714609‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪707205‬‬ ‫‪4060109553‬‬ ‫‪461‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪520‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪2729‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪6247773387‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪7,200,970‬‬ ‫‪7096487717‬‬ ‫‪3,917‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪1,769‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2,444,120‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪4667477051‬‬ ‫‪3564719691‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪164‬‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪989707839‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1858533573‬‬ ‫‪158‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪1911541937‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪4444362510‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪879,538‬‬ ‫‪1300298105‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪446188217‬‬ ‫‪721389‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪372236657‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪715644‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪251906631‬‬ ‫‪72‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪684651‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪710665‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪716053‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪716451‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪717701‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪710491‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪390251306‬‬ ‫‪363149845‬‬ ‫‪291433564‬‬ ‫‪277266688‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪94‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪70‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪717464‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪720983‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪45‬‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪707701‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪126‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫بانک سینا‬ ‫بیمه دانا‬ ‫بیمه میهن‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪207,213‬‬ ‫‪272916339‬‬ ‫‪106,683‬‬ ‫‪230899487‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪56720000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪89170268‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪1,763,209‬‬ ‫‪2800238091‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪730,005‬‬ ‫‪831559547‬‬ ‫‪76‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪3019‬‬ ‫‪297,207‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪5385‬‬ ‫‪25198100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪428,422‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5,418,850‬‬ ‫‪14801838372‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪48,378‬‬ ‫‪186877494‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20381322253‬‬ ‫‪1374‬‬ ‫‪3706358485‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪157,821‬‬ ‫‪18,610‬‬ ‫‪884,175‬‬ ‫‪275,281‬‬ ‫‪449604538‬‬ ‫‪221731468‬‬ ‫‪8173188487‬‬ ‫‪1102292757‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪338,250‬‬ ‫‪1910081871‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪56,053‬‬ ‫‪300017863‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3023294119‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪5647‬‬ ‫‪114987839‬‬ ‫‪142‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1,454,190‬‬ ‫‪849,198‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40526273908‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪68‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪4004‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,136‬‬ ‫‪6,640,571‬‬ ‫‪4365‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪9105024‬‬ ‫‪11669‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3,061‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪186104887‬‬ ‫‪8616410‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪8505000‬‬ ‫‪9,322‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫فراورده های نسوزایران‬ ‫‪93‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪9244‬‬ ‫‪19157800‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪71646287‬‬ ‫‪1143295320‬‬ ‫‪20151060‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫‪7557‬‬ ‫‪643030201‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫‪309‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪20965976‬‬ ‫‪1275727892‬‬ ‫‪172,041‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪99131193‬‬ ‫‪904802982‬‬ ‫‪161323576‬‬ ‫‪124,863‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪6813054760‬‬ ‫‪2799125333‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪7057‬‬ ‫‪221696414‬‬ ‫‪41129845‬‬ ‫‪2736925481‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪163,854‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪100639530‬‬ ‫‪2137183305‬‬ ‫‪509503620‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪4263‬‬ ‫‪105551003‬‬ ‫‪3564719691‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫‪59‬‬ ‫‪11,522‬‬ ‫‪392716689‬‬ ‫‪4667477051‬‬ ‫‪2,835‬‬ ‫‪27869‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪174477925‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪16,606‬‬ ‫‪1,769‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪1,024,996‬‬ ‫‪267702638‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪724063‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪22,271‬‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪4077‬‬ ‫‪3204657913‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪580973917‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3,092,664‬‬ ‫‪3,917‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪929148402‬‬ ‫‪4060109553‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪67,304‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫‪6,180‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫‪222784061‬‬ ‫‪6247773387‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪4,693‬‬ ‫‪3,885‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪723264‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪46,501‬‬ ‫‪5,073‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪27,538‬‬ ‫‪2,769‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪3438‬‬ ‫‪72471010‬‬ ‫‪2003176007‬‬ ‫‪12040‬‬ ‫‪1114777888‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1836828340‬‬ ‫‪17750767681‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪107,919‬‬ ‫‪13,389,028‬‬ ‫‪9,422‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪3216‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪2046744922‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪167635762‬‬ ‫‪27313416018‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪99,650‬‬ ‫‪2,478,379‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫‪605556885‬‬ ‫‪335,726‬‬ ‫‪7,200,970‬‬ ‫‪37,469‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪161,081‬‬ ‫‪5,337,366‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪714609‬‬ ‫‪1675‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2071690268‬‬ ‫‪150629859‬‬ ‫‪1829548041‬‬ ‫‪7096487717‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪261,917‬‬ ‫‪8,848,030‬‬ ‫‪148,099‬‬ ‫‪5,584‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1736367243‬‬ ‫‪18076076‬‬ ‫‪427933198‬‬ ‫‪20933065234‬‬ ‫‪106,784‬‬ ‫‪4,517,626‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪527,517‬‬ ‫‪40,277,734‬‬ ‫‪707,536‬‬ ‫‪24,396‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪154686477‬‬ ‫‪6121271033‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪721158‬‬ ‫‪10922630206‬‬ ‫‪31704900‬‬ ‫‪1031631284‬‬ ‫‪37687041712‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪725945‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪3468772758‬‬ ‫‪1,907,062‬‬ ‫‪49,999‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫مسکن فن اور‬ ‫صنعتی روان‬ ‫مهندسی‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪166‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪702685‬‬ ‫‪2687‬‬ ‫‪723429‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪716438‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪717252‬‬ ‫‪3912‬‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1275727892‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1,556‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪6274‬‬ ‫‪727097‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪207‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪8764‬‬ ‫‪704485‬‬ ‫امتیازترمزایران‬ ‫لنت‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪2596‬‬ ‫‪727610‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪5175795824‬‬ ‫‪94807355‬‬ ‫‪ 0.37‬و تکثیر ‪6,506,055‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫موسسات اعتباری ‪383,107‬‬ ‫بانکها و ‪-1.56‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪15622831874‬‬ ‫‪1208748196‬‬ ‫‪5317532860‬‬ ‫‪923,623‬‬ ‫‪9,997‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪354878429‬‬ ‫‪1,750,839‬‬ ‫‪6,437‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪936‬‬ ‫‪1173667230‬‬ ‫‪6886857164‬‬ ‫‪16909999‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫مسکنایران‬ ‫امتیازتسهیالتاعتبار‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫اذرماه ‪93‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪708707‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫مشهد‬ ‫رینگسازی‬ ‫مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫موتورسازان‬ ‫ایران ‪93‬‬ ‫تراکتورسازیاسفند‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪2799125333‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪2,888‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪1,928,155‬‬ ‫‪14,860‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪907,157‬‬ ‫‪1,067,501‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫بانک دی‬ ‫‪5665‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫امتیازبهمن‬ ‫گروه‬ ‫تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪2137183305‬‬ ‫‪2460413442‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪297‬‬ ‫فنرایندامین‬ ‫ایرانیان‬ ‫کمک حکمت‬ ‫بانک‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪3933‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪2,628‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪379‬‬ ‫تجارتصنعت‬ ‫بانک پارت‬ ‫ایرکا‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪3206‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1143295320‬‬ ‫‪2,475,548‬‬ ‫ملتخودرو شرق‬ ‫الکتریک‬ ‫بانک‬ ‫تراکتورسازی ایران‬ ‫ریختهگری‬ ‫بانک ایران‬ ‫پست‬ ‫‪5,337,366‬‬ ‫‪724063‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3,915,090‬‬ ‫‪64,669‬‬ ‫‪8,848,030‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪6121271033‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2722‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪20933065234‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫ساخت قطعات ‪58,455‬‬ ‫خودرو و‪-0.56‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪40,277,734‬‬ ‫‪17750767681‬‬ ‫‪3438‬‬ ‫بانکمحرکه‬ ‫نیرو‬ ‫صادرات ایران‬ ‫خودرو‬ ‫مسکنایران‬ ‫تسهیالتگذاری‬ ‫گسترشسرمایه‬ ‫خرداد ‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪505,711‬‬ ‫‪550,379‬‬ ‫‪5,739,709‬‬ ‫‪805,358‬‬ ‫‪37687041712‬‬ ‫‪727097‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪8,223,751‬‬ ‫‪109,770‬‬ ‫‪12411367780‬‬ ‫‪351955519‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪49,999‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪723264‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪37,819,642‬‬ ‫‪340,430‬‬ ‫‪34558777330‬‬ ‫‪412263059‬‬ ‫‪150629859‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪3608961364‬‬ ‫‪727247044‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪6071‬‬ ‫‪18‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪1.08259E+11‬‬ ‫‪2177923917‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫افست‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪295196397‬‬ ‫‪3036884837‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪9,997‬‬ ‫سایپااذین‬ ‫شهریتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫‪1319493131‬‬ ‫‪726110581‬‬ ‫‪370,176‬‬ ‫‪344,516‬‬ ‫‪18076076‬‬ ‫‪31704900‬‬ ‫‪16909999‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سایپا‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪445537996‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2651053853‬‬ ‫‪831522065‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪351955519‬‬ ‫‪1543788819‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪4673400000‬‬ ‫‪97188820‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تراکتورسازی ایران‬ ‫اذربایجان‬ ‫اهنگریگذاریتوسعه‬ ‫سرمایه‬ ‫‪6,437‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫سرمایهخودرو‬ ‫ایران‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫‪17525590282‬‬ ‫‪77118851‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10835‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪14,860‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪684919‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42242887‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫پارسپخودرو‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫‪227900344‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18,924‬‬ ‫‪239,863‬‬ ‫فروشگاه های غیرتخصصی‬ ‫خرده‬ ‫‪392,667‬‬ ‫‪ 2986‬فروشی در ‪0.91‬‬ ‫قاسم‬ ‫ایرانورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫‪1640400134‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪205573540‬‬ ‫‪426793722‬‬ ‫‪1183‬‬ ‫سهامی عام)‬ ‫گروه مپنا‬ ‫ساختمان‬ ‫المللی (توسعه‬ ‫بین‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪38142500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات فنی و‬ ‫‪ -0.42‬مهندسی ‪1,551,347‬‬ ‫‪7151‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫شاهدکو‬ ‫توسعهتکین‬ ‫خوردگی‬ ‫کنترل‬ ‫عمران و‬ ‫‪49687028‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1835181287‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪412263059‬‬ ‫‪81‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪2262‬‬ ‫‪5008‬‬ ‫‪101335281‬‬ ‫‪708179367‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪101,543‬‬ ‫‪1,369,995‬‬ ‫ایران‬ ‫گری‬ ‫عمرانریخته‬ ‫صنایع‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5,584‬‬ ‫‪721158‬‬ ‫‪168‬‬ ‫اژندتوکا‬ ‫سختونقل‬ ‫حمل‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪831559547‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪230658169‬‬ ‫‪6861560652‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪702685‬‬ ‫‪727247044‬‬ ‫‪208‬‬ ‫توکاریل‬ ‫‪213,327‬‬ ‫‪ 2089‬انبوه سازی‪1.26 ،‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫زامیاد‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪723429‬‬ ‫‪2177923917‬‬ ‫‪175‬‬ ‫سینا‬ ‫وبندری‬ ‫دریایی‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫خدماتخانه‬ ‫توسعهسازی و‬ ‫شهر‬ ‫‪43217‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪2,505,000‬‬ ‫‪958,190‬‬ ‫‪344,516‬‬ ‫‪4,517,626‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪3036884837‬‬ ‫‪262‬‬ ‫تهرانسهامی عام‬ ‫پتروشیمی(‬ ‫نوسازینقل‬ ‫حمل و‬ ‫وساختمان‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪831522065‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪133,090‬‬ ‫‪1,155,437‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪4824‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪410,184‬‬ ‫‪26,933‬‬ ‫‪970,647‬‬ ‫‪51,044‬‬ ‫‪726110581‬‬ ‫‪805,358‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫خدمات جنبی جز‪310,310‬‬ ‫استخراج نفت گاز و ‪0.48‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪150,691‬‬ ‫‪ 280‬حمل ونقل‪-2.78 ،‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1208748196‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫توسعه بافق‬ ‫معادن‬ ‫‪42726‬‬ ‫‪2813‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫نقل ابی‬ ‫حمل و‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪121,162‬‬ ‫بین المللی خلیج فارس‬ ‫حفاری نقل‬ ‫حمل و‬ ‫شمال‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫باما‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪-0.19‬صنعتی‬ ‫پیمانکاری‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪354878429‬‬ ‫‪109,770‬‬ ‫‪18,593‬‬ ‫‪35,196‬‬ ‫‪154957190‬‬ ‫‪102310495‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8334‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪811,099‬‬ ‫‪517,603‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪368,475‬‬ ‫‪341,579‬‬ ‫‪2757471273‬‬ ‫‪460626596‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ 0.58‬های فلزی ‪22,000‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪660,083‬‬ ‫‪202,666‬‬ ‫‪1173667230‬‬ ‫‪340,430‬‬ ‫‪13271250‬‬ ‫‪977792702‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪34,933‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪74,329‬‬ ‫‪320,383‬‬ ‫‪156239780‬‬ ‫‪2377236799‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪97188820‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪175,551‬‬ ‫‪5,804‬‬ ‫‪201491079‬‬ ‫‪33785084‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪182‬‬ ‫‪200,176‬‬ ‫‪373,855‬‬ ‫‪63,212‬‬ ‫‪143,128‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2800238091‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪218377849‬‬ ‫‪643350266‬‬ ‫وفلزاتتاسیسات راه اهن‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪77118851‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪4948‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪17‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪730,005‬‬ ‫‪7483‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫کشتیرانی‬ ‫صبانور‬ ‫صنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫توسعه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪297,207‬‬ ‫‪577,628‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪42242887‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪643030201‬‬ ‫‪5121862625‬‬ ‫‪4424‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪174477925‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪239,863‬‬ ‫‪392,667‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪426793722‬‬ ‫‪550,379‬‬ ‫‪105‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1,551,347‬‬ ‫‪727610‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪227900344‬‬ ‫‪61‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪1835181287‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪1640400134‬‬ ‫‪1,369,995‬‬ ‫‪24,396‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪708179367‬‬ ‫‪6861560652‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪704485‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪26,933‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪1,763,209‬‬ ‫‪1588‬ابزارپزشکی‪0.13 ،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪114‬‬ ‫سامان‬ ‫بیمه‬ ‫زغال سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری‬ ‫‪106,683‬‬ ‫‪230899487‬‬ ‫معامالت‬ ‫وصندوق درصد‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫حجماجتماعی‬ ‫تغییرجزتامین‬ ‫بازنشستگی به‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه میهن‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪207,213‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ -255‬پیاپی ‪24 1573‬‬ ‫‪89170268‬‬ ‫‪0.24‬رمضان ‪126- 1436‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره‬ ‫‪ 707701‬تیر ‪13 - 1394‬‬ ‫سه شنبه ‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪56720000000‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪8867‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫بیمه دانا‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪4948‬‬ ‫‪5821‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪221696414‬‬ ‫‪272916339‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪75,778‬‬ ‫‪20,795‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪572674758‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪63896730‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪41‬‬ ‫خبرها‬ ‫صنعت و دانشگاه‪ :‬گامی به‬ ‫سوی طرح افزایش برداشت‬ ‫نفت از مخازن کشور‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه اصفهان با همکاری محققان‬ ‫پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت و به س��فارش بخش های‬ ‫باالدس��تی صنع��ت نف��ت‪ ،‬به منظور افزای��ش میزان‬ ‫برداش��ت نفت از مخازن کشور به بررسی اثر استفاده از‬ ‫نوعی نانوس��اختار پرداخته اند‪ .‬تالش این پژوهشگران‬ ‫ارائه راهکاری نوین است که عالوه بر افزایش برداشت‪،‬‬ ‫گام��ی در جهت کاه��ش هزینه های ای��ن فرایند نیز‬ ‫بردارد‪ .‬رهاس��ازی چاه ها و میدان های نفتی‪ ،‬که شامل‬ ‫مقادیر قابل توجهی از نفت هس��تند‪ ،‬یک مش��کل در‬ ‫حال رش��د در حوزه انرژی اس��ت‪ .‬از این رو الزم اس��ت‬ ‫با اعمال روش های کارامد‪ ،‬به منظور ازدیاد برداش��ت‬ ‫نفت از مخازن تالش ش��ود‪ .‬با پیشرفت های روزافزون‬ ‫فن��اوری نانو در صنایع باالدس��تی نفت‪ ،‬توجه ویژه ای‬ ‫به کاربرد نانوذرات با اندازه‪ ،‬ش��کل و خواص س��طحی‬ ‫مطلوب‪ ،‬ب��ه عنوان ی��ک افزودنی موث��ر و کارامد در‬ ‫روش های مختلف ازدیاد برداش��ت نفت‪ ،‬ش��ده است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬محققان دانشگاه اصفهان در تالش اند تا‬ ‫با انجام طرحی در قالب پایان نامه (دانشجویی) مبتنی‬ ‫بر نی��از صنعت‪ ،‬برای رف��ع این مش��کل گام بردارند‪.‬‬ ‫حمی��ده رادنیا‪ ،‬مجری طرح‪ ،‬درباره لزوم پژوهش های‬ ‫اینچنینی عنوان کرد‪« :‬افزایش برداشت نفت از مخازن‬ ‫نفتی موجود‪ ،‬یک��ی از اولویت های اصلی صنعت نفت‬ ‫کش��ور است‪ .‬از همین رو‪ ،‬عالوه بر فعالیت های میدانی‬ ‫رایج‪ ،‬توسعه مطالعات و انجام فعالیت های تحقیقاتی به‬ ‫منظور بهبود یا ایجاد روش های جدید ازدیاد برداشت‪،‬‬ ‫امری ض��روری و اجتناب ناپذیر اس��ت‪ ».‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪« :‬یکی از راه های افزایش برداش��ت‪ ،‬تولید مواد‬ ‫جدی��د با خواص ویژه و منحصر به فرد اس��ت که بتواند‬ ‫کش��ش س��طحی اب و نفت را کاهش داده و همزمان‬ ‫باعث افزایش ویس��کوزیته اب تزریقی به مخازن شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی دنبال شده در این طرح نیز‪ ،‬بررسی عملکرد‬ ‫گونه ای نانوساختار‪ ،‬در بحث پایدارسازی امولسیون ها‬ ‫و کاربرد ان در فرایندهای ازدیاد برداش��ت نفت است‪.‬‬ ‫منبع تولید این نانوماده بس��یار ارزان اس��ت‪ ».‬به گفته‬ ‫این محق��ق‪ ،‬با وجودی ک��ه از ذرات جام��د به عنوان‬ ‫پایدارکننده امولس��یون‪ ،‬به طور گس��ترده در صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬دارویی و ارایشی استفاده می شود‪ ،‬اما به ندرت‬ ‫برای اهداف برداشت نفت مورد استفاده قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫پایدارکننده ه��ای جامد‪ ،‬به طور معم��ول ذرات جامد‬ ‫کلوئیدی هس��تند که دارای اندازه میکرونی بوده و به‬ ‫سادگی در حفره های سنگ ها به دام می افتند‪ .‬بنابراین‬ ‫پخش امولسیون های پایدار ش��ده با انها برای فواصل‬ ‫زیاد امکانپذیر نیست‪ .‬رادنیا معتقد است که استفاده از‬ ‫نانوذرات جامد راه حلی مناس��ب برای رفع این مشکل‬ ‫است‪ .‬این تحقیقات در قالب پایان نامه دکترای حمیده‬ ‫رادنیا‪ ،‬با همکاری دکتر علیرضا س��لیمانی نظر و دکتر‬ ‫علیمراد رشیدی و به سفارش بخش باالدستی صنعت‬ ‫نفت در حال انجام اس��ت‪ .‬س��تاد ویژه توسعه فناوری‬ ‫نانو به پایان نامه های تحصیالت تکمیلی که برای رفع‬ ‫نیاز‪ ،‬توسعه یا ارتقای محصوالت صنایع یا شرکت های‬ ‫فناوری نان��و‪ ،‬تعریف و انجام می ش��وند‪ ،‬حمایت های‬ ‫تشویقی ویژه پرداخت می کند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫محسن معصومی‪ -‬گروه دانش بنیان‪:‬‬ ‫ ام�روزه فراینده�ای فیلتراس�یون‬ ‫نقش�ی اساس�ی در تصفی�ه اب پیدا‬ ‫کرده ان�د ‪ .‬در ای�ن می�ان غش�اهای‬ ‫توس�عه یافته نانوس�اختار منج�ر به‬ ‫ایجاد س�امانه های نانوفیلتراس�یون‬ ‫بسیار کارا با قابلیت های نمک زدایی و‬ ‫گندزدایی شده اند‪ .‬شرکت های بسیار‬ ‫بزرگی در در دنیا سرمایه گذاری های‬ ‫ارزن�ده ای در ای�ن زمین�ه انج�ام‬ ‫داده اند‪ .‬خوشبختانه در داخل کشور‬ ‫نی�ز تحقیق�ات گس�ترده ای در این‬ ‫زمینه انجام می ش�ود و شرکت هایی‬ ‫نیز موف�ق ب�ه تجاری س�ازی چنین‬ ‫محصوالت�ی ش�ده اند‪ .‬به ط�ور کلی‬ ‫دورنمای بس�یار موفقی برای تولید و‬ ‫بکارگیری محصوالت نانوفیلتراسیون‬ ‫در کشور وجود دارد‪ .‬‬ ‫تصفیه اب با استفاده فیلترهای نانویی‬ ‫استفاده از غشاهای نیمه تراوا برای جداسازی ترکیبات به دلیل نیاز به فش��ار کمتر نانوفیلتراس��یون نسبت به‬ ‫و م��واد معلق یا محلول در مایعات و گازها یک رویکرد اسمز معکوس و کاهش هزینه انرژی‪ ،‬درباره نمک زدایی‬ ‫کارای مهندسی است‪ .‬غش��اهای نانوفیلتراسیونی جزو از اب حاوی مقادیر باال از امالح برای مصارف اشامیدن‪،‬‬ ‫اخرین ابداعات در زمینه غشا هستند و برای گندزدایی توجه به نانو فیلتراسیون فزاینده است‪.‬‬ ‫با توجه به قوانین س��خت در م��ورد حذف االینده ها‬ ‫و ح��ذف امالح از اب های س��طحی یا زیرزمینی به کار‬ ‫می روند‪ .‬با این حال‪ ،‬محصوالت غش��ایی نیمه تراوا که و خطر فلزات س��نگین در اب ش��رب‪ ،‬اصالح غشاهای‬ ‫حاوی حفره های نانو مقیاس هس��تند و در بس��یاری از نانوفیلتراسیون به وسیله فناوری نانو امری اجتناب ناپذیر‬ ‫صنای��ع صنعتی و نیمه صنعتی مرب��وط به تصفیه اب است‪ .‬غشاهای نانو فیلتراس��یون را می توان به ‪ 2‬گروه‬ ‫م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرند‪ .‬به‬ ‫س��رامیکی و پلیم��ری طبقه بندی‬ ‫در ایران‬ ‫طور کلی غش��اها دارای حفره های‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به دلیل بحران کم ابی‬ ‫‹ ‹نان�و فیلتراس�یون جه�ت‬ ‫بسیارریزی هستند که مولکول های‬ ‫در دهه گذشته‪،‬‬ ‫نمک زدایی اب دریا‬ ‫کوچک به راحت��ی می توانند از ان‬ ‫توجه خاصی‬ ‫باتوجه ب��ه کاهش مناب��ع ابی در‬ ‫عبور کنند و مولکول های درشت تر‬ ‫در طرف دیگر غش��ا باقی می مانند‪ .‬به طرح های تصفیه اب و بس��یاری از کشورها‪ ،‬تصفیه اب دریا‬ ‫اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است‪،‬‬ ‫در سیستم غش��ایی‪ ،‬مواد شیمیایی‬ ‫استفاده دوباره‬ ‫استفاده از اس��مز معکوس به منظور‬ ‫ج��دا ش��ده از بین نمی رون��د بلکه‬ ‫از فاضالب‬ ‫نمک زدایی اب دریا به دلیل مصرف‬ ‫تغلیظ می ش��وند‪ .‬به ط��ور معمول‬ ‫و تهیه اب شرب‬ ‫زیاد انرژی و هزین��ه باالی نگهداری‬ ‫مولکول ه��ای کوچ��ک مث��ل اب‪،‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سیس��تم‪ ،‬مق��رون به صرفه نیس��ت‪.‬‬ ‫حالل ها و یون های ریز می توانند از‬ ‫غش��ا عبور کنند‪ ،‬ولی مولکول های درشت اجازه عبور تحقیقات نش��ان می دهد که اس��تفاده از غشاهای اصالح‬ ‫شده نانو فیلتراسیون در ‪ 2‬مرحله نتایج مطلوب تری نسبت‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫به اس��مز معکوس در تصفیه اب دریا خواهد داشت زیرا‪:‬‬ ‫‹ ‹نانو فیلتراسیون‬ ‫از غش��اهای نانو فیلتراسیون معمولی برای نرم سازی الف) فش��ار مورد نیازبرای اسمز معکوس‪ 83 ،‬بار می باشد‬ ‫اب اس��تفاده می شود که در ان س��ختی اب کم شده درحالی که فشار مورد نیاز برای ‪ 2‬مرحله نانوفیلتراسیون‪،‬‬ ‫و مواد الی‪ ،‬باکتری ه��ا و ناخالصی های دیگر از اب جدا ‪ 38‬بار اس��ت که نزدیک به ‪ 20‬درصد انرژی کمتری هدر‬ ‫می شوند‪ .‬نرم سازی فرایندی است که در ان نمک زدایی می رود‪.‬‬ ‫ب) استحکام و طول عمر این سیستم بهتر از سیستم‬ ‫در حد باال انجام نمی ش��ود‪ .‬چرا که بس��یاری از صنایع‬ ‫نیازی به نمک زدایی کام��ل ندارند‪ .‬همچنین برای اب تک مرحله ای اسمز معکوس خواهد بود‪.‬‬ ‫پ) براس��اس نظر س��ازمان جهانی بهداش��ت‪ ،‬مقدار‬ ‫ش��رب نیاز به ابی اس��ت که امالح به ط��ور کامل از ان‬ ‫حذف نشده باشد‪ .‬برای نمک زدایی کامل نیاز به فرایند ‪ -H2BO3‬نباید از ‪ 0/5‬میلیگرم بر لیتر بیش��تر شود‪،‬‬ ‫اسمز معکوس است‪ .‬در فرایند نانو فیلتراسیون معمولی‪ ،‬این درحالی اس��ت که اب دریا بی��ن ‪ 4‬تا ‪ 6‬میلی گرم‬ ‫بخش��ی از مواد معدنی اب حذف می شوند در حالی که بر لیتر یون بورات دارد که غش��اهای نانو فیلتراس��یون‬ ‫در اسمز معکوس تا ‪ 99/5‬درصد امالح حذف می شوند‪ .‬اصالح ش��ده با نانو مواد می توانن��د به راحتی در طی‪2‬‬ ‫ویژه‬ ‫روایت جذاب یک پژوهش ریاضی در «تولد یک قضیه»‬ ‫کتاب «تولد یک قضیه» که به قلم ریاضیدان برنده‬ ‫مدال فیلدز‪ ،‬جذابیت های ی��ک پژوهش ریاضی را با‬ ‫هم��ه ف��راز و فرودهایش روایت می کن��د با برگردان‬ ‫فارسی پژوهشگاه دانش های بنیادی منتشر شد‪ .‬دکتر‬ ‫سدریک ویالنی‪ ،‬ریاضیدان برجسته فرانسوی و برنده‬ ‫مدال فیلدز در سال ‪ ۲۰۱۰‬م در کتاب خود با عنوان‬ ‫«‪ »Théorèm vivant‬تجرب��ه ش��خصی خود را از‬ ‫یکی از مهم ترین پژوهش هایش یعنی اثبات «میرایی‬ ‫غیرخط��ی النداو و همگرایی به تع��ادل برای معادله‬ ‫بولس��تمان» که به اعطای معتبرترین جایزه ریاضی‬ ‫جهان به وی منجر ش��ده است‪ ،‬بازگو می کند‪ .‬کتاب‬ ‫در عین حال بازگوکننده احوال پژوهش��گر در طول‬ ‫این مسیر دشوار است‪ .‬امیدها‪ ،‬ناامیدی ها‪ ،‬هیجان ها‪،‬‬ ‫اضطراب ها‪ ،‬سرخوش��ی پی��روزی‪ ،‬زندگی خانوادگی‪،‬‬ ‫س��فرها و البت��ه کار و کار و باز ه��م کار‪ .‬تصویرهای‬ ‫زن��ده و گویایی که نویس��نده از حال و هوای محیط‬ ‫پژوهش��ی و از پژوهش��گران نام��دار در بعضی مراکز‬ ‫مرحله حذف کنند ولی در اسمز معکوس احتمال عبور‬ ‫یون بورات وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری سازی نانوفیلتراسیون در ایران‬ ‫در ای��ران ب��ه دلیل بحران کم ابی در دهه گذش��ته‪،‬‬ ‫توجه خاصی به طرح های تصفیه اب‪ ،‬اس��تفاده دوباره‬ ‫از فاضالب و تهیه اب ش��رب شده است‪ .‬در این زمینه‬ ‫می ت��وان به نمونه هایی از طرح ه��ای نوین نانوفناوری‬ ‫زیر اشاره کرد‪.‬‬ ‫ـ طرح بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در تصفیه اب‬ ‫تهران برای تصفیه نیترات حاصل از نشت فاضالب‬ ‫ـ طرح اب رس��انی به ش��هر مرزی خمارلو در س��ال‬ ‫‪ 1385‬انجام و تجهیزات تصفیه خانه نانوفیلتراس��یون‬ ‫در کنار رود ارس احداث شد‪.‬‬ ‫ـ تصفی��ه اب رود کارون به روش نانوفیلتراس��یون با‬ ‫حجم تصفیه روزانه ‪ 300‬متر مکعب برای اب رسانی به‬ ‫منطقه محروم مالثانی در سال ‪ 1386‬از سوی شرکت‬ ‫نانو پاالیش اب لیان‬ ‫ـ تامین اب شهر پل دش��ت از توابع اذربایجان غربی‬ ‫با روش نانوفیلتراسیون در سال ‪ 1392‬با حجم ‪1700‬‬ ‫مترمکعب در روز‬ ‫مطالع��ات در هری��ک از این م��وارد‪ ،‬ب��ازده خوب و‬ ‫بهره وری اقتصادی را برای طرح های فوق نوید می دهند‪.‬‬ ‫در زمینه ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون تالش های‬ ‫موفقی در پژوهش��کده فناوری نانوی دانشگاه صنعتی‬ ‫نوشیروانی بابل انجام شد و در نهایت محصول طراحی‬ ‫ش��ده در راس��تای فعالیت های ش��رکت فن��اوری نانو‬ ‫کاس��پین تجاری سازی و عرضه ش��د‪ .‬این گروه که در‬ ‫زمینه ساخت نسل جدید غشاهای نانوفیلتر در تصفیه‬ ‫اب و پساب صنعتی فعالیت می کند‪ ،‬در سال ‪ 1385‬اغاز‬ ‫به کار کرد و از سال ‪ 1391‬در قالب شرکت دانش بنیان‬ ‫فناوری نانوکاسپین ادامه یافت‪ .‬وجود متخصصان زبده‬ ‫در حوزه غش��ا در دانشگاه و در پژوهشکده و همچنین‬ ‫حمایت های س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو و دانشگاه‬ ‫صنعتی نوشیروانی بابل‪ ،‬موتور محرکه تاسیس شرکت‬ ‫در حوزه نانوغشا شد‪.‬‬ ‫همچنین شرکت هایی همچون نانو پاالیش اب لیان‬ ‫و مهندس��ی ساخت اب روبش رس��وب مهسار از موارد‬ ‫فعال در زمینه تصفیه اب با نانوفیلتراسیون هستند‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫نانوژنراتوری برای تبدیل‬ ‫انرژی صوتی به الکتریکی‬ ‫محققان موفق به س��اخت نانوژنراتوری شدند که‬ ‫قادر اس��ت صدا را به انرژی الکتریکی تبدیل کند‪.‬‬ ‫ای��ن نانوژنراتور را می توان در ابع��اد مختلف تولید‬ ‫ک��رد و از ان به عنوان منبع تولید انرژی در ادواتی‬ ‫نظیر تلفن همراه استفاده کرد‪.‬پژوهشگران موسسه‬ ‫فناوری جرجیا موفق به س��اخت ابزاری برای تلفن‬ ‫هم��راه ش��دند که قادر اس��ت انرژی صوت��ی را به‬ ‫ان��رژی الکتریکی تبدیل کند‪.‬ای��ن گروه تحقیقاتی‬ ‫نانوژنراتور تریبوالکتریکی مبتنی بر کاغذ س��اختند‬ ‫که قابل ر ول ش��دن ب��وده و ضخامتی در حد ‪125‬‬ ‫میک��رون دارد‪ .‬ای��ن میکروفون می تواند دانس��یته‬ ‫توان��ی برابر ب��ا ‪ 2‬میکرون ‪ 121‬م��گاوات را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬نانوژنراتور دس��تگاهی ح��اوی پیزوالکتریک و‬ ‫تریبوالکتریک اس��ت که می توان��د انرژی مکانیکی‬ ‫را به گرما‪ ،‬الکتریس��یته یا صورت های دیگر انرژی‬ ‫تبدیل کند‪ .‬در نانوژنراتور تریبوالکتریک‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫می تواند با اس��تفاده از فرایند تریبوالکتریکی‪ ،‬فشار‬ ‫وارد ش��ده را به جری��ان الکتریکی تبدیل کند‪ .‬این‬ ‫دس��تگاه می تواند کارایی ‪ 55‬درص��دی در تبدیل‬ ‫انرژی داشته باشد‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫علم��ی معتبر ارائه می کند بر گیرایی این متن افزوده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز اطالع رسانی پژوهشگاه‬ ‫دانش های بنی��ادی که با توجه به ای��ن ویژگی ها به‬ ‫ترجمه و انتش��ار کتاب اقدام ک��رده‪ ،‬مطالعه ان را به‬ ‫پژوهشگران فارسی زبان توصیه کرده است‪ .‬سدریک‬ ‫ویالنی که اس��تاد دانش��گاه لیون فرانسه است‪ ،‬اواخر‬ ‫اردیبهشت ماه گذشته به دعوت پژوهشگاه دانش های‬ ‫بنی��ادی و با کمک دکت��ر مریم میرزاخان��ی‪ ،‬برنده‬ ‫ایرانی مدال فیلدز برای شرکت در چهارمین همایش‬ ‫ریاضیات معاصر به ایران امد و سخنرانی هایی نیز در‬ ‫چند دانش��گاه از جمله دانشکده علوم دانشگاه تهران‬ ‫و دانش��گاه صنعتی ش��ریف داش��ت‪ .‬این ریاضیدان‬ ‫‪۴۲‬س��اله که رییس موسس��ه هانری پوانکاره پاریس‬ ‫است جوایز علمی متعددی از جمله «جایزه هربرند»‬ ‫(‪۲۰۰۷‬م)‪ ،‬جای��زه انجم��ن ریاضی اروپ��ا (‪۲۰۰۸‬م)‪،‬‬ ‫«جایزه هنری پوان��کاره» و «جایزه فرما» (‪۲۰۰۹‬م)‬ ‫و مدال فیلدز ‪۲۰۱۰‬م را کسب کرده است‪.‬‬ ‫فیزیکدان جوان ایرانی برنده جایزه «اریک کندل» شد‬ ‫موسس��ه «هرتی» با همکاری‬ ‫فدراس��یون نوروس��اینس اروپ��ا‬ ‫جای��زه متخصص اعص��اب اریک‬ ‫کندل ‪ 2015‬م را به یاسر رودی‪،‬‬ ‫فیزیکدان ایرانی از موسس��ه علوم‬ ‫اعصاب کاولی و مرکز محاس��بات‬ ‫عصبی «ان تی ان یو» در تروندهایم‬ ‫نروژ اهدا کرد‪.‬‬ ‫درک س��اختار محاس��بات‬ ‫و الگوریتم ه��ای مرب��وط ب��ه‬ ‫نتیجه گیری های عددی و اموزش‬ ‫و چگونگ��ی پایه ریزی این محاس��بات در ش��بکه های‬ ‫عصبی‪ ،‬موضوع اصلی تحقیق پروفس��ور یاس��ر رودی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی به تازگی در همکاری با پروفسور‬ ‫ادوارد و میبریت موزر که برندگان جایزه نوبل پزشکی‬ ‫س��ال جاری هستند‪ ،‬توانس��ت به نتایج چشمگیری در‬ ‫زمینه درک س��اختارهای ش��بکه ها در سیس��تم های‬ ‫ردیابی انواع پس��تانداران و کارکردهای حافظه دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫به گفته پروفس��ور ادوارد موزر‪ ،‬یاس��ر رودی یکی از‬ ‫معدود محققان جوان در سطح بین المللی است که هم‬ ‫در زمین��ه علم اعصاب و ه��م در زمینه فیزیک نظری‬ ‫فعالی��ت می کن��د‪ .‬وی با ایجاد فعالیت های مش��ترک‪،‬‬ ‫نقش بس��زایی در تاثیرپذیری این ‪ 2‬رش��ته از یکدیگر‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫پروفس��ور میبریت موزر می گوید‪ :‬نکته جالب درباره‬ ‫یاس��ر این اس��ت که او می تواند با اس��تفاده از قوانین‬ ‫پای��ه ای فیزیک‪ ،‬محاس��بات ذهنی را‬ ‫توضی��ح دهد که ممکن اس��ت حتی‬ ‫درباره مواد غیرجاندار نیز صدق کند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬پروفسور یاسر‬ ‫رودی‪ ،‬ج��وان ایرانی متول��د ‪،۱۳۶۰‬‬ ‫تحصیالت کارشناس��ی و کارشناسی‬ ‫ارش��د خود را در دانش��گاه شریف به‬ ‫پایان رساند و در سال ‪۲۰۰۵‬م موفق‬ ‫به کس��ب مدرک دکترا از دانش��کده‬ ‫بین المللی مطالعات پیشرفته واقع در‬ ‫«تریسته» ایتالیا شد‪.‬‬ ‫وی پیش از ش��روع به کار در «ان تی ان یو»‪ ،‬در کالج‬ ‫واحد علوم و اعصاب محاسباتی گتسبی و دانشگاه لندن‬ ‫در زمینه محاس��بات عصبی و اموزش رباتیک مشغول‬ ‫به کار بوده اس��ت‪ .‬از میان جوایز دریافتی وی می توان‬ ‫به محقق برتر جوان‪ ،‬اعطایی از سوی موسسه اکادمی‬ ‫علوم نروژ و دیگر موارد اش��اره کرد‪ .‬در حال حاضر وی‬ ‫به عنوان محقق در موسسه فیزیک نظری «نوردیتا» در‬ ‫ایتالیا مشغول به کار است‪.‬‬ ‫جای��زه متخصصان جوان عل��وم اعصاب اریک کندل‬ ‫به وس��یله بنی��اد هرتی هر ‪ 2‬س��ال یک بار ب��رای کار‬ ‫دانش��مندان جوان برجس��ته در زمینه علوم اعصاب و‬ ‫کمک به ارتقای شغل انها به عنوان محقق اعطا می شود‪.‬‬ ‫ن��ام این جایزه از اریک کندل‪ ،‬دانش��مند علوم اعصاب‬ ‫اقتباس ش��ده که در س��ال ‪۲۰۰۰‬م به طور اشتراکی با‬ ‫اروید کالرس��ون و پل گرین گارد موفق به کسب نوبل‬ ‫پزش��کی برای تحقیقات در زمینه پای��ه فیزیولوژیکی‬ ‫ذخیره سازی حافظه در نورون ها شده بود‪.‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪ ،‬اقتصاد ایران در ‪ 8‬فصل را بررسی کرد‬ ‫‪19‬‬ ‫مسیر رشد اقتصادی از ‪ - 6/8‬تا ‪ + 3‬درصد‬ ‫گروه اقتصاد ‪-‬قاسم دهقان ‪ :‬از زمانی‬ ‫که نرخ رش��د اقتصادی کش��ور در طول‬ ‫س��ال های پیاپی به راحتی و بدون اینکه‬ ‫فش��ار انچنان زیادی ب��ه چرخ دنده ها و‬ ‫موت��ور محرک اقتصاد ایران وارد ش��ود‪،‬‬ ‫به ط��ور معمول در مح��دوده باالی ‪ 5‬و‬ ‫‪ 6‬درصد واقعی و در دامنه های نوس��انی‬ ‫کوت��اه ب��اال و پایین می ش��د س��ال های‬ ‫چندانی س��پری نشده است که به خاطر‬ ‫اوردن ان س��ال ها نیاز به تمرکز و صرف‬ ‫انرژی بیش از اندازه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر ب��ه گزارش های ماهانه و س��االنه‬ ‫تح��والت بخش واقعی اقتص��اد ایران در‬ ‫س��ال های گذش��ته تا به ام��روز مراجعه‬ ‫کرده و مقادیر اعالم شده برای ‪ 2‬شاخص‬ ‫بس��یار مه��م تولی��د ناخال��ص داخلی و‬ ‫همچنین رشد تولید ناخالص داخلی را ـ‬ ‫که بیشتر با عنوان «نرخ رشد اقتصادی»‬ ‫می شناس��یم ـ حتی در طول همین یک‬ ‫دهه گذشته به شکل یک مقایسه ساده‪،‬‬ ‫بررس��ی و مرور کنیم‪ ،‬در زمانی کوتاه و‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬که مقادیر این ‪ 2‬ش��اخص‬ ‫و به وی��ژه نرخ رش��د اقتص��ادی را برای‬ ‫سال های دهه ‪ 80‬و ‪ 90‬خورشیدی پیدا‬ ‫کرده و در کنار یکدیگ��ر قرار می دهیم‪،‬‬ ‫به وضوح مشاهده خواهیم کرد که تا سال‬ ‫‪ ،1386‬نرخ رشد اقتصادی کشورمان چه‬ ‫با احتساب گروه نفت و چه بدون نفت‪ ،‬به‬ ‫طور معمول در حدواس��ط نرخ رشدهای‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 9/5‬درصد سیر کرده است‪.‬‬ ‫از ای��ن مقط��ع و در ط��ول ‪ 2‬س��ال‬ ‫بع��دی س��ال های ‪1387‬و ‪ ،1388‬ن��رخ‬ ‫رش��د اقتصادی با احتس��اب نفت کشور‬ ‫ب��ه ترتیب ب��ه ‪ 0/6‬و ‪ 1/3‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده و همین شاخص بدون در نظر‬ ‫گرفتن تاثیر گروه نفت به ترتیب به یک‬ ‫و ‪ 2/8‬درصد نزول کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن روند برای ب��ار دیگر و البته برای‬ ‫اخرین مرتبه ـ بدون در نظر گرفتن سال‬ ‫‪ -93‬معکوس و صعودی ش��د به گونه ای‬ ‫که در پایان سال ‪ 1389‬دو شاخص نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی با نفت و ب��دون نفت به‬ ‫‪ 6/5‬و ‪ 7‬درص��د افزای��ش پی��دا کرده و‬ ‫س��رانجام در انته��ای س��ال ‪ 1390‬نرخ‬ ‫رش��د تولی��د ناخالص داخلی ب��ا منظور‬ ‫کردن گ��روه نفت مع��ادل ‪ 4/3‬درصد و‬ ‫ب��دون ان برابر با ‪ 5/4‬درصد اعالم ش��د‬ ‫و باالخره نقطه ش��روع ان هش��ت فصل‬ ‫کذایی اقتصاد ایران با اغاز س��ال ‪1391‬‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫منظور از این هش��ت فصل‪ ،‬همان دو‬ ‫س��ال پیاپی ‪ 1391‬و ‪ 1392‬اس��ت که‬ ‫ع�لاوه بر ثبت رکورد بی س��ابقه ‪ 8‬فصل‬ ‫پیاپی نرخ رشد اقتصادی منفی در طول‬ ‫این دو س��ال‪ ،‬پدی��ده ضایعه مانند رکود‬ ‫تورم��ی نیز ب��ا همه نتای��ج و پیامدهای‬ ‫مخرب ان برای اقتصاد کشور‪ ،‬در همین‬ ‫بازه زمانی ‪ 2‬س��اله و در پی همدس��تی‬ ‫‪ 2‬ش��اخص ـ اقتصادی یعنی نرخ رش��د‬ ‫تورم باال و نامتعارف از یک سو و شاخص‬ ‫همواره خموده «رکود اقتصادی» در کنار‬ ‫و ش��انه به ش��انه ان‪ ،‬بر گستره اقتصاد‬ ‫شاخص نرخ رشد‬ ‫اقتصادی کشور در‬ ‫پایان سال ‪ ،1391‬بدون‬ ‫مد نظر قرار دادن ارزش‬ ‫افزوده گروه نفت به‬ ‫منفی ‪ 0/9‬درصد و‬ ‫با افزودن گروه نفت‬ ‫به یکباره تا مرز منفی‬ ‫‪ 6/8‬درصد نیز سقوط‬ ‫کرد‬ ‫ایران سایه انداخت و اکنون نزدیک به ‪2‬‬ ‫سال است که سیاستگذاران ارشد اقتصاد‬ ‫و مجموعه نظام‪ ،‬در حال مقابله با اثرات‬ ‫س��وء این پدیده خطرناک و اجرای انواع‬ ‫راهکارهای ممکن به منظور از بین بردن‬ ‫عالئم و نش��انه های هر چند کوچک ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به هر ترتیب در طول مسیری که برای‬ ‫س��پری ش��دن این دوره ‪ 2‬س��اله بسیار‬ ‫دش��وار‪ ،‬پشت س��ر گذاش��تیم‪ ،‬شاخص‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی کشور در پایان سال‬ ‫‪ ،1391‬بدون م��د نظر قرار دادن ارزش‬ ‫اف��زوده گروه نفت به منف��ی ‪ 0/9‬درصد‬ ‫و ب��ا افزودن گروه نف��ت به یکباره تا مرز‬ ‫منفی ‪ 6/8‬درصد نیز سقوط کرد و از این‬ ‫نظر‪ ،‬مقدار عددی ش��اخص رشد اقتصاد‬ ‫ایران در س��ال ‪ ،1391‬ضعیف ترین و در‬ ‫حقیقت بدترین کارنامه س��االنه به شمار‬ ‫می رود که در طول همه س��ال های دور‬ ‫و نزدیک ب��ه عنوان عملکرد بدنه اقتصاد‬ ‫کش��ورمان در طول یک سال و ماحصل‬ ‫تمامی فعالیت ها و هزینه کردن های ریز و‬ ‫درش��ت در قسمت های مختلف اقتصاد و‬ ‫به وی��ژه بخش صنعت و معدن ان ثبت و‬ ‫ضبط شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬نی��ز همانند س��ال‬ ‫پی��ش از ان‪ ،‬ب��ا وج��ود اینک��ه تمامی‬ ‫بخش های حاکمیت و به طور مشخص تر‪،‬‬ ‫تصمیم س��ازان و سیاس��تگذاران بیشتر‬ ‫حوزه اقتص��اد ایران‪ ،‬از وج��ود وضعیت‬ ‫خسارت زای «رکود تورمی» اگاهی کامل‬ ‫داشته و راه حل های پیشنهادی گوناگونی‬ ‫هم به مرحل��ه اجرا درامده و یا هنوز در‬ ‫حال اجرا بود‪ ،‬اما قدرت مخرب و بس��یار‬ ‫زی��اد ناش��ی از اتح��اد ت��ورم و رکود به‬ ‫قدری کمرشکن و سایه ای که بر سراسر‬ ‫کشورمان گسترده بود به حدی سنگین‬ ‫و تیره بود که با وجود همه راهکارها‪ ،‬در‬ ‫پایان این سال‪ ،‬مشابه سال ‪ ،91‬دستاورد‬ ‫پایانی همه تقالها و کوشش های جمعی‬ ‫و فردی نی��روی کاری فعال و متخصص‬ ‫کشور در حوزه تولیدات واقعی که همواره‬ ‫در قالب شاخص تولید ناخالص داخلی و‬ ‫رشد این شاخص متجلی شده و می شود‪،‬‬ ‫برای بار دیگر شاخص تعیین کننده رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور از محدوده مادون صفر‬ ‫درصد خ��ارج و حداقل به حول و حوش‬ ‫صفر درصد برسد‪.‬‬ ‫اما این خواس��ته محقق نشده در پایان‬ ‫اس��فند ماه س��ال ‪ ،1392‬حج��م تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور ب��ه قیمت پایه و‬ ‫بر مبنای قیمت ثابت س��ال ‪ 1383‬بدون‬ ‫دخی��ل کردن امار عملکرد گروه نفت در‬ ‫ان به ‪ 177‬ه��زار و ‪ 411‬میلیارد تومان‬ ‫و با احتس��اب ارزش افزوده گروه نفت به‬ ‫‪ 197‬هزار و ‪ 285‬میلیارد تومان رس��ید‬ ‫ان هم در شرایطی که در پایان سال ‪91‬‬ ‫می��زان نهایی این ‪ 2‬ش��اخص به وضوح‬ ‫بیش��تر از مق��دار نهایی انه��ا در انتهای‬ ‫س��ال ‪ 92‬بود و البته عی��ن همین اتفاق‬ ‫برای مقادیر اشاره ش��ده در سال ‪ 91‬نیز‬ ‫تکرار ش��ده بود که نتیجه انها نیز رش��د‬ ‫اقتص��ادی منفی برای ای��ران در انتهای‬ ‫سال ‪ 91‬بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بدیه��ی اس��ت که ب��ه دلیل‬ ‫شرایط کامل مش��ابه نتایج شاخص های‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی با نف��ت و بدون‬ ‫نفت کش��ور که پس از سال ‪ 91‬در پایان‬ ‫س��ال ‪ 1392‬برای بار دیگر تکرار ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬قاب��ل پیش بینی بود که نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی کشور در انتهای سال ‪ ،92‬چه‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن نفت و چه بدون توجه‬ ‫ب��ه ان‪ ،‬برای دومین س��ال پیاپی منفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که ب��ه طور معمول‬ ‫با دخال��ت دادن ارزش افزوده گروه نفت‬ ‫رشد تولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫در سال ‪93‬‬ ‫به قیمت پایه با حساب‬ ‫کردن بخش نفت‬ ‫و بدون دخالت دادن ان‬ ‫به ترتیب ‪ 3‬و ‪ 2/8‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده‬ ‫است‬ ‫به هنگام محاسبه تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫نتیجه نهایی محاس��به شاخص یادشده‬ ‫با در نظ��ر گرفتن ارزش اف��زوده بخش‬ ‫نف��ت همواره بیش��تر از وضعیتی اس��ت‬ ‫ک��ه در ان عملکرد پایانی تولید ناخالص‬ ‫جزئیات شاخص های کالن اقتصاد مرتبط با حوزه صنعت در کشور ‬ ‫سال‬ ‫شاخص‬ ‫داخل��ی بدون توجه به نفت و مش��تقات‬ ‫ان‪ ،‬محاس��به و اعالم می ش��ده است اما‬ ‫این خصوصیت همیش��گی در پایان سال‬ ‫‪ 92‬ب��ه طور کامل بالعکس ش��ده و نرخ‬ ‫منفی ‪ 1/1‬درصدی رش��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی (بدون نف��ت)‪ ،‬پس از وارد کردن‬ ‫تاثی��رات ناش��ی از ارزش اف��زوده بخش‬ ‫نفت‪ ،‬در کمال تعجب به میزان بیشتری‬ ‫در منطقه زیرصفر درصد و نرخ رشدهای‬ ‫منفی غوص کرده و درنهایت‪ ،‬ش��اخص‬ ‫ن��رخ رش��د اقتصادی (ی��ا رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی به قیمت پایه و بر مبنای‬ ‫قیمت ثابت سال ‪ )1383‬حتی با دخالت‬ ‫دادن گروه نفت نیز به منفی ‪ 1/9‬درصد‬ ‫تنزل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اخرین امار س��االنه ای که می توان به‬ ‫ان دسترس��ی پیدا کرد مربوط به س��ال‬ ‫‪ 1393‬می ش��ود چراکه براساس گزارش‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬حجم نهایی تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی کش��ور ب��ا احتس��اب نف��ت در‬ ‫حدود ‪ 203‬ه��زار و ‪ 160‬میلیارد تومان‬ ‫و ب��دون توجه به نف��ت نزدیک به ‪182‬‬ ‫ه��زار و ‪ 341‬میلیارد تومان اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیام روش��ن و دلگرم کننده این‬ ‫مبالغ به طور مشخص این است که رشد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی در س��ال ‪ 93‬به‬ ‫قیمت پایه با حساب کردن بخش نفت و‬ ‫بدون دخالت دادن ان به ترتیب ‪ 3‬و ‪2/8‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫البته این مقادیر رشد هنوز برای انکه‬ ‫بتوانیم با اطمینان مدعی خروج کش��ور‬ ‫از وضعی��ت رکود ش��ویم کاف��ی به نظر‬ ‫نمی رس��د و در پایان س��ال جاری است‬ ‫که خواهیم توانس��ت بر پایه امار و ارقام‬ ‫حاصل شده ان روز‪ ،‬دلگرم تر از امروز و یا‬ ‫(با احتمال نزدیک به صفر) دلس��ردتر از‬ ‫دیروزمان باشیم‪.‬‬ ‫(دوره زمانی‪ :‬سال‪ 83‬تا ‪)93‬‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫سال ‪1391‬‬ ‫سال ‪1390‬‬ ‫سال ‪1389‬‬ ‫سال ‪1388‬‬ ‫سال ‪1387‬‬ ‫سال ‪1386‬‬ ‫سال ‪1385‬‬ ‫سال ‪1384‬‬ ‫سال ‪1383‬‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخل��ی به قیم��ت پایه با احتس��اب نفت‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫‪2031596‬‬ ‫‪1972853‬‬ ‫‪2011554‬‬ ‫‪2157934‬‬ ‫‪2068912‬‬ ‫‪1942989‬‬ ‫‪1918681‬‬ ‫‪1906447‬‬ ‫‪1769426‬‬ ‫‪1668186‬‬ ‫‪1569066‬‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخل��ی ب��ه قیم��ت پای��ه‪ ،‬ب��دون نفت‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫‪1823406‬‬ ‫‪1774110‬‬ ‫‪1793351‬‬ ‫‪1809587‬‬ ‫‪1717057‬‬ ‫‪1605453‬‬ ‫‪1561859‬‬ ‫‪1546595‬‬ ‫‪1413583‬‬ ‫‪1320020‬‬ ‫‪1221116‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه‪ ،‬با نفت (درصد)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-1/9‬‬ ‫‪-6/8‬‬ ‫‪4/3‬‬ ‫‪6/5‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫‪0/6‬‬ ‫‪7/7‬‬ ‫‪6/1‬‬ ‫‪6/3‬‬ ‫‪4/6‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه‪ ،‬بدون نفت (درصد)‬ ‫‪2/8‬‬ ‫‪-1/1‬‬ ‫‪-0/9‬‬ ‫‪5/4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2/8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9/4‬‬ ‫‪7/1‬‬ ‫‪8/1‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫ارزش اف��زوده ح��وزه صنع��ت در تولی��د ناخال��ص داخلی‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫‪336696‬‬ ‫‪315476‬‬ ‫‪328379‬‬ ‫‪358710‬‬ ‫‪339597‬‬ ‫‪307369‬‬ ‫‪284348‬‬ ‫‪275773‬‬ ‫‪270532‬‬ ‫‪250664‬‬ ‫‪226831‬‬ ‫س��هم ارزش افزوده صنعت در رش��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫(درصد)‬ ‫‪16/6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16/3‬‬ ‫‪16/6‬‬ ‫‪16/4‬‬ ‫‪15/8‬‬ ‫‪14/8‬‬ ‫‪14/5‬‬ ‫‪15/3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14/5‬‬ ‫منبع امار‪ :‬بانک مرکزی ‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬گروه اقتصاد «گسترش‬ ‫»‬ ‫دریچه‬ ‫مردم همچنان فریب موسسات‬ ‫غیرمجاز را می خورند‬ ‫‪ 20‬ت��ا ‪ 25‬درص��د نقدینگ��ی کش��ور در اختیار‬ ‫موسس��ات مالی اعتباری غیرمجاز ق��رار دارد که به‬ ‫اعتق��اد عضو هیات مدی��ره بانک مل��ی‪ ،‬این میزان‬ ‫س��پرده گذاری در موسس��ات غیرمجاز از ارائه سود‬ ‫بیشتر توسط موسسات غیرمجاز سرچشمه می گیرد‬ ‫و مردم تنها به دنبال سود بیشتر هستند‪.‬‬ ‫بو کاری بداخالقی هایی از‬ ‫در ه��ر فعالیت و کس�� ‬ ‫جنس رعایت نشدن قوانین و مقررات دیده می شود‬ ‫ک��ه در این بین بزرگتری��ن بداخالقی فعالیت بدون‬ ‫تایید مراجع زیرصالح است‪ ،‬نداشتن فعالیت قانونی‬ ‫باعث ایجاد بی نظمی می شود که در دل هر بی نظمی‬ ‫برخی افراد سود و برخی افراد متحمل زیان می شوند‪.‬‬ ‫حال هرچه وس��عت فعالیت یک بن��گاه غیرمجاز‬ ‫بزرگتر باشد حجم ضرر و زیان و بی نظمی ایجادشده‬ ‫از س��وی ان بزرگتر خواهد بود‪ ،‬در بین فعالیت های‬ ‫اقتصادی در چند وقت گذش��ته فعالیت موسس��ات‬ ‫مال��ی و اعتب��اری غیرمجاز در نظام پول��ی و بانکی‬ ‫دغدغه نظام بانکی کشور شده است‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د فعالیت ب��دون مجوز و‬ ‫خارج از قاعده و قانون‪ ،‬بی نظمی و مش��کالتی را به‬ ‫هم��راه دارد که فعالیت موسس��ات مالی و اعتباری‬ ‫غیرمج��از توانس��ته بر فعالی��ت موسس��ات مالی و‬ ‫بانک های مجاز نظام بانکداری کش��ور سایه ای تیره‬ ‫بگس��تراند‪ ،‬در پس این س��ایه تیره قواعد و مقررات‬ ‫نظ��ام بانکداری رعایت نمی ش��ود و فضایی را ایجاد‬ ‫کرده که برخی موسسات و بانک های قانون مند برای‬ ‫مقابله با تاثیرات فعالیت موسسات غیرمجاز همچون‬ ‫موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد کنند‪.‬‬ ‫موسس��ات مال��ی و اعتب��اری غیرمج��از تنه��ا به‬ ‫دنبال س��ود خود هس��تند‪ ،‬از این رو بازار متشکل و‬ ‫غیرمتش��کل پولی را در زمینه اهداف خود از مسیر‬ ‫اصل��ی خ��ارج می کنند‪ ،‬ای��ن اتفاق��ات درحالی رخ‬ ‫می دهد ک��ه طبق امار بانک مرک��زی حدود ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 25‬درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی‬ ‫و اعتباری غیرمجاز اس��ت که پیش بینی می شود با‬ ‫انحالل موسسه غیرمجاز میزان این مقدار نقدینگی‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫حال ج��ای س��وال دارد ک��ه چگونه ای��ن حجم‬ ‫نقدینگ��ی به س��مت موسس��ات مال��ی و اعتباری‬ ‫غیرمجاز س��وق پیدا کرده و چ��را مردم با نگرش بر‬ ‫عاقبت موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز همچون‬ ‫میزان راه کج خود را تغییر نمی دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه عض��و هیات مدیره بان��ک ملی به‬ ‫اقتص��اد نی��وز گفت‪ :‬بخش��ی از موسس��ات مالی و‬ ‫اعتب��اری ک��ه از گذش��ته در حال فعالیت هس��تند‬ ‫مجوز فعالیت خود را در قالب تعاونی های اعتباری از‬ ‫وزارت تع��اون دریافت کرده اند و بحث فعالیت مجاز‬ ‫و غیرمجاز در زمان های گذش��ته به ش��دت و حدت‬ ‫امروز نبوده است‪.‬‬ ‫عباس کمره ای با بیان اینکه موسس��ات غیرمجاز‬ ‫مالی با ایجاد جذابیت به وسیله پرداخت سود بیشتر‬ ‫از عرف قانونی‪ ،‬س��رمای ه مردمی را جذب می کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حجم اعظم رجوع مردم به موسس��ات مالی و‬ ‫اعتباری در پی تبلیغات و ارائه س��ودهای بیش��تر از‬ ‫حد معمول بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ارائ��ه مجوز از س��وی وزارت تعاون‬ ‫و دس��تگاه های دیگ��ر ت��ا زم��ان بحث قان��ون بازار‬ ‫غیرمتش��کل پول��ی ادامه داش��ت‪ ،‬در قان��ون بازار‬ ‫غیرمتش��کل پولی مقرر ش��د تا تمام موسساتی که‬ ‫فعالیتی در بازار مالی کش��ور دارن��د زیر چتر بانک‬ ‫مرک��زی قرار گیرند ک��ه در چند س��ال اخیر بانک‬ ‫مرکزی اقدامات مناسبی همچون تجمیع انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که چرا وزارت تعاون‬ ‫این گونه موسسات را به سمت دریافت مجوز از بانک‬ ‫مرکزی سوق نداده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫وزات تعاون در ان زمان باید در این رابطه پاس��خگو‬ ‫باش��ند اما در هر صنف و فعالیت اقتصادی مسئول‬ ‫مرتبط با ان در نظر گرفته ش��ده است و در رابطه با‬ ‫اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری باید وزارت‬ ‫تعاون از بانک مرکزی کسب اجازه می کرد‪.‬‬ ‫کمره ای در رابطه با جذابیت موسس��ات غیرمجاز‬ ‫برای افراد عادی‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د عمده ترین‬ ‫بحث تاثیر گذار در این موضوع س��ود س��پرده بانکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬مردم عادی به دنبال س��ود باالتر هستند‪ ،‬به‬ ‫تازگی که بانک مرکزی نرخ س��ود بانکی را با توجه‬ ‫به کاهش نرخ تورم‪ ،‬کاهش داده اس��ت به طور قطع‬ ‫موسسات مالی غیرمجاز نرخ سود را کاهش نداده اند‬ ‫که ش��کاف بین نرخ موسسات مجاز و غیرمجاز برای‬ ‫مردم ایجاد جذابیت بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬مردم زمانی به اشتباه خود‬ ‫در رابطه با س��رمایه گذاری در موسس��ات غیرمجاز‬ ‫پی می برند که اتفاق��ات اخیر مبنی بر انحالل برای‬ ‫موسسه طرف قرارداد خود را شاهد باشند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بورس‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫گروه اقتصاد‪-‬مهدیه انوشه ‪ -‬کارنامه بهار بورسی‬ ‫در حالی بسته شد که س�هامداران بازار سرمایه‬ ‫در اولین فصل س�ال نتوانستند بازدهی خوبی از‬ ‫این بازار داشته باشند‪ .‬بهار سال ‪ 1394‬با بازدهی‬ ‫‪2‬درصدی برای سرمایه گذاران بازار سهام به پایان‬ ‫رسید‪ .‬بورس تهران در نخستین روزهای ابتدایی‬ ‫سال روند صعودی ش�دیدی اغاز کرد و توانست‬ ‫در م�دت کوت�اه بازده�ی ‪13‬درص�دی را نصیب‬ ‫س�هامداران خود ک�رده و در برابر س�ایر بازارها‬ ‫یکه تازی کند اما به دلیل بروز ابهامات سیاس�ی‬ ‫و اقتصادی نتوانس�ت به مسیر خود ادامه دهد و‬ ‫از نیمه دوم فروردین ماه به بعد با کاهش قیمت و‬ ‫تقاضا رو به رو شد و سوداوری سهامداران خود را‬ ‫از بین برد‪ .‬بر این اساس ابهامات سیاسی موجب‬ ‫رک�ود مجدد بازار س�رمایه و تش�کیل صف های‬ ‫فروش و در نهایت خروج سهامداران از این بازار‬ ‫شد به طوری که س�هامداران بورس تهران در سه‬ ‫ماه�ه اول س�ال ترجیح دادند تا زمان مش�خص‬ ‫ش�دن نتیجه مذاکرات از خرید س�هم دست نگه‬ ‫دارند‪ .‬بر این اس�اس با حاکم ش�دن جو انتظار و‬ ‫نگرانی در بورس تهران‪ ،‬شاخص بورس در خرداد‬ ‫ماه به ارقام ابتدایی س�ال نزدیک ش�د و بازدهی‬ ‫سهامداران خود را صفر کرد‪ .‬اما مجددا با انتشار‬ ‫برخی اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای‪ ،‬به سطح‬ ‫‪63‬هزار واحد برگش�ت و رشد ‪0/2‬درصدی را در‬ ‫خردادماه تجربه کرد‪ .‬در نگاهی به کارنامه بهاری‬ ‫بورس بر ان ش�دیم تا صنایع این بازار را زیر ذره‬ ‫بین قرار دهیم و عملکرد بهترین ها و بدترین های‬ ‫‪3‬ماه ابتدایی سال جاری را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سهام کوچک شد‬ ‫انچه در نگاه کالن بررس��ی بازار س��هام در مدت یادش��ده‬ ‫به چش��م می خورد کوچک ش��دن بازار س��هام است به این‬ ‫ترتی��ب که صنایع بورس��ی در پایان خرداد ماه س��ال جاری‬ ‫نس��بت به خرداد ماه س��ال ‪ 93‬نزدیک ب��ه ‪20‬درصد ارزش‬ ‫خود را از دس��ت دادند ‪ .‬ارزش بازار در این مدت به ‪279‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت در حالی که در خرداد ‪ 93‬این‬ ‫رقم ‪348‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬بیش��ترین کاهش‬ ‫ارزش بازار در مدت مورد بررسی نسبت به خرداد ‪ 93‬متعلق‬ ‫به گ��روه فراورده ه��ای نفتی با کاه��ش ‪51‬درصدی ارزش‬ ‫بازار بوده اس��ت‪ .‬پس از ان صنعت استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪44‬درصد کوچک ش��ده و گروه قند و ش��کر هم با ‪42‬درصد‬ ‫کاهش در رتبه س��وم قرار گرفته اند‪ .‬ارزش بازار سهام نسبت‬ ‫به پایان اس��فند ماه ‪ 93‬نیز افت داش��ته و ‪0/7‬درصد کوچک‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این میان بیش��ترین کاهش ارزش متعلق به‬ ‫صنایع الس��تیک و پالس��تیک با کاهش ‪22‬درصدی ارزش‬ ‫بازار‪ ،‬استخراج زغال سنگ با کاهش ‪20‬درصدی ارزش بازار‬ ‫و مخاب��رات با کاهش ‪19‬درصدی ارزش بازار بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫ط��ور کلی از ‪ 37‬صنعت حاض��ر در بورس تهران‪ 12 ،‬صنعت‬ ‫با رش��د ارزش بازار مواجه ش��دند و ‪ 25‬صنعت دیگر ش��اهد‬ ‫کوچک شدن خود بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین ها و بدترین ها‬ ‫در ادام��ه این گزارش به بررس��ی بهترین ها و بدترین های‬ ‫از‬ ‫ب��ورس در ‪3‬م��اه به��ار می پردازیم‪ .‬بررس��ی های‬ ‫عملکرد صنایع بورسی نشان می دهد که صنعت منسوجات‬ ‫با رش��د ‪17‬هزار و ‪ 225‬درصدی ش��اخص صنعتی نسبت به‬ ‫اس��فند ‪ ،93‬بیش��ترین بازدهی را در ‪3‬ماه سال جاری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنعت با حض��ور دو نماینده در ب��ورس و ارزش‬ ‫بازاری ‪13‬میلیارد تومانی جزو صنایع کوچک اما پرنوس��ان‬ ‫بازار س��هام است‪ .‬پس از ان گروه واس��طه گری مالی با رشد‬ ‫‪14‬هزار و ‪ 113‬درصدی ش��اخص‪ ،‬دومی��ن صنعت پربازده‬ ‫بورس ش��ده اس��ت‪ .‬صنعت انبوه سازی و مس��تغالت نیز با‬ ‫بازدهی ‪5‬هزار و ‪ 350‬درصدی ش��اخص در رتبه س��وم قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در مقابل کارنامه بهاری بورس صنایع زیان ده‬ ‫نیز داش��ته اس��ت که در مدت مورد بررسی ش��اخص انها با‬ ‫سقوط مواجه شده است‪ .‬در این میان صنعت سایر تجهیزات‬ ‫حمل ونقل با افت ‪100‬درصدی ش��اخص مواجه شده است‪.‬‬ ‫گروه ماش��ین االت و دس��تگاه های برقی با ‪99/6‬درصد افت‬ ‫در رتبه دوم و فراورده های نفتی‪،‬کک و س��وخت هس��ته ای‬ ‫با ‪99/4‬درصد زیان ده ترین صنایع از لحاظ بازدهی ش��اخص‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از بورس در اختیار ‪ 5‬صنعت‬ ‫در ادامه بررسی صنایع بورسی‪ ،‬نگاهی به بزرگترین صنایع‬ ‫بازار س��هام می اندازیم‪ .‬این گ��روه به تنهایی بیش از نیمی از‬ ‫ب��ازار س��هام را در اختیار دارند‪ .‬به این ترتی��ب از ارزش بازار‬ ‫‪279‬ه��زار میلیارد تومانی بورس تا پای��ان فصل بهار‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪172‬ه��زار میلیارد توم��ان متعلق به پنج صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬موسسات و سایر نهادهای‬ ‫مالی‪ ،‬فلزات اساس��ی‪ ،‬شرکت های چند رشته ای و مخابرات‬ ‫‪ 5‬صنعت بزرگ بورس هس��تند‪ .‬هرچند همه این ‪ 5‬صنعت‬ ‫نس��بت به یک سال گذشته کوچکتر ش��ده اند اما همچنان‬ ‫صدرنشینند‪ .‬صنعت محصوالت ش��یمیایی با ارزش بازاری‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارنامه بهاره بورس زیر ذره بین‬ ‫صنایعبورسینمرهقبولینگرفتند‬ ‫‪66‬هزار میلیارد تومانی در صدر بزرگترین صنایع بورسی قرار‬ ‫دارد ‪ .‬این صنعت در یک س��ال گذشته ‪20/6‬درصد از ارزش‬ ‫خود را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬بانک ها و موسسات مالی نیز با‬ ‫ارزش ب��ازاری ‪38‬هزارمیلیارد تومانی دومین صنعت بزرگ‬ ‫بورس هس��تند که نس��بت به خرداد سال گذشته ‪7‬درصد از‬ ‫ارزش خود را ازدست داده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن فلزات اساس��ی نیز ب��ا ارزش ب��ازاری ‪26‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی س��ومین صنعت بزرگ بورس اس��ت که در‬ ‫مدت مورد بررسی ‪30/6‬درصد کوچکتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افت ‪ 15‬درصدی سود صنایع‬ ‫در ادام��ه این گ��زارش بخش ج��ذاب عملک��رد صنایع از‬ ‫نگاه س��هامداران را زی��ر ذره بین قرار می دهی��م‪ .‬پیش بینی‬ ‫س��ود صنایع همیش��ه از مهم ترین ش��اخص های مورد توجه‬ ‫سهامداران و سرمایه گذاران بازار سهام است‪ .‬براساس گزارش‬ ‫س��ه ماهه عملکرد صنایع بورس��ی‪ 37 ،‬صنعت حاضر در بازار‬ ‫س��هام برای سال مالی پایان اس��فند ماه ‪ ،94‬بیش از ‪49‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��ود پیش بینی کرده اند که به ازای هر س��هم‬ ‫به طور متوس��ط ‪ 53‬تومان س��ود می ش��ود‪ .‬این رقم در مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل بیش از ‪58‬هزار میلیارد تومان و به ازای هر‬ ‫سهم به طور متوسط ‪ 78‬تومان بوده است که افتی ‪15‬درصدی‬ ‫را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک ها را بشناسیم‬ ‫در براب��ر بزرگترین ه��ای بورس��ی‪ ،‬بررس��ی وضعی��ت‬ ‫کوچکترین صنایع بورس نیز خالی از لطف نیس��ت‪ .‬براساس‬ ‫این گ��زارش صنع��ت محصوالت چوب��ی ب��ا ارزش بازاری‬ ‫‪14‬میلیارد تومانی در حالی کوچکترین صنعت بورس است‬ ‫که نس��بت به خرداد س��ال ‪ 93‬بیش از ‪32‬درص��د از ارزش‬ ‫بازاری این صنعت کوچک از دست رفته است‪ .‬استخراج سایر‬ ‫مع��ادن نیز فقط ‪26‬میلیارد تومان ارزش بازار دارد‪ .‬انتش��ار‪،‬‬ ‫چاپ و تکثیر نی��ز ارزش بازاری ‪59‬میلیارد تومانی دارد و در‬ ‫اخ��ر هم پنجمین صنعت کوچک بورس محصوالت کاغذی‬ ‫با ارزشی ‪69‬میلیارد تومانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرسودترین صنایع‬ ‫صدرنشینی صنایع پرس��ود با بزرگترین صنعت بازار است‪.‬‬ ‫ش��یمیایی ها با پیش بینی س��ود ‪13‬هزار میلی��ارد تومانی در‬ ‫حالی بیش��ترین سود را در میان صنایع بورسی اعالم کرده اند‬ ‫ک��ه انها نی��ز افت ‪ 6‬درصدی عایدی را نس��بت به یک س��ال‬ ‫گذشته داشتند‪ .‬پس از ش��یمیایی ها‪ ،‬دومین صنعت پر سود‬ ‫بازار بانک ها و موسس��ات اعتباری با اعالم سود ‪7‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی هستند‪ .‬گروه ش��رکت های چند رشته ای نیز نزدیک‬ ‫به ‪6‬هزار میلیارد تومان س��ود پیش بینی کرده اند‪ .‬مخابرات با‬ ‫اعالم پیش بینی سود ‪5‬هزار میلیارد تومانی چهارمین صنعت‬ ‫پر سود بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیانده ها را بشناسیم‬ ‫همچنین در مقابل صنایع پرسود‪ ،‬صنایع زیانده لبخند را از‬ ‫سهامدار ان ش��ان گرفتند‪ .‬محصوالت چوبی با اعالم زیان هزار‬ ‫و ‪ 300‬میلی��ارد تومانی‪ ،‬زیانده ترین صنعت در بهار س��ال ‪94‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این در حالی است که این صنعت در مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل یک هزار میلیارد تومان سود پیش بینی کرده بود‪.‬‬ ‫پس از ان گروه اس��تخراج س��ایر معادن با اعالم سود ‪2‬هزار و‬ ‫‪500‬میلیارد تومان دومین صنعتی اس��ت که برای سال مالی‬ ‫‪ 94‬کمترین س��ود را در میان صنایع بورسی پیش بینی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانترین و گرانترین صنایع بورسی‬ ‫در ادامه بررس��ی کارنامه بهاری صنایع بورس��ی نگاهی به‬ ‫اخرین نس��بت قیمت ب��ه درامد بازارس��هام و صنایع حاضر‬ ‫در ان می اندازیم‪ .‬بررس��ی ها از «پی» ب��ر «ای» بازار در پایان‬ ‫خردادماه نش��ان می دهد این نس��بت به پایین ترین حد خود‬ ‫در ‪ 4‬سال اخیر رسیده است و در عدد ‪ 5/43‬مرتبه قرار گرفته‬ ‫که در مقایس��ه با پایان سال گذش��ته افتی ‪6/6‬درصدی را به‬ ‫کوچکترین صنایع بورس‬ ‫ثبت رس��انده است‪ .‬نس��بت قیمت به درامد به طور معمول به‬ ‫س��هامدار نش��ان می دهد در ازای پولی که برای خرید سهام‬ ‫پرداخت می کند چه میزان س��ود می گیرد و ایا این رقم برای‬ ‫خرید سهام مقرون به صرفه است یا خیر‪ .‬به این ترتیب هرچه‬ ‫مقدار این نس��بت پایین تر باش��د به این مفهوم است که شما‬ ‫پول کمتری در ازای دریافت سود بیشتری پرداخت می کنید‬ ‫و هرچه این نسبت باالتر باشد نشان می دهد که سهام گران تر‬ ‫از حد واقعی خود است‪ .‬بر همین اساس نسبت قیمت به درامد‬ ‫فروردین در حالی در رقم ‪ 5/43‬مرتبه قرار دارد که سهام اکثر‬ ‫صنای��ع حاضر در بازار س��هام به کف قیمتی خود رس��یده اند‬ ‫و ب��رای خری��د در قیمت های فعل��ی جذابند‪ .‬ب��ا این مقدمه‬ ‫نگاهی به ارزانترین و گرانترین صنایع بورس��ی‪ ،‬خالی از لطف‬ ‫از صنایع بورس��ی نشان می دهد‬ ‫نیست‪.‬بررس��ی های‬ ‫ک��ه صنعت وس��ایل اندازه گیری پزش��کی و اپتیکی با «پی»‬ ‫بر «ای» (‪ 3/24 )P/E‬مرتبه ارزانترین صنعت بازار س��هام در‬ ‫پایان بهار س��ال جاری اس��ت‪ .‬پس از ان صنع��ت مخابرات با‬ ‫نس��بت قیمت به درامد ‪ 3/7‬مرتبه‪ ،‬دومی��ن رتبه را در میان‬ ‫سهام ارزان بازار دارد‪ .‬ش��رکت های چند رشته ای با میانگین‬ ‫«پی» بر «ای»(‪ 3/71)P/E‬نیز س��ومین صنع��ت ارزان بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت دباغی و پرداخت چرم هم ج��زو صنایع ارزان‬ ‫بازار قرار دارد‪ .‬اما جالب است که صنعت محصوالت شیمیایی‬ ‫به عنوان بزرگترین صنعت بورس��ی که بیش��ترین سود را نیز‬ ‫برای س��ال جاری در میان ‪ 37‬صنعت ب��ازار پیش بینی کرده‬ ‫است با نس��بت قیمت به درامد ‪ 4/85‬پنجمین صنعت ارزان‬ ‫بازار اس��ت که البته با توجه به ش��رایط بنیادی مناس��ب‪ ،‬این‬ ‫صنعت چش��م انداز روشنی برای رش��د دارد و در قیمت های‬ ‫فعلی برای خرید جذاب اس��ت‪ .‬اما در مقابل صنایع ارزان بازار‬ ‫س��هام‪ ،‬صنایعی نیز هستند که با نسبت های قیمت به درامد‬ ‫باال‪ ،‬در شرایط امروز بازار گران معامله می شوند‪ .‬اولین صنعت‬ ‫گران بازار گروه حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات اس��ت‪ .‬این‬ ‫گروه نس��بت قیمت به درام��د ‪ 28/25‬مرتبه را ثبت کرده که‬ ‫فاصله معنا داری با «پی» بر «ای» (‪ )P/E‬میانگین بازار دارد‪.‬‬ ‫دومین صنعت گران بازار‪ ،‬منسوجات است‪ .‬سهام این گروه‬ ‫در حالی با «پی» بر «ای» (‪ 24/65 )P/E‬معامله می شود که از‬ ‫لحاظ جایگاه صنعت و وضعیت سوداوری در شرایط مطلوبی‬ ‫قرار ندارد‪ .‬از دیگر صنایع گران بازار‪ ،‬سهام گروه خودرو سازها‬ ‫هستند که با نسبت قیمت به درامد ‪ 14/64‬فاصله معنا داری با‬ ‫«پی» ب��ر «ای» (‪)P/E‬ب��ازار دارد‪ .‬در مجموع روند معامالت‬ ‫س��هام در فصل بهار سال جاری نش��ان می دهد که صنایع در‬ ‫ای��ن مدت عملکرد قاب��ل دفاعی از خود به جای نگذاش��تند‪.‬‬ ‫کارنامه ‪ 37‬صنعت بورس��ی نمره های قاب��ل قبولی ندارند که‬ ‫البته شرایط کلی اقتصاد و رکود حاکم‪ ،‬ابهام در فضای سیاسی‬ ‫و مذاک��رات هس��ته ای و کمبود نقدینگی در کن��ار ادامه دار و‬ ‫فرسایش��ی ش��دن افت بازار و حمایت نشدن ان توسط دولت‬ ‫از مهم ترین دالیلی هستند که این روزها صنایع بورسی از ان‬ ‫رنج می برند‪.‬‬ ‫پرسود ترین صنایع‬ ‫نام صنعت‬ ‫ارزش بازار‬ ‫تغییر نسبت به اسفند‬ ‫‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫محصوالت چوبی‬ ‫‪145‬‬ ‫(‪)15/4‬‬ ‫(‪)32/8‬‬ ‫استخراج زغال سنگ‬ ‫‪244‬‬ ‫(‪)20/2‬‬ ‫(‪)19/8‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪260‬‬ ‫‪42/4‬‬ ‫‪21/3‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪596‬‬ ‫(‪)2/8‬‬ ‫‪29/6‬‬ ‫محصوالت کاغذی‬ ‫‪694‬‬ ‫(‪)7/5‬‬ ‫(‪)42/6‬‬ ‫نام صنعت‬ ‫اخرین ‪eps‬‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫‪135539‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫‪71597‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫شرکت های چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪58711‬‬ ‫‪0/04‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪52875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4/48‬‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫‪46573‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪-26‬‬ ‫صنایع پربازده‬ ‫کم سودترین صنایع‬ ‫نام صنعت‬ ‫اخرین ‪eps‬‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫محصوالت چوبی‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استخراج زغال سنگ‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ساخت رادیو‪ ،‬تلویزیون و دستگاه های ارتباطی‬ ‫‪110‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪168‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامپروری و خدمات وابسته‬ ‫‪111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫نام صنعت‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به اردیبهشت ‪93‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪197732/4‬‬ ‫‪17225/2‬‬ ‫‪17535/8‬‬ ‫سایر واسطه گری مالی‬ ‫‪272002/5‬‬ ‫‪14113/4‬‬ ‫‪18271/1‬‬ ‫انبوه سازی امالک و مستغالت‬ ‫‪45845/6‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪6046/3‬‬ ‫استخراج زغال سنگ‬ ‫‪18488/6‬‬ ‫‪2266/7‬‬ ‫‪1902/4‬‬ ‫استخراج نفت‪ ،‬گاز و خدمات جنبی‬ ‫‪12100/8‬‬ ‫‪1869/2‬‬ ‫‪1620/8‬‬ ‫صنایع با بازدهی منفی‬ ‫گران ترین صنایع‬ ‫نام صنعت‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫سایر تجهیزات حمل ونقل‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)100‬‬ ‫(‪)100‬‬ ‫ماشین االت و دستگاه های برقی‬ ‫‪1125‬‬ ‫(‪)99/6‬‬ ‫(‪)99/6‬‬ ‫فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای‬ ‫‪919/7‬‬ ‫(‪)99/4‬‬ ‫(‪)99/7‬‬ ‫‪693/9‬‬ ‫(‪)98/5‬‬ ‫(‪)98‬‬ ‫‪852/1‬‬ ‫(‪)95/6‬‬ ‫(‪)94/2‬‬ ‫نام صنعت‬ ‫‪P/e‬‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪28/25‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪65‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪24/65‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12/65‬‬ ‫ساخت رادیو‪ ،‬تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی‬ ‫‪18/14‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫‪14/64‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-27‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2/5‬‬ ‫‪-1/2‬‬ ‫الستیک و پالستیک‬ ‫ارزان ترین صنایع بورس‬ ‫بزرگترین صنایع بورس‬ ‫نام صنعت‬ ‫ارزش بازار‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫‪661448‬‬ ‫‪5/2‬‬ ‫(‪)20/6‬‬ ‫‪3/6‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)30/6‬‬ ‫نام صنعت‬ ‫‪P/e‬‬ ‫تغییر نسبت به اسفند ‪93‬‬ ‫تغییر نسبت به خرداد ‪93‬‬ ‫وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی‬ ‫‪3/25‬‬ ‫‪-48‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫مخابرات‬ ‫‪3/70‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬موسسات و سایر نهاد های مالی‬ ‫‪389621‬‬ ‫شرکت های چندرشته ای‬ ‫‪3/71‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫‪264183‬‬ ‫(‪)4/5‬‬ ‫دباغی‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪4/63‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫‪-58‬‬ ‫شرکت های چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪217706‬‬ ‫(‪)12/1‬‬ ‫(‪)22/9‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫‪4/85‬‬ ‫‪+13‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪195612‬‬ ‫(‪)19‬‬ ‫(‪)16/8‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی و مدیر مرکز رشد و فناوری دانشگاه علم و صنعت کشور‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ارتباطصنعتبادانشگاه؛کلیداصلینواوری‬ ‫‪ :‬ارتب��اط صنع��ت ب��ا دانش��گاه به‬ ‫عن��وان کلی��د اصل ی ن��واوری در دنیای‬ ‫صنعتی و پس��اصنعتی پذیرفته شده است‬ ‫و از اهرمی ترین ابزار توسعه در این بخش‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬زیرا در دانشگاه نیروهای‬ ‫انسانی تازه نفس‪ ،‬خالق همراه با ایده های‬ ‫نو و جدید دیده می ش��ود‪ .‬درواقع دانشگاه‬ ‫همانند استخری از اب روان و همیشه تازه‬ ‫اس��ت بر عکس صنعت که ثب��ات به طور‬ ‫ناخواس��ته جزو ماهیت ان ب��وده و تحول‬ ‫و نواوری موضوعی بس��یار سخت‪ ،‬پیچیده‬ ‫و بس��یار پرهزینه در ان محیط به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬البته امروزه صنای��ع و انواع دیگر‬ ‫بو کارها س��عی کرده اند با استفاده از‬ ‫کس ‬ ‫جدیدتری��ن ابزارها‪ ،‬ن��واوری را در داخل‬ ‫س��ازمان یا با اس��تفاده از ش��بکه های باز‬ ‫ن��واوری در خارج از س��ازمان ب��ه وجود‬ ‫اورن��د‪ .‬هم��واره اس��تفاده از دانش��گاه ها‬ ‫کم هزینه تری��ن و پربازده ترین روش ایجاد‬ ‫نواوری در دنیای پیشرفته و صنعتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی در اس��تفاده از سیستم های‬ ‫دیگر نواوری‪ ،‬این دانش��گاه ها هستند که‬ ‫نقش کلیدی و محوری را بازی می کنند‪ .‬با‬ ‫یک نگاه س��طحی‪ ،‬می توان به شرکت های‬ ‫بزرگ صنعتی دنیا اش��اره کرد که با وجود‬ ‫داش��تن مراکز تحقیقات��ی معتبر و بزرگ‪،‬‬ ‫ارتباط موثر و منس��جمی ب��ا حداقل یک‬ ‫دانشگاه یا ده ها دانش��گاه برقرار می کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در کش��ور المان ‪ 3‬شرکت‬ ‫بزرگ خودروسازی وجود دارد که هر کدام‬ ‫حداقل ب��ا ‪ 5‬دانش��گاه قراردادهای جدی‬ ‫و دائم��ی دارند‪ .‬اما س��وال این اس��ت که‬ ‫چ��را این موضوع مه��م و بدیهی که حتی‬ ‫مس��ئوالن رده اول مملکت��ی به دنبال ان‬ ‫بوده اند هنوز به ان صورت که باید و شاید‪،‬‬ ‫مدنظر قرار نگرفته اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫امروزه این س��وال نباید مطرح شود که ایا‬ ‫باید ارتباط بین صنعت و دانش��گاه برقرار‬ ‫باش��د یا نه‪ .‬بلکه س��وال اصلی این اس��ت‬ ‫ک��ه چگونه می توان ای��ن ارتباط را به نحو‬ ‫موثرتری تقویت کرد؟‬ ‫از س��ویی خروجی دانشگاه ها‪ ،‬همچنان‬ ‫کیفیت زیادی دارد و برای اثبات این مدعا‬ ‫می ت��وان به هزاران نف��ر تحصیل کرده ای‬ ‫اش��اره کرد که ساالنه به کشورهای معتبر‬ ‫خارجی برای ادامه تحصیل یا کار می روند‬ ‫و به ظاهر هم موفق هس��تند‪ .‬اما از طرفی‬ ‫بیشتر صنایع به ویژه صنایعی که محصول‬ ‫نهایی مصرفی مانند خودرو و لوازم خانگی‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬نمی توانند محصوالت خود‬ ‫را ب��ه ط��ور موثر صادر کنن��د و از ارضای‬ ‫خواس��ته های مش��تریان داخل��ی عاج��ز‬ ‫هس��تند‪ .‬پس به راحتی می ت��وان نتیجه‬ ‫گرفت که صنعت به کمک دانشگاه احتیاج‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه وقتی به‬ ‫پروژه های دانش��گاهی و حجم قراردادهای‬ ‫صنعت��ی نگاه ش��ود‪ ،‬به راحت��ی می توان‬ ‫متوجه ش��د که دانش��گاه ها جایگاه روشن‬ ‫و معن��اداری در صنعت کش��ور و توس��عه‬ ‫ان ندارن��د‪ .‬پ��س می ت��وان نتیجه گرفت‬ ‫ک��ه ارتباط صنع��ت و دانش��گاه به خوبی‬ ‫انج��ام نمی ش��ود این در حالی اس��ت که‬ ‫به منظور رفع این مش��کل افراد متعددی‬ ‫س��خنرانی کرده اند اما تاکن��ون انچه که‬ ‫بایسته و شایسته است اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫در صنای��ع خاصی مانند ماه��واره و دیگر‬ ‫صنایع راهب��ردی هرچند ارتب��اط اندکی‬ ‫میان صنعت و دانش��گاه وجود داشته ولی‬ ‫به هرحال این ارتب��اط نتیجه بخش بوده‬ ‫و دانش��گاه ها ثابت کرده ان��د که می توانند‬ ‫به صنع��ت کمک کنند‪ .‬حال این س��وال‬ ‫پیش می اید که چگونه می توان این موارد‬ ‫کوچک ولی موثر را به رابطه کل صنعت و‬ ‫دانشگاه تسری داد؟‬ ‫بیش��تر افراد از وظایف صنعت در زمینه‬ ‫دانشگاه سخن می گویند‪ ،‬اما درباره وظایف‬ ‫دانشگاه ها در مقابل صنعت نیز باید سخن‬ ‫گف��ت‪ .‬به عنوان مثال می ت��وان به وظیفه‬ ‫ام��وزش عالی در توجه ج��دی به صنعت‬ ‫و نیاز کش��ور اش��اره ک��رد‪ .‬ام��روزه همه‬ ‫برای تحول با توجه به‬ ‫جایگاه دولت و سهم جدی‬ ‫ان در صنعت‪ ،‬این دولت‬ ‫است که باید دست به یک‬ ‫انقالب صنعتی بزند و‬ ‫نواوری و مکانیزم های‬ ‫جدی استفاده از‬ ‫دانشگاه ها و شبکه های‬ ‫نواوری را به صنعت‬ ‫تزریق کند‬ ‫افراد اگاه هس��تند که تعداد خروجی های‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری متناسب‬ ‫ب��ا نیاز بازار نیس��ت‪ .‬در برخ��ی از صنایع‬ ‫بو کار تع��داد زیادی‬ ‫و زمینه ه��ای کس�� ‬ ‫فارغ التحصی��ل وج��ود دارد و بر عکس در‬ ‫بس��یاری از حوزه ها تعداد فارغ التحصیالن‬ ‫ان��دک اس��ت‪ .‬بنابراین الزم اس��ت تا این‬ ‫وزارتخانه بازنگ��ری جدی در ظرفیت های‬ ‫خود انجام دهد‪ .‬این موضوع نیاز به عزمی‬ ‫ملی و تعهدی جدی در س��طح وزارتخانه‬ ‫دارد‪ .‬چرا که اس��تادان و دانشگاه ها به طور‬ ‫س��نتی تمایل دارند که انچ��ه از نظر انها‬ ‫مناسب تر است را تدریس کنند نه انچه که‬ ‫جامعه الزم دارد‪ .‬حال سوال اینجاست که‬ ‫چرا صنعت از دانش��گاه و توانمندی هایش‬ ‫برای توس��عه ج��دی اس��تفاده نمی کند؟‬ ‫صنعت کش��ور به ط��ور عمده وابس��ته به‬ ‫طراحی محص��والت و فرایندهای تولیدی‬ ‫واردات��ی ب��وده اس��ت‪ .‬همچنی��ن فضای‬ ‫رقابت��ی در بیش��تر صنای��ع ب��ه گونه ای‬ ‫ب��وده که مورد حمایت بودن��د و نیازی به‬ ‫نواوری در این بخش نبوده اس��ت یا اینکه‬ ‫به صورت ناگهانی در ش��رایط رقابتی قرار‬ ‫گرفته اند و نیاز به تغییر و نواوری ناگهانی‬ ‫برای رقاب��ت در بازار داش��ته اند‪ .‬بنابراین‬ ‫متاس��فانه صنع��ت تقریبا به ط��ور عام در‬ ‫‪ 40‬سال گذش��ته‪ ،‬صبر الزم برای نواوری‬ ‫و به بار نشس��تن تحقیقات دانش��گاهی را‬ ‫نداش��ته اس��ت و به طور مس��تقیم در این‬ ‫م��وارد اقدام ب��ه واردات هم در محصول و‬ ‫هم در فرایند کرده اس��ت‪ .‬باید توجه کرد‬ ‫که نواوری واقعی زمان بر و همراه ریسک‬ ‫اس��ت‪ .‬در صنعت وابسته‪ ،‬هیچ کدام از این‬ ‫‪ 2‬عامل قابل تحمل نیس��ت‪ .‬متاسفانه در‬ ‫واردات همیش��ه رانت های��ی وج��ود دارد‬ ‫ک��ه نمونه های ان در خری��د داخلی دیده‬ ‫نمی شود‪ .‬بنابراین حتی در مواردی هم که‬ ‫دانشگاه دارای محصول مناسب و اماده ای‬ ‫بوده کمت��ر مورد توجه صنعت قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬نکته دیگر مشکل ساختاری درون‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬صنعت در ابتدا بیشتر برای‬ ‫مونتاژ وارد ش��ده‪ ،‬بنابراین امادگی الزم را‬ ‫ب��رای نواوری و ارائه محص��والت جدید و‬ ‫ارتقای کیفیت نداش��ته است‪ .‬در حقیقت‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اس�لامی در س��ال‬ ‫‪ ۵۷‬و اس��تقالل طلبی ملت ایران‪ ،‬برخی از‬ ‫صنایع به نواوری روی اوردند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در طول این سال ها این کار هم با حمایت‬ ‫و نظارت دولتی اغاز شد و پولی که باید از‬ ‫دانشگاه ها سر در می اورد از صنعت وابسته‬ ‫سر در اورد‪ .‬مثال خیلی واضح ان اقدامات‬ ‫اخی��ر در زمینه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫اس��ت که باید دولت ام��ار پرداختی های‬ ‫خود را به ش��رکت ها ارائه کند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫موضوعی که بای��د زیر نظارت کامل وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری قرار بگیرد یعنی‬ ‫ممیزی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬به معاونت‬ ‫علمی فن��اوری ریاس��ت جمهوری منتقل‬ ‫ش��د و نتیجه این بود ک��ه بخش زیادی از‬ ‫کمک ها به س��مت مجموعه های وابس��ته‬ ‫به ش��رکت های بزرگ صنعت��ی رفت و در‬ ‫نتیجه دوباره به جای انکه تحقیقات واقعی‬ ‫رشد یابد‪ ،‬شرکت های صنعتی کمک های‬ ‫دولتی را کس��ب خواهند کرد‪ .‬در این بین‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری باید در‬ ‫س��اختار دانش��گاهی تحول ایجاد کرده و‬ ‫دول��ت نیز باید در س��اختار صنعت تحول‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬برای تحول با توجه به جایگاه‬ ‫دولت و س��هم ج��دی ان در صنعت‪ ،‬این‬ ‫دولت اس��ت که باید دست به یک انقالب‬ ‫صنعت��ی بزن��د و ن��واوری و مکانیزم های‬ ‫جدی اس��تفاده از دانشگاه ها و شبکه های‬ ‫ن��واوری را ب��ه صنعت تزریق کن��د‪ .‬البته‬ ‫طبیعی اس��ت که سرمایه گذاری ناقص در‬ ‫هر زمینه ای به معنای از بین بردن سرمایه‬ ‫اس��ت و متاس��فانه این اقدام هرس��ال در‬ ‫بیش��تر صنایع در حال تکرار است‪ .‬به امید‬ ‫روزی که بتوان از ساختار کهنه و پوسیده‬ ‫مونتاژ کاری و واردات‪ ،‬با اتکای به نیروهای‬ ‫داخلی و توجه ج��دی به اقتصاد مقاومتی‬ ‫بی��رون امد و به ج��ای انکه مغزهای خود‬ ‫را صادر کنیم‪ ،‬محصوالت خود را با افتخار‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‪:‬‬ ‫هزینه های سنگین تحریم روی شانه های اقتصاد‬ ‫‪ :‬درحال حاضر ‪ 2‬دسته تحریم در صنعت خودرو‬ ‫وجود دارد‪ .‬از یک سو این تحریم ها به کشورهای اروپایی‬ ‫برمی گردد و شرکت های اروپایی از ان تبعیت می کنند‬ ‫و از س��وی دیگر تحریم هایی در ش��رکت های اسیایی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬از زمان��ی که تحریم ها ایجاد ش��د ارتباط‬ ‫با کش��ورهای اروپایی به س��ختی انجام می شود‪ .‬بخش‬ ‫قابل توجهی از شرکت های معتبر اروپایی به شرکت های‬ ‫صهیونیس��تی و امریکایی وابس��ته هس��تند که کشور‬ ‫ایران از گذش��ته با این کش��ورها ارتباط خوبی نداشته‬ ‫اس��ت بنابراین برای کار کردن با این ش��رکت ها بحث‬ ‫مش��ترکی وجود نداش��ته و بخش دیگر از شرکت های‬ ‫معتبر بین المللی و بنام در صنعت خودرو‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫هستند که مشت ری های امریکایی دارند‪.‬‬ ‫همچنین در اروپا ش��رکت های بزرگی وجود دارد که‬ ‫عالقه ای ندارند در بازار ایران مش��تری داش��ته باشند‬ ‫چ��ون کار این ش��رکت ها فروش اس��ت و هرچ��ه بازار‬ ‫بیشتری داشته باش��ند استقبال بیشتری خواهند کرد‬ ‫ولی این ش��رکت ها به خاطر تهدیدهایی که از س��وی‬ ‫کش��ور امریکا بر انها اعمال می شود از بازاری مثل بازار‬ ‫ایران صرف نظر می کنند‪.‬‬ ‫یک بخش از ش��رکت های اروپایی تیراژ فروش خوبی‬ ‫ندارند و به خاطر محدود بودن تیراژ‪ ،‬تنها با کشورهای‬ ‫اروپایی و امریکایی همکاری کرده و ریسک همکاری با‬ ‫ایران را نمی پذیرند‪ .‬تمامی این مسائل باعث شده حجم‬ ‫قابل توجهی از همکاری ما با اروپا تحت تاثیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در دوره تحریم ها ارتباط ما با اروپا به حداقل ممکن‬ ‫رس��ید که این عام��ل ضربه بزرگی ب��ه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور وارد ک��رد و در واق��ع هم اکنون خودروس��ازان‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬ژاپنی و امریکایی صنعت خودرو را تس��خیر‬ ‫کرده و در دس��ت گرفته ان��د‪ .‬بنابراین در دوران تحریم‬ ‫باید به دنبال راه چاره بود که خوشبختانه تولیدکننده ها‬ ‫و قطعه سازان کشور توانستند به یک استاندارد معقولی‬ ‫در تولید قطعات خود برسند‪.‬‬ ‫درحال حاضر وابس��تگی کش��ورهای امریکای جنوبی‬ ‫مانن��د مکزیک و برزی��ل به اروپا به حداقل رس��یده و‬ ‫درواقع دانش فنی تولید قطعات را در اختیار دارند ولی‬ ‫به دلیل بعد مسافت‪ ،‬کار کردن با این کشورها اقتصادی‬ ‫نیس��ت بنابراین توجیهی ندارد که به سمت کار کردن‬ ‫با این کشورها رفت‪.‬‬ ‫برای دس��ت یافتن به فناوری ه��ای روز هم نباید به‬ ‫س��مت کش��ورهای افریقای��ی رفت زیرا این کش��ورها‬ ‫فناوری ه��ای خود را از ش��رکت های ب��زرگ گرفته اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ح��رف زی��ادی ب��رای فناوری ه��ای خ��اص‬ ‫و تولی��دات قاب��ل قب��ول برای گفت��ن ندارن��د‪ .‬درباره‬ ‫کش��ورهای اس��یا و خاورمیانه هم می ت��وان گفت که‬ ‫بهتری��ن و کامل تری��ن دان��ش در زمین��ه تولیدات در‬ ‫اختیار کش��ور ایران اس��ت و بقیه کشورها حرفی برای‬ ‫گفت��ن در تولی��د ندارند و به طور عم��ده مصرف کننده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با این وجود کش��ورهای اسیای ش��رقی مانند ژاپن‪،‬‬ ‫کره و چین مهد تولید هس��تند و این کشورها به لحاظ‬ ‫تی��راژ تولید و کیفیت در رتبه باالی��ی قرار دارند‪ .‬البته‬ ‫کش��ور تایوان را هم می توان به این کشورها اضافه کرد‬ ‫زیرا به لحاظ تولیدات فناوری تجربیات خوبی دارند‪ .‬از‬ ‫طرفی امکان همکاری با کش��ور ژاپن به دلیل اینکه از‬ ‫سیاست های اروپا و امریکا تبعیت می کند میسر نیست؛‬ ‫البته محصوالت ژاپنی در ایران طرفداران زیادی دارد‪ .‬بر دوش کش��ور گذاش��ت و بخش قابل توجهی از رشد‬ ‫کشور های کره و تایوان هم در دوران تحریم به دلیل و توس��عه مملک��ت را متوقف کرد‪ .‬از طرفی براس��اس‬ ‫رابطه با امریکا نتوانس��تند به ب��ازار ایران راه پیدا کنند امار اعالم ش��ده کش��ور ایران بعد از روس��یه و امریکا‬ ‫تو سوی کشور چین رفته است‪ .‬س��ومین کشوری اس��ت که نیروی مهندس��ی زیادی‬ ‫در نتیجه ایران به سم ‬ ‫خوش��بختانه امروز بخش قابل توجهی از قطعه سازان دارد که می توان با اس��تفاده از این نیروی انسانی ماهر‬ ‫ک��ه تجربه کار کردن با ش��رکت های معتبر خارجی را وکاربلد به رش��د و توس��عه اقتصادی در کش��ور دست‬ ‫درگذشته داش��تند به واسطه س��وابق همکاری با این یافت‪.‬‬ ‫کشورها توانستند بخشی از دانش تولید را ملی کنند و ‹ ‹روز صنعت‬ ‫ایرانیان در گذشته اثبات کرده اند که در بخش صنعت‬ ‫بدین ترتیب از حجم وابستگی این قطعه سازان به دیگر‬ ‫کش��ورها کاسته شده و در این میان برخی از شرکت ها می توانن��د حرفی برای گفتن داش��ته باش��ند‪ .‬درحال‬ ‫ک��ه نوپا بودند نیز به کش��ورهای چین��ی روی اوردند‪ .‬حاضر در صنایع��ی مانند صنعت خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫ای��ن گفته که در دهکده جهانی همه کش��ورها به هم نفت و پتروشیمی کشور ما موقعیت خوبی دارد و امید‬ ‫وابس��ته اند را نمی توان نقض ک��رد همچنین این گفته اس��ت که در س��ایر بخش ها در حوزه صنعت نیز بتوان‬ ‫هم که باید محصوالت را داخلی س��ازی کرد و خودکفا به پیش��رفت قابل توجهی رس��ید؛ همچنین در بخش‬ ‫بود نمی توان نادیده گرفت‪ .‬اما این س��وال پیش می اید صنعت باید به اشتغالزایی توجه شده و از طرفی هم باید‬ ‫که در چه مدت زمان می توان خودکفا ش��د و تولیدات حمایت های دولتی و بانکی نیز در این بخش دیده شود‪.‬‬ ‫امید اس��ت با تدبیرهایی که اندیش��یده می شود به‬ ‫را داخل��ی کرد و با چه هزینه ای و اینکه ایا تیراژ تولید‬ ‫داخل جوابگوی انتظارات فروش ما هس��ت یا خیر؟ در ص��ورت واقعی برای دوام و حمایت صنعت کش��ورمان‬ ‫طول ‪ 8‬سال گذش��ته تحریم ها هزینه های سنگینی را انرژی گذاشته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش االیندگی ها‬ ‫با ساخت اتوبوس‬ ‫هیبرید الکتریکی‬ ‫رمضانعلی صادق زاده‬ ‫معاون صنایع پیشرفته ایدرو‬ ‫اتوبوس هیبرید الکتریکی به وسیله مرکز تحقیقات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬س��وخت و محیط زیس��ت دانش��گاه تهران‬ ‫طراحی و نمونه سازی شده اس��ت‪ .‬ساختار هیبریدی‬ ‫س��ری‪ ،‬روی اتوبوس ‪ O۴۵۷‬درون ش��هری ش��رکت‬ ‫«ایران خ��ودرو دیزل» پیاده س��ازی ش��د ه اس��ت‪ .‬در‬ ‫پروژه نمونه س��ازی اتوبوس هیبرید الکتریکی ن ه تنها‬ ‫دانش فنی سیس��تم هیبرید و کنترلر ان توسعه داده‬ ‫و بومی س��ازی ش��د بلکه با موفقیت روی یک اتوبوس‬ ‫تولید داخل پیاده س��ازی شده اس��ت و نتایج‪ ،‬کاهش‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد مصرف س��وخت و کاهش متوسط‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د االیندگی در س��یکل حرکتی تهران را در‬ ‫مقایس��ه با اتوبوس معمولی نشان می دهد‪ .‬با هیبرید‬ ‫کردن این اتوبوس اس��تاندارد یورو ‪ 4‬حاصل می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مزیت دیگر این اتوبوس هیبرید الکتریکی‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی االینده ها و دستیابی به استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬در کاهش الودگی هواست که کمک زیادی به‬ ‫رفع معضل الودگی ش��هرهای ب��زرگ همچون تهران‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬اگرچه هزینه های اجتماعی و س�لامت‬ ‫ناش��ی از الودگ��ی هوا به ط��ور دقیق قابل محاس��به‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ولی ارزیابی های جامع��ه علمی ارزش معادل‬ ‫اقتصادی ان را به مراتب بیش��تر حائز اهمیت می کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به دلیل محدودیت های تحریم‬ ‫ایران‪ ،‬این اتوبوس هیبرید الکتریکی در داخل کش��ور‬ ‫طراحی و س��اخته ش��ده و با موفقیت م��ورد ازمون و‬ ‫بهره ب��رداری ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬همچنی��ن بردهای‬ ‫کنترل��ی و نرم افزاره��ا به ص��ورت م��اژوالر طراحی و‬ ‫ساخته شده اند و به راحتی برای استفاده در نمونه های‬ ‫خودرو هیبرید دیگر قابل اس��تفاده هس��تند‪ .‬اتوبوس‬ ‫هیبرید شده قابلیت بازیاب انرژی ترمزی دارد و عالوه‬ ‫ب��ر این می توان باتری ها را در هنگام توقف و یا ش��ب‬ ‫از برق ش��هر شارژ کرد‪ .‬روش اجرا به این صورت است‬ ‫که موتورهای کشش��ی که با یک جعبه دنده کوپلینگ‬ ‫به چرخ ها متصل هس��تند رانش اتوب��وس هیبرید را‬ ‫به عهده دارند و به وسیله درایو های طراحی شده کنترل‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنین ان��رژی الکتریکی انها به وس��یله‬ ‫مجموع��ه موتور دیزل ‪ -‬ژنراتور یا ‪ ۱۶۸‬س��لول باتری‬ ‫لیتی��وم پلیم��ری تامین می ش��وند و موت��ور دیزل با‬ ‫یک جعبه دن��ده افزاینده به ژنراتور متصل ش��ده و با‬ ‫درایو طراحی ش��ده کنترل می شود‪ .‬مجموعه باتری ها‬ ‫پک ش��ده نی��ز در ‪ ۱۲‬جعب��ه در ‪ 2‬صن��دوق جانبی‬ ‫اتوبوس نصب ش��د ه و با اب‪ ،‬خنک کاری می ش��وند و‬ ‫انرژی ترمزی بازیاب شده و در باتری ذخیره می شوند‪.‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫مشکل قطعه سازان‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫قطعه سازان کشور‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور در س��ال ‪ ۹۳‬رش��د ‪۵۳‬‬ ‫درصدی در خودروی س��واری‪ ،‬رشد ‪ ۴۴‬درصدی در‬ ‫تولی��د خودروی وانت‪ ،‬رش��د ‪ ۳۰‬درصدی در تولید‬ ‫اتوبوس و مینی بوس و رش��د ‪ ۱۸۶‬درصدی در تولید‬ ‫کامیون داشته اس��ت‪ .‬در این میان عالوه بر افزایش‬ ‫می��زان تولی��د باید ب��ه افزایش ص��ادرات نیز توجه‬ ‫داش��ت زیرا صادرات نیز نقش مهمی در توسعه این‬ ‫صنعت ایفا می کند‪ .‬بنابراین برنامه ای که برای سال‬ ‫‪ ۹۴‬پیش بینی ش��ده‪ ،‬تولید یک میلیون و ‪ ۴۶۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه خودرو اس��ت که از این میان‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۸۰‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬دس��تگاه خ��ودروی س��واری‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه خودروی وانت اس��ت و‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰‬دس��تگاه اتوب��وس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬ون و‬ ‫‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۵۰‬دستگاه کامیون تولید می شود البته‬ ‫در زمین��ه صادرات نی��ز برنامه ریزی هایی به منظور‬ ‫افزای��ش میزان صادرات انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ارزش‬ ‫تولید قطعات در س��ال ‪ ،۹۳‬حدود ‪ ۶/۲‬میلیارد دالر‬ ‫و ارزش صادراتی قطعات نیز ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بوده‬ ‫اس��ت که در سال ‪ ۹۴‬پیش بینی شده این میزان به‬ ‫‪ ۶/۸‬میلیارد دالر در تولیدات داخل برس��د و حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون دالر هم صادرات قطعات انجام ش��ود‪.‬‬ ‫در اهداف سند چشم انداز ‪ ،۱۴۰۴‬حدود ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر تولید قطعات در داخل کش��ور و ‪ ۶‬میلیارد دالر‬ ‫هم صادرات قطعات پیش بینی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در سال گذشته ‪ ۲/۱‬میلیارد دالر واردات خودرو و ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر هم واردات قطعات انجام شده است‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م در مجموع حدود ‪ ۶۷‬میلیون خودرو‬ ‫س��واری تولید شده که از این میان تعداد ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه در ایران‪ ۱۹ ،‬درص��د در چین‪ ۸/۳ ،‬درصد‬ ‫در ژاپن‪ ۵/۶ ،‬درصد در المان‪ ۴/۳ ،‬درصد در امریکا‬ ‫تولید شده است‪ .‬می توان گفت که کشور ایران مقام‬ ‫هجدهم را در تولید داشته است که پیش بینی شده‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬به مقام یازدهم برسد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای‬ ‫افزایش بهره وری‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫سید ابوالفضل بهره دار‬ ‫رییس انجمن حمل و نقل ریلی‬ ‫لو نقل‬ ‫لو نقل ریل��ی از مهم ترین حوزه های حم ‬ ‫حم ‬ ‫بار و مسافر در ایران است و در برنامه پنجم توسعه نیز‬ ‫توجه ویژه ای به ان شده است‪ .‬سهم حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬درصد کل حمل ونقل درون و برون شهری در‬ ‫همه شیوه هاست که این مسئله‪ ،‬گویای کارایی انرژی‬ ‫حمل ونقل ریلی به ویژه در بخش بار است‪ .‬کسب و کار‬ ‫لو نقل ریلی‪ ،‬از دیدگاه منافع ملی با توجه به کمتر‬ ‫حم ‬ ‫بودن هزینه های خارجی ان‪ ،‬دارای سوددهی بیشتری‬ ‫اس��ت و گس��ترش ان باعث کاهش هزینه های جامعه‬ ‫(کاه��ش مصرف انرژی ب��ه ازای واحد حمل و کاهش‬ ‫تلفات انس��انی) خواهد ش��د‪ .‬برای دس��تیابی به سهم‬ ‫‪30‬درصدی ریلی در افق ‪ 1404‬در بخش بار و مسافر‪،‬‬ ‫نیاز به سرمایه گذاری الزم در بخش زیربنا و ناوگان است‬ ‫که س��هم بخش دول��ت و بخش خصوصی باید به طور‬ ‫مش��ترک و با جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫لو نقل‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬سهم حم ‬ ‫ریلی از مجموع حمل بار کش��ور‪ ،‬کاهش داش��ته و به‬ ‫حدود ‪ 8‬درصد بارهای جاده ای رس��یده اس��ت‪ .‬اکنون‬ ‫س��هم حمل ونقل ریلی باری در چین حدود ‪53‬درصد‪،‬‬ ‫امریکا و اس��ترالیا حدود ‪40‬درصد و روس��یه و اتحادیه‬ ‫اروپا حدود ‪15‬درصد است‪ .‬سهم ریلی در ترانزیت کاال‬ ‫از ‪29‬درصد در س��ال ‪ 83‬به طور مداوم کاهش داشته‬ ‫و به ‪4‬درصد در س��ال ‪ 93‬رسیده است‪ .‬روند بهره وری‬ ‫از خط ریلی ایران در ‪ 5‬سال گذشته‪ ،‬متاسفانه به طور‬ ‫تقریبی ثابت بوده اس��ت‪ .‬در حالی که اکنون بهره وری‬ ‫خط ریلی در اروپا حدود ‪2/5‬برابر ایران‪ ،‬امریکا و هند ‪3‬‬ ‫برابر‪ ،‬روسیه ‪ 5‬برابر و چین ‪8‬برابر است‪ .‬رشد بهره وری‬ ‫ریلی ب��ا برنامه ریزی و مدیریت هوش��مندانه و ‪2‬برابر‬ ‫کردن بهره وری محقق می ش��ود‪ .‬واگ��ذاری مدیریت‬ ‫ترافی��ک به بخ��ش خصوصی و بهره برداری از ش��بکه‬ ‫ریلی واجد ش��رایط و البته کامال مس��تقل‪ ،‬توانمند و‬ ‫غیروابس��ته‪ ،‬یکی از پیش نیازهای مدیریتی بهره ورانه‬ ‫برای تحقق اس��تفاده مطلوب از امکانات موجود است‪.‬‬ ‫درحال حاضر در حوزه حمل و نقل ریلی‪ ،‬ده ها مشکل‬ ‫ریز و درش��ت وجود دارد اما مش��کل رفتار مدیریتی از‬ ‫یک س��و و نبود جذابیت سرمایه گذاری برای سفارش‬ ‫و خرید قطارهای جدید به وس��یله بخش غیردولتی از‬ ‫سوی دیگر از همه ضروری تر است‪ .‬با سطح درامدها و‬ ‫هزینه های فعلی‪ ،‬نرخ بازگش��ت سرمایه خرید قطار نو‬ ‫باری و قطار نو مس��افری تا حدودی منفی است‪ .‬برای‬ ‫راه اندازی یک قطار مس��افری جدید نیاز به حدود ‪45‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری است؛ یعنی هر صندلی‬ ‫(تخت) قطار مسافری ‪ 90‬میلیون تومان تمام می شود‪.‬‬ ‫حق دسترس��ی یکی دیگر از مش��کالت راه اهن است‪.‬‬ ‫راه اهن به صورت ش��رکتی تنظیم ش��ده‪ ،‬یعنی درامد‬ ‫و س��ود برای ان مهم اس��ت‪ .‬راه اهن حدود ‪ 45‬درصد‬ ‫درامد حمل بار را از صاحب کاال اخذ می کند‪ .‬از طرفی‬ ‫کامیون ها بابت عب��ور کاال از جاده ها‪ ،‬هزینه ای حدود‬ ‫‪5‬درصد می پردازند‪ .‬در راستای حل مشکالت و افزایش‬ ‫بهره وری راه اهن‪ ،‬راهکارهای زیر پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫ـ افزای��ش بودج��ه عمران��ی بخش ریلی به وس��یله‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی‪ .‬امار نشان می دهد‪،‬‬ ‫عملک��رد محقق ش��ده بودجه های عمران��ی ریلی به‬ ‫ش��رکت ساخت و ش��رکت راه اهن بیش از هزار و‪500‬‬ ‫میلیارد تومان نبوده است‪ .‬بنابراین تصویب و اختصاص‬ ‫بودجه‪1500‬میلیارد تومانی‪ ،‬مستلزم برداشت عملی از‬ ‫منابع حاصل از هدفمندی یارانه هاس��ت که با سازوکار‬ ‫فعلی مشکل به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ـ اجازه برداش��ت ‪5‬میلیارد دالر از صندوق توس��عه‬ ‫ملی برای توس��عه خطوط شبکه ریلی با نظارت کامل‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫ـ اجرایی ک��ردن فاینانس ه��ای اجازه داده ش��ده به‬ ‫دولت در زمینه س��اخت خطوط ریلی جدید بر اساس‬ ‫اولویت ها و رفع گلوگاه ها‪.‬‬ ‫ـ تخصیص بخش��ی از منابع صندوق توسعه ملی به‬ ‫خرید ناوگان ریل��ی از تولیدکنندگان داخلی همراه با‬ ‫تس��ریع در تخصیص عملی حداقل ‪500‬میلیون یورو‬ ‫تقاضای رسیده اس��تفاده از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫توسعه ناوگان ریلی‪.‬‬ ‫ـ برنام��ه عملیات��ی راه اه��ن ب��رای اج��رای م��اده‬ ‫‪217‬قان��ون برنام��ه پنجم یعنی به��ره وری از خطوط‬ ‫ریل��ی‪ ،‬لکوموتیوها و واگن ب��اری را که باید ‪30‬درصد‬ ‫نسبت به وضع موجود در ‪ 2‬سال اینده بهبود یابد‪ ،‬اجرا‬ ‫شود و هرسال ‪10‬درصد افزایش بهره وری در بخش ها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ـ تغییر رفتار مدیریت و روش های کاری فعلی برای‬ ‫تحقق وعده ها و رشد ساالنه ‪ 17/5‬درصدی حمل بار‪.‬‬ ‫ـ برقراری عدالت حق دسترس��ی به شبکه بین ریل‬ ‫و جاده یعنی وصول عوارض از جاده به میزان ریل‪.‬‬ ‫ـ تسریع شرکت راه اهن در واگذاری لکوموتیو اصلی‬ ‫و مانوری و مدیریت ترافیک به بخش خصوصی‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫در بررسی‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از مزیت ها‪ ،‬مشکالت و چشم انداز یک صنعت مطرح شد‬ ‫ء‬ ‫برنامه ریزی؛ نیرومحرکه حمل ونقل در روزگار پساتحریم‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گروه خ�ودرو‪ :‬حمل ونقل یکی‬ ‫از بخش ه�ای زیربنای�ی اقتص�اد و از پایه های‬ ‫توس�عه اقتص�ادی کشورهاس�ت‪ .‬اهمیت این‬ ‫صنعت به اندازه ای اس�ت ک�ه در قانون برنامه‬ ‫توس�عه کشور نیز به طور مشخص بر ان تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در س�ال های اخی�ر‪ ،‬تحری�م و مش�کالت‬ ‫اقتص�ادی‪ ،‬مان�ع از توس�عه برخ�ی حوزه های‬ ‫حمل ونقل ش�د اما با توجه ب�ه گمانه زنی هایی‬ ‫که درب�اره نتای�ج مذاکرات هس�ته ای و بازتر‬ ‫شدن فضای تعامالت سیاسی و اقتصادی ایران‬ ‫با دیگر کش�ورها انجام می ش�ود‪ ،‬کارشناسان‬ ‫معتقدن�د بای�د منتظ�ر روزهای بهت�ری برای‬ ‫صنع�ت حمل ونق�ل باش�یم‪ ،‬به ش�رط انکه با‬ ‫امادگی به اس�تقبال روزگار بعد از تحریم یا به‬ ‫اصطالح «پساتحریم» برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزی�ت جهانی ای�ران در حمل ونقل‬ ‫دریایی‬ ‫حمل ونقل دریایی یکی از مهم ترین وجوه‬ ‫حمل ونقل اس��ت‪ .‬ح��دود ‪ ۹۰‬درصد واردات‬ ‫و ص��ادرات کش��ور ما‪ ،‬از طری��ق حمل ونقل‬ ‫دریایی انجام می ش��ود‪ 2 .‬ناوگان ملی ایران‬ ‫یعنی ش��رکت «مل��ی نفتکش» و ش��رکت‬ ‫«کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران»‪ ،‬از نظر‬ ‫ظرفیت جابه جایی کاال‪ ،‬در جایگاه نخس��ت‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬این ‪ 2‬ش��رکت را می توان مزیت‬ ‫نسبی جمهوری اسالمی ایران در حمل ونقل‬ ‫دریایی کاال دانست‪.‬‬ ‫ه��ادی حق ش��ناس‪ ،‬معاون ام��ور دریایی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬مزیت نس��بی دیگر ایران در‬ ‫به‬ ‫این حوزه‪ ،‬مرزهای ابی طوالنی در ش��مال و‬ ‫جنوب کش��ور اس��ت‪ .‬این مرزها این امکان‬ ‫را ب��ه ما می دهد ک��ه بتوانیم با اس��تفاده از‬ ‫کریدورهای شمال ـ جنوب و غرب ـ شرق به‬ ‫ترانزیت کاال بپردازیم‪ .‬حق شناس اضافه کرد‪:‬‬ ‫مزی��ت مهم دیگر ای��ران در تجارت‪ ،‬هم مرز‬ ‫ب��ودن با ‪ ۱۵‬کش��ور اس��ت که ای��ن ویژگی‬ ‫می توان��د ترانزیت کاالهای این کش��ورها از‬ ‫مرز ایران را موجب ش��ود‪ .‬وی معتقد است‪،‬‬ ‫تاکن��ون از مزیت ه��ای حمل ونق��ل دریایی‬ ‫ایران بیشتر برای واردات و صادرات کاالهای‬ ‫کش��ورمان استفاده شده اس��ت‪ ،‬درحالی که‬ ‫از ای��ن مزیت ها می ت��وان ب��رای ترانزیت و‬ ‫ترانشیپ کاالی دیگر کشورها نیز بهره برد‪.‬‬ ‫انط��ور که حق ش��ناس می گوی��د‪ ،‬یکی از‬ ‫نکات مهم در برنامه ری��زی برای حمل ونقل‬ ‫دریایی‪ ،‬توجه به اهداف س��ند چشم انداز ‪20‬‬ ‫ساله ‪ ۱۴۰۴‬اس��ت‪ .‬وی معتقد است در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬یکی از مهم ترین محورهای حرکت‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی‪ ،‬باید توس��عه بندر‬ ‫«ش��هیدرجایی» به عنوان مهم ترین بندر و‬ ‫مرک��ز توزیع کاالی کش��ورهای خلیج فارس‬ ‫باش��د‪ .‬وی می افزاید‪ :‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬مرکز توزی��ع کاال در خلیج فارس‬ ‫به بن��در «جبل علی» ام��ارات متحده عربی‬ ‫منتقل ش��ده است‪ ،‬درحالی که بندر «شهید‬ ‫رجایی» ظرفیت مناس��ب تری برای این کار‬ ‫دارد‪ .‬همچنین بن��در چابهار می تواند محلی‬ ‫برای ترانزیت کاالی کش��ورهای شرق ایران‬ ‫باش��د‪ .‬حق ش��ناس افزود‪ :‬به دلیل جنگ و‬ ‫تحریم های اخیر در سال های پس از انقالب‬ ‫از موقعیت بی نظیر دریایی کش��ور اس��تفاده‬ ‫بهینه نش��ده است‪ ،‬اکنون ‪ ۱۰‬سال از برنامه‬ ‫چش��م انداز ‪ 20‬ساله طی ش��ده و امید است‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال باقی مانده از این فرصت بی نظیر‬ ‫جغرافیایی کش��ور برای توسعه حمل ونقل و‬ ‫عبور کاالهای کش��ورهای دیگ��ر از مرز ابی‬ ‫ایران استفاده شود‪.‬‬ ‫یک��ی از نکاتی ک��ه بای��د در برنامه ریزی‬ ‫برای حمل ونق��ل دریایی م��ورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬احتم��ال توافق هس��ته ای و کاهش‬ ‫تحریم هاس��ت ک��ه اگ��ر این اتف��اق بیفتد‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل دریای��ی م��ا دوران جدیدی را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ .‬معاون دریایی س��ازمان‬ ‫بن��ادر در ای��ن باره گف��ت‪ :‬ب��رای امادگی‬ ‫اس��تقبال از این شرایط‪ ،‬باید هرچه سریع تر‬ ‫بندر شهید رجایی تجهیز شود و طرح توسعه‬ ‫این بندر هرچ��ه زودتر به اتمام برس��د‪ .‬در‬ ‫س��واحل مکران نیز ایران ظرفیت باالیی در‬ ‫پهلوگیری کشتی های دارای ابخور باال دارد‬ ‫که ب��رای بهره گیری از ان‪ ،‬باید تاسیس��ات‬ ‫مناسب دریایی در این منطقه ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت تدوی�ن س�ند راهب�ردی‬ ‫صنعت هوانوردی‬ ‫حمل ونقل هوایی‪ ،‬از حوزه های استراتژیک‬ ‫و حس��اس صنعت حمل ونقل کش��ور است‬ ‫ک��ه در برنامه ه��ای کالن کش��ور از جمله‬ ‫برنام��ه پنجم توس��عه نیز به طور مبس��وط‬ ‫ب��ه ان پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬راه ان��دازی و‬ ‫توسعه ش��هر فرودگاهی امام خمینی(ره) و‬ ‫ازادسازی نرخ خدمات هوایی‪ ،‬از محورهای‬ ‫مهم حوزه حمل ونقل در این برنامه است‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬انطور که کارشناسان می گویند‪،‬‬ ‫سنگ بزرگ تحریم که در سال های گذشته‬ ‫پیش روی این صنعت بوده‪ ،‬مانع از توس��عه‬ ‫مطلوب ان شده است‪.‬‬ ‫علیرضا منظری‪ ،‬نماینده پیشین ایران در‬ ‫س��ازمان بین المللی هوان��وردی‪ ،‬در ارزیابی‬ ‫صنعت هوانوردی کش��ورمان در پاس��خ به‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬ناکامی ایران در اجرای صحیح‬ ‫قانون شناورس��ازی ن��رخ بلی��ت‪ ،‬تغییرات‬ ‫مدیریتی و کاهش مس��افران در س��ال های‬ ‫اخیر‪ ،‬برخی از مهم ترین مشکالت حمل ونقل‬ ‫هوایی هس��تند که تاثیرات نامطلوبی بر این‬ ‫ح��وزه داش��ته اند‪ .‬وی با اش��اره به ضرورت‬ ‫وجود راهبرد اساسی و نقشه راه برای صنعت‬ ‫هوانوردی کش��ورمان گفت‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫و با توجه به احتمال توافق‪ ،‬اگر برای دوران‬ ‫پساتحریم در چارچوب راهبرد اساسی برنامه‬ ‫جامع توسعه صنعت هوانوردی‪ ،‬نقشه راهی‬ ‫ترس��یم نشود‪ ،‬این احتمال وجود دارد که با‬ ‫نهادینه شدن مش��کالت اشکار و پنهان در‬ ‫حوزه اداری و اقتص��ادی حمل ونقل هوایی‪،‬‬ ‫چالش ه��ای جدیدی در صنع��ت هوانوردی‬ ‫کشور شکل بگیرد‪ .‬از سوی دیگر ناهماهنگی‬ ‫بی��ن بخش ه��ای مختلف این ح��وزه یعنی‬ ‫فرودگاه‪ ،‬تجهیزات ناوبری و نیروی انس��انی‬ ‫می توان��د مش��کالت جدیدی پی��ش روی‬ ‫صنع��ت قرار دهد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬این برنامه‬ ‫می تواند نحوه تدریجی افزایش ناوگان هوایی‬ ‫مناسب و روش بکارگیری ان را ترسیم کرده‬ ‫و روش های تربیت نیروی انسانی متخصص‬ ‫و اماده سازی تجهیزات ناوبری هوایی مدرن‬ ‫را مشخص کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اصالح ساختار‬ ‫فرودگاه ه��ا‪ ،‬س��اماندهی و تقوی��ت بخ��ش‬ ‫بازرگانی ایرالین ها‪ ،‬شفاف سازی سیاست های‬ ‫اجرایی و نظارتی صنعت هوانوردی و ارتقای‬ ‫وضعی��ت مدیریتی بخش های مختلف حوزه‬ ‫حمل ونقل هوایی از دیگر محورهایی اس��ت‬ ‫که س��ند جامع توس��عه صنعت هوانوردی‬ ‫می توان��د درباره ان‪ ،‬راهب��رد ارائه دهد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس حمل ونقل هوایی معتقد است تا‬ ‫تعیین محدودیت سرعت برای حمل ونقل عمومی‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی بر ام��وزش رانندگان‬ ‫حمل ونقل عموم��ی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬تعیین‬ ‫محدودیت س��رعت برای ناوگان حمل ونقل برون‬ ‫شهری متناسب با وضعیت جغرافیایی کشور تهیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬عباس اخوندی در ش��صت و‬ ‫یکمین نشست کمیسیون ایمنی راه ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر براساس مصوبه دولت‪ ،‬انواع خودروهای شخصی‬ ‫و عمومی صفر کیلومتر تا ‪ ۵‬سال نخست از دریافت معاینه فنی‬ ‫معاف هس��تند که این میزان باید برای وس��ایل نقلیه عمومی‬ ‫تجدیدنظر ش��ود تا قواعد مکمل برای این مصوبه تدوین شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه کارگروه ناوگان کمیسیون‬ ‫ایمنی راه ها موضوع تجدیدنظر در زمان بندی معاینه فنی انواع‬ ‫خودروهای حمل ونقل عمومی را بررس��ی کند و پیشنهادهای‬ ‫خود را در جلس��ه اینده کمیس��یون ارائه ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به عن��وان مث��ال می توانیم دریاف��ت معاینه فنی‬ ‫برای وس��ایل نقلیه س��نگین را از ‪ ۵‬س��ال به ‪۲‬‬ ‫س��ال کاهش دهیم‪ ،‬ضمن انکه بعد از اتمام این‬ ‫مدت‪ ،‬فواصل زمانی کوتاه ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه برای دریافت‬ ‫معاینه فنی مجدد می توان درنظر گرفت‪ .‬اخوندی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مقررات نه تنها برای وس��ایل نقلیه‬ ‫س��نگین بلک��ه می تواند مش��مول س��ایر ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی مانند س��رویس ادارات‪ ،‬م��دارس و حتی‬ ‫سرویس جابه جایی نیروهای نظامی شود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫درباره پیشنهادی از سوی نماینده وزارت کشور مبنی بر تعیین‬ ‫محدودیت س��رعت برای ناوگان حمل ونقل عمومی تا س��قف‬ ‫‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۱۰۵‬کیلومتر بر ساعت برای تردد برون شهری‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای این بخش‪ ،‬کارگروه ناوگان کمیس��یون نیز گزارشی‬ ‫را تهیه کند و در ان‪ ،‬ضمن بررسی وضعیت محدودیت سرعت‬ ‫در سایر کشورها‪ ،‬اثار ان نیز موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫زمانی که در صنعت هوانوردی کش��ور تفکر‬ ‫دولتی حاکم باش��د و زمینه حضور مقتدرانه‬ ‫بخش خصوصی فراهم نشود‪ ،‬این صنعت راه‬ ‫به جای��ی نمی برد و نمی توان��د تنها با تفکر‬ ‫دولتی‪ ،‬راه حلی برای مش��کالت خود بیابد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬از سوی دیگر اگرچه مشکالت‬ ‫مالی نیز در برخ��ی موارد‪ ،‬حوزه حمل ونقل‬ ‫هوای��ی را با چالش هایی مواجه کرده اس��ت‬ ‫اما به نظر می رس��د در شرایط پساتحریم‪ ،‬با‬ ‫افزایش فروش نفت و درنتیجه افزایش منابع‬ ‫کشور‪ ،‬پول های بیش��تری به سمت صنعت‬ ‫هوانوردی س��رازیر ش��ود که ب��ا وجود این‬ ‫بودجه‪ ،‬می توان به اصالح روش های موجود‬ ‫در مدیری��ت هوای��ی پرداخت‪ .‬البت��ه نباید‬ ‫زمینه س��ازی برای حض��ور بخش خصوصی‬ ‫تضعیف ش��ود و این حوزه هم��واره باید در‬ ‫ص��در برنامه های مدیریت حمل ونقل هوایی‬ ‫باش��د‪ .‬وی معتقد اس��ت تدوین اصولی این‬ ‫سند می تواند در زمینه جلوگیری از اقدامات‬ ‫غیرکارشناس��انه در دوران پس��اتحریم موثر‬ ‫ب��وده و با ایجاد ناهماهنگ��ی می تواند باعث‬ ‫هدررفت س��رمایه های مل��ی و خصوصی در‬ ‫حوزه حمل و نقل هوایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از حمل ونق�ل ج�اده ای ب�ه‬ ‫شرکت های قدرتمند‬ ‫اهمیت حمل ونقل جاده ای به دلیل س��هم‬ ‫ح��دود ‪ ۹۵‬درصدی که در جابه جایی کاال و‬ ‫مسافر کشور دارد غیرقابل چشم پوشی است‪.‬‬ ‫این شیوه حمل ونقل‪ ،‬همزمان مشکالتی نیز‬ ‫دارد که موجب ش��ده رشد مطلوبی در این‬ ‫زمینه اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫محمدمهدی راسخ‪ ،‬کارشناس حمل ونقل‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫ج��اده ای در ای��ن ب��اره ب��ه‬ ‫مس��تهلک ش��دن ناوگان ج��اده ای یکی از‬ ‫مش��کالت این حوزه اس��ت‪ .‬یک��ی از دالیل‬ ‫بی توجهی به فرس��ودگی ن��اوگان جاده ای‪،‬‬ ‫نبود شرکت های حمل ونقل قدرتمند و نبود‬ ‫سیاست های مش��خص در زمینه حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای اس��ت‪ .‬به گفت��ه راس��خ‪ ،‬یکی از‬ ‫مش��کالت حمل ونقل جاده ای این است که‬ ‫ناوگان ج��اده ای‪ ،‬به طور کام��ل در اختیار‬ ‫راننده هاس��ت و این باعث شده شرکت های‬ ‫حمل ونقل کارامد و قوی در کش��ور نباشند‬ ‫و نتوانند تعهدات حمل ونقل را بپذیرند و به‬ ‫همین دلیل نمی توانند در دنیا رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به این که ناوگان جاده ای‬ ‫ایران بس��یار قدیمی اس��ت‪ ،‬مصرف سوخت‬ ‫در این ناوگان بس��یار باالست و بهره وری و‬ ‫کارایی ناوگان بس��یار پایین است‪ .‬به گفته‬ ‫راس��خ‪ ،‬برخی قوانین و مق��ررات نیز مانع از‬ ‫این ش��ده که حمل ونقل ج��اده ای کارایی‬ ‫الزم را داش��ته باشد‪ .‬این مسئله به ویژه در‬ ‫حوزه ترانزیت مسئله ساز بوده و مانع از این‬ ‫شده که ایران بتواند از موقعیت استراتژیک‬ ‫خ��ود به��ره الزم را بب��رد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫حمل ونقل اگرچه معتقد اس��ت بسیاری از‬ ‫مش��کالت حمل ونقل ج��اده ای ارتباطی به‬ ‫تحری��م ندارد اما ای��ن را هم می گوید که با‬ ‫کاهش تحریم ها‪ ،‬تجهیز و نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی س��اده تر خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬اگر بخواهی��م در زمینه صادرات‬ ‫و واردات فع��ال باش��یم‪ ،‬ناگزیر از توس��عه‬ ‫حمل ونقل ریلی با سرمایه گذاری های کالن‬ ‫هس��تیم‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬بار نارس��ایی‬ ‫در این بخ��ش به بخش حمل ونقل جاده ای‬ ‫منتقل می ش��ود ان هم در ش��رایطی که از‬ ‫نوس��ازی و به روزرس��انی ن��اوگان جاده ای‬ ‫بازمانده ایم و هنوز از ناوگان حمل ونقل کهنه‬ ‫و سنتی استفاده می کنیم‪ .‬راسخ تاکید کرد‬ ‫که اگر پس از رفع تحریم ها مدیریت جامع‬ ‫و مطلوبی وجود نداشته باشد‪ ،‬دستاورد ان‬ ‫جز ایجاد مش��کالت جدید برای کشور چیز‬ ‫دیگری نخواهد بود‪ .‬از س��خن کارشناس��ان‬ ‫چنی��ن برمی اید ک��ه حمل ونقل ای��ران‪ ،‬با‬ ‫وج��ود هم��ه مزایایی ک��ه دارد‪ ،‬ب��ه دلیل‬ ‫مش��کالت مختل��ف‪ ،‬نتوانس��ته بهره گیری‬ ‫مطلوبی از ظرفیت های خود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل وجود مش��کالتی نظی��ر تحریم و‬ ‫کمب��ود منابع مال��ی‪ ،‬حتی تاکی��د برنامه‬ ‫پنجم بر محورهای مشخص حمل ونقلی نیز‬ ‫تاثیر بس��زایی در توسعه حمل ونقل نداشته‬ ‫است‪ .‬با این وجود به نظر می رسد‪ ،‬احتمال‬ ‫به ثمر رس��یدن مذاکرات هسته ای‪ ،‬تبدیل‬ ‫به تلنگ��ری برای بازنگ��ری در برنامه ریزی‬ ‫کالن در حوزه ه��ای مختل��ف حمل ونق��ل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اجرای طرح منزلت «رجا» در ماه رمضان‬ ‫ش��رکت حمل ونق��ل ریل��ی رج��ا ب��ه‬ ‫مناس��بت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫تس��هیالت و طرح های جدید تخفیف در‬ ‫بلی��ت قطاره��ای خ��ود را در قالب طرح‬ ‫منزلت برای متقاضیان س��فر اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی رج��ا‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ ۸‬ت��ا ‪ ۲۲‬تیرم��اه امس��ال‪ ،‬تس��هیالت و‬ ‫تخفیف ه��ای ویژه بلیت قطارهای رجا در‬ ‫قالب طرح منزلت برای سفر ارائه و اعمال‬ ‫می ش��ود‪ .‬در طرح منزلت ش��رکت رجا‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به اتصال سیس��تم فروش بلیت‬ ‫قطار به س��امان ه ثبت احوال کشور‪ ،‬برای‬ ‫متقاضیان باالی ‪ 65‬سال با ارائه کد ملی‬ ‫و تاری��خ تولد بلیت قطار رجا با ‪۲۵‬درصد‬ ‫تخفیف صادر می ش��ود‪ .‬پیش از این نیز‬ ‫طرح تخفی��ف ویژه ماه مب��ارک رمضان‬ ‫شرکت رجا از اول ماه مبارک اغاز شده و‬ ‫تا ‪ ۲۶‬تیرماه ادامه خواهد داشت‪ .‬در طرح‬ ‫اعالم ش��ده قبلی متقاضیان سفر با قطار‬ ‫برای اطالع از فهرست قطارهای مشمول‬ ‫تخفی��ف و درص��د تخفی��ف اختص��اص‬ ‫یافت��ه به ص��ورت روزان��ه باید ب��ه لینک‬ ‫تخفیفات در سایت این شرکت به نشانی‬ ‫‪ www.raja.ir‬مراجعه کنند‪ .‬هموطنان‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره فهرست‬ ‫مراکز فروش‪ ،‬برنامه حرکت قطارها‪ ،‬بهای‬ ‫بلیت و‪ ...‬می توانند با سامانه اطالع رسانی و‬ ‫ارتباط با مشتریان رجا از طریق تلفن های‬ ‫‪( ۱۵۳۹‬از تهران) و ‪( ۰۲۱-۵۵۶۵۱۴۱۵‬از‬ ‫شهرستان ها) تماس بگیرند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫عزم کرمانشاه برای احیای واحدهای راکد‬ ‫گروه اس�تان ها‪ 2 :‬مرز رس��می پرویزخان و خس��روی‬ ‫مرزهای مشترک استان کرمانشاه با کشور عراق هستند‪.‬‬ ‫این اس��تان دارای ذخایر معدنی فراوان بوده و چهارمین‬ ‫پتروش��یمی ان نیز در دست احداث است‪ .‬به تازگی رضا‬ ‫رحیمی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫کرمانش��اه اعالم ک��رده که قص��د دارد تمامی واحدهای‬ ‫غیرفعال مس��تقر در اس��تان کرمانش��اه را احیا کند و به‬ ‫چرخه تولید باز گرداند‪.‬‬ ‫س��فر ‪ 2‬روزه مهن��دس محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روزهای ‪ 21‬و ‪ 22‬اس��فندماه‬ ‫س��ال ‪ 93‬به همراه تعدادی از معاونان و هیات همراه به‬ ‫استان کرمانشاه انجام شد‪.‬‬ ‫وی بالفاصل��ه پ��س از ورود به کرمانش��اه از ش��هرک‬ ‫صنعتی بیس��تون و واحدهای صنعت��ی دانش بافت البرز‬ ‫(بیو ایمپلنت)‪ ،‬تایر کرد و کاش��ی بیس��تون و همچنین‬ ‫شهرک صنعتی فرامان و واحد صنعتی کیمیا مهر ورزان‬ ‫غرب (اسید سیتریک) بازدید کرد‪.‬‬ ‫مجتم��ع صنعتی جهان ف��والد و ذوب اهن بیس��تون‪،‬‬ ‫پتروش��یمی کرمانش��اه و پتروش��یمی پلیمر نیز از دیگر‬ ‫واحدهای صنعتی بودند که مورد بازدید وی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫از جمل��ه مصوبات نعمت زاده و هی��ات همراه در حوزه‬ ‫صنع��ت می توان ب��ه اجرای طرح تولید لول��ه و اتصاالت‬ ‫پلی اتیل��ن با ه��دف تامین نی��از منطقه و ص��ادرات در‬ ‫شهرس��تان س��رپل ذهاب و در صورت لزوم با مشارکت‬ ‫ای��درو‪ ،‬تس��ریع در اج��رای مصوبات س��فر رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و اقدام در راس��تای اجرا و راه ان��دازی طرح های‬ ‫دارای توجیه اقتصادی توسط ایدرو اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫پیش��نهاد ایدرو (س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران) در زمینه طرح های فاقد توجیه اقتصادی به منظور‬ ‫جایگزین��ی و اج��رای طرح ه��ای دارای توجیه اقتصادی‬ ‫مناسب‪ ،‬تسریع در اجرای طرح ایران خودروی کرمانشاه‬ ‫در زمینه انتقال س��هام تامین اجتماعی به شرکت ایران‬ ‫خ��ودرو به گون��ه ای که فعالیت اجرایی پ��روژه از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 94‬اغاز ش��ود و تس��ریع در اجرا و تعیین تکلیف‬ ‫سهام شرکت دانش بافت البرز (بیو ایمپلنت) در راستای‬ ‫واگذاری س��هام در اختیار سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران به بخش خصوصی از دیگر مصوبات هستند‪.‬‬ ‫همچنین مهندس نعمت زاده مصوباتی را برای تسریع‬ ‫در تامی��ن مناب��ع مالی الزم از س��وی بان��ک صنعت و‬ ‫معدن اس��تان به منظور رفع مس��ائل و مشکالت مالی و‬ ‫درخواست تسهیالت طرح ها و واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری از جمله مشکالت مالی شرکت کاشی بیستون‪،‬‬ ‫برنامه ریزی در راس��تای فعال سازی واحد های راکد مهم‬ ‫اس��تان از جمله ش��رکت پنیر غ��رب و تعیین تکلیف و‬ ‫راه ان��دازی پروژه های راکدی چ��ون کاغذ غرب و رینگ‬ ‫الومینیومی چرخ معارف طی س��فر خود به این اس��تان‬ ‫امضا کرده است‪.‬‬ ‫توس��عه واحدهای صنعتی اس��تان از جمله ش��رکت‬ ‫مهر کام پارس مبنی بر اجرای پروژه کامل تولید و مونتاژ‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع خودرو در اس��تان و برنامه ریزی‬ ‫در راس��تای راه اندازی دوب��اره واحدهایی ک��ه کمتر از‬ ‫‪23‬‬ ‫‪50‬درصد ظرفیت فعال بوده و یا متوقف هس��تند نیز از‬ ‫دیگر مصوبات س��فر وزیر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت بوده‬ ‫است‪ .‬مصوبات سفر مهندس نعمت زاده در حوزه معدن‬ ‫در س��فر وی به استان کرمانش��اه اجرای طرح تولید گچ‬ ‫و پانل های گچی در شهرس��تان قصرشیرین با توجه به‬ ‫وجود معادن گچ در این شهرستان با مشارکت ایمیدرو و‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬اجرای طرح بزرگ فراوری قیر طبیعی‬ ‫با تاکید بر محصوالتی با ارزش افزوده باال در شهرس��تان‬ ‫گیالنغرب ب��ا توجه به وجود معادن غنی قیر طبیعی در‬ ‫این شهرستان با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی‪ ،‬و‬ ‫اینکه س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو) با همکاری س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشاف معدنی کشور نسبت به تکمیل اکتشاف معدنی‬ ‫و ظرفیت یابی معدنی استان اقدام کند بوده است‪.‬‬ ‫از اقدامات انجام ش��ده از سوی سازمان صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانشاه در سال ‪ ،93‬برگزاری همایش‬ ‫اموزش و مهارت در اصناف و صنعت‪ ،‬بازدید از واحدهای‬ ‫دانش بنیان اس��تان‪ ،‬برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و‬ ‫فناوری در محل نمایش��گاه دائمی‪ ،‬اهدای جایزه تحقیق‬ ‫و توس��عه به ‪ 3‬واحد صنعتی برتر استان کرمانشاه‪ ،‬طرح‬ ‫مش��کالت و برگزاری جلسات در س��فر ولی اهلل افخمی‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی و رییس کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫به اس��تان کرمانشاه در خردادماه س��ال گذشته و طرح‬ ‫مس��ائل و مش��کالت‪ ،‬نیازهای اعتباری برای توس��عه و‬ ‫تجهیز زیرساخت ها در مبادی مرزی و همچنین برقراری‬ ‫سایت دائمی نمایشگاه های بین المللی استان بوده است‪.‬‬ ‫«پروانه »های بهره برداری صنعتی در بوشهر به پرواز درامدند‬ ‫گروه استان ها‪ :‬اس��تان بوشهر دارای یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 33‬هزار نف��ر جمعیت بوده و در‬ ‫حاش��یه خلیج فارس قرار دارد‪ .‬این اس��تان‬ ‫دارای ذخایر نفتی و گازی بس��یاری بوده و‬ ‫صنعت پرورش ابزیان در ان رونق بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬استان بوش��هر همچنین دارای ذخایر‬ ‫معدن��ی فراوان و متنوع��ی مانند مواد اولیه‬ ‫سیمان‪ ،‬سنگ اهک‪ ،‬س��نگ نمک کوهی‪،‬‬ ‫دولومیت و بوکسیت است‪.‬‬ ‫از شهریور ماه سال ‪ 92‬تا پایان اسفندماه‬ ‫س��ال ‪ 2 ،93‬پروان��ه اکتش��اف معدنی در‬ ‫این اس��تان صادر شده اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫نتیجه انجام عملیات اکتش��افی و تایید ان‬ ‫از س��وی کارشناس��ان س��ازمان‪ 6 ،‬گواهی‬ ‫کش��ف با هزینه ای به مبل��غ ‪ 871‬میلیون‬ ‫ریال و ‪35/7‬میلیون تن ذخیره مواد معدنی‬ ‫صادر شده اس��ت‪ .‬در ‪ 18‬ماه ذکرشده‪19 ،‬‬ ‫پروانه بهره ب��رداری جدید با مجموع میزان‬ ‫اس��تخراج س��االنه ‪ 702‬هزار تن و با هدف‬ ‫ایجاد اش��تغال ‪ 63‬نفر و سرمایه گذاری ‪15‬‬ ‫هزار و ‪ 477‬میلیون ریال صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این مدت ‪ 2‬اجازه برداش��ت‬ ‫موقت صادر شد‪.‬‬ ‫مهم ترین اندیس های شناس��ایی ش��ده و‬ ‫توانمندی های معدنی اس��تان بوشهر شامل‬ ‫مواد اولیه س��یمان‪ ،‬س��نگ اه��ک با عیار‬ ‫ب��اال برای مص��ارف صنعتی و ش��یمیایی و‬ ‫فوالد سازی‪ ،‬سنگ الشه اهکی برای مصارف‬ ‫ساختمانی و ابنیه سازی و سازه های دریایی‬ ‫و س��نگ اهک قاب��ل برش ب��رای مصارف‬ ‫ساختمان سازی است‪.‬‬ ‫همچنین وج��ود مواد تکمیلی س��یمان‪،‬‬ ‫م��ارن برای م��واد تکمیلی س��یمان و تهیه‬ ‫اجر‪ ،‬س��نگ نم��ک کوهی ب��رای مصارف‬ ‫صنعتی‪ ،‬خوراکی و ش��یمیایی و نمک ابی‬ ‫برای مصارف خوراک��ی صدف دریایی برای‬ ‫تهی��ه خوراک دام و طی��ور‪ ،‬دولومیت برای‬ ‫مصارف نس��وز‪ ،‬تهیه منیزیم و شن و ماسه‬ ‫کوهی و رودخانه ای برای مصارف پروژه های‬ ‫عمران��ی و مواد اولیه سنگ ش��کن ها نیز از‬ ‫مزیت های این اس��تان محسوب می شود‪ .‬از‬ ‫دیگر ظرفیت ها و توانمندی های اس��تان به‬ ‫ترتیب اهمیت و ذخیره فس��فات در منطقه‬ ‫خورم��وج و کن��گان‪ ،‬بوکس��یت در منطقه‬ ‫دشتی و سولفات استرانسیوم (سلستین) در‬ ‫منطقه تنگستان اس��ت‪ .‬در سال ‪189 ،93‬‬ ‫جواز تاس��یس با پیش بینی سرمایه گذاری‬ ‫‪ 8‬ه��زار و ‪ 917‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 776‬نفر صادر شده که این ارقام در‬ ‫مقایسه با س��ال ‪ 92‬از نظر تعداد و اشتغال‬ ‫و س��رمایه به ترتی��ب ‪ 82 ،29‬و ‪ 41‬درصد‬ ‫کاهش داشته است ‪.‬‬ ‫در این سال به دلیل دستورالعمل اجرایی‬ ‫جدید ارس��الی از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫همه سرمایه گذاری را امری مقدس بدانیم‬ ‫ایسنا‪ :‬اس��تاندار همدان از ایجاد ‪ 2‬هزار و ‪ 379‬نفر‬ ‫ش��غل جدید تا پایان خردادماه س��ال جاری در این‬ ‫اس��تان خبرداد‪ .‬محمدناصر نیک بخت اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫فروردی��ن س��ال ‪ 93‬ماهانه بین ‪ 800‬تا هزار ش��غل‬ ‫جدید برای نخس��تین بار در اس��تان هم��دان ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در فروردین س��ال جاری ‪ 495‬شغل جدید‬ ‫در استان همدان ایجاد شد‪ ،‬افزود‪ :‬براساس امار سازمان تامین‬ ‫اجتماعی ‪ 945‬ش��غل جدید در اردیبهش��ت و ‪ 939‬شغل در‬ ‫خردادماه در اس��تان همدان ایجاد شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در بهمن ماه س��ال گذش��ته ‪ 4‬هزار میلیارد تومان کلنگ زنی‬ ‫طرح ه��ای عمرانی توس��ط بخش خصوصی انجام ش��د که از‬ ‫ای��ن میزان ‪ 3‬ه��زار میلیارد تومان فقط صنعت��ی و مابقی در‬ ‫بخش های گردشگری و کشاورزی بود‪.‬‬ ‫نیک بخت تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه استان همدان در سال‬ ‫گذشته در ایجاد اشتغال بعد از استان مرکزی رتبه دوم کشور‬ ‫را کس��ب کرد؛ اما امار بیکاری به قدری سرس��ام اور است که‬ ‫هنوز جوابگو نبوده و بسیاری از جوانان استان بیکارند‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان خطاب به مدیران استان همدان گفت‪ :‬به‬ ‫خاطر دل مردم همه با دولت همکاری داشته باشید‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس در وهله نخس��ت به س��رمایه گذار کمک کنید چراکه‬ ‫دولت نمی تواند س��رمایه گذاری کند و اقتصاد مقاومتی باید بر‬ ‫دوش بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر در دل خود به والیت اهمیت می دهیم‬ ‫بای��د به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫از تنگ نظری دس��ت برداریم و س��رمایه گذار را گش��اینده راه‬ ‫بشناس��یم به طوری که همه س��رمایه گذاری را امری‬ ‫مقدس بدانند‪ .‬نیک بخت افزود‪ :‬اقتصاد مقاومتی باید‬ ‫بر س��رمایه گذاری های داخلی متکی باش��د و کشور‬ ‫ایران نیز کش��ور بزرگی اس��ت که جای زیادی برای‬ ‫سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬زبان از بیان خدم��ات دولت قاصر بوده‬ ‫به طوری ک��ه ‪ 120‬میلیارد تومان در زمین��ه طرح تحول نظام‬ ‫س�لامت به استان همدان داده ش��د که ‪ 93‬میلیارد تومان ان‬ ‫یارانه مس��تقیم و بقیه صرف هتلینگ بیمارس��تان ها و س��ایر‬ ‫خدمات درمانی ش��ده است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬نخستین خدمتی‬ ‫که دولت تدبیر و امید در اس��تان همدان داشت‪ ،‬ایجاد وحدت‬ ‫و همدلی بین مدی��ران‪ ،‬روحانیت و مردم بود و به علت وجود‬ ‫این وحدت فرصت کار در بخش های فرهنگی و اقتصادی ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬استاندار همدان با تاکید بر اینکه همایش بین المللی‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری با محوریت اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫اس��تان همدان برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن همایش ‪ 55‬تن از‬ ‫مس��ئوالن کش��وری و س��رمایه گذارانی از ‪ 10‬کشور خارجی‬ ‫حضور داشتند که عواید بسیاری برای استان حاصل شد‪.‬‬ ‫نیک بخ��ت افزود‪ :‬هزار و ‪ 960‬میلی��ارد تومان تفاهمنامه در‬ ‫ای��ن همایش منعقد ش��د که البته روی ی��ک تفاهمنامه هزار‬ ‫میلیاردی بسته شده حساب نمی کنیم چراکه سرمایه گذار ان‬ ‫هنوز هیچ اقدامی نکرده است‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬از ‪ 960‬میلیارد تومان تفاهمنامه باقیمانده‬ ‫تاکن��ون ‪ 500‬میلیارد تومان عملیاتی ش��ده و از ‪ 60‬میلیارد‬ ‫تومان صادرات پیش بینی شده تاکنون ‪ 30‬میلیارد تومان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معافیت مالیاتی‪ ،‬طرحی برای‬ ‫فعالسازی معادن همدان‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان گفت‪50 :‬درصد‬ ‫معادن استان همدان تعطیل است‪.‬‬ ‫محم��د خاکی اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر ‪ 40‬تا‬ ‫‪50‬درصد معادن اس��تان همدان تعطی��ل و تولیدات‬ ‫معدن��ی با رکود مواجه اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به طرح‬ ‫معافی��ت معادن از مالیات‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬اگر این طرح‬ ‫اجرا ش��ود و معادن از پرداخت مالیات معاف ش��وند‪،‬‬ ‫تشویق خوبی برای معدنداران خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫دریافت مالیات از معادن قیمت تمام شده مواد معدنی‬ ‫افزایش پیدا می کند چراک��ه ‪20‬درصد قیمت فروش‬ ‫ب��ه مالیات اختصاص می یابد که این مس��ئله به ضرر‬ ‫مصرف کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫خاکی با بیان اینک��ه معدنداران با معافیت مالیاتی‬ ‫موافق هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان هم��دان ‪ 285‬معدن‬ ‫ب��ا ‪ 23‬نوع ماده معدنی دارد که انواع مصالح‪ ،‬ش��ن و‬ ‫ماس��ه‪ ،‬س��نگ‪ ،‬گچ‪ ،‬پوکه و انواع سنگ های تزئینی و‬ ‫نیمه قیمتی از این معادن استخراج می شود‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی‬ ‫در شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کرمانش��اه گف��ت‪ :‬در ‪ 3‬م��اه‬ ‫نخست س��ال جاری ‪ 10‬دوره‬ ‫اموزش��ی توس��ط معاون��ت‬ ‫صنای��ع کوچک این ش��رکت‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫شاهپور قنبری افزود‪ :‬در این دوره های اموزشی ‪148‬‬ ‫نفر به میزان ‪2‬هزار و ‪ 244‬نفر ساعت اموزشی شرکت‬ ‫کرده اند‪ .‬قنب��ری تصریح کرد‪ :‬روت��راش و فرم تراش‪،‬‬ ‫فرزکاری سطح ‪ ،4‬بازاریابی و بازارشناسی و تحقیقات‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تجزی��ه و تخمین ع��دم قطعی��ت اندازه گیری‬ ‫براس��اس استاندارد‪ ،‬اش��نایی با استانداردهای جهانی‬ ‫کاال‪ ،‬پکی��ج کارافرین��ی و بازرس��ی کیف��ی از جمله‬ ‫دوره های مهم برگزار شده در این مدت زمانی است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪۳۰‬هزار واحد صنفی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫تجارت در س��ال ‪ 93‬مبنی ب��ر صدور جواز‬ ‫تاس��یس های طرح های صنعتی مستقر در‬ ‫مناطق ویژه اس��تان از س��وی ارگان مربوط‬ ‫و همچنی��ن صدور جواز تاس��یس هایی در‬ ‫‪ 10‬کد رش��ته از سوی وزارت متبوع (صادر‬ ‫نشدن مجوز از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان بوش��هر) باعث شده تعداد‬ ‫صدور جواز تاس��یس در س��ال ‪ 93‬و به تبع‬ ‫کاهش ش��اخص اشتغال و س��رمایه گذاری‬ ‫در استان بوش��هر کاهش یابد‪ .‬در طول ‪18‬‬ ‫م��اه منتهی ب��ه اس��فند ‪ 33 ،1393‬پروانه‬ ‫بهره ب��رداری صنعت��ی با اش��تغالزایی ‪973‬‬ ‫نف��ر و س��رمایه گذاری افزون ب��ر ‪ 11‬هزار و‬ ‫‪ 840‬میلیارد ریال صادر شده که مهم ترین‬ ‫محصوالت تولیدی این واحدها عبارت است‬ ‫از ان��واع کش��تی فلزی‪ ،‬تولید ب��رق از مواد‬ ‫نفتی‪ ،‬انواع تابلو ب��رق‪ ،‬بازیافت خودروهای‬ ‫فرسوده‪ ،‬شست وشو و دانه بندی شن و ماسه‬ ‫و بس��ته بندی گچ‪ ،‬الم��پ کم مصرف‪ ،‬چاپ‬ ‫افست و کاغذ و مقوا‪ ،‬کیک و کلوچه‪.‬‬ ‫پتروشیمی چهارم کرمانشاه‬ ‫به همت بخش خصوصی‬ ‫‪ :‬پس از یک س��ال و نیم تالش س��رانجام مجوز تاسیس‬ ‫پتروشیمی چهارم کرمانشاه در اسالم اباد غرب به تصویب وزارت‬ ‫نفت رسید‪.‬‬ ‫کیوان کاشفی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫کرمانشاه با اعالم این خبر گفت‪ :‬ایده تاسیس پتروشیمی چهارم‬ ‫اس��تان یک سال و نیم قبل توسط بخش خصوصی مطرح شد و‬ ‫مورد اس��تقبال مس��ئوالن و نمایندگان استان در مجلس ش��ورای اسالمی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از کارافرینان بخش خصوصی اس��تان با محوریت اتاق نسبت به‬ ‫تاسیس شرکت مربوط و پیگیری امور اقدام کرده اند که پس از طی تشریفات قانونی و‬ ‫تامین مجوزها و امکانات مورد نیاز س��رانجام این امر مهم مورد تایید و تصویب وزارت‬ ‫نفت قرار گرفت‪.‬‬ ‫کاش��فی افزود‪ :‬پس از برگزاری نشس��ت های متعدد با وزیر نفت و معاونان او و پس‬ ‫از س��فر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تان و بازدید وی از محل جانمایی ش��ده‬ ‫برای احداث پتروش��یمی چهارم و بحث و بررس��ی با موسسان و پیگیری های انها این‬ ‫موفقیت به دس��ت امد‪ .‬وی پیگیری و کوش��ش های اس��تاندار‪ ،‬معاون��ت برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نماینده اس�لام اباد غرب و س��ایر نمایندگان اس��تان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و دستگاه های مختلف را که باید مجوزهای الزم‬ ‫را صادر می کردند‪ ،‬در این راه بس��یار تاثیر گذار دانست و گفت‪ :‬به واقع در این پروژه ما‬ ‫ش��اهد همدلی و همراهی مسئوالن استان‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی و بخش‬ ‫خصوص��ی به طور کامل بوده ایم و این موفقیت مرهون همکاری کامل این عزیزان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس اتاق کرمانش��اه با بیان اینکه برای پیش بردن این طرح ش��رکت ماهان‬ ‫ش��یمی زاگرس تاس��یس ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این پروژه عظیم حدود ‪ 5‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری انجام خواهد شد‪ .‬کاشفی گفت‪ :‬این پروژه شامل ‪GTP/GTO‬‬ ‫‪ and chains‬خواهد بود و به طور مس��تقیم ‪ 3‬هزار نفر اش��تغالزایی خواهد داش��ت و‬ ‫صنایع متعدد پایین دستی ان نیز موجب شکوفایی منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس اتاق اصناف استان کرمانشاه از فعالیت‬ ‫‪۳۰‬هزار واحد صنفی دارای پروانه در کرمانش��اه خبر‬ ‫داد‪ .‬رضا سلیم ساسانی در همایش تجلیل از چهره های‬ ‫ماندگار اصناف کرمانشاه‪ ،‬با اشاره به فرمایشات رهبر‬ ‫معظم انقالب در زمینه اصناف انان را بازوان س��تبر‬ ‫انقالب اسالمی و دست اندرکار اقتصاد کشور دانست‪.‬‬ ‫وی بر رعایت عدل و انصاف توسط بازاریان و اصناف‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬اصناف این موضوع را س��رلوحه‬ ‫اقدام��ات خود قرار دهند‪ .‬ساس��انی به نقش بازار در‬ ‫توسعه اقتصادی اش��اره کرد و گفت‪ :‬اتاق اصناف که‬ ‫یک بخش خصوصی فعال در اقتصاد اس��ت‪ ،‬س��عی‬ ‫دارد به پیش��برد هدف های اقتص��ادی دولت کمک‬ ‫کن��د‪ .‬وی از وجود ‪۳۰‬هزار واحد صنفی دارای پروانه‬ ‫کسب در کرمانش��اه خبرداد که زیر نظر ‪ ۶۰‬اتحادیه‬ ‫صنفی کرمانشاه در ‪ ۴۰‬رسته صنفی فعالیت دارند و‬ ‫گفت‪ :‬این تعداد واحد صنفی ظرفیت مناس��بی برای‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬منص��ور کیاور‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب ش��هری استان کرمانشاه میانگین مصرف اب‬ ‫در استان کرمانشاه و در روزهای معمولی سال را ‪۱۷۳‬‬ ‫لیتر در ش��بانه روز عن��وان کرد و گفت‪ :‬این میزان در‬ ‫فص��ول گرم به ‪ ۲۲۷‬لیتر در ش��بانه روز افزایش یافته‬ ‫و رش��د ‪ ۳۱‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬میزان مصرف‬ ‫سرانه مردم کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری باالتر‬ ‫بوده و استان کرمانشاه پرمصرف تر از کشور است‪.‬‬ ‫‪:‬در مراس��می با حضور هوش��نگ فالحتیان‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور ب��رق و ان��رژی‪ ،‬علیمراد‬ ‫مرادی مجد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانش��اه و مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای‬ ‫غرب‪ ،‬مدیریت تولید برق بیستون و جمعی از مدیران‬ ‫ش��رکت های صنعت برق غرب کشور نخستین پروژه‬ ‫جامع جی ای اس کش��ور و پروژه اتوماس��یون شبکه و‬ ‫مانیتورینگ مرکز کنترل دیس��پاچینگ در ش��رکت‬ ‫توزیع نیروی برق اس��تان کرمانش��اه افتتاح شد و به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمدحس��ین ماجدی اردکانی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫استاندارد اس��تان یزد گفت‪ :‬برخی از تولیدات طالی‬ ‫استان یزد‪ ،‬بومی و انحصاری است و مشابه ان در هیچ‬ ‫نقطه از ایران یافت نمی ش��ود‪ .‬صنعت زیوراالت طال و‬ ‫جواهر در اس��تان‪ ،‬یکی از صنایع ریشه دار است و یزد‬ ‫توانسته همیشه به عنوان یکی از استان های مطرح در‬ ‫این حوزه به حساب اید‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫طرح راهبردی صنعت و معدن‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت خراس��ان‬ ‫جنوب��ی درب��اره ده��ه تولید‬ ‫گفت‪ :‬دهه تولید از یکم تیرماه‬ ‫به عنوان روز اصن��اف اغاز و تا‬ ‫‪ 10‬تیر امس��ال به عن��وان روز‬ ‫صنعت و مع��دن ادامه دارد‪ .‬س��ید نعمت اهلل حقیقی‬ ‫ب��ه طرح راهبردی بخش صنع��ت و معدن به تفکیک‬ ‫شهرس��تانی اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬این ط��رح با برش‬ ‫شهرس��تانی تهیه ش��ده و در خدمت مدیران ارش��د‬ ‫اس��تان و مدیران شهرستان ها قرار می گیرد تا مبتنی‬ ‫بر ظرفیت های هر شهرستان به صورت ویژه در توسعه‬ ‫بخش مع��دن و صنعت اقدام کنند‪ .‬حقیقی ادامه داد‪:‬‬ ‫این طرح نقش��ه راهی اس��ت تا همگرایی بین افرادی‬ ‫که خواس��تار س��رمایه گذاری هس��تند و مدیرانی که‬ ‫دغدغه توس��عه این بخش ها را دارن��د‪ ،‬به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی از تش��کیل و برگزاری کارگروه تسهیل در استان‬ ‫خب��ر داد و در این ب��اره گفت‪ :‬یک اق��دام دیگر که در‬ ‫دهه تولید برای حمایت از بخش صنعت و تولید انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تشکیل کارگروه تسهیل در استان است که‬ ‫درحال حاضر اعضای ان که متش��کل از تمام ادارات‬ ‫می شود‪ ،‬براساس دستورالعمل ابالغی معرفی شده اند‬ ‫و نخس��تین جلس��ه این کارگروه را می توانیم در ماه‬ ‫رمضان برگزار کنیم‪.‬‬ ‫میز کشوری عراق در استان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت خراس��ان‬ ‫شمالی گفت‪ :‬برای دانسته های‬ ‫تاج��ران و بازرگان��ان اس��تان‬ ‫از ش��رایط محیطی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی بازارهای‬ ‫هدف صادراتی از جمله کش��ور عراق این س��ازمان در‬ ‫نظر دارد با همکاری س��ازمان توس��عه تجارت ایران و‬ ‫دستگاه های عضو کارگروه توسعه صادرات در مردادماه‬ ‫امسال میز کشوری عراق را برگزار کند‪ .‬یحیی نیکدل‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذشته صادرات اس��تان خراسان شمالی‬ ‫به کش��ور عراق ‪13‬میلیون و ‪284‬هزار دالر بود که در‬ ‫مجموع از کل صادرات اس��تان ‪ 5‬درصد به این کشور‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی همچنین ادامه داد‪ :‬هدف از برگزاری‬ ‫میز عراق؛ بررس��ی موانع‪ ،‬مشکالت و توسعه مبادالت‬ ‫تج��اری صنعتگران‪ ،‬تاجران و صادرکنندگان اس��تان‬ ‫خراسان شمالی با کشور عراق است‪.‬‬ ‫پلمب ‪ 2‬شرکت گردشگری‬ ‫غیرمجاز در کاشان‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مس��ئول گردش��گری اداره می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری کاش��ان از پلمب ‪ 2‬دفتر‬ ‫گردش��گری فاق��د مجوز در این شهرس��تان خبر داد‪.‬‬ ‫حج��ت ناصحی پور در این ب��اره ادام��ه داد‪ :‬این دفاتر‬ ‫مس��افرتی به دلیل برخوردار نبودن از مجوز سیاحتی‬ ‫توس��ط اداره اماکن این شهرستان تعطیل شدند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به تعطیلی ‪ 14‬شرکت گردشگری فاقد مجوز‬ ‫در س��ال های گذشته در این شهرستان افزود‪ :‬برخورد‬ ‫با اش��خاص حقیقی و حقوقی ک��ه به صورت غیرمجاز‬ ‫به فعالیت های گردشگری می پردازند‪ ،‬به منظور ایجاد‬ ‫فضای امن برای گردش��گران این شهر از اولویت های‬ ‫این اداره است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در این راستا همچنین‬ ‫‪ 27‬نف��ر که در قالب خانه های اس��تیجاری متخلف و‬ ‫غیرقانونی در این شهرس��تان فعالیت داشتند‪ ،‬در ایام‬ ‫نوروز بازداشت شدند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬رییس جهاد کش��اورزی کاش��ان گفت‪ :‬با‬ ‫بـرداش��ت گیالس بیش از ‪40‬میلیارد و ‪600‬میلیون‬ ‫ری��ال عاید باغداران این منطقه ش��ده اس��ت‪ .‬مجید‬ ‫کافی زاده متوسط برداشت گیالس از هر هکتار را ‪12‬‬ ‫تن بیان ک��رد و افزود‪ :‬بیش از ‪30‬درصد از ‪ 80‬هکتار‬ ‫با غ گیالس منطقه کاشان به روستای رهق تعلق دارد‬ ‫که مرغوب ترین و باکیفیت ترین گیالس به نام تک دانه‬ ‫مشهد‪ ،‬خوشه ای‪ ،‬سفید و کرجی در این منطقه کشت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ع س��لطانزاده‪ ،‬مدیر نظارت‬ ‫‪ :‬محم��د رفی ‬ ‫و بازرسی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سیستان وبلوچستان گفت‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخست امسال‬ ‫‪55‬هزار و ‪ 115‬بازرس��ی توس��ط بازرسان سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان انج��ام و منجر به‬ ‫تشکیل ‪2‬هزار و ‪ 185‬پرونده شده است‪ .‬سلطانزاده‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بیشترین گزارش��ات دریافتی از ابتدای‬ ‫س��ال تا پایان خردادماه مربوط به میوه‪ ،‬نفت و گاز‪،‬‬ ‫نان‪ ،‬مرغ‪ ،‬لبنیات‪ ،‬پوشاک‪ ،‬ابمیوه و بستنی و تعمیر‬ ‫خودرو بوده و در این مدت هیچ گزارشی در زمینه‬ ‫کمبود کاال دریافت نشده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫بررسی‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از گزارش عملکرد ساالنه یک استان شرقی نشان داد‬ ‫رتبه سوم اشتغال برای خراسان رضوی‬ ‫گروه استان ها‪ :‬اس��تان خراسان رضوی به لحاظ‬ ‫جمعی��ت دومین و ب��ه لحاظ مس��احت چهارمین‬ ‫استان کش��ور است‪ .‬این استان در تقسیم خراسان‬ ‫بزرگ در سال ‪ 1383‬تشکیل شد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته درام��د این اس��تان تا حد‬ ‫قابل توجه��ی ب��ه درامده��ای نفتی کش��ور متکی‬ ‫بوده است‪ .‬این استان در سال های گذشته توانسته‬ ‫ب��ا توس��عه صنعت تا ح��د قابل توجهی پیش��رفت‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی اکنون توانسته در جمع‬ ‫‪ 6‬استان برتر کش��ور به لحاظ سرمایه گذاری و در‬ ‫جمع ‪ 3‬اس��تان برتر کش��ور به لحاظ صدور پروانه‬ ‫بهره برداری قرار گیرد‪ .‬خراس��ان رضوی همچنین‬ ‫در بخ��ش اش��تغال بع��د از اس��تان های تهران و‬ ‫اصفهان در رتبه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫این اس��تان در ص��دور پروانه بهره ب��رداری ‪6/6‬‬ ‫درصد‪ ،‬س��رمایه گذاری ‪ 6/6‬درصد و اش��تغال ‪8/1‬‬ ‫درصد کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه بعض��ی از کارشناس��ان ای��ن امارها‬ ‫برای اس��تانی که تا چند س��ال پیش اقتصاد‬ ‫خود را با درامدهای نفتی کش��ور می گذراند‪ ،‬امار‬ ‫قابل توجهی به نظر می رس��د‪ .‬در ادامه این گزارش‬ ‫به بررسی وضعیت اس��تان خراسان شمالی‬ ‫در سال گذشته می پردازد‪ .‬استان خراسان رضوی‬ ‫در بخش صدور جواز تاس��یس و توس��عه با صدور‬ ‫هزار و ‪ 341‬جواز به لحاظ تعداد جایگاه چهارم‪ ،‬با‬ ‫‪7‬هزار و ‪ 64‬میلیارد تومان به لحاظ سرمایه گذاری‬ ‫در جایگاه س��وم و از نظر اشتغالزایی در این بخش‬ ‫ب��ا ‪ 32‬ه��زار و ‪ 165‬نف��ر جایگاه س��وم را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫س��هم درص��دی اس��تان خراس��ان رض��وی در‬ ‫بخش جواز تاس��یس و توسعه ش��امل ‪ 7/2‬درصد‬ ‫جوازهای تاس��یس و طرح های توسعه‪ 6/6 ،‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری و ‪ 7/4‬درصد اشتغال کشور می شود‪.‬‬ ‫ظرفیت های تولید ‪ 5‬کاالی تولیدی برتر در استان‬ ‫خراسان رضوی سال گذشته شامل خودروسواری‬ ‫ب��ا تولید ‪ 103‬هزار و ‪ 53‬ع��دد‪ ،‬لبنیات با‬ ‫‪ 343‬هزار و ‪ 860‬تن‪ ،‬ش��یرینی و شکالت با‬ ‫‪ 75‬ه��زار تن‪ ،‬دارو با یک میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون‬ ‫عدد و نخ پنبه ای با بیش از ‪ 14‬هزار تن می شود‪.‬‬ ‫دیگر کاالهای تولیدی این استان در سال گذشته‬ ‫نیز شامل الیاف پلی استر‪ ،‬فرش ماشینی‪ ،‬یخچال و‬ ‫فریزر‪ ،‬لباسشویی‪ ،‬کولر ابی‪ ،‬فوالد‪ ،‬سیمان‪ ،‬کاشی‬ ‫و سرامیک و دیگر محصوالت می شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش معدن نی��ز این اس��تان فعالیت های‬ ‫قابل توجه��ی دارد‪ .‬این فعالیت ه��ا اکنون منجر به‬ ‫صدور ‪ 568‬پروانه اکتش��اف‪ 365 ،‬گواهی کشف و‬ ‫‪ 695‬پروانه بهره برداری شده است‪ .‬البته در اخرین‬ ‫مکاتبات س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خراس��ان رضوی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ابطال ‪ 69‬پروانه اکتش��اف و ‪ 676‬درخواست ثبت‬ ‫محدوده اکتشافی تقاضا شده که درصورت موافقت‬ ‫این وزارتخانه با درخواس��ت های سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خراس��ان رضوی بیش از‬ ‫باید برای نجات اقتصاد کشور همت کرد‬ ‫‪ :‬ریی��س اتاق بازرگانی اصفهان با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر بیش از ‪40‬درصد اعضای‬ ‫اتاق را افراد زیر ‪ 40‬س��ال تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در ای��ن راس��تا قرار بر این ش��ده که‬ ‫‪30‬درص��د از اعض��ای تمام کمیس��یون ها را‬ ‫جوانان و بانوان تشکیل دهند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��ید‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان اظهار ک��رد‪ :‬اتاق بازرگانی برای همه‬ ‫اس��ت و همه باید برای نجات اقتصاد کش��ور‬ ‫که مهم ترین مش��کل امروز جامعه محس��وب‬ ‫می شود‪ ،‬کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی توجه به تش��کل های استان و هماهنگ‬ ‫کردن انها را از برنامه های مهم اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان نام برد و اف��زود‪ :‬نبای��د انتظار کار‬ ‫اجرایی از اتاق داشته باشیم‪ ،‬اتاق در همه جا‬ ‫نظر مشورتی داش��ته و باید به جای فاصله ها‬ ‫س��عی کنیم نزدیک تر ش��ویم ت��ا بتوانیم به‬ ‫انتظارات مردم جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫س��هل ابادی پیرام��ون تش��کیل معاون��ت‬ ‫گردش��گری در اتاق بازرگانی استان اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬اصفهان یک��ی از ظرفیت ه��ای مهم‬ ‫گردش��گری به ش��مار می رود و ات��اق نیز این‬ ‫موضوع را با جدیت دنبال می کند و به همین‬ ‫دلیل تش��کیل معاونت گردش��گری را همراه‬ ‫با کمیسیون گردش��گری در دستور کار قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با اش��اره به مالیات س��نگین‬ ‫امس��ال اصفهان و س��رمایه گریزی در استان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی مطال��ب تنها ویژه اصفهان‬ ‫نبوده بلکه میزان مشکالت واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان های دیگر مانند اذربایجان ش��رقی به‬ ‫مراتب بیشتر از اصفهان است‪.‬‬ ‫وی پیرام��ون مش��کالت صنای��ع معدنی و‬ ‫معادن اس��تان توضی��ح داد‪ :‬معادن اس��تان‬ ‫با مش��کالتی همچون اب‪ ،‬ب��رق و راه مواجه‬ ‫هس��تند و برطرف ک��ردن این مش��کالت از‬ ‫بهره بردار برنمی اید‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصفهان در ادامه گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫بیشتر افراد تنها معادن بزرگ را می بینند در‬ ‫صورتی که بیش از ‪90‬درصد معادن اس��تان‬ ‫کوچک هس��تند و این مع��ادن نیز باید مورد‬ ‫مالحظه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی اف��زود‪ :‬ماش��ین االت ب��ه روز‬ ‫در مع��ادن بس��یار گرانقیم��ت هس��تند و‬ ‫س��رمایه گذاری اولی��ه در این صنعت بس��یار‬ ‫هزینه ب��ر اس��ت‪ ،‬بای��د اعت��راف ک��رد ک��ه‬ ‫بهره برداران از معادن تحمل این همه مشکل‬ ‫را ندارند و متاسفانه در سال گذشته بسیاری‬ ‫از معادن استان رو به تعطیلی رفتند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬به طور قط��ع برای تقویت‬ ‫اقتصاد اصفهان ش��هرداری و ات��اق بازرگانی‬ ‫بای��د در کنار هم قرار گیرن��د زیرا اصفهان با‬ ‫تعدادی از شهرهای مهم جهان‪ ،‬خواهرخوانده‬ ‫اس��ت و همکاری ش��هرداری و اتاق اصفهان‬ ‫می تواند به بهره برداری از قراردادهای اصفهان‬ ‫با شهرهای خواهرخوانده کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رناس�ی‪ :‬دولت قانون تسهیل نرخ ارز‬ ‫را اجرا کند‬ ‫مصطفی رناس��ی‪ ،‬نایب رییس اتاق اصفهان‬ ‫در ای��ن نشس��ت گف��ت‪ :‬واردات محصوالت‬ ‫خارجی به داخل کش��ور‪ ،‬تمام صنعت کشور‬ ‫را تهدید می کند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س ات��اق اصفه��ان تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قان��ون برنامه پنجم توس��عه دولت‬ ‫موظف است قیمت ارز را به اندازه تفاوت تورم‬ ‫داخلی با تورم کشور هدف تسهیل کند‪ .‬اتاق‬ ‫بازرگانی می خواهد دولت این قانون (تسهیل‬ ‫ن��رخ ارز) را اجرا کند تا ح��ق تولیدکنندگان‬ ‫پایمال نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ه‪ :‬فرهنگ مطالبه گری در جامعه‬ ‫شیوع پیدا کند‬ ‫مرتضی بیشه‪ ،‬دیگر عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگان��ی اصفهان با بی��ان اینکه باید‬ ‫فرهنگ مطالبه گری در جامعه ش��یوع پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬ح��دود ‪ 60‬کمیته در‬ ‫زیرمجموعه کمیس��یون های ات��اق بازرگانی‬ ‫اس��تان اصفه��ان تش��کیل ش��ده و باید در‬ ‫این کمیته ه��ا و کمیس��یون ها راهکارهایی‬ ‫پیدا ش��ود تا اتاق بتواند در توس��عه مباحث‬ ‫اقتص��ادی ب��ه دولتم��ردان کم��ک و یاری‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان‬ ‫یک ساختار س��نتی و قدیمی داشت که در‬ ‫دوره جدی��د یک اتفاق ت��ازه در ان افتاده و‬ ‫کمیس��یون ها و کمیته ها گس��ترش زیادی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخوان نسب‪ :‬بهبود فضای کسب وکار‪،‬‬ ‫در دستور کار اتاق اصفهان است‬ ‫زهرا اخوان نس��ب‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق اصفهان در این نشست گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در دوره جدی��د اتاق بازرگانی با مش��ارکت‬ ‫تم��ام فعاالن اقتص��ادی بتوانی��م در جهت‬ ‫تسهیل فضای کس��ب وکار قدم های موثری‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اعمال اقتصاد مقاومتی در‬ ‫فعالیت های اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اقتص��اد مقاومتی یعنی با تمام قوا در‬ ‫برابر محدودیت های ایجاد شده قرار بگیریم‬ ‫و با ان مقابله کرده و نقاط ضعف را به نقاط‬ ‫قوت تبدیل کنیم‪ .‬در این راستا بهبود فضای‬ ‫کسب وکار در دستور کار اتاق بازرگانی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‬ ‫اس��تان اصفهان ادام��ه داد‪ :‬ایجاد همگرایی‬ ‫و هم افزایی میان تم��ام بازوهای اجرایی در‬ ‫اس��تان برای بهبود فضای کسب وکار نیز از‬ ‫دیگ��ر وظای��ف و مس��ئولیت های مهم اتاق‬ ‫بازرگانی به شمار می اید‪.‬‬ ‫همچنین اخوان نسب در ادامه این نشست‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امیدواری��م در دوره جدید اتاق‬ ‫بازرگانی با مش��ارکت تمام فعاالن اقتصادی‬ ‫بتوانیم در راستای تسهیل فضای کسب وکار‬ ‫قدم های موثری برداریم‪.‬‬ ‫‪ 922‬ه��زار کیلومتر مربع از مس��احت شهرس��تان‬ ‫کالک ازاد می شود‪.‬‬ ‫در سال گذش��ته وضعیت معدن استان خراسان‬ ‫رضوی به این شرح بوده است‪ :‬صدور ‪ 141‬گواهی‬ ‫کش��ف با مساحت ‪ 571‬کیلومتر مربع و صدور ‪45‬‬ ‫پروانه بهره برداری با س��رمایه گذاری ‪ 275‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬اشتغالزایی ‪ 343‬نفر و مساحت ‪ 215‬کیلومتر‬ ‫مربع‪.‬‬ ‫این استان در سال گذش��ته دارای تعداد زیادی‬ ‫مع��دن بوده که ام��ار این بخش نی��ز اینگونه ارائه‬ ‫می ش��ود‪ 56 :‬معدن سنگ اهن‪ 36 ،‬معدن اهک و‬ ‫الوویم اهکی‪ 129 ،‬معدن سنگ تزئینی و نما‪32 ،‬‬ ‫معدن کرومیت‪ 10 ،‬معدن مس‪ 84 ،‬معدن گچ‪3 ،‬‬ ‫معدن طال‪ 19 ،‬معدن منگنز و ‪ 14‬معدن سیلیس‪.‬‬ ‫در کل می ت��وان گفت اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫دارای ‪ 46‬نوع ماده معدنی کش��ف ش��ده است که‬ ‫برای ان ها پروانه بهره برداری صادر شده است‪.‬‬ ‫موانع تولید از میان برداشته شوند‬ ‫‪ :‬در نشس��تی با حضور فرمان��دار‪ ،‬مدیرعامل های ش��هرک های صنعتی‬ ‫شهرس��تان اران و رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این شهرستان مشکالت‬ ‫و مسائل این شهرک های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫از کاشان‪ ،‬فرماندار اران و بیدگل در نشست بررسی‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫مشکالت شهرک های صنعتی این شهرستان گفت‪ :‬با توجه به سهم ‪ 10‬درصدی‬ ‫واحدهای صنعتی این شهرس��تان در اس��تان‪ ،‬برطرف شدن موانع تولید و حل‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان واحدهای صنعتی ضروری است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل معین��ی نژاد با اش��اره به وجود ‪ 5‬ش��هرک و منطق��ه صنعتی در‬ ‫شهرس��تان اران و بیدگل که بیشتر ش��رکت های مستقر در انها به تولید فرش‬ ‫ماشینی و صنایع نساجی فعالیت دارند‪ ،‬افزود‪ 850 :‬واحد صنعتی فعال با میزان‬ ‫اش��تغال ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬نفر در این شهرس��تان‪ ،‬رتبه مطلوبی از اش��تغال در‬ ‫استان را دارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت و همکاری مسئوالن شهرستان با صنعتگران افزود‪ :‬در‬ ‫صورت بروز مشکل و رکود در صنعت نساجی‪ ،‬اشتغال ‪ 16‬هزار کارگر واحدهای‬ ‫صنعتی شهرستان با چالش جدی روبه رو می شود که در این راستا تنوع صنعت‬ ‫در شهرستان الزم است‪.‬‬ ‫معین نژاد با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان استانی صنعتی است و ما در این‬ ‫اس��تان رقبای زیادی داریم‪ ،‬می گوید‪ :‬اکنون بیش از ‪ 16‬هزار کارگر به صورت‬ ‫مستقیم در این شهرک ها مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی درباره مالیات بر ارزش افزوده صنایع شهرس��تان گفت‪ :‬با اینکه تاکنون ‪2‬‬ ‫بار مس��ئوالن مالیاتی استان را به شهرستان دعوت کرده ایم ولی تاکنون نتیجه‬ ‫دلخواه صاحبان صنایع به دست نیامده و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫ایمنی و بهداشت رعایت شود‬ ‫‪ :‬معاون عمران و محیط زیس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمان با‬ ‫اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی گفت‪ :‬این موضوع برحسب نیاز در تمامی‬ ‫شهرک های صنعتی به صورت جدی مطرح شده و انتظار می رود مسئوالن ایمنی‬ ‫و بهداشت شهرک ها این مسئله را با رعایت اصول دنبال کنند‪.‬‬ ‫حسین معاذالهی اس��تفاده از کارگران ماهر‪ ،‬توجه به اموزش و رعایت اصول‬ ‫ایمنی از سوی واحدهای صنعتی را جدی برشمرد و افزود‪ :‬مسائل ایمنی بسیار‬ ‫مه��م تلقی می ش��ود و کوتاهی در ای��ن امر ضعف مجموعه را نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫بنابراین در این زمینه با تخصیص اعتبار در س��ال گذشته و استقرار ‪ 3‬دستگاه‬ ‫خودرو اتش نش��انی جدید در ش��هرک های صنعتی استان مجموع شهرک های‬ ‫صنعتی دارای خودرو اتش نشانی به ‪ 10‬شهرک افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن زمینه چک لیس��ت هایی از س��وی واح��د عمران و‬ ‫محیط زیست شرکت‪ ،‬برای ارائه به رابطان ایمنی و بهداشت شهرک های صنعتی‬ ‫در دست تهیه است تا براساس شاخص های تدوین شده‪ ،‬بررسی و ثبت وقایع و‬ ‫حوادث انجام ش��ود‪ .‬معاذالهی در ادامه افزود‪ :‬مسئوالن ایمنی و بهداشت باید با‬ ‫بررسی مسائل ایمنی و بهداشتی عالوه بر شناسایی حوادث‪ ،‬اتفاقات و بحران ها‬ ‫را به حداقل برسانند تا به سمت ایمن سازی شهرک های صنعتی پیش روند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫ از تاثیر کاهش نرخ جمعیت بر اقتصادهای توسعه یافته گزارش می دهد‬ ‫‪25‬‬ ‫ضربه سالمندی بر پیکره اقتصاد هنگ کنگ‬ ‫زه�ره رجب نی�ا ‪-‬گ�روه تج�ارت‪ :‬رش��د‬ ‫جمعی��ت‪ ،‬فاکت��ور مهمی در رش��د و پویایی‬ ‫اقتصاد کش��ورها به حس��اب می ای��د‪ ،‬عاملی‬ ‫که کاه��ش ان در س��ال های اخیر در برخی‬ ‫کشورهای توس��عه یافته مانند ژاپن و به طور‬ ‫خاص در ایالت هنگ کنگ نمود چش��مگیری‬ ‫یافته است؛ به طوری که تحلیلگران اقتصادی‬ ‫این کش��ور از این مولف��ه‪ ،‬به عنوان بزرگترین‬ ‫معضل این جزیره اس��یایی توس��عه یافته یاد‬ ‫می کنند‪ .‬مطالع��ات اقتصاددانان هنگ کنگ‬ ‫همچنی��ن گویای ای��ن واقعیت اس��ت که با‬ ‫کاهش نرخ رشد جمعیت‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی‬ ‫این کش��ور نی��ز کاهش جدی پی��دا می کند‪.‬‬ ‫مش��کلی که در سال های اخیر موجب شده تا‬ ‫این جزیره‪ ،‬نرخ منفی رشد جمعیت را تجربه‬ ‫کند‪ ،‬به این مفهوم که تعداد ش��هروندانی که‬ ‫از دنی��ا رفته اند‪ ،‬بیش��تر از افرادی بوده که به‬ ‫دنیا امده اند‪ .‬کارشناس��ان علوم اجتماعی در‬ ‫هنگ کنگ هش��دار می دهند تا سال ‪۲۰۴۱‬م‬ ‫از ه��ر ‪ 3‬نفر یک نفر در این کش��ور‪ ،‬س��نی‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬س��ال خواهد داش��ت‪ .‬موضوعی که‬ ‫دولت این کش��ور را واداشته تا از ان به عنوان‬ ‫تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی مهم ترین‬ ‫مرکز مالی اسیا یاد کند‪ .‬پروفسور «پل ییپ»‬ ‫اس��تاد علوم اجتماعی دانشگاه هنگ کنگ در‬ ‫این باره می گوید‪« :‬این شرایط نگرانی بزرگی‬ ‫برای توس��عه جمعیتی هنگ کنگ به وجود‬ ‫اورده است‪ .‬اگر روند پیر شدن جمعیت ادامه‬ ‫یابد اقتصاد ضربه بزرگی متحمل خواهد شد‪.‬‬ ‫تع��داد افراد زیاد خواهد بود اما عده معدودی‬ ‫از انها کار می کنن��د؛ بنابراین افراد اندکی در‬ ‫اقتصاد مشارکت خواهند داشت‪».‬‬ ‫‹ ‹ نبود سیاست برای افزایش جمعیت‬ ‫براس��اس مطالعات انجام ش��ده از س��وی‬ ‫مرکز مطالعات اقتصادی هنگ کنگ مش��کل‬ ‫جمعیت در این کش��ور یک نگرانی همیشگی‬ ‫بوده اما هیچ سیاس��تی که رشد جمعیت در‬ ‫این کش��ور را پیش بینی کن��د وجود ندارد‪ .‬با‬ ‫این همه برخی مس��ائل ویژه اجتماعی‪ ،‬ثبات‬ ‫ام��اری جمعی��ت ای��ن کش��ور را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار می دهند‪ .‬ب��رای مثال از س��ال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬روزانه ‪ ۱۵۰‬مهاجر برای پیوس��تن‬ ‫به خانواده های خود اجازه ورود به هنگ کنگ‬ ‫را یافتند که بس��یاری از این مهاجران نیاز به‬ ‫خدمات اجتماعی و استفاده از امکانات دولتی‬ ‫مانند اسکان‪ ،‬اموزش و سالمت دارند‪ .‬عوامل‬ ‫دیگری نی��ز جمعیت هنگ کن��گ را افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه در ‪ ۳۰‬سال اخیر‬ ‫خانواده های هنگ کنگی پیشخدمت هایی را از‬ ‫کشورهای فیلیپین‪ ،‬اندونزی و دیگر کشورهای‬ ‫اسیای جنوب شرقی به خدمت گرفته اند که‬ ‫البته تحصی�لات و مهارت خاصی هم ندارند‪.‬‬ ‫به عبارت ساده تر هنگ کنگ عالوه بر جمعیت‬ ‫مهاجر‪ ،‬ش��اهد ورود مداوم یک جمعیت ثابت‬ ‫از افراد کم مهارت بوده که مشاغل کم درامدی‬ ‫گزارش خبری‬ ‫را ه��م کس��ب کرده اند‪ .‬این مس��ئله موجب‬ ‫ش��د تا دولت مجبور ش��ود نه تنها برای افراد‬ ‫کم درامد‪ ،‬س��الخوردگان‪ ،‬بیم��اران و بیکاران‬ ‫معیش��ت بیش��تری را فراهم کند بلکه برای‬ ‫مهاجران جدید نی��ز هزینه هایی را تخصیص‬ ‫دهد‪.‬هنگ کن��گ در حال��ی از سیاس��ت های‬ ‫نظارت نش��ده جمعیتی رن��ج می برد که گام‬ ‫برداشتن این کشور به سمت افزایش جمعیت‬ ‫تا حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر یا بیشتر نیز خود یک‬ ‫نگرانی دیگر محس��وب می شود‪ .‬اگر جمعیت‬ ‫در هنگ کن��گ به س��رعت افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫ایجاد بار اضافه بر معیشت شده و نیاز به منابع‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬به همین دلیل سیاست های‬ ‫دولتی در هنگ کنگ باید اصالح‪ ،‬تقویت و به‬ ‫خوبی بازبینی شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬نگ��رش ده��ه ‪ ۷۰‬میالدی‬ ‫مرب��وط به تخصی��ص زمی��ن در هنگ کنگ‬ ‫و زمان��ی که جمعیت ای��ن منطقه ‪ 5‬میلیون‬ ‫نف��ر بود همچن��ان به قوت خود باقی ا س��ت‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬طرفداران محیط زیس��ت نیز‬ ‫خواه��ان اعم��ال سیاس��ت های حمایت��ی از‬ ‫س��رزمین های توس��عه نیافته جدید هستند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه بای��د گفت یک سیاس��ت کنترل‬ ‫جمعیت��ی در هنگ کنگ نه تنها باید ش��امل‬ ‫سیاس��ت های مهاجرت��ی ی��ا سیاس��ت های‬ ‫مرتب��ط ب��ا ورود متخصص��ان و خدمتکاران‬ ‫باش��د‪ ،‬بلکه سیاس��ت های دولت��ی مرتبط با‬ ‫اماده سازی زمین‪ ،‬تامین مسکن‪ ،‬ترویج شغل‬ ‫و فرصت های ش��غلی و ترویج معیشت را نیز‬ ‫باید شامل شود‪.‬‬ ‫اگرچه رش��د جمعیت‪ ،‬عاملی مهم در رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور به حس��اب می اید‪ ،‬اما این‬ ‫رش��د تنها زمان��ی می تواند محقق ش��ودکه‬ ‫فرصت ش��غلی‪ ،‬ارتقای به��ره وری و اموزش‬ ‫نی��ز برای این جمعیت جدید فراهم باش��د و‬ ‫این افراد بتوانند در زمان مناسب و با داشتن‬ ‫مهارت ه��ای کاف��ی وارد بازار کار ش��وند‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که جمعیت اضافه ش��ده به کش��ور‬ ‫در نتیج��ه رش��د جمعیت نتوانن��د به چرخه‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی وارد ش��وند فرصتی‬ ‫برای رش��د اقتصادی ایجاد نمی ش��ود و تنها‬ ‫بر مش��کالت اجتماعی کش��ور اضافه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مطالعه انجام شده از سوی اقتصاددانان‬ ‫«این شرایط نگرانی‬ ‫بزرگی برای توسعه‬ ‫جمعیتی هنگ کنگ به‬ ‫وجود اورده است‪ .‬اگر‬ ‫روند پیر شدن جمعیت‬ ‫ادامه یابد اقتصاد ضربه‬ ‫بزرگی متحمل خواهد شد‪.‬‬ ‫تعداد افراد زیاد خواهد‬ ‫بود اما عده معدودی‬ ‫از انها کار می کنند؛‬ ‫بنابراین افراد اندکی در‬ ‫اقتصاد مشارکت خواهند‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫نشان می دهد که مهم ترین مسئله در ارتقای‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی‪ ،‬افزایش بهره وری نیروی‬ ‫کار اس��ت؛ زیرا این سیاست می تواند موجب‬ ‫افزایش تجمع سرمایه در کشور شود و زمینه‬ ‫را برای افزایش س��رمایه گذاری در حوزه های‬ ‫مختلف فراهم کند که خود بس��تر الزم برای‬ ‫رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران جمعیت شناختی هنگ کنگ‬ ‫گویاتری��ن فضایی ک��ه متخصص��ان برای‬ ‫سال های اینده هنگ کنگ متصور می شوند و‬ ‫نسبت به ان هشدار می دهند‪ ،‬اسایشگاه های‬ ‫سالمندانی است که به جای مدارس جایگزین‬ ‫ش��ده اند‪ .‬مش��کل پی��ش روی هنگ کنگ تا‬ ‫ای��ن لحظه از دی��دگاه جمعیت شناس��ی در‬ ‫برنامه های��ی مانند «همدردی با س��المندان»‬ ‫ک��ه از س��وی دانش��جویان دانش��گاه علم و‬ ‫فناوری هنگ کنگ تدوین ش��ده‪ ،‬نمود عینی‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬این برنامه که برای همدلی‬ ‫بیشتر با سالمندان تنظیم شده است نوجوانان‬ ‫را تشویق به پوش��یدن لباس های مخصوصی‬ ‫می کن��د ک��ه مانع تح��رک فرد می ش��ود تا‬ ‫بتوانند احس��اس بدن را در دوران کهنس��الی‬ ‫شبیه س��ازی کنند‪ .‬یکی از بنیانگ��ذاران این‬ ‫برنامه عقیده دارد تهدید پیر ش��دن جمعیت‬ ‫در هنگ کنگ روز به روز جدی تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع موث�ر اقتصادی در کاهش نرخ‬ ‫باروری‬ ‫ام��ا از نظ��ر ع��ده ای دیگ��ر از تحلیلگران‬ ‫هنگ کنگی‪ ،‬مش��کل اصلی این کشور حذف‬ ‫فرزند اوری از خانواده های هنگ کنگی اس��ت‬ ‫نه ش��مار زیاد جمعیتی که در سال های اخیر‬ ‫رو به س��المندی گذارده اس��ت‪ .‬به اعتقاد این‬ ‫تحلیلگ��ران‪ ،‬فش��ارهای مال��ی‪ ،‬ذهنیت های‬ ‫معطوف به ش��غل‪ ،‬فضای مح��دود زندگی و‬ ‫هزینه های سرسام اور مسکن از جمله عواملی‬ ‫هس��تند که نرخ ب��اروری در هنگ کنگ را به‬ ‫یکی از پایین ترین مقدارها در جهان رس��انده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس گ��زارش بان��ک جهانی در‬ ‫هنگ کن��گ به طور میانگین ب��ه ازای هر زن‬ ‫‪ ۱/۲‬تولد ثبت می شود‪ .‬به عقیده پروفسور پل‬ ‫ییپ استاد علوم اجتماعی دانشگاه هنگ کنگ‬ ‫«جوانان واقعاً دوس��ت دارند ازدواج کنند اما‬ ‫توانای��ی مالی اج��ار ه مکانی ب��رای زندگی را‬ ‫ندارن��د»‪ .‬جوانان به امید پس انداز کردن پول‬ ‫ب��رای خرید اپارتمان ب��ا والدین خود زندگی‬ ‫می کنن��د بنابرای��ن انه��ا مجبورند ت��ا زمان‬ ‫ازدواج و بچ��ه دار ش��دن مدت ه��ای طوالنی‬ ‫منتظر بمانند‪ .‬رویه های اجتماعی هنگ کنگ‬ ‫همچنین نش��ان می دهد که شمار فزاینده ای‬ ‫از زنان ترجیح می دهند ازدواج نکنند‪ .‬کسانی‬ ‫که قصد ازدواج دارند این نیت را در سنین باال‬ ‫نشان می دهند و بنابراین دریچ ه امید کمتری‬ ‫برای تشکیل خانواده برای انان باز می ماند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یی��پ «اکثر خانواده ه��ا ترجیح‬ ‫می دهن��د به جای فرزند ی��ک حیوان خانگی‬ ‫داشته باشند»‪ .‬براس��اس براورد سازمان ملل‬ ‫گو میر کنونی هنگ کنگ‪،‬‬ ‫از نرخ باروری و مر ‬ ‫اگر این کشور راه حلی برای مشکل پیر شدن‬ ‫جمعیت پیدا نکند تا سال ‪۲۰۴۰‬م سن میانه‬ ‫در این کشور به ‪ ۵۶/۳‬خواهد رسید‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب س��ن میان��ه در س��نگاپور ‪ ،۵۰/۳‬در‬ ‫چی��ن ‪ ۴۵/۹‬و در تایلند ‪ ۴۵/۷‬س��ال خواهد‬ ‫بود‪ .‬انتظار طول عمر بیش��تر و نرخ زاد و ولد‬ ‫کمتر نس��بت وابس��تگی در هنگ کنگ را از‬ ‫‪ ۳۵۵‬فرد وابس��ته به دیگ��ران در هر هزار نفر‬ ‫به ‪ ۷۱۲‬نفر در هر هزار نفر در س��ال ‪۲۰۴۱‬م‬ ‫خواهد رساند‪ .‬وضعیت نیمه مختار هنگ کنگ‬ ‫از چی��ن در س��ال ‪۲۰۴۷‬م به پای��ان خواهد‬ ‫رسید و مشخص نیس��ت این امر چه تاثیری‬ ‫بر ساختار جمعیتی این منطقه خواهد داشت‪.‬‬ ‫هنگ کنگ که قب ً‬ ‫ال مستعمره انگلستان بود در‬ ‫س��ال ‪۱۹۹۷‬م با حفظ نظام سیاسی و قانونی‬ ‫خود و تضمین ازادی های مدنی این ش��هر تا‬ ‫سال ‪2047‬م به چین برگردانده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توسعه نیروی کار در هنگ کنگ‬ ‫وزیر ارش��د و رییس کمیته بررسی معضل‬ ‫جمعیتی هنگ کنگ‪« ،‬ک��ری الم» می گوید‪:‬‬ ‫این شهر باید برای مقابله با چالش سالمندی‬ ‫نیروی کار خود را گسترده تر و متنوع تر کند‪.‬‬ ‫این کمیته همچنین جذب نیروهای مس��تعد‬ ‫از کشورهای دیگر و سرزمین مادری چین را‬ ‫مورد توجه ق��رار داده اما اتحادیه های تجاری‬ ‫ش��هر با این پیشنهاد مخالفند‪ .‬دادن اجازه به‬ ‫والدین چینی برای فرزند اوری در هنگ کنگ‬ ‫نیز یکی دیگر از پیشنهاد هایی است که برای‬ ‫معکوس ساز ی روند جمعیتی ارائه شده است‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۲۰۱۲‬م هزاران زن از سرزمین‬ ‫م��ادری چین برای تولد ن��وزادان خود و اخذ‬ ‫ح��ق اقامت برای انها ب��ه هنگ کنگ مراجعه‬ ‫می کردند اما خانواده های بومی از این شکایت‬ ‫دارن��د ک��ه تخت های بیمارس��تان ها بس��یار‬ ‫محدود اس��ت و از س��وی این گروه ها اشغال‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ان زم��ان هنگ کن��گ زایم��ان‬ ‫مادرانی را که شوهران ش��ان اهل هنگ کنگ‬ ‫نباشند در بیمارستان های محلی ممنوع کرده‬ ‫اس��ت‪.‬در نهایت اینکه برای برخی چشم انداز‬ ‫ش��هری با نیروی کار رو ب��ه کاهش و فقدان‬ ‫پویایی و ش��ادابی جوانان عامل نگرانی جدی‬ ‫نیس��ت اما گروهی دیگر مانند پروفسور «پل‬ ‫ییپ» اصال دوس��ت ندارند در چنین شهری‬ ‫زندگی کنند‪.‬‬ ‫اروپا مهلت بازپرداخت اقساط یونان را تمدید نکرد‬ ‫در حالی که یونان از نپذیرفتن شرایط اروپا برای تزریق پول به اقتصاد خود‬ ‫س��خن می گوید‪ ،‬وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا رای به تمدید نش��دن برنامه‬ ‫نجات مالی اتن دادند‪.‬‬ ‫‪ ،‬س��اعاتی پس از انکه «الکسیس سیپراس» نخست وزیر‬ ‫به گزارش‬ ‫چپ گرای یونان که با شعار پایان دادن به ریاضت اقتصادی بر کرسی نشسته‪،‬‬ ‫از غیرقابل قبول بودن شروط اتحادیه اروپا برای کمک مالی به کشورش سخن‬ ‫گف��ت؛ وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا ه��م ادامه این کمک ها و تمدید مهلت‬ ‫بازپرداخت اقس��اط را لغو کردند‪ .‬براس��اس گزارش «یواس ای تودی»‪ ،‬وزیران‬ ‫اقتصادی اروپا درخواس��ت یونان مبن��ی بر تمدید یک ماهه برنامه نجات مالی‬ ‫را رد کرده ان��د؛ این خبر را «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان به نقل از‬ ‫‪ ۳‬وزیر بی نام اروپایی مطرح کرده اس��ت‪.‬در ماه های اخیر مذاکرات فشرده ای‬ ‫می��ان یونان و وام دهندگان اروپایی و بین الملل��ی برای قبول ادامه اصالحات‬ ‫مالی و ریاضت اقتصادی در ازای دریافت کمک های مالی بیشتر انجام شد که‬ ‫با توجه به روی کار امدن دولت چپ گرا در اتن‪ ،‬این مذاکرات همه بی نتیجه‬ ‫مانده ب��ود‪ .‬اصالحات مالی مدنظر کش��ورهای خارجی اعمال سیاس��ت های‬ ‫صرفه جویان��ه‪ ،‬اصالح��ات کارگری و افزایش مالیات از س��وی اتن و پرداخت‬ ‫‪ ۱/۵‬میلیارد یورو بابت بازپرداخت اقساط به صندوق بین المللی پول است‪ .‬در‬ ‫صورتی که یونان این قسط را نپردازد‪ ،‬مجموع بدهی های اتن از ‪ ۱۷۵‬درصد‬ ‫مالی به اتن‪ ،‬احتمال خروج یونان از حوزه مالی یورو بیشتر می شود‪ .‬خروج از‬ ‫حوزه یورو برخی از مردم یونان را نگران کرده است‪ .‬انها تنها درهفته گذشته‬ ‫‪۴/۵‬میلی��ارد دالر از حس��اب های خود خارج کردند‪ .‬به طوری که الکس��یس‬ ‫س��یپراس‪ ،‬نخس��ت وزیر دولت چپ گرای یونان‪ ،‬بانک های این کش��ور را در‬ ‫روز گذش��ته تعطیل اعالم کرد و گفت‪ :‬میزان خروج س��رمایه ها و س��پرده ها‬ ‫نیز محدود خواهد ش��د‪ .‬یکشنبه گذش��ته مردم با تشکیل صف های طوالنی‬ ‫در مقابل خودپردازهای بانک ها در اتن مقادیر زیادی پول از حساب هایش��ان‬ ‫خارج کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق درباره یونان ممکن است‬ ‫تولید ناخالص داخلی اش بیش��تر می شود و احتمال خروج این کشور «ناتوان‬ ‫از بازپرداخت بدهی» از حوزه یورو افزایش می یابد‪.‬دولت چپ گرای س��یپراس‬ ‫با ش��عار رویارویی با ریاضت و پایان بخش��یدن به وضعیت نابسامان اقتصادی‬ ‫مردم روی کار امده؛ س��یپراس شرایط خارجی ها برای ادامه کمک های مالی‬ ‫را «تحقیرامی��ز» خوانده و در تلویزی��ون گفته بود خارجی ها «از دولت یونان‬ ‫خواسته اند تا بار غیر قابل تحمل جدیدی را بر مردم یونان تحمیل کند‪».‬‬ ‫با مخالفت های اش��کار دولت با درخواس��ت های وام دهندگان بین المللی و‬ ‫تصمیم وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای متوقف ش��دن ادامه برنامه کمک‬ ‫با این همه «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه‪ ،‬توافق درباره مسئله یونان و‬ ‫بدهی های این کش��ور را ممکن دانست‪ .‬روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در این‬ ‫باره می نویسد‪ :‬والس با واقعی دانستن خطر خروج یونان از حوزه یورو‪ ،‬حصول‬ ‫توافق را ممکن دانس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه فرانس��ه از هیچ اقدامی برای‬ ‫دس��تیابی به توافق کوتاهی نکرده اس��ت‪ ،‬از اینکه دولت یونان تصمیم گرفت‬ ‫به طور یکجانبه مذاکرات را متوقف کند‪ ،‬ابراز تاسف کرد‪ .‬والس درباره راهبرد‬ ‫بانک مرکزی اروپا گفت‪ :‬این بانک مستقل است اما مسئولیت پذیر خواهد بود‬ ‫و نمی تواند کمک مالی به یونان را قطع کند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر الزم است از بانک‬ ‫مرکزی اروپا حمایت به عمل اید‪ ،‬این کار باید انجام شود‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫رشد ‪ ۰/۷‬درصد مبادالت‬ ‫تجاری در جهان‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخست س��ال جاری میالدی‪ ،‬متوسط‬ ‫صادرات و واردات جهانی معادل ‪ ۰/۷‬درصد رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش موج‪ ،‬س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی اعالم کرد که حج��م تجارت جهانی کاال‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی افزایش‬ ‫اندکی یافت؛ این در حالی است که میزان صادرات‬ ‫و واردات نس��بت ب��ه ‪ 6‬ماه قبلی با رش��د اندکی‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر براساس اعالم س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی‪ ،‬صادرات جهانی در ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫‪۰ /۴‬درصد رشد را تجریه کرده است‪.‬‬ ‫ص��ادرات کش��ورهای در ح��ال توس��عه و‬ ‫اقتصاد ه��ای نوظه��ور در ‪ 3‬ماه نخس��ت ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی‪ ۱/۵ ،‬درصد رش��د داشت‪ .‬همچنین این‬ ‫کشورها‪ ،‬واردات خود را در این دوره ‪ ۰ /۶‬درصد‬ ‫افزایش دادند‪.‬‬ ‫لغو محدودیت های‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در ویتنام‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه از تصمیم نظام کمونیستی‬ ‫ویتن��ام برای لغو محدودیت س��رمایه گذاری های‬ ‫خارج��ی در ای��ن کش��ور جنوب ش��رقی اس��یا‬ ‫خبر داد‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬دول��ت هانوی‬ ‫ب��ه نهاده��ای ذی رب��ط خ��ود اعالم ک��رده که‬ ‫قص��د دارد ب��ا تجدیدنظر در قان��ون محدودیت‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی تا حداکثر ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫در شرکت های ملی‪ ،‬سهم سرمایه گذاران خارجی‬ ‫را در اماده س��ازی زیرس��اخت های ملی بیش��تر‬ ‫کن��د‪ .‬در این حکم که مقدمه ای برای گش��ایش‬ ‫اعتبار برای س��رمایه گذاری های خارجی اس��ت‪،‬‬ ‫امده است‪ :‬بسیاری از ش��رکت های با مسئولیت‬ ‫ع��ام (مل��ی) از این پ��س می توانند ب��دون هیچ‬ ‫محدودیتی از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫پیش��برد اهداف کالن خود بهره مند ش��وند‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه اساس��نامه ان ش��رکت به هیچ وجه اجازه‬ ‫چنین کاری را ندهد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری فرانس��ه ب��ه نقل از امار رس��می‬ ‫منتشرش��ده در ‪ 7‬س��ال گذش��ته اعالم کرد که‬ ‫اقتصاد ویتنام با رش��د ‪ ۶/۲۸‬درص��دی در نیمه‬ ‫نخست سال جاری میالدی ثابت کرده است که از‬ ‫سال ‪۲۰۰۸‬م تاکنون باالترین نرخ رشد اقتصادی‬ ‫را تجربه می کند‪.‬‬ ‫ مقام بهترین بندر اسیا‬ ‫برای سنگاپور‬ ‫جایزه بهترین زنجیره لجستیک‪ ،‬کرایه و تامین‬ ‫س��رویس در اسیا در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به سنگاپور‬ ‫تعل��ق گرفت‪ .‬ب��ه گزارش مان��ا‪ ،‬ای��ن جایزه در‬ ‫مراس��می که در هنگ کنگ برپا ش��د و براساس‬ ‫رای خوانندگان مجله ‪ Asia Cargo News‬که‬ ‫به معرفی بهترین ها می پردازد‪ ،‬به بندر س��نگاپور‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬رای دهندگان براساس کیفیت پایدار‬ ‫خدمات‪ ،‬ن��واوری و خالقیت‪ ،‬احت��رام به حقوق‬ ‫مش��تری و می��زان اعتماد‪ ،‬س��نگاپور را به عنوان‬ ‫برتری��ن بندر اس��یایی س��ال ‪۲۰۱۵‬م برگزیدند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬بندر س��نگاپور در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م رش��د چشمگیری را به دست اورد‪ .‬حجم‬ ‫کش��تی های ورودی به این بندر به ‪ ۲/۳۷‬میلیارد‬ ‫تن ناخالص (جی تی) رسید‪ .‬حجم جابه جایی های‬ ‫کانتین��ری در این بندر به ‪ ۳۳/۹‬میلیون تی ای یو‬ ‫رس��ید و حجم کل جاب��ه جایی ها در این بندر از‬ ‫مرز ‪ ۵۸۰‬میلیون تن کاال گذر کرد‪ .‬میزان سوخت‬ ‫رس��انی در این بندر با ‪ ۴۲/۴‬میلیون تن‪ ،‬در مقام‬ ‫باالترین بندر سوخت رسان دنیا باقی ماند‪.‬‬ ‫ضرب االجل ارژانتین برای‬ ‫توقیف اموال امریکا و انگلیس‬ ‫دادگاه ارژانتین اموال ش��رکت های امریکایی و‬ ‫انگلیس��ی فعال در جزایر «مالویناس» را توقیف‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش خبرگزاری فارس در امریکای‬ ‫التین به نقل از «تله س��ور»‪ ،‬دادگاه ارژانتین روز‬ ‫گذشته دستور توقیف بیش از ‪ ۱۵۶‬میلیون دالر‬ ‫از دارایی ش��رکت های انگلیسی و امریکایی فعال‬ ‫در جزایر «مالویناس» را صادر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن اعالم جرم از س��وی دادگاه ارژانتین‪،‬‬ ‫شرکت های انگلیسی «راک هوپر»‪« ،‬پریمر اویل‬ ‫لیمیت��ز»‪« ،‬نف��ت و گاز فالکلند»‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫امریکایی «نوبل انرژی»‪« ،‬ادیس��ون اینترنشنال»‬ ‫و همچنین س��کوی نفتی «ایریک رائوده» که در‬ ‫ماه گذش��ته نیز به علت استخراج غیرقانونی نفت‬ ‫و گاز در جزایر «مالویناس» مورد هش��دار قانونی‬ ‫قرار گرفته بودند‪ ،‬درگیر هستند‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫تهران میزبان نمایشگاه تجهیزات‬ ‫اشپزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا و استخر‬ ‫ایرنا‪ :‬سیزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع و‬ ‫تجهیزات اش��پزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا‪ ،‬از ‪ ۲۹‬تیر تا ‪۱‬‬ ‫مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار می شود‪ .‬در این نمایشگاه که با حضور‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬تولیدکنن��دگان و فع��االن اقتصادی‬ ‫ح��وزه صنای��ع و تجهی��زات مرتبط از ش��هرهای‬ ‫مختلف کش��ورمان و ش��رکت های خارجی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت داخلی و خارجی‬ ‫تولیدات خود را به نمایش خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫کش��ورهای کره جنوبی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬فنالند‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬برزیل‪ ،‬اس��پانیا و هلند از‬ ‫جمله کشورهایی هستند که جدیدترین تولیدات‬ ‫و خدم��ات خ��ود را در س��یزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنایع و تجهیزات اش��پزخانه‪ ،‬حمام و‬ ‫سونا در معرض نمایش قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در قال��ب ‪ 4‬گ��روه کااله��ای‬ ‫اش��پزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬س��ونا و تجهی��زات مربوط به‬ ‫اس��تخر برپا خواهد ش��د و در ان انواع وس��ایل و‬ ‫تجهی��زات اش��پزخانه های خانگ��ی‪ ،‬صنعت��ی و‬ ‫صحرایی همچون انواع کابینت‪ ،‬سینک ظرفشویی‪،‬‬ ‫دس��تگاه های تهوی��ه‪ ،‬هواکش و هود اش��پزخانه‪،‬‬ ‫سیستم های نورپردازی‪ ،‬میز و صندلی اشپزخانه‪،‬‬ ‫تجهی��زات عمل اوری غذا‪ ،‬تجهیزات اماده س��ازی‬ ‫غذا‪ ،‬تجهیزات س��رو غذا (خط س��لف س��رویس‪،‬‬ ‫کترین��گ) تجهی��زات نگهداری (س��ردخانه ثابت‬ ‫و متح��رک)‪ ،‬ظرفش��ویی های صنعتی‪ ،‬وس��ایل و‬ ‫تجهیزات رستوران وکافی شاپ‪ ،‬تجهیزات حمام ؛‬ ‫انواع وان‪ ،‬زیردوشی‪ ،‬دستشویی‪ ،‬پارتیشن و کابین‬ ‫دوش‪ ،‬تجهیزات س��ونا و اس��تخر و ات��اق بخار در‬ ‫معرض دید عموم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع و‬ ‫تجهیزات اشپزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا و استخر با هدف‬ ‫افزای��ش راندمان تولی��د کارخانه ه��ا و واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬یافت��ن بازاره��ای صادرات��ی‪ ،‬معرف��ی‬ ‫ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در زمینه تولید‪،‬‬ ‫بازرگان��ی و خدمات مربوط‪ ،‬شناس��ایی و معرفی‬ ‫مشکالت‪ ،‬موانع و نقاط ضعف موجود در این صنعت‪،‬‬ ‫ایجاد فضای رقابتی س��الم می��ان تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی در جهت ارتق��ای کیفیت تولی��د‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارتباط مس��تقیم و رودر رو میان تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬ایجاد یا ارتقای رویکرد صادرات‬ ‫محصول به س��ایر کش��ورها‪ ،‬تبادل فکر‪ ،‬فناوری و‬ ‫محصول میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫شناسایی واحدهای برتر در زمینه تولید‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫بازرگانی و خدمات مرتبط با موضوع نمایش��گاه و‬ ‫اش��نایی با محصوالت‪ ،‬نواوری ه��ا و ظرفیت های‬ ‫موجود در سایر کش��ورها برگزار می شود‪.‬تولیدات‬ ‫صنایع و تجهیزات اشپزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا و استخر‬ ‫واحدهای تولیدی کشورمان به کشورهای مختلفی‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬کش��ورهای منطق��ه قفقاز و همچنین‬ ‫برخ��ی از کش��ورهای افریقای��ی و امریکای التین‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫در کشور ما این نمایشگاه یکی از نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی تخصصی در حوزه صنعت س��اختمان‬ ‫اس��ت که با اقبال عمومی بس��یار خوب��ی مواجه‬ ‫می شود‪ .‬کیفیت محصوالت داخلی عرضه شده در‬ ‫این نمایشگاه در هر دوره برپایی ان نسبت به دوره‬ ‫قب��ل ارتقا پیدا کرده هرچند ک��ه به گفته فعاالن‬ ‫این بازار خطری که هم اکنون به شدت محصوالت‬ ‫داخل��ی ما را تهدید می کند عرضه کاالهای چینی‬ ‫مش��ابه‪ ،‬با کیفیت های نه چن��دان مطلوب ولی با‬ ‫قیمت های نازل تر در بازار داخلی است‪.‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع و‬ ‫تجهیزات اش��پزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬س��ونا و استخر از ‪۲۹‬‬ ‫تی��ر تا ‪ ۱‬مرداد ماه هر روز از س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران اماده‬ ‫بازدید عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه عفاف و حجاب‬ ‫در برج میالد‬ ‫ایرنا‪ :‬نخستین نمایشگاه عفاف وحجاب در شب های‬ ‫ماه مب��ارک رمض��ان در برج میالد ته��ران برگزار‬ ‫می ش��ود‪.‬این نمایش��گاه در قالب ‪ 20‬غرفه عفاف و‬ ‫حجاب ب��ه ارائه محصوالت ح��وزه عفاف و حجاب‬ ‫چون چادر‪ ،‬شال و روسری و مانتو می پردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی کارگروه س��اماندهی‬ ‫مد و لباس‪ ،‬اثار ارائه ش��ده در این نمایشگاه مورد‬ ‫تایید کارگروه س��اماندهی م��د و لباس قرار گرفته‬ ‫و در نمایشگاه های پیش��ین عفاف و حجاب نیز به‬ ‫مخاطبان عرضه شده است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به هم��ت برج میالد ته��ران و با‬ ‫همکاری کارگروه س��اماندهی مد و لباس از ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 26‬تیرماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیرکل بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫ایتالیا میزبان کارشناسان‬ ‫گردشگری ایران‬ ‫چگونه برای اکسپو میالن‬ ‫بلیت تهیه کنیم؟‬ ‫هم اکنون برای حضور در شهرک اکسپو میالن ‪ ۲۰۱۵‬چندین نوع‬ ‫بلیت به فروش می رسد‪ .‬انواع بلیت های نمایشگاه اکسپو عبارتند از‪:‬‬ ‫بلیت با تاری��خ ازاد‪ ،‬بلیت با تاریخ خاص‪ ،‬بلیت فصلی‪ ،‬بلیت برای‬ ‫شهروندان بازنشسته‪ ،‬کودکان‪ ،‬دانش اموزان و دانشجویان و بلیت‬ ‫برای افراد ناتوان و کم توان جسمی‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت با تاریخ ازاد‪:‬‬ ‫ای��ن بلیت ه��ا برای ی��ک روز کام��ل از ‪۲‬می ت��ا ‪ ۳۱‬اکتبر (‪۱۲‬‬ ‫اردیبهش��ت تا ‪ ۹‬ابان ‪ ،)۱۳۹۴‬از ساعت ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۲۳‬شب برای‬ ‫هر روزی که دلخواه شماس��ت‪ ،‬معتبر اس��ت‪ .‬زمانی که بلیت خود‬ ‫را خریدی��د‪ ،‬به بخش ‪ MyExpo‬وب س��ایت مراجعه‬ ‫و تاری��خ دلخواه خود را تعیی��ن کنید‪ .‬اگر‬ ‫تاریخ بلیت خ��ود را تنظیم کردید دیگر‬ ‫نمی توانید ان را تغییر دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت با تاریخ خاص‪:‬‬ ‫ای��ن بلیت فقط ب��رای یک‬ ‫روز خ��اص از (‪۱‬م��ی ت��ا ‪۳۱‬‬ ‫اکتب��ر‪ ،‬از س��اعت ‪ ۱۰‬ت��ا‪ ) ۲۳‬معتبر‬ ‫است که تاریخ ان را خودتان می توانید در بخش‬ ‫‪ Myexpo‬تعیین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت فصلی‪:‬‬ ‫میلاد محمدی – گ�روه تجارت‪ :‬کمیت�ه گردش�گری از روزی که‬ ‫ستاد ملی اکسپو در ایران تشکیل شد‪ ،‬کار خود را اغاز کرد‪ .‬بنابر‬ ‫ماموریت ه�ای تعریف ش�ده در زمینه جذب مخاط�ب خارجی در‬ ‫جریان رویداد ‪ ۶‬ماهه از مدت ه�ا قبل تاکنون برنامه های مختلفی‬ ‫طرح ریزی ش�د که برخ�ی از انها هم اکن�ون در میلان ایتالیا در‬ ‫حال اجراس�ت و بخش دیگ�ری نیز در ادامه کلی�د خواهد خورد‪.‬‬ ‫م�وج تازه فعالیت های ایران در اکس�پو ‪ 2015‬میالن به زودی اغاز‬ ‫خواهد ش�د‪ .‬با توجه به برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام ش�ده‬ ‫میان س�تاد ملی اکسپو و سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش�گری قرار است از تیر ماه تمرکز بیشتری بر جذب گردشگر‬ ‫در خالل فعالیت های ایران در شهرک میالن شود‪ .‬در همین زمینه‬ ‫گفت وگوی�ی داریم با علی باقر نعمتی زرگ�ران‪ ،‬مدیرکل بازاریابی و‬ ‫تبلیغات س�ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری که‬ ‫در حال حاضر به طور مس�تقیم در جریان اعزام کارشناسان حوزه‬ ‫گردش�گری و فعالیت های ایران در این زمین�ه قرار دارد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫€ €دفات�ر گردش�گری ای�ران درحال حاضر می دهد در بحث اعزام گردش��گر به میالن شرایط‬ ‫مش�غول اعزام گردش�گران ب�ه ایتالیا برای خوب و مطلوب اس��ت و اژانس ه��ا به طور دائم در‬ ‫بازدی�د از اکس�پومیالن هس�تند‪ .‬نح�وه حال اعزام هس��تند‪ .‬البته ‪ 2‬مش��کل اصلی در این‬ ‫هماهنگ�ی ش�ما با ای�ن دفاتر به چه ش�کل مدت موضوع اعزام گردش��گران را تحت تاثیر قرار‬ ‫است‪ .‬ایا نظارت بر فعالیت های انها بر عهده داد اول همزمان ش��دن فصل امتحانات با روزهای‬ ‫اغازین اکسپو بود و دیگری فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫شماست؟‬ ‫بله! اولویت همکاری با تورهای ش��ناخته شده و رمض��ان که این ‪ 2‬موضوع باعث کاهش متقاضیان‬ ‫معتبر اس��ت‪ .‬ما برخی استانداردها را در این زمینه شد‪ .‬امیدوار هس��تیم که در اینده شرایط اعزام ها‬ ‫مدنظر داریم که به طور حتم تورهای مسافرتی باید بس��یار بهتر ش��ود‪ .‬درباره جذب گردشگر خارجی‬ ‫رعای��ت کنند‪ 2 .‬مجموعه اصل��ی نیز در این زمینه هم االن زمان ارائه امار نیست‪ .‬باید تا پایان اکسپو‬ ‫ما را ی��اری می کنند‪ .‬اول انجم��ن صنفی خدمات و حت��ی چند ماه بع��د از ان صبر ک��رد تا نتیجه‬ ‫فعالیت ها مشخص شود‪ .‬جذب‬ ‫مس��افرتی اس��تان ته��ران و‬ ‫گردشگر در طوالنی مدت اتفاق‬ ‫دوم انجم��ن صنف��ی خدمات‬ ‫افزایش تعداد دفاتر‬ ‫می افتد و نمی توان اکنون برای‬ ‫مس��افرتی ایران‪ .‬ما ب��ا این دو‬ ‫مسافرتی فعال در بحث‬ ‫مجموع��ه تفاهمنام��ه ای را اعزام گردشگر را در دستور ان تعیی��ن تکلیف ک��رد چون‬ ‫واقعا غیرقابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫امض��ا کردیم که ط��ی ان این‬ ‫کار داریم تا در روزهای‬ ‫€ €درحال حاض�ر اع�زام‬ ‫انجمن ها مس��ئولیت نظارت بر‬ ‫اینده بازدیدهای بومی‬ ‫کادر فع�ال در ح�وزه‬ ‫فعالیت تورها را بر عهده دارند‬ ‫قوت بگیرد‪ .‬با اعزام تیم‬ ‫گردشگری به شهرک اکسپو‬ ‫و نظ��رات ما را در نقل و انتقال‬ ‫فعال در حوزه گردشگری چه وضعیتی دارد؟‬ ‫گردش��گر در دفاتر گردشگری‬ ‫و شروع فعالیت های‬ ‫هن��وز اعزامی نداش��ته ایم‪.‬‬ ‫اعمال می کنند‪.‬‬ ‫مربوط به جذب گردشگر‪ ،‬اما ق��رار اس��ت چن��د نفر از‬ ‫€ €ش�ما ب�ا ‪ 2‬طی�ف از‬ ‫برنامه های جدید ما‬ ‫کارشناسان فعال ما در حوزه‬ ‫گردشگران مواجه هستید‪.‬‬ ‫گردشگری و اشنا به زبان های‬ ‫کلید خواهد خورد‬ ‫طی�ف اول گردش�گران‬ ‫خارج��ی در روزهای اینده به‬ ‫ایران�ی هس�تند ک�ه برای‬ ‫میالن اعزام شوند و به صورت‬ ‫بازدید از اکس�پو میالن به‬ ‫ایتالیا سفر می کنند‪ .‬طیف دوم افراد مختلف رودررو با مخاطب��ان پاویون ایران ارتباط برقرار‬ ‫از کش�ورهای خارجی هس�تند که به واسطه کنند‪ .‬فعال دو نفر برای اعزام معرفی ش��ده اند و‬ ‫اکس�پو ممکن اس�ت در اینده قصد سفر به کارهای اخذ ویزای انها هم اکنون در حال انجام‬ ‫ایران را داشته باشند‪ .‬در این مدت که اکسپو اس��ت‪ .‬امیدواری��م از این طریق ش��رایط جذب‬ ‫میلان در جریان ب�وده ایا ام�اری از میزان گردش��گر در میالن بیش از پیش فراهم باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه بس��ته های اطالعاتی جدیدی‬ ‫جذب گردشگران داشته اید؟‬ ‫به صورت کلی براوردهایی ش��ده است که نشان نیز برای ارائه امارها و اطالعات مربوط به کشور‬ ‫ای��ن ن��وع بلیت ها از ‪ ۲‬می ت��ا ‪ ۳۱‬اکتبر (‪ ۱۲‬اردیبهش��ت تا ‪۹‬‬ ‫ابان ‪ )۱۳۹۴‬تا مدتی کوتاه در دس��ترس است‪ .‬این بلیت ها شامل‬ ‫ن��ام و عکس صاحب بلیت بوده و در نتیجه غیرقابل انتقال اس��ت‪.‬‬ ‫دارنده های بلیت فصلی می توانند هر زمان که بخواهند وارد سایت‬ ‫اکسپو ش��وند‪ .‬این نوع بلیت در هر زمان فقط برای یک نفر صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این بلیت را می توان از ‪ ۳‬جا تهیه کرد‪ .‬ورودی اکس��پو‪،‬‬ ‫سایت اینترنتی خود اکسپو یا از طریق مراکز خرده فروشی معرفی‬ ‫شده در سایت اکسپو ‪ ۲۰۱۵‬میالن‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت بازنشستگان‪:‬‬ ‫این بلیت برای افراد باالی ‪ ۶۵‬س��ال است که می توانند ان را به‬ ‫صورت انالین برای خود بخرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت ویژه کودکان زیر ‪ 3‬سال‪:‬‬ ‫این نوع بلیت برای کودکان زیر ‪ ۳‬س��ال صادر می شود ومدارک‬ ‫مورد نیاز برای صادر کردن ان یک بلیت رزرو شده برای بزرگساالن‬ ‫و مدارک برای اثبات س��ن کودک اس��ت‪ .‬ای��ن بلیت ها در ورودی‬ ‫اکسپو ( پیاتزا کایرولی‪ ،‬جنوب میالن) یا از سوی خرده فروشی های‬ ‫مجوزدار منتخب صادر می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت دانش اموزان‬ ‫دانش اموزان و دانش��جویان ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۵‬سال می توانند با به همراه‬ ‫داش��تن مدارکی رس��می دال بر دانش اموز یا دانش��جو بودن شان‬ ‫برای خرید بلیت اقدام کنند برای اس��تفاده از تخفیف‪ ،‬ارائه کارت‬ ‫شناس��ایی که سن در ان ذکر ش��ده باشد‪ ،‬به همراه مدرک مقطع‬ ‫تحصیلی‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫ت اموزشی‪:‬‬ ‫‹ ‹بلی ‬ ‫ایران در ابعاد و اش��کال گوناگون تهیه شده که‬ ‫به زودی ارس��ال خواهد شد‪ .‬در اخرین تماسی‬ ‫که با مسئوالن پاویون ایران داشتیم‪ ،‬پکیج های‬ ‫قبلی ما ب��ا توجه به اس��تقبال خوب مخاطبان‬ ‫ایران رو به اتمام اس��ت و باید سری جدیدی را‬ ‫تدارک ببینیم‪.‬‬ ‫€ €هنوز ‪ 4‬ماه از اکس�پو میلان زمان باقی‬ ‫مانده اس�ت‪ .‬در ای�ن مدت چ�ه برنامه هایی‬ ‫برای اجرا در ایتالیا دارید؟‬ ‫افزای��ش تعداد دفاتر مس��افرتی فع��ال در بحث‬ ‫اعزام گردشگر را در دستور کار داریم تا در روزهای‬ ‫این��ده بازدیدهای بومی قوت بگی��رد‪ .‬با اعزام تیم‬ ‫فعال در حوزه گردش��گری و ش��روع فعالیت های‬ ‫مربوط به جذب گردش��گر‪ ،‬برنامه ه��ای جدید ما‬ ‫کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫بلیت ه��ای ‪ ۱۰‬یورویی دانش اموزی برای گروه های مدارس ( در‬ ‫مقاطع کودکستان‪ ،‬دبستان‪ ،‬راهنمایی و دبیرستان) ایتالیا و سایر‬ ‫کشورها موجود است‪ .‬برای رزرو این بلیت ها به سایت ‪expo2015.org‬‬ ‫مراجعه ش��ود‪ .‬پس از رزرو‪ ،‬دفتر رزرو اکس��پو ‪ ۲۰۱۵‬میالن‪ ،‬برای‬ ‫تکمیل مراحل خرید‪ ،‬با مدرسه مورد نظر تماس می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت از کار افتادگان‪:‬‬ ‫این بلی��ت برای افراد ناتوان جس��می به همراه پرس��تاران انها‬ ‫صادر می ش��ود و این اف��راد باید در هنگام مراجع��ه مدارکی دال‬ ‫بر معلولیت خود داش��ته باشند‪ .‬پرس��تاران این افراد بلیت رایگان‬ ‫دریاف��ت می کنن��د‪ .‬خرید و تهیه ای��ن نوع بلیت فق��ط از طریق‬ ‫ورودی س��ایت اکسپو (پیزا کایرولی واقع در جنوب میالن) وخرده‬ ‫فروش��ی های مجاز انجام می ش��ود‪ .‬از ابتدای جوالی فروش بلیت‬ ‫از س��ایر مراکز نیز شروع می ش��ود‪ .‬مانند شعبه های محلی شریک‬ ‫بانکی اکس��پو میالن ‪ ۲۰۱۵‬و همچنین از طریق خرده فروش��ان‬ ‫صاحب مجوز‪ .‬در پرتال فروش بلیت‪ ،‬می توانید برنامه و روز بازدید‬ ‫خ��ود را برنامه ریزی کنید‪ .‬قب��ل از اول می ‪ ۲۰۱۵‬قیمت بلیت ‪۳۲‬‬ ‫یورو و ورود بچه ها تا ‪ ۴‬س��ال و پرستاران افراد معلول رایگان بوده‬ ‫و متوسط قیمت بلیت ‪ ۲۲‬یورو است‪.‬‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫نگاهی به غرفه مالزی در اکسپو میالن‬ ‫به سوی یک اکوسیستم غذایی پایدار‬ ‫گروه تجارت‪ :‬مالزی با انتخاب موضوع «به سوی یک اکوسیستم غذایی‬ ‫پایدار» هماهنگی غرفه خود را با تالش نمایش��گاه میالن برای پرداختن‬ ‫به مس��ئله پیچیده تغذیه این س��یاره از منظر تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬انسانی‪،‬‬ ‫پزش��کی‪ ،‬علمی و اقتصادی و زیست محیطی با طراحی سنتی ونواورانه به‬ ‫نمایش در اورده است‪.‬‬ ‫غرفه مالزی به شکل دانه میوه های استوایی (بادام)است طرح منحنی و‬ ‫مارپیچ س��اختمان دانه ها نشان دهنده «همه فن حریف بودن» و «پویایی»‬ ‫مردمان این س��رزمین اس��ت‪ .‬در فرهنگ مردم مالزی «دانه» نماد رشد و‬ ‫اهمیت اغاز حرکت است‪.‬‬ ‫مالزی در سراسر غرفه خود به یک نوع سیستم کشاورزی اشاره می کند‬ ‫که ان را بانام «سیستم کشاورزی پیشرفته منطقه ای با توجیه اقتصادی»‬ ‫در یک مقیاس کوچک به نمایش می گذارد‪ .‬در این سیس��تم غرفه مالزی‬ ‫نح��وه تهیه غذا از دانه تا س��رو ان روی میز را ب��ه نمایش می گذارد و از‬ ‫طرفی دیگر به نمایش چگونگی توس��عه پایدار در بخش کش��اورزی یک‬ ‫کشور می پردازد‪.‬‬ ‫مال��زی در غرفه خود به ‪ 4‬موضوع مهم می پردازد که عبارتند از‪ :‬ارزش‬ ‫و اهمیت کش��اورزی پایدار در کاهش فقر در کش��ور های در حال توسعه‪،‬‬ ‫رسیدگی به مسائل محیط زیست‪ ،‬ترویج سرمایه گذاری خصوصی در بخش‬ ‫کشاورزی و در نهایت رس��یدگی به مسائل تولید محصوالت کشاورزی با‬ ‫کیفیت عالی‪.‬‬ ‫این کش��ور همچنین درطراحی دیواره های غرف ه خود از نوعی الوار چند‬ ‫الیه با نام «‪ »GLULAM‬اس��تفاده کرده ک��ه این الوار از ترکیب چوب‬ ‫بادام محلی با یک نوع چسب ویژه به دست می اید‪ .‬با توجه به اینکه مالزی‬ ‫جزو ‪ ۱۷‬کش��ور عضو منطقه ای «‪ »MEGADIVERS‬اس��ت و دارای‬ ‫میراث فرهنگی غنی و غذایی با کیفیت باالست‪ ،‬توصیه می شود که از این‬ ‫غرفه بازدید کنید تا درک کاملی از موضوع اکس��پو میالن داشته باشید و‬ ‫از رستوران ها وکافه های این غرفه نهایت لذت را ببرید‪.‬‬ ‫جمعیت کشور(سال‪ 30 :)۲۰۱4‬میلیون نفر‬ ‫واحد پول‪ :‬رینگت‬ ‫مساحت غرفه‪ ۲۰۴۷ :‬مترمربع‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫ظرفیت های معدنی مغولستان را بررسی می کند‬ ‫‪27‬‬ ‫سرزمین طالیی‬ ‫چنگیز خان مغول‬ ‫کتایون ملکی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬ذخایر معدنی غنی مغولس��تان منجر به حضور این کش��ور در‬ ‫بازاره��ای بین المللی جهان و همچنین حضور ش��رکت های چند ملیتی ب��زرگ مانند «ریوتینتو»‬ ‫در این کش��ور شده اس��ت‪ .‬این کش��ور با قرارگیری روی کمربند کوه زایی اسیایی مرکزی دارای‬ ‫ظرفیت های معدنی بس��یار خوبی اس��ت به طوری که یکی از بزرگترین معادن طالی جهان به نام‬ ‫معدن «ایوانو» در این کشور قرار دارد‪ .‬طبق امارهای منتشر شده این معدن در حدود ‪ 36‬میلیون‬ ‫ت��ن م��س و بیش از ‪ 1300‬تن طال را در خود جای داده اس��ت‪ .‬با توجه به نزدیکی این معدنی به‬ ‫چین‪ ،‬برای صادرات از طریق بنادر چین بس��یار مناسب است‪ .‬البته ذخایر معدنی مغولستان تنها‬ ‫به مس‪ ،‬طال و زغال س��نگ ختم نمی شود بلکه ظرفیت های بسیار خوبی از عناصر نادر خاکی نیز‬ ‫در این کشور شناسایی شده است‪.‬‬ ‫مغولستان دارای مقادیر عظیمی از مولیبدن‪ ،‬اورانیوم‬ ‫و س��ریم ‪ -‬یک م��اده معدنی کمی��اب از عناصر نادر‬ ‫خاکی‪ -‬اس��ت‪ ،‬با کشف اخیر ذخایر «تنگستن»داخل‬ ‫مغولس��تان در نزدیک��ی چین‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫ظرفیت های این کشور برای عناصر کمیاب رو به رشد‬ ‫باشد‪ .‬با توجه به اهمیت عناصر نادر خاکی و استفاده‬ ‫انها در صنایع این کش��ف می تواند س��رمایه گذاران و‬ ‫ش��رکت های معدنی بزرگ دنیا را به سوی مغولستان‬ ‫س��رازیر کند‪ .‬ایران نیز باید ب��ا برنامه ریزی های دقیق‬ ‫از فرصت پی��ش امده برای حضور بیش��تر در عرصه‬ ‫بین المللی معدن اس��تفاده کرده و به مغولستان ورود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد صادرات مواد معدنی مغولستان‬ ‫در س��ال ‪2011‬م به بیش از ‪ 2/3‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫این موضوع به خوبی نش��ان می دهد بخش اعظمی از‬ ‫درامدهای این کش��ور از صادرات مواد معدنی حاصل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رش��د تقاضا برای زغال س��نگ چین در همان سال‬ ‫منجر شد صادرات زغال سنگ مغولستان ‪92‬درصد از‬ ‫امار صادراتی را از ان خود کند‪.‬‬ ‫رونمایی از ظرفیت های معدنی کش��ورهای اسیای‬ ‫میانه باعث می ش��ود س��رمایه گذاران حض��ور در این‬ ‫مناطق و بهره برداری از ذخایر معدنی بکر را به حضور‬ ‫در کشورهای افریقایی ترجیح دهند‪ .‬ثبات سیاسی در‬ ‫کشورهای اسیای میانه تمایل سرمایه گذاران را برای‬ ‫ورود به این مناطق افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور خدمات فنی و مهندسی‬ ‫عل��ی نجف��ی‪ ،‬مش��اور س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫درباره‬ ‫اکتش��افات معدنی ایران در گفت وگو با‬ ‫ظرفیت های معدنی موجود در مغولستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ور مغولس��تان در برخی از مواد معدنی همچون‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬طال‪ ،‬م��س‪ ،‬مولیب��دن و‪ ...‬ظرفیت های‬ ‫بسیار خوبی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وج��ود چنی��ن ظرفیت ه��ای معدن��ی‬ ‫باعث ش��ده تا ش��رکت های بزرگ معدنی که بیشتر‬ ‫ش��رکت های چند ملیتی مانند «ریوتینتو» هس��تند‬ ‫در بخش معدن این کش��ور فعالی��ت کنند‪ .‬ایران نیز‬ ‫می تواند از ظرفیت های موجود در مغولستان استفاده‬ ‫کرده و وارد این کشور شود‪.‬‬ ‫به گفته نجفی‪ ،‬ایران می تواند در صنایع معدنی که‬ ‫تجرب��ه خوبی دارد‪ ،‬در بخش معدن مغولس��تان وارد‬ ‫ش��ود می تواند و از حلقه اکتش��اف تا صنایع را ایجاد‬ ‫کن��د‪ .‬در واقع در بخش های��ی که تجربه کافی وجود‬ ‫دارد می توان��د تمام��ی زنجیره تولید به وس��یله ایران‬ ‫انجام ش��ود اما در صنایع دیگر می توانیم در برخی از‬ ‫حلقه های بخش معدن ورود پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال با توجه ب��ه این موضوع که تجربه‬ ‫کافی در حوزه عناصر نادر خاکی در اختیار نداش��ته و‬ ‫به نوعی پیشگام در این زمینه نبودیم‪ ،‬می توانیم تنها‬ ‫در حوزه مطالعاتی و اکتشاف ان ورود پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم��کاری ایران در بخ��ش واردات مواد‬ ‫‹ ‹ایران فرصت ها را از دست ندهد‬ ‫محمد حس��ین بصیری‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس درباره اس��تفاده ای��ران از ظرفیت های‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫معدن��ی مغولس��تان به‬ ‫ب��ا توجه به جو ایجاد ش��ده‪ ،‬کش��وری مانند چین به‬ ‫این س��طح از اگاهی دس��ت پی��دا کرده ک��ه باید از‬ ‫استقبال مغولستان از حضور شرکت های ایرانی‬ ‫برای اکتشافات معدنی‬ ‫چندی پیش سفیر مغولستان در ایران با بیان این‬ ‫موضوع که نزدی��ک به ‪60‬درصد از ذخایر معدنی‬ ‫این کش��ور مورد اکتشاف و بهره برداری قرار نگرفته‬ ‫بیان کرد که از ورود س��رمایه گذاران و شرکت های‬ ‫ایرانی برای همکاری در زمینه اکتشافات معدنی در‬ ‫مغولستان استقبال خواهد شد‪.‬‬ ‫در واقع این کش��ور اماده استقبال از شرکت های‬ ‫چشم انداز ادغام ها در صنعت فوالد چین‬ ‫صنعت فوالد چی��ن (بزرگترین در جهان) به دلیل‬ ‫کاهش تقاضا و س��ود اماده خیزش به س��مت ادغام‬ ‫اس��ت که دولتمردان چینی را بر این واداشته که هر‬ ‫چ��ه زودتر ش��رکت های کارامدتر و برت��ری را ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو به نق��ل از چایناماینینگ‪ ،‬توان‬ ‫مالی فوالدسازان چینی به دلیل رکود رشد اقتصاد که‬ ‫از میزان تقاضا برای فوالد پس از چندین دهه کاسته‪،‬‬ ‫رو به وخامت گذاشته است‪.‬‬ ‫این ش��رایط می تواند راه را ب��رای موجی از ادغام با‬ ‫حمایت دولتی هموار کن��د که این طرح از یک دهه‬ ‫پیش اعالم ش��ده بود‪ .‬صنعت فوالد در گذشته اراده‬ ‫سیاس��ی اندکی برای ادغام داشت اما به نظر می رسد‬ ‫که این بار شرایط متفاوت باشد‪ .‬با افت قیمت فوالد‪،‬‬ ‫رش��د منفی تقاضای داخلی و وخیم تر ش��دن اوضاع‬ ‫مالی‪ ،‬صنعت فوالد تشنه ادغام است‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان جهانی در مقابل صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی چی��ن جبه��ه گرفته اند چون عرض��ه مازاد‬ ‫فوالدس��ازان چینی به خ��ارج روانه می ش��ود‪ .‬تولید‬ ‫فوالد در چین ‪ 1/6‬درصد در ‪ 5‬ماه نخست سال جاری‬ ‫کاه��ش یافت ح��ال انکه فروش یا ص��ادرات ان ‪28‬‬ ‫درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫معدن��ی از مغولس��تان موضوعی ازاد اس��ت در واقع‬ ‫واردات از بخش های��ی انج��ام می ش��ود ک��ه صرف��ه‬ ‫اقتصادی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ا بح��ث مهم تر این اس��ت ک��ه م��ا می توانیم با‬ ‫س��رمایه گذاری و ورود ب��ه مغولس��تان فعالیت ه��ای‬ ‫معدنی را در همان کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫یکی از زمینه هایی که ایران می تواند برای همکاری‬ ‫با مغولس��تان به ان وارد ش��ود صدور خدمات فنی و‬ ‫مهندسی معدن است‪.‬‬ ‫مشاور س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫ایران درباره این موضوع اظهار کرد‪ :‬این بخش می تواند‬ ‫همکاری میان ایران و افغانس��تان را افزایش دهد‪ .‬ما‬ ‫می توانیم در علوم زمین شناسی و اکتشافات با صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندسی با این کشور همکاری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬با توجه به همکاری هایی که در این زمینه با‬ ‫کشورهای دیگر داشته ایم‪ ،‬می توانیم با تجربه ای خوب‬ ‫وارد مغولستان شویم‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود که اواخر ای��ن ماه دولت چین طرح‬ ‫جدید ادغ��ام در صنعت فوالد را منتش��ر کند که بر‬ ‫اس��اس ان ‪ 10‬فوالدس��از بزرگ‪ ،‬کنترل حداقل ‪60‬‬ ‫درصد تولی��د را تا س��ال ‪2025‬م در اختیار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫سوداوری ضعیف و در کنار ان تمرکز دولت مرکزی‬ ‫برای کاهش الودگی هوا و ظرفیت های صنعتی مازاد‪،‬‬ ‫زمینه را برای تصمیم گیری دولت فراهم کرده است‪.‬‬ ‫قیم��ت میلگرد س��اختمانی همواره در ب��ورس اتی‬ ‫ش��انگهای رو به کاهش است به طوری که به حداقل‬ ‫قیمت ‪ 359‬دالر در هر تن رسیده که از سال ‪2003‬م‬ ‫تاکنون بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫ظرفیت ه��ای معدن��ی در کش��ورهای دیگ��ر به ویژه‬ ‫کشورهای نزدیک استفاده کند‪ .‬به همین دلیل امروز‬ ‫ش��اهد ورود چین به کشورهای اسیای میانه هستیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ما از چنین فرصت هایی غافل‬ ‫بوده ایم‪ .‬همانطور که فرصت های موجود در افغانستان‬ ‫را از دس��ت داده ای��م ممکن اس��ت با غفلت‪ ،‬س��ایر‬ ‫فرص��ت ها را نیز از دس��ت بدهی��م‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫از دی��دگاه زمین شناس��ی‪ ،‬مع��دن و صنای��ع معدنی‬ ‫تجربه های خوبی را به دس��ت اورده ایم‪ .‬به طوری که‬ ‫در صنعتی مانند صنعت «س��یمان» ب��ه خود کفایی‬ ‫رسیده ایم‪ .‬در صنایع معدنی دیگر نیز توانایی باالیی در‬ ‫اختیار داریم به همین دلیل می توان در قالب تیم های‬ ‫خدماتی و مهندس��ی با مغولستان وارد همکاری شد‪.‬‬ ‫البت��ه تا ب��ه امروز هم��کاری با این کش��ور رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکتش��افی و مطالعاتی ایران در بخش معدن اس��ت‬ ‫ت��ا بتواند با کمک انها اکتش��افات خ��ود را تکمیل‬ ‫کرده و بهره برداری مناس��بی از ذخایر خود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد «دامبی��ن یام» هم��کاری ای��ران و‬ ‫مغولستان در بخش معدن همکاری ‪3‬گانه اموزش‪،‬‬ ‫اکتشاف و سرمایه گذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره این موضوع که ایا س��رمایه گذاران ایرانی‬ ‫با وجود زمینه های س��رمایه گذاری در کش��ور باید به‬ ‫مغولستان وارد ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به نظر من ورود‬ ‫س��رمایه گذاران ایرانی به مغولستان مشکل خاصی به‬ ‫هم��راه ندارد اما دولت ابتدا بای��د در این زمینه ورود‬ ‫کرده و با عقد قراردادهای بین المللی از سرمایه گذاران‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫بصیری درباره اینده معدنی مغولس��تان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ورود چی��ن به افغانس��تان و اظهارنظ��ر مقامات این‬ ‫کش��ور مبنی بر اینکه افغانس��تان تا چند سال اینده‬ ‫بزرگترین صادرکننده س��نگ اهن و مس خواهد شد‪،‬‬ ‫نشان می دهد که ورود چین به مغولستان نیز می تواند‬ ‫اینده خوشی را برای بخش معدن این کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫نگرانی اروپا از افزایش صادرات الومینیوم چین‬ ‫با توجه به افزایش صادرات الومینیوم چین به اروپا‬ ‫در ‪ 4‬ماه نخست سال ‪2015‬م نگرانی دست اندرکاران‬ ‫این صنعت افزایش یافته است چون چین در نظر دارد‬ ‫تا پایان س��ال ‪2016‬م برای تضمین شرایط اقتصادی‬ ‫بازار دست به البی بزند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو به نق��ل از چایناماینینگ‪ ،‬این‬ ‫اقدام ش��رایط را برای اروپا به منظور محافظت در برابر‬ ‫صادرات ارزان سخت تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫چی��ن در س��ال ‪2001‬م ب��ه عضوی��ت س��ازمان‬ ‫تج��ارت جهانی درام��د و باید پس از ی��ک دوره ‪15‬‬ ‫ساله اعضای س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬چین را از نظر‬ ‫اقتصاد بر مبنای ب��ازار (ام ای اس) بپذیرند‪ .‬اما اعضای‬ ‫س��ازمان تج��ارت جهان��ی از این می ترس��ند که اگر‬ ‫چی��ن را از نظ��ر اقتصادی بپذیرند دیگ��ر نمی توانند‬ ‫تعرفه های ضددامپینگ علیه محصوالت چینی اعمال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابراین ش��بهه زیادی وج��ود دارد که چین بتواند‬ ‫معیارهای الزم برای اقتصاد بر مبنای بازار را به دست‬ ‫اورد و یکی از چالش های اصلی این اس��ت که صنعت‬ ‫چین همچنان یارانه های سنگینی را به صادرات خود‬ ‫می ده��د‪ .‬تایید چین از جنبه اقتصاد بر مبنای بازار از‬ ‫سوی سازمان تجارت جهانی مسائل جدی پیش روی‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫واردات زغال سنگ‬ ‫در مسیر نزولی‬ ‫واردات زغال س��نگ کک چی��ن در ماه گذش��ته‬ ‫میالدی‪ 68 ،‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫قبل کاه��ش یافت و به ‪ 1/88‬میلیون تن رس��ید‪.‬‬ ‫این مقدار واردات‪ ،‬کمترین حد ان از سال ‪2009‬م‬ ‫تاکن��ون بوده و دلی��ل ان هم کاه��ش واردات از‬ ‫اس��ترالیا و مغولس��تان اس��ت‪ .‬بنابر گزارش اداره‬ ‫گمرک چین‪ ،‬واردات زغال سنگ این کشور در ماه‬ ‫می حدود نصف مقدار ماه اوریل است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن یک م��اه واردات‬ ‫زغال س��نگ این کشور از اس��ترالیا نسبت به سال‬ ‫قبل ‪ 67‬درصد و نس��بت به م��اه اوریل ‪ 43‬درصد‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت و ب��ه ‪ 970‬هزار تن رس��ید‪.‬‬ ‫واردات زغال سنگ کک چین از مغولستان (دومین‬ ‫تامین کننده بزرگ این کش��ور) هم نسبت به سال‬ ‫قب��ل و ماه اوریل به ترتیب ‪ 66‬درصد و ‪ 59‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫واردات روس��یه هم به طور تقریب��ی ‪ 274‬هزار‬ ‫ت��ن در م��اه می بوده اس��ت‪ .‬این رق��م ‪ 48‬درصد‬ ‫کاهش نسبت به س��ال قبل اما ‪ 20‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به اوریل نش��ان می دهد‪.‬عطش چین برای‬ ‫واردات زغال س��نگ های باکیفیت به منظور تغذیه‬ ‫کارخانه های بزرگ فوالدسازی خود از سال ‪2007‬‬ ‫تا ‪2013‬م موجب ش��د که قیمت زغال س��نگ به‬ ‫باالترین س��طح در جهان برس��د‪ .‬ام��ا این عطش‬ ‫به دلیل تضعیف فوالدس��ازی چی��ن و تالش های‬ ‫دول��ت به منظ��ور حمایت از صنعت زغال س��نگ‬ ‫داخل��ی کاهش یاف��ت‪ .‬اکنون روز ب��ه روز میزان‬ ‫تولی��د زغال س��نگ چین افزایش پی��دا می کند و‬ ‫دس��ت تولیدکنندگان از درامدهای فوالدس��ازی‬ ‫کوتاه می شود‪.‬در ‪ 5‬ماه نخست سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫واردات زغال سنگ چین نسبت ‪ 5‬ماه نخست سال‬ ‫قبل ‪ 35‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬در هر صورت‪،‬‬ ‫مقدار کاهش در واردات ماه می غیرمنتظره اس��ت‬ ‫و فعاالن بازار‪ ،‬دلیل اصلی ان را تاخیر در رس��یدن‬ ‫محموله های زغال سنگ می دانند‪.‬‬ ‫نظارت ماهواره ای هند بر‬ ‫معادن‬ ‫هن��د ب��ه زودی از نقش��ه برداری های ماهواره ای‬ ‫اس��تفاده خواهد ک��رد ت��ا بتواند ب��ر بهره برداری‬ ‫از مع��ادن ش��ن این کش��ور نظ��ارت کن��د‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬هدف از این اقدام اطمینان یافتن از این‬ ‫موضوع اس��ت که تنها معادنی م��ورد بهره برداری‬ ‫واقع می ش��وند که ب��ه طریق طبیعی (به وس��یله‬ ‫رودخانه ها) شکل گرفته اند‪ .‬هدف نهایی این طرح‪،‬‬ ‫اطمین��ان یافتن از بهره برداری پای��دار از معادن و‬ ‫جلوگیری از بروز سیالب است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پ��راکاش ج��وادکار‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه محیط زیس��ت و جنگل ه��ای هن��د در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «دی ان ای ایندیا» عن��وان کرد که‬ ‫این اقدام‪ ،‬بخش��ی از طرح جامعی است که انتظار‬ ‫م��ی رود ت��ا ‪ 2‬هفت��ه اینده منتش��ر ش��ود‪ .‬هدف‬ ‫از ای��ن ط��رح‪ ،‬انج��ام اقداماتی خواهد ب��ود که از‬ ‫پای��داری و ثبات محیطی اطمینان حاصل ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او چنین طرح هایی مان��ع از فعالیت های‬ ‫اقتصادی نیس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر هم می توان به‬ ‫حریم رودخانه ها احترام گذاش��ت و هم شن مورد‬ ‫نیاز را اس��تخراج کرد‪.‬در ح��ال حاضر‪ ،‬بهره برداری‬ ‫غیرقانون��ی از معادن ش��ن در هن��د تبدیل به یک‬ ‫مشکل فراگیر شده است‪.‬‬ ‫بازداشت مسئول سابق‬ ‫معدنی هند‬ ‫صنعت الومینیوم اروپا می گذارد‪.‬‬ ‫طبق گ��زارش انجم��ن الومینیوم اروپ��ا‪ ،‬صادرات‬ ‫الومینیوم چین به اروپا از زمان شروع تاکنون نسبت‬ ‫ب��ه س��ال ‪2014‬م ح��دود ‪ 30‬درصد افزای��ش پیدا‬ ‫ک��رده که تهدیدات بی س��ابقه ای را برای ب��ازار ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫انجمن یادش��ده در گزارش خود می افزاید‪ :‬مداخله‬ ‫دولت در بازار به کارخانه و صنایع توان مالی ناپایداری‬ ‫می دهد که می توانند بازارهای جهانی را تسخیر کنند؛‬ ‫این وضعی��ت در نهایت رقابت ناعادالن��ه ای را ایجاد‬ ‫می کن��د که صنعت اروپا نمی توان��د بازارهای خود را‬ ‫بهبود بخشد‪.‬‬ ‫خبرگزاری های محلی هند‪ ،‬از بازداش��ت یکی از‬ ‫مقامات س��ابق بخش معدن این کشور خبر دادند‪.‬‬ ‫مان��اس رانجان موهانتی از س��وی افس��ران پلیس‬ ‫دس��تگیر ش��د‪ .‬موهانتی متهم ب��ه کالهبرداری و‬ ‫تبانی س��نگین در معادن منطقه جنگلی حفاظت‬ ‫‪ ،‬موهانتی‬ ‫شده «اولیبورو» است‪ .‬به گزارش‬ ‫و دس��تیارانش به معدن��کاران اجازه داده بودند که‬ ‫اقدام ب��ه بهره برداری غیرقانونی از معادن س��نگ‬ ‫اهن کنند‪ .‬ه��ر چند این افراد ب��رای بهره برداری‬ ‫از مع��ادن ق��رارداد اجاره امضا ک��رده بودند اما در‬ ‫عمل در خارج از منطقه تعیین ش��ده به استخراج‬ ‫سنگ اهن می پرداختند‪ .‬موهانتی همچنین به انها‬ ‫اجازه داده بود که محصوالت خود را با قیمت های‬ ‫پایین تر از مصوبه دولت به فروش برسانند و به این‬ ‫طری��ق زیان های قابل توجهی ب��ه خزانه داری این‬ ‫کش��ور وارد کنن��د‪ .‬در ایالت اودیش��ا و گوای هند‬ ‫تاکنون موارد کالهبرداری بسیاری گزارش شده به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬دولت قصد دارد که تحقیقات جامعی‬ ‫درباره معادن این ناحیه انجام دهد‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫فروش الماس های دست دوم‬ ‫چشم بادامی ها به چین و هند‬ ‫به نظر می رسد ژاپنی ها عالقه به الماس را از دست‬ ‫داده اند و صاحبان جواهرفروشی ها‪ ،‬جواهرات الماسی‬ ‫که روی دست شان باد کرده را با روند سریعی تبدیل‬ ‫ب��ه پول نقد کرده و انه��ا را به خریدارانی در چین و‬ ‫هند می فروشند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مای��ن نی��وز‪ ،‬جذابی��ت حلقه ه��ا و‬ ‫گوش��واره های الماس که بخش��ی از مد لوکس دهه‬ ‫‪ 1980‬و ‪1990‬میالدی بودند‪ ،‬با پیر شدن جمعیت‬ ‫ژاپن و ضعیف ش��دن اقتصاد این کشور از بین رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق امار وزارت دارایی ژاپن‪ ،‬در کشوری که‬ ‫هیچ معدنی ندارد و کمت��ر از یک دهه قبل دومین‬ ‫خریدار بزرگ الماس بود‪ ،‬صادرات الماس های دست‬ ‫دوم در س��ال جاری ‪ 77‬درصد رش��د داش��ته است‪.‬‬ ‫کاهش جمعیت و افزایش ش��مار بازنشستگان باعث‬ ‫ش��ده بازار کاالهای دس��ت دوم در این کشور رونق‬ ‫بگیرد زی��را مردم به فروش کاالهای لوکس��ی روی‬ ‫اورده اند که در س��ال های رونق اقتصادی خریداری‬ ‫کرده بودند‪.‬از س��وی دیگر ضعیف ش��دن ارزش ین‪،‬‬ ‫الماس ها و جواهرات ژاپنی را برای مشتریان خارجی‬ ‫جذاب کرده اس��ت‪ .‬صادرات الم��اس ژاپن در ‪ 4‬ماه‬ ‫نخست سال جاری ‪ 77‬درصد افزایش یافت و به ‪38‬‬ ‫هزار و ‪ 32‬قیراط در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته رسید که باالترین میزان از سال ‪2007‬م بود‬ ‫و ارزش ان بی��ش از ‪ 2‬برابر افزایش یافت و به ‪3/01‬‬ ‫میلیارد ین رسید‪.‬‬ ‫«هن��د» و «هنگ کن��گ»‪ ،‬بزرگتری��ن خریداران‬ ‫الماس های ژاپن از نظر حجم بودند و هر یک حدود‬ ‫یک س��وم از کل ص��ادرات این کش��ور را خریداری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بهره برداری مالزی از ممنوعیت‬ ‫صادرات مواد معدنی اندونزی‬ ‫مال��زی از ممنوعیت صادرات م��واد خام معدنی‬ ‫که اندونزی برای ش��رکت های معدنی اعمال کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ذی نفع ش��ده و در ذخایر بوکس��یت خود‬ ‫س��رمایه گذاری می کند تا تقاض��ای چین را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬اری س��وفیان‪ ،‬ریی��س‬ ‫هی��ات مدیره انجمن تولیدکنندگان س��نگ اهن و‬ ‫بوکس��یت اندونزی اظهار کرد دس��ت کم ‪ 5‬شرکت‬ ‫معدنی اندونزیایی تا پایان س��ال گذشته در مالزی‬ ‫س��رمایه گذاری کرده و برای اس��تخراج س��نگ و‬ ‫صادرات ان به چین پیمان ش��راکت بس��تند‪ .‬وی‬ ‫در مصاحب��ه ای ب��ا بلومب��رگ اظهار ک��رد به طور‬ ‫حتم ش��رکت های بیش��تری ای��ن اق��دام را دنبال‬ ‫خواهن��د کرد‪.‬این س��رمایه گذاری ها نمایان کننده‬ ‫چالش��ی اس��ت که اندونزی در تالش برای تقویت‬ ‫صنعت فراوری فلزات با ان روبه رو اس��ت‪ .‬سیاست‬ ‫ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی که شامل نیکل‬ ‫هم می ش��ود به منظور تشویق س��رمایه گذاری در‬ ‫تسهیالت ارزش افزوده و صادرات محصوالت نهایی‬ ‫و همچنین به دلیل نگرانی نس��بت به فروش ارزان‬ ‫منابع طبیعی ملی انجام شده است‪.‬‬ ‫مبارزه با اپارتاید در صنایع‬ ‫معدنی افریقای جنوبی‬ ‫اتاق معادن افریقای جنوب��ی اعالم کرد که تمامی‬ ‫اعض��ای ای��ن ات��اق فراتر از ش��رایط دول��ت درباره‬ ‫س��هامداری ش��رکت های معدنی از س��وی سیاهان‬ ‫با ه��دف رفع بی عدالت��ی در سیس��تم اپارتاید گام‬ ‫برداشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ 24‬به نقل از چایناماینینگ‪ ،‬وزیر‬ ‫مع��ادن افریقای جنوبی اط�لاع داد که ‪ 79‬درصد از‬ ‫ش��رکت های معدنی‪ ،‬معیار قدرت گی��ری اقتصادی‬ ‫سیاهان را رعایت کرده اند‪.‬‬ ‫یکی از مس��ئوالن خان��ه مع��دن افریقای جنوبی‬ ‫می گوی��د ما از اهداف منش��ور یا مق��ررات مالکیت‬ ‫معادن افریقای جنوبی فراتر رفته ایم‪.‬‬ ‫اتاق معدن و دولت از دادگاه خواس��ته اند موضوع‬ ‫مالکیت معادن را مش��خص کند‪ .‬زمانی که ‪ 26‬سهم‬ ‫از ی��ک معدن به س��یاهان فروخته می ش��ود‪ ،‬حتی‬ ‫اگر برخی از س��هامداران س��یاه پوست سهم خود را‬ ‫به ش��خص ثالثی بفروش��ند این معامله باید در نظر‬ ‫گرفته ش��ود اما دولت می گوید شرکت ها باید نسبت‬ ‫‪ 26‬درص��د را به عنوان یک حداق��ل مطلق مد نظر‬ ‫قرار دهند‪.‬قصور در رعایت این هدف می تواند منتج‬ ‫به لغو مجوزهای معدنی ش��ده یا حقوق سیاهان در‬ ‫یک صنعت نادیده گرفته ش��ود که دیگر به سختی‬ ‫می ت��وان ان را به س��رمایه گذاران خارجی فروخت‪،‬‬ ‫چ��ون اغلب منج��ر ب��ه اعتصابات کارگ��ری‪ ،‬رکود‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬افزایش حق��وق و دس��تمزد و همچنین‬ ‫هزینه های انرژی می شود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو جزئیات کشف ‪ 1/2‬میلیارد تن سنگ اهن را اعالم کرد‬ ‫معاون وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت از کش��ف عسلویه‬ ‫دوم در خراسان رضوی خبرداد و گفت‪ :‬باسرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد دالری در منطقه س��نگان‪ 1/2 ،‬میلیارد تن‬ ‫ذخیره قطعی سنگ اهن‪ ۱۵ ،‬میلیون تن گندله و ‪17/5‬‬ ‫میلیون تن کنسانتره خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان از کشف عس��لویه دوم در خراسان‬ ‫رضوی خبرداد و گفت‪ :‬ایران در حوزه نفت جزو برترین‬ ‫کش��ورهای دنیاس��ت و در حوزه گاز نیز ذخایر بس��یار‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به اینکه‬ ‫ذخایر نفت رو به پایان است‪ ،‬در حوزه معدن‪ ،‬سنگ اهن‬ ‫سنگان توانسته عنوان عسلویه دوم را به خود اختصاص‬ ‫ده��د ک��ه در ان فرصت های ش��غلی بس��یار‪ ،‬ارزاوری‬ ‫بی نظیر و توسعه و پیشرفت نهفته است‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون ایران در حوزه معدن‪ ،‬رتبه دهم دنیا را‬ ‫به لحاظ ذخایر معدنی دارد‪ ،‬ضمن اینکه باید به این نکته‬ ‫هم اش��اره کرد که هنوز در کشور‪ ،‬عملیات اکتشافی به‬ ‫طور کامل انجام نشده؛ بنابراین اگر بخواهیم امار واقعی‬ ‫را بیان کنی��م باید بگوییم تنه��ا در ‪100‬هزار کیلومتر‬ ‫از ی��ک میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار کیلومتر پهن��ه معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬کار اکتش��افی کامل انجام شده است؛ اگرچه با‬ ‫فناوری های جدیدی ک��ه در دنیا در حوزه معدن به کار‬ ‫گرفته می ش��ود و می تواند عمق بیش��تری را اکتش��اف‬ ‫کند‪ ،‬به نظر می رسد در پهنه هایی هم که کار اکتشافی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬هنوز جای کار بسیاری هست‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫به تازگی برخی از کش��ورهای دنیا‪ ،‬کار معدنی را از کف‬ ‫دریا و اقیانوس ها شروع کرده اند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬اعتقاد‬ ‫من این اس��ت که اگر به ظرفی��ت واقعی ذخایر معدنی‬ ‫برس��یم‪ ،‬رتبه ایران در ذخایر معدنی دنیا‪ ،‬کمتر از ‪10‬‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این میان‪ ،‬یکی از حوزه های اکتش��افی‬ ‫که در طول چند س��ال اخیر‪ ،‬اکتش��اف ان به استخراج‬ ‫رس��ید‪ ،‬حوزه «سنگان» است که برخی ان را «عسلویه‬ ‫دوم» می دانند‪.‬کرباسیان ادامه داد‪ :‬بررسی ها نشانگر این‬ ‫است که در حوزه سنگان‪1/2 ،‬میلیارد تن ذخیره قطعی‬ ‫وج��ود دارد اما هنوز تنه��ا در ‪ ۱۲‬هزارکیلومترمربع ان‬ ‫از سال گذشته کار اکتش��افی جدید شروع شده است؛‬ ‫بنابرای��ن اطمینان داریم که تکمیل اکتش��افات در این‬ ‫منطقه‪ ،‬ذخیره ما را ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد بیش��تر می کند‪،‬‬ ‫چراک��ه نقاط امیدبخش فراوانی را در اکتش��افات خود‪،‬‬ ‫مشاهده کرده ایم‪.‬‬ ‫به گفت��ه کرباس��یان‪ ،‬در س��نگان ‪ 17/5‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره و ‪ ۱۵‬میلی��ون تن گندله به دس��ت اید که‬ ‫هر ی��ک از این واحدها‪ ۹ ،‬کارخانه بزرگ کنس��انتره و‬ ‫یادداشت روز‬ ‫سنگان‪،‬عسلویه ای دیگر‬ ‫گندله خواهند داش��ت و این با خود اقتصاد‪ ،‬اش��تغال‪،‬‬ ‫پیشرفت و توس��عه می اورد و چهره ان منطقه محروم‬ ‫را ع��وض می کند‪ .‬البته منطقه س��نگان در خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬مش��کالت خاص اب و جاده داش��ته و بس��یار‬ ‫منطقه محرومی به ش��مار می رود اما به هرحال در این‬ ‫منطقه ‪ ۶۰‬کیلومتر جاده را با کمک وزارت راه در حال‬ ‫تعری��ض داریم و راه اهن نیز در ان منطقه فعال ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬وی یکی از مشکالت سنگان را منابع اب دانست‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬هفته قبل جلسه سنگینی با استاندار‬ ‫و مس��ئوالن محلی منطقه در مشهد داشتیم که مسئله‬ ‫اب را بررسی کنیم اما در کل پیش بینی ما این است که‬ ‫توسعه در منطقه سنگان‪ ،‬توسعه بسیار سنگینی است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه کنس��انتره‬ ‫و گندله پیش نیاز تولید فوالد اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همین امر س��بب می ش��ود که صنایع پایین دستی نیز‬ ‫فع��ال ش��ده و ارزاوری باالیی در حوزه ف��والد‪ ،‬نصیب‬ ‫کش��ور ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که اگر س��نگان به‬ ‫بهره برداری برسد‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ارز برای کشور به ارمغان خواهد داشت‪.‬‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری در س��نگان را ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر عنوان و تصریح کرد‪ :‬در منطقه س��نگان‪،‬‬ ‫این خاک است که ارزش افزوده می یابد و به دالر تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬البته زنجیره پایین دستی به شدت فعال خواهد‬ ‫ش��د و ان هم ارز اوری دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که هر‬ ‫یک دالر سرمایه گذاری در مواد معدنی و معدن‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ 3‬برابر ارزش افزوده ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی درباره س��رمایه گذاران این ط��رح گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۵‬کنسرس��یوم برای س��رمایه گذاری در سنگان‬ ‫فعالند‪ ،‬این کنسرسیوم ها فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬فوالد خراس��ان و فوالد گس��ترش هستند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه به تازگی یک کنسرس��یوم نیز ش��امل ‪ 2‬شرکت‬ ‫خارجی از چین و ‪ 4‬ش��رکت ایرانی ایجاد شده که برای‬ ‫تولی��د ‪ ۵‬میلیون تن گندله و ‪ ۵‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای رتبه ذخایر معدنی کش�ور با اکتش�افات‬ ‫جدید‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو همچنی��ن اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫اکتش��افات جدید‪ ،‬جایگاه ایران از نظر ذخایر معدنی در‬ ‫میان کشورهای معدنی ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمی��درو‪ ،‬رییس هیات عام��ل ایمیدرو با‬ ‫بی��ان اینکه به ازای فراوری ه��ر یک دالر مواد معدنی‪،‬‬ ‫‪ 3‬دالر ارزش افزوده ایجاد می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫ب��ا برخورداری از امتیازات منحصر ب��ه فرد نظیر منابع‬ ‫غنی انرژی و معدن‪ ،‬نیروی انسانی تحصیلکرده و امکان‬ ‫دسترس��ی کش��ورهای منطقه به اب های ازاد از طریق‬ ‫ایران‪ ،‬ظرفیت باالیی برای توسعه بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی به عنوان ش��اخصه قابل اتکا برای اجرای اقتصاد‬ ‫مقاومتی دارد‪ .‬خوش��بختانه مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫دول��ت نیز به بخش معدن توجه ویژه ای دارند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای بهره برداری مطلوب از ظرفیت های موجود این‬ ‫بخش برای توس��عه اکتش��اف و نیز ایجاد کارخانه های‬ ‫فراوری جدید‪ ،‬نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی‬ ‫هستیم‪.‬کرباس��یان با اشاره به اینکه ایمیدرو ده ها طرح‬ ‫با ‪9‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در حال اجرا دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشی از این میزان سرمایه گذاری‪ ،‬مربوط به پروژه های‬ ‫زیرساختی (اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و جاده) بوده که عالوه بر رفع‬ ‫نیاز معدن و صنایع معدنی مس��تقر‪ ،‬برای مردم منطقه‬ ‫ماندگار بوده و درنتیجه‪ ،‬موجب توسعه و عمران مناطق‬ ‫محروم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با اجرای طرح های توس��عه ای تا پایان‬ ‫برنامه ششم توس��عه‪ ،‬ظرفیت تولید فوالد کشور به ‪40‬‬ ‫میلی��ون تن‪ ،‬الومینیوم ‪ 900‬ه��زار تن و مس به ‪450‬‬ ‫هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬کلید توسعه اقتصادی پایدار‬ ‫علی اصغر جوکاریان‬ ‫کارشناس اقتصادی سازمان ایمیدرو‬ ‫ش��اخص پر کاربرد اقتصادی که کارشناسان اغلب‬ ‫در محاس��بات وتجزیه و تحلیل های اقتصادی از ان‬ ‫استفاده می کنند تولید ناخالص داخلی (جی دی پی)‬ ‫یا همان درامد ناخالص س��رانه کشور است‪ .‬رشد این‬ ‫شاخص که در کشور ما معموال به صورت فصلی بیان‬ ‫می ش��ود در طول زمان‪ ،‬حت��ی در حد ‪ 2‬درصد هم‬ ‫تاثیر معنی داری بروضعیت اقتصاد کشور دارد‪.‬‬ ‫امار و اطالعات بانک مرکزی نش��ان می دهد تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور در س��ال ‪ 91‬و ‪ 92‬با رش��د‬ ‫منف��ی ‪ 6/8‬و منفی ‪ 2/4‬درصدی همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬ماه چهارم سال ‪ 92‬گروه صنعت ومعدن موفق‬ ‫ش��ده پس از ‪ 7‬فصل متوالی رشد منفی‪ ،‬رشد مثبت‬ ‫‪ ./8‬درصدی داشته باشد‪ .‬قابل توجه است که بدانیم‬ ‫بیش��ترین رشد ارزش افزوده در گروه صنعت و معدن‬ ‫در دوره مورد اشاره به بخش معدن تعلق داشته است‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این رش��د را می توان افزایش بهره وری‬ ‫معادن عنوان کرد چراکه افزایش بهره وری در معادن‬ ‫باع��ث کاهش هزینه های اماده س��ازی‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫بهره برداری و فراوری مواد معدنی ش��ده و از سویی‬ ‫موجب افزایش رقابت پذیری مواد معدنی نیز می شود‪.‬‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی کش��ور در س��ال ‪ 93‬روند‬ ‫افزایشی داشته و سهم بخش های صنعت و معدن از‬ ‫تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا کرده به نحوی‬ ‫که در ‪3‬ماه سوم سال‪ 93‬سهم بخش صنعت ومعدن‬ ‫کشور با رش��د ‪4‬درصدی به حدود ‪ 35‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫معادن کش��ور که تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫بس��یاری از صنایع از جمله مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��رب‬ ‫وروی‪ ،‬فوالد‪ ،‬سیمان و گچ و‪ ...‬هستند‪ ،‬در خودکفایی‬ ‫صنعتی کشور‪ ،‬ایجاد اشتغال مولد‪ ،‬کاهش فقر‪ ،‬رونق‬ ‫ترانزی��ت و ترابری(ری��ل و جاده) به وی��ژه در مناطق‬ ‫کمتر توس��عه یافته و در نهایت افزایش درامد سرانه‬ ‫کش��ور نقش بس��زایی دارند‪ .‬هر چه تولیدات معدنی‬ ‫کشور بیشتر شود‪ ،‬تولید ناخالص داخلی (جی دی پی)‬ ‫نیز بیش��تر خواهد شد ودر پی ان رشد اقتصادی نیز‬ ‫افزای��ش یافت��ه و کیفیت زندگی و س��طح رفاه افراد‬ ‫کشور باال می رود‪.‬‬ ‫نتای��ج اخرین امارگی��ری معادن از س��وی مرکز‬ ‫امار ایران نش��ان دهنده وجود ‪ 5445‬معدن در حال‬ ‫بهره برداری در کشوراست که تعداد شاغالن در این‬ ‫مع��ادن نزدیک ب��ه ‪94‬هزار و ‪ 640‬نفر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫معادن سنگ اهن بیشترین تعداد شاغالن را داشته و‬ ‫استان های کرمان‪ ،‬یزد و اصفهان به ترتیب بیشترین‬ ‫اش��تغالزایی را در س��طح کش��ور در ح��وزه معدن‬ ‫داشته اند‪ .‬بیشترین ارزش افزوده نیز متعلق به معادن‬ ‫سنگ اهن و مس و سنگ های تزئینی بوده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر حدود یک سوم ارزش اسمی بورس اوراق‬ ‫به��ادار نیز به بخش معدن تعل��ق دارد و این بخش‬ ‫توانس��ته نزدیک ‪ 30‬درصد صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بای��د توجه ک��رد که ‪ 3‬عامل س��رمایه‪ ،‬نیروی کار‬ ‫ماهر و فناوری در رش��د و گس��ترش معادن کش��ور‬ ‫موثرهس��تند‪ .‬زمان��ی ک��ه صحبت از رش��د معادن‬ ‫می ش��ود منظ��ور افزای��ش ارزش روز کل تولیدات‬ ‫معدنی کش��ور اس��ت درحالی که توس��عه معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی یک مفه��وم کلی تر ب��وده و منظور‬ ‫از ان مجموع��ه ای از فعالیت های برنامه ریزی ش��ده‬ ‫برای رس��یدن ب��ه اه��داف زیرس��اخت های معدنی‬ ‫وصنعتی‪ ،‬توس��عه نیروی انسانی ماهر‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫در تولیدات معدنی وصنعتی‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬انتقال و‬ ‫توس��عه فناوری مدرن معدنی و صنعتی‪ ،‬س�لامت و‬ ‫ایمنی افراد و‪ ...‬اس��ت که مد نظر سیاس��تگذاران در‬ ‫سطح کالن صنعت و معدن و سازمان های توسعه ای‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همانگونه که بیان ش��د رش��د مع��دن تحت تاثیر‬ ‫عواملی چون س��رمایه‪ ،‬نیروی کار و فناوری اس��ت‪،‬‬ ‫سرمایه ها چه داخلی و چه خارجی همواره به سمت‬ ‫نق��اط مس��تعد معدنی در حرکت هس��تند و هر جا‬ ‫که س��ود بیشتری داشته باش��د‪ ،‬وارد تولید و معدن‬ ‫می شوند و البته در جایی که بازده کمی داشته باشد‬ ‫س��رمایه از ان خارج می ش��ود‪ .‬نی��روی کار را امروز‬ ‫سرمایه انس��انی می گویند و این نیروی کار وقتی به‬ ‫سرمایه انسانی تبدیل می شود که به تخصص‪ ،‬دانش‬ ‫و مه��ارت تولید مجهز باش��د‪ .‬در واقع نیروی کاری‬ ‫تحول افرین خواهد بود که اموزش دیده و در حیطه‬ ‫کار خود تخصص الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫درب��اره فناوری نیز عنوان ای��ن نکته حائز اهمیت‬ ‫اس��ت که به موازات تحوالت صنعتی‪ ،‬ساختار تولید‬ ‫در معادن دنیا نیز تغییر کرده و با ورود ماشین االت‬ ‫س��نگین و مدرن به معادن‪ ،‬استخراج و فراوری مواد‬ ‫معدنی چند برابر افزایش یافته است‪ .‬مطالعات انجام‬ ‫شده نشان می دهد که سهم فناوری در رشد معادن‬ ‫بزرگ دنیا با س��هم س��رمایه مالی و سرمایه انسانی‬ ‫تقریبا به یک میزان بوده و بدون استفاده از فناوری‬ ‫مدرن قیمت تمام ش��ده مواد معدنی به قدری اضافه‬ ‫خواهد ش��د که قابل رقابت با سایر کشورها نخواهد‬ ‫بود‪ .‬در ش��رایط فعلی کش��ور‪ ،‬بدون ش��ک رش��د و‬ ‫توس��عه معادن باعث توسعه نیروی انس��انی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار‪ ،‬کاهش فقر و رس��یدن به بخش��ی‬ ‫از اهداف جامعه س��الم خواهد ش��د‪ .‬س��ازمان های‬ ‫توسعه ای تالش دارند تا با سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته نابرابری های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫در صنعت و معدن کشور بروز پیدا نکند و به همین‬ ‫دلیل اس��ت که در قانون بودجه ‪ 94‬به سازمان های‬ ‫توس��عه ای (ایمیدرو وایدرو) و ش��هرک های صنعتی‬ ‫اج��ازه داده ش��ده با بخ��ش خصوص��ی و تعاونی تا‬ ‫س��قف ‪ 49‬درص��د در مناط��ق کمتر توس��عه یافته‬ ‫سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫به هر حال توزیع مطلوب ثروت امر مهمی اس��ت‬ ‫و بخش هایی از کشور‪ ،‬به ویژه مناطق فاقد معدن نیز‬ ‫باید از ثمرات این رشد بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی که به دلی��ل تحریم های ظالمانه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ش��اهد اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم‪،‬‬ ‫یکی از مهم تری��ن مزیت های ایران برای گذر از این‬ ‫بحران و کاستن از اتکای بودجه کشور به نفت‪ ،‬تکیه‬ ‫بر منابع معدن��ی و ظرفیت های بالقوه این بخش در‬ ‫داخل کش��ور اس��ت‪ .‬حال که معادن دارای ظرفیت‬ ‫الزم برای کمک به اقتصاد کشور هستند و این بخش‬ ‫قادر است با بهره مندی از متخصصان مجرب داخلی‬ ‫با افزایش اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری مواد معدنی‬ ‫باعث توس��عه پایدار کشور شود‪ ،‬ضرورت بهره مندی‬ ‫بیشتر از این نعمت خدادادی و تالش و برنامه ریزی‬ ‫برای افزایش س��هم معدن در تولید ناخالص داخلی‬ ‫و اس��تفاده از ای��ن قابلیت عظیم برای حل مش��کل‬ ‫اش��تغال میلیون ها جوان جویای کار در کشور بیش‬ ‫از گذشته احساس می شود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫در راستای هشدار اداره کل استاندارد تهران مبنی بر فروش اب معدنی در مترو مطرح شد‬ ‫تولید اب معدنی تقلبی‬ ‫پر هزینه تر از احداث کارخانه‬ ‫‪29‬‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گ�روه صنعت‪ :‬با رش�د صنعت اب‪ ،‬بس�ته بندی و‬ ‫افزایش مصرف ان در س�ال های گذشته همواره شایعاتی در زمینه وجود اب‬ ‫بس�ته بندی تقلبی همچون پر کردن بطری های اب معدنی از سیس�تم اب و‬ ‫فاضالب ش�هری و‪ ...‬در این صنعت مطرح ش�ده است‪ .‬به تازگی نیز اداره کل‬ ‫اس�تاندارد استان تهران در اطالعیه ای نس�بت به خرید اب معدنی در مترو‬ ‫هش�دار داده و از م�ردم درخواس�ت کرد با توج�ه به اغاز فص�ل گرما و نیز‬ ‫ش�کایت های مردمی از توزیع و فروش اب معدنی بدون نش�ان اس�تاندارد و‬ ‫غیربهداشتی در مترو از مصرف ان خودداری کنند‪ .‬اما اینکه چه نظارت هایی‬ ‫روی اب معدنی انجام می شود و ایا امکان تولید اب معدنی تقلبی وجود دارد‬ ‫یا خیر؟ پرسش هایی است که پس از انتشار این اطالعیه برای مصرف کنندگان‬ ‫در گفت وگو با پیمان فروهر‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫مطرح شده است؛ موضوعی که‬ ‫اب های معدنی و اشامیدنی ایران به ان پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د اب معدن�ی تقلب�ی صرف�ه‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫دبیر انجمن اب های معدنی و اش��امیدنی‬ ‫ای��ران ب��ا رد وج��ود هرگون��ه اب معدنی‬ ‫تقلب��ی در بازار گف��ت‪ :‬اب معدنی از لحاظ‬ ‫اهمی��ت هم��واره ب��ه گون��ه ای اس��ت که‬ ‫بازرس��ان اس��تاندارد در بازدید های خود از‬ ‫س��طح عرضه‪ ،‬هی��چ گاه به راحت��ی از کنار‬ ‫ان نمی گذرند‪ .‬از س��وی دیگر تقلب در این‬ ‫صنعت امکانپذیر نیس��ت زیرا تقلب در این‬ ‫صنع��ت به ان��دازه راه اندازی ی��ک کارخانه‬ ‫هزینه دارد بنابرای��ن واحد تولیدکننده اب‬ ‫بس��ته بندی که مجوزی نداش��ته باشد‪ ،‬به‬ ‫هیچ وجه در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫فروهر با تاکید بر اینکه تولید اب معدنی‬ ‫تقلبی و غیراس��تاندارد ب��ه هیچ وجه صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هزینه تولید‬ ‫تقلبی صنایعی که فرایند تولید انها شامل‬ ‫مراحل پیوسته و مختلفی است‪ ،‬به اندازه ای‬ ‫باالس��ت که احداث یک کارخانه به صرفه تر‬ ‫از تولی��د ان خواهد بود‪ .‬به فرض اگر واحد‬ ‫تقلبی بخواهد از اب لوله کشی هم استفاده‬ ‫کند‪ ،‬دسترس��ی به حجم زی��ادی از بطری‬ ‫سالم کار بسیار دشواری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر هی��چ‬ ‫کارخان��ه ای بطری های خ��ود را به فروش‬ ‫نمی رس��اند و از انجا که سود این محصول‬ ‫بس��یار اندک اس��ت‪ ،‬تولید باید در س��طح‬ ‫وس��یعی انجام ش��ود تا توجی��ه اقتصادی‬ ‫داشته باش��د بنابراین باید بطری های خالی‬ ‫از سطح ش��هر جمع اوری شود که این امر‬ ‫ویژه‬ ‫نیازمند یک فرایند گسترده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن اب های معدنی و اش��امیدنی‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬پ��س از ان مراحل پلمب‬ ‫بطری و زدن برچس��ب باید انجام شود که‬ ‫فرایند پیچیده ای دارد بنابراین برای تولید‬ ‫اب معدنی تقلب��ی‪ ،‬تجهیزات و امکاناتی به‬ ‫اندازه یک کارخانه نیاز است‪.‬‬ ‫فروهر با ابراز تعجب از اطالعیه س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد در زمینه هشدار نسبت به‬ ‫اس��تفاده از اب معدن��ی در مترو بیان کرد‪:‬‬ ‫م��ن به عنوان یک فعال در این حوزه‪ ،‬بارها‬ ‫به خرید اب معدن��ی در مترو اقدام کرده ام‬ ‫که تاکنون هیچ مشکلی در نشان(برند) های‬ ‫موجود مش��اهده نکرده ام‪ .‬درحال حاضر در‬ ‫مترو س��وپرمارکت ها و فروش��ندگان مواد‬ ‫غذای��ی وجود دارد که از ش��هرداری مجوز‬ ‫گرفته ان��د بنابراین اگ��ر مغازه ها غیرقانونی‬ ‫هس��تند یا دس��تفروش ها اق��دام به عرضه‬ ‫محصول غیراستانداردی کرده اند باید مانع‬ ‫از فعالی��ت انها ش��د اما اینک��ه اطالعیه ای‬ ‫صادر و به طور کلی نس��بت به اس��تفاده از‬ ‫اب معدنی در مترو هشدار داده شود‪ ،‬شیوه‬ ‫مناسبی نیست‪.‬‬ ‫فروهر ب��ا بیان اینکه ح��دود ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫تولیدی در این صنعت فعال هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۹۰‬واحد صنعتی زیرمجموعه‬ ‫انجمن به ش��مار می روند و مابقی یا به دلیل‬ ‫تازه تاس��یس بودن یا نبود فرهنگ تشکلی‪،‬‬ ‫به عضوی��ت انجمن در نیامدن��د اما تمامی‬ ‫تولید کنندگان مجوز س��ازمان استاندارد را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد های اب معدنی مطابق با‬ ‫استاندارد های جهانی‬ ‫وی با اش��اره به نظارت های انجام شده در‬ ‫تولید و عرضه اب بسته بندی افزود‪ :‬نظارت‬ ‫بر اب بس��ته بندی به ‪ 2‬ش��یوه؛ بازدید های‬ ‫سر زده از سوی سازمان استاندارد و سازمان‬ ‫غذا و دارو که در ان از انبار ها و خطوط تولید‬ ‫واحد های صنعتی نمونه برداری می شود و یا‬ ‫نمونه برداری از سطح عرضه انجام می شود‪.‬‬ ‫این نظارت به ویژه در ‪6‬ماه نخست سال که‬ ‫در اوج مص��رف اب بس��ته بندی قرار داریم‬ ‫بر نشان (برند) های عرضه شده در بازار انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن اب های معدنی و اش��امیدنی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬اگر تخلفی انجام شود ابتدا‬ ‫اخطار کتبی به واحد تولیدی داده می شود‬ ‫و اگر تخلف مخاطره امیزی انجام شده باشد‬ ‫از فعالیت واح��د تولیدی جلوگیری به عمل‬ ‫تولید اب معدنی تقلبی‬ ‫و غیراستاندارد به‬ ‫هیچ وجه صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هزینه‬ ‫تولید تقلبی صنایعی که‬ ‫فرایند تولید انها شامل‬ ‫مراحل پیوسته و مختلفی‬ ‫است‪ ،‬به اندازه ای باالست‬ ‫که احداث یک کارخانه‬ ‫به صرفه تر از تولید ان‬ ‫خواهد بود‬ ‫خواه��د ام��د ک��ه تاکنون در ای��ن صنعت‬ ‫موردی که به دلیل تخلف اجازه فعالیت ان‬ ‫لغو شده باشد وجود نداشته است‪.‬‬ ‫فروه��ر درب��اره اس��تاندارد های ب��ه کار‬ ‫رفت��ه در بس��ته بندی های اب معدن��ی‬ ‫نی��ز تصری��ح ک��رد‪ :‬اس��تاندارد های اب‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬اس��تاندارد اجباری اس��ت و‬ ‫در بس��ته بندی های اب معدن��ی و اب‬ ‫اش��امیدنی استاندارد های ‪ ۲۴۴۱‬و ‪۴۴۰۳‬‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد رعایت می ش��ود که‬ ‫همه انها مطابق با اس��تاندارد های جهانی‬ ‫«کدکس» است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکن�ون نش�ان(برند) تقلبی در بازار‬ ‫دیده نشده است‬ ‫دبیر انجمن اب های معدنی و اش��امیدنی‬ ‫ای��ران درب��اره نظارت ه��ای انجام ش��ده از‬ ‫س��وی انجمن تولید کنن��دگان اب معدنی‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬بازرس��ان انجمن به طور‬ ‫مرتب از س��طح عرضه در شهر های مختلف‬ ‫نظارت به عمل می اورند و به محض مشاهده‬ ‫نش��ان(برند) ناش��ناخته پیگیری ه��ا انجام‬ ‫خواهد ش��د ت��ا مجوز های انها چک ش��ود‬ ‫که این روند از وظای��ف انجمن اب معدنی‬ ‫اس��ت تا بر تمامی بخش های عرضه و تولید‬ ‫نظارت داش��ته باش��د‪ .‬دبیر انجمن اب های‬ ‫معدنی و اش��امیدنی ایران با اشاره به انواع‬ ‫تخلف های انجام ش��ده در این صنعت گفت‪:‬‬ ‫تاکنون تخلفی در زمینه کیفیت مش��اهده‬ ‫نش��ده یا بسیار اندک بوده و بیشتر تخلفات‬ ‫در بخ��ش قیمت های فروش و بس��ته بندی‬ ‫و برچس��ب های روی اب معدن��ی بوده که‬ ‫تاکنون حتی ی��ک مورد هم نش��ان(برند)‬ ‫تقلبی در سطح عرضه مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مص�رف یک میلیارد و ‪۳۳‬میلیون لیتر‬ ‫اب معدنی در سال‬ ‫فروه��ر در زمینه می��زان تولید و مصرف‬ ‫اب معدنی اظهار ک��رد‪ :‬صنعت اب معدنی‬ ‫همچ��ون دیگر صنایع مواد غذایی نیس��ت‬ ‫که بیش از اندازه مصرف‪ ،‬تولید و نگهداری‬ ‫شود‪ .‬بنابراین همواره میزان تولید با میزان‬ ‫مصرف ب��ازار معادل اس��ت‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫در س��ال گذش��ته ح��دود یک میلی��ارد و‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون لیتر اب بسته بندی تولیدشده‬ ‫و به مصرف رسیده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره صادرات اب بس��ته بندی نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سال گذشته حدود ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫دالر صادرات انجام ش��د که بیشترین سهم‬ ‫ص��ادرات مربوط ب��ه عراق و افغانس��تان و‬ ‫مقداری هم مربوط به کش��ور های حاش��یه‬ ‫خلیج فارس و اسیای میانه بوده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره فراین��د قیمت گ��ذاری اب‬ ‫بس��ته بندی نیز اف��زود‪ :‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنن��دگان نظارت‬ ‫عالی بر امر قیمت گذاری دارد و هیچ تشکلی‬ ‫بدون اجازه این سازمان‪ ،‬حق افزایش قیمت‬ ‫ندارد اما در س��ال های اخیر نقش تشکل ها‬ ‫در این فرایند پررنگ تر ش��ده و سازمان از‬ ‫طریق تعامل با تش��کل ها و دریافت دالیل‬ ‫کافی از سوی انها نهایت حمایت و همکاری‬ ‫را در این صنعت انجام می دهد‪.‬‬ ‫فروهر درباره افزایش قیمت اب بسته بندی‬ ‫نی��ز تصریح کرد‪ :‬زمانی ک��ه ارزش افزوده به‬ ‫‪۹‬درصد می رس��د‪ ،‬حقوق دستمزد ‪۲۶‬درصد‬ ‫افزای��ش می یاب��د و ان��رژی ‪۲۰‬درصد گران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت افزایش قیمت باید‬ ‫انجام شود تا امکان تولید وجود داشته باشد‬ ‫اما اگ��ر بنا باش��د معادل افزای��ش هزینه ها‬ ‫قیم��ت را افزایش دهیم‪ ،‬رقم بس��یار زیادی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابراین امسال حداقل افزایش‬ ‫قیم��ت اتفاق افتاد که در عمل تغییری نکرد‬ ‫زیرا قیمت ‪ ۴۷۵‬تومان درج شده روی بطری‬ ‫اب معدنی به ‪ ۵۰۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬رعایت اس��تاندارد ها در‬ ‫صنعت مواد غذایی از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫بوده و س��ازمان اس��تاندارد نیز در این زمینه‬ ‫همواره نظارت باالیی داش��ته است اما انچه‬ ‫در اطالعیه سازمان اس��تاندارد باعث تعجب‬ ‫مردم و دس��ت اندرکاران این صنعت ش��ده‪،‬‬ ‫این اس��ت که چرا تنه��ا در زمینه خرید اب‬ ‫معدنی در مترو هش��دار داده شده و اگر اب‬ ‫معدنی غیراس��تانداردی تولید می ش��ود چرا‬ ‫اطالع رسانی دقیقی نسبت به نام تجاری ان‬ ‫نش��ده اس��ت؟ گفتنی است‬ ‫در تالش‬ ‫بود تا در گفت وگو با مس��ئوالن سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و همچنین اداره کل اس��تاندارد‬ ‫استان تهران که صادر کننده این اطالعیه بود‪،‬‬ ‫این موضوع را بررسی کند اما متاسفانه موفق‬ ‫به انجام گفت وگو با مسئوالن ذی ربط نشد‪.‬‬ ‫پاپوش چینی ها برای صنعت کفش ایران‬ ‫چش��م بادامی ها پس از هجوم ب��ه بازار پوش��اک‪ ،‬موبایل و کاالهای‬ ‫مصرفی‪ ،‬این بار پاپوش های رنگین بنجل برای ایرانی ها درست کرده اند‬ ‫به طوری که صنعت کفش ایران در استانه تعطیلی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫توس��عه مش��اغل خرد و کوچک و گس��ترش بخش خدمات یکی از‬ ‫پایه های ایجاد اش��تغال و مب��ارزه با بیکاری در اقتصاد اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫س��ال های گذش��ته ب��ا واردات بی رویه و هج��وم کاال از ترکیه و چین‬ ‫فرصت هایی که با زحمت به دست امده بود‪ ،‬به یکباره کاهش معناداری‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫کفش های دست دوز چرم ایرانی که به عنوان یکی از نشان(برند)های‬ ‫خوشنام در دنیا شناخته می شوند‪ ،‬این روزها به دلیل وضعیت نابسامان‬ ‫بازار که عمده ان ناش��ی از قاچاق افسارگسیخته است‪ ،‬رو به تعطیلی‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی که زمان��ی‪ ،‬تعداد زیادی کارگر از طریق ان برای‬ ‫خانواده خود روزی می بردند با افزایش هزینه تولید و در سایه بی توجهی‬ ‫مردم با کاهش نیروی کار مواجه هس��تند و با کاهش نقدینگی‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش تولید یا فروش را ندارند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه صنعتگ��ران و هنرمن��دان ایران یک��ی از بهترین‬ ‫تولیدکنندگان کفش در دنیا به شمار می روند‪ ،‬معلوم نیست این حجم‬ ‫زی��اد از لوازم تولید کفش ـ از کفه گرفته تا بند ـ چگونه وارد کش��ور‬ ‫می شود‪ .‬در س��خنان اخیر رهبر معظم انقالب بر لزوم مبارزه جدی با‬ ‫پدیده قاچاق و واردات بی رویه تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬کمبود مواد اولیه و‬ ‫مشکالت گمرکی و امور مالیاتی مواردی است که تولیدکنندگان از ان‬ ‫ناراضی بوده و از سوی دیگر ورود کفش های چینی و ترکیه ای به شکل‬ ‫ی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫قاچاق یا رسمی‪ ،‬وضعیت این بازار را با اشفتگ ‬ ‫در زیر زمین پاس��اژ راسته فروش��نده های کفش خیابان فردوسی ‪۳‬‬ ‫کارگر در حال کار هس��تند؛ فضای این کارگاه پر از بوی چسب و چرم‬ ‫ش��ده است‪ ،‬تا حدی که نفس کش��یدن کمی سخت می شود؛ یکی از‬ ‫کارگران کفش��ی را روی پای خود گذاش��ته‪ ،‬با انبر دس��تی رویه چرم‬ ‫کفش را به زیر می کشد و با سرعت تعدادی میخ بر ان می کوبد تا در‬ ‫قالب جا بگیرد‪.‬‬ ‫کارگ��ر دیگری ک��ه در ظاهر ماهر به نظر می رس��د‪ ،‬با دس��ت های‬ ‫پینه بس��ته مش��غول برش قطعات رویه توس��ط پ��رس هیدرولیک و‬ ‫ش��ابلون های برش اس��ت؛ به گفته این کارگر این شابلون ها تیغه ای و‬ ‫دو طرفه هس��تند و با برعکس کردن شابلون ها قطعات الزم برای لنگه‬ ‫مخالف کفش برش می خورد‪.‬‬ ‫محم��د صف��ری‪ ،‬کارفرم��ای ی��ک کارگاه تولی��د کف��ش می گوید‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان عالقه دارند محصولی که به بازار عرضه می کنند‪ ،‬مورد‬ ‫رضایت مش��تری باشد و از تولید انها استقبال شود؛ برای تولید کاالی‬ ‫مرغوب باید مواد اولیه مرغوب در دس��ترس باش��د که برای تهیه این‬ ‫مواد گاهی فریب می خوریم و مواد قالبی به ما فروخته می ش��ود‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده می گوید‪ :‬با ورود کفش های چینی و ترکی بازار از دس��ت‬ ‫تولیدکنندگان خارج شده و درواقع بازار در دست دالل ها و واسطه های‬ ‫کفش های خارجی اس��ت و مردم هم به دلی��ل ارزان بودن‪ ،‬از این نوع‬ ‫کفش ها استقبال می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬با وجود چنین وضعیتی نمی توان برای بازار کفش‬ ‫اینده روشنی متصور بود و در صورت ادامه روند ورود قاچاق یا رسمی‬ ‫کفش ه��ای بنجل چینی و ترکیه ای‪ ،‬ب��ازار مملو از کاالهای غیرایرانی‬ ‫شده و امار اشتغال خارجی ها روزبه روز بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫ت تولیدی بیش��تر‬ ‫ای��ن وضعیت بی ش��ک تعطیل��ی و کاهش ظرفی ‬ ‫کارگاه های تولیدی را به دنبال داشته و درنتیجه امار بیکاری در جامعه‬ ‫روندی صعودی خواهد داش��ت؛ در این زمینه الزم است همه احساس‬ ‫مسئولیت کنیم تا چرخ های تولیدی کشور از حرکت بازنایستد‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫عالمت استاندارد‬ ‫‪ 4‬فراورده غذایی باطل شد‬ ‫ایس�نا‪ :‬بیش از ‪ 3000‬بطری دوغ غیراس��تاندارد‬ ‫در تهران توقیف ش��ده که مدیرکل اداره استاندارد‬ ‫اس��تان تهران ن��ام تجاری این محص��والت توقیف‬ ‫ش��ده را «دهک» عنوان و اعالم کرد‪ :‬پروانه کاربرد‬ ‫عالمت اس��تاندارد ‪4‬ف��راورده غذایی ابطال ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬دوغ های توقیف ش��ده در واحد تولیدی در‬ ‫صفادشت و ش��هرک صنعتی دهک شناسایی شده‬ ‫و مجوز اس��تاندارد نداش��ته اس��ت‪ .‬به گفته مسلم‬ ‫بیات‪ ،‬دوغ غیراس��تاندارد با نام تجاری «دهک» در‬ ‫جریان نظارت کارشناس��ان و بازرسان استاندارد بر‬ ‫واحدهای تولیدی شناسایی شده و با متخلفان این‬ ‫واحدها برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد ته��ران در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد فراورده های سوپ‬ ‫نیمه ام��اده با نام تج��اری «هاتی کارا»‪ ،‬نوش��یدنی‬ ‫می��وه ای ب��دون گاز (پرتقالی‪ ،‬مخل��وط میوه‪ ،‬هلو‬ ‫و انان��اس) ب��ا نام تجاری «الوها بهش��اد اکس��ل»‪،‬‬ ‫نوشیدنی میوه ای بدون گاز (پرتقالی‪ ،‬مخلوط میوه‪،‬‬ ‫هلو‪ ،‬انان��اس‪ ،‬البالو و انگور) با ن��ام تجاری «کلیج‬ ‫اس» و نکت��ار البال��و ب��ا نام تج��اری «بهتک» در‬ ‫جلسات کمیته عالئم خرداد ماه اداره کل استاندارد‬ ‫تهران ابطال شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ماه ج��اری برای ‪ 10‬ف��راورده دوغ‬ ‫ب��ا نام تج��اری «نم��و»‪ ،‬سوس��یس و کالباس ‪40‬‬ ‫ت��ا ‪60‬درصد گوش��ت قرم��ز و مرغ با ن��ام تجاری‬ ‫«کالیس»‪ ،‬شکالت شیری با نام تجاری «اچاچی»‪،‬‬ ‫روغن کره در بسته بندی قوطی فلزی با نام تجاری‬ ‫محصوالت غذایی «‪ ،»110‬بستنی حصیری وانیلی‪،‬‬ ‫ش��یر خش��ک بدون چربی با نام تجاری «کالین»‪،‬‬ ‫پ��ودر اب پنیر انعقادی با نام تجاری «کالین»‪ ،‬اب‬ ‫اش��امیدنی در بسته بندی «پی ای تی» با نام تجاری‬ ‫«هنزا»‪ ،‬ابمیوه ترش در بسته بندی شیشه ای با نام‬ ‫تجاری «کوهک» و زعفران با نام تجاری «به افرین»‬ ‫ش��هرت پروانه کاربرد عالمت استاندارد صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪80‬درصد کاالی‬ ‫غیراستاندارد فناوری اطالعات‬ ‫ایس�نا‪ :‬س��ید مهدی میرمهدی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫فناوران رایانه از اغاز طرح جدیدی درباره تعمیرات‬ ‫و خدمات پس از فروش کاالهای سرمایه ای مرتبط‬ ‫با فناوری اطالعات خبر داد و گفت‪ :‬با اجرایی شدن‬ ‫ط��رح جدید تعمی��رات و خدمات پ��س از فروش‬ ‫کااله��ای س��رمایه ای مرتبط با فن��اوری اطالعات‬ ‫ت�لاش می کنیم تا پایان ش��هریور حدود ‪80‬درصد‬ ‫از کاالهای قاچاق و غیراستاندارد مرتبط با فناوری‬ ‫اطالعات را از بازار جمع اوری کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاضر قاچ��اق در این حوزه‬ ‫بسیار است و متاس��فانه ضمانت نامه هایی که برای‬ ‫ای��ن کااله��ا وج��ود دارد گاهی تقلبی ب��وده و در‬ ‫زیرزمین ها یا خانه های مس��کونی ش��اهد فعالیت‬ ‫عده ای هستیم که کارت های ضمانت نامه تقلبی را‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فناوران رایان��ه اظهار کرد‪ :‬ارزش‬ ‫کارت های ضمانت نامه متفاوت است و با قیمت های‬ ‫مختلف به قاچاقچیان فروخته می ش��ود و انها روی‬ ‫کااله��ای خود نصب می کنند ولی زمانی که کاال با‬ ‫مشکل مواجه شده و فرد مجبور می شود به یکی از‬ ‫دفات��ر خدمات پس از فروش کاالی مربوط مراجعه‬ ‫کند‪ ،‬متوجه تقلبی بودن کاال می شود‪.‬‬ ‫میرمه��دی در عین حال تاکی��د کرد‪ :‬از حدود ‪2‬‬ ‫س��ال گذش��ته طرحی را در حال بررسی داشتیم‬ ‫ک��ه به موجب ان همه کااله��ای مرتبط با فناوری‬ ‫اطالعات زیر پوشش ان قرار گرفته و از ضمانت نامه‬ ‫واقعی برخوردار ش��وند که این طرح اجرایی شده و‬ ‫به زودی ش��اهد تبعات بسیار مثبت ان و ریشه کن‬ ‫کردن قاچاق در این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه فن��اوران رایانه بیان ک��رد‪ :‬این‬ ‫طرح با همکاری س��ازمان حمایت و تعزیرات انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر ش��اهد حدود‬ ‫‪ 2500‬عضو پروانه دار و دارای مجوز هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این حوزه حدود ‪ 2000‬واحد صنفی بدون پروانه‬ ‫کس��ب داریم که بازرسان نامحس��وس ما در حال‬ ‫شناسایی انها هستند که این واحد ها به طور معمول‬ ‫در س��اختمان های مس��کونی ب��وده و کار تجاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انچه در‬ ‫بازار نفت می گذرد‬ ‫نبی اله ابراهیمی‬ ‫مدرس دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫رقابتی ش��دن ب��ازار نف��ت و تاثیر پذیری ش��دید‬ ‫قیم��ت نفت خ��ام که پیامد ان اس��ت‪ ،‬تاثیر زیادی‬ ‫ب��ر الگوی معامالت نفت گذاش��ته اس��ت‪ .‬تا قبل از‬ ‫ده��ه ‪۱۹۷۰‬میالدی‪ ،‬ب��ازار نفت تقریبا به وس��یله‬ ‫ش��رکت های بزرگ نفتی مدیریت می ش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫معام�لات نفت بیش��تر در چارچ��وب «قراردادهای‬ ‫مدت دار ثابت» انجام می شد‪ .‬این الگو تا زمان ثبات‬ ‫قیمت ها ثمربخش بود زیرا ثبات نسبی قیمت سبب‬ ‫می ش��د که تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان بهتر‬ ‫بتوانند در چارچوب قراردادهای مدت دار برای تولید‬ ‫یا مصرف برنامه ریزی کنند‪ ،‬اما در حاالتی که قیمت‬ ‫نفت از ثبات چندانی برخوردار نیس��ت و نوس��انات‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬اس��تفاده از ای��ن قرارداده��ا به صرفه‬ ‫نبوده و منجر به س��ود و زیان های سنگین می شود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل بازارهای تحویل ف��وری به وجود‬ ‫امدند و به سرعت رشد کردند‪ ،‬همچنین برای اینکه‬ ‫معامله گران بتوانند خود را در مقابل ریسک نوسانات‬ ‫نامطلوب قیمت به نحو مناس��ب پوشش دهند بازار‬ ‫ی را ایجاد کردند‪ .‬درصد قابل توجهی از نفت خام‬ ‫ات�� ‬ ‫تولید ش��ده به طور مستقیم توس��ط تولید کنندگان‬ ‫به پاالیش��گرها و س��ایر متقاضیان با قیمت رسمی‬ ‫فروخته می شود‪ .‬اینگونه قراردادها معموال برای یک‬ ‫ماه تا یک سال منعقد می شود که قابل تمدید است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬شرکت های نفتی معموال براورد دقیقی‬ ‫از تقاض��ای ب��ازار برای نف��ت خام ندارن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫قراردادهای مدت دار نمی تواند نیازهای انها را به طور‬ ‫کامل پاس��خگو باشد‪ .‬اس��تفاده از این نوع قراردادها‬ ‫باعث می ش��ود که شرکت های نفتی در بعضی موارد‬ ‫ب��ا کمبود نفت برای فروش و در موارد دیگر با مازاد‬ ‫نفت خام روبه رو شوند‪ .‬از مزیت های وجود بازارهای‬ ‫تحویل فوری این اس��ت که می تواند مازاد یا کمبود‬ ‫عرضه ش��رکت های نفتی را متوازن کند‪ ،‬بدین معنا‬ ‫که ش��رکت های نفتی می توانند مازاد عرضه خود را‬ ‫در این بازارها بفروشند و کمبودها را نیز از این بازار‬ ‫تهی��ه کنند‪ .‬قیمت گذاری در بازارهای تحویل فوری‬ ‫بر اس��اس قیمت نفت های ش��اخص انجام می شود‬ ‫ک��ه مهم ترین انها نفت برن��ت‪ ،‬نفت تگزاس و دوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬به موازات رش��د این بازارها سازمان هایی از‬ ‫قبیل پترولیوم ارگوس‪ ،‬پالتس‪ ،‬گزارش نفتی لندن‬ ‫و رویت��رز برای تهیه گزارش عملکرد این بازارها و به‬ ‫ویژه برای انتش��ار قیمت انواع نفت خام ایجاد ش��د‪.‬‬ ‫امروزه ب��ازار تحویل فوری نفت خ��ام از نظر ارزش‬ ‫معام�لات‪ ،‬بزرگترین بازار کاال را در جهان تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬با وجود این‪ ،‬هنوز بعضی از تولید کنندگان‬ ‫بزرگ نفت خام مانند عربس��تان سعودی برای ورود‬ ‫به این بازارها احتیاط می کنند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫انـرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با انتشار ‪۷۰‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت مطرح شد‬ ‫جذب سرمایه داخلی در صنعت نفت‪ ،‬یک تیر و دو نشان‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی‪ -‬گروه ان�رژی‪ :‬ب��رای نجات از‬ ‫ه��ر وضعیت��ی‪ ،‬نبای��د از چاله به چ��اه افت��اد‪ .‬نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری در تمام��ی بخش ه��ای صنعت نفت‬ ‫موضوعی اس��ت که بر همگان روش��ن اس��ت‪ .‬چه در‬ ‫بخش های باالدستی و چه در بخش های پایین دستی‪.‬‬ ‫خرد تا کالن‪ .‬به این ترتیب باید هر چه س��ریع تر راه‬ ‫چاره ای برای جذب س��رمایه و جبران زمان از دس��ت‬ ‫رفته بیندیشیم‪ .‬راه چاره ای که عالوه بر تامین سرمایه‬ ‫بتواند سوددهی نیز به همراه داشته باشد‪ .‬دولتمردان‬ ‫ما در س��ال های اخیر به نیکی دریافته اند که نباید به‬ ‫موضوع تحریم ها بهایی بیش از حد داد و باید براساس‬ ‫ش��رایط موجود تصمی��م گرفت‪ .‬جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارجی از طریق فاینانس و ایجاد «ال س��ی» می تواند‬ ‫راهگشا باش��د‪ ،‬اما همیشه بیم ان وجود دارد که بازار‬ ‫هزاررنگ سیاست‪ ،‬دامن اقتصاد و بازار سرمایه داخلی‬ ‫صنعت نفت را بگیرد‪ .‬یکی از راه های بستر سازی برای‬ ‫جذب سرمایه گذار داخلی به ویژه در بخش خصوصی‪،‬‬ ‫نشر اوراق مشارکت به منظور جبران بخشی از سرمایه‬ ‫اب��ر پروژه هایی اس��ت که ترجیح دولت بر مش��ارکت‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین ایده ای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۸۸‬و به‬ ‫منظور تامین س��رمایه مورد نی��از پروژه پارس جنوبی‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫در همین زمینه مش��تاقعلی گوهری‪ ،‬معاون بررسی‬ ‫امکان س��نجی اقتص��ادی و مالی طرح ه��ای مدیریت‬ ‫برنامه ری��زی تلفیقی ش��رکت ملی نفت ایران از نش��ر‬ ‫‪۷۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه در قالب اوراق مشارکت‬ ‫ارزی و ریالی در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه هر س��ال در تبصره های بودجه‬ ‫مجوزه��ای قانونی برای انتش��ار اوراق اع�لام و اجازه‬ ‫ان داده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ٩٤‬هم دولت و هم‬ ‫مجلس شورای اسالمی منابعی را برای اوراق مشارکت‬ ‫برخی دستگاه ها از جمله وزارت نفت مصوب کرده اند‪.‬‬ ‫در بن��د «ک» تبص��ره ‪ ٢‬قانون بودجه امس��ال‪ ،‬مجوز‬ ‫انتشار ‪٥٠‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به شرکت‬ ‫ملی نفت ایران داده ش��د تا برای طرح ها و پروژه های‬ ‫خود در بازار بورس و س��رمایه منتشر کند‪ .‬بازپرداخت‬ ‫این اوراق به گونه ای اس��ت که اج��ازه داده اند تفاوت‬ ‫و اص��ل و ف��رع را از محل درامدهای هم��ان پروژه ها‬ ‫اطمینان درباره صرف این حجم سرمایه در بخش های‬ ‫عمرانی و تولیدی وجود داشته باشند تا مبادا این حجم‬ ‫نقدینگی صرف پرداخت بدهی های پروژه شود‪ .‬چراکه‬ ‫باید س��ود حاصل از فروش این اوراق به دارندگان ان‬ ‫بازگردانده ش��ود و در صورتی که منتشرکنندگان این‬ ‫اوراق قادر به پرداخت س��ود به مشتریان خود نباشند‪،‬‬ ‫مجبور به بازخرید اوراق بوده که در نهایت به ضرر انها‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اما به طور کلی نشر این اوراق و در پی ان‬ ‫جذب س��رمایه می تواند تاثیر مثبتی بر بازار س��رمایه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه داخلی یا خارجی‪ ،‬مسئله این است‬ ‫تامین کنیم‪ .‬ب��ه عبارتی این پروژه ها باید توجیه فنی‬ ‫و اقتصادی و زیس��ت محیطی داش��ته باشد و در مدت‬ ‫‪3‬سال که دوره بازپرداخت است‪ ،‬درامدها و محصول ها‬ ‫به اندازه ای باشد که بتواند بازپرداخت را انجام دهد‪.‬‬ ‫اقاجری‪ :‬نشر اوراق‬ ‫مشارکتی به طور‬ ‫قطع باید دارای‬ ‫پشتوانه مالی بوده تا در‬ ‫صورتی که پروژه مورد‬ ‫نظر از مرحله سوددهی‬ ‫فاصله گرفت‪ ،‬امکان‬ ‫جبران ضرر وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته‬ ‫امیدواریم چنین حالتی‬ ‫هرگز رخ ندهد‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬عم��ده پروژه ه��ای در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای انتشار اوراق مش��ارکت گفته شده مربوط‬ ‫به طرح های استمرار تولید در خشکی و دریا و به ویژه‬ ‫حفاری چاه های توس��عه ای و جدید‪ ،‬تعمیر و تکمیل‬ ‫و راه ان��دازی چاه ه��ا در مناطق نفتخی��ز جنوب‪ ،‬نفت‬ ‫مرک��زی‪ ،‬فالت قاره و ش��رکت نف��ت و گاز اروندان و‬ ‫بیشتر مربوط به پروژه های نگهداشت توان تولید است‬ ‫و یکی‪ ،‬دو طرح توس��عه ای مانند فاز یک توس��عه ای‬ ‫می��دان گازی کیش و طرح توس��عه می��دان ازادگان‬ ‫جنوبی هم در این پیشنهادها ارائه شده است‪.‬‬ ‫گوهری با اش��اره به برخی محدودیت های احتمالی‬ ‫در انتشار اوراق مشارکت گفت‪ :‬در این باره مالک‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه اس��ت و بورس باید توجیه فن��ی و اقتصادی‬ ‫ای��ن طرح ه��ا را بپذیرد و در بازار بورس عرضه ش��ود‬ ‫و خریداران حقیق��ی و حقوقی ان را خریداری کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بخش دوم اوراق مشارکت که‬ ‫‪٢٠‬هزار میلیارد ریال اس��ت‪ ،‬مربوط به ش��بکه بانکی‬ ‫می شود و بانک مرکزی باید مجوز ان را صادر کند‪.‬‬ ‫انتشار چنین خبری در وهله نخست بار مثبتی دارد‪،‬‬ ‫اما باید بررس��ی کرد که جذب چنین سرمایه ای با چه‬ ‫هدفی انجام شده و چگونه مدیریت خواهد شد‪.‬‬ ‫به منظور بررس��ی تاثیر انتش��ار این اوراق مشارکت‬ ‫گفت وگویی با محمدعل��ی احمدزاده اصل‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری گروه صنایع بهشهر داشتیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ج��ذب نقدینگی از طریق اوراق‬ ‫مشارکت باید تنها در زمینه سرمایه گذاری صرف شود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نش��ر چنین اوراقی از‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫طرفی می تواند نقش اساس��ی در تامین سرمایه مورد‬ ‫نیاز پروژه ها داش��ته باشد و همچنین حجم نقدینگی‬ ‫موج��ود در جامع��ه را کاه��ش دهد‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫می توان امیدوار بود که نرخ تورم تا حدی کنترل شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید نهاده��ای نظارتی به منظور حصول‬ ‫دیوار تحریم ها فرو می ریزد‬ ‫رقابت اروپایی ها برای ورود به بهشت صنعت پتروشیمی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬اروپایی ها با ه��دف تحکیم جایگاه‬ ‫در دوران پس��اتحریم‪ ،‬از هم اکنون رقابت‬ ‫بر س��ر بازار ایران را ش��روع کرده و تمایل‬ ‫دارن��د ک��ه از طری��ق تامی��ن دانش فنی‬ ‫و فن��اوری واحده��ای پتروش��یمی‪ ،‬جای‬ ‫پ��ای محکمی در ایران ب��رای خود بیابند‪.‬‬ ‫ت��ا چن��دی پی��ش ش��رکت های اروپایی‪،‬‬ ‫هیات های��ی را به صورت محرمانه به ایران‬ ‫اع��زام کرده و مذاکرات��ی را در زمینه همکاری در دوران پس��اتحریم‬ ‫انجام می دادند‪ ،‬اما مدتی است که این گفت وگوها جنبه علنی یافته و‬ ‫حتی صحبت از عقد قرارداد و همکاری رسمی می شود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫صنعت پتروشیمی‪ ،‬جذابیتی خاص برای شرکت های اروپایی داشته و‬ ‫مذاکرات فشرده ای میان نمایندگان این شرکت ها و ذی نفعان صنعت‬ ‫پتروشیمی کشورمان انجام شده است‪.‬‬ ‫هنوز مدت زیادی از همکاری ش��رکت المان��ی «بازل» برای تامین‬ ‫دانش فنی واحدهای پتروش��یمی کشورمان نگذشته که حال صحبت‬ ‫از حضور هلندی ها در این صنعت می شود‪.‬‬ ‫به این منظور احمدرضا اش��تری‪ ،‬مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه از‬ ‫مش��ارکت با یک شرکت معتبر هلندی خبر داده و می گوید‪ :‬از دانش‬ ‫فنی و فناوری جدید استامی کربن ‪« ،STAMICARBON‬هلند»‬ ‫در فاز دوم پتروشیمی استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان می کند‪ :‬در این زمینه با شرکت هلندی قرارداد خرید‬ ‫لیسانس امضا و روش واگذاری احداث این کارخانه به صورت مهندسی‪،‬‬ ‫خرید‪ ،‬ساخت‪ ،‬اجرا و راه اندازی و به صورت جداگانه (‪ )E+P+C‬انتخاب‬ ‫شده است‪ .‬روز گذشته نیز یک مسئول پتروشیمی بروجن از همکاری‬ ‫با ش��رکت «بازل» المان خبر داده و اظهارکرده بود‪ :‬این شرکت قصد‬ ‫دارد از فناوری و دانش فنی این شرکت معتبر المانی استفاده کند‪.‬‬ ‫شرکت «بازل» المان که از معتبرترین و بزرگترین شرکت های فعال‬ ‫پتروشیمی دنیاست‪ ،‬قصد دارد فناوری و دانش فنی یکی از واحدهای‬ ‫پتروش��یمی ایران را به ارزش بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر تامین کند و‬ ‫مذاکرات مربوط به ان نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫درواق��ع مزیت ه��ای بی نظی��ر صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی ای��ران باع��ث ش��ده ک��ه‬ ‫سرمایه گذاران خارجی و به ویژه اروپایی ها‬ ‫تمای��ل فراوانی برای حض��ور در طرح های‬ ‫پتروشیمی کشورمان داشته باشند و حتی‬ ‫در زمانی که تحریم ها هنوز به طور رسمی‬ ‫لغو نش��ده‪ ،‬قراردادهایی را امضا کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در ماه های اخیر چندی��ن هیات نفتی اروپایی که‬ ‫بخ��ش عمده ای از انها در حوزه صنعت پتروش��یمی فعالیت دارند به‬ ‫ایران سفر کرده و مذاکراتی را با مقامات کشورمان انجام داده اند‪.‬‬ ‫هرچند بیشتر این شرکت ها حضور خود در ایران را به رفع تحریم ها‬ ‫مش��روط کرده اند‪ ،‬اما تعدادی از انها در انتظار رفع تحریم ها ننشسته‬ ‫و مش��ارکت خود را وارد فاز عملیاتی و اجرایی کرده اند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ٦٠‬میلیون تنی محصوالت پتروشیمی در کشور وجود‬ ‫دارد ک��ه با تکمیل و راه ان��دازی طرح های نیمه تم��ام‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫انه��ا به ‪ ۱۲۰‬میلیون تن افزایش خواهد یافت‪ .‬همچنین با کلنگ زنی‬ ‫واحدهایی که طراحی انها انجام شده است ظرفیت تولید پتروشیمی‬ ‫ایران به ‪ ۱۸۰‬میلیون تن در س��ال خواهد رسید‪ .‬وجود مخازن بزرگ‬ ‫گازی و خوراک فراوان‪ ،‬دسترس��ی به منابع ابی در سواحل جنوبی و‬ ‫قرار گرفتن در کنار مس��یرهای حمل ونقل دریایی ازجمله مزیت هایی‬ ‫اس��ت که «ایران» را به مکان��ی جذاب برای س��رمایه گذاران صنعت‬ ‫پتروشیمی تبدیل می کند‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال توافق ژنو میان ایران و ‪ ۵+۱‬در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬بخش��ی از‬ ‫تحریم ه��ای پیش پای صنعت پتروش��یمی برداش��ته و زمینه حضور‬ ‫ش��رکت های خارجی در ایران تسهیل شد‪ ،‬اما تداوم تحریم های مالی‬ ‫و بانکی مانع گسترش همکاری های بین المللی در صنعت پتروشیمی‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیش بینی می شود با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای‬ ‫و رفع تحریم ها‪ ،‬موانع پیش روی صنعت پتروش��یمی برداشته شده و‬ ‫جهش جدیدی در صنعت پتروشیمی ایران رخ دهد‪.‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان مازندران‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫در همی��ن ح��ال حبیب اقاجری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫بای��د تمامی راهکارها را برای جذب س��رمایه از داخل‬ ‫کش��ور و کاهش وابستگی به س��رمایه های خارجی به‬ ‫گفت‪ :‬کاهش وابستگی از یک سو‬ ‫کار گیریم به‬ ‫و ارزاوری در پی ورود س��رمایه های خارجی از سویی‬ ‫دیگر‪ ،‬موجب می ش��ود تا س��رمایه های خارجی برای‬ ‫صنعتگران داخلی جذاب تر باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چنین گفت��ه ای‪ ،‬دال بر کم اهمیت‬ ‫شمردن س��رمایه خارجی نیست‪ ،‬اما نشر چنین اوراق‬ ‫مش��ارکتی به ط��ور قطع بای��د دارای پش��توانه مالی‬ ‫ب��وده ت��ا در صورتی که پ��روژه مورد نظ��ر از مرحله‬ ‫س��وددهی فاصله گرف��ت‪ ،‬امکان جب��ران ضرر وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬البته امیدواریم چنین حالتی هرگز رخ‬ ‫ندهد‪ .‬پروژه های��ی نظیر منطقه ویژه پارس‪ ،‬مجموعه‬ ‫پاالیشگاه های سیراف و‪ ...‬نیازمند حجم زیادی سرمایه‬ ‫هس��تند‪ .‬از طرفی بنابر اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی کشور‪،‬‬ ‫صنع��ت و به ط��ور کلی اقتصاد کش��ور باید هر س��ال‬ ‫پله ای به خصوصی س��ازی کامل نزدیک ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می توان گفت‪ ،‬نشر اوراق مشارکت می تواند گام‬ ‫موثری در زمینه خصوصی سازی صنایع کشور باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش می توان گف��ت ضمن ایجاد‬ ‫جذابیت برای س��رمایه گذاران خارجی باید روش هایی‬ ‫را برای جذب سرمایه های داخلی به کار بریم تا به این‬ ‫ترتیب هم سود حاصل از سرمایه گذاری و گردش های‬ ‫مالی نصیب بخش داخلی شود و هم به خصوصی سازی‬ ‫کامل نزدیک تر شویم‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه تحدید حدود پالک ‪ 579‬واقع در اهرم قطعه یک بخش چهار بوشهر بعمل نیامده و مالک یک قسمت مفروزی خود را در برابر سند‬ ‫و قولنامه عادی مع الواسطه به خانم مریم جمالی فرزند محمد فروخته است لذا به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون مذکور وقت تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 161/10‬مترمربع شماره پالک‬ ‫‪ 579/177‬متخذه از پالک فوق الذکر روز ش��نبه مورخه ‪ 1394/05/03‬تعیین و عملیات تحدید از س��اعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫اینک بوسیله این اگهی از متقاضی و کلیه مجاورین طبق ماده‪ 14‬قانون ثبت دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫واخواهی مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید به مدت ‪ 30‬روز خواهد ش��د که‬ ‫بایستی کتبا به اداره ثبت تنگستان تسلیم و رسید عرضحال دریافت نمایند‪.‬‬ ‫ضمن��ا معترض از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت یکماه فرصت خواهد داش��ت که دادخواس��ت خود را به دادگاه صالح��ه تقدیم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید‪ .‬واال حق از او ساقط خواهد شد‪.‬‬ ‫علی زنگنه نژاد‬ ‫م الف‪203‬‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک تنگستان‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪29521‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان مازندران‬ ‫به ادرس‪ :‬ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره ‪ 2‬امور عملیات و نظارت کاال‬ ‫خالصه موضوع خرید‪ :‬کنتور‬ ‫مناقصه شماره‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از تامین کنندگان واجد شرایط تامین نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید کنتور‬ ‫اطالعات کلی‬ ‫مدت زمان تحویل کاال‪ 180 :‬روز (شش ماه)‬ ‫‪94/04/07‬‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫نماینده دستگاه مناقصه گزار‪ :‬امور کاال‪/‬تدارکات کاال‬ ‫‪94/05/07‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫تضامین‪:‬‬ ‫‪94/05/28‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد‬ ‫‪1‬ـ مبل�غ تضمی�ن ش�رکت درمناقص�ه‪ 4/072/500/000 :‬ری��ال به صورت‬ ‫‪94/06/01‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‬ ‫ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به حساب دستگاه مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪( ...‬بله‪/‬خیر)‬ ‫احتمال تمدید مهلت بین المللی‬ ‫‪2‬ـ توان ارائه ضمانتنامه های پیش پرداخت (حسب مورد‪/‬انجام تعهدات)‬ ‫‪( ...‬بله‪/‬خیر)‬ ‫شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫به مبلغ ‪ 200/000‬ریال به ش��ماره سیبای ‪ 02174635008003‬نزد بانک‬ ‫هزینه دریافت‬ ‫ـ مدارک ثبتی ش��رکت حاوی تصاویر مصدق (اساس��نامه‪ ،‬اگهی اخرین تغییرات‬ ‫ملی به نام شرکت گاز استان مازندران‬ ‫شرکت‪ ،‬اگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی)‬ ‫ریال‬ ‫هزینه دریافت اینترنتی تاریخ اخرین اصالحیه‬ ‫‪.................‬‬ ‫ـ قرار داشتن در وندور لیست (تامین کنندگان) شرکت ملی گاز ایران‬ ‫ـ توان مالی و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده‬ ‫توضیحات مهم‪ :‬جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت ‪1‬ـ در وضعی��ت دو مرحله ای بازگش��ایی پاکات مالی ب��ه مناقصه گرانی که‬ ‫ـ ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‬ ‫پیش��نهادات فنی انها پذیرفته شده است کتبا اعالم می شود (حداقل امتیاز‬ ‫شرکت گاز استان مازندران به ادرس‬ ‫ـ استاندارد های تولید‬ ‫‪ WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR‬و پایگاه فنی ‪ 70‬می باشد)‪.‬‬ ‫ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (ارائه رزومه کاری مرتبط)‬ ‫‪2‬ـ ح��د نص��اب تعداد مناقصه گ��ران در این مرحله از مناقص��ه به هر تعداد‬ ‫ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به ادرس‬ ‫ـ حسن سابقه‬ ‫مناقصه گر می باشد‪.‬‬ ‫‪ http://lets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫ـ تضمین کیفیت خدمات‪ ،‬محصوالت‬ ‫‪3‬ـ مدارک و اس��ناد به واجدین ش��رایط که به تشخیص مناقصه گزار از بین‬ ‫ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت (گارانتی)‬ ‫متقاضیان انتخاب شده تحویل می گردد‪ .‬بدیهی است ارائه درخواست شرکت‬ ‫ـ ظرفیت تولید‬ ‫در مناقصه هیچ گونه حقی را برای متقاضیانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته‬ ‫محل تحویل اسناد‪:‬‬ ‫نشده اند ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت بعمل می اید حداکثر ت��ا ‪ 94/04/16‬پس از‬ ‫‪4‬ـ درج شماره تقاضا بر روی مدارک ارسالی الزامی است‪.‬‬ ‫انتش��ار اخرین اگهی ضمن دریافت و تکمیل ف��رم‪ ،‬اعالم امادگی خود را به همراه‬ ‫‪ -5‬ارائ��ه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده منتهی ب��ه ‪ 92/12/29‬برای‬ ‫مدارک فوق الذکر کتبا و به صورت حضوری ارائه نمایند‪ .‬بدیهی اس��ت پس از ارائه‬ ‫قراردادهایی که مبلغ ان مازاد بر ‪ 10‬برابر نصاب معامالت متوس��ط باش��د‬ ‫مدارک و بررس��ی ان و تایید صالحیت‪ ،‬نس��بت به توزیع اس��ناد مناقصه در امور‬ ‫الزامی اس��ت بدیهی اس��ت در صورت عدم ارائه صورت مالی فوق االشاره از‬ ‫تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد‪.‬‬ ‫متقاضی�ان می توانن�د جهت کس�ب اطالع�ات بیش�تر با ش�ماره تلفن‬ ‫‪ 01133204091‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز مازندران‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫ایا هنرمند صنف پذیر است؟‬ ‫‪31‬‬ ‫بوی کاغذ کاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫حاال که جهان به اقتصاد خرد بیشتر از تولید انبوه توجه دارد‪ ،‬دوران پیشرفت اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران فرا رسیده است‬ ‫اقتصاد هن�ر‪ :‬همه ما کم و بیش تعریف یا‬ ‫توضیحی از مشاغل و اصناف در ذهن خود‬ ‫داریم اما بهتر اس��ت برای همسو شدن به‬ ‫سراغ قانون اساسی کشورمان برویم و ابتدا‬ ‫نگاه قانون اساسی به شغل و کار را بررسی‬ ‫کنیم؛ در مقدمه قانون اساسی ایران یکی از‬ ‫تعهدات و وظایف دولت ایجاد کار و تامین‬ ‫امکانات مساوی و متناسب برای همه افراد‬ ‫یاد ش��ده و به موجب بند‪ ۱۲‬اصل ‪ ۳‬قانون‬ ‫اساس��ی دولت موظف شده است اقتصاد را‬ ‫بر طبق ضوابط اسالمی به درستی و عادالنه‬ ‫پی ری��زی کند و به منظور ایج��اد رفاه‪ ،‬رفع‬ ‫فق��ر و محرومی��ت در زمینه کار بکوش��د‪.‬‬ ‫اص��ل ‪ ۲۷‬قانون اساس��ی بر اص��ل ازادی‬ ‫انتخاب ش��غل (در حدود شرعی و قانونی)‬ ‫تاکی��د و دول��ت را مکلف ب��ه فراهم کردن‬ ‫امکان اشتغال و شرایط مساوی برای احراز‬ ‫مشاغل برای همه افراد کرده و در اصل ‪۲۲‬‬ ‫قانون اساسی تاکید شده که شغل اشخاص‬ ‫مصون از تعرض است‪.‬‬ ‫در قدم بعدی با اش��اره به اخرین تعریف‬ ‫صنف‪ ،‬مصوب تیر ماه ‪ 92‬مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی که عبارت است از‪« :‬صنف‪ ،‬عبارت‬ ‫است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت‬ ‫انان از یک نوع باش��د» صنف های مشمول‬ ‫ای��ن قانون‪ ،‬با توجه به ن��وع فعالیت انها به‬ ‫‪ 2‬گروه تولی��دی ـ خدمات بندی و توزیعی‬ ‫ـ خدماتی تقسیم می شود به سراغ بررسی‬ ‫س��نخیت ای��ن مقول��ه اقتصادی ب��ا هنر‬ ‫می رویم‪.‬‬ ‫صرف نظر از تعری��ف جدید و طبقه بندی‬ ‫یادش��ده از صنف ها که انها را بس��ته به نوع‬ ‫فعالیت ش��ان به ‪ 2‬گروه کلی تقس��یم کرده‪،‬‬ ‫طبق قانون اساس��ی مصوب پیشین در سال‬ ‫‪ 82‬اصن��اف را به ‪ 4‬دس��ته کلی تقس��یم و‬ ‫طبقه بن��دی می کنن��د؛ «صن��وف تولیدی‪،‬‬ ‫صن��وف خدم��ات فن��ی‪ ،‬صن��وف توزیعی و‬ ‫صن��وف خدمات��ی» که در هیچی��ک از این‬ ‫‪2‬طبقه بن��دی‪ ،‬جایگاه مس��تقلی ب��رای هنر‬ ‫نمی توان یافت به عبارت دیگر اصناف هنری‬ ‫به خودی خود می توانند در این طبقه بندی‬ ‫قرار بگیرند و دسته پنجمی را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫اصناف هنری در عین اینکه از س��ال ها‬ ‫پیش در کش��ور ما تشکیل ش��ده اند و به‬ ‫هر حال در بدنه همین قانون اساس��ی در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬همیشه با معضالت‬ ‫عدیده ای دس��ت به گریب��ان بوده اند و به‬ ‫نوعی نتوانس��ته اند کار کرد مفید و کاملی‬ ‫برای اعضای صنف خود داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال می توان از خانه س��ینما‬ ‫که جامعه اصناف س��ینمایی ایران اس��ت‬ ‫ن��ام ب��رد‪ ،‬گویی ای��ن نهاد در س��ال های‬ ‫گذش��ته در جاده ای پر دست انداز حرکت‬ ‫می کرده اس��ت‪ ،‬بار ها تعطیل و بازگشایی‬ ‫مجدد ش��ده و در مقاط��ع مختلف حتی‬ ‫کارکرد های��ی غیرصنفی ی��ا فراصنفی از‬ ‫خود نشان داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تلفی�ق هن�ر و صنف کار س�ختی به‬ ‫نظر می رسد‬ ‫چ��را اصناف هنری در کش��ور ما کارایی‬ ‫الزم را ندارن��د؟ اصن��اف هن��ری ایران در‬ ‫هدایت کرده اند که شاهد هستیم محصول‬ ‫قابل توجه��ی در اقتص��اد کالن هنر تولید‬ ‫نمی شود‪ ،‬اما در کش��ور ایران خالقیت ها و‬ ‫واحد های کوچک به شدت درامدزا هستند‬ ‫و حاال که جهان به اقتصاد خرد بیش��تر از‬ ‫تولی��د انبوه توجه دارد ب��ه نظر من دوران‬ ‫پیشرفت اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور ما‬ ‫فرا رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد هنر فقط ایجاد ثروت نیست‪،‬‬ ‫اعتبار بخشی هم دارد‬ ‫مقایسه با سایر کش��ور ها در چه جایگاهی‬ ‫ق��رار می گیرند؟ یا نق��ش اصناف هنری در‬ ‫رونق اقتصاد هنر؛ همه سواالتی هستند که‬ ‫ش��ادمهر راستین‪ ،‬عضو هیات مدیره جدید‬ ‫خانه سینما در پاسخ انها به خبر نگار‬ ‫گفت‪ :‬چال��ش اصلی و مهم هن��ر و به ویژه‬ ‫اقتصاد هنر در سال های اخیر همین مبحث‬ ‫«اصناف» اس��ت به معن��ای دیگر یعنی ایا‬ ‫هنرمند صنف پذیر است یا نه؟ اگر هنرمند‬ ‫صن��ف را بپذیرد‪ ،‬هنرش تبدیل به ش��غل‬ ‫می ش��ود و همانطور ک��ه می دانید تعریف‬ ‫ش��غل به تولید و ارائه خدمات مربوط است‬ ‫و به ‪ 2‬مدل اصل��ی کارگزاری و کارفرمایی‬ ‫تقسیم می شود‪ ،‬اما هنرمندی شغل نیست‪،‬‬ ‫نوعی خالقیت و نو اوری در ایجاد اثر اس��ت‬ ‫که ب��ه اصطالح از ان به عن��وان اثر هنری‬ ‫یاد می کنیم‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی های اثر هنری این اس��ت‬ ‫ک��ه یگانه و یکت��ا باش��د در صورتی که از‬ ‫مش��خصات مه��م صنع��ت این اس��ت که‬ ‫تولیدات��ش باید به تع��داد متقاضی عرضه‬ ‫ش��ود‪ ،‬از طرفی خصلت صنف��ی چیزهایی‬ ‫مثل ارتقای پایه شغلی‪ ،‬بازنشستگی و اتمام‬ ‫دوران کاری را ب��ه همراه م��ی اورد که در‬ ‫عرص��ه هنری واقعا نمی ت��وان زمان را مبنا‬ ‫قرار داد چون چالش اصلی خالقیت با زمان‬ ‫است و بازنشس��تگی برای یک هنرمند در‬ ‫بس��یاری از موارد او را دچار چالش می کند‬ ‫در واقع با این تعاریف‪ ،‬از نظر ماهوی تلفیق‬ ‫این ‪ 2‬یعن��ی هنر و صنف کار س��ختی به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مکتب هن�ری‪ ،‬جایگزی�ن تولیدات‬ ‫محصوالت فرهنگی‬ ‫ما باید ب��رای اصطالح «صن��ف هنری»‬ ‫تعریف درس��تی ارائه دهیم‪ ،‬بای��د دید ایا‬ ‫مبنای این تعریف باید وزارت کار باش��د یا‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؟ در تعریف‬ ‫وزارت کار یعن��ی یک کارگ��ر یا کارمند به‬ ‫نوعی در ایجاد ثروت ملی س��هیم اس��ت و‬ ‫کم��ک می کن��د‪ .‬اما هنرمند به ش��کلی به‬ ‫اعتبار ملی می افزاید‪ ،‬خوشبختانه در دوران‬ ‫جدید از طری��ق اعتبار یا همان نام تجاری‬ ‫واحد های خدماتی تجاری کوچک و بزرگ‬ ‫در عرص��ه عمومی صاح��ب درامد و ثروت‬ ‫ش��دند‪ ،‬نام های تجاری هس��تند که ایجاد‬ ‫ش��غل و ایجاد ثروت مل��ی می کنند‪ ،‬عرصه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دیگر مثل گذشته تنها به تولید و‬ ‫خدمات محدود نمی شود‪.‬‬ ‫ما باید برای اصطالح‬ ‫«صنف هنری» تعریف‬ ‫درستی ارائه دهیم‪ ،‬باید‬ ‫دید ایا مبنای این تعریف‬ ‫باید وزارت کار باشد یا‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‬ ‫در چنین شرایطی اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫‪ 2‬انتخاب دارد؛ یکی برود به س��مت تولید‬ ‫محصوالت فرهنگ��ی و هنری‪ ،‬مدلی که به‬ ‫عنوان نمون��ه‪ ،‬می توان جهان غرب را مثال‬ ‫زد که م��دل تولید صنعتی را در فرهنگ و‬ ‫هنر در نظر گرفته ان��د و محصوالت ان در‬ ‫هم��ه جا یافت می ش��ود‪ ،‬راه دیگر رفتن به‬ ‫سمت اعتباربخشی است‪ ،‬چیزی که تجربه‬ ‫ایرانیان در گذش��ته بوده و ب��ه خصلت ما‬ ‫نزدیک تر اس��ت‪ ،‬به عنوان مثال تاس��یس‬ ‫ی��ک کارگاه تولی��دی نقاش��ی در ایران از‬ ‫موفقیت چندانی برخوردار نیس��ت‪ .‬اما یک‬ ‫مکتب هنری در ایران مثال در اصفهان زود‬ ‫رش��د می کند و از اقبال برخوردار می شود‪.‬‬ ‫ه��ر دوی اینه��ا یعنی هم تولی��د انبوه هم‬ ‫مکاتب هنری گردش اقتص��ادی دارند‪ ،‬اما‬ ‫بای��د مدلش با تفکر ان جامعه‪ ،‬ویژگی های‬ ‫اخالقی‪ ،‬تربیتی و باور های دینی و مذهبی‬ ‫ان جامعه تطابق داش��ته باشد تا به کارکرد‬ ‫اصلی خود دست یابد‪.‬‬ ‫جایزه سال جشنواره «نانتوکت» برای «رابرت تاونی»‬ ‫جای��زه س��ال فیلمنامه نویس��ان‬ ‫جش��نواره «نانتوکت» ک��ه در حال‬ ‫برگ��زاری اس��ت ب��ه راب��رت تاونی‬ ‫نویس��نده‪ ،‬برنده اس��کار می رسد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر به نقل از هالیوودریپورتر‪،‬‬ ‫در بیست سال گذشته جشنواره فیلم‬ ‫«نانتوکت» میزبان فیلمنامه نویسان‬ ‫برجسته ای همچون دیوید او‪.‬راسل‪،‬‬ ‫ارون س��ورکین‪ ،‬ج��ود اپاتو و هارول��د رامیس بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این جش��نواره که در ‪ 6‬روز برگزار خواهد‬ ‫شد فیلم هایی همچون «کودکی»‪« ،‬اخرین روزها در‬ ‫ویتنام» و «‪ ۲۰‬فوت از استاردام» که نامزدهای اسکار‬ ‫نیز هستند‪ ،‬نمایش داده خواهد شد‬ ‫و از انها تقدیر به عمل می اید‪ .‬جایزه‬ ‫سال فیلمنامه نویس��ان در این دوره‬ ‫به راب��رت تاونی‪ ،‬نویس��نده «محله‬ ‫چینی ها» که برنده جایزه اسکار نیز‬ ‫ش��ده است‪ ،‬تعلق خواهد گرفت و از‬ ‫لس��لی هدلند‪ ،‬نویسنده و کارگردان‬ ‫فیل��م «دخت��ران مج��رد» تقدیر به‬ ‫عم��ل می ای��د‪ .‬راب��رت تاونی که قرار اس��ت در این‬ ‫مراسم جایزه س��ال فیلمنامه نویسان به او اهدا شود‬ ‫به خبرنگاران گفت‪ :‬بردن این جایزه مثل سایر جوایز‬ ‫دیگر کمی مانند برنده شدن در التاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوران پیش�رفت اقتص�اد فرهنگ و‬ ‫هنر در کشور ما فرا رسیده است‬ ‫راس��تین درباره چگونگی ایجاد یک برنامه‬ ‫در توس��عه اقتصاد هنر افزود‪ :‬هر کش��وری‬ ‫مدل الگوی پیشرفت خودش را دارد‪ ،‬الگوی‬ ‫توسعه هم باید با روش های توسعه و پیشرفت‬ ‫کشورها تنظیم باشد هم ویژگی های داخلی‬ ‫فرهنگ��ی کش��ور‪ ،‬تلفیق این ‪ 2‬ی��ک برنامه‬ ‫کامل توس��عه به وجود می اورد‪ ،‬بنابراین در‬ ‫ایران اقتصاد فرهنگ و هنر ویژگی هایی دارد‬ ‫که اگر ان ویژگی ها کش��ف ش��ود‪ ،‬دیگر به‬ ‫‪ 2‬مس��یر وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی محدود‬ ‫نمی ش��ویم‪ ،‬روش های دیگری که هم اکنون‬ ‫جه��ان به ان رس��یده و به نوع��ی در دوران‬ ‫گذش��ته ایران در زمینه هنر‪ ،‬دوران صفوی‬ ‫و قاجاریه اتفاق افتاده‪ ،‬این است که مکاتبی‬ ‫به وجود بیاین��د‪ ،‬که مکتب صاحب اعتبار و‬ ‫نام تجاری نشان(برند) شود‪ ،‬و محصوالت ان‬ ‫مکت��ب دارای چرخه اقتصادی ش��وند البته‬ ‫منظورم کارگاه نیس��ت‪ ،‬چ��ون این ‪ 2‬با هم‬ ‫تفاوت دارند‪.‬‬ ‫به این ش��کل در عرصه سینما‪ ،‬گرافیک‪،‬‬ ‫هنرهای تجسمی یا هر هنری که می تواند‬ ‫ب��ا عرضه و تقاضای خردتری همراه باش��د‬ ‫تفاوت ماهوی دارد زیرا تجربه نش��ان داده‬ ‫ایرانی��ان چن��دان عالقه ای ب��ه اپراتوری و‬ ‫تکنس��ین ب��ودن ندارند‪ ،‬یعن��ی در زمینه‬ ‫خط��وط مونتاژ ی��ا خطوط تولی��د چندان‬ ‫پیش��رفت نداشته ایم‪ ،‬اما برعکس در عرصه‬ ‫خالقیت و تولی��دات فردی بیش��تر موفق‬ ‫بوده ایم‪ ،‬اینجا مدیران و مسئوالن کشوری‬ ‫بای��د بدانند ک��ه برای ایجاد خ��ط تولید و‬ ‫اپراتوری برنامه ری��زی کنند یا کمک کردن‬ ‫برای به ثمر نشس��تن خالقی��ت واحد های‬ ‫کوچک‪ .‬اگ��ر این مدل م��ورد مطالعه قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬نتیجه ان به دس��ت بیاید و معلوم‬ ‫ش��ود‪ ،‬ان وق��ت ش��اهد اقتص��اد کالن تر و‬ ‫پربارت��ری در عرصه هنر خواهی��م بود اما‬ ‫متاسفانه برنامه ریزان ما در ‪ 50‬سال گذشته‬ ‫بدون توجه به ویژگی های فرهنگی و قومی‬ ‫کشور تصمیم گیری و برنامه ریزی کرده اند و‬ ‫اقتصاد هنر را به سمت مونتاژ و تولید کالن‬ ‫راس��تین در پاس��خ پرس��ش خبرن��گار‬ ‫درب��اره معض�لات و مس��ائل پیش‬ ‫روی ش��کل گیری اقتص��ا د کالن هن��ر در‬ ‫ای��ران اف��زود‪ :‬تفکر غلطی وج��ود دارد که‬ ‫می گوید ارباب کس��ی است که ثروت دارد‪،‬‬ ‫در صورت��ی که فق��ط در تمام زمینه ها این‬ ‫چنی��ن نیس��ت‪ ،‬ش��یوه مدیری��ت مدیران‬ ‫اقتصادی که بیش��تر بر این ذهنیت استوار‬ ‫اس��ت به نوعی نخس��تین عامل پیش روی‬ ‫اقتصاد هنر اس��ت یعنی تصمیم گیری های‬ ‫این حوزه بر عهده مدیران اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫اما اگر این مس��یر معکوس شود‪ ،‬بدان معنا‬ ‫ک��ه تصمیم گیری ها از س��وی فرهیختگان‬ ‫نیازس��نجی ش��ود و برنامه ریزان اقتصادی‬ ‫براساس ان نیاز برنامه ریزی و تولید کنند؛‬ ‫اقتصاد فرهنگ معنی پیدا می کند‪ ،‬اقتصاد‬ ‫هنر فقط درامدزایی و ایجاد ثروت نیست‪،‬‬ ‫اعتباربخشی هم دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه س��ینمای ایران‬ ‫درباره جایگاه خانه س��ینما در اصناف هنر‬ ‫ایران و تاثیر ان بر اقتصاد س��ینمای ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬کار اصل��ی ک��ه برای نخس��تین بار‬ ‫در هیات مدی��ره این دوره انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫بررس��ی همین مس��ائل به شکل تخصصی‬ ‫اس��ت؛ گرایش صنعت س��ینما به س��مت‬ ‫اقتص��اد فرهنگ یا فرهن��گ اقتصادی‪ .‬این‬ ‫موض��وع در ح��ال حاضر در ح��ال تحقیق‬ ‫است چون مهم ترین چالش خانه سینمای‬ ‫امروز‪ ،‬انتخ��اب بین صنفی ب��ودن صرف و‬ ‫هنری بودن صرف است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫انچه به نظر می رس��د‪ ،‬ضرورت پیداکردن‬ ‫س��ر کالف سردرگمی اس��ت که یک سرش‬ ‫را باید در دس��ت هنرمندان جس��ت و س��ر‬ ‫دیگ��رش را در دس��ت مدی��ران اقتصادی‪.‬‬ ‫اصن��اف هن��ری در کش��ور م��ا در صورتی‬ ‫کارک��رد اصلی خود را به دس��ت می اورند و‬ ‫روی چرخه اقتصاد هنر اثر بخش می ش��وند‬ ‫ک��ه در عین الگوبرداری و مطالعه روش های‬ ‫کش��ور های موفق در این زمینه‪ ،‬با فرهنگ‬ ‫و مبان��ی قوم��ی دین��ی کش��ورمان تطابق‬ ‫پیدا کند‪ .‬امنیت ش��غلی و ثب��ات اقتصادی‬ ‫هنرمن��دان ک��ه در گرو ایجاد تش��کل های‬ ‫صنفی است تنها در صورتی امکانپذیر است‬ ‫که از مجاری خودش تش��کیل ش��ود و نه با‬ ‫روش های کپی برداری شده از الگو های رایج‬ ‫در دنیا‪ .‬به طور حتم باید تحقیق و پژوهش و‬ ‫بررسی بیشتری در کشور روی مبحث ایجاد‬ ‫صنف های هنری انجام ش��و د و انچه در این‬ ‫مسیر بسیار حائز اهمیت و مهم است تعامل‬ ‫بیش از پیش هنرمندان و اقتصاددانان است‪.‬‬ ‫نمایشگاه هنرهای ایرانی در فرهنگسرای رسانه‬ ‫نمایش��گاه «هنرهای ایرانی» با‬ ‫حضور هنرمندان عرصه تجس��می‬ ‫و صنایع دس��تی از ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۳‬تیر‬ ‫در «فرهنگسرای رس��انه» برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه اثار هنری از‬ ‫تراش شیشه‪ ،‬نقاش��ی روی چرم‪،‬‬ ‫منب��ت کاری‪ ،‬قلم زن��ی روی مس‪،‬‬ ‫مش��بک فلز‪ ،‬نقاشی روی شیشه‪ ،‬نمدمالی‪ ،‬تراش‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمت��ی‪ ،‬رودوزی های‬ ‫س��نتی‪ ،‬معرق‪ ،‬پته دوزی‪ ،‬شیش��ه گری‪ ،‬نقاشی و‬ ‫پتینه با حضور استادان برجسته صنایع دستی به‬ ‫نمایش گذاشته می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه عالوه ب��ر نمایش اثار‪،‬‬ ‫خلق اثار متنوع صنایع دس��تی از‬ ‫سوی هنرمندان نیز انجام می شود‬ ‫و عالقه مندان می توانند از نزدیک‬ ‫مراح��ل تولی��د صنایع دس��تی را‬ ‫مشاهده کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «هنره��ای ایرانی»‬ ‫ب��ه مدت یک هفته از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۳‬تیر از س��اعت ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۴‬در «فرهنگسرای رس��انه» واقع در خیابان‬ ‫پاس��داران‪ ،‬خیابان گل نبی‪ ،‬خیابان ش��هید ناطق‬ ‫نوری‪ ،‬میدان قبا برپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه عقاب روی پیاده رو‬ ‫نویسنده‪ :‬فاطمه قدرتی‬ ‫نشر‪ :‬نگاه‬ ‫نث��ر کت��اب «س��ایه‬ ‫عق��اب روی پیاده رو»‬ ‫نث��ری س��اده و روان‬ ‫است که هر مخاطبی‬ ‫–حتی اگ��ر حرفه ای‬ ‫نباش��د‪ -‬می تواند ان‬ ‫را بخواند و از خواندن‬ ‫ان لذت ببرد‪ .‬داستان‬ ‫از زاوی��ه دی��د راوی‬ ‫نوش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬این رمان به اصط�لاح رمانی‬ ‫شهری اس��ت که به قلم نویسنده ای نوشته شده که‬ ‫می خواه��د پیش از هر چیز اثرش مخاطب داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬در سطرهای نخست رمان می خوانیم‪« :‬سرم را‬ ‫چسبانده ام به شیشه اسانسور و توی خیالم از پشت‬ ‫شیشه مغازه کله پزی دس��تم را تا نزدیک دماغ کله‬ ‫گوسفند جلو برده ام‪»...‬‬ ‫‹ ‹کتاب و کتابشناس�ی در نوش�ته های حبیب‬ ‫یغمایی‬ ‫نویسنده‪ :‬سیدعلی ال داود‬ ‫نشر‪ :‬خانه کتاب‬ ‫«کتاب و کتابشناسی‬ ‫در نوشته های حبیب‬ ‫یغمایی» به کوش��ش‬ ‫س��یدعلی ال داود‪،‬‬ ‫جدیدتری��ن کت��اب‬ ‫منتش��ر شده از سوی‬ ‫موسس��ه خانه کتاب‬ ‫است‪ .‬حبیب یغمایی‪،‬‬ ‫درگذش��ته در س��ال‬ ‫‪ ،1363‬بنیانگذار نشریه «یغما» یکی از مشهورترین‬ ‫محقق��ان ادب��ی و روزنامه ن��گاران عص��ر حاض��ر‬ ‫است‪ .‬کتاب ش��امل ‪ 4‬بخش است ‪« :‬گزیده نوشته ها‬ ‫درباره کتاب شناسان و کتاب دوستان»‪« ،‬کتابشناسی‬ ‫و کتابخانه»‪« ،‬نقد و بررس��ی کت��اب» و «معرفی و‬ ‫نقد کتاب‪ ،‬گوناگون و کوتاه»‪ .‬همچنین پیشگفتاری‬ ‫به قلم مجید غالمی جلیسه‪ ،‬مدیرعامل خانه کتاب‪،‬‬ ‫مقدم��ه ای به قلم محقق و درنهایت بازنش��ر یکی از‬ ‫مقاالت محقق با عنوان «از یغمای جندقی تا حبیب‬ ‫یغمایی» ک��ه درباره زندگی و اث��ار زنده یاد حبیب‬ ‫یغمایی است‪ ،‬اغاز کتاب را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ما و پاریس‬ ‫نویسنده‪ :‬امیرسعید الهی‬ ‫نشر‪ :‬ابادبوم‬ ‫کت��اب «ما و پاریس»‬ ‫نوشته امیرسعید الهی‬ ‫س��ایه ای از ماجراهای‬ ‫ایرانی��ان در فرانس��ه‬ ‫اس��ت و ب��ه گفت��ه‬ ‫نویس��نده نبای��د این‬ ‫نوشته را یک پژوهش‬ ‫تمام عی��ار و دقی��ق‬ ‫دانس��ت بلک��ه هدف‬ ‫وی تنها نمایاندن اهمیت و نقش س��رزمین فرانس��ه‬ ‫و پایتخت ان‪ ،‬پاریس در تاریخ معاصر ایران و نش��ان‬ ‫دادن روند حضور عنصر ایرانی در فرانس��ه از روزگار‬ ‫قاجار تا پایان دوران پهلوی است که هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایش ‪ 2‬اثر تلویزیونی ایران‬ ‫در ترکیه‬ ‫س��ریال های تلویزیونی «او یک فرش��ته بود»‬ ‫و «ش��اید برای ش��ما هم اتفاق بیفتد» در کانال‬ ‫‪ 7‬تلویزیون سراس��ری ترکیه در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا از انکارا‪ ،‬بخ��ش مطبوعاتی‬ ‫س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در ترکیه با‬ ‫انتش��ار اطالعیه اعالم کرد‪ :‬به منظور توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای فرهنگی و مبادالت رس��انه ای با‬ ‫ترکیه‪ ،‬اداره کل امور بین الملل صداوس��یما به‬ ‫مناس��بت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‪ 2 ،‬اثر‬ ‫پربینن��ده تلویزیونی را ب��رای نمایش در کانال‬ ‫‪7‬ترکی��ه در م��اه مبارک رمضان ارس��ال کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 13 - 1394‬رمضان ‪ 30 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -255‬پیاپی ‪1573‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫‹ ‹مولوی‪:‬‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫همه افطار های پر از نیایش‬ ‫ان روزها‪ ،‬نه نمی ش��ود گف��ت ان روزهای خیلی‬ ‫دور‪ ،‬حت��ی همی��ن روزه��ا‪ ،‬در خانه ه��ای مردمی‬ ‫که س��فره های افطار پر رنگ اما س��اده و خواستنی‬ ‫بوده و هس��ت‪ ،‬پنیر و نان س��نگک‪ ،‬سبزی خوردن‪،‬‬ ‫کم��ی گ��ردو‪ ،‬اش یا حلیم و‪ ...‬س��ماوری که قل قل‬ ‫می جوش��د‪ ،‬نگویید ک��ه دیگر به گذش��ته های دور‬ ‫رفته اید‪ ،‬نه‪ .‬همین نزدیکی ها زیر اس��مان این شهر‬ ‫بزرگ و تمامی ش��هرها و روستاهای کشور‪ ،‬مردمی‬ ‫که قلبشان از بی االیشی اکنده است هنوز افطارساده‬ ‫اما رنگینی دارند و چه زیباست طنین بلند «ربنا»‪...‬‬ ‫‹ ‹موسیقی ایینی رمضان در گیالن‬ ‫ایسنا‪ :‬موسیقی با زندگی گذشتگان ما همیشه عجین‬ ‫ب��وده و این هم نش��ینی در نهایت‪ ،‬ایین��ی دلکش و‬ ‫جذاب را پدید اورده است‪ .‬در روزگاری که رسانه های‬ ‫جمعی و صداهای ضبط شده وجود نداشتند‪ ،‬ایرانی ها‬ ‫جلوه ای از این ایین ها را در ش��هر و روستا به نمایش‬ ‫می گذاش��تند و ماه رمضان نیز از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نبوده اس��ت‪ ،‬ماه رمضان در ایران با موس��یقی ش��اد‬ ‫اغ��از می ش��د و در میانه ی این ماه ب��ا منقبت خوانی‬ ‫برای حضرت علی(ع) س��پری می شد‪ .‬سپس مردم با‬ ‫«الوداع خوانی» این ماه را بدرقه می کردند‪.‬‬ ‫یک��ی از ایین های مش��هور روزه��ای ماه رمضان‬ ‫«اواز زولبیافروش��ان گیالن» است که دقایقی بعد‬ ‫از افطار اجرا می شد‪.‬‬ ‫هوش��نگ جاوید در کتاب «موسیقی رمضان در‬ ‫ایران» دربار ه این ایین موسیقایی نوشته است‪:‬‬ ‫نیم س��اعت بعد از افطار‪ ،‬نوجوان ها زولبیا ‪ ،‬بامیه‪،‬‬ ‫رشته خشکار و رشته ختایی را در سینی می چینند‬ ‫و ب��رای فروش در کوچه ها ب��ه راه می افتند و برای‬ ‫عرض ه انه ا شعرهایی می خوانند‪:‬‬ ‫گرمه زولبیا ‪ ،‬بارک اهلل زولبیا‪ ...‬گرم است زولبیا‬ ‫َک َتل ِه َدکون ‪َ ،‬د ِره سربیا‪ ...‬کفش بپوش بیاجلو در‬ ‫با پول سیا ‪ ،‬زوتر بیا‪ ...‬با پول خرد زودتر بیا‬ ‫اق جان جی ‪ ،‬پ��ول َهگیر بیا‪ ...‬از اقاجان پول بگیر‬ ‫و بیا»‬ ‫انها همچنین می خوانند‪« :‬رشته خشکاره‪ ...‬خیلی‬ ‫پربا ِره»‬ ‫نوع دیگ��ر این اواز‪ ،‬چنین اس��ت که بچه ای داد‬ ‫می زند‪« :‬رشته ختایی» سایر بچه ها با هم به شادی‬ ‫و شوخ طبعی دم می گیرند‪:‬‬ ‫تی ن َنه َمر َدب ِدائی‪ ...‬مادربزرگ را شوهر دادی‬ ‫اَمِر ِه شیرینی ن ِدائی‪ ...‬ما را شیرینی ندادی‬ ‫‹ ‹افطاری های «وحدت ومقاومت»‬ ‫مهر‪ :‬مراس��م افطاری های «وح��دت و مقاومت» با‬ ‫حضور شیعیان و اهل س��نت در شهرهای مختلف‬ ‫ایران و ش��هرهای دیگ��ری از جمله غ��زه‪ ،‬کویته‪،‬‬ ‫کراچی‪ ،‬اسالم اباد‪ ،‬تونس و ‪ ...‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫اتحادی��ه بین المللی امت واح��ده به منظور ترویج‬ ‫س��نت نیک افطاری های مشترک ش��یعه و سنی و‬ ‫ترویج فرهنگ تقریب عملی میان مذاهب اس�لامی‬ ‫و حمایت از مقاومت اسالمی و با مشارکت گروه های‬ ‫مردمی سنی و شیعه‪ ،‬اقدام به برگزاری افطاری های‬ ‫وحدت و مقاومت در شهرهای مختلف ایران و برخی‬ ‫کش��ورهای دیگر می کند‪ .‬تاکنون برگزاری سلس��له‬ ‫افطاری ه��ای «وح��دت و مقاوم��ت» در ش��هرهای‬ ‫بندرعب��اس ‪ ،‬زاه��دان‪ ،‬چابهار‪ ،‬بن��در ترکمن‪ ،‬گنبد‬ ‫کاووس‪ ،‬مش��هد‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ارومیه‪ ،‬کرمان‪ ،‬بیرجند‪،‬‬ ‫بجن��ورد و ته��ران قطعی ش��ده و هزینه ه��ای این‬ ‫امر خداپس��ندانه نیز به وس��یله خی��ران در تهران و‬ ‫شهرستان ها تامین ش��ده است‪ .‬همچنین قرار است‬ ‫افطاری ه��ای وح��دت و مقاومت با ش��عار «قدس‪،‬‬ ‫مسئله نخس��ت» در غزه‪ ،‬کویته‪ ،‬کراچی‪ ،‬اسالم اباد‪،‬‬ ‫تونس و‪ ...‬نیز برگزار شده و به روز قدس متصل شود‪.‬‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمدمصطفی(ص) می فرمایند‪ :‬دعاى روزه ‏دار رد نمى ‏شود‪.‬‬ ‫فرهنگ مصرف اب تقویت شود‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫در هوایت بی قرارم روز و شب‬ ‫سر ز پایت برندارم روز و شب‬ ‫روز و شب را همچو خود مجنون کنم‬ ‫روز و شب را کی گذارم روز و شب‬ ‫جان و دل از عاشقان می خواستند‬ ‫جان و دل را می سپارم روز و شب‬ ‫ای مهار عاشقان در دست تو‬ ‫در میان این قطارم روز و شب‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتق��د اس��ت اگر ب��ه منظور‬ ‫صرفه جوی��ی در مص��رف اب بخواهی��م‬ ‫قیمت تمام شده را از مردم دریافت کنیم‬ ‫تنها اثر مقطع��ی دارد؛ در حالی که باید‬ ‫پیش از ان فناوری در این امر و فرهنگ‬ ‫مصرف را تقویت کنیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫حس��ین نجابت درباره اینکه ایا تضمینی‬ ‫وج��ود دارد که به منظور صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب‪ ،‬قیمت تمام ش��ده از س��وی‬ ‫مشترکان پرداخت شود ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ‬ ‫تضمین��ی وجود ن��دارد‪ ،‬البته قیمت هم‬ ‫می تواند موثر باش��د‪ ،‬اما ن�� ه چندان زیاد‬ ‫زیرا اثر مقطعی می گذارد اما پس از مدتی‬ ‫دوباره به همان حال��ت قبل باز می گردد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬به طور عم��ده کاالها و‬ ‫منابع ض��روری مث��ل اب را نمی توان با‬ ‫قیمت مدیریت کرد؛ زیرا عالوه بر قیمت‬ ‫به عن��وان یک عام��ل تاثیرگ��ذار‪ ،‬عوامل‬ ‫دیگری مانند فن��اوری و فرهنگ مصرف‬ ‫هم به ط��ور قطع موثر هس��تند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ممنوعیت ورود تعزیرات به مدارس غیر دولتی‬ ‫رییس سازمان مدارس غیردولتی وزارت‬ ‫اموزش وپ��رورش گفت ‪ :‬ورود گش��ت های‬ ‫س��ازمان تعزی��رات حکومتی ب��ه مدارس‬ ‫غیردولتی برای نظارت بر موضوع ش��هریه‬ ‫ممنوع است‪ .‬طبق قوانین‪ ،‬مرجع نظارت بر‬ ‫عملکرد این مدارس شورای نظارت مرکزی‬ ‫ش و پرورش است‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫اموز ‬ ‫مرضی��ه کرد گفت‪ :‬گش��ت های س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و اداره های کل استان ها‬ ‫ح��ق ورود ب��ه حوزه ام��وزش و پرورش را‬ ‫ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و‬ ‫مراکز غیردولتی بدون مجوز وزارت اموزش‬ ‫و پرورش ممنوع است‪ .‬وی افزود‪ :‬نظارت و‬ ‫کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع‬ ‫قیمت گذاری و توزیع کاال از وظایف سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و اداره های کل ان است و‬ ‫فعالیت مدارس و مراکز اموزشی غیردولتی‬ ‫نه تنه��ا از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده‪،‬‬ ‫دانش اموزان و نونهاالن کش��ور هم مصداق‬ ‫ان تعاریف نیس��تند‪ .‬طبق ای��ن موارد و با‬ ‫توجه به سیاس��ت های کلی ایجاد تحول در‬ ‫نظام اموزش وپرورش کش��ور ابالغی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب‪ ،‬اموزش و پ��رورش به مثابه‬ ‫مهم تری��ن نه��اد تربیت نیروی انس��انی و‬ ‫مولد س��رمایه اجتماعی بوده بنابراین امری‬ ‫حاکمیتی است و نظارت بر ان از مهدکودک‬ ‫تا دانش��گاه امری حاکمیتی تلقی می شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدارس غیردولتی اموزش‬ ‫و پرورش بیان کرد‪ :‬براساس قانون تاسیس‬ ‫و اداره مدارس و مراکز اموزشی و پرورشی‬ ‫غیردولتی مصوب مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مرجع تعیین ش��هریه و نظارت بر عملکرد‬ ‫این مدارس مراکز ش��ورای نظارت مرکزی‬ ‫اموزش وپرورش ب��وده و تمام مصوبات ان‬ ‫قابل اعمال است‪.‬‬ ‫نجوای دل‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬فناوری‪ ،‬نخس��تین و‬ ‫مهم ترین عامل تاثیرگذار است یعنی باید‬ ‫در فن��اوری تغییرات جدی ایجاد کنیم و‬ ‫در تمام مکان هایی که اب مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد از سنسور استفاده شود که‬ ‫تاح��دودی می توان��د در صرفه جویی اثر‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته عمده مصرف در بخش‬ ‫کشاورزی اس��ت که می توان برای مدتی‬ ‫یارانه س��نگین اختصاص داد یا از تغییر‬ ‫شیوه ابیاری بهره برد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس با‬ ‫تاکید بر اینکه برای صرفه جویی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و فرهنگ س��ازی هم باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د در شرایط‬ ‫فعلی ضروری اس��ت که فرهنگ مصرف‬ ‫احیا ش��ود و مردم نیز با اعتقادش��ان ان‬ ‫را باور کنند‪.‬‬ ‫نجابت در پایان اظهار کرد‪ :‬باید در نظر‬ ‫داش��ته باش��یم اگر به سمت قیمت تمام‬ ‫شده برویم اثر مقطعی می گذارد اما پیش‬ ‫از ان بای��د فن��اوری و فرهنگ مصرف را‬ ‫تقویت کرده و مورد توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪ 2‬میلیارد ریال کمک خیران به زندانیان‬ ‫مراس��م گلریزان ویژه کمک به خانواده‬ ‫زندانیان مرکز با حضور خیران و هنرمندان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬قبل از مراسم‬ ‫افطار با نمایش بخش��ی از مستند «حیاط‬ ‫خلوت» س��اخته کاسه س��از کارگ��ردان با‬ ‫تجرب��ه‪ ،‬تماش��اچیان با مصای��ب خانواده‬ ‫زندانی��ان اش��نا ش��دند‪ .‬در این مس��تند‬ ‫ضمن گفت وگو با خان��واده زندانیان‪ ،‬انان‬ ‫از مش��کالت و س��ختی های زندگی خود‬ ‫گفتند و در ان از خانواده ای س��خن رفت‬ ‫ک��ه سرپرس��ت خان��واده زندانی ب��ود اما‬ ‫‪ ۴‬دخت��ر نوجوان بای��د بار زندگ��ی را به‬ ‫دوش می کش��یدند‪ .‬از نگاه ه��ای غریب و‬ ‫غیراخالقی به دختران خانواده تا اشک های‬ ‫زنی که باید نقش سرپرس��ت را به تنهایی‬ ‫ایف��ا می کرد که همه این موارد اندوه و غم‬ ‫بسیار مهمانان را برانگیخت‪ .‬پس از صرف‬ ‫افطار و نماز‪ ،‬مراس��م گلریزان اغاز ش��د و‬ ‫خیران با پر کردن فرم های ویژه کمک های‬ ‫خ��ود را اه��دا کردن��د‪ .‬بخش��ی از کمک‬ ‫‪2‬میلیارد ریالی خیران در جش��ن گلریزان‬ ‫بیژن بهادری‬ ‫عضو هیات رییسه اتحادیه‪ ،‬تعاونی و‬ ‫عضو کمیسیون فنی لیتوگرافان تهران‬ ‫ای��ن روزه��ا‪ ،‬درحالی ک��ه ‪ 51‬به��ار را در زندگی‬ ‫گذرانده ام‪ ،‬خودم را مدیون رهنمود های استاد عزیزی‬ ‫می دانم که در ‪ 33‬س��ال اش��نایی با ایشان تجربه ها‬ ‫و درس ه��ای گرانق��دری را در ح��وزه صنعت چاپ و‬ ‫بسته بندی کشور به من اموخته است‪ .‬بوده اند عزیزان‬ ‫عکس روز‬ ‫اگر باران نبارد‪...‬‬ ‫جلب خشنودی مردم‬ ‫م��والی متقیان حض��رت علی اب��ن ابی طالب (ع)‬ ‫نخس��تین امام ش��یعیان جه��ان در فرمان ش��ان‬ ‫خطاب به مالک اش��تر نخعی می فرمایند‪ :‬دوس��ت‬ ‫داش��تنى ترین چیزها در نزد تو‪ ،‬در حق میانه ترین‪،‬‬ ‫در ع��دل فراگیرترین و در جلب خش��نودى مردم‬ ‫گسترده ترین باش��د‪ ،‬که همانا خشم عمومى مردم‬ ‫خشنودى خواص را از بین مى برد‪ ،‬اما خشم خواص‬ ‫را خش��نودى همگان بى اثر مى کند‪ .‬خواص جامعه‬ ‫همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مى کنند‬ ‫زیرا در روزگار س��ختى یاری شان کمتر و در اجراى‬ ‫عدال��ت از هم��ه ناراضى ت��ر و در خواسته هایش��ان‬ ‫پافش��ارتر و در عطا و بخش��ش ها کم سپاس تر و به‬ ‫هنگام منع خواس��ته ها دیرعذرپذیرت��ر‪ ،‬و در برابر‬ ‫مشکالت کم اس��تقامت تر می باشند‪ .‬در صورتی که‬ ‫ستون هاى استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمانان‬ ‫و نیروهاى ذخیره دفاعى‪ ،‬مردم هستند‪ ،‬پس به انها‬ ‫گرایش داشته و اشتیاق تو با انان باشد‪.‬‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫انانی که اب را به یغما می برند‬ ‫حمای��ت از خانواده زندانیان به ش��رح زیر‬ ‫اس��ت‪ :‬ریی��س هیات مدیره بنی��اد تعاون‬ ‫زندانیان‪۳۰ :‬میلیون تومان‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫زندان های کشور‪۲۰ :‬میلیون تومان‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه ارایشگران تهران‪۵ :‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫یک کارمن��د اداری‪۳۰۰ :‬هزار تومان‪ ،‬یک‬ ‫خیر ناش��ناس‪ ۲ :‬ربع س��که به��ار ازادی‪،‬‬ ‫پنجعلی از پیشکسوتان فوتبال‪۵ :‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬یک قاضی بازنشس��ته‪ ۴ :‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬کان��ون وکالی مرک��ز‪۵۰۰ :‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬حس��ن بیادی‪ ،‬عضو سابق شورای‬ ‫شهر تهران‪ ۲ :‬میلیون تومان‪ ،‬کمک سایر‬ ‫خیران از طریق دستگاه کارتخوان مستقر‬ ‫در سالن ‪۱۵۰‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫مستان سالمت می کنند‬ ‫و بزرگانی که در مراحل گوناگون حضورم در حوزه های‬ ‫مدیریتی و تخصصی صنعت چاپ و بسته بندی کشور‪،‬‬ ‫من را از تجربه ه��ای گرانبهای خود بهره مند کرده اند‬ ‫ام��ا به جرات باید گف��ت‪ ،‬هیچ یک از اینه��ا من را از‬ ‫یک ش��اگرد در محضر استادی بزرگ که با نزدیک به‬ ‫نیم قرن فعالیت در عرصه حرفه ای و اموزش��ی صنعت‬ ‫چاپ و بس��ته بندی از خود نام و ش��هرتی ماندگار به‬ ‫جای گذاش��ته‪ ،‬مقامی باالتر نداده اس��ت‪ .‬مردی که‬ ‫همگان‪ ،‬دهان جز به تعریف از او و قلمش در کس��وت‬ ‫یک روزنامه نگار‪ ،‬دانش اش در کس��وت یک اس��تاد و‬ ‫تاللو کالم موال‬ ‫فرهیختگی اش در کس��وت یک چه��ره ماندگار از هم‬ ‫نمی گش��ایند‪ .‬باش��د که در این ماه مبارک‪ ،‬در سایه‬ ‫مناجات های شما دوستان و همراهان عزیز و در سایه‬ ‫ایزد منان‪ ،‬صحت و تندرستی نصیب این استاد عزیز‪،‬‬ ‫توفیق خدمتگزاری هر چه بیش��تر در کنار این استاد‬ ‫نصیب این بنده حقیر‪ ،‬و ش��ادمانی حضور تندرست و‬ ‫اس��توار این چهره بی بدیل علمی و حرفه ای در حوزه‬ ‫رسانه ها و مطبوعات در کشور عزیزمان ایران شود‪.‬‬ ‫ان عید قربان را بگو وان شمع قران را بگو‬ ‫وان فخر رضوان را بگو مستان سالمت می کنند‬ ‫درگذشت مسعود کیمیاگر‬ ‫دکترسید مسعود کیمیاگر‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی شهید‬ ‫بهش��تی و محقق برجسته کشور‬ ‫به علت بیماری س��رطان در سن‬ ‫‪ ۷۱‬سالگی در بیمارستان شهید‬ ‫م��درس دار فان��ی را وداع گفت‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوسیما‪ ،‬دکتر مسعود کیمیاگر‪ ،‬متخصص تغذیه و‬ ‫رژیم درمانی سوابق علمی و اجرایی بسیاری از جمله‬ ‫مس��ئول کمیته تغذیه ش��ورای غذا و تغذیه کش��ور‪،‬‬ ‫مسئول گروه تغذیه مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬مش��اور تغذی��ه برنام��ه جهانی غذا‬ ‫(‪ )WFP‬در تهران‪ ،‬رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای‬ ‫و صنایع غذایی کشور‪ ،‬مدیر گروه رشته تغذیه انسانی‬ ‫دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬مشاور سازمان‬ ‫بهداش��ت جهانی‪ ،‬و ریاست مرکز همکاری با سازمان‬ ‫بهداشت جهانی در تهران را دارا بوده است‪.‬‬ ‫مس��ئله بح��ران اب تنها ب��ه بی عنایتی اس��مان‬ ‫نس��بت به زمین ما و خاک و س��رزمین مان خالصه‬ ‫نمی شود بلکه کس��انی هستند که یا با سوءمدیریت‬ ‫یا کارش��کنی و یا مصرف بیه��وده و غیرضروری اب‬ ‫و بی توجهی به سرنوش��ت نس��ل های اینده‪ ،‬اب این‬ ‫مایه حیات را به هدر می دهند‪ .‬برخورد با بحران اب‬ ‫باید مقابله با همه رفتارها و سیاست هایی باشد که بر‬ ‫مشکل و بحران اب به ویژه در تابستان دامن می زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دالالن از نظام کشاورزی‬ ‫ایس�نا‪ :‬به گفته یک کارشناس‪ ،‬خروج از بحران اب‬ ‫در گرو حذف دالالن و اس��تقالل یافتن کش��اورزان‬ ‫اس��ت چراکه از این طریق سود ‪70‬درصدی دالالن‬ ‫کاهش یافته و کش��اورزان ک��ه مصرف کننده بخش‬ ‫عم��ده اب کش��ور هس��تند‪ ،‬می توانن��د روش هایی‬ ‫را برای کاه��ش مصرف اب ب��ه کار گیرند‪ .‬داریوش‬ ‫مختاری با اش��اره به راهکارهای خ��روج از بحران ابی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��ارکت کش��اورزان برای حل این بحران یک‬ ‫راهکار بلندمدت است که نیاز به برنامه ریزی چند ساله‬ ‫دارد اما با توجه به‪ ،‬به صدا درامدن اژیر خطر بحران اب‬ ‫عقالنی است که از راهکارهای کوتاه مدت برای رفع این‬ ‫مسئله استفاده شود‪ .‬مختاری با بیان اینکه دالالن در‬ ‫بخش کشاورزی که ‪90‬درصد از اب کشور را مصرف‬ ‫می کنند‪ ،‬سوءاس��تفاده های زی��ادی کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر کشاورزان مالکیت سردخانه ای را به عهده داشته‬ ‫باش��ند می توانند محصول خود را با قیمت مناسب‬ ‫به فروش برس��انند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این موضوع باعث‬ ‫می شود کشاورزان از س��ود به دست امده در کاهش‬ ‫مصرف و افزایش بهره وری کوشا باشند اما زمانی که‬ ‫‪70‬درصد سود فروش محصوالت کشاورزی به جیب‬ ‫دالالن می رود کشاورزان دیگر انگیزه ای برای تولید‬ ‫و بکارگیری روش های بهره وری نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 50‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫ب��دون تردی��د ب��رای مقابل��ه ب��ا بح��ران اب��ی‬ ‫س��رمایه گذاری های عظیم��ی در کش��ور بای��د در‬ ‫کش��ور انجام شده و در کنار ان پژوهش و تحقیقات‬ ‫گس��ترده ای انج��ام ش��ود‪ .‬بناب��ر گ��زارش ایس��نا‪،‬‬ ‫کارشناس��ان با براوردهایی که کرده اند به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که حداقل ‪50‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫خروج از بحران ابی نیاز اس��ت و همه کارشناسان بر‬ ‫این باورند که دولت با ارائه الیحه ای با موضوع بحران‬ ‫ابی درصدد رفع این مشکل حیاتی براید‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر نحوه مصرف اب‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت اب و فاضالب‬ ‫کشور با اشاره به اینکه سایت اطالع رسانی این شرکت‬ ‫برای افزایش اگاهی مش��ترکان راه اندازی ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای مدیریت مصرف باید در رفتار مشترکان این‬ ‫بخش تغییراتی رخ دهد‪ .‬علی سیدزاده درباره روش های‬ ‫مدیری��ت مصرف اب‪ ،‬افزود‪ :‬برای تغییر مصرف باید در‬ ‫رفت��ار مش��ترکان تغییراتی در دانش‪ ،‬نگ��رش و رفتار‬ ‫ف��ردی و گروهی انها ایجاد ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ای��ن منظور نیازمند اموزش و اطالع رس��انی صحیح از‬ ‫س��وی سازمان های دولتی هس��تیم چرا که بحران اب‬ ‫تنها مربوط به زمان فعلی نیست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!